Page 1

U NOVOM SADU

NA DUNAVU KOD NOVOG SADA

c m y

Radijatori topli od ~etvrtka

„@e`eq” kre}e na prole}e str. 5

str. 7

NOVI SAD *

UTORAK 13. OKTOBAR 2009. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXVII BROJ 22510 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

JO[ TRAJE ZAMENA STARIH AUTOMOBILA ZA NOVE

Kr{evi za „punto” i dogodine str. 4

I N T E R V J U : GORAN KAURI], V. D. PREDSEDNIKA POKRAJINSKOG ODBORA G17 PLUS

Politika 3 Ustavni zakon spasava Srbiju

Tre}e doba 6 Nema porodi~ne penzije bez dokaza

Novi Sad 7 Svoj deci grad na dlanu 8 Proklizao Novi Sad 9 Novosa|ane kose sr~ani i mo`dani udari

Vojvodina 11 Vratiti ruski u {kole

Crna 12 Mnogo „slu~ajnosti” u malom oglasu 13 S apsolventskom „titulom” mnogi i osedeli 14 Herta, ko...?

- Saradwa DS-a i G17 plus treba da bude podignuta na vi{i nivo. U narednom periodu razgovara}u s predstavnicima DS-a i nastoja}u da re{im neke nepoznanice. Smatram da G17 plus u okviru koalicije treba da ima ve}i prostor. Verovatno je nedostatak kvalitetnije komunikacije doveo do toga da u ovom trenutku nismo zadovoqni svojom pozicijom u funkcionisawu pokrajinskog dela na{e koalicije – ka`e Kauri}.

str. 3

BITKA OKO POSKUPQEWA ELEKTRI^NE ENERGIJE

Dru{tvo

Kultura

O~ekujemo vi{e prostora u koaliciji

Struja gasi ku}ni buyet?

str. 4

DANAS I SUTRA NA MOSTU KOD BE[KE

Foto: N. Stojanovi}

NASLOVI

OTVOREN „TESLA FEST 2009.”: Me|unarodni festival inovacija, znawa i stvarala{tva „Tesla fest 2009.” otvoren je ju~e na Spensu. Prema re~ima direktora festivala An|elka Glava{evi}a, predstavqeno je stotinak eksponata, a izla`e vi{e od 100 individualnih pronalaza~a, mladih talenata, studenata, preduzetnika, {kola, fakulteta, instituta i preduze}a iz zemqe i inostranstva. On ka`e da je izlaga~a, zbog krize, mawe nego ranije, ali dodaje da, po kvalitetu izlo`enih eksponata, ovogodi{we izdawe tradicionalne manifestacije inovacija prema{uje dosada{wa. E. D.

REZULTATI ISPUWEWA NPI PREDSTAVQENI U VLADI SRBIJE

Bez saobra}aja po sat i po str. 4 SPORT

U petak ocena za beli {engen

str. 2

PORODI^NA TRAGEDIJA U BE^EJU

Zapalio ku}u }erki i zetu, pa se obesio

str. 12

str. 15 – 23

„ NAJBOQI FUDBALERI SRBIJE OTPUTOVALI U LITVANIJU

Zahla|ewe s ki{om

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA „ VO[IN NOVI TRENER BRANKO BABI] NE DAJE LAKA OBE]AWA

Najvi{a temperatura 9°S


POLITIKA

utorak13.oktobar2009.

VESTI Bilt nezvani~no Ministar spoqnih poslova [vedske, koja predsedava EU, Karl Bilt boravio je u subotu u nezvani~noj poseti Beogradu, gde se sastao s predsednikom Srbije Borisom Tadi}em i {efom diplomatije Vukom Jeremi}em, potvr|eno je Beti u {vedskom MSP-u. Portparolka {efa {vedske diplomatije Irena Busik rekla je da se Bilt u subotu sastao s Tadi}em i Jeremi}em, uz napomenu da ne mo`e vi{e da ka`e o tim razgovorima, po{to je re~ o nezvani~noj poseti. Bilt je, ina~e, objavio na svom Internet-blogu da je u subotu posetio Beograd i da je s Tadi}em i Jeremi}em razgovarao o prevazila`ewu prepreka u evropskim integracijama na Balkanu, dok je sarajevski „Dnevni avaz” naveo da je situacija u BiH bila kqu~na tema tih razgovora.

Ta~i zadovoqan, EK nije Kosovski premijer Ha{im Ta~i izjavio je da je zadovoqan ocenama iznetim u godi{wem izve{taju Evropske komisije. „Prvi put se podr`ava jasna evropska perspektiva Republike Kosova“, dodao je Ta~i, uz napomenu da je to „postignuto kao rezultat dobrog vladawa Vlade Kosova i efikasnog sprovo|ewa zakona i beskompromisne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“. Kosovski premijer je, naravno, izbegao da prizna kako je u tom istom izve{taju EK prakti~no uporedio wegovu vladavinu s onom Slobodana Milo{evi}a. Naime, EK je kao veoma zabriwavaju}e ocenila me{awe vlade u imenovawa na visoke funkcije koje nisu u wenoj nadle`nosti, {to se posebno odnosi na oblast pravosu|a i imenovawa sudija i tu`ilaca. A naro~ito o{tro Komisija je kritikovala izostanak pomaka u istragama za krivi~na dela po~iwena u martu 2004. godine. U izve{taju se tako|e konstatuje i da se prethodnu godinu samo 850 osoba vratilo na Kosovo, uz napomenu da je oko 200.000 qudi s Kosova u Srbiji, dok ih je 16.000 u Crnoj Gori.

PREDSEDNIK BORIS TADI] JU^E U BUDIMPE[TI RAZGOVARAO S MA\ARSKIM KOLEGOM LASLOM [OQOMOM

Srbija u Evropskoj uniji interes je celog regiona Predsednik Srbije Boris Tadi} i wegov ma|arski kolega Laslo [oqom saglasili su se ju~e u Budimpe{ti da je ulazak Srbije u Evropsku uniju preduslov stabilnog ekonomskog razvoja regiona i trajnog re{avawa pitawa nacionalnih mawina. Dvojica predsednika ocenila su da se samo integracijom ~itavog Zapadnog Balkana u EU mogu garantovati stabilnost regiona, ekonomski razvoj i perspektiva za opstanak i o~uvawe identiteta mawinskih nacionalnih zajednica. [oqom je konstatovao da postoji obostrana `eqa da se Srbija {to pre integri{e u EU, jer je, po wegovim re~ima, to elementarni interes celog regiona. „Osim {to je Ma|arska spremna da svoja iskustva u procesu integracija prenese Srbiji, tako|e }e maksimalno podr`ati viznu liberalizaciju kako bi dr`avqani Srbije od 1. januara mogli putovati bez viza u EU“, rekao je [oqom. On je ~estitao srpskom parlamentu na nedavnom usvajawu Zakona o nacionalnim savetima. „Ovaj zakon, koji je dostojan najboqih takvih zakona iz zemaqa EU, pru`i}e ma|arskoj mawini u Vojvodini priliku za razvoj i u~ini}e obrazovni sistem efikasnim“, ocenio je [oqom. Tadi} je, pak, ukazao na to da je integracija Srbije u EU jedini na~in da se osigura daqa stabilnost na Zapadnom Balkanu, {to bi moglo biti osnova i za privredni razvoj. Kada je re~ o nacionalim mawinama, predsednik Srbije je istakao da Srbija danas primewuje tako visoke standarde da im je te{ko na}i pandan i u samoj EU. „Srbija }e za sve nacionalne mawine stvarati najboqe mogu}e uslove za prosperitet i o~uvawe identiteta, ali }e isti zahtev upu}ivati svim dr`avama u regionu gde `ivi srpski narod“, rekao je Tadi}.

Novi srpski Kulturni centar Tadi} i [oqom su ju~e otvorili prostorije novog Kulturnog centra Samouprave Srba u Ma|arskoj. Tadi} je, obra}aju}i se u~esnicima sve~anosti, rekao da Srbi koji `ive u dr`avama ~lanicama EU na najboqi na~in predstavqaju u Evropi srpski nacionalni i kulturni identitet. „Ideju EU ja vidim kao veliki mirovni projekat, mo`da najve}i u istoriji sveta, koji je prirodno nastavqen u jedan ekonomski projekat. U osnovi obe ideje stoji namera da se za{titi identitet naroda koji `ive u EU, a ne da se taj identitet relativizuje“, kazao je Tadi}.

Ubrzanim tempom za Hrvatskom „Postavqawem prepreka integraciji Srbije, kao centralne dr`ave na Zapadnom Balkanu, usporava se i ulazak ostalih dr`ava regiona u Uniju i pove}ava opasnost od destabilizacije tog podru~ja. Nadam se da }e posle irskog referenduma Unija biti u stawu da nastavi proces pro{irewa. Time bi Hrvatska mogla dospeti na ubrzanu traku, a smatram da }e je, ukoliko brzo u|e u EU, slediti jedna po jedna i druge dr`ave Zapadnog Balkana“, rekao je Tadi} za list „Nepsabad{ag“ uo~i zvani~ne posete Budimpe{ti.

BAN KI-MUN U INTERVJUU VAC-u PODR@AO PRO[IREWE SAVETA BEZBEDNOSTI

I EU dobija stolicu u SB-u? Budu}a vlada Nema~ke najavila je kampawu u svetskoj organizaciji ~iji bi ciq bio da Evropska unija dobije stalno mesto u Savetu bezbednosti. O tome su se saglasili konzervativci kancelarke Angele Merkel i liberali najverovatnijeg budu}eg {efa diplomatije Gvida Vestervelea, koji u Berlinu pregovaraju o koalicionoj vladi. Podsetimo, dosada{wi konzervativno-socijaldemokratski kabinet je protekle ~etiri godine nastojao da obezbedi boqi status Nema~ke u Sa-

odra`ava realnost 21. veka. Time je prakti~no podr`ao zalagawe vi{e azijskih, ju`noameri~kih i afri~kih dr`ava, koje uporno upozoravaju na to da je struktura SB-a danas „nepravedna, neprikladna i neodr`iva”. U intervjuu za medijsku korporaciju VAC Ban Ki-mun je ponovio ocenu da su se me|unarodnoj zajednici desile ogromne promene: – Iz tog razloga, i Savet bezbednosti tako|e treba da se promeni: treba da bude transparentniji, demokratskiji i primerni-

Unmik ostaje na Kosovu To u kojoj je meri institucija Saveta bezbednosti zna~ajna, ne samo na globalnom planu ve} i za svaku zemqu pojedina~no, pa tako i za Srbiju, ne treba posebno nagla{avati. Uostalom, Ban Ki-mun je u istom intervjuu VAC-u izjavio da }e Misija Ujediwenih nacija ostati na Kosovu i Metohiji upravo shodno odluci Saveta bezbednosti, a u skladu s Rezolucijom 1244 SB-a. „U koordinaciji s EU, doprinos UN je veliki. Unmik i posle smawewa Misije nastavqa tesno da sara|uje sa svim stranama. I nema utvr|enog roka za povla~ewe Misije. Jer, Unmik ima mandat Saveta bezbednosti”, poru~io je Ban Ki-mun. vetu bezbednosti, predlo`iv{i ~ak privremeno pro{irewe tog tela, u kojem bi bi onda svog predstavnika imao i zvani~ni Berlin. Me|utim, Vesterveleovi liberali su skloniji jedinstvenom evropskom mestu u Savetu bezbednosti, pa }e, sve su prilike, upravo to biti i zvani~na politika vlade Angele Merkel u novom mandatu. U svakom slu~aju, jo{ kada je svojevremeno stupao na funkciju generalnog sekretara Ujediwenih nacija, Ban Ki-mun je najavqivao da }e mu prvi zadatak biti upravo reformisawe UN, a pre svega strukture Saveta bezbednosti, koja datira jo{ s kraja Drugog svetskog rata, jer vi{e ne

DNEVNIK

c m y

2

ji. S tim u vezi, postoji gotovo jednoglasan stav da bi SB trebalo i da se pro{iri. To je ohrabruju}i konsenzus. Tako je, posle 15 godina debate, Generalna skup{tina donela prili~no zna~ajnu odluku da ubrza taj proces. I nadam se da }emo uskoro na}i re{ewe – rekao je Ban Ki-um za VAC. Na pitawe da li ve} postoje neki obrisi mogu}eg re{ewa, odnosno u kojem bi smeru i{lo pro{irewe SB-a, generalni sekretar UN je diplomatski odgovorio da su Nema~ka, Indija, Brazil i Japan „zna~ajni ~lanovi koji mogu da daju jak doprinos miru, stabilnosti i razvoju ~itavog sveta”.

– U isto vreme, i mnoge druge zemqe `ele da budu predstavqane u SB na po{ten i primeren na~in. Kao generalni sekretar, prati}u ovaj veoma ubrzani proces reforme Saveta bezbednosti i trudi}u se da ga olak{am – poru~io je Ban Ki-mun, istovremeno izbegavaju}i da oceni nedavni predlog ministarke spoqnih poslova Bugarske Rumijane Jeleve da bi zemqama Isto~ne Evrope trebalo garantovati nestalno mesto u budu}em pro{irenom Savetu bezbednosti. – Nisam u mogu}nosti da komentari{em bilo koju pojedina~nu ideju, jer ima toliko grupa i pojedinaca koji se zala`u za isto toliko razli~itih opcija. Dakle, ostavimo zemqama ~lanicama da na|u „zajedni~ku ta~ku”. Ina~e, po re~ima predsednika Foruma za me|unarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Milana Simurdi}a, ideja o pro{irewu Saveta bezbednosti, koje bi na odgovaraju}i na~in odrazilo promene na globalnom planu, prisutna je u svetskoj organizaciji prakti~no od ujediwewa Nema~ke. – Ako sada ta ista Nema~ka bude nosilac ideje o stalnoj stolici u Savetu bezbednosti za Evropsku uniju, to samo mo`e zna~iti da }e ova tema zauzeti zna~ajno mesto u evropskoj agendi u vremenu koji sledi. Tim pre {to se mo`e o~ekivati da }e EU potpuno druga~ije formulisati i koncipirati svoju spoqnu politiku kada Lisabonski sporazum stupi na snagu. U svakom slu~aju, u ovom trenutku za Srbiju pro{irewe Saveta bezbednosti ne bi mnogo zna~ilo u tom pravcu, ali jednom kada postanemo ~lanica EU, to bi svakako bio veoma zna~ajan dobitak za nas – ocenio je Simurdi} za „Dnevnik”. E. D.

Tadi} i [oqom su podr`ali inicijativu da akademije nauka dveju zemaqa osnuju nezavisnu ekspertsku komisiju koja bi ispitala sporna pitawa ma|arsko-srpskih odnosa tokom i neposredno po zavr{etku Drugog svetskog rata. „Zadatak te komisije je da utvrdi ~iweni~no stawe iz ~itavog Drugog svetskog rata, jer je u interesu Srbije i Ma|arske ukupno pomirewe dva naroda i da se sva sporna mesta u na{oj istoriji stave ad akta, ne da bi se zaboravili zlo~ini ve} da bi se utvrdila istina“, rekao je Tadi}. Zna~ajno mesto u razgovorima dvojice predsednika zauzela su ekonomska pitawa, posebno saradwa u oblasti saobra}aja i energetike, a konkretan povod je bilo ju~era{we potpisivawe sporazuma dveju vlada o me|unarodnom kombinovanom transportu robe i logisti~koj usluzi i Memoranduma o razvoju `elezni~kih koridora. Sporazume su potpisali ministar infrastrukture Srbije Milutin Mrkowi} i wegov ma|arski kolega Peter Honig. U tom kontekstu, predsednik [oqom je najavio da }e pitawe iskori{}avawa ekonomskih i saobra}ajnih potencijala Dunava, odnosno Koridora 7, biti u samom sredi{tu ma|arskog predsedavawa EU tokom 2011. godine. S druge strane, Tadi} je najavio da Srbija u narednih pet godina namerava da izgradi najmawe tri mosta preko Dunava. „Time doprinosimo ne samo na{oj ekonomiji ve} je re~ i o

evropskom interesu“, kazao je predsednik Srbije. Tadi} je potvrdio i da se ma|arska strana obavezala da ne}e spre~avati dotok gasa u Srbiju iz svojih komercijalnih skladi{ta u slu~aju da i predstoje}e zime bude prekida dopremawa ovog energenta iz Rusije. „Saglasili smo se da {to pre treba i}i u izgradwu novih gasnih koridora i diversifikaciju snabdevawa gasom iz nalazi{ta na prostoru Kavkaza“, rekao je Tadi}, dok je

Tadi} i [oqom su podr`ali inicijativu da akademije nauka dveju zemaqa osnuju nezavisnu ekspertsku komisiju, koja bi ispitala sporna pitawa ma|arsko-srpskih odnosa u periodu tokom i neposredno po zavr{etku Drugog svetskog rata predsednik [oqom naveo da je u tom kontekstu tokom razgovora Srbija iskazala zainteresovanost za pristupawe gasovodu „Nabuko”. Ina~e, razgovorom s ma|arskim predsednikom Tadi} je zapo~eo dvodnevnu zvani~nu posetu na{em severnom susedu, tokom koje se ju~e susreo i s premijerom Gordonom Bajnaijem, a razgovara}e i s predsednikom parlamenta Belom Katonom. On }e u Budimpe{ti otvoriti i sastanak Srpsko-ma|arskog poslovnog saveta. U srpskoj dr`avnoj delegaciji u Ma|arskoj su i ministri Vuk Jeremi}, Milutin Mrkowi}, Slobodan Milosavqevi} i Svetozar ^ipli}, kao i predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine Bojan Pajti}.

REZULTATI ISPUWEWA NPI-ja JU^E PREDSTAVQENI U VLADI SRBIJE

U petak ocena za beli {engen – Nacionalni program za integraciju Srbije u EU (NPI) ispuwen je 96 odsto od jula do septembra, ~ime je u celini stepen ispuwenosti NPI-ja 81 odsto, a decembra 2008. je bio svega 29 procenata – izjavio je ju~e vicepremijer Srbije za evropske integracije Bo`idar \eli}. On je na konferenciji za novinare istakao da je usvajawem NPI-ja Vlada poslala jasnu poruku i evropskim partnerima i gra|anima da ima plan kako da se dr`ava uskladi s pravnim tekovinama EU do 2012. godine. \eli} je pri tome istakao i ulogu Skup{tine Srbije, koja je s Vladom efikasno prionula ovom poslu, ukazuju}i na to da }e i predstoje}i kvartal u zakonodavnoj aktivnosti biti zna~ajan, naro~ito za ministarstva finansija, poqoprivrede, za{tite ~ovekove sredine. On je, me|utim, zakqu~io i da usvajawem zakona po evropskom modelu ne prestaje zakonodavna aktivnost jer }e proces prilago-

|avawa te}i i nakon 2012. godine, kada o~ekuje da Srbija bude spremna za ulazak u EU. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delevi} rekla je da je iza Srbije perod zakonodavne stagnacije i da je impuls efikasnijem radu dao nov Poslovnik Skup{tine Srbije. Ona je ukazala na to da, nakon kvantitavnog, sada sledi period kada }e se obra}ati pa`wa na to kako se evropski zakoni usvajaju i kako se sprovode.

Da~i}: Ispunili smo kriterijume Zamenik premijera i ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} izrazio je uverewe da }e izve{taj ekspertske misije, koja je ju~e po~ela posledwu proveru ispuwenosti kriterijuma Evropske komisije za viznu liberalizaciju, biti pozitivan. Ciq te misije je, naime, provera ispuwenosti preostalih kriterijuma iz „mape puta“ za viznu liberalizaciju, a tu }e zna~ajno biti nekoliko oblasti i wima }e biti posve}ena posebna pa`wa, poput bezbednosti dokumenata, odnosno celovitosti i bezbednosti procedura za izdavawe novih biometrijskih paso{a. Po Da~i}evim re~ima, bi}e proveren i na~in realizacije policijskog protokola o policijskoj saradwi Ministarstva unutra{wih poslova i Euleksa u ciqu razmene informacija o svim oblicima kriminala, a jedna od oblasti interesovawa bi}e i kontrola i nadzor administrativne linije prema Kosovu i Metohiji. „U Ministarstvu unutra{wih poslova smo uvereni da je Srbija ispunila sve kriterijume“, rekao je Da~i}, dodaju}i da o~ekuje da }e EK krajem novembra ili po~etkom decembra Savetu ministara unutra{wih poslova i pravde Evropske unije predlo`iti ukidawe viza za gra|ane Srbije od 1. januara slede}e godine.

– Primena usvojenih zakona ne ozna~ava samo te`wu Srbije za evropskim integracijama ve} donosi i konkretnu korist gra|anima, poput zakona o za{titi konkurencije i o kontroli dr`avne pomo}i – objasnila je Milica Delevi}. Ona je pri tome konstatovala da je od jula 2008. godine do septembra ove od planiranih 229 propisa usvojeno 186, od 117 zakona– 87, dok je od planiranih 112 podzakonskih akata usvojeno ~ak 99. Po wenim re~ima, procenat realizacije bi bio i ve}i da su usvojeni zakoni iz oblasti finansija, pravde, poqoprivrede, kao i neki propisi iz oblasti energetike. Komentari{u}i pad popularnosti EU me|u gra|anima za {est odsto, ministar \eli} je rekao da je i daqe stepen `eqa da se u|e u Uniju visok i da su promene na politi~koj sceni Srbije u posledwih nekoliko meseci stvorile stabilan i {irok konsenzus za ulazak zemqe u EU, jer mu se pridru`io i deo desnice. Vicepremijer je ju~e izjavio i da o~ekuje da ekspertska misija Evropska komisije, koja je ju~e doputovovala u Beograd, do petka utvrdi da je Srbija ispunila sve preostale uslove za prelazan na belu {engen listu. D. Milivojevi}


POLITIKA

DNEVNIK

utorak13.oktobar2009.

INTERVJU

3

GORAN KAURI], V. D. PREDSEDNIKA PO G17 PLUS

O~ekujemo vi{e prostora u koaliciji SKUP[TINA VOJVODINE U ^ETVRTAK O REBALANSU BUYETA APV

Statut na dnevnom redu neki drugi put Na sednici Skup{tine Vojvodine, zakazanoj za ~etvrtak, ne}e se raspravqati o korekciji predlo`enog statuta APV. Naime, Vlada Srbije jo{ nije utvrdila predloga zakon o nadle`nostima Pokrajine, s kojim bi trebalo da bude usagla{en i najvi{i pravni akt Pokrajine, potvrdio je na{em listu {ef poslani~kog kluba „Za evropsku Vojvodinu“ prof. dr Dragoslav Petrovi}. On je za „Dnevnik“ rekao da ipak nema razloga za sumwu da }e kona~no usvajawe ova dva akta u republi~kom parlamentu biti okon~ano do kraja novembra, te da }e u me|uvremenu vojvo|anski paralament odlu~ivati o usagla{avawu statuta. – [to se ti~e pokrajinske administracije, konsultacije o pripremi teksta zakona o nadle`nostima su zavr{ene, imaju}i u vidu i nacrt koji je pripremila Vlada i sugestije koje je uputilo Izvr{no ve}e. Na osnovu toga mogu se o~ekivati samo pravnotehni~ke izmene predlo`enog statuta i za nas }e to biti prihvatqivo ukoliko tako i ostane u predlogu koji }e utvrditi Republi~ka vlada – kazao nam je Petrovi}. Pokrajinski poslanici ove nedeqe raspravqa}e, dakle, o re-

balansu buxeta APV, koji je u proceduru upu}en po hitnom postupku, a kojim je u pokrajinskoj kasi predvi|eno oko sedam mili-

izmene odluke o imenovawu predsednika i ~lanova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozori{ta, odluka o davawu saglasno-

Bez rasprave o potpredsednicima Na ovoj sesiji ne}e se raspravqati o promenama na potpredsedni~kim funkcijama u Skup{tini Vojvodine, jer u tom pogledu, kako saznajemo, jo{ nisu okon~ane konsultacije izme|u poslani~kih grupa. Ina~e, ove konsultacije je u septembru inicirao predsednik Skup{tine [andor Egere{i, ukazuju}i na ~iwenicu da su u me|uvremnu formirane nove poslani~ke grupe, te da je zbog cepawa SRS-a, najve}a opoziciona poslani~ka grupa ostala bez potpredsedni~kog mesta.

Dejan Jan~a kandidat za novog pokrajinskog ombudsmana Po saznawima „Dnevnika“, poslanci }e u ~etvrtak birati i novog pokrajinskog ombudsmana, a kandidat za tu funkciju je dr Dejan Jan~a, profesor na Diplomatskoj akademiji pri Ministarstvu spoqnih poslova u Beogradu i biv{i ambasador SRJ u Ma|arskoj, koji je po povratku iz dilomatske misije u Budimpe{ti imenovan za savetnika predsednika Izvr{nog ve}a Bojana Pajti}a za me|unarodne odnose. Ina~e, kako saznajemo, novi ombudsman bi}e biran po{to je Petru Teofilovi}u ovih dana istekao {estogodi{wi mandat na toj funkciji. jardi dinara mawe u odnosu na projekcije iz marta ove godine. Uz to, na utvr|enom dnevnom redu su i predlozi za izmene odluke o izboru predsednika i ~lanova odbora Skup{tine AP Vojvodine,

O Vojvodini tek u novembru Predsednica Narodne skup{tine Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je da bi teku}a sednica parlamenta, koja je po~ela 6. oktobra, mogla da bude zavr{ena pre kraja oktobra, te da bi se na narednoj sednici poslanici mogi izja{wavati o izmenama Zakona o putnim ispravama, kojima }e va`ewe plavih paso{a biti produ`eno do kraja 2010. godine, kao i o nekoliko akata koja se odnose na investicije u Srbiji. Predsednica Skup{tine je dodala da bi na dnevnom redu te, druge sednice jeseweg zasedawa, parlament mogao da raspravqa i o predlogu zakona o statistici, ali i o predlogu zakona o nadle`nostima Vojvodine, ukoliko ga Vlada Srbije do tada dostavi. Ona je demantovala da je Skup{tini dostavqen predlog zakona o odre|ivawu maksimalnog broja zaposlenih u republi~koj administraciji, ali je potvrdila da }e tokom jeseweg zasedawa poslanici raspravqati i o novom zakonu o skup{tini, ~iji je tekst, kako je rekla, priveden kraju.

REKLI SU

Egere{i: Statut }e ~uvati i kulturno blago Vojvodine Predsednik Skup{tine APV [andor Egere{i izjavio je da }e Pokrajina imati nove institucionalne mehanizme za za{titu kulture, kada Narodna skup{tina potvrdi vojvo|anski statut. Egere{i je ju~e na otvarawu dvodnevne me|unarodne konferencije posve}ene kulturnom nasle|u rekao da }e novi statut omogu}iti i partnerstvo nevladinih organizacija i Skup{tine Vojvodine. „Bogato multikulturalno nasle|e prepoznaje se u svakodnevnom `ivotu, ali i brojnim spomenicima kulture koji ~uvaju se}awe na li~nosti i doga|aje koji su oblikovali na{u istoriju“, rekao je Egere{i, dodav{i da danas u Pokrajini zajedno `ivi 26 nacionalnih zajednica, koje ~uvaju zajedni~ku istorijsku i kulturnu ba{tinu.

^etojevi}: Od simbolike do 3,5 milijarde Poslanica SRS-a u Skup{tini Vojvodine Marijana ^etojevi} ocenila je da }e rebalans pokrajinskog buxeta, o kojem bi poslanici trebalo da raspravqaju na zasedawu 15. oktobra, biti dokaz nezakonitosti i zloupotreba novca gra|ana. „Bez skup{tinske odluke o rebalansu, aktuelna pokrajinska vlast je stavku u buxetu od simboli~kih 50.000 dinara za u~e{}e u osniva~kom kapitalu Metals banke, pretvorila u 3,5 milijarde dinara za kupovinu te banke. Takvu transakciju zakonski mo`e uraditi samo dr`ava, uz saglasnost Komisije za hartije od vrednosti, ali ne i Pokrajina”, ocenila je Marijana ^etojevi}.

sti na promenu naziva Osnovne {kole i Gimnazije „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu, te izve{taj o poslovawu Javnog preduze}a „Vojvodina{ume“ za 2008. godine. B. D. S.

Nedugo po{to je Ivana Duli}Markovi} podnela ostavku na mesto vicepremijera vojvo|anske vlade, s funkcije predsednika Pokrajinskog odbora G17 plus povukao se Branislav Mitrovi}, pravdaju}i taj ~in „li~nim razlozima“. Umesto wega, za v. d. predsednika vojvo|anskog ogranka te stranke izabran je Goran Kauri}, ina~e zamenik gradona~elnika Zrewanina, koga je lider G17 plus Mla|an Dinki} pohvalio zbog rezultata ostvarenih u dosada{wim aktivnostima. Ovakav razvoj doga|aja mnoge je nagnao da pomisle da se unutar G17 plus de{avaju odre|eni potresi koji doprinose slabqewu stranke. U razgovoru za „Dnevnik“ Kauri} isti~e da je ve} obavio odre|ene konsultacije i prisustvovao sastanku Predsedni{tva stranke. On pri tome napomiwe da je wegov zadatak da oja~a Pokrajinski odbor, a komunikaciju s koalicionim partnerima podigne na vi{i nivo. z Jeste li zadovoqni saradwom Demokratske stranke i G17 plus na pokrajinskom nivou? – Ta saradwa treba da bude podignuta na vi{i nivo. U narednom, bliskom vremenskom periodu, razgovara}u s predstavnicima DS-a i nastoja}u da re{im neke

nepoznanice kojih mo`da ima. Smatram da G17 plus u okviru koalicije treba da ima ve}i prostor. Verovatno je nedostatak kvalitetnije komunikacije doveo do toga da u ovom trenutku nismo zadovoqni svojom pozicijom u funkcionisawu pokrajinskog dela na{e koalicije. z Ka`ete da }ete tra`iti vi{e prostora, a mo`e se ~uti da DS planira da preuzme mesto potpredsednika Skup{tine Vojvodine koje, po pre|a{wem koalicionom dogovoru, pripada va{oj partiji? – Za sada nisam imao nijedan zvani~an kontakt po tom pitawu.

Ivana ostaje u G17 z Nezvani~no se mo`e ~uti da Ivana Duli}-Markovi} planira da napusti G17 plus i osnuje svoju regionalnu stranku. Da li je to ta~no? – Ivana Duli}-Markovi} je i daqe u stranci i ona, koliko je meni poznato, ima ambiciju da se bavi iskqu~ivo pitawem poqoprivrede u strana~kom resornom odboru. Weno anga`ovawe ubudu}e vidim u tom delu, jer se time bavila i dok je obavqala funkciju ministra poqoprivrede, a pri~e da napu{ta stranku su verovatno neosnovane. Takvih informacija zaista nemam.

Ne{to sam ~uo, ali sve su to kuloarske pri~e. Mislim da bi tako ne{to bilo politi~ki neodgovorno. Ako i bude takvih zahteva, verujem da }e kroz razgovore koalicionih partnera to pitawe biti re{eno na obostrano zadovoqstvo. z U Vrbasu, gde samostalno izlazite na lokalne izbore, te{ko ste skupili glasove za kandidaturu, a predvi|awa su i da }ete ostvariti lo{e rezultate. Da li je to, mo`da, posledica unutarstrana~kih trvewa koja smo imali prilike da vidimo u posledwe vreme? – Rekao sam da je moj zadatak da oja~am ogranke G17 plus po Vojvodini i ja }u po~eti to da radim. Vrbas je prvi test na koji }emo sada iza}i i jedna od slabijih op{tina u kojima na{a stranka participira i radi. Vreme koje je pred nama pru`a nam mogu}nost da to popravimo. Postoje jo{ neki op{tinski odbori koji nemaju dovoqno kapaciteta da sami obavqaju svoje poslove. Mi smo tu da im pomognemo i ja sam optimista po tom pitawu. @. Balaban

DA LI NAM JE DR@AVA SPREMNA ZA REGIONALIZACIJU

Ustavni zakon spasava Srbiju – Regionalizacija je jedan od kqu~nih elemenata evropskih integracija i zato u Srbiji o ovom pitawu mora biti zauzet jasan stav. Drugo va`no pitawe koje tra`i jasne odgovore vezano je za statut Vojvodine i zakon o prenosu nadle`nosti, budu}i da je dobilo jaku, mo`da predimenzioniranu politi~ku konotaciju – upozorio je na okruglom stolu “Regionalizacija u interesu Srbije” profesor beogradskog pravnog fakulteta dr Stevan Lili}, isti~u}i da vojvo|anska akta “nisu obi~no pravno, ve} i politi~ko pitawe”. Lili} je ukazao na to da Evropa ima strate{ki politi~ki ciq da dr`ave koje su za wu u posledwih nekoliko vekova bile prili~no veliki zlo dekomponuju i pretvore u drugi oblik efikasnog upravqawa javnim i dru{tvenim poslovima putem regiona. Evroregioni su transdr`avni na~ini komunikacije i za wih je karakteri-

sti~no da su svi razli~iti, objaki, i u Vojvodini, ali posebno na snio je Lili}, naglasiv{i da Kosovu i Metohiji. Kqu~ni proautonomija nema samo jedan moblem vezan za statusni polo`aj del, “wihova zajedni~ka je karakpokrajina je ta takozvana su{tinteristika da su sve razli~ite”. ska autnomija. [ta to zapravo – Autonomije imaju odre|ene zna~i – jer je sad i to pomalo preelemente: mora da postoji mogu}vazi|eno i moramo imati neke nost takozvane drugo parametre zakonodavne za to definisaSada{wi status inicijative, ili we – ka`e Liautonomnih pokrajina li}. – To ne znadono{ewa akata, a kako }e to iz~i se da Ustav ne u Srbiji nije jasan gledati, to je ve} mo`e promenii strahovita je drugo pitawe – ti. Isto tako, ne istakao je Li- koncentracija politike zna~i da ne poi u Vojvodini, ali li}. stoje i drugi Po wegovoj pravni instruposebno na Kosovu oceni, Ustav Srmenti, na koje mi (Stevan Lili}) bije ne ostavqa nismo mnogo namogu}nost za revikli, na prigionalizaciju jer je ne spomiwe, mer, ustavni zakon. Hrvatska ima osim preko ravnomernog regioustavne zakone o prili~no znanalnog razvoja. ~ajnim stvarima, poput lokalne – Sada{wi status autonomnih samouprave ili ustavnog suda. pokrajina u Srbiji nije jasan i Kod nas je ustavni zakon tehni~strahovita je koncentracija poko pitawe, vezan za sprovo|ewe litike i na jednoj i na drugoj ta~Ustava, a mogao bi biti nadzakon,

DANAS VANREDNO ZASEDA SKUP[TINA OP[TINE IRIG

Na udaru kadrovi ^ankove LSV Rovovska borba na iri{koj politi~koj sceni mogla bi biti okon~ana danas na vanrednoj sednici Skup{tine op{tine. Naime, kao deo vladaju}e koalicije, GG „Radovan Ercegovac“ tra`i od koalicionih partnera, DS-a, LSV-a i SPS-a, smenu {efa op{tinske uprave Olivere Proti}-Filipovi}, ina~e kadra Lige. Radikali, pak, koji su i zahtevali vanredno zasedawe SO, insistiraju na smeni jo{ dva predstavnika LSV-a, i to zamenika predsednika op{tine Vladislava Ilki}a, te ~lana Op{tinskog ve}a Dragana Ametovi}a. U obrazlo`ewu zahteva SRS proziva Ilki}a za

navodno nenamensko tro{ewe dnevnica, dok za Ametovi}a tvrde da je u sukobu interesa. Olivera Proti}-Filipovi}, koju predsednik op{tine dr Radovan Ercegovac optu`uje da je kriva „zbog rasula i nerada u op{tinskoj upravi” na ~ijem je ~elu, odgovara da ne}e podneti ostavku. – Ostavku ne}u podneti, to sam rekla svima. Svoj posao sam dobro radila, {to mogu da potvrde i radnici op{tinske uprave – ka`e za na{ list Olivera Proti}-Filipovi}. Zahtev za wenu smenu odbacio je, ina~e, i Op{tinski odbor LSV-a, koji je istovremeno ra-

dikalima poru~io da Ilki} nije ~inio zloupotrebe i da ne}e biti smewen, a isti stav LSV ima i kada je u pitawu ~lan Op{tinskog ve}a Dragan Ametovi}. U svakom slu~aju, politi~ke prilike u ovoj lokalnoj samoupravi veoma su se zakomplikovale i rasplet je potpuno neizvestan. Jer, postoji ra~unica po kojoj bi GG „Radovan Ercegovac“ s tri odbornika i predsednikom op{tine, mogao na dana{woj sednici prekomponovati vladaju}u koaliciju, ulaskom u savez sa SRS-om. Na taj na~in bi se obrazovala nova vladaju}a ve}ina s 11 odbornika od ukupno 20. S. Bojevi}

odnosno podustav. Ustavni zakon o autonomiji i pokrajinama ili o regionima bio bi veoma dobar instument za ovakvu intervenciju, kada bi se uradio. Profesor Dr`avnog univerziteta u Novom Pazaru dr Jovan @ivkovi} ukazao je na “{ire shvatawe pojma autonomije koji nije jednoobrazan”, uz naglasak na dilemu da li Srbiji treba asimetri~an sistem, regioni i Vojvodina koja bi ostala pokrajina, ili bi sve regionalne jedinice dobile isti status. Predsednica Evropskog pokreta iz Ni{a Mila Vuji} naglasila je, pak, da Srbija ne mo`e iza}i iz centralizovanog sistema dok ne vrati op{tinama imovinu. Ujedno, ona prime}uje strah lokalnih zajednica da }e preko regiona upasti u jo{ jedan, novi vid centralizma, po{to se vidi da rubna podru~ja, kako god se okrene, na kraju – ostaju nerazvijena. S. Stankovi}

VESTI Moja Rusija U [apcu se osniva stranka „Moja Rusija“ ~iji je ciq ujediwewe Srbije i Rusije!? “Mi ovaj voz u istoriji ne smemo da propustimo, premijer Putin i predsednik Medvdev su na ~elu na{eg naroda. Zna~i, Rusi su na{ narod kao {to smo i mi wihov”, ka`e osniva~ stranke Ivan Isakovi}.

Nemaju vi{ak Kancelarija za odr`ivi razvoj nedovoqno razvijenih podru~ja, na ~ijem ~elu je ministar bez portfeqa Sulejman Ugqanin, nema problema sa vi{kom zaposelnih, tvrdi wegov savetnik Esad Salihovi}. On ka`e da umesto 25, u Kancelariji radi 18 slu`benika, od kojih je ve}ina anga`ovana na odre|eno vreme.


4

EKONOMIJA

utorak13.oktobar2009.

DNEVNIK

BITKA OKO POSKUPQEWA ELEKTRI^NE ENERGIJE

Struja gasi ku}ni buyet? Elektri~na energija, bar po najavama ministra rudarstva i energetike Petara [kundri}a, ne}e poskupeti do kraja godine, a sve da bi se za{titili gra|ani u vreme ekonomske krize. Ali, ve} sti`u najave da }e Elektroprivreda Srbije tra`iti od Republi~ke vlade da tokom naredne godine struja poskupi vi{e od 20 posto. I pored svih ovih toplohladno najava, sigurno je samo jedno: dok cena struje miruje, raji je potaman, ali je EPS-u tesno, po{to posluje s gubitkom. Predsednik Upravnog odbora EPS-a Aca Markovi} objasnio je da je Agencija za energetiku, na osnovu va`e}e metodologije, utvrdila da EPS ima pravo da pove}a cenu elektri~ne energije 30 posto. On je rekao da }e EPS krajem godine predlo`iti poskupqewe struje za 2010. godinu, s obzirom na to da je odlagawe poskupqewa u ovoj godini stvorilo finansijske probleme EPS-u.

Struja je, da podsetimo, prvobitno trebalo da poskupi u januaru, pa u aprilu, ali je zbog o~uvawa standarda (i socijalnog mira), korekcija stopirana. Po re~ima generalnog direktora EPS-a Dragomira Markovi}a, ova kompanija }e tra`iti poskupqewe kojim bi bilo obezbe|eno poslovawe bez gubitaka, ali

i bez profita. On ka`e da bi, kako bi EPS ostvario profit, struja morala da poskupi vi{e od 30 posto, ali da }e od nadle`nih tra`iti poskupqewe koje }e biti ve}e od 20 procenata. – Prema Planu poslovawa EPS-a, na koji je saglasnost dala Vlada Srbije, a u kojem nema nijednog poskupqewa, godi{wi gu-

CENE STRUJE U SRBIJI I OKRU@EWU DR@AVA

CENA KILOVAT-SATA U EVROCENTIMA

Srbija

4

Ma|arska

13

Rumunija

12

Bugarska

7

Hrvatska

10

Crna Gora

8

Bosna i Hercegovina

6

JO[ TRAJE ZAMENA STARIH AUTOMOBILA ZA NOVE

Kr{evi za „punto” i dogodine Program zamene starih automobila za novog “punta” za ovu godinu nije zavr{en i jo{ uvek se na ovaj na~in mo`e kupiti “Fijatov” model proizveden u Kragujevcu, re~eno je na{em listu u Ministarstvu ekonomije. Kako “Dnevnik” nezvani~no saznaje, sva je prilika da }e program “staro za novo” biti nastavqen i idu}e go-

mobila dali potencijalnim kupcima je, navode u Ministarstvu, da je konkretni diler automobila “ispucao” svoju kvotu “punta” koje je imao u okviru akcije “staro za novo”. Naime, “Fijat” je na osnovu dosada{we prodaje i veli~ine dilera odredio broj novih “punta” koji svaka od ovih firmi mo`e da zameni za stare automobile.

dine, odnosno da }e i u buxetu za 2010. biti obezbe|en novac za ovu namenu. Redakciji “Dnevnika” ju~e su se javili ~itaoci kojima su dileri automobila saop{tili da }e program “staro za novo” uskoro biti okon~an. Naime, broj automobila koji se na ovaj na~in mogu kupiti je ograni~en i, prema ovim informacijama, ta kvota je sada ispuwena. Ipak, u Ministarstvu ekonomije isti~u da to uop{te nije ta~no i obja{wavaju da je ostalo jo{ par hiqada automobila koji se do kraja godine mogu kupiti ovim putem. Mogu}e obja{wewe za neta~nu informaciju koju su dileri auto-

Podsetimo, program zamene staro za novo po~eo je da se primewuje 15. aprila ove godine, a bila je predvi|ena zamena 5.000 automobila. Program je, potom u avgustu pro{iren za dodatnih 5.000 “punta”. Kupci koji u|u u ovaj aran`man treba da predaju svoj stari automobil, proizveden pre 1. januara 1999. godine, odnosno ~iji motor ne ispuwavau ekolo{ki standard euro 3, na recikla`u a novog }e “punta” dobiti za hiqadu evra mawe. Cene “Fijatovog” modela proizvedenog u Kragujevcu se, u zavisnosti od opreme, kre}u punta su od 6.999 do 9.699 evra, odnosno od 5.999 do 8.699 evra kroz program “staro za novo”. V. ^v.

Bez saobra}aja po sat i po

Most “Be{ka” na autoputu Novi Sad-Beograd bi}e zatvoren za saobra}aj danas i sutra od 9.00 do 10.30 i od 15.00 do 16.30, saop{tilo je Javno preduze}e Putevi Srbije. U~esnicima u saobra}aju preporu~eno je da u tim terminima koriste alternativne pravce - petqe Novi Sad i Kovin u smeru ka Beogradu, petqu Be{ka u smeru ka Novom Sadu, put BeogradRuma-Novi Sad, odnosno magistralni put Beograd-Novi Sad. Ranije je bilo najavqeno da }e saobra}aj od ponedeqka do srede biti zatvoren zbog radova od 9.00 do 10.30 i od 12.00 do 13.30, ali je termin popodnevne obustave saobra}aja naknadno promewen.

Industrija jeftinija 0,5 odsto wa ugqa nepromewene. U prera|iva~koj industriji, proizvo|a~ke cene sni`ene su 0,1 odsto u proizvodwi koksa i naftnih derivata i prozvodwi ostalih saobra}ajnih sredstava. Od po~etka godine ukupne proizvo|a~ke cene porasle su 6,1 posto.

Gra|ani Srbije }e morati da plate skupqu struju, jer ovako jeftine elektri~ne energije nigde nema (Dragomir Markovi}) elektri~ne energije dostigne 10,3 evrocenti za kilovat-~as. Projekcije su i da bi do 2011. godine struja trebalo blago da poskupquje, a da tek kasnije korekcije budu ve}e. – Gra|ani Srbije }e morati da plate skupqu struju kako god

okrene{ – rekao je Dragomir Markovi}. – Ovako jeftine struje nigde nema. Ne samo u Evropi, gde je pet puta skupqa, ve} ni u okru`ewu. Ni oni koji imaju mogo povoqniju proizvodnu strukturu elektri~ne energije ne prodaju je po ovakvim cenama. A. B.

NBS SMAWIO REFERENTNU STOPU, ALI ZA OBI^AN SVET NE]E BITI VAJDE

Bankari nastavqaju da gule gra|ane Dinarske pozajmice su kod nas uvek bile prili~no skupe, a bankari su to pravdali visokom inflacijom, rizikom zemqe i referentnom kamatnom stopom koju Narodna banka Srbije ve} podu`e dr`i na visokom nivou. Ali referentna stopa ove godine bele`i stalni pad: po~eli smo sa 17,75 posto, ve} u januaru je sledio pad na 16,50, a nastavqao se u proseku na svaka dva meseca, da bi pro{le sedmice Monetrani odbor NBS-a doneo odluku da se s 12 posto stopa snizi na 11. Kada se za mawe od deset meseci desi tako drasti~na promena da stopa klizne nadole za gotovo {est odsto, to bi i te kako trebalo da se oseti kroz pojeftiwewe dinarskih sredstava. Banke su, me|utim, i daqe rezervisane. Kamate na dinarske kredite su znatno vi{e od onih za indeksirane u evrima. Kod ke{ pozajmica u doma}oj valuti stopa se kre}e izme|u 20 i 30 posto, dok su za iste zajmove indeksirane u evrima od 12 do 15 posto. Jo{ je vi{a dinarska stopa kod najpopularnije pozajmice na na{em tr`i{tu – dozvoqenih minusa. Kod ve}ine banaka iznosi 2,5 posto mese~no, {to daje stopu od 30 posto na godi{wem nivou. Prili~no visoko, a ho}e li, i kada, kamate za doma}u valutu kliznuti nadole? – Te{ko da mo`emo o~ekivati da }e uskoro do}i do pada kamata na dinarska sredstva jer Nedeqa {tedwe samo {to nije po~ela – ka`e docent Beogradske bankarske akademije dr Mali{a \uki}.

POVREMENO ZATVARAWE MOSTA KOD BE[KE

Proizvo|a~ke cene industrijskih proizvoda sni`ene su u septembru, prema podacima Zavoda za statistiku, 0,5 odsto, dok su u odnosu na pro{logodi{wi septembar ve}e 5,3 posto. Proizvo|a~ke cene najvi{e su pale u va|ewu sirove nafte i gasa, 8,7 odsto, dok su cene va|e-

bitak je vi|en na nivou od 12 milijardi – rekao je Markovi}. – Da je, na primer, struja 1. januara 2009. godine poskupela 12 posto, ne bismo imali ni dinar gubitka. Samo jedan posto vi{a cena pove}ava nam godi{wi prihod za milijardu dinara.a I ako do|e do poskupqeqa elektri~ne energije – a sasvim je izvesno da ne}e biti odjednom odobreno poskupqewe ve}e od 15 posto – cena kilovat-sata u Srbiji najverovatnije }e biti najni`a u regionu, ako ne i u Evropi. U na{oj zemqi kilovat-sat, u zavisnosti od kursa, ko{ta oko ~etiri evrocenta. Procewuje se da na{i susedi u Ma|arskoj pla}aju kilovat-sat oko 13 evrocenti, u Rumuniji blizu 12 evrocenti, a u Bugarskoj vi{e od sedam. U Hrvatskoj kilovat-sat ko{ta oko deset, u Crnoj Gori vi{e od osam evrocenti, a u Bosni i Hercegovini preko {est. Plan Elektroprivrede Srbije predvi|a da do 2015. godine cena

Kod ve}ine banaka najskupqa je pozajmica na dozvoqeni minus, gde kamata iznosi 2,5 posto mese~no, {to daje stopu od 30 posto na godi{wem nivou – Bankari }e se truditi da ponude povoqne i visoke stope kako bi privukli {tedi{e i za dinarske i za devizne depozite. Zna~i da }e izvori bankarima poskupeti i u takvim uslovima nema sni`avawa kamata na kredite, pa ni dinarske, a sve uprkos padu referentne stope. Tu su jo{ i povoqne kamate

na repo-hartije kod NBS-a, pa bankari radije tu ulo`u novac. Na taj na~in NBS posredno uti~e na to da potro{wa, pa i inflacija, bude mawa jer je ponuda novca za kreditirawe mawa, {to, naravno, smawuje potro{wu. Infalcija bi, pak, kako sada stvari stoje, trebalo da bude osam

posto. Za ovu godinu je planirano da se ova stopa i zaustavi na toj cifri, uz mogu}a odstupawa od dva procenta nani`e ili navi{e. Uprkos strepwama, sve ide po planu. O razlozima oklevawa PiAr Hipo Alpe-Adrija banke Rade [evi} ka`e: – Jo{ je uvek veliki rizik kod banaka od inflatornih kretawa, zato ni kod nas ni kod kolega nije bilo ve}ih promena – obja{wava [evi}. – Zanimqivo je da se kao primer visokih kamata uvek uzimaju prekora~ewa po teku}em ra~unu. Te pozajmice su tu da se premosti dan-dva, a najvi{e sedmica do plate. Za klijente bi bilo boqe da uzmu redovan gotovinski ili potro{a~ki kredit ako im zatreba novca ili roba, nego da stalno budu u minusu. O~igledno, dok kriza ne pro|e i dok nam se inflacija ne ustali na jednocifrenoj brojci, i to nekoj sitnoj, i sve dok se bankarska konkurencija kod dinarskih proizvoda ne razigra u pravom smislu i ne padnu kamate na dr`avne hartije od vrednosti, repo-hartije }e za bankare biti omiqeniji vid plasmana nego dinarski zajmovi. D. Vujo{evi}

09. 10. 2009.

1.108,13544

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Progres, Beograd

20,15

161

1.828.960

Go{a FOM, Smederevska Palanka

20,00

480

480

Si}evac Kompani, Kur{umlija

19,87

187

74.800

Autosaobra}aj, Kragujevac

15,79

1.349

1.349

14,94 Promena %

500 Cena

Hoteli Tara, Bajina Ba{ta

-11,72

Minel kotlogradwa, Beograd

Imtel RTV, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Ravni{te, Kru{evac BIP, Beograd

BELEX 15 (814,85 -0,62%)

Promet

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,40

3.005

29.076.170

Komercijalna banka, Beograd

-1,17

35.644

9.659.489

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

1.053

4.741.295

246.500 Promet

Agrobanka, Beograd

1,65

11.345

5.422.806

Univerzal banka, Beograd

-0,82

8.809

2.677.840

128

6.400

Soja protein, Be~ej

0,07

2.858

888.539

-10,31

400

4.000

Metalac, Gorwi Milanovac

0,83

970

329.800

-9,09

2.400

892.800

Imlek, Beograd

-0,50

1.592

238.750

Metals banka, Novi Sad

0,94

8.587

1.331.050

-3,13

958

617.738

-7,69

60

534.962

-6,45 Promena %

1.450 Cena

8.700 Promet

Privredna banka, Beograd Tigar, Pirot

0,83

970

329.800

Soja protein, Be~ej

-6,01

1.094

25.385.760

Meser Tehnogas, Po`arevac

-3,73

7.722

1.366.800

Tesla fabrika sijalica, Pan~evo

0,00

116

12.302.844

Alfa plam, Vrawe

0,00

10.023

0,00

Metals banka, Novi Sad

0,94

8.587

1.331.050

Telefonija, Beograd

0,00

2.200

365.280

Veterinarski zavod, Subotica

0,84

597

843.488

Veterinarski zavod, Subotica

0,84

597

843.488

IGM Ruma, Ruma

0,00

852

280.308

Karneks, Vrbas Vojvo|anskih top-pet akcija

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK VI[E MEHANIZAMA ZA POKRIVAWE DEFICITA

utorak13.oktobar2009.

MINISTAR EKONOMIJE MLA\AN DINKI]

Do kraja recesije jo{ pola godine

Oporezovati skupe stanove

Ministar ekonomije Mla|an Dinki} izjavio da }e Srbija iza}i iz recesije najkasnije u prvom kvartalu 2010, a da se u ~etvrtom kvartalu 2009. o~ekuje oporavak. – Srbija }e ove godine ostvariti javne prihode jedan do dva posto ve}e nego lane, odnosno oni }e biti 10 do 15 milijardi dinara ve}i nego {to je prognozirao MMF – izjavio je ministar ekonomije. Dinki} je na konferenciji za {tampu u Vladi objasnio da su teku}i prihodi imali negativan trend, odnosno da su padali u prvoj polovini godine, ali su od ju-

Puwewe rupe u buxetu jo{ uvek je glavna glavoboqa srpskih vlasti, a dok se ~eka kona~ni predlog s kojim }emo iza}i pred MMF, i daqe su u opticaju samo nezvani~ne varijante i predlozi. Re{ewe se tra`i i u smawewu rashoda, ali i u pove}awu prihoda, mada }e ovo drugo verovatno i}i mnogo te`e.

la po~eli da rastu, pa su 8. oktobra bili na istom nivou kao lane. Istovremeno, devizne rezerve su porasle za 1,5 milijardu evra u odnosu na po~etak godine. Dinki} je rekao da je Srbija od 2000. godine do danas ~etiri

puta smawila javni dug, i to u vreme dok jo{ nije bila kriza, {to joj sada olak{ava situaciju. Dug u Srbiji iznosi oko 32 odsto bruto dru{tvenog proizvoda, dok je u Evropi taj prosek 82,5 odsto, {to je iznad dogovora iz

Nezaposlenost... Dinki} je ukazao na to da je u zemqi broj nezaposlenih prili~no veliki – u septembru je iznosio 737.160 – {to je, ipak, mawe nego u maju, kada ih je bilo 767.547, ali 20.000 vi{e nego u oktobru pro{le godine. Stopa nezaposlenosti je u aprilu bila 16,4 odsto, {to je visoko, ali u nekim evropskim zemqama, poput [panije, je i vi{a – 19 odsto, rekao je Dinki}.

Mastrihta, jer su zemqe i{le na pro{irewe buxetskog deficita. On je dodao da u svetu najve}i javni dug ima Japan, iznad 180 posto. – Bruto dru{tveni proizvod Srbije ima}e ove godine pad za oko tri odsto, {to je ni`e od o~ekivanih ~etiri odsto – rekao je Dinki}, napomiwu}i da je zaustavqen pad privrednih aktivnosti iz prve polovine godine i da se u tre}em kvartalu o~ekuje oporavak, koji }e biti jo{ vidqiviji krajem godine, dok se u prvom kvartalu naredne godine o~ekuje potpuna stabilizacija.

SUMWIVE RABOTE UZIMAJU MAHA U SRPSKOJ PRIVREDI

– Srbija ima vi{e mehanizama, pre podizawa PDV-a, kojima mo`e pokriti buxetski deficit, i o~ekuje se da }e takav stav prihvatiti i predstavnici Me|unarodnog monetarnog fonda – izjavio ~lan Ekonomskog saveta premijera Srbije Jurij Bajec. On je rekao da je Srbija preduzela niz mera za smawewe javnih rashoda da bi dobila dosada{we rate kredita, a u tom smeru vodi i posledwa odluka o smawewu broja zaposlenih u javnom sektoru. – I poslodavci i sindikati rekli su nam da ne diramo PDV u ovoj kriznoj godini jer bi to dodatno ote`alo situaciju – rekao je Bajec, napomiwu}i da bi problem najlak{e bilo re{iti pove}awem tog poreza jer bi skok PDV-a od dva odsto doneo 40 milijardi dinara, ~ime bi rupa u slede}em buxetu bila pokrivena. Bajec je napomenuo da re{ewa ne treba tra`iti samo na rashodnoj ve} i na prihodnoj strani, me|u kojima je i pove}awe poreza na stanove na atraktivnim lokacijama. I dok ~lanovi Ekonomskog saveta daju predloge, sami ministri u Vladi su, izgleda, uvereni u to da }e MMF prihvatiti sve ono {to smo im ponudili krajem avgusta.

La`ni ste~aj velika prevara Predstavnici kompanija, ~lanica Srpske asocijacije menaxera (SAM), op{tro upozoravaju na to da dr`avna preduze}a i trgovinski lanci doprinose pove}avawu nelikvidnosti i preporu~uju dr`avi da skrati rokove za izmirewe dugova i spre~i vlasnike kompanija koje duguju novac, da osnivaju nove firme. Predsednik SAM-a i kompanije “Droga–Kolinska” Slobodan Vu~i}evi} je na okruglom stolu o nelikvidnosti ocenio da u Srbiji postoje vlasnici firmi koji na la`ni na~in, “pod pla{tom krize”, odlaze u ste~aj, dok novac prebacuju na privatne ra~une ili osnivaju nova preduze}a. – To razjeda privredni organizam u Srbiji – naglasio je Vu~i}evi}, i precizirao da je pet-{est trgovinskih firmi, registrovanih kao dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, odlu~ilo da tokom krize ode u ste~aj, pri ~emu poveriocima duguju 100 miliona evra. – Oni su otvorili druga predzue}a i dr`ava bi morala da reaguje, prate}i tokove novca. Radi se o ogromnom novcu, a kompanije nisu oti{le u pravi ste~aj. Vlasnici tih firmi su preneli novac iz

– Subvencionisane kredite za likvidnost, u ukupnom iznosu od 900 miliona evra, dobila je 8.471 firma – izjavio je ju~e ministar ekonomije Mla|an Dinki}. Podsetiv{i na to da je obaveza tih firmi da ne otpu{taju radnike, Dinki} je na konferenciji za {tampu u Vladi Srbije rekao da preduze}a sve vi{e tra`e dinarske kredite za likvidnost, {to je ocenio kao pozitivan trend. Po wegovim re~ima, najvi{e kredita realizovano je preko banke Inteza, Komercijalne i Unikredit banke. Ministar je rekao da }e relaksacijom monetarne

Pet-{est trgovinskih firmi, registrovanih kao dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, odlu~ilo da tokom krize ode u ste~aj, pri ~emu poveriocima duguju 100 miliona evra privednih tokova na svoje privatne ra~une. On je ukazao na to da su trgovinski lanci “de`urni na tapetu za nepla}awe”, i naglasio da su, od po~etka krize, za dva-tri mese-

Ne}e biti nove gasne krize Direktor ruskog “Gasproma” Aleksej Miler ka`e da ne o~ekuje reprizu rusko-ukrajinske gasne krize jer Ukrajina sada redovno pla}a isporu~eni ruski gas. Mese~ne uplate pokazuju da Ukrajina ima para, iako “svakog meseca ukrajinski partneri poku{avaju da nam prezentiraju na kakve probleme nailaze pri pla}awu”, rekao je Miler. On je naglasio da Ukrajina “ta~no i redovno izmiruje svoje obaveze”, ali i ukazao na to da je ruski gasni koncern spreman i za eventualan druga~iji razvoj doga|aja, preneo je Interfaks. Miler je ukazao na to da je gasnom sektoru Ukrajine preko potrebna reforma, oceniv{i da najve}i problem le`i u ~iwenici da sistem gasovoda pripada dr`avi, tako da je wegov razvoj postao svojevrsni talac politi~kih doga|awa.

Nezaposlenost u Ma|arskoj U Ma|arskoj je, prema zvani~noj statistici, bez posla u prvih devet meseci ove godine ostalo 32.800 qudi, {to je pove}awe od ~ak 124 posto u odnosu na isti period lane, kada je otpu{teno 14.600 radnika, saop{tila je ju~e Dr`avna slu`ba za zapo{qavawe (AFSZ). U saop{tewu se, kao pozitivna, navodi procena da }e se u ostatku godine tempo otpu{tawa verovatno usporiti, prenela je agencija MTI. U periodu januar–septembar 2009, radnike je otpu{talo vi{e od 500 poslodavaca. Vi{e od 41 procenat od 2.142 otpu{tenih u septembru bilo je iz proizvo|a~kog sektora. Otvarawe novih radnih mesta i{lo je sporijim tempom – u septembru je broj novozaposlenih porastao 12,5 posto na mese~nom nivou, {to je 32,4 odsto lo{iji rezultat nego u isto vreme lane. Na kraju septembra u Ma|arskoj je posao zvani~no tra`ilo 566.300 qudi, {to je rast od 0,4 posto u odnosu na avgust.

„@e`eq” kre}e na prole}e

politike banke dobiti vi{e prostora da kreditiraju privredu, pa }e dr`ava polako mo}i da se povla~i iz tog posla. Dinki} je kazao da su banke u Srbiji tri puta boqe kapitalizovane od evropskih, da raste devizna {tedwa gra|ana – ove godine za 550 miliona evra, “dostigav{i na dana{wi dan 5,35 milijardi evra”. On je neveo da je kurs je stabilan i da }e takav i ostati, podsetiv{i na to da je vrednost dinara od po~etka godine opala za 26 odsto. Napomenuo je da su rezerve NBS-a za samo 200 miliona evra ni`e od maksimalnog istorijskog nivoa u 2007. godini.

– Izgradwa novog `elezni~kodrumskog mosta preko Dunava kod Novog Sada po~e}e slede}e gra|evinske sezone – ocenio je za na{ list savetnik za mostove u Ministarstvu za infrastrukturu Dejan Kova~evi}. Za oko tri godine, na koliko je procewen rok izgradwe, Novi Sad }e dobiti pre deset godina u NATO-ovom bombardovawu poru{eni kolos, za{titni znak grada, poznat kao @e`eqeva lastavica. Novi most }e imati istu siluetu i bi}e sli~an @e`eqevom, samo {to }e, umesto betonski, biti ~eli~ni. Izrada idejnog projekta novog mosta poverena je italijanskoj firmi “Italfer”. Kada je uradila projekat, dr`avna reviziona komisija nije ga prihvatila i tra`ila je wegovu dopunu jer je u me|uvremenu zakqu~eno

Lak{e cariwewe KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

ca, veliki trhovinski lanci produ`ili rok pla}awa sa 70 do 90 dana, na 150 dana. Predsednik kompanije “Metalac” iz Gorweg Milanovca Dragoqub Vukadinovi} ukazao je na

problem sive ekonomije i pozvao dr`avu da boqe kontroli{e poslovawe. – Mora se poboq{ati pravna sigurnost u zemqi, spre~iti siva ekonomija, kriminal i korupcija i urediti obrazovawe, koje je katastrofalno – poru~io je Vukadinovi}. On je pozvao dr`avu da investira u profitabilne privredne grane jer }e to pokrenuti talas zapo{qavawa. Vukadinovi} je naglasio da je firma na ~ijem je ~elu u proteklih 50 godina uredno izvr{avala obaveze prema dr`avi. – Imam pravo da to tra`im i od ostalih, a oni koji to ne mogu, moraju da idu u ste~aj – poru~io je Vukadinovi}, i istakao da je “Metalac” krizu iskoristio da preduzme odre|ene mere koje }e omogu}iti da kompanija, po zavr{etku krize, ima kvalitetnije proizvode, boqu organizaciju i obrazovaniji kadar. On je izrazio zadovoqstvo {to “Metalac”, u vremenu 30 odsto smawene privredne aktivnosti, nije otpu{tao radnike, ve} je napravqen socijalni program, na osnovu kojeg su svi zaposleni ravnomerno preuzeli teret krize. D. U.

SVET BIZNISA

ITALIJANI ZAVR[AVAJU IDEJNI PROJEKAT NOVOG MOSTA PREKO DUNAVA KOD NOVOG SADA

Kurs ostaje stabilan

Zemqa

5

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`i za za za za za devize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

91,0881

92,947

95,0848

90,8092

Australija

dolar

1

55,8822

57,0227

58,3342

55,7112

Kanada

dolar

1

59,3253

60,536

61,9283

59,1437

Danska

kruna

1

12,2351

12,4848

12,772

12,1976

Norve{ka

kruna

1

10,9573

11,1809

11,4381

10,9237

[vedska

kruna

1

8,791

8,9704

9,1767

8,7641

[vajcarska

franak

1

59,9461

61,1695

62,5764

59,7626

V. Britanija

funta

1

98,1658

100,169

102,473

97,8653

SAD

dolar

1

61,8763

63,1391

64,5913

61,6869

Kursevi iz ove liste primewuju se od 12. 10. 2009. godine

– Pojednostavqeni carinski postupak olak{a}e uvoz i izvoz robe i doprine}e smawewu raznih vrsta barijera u oblasti cariwewa – izjavio je ju~e pomo}nik direktora Uprave carina Tihomir Bogi}evi}. On je prilikom predstavqawa pojednostavqenog carinskog sistema u Privrednoj komori Srbije rekao da }e odre|eni privredni subjekti uvo|ewem jednostavnijeg carinskog postupka mo}i da dobiju status povla{}enih, i dodao da te kompanije treba da ispune odre|ene kriterijume da bi dobile takav status.

da bi most, osim dve saobra}ajne trake, trebalo da ima dva, a ne jedan kolosek. Kasno “paqewe” naru~ioca posla da se most nalazi na saobra}ajnom Koridoru 10, preko kojeg }e u budu}nosti i}i dvokolose~na pruga Subotica – Novi Sad – Beograd, pro{irilo je projektni zadatak, a time produ`ilo i rok za projektovawe mosta. Dejan Kova~evi} ka`e da se idejni projekat o~ekuje najkasnije do 20. oktobra, kada }e ga razmotriti dr`avna reviziona komisija i u skladu s primedbama radi}e se glavni projekat. Me|utim, po{to se radi op{iran idejni projekat, na osnovu wega }e biti raspisan tender za izbor graditeqa mosta. Konkurs se mo`e o~ekivati posle Nove godine, kako bi radovi po~eli na prole}e.

Izgradwu mosta finansira}e EU s 30 miliona evra, Pokrajina s 20 miliona i grad s deset miliona evra. Evropska agencija za rekonstrukciju je preko programa KARDS, koji je bio namewen obnovi ratom poru{enih objekata, izdvojila dva miliona evra za iz-

radu glavnog projekta novog @e`eqevog mosta i taj posao je jo{ u maju 2007. godine poverila italijanskoj kompaniji “Italfer. Prvobitni rok za izradu projekta bio je oro~en na 22 meseca i istekao je u martu ove godine. R. Dautovi}


6

utorak13.oktobar2009.

OGLASI / TRE]E DOBA

DNEVNIK

VREME ZA DOSTAVQAWE [KOLSKIH I STUDENTSKIH POTVRDA

Nema porodi~ne penzije bez dokaza

Svi sredwo{kolci korisnici porodi~nih penzija imali su obavezu da do kraja pro{log meseca, mada to mogu uraditi i ovih dana, dostave potvrde da su redovni u~enici kako im ne bi bila prekinuta isplata penzije, dok fakultetlije tu obavezu moraju izvr{iti do kraja ovog meseca. Nebitno je da li je dete samofinansiraju}i student ili na buxetu, da li ide u dr-

`avnu ili privatnu sredwu {kolu ili visokoobrazovnu ustanovu va`no je samo da ona radi uz odobrewe ministarstva prosvete. Ukoliko sredwo{kolci i studenti ne dostave potvrdu ni mesec dana nakon isteka utvr|enog roka Fond PIO }e im uskratiti isplatu penzija, ali ne za stalno, ve} sve dok svoju obavezu ne izvr{e.

Zakonom o PIO je propisano da detetu na {kolovawu pripada pravo na porodi~nu penziju najkasnije do navr{ene 26.godine `ivota. Me|utim, za momke kojima stigne poziv za slu`ewe vojnog roka napravqen je ustupak jer im se daje jo{ godinu dana, odnosno do 27 godina, pravo na porodi~nu penziju. Oni moraju uz zahtev prilo`iti i poziv za slu`ewe vojnog roka. Q. M.

PENZIONERKA SOFIJA BARAT IZ ^OKE POSLE IZBACIVAWA NA ULICU

Nevoqni pristanak na sme{taj u dom Penzionerka Sofija Barat (59) iz ^oke, koju je pre sedam dana, na osnovu pravosna`nog sudskog re{ewa, uz pomo} sudskog izvr{iteqa i asistenciju policije, iselio kom{ija ^edomir \ukanovi} iz ku}e gde je `ivela desetak godina, posle besanih no}i provedenih sa poku}stvom na ulici, odlu~ila je da prihvati sme{taj u Domu za stare u Kikindi. Ona je posle izbacivawa iz stana najpre odbijala da bude sme{tena u dom, ali prema re~ima direktorke Centra za socijalni rad op{tine ^oka Aleksandre Rai~e-

Sofija Barat

data, a \ukanovi}, koji radi u tom preduze}u, pre dve godine se dogovrio s vlasnikom i kupio ku}u, {to je podrazumevalo da se iz stana u kojem je `ivela iseli Sofija Barat. \ukanovi} je smatrao da ima pravo da raspola`e imovinom koju je kupio, posbeno {to ima dvoje odrasle dece, pa mu je neophodno vi{e stambenog prostora, pa je svoje pravo ostvario sudskim putem. ^okani su se zgra`avali zbog ~iwenice da se Sofija s poku}stvom na{la pod vedrim nebom i da tu borave}i na jednoj od najpro-

smestim na sigurno ili ne rasprodam. Iako je u bezizlaznoj situaciji prihvatila da bude sme{tena u Dom za stare u Kikindi Sofija Barat smatra da to nije za wu najsre}nije re{ewe. - Nisam zdrava i svojeglava sam, pa ne znam kako }u se prilagoditi velikom dru{tvu u Domu. Najboqe se ose}am kada sam sama, me|utim, na ulici je neizdr`ivo, a stan ne mogu da na|em, pa mi je Dom najprihvatqivije re{ewe - ka`e Sofija. Predsednik ~okanske op{tine dr Predrag Miji} veli da je upo-

Poku}stvo izba~ena ^okanka na ulici {titi najlonom

vi}, ipak je prihvatila da bude zbrinuta u kikindsku ustanovu, za {ta se pribavqa potrebna dokumentacija. Baratova je svojevremeno od Industrije mesa “^oka”, gde je radila 33 godine, dobila na kori{}ewe stan u biv{oj upravnoj zgradi trgovinskog preduze}a i gvo`|are, gde je krov nad glavom dobio i ^edomir \ukanovi} s porodicom. Na istoj adresi stanovali su uz puno nesuglasica oko stambenog prostora, kori{}ewa elektri~ne energije, vode i poqskog nu`nika. Baratova je u stanu pod istim krovom oronule ku}e odvojeno `ivela sama od invalidske penzije od 11.000 dinara. \ukanovi} ima `enu i dva odrasla sina. IM “^oka” je posle propasti i ste~aja pre nekoliko godina pro-

metnijih ulica u mestu, uzaludan nastoji da prona|e stan. - @elela sam samo jednu sobicu i kuhiwu, gde bih mogla da smestim stvari i `ivim, ali to nisam mogla na}i u ^oki - jada se ogor~ena Sofija Barat. - Qudi me sa`aqevaju, ali niko mi nije konkretno ponudio sme{taj za koji sam voqna da platim kiriju. Nije mi lako, posebno od proteklog vikenda, kada je zahladilo i po~ela je ki{a. Ra{irila sam najlon da za{titim stvari, ali on nije dovoqno velik za sve. Te{ko mi je da ostavim poku}stvo kada znam kako sam sve te{kom mukom stekla. Nema mi druge, pa sam nevoqno prihvatila odlazak u Dom. Stvari ne}u ostaviti ovde na ulici, ne idem nigde dok ih ne

znat s problemom koji je zadesio sugra|anku, napomiwu}i da je op{tina vlasnik jednog socijalnog stana, me|utim ne mogu da ga daju Sofiji zbog sudskog spora koji se vodi. Obave{ten je da }e ona uskoro biti sme{tena u Dom za stare u Kikindi, uz obe}awe da }e se postarati da se weno poku}stvo skloni u Dom Crvenog krsta, dok se ne na|e neko trajno re{ewe. U Centru za socijalni rad ka`u da je Sofiji Barat najpre dodeqena jednokratna pomo} od 8.000 dinara, po{to je u po~etku odbijala sme{taj u Domu za stare, pa }e po{to je ipak pristala za wen boravak u Domu biti obezbe|ena dodatna sredstva, jer penzija koju prima nije dovoqna da pokrije tro{kove sme{taja. M. Mitrovi}

KAKO LEKAR KA@E

Oja~ati imunitet pre sezone gripa Na pragu smo hladnijih i ki{nih dana kada }emo daleko vi{e boraviti u zatvorenim prostorijama. U to vreme po~iwe sezona respiratornih virusnih infekcija koje su pra}ene povi{enom telesnom temperaturom, glavoboqom i gu{oboqom, kijawem, ka{qem, bolovima u mi{i}ima... Za osobe u tre}em `ivotnom dobu ovakve infekcije ~esto dovode i do komplikacija, kao {to su upala plu}a. Gripa je posebno opasna za starije osobe ~iji imunitet je slabiji nego kod mla|ih qudi. Da li je mogu}e za{tititi se od wih? Pre svega vaqa oja~ati imuni sistem. To je prirodni telesni mehanizam koji reaguje na napade svega {to je organizmu stran, posebno na viruse i bakterije. Kad ovi mokroorganizmi u|u u organizam, bela krvna zrnca, fagociti, poku{avaju uhvatiti i uni{titi napada~e tako {to belan-

~evinama okru`e virus i uni{te ga. Ako je imuni sistem slab }elija ne}e imati snagu da uni{ti virus koji }e se brzo ugraditi u }eliju i naterati je da radi po wegovim pravilima. na pijacama se jo{ uvek mo`e na}i izobiqe vo}a

i povr}a. Vitamini, posebno C, kao i monerali zna~ajni su za ja~awe imuniteta. Mnoga istra`ivawa ukazuju na blagotvorno dejstvo cinka na imunitet. Tako se umesto slatki{a, masnih jela, alkohola, pu{ewa i kofeina savetuje uzimawe povr}a, ribe, pile}eg mesa, `itarica i meda. Vo}e, posebno agrumi, tako|e su neophodni organizmu da se za{titi od

prehlade. Postoje i biqke koje mogu pomo}i ja~awu imunog sistema. Vrlo je popularna ehinacea od koje se pripremaju preparati koji se mogu nabaviti u apotekama, a koje treba uzimati ~im se osete prvi simptomi prehlade. Stari narodni lek, beli luk, tako|e je dobar u ja~awu otpornosti organizma jer wegovi sastojci imaju antivirusno i antisepti~ko svojstva, pa vaqa uzimati po dva ~e{wa belog luka dnevno. Vaqa ga iseckati , ostaviti par minuta da odstoji i jesti ga kao dodatak jelu. Nesme se zaboraviti ni na redovnu umerenu fizi~ku aktivnost boravak na vazduhu i na dovoqno sna. Istra`ivawa pokazuju da i raspolo`ewe uti~e na sposobnost tela da se izbori s virusima. Kada se smejete, ja~a imuni sistem jer on podsti~e osloba|awe imunoglobulina a pove}ava se i broj T-limfocita zna~ajnih za imunost organizma. J. B.


U vazduhu malo ambrozije Narednih sedam dana o~ekuje se povremeno registrovawe niskih koncentracija polena ambrozije. U vazduhu }e, tako|e, povremeno biti prisutan polen pelena, pepequga i {tireva. Alergijske simptome mogu osetiti osobe izuzetno osetqive na polen ambrozije u neposrednoj blizini zakorovqenih povr{ina. B. M.

ZAMENA PODA NA SPENSU PRI KRAJU

Petsto kvadrata ~eka Skup{tinu grada Zamena poda u prizemqu Spensa je pri kraju, po{to je ostalo jo{ 500 kvadrata na koje }e le}i nove plo~e od granitne keramike. Do sada je keramika postavqena na oko tri hiqade kvadrata, a kako ka`u u SPC „Vojvodina“ novi pod }e se postavqati jo{ u delu prizemqa, od bazena do izlaza iz Spensa prema Limanu, ali tek kada Skup{tina grada usvoji izmene finansijskog plana Poslovnog centra, {to }e se najverovatnije desiti na sednici koja je zakazana za 19. oktobar. B. M.

Novosadska utorak13.oktobar2009.

Nedeqni lavirint splavove, trubqewe na semaforima i plasti~ne zgrade, da li to zna~i i da vi{e nismo u stawu da za{titimo one koji tra`e pravo na svetu nedodirqivost nedeqnog ru~ka?! Zbog u na~elu lepe manifestacije - Novosadskog maratona u nedequ je Telep jednostavno bio odse~en. Svako ko je zaboravio da kupi vince kojim bi zalio supu, sos i meso i odlu~io se da skokne do supermarketa nai{ao bi na policijske kordone i rampe na svakom mogu}em izlasku iz

ovog dela grada. Sre}u su imali oni koji su ~ekali goste iz Paragova, jer su ovi mogli paraglajderom aterirati u dvori{te O[ „Jo`ef Atila“, ili oni ~iji je kum krenuo Dunavom uzvodno od Gardinovaca (pa kod „[ocike“ prva desno). Uz ki{no vreme, gra|evinske radove i policiju izlaz sa Telepa bio je nemogu}a misija. Jedine slabe ta~ke bile su Dolma prema Futogu i neogra|ena dvori{ta u Depresiji. Za to vreme, automobili su obilazili krugove tra`e}i na~in da iza|u iz nametnutog lavirinta. D. Apro

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 7.30 do 13.30 ~asova povremeno u pojedinim delovima Detelinare, od 8 do 13 Haxi Ruvimova 42, od 8.30 do 12.30 Vr{a~ka od Adijeve do Rejmontove, Feje{ Klare do Petefi [andora do [arplaninske. Veternik: od 8.30 do 10.30 preduze}a “Vrawe{” i “Poqops” u ulici @ivorada Petrovi}a, od 10 do 11.30 Cara Lazara od 1 do 29 i od 2 do 30, deo Fru{kogorske, Kraqa Petra Prvog od 1 do 7 i od 2 do 16, Vojvode Bojovi}a od 1 do 37 i od 2 do 32, Vojvode Putnika, @elezni~ka

od 1 do 7 i od 40 do 50, Kraqa Aleksandra od 40 i 45 do kraja, Vuka Karaxi}a od 32 do 58. ^ortanovci: od 8 do 10.30 naseqe Kraqev breg, od 10 do 11 deo vikend naseqa Borov gaj. Bukovac: od 8.30 do 12.30 vikend naseqa Podvezirac i Vezirac. [angaj: od 8 do 13 naseqe [angaj i TETO. ^enej: od 8 do 10 deo naseqa od ulaza do centra i do Raki}evih sala{a. Kisa~: od 8 do 13 preduze}a “Irmovo”, “JU-JA” i farma krava. Ba~ki Petrovac: od 8 do 13 sati Institut za hmeqarstvo.

V REMEPLOV

Zbog radova Za izgradwu grada na Suboti~kom bulevaru bez vode }e danas od 10 do 15 sati biti Novo naseqe i Satelit. Zbog radova ZIG-a na Somborskom bulevaru vode ne}e biti na delu Somborskog bulevara, od [arplaninske ulice do Ilirske ulice, od 8 do 15 ~aso-

va. Vode danas ne}e imati Avijati~arsko naseqe od 8 do 12 sati, kao i Ulica Danila Ki{a od 10 do 13 ~asova. Futog sutra od 7 do 17 sati ne}e imati vode. Razlog su radovi na vodovodnoj mre`i. S. K.

hronika

c m y

SVE SPREMNO ZA GREJNU SEZONU

Radijatori topli od ~etvrtka Gradski vrelovodi i grejne instalacije napuweni su i ~ekaju spremni po~etak grejne sezone u ~etvrtak, 15. oktobra, ka`e portparolka “Novosadske toplane“ Jelena Vujin. U prethodna tri dana u 21 sat temperatura nije pala ispod 12. stepena Celzijusa, {to je uslov za raniji po~etak grejne sezone, tako da ona po~iwe kad je i propisana gradskom odlukom o grejawu. Vujin navodi da trenutno dolazi hladni talas te da se su za subotu najavqene temperature ispod nule. Ove godine Toplana ne}e tra`iti pove}awe cene grejawa, rekla je Vujin. Sa “Srbija-

Novi Sad razo~arao „novinara” i {vapske i slovenske, pozdravqale uzdignute desne ruke, kako to ~ine pravi Nemci hitlerovci... Ali, Novi Sad je bio razo~arewe za pisca reporta`e. „Na ulicama je bilo mnogo sveta koji nas je }ute}i posmatrao, kao da su svi bili Jevreji...Prenose}i ovaj napis, „Dan“ nije ni mnogo za`alio {to su „nema~ki turisti“ Novi Sad proglasili za negostoqubiv grad. N. C.

Prethodna tri dana u 21 sat temperatura nije pala ispod 12. stepena Celzijusa, {to je uslov za raniji po~etak grejne sezone. Ove godine Toplana ne}e tra`iti pove}awe cene grejawa

gasom” dogovoren je reprogram duga, a preduze}e }e za struju, gas i usluge TE-TO “Novi Sad” za oktobar, novembar i decembar platiti oko 1,816 milijardi dinara. Toplana je zavr{ila rekonstrukciju vrelovoda du` Bulevara oslobo|ewa, u Ulici vojvode Kni}anina, kao i u Ulici Milana Simovi}a. Zavr{ena je i izgradwa vrelovoda du` Somborskog bulevara, dok je u toku ugradwa gorionika i opreme za kori{}ewe lo` uqa u toplani “Zapad” koja je do sada koristila iskqu~ivo gas. S. Krsti}

TOPLANA NE PRA[TA DUGOVE VLASNICIMA STANOVA I INVESTITORIMA

Bi}e cvokotawa u mnogo novih zgrada

Dok ne budu izmirena sva dugovawa za grejawe, u objektima koji sa “Novosadskom toplanom” imaju sklopqen ugovor o privremenoj isporuci toplotne energije nova grejna sezona ne}e otpo~eti. U ju~era{wem saop{tewu ovog preduze}a navodi se da je uplata obaveza investitora, koji tro{kove grejawa nadokna|uje od vlasnika stanova i zakupaca poslovnih prostora u zgradi. Du`nici pred novom grejnom sezonom su objekti u ulicamaRadni~ka 13 (nadogradwa), 16 i 16a, Stra`ilovska 31, Kosovska

VESTI Studenti proveravaju vid

Novosadski list „Dan“ preneo je 13. oktobra 1937. reporta`u o „turisti~kom putovawu nema~kih automobilista kroz Jugoslaviju, koja je objavqena u Berlinskim novinama“. Opisano je kako je u Osijeku razdragani svet do~ekao kolonu. „Osijek je oduvek nema~ki mislio“, ushi}eno je pisao novinar i podvukao da su {kolska deca du` puteva u Ba~koj, me|u kojima je bilo

Naseqe, Satelit i delovi Telepa bez vode

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ko smo rehabilitovali diA zela{e, bez carine i akciza uvezli orijentalnu muziku,

ZBOG RADOVA NA BULEVARIMA

Besplatna provera vida za sve studente bi}e organizovana danas od 11 do 13 ~asova na Prirodno matemati~kom fakultetu. Akciju sprovodi „Rotarakt Klub Novi Sad“ u saradwi sa studentima optometrije PMF-a i optikom „Jason“. I. S.

„Molitva za rokenrol” Ameri~ka drama “Molitva za rokenrol” bi}e prikazana ve~eras u Omladinskom centru CK13. U pitawu je prvenac nove sezone LGBT bioskopa. Po~etak projekcije je u 21 ~as. Ig. M.

33 i 34, Bulevar kraqa Petra Prvog 27, Kraqevi}a Marka 19, [umadijska 11, 16a, 16b -lamela A, 16a – lamela B, deo lamele A i 18a, Stevana Musi}a 11, 13 i 15, Futo{ka 21-21b, Devet Jugovi}a 2 i 5, Dr Svetislava Kasapinovi}a 17, 32, 33, 34, 42 i 44, Beogradski Kej od 15 do 19 (nadogradwa), Janka ^melika 18, 21, 35, 35a, 37, 37a i 44, Slova~ka 13, 18 i 18a, Haxi Ruvimova 22, 27, 36, 48, 54 i 69. Tako|e i u Slobodana Baji}a 7, 18, 36 i 38, \or|a Servickog od 15 do 17, Do`e \er|a 19, Matice srpske 28, Futo{ki put 18c (nadogradwa),

Milenka Gr~i}a od 1 do 7 i od 9 do 15 (nadogradwa), Gagarinova 16, 16a, 16b, 16c, 16d (nadogradwa), Toplice Milana 1, 5a, 5b, 5c i 6, Hilandarska 1, Mi{e Dimitrijevi}a 5, 50 i 52, Stevana Sremca 17, Vojvode Bojovi}a 8a i 10, Danila Ki{a 25- lamela A, Ja{e Igwatovi}a 15, Cankareva 6 i 7, Jovana Hranilovi}a od 57 do 59, @elezni~ka 38, Veselina Masle{e 22, od 68 do 70 i 88. Dugove zatim imaju i na Bulevaru oslobo|ewa od 8 do 10 (dogradwa i nadogradwa), 30 i 72, u Koste Racina 23, Bele wive 5 i 5a, Vuka Karaxi}a 1 i 1a, Vojvode [u-

pqikca 41 i 44, Laze Kosti}a 6, Svetozara Mileti}a 43 i 43a. Toplana o~ekuje uplatu i iz Kisa~ke 51- druga faza, Berislava Beri}a 1, Veselina Masle{e 4 i 42, Marka Miqanova 10, Gunduli}eva 13, ]irpanove 26, Jug Bogdana 12 i 29, Valentina Vodnika 21 i 23, sa Bulevara cara Lazara 102, iz Drage Spasi} 5 (nadogradwa), Branislava Nu{i}a 20, Petra Drap{ina 54, Bore Prodanovi}a 9, 9a, 9- fan koil tri stana i 11, Lukijana Mu{ickog 43, Gogoqeve 13a i 29, Branka Baji}a 54 i 78, Kopernikove 52 i Danila Ki{a 7. S. T.

AKCIJA PODR[KE OSOBAMA S INVALIDITETOM

Svoj deci grad na dlanu

Nekoliko u~enika {kole „Milan Petrovi}“ spremno da pro{eta starim gradskim jezgrom ju~e se okupilo ispred Gradske ku}e gde ih je sa~ekala Marija Vrebalov Cveji}, zamenica predsednika Skup{tine grada Novog Sada i s wom Ilija Komnenovi}, turisti~ki vodi~. Projekat pod nazivom „Ja poznajem svoj grad“ podrazumeva obilazak i upoznavawe sa istorijom Novog Sada, znamenitim ku}ama i kulturnim institucijama i prilago|avawe `ivota u gradu potrebama osoba sa invaliditetom.

Foto: N. Stojanovi}

- Me|u decom nisam primetila nijedno dete sa invaliditetom. Wihovi roditeqi ne smeju da ih puste same ali trebalo bi da postoje organizovane {etwe kakva je ova, kako bi osna`ila decu sa

posebnim potrebama i pru`ila im neophodne uslove za normalno odrastawe-rekla je Cveji}. Danas u 14 ~asova, u {etwu Novim Sadom krenu}e deca iz „De~jeg sela“. B. P. P.

„SUN^ANA JESEN @IVOTA”

I tabli} i ru~ni radovi Klub „Klisa“, Ulica Savska 27, organizuje ekipni turnir u tabli}u danas i sutra, od 10 ~asova, a u istom terminu danas sledi i otvarawe izlo`be ru~nih radova korisnika doma u „Futogu“, @elezni~ka 46, koju }e posetiti korisnici domova „Liman“ i „Novo naseqe“. Korisnike kluba „Slana bara“, Ulica ^enejska 54,

poseti}e ~lanovi komisije za socijalno-zdravstvena pitawa, i tom prilikom u 11 ~asova uru~iti im prigodne poklone. Literarni stvaraoci kluba „Olga Petrov“ sa Bulevara revolucije 45 odr`a}e program u17 ~asova, a likovni stvaraoci kluba „Grozda Gaj{in“ iz Ulica Wego{eva 24 u 17.30 sati. B. P. P.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak13.oktobar2009.

c m y

8

DNEVNIK

STANOVNICI LIMANA TRI, MUKU MU^E S GRADITEQIMA

Peticijom protiv neimarskog nemara @iteqi Limana 3, koji stanuju u ulicama Naradnog Fronta i [eksirovoj, pokrenuli su peticiju i do sada skupili 65 potpisa, zbog bahatosti investitora koji u neposrednoj blizini gradi zgradu. Kom{ije ka`u da planiraju i organizovawe protesta ispred Limanske o{tine, jer tvrde da niko od nadle`nih organa ne `eli da iza|e na teren, iako su ih vi{e puta obave{tavali o problemima. Dragan M, koji stanije u zgradi tik uz gradili{te, istaFoto: N. Stojanovi}

„LEDENA DVORANA” OTVORILA VRATA

Proklizao Novi Sad Nekada obavezni ~upavi greja~i za u{i, {arene kape i {titnici, sude}i prema prema prvom danu rada “Ledene dvorane” na Spensu ove sezone, ~ini se, ne}e biti “in”. Ipak, sve je jo{ u zamahu, kao i mladost ju~era{wih kliza~a i kliza~ica koji su pohitali na led, izbegavaju}i dosadno romiwawe ki{e nad Novim Sadom. S. T.

OD SUTRA DO 20. OKTOBRA

Novosadska nedeqa mode Druga Novosadska nedeqa mode po~iwe sutra i traja}e do 20. oktobra. Modne revije }e se od`avati u hotelu “Vojvodina” (od 14. do 18. oktobra) i holelu “Novi Sad” (19. i 20. oktobra). Qubiteqi mode mo}i }e da u`ivaju u 18 modnih brendova iz zemqe i inostranstva, a bi}e predstaqeni i modeli {est modnih kreatora. Svoje najnovije kolekcije za jesen/zimu 2009/10. prikaza}e svetski poznate modne ku}e. Deo manifestacije je takmi~arski, a deo revijalni. Stru~ni `iri manifestacije proglasi}e najboqe u~esnike, kojima }e pripasti posebno priznawe “Panonska sirena” za najboqu i najekstravagantniju kolekciju, kao i za najboqu de~ju kolekcija. Zatim, nagrada }e biti dodeqena i za najboqu reviju, najboqg mladog dizajnera, kao i za najboqu manekenku odnosno manekena. Organizator nedeqe mode u Novom Sadu je modna agencija “ Biznis model”, a “Dnevnik” }e od sutra najbr`im ~itaocima deliti karte za pojedine modne revije. Q. Na.

Gradona~elnik: Stro`a kontrola Na inicijativu gradona~elnika Novog Sada Igora Pavli~i}a, a zbog mnogobrojnih pritu`bi gra|ana na lo{e stawe na ulicama u blizini gradili{ta, Gradska uprava za inspekcijske poslove preko nadle`nih inspekcija, pre mesec dana poja~ala je nadzor i kontrolu svih gra|evinskih objekata. Naj~e{}e pritu`be gra|ana su na kamione koji, izlaze}i s gradili{ta, raznose pesak i {qjunak na puteve; {to ne predstavqa problem samo qudima koji `ive u blizini gradili{ta, ve} ugro`ava saobra}aj i mo`e da izazove nesre}e {irih razmera. kao je za “Dnevnik” da on i wegov kom{iluk trpe torturu blizu dve godine, odnosno, od kada je zgrada po~ela da se gradi. - Ovo je postalo nepodno{qivo. Na putu prema ulici Narodnog fronta, odnosno [ekspirovoj, gde se nalazi veliki parking koji gleda na Limanski park, na svakih 100 metara postoje ogrom-

Komisija za obele`avawe praznika, dodelu priznawa i me|ugradsku saradwu u zemqi i inostranstvu Skup{tine grada usaglasila se ju~e da Oktobarsku nagradu grada Novog Sada ove godine dobiju glumac Boris Isakovi} i generalni direktor Evropskog juniorskog atletskog prvenstva Stevan Zori}. Novinar Mihal Rama~ predlo`en je za dobitnika Novembarske poveqe Novog Sada. Ovi predlozi idu na sve~anu sednicu Skup{tine grada slede}eg ponedeqka, kada }e gradski odbornici dati posledwu re~.

Poznatog pozori{nog i televizijskog glumca predlo`ila je Sandra Savi}, dok se Stevan Zori} na listi gra|ana za najve}e gradsko priznawe na{ao zahvaquju}i inicijativi novinara „Dnevnika“ Aleksandra Predojevi}a i publiciste Jovana Tanurxi}a. Laureti }e dobiti i nova~nu nagradu od 85.000 dinara. Uglednog novinara Mihala Rama~a na spisak potencijalnih dobitnika Novembarske poveqe svrstao je predlog Radoslava Kruni}a. Novembarska poveqa nema nov~ani deo nagrade. Ig. M.

LIMANSKA PIJACA

Licitacija za pija~ne tezge Odlukom direktora „Tr`nice“, raspisan je oglas o javnoj licitaciji za rezervaciju prodajnih mesta na Limanskoj pijaci. Licitira}e se sedam boksova za prodaju cve}a veli~ine po dva kvadrata. Javna licitacija }e se odr`ati u ~etvrtak 15. oktobra od 9 ~asova u „Tr`nici“, u Ulici @ike Popovi}a 4. Vi{e informacija u vezi s licitacijom mo`e se dobiti na broj telefona 480 - 8518 svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova. B. M.

^ITAOCI PI[U SMS

- Trenutno je taj deo ulice kod parkinga opet raskopan. Od nekih radnika sam saznao da su morali ponovo da raskopavaju jer sada zgradu prikqu~uju na toplovod. Ipak, nije mi jasno za{to sve to nije ura|eno prilikom prvog raskopavawa – ka`e na{ sagovornik i dodaje da su se letos gu{ili od pra-

Foto: S. [u{wevi}

{ine, a da sada ne mogu da pro|u od blata. [ef gradili{ta preduze}a “Vondel kapital” Vladimir Gogoqev istakao je za na{ list da oni trenutno nemaju nikakve veze s ovim raskopavawem, ve} da to sada radi Zavod za izgradwu grada. - Ta~no je da je sve raskopano, ali taj posao ne radi na{e preduze}e, jer nemamo dozvolu za to. Radove trenutno izvodi ZIG, po wihovom inicijalnom planu. Sada se zgrade koje gradimo prikqu~uju na vodovodne i vrelovodne cevi. Kada se to zavr{i ZIG }e postaviti behaton i podne obloge – naveo je Gogoqev i dodao da }e zgrade biti useqive do kraja godine.

Ina~e, Dragan M, kao i wegove kom{ije, tvrdi da je zvao sve mogu}e inspekcije, ali da niko do sada nije iza{ao na teren. S drugde strane, na~elnik gradske uprave za inspekcijske poslove @eqko Radulovi} ka`e za “Dnevnik” da je upoznat sa problemom Limanaca i da }e ovih dana komunalna inspekcija iza}i na teren da utvrdi u ~emu je problem. - O prijavama gra|ana obavestio sam i glavnog komunalnog inspektora, koji }e primiti delegaciju stanara iz obli`wih zgrada. Komunalna inspekcija }e iza}i na teren i ukoliko utvrdi bilo kakvu nepravilnost, investitor }e na adekvatan na~in biti ka`wen – zakqu~io je Radulovi}. Q. Nato{evi}

JU^E SE NIJE MOGLO U NEDOVR[ENU ZGRADU U ULICI BRANKA BAJI]A 42

Kupci stanova stigli samo do kapije

PREDLO@ENA TRI GRADSKA LAUREATA

Oktobarska nagrada Isakovi}u i Zori}u, Novembarska Rama~u

ne rupe i krateri. Nije redak slu~aj da gra|ani no}u upadnu u rupu. Nedavno se to desilo i mom unuku. Na sre}u, nije se povredio jer je u rupi bio pesak – pri~a ogor~eni Dragan M. On obja{wava da investitor radova s vremena na vreme zatvori i glavnu saobra}ajnicu, koja vodi prema studentskim domovima, te nastane i kolaps u saobra}aju. Gra|ani tvrde i da radnici ve} pet-{est puta raskopavaju jedan te isti deo ulice.

Petnaestak kupaca stanova u jo{ uvek nedovr{enoj zgradi u ulici Branka Baji}a 42, poku{avaju}i da u|u u wu, ju~e prepodne su nai{li na zakqu~ana vrata i radnika obezbe|ewa “Magnum 1000” iza wih. Po nalogu investitora on je okupqenima rekao da ne mogu da u|u na posed, zbog ~ega je intervenisala i novosadska policija. Prvi najavqeni rok zavr{etka zgrade istekao je posledweg dana decembra 2006. godine i od tada su radovi na vi{espratnici usporeno tekli, kazao je za “Dnevnik” jedan od kupaca stana Zoran \or|evi}. Nakon toga su, kako tvrdi, pojedini stanovi ponovo preprodavani drugim kupcima, zbog ~ega je ve}ina wih protiv investitora Jovice Ko{uti}a podnela krivi~nu prijavu. - Uz produ`ene penale zbog ~ekawa, na{i stanovi su ispla}eni u potpunosti. Zato smo u subotu re{ili svi da u|emo u posed, a u nedequ smo po~eli sa useqavawem. Ve}i deo radova je gotov. Znam da na jednoj eta`i nisu postavqene plo~ice. U{li smo u subotu i nedequ, a on nam je danas zabranio ulaz. Ni policiji obezbe|ewe ne da da u|u. Mi vi{e nemamo ni para ni mo}i a ni `ivaca.

Petnaestak kupaca stanova nai{lo na zakqu~ana vrata i radnika obezbe|ewa. Investitor ka`e da su tvrdwe o preprodaji stanova neosnovane Podneto je 18 krivi~nih prijava Op{tinskom tu`ila{tvu, jer je prekr{ena nagodba o roku useqewa – rekao je Zoran \or|evi}, i dodao da su kupci spremni i sami da investiraju koliko je potrebno da se stanovi zavr{e, ali da investitor taj predlog ne odobrava. Uz \or|evi}a, ju~e su ispred zgrade stajao i Rade Jovanovi} i Miro-

slav Nikoli}, koji tvrde da su zajedno sa porodicom Savuqeski kupili jedan te isti stan. Prema wihovim re~ima, kvadraturu je prvi uplatio Nikoli}, pa potom i druga dva kupca. Posle pregovora i dolaska vlasnika agencije za obezbe|ewe “Magnum 1000”, policija je u{la u zgradu i maricom odvezla pripad-

nika ovog preduze}a koji je stajao iza kapije. Investitor se sa svojim advokatom pojavio posle dva sata od dolaska kupaca. Po{to je u{ao u dvori{te zgrade koja se i daqe vodi samo na wegovo ime, pozvan je predstavnik kupaca na razgovor. Ko{uti} je za “Dnevnik” kazao da su tvrdwe kupaca o duploj pa ~ak i trostrukoj preprodaji stanova apsolutno neosnovane. - Moji majstori u subotu nisu mogli da u|u u zgradu, jer su kupci provalili unutra. Sa wima su bile i ~etiri “gorile”. Sve ovo je budala{tina! Danas sam ja zvao policiju, a ne kupci – tvrdi Ko{uti}. Wegov branilac Neboj{a Male{evi} kazao je da problem u vezi sa rokovima zavr{etka radova postoji, ali da ne postoje stanovi koji su dva-tri puta preprodavani razli~itim osobama. - Rekli smo im da ko god ima neki dokaz slobodno do|e u kancelariju da ga prika`e. Ne postoje stanovi koji su dva-tri puta preprodati. To su samo pri~e, jer niko od kupaca ni ne zna ta~no koji je ~iji stan po{to nisu napravqeni aneksi ugovora. Tek kada se oni naprave mogu}e je videti koji je ~iji stan – tvrdi Male{evi}. Tekst i foto: S. Tanuryi}

065/47-66-452 & 063/366-977

Budite qubazni, sa~ekajte policiju Molimo (jer ni{ta drugo ne mo`emo) nadle`ne slu`be da nam oslobode mesta za parkira-

we od nesavesnih voza~a. Invalidi. 064/1971... *** Molim nadle`ne gradske slu`be da pored apoteka u Fru{kogorskoj ulici postave klupe i korpe za sme}e. 064/2953... *** Za{to srpsko zakonodavsto najzad ne zavr{i sa bitangama, neradnicima, prodavcima magle - ostatkom Milo{evi}evog vremena, imenom Sini{a Vu~ini}? [ta je ta osoba dobro donela Srbiji i ~emu da se ubudu}e i nadamo?! 063/1514... *** Molim da mi se jave o~evici doga|aja u autobusu GSP na liniji broj 3 Detelinara-Petrovara-

din, kod stanice kod robne ku}e „Detelinara“. Tom prilikom je pri ko~ewu voza~a pala starija `enska osoba i te`e se povredila. Molim da mi se jave osobe koje su je izvele iz autobusa. To se dogodilo 28. septembra. 061/1881... *** Svaki dan tri `ene na Podbari, na ulici i kod liftova, otimaju od starijih `ena dragocenosti. Svi znamo gde `ive, samo policija ne zna. Dva lepo uhrawena policajca 7. ovog meseca popodne savesno i dugo su ispitivali opqa~kanu gospo|u o vrednosti i poreklu otetog nakita. Upla{ena i u godinama, ponavqala je da je to porodi~no nasle|e, a za

to vreme navedene `ene su harale. O{te}ena je savetovana da pozove policiju ako primeti te tri `ene a, pretpostavqamo, one }e ~ekati! 064/3191... *** Kada }emo kona~no ~uti vest da Novi Sad kre}e u izgradwu postrojewa za tretman kanalizacionih otpadnih voda, da se vi{e ne gu{imo u smradu od izliva kanalizacije na Keju? A o utisku koji ostavqamo na turiste s brodova ne vredi pri~ati, treba im odmah, ~im se usidre, podeliti gas maske. 063/587... *** Sa zaprepa{}ewem ~itam u „Dnevniku“ da se ova vlast sprema da sru{i 250.000 objekata.

Pa to je tre}ina prijavqenih?! Od po~etnih obe}awa o ceni i mogu}nosti legalizovawa nema ni{ta. Opet smo slagani. Da li su svesni svih posledica? Narod je pred pucawem. Kampova}emo pred Skup{tinom. Zna-

te li vi {ta je to sru{iti 250.000 ku}a? 064/4027...


NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

DNEVNIK

HRANA I LEWE NOGE DONOSE BOLESTI

Novosa|ane kose sr~ani i mo`dani udari Gledawe televizora, igrawe igrica na ra~unaru, surfovawe po interentu i le{karewe omiqene su fizi~ke aktivnosti Novosa|ana. ^varci, hurke, kobasice..., te brza hrana i kola~i omiqena su im hrana. Cigarete i alkohol samo su „{lag na torti“ novosadskog hedonisti~kog `ivota. Spoj navedenog, pokazalo je posledwe istra`ivawe Instituta za javno zdravqe Vojvodine, glasi da skoro polovina od ukupnog broja preminulih Novosa|ana umi-

{tva je na izuzetno niskom nivou. Kad govorimo o qudima sredwe dobi, `ene naj~e{}e umiru od {loga, a mu{karci od infarkta – ka`e za na{ list {ef Internog odeqewa Doma zdravqa, internista-kardiolog dr Nada Kova~evi}. Zavr{no sa 29. akcijom „Otvorenih vrata“, odr`anom u subotu, a koju zajedni~ki sprovode Dom zdravqa, Institut za javno zdravqe Vojvodine, Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici,

ne promene na~in `ivota, svi oni ima}e obolewa koja smo konstatovali kod mnogih starijih gra|ana, a to su povi{en krvni pritisak i pove}an nivo {e}era, holesterola i triglicerida u krvi - obja{wava dr Kova~evi}, napomiwu}i da nije zanemarqiv ni broj onih koji su u svom zdravstvenom dosijeu ve} imali sr~ani ili mo`dani udar.

Krv i slatka i masna

U KOL CENTRU DOMA ZDRAVQA

Ote`an rad jo{ ove nedeqe

Prikqu~ewe Doma zdravqa na gradski opti~ki link traje jo{ ove nedeqe, te su mogu}e smetwe i ote`an rad kol centra i elektronskih kartona u kojem se vode evidencija pacijenata. Na opti~ki kabl bi}e prikqu~ene ambulante „Liman“, „Jovan Jovanovi} Zmaj“, „Bulevar“, „Rumena~ka“ i „Petrovaradin“. U ovoj ustanovi mole gra|ane za raumevawe i dodaju da se svi pregledi odvijaju nesmetano. Nakon prikqu~ewa, telefonske veze bi}e boqe, bez {umova i pucawa veze. Ne}e vi{e dolaziti do preoptere}enosti sistema, pa }e se i lekari lak{e i br`e snalaziti u elektronskim kartonima pacijenata. I. B. re od infarkta srca, mo`danog udara ili {loga. - Rezultati su pora`avaju}i. Smrtnost od kardiovaskularnih bolesti u na{em gradu je 47,4 odsto, a sve zahvaquju}i nezdravom na~inu `ivota. Uzroci su najpre nepravilna ishrana i lewost. Novosa|ani su skloni slanoj i masnoj, tzv. hiperkalori~noj hrani, u kojoj nema korisnih kalorija i vitamina, a i fizi~ka aktivnost stanovni-

Gradska uprava za zdravstvo i Zavod za hitnu medicinsku pomo}, pregledano je 9.600 gra|ana. Na besplatne lekarske preglede dolazilo je i mla|e i starije stanovni{tvo i pokazalo se da svaki ~etvrti Novosa|anin ima faktore rizika za mo`dani udar, infarkt ili {log. - Kod mla|e populacije primetili smo po vi{enu telesnu te`inu, {to naravno uzrokuje i povi{en krvni pritisak. Ukoliko

U 29. akciji „Otvorena vrata Doma zdravqa“ odr`anoj u nedequ, pregledano je 56 stanovnika mesne zajednice Peji}evi sala{i. Rezultati pregleda pokazali su da 16 pacijenata ima povi{en nivo {e}era, triglicerida i holesterola u krvi, dok je deset pacijenata upu}eno lekaru. Svima koji su `eleli da se pregledaju omogu}eno je i merewe krvnog pritiska, indeksa telesne mase, kao i EKG monitoring, a predstavnice Centra za preventivnu zdravstvenu za{titu `enama su govorile o potrebi i na~inu samopregleda dojke. Akciju „Otvorena vrata Doma zdravqa“ organizuje Grad Novi Sad u saradwi sa Domom zdravqa „Novi Sad“, Institutom za javno zdravqe Vojvodine, Institutom za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i Zavodom za hitnu medicinsku pomo}. Ova kampawa je jo{ jedna od aktivnosti koje se organizuju u okviru akcije „Zdravo srce moj izbor - Upoznaj svoj rizik“, radi informisawa i edukacije gra|ana Novog Sada o zna~aju prevencije kardiovaskularnih oboqewa. Do sada je svoje zdravstveno stawe proverilo 9 572 gra|ana. I. K. Na{a sagovornica ukazuje na to da ~etvrtina pregledanih pacijenata ima poreme}aj u EKG nalazu, te da su upu}ivani kod izabranog lekara i kardiologa na dodatna ispitivawa, jer se sumwalo na ishemijsku bolest srca. A to su samo Novosa|ani koji su se podvrgli ispitivawima za procenu rizika oboqevawa od kardiovaskularnih bole-

sti u kampawi „Otvorena vrata“. Stvaran broj je mnogo ve}i. Zato je dr Kova~evi} upozorila gra|ane da ne budu nemarni prema svom zdravqu, pa da kasnije o~ekuju od lekara da im prepi{e neku pilulu za odr`avawe iole normalnog rada srca, ve} da se na vreme pobrinu za svoje telo, unaprediv{i stil `ivota. I. Brcan

PREDSEDNIK OP[TINE SREMSKI KARLOVCI MILENKO FILIPOVI]

Sedi{te Ustavnog suda danas na videlu? Kao grom iz vedra neba odjeknula je ju~e vest da se Ustavni sud Srbije seli u Sremsike Karlovce! Za ve}inu, bila je to neo~ekivana informacija ali dobro upu}eni znaju da razgovori predsednika karlova~ke op{tine Milenka Filipovi}a s nadle`nima o tome traju mesecima. - Bi}e to doga|aj od istorijskog zna~aja za Sremske Karlovce - rekao je za “Dnevnik” Filipovi}. - Drago mi je da su kona~no prepoznate vrednosti ovog mesta i da }e se jedna institucija od najvi{eg ranga u dr`avi preseliti u grad koji je dugo bio nepravedno zapostavqen. Osim {to je dokaz decentralizacije dr`ave i wenih organa, to je i pokazateq da se

Karlovcima vra}a ugled i mesto koji zaslu`uju. Nadam se da }e primer Ustavnog suda slediti i druge dr`avne institucije

- optimista je Filipovi}. Prema onome {to je dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio, sud

GRAD I SINDIKAT KOMUNALACA NASTAVQAJU SOCIJALNI DIJALOG

Cena rada stigla na red

Pregovara~ki timovi Sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti i Gradske uprave sutra bi trebali da nastave pregovore oko najni`e cene rada u komunalnim preduze}ima ~iji je Grad osniva~, te o koeficijentima, isplati jubilarnih nagrada i visini otpremnine, najavio je predsednik sindikata komunalaca Zoran Radosavqevi}. On je izrazio zadovoqstvo dosada{wim pregovorima i pohvalio to {to je Grad odredio pregovara~a koji se razume u materiju, {to je, kako je naveo, prijatno sindikalno iskustvo. I pregovara~ ispred Grada, ~lan Gradskog ve}a za obrazovawe Milan \uki} izjavio je da je zadovoqan koliko je sindikat u pregovorima do sada bio kooperativan. Kako smo ranije pisali, Grad je jedno vreme izbegavao dijalog, po{to je prethodno jednostrano otkazao delove kolektivnog ugovora u delu finansijskih davawa radnicima. Do sada, podsetio je Radosavqevi}, postignut dogovor o visini toplog obroka, regresa, dobrovoqnog penzijskog osigurawa

i iznosa koje }e preduze}a upla}ivati u Fond Gradskog ve}a Saveza samostalnih sindikata za prevenciju radne invalidnosti. - Dogovorili smo se da topli obrok u gradskim komunalnim preduze}ima ne sme biti ni`i od 0,15 odsto od prose~ne republi~ke plate u prethodnom mesecu, {to sada iznosi 4.350 dinara. Ali to istovremeno ne spre~ava komunalne firme da topli obrok ispla}uju po pojedina~nom kolektivnom ugovoru u preduze}u - naveo je Radosavqevi}. U aneks kolektivnog ugovora biti uneto da regres ubudu}e bude 0,75 odsto od godi{weg republi~kog proseka zarade u privredi. I to je, podvukao je Radosavqevi}, samo osnova koliko regres mo`e da bude, odnosno da ne sme da bude ni`i od tog procenta. Tako|e, sindikat i Grad su potpisali i da kolektivni ugovor va`i jo{ 30 dana, jer se o~ekuje da }e za mesec dana biti zavr{eno pregovarawe oko izmena kolektivnog ugovora u komunalnim preduze}ima. Z. Deli}

bi trebalo dogodine da po~ne da radi u Karlovcima, kada budu ispuweni svi materijalnotehni~ki uslovi. Koja karlova~ka zgrada bi mogla biti sedi{te USS-a, prvo je pitawe koje se name}e nakon objavqivawa ove vesti. Ipak, Filipovi}, koji se danas vra}a iz Strazbura i posle podne treba da se sastane sa ministarkom pravde Sne`anom Malovi}, nije `eleo da govori o tome dok ne obavi razgovor sa wom. - Naravno da je o tome bilo re~i prilikom na{ih ranijih susreta, ali kona~nu odluku mo}i }u da saop{tim posle dana{weg sastanka kada bi trebalo i mnogi drugi detaqi da se defini{u - kazao je predsednik karlova~ke op{tine. Z. Ml.

Peva „Hor-orooor!” Program Akademije slobodnih studija „Hor- orooor!“ organizuje otvorenu radionicu sutra u kafe galeriji „Izba“. Pozvani su svi koji vole da pevaju i `ele javno da nastupaju bez obzira na to da li imaju sluha, muzi~ko obrazovawe ili su muzikalni. „Hor- orooor!“ okupqa qude razli~itih `ivotnih dobi, profesija, koje zanima komunikacija kroz muziku, improvizacija, muzi~ke i scenske ve`be, obra|ivawe muzi~kih oblika, improvizacija i neposredno komponovawe. Radionicu vode Nevenka Marjanovi}, muzi~ka pedago{kiwa i Aleksandar Mladenovi}, multimedijalni umetnik. J. M.

Predstava „Pati Difuza” Povodom otvarawa scene za odrasle “Scena 34” , u pozori{tu “Vesela korwa~a” ve~eras od 20 ~asova na repertoaru je predstava “Pati Difuza”. Autor i glumica je Sowa Mladenov. S. T.

utorak13.oktobar2009.

9

FOTO-KONKURS CENTRA ZA KULTURNU ANIMACIJU I „DNEVNIKA”

^ekamo fotke uli~nih svira~a

Svih devet dosada{wih Infotografije, informacijama ternacionalnih festivala kada i gde su fotografisane, uli~nih svira~a tema su fotokao i podacima o autoru, konkonkursa, koji pokre}u Centar takt adresom i telefonom. Foza kulturnu animaciju i „Dnevtografije }emo primati od danik“. Zavirite me|u svoje fotonas do 26. oktobra. Nakon toga grafije i izaberite najneobi~}emo na stranicama „Novosadnije, ili sasvim ske hronike“ svaobi~ne, koje doAutori tri najboqe kodnevno objabro oslikavaju vqivati izbor ovu veselu mani- fotografije dobi}e najboqih fotopo fotoaparat festaciju. Autografija, da bismo ri tri najboqe na kraju objavili fotografije dobi}e po fotoapobednike i uru~ili nagrade. parat, a najuspeliji radovi s @iri }e ~initi direktor Cenkonkursa bi}e predstavqeni na tra za kulturnu animaciju Sloizlo`bi koja }e prethoditi slebodan Beqanski, fotoreporter de}em, 10. Internacionalnom „Dnevnika“ Branislav Lu~i} i festivalu uli~nih svira~a. novinarka Aleksandra VidanoNajvi{e tri fotografije, isvi}. kqu~ivo u formatu jpg, rezoluDok ne po~nemo s objavqivacije 300 dpi, trebalo bi poslati wem prispelih fotografija, uz elektronskom po{tom na adresu: poziv za foto-konkurs }emo podnevnik.fotokonkurs@gmail.com. vremeno, kao ilustraciju, objaUz snimke bi trebalo poslati vqivati fotografije fotorei propratno pismo s naslovom portera „Dnevnika“. A. V.

PREDSEDNIK SKUP[TINE GRADA JOVANOVI] NAJAVIO

Kinezi sti`u na Poqoprivredni sajam Novosadska delegacija potpisala je u Kini memorandum o saradwi dva predstavni~ka doma sa ~elnicima kineskog ^ang~una, grada pobratima Novog Sada, tokom nedavno zavr{ene zvani~ne posete, izjavio je ju~e predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi}. Prva zvani~na poseta ^ang~unu od 2006. godine bila je posve}ena konkretizaciji odnosa dva grada, na inicijativu Kineza, pre svega u oblasti kulture, sporta, obrazovawa i privrede. Jovanovi} je novinare podsetio na simboli~no u~e{}e dva kineska trka~a na nedeqnom Novosadskom maratonu, dok je delegacija ^ang~una boravila u na{em gradu. U sklopu saradwe

gradova pobratima, rektorima fakulteta bi}e iznet predlog da se dugoro~no pet studenata iz ^ang~una {koluju na zavr{nim godinama studija u Novom Sadu, a u planu je i me|unarodna razmena stalnih postavki Gradskog muzeja i biblioteke. Pobratimi iz Kine poseti}e Sajam investicija u novembru, ali i novosadski Poqoprivredni sajam, kada }e do}i do razmene delegacija dva grada. ^ang~un, grad sa sedam miliona stanovnika, izrastao je u moderan grad, centar kineske auto industrije, u kom se, izme|u ostalog, odr`ava najve}i poqoprivredni sajam u Aziji, a “Folksvagen” proizvodi automobile za kinesko tr`i{te. Ig. M.

TEHNI^KI NEISPRAVAN AUTOBUS IZAZVAO SAOBRA]AJNU NEZGODU?

GSP ~eka policijski zapisnik Autobus na liniji {est, koji je u nedequ izazvao saobra}ajnu nezgodu u Jevrejskoj ulici, bio je tehni~ki ispravan, saznaje nezvani~no „Dnevnik“ u Gradskom saobra}ajnom preduze}u „Novi Sad“. Na{ izvor u preduze}u ka`e da je odmah posle nezgode vozilo odvezeno na vanredni tehni~ki pregled. U preduze}u, nagla{avaju, ~ekaju i policijski zapisnik, po{to je uvi|aj obavila saobra}ajna policija. - Tek kada zapisnik stigne, mo}i }e da se ka`e, {ta je zaista bio uzrok nezgode - rekli su u preduze}u. Podse}amo autobus se kretao Jevrejskom ulicom, pre{ao u suprotnu traku, udario u parkirani automobil i oborio banderu koja je razbila izlog prodavnice ra~unarske opreme. U nezgodi nije bilo povre|enih. Z. D.


utorak13.oktobar2009.

VOJVODINA

DNEVNIK

c m y

10

VLASNICI KIOSKA U ZREWANINU ZAPREPA[]ENI VISINOM KOMUNALNIH TAKSI

Dugovi zatvaraju trafike?

Sportisti renoviraju teretanu

Kajaka{i zasukali rukave APATIN: Kajaka{i kluba „Panonija” odlu~ili da sami finansiraju i betoniraju zimsku teretanu od 50 kvadratnih metara posle bezuspe{nih poku{aja da se to uradi op{tinskim novcima. Dr`avnim reprezentativcima nije smetalo da se late lopate i me{alice na ~elu sa predsenikom i sekretarom kluba. -Zima je na pragu a na{e pripreme se uglavnom tada odvijaju u teretani. Poku{a}emo da je doteramo koliko izna|emo sredstava jer se ona godinama

nalazi u ruiniranom stawu. Krov i plafon su propali.Unutra je zimi hladno ali na{i momci ne odustaju od treninga a wihovi uspesi svedo~e da je kajak sport kome se u ovom gradu na Dunavu treba pokloniti ve}a pa`wa dru{tvene zajednice - rekao je predsednik KK „Panonija” Dragan Sewak. I on se, kao i sekretar Zoran Dubaji}, rado prihvatio ovog posla, jer, od ~ekawa nema ni{ta. Sli~no su postupili svi ostali kajka{i. J. P.

Maske od sme}a SUBOTICA: U okviru De~je nedeqe u Osnovnoj {koli „Sveti Sava” u Subotici odr`an je maskembal i predavawe na temu ekologije i recikla`e.U~enici ni`ih razreda su pravili maske od najlona, papira, ~epova, plastike, kartona tako da su leptiri}i, roboti, princeze i druge maske bile su napravqene od otpada koji mo`e da se reciklira. [kola poklawa dosta pa`we o~uvawu `ivotne sredine, kroz

razne obrazovne programe. Ove godine nastavnici su smislili da se napravi maskenbal, gde bi deca pravila maske od papira, ~epova, plastike, kartona, lima i sli~nog materijala. - Slede}e nedeqe zasadi}emo i ~etiri sadnice i drvo generacije za prvake.Sadnice su poklon Pokreta gorana Subotice i Goranskog rasadnika - direktorka O[ „Sveti Sava” Tawa Bun~i}. A. A.

BIOSKOPI ZREWANIN SINEMA „Tamo i ovde” (19, 21) „Hari Poter i polukrvni princ” (19, 21) RUMA KULTURNI CENTAR „Jaha~i” „Hari Poter i polukrvni princ” (19, 21)

DANAS U NOVOM SADU

BIOSKOPI Bioskop „Jadran“: „Pink Panter 2“ (17.30), „Sveti Georgije ubiva a`dahu“ (19.30 i 21.30). Ulaznica ko{ta 200 dinara.

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena „Jovan \or|evi}“: „Trubadur“ (19), Scena „Pera Dobrinovi}“: „Lepotica Linejna“ (19.30), Kamerna scena: „Disko sviwe“ (20.30)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti“; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od subote u sedam sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Nikolina ]uba iz In|ije (devoj~ica i de~ak) i Biqana Lovri} iz Ravnog Sela (de~aci), DEVOJ^ICE: Saveta Pevac-Rodi}, Sora Popovi}, Sla|ana Babi}, Dragica Ili}, Biqana Stanivukovi}, Milka Ja}imovi}, Mirjana ^okorila, Jelena Slankamenac, Sawa Gostovi}, Alma Ali~i} i Sne`ana Stefanovi} iz Novog Sada, Marijana Jari} iz Veternika, Danijela Xaki} iz Futoga, Jelena Luburi} iz Ka}a, Tijana \ori} iz ^eneja, Ildiko Gero, Sandra Latinovi} i Milijana Dragojevi} iz Temerina, Jovana Zeremski iz Turije, Jelena Terzi} iz Silba{a, Marina Trpka iz Selen~e, Milana Mi{kov i Dragana Ba~ina iz Ba~ke Palanke i Jelana [erbexija iz Novih Karlovaca, DE^AKE: Mirjana [arac, Jagoda Radu, Maja [ajfer, Mirjana Stoji~i} - \uki}, Danijela Bjelo{, Jelena ]ukovi}, Branislava Bala`, Gordana Dangubi}, Zorica [a{i}, Sne`ana Miqi} - Te{i}, Kristina Radovi} i Jelena Beri} iz Novog Sada, Milijana Guberni} iz Petrovaradina, Ivana Pavi}evi} iz Sremske Kamenice, Stanislava Dutina i Miroslava Cvijanovi} iz Veternika, Bo`ana Kruq iz \ur|eva, Zorica Pilipovi} iz Suseka, Branislava Murtin iz Glo`ana, Milkica Petr`qan iz ^elareva, Marijana Burazer iz Temerina, Sne`ana Kuhar iz Ba~kog Jarka, Emilija Tapavica iz ^uruga, Sawa Geli} iz [ajka{a, Branislava Petrovi} iz Be~eja, Zlatica Nikoli} iz Ba~ke Palanke, Jaroslava Obradovi} iz Ravnog Sela, Branka Bo`i} iz In|ije, Monika Lazi} iz Maradika, Danijela Cvijanovi} iz Ada{evaca, Nata{a Letven~uk iz Vrbasa i Ivana Basari} iz Apatina.

ZREWANIN: Udru`ewe preduzetnika Zrewanina upozorilo je da re{ewa gradske Slu`be za naplatu poreza, u kojima se od vlasnika kioska tra`i da izmire zaostale dugove za gradsku komunalnu taksu, pod pretwom blokade ra~una, ugro`avaju wihov daqi opstanak. Preduzetnici podvla~e da su u pitawu velike sume novca i da se od vlasnika tra`i da plate od 100.000 do ~ak milion i po dinara. - Ugro`eno je oko 150 vlasnika i bar isto toliko qudi koji rade u kioscima. Bi}emo prinu|eni da zatvorimo kioske i osta}emo bez posla – napomiwe predsednik Skup{tine Udru`ewa preduzetnika Nikola Bartul i dodaje da je ta~no da mnogi nisu pla}ali komunalnu taksu, ali da su ispostavqeni ra~uni zaista nerealni. Taksa je zna~ajno pove}ana pre tri godine i zato su preduzetnici uputili dopis gradskim vlastima u kome tra`e da se otpi{u kamate, a da se taksa napla}uje pravednije.

Obja{wavaju da nije isto da li neko ima pet milijardi ili 50 miliona godi{weg obrta.Ovim povodom oglasila se i politi~ka stranka Pokret Ravnopravnost, koja uglavnom okupqa radnike ovda{wih preduze}a. „U vremenima ekonomskih kriza indukuju se mnogi problemi, a jedan od wih je i visina lokalnih komunalnih taksi za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama. Naime, uvidom u re{ewa upu}ena malim preduzetnicima od strane Javnog preduze}a „Direkcija za izgradwu i ure|ewe grada” mo`e se primetiti da utvr|ena komunalna taksa prevazilazi visinu dobiti na godi{wem nivou, {to nije spojivo sa ekonomskom logikom i politikom obra~unavawa poreza i drugih rashoda”, isti~u u Pokretu Ravnopravnost i preciziraju da preduzetnici tra`e da se smawi taksa u vidu dnevnog zadu`ewa po metru kvadratnom kori{}enog prostora i da se uskladi sa neto godi{wom dobiti.

Iz Direkcije za izgradwu i ure|ewe grada, s druge strane, poru~uju da je re~ o starom problemu, koji se iz godine u godinu samo uve}avao. [efica slu`be za naplatu komunalne takse u Direkciji Qiqana Stani`an nagla{ava da takse nisu zna~ajno poskupele. One se jednom godi{we koriguju za iznos inflacije, i to po odluci skup{tinskih odbornika. - Od 180 korisnika, opomene su dobili wih 70. Novo je to {to je re{ewa poslala gradska slu`ba za naplatu poreza, koja je formirana kad je Zrewanin dobio status grada, i sukcesivno preuzima evidenciju i naplatu taksi – obja{wava Stani`anova i dodaje da je cena gradirana prema mestu gde se kiosk nalazi, kao i prema veli~ini. U Direkciji vele da je prose~na taksa 24.000 dinara godi{we, a najve}a mese~na ne prelazi 10.000 dinara, i to za objekat od pedesetak kvadrata. @. Balaban

NAJAVQENA REORGANIZACIJA RADA SRBOBRANSKOG DOMA ZDRAVQA

Nema saradwe bez ugovora SRBOBRAN: Prema najavama novog direktora Doma zdravqa „Dr \or|e Basti}” u Srbobranu dr Voja Vukovi}a, ova ustanova je napravila prve korake u reorganizovawu svog rada. -Radi efikasnijeg obavqawa delatnosti, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sitematizaciji, u Domu zdravqa bi}e obrazovane slu`be koje }e se baviti posebnim oblastima, a u okviru wih organizacione jedinice. Tako|e, najavqeno je i imenovawe pomo}nika direktora za zdravstvena pitawa, pomo}nika direktora za medicinsko snabdevawe i dopunski rad, glavne medicinske sestre i uvo|ewe revizorske slu`be - rekao je dr Vukovi}. Prema wegovim re~ima situacija u Domu zdravqa je veoma problemati~na o ~emu govori i podatak da se srbobranski Dom zdravqa me|u 120 ovakvih ustanova nalazi na 13. mestu od pozadi, a da su Vojvodini samo tri doma ispod srbobranskog. -To se u najkra}em roku mora promeniti, a prva stvar koju }emo uraditi je organizovawe sedam slu`bi: slu`be za zdravstvenu za-

Dr Voja Vukovi}

{titu odraslih sa medicinom rada, hitnom medicinskom pomo}i i sanitetskim prevozom i ku}nim le~ewem, zatim slu`ba za zdravstvenu za{titu dece i `ena sa polivalentnom patrona`om, slu`ba za stomatolo{ku zdravstvenu za{titu, slu`ba za radiolo{ku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, slu`ba za specijalisti~kokonsultativnu delatnost, koja do sada nije ni postajala, slu`ba za

farmaceutsku delatnost i na kraju slu`ba za pravne, ekonomskofinansijske i tehni~ke i druge poslove - saop{tio je dr Vukovi}. Prema wegovim o~ekivawima prvi rezultati ovih promena bi}e vidqivi ve} za par meseci kada se svi uhodaju u nova pravila. On je tako|e zatra`io da se na nivou Doma zdravqa i apoteka uradi presek i popis materijalnog stawa, obaveza i potra`ivawa, kako bi situacija bila „kristalno jasna”. -Izgleda da Dom zdravqa preuzimamo sa minusom u poslovawu. Ne tra`im krivca ve} `elim da preuzmem jasan ra~un. U Dom zdravqa vi{e ne mo`e ni{ta da u|e ili iza|e, a da to nije odobrio direktor. Kontroli{emo nabavke i ugovore i vi{e se ne mo`e doga|ati da sara|ujemo sa bilo kim, a da pritom nemamo jasno definisan ugovor o saradwi. Na{ ciq je da u radu sa dobavqa~ima interes ima i Dom zdravqa - rekao je dr Vukovi} i dodao da su upravo nedostatak transparentnosti i jasnih pravila rada prouzrokovali zaostajawe Doma zdravqa u utrci sa sli~nim ustanovama u okru`ewu. N. Perkovi}

NA ^ETVRTOM ^OKANSKOM FESTIVALU „DAJE SE NA ZNAWE”

Ritam dobo{ara, ma`oretkiwa i poslastica ^OKA: Posle nedeqnog ru~ka pa sve do kasnih ve~erwih sati ^oka je bila u znaku ~etvrtog me|unarodnog festivala dobo{ara „Daje se na znawe”, koji su priredili Kulturno istorijsko udru`ewe „^okanski dobo{ari” i op{tina ^oka, uz pokroviteqstvo Izvr{nog ve}a AP Vojvodine. U~esnike i goste pozdravio je predsednik ~okanske op{tine dr Predrag Miji}. Me|unarodni karakter festivalu dali su gosti iz bratskog grada Visla (Poqska), koji su nastupili na tradicionalnim instrumentima kraja odakle poti~u i Poqaci koji `ive u Ostoji}evu, a pobratimi iz Dete (Rumunija) imali su i predstavnike u nadmetawu u dobo{arewu, uz u~esnike iz Kikinde, ^oke, Jazova, Padeja i Ostoji}eva. Predsednik stru~nog `irija profesor Prvoslav Plav{i} iz Beograda, kome su u ocewivawu asistirali kwi`evnik Kalman Feher iz ^oke i gost Ovidie Ivan~a iz Dete, odao je priznawe svim dobo{arima nagla{avaju}i da su svi bili dobri, ali da su se neki ipak bili za nijansu boqi. Nagradu za najoriginalniji nastup pripala je Jovanu ^udanovu iz Kikinde, za najautenti~nije predstavqawe priznawe je dodeqenu glumcu u penziji Du{anu Felbabu iz Kikinde, a za najperspektivnijeg pogla{en je mladi dobo{ar Aleksandro Biberija iz Dete.

Najboqi dobo{ari - Du{an Felbab, Aleksandro Biberija i Jovan ^udanov Foto: M. Mitrovi}

Du{an Felbab dobo{ari ve} ~etiri decenije, a prvi put mu je ulogu dao rediteq Dragan Jovi} u komadu „Selo Sakule, a u Banatu”. Otac, kada je video da je dobio kartonski dobo{, dao mu je svoj, pod uslovom da ga koristi dok je `iv. @iteqe ^oke i brojne posetioce iz okoline na noge je podigla karnevalska povorka pedesetak bubwara koje su predvodili poznati bubwar i specijalni gost Festivala Dragoqub \uri~i} i ~okanski bubwar Vladimir Bogdanovi}, a uz bakqadu i pravu karnevalsku atmosferu, nastupom su plenile ma`oretkiwe iz Kawi`e i Ade.

Sve poslastice i |akonije posetioci su pojeli na degustaciji, pa i dobo{- torte, koje su u~estvovale na takmi~ewu. @iri u kome su bili Jo`ef Sakaq iz sen}anske Poslasti~arnice „Dobak” i ^okanske Marija Ki{ Jovak i Ilona Palatinu{ za najlep{u proglasio je tortu iz Udru`ewa `ena „Sunce” iz Padeja, koju je od 60 jaja i drugog materijala iz ~etiri dela dva dana spravqala @u`ana Kova~. Priznawe za najve}u tortu, koja je te`ila gotovo 14 kilograma pripalo je Ro`iki Tot i Udru`ewu `ena „Arva~ka” iz Jazova, a najukusnijom progla{ena je poslastica koju je napravila Katalin [ari iz ^oke. M. Mitrovi}

Boqa {ansa za posao BE^EJ: Ekonomsko-trgovinska {kola iz Be~eja iz godine u godinu potvr|uje liderstvo me|u sredwim {kolama u Srbiji. Posledwa potvrda ove konstatacije je ukqu~ewe u realizaciju pilot projekta po imenu Regionalni centri kompetencije. Projekat se realizuje u saradwi sa Ministarstvom prosvete i Organizacijom za tehni~ku saradwu GTZ iz Nema~ke, a ukqu~eno je jo{ sedam ekonomskoh {kola. „Ovaj projekat je kruna svih dosada{wih projekata u na{oj {koli. Ciq je razvijawe sredwih stru~nih {kola u regionalne centre kompetencije za stru~no obrazovawe, koji }e u postavqenim okvirima dati doprinos regionalnom razvoju time {to }e obezbediti potencijal stru~nih kadrova u skladu s potrebama i svr{enim u~enicima otvoriti najboqe mogu}e perspektive u poslu. Posle pet godina, koliko traje aktuelni pilot projekat, ovaj model bi}e primewivan u svim sredwim {kolama Srbije. Na{a {kola }e tada biti u prednosti, a to smo zaslu{ili zahvaquju}i kvalitetnom radu i uskla|enosti sa savremenim obrazovnim i dru{tvenim tokovima”, pi{e u saop{tewu za javnost Ekonomske-trgovinske {kole iz Be~eja. Zahvaquju}i podr{ci Ministarstva prosvete i GTZ, u {koli se realizuje i projekat Reforma sredweg stru~nog obrazovawa Vet projekat i {koluje se ogledni profil poslovnog i finansijskog administratora i slu`benika osigurawa. U saradwi s Ministarstvom prosvete {kola realizuje Projekat obezbe|ivawa kvaliteta rada {kole kroz primenu Priru~nika za samovrednovawe i vrednovawe rada {kole. Izvr{no ve}e AP Vojvodina omogu}ilo je realizaciju dva projekta, „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini – mere za ja~awe me|unacionalnog poverewa kod mladih” i „Inkluzija romskih u~enika u vojvo|anskim sredwim {kolama”. Projekat Partnerskih {kola Republike Srbije i Savezne Republike Nema~ke i projekat „Dobro do{li u Nema~ku!” realizuje se u saradwi s ve} pomenutim GTZ. Najzad, od ove {kolske godine se u saradwi s UNICEF-om i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovawe realizuje se projekat „[kola bez nasiqa”. V. Jankov

Unapre|ewe socijalne za{tite SUBOTICA: Direktor Gerontolo{kog centra Subotice Nenad Ivani{evi} boravio je na 11 kongresu Me|unarodnog udru`ewa direktora socijalnih za{tita u Ma|arskoj. Tamo je dogovoreno da se na Me|unarodni dan starih, 1. oktobar u Subotici potpi{e trojni sporazum izme|u Srbije, Ma|arske i Rumunije o unapre|ewu socijalne za{tite i saradwi. Na Kongresu je bilo re~i i o projektima Javnih radova koje je ove godine Gerontolo{ki centar u Subotici po~eo da realizuje, a u Ma|arskoj oni se realizuju ve} 15.godina. A. A.


VOJVODINA

DNEVNIK ODR@ANA VANREDNA SKUP[TINA AKCIONARA FABRIKE „8. OKTOBAR”

Sve funkcije volonterske BE^EJ: Toliko ~ekana vanredna skup{tina akcionara be~ejske fabrike name{taja „8. oktobar” je odr`ana. Staro rukovodstvo je smeweno, a novo izabrano. Zastupnik kapitala fabrike, ~ija je privatizacija poni{tena 13. februara ove godine, Rudolf Albahari izabran je, od strane preostalih ~lanova novoizabranog Upravnog odbora Julije Popi}, Mom~ila Qu{i}a, Milana Popovi}a i Tomislava [qivan~anina, za predsednika. ^lanovi Nadzornog odbora su Dubravka Lazarevi}, Sne`ana Mirilovi} i Valentina Pudar. Sude}i prema imenima stru~waka koji su u novim rukovode}im organima be~ejske fabrike name{taja, kao da je PIK Be~ej preuzeo starateqstvo. Jer, svi pomenuti su zaposleni u najve}oj vojvo|anskoj agrarnoj kompaniji. - Prvo {to moram da naglasim, jeste da su sve funkcije volonterske. U dana{we vreme je veoma te{ko na}i stru~ne qude koji }e ra-

diti potpuno besplatno. Li~no imam poverewe u izabrane stru~wake i jedini ciq nam je da pomognemo koliko mo`emo zaposlenima u fabrici „8. oktobar” - rekao je Rudolf Albahari. -Prioritet u radu bi}e nam da uradimo analizu pravog finansijskog stawa. Za sada je evidentno da je trenutni dug fabrike 184,5 miliona dinara i firma je u blokadi. Na prvoj sednici novog Upravnog odbora \uro Ika~ je izabran za v.d. direktora fabrike. Prvi pravi izazov za sve novoizabrane ~lanove rukovode}eg tima bi}e drugo ro~i{te, zakazano za 26. oktobar, pred Trgovinskim sudom u Beogradu sa Univerzal bankom oko spora vezanog za hipoteku pomenute banke nad fabrikom. Vaqa jo{ jedanput proveriti i namere holandske firme „Varomont”, koja je bila zainteresovana za iznajmqivawe dela fabrike u ciqu otvarawa pogona za proizvodwu briketa. V. Jankov

utorak13.oktobar2009.

VANREDNA SEDNICA SKUP[TINE AKCIONARA UTAD „SEVERNA BA^KA”

Poslovawe pod znakom pitawa APATIN: Na vanrednoj skup{tini akcionara UTAD „Severna Ba~ka” razre{en je stari upravni i nadzorni odbor i imenovani novi organi. Tako|e je doneta odluka da se anga`uje revizorska ku}a koja }e sa~initi kompletan presek stawa u firmi, na osnovu kojih }e se utvrditi i daqi postupci vezani za ovu firmu koja je privatizovana 2004. godine, a nakon dve godine Agencija za privatizaciju raskinula je kupoprodajni ugovor, jer kupac nije izmirio svoje obaveze. U novi Upravni odbor imenovani su Koviqko Pisar, Slavko Jerkovi}, Mikola Mar~eta, Petar Bursa} i Vladimir Bara}, dok su u Nadzorni odbor imenovani Gordana Jovani}, Neboj{a Arsi} i Milica Zori}. Na po~etku sednice direktor UTAD „Severna Ba~ka” Nikola Kosanovi} postavio je pitawe na~ina sazivawa vanredne skup{tine i kvoruma Skup{tine akcionara. Obja{wavaju}i prisutnima {ta se doga|alo u proteklim godinama u „Severnoj Ba~koj” Kosanovi} je istakao da je za ovu firmu

Detaq s vanredne sednice akcionara

vezan ~itav niz nepravilnosti Akcijskog fonda, ali i sprege koja postiji izme|u lokalne samouprave i op{tinskog suda. Osu|uju}i ovakvo neargumentovane napade, akcionari su postavili pitawe {ta je do sada on uradio kao i upravni odbor, kako bi se sa~uvala imovina firme. Neprihvataju}i obrazlo`ewa sada{weg zastupnika kapitala „Severne Ba~ke” Nikole Mar~ete na postavqena

pitawa, Kosanovi} je sa ~lanovima dosada{weg upravnog odbora revoltirano napustio skup. - S obzirom na to da nisam uspeo da okupim dosada{wi upravni odbor, sazvao sam vanrednu skup{tinu akcionara, {to omogu}avaju i zakonski propisi. Od momenta imenovawa za privremenog zastupnika kapitala, nisam uspeo da od dosada{weg rukovodstva dobijem dokumenta i s obzirom na to da

je pro{lo dva meseca, morao sam sazvati Skup{tinu, kako bi se donele odluke koje }e omogu}iti da obavim posao - rekao je Mar~eta. Na Skup{tini je re~eno da je zbog toga {to je firma u blokadi 240 dana, Uprava prihoda pokrenula ste~ajni postupak, a o tome }e se Trgovinski sud izjasniti na ro~i{tu 19. oktobra. Re~eno je, da je 23. septembra ove godine postala pravosna`na odluka o raskidu ugovora o zakupu „Kosmaja” sa Almirom Tajirovicom, me|utim, u toku je sudski postupak, kako bi se utvrdilo koliko je stvarno zakupac ulo`io u adaptaciju lokala i koliko je du`an na ime zakupa, jer, kako je rekao Kosanovi}, sav materijal koji je kupqen za adaptaciju, fakturisan je ne na ime zakupca nego UTAD „Severna Ba~ka”. To je samo jedno od pitawa na koje }e u narednom periodu odgovore dati sud i revizija poslovawa u firmi, jer tek nakon {to se utvrde ~iwenice, mo}i }e i da se utvrdi da li je bilo nesavesnog poslovawa i ko je odgovoran za to. J. Prel~ec

U potrazi za pozitivnim iskustvom

NI^E POGON „KALCEDONIJE” U SOMBORU

Iz trening centra u halu na prole}e SOMBOR: Italijanska kompanija „Kalcedonija” u fabriku ekskluzivnog doweg `enskog ve{a, koja ubrzano ni~e na obodu somborske Industrijske zone Jug 3 ulo`i}e 20 miliona evra. Prema re~ima direktora „Kalcedonije” za Jugoisto~nu Evropu Dubravka Hoi}a, kada fabrika, povr{ine 12 hiqada kvadratnih metara bude zavr{ena polovinom slede}e go-

nici, pa }e za po~etak rada fabrike biti spremno 250 vrhunski obu~enih radnica. Iako se u slu~aju trenutno anga`ovanih radnica radi o treningu, dostignuti kvalitet proizvoda je omogu}io da se sve {to je ovde proizvedeno odmah plasira na inostrano tr`i{te, preko centralnog skladi{ta „Kalcedonije” koja ima svoje prodavnice u 25 zemaqa.

Konuzin pola`e venac na spomen-obele`je u Vrbasu

AMBASADOR RUSKE FEDERACIJE POSETIO VRBAS

Vratiti ruski u {kole

VRBAS: Povodom prvog susreta udru`ewa dru{tava srpsko-ruskog prijateqstva iz cele Srbije, uprili~enog u okviru proslave oslobo|ewa grada od fa{izma, op{tinu Vrbas posetio je ambasador Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Vasiqevi~ Konuzin. Konuzin je, zajedno sa predsednikom Privremenog organa uprave op{tine Vrbas dr @eqkom Vidovi}em i predstavnikom Udru`ewa srpsko-ruskog prijateqstva „Rod” Milunkom Ivkovi}, polo`io vence na spomen obele`je u centru grada i tako odao po~ast svim `rtvama i poginulim borcima u Drugom svetskom ratu. - Kroz nekoliko dana u Srbiju }e do}i predsednik Ruske federacije Dmitrij Medvedev. Smatramo da }e ova poseta biti kqu~na za na{e odnose. Zajedno sa Srbima predsednik Rusije polo`i}e vence u znak se}awa na sovjetske i jugoslovenske heroje koji su dali svoje `ivote za vreme oslobo|ewa. Predsednici na{ih dr`ava }e razgovarati o saradwi u politi~koj sferi, trgovinsko-ekonomskoj, nau~no-tehni~koj i huma-

nitarnoj. Planiramo da potpi{emo ~itav niz sporazuma - najavio je Konuzin. Razgovaraju}i o mogu}nostima saradwe, dr @eqko Vidovi} istakao je da Vrbas ima ciq da se {to pre vrati na poziciju razvijenog privrednog centra. U sklopu ovog susreta, koje je organizovalo vrbasko udru`ewe „Rod” i lokalna samouprava, odr`an je okrugli sto na temu „Aktuelni trenutak saradwe udru`ewa srpsko-ruskog prijateqstva u Republici Srbiji”, kojem je prisustvovao i {ef kabineta ministra spoqnih poslova Vuka Jeremi}a - Borislav Stefanovi}. U~esnici okruglog stola, me|u kojima je bila i glumica Ivana @igon, skrenuli su pa`wu da je neophodno vratiti ruski jezik u {kole, kao i dati ve}u medijsku pa`wu de{avawima u Rusiji i aktivnostima wihovih zvani~nika. Ovo okupqawe omogu}ilo je potpisivawe osniva~kog akta Saveza udru`ewa srpskoruskog prijateqstva, nakon ~ega je organizovana Sve~ana akademija u Gimnaziji „@arko Zrewanin”, posve}ena oslobodila~koj Crvenoj armiji. N. Perkovi}

Bundevara za Ginisa KIKINDA: Posledweg dana manifestacije „Dani ludaje” u Kikindi pripremqen je xinovski kola~ od ludaje, dug 103 metara, za dva metra du`i od pro{logodi{weg, ~ime je oboren Ginisov rekord. Kola~ od ludaje pripremali su kuvari iz radni~ke menze Livnice „Cimos”, a utro{eno je 250 kilograma kora, 300 kilograma rendane ludaje, 120 kilograma kristal {e}era, 15 kilograma {e}era u prahu, te pet kilograma vanil {e}era. Da bi kola~ bio dobro ispe~en i podmazan utro{eno je 100 litara suncokretovog uqa, potom je bilo neophodno 30 kilograma griza, 50 litara kisele vode i ~etiri kilograma cimeta. Oko tri sata je bilo potrebno da se pita stavi u pe}, a pe~ewe je trajalo oko ~etiri i po sata. Sve sastojke obezbedila je Turisti~ka organizacija Kikinde i lokalna samouprava. Glavna kuvarica bila je Biqana Mr|a, a ekipu kuvara ~inili su i @eqko Baji}, Katica Ki{, Ana Gombo{, Cvijeta Reqin i @eqana [trbac. Tu je bio i rukovodilac radni~ke menze Livnica Branislav Cvetkovi}. Kikin|ani su za par~e xinovskog kola~a od ludaje pla}ali simboli~nu cenu, a sav prihod je namewen De~joj ku}i u kojoj borave deca nedovoqno razvijena u razvoju. A. \.

11

Pogon Trening centra

dine u woj }e posao dobiti oko 450 radnika, uglavnom `ena. U krugu „Kalcedonijine” srpske }erkefirme „Fiorano” je, u skladu sa poslovnom politikom ovog italijanskog giganta, pre vi{e od godinu dana otvoren trenig centar u kojem se ve} obu~ava 140 budu}ih radnika, a krajem godine }e na obuku biti primqeni i novi rad-

- Kroz trenig centar je pro{lo 200 qudi, a wih 60 ili je odustalo ili nisu zadovoqili na{e kriterijume. Plan je da krajem ove i po~etkom idu}e godine zaposlimo jo{ 100 radnika,tako da bi do po~etka rada fabrike imali obu~enih 250 radnika. Onda bi zaposlili jo{ 200- ka`e direktorka somborske fabrike „Fiorano”Aida

Delki}, dodaju}i da je do kraja godine u planu i uvo|ewe druge smene. Trenutno se u trening centru proizvede oko 5.000 komada doweg ve{a i 2.000 grudwaka. Za svoj trud, radnice koje ostvare punu normu, koja je grupna, zara|uju oko 20.000 dinara, a one koje to ne uspeju primaju zagarantovanu platu. Radnice koje ve} rade imaju petodnevnu radnu nedequ u smeni od 7 do 15 sati, a imaju pla}en i organizovan prevoz. Kada po~ne da radi u punom kapacitetu „Fiorano” }e dnevno proizvoditi oko 37.000 komada `enskog ve{a. Izgradwu pogona „Fiorana” podr`alo je i Ministarstvo ekonomije, kada je u maju 2007. godine, italijanski gigant tekstilne industrije, „Kalcedonija”, uz prisustvo resornog ministra Mla|ana Dinki}a, potpisala i ugovor s Ministarstvom i Agencijom za podsticaj inostranih ulagawa (SIEPA), kojim su „Kalcedoniji” zagarantovana podsticajna sredstva u visini od oko 2.000 evra po jednom novozaposlenom radniku. Radove na izgradwi prve fabri~ke hale usporili su nere{eni imovinsko-pravni odnosi, ali je nakon konstituisawa novih gradskih vlasti do{lo do „proboja” i u ovom segmentu, pa se ovih dana radovi nesmetano odvijaju. M. Miqenovi}

IN\IJA: Predstavnici {est op{tina iz jugozapadne Srbije, Prijepoqa, Priboja, Novog Pazara Sjenice, Tutina i Nove Varo{i posetili su Op{tinu In|ija, gde su se sastali sa predsednikom ove op{tine Goranom Je{i}em i wegovim zamenikom Sini{om Filipovi}em. Goran Je{i} je goste upoznao s na~inom funkcionisawa lokalne samouprave u In|iji, nakon ~ega je predstavqena prijemna kancelarija, Sistem 48, Geografsko-informacioni sistem, kao i nekoliko projekata koji se odnose na saradwu lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama. - Impresivno je ovo {to smo danas videli u In|iji. Stepen razvijenosti, na~in rada i funkcionisawa lokalne administracije u In|iji je daleko ispred onog {to se radi u na{im op{tinama, tako da je na{a poseta, odli~no iskustvo, koje je bar meni poslu`ilo da do|em do nekih ideja koje bih mogao da realizujem u svojoj op{tini - rekao je predsednik op{tine Priboj Lazar Rvovi}. Ova poseta op{tina iz jugozapadne Srbije organizovana je u okviru projekta, koji vodi holandska mirovna organizacija „IKV Pax Christi”. U potrazi za pozitivnim iskustvima Op{tinu In|ija je do sada posetilo preko 150 delegacija iz op{tina {irom Srbije, ali i veliki broj delegacija iz inostranstva, koje su `elele da neke od projekata, koji se rade u In|iji prenesu u svoje lokalne samouprave. S. Bojevi}

\ACI NEMA^KE GIMNAZIJE POSETILI ZREWANIN

Vr{waci ih osvojili qubazno{}u ZREWANIN: Devetnaestoro u~enika i dva profesora nema~ke gimnazije „Sent Mihael” iz [vebi{ Hala boravili su prethodnih sedam dana u Zrewaninu, u sklopu posete svojim vr{wacima i kolegama iz zrewaninske Gimnazije. Oni su imali priliku da se upoznaju sa na~inom ra-

- Ovo je nastavak jedne lepe saradwe sa nema~kom gimnazijom iz [vebi{ Hala. Prve kontakte ostvarili smo pre godinu dana kada smo po~eli da se dopisujemo i dogovaramo o posetama. Prvo su, u junu, 19 |aka i dva profesora Zrewaninske gimnazije bili wihovi gosti, a sada su oni do{li kod nas

\a~ki parlament Delegacija Skup{tine grada Zrewanina, na ~elu sa predsednikom Aleksandrom Martonom, u~estvovala je ju~e na sednici \a~kog parlamenta u Zrewaninskoj gimnaziji. Ova sednica, kojoj su prisustvovali i u~enici iz nema~ke gimnazije, odr`ana je u okviru obele`avawa Evropske nedeqe lokalne demokratije. Tokom sednice, ~lanovi \a~kog parlamenta i wihovi gosti iz Nema~ke, osim razmene iskustva, razgovarali su s predstavnicima Skup{tine grada o nadle`nostima lokalne samouprave. da u zrewaninskoj obrazovnoj ustanovi, gradskim znamenitostima i me{tanima najve}e banatske varo{i. Gosti iz Nema~ke, koji su ju~e otputovali nazad svojim domovima, odavde }e, kako su sami rekli, poneti zaista impresivne utiske.

– rekla je profesorka nema~kog jezika u zrewaninskoj Gimnaziji Zuzana Popov, koja je, zapravo i organizovala ovaj susret. @eqa joj je bila da se mladi qudi upoznaju, dru`e, kao i da na{i u~enici primene svoja znawa iz nema~kog, ali i da upoznaju zemqu

Vili Gust odu{evqen gra|evinama

~iji jezik u~e, wenu kulturu i svoje vr{wake odande. - Poseta je bila vi{e radna, bar smo se tako trudili da je koncipiramo. Naravno da sav taj rad treba da pri~iwava i zadovoqstvo i da svima bude lepo i zanimqivo. Ali, pre svega, na{i gosti odavde treba ku}i da ponesu neku poruku – istakla je Zuzana Popov. Na Jule Matisik Zrewanin je ostavio prijatan utisak. Veli

da je jako lep grad, dopadaju joj se stare zgrade, a naro~ito Gradska ku}a. - Atmosfera je ovde prijatna, qudi su jako srda~ni i zaista smo lepo primqeni. Upoznala sam i nekoliko lepih i zgodnih momaka. Bili smo i u nekoliko kafi}a, a pro{etali smo i gradom – ispri~ala nam je Jule svoje impresije. Me|u |acima iz Nema~ke bio je i Vili Gust. I on ka`e da su ga odu{evile brojne gra|evine koje je video. Osetio je i ~ari provoda i ka`e da je sli~an kao i kod wih. - Ba{ imate zgodne devojke i deluju naro~ito qubazno kad `elite sa wima da ostvarite kontakt – poverio se Vili. Za devojke i mladi}e iz [vebi{ Hala i wihove profesore u petak je uprili~en i prijem u velikoj sali Gradske ku}e, a goste je pozdravio pomo}nik gradona~elnika Predrag Stankov, dok ih je direktorka Istorijskog arhiva Nada Boro{ upoznala sa istorijom grada na Begeju na koju su zna~ajan uticaj imali nema~ki narod i kultura. @. Balaban


12

CRNA HRONIKA

utorak13.oktobar2009.

DNEVNIK

PORODI^NA TRAGEDIJA U BE^EJU ZBOG GRADWE NA MESTU KOJE DOMA]IN NIJE ODOBRAVAO

Zapalio ku}u }erki i zetu, pa se obesio Godinama je tiwao bes u Be~ejcu Jovanu Vladisavqevi}u (68), a onda se ju~e ujutru sve pretvorilo u buktiwu koja je izazvala porodi~nu tragediju

iza zatvorene velike drvene kapije u Ulici Sowe Marinkovi}a u Be~eju. Po{to se uverio da su uku}ani, zet Milo{ Mikovi} i k}i Maja oti{li na po-

Jovanov zet pokazuje opremu i materijal koje vatra nije zahvatila

JU^E NA NOVOSADSKOJ RASKRSNICI

Poginuo motora{

Mesto nesre}e

Foto: TV „Apolo”

Milan P. (1967) iz Novog Sada poginuo je ju~e oko 15 sati u saobra}ajnoj nesre}i na raskrsnici Temerinske i Alma{ke ulice u Novom Sadu, saznajmo nezvani~no. Istraga }e utvrditi uzrok nesre}e, ali prema prvim saznawima, Milanu, koji je se kretao na motoru od mosta ka centru, po svoj prilici, nije ustupila prvenstvo prolaza Sawa V. (1973), koja je bi-

la za upravqa~em „folksvagena polo“ i kretala se od Alma{ke ka Dositejevoj ulici. – Te{ko povre|eni Milan je prevezen do bolnice, ali je ubrzo podlegao povredama – kazao je sino} za „Dnevnik“ de`urni istra`ni sudija novosadskog Op{tinskog suda koji je obavio uvi|aj Du{ko Peri~in. M. V.

ZAPLENA NA GRANI^NOM PRELAZU KELEBIJA

Prijavili uqe, {vercovali otrov

Carinski slu`benici na grani~nom prelazu Kelebija spre~ili su poku{aj krijum~arewa 22.500 kilograma fungicida „revus“, koji se koristi u za{titi krompira od plamewa~e i spada u otrove {este klase, saop{tila je ju~e Uprava carina. Carinici su u kamionu ma|arskih registracija, umesto PVC-granulata i maslinovog uqa, ukupne vrednosti 27.900 evra, koje je voza~ kamiona, kako se navodi u saop{tewu, prijavio je u tranzitnom dokumentu, a koje je, navodno, vozio za Gr~ku, u buradima na{li „revus“. S obzirom na to da je Gr~ka veliki izvoznik, a ne uvoznik maslinovog uqa, to je bio prvi indikator da ne{to nije u redu.

TU@BA PROTIV STO^ARA IZ ORLOVATA

Na sudu zbog izgladwivawa krma~a Protiv Svetislava Mrgi}a (56) iz Orlovata zrewaninsko Op{tinsko javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog koji ga tereti da je po~inio krivi~no delo ubijawa i mu~ewa `ivotiwa. Od po~etka pro{le godine do 7. aprila 2008. Mrgi} se nije humano odnosio prema devet krma~a koje su

se nalazile na farmi u Toma{evcu, a koju je on uzeo u zakup od toma{eva~ke Zemqoradni~ke zadruge. Kako tvrde u Tu`ila{tvu, farmer im nije davao hranu i vodu, zbog ~ega su ~etiri krma~e uginule. Wega je nadle`noj slu`bi prijavilo Dru{tvo za za{titu `ivotiwa „An|eo“ iz Zrewanina. @. B.

UHAP[ENA PETORICA IN\IJACA

Pohvatani pqa~ka{i radwi Policija Sremske Mitrovice saop{tila je ju~e da je uhapsila petoricu osumwi~enih za pqa~kawe prodavnica u In|iji i Staroj Pazovi, od kojih su dvojica maloletnici. Uhap{eni su Milo{ M. (23), Milidar K. (18) i Vladimir K. (23) i dva maloletnika, svi iz In|ije. Policija je protiv wih podnela krivi~ne prijave sremskomitrova~kom Okru`nom tu`ila{tvu i Okru`nom tu`ila{tvu za maloletnike. (Beta)

U APATINU

Dolijali razbojnici Dvojica osumwi~enih iz Apatina privdeni su u policiju pod sumwom da su protekle nedeqe opqa~kali ~etiri prodavnice u gradu. Po~inioci kra|a su u prodavnice ulazili obijaju}i vrata ili kroz prozore. Na meti lopova su bile cigarete, suhomesnati proizvodi, deterxenti i pazar. Ukoliko se utvrdi krivica, dvojica osumwi~enih }e krivi~no odgovarati za te{ke kra|e. J. P.

sao, a unuci u {kolu, Jovan Vladisavqevi} je polio name{taj u ku}i benzinom i sve zapalio, a potom oti{ao u produ`etak dvori{ne ku}e, gde se i obesio. – Nije bilo nikakvih tragova nasiqa na umrlom, pa nije bilo potrebe da se telo {aqe na obdukciju. Smrt je o~igledno samoubistvo nastalo ve{awem – saznali smo od de`urnog lekara Doma zdravqa „Be~ej“ dr Du{ana Nikoli}a. Nezvani~no se moglo ~uti da je uzrok tragedije Jovanovo vi{egodi{we neslagawe sa }erkom i zetom, a sve zbog toga {to su zidali ku}u na wegovom placu. On im je, nekoliko godina ranije, to odobrio, ali se nakon sva|e s wima pokajao, te nije mogao da podnese ~iwenicu da oni grade svoj dom u wegovoj blizini. De`urni istra`ni sudija Op-

{tinskog suda Be~ej Borivoj Pap je, tako|e, konstatovao da je Jovan Vladisavqevi} izvr{io samoubistvo u nusprostoriji ku}e u koju je podmetnut po`ar. – Bez obzira na to {to su vatrogasci brzo stigli i lokalizovali po`ar, vatra je izazvala veliku materijalnu {tetu. Sve poku}stvo je izgorelo, a u velikoj meri je stradao i krov – rekao nam je sudija Pap. Uprkos tome {to je godinama najavqivao ovakav epilog, sa ~ime je bila upoznata i ovda{wa policija i zbog ~ega ga je supruga Radmila Vladisavqevi} pre ne{to vi{e od godinu dana napustila, k}i i Milo{ su se nadali da su to, ipak, samo puste pretwe. Na nesre}u, uverili su se da je strahoviti bes nadvladao razum. Ipak, Jovan je poku{ao, a nije

Od porodi~ne ku}e ostalo zgari{te

uspeo da zapali i deo ku}e u izgradwi, u kom se nalazila zetova oprema i materijal za in-

stalacije za centralno grejawe, gas i klimatizaciju. V. Jankov

NA RO^I[TU PO TU@BI TR@I[NE INSPEKCIJE PROTIV „DNEVNIKA”

Mnogo „slu~ajnosti” u malom oglasu U novosadskom Op{tinskom organu za prekr{aje ju~e je odr`ano drugo ro~i{te u nesvakida{wem postupku u kojem su se, kao okrivqeni, na{li Kompanija „Dnevik Vojvodina pres“, wen direktor Du{an Vlaovi} i direktor Oglasnog sektora Svetozar Karanovi}, povodom prijave Tr`i{ne inspekcije. Povod je besplatan mali oglas u „Dnevnikovim“ „Oglasnim novinama“ u kojem je, navodno, naveden pogre{an broj telefona, zbog ~ega se `alio biv{i {ef novosadske Komunalne inspekcije Dragi Bulatovi}. Cela pri~a, je, naime, po~ela 10. decembra pro{le godine, kada se u navedenom listu pojavio oglas za izdavawe garsowere na Grbavici. Osim standardnih pohvala o „povoqnoj ponudi“, naveden je i broj telefona. – Novine su se na kioscima pojavile rano ujutru, a oko devet ~asova u moju kacelariju je u{ao meni tada nepoznat ~ovek, koji se nije predstavio. Rekao je da su ga uznemiravali razni qudi zbog nekakvog oglasa, da je neko ostavio wegov broj telefona iako on oglas nije dao... Ubrzo se raspitivao kako mi obe{te}ujemo one {to „trpe“ u ovakvim slu~ajevima – ispri~ao je na ju~era{wem ro~i{tu Svetozar Karanovi}. – Posle nekoliko dana, do{la je i tr`i{na inspektorka Vukosava Ivanov, te je i ona odmah na startu predlo-

S ju~era{weg ro~i{ta

Zloupotreba polo`aja? – Ovde postoje osnovi sumwe da je neko mogao ili `eleo da zloupotrebi slu`beni polo`aj sticawem materijalne koristi – rekao je pravni zastupnik „Dnevnika“ advokat dr Nemawa Aleksi}. – Su{tina je da je ~ovek dva sata po objavqivawu oglasa do{ao da tra`i nov~anu nadoknadu, a da osam dana kasnije dolazi wegova koleginica i, pre zapo~iwawa kontrole, tra`i na~in da za kolegu dobije nov~anu nadoknadu zbog navodnog uznemiravawa. `ila da obe{tetimo Bulatovi}a. Kasnije sam ~uo da je isto to rekla i direktoru Vlaovi}u. On je dodao da je Bulatovi} uporno insistirao na tome da mu se ka`e ime ~oveka koji je oglas dao. Kako je re~ o besplatnim malim oglasima, koji se,

NA MOLBE LEKARA I SINA

Doki} okon~ao {trajk gla|u Damir Doki} (50), iz Vrdnika, pritvorenik u KPZ u Sremskoj Mitrovici, prekinuo je {trajk gla|u koji je zapo~eo 8. oktobra ove godine. Kada se odlu~io za {trajk Doki}, koji se nalazi u pritvorskoj jedinici, prestao je da uzima i vodu, ali i lekove protiv dijabetesa i visokog krvnog pritiska. To je bila opasna odluka, pa je na~elnik zdravstvene slu`be KPZ-a dr Neboj{a ]etkovi} prekinuo godi{wi odmor i do{ao da razgovara sa Doki}em. Taj razgovor, molbe lekara i molbe sina Save da prekine {trajk gla|u, zbog mogu}ih tragi~nih posledica, dale su rezultat. - Molio sam ga da uzima vodu i lekove, jer, wegovo zdravstveno stawe je takvo da bi prekid uzimawa lekova i vode bio brzo veoma tragi~an. Predlo`io sam mu da, u stvari, prekine {trajk, a prethodno su kolege iz bolnice Doki}u ponudile da bude preba~en u zatvorsku bolnicu, da

prima lekove, a da po svojoj odluci nastavi {trajk gla|u. Na{ razgovor je urodio plodom i Doki} je prekinuo {trajk. Wegovo zdravstveno stawe je sada dobro - isti~e dr ]etkovi}. Ina~e, Damir Doki} je u pritvoru od 6. maja ove godine, zbog ugro`avawa bezbednosti australijske ambasadorke Kler Bird`in i nedozvoqenog posedovawa oru`ja i eksplozivnih naprava. Za ova dva krivi~na dela dva puta je osu|ivan na po 15 meseci. Po posledwoj presudi od 15 meseci odre|en mu je pritvor do upu}ivawa na redovno izdr`avawe kazne. Damir Doki} je dobio i re{ewe kojim je odbijena `alba wegovog advokata o pu{tawu iz pritvora do pravosna`nosti presude, {to je na wega delovalo veoma te{ko, ali je ju~e ipak kona~no odlu~io da po~ne sa uzimawem hrane i da redovno koristi propisane lekove. S. Bojevi}

kao i svugde u svetu, primaju putem telefonske sekretarice, SMS-a, mejla ili kupona, usledila je detaqna provera. Ustanovqeno je da je oglas dat preko kupona (ubedqivo najre|i na~in davawa malih oglasa), te je navedeno ime Dragan Markovi}, ali

s nepostoje}im JMBG-om i la`nom adresom. Broj telefona je, ispostavi}e se, slu`beni telefon Dragog Bulatovi}a dok je {efovao u Komunalnoj inspekciji. Oglas je, shodno praksi kada se pojavi gre{ka, povu~en, a vi{e niko nikada ga nije davao. – U mojoj dugogodi{woj praksi nikada nam se ni{ta sli~no nije desilo. Gre{ke se de{avaju, de{ava se i da qudi prilikom diktirawa permutuju brojeve, ali uvek smo to lako re{avali. Niko nam nikada nije tra`io obe{te}ewe, niti je tvrdio da je uznemiravan – rekao je Karanovi}. Na predlog odbrane, u daqem toku postupka bi}e saslu{ani i tr`i{na inspektorka Vukosava Ivanov, kao i Dragi Bulatovi}, koji se ju~e nije pojavio u sudnici, kako je navedeno, jer je na godi{wem odmoru. Odbrana je od suda zatra`ila i da se dostavi listing primqenih poziva na sporni broj telefona desetog decembarskoj jutra lane, kako bi se video „stepen uznemiravawa“ onog ko tvrdi da je primio veliki broj poziva. Generalni direktor „Dnevnika“ Du{an Vlaovi} ponovio je ju~e da }e, u slu~aju da list bude osu|en zbog pogre{nog telefonskog broja u besplatnom malom oglasu, „to biti presedan i uvod u veliku nesigurnost medija, koje }e svako mo}i da tu`i za sva{ta tra`e}i korist“. D. Kne`i}

PREMA NAVODIMA IZ BEZBEDNOSNIH AGENCIJA

BIA i VBA jure Mladi}a i Hayi}a

Bezbednosno informativna agencija i Vojnobezbenosna agencija anga`ovale su sve resurse na locirawu i intenzivnoj potrazi za preostalom dvojicom ha{kih optu`enika - Ratkom Mladi}em i Goranom Haxi}em, saop{tli su ju~e predstavnici tih agencija. Saradwa BIA i VBA je odli~na, a to {to preostala dvojica ha{kih optu`enika nisu u Hagu, predstavnici vojne i civilne slu`be bezbednosti ocenili su kao „ relativni neuspeh“. Na seminaru o izvesastavawu o obave{tajno-bezbednosnom sektoru, {ef kabineta direktora BIA Jovan Stoji} je istakao da su „svi raspolo`ivi resursi agencije anga`ovani da dva ha{ka optu`enika budu locirana, prona|ena i isporu~ena Hagu“. Stoji} je, navode}i „da se trka jo{ tr~i“ podsetio da su za informacije o akcijama na locirawu i hap{ewu ha{kih optu`enika zadu`eni {efovi Akcionog

tima – Rasim Qaji} i Vojislav Vuk~evi}. Predstavnik VBA, pukovnik Dejan Jankovi}, se saglasio sa kolegom iz BIA podsetiv{i da je ciq vojnih i civilnih slu`bi bezbednosti kao i drzavnih organa „da se {to je mogu}e pre re{i taj problem (s ha{kim optu`enicima)“. Po wegovim re~ima, locirawe i pronala`ewe preostale dvojice ha{kih optu`enika BIA i VBA smatraju jednim od svojih najva`nijih zadataka. Ina~e, ju~e se povodom sudbine ha{kih beguinaca oglasio i ministar odbrane Dragan [utanovac izjavom da niko iz tog ministarstva ne kontaktira sa Ratkom Mladi}em i Goranom Haxi}em i da se ne tro{i ni jedan dinar iz buxeta za za{titu bilo kog od wih. Podsetiv{i na to da su posle penzionisawa i Mladi} i Haxi} postali civili, [utanovac je dodao da Ministarstvo odbrane nije „nosilac tragawa za ha{kim optu`enicima“.


DRU[TVO

DNEVNIK

utorak13.oktobar2009.

13

MASOVNE GROBNICE „POGODNE” ZA PIKAWE FUDBALA I RO[TIQAWE

Bronzani narodni heroji na otpadu i rasprodaji Zalud je onomad vaqevski mladi} Ra{a svojoj devojci Ma{i za prvi mesec zabavqawa, poklawaju}i, u crvenu ma{inici “upakovan”, zaboravqeni i i{arani spomenik narodnom heroju Stevanu Filipovi}u, poku{ao da opomene javnost na to da su na{i spomenici ni~ija briga. Retko ih ko povremeno i obi|e i proveri da li uop{te postoje. Pro{le nedeqe je nestao spomenik `rtvama racije kod Crvene }uprije na Tisi nedaleko od @abqa. Izliven u bronzi u obliku lokvawa, bio je te`ak oko tonu i po, pride dug tri metra, pa su se lopovi oko wega morali dobrano namu~iti, ali kako je skrajnut, nisu bar strahovali da }e ih neko prekidati u “poslu”. Pomo}nik ministra rada i socijalne politike Miro ^avaquga, zadu`en za sektor za{tite ba{tine, obja{wava za “Dnevnik” da je, kad spomenici nestaju ili ih ru{e, krivo celo dru{tvo jer zaboravqa kome su podignuti, kao i zna~aj ~uvawa svetiwe, koja nije samo na{a istorija ve} i identitet. Isti~e da su, po zakonu, za ~uvawe i odr`avawe spomenika zadu`eni lokalna zajednica i regionalni

zavodi za za{titu spomenika, ali samo ako su oni progla{eni za kulturna dobra. U suprotnom su ni~iji. – Nadle`nost na{eg ministarstvo je i briga o vojnim memorijalima i mestima stradawa iz oslobodila~kih ratova Srbi-

je, ali da bismo znali da je neki spomenik o{te}en ili ukraden, o tome treba da nas obaveste podru~no nadle`ni. Za kra|u spomenika kod @abqa saznali smo iz medija, {to nam se ~esto doga|a. Ve} godinama se spomenici od bakra kradu iz komerci-

Razvaquju i kod kom{ija – Imamo pla}ene ~uvara na na{im memorijalima u inostranstvu, ali nemamo, recimo, na Kajmak~alanu, koji je na visini od 2.500 metara pa i tamo do|u vandali. Mada se do tamo mo`e sti}i samo posebnim vozilima, ipak se oni popnu, razbiju plo~e i urnu Ar~ibalda Rajsa. Nama preostaje jedino da obnovimo neke spomenike i vi{e puta, i nadamo se da se to ne}e ponoviti. Gra|ani moraju da shvate da sve to pla}a buxet, dakle, glupo je da sami sebi uzimaju novac iz xepa. U Francsukoj, Engleskoj, Nema~koj i velikom delu Evrope nema ~ak ni apela da se spomenici ~uvaju jer je to tamo normalno. Nije neka uteha da se razvaquje i u dr`avama na{eg okru`ewa, pogotovo onima nastalim iz biv{e SFRJ. Nedavno smo uredili strati{e u Jajincima, i mo`emo jedino apelovati na gra|ane da tu ne voze automobile, ne raspaquju ro{tiq i ne igraju fudbal na grobqu 10.000 pokojnika. Ne znaju deca na kakvoj “livadi” se igraju, ve} im to roditeqi moraju objasniti. Ako to ne urade, onda }e ta ista deca, kad porastu, na grobovima ~initi jo{ mnogo gore stvari. Tu imamo ~uvara, ali kad se pojavi 50 momaka, on pobegne i zakqu~a se u ku}icu. Ako neko do|e s nekoliko tona bakra, jasno da ukradeni spomenik ne}e staviti u svoju dnevnu sobu. Da bi ga prodao, mora postojati i kupac. Taj lanac se mora prese}i, ali to nije posao ovog ministarstva, ve} zna se ~ijeg – ukazuje ^avaquga.

Spomenik stradalima na Sremskom frontu

jalnih razloga, {to je bedno, ali je to gotovo nemogu}e spre~iti – isti~e ^avaquga. Otkriva da 1. oktobra Srbija nije ni znala o ~emu sve treba da se stara. – Dobili smo nadle`nost nad ovom obla{}u Ustavnom pove-

qom iz 2003. i zaprepastili se otkriv{i da je do tad za za{titu srpskih vojnih memorijala i strati{ta bila zadu`ena Savezna vlada, koja nije imala ~ak wihov spisak! U 40 dr`ava imamo vipe od 550 spomenika i mesta stradawa, a u Srbiji preko

NOVOSADSKI FTN APELUJE NA SVOJE VE^ITE STUDENTE DA STEKNU DIPLOMU

S apsolventskom „titulom” mnogi i osedeli Od oko 37.000 studenata do sad upisanih na novosadski FTN, diplomiralo je samo 11.710, ili mawe od tre}ine. Mnogo ih je odustalo ve} na startu, neki momci su fakultet upisali tek da odlo`e vojsku, ali je mnogo i onih koji su studije napustili u fini{u. Time su o{te}eni pre svega oni jer, ~ak i kao apsolventi te{kih studija gra|evine, elektrotehnike, ma{instva... imaju samo diplomu sredwe {kole. O{te}ena je i dr`ava jer je mnogo para ulo`ila u wihovo {kolovawe a nije dobila stru~wake. Kako rok za okon~awe studija onima koji su studirali po starim programima isti~e, FTN apeluje na svoje nesvr{ene studente da iskoriste {ansu i steknu diplomu. – Nemamo preciznu evidenciju o tome koliko je na{ih stude-

nata doguralo gotovo do samog kraja studija pa odustalo. Organizovali smo ranije sastanak s onima koji su studirali po nastavnom planu iz 1992. i videli da su neki su zaglavili na nekom te{kom predmetu i digli ruke, a drugi po~eli da rade zbog xeparca i nikad vi{e nisu svratili na fakultet – ka`e za „Dnevnik“ prodekan za nastavu FTN-a prof. dr Ilija Kova~evi}. – Za one koji su se odlu~ili da diplomiraju organizovali smo i dodatnu nastavu da ponovo u|u u materiju, i to se pokazalo kao dobro. Krajem oktobra `elimo da okupimo sve koji su studirali po programima iz 1997. i ranijim, a u novembru studente po programima usvojenim od 1999. do 2004. Dosta je apsolvenata odustalo zbog rata, krize, poro-

Pozitivna diskriminacija Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Veskovi} je na promociji kwige „@ivotne pri~e `ena s invaliditetom“ najavio da }e se UNS uvek zauzimati za pozitivnu diskriminaciju invalidnih osoba i drugih ugro`enih dru{tvenih grupa. Potpredsednica Skup{tine Vojvodine Maja Sedlarevi} ka`e da je, tek kad se sprijate-

qila s pojedinim osobama s invaliditetom, postala svesna svih prepreka s kojima se sre}u u svakodnevnom `ivotu. U kwigu je uvr{}eno deset pri~a `ena iz raznih krajeva Vojvodine, starih od 31 do 94 godine. One su kazale da im je objavqivawe wihovih iskaza dosta pomoglo da ponovo preispitaju svoj `ivot i steknu novu snagu.

Gra|evinci zaglavili na betonu

di~nih problema i destimulitivnih dru{tvenih okolnosti. Naj~e{}i kamen spoticawa „ve~itih apsolvenata“, bez obzira na struku, su glomazni i te{ki predmeti, ali mnogi i ne znaju da je posle reformi studijskih programa mnogo predmeta rastere}eno nepotrebnog balasta i sad je lak{e da do|u do diplome, a i Fakultet im mo`e ponuditi vi{e razli~itih mogu}nosti za okon~awe studija. – Onima koji nisu polo`ili malo predmeta savetova}emo da se spremaju uz ~e{}e konsultacije s predmetnim nastavnicima, a onima koji imaju ve}e „ta~ke nagomilavawa“, organizova}emo i dodatnu nastavu, uve~e ili subotom, kako bi mogli

da je poha|aju i ako rade – ka`e dr Kova~evi}. – Dosta ih je ve} odlu~ilo da uzme diplomu prvog stepena, {to je rang biv{e vi{e {kole, jer su imali 150 bodova, a neki su, kad u im vrednovani polo`eni predmeti, imali i 240-250 bodova i izdali smo im novu be~elor diplomu. Samo su radili zavr{ni rad. Kako su ovi studenti i{li po starim nastavnim planovima, zakon im dozvoqava da zavr{e po starom zakonu, ali i novom. U opciji su i stare diplome prvog stepena, zatim one diplomiranih in`ewera, kao i nove be~elor i master. Svaka je mogu}nost boqa nego da nemaju nikakav papir. Pogotovu {to im fali predmetdva. Po aktuelnom zakonu, mora-

ju da zavr{e stare studije do 2012, ili }e im sve {to su ranije uradili propasti. Na FTN-u ne o~ekuju ve}i odziv starih studenata po programu iz 1997. i ranije, ali veruju da }e onih po programima od 1999. do 2004. biti znatno vi{e. Kova~evi} smatra da }e za ove mla|e zlata vredeti da sad (u skra}enoj verziji) „svare“ neke predmete koje su presko~ili na redovnim studijama, jer ih je ve}ina do apsolventskog statusa stigla upisuju}i naredne godine uz gomilawe ranije nepolo`enih predmeta. Onda su se gra|evinci, recimo, „zaglavqivali“ na statici, betonu, ma{inci na mehanici i termodinamici, a najve}i broj tih „bolnih“ predmeta je s tre}e godine. Prodekan Kova~evi} apeluje na sve nesvr{ene studente da do|u na planirane sastanke i ne pla{e se {to godinama nisu zavirili na fakultet. – Za svakog ponaosob }e se videti {ta nije polo`io, a vrednova}emo polo`ene ispite. Znam da se pla{e i da }e ih zavr{avawe studija skupo ko{tati, ali ne}e biti tako. Nije nam ciq da na wima zara|ujemo, ve} da im omogu}imo da, kad su ve} toliko odmakli, ne{to zavr{e – ka`e Kova~evi}, i dodaje da je najvi{e apsolvenata odustajalo na gra|evini. – Ve}ina se zaposlila i ve} zasnovala porodicu, pa ih je veoma te{ko vratiti kwizi s 3435 godina. V. ^eki}

POSLE ^ETNIKA, NA RED DO[LA REHABILITACIJA VOJVO\ANSKIH [VABA?

Odmazda nad Nemcima, ipak, nije genocid – Izjava predsednika Nema~kog narodnog saveta Rudolfa Vajsa o genocidu nad Nemcima u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata nije stav Nema~kog nacionalnog saveta, koji o tome nikad nije ni raspravqao – ka`e za “Dnevnik” predsednik ove institucije Andreas Birgemajer. Po wemu, sve {to je Vajs rekao u razgovoru za na{ list je wegov li~ni stav, i ne odr`ava mi{qewe nema~ke zajednice u Srbiji. A Vajs je izjavio da je “neosporno nad nema~kom nacionalnom mawinom u komunisti~koj Jugoslaviji izvr{en genocid”. Zatim, da je postojala namera vlasti da ih iskoreni s ovih prostora, da to dokazuje i na~in deportacije Nemaca, logori smrti, masovne egzekucije... Vajs se pozvao i na izjavu harvardskog profesora Ditera

S Vermahtom oti{lo i 250.000 [vaba „iz na{eg sokaka“

Blumenvica koji je, navodno, stru~nom ekspertizom dokazao da je nad Nemcima u Jugoslaviji po~iwen genocid. Predsednik Anketnog odbora Skup{tine Vojvodine za utvr|i-

vawe istine o stradawu gra|ana Vojvodine od 1941–1947. dr Dragoqub @ivkovi} ka`e da se stradawe Nemaca u Srbiji nakon Drugog svetskog rata nikako ne mo`e tretirati kao genocid.

– Problem je u tome {to predstavnici Nemaca, u svojim istra`ivawima, ne polaze od dobrih podataka. Nisu koristili zvani~ne podatke Kraqevine Jugoslavije. Genocid je pojam koji podrazumeva poku{aj istrebqewa nacije do nestanka. Vi{e od 250.000 Nemaca je oti{lo iz Jugoslavije zajedno s jedinicama Vermahta koje su se povla~ile. Preko 100.000 Nemaca aktivno je u~estvovalo u ratu na strani okupacionih snaga. Mi poimence znamo za oko 25.000 Nemaca koji su od 1944. do 1948. likvidirani u raznim logorima i van wih – tvrdi @ivkovi}. – Nismo do kraja mogli da doka`emo stradawe oko 20 odsto `rtava, o kojima su dokazi u raznim, nama nedostupnim, arhivama. @ivkovi} ka`e da su oslobodila~ke vlasti vr{ile te{ku odma-

zdu nad Nemcima u Jugoslaviji, {to pokazuju i wihovi metodi, ali to nikako ne mo`e biti genocid. On smatra da bombasti~nim izjavama poput ove Vajsove pogoduje politi~ka klima u Srbiji, u kojoj se naglo rehabilituju ~lanovi i poklonici ~etni~kog pokreta, mada to nikako nisu zaslu`ili. Isto tako su i komunisti~ke vlasti poku{avale svakog partizana da proglase herojem, {to je tako|e bilo neta~no. – Rodila se nova euforija, na osnovu koje se stvara potpuno pogre{an sud javnosti. Da bi se neko rehabilitovao, moraju se odrediti ta~ne okolnosti wegove sudbine. Pre toga, tu oblast treba zakonski regulisati, a pustiti da se time bave stru~waci, a ne advokati – upozorava @ivkovi}. P. Klai}

5.000 – navodi na{ sagovornik. Na pitawe da li bi ~uvari, sigurnosne kamere ili ograde oko spomenika mogli spre~iti “bronzanu mafiju” i vandale, on odgovara da za to dr`ava nema para, ali i sumwa da bi i to pomoglo kad mnogi nemaju pameti i ni{ta im nije sveto. – Finansira se odr`avawe spomenika kao {to je, recimo, Sremski front kod [ida, pla}amo i ~uvare jer i tamo ima {ta da se ukrade. No, {ta mo`e jedan ~uvar kada se desetina vandala odlu~i da u|e u spomenobele`je? Ogroman novac je potreban da bismo za 5.000 mesta anga`ovali bar 10.000 qudi koji bi ih danono}no ~uvali spomenike, koje na{ mentalitet i daqe deli na na{e i tu|e, crvene i crne – zakqu~uje ^avaquga. Q. Male{evi}

VESTI ^ita}e zatvorenici o sre}nim qudima Ministarstvo kulture je poklonilo 664 naslova bibliotekama srpskih zatvora, kako bi se obogatio wihov kwi`ni fond. Po evidenciji Ministarstva pravde, iza re{etaka se najvi{e ~ita beletristika, nau~no-popularna dela iz psihologije, te priru~nici za u~ewe stranih jezika. Darovane kwige deo su pro{logodi{weg redovnog otkupa, najvi{e dela savremenih doma}ih autora: Marka Vidojkovi}a, Svetlane Velmar Jankovi}, Davida Albaharija... Nema mnogo bestselera, ni dela klasi~ne kwi`evnosti. Ali ima naslova poput „^oveka i gra|anina“ Tomasa Hobsa, „Parlamentarizma u Srbiji 1903–1914“ Olge Popovi}-Obradovi}, biografija srpskih kraqeva, te kwiga „Sto jednostavnih tajni sre}nih qudi“ i „Sto jednostavnih tajni uspe{nih qudi“ Dejvida Nivena.

Civile le~e i vojnici Ministar odbrane Dragan [utanovac i direktorka Republi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe Svetlana Vukajlovi} potpisali su ju~e sporazum o daqoj funkcionalnoj integraciji civilnog i vojnog zdravstva, koji }e gra|anima Ni{a i Novog Sada omogu}iti le~ewe u vojnim bolnicama tih gradova, kao {to su do sad mogli na beogradskoj VMA. Svetlana Vukajlovi} je precizirala da }e civilni osiguranici mo}i da se po svom izboru le~e u vojnim ustanovama na osnovu uputa izabranog lekara.

Milioni za afirmaciju `ena na selu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za bespovratno finansirawe projekata namewenih afirmaciji stvarala{tva seoskih `ena Vojvodine. Dva miliona pripa{}e neprofitnim organizacijama koje animiraju `enske seoske organizacije da unapre|uju kulturnu i turisti~ku ponudu u lokalnim samoupravama, zapo{qavawe i samozapo{qavawe seoskih `ena i sticawe novih znawa. Sveobuhvatni je ciq pove}awe zaposlenost vojvo|anskih `ena. Konkurs je otvoren do 15. oktobra, a prijave se podnose na obrascima koji su na sajtu resornog sekretarijata. Q. M.


14

KULTURA

utorak13.oktobar2009.

NOBELOVCI

„GEOPOETIKA” NA SAJMU BRANI TITULU NAJBOQEG IZDAVA^A U SRBIJI

„Herta, ko...?” Odluke o dedeqivawu Nobelove nagrade za mir i za kwi`evnost su uvek bile na{iroko komentarisane. Svaki put je bilo onih koji su mislili da je dobitnik trebalo da bude neko drugi, zaslu`niji. To je jednostavno u qudskoj prirodi. Ovogodi{wi dobitnici pomenute nagrade, Barak Obama za mir i kwi`evnica Herta Miler, za kwi`evnost su, me|utim, veliko iznena|ewe za ~itavu svetsku javnost. Barak Obama je nagra|en posle nepunih

godinu dana boravka u Beloj ku}i. To {to je on jo{ u mandatu nije toliko bitno. U slu{aju predsednika Obame neuobi~ajeno je da se on nagra|uje prakti~no za projekte, jer za nepunih godinu dana vremenski nije bio u mogu}nosti da realizuje ni deseti deo predizbornih obe}awa. Drugi laureat, nema~ka kwi`evnica poreklom iz Rumunije Herte Miler je jo{ ve}e iznena|ewe. Re~ je o spisateqici ~ije je ime gotovo nepoznato izvan Evrope. Prvi komentar u Americi bio je ,,Herta, ko...? Niko nije ~uo za novog velikog pisca. Wene kwige su malo prevo|ene na engleski jezik. U Rumuniji su se kwige Herte Miler godinama prodavale po sni`enim cenama sa dvadesetak na ~etiri – pet leja. Posle objavqivawa imena novog nobelovca, te su kwige za dan postale bestseleri. Herta Miler, Nemica ro|ena u okolini Temi{vara, `ivela je trideset godina pod diktatorskim re`imom Nikolaja ^au{eskua. Dve godine pre pada komunizma uspela je da emigrira u Nema~ku, gde nastavqa da pi{e o mraku, policijskim torturama, o re`imu koji joj je osakatio mladost. Herta Miler pi{e politi~ku prozu, tako da se wena nagrada sjajno uklopi-

la u jubelej 20 godina od pada komunizma u Isto~noj Evropi i ujediwewa Nema~ke. Romani Herte Miler su literatura patwe i ko{mara. Kritika ka`e da je to {tivo prepuno konvulzivne strasti. Sti~e se utisak da Herta Miler pi{e da bi se oslobodila opsesija i ko{mara. Pi{u}i o komunisti~kim torturama, autorka uporno poku{ava da na|e odgovor na jedno jedino pitawe: kako je mogu}e da su milioni qudi u tom komu-

nisti~kom svetu, dozvolili da budu terorisani od {a~ice bolesnih umova? Odgovora nema, jer kako pri~a vi{e odmi~e, ~itaocu postaje jasno da svaka diktatura,

DNEVNIK

Herta Miler, k}erka banatskog Nemca, biv{eg ss-ovca kome su komunisti konfiskovali svu imovinu i strpali ga zajedno s porodicom u logor na tlu Ukrajine, nije mogla da prihvati ni komunizam ni ^au{eskuove pri~e o ,,novom ~oveku“. Prema wenim re~ima ,,Sekuritatea“je poku{avala da je zavrbuje za informatora o studentima. Po{to je uporno odbijala, po~eli su da je zastra{uju, a kada se tvrdoglavo suprotstavila i kada se pridru`ila grupi mladih Nemaca levi~ara, postala je stalna meta pra}ewa, legitmisawa i hap{ewa na ulici. Nepovratni razlaz s komunisti~kom Rumunijom desio se 1982. kada je Herta Miler napisala i poku{ala da objavi svoj prvi roman ,,Ravnice“. ^au{eskuova cenzura je toliko intervenisala na tekstu romana da je prepolovila {tivo. Tada se Herta zainatila i kri{om poslala rukopis preko granice u Nema~ku, gde je {tampan u celini.To je bilo dovoqno da postane ,,opasni dr`avni neprijateq“. Zajedno sa suprugom, koji je tako|e pisac, uspela je da emigrira iz Rumunije 1987.U me|uvremenu je pao ^au{esku, ali se Herta Miler jo{ nije pomirila sa zemqom u kojoj je ro|ena. Me|u rumunskim kriti~arima se ovih dana dosta raspravqa da li je Nobelova nagrada Herte Miler bitna i za rumunsku kwi`evnost. Ve}ina je mi{qewa da je bitna utoliko {to wena dela govore o rumunskom kontekstu, kojem je spisateqica pripala do svoje tridesete godine. Herta Miler je bila nominovana za Nobelovu nagradu i 1999, kada je tako|e u{la u u`i izbor. Ove godine u septembru iza{la je iz {tampe wena nova kwiga „Wi{u}i dah“ koja govori o sovjetskim logorima za Nemce posle Drugog svetskog rata. Pune tri godine je sakupqala dokumentarno gradivo za ovu kwigu koju je

Govorim o stvarima koje smetaju

Kvalitet u uzlaznoj putawi Izdava~ka ku}a „Geopoetika“ koja je na pro{logodi{wem beogradskom Sajmu kwiga s punim pravom ponela dvostruku krunu najboqeg izdava~a u Srbiji (sajamsku i novinarsku), potrudila se da novom produkcijom izme|u dva Sajma opravda ste~eni visoki ugled. Pored 30 novih naslova „Geopoetika“ je imala oko 15 ponovqenih izdawa raznih kwiga objavqenih ranijih godina, a planirano je jo{ nekoliko naslova do kraja 2009 godine. Prema re~ima izvr{ne urednice, „ Geopoetike“ Jasne Novakov Sibinovi}, zadr`an je kvantitet iz prethodnih godina, a prema wihovoj proceni, kvalitet je u uzlaznoj putawi. „Tu mislimo na izbor kwiga, broj kvalitetnih teorijskih naslova, ali i na kvalitet prevoda i {tampe“, objasnila je ona. „Od novih naslova, za sam Sajam kwiga izdvajamo veliki projekat koji je „Geopoetika“ zapo~ela pod nazivom „The Serbian Prose in Translation“ (Srpska proza u prevodu), u kojem }e kontinuirano i organizovano dela savremenih srpskih pisaca biti objavqivana na strane jezike, a nameweno je na{em tr`i{tu, nastavila je Jasna NovakovSibinovi}. Ona je skrenula pa`wu na podatak da kwige prevode iskqu~ivo „native speakers“ (prevodioci koji-

ma je strani jezik materwi) sa odli~nim znawem srpskog jezika, a na projektu je anga`ovan veliki broj redaktora najve}e stru~nosti. Za sada su to romani Svetislava Basare „The Cyclist Conspiracy“ (Fama o biciklisti), Sr|ana Vaqarevi}a „Lake Como“ (Komo) i Vladislava Bajca „Hamam Balkania“. Jasna Novakov-Sibinovi} je me|u teorijskim kwigama izdvojila izuzetnu studiju „Kultura i politika“ vode}eg nema~kog sociologa Volfa Lepenisa, jednog od dobitnika Nagrade za mir koja se svake godine dodequje na Sajmu kwiga u Frankfurtu i „Filozofija tela“ Mihaila Ep{tejna koja obuhvata ve}i broj filozofskih tekstova ovog istaknutog ruskog filozofa na temu tela, dodira, erotike... Od 13 novih romana objavqenih izme|u dva sajma, Jasna Novakov-Sibinovi} je izdvojila „Izabrane radove T. V. Spiveta“ Rejfa Larsena, koji je u Engleskoj najavqen kao kulturni doga|aj jeseni. To je ilustrovani roman o genijalnom dvanaestogodi{wem de~aku koji crta mape svega {to ga okru`uje. Ovo je, prema wenim re~ima, putovawe kroz velike i male `ivotne misterije u kojem u`ivaju ~itaoci svih uzrasta {irom sveta. Za verne ~itaoce kwi-

KONCERT ORKESTRA RUSKE DR@AVNE KAPELE 19. OKTOBRA U SINAGOGI

Nastup ~uvenih simfoni~ara Simfonijski orkestar Ruske dr`avne kapele, pod upravom maestra Valerija Poqanskog, gostova}e u novosadskoj Sinagogi u ponedeqak 19. oktobra. Koncert

Ovaj orkestar osnovao je ~uveni Genadi Ro`destvenski i danas je, uz svog dirigenta Poqanskog, kako podse}aju u MONS-u, simbol najvi{eg nivoa umetni~kog

organizuju Muzi~ka omladina Novog Sada (MONS) i Organizacija za muzi~ko –scensku delatnost „Strada“, pod pokroviteqstvom Grada Novog Sada. Karte za ovaj koncert su besplatne, ali se moraju rezervisati i preuzeti od sutra u prostorijama MONS-a u Katoli~koj porti 2/3, radnim danima od 8 do 13 sati.

izraza i muzi~ke profesionalnosti. Na ~esto pitawe novinara, ~ime se vodi kada bira program, dirigent odgovara: „Prvi i jedini princip pri odabiru je taj da muziku koju izvodim moram voleti“. Novosadska publika, kako najavquju u MONS-u, ovaj put }e slu{ati dela najve}ih ruskih kompozitora kao {to su Musorg-

Posle vesti o nagradi, Milerova je na konferenciji za {tampu u Berlinu, izme|u ostalog, izjavila: ,,Imala sam sre}u da napustim Rumuniju. Tamo me mnogi ne vole. Mo`da ima onih kojima se svi|aju moje kwige, ali im ja kao li~nost nisam mnogo simpati~na. Najverovatnije je to tako zato {to i daqe govorim o stvarima koje smetaju i o kojima treba govoriti. Sve je korumpirano i to samo zato {to su biv{a nomenklatura i ostali elementi dr`avnog aparata sve privatizovali i podelili dr`avu me|usobno. Poznaju se i poma`u uzajamno i taj sistem toliko dobro funkcioni{e da ne mogu da zamislim kako bi se takvo stawe moglo promeniti. Situacija je toliko stabilna da sve deluje prirodno. O tome Rumuni ne `ele da se pri~a“. pa i ^au{eskuova, po~iva na piramidama nequdskosti. Diktatura nije jedan ~ovek ili jedna porodica, ona ima svoju vertikalu u svakom kolektivu, u svakom selu. Svi u tom piramidalnom sistemu deluju po istom principu: gaze ka dole, a ulaguju se onima iznad wih i od toga imaju li~nu korist. Ko ima skrupule ne mo`e biti s wima, pa je automatski protivnik, neprijateq. Zadatak ,,vlasti“ je da urazumi tvrdoglave.

trebalo da napi{e zajedno sa Oskarom Pastiorom, nema~kim piscem i prevodiocem iz Sibiua. Pastior je sa 17 godina bio deportovan u jedan takav zatvor. Po{to je Pastior umro, Herta je sama napisala tu kwigu. „Wi{u}i dah“ je u septembru bila progla{ena i nagra|ena kao najboqa kwiga tog meseca. Kritika je toliko hvalila ovu kwigu da je ocewena romanom veka. Petar Tomi}

ga japanskog pisca Harukija Murakamija, za sajam sti`e wegov ~uveni roman iz 1985. godine „Okorela zemqa ~uda i Kraj sveta“. On predstavqa zadivquju}i spoj sajber-panka, kafkijanske fantazije, detektivskih romana i mitske strukture i doneo mu je uglednu nagradu Tanizaki. Vredi pomenuti da su romani dvojice ekskluzivnih autora „Geopoetike“ Orhana Pamuka - „Muzej nevinosti“ i Justejna Gordera - „Zamak u Pirinejima“, koji su se pojavili izme|u dva sajma, ve} do`iveli dva, odnosno tri izdawa. (Tanjug)

ski, Borodin, Rahmawinov i ^ajkovski. Veliki broj turneja po Rusiji, ali i Evropi, Americi i u Japanu je iza ovog orkestra koji nastupa i sa naj~uvenijim umetnicima i dirigentima me|u kojima su Jehudi Mewuhin, Nikolaj Petrov, Juri Ba{met, Vladimir Spivakov i Zubin Mehta. - Gostovawe ovog istaknutog ansambla realizuje se zahvaquju}i pokroviteqstvu Grada Novog Sada koji na ovaj na~in doprinosi da se predstoje}a kulturno-umetni~ka sezona otvori presti`nim i jedinstvenim kulturnim doga|ajem – navode u MONS-u. - Istovremeno, koncert se odr`ava dan uo~i posete predsednika Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva na{oj zemqi, {to ovaj muzi~ki doga|aj, pored wegove visoke umetni~ke vrednosti, ~ini ne samo posebnim, ve} i aktuelnim. Novi Sad, tako, odabirom jednog od najpresti`nijih svetskih orkestara, a koji }e nastupiti jedino pred novosadskom publikom, dostojno opravdava mesto zna~ajne prestonice kulture, prikqu~uju}i se ostalim gradovima u Srbiji u obele`avawu ovog va`nog dru{tveno-politi~kog doga|aja. N. P-j.

REPERTOAR

Pozori{te

Lepotica Linejna

Akteri

Bele{ka o drami

Iz kritike

Autor: Martin Makdona Rediteq: Boris Isakovi} Uloge: Jasna \uri~i} (Morin Folan), Ksenija Martinov – Pavlovi} (Meg Folan), Boris Isakovi} (Pato Duli) i Marko Savi} (Rej Duli) Scenograf: Geroslav Zari} Kostimograf: Marina Sremac Dramaturg: Aleksandar Milosavqevi} Scena “Pera Dobrinovi}” Srpskog narodnog pozori{ta, 13. i 14. oktobar, 19.30 sati

Neobi~na mr`wa povezuje Meg i Morin Folan, majku i k}erku, osu|ene jedna na drugu u zabiti irske provincije Golvej, u zaseoku pokraj Linejna. Uostalom, jedno je sigurno: u Linejnu i okolini `ive posve ~udni qudi, spremni da zarad zabave odre`u u{i psu ro|enog brata i naokolo se hvale tim “trofejom”, da godinama skrivaju lopticu teraju}i inat deci koja su se wome igrala, da svakodnevno, gotovo ritualno, mokre u kuhiwsku sudoperu, me|usobno se opawkavaju, s neskrivenom pako{}u ogovaraju ro|ake i prijateqe koji su se iselili iz Irske u Englesku ili Sjediwene Dr`ave, prethodno ih sve~ano i sa suzama u o~ima ispra}aju}i na put u neizvesnost, da `ude za begom iz Linejna, a istovremeno mrze svet u koji bi da pobegnu. Sva je prilika da bi svi `iteqi Golveja najradije zanavek napustili rodni kraj… - ukazuje dramaturg ove predstave Aleksandar Milosavqevi}. - Ovim komadom Makdona ne ispisuje povest vezanu za ruralni `ivot svoje domovine; jo{ mawe je “Lepotica Linejna” metafora zlosre}ne sudbine Iraca koji ne mogu da ostanu na svojim siroma{nim imawima, u svojim tesnim kamenim ku}ama s malim prozorima kroz koje se retko probija sunce, a koji {tite od o{trih, ledenih, severnih vetrova, ali nisu u stawu ni da se skrase u “velikom svetu” – Londonu ili SAD, svejedno – gde za sva vremena ostaju do{qaci ili, u najboqem slu~aju, “zajebani Padiji”, kako ih pogrdno zovu Englezi. Pa ipak, pri~a u`asu ostanka i nemogu}nosti bekstva neizbe`an su okvir za ovu dramu.

Martin Makdona u svojoj “Lepotici Linejna“ - hiperrealisti~noj pripovesti o nesre}oj Morin kojoj je sudbina odredila da “podmladi“ tradiciju irskog gorja, zabitog kao {to je to slu~aj i sa svim ostalim u toj zemqi-nedo|iji – iskiva neku vrstu biblijske pri~e o grehu kao `udwi, i pri tome kao malo koji pisac uspeva da iz najmaweg zametka rodi ceo svet, vasionu Qudskog, Nesavr{enog i Nedozrelog u svojim tlapwama koje stvarnost, ili bilo koja druga uslovqenost, ~ini se nikad ne propu{ta da izneveri... Trenutno ne postoji ve}a gluma~ka perfekcija od one koje sa scena ispoqavaju, emaniraju ako to nije prejaka re~, Jasna \uri~i} (Morin) i Boris Isakovi} (Pato Duli) – re~i su kriti~ara na{eg lista Igora Buri}a.


SPORT

c m y

DNEVNIK

utorak13.oktobar2009.

15

DANAS I SUTRA 2. KOLO NLB LIGE

ATP LISTA

Vr{~ani na popravnom Danas i sutra igraju se utakmice drugog kola NLB ko{arka{ke lige. Derbi kola bi}e duel Partizana i Cibone, u~esnika Evrolige, koji se u novoj sezoni suo~avaju s dosta problema. Crnobeli, uz navodno hroni~nu besparicu, ispo~etka stvaraju tim, dok su i Zagrep~ani suo~eni sa mawim buxetom, pa su im ambicije relativno skromne.

Janko Tipsarevi}

Skok Tipsarevi}a Srpski teniser Janko Tipsarevi} ostvario je skok od ~ak 14 pozicija u odnosu na pro{lonedeqnu ATP listu i sada je 46. igra~ sveta. Sa druge strane, Viktor Troicki je pao za tri mesta, {to zna~i da je trenutno 31. teniser na planeti. Najboqi srpski igra~ Novak \okovi} i ove nedeqe je ~etrvti, ali }e se ve} od narednog ponedeqka vratiti na tre}u poziciju kada se izbri{u bodovi Endija Mareja iz Madrida. \okovi} je ove nedeqe osvojio ATP turnir serije 500 u Pekingu, dok je Tipsarevi} uzeo pehar na ~elenxeru iz Tretorn serije u

belgijskom Monsu. Promena me|u najboqih deset tenisera sveta nije bilo. Lista: 1. Roxer Federer ([vajcarska) 11.255, 2. Rafael Nadal ([panija) 8.945, 3. Endi Mari (V. Britanija) 8.390, 4. Novak \okovi} (Srbija) 7.740, 5. Huan Martin Del Potro (Argentina) 6.555, 6. Endi Rodik (SAD) 4.830, 7. @o Vilfrid Conga (Francuska) 4.100, 8. Nikolaj Davidenko (Rusija) 3.710, 9. Fernando Verdasko ([panija) 3.400, 10. @il Simon (Francuska) 3.285... 31.(28). Viktor Troicki (Srbija) 1.170... 46.(60). Janko Tipsarevi} (Srbija) 880...

Federer najbogatiji

Danas - @ELEZNIK: FMP - Crvena zvezda (po~etak me~a u 18 ~asova), ZAGREB: Zagreb Budu}nost (18), KRAGUJEVAC: Radni~ki - Zadar (18), [IROKI BRIJEG: [iroki Dom`ale (20).

Sutra - BEOGRAD: Partizan - Cibona (18), QUBQANA: Olimpija - Bosna (20), ZAGREB: Cedevita - Hemofarm (20). U prvom kolu Partizan nije odigrao me~ s FMP-om (odlo`en za 26. decembar), po{to je bio na gostovawu u SAD. Duel sa starim rivalom iz Zagreba bi}e prvenstveni debi za vi{estrukog {ampiona Srbije i trostrukog uzastopnog prvaka NLB lige. Trener Beogra|ana Du{ko Vujo{evi} u

Serena opet prva Ameri~ka teniserka Serena Vilijams vratila se na prvu poziciju na VTA listi, po{to je titulu najboqe igra~ice sveta preuzela od Ruskiwe Dinare Safine.

Serena Vilijams

Safina je na prvoj poziciji provela 25 nedeqa, a sa tog mesta upravo je svgrla Serenu, koja je prethodno bila najboqa 72 uzastopne nedeqe. Ruskiwa Svetlana Kuzwecova pobedom u Kini do{la je na ~etvrtu poziciju, Jelena Jankovi} je oti{la korak nazad i sada je deveta, a Ana Ivanovi} je sada trinaesta. Lista: 1. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.945, 2. (1.) Dinara Safina (Rusija) 7.940, 3. Venus Vilijams (SAD) 6.445, 4.(6.) Svetlana Kuzwecova (Rusija) 5.981, 5.(4.) Elena Dementijeva (Rusija) 5.8.75, 6. (5.) Karolina Voznijacki (Danska) 5.575, 7. Vera Zvonareva (Rusija) 4.810, 8.(9.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.590, 9. (8.) Jelena Jankovi} (Srbija) 3.965, 10.(11.) Agwe{ka Radvanska (Poqska) 3.710... 13.(12.) Ana Ivanovi} (Srbija) 3.075... 195. Bojana Jovanovski (Srbija) 283... 254. Ana Jovanovi} (Srbija) 189...

LISTA ZARADA

I Jeca milionerka Ameri~ka teniserka Serena Vilijams nalazi se i na prvom mestu na listi zarada na VTA turnirima u 2009. godini. Vilijamsova je od po~etka godine zaradila 4.623.711 dolara. Iza we slede Ruskiwe Dinara Safina sa 3.510.218 dolara i Svetlana Kuzwecova sa 3.233.841 dolara. Na ~etvrtoj poziciji je Venus Vilijams sa zara|enih 2.250.019 zelenih nov~anica. Preko milion i po dolara zaradila je i Belgijanka Kim Klajsters. Srpkiwa Jelena Jankovi} je na 11. mestu sa 1.167.381 dolara, dok je Ana Ivanovi} 19. sa zara|enih 714.725 „zelenih nov~anica“.

Crvena zvezda }e utisak posle poraza u Podgorici poku{ati da popravi u @elezniku protiv FMP-a, koji je bio slobodan na startu. Najve}e iznena|ewe prvog kola priredio je Radni~ki, pobedom u Vr{cu. U Kragujevac ve~eras dolazi uvek neugodna, kvalitetna i jaka ekipa Zadra, pa nema sumwe da }e na{ predstavnik biti izuzetno motivisan. Taj motiv bi}e uve}an i ~iwenicom da igraju u dvorani

„Jezero“, koja }e, sva je prilika, biti ispuwena do posledweg mesta, po{to u srcu [umadije do sada nikada nije odigran ni jedan susret NLB lige. Hemofarm }e lo{u premijeru poku{ati da ispravi u Zagrebu protiv Cedevite koja debituje u regionalnom takmi~ewu. Vr{~ani imaju zaista izuzetno jak tim i sigurno je da }e se potruditi da poka`u kako su protiv Radni~kog imali samo lo{ dan. A. P.

Toti `eli u reprezentaciju

Novak \okovi} nalazi se na ~etvrtom mestu najnovije liste zarada ove godine sa 3.241.694 dolara. Prva pozicija i daqe pripada [vajcarcu Roxeru Federeru, koji je zaradio 6.183.961 dolara. [panac Rafael Nadal je drugi sa 4.885.323 dolara. Najboqi dubl igra~ Srbije Nenad Zimowi} zauzima 15. poziciju sa 947.097 dolara, dok je Viktor Troicki na 26. mestu (685.605 dolara). Janko Tipsarevi} trenutno je na 47. mestu na listi sa 498.659 dolara.

VTA LISTA

Petar Bo`i} (Partizan)

novoj sezoni ne prihvata ulogu favorita, obrazla`u}i to velikim promenama u timu, mlado{}u ekipe i dugotrajnim procesom stvarawa igre. Ipak, Partizan }e ponovo imati kvalitetnu i veoma mladu ekipu, koju }e predvoditi iskusni kapiten Petar Bo`i}, a s wim i Du{an Kecman, povratnik me|u crno-bele, pa je sigurno da }e, uprkos svemu, nastojati da dobrim igrama i rezultatima obraduje armiju navija~a.

@istin Enan

Enan igra u Melburnu Nekada najboqa teniserka sveta, Belgijanka @istin Enan dobila je od organizatora Australijan opena pozivnicu za u~e{}e u januaru slede}e godine. Enan je u karijeri osvojila jednu titulu u Melburnu i to 2004. godine. Enan (27) je karijeru prekinula sredinom maja pro{le godine, ali je nedavno potvrdila da }e se vratiti na teren, u dobroj meri ohrabrena uspehom sunarodnice Kim Klajsters, koja je tako|e prekinula karijeru, ali je ubrzo po povratku uspela da osvoji US open.

FORMULA JEDAN

Masa ponovo vozio Voza~ Ferarija Felipe Masa imao je prvu probnu vo`wu u bolidu Formule jedan posle nesre}e u kojoj je mogao da pogine. Brazilac je vozio model bolida F2007 na Ferarijevoj privatnoj stazi za testirawe. Masu je u kvalifikacijama za Veliku nagradu Ma|arske udario u glavu deo automobila koji je otpao sa drugog vozila i udario je u za{titnu ogradu. Povre|ena mu je oblast oko levog oka, zbog ~ega je operisan, a naknadno mu je ugra|ena i metalna plo~ica u tom delu glave. Posle prvog kruga, u kome se ponovo orijentisao, Masa se vratio na kratko u gara`u, a onda je ponovo iza{ao na stazu. Lekarska komisija Svetske automobilske federacije (FIA) pregledala je Masu u bolnici u Parizu i izdala mu odobrewe da ponovo vozi. Voza~ je nekoliko puta govorio da `eli da se vrati na stazu u posledwoj trci sezone, 1. novembra u Abu Dabiju, ali je Ferari istakao da }e se Masa ponovo trkati tek slede}e godine.

Legendarni kapiten Rome Fran~esko Toti `eli da se vrati u italijansku fudbalsku reprezentaciju i zaigra na Svetskom prvenstvu u Ju`noj Africi slede}e godine. Ovu informaciju potvrdio je trener Rome Klaudio Ranijeri, koji je podr`ao Totijev ciq. - Mislim da je Fran~esko na putu povratka u reprezentaciju. On je odustao od reprezentacije zbog problema sa zdravqem. ^ini mi se da je voqan da se sada vrati - rekao je Ranijeri za list „Gazeta delo sport“ i dodao: - Mislim da bi mu vrata nacionalnog tima bila otvorena kad bi se stavio na raspolagawe selektoru, a Mar~elo Lipi prihvatio to. Toti je posledwi put igrao za reprezentaciju 2006. godine u finalu Svetskog prvenstva protiv Francuske.

Fran~esko Toti

VISENTE DEL BOSKE, SELEKTOR [PANIJE

Ne favorizujem Barselonu Selektor fudbalske reprezentacije [panije Visente del Boske demantovao je optu`be da igra~i Barselone kod wega imaju poseban tretman. Del Boske je poku{ao da se opravda zbog ~iwenice da je

Visente del Boske

dvojicu igra~a Barse, ]avija i Karlesa Pujola, pustio ku}i na le~ewe, dok je napada~a Liverpula Fernanda Toresa za-

dr`ao u kampu reprezentacije, iako je on ozbiqnije povre|en od pomenutog dvojca. - Razgovarali smo {ta je najboqe i zato smo pustili ]avija i Pujola. Oni ne}e igrati u Bosni. Ne zanima me da li igra~i dolaze iz Madrida, Barselone ili Fenerbah~ea. Imaju podjednak tretman kod mene - rekao je Del Boske. [panski selektor dodaje da je razgovarao sa menaxerom Liverpula Rafaelom Benitezom i uverio ga da ne}e ugroziti Toresovo zdravqe. - Tores je ovde i veoma dobro ga negujemo. Ukoliko bude dobro, igra}e. U suprotnom, ne}e. Jednostavna stvar. Pustite nas da se brinemo o wemu, kao i o ostalima - rekao je Del Boske. [panija }e u sredu gostovati u Zenici, u posledwem kolu kvalifikacija za SP protiv BiH.

Toni ho}e u Romu Fudbalski reprezentativac Italije Luka Toni priznao je da bi voleo da napusti minhenski Bajern u januarskom prelaznom roku i obu~e dres Rome. Tonijev agent Tulio Tinti otkriva da su u

Luka Toni

igri tri italijanska kluba, jer su Milan i Napoli od ranije zainteresovani za wegovog klijenta, koji je prekomandovan u drugi tim Bajerna. - Toni bi sigurno sa zadovoqstvom razmotrio ponudu Rome. Ali, jo{ je rano, tek je oktobar. Toni `eli da vidi kako }e se situacija odvijati u Nema~koj. Dobro mu je sada, oporavio se od povrede i spreman je da igra. Do januara }emo videti gde stojimo - rekao je Tinti. Toni ima ugovor sa Bavarcima do juna 2011. godine. Italijan zara|uje {est miliona evra godi{we u Bajernu.


SPORT

utorak13.oktobar2009.

SRBIJA PROTIV LITVANIJE BEZ STANKOVI]A, KUZMANOVI]A I VIDI]A

Na pobedu zbog rejtinga Proslavila je Srbija veli~anstvenu pobedu protiv Rumuna i veliki uspeh reprezentacije, plasman na Mondijal kolo pre kraja kvalifikacija. U~inili su to i igra~i u jednom od elitnih beogradskih no}nih klubova u krugu porodica i prijateqa. U nedequ se odmaralo, a ve} ju~e u

euforiju. Ostao je jo{ ovaj jedan me~, u kojem idemo na pobedu. Svaki bod je va`an za napredak na rang listi FIFA, jer nam to mo`e doneti pogodnosti prilikom `reba grupa za SP, odnosno slede}i kvalifikacioni ciklus za EP - konstatovao je selektor Radomir Anti}. Usled odre|enih kadrovskih problema spisak fudbalera je donekle redukovan. Zbog parnih `utih kartona put Marijempoqa nisu krenuli kapiten Dejan Stankovi} i Zdravko Kuzmanovi}, a oslobo|en je obaveza i Nemawa Vidi}, jer ose}a posledice povrede nosa koju je zaradio protiv Rumuna. U ekspediciji crvenih je i Nikola @igi}, ali wegov nastup je pod upitnikom zbog problema sa kukom. [ansu protiv Litvanaca }e dobiti i pojedini igra~i sa mawom minuta`om. - Autoritet se sti~e, kasnije ~uva samo novim dokazivawem i pobedama u kontinuitetu. Uverili smo se u to, znamo koliko je bio mukotrpan pre|eni put u kvalifikacijama za SP. Bez obzira na slavqeni~ki ambijent u kojem se nalazimo susret protiv Milo{ Krasi}, jedna od uzdanica Litvanije ne}e imati selekcije Srbije revijalni karakter. prepodnevnim satima orlovi su Ho}emo novi trijumf, potvrdu bili na okupu u Kovilovu. Odkvaliteta. To je na{a obaveza, ra|en je lak{i trening, a potom koju moramo da ispunimo - porupravac Litvanija, gde je u sredu ~io je golman na{e reprezentana programu posledwi takmicije Vladimir Stojkovi}. ~arski okr{aj u ovoj godini. Me~ s Litvanijom na programu - Sve je bilo umereno, da se je u sredu (20 ~asova TV) na staobele`i odlazak na SP. Ne tredionu Suduva u Marijempoqu. ba praviti sada preveliku Z. Rangelov

U VOJVODINI PREDSTAVQEN NOVI [EF STRU^NOG [TABA

Babi} ne daje laka obe}awa Branko-Sosa Babi} ju~e je i zvani~no predstavqen kao novi {ef stru~nog {taba FK Vojvodina. Na dobro pose}enoj konferenciji za novinare u FC “Vujadin Bo{kov”, generalni sekretar kluba Radisav Rabrenovi} naglasio je da su stru~nost, znawe, qudski kvaliteti i uklapawe novog {efa u finansijske mogu}nosti kluba presudili da se crveno-beli iz Novog Sada opredele za Babi}a. - @elim novom treneru mnogo uspeha, a mi }emo sve u~initi kao klub da mu omogu}imo da svoje zamisli na najlak{i na~in sprovede u dela. Bi}emo najsre}ini ukoliko 1. juna 2010. godine, do kada je na snazi ovaj ugovor, produ`imo saradwu, jer }e to zna~iti da je Vojvodina imala odli~ne rezultate – rekao je Rabrenovi}. Novi trener naglasio je da }e uvek biti otvoren za saradwu, istakav{i da je pri svakom dolasku u Vojvodinu ose}ao veli~inu kluba i istorije, a da se sada, kao {ef stru~nog {taba, uverio kako Vojvodina ima izvanredne uslove za rad koji trenutno prevazilaze tim, igru i rezultate. - Ne `elim da kritikujem, ali }emo se potruditi da stignemo uslove u kojima nam je omogu}eno da radimo. I igra~i i ja imamo tu obavezu. Nisam sklon lakim obe}awima, nemam ~arobni {tapi}, ali imam metode rada kojima, nadam se, mogu da u~inim izvesne pomake. Postavi}u pred sebe visoke ciqeve, a dokle }u sti}i, ne znam. Uvek je nezgodno

Novi trener Vojvodine ro|en je 11. septembra 1950. godine. Igrao je u Crvenoj zvezdi, Osijeku, Belgiji i Francuskoj, a u trenerskoj karijeri predvodio je Napredak, Teleoptik, Zvezdaru, Mlaost (Lu~ane), ^ukari~ki, OFK Beograd, podgori~ku Budu}nost, s kojom je bio {ampion Crne Gore 2008, Mito i [imicu (Japan).

1 0 1 0 0

0 1 2 1 3

5:3 4:2 6:7 3:3 3:6

7 6 4 3 3

Me~evi do kraja godine: Kipar - Slova~ka (14. oktobra), Kipar – Hrvatska (14. novembra), Srbija – Norve{ka (15. novembra), Slova~ka – Hrvatska (18. novembra).

Debakl na me~u sa Srbijom stavio je selektora rumunske reprezentacije Razvana Lu~eskua u veoma nezgodnu poziciju. Rumunska javnost ne {tedi kritike na ra~un igre rumunskih fudbalera u Beogradu posle poraza od 0:5. Taman kada se ~inilo da je Lu~esku uspeo da popravi stawe u reprezentaciji, usledilo je poni`ewe. Lu~eskua najvi{e kritikuju kolege treneri i gazde klubova koji isti~u da bi Dan Petresku bio boqe re{ewe i zameraju da se u reprezentaciji nalazi previ{e igra~a koji kvalitetom ne zaslu`uju mesto. Sa druge strane, navija~i i mediji kao najve}eg krivca za poraz od Srbije vide Adrijana Mutua. Golgeteru Fiorentine se zamera zbog neodgovornosti, a posebno se isti~e ~iwenica, nevezano za Mutua, da je Rumunija u kvalifikacijama primila isti broj golova kao Farska Ostrva.

CECA PRODU@ILA UGOVOR: Bez obzira na igre i rezultate, zna se: kad se sedne za trpezu na koju sti`u |akonije iz Cecine kuhiwe u FC “Vujadin Bo{kov”, igra~i su uvek nasmejani. Mo`da Vo{a ne}e osvojiti, ni titulu ni kup, al }e se u crveno-beloj trpezariji u Veterniku i daqe dobro jesti ba{. Naime, Radojka Crveni, ~uvena {efica klupske kuhiwe, svima poznatija kao Ceca, potpisala je novi jednogodi{wi ugovor o radu s FK Vojvodina, {to je obradovalo sve ponzavaoce wenih kulinarskih ve{tina. S. S. Foto: F. Baki}

Beli orlovi pobedili Kroaciju

Sedma grupa

2 2 1 1 1

Nezadovoqstvo u Rumuniji

PRVENSTVO KANADE

Danijel Aleksi} posle gola u me~u s Kiprom

igra otvoreno, ima}emo dosta prostora u kontrama i polukontrama. Naravno, to ne zna~i da }emo se braniti, jer to nije moja fudbalska filozofija. Samo }emo biti ne{to oprezniji. U Norve{koj smo bili strpqivi i gol smo postigli u posledwim sekundama, {to nam je donelo oporavak posle neo~ekivanog poraza od Slovaka u prvom kolu – rekao je Dujkovi}. Kapiten orli}a Miralem Sulejmani upozorava da dana{wi me~ dobija hladna glava. - Ne smemo da podlegnemo nikakvom pritisku i eventualnim provokacijama. Znam da ovakve utakmice donose poseban naboj,

Foto: F. Baki}

vawa ohrabruju, a sam }u se u to vremenom uveriti. I on se poput nekih wegovih prethodnika osvrnuo na mlade igra~e Vojvodine. - Oni }e imati moju podr{ku. Poku{a}u kod wih da probudim pozitivan odnos prema obavezama. Nastoja}emo zajedno da ispravqamo gre{ku po gre{ku, a vide}emo koliko }emo uspeti u tome - dodao je Branko Babi}, uz napomenu da }e sastav stru~nog {taba ostati identi~an i da od mladih kolega o~ekuje inventivnost u radu, uz puno po{tovawe od strane igra~a. S. Savi}

Branko Babi} ne}e iskoristiti mogu}nost da vidi ekipu Vojvodine u prijateqskoj utakmici pre subotweg prvenstvenog duela s wegovim nekada{wim klubom OFK Beogradom. - Jedna utakmica ne mo`e mnogo da poka`e, zato mislim da nema mnogo svrhe da na pre~ac organizujemo kontrolni susret – rekao je Babi}.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igra~i do 21 godine, danas u Vara`dinu igra ~etvrti me~ u Sedmoj kvalifikacionoj grupi za odlazak na EP u danskoj 2011. godine. Posle tri utakmice orli}i imaju {est bodova i nalaze se na drugom mestu iza Slovaka koji imaju bod vi{e. Dana{wi duel prilika je da izabranici Ratomira Dujkovi}a zaposednu prvo mesto, naravno, ukoliko pobede. Mladi reprezentativci ju~e su trenirali u Vara`dinu, gde }e sutra odigrati me~ na stadionu lokalnog FK Varteks. Prema re~ima selektora Srbije Ratomira Dujkovi}a, verovatno }e utakmicu po~eti postava sa samo jednim isturenim igra~em. - Nameravam da to bude Danijel Aleksi}, koji je odli~no odigrao u Norve{koj i dao fantasti~an gol u susretu s Kipranima u Novom Sadu. S wim u igri imamo dubinu, a po{to o~ekujemo da Hrvatska kao doma}in za-

3 3 4 2 4

da se lako predajemo, ali bih voleo da se maksimalno tro{imo svih 90 minuta – istakao je novi strateg Vojvodine. Na pitawe koliko piznaje ovaj tim Vojvodine, Babi} je odgovorio: - Jedno je kada sam ovaj tim gledao sa strane, a drugo je kada svakog prvotimca li~no upoznam. Onda }u kroz detaqe imati kompletnu sliku o svakom pojedincu i kao ~oveku i kao igra~u. Jedno je izvesno: koga god sam od prijateqa pitao {ta misli o ekipi Vojvodine, svi su mi rekli da je tim odli~an. Zaista ne znam da li je tako iako me ovakva uvera-

Karijera

Samo Aleksi} u {picu

1. Slova~ka 2. Srbija 3. Norve{ka 4. Hrvatska 5. Kipar

Generalni sekretar Radisav Rabrenovi} i novi {ef stru~nog {taba Branko Babi}

kada se promena trenera dogodi usred sezone. Ovim ne pravim alibi, ali je potrebno da pro|e odre|eno vreme da se boqe upoznam s igra~ima – rekao je Babi}, dodav{i da ga raduje {to predsednik kluba Ratko Butorovi} ula`e u fudbal. Babi} je rekao da voli fudbalere koji imaju pobedni~ki duh, pravilan odnos prema treningu i utakmicama. - Problem svih na{ih klubova, a isti je slu~aj bio i kada sam radio u Crnoj Gori jer smo istog mentaliteta, je taj {to nemamo pobedni~ki duh. To ne zna~i da smo kukavice i

Bez utakmice

MLADA REPREZENTACIJA SRBIJE DANAS IGRA U HRVATSKOJ

Dosada{wi rezultati: Hrvatska – Kipar 0:2, Norve{ka – Slova~ka 2:2, Kipar – Norve{ka 1:3, Srbija – Slova~ka 1:2, Norve{ka – Hrvatska 1:3, Norve{ka – Srbija 0:1, Slova~ka – Kipar 1:0, Srbija – Kipar 2:0. Danas: Hrvatska – Srbija (17.30).

DNEVNIK

c m y

16

Foto: F. Baki}

naro~ito jer prvi put igramo s Hrvatskom pod imenom Srbija. Verujem da bismo ranim golom splasnuli anmbicije doma}ih, a povoqna okolnost je ta {to Hrvatima ne}e igrati dvojica standardnih prvotimaca, me|u kojima je i moj saigra~ iz Ajaksa Bodul – naglasio je Sulejmani. Mogu}i sastav Srbije: Danilovi}, Stevanovi}, Jovanovi}, Milanovi}, Gulan, Fejsa, Tomi}, Bosan~i}, Mati}, Sulejmani, Aleksi}. Me~ mladih reprezentacija Hrvatske i Srbije u Vara`dinu po~iwe u 17.30 sati, a su|ewe je povereno Nemcu manuelu Grafeu. S. S.

Srpski Beli orlovi savladali su na doma}em terenu najve}eg rivala Toronto Kroaciju rezultatom 3:1 (1:0) u prvom me~u polufinala plej-ofa Kanadske fudbalske lige. Strelci za Orlove bili su Hurtis u sedmom i 82. minutu i Dimitrov, dok je jedini pogodak za Kroaciju postigao @upan. U kanadskom prvenstvu ne va`i gol u gostima, tako da }e Orlovima u subotu biti potrebna pobeda ili nere{en rezultat za plasman u finale. Ukoliko Kroacija pobedili bilo kojom razlikom, igra}e se produ`eci.

Heski ide iz Aston Vile? Engleski fudbaler Emil Heski najavio je skori odlazak iz Aston Vile ukoliko mu menaxer kluba Martin O’Nil ne pru`i ve}u minuta`u. Heski (31) u klubu ima status rezerviste, iako je u engleskoj reprezentaciji prvi izbor selektora Fabija Kapela. On je, me|utim, svestan da ga Kapelo ne}e uvrstiti u nacionalni tim za Mondijal ukoliko ne bude igrao u klubu. - Ukoliko se stvari ne promene, mora}u da razmi{qam o odlasku. Morate da pitate menaxera Martina O’Nila zbog ~ega sam u reprezentaciji u prvom timu, a kod wega nisam. Ja to ne znam - rekao je Heski i dodao:Ne}u se predati, to je jo{ jedna prepreka koju moram da presko~im.

Ronaldo du`e pauzira Kristijano Ronaldo }e zbog povrede ~lanka koju je dobio na me~u sa Ma|arskom morati da miruje oko mesec dana, potvrdili su lekari madridskog Reala. Portugalski reprezentativac je nedovoqno spreman nastupio na ovom me~u i to mu se obilo o glavu. Jedan od najboqih fudbalera sveta ne}e nastupiri na me~u sa Maltom, a uz prvenstvene duele propusti}e i dva susreta Reala sa Milanom u Ligi {ampiona.


SPORT

DNEVNIK

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

SONTA: Dinamo - Jedinstvo (Kolut) 2:2, BA^KI MONO[TOR: Dunav - Sloga (^onopqa) 3:0, LALI]: Panonija Grani~ar (Gakovo) (nije odigrana gosti nisu stigli), SOMBOR: Metalac - Hajduk (Stapar) 1:4, SOMBOR: [ikara - OFK Hajduk (Kula) 2:0, ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Jedinstvo (Ribarevo) 3:0, BEZDAN: Sport - Terekve{ (Svilojevo) 2:1. Oxaci i Dinamo (Ba~ki Breg) su bili su slobodni. 1. Hajduk 10 2. Metalac 9 3. Dunav 10 4. Oyaci 9 5. Dinamo (BB) 9 6. Terekve{ 11 7. Sloga 9 8. Dinamo (S) 10 9. [ikara 9 10. Jed. (K) 9 11. Sport 10 12. Jedinstvo (R)11 13. Hajduk (-1) 10 14. Grani~ar 8 15. A. [anti} 9 16. Panonija 9

9 7 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 3 1 1 2

0 1 4 3 1 3 3 3 0 3 0 0 0 4 3 0

1 1 1 1 3 4 2 3 5 4 7 8 7 3 5 7

52:12 27 25:8 22 22:19 19 28:8 18 15:17 16 28:20 15 19:11 15 15:15 15 23:22 12 16:19 9 11:21 9 11:37 9 17:24 8 13:24 7 13:26 6 11:36 6

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

Vu~kovi} re{io gradski derbi Borac - Indeks 1:0 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija Papi{ta (Jamena), strelac: Vu~kovi} u 52. minutu ( iz jedanaesterca). @uti kartoni: Markov, @egara, Bubawa (Borac), Evi}, Peri{i}, Marijanovi}, Popovi} (Indeks). BORAC: Gostoji} 7, Simi} 7 (Lukovac -), R. Xakovi} 7

odli~nih kontri razbili doma}ine. S. Oparu{i}

Omladinac – @AK 4:0 (1:0) BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 300, sudija Turi (Ba~ka Palanka). Strelci: Vidakovi} u 8. i Pej~inovi} u 68, 70. i 75. minutu. @uti kartoni: Luki}, Kova~evi},

sudija Vasili} (Titel). Strelac: Mrdakovi} u 20. minutu. HAJDUK: Vuka{inovi}, (Majki} 7), (Babi} 7), Stoji} 7, Cvijanovi} 6, Korov 7, Skopqak 7, Spasi} 7, (Kne`evi} 7), Svilar 6, Mrdakovi} 7, Mrkaji} 7, Peri{i} 7. BUDU]NOST: Jari} 7, Rodi} 6, Palinovi} 6, Pu|a 7, (@ivi} 6), Vejnovi} 7, Gruji}

POTISKA LIGA

6 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5

5 4 4 3 2 2 2 2 2 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0

1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 5

13:4 15 17:9 12 14:7 12 18:12 9 17:13 7 9:5 7 10:11 7 16:11 6 9:11 6 7:22 1 5:30 0

MFL ALIBUNAR PLANDI[TE

VELIKI GAJ: Agrobanat Banatul 3:5, BANATSKI SOKOLAC: Solunac - Banat 3:3, JANO[IK: Jano{ik - Krajina 8:0, MILETI]EVO: Grani~ar Crvena zvezda 3:0, SELEU[: Vojvodina - Napredak 3:1. 1. Grani~ar 2. Jano{ik 3. Banatul 4. Banat 5. Vojvodina 6. Agrobanat 7. Solunac 8. Napredak 9. Krajina 10. C. zvezda

6 5 6 6 6 6 6 5 6 6

6 4 4 3 2 1 1 2 1 0

0 0 0 2 2 3 3 0 0 0

0 1 2 1 2 2 2 3 5 6

15:2 18 19:4 12 13:8 12 12:7 11 11:10 8 11:13 6 11:13 6 7:9 6 4:19 3 0:19 0

OFL VR[AC - BELA CRKVA

PARTA: Pobeda - Vitorul (Stra`a) 0:2, ZAGAJICA: Omladinac - Partizan (Kajtasovo) 3:0, CRVENA CRKVA: Vojovina - [evac (Kusi}) 0:4, slobodna je bila ekipa Jedinstva iz Ore{ca. 1. [evac 2. Vitorul 3. Pobeda 4. Omladinac 5. Vojvodina 6. Partizan 7. Jedinstvo

5 4 5 4 4 4 4

3 3 2 1 2 1 1

0 0 1 1 0 0 0

2 17:4 1 9:4 2 8:8 2 8:9 2 7:8 3 7:14 3 2:10

9 9 7 7 6 3 3

GRADSKA LIGA ZREWANIN – ISTOK

SUTJESKA: Radni~ki - Sloga (Jarkovac) 7:2, TOMA[EVAC: Partizan - Rusanda (Melenci) 0:0, JA[A TOMI]: Radni~ki @FK Banat (Zrewanin) 1:0, BOTO[: Omladinac - Proleter (Neuzina) 4:0, slobodna je bila ekipa ASK iz Aradca. 1. Rusanda 2. Radni~ki (S) 3. @FK Banat 4. Radn.(JT) 5. ASK 6. Omladinac 7. Sloga 8. Proleter 9. Partizan

5 6 6 5 6 5 7 6 6

5 4 4 4 2 2 2 1 1

0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 1 2 1 3 3 5 5 5

26:15 15 17:9 13 14:4 12 11:5 12 9:10 17 9:10 6 7:26 6 10:24 3 3:17 3

GRADSKA LIGA ZREWANIN - ZAPAD

ZREWANIN: OFK Gradnulica - Tami{ (Farka`din) 3:0, E^KA: Jedinstvo - MSK (Mihajlovo) 3:2, BELO BLATO: Mladost - Lehel (Mu`qa) 1:8, STAJI]EVO: OFK Staji}evo Banat (^enta) 3:2. 1. Lehel 2. Gradnulica 3. MSK 4. Banat 5. Staji}evo 6. Tami{ 7. Jedinstvo 8. Mladost

7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 3 3 0

1 1 1 0 0 1 0 0

2 2 2 3 3 3 4 7

29:15 13 17:8 13 15:10 13 31:15 12 19:16 12 11:16 10 21:20 9 8:46 0

6, Kozomora 6, ]uk 8, Bojovi} 7, Dudvarski 6. Iako je doma}in hteo sva tri boda ali su u toj `eqi „izgoreli“ pa se sve tretiralo u jalovim napadima. Samo se mo`e zabele`iti da su doma}ini izveli 13 kornera. Gosti su igrali klasi~an bunker i odbranili se. N. Trkuqa

Polet - Jugovi} 2:2 (0:0) KARAVUKOVO: Igrali{te Poleta, gledalaca 70, sudija Maksimovi} (In|ija), strelci: D. Bogdanovi} u 49. i 67. (iz penala) za Polet, Antoni} u 63. i Bjelotomi} u 89. minutu za Jugovi}. @uti kartoni: D. Bogdanovi} (Polet), Srdi}, @ivanov (Jugovi}). POLET: P. Markovi} 8, Stankovi} 7, Aleksi} 6, Risti} 6, S. Markovi} 7, Stojkovi} 7 (Savin -), Doro{ki 6 (D. Bogdanovi} -), Popovi} 6, \or|evi} 7, D. Bogdanovi} 8, Krsti} 6. JUGOVI]: Duvwak 6, Kizi} 7, Srdi} 7, @ivanov 6, Brkqa~ 7, Miqani} 6, Antoni} 7, Bjelotomi} 7, @epin 6, Radin 6, \eki} 6 (Bla`i} 6). Duel ekipa sa dna tabele obilovalo je {ansama na obe strane. Strelci nisu bili raspolo`eni u prvom delu igre, da bi na po~etku drugog dela Dobrivoje Bogdanovi} postigao gol iz kornera. Gosti su izjedna~ili preko Antoni}a posle uspe{nog kontra- napada. Dobrivoje Bogdanovi} realizovao je opravdano dosu|eni penal u 67. minutu, jer je oboren brzonogi \or|evi}. Kada se o~ekivalo da }e Poleta{i osvojiti bodove, gostuju}i napada~ Bjelotomi} je uspeo da izjedna~i rezultat u 89. minutu i svome timu donese vredan bod. A. ^i~i}

\ALA: Grani~ar - Trome|a (Majdan) 3:0, PADEJ: Tisa Tre{wevac 3:0 (pf), PODLOKAW: Hajduk - [ampion Olimpija (Orom-Totovo Selo) 3:0 (pf), HORGO[: Horgo{ Higlo ^oka 2:3, OSTOJI]EVO: Sloga - Jedinstvo (Srpski Krstur) 1:3. Slobodna je bila Slavija (Banatsko Aran|elovo). 1.Tisa 2. Slavija 3. ^oka 4. Horgo{ H. 5. Hajduk 6. Grani~ar 7. Jedinstvo 8. [. Olimpija 9. Trome|a 10. Sloga 11. Tre{wevac

17

utorak13.oktobar2009.

Duel @egarca i Evi}a na Klisi

(Dobriwac -), Markov 8, Ja{ovi} 7, Kandi} 7, D. Xakovi} 7 (@egarac 7), Bubawa 7, Pekez 7, Stelki} 7, Vu~kovi} 8. INDEKS: Be~eli} 7, Evi} 7, Dragovi} 6, Marijanovi} 6 (\or|ijevski 6), \urovi} 7, Peri{i} 7, Staki} 6 (Simovi} 6), Nedi} 7 (Popovi} -), Malixan 7. U dosta dopadqivoj fudbalskoj predstavi doma}i su golom Vu~kovi}a iz jedanaeserca slomili otpor kom{ija za \a~kog igrali{ta. Imali su doma}i terensku inicijativu a pre jedinog gola koji je Klisane doveo do liderske pozicije Pekez je pogodio pre~ku, a Darko Xakovi} bio je sam ispred Be~eli}a ali je golman Indeksa odli~no intervenisao. M. Po.

Sloven – Radni~ki (SM) 2:6 (0:3) RUMA: Stadion u Borova~koj dolini, gledalaca 150, sudija [arac (Sremski Karlovci). Strelci: Kne`evi} u 59. i Marinkovi} u 61. za Sloven, Maksimovi} u 12, Risti} u 25, Soviq u 42, Santra~ u 78. i 85. i [ijan u 90. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Vidakovi}, Marinkovi}, Novakovi} (Sloven), D. Sladojevi}, G. Sladojevi} (Radni~ki). SLOVEN: Vujakovi} 5, Kne`evi} 6, Kr{ev 5, Curakovi} 5, Vidakovi} 5, Marinkovi} 6, Gruji} 5, Petkovi} 5, Milojevi} 5, Novakovi} 6, Rajkov 6 (Cveti}anin 5, \ur|evi} 5, Lovri} 5). RADNI^KI: Staj~i} 7, G: Sladojevi} 7, Radovanovi} 6, Maksimovi} 7, Jovanovi} 6, Soviq 7, D. Sladojevi} 7, Risti} 7, Santra~ 8, \ur|evi} 6 (Jo{i} 7, [ijan 7, Jordanovski 7). U prvom delu lagano vo|stvo Mitrov~ana, a onda u nastavku sa dobrim izmenama Rumqani su zapretili stigli su do - 2:3 uz propu{tenih nekoliko prilika za gol. U samom fini{u gosti iz

Foto: F. Baki}

Haka~ (Omladinac), Bawi}, Koji}, Major (@AK). OMLADINAC: Jagodi} 7, Savi} 7, Luki} 7, Mance 7, Stoisavqevi} 7, Mirosavqevi} 7, Gr~i} 6, Kova~evi} 6, Pej~inovi} 8, Stefanovi} 7, Vidakovi} 7, (V. Rusmir 7, Peji} 7, Haka~ 7). @AK: Bereti} 6, Te{i} 7, Bani} 7, Major 7, Bawi} 7, Jovanovi} 7, Puri} 7, Bogunovi} 7, Koji} 7, Vidakovi} 7, Nosiceslivski 7, (Jovanovi} 7, Berlekovi} 7, ^uqak 7).

7, (Ivi}), (Niki} 7), Kremenovi} 6, Beqanski 6, Kne`evi} 6, B. Srdi} 7, Soldat 6. Otvorena igra na obe strane. Doma}in imao vi{e `eqe za pobedom koju je ostvario preko Mrdakovi}a najboqeg pojedinca na terenu. Z. Muji}

[ajka{ – Cement 1:3 (1:3) KOVIQ: Stadion [ajka{a u Adi, gledalaca oko 100. Sudija: [utulovi} (Novi Sad). Strelci: Koji~i} u 5. za [aj-

KARAVUKOVO: Polet – Jugovi} 2:2, BELEGI[: Omladinac – @AK 4:0, QUKOVO: Qukovo – Mladost (T) 0:0, RUMA: Sloven – Radni~ki (SM) 2:6, NOVI SAD: Borac – Indseks 1:0, RASTINA: Solunac – Crvena zvezda 2:0, IRIG: Radni~ki – 1.maj 2:0, [IMANOVCI: Hajduk – Budu}nost 1:0, KOVIQ: [ajka{ – Cement 1:3. 1. C. zvezda 10 2. Radni~ki (I) 10 3. Borac 10 4. Solunac 10 5. Cement 10 6. Qukovo 10 7. 1. maj 10 8. Omladinac 10 9. Indeks 10 10. Radn. (SM) 10 11. Budu}nost 10 12. [ajka{ 10 13.Mladost 10 14. Hajduk ([) 10 15. Jugovi} 10 16. @AK 10 17. Sloven 10 18. Polet 10

6 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 4 3 2 3 3 1 0

1 1 1 3 3 3 0 2 1 1 1 0 2 4 1 1 3 2

3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 6 5 4 6 6 6 8

18:15 19 15:12 19 14:11 19 20:9 18 16:5 18 15:8 18 16:12 18 16:9 17 14:9 16 25:23 16 10:10 16 17:17 12 11:15 11 3:8 10 13:19 10 12:21 10 14:24 6 9:31 2

vremenu gosti su ve} vodili s dva gola razlike. U drugom poluvremenu vi|en je otvoren i dinami~an fudbal, sa mnogo prilika na obe strane, ali pogodaka vi{e nije bilo. Najboqi igra~ utakmice bio je Nikola Romi}, fudbaler Cementa, koji je za svoj tim postigao dva pogotka i najzaslu`niji je {to su gosti odneli iz Koviqa sva tri boda. N. D. Turajli}

Solunac - C. zvezda 2:0 (2:0) RASTINA: Igrali{te „Milan \evi}“, gledalaca 300, sudija: Majstorovi} (Stari Banovci). Strelci: Tubi} u 9. Xoki} u 30. minutu. @uti kartoni: Cime{a, Vukovi} (Solunac), a \okovi}, Okiqevi} (Crvena zvezda). SOLUNAC: Antuni} 7, Alimpi} 8, Kowovi} 7 (Ismaili), Mandi} 7, Keni} 7, Cime{a 8, Tubi} 7 (Radakovi} 7), Marunovi} 8, Xoki} 8, Vukovi} 7, @igi} 7 (Pustaji}). CRVENA ZVEZDA: Jeli~i} 6, Peji} 6 (Ra{iovan 7), \okovi} 7, Avakumovi} 6, Jo-

Qukovo – Mladost (T) 0:0 QUKOVO: Igrali{te Qukova, gledalaca 150, sudija Merdanovi} (Srpski Mile-

Iri`ani presli{ali Rumqane Radni~ki – 1. maj 2:0 (2:0) IRIG: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija Grozdani} (Ogar). Strelci: Guzina u 22. i B. Stoj~i} u 42. minutu (iz penala). @uti kartoni: Babi}, B. Stoj~i}, Ka}anski (Radni~ki), \ori} (1. maj). Crveni karton: \ori} (1. maj). RADNI^KI (I): Vidanovi} 6, (Torbica 6), Bojovi}, Stojakovi} 7, D. Ninkovi} 7, (M. Ninkovi}), (I. Stoj~i} 6), Guzina 7, Ka}anski 6, Babi} 7, \evqekaj 7, Erakovi} 6, An|i} 7, B. Stoj~i} 7, 5. 1. MAJ: Arsenovi} 6, Putica 6, Bori} 7, ]ori} 6, Milo{evi} 7, Alempi} 6, Krsmani} 6, St. Jovanovi} 6, Mili} 5, Star~evi} 6, Milanovi} 6, ^upeqi} 7. Od derbija se mnogo vi{e o~ekivalo, ali prikazana je sasvim prose~na igra u kojoj oslabqeni gosti nisu uspeli da se odupru doma}inima. U 22. Guzina je izveo slobodan udarac sa 30 metara i o{trim udarcem pogodio mre`u Arsenovi}a. Nedugo zatim Milanovi} je mogao izjedna~iti. Bio je sam ispred Vidanovi}a. U 42. Bojan Stoj~i} bio je u prodoru i kada je u{ao u kazneni prostor sru{en je od strane \ori}a. Siguran sa penala bio je B. Stoj~i}. J. Biriwi Zaslu`ena pobeda Omladinaca. Do 60 minuta ravnopravna borba, a onda su Novobanov~ani postigli tri brza gola preko Pej~inovi}a i savladali ubedqivo goste iz Sombora. G. Dragoqi}

Hajduk – Budu}nost 1:0 (1:0) [IMANOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 150,

ti}). @uti kartoni: Jovi},[impraga, Mr|an (Mladost). QUKOVO: Mijatovi} 7, Z. Peji} 7, R. Peji} 7, Ivani{ 6, Batawac 6, Dubaji} 7, Ciganovi} 6, N. Milanovi} 7, (Marjanovi} 6), Jovi~i} 6, Pejovi} 6, Puhali} 6, (Karan). MLADOST: Pridraski 7, [iqa~i} 6, (Jovi} 7), Jandri} 6, [arenac 7, Vitkovac 7, (Stanojevi} 7), Mr|en 7, Jeli}

Gre{ka golmana Ma{i}a skupo ko{tala Koviq~ane

ka{, a Romi} u 22. i 45. i Terzi} u 39. minutu za Cement. @uti kartoni: Kosi}, Mari} ([ajka{) i Ga{parevi} (Cement). [AJKA[: Ma{i} 5, Maquri} 5 (Xaki} 5), Kotuqa~ 5, Male{evi} 5 (Bo`oki 5), Kosi} 5, Trivunovi} 5 (Milovan~ev 5), Radoj~i} 6, Te{i} 6, Mari} 6, Mihajlovi} 6 i Koji~i} 6. CEMENT: Stani} 7, Milo{evi} 6, Trbovi} 6, Plav{i} 6, Popovi} 6, Jakovqevi} 6, Ga{parevi} 6, Romi} 8 (Lukaja 6), Terzi} 7 (@akula 6), Ili} 7 (Peci} 7) i Raki} 7. Koviq~ani su poveli ve} u 5. minutu iz kontranapada (Mari} – Te{i} – Koji~i}) u vreme kad su gosti imali inicijativu, ali je kasnije zbog slabe odbrane [ajka{ brzo izgubio prednost i na polu-

vi~evi} 7, Ze~evi} 8, Okiqevi} 6 (Ostoji} 7), Havim 7, \or|evi} 6, Vu~i} 7 (Mekterovi}). U Rastini je vi|en je solidan me~ izme|u dve ekipe koje se bore za vrh tabele. Prvi pogodak Solunca postignut je u 9. minutu, nakon duge akcije u kojoj su u~estvovali @igi} i Marunovi}, lopta je preba~ena do Tubi}a, koji je uz pomo} gostuju}eg golmana Jeli~i}a postigao gol. Usledile su jo{ dve prilike za ekipu iz Rastine. I drugi pogodak postigao je \oki}, nakon {uta Marunovi}a lopta se odbila do \oki}a i sve je bilo re{eno. U drugom poluvremenu gosti preko solidnog Ze~evi}a stvorili nekoliko prilika, me|utim rezultat nije promewen. M. Jovi~evi}


18

SPORT

utorak13.oktobar2009.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

Brzi voz proma{io stanicu

Probudili se na vreme

Borac - Dinamo 3:1 (1:0) STAR^EVO: Mesno igrali{te, gledalaca 400, sudija: Stani} (Pan~evo). Strelci: Arsenijevi} u 12. i 85. i Perovanovi} u 54. za Borac, a S. Pe{ovski u 73. minutu za Dinamo. @uti kartoni: S. Jovanovi}, Radosavqevi}, Nikoli} i Arsenijevi} (Borac), a Markovi}, Milivojevi}, Raki}, S. Pe{ovski i Jerkovi} (Dinamo). BORAC: Mili~ev 7, S. Jovanovi} 7, \oki} 6 (Bo{kovi} 6), Poqak 6, Kolak 7, Radosavqevi} 7, Nikoli} 7, Brajovi} 6 (Perovanovi} 7), ]irkovi} 6 (D. Jovanovi} 6), Arsenijevi} 8, Makarun 7. DINAMO: Varga 6, Rob 5 (Lukovi} 6), I. Pe{ovski 6, Markovi} 6, Timotijevi} 7, Milivojev 7 (Spaskovski 6), Kova~evi} 6, Raki} 6, S. Pe{ovski 6, Savanovi} 6 (Jerkovi} 5), \okovi} 5. Op{tinski derbi opravdao je o~ekivawa. Otvorena igra, dosta duela i „jezi~arewa“, tu i tamo i po neka zrela prilika, na kraju brzi voz proma{io stanicu u Star~evu. Rampu mu spustio Borac, znali su novajlije u ligi da iskoriste prednost doma}eg terena ali i gre{ke protivnika. Mo`da Star~evci nemaju boqi tim, ali imaju boqe organizovan klub. Igor Arsenijevi} je bio dvostruki strelac, oba puta uz blagoslov gostuju}e odbrane. Kod prvog, vode}eg posle wegovog udarca sa 20 metara pogre{io golman Varga, kod tre}eg, osiguravaju}eg, pre zavr{nog udarca omanuo Pe{ovski. Jedini po{ten gol, posle akcije drugi za doma}ine, koprodukcija brzonogog Radeta Makaruna i spretnog Marka Perovanovi}a. Po~asni gol za goste, posle gre{ke Poqaka postigao Stefan Pe{ovski. Sudijska trojka iz Pan~eva na ~elu sa Igorom Racom na pravoj klackalici, pokazano devet opomena. S. Miti}

Ba~ka Topola - Sloboda 0:0 BA^KA TOPOLA: Stadion Ba~ke Topole, gledalaca 500, sudija Lapki (Subotica). @uti kartoni: ^eh, Banovi} (Ba~ka Topola), Stojkovi}, Markovi} (Sloboda). BA^KA TOPOLA: Kroni} 8, Dragi} 8, ^eh 7, Jovanovi} 8, Tatalovi} 8, ^oli} 7, Rekecki 7 (Pani} 7), Kuli} 7, Rahi 7 (Perovi} 7) Panovi} 8, Bojovi} 7 (Sankovi} 7). SLOBODA: @ivkov 8, Stojakovi} 7 (Mono{tori 7), Nadla~ki 7, Vasiqevi} 7, Lani{tanin 7, Ostoji} 8, Mi{i} 8, Aramba{i} 8, Geci} 7 (Markovi} -), Gavrilovi} 7 (Novakovi} 6), Malinovi} 7. U divnom ambijentu pred oko 500 gledalaca odigrana je prava prvenstvena utakmica. Doma}ini su pru`ili najboqu igru u ovom derbiju, ali nisu bili precizni, pre svih Perovi} i Kuli} koji su imali stopostotne {anse. I u nastavku igre poku{avali su i jedni i drugi da stigno do pogotka ali nisu uspeli, a golmani su bili na svojim zadacima tako da su mre`e ostale netaknute. S. St.

Kozara - Obili} 3:2 (1:0) BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 200, sudija Eror (Pan~evo), strelci: Reqi} u 29, V. Kitanovi} u 57. i 70. za Kozaru, Bili} u 85. Crkvewakov u 87. minutu za Obili}. @uti kartoni: Milo{ BUni}, Milan Buni}, Tepi}, V. Kitanovi} (Kozara), Na| (Obili}). KOZARA: Oqa~a 8, Milo{ Buni} 7 (Pei} 8), Pani} 7 (B. Buni} 7), Labus 7, Laki} 7, D. Kitanovi} 8, Reqi} 8, Kara-

novi} 7, V. Kitanovi} 9, I. Rodi} 7, Milan Buni} 8 (Proti} 7). OBILI]: Stijovi} 7, Zeqkovi} 7, Sarapa 7, Beleuc 7, [ibul 7, Na| 8, Mandi} 7, Vukovi} 8, [urbatovi} 8 (\uki} 7), Trifunac 7, Bili} 7, Crkvewakov 7. Prava je {teta {to zbog manifestacije Dani ludaje, koja se odr`avala u Kikindi ovaj me~ nije posmatralo ve}i broj gledalaca, jer je igran kvalitetan fudbal. Doma}i fudbaleri poveli su lepim pogotkom Reqi}a u 28. minutu da bi se sa ovim rezultatom oti{lo na odmor. U nastavku igre Vladimir Kitanovi} je pove}ao prednost svoje ekipe na 2:0, a u 70. minutu postigao i svoj drugi pogodak. U 85. minutu u kaznenom prostoru Kozare oboren je jedan igra~ Obili}a i sudija Eror pokazao je na belu ta~ku. Bili} je {utirao, Oqa~a je odbio loptu, a ona je ponovo do{la do izvo|a~a penala koji ju je poslao u mre`u. Dva minuta kasnije gosti su preko Crkvewakova, nakon kornera smawili rezultat. M. S.

Budu}nost - Ba~ka (P) 0:5 (0:1) ALIBUNAR: Stadion Budu}nosti, gledalaca 150, sudija: M. Kowevi} (Vr{ac). Strelci:

RADNIK: [ahuri} 6, Hajdukov 6, Spaskovski 6, Ostoji} 7, Miti} 7 (Labudi} 7), Milinovi} 6, Baroj~i} 7, Staji} 7, Petrovi} 7, Vukadinovi} 6 (Jak{i} 6). POLET: Ribakov 6 (Zrili}), Anu{i} 6, Vuja~i} 7, N. Mudrini} 6, [}epanovi} 6, Utr`en 6, M. Mudrini} 6, Tubin 6, Stole{a 5 (Barbat 6), Mitrovi} 7, Zori} 7 (Todorovi}). Namu~ili su se fudbaleri Radnika protiv fewera{a iz Nakova, dok su stigli do pobede. Poveli su golom Staji}a ve} u 3. minutu, na 2:0 povisio Petrovi} sredinom drugog poluvremena. U nastavku stara boqka zvana opu{tawa. Desetak minuta pre kraja golman [ahuri} je napravio gre{ku, rukama je uhvatio loptu svog saigra~a, gosti su brzo izveli indirekt,, a spretni Mitrovi} posti`e po~asni gol. S. Miti}

BAK - Jedinstvo (NB) 0:1 (0:0) BELA CRKVA: Gradski stadion, gledalaca 150, sudija: Mijailovi} (Vr{ac). Strelac: Moski} u 67. minutu (auto gol). @uti kartoni: Anti}, Andreji}, Mijuca (BAK), a Gar~ev (Jedinstvo). BAK: Anti} 7, Nedi} 7, Go{evski 7 (Vladu 7), Veli~kovi} 7, Moski} 7, Vitomirov 7, Ker-

STARI TAMI[: Radnik - Polet (Nakovo) 2:1, NOVO MILO[EVO: Vojvodina - Radni~ki (Bajmok) 3:1, BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Obili} (Novi Kne`evac) 3:2, KIKINDA: Crvena zvezda Bio star (Vojvoda Stepa), - Radni~ki (Zrewanin) 0:2, ALIBUNAR: Budu}nost - Ba~ka (Pa~ir) 0:5, STAR^EVO: Borac - Dinamo (Pan~evo) 3:1, SUBOTICA: Ba~ka 1901. - Budu}nost (Srpska Crwa) 2:0, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Sloboda (Novi Kozarci) 0:0, BELA CRKVA: BAK - Jedinstvo (Novi Be~ej) 0:1. 1. Sloboda 2. Budu}.SC) 3. Ba~ka 1901. 4. Radn.(ZR) 5. B. Topola 6. Kozara 7. Dinamo 8 Borac 9. Obili} 10. Vojvodina 11. Jedinstvo 12. Ba~ka(P) 13. Radnik 14. Radn.(B) 15. BAK 16. C. zvezda 17. Budu}.(A) 18. Polet

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 7 6 6 5 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1

3 0 1 1 3 0 1 1 3 2 2 1 1 3 1 0 0 1

0 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 6 8 8 8

7, Rigo 6 (Veli~kovi} 7), Mati} 7, \oki} 7, Parabucki 7 (Balaba{ 7). Gosti iz Novog Be~eja do{li po bod, a odneli tri. Posle proma{aja D. @ivkovi}a u 65. minutu, kada je zaobi{ao i golmana Nem~eva usledila je kazna. U 67.

Ba~ka 1901 - Budu}nost 2:0 (2:0)

Raji} u 23. ]iri} u 50. Maravi} u 60. i 85. i Vujovi} u 79. minutu. @uti kartoni: Nastanovi} i Pe{i} (Budu}nost). BUDU]NOST: Spasevski 5, Todor 5, Mun}an 5, Nastanovi} 5, Jovi~evi} 5, [elmi} 5, [topuq 5, Radisavqevi} 5 (Pe{i}), Selakovi} 5, Caran 5, Milo{evi} 5. BA^KA: Gorjanac, Maruni} 7, Plav{i} 7, Raji} 7, ]ulafi} 7, ]iri} 7, D. Simeunovi} 7, Mati} 7 (\or|evi}), Lon~ar 8 (B. Simeunovi}), Maravi} 8. Prvi deo igre skoro da je pripao doma}ina, svo vreme se igralo na polovini gostiju. Posle pogotka Raji}a u 23. u 24. minutu Caran je pogodio pre~ku. Onda je u 50. minutu Lon~ar sa leve strane ubacio loptu ispred gola Budu}nosti, ona se tu {etala, a ]iri} je bio bli`i i ubacio u mre`u doma}ih. U 79. minutu Vujovi} je bio ispred praznog gola doma}ina i pogodio mre`u. R. J.

Radnik - Polet 2:1 (1:0) STARI TAMI[: Mesno igrali{te, gledalaca 70, sudija: Klai} (Zrewanin). Strelci: Staji} u 3. i Petrovi} u 59. za Radnik, a Mitrovi} u 81. minutu za Polet. @uti kartoni: Popovi} (Radnik), a Ribakov, Anu{i}, Tubin, Stole{a i Barbat (Polet).

MOL: Stadion Ba~ke, gledalaca 200. Sudija. Rajkovi} (Pali}). Strelci: Jak{i} u 50. i Jawatovi} u 80. za Ba~ku, a R. Radi} u 64. minutu za Proleter. BA^KA: S. Matkovi} 7, Stra`me{terov 6 (Dongo 6), @aki 6, Jak{i} 7, Jawatovi} 8, Jeli} 7, Morovi} 6 (Mati} 6), Peko 6, Prekajski 6, Lali~i} 7, Markovi} 6.

26:6 24 22:13 21 27:12 19 18:10 19 15:8 18 17:16 18 25:14 16 22:16 16 14:12 15 14:12 14 10:11 14 16:14 13 10:15 13 15:17 12 9:24 10 8:26 6 9:32 6 7:26 4

Davidovi} i Nikutovi} za pobedu SUBOTICA: Stadion kod Somborske kapije, gledalaca 300, sudija Ilijevski (Pan~evo), strelci: Davidovi} u 5. Nikutovi} u 30. minutu. @uti kartoni: Veselinov, Nikituvi}, Te{anovi} (Ba~ka 1901.), Marijanovi} (Budu}nost). BA^KA 1901: Bilinovi} 7, Luka~ 7, Savovi} 7 (Bator 7), \ereg 7, Viloti} 8, Te{anovi} 7 (Joveti} 7), Karaxi} 7 (Veselinov 7), Vu~kovi} 8, \urovi} 7, Davidovi} 8, Nikutovi} 8. BUDU]NOST: Stevin 6, Radin 6. Stevni 6, Marijanovi} 6, Lukin 6, odorov 7, Radi{i} 6 (Anti} 6), Rajli} 6 (Me{i} -), Basta 6 (Manojlovi} -), Risti} 6, \ukanovi} 7. Fudbaleri Ba~ke brzo su do{li u vo|stvo preko Davidovi}a lepim golom. Za drugi gol se nije dugo ~ekalo, Nikutovi} je u 30. minutu pogodio mre`u. U drugom delu Ba~ka je igrala

Ba~ka (M) - Proleter 2:1 (0:0)

Sr|an Jak{i} (Ba~ka)

PROLETER: D. ^eh 6, Medi} 6, Mali} 6, Stani} 7, M. Radi} 6, Sespotovi} 6, ^voro 6 (Raja~i} 6), Baweglav 6, P. ^eh 6, Grbi} 6 /R. Radi} 7), B. Matkovi} 7. Prvo poluvreme proteklo je u superiornijoj igri gostiju iz Wego{eva, uz vi{e propu{tenih prilika pred oba gola. Doma}ini iz Mola su popravili utisak posle odmora, kada je Jak{i} u 50.minutu posle iz jedne gu`ve {utirao, a golman gostiju D. ^eh zajedno s loptom zavr{io iza gol linije. Gosti su izjedna~ili preko rezerviste R. Radi}a, a u fini{u utakmice na centar{ut Pekoa najagilniji na terenu Jawatovi} glavom {aqe loptu u mre`u i donosi zaslu`enu pobedu doma}oj ekipi. M. Mitrovi}

Baj{a - ^antavir 2:2 (1:1) Momenat s utakmice izme|u Ba~ke i Budu}nosti

jo{ boqe, ali pogodaka nije bilo, ~vrsta odbrana Budu}nosti je bila na mestu. Najlep{i trenutak utakmice bio je kada

je Vu~kovi} sa nekih 20 metara {utirao, a golman Stevin je odbio loptu u korner. S. Stojiqkovi}

~u 6, Jovi~in 7 (Mijuca 6), Andreji} 7, [ajin 7 (D. @ivkovi} 7), Juga 7. JEDINSTVO: Nem~ev 7, Lisica 8, Ivan~ev 7, Gar~ev 7, Stankovi} 7, Drqa~a 7, Male{

minutu Lisica je lepo prodro po levoj strani i uputio centar{ut. Nespretno je startovao centarhalf doma}ih i smestio loptu u mre`u Anti}a. D. Tomi}

Odlu~io najni`i i najvi{i igra~ Vojvodina - Radni~ki (B) 3:1 (1:0) NOVO MILO[EVO: Stadion Vojvodine, gledalaca 200, sudija: Jefteni} (Kni}anin). Strelci: S. Nikoli} u 5. i 54. i Horvat u 84. za Vojvodinu, a Petri} u 90+3 minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Arsenov, Horvat, Martinovi} i Petrovi} (Vojvodina), a Ivkovi} (Radni~ki). VOJVODINA: Palfi 7, Rankov 6 (Stojkov), Tomi} 8, Kantar 7, Horvat 7, Jovanovi} 6 (Petrovi} 7), Arsenov 6, Bicok 7, Martinovi} 7, Vasi~in 7, S. Nikoli} 8 (D. Be{lin). RADNI^KI: ^e{qar 6, Galambo{ 6, Petri} 7, Vasi} 5, Ilovac 5, [koro 6 (Ivkovi} 6), V. Lazi} 6, S. Lazi} 6, Tomi} 7, Petrovi} 6 (Ron~evi}), Andra{i} 6 (Tumbas 7). Utakmicu su prakti~no odlu~ili najni`i i najvi{i igra~i na terenu, Sa{a Nikoli} (165) i Andrej Horvat (191). Raspolo`eni Nikoli}, udarna igla napada Vojvodine doveo je doma}e u vo|stvo na maestralan na~in ve} u 5. minutu. Na o{tar centar {ut Bicoka s leve strane, samo je podmetnuo petu i pogodio levi dowi ugao golmana ^e{qara. U 54. minutu Nikoli} je po drugi put pogodio protivni~ku mre`u, pro{av{i kroz razre|enu odbranu gostiju i kada se na{ao sam pred golmanom, savladao ga u svom stilu. U 84. minutu visoki Horvat lepo je ispratio centar{ut sa desne strane i glavom prosto zakucao loptu pod pre~ku. Kada je kazaqka na satu vrlo dobrog sudije Jefteni}a ve} krenula u svoj posledwi krug Petri} je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora postigao po~asni pogodak za goste i postavio kona~an rezultat. Zl. Mari}

BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 150, sudija Raukovi} (Subotica), strelci: Der u 8. Bra{wo u 65. za Baj{u, a Majoro{ u 45. i Zabo{ u 50. minutu za ^antavir. @uti kartoni: Krvavac (Baj{a), Papdi (^antavir).

Ba~ka - Proleter 2:1, Radni~ki - Potisje 0:2, Wego{ Panonija 2:1, Tavankut - Vinogradar 1:1, Krivaja - Tisa 1:5, E|{eg - AFK 0:1, Preporod - Jadran 3:0, Baj{a - ^antavir 2:2. 1. AFK 2. ^antavir 3. Tisa 4. Ba~ka 5. Preporod 6. Vinogradar 7. Panonija 8. Potisje 9. Krivaja 10. Tavankut 11. Proleter 12. Baj{a 13. Jadran 14. E{eg 15. Wego{ 16. Radni~ki

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0

0 2 1 1 2 2 1 1 0 3 2 2 1 1 0 1

2 1 2 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 5 6 8

19:9 21 20:10 20 17:11 19 16:16 16 13:10 14 19:18 14 22:15 13 15:16 13 20:20 12 14:20 12 15:14 11 9:12 11 25:24 10 8:15 10 12:17 9 9:26 1

BAJ[A: Franci{kovi} 7, @emberi 7, O~ena{ 6, [ija~ki 6, Budaji 7, Sa. Duqahi 7, Der 7, Resanovi} 7, Se. Duqahi 7 (Krvarac -), Dra{kovi} 8, Bra{wo 7. ^ANTAVIR: Majer 9, Papdi 7, Biro 7, Pilipovi} 7, Ki{dadara 7, Me~erik 7, \or|evi} 6 (Kelemen -), Kopunovi} 6, Sabo 6 (Kati} 6), Feje{ 6 (Zabo{ 8), Majoro{ 8. Doma}in je bio bli`i pobedi, pru`io je izvanrednu igru, ali samo zahvaquju}i gostuju}em golmanu Dra`enu Majeru koji je branio izvanredno imao je nekoliko sjajnih intervencija. S. St.

Krivaja - Tisa 1:5 (0:3) KRIVAJA: Stadion Krivaje, gledalaca 100, sudija Bedi} (\ur|in), strelci: [icar u 85. za Krivaju, K. Bor{o{ u 35. Furgel u 38. Guqa{ u 42. Sc. Bor{o{ u 70. i 81. minutu za Tisu. @uti kartoni: Borenovi}, ^agaq, Zagorac (Krivaja), Ma}aji (Tisa). KRIVAJA: Mari} 5, M. Oreq 5, (Jovanovi} 6), Zagorac 5, Vukmirovi} 6, B. Oreq 5, [icar 6, Ivan~evi} 6, Borenovi} 6, Vrawe{ 5, Bukvi} 5, ^agaq 5 (Dikli} -). TISA: Apro 8, Ma}aji 7, Purgel 8, Salaji 7, Ostrogonac 7, Ivanovi} 8, Kne`evi} 7, Bagi 7 (Antunovi} 7), K. Bor{o{ 7 (Na| -), ^arnak 8 (Cs. Bor{o{ 8), Guqa{ 7. Doma}in je imao nekoliko {ansi, nije ih iskoristio, gosti su ~ekali i onda za samo ~etiri minuta re{ili me~. S. St.

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Dobropoqci stali u Nadaqu Napredak – Sutjeska 1:0 (1:0) NADAQ: Igrali{te Napredka, gledalaca 100, sudija [arac (Be~ej) @uti kartoni: Vuleti},Milivojev,Filipovi} (Napredak) ,Kaurin, Kosti},Deli} (Sutjeska) crveni karton Radi}(Sutjeska) NAPREDAK: Lakovi} 7, [u}ov 7, \isalov 7, Kobac 7, Kobiqski 7, Vukovi} 7, Filipovi} 7, [ajin 8, (Boki}-), Vuleti} 7, Milivojev 9, Naumov 8 (Kihut -) SUTJESKA: Bo{wak 7, Igwatovi} 7, Kaurin 6(Zerzi} 7), Cicmil 7, Kosti} 7, Radi} 7, Kqaji} 6 (Deli} 7), @ugi} 7, Dokni} 7(Reqi} 7), Paji} 6, Osmaji} 6 Izuzetno borbenom i agresivnom igrom doma}in stigao do minimalne ali vredne pobede , gosti su se predstavili u veoma slabom izdawu, bili su nervozni. Doma}ini od po~etka kre}u u ofanzivu i posle jednog prodora u 19. minutu Naumov je prona{ao u {esnaestercu isku-

NADAQ: Napredak - Sutjeska (Ba~ko Dobro Poqe) 1:0, RAVNO SELO: Proleter – Vojvodina (Ba~ko Gradi{te) 3:2, SRBOBRAN: Mladost Radost – Borac(Mile{evo) 10:0, SAVINO SELO: Budu}nost- Iskra (Kucura) 5:3, slobodna je bila ekipa Mladosti iz Radi~evi}a. 1. Sutjeska 2. Ml. Radost 3. Napredak 4. Proleter 5. Budu}nost 6. Iskra 7. Vojvodina 8. Mladost (R) 9. Borac

6 5 5 5 6 5 5 5 6

4 3 3 3 3 2 2 1 0

1 1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 1 3 2 2 4 6

13:1 13 17:5 10 8:3 10 11:8 10 18:16 9 17:9 7 8:8 7 5:14 3 5:28 0

snog Milivojeva, kome nije bilo te{ko da matira odbranu gostiju. U nastavku ne{to boqa igra gostiju ali bez konkretnih re{ewa, doma}in u nekoliko kontra napada i odli~nih akcija nije do{ao do pogodka, posle jednog kornera s desne strane Milivojev je {utirao glavom ali sa gol linije gosti izbacuju loptu.


SPORT

DNEVNIK

NOVOSADSKA LIGA

NOVOSADSKA PODRU^NA LIGA

Sirotani zaustavili lidera

Nekada bio derbi

Stra`ilovo - Ba~ka 1:1(0:0) SREMSKI KARLOVCI: Igrali{te kraj Dunava, gledalaca oko 150, sudija ]uk (Novi Sad). Strelci: Bani}evi} u 52. za Stra`ilovo, a Pa{}an u 65. za Ba~ku. @uti kartoni: Mr|anin, Pono}ko, Gordi} (Stra`ilovo), Berawac (Ba~ka). STRA@ILOVO: To{i}, Gruji~i}, Veselinovi}, Mr|anin (Kqaji}), Gordi} (Ivani{), [aspi}, Mecing, Bani}evi}, Milinovi} (Skular), Pono}ko, Puno{evac. BA^KA: Mili~kovi}, Gajdobranski, Male{, Kravi},Berawac (Gavran~i}), Marinovi},Topoli}, ^ampri}, Pavkov, Pa{}an, Gli{i}. Fudbaleri Stra`ilova i Ba~ke iz Bege~a su odigrali kvalitnu, borbenu, fer i lepu utakmicu.S obzirom da su Bege~ani do gostovawa u Karlovcima imali maksimalan u~inak (sedam utakmica - sedam pobeda) od wih se i o~ekivalo da pru`e vaqanu partiju, ali su (ne) o~ekivano doma}ini igrali iznad svojih realnih mogu}nosti. Stra`ilovo je sirotan bez uprave, para, podr{ke (izuzev sjajnih navija~a), ali ima ekipu koja bi se da je pro{la pripreme i da umesto na ledini igra na travi garantovano borila za plasman u vi{i rang. Uostalom, brojni Bege~ani pristigli u Karlovce da podr`e svoje miqenike nisu prvo mogli ~udu da se na~ude kada su videli na ~ega li~i ono {to se zove teren (Dunav udaqen stotinak metara), a zatim su iskreno odali priznawe ume}u doma}eg tima, koji je bio aposlutno ravnopravan dobroj i fizi~ki sna`nijoj ekipi Ba~ke. B. P.

@elezni~ar - Tatra 1:0 (1:0) NOVI SAD: Igrali{te @elezni~ara, gledalaca 100, sudija Galambo{ (Sremski Karlovci), strelac Bo{kovi} u 39. minutu. @uti kartoni: Ostojin (@elezni~ar), Fej|i (Tatra). @ELEZNI^AR: Pupovac 7, Buraji 6 (\ur|ev 7), Dar. Bokan 6, ^avi} 7, Strajin 8, Alavawa 6, Petkovi} 7, Ostojin 8, Mihajlovi} 7, Guzina 7 (Dal. Bokan 6), Bo{kovi} 8 (Staki} 6). TATRA: Muha 7, Kop~ok 6 (Ra~ko 6), Fun}ik 6, Kolarski 6, Fej|i 6, Piksiades 6 (Vu~i~evi} 6), [imo 6, Melih 6, Savi} 7, Ivkovi} 6, Stepanov 7. Uz bezbroj {ansi pogotovo u prvom poluvremenu @eqa je golom mladog i talentovanog Bo{kovi}a stigao do pobede i liderske pozicije. Gosti su se uglav-

Stra`ilovo - Ba~ka 1:1, TSK - Dinamo 0:4, Fru{kogorski partizan - Borac 3:0, @elezni~ar - Tatra 1:0, Proleter - ^enejac 1:7, Sirig - Vinogradar 9:1, Poqana Behaton - Partizan 1:2. 1. @elezni~ar 2. Ba~ka 3. Fr. partizan 4. Sirig 5. TSK 6. Dinamo 7. Partizan 8. Stra`ilovo 9. Tatra 10. ^enejac 11. Poqana 12. Borac 13. Vinogradar 14. Proleter

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 7 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 0

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0

0 0 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 8

BANO[TOR: Igrali{te Proletera, gledalaca 50, sudija Pecikoza (Novi Sad), strelci: Dizjak u 45. (iz penala) za Proleter, a Ja~imovski u 20. 60. i 71. Pe}anac u 25. i 56. Jovanovi} u 55. i Salonski u 86. minutu za ^enejac. @uti kartoni: Stojkovi}, Deli}, Axi}, Krsti}, Dizjak (Proleter). Crveni karton: Stojkovi}, Bajri} (Proleter). PROLETER: Kova~evi} 6, Silba{ki 6 (\uri{kovi} 6), Vasili} 6, Stojkovi} 6, Tama{ 6 (Ivanov 6), ^aki} 7, Krsti} 7, Jeftovi} 6, Dizjak 7, Deli} 6 (Stankovi} 6), Axi} 6. ^ENEJAC: Negovanovi} 8, Ostoji} 8, ^eli} 8 (Rogi} 8), Krsti} 8 (Milo{ev 7), Kova~evi} 8, Bubwevi} 8, Jovanovi} 8, Vilotijevi} 8, Ja~imovski 9, Bo`i} 8 (Salonski 8), Pe}anac 8. M. Po.

TSK – Dinamo 0:4 (0:1) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 150, sudija: Gutovi} (Novi Sad), strelci: Velicki u 39, M. Mitri} u 71. i 89. i V. Mitri} u 80. minutu. @uti kartoni: Gajica, Nuni}, Miodrag, Simeunovi} (TSK), Sekuli}, Velicki (Dinamo). Crveni karton: Miodrag (TSK) u 90. minutu. TSK: Vidovi} 5, Savi} 5 (Nuni} 5), Mandi} 5, Miodrag 5, Tomi} 5 (Mi{kovi} 5), ^ipe 5, Lavrwa 5, Miqani} 5, Vorkapi} 5 (Simeunovi} 5), Gajica 5, [ere{ 5. DINAMO: ^avi} 7, A{}eri} 7, Sekuli} 7, Piqak 7, Stoji} 8, Preradovi} 7, V. Mitri} 8, Joki} 6 (Rogi} 6), M. Mitri} 8, Velicki 8 (Stojki} - ), Perduh 6 (Grbi} 7). M. Meni}anin

Be~ej Old gold - Srbobran 7:0, Mladost (T) - Vrbas 2:4, Indeks - Proleter 3:0, Mladost (BJ) - Sloga 2:0, Jugovi} - Kabel 7:0. [ajka{ je bio slobodan.

Be~ej Old gold - Srbobran 4:1, Mladost (T) - Vrbas 1:3, Indeks - Proleter 0:1, Mladost (BJ) - Sloga 6:1, Jugovi} Kabel 3:5. [ajka{ je bio slobodan.

8 6 6 5 5 5 3 2 1 1 0

1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0

Grupa A

0 0 2 3 3 3 3 6 7 7 8

46:3 25 17:2 20 30:6 18 21:9 15 21:9 15 16:20 15 12:12 11 6:27 6 6:36 4 7:23 3 4:26 0

Grupa B

Mladost (NS) - Veternik 0:3, Ajaks - Crvena zvezda 0:2, Borac - Metalac MV 3:6, ^SK Pivara - Cement 1:1, Petrovaradin - Slavija 0:1. Ekipa Budu}nosti je bila slobodna. 1. Slavija 9 2. Cement 8 3. ^SK Pivara 8 4. C. zvezda 8 5. Ajaks 7 6. Veternik 8 7. Petrovaradin8 8. Metalac MV 7 9. Mladost (NS) 9 10. Borac 7 11. Budu}nost 7

9 6 6 6 3 3 3 2 1 1 1

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

0 1 1 2 4 5 5 4 7 6 6

33:3 27 42:9 19 21:4 19 31:14 18 11:10 9 16:24 9 16:24 9 20:35 7 10:36 4 11:25 3 4:27 3

1. Kabel 2. Vrbas 3. Proleter 4. Mladost (BJ) 5. Be~ej 6. Jugovi} 7. Indeks 8. Mladost (T) 9. Sloga 10. Srbobran 11. [ajka{

9 8 8 8 9 8 7 8 7 8 8

7 7 6 5 3 4 2 2 1 1 0

0 0 0 1 4 1 2 1 2 1 0

2 1 2 2 2 3 3 5 4 6 8

42:10 21 33:10 21 20:13 18 31:11 16 24:19 13 26:27 13 15:14 8 7:18 7 13:24 5 10:34 4 4:45 0

Grupa B

Budu}nost je bila slobodna Mladost (NS) - Veternik 0:0, Ajaks - Crvena zvezda 2:2, Borac - Metalac MV 2:0, ^SK Pivara - Cement 0:4, Petrovaradin - Slavija 0:1. 1. Cement 8 2. Ajaks 7 3. Slavija 9 4. Veternik 8 5. ^SK Pivara 8 6. Mladost (NS) 9 7. Metalac MV 7 8. C. zvezda 8 9. Petrovaradin8 10. Borac 7 11. Budu}nost 7

6 5 4 3 4 3 3 2 2 2 1

0 2 4 4 1 1 0 2 1 1 0

2 0 1 1 3 5 4 4 5 4 6

28:12 18 17:3 17 10:2 16 16:10 13 13:12 13 9:10 10 8:14 9 14:16 8 14:18 7 6:20 7 7:25 3

NOVI SAD: Mladost - Hercegovac 1:4, BE^EJ: Be~ej Old gold - Obili} 0:0, SRBOBRAN: Srbobran - Mladost (BP) 3:1, PETROVARADIN: Petrovaradin - Omladinac 2:2, NOVI SAD: Slavija - Kabel 4:1, ^EREVI]: Sremac - Vrbas 2:0, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Jedinstvo 0:1, [AJKA[: Borac - Tvr|ava 2:1. 1. Obili} 9 2. Srbobran 9 3. Mladost(BP) 9 4. Slavija 9 5. Petrovaradin9 6. Omladinac 9 7. Hercegovac 9 8. Be~ej 9 9. Jedinstvo 9 10. Borac 9 11. Fru{kogorac 9 12. Tvr|ava 9 13. Sremac 9 14. Vrbas 9 15. Kabel 9 16. Mladost(NS) 9

Proleter - ^enejac 1:7 (1:2)

Kadeti

9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8

]atovi}a i Vojinovi}a stigla je kazna, slobodan udarac izveo je @uki}, lopta je zaka~ila nekog od odbrambenih igra~a doma}ih u zidu i prevarila

nom branili u `eqi da prime {to mawe golova, {to im se na kraju isplatilo. M. Popovi}

Pioniri

1. Be~ej 2. Indeks 3. Vrbas 4. Jugovi} 5. Proleter 6. Srbobran 7. Mladost (BJ) 8. [ajka{ 9. Kabel 10. Mladost (T) 11. Sloga

Iskusni Todorovi} je proigrao Mraki}a, ovaj Mali}a i posle {uta s ivice kaznenog prostora lopta odlazi kraj gola. U 64. minutu @ivojinov je prona-

22:1 22 25:5 22 22:10 16 25:14 16 20:9 16 16:12 15 23:16 12 16:18 10 11:19 9 15:20 7 7:14 7 7:13 6 12:42 6 13:41 0

PODRU^NA LIGA NOVI SAD Grupa A

Slavija - Kabel 4:1 (0:1) NOVI SAD: Igral{te Slavije, gledalaca 50, sudija Ninkov (Novi Sad), strelci: \or|evi} u 49. \oki} u 55. i 70. ^i~i} u 67. za Slaviju, a Peri{i} u 35. minu-

Gu`va pred golom Slavije

tu za Kabel. @uti kartoni: Anxi}, ^i~i} (Slavija), Krsti}, Peri{i} (Kabel). Crveni karton: Peri{i} (Kabel). SLAVIJA: Stanivuk 7, Dr~a 6, Kara} 7, Bajagi} 7, Anxi} 7, Gostoji} 6, \or|evi} 7 (Obradovi} 7), ^olovi} 6 (Nogo 7), \oki} 8, Brkqa~a - ^i~i} 8, Radulovi} 6. KABEL: Predi} 6, Krsti} 5 (D. @muki} 6), Peri{i} 7, G. @muki} 7, Saveqi} 6, Radakovi} 6, Peki} 6 (Nikoli} -), Prentovi} 7, Marinkovi} 6 (Joki} -), @ivkovi} 7, Milosavqevi} 6. Nekada su utakmice starih rivala Slavije i Kabela bile magnet za zaqubqenike fudbala, ovoga puta susret dveju ekipa koja pre`ivqavaju te{ke trenutke. Ipak na kraju gledaoci mogi biti zadovoqni jer posle vo|stva gostiju videli su ~ak pet golova. Poveo je Kabel golom kapitena Milovana Peri{i}a preciznim udarcem sa petnaestak metara kada je lopta na putu ka golu zaka~ila nekog iz obrane i prevarila golmana Stanivuka. Na po~etku drugog dela Nemawa \or|evi}, biv{i Kabelovac iz voleja je matirao Predi}a. Krenuli su doma}i jo{ `e{}e pa je \oki} postigao prvenac ove jeseni i doveo Salaj~ane u vo|stvo. Kada je talentovani ^i~i}, ina~e najboqi akter utakmice iz solo prodora po tre}i put primorao golmana Kabela na kapitulaciju pitawe pobednika bilo je re{eno, a {lag na tortu stavio je \oki} svojim drugim golom. M. Po.

Be~ej Old gold - Obili} 0:0 BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca: 150, sudija: Mr{i} (Novi Sad). @uti kartoni: Stajki, Holo i Lovre (Be~ej Old gold), a Srdi} (Obili}). BE^EJ OLD GOLD: Andri} 7, Holo 6, Vender 6, Osmaji} 6, Todorovi} 6, Barta 6, Lovre 6, Stajki 7 (Durmi{i -), Mali} 5, Luka~ 6, Mraki} 5 (Ki{ -). OBILI]: Luburi} 7, Kobilarov 6 (Dragojevi} 6), Cvetkovi} 6, Uzelac 7, Horwak 7, Rodi} 7, @ivojinov 6 (Srdi} -), Popadi} 6, Mili}evi} 5, Kokanovi} 6, Ton~i} 6. Od derbija kola kraj Tise o~ekivalo se daleko vi{e! Razo~arali su i jedni i drugi. Pogotovo u fazi napada. Ne samo da su mre`e mirovale, ve} je ukupno bilo samo pet poluprilika. To najboqe kazuje kakav su u~inak imali napada~i. U prvom poluvremenu samo su gosti u 15. minutu pripretili. Kokanovi} je centrirao s leve strane, a Mili}evi} je za malo bio kratak. U nastavku utakmice ve} posle pet minuta igre momci sa Tise su do{li u {ansu, ali...

19

utorak13.oktobar2009.

Foto: B. Lu~i}

{ao Horwaka kod druge stative, koji proigrava Mili}evi}a, a ovaj s osam metara glavom {utirao pravo Andi}u u ruke. Samo minut kasnije, Be~ejci su organizovali dobru akciju, koja je potekla od Mali}a, nastavio je Todorovi} proigravawem Lovra na desnu stranu, koji je poslao upotrebqiv centar{ut, ali in-

Bili}a. Mada sa igra~em mawe gotovo 60 minuta gosti su uspeli da sa~uvaju minimalac. M. Po.

Petrovaradin - Omladinac 2:2 (1:1) PETROVARADIN: Igrali{te Petrovaradina, gleda-

Mi}ovi} debitovao pobedom Sremac - Vrbas 2:0 (0:0) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca 250, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: Mrvi~in u 70. i Vasiqevi} u 85. minutu. @uti kartoni: Mitrovi}, Andrin, Bursa} (Sremac), Krstovi}, Kirti (Vrbas). SREMAC: Radoman 8, Kquni} 8, Vidovi} 7 (Vasiqevi} 7), @i`a 8, Mrvi~in 8, Papri} 7, Mitrovi} 7, Vigwegi} 7 (Akmaxi} -), Andri} 7, Petrovi} 7, Bursa} 8. VRBAS: Botori} 7, Krstovi} 7, Durutovi} 7, Stjepovi} 7, V. Novakovi} 6 (\akovi} 6), Nikoli} 6, Pekovi} 6 (Varga 6), Kirti 7, Jovanovi} 6, M. Novakovi} 6, Majstorovi} 6 (Aleksi} 6). ^edomir Mi}ovi} je ponovo na klupi Sremca, posle ne{to slabijeg starta rukovodsgtvo kluba je odlu~ilo da smeni Dragana Ostoji}a. Iskusni sgtru~qak ve} je na debiju pokazao pravo lice, izvrsno je postavio igru i Sremci su do{li do va`nih bodova. Gosti su se predstavili kao ~vrsta ekipa, me|utim smirenosti doma}ih igra~a do{lo je do izra`aja. Mrvi~in je u 70. minutu doveo svoju ekipu u vo|stvo. Ta~ku na odli~nu fudbalsku predstavio stavio je rezervista Dejan Vasiqevi} pred sam kraj utakmice. B. Star~evi} disponirani Mraki} nije pratio akciju. V. Jankov

Fru{kogorac - Jedinstvo 0:1 (0:1) SREMSKA KAMENICA: Igrali{te Fru{kgoorca, gledalaca 150, sudija ]ulum ([ajka{), strelac @ugi} u 31. minutu. @uti kartoni: Kara|enov, Vojnovi} (Fru{kogorac), Jovanovi}, [powa, Dizdar, Ninkov (Jedinstvo). Crveni karton: Tepi} (Jedinstvo). FRU[KOGORAC: Bili} 6, Kara|enov 6, Milanovi} 6 (\uni} -), Bawanin 6, [ar~evi} 6, Medi} 6, Peri} 6 (Luki} -), ]atovi} 6, Pavlica 6, Tomi} 6, Vojnovi} 5 (Grani} -). JEDINSTVO: \uri} 8, Ninkov 6 (Zeqkovi} -), Tepi} 6, @ugi} 8, Vuleti} 7, Jovanovi} 8, Bo{wak 7 (Popovi} -), [powa 7, Anu{i} 8, Lalovi} 7, Dizdar 6. Odli~no organizovana ekipa iz Rumenke takti~ki zrelom igrom uspela je da odnese bodove iz Sremske Kamenice. Krivci za to sigurno su nespretni napada~i doma}ih kao i golman \uri} koji je u nekoliko navrata odli~nim intervencijama spre~io najgore. ^iwenica da je Fru{kogorac u ovaj me~ u{ao bez ~etvorice standardnih prvotimaca ne opravdava slabu i neefikasnu igru momaka trenera Bobo{a. Posle propu{tenih {ansi

laca 100, sudija Radi} (Novi Sad), strelci: Komatina u 34. Dragin u 81. za Petrovaradin, a Pupovac u 14. i Bjeki} u 63.

2 4 3 2 4 4 1 4 3 3 2 2 0 2 2 4

0 1 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 6 5 5 5

16:6 23 16:10 16 15:7 15 15:12 14 12:9 13 10:7 13 12:10 13 9:7 13 12:14 12 8:10 12 9:10 11 13:15 11 9:18 9 7:11 8 13:20 8 8:18 4

ski -), Maksimovi} 7, Bjeki} 7, M. Pupovac 7, ]eli} 6, ]upina 6 (J. Pupovac 6). U derbiju kola u dobroj fudbalskoj predstavi odigranoj po veoma te{kom terenu rivali su podelili bodove. Gosti su dva puta vodili, a potom ostali bez jednog igra~a zbog drugog `utog kartona, koji je ~ini se prestrogo dobio N. Samarxi}. Prvi gol delo je mladog Pupovca, koji je manirom iskusnog strelca sa 16 metara silovitim {utem poslao loptu pod samu pre~ku. Komatina je uspeo da izjedna~i posle centar{uta s desne strane, kada je Pupovac nespretno reagovao i dozvolio Komatini da po{aqe loptu iza Peji}evih le|a. U nastavku su Stepanov}ani iz solo prodora preko Bjeki}a do{li u vo|stvo, me|utim Dragin je lepim golom izjedna~io rezultat. M. Po.

Mladost - Hercegovac 1:4 (1:2) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija: Top~ilov (Novi Sad). Strelci: Majstorovi} u 11. (iz penala) za Mladost, a Luki} u 20, 23. i 81. \or|evi} u 88. minutu za Hercegovac. @uti kartoni: Sladi} (Mladost), a Trivunovi}, Zelen (Hercegovac). MLADOST: Ratkov 4, Brki} (Sladi} 6), Bugarski 6 (^ikovi} 6), Staji} 6, Stani{i} 6, Samarxija 6, Ga|i} 6, Male{evi} 6, Stojanovi} 6, Majstorovi} 6, Novakovi} 6 (@egarac 6). HERCEGOVAC: Luka~ 7, Dragovi} 6, Horvati} 6, Siv~evi} 6, Hrwez 7, Trifunovi} 6, Luki} 8, Zelen 6, Vukadino-

Samaryija {utira na gol Gajdobrana

minutu za Omladinac. @uti kartoni: Vukobrat (Petrovaradin), Avdi}, Bjeki} (Omladinac). Crveni karton: N. Samarxi} (Omladinac). PETROVARADIN: B. Smiqani} 7, Ikoni} 7, Veqkovi} 6, Komatina 7, Kne`evi} 7, Varge 7, Krsmanovi} 7, Maxar 6 (Vukobrat 7), Molnar 6 (Z. Smiqani} 7), Obradovi} 7, Dragin 7. OMLADINAC: Peji} 7, An|elkovi} 6, Milo{evi} 7, Avdi} 7, N. Samarxi} 7, T. Samarxi} 7 (Drobac 6, [ovqan-

7 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 0

Foto: D. Ivani}

vi} 6 (Majstorovi} 6), Gruba~i} 7 (Davidovi}) Vuzjovi} 6. Mladost je rano do{la u vo|stvo golom kapitena Majstorovi}a iz penala. Verovatno bi ekipa Mladosti prvi put osvojila tri boda da je na golu bio povre|eni Baweglav. Wegova zamena Ratkov se nije sna{ao od pet {uteva ~etiri su zavri{la u mre`i. Prvi gol za goste Luki} je postigao iz slobodnog udarca sa oko 40 metara, lopta je pro{la kroz noge nesigurnom Ratkovu. D. Ivani}


20

SPORT

utorak13.oktobar2009.

DNEVNIK

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

Lazarev~ani samleli @iti{tane

Kreji} za kraj

Zadrugar - Begej 4:0 (2:0) LAZAREVO: Stadion „Citadela M.M.“, gledalaca 400, sudija Risti} (Luki}evo), od 60. minuta Krsti} (Kumane), strelci: Vidi} u 2. Kova~evi} u 21. Vi{kovi} u 53. i Simani} u 74. minutu. @uti kartoni: Raca, Pudar, Milakovi} (Begej). ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 8, V. Grbu{i} 8, Jovi} 7, Vidi} 8, Kova~evi} 8 (T. Grbu{i} -), Vi{kovi} 8, Simani} 8, Pani} 7 (Golubovi} -), Luki} 7 (Markoski -), Mi{i} 8.

tar{uta sa leve strane To{kov je smawi vo|stvo doma}ina.

Naftagas - @AK 3:2 (0:1) ELEMIR: Igrali{te „Crveni dom“, gledalaca 250, sudija Mikala~ki (Zrewanin), strelci: Kurtovi} u 50. i 72. Galin u 56. za Naftagas, a Na|alin u 42. i 85. minutu za @AK. @uti kartoni: Topalov, R. Dabi} (Naftagas), Horvat (@AK).

minuta kasnije Marijanovi} je iskoristio dobar centar{ut i izjedna~io rezultat, da bi u nadoknadi vremena hitronogi Vladimir Nini} pretr~ao odbranu gostiju i {utem u daqi ugao obezbedio trijumf gostima.

OFK Klek - Delija 4:1 (1:1)

KLEK: Igrali{te „X. Vu~urevi}“, gledalaca 100, sudija Vaskovi} (Novi Be~ej), strelci: \or|evi} u 41. (iz penala), Ili} u 55. Vu~eti} u 62. Milanovi} u 82. za OFK Klek, Tolma~ u 45. minutu za Deliju. @uti kartoni: Ili}, Milanovi} (OFK Klek), Lazinica, Fi{akov (Delija). OFK KLEK: Tarana 7, Provixalo 7, Dologu{in 7, Bogdanovi} 7, Ili} 8, \or|evi} 8, Milanovi} 8, Vu~eti} 8 (Vinai 8), Perovi} 9 (^ubra 7), Ninkovi} 7 (Bogdanov -), Mikala~ki 7. DELIJA: Kara~owi 6, Tolma~ 6, ^eleketi} 6, Vukobrat 7, Lazinica 7, Kri~kovi} 7 (Konculi} 6), Simi} 6, Sabo 7 (Komanov 6), Baji} 7, Miladinov 6 (Fi{akov Duel Samolovca i Zori}a u Kraji{niku Foto: A. Levnaji} 6), Kolari} 6. NAFTAGAS: Ra|enovi} 6, Dobra odbrana gostiju u prBEGEJ: \uri~in 5, Karaka{ Ranisavqev 7, Stankovi} 6, Gravom delu rezultirala je polo(Glu{ac 6), Markov 7, Ninkovi} bunxija 8, Topalov 8, D. Dabi} 6 vi~nim rezultatom. U nastavku 5, Tawga 5, Gavri} 6, Zarin 7, (Ba~i~in 7), R. Dabi} 7, Galin 6, susreta iskusniji i boqe priNovak 7, Raca 5, Pudar 6 (MiloPra{~evi} 6 (Baj~eti} -), Propremqeni doma}i igra~i s tri {evi} -), Milakovi} 7 (Suxukoti} 5 (Qubenovi} 7), Kurtovi} pogotka su zaslu`eno stigli do vi} -). 8. trijumfa, a treba ista}i tre}i Lazareva~ka ma{inerija ne@AK: Savi} 7, Popov 6, Horpogodak posle centar{uta Vumilosrdno meqe. Ve} u 2. minuvat 6, \uki} 7, Sa. ^olak 6 (Va~eti} je glavom pogodio mre`u tu odli~an centar{ut Vorgi}a `i} -), B. Fekete 6, Fu}ak 6 (M. Mokrin~ana. iskoristio je Vidi} i efektno Fekete -), Gruji} 7, Na|alin 8, glavom doneo prednost doma}iMladenovi} 6 (Pekija -), Se. nima, da bi u 21. minutu posle Mladost - Potisje ^olak 7. kornera Kova~evi} glavom lop1:0 (1:0) Inicijativa tokom me~a su tu zakucao u mre`u \uri}ina. imali doma}ini, me|utim gosti BANATSKI DESPOTOU nastavku susreta igralo se na iz kontre su opasno pretili. U VAC: Igrali{te S. D. Mlapolovine igrali{ta i bilo je nastavku ulaskom u igru Qubedost, gledalaca 200, sudija Kopitawe sa koliko razlika }e binovi}a i Ba~i~ina doma}i su zina (Zrewanin), strelac Vuti trijumf Lazarev~ana. Intepreokrenuli rezultat i stigli leta u 53. minutu. @uti kartoresantno da se povredio suidija do trijumfa. Posebno treba isni: I. Mitri}, Konti}, RokRisti}, pa ga je zamenio prvi pota}i drugi pogodak gostiju, posi} (Mladost). Crveni karmo}nik Krsti}. sle kardinalne gre{ke doma}eg ton: Stankovi} (Potisje). golmana Na|alin je loptu samo MLADOST: Mari} -, Te{i} Krajina - Borac (A) prosledio u mre`u. 7, I. Mitri} 7, Mijatovi} 7, 2:1 (2:0) Erceg 7, Konti} 7, Roksi} 7, V. Mitri} 7 (Piva~ -), Stani} 7, KRAJI[NIK: Igrali{te Borac - Mladost Luks ^i~kovi} 7, Vuleta 8. Krajine, gledalaca 150, sudija 1:2 (0:0) POTISJE: Antanasijevi} Davidovi} (@iti{te), strelci: 8, Joci} 6, Stojanovi} 6, MiKolunxi} u 14. Stoji} u 39. za ZREWANIN: Igrali{te „u hajlovi} 7, Bala` 7, PetroKrajinu, a To{kov u 47. minutu Doqi“, gledalaca 300, sudija Divi} 6, Disi} 6, Stankovi} 6, za Borac. @uti kartoni: Vigwemitri} (Banatsko Velilo Selo), D. Milovac 6, Dimitrijevi} vi}, Bogunovi} (Krajina). strelci: Sla. Novkovi} u 85. (iz 6 (Mladenovi} -), M. MiloKRAJINA: Pustiwak 7, Kopenala) za Borac, a Marijanovi} vac 7. lunxi} 8, Triki} 7, Vigwevi} 7, u 88. i Nini} u 93. minutu za MlaInicijativa doma}ih rezulGrmu{a 7, Stojisavqevi} 7, dost Luks. @uti kartoni: \uri} tirala je tek u 53. minutu, kaStoji} 8, Karanovi} 7, Boguno(Borac), Deli}, Marijanovi}, da je posle kornera stvorila vi} 7, Kravaru{i} 7 (Jovi~i} -), Mati} (Mladost Luks). Zori} 7 (Maran~i} -). BORAC: \uri} -, Ivanov 6 gu`va, a iskusni Slavko Vuleta je spretno pogodio mre`u BORAC: Medi} 7, Kova~evi} (Andreji} 6), Po{tin 6 (Ra{i} zapa`enog Antanasijevi}a i 6, Opa~i} 7, Ra{eta 6, Petrovi} ), Jovanovi} 7, Pavlovi} 6, Lazadoneo je trijumf doma}inu. 6, Samolovac 6 (To{kov 7), Zerov 7, Mijatov 7, Novakov 7, Slo. ~evi} 6, \uri} 7, Brakus 7, HrNovkovi} 7, Vu~eti} 6 (Sla. kalovi} 7, ^u~ak 6 (Paunovi} -). Novkovi} 7), Ibrahimi 6. Bile}anin - Naftagas Dobro proizgravawe Stoji}a MLADOST LUKS: @ivkovi} (B) 1:1 (0:1) iskoristio Goran Kolunxi} i 7, Grubor 7, Deli} 8, Grubi{ iskosa strahovitim {utem pro(Mi{i} 6), Titin 7, Mihajlovi} SE^AW: Igrali{te „kod Tasto probu{io mre`u. U 39. mi7, Marijanovi} 8, Mi}evi} 7, Mami{a“, gledalaca 300, sudija nutu Slobodan Stoji} je lepim ti} 7, Nini} 8, Maksimovi} 7. Milin (@iti{te), strelci: Ro{utem pogodio levi gorwi ugao. Inicijativa doma}ih rezultigan u 75. za Bile}anin, ]ulafi} Samo {to je po~elo drugo porala je nakon igrawa rukom sa beu 5. minutu za Naftagas. @uti luvreme, posle odli~nog cenle ta~ke u 85. minutu, a samo tri kartoni: Andri}, B. Pjetlovi}

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI FSV Omladinci

Kadeti

Dinamo - Radni~ki (NP) 0:3, Mladost - Hajduk 3:0, Omladinac - Slavija 1:0, Banat - ^SK Pivara 8:1, In|ija Indeks 4:1, Srem - spartak ZV 2:2, Novi Sad - Radni~ki (S) 4:0. 1. Banat 2. Novi Sad 3. Hajduk 4. In|ija 5. Mladost 6. Rad. (NP) 7. ^SK 8. Spartak ZV 9. Slavija 10. Omladinac 11. Dinamo (-1) 12. Indeks 13. Rad. (S) 14. Srem (-1)

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 6 6 5 5 4 4 4 2 3 3 1 1 0

0 2 1 2 2 4 2 1 4 0 0 2 2 2

2 1 2 2 2 1 3 4 3 6 6 6 6 7

31:12 23:10 19:9 29:12 16:10 15:11 16:19 18:16 13:16 15:29 11:18 7:18 12:26 9:28

21 20 19 17 17 16 14 13 10 9 8 5 5 1

Radni~ki (S) - Vojvodina 2:4, Spartak ZV - Novi Sad 2:0, Kikinda - Ba~ka (BP) 5:2, Ba~ka - In|ija 2:2, ^SK Pivara - Banat 1:0, Crvenka vr{ac 4:0, Hajduk - Jednota BB 2:1, Dinamo - Mladost (odlo`eno). 1. Vojvodina 2. Hajduk 3. Banat 4. Novi Sad 5. Kikinda 6. ^SK 7. Crvenka 8. Rad.(S) (-1) 9. In|ija 10. Vr{ac 11. Jednota BB 12. Spartak ZV 13. Dinamo 14. Ba~ka (BP) 15. Ba~ka (S) 16. Mladost

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8

7 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 0

1 0 1 2 0 3 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2

1 2 2 2 4 2 3 3 4 4 5 5 5 5 7 6

21:7 31:11 23:5 16:11 16:16 10:10 11:8 20:18 15:16 10:13 10:11 14:18 10:20 10:20 4:25 5:17

22 21 19 17 15 15 14 13 11 11 10 10 9 8 4 2

Pioniri

Radni~ki (S) - Vojvodina 1:5, Spartak ZV - Novi Sad 1:5, Kikinda - Ba~ka (BP) 1:1, Ba~ka 1901 - In|ija 3:4, ^SK Pivara Banat 1:2, Crvenka - Vr{ac 2:0, Hajduk - Jednota Big bul 1:0, Dinamo - Mladost (odlo`eno). 1. Vojvodina 2. Crvenka 3. Banat 4. In|ija 5. Kikinda 6. Ba~ka (S) 7. Mladost 8. Novi Sad 9. Jednosta BB 10. Ba~ka (BP) 11. Spartak ZV 12. Hajduk 13. ^SK 14. Rad.(S) 15. Vr{ac 16. Dinamo

9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8

8 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1

1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1

0 1 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 6 6 7 6

47:4 22:13 16:11 17:15 20:17 29:19 18:13 14:14 15:16 12:18 9:9 12:21 14:25 15:26 6:25 9:29

25 20 19 18 16 15 13 13 12 11 10 10 9 7 4 4

KLEK: OFK Klek - Delija (Mokrin) 4:1, RAVNI TOPOLOVAC: Omladinac - Vojvodina (Perlez) 1:2, SE^AW: Bile}anin - Naftagas (Boka) 1:1, KRAJI[NIK: Krajina - Borac (Aleksandrovo) 2:1, LAZAREVO: Zadrugar - Begej (@iti{te) 4:0, ZREWANIN: Borac - Mladost Luks (Luki}evo) 1:2, ELEMIR: Naftagas - @AK (Kikinda) 3:2, BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Potisje (Kni}anin) 1:0. 1. Zadrugar 2. Begej 3. Borac(ZR) 4. Borac(A) 5. Naft.(E) 6. Vojvodina 7. Naft.(B) 8. OFK Klek 9. Potisje 10. Krajina 11. @AK 12. Mladost 13. Delija 14. Mladost L. 15. Bile}anin 16. Omladinac

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 7 7 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1

1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 0

1 2 2 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 7 7 9

32:9 19:9 18:8 20:10 16:15 16:12 13:11 15:14 16:9 18:14 17:19 11:12 7:16 10:27 12:34 7:26

25 22 22 16 16 15 15 15 14 14 13 13 11 7 7 3

(Bile}anin), Dragi} (Naftagas). BILE]ANIN: Po{ 8, Dragi} 6, Andri} 6, D. Pjetlovi} 7, Rogan 7, Lazi} 6, Da. Pjetlovi} 6, Gajevi} 7, B. Vu~kovi} 7, Mago~evi} 6, Kiti} 6 (M. Vu~kovi} -). NAFTAGAS: Markov -, Manger 7, Kosanovi} 6, Ara|anski 6 (Tri{i} -), Dragi} 7, Stojisavqevi} 6 (Ba{a 6), Oberkne`ev 7, Kuki} 7 (@eraji} -), Kusturi} 7, Bjeleti} 8, ]ulafi} 7. Veoma opasni gosti su ve} u 5. minutu iz kontre preko ]ulafi}a stekli prednost. Imali su gosti jo{ 5-6 zicera, a onda u 75. minutu posle kornera i povratne lopte odbrana gostiju je stala, a Rogan spretno doneo izjedna~ewe.

Omladinac - Vojvodina 1:2 (0:0) RAVNI TOPOLOVAC: Stadion „Hercegovina“, gledalaca 100, sudija Gailovi} (Zrewanin), strelci: Mr{i} u 85. za Omladinac, a Milovac u 53. i Malba{ki u 88. minutu za Vojvodinu. @uti katoni: Soldo (Omladinac), Srdanov, Vojnov, Malba{ki (Vojvodina). OMLADINAC: Damjanovi} 6, Staji} 6 (Gruj} -), Ninkovi} 6, Soldo 7, \urica 6, Fe~ke{ 7, Kapur 6, Mr{i} 6, Mladenovi} 6 (Kujunxi} -), Novakovi} 7, Radosav 6. VOJVODINA: Biki} 6, Srdanov 6, Lazarevi} 6, @miri} 7, Stefanovi} 7, [oli} 7, Milovac 7, Varadinac 6, Vojnov 6, Malba{ki 8, Kne`evi} 7 (Bo`i} -). Po neravnom terenu gosti su stigli do prednosti u 53. minutu, Milovac je u nameravao da centrira, lopta je pro{la kroz {umu nogu i u{etala u mre`u.. Iznenadnim {utem u 85. minutu Milovac je prevario Biki}a, a samo dva minuta pre kraja omaleni Marko Malba{ki je nanizao doma}e igra~e i pogodio mre`u za trijumf gostiju iz Perleza. Pripremio: S. M. Petrovi}

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK

VLAJKOVAC: Jedinstvo - Kara{ (Jasenovo) 5:0, PLANDI[TE: Sloga - Vinogradar (Gudurica) 7:0, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea Mladost (Velika Greda) 5:3, BANATSKA PALANKA: Dunav - Kara{ (Ku{tiq) 4:2, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Ratar (Kru{~ica) 5:0, DUPQAJA: Banat - Dobrica 3:2, [U[ARA: Hajduk - Vr{ac United (Vr{ac) 2:3, VRA^EV GAJ: Borac - Potporaw 3:1. 1. Vr{ac 9 7 2 0 39:4 23 2. Hajdu~ica 9 6 1 2 24:3 19 3. Jedin. 9 5 4 0 24:7 19 4. Dunav 9 6 1 2 16:16 9 5. Ratar 9 5 3 1 17:11 18 6. Sloga 9 4 3 2 18:11 15 7. Kara{(J) 9 4 0 5 12:20 12 8. Dobrica 9 3 2 4 14:14 11 9. Hajduk 9 3 2 4 13:13 11 10. Bratstvo 9 3 1 5 19:20 10 11. Mladost 9 3 1 5 19:22 10 12. Borac 9 3 1 5 12:20 10 13. Kara{(K) 9 3 0 6 14:22 9 14. Vinogradar 9 2 1 6 10:31 7 15. Banat 9 2 0 7 7:32 6 16. Potporaw 9 1 2 6 5:17 5

Hajduk - Obili} 2:1 (1:0) GARDINOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 200, sudija \. Kalakovi} ([ajka{), strelci: Stojanov u 10. i Kreji} u 88. za Hajduk, a T. Pani} u 60. minutu za Obili}. @uti kartoni: Stojanov (Hajduk), Tr. Pani}, I. Pani}, Z. \uri}, Dr. Pani} (Obili}). HAJDUK: Firi} 7, Petrovi} 7, Somoru 7, Asanov 7, Stojanov 8, Nikol} 7 (M. Jovanovi} 7), D. Klaji} 8, Mi{i} 7 (Kreji} 8), To{i} 7 (J. Jovanovi} 7), Ostoji} 7. S. Klaji} 7. OBILI]: K. Pani} 7, Dan. Pani} 7, R. Pani} 6, B. Pani} 7 (Drag. Pani} 7), Milanovi} 7 (V. Pani} 7), \uri} 7 (\uki} 7), Triv. Pani} 7, Danilo Pani} 7, Miladinovi} 6, Il. Pani} 7, Subotin 7. Po hladnom i ki{ovitom vremenu vi|ena je borbena i zanimqiva utakmica izme|u najbli`ih kom{ija. Du{an Stanojev je iz slobodnog udarca u 10. minutu doveo doma}e u vo|stvo {to je bio i rezultat poluvremena. U nastavku utakmice To{i} nije iskoristio {ansu, a ve} u slede}em napadu gosti su do{li do izjedna~ewa golom Trivuna Pani}a posle nesporazuma odbrane Hajduka. Gol vredan tri boda postigao je Miroslav Kreji} posle solo prodora dva minuta pre kraja utakmice. S. Simi}

Jedinstvo - @SK 1:3 (0:1) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Petri} ([ajka{), strelci: Gaxi} u 87. (iz penala) za Jedinstvo, a Popadi} u 35. (iz penala), Mati} u 62. i Goli} u 86. minutu za @SK. @uti kartoni: Vrba{ki, Kele~ (Jedinstvo), Mari}, Joki}, Petrov (@SK). JEDINSTVO: Sko~i} 5, R. B. Tepi} 6, Krmpot 5, Gaxi} 7, Bubwevi} 6, M. Tepi} 6, \or|evi} 6 (Dimi} -), Lele~ 6, R. M Tepi} 5, Zori} 6 (R. @. Tepi} -), Vrba{ki 5 (Vujakovi} -). @SK: Proli} 6, Sl. Osatkovski 6, Pu~i} 6 (Dovedan 6), Kezija 6, Jovanovi} 6, Si. Osatkovski 6 (Goli} 7), Kalajxi} 6, Popadi} 7, Petrov 6, Mati} 7, Mari} 6 (Joki} 6). Lider je ukwi`io tri nova boda za korak se pribli`io jesewim po~astima. D. Kalkan

Sloga - Titel 0:3 (0:3) LOK: Igrali{te na Sigetu, gledalaca 100, sudija Kaba~ (\ur|evo), strelci: Tot u 25. i 45. Guqa u 43. minutu. @uti kartoni: Vi{wi}, Dobrijevi}, Ivanovi} (Sloga), Tot (Titel). Crveni karton: Jov~i} (Sloga).

\UR\EVO: Ba~ka - Mileti} (Mo{orin) 8:2, GARDINOVCI: Hajduk - Obili} (Vilovo) 2:1, GOSPO\INCI: Jedinstvo - @SK (@abaq) 1:3, LOK: Sloga - Titel 0:3, slobodan je bio Hajduk iz ^uruga. 1. @SK 2. Titel 3. Hajduk (G) 4. Hajduk (^) 5. Ba~ka 6. Obili} 7. Mileti} 8. Jedinstvo 9. Sloga

7 8 7 7 7 7 7 7 7

6 5 5 4 4 2 1 1 0

0 2 0 1 0 1 2 1 1

1 1 2 2 3 4 4 5 6

19:5 11:3 19:10 12:6 23:13 11:12 7:21 5:13 2:26

18 17 15 13 12 7 6 4 1

SLOGA: Nenin 5 (Gajevi} 6), Jov~i} 6, Legen 5 (Jov~i} -), Krkqu{ . P. Mi{vi} 6, Dobrijevi} 6, Vi{wi} 6 (Akmetovi} -), Jurlina 6, Z. Mi{i} 6, Ivanovi} 6, Xambas 6. TITEL: \ri~i} -, [u{a 7, Hucki 7, Staji} 8, Pani} 7, Mari} 7, (Jovi} -), Ali{an 7, L. Paji} 7, Tot 8, Guqa 7, Fabrijan 7. Op{tinski derbi je protekao u nadmonoj igri gostuju}eg tima koji je utakmicu re{io u prvih 45 minuta. Prvi i tre}i gol postignut je iz izra|enih akcija dok je drugi gol u 43. minutu postigao Guqa direktno iz kornera. U drugom delu utakmice Titeqani su igrali opu{teno, a i pored toga propustili su pet izglednih prilika. Doma}i su se trudili da pariraju gostima koliko su imali snage i mo}i ako je kvalitet mlade ekipe iz Titela do{ao do izra`aja. @. Markovi}

Ba~ka - Mileti} 8:2 (3:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 150, sudija Babi} ([ajka{), strelci: Jankovi} u 91. 86. i 88. Leti} u 41. 45. i 84. Radanovi} u 64. i D. Trivunovi} u 89. za Ba~ka, a Mari} u 49. i 57. minutu za Mileti}. @uti kartoni: D. Li{i}, N. Li{i} (Mileti}). BA^KA: Kalajxi} 7, Jovi{i} 7 (Sl. Trivunovi} 7), Todi} 7, Pani} 8, Luki} 7, Tohoq 8, Leti} 8, Erdeqan 7 (D. Trivunovi} 7), Sin. Trivunovi} 7 (Samarxi} 7), Jankovi} 7, Radanovi} 7. MILETI]: Petkovi} 6, Nestorovi} 6, Bagi} 5 (Pavlovi} 6), D. Li{i} 6, Pavkovi} 6 (Pavkov -), Sl. Bagi} 6, Mari} 7, Prugi} 7, Pa}uk 7, Bogdani} 7, Borota 7 (N. Li{i} 6). Posle slabog izdawa u Vilovu ceh \ur|ev~ana platili su Mo{orinci. Kao i u pro{lom prvenstvu pukla je osmica u utakmici u kojoj su se Jankovi} i Leti} nadigravali koliko }e posti}i golova, ali su se zaustavila na brojci tri. M. Po.

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Serija nastavqena trojkom Proleter - Sloga (BNS) 3:0 (1:0) BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalaca 500, sudija: Feren~ek (Bela Crkva). Strelci: Radulovi} u 38. Karakli} u 77. i 82. minutu. @uti kartoni: Ivanovi}, Tomi}, Teofilovi}, Mikovi}, D. Luki} (Proleter), a Milanovi}, Popadi}, Bala` (Sloga). PROLETER: D. Luki}, Bogdanovi} 7 (Ili}), N. Luki} 7, Ivanovi} 8, Mikovi} 8, Teofilovi} 8, Lap~evi} 8, Tomi} 7 ([uqagi}), Mo{esku 7 (\or|evi} 7), Karakli} 7. SLOGA: Markovi} 8, Zec 6 (Popadi} 6), D. Mar~eti} 7 (Bala{ 6), Bogojevi} 7, Jovi} 7, B. Mar~eti} 7, Obradovi} 6, @. Jak{i} 7 (S. Jak{i}), Vu~kovi} 7, Perla{ 7, Milanovi} 7. Karlov~ani igraju sve boqe i ovog puta su sa tri gola ispratili goste iz Banatskog Novog Sela. Sloga se branila, izdr`ala 38. minuta, a onda je Radulovi} savladao sjajnog Markovi}a. U fini{u me~a mre`a Novoselaca zatresla se jo{ dva puta. R. Jovanovi}

BARANDA: Radni~ki - Vulturul (Grebenac) 4:0, OMOQICA: Mladost - Radni~ki (Kovin) 2:6, UQMA: Partizan - Budu}nost (Banatski Brestovac) 3:4, JABUKA: Jugoslavija - Crvena zvezda (Pavli{) 5:1, SEFKERIN: Tempo - Slavija (Kova~ica) 2:5, IZBI[TE: Polet - Borac (Veliko Sredi{te) 4:2, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Sloga (Banatsko Novo Selo) 3:0, GAJ: Partizan - Dolovo 4:2. 1. Proleter 2. Radn.(K) 3. Budu}nost 4. Radn.(B) 5. Slavija 6. Part.(G) 7. Part.(U) 8. Polet 9. Mladost 10. Jugoslavija 11. C. zvezda 12. Sloga 13. Vulturul 14. Borac 15. Tempo 16. Dolovo

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 5 6 5 5 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1

1 4 1 3 3 4 5 5 1 3 0 2 2 1 3 2

0 0 2 1 1 2 2 2 5 4 6 5 5 6 5 6

19:3 26:10 17:16 20:5 28:15 23:12 15:12 14:11 15:26 15:24 10:24 10:15 9:18 9:16 7:15 12:27

25 19 19 18 18 13 11 11 10 9 9 8 8 7 6 5


SPORT

DNEVNIK PRVA LIGA ZA @ENE

Spartak - [abac 3:2 (1:2) SUBOTICA: Gradski stadion, gledalaca 150, sudija Svetlana Bili} (Ruma), strelci: Stankovi} u 43. [i{kovi} u 50. Radinovi} u 85. za Spartak, a Zorbi} u 23. Stani{i} u 45. minutu za [abac. SUBOTICA: Spartak - [abac 3:2, LAZAREVAC: LASK - Po`arevac 5:0, ZEMUN: Vandini - Kolibri (Kur{umlija) 2:1, KRAGUJEVAC: Una Fortuna - Napredak (Kru{evac) 0:3, NI[: Ma{inac PZP - Jerina (Smederevo) 5:0, KRAGUJEVAC: Su{ica - Lemind Lavice (Leskovac 0:0). 1. Napredak 4 3 1 0 8:2 10 2. Spartak 3 2 1 0 6:4 7 3. Ma{inac 2 2 0 0 10:1 6 4. LASK 3 2 0 1 7:2 6 5. Vandini 4 2 0 2 4:7 6 6. Lemind 3 1 2 0 3:0 5 7. Su{ica 4 1 2 1 4:7 5 8. [abac 4 1 1 2 12:7 4 9. Po`arevac 4 1 0 3 3:9 3 10. Kolibri 3 1 0 2 2:9 3 11. Una Fortuna 3 0 1 2 1:5 1 12. Jerina 3 0 0 3 2:9 0

SPARTAK: ]osi} 7, Tumbas 7 (Ledinski - ), Radinovi} 8, \ilas 7, Stojanovi} 7, Adamov 7, Stankovi} 7, Tenkov 7, [i{kovi} 8, Radanovi} 8, Baweglav 7. [ABAC: Makevi} 6, Sredojevi} 6, Rodi} 6, Star~evi} 7, Ma{i} 6 (Tomi} -), Zorbi} 7, Te{i} 6, Mijailovi} 8, Stani{i} 7, Lazi} 7, Markovi} 6.

DRUGA LIGA ZA @ENE SEVER

Zrele za vi{i rang Radni~ki 1919. - Rubin 7:0 (2:0)

ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare“, gledalaca 100, sudija Vasiqevi} (Zrewanin), strelci: Jolovi} u 27. i 65. Mendrea 40. Damjan u 52. 58. i 75. Jela~a u 73. minutu. BO^AR: Novi Be~ej - Ravangrad (Sombor) 0:1, NOVI SAD: Fru{kogorac - Sloga (Zemun) 3:3, ZREWANIN: Radni~ki 1919. - Rubin (Mol) 7:1, PAN^EVO: Pan~evo - Kikinda 6:2,Kalemegdan iz Beograda je bio slobodan. 3 2 2 1 1 1 0 0 0

0 1 1 1 0 0 1 0 0

0 18:2 0 18:3 0 8:5 0 3:2 2 25:6 1 7:7 1 2:3 3 3:19 3 1:36

9 7 7 4 3 3 1 0 0

RADNI^KI 1919: Manojlovi} -, Sila{i 7, Ore{~anin 7, Jela~a 7, Nikoli} 7, Gavrilovi} 8, Peji} 7, Gari} 7, Damjan 8, Mendrea 7, Jolovi} 7 (@ivi} 7). RUBIN: An. ^erwak 6, L. Farka{ 6, Lova{ 6, Boka 7, Ar. ^erwak 7, Bo`o 5 (Mojsilov -), Segedinski 6, ^abi 6, Kode 5 (Vince -), Olah 6, A. Farka{ 6.

OFL @ITI[TE – NOVA CRWA

SRPSKI ITABEJ: 1. oktobarProleter (Me|a) 2:1, ^ESTEREG: Napredak - Roham (Nova Crwa) 11:0, BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo Olimpija (Torda) 4:0, RADOJEVO: Grani~ar - Terekve{ (Hetin) 0:5, slobodna je bila ekipa Polet iz Banatskog Vi{wi}eva. 1. Napredak 6 5 1 0 32:2 16 2. Jedinstvo 6 5 0 1 24:6 15 3. Roham 6 5 0 1 28:15 15 4. 1. oktobar 6 4 1 1 11:6 13 5. Terekve{ 7 2 1 4 11:17 7 6. Proleter6 2 0 410:12 6 7. Olimpija 6 2 0 4 8:25 6 8. Polet 6 1 1 4 5:11 4 9. Grani~ar 7 0 0 7 0:36 0

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED SILBA[: Na{a zvezda – Krivaw (Selen~a) 1:2, KARA\OR\EVO: Kara|or|evo – Ba~ki hajduk (Ba~ko Novo Selo) 7:0 (prekinuto u 61. minutu), NE[TIN: Ne{tin – Sloga (Plavna) 3:0, VAJSKA: Labudwa~a – Mladost (Mali Ba~) 0:3 (pf). 1. Krivaw 5 5 0 0 17:2 15 2. Kara|or|evo 5 5 0 0 19:1 15 3. N. zvezda 5 2 2 1 7:5 8 4. Ne{tin 5 2 1 2 7:6 7 5. Mladost 5 1 2 2 9:13 5 6. B. hajduk 5 1 1 3 6:13 4 7. Sloga 5 1 0 4 3:9 3 8. Labudwa~a 5 0 0 5 0:19 0

Golmani najboqi u Krsturu Rusin - Mladost 0:1 (0:0) RUSKI KRSTUR: Igrali{te Rusina, gledalaca 200. Sudija: Majstorovi} (Stani{i}). Strelac: Ki{juhas u 68. minutu za Mladost. @uti kartoni: Plan~ak (Rusin), a Na| (Mladost). RUSIN: @. Oros 8, Bodnar 6, Plan~ak 6, Senderak 6, Barna 7, Ku`i} 7, J. Hardi 6, [ajto{ 7, D. Hardi 6. Z. Oros 6 i Sajankovi} 7. MLADOST: [}epanovi} 7, Joki} 7 (Holovati 7), Ma|ar 7 (Vlahovi} -), Alargi} 7, Balevi} 7, Krznar 8, Na| 7, Kili} 7, Vasiqevi} 7, Ki{juhas 8 i Radakovi} 7 (Stojanovi} -). U op{tinskom derbiju lider Somborske podru~ne lige, Mladost, je „minimalcem“ u~vrstila svoju poziciju. [to razlika nije bila ubedqivija zasluga je odli~nog golmana Rusina @eqka Orosa koji je u nekoliko navrata spasao sigurne pogotke. Tako je u 13. minutu dva puta iza{ao kao pobednik iz duela sa najboqim strelcem Mladosti Vasiqevi}em, potom je Barna u 32. minutu izbacio loptu iz praznog gola, a trud fudbalera Mladosti isplatio im se u 68. minutu kada je iskusni Ki{juhas primio loptu u petercu i iz okreta je smestio u dowi desni ugao nemo}nog Orosa. \. B.

Radni~ki - Omladinac (D) 3:1 (2:0) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 150, sudija Petkovi} (Kula), strelci: Crwanski u 9. Spasi} u 28. Jovovi} u 77. za Radni~ki, Bojani} u 50. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Niki}, Segedi (Omladinac). RADNI^KI: Jovanovi} 7, Aleksi} 7 (Ostoji} 7), Jovovi} 8, Ninkov 7, Kardinal 7, Uhlarik 7, Ivovi} 7, Mu{iki} 7 (Vuki~evi} 7), Jokanovi} 7 (Daki} 7), Spasi} 8, Crwanski 8. OMLADINAC: Dragojevi} 7, ]osi} 7, Segedi 7, Lu~ar 7, Paji} 7, Niki} 6, Ogwenovi} 6, Savin 6, \uri{i} 7, Bojani} 8, Seqakov 7. Ratkov~ani su pobedili u op{tinskom derbiju, mada su i gosti igrali dobro, ali nisu uspeli da realizuju svoje {anse. Najlep{i gol na utakmici postigao je kapiten Radni~kog Dragan Jovovi}. A. ^i~i}

Crvenka - Borac 1:0 (1:0) CRVENKA: Stadion Crvenke, gledalaca 150, sudija: Opa~i} (Apatin). Strelac: Suboti} u 29. minutu. @uti kartoni: Bata, Kon~ar i Kukoq (Crvenka), a Vajagi} (Borac). CRVENKA: Na| 8, Kon~ar 6, Radulovi} 6, Kukoq 6, G. Radmanovi} 6, Bata 6, Mari} 6, Suboti} 8 (]ekli}), Matija{evi} 6 (B. Radmanovi}), Martinovi} 7, Jovanovi} 6. BORAC: Vajagi} 6, Nikoli} 6, Z. Joki} 6, G. Joki} 6 (Gute{a), Dautovi} 6, Vojnovi} 6, Prodanovi} 6, Karaxi} 6, ^ankovi} 7, \uri} 6 (Mrdaq), ]uk 6 (Obradovi}). Minimalna pobeda Crvenke je zaslu`ena, ali je ostvarena i uz dosta sre}e i pomo}i fudbalera gostuju}e ekipe. Naime jedinom, pobedonosnom golu u 29. minutu prethodila je kardinalna gre{ka Zorana Joki}a, nakon koje Milanu Suboti}u, najboqem igra~u susreta, zaista nije bilo te{ko da preciznim udarcem savlada Vajagi}a. U prvim minutima nastavka Suboti}u se ukazala jo{ jedna prilika, ali je ovoga puta golman Borca odli~no reagovao. T. Jovovi}

Prigrevica - BSK 4:1 (1:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija: Novakovi} (Kula). Strelci: Dmitrovi} u 30. Jakovqevi} u 58. (iz penala), Raki} u 78. i Meni}anin u 84. za Prigrevicu, a Jano u 85. minutu za BSK. @u-

ti karton: Jakovqevi} (Prigrevica). PRIGREVICA: Ostoji}, ^ovi} (Kqaji}), Vladeti}, Marin, ]u}a, Jakovqevi}, Meni}anin, Popovi}, Dmitrovi}, Raki}, Grmu{a (Radoj~i}). BSK: Raja~i}, Kora}, Lon~ar, Bagi}, ^uji}, Milo{evi}, Kne`evi}, Rajkovi}, Stani}, Jano, Divjak. Doma}i fudbaleri bez problema su savladali solidnu ekipu Brestovca, koja je u poqu igrala dobro. Mitrovi} je u prvom delu zatresao mre`u BSKa, da bi gosti u nastavku do`iveli brodolom. U samom fini{u ipak uspeli su posti}i po~asni pogodak. J. D.

Lipar - Stani{i} 3:2 (3:0) LIPAR: tadion Lipara, gledalaca 150, sudija: Peri{i} ( Svetozar Mileti}). Strelci: Vukovi} u 17. Ravza u 28. i Romi} u 44. za Lipar, a Il. [ari} u 50. i Bobanac u 59. za Stani{i}. @uti kartoni: Kova~, Petkovi} i Poli} (Lipar), a ^ovi}, Kurixa i Il. [ari} ( Stani{i}). LIPAR: Pena 7,Poli} 7, Vukovi} 8, Zubanovi} 7, Karin 8, Ravza 8 ([egan 7), Romi} 7, Sin-

SIVAC: Polet - Grani~ar (Ri|ica) 3:0, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Omladinac (Bukovac) 4:2, RUSKI KRSTUR: Rusin Mladost (Kru{~i}) 0:1, CRVENKA: Crvenka - Borac (Ba~ki Gra~ac) 1:0, KQAJI]EVO: Kordun Kula 0:1, RATKOVO: Radni~ki Omladinac (Derowe) 3:1, LIPAR: Lipar - Stani{i} 3:2, PRIGREVICA: Prigrevica BSK (Ba~ki Brestovac) 4:1. 1. Mladost 2. Crvenka 3. Polet 4. Stani{i} 5. Kula 6. Rusin (-1) 7. Radni~ki 8. Omlad. (B) 9. BSK 10. Borac 11. Prigrevica 12. Grani~ar 13. Lipar 14. Omlad.(D) 15. Zadrugar 16. Kordun

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3

2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 0 0

1 1 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 6

Kordun - Kula 0:1 (0:0)

SIVAC: Igrali{te Poleta, gledalaca 100. Sudija: Marjano-

ji} 6, Komazec 6, Gwatovi} 6, Vidi} 6, [imi} 6, [veqo 6, Timar 6 i Babac 6 (Kalini} -). \. Bojani}

Zadrugar - Omladinac (B) 4:2 (2:1) SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalaca 300, sudija Ivani{evi} (Oxaci), strelci: Stojanovi} u 8. Marinkovi} u 18. i 69. i Vukovi} u 76. za Zadrugar,a \ur|ev u 1. i Jovanovi} u 86. minutu za Omladinac. ZADRUGAR: Ma{ulovi} 6, Mil. Stojanovi} 7, Stankovi} 7, Milan Stojanovi} 7 (Vukovi} 7), Miler 6, Miloradov 7, Marinkovi} 8, D. Stojanovi} 7, Risti} 7 (M. Vukovi} 7), Pjevi} 8, Brankovi} 8. OMLADINAC: Leri} 6, Radevi} 6, Mi{~evi} 6, Draga{ 6, Karali} 6 ([lajher 6), @ivkovi} 6, Jovanovi} 5 (Jekaj 6), Kova~i} 5 (Vujanovi} 5), \ur|ev 6, Vlaisavqevi} 6, Mulali} 5. S. Jovin

OFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

Efikasni Ruskoselci Crvena zvezda - Napredak 9:0 (3:0) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija: Laki} (Banatsko Veliko Selo). Strelci: Klasni} dva gola, Kne`evi} dva gola, Rodi} dva gola, Petrovi} dva gola i Simi}. CRVENA ZVEZDA: Savin, Siv~ev, Rodi} (Stojanovi}), Kne`evi}, [erbexija, Dajilov, ^udanov, Simi}, Uzelac, Klasni}, Ivani} (Petrovi}). NAPREDAK: Turi, Ig. Feher, Iv. Feher, Vojnovi}, Na|, Zec, Mari}, Vuka{inovi}, Pe}anac. Fudbaleri Crvene zvezde su po ki{ovitom vremenu pru`ili dobru i efikasnu igru i zaslu-

Fudbaleri Novog Sada su uz maksimalnu borbenost stigli do pobede u me~u s ^SK pivarom. Nije bilo mslabog mesta u timu kanarinaca, po~ev od golmana Vesi}a,

\uro Stevan~evi}

vi} (Sombor). Strelci: Svrkota u 49. i 51. i Ili} u 80. minutu POLET: @ivkovi} -, Isajlovi} 7 (Trivunovi} 7), Tomi} 7, Cime{a 8, Dobrijevi} 7, Vukeli} 6 ( Maksimovi} 7), Perovi} 7, Svrkota 8, Lan~u{ki 7 (Rai~evi} -), Ili} 8 i Pejanovi} 7. GRANI^AR: Pavasovi} 7, Brala 6 (Bajaji 6), Fili} 6, Ba-

KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 100, sudija: Mari~i} (Sombor). Strelac: Bukejlovi} u 89. minutu. @uti kartoni: Popadi} i Muti} (Kordun), a Kuzmanovi}, Marko Male{, Bojovi} i Milan Male{ (Kula). KORDUN: Rosi}, Stanojevi}, Jovi{i}, Kr{i}, Muti}, Pavlovi} (Stokrpa), Kova~i}, Popadi}, Zori}, Dragojevi}, Grnovi}. KULA: Vuki~evi}, Bodi{, Vuja~i}, Vojnovi}, Kekovi} (Jovanovi}), Bojovi}, Milan Male{, Dursum (Poli}), Kuzmanovi}, Bukejlovi}, Marko Male{, Stoj{i}. Ekipa Korduna igrala jedobro, ali joj je sportska sre}a okrenula le|a u realizaciji. Doma}i igra~i propustili su nekoliko povoqnih prilika. Gosti su retkim kontranapadima ugro`avali gol Rosi}a. U samom fini{u posle jedne neuspele ofsajd zamke, Bukejlovi} je postigao gol {to je za Kuqane zna~ilo osvajawe ~itavog plena. J. D.

Polet - Grani~ar (R) 3:0 (0:0)

Najboqa rola kapitena

18:6 20 14:5 18 13:5 17 29:9 15 14:12 15 12:13 14 19:21 13 14:24 13 17:18 12 10:11 12 20:23 11 14:16 10 13:21 10 12:11 9 9:20 9 13:26 9

Kontrom do bodova

|i} 7, Kova~ 7, Pa{ajli} 7 (Petkovi} -), Maqkovi} 8 (Dejanovi} 7). STANI[I]: Ig. [ari} 6, ^ovi} 6 ( Dragi~evi} 6), Bajaji 7, Il. [ari} 7, Peri} 7, Bobanac 7, Gruji} 7, Jagodi}-Kurixa 7, Vukovi} 7, ( Bra~a - ), Kawo 8 i Kurixa 7. U sjajnoj fudbalskoj predstavi fudbaleri Lipara su zaslu`eno pobedili favorizovanu ekipu Stani{i}a. Gostima se, najverovatnije, osvetilo razmi{qawe da }e lako pro}i kroz Lipar. Tako nisu mislili fudbaleri doma}ina koji su ostavili srce na terenu i pokazali da nema unapred dobijenih utakmica. U prvom poluvremenu svoju boqu igru Lipar je krunisao sa tri sjajna gola, a bu|ewe Stani{i}a u drugom poluvremenu je bilo kasno. \. Bojani}

21

NOVI SAD POBEDIO ^SK PIVARU

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Preokret u nastavku

1. Radni~ki 1919. 3 2. Fru{kogorac 3 3. Sloga 3 4. Ravangrad 2 5. N. Be~ej 3 6. Pan~evo 2 7. Kalemegdan 2 8. Kikinda 3 9. Rubin 3

utorak13.oktobar2009.

KUMANE: 2. oktobar - Vojvodina (Ba{aid) 1:2, BO^AR: Jedinstvo - Borac (I|o{) 3:3, RUSKO SELO: Crvena zvezda - Napredak (Banatska Topola) 9:0. 1. C. zvezda 2. Vojvodina 3. Jedinstvo 4. Borac 5. 2. oktobar 6. Napredak

7 7 7 7 7 7

5 5 4 2 1 0

2 0 1 3 2 0

0 2 2 2 4 7

22:2 17 22:7 15 18:13 13 16:13 9 7:14 5 3:39 0

`eno zaseli na vrh tabele u ovoj ligi. Pred svojim pristalicama su pobedili Napredak iz Banatske Topole. Presudio je kvalitet doma}ina. Treba re}i da su gosti doputovali sa samo devet igra~a. M. Ra~i}

koji se ve}i deo utakmice dosa|ivao ali je u fini{u zaustavio neugodan udarac Krstanovi}a pa do Bajata koji je igrao nepunih pet minuta svi su zaslu`ili pohvale.Pe~at minimalcu dao je kapiten \uro Stevan~evi}, borio se za svaku loptu kao lav, predwa~io je u napadima, bio pravi vo|a jata, a nad wim je posle solo prodora golman Goran Labus na~inio prekr{aj iz kojeg se Sa{a Bogunovi} sa bele ta~ke postigao gol odluke. Mogli su Novosa|ani posti}i jo{ koji gol, jer su lepe {anse imali Drini} i Vujaklija, ali i ovako je bilo evidentno zadovoqstvo i olak{awe nakon trijumfa nad neugodnim protivnikom. - Svaki bod je zna~ajan i zlata vredan u ligi u kojoj nema izrazitih favorita. - istakao je kapiten Novosa|ana i poru~io da }e Novosa|ani do kraja polusezone nastaviti u istom tempu i osvojiti dovoqno bodoa za mirniji nastavak prvenstva. M. P.

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

[atara povezao {est bodova Borac - Budu}nost (P) 2:1 (2:0) OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 200, sudija Malinovi} (Ba~ka Palanka), strelci: Rakita u 38. Pejovi} u 43. za Borac, a Ka{ikovi} u 70. minutu (iz penala) za Budu}nost. @uti kartoni: Jovanovi}, Medi}, Pe{ut, Pejovi}, Ku{mi} (Borac), Vig, Mijatovi}, Sin. Alimpi} (Budu}nost). BORAC: \uki} 7, Maksimovi} 6, Pjanovi} 8, Powevi} 7, Kqaj} 6 (Rakita 7), Gr~i} 6, Kerlec 6 (Pe{ut 7), Pejovi} 7, Jovanovi} 8, Medi} 7. BUDU]NOST: Ka{ikovi} 7, Sim. Alimpi} 7, Zori} 6, Mijatovi} 7, Peri} 6 (Vig 6), Bo`in 7, Marijanov 6 (Sin. Alimpi} 7), Danilov 7 (Ne{kovi} 6), Stevanovi} 7, Zbu}novi} 7, Kresoja 7. Nakon slabog starta igra~i Borca su povezali dve pobede pod rukovodstvom novog trenera Gorana [atare. Naime, Borac je u ranijim utakmicama vodio ~lan uprave kluba Milan Grahovac. Fudbaleri Borca su dobro igrali, ali su proma{ili bezbroj prilika. Predwa~ali su iskusni Rakita i nespretni Pejovi}. Kod rezultata 2:0 Aleksandar Powevi} je iz penala pogodio pre~ku, pa umesto 3:0 gosti smawili rezulta s bele ta~ke. Ipak, pobeda je pripala boqem timu. B. Gaji}

Slavija - Soko 3:1 (1:0) PIVNICE: Igrali{te Slavije, gledalaca 200, sudija Madi} (Ba~ka Palanka), strelci: Banovi} u 21. Fabok u 59. Na| u 76. za Slaviju, a [ijakovi} u 84. minutu za Soko. @uti kartoni: Glumac, ^olovi} (Slavija), [ijakovi}, Nov~i} (Soko). SLAVIJA: Plav{i}, Pindri}, [imon, Jovin, Banovi} (Bala`), Kotiv, Fabok, Glumac, Vu-

DESPOTOVO: Ba~ka – Magli} (Magli}) 2:1, BA^KA PALANKA: Stari grad – Budu}nost (Glo`an) 4:1, BO\ANI: Slavija – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 3:1, TOVARI[EVO: Vojvodina – Borac (Vizi}) 6:1, OBROVAC: Borac – Budu}nost (Parage) 2:1, PIVNICE: Slavija – Soko (Nova Gajdobra) 3:1. 1. Stari grad 7 5 1 1 26:5 16 2. Slavija (P) 7 5 0 2 10:5 15 3. Ba~ka 7 4 2 1 12:10 14 4. Magli} 7 4 1 2 15:6 13 5. Vojvodina 7 4 0 3 15:7 12 6. Kr. Krajine 7 3 2 2 8:5 11 7. Budu}nost (P) 7 3 1 3 12:8 10 8. Slavija (B) 7 3 1 3 12:10 10 9. Borac (O) 7 3 0 4 7:15 9 10. Budu}nost (G) 7 2 2 3 12:15 8 11. Soko 7 0 1 6 7:27 1 12. Borac (V) 7 0 1 6 4:27 1

kojev, ^olovi} (Na|), Jandri} (\or|evi}). SOKO: Mirkovi}, Borkovi}, Voji~i} (Markovi}), Soldo, R. Ratkovi} (Bubaw), S. Ratkovi}, Nov~i}, Mi~i}, Vukasovi} (Krtini}), [ijakovi}, Komad. U prose~noj fudbalkoj predstavi zaslu`ena pobeda doma}ina, koji je u svim elementima nadvisio goste. Da su napada~i doma}ih bili prisebniji rezultat bi bio jo{ povoqniji. Poveli su doma}i u 21. minutu kada se u gu`vi pred protivni~kim golom najboqe sna{ao Banovi} i iz blizine poslao loptu u mre`u. U 59. minutu lepa akcija doma}ih igra~a i Fabok pove}ava rezultat da bi u 76. minutu Na| u brzom kontra napadu pobedao svojim ~uvarima i pored istr~alog golmana Mirkovi}a {aqe loptu u nebrawenu mre`u. U 84. minutu gosti su slmawili rezultat posle slobodnog udarca lopta se odbila [ijakovi}a prevarila Plav{i}a i u{la u mre`u. J. [uster

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ZAPAD

Tri gola Dini}a

Proleter – Jedinstvo Stevi} 4:2 (2:0) MRAMORAK: Igrali{te Proletera, gledalaca: 100, sudija: Dobri} (Stari Tami{). Strelci: Dini} u 23, 57. i 63. Rvovi} u 38. za Proleter, An|elovi} u 75. i Ajrulaj u 78. minutu za Jedinstvo Stevi}. @uti kartoni: Stamenkovi}, Stoj~evski (Jedinstvo Stevi}). PROLETER: Jovanovi} 7, Deli} 7, Siman~evi} 7, Todorovi} 7, Mladenovi} 7, Vukovi} 7(Paunovi} 7), Nestorovi} 8, Dini} 8 (Jeki} -), Rvovi} 6, Rakowac 7, Ma|evski 7. JEDINSTVO STEVI]: Cvetkovi} 7,Stoj~evski 7, \or|evski 7, Spasi} 7, Spaskovski 7, Nestorovski –(Rodi} -, Ni{evi} 7), Rajkovi} 7, Dimitrijevski 7, An|elovi} 7, Ajrulaj 7. R. R.

MRAMORAK: Proleter - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 4:2, VOJLOVICA: Mladost - BSK (Bavani{te) 0:0, PLO^ICA: Borac - Omladinac (Deliblato) 1:2, GLOGOW: Glogow - Jedinstvo (Dubovac) 12:1, UZDIN: Unirea - Kolonija (Kovin) 2:6, SKORENOVAC: Plavi Dunav Omladinac (Opovo) 1:0, PAN^EVO: @elezni~ar - Pobeda (Samo{) 2:0, CREPAJA: Vojvodina - Borac (Sakule) 2:1. 1. Kolonija 9 6 2 1 39:11 20 2. Proleter 9 6 1 2 23:12 19 3. Borac(S) 9 6 1 2 16:7 19 4. BSK 9 5 3 1 20:11 18 5. Glogow 9 5 2 2 23:10 17 6. Omlad.(D) 9 5 2 2 22:10 17 7. @elezni~ar 9 5 1 3 18:10 16 8. Pl. Dunav 9 4 4 1 13:8 16 9. Omlad.(O) 9 4 2 3 12:8 14 10. Unirea(-1) 9 3 2 4 14:16 10 11. Borac(P) 9 3 0 6 13:19 9 12. Mladost 9 2 3 4 11:17 9 13. Jed. Stevi} 9 1 2 6 15:29 5 14. Pobeda 9 1 1 7 10:25 4 15. Jedinstvo 9 1 1 7 5:38 4 16. Vojvod.(-2) 9 1 2 6 8:20 3


22

SPORT

utorak13.oktobar2009.

SREMSKA LIGA

Prekid u Putincima PSK Putinci - Borac (S) 1:0 (prekid u 50. minutu) Fru{kogorac - Borac (M) 3:1 (2:1)

PUTINCI: Stadion PSK Putinci, gledalaca 150, sudija Lazi} (SM). Strelac Jugovi} u 5. @uti karton Miqkovi} (Putinci). PSK PUTINCI: Kova~evi}, Kolopi}, Dudi}, Graovac, Dejanovi}, Alimpi}, Jugovi}, Karanivi}, Gwatovi}, [evi}, Miqkovi} (Bjeqac). BORAC: Travica, Baqak, Nedeqkovi}, Stojanac, Milo{evi}, \eri}. M. Stefanovi}, Ka~ar, Jerkovi}, Rai~evi}, Erceg. U 50. minutu sudija Lazi} je svirao prekr{aj i kada se o~ekivao `uti karton za Ka~ara zbog simulirawa, jer nije bilo kontakta sa Karanovi}em, arbitar je pokazao na penal. U op{toj gu`vi Lazi} je pao, a potom oti{ao s pomo}nicima u svla~ionicu. Igra~i su deset minuta ostali na terenu o~ekuju}i nastavak utakmice do kog nije do{lo. T. Stani{i}

KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Livaja (Be{ka). Strelci: Mileti} u 5., Lepiwica u 27. i 89. za Fru{kogorac, Male{evi} u 40. za Borac. @uti kartoni: Halilovi}, Pani}, Kon~ar (Fru{kogorac), Stojanovi}, Kopli} (Borac). FRU[KOGORAC: Novakovi} 7, Kalini} 6, Lazarov 6, Kon~ar 6, Bjeli} 7, pani} 7, Halilovi} 6, Ivkovi} 6, Lepiwica 8, Mileti} 6, Qiqak 6 (V. Mileti} 6, Drenovac). BORAC: [ivoqicki 7, Jovanovi} 6, Mati} 7, Kopli} 7, Roqi} 7. R. Male{evi} 6, Stojanovi} 6, Pr{i} 6, Panti} 6, M. Male{evi} 6, Joveli} 6 (Z. Male{evi}, [umarski, Vasi} 6). U rastrzanoj igri oba tima po ki{ovitom vremenu pobedila je ne{to boqa ekipa doma}ina. T. Todorovi}

Mladost (K) - Jadran 3:0 (3:0)

Hajduk (V) - Dunav 2:0 (1:0)

KUPINOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 300, sudija Vasili} (SM). Strelci: Rado{evi} u 3., Vuj~i} u 39. i Bastaji} u 41. @uti kartoni: \uri~i} (Mladost), Topoqski (Jadran). MLADOST: Petkovi} 8, Stojanovi} 8, B. Rado{evi} 8, [tuli} 8, Mati} 8, \uri~i} 8, Juri{i} 8, Jovanovi} 8, Bastaji} 8, M. Rado{evi} 8, Vuj~i} 8 (Naumov 7, Plav{i} 7, Trajkovi} 7). JADRAN: G. Kova~evi} 6, Topoqski 6, Peki} 6, Brankovi} 6, Bulatovi} 6, Ra{i} 6, S. Markovi} 6, Malen~i} 6, Samac 6, Milakovi} 6, Vukajlovi} 6 (Mitrovi} 6, Ili} 6). Zaslu`ena pobeda doma}ih. Jo{ u prvom delu obezbedili su pobedu. @. Jelovac

VI[WI]EVO: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Bazi} (Be{ka). Strelci: Deraji} u 24. i Pavi} u 54. @uti kartoni; Stevanovi}, Du{an Raki} (Hajduk), Milutinovi}, Miji} (Dunav). HAJDUK: Toma{evi} 7, Veteha 7, Du{an Raki} 7, Gavrilovi} 7, Deraji} 7, Pavi} 8, Mihaqevi} 8, Stani{i} 8, Stevanovi} 7, Zari} 7, Markovi} 8 (Jovanovi} 7, Stojakovi} 8, [apri} 7). DUNAV: Lakovi} 7, Le`aji} 7, Lazi} 7, Jankovi} 7, Gu`vi} 7, Skerletovi} 7, Rusmir 7, Dobrota 7, Miji} 7, Mili~i} 7, Rastovi} 7 (Milutinovi} 7, Luki} 7, Zogovi} 7). Bila je ovo najboqa igra Hajduka ove jeseni protiv vrlodobrih gostiju. Z. Raki}

Grani~ar - Jedinstvo (SP) 1:1 (0:0) KUZMIN: Stadion Grani~ara, gledalaca 200, sudija Riba} (Hrtkovci). Strelci: Babi} u 59. iz penala za Grani~ar, Sokolov u 47. za Jedinstvo. @uti kartoni: Milinkovi}, Babi} (Grani~ar), Sokolov (Jedinstvo). GRANI^AR: Stevi} 7, Krsti} 7, Adamovi} 6, Kotarli} 7, Milinkovi} 6, Miji} 7, Bogosavqevi} 7, Babi} 7, Vrawkovi} 7, Pejovi} 6, Bojani} 8 (Poli} 6, Simi}, Stanisavqevi}). JEDINSTVO: D. Stankovi} 7, Sokolov 8, Domowi 6, Jovi{i} 7, stojkovi} 7, Dragin 7, Kudra 7, Lepanovi} 7, M. Stankovi} 7, Savi} 6, Igra~ 7. Doma}in je bio boqa ekipa ali to nije bilo dovoqno za pobedu. U 40. minutu Riba} nije dosudio penal za doma}e. Iz sumwive pozicije iz slobodnog udarca gosti su do{li u vo|stvo. Ipak, doma}i su izjedna~ili iz penala. R. Papri}

Grani~ar (A) - Sloga Mil{ped 1:1 (1:1) ADA[EVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 300, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: Mirkovi} u 29. za Grani~ar, Te{i} u 9. za Slogu M. @uti kartoni: Markovi},.Mirkovi} (Grani~ar), Markovi}, Igwatovi}, Simonovi}, Te{i}, Pejakovi} (Sloga M.). GRANI^AR: Jak{i} 8, Skakavac 7, Bogdanovi} 6, Gledi} 7, Antunovi} 6, Grbatini} 7, Markovi} 6, Stepanovi} 6, Ili} 6, Stevan Grbatini} 7, Mirkovi} 7 (Rukavina, Carevi}, Ak{anovi}). SLOGA M: Pejakovi} 6, Simonovi} 7, Mar~eti} 6, Te{i} 6, Topalovi} 7, Igwatovi} 6, Mijatovi} 6, Kamberi 6, Markovi} 7, Mitrovi} 6, Panti} 7 (Juri{i}, Mar~eti}). Doma}i nisu uspeli da osvoje tri boda iako su imali mnogo {ansi. B. Ili}

Sloga (E) - LSK 5:0 (2:0) ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 150, sudija Vuk~e-

KUKUJEVCI: Fru{kogorac Borac (M) 3:1, ERDEVIK: Sloga - LSK 5:0, KUPINOVO: Mladost - Jadran 3:0, KUZMIN: Grani~ar - Jedinstvo (SP) 1:1, ADA[EVCI: Grani~ar - Sloga Mil{ped 1:1, PUTINCI: PSK Putinci - Borac (S) prekid u 50. minutu, MA^VANSKA MITROVICA: Podriwe - Hajduk (B) 0:3, VI[WI]EVO: Hajduk Dunav 2:0. 1. Hajduk (B) 9 2. Sloga (E) 9 3. Jedinstvo (SP)9 4. Podriwe 9 5. Dunav 9 6. Borac (S) 8 7. Hajduk (V) 9 8. Sloga Mil{. 9 9. Grani~ar (A) 9 10. Mladost (K) 9 11. Jadran 9 12. Fru{kogorac 9 13. Grani~ar (K) 9 14. LSK 9 15. Borac (M) 9 16. PSK Putinci 8

6 6 5 6 5 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1

3 3 4 0 1 3 1 1 2 1 1 0 4 4 1 1

0 0 0 3 3 1 4 4 4 5 5 6 4 4 7 6

26:5 21 15:4 21 11:2 19 28:18 18 12:8 16 13:6 15 14:12 13 10:16 13 11:14 11 10:13 10 7:15 10 11:14 9 11:18 7 7:15 7 10:20 4 9:23 4

vi} (NP). Strelci: Vujovi} u 19., Jovanovi} u 45. i 90., Mira`i} u 51, i Lazi} u 75. @uti kartoni: Nenadovi}, Pova`an (Sloga), Milan Bosan~i}, Vasiqevi} (LSK). SLOGA: Kuqa 8, Nenadovi} 8, Mira`i} 7, La|evac 8, Pova`an 7, [aji} 8, \or|evi} 7, Vasi} 7, Pendo 8, Vujovi} 7, Jovanovi} 8 (Petkovi} 7, Lazi} 7, Kula~anin 7). LSK: Aleksi} 6, Polovina 6, Zeqkovi} 6, [upica 6, ntoni} 6, Morak 6, Bosan~i} 7, Andri} 6, Vasiqevi} 6, Boji} 6, Savi} 7 (Q. Bosan~i} 6, ^orak 6, [ulaja 6). Doma}i su sa pola snage nadvisili LSK. Gosti nijednog trenutka nisu ozbiqnije ugrozili gol Kuqe. Igralo se napada~ki na obe strane. Re|ale su se akcije i golovi u mre`i gostiju. Rezultat je mogao biti i ve}i da se doma}i napada~i nisu malo poigravali pred golom Aleksi}a. K. Vig

Podriwe - Hajduk (B) 0:3 (0:1) MA^VANSKA MITROVICA: Stadion Podriwa, gledalaca 300, sudija Durakovi} ([id). Strelci: Glavatovi} u 22. iz penala, Lazarac u 84. i Curkovi} u 87. @uti kartoni: Arnautovi}, Jefti}, Vukovi}, Todorovi}, Stoki}, Petri} (Podriwe), Todorovi}, Lazarac, Jak{i} (Hajduk). PODRIWE: Vu~enovi} 7, Stoki} 7, Vukovi} 7, Vojnovi} 5, Dobo 5, Arnautovi} 5, Zabla}anski 5, Petri} 5, Todorovi} 5, Jeliki} 5, Jefti} 6 (Ostoji} 5, Bo`jakovi} 6, Zackalicki 6). HAJDUK: Simovi} 8, Pani} 8, Jak{i} 7, Subotin 7, Glavatovi} 7, Borkovi} 7, Mitrovi} 7, Curkovi} 8, Todorovi} 7, Peji} 8 (Muti} 7, Zeki} 7, Lipov~an 7). Mnogo zamerki navija~i doma}ih imaju na su|ewe Durakovi}a. M. Drmanovi}

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

Prokockali vo|stvo @elezni~ar – Podunavac 3:3 (3:1) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 100, sudija Paprica (Nova Pazova). Strelci: Hristov u 13. i 23. i Magdi} u 30. za @elezni~ar, Gradi} u 27. i 63. i Miqu{ u 50. za Podunavac. @uti kartoni: Ov{ek (@elezni~ar), Markovi}, Milo{evi} (Podunavac). @ELEZNI^AR: Vida~kovi}, Jugovi}, Ivkovi}, Pa{i} (Luka~), Mihajlovi}, Ov{ek, Magdi}, Bjeqac (Cvjetinovi}), Mi{~evi} ([kori}), Markovi}, Hristov. PODUNAVAC: Tarbuk, J. Jovanovi} (Baji}), \ukovi}, Ra{i} (Miqu{), Milo{evi}, Pejnovi}, Markovi}, Jankovi}, M. Gradi}, Popovi}.

Svakom je pripalo po poluvreme, a gosti su zadovoqniji. B. Zagorac

Sloga (M) – ^SK 5:0 (0:0) MARADIK: Stadion Sloge, gledalaca 40, sudija Xombi} (Stara Pazova). Strelci: Mici} u 52, Belanovi} u 58. i 64, @ivan~evi} u 73. i 83. @uti kartoni: Trbojevi} (Sloga), Petkovi} (^SK). Crveni karton: Milin (Sloga). SLOGA (M): Limani 7, Trbojevi} 7, Petkov 7, Belanovi} 8, Vojnovi} 7, Oluji} 7, Kusi} 7 (Bau{ka 7), Milin 7, @ivan~evi} 8, Vi{wi} 7, Mici} 7 (Petri~evi} 7, Milakovi} 7).

NOVI SLANKAMEN: Dunav – Fru{kogorac 1:0, QUKOVO: @elezni~ar – Podunavac 3:3, MARADIK: Sloga – ^SK 5:0, NOVI KARLOVCI: Polet – Sremac (V) 0:2. Borac iz Jarkovaca je bio slobodan. 1. @elezni~ar 2. Sremac (V) 3. Dunav 4. Podunavac 5. Fru{kogorac 6. Sloga (M) 7. ^SK 8. Polet 9. Borac (J)

9 9 9 9 9 9 9 9 9

6 6 6 4 4 3 3 2 1

2 2 1 3 0 1 0 0 1

1 1 2 2 5 5 6 7 6

30:16 20 16:8 20 21:12 19 20:13 15 17:15 12 11:11 10 9:26 9 8:21 6 15:24 4

^SK: Vojnovi} 5, Stepanovi} 5, \oki} 5, Bonxi} 5, Z. Dimi} 5, D. Dimi} 5, Mitrovi} 5, A. Jawin 5, Petkovi} 5, I. Jawin 5. B. Kukoq

DNEVNIK

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA (PRVI RAZRED)

Pqusak golova po ki{i Sloboda – Fru{kogorac 6:4 (5:2) [A[INCI: Stadion Slobode, gledalaca 100, sudija Dobri} (Jarak). Strelci: Zmijanac 4, M. Popovi} i Milutinovi} za Slobodu, Grabi}, Trni}, Savanovi} i Krmbaqevi} za Fru{kogorac. @uti karton: M. Maslari} (Fru{kogorac). SLOBODA: Popovi} 6, Ristanovi} 7, Stanojevi} 6, Mijatovi} 6, `egarac 7, Malenkovi} 6, Milutinovi} 7, Raki} 6, Zmijanac 9, M. Popovi} 7, Brkovi} 7 (Stani{i}, A. Brkovi}). FRU[KOGORAC: Kovanxi} 5, Grabi} 6, Mari} 6, Trni} 7, Beli} 6, M. Grabi} 6, Savanovi} 7, \ori} 7, M. Maslari} 6, V. Trni} 6, Krmbaqevi} 7. Po jesewoj ki{i vi|ena je revija golova, a doma}in je zaslu`eno osvojio bodove. M. Zdelar

Sloga (^) – Budu}nost 0:0 ^ALMA: Stadion Sloge, gledalaca 100, sudija Duji} (SM). @uti kartoni: Juri{i} (Sloga), Dobo, Radosavqevi}, Simunovi} (Budu}nost). SLOGA: \oki}, Zec 5, Majstorovi} 5, Antoni} 6, A}imovi} 6, Draganovi} 6, Kere{evi} 5, Sekuli} 5, Juri{i} 7, Vetmi} 6, Grabi} 6 (Andri} 5, Bojani} 6, Petkovi} 6). BUDU]NOST: S. Jefti} 8, Rudi} 5, Dobo 5, Stanisavqevi} 7, Radosavqevi} 7, Petrovi} 7, Milovanovi} 5, \uki} 5, Kulpinac 5, A. Luki} 5, V. Simeunovi} 6 (D. Milovanovi} ). U fer igri me~ je zavr{en bez golova. N. Topi}

Sremac (J) - Zeka Buquba{a 2:8 (1:4) JARAK: Stadion Sremca, gledalaca 100, sudija ]irilovi} (Divo{). Strelci: @ivanovi} dva za Sremac, @ivkovi} dva, Jovanovi} dva, Ivi} dva, Romandi} i Turudi} za Zeku. SREMAC: Miqevi} 5, Rankovi} 5, Gvoka 5, Eri} 5, Miroslav Gvoka 5, Gruji} 5, Mileki} 5, Mocowa 5, Simovqevi} 5, @ivanovi} 5, Petrovi} 5 (Stanojevi} 5). ZEKA: M. Belovukovi} 7, Gaxuri} 7, Ban~evi} 7, Z. Stankovi} 8, N. Stankovi} 7, Ivi} 7, Romandi} 8, @ivkovi} 8, Simi} 8, Jovanovi} 8, Trivkovi} 8 (Bu~i} 7, Kuki} 7, Turudi} 7). Doma}in je slabo igrao, a gosti znala~ki postizali golove i zaslu`eno do{li do ubedqive pobede. D. Gvoka

[A[INCI: Sloboda Fru{kogorac 6:4, DIVO[: Hajduk - BSK 3:6, NO]AJ: Zmaj - Mitros 1:1, JARAK: Sremac - Zaka Buquba{a 2:8, ^ALMA: Sloga - Budu}nost 0:0. Srem iz Sremske Ra~e je bio slobodan. 1. Zeka Buquba. 8 2. Sloga (^) 7 3. Budu}nost 7 4. Mitros 7 5. Zmaj 7 6. Sremac (J) 7 7. Fru{kogorac 7 8. Sloboda 8 9. BSK 7 10. Srem 7 11. Hajduk 6

7 5 4 3 3 3 2 1 1 1 0

1 2 3 4 2 0 1 3 1 1 0

0 0 0 0 2 4 4 4 5 5 6

34:12 22 18:0 17 16:3 15 22:8 13 8:6 11 16:17 9 13:22 7 9:20 16 13:23 4 8:24 4 8:30 0

Zmaj - Mitros 1:1 (1:0) NO]AJ: Stadion Zmaja, gledalaca 100, sudija Male{evi} (^alma). Strelci: Mijajlovi} u 25. za Zmaj, Simi} u 61. za Mitros. @uti kartoni: Gospovi}, Vu~enovi} (Zmaj), Simi} (Mitros). ZMAJ: Simeunovi} 8, Bo`jakovi} 7, Mijajlovi} 7, Toji} 7, Sretenovi} 7, Vuga 6, Jovanovi} 7, Gospovi} 6, Vu~enovi} 8, M. Vu~enovi} 7, Jovanovi} 8 (\uri} 6). MITROS: Vukovi} 8, Mihaqik 6, Perkovi} 6, [imi} 6, Pani} 7, A. Tomi} 6, Lazi} 7, Kne`evi} 6, Kowevi} 6, Luki} 6, Ivkovi} 8 (Tubi}, Simi}). Doma}in je bio boqi u prvom delu, a iz nekoliko {ansi postigao je samo gol. U nastavku su doma}i stali, a gosti izjedna~ili. N. Ogwenovi}

Hajduk - BSK 3:6 (2:2) DIVO[: Stadion Hajduka, gledalaca 50, sudija Stankovi} (S. No}ajski). Strelci: Vasi} u 3. Divqak u 21. i Gangi} u 86. za Hajduk, Todi} u 17. i 63. Laketi} u 51. i 74. Kovan~i} u 41. i Konrad u 69. minutu za BSK. HAJDUK: Vujinovi} 7, Cever 7, Bogi} 7, Divqak 7, Vidakovi} 7, \uri} 7, Deli} 7, Vasi} 7, ^avar 7, Gangi} 7, Stojanovi} 7 (Mr|an 7, Paji} 7, Svir~evi} 7). BSK: Dragojevi} 7, Solarevi} 7, Maleti} 7, Konrad 7, Laketi} 8, Roki} 7, Plemi} 7, Pu{karevi} 7, Kovanxi} 7, Todi} 8, P. Kovanxi} 7 (Jovanovi} 7, Ili} 7). Agresivnom igrom igra~i BSK-a zaslu`eno su odneli bodove u Be{enovo. V. Novakovi}

OP[TINSKA LIGA – PE]INCI

Remi u Bresta~u OFK Bresta~ - Grani~ar 2:2 (2:0) BRESTA^: Stadion OFK Bresta~a, gledalaca 100, sudija Vojnovi} (Dowi Tovarnik). Strelci: Savi} i M. Kova~evi} (iz penala) za OFK Bresta~, Zori} i Devrwa za Grani~ar. @uti kartoni: Srzi}, Ili}, M. Kova~evi} (OFK Bresta~), Kne`evi}, Leovac (Grani~ar), D. Devrwa (Grani~ar). OFK BRESTA^: Jovi~i} 5, N. Petkovi} 6, Kova~evi} 6, Glu{ac 6, Ili} 6, Savi} 6, M. Kova~evi} 7, (Mladenovi} 7), Glu{ac 7, Srzi} 7. Dragojevi} 7, Maksimovi} 7. GRANI^AR: Leovac 7, Kne`evi} 7, (Zori} 7), Dra`i} 7, ^avi} 7, Milo{ Nikoli} 7, Devrwa 7, Jovanovi} 7, (Pale`evi} 7). Svakoj ekipi pripalo je po poluvreme, a nere{en rezultat je realan. @. K.

Sloboda – Kameni 8:2 (2:1) DOWI TOVARNIK: Stadion Slobode, gledalaca 100, sudija Duduk (De~). Strelci: Mitrovi}, Brankovi}, Stepanovi}, A{}eri}, Stojanovi}, Vrani} i Mili~evi} dva za Slobo-

SIBA^: Sloven – Srem 2:3, DOWI TOVARNIK: Sloboda – Kameni 8:2, DE^: Sremac – Mladost (P) 2:0, OGAR: [umar – Lovac 8:0, BRESTA^: OFK Bresta~ - Grani~ar 2:2, POPINCI: Napredak – Vitez 6:0. 1. [umar 8 2. Sloboda 8 3. Napredak 8 4. Mladost (P) 8 5. Srem 8 6. OFK Bresta~ 8 7. Grani~ar 8 8. Vitez 8 9. Sremac (De~) 8 10. Sloven 8 11. Kameni 8 12. Lovac 8

8 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1 0

0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2

0 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 6

28:6 24 30:10 19 29:7 16 20:7 16 15:11 14 18:14 11 13:17 10 13:23 10 11:17 7 20:29 4 13:22 4 6:43 2

du, Balaban i Miqu{ za Kameni. SLOBODA: Vol~evski, Brankovi}, Simi}, Spasojevi} (Vrani}), Mili}, Mitrovi}, Novi}, Milovanovi}, A{}eri}, Stojanovi}, Stepanovi}, (Veselinovi}), (Mili~evi}). KAMENI: Gavrilovi}, Cveji}, Blanu{a, Nani}, Ili}, S. Balaban, Jovanovi}, Miqu{, (Bankovi}), Vu~elac, Filipovi}, U. Vasi}. S. Sr.

OP[TINSKA LIGA – SREMSKA MITROVICA (DRUGI RAZRED)

Penal odlu~io

Borac (R) – Borac (VR) 1:2 (0:1) RADENKOVI]: Stadion Borca, gledalaca 150, sudija Novakovi} (Sremska Mitrovica). Strelci: M. Jankovi} (iz penala) za doma}e, Miqanovi} (iz penala) i Solarevi} za goste. @uti kartoni: Rudi}, Gli{i} (doma}i), Miqanovi} (gosti). BORAC (R): S. Runi} 7, Vukojevi} 7, Jankovi} 7, M. Vi}enti} 7, M. Jankovi} 7, S. Rudi} 7, Vladisavqevi} 7, Turudi} 7, Dimitrijevi} 7, Gli{i} 7, Jezdi} 7. BORAC (VR): Bo{wak 7, Piwuk 7, Dejanovi} 7, Miqanovi} 7, Peri} 7, (Milanovi} 7), Solarevi} 7, Cerovac 7, S. Kova~evi} 7, B. Kova~evi} 7, Luki} 7, Suboti} 7. Doma}ini su napadali, a gosti iz penala do{li do pobede. D. Stani} RADENKOVI]: Borac – Borac (VR) 1:2. 1. Bosut 2. Borac (VR) 3. Napredak 4. Borac (R) 5. Planinac 6. Grgurevci

5 5 5 5 5 5

4 3 1 1 1 0

1 1 3 2 1 2

0 16:4 13 1 10:8 10 1 3:3 6 2 6:9 5 3 7:9 4 3 5:15 2

OP[TINSKA LIGA [ID

Doma}in se prera~unao Sin|eli} – OFK Biki} 1:2 (1:0) SOT: Bratstvo – Borac (I), (odlo`eno), MOROVI]: Jedinstvo – Jednota 1:1, QUBA: Jedinstvo – OFK Bingula 1:1, GIBARAC: Sin|eli} – OFK Biki} 1:2, BATROVCI: Omladinac – Napredak 2:4. Grani~ar iz Jamene je bio slobodan. 1. Jednota 2. Jedins. (M) 3. Jedins. (Q) 4. OFK Biki} 5. Napredak 6. Sin|eli} 7. Omladinac 8. Borac (I) 9. OFK Bingula 10. Bratstvo 11. Grani~ar (J)

6 7 6 7 6 5 6 5 6 6 6

4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1

2 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1

0 1 1 3 3 2 4 3 3 4 4

14:3 14 16:7 14 12:10 11 13:11 10 15:12 9 8:9 9 13:16 6 4:15 6 10:13 5 10:15 4 8:15 4

GIBARAC: Stadion Sin|eli}a, gledalaca 50, sudija Softi} (Ba~inci). Strelci: Savi} u 35. za Sin|eli}, Vranov u 55. i Vu~kovi} u 89. za OFK Biki}. SIN\ELI]: Xambi} 7, Mileti} 7, Damjanovi} 7, S. Kova~evi} 7 (Vukas 7), Stojanovi} 7, Vuk{i} 7 (Pla~kovi} 7), \eki} 7, G. Kova~evi} 7, Savi} 7, Mijuci} 7 (Mar~eti} 7), [arac 7. OFK BIKI]: Bugarski 8, Vu~kovi} 8, Hr~ek 8, Siv~ 8, Rado{evi} 8, Jovanovi} 8, Romawak 8, Bala{}ak 8, Malivuk 8, Kurbalija 8, Vranov 8. Lepim golom Vu~kovi}a gosti su slavili zaslu`eno, iako su doma}ini unapred “upisali” bodove. D. Vukas

Omladinac – Napredak 2:4 (0:2) BATROVCI: Stadion Omladinca, gledalaca 50, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: P. Male{evi} i @. Male{evi} za Omladinac. \a~anin tri i Novakovi} za Napredak. @uti kartoni: Trifkovi} (Omladinac), \. Maleti}, Radosavqevi} (Napredak). OMLADINAC: Pavlovi} 6, [ari} 6, Darko Pani} 6, Trifkovi} 6, Slavujevi} 6, A. Bo`i} 6 (P. Male{evi} 6), Rudi} 6, N. Bo`i} 6, Ga~i} 6 (Dejan Pani} 6), @. Male{evi} 6, [ipka 6. NAPREDAK: M. Dobrojevi} 7, D. Dobrojevi} 7, Stanoj~i} 6, Maleti} 7, Jasrebi} 6, Radosavqevi} 7, Gali} 6, Krtini} 7, Z. \a~anin 8, Novakovi} 7 (Ivkovi} 7), Sremac 7. Gosti su do{li po tri boda i zaslu`eno su ih osvojili posle boqe i efikasnije igre. P. Male{evi}


SPORT

DNEVNIK

KO[ARKA NLB mu{ka liga Hemofarm - Radni~ki 72:77, Cibona - [iroki 85:65, Helios Cedevita 76:69, Zadar - Olimpija 79:59, Budu}nost - Crvena zvezda 71:63, Bosna - Zagreb 64:71. Utakmica Partizan - FMP igra se 26. decembra.

Prva mu{ka liga Vojvodina Srbijagas - Mega Vizura 86:74, Metalac - Tami{ Petrohemija 60:58, Napredak - OKK Beograd 64:78, Borac - Novi Sad 74:54, Ma{inac - Proleter Naftagas 79:75, Ergonom - Sloga 72:76, Radni~ki Basket - KG 06 78:84.

Prva B mu{ka liga

1. Hajduk 2. Meyik 3. Panon S. 4. Jadran 5. Vojvodina S.

3 2 2 2 1

1. Vrbas 2. Veternik 3. Spartak 4. Spart Ki II

3 2 1 2

1. Superfund 2. Vizura S. 3. Crnokosa 4. Jug 5. @elezni~ar 6. Vojvodina 7. Radni~ki 8. Vrbas K. 9. Partizan II 10. Jagodina 11. Zdravqe 12. FMP II 13. Beovuk 14. Mladost

190:149 182:159 168:155 142:152 145:144 190:165 167:174 157:164 85:73 152:161 146:164 155:185 74:108 0:0

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0

Prva B `enska liga Moravac - Beo~in 63:51, Kraqevo - Plej of 60:67, Stara Pazova - Kovin MT 73:75, Student - Bor 79:25, Pro Tent - [abac 66:74, Mladost Kolubara - Tami{ 103:76, Trep~a Jugobanat 57:93. 1. Student 2. Jugobanat 3. Kovin MT 4. Moravac 5. Plej of 6. [abac 7. Pro Tent 8. S. Pazova 9. Mladost 10. Beo~in 11. Tami{ 12. Kraqevo 13. Trep~a 14. Bor

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2

159:87 161:108 159:128 136:117 135:124 136:146 148:153 154:134 154:137 115:131 148:185 115:151 123:166 84:160

4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Prva srpska mu{ka liga - sever Topola - Sport Ki 53:69, Srem Veternik 56:72, Novi Sad MT - Jedinstvo 85:72, Sveti \or|e - Dunav 94:80, Duga - Oyaci 67:64, Mladost Teletehnika - Spartak 83:84, Kikinda - Nova Pazova 55:87. 1. Sport Ki 2. Spartak 3. Oyaci 4. Sv. \or|e 5. Duga 6. Dunav 7. Mladost 8. Topola 9. Veternik 10. N. Pazova 11. Novi Sad 12. Jedinstvo 13. Srem 14. Kikinda

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2

179:141 166:158 152:121 148:168 142:146 186:147 186:159 143:146 160:166 87:55 85:72 149:175 131:175 108:193

4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Prva srpska `enska liga - sever Spartak MT - Sivac 51:78, Proleter - Banat Milenijum grup 42:62, Gimnazija - Ruma 63:55, Topol~anka - Vrbas Medela 49:99. Slobodni su bili Srbobran Reahem i Proleter MT. 1. Banat 2 2. Sivac 2 3. Ruma 2 4. Gimnazija 2 5. Topol~anka 2 6. Vrbas M. 1 7. Proleter 1 8. Spartak 2 9. Srbobran 1 10. Proleter (NS) 1

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 2 1 1

136:94 130:125 112:111 118:126 122:169 99:49 71:55 121:151 48:57 42:62

4 3 3 3 3 2 2 2 1 1

Druga srpska mu{ka liga - sever Hajduk (K) - Crvenka 84:64, Dinamo - Akademik 50:76, Krajina Grme~ - Hajduk (B) 102:71, Apatin Ruma 68:72, Top - Stara Pazova 78:69, Radni~ki - Proleter Naftagas MT 92:88. Slobodna je bila Ba~ka Palanka. 1. Akademik 2. Krajina G. 3. Radni~ki 4. S. Pazova 5. Proleter 6. Hajduk (K) 7. Hajduk (B) 8. Top 9. Ruma 10. Crvenka 11. Apatin 12. Dinamo 13. B. Palanka

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1

167:119 192:156 165:149 190:153 178:170 145:137 169:171 156:159 72:68 133:175 143:193 119:174 85:90

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1

235:152 131:121 137:134 81:175 59:61

6 3 3 2 1

2 1 1 0

1 1 0 2

242:242 153:122 87:54 113:177

5 3 2 2

GRUPA C: Sport vorld - Danubius 93:67. Slobodni su bili Apatin i Mladost Teletehnika.

1. Kadet 2. S. Pazova 3. MM Tim 4. Sport Ki I 5. Pink

0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0

0 1 1 2 1

GRUPA B: Veternik - Sport Ki II 78:33, Spartak - Vrbas 87:54.

1. Sport vorld 2. Mladost Tel. 3. Danubius 4. Apatin

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0

2 1 2 1

2 1 0 0

0 0 2 1

189:154 80:71 138:173 87:96

4 2 2 1

GRUPA D: MM Tim - Stara Pazova 38:89, Sport Ki I - Kadet 89:92. Slobodan je bio Pink. 3 2 3 2 2

2 2 1 1 0

1 0 2 1 2

285:223 173:119 165:255 223:114 76:211

5 4 4 3 2

Kvalitena liga juniora Banat Zrewaninac - Vili 59:49, Tami{ - Probasket 41:121, Dinamo Jedinstvo 20:0 (sr), Sveti \or|e Mladost 76:52. 1. Zrewaninac 4 2. Probasket 5 3. Kris Kros 4 4. Mladost 5 5. Kikinda 4 6. Sv. \or|e 4 7. Dinamo 4 8. Jedins. (NB) 3 9. Tami{ 4 10. Vili 3 11. Jedins. (K) 20

4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 0

0 2 0 2 1 1 1 0 2 1 20

165:157 287:229 222:76 229:211 173:133 181:126 159:124 162:68 114:248 89:59 0:400

8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 0

PRVENSTVO SRBIJE U SKITU

Jovan Amanovi} {ampion Jovan Amanovi} pobedio je na prvom [ampionatu Srbije u ga|awu glinenih golubova u disciplini skit, odr`anom na streli{tu u Novom Sadu, sa 123 goluba (103 u osnovnom delu i 20 u finalu). Drugo mesto pripalo je Goranu Stojadinovi}u sa 119 (99 i 20), dok se bronzanom medaqom okitio Nenad Radovi} sa 115 (100 i 15).^etvrti je bio Predrag Dragojlovi} sa 95 (80 i 15), peti Sr|an Luki} sa 78 (60 i 18), a {esti Vladimir Vojnovi} sa 58 (47 i 11) golubova. - Zalagawem Amanovi}a i Stojadinovi}a, uz podr{ku Streqa~kog saveza Srbije za lete}e mete, uspe{no je organizovan prvi {ampionat u ovoj disciplini – ka`e sportski direktor SS Srbije za lete}e mete Nedeqko Vajagi}.- U~estvovalo je 18 strelaca {to pokazuje da ima interesovawa za ovu olimpijsku disciplinu.

Spartak - Maks Sport @elezni. (I) - Radni~ki Proleter - @upa Napredak - Cepelin Nopal - Metalac G.M. Ku~evo - Pirot

Lider maksimalno

GRUPA A: Meyik - Hajduk 37:83, Panon Sistem - Jadran 81:43. Slobodna je bila Vojvodina Srbijagas.

Crnokosa - Vojvodina 91:82, Vrbas Karneks - Vizura Smederevo 74:87, @elezni~ar (I) - Jagodina 78:75, Superfund - FMP II 108:82, Radni~ki - Zdravqe 82:79, Partizan II - Jug 85:73. Me~ Mladost - Beovuk 72 igra se 20. oktobra. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0

Prva liga (`)

DRUGA MU[KA LIGA – SEVER

Kvalitetna liga juniora Ba~ka - Srem

Radni~ki – Ruma 34:31 (21:12) NOVI SAD: Sportska dvorana Slana bara, gledalaca: 50, sudije: Vu~i} i Obradovi} (Zrewanin), sedmerci: Radni~ki 6 (5), Ruma 3 (1), iskqu~ewa: Radni~ki 12, Ruma 12 minuta. RADNI^KI: Jovanovi}, Ili} 3 (1), Milenkovi} 1, Mi}ovi} 2, Vu~i} 3, Jovi} 6, Petrovi} 1, Jolovi} 2, Stra`ivuk 5, Be}arevi}, Ilin 3, Bo{kovi} 1, Grahovac 6 (4), Mi{kovi} 1. RUMA: Kre~kovi}, Nikolajevi}, Isakovski 4, Nenadovi} 6 (1), [obi}, Savi} 5, Su~i}, Radivojevi}, Popadi}, Kre~kovi} 8, Vidovi}, Beri} 5, Ba}anovi}, Su~i} 3. Lider drugoliga{kog severa novosadski Radni~ki posle pet kola ~vrsto dr`i prvu poziciju, jedini s maksimalnim u~inkom. Posledwi, ceh su platili Rumqani - 34:31. Dobra odbrana iz koje su sevale polukontre i kontre slomili su otpor `ilavih Sremaca ve} sredinom prvog poluvremana. Kada je prednost doma}ina dosegla deset golova razlike trener @eqko Ranitovi} {ansu je dao svim igra~ima koji su opravdali poverewe, a posebno su se istakli organizator igra Boris Stra`ivuk i levo krilo Jovi}. J. G.

Spartak Vojput – Sombor 42:31 (23:16) SUBOTICA: Sportska hala Dudova {uma, gledalaca 300, sudije: Pani} (@abaq), Zori} (Apatin). Sedmerci: Spartak Vojput 5 (5), Sombor 6 (4), iskqu~ewa: Spartak Voj put 14, Sombor 10 minuta. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Mijatovi} 2, Vru~ini} 3, Radoni} 1, Me{ter 7, Perovi} 5, Rojevi} 7, Mraki} 3, Ninkovi} 1, Milanovi} 1, Vitas, Kalini} 1, Ristovski 3, Abazovi} 8. SOMBOR: Karavezi}, Nikoli} 1, Penze{ 9, Miri} 8, Besla}, I. Arbutina 1, Urukalo, @ivkovi} 1, M. Arbutina 3, Trbojevi}, Kandi}, Markez 8, Bubalo. Doma}ini su lako do{li do bodova u susretu sa ekipom Sombora. Prvo poluvrme Suboti~ani su dobili sa devet golova razlike, da bi u nastavku poja~ali ritam u ubedqivo trijumfovali. S. St.

Jedinstvo – Gradnulica 28:27 (16:13) BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost, gledalaca 50. Sudije: Bakmaz i Radakovi} (obojica iz Novog Sada). Sedmerci: Jedinstvo 7(5), Gradnulica 7(5), iskqu~ewa: Jedinstvo 10, Gradnulica 6 minuta. JEDINSTVO: Mandi} (11 odbrana, 1 sedmerac), Bakra~ (6 odbrana), Vukmirovi}, Vi{kovi} 3, Stanojev, Felde{i 2, @ivkov-Aksin 9(5), \uri~i} 3, Nikoli} 4, Slavni} 2, Puha~a 5, Jawi}.

GRADNULICA: Le~i} (17 odbrana, 2 sedmerca), Cveki} 3, Do{en 1, Tavri} 5(1), Mijatov, @ivanov 11(4), Ru`i} 1, Matanovi}, Savi} 5, Doko 1, Luka~, [kundri}. Prva pobeda Petrovoselaca u novoj rukometnoj sezoni! Zahvaquju}i mirnijoj igri u samom fini{u, kada su u posledwem minutu postignu pobedonosni pogodak i petnaestak sekundi pre kraja zadr`e loptu, stigli su do prve radosti. Ina~e, bila je to ~udna utakmica u kojoj je doma}in ve} u 20. minutu stekao prednost od ~etiri gola (11:7), a onda se ona istopila u naredna ~etiri minuta. Zrewaninci su u prvih pet minuta nastavka napravili seriju od 5:0 i preokrenuli rezultat od 16:13 na 16:18, ali su zato u posledwih pet minuta, kada je bilo najpotrebnije, bili neefikasni i od gotovog napravili veresiju. Najboqi igra~i utakmice bili su golmani, kod gostiju Le~i}, a kod doma}ih Mandi}. V. Jankov

Radni~ki ([) – Hajduk 27:29 (16:14) [ID: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Kne`i} (Vrbas) i Radovanov (Ba~ka Palanka). Sedmerci: Radni~ki 2 (1), Hajduk 2 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 6, Hajduk 8 minuta. RADNI^KI: Mati}, N. Jovi} 5, Hrubik, Maukovi} 5, Pernar 5, M. Jovi} 1, Grbatini} 2, Ili} 7, Goli}, [alov, Milo{evi} 1, Nakon~i} 1, Arseni}. HAJDUK: Tertei, P. Vujkov, Risti} 7, Vidakovi}, Kara} 3, Bundalo 8, Labus 3, Be~ejac 6, Mili~ev 1, M. Vujkov 1, Obrenovi}. Mladi i talentovani rukometa{i {idskog Radni~kog propustili su priliku da zabele`e prvu pobedu. Za poraz od daleko iskusnijih i fizi~ki ja~ih ^uru`ana sami su krivi, jer su sve do fini{ta utakmice stalno bili u vo|stvu, a onda su napravili nekoliko gre{aka, {to su gosti ve{to iskoristili i odneli bodove. Kod [i|ana istakli su se golmani Arseni} i Mati}, efikasni Ili}, Pernar i Maukovi}, a u ekipi Hajduka golman Tertei, Bundalo i Risti}. Su|ewe za svaku pohvalu. M. ]ur~i}

Proleter Agro`iv – Jabuka 29:29 (14:17) BANATSKO NOVO SELO: Sportska hala, gledalaca 400, sudije: D. Ban~ov (Pan~evo) i D. Ivankov (Star~evo). Sedmerci: Proleter 3 (3), Jabuka 1 (1), iskqu~ewa: Proleter 14, Jabuka 14 minuta. PROLETER AGRO@IV: Kamberovi} (14 odbrana), O. Leki},

KUGLAWE Superliga Srbije (m) Rudar - Beograd „P[„ 1:7 (3.138: 3.423) Crvena zvezda - NIS Petrol 8:0 (3.569: 3.450) Kawi`a - Ni{ Put 1:7 (3.345: 3.357) Partizan - Senta 0:8 (3.406: 3.598) 1. Beograd „P[„ 7, 2. Metalac 7, 3. Ni{ Put 6, 4. Senta 4, 5. C. zvezda 4, 6. E|{eg 4, 7. Kawi`a 2, 8. Rudar 2, 9. Partizan 2, 10. NIS Petrol 1.

Superliga Srbije (`) EDB Beograd - Ada Kompjuters 7:1 (3.193: 2.966) Putar Ni{ - Venus 6:2 (3.076: 3.362) Apatin - Pionir 2:6 (3.210: 3.362) SPC Vojvodina - Kristal 6:2 (3.059: 3.108) Jedinstvo (NB) - Junakovi} 6:2 (3.274: 3.195) 1. Pionir 8, 2. Jedinstvo (NB) 7, 3. SPC Vojvodina 6, 4. Junakovi} 4, 5. EDB Beograd 4, 6. Ada Kompjuters 3, 7. Putar Ni{ 2, 8. Kristal 2, 9. Apatin 2, 10. Venus 2 boda.

Prva liga Srbije, Vojvodina (m) Jedinstvo - Toza Markovi} 5:3 (3.334: 335) Vojvodina (NS) - Banat 1:7 (3.170: 3.314) @elezni~ar (I) - Vihor 5:3 (3.090: 3.053) Kristal - Apatin 6:2 (3.396: 3.252) Hajduk - 13. maj 7:1 (3.070: 2.976) 1. Banat 8, 2. Kristal 7, 3. Hajduk 6, 4. Vojvodina (NS) 6, 5. Jedinstvo 4, 6. Apatin 3, 7. @elezni~ar (I) 2, 8. 13. maj 2, 9. Toza Markovi} 1, 10. Vihor 1 bod.

Prva liga Srbije, Vojvodina (`) Radni~ki (NS) - Srem 4:4 (2.987: 2.986) Vojvodina (BG) - Toza Markovi} 3:5 (2.942: 2.947)

Banat - Spartak (D) 5:3 (2.924: 2.873) Alimenta - Petrovaradin 6:2 (2.942: 2.913) E|{eg - slobodan 1. Toza Markovi} 8, 2. Banat 5, 3. Alimenta 4, 4. E|{eg 4, 5. Radni~ki NS) 3, 6. Petrovaradin 3, 7. Vojvodina (BG) 2, 8. Spartak (D) 2, 9. Srem 1 bod.

Prva vojvo|anska liga (m) Be~ej - Radni~ki (Ki) 6:2 (2.999:2.933) Polet - Spartak (D) 6:2 (3.405: 3.246) Rotografika - TSK 5:3 (3.272: 3.254) Dolina - Ada Kompjuters 7:1 (3.321: 3.034) Slavia - slobodna 1. Be~ej 6, 2. TSK 6, 3. Polet 5, 4. Rotografika 4, 5. Ada Kompjuters 4, 6. Dolina 3, 7. Slavia 2, 8. Spartak (D) 2, 9. Radni~ki (Ki) bez bodova.

Druga vojvo|anska liga, sever Vojvodina (BG) - Vrbas 1:7 (2.900: 3.040) Jadran - Dunav 1:7 (3.080: 3.240) Kordun - Sloboda 7:1 (3.355: 3.183) Junakovi} Prigrevica - slobodna 1. Dunav 8, 2. Kordun 8, 3. Vrbas 6, 4. Sloboda, 5. Vojvodina (BG) 4, 5. Junakovi} Prigrevica 0, 7. Jadran bez bodova.

Druga vojvo|anska liga, jug Radni~ki (NS) - Horoskop (odlo`eno) Sloven - Petrovaradin 2:6 (3.108: 3.121) Srem - Jadran 7:1 (3.230: 2.954) E|{eg - slobodan 1. Petrovaradin 8, 2. Sloven 6, 3. Horoskop 4, 4. Srem 4, 5. Radni~ki (NS) 3, 6. E|{eg 3, 7. Jadran bez bodova.

23

utorak13.oktobar2009.

\uri} 2, Tomi} 2, Veki} 2, Evra}anin, Radosavqevi}, Jovkovi}, Leki} 7, Pavlovi} 3, Joki} 9, Kuburovi} 5, Taraji}, Tanalov 4. JABUKA: Stojkovski (7 odbrana), Kalini} 3, Daki}, Grujevski 6, Pavi} 4, Trajkovi} 9, Kosti} 2, Radeski, Mir~evski 1, V. Groza, Ko~ovi} (4 odbrane), ]osi}, Pe{ko, M. Groza 4. U lokalnom derbiju podmla|eni sastav Karlov~ana pru`io je sna`an otpor iskusnijoj ekipi Jabuke. Gosti su vodili do 46. minuta, da bi doma}i rukometa{i no{eni podr{kom brojne i bu~ne publikom 20 sekundi pre kraja stigli do izjedna~ewa. R. Jovanovi}

1. @elezni~ar 3 2. Cepelin 3 3. M. Sport 3 4. Proleter 3 5. Radni~ki L. 3 6. Nopal 3 7. Metalac G. M. 3 8. Ku~evo 3 9. Pirot 3 10. Spartak 3 11. Napredak 3 12. @upa 3

3 3 3 2 2 1 2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:23 38:30 44:15 21:25 30:33 30:32

0 95:69 0 81:67 0 73:62 1 96:69 1 76:69 2 106:96 1 79:76 2 79:81 2 82:88 3 44:59 3 66:83 3 54:112

6 6 6 4 4 2 2 2 2 0 0 0

@SK – @elezni~ar 34:28 (17:10) @ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 300, sudije: Savi} (Ka}) i Bogdanovi} (Novi Sad). Sedmerci: @SK 3 (3), @elezni~ar 5 (5), iskqu~ewa: @SK 14, a @elezni~ar 4 minuta. @SK: Matijevi}, Z. Kezija 4, Bosni} 1, Nenad 9, Popovi} 10, Milutinovi} 2, B. Markovi}, A. Markovi} 6, Maqkovi}, Lugowa, Mijatovi}, Dobrkovi} 1, G. Kezija 1, Mi}anovi}. @ELEZNI^AR: [qakini}, Jovanov 4, Kova~evi}, Pavlovi} 1, Savi} 5, Tutu{ 2, Pavi} 1, Duki} 4, Plav{i} 3, Kri`anovski, Stanivuk 1, Jankovi} 3, A}imovi} 4, Ikra{. Susret novajlija na drugoliga{kom severu protekao je u apsolutnoj dominaciji rukometa{a iz @abqa. P. Bundalo

RUKOMET Superliga (m) Smederevo - Jugovi} 32:26 PKB - Vojvodina 23:24 Kolubara - Proleter 39:25 Planinka - Priboj 27:26 Metaloplas. - Radni~ki 21:22 Dinamo - Partizan odgo|eno Cr. zvezda - Naisus odgo|eno Crvenka slobodna 1. Kolubara 2. Smederevo 3. PKB 4. Vojvodina 5. Jugovi} 6. C. zvezda 7. Planinka 8. Naisus 9. Radni~ki 10. Priboj 11. Partizan 12. Dinamo 3 14. Proleter 14. Metalop. 15. Crvenka

3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3

3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 3 3 3

101:73 129:116 111:102 108:99 108:100 61:55 113:109 75:76 94:100 97:96 86:81 81:87 95:126 63:74 73:98

6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 2 2 1 0 0

Superliga (`) RTB Bor- Dinamo 17:36 Zaje~ar - ^a~ak 36:23 Jagodina - Medicinar 42:22 Naisa - Kwaz Milo{ 26:24 Cr. zvezda - Kikinda odgo|eno Radni~ki JP - Vr. Bawa odgo|eno 1. Zaje~ar 2. Naisa 3. ^a~ak 4. K. Milo{ 5. V. Bawa 6. Kikinda 7. Jagodina 8. Dinamo 9. Medicinar 10. C. zvezda 11. Radni~ki JP 12. RTB Bor

3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3

3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 1 0 1 2 2 2 1 2 3

99:71 90:65 96:86 76:71 57:55 64:55 97:89 82:89 89:100 55:59 39:47 63:110

6 6 4 4 3 2 2 2 2 1 0 0

Prva liga (m) Leskovac - N. Pazova 25:21 Zaje~ar - Vrbas 26:23 BASK - BSK Heba 34:29 Zlatar - Jagodina 32:36 Po`arevac - Rudar 32:26 Vrawe - Mladost TSK odgo|eno Cr. zvezda - Napredak odgo|eno 1. Zaje~ar 4 2. BASK 3 3. Leskovac 4 4. Vrawe 3 5. Po`arevac 4 6. Vrbas 3 7. Jagodina 4 8. Rudar 4 9. Mladost TSK3 10. N. Pazar 3 11. Zlatar 4 12. C. zvezda 3 13. N. Pazova 4 14. Napredak 1 15. BSK Heba 3

4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0

0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3

130:102 102:75 108:103 88:80 114:104 75:70 116:120 113:111 78:80 88:93 88:93 75:82 92:126 30:33 56:81

8 6 6 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 0 0

Druga liga (m) Hercegovina - Titel YD 22:22 Proleter A. - Jabuka 29:29 Vojput - Sombor 42:31 Radni~ki ([) - Hajduk 27:29 @SK - @elezni~ar 34:28 Radni~ki (NS) - Ruma 34:31 Metalac AV - Apatin 35:27 Jedins. (BPS) - Gradnulica 28:27 Milicionar slobodan 1. Radni~ki (NS)5 2. Vojput 5 3. @SK 5 4. Milicionar 4 5. Gradnulica 5 6. Ruma 5 7. @elezni~ar 5 8. Jabuka 4 9. Hajduk 5 10. Titel YD 3 11. Metalac AV 4 12. Hercegovina 5 13. Proleter A. 5 14. Jedins. (BPS) 4 15. Apatin 5 16. Sombor 4 17. Radni~ki ([) 5

5 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

0 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 3 3 2 4 3 5

167:141 10 170:132 8 164:145 8 120:96 6 165:142 6 182:165 6 146:134 6 118:114 5 133:149 4 67:66 3 116:124 3 132:144 3 145:158 3 105:121 3 146:165 2 123:149 2 144:192 0

Druga liga (`) Mladost (SC) - Apatin Jedinstvo - H. Jo`ef Vrbas - Radni~ki Spartak - Srem Jabuka 95 - Temerin Pan~evo - Vojvodina Lehel - Ravangrad 1. H. Jo`ef 4 2. Temerin 4 3. Vojvodina 4 4. Lehel 4 5. Spartak 4 6. Vrbas 4 7. Pan~evo 4 8. Mladost (SC) 4 9. Srem 4 10. Radni~ki 4 11. Apatin 4 12. Jabula 95 3 13. Jedinstvo 4 14. Jedinstvo (K) 3

4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 3

27:21 24:29 31:28 36:24 23:25 20:29 26:16 123:78 111:97 116:99 110:94 120:99 118:114 104:92 91:91 116:121 110:120 88:113 63:86 102:125 52:85

8 7 6 6 6 5 4 4 4 2 2 0 0 0

Prva vojvo|anska liga (m) Potisje P. - Kikinda Jedins. (K) - Dalmatinac Kqaji}evo - Mladost TSK Radni~ki - Jedins. (NB) Obili} - Slavija Dolovo - Sivac 69 Grafi~ar - Mladost(O) Tarket J. - Putinci 1. Jedins. (K) 2. Potisje P. 3. Grafi~ar 4. Radni~ki (JT) 5. Tarket J. 6. Putinci 7. Dalmatinac 8. Sivac 69 9. Obili} 10. Kqaji}evo 11. Jedins. (NB) 12. Dolovo 13. Kikinda 14. Slavija 15. Mladost (O) 16. Mladost TSK

8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 8

8 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 1 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0

0 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 7 8

28:17 42:23 34:23 24:21 26:18 33:36 28:25 33:36

260:202 16 245:185 12 194:183 11 207:213 11 270:235 10 246:217 10 206:205 10 255:225 8 208:229 8 231:233 7 219:226 7 238:263 7 149:189 4 175:191 3 180:208 0 199:278 0

Prva vojvo|anska liga (`) Kikinda 2 - Radni~ki Crvenka - Dolovo Naftagas - Obili} Jedinstvo (M) - Mileti} Jedinstvo (E) - Jadran L. Topola - Rusin 1. Jedinstvo(M)5 2. Jedinstvo(E) 5 3. Kikinda 2 5 4. Dolovo 5 5. Crvenka 5 6. Naftagas 5 7. Obili} 5 8. Lider 5 9. Rusin 5 10. Mileti} 5 11. Topola 5 12. Radni~ki 5

4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5

32:13 33:21 22:19 36:24 19:12 27:28

164:117 131:101 122:92 109:103 131:106 131:119 105:105 97:107 118:154 115:147 126:158 108:148

8 8 8 8 6 6 4 4 4 2 2 0


24

SVET

utorak13.oktobar2009.

NA LOKALNIM IZBORIMA U RUSIJI

UKRATKO U bomba{kom napadu 41 `rtva PAKISTAN: U bomba{kom napadu kod doline Svat na severozapadu Pakistana, za koji se pretpostavqa da je delo bomba{a-samoubice, 41 osoba je poginula, a 45 je povre|eno. Pakistanska vojska je u junu ove godine pokrenula ofanzivu protiv talibana u toj oblasti, ali izolovani incidenti predstavqaju u~estalu pojavu i ovo je samo posledwi u nizu napada koje oni vr{e u toj zemqi. Napad je izvr{en na kontrolni punkt na prepunoj pijaci u mestu Alpuri u oblasti [angla. [angla se nalazi isto~no od doline Svat gde pakistanska vojska od prole}a vodi ofanzivu protiv talibana vezanih za Al Kaidu. Prema navodima portparola vojske majora Mustafe Kana u napadu je povre|eno 45 qudi, ukqu~uju}i {est vojnika od kojih je pet u te{kom stawu. (Tanjug)

Bomba na kasarnu MILANO: Dve osobe, napada~ i jedan italijanski vojnik, rawene su ju~e u napadu bombom na kasarnu u Milanu, saop{tila je policija, a prenose svetske agencije. Napadnuta je kasarna „Santa Barbara“ u Milanu, koja se nalazi nedaleko od fudbalskog stadiona San Siro. Materijalne {tete su neznatne. Napada~u, libijske nacionalnosti koji ima 35 godina, otkinuta je jedna ruka u eksploziji naprave doma}e proizvodwe. Jo{ se ne zna koji bi mogli biti wegovi motivi, navodi Rojters. Drugi raweni je italijanski gardista.

Kazne ve{awem KARTUM: Sudanski sud je potvrdio smrtnu kaznu ve{awem, na koju su u junu osu|ena ~etvorica Sudanaca zbog ubistva ameri~kog diplomate i wegovog voza~a. ^etvorica optu`enih, koje su tu`ioci i svedoci opisali kao „verske ekstremiste“, osu|eni su na smrt ve{awem zbog toga {to su ubili Xona Grenvila (33), koji je radio za USAID (Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj), i wegovog voza~a Abdelrahmana Abasa Rahama (39). Peti optu`eni, koji je priznao da je pomogao po~iniocima da kupe oru`je, osu|en je na dve godine zatvora, javio je Rojters.

Jedinstvena Rusija potvrdila snagu MOSKVA: Vladaju}a Jedinstvena Rusija ubedqivo je pobedila na nedeqnim lokalnim i regionalnim izborima odr`anim u 75 ruskih federalnih jedinica, saop{tila je ju~e Centralna izborna komisija (CIK). Liberalne partije „Jabloko“ i „Pravo delo“ nisu u{le u organe vlasti. Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je ubedqiva pobeda JR potvrdila autotitet partije i weno pravo na formirawe organa izvr{ne vlasti u regionima.

Ujediwena Rusija je osvojila ve}inu mesta u tri regionalna parlamenta-u Moskvi, Marij Elu i Tuli. Komunisti su se pokazali kao druga najja~a stranka u ta tri parlamenta. Liberalnodemokratska partija je pre{la cenzus od 7 odsto u Marij Elu i Moskvi i o~ekuje se da }e u}i i u regionalni parlament Tule. Opozicija tvrdi da je na izborima bilo brojnih neregularnosti, naro~ito slu~ajeva da jedan glasa~ ubacuje vi{e listi}a i navodi da je pokretu Solidarnost nepravedno oduzeto pravo

da se kandiduje pod izgovorom da je me|u prikupqenim potpisima za registraciju bilo falsifikovanih. Bira~ka mesta bila su otvorena za oko 30 miliona glasa~a u 76 ruskih regiona, me|u kojima u Moskvi, severnokavkaskim republikama ^e~eniji i Ingu{etiji, u kojima su odr`ani prvi op{tinski izbori. Na izborima je registrovano 90.000 kandidata, a Centralna izborna komisija saop{tila je da je predizborna kampawa pro{la mirno, bez gotovo ijedne prijavqene ozbiqnije nepravilnosti.

VA[INGTON I BRISEL PONOVO USAGLA[AVAJU STAVOVE

Na svoju ruku dopunila plan za BiH SARAJEVO: Usagla{eni predlog Evropske unije i Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, koji je trebalo da bude predstavqen politi~kim liderima u BiH, na svoju ruku dopunila je biv{i ameri~ki dr`avni sekretar Medlin Olbrajt, zbog ~ega je do{lo do `estokog sukoba Amerikanaca i Evropqana, prenose mediji. Pozivaju}i se na evropske diplomatske izvore, nema~ko izdawe lista „Vesti“ navodi da je uo~i sastanka izbila `estoka sva|a izme|u Amerikanaca i Evropqana zbog toga {to su Amerikanci dopunili predlog na svoju ruku. Zbog toga je 10 dana, koji su dati doma}im liderima da, uz asistenciju ameri~kog i evropskog tima koji su ostali u BiH, postignu dogovor, u stvari vreme za koje }e Va{ington i Brisel ponovo poku{ati da usaglase svoje stavove, prenosi Srna. Izvor lista tvrdi da je, prema prvobitnom dogovoru Brisela i Va{ingtona, predvi|eno ujediwewe Sarajeva sa Is-

Medlin Olbrajt

to~nim Sarajevom, da bi celim gradom u po~etku upravqala neka vrsta „lake“ administracije, sa tendencijom ja~e integracije grada, a da bi Mostar bio glavni grad Federacije BiH.

Prema tom dogovoru, predlog za reformu Ustava trebalo da bude ne{to redukovani „aprilski paket“, koji je predvi|ao uvo|ewe institucije predsednika BiH, dvostruko ve}i broj poslanika i delegata u parlamentu BiH, dva nova ministarstva u Savetu ministara i wegovu transformaciju u Vladu. U~esnici sastanka potvrdili su listu da je zamenik ameri~kog dr`avnog sekretara Xejms Stajnberg na ve~eri uo~i sastanka otvorio pri~u o entitetskom glasawu. List saznaje da je {vedski {ef diplomatije Karl Bilt, dan pred sastanak u Butmiru, bio na telefonskoj liniji sa Briselom, tra`e}i izlaz iz situacije koju su zakomplikovali Amerikanci svojim novim predlogom.

Papandreuove poruke ohrabrewa susedima ATINA: Jorgos Papandreu, koji je posle nedavne pobede PASOK-a, postao premijer i {ef diplomatije Gr~ke, na obe funkcije je u posao krenuo vrlo odlu~no, obe}avaju}i sunarodnicima „boqe dane“, a susedima spremnost da odlu~no radi na re{avawu bilateralnih problema. Ovo drugo se, prvenstveno, ti~e odnosa sa Makedonijom, (spor oko imena) i Turskom (teritorijalna razgrani~ewa u Egeju, povrede

vazdu{nog prostora, problem Kipra) za koje je Papandreu rekao da `eli da budu oslobo|eni starih problema. Minulog vikenda, tokom sastanka Procesa saradwe u jugoisti~noj Evropi (SEECP), odr`anog u Istanbulu, Papandreu je u razgovorima sa turskim premijerom Tajipom Erdoganom i {efom duiplomatije Ahmetom Davutogluom, preneo svojim sagovornicima da }e wegova vlada slediti stav o po-

dr{ci Atine pribli`avawu Turske Evropskoj uniji. Tom prilikom je ukidawe dugotrajne podele Kipra nazvao „urgentnim zadatkom“, jer je neophodno da se to ostrvo „oslobodi zidova kojih nema nigde u Evropi“. Boravak u Istanbulu, Papandreu je iskoristio i da poru~i vlastima u Skopqu da je jedan od primarnih spoqnopoliti~kih ciqeva wegovog kabineta prevazi-

la`ewe dugotrajnog spora oko imena nekad najju`nije republike biv{e SFRJ. Atina ne prihvata da wen sused uzme ime Makedonija, jer je to drevni naziv severene gr~ke pokrajine. Insistiraju}i na tome, Gr~ka je vetom spre~ila ulazak Makedonije u NATO, najavquju}i da }e tako postupiti i kad je re~ o `eqi kom{ija da u|u u EU, ako u me|uvremenu ne bude na|eno obostrano prihvatqiva solucija.

DNEVNIK

EKS-JU

Poginuo planinar, povre|en ambasador KOLA[IN: Crnogorski planinar Andrej Tomovi} je poginuo, a ambasador Poqske u Crnoj Gori Jaroslav Lindenberg i jo{ jedna osoba su povre|eni tokom planinarewa ka vrhu Ostrvica kod Kola{ina, kada je u wih udario grom. Ambasador Poqske nalazi se van `ivotne opasnosti, saop{teno je iz Klini~kog centra Crne Gore. „Ambasador je zadobio te{ke telesne povrede - otvoreni prelom leve podlaktice i

otvoreni prelom leve petne kosti. Ima i opekotine po grudnom ko{u i stomaku. Opekotina je nastala od udara groma, posle kojeg je ambasador pao niz liticu, kada je zadobio prelome“, rekao je lekar Veli{a Aligrudi} podgori~kim „Vijestima“. Nesre}a se dogodila u nedequ oko 13 sati. Tomovi} i dvoje povre|enih bili su u grupi od 11 planinara koja je poku{ala da se popne na vrh Ostrvica, na oko 2.000 metara visine.

Izru~ewe kriminalaca po sporazumu ZAGREB: Hrvatski ministar pravde Ivan [imonovi} ka`e da se utvr|uje da li postoji politi~ka voqa za zakqu~ewe dvostranih sporazuma o izru~ewu u dr`avama regiona. „Op{ta je ocena da su sve dr`ave regiona spremne da zakqu~e takve ugovore i to za dela organizovanog kriminala i korupcije, jer je borba pro-

tiv organizovanog kriminala zajedni~ki prioritet“, rekao je [imonovi} i naveo da jo{ nije predvi|eno da ti ugovori obuhvataju i ostala krivi~na dela. Zbog pregovora s Evropskom unijom, bi}e promewen i Ustav u onom delu koji dozvoqava izru~ewe gra|ana ~lanicama EU, najavio je [imonovi} za „Ve~erwi list“.

EK o korupciji u Hrvatskoj ZAGREB: Neke istrage o korupciji na visokom nivou su ote`ane zbog politi~kog uticaja, isti~e se u izve{taju Evropske komisije o napretku Hrvatske. Hrvatski mediji prenose da }e taj izve{taj biti objavqen 14. oktobra. U delu o sudstvu se isti~e da je Hrvatska bila aktivna u procesuirawu ratnih zlo~ina, ali i daqe ostaje problem neka`wivosti, pogotovo u slu~ajevima u kojima su osumwi~eni po~inioci Hrvati, a `rtve Srbi. „Jutarwi list“

isti~e da je ovogodi{wi izve{taj najboqi do sada, ali dodaje da nedovoqna borba protiv korupcije ostaje dovoqan razlog da uspori napredak u pregovorima. Bilo je ograni~enih istraga o korupciji na visokom nivou ~ije je procesuirawe ote`ano politi~kim uticajem, isti~e se u izve{taju i dodaje da i daqe nedostaje kulture politi~ke odgovornosti za slu~ajeve koje otkrije Ured za borbu protiv korupcija i organizovanog kriminala.

Amerikancima Nobel i za ekonomiju STOKHOLM: Ameri~ki ekonomisti Elinor Ostrom i Oliver Vilijamson su ovogodi{wi dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za svoj rad na podru~ju ekonomskog upravqawa.U saop{tewu komiteta za dodelu Nobelovih nagrada Kraqevske {vedske akademije nauka navodi se da je nagrada od deset miliona {vedskih kruna (1,4 miliona dolara) dodeqena Ostromovoj zato {to je pokazala kako se zajedni~kom imovinom mo`e upravqati putem udru`ivawa korisnika, dok je Vilijamson nagra|en za teoriju razre{ewa korporativnih konflikata. „Tokom posledwe tri decenije su ovi po~etni doprinosi unapredili istra`ivawa na poqu ekonomskog upravqawa, pa su ona dospela sa margina u prvi plan nau~ne pa`we“, saop{tio je Nobelov komitet. Nagrada za ekonomiju, pod zvani~nim nazivom „Nagrada Sveriges Riksbanke za ekonomsku nauku u se}awe na Alfreda Nobela“, uspostavqena je 1968. godine i nije deo prvobitne grupe nagrada navedene u testamentu tog industrijalca i pronalaza~a dinamita iz 1895. godine.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI HOSNI MUBARAK Egipatski predsednik Hosni Mubarak po~eo je ju~e {estodnevnu turneju tokom koje }e posetiti Ma|arsku, Sloveniju, Hrvatsku i Italiju, saop{teno je u Kairu. Mubarak, koji }e najpre boraviti u Ma|arskoj, razgovara}e na turneji sa {efovima dr`ava i vlada ~etiri zemqe o situaciji na Balkanu i na Bliskom istoku.

MAHMUD AHMADINEYAD Iranski predsednik Mahmud Ahmadinexad ka`e da su pregovori o iranskom nuklearnom programu u @enevi bili „pozitivni“ i da ne}e biti problema za wihov nastavak.Upitan o izjavama ameri~ke dr`avne sekretarke Hilari Klinton da me|unarodna zajednica ne}e beskona~no ~ekati da Iran ispuni svoje obaveze, on je odgovorio da „ne smatra da }e na predstoje}im pregovorima biti problema“.

FLORENS ARTMAN Biv{a predstavnica za {tampu glavne tu`iteqke Tribunala Karle del Ponte, Florens Artman ne treba da plati kaznu dok Apelaciono ve}e ne donese odluku o `albi.U svojoj kwizi „Mir i kazna“ obelodanila dve poverqive odluke suda u procesu protiv Slobodana Milo{evi}a, osudilo ju je na globu od 7.000 evra nalo`ilo joj da kaznu plati u dve jednake rate, od kojih prvu do 14. oktobra.

„Grinpis” na krovu britanskog parlamenta LONDON: Policija je uhapsila 20 demonstranata koji su se u nedequ, na poziv organizacije za za{titu `ivotne sredine „Grinpis“, popeli na krov zgrade britanskog parlamenta, zahtevaju}i promene politike u oblasti klimatskih promena. Britanskim poslanicima ju~e je prvi radni dan posle letwe pauze. Policija je saop{tila da su demonstranti uhap{eni zbog naru{avawa bezbednosti Parlamenta. „Grinpis“ je saop{tio da je 55 wegovih aktivista u~estvovalo u protestima i da je na krovu ostalo jo{ oko 20 demonstranta, preneo je Rojters. Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo: „Promenite politiku - spasite klimu“. „Grinpis“ je objavio da preostali aktivisti nameravaju da ostanu

na krovu sve dok poslanici ne do|u na posao. „Budu}i da je do kqu~nog samita o klimi u Kopenhagenu - koji, kako stvari sada stoje, ima velike {anse da propadne - ostalo jo{ samo 60 dana - Velika Britanija treba da poka`e da stvarno ho}e da taj proces uspe“, poru~io je „Grinpis“ u saop{tewu. „Nama su potrebni politi~ari koji razmi{qaju o slede}oj generaciji, a ne samo o narednim izborima“, dodaje se u saop{tewu koje je objavila britanska agencija. Ujediwene nacije u decembru u Kopenhagenu organizuju samit predstavnika 190 vlada, na kome bi trebalo da bude dovr{en sporazum o spre~avawu klimatskih promena, koji 2012. godine treba da zameni Protokol iz Kjotoa.


DNEVNIK

OGLASI

utorak13.oktobar2009.

25


26

utorak13.oktobar2009.

OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragoj snaji

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je umro na{ mu`, otac, deda

Milanu Reqi}u Du{anki Kuqi}

Mihajlo Ken|el 1926 - 2009.

od devera Save Kuqi}a sa porodicom.

Sahrana je na Kameni~kom grobqu, u sredu, 14. oktobra 2009. godine, u 15 sati.

Osta}e u ve~nom se}awu Slu`be u kojoj je ostavio deo svog `ivota. Aktivni i penzionisani slu`benici Policijske Uprave Novi Sad.

O`alo{}ena porodica. 86381

86371

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga mama

Posledwi pozdrav dragoj snaji

Zlata Nikoli} Du{anki Kuqi}

Sahrana je danas, 13. 10. 2009. godine, u 15 ~asova, na Gorwem grobqu u Futogu.

od devera Bo`e Kuqi}a. O`alo{}ene porodice: Nikoli} i Erdeqan.

Leli od biv{e u~enice Kinka Aranke iz biv{e prodavnice „Kudeqe�. Puno Vam hvala za sve.

86380

86382

Posledwi pozdrav dragoj baki

5662-P

Posledwi pozdrav dragoj poslovo|i

Posledwi tetki

Du{anki Kuqi} Neka te an|eli ~uvaju.

pozdrav

voqenoj

Du{anki Kuqi}

86360

Posledwi pozdrav

Radmili Krsti} od Du{ana Simi}a sa porodicom.

Tvoj unuk Stevo sa mamom.

od: sestri}a Jove Beli}a sa sinom Branislavom i snajom Qiqom.

86383

86379

86369

Posledwi pozdrav

^ASOVI matematike i fizike za sve uzraste. Profesorica. Telefon 021/530-088. 85005

IZDAJEM troiposoban stan na Bistrici - naseqe Savina kod crkve 250E mese~no. Telefon: 064/83-72-144 i 023/732-123. 86220 IZDAJEM novu poluname{tenu garsowsru - Suboti~ki Bulevar, mogu}nost iznajmqivawe i gara`e u istoj zgradi. Telefon 064/476-43-25. 86190

PRODAJEM ku}e u Ka}u, Sun~ani breg, novoizgra|ene, ukwi`ene. Cena povoqna. Telefon 063/543-263. 85628

MA[INSKO ODGU[EWE i snimawe kanalizacionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge. Garancija. Non-stop. Telefon 6393-737, 064/160-47-25. 85861 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 85757 KADE, plastificirawe o{te}enih, nema~kim materijalom, glazura, visoki sjaj, krpqewe probu{enih, za{tita fugni. Ra~un + garancija. Telefoni: 639-6645, 420-183, 063/821-98-56. 85168 PE]KAR - kaqeve pe}i zidam, pretresam stare, ~istim i ru{im. Telefoni: 021/714-577, 062/606-782. 86195

VIAGRA original, 50mg-100mg, cialis 20mg, garancija, uputstvo, dostava - Novi Sad i okolina non - stop. Telefon: 064/3280738. 85856

PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 85644

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 76. godini preminula na{a draga i voqena

Du{anka Kuqi} Sahrana miloj i dragoj nam pokojnici je u Novom Sadu, na Gradskom grobqu, u sredu, 14. 10. 2009. godine, u 14.45 ~asova. O`alo{}eni: suprug Zdravko, sin Mile, snaja Svetlana i unuka Duwa.

Radmili Krsti} od Miodraga Pa{i}a.

86377

Posledwi pozdrav dragoj snaji

NUDIM ugaq najpovoqnie cene, kostolac, komad i kocka 3.800 sa prevozom, dunavac za centralno grejawe, kalori~ne pe}i 4.100. din. Telefoni: 064138-77-58, 021-6-416-020. 061/6049-721. 85720 NUDIM ogrevno drvo bukovina 3500 iscepano i izrezano, u cepanicama 3300 sa prevozom. Telefoni: 064-138-77-36, 0628999-321, 061-19-60-888, 061/6049721. 85721 ^ISTIM podrume tavane odnosim {ut i kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete itd. Telefon 063/8485-495, 6618646, 6614-274. 85775

86370

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Nikola Vidovi}

Du{anki Kuqi}

1918 - 2009.

od: devera Ne|e i jetrve Smiqe Kuqi} sa porodicom.

Sahrana je obavqena 12. 10. 2009. godine, na Dowem grobqu u Sremskim Karlovcima. Porodica.

86378

86312


^ITUQE

DNEVNIK

utorak13.oktobar2009.

27

Na{oj voqenoj i miloj baki, mami i ta{ti

Milici D. Vojvodi}

Zlatko Be{li} Zlaja

ro|. Todorovi} u Svilajncu 14. 12. 1919. god. preminuloj 10. 10. 2009. god. Ispra}aj je u krugu porodice u sredu, 14. 10. 2009. godine, u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: k}erka Smiqka, unuci Ivan - Vawa i Milo{, zet Ilija, porodice Vojvodi}, Proti}, Todorovi} i Jankovi}.

Zlatko Be{li} Zlaja

Dragi na{ Zlajo, zajedno smo radili, zajedno smo slavili, zajedno smo se {alili. Zajedno }e za tobom tugovati i spomiwati tvoje ime kolege i prijateqi iz kancelarije 46: Rajko, Dule, Veqa, Aca i Borko.

Zaposleni u Pokrajinskom Sekretarijatu za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo.

2676-P1

2676-P

86348

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo sve prijateqe i poznanike da je na{a

Sa nevericom i dubokim bolom u srcu opra{tamo se od dragog kolege i prijateqa.

Posledwi pozdrav sestri i tetki

dragoj

Posledwi pozdrav

Dragi na{

dr Fedora Bikar 1931 - 2009. istori~ar i muzejski savetnik u penziji, preminula 9. oktobra 2009. Komemoracija je 13. oktobra 2009. u 10 ~asova, u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35. Ispra}aj za kremaciju je u 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Kolektiv Muzeja Vojvodine.

Nedeqko Babi} Mladenu Gakovi}u

Mla|i

Olgi Gluvakov

sa tugom se opra{tamo od tebe.

od Micinih kolega sa posla, Nabavka i Magacin.

Porodica Jovanovski.

Dragan i Divna Petrovi}, Sini{a i Dragana Popov.

Supruga Marija, }erka Olgica, zet Dragan, unuke Nata{a i Tamara.

86354

86355

86351

86352

dragoj

Posledwi pozdrav dobroj, plemenitoj i po{tovanoj

5663-P

Posledwi pozdrav

Posledwi strini

pozdrav

Posledwi pozdrav prijatequ i kom{iji

dragom

Dr Mom~ilo Milovana Bo{kovi} nau~ni savetnik 1925 -2009. Posledwi pozdrav na{em prijatequ, kolegi i dugogodi{wem ~lanu kolektiva. Komemorativni skup je 15. 10. 2009. godine, sa po~etkom u 12 ~asova, u sali P1 Poqoprivrednog fakulteta. Departman za fitomedicinu i za{titu `ivotne sredine Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Radmili Krsti} Petri Andreju od osobqa restorana „Bermet”.

Radmili Krsti}

Olgi Gluvakov

od Jelke i Save.

2677-P 86310

86368

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Radmili Krsti} od osobqa restorana „ Rouge”.

Posledwi pozdrav

Radmili Krsti} od osobqa cafe-cluba„Giardino”.

Radmili Krsti}

od Buwe sa porodicom.

od Smiqane i Uro{a sa porodicom.

86358

86322

Duboki bol u srcima na{im, ostavio si svojim preranim odlaskom, neizrecivu tugu i {upqinu u srcima ispuni}emo se}awima na trenutke provedene sa tobom, dragi na{

S tugom se opra{tamo od na{eg dugogodi{weg radnika i penzionera

Andrej

od osobqa cafe-a „Baby Blue“.

Porodica Petri. 86366

86365

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

86309

86367

Sa bolom u srcima obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je 10. 10. 2009. godine preminuo na{ voqeni unuk, sin, brat, dever i stric

Posledwi pozdrav

Mladena Gakovi}a

Radmili Krsti} od osobqa restorana „ Plava Frajla”.

Radmili Krsti} od osobqa restorana „Pomodoro Rosso”.

Radmili Krsti}

JKP „Vodovod i kanalizacija” Novi Sad.

Petri Andrej Sahrana je u sredu, 14. 10. 2009. godine, na Gradskom grobqu, u 15.30 ~asova.

od porodice Mitrovi}: Vladimira, Tatjane, Luke i Lare.

Uvek }e{ `iveti u srcima tvojih najmilijih. 5661-P

86364

86363

86361

86308


28

^ITUQE

utorak13.oktobar2009.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Posledwi pozdrav dragom bratu, ujki i prijatequ

Ivan [muk

Mladenu Gakovi}u

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom suprugu i ~iki

Na{oj dragoj kumi

Radmili Krsti}

Nikoli Po{ti}u

ro|. Vulovi}

1958 - 2009. Sahrana je u sredu, 14. 10. 2009. godine, u 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Dragi brate, oti{ao si prerano, u mom srcu osta}e{ jo{ dugo, dugo.

O`alo{}ena porodica.

Tvoja sestra Qiqa i porodica Georgijevi}.

86284

86334

Posledwi pozdrav dragom bratu, ujki i prijatequ

Mladenu Gakovi}u Brate moj, neka te an|eli ~uvaju. Ve~na ti slava.

Posledwi pozdrav dragom dedi

Mladenu Gakovi}u Dragi deda, ko }e mene sada ~uvati.

od supruge Qube i po}erke Sawe. Sahrana je danas, 13. 10. 2009. godine, u 17 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Weni kumovi: Bojana i Ahmet.

86328

86269

Posledwi pozdrav brati}u i bratu

dragom

Nikoli Po{ti}u 1958 - 2009.

Tvoja sestra Milica sa porodicom.

Tvoja unuka Milana.

od: tetke Marije i bra}e Borislava i \urka.

86337

86338

86332

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni otac

Hvala za veliko i iskreno prijateqstvo.

Posledwi pozdrav dragom bratu

na{em

Posledwi pozdrav jedinom bratu, zetu, ujki i prijatequ

Mladenu Gakovi}u 1953 - 2009. Jedini moj brat, nisam znala da }e{ nas tako brzo ostaviti, ali je bolest bila ja~a od na{e qubavi koju smo ti svakodnevno pru`ali i brinuli o tebi. Ali znaj dobro, da }e{ ve~no `iveti u na{im srcima. Neka te an|eli ~uvaju.

Posledwi mami,

pozdrav

Sr|inoj

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Olgici Gluvakov

tetka Radmili od: Vlade, Radeta, Ace i Branka.

Koleginice i kolege iz Centra za fizi~ko vaspitawe studenata.

86293

86333

Posledwi pozdrav na{oj dragoj priji

Posledwi pozdrav na{oj dragoj strini i baki

Sestra Mira Ajdukovi}, zet Marko, sestri~ina Sne`a, tvoja prija Kova.

86346

Posledwi pozdrav dragom ujki

Mladen Gakovi} preminuo 11. 10. 2009. godine. Sahrana je danas, 13. 10. 2009. godine, u 14.30 ~asova, na grobqu u Bege~u. O`alo{}eni: majka Jawa, supruga Jovanka, }erke Biqana i Brana, zet Milovan i unuka Milana.

Nikoli Po{ti}u

Radmili Krsti}

1958 - 2009.

Olgici Gluvakov Iskreno sau~estvujemo u bolu porodice.

od: bra}e Stanka i Mirka, sestara Qubice, Milke i Milice sa porodicama.

Porodica Ali{i}.

86335

86291

86311

Posledwi pozdrav na{oj dragoj snaji

Dragoj tetka Olgici, posledwi pozdrav.

Radmili Krsti}

Olgica Gluvakov

Slavko sa porodicom.

86331

Posledwi pozdrav dragoj priji

Posledwi pozdrav dragoj mami, nani i ta{ti

Posledwi pozdrav jedincu bratu

na{em

Mladenu Gakovi}u Bol i tuga za tobom nikad ne}e prestati, a qubav prema tebi je ve~na.

Olgici Veli~kov

Porodica Sekuli}: Milana, Nenad i Isidora.

Olgici Veli~kov

86342

Posledwi pozdrav na{oj dragoj nani od Branke i Miodraga Milo{evi}a.

od: Jelene, Nikole, Sowe i Sa{e Milo{evi}.

86373

86372

Na{

Boro Pekez

Mladenu Gakovi}u ro|. 1953.

Jedini na{ brate, te{ko se pomiriti sa istinom da su sestre izgubile svoga jedinca brata, bolest je bila ja~a. Ali je ja~a qubav, qubav izme|u sestre i brata, pa te zato jedini na{ nikada ne}emo zaboraviti i pre`aliti. Znaj dobro, uvek }emo nas tri biti bri`ne za tvoju decu, jer ti si uvek bio takav za nas. U te{kom bolu si dolazio da obi|e{ svoju sestru. Neka ti je ve~na slava. An|eli, ~uvajte nam na{eg jedinca.

86344

Mina Vu~urevi} sa porodicom.

86287

86315

Posledwi pozdrav Mirinom bratu

Posledwi pozdrav dragoj tetka

Radmili Krsti}

Hvala ti za svaki trenutak koji si nam dala. Ve~no }emo te ~uvati u srcima.

1938 - 2009. prerano nas je napustio 12. 10. 2009. godine nakon duge i te{ke bolesti. Wegov plemeniti i vedri lik osta}e zauvek sa nama. Ispra}aj je danas, 13. 10. 2009. godine, u 16 ~asova, sa Pravoslavnog grobqa u Temerinu. O`alo{}eni: sinovi Zoran i Goran, k}i Gordana sa porodicama.

Porodica Bokan.

Mladenu Gakovi}u Tvoje sestre: Milica Santra~, Mira Ajdukovi} i Qiqa Georgijevi}.

86340

Tvoji: unuci Elena i Aleksa, snaja Sabina i sin Mla|an.

86286

S qubavqu i tugom ~uvamo te od zaborava.

Olgici

Kom{ije Mihi}i: Mira, Mla|o, Nikola i Slobodanka.

od: Lele, Mawe i Ostoje.

86343

86347


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom ocu, tastu, dedi i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom suprugu, ocu, tastu i dedi

Posledwi pozdrav dragom zetu

na{em

utorak13.oktobar2009.

Posledwi pozdrav dobroj, plemenitoj i po{tovanoj

29

Na{ dragi suprug, otac i deda

\or|e A~anski Simi Simi

preminuo je 10. oktobra 2009. godine u 88. godini. Sahrana je u sredu, 14. oktobra, u 12 ~asova, na grobqu Le{}e u Beogradu. Po~etak opela je u 11.30 ~asova.

Simi Todorovi}u

od: }erke Du{anke, zeta Miodraga i unuka Dalibora, Tawe i prije Verice.

od: supruge Milice, }erke Zorice, zeta Zorana i unuka Milice i Qiqane.

od Drage Gaji}a sa porodicom.

86314

86317

86318

Radmili Krsti}

O`alo{}eni: supruga Miroslava, sin \ena, }erka Milena, snaja Vera, zet Vlada i unuk Milo{. 86341

Posledwe tu`no zbogom svojoj voqenoj majci, baki i svekrvi

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav kumi

od Smiqane i Uro{a sa porodicom.

Najtu`niji pozdrav svojoj supruzi sa kojom je 63 godine gazio trnovite i cvetne staze ovozemaqskog `ivota

86322

Posledwi pozdrav na{oj baki

Radmili Krsti}

od ro|enog brata Du{ana sa familijom.

od porodice Stani}.

86307

Posledwi pozdrav

Olgici

Simi

Posledwi pozdrav priji

Uvek si bila sa nama i uz nas. Do~ekivala nas i sa blagoslovom ispra}ala. Oti{la si majko u nezaborav.

od porodica: Ratkov, Markovi} i \ur|evi}.

86313

Du{anki Radanovi}

@ale te tvoji: sin Rajko, snaja Ranka, unuk Vladimir i unuka Jelena.

86300

Posledwi pozdrav

Du{anki Radanovi} ro|. 1926. iz ^uruga Sahrana je danas, 13. 10. 2009. godine, u 14 ~asova, iz kapele u ^urugu. Zauvek o`alo{}en wen suprug Vlade sa familijom.

86298

86297

Sa puno tuge i qubavi opra{tamo se od na{e bake

Posledwi pozdrav Dajaninom ocu

Olgi

Mnogo te volimo.

Du{anke Radmili Krsti}

Radmili Krsti}

baka Olgici Tvoji: Filip, Bora i Jelena.

Porodica @dero.

Prijateqi Petrovi}i.

od Mi}e.

86323

86294

86302

Posledwi pozdrav voqenoj sestri, zaovi i tetki

S tugom se opra{tamo od na{e voqene

Vole te i `ale: unuk Vladimir sa Ivanom i unuka Jelena sa Panosom. 86306

86283

Du{anke Radanovi}

ro|. 1938. godine

Tu`an }e, majko, biti svaki na{ dolazak ku}i u kojoj nas ne}e{ do~ekati.

Mile Kolakovi} Bucko

O`alo{}eni: }erke Cicka i Beba, unuci Filip, Bora i Jelena, zetovi Ivan i Miroslav. 86304

Posledwi pozdrav najboqoj mami

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{e majke i nane

Radmile Krsti}

Olgi

1940 - 2009. Bila si mi sve. Sin Sr|an, snaja Sta{a i unu~i}i.

86276

86295

Olga Gluvakov Sahrana je u sredu, 14. 10. 2009. godine, u 16.15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

86282

86299

13. 10. 1999 - 13. 10. 2009.

1940 - 2009. Slobodanka, Qiqana i Milan Vulovi}.

od I 1 razreda i razrednog stare{ine Gimnazije „Laza Kosti}�.

Sa velikom tugom rastajemo se od na{e drage majke, bake i ta{te

Radmile Krsti}

Sahrana je danas, 13. 10. 2009. godine, u 15.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Zlatku Be{li}u

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka, baka i ta{ta

Radmili Krsti} od: brata Rajka, Klare, Gordane, Sini{e i Neboj{e Vulovi}.

Hvala ti bako za bezbri`no detiwstvo i tvoju qubav koju smo ose}ali ma gde da smo bili.

Tvoja Beba. 86305

@ale te tvoji: }erka Milka, zet Nikolaj, unuka Lara i unuk David.

SE]AWE

Uvek je prisutan u na{im srcima. ]erka Zora sa porodicom.

86301

86221

Na{oj dragoj i dobroj majci posledwe zbogom i hvala za sve {to je za svoju decu u~inila. Odmori se majko.

Danas se navr{ava petnaest tu`nih godina od kad nisi sa nama na{ voqeni An|ele.

Du{anka Radanovi}

Antonia ^egar

Nikada te ne}e pre`aliti tvoji: }erka Mara, zet Savo, unuk Vladislav i unuka Miqana. 86303

Volimo te. Tvoji najmiliji.

86235


30

07.00 08.40 09.05 09.30 10.00 10.45 11.35 12.00 13.00 13.30 13.35 14.25 15.10 15.20 15.35 16.05 16.45 17.00 17.20 17.35

Dobro jutro Vojvodino Tarzan No}na smena Sezonci @ivot u divqini Bar}a Karamazovi Kuhiwica Tabloid Mozaik Vojvo|anske vesti Kopa~eva tajna Rej~el Rej Crtani film Ta divna stvorewa ^arda na Dunavu @ivot u divqini Tajna hrane TV Dnevnik Hop, hop – kviz Otka~ena plavu{a

Aleksandra Popovi}

Signali O tome gde je granica izme|u predizbornih obe}awa i stvarnog `ivota, o testirawu politi~ke mo}i na ponovqenim lokalnim izborima, o sebi i drugima, u “Signalima” govore: Aleksandar Vu~i} (SNS), Du{an Elezovi} (DS) i ^edomir Jovanovi} (LDP). Autor: Aleksandra Popovi} (RTV 1, 21.00) 18.00 19.00 19.30 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 23.15 23.40 00.10 00.50

06.40 07.05 08.10 08.30 09.30 10.30 10.45 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.35 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 23.00

TV PROGRAM

utorak13.oktobar2009.

Sve {to mi pripada (Panonija, 20.30) 08.00 09.00 11.00 12.20 12.30 14.20 15.30 16.00 18.00 18.25 18.30 19.05 20.00 20.30 22.00 22.40 23.40

U susret suncu U ogledalu Ulovi trofej Tin in Bez cenzure Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti U ogledalu Vojvo|anske vesti Barometar Ulovi trofej Vrele gume Vojvo|anske vesti Sve {to mi pripada Vojvo|anske vesti Kowi ponovo jure Glas Amerike

Novosadske razglednice Spasavawe iz ru{evina TV Dnevnik Me|uprostor Frej`er Signali Vojvo|anski dnevnik Preokret Putopisi Svet {aha @ivot u divqini Gradovi sveta

Kuhiniica Kauboju nikad udovoqiti Crtana serija (ma|) Nedeqni magazina (rom) Na{i dani (ma|) Verska emisija (ma|) Seranovi Sudija Falkone Vesti (ma|) Prizma emisija na hrvatskom Tu sasvim blizu Gradovi sveta Kina, nebesko carstvo Strani dok. film Veliki transport Obrazovni program Kida se gajda{ka nit Putopisi TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Pustolovine Marka i Majer Dobro ve~e Vojvodino (rom) Kopa~eva tajna Rej~el Rej Sudija Falkone

10.00 11.15 12.08 13.35 14.05 15.15 15.40 16.10 16.45 17.00 17.10 18.00 18.30 19.00 19.25 20.00

Hrana i vino Pod suncem Sen Tropea Evo nas kod vas Vitra` Luna-sirena sa Kariba [ira, princeza mo}i NS klinci Razgoli}eni Objektiv (slov) Objektiv Pod suncem Sen Tropea Hrana i vino Objektiv (ma|) Objektiv [ira, princeza mo}i Arena - Kup Evrope u stonom tenisu 21.00 Luna-sirena sa Kariba 22.30 Pod suncem Sen Tropea 23.30 Razgoli}eni

06.00 ATP 500 Peking, finale 08.00 ATP Masters [angaj 16.00 ACB Liga: Ksakobeo – Barselona 17.45 Profi boks: Urango – Bejli 19.15 Indi kar Majami 21.30 Fudbal mondijal magazin 22.00 ATP Masters 500 Tokio 23.00 ATP Masters [angaj

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

06.05 08.00 09.06 09.22 09.37 10.05 10.33 11.00 12.00 12.13 12.15 12.31 12.47 13.32 15.06 15.08 16.04 17.05 17.25

03.18 04.04 04.26 04.52

Jutarwi program Jutarwi dnevnik U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica, kviz Kvadratura kruga Svet ribolova Kapri Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Kuvati srcem [ark Vi{wa na Ta{majdanu, film Na{ auto na{im gledaocima Jedna pesma, jedna `eqa Bela la|a Slagalica Fudbal (mladi): Kvalifikacije za EP, Hrvatska - Srbija, 1. poluvreme Na{ auto na{im gledaocima Mozaik Fudbal: (mladi): Kvalifikacije za EP, Hrvatska - Srbija, 2. poluvreme Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Bela la|a 48 sati - svadba Mali svet, film [ark Dnevnik Skrivena meta No}ni bioskop: Mladi Franke{tajn, film 48 sati - svadba Svet ribolova Trag Kvadratura kruga

07.00 07.55 08.50 10.05 11.00 11.30 12.30 13.00 15.15 15.30 16.25 17.20 17.50 18.00 18.33 18.35 19.05 19.10 20.10 21.10 23.20 00.55 01.00 01.30

^ari Ukradena sre}a Slatka tajna Sme{na strana `ivota Foks vesti Mesec Koman~ija Sibil Film: Grad straha Foks vesti ^ari Nepobedive Banzuke Svet na dlanu Survajver Foks vesti Survajver Kviz: Ludi kamen Survajver Divqa stvorewa Nepobedive Banzuke Film: Vatrena osveta Film: Dan apokalipse Foks vesti Svet na dlanu No}ni program-Foks non-stop

18.16 18.28 18.30

19.30 20.08 20.15 21.10 22.05 23.34 00.25 00.49 01.34

Yo Lara

Dan apokalipse Me|unarodna antiteroristi~ka organizacija ima misiju da prona|e oru`je za masovno uni{tavawe pre nego {to padne u pogre{ne ruke. Oni su otkrili postojawe sna`nog oru`ja ~iji je naziv „Dan apokalipse... Uloge: Yo Lara, Udo Kjer, Yenuari Ajzak Re`ija: Majkl Y. Sarna (Foks, 23.20)

07.00 07.30 08.00 08.00 08.28 08.45 09.33 09.57 10.00 10.03 10.27 10.56 11.10 11.17 12.02 13.00

Kuvati srcem Trag Tenis: [angaj, prenos Gra|anin Total tenis Reli Gomboce [umska {kola Sednica Narodne skup{tine Republike Srbije, prenos Gomboce Enciklopedija za radoznale Recept za igru Dosije iks i oks Neverovatne `ivotiwe Gitar art festival Trezor ju~e

^udesni putevi interventne kardiologije Japanci ne vole hirurgiju, pa stalno smi{qaju nove metode le~ewa. ^udesni putevi interventne kardiologije, prezentuju novi (retrogradni) pristup re{avawa hroni~nih totalnih zapu{ewa sr~ane aorte, i to bez hirur{kog no`a. (RTS 2, 22.31) 14.00 16.00 16.38 16.54 17.25 18.00 18.33 18.58 19.22 19.29

03.45

Mrak nad Parizom, film Ovo je Srbija Svetska politika Porodica ~oveka Doba zrelosti EKV Gomboce Garfild i prijateqi [umska {kola Beogradska trka kroz istoriju 2009. 50. oktobarski salon: Portreti TV mre`a Hit libris Kapri Preci i potomci ^udesni putevi interventne kardiologije Likovna kolonija RTS Ogi Radivojevi} Mrak nad Parizom, film Trezor ju~e Fudbal (mladi): Kvalifikacije za EP: Hrvatska - Srbija (r) Porodica ~oveka

06.00 06.30 07.00 07.40 08.30 09.10 09.35 10.00 13.15 14.00 14.30 15.00 15.55 16.25 16.40 16.55 17.55 18.30 19.15 19.45 20.00 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 02.30 05.30

Glas Amerike SMS Slatka moja Na tragu prirode Slike `ivota Slavni Na tragu prirode Za dobar dan Slatka moja Vesti Na tragu prirode Ju`ni Bruklin Poslovni dan Vesti Milica na kvadrat Na tragu prirode Vesti Slatka moja Svi vole Rejmonda Milica na kvadrat Ju`ni Bruklin Film: Tristan i Izolda Slavni Svi vole Rejmonda SMS Glas Amerike Film: Tristan i Izolda Doma}a muzika Poslovni dan

20.00 20.04 20.34 21.07 22.07 22.31 22.52 23.27 00.14 01.37 02.36

08.00 Zemqa nade, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Tajne avanture @ila Verna, 10.30 Fajn storis, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Zemqa nade, 17.00 Info K9, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.30 Film, 02.00 No}ni program.

08.15 [kola du`a, 08.45 Top {op, 09.00 Auto {op, 09.10 Turisti~ke, 09.25 Tandem, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 Info klub, 13.00 Fokus, 13.45 Top {op, 14.00 Mozaik, 16.00 Kuhiwica, 16.30 Fokus, 16.55 Tandem, 17.00 Modni impuls, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 21.00 [irom otvorenih o~iju, 21.20 Film, 23.15 Fokus, 23.40 Turisti~ke, 00.25 Auto {op, 00.30 Haj-faj Madona.

09.00 Pregled {tampe, 09.30 Aktuelno, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Svitac, 12.10 Zdravqe , 14.15 Tokovi mo}i, 15.00 Veze, 16.00 Akcenti, 16.30 Ko pre wemu dve, 18.00 Akcenti, 18.15 Na{ grad, 19.00 Aktuelno, 20.10 Pun gas, 21.00 Utorkom u 21.00, 22.15 Petsto pedeset li~nosti, 23.00 Ko pre wemu dve, 00.10 Komercijalni program.

07.00 Uz kafu, 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Zdrav `ivot, 08.30 Crtani film, 09.00 Beni Hil, 09.35 Leksikon zdravqa, 10.00 Bez cenzure, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subota popodne, 15.00 Sportska galaksija, 16.00 Vip, 17.00 Beni Hil, 18.00 Estrada, 19.00 Objektiv, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 CI 5, 00.00 Objektiv, 01.00 Tok {ou.

DNEVNIK

07.00 10.00 10.35 11.00 12.00 12.05 13.50 14.15 14.30 15.00

23.00 23.35 00.15 01.20

Dizawe, jutarwi program Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Dolina sunca Vesti za osobe o{te}enog sluha Veliki brat - Izbacivawe Top {op [qaka Vodi~ za roditeqe Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Piloti yungle Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Stawe nacije Moje drage kom{ije Veliki brat, u`ivo Vesti B92 Sun|er Bob Kockalone Dolina sunca Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Moje drage kom{ije Saut Park

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 13.00 14.00 16.00 16.45 17.00 17.45 18.20 18.30 19.30 20.00 20.45 21.00 22.30 23.00 00.00 00.30

Dobar kom{ija Nacionalni dnevnik Daniela Youn od arkadije Farma (u`ivo) Nevina Farma Grand {ou Farma (u`ivo) Nacionalni dnevnik Qubav je ve~na Napu{teni an|eo Yak pun para Daniela Nacionalni dnevnik Farma Loto Grand parada Javna tajna Farma (u`ivo) Mu}ke Film: Minhen

15.30 16.00 16.35 17.05 18.15 18.30 19.15 20.00 22.00

Erik Bana

Minhen Inspirisan stvarnim doga|ajima, film otkriva napetu pri~u o tajnom izraelskom odredu sa zadatkom da prona|e i likvidira 11 Palestinaca za koje se verovalo da su planirali masakr 11 Izraelaca u toku Olimpijade u Minhenu 1972. godine... Uloge: Erik Bana, Danijel Krejg, Matje Kasovic, Yefri Ra{, Moric Blajbtroj, Kjaran Hinds, Valerija Bruni Tedeski Re`ija: Stiven Spilberg (Pink, 00.30)

Kraq dinosaurusa (Hepi, 09.30 i 15.00) 07.30 Nodi 07.45 Bili superheroj 07.55 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 08.30 Kaskaderi 09.00 Zentriks 09.30 Kraq dinosaurusa 09.50 Papirmanija 10.00 Lude godine 10.50 Skloni{te 11.40 [aman king 12.00 Denis napast 12.30 Viva piwata 12.50 Nodi 13.00 Skupijeve avanture 13.30 Kliford 13.55 Mala princeza 14.05 Henrijeve zanimqive `ivotiwe 14.35 Kaskaderi 15.00 Kraq dinosaurusa 15.30 Fantomacan 16.00 [aman king 16.20 Skloni{te 17.00 Lude godine 17.45 Papirmanija 18.05 Viva piwata

18.35 18.55 19.20 19.30 19.55 20.55 21.05 22.00 23.55 00.05 00.10 01.00 01.50 03.30 04.00 05.10 05.25 06.20

Kineski dok. program Telemaster Rekord Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Telemaster Smicalice Film Telemaster Vremenska prognoza Prvi talas Strava emisija Film Kineski dok. program Prvi talas Brzotz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Vremenska prognoza

12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Kviz: Poziv za dobitak, 14.30 Pingvini osvetnici, 15.00 Dok. program. 15.45 Luna, 16.30 Kuhiwica, 17.00 Info 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Nemi svedok, 19.00 Info 2, 19.30 Pingvini osvetnici, 20.00 Luna, 20.45 Mobil e, 21.00 Dok. program, 21.30 Nemi svedok, 22.15 Info 3, 22.45 Sport STV-a, 23.15 Kviz: Poziv za dobitak. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak13.oktobar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

10

31

GENIJALNI PARISKI BOEMI I AVANGARDISTI

Pi{e: Dan Frank

Sintija Gib

Kratak spoj 2 Benove rukotvorine zapnu za oko Sendi, dobavqa~ici igra~aka za najve}u robnu ku}u. Sendi, pod pritiskom da smisli novu igra~ku, ponudi Benu 50 hiqada dolara za 1.000 komada wegove rukotvorine, ako ih izradi do odre|enog datuma… Uloge: Tim Blani, Fi{er Stivens, Majkl Mekin, Sintija Gib, Yek Veston Re`ija: Kenet Yonson (Nova TV, 15.05) 08.00 08.15 08.55 10.25 11.25 12.20 13.05 14.05 15.05 17.00 17.25 18.25 19.15 20.00 21.00 22.45 23.00 00.00 00.30 01.25 02.25

Bumba, crtani Ezo TV Nova lova Rebelde Otvori svoje srce IN Na{a mala klinika Najboqe godine Kratki spoj 2, film Vesti Na{a mala klinika IN Dnevnik Najboqe godine Batler Bob, film Vesti Zakon brojeva Sajnfild @ivot na severu Ezo TV Entropija, film

08.00 08.30 09.00 09.30

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00

Rimske misterije Veliki nau~nici Zaboravqeni bogovi [ta je donela industrijska revolucija Kristijan Dior: ^ovek i mit Isusov tajni `ivot Elizabet Dejvid: @ivot u receptima Tajne Renesanse Posledwi dvoboj Pisani kod Misterije istorije Dikens u Americi Zaboravqeni bogovi [ta je donela industrijska revolucija [ifra Agate Kristi Isusov tajni `ivot Drugi svetski rat u boji Indokina Nebeski put ~aja Pisani kod Misterije istorije Dikens u Americi Zaboravqeni bogovi

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Ek{n men Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlo}a Tali~ni Tom Yingis Kan Upitaj prah Oktoberfest Silvija Tri boje - belo Pravilo 100 miqa Jeti Gonin

10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30

06.00 Putovawe na koley 07.25 Indijana Youns i Kraqevstvo kristalne lobawe 09.25 Gubitnik 10.45 Mu}kalica 12.30 Filmovi i zvezde 12.55 Mulen Ru` 15.00 Nensi Dru 16.40 Iskra 18.20 Bez rezervacije 20.05 Za sve je kriv potr~ko 21.25 Velika qubav 22.20 Prava krv 23.15 28 nedeqa kasnije 00.55 Ja sam legenda 02.35 Pod istragom 04.35 Za sve je kriv potr~ko

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 Dolina sunca 10.15 ^udesni spas: Lavina kod Montroka, dok. serija 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an|elom 13.20 Mekolodove }erke 14.25 TV kalendar 14.40 Me|u nama 15.35 Radovin 16.20 Hrvatska u`ivo 17.35 Najslabija karika, kviz 18.15 Kod Ane 18.35 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.10 Globalno selo 20.50 Zemqa - mo} planete 21.45 Poslovni klub 22.25 Otvoreno 23.50 Drugi format 00.45 Zvezdane staze: Vojayer 01.30 Zakon i red 02.15 ^arolija 03.50 Skica za portret

Dajen Lejn

Sudija Dred Adaptacija popularnog stripa o ultranasilnom svetu budu}nosti, u kom red odr`avaju nemilosrdni ~uvari zakona zvani sudije. Planeta Zemqa, je u 22. veku. Opusto{ena priroda ve}inu preostalih stanovnika primorala je na `ivot u nekoliko preostalih megagradova, u kojima uli~ne bande sprovode ekstremno nasiqe… Uloge: Silvester Stalone, Dajen Lejn, Arman Asante, Rob [najder, Jurgen Pro~nou, Maks von Sidou, Yoan ^en Re`ija: Deni Kenon (HRT 2, 22.10) 08.10 Navrh jezika 08.25 Izazovi: Iz grada na selo, dok. film 08.40 Lagodan `ivot Zeka i Kodija 09.05 Paulino leto 09.30 Vip Muzi~ki klub 10.00 Alijas 10.45 Zovite me Aksel, film 12.50 Dokuteka, dok. film 13.40 Dragi Yone 14.05 Prijateqi 14.25 Kod Ane 14.40 TV vrti} 15.15 Koga briga? 15.50 Zvezdane staze: Vojayer 16.35 Drugi format 17.25 Fudbal (U-21): Hrvatska - Srbija, 1. poluvreme 18.30 Fudbal (U-21): Hrvatska - Srbija, 2. poluvreme 19.30 Vip Muzi~ki klub 20.05 ^arolija 21.00 Zakon i red 22.10 Sudija Dred, film 23.45 [apta~ica duhovima

04.00 06.00 08.00 10.00 12.10 14.00 16.00 18.00 20.00 22.50 00.50 02.10

07.00 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00

Qudi ma~ke Zmajeva potraga Smoki i bandit @aoka U dometu Ledeni ~ovek Ovo je Spinal Tap ]utqivi jezik Hrabro srce Qudi ma~ke Skoro savr{ena Topqeni u`itak

Odbegli robija{ Moja slatka debequca @ene fudbalera Pqa~ka u sred dana Moja slatka debequca Sout Park @ene fudbalera Protivmere Sout Park Otima~i potopqenog blaga Pqa~ka u sred dana Bekstvo iz zatvora

06.00 07.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

Dodir an|ela Meklodove }erke Ubistva u Midsameru Ru` za usne Meklodove }erke Sudija Ejmi Ubistva u Midsameru Prognozerka Gardijan Sudija Ejmi Yordan Selin Tra~ Klara [eler Biti Erika

08.20 Korak po korak 08.50 Princ iz Belera 09.40 Astro {ou 11.45 Pod istim krovom 12.10 Dadiqa 12.40 Rat u ku}i 13.05 Ekskluziv 13.20 Ve~era za 5 13.45 Tajna ~okolade 14.40 Heroji iz strasti 16.15 Korak po korak 16.40 Princ iz Belera 17.10 Pod istim krovom 17.35 Dadiqa 18.00 Rat u ku}i 18.55 Ekskluziv 19.05 Ve~era za 5 19.35 Punom parom 20.00 Najve}a hrvatska misterija 20.55 Bjuti {op, film 22.45 ^ak 23.55 Ejlijen protiv Predatora, film 01.30 Astro {ou

Bjuti {op \ina Noris vi{e ne radi u berbernici u ^ikagu, ve} u sun~anoj Atlanti gde wena }erka Vanesa upisuje privatnu muzi~ku {kolu. Zapo{qava se u otmenom frizerskom salonu gde nailazi na sebi~nog {efa Yorya koji preuzima zasluge za wen rad. Razo~arana \ina napu{ta salon s namerom da otvari vlastiti salon… Uloge: Kvin Latifa, Ali{a Silverston, Kevin Bejkon, Endi Mekdauel, Mena Suvari, Alfri Vudard Re`ija: Bili Vudruf (RTL, 20.55)

Mena Suvari

10.00 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30

23.45 00.40 01.40

Kako se pravi? Budu}i svet Majami ink Generalka Ameri~ki ~operi Peta brzina U deli}u sekunde Kako pre`iveti u opasnim situacijama Majami ink Budu}i svet Razotkrivawe mitova Kako to rade? Kako se pravi? Megagraditeqi Srce ma{ine Diskaveri projekat Zemqa U deli}u sekunde [okantni video zapisi o pre`ivqavawu Automobili Ameri~ki hotrod automobili Megagraditeqi

08.30 10.45 11.45 12.30 13.30 16.15 16.30 18.30 18.40 22.00 22.15 23.00 23.15 00.15

Bilijar Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Ekstremni sportovi Fudbal Fudbal

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.20

Klipan pi{e majci imbecilna pisma ikasu i Maksu @akobu Apoliner rado pri~a o svim svojim zanimawima. On je sekretar uredni{tva, ali i u~iteq francuskog. Ima i diplomu Saveza stenografa. Oni ga za~u|eno odmeravaju, a on blista: – Znam da pi{em brzo kao {to govorim. – Da li ti to ne~emu slu`i? – Ba{ ni~emu pod milim bogom... Ali wemu to i ne treba. Ili tek ponekad. Bli`i mu je Erik Sati, koji isti~e da svoja dela stvara dok kora~a, zastajkuju}i ispod uli~nih fewera da zapi{e {to je smislio. Za razliku od muzi~ara, pesnik se {eta Parizom, pevu{e}i uvek istu melodiju na koju se stihovi i rime spu{taju „kao p~ele na cvet“, zapisao je Maks @akob. Gijom ostavqa utisak bogatog ~oveka, a zapravo je siromah. Wegova „maman“ mu daje za hranu. Ona iskapquje `estoka pi}a, naj~e{}e rum i viski. Vlamenk i Deren upoznali su Kostrovicku dok je ispred velike ku}e opkoqene vrtom {etala dva irska setera. U ruci je dr`ala bi~. Slikari su se pitali da li vodi na uzici i qubavnika, gospodina Vejla (pogre{no @akob misli da je Gijomov otac), berzanskog me{etara koji se upiwa da na|e neki posli} sinovima Kostrovicki. Susedi tvrde da u tome nekako uspeva. Albert, mla|i brat, blizak „Katoli~koj brazdi“, miran je i razborit mladi}. Mati ga slu{a sa zanimawem i divqewem. A onog pesnika voli za{titni~kom qubavqu, ali ga ne razume. Nije za berzu, niti fizi~ke poslove, nije gotovo ni za {ta. Nikad Potporu~nik Apoliner rawen u glavu 1916. nema prebijene pare i te{ko da }e imati. Boqe bi Do 27. godine Apoliner stanuje kod mamice. Kabilo da na|e sigurno i stalno zaposlewe u banci snije odlazi svake nedeqe i uvek ritualno donosi nego {to izigrava pesnika. Uostalom, {ta je to pesmotuqak prqavog rubqa za prawe. Zauzvrat, nosi snik? sa sobom tegle doma}eg xema i odlazi po{to se naGijom redovno iz maj~ine fioke uzima sitni{ i boka. Ona nikad ne}e zavoleti wegove prijeqe. ne pomi{qa da joj ga vrati. On maj~icu voli. I braValmenka i Derena je Gijom odveo prvi put u Venini. Na pasja kola izgrdi}e @akoba {to je napisao ze jer su ostali praznih xepova i jo{ praznijeg pesmicu, koju drugari prevu{e kad ho}e da ga nervistomaka. Nadao se da }e ih majka pozvati za sto zaraju: jedno s wenim gostima. No, uveli su ih u predsoO`eniti mamicu Apolinera / mamicu Apolinebqe, gde je na jednom sanduku kavez sa slepim majra / koja zna da tera kera / zna da tera kera. munom: vaqda ve~no gladan, izglodao je zlatne reMajka nije ~itala ni{ta od sinovqevih stvar~i{etke i oslepeo. Trojica prijateqa sede na tvrca, a kad je bacila oko na „Nadjeretika i bratiju“, dim stolicama i }utke, s pquva~kom na usanama, brzo }e za`muriti pred tim nerazumqivim i krajoslu{kuju zveckawe viqu{aka i no`eva. Zapo~ewe nepristojnim pri~ama. Jednog dana se Polu Loli su bez wih. Predjelo, tu pohvalila: glavno jelo, sirevi, slat– Znate, i moj drugi Kao i mama, Apoliner u`iva u tome ki{i. ^ak je i majmun sin, koji je sada u Meksida se pre`derava, dok se ne prejede umakao. Naposletku ih ku, tako|e pi{e! i ne prepije. Za stolom kipi uvode u trpezariju: doma– Koju vrstu literature? od razdraganosti. Raskop~ane kragne }ica i gosti su oti{li – Vrlo slo`ene stvari. i opustiv{i kai{ za nekoliko rupa, da se ne bi sreli s umetnicima. Preostalo im je ^lanke za jedan finankidi{e uzdu` i popreko na sadr`aj da potamane ostatke. Gisijski list. menija i vinske karte jom je od majke nasledio Ona smatra da je Gijom silnu pro`drqivost. neodgovoran balavac. „Vino je bu}kalo u wegovom stomaku, meso se mrviDok se to detence od 21 godine smuca po Nema~koj lo me|u wegovim zubima“, zapisao je Mark [agal. ili putuje kao privatni u~iteq, ona mu {aqe pisma U`ivao je u tome da se pre`derava, sve dok se ne bi kao da je jo{ u kratkim pantalonama. @eli da zna prejeo i prepio. {ta radi, kako tro{i novac, da li se interesuje za Za stolom uvek kipi od razdraganosti. Nadutih porodicu, maltene nare|uje da ~ita nema~ke novine obraza, raskop~ane kragne, opustiv{i kai{ za nei u~i jezik, upozorava ga da ne dr`i pare u nov~anikoliko rupica, kidi{e uzdu` i popreko na meni i ku jer mu ih mogu ukrasti xeparo{i. Grdi ga {to je vinske karte. Bira najraznovrsnija jela. Voli svaku zaboravio da joj pi{e za Bo`i}, savetuje da dobro klopu, naro~ito {kembi}e, poga~ice i ri`oto, u oli`e po{tansku marku pre nego je zalepi na kove~ije se pravqawe petqao kad bi zvao prijateqe na rat, da kupi cipele ako nisu skupqe od osam marave~eru. Apoliner u restoranu – to je `ivi upi{: ka, da popije koju ~a{icu za ru~ak, vina, piva ili salveta oko vrata, davqewe piletinom ~ije je kosti mleka. @eli i da zna da li mu se ~ar{avi redovno krckao zubima i rukama, mala usta postaju ogromna peru. Odlu~no zahteva da joj odgovori, ali da to ne i umazana sosovima, osmeh koji prati svako jelo dok budu uobi~ajena pisma za koje bi se reklo da ih pisti`e na sto. Po{to je slistio dva pozama{na ko{e imbecil, te da popravi rukopis: mada govedine i tri kotleta, najednom ustaje i dovi„Obrati pa`wu na slova; sramota je da {kolokuje: „Sa~ekajte, idem da se iskewam kod Lutecije“. van mladi} pravi pravopisne gre{ke. Meni je jasno Jer on je znao i gde su najboqi nu`nici u Parizu. da to ~ini{ iz nepa`we, ali ako tako bude{ pisao Kad se vrati, obru{ava se da sma`e ostatak jela, nadrugim licima, stro`e }e na wih gledati, a to je ru~uje kafu i mastan buqon radi probave. sramota“.

P

Kwigu Dana Franka “BOEMI” u izdawu “Slu`benog glasnika”, po ceni od 1.404 dinara, mo`ete naru~iti putem telefona 011/36–444–52 ili mejla prodaja@slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak13.oktobar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Utorak je Marsov dan, va{ dan, pa mo`ete da radite punim intenzitetom. Budite direktni i prodorni, ali na fin na~in. U svom domu i daqe imate odre|enu dinamiku i napor, koji svesno ula`ete. Qubav?

BIK 20.4-20.5.

Jo{ uvek ste u istoj qubavnoj pri~i i situaciji. Ponekad je dobro napraviti distancu i iza}i iz uobi~ajnih odnosa koji optere}uju. Budite sami i svoji, jer kroz to sazrevate i ja~ate emotivno. Vernost.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Subotica

8

Sombor

8

Kikinda

8

Vrbas

9

B. Palanka

9

Zrewanin

8

S. Mitrovica

8

Ruma

9

Pan~evo

8

Vr{ac

8

Srbija Beograd

8

Kragujevac

9

K. Mitrovica

9

Ni{

9

Mesec je u znaku kraqevskog Lava, pa ste dostojanstveni u karijeri, ostavqaju}i sna`an utisak. Poslovni sastanak }e biti uspe{an, koliko je to mogu}e u ovim nesigurnim vremenima. Samo napred, akcija! Promenqivog ste raspolo`ewa, emotivniji i osetqiviji nego obi~no, pa }ete popustiti pod pritiskom ili ne~ijim zavodqivim pogledom. Nije `ivot samo suva egzistencija ve} i umetnost, kreacija, po va{oj meri. Povedite vi{e ra~una o svom zdravqu, redovnije i raznovrsnije se hranite, nemojte sebe stavqati na posledwe mesto. Posao je i daqe odgovoran i iscrpquju}i. Dru{tveni ste u posledwe vreme. Pomo} prijateqa.

S KI { OM

Evropa Madrid

NOVI SAD: Hladnije i obla~no vreme sa ki{om. Krajem dana suvo. Vetar poja~an severozapadni. Pritisak ispod normale. TemRim peratura od 5 do 9 stepeni i bi}e u padu tokom dana. London VOJVODINA: Znatno hladnije, obla~no i ki{ovito vreme. Vetar poja~an severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarwa Cirih temperatura od 6 do 9 stepeni i to }e biti maksimalna temperaBerlin tura. Minimalne temperature uve~e od 3 do 5 stepeni. Be~ SRBIJA: Jako zahla|ewe uz ki{u i poja~an severozapadni vetar koji }e dodatno pove}avati ose}aj hladno}e. Na planinama }e Var{ava padati prvi ovogodi{wi sneg. Pritisak ispod normale. Jutarwe Kijev temperature od 6 do 11 stepeni i to }e biti maksimalne temperature. Minimalne temperature uve~e od 3 do 6 stepena. Moskva Prognoza za Srbiju u narednim danima: Narednih dana Oslo vrlo hladno vreme za ovo doba godine i prete`no obla~no uz povremenu ki{u, a u brdsko planinskim predelima susne`ica i sneg. St. Peterburg Jak vetar }e duvati i u sredu, a zatim slabiji.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Zbog nagle promene vremenskih prilika iznad na{eg podru~ja, zadr`ava se nepovoqna biometeorolo{ka situacija. Oprez se posebno savetuje kardio i cerebro-vaskularnim bolesnicima i astmati~arima.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

24 19

Najve}e ume}e je kako da organizujete vreme koje vam stoji na raspolagawu, {to kvalitetnije i sadr`ajnije. Nemojte se dugo zadr`avati u slepim ulicama, bez obzira na to {to vas drugi tra`e i trebaju. Muzika je glas du{e i kosmosa, pa u`ivajte u woj, bilo {ta da radite. Imate dobru koncentraciju. U qubavi je prili~no dinami~no. Izbegavajte provokacije i sva|e kada iza|ete u provod. Veza traje!

VIC DANA

16 11 9 10 6

[ta u~initi kada se vozite u vozu, ispred vas juri ferari, a za vama svemirski brod? - Ka`ete majstoru da zaustavi ringi{pil!

18

SUDOKU

10 6 4

Atina

24

Pariz

15

Minhen

6

Budimpe{ta

10

Stokholm

4

9

6

4 8

2

4 9

7

VODOSTAWE TAMI[

Bezdan

-6 (5)

Slankamen

120 (-8)

Ja{a Tomi}

Apatin

48 (0)

Zemun

208 (-7)

Bogojevo

48 (-2)

Pan~evo

246 (-6)

Ba~. Palanka

65 (-4)

Smederevo

450 (0)

Novi Sad

66 (-5)

Tendencija porasta i stagnacije

U nove radne i li~ne pobede, na nov i zanimqiv na~in. Delujete prijateqski, a neobavezno, tako da vas dru{tvo raznih struktura zove i privla~i. Nemojte mnogo obe}avati, ali ni o~ekivati od drugih.

Dan za danom, posao za poslom te~e glatko, i pored neplaniranih aktivnosti. Iskoristite maksimalno mogu}nosti i {anse koje vam se otvaraju u karijeri. Sna`ni ste i stabilni, pouzdani, odgovorni.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Budite izbirqivi u svemu, jer nije svejedno kome i kako poklawate svoju pa`wu, trud i energiju. Neke skrivene okolnosti vas provociraju. Tajni susreti i poslovi iza zatvorenih vrata su i daqe aktuelni.

Pobednica britanskog „Velikog brata” Sofi Rid, uprkos tome {to je tokom boravka u {ou dobila par kilograma vi{ka, ni najmawe se ne stidi da se skine pred o~ima javnosti i poka`e svoje nabujalo poprsje. Naime, Sofi je postala za{titno lice doweg rubqa „En Samers”, pa je prilikom otvarawa wihove prodavnice u Londonu, u dowem rubqu {etala Oksford ulicom. Sve to Sofi Rid ~ini zbog novca jer ka`e da joj glavna nagrada iz najpoznatijeg rijaliti {oua ne}e biti dovoqna za wen stil `ivota. - Sada sam poznata i moram da iskoristim tu priliku da zaradim dovoqno novca da ne moram ni{ta da radim do kraja `ivota - rekla je Sofi.

2 DUNAV

Va{a odgovorna Venera, u hladnom zagrqaju Saturna, ne donosi vam mnogo radosti. Rad, red, rokov i i disciplina je sve {to imate na meniju ovih dana. Sre}om pa je to samo prolazna faza. [tedqivo!

Polugola u Oksford ulici

ZAHLA|EWE 9

Uz odre|enu osobu koja zra~i samopouzdawem i spremno{}u na saradwu mo`ete realizovati gotovo sve {to zamislite. S pretpostavqnima na poslu ostvarujete pouzdanu saradwu i uspeh.

VAGA 23.9- 23.10.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Vojvodina Novi Sad

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

13. oktobar 2009.

2 7 5 9 1 4 6 3 8 TISA

1

SAVA

N. Kne`evac

162 (-1)

S. Mitrovica

20 (-3)

Tendencija stagnacije

Senta

227 (0)

Beograd

165 (-5)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

313 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

112 (-8)

NERA

Hetin

74 (-2)

-75 (0)

Tendencija stagnacije

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

5

2

2

5

4 1

Kusi}

9 4 3 6 8 2 7 5 1

7

1 9 6 7 3 5 2 8 4

4

Tendencija stagnacije

6 1 8 3 5 7 4 9 2

7

2

5 3

8

4 3 7 2 6 8 9 1 5 8 5 2 4 9 1 3 6 7

9

7 6 1 5 2 9 8 4 3

26 (0)

8 1

9

4

5 2 9 8 4 3 1 7 6

8

3

3 8 4 1 7 6 5 2 9 Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 13.oktobar 2009.  
Dnevnik 13.oktobar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement