Page 1

NOVI SAD *

E

D

E

Q

N

c m y

N

I

NEDEQA 13. MART 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 23015 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

SPECIJALNOZA„DNEVNIK”IZTOKIJA:NAKONZEMQOTRESAIPRATE]EGCUNAMIJA,JAPANSADAUSTRAHUODRADIJACIJE U zemqotresu i cunamiju, koji su pogodili severoistok Japana, prema do sada raspolo`ivim podacima,imanahiqadestradalih inestalih.Danevoqabudeve}a, unuklearnojelektraniFuku{ima 1 do{lo je do eksplozije koja je razorila zgradu u kojoj se nalazi reaktor.Ron^eser,prviameri~kinau~nikkojijeu{aou^ernobil nakonnesre}e,izjaviojedajesada najva`nije ohladiti reaktor kako bi se izbegla katastrofa. „Bez hla|ewa reaktora postoji realnamogu}nosttopqewajezgra reaktora, koja mo`e rezultirati ve}im ’curewem’ radijacije”, upozorio je ^eser. Iz svojih domova jeevakuisanooko300.000qudi,a MasumiKamedaizve{tavaspecijalnoza„Dnevnik”otomekakosu sada svi u Japanu fokusirani na zbivawa u nuklearkama pogo|enimpotresomimogu}imposledicama. Ina~e, cunami koji je opusto{ioseveroistokJapanave}je stigaodoKalifornije,gdejejednaosobapoginula,anahiqadeih jeevakuisano.

Nuklearna pretwa

str. 20 i 21

LIDERLSVNENAD^ANAKZA„DNEVNIK”NAJAVIOZAHTEVZAFORMIRAWE POKRAJINSKEPOLICIJSKEUPRAVE

Krave lete, a Dinki} je regionalista Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine u republi~komparlamentupodr`a}enajavqenurekonstrukcijukabineta Mirka Cvetkovi}a, potvrdio je za „Dnevnik” lider LSV Nenad^anak.„Ali,onogsatakadaVladabudeizabrana,ponovo}emopo~etidaotvaramopitawakojasmozboguzavrele politi~kesituacijenatrenutakstavilina~ekawe:tosupitawa ingerencija Vojvodine i wene imovine. Istovremeno }emootvoritiinekenoveteme,kao{tojeformirawepolicijskeupravezaVojvodinu”,izjavioje^anakza„Dnevnik”. Onje,ina~e,odbaciospekulacijeomogu}oj(pred)izbornojsaradwisaUjediwenimregionimaMla|anaDinki}a.„Trebajasnoiotvorenore}idauonojmeriukojojjeTomaNikoli}du{aevropskihintegracija,aIli}drVelimirzakletiborac protivkorupcije,utojjemeriDinki}iskrenozadecentralizacijuSrbije.Kravelete,Zemqajeplo~a,aMla|ajeregionalista”,rekaoje^anak. str. 2

Sun~ano i jo{ toplije

Najvi{a temperatura 19 °S

CVE]E ZA ZORANA: Nekolikohiqadagra|anaodalojeju~euAlejivelikananabeogradskomNovom grobquiispredzgradeVladepo{tuprvomdemokratskompremijeruSrbijeZoranu\in|i}uubijenompre osamgodina.“Zoran\in|i}jevi{enegoqudiizwegovogokru`ewabioustawudasvojeidejepretvoriu akcijeidatimakcijamamewastvarnost”,rekaojepredsednikSrbijeBorisTadi}. str. 3

NASLOVI @eqko Markovi}

[imer, posledwi ko~ija{ sa Gardo{a

INTERVJUNEDEQE

Timoti Yon Bajford str. 7

Teofil Pan~i} Majica i SaraJOVO

Bora Oti} Pra{ina

\or|e Randeq Raweni orao

DOSIJEMILANNEDI]

\ak iz Hitlerovog sokaka

str. 4


2

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

Zeri: Politi~ki efekti

CITATI

Vrlo je bitno da je do{lo do tih razgovora, a zadovoqstvo svih strana u procesu, i albanske i srpske i me|unarodne zajednice, u ovom slu~aju EU, pokazuje da se te{ka pitawa mogu re{avati jedino dijalogom. U budu}im razgovorima, krajem marta, mo`emo o~ekivati i prve rezultate GoranBogdanovi}, ministar za Kosovo i Metohiju

Prvi efekti dijaloga izme|u Pri{tineiBeogradaizgledada}e bitipoliti~keprirodenaputuSrbije ka statusu zemqe kandidata za EvropskuunijudokjezaKosovosituacija veoma komplikovana zbog toga{toganepriznajepetzemaqa EU, pi{e pri{tinski dnevni list „Zeri” citiraju}i me|unarodne izvore.„Nekeolak{icezaSrbijubi pomogle predsedniku Borisu Tadi}uisnagamaokowegadadobijujo{ jedanmandatnanarednimizborima u Srbiji. Me|unarodna zajednica `eli da vidi Srbiju orijentisanu kaBriseluanekaMoskvi,{tose mo`e desiti ako se na vlast vrate starepoliti~kesnage”,reklisuza tajlistme|unarodniizvoriuPri{tini.Sadrugestraneeventualni dobici za Kosovo tokom prve faze dijalogamogubitire{ewazaneka pitawakojasuvezanazatrgovinui saobra}aj.

Pregovori iliglad Sindikati prosvete zatra`i}e nastavak pregovora sa Vladom o wihovim zahtevima, a 25. martaorganizova}eiprotestni mitinguBeogradu.Tojeodlu~eno na zajedni~koj sednici glavnih odb or a tri sind ik at a u {trajku, a predsednik sindikata„Nezavisnost”Tomislav@ivanovi} najavio je da }e se nastavak pregovora tra`iti u dopisu koji }e u sutra biti prosle|en ministru @arku Obradovi}u. „Ukoliko pregovori ne budu nastavqeni, ~lanovi glavnih odbora sindikata stupi}e u {trajk gla|u a ostalo ~lanstvo podr`a}e ih potpunom obustavom rada”, rekao je @ivanovi}. Sindikati tra`e pove}awe zaradaodmajskeioktobarskeplate za po pet odsto, kao i uskla|ivawe zarada s indeksom potro{a~kih cena, odnosno pove}awezaradanagodi{wemnivou za18do20odsto.

PeticijaSrbaizHrvatske Predstavnici 100 izbegli~kih udru`ewa i zavi~ajnihklubovaSrbaizHrvatskepreda}esutra{efudelegacijeEUuSrbijiVensanuDe`erupeticiju s45.000potpisapodr{keukojojsetra`ipravi~noi trajnore{ewewihovihnasilnoinezakonitooduzetihstanarskih,imovinskihidrugihste~enihprava. Oni}eDe`erazamolitidakopijespotpisimaprikupqenimtokomjanuara,auakcijikojatrajedo31. marta, preda najvi{im zvani~nicima evropskih in-

stitucijauzmolbudapodr`ewihoveopravdanezahteve. Predsednik Koalicije udru`ewa izbeglica u Srbiji Miodrag Linta rekao je da se peticijom od EUtra`idasvlastimauZagrebuotvorisu{tinski dijalog o trajnom i sveobuhvatnom re{ewu imovinskih i mnogih drugih problema preko 400.000 izbeglihiprognanihSrba.Onjeistakaodajeuovomtrenutku prioritet re{ewe problema tajnih spiskova osumwi~enihzaratnezlo~ine.

POVRATAK STAROG ZNANCA NA POLITI^KU SCENU SRBIJE

RadikaliiDS „raduju“se[e{equ najve}epartije,DSiSNS. adikali su se sada mo`da tio „obmanu da Evropa nema alprvi put obradovali Nata- ternativu“. „DS u kojoj sam ja 15 godina, a {i Kandi} koja je pro{le funkcionersamskoroistotoliOko odlaska generala Deli}a, nedeqenajavilapovrataklidera me|utim, napredwaci nisu pokako, nikada se nije bavila drugim SRS Vojislava [e{eqa iz ha- zivali uzbu|ewe, bar ne javno. politi~kim organizacijama, u {kogpritvorauSrbiju,„vrlobr- AleksandarVu~i}mujepo`eleo smislu wihovog rada, izbora ili zo, za mesec-dva“. Jeste da je za sre}an put, Tomislava Nikoli}a povratka wihovih lidera“, odgowih predsednica Fonda za huma- to„neinteresuje“,asvakoko`evaranatopredsednikPODSDunitarnopravo„govornikHa{kog lidaode,slobodanje,doksuoni {anElezovi}. Urazgovoruza„Dnevnik“,Elezotribunala“,aliba{zatosenada- koji `ele da do|u – dobrodo{li, vi}ka`edaseDSiskqu~ivobavijudasuweneinformacijeta~ne. poru~ioje. la svojim programom, izbornim Liderradikalane}edobitimalu Procenudali}e[e{eqbiti kandidatima i da }e tako biti u kaznu,alijeonve}osamgodinau oslobo|en i kada bi se vratio, ubudu}e,adajeuverenda}eponovo pritvoru u [eveningenu i bilo analiti~arinemogusebidapriobezbediti ve}inu za nastavak rekakvakaznadabude,on}euskoro u{te. Programski direktor Ceformi i stvarawe moderne, evropbitipu{tennaslobodu,reklaje sida \or|e Vukovi} ka`e da on skedr`ave~ijijesadaprviciqda Kandi}eva. „Pre izbora, poli- „nije u ulozi nekih qudi koji to Srbija postane kandidat za ~lana ti~ka scena dobi}e starog znan- znaju“, ali da u pri~i oko SRS i EU. ca“,ka`eNata{aKandi}. SNS, posle tog najavqenog dola[e{eq se u pritvoru Ha{kog ska[e{eqa,postojedvedimenzi„Takodanaspovratak[e{eqa tribunala nalazi od februara je. Jedna se, ka`e, ti~e funkcionezanima.Onostajeidaqepoli2003.gdejeoti{aodobrovoqnoi nerastranaka,adruga–pomerawa ti~kiprotivnikDS,jersve{to gde mu se sudi za zlo~ine protiv usamombira~komtelu. za{tasezalagao,averovatno}e U prvom slu~aju, on ne o~ekuje ~ove~nosti i kr{ewe zakona i seizalagati,jesteusuprotnosti obi~aja ratovawa u Hrvatskoj, nekiprevelikipovratakfunkcio- sa idologijom i ciqevima DS“, VojvodiniiBiHod1991.do1993. neranapredwakauradikale.„Tosu ka`eElezovi}. qudikojisuuSRSbili17-18godiRadikali su i ranije o~ekivali Sagovornik „Dnevnika“ iz wegovopu{tawenasloboduipo- nakadjedo{lodorascepastranke. DSS,portaprolstrankezaVojvovratak u Srbiju, a podinu Milenko sledwiputseotomeskoJovanov, ka`e ro kao o gotovoj stvari da je danas preAko bi radikali uve}ali svoje bira~ko telo govorilo uo~i januarvi{e hitoteskihvanrednihlokalnih oduzimawem glasova napredwacima, smawila bi ti~ko pitawe izbora u Oxacima pro- se razlika izme|u rejtinga dve najve}e partije, saradwesaSRS, {le godine, starom upoiz koje Mir~i} DS-a i SNS-a ri{tu SRS-a u Vojvodiporu~uje da te ni, kada je [e{eq podstranke imaju neo molbu da odr`i telefonsku Nisamsigurandabiseonisadvraprogramske sli~nosti. Ali, „sam konferenciju.Tosetuma~ilokao tili nazad, imaju}i u vidu mogu}nagove{tajipri~eda}e[e{eq priprema terena za wegov poli- nost da sutra budu deo neke izvrdasevratinezna~ijo{dasevra{nevlasti“,ka`eVukovi}. ti~kipovratak. tioineznamoukompravcu}ei}i Radikali su uvereni da }e poS druge strane, o~ekuje da bi politikaSRS.Otome}emokadse vratak wihovog lidera promeni- moglo do}i do ne{to zna~ajnijih kona~nodesi“,odgovaraJovanov. tipoliti~ki`ivotSrbije.Pot- pomerawausamombira~komtelu. Politika SRS, po re~ima predsednik SRS Milorad Mir- „Povratkom [e{eqa SRS bi ve- Mir~i}a, podrazumeva stabilnu ~i}ka`eza„Dnevnik“dajetota- rovatnoiuretoriciiunastupu, politi~kusituacijuato,dodaje, ko, jer „~ovek koji je spreman na itimekolikoihbudeumedijima, ukqu~ujeistabilnuekonomijui ovakvu `rtvu kakvu je Vojsilav naro~ito preko wihovog lidera, re{avawe socijalnih problema. [e{eqpodneo,zaslu`iojeidrumogla,akoni{tadrugo,dadefi„Stabilna politi~ka situacija gustranumedaqe,atojenagrada“. ni{esvojtrenutnistatusidavepodrazumeva jasan stav o suverenitetuiintegritetuSrbije.Ne „Nagrada dolazi od sve ve}eg rovatno bude ozbiqan parlamenmo`e se poga|ati s tim da u ime broja gra|ana Srbije koji imaju tarni igra~, u smislu da pre|e nekih integrativnih procesa, u sveve}epovereweuwegovupoli- cenzus. Dakle, mislim da bi oni ime ujediwene Evrope, treba da tiku.To}euprincipubitiodlu- sa [e{eqem uspeli da privole se odreknemo KiM, Vojvodine i ~uju}ezapromenupoliti~kog`i- jedanzna~ajandeobira~kogtela“, Ra{ke, ili bilo kog dela Srbivota“,ka`eMir~i}kojijeuveren ka`eVukovi}. U prvom „cugu“ ta pomerawa u je“,ka`eon. dajesvevi{eonihkojisu,bezobPo posledwim istra`ivawu zira na to kako su politi~ki bira~komtelubi,smatraon,veroopredeqeni, saglasni s politi- vatnobilapoliti~ki{tetnaiza „Medijumgalupa“,rejtingSRSje kom radikala i [e{eqa prema DSS,kolikoizaSNS.Profilte u februaru bio 8,3 odsto me|u komeose}aju,ka`eon,isolidar- grupe bira~a Vukovi} opisuje kao glasa~ima, i tre}i je posle DS i qude kojima je najva`nije nacio- SNS. Pro{le godine na lokalnost. Radikali, ina~e, o~ekuju da im nalno pitawe. U nekim analizama nimizborimauOxacimapodr`ase~lanstvokojejeume|uvremenu opovratku[e{eqa,procewujese lo ih je skoro 10 odsto bira~a, a ve}im delom pre{lo u SNS To- idawegovdolazakuSrbijumalte pretpro{le u Vrbasu oko 7,5 odmislavaNikoli}avrati,kao{to neistotolikonestrpqivokoliko sto. U Cesidu ka`u da i danas jetonedavnou~inioposlanikBo- SRS, o~ekuju i demokrate. Po toj „hvataju“ne{tove}irejtingSRS teoriji, ako bi radikali uve}ali u Vojvodini nego u drugim kraje`idar Deli}. General Deli} je, svoje bira~ko telo oduzimawem vimaSrbije,kao{tojetobiloi po re~ima Mir~i}a, politi~ki glasova napredwacima, smawila preodlaska[e{eqauHag. pismeniji i prvi je me|u onima bi se razlika izme|u rejtinga dve koji se vra}aju radikalima, shvanSne`anaNikoli}

R

oslaniciLigesocijaldemokrata Vojvodine u repub li~k om parl amentu podr` a} e naj avqen u rek onstrukcijukabinetaMirkaCvetkovi}a kao iznu|eno re{ewe, jer bi, po re~ima lidera LSV Nen ada ^ank a, vlada koj u bi formirala aktuelna opozicija bilajo{gora. – Ve} i to svedo~i koliko se Srbijanalaziute{kompolo`aju – ka`e ^anak za „Dnevnik”. – Usvakomslu~aju,podr`a}emoi ovu Cvetkovi}evu vladu, ali onogsatakadaonabudeizabrana, ponovo}emopo~etidaotvaramo pitawa koja smo zbog uzavrele politi~kesituacijenatrenutak stavili na ~ekawe: to su pitawa ingerencija Vojvodine i wene imovine. Istovremeno }emo otvoriti i neke nove teme, kao {to je formirawe policijske upravezaVojvodinu. lDa li ste uo~i rekonstrukcije Vlade razgovarali o tim pitawima sa koalicionim partnerima, prevashodno sa DS-om? – Ne, nije bilo razgovora, jer oni}epo~etikadinoviCvetkovi}ev kabinet po~ne s radom. Ali treba biti otvoren pa re}i da je ciq pokretawa tih pitawa i da se malo pojasne pozicije na politi~kojsceni,daseta~novidi ko se za {ta zala`e, odnosno dasena~istacisterakolikosu pojedinanavodnazalagawazadecentralizacijuiregionalizacijuzemqe–iskrena. lPo~iwe li time LSV i predizboru kampawu? –Nebihtotakonazvao,jermi o ovim temama govorimo ve} godinama.Sada}emosamopoja~ati insistirawenawima,davidimo

P

INTERVJU NEDEQE

NENAD ^ANAK,

Kravelete, aDinki} ho}elinovaCvetkovi}evavlada biti senzibilnija prema Vojvodini. lDa li }e biti? –Neznam.Toostajedasevidi nakon mog razgovora sa premijerom Cvetkovi}em, do kojeg }e, uveren sam, do}i neposredno nakonizboravlade. lAli koliko je realno o~ekivati pozitivan pomak kada ova rekonstrukcija ne predstavqa konceptualan pomak, ve} je pre svega plod sinteze resora po strana~kim feudima? – Ne bih ja bio iskqu~iv. ^iwenica jeste da se ne radi o rekonstrukciji koja bi predstavqala potpuni zaokret u odnosu na dosada{wu politiku Vlade. Me|utim, ipak ne treba prenebregnutinitodajeunutarvladaju}e koalicije do{lo do jasnih prestrojavawa, o ~emu svedo~i i to{tosupojediniistaknutiministriprestalitodabudu. lJedno od tih „prestrojavawa” je i objediwavawe ministarstava poqoprivrede i trgovine, {to je prili~no naqutilo paore? –Potpunosesla`emsocenama dajenedopustivodadr`avaukojoj je poqoprivreda toliko zna-

[e{eqiuSrbiji trebadaodgovara lDa li }e eventualni skori povratak Vojislava [e{eqa ne{to ozbiqnije promeniti na politi~koj sceni Srbije, ili }e je samo u~initi zabavnijom? –[e{equsurukekrvavedoramenaionpoliti~ki`ivotuSrbijinemo`eu~initiniinteresantnijimnipitoresknijim.Wegovabatina{kapolitikajedoveladotogadastotinehiqadaqudi platiglavom,amilionimabudeuni{tenasudbina.Tunevidimni trunrazonode.Ina~e,nisamsigurannida}estvariokowegovog povratkai}iba{takojednostavno.Akadasejednomivrati,time }e biti okon~ana samo wegova obaveza prema Ha{kom tribunalu. Aliratnizlo~ininisujedinizlo~iniokojima[e{eqmorada ka`e{taimaprednadle`nimorganima.

~ajna–taistapoqoprivredanema svoje ministarstvo. Ali treba re}i i to da bi sa svojim izvornimprihodimaAPVojvodina imala dovoqno jak buxet i dovoqno jak Pokrajinski sekretarijatzapoqoprivredu,paizugla vojvo|anskog agrara to ne bi ni bilotolikobitno. l Me|utim, sve odluke kqu~ne za agrar i daqe se donose u Beogradu? –Upravootomeigovorim.Samo prepakirawe vlade naravno dane}edatinekinaro~itrezultat,alitonijenimogu}edokgod nedo|edojasnedecentralizacijeiresursaiodgovornosti. l [ef poslanika SVM-a Balint Pastor poru~io je da bi sve bilo druga~ije kada bi i liga{i jasno stavili do znawa Vladi da ne}e glasati za neki zakon ukoliko Vojvodina ne dobije ono {to joj pripada po Ustavu i Statutu, navode}i kao primer kancelariju u Briselu? – Potpuno se sla`em. Kada SVM iza|e sa konkretnim predlogom,tusamdasedogovorimo. lKada ukazujete na zna~aj Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu, zna~i li to da se LSV opredelila da u predstoje}oj rekonstrukciji Vlade APV zadr`i tej resor, a ne potpredsedni~ko mesto? –Nismojo{otomerazgovarali. Ina~e, sama ta ideja je dosta ~udnovata.Jer,akojeVladaAPV neefikasna ili je skupa, ko je spre~avao ve}inske partnere u toj vladi da jo{ pre godinu dana pokrenu pitawe wene rekonstrukcije? A, ako je razlog za promene samo da bi se pokazalo kako smo i mi u Vojvodini, eto, lojalni„kursustabilizacije”,te timejo{jednompotvrdilivaskolikuodanostBeogradu,etojeondatu`noinezavre|ujekomentar. lOcene su da izbegavate konflikt s DS-om jer bi i na

RETROVIZOR crNA hroNikA

Napadiuvrede Jovan J. (19) iz Ba~kog Petrovog SelaijedanmaloletnikizTemerinauhap{enisuzbogsumwedasuistukliinanacionalnojosnovivre|ali dr`avqanina Hrvatske. Kako senavodiusaop{tewube~ejskepolicije, osumwi~eni su pretpro{le no}ivre|alinanacionalnojosnovi ilak{epovredili42-godi{wegdr`avqanina Hrvatske i jednog me{tanina anga`ovanog u osije~kom vaterpoloklubu-u~esnikeinternacionalnog turnira u Be~eju. Izgrednici }e biti privedeni istra`nomsudijiVi{egsudauNovom Saduzbognasilni~kogpona{awai izazivawenacionalnemr`we.

Uapszbog Mladi}a Policijajeju~eucentruBeograda privelamladi}akojijenosioveliki pano sa zalepqenom slikom ha{kog optuzenika Ratka Mladi}a,re~enojeTanjuguuMUP-u.Taj mladi}jeprivedenne{toposle14 sati,u^ikaQubinojulici,ipotomjepredatnadle`nomsudijiza prekr{aje,navodeuMUP-u.Privedni je na velikom trasparentu nosiozalepqenuslikuha{kogoptu`enikauvojni~kojuniformi,a nalicumestabilojepetdo{est policajaca.

[vercopijuma BugarskicarinicisunaKalotini, grani~nom prelazu sa Srbijom, kod {vajcarskog dr`avqanina otkriliblizu2,5kilogramaopijuma. Pedesetpetogodi{wi J.V. putovao jeautobusomizBugarskezaAustriju,anarkotikjebiosakrivenuwegovomli~nomprtqagu.

n Prva runda dijaloga predstavnika Beograda i Pri{tine, uz posredovawe EU, zavr{ena je u Briselu. Nakon dvodnevnih razgovora, {efovi dva tima zajedni~ki su ocenili da je ostvaren napredak ka re{avawu pitawa koja su bila na dnevnom redu: mati~ne kwige, katastri, avio-saobra}aj, telekomunikacije, carinski pe~ati, te predsedavawe Ceftom. nGeneralni direktor NIS-a Kiril Krav~enko pustio je u rad novo gasno poqe u op{tini @iti{te u koje je ulo`eno 150 miliona dinara, a planirana godi{wa proizvodwa je ve}a od 30 miliona kubnih metara gasa. Krav~enko je najavio da NIS u slede}ih 10 godina planirana tri puta ve}u proizvodwu nafte i gasa u odnosu na sada{wu. nDinar }e u ponedeqak oja~ati za 39 para i dosti}i }e novi ovogodi{wi rekord – sredwi kurs bi}e 102,7092 dinara za evro. Srpska valuta je najslabija bila 6. januara, kada je za jedan evro bilo potrebno 106,4947 dinara. nLider Nove Srbije Velimir Ili} saslu{an je u policiji u sklopu istrage protiv wegovog strana~kog kolege, biv{eg direktora „Puteva Srbije” Branka Joci}a. Joci} je uhap{en pod sumwom za davawe i primawe mita, zloupotrebu slu`benog polo`aja i prawe novca, a Tu`ila{tvo navodi da su na taj na~in „Putevi” o{te}eni za 43 miliona dinara. nSud u \enovi izrekao je vi{egodi{we zatvorske kazne srpskim navija~ima koji su izazvali nerede na fudbalskoj utakmici izme|u Italije i Srbije u oktobru pro{le godine. Vo|a grupe Ivan Bogdanov osu|en je na tri godine i tri meseca, Nikola Kli~kovi} je dobio tri godine, Danijel Jawi} dve godine i osam meseci a Sr|an Joveti} dve i po godine zatvora. nSpecijalni sud u Beogradu odobrio je ponavqawe su|ewa nekada{wem pripadniku „zemunskog klana” Milo{u Simovi}u za ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a kao i za niz ubistava, otmica i drugih krivi~nih dela koja je po~inio kao pripadnik te kriminalne grupe. Po{to je Simovi}u su|eno u odsustvu, sud je prihvatio wegov zahtev za ponavqawe su|ewa.


dnevnik

nedeqa13.mart2011.

LIDERLIGESOCIJALDEMOKRATAVOJVODINE

KARMAKOMA

Zemqajeplo~a, jeregionalista

slede}im izborima, ako LSV `eliuparlament,moralida idetesdemokratama? –PitawemodelaizlaskaLSV naizboreuvelikojmerijevezanozaizbornizakon.Aonsene}e korigovati, jer unutar godine u kojoj se odr`avaju izbori nije pristojno mewati pravila. Na`alost, na~in na koji se biraju poslanici u Skup{tinu Srbije visokojenedemokratski.Wegaje sredinom devedesetih osmislio Milo{evi}ev batina{ [e{eq drVojislav,saciqemdasezatukumawineiregionalisti,odnosnosve{tomo`edasmetapopulisti~kom divqawu. I do danas nikoni{taozbiqnonatomplanunijeozbiqnijepreduzeo. lA zbog ~ega Liga kao deo vladaju}e koalicije nije insistiralanaizmeniizbornog zakonodavstva? –Aman,pa{taradimosveove godine!? Ali i mi smo deo za~aranog kruga. Jer, oni koji imaju snagudazakonmewaju,dobijajutu snagu u Narodnoj skup{tini

skupozicijuikojijeodbijaosvakupomisaodai crkavicu prepusti Vojvodini, a sada se naprasnozainteresovaozawenu imovinu i izvorne prihode. ^etvrto, samo Dinki} iz koalicije u petak nije glasao za na{e amandmane o obavezi izdavawadvojezi~nihdokumenata i formirawu komisije za lustraciju. Inakraju,trebaliuop{te isticati koliko je besmisleno da kqu~ni promotoridejeUjediwenih regiona u Vojvodini budeosobakojajedoju~e bila [e{eqev barjaktar; dakle, barjaktar stranke ~iji se temeqi zasnivaju na borbi protiv decentralizacije i programu „jedna dr`ava,

RasvetlitiKo{tuni~inuvladavinu l Daliseuslu~ajusaslu{awaVelimiraIli}ainajave informativnograzgovorasaVojislavomKo{tunicomradi opoliti~kompritisku,kakototvrdeizNS-aiDSS-a? –Koje{ta!Neverovatnojekakonekiqudio~ekujudanikadane do|enanaplatuono{toradekadsunavlasti.Iiskrenosenadam da}eovobitisamopo~etakrasvetqavawamra~nogperiodavladavine Ko{tunice dr Vojislava, jer zaista je suvi{e u to vreme bilo stvari o kojima svoj sud najzad moraju da daju nadle`ni dr`avniorgani. upravopotomzakonu.Iza{tobi gaondamewali. lDosta se spekulisalo o tome da bi LSV mogla da dobijepozivzanastupnaslede}im izborima sa Dinki}evim Ujediwenimregionima? – O tome nismo nikada razgovarali. Drugo, formirawe centralisti~ke regionalne stranke zaista zvu~i ~udnovato. Tre}e, kako ne biti sumwi~av prema Dinki}u, koji je do ju~e bio naj`e{}iprotivniksvega{tobiu pitawe dovelo wegovu monopol-

3

jednavlada”,uzlogi~annastavak „jedannarod,jedanvo|a”–akone zna{tatozna~i,vaqamupogledati neka starija izdawa italijansko-nema~kih re~nika. Dakle, trebajasnoiotvorenore}idau onoj meri u kojoj je Toma Nikoli}du{aevropskihintergacija, a Ili} dr Velimir zakleti boracprotivkorupcije,utojjemeri Dinki} iskreno za decentralizaciju Srbije. Krave lete, Zemqajeplo~a,aMla|ajeregionalista. n Miroslav Staji}

MajicaiSaraJOVO

S

vet se zaputio tamo kuda mu se ide, a ti otpisivali kao besloide{ sa wim jer te ovaj naprosto nosi na vesne „seqake“, {to je svojim le|ima, ili je barem tako dok si imala biti kulturolomlad, i jo{ malo posle, kada mu sja{e{ sa le|a, {ka, a ne klasno-geopa neko jo{ vreme hodate naporedo. U nekom graf ska od red ni ca. trenutku, me|utim, po~iwe{ da se zamara{, Dakle, kao bi}a simbosve te`e i sa sve vi{e napora upiwe{ se da ka- li~ki nemu{ta: ona koska{ i tr~kara{ za `ivotom i svetom, koji po- ja i daqe naivno-nazadstojano grabe nekom svojom brzinom, ne osvr}u- no veruju da ode}a slu}i se za tobom, kamoli zastajkuju}i da te malo `i samo svojoj primarnoj nameni, da ode}a nije popri~ekaju kad zapne{. Ne pro|e mnogo, a osim medijum, a da medijum nije poruka... snage po~ne da te napu{ta i motivacija: shvaSlavnog je beogradskog glumca u {eher Sarati{ da sve mawe smisla nalazi{ u toj jurwavi, jevu uslikalo pre neki dan u majici s likom jedpa lepo odustane{, radije tra`e}i neki svoj nog postarijeg ~ikice, i natpisom SaraJOVO. tempo a bogme i pravac kretawa: niti ti se vi- Oko toga je, gle, br`e-boqe izbio jedan od onih {e juri za svetom, niti si, najbla`e re~eno, si- otu`nih periodi~nih parapatriotskih skandaguran da uop{te `eli{ da stigne{ tamo kuda la koji slu`e za dra{kawe najni`ih strasti u se taj svet zaputio. Jer ti nekako sve ja~e sva- ovom delu sveta, na razvalinama jedne zemqe wiva da to mesto mo`da uop{te nije za tebe, koju su ubijali mnogi, ali su joj (bosansku) `ilu niti bi tamo imao {ta tra`iti, ~ak i ako bi te kucavicu stru~no presekli ba{ oni kojima taj milostivo pripustilo unutra. SaraJOVO, i na majici i izvan we, svih ovih goU svetu koji je mene sa~ekao pri ro|ewu, ode- dina toliko smeta, ne toliko {to je Sara koli}a je bila ne{to {to slu`i pokrivawu tela od ko {to je JOVO, jer samim svojim postojawem zime i od „sramote“ golotiwe, i jedva ne{to dokazuje da se i moglo, pa u nekom eti~kom smivi{e od toga. Dobro, da se ne zavaravamo, bila slu i moralo biti neki druga~iji Jovo od onoga je ode}a oduvek i pokazateq klasnog i imovin- {to su oni naumili da ima biti svaki Jovo, ako skog stawa, donekle i stila `ivota, no sve je to `eli da mu ne odreknu pravo da se Jovom i dasaop{tavala nekako implicitno, samom sobom, qe zove. podrazmevaju}i da recipijent razume taj wen Glumac sada veli da nije imao pojma ko je taj imanentni samopredstavqa~ki jezik. Nekom Bu- SaraJOVO sa wegove majice, da je bio znojan pa {maninu ili Marmu je trebala preosovcu to odmerabuka, te se na{ao Ne bi me sve mnogo za~udilo va we ko `u ha i neko da mu podvali fraka ne bi nimajicu na kojoj je da slu~ajno ne znam da je doti~ni glumac {ta govorilo, jer napisano i nacrta~ovek pametan i obave{ten, ne bi raz u meo no ne{to s ~ime on pa ne znam bih li bio vi{e razo~aran sim bo li~ ki je zik ne ma ve ze, ni ti ako bi se ispostavilo da stvarno nije znao, uop{te znade {ta odev nih ni jan si. Kako god bilo, poje to i ~emu to sluili se ipak hiwenim neznawem izvla~io tom je, nekako ba{ `i. Ne bi me sve to s mojim odrastamnogo za~udilo da wem, i u ovaj potkontinentalni svra~iji zaku- slu~ajno ne znam da je taj glumac ~ovek pametan tak nahrupilo vreme kada je ode}a po~ela eksi obave{ten, pa ne znam bih li bio vi{e razoplicitno da se obra}a javnosti: nosili smo ma- ~aran ako bi se ispostavilo da stvarno nije jice (o beyevima, kao priheftanom apendiksu znao, ili ako se ipak hiwenim neznawem izvlana{e garderobe, da i ne govorim) na kojima je ~io iz jedne neprilike koja to uop{te nije, jer ne{to bilo nacrtano ili napisano, a {to je ne sme da bude. Ne sme, jer ~ovek treba da staimala biti poruka svetu o nama, isto koliko i ne iza sadr`aja svoje majice, toliko vaqda svana{a poruka tom svetu o tome kakav je zapravo, ko od nas duguje sebi, ako ve} ne tome nekome na a kakav bi trebao biti. majici, ko god to bio. Jer, znate kako, mogu ja Neko je, dakle, nosao okolo nadobudnog ^e Geduboko da prezirem – kao {to i prezirem – nevaru, drugi su paradirali sa omiqenim bendokoga ko bi okolo hodao s likom jednoga Mladi} vima, tre}i sa junion yekom ili {ifrom ^CP Ratka na majici, ali bih jo{ dubqe prezirao ure{enom srpom i ~eki}em, ~etvrti su se budaonoga ko bi, priupitan za poruku i smisao svolesali naokolo s nekim od onih „{aqivih natga mladi}oidnog odevawa, rekao da nema pojma pisa“ ubogoga duha, i sve tako. Bivalo je, doduko je taj ~i~a na wegovim grudima. {e, i da neko nosi majicu ili {tagod drugo koja Ne bi se on me{’o, nije odavle, nego ba{ `uporu~uje ne{to {to ni on sam uop{te ne razume rio da odnese tetki lek, `urio pa se oznojio, niti barem sluti {ta bi to moglo biti, ali taeto. kve smo, u svom spontanom urbanom elitizmu, n TeofilPan~i}

OBELE@ENOOSAMGODINAODUBISTVAZORANA\IN\I]A

@uteru`ezaprvog demokratskogpremijera ekoliko hiqada gra|ana odalo je ju~e u Aleji velikana na Novom grobqu u Beogradu po{tu premijeru Srbije Zoranu \in|i}u ubijenom preosamgodinaudvori{tuvlade. Na grob prvog demokratski izabranogpremijeraSrbijecve}e i vence polo`ili su ~lanovi porodice,dr`avnizvani~nicii ~lanovi Demokratske stranke, ~ijijebiolider.Do\in|i}evog groba u Aleji zaslu`nih na beo- gradskom Novom grobqu zajedno su do{li supruga Ru`ica i sin Luka\in|i}ipredsednikSrbijeBorisTadi}.Vencesupolo`ili ministri Dragan [utanovac, Vuk Jeremi}, Slobodan Milosavqevi},kaoigradona~elnikBeogradaDragan\ilas,tepredsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti}. Po{tu\in|i}uodalisuiDu{an Petrovi}, Mla|an Dinki}, Verica Kalanovi}, Predrag Markovi}, Aleksandar Vlaho-

N

vi}, Goran Piti}, Ga{a Kne`evi}, Dragoslav [umarac. Venac na grob Zorana \in|i}a polo`iojeiprincAleksandarKara|or|evi}. Kabinet premijera

Ko{tunica:Politi~kiprogon Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica negirao je ju~e bilo kakvu svoju povezanost sa ubistvom Zorana \in|i}a. Povodom najave specijalnog tu`ioca za organizovani kriminalMiqkaRadisavqevi}ada}eupretkrivi~nompostupkuu istrazipoliti~kepozadineubistva\in|i}a2003,bitipozvanna informativnirazgovor,Ko{tunicajenakonferencijizanovinarerekaodaseradiozloupotrebitu`ila{tva,kojapredstavqapo~etakkampaweDemokratskestrankeprotivDSS-aiwegali~no. Onjenagovestiodasenapozivzasaslu{awene}eodazvatiirekao dasapoliti~kompozadinomubistvaZorana\in|i}anemajuveze nionniDemokratskastrankaSrbije.Powegovimre~ima,jedina podlogazawegovopovezivawesubistvompremijerajeizjavaukojojjeopravdaopobunucrvenihberetki.

MirkaCvetkovi}aodaojepo{tu i polo`io venac na spomen plo~u, na mestu gde je 12. marta pre osam godina ubijen Zoran \in|i}. Po{tu ubijenom premijeru odali su potpredsednici vlade Bo`idar\eli}iJovanKrkobabi},iministriDragan[utanovac, Sne`ana Samarxi} Markovi}, @arko Obradovi}, Slobodan Milosavqvi}, Jasna Mati}, Svetozar ^ipli}, Sa{a Dragin, Vuk Jeremi}, Sne`ana Malovi} iMilanMarkovi}. Hiqade gra|ana pro{lo je centralnim beogradskim ulicama u okviru „[etwe za Zorana” koju je organizovao LDP. Prema proceni policije i organizatora, u povorci je bilo vi{e od 15.000qudi.Povorkagra|anakojisunosilicrvenei`uteru`ei sve}e, krenula je od sedi{ta

LDP-auSiminojulicikaVladi Srbije,gdesupolo`ilicve}e,a zatimnastavilidoAlejevelikananaNovomgrobqu. Ju~e je progla{en i laureat ovogodi{wegtakmi~ewa„Besede u Zoranovu ~ast”, odr`anog na temu„Prenego{tobaci{kamen na drugog, reci {ta si uradio”. TojeSawaMilivojevi}izU`ica,au`irijusubiliBorisTadi}, Ru`ica \in|i}, Dragoqub Mi}unovi}, Dragan [utanovac, Ivan Tasovac, Anica Dobra i Vojislav Brajovi}. DS i Fond „DrZoran\in|i}”suovegodine {esti put organizovali takmi~ewe u besedni{tvu, a u kvalifikaciji je u~estvovalo oko 170 takmi~ara. Film o premijeru Srbije Zoranu \in|i}u „Atentat, na{a privatna stvar”, prikazan je u Centru za kulturnu dekontaminaciju,aautorkefilmasuuredniceemisije„Pe{~anik”Radija B92SvetlanaLuki}iSvetlana Vuk ov i}. U film u o Zor an u \in|i}u, doga|ajima uo~i i nakonatentata,govoreistori~arka Dubravka Stojanovi}, politi~ari @arko Kora} i Vesna Pe{i}, bliski saradnik ubijenog premijera Vladimir Popovi},advokatizastupnikporodice \in|i} Sr|a Popovi}, a naratori su glumci Mirijana Karanovi} i Dragan Mi}anovi}. Pretpremijera filma, koji je sino} prikazan na Televiziji B92,organizovanajeusaliCentra za kulturnu dekontaminaciju, ali su ga okupqeni gra|ani gledali i na dva videobima u n E. N. L. dvori{tuzgrade.

REKLISUOZORANU\IN\I]U BorisTadi},predsednikSrbije:„Zoran\in|i},biojeboqioddrugihzato{tojevi{eradiooddrugihitojelekcijakojuSrbijatreba danau~i.Kadabismosviradilidesetminutadu`eiefektivnije,ondabismozanekolikogodinavidelikonkretnadela,novemostove,luke,zgrade,institucijei`ivelibismoboqe.Itujeodgovorza{tosu nekinarodiuspe{niji.\in|i}jevi{enegoqudiizwegovogokru`ewabioustawudasvojeidejepretvoriuakcijeidatimakcijamamewa stvarnost” ^edomirJovanovi},lideLDP-a:„Politicikojujevodio\in|i} potrebnojeudahnuti`ivotienergijukojajojjetimubistvomoduzeta. Nijesvejednodali}esetodesitisada,iliondakadasesviprotagonistipolitikeobra~unasaidejamazakojeseborioZoran\in|i},pora`eni povuku u osamu, negde na periferiju na{ih `ivota. Ovaj 12. martjevelikapobeda`ivotaisvakinormalan~ovekuovojzemqinosiusebiistinuotomekojebioZoran\in|i},oonome{tajebio,i istinuorazlozimawegovogubistva,istinuonemo}isvihnasuovom vremenukojeprovodimobezwega” Zoran@ivkovi},biv{ipremijer: „Imaju}iuvidupostoje}uinfrastrukturuiqudskeresurse,Demokratskastrankajemoglaaktivnoda nastavi Zoranovu politiku, ali nije iskoristila tu mogu}nost. \in|i}je,na`alost,pogre{iokadajetvrdiodasprovo|ewereformikoje jeonzapo~eone}ebitizaustavqenoniondaakowegalikvidiraju.WegovimubistvomsnagaSrbijezasprovo|ewereforminenadoknadivoje bila umawena, da bi godinu dana nakon wegove smrti proces potpuno stao. Osam godina nakon wegovog ubistva Srbija se nalazi u upropa{}enomstawu” AleksandarJugovi},potpredsednikSrpskogpokretaobnove: „BilobidobrodaseMirjanaMarkovi}vratiuSrbiju,kakobiseispitalawenaulogauatentatunaZorana\in|i}a,po{tojeneposrednopred wegovo ubistvo pobegla iz Srbije. SPO o{tro protestuje zbog toga {toministar-umestodasebavikoridorima-{tite}iporedakdr`avnogterorizmaizla,bestidnoibrutalnosrnkavise}awanaZoranai sve`rtvekojesuubijenejersu`eleleiboqu,ilep{uSrbiju”.


4

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

DR@AVE REGIONA LAKO MOGU DA RE[E PROBLEM

„DNEVNIKOV” DOSIJE: JEDAN PORTRET MILANA NEDI]A, WEGOVA SUDBINA I KOMENTARI

Crvene bri{e

Znameniti|akiz Hitlerovogsokaka

ortretMilanaNedi}a,premijera velajeNedi}apodrednimbrojem5.038od „Vladenacionalnogspasa“Srbije 6.500nalistiratnihzlo~inaca,nowegov uvremenacisti~keokupacije,izdosije koji su BIA i VBA nedavno proedavno hap{ewe biv{eg generala lo`enjeuhodnikuPrvekragujeva~kegimsledileArhivuBeograda,odnosnoVojnom ArmijeBiHJovanaDivjakauBe~u nazije,anadle`ninevideni{tasporno arhivu,nijedostupanniistori~arimani na temequ me|unarodne poternice dataj„znameniti“|akbudeme|uslikama javnosti.Toje,verovatno,iotvoriloprokojujeraspisalaSrbija,kaoiranijisli~ostalihuglednihli~nostiujednojodnajstorzaaktuelna„pluralisti~ka“vi|ewa nislu~ajeviEjupaGani}aiTihomiraPurstarijihgimnazijaSrbije,upostavcipoNedi}a, {to zna~i za potrebe aktuelne de,slovena~kilist„Delo”otvorenojeocevodomobele`avawa175godinawenogpopolitike, pa bi postoje}a zbrka u Prvoj niokao„poku{ajsrpskepolitikedaizjedstojawa.Ispodfotografijepi{e:„Ospokragujeva~koj gimnaziji mogla uskoro da na~i krivicu za ratne zlo~ine” po~iwene ravanaihvaqenaistorijskali~nost,vodobijeinakvalitetuinakvantitetu. na podru~ju biv{e nam zajedni~ke dr`ave. diobriguosrpskimizbeglicama“.U{koBi}edajeunovomNedi}evompojavqiSli~nesuireakcijekojesti`uizSarajelikojajepodnelanajve}e`rtvezavreme vawume|uSrbimanajvi{ekumovaloba{ Drugog svetskog rata, Nedi}ev lik smeantikomunisti~koslepilourevizijinaOptu`nice stigle {tenjetikuzspomenu~ionicuPetogtri, {eistorije,kojenevididasetimeujedno odeqewastreqanih|akakojisu21.oktorehabilitujuiidejeipraksanacionalsopo{tom bra1941.odvedennastrati{teio~emuu cijalizma.Uvakumumoralnogkoda,isto[umaricama postoji spomenik. Nedi} je, rijajepostalavrednosnoneutralnopoqe Po Aleksi}evim re~ima, o biv{im ina~e, bio postavqen na ~elo marionetsukobaukomesukqu~nipostalietnocenpripadnicima JNA i MUP-a posebno skevladenapreporukuDimitrijaQotitri~ni razlozi. Nije stoga ~udno {to su moradasevodira~una,jersuoninaro}a,~ijijeodredbioneposrednonaraspolane, uo~i dolaska ruskog predsednika ~itonaudaru,~akiizobave{tajno-bezMilan Nedi} lagawujediniciVermahtatokomstreqaDmitrijaMedvedeva,beogradskeulicepobednosnih razloga. „Svedok sam skorawa|aka. novo osvanule s ruskim oslobodiocima, na~no re{ewe jevrejskog pitawa“, a pro{weg slu~aja da su nekolicini visokih Nedi}donedavnonijesmetaoninadleranije poskidanim zbog ideolo{kih raz- cewujesedajeukupnooko80.000qudiubivojnihoficira–danepomiwemimena– `nima u Vladi Srbije: wegov portret se loga. Vaqda ne}e uo~i Putinove posete jeno u koncentracionim logorima nedikojisusvojposaotokomrataradilipotnalaziome|ufotografijamapremijerau nekomoratidaskidauli~netable„\ene- }evskeSrbije... punouskladusapravilimaslu`be,stizgradi Vlade u Nemawinoj 11, ali je na ralaNedi}a“? Nedi}jeredovno„o~inski“slaoisrpglioptu`niaktiizjedne~laniceEU,a inicijativupotpredsednikaIviceDa~iKakvo, onda, mesto zaslu`uje Nedi} u ske radnike i seqake u Rajh: od 80.000 do svezbogincidentakojisedogodio1991. }auklowenumaju2009.Akojetotako,ako se}awu potomaka? Po~etkom devedesetih 100.000srpskihradnikaradilojepodpoPri tome su im optu`nice dostavqene, mo`eVlada,za{tonebiigimkroviteqstvomwegovevladeuinne kako se to ina~e radi, posredstvom nazija? Predrag Mihajlovi}, dustrijiipoqoprivrediHitleroministarstavapravdeispoqnihposlokoautorpostavkekojujenapraNovasrpskadr`avajepoNedi}utrebalo ve Nema~ke: „Narod vaqa spasiti va,ve}direktnonaku}neadrese!?Time vila ekipa kragujeva~kog Nazau~e{}eubudu}emmirnomizgraje, zapravo, pokazan sramotan nivo redapostojiuokviru„novogevropskog rodnogmuzeja,rekaojemedijima |ivawu nove Evrope, koja ima da spektapremaRepubliciSrbiji,inaravpo r et k a“,aonjujekr s tiokao„Sve S r b i j a“. da je ideja izlo`be bila da se pru`i svakom narodu {iroke monodatona{adr`avanemo`edadozvoTajsvojpro j e k atjepred l o ` ioHi t le r u poka`uistaknuteli~nostijedgu}nostizaslobodanrazvojewegoli”,ka`eAleksi}. useptembru1943.prilikomwihovog nogvremenauSrbijibezobzira vihsnaganadobroceline.Srpski na ideologiju. Slavica Markonarodjesvestandajesudbinskipojedinogsusreta vi},direktorkagimnazije,pak, vezan za narode Evrope i on je u vaiZagreba,pajetako,recimo,poznatihrda nije ona ta koja treba da ovom ratu umeo da oceni vite{ko vatski politolog prof. dr An|elko Miskloni sliku „kontroverznog generala“. se200putaigralapredstavaSini{eKo- dr`awenema~kogvojnika.Nawegovoprilardovi}izneostavdase„Beogradponovo Miroslav Petronijevi}, zamenik direkva~evi}a„\eneralMilanNedi}“,awego- jateqstvoon}eodgovoritisvojimprijapo~eoigratilokalnogpravosudnog`andatora gimnazije, saop{tio je, opet, da su voimesena{loiukwizi„Stoznameni- teqstvom...“Ausputiropskimradom.ra, o~ito misle}i da je sve ovo i daqe autoriizlo`beprocenilidanawojtretihSrba“.UdvanavratajepotompredlaMitoNedi}ujeidajebio`rtvaokolSFRJ”. ba da bude predstavqen i Nedi}. „Za dve ganawegovarehabilitacija.Savezjevrejnostiukojejesilomprilikagurnut–onje Sveovetezeodbacujenovosadskiadvokat godine niko se nije `alio, ni roditeqi skih op{tina nije protestovao povodom bio simpatizer Rajha i profa{isti~kog drNemawaAleksi},kojisekaopravniza|akanibilokodrugi“.Ina~e,stavMinitih poku{aja, ali je Aleksandar Ne}ak, Qoti}evogpokretajo{zavremesvogpostupnikoficiraJNAjo{predesetgodina starstva prosvete je da {kole odlu~uju o predsednikSaveza,upozoriodaza~lanostavqewazaministravojskeimornarice suo~iosproblemomhap{ewanatemequcrtome koje }e portrete izabrati za svoje vejevrejskezajednicetakav~innijepriKraqevineJugoslavije1939,kadasuuvojvenepoterniceizakojejeutomslu~ajustau~ioniceihodnike,idanepostojipropis hvatqivzbogstradawa84odstood35.000 sci rasturani ina~e zabraweni bilteni jalaHrvatska.Aleksi},naime,tvrdidaje kojireguli{eovakveslu~ajeve... JevrejauSrbijiuvremeNedi}evevlade. „Zbora“. Zbog svrstavawa uz Adolfa HiSrbija u ovom trenutku „najve}i izvoznik tlera,knezPavleKara|or|evi}gaismepravosudnedobrevoqe”,navode}ikaoiluwuje s du`nosti 6. novembra 1940. U stracijuodlukuna{egTu`ila{tvazaratAprilskomratukaojedanodretkihgenenezlo~inedaobustavigowewePurdeusled ralanijedopaozarobqeni{tva.Vladana nedostatkadokaza.Powegovimre~ima,Be~elusNedi}emimalajeiSrpskudr`avnu ograd je i time pokazao nameru da sa svoje stra`u,Srpskidobrovoqa~kikorpus(qostraneu~inisvekakobise,uciqusveopti}evce) i „odmetnute“ ~etnike vojvode {teg pomirewa, kona~no stavila ta~ka na KostePe}ancapo{toKomesarskauprava tajne i problemati~ne postupke, ali, nanijebilaustawuda„povratireduSrbiravno,nepocenupristajawanatodaseratji“,aprotivakcijakojesuzapo~elipartinizlo~incioslobodeodgovornosti. zanii~etniciDra`eMihajlovi}a–pone–Izlazizaktuelnepat-pozicijejeutokadizajedni~kimsnagama.^etnicisuse, me da sve slu~ajeve s crvenih poternica potom, u Srbiji dr`ali taktike ~ekawa procesuiraju doma}i sudovi, uz tzv. prija„dok se ne stvore povoqni me|unarodni teqsko prisustvo predstavnika tu`ilauslovi“,tesenisuniboriliprotivoku{tvazemqekojajezapo~elapostupak.Time patora„daseneprolivasrpskakrv“. bi se, s jedne strane, otklonila evidentna Nedi}evepristalicenavodedanasdaje wegova misija bila spasavawe naroda od nema~kih kaznenih ekspedicija i masovINTER Surovi rezultat Nedi}eve politike: Logor na Sajmi{tu nihstreqawa,aliitojeistorijskifalPrema Nenadu \or|evi}u, istori~aru Uz to, Uredbom Ministarskog saveta sifikat–domasovnihstreqawado{loje iz Kragujevca, „Nedi} je svesno preuzeo Vlade nacionalnog spasa od 28. avgusta upravoposleformirawaNedi}evevlade nezahvalnuuloguisara|ivaosNemcimai 1942, koju je Nedi} svojeru~no potpisao, krajemavgusta1941.Nare|eweoodmazdazbogtoganesumwivoimaodgovornost,ali svajevrejskaimovinaje„poklowena“SrmastotinuSrbazajednogubijenogNemca je s druge strane i istorijski tragi~na biji(ubudu}emzakonuorestituciji,kako Hitlerjepotpisao16.septembra,dabiu li~nost koja je spre~ila daqe stradawe senajavqujeizzvani~nihizvora,ne}ebioktobruusledilastreqawauKragujevcu, redsednikRepublikeSrpskeMigra|anaSrbije...Usledprevremenesmrti tiodredbekojareguli{evra}aweimoviKraqevu, [apcu i drugim mestima. PoloradDodik saop{tiojeda}eod onformalnonikadanijeosu|eninemone Jevrejima oduzete od 1941. do 1945. od tom,nedi}evcitvrdedajespasavaoSrbe policije RS tra`iti da uhapsi `esedovestiuvezusakolaboracionististranenema~kogRajha).Jednomre~ju,NeizNDH,alitopitawejezapravore{ila EjupaGani}ai JovanaDivjakaipredaih ma iz zapadnih zemaqa...“ Da podsetimo, di}jekaoHitlerovizvr{ilacnaterenu jo{KomesarskaupravaMilanaA}imoviorganima gowewa Srbije zbog ratnih kadaje4.oktobra1944.raspu{tenaNediotimaotu|e–vaqdasetonezovepqa~kom }a,kojajeobrazovalaKomesarijatzaizbezlo~ina po~iwenih u Dobrovoqa~koj }evavlada,onbe`iuaustrijskiKicbil,a akoprethodnoumo~i{peroudr`avnomaglice–doNedi}evogvaktajestiglove} uliciuSarajevu„~imstupenateritoribritanskesnagegapredajujugoslovenskim stilokaousvetuvodicukojomseokadinapreko100.000wih–aKomesarijatjesamo juRS”.Dodikjetako|enajavioida}ezasnagama1.januara1946.Nedi}jezatvoren cisti~kizlo~in:zlo~inkojijeotpo~eou nastaviosvojrad.Nedi}jeujunu1942.pitra`iti specijalno zasedawe Narodne uBegradu,a5.februaraobjavqenavestda nema~kom okupacionom podru~ju i okonsaonema~komgeneraluBaderudaseuSrskup{tine RS na kojem bi bilo razmoje izvr{io samoubistvo sko~iv{i kroz ~an 10. maja 1942. godine kada su ubijeni bijinalazi400.000izbeglica,pri~emusu treno dosada{we procesuirawe ratnih prozordokga~uvarinisupazili. posledwiJevreji,`eneidecazato~eniu izbegli iz NDH upozoravani da zaposlezlo~inapo~iwenihnadSrbima,teponaAliowegovomlikuidelustrukabaru logoru na Beogradskom sajmi{tu. Srbija weipomo}mogudadobijusamopoduslo{awe visokih predstavnika u Bosni i ovoj generaciji jo{ uvek nije dala svoj jeposleEstonijebiladrugadr`avauokuvom da pru`aju podr{ku konceptu „Nove Hercegovini. potpunisud:Dr`avnakomisijaFNRJza- piranojEvropiukojojjepostignuto„koSrbije“,podpretwomprinudnimradomi Po re~ima predsednika Skup{tine zatvorom. RS Igora Radoji~i}a, realno je da ta Novasrpskadr`avajepoNedi}utrebasednica parlamenta bude odr`ana kralo da postoji u okviru „novog evropskog jemmarta. Re~ istori~ara poretka“,aonjujekrstiokao„SveSrbi–NaravnodaRepublikaSrpskanemoja“.Tajsvojprojekatjepredlo`ioHitleOlivera Milosavqevi}, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu: `e gledati skr{tenih ruku sve {to se ruuseptembru1943.prilikomwihovogjeMilanNedi}nijenipoku{avaodasakrijesvojefascinacijunacionalsocide{ava – obrazlo`io je Radoj~i} u indinog susreta. No vo|a nema~kog Tre}eg jalizmom.Naprotiv,progla{avogajeidealnimdru{tvenimure|ewemitratervjuu„Dnevniku”. rajhanijebiozainteresovanzaobnavqa`iodaseibudu}a’NovaSrbija’,u~ijestvarawenijesumwao,oblikujepo Ne}e li takva sesija parlamenta we dr`avnosti Srbije i wena teritoriuzorunawega.Nedi}evavladajezahtevaladaseNema~kojpru`isvakaposamo dodatno podi}i tenzije u BiH? jalna pro{irewa, tako da je predlog jo{ mo},presvegaborbomprotivpartizana. – Tenzije u BiH su ionako visoke. tokom sastanka odbijen. Ante Paveli} i PredragMarkovi},istori~ar:Rehabilitacijanikako,onjeizuzetnotraHap{ewegeneralaDivjakauAustriji,i vrh NDH bili su izuzetno uznemireni gi~nafigura,alijednojeli~natragedija,adrugoobjektivnomestokojeje sve {to je potom tim povodom ~iweno u zbogtogsusreta.Do{av{idokopijemape imaouokupacionomre`imu.NijedansaradnikokupatoraEvropetogranga Sarajevu,zakqu~nosava|ewemizkantokoju je Nedi} odneo Hitleru, NDH ju je nijerehabilitovan,iakosumnogiodwihbilipatrioteiratniheroji,jer nalne kase 500.000 evra za pla}awe kau{tampala kao propagandni letak i kao saradniciokupatoranezaslu`ujurehabilitaciju. cije, dovelo je situaciju do ta~ke usijailustracijuve~ite„srpskepretwehrvat^edomirAnti},istori~ar:Nijedobroskidatiportreteibrisatidelowa. Jer, ~itav dr`avni vrh iz reda bostvu“itojejedinidokazNedi}evogproveistorijejerslikakojunamistorijadajejeipozitivnainegativna.Nena{wa~kognarodaukqu~iosadauimecepalogprojekta.Hitlerovog{egrtakojije laze se u woj samo portreti zaslu`nih. Ne~ija fotografija, uostalom, ne leBiH,dakleiuimeRSabezna{edoostaou|orsokakuistorije. zna~inipokudunipohvaluonoga{tojetali~nostradila. zvole,interveni{ezajednog~ovekakoji n Reqa Kne`evi} je optu`en za ratne zlo~ine. I to nije prviput,jersmoimalisli~anscenario

P

N

pravna nesigurnost, koja u ovom trenutku vladanaovimprostorima,jerqudikojisu na bilo koji na~in u~estvovali u novim balkanskimratovimanaprostonisusigurniutodalismejudanapustemati~nudr`avuili}eim,~impre|ugranicu,bitistavqenelisicenaruke.Sdrugestrane,{to jejo{va`nije,smawilabisemogu}nostda senekokojezaistapo~inioratnizlo~in potpuno neka`weno izvu~e – obja{wava Aleksi}za„Dnevnik”. Novosadskiadvokatpritomenapomiwe da bi i sami procesi na ovaj na~in bili objektivniji i mawe politi~ki stresni. Izbegaobise,naime,ogromanpritisakkojipopravilupratipostupakekada,naprimer, „Hrvati sude Srbima” i obrnuto. Uostalom,kakoupraksiizgledajuta„su|ewa kod ku}e” najboqe ilustruju procesi u BeograduzamasakrnaOv~ariiliuRijeci, kadajetamo{wi@upanijskisudosudiogeneralaMirkaNorcazbogte{kihzlo~ina uGospi}uiMeda~komxepu. –Svedr`avenastalenaovimprostorima,akojesunabilokojina~inbileukqu~ene u ratne sukobe iz devedesetih godina pro{log veka, pokrenule su odre|ene krivi~ne postupke za dela iz oblasti ratnih zlo~ina.Naprimer,Hrvatskodr`avnotu`ila{tvopredalojeMinistarstvupravde Srbijespisaksapodacimazavi{eod1.500

Protesti u Sarajevu zbog hap{ewa Divjaka

Saslu{awe, pa odluka Poternicese,obja{wavaAleksi}, raspisujukadapostojeosnovnisumwe da je neko lice po~inilo krivi~no delo,anijeudoma{ajupravosu|akojejeprotivwegapokrenulopostupak. Uloga poternice je da organi druge dr`avenadoti~naosobu„obratepa`wu”,odnosnodajepritvorekakobi bila saslu{ana. Tek na temequ prikupqenihdokaza,iskazasvedoka,kao i iskaza samog osumwi~enog, donosi seodlukadali}ebititra`enowegovoizru~ewe,ili}ese,kaouslu~ajuPurde,odustatioddaqeggowewa

VJU

IGOR RADOJI^I],

Ne}emosedeti

P

i kod hap{ewa Ejupa Gani}a u Londonu. Natosemorareagovati. Uveliko se govori o tome da su, zbog svega {to se de{ava, potpuno opravdana pitawa mo`e li BiH uop{te opstati kao dr`ava? –BosnaiHercegovinaimaozbiqnih problema u svom funkcionisawu, i to nijeodju~enitijeposledicaovihdoga|awa. Recimo, zbog nategnutih bo{wa~ko-hrvatskih odnosa u Federaciji ni {estmesecinakonizboranijekonstituisan jedan dom parlamenta niti je izabrananovavlada.Sadsedo{lodotogada suseproteklihdanadirektnoSADiEU ukqu~ileuformirawetevlade.Dakle, mnogojeunutra{wihneslagawa,sistemskih, politi~kih, i izuzetno je visoko unutra{wenepoverewe...Ite{kojere}ikolikotomo`edatraje,jersetavrstatenzijanere{avaprekono}i.Naprotiv,pre}ebitida}esesituacijadaqe komplikovati. Kako }e sve to uticati na daqe evro-korake BiH? – Optere}uju}e. Ne samo {to Savet ministara radi u tehni~kom mandatu u veoma ograni~enom kapacitetu, nego ni dr`avni parlament ne funkcioni{e, iakosuizboribilijo{uoktobru.Pri tome, ~ak i kada bi sutra bio postignut dogovor,te{kodabidr`avaBiHdobila sveorganezadvameseca.Usvakomslu~aju, kada bi najzad bio formiran Savet ministara,onbiimaonekolikoprioritetnih zadataka. Naime, EU pred BiH


dnevnik

nedeqa13.mart2011.

5

TAJNIH OPTU@NICA, SAMO KADA BI TO HTELE

poternice politika

Nemawa Aleksi}

Ratni zlo~in ne zastareva “Odnos prema Kosovu }e uvek biti problem”, upozorava Aleksi}, navode}i da se “ministarska multilaterala” iz mno{tva razloga ne mo`e odnositi i na Pri{tinu. “Srbija niti je priznala niti }e priznati Kosovo,pasamimtimnemo`etektakodase odrekne prava da sudi pripadnicima albanskih paravojnih formacija za koje se sumwa dasupo~iniliratnezlo~inenawenojteritoriji-asvedocismodajeiEvropakona~no priznala svu monstruoznost tih zlo~ina. S druge smo, opet, strane svedoci da veliki brojdr`ava,pogotovoevropskih,iakouhapsikosovskogAlbancapona{ojpoternici,ne prihvataargumentacijuidokazesrpskogtu`ila{tva,ve}nasvegledakaonapoliti~ki proces.Stre}estrane,pitawejeikakobise protuma~iloeventualnoustupawesvihpredmetaEuleksu.Usvakomslu~aju,re~jeoveomaosetqivojtemikojaseniizblizanemo`e re{avatisamoudomenupravosu|a.Mo`daje nekiputokazodnoskojijepremapo~iniocima zlodela tokom Drugog svetskog rata ima dr`avaIzrael,kojaidanas,vi{eod{estdecenija kasnije, vodi politiku wihovog pronala`ewa i ka`wavawa. Jer, ratni zlo~in nikadnezastareva!” osoba,odkojihsunekiuodsustvuosu|enipred tamo{wim pravosu|em za delo ratnog zlo~ina, drugisuoptu`eni,dokseprotivjednogbrojalicavodiistraga.Isadabikrajweoportunobilo dasvetepredmetekojejeprocesuiralaRepublikaHrvatska,ilikojeimanamerudaprocesuira, aodnosesenaqudekoji`iveuSrbiji,onaustu-

pisrpskompravosu|u.Iobrnuto.Bezobzirada li se radilo o pripadnicima JNA ili MUP-a, mobilisanimgra|anima,dobrovoqcima...–obja{wavaAleksi}. Na`alost,jo{uveknemanaznakadabisporni predmeti i zaista mogli biti ustupqeni kom{ijskimsudovimanapostupawe,azatosu, tvrdi Aleksi}, odgovorne upravo susedne nam dr`ave.Kaoobrazlo`ewetogstavaonpodse}a dajejo{predvegodinesrpskotu`ila{tvonudilokolegamaizBosneiHercegovinepotpisivawe Sporazuma o me|usobnom ustupawu dokaza,~imebibiostvorenpravniokvirzaprebacivawe svih „crvenih predmeta” pravosu|u BiH.Me|utim,izpoliti~kihrazlogaodtoga senijedaqeoti{lo,iakosuna{iministarka pravde i tu`ilac za ratne zlo~ine nastavili da insistiraju na modelu: dajte da mi sudimo qudimakojusukodnas,avisuditeonimakoji sukodvas. –Alinemo`eSrbijadanormalizujeodnoseu sferipravosu|asamasasobom.Preduslovzasve su bilateralni ili multilateralni sporazumi izme|udr`avaome|usobnomustupawupredmeta. Naravno,ninakontoganebisveteklokaopoloju.Pojavilibiseodre|eniprocesniproblemi, poputdostavedokaza,za{titesvedoka,dolazaka svedoka, putnih i ostalih tro{kova... Recimo, akouBeogradusuditenekompripadnikusrpske paravojneformacijepooptu`nicidajepo~inio ratnizlo~inu[kabrwi,ve}inadokaznogmaterijalaisvedokajeuZadruiliokolini.Upotrebomsavremenetehnologijelakosesavladajusve teprepreke,timpre{tosuonezaistazanemariveuodnosunazna~ajsamogpostupka.Uostalom, prilikomsu|ewazazlo~inuLovasupredna{im Specijalnimsudomupostavqanjevideolinksa sudomuVukovaru–ukazujeAleksi}. Sagovornik „Dnevnika” navodi da se, o~igledno,saterenapravosu|amoraoti}inateren politike,jerjedinotamomo`ebitidonetaodlukadaseministripravdeokupenamultilateralnom skupu, potpi{u sporazume o ustupawu dokazaipredmetai,kona~no,suspendujusvepoternice. – Nije te{ko organizovati takvu konferenciju,pogotovonijeukolikobipokroviteqbila EU. I upravo Srbija je taj put u vi{e navrata predlagala, a naro~ito je na tom fonu agilan biopredsednikTadi}.No,stimmorajudaseslo`e i Zagreb, i Sarajevo, i Podgorica... Na`alost,~inimisedajesamoBeogradustalodatu kwiguzatvori,dokbidrugiradodajekoriste, kadgodmogu,idapopotrebiokre}u`aokuvlastitejavnostipremaSrbijikaove~itomkrivcu.Uostalom,zbog~egajehrvatskavlastpropustiladaobavestiPurdudasenalazinacrvenoj poternici, a dobro je za to znala? Ili za{to vlastuSarajevune`elidapreuzmeodgovornost zaprocesuirawezlo~inauDobrovoqa~kojulici,ve}iuslu~ajuGani}aiuslu~ajuDivjakaispadadajeSrbijaodgovornazbogtoga{totra`i dasena|eikaznikrivaczamasakrvojnikaJNA –zakqu~ujeAleksi}. n MiroslavStaji}

PREDSEDNIKSKUP[TINEREPUBLIKESRPSKE

skr{tenihruku trenutno postavqa tri zadatka kako bismodobilistatuskandidataistigli kom{iluk: parcijalna promena Ustavakakobiseomogu}ilou~e{}e na izborima pripadnicima nacio- nalnih mawina; ure|ewe pitawa popisa,iakoseonfizi~kivi{enemo`esprovestiovegodine;itre}e,da se re{i pitawe zakona o dr`avnoj pomo}i, {to je jedan od uslova iz SSP-a. Po nama u RS, to nisu prete{ki usloviiowihovojrealizacijisemo`e posti}i dogovor iole racionalnijim pristupom. Me|utim, problem bo{wa~kogestabli{mentaje{tosu wihovi apetiti apsolutno preveliki,paakootvoritepri~uopromeni delaUstavaBiH,onitra`edasesve mewa. I ukoliko taj megalomanski apetit bude i daqe dominirao, ni ubudu}e ne}e ni{ta funkcionisati. Adr`ava}esesuo~itisaozbiqnimproblemom.  [ta }e u tom slu~aju raditi Republika Srpska? –SveinstitucijeRSsunakonizborauspostavqene i one rade u svom kapacitetu. Naravno,imamopunoproblematamogdene funkcioni{u institucije BiH, jer „gore” seprikupqajudr`avniporezi,tamosevodi spoqnapolitika,tamoseostvarujume|unarodnikontakti.Blokiranasunamsredstva od MMF-a i Svetske banke, jer taj novac ide preko Sarajeva... Trpimo zbog toga veliku{tetu,ali~inimosve{tomo`emoda

bismoodr`alipoliti~kuiekonomskustabilnost. Uspevate li u tome? – Ekonomski izazovi su ozbiqni, kriza trajeve}tre}ugodinu,nijesestimlakoboriti.Poku{avamodao~uvamosocijalnimir idazadr`imodanamseneprelivajuovipoliti~kiiostaliproblemiizdrugogentiteta.Ono~imesmozadovoqnijestepoliti~ki konsenzus koji je uspostavqen izme|u najozbiqnijih politi~kih subjekata, i vlasti i opozicije, o potrebi stabilnosti RS i za{titina{ihinteresauSarajevu. nMiroslavStaji}

S

rpskeprose~neplatenajmawesuuregionu,aekonomistitvrdeda}emosepribli`itislovena~kimtek kadbudemotro{ilikolikoimamoikadazaradene budunajve}etamogdedominirajavnisektor.Svena{eko{ijezara|ujuvi{e,iCrnogorci,Makedonci,BosanciiAlbanci,oHrvatimadainegovorimo.Na{aprose~naplata odoko330evrazabosanskom,recimo,zaostaje50,zacrnogorskom150azahrvatskom~itavih400evra. Tri puta ve}u prose~nu platu u Sloveniji za isti rad u slovena~kojfabriciuSrbijite{komogudaobjasneiekonomisti. ^ak i predsednik Slovena~ke privredne komore DmitarPolovinapriznajedajeprostoneverovatnoda„Gorewe”uVaqevuradisagotovoistomproduktivno{}ukaoi pogoniuSloveniji,adaradniciuSrbijiimajutriputamawaprimawa.EkonomistaMiroslavZdravkovi}niskeplate obja{wava~iwenicomdaslovena~kefirmeznajudajesrpskomradnikuboqedazara|uje200evranegodasedikodku}e.Ito,naravno,koriste.

–Akojerazlikaubrutoplatioko600evraizme|uradnikauSrbijiiSloveniji,ondatajposlodavacnagodi{wem nivouuSrbijizaoko1.000radnikau{tedioko6,5miliona evra!!!Aplatesunamniskezboglo{ekrvneslikeprivrede,nemamoizlaznamore,lo{ajeinfrastruktura...Mali jebrutodru{tveniproizvod.Izlazjerazvojautoindustrije,elektroindustrije,stvarawevelikihfirmi–objasnioje Zdravkovi}. Ina~e,brutodoma}iproizvodSrbijepostanovniku,merenokupovnommo}ipremapodaciEurostata,pokazujudaje onupro{lojgodiniiznosiotek37odstoBDP-auEvropskoj uniji,ipotompodatkusmo,etoradosti,ispredMakedonije,BiHiAlbanije.Alisama~iwenicadajeBDPpostanovniku u Srbiji tri puta mawi od proseka EU za veoma je ozbiqnu glavoboqu, jer s takvom ekonomskom krvnom slikom,morasepriznati,te{koda}ebitibrzulazakuevropskuporodicu. n QubinkaMale{evi}

SUDBINA ZAJEDNI^KOG @ELEZNI^KOG PREDUZE]A SRBA, HRVATA I SLOVENACA

„Kargo10”na sporednomkoloseku

adajeposlepotpisivawaDekla- snu realizaciju investicija, a ne da se za sada pristaju i na du`i prevoz robe racije o osnivawu zajedni~kog gradimicpomicpo10do15kilometara Koridorom 10 dok se ovaj ne izgradi i preduze}aSrba,HrvataiSlove- godi{we,ve}ucelini–idabudebrzo modernizuje,aJPnetransformi{e,ali nacazaupravqawe`elezni~kimsaobra- gotovo. samopoduslovomdatobudebrzo,ina~e }ajemnaKoridoru10,imenovanom„KarFrankJostizGeneralnogdirektora}eoti}idrugimputem.Uzto,akosekago10”,krajempro{legodineeks-JUpru- taEvropskekomisijezatransportsma`edajeto60ili80sati,ondanekabude gama protutwao prvi zajedni~ki voz tradajeevropskimodel–hitnorestruktoliko, a ne 100 i vi{e ~asova. Oni ne „Bosforus ekspres” (koji je razdaqinu turirawe `eleznice, i da je neophodno `eleniduga~ekawanagrani~nimpreodQubqanedoHalkalijauTurskojpro- uspostavitiugovorniodnosizme|uonih lazima.Uostalom,osnovnaidejaprili{aoza35sati),svisuseponadalibr`em kojiupravqajuinfrastrukturomionih kom osnivawa zajedni~kog preduze}a i transporturobaiqudi.Me|utim,doda- kojivoze.Tosuoperativci,apoliti~abilajedaseprevazi|edugozadr`avawe nadana{wegpreduze}enijeza`ivelo,a nijenimoglo,jerjo{nijeregistrovano! Podsetimo,ciqosnivawanovogzajedni~kogpreduze}abiojedaseuspostavi poslovno-profitabilni odnos, dele i dobitirizik,stimdabisedi{tebilo u Sloveniji koja je ~lanica EU i ima usagla{enuregulativusevropskimpropisima.„Kargo10”pritomenebizadiralo u status postoje}ih preduze}a tri dr`ave, i bilo bi dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u, ali na me|unarodnomnivou. Esad,za{toovajzajedni~kiprojekat koji je najavqivan na velika zvona jo{ nijerealizovan,natopitawenijeuspeladaodgovoriniregionalnakonferencija „Kargo 10 – izazovi i perspektive ujediwene `eleznice”, koja je nedavno odr`anauBeogradu.Jedinoseznadajeu tokuizradaosniva~kogakta.Pomniposmatra~i ovog skupa ocewuju da su sve trizemqekojesupotpisaleDeklaraci- ritrebadaizvr{eweposlovaprepuste na grani~nim prelazima zbog carine, jusko~ileprenego{tosureklehop,jer profesionalcima–{toje,naravno,tekao i mala brzina usled lo{e infravelikih problema na `elezni~kom Ko- `akproces,zbog~egaikasnirestruktustrukture,tedaseprivu~erobasKoriridoru10imajuiSrbiiSlovenci–je- rirawe `eleznice. Jost isti~e da pridora4,kojiideizsredweEvropepreko dino su Hrvati odmakli s ulagawem jer vatnelicenciraneisertifikovaneorBudimpe{te,Bukure{ta,SofijezaIsim je taj pravac posebno va`an tanbul... Jer, Koridorom 10, zboglukeRijeka.Ali,oniimajui iakojekra}iza250kilomeZbog toga {to je neko sru{io drvo transportnu strategiju, ispremtara,putujesamo30odstorone projekte, {to im omogu}ava be,paimawe. na prugu kod ^ortanovaca vozovi kori{}eweevropskihfondova. Srbijise,dakle,nudiprisu stajali 10 sati, a onda je jo{ toliko Kakvajesituacijasna{imdelikadaiskoristisvojupredvre me na bi lo po treb no da se sa o bra }aj lomKoridora,poznatoje.Inama nost. Ali od toga ne}e biti normalizuje senudinovac–{toodevropskih ni{ta ako nastavqaju da se banaka i Svetske banke, {to od ponavaju incidenti kakav Rusije,ali–projekatanema.Asamona ganizacijekojesebaveprevozomputnika smonedavnoimaliu^ortanovcima.Nebaziwihsemo`enovacipovu}i.Oiz- irobemorajudaimajuravnopravanprikojeoboriodrvo(orah)napragove,zbog gradwibeogradskog`elezni~kog~vora, stuptr`i{tu,padr`avne`elezniceni ~egajesaobra}ajnapruziNoviSad-Innaprimer,pri~aseve}~etiridecenije, jedneodzemaqa-potpisnicaDeklaraci|ija-Beogradbiouprekiduoko10sati, posledwih 10 godina intenzivno, me|u- je,nemoguograni~avatiwihovpristup jer se sakupqala komisija, tra`ili retim,zaglavnu`elezni~kustanicu„Proprilikomprevozaputnikairobe. zervnidelovi...Kadaje“kvar”najzadotkop” postoji tek delimi~an projekat, a Johan Ludvig, izvr{ni direktor Zakloqen,nijebilolakouspostavitisaokompletnoidejnore{eweseo~ekujetek jednice evropskih `eleznica i infrabra}ajjerseradiojednokolose~nojpruzaokopetmeseci. strukturnih kompanija (CER) podse}a zi,pasezbogukr{tawavozovipu{taju Dugovremezaprojektovaweijo{duna veliki priliv robe iz dva centra – odre|enimredom.Zanormalizacijusao`e za izgradwu glavni su prigovori SredweEvropeiTurske,gdenesmebiti bra}ajatrebalojejo{10-taksati.Me|upredstavnika Evropske investicione monopola.Amonopoljeakopostojisamo narodni putni~ki i teretni vozovi su bankeiSvetskebankekojidajukredite dr`avna `eleznica. E sad, na{ zakon o stajali,wihdesetak,za{tatrebaplatiza`eleznicu.Onisuspremnidapodr`e `eleznicipru`aprilikuidrugimopeti tro{kove zadr`avawa, a i putnici nesamodr`avne,negoiprivatneinveraterima koji dobiju sertifikat i limoraju dobiti obe{te}ewe... Koliko, sticije,aliimsmeta{tonemamojasne cencu, ali jo{ uvek nisu doneta podzajo{nijenapravqenara~unica,alijezaprojekcijeijasandinami~kiplaniinkonskaaktakojabitoomogu}ila.Naravtofakturazapreispoqnubrukuve}isteres koji se tu ostvaruje. Investitori no,tosenetuma~inikakodruga~ijenepostavqena. tra`epuntempoizgradwe,brzuiefikagostrahomodkonkurencije.[pediteri n RankaDautovi}

K


6

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

ZBOGPLAGIJATAUNEMA^KOJ^OVEKOSTANEIBEZDOKTORSKETITULEIBEZMINISTARSKEFOTEQE

... a kod nas gu`va pod tepihom! vo je najbolniji korak mog `ivota”, izjavio je KarlTeodorGutenberg opra{taju}i se ovih dana od funkcijenema~kogministraodbrane.Plemi}kogroda,najpopularniji nema~ki politi~ar, zlatnide~koCDUAngeleMerkel,ve}vi|enkaobudu}ikancelar...ostavkujepodneopodpritiskom javnosti po{to mu je prethodno Univerzitet u Bajrojtu oduzeo titulu doktora pravnihnauka.Jer,otkrivenoje da je prepisao dobar deo svoje doktorske disertacije, odbrawenenaovomuniverzitetu2007. Baron je tako, zbog “pretabavawa” tu|ih tekstova, u par dana ostaobeznau~netituleivisokog politi~kog polo`aja. Nije vredelo ni {to je kancelarka stalauwegovuodbranu,govore}idaga“nijezaposlilakaonau~nogradnika”. Gutenberg je u po~etku – nakon{tojejedanprofesorprava ~itaju}iwegovradnainternetu “provalio”dajeodre~idore~i prepisaonekenovinsketekstove, formulacije drugih autora, delove sa sajta ameri~ke ambasade – poku{avao da se odbrani pravdaju}i se da to nije uradio namernove}dajeupitawu“previd u bibliografiji”! Kada su seanaliti~aridohvatilispornog doktorata, ispostavilo se dajevi{eodpolovine475strana te{kog rada Gutenberg prepisao, odnosno upotrebio citatenenavode}iizvore. Brukajeondapuklaikrozmedije,pajevelikitalasopravdanog gneva narastao. ^ak oko 25.000 univerzitetskih nastavnika, nau~nika i doktoranata potpisalo je otvoreno pismo kancelarkiMerkeltra`e}ida ne brani neodbrawivo. Ra{~iwennaUniverzitetu,pritisnut sa svih strana, uz zahvalnost

O

prkos demografskim promenamaizdevedesetihgodina,vojvo|anska vi{ekulturalnost i vi{ekonfesionalnostjesujo{uvekstatisti~kifakat,{tojenemali uspehimamoliuviduprotekle etni~ke sukobe ~iji je po`ar paliosvakupomisaonamultietni~nost. S druge strane, me|utim, politi~ari ne koriste ba{ pre~esto re~i koje asocirajunasu`ivotiname|usobno pro`imawekulturaikonfesija, kao {to su interkulturalnost i interkonfesionalnost. Kao da izbegavaju da pri~aju o drugoj vrsti ~iwenica, koje ukazuju da u Vojvodini postoje sredine u kojima se razli~ite kulture i konfesije tek me|usobnopodnose,alisenepro`imaju. Posebno osetqiva tema je verska diskriminacija. Tim

U

Dijalozi ^lanak je deo projekta „Dijalozi vojvo|anskih kultura“,kojisprovodeBeomedia marketing i Nezavisno dru{tvo novinara Vojvodine, a finansira ga EvropskaunijakrozMedijski fond u okviru evropskih integracija. Fondom rukovodi Delegacija EU u Srbiji, a realizuje ga BBC World Service Trust. Sadr`aj ~lanka je iskqu~ivo odgovornost realizatora projektaininakojina~inne odra`avastavoveimi{qeweEvropskeunije.

kancelarki za podr{ku, priznaojeda“vi{enemo`edaizdr`i”, slo`iv{i se sa svojim neprijateqima da nije biran za ministra samoodbrane ve} odbrane.“Doktorzaprepisivawe” podneojeostavku.

u~nim kuloarima, moglo bi se re}i da pod tepihom vlada prili~na gu`va. Me|utim, tamo su }u{nuti samo plagijatorski slu~ajevi najvi{eg ranga, odnosnoonipovezivanisnekimjavnimli~nostima,politi~arima,

skoj, Crnoj Gori, p r o c v e - tao i pravi biznis prodaje, pa i izrade po poruxbini: seminarskih, diplomskih,zavr{nihradova,ali i magistarskih i doktorskih. Cena zavisi od kategorije rada i, naravno, od toga dalijekupaczadovoqan tu|im radom (proveritemalonainternetu, mo`da naletite na sajt na kojem neko upravo prodaje va{ Dok se medijska pra{ina oko ministrima, estradnim zvezda- diplomski rad, vrlo povoqno, afere Gutenberg jo{ nije slema… dok su mnoge “sitne ribe” za5.000dinara!);iliipakho}e gla,podgrejanajestaraaferao izmigoqilesvakojpa`wi. da mu se napi{e “original”, pa navodnomplagijatuudoktorskoj Plagijatora, kao i wihovih nepitapo{toje.Me|utim,oni disertaciji Johanesa Hana, jatakakojisuihspasavalisuda koji diplomiraju, magistriraju evropskog komesara za regio- javnostii~asti,bilojeiuBro- ili ~ak doktoriraju na la`wanalni razvoj, nekada{weg aus- zovom samoupravnom socijali- ka,morajubitisvesnidaje,opet trijskog ministra za nauku. zmu, i pod Milo{evi}em, i da- zahvaquju}i modernim tehnoloDoktorski rad odbrawen jo{ nasudemokratiji.Qudisukvar- gijama, ve}a i mogu}nost da se 1987, zbog sumwe da je plagijat qivaroba,polakomese,ho}eve- otkrije “rad iz resavske {kodat je na ekspertizu Univerzi- liku diplomu i titulu, ali za le”, jer postoje razli~ita protetu u Cirihu gramska re{ewa 2007, pa iako za proveru tekU svim profesijama postoji pisani i nepisani je rezultat stova, odnosno bio povoqan kodeks rada i pona{awa koji moraju po{tovati svi detektovaweplapo Hana, neki oni koji se time bave. Prepisati ne~iji doktorat je gijata.Na`alost, nau~nici izjo{uvekihnekopo{teno koliko i ukrasti ne~iju svojinu neli su nove risteonikojisu optu`be koje institucionalno sadapoku{avajuidadoka`uno- totrebamnogoznawairada,pa odgovornizadiplomekojeizdavomanalizomrada. tra`e pre~ice. Prepisuju tu|e, juilinagradekojedodequju. No, dosta smo gledali u tu|e plate da im drugi napi{u rad... –Usvetskimrazmeramadobidvori{te i zgra`ali se kako Danas je to posebno lako, jer je jamo informacije preko inter~ak i kod onih s tolikom aka- zahvaquju}i internetu ponuda neta o plagijatima u nau~nim demskom tradicijom (koji su nau~nih radova, doktorskih te- ~asopisima i obi~no se autori univerzitet imali i pre nego za,tedrugograznovrsnog{tiva takvih radova stavqaju na crnu {tojenaoveprostore“stigao” ogromna. listu;radoviimsevi{eneobbojnaKosovu)“uspevaju”la`ni “Klik” ovde, pa malo onde, javquju,{tojevrloblagasankdoktorati! Ovde se ne pamti da copy-paste i gotov tekst, pa i cija – obja{wava za „Dnevnik” je,recimo,nekomoduzetatitula doktorat–akoteneuhvate!^ak prof. dr Stevan Pilipovi}, doktora, ali, po onome {to se jekodnas,asli~najesituacija akademik SANU, matemati~ar prepri~ava u akademskim i na- i u kom{iluku, u BiH, Hrvat- svetskog renomea, redovni pro-

fesor Prirodn o-mat emati~kog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. – Poznato je da kodnasiudrugimzemqamabiv{e Jugoslavije, u sferi dru{tvenihihumanisti~kihnauka plagijatipostojezbogtoga{to senau~nepublikacijeobjavquju na veoma sli~nim jezicima. U matematici,gdesuradovinaengleskom jeziku obavezni, retka jepojavaplagirawaumagistarskim radovima i doktoratima. Poznat mi je samo jedan slu~aj plagijatadoktoratasarezultatima drugih autora i bez sankcija. Akademik Pilipovi}, me|utim,upozoravanatodaseuna{oj zemqi uo~avaju novi negativnetrendoveusferiplagijata. Ministarstvo nauke, naime, nagra|ujenau~nikepobrojuobjavqenihradova,alibez~itawa radovauodgovaraju}imekspertskim komisijama. To podsti~e pojedince na plagirawe sopstvenihrezultata.Autor“ponavqa”sopstvenerezultate,odnosno istim postupkom uz minimalne, ili nikakve izmene, dolazido“novih”rezultata.Kako nemao{te}enestrane,ovavrsta plagijatajedalekomaweuo~qivaajestera{irenausrpskojnauci.Na{anau~najavnost,~esto podstaknuta politi~kim odlukamaonagra|ivawuitakvihnau~nika, bez kvalitetne analize wihovih nau~nih dostignu}a, {aqe tako pogre{an signal mladimnau~nicimadasenekriti~ki odnose prema sopstvenom radu. Prof.drNikolaGruji},dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pri~i o plagijatu pristupa “od glave” i ka`e da se prvo mora definisati{tajeplagijat.

–Tomo`ebitiukradenaideja, prepisani pasusi nekog dela ili prepisano kompletno delo sa sve interpunkcijom iz sa`aqewa da se ni{ta od orginala ne baci – duhovito obja{wava dr Gruji}. – Plagirawe doktoratauakademskimsferamaima dva aspekta problema. Jedan je ~isto nau~ni gde se prakti~no ni{talo{ene}edogoditi.Nauka tim “novim” doktoratom, istina, ne}e ni{ta dobiti na svom razvoju, ali ni izgubiti. To je kao da ste jo{ jednom naglas otpevali ve} otpevanu pesmu.Pa,akojedobra,neko}eje saslu{ati,akojelo{aondane}enito,pamo`eizazvatizadovoqstvo jedino peva~a. Me|utim, sa aspekta etike i morala tojesasvimdrugapri~a.Mawevi{eusvimprofesijamapostojipisaniinepisanikodeksrada i pona{awa koji moraju po{tovatisvionikojisetimebave. Prepisati ne~iji doktorat jepo{tenokolikoiukrastine~ijusvojinu. Kakosetoneradiizzabave ili hobija nego zbog dobijawa statusa i pripadaju}ih privilegija {to te titule donose, dolazimodoozbiqnihkr{ewa moralnih normi koje bi mogle podlegati nekim kaznenim odredbama.Budu}idasuzamoral na ovim prostorima u posledwim decenijama vladale su{ne godine, za o~ekivati je da ni u ovojoblastinijebilovelikih izuzetaka.Naravnodanetreba smetnutisumadajevelikave}ina doktoranata po{teno odradila svoj doktorat. Ipak, to nas ne abolira da budemo ravnodu{ni prema suprotnim pojavama i da se ne potrudimo odvojiti `ito od kukoqa. Tim pre {to se tu radi o takvim slojevima dru{tva koji imaju ozbiqnuuloguuedukacijionih kojidolaze,pasuposledicedalekose`ne. n Vesna ^eki}

MALEVERSKEZAJEDNICEUVOJVODINI

Prosejavawe diskriminacije pre {to je izvorni oblik diskriminacije „zakucan“ upravo u zakonskom kosturu dr`ave. Naime,Zakonocrkvamaiverskim zajednicama priznaje sedam verskih zajednica koje, uz to,jo{nazivai„tradicionalnim“.TosuSrpskapravoslavna crkva, Rimokatoli~ka crkva, Slova~ka evangeli~ka crkva, Reformatorska hri{}anska crkva, Evangeli~ka hri{}anska crkva, Islamska zajednica i Jevrejska zajednica. U Ministarstvu vera registrovano je jo{ svega 17 „netradicionalnih”verskihzajednica.No,sociologreligijeMirko\or|evi}tvrdidaihimaokostotinu,odkojihsunekeupisanekod lokalnihsamoupravakaoudru`ewagra|ana. – Ta~an broj netradicionalnihverskihzajednicasenemo`e sa sigurno{}u odrediti. Wihovbrojsestalnopove}ava iuVojvodiniiusvetu.Svakodnevno se pojavquju neke nove kojesmatrajudaimajudaponude druga~ija duhovna verovawa, iakosurazlike~estovrlomale–navodiMirko\or|evi}. Prilikom registracije malih verskih zajednica u Ministarstvu vera potrebno je po{tovati Pravilnik o sadr`ini i na~inu vo|ewa registra crkavaiverskihzajednica.Jedan od wegovih uslova nala`e danijednaverskazajednicane mo`e da se registruje ukoliko wenoimesadr`ideonazivapostoje}eregistrovanegrupe.Tako se, na primer, oni koji u svom nazivu imaju re~ „pravoslavna” ili „evangeli~ka”, ne moguregistrovatijersetere~i ve} nalaze u nazivima „tra-

dicionalnih“ crkava. Registracija podrazumeva i podno{ewe dokaza da verska grupa imanajmawestotinu~lanova. Sve{tenik Evan|eoske pentakostalnecrkveuNovomSadu Aleksandar Mitrovi} smatra

Neregistrovaneverskezajednice,ina~e,imajuvelikihproblemaprilikomotvarawabankovnih ra~una ili kupovine imovine.Jer,zakoniosloba|ajuodporezaiPDV-asamoregistrovanezajednice.

dajeovajzahtevpotpunoapsurdan,jerUstavka`edanikonijedu`andaseizja{wavaosvojim verskim uverewima i da je veraprivatnastvarpojedinca. –Jamogudaka`emu{taverujem, ali i ne moram, a Zakon to od mene tra`i i to je protivustavno. Nije logi~no da o~ekujete odre|enu brojnost nekeverskezajednice.[taako ne~ijaveranala`edaihnesme bitivi{eod50?Dalitoima bilo kakvu pravnu te`inu? – ka`eMitrovi}.

–Zakonikojigovoreoverskim zajednicamasamiposebisuleglo diskriminacijeiwihovimizglasavawem i primenom dr`ava je ozakonila versku diskriminaciju–tvrdiVladimirIli}izCentar za razvoj civilnog dru{tva (CRCD). On smatra da uz pomo} wih dr`ava nastoji da o~uva postoje}uverskustrukturu,aneda obezbediverskeslobode. U Vojvodini se godi{we dogodi po nekoliko desetina napada koji su motivisani verskomnetrpeqivo{}u.Najugro-

`enije su male verske zajednice koje se, zbog neobave{tenostiineznawa,ujavnostipovezujusaopasnimkultovimaipogrdnonazivajusektama.Wihove hramove kamenuju i „grafitiraju” prete}im sadr`ajima, propovednike fizi~ki napadaju, a vernici imaju problemasaokolinom, koja ih ~esto smatra neprijateqima i izop{tava iz zajednice. – Sekta je u Vojvodini a priori shva}enakaone{to lo{e. Me|utim, pravo zna~ewe te re~i predstavqa grupu koja se odvojila od tradicionalne religije i ~ija se verska uverewa razlikuju od op{teprihva}enih u{irojzajednici– ka`esociologMiroslav Keve`di. – Da apsurd bude ve}i, kod nas se sektama nazivaju i nekeodnajbrojnijihsvetskihreligija, kao {to su budizam i baptizam!? Damir Porobi}, predstavnikJehovinihsvedoka,jedneod malihverskihzajednicakojaje naj~e{}enametinapada~a,ka`edawihovivernicivrlo~esto do`ivqavaju neprijatnosti, pa ~ak i napade, jer je deo wihovog misionarskog `ivota da re~i o svojoj veri prenose qudimaodvratadovrata. –Napadiiru`nere~isuna{a svakodnevica, iako idu}i

odvratadovratanemamolo{e namere.Na{ajedu`nostdadobru vest i poruku Biblije ne zadr`imosamozasebeve}daje presenemo svim qudima kako biionimoglipoboq{atisvoj `ivot–obja{wavaPorobi. U.B.jepripadnikHareKri{napokretave}vi{eoddeset godinaika`edaosobeizwegove okoline uglavnom ne znaju ni{taotome.Suzdr`avaseda otomepri~aidasvojereligijsko ube|ewe javno iznosi zbog strahazasvojuporodicuidecu. – Nema mnogo zabele`enih napada na pripadnike Hare Kri{ne,alitojezato{tosmo se prakti~no povukli u ilegalu. Po~etkom devedesetih godinajo{uvekstemoglinaulicama ve}ih gradova videti Kri{ne kako pevaju i prodaju mirisne {tapi}e, no tada su neonacisti u ime srpstva i pravoslavqapo~elidaihprogawaju i prebijaju. Tako je ostalo i do danas – ka`e nam ovajmladi}. Premaizve{tajimaCRCD-a, ~akiondakadaincidentibudu procesuirani, sud daje najbla`emogu}ekvalifikacijeivrlo retko ih karakteri{e pravim imenom – {irewe verske, nacionalne i me|urasne mr`we (po Krivi~nom zakonu). Ni mediji javnosti ne prenose vesti o tome na koji na~in se dr`ava obra~unava s verskom netolerancijom. –Tojejasnaporukaovogdru{tvadaqudeizmalihverskih zajednica treba smatrati gra|anima drugog reda – tvrdi Sne`anaIli}izCRCD-a. n Maja Le|enac n Jelica Nikoli}


nedeqa13.mart2011.

c m y

dnevnik

INTERVJU NEDEQE

TIMOTIYONBAJFORD,REDITEQ

Vlastzanemarujedecu ugi niz godina znao je {ta ga o~ekujeuzrelimdanima,alito nijeumawiloneprijatnostkada seovaidogodila.Kaostranac,nijemogao da upla}uje penziju u Jugoslaviji i tekjepre{estgodinapostaona{dr`avqan.“Reklisumidabinarednih15godinamoraoupla}ivatinovac,dabihdobiominimalnupenziju.Tadasamimao64 godineitomijebilobesmisleno.Iznenadio sam se...”, pri~a nam legendarni rediteqiautorneprevazi|enihserijalazadecu“Neven”,“Poletarac”,“Babinounu~e”,“Nedeqnizabavnik”i“Metla bezdr{ke”TimotiYonBajford,umomentu kada je wegovo penziono klupko po~elo da se odmotava nakon sna`nog pritiskajavnosti.Bajford}eposvemu sude}idobitinacionalnupenziju,ami smogaprvopitalidalije,znaju}i{ta ga~eka,imaorezervniplan. –Dvegodinesambiopredlaganzanacionalnupenziju,alijezawupredosluv daimamredovnu.Nisamseninadao,otpisaosamto. l Da li bi se re{io problem da nijebilopritiskajavnosti? – ^isto sumwam. Moja supruga mi je pomoglauobra}awunovinarima,iiznena|ensamodjekom. l [tatogovoriona{emdru{tvu? –O~iglednodaqudikojisebavepolitikom imaju druge prioritete. Ne o~ekujemdamisleomeni,alio~igledno nekomoradaimskre}epa`wu.Takoje bilo i sa dr`avqanstvom. ^im je predsednikTadi}~uodaganemam–iznenadiose.Odmahjepokrenuostvaridobio samgazadvameseca.Nekomijerekaoda jeiovogputapredsednikintervenisao. Nekoo~iglednojeste,jersusestvarivrlobrzopromenile. l Opet ista srpska pri~a – treba vamvezazane{to{tovampripada? – Ovde o~igledno politi~ari nisu u vezisnarodom.UEngleskojjedruga~ije,iakowenademokratijanijesavr{ena. SvakikrajimasvogpredstavikauParlamentuimogudamuseobratimli~no, ukolikoimamnekiproblem.JauSrbiji nemamsvogpredstavnikauparlamentu. l Verovatno niste ni sawali da }etepolaveka`ivetiuSrbiji? –Usvom`ivotunikadanisamrazmi{qao du`e od godinu dana unapred, nikadanisamznao{ta}uraditi.Bukvalno,`ivimusada{wosti.[taradim,to trebanajboqedaradim,aubudu}nosti– neznam{ta}ebiti.

D

l [tajeprelomilodaostanete? –Nisamrazmi{qaootome.Poku{ao samjednomdasevratim,1983.kadasupo~eliekonomskiproblemi,damojadeca nastave`ivotuEngleskoj,aliostaosam samogodinudanajeruBi-Bi-Sijunisam mogaodaradimstvarikojesam`eleo,a kojesamovderadio,ve}samoono{tosu miurednicinare|ivali. l Nedavno ste postali savetnik urednika De~je redakcije RTS-a. Ko jepokrenuopregovore?

{em program, ~itam tekstoveidajemideje. l Mo`ete li da otkrijetenekedetaqe ne{im ~itaocima? –Bi}ejednaemisija za {kolsku i jedna za pred{kolsku decu. Ni{ta epohalno, ve} ne{to{tojepotrebno. l Da li }e nove emisije gledati i decaiodrasli,kao staredobre? – Smatram da je osnov de~jeg programa,dagacelaporodicagledazajedno. l Gosti “intervjuanedeqe”stalno upozoravaju da na{e dru{tvo zanemarujedecu? –Neznamzadru{tvo,alivlastihzanemarujesigurno.O~iglednoproblemu {kolinijesamouzaradamaprosvetnih radnika. Pi{em blog u kom dajem neke predloge,alinikone}edameslu{a.Poku{ao sam da razgovaram s ministrom prosvete,alinije`eleodamevidi.Ima problemaiuteleviziji,de~jeemisijesu nadrugomkanaluranoujutro,naprvom nemani{ta,osimsubotom.Ustaravre-

Zakonjezakon! Prethodnigost„intervjuanedeqe”publicistaPavle[osbergerpitaoje„na nevi|eno”TimotijaBajfordaza{touSrbijijo{imaantisemitizma,iakosuse oovajnarodiJevrejeogre{iliistiqudi? –Mislimdaihimausvakojzemqi,aliuzemqamapoputEngleskepostojeizuzetnostrogizakoni.Kadajebilaprva“gejparade”vlastnijereagovala,iakosu quditukliu~esnikepotpunolegalnedemonstracije.Nemo`emozabraniti~ovekudabudeanti-gej,anti-semit,anti-crnac,tojeuwemudubokoitupoma`esamoedukacija,alidelovawetihqudizakonmorazaustaviti.

– Aleksandar Tijani}, u dogovoru sa Nata{om Drakuli}, urednicom De~jeg programaRTS. l Nije li se to dogodilo prekasno? – Ne znam, mo`da da je do{lo ranije nebihniprihvatio.Sadamise~inida jepravitrenutakzatajposaoishvatam gavrloozbiqno.Imamnekeidejekojesu ve}prihva}eneinadamseda}ebitirealizovane od septembra. Ne}u vi{e da re`iram, ja sam savetnik i komentari-

menabilajeireprizaposlepodne,svakidan,asadazavisikolikotrajeSkup{tina. Ako traje du`e – onda izbacuju de~jeemisije.Tojeuvredazadecu. l [tajetoja~eodbrigezadecu? – To meni nije jasno. I politi~ari imajudecu...Natelevizijismatrajudaje politikava`nijaoddece,aligeneracijenamne}edobroodrastiakoihtretiramokaodrugorazrednabi}a. l “Neki novi klinci” o~igledno nisugledaliva{eemisije...?

–Neznamdalitelevizijakriva,mislimdajeporodi~ni`ivotnajva`niji. Roditeqisusvevi{ezauzeti,nemajudovoqnovremenazadecu.Kadasampo~eo da radim, govorili su da deca suvi{e gledajuTV,daihtelevizijakvari.Sada jeproblem{tonemajudovoqnotelevizijskogprograma. l [tajeubilosrpskuporodicu? – Ekonomski polo`aj najvi{e. Znam, svugde je isto, i u Engleskoj. Za neke stvari koje nismo imali i koje su bile luskuzkadsambiomali,danasmoradase radipuno–dabisvetopostigliidane bibiliulo{ijempolo`ajuodkom{ije. l Smatrate li da ste politi~ki aktivni? –Ne.Mislimdasamdru{tvenoaktivan.Glasa}unaslede}imizborima,ali pitamseza{to. l Potro{ilistefavorite,ili...? –Uglavnomsusvipoliti~ariizgubilikontaktsnarodom.Besmislenoje.Revolucija u istoriji nikad nije ne{to znatnopromenila,osimfrancuske,mada nitonijebilaogromnarazlika. l Najve}iproma{aj5.oktobra? – U nekom smislu smo dobili, ali u drugomne.Tadajevezaizme|uvlastii naroda bila jaka. \in|i} je mo`da posledwipoliti~arkojijeimaovezusnarodom.Vlastjesadasuvi{edaleko. l [trajkprosvetara? –Tojestvarprioriteta.Daje{kolstvoproiritet,problemanebibilo,a {kolstvo i zdravstvo bi to morali to biti. Profesori su uvek imali malu platu,aogromnuobavezu,kaoimedicinari.Sramotajekolikosupla}eni. l Toimadajezapravodaucewuju dr`avu,nau{trbdece? –Tojepitaweli~nogstava,powima je to jedini na~in. Opravdawe postoji, ali{trajknijepravore{ewe. l [tasuvasdecanau~ila? –[tasu`ivotiprirodnost.Mla|a decasunajmaweiskvarena,otvorenasu, ka`u{tamisle,imajupotpunopoverewe. l Nedostajelivamtaiskrenost? – Apsolutno. Mnogo sam bliskiji sa mla|imqudimanegostarijim. l Zakraj,akonijeprevi{eli~no, kakovasslu`izdravqe? – Sasvim dobro. Imam rak, ali imam odli~nog lekara koji me dr`i (smeh)... Neuzimamposebnelekoveifizi~kisam dobar,amentalno–unajboqojformi. n Igor Mihaqevi}

SUSRETI:ZOLTAN[IFLI[,SUBOTI^KIREDITEQ,LAUREATNAJVE]EMA\ARSKEFILMSKENAGRADE„BELABALA@”

Vremenskekapsule sli~nimogledalima S

uboti~kom reditequ Zoltanu Idok,kaou„staradobravremena”, [ifli{ dodaje kako [ifli{u u petak je u Etnowegovifilmovisvedosadaudomicio~ekujeda}eses„Nepografskom muzeju u Budimpelinoj dr`avi do`ivqavaju sudbinu kopanim mrtvima” ili {tiuru~enanajve}ama|arskanagrada „dru{tvenogbunkera“,dotlejemnogo „Te{kim vremenima”, za filmsko stvarala{tvo „Bela Bave}i senzibilitet za istu problemaali i ostalim wegovim la`”. Nominacija za ovo priznawe, tikupokazalamatica,pa~akinekezefilmovima upoznati i utemeqeno jo{ 1958, poteklo je od mqe Zapadne Evrope, o ~emu svedo~e gledaoci u Vojvodini, a Udru`ewa rediteqa Ma|arske i brojna prikazivawa [ifli{ovih za{to ne i u Srbiji puUdru`ewa rediteqa dokumentarnih ostvarewanadr`avnojidrugimteletemjavnogservisa,poznafilmovaMa|arske. vizijamauMa|arskojili,pak,prevotog po maksimi „va{e je Dvasuosnovnarazlogazbogkojihje di na nema~ki ili engleski jezik za pravodaznatesve”.Zapravo,onjeuveimeZoltana[ifli{audoma}ojjavpotrebefestivala. renda}eseSrbijakad-tadmoratisunosti relativno nepoznato. Prvi je SobziromnatodaSrbijaiMa|aro~itiistamnijomstranomsvojepro{to wegovi filmovi nisu pravqeni ska nekoliko godina unazad rade na {losti,a,ako}emopravo,materijala za{irokubioskopskupubliku,adruformirawu me|udr`avne komisije zatoimainakon„onog”,alii„ovog” gi{tosenaosnovudokumentarnihiskoja}esebavitiutvr|ivawem~iwerata.Kakoka`e,tojejedanoduslova kazabavitemama~ijiisampomenisnicaozlo~inimatokominakonDruzaulazakuEvropskuuniju,a[ifli{ tojtojjavnostipredstavqaguraweprgogsvetskograta,mo`esepostavitii jejedanodonihkoji`elidaverujeu stauoko.Pritomejesasvimsvejedno pitawe uloge [ifli{ovih filmova iskrenenamereSrbijenatomputu. radiliseo„Nepokopanimmrtvima”, ucelojtojpri~i.Rodbina`rtavaparPoznavaoci vojvo|anskog igranog odnosno zlo~inima nakon Drugog tizanske odmazde, pre`iveli robijafilma lako }e uo~iti da se Zoltan svetskograta,„Te{kimvremenima”,u {i zbog neispuwene „obaveze“, ali i [ifli{nadokumentaranna~inbavi kojima `ivi svedoci govore o iskupolicijski inspektori i oni koji su onim{tojenaumetni~komplanudugo stvima s prinudnim otkupom, ili neimpomagaliurevnosnomizvr{avawu godina osmi{qavao dvojac Ferenc komodwegovihpreDeak (pisac) i Kaostalih petnaestak roq Vi~ek (rediSrbijasekad-tadmoratisuo~itiistamnijomstranom teq). Kako je i sam dugometra`nih dokumentarnih fil~esto s wima bio u svojepro{losti,a,ako}emopravo,materijalazato mova.Kadasestvari kontaktu, Zoltan imainakon„onog”,alii„ovog”rata postave tako, onda [ifli{ veruje u tu ne iznena|uje ni vrstu me|usobnog [ifli{ovstavuvezis„dru{tvenim zadatakasjajansuizvor,kakozajednu pro`imawaieventualnihuticaja. prijemom”wegovihfilmova. tako i za drugu stranu. Na pitawe da – Na moje opredeqewe uticao je – Uop{te nisam zadovoqan, jer su li mu se neka od wih i obratila za upravostudio’BelaBala`’ izMa|armoji filmovi kod nas poznati samo uslugu, Zoltan [ifli{ ka`e da je ske,kojije{ezdesetihisedamdesetih jednomuskomkruguqudi.Onisunepopredvenedeqeu’Muzejukomunisti~godinapro{logvekautemeqiospeciznati ~ak i velikom delu vojvo|ankogterora’odr`anaizlo`baozlo~ifi~nu filmsku dokumentarnu {kolu. skihMa|ara,jerdugogodinanikoninima iz 1944. i 1945, kojoj je prisuNizautorate{kole,poput[andora je pokazivao interes da ih prikazuje. stvovaoiambasadorSrbijeuMa|ar[are ili bra}e [ifer, svojim su Primeraradi,TelevizijaNoviSad,a skoj. filmovimave}tihgodinapo~elirazdanasTelevizijaVojvodine,nijepri-Uokviruteizlo`beprikazanisu otkrivatipravolice„gula{komunikazala nijedan moj dokumentarni iinsertiizmojihfilmovakojisebazma“. Tih godina dokumentarni film film, a re~ je o pro{losti qudi u vetomtematikomimislimdajetodosekodnasnijedo`ivqavaokaoautorVojvodini. Istina, bolnoj, ali ipak bra polazna osnova za uspostavqawe skoanga`ovanodelokoje}epoku{ati pro{losti–ka`e[ifli{za„Dnevdru{tvenog dijaloga i o temama koje da istra`i i otkrije stvarno stawe nik”. nisuugodnenizajednustranu. stvari u dru{tvu, tj. da se bavi onim

temama koje su potpuno druga~ije od pri~e slu`bene politike. I tek {to su i moji filmovi postigli uspeh u inostranstvu, po~iwe moje zbli`avawesDeakomiVi~ekom,skojimasam blizakidanas. Dosledanopredeqewu,kojemseposvetiounazad27godina,[ifli{ka`e da trenutno radi na dugometra`nomfilmusradnimnaslovom„Opasanmir”,akojisebavivremenomposledwih dana vladavine Slobodana Milo{evi}a. – Kako uvek polazim od sredine u kojoj`ivim,takoseiovajfilmbavi qudimasaseveraBa~ke.Uwemukroz petnaestakautenti~nihpri~a`elim do~aratisvazbivawakojasusedogodilamalom~ovekuodsredinedevedesetih do pada Milo{evi}a. Tu }emo videtiprizoreirefleksijevremena kog sam snimio kamerom, ali iskaze qudi kojima sam obe}ao da ih ne}u prikazatisvedokjeugro`enawihova bezbednostiintegitet.Bi}etuodpokopa mobilisanih vojnika, pa do jednostavnihqudskihsituacijakao{to susiroma{tvoilinesta{icastruje, naprimer.Sveusvemu,mislimda}e tobitijednavremenskakapsulaukojoj}emnogimo}idaprona|uvlastito ogledalo. Filmjeumonta`i,a[ifli{onimakojewegovodelozanima,poru~uje dasestrpedopo~etkaleta. n Zlatko Romi}

7

ZEMAQSKI DANI TEKU

Raweniorao

U

zlatno doba engleskog romantizma YejnOstinba{inijebilanekiromanti~arza primer (uybeni~ki). Jer kakobiina~euve}iniwenihromanasna`neemocijeuglavnomdonosilenevoqe, dok su suzdr`ane i ~ednemladedevojkekaopo nekom strogom i gotovo klasicisti~komdru{tvenomkanonu,dobijale nagraduzasavsvojtrud,skromnostiodricawa od `ivopisnog, pa i raskala{nog `ivota bogatijegslojasredweklaseuLondonu,tada{woj prestonici celog kolonijalnog sveta i prvomovozemaqskommegalopolisu.Tosubiliromanisaporukamakakvedanasnesamoda neprihvata,negoineprepoznajesvako„budalastodevoj~e“ureduispred„Merkatora“. Balkanskinaroditozlatnodobauglavnom nisunido~ekali,ame|uwimaSrbiponajmawe.„Oj,Srbijo,bunome|unarodima“,pevaoje Oskar Davi~o i na{a bra}a (a naro~ito sestre,teve~itemu~enicena{e)ju`nijeodnekada{we Austrougarske to neko gra|ansko dru{tvo ni videli nisu, sve do onog lepog i beri}etnogmiraizme|udvasvetskarata,kojijeuna{ojkraqevinitrajaojedva22godine, auPoqskoj,^ehoslova~kojiliVelikojBritanijiiFrancuskojjo{ikra}e.Utedvedecenije velika je bila samo nada na{a da }emo se ostalim,mahomzapadnijimevropskimkraqevinamaizravnati.Bilojeveselo,apokatkadi urnebesno sme{no kako smo i na osnovu ~ega ve}pomi{qalidasmopostalimaliEnglezi, FrancuziiNemci,pasmoondaimaliijednu usamqenu seosku u~iteqicu Milicu Jakovqevi},kojaje,iakoro|enasestra„Srpskomtrilogijom“ proslavqenog Stevana Jakovqevi}a, po~eloonakokakoseugra|anskojKraqevini Jugoslaviji po~iwalo: sedam godina je u~ila decuuseluKriviVirispodRtwa(ve}uimenimamesta,nau~ionasjeMarselPrust,vidi sesvajezatakveegzistencije),dabiseteku usedeli~kimgodinamadokopalaprestonicei postalanovinaru„Novostima“i„[tampi“,a nakrajuiu„Nedeqnimilustracijama“,gdeje zaistasteklavelikonovinarskoime. Istovremeno je pod egzoti~nim pseudonimomMir-Jampisalaisentimentalnequbavne romanesamajstorskimdo~aravawem`ivotai sistemavrednostigra|anskeklaseutzv.starojJugoslaviji,tevremenompostalana{najtira`nijiinaj~itanijipisacizme|udvarata. IspredSremcaiBoreStankovi}a,ispredKo~i}aiJankaVeselinovi}a,oCrwanskomiAndri}u da i ne govorimo... weni herc-romani imalisuvi{ekupacai~italaca~akiod„Srpsketrilogije“,onevelikeratneepopejewenog brataStevana,doktorabiologije,profesora pa~akirektoraBeogradskoguniverziteta. Kad ka`em da je pisala sladuwavo, ali i autenti~no,ondasamtodu`anidaobjasnim. Touwenomslu~ajunijeoksimoronjerse,baru srpskim gradovima u to vreme, sladuwavo i `ivelo, ili se bar verovalo da je dostignut savzamislivikomfor.Naravnojersugranice na{egsvetauvek-granicena{ema{te.Imii danas,jednakokaoionda,mo`emotugovatii patitizasvim{tosezamislitimo`e,aline mo`emozanezamislivim. Itakosampreksino}udru{tvusaroditeqima(generalnidirektorJavnogservisaRTS i ne krije da televiziju vidi kao Gerontolo{kicentar)gledaoreprizinereprizereprizu[otrineTVserije„Raweniorao“ipotom celove~erazmi{qaokakodaobjasnim~itaocima da tu seriju – treba zabraniti. I sve kwige Milice Jakovqevi}, dakako. Tamo lepa SlobodaMi}alovi}ka`edaimadivandvori{nistansapunokwiga,akupilajeiradio!I blista.Odradostiiponosa.Nikadjojne}ebitipustouku}isve~eri,jer„uradiju`ivumaliqudi“. Posle je Dragan Nikoli} izvodi na ru~ak, aliwojsvepresednejersepojaviowennametqivi zavodnik (igra ga Nenad Jezdi}), zbog kojeg ju je wen qubomorni mu`, Crnogorac ostaviove}posleprvebra~neno}i,panamse sirota–alepaipametna,iskrenaismerna– Anka potucala od nemila do nedraga sve dok pravonawunijesleteoRaweniOrao,oli~enu likuideluvazduhoplovnogoficiraIvanaBosiq~i}a–ubelojuniformi! Toje,eto,lakiranapropagandanekogna{eg zlatnogdobakojegjebilonekaddavno,kadsu babe na{ih mama, ili mame na{ih baka bile devojke.Akojebiloitada,ilijetosamosano nekogegzotip~nojJugoslaviji,iliSrbiji,koje vi{e nema. Jer gde to ima zemqe gde se ima ceodanvremena,gdesesamonedeqa~ekaza izlazakudru{tvo,gdejenajve}a,asasvimdovoqnazabava–iradio-aparat.Ne}usadblazirane Beogradiste i ni{ta mawe Novosadistedaube|ujemdajecelaSrbijaidanasista takva,jeronizaistavi{eneverujudapostoji i{ta daqe od wihovog kruga dvojkom ili onog na TV ekranu. Sve ostalo je – egzoti~na Srbija. Koja ih, dodu{e, hrani i odeva, ali ionakojepoznatodajesvakahrana{tetnai izrazitoopasnapozdravqe.Idajesve{tose u`ivoturadi–pogubnoza`ivotipre`ivqavawe. Ceo `ivot je opasan po zdravqe, govoriojejo{MihailBulgakov.Aliseontosprdao,aovina{imisleozbiqno. n \or|eRandeq


8

[ O R O M

S

B O R O M

Pra{ina

anda da je o~la zima. Ima jo{ malko snega s one strane, do kom{ije, di navek bude i mahovine na crepu, al’ taj ne}e jo{ dugo, otopi}e se brzo. Ne treba nama nikakva prognoza, znamo kad ide prole}e. Vidi se to po kobasicama {to vise o pajanti. [to je mawe kobasica na tavanu – prole}e je sve bli`e. Jo{ sigurniji znak da je zima gotova je {vargla. Kod nas Ba~vana je `enskog roda, sem kad je zovemo bendov. Sremci je zovu {varglov i kod wih je mu{kog roda. Valda je Sremcima lak{e da izvade bricu na ne{to {to je mu{kog roda, ne vidim neko druga~ije obja{wewe. E, kad od {vargle ostane samo kanap i ono par~e drveta s kojim je osigurana da od silnog tereta ne sklizne s kanapa, gotovo je. O~la {vargla – o~la i zima. Sve se ne{to uzvrpoqilo napoqu, po~eli vrapci da u horu larmaju i preko dana, a ne samo kad na legawe idu, kumrije ve} uveliko zajutra krenu da se udvaraju, golubovi se qubakaju. Iza{le muve. Trebale bi rode da do|u za koji dan, ako im je kogod javio da se ovaj posledwi sneg samo {alio s nama, nije on kadar ko mi, oti}e brzo. Kadgod, kad je bilo mlogo jedrih i rumenih, kad se otopi sneg, po~nu da se tope i paori. Kad krene vrba, kre}u i poslovi u poqu. Potro{e se kobasice i {vargla i ondak vi{e ne treba de`urati na merdevinama, nije vi{e va`no svaki ~as i}i gore, na visinske pripreme za paor{ag. Sa~uvaj Bo`e kakvi su nam sad drumovi u ataru, nit imaju {irinu, nit imaju pravac, nit imaju pra{inu. Odavno tuda vi{e nema ni reda ni pra{ine. Za red, kobojagi, ne znam ko je kriv, al’ za pra{inu znam. ^im su do{li gumeni to~kovi, o~la je pra{ina po o~inu. Nisu te gumetine kadre da prave onu finu, od najfinijeg pudera finuju pra{inu. [ine na kolima su je mlele i kad su i{li na wivu i kad su se vra}ali ku}i. Radilo se to lagano, da se pra{ina ne pregreje, da do ujutro bude mlaka. Stotinama puta istim tragom, {ine su pravile more pra{ine. To je more bilo

K

lep{e od svih slanih, plavih, crvenih, crnih, tihih i velikih mora. Ni jedna morska voda tako ne miluje stopala izme|u prstiju i tabane, kao {te je umela pra{ina, do podne, do se ne ugreje jako. Ni jedno slano more nije tako lekovito da podbijeni palac na nozi zaraste do sutra, kao {to je to le~ila pra{ina. Samo se rana pospe pra{inom, ko danas s ovim smrdqivim pra{kovima i teraj. Ni krv ne curi, ni nokat ne otpada ni ne boli vi{e. A i pra{ina nikada nije smrdela. To je bio najlep{i miris leta. I vezanih o~iju bi poznali da smo kod ku}e, kad bi nas s drugog kraja sveta spustili u na{u pra{inu. Mogli ste, kadgod, i vezanih o~iju, bosi, da do-

}i, da ostavqa {irok, savr{eno ravan trag, kao ispoliran. Kad se dovoqno zalete, onda puste {erpu da ih obi|e pa zao{ijaju kanap, onako odjedared. [erpa se, naravno prevrne, podigne se oblak pra{ine i radosti nikad kraja. [to ve}i oblak, ve}a i radost, ko ume boqe. Kad su derani narasli da po~nu da ratuju, onda su, kad je leto, uglavnom ratovali tvr|ava protiv tvr|ave. Naprave dva zaklona, podele se na protivnike i pokupe sve {tanicle od malih i velikih frtaqa i napune ih pra{inom. Stradale su tu i po koje novine, za {tanicle. Bilo je to doba kad su novine trajale dugo i ~itale se danima. Kad krene bitka, po~nu da lete {tanicle s

Foto: www.novomilosevo.org.rs

Netrebanamanikakva prognoza,znamokadide prole}e.Vidiseto pokobasicama{tovise opajanti.[tojemawe kobasicanatavanu -prole}ejesvebli`e

Ni jedna morska voda tako ne miluje stopala izme|u prstiju

|ete do sela, s kraja atara. Trebalo je samo da tabanima birate gde najlep{e golica pra{ina, taj put sigurno vodi u selo, tuda se i{lo naj~e{}e. Greota je bilo i}i po pra{ini obuven. To su radili samo oni koji se ne razumu u pra{inu. Po tragu i otiscima stopala, sve se znalo. Ko je pro{ao, mu{ko ili `ensko, dal’ je `urio, jesu li se deca sigrala, dal’ se okre}o da vidi kom{ijin bostan... Ako su bile lo{e glav~ine na to~kovima, onda su kola pravila trag ko kad zmija ide po pra{ini. Ona nova su crtala po pra{ini ko lewirom. Vidlo se i kako je koji kow bio potkovan, di je stao i ostavio brqu ispod sebe, vidlo se i dal kogod ima bajlag na to~ku od bicikla. U pra{ini nije bilo tajni. Ajd danas ne{to vidite na asfaltu? Vide se samo tragovi ko~ewa, od onih {to su stigli da zako~e. Kadgod, u pra{ini, nije bilo ni jednog traga ko~ewa. Nije ondak narod ni imo ko~nice, {ta }e mu? Naj{iri trag u pra{ini je ostavqala stara {erpa, vezana kanapom za u{ku. Napune je de~urlija onako u vr’ pra{inom, onda je vuku onako levo desno, tr~e-

pra{inom ko prave bombe, za~as se na bojnom poqu ni{ta ne vidi i obi~no je bitku prekidala neka kom{inica, {to je prostrla beli ve{ u avliji. Posle bitke junake ni ro|ene matere nisu poznale pre kupawa, al’ na pra{anu ondak niko alergi~an nije bio. [to da im brane, voda nije skupa, sapun su same kuvale, nek se sigraju deca. Boqe nego da {utnu loptu u penxer. Staklo je ondak bilo zdravo skupo. Za staklenom fla{om su plivali na polak Dunava, velika je oskudacija bila. Ode kod nas, kad je kadgod bilo pravo leto, ondak oko podne sve stane, ni{ta se ne ~uje, ni {eva ne leti i ne peva, listovi ne mrdaju, samo vazduh igra, torwevi crkava u daqini izgledaju ko razmazani. Kod nas i pra{ina ume da stoji dugo u vazduhu, ko cirkuzaneri kad se oka~e o tanku `icu i lebde pred svetom. E, al’ na{a pra{ina ne la`e, ona stvarno ume da stoji i po tri frtaqa sata tako. Jedared kad su, osamdesetih, na{i generali retro slavili pobedu nad Nemcima, po{qu crni mercedes u Titel, po Babu ^avi}a, harmonika{a. [oferu narede da na|e Babu i da wega

i armoniku hitno prebaci na slobodnu teritoriju koju su u kafani branili prvoborci. ^uje {ofer da je Baba o~o da uzugari strwiku, nema kud, borba u bircuzu traje, treba da dovede poja~awe, ajd’ on letwim putom da tra`i Babinu wivu. Uputili su ga dobro, lako ga je na{ao al’ umalo nije zaluto kad se sam vra}ao. Do|e on kod Babe, raportira mu i ka`e kakvo je nare|ewe. Baba wemu ka`e da se lepo vrati odakle je i do{o, da ima jo{ triput da obi|e i kad zavr{i ugarewe, ~im se umije, dolazi kao poja~awe. Vidi {ofer da je ovaj u traktoru zagula, okrene tog mercedesa {to mu se farba nije videla od pra{ine i ajd’ natrag. Popalio sva svetla, krivi vrat ko da je najve}a maglu{tina al’ ne vredi, na{a pra{ina je za varo{ke {ofere i od magle gora. Kad se podigne i namesti kako joj je zgodno, stoji tako ko rep iza oni zvezda {to nam do|u blizu samo jedared u veku, ko da nas se boje. Iz daleka se ta~no znalo kojuda je taj mercedes, {to je kadgod bio crn, projurio. Makar {to su kukuruzi ve} bili veliki, sve se vidlo, pra{ina je boqa od svake navigacije. Dok je ovaj u mercedesu milio da ne zaluta u tunelima od pra{ine me|u kukuruzima, Baba obi|e triput, podigne plug, udari drugom lenijom, umije se i pre stigne nego generalski {ofer. Kad su prvoborci videli Babu i harmoniku, ni ne pitaju za {ofera. Taki {ofera ima kolko o}e{, al’ nema jo{ jedan ko {to je Baba. Nisu ba{ svi voleli pra{inu. Snajke i nove mlade su pridve~e polivale pred ku}om, da ugase pra{inu. Valda smo mi jedini narod na svetu koji je s vodom umo da ugasi tri stvari: vatru, `e| i pra{inu. Imali smo i posebne kante za to, one s re{etkama na sisku, da kad polivaju izgleda ko da ki{a pada. Ej, kad to uve~e zamiri{i, milina jedna. Otvore penxere {irom, razmaknu firange, pogase lampe da ne ulaze komarci, sednu na {or i kad po~ne rosa da pada, kad krenu ku}i, svi sve znaju. Somborcima je, kanda, najve}ma smetala pra{ina. U to doba su Somborci `iveli u Ravangradu. Zato su i posadili onoliko bo|o{a, da ~iste leti vazduh od pra{ine. Imali su Somborci i posebna kola, s velikim buretom iz kojeg su sproveli izbu{enu cev, da polivaju ulice leti, da se ne di`e pra{ina. Upregnu kowe, napune bure, pa ajd’ lagano, gase pra{inu po varo{kim {orovima. Bilo je i dana kad smo malko bili bez pra{ine, al’ to je trajalo kratko, pa nam nije ni smetalo. Kad oplete letwi pqusak i kad opere vazduh, jedva smo poznavali di smo. Onda smo umesto po pra{ini, gazili po jendecima, {arampovima, koje pqusak napuni za pola sata, bosonogi naravno. U ta pra{wava vremena, kad se sve na pra{ini videlo, padale su tople ki{e. Ove moderne, kisele ki{e, donele su nam i kiseli osmeh, debele ~arape i xempere posle svakog letweg pquska. Ide novo leto, vaqda }emo zapra{iti negde. n Bora Oti}

HUMORESKA ILI POGLED U OGLEDALO

Rekonstruktivna filozofija

na~i, taman sam sve lepo i kako Al’ ispade da je puno tog naroda, previposlom isterivawa golubova iz skupdolikuje namestio, kako u `ivo{e, nemo{ sti}i i ute}i i tako to, pa {tinskog potkrovqa. tu, tako i u poslu, kad me zaka~i Malu iz kabineta, onu {to mewa rismo morali par momaka i devojaka iz ovo na{e srpsko rekonstruisawe. Nije omladinskog pogona da pod hitno za- bicama vodu u akvarijumu, smesta sam da mi je „stala voda“ da se proaktivno primimo u ove, hm... kako se zovu... a da, ovlastio da lepi i koverte. Voq‘ joj ukqu~im u trend, jer tim koji dobija se upravu i javne ustanove i preduze}a. Tu prstom, voq‘ jezikom. Ionako ga ne ionako ne mewa, ali ne mogu da opstasu mi malo ovi moji koko{ari zvocali, uvla~i u usta po vasceli dan, a ona nanem kao ~ovek, profesionalac, ugledni ne{to kao plate, buxet, projekcija, vodna ISO sertifikacija ionako se ne politi~ar, bizmismen i gra|anin moje slabo se puni... Idi, molim te, zato i odnosi na moje najbli`e okru`ewe, pa je varo{i, ako nisam u, srpski i narodski postoje takse na gra|evinsko zemqi- i tu, kao ovla{tena persona, oslobo|ere~eno, mejnstrimu, pa sam u tom smi{te i ostale poreze. Rebalansira}emo na obaveza. Krenem daqe i po op{tinslu i tako morao da preduzmem odgovaskoj upravi odlu~an na drakonske mere, i gotova stvar. raju}e korake. Ej bre, vlade se, ali sam zanemo}‘o ve} kod nai republi~ka i ova pokrajin~elnika u trilateralnom razKrenempoop{tinskojupraviodlu~an ska mewaju, a ja da ostanem regovoru sa gospodinom Daninadrakonskemere,alisamzanemo}’o jelsom. Xekom Danijelsom. trogradan i na rubu aktuelnih Kad je ve} taka i taka zbivawa? [‘o je’s’-je’s, ne ve}kodna~elnikautrilateralnom stvar, a taka je, smogao sam ide, brate. razgovorusagospodinomDanijelsom. snage da odmah posle rasola Prvo sam, kao {to i biva YekomDanijelsom za|em i po firmi {to sam je red, morao malo da pretresem onomad registrovao na {urove moje zumbule u stran~ici. To se, bre, raspustilo, kao da nikad neIpak, da bih u korenu sasekao sva ta waju, tek toliko da mi se sanitarna „ne }e biti izbora i kao da narod ni{ta ne gun|awa, odmah re{im da krenem u od- uka~i na grbinu”, {to’no re~e jedan moj vidi. A narod, onako beslovesan kakav lu~ne reforme i u administraciji, pa poslovni partner iz Leskovca ~ije smo je ve}, sve vidi, ne mo’{ mu sakriti ninaredim da mi se {ofer jedno nedequ- meso sa isteklim rokom trajawa ono{ta. Dobro, jeste da taj narod i kad vidve ne pojavquje u radno vreme na pija- mad ceo mesec prepakivali. A u firmu di, pamti kol’ko i morski krastavci – ci sa zembiqima kojima ga moja dru- tamo ima {ta da vidim: sve se bre razuostalom, kad je narod pamtio du`e od gar’ca optereti, i usput mu spojim vo- ga}ilo, po~elo da se obla~i u nerc i jednog pove~erja – al’ svejedno. Naredza~ki i resor li~nog obezbe|ewa. Pa ostale ~in~ile!? Kad sam joj zaovu vonih op{tu mobilizaciju po na{im mekad ve}, do dobijawa {uqeva, sedi na dio zimus u Cel am Ze, nije pitala je’l snim odborima, da se u|e u taj drowav i toplom po vasceli dan, mo`e malo i da treba ne{to, nego samo kukala kako do nikakav narod, da mu se pojasne sve rizikuje kad su mi ve} gromadni momci na{eg ministra da do|e i bajpasuje tenprednosti na{e odlu~nosti da se reiz obezbe|ewa, sledstveno mom rekon- derski problem, a sad bi celu frku da konstrui{emo, da smawimo tro{kove struktivnom geniju, zauzeti osetqivim di`e oko racionalizacije zajedni~kog javne potro{we, skre{emo deficit... i potencijalno bezbedonosno opasnim nam d.o.o.

Z

dnevnik

c m y

nedeqa13.mart2011.

Mo’{ mislit, {to joj kafe-kuvarica mora i po po{tu, kao da ja ne znam da je onaj mali konobar, {to je primqen na mesto tehni~kog menagera, redovnije i br`e opslu`uje od ferarijevog pitstopa. Mislim, kafom. Jo{ kad sam je naterao da se za ove na{e lokalne novine i televizije slika u Narodnoj kujni sa par donatorskih xakova bra{na, koliko da damo svetao primer socijalno odgovornog korporativnog pona{awa, tri sam dana imao „sliku-ni{taton“ pod vlastitim krovom, koji sam onomad nasledio od ultrabogatog ujke iz ^ikaga. Onog na koga je – eh, {ta to je emigracija – sva rodbina do te mere zaboravila da ga se ne se}a ni moja mama, odnosno sestra mu ro|ena, pa samo na osnovu te sitnice ~ar{ija ovda{wa i dan-danas tvrdi da ja, kukavac siwi i trudbenik narodni, koji, o~i ne sklapaju}i, bezbrojne no}i provodim sve misle}i o evro-integracijama, imam ne{to sa finansirawem i izgradwom tih pi{qivih hiqadu kvadrata. A, ne, nisam ni ja svemogu}, majku mu bo`iju (imperijalisti~ku). I ja sam u rekonstruktivnom smislu morao da spojim dve-tri funkcije i upravna odbora, a sve zarad izlaska iz krize. Moram da poka`em malo odgovornosti prema ovoj na{oj, problemima bremenitoj, stvarnosti. Va{ odani Aleksa pl. Adetovi}

Vladi~anski dvor SPC i Saborna crkva na Trgu jedinstva u

„DNEVNIK”NALICUMESTA: TEMI[VAR I

Secesijsk uokriq

a mnoge je Sentrandreja u Ma|armeni spomen skoj mesto koje treba obi}i, ali i `rtve revo Temi{var i Arad u Rumuniji to munska Sabo sigurno zaslu`uju, jer jo{ vi{e mogu da lije, s crve posvedo~e o uticajima i tragovima Srba na izme|u 19 koji su `iveli i danas `ive u wemu. No, ne strane ov ne samo zbog toga, ve} i zato {to su ta meS druge sta i privla~ne turisti~ke destinacije – zgrada Temi zbog mnogih predivnih gra|evina, trgova gra|evine k i parkova koje neizostavno treba videti. us, Hilt, M Vo|eni mo`da sasvim razli~itim motijeva palata vima, svi koji se tamo upute, ne}e za`alikojoj je u vr ti. ^ak i za dva dana, koliko obi~no trajedini eksp ju turisti~ki aran`mani za Temi{var i li Jugoslov Arad, mnogo toga se mo`e obi}i i videti u mestima koja su `ivela i za rimskih, tatarskih i turskih osvajawa. Tako|e i tokom Habzbur{ke monarhije, u kojoj su jezgra ovih varo{i prakti~no dobila svoj kona~ni izgled. U prilog ovom putovawu ide i to {to Temi{var nije daleko: od Novog Sada je udaqen oko 140 kilometara, od Beograda oko 150. Od 13. veka, kada je prvi put pomenut, Temi{var se stalno razvijao i na prelasku izme|u 19. i 20. veka postao ekonomski, trgovinski, industrijski i kulturni centar banatske regije. Kao razvijen i bogat grad, Trg pobede u Temi{varu Temi{var je tada predwa~io, pa se mo`e pohvaliti da je u wemu postojala najstarija pivara u Rumuniji (1718), da su wegove ulice bile osvetqene lampama ve} 1760, a gasom 1855. Imao je prve tramvaje u jugoisto~noj Evropi koje su vukli kowi, kao i prvu telefonsku mre`u u Rumuniji, a drugi je u svetu nakon Wujorka dobio uli~nu elektri~nu rasvetu – jo{ 1889. Razvoj ovog grada nastavqen je u 20. veku. Nicale su i tada velike i lepe gra|evine, a onda je s dolaskom socijalizma sve utonulo u po- Gradska ku}a u Aradu luvekovni san. Me|utim, Rumunija odavno vi{e nije ono {to je bila je druga str decenijama unazad, pa ni Temi{var, koji bliznakiw ovda{we starije generacije pamte kao zgrade pre glavno mesto kupovine robe po bagatelarhitektur nim cenama, „vegeti“ i crnoj trgovini u Blizu ovo vreme ^au{eskua. Danas tamo stoluju bujem se nalaz tici svetskih marki i ogromni tr`ni ske ve}nice centri. Vremena su se promenila od revoDecebala, p lucije 1989, koja je po~ela upravo ovde, wa daqe vod kada su tenkovi pro{li dana{wim Trgom iz perioda H pobede. Tuda danas ni kola ne prolaze, sapo tome {t mo pe{aci. ^ak je i vo`wa biciklom zasme{tene r brawena. drala s polo Ono {to spaja pro{la i sada{wa vrelu, kao i sr mena, jesu predivne reprezentativne graod 1745. do 1 |evine, koje su stajale tamo kroz vekove i di~anski dv decenije otkad su izgra|ene, mahom od 18. le boje, za veka. Me|u wima ima baroknih, klasicizgrada na ov sti~kih, neorenesansnih, ali i onih s koje je u Te kraja 19. i po~etka 20. veka u stilu secekeq. Tu je i sije, koje su Temi{varu i donele naziv da sedi{te „mali Be~“. Ovde `ivi ~ak osam javnih stauracije parkova koji okru`uju gradsko jezgro, dok zgrada blis je ure|ena obala reke Begej, a ne Tami{a za posetioc (kako se mo`e pretpostaviti po nazivu umetnosti, grada), idealna za {etwe. Mnogi gradski renesansnog trgovi s fontanama i zelenilom su savrmanske {ko {ena mesta za predah. Leti je ov Na samom Trgu pobede je i hotel “Temistavqa i id {var“, u kom smo zahvaquju}i novosadturne doga| skom „Kompasu“ odseli, kao i velika sredi{te, a fontana koja baca vodu ~ak desetak metaverske proc ra uvis. Oko we su klupe, a tu je i ~uveni }ina zdawa spomenik vu~ici koja doji Romula i Rema, mogu da se i poklon Rimqana, na koji su Rumuni veoma palata, isp ponosni. U neposrednoj blizini je savreAli, treba

Z


U P O T R E B A

9

@ I V O T A

[imer,posledwi ko~ija{saGardo{a D

1698. do1702.gradioJovanPopovi}Tekelija,~ijijepotomak,znameniti SavaTekelija, uwojisahrawen. UcrkviSvetihapostolaPetraiPavlatrenutnoslu`bujeprotojerejstavroforOgwenPlav{i}kojijetuve}{est godinainemaba{re~ihvalezapodr{ku zemqe matice u rekonstrukciji ove crkve.Jer,podr{kenijebilo,samiparohijani su sve finansirali. Matica Srbija bi trebalo ne{to da u~ini i u pogledu obli`werodneku}eSaveTekelije,koja jeuprili~noneuglednomstawuisnere{enim imovinskim odnosima, pa u woj imaistanara.Poku{ajdaseonapreuredi u spomen dom zasad je u povoju, i trenutnosesvodinavrloskromnuizlo`bu. Iz Arada poti~u i Tabakovi}i, porodica ~uvenih arhitekata i slikara. MilanTabakovi}(1860-1946)jetamo izgradio prelepu Najmanovu palatu, zgradu @elezni~kedirekcije,Trgova~kuakademiju, Industrijsku banku, Minoritsku crkvu, kao i Srpski dvorac na Srpskom trgu.Wegovsin\or|eTabakovi},tako|e ro|enuAradu,poznatjekaoautorstotinak zdawa u Novom Sadu me|u kojima je najpoznatija Tanurxi}eva palata. Brat IvanTabakovi},slikar,tako|ejero|en uAradu. Uz obli`wu Palatu kulture, na glavnom Bulevaru revolucije u Aradu, dugom dvakilometra,odpozori{tasjednei`elezni~kestanicesdrugestrane,sme{tene su najreprezentativnije zgrade, kao Gradskaku}a,me|ukojimasuipomenuta Tabakovi}evasecesijskaNajmanovapalataiMinoritskacrkva.Nasamomulasku ugradmogusevidetiostaciAradsketvr|ave, vrlo sli~ne na{oj Petrovaradinskoj,ukojojjeuvremePrvogsvetskogratabilozato~enookopethiqadaSrba. n Nata{a Pej~i}

NAOPA^KE

[arena varo{ Temi{var je danas multikulturni grad u kojem `ivi tridesetak etni~kihgrupa i brojioko320.000stanovnika,najvi{eRumuna,Ma|ara,Nemaca i Srba (oko 2 odsto, ili blizu 7.700).ZaSrbeovajgrad,kojisukroz vi{e vekova branili od Turaka, i u kojemsu~akujednomtrenutkupo~etkom18.vekabilive}ina,predstavqa sredi{tewihovogdana{wegekonomskog,kulturnog,verskogiobrazovnog `ivota u Rumuniji. U Temi{varu su `ivelimnogiznamenitiSrbiizna{epro{losti,aTemi{varackojije stekaosvetskuslavujesvimapoznati Tarzan-XoniVajsmiler.

l Ne~udi{to}erekonstruisatiVladu iznu`de, ve}{toministarzaekologiju nedi`eglas.

ranaulice,nakojojvi{enema we Se~ewijeve palate, ve} epoznatqive socrealisti~ke re. ogajemaliTrgslobode,nakozibaroknazgradaStaregrade, kip Device Marije i bista posledwegda~kogkraqa.[etdikaprelepomTrgujedinstva Habzburga,kojijenazivdobio to su tu jedna naspram druge rumunskaRimokatoli~kakateovine18.vekaubaroknomstirpska Saborna crkva gra|ena 1748.PoredwejesrpskiVlavorneobi~nezelenkasteibe koji ka`u da je najgizdavija vomtrgu,jednaodbardesetak emi{varu izgradio Laslo SeivrednaBaroknapalata,nekaSrpskeVojvodine.Nakonrekoja je trajala ~ak 25 godina, staupunomsjajuiotvorenaje ce – u woj je Muzej savremene s bogatom kolekcijom slika g perioda, italijanske i flaole. vajtrgprepunkafi}a,apreddealan prostor za razne kul|aje. Nekada je bio trgova~ko aliiprostorzavojneparadei cesije.Op{tiutisakjedave~ekanekaboqavremena,pada iona,kaoipomenutaBarokna prse i zasijaju pravim sjajem. priznati i da je prava sre}a

{to su pre`ivele vreme ^au{eskua i {tojo{uvekpostoje.^akiusada{wem stawu,oneipakotkrivajudobardeosvoje lepote. Milo{Crwanski,kojijeuTemi{varu boravioudvanavrata,i~ijabistastoji ispredtamo{weSrpske~itaonice,opisaojeovajgradslede}imre~ima:„Varo{ rasko{na, moderna, sa {irokim avenijama, velikim parkovima...“ . Temi{var je kasnije,udrugomwihovomsusretu,bioje druga~iji,punuspomena:„BiojetoTemi{varSrbaostatakaostataka,varo{stara umiru}a, fanati~na, verska. Dijaspora,kaoTemi{varJevreja“. IuAradu,udaqenomoko45kilometarasevernoodTemi{vara,Srbajevremenom bivalo sve mawe, i danas ih je tamo sveganekolikostotina.Aoddavnina`iveuovojvaro{i,prakti~noodsamogwenognastankau11.veku,inekadjezawih predstavqaova`ancentar.Tujebilosedi{tesrpskihepiskopainekadjepostojaovelikisrpskikvart.Idanaspostoji Srpskitrg,nakojemsenalazicrkvaSvetih apostola Petra i Pavla, koju je od

l – 17+=0

nik,podignutuznakse}awana olucije 1989, i impozantna ruornacrkvaBanatskemitropoenomizelenomopekom, gra|e936.i1946,kojasenalazisjedvogvelikogtrga. strane Trga je impozantna i{varske opere, pa predivne kao{tosupalateLojd,NojhaMerbl,Dauerbah,iliSe~ewia arhitekte Lasla Sekeqa, u reme^au{eskuabiosme{ten presrestoranukojisusvra}aveni. Danak socijalizmu dala

l Predsednikznazajadac, premijergladac, akabinet– sitaninventar.

kelepotice qutrgova

l Urasvetqavawupoliti~kepozadine atentatanapremijera goru}iproblemje posipawepepelom.

I ARAD KAO PRIVLA^NE TURISTI^KE DESTINACIJE

l Prviministariprviapril idurukupodruku. Dr`esepodMi{kom.

Barokna i Brukova palata na Trgu jedinstva u Temi{varu

rvoreduGrobqanskojulicinaglaviGardo{a:debeloibrada- zloiznutra.Oboleojeiumroupedesetojgodini.Izawegasuuna{oj vi~avo,rahiti~nodrve}e,obavijenosivozelenimflajeromod ku}iuVisokojostaliMilka,Desa,Draga,Zora,Mirko,Svetlana...i br{qana, odrezanih nose}ih grana u korenu ra{aqa, tako da ja,najmla|i...Deca[imera,gardo{kogko~ija{a!Trojenassmojo{u umestokro{wiizstabalaipatrqakavibrirajuuhladnomsuncuna- `ivotu.Ostalisuprekoograde.”– [imerpokazarukomnaGradmrkostre{ene,smrznute{ibe(kaoma~ijibrkovi),pore|anojedu`vi- tvih.– “Tamoimamoporodi~nugrobnicu.” sokog,izvitoperenoggrobqanskogzidaodneomalterisanecigle,iis“Smr}u va{eg oca ugasila i va{a {tala? Ujedno, ugasila se i poprednekoliko,stestraneputa,ritavihku}a,blagonagnute,najvi{e sledwa{talanaGardo{u!–Od~egaste`iveli?” gardo{ke ulice, osedlane kamenim, belim xombama s prvolinijskim “Ne,nijese{talaugasila”,re~e[imer.“Jo{nekovremedr`ali razdeqkom na sredini, rajfe{lus za oticawe vode. Stari drvored u smokowaiobavqali{pediterskeusluge.@ivelismounema{tini, Grobqanskojfrustriranijeostatakpose~ene,nekadaslikoviteigu- ovde,uVisokojulici,pasusestre,kakojekojastasavala,nastavile stedrvenedekoracijenakratkomdeluuliceodgrobqanskekapije(na- da ko~ija{e po Zemunu. Taj kow nas je hranio. A kako smo `ivili? suprotMilenijumskekule)douglaVisokeuliceistepeni{tazaMu- Nasjezaka~ilonajgorevreme.Glad.Stalnosmobiligladni.Pa,~ujhar,kojajeletwihmeseci,kadsezapekuizapalekamenexombenagla- te,kadjebilomamaquge,biojepraznik!...KadasusestrepedesetprviGardo{a,izlivalaiznaobla~enihkro{wi,tadajo{nadnetihsobe veprodalekowa,ugasilaseko~ija{katradicijanaGardo{u.” straneputa,prohladnusenku,debelukaojorgan.Sadajeulicakao}o“Nadimak [imer nasledili ste od oca... Znate li otkud [imer u savaikrezuba,stihnekolikopreostaliosaka}enihdrvenihstaraca. va{ojfamiliji?” Oduvekdiskretnaiozbiqna(kaosveGrobqanskeulicenasvetu),po“Jaganevolim!Decamojavole,ajanevolim!Menisugovorili: vu~ena u sebe, gospodstvena, setna i melanholi~na, ponekad sumorna, ’Mali,poznajemte,tisi[imerov?’Aja}utim,neeee...Kovamjeto kakokadaikakokome– posledicegrobqanskogmetafizi~kogzra~e- reko? Pravim se lud. Nadimak [imer zaka~ili smo jo{ u staroj wa,kojemjedirektnoizlo`enakaonajbli`aGradumrtvih–Grobqan- Austriji,tojene{tonema~ko...A{tazna~i,nemampojima,iskreno! skaulica,prenekidan,uko~ena,opusto{ena nasuvomrazici,zagrnutaosu{enimsnegomi operda{ena hladnim suncem, o`ivi, tek, s vremenanavreme,kadawompro|e,snosomu kragniiliukapuqa~i,ponekipe{ak,forsiraju}istrmoizavojito,betonskostepeni{tepridnuuliceigrobqa,pre~icaizme|e Gorweg grada (Gardo{) i Doweg grada (Muhar). Limenagoveda,ispregnutaporedgrobqanskogzida,zabodenaizme|ustabalausnegpo~i{}ensaokamewenogputa(koso,popre~no, uzdu`, naglava~ke), nagurana u poderane xepove obale dok vlasnici obave posete i posloveuGradumrtvih,parkiranasuustvari namestugdesuizumrligardo{kiko~ija{i, fijakeristi i {pediteri, parkirali svoje to~kovenakowskipogon–o~ekuju}imu{terijeiliodmaraju}ikowe–prenego{toses Milenijumske kule, kamenom vododerinom Sin|eli}eve ulice, spustom izme|u ku}ica (naliknaigra~keikola~e),skotrqajuuDowigradinaVelikuvodu.Grobqanskaulica, presavijenaprekotemenaGardo{a,uostalom kao i sve nekada kamene ulice i uli~ice na ~otuipadinamaokoKuleiHari{evekapelenagrobqu(izuvijane,zalomqene,zako{ene, vratolomne), pamti melodiju kowskih potkovica,pamtitaktovegvo`|akojeudara okameneklobukeitandrkaweto~kovakoji se truckaju na kamewaru izme|u prozora i kapija(takodase~inikaoda}esepaocipo- Aleksa Stojakovi} [imer: “Na Gardo{u su `ivili ribari, ko~ija{i i grobari!” Foto:S.[u{wevi} krqati i osovine isko~iti iz zglobova), pamtidrekuko~ija{airzawe`ivotiwa,ipamtio{tremirisekow- Neznamzbog~ega,alinikadanisamvolodamezovu[imer.Asvime skebalegeimokra}e!E,tusmo.Premajednojzemunskojaustrougarskoj na Gardo{u poznaju po nadimku [imer. Ka`e: ’Onaj [imer!’ Ili: verziji, upravo ovi mirisi iz {tala, mirisi kowskih izlu~evina i ’Onaj [imerov!’ I decu mi zovu [imerovi, imam }er Stanu i sina plinova, nakupqeni u zbijenom sa}u Doweg grada, vru}ih i sparnih Andriju,sinjeuNema~koj.Takojeto,mojiNovosa|ani,kodnasgarletwihdana,kadsebezda{kavetrasveuko~iilipsa,nagnalisuMa- do{kihstarosedelaca!” gistratda{taleizDoweggradaproteranavrhGardo{a,gdejekow“Imalivasjo{naGardo{u?”upitah[imera. skemiriseraznosilavisinskaventilacije. “Ovde, oko Kule, nema vi{e od ~etri starosedela~ke familije! Strmom, kamenom vododerinom Sin|eli}eve ulice, kow oznojanih Eno, ona ku}a dole, tamo su Popi}i, stara loza. Ribari. – Ovde na sapinapre`esedaizvu~e,gore,nazaravankodMilenijumskekulei Gardo{u`ivilisuribari,ko~ija{iigrobari!–Sindeda\urePoGrada mrtvih (gde po~iwe Grobqanska ulica), {pediter natovaren pi}abiojedirektorribarskoggazdinstva.AnadimakimjeBretur! vrdni~kimugqem,dove`enla|omizLedinaca,ipored{peditera,ko- Kadjemojotacbiodete,igraliseokoKuleTurakaiSrba.Ijedan jisetruckanakamenimxombamaulice,pe{a~iko~ija{skajasimau odPopi}evihpopeosenazidivi~e:’BreTure!BreTure!’Iostalo rukama: Andrija Stojakovi} [imer, posledwi ko~ija{ sa Gardo{a! imBretur,sviihnaGardo{uznajupotom{picnametu...AtamodoPrematome,arhivskiPrizorsko~ija{emikowem jeizpedesetihgo- lesuPavlovi}i...Ikogajo{imaodnasstarih?Da,bo`e,ovaku}a dina pro{log stole}a, kada [imer, posledwi gardo{ki zapre`ni poredKule,tusuLerincovi.Maxari.Toimjededovina.Lerincovi prevoznik(kirixija)izVisokeulice–kojapotkovi~asto,zalamaju}i suteralila|epoDunavu.Ijo{samomojafamilijaizVisoke.Nema izGrobqanske,“opseca”ku}amaogrozdano~elobregaokoMilenijum- nasvi{e.Ribarskiiko~ija{kiGardo{preseliosenagrobqe”,reskekule–silomegzistencijalnihneprilika,motivisannema{tinom ~e[imer. inemaju}iboqegizbora,tandr~ei{kripipogardo{komkamewaru Ko~ija{aikowasaGardo{aodavnove}nemana“parkingu”uGrosasvojimvrednimkowi}emupregnutimu{pediter(natovarenugqem, bqanskoj (kod Milenijumske kule), odakle su se spu{tali u Dowi drvima,name{tajem).[imerje,prematome,posledwakarikaustoti- grad,anemaihniuDowemgradu.Gra|animaimalogra|animazemunnamagodinaduga~komlancumitolo{kihgardo{kihko~ija{a.Ustva- skimzagor~avalesu`ivot{tale,zapre`nagu`vaimirisikowskih ri,nije!Ko~ija{[imerizuliceVisokeumire,umireskoronapre- izlu~evinapodprozorimaiispredkapijauzbijenimizapetqanim ~ac,bartakospoqaizgledaiformalnosevodi,aliwegovoumirawe “ukr{tenimre~ima”austrougarskihulicaprose~enihokopodno`ja sodlo`enimdejstvotrajalojejo{otkakosumukukasticrniqudiu prenaseqenog, i sada ve}, prili~no, banalizovanog i ki~erajskog zemunskombioskopu“Gateru”uhapsilesinaprvencaStevu,kojisevi- gardo{kogbrega(poduticajimabeogradskihiprovincijskihskoro{enijevratio... jevi}a, gladnih presti`a). Kowska mena`erija, s Gardo{a, vi{e ne “Nasjebilomnogodece”,pri~aminajmla|e[imerovodete,{ezde- smrdiinekvarikiseonikuzemunskomDowemgradu–nijega,ustvasetosmogodi{wiko~ija{kisinAleksaStojakovi}[imer(penzioni- ri,odavnojejasno,nikadanikvarila!– alizatosekrdalimenihmesanio{tra~reznogalatau“Geoma{ini”naBatajni~komdrumu),sta- so`dera,agresivni~oporivozila,danino},ujedajuutesnacimaisnovnikjedneodposledwihstarosedela~kihku}anaglaviGardo{a.– podiokoMilenijumskekule,provla~esekrozigleneu{izakr~enih “Ali,otacna{Andrija,jaga~estitoinepamtim,niweganimater i razdra`enih ulica, otimaju se za par~e slobodnog asfalta pored moju,ro|ensam~etrdesettre}e,pri~alesumisestreibrat,stalnoje zidova,lepesenatrotoarimapodprozorima,zabijajuukapije,truju patiozaStevom,stalnogajepomiwao,biomujeprvenac.Zadwiput ipquju,stewuire`euzkamenuvododerinuSin|eli}eveuliceskumujeodsinastiglavestizMaribora.Nikadagavi{enijevideoini- }icamakaoigra~kama.Ostvarilasekletvagardo{kihko~ija{a. kadanijesaznao{tamusedogodilosadetetom.Togajemu~ilo,grin @eqko Markovi}

Ilija Markovi}

u Temi{varu

nedeqa13.mart2011.

c m y

dnevnik


SPORT

nedeqa13.mart2011.

dnevnik

c m y

10

PRVAALIGA

ME\UNARODNAPRIJATEQSKAUTAKMICA

Vojvodina-PartizanRajfajzen5:13(1:5,3:1,1:4,0:3)

Francuska-Srbija37:30(19:15)

Crno-beliubedqivi Petlovija~iodorlova NOVI SAD: Bazen „Slanabara�,gledalaca:500,sudije:Mi{kovi} i Golijanin (obojica iz Beograda). Igra~ vi{e: Vojvodina 7 (4), Partizan Rajfajzen7(4).Peterci:Vojvodina -,PartizanRajfajzen2(2). VOJVODINA: Marinkovi}, Matkovi},M.Mitrovi},Mili-

osamminutavodili5:1.Udrugoj deoniciuve}alisuvo|stvoina 6:1. Novosa|ani do tada nisu uspevali da pariraju odli~noj odbraniPartizana,akontreaktuelnog prvaka bile su efikasne. No, to visoko vo|stvo, uz gromoglasnu podr{ku sa tribina kao da je probudilo igra~e Vojvodine, koji serijom od 3:0

gre{aka wegove ekipe, koje ne bismeledaimsede{avaju. - Kada rival povede 5:1, onda jeveomate{kodasevrati{.Mi smouspelidasedignemoudrugoj~etvrtini,aliondajeposle nekoliko ~udnih sudijskih odluka Partizan uspeo ponovo da se odvoji. Nama je, na `alost, pao moral, i uradili smo nono

Miroslav Ran|i}

~i}, Vapenski, Grozdanovi}, Ovuka 1, Ran|i} 1, Ubovi}, Basara2,Cuki},V.Mitrovi},Vasi}1,Maksimovi}. PARTIZAN: Soro,Haxiteodoru, A. [apowi}, Korolija 1, J.Radovi},Pijetlovi}2,Prlainovi}2,A.Radovi}3,Avramovi}1,Mitrovi}1,Vujasinovi}, ]uk3,@ivojinovi}. Vaterpolisti Partizan Rajfajzenao~ekivanosunastavili pobedni~kinizuprvenstvuSrbije. Savladali su izabranici Igora Milanovi}a ubedqivo Vojvodinu..Zarazlikuodprvog duela ova dva tima u Beogradu, ovajdrugiprotekaojebezneizvesnosti.Crno-beli,osokoqeniva`nimtrijumfomnadJugom u ~etvrtfinalnoj grupi Evrolige,stiglisuuNoviSadsapobedni~kim mentalitetom. Krenulisuigra~iPartizanasilovitoodstartaive}posleprvih

\okovi}iTroicki uspe{niudublu Srps ki ten is er i Nov ak \ok ov i} i Viktor Troicki plasirali su se u drugo kolo ATP turnira u Indijan Velsuukonkurencijidublova. Srpski teniseri pobedili su na startu takmi~ewa Argentince Huana Monaka i Huana Ignasija^elurezultatom2:0, posetovima6:3,7:5.Srpskiteniseriigra}eudrugomkolusa pob edn ic im a me~ a Giq erm o Garsija Lopez/Albert Montanes ([panija) - Luka{ Kubot (Poqs ka)/Oliv er Mar ah (Austrija). Nenad Zimowi} i Francuz Mi{elLodranisuuspelidase plasiraju u drugo kolo, po{to su pora`eni od Amerikanaca Sema Kverija i Xona Iznera 3:6,6:3,10:8. Janko Tipsarevi} i ^eh Toma{ Berdih izgubili su u prvom kolu od Ukrajinca AleksandraDolgopolovaiBelgijanca Ksavijera Malisa 4:6, 6:4, 10:8.

PobedaRaoni}a U me~evima prvog kola turnirauIndijanVelsupostignutisuslede}irezultati:Raoni} - Ihan 6:2, 7:6, Kuevas - Anduhar 7:5, 6:3, Sera - Gaba{vili 6:4, 6:7, 7:6, Beker - De Baker 6:2,7:5,Tomi}-Bopana6:4,6:7, 6:4, Andrejev - Ni{ikori 6:4, 6:7,6:4,Golubev-Majer6:2,6:1, Lu-Hjuit6:2,6:3,DavidenkoFowini5:7,6:2,6:4.

Foto:F.Baki}

hvatajuprikqu~akkrajemdruge ~etvrtine(4:6). AliuunastavkuPartizanje pokazaoza{tojejedanodnajboqih timova Evrope i sveta. Iakosunastupilibezprvadva beka Nikole Ra|ena i Milana Aleksi}a odigrali su maksimalno u odbrani i efikasno u napadu.Ubrzosuponovovodili sa visokih 10:5, a to kao da je slomiloigra~eVojvodine,koji su se demoralisali, pa su gosti do kraja ubedqivo slavili. Dodu{e,iNovosa|anisunastupili oslabqeni, jer pored Vuksanovi}aubazenunijebilonibeka Matovi}a. Ali, izgoreli su igra~i Vojvodine u prevelikoj `eqi da pred doma}om publikom poku{aju da pobede mo}ni Partizan. KapitenVojvodineBorisVapenski je rekao da je rezultat prve ~etvrtine (5:1) bio odraz

{tosmouradili.Mislimdamo`emo mnogo boqe i to smo u prethodnim duelima sa Partizanom i pokazali - rekao je Vapenski. Golman Partizana Slobodan SorojerekaodajePartizanzaslu`enopobediouNovomSadu. -Pri~auovomsusretujemawevi{ejasna.Misenalazimo uusponuformeodNovegodine ipolakoseuzdi`emokafajnla - foru Evrolige. S druge strane ekipa Vojvodine u posledwihmesecdananijeimala ja~ih utakmica i kada se dogodi da ispadne{ iz takmi~arskogritma,ondasedeseovakve stvarikao{tosusewimasada desile.Bezobziranana{kvalitet ovo je bila jedna od najlak{ih pobeda protiv Vojvodine u posledwe tri godine rekaojeSoro. G.Malenovi}

TURNIRUINDIJANVELSU

Analako utre}ekolo SrpskateniserkaAnaIvanovi} plasirala se u tre}e kolo VTA turnira u Indijan Velsu, po{tojesavladalaJapankuKimiko Date Krum 6:4, 6:2. Ovo je

kiweitopro{legodineuLincu,aslavilajeIvanovi}eva6:3, 6:2. Plasman u tre}e kolo Indijan Velsa ranije je izborila i

MONPEQE: Gradska dvorana, gledalaca: 9.000.Sudije:K.i@.Bonaventura (Francuska). Sedmerci:Francuska3(3),Srbija 7 (7). Iskqu~ewa: Francuska 6, Srbija8minuta. FRANCUSKA: Omeje (6 odbrana),Domulin(1odbrana),Fernandez7,Dinar1,Bara{e,Karabu (7odbrana),@unilo3,Onrubia6, Karabati} 2, Akambre, Abalo 5, Boske2,Soraindo1,Detrez2,Pati2,Bingo2. SRBIJA: Stani} (4 odbrane), Mili} (4 odbrane), Beqanski 1, [e{um3,Vujin,Markez1,Toski} 4, Ili} 1, Bojinovi} 6, Prodanovi}2,Stojkovi},Rni},Vu~kovi}, Stankovi}1,Nenadi}4,Manojlovi}2,Nik~evi}5. Posle poraza (25:24) u Lansu, rukometna reprezentacija Srbije do`ivelajeistusudbinuiudrugomsusretusaaktuelnimolimpijskim,svetskimievropskimprvacima Francuzima, ovoga puta igranom u Monpeqeu - 37:30 (19:15).Zarazlikuodpretridana kadajeSrbijabilablizusenzacije(vodila28:26usamomfini{u)i kada je po mnogima o{te}ena sudijskimodlukama,ju~eorlovinisudelovalitakomo}no.Naprotiv gotovo cela utakmica je bila u znakuFrancuza. Rezultatska neizvesnost trajalajedosredineprvogpoluvremena,dabigalskipetloviu23.minutuprviputstekliprednostod trigola(14:11),au26.minutuoni su dostigli pet golova (17:12). Upravo kada su u isto vreme iskqu~eni Ili} i Manojlovi} Francuzisuuspelidasteknuprvu ozbiqnijuprednost.

bio drugi me|usobni duel srpskeijapansketeniserkeidrugi trijumf Ivanovi}eve, koja se nalazi na 21. mestu VTA liste. Date Krum je 56. teniserka sveta. Ivanovi}eva }e u tre}em kolu igrati protiv ^ehiwe Barbore Zahlavove [tricove, koja jebilaboqaodzemqakiwePetre Kvitove 3:6, 6:2, 7:5. Zahlavova [tricova je 57. igra~ica na VTA listi, a samo jednom u karijeri je igrala protiv Srp-

Jelena Jankovi}, koja brani titulu na ovom turniru. Ona je u drugom kolu pobedila Amerikanku Koko Vandevege rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:1. Srpska teniserka igra}e u tre}emkoluprotiveNemiceJulije Gerges, koja je nadigrala Austrijanku Sibil Bamer 6:1, 6:3. Jankovi}eva i Ivanovi}eva sasta}e se u osmini finala u slu~aju da u tre}em kolu savladajusvojeprotivnice.

Inastavaksusretabiojeuznakudoma}ina,kojijenapravioseriju6:2.Prednostjeraslaizminuta uminut,dabiu51.minutuFrancuzido{lidomaksimalnihdesetgolova prednosti (32:22). Tada je definitivnobilojasnoda}eizabra-

KONTROLNAUTAKMICA

Novapobeda Slovenija–Srbija25:27(12:12) KR[KO: Sportski centar, gledalaca: 200, sudije: Kavalar i Cvetko (obojica iz Slovenije), sedmerci:Slovenija3(3),Srbija 1(1),iskqu~ewa:Slovenija8,Srbija8minuta. SLOVENIJA: Lesjak (2 odbane), Perov{ek (3 odbrane), Taletovi}(5odbrana),Smolnik1,Medved3,Margu~6,Tominec,Stegne, Jelov~an,Poteko1,Nosan1,Mlakar1,Papez1,Zarabec4,Cingesar3,Poklar4. SRBIJA: Xami} (13 odbrana), Joki}5,Panteli},Ili},Golubovi}1,Ivani{evi},Dimitrijevi} 1,Pu{ica,Todorovi},Pavi},Nenadi} 8, Nikoli} 5, Me{ter, Zelenovi}4,Draga{,Stankovi}3. JuniorskarukometnareprezentacijaSrbije,predvo|enaizuzetno raspolo`enim Ogwenom Joki}emiDra{komNenadi}em,kaoi zahvaquju}i jakom kolektivu, pobedila je i u drugoj kontrolnoj utakmici u Kr{kom vr{wake iz Slovenije 27:25 (12:12). Slovenci su`arko`elelidaserevan{irajugostima,poku{alisudaigraju mnogo agresivnije, ali su orli}i uspelidaimuspe{noodgovore.

[ildova slavi

Ana Ivanovi}

Mladen Bojinovi}

Austrijanka Marliz [ild pobedila je na pretposledwem slalomu sezone u ~e{kom centru [pindleruv mlin i tako obezbedilamaliKristalniglobusutoj disciplini. [ildova je jo{ jednom pokazala za{to je trenutno najboqa slaloma{ica {estim trijumfom u ovogodi{wem Svetskom kupu, a 29. ukupno, ukupnim vremenomod1:43.85minuta.Wena sunarodnica Katrin Cetel osvojilajedrugomesto,sa~ak93stotinkezaostatka,dokjetre}abila SlovenkaTinaMaze.NemicaMarija Ri{, vode}a u generalnom plasmanu Svetskog kupa, nije uspela da zavr{i trku, dok je wena jedina konkurentkiwa Lindzi Von iz Sjediwenih Dr`ava bila 16.Ipak,toVonovojnijebilodovoqnodaprestigneRi{ovuuborbi za veliki Kristalni globus, ali je smawila wenu prednost na samo23boda.

Ogwen Joki}

IzabraniciIgoraButulijetokomceleutakmicebilisuuprednosti od dva-tri gola, da bi u 50. minutu ona stigla do pet golova (23:18). U 52. minutu Srbija je ostalabezdvaigra~a,alisesre}omtonijeodrazilonarezultat. J.G.

nici Veselina Vukovi}a pretrpetiidrugiporaz,adokrajasusreta jedinaneizvesnostbilajeskoliko golovarazlike.UspelisuSrbida usamomfini{upostignunekolikovezanihgolovaismaweporazna sedamgolova. J.G. PIONIRSKOPRVENSTVO SRBIJE

Ka}ani upolufinalu

UBorujeutokupionirskoprvenstvoSrbijezarukometa{e,na kojem nastupaju igra~i ro|eni 1996.godineimla|i.Jugovi}Unimet je jedini klub iz Vojvodine koji se takmi~i na pionirskom prvenstvuSrbije.Leppodatakza Jugovi}Unimet,zabrawivaju}iza RukometnisavezVojvodine. PioniriJugovi}Unimetatrijumfalno su startovali na ovom takmi~ewu.Ubedqivimpobedama nadBorom(26:8)iAriqem(26:18) izborilisuplasmanizme|u~etirinajboqeekipe. Upolufinalnomsusretuka}ke rukometnenadedanasta~noupodne}esesastatisavr{wacimaiz Studentskoggrada.PredovuutakmicutrenernebeskoplavihMile Ze~evi}jevelikioptimista: -Mojiizabraniciigrajuonako kakosmosedogovoriliipripremaliuo~iovogtakmi~ewa.Nadam se plasmanu u finale - rekao je Ze~evi}. Ka}ani mnogo ula`u u svoj rukometni podmladak, a rezultatisti`uukontinuitetu. UovojgeneracijibiserisugolmanDejanMilosavqevibekNikola Arseni}, standardni reprezetativacSrbije. J.G.

Kosteli}ukristalni globus Hrvatski skija{ Ivica Kosteli} obezbediojeukupnupobeduu Svetskomkupunaspustu u norve{kom Kvitfjelu na kojem je trijumfovao Austrijanac MihaelValhofer.Kosteli}jepretposledwispustsezonezavr{iona 20.mestu,apo{tojewegovglavni konkurent Didije Ku{ iz [vajcarske imao sedmo vreme, hrvatskiskija{jepettrkaprekrajasezoneve}osvojiovelikiKristalni globus, najvredniji trofej u alpskom skijawu. Wegova prednostsadaiznosinedosti`nih518 bodova. Valhofer je do ~etvrte pobede u ovogodi{wem Svetskom kupu,a19.ukarijeri,do{aouvremenu od 1:45.92 minuta, s predno{}uod13stotinkiuodnosunasunarodnikaKlausaKrela.Natre}istepenikpobedni~kogpostoqa popeose[vajcaracBeatFojc.

Ivica Kosteli}

Hrvatskiskija{jeve}ovesezoneosvojiomaliKristalniglobususuperkombinaciji,dokukarijeriimajo{jedantakavtrofej, u slalomu iz 2002. godine. Kosteli} je do svog prvog ukupnog trijumfauSvetskomkupudo{aonajvi{e zahvaquju}i fantasti~nom skijawu tokom januara, kada je trijumfovao na sedam trka, a na kraju se ispostavilo da je prednost koju je tada ostvarila bila nedosti`nazawegoverivale.


SPORT

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

STK HORGO[ DOBIO NOVU SALU

11

VR[^ANI VE^ERAS GOSTUJU U ZADRU

Preduslovza Odlu~i}ekvalitet vrhunskerezultate Stonoteniskom klubu Horgo{ povodom Dana sela na upotrebu je poredata nova stonoteniska sala. U prisustvu ~lanova kluba i gostiju, me|u kojima je bio i

davnom prvenstvu Srbije u Ba~koj Topoli osvojili titulu ekipnog prvaka i {to su u vrhu i u kadetskoj konkurenciji. - Prijatno sam iznena|en da su Horgo{ani do{li do titule pr-

pod vo|stvom glavnog trenera Sorina Petroja, a wegovi pomo}ni treneri su Ferenc ^iko{ i [andor Goja. Horgo{ani su ponosni na generaciju najmla|ih stonotenisera. Sastav u

Ko{arka{i Hemofarm [ada ve~eras u utakmci predposledweg kola NLB liga gostuju u Zadru. Za oba kljuba susret je izuzetno zna~ajan, Zadrane samo pobeda dr`i u borbi za opstanak,a Vr{~ani vijaju mesto u Evropi, a bore se i za ~etvrto mesto za srpske klubove u regionalnoj ligi. - Nakon poraza Zagreba u Ninburgu situacija na tabeli se zakomplikovala. Nama dve pobede

idemo na pobedu, da svaki me~ odigramo maksimalno i nema sumwe bez obzrira na zna~aj me~a, da}emo sve od sebe kako bi pobedili. U dvorani koja nosi ime legendarnog Kre{imira ^osi}a, Vr{~ane ~e do~ekati paklena atmosfera, nekoliko hiqada vatrenih navija~a koji }e poku{ati da svim snagama omogu}e Zadranima da ostvare pobedu. - U Zadru je atmosfera uvek specifi~na. -nastavqa Krstovi}.- Ova utakmica ima veliki

draska publika `ivi za te trojke. Svakako da treba da obratimo pa`wu na wihov {ut za tri peona. Na posledwim utakmicama Vr{~ani su odli~no igrali u odbrani, pa vaqa o~ekivati da }erHemofarm Stada je znatno podigrao igru u Hemofarm agresivnom igrom poku{ati do}i do pobede. - Jedna od na{ih prednosti na ve~era{woj utakmici svakako da }e biti ve}i broj kvalitetnih igra~a u rotaciji- nastavqa Krstovi}. -To nam omogu~ava avre-

zna~aj . Neosporno je da smo mi kvalitetniji i kompletniji sastav, ali to treba dokazati na parketu, a svakako da je utakmica iz Vr{ca koju smo izgublili dobra opomena. Zadrani imaju dobar {ut, naro~ito za tri poena, a svaka pogo|ena trojka popra}ena je velikim ovacijama sa tribina.Nekako se sti~e utisak da za-

sivnu igru u odbrani iz iz dobre odbrane mo~i}emo da uspostavimo kvalitetan napad. Verujem da }emo ve~eras odigrati veoma borbenu utakmicu. Odlu~i}e sitnice. Ovo }e biti jedna od onih utakmica koju ~emo morati maksimalno skoncetrisano da igramo svih ~etrdeset minuta. J. Turkoane

PerpsktivnipodmladakSTKHorgo{satrenerimaiZoranomKalini}em

predsednik Stonoteniskog svaeza Srbije Zoran Kalini}, presecawe vrpce obavili su predsednik kawi{ke op{tine Mihaq Wila{ i predsednik MZ Horgo{ Jo`ef Taka~, koji stonoteniserima uputili ~estitke za ostvarene uspehe u radu. Prema re~ima predsednik STK Horgo{ Titusa Rekeckog, izgradwa sale je od izuzetnog zna~aja i sigurno daje novi zamah stonoteniskom sportu u ovom mestu, pogotovo {to su mla|i kadeti Horgo{a na ne-

vaka Srbije za mla|e kadete i samo mogu da po`elim jo{ vi{e dobrih rezultata. Prvi preduslov za uspe{an rad i da se do|e do vrhunskih rzeultata je imati salu koja je 24 sata na raspolagawu. Stoni tenis je sport malih sredina u kojima se {ampioni ra|aju mnogo vi{e nego u velikim gradskim centrima, a u Vojvodini mnogo mawih sredina ima namenske stonoteniske sale - istakao je Zoran Kalini}. Horgo{ki klub ima ~etrdesetak ~lanova koji vredno rade

SUPER MU[KA LIGA

Zvezdaprotutwala Kikindom Kikinda Bas kompjuters - Crvena zvezda 0:3 KIKINDA: Sala O[ „Jovan Popovi}”, gledalaca 30, sudija: Kati} (Kikinda). Rezultati: Markovi} - Radowi} 0:3 (-7, -2, -6), To{evski - Savi} 0:3 (-6, -4, -8), Popov Bhopalkar 2:3 (+2, +3, -2, -7, -6). Stonoteniseri Kikinda Bas kompjuters neo~ekivano su kao doma}ini pora`eni od ekipe Crvene zvezde iz Beograda rezultatom 0:3. Gosti su poveli sa 2:0, tako {to

je nekada{wi ~lan Kikin|ana Radowi} prvo savladao Markovi}a maksimalnim rezultatom, a potom Savi} pobedio isto tako To{evskog. U odlu~uju}em tre}em singlu doma}i igra~ Nikola Popov vodio je sa 2:0, ali je potom gostuju}i igra~ iz Indije Bhopalkar uspeo da preokrene rezultat. Ovaj rezultat predstavqa veliko iznena|ewe. M. S.

PRVENSTVO SRBIJE

kome su Kri{tof Mi{kolci, Mate Rekecki, Filip Filipovi} i Dominik Mihalovi~ je bio prvi na prvenstvima Vojvodine i Srbije, a sa kadetom Markom Rekeckim dobro se koti ra ju i me |u tak mi ~a ri ma ovog uzrasta. - Imamo izuzetno kvaliteta i perspektivan podmladak, od kojeg uz dobre uslove i stru~an rad mo`emo o~ekivati jo{ boqe rezultate - ka`e predsednik STK Horgo{ Titus Rekecki. Tekst i foto: M. Mitrovi} PRVENSTVO EVROPE

Ivezi}eva bezfinala Jedina sprska predstavnica na prvenstvu Evrope u skokovima u vodu, koje se odr`ava u Torinu, Marija Ivezi} zauzela je 19. mesto. Ona je u kvalifikacijama u skokovima sa daske jedan metar sakupila 92 poena, {to nije bilo dovoqno za plasman u finale. Zlato je osvojila Italijanka Tawa Kawoto, srebro Ruskiwa Nade`da Ba`ina, a bronzu [ve|anka Ana Lindberg.

Nere{enouderbiju Na prvenstvu Srbije, koje se igra u Kragujevcu, jedanaesto kolo obele`io je derbi {ampionata: Damqanovi} - Ivani{evi}. Crni je ~uvao Vol{ki gambit specijalno za ovaj susret, ali beli, izgleda, nije bio iznena|en, ni uvre|en. Te{ka partija i za posmatrawe a kamoli za igrawe. Kasnije analize }e pokazati {ta se i gde se moglo boqe igrati. Obojica igra~a su se uzdala u promotivne pe{ake. Me|utim, crni je ostao bez svog piona a za protivni~kog je morao da da figuru. Ravnote`u su dr`ala dva crna kraqeva piona i aktivan kraq. Na kraju, gledaju}i sa strane, zaslu`eni remi za obojicu. Partija [ari} - Dra`i}, novosadski derbi na neutralnom terenu, bila je dodatno optere}ena pozicijom “za i anti promena”. Ispostavilo da je beli bio optere}eniji ali je, ipak, uspevao da osujeti sve takti~ke smicalice protivnika. Kad nije mogao da zamuti poziciju crni je taktiku usperio ka protivnikovom (ne)vremenu. Me|utim, kada je i to pro{lo bilo je ve} neprijatno gledati preme{tawe crne dame ~ekaju}i, ovde nema prikladnijeg izraza, da padne - plafon. Ali ako nije pao plafon, pao je sistem. Dugo vremena na dijagramu na saj-

tu stajala je nebrawena dama crnog – a beli je ne uzima. U trenutku zakqu~ewa izve{taja partija nije zavr{ena (94 poteza). Rezultat partije Abramovi} Pikula i{ao je u prilog Miladinovi}u. Sada je skoro siguran da }e on biti taj ~etvrti putnik za Jumu. Kod Pikule je bilo prisutno, osim plana za poen, i odsustvo plana za igru. ^ovek se u~i dok je `iv - a u te`im slu~ajevima i du`e (D. Andri}). Nestorovi} i Bogosavqevi} su igrali Sicilijanski specijalitet: “Sve za qubav (napada)”. Beli pe{a~ki lanac na kraqevoj strani pretio je brzu i neodbrawivu kapitulaciju crnom kraqu koji je samo bespomo}no mogao da posmatra razvoj doga|aja, jer u blizini nije bilo vernih figura da mu pomognu. Jedino kontranapadom se mogla usporiti nadiru}a pe{adija. Na `rtvu je prine{en kow, a za uzvrat crni c3-pion, u kombinaciji sa otvorenom b-linijom, bio je gospodar situacije. Milanovi} je prakti~no prikazao na Lukovi}u da su {ahovska nalazi{ta potencijalnih gre{aka veoma bogata, pa mada je ve} poprili~no ura|eno, ima tu jo{ dosta da se radi (D. Andri}). Mlad je Lukovi} i do}i }e vreme kad }e se i on u~iti na tu|im gre{kama. Za sad trenira

na svojim. I jo{ ne{to: mora}e da poradi na racionalnom kori{}ewu vremena. Prilikom predaje, Milanovi}u je ostao jo{ minut do prve vremenske kontrole a Lukovi}u 42 minuta. Xaba mu vreme. U topovskoj zavr{nici sa po {est pe{aka, u partiji Tadi} Perunovi}, ni{ta nije nagove{tavalo da }e se neko radovati celom plenu. Na kraqevoj strani beli je imao majoritet (4:3) pe{aka kada je neoprezno poterao f-piona sa po~etnog poqa samo za jedno poqe (na f3) i odjednom su svi pe{aci morali da popadaju kao domine. Sedlak - Miladinovi} su u 12. potezu izmewali dame. Kako nisu vi{e imali partnerke za igru, u narednom potezu, slo`ili su se, dvoglasno, na remi. Rezultati 11. kola: Abramovi} - Pikula 1:0, Nestorovi} Bogosavqevi} 0:1, Damqanovi} Ivani{evi} remi, Milanovi} Lukovi} 1:0, Tadi} - Perunovi} 0:1, Sedlak - Miladinovi} remi. Stawe posle 11. kola: 1-2. Ivani{evi}, Damqanovi} 8,5, 3. Perunovi} 8, 4. Miladinovi} 6,5, 5-7. Bogosavqevi}, Pikula, Sedlak 5,5, 8. Dra`i} 5(1), 9. Nestorovi} 5, 10. [ari} 4,5 (1), 11. Milanovi} 4,5, 12. Abramovi} 4, 3. Tadi} 3, 14. Lukovi} 2 poena. B. D.

BojanKrstovi}

omogu~i}e skoro siguran plasman u Eurokupu,a s malo sre}e mo`emo i i do fajnl-fora - rekao je pred put za Zadar jedan od najskusnijih igra~a vr{a~kom tima Bojan Krstovi}.- Ova utakmica bi}e prilika da se revan{iramo Zadranima za neo~ekivani poraz u prvom delu {ampionata. Na{a obaveza je da u svakoj utakmici

SUPERLIGA ZA DAME

FuriozneVr{~anke Hemofarm [tada - Vojvodina 78:37 (24:8, 17:10, 22:5, 15:14) VR[AC: Sportska dvorana Milenijum, gledalaca 250, sudije: Ninkovi} (Beograd), Golu{in (Zrewanin) i Nikitovi} (^a~ak). HEMOFARM [TADA: Rado~aj 2, Mandi} 3, Doj~inovi}, [kori} 6, Stankovi} 16, Kova~evi} 14, Radi}, Markovi} 1, Ajdukovi} 16, ^axo 18, Nikoli} 2, Jak{i}. VOJVODINA: Milo{evi}, ^abarkapa, ^orto, Bo{kovi} 3, @ivadinovi} 3, I. Terzi} 2, Luka~ 6, Stankoski, \uki}, M. Ter-

zi}, Du{ani} 3, Erak 20. U vojvo|anskom derbiju Superlige ko{arka{ica, vr{a~ki Hemofarm je lako i ubedqivo savladao novosadsku Vojvodinu. Vr{~anke su sav posao odradile ve} u prvoj ~etvrtini, jer posle vo|stva Vojvodine od 8:7, usledila je furiozna serija doma}ih igra~ica od 17:0, da bi na kraju ~etvrtine rezaultat bio 24:8. Na ovakav tok doga|aja svakako je uticala i povrede Sandre Bo{kovi}, jer wenim izlaskom iz igre Novosa|an-

ke su delovale potpuno dezorganizovano. Do kraja susreta predvo|ene izuzetnom Biqanom Stankovi}, uz dominaciju Dare Kova~evi} i Tijane Ajdukovi} pod ko{em i uz efikasne poene Sa{e ^axo, doma}e ko{arka{ice su prili~no lako ostvarile prednost od preko 40 ko{eva razlike i stigle do ubedqive pobede. Zanimqivo je to da je od 19 poena Vojvodine u drugom poluvremenu ~ak 16 postigla Vladinka Erak. J. Turkoane

DA NAS NA SPORT SKIM TE RE NI MA Fudbal PrvaligaSrbije- LAZAREVAC: Kolubara - Proleter, VRAWE: Dinamo - Big bul Radni~ki, SREMSKA MITROVICA: Srem - Novi Pazar. Sve utakmice po~iwu u 14 sati. Vojvo|anska liga, zapadNOVI SAD: Indeks - Borac, STARI BANOVCI: Dunav Metalac, SIVAC: Polet - Jugovi}, IRIG: Radni~ki - Radmi~ki(Sremska Mitrovica). Utakmice u Starim Banovcima, Sivcu i Irigu po~iwu u 14. 30 sati,a u Novom Sadu u 10. Vojvo|anska liga, istokLAZAREVO: Zadrugar - Ba~ka (Pa~ir).Me~ po~iwe u 14.30.

Ko{arka NLBliga - ZADAR: Zadar Hemofarm [tada (17), BEOGRAD: Crvena zvezda - Olimpija (12, TV Arena sport). @enska Superliga Srbije BEOGRAD: Crvena zvezda - Radivoj Kora} (20.30). PrvaB`enskaliga - KULA: Sivac - Moravac (13.15), [ABAC: [abac - Trep~a (17.30). Zajedni~ka KSV `enska liga - ^ELAREVO: ^elarevo Vojvodina NIS (18).

Druga srpska mu{ka liga Sever - VR[AC: Mladost Partizan (19), PAN^EVO: Dinamo - Top (15.30).

Prvavojvo|anskamu{kaliga - sever - BA^KA PALANKA: Merkur - Vrbas (15.30)

Odbojka

Superliga za `ene - NOVA PAZOVA: Maks sport - Jagodina (20) Prva liga za mu{karce - BEOGRAD: Obili} - Vojput (16.30). Prva liga za `ene - KRAGUJEVAC: Radni~ki Lepenica Kikinda (20), GORWI MILANOVAC: Metalac A.D. - @elezni~ar Metal Cinkara (18). Druga mu{ka liga, sever BANATSKO NOVO SELO: Banatski Karlovac - @elezni~ar (17), JA[A TOMI]: Hercegovina - Metalac AV (19). Druga `enska liga, sever NOVI SAD: Vojvodina - Jabuka 95 (20, Spens), SOMBOR: Ravangrad - Apatin (17). Prva vojvo|anska mu{ka liga - KIKINDA: Kikinda Obili} (12).

Prva `enska liga - QIG: Spartak - Vojvodina (17), PRIEPOQE: Putevi - Radni~ki (K) (18.30), KRAQEVO: Gimnazijalac - Sme~ 5 (18.30), ARAN\ELOVAC: [umadija Lazarevac (19). Druga `enska liga - sever NOVI SAD: Novi Sad 2 Srem (12.45), KIKINDA: Kikinda - Ruma (14.30). Druga mu{ka liga - sever FUTOG: Dunav volej - Sloven (20). Prvavojvo|anska`enskaliga-centar- NOVI SAD: Varadin BMG gradwa 2 - Futogvest (17). Prvavojvo|anska`enskaliga-sever- SUBOTICA: Spartak 2 - Mladost (11). Prvavojvo|anska`enskaliga- jug- VR[AC: Banat - Mladost Ekspans (12.30), STARI BANOVCI: Dunav - Vr{ac (17). Prvavojvo|anskamu{kaliga - centar - NOVI SAD: Petrovaradin 2 - Srem 2006 2 (20).

.Rukomet

Vaterpolo Prvenstvo za `ene - KIKINDA: @AK - Senta (11).

Stoni tenis @enska superliga - NOVI SAD: Novi Sad - Flip (16).


12

SPORT

nedeqa13.mart2011.

dnevnik BUNDESLIGA

PRVALIGASRBIJE

Kanarincibezkrila NoviSad-Radni~ki19230:1(0:1) NOVI SAD: Stadion na Detelinari, gledalaca 1000, sudija: ]eramilac (Beograd). Strelac: Nedovi} u 6. minutu. @uti kartoni: Stankovi} i Kav~i} (Novi Sad), a Radovanovi}, Stojakovi} (Radni~ki).

telinari jer su doma}i na premijeri i pored `estokog otpora kandidatu za superliga{ko dru{tvo minimalno pora`eni. ^ini se da je glavni uzrok poraza bio rani gol Nedovi}a, koji je sasekao doma}ina. Nakon slobodnog udarca Lepovi}, Nedo-

Raki}iMilutinovi}uduelusLepovi}em

NOVISAD: Jagodi} 8, Milutinovi} 6 (Mirosavqevi} 6), Radovi} 6, Zogovi} 7, Stankovi} 6 (Simeunovi} 6), Pekari} 7, Bajat 7, Bogunovi} 6, Mudrinski 6 (\orovi} 6), Raki} 6, Kav~i} 7. RADNI^KI 1923: ^an~arevi}, Bo`ovi} 7, Risti} 7, Tintor 7, Milo{evi} 7, Nedovi} 7, Lepovi} 7, Radovanovi} 6 (Krmar 6), Stojakovi} 6 (Aleksi}), Spalevi} 6, @ivadinovi} 6 (\ur|evi}). Preko 1000 gledalaca nezadovoqno je napustilo stadion De-

Foto:B.Lu~i}

vi} je najvi{e sko~io i glavom sa desetak metara poslao loptu u sami ugao Jagodi}a. Zbuwenost doma}ina nije u 24. minutu iskoristio Stojakovi}, jer mu je najboqi u redovima doma}ih golman Jagodi} smelom intervencijom spre~io da po{aqe loptu u mre`u. Dvanaest minuta kasnije Lepovi} je kao na tacni uposlio Spalevi}a, a ovaj glavom {utirao preko gola. I pored tri zamene koje je trener Govedarica izvr{io doma}i su jalovo napadali, a gosti

Bana}anilako Banat-Mladost(L)3:0(1:0) BANATSKI DVOR: Stadion Mirko Vu~urevi}, gledalaca 400, sudija: Stojiqkovi} (Beograd). Strelci: Stevanovi} u 12. i 46. i Milojevi} u 68. minutu. @uti kartoni: Stamenkovi} (Banat), a Stamenkovi}, @uni}, Boji} i Radivojevi} (Mladost). BANAT: Kne`evi}, ]ulibrk 7, Pilipovi} 7, Jeremi} 7, Stamenkovi} 7, Milojevi} 7 (Ristovi}), Zowi} 6, Metua 6, Vujovi} 7 (Fazlagi}), Stevanovi} 9 (^uki}), Jovandi} 7. MLADOST: Krznari} 7, Stamenkovi} 6, Jeremi} 6, @uni} 6, Milunovi} 5, Vasi} 6, Boji} 5 (Avramovi}), Gruji~i} 6 (^vori}), @ivkovi} 6, Radivojevi} 5 (Milosavqevi}), Udovi~i} 5.

Fudbaleri Banata predvo|eni kapitenom Stevanovi}em ostvarili su ubedqivu pobedu nad indolentnom ekipom iz Lu~ana, a susret je odlu~io rani pogodak koji je postigao Stevanovi} u 12. minutu na asistenciju Vujovi}a. Do kraja prvog poluvremena gosti su najboqu priliku propustili u 14. minutu, kada je Gruj~i} {utirao sa {est metara, a lopta se odbila od pre~ke i zavr{ila u gol autu. Ve} u prvom minutu nastavka posle prodora Vujovi}a, Qubomir Stevanovi} je rutinski loptu poslao u gol Krznari}a. Ta~ku na ovu utakmicu stavio je Milojevi} koji je iskoristio asistenciju najboqeg fudbalera doma}eg tima Stevanovi}a i postigao lep pogodak za kona~nu pobedu. N.Jowev

PROLETERKOMPLETANULAZAREVCU

Slatkebrige Utakmicom u Lazarevcu za mla|eg novosadskog fudblskog prvoliga{a Proletera po~iwe prole}na sezona. Ambicije agilne uprave, trenera, igra~a i navija~a vezane su za visok plasman, a neki idu toliko daleko da najavquju borbu za vi{i rang. Ekipu }e u prole}nom delu do pobeda voditi trener Nenad Cerovi} koji pred prole}ne izazove gleda s puno optimizma. - Odli~no smo obavili pripreme, pogotovo one na Ohridu, gde smo imali idealne uslove. Svih devet provera odigrali smo dobro, na nekoliko pozicija doveli kvalitetna poja~awa koja su podigla konkuenciju na jo{ vi{i nivo. [to je najva`nije, odli~no su se ukomponovali u porodi~nu atmosferu koja vlada u klubu i oko wega - ka`e Cerovi}. U prva dva kola odlazite u goste timovima kojima pred-

stoji gr~evita borba za opstanak? - U mislima nam je samo Lazarevac, a o Teleoptku }emo razmi{qati kasnije. Znamo da su mnogi otpisali Kolubaru koja sa pet pobova je prikovana za dno tabele. Po mojim saznawima vrede mnogo vi{e. Posledwe dve nedeqe niste imali provere? - Nadam se da se to ne}e odraziti na na{u igru. Po igra~ima se vidi da su spremni i `eqni provoliga{kih okr{aja kao i sve i nas je obradovalo lepo vreme, pa smo iz gotovo su`enog prostora u balonu mogli ponovo na ^enej, gde smo poku{ali da na|emo i ukompunijemo najboqi tim. Po tome {to igra~i pokazuju ima}u slatkih briga pred put u Lazarevac. Od 25 kandidata za tim jedino ne mogu da ra~unam na Ogwena Krasi}a, dok svi osali konkuri{u za sastav. M.P.

VOJVO\ANSKELIGE

Erdevi~anislavili Vojvo|anska liga zapad - ZMAJEVO: Obili} - Sloga Radni~ki 0:2, NOVI SAD: Crvena zvezda - 1. maj 1:0, STARA PAZOVA:Omladinac Budu}nost 1:1. SIVAC: Polet - Jugovi} 3:0. Vojvo|anska liga, istok - PAN^EVO: Dinamo - Kozara 2:0, ZREWANIN: Radni~ki - Obili} 0:1, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Spartak 3:0, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Vojvodina 0:0, ADA: AFK - Borac 2:0, BAJMOK: Radni~ki - Ba~ka (S)1:1.

Holan|anin najzaslu`niji za uz me~ vi{e, be`e drugoplasiradebakl Hamburga u Minhenu - 6:0. nom Bajeru ~ak 12 bodova. OsokoPostigao je het-trik. Hofenhajm qeni [alke, posle plasmana u 0:1(0:1) savladao lidera. U Bajernu ne ve- ~etvrtfinale Lige {ampiona, 3:0(1:0) ruju da mogu do titule i posle „provukao” se kao doma}in problistavog subotweg izdawa i po- tiv ekipe u najgoroj formi u 0:0 sle tre}eg poraza u sezoni lidera Bundesligi, Ajntrahta. Angelos 1:0(1:0) Bundeslige, Borusije iz Dort- Haristeas doneo je [alkeu prvu 0:0 munda. Razlika je i daqe ogromna pobedu posle tri „su{na” kola - 16 bodova. Ali, Bavarci veruju golom u 84. minutu - 2:1. Tim iz 0:0 da mogu daleko u Ligi {ampiona. Frankfurta je u posledwih deZapretili su Interu, sa kojim }e vet utakmica osvojila samo dva (14) u utorak igrati revan{ osmine boda. [alke nije izgubio od Ajnfinala (imaju prednost iz Milatrahta na posledwih 12 prven(14) na 1:0). [ampion Evrope }e do}i stvenih utakmicama, na kojima je (14) u Minhen „na noge” ekipi koja je pobedio devet puta.

NoviSad-Radni~ki1923 Banat-Mladost(L) Sin|eli}-Teleoptik Napredak-Mladiradnik Zemun-Radni~ki(S) BASK-Be`anija

Danas Srem-NoviPazar Kolubara-Proleter Dinamo-BigbulRadni~ki 1.BASK 2.Banat 3.Radni~ki1923 4.Sin|eli} 5.Proleter(NS) 6.NoviPazar 7.Napredak 8.Radni~ki(S) 9.Mladiradnik 10.Mladost(L) 11.NoviSad 12.BigbulRad. 13.Srem 14.Be`anija 15.Teleoptik 16.Zemun 17.Dinamo 18.Kolubara

18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 17 17

11 9 10 9 8 8 8 6 7 5 6 5 3 4 4 3 2 1

5 8 5 5 5 5 4 8 4 8 4 3 9 6 6 8 2 5

2 1 3 4 4 4 6 4 7 5 8 9 5 8 8 7 13 11

23:7 24:10 28:16 20:12 27:15 18:13 21:19 14:12 20:22 14:15 23:26 18:19 15:18 11:15 18:27 13:18 6:32 9:26

38 35 35 32 29 29 28 26 25 23 22 18 18 18 18 17 8 5

Uslede}emkolu(12/13.marta)sastajuse:Radni~ki(S)-Srem, Big bul Radni~ki - Sin|eli}, Be`anija - Novi Sad, Teleoptik Proleter,Radni~ki1923-Zemun,Mladost(L)-Napredak,BASK -Kolubara,NoviPazar-Banat,Mladiradnik-Dinamo. stvarali prilike u 49. minutu Spalevi} je imao priliku, potom i @ivadinovi}, da bi Krmar deset minuta pre kraja pogodio spoqni deo mre`e. Mogli su doma}i da kazne u 88. minutu

proma{aje Kragujev~ana i stignu do boda, me|utim, posle odli~nog prodora Kav~i}a, kapiten Bogunovi} je neometan s desetak metara {utirao kraj same stative. M.Popovi}

Kirovskisa~uvaobod Zemun-Radni~ki(S) 0:0 ZEMUN: Stadion гradski u Gorwoj varo{i, гledalaca: 500, сudija: Spasi} (Surdulica) @uti kartoni: Jovanovi}, Cvetkovi}, Te{i} (Zemun), Ivanov, Veselinovi}, Danojevi} (Radni~ki). ZEMUN: Kirovski 7, @ivkovi} 6, Salati} 6, B. Nikoli} 6, Jovanovi} 6, Simunovi} 5, Cvetkovi} 6, Vukoji~i} 6, Brajovi} 6 (od 58. Vujo{evi} 6), Stankovi} 6, Vukojevi} 5 (od 63. Te{i} 6). RADNI^KI: @akula 7, Laki} 6, Ivanov 6, \okovi} 6, Veselinovi} 7, Vejnovi} 6, Zeli} 7, Petrovi} 6 (od 70. Danojevi} 6), Koji} 6, Resanovi} 7 (od 85. Te{anovi} -), Kuli} 6 (od 78. Mi{kovi} -). Tamo gde su zimus stali, Zemunci su na prole}noj premijeri nastavili. Ni posle devetog me~a, zeleno-plavi nisu se radovali kod ku}e, a ju~e je malo nedostajalo i da ostanu i bez jednog! [to nisu, treba da zahvale golmanu Aleksandru Kirovskom. Da ispred crte nije stajao povremeni mladi reprezentativac Srbije, debi Race Jovanovi}a na klupi doma}ih bio bi totalno neuspe{an. Najboqu priliku da do|u do pobede, naime, gosti su prokockali u 56. minutu: Resanovi} je ukrao loptu neopreznom Simunovi}u i dodao Kuli}u,

ovaj {utirao, a Kirovski odbraniv{i skrenuo „bubamaru“, koja je uzdrmala stativu. Do odmora nije bilo ve}ih uzbu|ewa, Zemun je pleo mre`u ispred gostuju}eg gola, me|utim, bez konkretne zavr{nice. Posle gu`ve u {esnaestercu (16. minut), na odbitak iz kornera natr~ao je novajlija Vukoji~i} i sa 12 metara pogodio u naru~je iskusnog Sr|ana @akulu. U 40. мин уту Vukoji~i} se lepo oslobodio i iskosa u kaznenom prostoru tukao, ali je poku{aj zavr{io pored dowe konstrukcije. Iz prve ozbiqne prilike, Somborci su mogli do vo|stva: Koji} se, u posledwim sekundama pre pauze, izborio za {ut iskosa, tik kraj stative. Imao je Kirovski posla i u drugom poluvremenu. Tekao je 60. minut, ponovo se Koji} odlu~io na udarac, odbrana je kratko intervenisala, da bi u nastavku akcije „kec“ Gorwovaro{ana skinuo sa glave loptu ispred Resanovi}a. Uzdahe doma}ih navija~a, izmamio je Stankovi} u samom fini{u me~a, fino je primio loptu na „kapici“ {esnaesterca, a onda poslao projektil pod oblake. Posledwu {ansu nije realizovao рezervista Te{i}. S.Sto{i}

NBALIGA

Krsti}odli~an, porazBostona Ko{arka{i Filadelfije pobedili su na svom terenu ekipu Bostona rezultatom 89:86 u me~u NBA lige. Najefikasniji u pobedni~koj ekipi bili su Elton Brend i Spenser Hjuz, koji su postigli po 14 poena. Kod gostiju, najboqi je bio Xef Grin sa 18 poena, dok je Nenad Krsti} ubacio 16 poena i imao ~ak 15 skokova za 33 minuta u igri. Aleksandar Pavlovi} proveo je na terenu 20 minuta, a za to vreme postigao je dva poena i imao po dve uhva}ene lopte i asistencije. Minesota je na svom terenu ubedqivo savladala Jutu 122:101. Najefikasniji u pobedni~kom timu

Robengazi

bio je Kevin Lav sa 24 poena i 12 skokova, dok je Darko Mili~i} postigao 14 poena i imao {est uhva}enih lopti i ~etiri asistencije za 26 minuta u igri. Golden Stejt je na svom terenu posle produ`etka bio boqi od Orlanda 123:120. U pobedni~kom timu briqirao je Monta Elis sa 39 poena i 11 asistencija, dok je Vladimir Radmanovi} dodao osam poena uz jednu asistenciju za 24 minuta u igri. U ostalim no}a{wim utakmicama NBA lige, postignuti su slede}i rezultati: Portland - [arlot 92:97, LA Klipers - Wu Xersi pp 98:102, Indijana - Toronto 98:108, Atlanta - ^ikago 76:94, Detroit Oklahoma 94:104 i Sakramento San Antonio 103:108.

ArineRoben

demolirala Hamburger - 6:0 (1:0). Het-trik je osrtvario Arjen Roben, ~ijim golovima je Bajern stigao do 3:0. Holan|aninu je dva puta asistirao Frank Riberi, a onda su na kratko zamenili uloge, pa se u strelce upisao i Francuz. I`ivqavawe na ekipi za koju je igrao Gojko Ka~ar nastavio je Tomas Miler, a autogolom je zakqu~io Hajko Vesterman. Tako se tim Luja Van Gala rehabilitovao posle dva prvenstvena poraza od po 1:3, od lidera i Hanovera. I dok su se Bavarci poigravali, „milioneri”, sa Nevenom Suboti}em u sastavu su pretrpeli poraz posle osam kola. Savladao ih je Hofenhajm pogotkom Vedada Ibi{evi}a u 63. minutu. Me|utim, u Dortmunu ne brinu, jer,

Posle Ajnhtrahta, najgoru formu u posledwe vreme pokazivao je Kajzerslautern, koji je u subotu pobedio. I to kako! Slavqe doma}im navija~ima doneo je Ervin Hofer u 93. minutu, a razo~arawe pristalicama Frajburga - 2:1. Prethodno, Adam Nemec je dva puta tresao mre`u, prvo svog Kajzerslauterna, a onda i gostuju}u. U istom minutu „trojku” je upisao i Nirnberg. Strelac u Volfsburgu je bio Per Nilson za kona~nih 1:2. Rezultati: Hofenhajm - Borusija Dortmund 1:0 (0:0), Bajern Hamburg 6:0 (1:0), Kajzerslautern - Frajburg 2:1 (1:1), [alke Ajntraht 2:1 (1:0), Volfsburg Nirnberg 1:2 (1:1), Keln - Hanover 4:0 (1:0).

PRVENSTONOVOGSADAUGA\AWUVAZDU[NIMORU@JEM

Kisa~aninajuspe{niji Prvenstvo Novog Sada u ga|awu vazdu{nim oru`jem odr`ano je uz u~e{}e pet klubova. U op{toj kategoriji vazdu{nom pu{kom prvo mesto osvojio je Mihal Daniel (SK Tatra, Kisa~) sa 354 kruga, drugi je bio Dejan Mihajlovi} (SD Novolin, Novi Sad) sa 344, a tre}i Aleksandar [iposki (SK Patrol 021) sa 337 krugova. Ekipno najboqi su bili strelci SD Novolin (Novi Sad) sa 991 krugom is-

pred Tatre (Kisa~) sa 977, i Patrola 021 (Novi Sad) sa 971. Kod kadeta vazdu{nom pu{kom zlatnu medaqu osvojio je Rastislav Martinko (SK Tatra) sa 155 krugova, a srebro i bronza pripali wegovim klupskim kolegama Andreju Stupavskom (149) i Aleksandru Danielu (147). U kategoriji kadetkiwa vazdu{nom pu{kom pobedila je Ivana Kreko (SK Tatra) sa 178 krugova ispred klupskih drugarica Ane Madacki sa 177 i Martine Grwe sa 173. G.M.

SASEDNICEUPRAVNOGODBORASAVEZA SPORTZASVEVOJVODINE

Izboriuaprilu Milorad Peri{i}, predsednik Upravnog odbora Saveza sport za sve Vojvodine, na sednici odr`anoj u Novom Sadu, u izve{taju o radu u minuloj godini pomenuo je sve akcije koje su odra|ene, uz konstataciju da ima i nerealizovanih projekata i da }e se oni ostvariti u ovoj godini. Savez u ovoj godini treba da poradi na organizacionom ja~awu i formirawu novih oblika organizovawa u Pokrajini, ali se ~eka Zakon o sportu, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, kako bi sve bilo u skladu s wim. Za period pred nama Peri{i} je naveo osnovne pravce kretawa organizacije, a to su prilago|avawe strategiji o sportu, obezbe|ivawe i {kolovawe kadrova i radna osposobqenost volonterskog kadra, kao i standardizacija organizacija. Zatim programska orijentacija i wen sadr`aj u koji je uklopqena filozofija sporta za sve, kao i pronala`ewe trajnijih programa za finansirawe za {ta su potrebni dobri projekti i programi. Peri{i} je jo{ istakao da rekreativni sport ima boqi status nego ranije i da je on sada regulisan i zakonom a i prepoznat je u strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji.

Na sednici je usvojen izve{taj Nadzornog odbora i zavr{ni ra~un za 2010. godinu, a usvojen je i program aktivnosti za 2011. Tu su ve}inom tradiocinalne priredbe koje se odr`avaju ve} godinama, ali je istaknuto da }e poseban akcenat biti ba~en na akcije koje se sprovode zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, kao {to je nastavak akcije Ukqu~i se u igru na obalama reka i jezera, a kao pilot projekat u pet op{tina sprove{}e se akcija – Trim staze, ve`bajmo zajedno. Ove akcije }e se sprovesti u toku letwih meseci, dok su projekti Festivala `enskog sporta i Mladi u sportu za sve planirani za jesen. Naravno, centralni doga|aj u ovoj godini bi}e Deseta sportska olimpijada radnika Vojvodine koja }e se odr`ati od 7-11. jula u Ba~koj Palanci. Na sednici je utvr|en i datum odr`avawa izborne skup{tine Saveza sport za sve Vojvodine. Izbori }e se odr`ati 5. aprila u Novom Sadu. Na ovom skupu odre|ena je i delegacija koja }e prisustvovati Balkanskom festivalu sporta za sve u Jedrenima (Turska), a ~ini}e je: Zlata Grubi{a, Er`ebet Sajko i Marko Marjanu{i}. S.Jakovqevi}


SPORT

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

13

JELEN SUPERLIGA SRBIJE Javor-Vojvodina Partizan-OFKBeog rad ^ukari~kiStankom-SpartakZV Jagodina-Crvenazvezda BSKBor~a-Smederevo SlobodaPS-Rad Metalac-Borac In|ija-Hajduk16.marta

0:1(0:0) 2:1 (0:0) 0:2 (0:0) 0:2 (0:2) 0:0 0:0 0:0 (14.30)

1.Partizan 2.Crvenazvezda 3.Vojvodina 4.Rad 5.SpartakZV 6.SlobodaPS 7.Javor 8.Smederevo 9.OFKBeograd 10.Jagodina 11.BSKBor~a 12.Borac

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

16 14 12 10 6 6 5 4 6 5 4 3

1 2 5 5 8 7 8 10 4 6 7 9

1 2 1 3 4 5 5 4 8 7 7 6

50:13 27:9 28:7 26:9 17:12 21:20 13:14 16:16 15:17 14:17 11:22 11:19

49 44 41 35 26 25 23 22 22 21 19 18

13.In|ija

17

3

4

10

15:27

13

14.Metalac

18

3

4

11

11:27

13

15.Hajduk

17

1

6

10

11:26

9

16.^ukari~kiStankom

18

0

4

14

5:36

4

Uslede}em19.kolu(19.marta,14~asova)sasta}ese:Vojvodina - ^ukari~ki Stankom, Spartak Zlatibor voda - Metalac,Jagodina-In|ija,OFKBeograd-Hajduk,CrvenazvezdaBSK,Smederevo-Javor,Borac-SlobodaPointSevojno,Rad -Partizan.

Ponotama Prosine~kog Jagodina - Crvena Zvezda 0:2 (0:2) JAG OD IN A: Gradski stadion, gledalaca 10.000, sudija: Kaurin (Subotica). Strelci: Jevti}u14.iEvandrou45.+2 minutu.@utikartoni:Proji}, Vasiqevi}i\ilas(Jagodina), a Miki}, Ve{ovi}, Mijailovi} i Koroman (Crvena Zvezda). JAGODINA: [imi} 8, Nasti}5(Dragi~evi}),Proji}6, Ili} 6, Vasiqevi} 5, Stojkov 6, Beqi} 6, Vu{qanin 6, \eni} 5 (Stojanovi}), \or|evi} 5(Jovanovi}),\ilas6. CRVENA ZVEZDA: Bajkovi} 7, Reqi} (Ninkov 7), Miki}7,Viloti}7,To{i}6,Mijailovi} 6, Evandro 8 (Lazovi}), Kadu 7, Jevti} 7, Ve{ovi} 7, Kalu|erovi} 6 (Koroman). Istinskipraznikfudbalau pomoravskom okrugu. Po idealnom vremenom pred krcatim tribinima na Gradskom stadionuuJagodinivi|enajezana{euslovekvalitetnapredsta-

uposliojenaovojutakmicikapitena Jevti}a koji je lukavo reagovao i ve{tim lob udarcempogodiogol. Nas tav qen a je dom in ac ij a Zvezda,apravitragi~arsusretabiojecentarforBeogra|ana. And rij a Kal u| er ov i} se propisno isproma{ivao. U 16. minutunijeiskoristioodli~nu asistenciju Kadua, pet minuta potom uzdrmao je pre~ku, au22.minutuwegov{utsabele ta~ke zaustavio je [imi}. Ina~e, Kalu|erovi} je samoinicijativno izveo penal, vaqda da razbije maler, iako je tren er Pros in e~k i ins is tiraodatouradiKadu.Trebajo{a ista}i da je najstro`oj kazni prethodio brutalan start Vasiqevi}anadReqi}em,koji je dobio udarac u glavu pa je moraousvla~ionicuazamenio gajeNinkov. Sre}no su „}urani” pro{li nakon Zvezdine kanonade i uspelisunekakodazbijuredove.

DobrauvertirazaKup Javor - Vojvodina 0:1 (0:0) IVAWICA: StadionJavora,gledalaca 2.500, sudija: Filipovi} (Beograd). Strelac:Ili}u59.minut.@utikartoni: Stojakovi}, Stevanovi} (Javor), a Mojsov, Medojevi} (Vojvodina). JAVOR: Soldatovi} 6, Milinkovi} 6, Renduli} 7, Dragovi}6,Milovanovi}6(Stevanovi} 6), Stanisavqevi} 7, Ostoji}6(Stojakovi}6),Eliomar6, Lukovi} 6, Mom~ilovi} 7, Haxibuli}6(Iseani6). VOJVODINA: Brki} 7, Vuli~evi}7,Pavlovi}7,Mito{evi}7,(Mereba{vili7),Mojsov 7, Trajkovi} 7, Stevanovi} 8 (Bilbija), Medojevi} 7, Tumbasevi} 7, Oumaru 7, Ili} 8 (Katai). Fudbaleri Vojvodine prvi put su slavili u Ivawici protiv uvek neugodnog Javora. Gol odlukepostignutjeu59.minutu,

Strelac jedinog pogotka: Brana Ili}

rezervista Mereba{vili izveo je osmi korner za Novosa|ane, loptajedo{ladoMojsova,aon je prosledio do spretnog Brane Ili}a koji je glavom pogodio ciq.Uaprvompoluvremenugle-

dalismozanimqivuigru,otvorenu sa obe strane, ali golova nijebilo. Prvo je pripretio Tumbasevi}u12.minutudobrimudarcem savi{eod20metara.Uzvratili

Smiqani}unadoknadi Partizan - OFK Beograd 2:1 (0:0) BEOGRAD: Stadion Partizana, gledalaca 10.000, sudija: Krsti} (Beograd). Strelci: Tejgo u 56.iSmiqani}u90.zaPartizan, aKecojevi}u87.minutuzaOFK Beograd. @uti karton: Kamara (Partizan). PARTIZAN: Stojkovi} 7, Miqkovi} 6, Kizito 6, Savi} 7, Krstaji} 6, Petrovi} 6 (Smiqa-

nosuubeogradskomderbijusavladaliromanti~are. Partizanjeponovododaogasu drugompoluvremenu.Kaoiuprva dva kola crno-beli su tek u nastavku zaigrali `ustrije i dotukliprotivnika.Tomejedoprineo i gost jer nije imao napada~kih ambicija.Sedamkornerauprvom delucrno-belimanisudonelire-

Dule Tejga i Nikoli}a

ni} 7), Babovi} 7, Ili} 6, Vuki} (Tomi}7),Tejgo7,Ilijev7(Kamara6). OFK BEOGRAD: [aranov 8, Petkovi}6,Rodi}6,Kecojevi}7, Nikoli} 6, Jeli} 5 (Popovi} 6), Markovi}6,Trivunovi}6,@eravica6(Batoja6),Krsti}6,Simi} 6(Filipovi}6). Fudbaleri Partizana zabele`ilisu11.uzastopnupobeduuJelen superligi. Golom Milana Smiqani}au90.minutuzaslu`e-

zultat. Posle prvog pripretio je Krstaji},alijewegov{utglavom izblokiran. Ne{tokasnijesjajna {ansa za Tejga. Na pas Ilijeva stu{tio se prema golu, {utirao, ali je [aranov његов ударац odbranio. Drugu dobru {ansu Tejgo imaou45.minutu.Primiojeloptu grudima, okrenuo se i kada je hteo da {utira [aranov mu je u{aounogeiuzeoloptu.PretogaKrsti}је glavompoku{aо,ali је mlakoшутирао у Stojkovi}a.

Moreira oti{ao Portugalski fudbaler Almami Moreira sporazumno je raskinuougovorsaPartizanom, akarijeru}enastavitiukineskom klubu Dalijen Aer Binu izJatinga.Moreirajeimaougovor sa „crno-belima” do juna 2012. godine. On je jo{ ranije dogovoriousloveugovorasakineskim klubom, a trebalo bi uskoro i zvani~no da ozvani~i saradwusaekipomizJatinga. U Dalijen bi trebalo da pre|ejo{jedanigra~Partizana Kamerunac Pjer Boja, kojijenajavioda}epokrenuti tu`bu protiv beogradskog kluba. „Crno-beli” su odredili obe{te}ewe od 350.000 evrazaKamerunca. U nastavku Partizan је doшао do vo|stva. U 56. minutu Tejgo je glavomsapetmetarasavladao[aranova. Vaqak је dominiraо. Покушао је и Ilijev, ali је golman gostijuбио на месту.Svejemoglo bitire{enou69.minutu.Ilijev je био сам ispred [aranova, umesto da {utira hteo da asistira i prilika je propala, a iz kontre umalo Popovi} nije izjedna~io, ali je Stojkovi} bio siguran. U fini{u87.minutu,роматичари су гolom Kecojevi}a glavom, posle kornera изједначили.^iniloseda jeremiizvestan,aliunadoknadi vremenaMilanSmiqani}је sa20 metaradonео предност Partizanu. I. Lazarevi}

Pu{kari}skratiomuke

su doma}ini preko Mom~ilovi}a,triminutakasnije,alionje bio vrlo traqav i neprecizan. Lepu akciju Vojvodina je mogla dakruni{epogotkom,auwojsu u~estvovali Stevanovi}, Oumaru i na kraju Medojevi} koji je iskosa sa desne strane pogodio spoqnideomre`e. U nastavku susreta Javor je poku{ao te`i{te igre da prebacinapoqegostiju,aliVojvodina se nije dala iznenaditi. Zanimqivo je da Mereba{vili nije zapo~eo me~, ali kada je u{aoispostavilosedajebiojedan od kqu~nih igra~a za trijumfNovosa|ana. DokrajasusretaVojvodinaje ve{to sa~uvala ste~enu prednost, i u sasvim dobrom raspolo`ewu u sredu }e u Lu~anima igrati protiv Slobode Point Sevojno u prvoj utakmici polufinalanacionalnogkupa. S. R. D.

Rudarpobedio Budu}nost FudbaleriRudarapobedilisu u gostima ekipu Budu}nosti rezultatom1:0ume~u21.kolaPrve lige Crne Gore. Jedini gol na utakmici na postigao je Boji} u 39.minutusapenala.ZetajepobedilaBar2:0golovima[kuleti}a u 22. i Kne`evi}a u 70. minutu, dok su Mogren i Lov}en igrali bez golova.U ostalim me~evima 21.kolaPrveligeCrneGorepostignuti su slede}i rezultati: Mornar-Sutjeska2:1,PetrovacMladost0:0iGrbaq-De~i}2:2. Prvo mesto na tabeli dr`i Mogrensa40bodova,dokjeBudu}nostdrugas46.

Batistaponovo izostavioTeveza Fudbaler Man~ester sitija Karlos Tevez izostavqen je sa spiska reprezentativaca Argentinezaprijateqskeme~evesaSjediwenimAmeri~kimDr`avamai Kostarikom. Selektor Serhio Batista rekao je da nije pozvao Teveza jer `eli da isproba neke nove igra~e. Kapiten Man~ester sitija nije igrao za nacionalni tim ni pro{log meseca u prijateqskomme~usaPortugalom. Pored Teveza, Batista je izostavio i napada~a Atletiko MadridaSerhijaAguera,aodnovih igra~aureprezentacijiArgentinena{lisusegolmanAdrianGabarini(Independiente),FederikoFazio(Seviqa),FernandoBelu{i (Porto) i Eduardo Salvio (Benfika).

IN MEMORIAM

@arkoSoldo (1953-2011)

^ukari~ki Stankom - Spartak Zlatibor voda 0:2 (0:0) [imi} brani penal Kalu|erovi}u

va.Beogra|ani su zabele`ili novutre}uvezanuprole}nupobedu. Crveno-beli su prakti~no sa drugim timom pru`ili najboqu partiju pod vo|stvom novogtrenera.Biojeovoduel po notama Roberta Prosine~kog, u kojem je valorizovana pas igra na pravi na~in. Da je bilo vi{e koncentracije, odnosnodanagoluJagodinenije stajao izvanredni Marko [imi},Zvezdajemoglaidodalekoubedqivijegtrijumfa. Gostisufurioznootvorili me~. Delovali su organizovano,nadahnutoiotresito,re|ala su se uzbu|ewa u kaznenom pros tor u dom a} in a, ~ij a odbrana je bila, blago re~eno, konfuzna. Gol je jednostavno visio u vazduhu. Zapretio je ve} u 8. minutu Kalu|erovi}, potom je „zicer” proma{io i Evandro. U 14. minutu kapituliraojesjajni~uvarmre`eJagodine [imi}. Evandro je muwevitoizveoslobodanudarac,

Prvi put su zapretili preko \ilasa u 29. minutu. Uz mnogo sre}e Bajkovi} je u 35. minutu sa~uvaomre`ukadaje\ilassa nekoliko metara udaqenosti {utiraoglavompravuuwega. Fin i{ izv anr edn og prv og poluvremena proti~e opet u znaku raspolo`enih fudbaleraZvezde.NajprejeNinkovsa dist anc e „bomb om” uzd rm ao pre~ku,anascenujestupiopotomBrazilacEvandro,evrogolom,udarcemsaivice{esnaesterc a pos tig ao je efekt an gol. O~ekivano u nastavku ritam me~a je pao. Zvezda zadovoqna ubedqivim vo|stvom rutinski je odradila posao.Jagodina je poku{aladauparnavrataubla`iporaz,aliprakti~nopravih prilikazagolinijebilo.Mogla je Zvezda i u drugom poluvremenu do pogodka, ali su Jevti}, Kadu i na kraju Ve{ovi} opetbilineprecizni. Z. Rangelov

BEOGRAD: Stadion ^ukari~ki Stankoma, gledalaca: 300. Sudija: Bogdanovi} (Kraqevo). @uti kartoni: Petrovi}, Radojevi}, Ani~i} (^ukari~ki Stanom), Stevanovi}, Antoni}, ^ovilo (Spartak ZV). Crveni kartoni: Petrovi} u 90+1 i Radojevi} u 90+2 minutu (oba ^ukari~ki Stankom). Strelci: Pu{kari} u 79.iTorbica(izjedanaesterca)u 90+1minutuzaSpartakZlatibor voda. ^UKARI^KI STANKOM: \oki}7,Jev|enijevi}6,@i`i}6, Petrovi}6,Popovi}6,Kuzmanovi}6(od71.Radojevi} -), Mari}7,Kr~marevi}6,Morariju 6 (od 82. Kova~evi} -), Brajkovi} 6,Ani~i}7,(od59.Udovi~i}6). SPARTAK ZLATIBOR VODA: Aleksi} 7, Stevanovi} 7, Brati}7,Antoni}6,[arac7,Simovi} 6, (od 46. Noskovi} 7), ^ovilo7,Nikoli}6(od71.Pu{kari}8),Miri}6,Vujaklija6(od59. Veselinovi}6),Torbica7. Kako se utakmica na Banovom brdu bli`ila kraju ~inilo se da }e obe ekipe i posle 270 prole}nihminutaostatibezpostignutog

golaida}efewera{sa^ukarice kqucnuti peti bod. Me|utim, u fini{u se doma}inima i zacrnelo. O~ekivana inicijativa gostiju kada je prvo poluvreme u pitawu vi|enajesamouuvodnojfazi.ZapretilisuGoluboviozbiqnou4. minutu-posleautajeizblizine {utirao ^ovilo a \oki} je poslao loptu u korner. Brzo su uzvratilicrni–beli,Mari}jesa 20metaraposlaobombu,~inilose da ide u gorwi levi ugao, ali ispru`io se Aleksi}. Lopta se potom odbila do Morarija, usledio je udarac sa leve strane, ali je Aleksi}ponovobionamestuiodbio loptu u korner. U 37. minutu Brati}jeusvom{esnaestercupovukao Brajkovi}a - za Bogdanovi}a nedovoqno da poka`e na belu ta~ku. Doma}ini su ozbiqno zapretilidvaputapo~etkomdrugogpoluvremena.Mari}jeu52.minutuizveoslobodanudaracsalevestrane,aKr~marevi}glavom{utirao pored stative. Ubrzo je lucidni Ani~i}udarcemsa18metarapru`io priliku mladom reprezenta-

tivcu Aleksi}u da se ponovo istakne. OdtadasuSuboti~anizagospodarili terenom - prvu {ansu su propustiliu58.minutukadajeposle prodora Torbice po levoj strani Vujaklija traqavo {utiraosadesetmetara.Jo{uzbudqivijejebilou67.minutu-idealan centar{utjesalevogbokauputio [arac,rezervistaVeselinovi}je glavomtukaosapetmetara,a\oki} izvadio loptu koja je i{la podpre~ku. Dvanaesti korner je sa desne strane izveo [arac, lopta je do{ladoxokeraPu{kari}akojije udarcemsa17metarauspeodakroz {umu nogu pogodi dowi desni ugao. Prvi minut nadoknade vremenadoneojerazre{ewesvihdilema.Pu{kari}seovogaputaistakao odli~no uba~enom loptom salevogkrilaaPetrovi}jepred svojim golom oborio Noskovi}a. PrecizansapenalajebioTorbica,dokjePetrovi}moraoprevremenausvla~ionicu-prethodnoje opomenutpo{tojeposleprvoggolagostijurazo~arano{utnuoloptuvanterena. S. @.

Ju~eје @arkoSoldoodigrao своју posledwuutakmicu,na`alostonu`ivotnu.Srcebiv{eg fudbaleraProleteraitrenera Proletera, AIK-a, Hajduka iz Kule, Banata iz Zrewanina и Timoka iz Zaje~ara, nije izdr`alo.На полувремену пријатељске утакмице измеђуу Слоге из Петровца и Тимока и Жарку Soldу је позлило, одмах је хитним колима кренуо ка Болници, али није издржао на путу престало је да срца једном од најбољих зрењанинских фудбалера свих времена. Жарко Soldoosta}eupam}ensvimqubiteqimafudbalakaoizuzetan ~ovek,fudbaler,presvegapedagog, o wegovim golovima, slobodnihudarcaudresuProleterupri~a}egeneracijeigeneracije qubiteqa najlep{e sporednestvarinasvetu.


Novosadska nedeqa13.mart2011.

daNas u gRadu bIoskopI arena: „Montevideo, Bog te video!” (16.30, 19.30, 22.20), „Guliverova putovawa” (13.30), „Medved Jogi” (12.50, 14.45), „Hari Poter i relikvije smrti” (13), „Zlatokosa i razbojnik” (13.15, 15.30, 16), „Pri~a o igra~kama” (14, 16.15), „Artur i rat dva sveta (13.20), „Kako da zna{„ (17.30), „Upoznajte male Fokerove” (15.20), „Kraqev govor” (16.10, 20), „127 sati” (18.20, 20.20), „Luda vo`wa 3D” (17.45, 22.45), „Agenti sudbine” (22.15), „Neprijateq” (19.45, 22), „^ovek zvani hrabrost” (18, 20.10), „Crni labud” (18.20, 20.30, 22.30). Jadran: „^arobni svet Paje Patka” (17.30), „Burleska” (19.15), „Jedi, voli, moli” (21.30). Art bioskop „vojvodina„ na Spensu „Irska ruta” (19).

poZoRI[Ta pozori{te mladih mala sala „Princ ledenko„ (11).

muZeJI muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju muzej vojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”. muzejski prostor pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a” muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18) dulkina vinska ku}a, Sremski Karlovci, Karlova~kog mira 18, 063/8826675 (15–19)

galeRIJe galerija matice srpske, Trg galerija 1, 4899–000 (utorak–subota 10–18, petak 12–20): stalna postavka spomen-zbirka pavla beqanskog, Trg galerija 2, 528–185 (10–18, ~etvrtak 13–21): stalna postavka „Srpska likovna umetnost prve polovine 20. veka” poklon-zbirka Rajka mamuzi}a, Vase Staji}a 1: stalna postavka;

bIblIoTeke I ^ITaoNIce ^itaonica biblioteke matice srpske, Matice srpske 1, 420–198 i 420–199 (7.30–19.30) gradska biblioteka, ogranak „\ura Dani~i}”, Dunavska 1, 451–233 (7.30–18)

hronika

Telefoni:­021­4806-833,­4806-834,­421­674,­528­765,­faks:­6621­831­e-mail: nshronika@dnevnik.rs

USKORO POPRAVKA O[TE]ENIH KOLOVOZA

Asfaltna baza kre}e sutra Prema re~ima ~lana Gradskogve}azasaobra}ajSini{a Bubwevi}a od slede}e sedmice po~iwe popravka kolovoza i ulica o{te}enih tokom zime.Onjedodaodasuupreduze}u „Put” ve} po~eli sa pripremamakakobiasfaltnabaza bila pokrenuta u ponedeqak. -Popravkesenemoguobavqatikadajeasfalthladan, stoga}esesa~ekatidasejo{ malo ugreje i tada }e posao krenuti.Sadamo`edaseradi horizontalna i vetrikalna signalizacija kao i popravka le`e}ih policajaca. Na po~etku je najva`nije da sredimoraskopanepovr{ine koje su zaostale od pro{le godine,kaonaprimerUlicu Zlatnegrede,HerojaPinkijaiBulevarcaraLazara.Vrlo je va`no da se ovaj posao uradi kvalitetno kako kasnije ne bi dolazilo do ponovnihpopravki-istakaoje Bubwevi}. Podse}amo, u Gradskoj inspekcijizasaobra}ajiputeve rekli su da }e presek stawa kolovozaugraduimatiudrugoj polovini marta, dok su u preduze}u„Put”istaklidasu wihoveekipeuproteklihmesecdananekolikoputasre|i-

Anti}eve lirike na dar Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “Prometej”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nih pet nedeqa da¬ri¬va¬}e svakogdana~i¬ta¬oc ¬ ena¬{egli¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬jasesvakogdanaprvaja¬veod15 do 15.05~a¬so¬vanabrojte¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬}e po pri¬me¬rak kwige.Ovenedeqedarujesekwiga„AntologijaAnti}”,tre}eizdawe izabrane lirike jednog od najzna~ajnijih novosadskih pesnika. Nagra|eni ~itaoci mogu svojprimerakkwigedapodignuu kwi`ari “Most – Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744. U predgovoru, pesnik Dra{koRe|ep govorioAnti}evomtalentu: „Anti}eva harizma je bila i ostalaneodoqiva.Na{emoskudnom trajawu, u nekada{wem, malenomgradu,jedinijeonbiokadardasugeri{eatributuzvi{e-

nosti, sre}e. Sa ve} znatne vremenske udaqenosti, mo`e se sa sigurno{}uutvrditikakojeAnti}ev govor, kao i wegova biografija uostalom, bio alibi za na{u ukupnu sku~enost, konvencionalnost,neostvarenost.Nije onpobrkaoplan`ivotaipoetskomi{qewe,kakototvrdena{i (o)tu`ni pozitivisti~ki kriti~ari, nego je, darovito i svojevoqno, poku{ao da ukine granicu izme|u papira koga je, skorokaofeti{,voleo,pisaoi crtaoibezmerneplazme`ivota kojitraje.UAnti}evomstvarala~kom potezu, jednako u stihu, prozi,kaoiudramiifilmu,bilo je uvek ne~eg nenadoknadivo zavereni~kog, buntovnog, skoro ustani~kog.Wegovvi{edecenijskistartkatabumotivima,bio jetakoprirodan,aliistovremenoludohrabar...” A. J.

v Remeplov

Pravoslavne crkve

vale„udarnerupe”naglavnim saobra}ajnicama u gradu. Reklisudao~ekujuda}esewihov broj u narednom periodu pove}ati zbog veoma niskih temperaturaistariho{te}ewanadrumovima. Obimnijesanirawesaobra}ajnica trenutno nije mogu}e zbogniskihtemperaturatlai velike vla`nosti, pa shodno tome interventne ekipe „Puta” samo po hitnim nalozima inspekcije za saobra}aj i puteveiZavodazaizgradwugrada saniraju o{te}ewa koja

ugro`avajubezbednostsaobra}aja. Trajno sanirawe o{te}enih kolovoza mo`e da po~ne kada temperatura podloge za ugradwu „nose}ih slojeva” bude iznadpetstepeniikadanebude padavinaijakogvetra.Upomenutom preduze}u ka`u da je za odr`avawe „objekata putne privrede” opredeqeno 550 milionadinara,od~ega170miliona za sanaciju o{te}enih kolovoza, popravke drumova od tucanikaizaostaleintervencijenaputevima. B. M.

Potraga za `ivotiwama iz basni Kreativna radionica za decu „Kockadokockebasnica”odr`anajeju~euGalerijiMaticesrpsketokomkojesudeca,uzpomo} igreipripovedawa,u~ilioporukamakojebasnenose.Bacaju}i kocku na kojoj su bile nacrtane `ivotiwe, deca su sama birala basnukojuimjepripovedalavolonterka Qubica Simonovi}. Zajednosu,potom,izvla~ilipouke. Pripovedawu je prethodila potraga za slikom ili skulpturom`ivotiweuGaleriji{toje mai{aneposebnoodu{evilo. -Ovomijetre}iputdadolazimnaovakveradionice.Svi|ajumise,jernau~immnogonovih stvari, a o kojima mo`da nikad ne bih slu{ao u {koli. Ono {tomisenajvi{edopadajetra`ewe `ivotiwe, deluje kao potragazablagom-ka`eosmogodi{wiPetarKuruli}. Odu{evqewe je podelila i godinudanamla|aValerijaZa-

tvoru,osu|ivanuprocesimaprotivslobodoumnihlistovaPeri} se ve}, po prirodi posla, neprekidno i o{tro borio protiv radikalske„Zastave”Ja{eTomi}a. UvremePrvogsvetskogrataobojica su prognana u isto mesto u Ma|arskoj. Tu su se sprijateqili, da bi nakon rata Peri} pristupioradikalimaipostaoglavniurednik„Zastave”. N. C.

Grkokatoli~ka crkva Cr­kva­Sve­ti­apo­sto­li­Pe­tar­i Pa­vle­(Sve­to­za­ra­Mi­le­ti­}a­44)­u 10­i­18­~a­so­va­ @up­na­ cr­kva­ Ime­na­ Ma­ri­ji­na (Ka­te­dra­la)­u­7­sa­ti­na­hr­vat­skom i­ma­|ar­skom­je­zi­ku,­u­8.30­na­ma­|ar­skom,­u­10­sa­ti­na­hr­vat­skom­i u­11.30­sa­ti­na­ma­|ar­skom­je­zi­ku Cr­kva­Sve­tog­Ro­ka­(Fu­to­{ka­9) u­7­sa­ti­na­ma­|ar­skom­je­zi­ku Cr­kva­ Sve­te­ Eli­za­be­te (]i­ri­la­i­Me­to­di­ja­11,­Te­lep)­u­7 i­10­sa­ti­na­ma­|ar­skom­je­zi­ku Cr­kva­ Sve­ti­ duh­ (Ve­le­bit­ska 13,­Kli­sa)­u­8­sa­ti­na­ma­|ar­skom i­u­9.30­sa­ti­na­hr­vat­skom­je­zi­ku Fra­we­va~­ki­ sa­mo­stan­ Sve­tog Iva­na­ Ka­pi­stra­na­ (ca­ra­ Du­{a­na 4)­u­8.30­na­hr­vat­skom,­u­10­i­18 sa­ti­na­ma­|ar­skom­je­zi­ku Cr­kva­Sve­tog­Jur­ja­([tro­sma­je­ro­va­20,­Pe­tro­va­ra­din)­u­18­sa­ti Cr­kva­Uz­vi­{e­we­Sve­tog­kri­`a (Ko­ste­Na­|a­21,­Pe­tro­va­ra­din)­u 7,­9­i­19­sa­ti @up­na­cr­kva­Sve­tog­Ro­ka­(Pre­ra­do­vi­}e­va­160,­Pe­tro­va­ra­din)­u 18­sa­ti

Protestantske crkve

gorackojojjeovobiodrugiput da prisustvuje radionici ali nameravadabuderedovnija.Narednaradionicapodtemom„^u-

dovi{tepomojojmeri”zakazana jeza19.mart,kada}esegovoritio`ivotiwamaizbajki. A. Jerini}

Seniori „PointeDanca” osvojili zlato

Janko Peri} iz ^uruga, jedan od najboqih srpskih novinara svogvremena,umrojeuNovomSadu 13. marta 1921. Po zavr{etku studija prava u Pe{ti, po~eo je 1902. da radi kao saradnik novosadskog „Branika”, organa Liberalnestranke,dabiposlenekolikogodinapostaoiwegovglavniurednik.Uvi{enavrataproveojeiponekolikomeseciuza-

Cr­kva­ Sve­tog­ ve­li­ko­mu­~e­ni­ka Ge­or­gi­ja­(Sa­bor­na)­u­9­~a­so­va Cr­kva­Us­pe­ni­ja­pre­sve­te­Bo­go­ro­di­ce­(Us­pen­ska)­u­9.30­~a­so­va Cr­kva­ Sve­tog­ Ni­ko­laja­ (Ni­ko­la­jev­ska)­u­9­~a­so­va Cr­kva­ Sve­ta­ tri­ je­rar­ha­ (Al­ma­{ka)­u­9­~a­so­va Cr­kva­Vaz­ne­se­wa­go­spod­weg­na Kli­si­u­9.30­~a­so­va Crkva­ Sv.­ Kirila­ i­ Metodija na­ Telepu­ -­ jutarwa­ slu`ba­ u­ 8 ~asova.­ Subotom,­ nedeqom­ i praznikom­ -­ u­ produ`etku­ Svete liturgije­ ve~erwa­ slu`ba­ u­ 18 ~asova Us­pen­ska­ka­pe­la­u­8.30­~a­so­va Al­ma­{ka­ka­pe­la­u­9­~a­so­va Cr­kva­ Sve­tih­ apo­sto­la­ Pe­tra i­ Pa­vla­ u­ kru­gu­ Voj­ne­ bol­ni­ce­ u Pe­tro­va­ra­di­nu­u­10­~a­so­va Crkva­ Svete­ Petke­ u Petrovaradinu­u­10­~asova Crkva­ Svetog­ ispovednika Varnave­ u­ Petrovaradinu­ u­ 9 ~asova

Rimokatoli~ke crkve

USPEH NOVOSA\ANA NA ME\UNARODNOM FESTIVALU U BIJEQINI

Od protivnika do prijateqa

De`urnaapotekadanas}ebiti„Sanitas”uFuto{kojulici 52.Apotekaradiod7.30do19.30 ~asova, a stalno no}no de`urstvo je u apoteci „Bulevar” na BulevaruMihajlaPupina7. B. M.

RaspoRed bogoslu`ewa u cRkvama Novog sada

KREATIVNA RADIONICA U GALERIJI MATICE SRPSKE

„DNEVNIK” I „PROMETEJ” NAGRA\UJU

Danas de`ura „Sanitas”

Seniorska ekipa kluba „Pointe Dance” jo{jednomjeodbranilatitulu najboqih u kategoriji dens {ou i osvojila zlatni pehar na ovogodi{wem sedmom Me|unarodnom festivalu u Bijeqini koji je odr`an u subotu 5. marta. Koreo- grafijom „Udovice“ autorke Milane Mitrovi} najstariji igra~ki sastav kluba dokazao je da nema konkurenciju u svojoj uzrasnoj disciplini. Na takmi~ewu, Novi Sad supredstavilatriplesnakluba,a u~estvovali su plesni klubovi iz Rumunije,Ma|arske,Bugarske,Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske,SrbijeiHrvatske.Takmi~ewe je organizovao Plesni klub „101“izBijeqine. N. R.

Re­for­mat­sko-hri­{}an­ska­ cr­kva­ (Pa­vla­ Pa­pa­ 5)­ u­ 10­ sa­ti­ na ma­|ar­skom­je­zi­ku Re­for­mat­sko-hri­{}an­ska­ cr­kva­(]i­ri­la­i­Me­to­di­ja,­Te­lep)­u­8 sa­ti­na­ma­|ar­skom­je­zi­ku Slo­va~­ko-evan­ge­li­sti~­ka­ AV cr­kva­ (ugao­ Jo­va­na­ Su­bo­ti­}a­ i Ma­sa­ri­ko­ve)­u­10­sa­ti­sve­~a­na­li­tur­gi­ja­na­slo­va~­kom­i­u­17­sa­ti ve­~er­we­na­srp­skom­je­zi­ku Pro­te­stant­sko-evan­|e­o­ska­ cr­kva­(Pe­tra­Drap­{i­na­42)­u­9­i­18 sa­ti Evan|eoska­ crkva­ (Kolo­ srpskih­sestara­24)­nedeqa­i­~etvrtak­u­19­bogoslu`ewe Evangeli~ka­ metodisti­~ka­ cr­kva,­(Lukijana­Mu{ic­kog­7)­u­10­i 19­~asova


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

15

BAJKERSKE ^AROLIJE SAMO ZA ISTOMI[QENIKE

Kadbenziniasfalt u|upodko`u... Prvaslikakojasestvarapri pomislinamotora{ajesteslikakrupnog~ovekauko`nojjakni,~estosanitnama,ra{~upane brade prekrivene pra{inom, ve~ito na nekom putu, u baru s kriglom piva, u potrazi za nevoqom. Stereotipna razmi{qawaopopularnozvanimbajkerimanaro~itosuzastupqena udru{tvimakojanemajutoliko prilike da se susre}u sa onima kojisu~lanovinekogmoto-kluba. -Istina je da ne poznajem nijednogmotora{a,~lananekogmoto-kluba, ali sam, gledaju}i ih kakosevozeugrupi,uvekmisliladaiduuneku{tetu.Nedeluju

kao dete, video na filmskom platnu. -Jo{ od pojave filma „PobesneliMaks”uveksamsenadaoda }emotakvegrupe,itonemislim na one lo{e, ~e{}e vi|ati na ulicamana{eggrada.Mislimda je ~ast pripadati tako ne~em i uop{tenesmatramdasusvibajkeri nosioci nevoqe- rekao je Jovi}. Motora{i upravo tvrde da onaj koji nikada nije seo na motor ni ne zna kakvo je uzbu|ewe jezditi drumovima na dva to~ka. Ka`uda,kojedanput„zaja{e”motorvi{emunemadruga~ijeg`ivota, osim onog na putu, da nema povratkanastarokadbenzin,as-

Nemoral ipak prisutan... Ve}inamoto-klubovauSrbijinemanekespecijalnote{ke zadatkezanovog~lana.Obi~nosetra`ida,onajkoseodlu~i dabudedeoovedru`ine,najpreprovedenekovremesastarijim ~lanovima, upozna se sa kodeksom i pravilima, pro`ivi koju pustolovinu u vidu putovawa, akcije, moto-skupa. Me|utim,uinostranstvupostojeinicijacijedrugevrste,odtrkesa glavnimuklubu,specijalnoizvedenepredstavenamotoru,do banalnosti poput ispijawa litara i litara piva na nekom okupqawu.Ipak,jednuodnajgorihimaozlogla{eniameri~kimoto-klub„Hell’s Angels” kojitra`idawegovibudu}i~lanovidovedudevojkuili`enukojamoradaimaseksualanodnossaprvatri~ovekakluba.

tako opasno kada su izdvojeni, alikadseskupe,prizormijepomalo zastra{uju}i- priznaje sugra|ankaDraganaCvejin. StudentNikolaJovi} ka`eda sumuovakvegrupepostaleposebno interesantne kada ih je, jo{

faltivetaru|upodko`u. Premare~imapotpredsednika moto-kluba „NS Riders„ Zorana Bazalca osnovna ideja stvarawa ovakvihorganizacijajedru`ewe istomi{qenika. Kako ka`e, u klub je dobrodo{ao svako ko je

qubiteqmotora,alimoraimati polo`enu„A”kategorijuiregistrovan motor. Prilikom pristupa u klub, punopravni ~lan kluba mora predlo`iti budu}eg tesamimtimgarantovatizawega.Ovajklub,kaoisvidrugi,ima svojkodeks~astiipravilapona{awa.Bazalcjenaveodaupotreba narkotika i bilo kakav vid nezakonitog pona{awa povla~e zasobomiskqu~eweizkluba. -Bilo je nekoliko iskqu~ewa zbog nepla}awa ~lanarine ili zbog nedovoqne anga`ovanosti pojedinca. Neki vremenom poka`u nezainteresovanost, jednostavnoseneprona|uusvemutome, a to tek vide kada pristupe udru`ewu-dodajeovajbajker. Predsednik ovog udru`ewa Radovan An|eli} ka`e da su situacije u saobra}aju i registracija najve}i problemi sa kojima se~lanovisuo~avaju.Ipak,uvek nalazevoqedaradeono{tovole,atojeslobodavo`wenadva to~ka. -Obi~no petkom popodne sednemnamotorisprijateqimaiz klubaidemnaskup.Tamokampujemoidru`imosedonedeqe,asvakiskupjejedinstvenipundo`ivqaja. Volim da putujem, obilazimgradoveidrugedr`aveiverujem da }u voleti motocikle dok sam`iv.Dragomijedanisamusamqenutome-naveojeAn|eli}dodaju}idaimotora{irade„obi~ne”poslovekojiimstavqajukoru hlebanasto,alidasumotoriwihovventil,~arobni}ilimkojiih odvededalekoodmonotonesvakodnevice. A. Jerini}

ORGANIZOVAN „BAZAR ZDRAVQA ZA @ENE”

Prevencijanajboqabrana zabolest „Bazar zdravqa za `ene” organizovanjeju~eod11do13~asovau tr`nomcentru„SadNoviBazar” uzpomo}Pokrajinskogsekretarijata za zdravstvo, Doma zdravqa Klini~kog centra „Vojvodine„iDomazdravqa„Novi Sad„. Akcenat akcije, kojajeuvodu„Bazarezdravqa”zaovugodinu,biojena merewu krvnog pritiska, kontroliradasrcairanog otkrivawatumorako`e. -Najnovijaistra`ivawa dokazujudave}uranojfazi izlagawadetetasuncupove}avanastanaktumora~etiriputa.Krenulisusun~ani dani, dolazi leto i mi se moramoodviknutitelo{enavike dasvojeteloizla`emosuncu-rekao je pokrajinski sekretar za

zdravstvo Atila ^engeri otvaraju}iovuakciju. Za pregled na ovakvom mestu nijepotrebnazdravstvenakwi`ica i zdravstveno osigurawa, vrlo

^engera ,Vojvo|ani najvi{e problemaimajusvisokimkrvnimpritiskom,poreme}ajemuradusrcai malignimbolestima. Najednomodpultovastajalaje i lutka koja je slu`ila za edukacijukakosepravilno samopregledadojka,apomo}u aparata dermoskopa moglo se proveriti u kakvom sestawunalazemlade`i. Sekretar za zdravstvo podsetio je da postoje jo{ mnoge bolesti koje svoje simptomemogudaispoqeu ve} odmakloj fazi kada se te{kole~eidr`epodkontrolom,pajeredovanodlaFoto:B.Lu~i} zak kod lekara, bar jednom efikasnoukratkomvremenumogu godi{we,ikadnismobolesni,doda se provere osnovni parametri branavika. zdravstvenog stawa. Po re~ima A. Latas

Izlo`ba „JosipPelikan” Izlo`ba „Josip Pelikan, slovena~ki fotograf” bi}e otvorenasutrau13.30sati,agovori}e predsednik Skup{tine AP Vojvodine [andor Egere{i. Doga|aj je u Muzeju Vojvodine, Ulica Dunavska 35. Autorka mr Andreja Rihter ovom postavkom predstavi}e Muzej novije istorije iz Ceqa. Izlo`baseorganizujeuokviru saradwe dva muzeja i uprili~ena je nakon gostovawa izlo`be Muzeja Vojvodine pro{le godineuCequ. N. R.

Festivalgitare spu{tazavesu Koncertmladihgitarista,pobednika Pokrajinskog takmi~ewa „Jovan Jovi~i}” i studenata Muzi~ke akademije iz Segedina, odr`a}esedanasod19satiuStudiu„M”,naposledwojve~eriVojvo|anskog festivala gitare. U nastavkuprogramanastupaiemi-

nentni hrvatski gitarista, ZoranDuki},kojitrenutno`ivii radiuBarseloni.Narepertoaru su dela Qobeta, Bogdanovi}a, Ivanovi}a,PjacoleiUzurkinova,~ime}ezvani~nobitizatvoren i ovogodi{wi festival. Ulazjeslobodan. D. B.


nedeqa13.mart2011.

c m y

16

dnevnik


MIKROFONIJA

dnevnik

БЕ­ЧЕЈ­СКИ ПОП-ПАНК БЕНД - СУ­ПЕР С КА­РА­МЕ­ЛОМ

И

НТ

В ЕР

Ате­и­сти од За­гре­ба до Блек­пу­ла

Н

Уву­кли смо но­ве љу­де у ро­кен­рол Б

17

СВИРКЕ

ЈУ

е­ч еј­с ки (поп)пан­к е­р и Су­пер с ка­ра­ме­лом; од пре две го­ди­не и дру­гог ал­бу­ма; не­пре­ста­но су на би­ни. Не­дав­но су има­ли кон­церт и у ЦК13 у Но­вом Са­ду и ту при­ли­ ку смо ис­ко­ри­сти­ли да по­при­ ча­мо са, ако се та­ко мо­же ре­ћи, га­здом и ги­та­ри­стом бен­да Вла­ ди­ми­ром Ба­ки­ћем. * По­че­ли сте ка­ри­је­ру фу­ри­ о­зно, спо­то­ви су вам се вр­те­ли на на­ци­о­нал­ним те­ле­ви­зи­ја­ма. Где је са­да Су­пер с ка­ра­ме­лом? - Су­пер с ка­ра­ме­лом ових да­на про­сла­вља осми ро­ђен­дан. У ме­ђу­вре­ме­ну, сни­ми­ли смо два ал­бу­ма и јед­ну пе­сму за ком­ пи­ла­ци­ју Ба­ла­ше­ви­ће­вих об­ра­да. Кроз бенд је про­шло при­лич­ но љу­ди то­ком тог пе­ри­о­да. Од ори­ги­нал­не по­ста­ве са­да смо ту са­мо Мак­са на буб­ње­ви­ма и ја. Од је­се­нас има­мо две но­ве пе­ва­ чи­це, Мир­ку и Ду­њу, ко­је су сво­ јим во­кал­ним ква­ли­те­ти­ма ди­гле це­лу при­чу на ви­ши ни­во, што се за са­да мо­же чу­ти на свир­ка­ма, а на­дам се да ће се чу­ти и на не­ким бу­ду­ћим сним­ци­ма. * Из­гле­да да сте за­не­ма­ри­ли ви­део про­мо­ци­ју на­уш ­ трб свир­ ки. У по­след­wе вре­ме из­у­зет­но сте кон­церт­но ак­тив­ни? - То­ком не­ко­ли­ко прет­ ход­них ме­се­ци, од ка­да на­сту­па­мо са но­вим пе­ва­чи­ца­ма, сви­ ра­ли смо у Ру­ми, Су­бо­ти­ци, Бе­че­ју, као и Но­вој Гра­ди­ шки у Хр­ват­ској. Оно што сле­ди је свир­ка у Сме­д е­р ев­с кој Па­л ан­ ци. За­тим ће­мо по­но­во по­се­ти­ти су­сед­ну Хр­ват­ ску, у пи­та­њу је До­њи Ми­хо­љац. Углав­ном су у пи­та­њу клуп­ске свир­ ке, док смо то­ком ле­та ви­ше ан­га­жо­ва­ни по фе­сти­ва­ли­ма. Нај­ви­ ше на­сту­па­мо по Вој­во­ди­ни и

nedeqa13.mart2011.

Хр­ват­ској, где из не­ког, ме­ни не баш пот­пу­но ја­сног раз­ло­га, има­мо мно­го бо­љи реј­тинг не­го ов­де код нас. * Да ли то зна­чи да поппанк не про­ла­зи ју­жно од Са­ве и Ду­на­ва, и има ли шан­се да “од­ра­сте­те”? - Поп-панк је је­дан од ме­ни оми­ље­них жан­ро­ва, ко­ји код нас ни­је пре­ви­ше екс­пло­а­ти­сан, на­ро­чи­то не у ком­би­на­ци­ји са жен­ским во­ка­ли­ма. Све је ина­че кре­ну­ло као чи­ста зе­зан­ци­ја и сајд-про­је­кат на­шег та­да при­мар­ ног бен­да Ин­фракт, а за­тим се пре­тво­ри­ло у не­што мно­го озбиљни­је. Ве­ћи део пу­б ли­к е

нам чи­не т и ­н е ј ­џ е ­р и , ма­да на свир­ ка­ма увек има и ста­ри­јих ли­ко­ва. Што се ти­че на­шег од­ра­ста­ња, ако то под­ра­зу­ме­ва пи­са­ње ар­тифар­ти тек­сто­ва ко­је ни­ко не­ће раз­у­ме­ти, он­да не­ће­мо ни­кад од­ра­сти. На­рав­но да на сва­ком сле­де­ћем сним­ку гле­да­мо да на­пра­ви­мо не­ки по­мак и у му­зич­ ком и у ли­рич­ком сми­слу, али опет и да за­др­жи­мо пре­по­зна­ тљив стил ко­ји смо из­гра­ди­ли. * Шта ка­жеш о бе­чеј­ској сце­ни, сце­ни у Ср­би­ји и ва­шем ме­сту на њој? - Што се ти­че сце­не у Ср­би­ји, ми­слим да је би­ла ја­ча то­ком 90-тих го­ди­на не­го у по­след­ њих

де­сет. Мо­жда зву­чи па­ра­док­сал­но, али та­да као да је би­ло бо­ље вре­ме за ро­кен­рол. С дру­ге стра­не, ин­тер­нет да­нас мла­дим умет­ни­ ци­ма пру­жа мо­гућ­ност да од стар­та пред­ста­ве свој рад ши­рим кру­ го­ви­ма. Што се ти­че Бе­че­ја, с об­зи­ром на то да је у пи­та­њу ма­ли град, мо­же се ре­ћи да има до­ста ја­ку и ра­зно­ вр­сну сце­ну. Ту смо ми, Ева Браун је по­но­во ак­тив­на, има и до­ста мла­ђих б е н ­д о ­в а , стил­ски ра­зно­

в р ­ сних, као што су на при­ мер Фи­скал­ни ра­чун ко­ји сви­ра ои-панк, Fuck them all ко­ји сви­ра хард кор или Bloodline, ко­ји се ба­ви ме­тал му­зи­ком. Што се ти­че нас, ми смо је­дан од рет­ких бен­до­ва ко­ји је кре­нув­ши са срп­ске панк ан­дер­гра­унд сце­не ус­пео да се про­би­је до ме­ди­ја и до не­ке вр­сте мејнстри­ма. * А да нам се пред­ста­ви­те? - Бенд је на­стао 2003. го­ди­ не, као сајд-про­је­кат панк бен­да Ин­фракт у ком је сви­рао му­шки део еки­пе. Две го­ди­не ка­сни­је об­ја­ви­ли смо пр­ви ал­бум, на­зван као и сам бенд, за „Ауто­ма­тик ре­цордс” из Бе­о­гра­да. Кра­јем 2007. го­ди­не по­ја­вљу­је­мо се на ком­пи­ла­ци­ји “Не­ки но­ви­ји клин­ ци и… “ са об­ра­дом Ба­ла­ше­ви­ ће­ве пе­сме “Па до­бро где си ти”, по­ред 20 но­во­сад­ских бен­до­ва.. По­чет­ком 2009. го­ди­ не са­мо­стал­но об­ја­ вљу­је­мо дру­ги по ре­ду ал­бум “Пра­зне при­че” чи­је

ko­ji }e ju­bi­lar­nih 30 go­di­ na po­sto­ja­wa i ra­da, po­red na­stu­pa u osta­lim gra­do­vi­ma, obe­le­`i­ti i u No­vom Sa­du. Ate­i­sti }e svi­ra­ti i pre bri­ tan­skog ben­da The Ex­plo­i­ted na Let­woj po­zor­ni­ci u Opa­ti­ji, a kru­na pr­vog de­la kon­cert­ne se­zo­ne sva­ka­ko }e bi­ti na­stup na fe­sti­va­lu „Re­be­lion” u

Split - Kva­zi­mo­do, 26.03. Knin - Klub A3, 01. i 02. 04. Ni{ - Fid­bek, 03.04. Pa­ra­} in – Fon­ta­na, 20.05. No­vi Sad – Tre­ma (30 go­di­na Kud Idi­jo­ta), 27.05. Opa­ti­ja – fe­sti­val Opa­ tij­ske Ba­ru­fe, 25.06. Ka­ma­we – Ko­la­pis fest, 04-07.08. Blek­ pul – Re­be­lion fe­sti­val... Po­seb­no iz­dva­ja­mo svir­ku s le­gen­dar­nim KUD Idi­jo­ti­ma

en­gle­skom Blek­pu­lu. Ovo­go­ di­{we iz­da­we fe­sti­va­la }e pro­te­}i u obe­le­`a­va­wu ju­bi­ le­ja 35 go­di­na pank po­kre­ ta, a Ate­ist Rep je za sa­da je­di­ni po­tvr­|e­ni bend u~e­ snik sa­biv­{ih ju­go­slo­ven­skih pro­sto­ra. Vi­{e in­for­ma­ci­ ja o ovom fe­sti­va­lu mo­`e­te pro­~i­ta­ti na stra­ni­ci: www. re­bel­li­on­fe­sti­vals.com.

Рин­ги­шпил у „Тре­ми”

је кон­церт­но про­мо­ви­са­ ње и да­ље у то­ку. Нај­но­ ви­ју по­ста­ву бен­да чи­не Мир­ја­на До­ро­сло­вач­ки - во­кал, Ду­ља Шор­ маз - во­кал, Вла­ди­ мир Илић - со­ло ги­та­ра, Вла­ди­мир Ба­кић - ри­там ги­та­ра, Мла­ден Сто­ја­нов - бас и Јо­ван Шу­ва­ков Мак­ са - буб­ље­ви. * Шта даље? - По­ред кон­стант­них свир­ки, у на­ред­них ме­сец да­на тре­ба­ло би да уђе­мо у сту­дио и сни­ми­мо на­слов­ну ну­ме­ру за но­ви до­ма­ ћи ани­ми­ра­ни филм о ак­ци­о­ном ју­на­ку З-ма­ну, док за ле­то пла­ни­ ра­мо сни­ма­ње но­вог син­гла. * Да ли сма­траш да сте ус­пе­ ли у то­ме че­му сте те­жи­ли? - Све је кре­ну­ло као чи­ста за­је­ бан­ци­ја, а до­сти­гли смо ни­во о ком ни­смо ни ма­шта­ли. Пре­сви­ ра­ли смо ско­ро це­лу екс-Ју­го­сла­ ви­ју, од свир­ке пред 15 до свир­ке пред 15.000 љу­ди. Об­ја­ви­ли смо два ал­бу­ма, сни­ми­ли пет спо­то­ ва, од ко­јих су не­ки до­спе­ли и до МТВ-а. До­би­ли смо на­гра­ду за нај­бо­љи де­би ал­бум, име нам се по­ја­вљу­је у рок ен­ци­кло­пе­ ди­ја­ма. Сте­кли смо мно­го­број­ не фа­но­ве као и при­ја­те­ље ко­је ни­кад не би­смо упо­зна­ли да се ни­смо ба­ви­ли му­зи­ком. Али као нај­ве­ћи успех сма­трам чи­ње­ни­цу да смо не­ке мла­де љу­де уву­кли у во­де ро­кен­ро­ла. Све­то­зар Кр­стић

Лет 3 оду­ше­вио

Н

а­ступ бен­да Лет 3 у но­во­сад­ском клу­бу „Тре­ма“ био је сја­ јан. Раз­лог оми­ље­но­сти пе­то­ри­це Ри­је­ча­на мо­жда ле­жи и у чи­ње­ни­ци да је го­ми­ла озно­ја­них за­до­вољ­них и на­сме­ја­них љу­ди из­ма­ми­ла два би­са и за крај еп­ску пе­сму „Сам у во­ди“. Ма­ло чу­дан про­стор за Лет 3, по­зо­ри­шни клуб са бар­ским сто­ли­ца­ма и сто­ло­ви­ма, ни­ка­ко ни­је ума­њио до­жи­вљај еуфо­ ри­је или, не дај бо­же, си­ро­вост ри­фо­ва. Мр­ле и Пр­ља су на пут кроз пе­сме са шест од се­дам об­ја­вље­них ал­бу­ма, кре­ну­ли од са­мог по­чет­ка, да би Пр­љи­но бе­ло оде­ло озна­чи­ло пре­ла­зак на пе­сме с по­след­њег ал­бу­ма „Бом­бар­ди­ра­ње Ср­би­је и Чач­ка“. И док је му­шки део пу­бли­ке ла­јао, а жен­ски мја­у­као то­ком „Гу­ске“, де­вој­ке се пе­ња­ле на ра­ме­на, а мла­ди­ћи „пло­ви­ли“ на ру­ка­ма пу­бли­ке то­ком ве­ћег де­ла кон­цер­та, ма­ло је ко при­ме­ тио ка­ко бр­зо про­ђу два са­та ис­кре­не и до­бре свир­ке. Лет 3 опет ни­је из­не­ве­рио, ако је то ика­да и учи­нио. С. К.

o­vo­sad­ska pank rok gru­ pa­ci­ja Ate­ist Rep i ove go­di­ne se­ri­jom kon­ce­ra­ ta na­sta­vqa pro­mo­ci­ju al­bu­ ma „Pri­~e ma­to­rih po­kva­re­ wa­ka“. Ate­i­sti su u pe­tak svi­ra­li u za­gre­bu, ju­~e u Kri­`ev­ci­ma (Hr­vat­ska), a sle­de im na­stu­ pi: 19.03. Ze­mun - Fest, 25.03.

Fo­to: M. Den­ko­vi}

Нови Сад

Београд

Mart - 17: Hu­ma­ni­tar­ ni kon­cert za le­~e­we Dar­je Ko­sti} „De­voj­ka ko­ja vo­li `i­vot”- Rin­gi­{pil (No­vi Sad) i Re­pe­ti­tor (Be­o­grad), klub „Tre­ma”, po­~e­tak u 21 sat, 200 di­na­ra.

Mart - 13: Pank-rok mi­ni fest (Dnev­ni red, Fat Kids Lo­ve Ca­ke, UPS, Po­sno pra­se, U zma­je­vom gne­zdu), klub „Ci­klon” (Si­mi­na 14), po­~e­tak 21 sat, 250 di­na­ra.

НО­ВА ЕМИ­СИ­ЈА НА РА­ДИ­ЈУ „АС ФМ”

Н

„Уз­бу­дил­ник” уз Мла­ђу и Да­шка

a ta­la­si­ma „AS FM” ra­di­ja od su­tra, pa „sva­kog pro­ kle­tog ju­tra”, rad­nim da­ni­ma od 7 do 10 ~a­so­va, slu­ {a­o­ci }e se bu­di­ti uz no­vu emi­si­ju za­bav­no­in­for­ma­tiv­nog ka­rak­te­ra - „Uz­bu­dil­nik”. Po­ve­re­we je uka­za­no vo­di­te­qi­ma Da­{ku Mi­li­no­vi­}u i Mla­de­nu Ur­da­re­vi­}u, ko­ji su upam­}e­ni po kult­noj emi­si­ji „Mi­kro­fo­ni­ja”. Dvo­jac brit­kog je­zi­ka na­sta­vi­}e da „bom­bar­du­je” slu­{a­o­ce in­for­ma­ci­ja­ma ko­je bi sva­kog ju­tra tre­ba­lo da im di­`u ras­po­lo­`e­we i iz­ma­mqu­ju osmeh.

ТОП 10 - МАРТ 2011. 1. Bru­no Mars – Gre­na­de 2. Ade­le – Rol­ling In the De­ep 3. Pink – Fuc­kin Per­fect 4. Katy Pe­rry – Fi­re­work 5. Ta­i­oC­ruz & Kylie Mi­no­gue – Hig­her 6. Ri­han­na fe­at. Dra­ke – What’s My Na­me 7. Hurts – Stay 8. Ri­han­na – Only Girl (In The World) 9. Brit­ney Spe­ars – Hold It Aga­inst Me 10. En­ri­que Igle­si­as – To­night

En­ri­que Igle­si­as

ВРЕМЕПЛОВ

U2 и „War“ u bor­bi za mir T

re­}i al­bum ir­ske gru­pe „U2“ pod na­zi­vom „War“ ob­ja­vqen je kra­jem fe­bru­a­ra 1983. go­di­ne, a 12. mar­ta iste go­di­ne al­bum je de­bi­to­vao na pr­vom me­stu bri­tan­ske top li­ste. Pe­sma „Sun­day Bloody Sun­day“ ko­ja se na­la­zi na ovom al­bu­mu ozna­~i­la je po­~e­tak an­ga­`o­va­nih tek­sto­va i te­ma ko­jih se U2 i da­nas pri­dr­`a­va, dok je singl „New Year’s Day“ po­stao pr­vi po­zna­ti singl gru­pe U2 van gra­ni­ca Ir­ske i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ova da­nas svet­ski po­pu­lar­na rok gru­pa iz Ir­ske osno­va­na je 25. sep­tem­bra 1976. go­di­ne, ka­da je ~e­tr­na­e­sto­go­di­{nji bub­njar La­rry Mul­len na {kol­skoj ogla­snoj ta­bli po­zvao za­in­te­re­so­va­ne mu­zi­~a­re da se ja­ve. Po­red we­ga bend da­nas ~i­ne Paul Hew­son po­zna­ti­ji kao Bo­no, Adam Clayton, i Da­vid Evans po­znat pod na­dim­kom Ed­ge. А. Петрашковић

СВАКЕ НЕДЕЉЕ ВАШЕ ПРЕДЛОГЕ, ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ МОЖЕТЕ СЛАТИ НА e-mail: mikrofonija@dnevnik.rs Приредио: С. Савић


VODI^ KROZ EVROPSKE INTEGRACIJE

^isT ra^UN

MI I EU

otpredsednik Vlade Srbije Bo`idar P \eli} izjaviojedajeciqSrbijedadokralada Srbije odlu~na da na najmawu moja2015.godinebudespremnazaulazakuEU.No, V gu}u merusvedebrojla`nihazilanata,izdodaoje,samdatumprijemazavisi}eod„ekojaviojepredsednikvladineKomisijezapra}e-

Pi{e: @arko Petrovi}

R

usijanenudiSrbiji„zamenuzaEU!”Objavqeni tisananaizvoz.Potrebnobibilona}ina~indase „nezvani~ni”dokumentoruskojspoqnojpoliti- postoje}itrgovinskisporazumsaRusijompro{irii ci(11.maja)jasnogovoridasuzaRusijupriori- nazemqe~laniceCarinskeunije–Rusije,BelorusitetinaBalkanuusferienergetikeiekonomije,ada jeiKazahstana.Nekikoraciutompravcusuve}nauSrbijitrebadastremiostvarewukonkretniheko- pravqeni.DokSrbijaneu|euEU,ovojezawuodvenomskihkoristi,usledtrajnepoliti~kepodr{keko- likogzna~aja. 4.Kao{tojenedavniremontletelicauRusijipojujojpru`a.Istina,uRusijipostojiekspanzivnaidejaukojuseSrbijamo`euklopiti.Kakojeautoruovih kazao,SrbijaidaqezavisiodRusijeusled~iwenice redovarekaojedandobarpoznavalacprilikauRusiji: da je ve}ina wenog oru`ja sovjetske tj. ruske proiz„Ideja,kojajeposleprogla{ewanezavisnostiKosova vodwe.Rusijajenaravnozainteresovanadaseovasipo~eladadobijanasnaziuRusijijebiladaseSrbija tuacijanastaviiprodu`iistoonakokako{tojeSri{~upaiz{apaEU”.Od1999.godine,me|utim,jasnoje bija zainteresovana da ima mogu}nost izbora. U poda je to posve nerealna `eqa, koju neki u Rusiji ma- menutom„nezvani~nom”dokumentuod11.maja,govori sedajesaSrbijomprioritetnaivojno-tehni~kasa{tompoku{avajudapretvoreustvarnost. IakoovesnageiuSrbijiiuRusijinisunikakoza- radwa. 5. Ukoliko se Ju`ni tok izgradi, energetika }e nemarqive,onenepredstavqajujo{uvek,ozbiqnupoliti~ku opciju. Sre}om, jer imaju}i istoriju u vidu, svakakobitiosnovasaradweizme|uRusijeiSrbije. bilobipogre{noi{tetnopoSrbijuzanemaritiwi- OvajzaSrbijuvrlokorisniprojekat,zna~ajno}epohovusnagu,kaonikapacitetRusijedaihuSrbijipo- boq{atienergetskubezbednostzemqe.Tako|e,RusijauSrbijiimakontrolnipaketakcijaovogprojekta, dr`i-ukolikotobudesmatralazaoportuno. U Srbiji su mnogo ve}i problem one snage koje su {towenekompanijestavqaupovoqnijipolo`ajne`elele,kojeidaqe`ele,daupotrebeRusiju.Taupo- goubilokojojdrugojzemqiususedstvu.Logi~nobi biloo~ekivatida}eRusijadaqeinvesticijeusmeritreba je trebalo da spre~i priznavawe nezavisnosti Kosovaodstraneme|unarodnihtelainaterame|una- tikaSrbiji.Osimtoga,Rusijane}eimatiproblem sa EU pravilima u Srbiji rodnu zajednicu da napravi jo{jedandobarnizgodina, kompromis sa Srbijom. Ova postavkajepogre{naizdva Tekst @arka Petrovi}a, kao i Ogwena dokSrbijaneu|euEU,{to Srbiju ~ini za Rusiju prirazloga: U Kremqu i na Pribi}evi}a iz prethodnog broja, Smolenskom trgu (Mini- preuzeti su iz publikacije Foruma za li~noprivla~nom. 6. Srpske vlasti moraju starstvo spoqnih poslova me|unarodne odnose Evropskog dabudufleksibilnesaruRusije) sede vrlo ozbiqni pokreta u Srbiji „Srbija i svet”, skim investitorima. Prequdiinijebilorealnoo~ezbornika radova sa sesije „Spoqna slikavawe na~ina poslovakivatida}edozvolitidaih wa zapadnih i ruskih komiko iz Srbije iskoristi. politika Srbije - bilateralni i panijavodineminovnomizIpak,mnogova`nijirazlog multilateralni odnosi” lovawu ruskih kompanija. za{tojeovapostavkapogreNaravno,nemogusestvara{najetajdanikonikadaniti posebna pravila za ruske kompanije, ali se mogu jeuBiseluiliVa{ingtonurazmi{qaodafakti~ki intenzivirati saradwe Privredne komore Srbije i priznaporaznaKosovuusledpritiskaMoskve(...) raznihkomisijaitelazasaradwukojebiolak{ale Kadase,dakle,nostalgi~nageopolitikaipolitika posaoruskimkompanijama. upotrebeRusijepotruizjedna~ine,{taostaje?Osta7.Dobrobibiloinenziviratisaradwusaraznim jemnogovi{enego{tobinostalgi~arii`eleli-baadministracijamaoblasti,krajevairepublikauRuremosamstvari: siji. Intenzifikacija odnosa sa regionalnim lide1.Ruskapolitika„prvoprestoniceEUzemaqa-pa rimauRusijibisvakakoprivuklainvesticijeuSrondaBrisel”neposustaje.Realnojeo~ekivatida}ese biju.Srpskibankarskisektornijeulo{emstawui onaprodu`itiikadaSrbijabudeuEUida}eSrbija nijenerealnoo~ekivatidabiregionalniruskilitadarazgovaratisaRusijomosvomglasuunutarEUpoderiovajna{sektorna{liinteresantnim.Jezi~kai vodompolitikeEUpremaRusiji.Ovonetrebadanakulturnabliskostovdebiigralapozitivnuuloguu vedenekoganapomisaoda}etadaSrbijazaRusijubirazvojuekonomskihodnosa. tibogznakakova`na,ali}esvakakobitiva`nijane8.Potrebnojeista}ipozitivnekorakekojesunago danas. Ulaskom Srbije u EU Rusija }e prevazi}i pravqeni u saradwi sa Rusijom. Ukoliko Centar za trenutnorazo~arewepolitikomkompromisasaBrivanrednesituacijeuNi{uza`ivi,to}esvakakodoselom. prineti qudskoj bezbednosti na ovim prostorima. 2.PovodomnovebezbednosnearhitktureuEvropi, Ovonebitrebalodabudeusamqeniprimer. Srbijabitrebalodasledievropskuliniju,presvih Mogu}ejere}idajeovajspisak`eqane{to{to onuFrancuskeiNema~ke.Kaozemqakojate`iinteodgovaraSrbiji.Tojeverovatnota~no.SrbijaitregracijiuEU,aneuNATO,tobibiologi~anotez.To basamadaformuli{esvojeintereseiprioriteteu jeipotezkojiSrbijamo`esebidapriu{ti,aRusija donosimnasaRusijom,uokvirupretpostavqenerealznadanemo`evi{edao~ekuje.Bilokakvi„izleti”u nosti.Rusiji}eSrbijakojajevanNATOidaqebii rusku ili ameri~ku stranu povodom ovog pitawa bi interesantna.Srbijajetakojabitrebalodaiza|eiz Srbiju bespotrebno izlagao vetrometini koja joj u kosovskogokviraodnosasaRusijomiformuli{eduovom trenutku ne obe}ava bilo kakvu konkretnu kogoro~noodr`ivebilateralneodnose,kojisuusklarist. dusaprioritetimawenihevropskihintegracija. 3.Sviekonomskipokazateqigovoreuprilogtome (Autor je direktor istra`ivawa ISAC fonda) dajerazvojna{ansaSrbijeekonomijakojajeorijenparovi bez dece

EU27** Belgija Bugarska ^e{ka Nema~ka Estonija Irska Gr~ka [panija Francuska Italija Kipar Letonija Litvanija Luksemburg Ma|arska Malta Holandija Austrija Poqska Portugal Rumunija Slovenija Slova~ka Finska [vedska Velika Britanija Hrvatska Makedonija Turska

24,8 23,9 25,0 25,5 28,7 19,9 20,7 24,3 21,5 27,3 20,6 25,1 16,7 16,2 23,2 22,0 18,8 29,9 22,9 20,3 22,6 19,5 19,3 19,4 30,8 : 26,9 22,4 14,0 15,4

parovi sa decom

21,5 19,5 17,5 24,1 16,7 23,0 27,6 23,3 25,9 22,7 23,1 31,1 18,5 20,7 28,8 21,5 25,5 22,8 18,0 25,1 25,4 25,1 23,6 24,3 20,2 : 19,6 16,2 23,7 39,8

`ene bez dece

17,4 16,7 17,5 16,4 21,2 18,2 11,7 16,3 10,5 19,6 18,3 9,0 17,8 21,2 16,4 16,4 10,9 18,6 20,2 14,2 11,3 13,2 16,2 14,1 22,7 : 16,7 19,5 6,2 5,3

samci bez dece

12,7 13,9 10,9 10,7 17,5 12,3 10,0 10,9 8,1 14,6 11,7 5,2 8,3 11,7 15,2 7,6 6,6 16,0 15,5 6,4 6,2 7,1 10,0 6,8 16,5 : 13,8 8,3 3,5 2,4

samohrane majke

samohrani o~evi

ostala doma}instva

3,7 5,3 2,3 4,5 3,5 7,0 5,9 1,5 2,3 4,7 2,0 2,6 5,6 5,5 4,2 3,4 1,9 3,7 2,8 3,3 3,2 1,7 2,9 2,7 1,5 : 6,7 1,8 1,5 2,4

0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,5 0,8 0,3 0,2 0,6 1,0 0,9 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 : 0,7 0,2 0,2 0,2

19,4 19,9 26,4 18,4 12,0 18,7 23,5 23,6 31,2 10,4 24,0 26,8 32,5 23,7 11,3 28,6 36,3 8,2 20,3 30,4 31,1 33,2 27,5 32,5 8,1 : 15,7 31,7 50,9 34,6

UEuropskojunijiimasedamputavi{esamohranihmajkinegoo~eva, dok~ak~etvrtinaodoko200milionadoma}instavanemadecu,nekisu odpodatakaizstudijeEvrostataobjavqenepovodomMe|unarodnogdana `ena.[toseti~edoma}instavakoja~ine`enebezdece,takvihje najmawenaKipru,anajvi{euFinskoj,stimdausvimzemqama ~lanicamaEUimavi{edoma}instavakoja~inesame`enenego mu{karci.Istra`ivawetako|epokazujedasestopazaposlenosti `enaizme|u25i54godinesmawujekakorastebrojdece:za`ene bezdecetastopaje75,8posto,zaonesjednimdetetom71,3posto,zaone sdvojedece69,2aza`enestrojeilivi{eklinaca–54,7posto Projekat se realizuje u saradwi sa Pokrajinskim sekretarijatom za informacije

pregovori sa Unijom po~eti na prole}e 2012. godine.

nomskih prilika u Evropi,op{tegraspolo`ewa i pronala`ewakreativnihre{ewa o pitawu Kosova”. \eli} je obrazlo`io da postavqawe 2015. godine kao ciqa zna~i pribli`avawe pravnoj tekoviniEUisprovo|ewe reformi, a potom pitawe prijema Srbije u EU prelazi u oblast politike. Po wegovim re~ima, Srbijanetra`iprivilegije u integraciji u EU, ali o~ekuje da }e biti „tretiranauskladusadobropoznatimkriterijumima”. On je ponovio da je strate{ki ciq SrbijedanasamituEUudecembrupostanekandidatzaprijem,kaoidaseBeogradnadada}e

we bezviznog re`ima putovawa sa EU Nenad Banovi}. On je posle prvogsastankakomisijerekaoda}ejednaod merabitipoja~anakontrolagrani~nihprelaza,kaoikontrolasvrhe putovawa u dr`ave EU, uz napomenu da }e se kontrola azilanata sprovoditi u celoj Srbiji.„Proveresevr{e svudagdena{igra|ani koji su zloupotrebili viznire`imimajusvoje prebivali{te samim tim i sve turisti~ke agencijeiprevoznicikojisvojposaoobavqaju na toj tetitoriji”, naveo je Banovi}, dodav{i dajebrojqudikojitra`eaziludrugimzemqamazaprvadvamesecaovegodineupadu.

NajbogatijaregijauEvropskojunijijeidaqepodru~jeu`egLondona, dokjenajsiroma{nijabugarskaregijaSeverozapaden,saop{tilaje Evropskakomisija.Me|u40regijakojeprelaze125postoevropskog prosekadesetihjeuNema~koj,petuHolandiji,po~etiriuAustriji iVelikojBritaniji,potriu[panijiiItaliji,podveuBelgijii Finskoj,tepojednau^e{koj,Danskoj,Irskoj,Francuskoj,Slova~koj i[vedskoj,atujeidr`avaLuksemburg,kojajezbogsvojeveli~ine uzetakaojednaregija.Me|u64regijekojesenalazeispod75posto prosekaEU,~akpetnaestihjeuPoqskoj.Podsetimo,bogatstvo nekeregijebi}eva`anfaktorkododlu~ivawaododelinovca iznovogabuyetaEvropskeunije

Z

ahvaquju}iprogramuEvrodisej,mladiudobi od18do30godinaizVojvodineiove}egodineimatiprilikudaujednomod38evropskih regiona,uperioduod3do7meseci,steknuradnoiskustvo i te~no nau~e strani jezik. Kao zvani~ni partnerprogramaEvrodisej,Skup{tinaVojvodine }eunarednihmesecdanaraspisatikonkurszaovogodi{wu razmenu mladih izme|u regiona ~lanica Skup{tineevropskihregiona.UparlamentuAPV namjepotvr|enoda}ekonkurstrajatimesecdana,i da}enaafirmacijiovogprograma,osimCentraza razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu (www.razvojkarijere.uns.ac.rs), od ove godine biti ukqu~eneikancelarijezamladeuvojvo|anskimlokalnimsamoupravama. Program Evrodisej (Eurodyssee) pokrenut je 1985. godineodstraneEdgaraFaurea,tada{wegpredsednikafrancuskogregionaFranche-Compte iSkup{tine evropskih regiona (AER) i smatra se jednim od najuspe{nijih programa pokrenutih od strane ove najve}eevropskeregionalneasocijacije.Podsetimo, Skup{tinaevropskihregionadanasokupqavi{eod

wuzaposlewaisticawuprofesionalnogradnogiskustva–navodiSedlarevi}eva. Posledwi korak ka punopravnom ~lanstvu na~iwenje11.decembra2009.godine, kadasupotpredsednicaMajaSedlarevi}ipredsednikPrograma«Evrodisej»KarloSezarpotpisaliPismooobavezama. Pro{le godine izme|u Vojvodine i regiona Kara{-Severindo{lojedoprverazmenemladih.Tako sudvestudentkiwerumunskogjezikasaFilozofskog fakultetauNovomSaduprovele3mesecanaradnoj praksiubiblioteciimuzejugradaRe{ice.Istovremeno,naradnommestusaradnika-istra`iva~auZavoduzakulturuvojvo|anskihRumunauperioduod1. februarado1. maja2010.napraksijebiojedanzaposleniizbibliotekeRe{ica. –Svikojisebuduodlu~ilidaradnoiskustvosteknuujednomod38regiona,trebalobidaznajuda}eza tamo{we sta`irawe biti pla}eni. Naime, sta`isti/sta`istkiwedobijajustipendijuodregijedoma}inailiplatuodpreduze}ailiinstitucije,uzavisnostiodtogakakoEvrodisejprogramfunkcioni{e uodre|enojregiji,atojeuproseku200evramese~no

EvrodisEja, EvrodisEja... 270regionaiz33zemqei16me|uregionalnihorganizacija,au~lanstvoteorganizacijeAPVojvodina jeprimqenanovembra2002.godine. – Ciqevi koje su osniva~i Programa postavili jo{1985.godineostajunepromewenidodanas,ato su, pored sticawa radnog iskustva i usavr{avawa znawa stranog jezika, upoznavawe regiona doma}ina,ostvarivaweprijateqskihkontakatasaostalim u~esnicimaprograma,me|uregionalnopovezivawe, kaoiomogu}avawebr`egikvalitetnijegzapo{qavawa po povratku u svoj region – obja{wava za „Dnevnik”MajaSedlarevi},potpredsednicaSkup{tine Vojvodine i ~lanica Biroa Skup{tine evropskihregiona. Zapunopravno~lanstvouAER-u,aliuprogramimateorganizacije,va`ipravilodaregion-kandidat budepredlo`enodstrane~laniceAER-a.Vojvodinu je u slu~aju ~lanstva u AER, pode}a Sedlarevi}eva, predlo`ilaIstarska`upanija,azapristupaweprogramuEvrodisejnovembra2008.predlogjepotekaood rumunske`upanijeKara{-Severin. –PrilikompredlagawaVojvodinezapunopravno ~lanstvo u programu Evrodisej, na{a pokrajina se, osimpo{tovawaosniva~kiprincipaiva`e}ihpravilaipropisaProgramaEurodiseja,obavezalaida }e obezbediti dovoqno qudskih i finansijskih resursazaorganizacijuprogramaiprate}eaktivnosti uvezisaupu}ivawemiukqu~ivawemmladihutra`e-

– navodi Maja Sedlarevi} i napomiwe da sta`isti imajuzdravstvenoosiguraweuzemqiizkojedolaze. [tajejo{va`noznati?Podolaskuuregijuukojoj}esta`irati,sta`istiseupoznajusaobavezamai svimpropratniminformacijamakojeseti~uwegovog/wenogboravka.Potpisujuugovorosta`irawuu kojemsenavodesviusloviiobavezeitajugovorpotpisuju sve tri strane - preduze}e, sta`ista i predstavnik regije-doma}ina. U zavisnosti od propisa regiona-doma}ina,sta`istimogudaimajustatusili pripravnikanaodre|enovremeilizaposlenog.Naravno,sta`isti/sta`istkiwesuobaveznidasepridr`avajupravilakojava`ezasvezaposleneupreduze}uiliinstitucijikaoipropisanogradnogvremena. Na zvani~noj veb stranici Evrodiseja www.eurodyssee.eu svi zainteresovani mogu da se bli`e upoznaju sa uslovima samog Programa, iskustvima mladih koji su bili na praksi, kao i da saznaju vi{e o regijama koje u~estvuju u Programu, kao i mogu}nost kreirawa svog profila (CV-a) nakon ~ega je dovoqno odaberati konkurs sa liste trenutno ponu|enih i na taj na~in poslati prijavu. Ina~e, Osim Vojvodine, u programu Evrodisej u~estvuje jo{ 38 regiona iz Belgija, Francuska, [panije, BiH, Gruzije, Nema~ke, Portugala, Hrvatske,Rumunije,[ajcarske,Norve{kaiItalije. n Denis Kolunyija


dnevnik

nedeqa13.mart2011.

19

U SRBIJI PONOVO AKTUELIZOVANE DILEME POVODOM OBELE@AVAWA POLA VEKA POKRETA NESVRSTANIH

Diplomatskikoktel zaprijateqe rencije u Beogradu uprvojnedeqiseptembra. Tako|e je precizirano da samit u Beogradu bude deokalendarazvani~nih sastanaka nesvrstanih. Preciziranojedasamitompredsedava ministar spoqnih poslova Egipta,adazemqeu~esniceipoeogradska {tampa je pro- smatra~iprisustvujunanivoukoji {le nedeqe posvetila do- sameodrede.PreskupauBeogradu, staprostorajednojzakasne- umaju}eseodr`atiiredovnimiloj polemici o tome koliko ima nistarski sastanak nesvrstanih u smisla da Srbija organizuje kon- Indoneziji.Mewatiovajkalendar ferencijunesvrstanihzemaqapo- podizgovormomdajeume|uvremevodom 50. godi{wice osnivawa nudo{lodo„drugogbu|ewa“naroPokreta, koji je neosporno deo da Afrike, nije dovoqno ubedqiistorijeSFRJ.Pokrenuv{itopi- vo. tawe,prof.drDragoqubMi}unoPromene do kojih je do{lo u vi} u autorskom ~lanku u listu Egiptu mogu biti preokupacija „Politika“ nastoji da {to boqe stalnihtelaPokretanesvrstanih argumentujesvojutvrdwudajeto– (NAM),aneiBeogradakaodomalo{ posao. Ako se }ina. Kada je, pak, boqe razmisli, re~oqudskimpraJe d i n oslo b o d ei profesor je u mnovima,stvaritreba gimstvarimaupra- novca~oveku,magde sagledati iz ugla `iveo,nikadane}e tada{wih na~ela vu.Me|utim,wegovi su stavovi zakame|unarodnepolibitidosta snili,tese~inida tike. U vreme nabi odustajawe od stanka Pokreta, konferencijeuBeograduusvakom pojedinac,gra|anin,nijebiome|usmisluvi{eko{taloSrbiju.Mo- narodnisubjekat.Opravima~ove`dajeizlaz,akomo`emodapred- kaserazmi{qaloukontekstunalo`imo,dau~astpolavekanesvr- cionalne dr`ave. A to je zna~ilo stanog dru`ewa lepo priredimo dagra|aninpresvegamoradaima prigodan diplomatski koktel za pravoda`iviuslobodnojdr`avi, prijateqe.Inatomeostanemo. a ne pod kolonijalnom vla{}u. Naime, ako je dobro obja{weno Uostalom, Pokret nesvrstanosti srpskoj javnosti, Koordinacioni jeodsamogpo~etkaokupqaozemqe odbornesvrstanihzemaqauUjedi- razli~itih ure|ewa – od komuniwenimnacijamajeve}doneoodlu- sti~kihdokraqevina.Protive}i ku o odr`avawu sve~arske konfe- se blokovskoj logici re{avawa

me|unarodnih pitawa, tada{wi liderinesvrstanihsuqudskapravaiunutra{weodnoseprepustili nacionalnimvlastima. Afirmacijom na~ela qudskih prava i pravne dr`ave, imperijalizam je aktivirao najmo}nije oru`jezaborbuprotivkomunizma iprotivsvakevrstediktature.Od

kosuslobodainovacpostalimotori koji guraju svet na promene, pocenuratovairazarawa.Brojni diktatoriunesvrstanimzemqama suliderikojisuprakti~nooslobodilisvojenarodekolonijalizma igodinamarazvijalinekakvuviziju dugoro~ne stabilnosti. To se vremenom pretovorilo u diktatu-

B

rodi~nedinastije.Zbogtogasuse na{linaudarupobuwenognaroda. Tojeproceskojijetako|epovezan spotrebomsvakog~ovekazave}om slobodomiboqim`ivotom,{tou krajwoj instanci zna~i – vi{e novca. Ono {to je izvesno, konferencijauBeogradunemanikakvihambicija da organizuje ozbiqnu raspravuiudarinovetemqeNAM-a, kojidanasokupqa118~lanicai18 posmatra~a od ukupno 192 dr`ave UN. Okupqawe u Beogradu stoga

naqudesaovihprostorakojiseu rasejawuidanassmatrajuJugoslovenima,jerimjetakolak{edaobjasne tamo{wim kom{ijama odaklepoti~u. ProfesorMi}unovi}sesapravompitadalijeracionalnoirazumnodautrenutkukadaimamovrlo malo robe za izvoz, razradimo strategiju izvoza u daleke prijateqske nesvrstane zemqe. Na{a preduze}asudanasnarubu`ivota ikadabianketiraliobi~nequde danabrojepetfirmiusvojojsre-

Kom{ijski model

Plakat za posledwi samit nesvrstanih koji je odr`an i Beogradu

robovlasni{tvadodanas,sloboda je, kao potreba svakog ~oveka, pokretalaqudedaseborezapromene.Liberalnikapitalizamjepojmuslobodepridodaoinovac.Jedinoslobodeinovca~oveku,magde `iveo,nikadane}ebitidosta.Ta-

reioblikevladavinekojisuusukobu sa procesima u dana{wem globalnomsvetu. Mnogiodwihsutolikopostali neosetqivinaduhvremenadasu,u imestabilnostiibudu}nostinacije,razmi{qalidaustoli~epo-

SusednaHrvatskajeimalaistedilemekaodanasSrbija,uo~iprijemauNATO.BudimirLon~arjekaosavetnikbiv{egpredsednika Hrvatske preporu~io Stjepanu Mesi}u da iskoristi nesvrstane zemqedaglasajuzaizborHrvatskezapromenqivog~lanaSavetabezbednosti.^lanstvouSBjeuZagrebushva}enokaobitanvidafirmacijepolitikenezavisneHrvatske.Ipak,u~e{}epredsednikaMesi}a naSamitunesvrstanihuHavani2006.postalajetemamnogihkritika uhrvatskojjavnosti.HrvatskiprofesornauniverzitetuJejlIvoBanacjepresekaopolemikutvrdwomdajenajboqedaZagrebzadr`imestoposmatra~auPokretunesvrstanihdoprijemauNATO.Onjeizra~unaoda}eHrvatskau}iuNATOpolovinom2009.ida}ekrajemte istegodineHrvatskojprestati~lanstvouSB. „Madasemestoposmatra~auPokretui~lanstvouNATOautomatskineiskqu~uju,HrvatskaposleprijemauAlijansumo`eodlu~iti dalisujojpotrebneobekarte”,smatraojeprofesorBanac.OvohrvatskoiskustvojebilopoznatoipreodlukeidogovoradaSrbijaugosti~lanicePokretaza50godinapostojawa.

mo`ebitilepodru`eweiprise}awenajednudiplomatiju,kojaje, ma{tamimislilioTitovomre`imu,proslavilaimetada{wezajedni~kenamdr`ave.Akoputujete nabilokojikontinent,nai}i}ete

dini koje dobro posluju i izvoze, velikave}inanebiimalaodgovor. Prijateqi su uvek dobrodo{li, ali Srbija je krenula drugim putem,atojeintegracijauEU. n Petar Tomi}

POZAJMQENI INTERVJU: TVRTKO JAKOVINA, AUTOR KWIGE „TRE]A STRANA HLADNOG RATA”

Titoseiskreno boriozanesvrstanost stori~ar dr Tvrtko Jakovinaupustioseuvrlozahtevan posao da prika`e poziciju Pokreta nesvrstanih. Wegovakwiga„Tre}astranaHladnograta”nastajalajene{tomawe odpetgodina. –Zasvejezaslu`anmojkontakt sjugoslovenskimministromspoqnihposlovaod1978.do1982.JosipomVrhovcem,tejo{vi{e,BudimiromLon~arom–ispri~aojeJakovina za zagreba~ki „Jutarwi list”.–Obojicasuskupilaarhivskugra|u,iakojeonaJo`eVrhovca tolikovelikadajedoistare~o~udu.Imaju}inaumuneuveklakradu diplomatskomarhivuuBeogradui, presvega,relativnosve`datumdokumenata - oni jo{ nisu dostupni javnosti-danassemo`ere}idaje VrhovecuZagrebdoneoblago.Kao ~lanPredsedni{tvaskupiojeizabranedokumente,tolikopunoitako kvalitetno da je istori~aru olak{ao mukotrpni rad u arhivu. Vrhovec je dokumente skupqao po temama.Takojeslikapunodetaqnija,razra|enija.Obi~nimistori~arskimradomsli~anbiserezultatmogaoposti}iuzvelikusre}ui vi{egodi{wim istra`ivawem. Vrhovecjedoneoiniz„strogopoverqivih“dokumenatakojise~uvajukaodahladniratjo{uvektraje. Koristiosamigra|uizameri~kih ibritanskiharhiva,ArhivaJugoslavije u Beogradu, razgovarao s Lon~aromkojiznasve,svakoime,a biojeuslu`benomizaslanstvujo{ i na Prvom samitu nesvrstanih u Beogradu. l Nesvrstani su ne samo hladnoratovska „izmi{qotina“, nego i li~ni Titov projekat. Za{to je Tito na neki na~in izmakao Jugoslaviju iz Evrope da bi je „prikqu~io“ Africi i Aziji? – Titu je za wegov koncept nesvrstavawa Evropa bila va`na. Bilojemnogosli~nihokupqawau svetuipre,mnogisudelilidosta toga s nesvrstanima u pogledu antikolonijalneborbe,pravajugana br`i razvoj i sli~no. Okupile su

I

sezemqeAzijeiAfrike.Kasnije su naro~ito Kubanci insistirali natomedasetunalazeizemqeLatinskeAmerike,ba{kao{tojei Indonezija jedno vreme zastupala konceptnovihsnagakojesera|aju, okupqawasamoonihkojisuimali kolonijalnoiskustvo,narodakoji nisubeli...Tojebiokonceptkoji je Jugoslaviju gurao iz Pokreta, a togaseTitostra{nobojaoitome su se jugoslovenske diplomate neprestanoprotivile.Zatoseinsistirana~lanstvu{tovi{ezemaqaizEvrope,odVatikanadoneu- tralnihevropskihdr`ava.Trebalo je pokazati univerzalnost Pokreta.Stogasuprigovoriinekih onda{wih politi~ara o izvla~ewuizEvropebilipotpunonefer. Ako bih citirao savetnika za nacionalnu sigurnost ameri~kog predsednika Kartera, Zbigweva B`e`inskog, krajem sedamdesetih samosutrizemqepoja~alesvojme|unarodni ugled i polo`aj: SAD, SSSRiJugoslavijaitozbogpolitikeuPokretunesvrstanih.

lJesu li nesvrstani na neki na~in predstavqali „jugoimperijalizam”? – Jugoslovenska je politika stalno bila ambiciozna. Ambiciozan je bio Tito kada je tra`io Balkansku federaciju pre 1948, ambiciozan nakon {to su postali protestanti u komunisti~kom pokretu.KadsuseprilikeuEvropi promenile, kad je hladni rat pre{aouTre}isvet,postaojeglobalan. Postupno je tako nesvrstavawe postalo glavni put u jugoslovenskoj spoqnoj politici, osiguravalovidqivostname|unarodnoj sceni. l Koliko je ona imala snage za taj zalogaj? – Velike ambicije male zemqe tra`ile su i veliki anga`man. U politi~kom smislu to je sigurno biodobitak,pogotovoodsedamdesetihgodinapakasnije,nakon{to jeKubapo~elaopasnougro`avati izvornana~elanesvrstavawaigurati pokret prema Istoku, tvrdwom da je on „prirodni saveznik“

Kastro je po{to-poto hteo da Pokret „privede” Sovjetima

antiimperijalnogSSSR-a.Dalije Pokret finansijski iscrpqivao Jugoslaviju, trebalo bi videti po ekonomskim podacima. Ali, Pokret je za Jugoslaviju zna~io i otvarawe nekih unosnih poslova. UIrakuiliLibijibilojetoliko Tvrtko Jakovina: U Pokretu je bilo mno{tvo besprizornih likova lukrativnihposlovadasutamosvi `eleli.Samlibijskivo|a,pukovSadat-Begin i uspostavqawe jezbogKempDejvidapretilaopanik Gadafi, govori kako su jugoodnosa Egipta i Izraela? snost da bude izguran iz Pokreta. slovenskapreduze}aipotriputa –PLOjejedinokroznesvrstane TakojeJugoslavijaimalaote`ani skupqaodzapadnih,alidaonradii delovao na me|unarodnoj sceni, posao,jerjepretiloradikalizovajesara|ujeswimajerjetupoliti~izumemo li arapske organizacije. we. Predsedavaju}i Pokreta ima kistvar~ista.Nikadaranije,ani Ali palestinsko pitawe nije movelikumo}uorganizacijinastupa, posle, nismo imali takav uticaj gaore{avatiPokret,ve}arapske vo|ewu konferencije, nametawu izvanna{ihprostora.Na{esuarzemqe, pod uslovom da na|u jedintona, a tu su Kubanci bili bez hitekteplaniralegradovepoTrestvo.Atoganijebilo.Kempdejvidskrupula.FidelKastrotadajebio }emsvetu,gradilisuputeveieneskimsporazumomEgipatsesasvim na vrhuncu uticaja, Kuba je uspergetskapostrojewa,Ministarstvo osamio,izba~enisuizArapskeli{no intervenisala u Etiopiji, nafteuBagdadu... ge,apretilojedaimseistodogoAngoli,Jemenu.DajetadaKastro diunesvrstanima.Zatonasamitu uspeo,dajejugoslavenskadiplomal Jesu li nesvrstani bili Titov sigurnosni mehanizam za uHavani1979.Egipatdolaziteks tija izgubila bitku na konferenizbegavawe sovjetskog uticaja? drugim ~ovekom ministarstva BucijiuHavani,Pokretbisevero–Najva`nijijetrenutakbionatrosomGalijem,ustrahuda}eAravatnopodelioidodatnopasivizikonsovjetskeintervencijeuAvgapi biti dovoqno sna`ni da ga izrao.Trebalogajezadr`atinaiznistanu1979.godine,sveganekolibace,{tose,izme|uostalogidevornimna~elimanesvrstavawa,ne kodanapreTitovogodlaskaubollovawemSFRJ,nijedogodilo.No, dopustiti sklizawe prema „prinicu.Titojeuvekbioosetqivna sporazum s Izraelom podelio je rodnomsavezni{tvu“sIstokom. sovjetsku agresivnost, u strahu da Arape,atimeioslabioPokret,te lNa sam Pokret se u biv{oj bisene{tosli~nomoglodogoditi PLOjo{sna`nijegurnuoSovjeti- Jugoslaviji, a pogotovo sada, iuEvropi,pajeJugoslavijazapogledalo nekada posprdno. Nije ma.SvetonijeodgovaraloTitu. ~ela akciju kojom se li bilo i komprotrebalo, prvi put unumitantno to „druLibijskivo|a,pukovnikGadafi,govorio tar nesvrstanih, osudi`ewe“ s egzoti~jekakosujugoslovenskapreduze}aipotri nim diktatorima i ti takva politika. Nesvrstani su uvek lako autoritarnim vo|aputaskupqaodzapadnih,alidaonradije osu|ivali„imperijalima? sara|ujeswimajerjetupoliti~ki zam“ Zapada, daleko te–UPokretujedoistvar~ista `e „hegemonizam“ sta bilo mno{tvo SSSR-a.No,nakon{to besprizornih likoje SSSR intervenisao u Avganil SSSR se u jednom trenutku va.AliJugoslavijase~vrstodr`astanu,porastaojeuticajPakistalana~eladajesvakoodgovoranza proglasio „prirodnim savena,{tojeupla{iloIndiju,tadau stvariunutarvlastitedr`ave,da znikom” nesvrstanih, s tim da dobrimodnosimasMoskvom.AKujetouvekpitawepojedinognaroda, su `eleli istisnuti SFRJ i Kuba, tradicionalna saveznica Monesumwivo misle}i i na vlastiti bu u~initi liderom? skve, predsedavala je Pokretom. polo`aj.Nije,naposletku,niJugo– Tito se za samit na Kubi Takojejugoslovenskadiplomatija slavija bila demokratska zemqa. ozbiqnopripremao.SFRJjebila gotovo pa sasvim usamqena krenuKadjeTitodolazioprviputuInu dramati~noj, nezapam}enoj dila u politi~ku borbu da Pokret diju, mnogi su se bojali da }e Inplomatskoj ofanzivi, obilaze}i reaguje,daseoglasi.Bilojetoiu dijce inficirati komunizmom. vi{e arapskih zemaqa. [to su o skladu s interesima Pokreta, ~uIndijski diplomati su, pak, odgotome mislili Sovjeti, ilustruje vawa wegove verodostojnosti, ali varalidasemo`damo`edogoditi re~enica Andreja Gromika, minii~uvawajugoslovenskesigurnosti suprotno, da }e indijska demokrastraspoqnihposlova,kojijepoqisamostalnosti. tijazarazitiTita.Nijesedogodiskim kolegama rekao da je Titova lonitijednoodtoga. turneja usmerena na smawewe util Veliku je uzbunu me|u nesvrstanima izazvao i sporazum cajaMoskveme|uArapima!Egiptu n Vlado Vuru{i}


20

dnevnik

nedeqa13.mart2011.

zemqotresuicunamiju,kojisupogodiliseveroistok Japana, prema do sada raspolo`ivim podacima ima vi{e hiqadamrtvihinestalih,dokjeiz svojih domova do sada evakuisano oko 300.000 qudi. Na`alost, broj nastradalihsestalnopove}avakakopristi`unoviizve{taji,patakojapanskevlastijo{nemajunikakvihvestiove}inistanovnikalu~kog grada Minamisanriku na severoistoku dr`ave. Iz tog grada je blagovremeno evakuisano oko 7.500 stanovnika, ali je u mestu ostalo jo{10.000qudiokojimasezasada ni{tanezna.Kao{toseneznani sudbinaputnikaiz~etirivoza,kojejeibukvalnoodneocunami. Danevoqabudeve}a,ureaktoru nuklearne elektrane Fuku{ima 1, kojasenalaziuzoniudara,do{lo jedoeksplozijeukojojjepovre|eno ~etvororadnika.Eksplozijajeizazvalastrahovaweodmogu}enuklearnereakcijejerjesistemzahla|eweo{te}enuzemqotresu.Poizve{tajima agencija, nivo radijacije izmerenzajedansatbiojednakkoli~ini zra~ewa prihvatqivog na godi{wemnivou.Japanskadr`avna televizijanajprejeposleeksplozijesavetovalastanovni{tvuuradijusu „ve}em od 20 kilometara“ da ostaneuku}amaizatvoriprozore. „Iscurila je mala koli~ina radioaktivnog materijala. Anga`ova}emo se na za{titi zdravqa qudi“, potvrdio je japanski premijer Naoto Kan, uz napomenu da se ne

U

NAKON ZEMQOTRESA I PRATE]EG CUNAMIJA, JAPAN SADA U STRAHU OD RADIJACIJE

Apokalipsa o~ekujedapovi{enaradiaktivnost odmah ugrozi zdravqe stanovni{tva. Ne{to kasnije, prilikom obilaska helikopterom podru~ja pogo|enih sna`nim zemqotresom, on je ponovio da }e vlada u~initi sve kako bi, nakon ove „katastrfe bez presedana”, za{titila qudske `ivote i najavio je da }e u spasi-

}eg sunca”. Centar zemqotresa je bio80kilometaradalekoodisto~neobaleJapananadubiniod24km,a potvrdwiDejvidaAplgejtaizameri~ke Geolo{ke slu`be, razorni udarizazvaojeusekuzemqinojkori dug240i{irok80kilometara! Japanska ostrva su sme{tena na mozaikuod~etirilitosferneplo-

Ve} ima ozra~enih Najmawe tri `iteqa jednog japanskog grada u blizini nuklearne elektraneFuku{ima1bilojeizlo`enoradijaciji.Tetriosobesubileme|u90-takpacijenatabolniceugraduFutaba-ma}iinasumi~nosu izabraneraditestirawanaizlo`enostnuklearnomzra~ewu.Ina~e,i ruskipremijerVladimirPutinnarediojedaseutvrdeplanoviisredstvazahitnupomo}delovimakrajwegistokaRusije,zbogopasnostida radioaktivnioblakizzemqotresomieksplozijomo{te}enenuklearkedo|edopoluostrvaKam~atka. la~koj operaciji u~estvovati 50.000qudi. Zemqotreskojijepogodioisto~nuobaluJapanaupetaku14.46~asovapolokalnomvremenusamagnitudomod8,9stepeni(poRihteru)sedmijenajja~ikojisenana{ojplanetidogodiouposledwihpetvekovai najsna`niji koji je za proteklih 1.200godinapogodio„Zemquizlaze-

~e(Severnoameri~ke,Evroazijske, Pacifi~ke i Filipinske) ~ije se me|usobnokretawenajlak{euo~ava po brojnim vulkanima i ~estim zemqotresima na ovom dalekoisto~nomarhipelagu.Oblastkojaje u posledwih nekoliko dana sei- zmi~kiveomaaktivnanalazisena granici du` koje Pacifi~ka litosferna plo~a udara i tone pod

Severnoameri~ku,uproseku83milimetaragodi{we.Tonaizgledmalokretawedobijapotpunodruga~ijudimenzijuakoseznadajeodkraja posledweg ledenog doba ~itav kilometarPacifi~keplo~epotonuo ispodjapanskihostrva!!! Ina~e, nagove{taji kolosalnog zemqotresasubilibrojni:uzoru9. martanaskoroistommestudesiose zemqotres magnitude 7,2 stepena. Nakonwegasuseunarednadvadana desila jo{ 36 potresa sna`nija od M4,5, pri ~emu je skoro polovina bilaja~aodonogkojijeunovembru 2010.pogodioKraqevo.No,umesto o~ekivanog laganog smirivawa, zapravo se dogodio jedan od najja~ih zemqotresa u novijoj istoriji sveta. Energija koja je oslobo|ena u unutra{wosti Zemqine kore bila je pribli`na onoj koju bi dalo 15.000 atomskih bombi nalik „malomde~aku”kojijerazorioNagasaki.Inesamoto,uslede}ihosam~asova tlo na Dalekom istoku zatreslo se jo{ 60 puta, svaki put sna`nijeodbilokogzemqotresakoji jeikadapogodioSrbiju. Iakosu~akiseizmolozipotpunoiznena|enisnagomibrojemudara,cunamijebioo~ekivan.Najpre

je zapqusnuo obale Japana, a brzinomve}omod600kilometaranasat pro{irio se preko ~itavog Pacifika. Podsetimo, cunami („lu~ki talas“najapanskom)predstavqaseriju talasa koja nastaje nakon zemqotresailipodmorskogklizawa tla.Iakobrzinacunamijamo`edosti}ii700km/~,naotvorenommoru je skoro neprimetan jer ima rela-

Bitibr`iodtalasa P

Jo{ i vulkan Nekoliko sati posle razornog zemqotresa u Japanu, jedan odnajaktivnijihindone`anskih vulkana, Maunt Karangenat, eruptirao je i izbacio lavu i oblakgasa.Utokujeevakuacija stanovni{tva koje `ivi u okolinivulkana,azasadanemaizve{tajaoeventualnim`rtvama ili{teti.Erupcijaovogvulkana,visokog1.784metra,prethodnojezabele`enauavgustu,kada jepoginulo~etvoroqudi.

re16godinazemqotres7,3 stepeni po Rihteru pogodiojeOsakuiKobe,odnev{iskoro6.500`ivota.Utovreme bilasamu~enicausredwoj{koliu prefekturi Nara, blizu Osake, i poslesvegabilasamuverenadasam do`ivela najstra{niju prirodnu katastrofukoju~ovekmo`edaiskusiusvom`ivotu. Upetak,u14.45polokalnomvremenu,bilasamkodku}euTokijukada sam iznenada osetila quqawe. SedelasampredkompjuteromipisalaradoBuwevcima,kojibitrabalodapredamnajednojkonferencijiuaprilu. U prvom trenutku nisam prekinula pisawe, jer je zemqotres svakodnevnicauJapanu.Nakondesetak sekundi,quqawejepolakopostajalosveja~eija~e.MiuJapanuiziskustva znamo da kad se zemqotres de{ava tako polako, zna~i da je epicenterdaleko.Pretpostavqala samdasesrcepotresanalazinasevernom delu Japana, jer je prefekturu Mijagi nedavno pogodilo nekolikozemqotresa.

Skra}en dan! Ameri~kaagencijazasvemir (NASA) saop{tila je da je zemqotreskojijeupetakpogodio Japan skratio trajawe dana za 1,6 mikrosekundi, dok je italijanskiInstitutzageofizikui vulkanologiju naveo da je osa rotacijeZemqepomerenaza10 centimetara. Najve}u promenu brzine okretawa Zemqe izazvao je zemqotres na Sumatri 2004.godine,kojijeskratiodan za6,9mikrosekundi.

Htelasamdaukqu~imTVdabih ~ulakada}eseotprilikezavr{iti potresikojisuseose}aliuTokuju, alikadsamustalaizstolice,nisam moglanormalnodahodam–quqawe jebilove}suvi{ejako.Moralasam po hitno da sednem. Ispred mene, ve}supadalekwige,CD-oviiDVDovispolice,doksampozvucimaiz kuhiwezakqu~iladapopodupadai posu|e. Upla{ila me nepoznanica ho}e lido}idojo{ja~egquqawaili}e seuskorozavr{iti?NaTV-usenijeni{tapri~alooTokiju,ve}samo o zemqotresu u Mijagi. Stalno je i{aoapelgra|animakoji`ivekraj morautojprefekturidaodmahiza|uizsvojihku}aikrenuputplanina.Pokazalisupopismestakojasu ugro`ena od cunamija i tada sam shvatila da je zemqotres u stvari bio izuzetno sna`an, jer je Tokijo oko350kilometaraudaqenodMijagija,aquqawesetolikojakoosetilo. Sve televizije su prestale da emituju reklame, krenulo je upozoreweda}eurokuodpolasatacuna-

PUT OKO SVETA

TIHOPATI:Odseksskandala sa tada{wim predsednikom SAD Bilom Klintonom Monika Levinski, danas 37-godi{wa `ena, imala je uspe{nu karijeru,vodilaTVemisiju,putovala po svetu, ali kako tvrde weni prijateqi – nije prona{la qubav. Prema tvrdwama jednog od wih, “Monika nije nikada prebolelaBilaKlintonaivratila bimusesamokadabiontozatra`io”.

E,TOJEFAN:Verovatnonajve}iobo`avalacYulijeRoberts je Miqenko Parserisas Bukovi},56-godi{wiprodavacnovinaiz^ilea.Bukovi},o~itoove gorelist,istetoviraojeporukamaitorzu~ak82slikepopularne glumice. Po~eo je s tim nakon {to je odgledao Yulijin film“ErinBrokovi~”,adodanasjenatetova`epotro{iooko 1.300funti.

tivnomaluvisinu(nekolikometara)uodnosunadu`inukojaiznosii nekolikostotinakilometara.Me|utim,kakosepribli`avajuobali, titalasinarastajudonekolikodesetinametara.Cunamikojijekrajemdecembra2004.pogodioIndonezijuiodneovi{eod275.000`ivota biojevisokpreko30metara,atalasi su stigli i do obala Ju`ne

@ene LUTKA: Sedamnaestogodi{wa Vang Yija Jun postala je prava senzacija zahvaquju}i svom izgledu. Naro~ito je popularna u Ju`noj Koreji gde se mu{karcimavaqdanajvi{edopadato{to Jun neodoqivo podse}a na ’lutku za seks’. Wenom neobi~nom izgledu doprinosi ~iwenica da nosi ’uve}avaju}a’ so~iva ive{ta~ketrepavice,azasebe napisala da je visoka 164 centimetraiima42kilograma.

PRAVO NA @IVOT: Ilinois je postao16.ameri~kadr`avakoja jeukinula smrtnukaznu.UIlinoisujeve}11godinanasnazimoratorijum na izvr{ewe smrtne kazne, koji je uveo tada{wi guverner Yory Rajan, po{to se ispostavilodajeusu|ewimatokom 90-ih godina pro{log veka, 13 qudi gre{kom osu|eno na smrt. Zapreostalih15osu|enihkojisu ~ekalipogubqewe,smrtnakazna jepreina~enaudo`ivotnurobiju bezpravanapomilovawe.

mi udariti obalu. Gledala sam sve teuzemiriju}escenezajednosporodicom:tihpolasatau~inilonamse kaopetminuta.Kakolijetekbilo qudima kraj mora, pitala sam se. Cunamikojisuprikazaliudarioje uobalui{irioseposelimaigradovima, nosio je ku}e, {kole, stabla, automobile, izazivao po`are, videlismoqudekakobe`e,aliim seogromanvodenitalasneverovatnom brzinom pribli`avao... Cunamijeono{tonikadnisamrazumela. Ovaj je stvarao utisak da se zemqa pomera. Kao Solaris kod Tarkovskog. Pitalasamse:{tasuqudiutom podru~ju mogli da urade u roku od polasata?Dabe`eautom{todaqe ilimo`dadaseponekogvrate,da zbrinudecu?Odlukakojaodlu~ujeo `ivotuismrti. Mobilni i fiksni telefoni prestali su da rade, internet je ostao u funkciji. Mejlovi, Skajp, Fejsbuk... krenula je razmena informacija. Profesor s fakulteta jesvimasamejlinglisteposlaoporuku s pitawem da li smo svi OK.

METAK:Opetojapanskimvozovima.Utojzemqipredstavqena jenajnovijageneracijabrzihvozova. Shinkansen, poznatiji kao “voz metak”, najbr`i je voz koji }e saobra}ati japanskim `eleznicama, sa prose~nom brzinom odoko300kilometaranasat.Ka`udapredstavqasamvrhjapansketehnologije,nesamozbogbrzine,ve}izbogza{titeokoline, pouzdanosti i mehani~kih performansi.

ne Tri su|aje, prisutne u skoro svim mitologijama, koje su odre|ivale smrtnicimasudbinu,danasbisehiqadama godina posle paradigmi~no mogle uklopitisasutkiwamaizMilana– Karmen De Liom, Ursolinom De Kristofani i Xulijom Turi, koje }e voditi postupak protiv italijanskog premijera Silvija Berluskonija zbog podvo|ewa maloletne starleteznanekaoRubi.Gr~kesu|ajeilitimojre–Klota,Lahezai Altropa – onomad odbrani{e Olimp od najezde Titana obi~nim tu~kom za drobqewe, no dana{we }eurukamaimatipalicuimalosu`ena ovla{}ewa u odre|ivawu subine – odlu~uju u zakonskim okvirimadr`aveItalije. E,tobizagospodinaSilvijamoglozna~itidabigamoglorebnuti do tri godine zatvora zbog polnog odnosasmaloletnicom,tedo12godina zatvora zbog zloupotrebe polo`ajajerjeodmilanskepolicije tra`io da je puste iz pritvora, u kojem se marokanska striptizeta na{lazbogkra|e.Ina~e,tali~na intervencija pravdana je nebuloznom tvrdwom da je mala Rubi zapravo}erkasadve}biv{egegipatskog predsednika Mubaraka, te da biwenozadr`avaweuapsudovelo dome|unarodnogskandala. Ina~e, jo{ jedna `ena, sutkiwa za preliminarne istra`ne radwe Kristina Di Senco, usvojila je u potpunosti zahtev Tu`ila{tva u Milanu, koje je smatralo da ima o~egledne dokaze da je Berluskoni po~inioobakrivi~nadela,takoda

O

nije bilo potrebno uop{te da se utvrdiimaliosnovazasu|ewe,nego je premijer direktno upu}en predlicepravde.Kakogod,ako“Rubigejt” na kraju zavr{i kobno po premijera Italije, za to }e ipak najvi{e biti zaslu`no onih milion`enaokupqenihnaprotestimau230gradovaItalijepodparolom “Moju }erku ne}e{ dirati”. Dakako, ironije }e biti kako god okrene{,jer}etakoispastida}e razmetnom“Papiju”zapravopopoliti~ku glavu do}i one koje najvi{evoli–`ene! Ovo }e, bar koliko znamo, biti prvi slu~aj da se nekom aktuelnom {efuizvr{nevlastisudizanavo|ewe maloletnice na prostituciju, adaonprepo~etkasu|ewanije“abdicirao”.Itobezobzirana~iwenicu da Tu`ila{tvo raspola`e sa ~ak 33 ~vrsta dokaza, koji su obrazlo`eni na 520 gusto kucanih stra-

Roko na{ao uzora Zanimqivo divqewe i podr{kuSilviojedobioodmu{ke porno zvezde Roka Sifredija, koji je ustvrdio da Berluskoni u ga}ama nema “onu stvar” nego “Blek&Deker”. Prava je perverzija, navodi Sifredi, koktel `ena kojimseon~asti.„Tojeizraz vlasti;damo`e{skimho}e{ ono {to ho}e{“, jednostavno rezonuje zadivqeni porno glumac.


dnevnik

nedeqa13.mart2011.

21

AMNEZIJAKADPOREZNICIPOKUCAJUNAVRATA

Hladanznojslavnih neplati{a Americisepod“morawem”podrazumevajusamodvestvari:moraseumretiimoraseplatiti porez.Sveostalojerelativno.Duga~ak je spisak gra|ana SAD koji su se drznuli da izazovu drugu polovinu ovog legendarnog postulata; tja, bilo je, istina, i onih koji ni smrt nisu smatrali neumitnom... Kako god, jo{ od Al Kaponea stvorena je fama oko ameri~kih poreznika i wihove nemilosrdnosti prema neplati{ama, bez obziradalisutotalnianonimusiili se kite etiketom tzv. selebova: ako jednimidrugimamo`edasena|ei{ta zajedni~ko,ondatomo`ebitiupravo sklonost ka “zavrtawu” dr`ave. Ove potowe s posebnom rado{}u, ~ini se, izobzirapremajavnosti,gawajuinaposletkufinansijskika`wavaju,pak ihiuzatvor{aqu.Panekjestoputa VesliSnajps!PosledwiizHolaslavnihporeskihneplati{akoji}eimati {tadaobja{wavajuovla{}enimlicimaizIRS(Internal Revenue Service)su poznati re`iser Martin Skorseze i glumacAlPa}ino:prvije,ups,zaboraviodaplatiblizu3milionadolara na ime poreza, dok Pa}ino duguje tri~avih190.000dolara. Zasadaobojicaporu~ujudanema,ma kakvi, govora o svesnom izbegavawu obaveza prema dr`avi, a ona svakako nisumalasozbiromnawihovaprimawa.Wihovaodbranajeidenti~na:za svejekrivKenetStar.Starje,doklanenijeuhap{enzbogprevareklijenata,sloviozanajpoznatijegkwigovo|u

U

Afrike–~itavih8.500kmodepicentra. Cunami koji je u petak pogodio Japan imao je na otvorenom moruvisinumawuodmetraibrzinuodoko350kilometaranasat.Kako se pribli`avao obali, bivao je sve sporiji, ali je wegova visina rasla,dabinakrajuprema{iladesetmetara. n Mr Mla|en Jovanovi}

smrti JavniprevozuTokijujebioobustavqen,qudisuuzalud~ekalinastanicama. Oni koji `ive van Tokija moralisudaprona|unekopreno}i{te.Ipak,nigdenijebiloznakova panike.Alijeraslazabrinutostza porodicu, prijateqe, qude koje poznaju poznaju. Veliki broj `iteqa Tokijajeporeklomizsevernogdela Japana. Moja prijateqica, koja je rodom iz Sendajia preko Fejsbuka se raspituje o porodici i prijateqima. Posle nekoliko sati saznaje da su joj mama i sestra dobro, no o ocu i daqenemanikakvuinformaciju... Dok ovo pi{em, jo{ se quqamo. Namommobilnomtelefonustalno zvonialarmsprognozomzemqotresa.SviuJapanugledajuteleviziju, pratezbivawa.Sadasusvifokusiraninanuklearnucentraluimogu}eposledice,aidaqeimanaknadnih potresa. Cunami polako slabi, noidaqejesituacijaopasna... Ali, Tokio je opet po~eo da funkcioni{e. n Masumi Kameda (autorkajeslavistkiwaizTokija)

Top lista slavnih utajiva~a (i utajeni iznos) l Domeniko Dol~e i Stefano Gabana 420 miliona evra l Dijego Maradona 37 miliona evra l Pol Hogan („Krokodil Dandi”) 33 miliona dolara l Vesli Snajps 15 miliona dolara l Nikolas Kejy 14 miliona dolara l Boris Beker 12 miliona evra l Lu}ano Pavaroti 11 miliona dolara l Silvio Berluskoni 8 miliona evra l [on Koneri 1,6 miliona evra

ifinansijskogsavetnikauHolivudu. Me|u poznatim klijentima wegove firmebilisu,uzPa}inaiSkorsezea, i Uma Turman, Lorin Bekol i Vesli

Snajps.Ispostavilosenakrajudaih jesvepotkradao.Starovakompanijaje u jednom trenutku upravqala sa 700 milionadolaraoko200imu}nihklijenata. ZaAlPa}inajeprekojidanotkrivenodadr`aviduguje~ak188hiqada dolarazaporez,kojinavodno,godinama nije pla}ao. Al nikada nije imao nameru da prevari dr`avu, tvrdi wegovportparol.Zasvekrivisvognekada{weg saradnika Keneta Stara, barpremaglum~evomportparolu,koji je dodao da je slavni glumac “bio ube|en da sve svoje obaveze izmiruje pravovremeno,ikadajenedavnodobio tu`buzanepla}eniznos,biojeiznena|en i {okiran.” Al planira {to

pre da izmiri sve svoje dugove prema dr`avi,preneojePa}inovure{enost wegovportparol. Zasadajeneizvesnokako}ese~itava stvar zavr{iti. Da li }e biti dovoqno izviwewe i izmirewe obaveza ili }e poreznici demonstrirati nepopustqivostkojabi“MajklaKorleonea” kona~no mogla da odvede u zatvor. Poput Vesli Snajpsa koji od pro{legodinerobijatrogodi{wuzatvorsku kaznu u Federalnoj kaznenopopravnoj ustanovi Mekin u Pensilvaniji, gde ga je sud poslao zbog toga {to od 1999. pa do 2001. godine nije platiooko15milionadolaranaime poreza.Snajpsjeimaovelikupodr{ku kolegaiprijateqa,pajetakoDenzel Va{ingtonpisaosudijiizamolioga daodustaneodtekazne,dokjenasuduu wegovu korist svedo~io i Vudi Harelson.Samglumacvadiosenamahinacije Keneta Stara, ali ni{ta nije vredelo,sudjeostaoneumoqiv:poreznikeismrtnemo`e{daprevari{. U pristojnim dru{tvima finansirawedr`avepo~ivanaprihodimaod porezaraznihvrsta,istogajenormalnaosetqivostdr`aveprematompitawu.Onikojituobavezuizbegavajune samo da se {ega~e s dr`avom, nego, {tojejo{gorepowu,ugro`avajuweno funkcionisawe. Dr`ava, otuda, stalno vodi borbu protiv onih koji svesnotaje,aliistovremenogledaida zakrpirupeuzakonimakojimave{ti finansijski gurui svojim klijentima omogu}avajudaplate{tomaweporeza.Kaddr`avazakrpijedne,pojavese drugerupe,itakoukrug... Utajaporezapostojiodkadjesveta iveka.Jo{jePlatontvrdioda“udr`aviukojojpostojiporeznadohodak ~astan}e~ovekplatitive}iporezod ne~asnog ~oveka, iako su ostvarili istidohodak”.Akadsepotegnepri~a otomekakonikonemo`edautajiporez, neizbe`na je reminiscencija na zloglasnogAlKaponea.Naime,Kaponeaiporedsolidnogkrvavogtragakojijeostavqaozasobom,ameri~kevlastinikadanisuuspeledaoptu`eniza jednoubistvo.Ipak,dolijaojepravdi zahvaquju}i poreznicima: osu|en je zbogutajena11godinazatvora,{toga jedotuklo.Pridejemoraodaplatikaznu od 30.000 dolara. Wegova odbrana na sudu u{la je u anale: “Kwigovo|a mijerekaodadr`avanemo`eoporezovatiilegalnozara|ennovac.” n Denis Kolunyija

ITALIJANSKIPREMIJERMORA]ENASUDZBOGZAVO\EWAMALOLETNICA

ru{eBerluskonija

imalaseksualneodnosesBerluskonijem,alijepriznaladajojjeitalijanski premijer finansijski pomagao i poklonima„kupovao”wenupa`wu,{toga jezasadako{talo187.000evra.Uoptu`nompredloguse,me|utim,navodiniz ve~eri tokom kojih su ogranizovane no}ne bahanalije, jo{ uvek do kraja potpunoneotkrivenogtokaisadr`aja. Atusuikovertepunepara,kojejeitalijanskipremijerdavaosvojimkonkubinamakojesugapose}ivaleuwegovoj vili na Arkoreu. Berluskoni – bezo-

braznoizda{niplati{a,dokmuzemqa ve} dve godne za redom bele`i najslabijiBDPuEU. Berluskonibimogaodapriznasvoje greheitakookajekaznuzatre}inu,ili daseumestotoga–{tozasada~ini– ukqu~iuraspravukojijesudnadle`an, istovremeno koriste}i svoju politi~ku i finansijsku mo} kako bi se izvukao ili barem maksimalno ubla`io pad.Usvakomslu~aju,akobipostupak tekao najve}om brzinom, izvesno je da bi pravosna`na presuda do{la tek za

Oukusimaseda raspravqati ad mi je urednik zadao temu „Kakve `ene `ele mu{karci”,prvosampo~eladapsujemMarfija jer tu sigurno nisu ~ista posla. Kako ja, kao `ensko,trebadaznamodgovornaovopitawe?Aidaga znam,verovatnoganebihdelilasaostalimpripadnicamalep{egpola,zarne?Aliposaojeposao,pakre}emu potraguzaodgovoromnapitawekakototrebadasepona{aiizgledaprava`ena. –Moradabudedobar~ovek,iskrena,daimane{tou glavi, da je vaspitana i kulturna. To su stvari koje se ina~e podrazumevaju, ali u ovo vreme to je kao da tra`i{sedmicunalotou.Naravnodasvakitip`elineku sisatudevojkuskojombioti{aoukrevet,al’senikad ne bi zabavqao s wom – otkriva kolega svoj pogled na `enskisvet. Na tri sajta nalazim deset “najbitnijih” kvaliteta koje `ena mora da poseduje. Samo jedan se preklopio – moradavoliseks!Nisamnisumwala.Ostaliodgovori, kad se saberu, zvu~e otprilike ovako: mu{karci `ele `enukojaredovnove`baaliimamalovi{kakilograma iponosnoihnosi,nijeprostaaliopsuje,izgledakaoda jesi{lasamodnepistealinenosi{minkuipokazuje samomaloko`eanemaode}unasebi.Po{todaqeodpovr{nih odgovora koji se ti~u izgleda ne}u odma}i, vodimselogikom“akonemo`e{daihpobedi{pridru`i imse”itemufokusiramnaspoqniizgled,ionakojei tosamaposebikomplikovanatema. Najednomforumunailazimnadiskusijuotomedamu{karcinajvi{evoleprirodanizgleddevojke.[panski list“Srce”jesproveoistra`ivawepokome~ak81odstomu{karacavi{evoli`enusaoblinamanasprammr-

K

^ak 81 odsto [panaca vi{e voli `enu sa oblinama naspram mr{avica, i vi{e ih privla~i malo salca na stomaku nego da je ravan

Silviovoli „bungabunga”

nica, koji ukazuju na wegovu krivicu. Nekiodkqu~nihelemenatatihdokaza sudoga|ajiuno}is27.na28.maja2010. godine kada se desilo i pomenuto pu{taweizpritvoraMarokanke–punim imenomKarimeElMahrug–zatimhospitalizovawe we i wene “mentorke”, prostitutkeKonsejsao,teadresarkoji prikazujesvurazgranatostwenogdelawa. Tusutako|eizapisnicikrcatiizjavamasameRubi,kojasada,kadjehajka kulminirala,odbacujesvenavodedaje

„DNEVNIK” ISTRA@UJE: KAKVE @ENE@ELEMU[KARCI

“Bung a bung a” – senz ua ln i ples i lagano skidawe uz milovawe intimnih zona premijera Silvija, je, izgleda, i wegova najomiqenijazabava.Tomegaje, akojesuditipose}awumaleRubi, podu~io Gadafi, stari po{tovalactakvetradicijeusvom haremu. No, kako su devojke za „bung a bung a” naj~ e{ }e bil e uniformisaneuradnaodelamedicinskih sestara i policije, Berluskoni se na{ao na meti nap ad a pol ic ijs kog sind ik at a kojijeprotestvovaozbognavodne upotrebe wihovih uniformi ustriptizzabavama. dvedotrigodine.Atozna~ida,zahvaquju}izakonukojijedonelawegovave}ina,premijernipravosna`noosu|en nebimoraouzatvor,po{tojeprebacio “sedambanki”,ve}bibioupu}ennadru{tvenokoristanrad.Pitaweje,me|utim,kolikosuItalijanistrpqiviiu kojubitoustanovunakoristanradposlalijednogSilvijaBerluskonija!? n Aleksandar Latas

{avica,ivi{eihprivla~imalosalcanastomakunego dajeravan.Mu{karcinevoleni`enekojesefarbaju. Protive se pramenovima i farbi, pa vi{e vole crnku negoizblajhanuplavu{u.Izme|ulepoglicaitela,birajuprvoito,akojemogu}e,bezukrasabilokogtipa,ni {minke,ninakita.Naoverezultatepobunilesuse~ak i`ene. –Odjednomsvi`ele`enuizkamenogdoba...Madajte, konevolidamujedevojkasre|enaidoterana?Ve}ina wihseokre}ezaplavu{ama,asadodjednomnevole`enekojesefarbaju.Glupost! Internetnudiprevi{esolucijakojeserazlikujupod uglomod180stepeniinedajunikakavkona~anodgovor. Upomo}miuska~edrugkojikaodaje`eleodastudira medicinuaneDIFipo~iweda“forenzi~ari”. –Nijedanmu{karacnevolisvakitipdevojke.Postojeonikojevi{epa`weposve}ujulicuionikojigledajusamotelo.Mu{karcikojigledajusamolicemoguda vole sme|e, zelene, plave o~i. Pune usne. Male usne. Plavu{e,crnke,crvenokose.Kadjere~oteluimamr{avih, punijih, ravnih devojaka, sa oblinama... Grudi i zadwicasuposebnakategorija,ituima{varijacijana temu.Paondapostojeiraznifeti{i,nekisepalena stopala, neki obra}aju pa`wu na laktove. Stvar ukusa, nematunekevelikelogike... Ajde!Iakosvakimu{karactvrdidaimasvojtipboqepolovine,idata~nozna{ta`eli,`enskideopopulacijeseba{inesla`e. –Maneznajunioni{taho}e.Mojsada{wide~kovolilepolice,nevolivelikegrudi,alijeoptere}enmojim.Jedanbiv{ijevoleoniskeplavu{e,ajasamvisoka crnka.Imalasamide~kakojijeobra}aopa`wukakvu obu}unosim.Frik–komentari{edrugarica. Treba li uop{te isticati, napomiwati, ukazivati, podvla~iti,upozoravati...danepostojijednostavanodgovornato{tamu{karci`ele.Svevi{emislimdaodgovornepostojiuop{te.Uostalom,~iknekminekimu{karacodgovorinato{ta`ene`ele.Amoguidaseposlu`imonomBala{evi}evom:tonebirapamet... n Alisa Varga


22

nedeqa13.mart2011.

oglasi

dnevnik

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399-305. 23602 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 23603 ^ASOVI matematike za sredwo{kolce i osnovce, vi{egodi{we iskustvo profesor - dolazim. Telefon 021/6-311-482, 064/322-19-49. 23873

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 23604 VI[I fizioterapeut - maser vr{i rehabilitaciju kod {loga, oduzetosti, reume, povrede ko{tano-zglobnog sistema, kineziterapija, masa`a, fizikalna terapija-aparati. Telefon 064/216-54-24. 23620 KU]NA NEGA, gerontolo{ke, medicinske, lekarske usluge, profesionalna nega bolesnih, starih, dece sa posebnim potrebama, usamqenih baka, deka, kurirske usluge. 021/400-148. 23758 NUDIMO pomo} starijim osobama, ku}nu negu, zdrastvenu za{titu, finansijsku podr{ku uz ugovor o do`ivotnom izdr`avawu. Tel. 063/527-459, www.solisnekretnine.com. 441598

MEWAM jednoiposoban stan 30m2 u izgradwi za poqoprivredno zemqi{te (mo`e i okolina Novog Sada). Telefon: 6546-976, 065/3333-177 i 063/1030-232. 23907

IZDAVAWENEKRETNINA uz profesionalno anga`ovawe i obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. Potra`ujemo reprezentativne stanove i ku}e! Telefoni: 021/522-533, 021/523380. www.stanovi.rs 24008

IZDAJEM stan 40 m2 kod @elezni~ke stanice, 220 eura (bez dodatnih tro{kova za mese~ne re`ije) obavezan depozit. Telefon 064/26-32-27. 23890 IZDAJEM garsoweru name{tenu, Kornelija Stankovi}a kod Merkura. Telefon 021/891-677, 064/8770-722, Slavko. 23892 IZDAJEM name{ten dvosoban stan blizu Instituta, Sremska Kamenica. Telefoni 465-815, 064/20-44-331. 23915 IZDAJEM dvosoban kompletno name{ten stan 60 m2 na drugom spratu, CG. Branimira ]osi}a 10, na du`i period, ozbiqnoj porodici. 063/548-949. 23942 IZDAJEM jednosoban prazan stan na Novom nasequ. Telefon 021/505-531. 065/5505-531. 23156 IZDAJEM name{tenu komfornu garsoweru. Telefon 064/8881035. 23468 IZDAJEM jednosoban name{ten stan na prvom spratu, Ul. Ivana Kosan~i}a 17, slobodan od 15.3, 150E + depozit. Telefon 064/888-1180. 23546 IZDAJEM prazan jednoiposoban stan u Petrovaradinu, blok VIII, cena 140 evra. Telefon 063/160-90-80, 021/63-63-741. 23557 SAJAM - bulevar izdajem komfornu name{tenu dvokrevetnu garsoweru 29m2, CG, prvi sprat, prednost zaposleni samci, studenti, 100e + depozit. Telefoni: 063/1612873, 064/596-5874. 23559

IZDAJEM jednosoban, name{ten stan od 38m2 u Balzakovoj ulici na Limanu 4. Telefoni: 469-265, 063/73-93-226. 23611 IZDAJEM dvosoban prazan stan 60m2, na Suboti~kom bulevaru, 180E. Telefon 064/23-93801. 23618 IZDAJEM prazan jednoiposoban stan u potkrovqu, ul. Novosadskog sajma, 35 m2 . cena 130 evra + depozit. Telefon 063/369-687. 23627 OD APRILA - Kej, dvosoban, name{ten, pogled na Dunav, dve terase, klima, KTV, dva lifta, tre}i sprat. Telefon: 403-647 i 063/7604-199. 23648 IZDAJEM jednoiposoban, nename{ten stan, 40m2, Ulica Stevana Musi}a, visoki parter. Studenti ne dolaze u obzir. Telefon 063/534-276. 23655 IZDAJEM stan, 36m2, name{ten na Bulevaru oslobo|ewa, 160 evra. Telefoni: 6337-648, 064/310-14-66. 23685 IZDAJEM dvosoban komforan stan na Bulevaru kod Futo{ke pijace. Telefoni: 021/6391-047, 063/468-454. 23704 IZDAJEM dvosoban komforan stan pogodan i za ordinaciju, na Bulevaru kod Futo{ke pijace. Telefoni: 021/6391-047, 063/468454. 23705 LIMAN 2, izdajem komfornu garsoweru, tre}i sprat, blizina fakulteta, ve{ ma{ina. Telefon 021/459-372. 23730 IZDAJEM dvosoban name{ten stan u zasebnoj ku}i, bra~nom paru, dve zaposle devojke ili studentkiwe na du`e. Svetosavska. Telefon 064/495-2319. 23746


oglasi

dnevnik

IZDAJEM poluname{ten dvosoban stan na Grbavici pored Limanske pijace, Zvati posle 15 ~asova, telefon 063/224-574. 23760 IZDAJEM dvosoban kompletno name{ten stan u centru. Telefon 063/554-224. 23766 IZDAJEM dvosoban name{ten stan u @elezni~koj ulici, Novi Sad. Telefoni: 063/7786-867, 021/6614-985. 23795 IZDAJEMO jednoiposoban name{ten stan na Bulevaru Oslobo|ewa u zgradi sa obezbe|ewem za 200 E. Depozit obavezan. Telefon: 6447-622. 23812 POVOQNO IZDAJEM dvosoban 60m2 prazan stan, ima kuhiwske elemente, Novo naseqe, lift, telefon, kablovska, CG, klima, 150 E. Telefon 063/7133-857. 23813 IZDAJEM kompletno name{ten jednosoban stan u centru grada, na du`i vremenski period. Zvati na 063/604-007. 23827 IZDAJEM kod [tranda dvosoban, name{ten, komforan stan, lift, klima, kablovska, odmah useqivo, na du`e vreme. Telefon: 064/5248097, 064/517-4037 do 16 sati. 23845 IZDAJEM jednoiposoban stan na Novoj Detelinari, komplet name{ten na du`e vreme. Telefon 062/543-816. 23866 IZDAJEM jednoiposoban komforan prazan stan na Novom nasequ, odmah useqiv, cena 120evra. Telefon 063/589-481. 23885 IZDAJEM nov name{ten stan 36m2+terasa. Telefon 063/543710. 23887 IZDAJEM salonski stan u Dunavskoj ulici na deu`i period pogodan za salone, ordinacije, stanovawe, parking obezbe|en, visoki parter. Telefon: 064/1184654. 23940 IZDAJEM prazan dvosoban stan u Radni~koj ulici, telefon, kablovska, klima. Telefon 021/6614-671. 23976 IZDAJEM name{ten stan u Sremskoj Kamenici od 55m2, sa grejawem, telefonom i KTV. Telefon 064/137-21-08. 23982 IZDAJEM stan u centru Sremskih Karlovaca od 93m2 + 3 terase sa unutra{wim grejawem. Telefoni: 064/246-7203, 021/881121. 23965 IZDAJEM stan 94m2, u strogom centru Sremskih Karlovaca sa grejawem. Telefon 062/381-405. 23985 VELIKA PONUDA stanova za izdavawe, svih kvadratura, name{tenih i nename{tenih! Ponuda lokala i poslovnih prostora na razli~itim lokacijama u gradu! Tel. 065/2019-004, 021/6624-325, www.solis-nekretnine.com. 441592 IZDAJEM kompletno name{tenu garsoweru u ]irpanovoj ulici, sa terasom, cena 150 evra + depozit! Tel. 063/855-7109 ({ifra: 10877), www.solis-nekretnine.com. 441593 IZDAJEM ekskluzivan stan u strogom centru grada, luksuzno opremqen, 115m2, mese~no 1.500 evra! Tel. 063/855-7109 ({ifra: 10721), www.solis-nekretnine.com. 441594 IZDAJEM garsoweru kod Socijalnog komplet name{tena, po ceni od 150 evra! Tel. 063/855-7109, www.solis-nekretnine.com. 441595 IZDAJEM kod suda nov stan 33m2 na visokom prizemqu, u novoj zgradi za kancelariju ili poslovni prostor. Telefon 528137. 441854

POtREBAN kvalitetan - reprezentativan, name{ten stan na dobroj lokaciji, od 40 - 120m2 za poznatog klijenta. Telefon 063519533. 24009 POtREBNI kvalitetni stanovi u neposrednoj blizini Sajma za sme{taj gostiju u vreme odr`avawa me|. poq. Sajma u maju. Telefon 021/522-533, 063/522202. 24011

nedeqa13.mart2011.

23

KUPUJEMO stanove od 25 75m2 na Grbavici i Somborskom bulevaru. Telefon 021/522-533, 063/522-202. 24010 KUPUJEM mawi stan ili garsoweru, ukwi`en, bez posrednika. Telefon 065/66-47-228. 23718

KUPUJEMO za potrebe raseqavawa stanove u Novom Sadu svih struktura, isplata u ke{u. Telefon 636-6952. 441723 tRA@IMO za poznate kupce od dvosobnog do ~etvorosobnog stana na dobrim lokacijama. Hitno!!! Telefon 063/8680-335. 441812 KUPUJEMO stan u Novom Sadu, brza isplata. Telefoni: 444107, 633-7853. 441758 KUPUJEMO stanove svih struktura u gradu sa urednom dokumentacijom, nebitna spratnost. Telefon 528-137. 441855

stAN dupleks, 102m2, parno grejawe, ukwi`en, centar Zemun Poqa, 102.000 evea bez PDV-a. Telefon 063/82-30-591. 23607 ODLI^AN dupleks na Grbavici, u ceni ful name{taj, bela tehnika i gara`a! Ukwi`en! U dvori{tu zgrade igrali{te za decu, 108m2. Za vi{e informacija pozovite... Vredi videti! Tel. 064/157-1297, 021/520-231 ({ifra: 14711), www.solis-nekretnine.com. 441673 UKWI@EN, nov useqiv dupleks u Gogoqevoj ulici, 67m2, trosoban, prodaja je hitna, a stan kvalitetan. Povoqnost: mogu}nost povrata PDV-a! Tel. 063/7726-845, 021/427-277 ({ifra: 15555), www.solis-nekretnine.com. 441663

GRBAVIcA - 65m2 dupleks, dodatno opreman, ostaje ugradna kuhiwa, cena 69.500 evra. Tel. 063/520-296, 021/427-277 ({ifra: 14009), www.solis-nekretnine.com. 441654 NOVOGRADWA - Nova Detelinara, predugovarawe, 30m2, drugi sprat, cena sa PDV-om, samo 28.000 evra. Pla}awe na rate! Tel. 064/2003-103, 021/427277 ({ifra: 14306), www.solisnekretnine.com. 441621 VRWA^KA BAWA - Luks apartmani! Pet minuta od centra bawe, useqivi, ukwi`ena zgrada! Tel. 063/527-459 ({ifra: 14310), www.solis-nekretnine.com. 441623

PRODAJEM garsoweru kod Dunavske ulice, od 24m2, cena 40.000E. Telefon 064/2054-128. 24027 PRODAJEMO ukwi`enu garsoweru za 23.000, mogu kupci sa kreditom. Telefon: 6447-622. 23803 PRODAJEMO na Grbavici garsoweru sa name{tajem za 35.000. Telefon: 6447-622. 23804 PRODAJE se odmah useqiva garsowera od 26 m2 na Novoj Detelinari veoma povoqno. Telefon 63-41-521. 23855 NOVA mawa useqiva garsowera na Telepu, cena 16.000E. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 063/10-30-232. 23903

[IRI centar, garsowera, 25, 50m2 cena 29.000E. Mo`e povrat PDV-a. Telefoni: 6546-976, 065/3333-177, 063/10-30-232. 23904 PODBARA garsowera 24m2. Telefon 6624-218. 23917 PRODAJEM garsoweru u Gunduli}evoj 5, 25m2, CG, IV sprat, kuhiwa i kupatilo s prozorom, ostava. 29.000e. Telefon 064/365-89-19. 23941 @ELEZNI^KA stANIcA, sre|en, ukwi`en stan 30m2 na drugom spratu, dvori{no orjentisan, 33.500. Telefon 063/1596376. 23570 PRODAJEMO kod Sajma jednosoban stan 30m2 na prvom spratu za 34.000, stan ima terasu. Telefon:6447-622. 23805

HItNO prodajemo jednosoban stan od 38m2 u Petrovaradinu, blok 8. Mo`e biti jednoiposoban, cena 30.000. Telefon 6447622. 23928 PRODAJEMO stan od 32m2 u Kosan~i} Ivana na drugom spratu za 38.000. Telefon 6447622, 063/540-165. 23929 PRODAJEM garsoweru u Radni~koj ulici kod suda 19m2 na visokom parteru. Ukwi`ena, idealno za poslovni prostor! Cena 28.000. Telefon 452-737. 442688 PRODAJEM garsoweru od 24m2 na Novom nasequ, terasa, odmah useqiva! Cena 27.500. Telefon 452-737. 442689 PRODAJEM stan na Bulevaru oslobo|ewa 29m2 na II spratu, lift, ukwi`en, odmah useqiv! Cena 32.000. Telefon 452-942. 442691 HItNO!!! Brzo useqiva GA 24m2, Cara Du{ana, I sprat, terasa, nova, sig. vrata, pvc stolarija, pla}ene komunalije, ukwi`ba 1/1, cena sa PDV-om 26.800!!! Telefoni: 021/6616324, 063/17-12-696. 441757 NOVA DEtELINARA 28m2, odli~na garsowera, lift, terasa, 31.000. Telefoni: 444-107, 633-7853. 441760 HItNA PRODAJA! Odmah useqiva GA 26,08m2, kod Betanije, B. ]osi}a, I sprat, lift, terasa, dvori{na strana, nov, pvc stolarija, kl. parket, ostava, ukwi`en, cena 33.000. Telefoni: 021/425-653, 063/536-212. 441751 ODLI^NA garsowera na prodaju, 24m2, terasa i lift. Nova zgrada. Lokacija N. naseqe. Cena 26000. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441827 MAWA GARsOWERA, N. Detelinara, 18m2, Janka Veselinovi}a, 4. sprat, cg, terasa, ukwi`en, „Budu}nost”, cena 22.650E. Telefon 063/745-1344. 441849 GARsOWERA 27m2, Liman 2, Dragi{e Bra{ovana, 4. sprat, lift, cg, ukwi`ena, renovirana 36.000E. Telefon 063/745-1344. 441851

LIMAN 2, odli~an ukwi`en i kompletno renoviran stan od 27m2. Telefon 636-6952. 441724 FUtO[KA ULIcA „Prezident”, prodajem nov odmah useqiv odli~an stan od 27m2. Telefon 063/828-83-77. 441725 LIMAN II - klasi~na garsowera, totalno renovirana, ukwi`ena, odmah useqiva, terasa, lift, CG, cena 36.000E. Telefoni: 021/6614-200, 064/823-6601. 441707 PRODAJEM novu garsoweru, pred ukwi`bom, 26m2, Ul. Janka ^melika. Cena 29.350E. Telefoni: 064/935-4559, 021/6618-222. 441700 GARsOWERA - gradio „Aleksandar”, odvojena kuhiwa, odli~an raspored, CG, useqiva odmah. Cena 31.000 evra, nije fiksno. Telefoni: 021/424-963, 064/823-6621. 441702 BRZO UsEQIVA garsowera od 24m2, Socijalno, 3. sprat, CG. Cena 29.800 evra sa PDV-om. Telefoni: 021/542-779, 064/8236608. 441705 PRODAJEM novu, useqivu garsoweru od 23m2, drugi sprat, Novo naseqe. Mo`e se kupiti na kredit. Cena 25.500E sa PDVom. Telefoni: 066/502-1984, 021/6618-222. 441691 PRODAJEM novu, useqivu garsoweru od 17m2, Ul. Heroja Pinkija. Cena 15.000E. Telefoni: 065/276-9594, 021/6622-677. 441689 PRIstOJAN stan na prvom spratu u najstro`em centru grada, odli~an za izdavawe, ukwi`en, 22m2, cena 16.900 evra. Tel. 065/2019-013, 021/427-277 ({ifra: 14725), www.solis-nekretnine.com. 441622 GARsOWERA, strogi centar Trg mladenaca, 26m2, IV sprat, lift, ekstra povoqno, 31 000E. „Kvart”, tel. 021/450-417; 064/189-78-87. 441681 LIMAN 2, povoqno ukwi`ena garsowera 26m2, cena samo 36.000. Tel. 421-185. 441571 BULEVAR, nova garsowera, 26m2, I sprat, cg, dvori{na strana, ima povrat PDV-a, cena povoqna. Tel. 422-149. 441572 BULEVAR, novija ukwi`ena garsowera, 24m2, cena 27.300, prvi vlesnik. Tel. 472-1661. 441573 PRODAJEM garsoweru na Novoj Detelinari, 33m2, cena 37.400 evra, za dogovor! Tel. 065/2019-004, 021/520-231 ({ifra: 13656), www.solis-nekretnine.com. 441612 PRODAJEM novu garsoweru na Grbavici, 25m2, odmah useqiva, Tolstojeva ulica, prelepa zgrada, hitno, zbog odlaska u inostranstvo! Tel. 064/134-0459, 021/520-231 ({ifra: 10105), www.solis-nekretnine.com. 441613 GARsOWERA u centru, u blizini Ul. Pap Pavla, 20m2 na prvom spratu, mo`e i sa name{tajem, odmah useqiva, hitna prodaja, cena samo 24.000 evra. Tel. 064/2003-103, 021/520-231 ({ifra: 12702), www.solis-nekretnine.com. 441614

PRODAJEM ukwi`enu odli~nu garsoweru na izuzetnoj lokaciji! Cena dogovor... Tel. 066/9355942, 021/520-231 ({ifra: 19119), www.solis-nekretnine.com. 441615 NOVA DEtELINARA - Kopernikova ulica, mawa garsowera na tre}em spratu, uredna dokumentacija, gradsko grejawe. Odli~na ponuda, samo 16.500 evra! Tel. 060/018-9422, 021/520231 ({ifra: 14452), www.solis-nekretnine.com. 441616 stAN od 29m2 sa terasom, ukwi`en i odmah useqiv, na atraktivnoj lokaciji, Bul. oslobo|ewa, u blizini stanice... Tel. 063/716-1744, 021/520-231 ({ifra: 14715), www.solis-nekretnine.com. 441617 PRAVA GARsOWERA sa terasom i ostavom na terasi, ukupno 25m2, tre}i sprat, prazna i odmah useqiva. Hitna prodaja! Tel. 064/2003-103, 021/520-231 ({ifra: 16664), www.solis-nekretnine.com. 441618 GARsOWERA od 18m2 u Ul. @arka Zrewanina, kod Izvr{nog ve}a, prizemqe, cena 21.000 evra. Tel. 064/449-1270, 021/427-277 ({ifra: 14588), www.solis-nekretnine.com. 441619 POVOQNO! Garsowera na Novoj Detelinari, 20m2 na drugom spratu, name{tena i ukwi`ena u idealnim delovima. Cena 24.000 evra. Tel. 065/2019-010, 021/520-231 ({ifra: 13982), www.solis-nekretnine.com. 441620 sOcIJALNO - Arse Teodorovi}a, jednosoban od 32m2, CG, prizemqe, nov, cena 27.000 evra. Tel. 063/761-63-64 ({ifra: 10443), www.solis-nekretnine.com. 441625 PRODAJEM klasi~an jednosoban stan na Limanu 4, ukwi`en, odmah useqiv, 40m2 na 10. spratu, cena povoqna! Tel. 064/1340459, 021/520-231 ({ifra: 10854), www.solis-nekretnine.com. 441626 PRODAJEM jednosoban stan od 40m2 sa mogu}stvom pregra|ivawa u jednoiposoban, u blizini @elezni~ke stanice, cena 39.200 evra. Tel. 063/855-7109 ({ifra: 11103), www.solis-nekretnine.com. 441627 stAN u strogom centru 29m2, drugi sprat, kuhiwa sa trpezarijom, posebno soba, zgrada stara 5 godina, samo 34.500 evra! Tel. 065/2019-011, 021/520-231 ({ifra: 10202), www.solis-nekretnine.com. 441628 LEP jednosoban, nov i odmah useqiv stan od 28m2 na prvom spratu, u mirnom delu grada. Tel. 063/7726-845, 021/520-231 ({ifra: 11380), www.solis-nekretnine.com. 441629 JEDNOsOBAN stan kod Stanice, mo`e kredit! Tel. 063/433738, 021/520-231 ({ifra: 14668), www.solis-nekretnine.com. 441630 LIMAN 2, ukwi`en jednosoban stan, tre}i sprat, lift, terasa, cena 41.200. Tel. 472-1661. 441575 LIMAN 3, renoviran, ukwi`en, jednosoban stan, 41m2 + 25m2 terasa, dvori{na strana, cena samo 41.200. Tel. 472-1660. 441576


24

oglasi

nedeqa13.mart2011.

DETELINARA, ukwi`en, jednosoban stan, na tre}em spratu, 30m2, po ceni od 30.900. Tel. 422149. 441577 BUL. K. PETRA I, na drugom spratu, ukwi`en jednosoban stan, 34m2, po ceni od 37.600. Tel. 421-185. 441578 JEDNOSOBAN, 42m2, S. Musi}a, stan na izuzetnoj lokaciji salonskog tipa, 2. sprat, ukwi`en i odmah useqiv - hitna prodaja, vredi kupiti. Tel. 065/55577-58, 021/55-77-58. 441568 JEDNOSOBAN, 36m2, Detelinara, stan u visokom parteru, blizina {kole, vrti}a, po{te, ukwi`en i odmah useqiv, vredi kupiti! Tel. 021/55-77-58, 063/7333-621. 441569 CARA DU[ANA, odmah useqiv noviji stan sa name{tajem, ukwi`en, II sprat, terasa, dvori{no orjentisan, 33m2, po vrlo povoqnoj ceni. Tel. 421-185. 441591 @. STANICA 30m2, 2. sprat, klasi~an jednosoban, ukwi`en useqiv, CG, lift. Cena 34.000 evra. Telefoni: 021/6614-200, 064/823-6604. 441701 JEDNOSOBAN 33m2, ukwi`en, useqiv, 1. sprat, klasi~an raspored, terasa, CG, cena 27.000E. Telefoni: 021/424-963, 064/8236618. 441708 NOVO NASEQE, jednosoban, mogu} jednoiposoban, 36m2, bez ulagawa, 4. sprat, lift, CG, ukwi`en, useqiv. Cena 33.000 evra. Telefoni: 021/424-963, 064/823-6607. 441714 JEDNOSOBAN u funkciji jednoiposoban, 39m2, kod Futo{ke pijace, Gajeva, 2. sprat, cg, terasa, nov, useqiv, ukwi`en 41.200E. Telefon 063/745-1344. 441850 JEDNOSOBAN, 40m2, Liman 4, Bulevar cara Lazara, vi{a spratnost, lift, terasa, cg, ukwi`en, sre|an, 41.200E. Telefon 063/745-1344. 441845 PRODAJEM dobar jednosoban stan, 31m2, Bulevar, terasa, lift. Useqiv po dogovoru. Ukwi`en. Cena 37000 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. [ifra-45825. 441828 HITNA PRODAJA! Odmah useqiv nov JS 35m2, Telep, dvori{na strana, odvojena kuhiwa+trpezarija, kompletno sre|en, dvori{na strana, grejawe, parket, pvc stolarija, cena 23.800! Telefoni:021/425-653, 6616-324. 441752 PRODAJEM ukwi`en name{ten jednosoban stan od 31m2, Ul. Narodnog fronta. Cena 36.100E. Telefoni: 021/6618222, 060/3112-082. 441697 LIMAN: 29m2 jednosoban, odli~an, lift, terasa, CG. Mo`e kredit! Cena 28.000 evra. Telefoni: 021/424-963, 064/823-6607. 441721 LIMAN IV 40m2, jednosoban, lift, terasa, ukwi`en, odmah useqiv, slike na www.trefnekretnine.co.rs. Telefoni: 444107, 633-7853. 441761 STANICA 30m2 klasi~an jednosoban, ukwi`en 34.000. Telefoni: 444-107, 633-7853. 441762 LIMAN u zgradi od fasadne cigle 34m2 jednosoban stan, dvori{no orjentisan za 33.500. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441858 SATELIT renoviran jednosoban stan 33m2 klasi~nog rasporeda, ukwi`en. Telefon 528137. 441859 LIMAN DVA jednosoban stan 40m2, svetao, lako mo`e biti jednoiposoban, ukwi`en, lift, terasa 43.200 uz dogovor. Telefoni: 528-137, 661-2262. 441860 CENTAR - Barawska ulica, jednosoban dvori{ni stan od 22m2, renoviran, kablovska, ukwi`en, cena 13.500 evra! Tel. 063/761-63-64 ({ifra: 50328), www.solis-nekretnine.com. 441624

PRODAJEM na Telepu od 43m2, cena 33.000E. Telefon 064/2054128. 24033 KRAQEVI]AMARKA, 51m2, dvosoban, drugi sprat, dve terase, telefon, lift. Telefon 064/820-5-820. 24034 STAN 46m2, dvosoban, drugi nivo, parno grejawe, ukwi`en, centar Zemun Poqa, 55.000 evra bez PDV-a. Telefon 063/82-30591. 23608 LIMAN 4, dvosoban name{ten stan 54m2, Ul. Ive Andri}a br. 19/3 sprat prodajem za 59.400E. Telefon: 063/523-526. 23430 DVOSOBAN 55m2, drugi sprat, preko puta @elezni~ke stanice, ukwi`en, vlasnik, bez posrednika. Povoqno. Hitno. Telefoni: 063/518-781, 060/48210-10. 23629 BEZ POSREDNIKA prodajem stan dvosoban 51m2, 5. sprat, ukwi`en, bez ulagawa, useqiv na Bulevaru oslobo|ewa, mo`e na kredit.Telefoni: 064/128-4749, 063/581-792. 23636 PRODAJEMO u centru dvosoban stan u novijoj zgradi za 52.000. Telefon:6447-622. 23811 BANATSKA I sprat, 47m2, ukwi`en, renoviran. Telefon 062/543-816. 23860 NOVI stanovi, 69m2, ukwi`en, Ul. Petra Drap{ina 49/ I i 97m2, Ul. Hopovska 2/ I, imaju liftove. Telefon 021/541-662, 062/190-3732. 23893 CENTAR kod Izvr{nog ve}a, ukwi`en dvosoban stan 44 m2, bez ulagawa, ~etvrti sprat, bez lifta. Telefon 6624-218. 23919 DVOSOBAN dupleks stan u prizemqu (novogradwa) od 40 m2 na Novoj Detalinari useqiv u martu, prodajem za 650e/m2. Telefon 063/50-20-33. 23927 PRODAJEMO ukwi`en klasi~an dvosoban stan na drugom spratu sa liftom kod @. stanice za 46.500. Telefon 6447-622. 23931 PRODAJEMO dvosoban stan 46m2 u neposrednoj blizini Futo{ke pijace u zgradi sa obezbe|ewem. Odmah useqiv. Telefon 6447-622, 063/540-165. 23933 PRODAJEMO klasi~an dvosoban stan 63m2 na limanu dva. Stan je na ~etvrtom spratu sa liftom, novija zgrada. Telefon 6447-622. 23939 DVOSOBAN 61m2, Ilije Bir~anina, I sprat, terasa, ukwi`en. Telefon 064/11-43-730. 23945 PETRODVARADIN, nov useqiv prazan stan 30m2, 40m2, 48m2, 66m2, 76m2, cena 870 - 950 E, predato na ukwi`ewe. Telefon 063/152-052-1. 23665 PRODAJEMO noviji jednoiposoban ukwi`en stan kod Socijalnog za 51.500, ~etvrti sprat sa liftom. Telefon: 6447-622. 23806 PRODAJEMO nov jednoiposoban stan na Novom Bulevaru 37m2 za 42.000 sa PDV-om, drugi sprat. Telefon: 6447-622. 23807 PRODAJEMO jednoiposoban ukwi`en stan na Limanu 46m2 za 41.000. Telefon: 6447-622. 23808 PRODAJEMO noviji jednoiposoban stan 39m2 kod Betanije na prvom spratu, odmah useqiv. Telefon 6447-622. 23809 PRODAJEM stan, 42m2, Sajmi{te. Dobar raspored, proto~na topla voda, KDS. Kontakt telefon 063/80-470-46. 23838 TURGEWEVA 44.5 m2, drugi sprat, ukwi`en i Bra}e Krkqu{, drugi sprat, ukwi`en. Telefon 062/543-816. 23865 PRODAJEMO kod Sajma jednoiposoban stan od 39m2 za 34.000 odmah useqiv i ukwi`en. Telefon 6447-622, 063/540-165. 23930 PRODAJEMO jednoiposoban stan na Limanu blizi {kole za 44.000. Telefon 6447-622, 063/540-165. 23932

NOVO NASEQE na lepom mestu odli~an, odmah useqiv, ukwi`en stan 41m2, zgrada sa liftom, za 38.900. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441861 GUNDULI]EVA odmah useqiv, ukwi`en, jednoiposoban stan 40m2 ima terasu, cg, za 39.200. Telefoni: 528-137, 6612262. 441865 PETRA DRAP[INA jednoiposoban stan dvori{no orjentisan, parking mesto, ukwi`en odmah useqiv 35.000. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441866 PRODAJEM 34m2 u ul. Bul. kneza Milo{a, lift, odli~no stawe, brzo useqiv! Cena 34.000. Telefon 452-942. 442692 LIMAN II, odmah useqiv stan 40m2, na VI spratu, ukwi`en, lift, terasa. Cena 43.500E. Telefon 452-942. 442690 SOMBORSKI BULEVAR 36m2, jednoiposoban, drugi sprat, lift, terasa, odli~an raspored 39.000. Telefoni: 444107, 633-7853. 441764 EKSTRA: Nova Detelinara 39m2 jednoiposoban, ukwi`en, odmah useqiv, CG, lift, ju`na strana. Cena 35.100 evra, nije fiksno. Telefoni: 021/542-779 064/823-6607. 441716

PRODAJEM u Ul. Tolstojevoj, na Grbavici u novijoj zgradi, jednoiposoban stan 40m2, po odli~noj ceni 46500 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441829 JEDNOIPOSOBAN 40m2, N. Detelinara, Svete Kasapinovi}a, dupleks, 4. sprat, lift, cg, nov, useqiv, ukwi`en za 38.150E. Telefon 063/745-1344. 441853 PRODAJEM odli~an jednoiposoban stan, Ul. Mileve Mari}, 44m2, sa terasom. U dobrom stawu. Cena 37000 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441832 PRODAJEM dobar jednoiposoban stan, 37m2, sa terasom i liftom, Ul. H. Ruvimova. Podneto za kwi`ewe. Sre|en. Nov. Cena 42300 evra. Pozovite 021/523-193, 451-318. [ifra45874. 441833 PRODAJEM odli~an jednoiposoban stan, 41m2, Ul. Arawi Jano{a, nova zgrada. Terasa. Useqiv. Odli~na cena 46500 evra. Pozovite 065/444-34-55. 441834

NOVO NASEQE, u zgradi od fasadne cigle prodajem odli~an ukwi`en 1.5 stan od 40m2. Telefon 063/828-8377. 441726 NOVA DETELINARA, odli~an ukwi`en nov 1,5 stan, cena 40.000. Telefon 636-8429. 441727 NOVO NASEQE, ukwi`en 1.5 stan 38m2 za 38.000 na I spratu. Telefon 636-6952. 441728 BULEVAR OSLOBO\EWA, dobar i ukwi`en 1.5 stan 47m2 po ceni od 42.200. Telefon 6368429. 441729 LIMAN 2, ukwi`en 1.5 stan od 54m2, 57.700. Telefon 636-6952. 441730 PRODAJEM nov, useqiv jednoiposoban stan od 36m2 na Somborskom bulevaru. Cena 40.200E. Telefoni: 064/9354559, 021/6618-222. 441699 UKWI@EN - Grbavica, 1. sprat, jednoiposoban, mo`e kredit, useqiv, perfektan raspored, neprolazne sobe, Tolstojeva ulica, lift, terasa, CG, cena 53.500E. Telefoni: 021/424-963, 064/823-6601. 441706 PRODAJEM nov brzo useqiv jednoiposoban stan od 29m2, Ul. Pavla Baki}a. Mo`e se kupiti na kredit. Cena 25.650E sa PDV-om. Telefoni: 066/5021984, 021/66-22-677. 441692 BEOGRADSKI KEJ, ukwi`en jednoiposoban stan od 40m2, cg, prizemqe, dvori{na strana, cena samo 36.000. Tel. 472-1661. 441579 ]IRPANOVA, nov, ukwi`en, jednoiposoban stan, 36m2, cg, lift, terasa, sa name{tajem cena 48.000. Tel. 422-149. 441580 KOD SAJMA, nov, jednoiposoban stan 35m2, po ceni od 36.000. Tel. 421-185. 441581 SOMBORSKI BULEVAR, jednoiposoban stan, 37m2, I sprat, nov, odmah useqiv, ima povrat PDV-a. Tel. 472-1660. 441582 LIMAN III - [ekspirova ulica, ukwi`en jednoiposoban stan na petom spratu. Odmah useqiv, 52m2, cena 55.000 evra. Tel. 063/527-459, 021/520-231 ({ifra: 11666), www.solis-nekretnine.com. 441631 ATRAKTIVAN mawi jednoiposoban stan u blizini centra, deo kod Ribqe pijace, 35m2 na prvom spratu, u novijoj zgradi, odmah useqiv, cena 42.000 evra. Tel. 064/2003-103, 021/427-277 ({ifra: 10385), www.solis-nekretnine.com. 441632 PRODAJEM nov jednoiposoban stan kod Sajma, oko cene je mogu} dogovor... Tel. 066/9355-942, 021/427-277 ({ifra: 11810), www.solis-nekretnine.com. 441633 NOV jednoiposoban stan na super lokaciji! Tel. 063/433-738, 021/520-231 ({ifra: 14136), www.solis-nekretnine.com. 441634

dnevnik

UKWI@EN jednoiposoban stan na Limanu, kod Doma zdravqa, 52m2, lift, terasa, cena 1.100-evra/m2. Tel. 065/2019-011, 021/520-231 ({ifra: 11010), www.solis-nekretnine.com. 441635 BUL. OSLOBO\EWA - vrlo lep jednoiposoban stan od 39m2, kompletno renoviran, cena 43.800 evra. Tel. 060/018-9422, 021/427-277 ({ifra: 11147), www.solis-nekretnine.com. 441636 JEDNOIPOSOBAN stan na Novom nasequ, mogu}nost pro{irewa... Tel. 063/433-738, 021/427-277 ({ifra: 12966), www.solis-nekretnine.com. 441637 PRODAJEM na Somborskom bulevaru odli~an jednoiposoban stan u izgradwi, I sprat, 36m2, terasa. Cena 37100 evra. Povrat PDV-a. Pozovite 021/451-318, 523-193. [ifra45598. 441831 HITNO prodajem dvosoban stan 71m2 + 30m2 terasa, Somborska ulica, ukwi`en, useqiv, fasadna cigla, mogu}a zamena za ku}u na sremskoj strani! Tel. 064/134-0459, 021/520-231 ({ifra: 14651), www.solis-nekretnine.com. 441639 NOVA DETELINARA - Odli~an dvosoban stan na tre}em spratu. 45m2. Spava}a soba 10m2, kuhiwa sa prozorom, cena 53.000 evra! Tel. 063/520-296, 021/520231 ({ifra: 10408), www.solisnekretnine.com. 441640 STAN na Limanu II, dvostrano orjentisan sa ulagawem! Tel. 063/433-738, 021/520-231 ({ifra: 10111), www.solis-nekretnine.com. 441641 EKSTRA POVOQNO! Ukwi`eni i odmah useqivi stanovi u {irem centru grada, kvadrature od 42m2-53m2 po ceni od 830-850 evra/m2! Tel. 065/2019-010, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 441642 DVOSOBAN stan u Pu{kinovoj! Tel. 063/433-738, 021/427-277 ({ifra: 10808), www.solis-nekretnine.com. 441643 PRODAJEM ukwi`en dvosoban stan od 60m2 na petom spratu u Marka Miqanova, blizu {kola, pijaca, hitno zbog odlaska u inostranstvo! Tel. 064/134-0459, 021/427-277 ({ifra: 11261), www.solis-nekretnine.com. 441644 ODLI^NA PONUDA - nov dvosoban stan na Novom nasequ, 52m2, visoki parter, dobro projektovan, hitno, sa PDV-om, samo 44.000 evra! Tel. 064/2003103, 021/427-277 ({ifra: 14658), www.solis-nekretnine.com. 441645 DVOSOBAN stan od 58m2 na Limanu II, kod stadiona „Kabel”, odli~an, ukwi`en, visoka spratnost, cena 54.000 evra. Tel. 064/449-1270, 021/520-231 ({ifra: 10891), www.solis-nekretnine.com. 441646 IZUZETAN dvosoban stan sa polukru`nim dnevnim boravkom i panoramskim pogledom, ~etvrti sprat bez lifta, ukwi`en, zgrada stara {est godina. 58m2, cena 48.000 evra. Tel. 065/2019-010, 021/520-231 ({ifra: 10321), www.solis-nekretnine.com. 441647 KLASI^AN dvosoban stan na drugom spratu, Ul. Maksima Gorkog, dva mokra ~vora, stan za renovirawe, 56m2, cena dogovor! Tel. 065/2019-013, 021/427277 ({ifra: 10544), www.solisnekretnine.com. 441648 ODLI^AN ukwi`en dvosoban dupleks stan u novijoj zgradi, na Grbavici, pogodan za mlade, 62m2, cena 55.600 evra. Tel. 065/2019-013, 021/520-231 ({ifra: 10635), www.solis-nekretnine.com. 441649 NA NOVOJ DETELINARI, funkcionalan noviji dvosoban stan od 51m2, dvori{no orjentisan. Tel. 063/7726-845, 021/520231 ({ifra: 15959), www.solisnekretnine.com. 441650

FUTO[KI PUT - dvosoban, odr`avan stan od 53m2, dve terase, peti sprat. Mogu}nost zamene za sli~an ni`e spratnosti uz moju doplatu. Cena povoqna! Tel. 063/7726-845 ({ifra: 10077), www.solis-nekrtnine.com. 441651 PRODAJEM dvosoban stan u Solunskoj ulici, veoma povoqno! Tel. 066/9355-942, 021/520231 ({ifra: 10034), www.solisnekretnine.com. 441652 PRODAJEM odli~an kompletno renoviran stan u Ul. Save Kova~evi}a. Cena dogovor! Tel. 066/9355-942, 021/427-277 ({ifra: 14805), www.solis-nekretnine.com. 441653 LAZE KOSTI]A, nov dvosoban stan, 57m2, lift, terasa po ceni od 51.500. Tel. 422-149. 441583 STANICA, ukwi`en dvosoban stan, 55m2, III sprat, lift, terasa, cena samo 47.500. Tel. 421185. 441584 KOD BOLNICE dvosoban stan, 63m2, cena samo 43.260, I sprat, renoviran. Tel. 472-1661. 441585 KRAQEVI]A MARKA, ukwi`en dvosoban stan, na III spratu, 50m2, po ceni od 51.500. Tel. 4721661. 441586 DVOSOBAN, 60m2, centar okolina Izvr{nog ve}a, odli~an stan na 3. spratu - bez lifta, mogu}a zamena za ve}i stan do 90m2 na sli~noj lokaciji. Tel. 021/55-77-58, 063/7-333-621. 441566 PRODAJEM nov, ukwi`en dvosoban stan na drugom spratu, Ul. Gogoqeva. Cena 51.500E. Telefoni: 064/346-6802, 021/6618-222. 441693 PRODAJEM nov, ukwi`en dvosoban stan na prvom spratu, Ul. cara Du{ana. Cena 55.600E. Telefoni: 064/346-6802, 021/6618222. 441694 [ONSI - 42m2, ukwi`en, useqiv odmah, 3. sprat, terasa, lift, CG. Cena 41.200 evra. Telefoni: 021/6614-200, 064/8236610. 441704 NOVA DETELINARA, u Ulici Janka Veselinovi}a prodajem nov i odli~an 2.0 stan od 50m2, cena 52.000. Telefon 064/220-95-65. 441731 DVOSOBAN, prazan, odmah useqiv stan u Cara Du{ana 51m2, 2. sprat, terasa, lift, ju`na strana... Cena 43.000 evra. Telefoni: 021/424-963, 064/8236601. 441715 KEJ - dvosoban stan u novijoj zgradi, 60m2, useqiv odmah, ukwi`en, terasa, lift, CG, cena 61.800E. Telefoni: 021/6614200, 064/823-6608. 441711 @ELEZNI^KA STANICA 52m2, ukwi`en, useqiv dvosoban stan, 2. sprat, terasa, lift, CG, klasi~an raspored, zasebna kuhiwa sa trpezarijom, cena 45.400E, nije fiksno. Telefoni: 021/6614-200, 064/823-6618. 441712 UKWI@EN 50m2, odmah useqiv, 1. sprat, terasa, CG, dvoiposoban stan, sre|en bez ulagawa. Cena 43.200E. Telefoni: 021/542-779, 064/823-6621. 441709 DVOSOBAN, Liman II, 60m2, ukwi`en, odmah useqiv, hitna prodaja, 57 000E. „Kvart”, tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 441684 DVOSOBAN, Detelinara, 51m2 , II sprat, odli~an stan, dobra lokacija, 45 000E. „Kvart”, 021/450-417; 064/189-38-87. 441685 DVOSOBAN, Novo naseqe [onsi, 55m2, odli~an stan, zgrada, lokacija, II sprat, lift, ukwi`en. „Kvart”, tel. 021/450417; 063/128-97-97. 441687 JOZEFA MAR^OKA - Liman IV, velik stan u mirnom delu! Tel. 063/433-738, 021/520-231 ({ifra: 18002), www.solis-nekretnine.com. 441655 NA BULEVARU EVROPE investitor Moj dom prodaje stanove svih struktura. Tel. 451-318, 523-193. 441835


oglasi

dnevnik

PRODAJEM odli~an dvosoban stan, kod Limanskog parka, 56m2, sre|en i odr`avan. Ukwi`en. Cena 54800 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. [ifra44062. 441836 INVESTITOR prodaje odmah useqiv, dvosoban stan 50m2, IV sprat, Ul. Laze Kosti}a, terasa, lift. Nova zgrada. Uredni papiri. Pogled na grad. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441837 LIMAN!!! Dvosoban stan na prvom spratu, isto~na strana od 49m2, ukwi`en odmah useqiv. Povoqno-Pozovite!!! Tel. 021/6363-307, 063/8680-335. 441814 MAJEVI^KA!!! Ju`na strana, dvosoban stan sa zasebnom kuhiwom od 39m2, kod Betanije. Pozovite!!! Tel. 063/8680-335. 441815 VOJVODE MI[I]A!!! Dvosoban stan od 51m2 ni`e spratnosti, okrenut na ulicu sa terasom. Pozovite!!! Tel. 063/8680335, 063/500-213. 441816 DVOSOBAN stan, 41m2, Liman, Balzakova, 3. sprat, lift, terasa, cg, ukwi`en, sre|en 47.400E. Telefon 063/745-1344. 441852 DVOSOBAN, 49m2, Novo naseqe, Partizanskih baza, vi{a spratnost, lift, terasa, cg, ukwi`en, sre|en, 40.200E. Teleon 063/745-1344. 441846

DVA DVOSOBNA stana, N. Detelinara, Svete Kasapinovi}a, lift, terasa, cg, novi, useqivi, 49m2, 1. sprat sa cenom od 55.650E i 53m2, 4. sprat sa cenom od 56.650E. Telefon 063/7451344. 441848 NA NOVOM NASEQU prodajem dvosoban stan 39m2 iz predsobqa se ulazi u sve prostorije, odvojena kuhiwa, peti sprat nema lift 29000. Tel. 451-318, 063/532-154. 441830 NOVA DETELINARA, 49m2 dvosoban stan, „Goldingova zgrada”, ukwi`en, mo`e kredit, useqiv, perfektan raspored, terasa, lift, CG, totalno sre|en!!!! Cena 53.000E. Telefoni: 064/823-6601, 021/6614-200. 441719 HITNA PRODAJA!!! Brzo useqiv DS 50m2, Liman II, B. Parovi}a, lift, terasa, kompletno renoviran, ukwi`en, cena 55.500!!! Telefoni: 021/6616324, 063/536-212. 441748 DETELINARA 51m2, klasi~an dvosoban, ukwi`en, terasa 41.200. Telefoni: 444-107, 6337853. 441765 STANICA, 55m2 dvosoban, tre}i sprat, lift, terasa, ukwi`en 46.350. Telefoni: 444107, 633-7853. 441805 LIMAN II 63m2, klasi~an dvosoban, lift, dve terase 58.700. Telefoni: 444-107, 633-7853. 441806 BULEVAR Cara Lazara 53m2, odmah useqiv 56.700 nije fiksno. Telefoni: 444-107, 6337853. 441763 HITNA PRODAJA! Odmah useqiv DS 40m2, Detelinara, nov, PVC stolarija, kl. parket, cg, dvostrano orijentisan, cena sa PDV-om 35.000! Telefoni: 021/425-653, 060/0280563. 441756 HITNA PRODAJA! Nov DS 52m2, Novo naseqe, I sprat, terasa, prvoklasna oprema i gradwa, cg, dvostrano orijentisan, bez prolaznih soba, mo`e i kredit! Cena sa PDV-om samo 42.500!!! Telefoni: 021/6616324, 425-653. 441750 DVOSOBAN, 47m2, Grbavica, Bra}e Ribnikar, 4. sprat, cg, nov, ukwi`en, name{ten, cena 51500E. Telefon 063/745-1344. 441844

[ONSI, 41m2 na IV spratu, lift, brzo useqiv, ukwi`en! Cena 38.850. Telefon 452-737. 442693 RADNI^KA ULICA, u neposrednoj blizini SUD-a ukwi`en dvosoban stan od 50m2. Pogodan i za kancelarijski prostor. Cena 53.500E. Telefon 452-737. 442694 PARISKE KOMUNE, hitna prodaja ukwi`enog dvosobnog stana od 52m2 u zgradi sa liftom. Cena 38.000E. Obavezno pogledati. Telefon 452-771. 442695 LIMAN ^ETIRI dvosoban stan 59m2, odmah useqiv, treba ga srediti za 47.000. Telefoni: 528-137, 661-2262. 441867 TOZIN SOKAK - Novo Naseqe odli~an, komplet renoviran stan 58m2 na prvom spratu sa liftom, ukwi`en. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441868 KOD @ELEZNI^KESTANICE dvosoban stan 51m2 na prvom spratu sa liftom, nije stara zgrada, ukwi`en, terasa. Telefoni: 661-2262; 063/538-166. 441862 NOVO NASEQE odli~an komplet renoviran stan 48m2 u zgradi sa liftom povoqno... Telefoni: 528-137, 661-2262. 441863 KA]E DEJANOVI] odli~nog rasporeda dvosoban stan 59m2, ni`e spartnosti sa liftom za 54.500. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441864 KLISA - Klisanski put, ukwi`en dvori{ni stan, dvosoban od 43m2, cena 12.800 evra! Tel. 063/761-63-64 ({ifra: 14334), www.solis-nekretnine.com. 441638

PRODAJEM trosoban stan od 75m2 na Telepu, cena 60.000E. Telefon 064/2054-128. 24031 PRODAJEM dupleks 60m2, nov, ukwi`en, lift, terasa, 2,5-soban, dole 30m2, Cara Du{ana, 49.000e. Telefon 065/535-9994. 23878 PRODAJEM dvoiposoban ukwi`en stan na Detelinari, 64m2 (61, 5m2 ukw.) - 51.000E, IV sprat, staro vlasni{tvo. Telefon 063/501-671. 23693

PRODAJEM ukwi`en dvoiposoban stan od 67m2 na Beogradskom Keju za 67.000. Telefon: 6447-622. 23810 UGAO Kraqa Petra i Pariske komune, 60m2, drugi sprat, ukwi`en. Telefon 062/543-816. 23857 PRODAJEM 2,5 prelep stan na Novom nasequ, 65m2, lift, terasa, kod crkve, hitno, 65.000e. Telefon 062/8956-705. 23883 PRODAJEM lep dvoiposoban stan kod Limanskog parka - povoqno. Telefon: 064/285-0554. 23899 KOD Limanske pijace 24 m2, ukwi`en dvoiposoban stan. Telefon 6624-218. 23916 PRODAJEMO dvoiposoban stan 70m2 u Valentina Vodnika ulici na drugom spratu za 79.000. Telefon 6447-622. 23935 PRODAJEMO noviji dvoiposoban stan u B. ]osi}a na drugom spratu za 71.000. Odmah useqiv. Telefon 6447-622. 23936

nedeqa13.mart2011.

25

VOJVODE MI[I]A, 71m2, renoviran, odr`avan, dvostran, svetao, lep raspored, pogled, 4. sprat bez lifta, CG, 67.000, vlasnik. Telefon 456-132, 063/533648. 22886 BULEVAR Ja{e Tomi}a 75m2, 1. sprat, ukwi`en. Telefon 062/543-816. 23867 TROSOBAN 78m2, ukwi`en, Liman IV, Narodnog fronta, {esti sprat, dva lifta, dnevna soba izlaz na terasu, odvojena kuhiwa, {pajz, ostava, cena 81.000. Tel. 6617-958. 23868 ODLI^AN trosoban stan73m2 u centru, dve tarese, 2 sanitarna ~vora, 2. sprat. Mo`e zamena za mawi. Telefon 6546-976, 065/3333-177, 063/10-30-232. 23906

M. GORKOG I sprat 87m2 dvostrano orjentisan trosoban (troiposoban), odmah useqiv stan prodajem, cena 1100/m2. Telefon 021/6360-582, 063/500-174. 23923 PRODAJEMO klasi~an trosoban stan na Limanu za 70.000 ukwi`en. Telefon 6447-622. 23934 PRODAJEM ukwi`en trosoban stan na Grbavici, A. [anti}a, 76m2 CG, II sprat u blizini vrti}a, osnovne {kole i prijace, 75.000e. 064/365-89-19. 23938 NOVO NASEQE dvoiposoban stan 70m2, prvi sprat, odmah useqiv, odli~nog rasporeda, zgrada od fasadne cigle za 67.000. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441870 LIMAN III, kod Limanske pijace, ukwi`en dvoiposoban stan od 67m2, III sprat, lift, terasa. Cena 65.000E. Telefon 452-771. 442696 CENTAR, Sowe Marinkovi}, 67m2 dvoiposoban, ukwi`en 76.300, mo`e zamena za mawi. Telefoni: 444-107, 633-7853. 441808 BULEVAR OSLOBO\EWA kod Lutrije 78m2 dvoiposoban, odmah useqiv, ukwi`en,terasa, lift, CG, PTV. Mo`e kredit. Cena 67.000 evra. Telefoni: 021/424-963, 064/823-6608. 441720 CENTAR!!! U zgradi od 10-tak godina starosti dvoiposoban stan od 64m2, drugi sprat, odli~no stawe, useqiv. Pozovite!!! Tel. 063/500-213. 441817 LIMAN IV!!! Dvoiposoban stan u odli~noj zgradi sa liftom, ukwi`en odmah useqivu dobrom stawu!!! Tel. 063/500-213. 441818 BRANIMIRA ]OSI]A 62m2 dvoiposoban, ukwi`en, useqiv, 2. sprat, terasa, CG, dobar raspored, odvojena kuhiwa sa prozorom, cena 70.000 evra. Telefoni: 021/661-4200, 064/8236621. 441713

BULEVAR, Ul. Kraqevi}a Marka, odli~an noviji ukwi`en 2.5 stan za 54.500. Telefon 636-8429. 441733 BULEVAR, u Ul. Novosadskog sajma prodajem odli~an nov odmah useqiv 2.5 stan od 64m2 po ekstra ceni. Telefon 063/516478. 441734 PRODAJEM odmah useqiv, nov dvoiposoban stan na prvom spratu, {iri centar. Cena 53.900E sa PDV-om. Telefoni: 064/197-2102, 021/6622-677. 441696 PARISKE KOMUNE, ukwi`en dvoiposoban stan, 56m2, sa dve terase koje ne ulaze u kvadraturu, sve iz hodnika. Tel. 472-1661. 441587

AVIJACIJA, trosoban stan 90m2, cg, lift, terasa, ukwi`en, dvori{na strana, cena 75.200. Tel. 472-1661. 441588 LIMAN 1, ukwi`en trosoban stan, na I spratu, 81m2, cena 87.600, dobar raspored, miran deo grada. Tel. 421-185. 441589 TROSOBAN, 71m2, Kej - V. Mi{i}a, stan na presti`noj lokaciji, 4. sprat - bez lifta, okrenut na dve strane, odmah useqiv, ukwi`en, vredi kupiti. Tel. 021/55-7758, 065/555-38-23. 441567

TROSOBAN, 85m2, centar okolina Dunavskog parka, stan salonskog tipa na 1. spratu, u izuzetnom stawu, okrenut na dve strane, pogodno i za ordinacije, kancelarije… Tel. 063/7-333621, 021/55-77-58. 441570

TROSOBAN, 94m2, centar - R. pijaca, prodajem ili mewam za mawi, noviji stan u izuzetnom stawu, 2. sprat, 2 terase, okrenut na dve strane, klima, tenda, bez posrednika. Tel. 063/7-333621. 441565 PRODAJEM nov useqiv stan od 86m2, tre}i sprat, Ul. Maksima Gorkog. Cena 82.400E. Telefoni: 065/276-9594, 021/6618-222. 441690 NOVO NASEQE, ukwi`en, komplet renoviran 3.0 stan od 74m2 na II spratu sa liftom, cena dogovor. Tel. 636-8429. 441736 BULEVAR EVROPA, ukwi`en, nov, useqiv 3.0 stan od 77m2 na III spratu po ceni od 79.300. Tel. 636-8429. 441737 CENTAR, kod Izvrsnog ve}a, odli~an luks stan od 85m2 na I spratu. Telefon 060/02-01-000. 441738

BULEVAR EVROPE - 76m2, ukwi`en, useqiv, trosoban stan, 3. sprat, lift, terasa, perfektan raspored, totalno sre|en stan, „Zonedova zgrada”. Cena 78.300E. Telefoni: 021/6614200, 064/823-6618. 441710

TROSOBAN stan na Grbavici, Ul. Milana Simovi}a, 80m2 na tre}em spratu, lift, dve terase, odli~an raspored, podrum, ukwi`en, cena 78.300 evra. Tel. 064/449-1270, 021/520-231 ({ifra: 14735), www.solis-nekretnine.com. 441656 NOV neuseqavan, ukwi`en trosoban stan, dupleks. Mo`e kredit! Cena 72.100 evra, povrat PDV-a! Tel. 065/2019-004, 021/520-231 ({ifra: 14776), www.solis-nekretnine.com. 441657 LIMAN IV - trosoban stan od 80m2 na {estom spratu, zahteva ulagawa, dobar raspored, ukwi`en, cena 74.500 evra. Tel. 064/449-1270, 021/520-231 ({ifra: 14645), www.solis-nekretnine.com. 441658 PRODAJEM stan od 74m2 za renovirawe na Limanu 3, drugi sprat, povoqno! Tel. 064/1340459, 021/520-231 ({ifra: 11206), www.solis-nekretnine.com. 441659 CENTAR - Ribqa pijaca, Kosovska ulica, odli~an nov trosoban stan od 70m2 na prvom spratu, kvalitetna gradwa, lift, terasa, cena 85.000 evra. Tel. 060/018-9422, 021/427-277 ({ifra: 11048), www.solis-nekretnine.com. 441660

PRODAJEM hitno nov neuseqavan trosoban stan 92m2 na tre}em spratu, dve terase, lift, izuzetno povoqno! Tel. 064/1340459, 021/520-231 ({ifra: 19648), www.solis-nekretnine.com. 441661 ODLI^AN trosoban komforan stan na Limanu, 75m2, cena 77.300 evra. Tel. 065/2019-013, 021/427-277 ({ifra: 10122), www.solis-nekretnine.com. 441662 NOVO NASEQE - Nov trosoban stan u dve eta`e, 82m2, dnevni deo sa velikom terasom, gore spava}i deo sa dve sobe i kupatilom, cena samo 65.000 evra! Tel. 064/2003-103 ({ifra: 19647), www.solis-nekretnine.com. 441664 TROSOBAN, Somborski bulevar, 84m2, I sprat, potpuno nov, odmah useqiv, ~isti papiri, 75000E. „Kvart”, tel. 021/450417; 064/189-38-87. 441677 TROSOBAN, Somborski bulevar, 84m2, II sprat, potpuno nov, odmah useqiv, kvalitetna zgrada, ~isti papiri, hitno. „Kvart”, tel. 021/450-417; 064/189-38-87. 441678 TROSOBAN, Liman I, 81m2, I sprat, ukwi`en, odmah useqiv, 88 000E. „Kvart”, tel. 021/450417; 064/189-38-87. 441679 KODPORODILI[TA!!! Trosoban stan sa gara`om, na prvom spratu u odli~nom stawu u novijoj zgradi. Tel. 063/500-213. 441819

U BLIZINIKEJA!!! Trosoban stan u dobroj zgradi ukwi`en, useqiv po dogovoru. Pozovite!!! Tel. 063/500-213. 441820 PRODAJEM odli~an trosoban stan, N. naseqe, 90m2, IV sprat, sa terasom i liftom. Ukwi`en. Cena 78500 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441838 INVESTITOR MOJ DOM prodaje u Ul. Laze Kosti}a br. 7, stan od 75m2, trosoban, dvori{na strana, pogled ka Fru{koj gori, useqiv, nov. Povrat PDVa. Pozovite 021/451-318, 523-193. 441840

HITNA PRODAJA! Odmah useqiv TS 72m2, B. ]opi}a, I sprat, nov, dve terase, odv. kuhiwa, pvc stolarija, kl. parket, upotrebna dozvola, cena 42.500. Telefoni: 021/425-653, 060/02805-63. 441749 HITNA PRODAJA! Odli~an TS 52m2, kod Socijalnog, I sprat, lift, terasa, dvori{na strana, odmah useqiv, ukwi`en, cena sa PDV-om 62.500!!! Mogu}nost kupovine i gara`e! Telefoni: 021/6616-324, 060/028-0563. 441753 HITNA PRODAJA! Odmah useqiv nov TS 110m2, Podbara, I sprat, lift, terasa, sig. vrata, klima, dvori{na strana, mo`e biti i ^S! Cena sa PDV-om 88.000!!! Telefoni: 021/425-653, 063/536-212. 441754 NOVO NASEQE 76m2, trosoban, odmah useqiv, lift, terasa 70.000, slike na www.trefnekretnine.co.rs. Telefoni: 444107, 633-7853. 441809 LIMAN II 77m2, trosoban, ukwi`en, odmah useqiv, lift, terasa 72.000. Telefoni: 444107, 633-7853. 441807 HITNA PRODAJA!!! Odmah useqiv TS 64m2, Bul. oslobo|ewa, IV sprat, lift, terasa, nova zgrada, kompletno sre|en, klima, odli~an pogled, cena 71.000. Telefoni: 021/6616-324, 063/536212. 441747

BRANIMIRA ]OSI]A, lep trosoban stan povr{ine 69m2, III sprat, ima terasu. Kuhiwa odvojena. Ukwi`en, novija gradwa. 68.000E. Telefon 452-942. 442697 PRODAJEM kod Spensa u Ul. Laze Kosti}a odli~an stan od 80m2 na II spratu, lift, terasa, ukwi`en. Cena 101.000. Telefon 452-942. 442698


26

oglasi

nedeqa13.mart2011.

HITNO prodajem 94m2 na Bulevaru oslobo|ewa, lift, terasa, ukwi`en. Cena 69.000E. Telefon 452-737. 442699 BRA]E RIBNIKARA ekstra nov trosoban stan 68m2, mo`e i gara`a 15m2, odli~na zgrada. Telefon 528-137. 441871 GRBAVICA trosoban stan 76m2, odli~an raspored, klasi~na gradwa, ni`e spratnosti za 78.300. Telefoni: 528137, 661-2262. 441872

PRODAJEM dupleks stan od 116m2 na Novoj Detelinari, cena 100.000E. Telefon 064/2054-128. 24030 PRODAJEM troiposoban dupleks stan u strogom centru grada od 75m2, cena 63.000E. Telefon 064/2054128. 24026 PRODAJEM troiposoban stan na Novoj Detelinari od 73m2, cena 80.000E. Telefon 064/2054-128. 24029 PRODAJEM {estosobni dupleks, 144m2, sa dva ulaza ili mewam za mawi stan u Novom Sadu ili Zlatiboru. Telefon 063/501-671. 23694 CENTAR, salonski 100m2, 1. sprat, ukwi`en. Telefon 062/543-816. 23858 PRODAJEM salonac 113m2, 1. sprat, terasa, luks renoviran, mo`e kancelarije i ordinacije, hitno, 150.000e. Telefon 065/4311-441. 23880 PRIZEMNI salonski stan 145m2 kod Jodne bawe, pogodno za ordinacije, cena 118.000E, hitno. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 061/3013484. 23909 PRODAJEM stan u Igalu dvoeta`ni deqiv, pogled na more 184m2 ili mewam za Novi Sad. Telefon 065/65-42110. 23921 PRODAJEM ~etvorosoban stan 120m2 na Limanu prvi sprat sa liftom. telefon 6447-622. 23937 NOVO NASEQE komplet renoviran, troiposoban stan 86m2, ni`e spratnosti, zgrada sa liftom, ukwi`en. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 441873 BULEVAR, kod „Dnevnika”,odli~an ukwi`en funkcionalan 3.5 stan, odmah useqiv, noviji, mogu}nost kupovine i gara`e, cena 75.000. Telefon 063/828-8377. 441741 PRODAJEM dobar troiposoban stan, 90m2, tre}i sprat u novijoj zgradi. Ekstra - cena 66000. Pozovite 021/451318, 060/07-305-77. [ifra46260. 441841 U LAZEKOSTI]A 7, investitor Moj dom prodaje prazan useqiv troiposoban stan 95m2, drugi sprat. Tel. 451318, 523-193. 441842

PRODAJEM na Limanu III, Ul. Balzakova, troiposoban stan 74m2, renoviran. II sprat. Ukwi`en. Useqiv. Pozovite 065/444-34-55, 021/451-318. [ifra-45928. 441843

PRODAJEM dobar i lep troiposoban stan, 80m2, na Limanu IV, sa terasom i liftom, ukwi`en. Cena 72500 evra. Pozovite 021/451-318, 523-193. [ifra-44979. 441839 DUNAVSKI PARK!!! Je u blizini ovog salonskog stana na prvom spratu od 106m2. Pozovite!!! Tel. 063/8680335, 063/500-213. 441822 GRBAVICA!!! Odli~an ~etvorosoban dupleks stan, ukwi`en, odmah useqiv!!! Ekstra povoqno!!! 81m2. Tel. 063/8680-335, 063/500-213. 441823 GRBAVICA!!! Odli~an ~etvorosoban stan od 120m2 zidao Aleksandar, ni`e spratnosti. Hitno!!! Tel. 063/500213. 441824 LIMAN, u zgradi od fasadne cigle prodajem odli~an 4.0 stan od 95m2. Telefon 636-6952. 441742 CENTAR, noviji, ukwi`en 4.0 stan odli~nog rasporeda od 110m2. Telefon 636-8429. 441743 GRBAVICA, Ul. Alekse [anti}a, noviji ukwi`en 4.5 stan (nije dupleks) + gara`a, cena 128.000. Telefon 064/220-9565. 441744 ^ETVOROSOBAN 95m2, nov, neuseqavan, Vojvode [upqikca, perfektan raspored, terasa, CG. Cena 82.500 evra, mo`e kredit! Telefoni: 021/424-963, 064/823-6618. 441717 LAZE KOSTI]A - useqiv odmah, 85m2, ~etvorosoban sa gara`om od 25m2, dvostrano orijentisan, 2. sprat, terasa, lift, CG. Cena 100.000E. Telefoni: 021/661-4200, 064/823-6604. 441718

PRODAJEM izuzetan ~etvorosoban stan na lepom mestu na Grbavici sa gara`om od 15m2, stan od 122m2 na drugom spratu, lift, odmah useqiv, cena sa gara`om 129.000 evra. Tel. 064/134-0459, 021/427-277 ({ifra: 14694), www.solis-nekretnine.com. 441669 PETROVARADIN - ~etvorosoban stan, renoviran, PVC stolarija, terasa 12m2 nije u kvadraturi, CG, ukwi`en, hitno! Cena 70.000 evra. Tel. 063/520-296, 021/427-277 ({ifra: 11365), www.solis-nekretnine.com. 441670 IZUZETAN stan na Bulevaru oslobo|ewa! Petosoban od 170m2, ugra|ena dodatna oprema u stanu, ukwi`en, prelep pogled prema Fru{koj gori! Cena 206.000 evra! Tel. 063/520-296, 021/427-277 ({ifra: 12034), www.solis-nekretnine.com. 441672

LIMAN IV 105m2, originalan petosoban, dve terase, dva sanitarna ~vora, ukwi`en. Telefoni: 444-107, 6337853. 441810 VASE STAJI]A odli~an salonac 111m2 dvostrano orjentisan, dobra zgrada, ukwi`en. Telefoni: 528-137; 063/811-7331. 441869 VASE STAJI]A - Izuzetan, renoviran stan od 107m2! Tel. 063/520-296, 021/520-231 ({ifra: 13867), www.solis-nekretnine.com. 441666 GRBAVICA - Komforan ~etvorosoban stan u dva nivoa bez kosina. 106m2 cena 121.100 evra! Ekskluzivna lokacija, mirna ulica na uglu Bul. oslobo|ewa. Zgrada izuzetnog kvaliteta. Mogu}nost kupovine gara`e. Cena sa povratom PDV-a! Novo, odmah useqivo, uredna dokumentacija - Izuzetna ponuda! Tel. 060/018-9422, 021/427-277 ({ifra: 10270), www.solis-nekretnine.com. 441667 ODLI^AN nov ~etvorosoban stan u Araw Jano{a, kod Novog bulevara, lift, velika terasa, odvojena kuhiwa sa trpezarijom, dva kupatila, dodatno opreman, 114m2, cena 130.000 evra. Tel. 065/2019011, 021/520-231 ({ifra: 11200), www.solis-nekrtnine.com. 441668

BULEVAR OSLOBO\EWA, u odli~noj zgradi od fasadne cigle, ukwi`en 4.0 stan 97m2, cena 98.900. Telefon 636-6952. 441739 KLASI^AN petosoban stan na Limanu 4, 130m2, ~etvrti sprat, lift, terasa, ukwi`en, mo`e kredit, spava}e sobe gledaju na dvori{te, cena 135.000 evra. Tel. 065/2019011, 021/427-277 ({ifra: 11202), www.solis-nekretnine.com. 441674 PRODAJEM nov, useqiv petosoban stan od 89m2, tre}i sprat, kod Sajma. Cena 64.900.E. Telefoni: 064/1972102, 021/6618-222. 441695 LIPOV GAJ 132m2 petosoban odli~an dupleks stan, odmah useqiv, izuzetno svetao, ukwi`en. Telefon 063/8117331. 441874 SOCIJALNO - Izuzetan nov dupleks od 103m2, petosoban, male kosine, cena 106.500 evra! Tel. 063/520296, 021/520-231 ({ifra: 13868), www.solis-nekretnine.com. 441671 NOV useqiv dupleks stan na Podbari, 82m2, lift, terasa, troiposoban, odli~na gradwa i oprema, cena 75.000 evra. Tel. 065/2019-011, 021/427-277 ({ifra: 14225), www.solis-nekretnine.com. 441665

[IRI CENTAR, ~etvorosoban stan, 100m2, dupleks, odli~an, cena sa PDV-om 75.350. Tel. 421-185. 441590

KU]A na prodaju u centru novog Be~eja. Telefon 011/2334-122. 24018 RIBWAK Dowi put 73, plac od 1.335 m2, telefon, voda, struja - prodajem. Tel. 060/4722-532. 24019 SREMSKA KAMENICA, centar, ukwi`ena ku}a 82m2 + 36m2 pomo}ni objekat, kompletna infrastruktura, plac 836m2, bez posrednika. Telefoni: 063/546-739, 063/500-833 posle 16. 23271 PRODAJEM 10 jutara zemqe u komadu, blizu fabrike vode u Jasku. Telefon 064/401-4180. 23556 KU]A u Futogu, spratna, legalizovana, nusprostorija, mo`e i zamena za stan uz doplatu ili dva stana. Telefon 064/43-07-600. 23706 PRODAJEM spratnu novu zavr{enu ku}u u Futogu 180m2, odli~na lokacija. Telefon 065/535-9994, povoqno, hitno. 23879 BULEVAR - sajam ku}a 440m2, restoran135m2, autoperionica 65m2 sve u radu + 7 stanova po 30m2, 650E/m2 zamena - doplata. Telefoni: 064/596-5874 i 063/161-28-73. 23558 PRODAJEM ku}u na Vidovdanskom nasequ, Igmanska ulica, 204m2, prvi vlasnik, ukwi`ena. Telefoni: 419375, 060/4419-375. 23673 PRODAJEM deo ku}e sa stanomod 30m2 u dvori{tu stan ima centralno grejawe. Blizina Sajma stanice. Telefon 064/927-61-68 i 064/472-00-65. 23894 SALAJKA, B. Radi~evi}a, prodajem mawu uli~nu, renoviranu ku}u, cena 45.000E. Telefon 6546-976, 065/3333177. 23908 KOMFORNA ku}a na Salajci, 125m2, pomo}ni objekat i gara`a, sve ukwi`eno, plac 600m2, mirna ulica. Telefon 065/6494-367. 23926 KU]A 300 m2, sa 2 stambene odvojene jedinice, ukwi`en, video nadzorom, hitno. Telefon 064/11-43-730. 23944 PETROVARADIN, ku}e za ru{ewe na dobrim lokacijama i gotove useqive, a jeftine. Telefon 063/152-052-1. 23664 PRODAJEM dvori{nu 2,5 sobnu ku}u u Petrovaradinu pored Peradovi}eve, ukwi`ena, eta`no grejawe, renoviran, 48m2, 29.000e. Telefon 064/157-1095. 23884 U NOVOMSADU na Telepu porodi~na ku}a, dva ulaza, potkrovqe, podrum, gara`a i dvosobni pomo}ni objekat za stanovawe. Telefon 021/842894. 23663

dnevnik KU]A na Telepu, 115m2, plac 560m2, ukwi`ena sa pomo}nim prostorijama, ku}a na Vidovdanskom nasequ sa placem od 710m2. Telefon 064/418-32-23. 23943 PRODAJEM ku}u u Gardinovcima na placu od 35 ari, mo`e zamena za stan. Telefon 064/40-266-94. 23610 PRODAJEM novu ku}u u Ka}u, plac 5.20 ari: 110m2 stan, plus 110m2 poslovni prostor, lokal 60m2 u radu. Telefon 064/249-39-22. 23674 SRE\ENA, ukwi`ena ku}a u Sutomoru, odvojeno prizemqe i sprat po 45m2 + terase. Mo`e zamena za Novi Sad. Telefoni: 021/821-985, 063/581-865. 23571 KU]A u Zelenici pored mora, udaqenost 300m super za u`ivawe, mogu}nost nadgradwe, 76m2 65.000E. mo`e zamena. Telefon 064/1122-706. 23751 PRODAJEM novu ku}u u Koviqu. Telefon: 064/199-0209. 23651 KOVIQ, ku}a useqiva, ukwi`ena na placu od 3000m2. Telefon: 064/3149139. 23792 KA], ku}a 130m2, struja, voda, gas, telefon, plac 19 ari, Narodne vojske br. 25. Telefon: 6212-700, 6211-234. 23793 PRODAJEM komfornu, ukwi`enu vikend ku}u, blizu ^ortanovaca, 70+20m2, plac 12 ari, voda, EG gas. Telefon 064/310-14-66. 23686 PRODAJEM zemqu u Koviqu, 5 jutara pored auto puta i 5 jutara u ritu. Telefon 021/69-11-381. 23717 PRODAJEM vikendicu izme|u ^erevi}a i Bano{tora, 100m od Dunava, pored autobuske stanice, ima struju i plin. Telefon: 063/548-768. 23753 NOVI SAD - Rumenka prodajem plac sa svom infrastrukturom, iz pravca Novog Sada, blizina glavnog puta, 16000m2. Telefon 062/8982480. 23913 PRODAJEM mlad vo}wak na parceli 1.100m2, na Banstolu. Telefon 504-171. 23699 PLAC Alibegovac 1300m2, hitno. Sve na placu. Telefon 062/543-816. 23859 PARAGOVO plac 800m2 preko puta pe~eware Katun. Telefon 062/543816. 23863 PRODAJEM gra|. plac u Petrovaradinu, Bukova~ki put, leva strana, 1180m2, deqiv, temeqi 8h10,5 sa projektom za spratnu ku}u, struja, voda, A zona, 29.000e. Telefon 064/157-10-95. 23876 PRODAJEM plac na Glavici 3600m2, voda, struja, plin i telefon ili mewam za dvosoban stan. Telefon 065/6542-110. 23922 PRODAJEM zemqu, K.O. Novi Sad, 4, Gorwe Sajlovo, 15h385 - 5780m2. Od Zavoda za urbanizam dobio zahtev za izdavawe urbanisti~kih uslova za lokacijsku dozvolu za izgradwu objekata u funkciji poqoprivredne proizvodwe. Zemqa pored puta, struja, gas. Telefoni: 021/6617-415, 063/811-43-40. 23567 PETROVARADIN - placevi za gradwu od 600m2 5.000m2 od 12 evra - 45 evra. Mogu}e kompenzacije u ceni. Telefon 063/152-052-1. 23666 PRODAJEM gra|evinske placeve u Novom Sadu - Adice. Telefoni: 021/6301 -650, 064/115-06-39. 23774

KISA^KA - plac 420m2, kolektivna gradwa, P + 4 + PK, samo ozbiqne ponude. Telefon: 062/543-816. 23861 PLAC prema ^eneju, 2.200m2, objekat od 50m2 + gara`a za malu privredu. Hitno!!! Telefon 062/543-816. 23862

PRODAJEM gra|evinski plac 500m2 na Klisi 1/1 asfalt, sve komunalije, front 14m, 15.000e. Telefon 065/4311-441. 23877 PLAC izme|u Novog naseqa i Veternika i u Petrovaradinu, cena 13.000e. Telefon: 6546-976, 065/3333-177, 063/1030-232. 23911 PLAC od 27 ari, na Tranxamentu, mogu}a podela na dva. Telefon 064/2287-731. 23200 PRODAJEM vo}wak u Ledincima. Telefon:821-324. 23589 PRODAJEM plac sa mawim legalizovanim objektom kod Mo{ine vile na Popovici, struja, voda, asvalt, gradska zona. Telefon: 060/5008-408. 23755 KUPAC iz inostranstva kupuje dve ku}e u centru Novog Sada, jednu u Ul. Vase Staji}a, Ul. Pavla Simi}a i okolina, a drugu na prometnoj i atraktivnoj lokaciji. Pla}awe u ke{u. Tel. 063/527459, www.solis-nekretnine.com. 441596 ATRAKTIVNA porodi~na vila - reprezentativan objekat, moderno opremqen, ukupno deset soba u tri eta`e cca 300m2, stambenog prostora, gara`a za dva auta... Za vi{e informcija pozovite... Tel. 064/2003-103 ({ifra: 30924), www.solis-nekretnine.com. 441611 EKSKLUZIVNA PONUDA! Moderno projektovana i luksuzno opremqena porodi~na ku}a, stambeni prostor 210m2 i 80m2 hobi prostor (teretana, sauna...), sve na placu od 600m2. Za vi{e informacija pogledajte sajt ili pozovite... Tel. 064/2003103, www.solis-nekretnine.com. 441607 KU]A, Salajka-[ajka{ka, visoka prizemnica, plac 20m h 20m, sva infrastruktura, ~isti papiri. „Kvart”, tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 441675 PRODAJEM useqivu, petosobnu ku}u od 240m2, plac od 200m2, Klisa. Cena 56.650E. Telefoni: 060/3112-082, 021/66-22677. 441698 KOD JODNEBAWE ku}a na placu oko 400m2, odli~na pozicija. Telefon 063/538-166. 441856 PETROVARADIN - Blok vila, dobra ku}a, prazna i odmah useqiva, 250m2 stambene povr{ine, na placu od 600m2... Za vi{e informacija pozovite... Tel. 063/527-459 ({ifra: 30492), www.solis-nekretnine.com. 441608


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

UKWI@ENA starija ku}a u centru Sremske Kamenice, Ul. Vojvode Putnika, 200m2 na placu od 515m2, cena 85.000 evra! Tel. 065/2019011, 021/427-277 ({ifra: 31011), www.solis-nekretnine.com. 441606

VILA - Popovica, 300/1800m2, sve vrhunsko - lokacija, arhitektonsko re{ewe, gradwa, oprema, plac, zelenilo, teniski, ko{arka{ki i teren za mali fudbal. Sve informacije iskqu~ivo u agenciji „Kvart „, Ravani~ka 3. „Kvart”, tel. 021/ 450-417; 063/ 128-97-97. 441676 SREM. KAMENICA - Vojnovo, odli~na spratna porodi~na ku}a od 220m2 na placu od 700m2. Cena 115.000 evra ili zamena za mawi stan u N. Sadu. Tel. 063/527-459, 021/520-231 ({ifra: 30151), www.solis-nekretnine.com. 441602 PRODAJEM spratnu porodi~nu ku}u u Bockama, na lepom, ravnom placu od 1.000m2. Useqiva, ukwi`ena, cena 79.000 evra ili zamena za mawi stan! Tel. 063/527459, 021/520-231 ({ifra: 30334), www.solis-nekretnine.com. 441603 LIPOV GAJ ku}a petosobna oko 160m2 sa svojim samostalnim dvori{tem, gara`a, tri parkig mesta... Telefon 063/811-7331. 441857 PRODAJEM odli~nu ku}u, na izlazu iz grada, 220m2, plac je 1200m2, u odli~nom stawu, eta`no grejawe. Nova. Pozovite 060/07-537-82, 021/451-318. 441826 HITNA prodaja ku}e od 113m2 sa nusprostorijom od 82m2 na placu od 1.000m2, Bukova~ki put, cena 50.000 evra. Nije fiksno! Tel. 065/2019-004, 021/427-277 ({ifra: 30942), www.solis-nekretnine.com. 441605 ^EREVI] - Susek, seosko doma}instvo, dve ku}e po 70m2 na placu od 2000m2, struja i voda, cena 12.000 evra. Tel. 063/761-63-64 ({ifra: 31042), www.solis-nekretnine.com. 441609 ATRAKTIVNA gra|evinska parcela - Novi bulevar, kod kasarne „Majevica”, povr{ine 10.000m2 sa frontom od cca 100m, pogodno za sve vrste poslovnih delatnosti (pumpe, skladi{ta, mega marketi...) Tel. 064/2003-103, ({ifra: 70310), www.solis-nekretnine.com. 441600 NOVI SAD - parcele u centru grada za velike tr`ne objekte i hotele i parcele na obodima grada od 10.000m2 do 40.000m2 na auto-putu Novi Sad-Beograd kod „Rodi}a”. UTU uslovi i kompletna infrastruktura za mega markete. Tel. 064/2019-322, www.solis-nekretnine.com. 441599 GRA\EVINSKI plac, Bocke, Jasminina ulica, predivna parcela od 8 000m2 sa pogledom na Novi Sad. Mogu}a kupovina mawe parcele. „Kvart”, tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 441680

PLAC, Rakovac, potez Arsin do, 22700m2, pogled na Novi Sad, dozvoqena gradwa, mogu}a parcelizacija, vredi pogledati, hitno i povoqno. „Kvart”, tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 441682 GRA\EVINSKA parcela, Mi{eluk, 40% izgra|enosti, P+2+Pk, 2870m2, mo`e parcelizacija, mogu}a kompenzacija 250000E. „Kvart”, tel. 021/450-417; 063/128-97-97. 441683 PLACEVI Rakovac, Liparija I, Torine, vi{e komada, veli~ine oko 2 500m2, dozvoqena gradwa, ekstra povoqno, ve} od 4E po m2. „Kvart”, tel. 021/450-417; 063/128-9797. 441688

IZDAJEM SRE\EN LOKAL 80m2, Bulevar oslobo|ewa 67, mo`e za sve namene. Telefon 063/505-257. 23127 IZDAJEM povoqno lokal 48m2 u Temerinskoj ulici u blizini Najlon pijace, telefon, grejawe na gas. Telefon 063/87-33-330. 23128 NA BULEVARU CARA LAZARA br. 120 izdajem uli~ni lokal od 40m2. Telefon 063/8609-706. 23276 IZDAJEM od 15. 3. 2011. sre|en lokal u jednom nivou od 53 m2 u vi{espratnoj zgradi ul. Alekse [anti}a br. 68 pogled i prilaz sa Bul. Cara Lazara. Telefoni: 021/466568, 064/397-8811. 23386 IZDAJEM lokal u centru 64m2, u izuzetno prometnoj ulici, Laze Kosti}a, dve telefonske linije, dva sanitarna ~vora. Telefon: 063/506-506. 23631 IZDAJEM lokal 24m2, obezbe|en re{etkama, klima, centralno grejawe za vi{e namena, Ul. Kosan~i} Ivana 5, blizu Futo{ke pijace.Telefon: 021/547-062, 060/7676575. 23647 NA BULEVARU OSLOBO\EWA izdajem ili prodajem poslovni prostor - kancelarija, drugi sprat, 30m2, mo`e se preurediti u stan. Telefon: 021/529-460, 063/5481-94. 23784 IZDAJEM lokal, 20m2, Dunavska 23, pasa`, 1. sprat, grejawe, telefon, klima. Pogodan za poslovni prostor. Telefoni: 064/9356-924, 021/450-266 lokal 266. 23802 IZDAJEMO luksuzni lokal oko 170m2, na Bulevaru oslobo|ewa, Novi Sad, kafi}i i kladionice iskqu~eni. Telefon 061/633-99-87. 23823 IZDAJEM poslovno - stambeni objekat na Novosadskom putu za sve Delatnosti, veoma povoqno. Telefon 063/852-41-24. 23924 IZDAJEM poslovni prostor u Sremskoj Kamenici za neku tihu delatnost, veli~ine 55m2 sa grejawem i te le fo nom. Te le fon 064/137-21-08. 23983 IZDAJEM magacinski prostor u Sremskoj Kamenici sa telefonom. Dobar prilaz i pra king. Te le fon 064/137-21-08. 23984 PRODAJEM uli~ni lokal od 20m2, strogi centar, Laze Tele~kog ili mewam za stan + doplata. Telefon 063/501671. 23692

PRODAJEM ili izdajem lokal 52m2, centar Novog Sada, pe{a~ka zona. Opremqen za butik. Mesko ekskluzivno. Ukwi`en, cena povoqna. Telefon 061/621-4424. 23828 IZDAJEM ili prodajem proizvodnu halu u Novom Sadu, 1.600 m2 u dva nivoa na 5.000m2 parcele. Kompletna infrastruktura. Telefon: 063/520-296, www.solis-nekretnine.com. 441601

IZDAJEM gara`u od 13m2 u ulici Vase Staji}a. Telefon 064/282-6441. 22577 GARA@A - izdaje se hitno, vrlo povoqno, Ul. Gagarinova Novi Sad. Telefon 021/6334-856. 23675 PRODAJEM ukwi`enu gara`u 21m2, u Kraqevi}a Marka 10. Mo`e i kompenzacija za automobil. Telefon 064/1570304. 23689 PAP PAVLA ukwi`ena gara`a 15m2, daqinsko otvarawe, struja, prirodna ventilacija, 6.000. Telefoni: 444107, 633-7853. 441759

KUPUJEM auta ispravna, neispravna, havarisana, novija, starija na na{im tablicama. Izlazim po pozivu i dobro pla}am. Tel.: 822-714, 063/708-19-39. 23330 KUPUJEM sve vrste automobila, mo`e i havarisana, pla}am maksimalno, odmah dolazim po pozivu. Telefoni: 064/33-77-695, 021/824-611. 23331 OTKUPQUJEM vozila za recikla`u, isplata odmah. Telefon: 062/898-2480. 23914 PRODAJEM Chevrolet kalos, 1.4, 2005. godi{te, malo pre{ao, dobro o~uvan, redovno servisiran. Telefoni: 021/474-01-76, 063/783-71-83. 23781 FORD FIESTA „courier„, putni~ki, 95, godi{te, dizel, u dobrom stawu, servo, airbag, mogu}a zamena za jugo, golf... Telefon 065/694-8211, 021/506-127. 23869

PRODAJEM ma{inu za {trikawe Singer, 200E. Telefon: 063/577727. 23588

FRI@IDER, zamrziva~ sa novim motorom i ve{ ma{inu prodajem povoqno sa garancijom. Telefoni: 063/574162, 069/574-1622. 23789

KUPUJEM sav polovan, o~uvan name{taj, regale, ugaone garniture, ostale garniture, sto, stolice, komode.... Telefoni: 021/6612-531, 063/7852743, 063/7852-728. 23702

BAGAT i druge {iva}e ma{ine popravqam i prodajem, brzo, kvalitetno. Cvijanovi}, Ul. jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/1312135. 21841

nedeqa13.mart2011.

PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica, ispod betoniranih dvori{ta, ispod ku}a do kupatila, prodaja ma{ina za podbu{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe. Telefon 063/521-546. 22583 ROLETAR, pravi nove i popravqa stare roletne, venecijanere, trakaste zavese, harmonika vrata, rolo i fiksni komarnici. Povoqno. Telefoni: 021/500-612, 063/8426-848. 23551 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 23625 KROJA^: {ivewe pantalona i sukwi. Popravke raznih vrsta. Najpovoqnije u gradu, Temerinska 8 (u dvori{tu). Telefoni: 6612-570, od 9-12 i 15-19. 23732 VO DO IN STA LA TER SKE usluge odgu{ewa i ma{inski snimawe cevi rekonstrukcija kupatila, izrada, popravka, garancija, servis.Telefoni 6393-737, 064/160-47-25. 23765 KOMPLETNE adaptacije stanova, ku}a, lokala, elektro, kerami~arski, vodoinstalaterski, bravarski, molersko-farbarski i ostali radovi u gra|evini. Telefon 064/923-7463, 021/6360-582. 23920

27

^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, stare automobile za rashod. Tel.: 6618-846, 063/8485495. 23853

Posledwi pozdrav

Sa{i od: Sne`ane, Riste, \or|a, Maje i Vawe. 24088

Opra{tamo se od drage dobre kom{inice

Leposave Gosti} Sau~estvujemo u bolu porodice. Kom{ije iz Rakovca - Salaksije. Mi{}evi}, Karaxinovi}, Antunovi}, Eri}, Stoji}, Vrceq, Api}. 24085

POMEN

KUPUJEM ispravne, neispravne kolor televizore! Dolazak, isplata odmah! Non - stop Mladen! Telefon 421516, 064/157-25-14. 23653

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zaltni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 23482

Jovo Vukosav

Uspomenu na wega ~uvaju: Nikola, Borko, Koviqka, Milorad, Nata{a i Mima.

PRODAJEM balirana lucerka, ima koja je pokisla i koja nije. Lucerka seme porekla banatska, visoka u Budisavi. Telefon 063/755-720. 22576 24082

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e. Dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 23537

PRODAJEM pi{toq 7.62m, niklovan beli uz mnogo dodataka na wemu. Ekstra ura|eno. Telefon 063/414-478. 23754

POTREBNA konobarica i ~ista~ica u novootvorenom kineskom restoranu, Ul. Ogwena Price br. 5. Telefon: 069/34-56-888. 23645 CRNOGORSKO, Hrvatsko primorje, potrebni: kuvari, picemajstori, konobari-ce, sobarice, pom. radnice, za Novi Sad: kwigovo|a, gerontonegovateqice, dekoraterke poklona za Merkator. Telefon 021/400-148. 23759

TU@NO SE]AWE na na{u voqenu

@ivanu ^udi}

Vreme nikada ne}e izbrisati sva na{a lepa se}awa na tebe. ^uvamo te u mislima i na{im srcima.

Suprug Ivan, }erka Biqana, sinovi Nikola i Dragan sa porodicama.

23912


28

^iTUQe l POMeni

nedeqa13.mart2011.

Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je 12. 3. 2011. godine posle duge i te{ke bolesti preminula u 74. godini na{a draga majka, baka, svekrva i ta{ta

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka, baka i svekrva

JovanPetrovi} 1935-2011.

ro|.Markovi} 1924-2011.

O`alo{}eni sin Dragan sa porodicom.

S qubavqu, tugom i ponosom, wegovi: supruga Nada, snaha Anika, sin Du{an, unuci Aleksa i Igor. Neka mu je ve~na slava. Datum ispra}aja bi}e naknadno objavqen.

OG-2

24116

1937-2011.

Sahrana je u ponedeqak 14. 3. 2011. godine, u 15 ~asova, na kameni~kom grobqu u Sremskoj Kamenici. Nikada te ne}emo zaboraviti.

Sahrana je danas, 13. 3. 2011. godine, u ^elarevu, u 14 ~asova. O`alo{}eni: sin Milo{ i }erka Dragana sa porodicama. 24115

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminuo

BranislavuStoji}u

i

ZoranKrsti}Krle 1954-2011.

od brata Danila sa porodicom.

24081

Posledwi pozdrav dragom ocu svekru, dedi i pradedi

BranislavuStoji}u 1919-2011.

Oti{ao je zauvek na{ dragi suprug, otac i deda

JelaBandi}

StanaZowi}

Posledwi pozdrav bratu

dnevnik

O`alo{}eni: mama Nada,Goja i Gabriela. Sahrana je u ponedeqak, 14. 3. 2011. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Posledwi i baki

pozdrav

ZoranaKrsti}a

Posledwi pozdrav

S tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{eg zeta

babaJeli

JeliBandi}

JovanaPetrovi}a

Lena i Bata.

od kom{ijaiz MihalaBabinke.

OG-3

OG-4

24117

24078

Posledwi pozdrav priji

Posledwi pozdrav dragom

Jeli

Preminula je na{a

POMEN

MomirTrnini}

SowaPri{i}

Bo{ku

2008-2011.

Sin Bojan, snaja Lidija, unuk Igor. Tetke Gagica i Ka}a.

24080

24093

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i voqenoj majci, ta{ti, na{oj Babidi

JelisavetiRackov

od unuke VesneDespotovi} sa porodicom.

1954-2011.

od: sina Branislava, snaje Tajsije, unuka Gorana i Slavka, unuke Dragane i praunuka Jovana.

Posledwi pozdrav

od zeta CvetkaLuki}a i unuka Jovana i Dragana.

24092

Sa velikom tugom i neizmernim bolom opra{tamo se od na{eg

ta{ti

od prije MareMi{kovi} sa porodicom.

od porodica: Niketi} i Miqanski.

OG-5

Sahrana je na Gradskom grobqu u Novom Sadu, 14. 3. 2011. u 11.15 ~asova.

Tvoji najmiliji: }erka Nena, zet Ivan i unuke Maja i Tawa. 23772

24076

24095

Sa tugom i bolom javqam svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je na{ dragi i voqeni suprug

Eh, da je tuga breg pa da je ogoli, mi ne bi mogli ni tad, kao {to ne mo`emo ni sad, da te prebolimo.

POMEN

Posledwi pozdrav

MomirTrnini}

MarijiGedo{evi}

2008-2011.

ro|.1933. Ve~no }emo te voleti. Veliko ti hvala za nesebi~nu qubav i dobrotu. Tvoji: }erka Jasminka, zet Zoran, unuci Sr|ani StefanBolesnikov. Ispra}aj je sa Uspenskog grobqa u ponedeqak, 14. 3. 2011. godine, u 11 sati, a sahrana je u Vukovaru, u 15 ~asova. 24084

HajrudinSorgu} Sa{a preminuo u 63. godini. Sahrana }e se obaviti na Gradskom grobqu, 14. 3. 2011. godine, u 14.15 ~asova. O`alo{}ena supruga Ru`ica.

SowiPri{i}

@arkoPani}

Posledwi pozdrav Miki od Baneta i Veqka.

Ankica i Stanislav Srebotwak.

24091

24077

24087

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Dana, 11. 3. 2011. godine preminula je na{a draga

Napustila nas je na{a draga prija

SarafinaStar~evi}

MarijiGedo{evi}

17.6.1944-11.3.2011.

MarijaGedo{evi}

Sahrana je u ponedeqak, 14. 3. 2011. godine, u 12.45 ~asova, u Novom Sadu na Gradskom grobqu.

Bila si divna majka, baka i ta{ta. Hvala ti za sve lepe trenutke provedene sa tobom.

Posledwi pozdrav dragoj majci od sinova: Marka i Pere.

[ule,Nela,Vawai Miwa sa porodicama.

24083

24094

od: kumova Zorice,Sini{e, Nemawe i SaweProle.

Ostavio si trag koji se ne bri{e, se}awe koje ne bledi, dobrotu koja se pamti. Tvoj `ivot je stao, ali na{a se}awa na tebe ve~no }e trajati. Tvoja }erka Mirjana, unuk Predrag i unuka Dragana. 23770

Tri godine nije sa nama na{ dragi suprug i otac

MomirTrnini} 2008-2011. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Mara i sin Novo.

24113

23771


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN

15. 3. 2007 - 15. 3. 2011.

Zahvaqujemo se rodbini, prijateqima i kom{ijama, koji su prisustvovali posledwem ispra}aju na{eg Braleta

nedeqa13.mart2011.

Dana 14. marta 2011. godine navr{i}e se dve tu`ne godine kako nas je ostavio na{ dragi

POMEN

29

SE]AWE

14. 3. 1996 - 14. 3. 2011.

Stevana \a~anina

i mnogo nam pomogli u te{kim trenucima.

Jane Denkovski Mnogo, mnogo nam nedostaje{.

Bra}a Radovan i Vitomir sa porodicama.

Porodica.

Jovan Mari}

dr Todor Zeremski Oti{ao si prerano i ostavio tugu u na{im srcima. Kako da ka`emo srcu da ne boluje i du{i da ne tuguje, kad smo izgubili {to smo najvi{e voleli. Ve~no }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Zora, }erke Biqana i Darinka, unuka Helena, unuk Todor i zet Miodrag.

iz ^erevi}a 2007 - 2011.

Jelica Vrba{ki

Dragi Jovane, s qubavqu i tugom ~uvamo te u na{im srcima.

^uvamo te u srcima i pomiwemo s qubavqu.

Tvoji najmiliji.

Bra}a Zvonko i Iva sa porodicama.

ro|. Novoselac

23881

Posledwi pozdrav dragom ocu

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Sowi Pri{i}

23687

24012

24114

24099

Dana, 14. 3. 2011. godine, navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{a draga mama, baka, sestra i ta{ta

GODI[WI POMEN

POMEN

15. 3. 2010 - 15. 3. 2011.

od kom{ija sa ulaza Bulevar cara Lazara 35.

Draganu Malba{i}u od wegovog sina @eqka Malba{i}a.

24098

GODI[WI POMEN Godina je pro{la, a ja sawam isti san, {ta bi bilo kad bi mi te Bog dao na jedan dan.

Obave{tavamo rodbinu i poznanike da }e se sahrana obaviti u ponedeqak, 14. 3. 2011. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Du{an Smiqani}

Veqko Prlinac

Savka Miti}

2005 - 2011.

S qubavqu, po{tovawem i zahvalno{}u uspomenu na tebe ve~no }emo ~uvati. Tvoji najmiliji: sestra Jelisaveta, }erke Jasmina i Tatjana, unuka Irina, unuk \or|e i zet Zlatko.

Uro{ i Olivera spomiwu te ~esto i vra}aju nam uspomene na tebe. Tvoji prijateqi Dragica i Cvijan.

23652

Dragi na{ Dule, mnogo je suza tuge i samo}e od kada nisi sa nama. Tvoj mio lik nosi}emo duboko u srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. Jednogodi{wi pomen odr`a}emo danas 13. marta na Novom grobqu. Tvoja deca sa porodicama.

24097

24102

Posledwi pozdrav ujaku

24066

Dana 17. marta navr{i}e se osam godina od kada nije sa nama na{a draga

Posle duge i te{ke bolesti preminuo je

\or|e Kika{ Ve~no te u srcu i mislima nosi tvoj drug Milan Grujin. 24075

Draganu Malba{i}u

Pro{la je godina tuge i `alosti. \or|e mnogo nam nedostaje{.

Gojko ^etnik

\or|e

1927 - 2011.

1933 - 1991.

Sahrana je danas, Stepanovi}evu. od sinovca Milenka Ili}a sa porodicom.

u

14

~asova,

na

grobqu

O`alo{}eni: supruga Danica, sinovi Krsto i Bogdan i k}erka Verica sa porodicama. 24104

24100

Posledwi bratu

pozdrav

u

i

Olivera 1935 - 1988.

Nedeqkov Ve} dugo nisu sa nama, ali uspomena na wihovu qubav, dobrotu i plemenitost `ive}e zauvek. Marijana i Milan.

Marija Mi{~evi} Godine prolaze, a tuga ostaje. ^uva je od zaborava wena porodica. 24021

24051

dragom

Posledwi pozdrav dedi

Posledwi prijatequ

\or|e Kika{

pozdrav

dragom

Dana 10. 3. 2011. godine navr{ilo se 5 godina od kada me je napustio moj suprug

Posledwi pozdrav stricu i dedi

dragom

Tvoja tetka Vesna sa porodicom i baba Nada.

24090

Draganu Malba{i}u od: sestre Vere Ili}, zeta Ratka Ili}a, sinovca Milana Ili}a sa porodicom.

Dana, 14. 3. 2011. godine, u 11 sati, dava}emo jednogodi{wi pomen u [ana~koj crkvi u Koviqu.

Gojku ^etniku

Gojku ^etniku

Gojku ^etniku Goletu

Milan ]ulum opti~ar

od unuka Baneta i unuke Bojane sa porodicama.

od porodice Kne`evi}.

Uvek }e{ biti u mom srcu i mislima.

od Pere i Boleta sa porodicom.

Supruga Mila. 24101

24105

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav dragom {kolskom drugu i prijatequ

Posledwi stricu

pozdrav

dragom

24111

23710

24106

Posledwi pozdrav dragom dedi

Posledwi pozdrav

\or|e Kika{ 1983 - 2010.

Draganu Malba{i}u

Sine, tuga i bol ne prolaze. @ivi{ i `ive}e{ uvek sa nama. Neka te an|eli ~uvaju u tvom ve~nom `ivotu, jer i ti si an|eo.

od: brata Blagoje Malba{i}a i sestara Ilinke, Dragane i Nade.

Tvoja mama Stanka sa porodicom.

24103

24089

Gojku ^etniku Goletu

~ika Gojku

@iveo si skromno, ali otvorena srca za sve sagovornike, ali i za sopstveni pogled na svet koga si se do kraja `ivota dosledno dr`ao. Milo{ \eki} sa porodicom. 24109

Gojku ^etniku

Gojku ^etniku Du{an Marjan sa porodicom.

od: Slavice Lon~ar i Biqe Berowe sa porodicama.

24107

OG-1

od porodice Simi}.

24112


30

08.05 Најлепше бајке света: Чаробни мач 09.00 Ђурђевданскифестивал 09.30 Тролови 10.00 Та дивна створења 10.30 Кад зазвони 11.00 Знање имање 12.00 Вести 12.10 Верски недељник 13.05 Додати живот годинама 14.00 Таблоид 15.10 Док.филм 16.00 Штикла папуча 17.00 ТВ Дневник 17.20 Догвил,филм 19.30 ТВ Дневник 20.10 Полако па сигурно -квиз 20.30 Микијева кујна 21.00 Грување 22.00 Војвођански дневник 22.30 Спортска хроника 22.50 Ноћна смена 23.20 Класик рок 23.50 Из студија „М“ 00.45 Штикла папуча 01.40 Ноћна смена

06.30 07.30 08.00 08.30 10.10 10.40 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00

tv program

nedeqa13.mart2011.

Кухињица (мађ) Агро мозаик Црно бели свет Најдивнији дан мог живота, филм Српскиекран Програм за децу (слов) Духовка (слов) Емисија за пензионере (слов) ТВ Магазин (рум) Бразде (мађ) Мађарска народна музика Заједно ПортретЈ.Хлапка,(слов. титл.на срп.) Недељни магазин (ром) Изравно (хрв) Свјетионик (хрв) Украјинска панорама Спектар (буњ) Македонско сонце Урбанаџунгла (мађ) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Бразде (мађ) ТВ Магазин (рус) Телеклуб,породични магазин (мађ) ТВ Спорт (мађ) Ван домета,филм

07.30 08.10 09.00 10.30 11.45 12.00 13.45 14.30 15.30 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 00.05

Глас Америке Белилукипапричица Свет пољопривреде Травел Билаједномједнанедеља Филмски програм Арт боџ Хало председниче Војвођанске вести Путоманија Балдини и Симони Војвођанске вести Улови трофеј Хроника општине Врбас Вреле гуме Војвођанске вести Вино и виноградарство Војвођанске вести Филм:Бојеживота,2.део Глас Америке

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.35 13.00 13.15 13.22 14.03 14.45 14.55 15.06 15.51 16.49 17.16 17.51 18.27 19.01 19.30 20.05 21.01 22.41 22.45 23.30 23.45 00.48 01.48 01.59 03.00 03.05 04.03 04.48 05.23 05.48

06.45 08.45 12.45 12.45 14.00 16.00 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 23.15 00.30 02.30

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњипрограм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Хана Монтана Дневник Спорт плус Балканском улицом: СлободанБобаНинковић Време је за бебе Гастрономад Вести Сат Бела лађа Роковник Шта ја имам од тога Луд,збуњен,нормалан Сасвим природно Слагалица,квиз Дневник Бела лађа Последња шанса за Харвија, филм Вести Увиђај Дневник Садамова кућа Егзит ТВ продаја Егзит Вести Бела лађа Сат Сасвим природно ТВ продаја Верски календар

Домаћин Филм:Ескадрила наде Галилео Вече са Иваном Ивановићем Филм:Жикинаженидба Филм:Колатералнаштета Вести Експлозив-најбоље Галилео Улица смеха Квиз:Желите ли да постанете милионер? Филм:Операција Шакал Фајронт република Америчко рвање -До коске Топ спид

БилиПајпер

СЕРИЈА

ДрХу Улоге: ДејвидТенант,Били Пајпер, Карен Гилан, МетСмит,АртурДарвил (НовосадскаТВ,09.00)

Руменка

Бразде О припремама за пролећну сетву у Земљорадничкој задрузи „Бечеј“ биће речи у прилогу који потписује Андраш Тот,који је аутор и репортаже са такмичења мрежа рурарног развоја Србије, одржаног у Бечеју. Дописништво из Суботице доноси причу о скупу пољопривредних произвођача у Александрову, на којем је било речи о припремама за пролећну сетву,а биће речи и о стручном саветовању пчелара Војводине. И за крај, репортажа са недавно одржане Пихтијада у Руменки. Уредник:Иштван Балиж (РТВ 2,13.00)

09.00 10.30 11.00 11.30 11.25 12.00 14.15 16.00 16.50 17.00 17.15 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

Др Ху Азбука родитељства НС клинци 7НС дана Цртанифилм Жива ватра Фојл НадимакАлбанац Неон сити Објектив Препознај Европу Храна и вино Јована суботом Објектив ИЦТ плус Ево нас код вас НадимакАлбанац Објектив Моћнији од државе Разоткривени

06.30 08.30 10.30 12.30

АТПМастерсИндијанВелс НХЛ НБА:Далас –ЛА Лејкерс ФА куп:Манчестер јунајтед – Арсенал ФА куп:Стоук –Вест Хем ФА куп голови ФА куп:Манчестер Сити – Ридинг Премијер лига,магазин НБАЛ:Финикс –Орландо АТП Мастерс Индијан Велс

15.00 17.00 17.45 19.45 20.30 23.00

Александар Петровић и Зоран Кесић

Фајронт република „Ортодокс Келтс”, најпознатији српски Ирци,по 19. пут ће са својом публиком прославити Дан Светог Патрика. Александар Петровић познатији као Аца Селтик у најпознатијој ТВ кафани да причаће о својој другој домовини,објасниће зашто толико воли Ирску, зелену боју,и све што је везано за ту острвску земљу... Аутор и водитељ: Зоран Кесић (Прва,23.15)

dnevnik

06.55 08.30 11.00 11.35 13.05 14.05 16.00 16.45

МиланГалић

Српскеспортске легенде: МиланГалић Милан Галић, легенда српског фудбала, ненадмашниголгетерикапитенфудбалскогклубаПартизанирепрезентације Југославије 60ихгодина,сапреко300голова, освајач једине златне олимпијске медаље на ОИ у Риму 1960. године, сребрни дечко на првом ЕП, исте годинеуПаризу,учесникСП у Чилеу 1964. године, где су „плави” освојили4.место. Аутор и уредник: ДобросавГајић (РТС2,17.11) 07.00 07.45 08.00 09.00 09.23 09.28 09.43 09.58 10.32 11.00 12.00 12.15 12.25 13.02 13.30 14.00 14.30 15.05 16.10 17.11 17.39 18.05 18.46 19.29 20.03 21.05 22.25 23.10 00.30 01.02 01.29

Амен ађес Време одлуке Дозволите... ПутовањесаТеријем Малеприче Занимање дете Оливерипланина,ЕБУ драма Играј фудбал,буди срећан Мој љубимац Бразде УНХЦР-повратак:Косово Верскикалендар Е-ТВ Пут око света Културако аресипе Српски источници МетрополисуАлексинцу Време телевизије Хоризонт Српске спортске легенде Магазин Лиге шампиона Солисти Венети Вишеградом Циганиљубиткоње Атлас света Заборављени умови Србије Јелен топ 10 Велика руска колекција ТВпродаја Викенд евронет Магазинлигешампиона

06.30Маратон 07.30Улови трофеј 08.15Спреми сарму да те цео свет разуме 09.02Коферче 09.30Топ шоп 10.00Вести 10.10Кефалица 10.30Филм:Све што желим за Божић 12.00Вести 12.15Милица² 12.30Топ шоп 13.00Инфо 13.02Откопчано 14.00Вести 14.30Слике живота 15.00Инфо 15.02Док.серија: Универзум 16.00Вести 16.05Филм:Драги Боже 18.00Вести 18.30Офис 19.00Породица Серано 20.30Филм:Жене из Степфорда 22.30Последњи час 23.30Вести 23.45Милица² 00.00Филм:Девојка на мосту

08.00Дечији програм,09.00Недељни магазин, 10.00Кухињица,11.00Култура тела,11.30У нашем атару, 12.00 Травел клуб, 13.00 Куда иде Војводина,14.00Бележница,15.00Дечији програм,15.30Спорт,16.30АБС шоу ,17.00Недељни магазин,18.00Дечији програм,19.00Оф Роад авантура,19.30Доказ стварања,20.30Оф Роад,21.00Филм,22.30Недељни магазин,23.00Филм,00.30Ноћни програм

08.45Ски Јахорина,09.15Фокус,09.45Музика,12.00Максимално опуштено,12.55Хит недеље,13.00Фокус,13.45Топ шоп,16.00Здравље и Ви, 17.00 Фокус, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.40 ФАМ, 21.10 Булевар,22.00Холивуд,22.25Бање Србије,23.05Фокус,23.45Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.30Ауто шоп,00.40Фокус,01.10Ски Јахорина,01.40Веб џанк

04.00 Љубав на продају, 07.00 Уз кафу, 08.00 Мини концерт, 10.00 Смех терапија, 11.00 Ретроспектива недеље, 12.00 Пипи шоу, 13.30 У међувремену,14.00Зрно по зрно,15.00Фолк шоу,17.00Ток шоу,19.00Политикон,20.00Без цензуре,21.30Филмски програм,23.00У међувремену

10.00 Ши-Ра, 12.00 Цицина тезга, 13.30 Паор, 14.30Филм,16.30ЗОО Хоби,17.00Без тамбуре нема песме, 18.30 Неми сведок, 19.30 Док. програм, 20.00 Филм, 22.00 Е-ТВ, 22.30 Више од игре, 23.00 Неми сведок, 00.30Џубокс

18.30 19.05 20.00 21.00 23.00 23.35 00.05 01.45 03.10

Филм:Дечји свет Знање на поклон Вести Б92 Филм:Тачноуподне Вратиће се роде Филм:ПовратакуОЗ Вести Б92 Домаћи филм: Велика фрка Вести Б92 Наша мала клиника Вратићесероде Утисак недеље Вести Б92 Потрага Филм:Још један пољубац Филм:Велика фрка Укључење у Б92Инфо

Ta~noupodne Poru~nica Fibi Meknamararadikaošeficapregovara~kog tima policije grada SavanauYoryiji.Paralelno, brineseok}erki,aliimajci koja pati od straha od otvorenog prostora. Kao da jojsvetonijedovoqno,iznenada neko po~iwe da preti wojiwenojporodici. Uloge:EmildeRavin,Ivan Sergei,Sibil[epard Re`ija:PiterMarkl (B92,11:35)

07.00Добро јутро 10.00Филм:Јесмо ли готови? 11.45 Сити 12.00Гранд хитови 13.00Филм:Рики Боби:Легенда брзине 15.00Ја то тако 16.00Недељно поподне Лее Киш 18.00Филм:Дебели и мршави 19.30 Национални дневник 20.00Велики брат -усељење 23.00Филм:Романса против несанице 01.00Филм:Убица у комшилуку 02.45Сити 03.00Филм:Романса против несанице

Срећназвезда Новикругстварања„Срећнезвезде“крећевечерас!За сада анонимни млади људи, талентовани певачи, добиће животну шансу – певаће и такмичиће се да постану – звезде! Најбољег чека ЦД, промоција која ће од победника направити звезду и могућност да свој таленат – уновчи! (Хепи,21.00) 06.00 08.00 09.00 09.10 09.25 09.35 09.45 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.10 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.30 19.00 20.00 21.00 03.00 03.30 05.30

Јутарњи програм Парови,недељни преглед Здраво,Кити Мегаминималс Ноди Здраво,Кити Телешоп Ангелина балерина Хорсленд Сирене Бакуган Југио Пресовање Динотопија 5,филм Телешоп Вести Парови,уживо прво укључење Мелроуз плејс Телешоп Вести Изнајми звезду Парови,уживо Телемастер Пут ка ватреном рингу Мелроуз плејс Парови,преглед дана Срећна звезда Мелроуз плејс Забавни програм Пут ка ватреном рингу

Великибрат4 УлазакстанараукућуВеликог брата! 12 кандидата из Хрватске, Србије, Босне иХерцеговине,Македоније иЦрнеГоре,којисеникада пренисусрели,живећезаједно 106 дана, потпуно изоловани од спољашњег света, без мобилних телефона, новина, телевизије, компјутераибезоногашто ћевећиниипакнајтежепасти-својихнајмилијих... Водитељке: Антонија БлаћеиМаријанаМићић (Пинк,20.00)

Radio Novi Sad PROGRAMNASRPSKOMJEZIKU: UKT87.7,99.3,99.6MHziSR1269KHz(00,00-24,00) PROGRAMNAMA\ARSKOMJEZIKU: UKT90.5,92.5i100.3MHz(00,00-24,00) PROGRAMNAOSTALIMJEZICIMA- SLOVA^KOM,RUMUNSKOM, RUSINSKOM,ROMSKOM,BUWEVA^KOMIMAKEDONSKOMJEZIKU UKT100i107,1MHz(00,00-24,00) 07.00Дечија серија,08.00555личности,09.00 Сваштаоница, 09.30 Испод поклопца, 10.00 Филм инфо, 10.30 Здравље, 12.15 Златно поље, 14.00 Акценти, 14.15 Волеј, 15.00 Изазови истине, 15.30 Серија, 16.00 Акценти,16.30Док.филм,18.00Акценти,18.15Извори здравља,19.00Путопис,20.30Само вас гледамо,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00Храна и вино,09.00Филм,10.30Муфљуз, 11.00 Под сунцем, 12.00 До краја света, 12.30 Панорама општине Житиште,13.00Продукција мреже,14.00Агросфера,15.05Филм,17.00До краја света,18.00Иза сцене, 18.30Ноди,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Одговор,21.05Тајни знак,22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

nedeqa13.mart2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

ОдриТату

Симболог с Харварда Роберт Лангдон за време боравка у Паризу прима хитан ноћни телефонски позив у ком сазнаје да је стари кустос музеја Лувра убијен у њему. Код његовог тела полиција је пронашла симбол и потребна им је помоћ стручњака... Улоге: Том Хенкс, Одри Тату,ЈанМекелен,ЖанРено,ПолБетани Режија: РонХауард (НоваТВ,21.00) 07.30 08.25 08.55 09.20 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 13.30 15.15 17.10 19.15 20.00 21.00 23.40 00.55 01.25

Брачне воде Тими Тим, цртани Винкс, цртани Чугингтон, цртани Аутомотив Магазин Лиге првака Новац Најгора недеља Чаробнице Далеко од ње, филм Синбадово седмо путовање, филм Задњи велики радник, филм Дневник Луд, збуњен, нормалан Да Винчијев код, филм Ред карпет Сви мрзе Криса Патриота, филм

08.00 Како је уметност створила свет 09.00 Како је размишљао средњовековни интелектуалац 10.00 Ратници 11.00 Суђење нацистима у Нирнбергу 12.00 Гладијатори: Повратак међу живе 13.00 Фарма из Едвардијанског доба 14.00 Револуција на сребрном платну: Нова лица у Холивуду 15.00 Героуов закон 16.00 Бизеовим стопама 17.00 Шта је заиста потопило Мери Роуз 18.00 Исусов тајни живот 19.00 Дешифранти 20.00 Домаћица број 49. 21.30 Кинематографија Жан Лик Годара 22.00 Ко си заправо ти? 23.00 Героуов закон 00.00 Бизеовим стопама 01.00 Шта је заиста потопило Мери Роуз

08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Снешко Белић Гроф Монте Кристо Фантастична четворка Живот после смрти Магија, мистерије и чуда Невиност без заштите Дневник Јанга Тровача Десант на Дрвар Марион – краљица лопова Револуција госпође Ретклиф Вавилон Лептирица Голи скандал 1

06.00 Додела награда европске академије zа филм 2010. 07.30 Карлитос и животна шанса 09.15 Херкул (1997) 10.45 Увек реци да 12.25 У2 360 Уживо из Роуз Боула 13.25 Крзнена освета 14.55 Лекције из чоколаде 16.30 Сурогати 17.55 Холивуд на снимању 18.20 Сиви вртови 20.05 Амелија 21.55 Царство порока - Лепотица 22.50 Екстракт 00.20 Круг лажи

DNEVNIK NOVOG SADA GODINU PO GODINU

Pi{e: VladimirVrgovi} 08.02 Пријатељи 09.00 Нора Фора 09.41 ТВ календар 10.09 Шериф у Њујорку 11.40 Мањински мозаик 12.00 Дневник 12.25 Плодови земље 13. 15Олимп - спортска емисија 14.00 Недељом у два 15.05 Мир и добро 15.51 Богови су пали на теме, филм 17.40 Глобално село 18.14 Лепом нашом 19.30 Дневник 20.10 1 против 100, квиз 21.06 Стипе у гостима 21.45 Лагана предаја, филм 23.50 Циклус европског филма: Три боје: бело, филм 01.18 Шериф у Њујорку 02.29 Скица за портрет 02.48 Гаража 03.18 Глобално село 03.48 Лепом нашом 04.50 Плодови земље

Да Винчијев код

24

31

06.20 08.20 13.20 15.10 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.40 02.50 04.40

Филм: Из другог угла Браћа и сестре Филм: Храбра нова девојка Филм: Нестала седамнаестогодишњакиња Убиства у Мидсамеру Закон и ред Добра жена Три реке Филм: Ејс Вентура: Зов природе Филм: Убиство на Плезент драјву Филм: Храбра нова девојка Поморска патрола

Три боје: бело Карол, Пољак настањен у Паризу, у великом је проблему: Доминик, његова супруга, незадовољна неконзумираним браком, затражи развод. Иако претерано заљубљен и очаран њеном лепотом, не успева да је разувери. Она га оптужи да је подметнуо пожар и избацује га из стана. Враћа се у Пољску... Улоге: ЗбигњевЗамачовски,ЏулиДелпи,ЈанушГајош, Јержи Штур, Александер Бардини, Грзегор Варчол,ЦезариХарасимовиц Режија: Кристоф Кишловски (ХРТ1,23.50)

ЕмилиПроктер СЕРИЈА

ЦСИ: Мајами У дому мултимилионера Атертона пронађена је мртва водитељка фитнеса. Алекс и Рајан истражују убиство, а Нејтан Атертон им открива да је она била очева љубавница. Алекс закључи да је Менди убијена ударцем тупим предметом у главу... Улоге: Дејвид Карусо, Емили Проктер, Канди Александер, Рори Кокрејн, АдамРодригез Аутор: ЕнтониЗикер (РТЛ,22.00)

ЏулиДелпи

07.55 Златна кинотека: Кинг Конг, филм 09.45 Библија 09.55 Загреб: Миса, пренос 10.56 Квитфјел: Светски скијашки куп - супет Г (М), пренос 12.54 Филмски матине: Дар љубави: Прича о Даниелу Хофману, филм 14.25 Календар 15.25 е-Хрватска 16.04 Магазин фудбалске лиге првака 16.35 Олимп - спортска емисија 17.15 Рукомет (М), квалификације за ЕП 2012.: Хрватска Шпанија, пренос 19.24 Гаража 20.00 Нови свет, филм 22.12 Посебни додаци 22.45 Филмски бутик: Језа у ноћи, филм 00.24 Ноћни музички програм

06.00 13.00 15.00 17.10 19.15 21.00 23.00 01.10

04.00 05.50 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

С ветром у леђа Ритуали дракуле Губим те Живи песак Рупа без дна Прашина Џери и Том Хладна соба

Инкогнито Дилери Нестао Плашљиви детектив Животна прилика Гуниси Сјај Скупље од драгуља Велика зверка Инкогнито Лезбејке 4. – еротски дневник Слава

07.55 Школа за вампире, анимирани филм 08.20 Драгон бол З, анимирани филм 09.35 Закон и ред 11.15 Астерикс и Обеликс против Цезара, филм 13.15 Кунг фу Панда, филм 15.00 И. Љ, филм 16.45 Без цензуре, док. серија 17.45 Ексклузив с Татјаном Јурић 18.30 РТЛ Данас 19.05 Хрватска тражи звезду 20.00 Биг брадер 22.00 ЦСИ Мајами 00.30 Астро шоу 01.30 РТЛ Данас 02.05 Дани славе, филм

08.10 09.05 10.00 10.55

22.50 23.45 00.40

Разоткривање митова У делићу секунде Преживљавање Човек против рибе са Метом Вотсоном Човек, жена, дивљина Страствени риболовци Разоткривање митова Справице будућности Оружја будућности Борна кола браће Хау Главни адути Пета брзина Амерички чопери Разоткривање митова Прича о пиратима са Росом Кемпом Интервентна јединица Мајамија Најбољи остају Како преживети катастрофу Нови свет

08.30 09.30 10.00 10.45 12.30 14.00 15.00 16.45 18.00 19.00 20.45 21.30 22.30 00.15

Скијашки скокови Аутомобилизам Аутомобилизам Биатлон Крос-кантри скијање Бициклизам Скијашки скокови Брзо клизање Бициклизам Тенис Биатлон Скијашки скокови Тенис Биатлон

11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55

Posrnuli ponos „mu{ka voda” spasava koro dva meseca pre nego {to je rediteq uVojvodini,onajeipakpo~eladaradi11.maja, Sidni Polak po~eo da snima svoje prvo kada je predsednik Tito otvorio 35. poqopriostvarewe“^uvarizamka”,filmskaekipa, vrednisajam.Ipak,ulazjebiodozvoqensamopopredvo|enaholivudskimzvezdamaBertomLanka- setiocimasastranimpaso{ima. ster i Piterom Falkom, stigla je u Novi Sad i Bioskopiikafanesubilipraznikadjetelezauzela gotovo polovinu sprata hotela “Park”. viziji emitovana kultna ameri~ka serija “Dugo, Scenografi su u Kameni~kom parku izgradili toploleto”,ukojojglavnuuloguigraoRojTinis. ~itavsredwovekovnigradiz17.vekaiprideveI izdava~i su osetili priliku da zarade, pa je {ta~ko jezero. Pre nego {to je palaprvaklapa8.januara1968. anga`ovani su, uz sasvim pristojnudnevnicu,silnistatisti. Radi fizi~ki veoma zahtevne uloge, ve} vreme{ni Lankaster je kondiciju odr`avao tr~e}i svakog jutra po keju. Ipak je pristaodabudepo~asnigostna manifestaciji “Ciganska no}” zajedno sa Oliverom Katarinom, koja je bila i predsednica `irija za izbor lepotice bala. Napustio je skup posle neuspe{noginsistirawadanekiputuju}iameri~kistudentprestane pevatikaubojskepesme,smatraju}i ih neprikladnim za ovu priliku. Od 115 predratnih fijakeriLankastervi{evoliyipsinegokaubojskepesme sta1968.jeostalosamo{estaktivnih. plakatomuizlogukwi`ara-antikvarnicaMatiUno}iizme|u27.i28.januarapokradenajeSace srpske obavestila potencijalne ~itaoce da bornacrkvainestala~uvenaslikaPajeJovanoupisujerezervacijezakupovinukwigepokojojje vi}a“KrunisawekraqaStefanaPrvoven~anog”. nastaoserijal.Nastadionu“Vojvodine”pojavio Na kratko je zatvoren Studentski kabare, jer se23.junauve~eli~noTinis,promrmqaonekolisu privatnici, kojima je bio iznajmqen, i pored kore~iosebinaengleskom,seouauto,otputovao zabraneto~ewaalkoholnihpi}a,kr{iliprohizaBeogradiostaviorazo~aranebrojneobo`avabicijusipaju}iihgostimau{oqicezakafu. teqke. Zbogpqa~ki,prevara,kra|aautomobilaipriKrajem juna je zavr{eno fudbalsko prvenstvo, krivawa krivi~nih dela na osam godina zatvora a“Vojvodina”jejedvaostalauPrvojligi. osu|enjeMiodrag@i`a(21),~ijijededabiopoU lepo ure|enoj ba{ti JNA nastupao je VIS znatipredratninovosadskipoliti~ariadvokat, “Amfibije”, ali je zabrawen ulaz “~upavcima”. aotaciuvremesinovqevog“nesta{luka”radio De`urni vojnik na ulazu je svakom mladi}u priudiplomatskojslu`bi.Mla|ani@i`ajeosloboqe`noproveravaofrizuru.Takonisubilistro|ennakonpolovineodslu`enekazneiodmahdogi svi sugra|ani. “Dnevniku” se javio izvesni bio posao u “Agrovojvodipenzioner,dapohvalijedni”.Danasjeporeskisavetnogdugokosogkojimujeu Sidni Polak je za svoj film nik. autobusuustupiomesto. Mada jo{ nije zavr{ila Novosadski su Jevreji „^uvari zamka” digao snimawe ekipa “^uvara 17.julaproslavili250gou Kameni~kom parku ceo zamka”moralajedasepridinaodsvogdoseqavawau sredwovekovni grad. Po vremenopreselipod{atograd. scenariju on gori tokom re na Ribarskom ostrvu, NakonupadatrupaVarposledwe scene, ali su poslevi{emese~nogborav{avskog pakta u ^ehoslokauhotelu“Park”,kojije va~ku i gu{ewa “pra{kog pirotehni~ari „predozirali” o~ekivao brojne sajamske prole}a”, mesecima su na barut i u nekontrolisanom goste.Aondaihjezadesio novosadskim mostovima po`aru kamere su stradale jo{ ve}i maler 23. aprila. bila postavqena mitraKulise napravqene od drqeska gnezda. Iz rovova veta,stiroporaidrugihlakozapaqivihmaterinagranicipremaMa|arskojiBugarskojvojnici jala,premascenarijutrebalesudakontrolisano JNAsuiza{litekkrajemjeseni. izgore posledweg dana snimawa. No, pirotehniEksplozija gasa koja se dogodila kod Be~eja 8. ~arisulo{eizra~unalikoli~inuupotrebqenog novembra,kasnijejenazvana“ba~kivulkan”. baruta,paseplamendonebavideoizgotovoceNa igranku organizovanu u Gra|evinskoj {kolog grada. De`urni vatrogasci su mogli samo da liuspeloje15.decembradau|e2000mladih,ali posmatrajukakovatrauni{tava,semscenografijejo{nekolikostotinaostaloispredvrata.Poje,kamereidruguskupocenuopremu. red“Cvr~akaimrava”,pobednikagodi{we“GiU saobra}ajno nesre}i je 29. aprila poginuo tarijadeVojvodine”,kasnijenajdugove~nijegbenStevanNe{ticicki(22),fudbaler“Vojvodine”, daugradu,sviralisuigosti,“De~acisaDunava” kojije“Pe`oom204”naizlazuizKameniceudaizBa~kePalanke,~ijijebasgitaristabio,tek rioubedem.Samonekolikosatiranijesakapipunoletni, Jovica Stani{i}, kasnije {ef DB tenskomtrakomu~estvovaojeupobedimladereSrbije i poverqivi “~ovek za specijalne zadatprezentacije Jugoslavije nad ^ehoslova~kom sa ke”SlobodanaMilo{evi}a. 2:1. Mu{karciposrnulepotencijete{kopriznaju MadajeOp{tinskoodelewezaupraveposlove da su, zarad o~uvawa ponosa, po~eli diskrektno nekoliko meseci ranije odlu~ilo da ne odobri kupovatiudobrosnadbevnojradwi“Lipar”,tada Hotelu“Park”otvarawekockarnice,ina~eprve ~uvenu“mu{kuvodu”izKladwa.

S

Књигу Владимира Врговића “НОВИ САД 1944–1969” у издању “Прометеја” можете уз попуст од 20 одсто купити за 1.120 динара у новосадској књижари “Мост” (Змај Јовина 22, тел. 021/ 520–899)

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar\ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{anVlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora SmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: NadaVujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), DejanUro{evi}(ekonomija 480-6859), PetarDe|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada@ivkovi}(novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), NinaPopov-Briza (kultura 480-6881), SvetlanaMarkovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), PetarTomi} (svet 480-6882), \or|ePisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{koLazovi}(reporta`e i feqton 480-6857), BranislavPuno{evac(sport 480-6830), JovanRadosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), IvanaVujanov(revijalna izdawa 480-6820), FilipBaki} (foto 480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), NedeqkaKlincov(tehni~ki urednici 480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasni sektor 480-68-68), FilipGligorovi}(Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

nedeqa13.mart2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Недељајепунаизненађења. Можетеселепоиопојнодружитиспријатељимакојепомалоидеализујете, свесноилине.Одплановаидоговоравероватнонећебитиништа.Највишесеможетепоуз датиусебе.

BIK 20.4-20.5.

Трошите новац и када то није неопходно.Уживајтеушопингу,или на неком лепом месту, дозвољавајући себи да будете кративни. Иначе стеовихданапрличнорастрзани наразнестране, збогоколности.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

13. mart 2011.

Месец излази из вашег знака и утиче на атмосферу забаве и провода,сусретаиприча,причица,разних игрица. Женска бића су попут добрихвила,алиимнијелакодасе уклопеуочекивања.

Односполоваданаснеморабити идеалан па можете имати проблема с партнером. Ништа озбиљнонистрашно,текнедостатакбриге,времена иразумевањаједног за друго.Краћипутишетња. Посећенистеитражениовихдана, некако у жижи интересовања, опет. Да ли због лепшег времена илиВенереувашемпољупартнерства,тек,свејемогуће.Ипак,браки везакојатраје,опстаје. Стабилнистефинансисјскипана себеможетепреузети идеододатнихобавеза. Растерећујетепартнера који напросто нема времена ни живацазаоноштосеочекујеишто битребало.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Потребни су вам промена и одмор. Неумољивостеопредељениу ономе што сте одлучили па сте пустили корење и имате круте идеје, што вам доноси снагу и истрајност, аливасдетерминишеиблокира.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Постајетесвесигурнијиипословнији.Односисљудимаизиностранства су значајни и поуздани, било да се ради о будућим плановима иликонкретнимсадашњимактивностима.Самосталност. Можете се опустити у већ добро познатојатмосфери,међуонимакојивамуливајуповерење,упородици, или чак сами на неком месту с позитивном енергијом. Избегавајте онекојиуносенемире.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Викенд протиче узбудљиво и динамично. Забава, изласци и друштво, хоби и плес имају посебан значајјерваспокрећуипровоцирају. Љубав собом носи и одређена ограничењаипотешкоће.

Романтични сте данас, спремни на то да се жртвујете и помогнете драгим бићима. Дајете се у службу породици, деци, помажете им и то вама доноси задовољство. Истовременостеинереални.

Будитепажљивииприбраниусаобраћају данас па и ментално присутни.Поготовоакоидетенакраћи пут или у посету широј фамилији. Добри пословни планови једва чекајудаихреализујете.Акција!

TRI^-TRA^

Раскид V REMENSKA

Чини се да учестали трачеви о флертовању Џастина Тимберлејка с холивудским лепотицама нису били обичн а изм иш љот ин а! Након многих сумњи љубав лепе глумице Џесике Бил према популарном певачу постала је ствар прошлости. Парјераскинуонакончетиригодине везе,али правиразлогљубавногкрахајошнијепознат. - Одлуку о раскиду донели су заједно, схватили су да је време да у животунаставеодвојено,беззамерки. Остаће добри пријатељи - изјавиојеизворблизакпару.Иакосусе недавнонаједномпартију накондоделе Оскара Џастин и Џесика све времедржализарукеидобросезабављали, изгледа да је све то била самодобраглума.

PROGNOZA

VIC DANA

С унчано

Vojvodina NoviSad

19

Subotica

17

Sombor

18

Kikinda

17

Vrbas

18

B.Palanka

19

Zrewanin

19

S.Mitrovica 17 Ruma

18

Pan~evo

19

Vr{ac

18

Srbija Beograd

18

Kragujevac

18

K.Mitrovica 19 Ni{

19

Evropa

и још топлије

Madrid NOVI SAD: Sun~anoijo{toplije.Vetarumerenjugoisto~ni.Pritisak Rim iznadnormale.Minimalnatemperatura3,amaksimalnado19 stepeni. VOJVODINA: Sun~anoijo{toplije.Vetarumeren,najuguBanatapoLondon vremenopoja~anjugoisto~ni,apoSremuinaseveruBa~keslabisto~nih Cirih pravaca.Pritisakiznadnormale.Minimalnetemperatureod0do5 stepeni,amaksimalneod16do19 stepeni. Berlin SRBIJA: Vrlotoplozaovodobagodinesasun~animperiodimauzumeBe~ renuobla~nostpopodneiuve~ekojasti`esajugozapada.Duva}eumereni topaoju`niijugoisto~nivetar.Pritisakiznadnormale.MinimalnetemVar{ava peratureod-2do6 stepeni,amaksimalneod16do20,uTimo~kojKrajini samooko11 stpeni. Kijev Prognoza za Srbiju u narednim danima: Po~etkomslede}esedmice Moskva sezadr`avavrlotoplovremeuzprolaznuobla~nostuponedeqak.Uponedeqakiutorakslabvetar,uutoraksun~ano,ausredupostepenonaobla~eOslo weiuno}ika~etvrtkuki{a.Usredui~etvrtakpoja~anjugoisto~nivetar. St.Peterburg Udrugojpolovinisedmiceobla~nijesapovremenomki{om. Atina BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: O~ekivane biometeoroloPariz {keprilike}ebitine{topovoqnije,alive}inahroni~nihbolesnika idaqemo`eose}atisvojeuobi~ajenetegobe,paimsesavetujeredovno Minhen uzimawe terapije. Mogu}a je glavoboqa kod osetqivih osoba, a u cenBudimpe{ta tralnimiju`nimdelovimazemqeiostaleuobi~ajenemeteoropatske reakcije.Neophodnajeidaqedodatnaopreznostusaobra}aju. Stokholm

14 14 12 12 15 14

ПиталиЛалудалибимогао дабудечланпартије. -Небимог‘о-одговориоје. -Зашто? -Знате,овај,имамкривеноге. -И!? -Тешкобиседрж‘олиније.

11 10 4 0 -2 18 12 13 15 2

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

63(-10)

Slankamen

236(-5)

Ja{aTomi}

Apatin

117(-12)

Zemun

285(-8)

Bogojevo

111(-10)

Pan~evo

310(-12)

Smederevo

470(-8)

Ba~.Palanka 137(-4) NoviSad

153(-7)

Tendencijastagnacije

SAVA

N.Kne`evac

238(-6)

S.Mitrovica

196(-4)

Tendencijastagnacije

Senta

276(-4)

Beograd

246(-6)

STARI BEGEJ

NoviBe~ej

293(0)

Tendencijastagnacije

Titel

244(-6)

NERA

Hetin

156(4)

TISA

138(6)

Tendencijastagnacije

Tendencijastagnacije

Kusi}

58(6)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 13.mart 2011.  

elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 13.mart 2011.  

elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement