Page 1

c m y

NOVISAD*

SUBOTA14.MAJ2011.GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

MINISTARPOLICIJEIVICADA^I]UNOVOMSADU

NIS sko~io na 570 dinara

Ne smemo dozvoliti da fudbal unese mr`wu izme|u Novog Sada i Beograda SAOP[TEWEFUDBALSKOGKLUBAVOJVODINA

str. 4

Ceo grad kao muzej str. 21

Partizan je moralni pobednik – morao je da pobedi Veselinovi} prekr{io pravila igre str. 3 i 17

@ito u otkupu pada na 18 dinara?

Za 80.000 osmaka 86.000 mesta

str. 6

str. 13

Najvi{a temperatura26°S str. 16 – 20

n TRIJUMFNOVOSA\ANAIZAGREP^ANKIUTRCIOSMERACA

n JELENAPORA@ENAOD KAROLINEVOZNIJACKI

Ekonomija 4 Kupce stanova jo{ vrebaju prevaranti 5 I vlast se upla{ila poreza na imovinu

Poqoprivreda 6 Da predsednik pred paore do|e s kreditima

NoviSad 9 Petrovaradinci tra`e jo{ ostavki, op{tinu i razvoj

Vojvodina 11 Otkriven spomenik nastradalom alpinisti

Dru{tvo Crna 15 Zarubica namerno bio slobodwak

Balkan 23 Dodik odustao od referenduma

\ura{kovi}u oduzeti slike i nakit Toplo

n DANASISUTRAUNOVOMSADUFINALNITURNIR NACIONALNOGKUPAZARUKOMETA[E

Politika 3 Tadi}: Sarkazam ne re{ava probleme

DANNAKONHAP[EWAVLASNIKA„NIBENSGRUPE”

str. 15

SPORT

NASLOVI

13 Izmene pravilnika ili ukidawe prava

SUDIJSKAKOMISIJAFSSRBIJEZAKQU^ILA

KONKURSZAUPISUSREDWE[KOLE USRBIJIU[KOLSKOJ2011/12.GODINI

GODINALXIX BROJ23074 CENA35DINARA * 0,50 EUR

n NOVOSADSKIDERBI NASLANOJBARI


subota14.maj2011.

c m y

2

dnevnik


politika

dnevnik

Tadi}: Sarkazam ne re{ava probleme Predsednik Srbije BorisTadi} ocenio je ju~e u glavnom gradu Norve{ke Oslu da je za zemqu najzna~ajnije otvarawe novih radnih mesta, i istakao da su vremena takva da je potreban optimizam. Po wegovim re~ima, Srbija je veoma pogo|ena svetskom ekonomskom krizom, pa i politi~kom krizom na severu Afrike, jer je veliki broj srpskih radnika na tom podru~ju imao posao, a dr`ava zna~ajne investicije. Na konferenciji „Napredno upravqawe” u Oslu, koja je okupila ve}i broj evropskih lidera iz partija levog centra, Tadi} je naveo da su {tete na ekonomskom, ali i na politi~kom planu:

– Ne mo`e se svemu prilaziti sarkasti~no i s lo{om voqom. Pozitivan pristup je qudska pretpostavka da se re{e problemi – kazao je

Tadi}, i dodao da je potrebno primewivati mere koje daju rezultate, ali da se ne smeju kopirati modeli drugih zemaqa jer svaka zemqa ima svoje specifi~nosti. – ^itav svet se suo~ava s pitawem kako kreirati efikasnu ekonomiju, a istovremeno zadovoqiti uslov socijalne pravde. Na to pitawe mo`da najboqe odgovore imaju skandinavske zemqe, ali one su odranije kreirale druga~iju politi~ku i dru{tvenu kulturu. Wihova dobra iskustva, discipline, odgovornosti bi trebalo prenositi. Tadi} je izjavio da Srbija nema alternativu integraciji u Evropsku uniju jer }e taj proces gra|anima obezbediti nova radna mesta, mladima {ansu, a dru{tvu – stabilnost.

MINISTARPOLICIJEIVICADA^I]UNOVOMSADU

Ne smemo dozvoliti da fudbal unese mr`wu izme|u Novog Sada i Beograda Zamenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} upozorio je na to da skandal koji je izbio na finalu Kupa Srbije u fudbalu mora ostati u okvirima sportskih organizacija. – Ne smemo dozvoliti da fudbalske utakmice prerastu u mr`wu izme|u Novog Sada i Beograda, kao {to je svojevremeno bilo izme|u Zagreba i Beograda. ^emu onda slu`i taj sport? – rekao je Da~i} ju~e u Novom Sadu. – Razumem da se i politi~ari moraju pona{ati kao navija~i, naro~ito ako znamo da je FK „Vojvodina„ iz Novog Sada, ali mislim da su to tako bezvezne stvari od kojih na{e dru{tvo ne treba da zavisi. Da~i} je podsetio na to da je i raspad Jugoslavije po~eo na fudbalskoj utakmici. – Setite se me~a u Zagrebu izme|u „Crvene zvezde” i „Dinama”.

Da li }emo sad da strepimo kad skom savezu Srbije. Ne znam vi{e igraju klubovi iz Beograda i Voj- da li je fudbal igra za u`ivawe vodine? To je sramota! Svi koji u ili za pravqewe problema. Mitome u~estvuju treba da prekinu s slim da su se svima popeli na tim – naglasio je vrh... Mislim kad Da~i}. bismo formirali Jugoslavijajepo~ela reprezentaciju u Ministar nije propustio ni da pikadu da bismo svojraspadna oceni stawe u fudbalu.Dali}emo bili uspe{niji srpskom fudbalu, nego u fudbalu. saddastrepimokad Fud re{av{i da je „na bal je jedan od igrajukluboviiz sramotno niskom naj ne in te re sant nivou”, zbog ~ega BeogradaiVojvodine? nijih sportova u se prolasci kluSrbiji i ne zavrebova u drugo kolo |uju pa`wu koja mu evropskih takmi~ewa predsta- se pridaje u javnosti. Predla`em vqaju kao – dobar rezultat. svima u savezu, kao i igra~ima i – Ako je merilo uspeha na{ih sudijama, da se dovedu u red i poklubova da izgube s mawe od tri na{aju u skladu s uspesima – zagola razlike od neke ni`erazred- kqu~io je Da~i}. ne ekipe u Evropi, onda je na{ On je rekao i da policija nije fudbal zaista na niskim grani- kriva za ka{wewe po~etka finama, a na tom nivou su i odnosi me- la. Policija je zaustavila i kon|u klubovima i u samom Fudbal- trolisala autobuse s navija~ima „Vojvodine„ na prilazima Beogradu, zbog ~ega je deo wih zakasnio na po~etak me~a. On je dodao da su navija~i kasnili pri polaMene vi{e zanima da li su qudi koji rade u polisku iz Novog Sada. S druge straciji profesionalni. Pitawe vojvo|anske policine, rekao je Da~i}, bilo ko da doje u stvari podrazumeva ko }e da imenuje na~elnilazi na utakmicu, mora da po{tuka, a to je poptpuno pojednostavqeno. I meni je u je javni red i mir u Beogradu, „ne interesu da qudi koji vode policiju budu prihvazanima me da li je iz Vojvodine }eni u sredinama gde rade. Mislim da policija u ili ili je s Kosova ili iz Ni{a, Vojvodini dobro radi. To su vidqivi rezultati. U to je svejedno„. borbi protiv kriminala i o~uvawu javnog reda i – Otkako sam postao ministar mira sa zadovqostvom mogu da ka`em da rezulatat unutra{wih poslova, uop{te me na{e uspe{ne saradwe, policije i Ministarstva ne zanima ko }e da pobedi – naveo unitra{wih poslova i vojvo|anskih vlasti i loje Da~i}. – Zanima me samo da li kalnih samouprava, jeste smawewe me|unacional}e sve biti mirno i u redu. Pre nih incidenata, kojih je u pro{loj godini bilo 26 nego {to su navija~i krenili iz odsto mawe, a to je najmawi broj ovakvih incidenaNovog Sada, jednoj devojci od 22 ta koji se desio od 2004. godine. Da li }e biti vojgodine odse~en je deo prsta povo|anske policije ili ne, to je tema za razgovore u {to se povredila prilikom okubudu}nosti, mo`da za neko budu}e vreme, a u skladu pqawa navija~a. Pa nije policija s reformom policije mogu}e je, a da do|e do toga u kriva za to {to su oni sami bacaovom trenutku ne mo`e. li pirotrehniku, odnosno bakqe. M.Vuja~i}

Nemapri~eovojvo|anskojpoliciji Na novinarsko pitawe kad o~ekuje formirawe vojvo|anske policije, ministar Da~i} je odgovorio da to ne o~ekuje jer nije predvi|eno ni Ustavom ni zakonoma. – Mi nismo nikad ni pregovarali o tome, a u ovom trenutku ne postoji bila kakva mogu}nost za vojvo|ansku, ni{ku, ju`nosrspku policiju ili ne{to sli~no. Sva ova policija ovde je vojvo|anska – izjavio je potredsednik Vlade Da~i}. – Ne mislite, vaqda, da }emo da {aqemo nekog iz @itora|e da do|e da radi ovde u Subotici? Nama je u interesu da se zapo{qavaju qudi koji su s podru~ja gde }e raditi. Ovde je re~ o nekom drugom pitawu. @elim da razdvojim politi~ko pitawe da li Vojvodina treba da ima svoju policiju i profesionalno. U ovom trenutku se u dr`avnom vrhu nije razgovaralo na tu temu. Ukoliko je to potrebno da bi se mo`da vi{e afirmisala samosvojnost Vojvodine, onda je to vi{e politi~ka pri~a nego policijska.

rekli su

Todori}: Poseta Pri{tini poen za Beograd

Stefanovi}: Prilika da se uklone prepreke

Petrovi}: Nije `eleo da vidi nas, niti mi wega

– Poseta {efa beogradskog pregovara~kog tima Borislava Stefanovi}a Pri{tini donela je dobar rezultat Beogradu, dok su kosovske vlasti propustile priliku da se poka`u kao zrelo dru{tvo – smatra direktor Centra za novu politiku Vladimir Todori}. – Mislim da je poseta bila dobronamerna i da nije imala za nameru da provocira bilo koga. Iako je, izgleda, samo prisustvo nekog zvani~nika iz Beograda bilo dovoqan razlog za uli~ne proteste i provokacije, odnosno za nemire u samoj Pri{tini. S druge strane, primetio je, „Pri{tina je o~igledno nepripremqena za razgovor s Beogradom„. On je ocenio da se nakon Stefanovi}eve posete vi{e ne mo`e prigovoriti Beogradu na nekonstruktivnosti. – Sad su nekonstruktivnost i opstrukcija preba~eni u dvori{te Pri{tine, {to }e sigurno dati odre|enu prednost Beogradu – kazao je on.

[ef beogradskog pregovara~kog tima za dijalog s Pri{tinom BorislavStefanovi} ocenio je ju~e da je wegova poseta Pri{tini bila prilika da dve strane „{ire i ozbiqnije” razmotre prepreke u dijalogu, i izrazio nadu da }e Pri{tina na}i kapaciteta i snage da „otvorenije i slobodnije” u|e u re{avawe problema. – Na{i predlozi su vrlo razra|eni i u punom skladu s evropskim standardima, a istovremeno ~uvaju na{ suverenitet – rekao je Stefanovi}. On je demantovao navode kosovskog ministra HajredinaKu~ija da u Pri{tini nije pomenuo nijednu konkretnu temu, niti preneo poruku iz Srbije. Stefanovi} je izrazio o~ekivawe da bi u skorije vreme i {efica tima Pri{tine EditaTahiri mogla do}i u Beograd. – Ve} sam je nekoliko puta pozvao u Beograd. To sam u~inio i sada. Ne vidim u tome ni{ta sporno. Mi treba da razgovaramo – kazao je on.

Zamenik premijera Kosova Slobodan Petrovi} kritikova je {efa pregovara~kog tima Beograda Borislava Stefanovi}a zbog „prili~nog nepoznavawa kosovske politi~ke scene„. – On je prilikom ju~era{we posete Pri{tini hteo da vidi lidera Samoopredeqewa AlbinaKurtija, ali ne i legitimne predstavnike Srba u Vladi Kosova – rekao je Petrovi}. Ocenio je da je Stefanovi}eva poseta „jo{ jednom pokazala da Beograd ne zanimaju interesi Srba koji `ive ju`no od Ibra”. – Stefanovi}u se `eqa ispunila jer su i pristalice Samoopredeqewa `eleli da vide wega – rekao je Petrovi}, i dodao da ni Srbi u kosovskim institucijama nisu hteli da vide Stefanovi}a. – Mi }emo nastaviti da se borimo za re{avawe svakodnevnih problema Srba s Kosova, a mo`da Beograd jednom shvati s kim treba da razgovara ako stvarno `eli da brine o Srbima na Kosovu.

subota14.maj2011.

3

LIDERLDP-a^EDOMIRJOVANOVI]

Izbori najranije 11. marta Predsednik Liberalno-demokratske partije ^edomir Jovanovi} izjavio je u Jagodini da su izbori najozbiqniji posao koji neka nacija radi u ~etiri godine i da na izbore treba i}i kada se za to steknu zakonom propisani uslovi. On je istakao da se „izbori mogu odr`ati najranije 11. marta 2012. godine”. – Tako se radi u svim normalnim zemqama, a ne kada neki samoprogla{eni lider opozicije legne u krevet, ne jede i ne pije, ho}e izbore – kakva je to zemqa, vaqda postoji neki red? – rekao je Jovanovi}, u~estvuju}i preksino} kasno u emisiji jagodinske televizije „Palma plus”.

Pri~e o tom da li }e prvo biti lokalni pa parlamentarni izbori su „marifetluci, to je zloupotreba politi~kog sistema i to nije normalno”, ocenio je Jovanovi}. – [to se ti~e LDP-a, nisam naivan da o~ekujem od Tomislava Nikoli}a da uradi posao koji nije mogao uraditi BorisTadi}, a niti imam pravo da ka`em da }e Tadi} ne{to uraditi {to nije uradio za proteklih osam godina i gde je bio neuspe{an – rekao je Jovanovi}. – Zato od gra|ana tra`im podr{ku za nas, jer je svaki na{ stav `ivot potvrdio.

ALEKSANDARVU^I]

Falsifikuju i statistiku Zamenik predsednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da se vlast u Srbiji pona{a skandalozno i da u prilog toj oceni ide ~iwenica da se falsifikuju statisti~ki podaci i la`no prikazuje rast bruto doma}eg proizvoda, „{to nema nigde u svetu”. – To pokazuje da je ceo sistem propao, da je zemqa pred bankrotom, ne samo ekonomskim nego i politi~kim i moralnim – rekao je Vu~i} na konferenciji za novinare, i ocenio da je najboqe re{ewe da se raspi{u izbori, „da bi se agonija {to pre zavr{ila”. Od Demokratske stranke Vu~i} je zatra`io da „unutarpartijske sva|e” ne prenosi na celu dr`avu, ukqu~uju}i i fudbal.

– Demokratska stranka je generator haosa u Srbiji u svakoj sferi dru{tvenog `ivota, od Fudbalskog saveza do toga da nemamo pojma koliko smo zadu`eni, koliko }emo para morati da vra}amo, {ta }emo sutra da radimo i kakav }emo `ivot da imamo – rekao je Vu~i}. On je postavio pitawe ~ime se bavi Agencija za borbu protiv korupcije, za koju je najve}i problem „{to je neko pojeo 100 }evapa ili vozikao slu`beni auto”. – Problem je u tome {to su opqa~kane stotine miliona evra, {to su to opqa~kali kroz kori{}ewe monopolskog polo`aja i politi~kih privilegija. To su problemi, time niko ne sme da se bavi – izjavio je Vu~i}.

VOJISLAVKO[TUNICA

Srbija u vanredno lo{em stawu Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica rekao je da ~lanstvo te stranke „u ovom trenutku” `eli samostalan nastup na predstoje}im parlamentarnim izborima. On je u intervjuu za agenciju Beta kazao da su vanredni izbori i obrazovawe nove vlade koja bi obezbedila razvoj Srbije i ostvarila nacionalno jedinstvo u za{titi dr`avnih interesa jedino re{ewe za „vanredno lo{e stawe u kojem je Srbija„ i jedini odgovor na „svakodnevne vapaje gra|ana” zbog te{kih uslova `ivota. – Ovako se vi{e ne mo`e – rekao je biv{i premijer Srbije. Predsednik DSS-a je naveo da ta stranka, i pored stava o potrebi samostalnog nastupa na parlamentarnim izborima, ima do bru ko muni kaci ju sa

Srpskom naprednom strankom, s kojom pre svega razgovara o razvoju Srbije kao najop{tijem nacionalnom ciqu od kojeg zavisi i obezbe|ivawe su{tinskih dr`avnih interesa i normalan `ivot gra|ana. Na pitawe da li }e odnos prema EU biti kamen spoticawa za eventualno formirawe vlade sa SNS-om nakon predstoje}ih parlamentarnih izbora, Ko{tunica je kazao da su dve partije o tome razgovarale i da su svesne toga da tu imaju odre|ene razlike, ali i sli~ne stavove. Po wegovim re~ima, DSS je evrorealisti~na partija jer realno sagledava i da pitawe ulaska Srbije u EU ne}e do}i na dnevni red najmawe do kraja ove decenije. Na slede}im izborima na dnevnom redu }e biti razvoj Srbije, a ne pitawe evropskih integracija.

LSVPOTPISAOSPORAZUMOSARADWISIDS-om

Kostre{: Ja~amo veze izme|u Srbije i Hrvatske

Liga socijldemokrata Vojvodine potpisala je ju~e u Pore~u sporazum o saradwi s Istarskimg demokratskim saborom, kojim bi dve regionalne stranke trebalo dodatno da u~vrste i unaprede saradwu, saop{teno je ju~e iz LSV-a. – Potpisivawem ovog sporazuma formalizujemo dugogodi{we prijateqstvo LSV-a i IDS-a – izjavio je zamenik predsednika LSV-a BojanKostre{ koji je poptisao ovaj spo razum s predsedni kom IDS-a IvanomJakov~i}em. Kostre{ je tom prilikom ocenio da su mostovi i veze koje su uspostavili LSV i IDS pre deset godina, bili

prvi koraci u pribli`avawu Hrvatske i Srbije. – Oduvek smo promoteri saradwe, ne samo dveju dr`ava nego ~itavog regiona. Zajedno se zala`emo za gra|ansko dru{tvo, multikulturnost i multikonfesionalnost, i to nam je zajedni~ki ciq. Potpisivawem sporazuma sada mo`emo najaviti jo{ ve}e napore i jo{ boqu saradwu dve stranke – poru~io je Bojan Kostre{. Ina~e, u Pore~u je u toku i konferecija „Regionalizam i regionalna saradwa“, na kojoj su govorili potpredsednica Izvr{nog odbora LSV-a MajaSedlarevi} i portparolka te stranke AleksandraJerkov. B.D.S.


4

ekonomija

subota14.maj2011.

REKORDNACENABESPLATNIHAKCIJA

SAVETZABORBUPROTIVKORUPCIJEPOVODOMNEUSPELOGTENDERAZATELEKOM

Koliko je gra|ane ko{tao proma{aj

NIS sko~io na 570 dinara – Akcije Naftne industrije Srbije dostigle su ju~e najvi{u, „istorijsku”, vrednost od izlaska te kompanije na Beogradsku berzu, po{to je cena akcije dostigla je 570 dinara – izjavio je direktor sektora poslovnih operacija Beogradske berze Sini{aKrneta. – Radi se o istorijski najvi{oj vrednosti akcija NIS-a na Beogradskoj berzi od ukqu~ewa tih akcija na Berzu 30. avgusta pro-

{to je NIS kompanija koja neguje dobru saradwu s investitorima, medijima i naj{irom javno{}u. Najava mogu}eg izlaska akcija NIS-a na druge me|unarodne berze, kako je ocenio Krneta, pozitivan je pomak i done}e dobrobiti vlasnicima, odnosno akcionarima NIS-a, a blagotvorno }e delovati i na samo tr`i{te Beogradske berze zato {to mati~na tr`i{ta u takvim

dnevnik

– To {to su Radna grupa za prodaju Telekoma „Srbija” i Vlada na kraju odustale od prodaje tog preduze}a ne zna~i da u postupku za wegovu prodaju nije bilo korupcije, kako to posledwih dana najvi{i predstavnici vlasti poku{avaju da predstave gra|anima Srbije, isti~e predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Bara}. – Netransparentnost i nestru~nost postupka privatizacije, kakav je bio i postupak prodaje Telekoma, po pravilu, stvara uslove za korupciju. Po Zakonu o privatizaciji, svaka privatizacija, pa i

Telekoma, mora da bude transparentna, a ona koja to nije upu}uje na postojawe korupcije. Transparentnost u postupku privatizacije zna~i da javnost, ba{ kao i potencijalni kupci, moraju da budu potpuno i jasno obave{teni o svim uslovima u postupku privatizacije. Po wenim re~ima, ako je odluka o minimalnoj ceni zaista doneta, postavqa se pitawe zbog ~ega nije objavqena u javnom oglasu kao uslov za u~e{}e na tenderu. – Ovako su javnim oglasom za prodaju Telekoma u kojem nema minimalne cene kao jednog od

tenderskih uslova javnost i potencijalni kupci dovedeni u zabludu jer nije bilo jasno da li je ponuda morala da sadr`i minimalnu cenu ili je ponu|ena cena mogla da biti bilo koja pa da se u nadmetawu, kao mogu}em delu tendera, do|e do minimalne cene, odnosno i do mogu}e ve}e cene. To je veoma ozbiqna nejasno}a tendera, koja je dovela do toga da potencijalni kupci, koji su otkupili dokumentaciju, ne dostave ponudu ve} je to u~inio samo jedan od wih, i to ponudiv{i cenu ni`u od minimuma propisanog navedenom odlukom Vlade.

Sve to daje nam za pravo da osnovano sumwamo da je taj jedini ponu|a~ imao informaciju o tome da }e se wegova ponuda razmatrati iako je ponu|ena cena ni`a od minimalne – objasnila je Verica Bara}. Q.Male{evi}

MNOGEOP[TINENEZNAJU[TAJETOREGISTARINVESTITORA

Kupce stanova jo{ vrebaju i prevaranti {le godine. Najava rukovodstva kompanije da je NIS i u prvom kvartalu ove godine ostvario dobit i dobre poslovne rezultate doprinela je nastavku rasta cena akcija NIS-a na Berzi. Te najave i o~ekivawa da je u prvom kvartalu 2011. godine, NIS ostvario mo`da i boqi finansijski rezultat od o~ekivanog, u posledwih nekoliko dana, posebno u drugoj polovini ove nedeqe, do`ivqavaju svoju tr`i{nu manifestaciju. Na rast akcija se odrazilo i to

situacijama uvek privuku dodatne investicije u odnosu na period koji prethodi tom izlasku. Ukoliko se desi da akcije NIS-a iza|u na me|unarodnu berzu, to ne zna~i da }e se akcijama, koje su registrovane u Centralnom registru Srbije i kojima se trguje u na{oj zemqi, istovremeno mo}i trgovati na tim tr`i{tima. Najvi{u vrednost akcija NIS-a na Beogradskoj berzi do sada je dostigla 4. aprila, kada je iznosila 551 dinar.

JO[JEDNAZREWANINSKAFIRMANAKLIMAVIM TEMEQIMA

Ste~aj za spas „Banata”

I Gra|evinsko-industrijsko preduze}e “Banat” po{lo je putem Zrewaninske industrije piva ZIP, Industrije prera|evina od kukuruza IPOK i brojnih drugih preduze}a u gradu na Begeju. Re{ewem Privrednog suda, naime, i u ovom neimarskom kolektivu otvoren je ste~ajni postupak. To je u~iweno na predlog Ministarstva finansija, odnosno Poreske

sada{we lo{e poslovawe GIK-a “Banat”, radnicima pove`e sta` i isplati zarade koje mesecima nisu dobijali. – Dr`ava, ujedno, mora da sankcioni{e takve nesavesne poslodavce kakve smo imali prilike da vidimo na delu u GIK-u – ocenio je Male{ev, i dodao da za sada nema jasnih podataka o poslovnom bilansu zrewaninskih neimara,

Uprkos pozivu Ministarstva za `ivotnu sredinu, prostorno planirawe i rudarstvo da sve lokalne samouprave moraju da uvedu Registar investitora, na{a anketa je pokazala da u mnogim op{tinama i ne znaju o ~emu se radi. Rok do kada su svi morali da imenuju osobu za vo|ewe evidencije o investitorima na podru~ju grada je pro{ao jo{ 14. oktobra pro{le godine, tako da je i ono malo gra|ana koji se odlu~e da kupe stan prepu{teno sudbini i (ne)milosti investitora, me|u kojima jo{ uvek ima nesavesnih prevaranata. Novi Sad se me|u prvima odazvao pozivu i imenovao lice za vo|ewe evidencije na teritoriji grada. Registar investitora uveden je i u Kikindi, a vodi ga Verica Bla`i}-Ber. I dok u brojnim op{tinama ka`u da ne znaju odakle da krenu, da nemaju potreban program, na{a sagovornica ka`e da je na osnovu Pravilnika o uslovima i na~inu vo|ewa Registra investitora sama osmislila evidenciju koja je svima pristupa~na na internetu. Gra|ani se mogu informisati o brojnim detaqima pojedinih investitora, ali i lokalne samouprave koje ne znaju kako da urade evidenciju investitora mogu se pomo}i ovim primerom koji je realizovala pravnica Bla`i}-Ber. Sagovornica obja{wava da dobija sve izdate gra|evinske dozvole, vidi koji su investitori u pitawu, gde i {ta nameravaju da gra-

Doneta93re{ewaoobustaviradova U Gradskoj upravi Novog Sada ka`u da je Registar investitora do sada zaprimio 93 re{ewa gra|evinske inspekcije koja se odnose na obustavu radova i na zatvarawe gradili{ta investitora, kao i 491 ugovor o prometu nepokretnosti koje je dostavio sud nadle`an za overu potpisa. Ina~e, Registar sadr`i sve gra|evinske dozvole izdate investitorima (i fizi~kim i pravnim licima) od 11. septembra 2009. do danas. de i odmah stupa u akciju, proverava ih preko Agencije za privredne registre i drugih institucija, sara|uje sa sudovima gde saznaje da li su osu|ivani, koliko je kupoprodajnih ugovora sklopqeno, kontaktira s katastrom gde vidi koje su investicije ve} realizovane, {to je preporuka kupcu. Verica Bla`i}-Ber ka`e da gra|ani ne dolaze direktno k woj po informacije, ali veruje da se slu`e informacijama koje su dostupne na internetu, gde su ura|ene pregledne tabele i za privatna

i za pravna lica, koje se svakim danom dopuwuju. Ona poziva gra|ane da do|u li~no i informi{u se ili – ukoliko ih poseduju – dostave dragocene podatke kao {to su, na primer, tu`be ili presude koje se odnose na investitore. I u Sremskoj Mitrovici je jo{ krajem protekle godine uveden Registar investitora. Sne`ana Milutinovi}, koja je imenovana za vo|ewe evidencije, ka`e da se Registar jo{ uvek razvija. Uspostavila je saradwu s Gra|evinskom inspekcijom preko koje vidi da li je in-

vestitor prijavio radove, iz izve{taja o inspekcijskom nadzoru saznaje da li investitor po{tuje projekat... Va`na je dobra saradwa sa Sekretarijatom za urbanizam, a jo{ treba da uspostavi saradwu sa sudom, kako zbog overe kupoprodajnih ugovora, tako i zbog eventualnih krivi~nih postupaka. Me|utim, gra|ani ne dolaze da bilo {ta pitaju. Na~elnica Gradske uprave u Subotici MarijaU{umovi}-Dav~ikka`e da se tek pripremaju za uvo|ewe Registra, ali im za to nedostaje softver. Evidencije nema ni u Somboru, potvr|eno je u Pravnoj slu`bi te op{tine, a u vi{e odeqewa su rekli da i ne znaju o ~emu se radi. Na listi onih koji ne znaju o ~emu je re~ su i druga mesta u kojima su, da bi dobili na vremenu, obe}ali da }e nam se javiti(!!!) To zna~i da su kupci stanova i daqe nesigurni i da nemaju gde da provere kredibilitet investitora. Resorno ministarstvo bi trebalo da reaguje i pomogne ve}ini op{tina. R.Dautovi}

12. 05. 2011.

1.288,74528

NBS: Cene miruju od juna Po projekciji Narodne banke Srbije, inflacija je pri vrhu i od juna se o~ekuje weno usporavawe, objavila je centralna banka. Po podacima Republi~kog zavoda za statistiku, inflacija u aprilu 2011. u odnosu na isti mesec prethodne godine iznosila

uprave, jer je preduze}e u blokadi od maja 2009. godine za vi{e od 170 miliona dinara. Predsednica [trajka~kog odbora u GIK-u “Banat” Nada Drobwak ka`e da oko 180 zaposlenih u ovom trenutku ne znaju {ta ih o~ekuje, ali da se nadaju da }e dr`ava u~initi sve da za{titi radnike i ne dozvoli da se na|u na ulici. Predsednik Ve}a saveza samostalnih sindikata u Zrewaninu Mirko Male{ev rekao je ju~e za “Dnevnik” da je dr`ava dovela sebe u ovu situaciju i da je sada woj nametnuta obaveza da ispravi do-

kao i da }e sindikat ponuditi saradwu ste~ajnoj upravnici DragiciArsi}da bi stawe u “Banatu” {to pre bilo dovedeno u normalu. Male{ev je jo{ jednom ponovio da veruje u mogu}nost da GIK “Banat”, samo ako bude politi~ke voqe, preraste u gradsko javno preduze}e, koje bi vodilo ra~una o objektima koji su u vlasni{tvu lokalne samouprave. Takvu ideju pre izvesnog vremena predlo`ili su i sami radnici. Smatraju da bi na taj na~in bila spasena preostala imovina i radna mesta. @.Balaban

a u prva ~etiri meseca ove godine 6,7 posto, objavio je ranije RZS. Najve}i rast cena u aprilu u odnosu na mart zabele`en je u grupama stanovawe – 5,7 posto, transport – 1,5 posto, zdravstvo – 1,2 posto, ode}a i obu}a – 0,6 posto, dok je u grupi alkoholna pi}a i duvan zabele`en pad cena od 1,6 posto.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE

StadioniuNema~koj Ve}inski vlasnik GIK “Banata” je, da podsetimo, bosanska firma “Intergradwa”, iza koje stoji biznismen Qubomir ]ubi} iz Lakta{a, blizak saradnik premijera Republike Srpske Milorada Dodika. ]ubi} nikada nije izrazio spremnost da se susretne s radnicima koji su mesecima {trajkovali i pregovara s wima o zahtevima koji se ti~u isplate zaostalih zarada i potrage za novim poslovnim anga`manima, ali i da im predo~i daqe planove. Radnici su tvrdili da ]ubi} svesno uni{tava GIK “Banat” i biznis prepu{ta svom drugom preduze}u “Intergradwi”, a optu`ivali su ga i da je odbio unosne poslove u Nema~koj, gde su nekada Zrewaninci gradili fudbalske stadione.

je 14,7 posto, {to je u skladu s o~ekivawima NBS-a. Kako se podse}a, ciq za kraj 2011. godine iznosi 4,5 plus minus 1,5 odsto, a za kraj 2012. godine ~etiri plus minus 1,5 odsto. Inflacija u Srbiji u aprilu, merena indeksom potro{a~kih cena, bila je 1,1 posto,

Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Srbolek, Beograd

20,00

30

1.500

Ibar, Ra{ka

19,97

1.382

967.400

NIS, Novi Sad

9,67

590

72.597.671

Fabrika {e}era, Crvenka

6,90

4.800

9.600

6,06 Promena %

420 Cena

7.980 Promet

Uqaricakoop, Beograd

-12,12

232

Simpo, Vrawe

-10,08 -8,95

Globos osigurawe, Beograd Pet akcija s najve}im padom

RAPP Zastava, Kragujevac Zlatica, Lazarevo AIK banka PB, Ni{ Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

BELEX 15 (753,24

Promet

Naziv kompanije

1,98)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,28

3.617

7.541.526

NIS, Novi Sad

9,67

590

72.597.671

Komercijalna banka, Beograd

-0,03

3.199

249.522

Energoprojekt holding, Beograd

0,22

913

9.492.368

Agrobanka, Beograd

0,00

8.361

0,00

84.448

Imlek, Beograd

0,00

1.900

298.300

330

66.000

Soja protein, Be~ej

0,20

1.020

2.298.593

173

3.806

Univerzal banka, Beograd

0,00

4.287

0,00

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-4,61

3.520

116.160

2,53

526

13.843.939

-3,78 Promena %

1.400 Cena

574.000 Promet

Jubmes banka, Beograd

-0,06

16.486

164.856

Metalac, Gorwi Milanovac

0,42

2.410

108.450

9,67

590

72.597.671

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

2.703

0,00

Alfa plam, Vrawe

Soja protein, Be~ej

0,20

1.020

2.298.593

0,00

9.273

0,00

FKL, Temerin

0,00

1.300

254.800

Tigar, Pirot

1,79

794

260.594

Tekstilpromet, Zrewanin

0,00

500

169.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,38

532

135.600

Veterinarski zavod, Subotica

0,38

532

135.600

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik PRODAT„NITEKS”

Italijanska kompanija „Beneton”kupilajeju~enajavnomnadmetawu imovinu „Niteksa” iz Ni{a po po~etnoj ceni od 3.017.515evra. Na javnoj prodaji „Beneton” je kupio deo nepokretne imovine „Niteksa” u restrukturirawu, a kupac}ecenuplatitiodjednomi savnovac}ebitiupla}ennara~un Agencije za privatizaciju. Ugovor o kupovini potpisali su direktor „Benetona Srbija” FlavioSimoneti ipredstavnici ovog ni{kog preduze}a. Simonetinijedaoizjavuzamedijeoplanovima „Benetona”, ali je zato predsednikSamostalnogsindikata„Niteksa”ZoranTo{i} nakon zavr{etka nadmetawa istakao da sepo~etakproizvodwemo`eo~ekivative}krajemjunailipo~etkomjula. On je naglasio da je ugovorom obuhva}enaprodajasvihobjekata kojisenalazenaplacu„Niteksa” na povr{ini od osam hektara, i istakao da je u planu izgradwa tri nove hale jer su postoje}e zgradestareinemauslovazaproizvodwu. Predstavnici italijanskog „Benetona”,kojijejednaodvode}ih evropskih kompanija tekstilne industrije, potpisali su krajem januara s tada{wim potpredsednikomVladeSrbijeMla|anom Dinki}em sporazum o otvarawu fabrike u Ni{u. Po sporazumu,kompanijaplanirada unaredne~etirigodinezaposli 2.700qudi,ainvesticijajevredna 43,2 miliona evra. Najavqeno je da }e dr`ava podr`ati ovaj projekat s 9.000 evra po svakom novozaposlenom radniku, a }e da „Beneton”ve}odprole}apokrenutiproizvodwu.

I vlast se upla{ila poreza na imovinu Naplata poreza na imovinu zaovugodinubilajenekavrsta babarogezaodrasle.Otkakoje krajem pro{le godine usvojen novi zakon koji reguli{e ovu oblast na druga~iji na~in od starih propisa, obveznici su se naslu{ali pri~a o tome da }eporezbitimnogove}iteda }etobitinoviznatantro{ak uku}nimbuxetima.Posebnosu pla{eni stanari u starim gradskim jezgrima, gde su stanovi po pravilu najskupqi. Svi su mogli da ~uju da }e im poresko poskupqewe ove godinebitijo{idobrojer,pozakonu,ovegodineporeznaimovinumo`eposkupeti„samo„60 posto, dok naredne op{tinske i gradske vlasti ne}e imati ograni~ewa. Da li zbog medijske buke, ekonomskekrizeili~iwenice dajeova2011.predizbornagodina,tek,op{inarisuivi{e neg o oprez ni kad a odr e| uj u stopu ovog nameta. Prve dve rate pla}aju se po starom re{ewu,svakiputpo~etvrtina. Ponovomovajnametsti`etek u drugoj polovini godine. U najve}im op{tinama su, izgleda, iskristalisali {ta `ele pa }e kroz nekoliko sedmica ve}ina `iteqa Vojvodine znatida~emuje. UNovomSadujo{nisudoneli kona~nu odluku, ali je izvesnodane}eiskoristitisve{to imnovizakonpru`a.Pore~ima

Ra~unnakraju Sve izmene vlasnici nekretnina plati}e u drugoj polovini ove godine. Tro{ak }e se uve}ati jer }e se izmene po osnovu amortizacije i ~lanova doma}instva sti}i s dve druge rate. Krajwirokzapla}awetre}erateje15.avgust,odnosnoistidatumudecembruza~etvrtu. @ivkaMakari}a, kojijeugradskoj vladi zadu`en za buxet i finansije, stopa za novosadske nekretnine bi}e sigurno mawa od0,4posto.Ne}eseuodnosuna prethodnugodinumewatinicene nekretnina koje slu`e kao osnovica za obra~un, a koje odre|ujeRepubli~kizavodzastatistiku. U Novom Sadu to je za prvuzonu85.000pokvadratuaza periferiju 60.000 dinara. Ko-

NOVCIZALOKALNEPLANOVE

Zapo{qavawe u 114 op{tina Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanovi} i direktorNacionalneslu`beza zapo{qavawe Dejan Jovanovi} uru~ilisuju~esporazume o suf in ans ir aw u lok aln ih akcionihplanovazapo{qavawa za 114 samouprava u Srbiji. Ukupno }e za te planove iz lokalnihirepubli~kogbuxeta biti izdvojeno 11,13 milijardi dinara, zahvaquju}i ~emu se o~ekuje otvarawe vi{e od 6.000 radnih mesta. Iz republi~kogbuxetabi}eizdvojeno 627,43 miliona dinara, a izbuxetalokalnihsamouprava507,38miliona. Pokrajina Vojvodina je tako|e izdvojila iz buxeta 200 milionadinara,ajo{toliko bi}e obezbe|eno i iz republi~kog buxeta, za projekte zapo{qavawa po drugim programima. Tepare}ebitiusmerenena program obuke pripravnika, subv enc ij e za staln o zap o{qavawe i subvencije poslodavc im a za zap o{ qav aw e i otvarawenovihradnihmesta. Potpredsednica vlade VericaKalanovi}izjavilajeda ju~era{widoga|ajpokazujeda jejedinipraviputborbepro-

Jedinipraviputborbeprotivnezaposlenosti jestezajedni~kodelovaweVlade,lokalnih samouprava,aliiaktivnou~e{}enezaposlenih tiv nezaposlenosti zajedni~ko delovawe vlade, lokalnih sam ou p rav a, ali i akt ivn o u~e{}e nezaposlenih. Ona je ocenila da je nezaposlenost „najve}i neprijateq” i jedan

odnajve}ihproblemakojeSrbijatrenutnoima,alijeizrazila uverewe da ovaj doga|aj pokazuje da postoje strategija,planinovacdasetajproblemre{i.

Od EIB-a 150 miliona KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

5

POLITI^ARINERADOPOSE@UZANOVIMNAMETIMANAKU]E,STANOVE...

„Beneton” u Srbiji

Zemqa

subota14.maj2011.

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

97,1395

99,1219

101,4020

96,8421

Australija

dolar

1

73,2741

74,7695

76,4892

73,0498

Kanada

dolar

1

70,5750

72,0153

73,6717

70,3589

Danska

kruna

1

13,0243

13,2901

13,5958

12,9844

Norve{ka

kruna

1

12,4288

12,6824

12,9741

12,3907

[vedska

kruna

1

10,8284

11,0494

11,3035

10,7953

[vajcarska

franak

1

76,7294

78,2953

80,0961

76,4945

V.Britanija

funta

1

110,4230

112,6770

115,2690

110,0850

SAD

dolar

1

67,5096

68,8873

70,4717

67,3029

Kurseviizovelisteprimewujuseod11.5.2011.godine

Ugovori o kreditu Evropskeinvesticionebankeod150 miliona evra za izvoznike, auto-industrijuimedijeuSrbiji bi}e potpisan u Luksemburg u 16. maj a, sao p{ til a Vlada. VicepremijerBo`idar\eli} iguvernerNarodnebanke Srbije Dejan [o{ki} potpisa}e dva ugovora s potpredsednikomEIB-aDariomSkanapjekom. Ugovor o kreditu od 100 miliona evra namewen je malim i sredwim preduze}ima, a onaj od 50 miliona sredwim i velikim preduze}ima.

na~naodlukao~ekujesedokraja ovogmeseca. USuboticisupredvidelida stopabude0,4posto.Pore~ima AnkeTrifunovi} kojajeugradunaseveruBa~kezadu`enaza ovuoblast,mewa}esecenakvadrata za obra~un. Zvani~no od Zavodazastatistikudobilisu podatkepokojima}eobra~unavati. Tr`i{na cena stana je u proseku 72.000 dinara kvadrat,

umesto 64.000, koliko je bila lane. UZrewaninujekrajwirokza odluku po~etak juna. Stav je da seidesastopomod0,4posto.A rukvodilacPoreskeupraveZorica ]ur~i} ka`e da }e obveznicisigurnodobitire{ewas uve}anim iznosima jer se mewa cena kvadarta, a po novim propisima druga~ije se obra~unava amortizacija, a i olak{ice. Statisti~kipodatakokvadratu ugradunaBegejuka`edajeobra~unska cena za ovu godinu 66.632 dinara, dok je lane bila 62.206. [to se ti~e amortizacije za starost ku}e, ona po godini od 2011.iznosi0,8odstovrednosti umesto1,5,kolikojebiloranije. Ukoliko vlasnik `ivi u toj ku}iilistanu,imaola{icuod 50 odsto. Pre je zajedno sa ~lanovima doma}instva mogao dosegnutiido70odsto.Svejezavisiloodbrojaonihkojitustanuju. Ovegodine}enajvi{eplatiti vlasnici ganc novih stanova jer nema amortizacije, olak{icesuumawene,anemaniograni~ewaod60odstopremapro{loj godini. Kakvu }e politiku op{tine voditi 2012, kada pro|e ograni~ewe „ne vi{e od 60 dosto”,ostajedasevidi.Tek,ioni kojiimajunovestanoveionima kojisuvlasnicistarihusamom centru rano je za nervirawe za 2012.godinu. D.Vujo{evi}

Uskoro vra}awe otetog? – U narednim nedeqama Vlada Srbijeda}ejavnostinauvidtekst zakonaorestitucijikojijesastavila stara grupa za restituciju pre nego {to je Vlada razre{ila du`nosti dr`avnog sekretara SlobodanaIli}a –izjaviojepremijer Mirko Cvetkovi}. – Tekst postoji, radi se o danima, mo`da nedeqama, ne mesecima. On je dodaoda}eVladaSrbijenajverovatnijenasednicislede}eg~etvrtka izabratinovog~ovekana~eluRadnegrupezarestituciju.Cvetkovi} jedodaoda}eprenego{topo~ne javnaraspravaoovomzakonu,VladaSrbijeotekstuzakonakonsultovatiievropskepartnere.

Konkurs za izvoznike Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza objavila javni poziv za program podsticawa konkurentnostisrpskeprivrede. Prijavqivawezaprogramtraja do13.juna,apore~imadirektora SIEPA Bo`idara Laganina, ukupnifondje150milionadinara,azadeotognovcadoma}apreduze}amo}i}edakonkuri{uprojektima za pove}awe konkurentnosti.Projekti}ebitiodobravani do kraja juna, a aktivnosti za kojefirmekonkuri{umora}eda buduzavr{enedo15.decembra.

HO]ELIDR@AVAKONA^NOUOBRA^UNSLO[IMGAZDAMA

Pqa~ka firmi kroz odliv kapitala? Ukolikosepotvrdeinasududoka`uoptu`beMUP-aSrbije,slu~aj „Nibens korporacije” mogao biitrebalodapostanemustrapo kojoj}ebitiproverenemnogeprivatizacije u ovoj dr`avi, a odgovornika`weni. Nezakoniti odliv kapitala i guraweuspe{nihfirmiuste~aji bankrot nije bila retkost nakon privatizacija,oja|enasuuspe{na preduze}aiuSremu,iBanatu,iu Ba~koj,iucelojSrbiji,alimalo takvihslu~ajevajedokazanoidobiloepilognasudu.Gazdebiuspe{ne kompanije nakon kupovina opqa~kale preko raznih }erkifirmi, radnici bi ostajali bez posla, a krivce niko nije gonio. Mo`daihjenekoijurio,alisve trude}isedaihneuhvati. Elem,MUPSrbijesaop{tioje dasuunastavkuakcijenasuzbijawu korupcije uhap{eni vlasnik „Nibens korporacije” Milo \ura{kovi} i wegovih sedam saradnika zbog sumwe da su izvr{ili vi{ekrivi~nihdelazloupotrebe slu`benogpolo`aja,~imejepreduze}eFAMizKru{evcao{te}enoza32milionaevra. Uhap{eni\ura{kovi}osniva~ je i vlasnik preduze}a „[er korporacija”, „Nibens korporacija”, kaoive}inskivlasnikPreduze}a zaputeve„Ni{„.Onjeistovremeno predsednik Upravnog odbora Preduze}azaputeve„Beograd”kao jedan od ~lanova „Nibens grupe”, preduze}akojejo{~inepreduze}a zaputeve„Vrawe“,„Kragujevac”i „Vojvodinaput–Ba~kaput”, privrednadru{tvatako|euwegovom ve}inskomvlasni{tvu.Onjepreko PZP-a „Beograd” istovremeno i ve}inski vlasnik akcionarskog dru{tva Fabrika maziva FAM Kru{evac. Osumwi~enisuod2007.do2010. godine, u ciqu pribavqawa imovinske koristi \ura{kovi}u, isplatomnovcapoosnovuzaradaiz „Nibensgrupe“idobitiizpreduze}a„[erkorporacija“,koristili privredne i poslovne strukturepreduze}akojasuuwegovomdirektnomiliindirektnomvlasni{tvu pa su preduze}e FAM Kru{evac zadu`ivali kod poslovnih banaka.Potomsunovacdobijenna

ovaj na~in, u dogovoru s Milom \ura{kovi}em, direktno prebacivalinara~un„[erkorporacije“ ili indirektno, preko ra~una preduze}azaputeveusastavu„Nibensgrupe“,apoosnovuugovorao pozajmicamabezkamataibezsredstavaobezbe|ewa,kojesuzakqu~ivali s direktorima preduze}a u wegovomvlasni{tvu.Nateretim sestavqadajegorivokojeje„[er korporacija” kupovala od NIS-a, platioFAM,putemtrojnihkompenzacija,dabipotomsvadugovawa„[erkorporacije”bilaprenetanaPZP“Vrawe“,iakosuznali

cija imati isti ar{in za sve ili }e se kola slomiti samo na pojedincima a najve}e ribe izvu}i, ostajedasevidi. Uz ogradu da krivicu qudi iz „’Nibensgrupe’tektrebadokazati”,bivi{idirektorAgencijeza privatizaciju Branko Pavliovi} ka`edaje,generalnogledano,nezakonitogodlivakapitalaizsrpskihkomapanijaverovatnobilo,a dapostojiefikasnore{ewedase to utvrdi i spre~e takvi slu~ajevi,akqu~sekrijeubankama. – Bankama treba uvesti jednokratniporeznasvespornekredi-

Imanadesetineoptu`biradnikaimalih akcionara{iromVojvodinedasu gazdepreduze}aopqa~kaleposcenariju sli~nomonomzakojiMUPSrbijesadaoptu`uje qudeiz„Nibensgrupe” dapreuzetidugnemo`edaseizmiri jer je poslovni ra~uni PZP-a “Vrawe“ublokadi... Imaju}i u vidu mnoga upropa{}enapreduze}auSrbijiiVojvodini koja su nakon privatizacije odlazila u ste~aj i likvidacije i kojasesadaprodajunakomade,posla za policiju }e svakako biti mnogo. Ima na desetine optu`bi radnikaimalihakcionarapreduze}a{iromVojvodinedasuwihove firme gazde opqa~kale scenarijuposli~nomonomzakojiMUP Srbijesadaoptu`uje„Nibensgrupu„i\ura{kovi}a.Dali}epoli-

tekojesudavaleitadabisemnogestvarirazbistrile–tvrdiPavlovi}.–Bankebinatajna~insame proverile svoje poslovawe, a ono{tobiprona{leusumwivim kreditima bilo bi i dobra polaznaosnovazaradidrugihdr`avnih organa koji proveravaju sumwivetransakcije,patimeiprivatizacije. Jure}i jednu po jednu firmu i sumwivu privatizaciju, dr`ava u stvari stalno juri vlastitirep,ajasnojedatrebaudariti na izvor finansirawa takvih poslova. D.Uro{evi}


6

POQOPRivRedA

subota14.maj2011.

dnevnik

JU^E USVOJENA UREDBA O SUBVENCIONISANIM ZAJMOVIMA PRIMEWUJE SE OD 25. MAJA

Da predsednik pred paore do|e s kreditima

DANAS PO^IWE 78. ME\UNARODNI POQOPRIVREDNI SAJAM

Svetski agrar u Novom Sadu Na Novosadskom sajmu danas se otvara78.me|unarodnipoqoprivrednisajam,nakojem}esepredstavitioko1.500izlaga~a,odkojih je tre}ina iz inostranstva, i izlo`iti proizvode iz oblasti proizvodwe hrane, poqoprivrednemehanizacije,sto~arstvaidrugih delatnosti koji se doti~u agrara. Ovu priredbu, koja je najve}asajamskamanifestacijauna{oj zemqi i me|u najzna~ajnijim sajmovima iz oblasti agarara u Evropi,kakoseo~ekuje,otvori}e predsednik Srbije Boris Tadi}. Dolazakna78.me|unarodni poqoprivredni sajam omogu}avakompletanuvidu najnovija dostignu}a iz oblastiagarajerjeizlo`ba proizvoda–odmehanizacije do finalnih poqoprivrednih i prehrambenih proizvoda–izuzetnobogataikvalitetna.Osimvelikogbroja izlaga~a koji }e nastupiti samostalno, i ove godine je organizovano nekoliko kolektivnih izlo`bi: BosneiHercegovine,CrneGo-

Mnogo toga Me|unarodni poqoprivredni sajam ~ini poznatim. Izvesno je da je prepoznatqiv i po Izlo`bi poqoprivrednemehanizacije,aovegodine polovinaizlo`eniheksponataje upravoiztogsegmentaizlagawa. Ponuda poqoprivrednih ma{ina, traktora, kombajna, prikqu~nih ma{ina, opreme i delova najzna~ajnijih proizvo|a~a iz Austrije,Belorusije,Engleske,Francuske, Holandije, Indije, Italije, Kine,Nema~ke,Sjediwenih Ame-

Portugal – zemqa partner OvegodinePortugaljezemqapartnerMe|unarodnogpoqoprivrednogsajma,aprivredniciovezemqepredstavi}enajzna~ajnijesegmentesvojeagrarneproizvodwe.Tridesetakizlaga~aizPortugalapromovisa}esvojuagrarnuproizvodwu,alii turisti~kepotencijale,tradiciju,ikulturu.Zna~ajansegment nastupajeipromocijavodoprivrede,aplaniranisuisusreti ministaraiprivrednikaobezemqe,tesusretiskqu~nimkompanijamanatr`i{tuagrobiznisaizSrbije. re,Hrvatske,Makedonije,Ma|arskeiPortugala,kojajeiovogodi{wa zemqa partner. Uz to, sajam }enarednihosamdana,kolikoova priredbatraje,bitimestosusretapredstavnikaagraraizzemqei inostranstva, na kojem }e se razmewivati aktuelne informacije o programima, finansirawu, sufinansirawu i drugim povoqnostima u oblasti poqoprivrede, aliidobijatiinformacijestr`i{tauSrbijiizemaqaEvropskeunije.

ri~kih Dr`ava, Slovenije, Turske i drugih zemaqa,kao i„Industrije motora Rakovica„ i „Industrije ma{ina i traktora„izBeograda, izuzetna je, posebno kada se zna da su izlaga~i spremili povoqne uslove za kupovinu. Na otvorenomprostoru,uzstandardnu podnudu bi}e izlo`eni i najnovijimodelinajpoznatijihsvetskihproizvo|a~apoqoprivredne mehanizacije –„Xon Dir”,”Masej Ferguson”,”Dajc”,”Kejs”,”Klas”, ”Belarus”, ”Holand”, ”Landini”,

”Goldoni”, ”Lamborgini”, ”Mahindra”... Jo{ jedan segment Me|unarodnogpoqoprivrednogsajma–Izlo`bastoke–odavnojepoznat,aova priredba je pre vi{e od osam decenijaiizraslazahvaquju}iorganizaciji sto~arske izlo`be. Pokroviteq Izlo`be je Ministarstvo poqoprivrede, trgovine, vodoprivrede i {umarstva, i to }e bitinajve}ainajbogatijasto~arskaizlo`bauSrbijiiregionu.U paviqonima Novosadskog sajma bi}eoko5.000`iviheksponata, a bi}e izlo`ene i autohtone rase stoke neophodnezao~uvawebiodiverziteta. Bogatajeiponudaproizvo|aprehrambenihproizvoda i pi}a iz zemqe i inostranstva.Uzproizvodekojisuponelititulu{ampionakvaliteta78.me|unarodnog poqoprivrednog sajma, bi}e i mnogo drugih, kao i novihkojisusenatr`i{tu pojavili izme|u dva sajma. Novina je predstavqawe proizvo|a~akojisuseokrenuliorganskojproizvodwi,auhali4}eseokupitiproizvo|a~iorganskehraneizSrbijeizemaqau okru`ewu,kaoisertifikovanatela, a bi}e organizovani i stru~ni skupovinatemuproizvodweiplasmanaorganskehraneiproizvoda. Mogu}nostdasenajednommestu vidiiupoznasnajnovijimdostignu}ima iz oblasti agarara na Me|unarodni poqoprivredni sajam dovodiivelikibrojfarmera,ali i udru`ewa koja ih okupqaju. Novosadskisajamjezadolazakzadrugaraizzemqeiregionaobezbedio povoqnosti pri kupovini ulaznica,azadrugari}eseokupitiuhali 5.Predstavi}esezadrugeizSrbije iVojvodine,BosneiHercegovine, Hrvatske,Slovenije,Makedonijei drugih zemaqa u regionu, a zajedni~ki nastup omogu}i}e ~vr{}e povezivaweiobjediwenopojavqivawe na agrarnom tr`i{tu, kao i tragawe za zajedni~kim modelom sigurnijeg poslovawa, opstanka i razvojasela. D. Mla|enovi}

Atraktivno, zanimqivo, sna`no Me|unarodnipoqoprivredni sajam,poredveomabogateponudeiizlo`beproizvodaizoblastiagrara,jesteimogu}nostda

se u`iva u velikom broju doga|ajaipromocija,abi}eorganizovanoinizdegustacija.Posebno}ebitiatraktivniprogrami koji }e se odvijati na Mawe`u Novosadskog sajma, gde }e ve}

danas biti odr`ano takmi~ewe u preponskom jahawu, a sutra takmi~ewe u vo`wi zaprega. U ponedeqak }e,u susret Danu sto-

~ara, biti odr`ano javno ocewivawe goveda i kowa, a u ~etvratak, kada je Dan sto~ara, uprili~enjesve~ani defile nagra|enih grla.U subotu,21.maja, na Mawe`u Novosadskog saj-

ma bi}e odr`ano Me|unarodno takmi~ewe u snazi i izdr`qivosti „Strongman Champions Lea- gue„,anajja~i qudi u Evropi demonstrira}e ve{tinu i snagu u povla~ewu i podizawu tereta.A ovojesamodeoonoga{to}ese de{avati. Dolaskomnaovupriredbuposetiociskupqenimulaznicama mogusweoti}ibogatijizaneki od poklona koji su pripremqeniupoklon-igri:kompanija „Agropanonka MTZ Finke“ u Novom Sadu najsre}nijem posetiocu uru~i}e kqu~eve traktora „Belarus 320”, dok }e generalni zastupnik kompanija CASEIH,STAYR iVOGELNOOT za Srbiju i Crnu Goru - VAIT, pokloniti `itnu sejalicu „sfoggia”,zahvatatrimetra. Kapije Novosadskog sajma otvorenesuod14.do21.majaod9 do19sati.Ulaznice ko{taju 500 dinara, za organizovane kolektivne posete 350,aza {kolske posete,penzionere i decu od 7do 12 godina 200dinara. D. Ml.

VladaSrbijeusvojilajeju~e, natelefonskojsednici,usvojila Uredbu o subvencionisanim kreditimazapoqoprivredu,koja}epo~etidaseprimewujeod 25. maja a iz buxeta }e biti izdvojeno oko 2,7 milijardi dinarazatenamene,re~enojeTanjuguusrpskojvladi. Uredba predvi|a subvencionisawe kamatne stope na dinarskekreditepoqoprivrediiodobrava}esenaperioddotrigodine, pri ~emu }e efektivna kamatna stopa biti od osam odsto godi{we. Zajmovi su nameweni za sto~arsku i biqnu proizvodwu, za nabavku mehanizacije i opremeipodizawepoqoprivredenihobjekata,apredvi|enajei mogu}nost za refinansirawe

kratkoro~nih poqoprivrednih kredita iz pro{le godine. Subvencionisanekredite}emo}ida dobiju i mali registrovani poqoprivrednici i velika poqoprivredna preduze}a, a maksimalni iznos pojedina~nog zajma bi}edopetmilionadinara. Vladina Uredba bi trebalo da po~ne da se primewuje od 25. maja, a zahtevi za subvencionisane poqoprivredne kredite mo}i }e da se podnose do 1. novembra2011.godine. Iakosupaori~ekalisubvncionisanekreditezaratarsku proizvodwu pre setve, nisu ih do~ekaliisamisu,bezikakve pomo}i dr`ave obavili najva`nijiposaouwivi,itona2,5 milonahektara.Sadajepitawe

za{tojeVladatolikopo`uriladadoneseuredbuosubvencionisanim zajmovima i to, ekspresno, na telefonskoj sednici,kada}eseonaprimewivati tek od 25. maja. Pa da bi predsednikSrbijeBorisTadi},koji danas otvara PoqoprivrednisajamuNovomSadu,iministar poqoprivrede i trgovine Du{an Petrovi} imali s ~im dado|upredpoqoprivrednike. U svakom slu~aju boqe ikad nego nikad. A podse}awa radi, trebare}idasusubvencionisani kratkoro~ni krediti uvedenijo{2004.godineidaobi~no nisu kasnili. Te godine, kao i 2005. i 2006. za kredite su iz buxeta izdvajane 3,5 milijarde dinara. S. G.

PROGNOZE STRU^WAKA O CENAMA POQOPRIVREDNIH PROIZVODA

@ito u otkupu pada na 18 dinara? Cene`itaricapadajuipada}e, a pred `etvu bi, procewuju trgovci,p{enicamoglabiti18 dinara, a neki o~ekuju da }e je pazaritiijeftinije. –P{enicajetrenutnood25,5 do 27,5 dinara, u zavisnosti od kvaliteta,ao~ekujeseda}ei}i nadole. Po sada{wim pokazateqima,pred`etvuseo~ekujecenaodoko18dinara.Nasvetskim berzama bi}e oko 180evrazatonu,a mismodeotogtr`i{ta, pratimo gaisve{tosede{ava na wemu, preslikava se i kodnas–ka`eza „Dnevnik” direktor „@ita Srbije”VukosavSakovi}. Ondodajedase nakon uvo|ewa zabrane izvoza cena hlebnog `itastabilizovala, apotomjepo~ela da pada. Tome je, veli, delimi~no doprinela zabrana prodaje na{eg `itanasvetskom tr`i{tu, ali i ~iwenica da se bli`i `etva, te je normalno da se cene polako spu{taju. – Nakon zabrane izvoza obavqenesuanalizekojesupokazaledaimamooko50.000tonap{enice vi{e nego {to su doma}e potrebe. Sada je tr`i{te mirno, trguje se minimalnim koli-

nas ga nema. Elem, procene govore da smo posejali p{enicu na450.000do480.000hektara,a trenutno stawe vegetacije nagove{tava da, pod uslovom da vremeposlu`i,mo`emoo~ekivatiboqeprinosenegolane.U svakomslu~aju,ima}emodovoqnop{enicezadoma}epotrebe, kaoimalevi{kove–nagla{ava Sakovi}, uz ocenu da je va-

ina~e vrlo visoke cene poqoprivrednih proizvoda koji su svoju dobru tr`i{nu poziciju zauzeli neposredno posle `etve, odnosno berbe. To je su{tinska razlika izme|u ovogodi{weg, nazovimo ga sezonskog padacena,ionogizprethodnih godina,kadajeop{tinivocena bio daleko ni`i, ukazuju na Produktnojberzi.

`nodaseneprodu`vazabrana, {to,dodu{e,nikoinepomiwe kaomogu}nost. NaProduktnojberziuNovom Sadu zabele`en je zna~ajan pad cena na tr`i{tu p{enice, gde je sredinom nedeqe zakqu~en ugovorpo29,16dinarapokilo-

Direktor Produktne berze u Novom Sadu @arko Galetin ipakka`edasemo`eo~ekivati da }e cene osnovnih poqoprivrednih proizvoda u toku cele godine biti na relativno visokimpozicijama. –Kolikomipratimosvetska tr` i{ta, bil ans i kuk ur uz a, p{eniceisojeiduutompravcu dasezalihene}eobnovititako brzodabicenamoglazna~ajnijepadati–ka`eGaletin,napomiwu}i da se cena p{enice i kukuruza stabilizovala na relativno visokom nivou i ovu godinu }e od prethodne razlikovatiupravoto{to}etevisoke cene istrajavati u du`em periodu. Ne o~ekuju se veliki tr`i{ni cenovni udari i rasponi kao {to je to bilo pro{legodine. Pomenimo, prose~na cena ve{ta~ki su{enog kukuruza na berzi iznosi 21,03 din/kg, s PDV-om (19,47 din/kg bez PDVa), {to je pad od 5,07 odsto, a {to je posledica pada cene kukuruzanasvetskimberzama,padavrednostievra,kaoipove}awaponudeprirodnosuvogkukuruza u JUS-kvalitetu. Od kukuruzajenajvi{eprometovanprirodno suv, s vlagom koja se kretaladomaksimalnih15odnosno 16procenta.Wegovaponderisana cena je ove nedeqe iznosila 21,40din/kg,sPDV-om. S. Glu{~evi}

Vrte}e se oko 200 evra –Naravnoda}euperiodunajve}eponude,uperiodu`etve,cena p{enice ne{to pasti, {to je logi~na tr`i{na pojava, ali predvi|am da }e se to desiti za vrlo kratak period i da }e se opetstabilizovatinaprili~novisokimcenovnimpozicijama. Sasvim su objektivne i realne procene da }e p{enica u samoj `etvibitioko200evrailine{tovi{eod200evrapotoni,bez poreza,kukuruzizme|u170i200evrautokusameberbe,{toprejudicirada}eceneneposrednopreberbe,kadaseistro{irobnipotencijaliikadaseistawebilansi,ne{toporasti–nagla{ava@arkoGaletin. ~inama jer se o~ekuju jo{ ni`e cene–ka`eSakovi},idodajeda se skidawe carina na uvoz p{enice nije pokazalo efektnom merom.–Prosto,nijebilouvoza, kako smo i o~ekivali. P{enica je napoqu taman jeftinija zakolikosubilitro{koviuvoza,itojedobrozadoma}eproizvo|a~e. Na{ sagovornik napomiwe i daseneznakolikosmota~nozasejalip{enicepro{lejeseni. –Zvani~nastatistikaiprocene stru~waka se razlikuju, a precizno stawe dalo bi satelitsko snimawe, me|utim, kod

gramu, s PDV-om (27 din/kg bez PDV-a),dabisedankasnijecenaspustilana27din/kg,sPDVom (25 din/kg bez PDV-a). Ponderzakqu~enihberzanskihcena za ovu nedequ iznosi 28,48 din/kg, s PDV-om (26,37 din/kg bezPDV-a),{topredstavqapad prose~neceneod4,11odstouodnosu na onu iz prethodne nedeqe,saop{tilajeju~etaberza. Na Berzi nagla{avaju da za ovajperiodgodinenijeneubi~ajeno da osnovni poqoprivredni proizvodiimajune{toni`ecene. Naravno, ovogodi{wi majskipadcenatekjemaloobuzdao


Vi{eautobusa zbogsajma Tokom Me|unarodnog poqoprivrednog sajama,oddanaspado21.maja,bi}epoja~anprevozkamestuodr`avawasajamskemanifestacije.Umestosoloautobusanagradskimlinijama5i8saobra}a}ezglobnavozila.Uslu~ajuve}egbrojaputnikausaobra}aju}ebiti vi{eautobusanagradskimlinijama3,5,8,11 iprigradskoj70.Autobusinatimlinijama bi}e ozna~eni s natpisom „Novosadski sajam”,od8do19.30~asova. Z. D.

POSLE TEKSTA U „DNEVNIKU”

Uklowenadeponija naputuzaKa} Radniciimehanizacija„^isto}e”uklonili su ju~e deponiju pored starog puta za Ka}, gde se sada, zbog radova, izlazi na autoput.Oovomruglupisalismoprekju~e, ave}danposle,satelokacijejenagradsku deponiju odneto oko 4.000 kubika razli~itogotpada.U„^isto}i”apelujunagra|ane da se odgovornije pona{aju prema ~isto}i

subota14.maj2011.

^udakja~iod paragrafa Qudisuse`alili,inspekcijesudolazile,sme}ejeodno{eno,alizanekolikodana opet ista pri~a. Nadle`ni, na`alost,tunemajuprevelike ingerencije, jer je kvaka u tome {to je kr{ na privatnomposedu. Ovo nas vra}a na po~etak pri~e,kulturu,(ne)ose}ajpojedinaca za su`ivot u gradu, ili, jednostavno, inat. Neki, kojine`iveublizinirekli bidaovonijeni{tanovo,uz konstataciju „na{a posla”. [tadaka`ukom{ije? B. Markovi}

U TRI MESNE ZAJEDNICE

Skupqajukwige, poklawaju{koli Akciju prikupqawa kwiga radi oboga}ivawa kwi`evnog fonda biblioteke Osnovne {kole „Du{an Radovi}” organizuju mesne zajednice „Vidovdanskonaseqe”,UlicadrJovana Andrejevi}a 2a, „Slana ba-

StanovnicidelaNoveDetelinarepo`alilisuse“Dnevniku” dave}dvadananemajuuli~nurasvetu,teimodlazakdoku}euno}nim ~asovima izgleda zastra{uju}e. U Zavodu za izgradwu grada ka`udasuta~ninavodisugra|ana,teobjasnilidarasvetenijebilozbogkvaranaimpulsnomkablu,kojiideiztrafostanice.Dodalisu,me|utim,itodajekvarotklowen,tedagra|anioddanas moguslobodnodapro{etajusvojimkvartom. D. B.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

N

Opetsvetli NovaDetelinara

grada, jer nam je ~ista `ivotna sredina u zajedni~kom interesu, a sredstva koja se tro{enaneprekidnouklawawedivqihdeponijamogukorisnijedasepotro{e. Uklawawedivqihdeponijaobavqasepo nalogu Komunalne inspekcije i Zavoda za izgradwu grada, koji opredequje buxetska sredstvazaovunamenu. G. ^.

Novosadska ekiqudi,o~igledno,nikada ne}e shvatiti, ili sutolikobezobraznida ne}edashvateda`ivotugradupodrazumevaizvesnapravilakojasejednomre~junazivaju kultura.Odli~anprimernavedenogjejedan`iteqSatelita, koji godinama unazad u svom dvori{tugomilaplaninesme}a,kr{aidrugogotpada,ito tik kraj pijace. Reakcije kom{ilukanetrebanispomiwati, jeronive}kose~upajuneznaju}i{tadarade,udi{u}iusput raznemiriseigledaju}i,kako ka`u,pacovekojitr~karaju.

OTKLOWEN KVAR NA IMPULSNOM KABLU

ra”,^enejskaulica54,i„Klisa”,Savska27.Kwige}eseprikupqatido17.junauprostorijamaovihmesnihzajednicasvakog radnog dana od 8 do 12, a utorkomi~etvrtkomiod17do 19~asova. A. L.

V remeploV

VATROGASCI VE@BALI S LOKALNIM DOBROVOQCIMA

StopvatriuBanglade{u Vatrogasna ve`ba, u okviru projekta Centrazaodr`ivirazvojC.O.R.E.„Bezbedno,zajedno,zasutra“,odr`anajeju~eu nasequBanglade{.U~estvovalajede`urnaekipavatrogasacasdvavozilaiswom ~lanovi neformalnog dobrovoqnog dru{tva„Vatrogasac–Banglade{NS“koji sugasili„po`ar“poreddeponije. Delegacija stanovnika ovog naseqa, prethodno je posetila sedi{te Vatrogasnospasila~kebrigade.Urazgovorus kom ad ant om Dra go sla vom Kli su rom upoznala se s uslovima rada vatrogasaca,apro{lajeiosnovnuobukuoza{titiodpo`ara. Naseqaukojima`ivequdinarubuegzistencije, preti velika opasnost od izbijawa po`ara. Sekundarne sirovine, ogrevni materijal i velike koli~ine sme}analazeseuzsamestambeneobjekte, nekikrovovisupokrivenisenomidrvenimplo~ama,aoxacisu~estoobru{eni iliulo{emstawu.PredstavnicaCentra mr Mirjana Laban rekla je da `eli da apelujenagradskevlastidapomognuuodno{ewu|ubretaiznaseqadabisespre~ilinekibudu}ipo`ari. G. ^.

Mini-festival zdravqa Min i-fes tiv al zdrav qa bi} e odr`an u okviru „Bebi Egzita” danasod16do19~asova.Najmla|iposetiociima}eprilikudau~eohigijeni ruku, a na {tandu }e biti i dermatolog koji }e deci i roditeqima davati savete o za{titi od suncaipregledatimlade`e. Budu}emamemo}i}edaseinformi{uo[kolizatrudnice.Organizator ove akcije je Dom zdravqa „NovSad”. A. J.

NA PETROVARADINSKOJ TVR\AVI

Danaspo~iwe„BejbiEgzit” Deseti Festival optimizma „Bejbi Egzit” odr`ava se danas i sutra na Petrovaradinskoj tvr|aviaprogram}etokomobadanatrajatiod 16do19~asova. Publicisepredstavqaoko1500u~esnikabogatimprogramomna~akpetfestivalskihbina: “Binitalenata”,“[arenojbiniDunava”,“Bambinostejxu”,“\a~komOskaru”ina“Bini{ampiona”.KakonajavqujuorganizatoriizUdru`ewagra|ana“InterArt”,aktivnostifestivala

odvija}eseupetanesttematskihcelina-kultura,umetnost,edukacija,ekologija,zdravqe,slobodno vreme, tradicija, zanati, igra, humanost, kosmopolitizam,{tedwa,ishrana,zabava,komunikacijeitehnologije.Oveozbiqnetemebi}e razigraneuUliciprofesija,naPoligonu“Volim {kolu-volim znawe”, u Kvartu pameti, na Pozori{nom trgu, Kosmopolitskom trgu... U okviru festivala obele`i}e se i Svetski dan porodice-15.maj. J. Z.

„Miroslav”uKCNS Pozori{na predstava „Miroslav”, po tekstu Slavomira Mro`eka, bi}e igrana u velikoj sali KCNSsutraiuponedeqakod20

~asova. Ulaznice ko{taju 500 dinaraamogusekupitinablagajni Kulturnog centra radnim danima od12do15iod18do21sat. B. M.

Noseba{tenskiotpad Ba{tenski otpad JKP “^isto}a” u ponedeqak nosi}e sa Telepa, a u utorakizKoviqa,KliseiKlisanskogbrega.Travu,li{}e,graweiostaliotpadgra|anitrebadaostaveispredku}ado6~asova. A. L.

Kreditpodelio Gradskove}e Gradsko ve}e Novog Sada je posle duge i `u~ne rasprave 14. maja 1940. odlu~ilo da od Hipotekarne banke u Novom Saduuzmekreditod50milio- na dinara, sa 15 godina roka otplateikamatomodsedamposto. Grad je trebalo da dobije novu eksportnu klanicu, vi{e {kolskihzgradairekonstrui- sanu plinaru, dok je najve}i

deo kredita bio namewen izgradwivodovodaikanalizacije, kao i sistemima nasipa i kanalazaodbranuoddunavskih poplavaipodzemnihvoda. Neki ve}nici su bili protiv uzimawa kredita, jer „sve naglo i mnogo poskupquje”, a drug i su odob rav al i ovak av kredit jer „sve je skupqe i gore”. N. C.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

subota14.maj2011.

INSEKTI VOLE BULEVAR JOVANA DU^I]A

Bubezabeleledrvo Rojbelihinsekatanadrvetu na Novom nasequ na Bul ev ar u Jov an a Du~ i} a mo`e da zna~i da je stablo bol es no. Prem a deb qin i drveta, reklo bi se da nije ba{ mlad o. „Zel en il o” odr`avabiqnisvetugradu pa bi wihovi in`eweri trebalo da znaju lek, pod uslovomdadrvonijezdravo.Amo`dasuinsektislu~ajnozalutali,paposleizvesnogvremenaodletetina drugustranu.Z. D.

Foto:S.Mileti}

@ITEQI BOCKI DANAS PROTESTUJU

PredSajmom zahtevajuvodovod Uo~i otvarawa Poqoprivrednog me|unarodnog sajma, danas u 9.30~asova`iteqinaseqaBocke odr`a}e protest ispred glavnog ulaza u Sajam. Razlog je nezadovoqstvo {to u nasequ nadomak gradanemajuvodovodniikanalizacionisistem. Premare~imajednogodorganizatora protesta Miroslava Ili}a o~ekujesedobarodziv`iteqa. Naorganizacijuprotestaodlu~ili su se po{to gradske vlasti ne

nude re{ewe za wihov problem, madasudosadave}dvaputaprotestovaliispredGradskeku}eiBanovine i blokirali put u Bockama. Izgovaraju se, isti~e Ili}, klizi{tem, na kojem se navodno nalazinaseqe. -Takavodgovorneprihvatamo jervi{edecenija`ivimoulegalno izgra|enim ku}ama - isti~e Ili}idodajedanaredniprotest organizujuopetpredGradskomku}om,itousreduu15~asova. Z. D.

VESTI SPO:Zaop{tine 20.000potpisa Lokalni parlament Srpskog pokretaobnoveiSavezazapromocijuop{tinaodr`anjeusali MZVeternik,~imejenastavqena promocija formirawa novih gradskih op{tina. Ovu akciju podr`alo je preko 20.000 Novosa|anaod~egaje3.000gra|anaiz Veternika. Za~etnici ideje o osamgradskihop{tinanadajuse da}enaotvorenopismokojesu uputili gradona~elniku Igoru Pavli~i}u,sa`eqomdaseizjasni o predlo`enoj inicijativi, biti odgovoreno u realnom i prihvatqivomroku. A. L.

VesnaKrmpoti} uStudiju„M” Kwi`evno dru`ewe s pesnikiwom Vesnom Krmpoti} odr-

`a}eseuponedeqak16.majau17 satiuStudiju„M”,UlicaIgwata Pavlasa 3. Govori}e Zoran Kolujnxija i Pero Zubac. Ulaz jeslobodan. N. R.

Koncert klavirskogdua U okviru programa ovogodi{weg,~etvrtogporeduPijanisti~k og takmi~ ew a „Slavenski”kojitokomvikendatrajeu Muzi~koj {koli „Josip Slavenski”,zave~erassapo~etkom u 20 ~asova u koncertnoj sali {kole najavqen je resital muzikezaklavirskiduo,nakojem }enastupitipijanistkiweMajaVukobrat iKatarinaMari} izBeograda. Naprogramusudelazaklavirski duo Johanesa Bramsa, Kloda DebisijaiErikaSatija,aulazna koncertjeslobodan. A. L.

dnevnik

c m y

8

PROTEST U SPORTSKOM CENTRU „PETROVARADIN”

Tra`ejo{ostavki, op{tinuirazvoj Savet Mesne zajednice Petrovaradin treba da podnese kolektivnuostavkuasada{woj mesnoj zajednici treba da se vrate ingerencije op{tine, zahtevano je na ju~era{wem protestu Petrovaradinaca, na

Ozna~en kao krivac za ovakvo stawe, predsednik Saveta MZ PetarMudri ju~ejeizdao saop{tewe i u wemu naveo da je podneo ostavkunatufunkciju.

Ukolikozahteviza15dananebudu ispuweni,najavqenablokadaulica uPetrovaradinu.Tra`iseostavkacelog SavetaMZ,apredsedniktogtelaPetar Mudri,ozna~enkaokrivaczazaostajawe Petrovaradina,ju~epodneoostavku komseuokupilooko200gra|ana.Najavilisuida}e,ukoliko wihovi zahtevi za 15 dana ne budu ispuweni, pre}i na drasti~nije mere i organizovati blokadu ulica u Petrovaradinu.Skupjeodr`anuSportskom centru “Petrovaradin”. Okupqeni su izrazili nezadovoqstvo zbog toga {to u Petrovaradin odavno ni{ta nije ulo`eno, a, kako ka`u, infrastrukturajeizuzetnolo{a.

U dopisu koje je osvanuoupo{tanskimsandu~i}ima Petrovaradinaca stoji da je ta odluka li~naidajeMudrinijedoneo nipod~ijimpritiscima. Ovajpotezdosada{wegpredsednika Saveta na protestnom skupujeokarakterisankaomalikorakkaostvarewuwihovih ciqevaanagla{enojeidaMudri nije jedini krivac za ovakvostawe.

^ITAOCI PI[U  SMS

Foto:B.Lu~i}

Kakoka`ejedanodorganizatora okupqawa Svetislav Mirkovi}, koji je i otvorio skup,obratilisusesvimmogu}impredstavnicimavlasti,pa ~ak i predsedniku Srbije Borisu Tadi}u, ali nisu dobili nikakavodgovor. - Nemamo kome vi{e da se obrat im o, mi vi{ e nem am o

nik ak va prav a. Bir al i smo vlastionajetuzbognas.Moramopobediti,jerjeovoborba za goli `ivot. U Petrovaradin nije ni{ta ulagano ve} decenijama, a vodovod i infrastruktura su u katastrofalnomstawu.Ne{tomorada semewa-rekaojeMirkovi}. G. ^. - J. Z.

065/47-66-452 & 063/366-977

Zarceloletodagutamo pra{inu Oli~ewe gluposti vlasti ili koga ve} da radovi na Keju krenu od [tranda, ba{ sada kad po~iwe sezona, i sad treba celo leto da gutamo pra{inu??? Pobogu qudi, krenite s drugogkrajaKejapalagano,ajdemalodostojanstvaipo{tovawapremaqudimakoji`ive ovde...glupostjeneuni{tivadefinitivno! 065/2204... *** Ispirawe vodovodnih cevi preko mojih slavina u stanu? I to mi da pla}amo? Bezo- brazluk! 064/2466... *** DalijeovajVa{izve{ta~izBeogradasa finalakupaufudbalugledaoistuutakmicu kaoimiilnekudrugu?Kadjeinovinar „Novosti“video„brqotinu”odsu|ewa,samoovaj„na{„nije!Sramota i za novinara i za na{ „Dnevnik“!Verni~italac40 godina! ^estitkaVo{i! 063/5414.. *** Za{to osiguravaju}i zavodinedajubonifikaciju na osigurawe „tre}eg lica” savesnimvoza~imakojigodinamatonisumorali koristiti? 064/2466... *** MnoginapadajuKomunalnupoliciju,tobo`emaltretirajunedu`ne.Samonekaradesvoj posao, i oni i redovna policija, a muvatori nekashvatedaseuovomgradunekadznaored! 063/5451..

*** Trgovcinisuupravukadtra`eodGradanaknadu {tete koju su navodno pretrpeli zbog zabrane prodaje alkohola no}u, svi znamo da su ga ipak prodavali. Boqe da tra`e povra}aj novca za onekojisuplatilikaznu zbog nepo{tovawa istog propisa. 062/4459.. *** Za{to nam niste do krajarekli{tasedogodilosapsomkogjeudario automobil u Temerinskoj. Da li su deca uspela da mu pomognu? Postoji nekoliko udru`ewa koja

sebrinuolutalicamaaliseowimajakoslabopi{eijavnostnineznadapostoje,tako|e zar gospo|ica Bala{evi} nije osnovala slu`bu koja se bavi ba{ ovakvim slu~ajevima!!! Molimvaspi{iteoovome,ubacitetebrojeve telefona me|u one koje svakodnevno objavqujete,i{iriteovuisli~nepri~e,mo`da ondaveterinarivi{ene}esmetidanasodbiju kada ih zovemo da zbog ovakvih situacija iza|unateren.Jasambilaspremnadaplatim

koliko god tra`e samo da iza|u, kada sam se na{la u ovakvoj situaciji... naravno da niko nijehteo,iakosamredomzvalasveordinacije,pagdemito`ivimo??? 064/1568... *** U ~ijem resoru su dobermani bez brwice, pijanicenaklupama,prosjaciinarkomanina Keju?Gospodouzelenimuniformama... 064/6862... *** Kad sam pre neki dan zvala komunalnu policiju ne{to u vezi sa za{titom `ivotiwa, onisumirekli,daoninevr{eza{titu`ivotiwa,ve}samowihovouni{tavaweitotako{topozovu„^isto}u”i{aqujenaodre|enuadresudapokupiiuni{ti`ivotiwe.Dosad su gra|ani zvali direktno ”^isto}u”, a sad je tu uba~ena jedna posredni~ka slu`ba, pa su se gra|ani „usre}ili”, jer sad pla}aju dveslu`bezaistustvar. 063/5563.. *** Arogancija qudi iz „Partizana„(iBeograda) nemagranica.Poslekra|e u Kupu su nam poru~ili: „ Sada}edo}i\urapa}e{museizviniti{to tejetukao“.Pokradute,paiskritikujuina kraju}edatekazne! 063/5451.. *** MewamCecin„ku}nipritvor”zamoj„normalan `ivot” sa ~etiri narukvice za pra}ewe, a mo`e i ogrlica (nekako }u podneti tu torturu)makarsamomesec! 066/6619...


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota14.maj2011.

9

GRADONA^ELNIKPAVLI^I]URU^IOKQU^EVEMINISTRUDA^I]U

Policijskastanica kona~nosti`enaSatelit Gradona~elnikIgor Pavli~i} uru~iojeju~e kqu~evepolicijske stan ic e na Sat el it u potpredsedniku Vlade Rep ub lik e Srb ij e i min is tru pol ic ij e Ivici Da~i}u. Tozna~i da }e i stanovnici ovogdelagra|auskoro dobiti ~uvare reda i mira.Da~i}jeistakao da mu je veoma drago {to }e ove biti policijska stanica, posebno ako se zna da su je gra| an i tra` il i punihdesetgodina. -Idejapostojideceniju da ovaj deo Novog Sad a dob ij e pol ic ijsku stanicu. Me|utim policijatonijemogla sama da realizuje zbog finansijskesituacije. Posebno smo zahvalni gradskojvlastiiApoteci“NoviSad”,jersu nam iza{li u susret rekaojeDa~i}. Otvar aw e pol ic ijskestanicene}edobro do} i sam o `it eq im a Novog naseqa i Satelita, ve} se time omogu}uje otvarawe novih radnih mesta za policajce, koje }e ovde ~ekatinovizadaci.

radwama - zakqu~io je Da~i}. Prema re~ima gradon a~ eln ik a, pros torijezapolicijskustanicuutomdeluNovog Sad a obezb ed io je grad, a ona je na povr{in i od 552 met ar a kvad ratn ih. Dos ad a{wi kor is nik tog prostora bila je Apotekarska ustanova, koja je zadr`ala 60 kvadratnihmetarazaapoteku. Pavli~i} je istakao i da Novi Sad ima intenzivnu saradwusMUP-om,atopotvr| uj e i kup ov in a opreme za Policijsku upravuNoviSad,kaoi otvarawe {alter sale na Lim an u 2, gde je grad tako|e obezbedio opremuislu`benike. Unarednomperiodu slediopremawestanice, kao i kalkulacije koliko }e qudi biti potrebno. Prema grubimprocenamaunovoj Foto:S.[u{wevi} pol ic ijs koj stan ic i bi}e potrebno 80 policijaca,koji}ebitipodeqeSem stanovnika Novog naseqa i Satelita, niposlu`bama-zajavniredi mir,kaoioperativci. boqu bezbednost ima}e i `iteqi Adica i Telepa PredsednikSkup{tinegrada Aleksandar Jovanovi} ka- Pol ic ijs ka stan ic a }e `e da je Novi Sad dugo ~ekao Interventnojjedinicinoveuniforme potpuno opravdati otvarawe, naovajkorak,alijeiistakao jertu`ivioko50.000gra|ana damujeposebnodrago{to}e Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar pokoji`eqnois~ekujudaukom- se ovde otvoriti stanica, jer licije Ivica Da~i} igeneralnidirektorSrbijagasa Du{an {iluku imaju policiju. ^im }esemstanovnikaNovognaseBajatovi} posetilisuju~eiPolicijskuupravuNoviSadu se stanica otvori svima }e qa i Satelita, boqu bezbedUlicikraqevi}aMarka.TomprilikomBajatovi}jeuru~io biti lak{e, jer }e policajci nostimatii`iteqiAdicai uniforme interventnoj jedinici u Novom Sadu. Da~i} se koji budu radili u tom delu Telepa.Ina~e,najavqanojeda zahvalionaovojdonacijiiistakaojedaovojjedinicinove gradaznatiko{taradi,odno- }e se uskoro otvoriti i {aluniforme puno zna~e, posebno ako se ima u vidu da su ti snokojesklonpqa~kama,ili tersaleuKa}uiFutogu. qudinon-stopnaterenu. nek im drug im nez ak on it im Q.Nato{evi}

Izlo`beuSkup{tinigrada Povodom „No}i muzeja“ Skup{tina grada ve~eras u 18 ~asova otvori}evratazaposetioce,koji }emo}idapogledajunizizlo`bi. Gra|ani}emo}idavideizlo`bu fotografija posleratnih ~elnika gradskog parlamenta, izlo`bu slikaigrafikapoklowenihgradu, poveqe o bratimqewu i po~asnimgra|anima.Bi}eomogu}en

obilazak velike sale Skup{tine grada,kabinetapredsednikagradskog parlamenta i sale 18 u kojoj se primaju gosti Skup{tine. Predsednik Skup{tine Aleksandar Jovanovi} u18~asovaotvori}eizlo`bu„NoviSad1961“izpostavkeArhivagrada.Nakontoga, Jovanovi} }e primati gra|ane u svomkabinetu. S.K.

VESTI Pe{a~katura odBege~a Planinarsko smu~arsko dru{tvo„@elezni~ar”organizujesutra pe{a~ewe od Bege~a preko Bano{tora,Andrevqa,Testere,i nazadprekoBano{toradoBege~a. Stazajeduga~kaoko18kilometara, a pe{aci }e se preko Dunava prevoziti skelom. Vodi~ }e biti Dragan B. Vujanov. Polazak je u 6.45 ~asova ispred @elezni~ke stanice.DoBege~aseputujeautobusom sa linije broj 56. Za vi{e informacija treba pozvati broj telefona065/542-8220. A.L.

Sportskisusreti veterana Tradicionalni susreti veterana sa \a~kog igrali{ta i Sportskog centra „Sajmi{te” odr`a}e se danas, ovoga puta na \a~kom igrali{tu. Sportska takmi~ewa po~iwu u 10.15 ~asovaitrajudo14satizakadajezakazanodru`eweuznezaobilazni gula{.Veterani}esenadmetati

umalomfudbalu,tenisuglavom ilorumu. B.M.

Nagra|eni~uvari `ivotnesredine Zadoprinoso~uvawu`ivotne sredine u 2010. godini ju~e su u Karlova~koj gimnaziji uru~ena priznawa“zelenilist”uokviru akcije “Tra`imo zaga|iva~a godine i za{titnike `ivotne sredine”, koju organizuju Pokret gorana Vojvodine i ekolo{ki magazin “^ekaju}i vetar” Radio Beograda2.Topriznawedobili su ambasade Holandije i Danske, Institutzanuklearnaistra`ivawa“Vin~a”,Erstebanka,Dru{tvo za za{titu i prou~avawe ptica Vojvodine, ~asopis “Ekolist”, Institut za le~ewe i rehabilitaciju sr~anih i reumatskih bolesti “Ni{ka bawa” , kompanije “Bo`i} i sinovi” i “Karlsberg”,teCentarzaekolo{ko obrazovawe i odr`ivi razvoj.“Crnilist”pripaojeToplaniKlini~kogcentrauNi{ukao zaga|iva~ugodine. Z.Ml.


NOVOSADSKA­HrONIKA

subota14.maj2011.

DaNas u GRaDu BioSKoPi Arena:­­„Zla­to­ko­sa­i­raz­boj­nik”­(13.50),­„Pri­~a­o­igra~­ka­ma”­(14.30),­„ran­go” (13.20),­„Hop”­(13.30,­15.30),­„Mo­ja­na­zo­vi­`e­na”­(15.40),­„Zdu­ha~,­zna­~i­avan­tu­ra”­(16.30),­„rio”­(12,­13,­14,­15,­16,­18.15,­21.30),­„Bez­i­me­ni”­(16),­„Vo­da za­slo­no­ve”­(17.15),­„Tor”­(17.50,­20.15,­22.40),­„Be­li­la­vo­vi”­(20.20,­22.20), „Cr­ven­ka­pa”­ (16.05,­ 20.10),­ „O,­ Grin­go”­ (19.30,­ 22.10),­ „Pa­kle­ne­ uli­ce­ 5” (17.30,­20,­22.25),­„Tu­|e­sla­|e”­(18.30,­20.30,­22.30) Jadran:­„Me­dved­Jo­gi”­(19),­„Sa­kr­pan~”­(21)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te Sce­na­„Jo­van­\or­|e­vi}”­„Pi­pi­Du­ga­^a­ra­pa”­-­ba­let­(18),­Go­di­{wi­kon­cert­ba­let­ske­{ko­le­(20.30),­Sce­na­„Pe­ra­Do­bri­no­vi}” „Gre­ta,­stra­ni­ca­89„­-­dra­ma­(19.30).­Ka­mer­na­sce­na­„Po­ru~­nik­sa­Ini­{mo­ra”­(21) Pozori{te mladih ma­la­sa­la­„^a­rob­ni­ca­iz­Uli­ce­Bon­`ur”­(11)

MUZeJi Muzej grada,­Tvr­|a­va­4,­6433–145­i­6433–613­(9–17):­stal­na­po­stav­ka­„Pe­tro­va­ra­din­ska­tvr­|a­va­u­pro­{lo­sti”;­po­stav­ka­Ode­qe­wa­za­kul­tur­nu­isto­ri­ju Muzej Vojvodine,­Du­nav­ska­35–37­(uto­rak­-­pe­tak­od­9­do­19­sa­ti,­su­bo­ta­ne­de­qa­od­10­do­18­~a­so­va):­stal­na­po­stav­ka­„Sa­~u­va­ni­tra­go­vi­ma­te­ri­jal­ne i­du­hov­ne­kul­tu­re­Voj­vo­di­ne­od­pa­le­o­li­ta­do­sre­di­ne­20.­ve­ka”,­„Voj­vo­di­na iz­me­|u­dva­svet­ska­ra­ta­­-an­ti­fa­{i­sti~­ka­bor­ba­u­Voj­vo­di­ni­1941­-­1945”. Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode,­rad­ni~­ka­20a, 4896–302­i­4896-345­(8–16):­stal­na­po­stav­ka­„Vi­{e­od­po­la­ve­ka­za­{ti­te pri­ro­de­u­Voj­vo­di­ni” Petrovaradinska tvr|ava,­6433–145­(9–17):­pod­zem­ne­voj­ne­ga­le­ri­je­ Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”,­Srem­ska­Ka­me­ni­ca,­Trg­J.­J.­Zma­ja­1, 462–810:­stal­na­po­stav­ka Zbirka strane umetnosti,­ Du­nav­ska­ 29,­ 451–239­ (9–17):­ stal­na­ po­stav­ka „Le­gat­dok­to­ra­Bran­ka­Ili­}a” Muzej p~elarstva porodice @ivanovi},­ Srem­ski­ Kar­lov­ci,­ Mi­tro­po­li­ta Stra­ti­mi­ro­vi­}a­86,­881–071­(10–18)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu, od ~etvrtka, 12. maja, u 7 sati, do petka 13. maja, u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: IvanaBara}, LumnijeGrekoli i OliveraGruji} iz Novog Sada, Bojana\or|evi} iz Futoga, Jelena^alija iz In|ije i ValentinaMarin iz Ba~a, DE^AKE: Zdenka Tot, Sla|ana Glu{ac, Zita [ere{, Radmila Velicki, Radojka Golubovi}, Dajana Poposka i Maja Selakov iz Novog Sada i MirjanaLazi} iz Vrdnika.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Teodora Qubomira Ko~i{ (urna) (1954) u 10.30 sati, Andrija Jelene Sladek (urna) (1933) u 11.15, Slavko Ja{e Maletin (1939) u 12, Milica Todora Savin-Bogdanovi} (1922) u 12.45, Qubica Rade Majinski (1954) u 13.30, Milan \or|a Sladojev (1941) u 14.15, \uro Milana Vujinovi} (1937) u 15 i Milan Pavla [ugi} (1931) u 15.45 sati.

DNEVNIK

VODI^

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 92 Va­tro­ga­sci 93 Hit­na­po­mo} 94 Ta~­no­vre­me 95 Pre­da­ja­te­le­gra­ma 96 [lep­-­slu­`ba­AMSJ 987 Auto-moto­savez­Srbije 987 Informacije 988­i­0900098210 To­pla­na­kol­centar 0800­100-021 reklamacije­24­sata 4881-103,­ za­potro{a~e 423-712 Vo­do­vod­i­kanalizacija,­centrala 488-33-33 prijava­kvara­vodovod 0800-333-021 prijava­kvara­ka­na­li­za­ci­ja 442-145 ^i­sto­}a 443-611 “No­vi­Sad­-­gas” 6413-135­i­6413-900 JKP­“Stan” 520-866­i­520-234 Kol­centar­preduze}a­„Put” 6313-599 Kol­centar­„Parking­servisa” 4724-140 „Gradsko­zelenilo” marketing­i­Pr­4881-633 rasadnik­403-253­ “Dimni~ar”,­ 6622-705,­6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana­iskqu~ewa­i­prijava­kvara 421-066 @e­le­zni~­ka­sta­ni­ca 443-200 Me­|u­me­sna­au­to­bu­ska­sta­ni­ca­ 0901-111-021 Pri­grad­ska­au­to­bu­ska­sta­ni­ca 527-399 Grad­sko­sa­o­bra­}aj­no 527-796 Gradsko­grobqe­ 518-078­i­518-111 Pogrebno,­JKP­“Lisje”­ 6624-102 Pogrebna­ku}a­„Konkordija”­ 452-233 Dru{tvo­krematista­“Ogaw” 422-288 Ger.­cent.­-­pomo}­i­nega­ 450-266­lok.­204,­205 Prihvatna­stanica 444-936 Prihvatili{te­Futog 895-760/117 Dnevni­centar­za­stara­lica­ 4889-512 Info­centar­za­osobe­sa­invaliditetom radnim­danom­(od­10-15)­ 021/447-040­ ili­ sms­066/447-040 Komunalna­inspekcija­ 4872-444­(centrala), 4872-403­i­4872-404­(dispe~erski­centar) SOS­telefon­za­pu{a~e­u­krizi­-­od­7­do­10­~asova 4790-668

APoteKe No}­no­de­`ur­stvo:­“Bu­le­var” -­Bu­le­var­M.­Pu­pi­na­7­(od­20­do­7)

c m y

10

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom­zdravqa­„Novi­Sad”,­kol­centar­ 4879-000 Kli­ni~­ki­cen­tar 484-3484 No}­no­de­`ur­stvo­za­de­cu­u­Zmaj­Ogwena­Vuka­(subota­i­nedeqa) 6624-668­ No}­no­de­`ur­stvo­za­odrasle­(Wego{eva­4)­ (subota­i­nedeqa­i­praznici) 6613-067 Vr{a~ka­28 4790-584 Kli­ni­ka­za­gi­ne­ko­lo­gi­ju­i­aku­{er­stvo 4899-222 De~­ja­bol­ni­ca 425-200­i­4880-444 In­sti­tut­-­Sremska­Ka­me­ni­ca 4805-100

tAKSi Prevoz­­osoba­ote`anog­kretawa­„Hendikeb” 432-005,­060/313-3103 Vojvo|ani­-­taksi­ 522-333­i­065-520-0-500 Pan-tak­si 455-555 VIP­-­tak­si­ 444-000,­SMS­1088 Delta­plus­-­tak­si 422-244 Maksi­Novosa|ani­-­tak­si­­ 970,­451-111­ Grand­-­tak­si 443-100 Luks 30-00-00 MB­-­tak­si 500-222 De`urni­taksi 6350-350 Halo­-­taksi 444-9-44,­SMS­069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu GINEKOLO[KA ORDINACIJA „DR DRA^A”, ultrazvuk, pregled dojki. Petra Drap{ina 50/II, Tel: 522-594, 456-564, 063/746-16-93

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ПАЈТИЋ У ПОСЕТИ „ТЕРМОМОНТУ“ У ШИМАНОВЦИМА

радних места - истакао је Пајтић. Директорка Фонда за развој АПВ, Снежана Репац нагласила је да је компаније „Термомонт” један од најбољих примера кредитирања овог покрајинског Фонда. У протеклих седам година користили су два инвестициона и пет кредита за извоз. С дуге стране, ова компаније је један од најуреднијих корисника када је у питању враћање кредита, нагласила је Репац. Директор „Термомонта” Небојша Атанацковић истакао је да је захваљујући помоћи Покрајине која је, пре свега, усмерена у развој пословања и проширење тржишта, данас ова компанија веома успешна, и извозно оријентисана. Своје производе „Термомонт” извози у Словенију, Русију, Чешку, Пољску, Естонију, Финску, Италију... В. Х.

Словацихоћедаграде соларнуелектрану БЕОЧИН: Словачка фирма намерава да изгради соларну електрану јачине од једног мегавата на површини од три хектара, а укупна вредност инвестиције износи три милиона евра. Тим поводом јуче је у покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине потписан споразум о реализацији овог пројекта. Споразум су потписали општина Беочин, секретаријат за енергетику и словачка фирма ‘’Ват енергија’’ из Лученца. Покрајински секретар РадославСтриковићје истакао да је веома добро што се у последње време акценат ставља на обновљиве изворе енергије, а компаније из Словачке су показале значајну озбиљност у овим пословима, а истиче се фирма ‘’Термо солар’’. - Нарочито је значајан Споразум између Србије и Словачке о

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСТАО БЕЗ ВРЕДНЕ ИМОВИНЕ

Стадионихала припалиграду

ЗРЕЊАНИН: Сви спортски објекти у Зрењанину, којима је деценијама газдовао овдашњи Спортски савез, након безмало пола века, враћени су граду на ко-

ришћење. Тако је одлучио зрењанински Основни суд у поступку коју су покренули градско и републичко јавно правобранилаштво. Овом пресудом седам значајних спортских објеката укњижени су

у републичку својину, а град Зрењанин је уписан као корисник, док је истовремено Спортски савез разбаштињен. Тиме је имовина којом располаже локална само-

управа у граду на Бегеју замашно увећана, по проценама за око три милиона евра. У питању су Фудбалски стадион на Карађорђевом тргу, стара Хала “Медисон” на истој локацији, Дом борилачких

спортова “Партизан” у центру града, тениски терени у насељу Мала Америка, Спортски центар “Партизан” код Аутобуске станице, заједно са стрелиштем, и базен. У списак некретнина којима ће, у име града, газдовати Јавна установа “Спортски објекти”, улазе и нова хала – Кристална дворана, као и војни стадион. Јавни правобранилац Зрењанина ВладимирСтоиљковски подсећа да је Спортски савез управљао објектима од 1963. године. - Али, сада је та прича завршена. Од сада је република власник, а град корисник ових здања, док се не донесе нови закон о јавној својини, када ће локална самоуправа бити и својински титулар – објашњава Стоиљковски. По његовим речима, објекти који су дати на коришћење граду, због неажурираног катастра и земљишних књига, доскора су се водили као друштвена својина, која одавно не постоји, и користила их је невладина организација. - Сада је то државна својина, која ће, у будућности, бити преведена у власнишво града и којом ће он управљати – закључује Стоиљковски. Ж. Б.

енергетици и у том правцу треба ићи. Код ове конкретне инвестиције којом је планирана изградња

кретаријату што у многоме олакшава посао инвеститорима, а и свима нама – рекао је Стриковић.

електране од један мега ват, законска процедура за добијање дозвола и сагласности завршава се у локалној самоуправи и у нашем се-

Општина Беочин се добро котира на мапи места за инвестиције због близине Новог Сада и повољних природних карактеристи-

Откривенспоменик настрадаломалпинисти У СУБОТИЦА: знак сећања на једног од најбољих суботичких алпиниста Дрена Мандића (1976.-2008) који је трагично погинуо у експедицији док је покушавао да освоји врх К2 на планинском венцу Каракорум, откривен је споменик у парку Дудова шума у Суботици. К2 је други по висини планински врх на Земљи и припада ланцу Каракорум, који се надовезује на ланац Хималаја, а протеже се преко границе Пакистана и Кине. МајаРакочевић-Цвијанов је уметница која је израдила споменик, за

који каже да јој је било потребно десет дана. Јавила се на конкурс који је био расписан и дала најбоље идејно решење. Цела

Страдао приликом успона на врх К2 Дрен Мандић рођен је 1976. године, а страдао је 1. августа 2008, око 11.15 сати, на 8.150 метара висине, приликом успона на врх К2. У експедицији су били и Исо Планић. Предраг Загорац и висински носач Хусеин. Дрен је желео да замени место са пењачем на месту који се зове Ботлнек. Да би избегао гужву, Дрен је кренуо надесно, ка Планићу, намеравајући да промени боцу са кисеоником у том тренутку је дошло до наглог померања ужета, Дрен је изгубио равнотежу, пао је низ веома стрму стеновито-ледено-снежну падину све до 8.020 м, где се тело зауставило.

Дведеценијеколоније „Буцко Гањо”

СУБОТИЦА: Уметничка колонија „Буцко Гањо„ у Суботици обележила је 20 година рада и постојања. Од 1991. године редовно организују сазиве и то: од 10. маја за резбаре, вајаре, и керамичаре, а од 15. јуна за сликаре, графичаре и фотографе. До сада су уче ствовали уметници из девет земаља Европе, 369 уметника. Радови настали у овој колонији су представљени у 120 изложби широм Србије. Двадесет година пробрани уметници из Суботице, али и других крајева наше земље учесници су колоније

„Буцко Гањо„, која се одржава у истоименом шору, насељу Зорка. У протекле две деценије у Суботицу су нека од својих најбољи дела створили познати наши уметници. Уметничка колонија „Буцко Гањо” је била прва уметничких колонија у Суботици овога типа, која се годинама кроз мрежу разних сликара, резбара и фотографа разгранавала, умножавала и богатила. Данас је центар који окупља уметнике који се издвајају својим специфичним стилом. А. А.

инвестиција кошта 8.000 евра, а споменик могу да користе деца и млади који желе да се пењу по стенама. Споменик су свечано открили покрајински секретар за спорт и омладину Модест Дулић и градоначелник Саша Вучинић. Пре десет година, када је покрајина започела сарадњу са алпинистима Војводине, циљ је био да се афирмише алпинизам. Исо Палнић, алпиниста који је био 2008. године у експедицији,каже да верује да је сада заокружен један посао. - Споменик је место где ће породица и пријатељи моћи да дођу у присете се пријатеља кога им је одузела планина. Традиција алпиниста је да се тело погинулог оставља на планини коју је покушао да освоји. Желели смо да врхунски спортиста као Дрен Мандић има своје место, где би га обилазили пријатељи, а може и да користи деци за популаризацију алпинизма и пењања по стенама - рекао је градоначелник Суботице Саша Вучинић. А. А.

Ове године „Румскоурбанолето”

Уз наплату дуговања ценаможе дамирује

прећи ћемо на ремонт у подстаницама, који се односи на замену вентила, стабилизатора, пумпе... За рад у грејној сезони најважнији су котлови, тако да ћемо њих детаљно прегледати и оспособити. Као и свуда, и ми имамо проблема са наплатом, мада су цене грејања већ две године на истом нивоу. Најредовније платише су пензионери, а уколико би се наплатила сва потраживања, сигуран сам да би цена могла да остане иста до јесени 2012. године - рекао је директор Минић. В. Н.

ка, али и пословања велике светске компаније Лафарж. Председник општине Беочин Богдан Цвејић рекао је да је општина разговоре са овом компанијом започела пре три месеца и додао да ће електрана упослити око десет људи. На поменутом састанку присуствовао је и покрајински посланик Сава Свирчевић, који је и директор Центра за привредно технолошки развој Војводине на Андревљу, а поводом инсталирања соларних панела на овај објекат. Преко покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине португалска команија промотивно ће уградити соларне панеле просечне снаге 50 киловата на кров хотела на Андревљу чиме ће се допринети уштеди енергије, а надају се и сопственој производњи. В. Недић

У ПАРКУ ДУДОВА ШУМА У СУБОТИЦИ

РЕМОНТ У БЕОЧИНСКОЈ ТОПЛАНИ

БЕОЧИН: Након завршетка грејне сезоне беочинска топлана започела је редован годишњи ремонт. Обнова постројења почела је од поправке и детаљног прегледа цеви које се налазе у центру Беочина код кула 2, 3 и 4. Према речима директора Топлане Машана Минића најхитније је урадити топловод, односно комплетну гасоводну мрежу, али она ове године неће бити замењена јер нема довољно пара, већ ће се само освежити. - Кад завршимо послове на мрежи, такорећи прву фазу ремонта,

11

НА ПОМОЛУ НОВА ИНВЕСТИЦИЈА У БЕОЧИНСКОЈ ОПШТИНИ

ПомоћФонда сеисплатила

ШИМАНОВЦИ: Председник Владе Војводине Бојан Пајтић и директор Фонда за развој Војводине Снежана Репац посетили су јуче модерну фабрику котлова, грејне технике и соларне опреме „Термомонт” у Шимановцима, која је већ седам година корисник кредита Фонда за развој АПВ. Реч је о најстаријој приватној компанији у нашој покрајини, која готово три деценије успешно послује на домаћем, а посебно на иностраном тржишту. - Компанији „Термомонт” изашли смо сусрет преко Фонда за развој Војводине и овде је усмерено 64 милиона динара, онда када је то било најнеопходније. Данас ова компанија веома успешно послује и има 92 радника, а у плану је проширење производних и продајних капацитета, чиме ће се створити могућности и за отварање нових

subota14.maj2011.

Ускоробезрупана путудоХитнепомоћи КИКИНДА: У дворишту Службе за хитну медицинску помоћ, у Улици краља Петра Првог 106 јуче је почела поправка прилаза за аутомобиле, који ће се асфалтирати како би возила несметано могла да приђу овој установи. Председник Општине Кикинда Илија Војиновић каже да су радови бесплатни. - У оквиру тендера за грађевинске послове које расписују Дирекција за изградњу града и локална самоуправа одабирају се извођачи радова. Са тим фирмама договорено је да хитне и важне послове на објектима здравства раде бесплатно. Исти принцип биће и током адаптације Оп-

ште болнице, као и у предшколским и школским објектима. У Хитној служби извођачи радова су фирме „Мини коп“ из Кикинде и „Војводинапут“. Директорка Дома здравља др Јелица Калаба рекла је да у Хитној помоћи поред санитетских возила која врло често одлазе и долазе постоји и велика фреквенција путничких аутомобила. - Проблем при уласку и изласку из дворишта представљале су велике неравнине на путу. Овим радовима обезбедиће се боље и брже функционисање пре свега, санитетских возила, као и путничких која довозе пацијенте, хитне случајеве. А. Ђ.

РУМА: Министарство омладине и спорта Републике Србије финансираће пројекат Канцеларије за младе општине Рума под називом „Румско урбано лето“ са 349.891 динара, док ће један део пројекта бити финансиран из буџета општине Рума. „Румско урбано лето“ један је од 86 пројеката које ово министарство финансира, а чиме се наставља реализација Националне стратегије за младе Републике Србије. Циљ ове стратегије је да се побољша положај младих у градовима и општинама Србије, као и њихово мотивисање да постану активни учесници у друштвеним токовима и решавају проблеме заједнице у којој живе. - Намера нам је да побољшамо културну понуду пре свега за средњошколску и студентску популацију, али и за све младе од 15 до 30 го-

Слава„Срема”

РУМА: У румском геронтолошком центру „Срем“ прослављена је слава ове установе Свети Василије Острошки. Свечаном обеду освећења и сечења славског колача, поред домаћина, присуствовали су председник општине Горан Вуковић са сарадницима, директори румских јавних предузећа и установа, као и многобројни сарадници и гости. Холом румског Геронтолошког центра дуго у ноћ ширили су звуци тамбурице, а домаћини су и овај пут показали да им, потпуно оправдано, припада епитет најбољих. Ј. А.

дина који живе на територији општине Рума и шире, као и усклађивање културне понуде са потребама младих из локалне средине. Осим организовања културних садржаја, пројекат ће се бавити и промовисањем неформалног образовања, волонтеризма и активне улоге младих у друштву – каже координатор румске Канцеларије за младе Горан Михајловић. Михајловић даље истиче да ће реализација пројекта подразумевати организовање концерта младих неафирмисаних бендова са локала и из окружења, организовање школе гитаре, као и неколико радионица на теме организације јавних догађаја, односи са јавношћу, основни принципи волонтеризма и Европски волонтерски сервис (ЕВС), као и мобилност младих. Ј. Антић


12

vOJvOdinA

subota14.maj2011.

dnevnik

БОГАТПРОГРАМЗАНОЋМУЗЕЈА

У знакуВидосаве Ковачевић

ЗРЕЊАНИН: Манифестација “Ноћ музеја”, која се одржава данас, у Народном музеју Зрењанина протећи ће у знаку изложбе “Видосава Ковачевић (18891913): Сликарка особеног потеза”, Спомен - збирке Павла Бељанског из Новог Сада. Кустоси изложбе, на којој ће бити представљен део опуса ове значајне уметнице, и која ће трајати до 2. јуна, су Јасмина Јакшић из Спомензбирке и Милан Граховац из зрењанинског музеја. Избором радова Видосаве Ковачевић биће представљен део колекције која садржи сликаркина остварења у различитим техникама и мотивима. Разноврстан и по својој вредности јединствен опус, сведочи о реномеу Спомен-збирке као једном од водећих центара за проучавање модерног ликовног стваралаштва у Србији. Поред уметничких остварења, Спомензбирка поседује и богату архивску грађу везану за живот и породицу ове прерано преминуле уметнице, која употпуњује поглед на културни миље Србије с почетка 20. века. Непогрешива интуиција у откри-

вању вредних уметничких домета сликара, навела је Павла Бељанског да дела Видосаве Ковачевић уврсти у своју колекцију и тиме је сачува од заборава. Поред Спомензбирке Павла Бељанског, радове Видосаве Ковачевић чувају њена породица, Галерија Матице српске, Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку, Народни музеј у Ваљеву, Народни музеј у Београду и Музеј града Београда. Видосава Ковачевић је рођена у угледној београдској породици и припадала је кругу стваралаца са почетка 20. века, окупљених око Уметничко-занатске школе и професора Ристе и Бете Вукановић, као и Марка Мурата. Наставила је школовање у Паризу, у приватној школи Роси, на Академији Жулијен, те на Академији лепих уметности. Стварала је у кратком периоду, од 1905. до 1913. године, током ког је прешла пут од реализма до импресионизма. Захваљујући интензивном колориту и енергичном сликарском гесту, у последњим радовима њено сликарство се приближава експресионизму. Ж.Б.

„ЧекајућиГодоа” изПечуја

КАЊИЖА: Мада Кањижа нема музеј први пут у оквиру манифестације “Ноћ музеја”, али не вечерас него сутра, Регионални креативни атеље “Јожеф Нађ” приређује богат програм, који почиње од 17 сати и траје до два сата после поноћи, а пожелели би га и много већи градски центри. У Галерији “Тихамер Добо” грнчарску радионицу водиће керамичарка Жужа Хејерли Физеши из Мађарске. Изложбу керамике Жуже Хејерли Физеши, слике Петера Фелдија и уметничка дела на текстилу Шаре Рихтер отвориће у 19 сати Тамаш Салаи уз наступ Лауре Леваи Аксин (флаута) и Сташе Мишковић Грујић (харфа). У фоајеу Дома уметности Образовно-културне установе “Кнеса” биће приказани фотограми Јожефа Нађа, чији корени се налазе у ликовном и позоришном раду познатог ствараоца модерног театра, а биће и пројекција позоришних остварења Нађа. Вече Бекета почиње од 20,30 сати на малој сцени Дома уметности. Драму Самјуела Бекета “Чекајући Годоа” извешће глумци из Печуја у режији и кореографији Чабе Хор-

ЕКИПИТВКУЛA НИЈЕИЗДАТААКРЕДИТАЦИЈА ЗАСЕДНИЦУСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Опетнедају новинаримаусалу

КУЛА: Одборници коалције СПС–ЈС нису желели да присуствују јучерашњој седници Скупштине општине Кула јер није свим новинарима дозвољено да уђу у скупштинску салу и прате седницу. Наиме, екипи ТВ Кула је одбијен захтев за акредитацијом који је по новом Правилнику обавезан да се поднесе мандатно – имунентној комисији. Власник ТВ Кула Драган Јовановић изразио је незадовољство што једино његовој екипи није дозвољено праћење седнице.

ОдборницикоалицијеСПС–ЈСсаекипомТВКула

- Нешто слично сам и очекивао, јер се ово општинско руководство користити свим средствима да мени не омогуће да пратим рад скупштине и информишем грађане. Страшно је што мени нису дозволили да уђем, а мој захтев је исти као и захтев „Вечерњих новости“, „Блица“ и „Дневника“. Мислим да овим показују да су у сукобу са грађанима, а не са мном и драго ми је да то грађани препознају - рекао је Јовановић.

Председник СО Кула ЖељкоКовач истакао је, овим поводом, да су једино Радио Кула и новине Руско слово имали комплетну документацију за присуство на седници. На питање новинара зашто је онда дописницима осталих новина дозвољен улазак у скупштинску салу, а екипи ТВ Кула није, Ковач је рекао да захтев за акредитацијом Драган Јовановића није одговарајући јер није на посебно за то сачињеном обрасцу. - Тачно је да је Јовановићев захтев исти као и захтев новинарке „Блица“ Ранке Иваноске, али ми смо њу акредитовали на интервенцију Јелке Јовановић, подпредседице НУНС-а - додао је Ковач. Одборници коалције СПС–ЈС су најавили да док год свим новинарима не буде дозвољено присуство седници, они неће улазити у скупштинску салу. - Ово је скандалозно. Не само што су изостављене тачке дневног реда које се тичу решавања горућих проблема, као што је азил за псе и спорно довођење сплава Харем, већ и онемогућавају новинаре и даље да раде свој посао - рекао је ЧедомирРашковић, шеф одборничке групе СПС-ЈС. На седници СО Кула и независни одборник ВелиборМилојичић је осудио општинско руководство што забрањују појединим новинарима да присуствују седници. Такође, и одборници СРС су се сложили са Милојичићем и додали да се на гласање стави њихов предлог да се обезбеди радио пренос са седнице. Одборници СО Кула су са 20 гласова против одбили овај предлог, док је 12 одборника гласало за предлог радикала. М. Кековић

ПРИПАДНИЦИ ПРВЕ БРИГАДЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ХУМАНОЈ МИСИЈИ У БАЧКОМ ДУШАНОВУ И СВИЛОШУ

Војни лекари у бачким и сремским селима

СВИЛОШ: Припадници Прве бригаде КОВ Војске Србије протеклих дана реализовали акцију „Војни лекар на селу“ у Бачком Душанову крај Суботице и фрушкогорским селима Свилош и Грабово, у општини Беочин. Екипа из састава Одељења здравствене заштите гарнизона Сремска Митровица у којој су били доктор капетан Урош Петровић, цивилно лице Зорица Јанковић, лаборант и професионални војник разводник Мирослава Марицки, медицински техничар, мештанима у оба села у импровизованим амбулантама у месној заједници је мерила крви притисак и шећер, урадила ЕКГ, али и давала здравствене савете. Уз то, грађани су за врло кратко време могли да добију и лабораторијске налазе крви. У Бачком Душанову прегледано је 50 грађана. - Циљ акције је пружање превентивне медицинске помоћи и преглед старије популације становништва у местима где не постоје здравствене станице. Ово нам је трећа у низу акција и до сада смо били у селима Севернобачког и

Сремског округа - каже референт за односе с јавношћу у Првој бригади КоВ капетан Дамир Халимовић. У Бачком Душанову, селу са 740 становника, које нема амбуланту, би-

ли су пријатно изненађени доласком војних медицинара. Председник скупштине МЗ Бранко Шкрбић, председник савета МЗ Велимир Ћирковић, Борка Илинчић и Магдолна Теречик указали су на изузетну корист од ове акције Војске Србије и пожелели да војне санитетлије чешће посећују њихово село. У Свилошу и Грабову, фрушкогорским селима у којима око 90 одсто становника нема здравствено

осигурање, такође је владало велико интересовање за прегледе. Прегледана су 54 грађанина, а овој акцији присуствовала је и начелница Јужнобачког округа Дарија Шаин. - Јужнобачки управни округ је увек спреман да у сарадњи са здравственим институцијама омогући грађанима брзу и ефикасну примарну здравствену заштиту, а с Војском Србије имамо намеру да акцију „Војни лекар на селу” спроведимо и у наредном периоду и да обиђемо грађане и у другим местима Јужнобачког округа који немају здравствене станице, пружимо и њима прилику да без здравствене књижице обаве најнужније лекарске прегледе – навела је Дарија Шајин. Референт у групи за цивилновојну сарадњу у команди Прве бригаде Копнене војске мајор Живко Божић и Дарија Шајин посетили су и петоро ученика основне школе у Свилошу који, иако су различитог узраста, чине једно складно одељење. М.Б.

вата. После представе у сали за пробе РКА “Јожеф Нађ” отвара се изложба графике “Лице Бекета” Ђерђа Виста из из Мађарске. Програм ће заокружити концерт трија Силарда Мезеија, и музицирање дуа Лауре Леваи Аксин. М.Митровић

Врбашани прелиставају историјуместа

ВРБАС: У сусрет Ноћи музеја која ће се у суботу одржати осми пут, Музејска збирка Културног центра из Врбаса припремила је 23 програма на 15 различитих локација. Ова манифестација организује се у скоро 60 градова у држави, а богат програм трајаће од 18 до 2 часа изјутра. У сарадњи са Јавним предузећем „Дирекција за изградњу“, Музејска збирка поставиће испред 14 зграда од историјског значаја, табле са подацима о тој грађевини и старим фотографијама. У Ликовној галерији Културног центра биће представљени радови југословенских сликара 20. века. Поред тога, у Народној библиотеци „Данило Киш“, Врбашани ће моћи да прелистају странице старих бројева локалног листа „Глас“ и да виде изложбу о историјату Фестивала Југословенске поезије младих. - У реформаторској цркви имаћемо перформанс. Наступиће оперска певачица, коју ће прати-

ти својом игром балерине, а затим ће посетиоци бити у прилици да се упознају са десетак личности, некадашњих становника Врбаса, које ће представити дечаци обучени у одговарајуће костиме. За завршетак програма у овој цркви предвиђено је извођење неколико староградских песама – најавила је руководилац Музејске збирке ДрагицаВукотић. Испред биоскопа „Југославија“ приказиваће се етно-филмови. У Музејској збирци поставља се изложба посвећена војводи Петру Бојовићу, а испред овог простора биће уприличен свечани поноћни бал. По први пут, Ноћ музеја ће бити организована и по селима општине где ће се посетиоци придружити мештанима који ће изложбама, етно вечерама, митингом поезије, логорским ватрама, изложбом бродова, музичко – фолклорним програмима обележити ову, сада већ традиционалну, манифестацију. М. Кк.

ОПШТИНСКИЧЕЛНИЦИПОКУШАВАЈУДАВРАТЕУЖИВОТЗАБОРАВЉЕНИ СПОМЕНИККУЛТУРЕ

Тражесезакупци задворацуБеочину

БЕОЧИН: Општинска управа Беочин објавила је јавни позив за давање у закуп објекта Стари дворац у Беочину. Рекло би се да су после много покушаја локални челници овај пут решени да направе нешто конкретно са некада најзначајнијм објектом у Беочину. Последњих десет година било је озбиљних покушаја да се Стари дворац обнови и стави у функцију. Први преговори вођени су пре шест година са италијанском групом Аdige Bitumi, a према њиховим проценама за обнову дворца би требало 2,5 милиона евра. Институт за економику пољопривреде из Београда у сарадњи са Амбасадом Аустрије желео је да дворац постане центар последипломских студија у области пољопривреде, али остало је само на намерама и жељама. Најдаље се можда отишло са Немцем Nikolas Wais са којим је чак и потписан протокол о намерама, али и та покушај се неуспешно завршио. Дворац је данас у јако лошем стању; Козарски поток који пролази поред поткопава темеље и довео је до тога да се пре пар месеци срушио један део. И данас се многи – редитељи, музичари, студенти глуме интересују за простор дворца који би користили у својим делима, што на жалостиз безбедносних разлога готово даније могуће учинити. Дворац породице Шпицер је саграђен у периоду од 1890.1892. године. Након година коришћења, што у приватне, што у државне сврхе, дворац званично није у употреби од 1988. године. Школа, културни центар, радио, библиотека били су смештени у дворцу и тако је ово здање живело и одржавало се.

Сада је за дворац надлежно ЈП Грађевинско земљиште и путна привреда, а од 1997. године Република Србија је прогласила дворац за споменик културе и ставила га под своју заштиту. Према закону, услови за коришћење објекта који је под заштитом државе, су прилично оштри јер се од инвеститора захтева враћање у првобитно стања, што је понекад немогућа мисија. Последњи радови на заштити били су 1996. године када су општина Беочин и беочинска фабрика цемента заједнички издвојили немала средства за реконструкцију крова. На жалост, све што је могло бити покрадено и однето из дворца, однето је. В.Недић

СЕДНИЦАСОБЕЛАЦРКВА

Безодлукео оснивањуархива

БЕЛА ЦРКВА: Одборници Скупштине општине Бела Црква одбили су да усвоје предлог Одлуке о оснивању Архива, иако је постојао претходни договор коалиције на власти, а одлуку су већ усвојили одборници Скупштине општине Пландиште, а очекује се да ће то учинити и одборници Вршачке скупштине на наредној седници. Историјски Архив у Белој Цркви основан је далеке 1957. године за три јужнобанатске општине Вршац, Пландиште и Белу Цркву, а сада је акта требало ускладити са законом о култури који је донет 2009. године. Расправа је на седници Скупштине настала око члана седам оснивачког акта који регулише број чланова Управног одбора Архиве, а у коме стоји да : “Управни одбор има 7 чланова, укључујући председника и једног члана националног савета мађарске националне мањине”. Одборник Белоцркванске грађанске иницијативе Борис Ђурђев тражио је да се разјасни састав Управног одбора и чије ће обавеза бити да у том саставу уступи место представнику кога

именује Национални савет мађарске националне мањине. Ни њему, а ни осталим одборницима није се допало тумачење директора Историјског Архива Попов Томислава да тај један члан иде на рачун представника општине Бела Црква, па су прихватили предлог да се ова тачка повуче са дневног реда и доради, на начин који би јасно указивао на који начин се формира Управни одбор и ко има колико представника. На нови предлог би сагласност требали да дају и остале општине оснивачи. Одборници су донели и измене Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских радњи, по којој се забрањује емитовање музике као индикатора буке у свим угоститељским објектима после 23 сата радним данима и после 24 сата петком, суботом и празницима. Ограничене су и дозвољене граничне вредности у децибелима. Такође, је донета и Одлука о увођењу боравишних такси у којој је таксативно наведено, ко их плаћа и колико и која су лица ослобођене ове накнаде. М. В.

НАПРЕДЊАЦИ УПОЗОРАВАЈУ

Буџет пред банкротом ЗРЕЊАНИН: Портпаролка Градског одбора Српске напредне странке у Зрењанину Маријана Вујчин тврди да је стање градског буџета толико лоше да је пред банкротом и да се, упркос томе, оптерећује запошљавањем страначких кадрова у јавним предузећима. На конференцији за новинаре она је казала да застрашујуће звучи чињеница да локална власт, за посао који реално може да обави један човек, запошљава најмање троје политички подобних људи. - У установама од културног значаја, опет је на сцени запошљавање рођака, кумова и страначких активиста владајућих партија. Нестручност и некомпетентност посебно долази до изражаја, а проблеме имају и у распоређивању кадрова. Страшно је да у једној од поменутих установа прехрамбени технолог ради на пословима конзервације папира – истакла је Маријана Вујчин. Ж.Б.


dru[tvo

dnevnik

~itav zakon. Iz kabineta ministra Stankovi}a stiglo je saop{tewedaseodredbaodopunskom radune}eukidative}}ebitinapravqene izmene u pravilniku kojireguli{etuoblast. Kako navode u Ministarstvu zdravqa, oformqena je radna grupakojaimaobavezudanapravi novi pravilnik o dopunskom radu. Jedna od novina je da vi{e ne}ebitiograni~ewaubrojuza-

Dopunskiraduvelikombrojuzdravstvenih ustanovanijeuspeodaza`ivi,alijeuspeo dapodelijavnost.Naj~e{}ejebioosporavanzbog sukobainteresaistvarawave{ta~kihlista ~ekawadabisepacijentuputio u„ve~erwukliniku”,gdeseuslugapla}a kqu~enih ugovora o dopunskom radu.Jedinoograni~ewejedato bude do tre}ine punog radnog vremena. Uvodi se pravilo da procenu da li zdravstvena ustanova mo`e pru`ati dopunske usluge, posebno one koje pla}a Republi~kizavodzazdravstveno osigurawe, donose nadle`ni institutizajavnozdravqeifilijaleRZZO-a. Dopunskiraduvelikombroju zdravstvenih ustanova nije uspeodaza`ivi,alijeuspeoda pod el i javn ost. Naj~ e{ }e je bio osporavan zbog sukoba interesa i stvarawa ve{ta~kih lista~ekawadabisepacijent uputio u „ve~erwu kliniku”, gde se usluga pla}a. Povodom dopunskog rada i rasprave u javnostiotomekakogaorganizovati, oglasio se i Sindikat lekaraifarmaceutaSrbije.U saop{tewu podse}aju na to da je pravo na dopunski rad dato Zakonomidasenemo`eukinutibezpromenezakona,~emuse

wa novog ministra od nasle|enih slu`benika, {to pokazuje su{tinsku odgovornost Ministarstvazdravqaukreirawusistemskekorupcijeproteklihgodina i opasnost da stari kadrovi nastave pogubnu zdravstvenu politiku, ka`e se u saop{tewu Udru`ewa. Korupcija u zdravstvu je sistemskog karaktera, a takvom stawu je bitno doprinela mogu}nost dr`avnih lekara da istovremeno rade privatno, na osnovu legalizovanog konflikta interesa u Zakonu o zdravstvenojza{titi. ^iwenica da je i sama Vlada Republike Srbije svrstala zdravstvo,uUpitnikuEU,naprvo mesto po korumpiranosti, o~iglednojepodstaklanovogministrazdravqadauborbuprotiv ove kriminalne pojave krene od kqu~ne zakonske norme, koja je proteklih godina uzrokovala brojne afere s te{kim posledicamapo`ivotizdravqegra|ana Srbije. J. Barbuzan

EDUKATIVNI SKUP NA INSTITUTU ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI VOJVODINE

Poreme}aj sr~anog ritma Na Institutu za kardiovaskularnebolestiVojvodinedanasseodr`avaprviinternacionalni kurs kontinuirane medicinskeedukacijenatematiku poreme}ajasr~anogritmaisr~aneinsuficijencije.Predava~i su vrhunski kardiolozi iz Nema~ke kao i vode}i doma}i kardiol ozi. Problem poreme}ajaritmasrcaveomajezna~ajanukardiolo{kojpatologiji. ^ak jedan do dva odsto op{te populacije ima ovakve poreme-

}aje.Pratiih~itavnizsubjektivnih tegoba, a ukoliko du`e traju, mogu dovesti do velikog brojakomplikacija. Sr~ana slabost predstavqa pravupandemijuusvetskimrazmerama uprkos postignutim zna~ajnim pomacima u le~ewu koronarne bolesti srca, koja predstavqanajzna~ajnijimomenat u wenom nastanku. Putem video-linka u~esnici kursa }e direktno pratiti izvo|ewe operacijanasrcu. J. B.

DATUM 20. i 21. maj

AKTIVNOST

20. i 21. maj

PRIJAVQIVAWE VANREDNIH U^ENIKA STARIJIH OD 17 GODINA ZA POLAGAWE PRIJEMNOG ISPITA

10 - 12. jun

POLAGAWE PRIJEMNOG ISPITA U SREDWIM [KOLAMA

do 17. juna

KONA^NI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA I UPIS U^ENIKA

6 - 17. jun

PRIJAVQIVAWE U^ENIKA ZA KVALIFIKACIONI ISPIT U MATI^NIM OSNOVNIM [KOLAMA

6 - 17. jun

PRIJAVQIVAWE, U [KOLSKIM UPRAVAMA, VANREDNIH U^ENIKA STARIJIH OD SEDAMNAEST GODINA ZA UPIS U SREDWU [KOLU

23. jun

POLAGAWE KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ SRPSKOG, ODNOSNO MATERWEG JEZIKA

24. jun

POLAGAWE KVALIFIKACIONOG ISPITA IZ MATEMATIKE

29. jun

PRELIMINARNI REZULTATI KVALIFIKACIONOG ISPITA

3. jul

OBJAVQIVAWE KONA^NIH REZULTATA KVALIFIKACIONOG ISPITA

4. i 5. jul

PREDAJA POPUWENE LISTE @EQA SA ODABRANIM [KOLAMA, SMEROVIMA GIMNAZIJA I OBRAZOVNIM PROFILIMA

PRIJAVQIVAWE U^ENIKA ZA POLAGAWE PRIJEMNOG ISPITA

13. i 14. jul

RASPORED U^ENIKA PO [KOLAMA, SMEROVIMA GIMNAZIJA I OBRAZOVNIM PROFILIMA I UPIS U^ENIKA U SREDWE [KOLE - PRVI UPISNI KRUG

14. jul

PREDAJA POPUWENE LISTE @EQA SA ODABRANIM [KOLAMA, SMEROVIMA GIMNAZIJA I OBRAZOVNIM PROFILIMA - DRUGI UPISNI KRUG

16. jul

RASPORED U^ENIKA PO [KOLAMA, SMEROVIMA GIMNAZIJA I OBRAZOVNIM PROFILIMA I UPIS U^ENIKA U SREDWE [KOLE - DRUGI UPISNI KRUG

2011-2012. [KOLU

MALI KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI

P PR O SE VG EL TE ND I R List prosvetnih radnika Republike Srbije oYUISSN 0033-1651 oSpecijalni broj

KONKURS ZA UPIS U S R E D W U [ K O L U

SREDWU

Usredwim{kolamauna{ojzemqiovegodine80.000osmaka~eka 86.000mesta,re~enojeju~euVladiSrbijenakonferencijizanovinare na kojoj je Ministarstvo prosveteinaukepredstaviloovogodi{wikonkurszaupisusredwe {kole. Po re~ima pomo}nika ministra prosvete i nauke zadu`enog za sredwe obrazovawe Bogoquba Lazarevi}a,gotovopolovinaraspolo`ivih mesta je u ~etvorogodi{wim smerovima sredwih stru~nih {kola, ne{to vi{e od petine je u gimnazijama, a me|u ovimmestimajeioko3.000mesta u odeqewima za talente. Ne{to maweodpetinemestajeutrogodi{wim smerovima sredwih stru~nih{kola,dokje11,6odstomesta uoglednimtrogodi{wimi~etvorogodi{wimodeqewimasredwih stru~nih{kola. Ovegodineizoglednihuredovneprevedenisutrogodi{wismerovizakuvare,konobareiposlasti~arei~etvorogodi{wizaposlovneifinansijskeadministratore,augra|evinskim{kolamau Novom Sadu, Beogradu i U`icu svr{enim osnovcima bi}e ponu|enipotpunonov,oglednismeru na{em obrazovnom sistemu, i to ~etvorogodi{wi za tehni~ara za odr`avaweobjekata. Ina~e,ovogodi{wiosmacibi}eprvageneracijakoja}enakraju osnovne{kolepolagatizavr{ni ispitskojeg}eimbodovi–aidaqejemogu}eosvojitimaksimalno po20natestovimaizmaterwegjezika i matematike – biti veoma va`nipriupisuusredwu{kolu. Kao i ranijih godina kvalifikacioniispit,izavr{niovegodine osmaci}emo}idapola`unasvim nastavnim jezicima u na{oj zemqi.

U

Sindikat protivi. Taj rad se obavqa van radnog vremena, u svojoj ili nekoj drugoj ustanovi. On nije predvi|en kao mogu}nostdagasvakidoktorobavqa i da treba to da ~ini, ve} seraditamogdepostojipotreba i mogu}nost za dopunskim radom i gde je on odobren od Ministarstvazdravqa. Dopunski rad se izri~ito ne smeobavqatizauslugekojesuna listi ~ekawa, pogotovo u radno vreme, a odnosi se na usluge koje poobimuisadr`ajunisuobuhva}ene zdravstvenim osigurawem, uslugezakojenemadovoqnoizvr{ilacaizalicakojanemajusvojstvo osiguranika. Me|utim, kr{ewe zakona i pravila ne treba me{atispravomnadopunskirad. Nerad, nepo{tovawe radnog vremena i neispuwavawenormativa su stvar odnosa premaposlu,odgovornost neposrednog rukovodiocaine{toza {ta se snosi li~na odgovornost. Ali zbog toga se ne mewa zakonineukidaneko pravo,ka`eseusaop{tewuSindikatalekara i farmaceuta Srbije. Dok su jedni protiv ukidawa ovakvog dodatnog anga`ovawazdravstvenihradnika, drugi, kao na primerUdru`eweprivatnihlekaraistomatologa,dajupunupodr{ku ministru. U tom udru`ewusmatrajudanajavaministrao ukidawudopunskogradazalekareizdr`avnogsektora,zbogpostojawa drasti~nog konflikta interesaivelikogkoruptivnog potencijala, predstavqa prvu, dugoo~ekivanu meru protiv korupcije u zdravstvu. Zaprepa{}uju}isupoku{ajidemantova-

UPIS

Od kada je Zakonom o zdravstvenoj za{titi predvi|ena mogu}nost obavqawa dopunskog rada,ilikakosepopularnonaziva „ve~erwe klinike”, ta odredba izazivarazli~itatuma~ewaisukobqavawa interesa pojedinih interesnih grupa u toj oblasti. Verovatnojetojedanodglavnih razloga{tojeministarzdravqa drZoranStankovi} `eleostalnenesuglasiceokodopunskogradadare{i„prekono}i”pajeizjavioda}etaodredbaZakonabitiukinuta.Me|utim,kakonavode u Ministarstvu zdravqa, ministar je izvr{ni organ i mora dapo{tujeva`e}ezakone,pasamim tim i odredbu o dopunskom radu.Dabiseukinulamogu}nost dopunskog rada, mora se mewati

Za 80.000 osmaka spremno 86.000 mesta

ZA

Izmene pravilnika ili ukidawe prava

13

KONKURS ZA UPIS U SREDWE [KOLE U SRBIJI U [KOLSKOJ 2011/12. GODINI

KONKURS

DOPUNSKI RAD U ZDRAVSTVU OPET NA TAPETU

subota14.maj2011.

2011-2012 Republika Srbija Ministarstvo prosvete i nauke

Od nedeqe sti`e Informator Konkurszaupisusredwe{koleuSrbijiu{kolskoj2011/12.godiniodju~ejeuprodajiimo`esekupitiukwi`aramapo210dinara,awegovsastavnideosuiobrascizalistu`eqaizaupis. Uizdawu„Prosvetnogpregleda“,po200dinara,slede}enedeqe }eseuprodajina}iiInformatorzaosmake,sbrojembodovakoji suposledwihgodinabilipotrebnizaupisusvesmerovesredwih {kolauSrbiji. – Novine ovogodi{weg upisnogrokasudasviu~eniciposle zavr{enog osmog razreda moraju da pola`u zavr{ni ispit, ali bez obzira na to koliko i da li nawemuosvojebodova,imajupravo da konkuri{u u bilo koju {kolujerjeukinutipragodpo jednog boda koji je ranije bio neophodandabisepolo`iokvalifikacioni, a ukinuta je i prednost pri raspore|ivawu u sredwe {kole za u~enike koji osvoje bar po pet bodova na svakomodtestovarekaojeBogoqub Lazarevi}.–Osimtoga,priupi-

su u {kole za talente bodova}e se, pored prijemnog, i uspeh na zavr{nom ispitu, kao {to }e se uspeh na zavr{nom ispitu bodovati i u~enicima koji konkuri{unatrogodi{wesmerovesredwih stru~nih {kola. U~enici koji osnovnu {kolu zavr{e po individualnomplanuiprogramu tako|e }e polagati zavr{ni ispit, ali }e se oni, uz mi{qewe posebnekomisije,usredwe{koleupisivativankvote. Osimovihbodova,priupisuu svesredwe{kole,istokaoiranijih godina, uspeh u posledwa

trirazredaosnovne{kolemo}i }e kandidatima za sredwo{kolcedonetimaksimalno60bodova. Naovebodovedodava}esejo{i onidobijeninaosnovuosvojenog nekogodprvatrimestaname|unarodnim ili dr`avnim takmi~ewauosmomrazredu. Po kalendaru Ministarstva prosvete, upisna groznica ove godinepo~e}e20.i21.maja,kada }e se zainteresovani osmaci prijavqivati za polagawe prijemnih ispita u {kolama za talente.Oviispitiodr`a}eseod 10.do12.juna,awihovirezultatibi}eobjavqeninajkasnije17. juna, ali }e se kona~ne rang-listeu~enikaprimqenihu{kolamazatalenteznatitek1.jula,to jest posle rezultata zavr{nog ispita,aod1.do3.julaprimqeniu~enici}eseiupisivatiute {kole. Zavr{ni ispit u osnovnim {kolama zakazan je za 23. i 24. jun. Prvog dana od 10 do 12 sati osmaci }e polagati materwi jezik,asutradanuistovremematematiku. Preliminarni rezultati ovog ispita bi}e poznati 29. juna, a posle `albenog roka, kona~nirezultatinaoglasnimtablamaosnovnih{kolabi}eobjavqeni3.jula.Listespo20`eqa za nastavak {kolovawa svr{eni osmaci predava}e 4. i 5. jula, a raspored u~enika po sredwim {kolama bi}e objavqen 13. jula, da bi se tog dana i sutradan ovi u~eniciiupisivali.Onikojine buduraspore|eniuprvomkrugu, listesaspiskom`eqazaupisna preostalamestapredava}e14.jula, a na mesta na koja budu primqeniupisiva}ese16.jula,kada }e biti i zavr{en ovogodi{wi upisusredwe{kole. D. Deve~erski

SVE^ANO URU^ENE BRANKOVE NAGRADE MATICE SRPSKE

Lepo misle, pi{u, pa jo{ zlatousti Brankove nagrade Matice srpskezadiplomskeiseminarskeradove za {kolsku 2009/10. godinu ju~esumladimlaureatimasve~ano uru~ene u Matici srpskoj u NovomSadu,uprisustvuwihovih mentora i profesora. Prvu nagradudobiojeMilo{@ivkovi}, studentsrpskekwi`evnostiijezikanaFilolo{komfakultetuu Beogradu, za rad „Svet Fiziologa”,dvedrugenagradepripalesu Vedrani Marlog, studentkiwi klasi~nih nauka na beogradskom Filozofskom fakultetu, za rad „Gr~kafiktivnaepistolografijaudobaDrugesofistike”iKristijanu Olahu, studentu srpske kwi`evnostiijezikanabeogradskomFilolo{komzarad„(Postmoderna) duhovnost u Hazarskom re~niku Milorada Pavi}a”, dok su dobitnice tri tre}e nagrade Mina\uri},studentkiwasrpske kwi`evnostiijezikanaFilolo{kom fakultetu u Beogradu, za rad „Varuhovo otkrovewe u srpskimprepisima–Pregleddosada{wihistra`ivawa,uporedno~itawe odabranih prepisa”, te studentkiwesrpskekwi`evnostina FilozofskomfakultetuuNovom Sadu Tamara Jovanovi}, za rad „Ilija^vorovi}idrugi...”iAn-

Prvonagra|eniMilo{@ivkovi}, studentFilolo{kogfakultetauBeogradu

dreaBeataBicok,zarad„SpomenikRastkuPetrovi}u”. Uru~uju}inagrade,potpredsednikMaticesrpske,profesoremeritusSlavkoGordi} ukazaojena zna~ajiugledkojiu`ivaBrankovanagrada,iporu~iolaureatima

Foto:B.Lu~i}

da im je ovo priznawe svojevrsna ulaznicazabudu}nostjersumnogi na{i ugledni pisci i univerzitetski profesori ba{ ovom nagradom zakora~ili na put potowih akademskih i umetni~kih uspeha.

Po{to su slavodobitnici ukratkopredstavilisvojeradove ilipro~italiodlomke,Gordi}je zadovoqnoprokomentarisao: – Na{a deca ne samo da lepo misleilepopi{unegosuizlatousta! Sponosomisti~u}idasu,osim Letopisa MS, Odeqewu za kwi`evnostijezikMS„nastarawu„ idrugeuglednenagradeiprojekti izovihoblasti,kao{tosu„Prva kwiga”, Zmajeva nagrada MS ili Nagrada „Mladen Leskovac”, sekretar ovog odeqewa prof. dr MatoPi`uricarekaojeda veruje da}eseinekiodovih{estdobitnikaBrankovenagradeubudu}nosti pojaviti me|u autorima tekstovailikwigau~asopisima,publikacijama, edicijama MS, te kaolaureatinovihnagrada. – Za Brankovu nagradu Matice srpske za 2009/10. konkurisalo je ukupno 22 rada, koje su dostavile katedre fakulteta iz Beograda, Podgorice,Ni{a,Nik{i}aiNovogSada–saop{tilajeprof.dr Qiqana Pe{ikan-Qu{tanovi}, predsednica `irija, i ukazala na to da su odluke donete jednoglasno,tedaje`irivodiora~unao tomedaseodr`iugledBrankove nagrade. V. ^eki}

VESTI Generalna proba zavr{nog ispita za osmake U~eniciosmograzredadanas}eusvojimmati~nim {kolama polagati probni test zavr{nog ispita, koji se od ove {kolske godine uvodiprviput,predupisusredwe{kole.Od9 do11~asovau~enici}enajprere{avati20nepoznatihpitawaizsrpskog(materweg)jezika, anakonjednosatnepauze,od12do14satiiisto tolikozadatakaizmatematike,najaviojepomo}nikministraprosveteZoranKosti}.

Zadacisuod{tampaniinajezicimanacionalnihmawina,rekaojepomo}nikministra,i naveo da rezultati ne}e biti ocewivani, ali da }e pomo}i |acima i nastavnicima da uo~e koje su oblasti slabije savladane i da se do krajajuna,kadasepola`etakozvanamalamatura(23.i24)svidetaqnijepripreme.

Smawena smrtnost romske dece u Srbiji SmrtnostromskedeceuSrbijiprepolovqenajetokomproteklihpetgodina,abrojdece

kojaiduuvrti}eporastaojepetposto,pokazujunajnovijipodaciUnicefakojisuju~epredstavqeni u Beogradu. Zamenica direktora UnicefazaSrbijuLesliMiler jenaskupuposve}enom inkluziji Roma u obrazovni sistem rekladasepetogodi{wiizve{tajopolo`aju romskepopulacijeprivodikraju,adadosada prikupqenipodaciianalizeukazujunanapredak. –Napredakjeevidentankadajere~oukqu~enostiromskihdevoj~icau{kole–reklaje LesliMiler,idodaladajeo~iglednoitoda roditeqisadavi{eradesasvojomdecom.


14

CRnA HROnikA

subota14.maj2011.

MINISTAR POLICIJE O IDENTITETU PRIVEDENIH U BRAZILU

Da~i}: Nikada nisam rekao da je uhap{en Keka Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} demantovao je ju~e da je rekao da je u Brazilu uhap{en Dejan Stojanovi} Keka, i objasnio da je zapravo rekao da brazilska policija sumwa da je Stojanovi} me|u uhap{enima. – Mi smo rekli da iz Brazila ~ekamo potvrdu identiteta uhap{enih koje jo{ uvek nema. Od MUP-a ni{ta nije poteklo i veoma smo oprezni. Glavna meta bio je Goran Ne{i} i on je

uhap{en, kao i wegova supruga. To mo`emo da potvrdimo, ali nam spisak ostalih uhap{enih jo{ nije stigao iz Brazila – rekao je Da~i} novinarima u Novom Sadu, i naveo da je brazilskoj policiji te{ko da utvrdi ta~an identitet uhap{enih jer koriste la`na dokumenta. U Brazilu je nedavno uhap{ena grupa od oko 30 osumwi~enih za krijum~arewe kokaina, me|u kojima je ve}ina s Balkana. E. D.

U SREMSKOJ MITROVICI DVOJICA IZA RE[ETAKA

Poku{ali krijum~arewe qudi

Dr`avqanima Srbije i [vedske, VeseluK. (47) i EkremuK. (37) iz Kosova Poqa, koji su poku{ali da, preko grani~nog prelaza Batrovci, u Hrvatsku i zemqe EU prokrijum~are tri osobe albanske nacionalnosti s Kosova, istra`ni sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do mesec dana, saop{teno je ju~e iz Policijske uprave tog grada.

Wih dvojica su, pre tri dana, koriste}i originalne putne isprave Kraqevine [vedske, poku{ali da prokrijum~are tri osobe albanske nacionalnosti. Zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo navo|ewa na overavawe neistinitog sadr`aja, krijum~arenim licima odre|en je pritvor do osam dana, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

APELACIONI SUD U BEOGRADU

Novo odlu~ivawe o Strugaru – Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je odluku kojom je odlu~eno da su ispuweni uslovi za izru~ewe Predraga Strugara, i nalo`io Vi{em sudu u Beogradu da ponovo odlu~i o crnogorskoj molbi za izru~ewe – izjavila je Tanjugu sekretarka suda Natalija Axi}. – Apelacioni sud je usvojio `albe Strugarovih branilaca i odluku doneo 6. aprila. Crna Gora je zatra`ila Strugarovo izru~ewe po{to Vi{i sud u Bijelom Poqu vodi postupak protiv wega kao prvooptu`enog za ratni zlo~in u Kalu|erskom Lazu 1999. godine. Na optu`nici je jo{ sedam okrivqenih, a na teret im se stavqa

krivi~no delo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. Re{ewe Vi{eg suda je ukinuto jer prvostepeni sud nije dao razloge o tome da li postoje dokazi za osnovanu sumwu da je Strugar po~inio krivi~no delo zbog kojeg je zahtevano wegovo izru~ewe. Predrag Strugar, koji je srpski dr`avqanin, uhap{en je 30. oktobra pro{le godine u akciji srpske policije koja je usledila odmah po potpisivawu sprazuma Crne Gore i Srbije o izru~ewu sopstvenih dr`avqana. Istra`ni sudija nije mu posle saslu{awa odredio pritvor, tako odluku o izru~ewu Strugar ~eka na slobodi.

dnevnik

NAKON LAWSKOG OTKRI]A UZGOJA KANABISA NA NEKOLIKO LOKACIJA U VOJVODINI

Okrivqeni za proizvodwu „skanka” pred sudom Pred Specijalnim sudom u Beogradu u ponedeqak bi trebalo da po~ne su|ewe grupi od 12 okrivqenih iz Novog Sada i jo{ nekoliko mawih vojvo|anskih mesta, koje optu`nica Tu`ila{tva za organizovani kriminal sumwi~i za krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet droge, odnosno za uzgajawe „skanka“ – genetski modifikovane biqke kanabisa, na pojedinim lokacijama u Vojvodini.

Optu`nica sumwi~i okrivqene za sporne aktivnosti u periodu od februara 2009, do policijske akcije hap{ewa 1. juna 2010. godine. Povodom te akcije, Tu`ila{tvo za organizovani kriminal je tada javnost svojim zvani~nim saop{tewem obavestilo da su uhap{eni osumwi~eni: Goran K., Niko U., Dragan K., Vladimir V., Jovan V., Branislav V., I{tvan [., Vladimir K., Vladislav V. i Erik S. Ne{to ka-

Poginuo mopedista U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preju~e u Ba~kom Petrovom Selu, `ivot je izgubio me{tanin Norbert Kri`ak (1985), saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Kri`ak je vozio moped i na raskrsnici nije ustupio prvenstvo prolaza automobilu. Od siline udara pao je i zadobio te{ke telesne povrede, od kojih je preminuo u Klini~kom centru Vojvodine. Policija je podnela izve{taj nadle`nom Tu`ila{tvu. M. B.

U SUBOTICI POVE]AN BROJ POGINULIH I POVRE\ENIH U SAOBRA]AJU

Dve dozvole oduzete zbog 18 negativnih poena U Subotici je u toku postupak da se oduzme dozvola od dva voza~a koji su sakupili 18 negativnih bodova. Kada izmire obaveze prema dr`avi, te osobe }e ponovo mo}i da pola`u voza~ki ispit kao da je prvi put. Po podacima Policijske uprave u Subotici, pro{le godine u ovom periodu bilo je 220 saobra}ajnih nezgoda, a ove 200. U nesre}ama su lane nastradala 67 lica i povre|eno 153, dok je ove godine poginulo osam lica, a te{ke telesne povrede zadobila 22. Po ovim statisti~kim podacima vidi se da je broj saobra}ajnih nezgoda smawen, ali je pove}an broj nastradalih i poginulih.

Na~elnica Centra za promociju zdravqa Zavoda za javno zdravqe Subotica mr Nada Kosi}-Bibi} isti~e od ukupnog broja umrlih u Subotici jedan procenat je `ivot izgubilo u saobra}ajnim udesima. – Dve tre}ine ih je u uzrastu od 20 do 49 godina, vi{e je mu{karaca. Naj~e{}e stradaju putnici automobila, potom motociklisti i pe{aci. Stope smrtnosti izazavane saobra}ajni udesima za mu{karce i `ene Severnoba~kog okruga na osnovu podata u posledwoj obra|enoj godini (2009) na evropskom su nivou – dodala je Nada Kosi}-Bibi}. A. A.

je zvani~no saop{tilo da su osumwi~eni bili godinu dana na merama pra}ewa i prikupqawa podataka Bezbednosno-informativne agencije o wihovim aktivnostima. Policija je prilikom pretresa objekata za koje se sumwa da su ih koristili okrivqeni, u ukupno ~etiri ku}e – po jednoj u Srbobranu, Jasku, Vrdniku i In|iji, prona{la i poprili~an broj stabqika zabrawene biqke-opijata. E. D.

HA[KI OPTU@ENICI OD JU^E KAZNE MOGU IZDR@AVATI I U SRBIJI

U srpski zatvor posle [eveningena Ju~e je stupio na snagu Zakon o potvr|ivawu sporazuma izme|u Srbije i Me|unarodnog krivi~nog suda u Hagu o mogu}nosti izdr`avawa kazni u Srbiji. Poslanici Skup{tine Srbije potvrdili su, a potom je on objavqen u „Slu`benom glasniku Srbije„, Zakon koji su 20. januara ove godine u Hagu potpisali srpska ministarka pravde Sne`anaMalovi} i predsednik Me|unarodnog krivi~nog suda Sang Hin Song. Time se Srbija pridru`ila nekolicini evropskih dr`ava koje su donele propise koji omogu}avaju da ha{ki optu`enici izdr`avaju kaznu zatvora, nakon {to ona postane pravosna`na, u wihovim zatvorima. Ovim zakonski aktom preciziraju se uslovi pod kojima ha{ki optu`enici izdr`avaju kaznu u nekom od srpskih zatvora, ali i prava i obaveze dr`ave Srbije prema wima. On ure|uje pitawa koja se odnose na ili nastaju u toku izvr{ewa kazni koje je izrekao sud u Hagu a koje se izdr`avaju u zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija Srbije. Predsedni{tvo suda u Hagu ima obavezu da, nakon {to je odlu~ilo da osu|enika po{aqe na izdr`avawe kazne u Srbiju, na{oj dr`avi dostavi ime i prezime, dr`avqanstvo, datum i mesto ro|ewa osu|enog lica, prepis pravosna`ne osu|uju}e presude i izre~ene kazne, trajawe i datum po~etka izdr`avawe kazne kao i vreme koje je preostalo do prestanka izdr`avawa kazne, a i po-

datke o zdravstvenom stawu osu|enog, ukqu~uju}i i bilo kakve terapije koje prima. Srbija ima pravo da u bilo kojem trenutku povu~e svoje uslove za prisustvo u spisku dr`ava ko-

Ukoliko, nakon prebacivawa u neki od srpskih zatvora, Sud nalo`i da osu|eno lice bude opet saslu{ano u Hagu, ono }e biti privremeno preba~eno i u odre|enom roku opet vra}eno u

me|unarodnih sporazuma koji se odnose na postupawe sa zatvorenicima, a ni u jednom slu~aju ti uslovi ne smeju biti boqi ili gori od onih koje trpe zatvorenici osu|eni u vezi sa sli~nim delima u Srbiji. Srbija, pak, ima obavezu da obavesti Sud o svim okolnostima, ukqu~uju}i promenu bilo kojih uslova koji

Ugovor potpisalo 17 dr`ava

U zatvoru u Sremskoj Mitrovici ve} se nalaze stranci

je su spremne da prime osu|ena lica. Kada u Sudu odlu~e da ha{kog optu`enika upute na izdr`avawe kazne u Srbiju, Sud je u obavezi da s nadle`nim srpskim dr`avnim organima izradi postupak prebacivawa osu|enog lica u srpski zatvor. Po tom zakonu, zatvorska kazna koju je odredio Ha{ki sud obavezuju}a je za Srbiju i ne mo`e biti preina~ena. Sud }e obavqati nadzor nad izvr{ewem zatvorske kazne u Srbiji, a ona mora biti uskla|ena s merilima me|unarodnih sporazuma u vezi s postupawem sa zatvorenicima.

Beograd ne mo`e da goni za isto krivi~no delo NESRE]A U BA^KOM PETROVOM SELU

snije je uhap{en i osumwi~eni BojanV., koji `ivi i radi u Holandiji. Za isti relevantni period jedanestorica se sumwi~e i za krivi~no delo udru`ivawa radi vr{ewa krivi~nih dela. Optu`nicom je obuhva}en i RadomirP., koji se ne tereti za pripadnost grupi. Povodom akcije hap{ewa, koju su pripadnici MUP-a izveli 1. juna 2010. godine, Tu`ila{tvo za organizovani kriminal

Srbiju. Predsedni{tvo Suda ima pravo da odobri privremeno izru~ewe osu|enog lica tre}oj dr`avi za svrhe krivi~nog postupka iskqu~ivo ako je primilo garancije koje smatra zadovoqavaju}im da }e ono biti dr`ano u pritvoru a zatim, po okon~awu postupka, preba~eno u Srbiju. Predsedni{tvo suda u Hagu ima, po ovom aktu, da pravo zahteva bilo kakve podatke, izve{taje ili stru~na mi{qewa od Srbije ili od bilo kojih pouzdanih izvora. Uslovi izdr`avawa kazne bi}e ure|eni u skladu s propisima Srbije uz po{tovawe

Samo Hag ubla`ava kaznu

Licu kome je Ha{ki sud izrakao kaznu zatvora a izdr`ava je u nekom od srpskih zatvora, ne mo`e biti su|eno u Srbiji u vezi s istim krivi~nim delom za koje mu je kazna ve} izre~ena. Osu|eno lice koje je u zatvoru u Srbiji ne sme biti goweno, ka`wavano ili izru~eno tre}oj dr`avi u vezi s bilo kakvim aktivnostima kojima se bavilo pre prebacivawa u srpski zatvorim, osim ako Ha{ki sud, na zahtev Srbije, nije to odobrio. Ukoliko, pak, Srbija namerava da krivi~no goni nekog kome se sudi ili je osu|en u Ha{kom sudu, ima obavezu da o tome obavesti i dostavi relevatnu pravnu dokumentaciju.

Srbija nema pravo da pusti na slobodu osu|enika pre isteka kazne na koju ga je Ha{ki sud osudio. Samo Sud u Hagu ima pravo da odlu~uje o umawewu kazne. Ukoliko osu|eno lice pobegne s izdr`avawa kazne iz nekog od srpskih zatvora, Srbija je obavezna da odmah obavesti sekretara Suda. Ako, pak, pobegne na teritoriju neke druge dr`ave, Srbija ima pravo da, nakon savetovawa s Predsedni{tvom Suda, zahteva izru~ewe ili predaju tog lica, a druga dr`ava je u obavezi da ga izru~i. Ukoliko se osu|eno lice preda Ha{kom sudu a ne Srbiji, ono }e ipak biti preba~eno ovamo na nastavak izdr`avawa kazne.

Zasad su 43 pravosna`no osu|ena zatvorenika raspore|ena u Veliku Britaniju, Francusku, [paniju, Nema~ku, Belgiju, Dansku, Norve{ku, Italiju, [vedsku, Finsku, Letoniju i Austriju, gde ima najvi{e zatvorenika wih {est. Ugovor s Me|unarodnim sudom u Hagu potpisali su jo{ Poqska, Portugal, Slova~ka, Ukrajina i Albanija, ali kod wih jo{ nije preba~en nijedan zatvorenik. su dogovoreni u trenutku kada je na sebe preuzela obavezu da postane dr`ava koja prima osu|ena lica na izdr`avawe sankcija. U slu~aju da osu|eno lice ima pravo da u~estvuje u nekom zatvorskom programu ili pogodnostima koje pru`a zakon Srbije, koji mogu obuhvatirti izvesne aktivnosti izvan zatvorske ustanove, Srbija ima obavezu da o tome obavesti Sud. Nadle`ni dr`avni organ je u Srbiji du`an je da omogu}i Me|unarodnom komitetu Crvenog krsta da pregleda zatvorske uslove i postupawe s osu|enim licem u bilo kojem trenutku. Op{tewe osu|enog lica s Ha{kim sudom je neometano i poverqivo, a Srbija ima obavezu da to omogu}i u nekoj od posebnih prostorija ili ustanova u okviru srpskih zatvora. Nakon odslu`ewa kazne, osu|eno lice koje nije dr`avqanin Srbije ima pravo da bude preba~eno u dr`avu koja je obavezna da ga primi ili u drugu dr`avu koja se saglasi da ga primi. Q. Male{evi}

ZAVR[ENO SU\EWE ZA PLAC NASLEDNICIMA SLOBODANA MILO[EVI]A

Ku}a u U`i~koj 34 dr`avi? Su|ewe po tu`bi dr`ave protiv naslednika Slobodana Milo{evi}a kojom tra`i poni{taj ugovora o kupovini placa u elitnom beogradskom nasequ Dediwe ju~e je zavr{eno pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, a stranke }e presudu dobiti u roku od 30 dana. Presuda }e u tom parni~nom postupku biti doneta pisanim putem. Sud je prethodno odbio predlog odbrane da svedo~i biv{i predsednik stambene komisije i ministar BranislavIvkovi}, koji je i odborio kupovinu placa u U`i~koj ulici. Republi~ko javno pravobranila{tvo, koje zastupa dr`avu, navelo je u tu`bi da je ugovor o otkupu ku}e u U`i~koj 34 sklopqen ne-

Sporna ku}a na Dediwu

zakonito jer je Milo{evi} bio vlasnik otkupqene ku}e u Tolstojevoj 33, i tra`i da se sudskom presudom, odnosno poni{tajem ugovora, ku}a u U`i~koj vrati dr`avi. Slobodan Milo{evi} je ku}u povr{ine 100 kvadratnih metara otkupio 40 dana po prestanku NATO-ovog bombardovawa, 20. jula 1999. godine, za 2.000 evra, ali ga, kako su javili mediji, nije zanimala ku}a nego je hteo da pro{iri plac oko svoje ku}e u Tolstojevoj jer mu je bio potreban prostor za {etwu u ~asovima odmora. MirjanaMarkovi} i wen sin Marko `ive u Rusiji, dok se MarijaMilo{evi} preselila u Crnu Goru gde je dobila dr`avqanstvo te dr`ave.


KAKO JE, UPRKOS TOME [TO JE BIO ZATVORENIK, PO DRUGI PUT UHAP[EN DOKTOR IZ UGRINOVACA

Zarubica namernobio slobodwak Doktoru Milanu Zarubici namernojedatstatusslobodnog zatvorenika u KPZ Sremska Mitrovica da bi policija tokomvikend-odsustvamogladaga prati.

MilanZarubica

– Zarubica je bio u poluotvorenom odeqewu i povremeno je koristio slobodan vikend. Mi smo, zah vaq uj u} i Upravi za izvr{ewe krivi~nihsankcija,do{lidosaznawa da priprema i organizuje proizvodwuamfetamina.Takosmo usaradwisUpravombiliupozicijidasagledamowegoveaktivnostizavremedokjenaslobodinavikenduidanaosnovu tih podataka kona~no i doka`emo i pokrenemo krivi~ni postupakzbognovekriminalne aktivnosti–ka`etu`ilacRadisavqevi}. Akcija drugog hap{ewa Zarubicepo~elajenagrani~nom prelazukaMakedoniji,kadaje otkrivenapo{iqkakojujeZarubica poslao potencijalnim kupcimaamfetamina.Utojpo{iqci je na|eno nekoliko tableta,arobajebilanamewena dvojiciTurakaijednomMake-

FabrikaamfetaminauUgrinovcima

Prat e} i {ta rad i tok om slobodnih dopusta, policija je utvrdila da je Zarubica obnovio posao, i to u istoj laboratorijiukojojjeiranijeproizvodiosinteti~kudrogu. MUP je prekju~e saop{tio dajeuakciji„Doktor”uhap{eno sedam lica, me|u wima i Milan Zarubica, zbog osnovane sumwe da su po~inili krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet droga. Tu`ilaczaorganizvanikrimin al Miqk o Rad is av qev i} ka`ezaB-92dajenaosnovusaznawa iz Uprave za izvr{ewe zavodskih sankcija dobio informacijedaZarubicaponovo ulaziuposaoprodajenarkotika, nakon ~ega mu se namerno daje status zatvorenika koji slobodnoizlazinavikende. JGSP „NOVI SAD” PODNEO KRIVI^NE PRIJAVE PROTIV 35 OSOBE

Fal{ pretplatne karte

Policijska uprava u Novom Saduje,tokom2010.godine,podnela krivi~ne prijave protiv 35lica,azajo{27osobapodnelaizve{tajnadle`nomTu`ila{tvu zbog postojawa osnova sumwe da su falsifikovali pretplatne karte za prevoz autobusima JGSP „Novi Sad” ilikoristilitakveisprave. Od ukupnog broja osumwi~enih,trojeseteretisezaizradu falsifikovanih pretplatnih karata, a ostali za wihovo kori{}ewe. Od po~etka 2011. godine, JGSP „Novi Sad” uputilo je Policijskoj upravi od{tetne zahteve za jo{ 70 lica, protiv kojih}e,pozavr{etkuneophodnih ve{ta~ewa, biti podnete odgovaraju}e prijave, saop{tila je ju~e Policijska uprava u NovomSadu. M. B.

doncu, s kojima je ugovarana prodajadroge. Osim Zar ub ic e, u akc ij i „Doktor”uhap{enojejo{{est osoba,me|ukojimaiGoranLazovi},direktorpreduze}a„Varankemikals”uUgrinovcima. Zarubica je prvi put osu|en 2003. godine jer je u laboratorijamauBeograduproizveovi{eod31miliontabletadroge. Wemusutadaoduzetema{inei laboratorijskaoprema.Oduzeto mu je i 320.000 dolara i 90.000 evra, kao i 2,5 miliona franakaprona|enihnara~unu u {vajcarskoj banci. Amfetamin koji je tamo proizvo|en prodavanjepoSrbijiizemqama Zapadne Evrope. Amfetaminisu,ina~e,hemikalijekoje sedobijajusinteti~kimputem, a na tr`i{te naj~e{}e dolaze utabletama. (B-92)

c m y

CRnA HROnikA

dnevnik

subota14.maj2011.

15

POLICIJSKA KOMISIJA ODLU^ILA O INCIDENTU U FUTOGU, ^EKA SE NA TU@ILA[TVO

Povre|ivawemaloletnika bilopozakonu

Policija je, nakon konsultacija s Tu`il{tvom, podnela krivi~nu prijavu protiv maloletnogS.Z. (16)izFutoga,koji

Policijaje,nakon konsultacijas Tu`ila{tvom,podnela krivi~nuprijavu protivmaloletnog S.Z.izFutoga je prilikom interevencije patrole zadobio prelom vilice, pod sumwom da je pod uticajem alkohola (1,59 promila) 22. aprila, sat posle pono}i u

Osnovna{kola„MiroslavAnti}”uFutogu

{kolskom dvori{tu Osnovne {koleu„MiroslavAnti}”Fu-

togu, po~inio krivi~no delo ometawa slu`benog lica u oba-

vqawuposlovabezbednostiili odr`avawajavnogredaimira. Protiv policajaca, koji su u~estvovaliuovamdoga|aju,komisija nije utvrdila disciplinskaodgovornostizakqu~enojedasusredstavaprinude,odnosno fizi~ka snaga, upotrebqenauskladusaZakonomopolicijiipravilnikom,potvr|enonamjeju~eunovosadskojPolicijskojupravi. Izve{taj o doga|aju prosle|en je Tu`ila{tvu od kojeg se ~ekaocenadali}ebitipodnetaprijavaprotivjednogilivi{e policajaca koji su u~estvovaliuovojintervencijiuFutogu. E. D.

DAN NAKON HAP[EWA VLASNIKA „NIBENS GRUPE”

\ura{kovi}uoduzeti slikeinakit Direkcijazaupravqaweoduzetom imovinom preuzela je ju~e29slika,tehni~keure|ajeinakitodplemenitogmetalakojijeoduzetoduhap{enog vlasnika „Nibens” grupe Mila\ura{kovi}a ponaloguTu`il a{tvza za org an iz ov an i kriminal,dokjeostalawegovaimovinapredmetfinansijske istrage. Ta istraga bi trebalodautvrdidali\ura{kovi} poseduje i drugu znatnu imovinu za koju nema dokazaowenomlegalnomporeklu, izjaviojeTanjugutu`ilacza organizovani kriminal MiqkoRadisavqevi}. „Ako se prona|e takva imovina, na wu }e se primeniti odredbe Zakona o oduzimawu imovine proistekle iz krivi~nog dela i ona bi po tom osnovu mogla biti oduzeta u narednom periodu”, najavio je on. Radisavqevi} je preciziraodasupredmetikojisuve}

odu z et i \ur a{kovi}u, zapleweni kako bi se „obezbedila naplata nezakonito ste~ene imovinske koristi, ostvar en e krivi~n im del om zbog koga je pokrenutaktuelni postupak”. Premare~ima tu` io c a, slik e su u tok u dan a predate istoriskom arhivu Srbije na ~uvawe, a drag oc en os ti Narodnoj Banci Srbije.Onjenapom en uo da je re~ o najve}oj zapleni umetni~kih slika do sada, a da }e narednihdanakustosiutvrditi autenti~nost i proceniti vrednostoduzetihslika.

Me|u oduzetim slikama su delakojasuizradilipoznati doma}i autori Jano{ Mesaro{, Milan Kowovi}, NikolaGraovac,LazarVozarevi},

Sr|an \ila Markovi}, Milo Milunovi}. Vlasnik „Nibens korporacije” i wegovih sedam saradnika uhap{eni su ju~e zbog sumwe da su izvr{il i vi{ e krivi~nih dela zloupot reb e slu` benog pol o` aj a i predu z e} e „Fam” iz Kru{ evc a o{tetili za vi{e od 32 mil io n a evra, od 3.181.070.378,54dinara. Osumwi~eni sunatajna~in\ura{kovi}u pribavil i imov ins ku korist u ukupnom izn os u od 1.498.289.138,43dinara (vi{e od 15 milionaevra).

PROCES U BEOGRADU ZA POKU[AJ UBISTVA LIDERA SPO-a U CRNOJ GORI JUNA 2000. GODINE

Slu`benicaDB-a:Slikalasam Dra{kovi}auBudvi Slu`benicaDr`avnebezbednosti Nadica Kosani} izjavila jeju~edajesoptu`enimRatkom Romi}em 2000. godine boravila u Budvi radi „opservacije” predsednika Srpskog pokreta obnove Vuka Dra{kovi}a, koga jefotografisalaswegovomsuprugomDanicomDra{kovi}. –Kao,slikalasamRomi}aispred hotela, „Avala„ ili „Mogren„,nese}amse,aupozadini su bili Vuk i Danica Dra{kovi}. Zadatak u Budvi zvao se „Opservacija„.Poslesamisoptu`enimStevanomBastombila uBudviibilismouuliciukojojjeDra{kovi}evstan–svedo~ila je Nadica Kosani} pred Vi{imsudomuBeogradu. Biv{i{efBeogradskogcentraDB-aMilanRadowi}ibiv{i na~elnici u centru zadu`eni za unutra{wi i spoqni ekstremizamStevanBastaiRatko

VukDra{kovi} pre`iveoatentat

Romi}optu`enisuzapomagawe upoku{ajuubistvaDra{kovi}a 15.juna2000.godineuBudvi. NadicaKosani}reklajeida je pre svedo~ewa dobila poziv

iz kancelarije {efa kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Jovana Stoji}a idajojjeuBIA-ipredo~en weniskaziz2001.godine. –Reklisumidaimampravoda pro~itam izjavu jer idem na su|ewe.Nemogudasesetimdali jetoizjavakojusamdalapredsudijomiliuslu`bi,alimislim dajeonakojusamdalauslu`bi. Dalasammnogoizjavanarazli~iteokolnosti,neznamkoliko –reklajeNadicaKosani}. Optu`eni Romi} pitao je da lijeta~nodajefotografijana kojoj se vidi i Dra{kovi} nastala spontano kada ga je ona slikala,aupozadinisepojaviliVukDra{kovi}iwegovasupruga,idalijeontufotografijudr`aousvojojkancelariji takodajesvakomogaodajevidi. –Da,ifotografijajebilau va{ojkancelarijiukojuseula-

zilosamouzprethodnonajavqivawe–reklajeNadicaKosani}. Navelajedasenese}adalije nasastankuukancelarijijednog od tada{wih ~elnika DB-a Franka Simatovi}a Frenkija, kada joj je re~eno da }e s Romi}emi}iuBudvu,bioioptu`eni Radowi}. NadicaKosani}reklajedaje 2000.godineudvanavrataboravila u Budvi s Romi}em i Bastomurazli~itovreme. Slu`benica DB-a Olivera \uki} svedo~ilajedajeradila na obradi materijala snimqenih razgovora, me|u kojima su biliiDra{kovi}evi. Na ju~era{wem su|ewu nije se pojavio svedok biv{i zamenik na~elnika DB-a Zoran Mijatovi}. Sudija Tatjana Sretenovi} zakazalajenastavaksu|ewaza17.jun,kadabi,osimMijatovi}a, trebalo da svedo~i i

biv{i na~elnik DB-a Radomir Markovi}, koji izdr`ava kaznu od 40 godina zatvora na koju je pravosna`noosu|enzbog~etvorostrukog ubistva na Ibarskoj magistrali i poku{aja ubistva Dra{kovi}a3.oktobra1999.godine. Romi}jeranijeuodbraninaveodajeuBudviimaotakozvani legendirani nastup, odnosno da jeimaoli~nedokumentenadrugoime,adajewegovzadatakbio da detektuje Dra{kovi}ev kontaktsameri~kimobave{tajcem NikolasomHilom,bratomKristofera Hila, anga`ovanog na Balkanutokomposledwihratova.DBjeanga`ovaoisvojuslu`benicu Nadicu Kosani} da u Budvi boravi s Romi}em i Bastom,dabinazadatku„opservacije” Dra{kovi}a bili mawe upadqivikaopar. E. D.


subota14.maj2011.

sport

c m y

16

dnevnik

DANAS U SENTI 51. KUP „MA\AR SOA”

Kola{inacizKawi`emerkatrofej Tradicionalni me|un ar odn i atlets ki mitingza51.kup„Ma|ar soa” odr`ava se danas,usubotu14.maja,naborili{tima Gradskog stadiona u Senti. Doma}ini iz Sen}anskogatletskogklubaSAKo~ekujunastupoko200u~esnikaiz Srb ij e, Ma| ars ke, Rumun ij e, BugarskeiBosneiHercegovine,koji}esenadmetatiu15disciplina. Me|unarodnimitinguSenti oduvek je bio praznik kraqice sportova,jersepresti`notakmi~eweuvaro{ikrajTiseodr`ava36.put,po{tojeponekolikoputaranijeodr`anouNovomSadu,SuboticiiSomboru, adoma}iniiqubiteqiatletike o~ekuju da }e tako biti i ovogputa. Pob edn i~k i trof ej Kup a „Ma|ar soa” brani jedan od na{ih najb oq ih bac a~ a kug le AsmirKola{inac,kojiseuo~i nastupanaotvorenompriprema u Kawi`i. Kola{incu i wegovomtreneruNikoliTomasovi}u doma} in je kaw i{ki AK Partizan sa trenerom Du{anomMandari}em.Kola{inacje lane trofej osvojio hicem od 19,92metra,atriputajepobe|ivao - Na tri dvoranska takmi~ewa ove sezone nismo ispunili

Du{anMandari},NikolaTomasovi}iAsmirKola{inac

ono {to smo hteli, najboqi ostvareni rezultat minule zimeje20,12namitinguuBudim-

pe{ti, u Cequ 19,96 i Lincu 19,60, ali na`alost u Parizu, tamo gde smo o~ekivali krunu

Kadetiijunioripeti FIVBjeobjavionajnovije rang liste mla|ihkategorijaodbojka{a,nakojimasukadeti i juniori Srbije na petom, a kadetkiweijuniorkeSrbijenadevetommestu. Kadeti i juniori Srbije su u odnosunaprethodnulistupopravili plasman za jedno mesto i trenutno imaju 122 boda. Kadet-

kiweijuniorkeSrbijesutrimestalo{ijeplasiraneuodnosuna prethodnulistuiimajutrenutno 93boda. Kadetkiweijuniorke–FIVB rang-lista (u zagradi su plasmani na prethodnoj listi): 1. (1) Brazil150,2.(9)SAD110, 3.(8) Peru 103, 4. (6) Japan 102, 5. (5) Turska 99, 6. (3) Dominikanska republika96,5,7.(2) Belgija96,

7.(4)Nema~ka 96,9.(6) Srbija 93, 10. (10) Meksiko 71,5, 10. (17) Egipat71,5. Kadeti i juniori – FIVB rang-lista(uzagradisuplasmani na prethodnoj listi): 1. (1) Argentina176,2.(2) Rusija147,3.(5) Kuba143,4.(3)Iran131,5.(6)Srbija 122, 6. (4) Brazil 118,5, 7. (7) Indija 95, 8. (8) Tunis 89, 9. (9) SAD81,10.(14)Egipat60.

Foto:M.Mitrovi}

zimskesezonenijeuspeodaostvari ni jedan ispravan hitac. Iskrenosenadamdadolazipe-

rioddobrihrezultata,uSenti }ebitiprvaproveranaotvorenomiciqnamjedaKola{inac {to pre isp un i olimp ijs ku normu20,50idasedaqemirno pripremazaSvetskoprvenstvo za koje ga o~ekuje nastup 1.septembra u Koreji, o~ekuje nas i Kup Evrope u Novom Sadu, interesuje nas i {ampionat Balkana u Bugarskoj - predo~ava Tomasovi}, napomiwu}i da je posledwih godina svetska konkurencija baca~a poja~ana po{towihpetnaestakbacapreko 21 metar, te da je te{ko sti}i dofinalanaprvenstvimasveta iEvrope. Kola{inac ka`e da se uvek raduje nastupu na sen}anskom mitingu na otvarawu sezone na otvorenom, posebno {to je posledwetrigodineuvekpobe|ivao,pregodinudanajeostavrio inajboqirezultatnamitingu, dok je pretpro{le imao najvredn ij i rez ultat u mu{koj konkurenciji. - Nadam se da }e ova sezona biti jo{ boqa, jer sam puno spremniji nego pro{le. Razlog zapripremeuKawi`iuo~inastupausenti,dasemalorelaksiramive`bamuprijatnomambijentupredsen}anskimiting. Ono{tosamtrebaoovesezone nadvoranskimtakmi~ewimada uradim nisam uspeo, ali se na-

Srbijasadvemedaqe Mu{kakadetskareprezentacijaSrbijeuodbojciosvojilajezlatnumedaqunaEP2011,doksukadetkiweosvojilebronzu,pajeSrbijajedinazemqasadvemedaqenakadetskimPrvenstvimaEvrope,atako|eijedina zemqakojajeimalau~esnikeupolufinaluuobekonkurencije. UkolikoseuzmuuobzirijuniorskaPrvenstvaEvropeodig ranapro{le godine, Srbija je jedina zemqa koja ima ~etiri medaqe sa ~etiri ata,jednuzlatnu,jednusrebrnuidvebronzane.Nalistiosvaja{ampion ~amedaqaiu~esnikaupolufinalunemanijednezemqekojajeimalatri u~e{}aupolufinalu,odnosnotrimedaqe.SadvemedaqesemogupohvalitisamoItalijaiRusija,dokBugarskaimajednosrebroijedno~etvrtomesto,aNema~kajedvaputabila~etvrta.DevetzemaqajeimalopredstavnikeupolufinalimakadetskihijuniorskihprevenstavaEvrope.

dam da }u sve ispraviti tokom letwe sezone. O~ekuje me puno jakih takmi~ewa, od kojih je najbitnijeSvetskoprvenstvou Koreji gde mi je ciq ulazak u fin al e. Mis lim da mi je i olimpijskanormadosti`na,da }eskorosvakotakmi~ewebiti {ansa da se ispuni 20,51 i mislim da ne}e biti problema. @elimdanormuostvarimve}u ovoj godini, da bi se posle bez optere}ewa pripremao za London-planovisuKola{inca. PredsednikuSportskogsaveza op{tine Kawi`a i trenera AK Partizan Du{anu Mandari}u posebno je drago da na{i najb oq i atleti~ ar i pon ovo prepoznaju Kawi`u kao mesto sa dobrim uslovima za pripreme. -Dragomijedasuuo~iKupa „Ma|ar soa” u Senti, kod nas do{limo`datrenutnona{najboqi baca~ kugle Kla{inac, a wegov trener Tomasovi} je ranijeve}dolazionapripremesa atletskimasovima.Posledu`e pauze ponovo se vra}a, tako da atleti~arimaisvimdrugimvrhunskim sportistima mogu da po`elim dobrodo{licu u Kawi`uidakoristedobreuslove kojeimamo-ka`eMandari}. Otvarawe mitinga je u 15.30 sati. M. Mitrovi} E[ NA BRDSKIM STAZAMA

Borkovi}u [paniji Evrops ki {amp io - nat u automob il iz mu na brds kim staz am a nas tavqaseovogvikndau[pan ij i. Na tom takmi~ ew u u~es tvova} e i srps ki automob il is ta Du{anBork ov i}. Onjepredvened eq eudeb i trc i u Evrops kom {amp io n atu pob ed io u svoj oj klas i do 3.000 kub ik a, kao i u grup i N. Bork ov i}senad ada}eiuFitu kraj Ovij ed a ovog vik end a zab el e` it idob arrez ult at. - Pob ed a u Rehb erg u jedn a mijeodnajd ra` ihukar ij er i, a nad am se da }u i u [pan ij i zab el e` it idob arrez ult at.U [pan ij i}eu~es tvov atimaw i broj voz a~ a u odn os u na trk u od pre dve ned eq e, ali }e tu bit i svi moj i konk ur ent i za tit ul uuklas iN.Nad amseda }unakraj uusp et idaseplas iramisp redwih-rek aojeBorkov i}.


SPORT

dnevnik DU[ANVLAOVI],^LANUPRAVNOGODBORAFKVOJVODINA

subota14.maj2011.

17

SUDIJSKAKOMISIJAFSSRBIJEZAKQU^ILA

Veselinovi} prekr{io Ko stoji iza pravila igre sudijskih odluka? Pos le sao p{ tew a Sud ijs ke kom is ij e FS Srbije koje potvr|ujedaarbitrina finalu Kupa Srbije nisu vaqanmo odradili svoj posao, ~lan Upravn og odb or a FK Vojvodina Du{an Vlaovi} ju~ejegostuju}iuemisiji„Novos ads ke razg ledn ic e” na RTV,rekao: -Nijetozanasni{tanovo. Sve to smo i mi iz Vojvodine tvrdili od starta. Verujemo dajeVeselinovi}pro{aolekarski pregled odavno i da nije skrenuo s pameti u me|uvremenu.Dakle,nekogajeinstruisaodatakosudi.Mi`elimo zato da znamo ko stoji iza Veselinovi}a. Ne}emo da komentari{emo sudijske odluke. To je na nadle`nim organimadautvr|ujuiodlu~uju, ba{kaoicelokupnasportska javnostuSrbiji. Fudbalski klub Vojvodina najavio je zvani~no saop{tewejo{ju~eoko11~asova,ali je ono izdato tek u ve~erwim satima. - Upravni odbor zasedao je dan ranije i sve razmotrio. Jasnosmoobjasnilizbog~ega je kasnilo na{ih 58 autobusa koji su sat i po stigli nadomak stadiona Crvene zvezde, ali po{to je grupa Partizanov ih nav ij a~ a prep re~ il a put, pol ic ij a je zau s tav il a

konvoj i propustila samo tri autobusa.Mikojismopro{li ~ekalismosatipokodstadionadado|uiostaliautobusi. Desetakdanaranijeta~nosmo utvrdili s policijom trasu kretawaitunijesmelodabude problema koji su se ipak

Du{anVlaovi}

desili. Usput je policija intervenisala i povredila nekol ik o na{ ih nav ij a~ a. Na svetonastadionunasjedo~ekao na ju`noj tribini transparent koji su istakli navija~i Partizana, a glasio je:

„Va{a brojnost - va{ najve}i poraz, va{a dela provincije odraz”!? U Beogradu je bilo preko sedam hiqada navija~a iz Novog Sada, od kojih je veliki broj do{ao porodi~no i tojeono~emumiuFKVojvodinasvevremete`imo. Vlaovi} je prokomentarisaoiizjavuministrapolicijeIviceDa~i}a: Pozdravqamoizjavuuzopasku da je mogla i ranije da usledi. Vid eo snim ak pros lav e Partizanovihigra~asnavija~ima,kadajedanwihovfudbaler diriguje navija~kom horu pesmusuvredqivimre~imana verskojinacionalnojnetrpeqiv os ti, Vlao v i} je ovak o prokomentarisao: -Ina{predsednikButorovi} ju~e je rekao da „nismo usta{e, a da smo Ma|ari ne bismoimalinijedanrazlogda sestidimo.”Usvakomslu~aju, u saradwi s pravnim savetnicima analizira}emo taj snimak i svakako podneti krivi~ne prijave - rekao je Du{an Vlaovi}, pozivaju}i navija~e Vojvodine da u nedequ u17satido|unastadion„Kara|or|e”iume~u27.kolaJelen superlige podr`e fudbaler e Vojv od in e u due l u sa Spartakom Zlatibor vode iz Subotice,aulazjebesplatan. S.S.

NOVOSA\ANIUPUTILI@ALBUKOMISIJIZATAKMI^EWEUKUPUSRBIJE

Me~ nije prekinut FKVojvodinauputioje`albu Komisiji za takmi~ewe u KupuSrbijenautakmicufinala KUP-a Srbije izme|u FK VojvodinaiFKPartizan,odigrane 11. maja u Beogradu, na stadionuCrvenazvezde. U `albi se isti~e da FK Vojvodina Novi Sad smatra da utakmicafinalaKUP-aSrbije izme|u FK Vojvodina i FK Partizan,odigranedana11.maja u Beogradu, na stadionu FK Crvena zvezda nije prekinuta, ve}jekona~nozavr{enarezultatom 2:1, u korist FK Partizan. Uobrazlo`ewuseka`e: - Po{to je sudija utakmice ozna~io wen kraj, a predstavnik FS Srbije uru~io pobedni~kipeharekipikojajepobedila u kona~nom ishodu rezul-

tatom 2:1 (to zna~i da je FSS utakmicu kona~no proglasio zavr{enom,danemo`edasegovori o prekidu, jer da je bilo prekida, takmi~arski organi bimoralidasa~ekajuevenutualnu `albu Vojvodine i nakon toga donesu svoju odluku). FK Vojvodina smatra da joj je uskra}eno pravo na `albu, koja joj pripada po Propozicijama takmi~ewa za fudbalski Kup Srbijezasezonu2010/2011~lanom 23. kao i ~lanom 49. Pravilnika o fudbalskim takmi~ewima koji se organizuju u okviruFSSrbije. Samim~inpredajepeharaod straneorganakojijeorganizovaotakmi~ewe,atojeFSSrbije, ne ~ekaju}i eventualnu `albu FK Vojvodina kao i ne ~ekaju}i slu`benu registra-

ciju utakmice od strane Takmi~arskekomisijezaKuptakmi~eweFSSrbije,FKVojvodina smatra da je kona~no zavr{ena,kona~noregistrovana i da ne mo`e biti govora o prekidu utakmice koji su izazvali, navodno, fudbaleri Vojvodine. Odlukadaseproglasipobednik, amnestira FK Vojvodinu odsaop{tewaOdborazahitna pitawaFSSrbije,kojimsepokre}e postupak protiv igra~a, stru~nog {taba i rukovodstva FKVojvodina. Molimo Takmi~arsku komisijuzaKUPFSSrbijedautakmicu finala KUP-a Srbije proglasi kona~no zavr{enom ka`eseu`albikojupotpisuje generalni sekretar FK VojvodinaRadisavRabrenovi}.

SLOBODANMEDOJEVI],PRVOTIMACVOJVODINE

Da sve {to pre zaboravimo SlobodanuMedojevi}u,uostalom kao i svim fudbalerima Vojvodine, te{ko je pao neslavan zavr{etak storije u Kupu Srbije.Ipak,kaopraviprofesionalacpoku{avadaseokrene obavezamakojedolaze: - Naravno da smo jo{ uvek pod sna`nim utiskom de{avawa na stadionu Crvene zvezde. Ali, sada je sve to iza nas, ne mo`edasevratiinemapotrebe da se tim doga|ajima vi{e bavimo. @elim da se zahvalim navija~imakojisunaspodr`ali i saigra~ima koji su dali sveodsebedanapravedobarrezultat. Zamenik kapitena crveno-belihizNovogSadaka`edasesada vaqa okrenuti predstoje}im isku{ewima. -Dokrajaprvenstvaostalasu jo{~etirikola.Sadanesmemo da potonemo. Trener Milinkovi}namstalnotoponavqa.Dobrasmogrupa,postalismopravi prijateqi i verujem da }emo jo{ ja~i iza}i iz svega ovoga {to nas je sna{lo. Nadam se da se traume iz finalne utakmice

Sudijska komisija FudbalskogsavezaSrbijezakqu~ilaje dajesudijafinalaKupaizme|u Vojvodine i Partizana SlobodanVeselinovi}prekr{iopravilaigre. Uz to, dodaje se da je Veselinovi}evo su|ewe bilo ispod o~ekivawaida}epauziratido daqweg. -Zakqu~enojedajesudijaVeselinovi}prekr{iosvojaovla{}ewakadajedozvoliodasepo~etak utakmice odlo`i za 30 minuta-rekaoje~lanSudijske komisijeFSSStani{aBeqin. - Tako|e, on je grubo prekr{io pravila igre jer nije primenio disciplinskemere,kadajepropustio da iskqu~i po jednog igra~aobakluba. Komisija je zakqu~ila da sudija nije primewivao isti kriterijum i da je zaslu`io slabu ocenu. - On je u 72. minutu dosudio jedanaesterac za Partizan, a zasli~anprekr{aju83.minu-

SlobodanVeselinovi}

tunijedosudiokazneniudarac za Vojvodinu i time je napravio krupnu gre{ku. Su|ewe je

bilo ispod o~ekivawa, Ves el in ov i} je dobio slabu ocenu i pauzira}e do daqeg rekaojeBeqin. Beqin je dodao da Sudijska komisija ~eka DVD snimak utakmice posle ~ega }e utvrditi da li je ispravna odluka da se prizna izjedna~uju}i gol Vojvodine, ali i poni{tipogodakkoji su Novosa|ani postigliu80.minutu. Fudbaleri Partizanasuusredu,11.maja,osvojiliKupSrbije,po{tosupobedili Vojvodinu sa 2:1. Igra~i i stru~ni {tab Vojvodine su u 83. minutu napustili teren nezadovoqni su|ewem, a sudija Veselinovi} je u 90. minutu ozna~io kraj utakmice.

SAOP[TEWEFUDBALSKOGKLUBAVOJVODINA

Partizan je moralni pobednik – morao je da pobedi Po{tovanagospodoizFSSrbije,molimoVas danamodgovoritenaslede}apitawa: Za{topodnositeprijaveprotivsudijaidelegatakadasteihViodredilidavodenajzna~ajnijuutakmicusezoneiuveravalijavnostdajere~o Va{emelitnome{alonufudbalskepravde?Pitamo se, da li u sudijskoj organizaciji koja je u nadle`nostiFSSrbije,postojeinternacionalni arbitri,aakopostoje;kojeutakmicetrebadasude,akone}efinalenacionalnogKupaSrbije?Za{topokre}etedisciplinskipostupakprotivsudijakadasuoniodradiliposaokao{tosuo~ekivaliFKPartizaniSudijskiodbor?Dalistequtizbog~iwenicadaposaokojisudobilinisupametnijeodradili?Sla`etelisedasusudijesa svojimnalogodavcimabiliuzro~niciiinicijatoriprekidautakmiceu82.minutu? GospodoizFSSrbije, Pokrenuli ste disciplinski postupak protiv FKVojvodinaitra`itedrasti~nekazne,aliVi ste nas ve} dovoqno kaznili oduzimawem prava dasezajednosaPartizanomsportskiborimoza peharKupa.Va{sudnemo`emoprihvatiti.Neka namsudisportskajavnostSrbije,kojaimao~ii moral,zarazlikuodVas. GospodoizFSSrbije, Odgovoritenamkonkretno,jasno,dasvirazu- memo. GospodineVeselinovi}u, Qudi su veliki koliko pra{taju, a Bog je onaj koji gleda i donosi odluke. Ako ste imali lo{ dan,miVampra{tamo,alina`alost,Bognamre~edanisteimalitakolo{finansijskidan.Zadwaunizuva{ihgre{aka,gospodineVeselinovi}u,je{tosteposlu{aligospodinaStanojevi}a, ~ijejevikawe~ula~itavasportskajavnostudirektnomTVprenosu–„...kakavjeovocirkus,svirajkraj...“.Odsviratikraj,alizapitajsezakoga? @aonamje{tosesveovodesilo,jer}esekolaslomitinanama,aliakojetocenazaozdravqewe srpskog fudbala, mi smo izuzetno ponosni. ^itaju}isaop{tewePartizananemo`emoada senezapitamo: Gospodo,govoriteohaosuibezakowu,\enovi, ikakosaminagla{avate,onezabele`enomskandaluufinaluKupa,kojisteVire`irali,apotom sepitate{tajeslede}e. Gospodo,po{toViznateodgovor,ka`itenam bar u poverewu, isto onako kao {to u poverewu {apu}eteFSSrbije.Neverovatno,aliistinito jedaVigovoriteozna~ajunacionalnogKupakaoo svetkoviniodizuzetnogzna~aja.Vi,kojiizre`irastedaseonapretvoriune{toVamaveomapoznato – kra|u. No, neka i o tome zadwu re~ da sportskajavnostSrbije.Pitatesekakojeutakmicapo~elasazaka{wewem,konstatuju}idajetime poni`enFKPartizan,kaoiva{ih20hiqadanavija~a. To zapravo pitamo mi Vas, jer je u Va{oj

re`ijinapravqenablokada,kako58autobusasa na{imnavija~imanavremenebido{lodostadiona, a ne 30-tak navija~a, kako re~e Va{ trener. Nikadanismopoku{aliponizitiigra~ePartizana,kakoVitotvrditeusaop{tewu,kaoniVa{e vernenavija~e,kojeizuzetnocenimo,alisebojimodamnogimaodwih,usredunastadionu,nije bilonajprijatnije. Pomiwete va{arski nivo. O tome ne mo`emo polemisati jer ste u tom ambijentu na doma}em terenu.Mo`dabibilodobrodaobjasniteVa{em igra~uTejgudapokazivawesredwegprstanavija~ima na isto~noj tribini nije znak po{tovawa, ve}znakvulgarneuvrede.Po{tojestranac,verovatnostegaprevarilidajere~onekakvomvite{kompotezu.No,Tejgo,misenatebenequtimo. Nemo`emoadanepitamogospoduizPartizana. Da li je mogu}e da ste toliko optere}eni predsednikomFKCrvenazvezda,gospodinomLuki}em,kogajavnookrivistedajeinicijatormedijske hajke na dan utakmice? Jedino ne rekoste koje. GospodineLuki}u,miVamseizviwavamouime Partizana,{toVasuvuko{euovupri~u,jerwihovmanirnijepriznavaweporaza,gre{akaiizviwavawe, ve} iskqu~ivo beskrupulozna sila i osionost. Pomiwete gospodo iz Partizana Divqi zapad i igrawe fudbala na Divqem zapadu. Da lijemogu}edaneznatedasetamonijeigrao fudbal,ve}jevladalopravilosileja~eg,koje Vitakouspe{nodemonstrirateuna{ojSrbiji. Govorite o fudbalskom cirkusu, komentari{u}i su|ewe, kivni {to je Va{a re`irana predstavaogoqenadokoske.FKVojvodinaseu oveanalizene}eupu{tati,nekatoprocewuju oni koji su za to zadu`eni i ~itava sportska javnost. Branite Va{eg sudiju re~enicom ,,su|ewe na utakmicinijeprouzrokovaloprekid,ve}jezato kriva{iraidubqapozadina...”Bilobilepoda stejavnostiobjasnilite{irineidubine.Razumemoi{tostequti.Naviklistedastavqaterukuutu|eyepove,asadasenekodrznuoda,po{to Vas je uhvatio u kra|i, ka`e – dosta. Pitate se {tatrebadauraditedasmiriteuzavrelestrastiVa{ihrivala”. Akonasve}pitate,miVamodgovaramo.Probajtedaigratepo{teno,dasezajednosasudijama,FKVojvodinaiFKPartizanpodvrgnudetektorula`ikoji}enammo`dare}ikojenalogodavac. Izviwavamo se Fudbalskom savezu Srbije, kaoiFKPartizannamo`damaloo{trijimre~ima, ali verujemo i po{tova}emo samo sud sportskejavnosti,jerminerazmi{qamoosili kojanampreti,ve}osvetiwikojubranimo,ato je FK Vojvodina - ka`e se u saop{tewu UO FK Vojvodina.

FK Vojvodina tu`i fudbalere Partizana SlobodanMedojevi}iAleksandarKataiuzaludube|ivali sudijuVeselinovi}a Foto:F.Baki}

Kupa Srbije ne}e osetiti u na{oj igri kada u nedequ budemo do~ekali Suboti~ane, pred nadam se velikim brojem na{ih simpatizerakojisusvojuprivr`enost klubu dokazali u sredu

na „Marakani” - istakao je Medojevi}, napomenuv{i da }e o`iqci iz finala Kupa sigurnojo{dugobitiprisutniuglavamasvihfudbaleraVojvodine. S.S.

FudbalskiklubVojvodinanajaviojeda}eshodno~lanu Krivi~nogzakonaSrbijepodnetikrivi~nuprijavuprotivvinovnika(fudbaleraPartizana) zbog {irewa rasne, verske i nacionalne netrpeqivosti. Kao dokument FK Vojvodina }e pon ud it i vid eo fajl: (http://www.youtube.com/watch?v=7vp3AoZDrqo), snimqen odmah posle prekinute utakmice Vojvodina-PartizanufinaluKupa,kadasufud-

baleri Partizana otr~ali da sa svojim navija~imaproslaveosvajawetrofeja. Bitandetaqpo~iwenaprvomminutuidvadesetoj sekundi snimka i jasno se vidi da igra~ FudbalskogklubaPartizan(sabrojem13)uzima mikrofon i li~no zapo~iwe pesmu ~ije re~i glase: „UzPartizanodrast’osamja,zaVojvodinu sada navija, p..a najve}a, du{a prodana, pola Ma|ar,polausta{a”.


18

sport

subota14.maj2011.

dnevnik

DANASNASLANOJBARINOVOSADSKIPRVOLIGA[KIDERBI

Motivanapretek Usubotuod17~asovanaSlanojbariigra se Gradski derbi. RivaliProleteriNovi Sadulazesapunomotiva,doma}i da kona~no sru{e neugodnu tradiciju, dok }e `uti posle poraza od Sin|eli}a tra`iti {ansudapovoqnimrezultatom popraveutisak. -Sol idn omigromnaCar evoj }up rij i zad al i smo pun o prob lem a lid er u, na` al ost nis mo usp el i da stign em o do bod a, ali smo ohrab ren i nastup om. I sa ovih 38 u me~ ulaz im obezopt er e} ew a,raster e} en i sa vel ik om `eq om da kon a~n o sru{ im o neu g odnu trad ic ij u. U tre} el ig a{koj i prv ol ig a{ koj konk urenc ij i nis mo stig li do pobed e uz tri ner e{ en a rez ultat a i jedn og por az a. Imam o zbog tog a i te kak o vel ik ih amb ic ij a, mot iv a na pret ek, kak o klups kih, tak o i igra~kih. Nek ad a su dres Nov og Sad a uspe{ no nos il i Jel i}, Zeqk ov i}, Des nic a i Ra{ io van - ka` e tren er Nen ad Cerov i} i dod aj e: - Sa drug e stran e najv e} a opas nost preti} e nam od Zor an a Rak i} a kog a sam tren ir ao; pa }em o pos ebn o obrat it i pa` wu na prek id ekoj euspe{ noizv od i,

Gradskirival inspiracija

Duelkapitena:Sa{aBogunovi}iBranko@igi}

mad a }em o i za ostal e kan arinc e prip rem it i takt ik u. Bi} etopril ik adagled ao c i vid elep ufudb als kupreds tavuukoj oj}esebezobz ir ana tren utn iplas mansas tat idve kval it etn eekip e.Niusub o-

tune} em oods tup it iodnap ada~k eigre.O~ek uj emda}em o serad ov at i. ProtivBASK-azbogpovredaikartonaizostalisuVukasov i}, Kras i}, Fil ip ov i}, Asanii\ori}.

-Ususretulazimokompletniji,jer}eukombinacijibitiFilipovi}, Asani i \ori}. Imam jo{nedoumicakoje}uotklonitipredsampo~etak.Nadamseda }e momci pru`iti maksimum i pobedit. M.Popovi}

Fudbaleri Novog Sada sedam kola pre kraja Prve lige Srbije, jo{ uvek nisu i definitivnoobezbediliopstanak, a porazi na gostovawu u Vrawu 2:1 i kiks na doma}em buwi{tu od Sin|eli}a 3:0, pokvarilisuplaneveNovosa|ana u fin i{ u prv ens tva. Stru~ni {tab `uto - plavih ohrabruje ~iwenica da }e na teren Slane bare kanarinci ist r~ at i siln o mot iv is an i, predvo|eni onim najiskusnijim a, Sa{ om Bog un ov i} em, Ninom Pekari}em, Zoranom Raki}em. Pod znakom pitawa su Marko \orovi} i Neboj{a Ili}kojijenautakmiciprotivSin|eli}azadobioudarac u rebra zbog kojeg je presko~ionekolikotreninga.Ipak, niko na Detelinari ne sumwa da }e wihovi qubimci nastaviti tradiciju, kada je re~ o duelima sa gradskim rivalom. Pro{le sezone Novi Sad je slavionaDetelinari1:0,dok jeurevan{ujaSlanojbarinije bilo pobednika 0:0. I prvi ovos ez ons ki duel zav{ en je pod el om bod ov a (1:1), ovog a puta na Detelinari, pa }e bitiveomazanimqivovidetida

li}e`uto-plaviiu~etvrtom odmeravawu snaga ostati nepora`eni. Na pitawe sa kakvim ambicijama wegov tim ide na megdanProleteruidalisuporaziuprethodnadvakolaostavili traga na wegovu ekipu trenerZoranGovedaricaka`e: - Vide}emo na samoj utakmici koliko su momci psiholo{ki jaki, nakon ta dva poraza. Iskreno, mislim da smo se izdigli iznad situacije i da spremni i motivisani do~ekujemo duel protiv Proletera. Idemodasenadigravamokaoi nasvimutakmicamaovesezone. Proleter je sjajna ekipa, radi se o sna`nom i dobro ukomponovanom kolektivu, koji ve} du`inizgodinaigrazajednoi dobro se poznaju. Klub je odli~no organizovan, a sve ovo samojemotivvi{edanovosadskoj publici pru`imo u`ivawe tokom 90 minuta utakmice. Nadam se pozitivnom ishodu kazaojeGovedarica. Utakmica28.kolaPrvelige Srbije Proleter - Novi Sad igra se danas na Slanoj barisapo~etkomu17~asova. I.Grubor

HEMOFARM[TADAVE^ERASIGRAUKRAGUJEVCU

Rastere}enonakraju Kraj Superlige ko{arka{i Hemofarma [tada do~eka}e rastere}eni i bez puno emocijajertrikolapredkrajobezbedilisuplasmanuNLBliga,ada biosvojilidrugomestonatabeli, Bana}animaupreostalatrikola potrebna je samo jedna pobeda. U takvoj rastere}enoj atmosferi izabranici@eqkaLukaji}aizlazeve~erasnamegdanko{arka{imaRadni~kog,naparketu„Jezera„ uKragujevcu. - Primarni zadatak smo ostvarili,atojeplasmanuNLBligi dogodine,takoda}emousvakojod narednih utakmica do kraja lige igrati totalno rastere}eni, bez puno emocija, ali to ne zna~i da }emo se unapred predati. Naprotiv,kaoinasvakojutakmiciina ve~era{woj}emopoku{atidapobedimo. Radni~ki je na{ veliki rival, jedan od najneugodnijih protivnika, tim koji nas je i ove sezone savladao u NLB ligi i to }ebitizanasjo{jedanmotivda pru`imo{toboquigru-rekaoje u~i ve~era{we utakmice krilni centar Hemofarm [tada, Boris Savovi}. Nijednoj ekipi nije lako da igrausrcu[umadije,naro~itou situacijikadako{arka{imaRadni~kogpredstojivelikaborbaza plasmanme|utimovimakoji}ese idogodinetakmi~itiuRegionalnojligi.

BorisSavovi}(14)

-Uvekjete{koigratiuKragujevcu,bezobziranazna~ajutakmice i va`nost bodova za ko{arka{eRadni~kog-nastavqaSavovi}. - To je sredina gde se na svakoj utakmici stvara izuzetna atmosfera.^iwenicajedamiuutakmicuulazimototalnorastere}eni,a sa druge strane ko{arka{i Radni~kog mora}e da igraju na pobedu. To je za wih veliki psiholo{ki pritisak. Sa druge strane, igraRadni~kogseuSuperligidostapromenila.DokjeigraoVuko-

savqevi}, igra im se dosta bazirala na wegovom ume}u. Sada trener Nikoli} poku{ava da teret utakmice raspore|ujenavi{eigra~a,takodaskoronasvakojutakmicinekidrugiigra~izbijeu prviplan.Dostatogazavisi od Lia, ali i od Stevena Markovi}a. U stru~nom {tabu Hemofarm[tadanekrijuda}ei ve~eras svoju igru bazirati presvegana~vrstojodbrani idobromskoku,stilomigre kojim je pre samo par dana u Vr{cusalavadanFMP. -Verovatnosmoovesezone bili najmalerozniiji tim prvenstva kada su povrede u pitawu-nastavqaSavovi}.Kao{toznate,dokrajsezone bi}emobezXordanaalive~eras i bez Borisova koji jo{ ose}a bolove u le|ima. Ve}smonaviklidaigramonekompletnidaskoronasvakojutkamicine{toimprovizujemo.Nekrijemo na{u taktiku, poku{a}emo dazaustavimowihovuigruutranzicijii{utzatripoenaidaiz ~vrsteodbraneidobrogskokapoku{amo da u|emo u seriju lakih poenaizkontre.Ra~unicajeveoma jasna, igra}emo pre svega za presti`, a eventualna pobeda bi nam ve} sada osigurala drugo mesto-zavr{iojeSavovi}. J.Turkoane

TR^ALO1.100\AKAIPRED[KOLACA: U Kawi`i je na krosu RTS-a ju~e u~estvovalo oko 1.100 trka~a, mali{ana pred{kolskog uzrasta, osnovaca i sren|o{kolaca, od kojih je ve}ina na strtu bila na stadionu kawi{kog Potisja, a tr~alo se i u obli`wim naseqima Martono{ i Adorjan. U konkurenciji sredwo{kolaca kod devojaka najbr`a je bila Reka Mihali~ka, a kod momaka Stevan Bo`anin. Kod osnovaca 1. razreda pobednici su Ferenc Molnar i Vivien Rekecki, 2. razreda Viktor Se~ei i Awa @ivkovi}, 3. razreda Sabol~ Dobo i Marina @ivkovi}, 4. razreda Adam Bognar i Anamaria Wila{, 5. razreda Danica Milojevi} i Dejan Petrovi}, 6. razreda Otilija Bognar i Tama{ Po{a, Petra Bala` i kristijan Mi{kovi}, od devoj~iva 8. razreda najbr`a je bila Violeta Tandari dok su de~aci Predrag Cincar i Mom~ilo Mu~ibabi} zajedno pro{li kroz ciq. Tekst i foto: M.Mitrovi}

TRIJUMF NOVOSA\ANA I ZAGREP^ANKI U TRCI STUDENTSKIH OSMERACA: Studenti Univerziteta u Novom Sadu i studentkiwe Zagreba~kog sveu~ili{ta trijumfovali su na 2. me|unarodnoj univerzitetskoj vesla~koj regati odr`anoj na Dunavu kod novosadskog kupali{ta [trand. Na ovogodi{wem takmi~ewu nadmetali su akademci iz ~etiri univerziteta iz Beograda, Zagreba, Vukovara i Novog Sada. Boje novosadskog osmerca branili su Mihajlo Ribi}, Milo{ Srem~ev, Milan @ivkovi}, Aleksandar Petra{kovi}, Vladimir Sekuli}, Sr|an Krsti}, Vladan Pani}, Anando Samarxija i kormilarka Dina Klino. Novosa|ani su, u trci na 1000 m, trijumfovali za dve du`ine ispred prve ekipe Zagreba~kog sveu~ili{ta, tre}i je bio Beogradski univerzitet, ~etvrto mesto je zauzela druga ekipa iz Zagreba, dok je peti bio Univerzitet „Laroslav Ru`i~ka” iz Vukovara. Ve} na samom startu doma}in je iskoristio to {to poznaje doma}u stazu, stekao prednost i bez gre{ke odveslao do samog ciqa, {to mu je i donelo ubedqivu pobedu. U trci `enskih osmeraca prva dva mesta zauzele su ekipe Zagreba~kog sveu~ili{ta, tre}e mesto zauzela je ekipa Univerziteta „Laroslav Ru`i~ka” iz Vukovara, dok su devojke iz Novog Sada bile ~etvrte. J.Gali} Фoto: F.Baki}

TURNIRURIMU

Jankovi}eva eliminisana Srpska teniserkaJelenaJankovi} eliminisana je u ~etvrtfinalu Mastersa u Rimu po{tojepora`enaodDankiwe Karoline Voznijackirezultatom2:1,posetovima6:3,1:6,6:3. Uprvih{estgemovaobe teniserke su bile sigurne na svojim servisima, a brejk prilika nije bilo. Velika borba vi|ena je u sedmomgemu,kojijepripao Voznijacki i to na servis Jankovi}eve. Dankiwa je JelenaJankovi} potomdobilagemnasvojservisi Voznijackijenapo~etkutre}eg povela 5:3. Srpska teniserka je u setanapravilabrejk,alijeJankonarednomgemuserviraladaostane vi}eva uzvratila ribrejkom. Prouprvomservisu,alijeVoznijacki stojeneverovatnodasusedvetekaznilasvegre{keJankovi}evei niserke ~itav tre}i set smewivaovaj deo me~a dobila rezultatom le u osvajawu brejkova, ali je na 6:3. Srpska teniserka je zaigrala krajuipak,kodrezultata3:3,Karoanga`ovanijenapo~etkudrugogselinaVoznijackiprekinulatajniz. ta i ve} u prvom gemu napravila Najpre je povela 4:3, a potom na brejk.Jankovi}evajenastavilasa svoj servis do{la do nedosti`ne dobromigromibrzostigladovo|prednosti od 5:3 i kona~nog tristvaod4:0.Najboqateniserkasvejumfanaovomsusretu.Dankiwije tajesmawilana4:1,alijeSrpkiovo bila tre}a uzastopna pobeda wa osvojila jo{ dva gema i zasluprotiv Jankovi}eve, koja i daqe `enostiglado1:1usetovima. imaprednostutrijumfima-4:3.

Krajza Qodru iZimowi}a Argentinac Karlos Berlok i Finac Jarko Nieminen zaustavilisrpsko-francuskukombinaciju u ~etvrtfinalu turnira Masters serije. Nenad Zimowi} i Majkl Qodranisuuspelidaseplasiraju u polufinale Rima, po{to su ih BerlokiNieminenupetaksavladalirezultatom6:4,6:3. Izstatistikeme~ajasnojegde jenapravqenarazlika-pobednicisunapravilitribrejkaizsamo ~etiri prilike, a Zimowi} i Qodranijedanizistogbrojaprilika.

Beograd–^a~ak po18.put B i c i k l i s t i ~ k i klub Borac iz ^a~ka, BS Srbije, BS Beograda i klub Bajk Crvenazvezdaorganizujudanas18. trku “Beograd - ^a~ak”. Start jeu13~asovanaTrgurepublikeuBeogradu,astazavodipreko@arkova,Stepojevca,Qiga, Gorweg Milanovca, Rudnika i ciq se o~ekuje oko 17 ~asova u centru ^a~ka. Pro{le godine slavio je Ivan Stevi} iz Partizana.


SPORT

dnevnik

subota14.maj2011.

19

DANASISUTRAUNOVOMSADUFINALNITURNIRNACIONALNOGKUPAZARUKOMETA[E

Nekabudepraznik inekapobedinajboqi ^etiri najboqe rukometne ekipe u nacionalnom Kupu, Vojvodina @elezni~ar, Partizan, Kolubara i Crvena zvezda, danas i sutra imaju priliku da zavr{ni turnir najmasovnijeg takmi~ewa u Novom Sadu u~ine praznikom sporta u pravom smislu te re~i. Praznik mo`e da se o~ekuje ako svi akteri, od klupskih ~elnika, preko trenera, igra~a, sudija i navija~a, ne budu gledali iza le|a, u ono {to je pro{lo, nego ako budu gledali napred, u lep{e rukometno sutra, ne samo kada je re~ o zavr{nom tur-

vati najboqa ekipa - rekao je prvi ~ovek novosadskog kluba. ^iwenica je da rukometni sport kod nas nije na dobrom glasu, ali po{to ne}emo da se okre}emu unazad evo prilike da se sada{wa slika u~ini lep{om. Ako se podrazumeva da }e slu`ebena lica, svakako izabrana za ovu priliku najboqa, svoj posao odraditi kako vaqa, onda je na trenerima i igra~ima da budu pravi sportisti, da gre{ke delilaca pravde,

Program

Zbog velikog interesovawa tehni~ki organizator i doma}in Kupa Vojvodina @elezni~ar, u saradwi sa Policijskom upravom, nije u mogu}nosti da podeli ulaznice za navija~e ekipa u~esnika turnira, nego }e one biti u slobodnoj prodaji na blagajni Sportske dvorane na Slanoj bari. Ina~e, uz rukometa{e Vojvodine bi}e fudbaleri, ko{arka{i, odbojka{i i vaterpolisti istoimenog kluboa.

Ulaznice

Subota Polufinala C. zvezda - Kolubara (17.30) Vojvodina - Partizan (20)

Nedeqa Finale

(19, RTS 2)

niru Kupa, nego jo{ daqe, sve do doma}instva Evropskog mu{kog i Svetskog `enskog prvenstva koja }e se odr`ati u na{oj zemqi. Svakako da veliku ulogu u o~ekivanom sportskom prazniku treba da imaju ~elnici Rukometnog saveza i sudijske asocijacije, da preuzmu odgovornost po zna~aju funkcija koje imaju. Da se na sportskim terenima ove na{e zemqe Srbije ne doga|a toliko ru`nog, jedan od najzna~ajnijih rukometnih doga|aja, u sezoni, bi najavqivali kao poeti~nu pri~u o sudaru sna`nih i sr~anih momaka, a ne upozorewima da se o~ekivani praznik ne iz-

Rukometa{iVojvodineiPartizanasuiuprvenstvenimme~evimavodili`estokeduele

rodi u jo{ jednu sportsku rugobu i sramotu svih nas. Ba{ zato je od presudne va`nosti da svim akterima dvodnevnog turnira u dvorani na novosadskoj Slanoj bari vodiqa bude, naprimer Novak \okovi}.

Rukometni klub Vojvodina @elezni~ar dobijawem organizacije turnira u~inio je sve {to propozicije zahtevaju i mnogo vi{e od toga da takmi~ewe protekne na nivou zna~aja ove priredbe. Predsednik kluba Milan \uki} isti~e da o~ekuje

od sve ~etiri ekipe da budu na nivou zna~aja turnira, kao {to veruje da }e sudije i delegati uspe{no obaviti svoj posao, a pristalice svih ekipa navijati fer i korektno. - Kao doma}ini i organizatori zavr{nog turnira nacionalnog

kupa potrudili smo se da stvorimo najoptimalnije uslove za nadmetawe i zbog toga i zbog na{eg sporta i zbog po gospodstvu prepoznatqivog Novog Sada imamo pravo da verujemo da nam sledi praznik i da verujemo da }e trijumfo-

po prirodi stvari mora da ih bude, prihvate taman kao i svoje i nenamerne. Ako oni, treneri i igra~i, budu zra~ili pozitivnom energijom nesumwivo je da }e se ona, pozitivna energija, preneti i na tribine i da }e, kako re~e predsednik Vojvodine \uki}, uslediti rukometni praznik, a pobediti u ovom trenutku najboqi tim. Rukomet mo`e da bude i treba da bude vite{ko nadmetawe fizi~ki sna`nih i spremnih mladi}a. I bi}e ako svi to budemo iskreno `eleli.

RE^ TRENERA

^etiri`eqeajedanpehar \ura|Trbojevi} (Vojvodina@elezni~ar) 1. Imamo nekoliko aduta za Kup. Pre svega to su doma}i teren i sjajni navija~i, od kojih o~ekujemo da budu na{ sedmi igra~. Iskustvo mojih igra~a, koji godinama igraju zajedno, i `eqa za osvajawem trofeja i dokazivawem svakako su aduti na koje ra~unamo. Uo~i po~etka turnira, ekipa je svoj mir na{la u karantinu u hotelu „Norcev„ na Fru{koj gori, gde su uslovi idealni za maksimalne pripreme i koncentraciju za ovo jako zna~ajno takmi~ewe. Atmosfera me|u igra~ima je odli~na i svi su znaju da moraju da pru`e maksimu i ako treba da „izginu„ na terenu kako bismo izborili plasman u finale. 2. Partizan je najboqa ekipa ovog momenta u Srbiji. Rival po meri s obzirom na zna~aj i va`nost doga|aja i o crno- belima ne treba tro{iti puno re~i. Wihova prednost je pre svega u velikom fondu igra~a, koje kolega Brkovi} koristi u rotaciji. U svojim redovima imaju nekoliko veoma kvalitetnih rukometa{a, jednom re~ju zaista je to mo}na ekipa, koja igra dobar rukomet. Dobro se poznajemo, tako da ne}e biti nekih velikih takti~kih iznena|ewa. 3. U finalu vidim Vojvodinu, a ko }e biti drugi finalista to nama zaista nije va`no. Da bi do{li do trofeja moramo da dobijemo dve utakmice. Da li }e finalista biti Crvena zvezda, koja ima odre|enih problema, ili branilac trofeja Kolubara, koja u zadwe vreme podigla formu i `eli da trofej ostane u wihovim vitrinama, nama je sve jedno.

IgorButulija (Crvenazvezda) 1. Nemamo ovoga puta ama ba{ ni jedan adut, niti razmi{qamo na taj na~in da }e neko individualno isplivati, ili }e neko ili ne{to da bude na{ adut. Na Kup dolazimo ni kao pesimisti, ni kao veliki optimisti. @reb nam je dodelio Kolubaru, dobru ekipu i o~ekuje nas izuzetno te`ak me~. 2. Lazarev~ani su iskusna ekipa, koja ima prepoznatqiv stil igre. Da}emo sve od sebe da ih spre~imo u wihovoj nameri da odbrane trofej. Radili smo dosta na taktici i poku{a}emo da ih pobedimo. Ve}

dve godine u svojim vitrinama dr`e pehar, u Novi Sad dolaze s velikim ambicijama, a i u li ga {kom de lu tak mi ~e wa prikazali su visok kvalitet. Zato, ponavqam, bi}e nam izuzetno te{ko protiv takvog rivala. 3. U finalu bez razmi{qawa vidim ekipu Vojvodine, kojoj dajem prednost u odnosu na Partizan. ^ak sam i ube|en u to. Ko }e biti drugi finalista? Da}emo sve od sebe da to budemo mi.

Uo~i zavr{nog turnira Kupa trenerima ekipa u~esnika postavili smo tri pitawa: 1. Kojisuadutiva{eekipe? l 2. Ava{egrivala? l 3. Kogaviditeufinalu? l

AleksandarBrkovi} (Partizan) 1. Kao {to sam i ranije govorio, da bi osvojili trofej moramo da pobedimo dve od tri ekipe iz samog vrha srpskog rukometa. Nije lako igrati protiv doma}ina, ali smo tokom superliga{ke sezone dva puta slavili protiv Novosa|ana, {to govori da znamo da igramo protiv wih. Na{i aduti su dobro poznati: kolektivna igra, ~vrsta odbrana i brza igra u napadu sa dosta kotri i polukontri. To je na{ stil po kome smo prepoznatqivi. Vojvodina igra ne{to druga~ije i sporije pa }e biti zanimqivo videti ~iji stil igre }e odneti prevagu, a ne treba zaboraviti i pojedince koji mogu da odsko~e i naprave prevagu. 2. Nezahvalno je komentarisati mane i vrline rivala, no ~iwenica je da je Vojvodina me|u najiskusnijim ekipama u ligi. Mandi} i Suxum iza sebe imaju pregr{t osvojenih trofeja i veliko iskustvo, a tu su Popov, Jovanovi}, Bari{i}, bra}a Abaxi}, koji su `eqni uspeha. Podrazumeva se da }e biti izuzetno motivisani. Svakako da je jedan od aduta Vojvodine nekada vrhusnki igra~ a sada iskusni strateg \ura| Trbojevi}. I na kraju, crveno - beli igraju na doma}em parketu i pred svojim navija~ima, {to }e tako|e biti od velikog zna~aja za na{eg rivala u polufinalu. jasno je da nas o~ekuje neizvesna i nadam se kvalitetna rukometna utakmica. 3. Uz maksimalno uva`avawe doma}ina turnira Vojvodinu @elezni~ar i branioca Kupa Kolubaru, o~ekujem da }e o peharu odlu~ivati Crvena zvezda i Partizana. Mislim da bi finalni me~ ve~itih bio pravi praznik rukometa i prema pokazanom u dosada{wem toku prvenstva i kup takmi~ewa smatram da je to i realno. Na{ ciq je jasan, `elimo duplu krunu.

VladimirDragi}evi} (Kolubara) 1. Ovo je na{e ~etvrto u~e{}e na zavr{nom turniru Kupa. U prethodna tri igrali smo u finalu, nadam se da }emo i ovoga puta po{to su ve}ina na{ih igra~a bili u~esnici tih me~eva. Svesni smo da se nalazimo u te{koj poziciji da odbranimo trofej. Me|utim, hrabri nas igra koju pokazujemo u posledwih mesec dana u liga{kom nadmetawu. Imamo iskustva u prethodne dve sezone kako se osvaja pehar Kupa, tako da o~ekujem da }emo sti}i do finala, a onda {ta bude.

BranislavPuno{evac,JovoGali},IlijaGrubor

2. Crvena zvezda je jako kvalitetna ekipa, ima nekoliko dobrih pojedinaca i nije slu~ajno druga na tabeli. Mnogo cenim wihove igra~e, pogotovo Zelenovi}a i Radosavqevi}a. Pored wih dvojice, izdvojio bih Pe{i}a, Trivunxu i Qubi{i}a. 3. Oba polufinala }e biti jako neizvesna. Odlu~iva}e nijanse, koje god dve ekipe budu igrale za pehar ne}e biti iznena|ewe. Verujem u svoju ekipu i smatram da smo sposobni da pobedimo Zvezdu i da zaigramo u finalu. [to se ti~e drugog polufinala blagu prednost dajem Partizanu, ali me ne bi iznenadilo ako finalista bude Vojvodina.


20

sport

subota14.maj2011.

REPREZENTATIVCI OTPUTOVALI U SJEDIWENE DR@AVE

BezMihajlovi}eve uFortBeningu Reprezentativci Srbijeustreqa{tvuotputovali su u Sjediwene Ameri~keDr`ave,u~ijem mestu Fort Beningu }e se od danas do 22. maja odr`ati tre}i Svetski kup. Umesto planiranih 12strelaca,kao{tojetobioslui~aj sa prva dva svetska kupa u Sidnejui[angvonuuSAD}enastupiti11.PutuFortBeningje otkazala Lidija Mihajlovi} zbog bolesti,apo{tosuprijaveve}za-

kqu~eneumestowene}eputovati niko, pa }e pu{kom ga|ati samo Andrea Arsovi} (Partizan) i Ivana Maksimovi} (Novi BeogradU{}e).Ina~e,uodnosunaprva dva svetska kupa kod seniora pu{kom }e umesto Dragana Markovi}a(Streqa~kadru`inaNovi Sad1790)iSADga|atiMilenko Sebi} (Policajac). Uz Sebi}a u FortBeningubi}eiNemawaMirosavqev (SD Novi Sad 1790) i Stevan Pletikosi} (^ika Mata).

NemawaMirosavqev

Pi{toqem }e ga|ati Andrija Zlati} (Aleksa Dejovi}), Damir Mikec (Policajac), Dimitrije Grgi} (Akademac), odnosno Jasna [ekari}(Crvenazvezda),Zorana Arunovi}(Crvenazvezda)iBobanaVeli}kovi}(Bor030). Selektor Zoran Stojiqkovi} jerekaodanevolidaprognozira rezultate,alidasenadadawegovipulenimogudaosvojejo{olimpijskihkvota. - Nadam se da }emo u Fort Beningu uspeti da osvojimo jo{ dve olimpijske kvote i da }emo sa onih {est ve} osvojenih mo}i u Londonuslede}egodinedanastupimo sa planiranih osam strelaca.Dodu{e,imamojo{triprilikeposleAmerike,alijeboqeda ranijeobezbedimokvotekakobismose{tolak{eiboqespremili za Olimpijske igre - rekao je Stojiqkovi}preputauSAD. Novosa|anin Nemawa Mirosavqevve}jeobezbediovizuzaLondon,takoda}euFortBeningunastupatiopu{teno. -Nadamsedobrimrezultatima uSAD,naro~itoutrostavu,alii udisciplini60le`e}i.Kakosmo saznalisamoprvadvadanao~ekujenaslepovreme,aonda}esevremenske prilike pogor{ati. To zna~iida}erezulttaipasti.Dodu{e, meni odgovaraju lo{i vremenski uslovi. Od takmi~ara pu{kom Steva (Pletikosi}) je u formiinadamseda}euzetikvotu, mada wemu ba{ ne odgovaraju lo{e vremenske prilike. I Sebi}ima{ansu,kaoiAndra(Arsovi}).PrilikaimaiposleSAD -rekaojeMirosavqev. Posledwi, ~etvrti, Svetski kup odr`a}e se u Minhenu od 16. do23.juna.Poredovogtakmi~ewa kvotezaLondon}eseuzimatiina Evropskom prvenstvu MK oru`jemuBeogradu(31.jul-14.avgust), kaoinaEvropskomprvenstvuvazdu{nimoru`jempo~etkomslede}egodine. G. Malenovi}

dnevnik

LIGA MLADIH EVROPE

Srbija uBudvi

Mlad i strelc i Srb ij e u~estvova}e ovog vikenda na kvalifikacionom turniru isto~nog regiona za LigumladihEvrope~ijije doma}inBudva. Vaz du{ nompu{ komtakmi~ i} e se Tij an a Kol arik, Gab rij el Dau t ov i} (oboj e Pan~ ev o), Tih a Todor ov i} (Luk aw ac, Pirot) i Aleks an ad ar Petkovs ki (Ni{) dok }e pi{toq emnavat ren ulin ij u stat i Drag an Gra| in i Jelen a Tom i} (Kik ind a) i Emil ij a Zdravk ov i} (Jagod in a). Vod i} e ih tren eri Ivan Man ojl ov i} (Pan~ ev o) i Du{ an Hartner(Jag od in a). Prijavqene su pu{kom selekcije Hrvatske, Izraela,CrneGore,Rusije,Srbije, BiH i Ukrajine. U kvalifikacije(subotapre podne) ne}e i}i ekipe Hrvats ke i Srb ij e, dok }e prestalih pet ekipa ga|ati eliminacije i tri najboqe nastavi}e takmi~ewe. Pi{ toq em je prij avqeno pet reprezentacija: Hravtska, Crna Gora, Rusija, Srbija i Ukrajina i nema kvalifikacija. Dve najboqe selekcije pu{kom i pi{toqem kvalifikova}e se za finale lige u oktobru.Pro{legdineugrupiuVroclavuSrbijajepobedila. U prv om fin al u Lig e mladihEvrope2009.uHelsingoru u Danskoj srpska reprezentacija pu{kom u sas tav u Kat ar in a Bis er~i}, Borislav Maziwanin iDraganaTodorovi}osvojila je zlatnu medaqu. U drugom finalu 2010. u Bolowi Katarina Biser~i}, Bor is lav Maz iw an in i @arko Trifuwagi} zauzeli su ~etvrto mesto vazdu{nompu{kom.

AMERI^KI FUDBAL

TrisrpskaklubauInterligi Sva tri srpska kluba ameri~kog fudbala }e se ovog vikenda oku{ati u Interligi.USrbiji}ese odigrati jedan me~ i to onaj u Zrewaninu, u kome }esesastatidoma}iVitezovi i Plavi Zmajevi iz Beograda, a duel srpskih klubovauBanatuigraseu nedequod16~asova. Tim povodom je trener doma}e ekipe @eqko \aji}istakao: - O~ekujem izuzetno neizvesnu utakmicu protiv jednekvalitetneekipekojudobropoznajemoizprethodnihsezona,iakosuoni neznatno promenili tim. Vrlo dobro smo upoznati sawihovomsnagomina~inomnakojioniigraju,ato je prvenstveno igra tr~a- VitezoviKlekdo~ekujubeogradskePlavezmajeve wem koju oni forsiraju i koju `elimo da pobedimo. Sa druge osve`en povratkom Igora Vumi moramo da zaustavimo ako stran e, na{ nap ad je znatn o koja koji }e ponovo predsta-

vqati glavnu opasnost po Zmaj eve. Mis lim da su {anseuovomduelupodjednak e, a o~ek uj em fer i sportsku borbu kao i uvek uduelimaovadvatima. Trijumf u Beogradu dao jePanterimavelikivetar ule|aprednastavakprvenstva,ave}danasiho~ekuje bitanispituSentPoltenu,gradi}u70kilometara udaqenomodBe~a.Pan~evce ne bi smeo da zavara ni to {to su u posledwa dva me~a Invadersi oba puta pora`eni (od Vitezova iz Kleka i \er [arksa), jer je pitawe sa kakvim }e timom iza}i na svom terenu. Tako|e, ote`avaju}a okolnost svakako su i kadrovski problemi sa kojima su se suo~ili Panteri uo~i ovog duela. Ovaj deul po~iwe u 15~asova. I. G.

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA Fudbal Prva liga Srbije - NOVI SAD:Proleter-NoviSad,BA^INCI:BigbulRadni~ki-Be`anija,NI[:Sin|eli}-Zemun, KRU[EVAC:Napredak-Banat. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Srpska liga Vojvodina - VR[AC: Vr{ac - Sloboda (NK), OXACI: Tekstilac Ites Mladost (A), BEO^IN: Cement - Sloga (T), KIKINDA: Kikinda - ^SK Pivara, BA^KIJARAK:Mladost-Radni~ki(NP),RASTINA:SolunacVeternikViskol. Utakmicepo~iwuu16.30~asova. Vojvo|anska liga Istok PAN^EVO: Dinamo - Borac

(S), NOV I KNE@ EV AC: Obil i} - Zad rug ar, NOV I BE^EJ:Jedinstvo-Radni~ki (B), BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - AFK, SRPSKA CRW A: Bud u}n ost Prol et er (NK), ZREW ANIN:Radni~ki-Ba~kaTopola. Utakmicepo~iwuu16.30~asova. Vojvo|anska liga Zapad BA^KA PALANKA: Ba~ka Prvi maj, ERDEVIK: Sloga Erdevik - Radni~ki (SM), KA]:Jugovi}-Budu}nost(M), FUTOG: Metalac AV - Omladinac, STARI BANOVCI: Dunav-Polet(S). Utakmicepo~iwuu16.30~asova.

Podru~na liga Novog Sada BE^EJ:Be~ejOldgold-Stari Grad,VRBAS:Vrbas-Srbobran. Utakmicepo~iwuu16.30~asova. Gradska liga Novog Sada SREMSKI KARLOVCI: Stra`ilovo Milan - Fru{kogorac, NOVI SAD: Mladost Fru{kogorskipartizan. Me~uSremskimKarlovcima po~iweu15sati,auNovomSaduu16.30sati.

Rukomet Prva mu{ka liga - ZUBIN POTOK: Mokra Gora - Vrbas Karneks (19), KOSTOLAC: Rudar - Vojput (19), NOVI PAZAR:NoviPazar-NovaPazova

(19),KIKINDA:Crvenazvezda -Zaje~ar(19). Prva`enskaliga -NI[:Naisa 2 - ORK Beograd (18.30), KRAGUJEVAC:Radni~kiLepenica-Pirot(14.30),VAQEVO: Metalac A.D. - Radni~ki Resavac(18). Druga mu{ka liga, sever [ID: Radni~ki - @elezni~ar (19),JABUKA:Jabuka-Radni~kiCement(19),APATIN:Apatin-BanatskiKarlovac(18). Prvavojvo|anskamu{kaliga - BEZDAN: Grafi~ar - Kqaji}evo(18),.DELIBLATO:Omladinac-Hajduk(17). Prvavojvo|anska`enskaliga -SUBOTICA:Spartak-Dolovo (15.30), BAJMOK: Topola Cement(16).

SKUP[TINA FIBA EVROPA

Bodiroga iToma{evi} uPortugaliji Potp reds ednici Ko{arka{kogsavezaSrbije, Dejan Bodiroga i Dejan Toma{evi},boravi}etokomvikend a u port ug als koj Sintri, gde }e predstavqati na{u federaciju na Generalnoj skup{tiniFIBAEvropa. Na dnevnom redu sastanaka,kojisuzakazani zasubotuinedequ,nalaze se izve{taji koje }e najvi{em telu evropske ko{arke podneti predsednicipojedinihkomisija:JanBerteling(Finansijskakomisija),AntonioMici(Pravnakomisija), Danijel Dimev- DejanBodiroga ski (Komisija za takmi~ewe), detaqivezanizapripremeorBoris Lali} (Tehni~ka komi- gan iz ac ij e Evrops kog prv ensija),IvanBodrogvari(Komistva za seniorke u Poqskoj i sijaza`enskuko{arku),AsteEvropskog prvenstva za senioriosZois(Komisijazamlade), re u Litvaniji, koja se odr`aD`on Gonsalves (Komisija za vajuovegodine. razvojko{arkeumalimzemqaSkup{tini FIBA Evropa ma)iUlfMerens(Komisijaza obrat i} e se i preds edn ik ko{arka{e u kolicima). Poovog tela Olafur Rafnson i red izve{taja o radu komisija, generalni sekretar Nar Zadelegatima }e biti predo~eni nolin.

IZ VOJVO\ANSKOG BOKSERSKOG SAVEZA

KonstituisanUO Nedavno je izabrano novo rukovodstvo Vojvo|anskog bokserskog saveza. Prvi ~ovek Upravnog odbora je Jovan Pani},dokjepredsednikSkup{tineMilankoJovi~i}. Ju~ejeuNovomSaduodr`ana kons tit ut ivn a sedn ic a Upravnogodboraukojemepored predsednika Pani}a nalaze sled e} i ~lan ov i: Rank o Mark ov i} (BK Nov i Sad), I{tvan Horvat (BK Vojvodina), Petar Obili} (BK Cement, Beo ~ in), Aleks and ar Dun| ers ki (BK F89, Nov i Sad), @eqk o @muk i} (BK ^ernok, Vrbas), Darko Anteq (BK Spartak, Subotica), Svetoz ar Pan i} (BK [ajk a{ i, @abaq), Goran Glamo~i}, David Holoborg i Predrag Markovi}. Martinu Viziju ponovo je poverena funkcija sekretara Saveza, a za sportskog direktora izabran je Tadija Ka~ar. Tako|e,UOimenovaojeregio- strac io n u, takm i~ ars ku, disciplinsku, arbitra`nu, lekarsku i komisiju za `enski boks.

Raspisan je konkurs za organizatora i doma}ina 29. me|unarodnog turnira Vojvo|anska zlatna rukavica u terminu od 21.do25.septembra,akonkurs jeotvorendo22.maja.Zauzetje stavdaseptembarnijepogodan mesec za odr`avawe ove manifestacije, pa je zakqu~eno da }eseodslede}egodine,kadase odr`ava jubilarna 30. po redu, zlatna rukavice odr`avati u julu, po{to je mnogo lak{e obezbediti sme{taj za u~esnike, organizovati pripreme i takmi~ewe imaju}i u vidu da tadadecaneiduu{kolu.Odluka o doma}inu bi}e doneta 22. avgusta na slede}oj sednici UO. Donetojeinekolikoodluka, kao npr. da se dosada{wa akta VBS usklade sa aktima BSS, zatim da se obave razgovori s ~elnikom BSS Velizarom \eri}em u vezi statusa predstavnika regionalnog saveza u stru~nom{tabureprezentacije, kao i u vezi priprema za odr`avawe redovne godi{we skup{tine BSS koja je zakazanaza18.avgusta. J. Gali}


kultura

dnevnik

ДАНАС ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА СВОЈ ДАН

„Ловоров венац” Мирјани Миочиновић Уручењем годишње награде за Београду. Предавала је историју животно дело „Ловоров венац“ у југословенске драме на Факултеобласти театрологије нашој це- ту драмских уметности у Београњеној театролошкињи Мирјани ду. Била је и члан редакције часоМиочиновић, Позоришни музеј писа „Књижевна историја”. ДоВојводине данас обележава свој битница je Стеријине награде за дан на свечаности у Музеју Вој- театрологију (1991) и Стеријине водине (Дунавска 35), која почи- награде за животно дело (2005). ње у 17 часова. Поред театрологије, Мирјана Након уручења ове награде, у Миочиновић се бави и превође18 часова ће бити отворена и из- њем са француског и руског језиложба под називом „Позорје Лазе Костића“. Изложбу ће отворити заменик покрајинског секретара за културу и јавно информисање Радослав Петковић, а поздравну реч ће упутити аутор ове изложбе и директор Позоришног музеја Војводине Зоран Максимовић. „Анђелијину песму” из драме „Максим Црнојевић“ Лазе Костића извешће солисткиња Опере Српског народног позоришта Јелена Кончар, уз пратњу Зорана Крајишника, гитаристе и професора МирјанаМиочиновић на Академији уметности у Новом Саду. Део из „Једне ка. Објављује студије из области главе из Шекспирове библије” теорије позоришта и драме. Лазе Костића говориће драмска Ауторка је следећих књига: „Есеуметница и управница Народног ји о драми“ (1975), „Рађање мопозоришта у Сомбору Биљана дерне књижевности − Драма“ Кескеновић. (прир. 1975 − избор, предговор и Награда за животно дело из коментари), „Сурово позориште“ научног подручја театрологије (1976 − књига о позоришним тео„Ловоров венац” Позоришног ријама Антонена Артоа), „Модермузеја Војводине, ове године до- на теорија драме“ (1981), „Позодељена је проф. др Мирјани Мио- риште и гиљотина“ (1990), „Нечиновић, која је, како пише у моћ очигледног“ (1997). Приреобразложењу овог признања, „це- дила je Сабрана дела Данила Килог живота изучавала драмску ша (Просвета, Београд, литературу и позориште, и оства- 2004−2007), а превела је с франрила веома високе резултате, цуског низ књига (Lautréamond, афирмисавши се као позоришни Сабрана дела, Нолит, 1965; Antoтеоретичар и професор. Она свим nin Artaud, Позориште и његов својим стваралачким бићем при- двојник, Просвета, 1971; G. Geпада позоришној уметности“. nette, A. Ubersfeld, и друго)... Мирјана Миочиновић, рођена У оквиру обележавања свог дау Београду (1935), дипломирала на, Позоришни музеј Војводине је општу књижевност с теоријом је, у сарадњи са Заводом за култукњижевности на Филолошком ру Војводине и Новосадским пофакултету у Београду 1960. Пост- зориштем / Ујвидеки синхаз, у дипломске студије завршила је овом театру јуче отворио изложбу 1963. и добила звање магистра, а „Фотографије на позоришном затим је 1975. докторирала, тако- плакату Ференца Барата“ ауторке ђе на Филолошком факултету у Љиљане Динић. Н. П-ј.

subota14.maj2011.

21

ПОПУЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „НОЋ МУЗЕЈА” ПОНУДИЋЕ ВЕЧЕРАС У НОВОМ САДУ СТОТИНАК ПРОГРАМА

Цео град као музеј По целој Европи у 40 земаља и у 60 градова Србије вечерас се одржава „Ноћ музеја”. Из године у годину програми ове популарне културне манифестације бележе све више учесника и публике. Већ пету годину у „Ноћи музеја” учествује и Нови Сад, а организатор је Асоцијација за визуелну уметност и културу ВИСАРТ која је најавила вечерас од 18 часова до 2 ноћу стотинак програма на 50 локација. Новина је да се у „Ноћ музеја“ све више укључују

и угоститељи, да се програми све више оријентишу ка млађој публици, као и то да се све више користе историјски или туристички потентни садржаји (цео град као музеј). По добром, старом рецепту „за сваког понешто“, пета новосадска „Ноћ музеја„ Дунавски парк позива љубитеље уметности свих генерација на осмочасовно дружење и одличан провод у музејима- поручују организатори. У „Ноћи музеја” учествују сви новосадски музеји, културни цен-

У „Прометеју” изложба српских сликара У Галерији Издавачке куће „Прометеј”, Трг Марија Трандафил 11, у оквиру програма „Ноћ музеја” биће приређена изложба истакнутих српских сликара из колекције Галерије „Радионица душе” познатог београдског колекционара Момчила Моше Тодоровића. У збирци су превасходно слике оних уметника чијим се делима формирала савремена српска и југословенска уметност друге половине двадесетог века. Публика ће на овој репрезентативној поставци имати прилике да види дела Марка Челебоновића, Зорана Јовановића Гоча, Цилета Маринковића, Љубодрага Јанковића Јалета, Владимира Величковића, Дада Ђурића, Петра Лубарде, Петра Добровића, Саве Стојкова, Оље Ивањицки и других.

три, позоришта, галерије, архиви, градска и покрајинска управа, неколико школа... Цео град је подељен на седам зона. Прва зона је Дунавски парк, друга - центар - пешачка, трећа- центар - Златна греда, четврта - центар- Бановина, петаТврђава, шеста - Лиман и седмаСтаница. Сад већ традиционално, највећа посета буде у Дунавској улици, где су смештени Збирка стране уметности Музеја града Новог Сада, Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ), као и на Тргу галерија, где се налазе Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија Матице српске и Поклон збирка Рајка Мамузића. Програми нуде мноштво ликовних изложби, поставки фотографија из различитих области, креативних и едукативних радио-

ница и садржаја везаних за историјат и архитектуру Новог Сада и Петроварадинске тврђаве. У програму је и више музичких садржаја. Чак 11 разноврсних програма намењено је за најмлађу публику. Улазнице за „Ноћ музеја“ коштају 300 динара и могу се купити у пословницама банке ОТП, која је генерални спонзор манифестације у Новом Саду, а вечерас ће бити и на појединим локацијама. Уз купљену улазницу, која важи за све програме, добија се каталог - комплетан програмски водич. За старије од 70 и млађе од седам година улаз је бесплатан.

СИНОЋ ОТВОРЕНЕ ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ И СПОМЕН - ЗБИРЦИ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

Портрети знаменитих и злато на сликама Изложбе „Злато. Рада Селаковић“ Спомензбирке Павла Бељанског и „Страни портретисти 18. и 19. века у колекцији ГМС“ Галерије Матице српске, синоћ су заједно свечано отворене у присуству многих званица. Уз поздравне речи управница Галерије Матице српске Тијане Палковљевић и Спомен – збирке Павла Бељанског Јасне Јованов, изложбе је отворио министар културе, информисања и информационог друштва Србије Предраг Марковић. О изложби „Страни портретисти 18. и 19. века у колекцији ГМС“ ауторке Бранке Кулић на отварању је говорио амбасадор Републике Аустрије Клеменс Која. Јавности су сада први пут представљена дела страних аутора из колекције ГМС, а досад нису, будући да не припадају корпусу српске уметности и нису посебно проучавана. Изложено је 23 портрета међу којима и Марије Терезије, цара Јосифа Другог, Катарине и Лајоша Карачоњија и других. Oправдање за овакву изложбу у Галерији Матице српске нашли су и у чињеници да је стање ових дела било веома лоше и да им је била потребна конзервација и рестаурација, а други разлог је „тема портрета, који је не само бројчано најзасту-

ЦарицаМаријаТерезија,непознатисликар18.века

пљенији у сталној поставци, већ и у укупној колекцији Галерије“. Сликар и писац Милета Продановић представио је изложбу „Злато. Рада Селаковић“ ауторке Ирине Томић, која се приређује први пут у Новом Саду и чијих једанаест радова указује на различите фазе ове уметнице. Осим слика и личних фотографија, поставка је употпуњена и једним делом примењене уметности. Све фазе рада Раде Селаковић обележава злато које је „уметница користила како за приказивање божанског и небеског, тако и за демонско и хтонско, у оквиру фигуралног сликарства или геометријске апстракције“. Рада Селаковић (1952–2008) је била мултимедијална уметница. Излагала је на више од 400 групних и 39 самосталних изложби у земљи и иностранству. Добитница је „многобројних награда, ауторка изузетног опуса, а ипак се не може сместити у оквире ниједног покрета или стилског правца светске уметности последње четвртине XX века“. С овим изложбама поменуте културне институције данас учествују „Ноћи музеја”, уз низ осталих програма које су најавиле за ову манифестацију. Н. Пејчић

СУБОТИЦА ДОМАЋИН ТРУПАМА ИЗ 18 ЗЕМАЉА

У ПОНЕДЕЉАК У СИНАГОГИ СВИРА ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

Фестивал позоришта за децу

Хуманитарни концерт за Јапан

Међународни фестивал позоришта за децу почиње сутра у Суботици. До 21. маја публика ће бити у прилици да види 20 представа из 18 земаља- Бразила, Ирана, Словеније, Русије, Италије, Француске, Чешке, Немачке, Турске, Казахстана, Пољске, Ру-

муније, Јерменије, Бугарске, Белорусије, Босне и Херцеговине, Пољске и Србије.Представе ће се изводити у Народном позоришту, на сцени „Јадран„ и у Позоришту „Деже Костолањи„. Свака од представа изводиће се на изворном језику, а предност приликом селекције дата је луткарском позоришном изразу. Према речима директора и селектора Фестивала Слободана Марковића, пријавило се готово

две стотине представа са свих континената осим Аустралије. Селектор је, како је навео, одабрао оне представе које ће „својом разноврсношћу и иновативношћу, предочити младом гледаоцу не само свет бајковитости, него додирнути и неке од тема

значајних за његово формирање и одрастање”. „Моје репертоарско усмерење било је ка театру који покреће гледаоца својом причом, идејама, емоцијама, маштом, сликама и звуцима, ка позоришту које одбија да буде део рутине, инерције и просечности, пре свега по несвакидашњим високоестетизованим, уметнички вредним приступима, у великој мери провокативнијим у односу на њихова ранија чита-

ња и тумачења”, навео је Марковић. Представе у званичној селекцији конкуришу за Гран при за најбољу представу у целини, Специјалну награду за оригиналност и фантазију, награде за најбољу режију, сценографију, оригиналну музику, естетско и технолошко решење лутака и глумачко мајсторство. О наградама ће одлучивати петочлани међународни жири у којем су редитељ Јарослав Антоњук из Пољске, драмски писац и редитељ Владимир Бирјуков из Русије, глумац и редитељ Роберт Валтл из Словеније, сценограф и костимограф Павел Хубичка из Чешке и позоришни критичар Мирослав Радоњић из Србије. Тежиште Фестивала биће на румунском луткарству које ће бити представљено изложбом лутака, костима, сценографије и плаката румунских уметника у Суботици, Новом Саду и Вршцу и научним скупом. Студенти луткарства из Букурешта и ТиргуМуреша наступиће у програму отварања, а румунска позоришта представиће се и у такмичарском и пратећем програму. Награду за животно дело „Мали принц“ добиће Еустатио Грегоријан, сценограф и луткарски уметник из Букурешта и Ирена Тот, из зрењанинског позоришта „Тоша Јовановић”.

Концертом у понедељак 16. маја у 20 часова у Синагоги, Војвођански симфонијски оркестар завршава ову сезону својих наступа, уз дела Бaртока и Чајковског изабраних за њихов мајски наступ. Бартоков Концерт за клавир и оркестар бр. 3 из његовог последњег стваралачког периода извешће солиста Данијел Детони из Хрватске, уз пратњу Војвођанског симфонијског оркестра под диригентским вођством Оливера вон Дохнањија из Чешке. Симфоничари ће на овом концерту извести и Симфонију бр.6 у ха- молу, названу „Патетична“, аутобиографског карактера, насталу у последњој години живота Чајковског. Улаз је слободан, али се концерт приређује у хуманитарне сврхе, у виду донаторске помоћи Јапану. Већ као тринаестогодишњак и ученик Музичке школе „Ватрослав Лисински“ у Загребу, данас 28-годишњи уметник, Данијел Детони је

освојио награду „Мира Сакач“ за најбољег младог пијанисту, а касније још низ важних награда. Клавир је дипломирао и магистрирао у

ДанијелДетони

Будимпешти на Музичкој академији „Франц Лист“. Као солиста у концертантним делима свирао је са симфонијским и камерним оркестрима у земљама бивше Југосла-

вије (у Београду је сарађивао с Гудачким оркестром „Душан Сковран“ и Београдском филхармонијом), затим с ансамблима Мађарске и Кине, као и са познатим диригентима. Музичка омладина Хрватске га је 2008. прогласила за најбољег младог уметника у земљи. Од 2009. године ради на Музичкој академији у Загребу. Оливер фон Дохнањи је један од најугледнијих актуелних диригената у Чешкој и уметник значајне међународне каријере, подједнако успешне на пољу симфонијске и оперске музике. Уметникова извођачка каријера обухвата сарадњу и турнеје са свим чешким и словачким националним оркестрима, као и онима из многих европских земаља. Поред веома богатог симфонијског, врло разноврстан је и Дохнањијев оперски и балетски репертоар, који диригује у позориштима широм света. Н. П-ј.

НА ДОМАЋОЈ КЊИЖЕВНОЈ СЦЕНИ

Нова награда „Позив на путовање” Српска литерарна сцена има још једну књижевну награду „Позив на путовање„ коју је установила књижевна група „Проза на путу„, у сарадњи са главним и одговорним уредником издавачке куће „Моно и Мањана„ Александром Јерковим. Оснивачи награде су поред Јеркова, Слободан Владушић, Владимир Кецмановић, Дејан Стојиљковић, Никола Маловић и Марко Крстић, који ће бити и чланови жирија. На конференцији за новинаре Јерков је рекао да је циљ те награде да се „у најбољем духу ‘Савета младом писцу‘ Данила Киша афирмише савремена проза изван свих ванкњижевних конотација„, пре свега следећи Кишов пример „да млади писац треба да гаји сумњу у владајуће идеологије и принчеве”. Он је додао да ће се награда додељивати сваке године за рукописе прве

или друге прозне књиге (роман, приповетке, путопис, дневник, сваки хибридни жанр..) а награђени рукопис ће објавити „Моно и Мањана”. Крстић је навео да се „обично мисли да је свака група затворена у себе а ми овом наградом желимо да се повежемо са другим ауторима и да направимо едицију која ће за десетак година имати тежину”.Он је саопштио да се конкурс расписује 15. маја и трајаће до 5. октобра, да би књига могла да се појави на београдском Сајму књига и гарантовано ће бити дистрибуирана у 145 књижара у Србији и региону.Предвиђено је, додао је Крстић, да кандидати шаљу рукопис у електронској форми а све инфорамције о конкурсу могу се наћи на сајтовиома: prozanaputu.com и monoimanjana.rs.


22

Svet

subota14.maj2011.

Revizija [engena? BRISEL: Zemqe ~lanice Evropskeunijepodeqenesuoko na~ina kako re{iti probleme ilegalnih imigranata i prekograni~nog kriminala. Na sastankuSavetazaunutra{weposlove i pravosu|e,pojedine dr`ave su tra`ile ponovno uspostavqawe kontrole unutra-

Tawa Fajon

{wih granica, ~emu se druge ~laniceprot Iakojeizgledalokaodaleka istorija, mnogi su se upla{ili da }e grani~ni prelazi, koji su postojalipreuvo|ewa[engena, postatirealnost.Ukidawegrani~nihkontrolauEUpo~eloje preskoro30godina,ume|uvremenu je {engenska zona slobodnog kretawa narasla na 25 ~lanica,odGr~kedoIslanda. PrilivimigranataizTunisa i Libije zapretio je da stvari vrati unazad. Posle zahteva ItalijeiFrancuskedaseomogu}ilak{evra}awekontrolau slu~aju potrebe, stigla je vest da}eDanskapoja~aticarinsku kontrolunagranicama. „Ne uvodimo kontrolu paso{a,ve}samocarinskukontrolu

zbog poja~anog prekograni~nog kriminala, kao {to je ve} ura|enoiunekimdrugimzemqama [engena”,rekaojeSorenPind, danski ministar za imigraciju iizbeglice. Dok ministri raspravqaju o mogu}im korekcijama [engena, izBriselasti`unovaupozorewa Srbiji da mora da u~ini vi{e na zaustavqawutzv.la`nihazilanata. „Svedoci smo talasa azilanata iz Srbije i Makedonije u Belgiju, [vedsku, Luksemburg i druge zemqe. Zato mislimdavlastiuSrbiji jednostavno ne rade dovoqno”,reklajeposlanica Evropskog parlamentaTawaFajon. Fajonova smatra da vlasti u Srbiji moraju da spre~e qude da u atmosferistrahaodimigracije tra`e azil bez osnova. Prema wenim re~ima,situacijajevrlo opasna, jer dovodi u pitaweviznuliberalizaciju.Diplomatskiizvor iz Saveta ministaraEUupozoravajudaje situacija ozbiqna i krajwe je vremedavlastiu~inevi{ekako nekoliko hiqada qudi ne bi ugrozilo slobodno putovawe za sve.Evropskakomisija}epo~etkomjunapredstavitiizve{tajo viznoj liberalizaciji, ali }e ujedno,naranijizahtevFrancuskeiHolandije,predlo`itimehanizam za suspenziju „belog {engena” u slu~aju potrebe. Iv PaskuizCentrazaevropskupolitiku rekao je da je to je prvi putdasepredla`emehanizamza ponovno uvo|ewe vize za zemqe kojimasuoneve}ukinute. Iako}emehanizamprivremenesuspenzijebitinastoluujunu, zvani~nici ka`u da }e do usvajawa pro}i jo{ mnogo vremena-uznadudanaSrbijunikadane}enibitiprimewen.

Dvodnevna`alost u[paniji LORKA: U[panijisahrawene`rtvezemqotresakojijepre dva dana pogodio grad Lorku. Sahrani prosustvovao i {panski premijer. Vlasti su proglasile dvodnevnu `alost, prenosi AFP. U zemqotresu ja~ine 5,2 stepena po Rihteru poginulo je devetoroqudi,apovre|enonekolikostotina.Nekolikohiqadaqudiipro{leno}ijespavalonapoqu,aliumestosamosa}ebadimasadajeve}ideowihdobio{atoreodCrvenogKrstaiod vojske. Uzemqotresu, najve}emu[panijitokomposledwih50godina,o{te}enojeoko20.000ku}a,me|ukojimaibrojneiz16.i17. veka,brojniautomobiliostalisupodru{evinama,ao{te}enje ijedandeocrkve.Crvenikrstkojijeodmahpostavioprivremenoskloni{tesa800krevetatra`ijo{krevetai}ebadi.Ina~e, uLorkujeposlato225vojnihjedinicazavanrednesituacijei 400radnikaispasilaca. (Tanjug)

dnevnik

OSVETAALKAIDEUPAKISTANU

Najmawe80mrtvihivi{eod 140povre|enihudveeksplozije PE[EVAR: U dve odvojene eksplozije koje su se dogodile ranoju~eujutronaseverozapadu Pakistana,poginulojenajmawe 80qudi,avi{eod140jepovre|eno. Odgovornost preuzeli talibaniizapretilida}enastaviti bomba{ke napade kako bi seosvetilizasmrtvo|eAlKaideOsamebinLadena. „Ovojeprvaosvetazamu~eni{tvo Bin Ladena, a bi}e ih jo{„,rekaojepredstavniktalibana Ehsanulah Ehsan u telefonskojizjavizaRojters Bomba{ki napad dogodio se na poligonu za obuku pakistanskepograni~nepolicije,u[abkadaru, na granici sa Avganistanom,oko35kilometaraseverozapadnoodPe{avara.

Gotovo svi poginuli bili su regrutikojisuseukrcavaliposle zavr{enog ~asa. Samo u jednoj od eksplozija iskori{}eno jeizme|u{estiosamkilograma eksploziva. Za sada nije poznato {ta je izazvalo drugu eksploziju. Ali o~evicitvrdedasuudrugieksploziv bili stavqeni ekseri i kugli~ni le`ajevi, sa o~iglednom namerom da `rtava bude {tovi{e. Prema pojedinim izve{tajima, jednu od eksplozija izazvao jebomba{-samoubicanamotoru, stariji tinejxer ili mladi} u ranimdvadesetimgodinama,dok jedruga,mnogorazornijabomba bila postavqena, a zatim aktivirana.

Vojnik pokazuje sliku ubijenog kolege

LIBIJSKESNAGENAPALEBRITANSKIRATNIBROD„LIVERPUL”

Pobuwenicitra`e oru`jezaofanzivu naTripoli

TRIPOLI: Britanski razara~klase„Portsmaut”izbegaoje salvuprojektilakojesusaobale ispalile libijske snage u prvom ozbiqnom incidentu od po~etka rata u koji su bile ume{ane pomorskesnageNATO-a Razara~„Liverpul”senalazio oko 60 kilometara od Misrate kada su libijske snage ispalile plotun projektila, ali je manevrisawemuspeodaizbegnepogodak. Ostaje, me|utim, nejasno da lisuraketeispaqenenabritanskibrodbilevo|eneiliseradi oprojektilimatipa„grad”,koje Gadafijevesnagenaj~e{}ekoriste. Odmah posle raketnog napada, „Liverpul”jetopovimaraspalio po ciqevima na libijskoj teritoriji,alinemapodatakaoeventualnimposledicama. Posle zauzimawa aerodroma u Misrati, pobuwenici `ele da pokrenutrupenapredkaoko200 kilometara udaqenom Tripoliju,aliimnedostajeozbiqnonaoru`awe, koje }e wihovi predstavnici poku{ati da nabave na Zapadu Zna~aja aerodroma svesne su i Gadafijeve snage, koje upravo zbogtogazasipajugradiokolinu projektilima, nadaju}i se da }e na taj na~in demoralisati ne preterano odlu~ne pobuwenike, kojima vazdu{na podr{ka NATO-anijedovoqnadaporazevladinetrupe. Uprkos~iwenicidajeodpo~etka operacije u Libiji NA-

Zapad uzdr`an u naoru`avawu pobuwenika

Rusijaupozoravana{irewelibijskog sindroma [ef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio da postoji ozbiqnaopasnostdasekonfliktpoputlibijskogponoviuBahreinu,JemenuiSiriji,navode}idabitakavrazvojsituacijebiojako opasan. „Situacijajeturbulentnaskorosvudaisadajepotrebnoozbiqno pristupitire{avawuproblema”,rekaojeLavrov,kojijerazgovore Zapada sa predstavnicima pobuwenika nazvao „protivnim me|unarodnompravu. TO u 2.400 akcija napao libijske snage, Zapad je jo{ prili~nouzdr`ankadajere~onaoru`avawu pobuwenika, pre svega, jersuustani~kesnage,ustvari, skup {arolikih grupa Gadafijevihprotivnika,ukqu~uju}ii

radikalne islamiste. U me|uvremenu, NATO je objavio i spisakmetaga|anihuposledwa 24~asa,ukqu~uju}i~etiriprotiavionskaraketnasistemakod Surmana i jedan nedaleko od Misrate.

UKRATKO Spre~ennapad nasinagogu WUJORK: Wujor{kapolicijauhapsilajedvojicuAmerikanacakojisukupilipi{toqeibombe u nameri da izvr{e napad na jednusinagoguutomgradu.Predstavnik policije Rejmond Keli rekao je da su dvojica osumwi~enih, tako|e, bili zainteresovani i za mogu}i napad na zgradu „Empajerstejt”uWujorku. Gradona~elnikMajklBlumber rekaojedasutadvojicaplaniralibomba{kinapadnajednusinagogu na Menhetnu i kupili nekoliko komada oru`ja i bombi od preru{enogagenta.Dvojicauhap{enih su dr`avqani SAD, poreklom iz Al`ira i Maroka. Wujor{kapolicijasenalaziuvelikom stepenu pripravnosti zbog mogu}ih pretwi gradu, po{to su ameri~kikomandosinedavnoubilivo|uAlKaideOsamubinLadena. Policija navodi da dvojica osumwi~enih nisu ranije dovo|enauvezusAlKaidom.

Bikuprodavnici ode}e RIODE@ANEIRO:Mladi bik izazvao je op{tu pometwu u jednojprodavniciode}eubrazilskomgraduSaoHosedoRioPreto u koju je zalutao kada se kamion kojigajeprevozioprevrnuonedalekoodatle.KakoprenosiBi-BiSi, kupci su se prestravili kada suugledaliodbeglu`ivotiwukakoseprobijaizme|urafova,dok suprolaznicizabezeknutogledali u izlog iz kog je virila glava bika. Nakon neuspelih poku{aja obezbe|ewa da ga savlada konopcima,bikjerazbioizlogipobegao iz prodavnice. Na kraju je ipakuhva}eniodvedenulokalnu farmugoveda.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI DMITRIJMEDVEDEV Sada{wipoliti~kisistemirazvojparlamentarizmauRusijiodgovaranivoudru{tvenograzvojau zemqi, izjavio je ju~e ruski predsednik Dmitrij Medvedev, ocewuju}i da ne postoji alternativa predsedni~komsistemu.„Predsednikmo`edabude vanpartije,smatraosamdonekogtrenutkadajeto dobro,alinisamsiguranda}etobitizauvektako. Presamuverenusuprotno”,rekaojeMedvedev

MANUELBAROZO Evropska komisija (EK) je ju~e izrazila „velikuzabrinutost’’zbognajaveDanskeouvo|ewu poja~anihgrani~nihkontrola.PrvapravnaanalizaplanovaDanskejepobudila„ozbiqnesumwe’’dalisutiplanovi,akosebudurealizovali, u saglasnosti sa preuzetim obavezama Danske u vezisaevropskimime|unarodnimpravom,rekao ManuelBarozo,predsednikEK.

KLAUSRAJNHART Biv{i general NATO Klaus Rajnhart oceniojeju~edajevojnastrategijaalijanseuLibiji pogre{na. „^itav pristup i cela strategijasupogre{ni,jersenemo`ekonfliktna tlu okon~ati iz vazduha“, objasnio je on. Ve} tokom1990-tihnaBalkanusevidelodaintervencijazapadneavijacijemo`esamodastvori uslovezaprimirje,objasniojeRajnhart.

Malobrojnaelita`iviurasko{i, atre}inaSirijacagladuje DER: Usirijskimgradovimarazme{tenisu tenkovi,snajperisunakrovovima,pucasena sve{tosekre}e.Ovimmeramasirijskesnage bezbednostipoku{avajudaugu{eprotestedemonstranata koji zahtevaju odlazak sa vlasti predsednikaBa{araalAsada.[iromSirije odDerenajugudoBaniasanaseveruzemqerepresijajezao{trena,agradovi-centriprotestasuizolovani.Velikibrojgra|anajezatvoren i u}utkan, prilazi glavnim gradovima su zatvorenitenkovima,ainternetitelefonske linijeseprislu{kuju.Oportestimaudrugim gradovimagra|anisaznajuprekoarapskesatelitsketelevizijeilijednioddrugih. SobziromdasustranimedijiuSirijizabraweni,snimcigra|anakojisepravetelefonima ili amaterskim kamerama su jedino svedo~ewe o onome {to se trenutno de{ava. Po izve{tajima sirijske televizije i zvani~nih medija,uzemqiseni{tanede{ava,osimnasumi~nih napada na bezbednosne ili vojne zvani~nikezakojevladaokrivqujeneidentifikovane naoru`ane bande, strane agente i islamskeekstremiste.

Asad je obe}ao gra|anima da }e sprovesti reformeuzemqi,kadajenaslediopolo`aj{efadr`aveodsvogoca2000.godine,aliumesto

Ba{ar al Asad

togaonseodlu~ujezatenkove,preneojeRojters. „Asad}eostatinavlastisvedoksevojska i policija ne okrenu protiv wega”, smatra PatrikSil,biografBa{arovogocaHafeza alAsada.EkspertinavodedaseuSirijine radi samo o borbi gra|ana za vi{e sloboda, ve}iognevuzbogkorupcijekojajedovelado togadamalobrojnaelita`iviurasko{i,dok tre}inaSirijacagladujeidareformenemogu biti zasnovane na represiji. Zapadni zvani~nicijo{uveksepitajukopucananarodu Siriji,Ba{ariliwegovmla|ibratMaher, koji komanduje Sirijskom republikanskom gardom i elitnom ~etvrtom divizijom ili Asef[avkat,biv{i{efvojneobeve{tajne slu`be, a sada{wi zamenik na~elnika Genaral{taba.Usvajawemsankcijakojeseodnose na Asadovog brata, wegova ~etiri ro|aka i bliskesaradnike,alineinasamogpredsednika,zapadnipoliti~arikaodajo{uvekverujudajeAsadpotencijalnireformator,ali dagausprovo|ewureformispre~avajuzagovornicitvrdelinije.


BALkAn

dnevnik

POSLESUSRETASVISOKOMPREDSTAVNICOMEUKETRINE[TON

Dodikodustao odreferenduma BAWALUKA: Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Bawaluci da referendum o odlukama visokog predstavnika za BiH iz domena pravosu|a, nije neophodan, a visoka predstavnica EU Ketrin E{ton je obe}ala formirawe komisije EU za restrukturirawe pravosudnih institucija u BiH. Dodik je na zajedni~koj konferenciji za novinare posle sastanka sa {eficom evropske diplomatije rekao da }e pozvati Narodnu skup-

Ketrin E{ton i Milorad Dodik u Bawaluci

Dijalognajboqere{ewe „Predsedni~e, vi i ja se sla`emo da je najboqi put napred konstruktivan dijalog i ja se radujem i i{~ekujem taj dijalog ubudu}e”, kazala je Ketrin E{ton na konferenciji za novinare. Izrazila je uverewe da }e taj dijalog „iznedriti re{ewa za konkretne probleme i ponovo vratiti zemqu na evropski put”. Navode}i da je evropska perspektiva BiH „sasvim opipqiva”, ona je ocenila da se BiH u posledwe vreme „bori sa mnogim te{kim pitawima”. „Put ka punopravnom ~lanstvu jeste te`ak, ali mi smo spremni da pomognemo. U tom smislu, otvarawe strukturalnog dijaloga o funkcionisawu i radu pravosu|a, jeste mehanizam koji }e EU aktivirati kao odgovor na ove dileme”, istakla je E{tonova.

{tinu da razmotri najnoviji razvoj doga|aja. „Nadam se podr{ci, jer je EU spreman da izvr{i restrukturirawe pravosudnih institucija u BiH”, rekao je Dodik. Dodik je dodao da na osnovu dana{weg sastanka sa E{tonovom RS i wene institucije „mogu biti sigurne da je EU na najvi{em nivou spremna da se anga`uje i otvori strukturalni dijalog u vezi funkcionisawa pravosu|a u BiH”. Prema wegovim re~ima, u dijalogu sa EU trebalo bi da se

tra`i us po stavqawe evrop ske prak se i standarda u pravosu|u, u skladu sa evropskom perspektivom zemqe. E{tonova je obe}ala da }e EU formirati komisiju koja }e voditi dijalog o restrukturirawu pravosudnih institucija u BiH. Isti~u}i privr`enost Unije BiH, E{tonova je rekla da su uo~eni nedostaci u radu Suda i Tu`ila{tva BiH i da }e komisija EU to analizirati i dati odre|ene preporuke. E{tonova je, tako|e, pozdravila to {to su pretwe referendumom uklowene do daqeg, obe}av{i anga`man EU u re{avawu tih pitawa. Tokom boravka u BiH, E{tonova }e razgovarati i sa ~lanovima Predsedni{tva BiH, a predvi|eni su razgovori i sa liderima vode}ih politi~kih partija Zlatkom Lagumxijom i Sulejmanom Tihi}em. E{tonova je po dolasku u BiH razgovarala sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom.

subota14.maj2011.

Amfilohijebri{e crkvuizregistra PODGORICA: Mitropolit cr no gor sko-pri mor ski Amfilohije ka`e da }e tra`iti da se iz registra crkava i verskih zajednica u Beogradu izbri{e Mitropolija, ako je registrovana. Nai me, prema nekim in formacijama, Mitropolija je navodno registrovana 2006. „Cr kva to ni je tra`i la, Mitropolija to nije tra`ila, Sinod to nije tra`io”, kazao je mitropolit. On je rekao i da Mitropolija crnogorska primorska, kao osmovekovna institucija, ne treba potvrdu u registraciji ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Amfilohije je rekao da nema ambiciju da postane poglavar autokefalne crkve kakva je u Cr noj Go ri po sto ja la 1918. godine. „Ja se nisam re-

Bakir Izetbegovi}

odluke, da ih on ne}e ponoviti, da Srbija nikada ne}e podr`a-

ti neki referen dum koji bi zna~io podelu BiH. S obzi rom na okol no sti, pre svega veoma jaku radikalnu opoziciju u Srbiji, ovo su ohrabruju}e izjave koje mogu biti temeq za boqe odnose u budu}nosti”, rekao je Izetbegovi}. On je kazao da je imao, u ovih pola go di ne man data, mno go susreta sa liderima u regionu, Evropi, svetu. „Svuda sam, kao man tru, po navqao iste stavove - nema podele Bosne, BiH je do kazala da je odr `i va, da mo `e i}i napred jer smo u petnaest postdejtonskih godina u mnogo

~emu stigli i prestigli susedne zemqe koje nisu pretrpele ratna razarawa i, kona~no, Bo{waci su spremni na pomirewe, dijalog, integracije”, rekao je Izetbegovi}. Govore}i u stawu u Islamskoj zajednici, on je kazao da je po gre{io {to je po dr `avao Muamera Zukorli}a. „U Kara|or|evu nije ni pomenuta Islamska zajednica. A da je pomiwana, ja bih zagovarao jedinstvo islamske zajednice Bo{waka. Ako Srbi mogu imati patrijarha u Beogradu ~ija se duhovna ovla{}ewa odnose i na Srbe u BiH, za{to Bo{waci ne bi imali reisa u Sarajevu koji organizuje verski `i vot Bo {waka u Sr bi ji? Uvek sam podr`avao jedinstvo islamske zajednice i nastavi}u tako. Podr`avao sam i Muamera Zukorli}a, ali sam, o~igledno, pogre{io”, rekao je Izetbegovi}.

Radmanovi}:PredstavniciBiHu SBUNprekr{iliUstav BAWALUKA: Predsedavaju}i Predsedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} saop{tio je ju~e da je razlog za{to je u debati Saveta bezbednosti UN o Kosovu i Metohiji od predstavnika 15 zemaqa ~lanica SB }utao jedino predstavnik BiH, to {to Predsedni{tvo BiH nije postiglo saglasnost o kona~nom tekstu izlagawa stalnog predstavnika BiH pri UN u Wujorku. Radmanovi} navodi da je razlog tome bilo odbijawe bo{wa~kog i hrvatskog ~lana Predsedni{tva BiH da se u izlagawe ugrade re~enice kojima BiH podr`ava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, kao i nastojawe Beograda da se, pod supervizijom Saveta bezbednosti UN, sprovede nezavisna istraga o nedozvoqenoj trgovini qudskim organima na Kosovu. „Druga dva ~lana Predsedni{tva BiH bila su protiv formulacije da BiH podr`ava suverenitet i teritorijalni integritet svih dr`ava, iako je ovo stav koji su sva tri ~lana Predsedni{tva

jednoglasno podr`ala prilikom suverenitet i teritorijalni inpisawa zajedni~kog saop{tewa na tegritet BiH. Radmanovi} smatrilateralnom sastanku Srbije, tra da je u interesu BiH razvijaBiH i Turske u Kara|or|evu, 26. we dobrosusedskih odnosa na aprila ove godine”, naveo je Radprincipu me|usobnog po{tovamanovi}. wa, odr`avawa mira i stabilnoOn ka`e da je insistirao da se sti u regionu, te me|usobnog pou izlagawe u ime BiH ugrade re~emagawa na putu evropskih intenice o podr`avawu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i wenog nastoajwa da se pod supervizijom UN sprovede istraga o nedozvoqenoj trgovini qudskim organima na Kosovu. Radmanovi} obja{wava da je to tra`io jer BiH nije priznala jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova od Srbije, kao i zbog toga {to je Srbija u vi{e navrata u svojim istupima pred Savetom bezbednosti UN, kao i drugim me|unarodnim i doma}im institucijama isticala da podr`ava Neboj{a Radmanovi}

gracija, {to je jedan od ciqeva spoqne politike BiH definisan u dokumentu „Op{ti pravci spoqne politike BiH”, koji je Predsedni{tvo BiH usvojilo 2003. godine. Navode}i da je Predsedni{tvo BiH do sada uvek u svojim istupima podr`avalo princip da svi ratni zlo~ini, kr{ewa qudskih i humanitarnih prava, moraju biti istra`eni i odgovorni privedeni pravdi, bez obzira o kojoj dr`avi i pojedincima se radi, Radmanovi} ka`e da je smatrao da je sasvim logi~no da BiH podr`i nastojawe Srbije da se pod nadzorom SB UN sprovede nezavisna istraga o trgovini qudskim organima na Kosovu, kao preduslov za pomirewe nacionalnih zajednica koje `ive na Kosovu i Metohiji. Imaju}i u vidu sve okolnosti, Radmanovi} smatra da su bo{wa~ki i hrvatski ~lan Predsedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i @eqko Kom{i} svojim delovawem prekr{ili Ustav BiH, te doveli u pitawe daqi homogeni rad Predsedni{tva BiH. (Tanjug)

gistrovao. Ja ne znam. To je neko drugi. Ako je to uradio biv{i ministar vera Srbije, onda je to protivzakonito. Nema nikakvog razloga da se re gi stru jem bi lo gde... Taj zahtev nisam podneo. Nikada nisam niti }u ikada”, kazao je Amfilohije, gostuju}i u emisi ji „Na ~i sto” Te le vi zi je „Vi je sti”. Pre ma we go vim re ~i ma, dr `a va mo ra {to hitnije da donese Zakon o crkvama i verskim zajednicama, ali i da uspostavi posebnu instituciju koja }e se baviti od no som cr kve i dr `a ve. „(Igor) Luk{i} misli da se uspostavi minstarstvo vera ili tako neko telo, jer je ovo stawe pravnog vakuuma. Ne mo`e da funkcini{e ovakav odnos izme|u crkava i dr`ava”, kazao je on.

HRVATSKA

Godi{wicamasakra SrbauGlini GLINA: U banijskoj varo{ici Glina ju~e je u prisustvu najvi{ih predstavnika Srba u Hrvatskoj odata po{ta Srbima koje su pre 70 godina, u tada{woj Nezavisnoj Dr`avi Hrvatskoj, pobile usta{e.

Izetbegovi}:Bo{wa~ki~lan Predsedni{tvasedamgodina nijebiouSrbiji BAW A LUK A: Bo {wa~ ki ~lan Predsedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} izjavio je da nema normalizacije odnosa, odnosno boqe budu}nosti u regionu, ako nema dijaloga, dogovora i kompromisa. „Bo{waci imaju poseban interes za BiH i moraju biti posebno spremni na odbranu zemqe i, u isto vreme, na tragawe za kompromisima koji }e joj garantovati budu}nost. Popravili smo odnose sa Zagrebom i Podgoricom, sledi nam Beograd, a bo{wa~ki ~lan Predsedni{tva sedam godina nije bio u Srbiji. Mora se razgovarati, tra`iti put do dogovora”, rekao je Izetbegovi} u intervjuu sarajevskom „Oslobo|ewu”. Izetbegovi} je kazao da je predsednik Srbije Boris Tadi}, s tim u vezi, dao nekoliko veoma prihvatqivih izjava. „Kazao je da su u Kara|or|evu napravqene lo {e isto rij ske

23

Milorad Pupovac

Liturgiju i parastos u Crkvi Ro|ewa presvete Bogorodice slu`io je episkop gorwokarlova~ki Gerasim uz saslu`ewe sve{tenstva i mona{tva eparhije. Parastos i komemoracija su odr`ani i kod spomen-kosturnice na pravoslavnom grobqu u Glini. Prisutnima su se obratili saborski zastupnik i predsednik Srpskog narodnog ve}a Milorad Pupovac i rukovodilac nevladine organizacije „Dokumenta” Vesna Ter{ali}. I pored onih koje na sve mogu}e na~i-

nom ometaju okupqawe i se}awa na pobijene Srbe, mi }emo se okupqati i se}ati, ne samo zbog identiteta `rtava nego i zbog vere u zajedni~ki `ivot, rekao je Pupovac. On je kazao da za se}awe nije dovoqno jedanput godi{we oti}i u Jasenovac i odr`ati protokolaran govor, nego se treba podsetiti i na Jadovno, Slobo{tinu, Slabiwu i druga strati{ta. Ter{ali}eva je kazala da su `rtve u Glini - `rtve svih u Hrvatskoj i izrazila `aqewe zbog svake `rtve u oba rata. Vence su polo`ile delegacije Srpskog narodnog ve}a, ambasade Srbije, delegacija `upanije, antifa{ista, sedme baniske divizije i mawinske samouprave Gline i Petriwe. U Hrvatskom domu je ju~e predstavqena kwiga „Glina 1941” autora ^edomira Vi{wi}a, Branka Vujasinovi}a i Draga Roksandi}a. U no}i 12. i 13. maja usta{e su u selu Prekopa kod Gline izvr{ile masakr 390 vi|enijih glinskih Srba. Krajem jula te godine, kao akt odmazde za po~etak oru`anog ustanka, u selu Banski Grbovac pobili su preko 1.000 seqaka iz okolnih sela, a krajem jula i po~etkom avgusta u glinskoj crkvi usta{e su pobile preko 1.200 Srba iz sreza Vrginmost. Obele`avawe godi{wice odvija se pod pokroviteqstvom hrvatskog predsednika Ive Josipovi}a.

BUGARSKA

OdSADtra`edve milijardedolara SOFIJA: Lider bugarske desni~arske partije ATAKA, Volen Siderov predlo`io je ju~e parlamentu, da SAD plate dve milijarde dolara Bugarskoj za kori{}ewe vojnih baza od 2006. do 2011. godine. „Nije u redu da najbogatija dr`ava na svetu koristi na{e baze besplatno, dok istovremeno Bugarska zbog krize nema novca ni za penzije ni za zdravstvo’’, saop{tio je Siderov.

Siderov se ju~e sukobio sa ameri~kim ambasadorom u Bugarskoj Xejmsom Vorlikom, kada mu je predstavio ra~une za ko ri {}ewe bugar skih voj nih baza. Po re~ima Siderova, Vorlik mu je pretio da }e ga ‘’uni{titi’’. Lider partije ATAKA zahteva od ambasadora SAD-a da se zvani~no izvini zbog nepo{tovawa narodnog poslanika i skup{tine Bugarske.

Romiizlo`eni diskriminaciji SOFIJA: Romi u Bugarskoj su izlo`eni stalnoj diskriminaciji, a veliki problem u toj zemqi su nepo{tovawa qudskih prava, rasna i mawinska diskriminacija, ocenila je me|unarodna organizacija za qudska prava Amnesti interne{nel. Istra`ivawa nevladinih organizacija pokazuju da je veliki broj romske dece umro od hladno}e, gladi i nedovoqne brige u skloni{tima od 2000. do 2010. godine. I u toku 2010. godine ra{irena je diskriminacija prema Romima u Bugarskoj, zbog toga {to zakonske mere nisu bile dovoqno dobre da za{tite ove qude. U izve{taju je kao primer navedeno ru{ewe romskog naseqa u sofijskoj ~etvrti ‘’Vrbnica’’, a operacija je nazvana ‘’Prole}no ~i{}ewe’’. U de~jim domovima u Bugarskoj umrlo je 238 dece u posledwoj deceniji od infekcija, pneumonije, gladi i nedovoqne nege.


24

subota14.maj2011.

oglasi

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

subota14.maj2011.

25

IZDAJEM opremqen kancelarijsko - agencijski poslovni prostor u strogom centru. Telefoni: 021/37128262 989, 061/232-72-51.

ROLETNE, rolokomarnici, venecijaneri, trakaste zavese, harmonika vrata, rolo gara`na vrata, zatvarawe terasa, PVC stolarija, brzo i povoqno. Telefoni: 021/500-612, 28149 063/84-26-848, 063/84-24-716. VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Tel.: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 28215 VODOINSTALATERSKE usluge izrada instalacija i servis sve vrste odgu{ewa ma{inski i snimawe cevi, garancija kvalitet. Telefon 639328377 737, 064/160-47-25.

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Tel.: 23484 063/8-318-180, 021/451-409.

FARMA iz Stepanovi}eva nudi: sviwske polutke, tovne pili}e, o~i{}ene prasi}e. Ekstra kvalitet, dostana na adresu, povoqno. Tel.: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 28060

PENZIONER (nema~ka penzija) tra`i `enu do 45 godina za dru`ewe, mogu} brak. Telefon 0049/1756115488. 28622

KUPUJEM stan na Bulevaru oslobo|ewa do 95m2 ili mewam mawi za ve}i uz doplatu. Bez posrednika, telefon: 064/916-1577. 28191

DVOSOBAN, 68m2, moderno renoviran i opremqen, 2. sprat, dve terase, kod Keja, bez posrednika. Telefon 456-448. 28178 U SREMSKOJ KAMENICI kod instituta, Slavka Rodi}a u lepoj ku}i, izdajem zasebne sobe za preno}i{te, cena 700 din. Telefon 063/7202-482. 28468 IZDAJEM dvosoban, nov name{ten stan, Janka ^melika, 1. sprat, Nova Detelinara, 17. Telefon 064/933-6877. 28192 IZDAJEM dvoiposoban stan u naju`em centru. Telefoni: 021/371989, 061/232-72-51. 28260 IZDAJEM garsoweru ul. Vuka Karaxi}a br. 5 - centar, name{tena odmah. Telefon 063/898-6397. 28313 IZDAJEM prazan dvosoban stan, 45m2, sa kuhiwskim elementima, klima, kablovska, telefon i velika terasa. Na odli~noj lokaciji. Telefon 065/65-61-359. 28406 IZDAJEM poluname{ten, jednosoban stan u centru, Radni~ka ulica. Telefon 064/131-66-30. 28427 IZDAJEM jednoiposoban, prazan stan na Limanu 4, 40m2. Telefon 063/1372-869. 28444 IZDAJEM trosoban poluname{ten stan, Bulevar cara Lazara 88, tre}i sprat. Telefon 063/814-9713. 28565

PRODAJEM ku}u na Ribarskom ostrvu. Telefon 063/562-082. 28430 DIV^IBARE, ku}a 120m2 sa placem od 7, 5 ari, centar. Telefon 011/6547-602 ili 014/66-299. 28173 FRU[KA GORA - Alibegovac, 6.100m2 - 9 km od Novog Sada, mo`e parcelizacija, put, struja, lep pogled, cena 7.5 E/m2. Telefon: 069/18-26-726. 27349 PRODAJEM deset jutara zemqe u komadu, 800 metara od asfalta u Jasku blizu fabrike vode. Telefon 064/401-41-80. 28342 NA TRANXAMENTU - Novi Sad 27 ari gra|evinskog placa. Pogled na grad, Fru{ku goru. Dozvoqena gradwa P+1+PK. Telefon 064/2287-731. 28434 PARAGOVO, 2.500m2 plac sa ku}om od 70m2, na glavnom putu. Telefon 063/86-26-504. 28456 PRODAJEM ku}u (vilu) u ul. Olge Petrov na placu povr{ine 600m2. Telefon 064/2373769. 28560

KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, bakar, mesing. ^istimo tavane i podrume. Tel.: 062/649-000, 061/600-22-60. 28179 ^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, stare automobile za rashod. Telefoni: 6618-846, 063/174-48-56. 28529 OTKUPQUJEM staro gvo`|e, mesing, bakar, aluminijum, ve{ ma{ine, {porete, automobile na veliko i malo. ^istim podrume, tavane. Telefoni: 063/84-85-495, 6618846. 28530

Mirko Milovac 14. 5. 2006 - 14. 5. 2011. iz Futoga Mirko, dani i godine prolaze, ali ne i tuga. Tvoja Gordana.

28697


26

^iTUQe l POMeni

subota14.maj2011.

Posledwi pozdrav ujaku i dedi

Posledwi pozdrav dragoj

Jeleni Bo`i} Jeci

dnevnik

S tugom se opra{tamo od na{eg prijateqa i kom{ije

POMEN

Velislav ^enejac

Slavku Maletinu

1945 - 2010.

Milan [kundri}

od: Qiqe, Maje, Mladena i Bate.

Sestri~ina Marija Radoj~in sa porodicom.

\ure Vujinovi}a

28691 28681

Umrla je u 57. godini na{a

POMEN

Posledwi pozdrav

Dragi na{ tata ve} {est meseci od kako tebe nema sa nama. Praznina je velika, ali ti }e{ ostati uvek u na{im srcima. Pomen dajemo u nedequ, 15. maja, u 10 sati, na Gradskom grobqu.

Posledwi pozdrav dragoj babi Wegove kom{ije: Borka, Nata{a, Sini{a i Ema.

Drage uspomene i lepe trenutke provedene sa tobom dru`e moj, ~uva}u u srcu i pamti}u te do kraja `ivota.

Po~ivaj u miru. O`alo{}ena supruga Miroslava, }erke Nadica i Ankica sa porodicama.

Qubica Majinski

28687

ro|. Popovi} Sahrana je danas, 14. 5. 2011. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu. Imali smo jedan cvet {to se zove qubi~ica, al’ se brzo osu{io. Ostala je samo rana. Ve~na ti slava. O`alo{}eni: suprug Petar i mnogobrojna rodbina.

Milanu Sladojevu od wegovih „Markovi}evaca�.

Posledwi pozdrav

28672

Dana, 17. maja 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ voqeni suprug i deda

Sa tugom se opra{tamo od mog dragog devera, strica i dede

dipl. in`. Ogwen Gruev

Milana [ugi}a

28680

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Sa qubavqu i ponosom ga se se}amo i volimo. Supruga Stanka, unuka Ogwena i unuk Branislav sa porodicom.

Se}awe na wega zauvek }e ostati u na{im srcima. Sofija, Vi{wa, Ma{a, Miki i Goran sa decom.

28683

Nemet I{tvan

Milici Savin - Bogdanovi}

preminuo u 97. godini.

Peri Popovickom

Sahrana }e biti u ponedeqak, 16. maja 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena }erka Marija.

K}erka Slavica sa porodicom.

od @ive i Dejana.

28693

28688

28679

Posledwi pozdrav dragoj mami i majki

Posledwi pozdrav dragoj mami i majki

Posledwi pozdrav

Nemet I{tvanu

Du{anki Petrovi}

O`alo{}eni: Pi{ta, Sanela, Awa, Timea, Marika, Zvonko, Ivana, Andrej i snaja Marija.

od: sina Milanka, snahe Ru`ice, unu~adi Gorana i Tawe, snaje, zeta i praunu~adi.

28695

28675

28654

od wenog unuka Vawe sa porodicom.

28689

28690

Sa tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je moj otac

Milici Savin - Bogdanovi}

Mirko Grabe`.

28686

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u subotu, 14. maja, u 10.45 ~asova, na pravoslavnom grobqu u Rumenki, dati ~etrdesetodnevni pomen na{em najmilijem suprugu, ocu, dediki

Du{anki Petrovi} od: }erke Biqane, zeta Pante, unu~adi Slobodana i Milanka.

Milenku - Mili Stoj{i}u 28676

Posledwi pozdrav majki

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Du{anka Petrovi}

Blagoslov je bio imati tebe tata. Uvek si u na{im mislima, svakog dana u na{im pri~ama, svake no}i u na{im snovima, a zauvek u na{im srcima. Bio si i ostao na{ ponos. Du{anki Petrovi}

1928 - 2011. Sahrana je danas, 14. 5. 2011. godine, u 14 ~asova. Povorka kre}e iz ku}e `alosti Kara|or|eva 25, Bukovac. O`alo{}eni: sin Milanko i }erka Biqana sa porodicama.

od: Bobe i Mike sa Radmilom i Mirjanom.

28674

28677

Zauvek o`alo{}eni: supruga Milica, sin Jovan, }erka Sla|ana sa porodicom.

1612/P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Umro je na livadi me|u cve}em na{ veliki prijateq, drug, ro|ak

S tugom u srcu i bolom u grudima, opra{tam se od svog dragog oca

Umro je moj tata

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je umro na{ nepre`aqeni

Milan Sladojev Milan Sladojev

U meni oduvek i zauvek ti. Sin Predrag, snaja Marija i unuci Nemawa i Isidora.

Milena i Aca Komarov.

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Tvoja Mirjana, zet Goran i unuci Vuk i Vid.

28649

28655

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

27

TU@NO SE]AWE Pro{lo je deset tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Milan Sladojev 1941 - 2011.

Milana Sladojeva

Uvek }e{ u mislima biti me|u nama.

subota14.maj2011.

Posledwi bratu

pozdrav

Sahrana je danas, 14. 5. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Vase Obrovskog

Supruga Spasenija - Cana sa decom i unucima.

28650

28651

dragom

Navr{ava se {est meseci od kako nije sa nama na{a draga

Karanfila Mun}an

Uspomenu na wegov lik ~uvaju: supruga Marija, sin Branislav, snaha Jadranka i unuci Vladimir i Boris.

Uspomena na wu bi}e zauvek u na{im srcima. Weni najmiliji. 28644

28638

POMEN

Stevanu

Petru Popovickom

od porodica: Gertner, \akovi} i Todorovi}.

od porodica Gluhovic i Seratlic.

Brat Vidoje sa porodicom.

28667

28646

28663

Posledwi pozdrav dragom kumu i velikom prijatequ

Posledwi pozdrav po{tovanom prijatequ

Preminuo je na{ dragi

Sa posebnim pijetetom opra{tamo se.

\uri Vujinovi}u

Angela Govedarica ro|. Banaj 1999 - 2011.

Milan [ugi} 1931 - 2011.

Zauvek u na{im srcima i mislima.

Ispra}aj je danas, 14. maja 2011. godine, u 15.45 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Tvoji: Vlada i Maja sa porodicom.

Unuka Jelena i snaja Qubica. 28637

28635

Stevan Ri|i~ki 1939 - 2011.

Stevici Ri|i~kom od: Bore i Qubice ^okanice sa decom.

Sahrana je danas, 14. 5. 2011. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u @abqu. O`alo{}eni: supruga Keka, }erka Milanka, unuka Ma{a i zet Vladimir.

28662

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav dragom tati, tastu i dedi

Vladislav Putnik

U nedequ, 15. 5. 2011. godine, u 10 sati obele`i}emo 20 godina od tragi~ne smrti na grobqu, u manastiru Bo|ani.

od prijateqa Gospove i Voje Srdi}.

28643

28670

Vuka{in - Vule [o{ko}anin

\uri Vujinovi}u

\uri Vujinovi}u

Sa tugom u srcu i bolom u du{i uspomene ~uva tetka Mira sa porodicom.

od: wegove }erke Tatijane, zeta Gorana i unuke Biqane.

28636

28661

Wegovi najmiliji. 28656

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je na{ dragi suprug i otac

U subotu, 14. 5. 2011. godine, u 10.30 ~asova, odr`a}e se 6-mese~ni parastos u hramu Sv. Nikolaja u Ka}u, na{em ocu

Gojku Kunovcu 1940 - 2010.

Posledwi pozdrav dragom tati, tastu, dedi, pradedi

Na{a qubav i se}awe na tebe ostaju zauvek.

\uri Vujinovi}u

\uro Vujinovi}

O`alo{}eni: supruga Radmila, }erke Qiqana i Tatijana.

od wegovih: }erke Qiqane, zeta Bogdana, unuka Zorana sa suprugom Vesnom, unuke Marije sa suprugom Mladenom i praunu~i}ima Neboj{om, Tijanom i Danicom.

28659

28660

preminuo u svojoj 73. godini `ivota. Sahrana }e se obaviti 14. 5. 2011. godine, u 15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Tvoji: sin Aleksandar Kunovac i k}erka Ana Kunovac - Ili} sa porodicama.

1432/P


28

^iTUQe l POMeni

subota14.maj2011.

POMEN

POMEN

Kao da je ju~e bilo, a godina pro|edru`e.

na{em prijatequ koji je uvek sanama.

POMEN

dnevnik

^ETRDESETODNEVNI POMEN

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Dana17.5.2011.godinenavr{ava se godina dana od smrti na{e dragemajkeibake

VelikaKo~oski 2006-2011.

Milan[kudri} Milan[kundri}

An|elistobom. Mla|aVejinovi}, MarkoGolubovi}, Srki,Piqa,Damir iprijateqisa„Voka�.

Ja{aiSiri{ki.

28627

28628

Voletetvoji:sinovi Dime, Rista iunukDejan.

GODI[WIPOMEN

GODI[WIPOMEN

Danas, 14. maja 2011. godine navr{ava se godinu dana od kakonijesanamana{voqeni

1981-2010.

Milan[kundri} Milan[kundri} 1981-2010. O`alo{}eni:otac,majka, supruga,deca ibrat saporodicom.

Pro{la je duga godina. Dragi na{, osta}e{ ve~no u na{im srcima, jer voqeni nikad ne umiru. Tvoji: Qiqa,Mi{ko iAn|ela.

28625

TU@NOSE]AWE

1986-2011. Dvadesetpet godina je od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otaciujak

ZoranuManojlovi}u

Pro{lo je pet godina od kada nas je napustila na{a majka i baka. Nedostaje{ nam isto kao i prvog dana. Se}awem te ~uvamo u na{im srcima, kao da nikadnisinioti{la.

O`alo{}eni:bra}aVladislav iMiroslav isestraJelica saporodicama.

28541

28640

GODI[WIPOMEN

Miroslav-Mirko Srdi} 7.9.1968-14.5.2010. izSr.Karlovaca

VladimirJankovi} Batica Sahrawen je 9. 5. 2011. godine nagrobquuBa~kojPalanci.

28623

28576

JEDNOGODI[WI POMEN

O`alo{}eni:suprugaVesna, sinovi\or|e i Bo{ko isestraJelenaDragojevi} saporodicom.

Milivoj-Bata Vukasovi} Se}ajugasewegovi najmiliji.

MilenkoA}imovi} Guta 21.9.1957-12.5.2011.

28653

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

O`alo{}eni: sinoviMiodrag iDejan.

O`alo{}eni:}erkeNada iRadojka saporodicama.

28540

28531

Dana, 18. 5. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kako nasjenapustiona{voqeni

MiroslavaPeni} Ve~noo`alo{}enitvoji najmiliji:Slavko, sinLazar,k}erSlavica saporodicama.

TodorSomborac To{a S qubavqu i po{tovawem ~uvamouspomenunawega. PorodicaSomborac.

28624

Sahrana na{eg Gute odr`a}e senagrobqu,uSe~wu,usubotu, 14. maja, 2011. godine, u 14~asova.

DesankaStipi}

Qiqanu^avi}

ro|.@igi} 1941-2005.

iwenogpo{tovanogoca

Prete{ko je na ovom svetu `iveti bez tebe, a to najboqe znamo mi koji te volimo, a prerano smo te izgubili. Uvek si u na{im mislima i s qubavqu ~uvamouspomenunatebe. Tvoji:suprugBude,k}erkaQiqana iunukStefan. 28493

Velizara^avi}a

RukometnisavezVojvodine.

Nadica,Gojko,Pavle iSlavica.

1512-P

28397

MilanStefanovi} Lala

Danas, 14. 5. 2011. godine, navr{ava se {est godina od kada je iznenada oti{la na svoj posledwi put na{a voqenamama,svekrvaibaka

P O M E N dragom suprugu, tati, svekru idedi

14.5.2008-14.5.2011. odsestreSmiqe saporodicom.

DesankaStipi} ro|.@igi} 1941-2005. Zauvek si u na{im srcima, stalno u na{im mislima iuspomenama. Tvojudobrotuiplemenitost~uvaju:sinZoran, snajaMarijana iunuciNemawa iBojan.

@iviuse}awusvojih najmilijih.

28494

28617

28668

^ETVOROGODI[WI POMEN

DrPlatonKa}anski

28301

Danas, 14. 5. 2011. godine navr{ava se {est godina od kadanijevi{esanamana{avoqena

28619

DESETOGODI[WI POMEN

MiliciSavin -Bogdanovi}

^uva}emo te zauvek u mislima ina{imsrcima.

S E ] A W E nadraguprijateqicu

JelicaDra`i} Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da se navr{ava godinu dana od kako nas je napustila na{a voqena majka ibaka. O`alo{}eni:sin\or|e, }erkaMirjana, unukStefan,snaja izet.

DobrileZeqkovi}

obele`i}emo danas, 14. maja 2011. godine, u 11 ~asova, na GradskomgrobquuNovomSadu.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 61. godini preminuona{dragi

Sine, za{to si mlad pod zemqu morao oti}i? Do kraja moga `ivota bez dece moje moram u samo}i`iveti. TugujetvojamatiReska itvoje }erkeAndrijana iMajda.

28626

Stugomusrcima,obave{tavamo sve sportiste i rukometne radnike da je 12. maja 2011. godinepreminuoizuzetan~ovek, istaknutiradnikiprofesor

ZoranManojlovi}

S tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula mojadragamajka

GODI[WIPOMEN na{ojvoqenoj

MilovanuPankovu

1930-2001.

14.5.2003-14.5.2011. obele`avamousubotu,14.5.2011. godine, u 11.30 ~asova, na Alma{komgrobqu.

DragiwaKoji} Tvoja dobrota }e se zauvek pamtiti. Ne postoji vreme koje }e izbrisati se}awe na tvoje velikoplemenitosrce,ukojem jeuvekbilomestozasvenas.

Sa puno qubavi uspomenunatebe.

~uvamo

I posle osam godina isto nam nedostaje{,atvojequbavinema niujednimo~ima.

MilicaSavin -Bogdanovi}

1936-2010.

Sahrana je danas, 14. maja 2011. godine, u 12.45 sati, na Gradskomgrobqu.

]erkaStevanka,unukSini{a, unukaSvetlana saporodicom.

Tvojinajmiliji.

28669

28598

MariRudovi}

Tvoji:supruga\ur|inka, sinAleksandar, snajaDragoslava iunukMilovan.

obele`i}emodanas,14.5.2011.godine. Mila na{a, kada pogledamo u nebo vidimo te u zvezdama, kad spustimo glavu ~itamo te sa dlanova, kado~isklopimogledamoteudu{i. Tugujuzawom:suprugIlija,decaQiqa iZoran, unuci Uro{,Nikola,Neboj{a,Martina iMatija.

28399

28645

O`alo{}ena}erkaZorana saporodicom. 28666


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Dana, 7. 5. 2011. godine u 102. godini, u ^onopqi, umrla je mojadragamama

^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N

OlgicaTorma

GojkoKolarov

ro|enaJovanovi}

izFutoga

Nemavi{ena{emiledrugarice. Zauvek}eostatiuna{imsrcima, zajednosanajlep{imuspomenama.

Umislimaisrcimauveksisanama,sponosomiqubavqu ~uvamoteodzaborava. Pomen}eseodr`atinagrobqudanas,14.5.2011.godine, u10~asova. O`alo{}enaporodica.

ro|.Mom~ilovi}

]erkaZora,unuciVesna iZoran,saporodicama.

BranislavaPeji}-Staki} iMiroslavaPeji}-Gu`ali} saporodicama.

28483

28327

T R O G O D I [ W I P O M E N

Navr{avasesedamtu`nihdana otkakonisisanama

Uvek}utevoletiipamtiti.

TvojaCeca.

Vreme prolazi, ali tuga i bol zatobomostaju. S’ ponosom te spomiwem i ~uvamodzaborava. Hvala ti za sve trenutke provedenestobom. SuprugaRo`a.

28472

Povodom50godinamaturese}amo sena{ihpreminulih

Uveknawegamisle iradogasese}aju wegoveBiserka iVukica.

J E D N O G O D I [ W I P O M E N na{ojdragoj

ro|.Va{ali} 7.8.1938-8.5.2011. izBa~kogJarka

J E D N O G O D I [ W I P O M E N na{ojdragojmami,bakiiprabaki

DobriliZeqkovi}

Saqubavqu~uvamotvojplemenitiimiolikuna{im srcimaise}awu. Tvoji:suprugQubomir,sinDragomir,}erkaDragana, zetDrago iunuci Du{an,Milica iQubomir.

O`alo{}eni:sin Milo{, snajaZora, unuciGrujo iMarko. 28458

Dana, 17. 5. 2011. godine navr{avase9godinaodkadaje poginuo na{ voqeni sin, otac, suprug,brat,stricidever

PavleKuzmanovi} Uvek}e{bitiuna{imsrcima, voqeninezaboravqen. Tvojinajmiliji.

^uvamo te u na{im srcima i mislima. SinNenad,snahaGaga, unuke Nata{a,Desa, Lela iTamara.

Pomen}eseodr`ati15.5.2011. godine,ucrkvi,u^erevi}u.

28460

28451

28481

Pro{loje~etrdesettu`nihdanaodkakonisivi{esa nama.

obele`i}emo danas, 14. 5. 2011. godine, u 10.30 sati, na grobqu, uRumenki.

28466

AnkaPaj~in

P O M E N Danasjetu`nih40danaodkako na{aSla|anave~nospava.

Marije]osi}

ZvonimiraKova~a

28352

28476

29

DobriliZeqkovi}

Pro{lojesedamtu`nihdanaodkakonijevi{esanama na{asupruga,majka,bakaita{ta

DragutinMilei MiodragTijani}

S E ] A W E

J E D N O G O D I [ W I P O M E N

Tri godine od kako smo ostale bezna{egdragogtateisupruga

MilkaKosanovi} Hvalajojzasvuqubavidobrotu koju nam je pru`ala i oko sebe nasdecuokupqala. Nekapo~ivaumiru.

subota14.maj2011.

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N dragomsuprugu,ocu,dedi,zetui tastu

P E T O G O D I [ W I P O M E N

NikoliPaga~evi}u

\or|eSladek

razrednestare{ine i drugova

Svetolika Tanasijevi}a i

SlobodanaBursa}a Generacija1960/61, Gra|evinsketehni~ke{kole, Arhitektonskismer.

Sla|anaVoli}

Volitetetkatvoja Bula izNovogSada.

28157

1931-2006.

AnaPisarevi}

ro|.Ma{i} 1952-2011. izSubotice

obele`i}emo danas, 14. 5. 2011. godine,u11~asova,naGradskom grobqu.

Ve~notugujezatobomsuprugMirko. 28440

27810

P O M E N

U nedequ, 15. maja 2011. godine, u 11.45 ~asova dajemo godi{wipomen

MilanLali}

BogdanuJovanaKrajnovi}u

Pro{loje~etrdesetdanaodkakosioti{aonaputbez povratka. Tugujemo za tobom, volimo te, qubimo i neprekidno}e{nambitiumislimadoposledwegdana. Tvojaneute{nasuprugaOlga,deca iprijateqi.

Pro|e najtu`nija godina, a gr~ u na{im srcima jo{ uvektraje. Mnogo je dobrote, ~estitosti i qubavi oti{lo sa tobom.Mnogotugeiprazninejeostalo. Una{imsrcima`ive}e{nezaboravqenivoqen. SuprugaRadmila,}erkaJelena, unu~adQubica iKosta izetSlobodan.

28256

^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N voqenomtati

28463

[ E S T O M E S E ^ N I  D E S E T O G O D I [ W I P O M E N

VladislavuPutniku

VeqkoFemi}Ru`icaFemi}

obele`i}emo danas, 14. 5. 2011. godine, u 10.30 ~asova, nagrobqu,uKuli. Ponosan{tosamteimao,~uvamteusrcu.

SinAleksandar saporodicom.

Squbavquipo{tovawem, suprugaMira,}erkaNina saporodicom ibabaMatija.

28423

28439

Deset je tu`nih godina od kada nasjenapustiona{voqeni

P O M E N Desetgodinamislenatebe

NedeqkoNikoli} Nena-agronom

Dobrivoje P.Ron~evi}

1928-2001-2011.

1933-2001. Ve~notuguju:majkaSofija, sinPeko,}erkaRadmila, suprugaJelena,bratRadmilo isestre Ikonija,Nada iBuba saporodicama.

sapo{tovawemiponosom tvoji:suprugaQubica, sinovi\or|e iMiroslav, unukeMilica,Verica, Kristina,Miroslava iAleksandra,snajeVesna iMara izetMiroslav.

28415

28410

S E ] A W E nadrageroditeqe,prabakuipradeku

MelanijaManojlo 1986-2011.1949-2011.

1927-2010.1925-2001.

Mileusni}

Bolitugaostajuuna{imsrcima. Tugujuzavamazauvekva{inajmiliji.

TvojsinNikola.

K}eri isinovi saporodicama.

28320

28473

Pro{lo je mnogo godina od kada niste sa nama, ali u na{imsrcimaise}awimauvek}ete`iveti. ]erkaViktorijaRisti} ipraunukaMinaPopovi}. 28315


30

06.30 07.20 07.30 07.45 08.00 08.05 08.50 09.05 09.30 10.00

10.45 11.20 12.00 12.10 12.40 13.00

Кухињица Какопреживетиаутомобил ПричеизРусије Јутарњагимнастика Вести Најлепшебајкесвета: Снежанаиседампатуљака Хајдесамномуобданиште Зврк Маштаоница Свечаноотварање 78. Међународног пољопривредногсајма уН.Саду,пренос Путевинаде Музичкипрограм Вести Слободнатема Њушкање Агромозаик

Без упута Веб сајт www.ligadoktora.comје професионална мрежа затвореног типа,намењена искључиво докторима медицине.Мисија сајта је превазилажење различитих подела које постоје у струци... Гости: оснивач сајта,дипл. фармацеут из Београда Ивана Милошевић и др Андрија Шрек, педијатар из Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Уредница: Горјана Живанов (РТВ1,14.00) 13.30 14.00 15.00 15.10 16.20 17.00 17.20 18.00 18.10 19.05 19.30 20.05 22.00 22.30 23.30 00.00 01.30

Еко–ЈезероКраљевац Безупута Вести Петказање Полакопасигурно ТВДневник Црнобелисвет Тајнахране:Со ПЦТВ Рачуница ТВДневник Забавно-музичкипрограм Војвођанскидневник Дуелструна Пресент Ерупција,филм Црнобелисвет

06.30 07.30 08.00 09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.30 14.30

Изнашегсокака Доколица ТВБаштина Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(слов) Елизабетиндвор(слов) Вести(мађ) Имамједнужељу Фаца Свемирцисукривизасве, филм Натрагуприроде Бајкоквиз Кадкућанијетесна ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(мађ) Урбанаџунгла (мађ) ТИНИ2009.фестивал мађарскемузике1.део Џезконцерт КонцертВојвођанских симфоничара Б.Сметана„Влтава”

16.00 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 23.45

tv program

subota14.maj2011.

06.05 08.00 09.06 11.05 12.46 13.00 13.15 13.30 14.15 15.12 16.14 17.50 18.00

Хало, председниче (Панонија,20.30) 06.00 07.30 08.10 08.30 09.00 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.50 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање Глас Америке Бели лук и папричица Тојотин свет Моје дете Стари занати Травел Улови трофеј Без цензуре Простор Приче из књижаре Била једном једна недеља Лице с насловнице Војвођанске вести Здравље је лек Док.програм Војвођанске вести У потрази за послом Разговори о здрављу Војвођанске вести Хало, председниче Била једном једна недеља Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

18.30 18.58 19.30 20.04 21.00 00.15 00.30 02.04 02.20 03.08 03.39 04.30 04.55 05.23 05.49

Јутарњи програм Јутарњи дневник Жикина шареница Дизни на РТС Гастрономад Дневник Спортплус ВииМираАдањаПолак ТВлица...као сав нормалан свет Мојрођаксасела Пинк пантеровсин,филм БеоградскиЕвросонг Специјалнаемисија (ПесмаЕвровизије) Квадратуракруга Слагалица,квиз Дневник Мојрођаксасела Песма Евровизије 2011, финале,пренос Дневник Аутостопер,филм ТВпродаја Ви и Мира Адања Полак Лети,летипесмомојамила ТВлица...као сав нормалан свет Квадратуракруга Светриболова ТВпродаја Верскикалендар

Песма Евровизије 2011,финале За титулу најбоље песме Европе такмичи се 25 извођача, међу којима и наша Нина која ће песму „Чаробан” извести под редним бројем 24. Коментатор преноса финала је Душка ВучинићЛучић. (РТС1,21.00)

07.14 ТВлица...као сав нормалан свет 07.59 Делта стејт 2 08.23 Мале приче 08.27 Мобил фест 08.52 Софијин свет 09.20 ТркачЕБУдрама 09.41 Верски мозаик Србије 10.27 Клиника Вет 11.00 Профил и профит

Серија Азбукародитељства Ленија Евонаскодвас Серија СедамНСдана Одбојка Реканаде Неонсити Објектив Серија Неонсити Објектив Јованасуботом ИЦТплус Реканаде Објектив Личнагршка Славнипарови

10.45 11.15 12.00 12.30 13.00 13.45

Премијерлига,магазин ПравиНБА НајаваФАкупа НајаваПремијерлиге Специјал,студио Премијерлига:Блекбурн –Манчестерјунајтед ФАкуп,финале:Манчестер Сити –Стоук АТПМастерсРим1/2финале НБАакција Премијерлига: Сендерленд–Волвс Премијерлига: Блекпул–Болтон

16.00 18.00 22.00 22.30 00.30

08.00Дечији програм,09.00Играмо се,10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 14.30Дечији програм,15.00Филм,16.30Бибер,17.00Дечији програм,18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Контранапад, 20.00 АБС шоу, 21.00 Филм, 22.30 Бибер, 23.15 Филм, 00.15 Бибер,00.30Ноћни програм 05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета

05.30 06.45 08.00 09.15 10.50 11.50 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 23.10 01.30 02.30

Еленин дух-омнибус Кобра Домаћин Квиз:Желите ли да постанете милионер? Жене Домаћине,ожени се Радна акција Паклена кухиња Филм:Боље од бекства Желите ли да постанете милионер? Вести Ексклузив-најбоље Галилео Када лишће пада Филм:Утеривачправде Филм:Кинеске кутије Топ спид Филм:Кинеске кутије

11.00 11.35 13.30 14.00 16.00 16.30 18.30 19.00 20.00

Знањенапоклон Водичзародитеље Дораистражује Дечијифилм:Малидетектив употразизапринцезом ВестиБ92 Пријатељи Еукануба:Чудеснипси АТП1000Мастерс, Рим–полуфинале1 ВестиБ92 Филм:Кенедијеви ВестиБ92 Нашамалаклиника АТП1000Мастерс, Рим–полуфинале2 Филм:ТуђаАмерика ВестиБ92 Спортскипреглед Фешнселекшн Филм:Кућа

СветозарЦветковић

Глувибарут

Ноћмузеја Ускладусаприродоммедија, пратећипрограмизложбије специјална жива емисија која дочараваатмосферунајатрактивнијихдогађајауБеоградуи Србији. Током двочасовног програма видећемо и шта се догађа у Новом Саду, Вршцу, Зрењанину,Нишу,Ужицу,Крагујевцу, Јагодини, посетићемо измеђуосталихградоваиШабац, Врање, и наш најмлађи музејуПријепољу... (РТС2,23.05)

17.26 18.00 18.54 19.21 20.15 21.04 21.32 22.20 23.05 01.21 02.18

Нина

07.00 08.35 09.00 09.35

22.00 23.50 00.10 00.30 01.00

11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 14.00 14.35 14.58 15.59 16.55

09.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.50 17.00 17.10 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

dnevnik

Књига утисака Време одлуке Свет здравља 7РТСдана Грађанин Лети,лети песмо моја мила Добродошли у Европу Време телевизије Вратите ми младост ОПтварањеспортскогцентра уСтаројПазови (Кућафудбала),пренос Врелегуме Лео Мартин ДведеценијеРТССАТ Приђиближе Атлас света Свет спорта САТ Велика руска колекција Ноћмузеја,пренос Врелегуме Вратите ми младост

06.30Маратон 08.30Сваштарица 09.00Балканикау... 09.30Топшоп 10.00Инфо 10.02Уловитрофеј 10.30Филм:Шарлотинамрежа 12.00Вести 12.15Милица² 12.30Топшоп 13.00Инфо 13.02Фуснота 13.15Мајсторски 13.30Коферче 14.00Вести 14.30Спремисармудатецеосвет разуме 15.00Инфо 15.02 Шарено 16.00Вести 16.05Филм:Степеницезанебо 18.00Вести 18.30Офис 19.00Откопчано 20.00Филм:Господаривојсковођа 22.30ВечесаЏулсомХоландом 23.30Вести 23.45Милица² 00.00Серија.Тачкаусијања 00.30Филм.Зодијак 02.00Филм:Степеницезанебо

07.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.30 20.00 21.00 00.00 02.00 04.00

Добројутро Позовивеликогбрата Викендвизија Животутренду Голдмузичкимагазин Јавнатајна Великибрат Магазинин Националнидневник Великибрат ЗвездеГранда Филм:Исконскистрах Филм:Пљачкауметнина Филм:24.дан

Оливера Катарина

Магазин ин Тема данашње емисије је српска завист. Гости: Љубиша Тумбаковић, Оливера Катарина, Дара Бубамара, Нигор Водитељка: Сања Маринковић (Пинк,18.00)

Прича о једном српском селувисокоубосанскимпланинама чији су се становници,усредратногметежа,нашлинаударудвеидеологије, између четника и партизана. Представници те две идеологије су партизански комесарШпанацибившикраљевскиофицирРадекић. Улоге: Светозар Цветковић, Бранислав Лечић, Мустафа Надаревић, Мира Фурлан,ФабијанШоваговић Режија:Бато Ченгић (Хепи,16.00) 06.00 09.00 09.10 09.25 09.35 09.40 09.55 10.00 10.15 10.40 11.05 11.25 11.50 12.15 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.55 18.25 19.30 21.00 23.00 00.00 01.00 03.00 05.30

Јутарњипрограм Здраво,Кити Ноди Мегаминималс Здраво,Кити Телешоп Вести Анђелинабалерина Диноратник Југио Сабрининтајниживот Сирене Пресовање Острвосблагом,филм Телешоп Вести БеверлиХилс,90210 Ћирилица Телешоп Вести Глувибарут,филм Телемастер БеверлиХилс,90210 Изгубљенегодине Кинта,филм Лудакућа БеверлиХилс,90210 Изгубљенегодине Кинта,филм Лудакућа

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос, 18.00 Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Путвина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм: Парови,00.50Глас Америке

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota14.maj2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

12

31

VOJVO\ANSKA EKSPEDICIJA NA K2

Pi{e: Milivoj Erdeqan

КериВашингтон

07.55 Кинотека-циклускласичног вестерна:Великипут,филм 10.10 Кућниљубимци 10.44 РекеХрватске 11.15 Нормаланживот 12.00 Дневник 12.30 Ветеранимира 13.15 Призма 14.00 Духовниизазови 14.35 Екозона 14.58 Културнабаштина 15.14 Операбокс 15.45 Јеловнициизгубљеног времена 16.07 Евромагазин 16.50 Репортери 17.55 Источноафричкитектонски јарак,док.серија 18.47 Потрошачкикод 19.30 Дневник 20.11 УсусретЕвросонгу 21.00 Евросонг2011,пренос 00.42 Филмскимаратон:Наташа, филм 02.12 Филмскимаратон:Великипут, филм 04.27 Екозона 04-52 Репортери

Пљачкаш дечјеглица Тек што је изашао из затвораситникриминалацКалвин Симс придружује се глупавомбратуПерсијууновом науму. Упусте се у пљачку скупог дијаманта из драгуљарнице мафијаша Вокена. Полицијаимјезапетама,па Калвин убацује дијамант у торбицуједнедевојке... Улоге: Марлон Вајанс, Шон Вајанс, Кери Вашингтон,ЏонВитерспун,Трејси Морган,МолиШенон Режија: Кинен Ајвори Вајанс (НоваТВ,20.05) 07.45 08.00 08.20 08.45 09.00 09.25 09.50 12.45 16.15 17.00 17.10 17.30 19.15 20.05 21.50 01.10 02.50 04.20

ТимиТим Пепа Бакуган Чугингтон Бyблејдметалфјужн Винкс Најбољегодине ПричаоБич бојсима,филм Проверено Вести Проверено Луд,збуњен,нормалан Дневник Пљачкашдечјеглица,филм Самопуцај,филм Женаподуценом,филм ЕзоТВ,таротшоу Данлошесреће

08.00 Вердијевимстопама 09.00 Причаопољопривреди: Блато,знојитрактори 10.00 Патрик 11.00 Уморуватре 12.00 ГосподарСипана 13.00 Колонија 14.00 Великирежисери 15.30 БрижитБардо–француска икона 16.00 Духовнамузика 17.00 Причаосателитима 18.00 ЈеднаноћуТорину 19.30 Великебританскевојсковође 20.00 Библијскезагонетке 21.00 Викторијанскаапотека 22.00 НаивициХоливуда 23.00 НелсонМендела–Човек мира 00.00 Духовнамузика 01.00 Причаосателитима

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Жабаципринцеза ОстрвоКорњача ОзиБу–сезона Жабаципринцеза ОстрвоКорњача Магије,мистеријеичуда Уимеправде Змајевсин Бекства Мајке1 БекствоизШошенка НестанакГарсијеЛорке Врућегрешнице ПричаоМонели Мајке1

06.00 07.20 07.45 09.25 11.15 12.35 13.00 14.25 16.25 18.05

ЛоповисаХарварда Филмовиизвезде Свисмодобро СетисеТитана Трезор Васпитањезапочетнике Љубавучетрдесетој ЛадyГагаПресентс Причаоиграчкама3 ПерсиЏексонибогови Олимпа-Крадљивацмуње Адам Анђелиидемони Изанепријатељскихлинија3 ЏониМнемоник Људи Женеуневољи

20.05 21.40 23.55 01.25 03.00 04.25

06.20 11.20 12.20 13.20 15.10 17.00 19.00 20.00 21.00 23.10 01.00 03.00

Вокер,тексашкиренџер Свепозакону Дображена Филм:Пољубац Филм:Пољубацупоноћ Браћаисестре Дображена Свепозакону Филм:Морељубави Филм:Председниковчовек Медијум Пандуриновајлије

07.35 Драгонбал 08.30ЕксклузивТаблоид 09.00Училица,квиззадецу 09.50Породиниплан,филм 11.05 КоврџаваСу,филм 13.30Хрватскатражизвезду 16.05Полицајаципо,филм 17.55Звездеекстра:10вампира којеволимо 18.30РТЛДанас 19.05Моја3зида 20.00ЏејмсБонд007:Зрноутехе, филм 22.00БигБрадер 23.00 Колатерал,филм 01.00Џошуа,филм 03.00 Астрошоу 04.00РТЛДанас 04.35Бигбрадер

Колатерал Таксиста Макс планира једногаданадапокренекомпанију за изнајмљивање лимузина, а до тада ће возити друге и зарађивати. Вече му започнеобећавајућекадаповезевладинуадвокатицуЕни којојсесвидињеговареторикапамуоставиподсетницу... Улоге: Том Круз, Џејми Фокс, Џада Пинкет Смит, Марк Руфало, Питер Берг, БрусМекгил Режија:МајклМан (РТЛ,23.00) ТијанаКондић

Наташа УБеограду,увремеМилошевићевог пада, седамнаестогодишња Наташа на рубу је очаја: њен отац, полицијски инспектор, убијен је под нејасним околностима. Због тога она запушта школу, у свађи је с мајком, а желећи дасазнаистинупосвакуцену, почиње упадати у друштвокриминалцаКизе... Улоге: Тијана Кондић, Никола Ђуричко, Аниц а Добра, Давор Јањић, ДраганБјелогрлић,НедаАрнерић,БорисМиливојевић Режија: Љубиша Самарџић (ХРТ1,00.42)

07.53 08.40 09.05 10.02 12.00 14.23 15.00 17.55 19.12 19.30 20.05 22.04 22.50 23.39 01.19 01.50 02.24

Беглукавоглисца ВремејезаДизнија Ниданине Малениловцинаблаго, филмзадецу Блајбург,преносмисе КСаутомагазин Тенис:ЗагребОпен,пренос Ватерполо,ПХ-пренос2. утакмицефинала Цртанифилм Јамирокуспецијал ХНЛ:Загреб-Хајдук,пренос Заштитницасведока ХНЛ-емисија Времејезаџез КСаутомагазин 4зида Ноћнимузичкипрограм

06.40 Ноћајкула 11.00 Балто2-Употразиза вуковима 13.00 Мистерије 15.00 ДесетИндијанаца 17.10 Малиневаљалци 19.10 ПринцВалијант 21.00 ДобридухКаспер 23.10 Прашина 01.10 Ноћживихмртваца

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Чист и трезан И каубојке плачу Крива огледала Милагро Маyбе Бабy Авантуре Рокија и Булвинкла Експлозивна мисија Дони Дарко У акцији Чист и трезан Лезбијке ухваћене на делу Позив за девојке

ЏадаПинкетСмит

07.15 08.10 09.05 10.00

19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

Преживљавањеудвоје Ловнасабљарке Потрагазаприроднимгасом ЧудаАзијекојајечовек направио Десетнајбољих Моћнибродови БорнаколабраћеХау Аутомобили Аутапомери Опакемашине Какосеправи? Какоторади? Десетнајбољих ЧудаАзијекојајечовек направио Моћнибродови Аутапомери Трговциаутомобилима Далијетомогуће? Мајсторизапиво Ловнасабљарке

08.30 09.00 10.00 11.30 12.00 13.45 14.45 15.30 17.30 18.45 20.00 21.00 23.00 00.00

Стонитенис Рели Стонитенис Тенис Тенис Сви спортови Бициклизам Бициклизам Стонитенис Тенис Рели Борилачки спорт Бициклизам Тенис

10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15

Очевисесмрзавају, синовитрошепаре

Д

олина Скардуа је на пријатних 2.290 метара соки зидови који су опасали дворишта кућа нас висине и има, бар лети, благу климу, без не- спречавају. сносних врућина карактеристичних за већи Одлазимо у музеј који су Италијани изградили подео Пакистана. Зими су снежне падавине обилне, на водом 50 година првог успона на К-2. Озидали су велику радост деце, ускраћене за већину радости ко- метар парапета од цигала, а затим га покрили шаторје њихови вршњаци у срећнијим и богатијим земља- ским платном. Ова пластична скаламерија, мало је ма имају у изобиљу. Температура се спушта до –30. завучена, па је посети само онај ко залута. Могли би Скардуци се труде да од учмалог града у провинци- домаћини повремено бар обрисати прашину с експоји, који сви заобилазе, направе туристички атрактив- ната. ну дестинацију, чврсту везу садашњости и прошлоЖелећи да једним погледом обухватимо град, пести. њемо се на тврђаву, коју је у 17. веку изградио Али Смештамо се у већ проверени хотел „Конкордија„. Улазна врата су излепљене налепницама експедиција које су овде навраћале. Ту је и наша од лане. Кад је подигнут, као један је од првих у граду, спадао је у лепе и монументалне грађевине. Власник нас на капији дочекује соком од цеђеног манга. Тиме нас је купио за цео живот, после нам узео све паре, али на фин и симпатичан начин. Храна је веома добра. Овога пута припремали су нам искључиво пилеће месо уз разноврсне салате и укусне умаке од поврћа. Сецкају га у специјалне облике и воде строго рачуна о комбинацији боја. О луксузу ни говора, али се води рачуна о потребама урбаног госта. Све собе имају купатила Саобраћајац у недођији Каракорума и веома су чисте. У магацину агенције која нам даје логистичку по- Шер кан, краљ који је успео да мала краљевства уједршку преузели смо опрему за пењање спаковану у дини у Балтистан. Градитељи су у највећој могућој 16 буради и остављену пре годину дана, током на- мери користили огромне стене као делове зидина. шег похода на Гашербрум 1 и 2. Срећом, мало нам Кидисали су многи с намером да пљачкају, робе и опреме недостаје јер се не може купити у целом Па- униште, али их је у томе често заустављала висина кистану, осим половне што су је оставиле друге екс- зидина. Што је зло више притискало, утолико се слапедиције. У радњи нашег висинског носача Хасана ва неосвојивости тврђаве више уздизала. затичемо његовог сина. Но, и овде све чешће, док се Након набавке онога што нам је недостајало, сели отац смрзава у дућану, син студира у Карачију или смо у џипове и опростили се с цивилизацијом за нанеком другом граду, трошећи тешко зарађени новац. редних педесетак дана. Вожња до места Асколе подСин остане у граду, стари умру, сећа на виртуелни ход кроз вреа с њима и њихови послови. ме. Све је у стилу прохујалог Упро д ав н и ц а м ане м а Одушевљени смо егзотиком доба. Нераван и кривудав друм ценовника,анаравнони долине, али више волимо сокаке је само првих 30 км асфалтифискалнекасе. Свесе с много гужве. Најживље је сваран. Кашљуцамо од прашине како у старом базару. Улице су која се лепи за грло, трљамо рачунадигитроном уске, а поплочане само оне блиочи пуне ситног песка. Што илиолов к ом,аце н е же главној. Пролазници су смисмо даље одмицали у планину, варирајузависноод рени и мирољубиви, нико ником све смо мање имали дилему да процењенесолвентности не смета. Погледи млађих су су наши шофери највећи хероји дискретнији и благонаклонији, тог дана. Пут је углавном толимуштерије.Затојебоље али старији некад гледају строго ко узан да се два возила тешко бититуристаизСрбије и испитивачки. Кад бисмо замогу мимоићи. А кад се то моне г оиз Аме р и к е стали у хладу, свако ко би прора, најпре се два шофера дуго шао започињао би разговор. У препиру који ће ићи у рикверц, томе заиста може да прође цео дан јер би свако да затим навођење једног возача да стане два милименам се нађе при руци. После неколико дана проведе- тра тик уз провалију, а кад се све срећно заврши, них у Скардуу, мештани нас поздрављају као старе стисак руке. знанце. Стижемо у забит, скрајнуту од свих путева – село У продавницама нема ценовника, фискална каса – Асколе. У њему око 80 породица. Становнике пошта је то? Углавном се свуда рачуна дигитроном или сматрамо с нескривеним одушевљењем, делују као оловком. Цене варирају зависно од процењене сол- да су из каменог доба. Меримо терет, ништа мање вентности муштерије. Зато је боље бити туриста из него 3,5 тоне. Свако буре мора да тежи 25 килограСрбије него из Америке. Да бисмо губили што мање ма. Потребно нам је 125 носача да бисмо пренели времена на релацији хотел – центар града, возимо се опрему до базног кампа Броуд пика. Наш сердар Бег таксијем. Тарифа је углавном одокативна. Аутомо- их брзо окупља и дели терет. Миран је човек и без били су стари, у фази распадања. Често морамо да галаме све регулише. Ми носимо само наочаре за држимо врата кола, да се не би отварала, а чим иза- сунце, качкет, у ранцу дуге панталоне, памучне мађемо, возач их везује канапом. јице с кратким и дугим рукавима и који литар воде. Кад неко руши кућу, остави сав шут на улици, као Све остало носе носачи. У овом гротлу леда и камеи сав други отпад. Градом се слива вода из силних на сунце представља праву замку. Не осећа се коликанализационих цеви које су само избачене из кућа ком снагом греје јер облаци, путујући великом брзина улицу. Покушавамо у пролазу да бацимо поглед у ном, дају варљив осећај хлада, а ветар који стално унутрашњост кућа и видимо како живи обичан, си- дува отклања врелину. Тек увече осећамо последице ромашан свет који ту обитава генерацијама, али ви- несмотреног излагања сунцу.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

monitor

subota14.maj2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Суботајекаостворенадатрошитеновациуживатеудобројзабави. Пословностеактивнипанебибило чудо ако и данас будете радили, онакопоинерцији.Побољшањеодносаспретпостављенима.

BIK 20.4-20.5.

Мај је најлепши месец у години, вашмесец,пагаосмислитеиобојитесвојимбојама.Свакодневнеобавезе вас могу преокупирати па да нинеприметитеколикоСунцаима свудаоковас.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

14. maj 2011.

Расположени сте, и бирате друштво само оних који вам пријају. Љубавним причама и причицама никадкраја.Такоћепротећииовај викенд, у веселој атмосфери и с безбројтемеидилема.

МесецјеуваздушномзнакуВаге, што упућује на друштвене скупове, клубове и разна културолошка места. Посетите актуелне изложбе, књижевневечериилисамиорганизујтепријатељеутомсмислу.

СунцеузнакустабилногБикадржи вас са све четири на земљи. Ипак,кретивнистеисклониуметности, љубави и романтици, хедонизму било које врсте. Купујете лепе ствари,угађатесебиидрагојособи.

Омиљени сте у свом окружењу, било да то примећујете или не. Овогвикендабисте семоглипосветити свомхобијуисвемуономешто желитеиволите,анистестиглитокомраднихдана.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Одмераватеивагатеодносе,водећи рачуна о томе колико улажете, а колико ћете добити. То је паметан приступ,алипартнербивишеволео онајемотивни,нерационалниоднос. Растеретитесесувишнихобавеза.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Дипломатијавамјеувекбилајача страна. Изгледа да сте на то заборавили у последње време па вас драгаособанеразуменаправиначин. Љубавни однос је под притискомстрасти.

Иматеповољнеприликеимогућности да учврстите или изградите љубавнувезу,заснованунаповерењу и искрености. Некоме је веома стало до вас, али ви као да сте се зазидалиусвојутврђаву.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Ваш Марс је умарширао у знак Бикаиангажоваоваснаматеријалномнивоу.Практичнисте,захтевни у односу на партнера, што може узроковати одређене проблеме у љубавиивези.

Данилете,попутветра,паимате утисакдаништабитнонепостижете.Исамизнатедатобашинијетако.Будитеуконтактусасобомибудитезадовољнионимштоседешава.Некоћевасразочарати.

Пословна атмосфера је интезивна, уколико радите. Уколико не, имате могућности да пружите себи ивољенојособисвеоноштовисоко цените и волите. Излазак и проводизискујудодатнетрошкове.

TRI^-TRA^

Том и Кејт чекају бебу V REMENSKA

PROGNOZA

ТоПло

Vojvodina Novi Sad

25

Subotica

24

Sombor

25

Kikinda

25

Vrbas

24

B. Palanka

25

Zrewanin

24

S. Mitrovica 26 Ruma

26

Pan~evo

25

Vr{ac

24

Srbija Beograd

26

Kragujevac

27

K. Mitrovica 26 Ni{

Амерички магазин „ОК” пише да ће„најпознатијаћерканасвету”Сури Круз ускородобитибратаилисестру.Петгодинанаконрођењаћерке Сури, Том Круз и Кејт Холмс (32) поновоћепостатиродитељи. Иакосепортпаролиглумацанису оглашавалидапотврдеилидемантујувестопринови,магазин„ОК”пишедајеглумицаКејтиХолмсрадоснувествећподелиласапородицом ипријатељима. Иначе, вест о трудноћи је велико изненађењебудућидасепоследњих неколико месеци писало о могућем разводуТомаиКејт.

27

Evropa

и Сунчано

Madrid

НОВИСАД: Tоплоипретежносунчановреме.ВетарслабпроRim менљив. Притисак изнад нормале. Минимална температура 9, а максимална25степени. London ВОЈВОДИНА: Топло и претежно сунчано време. Ветар слаб Cirih променљив.Притисакизнаднормале.Јутарњатемператураод7 до10,амаксималнаод24до26степениЦелзијуса. Berlin СРБИЈА: Топло и претежно сунчано време. Ветар слаб проBe~ менљив.Притисакизнаднормале.Јутарњатемпература6,амаксималнаод24до27степенинајугуСрбије. Var{ava Прогноза за Србију у наредним данима:УнедељујоштоплиKijev јесамаксималнимтемпературамаод26до30степенинајугуСрбије.Каснијепоподнеиувечекишаипљусковинасеверуземље. Moskva Упонедељаккишаузпадтемпературенасеверуизападу,докће Oslo најугуидаљебититоплоузпљусковепоподне.Уутораксвежијеузповременукишу. St. Peterburg

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Биом етеоролошкеприликеизнаднашегподручјабићерелативноповољне,алисесвимосетљивимособамасаветује да избегавају веће физичке напоре у најтоплијем делу дана. Кардио и цереброваскуларним болесницима се посебнопрепоручуједапослушајусаветелекара.

26 23 16 21 11 21 10

VIC DANA КажеСосаЛали: -Лало,алајеноћасгрмело! НатоћеЛала: -Сосо,дететибожје,ташто менисипробудила,пајел’ знашданемогудаспавам кадгрми?

19 10 14 16

Atina

26

Pariz

18

Minhen

20

Budimpe{ta

23

Stokholm

16

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

26 (-9)

Slankamen

204 (-1)

Ja{a Tomi}

Apatin

82 (-9)

Zemun

278 (8)

Bogojevo

83 (-3)

Pan~evo

304 (6)

Smederevo

484 (8)

Ba~. Palanka 110 (-4) Novi Sad

130 (-2)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

212 (-9)

S. Mitrovica

158 (9)

Tendencija stagnacije

Senta

264 (-5)

Beograd

229 (5)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

314 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

204 (-3)

NERA

Hetin

112 (0)

TISA

76 (8)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

Kusi}

60 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 14.maj 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you