Page 1

c m y

NOVI SAD *

PETAK 13. JANUAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23315 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„DNEVNIK” ISTRA@UJE

ZBOG ODMERAVAWA KO JE VI[E U^INIO ZA VOJVODINU, DS I LSV DANIMA U RATU SAOP[TEWIMA

KAKO VLADA ULA@E PARE U POMPEZNO NAJAVQENU STANOGRADWU

Drma li se predizborni savez Tadi}a i ^anka

Dr`ava zida najskupqe stanove

str. 3

str. 5

ZREWANINCI PISALI PETICIJU PROTIV POTRAGE ZA NAFTOM

REPORTA@E

Strahuju da im vibracije ne sru{e ku}e

REPORTER „DNEVNIKA” PRE@IVEO EGZIBICIONI BOKS ME^ S EVROPSKOM [AMPIONKOM

NASLOVI

Politika 2 Hiqade evra za put u Brisel, Ulm, [tutgart

Ekonomija 4 Po svetu „Delez” otpu{ta, a u Srbiji zapo{qava

str. 10

Dru{tvo 6 Nema kwi`ice bez doprinosa 6 Na istinu }e se jo{ ~ekati

U BANATSKOM KARLOVCU OTVORENA SAVREMENA DVORANA

Sportska hala koju su ~ekale generacije str. 11 JO[ JEDAN KRVAVI PIR NAPU[TENIH KEROVA

Psi izgrizli srnu u centru Be~eja str. 13

Novi Sad 8 Vojna policija obi{la nove stanare kasarne

Crna 15 Advokati i porodica sumwaju u samoubistvo

Sre}om, obukao sam ~iste ga}e

Prolazno naobla~ewe

str. 12

Najvi{a temperatura 7 °S

DOLIJAO DVOJAC KOJI SE TERETI ZA RAZBOJNI[TVO U ZAPADNOJ BA^KOJ

„Po{tari” iz Kule iza brave str. 14 str. 16 – 21

SPORT

SUDSKI IZVR[ITEQI I POLICAJCI UKLONILI BLOKADU FABRIKE „ABC FUD”

Radnici i paprikari odgurnuti {titovima str. 11

n MEDAQA NA EVROPSKOM PRVENSTVU ORLOVIMA BI IZBRISALA SVE PRETHODNE PROMA[AJE

n POMO] KLADIONI^ARIMA


2

POLiTikA

petak13.januar2012.

EP O^EKUJE ZAMAH BEZ OBZIRA NA IZBORE

PozdravizBrisela statusakandidataSrbiji,alida Poslanici Evropskog parla- oceniojedajeza`aqewe{toje suNema~kaiAustrijabilenajmentapozdravilisunacrtrezo- Savetudecembruodbiokandidaglasnije jer su wihovi vojnici lucijeonapretkuSrbijeupro- turu Srbije jer je to pogre{an stradalinaKosovu.„Mi cesu evropskih integrapozdravqamo dijalog, cija, kojom se Savet ali nema smisla samo Evropske unije poziva da stavqati stvari na pajojodobristatuskandidapir„, rekla je Pakova, i ta,alisuukazalinatoda istakla zadovoqstvo biSrbijatrebalodau~i{to je Srbija uhapsila nivi{eusaradwisKosoratnezlo~ince. vom, reformi pravosu|a, Kacin je, u zavr{nom borbiprotivkorupcijei obra}awu, rekao da se medijskimslobodama. nadada}ekolegeizKoPredsedavaju}i Delemitetazaspoqneposlogacije Evropskog parlave ulo`iti amandmane menta za Jugoisto~nu do 31. januara da bi se EvropuEdvardKukan pokreirala rezolucija kozdravio je izbalansiran jadajerealisti~nuisvetekstrezolucijeizvestiobuhvatnuslikuoSrbiocazaSrbijuJelkaKaciji,alikoja}ebitimotina. Kukan je ukazao na to vacija vlastima u BeodaSrbijuovegodineo~egradu da u~ine sve u kuju izbori, ali da, bez kratkomrokudabidobilikanobzira na rezultat, mora biti signalzaSrbiju.„Nadamseda}e didaturu. nastavqen zamah u procesu u martu biti postignut dogovor Kacin je izjavio da Srbiji evropskih integracija. Govore- iSrbijibitiodobrenakandidatrebaodobritistatuskandidata }i o dijalogu s Kosovom, Kukan tura„,rekaojeon. za~lanstvouEvropskojunijii jepozdravioterazgovoreiistaPoslanik grupe socijadelootvoriti pregovore o ~lanstvu kaodaSrbijatrebadaprimewu- mokrataHanesSvoboda rekaoje {to pre, kako bi Unija je,anesamodapredla`e pokazala da prihvata i sporazume. Poslanica, ~lanica Bilabikatastrofaakoseumartu cenireformekojeSrbigrupe socijaldemokrata, ponoviodlukaSavetaizdecembra jasprovodi. „Status kandidata Marija Eleni Kopa po(HanesSvoboda) zna~i mnogo za Srbiju, hvalila je napredak Srali, ako `elimo naprebije,alijeukazalanato dak, moramo ih gurati napred i da,kadasegovoriou~inkuudi- daovajizve{tajveomadobarjer dozvolitiimiotvarawepregojalogusKosovom,trebaimatina poruka koja se {aqe mora biti vora”,rekaojeKacin. umudaje„zatangopotrebnodvojasna. „Bila bi katastrofa ako KacinjerekaoidajeSrbija je”.Nemo`esesamoinsistira- seumartuponoviodlukaSaveta u~inila zna~ajne reforme i tinaodgovornostijednestrane, izdecembra„,upozoriojeSvobouhapsila preostala dva ha{ka reklajeona,inaglasiladabise da. optu`enika.Premawegovimremorala povesti rasprava o Poslanica grupe narodwaka ~ima,izazovkojiostajepredSrEuleksu i efikasnosti ove miDorisPak reklajedasunaSabijom jeste regionalni izazov sije. Poslanik Kristijan Dan vetu EU i druge dr`ave, osim kojiseti~eKosova. Preda, deo grupe narodwaka, Nema~ke, bile protiv davawa

Pak: Spre~iti ludilo – Akcija Pokreta „Samoopredeqewe”, najavqena za 14. januar podsloganom„Srbijaneprelazi”, ludilojekojetrebaspre~iti–izjavilajeju~ezaRadio„Duka|ini„ nema~ka poslanica u Evropskom parlamentuDorisPak. Powenimre~ima,AqbinKurti i wegov pokret bi trebalo da se pona{aju druga~ije, „a ne kao Srbinaseveru”. – Mislim da je to ludilo. Ovo ludilotrebaspre~iti.Onitreba dasepona{ajudruga~ijeanekao SrbinaseveruKosova.Zameneje ovo neprihvatqivo. Sve ovo ne poma`eninakojina~inre{avawuproblemanaKosovu.Ovaakcijavra}aKosovounazad–reklaje Pakova. Onajedodaladaakcija„Srbija ne prelazi” pokazuje nepo{tovawezakonaiUstavaKosova. –Stidimsekaoposlanica,kada poslanici na Kosovu pokre}u takveinicijative.Janemogudaprihvatim da Aqbin Kurti radi takvestvari.Topokazujenepo{tovaweUstavaibudu}nostiKosova –zakqu~ilajeDorisPak. Pokret„Samoopedeqewe„najaviojezasubotu,14.januar,blokaduadministrativnihprelazapremacentralnojSrbiji.

Reyepi zabrinut Vlada Kosova je saop{tila da }e koristiti sva sredstva koja imanaraspolagawuuvezispozivom Pokreta „Samoopredeqewe„ da se u subotu blokiraju prelazi prema centralnoj Srbiji, pi{e „Kohaditore„. Ministarunutra{wihposlova Kosova Bajram Rexepi je izjavio dajezabrinutzbognajave„Samoopredeqewa„da}eblokiratiprelaze jer to „izaziva nestabilnost”. Rexepijeobavestiovladuda}e delovati na osnovu Ustava Kosova,inagovestioda}eupotrebiti svasredstvakojaimanaraspolagawu da bi spre~io neformalne grupedazauzmuprelaze. –Policijaimadetaqanoperativni plan, koji ne}e dozvoliti prilazprelazimaMerdareiBela zemqa–rekaojeRexepi.

Makolivra}en sKon~uqa –Kosovskomministruzadijas por u Ibrah im u Mak ol ij u nije ju~e dozvoqeno da pre|e preko prelaza Kon~uq – izjaviojepredsednikop{tineBujanovac[aipKamberi. On je rekao da je Makoli stigao na Kon~uq, gde mu, me|utim, srpska policija nije dozvolila prelazak, i dodao da je kosovski ministar vratiouPri{tinu. Makoli je trebalo da se sastanespredsednicimaop{tinaBujanovaciPre{evo,[ai- pom Kamberijem i Ragmijem Mustafom, kao i s predsednikom Nacionalnog saveta AlbanacaGalipomBe}irijem.

– Za nepu{tawe Makolija preko Kon~uqa nema drugog naziva osim da je to nepotrebanpoliti~kiskandalkojije u Buj an ovc u izaz val a Vlad a Srbije i Ministarstvo unutra{wih poslova – rekao je Kamberi. OnjekazaodajeMakolijeva poseta bila simboli~an ~in uspostavqawa mirnije i stabilnije situacije u tom delu, alidajeVladaSrbijepokazaladaje„uzroknestabilnostii ovog dela Srbije i celog Zapadnog Balkana”. Makolijeva posetajuguSrbijebilabiprva poseta nekog kosovskog ministraBujanovcuiPre{evu.

dnevnik

BELGIJA I NEMA^KA PRVE NA PUTNOJ AGENDI 2012. PREDSEDNIKA SKUP[TINE VOJVODINE [ANDORA EGERE[IJA

Hiqadeevraza slu`beniputu Brisel,Ulm,[tutgart Bezmalo 5.800 evra iz buxeta AP Vojvodine odobrio je ju~e skup{tinski Odbor za administrativna i mandatna pitawa za prviovogodi{wislu`beni put predsednika vojvo|anskog parlamenta [andora Egere{ija i tri ~lana delegacije u inostranstvo. Naknadno }e biti utvr|eno, re~enojenasedniciOdbora, koliko }e jo{ novca biti potrebnoiko}eplatitigorivo, parkingiputarinuzaslu`beni autotokomovogputovawauBrisel,Ulmi[tutgartod30.januarado5.februara. Egere{i}euBriseluposetiti predstavni{tvo APV, kao i predstavni{tvapartnerskihre-

Sto op{tih odluka, a dvesta kadrovskih Skup{tina Vojvodine je od konstituisawa aktuelnog saziva 2008.dokrajapro{legodineodr`ala32sednice.Donelaje302 odluke,od~egaje100biloop{tegkarakteraa202suseodnosile na izbore, imenovawa i razre{ewa... Razmotrila je 65 izve{tajapokrajinskihjavnihpreduze}a,fondova,zavodaiombudsmana, podaci su iz Izve{taja o radu skup{tinske Slu`be 2008–2012.kojijeju~eusvojioAdministrativniodborSAPV. Najaktivniji je bio Administrativno-mandatni odbor, s 56 sednica. Slede ga Odbor za evropske integracije i me|uregionalnusaradwu(38sednica),Odborzaobrazovawe,nauku,kulturu,omladinuisport(31),Odborzapropise(29)... gija. Planiran je i susret s poslanicima Evropskog parlamenta,kaoisusretirazgovoruVladi nema~ke pokrajine BadenVirtemberg, navodi se u odluci

Sva|azbog predsednikovogordena Povodomposledwegunizujavnihnastupasavetnikapredsednika Republike Srbije Neboji{e Krsti}a nabloguB-92,ukojemje on ponovo izneo niz neistina o

JediniposlanikAlbanacasjugaSrbijeuRepubli~kojskup{tiniRizaHaqimi rekaojedajepolicijaodbiladaobaviproceduru ulaskaidaje{efpolicijeuBujanovcurekaodanemastavMUP-a Srbijedamo`edapropustikosovskogministrazadijasporuiwegovesaradnike. –Obrazlo`ewejedapostignutisporazumoslobodikretawanijedefinisaomogu}nostulaskadelegacijeministrasKosovaucentralnuSrbiju,zbog~egajeistavnajvi{ihvlastiuSrbijibioda seMakolijevaposetanedozvoli–izjaviojeHaqimi. Onjekazaodajeogor~en{toBeogradnijereagovaoisaop{tio stavonajavqenojposetiMakolija,iakojeop{tinajo{10.januara obavestilaotomepolicijuinadle`neorgane.

Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da u centralnu Srbiju s Kosova i Metohije, na osnovu dogovoraizBriselaoslobodi kretawa, mo`e svako u}i kao gra|anin ukoliko na administrativnojlinijiprilo`iodgovaraju}a dokumenta, ali ne kaopoliti~ar. –MUPnijeobave{tenotomedajebiodogovorendolazak kosovskogministrazadijasporu Ibrahima Makolija. Svako mo`edo}ikaogra|anin,aline kaoministarzadijasporu–rekaojeDa~i},kojijeprisustvovao bo`i}nom prijemu u Patrijar{iji. On je istakao da }e „MUP po{tovatisvebriselskedogo-

voreBeogradaiPri{tineiu Srbiju svako mo`e do}i kao obi~an gra|anin, ali ne kao ministar. Op{tina Bujanovac nema ovla{}ewa da poziva politi~areitrebadasepo{tuje procedura.Nismonibiliobave{tenida}edo}i,ve}smosamo dobili informaciju iz Bujanovca”. Da~i}jeuizjavinovinarima pomenuonedavniboravakpredsednika Srbije Borisa Tadi}a i ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovi}a u manastiru De~ani, i naglasio da tadanikonijeosudionapadna kolonu automobila u kojoj je bio predsednik, na Bogdanovi}evautomobil,kaoninaautobuskojimsuseprevoziliSrbi.

Vojvodine)nijepredvideowegov govor. –Dasamoprisustvujemdoga|aju nisam `eleo, a ovako smo ne{to i u{tedeli – rekao je tada

DUEL KRSTI]–KORA]

Haqimi:Ogor~ensam

Da~i}:Gra|anin mo`e,politi~arne

Odbora za administrativna pitawa, koji daje finansijsku saglasnost o skup{tinskim putovawima. Ina~e,Egere{ijepro{legodine odustao od posete briselskojkancelarijiAPVprilikom wenogotvarawajer,kakojetada objasnio, organizator (Vlada

Egere{i novinarima, preneojeTanjug. Ukupnojezaovajslu`beni put potrebno 4.278 evra i 162.700 dinara, navodi se u ra~unici tro{kova, bez prevoza. Pri tome, dnevnice staju 2.628 evra, odnosno svaki ~lan ~etvoro~lane delegacijenaputnosipo 657evra.Zawihovsme{taj bi}e potrebno 1.600 evra i 160.000 dinara, za putno osigurawe 2.700 dinara, a za internet-tro{kove 50evra,navodiseudokumentu. Administrativni odbor usvojiojeju~eiovogodi{wifinansijski plan Skup{tine APV po kojem }e ona u ovoj izbornoj godini raspolagati s 903,4 milionadinara,od~egaje430,6milionazaPokrajinskuizbornukomisiju, a 54,1 miliona za finansirawe izborne kampawe. Tako|e, plan je da se za poslani~ke i funkcionerske plate izdvoji 156 miliona u neto iznosu, a za poslani~kedodatkejo{109,9miliona. Odobren je i finansijski plan za skup{tinsku Slu`bu „te`ak” 124,4 miliona dinara, ~iji najve}i deo ~ine zarade zaposlenih(90milionaneto). Na predlog poslani~ke grupe „Napred, Srbijo!”, Administrativni odbor je ju~e za ~lana PIK-a imenovao Svetlanu \akovi},azawenuzamenicuDanicu Vigwevi}. Re~eno je da je ta grupaSNS-aosnovanauseptembru2008.dokjeDSSizgubiostatusklubauSkup{tiniVojvodine. Sn. Kova~evi}

politi~kim akterima u Srbiji, Socijaldemokratskaunijapostavqaotvorenopitawedalijeova kampawa dogovorena u Predsedni{tvu Srbije? Javnost Srbije bi trebalo da bude upoznata s

tim da li su klevete, iznete na blogupredsednikovogsavetnika, koje}eimatiepilognasudu,zapravodeostrategijekojabitrebalodadovededoponovnogizbora Borisa Tadi}a za Predsednika.SDU,usaop{tewukojejepotpisaopredsednikstranke@arko Kora}, poziva Neboj{u Krsti}a da,„prenego{toseupustiudaqe izno{ewe neistina u vezi s politi~kim neistomi{qenicima u Srbiji, odgovori na vi{e puta javno postavqeno pitawe u vezi sa stvarnim vlasni{tvom i na~inom rada wegove marketin{keagencije,kaoidalisama~iwenica da je on na funkciji savetnika predsednika Republike predstavqa klasi~nu zloupotrebupolo`aja?„ Neboj{aKrsti}jenabloguna B-92,izme|uostalog,prokomentarisaoizjavu@arkaKora}akojije pozvaopredsednikaTadi}adavrati Orden Republike Srpske jer, kakonavodi,odlikovawepredstavqauvreduzasve`rtveratauBosniiHercegoviniisve`rtvena prostorubiv{eJugoslavije.

„@arko Kora} ~esto, pa i ovaj put, nastupa u javnosti kao glas moralne vertikale, nekog ko arbitrira u eti~kim pitawima. Imasamojedanmaliproblem.Taj

vertikalni moralni integritet koji se uzdi`e do neprihvatawa bilo~ega{tojeizRS,kaostaklo se razbija ve} o ivice bazena u [ilerovoj. I pretvara u prah”, napisaojeKrsti}.

VESTI Mrkowi}:Dr`avaSrbija dapomogne[e{equ Ministarzainfrastrukturuienergetikuivisoki funkcioner Socijalisti~ke partije Srbije Milutin Mrkowi} smatra da dr`ava Srbija mora da pomogne lideru radikala Vojislavu [e{equ zbogwegovoglo{egzdravstvenogstawa. UpisanojizjavidostavqenojmedijimaMrkowi} je naglasio da je dr`avna pomo} lideru radikala Vojislavu[e{equurgentnazbogwegovebolesti. „Sveono{tosesa[e{eqemgodinamatamodoga|aigodinerobijebezsudskogepilogaodavnoje trebalo da alarmira i vlast i druge politi~ke i dru{tvene organizacije u Srbiji, kao i nevladin sektor, na op{tu osudu Haga i te nequdske ha{ke prakse,barkadasutamosrpskizato~eniciupitawu”,naveojeMrkowi}.

SPOuBorutra`i daDra{kovi}ode Op{tinski odbor Srpskog pokreta obnove u Boruzatra`iojeju~eodpredsednikaSPO-aVuka Dra{kovi}a da podnese neopozivu ostavku, zbogkr{ewaStatutaiprogramastranke.Usaop{tewuOO-asenavodidaposle21godineodosnivawaSPOimanajmawupodr{kuipoverewegra|ana.„Vo|ewepogre{nepolitike,suprotneprogramuSPO-ausvojenomna[estomsaboru,kaoi stalnokr{eweStatutaiobra~unavawesneistomi{qenicima unutar SPO-a, doveli su stranku naivicuopstanka”,navodiseusaop{tewu. OdborSPO-auBorusmatradajejedinispas za stranku Dra{kovi}eva ostavka i hitna reorganizacijastrankedabisespremnodo~ekaliizbori.


c m y

politika

dnevnik

ZBOG ODMERAVAWA KO JE VI[E U^INIO ZA VOJVODINU, DS I LSV DANIMA U RATU SAOP[TEWIMA

Drmalisepredizborni savezTadi}ai^anka IdokuLigisocijaldemokrata Vojvodineo~ekujuda}eunarednoj kampawinarepubli~kimizborimanastupitiukoalicijisDemokratskomstrankom,{tojepreizvesnog vremena nagovestila i funkcionerka DS-a Nada Kolunxija, u Vojvodini je ovih dana u `i`iratsaop{tewimaizme|ute dvestranke,ukojimasekoalicioni partneri ne libe ni najte`ih optu`binara~unonihdrugih. Iako je namera u~esnika ovog me|ustrana~kogmedijskogobra~unadadoka`udasuba{oniuovom mandatunajvi{eizborilizaVojvodinu, pre bi se moglo re}i da ovimsukob,kojime|udemokratama i liga{ima u Vojvodini tiwa od po~etka aktuelnog mandata, u wegovoj zavr{nici samo ulazi u kulminaciju, jer i jedni i drugi o~ekujudabiodtogamogliostvaritiizvesnukoristnapredstoje}im pokrajinskim izborima. Svi suizgledidabitajsukobmogaoi obele`iti predizbornu kampawu u Pokrajini, koja }e, o~igledno, bitiidugaimu~na,poputkampawe koja se ve} uveliko vodi i na republi~komnivou. No,pitawejemo`elisegra|anima u Vojvodini uo~i izbora „prodati”pri~aosukobimauBanovini,dokistovremenonarepubli~kom nivou cveta saradwa izme|u ove dve stranke, pa se tako najavquje i zajedni~ki izborni nastup.Nikood~elnikauPokrajinskom odboru DS-a nije hteo da sezvani~noizjasniutompogledu. Nezvani~no,pak,nekrijudanisu radi da daju blagoslov sklapawu predizborne koalicije s LSV-on na republi~kim parlamentarnim

tvrde,imajuipodr{kustrana~ke centrale u Beogradu. Za sada je, me|utim, izvesno jedino da su netrpeqivostikojeuzajamnogajeliga{iidemokrateuVojvodiniovaj put ipak posebno iziritarale ~elnike u Pokrajinskom odboru

DS-a, koji se ina~e veoma retko obra}ajujavnosti,bilokonferencijamazanovinare,bilosaop{tewima.Naime,zaposledwihnekolikomeseciuPODS-asro~enoje nekoliko saop{tewa i sva su se zasnivala na kritici koalicionihpartneraizLSV-a,azbogwihovihzamerkinara~unPokrajinske vlade, a prvenstveno wenog predsednikaBojanaPajti}a,ina~epotpredsednikaDS-a. Dok liga{i ove prilike koristezabacawerukavicepokrajinskom premijeru Bojanu Pajti}u, koga smatraju odgovornim za ekonomskopropadaweVojvodineuposledwa dva mandata od kada je na ~eluVladeuBanovini,uaktuelnoj prepisci saop{tewima demo-

Ima jo{ rezervi za saop{tewa Sobziromnatodajedoizboraostalojo{nekolikomeseci,ova prepiskamoglabibititekjednaodepizodaukampawiunutarkoalicionihobra~unaizme|uDS-aiLSV-a.Usvakomslu~aju,ukoliko biseuwuukqu~iliiostali„prozvani”poslaniciurepubli~kom parlamentu, koji su, izgleda, tako|e nao{trili olovke, sledi nam jo{ za~iwenih saop{tewa. Liga{i, naime, imaju pet poslanika, a me|udemokratamauklupamarepubli~kogparlamenta16poslanika jeizVojvodine.Nije,me|utim,ba{sasvimjasnapoentatogme|usobnognadgorwavwaudokazvawukojevi{eu~iniozaVojvodinuuovom mandatu–liga{iilidemokrate.Posebnoakoseuzmeuobzirdajeu tom periodu bruto dru{tveni prozvod Pokrajine pao ispod republi~kogproseka,aVojvodinasvedenananivonerazvijenogregiona. izborima.Veruju~akdadotekoalicijene}enido}iukoliko,kako ka`u, LSV nastavi da optu`uje Pokrajinskuvladuifunkcionere DS-aizVojvodine.Zatakavstav,

krate, pak, liga{ima spo~itavaju da vlast koriste iskqu~ivo za privilegije.Takosuintoniranai najnovija saop{tewa sa sve metaforamaocvr~kuimravu,kapeta-

nula|eiinim,akojasupotpisali {ef vojvo|anskih demokrata Du{an Elezovi} i potom republi~ki poslanik DS-a Vlatko Ratkovi}. Ina~e,upravoje{efvojvo|anskihdemokratauprekju~era{wem

vi}iliwegovepartijskekolege– poslaniciizVojvodine„,istakao jeon. Naveojedajeme|uaktimakoje supredlo`iliposlaniciLSV-ai Zakonozabranifa{isti~kihmanifestacija,ukazuju}inatodaje toprvioddvazakonakojasuuposledwih12godinausvojeniuparlamentu a da ih nije predlo`ila Vlada. Dodao je i da je LSV bio autor ili inicijator i nekoliko izmena i dopuna zakona, koje su, kako je naveo, izme|u ostalog, omogu}ileiukidawegodi{weregistracije traktora. „Da nije bilo petoro poslanika LSV-a, za amandmaneVladeVojvodineuNarodnoj skup{tini Republike Srbijenebibilonikodaglasa,akamolidaihpredlo`i.KolegaRatkovi} zna kakav je odnos prema tim amamdmanima bio i od wega li~no,iodposlanikaizVojvodine iz svih drugih stranaka„, ocesaop{tewunagovestiodabisavez niojeRadovanovi}. liga{a i demokrata mogao biti Onsmatradasutakorepubli~doveden u pitawe, poru~iv{i da ki poslanici LSV-a prakti~no vi{ene}ebitimogu}edaseprave odmenili pokrajinsku adminikoalicije„koje}eprikritinemo- straciju „~ija je aktivnost u tom gu}nost prela`ewa cenzusa onih pogledu tokom prethodne ~etiri kojinemajupodr{kugra|ana”.„I godine potpuno zamrla„. Radovamora}esegra|aninovi} je poru~io majasnore}iskii da je Liga vanDa nije bilo petoro mesemogurealizoparl am ent arn im poslanika LSV-a, vatipoliti~kicidelovawemu~iniza amandmane Vlade qevi„, istakao je la mnogo vi{e za tadElezovi}.Onje Vojvodine u Narodnoj Vojvodinu nego ocenioidajeLSV skup{tini Republike {to je to uspeo sam Demokratsku Bojan Pajti} toSrbije ne bi bilo stranku svrstao na kom dva mandata nikoga da glasa, listu neprihvana~eluPokrajintqivih izbornih skevlade.„Ipria kamoli da ih partnera u Vojvolikom usvajawa predlo`i dini. Ratkovi} je, tuta APV i (Radovan Radovanovi}) Sta pak, kritikovao prilikom usvajanarodne poslanike waZakonaojavnoj LSV-a da bez pokri}a pripisuju svojini, kada je pokrajinski presebizaslugezaodre|eneaktekoji mijertvrdiodajeVojvodinadobisu doprineli uve}awu nadle`no- lamaksimum,LigajenakonsastanstiAPVojvodine,uzopaskudasu ka ^anak–Cvetkovi} uspela da wihoveaktivnostiurepubli~kom gra|anima Vojvodine omogu}i parlamentujedinoverbalne. mnogo vi{e. Izme|u ostalog, i Uslediojeju~eodgovorizLSV- kancelariju u Briselu, za koju je a, u saop{tewu koji je potpisao drPajti}dugotvrdiodajenepoRadovan Radovanovi}, tako|e re- trebna„,ustvrdiojeon. publi~ki poslanik. Radovanovi} Radovanovi} je Pajti}u zameje Ratkovi}eve navode ocenio rioinatomedaizbegavasamdase uvredqivim i neistinitim. „Pe- oglasi tim povodom, te da zato toro poslanika LSV-a je u ovom „drugi brane wegov nerad i neodmandatu u Narodnoj skup{tini lu~nost„.„Doceleovepolemike, RepublikeSrbijepredlo`ilovi- uostalom,nebinido{lodaPaj{e zakonskih predloga, izmena i ti}drBojannijebiopasivanuoddopunazakona,rezolucijaidekla- nosu s Beogradom i da je uradio racija,kaoipreko300amandmana, onoza{tasumugra|aniVojvodi{tojemnogovi{eodonoga{toje ne dali poverewe„, zakqu~uio je predlo`iouva`enikolegaRatko- Radovanovi}. B. D. Savi}

petak13.januar2012.

3

LIGA UZVRA]A UDARAC I LDP-u

Mismo autonoma{i,avi? Potpredsednik Lige socijademokrata Vojvodine AleksandarJovanovi} oceniojekaolicemerno autonoma{ewe funkcionera Liberalno-demokratske partije iz Vojvodine. U ju~era{wem saop{tewu on je odbacio optu`be potpredsednika LDP-a Du{ana Miji}a da LSV neradidovoqnouinteresuVojvodine. –Iakonamjejasnodapojedine stranke s centralom u Beo- gradu `ele da se uo~i izbora javnosti prika`u kao partije kojeveomabrinuosvimdelovimaSrbije,ovoipakprelazidozu pristojnosti – ocenio je Jovanovi}. OnjeistakaodajeLigajedina stranka u Srbiji koja se od svog osnivawa, odnosno ve} 22 godine,borizaintereseVojvodine,dodav{idajezbogtogata strankaodkvazipatriotaicentralisti~kih stranaka uglav-

nom progla{avana za separatisti~ku. Jovanovi}jeLDP-uspo~itao daseodposledwihizboranisu ni setili Vojvodine, a kamoli pomogliwenomrazvoju,anaveo je i da je od 12 poslanika te stranke u republi~kom parlamentu samo jedna poslanica iz Vojvodine. Oceniojedazatouoptu`bamaLDP-anemakrajalicemerju, awenoglidera^edomiraJovanovi}a optu`io je da je „dok je bio u poziciji u~inio sve da spre~i decentralizaciju Srbije i ukine autonomiju Vojvodine„. Onjeprimetioida,za razliku od LDP-a, Ligu ~ine „qudi predani Vojvodini i qudi koji nikadsebinisupriu{tili’zadovoqstvo’ da budu ~lanovi JUL-a„. – Mi smo autonoma{i. Avi?–zapitaojeJovanovi}. B. D. S.

VESTI

Pajvan~i}:Tadi} mo`etre}iput Profesorka ustavnog prava Marijana Pajvan~i} reklajedapredsednikSrbijeBorisTadi} ima pravodasepotre}iputkandidujezatufunkciju, iakopoUstavutonikomdrugomne}ebitidozvoqeno, budu}i da je Zakonom o sprovo|ewu Ustava sada{wi predsednik izuzet od ograni~ewa na dva mandata. – Sada{wi predsednik je izuzet od odredbe Ustava po kojoj je najvi{u dr`avni~ku funkciju mogu}eobavqatinajvi{edvamandata.Tojeure|enoUstavnimzakonomukojemseka`eda}ese„izborpredsednikaRepublikeiz~lana3,stav2ovogzakonasmatratiprvimizboromusmislu ~lana116,stav3Ustava”–kazalajeMarijanaPajvan~i}za„Blic”. PrviTadi}evmandat,kojijepo~eo11.jula2004,biojeuokvirudr`avnezajedniceSCG.Drugi,tj.sada{wimandat,zapo~eojeufebruaru 2008,aprvimujeponovomUstavuiz2006.izavr{i}esekrajemovegodine.

Tabakovi}:Nikoli} kandidatzapredsednika –PredsednikSrpskenaprednestrankeTomislav Nikoli} kandidova}e se za predsednika Srbijeiuslu~ajudaSNSprethodnonaparlamentarnimizborimaosvojivlastionbudepremijer–izjavilajeju~eJorgovankaTabakovi} na konferencijizanovinare.–Osimmestapremijera,koje}ekaonajja~aopozicionapartijazalu`ivati,o~ekujemda,kadaseraspi{upredsedni~ki izbori, Tomislav Nikoli} poka`e ko imapodr{kugra|ana. Onajerekladasejo{neznakobiutomslu~ajumogaozameniti Nikoli}anapremijerskommestu. –Nikoli}jedokazaoume}eisposobnostdavodidr`avu–rekla jeJorgovankaTabakovi},iistakladajerejtingkojiimaSNSunajve}ojmerirejtingTomislavaNikoli}a.


4

ekonomija

petak13.januar2012.

VLADASRBIJEUSVOJILAPAKETPOMO]I PRIVREDI

Injekcija od sedam milijardi dinara Vlada Srbije usvojila je ju~e paket mera pomo}i privredi, koji,zajednospomo}iindustriji vagonogradwe, koja }e biti usvojenaslede}enedeqe,ukupno predvi|a podr{ku od sedam milijardidinara. Ministarekonomijeiregionalnog razvoja Neboj{a ]iri} izjavio je na konferenciji za novinare posle sednice Vlade

koje}ebitiulo`eneurazvojte privrednegrane. ]iri} je precizirao da }e oko 600 miliona dinara biti predvi|eno za pomo} manifestacijama kao {to su „Egzit”, SaboruGu~iidrugim,700milionazazavr{etakradovanaStaroj planini, 850 miliona za „Skijali{taSrbije”,30milio- nazaPali}.

dnevnik

UPRAVNISUDPOTVRDIOODLUKUANTIMONOPOLSKEKOMISIJE

„Metro” i „Invej” spre~avali konkurenciju Upravni sud odbio kao neosnovanu tu`bu preduze}a „Metro ke{ end keri„ protiv re{ewa Komisije za za{titu konkurencije, u predmetu za{titekonkurencije. Upravni sud je u presudi ocenio da je pravilna odluka Komisije za za{titu konkurencije, a wom je re~eno da su zabrawene i ni{tave odredbe kojimseutvr|ujejedanodstozadefinisawe cena, iz Aneksa uz ugovore o uslovima trgovine, zakqu~enih izme|u te kompanije i preduze}a „Invej„.

Odredbama na osnovu ugovora zakqu~enih izme|u „Metroa„ kao kupca i „Inveja„ kao prodavca-dobavqa~a, po oceniUpravnogsuda,bitnosespre~avaiograni~avakonkurencija. U obrazlo`ewu presude Upravnog suda navodi se da je Komisija za za{titu konkurencije pravilno oceniladasuugovornestranenavedeneodredbeprimewivalekrozsistemminimalnih preporu~enih prodajnih cena u toku akcijskih prodaja odgovaraju}ihproizvoda.

BELGIJSKITRGOVINSKILANACDELIOTKAZEUAMERICI

Po svetu „Delez” otpu{ta, a u Srbiji zapo{qava?

Subvencijepoqoprivredi VladaSrbijeusvojilajetriprogramaraspodelesubvencijai podsticajauoblastipoqoprivredeza2012.godinuuukupnojvrednostiod10,8milijardidinara. DirektorvladineKancelarijezasaradwusmedijimaMilivojeMihajlovi} poslesednicevladerekaodajeusvojenprogram raspodelesubvencijazapodsticawepoqoprivredneproizvodwe, kojim}ebitiraspodeqenasredstvaod6,5milijardi.Podsticaji supredvi|enizaregresirawerepromaterijalazaratarskuipovrtarsku proizvodwu, premije za mleko, podsticaje za genetsko unapre|ewesto~arstva,rekaojeon. dajeju~eusvojenpaketkreditne podr{keprivrediprekoFonda za razvoj od 2,5 milijarde dinara.Tako|e,usvojenjeiprogram merazaubla`avawenegativnih efekata ekonomske krize koji, izme|uostalog,obuhvatapomo} kompanijamakojesebaveproizvodwom kamiona, autobusa i traktora ukupne vrednosti od 600 miliona dinara, rekao je ]iri}. Powegovimre~ima,usvojenje ipredlogprogramazaraspored kori{}ewa subvencija u turizmuodoko2,7milijardedinara,

]iri}jenajavioda}eslede}e nedeqe biti usvojena uredba za realizacijusredstavazapodsticajstranihidoma}ihinvestitora,vredanokopetmilijardidinara.Ministarjenajavioida}e slede}e nedeqe biti predstavqennacrtzakonaoredovnosti pla}awa nov~anih obaveza koji }eva`itiizaprivatniizajavnisektor.Ministarjeocenioda ove mere pokazuju spremnost Vladedaseiuovojgodiniposvetipoboq{awupolo`ajaprivredeipreduze}auSrbiji,ipored restriktivnogbuxeta. E.Dn.

„PLANUM”TIPUJENAMILIJARDUDINARAZARADE UINOSTRANSTVU

Kad ne mo`e u Srbiji, mo`e u Angoli Uvremevelikeekonomskekrize,kojajeposebnopogodilagra|evinski sektor u kojem se gase fabrike i propadaju mnoge firme, preduze}e „Planum”, koje sutra obele`ava 64 godine rada, me|u retkima je koja su za ovu godinu obezbedilaposloveuzemqiiinostranstvu.Generalnidirektorove uspe{nekompanijeRatomirTodorovi}izjaviojezana{listdasu tokom pro{le godine ostvarili oko30odstoprihodauzemqii70 odsto u inostranstvu, na srpskim gradili{tima je zara|eno oko 50 miliona dinara, a bilo bi mnogo vi{edanijeskupihzajmovakojima kreditiraju dr`avu na izgradwi Koridora10iprvedeoniceautoputapremamoru. Todorovi} ka`e da su u 2011. obaveze prema bankama bile ve}e negobrutoplatezasvih1.000zaposlenih. Kako obja{wava, ugovoreni rok pla}awa radova na izgradwisevernogkrakaKoridora10od SuboticedoNovogSadaje30meseci.Kakojeposaookon~anuavgustu pro{legodine,posledwepareza ovajposao}ele}izajo{dvegodine,atojepredugrokiuplatajeneizvesna. Sagovornik ka`e da je praksapokazaladaseuSrbijinakongodinudanazaboravinapla}awe obaveza, kao kod odlo`enog pla}awanaizgradwiKoridora11, pa se desi da banka pusti menicu jerdr`avakaoinvestitorneuplati, zbog ~ega se pribojava {ta }e tekbitinakondvegodine. Izgradwa severnog kraka Koridora 10 ko{ta ukupno oko de-

setmilijardidinara,adeokoji pripada „Planumu” iznosi 1,6 milijardu. Do sada je pla}eno oko30odstovrednostijerse35 odsto radova pla}alo odmah po ispostavqenimsituacijama,a65 procenata je i{lo na rok od 30 meseci. Todorovi}a ne ohrabruje to {to se izgradwa autoputa prema morunudiTurcimaiAzerbejxancimakojibiobezbedilifinansirawejerutomslu~ajuna{efirmemogura~unatisamonapodizvo|a~kipolo`aj,araditikaopodizvo|a~ je, ka`e sagovornik, boqe jedinoodni~ega.Nemazarade,nema referenci, tek toliko da se pre`ivi. Me|utim,ovogra|evinskopreduze}euspe{nojenagradili{tima usvetu,posebnouRusijiiKazahstanu, gde za ovu godinu ve} ima ugovorene poslove vredne oko 60 milionaevra.Uprvomkvartaluse o~ekuje potpisivawe ugovora za poslove u Angoli ukupno vredne okomilijardudolara,odkojihbi vrednostprvogugovoraterbaloda bude oko 150 miliona dolara. Iako nemaju naro~ite reference izzemqejer,kakoobja{wavaTodorovi},uSrbijisezavelikeprojekte favorizuju strane firme i uslovi kreiraju po wihovoj meri, uspevajunatenderimauinostranstvugdeihznajuvi{eod40godina, imaju reference i poverewe koje je postignuto odgovornim radom, kvalitetomipo{tovawemrokova. Kadnemo`euSrbiji,mo`euinostranstvu. R.Dautovi}

Po odluci vlasnika „Delez grupe”,sedam„Maksi”prodavnicauSrbiji}ebitizatvorenou narednih {est meseci, ali }e, kakojeju~esaop{tilakompanija,uistomperiodubitirenovirano 40 postoje}ih marketa i otvoreno 20 novih u kojima }e bitizaposleno600radnika. Kako je re~eno u „Delezu” u Srbiji,ju~ejesradnicimamarketa na koje se stavqa katanac pregovarano da bi se prona{lo najboqe mogu}e re{ewe za wih. Svimagdezatoimapotrebebi}eponu|enodapre|uunekidrugiobjekatuistomgradu,atamo gdenebudemogu}nostizapromenu radnog mesta, bi}e na raspolagawu stimulativne otpremnine.U„Delezu„nisumoglidaprecizirajukoliko}eradnikauSrbijiostatibezposlajersurazgovoriutoku,ata~anbrojonih koji }e promeniti radno mesto ili,pak,uzetiotpremninuzna}e sekadaseonizavr{e. Belgijski trgovinski lanac „Delezgrupa”,naime,ju~ejeobjavio da }e optimizovati maloprodajnu mre`u na svim tr`i{timausvetunakojimaposluje. „Delez„analiziraukupnoposlovawe,aliiu~inakpojedina~nih objekata, na osnovu kojih se donosi odluka na koji najboqi na~inoptimizovatimre`u. „Optimizacija je stalan proceskojiseobavqananivou~itave grupe radi obezbe|ivawa ra-

„DelezSrbija”,kojitrenutnozapo{qava 10.888radnika,otvarawem20novihprodavnica tokomgodine}ezaposlitijo{600radnika sta, efikasnosti i odr`ivosti poslovawa, i podr`ava strate{ki dokument kompanije ’New Game Plan’.Optimizacijapodrazumeva otvarawe novih, rebrendirawa,renovirawaizatvarawa nekih prodavnica„, istaknuto je usaop{tewu. Kako je ju~e preneo AFP, „Delez grupa„ saop{tila je da }eukinutioko5.000radnihmesta u Sjediwenim Dr`avama i zatvoriti blizu 113 prodavnicakao i blizu 20 prodavnica u Isto~noj Evropi kao rezultat

smawewa potro{we u posledwem kvartalu 2011. Tako|e }e zatvoriti supermarkete i hipermarketeuSrbiji,Bugarskoj iBosni,itakoukinutioko100 radnih mesta. Podsetimo, „Delezgrupa„po~etkommarta2011. godinekupilajeza932,5milio- naevrasrpskitrgovinskilanac „Delta–Maksi”. „DelezSrbija„,kojitrenutno zapo{qava 10.888, radnika zatvori}e po jedan „Mini–Maksi„ u Mr~ajevcima, Kragujevcu, Baqevcu,Vrawuitriu[apcu.

„Uprodavnicamakojesezatvaraju,gdegodjetobilomogu}e,zaposlenima je ponu|en posao u drugimobjektimausistemu„Delez Srbija„. Zaposlenima, kojima zbog opravdanih razloga nismo bili u mogu}nosti da ponudimoposao,bi}eponu|enanajboqamogu}aopcijadabi{tolak{epodnelipromenu„,stojiusaop{tewu. Pro{irewem asortimana, kako je navedeno, izmenom izgledaprodavnicaina~inaizlagawa robe, postoje}e prodavnice „Tempo ekspres” bi}e preba~eneuformat„Maksi„. – Zatvarawe neprofitnih i otvarawe novih prodavnica }e kompaniji doneti u{tede koje „DelezSrbija„planiradareinvestiranasrpskomtr`i{tu,od ~ega }e najve}e koristi imati potro{a~i–istakaojegeneralnidirektor„Delezgrupe„zaSrbiju,BosnuiHercegovinuiCrnuGoru DavidVanderSkuren.– „Delez”prepoznajeregionJugoisto~neEvropekaotr`i{tekoje mo`e podsta}i rast ~itave grupe.Analiziralismona{umaloprodajnu mre`u, i odlu~ili da napravimoizvesneizmenedabismo{touspe{nijepru`alinajboqeuslugepotro{a~ima. Od jula 2011. godine, kada je „Delez„kupiomaloprodajnelance„Maksi„i„Tempo„,u„Delezu Srbija„ je otvoreno nekoliko stotina radnih mesta, podse}aju ukompaniji. S.G.

Inflacija bila sedam posto InflacijauSrbijiu2011.godini,merena indeksom potro{a~kih cena, bila je sedamposto,saop{tiojeju~eRepubli~kizavodzastatistiku. Udecembrupro{legodineuSrbijijezabele`enanegativnainflacijaod0,7odsto, navedeno je u saop{tewu. Prose~an godi-

{wirastpotro{a~kihcenalanebioje11 posto.Udecembru2011.godine,uodnosuna prethodni mesec, najve}i rast cena zabele`enjeugrupama:ode}aiobu}airestorani i hoteli – po 0,8 posto, i name{taj, poku}stvoiteku}eodr`avawe–0,4posto,dokje padcenazabele`enugrupamahranaibezal-

koholna pi}a – dva odsto i zdravstvo – 0,2 odsto. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnijemewale.Indeksipotro{a~kihcena sedefini{ukaomeraprose~nepromenemaloprodajnihcenarobeiuslugakojesekoristezali~nupotro{wu.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom @itopromet Mlinpek, St. Pazova

Promena %

Cena

BELEX 15 (487,13 -0,08)

Promet

20,00

288

1.209.024

Planum GP, Beograd

9,03

700

18.713.800

PIK Kovin, Kovin

5,69

1.300

Mlekara, Subotica

4,17

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,07

1.531

14.098.564

344.500

NIS, Novi Sad

-0,17

600

2.704.841

1.250

567.500

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.701

263.770

3,20 Promena %

1.548 Cena

21.672 Promet

Imlek, Beograd

0,67

2.397

299.600

Soja protein, Be~ej

-0,19

530

284.083

Kru{ik Akumulatori, Vaqevo

-9,27

450

2.250

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,61

492

1.714.503

Progres, Beograd

-6,25

45

2.250

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

395

3.950

[ajka{ka {e}erana, @abaq

-6,05

1.350

6.750

Jubmes banka, Beograd

-0,16

12.978

155.736

Telefonija, Beograd

-5,17

550

55.000

Agrobanka, Beograd

-3,70

2.759

57.941

-4,00 Promena %

264 Cena

5.280 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.570

0,00

Univerzal banka, Beograd

0,00

2.300

0,00

NIS, Novi Sad

-0,17

600

2.704.841

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,92

4.700

399.500

@itopromet Mlinpek, St. Pazova

20,00

288

1.209.024

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.200

0,00

0,00

1.800

900.000

Tigar, Pirot

0,00

490

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-2,42

322

64.400

Soko Nada [tark, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Neoplanta, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

^oka duvanska industrija, ^oka Mlekara, Subotica

4,17

1.250

567.500

PIK Kovin, Kovin

5,69

1.300

344.500

Sviiznosisudatiudinarima


SIEPAPOZIVANASAJAM USEUL

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

petak13.januar2012.

5

„DNEVNIK” ISTRA@UJE

Spremamo hranu zaKoreju

KAKOVLADAULA@EPAREUPOMPEZNONAJAVQENUSTANOGRADWU

Agencija za strana ulagawa i promociju izvoza Srbije (SIE- PA)pozvalajeju~edoma}eproizvo|a~ehraneipi}adaseprijave zau~e{}enanacionalnom{tandu Srbijenasajmu„SeoulFood&Hotel 2012”,koji}eseodr`atiumajuu Seulu,uJu`nojKoreji. Rok za prijavu je 31. januar, navedeno je u saop{tewu. SIEPA prviputorganizujeu~e{}edoma}ihkompanijanatomsajmu,kojije jedanodnajpoznatijihsajmovahraneuAziji.U~e{}enasajmupru`a dobru mogu}nost doma}im kompanijamadaprona|uuvoznika,alii dasesrpskiproizvodipredstaveu tojregiji.Naizlo`benomprostoruod54.000kvadratnihmetaragodi{wesepredstavivi{eod1.000

izlaga~aiz44zemqe,asajamobi|e preko 45.000 stru~nih posetilaca. Izlo`beni program predstavqaskupsvihpoqoprivrednih proizvoda (morski plodovi i meso), mle~nih proizvoda, sastojaka hrane i aditiva, kafe i ~ajeva, zdraveiorganskehrane,tradicionalnehrane,pekarskihproizvoda, vina,alkoholnihibezalkoholnih pi}a,opremezahoteleirestorane,fran{izaidrugo. Tro{kove zakupa7izgradwe {tandasnosiSIEPA,apreduze}akojabuduu~estvovalamora}eda pokriju svoje putne tro{kove, prevoz eksponata, kao i participacijuuiznosuod50.000dinaraza izradu zajedni~kog kataloga, prate}eg materijala i druge marketin{keaktivnosti.

Dr`avazida najskupqestanove Ministarza`ivotnusredinu i pros torn o plan ir aw e OliverDuli}najaviojeda}e u okvir u prog ram a mas ovn e stanogradwe koju subvencio- ni{e dr`ava u martu po~eti izgradwa 800 stanova u beo- gradskomnasequ„DrIvanRibar”, a cena kvadrata kreta}e seod1.250do1.290evra,kaoi na Vo`dovcu, gde je u toku izgradwa 4.600 stanova. Gra|ani bez stana komentari{u da su cene previsoke jer tr`i{te govorisuprotno. Prigovaraju i gra|ani koji imajustan,akojimajePoreska uprava kao dr`avna institucij a prec en il a nek retn in u prilikom oporezivawa. S obziromnaprecewivawenekretnina, name}e se pitawe za{to potezidr`avenisuuinteresu gra|ana i kako to da jedne te istecenedr`avniorganivrte godinama, kada je svima jasno dadanasnijeisto{tojebilo preidajecenastanovaprepolovqena.DoksepretrigodinezagarsoweruuNovomSadu moglodobitiblizu2.000evra po kvad rat u, dan as se zov e uspehom ako se proda po 1.100 evrazakvadratnimetar. Gra|ani koji `ive u beo- gradskomnasequ„DrIvanRibar”pri~ajudanemogudaprodaju svoj stan ni za 1.200 evra pokvadratu,aministarDuli} spomiwe 90 evra vi{e za one kojisuplaniranidasetugradeakojimajo{nitemeqinisu iskopani, i to naziva povoqnom cenom u kriznoj godini u kojoj cene idu silaznom linijom. Direktor prodaje u

Skupoopremawezemqi{ta Sekretar Udru`ewa gra|evinarstva i industrije gra|evinskogmaterijalauPrivrednojkomoriVojvodine@arko^a|enovi} obja{wava za na{ list da cenu kvadrata ~ine tri osnovne stvari:cenagra|evinskogmaterijala,cenaradaiinfrastrukturnoopremawe.Zaprvedvestavkeka`edaneznakojajeodkoje jeftinija, jedino {to je preskupo je opremawe gra|evinskog zemqi{ta, za {ta je zadu`ena lokalna samouprava. U tom segmentutrebatra`itimogu}nostisni`avawacenedabikvadrat biojeftinijiidostupnijigra|anima. Agenciji za promet nekretnina„Solis„DraganRabati}ka`edasucenenekretninauSrbijijo{uvekpreceweneza150 do200evrapokvadratu,danastavqaju da padaju, {to pokazujukonkretniprimerinaterenu. Dovoqnojeprelistatineke odoglasnihnovinaividetida jeza26.000evramogu}ekupiti

EKONOMSKESLOBODENAMNISUJA^ASTRANA

Srbijananeslavnom 98.mestuusvetu Srbijajena98.mestuusvetupo ekonomskimslobodama,kaoipro{le godine, i svrstana je me|u uglavnom neslobodne na listi od 184zemqe. Istovremenojeprose~anindeks ekonomske slobode u svetu zbog globalnekrizepaonanivokojije samo jednom u proteklih deset godina bio ni`i, pokazuje ju~e objavqeni izve{taj Fondacije „Heritix„i„Volstritxornala„. Srbijajezaekonomskeslobodeu Indeksuza2012.dobila58poenai zadr`alapozicijuizprethodnegodinepo{tosuumerenapoboq{awa nasektorutrgovineislobodeumonetarnoj sferi kompenzovali pad slobode poslovawa i slabo upravqaweVladinompotro{wom. Me|u43zemqeEvropeSrbijaje 37.iwenapozicijajeispodproseka na evropskoj, ali i na svetskoj listi. Udeluizve{tajaoSrbijinavodisedanaukupneekonomskeslobo-

deuzemqinegativnodeluje mawak politi~ke voqe za spovo|ewe potrebnihreformi. Ukazuje se i na to da je Vladina potro{wa neefikasna i visoka, kao i da se wome lo{e upravqa, i isti~e da su potrebne dubqe institucionalnereformeradi borbe s birokratijom,smawewakorupcije i ja~awa sudstva koje je podlo`no politi~kimme{awima. U izve{taju se nagla{ava da je Srbija u posledwih deset godina sprovelava`nestrukturnereforme u nekim delovima ekonomije, i navodidajereformama,ukqu~uju}i privatizaciju i konsolidaciju, Srbijao`ivelanekadaneefikasan bankarskisektor. Tako|eseudeluizve{tajaoSrbiji ukazuje da konkurentnost zemqepodsti~uniskeporeskestope,

relativna otvorenost u globalnojtrgoviniiregulatornareforma. Gledano prema oblastima koje se ocewuju, Srbijajenapredakuodnosu na pro{lu godinu ostvarilanaplanuslobode trgovine, fiskalne i monetarne slobode a nazadovawe na planu slobode za biznis, slobodenatr`i{turadai vladinepotro{we.UsvetujeidaqenajslobodnijaekonomijaHongkongaasledeSingapur,AustralijaiNoviZeland.Naza~equjeSeverna Koreja, na 179. mestu, a nakonwepetzemaqakojenisurangirane. Od zemaqa regiona najboqe je plasiranaMakedonija,na43.mestu, Albanija je 57, Crna Gora 72, Hrvatska 83, a Bosna i Hercegovina 104. je u svetu po ekonomskim slobodama.

Tenderna Koridoru10 KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

EMU

evro

1

101,8916

103,9710

106,3623

101,5797

Australija

dolar

1

82,4899

84,1734

86,1094

82,2374

Kanada

dolar

1

78,6625

80,2679

82,1141

78,4217

Danska

kruna

1

13,6991

13,9787

14,3002

13,6572

Norve{ka

kruna

1

13,2533

13,5238

13,8348

13,2128

[vedska

kruna

1

11,5544

11,7902

12,0614

11,5190

[vajcarska

franak

1

84,0551

85,7705

87,7432

83,7978

V.Britanija

funta

1

122,7758

125,2814

128,1629

122,3999

SAD

dolar

1

80,1349

81,7703

83,6510

79,8896

Kurseviizovelisteprimewujuseod12.1.2012.godine

Produ`eni rok preduze}imazainteresovanimzatender zaizgradwuautoputaodGrdelice do Vladi~inog Hana u du`ini od 26,3 kilometara, naKoridoru10,isti~e16.januara. Planirano je da tenderske ponude budu otvorene tog dana u Vladi Srbije, najavili su „Kor id or i Srb ij e”. Izgra|wa autoputa od Grdelice doVladi~inogHanajeplanirana u vi{e lotova. Prvi je za otvorenutrasudeoniceGrdelica(GorwePoqe)–Cari~ina dolina i mostove na delu Grdelica – tunel „Predejane„,ukupnedu`ine{estkilometara, s osam mostova i nadvo`wakom i rokom za izgradwuod720dana.

novugarsoweruod27kvadrata na Nov om nas eq u iza Dom a zdravqa, na tre}em spratu s liftom,terasom,sigurnosnim vratima, italijanskim plo~icama... Jednoiposoban stan od 40 kvadrata na prvom spratu pored {kole i vrti}a nudi se za 33.000 evra. Kvadrat stana od 68 kvadrata na Bulevaru EvropePoreskaupravajepro-

cenilana1.100evra,avlasnik je prodao taj stan za 897 evra kvadrat, dakle, 200 evra po kvadratumawe. Igra|anibezstanaigra|evinarika`udajevarkato{to dr`ava,kao,poma`egra|evinskoj industriji i besku}nicima produ`ewem mera za podstic aw e gra| ev ins ke ind ustrij e u uslov im a kriz e i ubla`avawem mera za kori{}ew e subv enc io n is an ih stamb en ih kred it a. Dr` av a gradistanoveskupqeodtr`i{nih, a time {to }e gra|animazadotiranekrediteprepolovitiu~e{}e,samo}eih„navu}i” da sa {a~icom evra podign u subv enc io n is an i kredit,amese~naratabi}eim30 dugihgodinaom~aokovrata. Zato nije nimalo nerealan zahtevdaseomogu}ikupovina starijihstanovauzpomo}subvencionisanih kredita, koji su mnogo jeftiniji od dr`avnih, {to bi bila prava pomo} podstanarima. Ovako, prisiqavati ih na to da kupe samo novistanilionajkojijezavr{en najmawe 80 odsto nije ni{tadrugonegopomo}investitorima da zavr{e zapo~eto. Kako je ovog trenutka najve}i investitoor u oblasti stanogradwedr`ava,pitawejekome ovakav program najvi{e odgovara. Gra|ani sa svih strana prigovaraju, pa se na brojnim sajtovima mo`e pro~itati da „nismo ni }oravi, ni bez mozga”. Zato i ne treba da ~udi {tojezadr`avnimstanovima malapotra`wa. R.Dautovi}

KAKONAPLATITIPOREZE

Kaznaja~a odmorala

Direktorkatr`i{tarevizorske ku}e KPMG Milica Bisi} izjavila je ju~e da ne pod r` av a izm en u Zak on a o poreskom postupku i administraciji kojom je omogu}ena obj av a spis ka por es kih du`nikaidasmatradane}edo}i do boqe naplate duga jer, ko nij e pla} ao do sad a, iz „ugla mor al a”, por ez ne} e pla}atiidaqe. – Ako neko nije platio porez samo zato {to ne}e da plati porez, on ve} nema dovoqno moralnosti i odnosa prem a po{ tov aw u zak on a i ba{ ga briga {ta }e javnost daka`eidali}edaganeko prozove – rekla je Milica Bisi} Tanjugu, i dodala da je „ova izmena jo{ jedan danak jeftinompopulizmu”. Milica Bisi}, koja radi i kao prof es ork a javn ih finansijanaFEFAuniverzitetu u Beo g rad u, ka` e da se „uop{te ne sla`e s objavqivaw em, ne zbog spis ka ve} zbogkonceptaporesketajnei samog poreskopravnog odnosa”. – Kakve veze objavqivawe spiskaimasnaplatom?Dali namtrebajavnostdabiPoreska uprava radila dobro? To je besmislen koncept, a da ne govorimo o {teti koju qudi trpe ako se, kao sada, iznesu pogre{ni podaci – navela je ona.

ZA[TOSUFINANSIJSKEKU]EUSTE^AJUISPALENAJVE]I PORESKIDU@NICI

Propalebanke uSrbiji ekstraprofiteri? Na banke koje su pre desetak me|uvremenu je Uprava prihoda U Agenciji obja{wavaju da su godinaoti{leuste~ajpodseti- prerasla u Poresku upravu. U seovipostupcitolikooteglijer la je ovih dana Poreska uprava Agenciji sada o~ekuju da Poresukompleksni.Beogradskabanka Srbije.Onesusena{lenavrhu ska uprava pokrene postupak iJugobanka,kojasenijena{lana liste poreskih du`nika s prednadle`nimporeskimorgalisti poreskih du`nika, posloogromnim sumama, a za sve je nima u skladu s pravosna`no valesu prekoAgecijauWujorku, krivekstraprofit.Dapodseti- utvr|enomodlukom. aBeogradskaiprekoposlovnejemo: dug Beobanke je 24,08 milidinicenaKipru,AngloJugoslav jarde dinara, Investbanke – benkibankeFrankoJugoslavija 18,13, Astra banke, biv{e Kakojesuobeupostupkulikvidaciri} banke –15,63 milijardi i je,apostupcisevodepreddomiBeogradske banke – 13,13 micilnim sudovima po propisima lijardi dinara. Pored svake od wihovihsedi{ta. wih je ista odrednica: akcioPrvo}emoratidasezavr{i narsko dru{tvo u ste~aju. Zaste~aj Investbanke i Beoban{to ovaj postupak ve} ke a potom Jugobanke i odavnonijezavr{enawiBeogradske banke. Najvehova potr`ivawa napla}e}i poverilac Beobanke i naposletolikogodinapitaInv estb ank e je Beo g radlisusemedijiovihdana. ska banka u ste~aju. Ona u Odgovornaovopitaweznaukupnimpotra`ivawimaBeojuuAgencijizaosigurawedepobankeu~estvujes50odsto,kod zita,u~ijojsuovebankenadleInvestbanke sa 70. Okon~awe `nostioduvo|ewaste~aja. ste~ajaBeobankeiInvestbanOzastalimogromnimsvotama kezavisiodnaplatepotra`iporeza u ovoj instituciji ka`u vawa:dostapreduze}adu`nika da se najve}a jeuprocesures t r u k t u r i r a stavka, po tom osnovu, odnosi Starebanke}ejo{po`ivetiuadministrativnim wa. Mnog a od tihpotra`ivana ekstraproisudskimproceduramainapokojoj wa su u nadlefit,kojijeprazaboravqenojreklami `nos ti Agenvosna`nim recije za priva{ewem utvrditizacijuisudova.^estosedela Republi~ka uprava javnih Sem ekstraprfita, banke u {ava da banke ne mogu da naprihoda neposredno nakon ot- ste~aju imaju poreske obaveze plate dug i od preduze}a koja vrawa ste~ajnog postupka. Pro- proistekle iz teku}eg poslovaredovno rade i ostvaruju pritivtihre{ewa,autokuste~aj- wa.Toseosnosinaporeznakahode.Agencijajeprinu|enana nog postupka, pokrenuti su pitalnu dobit, porez na imovito da ga onda tra`i sudskim upravnisporovipredVrhovnim nu, porez na prenos apsolutnih putem. Re~ je o sporovima vesudom Srbije. Sud je doneo re- prava, PDV, porez na promet likevrednostiipostupcidu{ewekojimasetu`bepomenute usluga.Bankeuste~ajuoveporegotraju. ~etiribankeuva`avajuire{e- ze redovno izmiruju godi{we O~igledno, stare banke }e wa Republi~ke uprave javnih ilikvartalnoorokudope}a.Te jo{ po`iveti u administraprihoda poni{tvaju. Pomenutoj obavezepadajunaterettro{kotivnimisudskimprocedurama upravi dat je nalog da u ponov- va ste~ajnog postupka. U toku i na pokojoj zaboravqenoj renompostupku,adr`e}isenalo- ste~ajnogpostupkaonesudosaklami. ga i primedbi Vrhovnog suda, da, po osnovu poreza, izmirile oceni i preispita primedbe. U obavezeod1,5milijardedinara. D.Vujo{evi}


6

dru[tvo

petak13.januar2012.

POZNAVAWESTRANIHJEZIKA SU[TAJEPOTREBA

Bezznawaengleskog nemaniposla Poznavawe jednog ili vi{e stranih jezika sve vi{e je su{ta potreba koju name}e moderan `ivot radi boqe komunikacije ili snala`ewa u kupovini i na putovawima. Mnogi to i danas ~esto zanemaruju pa se de{ava da {kolovani mladi qudi, uprkos fakultetskoj diplomi, sem materweg jezika, ne poznaju nijedan drugi. A neretko upravo znawe engleskog, nema~kog, francuskog ili ruskog jezika jedan je od osnovnih uslova koji inostrani

investitori stavqaju pred kandidate prilikom raspisivawa konkursa za zapo{qavawe. Direktor zrewaninske Filijale Nacionalne slu`be za zapo{qavawe PeroKne`evi} nedavno je potvrdio da prepreku u sticawu radnog mesta kod onih koji imaju fakultetsko zvawe ~ini upravo nepoznavawe stranih jezika, pre svega engleskog i nema~kog. Nekima je jednostavno te{ko da u poznijim godinama “zagreju stolicu” i, koriste}i usluge privatnih {kola za strane jezike, nau~e da se sporazumevaju i pi{u na drugim jezicima. Zato stru~waci preporu~uju da se u~ewe otpo~ne u najranijem uzrastu, ali nikako uz prisilu, ve} bi to trebalo da bude i `eqa deteta. – Optimalno vreme kada bi deca mogla po~eti da u~e i sticati neke osnove jeste ve} od pete godine `ivota. Tada jo{ uvek ne

umeju da ~itaju i pi{u, ali uz pomo} vizuelnih i audio-sredstava mogu nau~iti neke osnovne stvari, obogatiti svoj re~nik odre|enim re~ima na engleskom i zapamtiti dosta pesmica koje }e im kasnije pomo}i u daqem radu – obja{wava direktorka {kole za strane jezike “Fokus”, koja s decom do {est godina radi pri Pred{kolskoj ustanovi „Zrewanin„, JasminaLatinovi}. Vode}i se time, i Me|uop{tinsko dru{tvo za strane jezike i kwi`evnost lane je organizovalo ~asove ma|arskog, kao jezika sredine, za decu koja poha|aju pripremnu nastavu Pred{kolske ustanove i koja su iz razli~itih nacionalnih i etni~kih grupa. Volonterke Kristina Tot, ^ilaLabadi i Erika Ki{ podu~avale su mali{ane, kroz igru i pesmu, osnovama ma|arskog jezika. Projekat, koji predstavqa autorsko delo grupe nastavnika iz Osnovne {kole “Sowa Marinkovi}”, osim u 19 objekata zrewaninske Pred{kolske ustanove, realizuje se i u Kikindi i u Novom Be~eju i podr`an je od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe, kao i od Nacionalnog saveta vojvo|anskih Ma|ara. Predsednica Me|uop{tinskog dru{tva za strane jezike i kwi`evnost Svetlana Rackov-Je{i} svojevremeno je navela da je sramotno da dana{wi akademski gra|ani Srbije jedva da govore pravilno svoj materwi jezik, „a o stranima da i ne govorimo“. – Do pre samo pola veka svaki prose~an gra|anin znao je srpski, ma|arski, rumunski i slova~ki. Po~etkom 20. veka, ka`u na{i stari, u Banatu ste se mogli sporazumevati na nema~kom, srpskom, ma|arskom i rumunskom, kako s u~iteqem, tako i sa svojim obli`wim bakalinom – napomenula je Svetlana Rackov-Je{i}. @.Balaban

ADMINISTRATIVNEZAVRZLAMEOSTAVQAJU RADNIKEBEZZDRAVSTVENOGOSIGURAWA

Nemakwi`ice bezdoprinosa Svaka nova godina kod nas po~iwe primenom novih propisa. Ovu koja je tek na po~etku mnogi }e pamtiti po te{ko}ama oko zdravstvenog osigurawa. Ta~nije, preduze}a i preduzetnici i wihovi zaposleni koji redovno ispuwavaju svoje obaveze ne uspevaju da dobiju markicu koja im garantuje zadravstvenu za{titu iz dr`avnog paketa za svakog zaposlenog. Razlog su nea`urni podaci. U Pokrajinskoj filijali Fonda za zdravstveno osigurawe potrudi}e se ovih dana da na|u zajedni~ko re{ewe s poreznicima da bi se svima za koje su poslodavci uplatili i redovno izmiruju obaveze za zdravstveno osigurawe omogu}ilo da dobiju markicu i ostvare sva prava po tom osnovu. A kako je sve po~elo? Zakon predvi|a da se pre izdavawa markice za overu zdravstvenih legitimacija na {alterima RFZO proveri da li se redovno upla}uju doprinosi. Podatke o tome vode nadle`ne podru~ne jedinice Poreske uprave Srbije. Nadle`ni slu`benci to i kontroli{u, pa ako se na sajtu kod osiguranika ili firme pojavi crna ili `uta boja, to je znak da neku od obaveza nisu izmirile ili da uplata nije zvani~no evidentirana. Bilo koja boja da je u pitawu i da li obaveze nisu ispuwene ili samo nisu evidentirane – pouzdan je znak da }e se na {alteru, fudbalski re~eno, dobiti crveni karton. – Kada nas na {alteru odbiju, slu`benik nas {aqe u Poresku upravu da tamo proverimo o ~emu se radi i donesemo potvrdu da su obaveze po osnovu zdravstvenog osigurawa upla}ene. A tu ba{ i

nastaje glavni problem – ka`e predsednik Udru`ewa ra~unovodstvenih agencija Vojvodine – UVRA JovanBeara. – Uop{te nije predvi|eno da se u jedinicama PU-a izdaju pojedina~na uverewa ve} samo za celu kompaniju. Posledica je da ta osoba ne mo`e dobiti markicu iako su sve obaveze izmirene. U novosadskom ogranku RFZO ka`u da su se ~uli s kolegama iz [apca i da imaju isti problem i tra`e re{ewe. Ju`nije je situacija jo{ alarmantnija, pa je tako u Kru{evcu zbog ovih te{ko}a oko 40 odsto osiguranika “u problemu”. Zamenik direktora Poreske uprave – Regionalnog centra „Novi Sad„ AleksandarVukovi} ka`e da oni imaju ovla{}ewa da izdaju potvrde za pravna lica ili preduzetnike, a ne za fizi~ka lica. U UVRA se, pak, `ale na to da su podaci koje poreznici imaju nea`urni, te da je to sr` celog problema. Izvesno da }e problem morati da se re{ava na vi{oj instanci: adrese su ministarstva finansija i zdravqa i Vlada Srbije. O~igledno je trebalo prvo proveriti kako to funkcioni{e u praksi pa tek onda implementirati re{ewe. Sme{no je i pomisliti {ta bi bilo kada bi svi koji markicu nisu dobili, a imaju upla}eno zdravstveno osigurawe, tra`ili sudskim putem da im se markica obezbedi. A {ta }e tek biti ako o{te}eni budu tra`ili nadoknadu za ono {to im nije dato, a {to im zakonski pripada jer su wihovi poslodavci ispunili sve uslove? D.Vujo{evi}

dnevnik

DANASZDRAVSTVENAINSPEKCIJADOBIJAIZVE[TAJKOMISIJENOVOSADSKEKLINIKE ZAGINEKOLOGIJUIAKU[ERSTVO

Naistinu}esejo{~ekati Komisija novosadske Klinike za ginekologiju i aku{erstvo preda}e danas Zdravstvenoj inspekciji izve{taj o smrti bebe Milice@dero i Sa{e Stankovi}a. Zdravstvena inspekcija, koju je kao vanredni nadzor uputilo Ministarstvo zdravqa na zahtev direktora Klini~kog centra Vojvodine profesora dr DraganaDra{kovi}a koji je posumwao u koincidenciju {to su u roku od dva meseca u tri slu~aja bebe donete do termina za poro|aj i ro|ene mrtve, ni nakon dana{weg izve{taja komisije ne}e mo}i odmah utvrditi i saop{titi da li je re~ o lekarskoj gre{ci ili su na nesre}an ishod uticale neke druge okolnosti. Naime, da bi Zdravstvena inspekcija dala kona~nu ocenu, moraju se sa~ekati i nalazi obdukcije mrtvoro|ene bebe, koji }e biti gotov za oko tri nedeqe jer je to uobi~ajena procedura i ne mo`e se o~ekivati ranije. S tim nalazom i proverom svega navedenog u izve{taju komisije – a wemu je prikqu~ena i dokumentacija koju je naknadno dostavila pacijentkiwa koja tokom cele trudno}e nije imala nikakvih problema i kojoj je kao termin odre-

|en 21. i 23. decembar – zdravstveni inspektori mo}i }e utvrditi pravu istinu o nesre}i koja je zadesila porodicu @deroStankovi}.

nost pacijenta, zabrane rad kako privatnih tako i dr`avnih zdravstvenih ustanova. Iako imaju pravo da un takvoj situaciji narede da se dr`avna

Novosadskotu`ila{tvorazmatra ~etiriprijaveprotivlekara Zdravstveni inspektori podnose krivi~ne i prekr{ajne prijave i protiv zaposlenih u dr`avnim institucijama kada utvrde nepravilnosti u radu. Tako su protiv nekoliko zdravstvenih radnika Instituta za ortopediju „Bawica” pro{le godine podnete krivi~ne prijave zbog propusta i zamene krvne grupe tokom transfuzije. U Tu`ila{tvu su i fascikle s dokaznim materijalom zbog obavqawa prekida trudno}a u objektu koji za to nema dozvolu. Novosadskom tu`ila{tvu u protekle dve godine stigle su ~etiri prijave protiv lekara, kojima su ih gra|ani optu`ili za nesavesno le~ewe, dok su jo{ tri u policiji. Krivi~nu prijavu protiv lekara novosadske Klinike za ginekologiju i aku{erstvo, iste ove koje je i sada pod vanrednim nadzorom Zdravstvene inspekcije, podneo je nedavno bra~ni par Sawa i Branislav Spasojevi} ~ija se beba tako|e rodila mrtva jer su lekari u ovom porodili{tu ~ekali sedam dana od predvi|enog termina za poro|aj. Oni su podneli krivi~ne prijave protiv ~etvoro lekara: Aleksandre Novakov-Miki}, dr Tihomira Vejnovi}a, sada{weg upravnika DraganaBudakova i dr GabrijeleKe~ke{.

Zdravstvena i Sanitarna inspekcija, koje rade u sklopu Ministarstva zdravqa, imaju zakonsko pravo i obavezu da, kada su ugro`eni zdravqe i bezbed-

zdravstvena ustanova zatvori, one to nikada nisu uradile jer kada bi to u~inile, kako se procewuje, nanele bi jo{ ve}u {tetu jer pacijenti ne bi imali gde

da se le~e ili tra`e zdravstvenu uslugu. Zdravstvena inspekcija je tokom pro{le godine imala pune ruke posla. Za samo prvih deset meseci pro{le godine obavqeno je gotovo 7.000 kontrola, podneto je 128 prekr{ajnih, pet krivi~nih prijava i 95 re{ewa o zabrani rada. Pod lupom zdravstvenih inspektora u Srbiji naj~e{}e su bile privatne ustanove, mada pacijenti imaju najvi{e primedbi na dr`avni sektor. Najve}i broj prijava podnose pacijenti ili ~lanovi wihovih porodica. Prijavquje se sve: od sumwi na lekarske gre{ke, nequbaznost, neizdavawe uputa za drugu ustanovu ili tra`enih recepata za lek, pa do dugog ~ekawa na dijagnostiku i zakazivawe pregleda. U dr`avnim zdravstvenim ustanovama obavqene su 1.772 redovne kontrole, a po prijavi gra|ana 1.799 nadzora. Privatnici su imali 2.276 redovnih poseta inspektora, dok su zbog `albi pacijenata uradili 841 kontrolu. Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, konstatovano je u Zdravstvenoj inspekciji, gotovo nikada ne prijavquju nedostatke. Q.Male{evi}

Nabavqeno7.000ampula „5-fluorouracila” Krajem pro{le godine u nekim klini~kim centrima u Srbiji potro{ene su posledwe zalihe citosatika pa je Republi~ki fond za zdravstveno osigurawe vanredno obezbedio oko 2.000 ampula „5-fluorouracila” koji je raspore|en po zdravstvenim ustanovama. Te koli~ine, po proceni stru~waka, trebalo je da budu dovoqne za dve nedeqe terapije pacijentima u Srbiji. Ministarstvo zdravqa Srbije je, u saradwi s RFZO-om, u direktnom kontak-

tu sa zemqama iz bli`eg i daqeg okru`ewa obezbedilo jo{ 7.000 ampula citostatika „5-fluorouracila”. Na taj na~in prevazi}i }e se nesta{ica jedinog nedostaju}eg citostatika na na{em tr`i{tu do trenutka stabilnog i kontinuiranog snabdevawa tr`i{ta ovim lekom. Narednih sedam dana lek }e biti dostupan u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. U isto vreme, Ministarstvo zdravqa obezbedilo je i neophodne

koli~ine litijum-karbonata do kraja ove godine. Da bi se ove godine izbegle nesta{ice, kako citostatika, tako i drugih neophodnih lekova, Ministarstvo zdravqa i RFZO }e u~initi sve da obezbede stabilno i kontinuirano snabdevawe tr`i{ta lekovima kao i sve uslove za kvalitetno i odgovorno le~ewe pacijenata u Srbiji. Q.M.

EPIDEMIJAHEPATITISABUSENTI

Danasoizvoruzaraze U Op{toj bolnici u Senti danas }e zvani~no biti saop{ten uzrok i iz vor za ra ze epidemije hepatitisa B, koja je registrovana me|u pacijentima koji su primali terapiju u On ko lo {kom dis pan ze ru. Direktor Op{te bolnice u Senti dr MihaqVa{a{ najavio je da }e tim povodom ovu ustanovu danas posetiti i po kra jin ski se kre tar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr Atila ^engeri. Po podacima Odeqewa za epidemiologiju Zavoda za javno zdravqe Kikinda, hepatitis B potvr|en je kod 11 osoba koje su primale terapiju u Onkolo{kom dispanzeru u Senti, ali se pretpostavqa da je broj obolelih i inficiranih ve}i. Posle pojave nekoliko slu~ajeva oboqewa i progla{ewa epidemije hepatitisa B, ispitivawima je podvrgnuto oko 300 pacijenata koji su terapi-

ZgradaDomazdravqaukojojsenalaziOnkolo{kidispanzeruSenti

Poslepojavenekolikoobolelihiprogla{ewa epidemijehepatitisaB,ispitivawimaje podvrgnutooko300pacijenatakojisuterapiju primaliusen}anskomOnkolo{komdispanzeru, aosimonihizSente,tusuupu}ivani i`iteqiokolnihpotiskihop{tina

ju primali u sen}anskom Onkolo{kom dispanzeru, a osim onih iz Sente, tu su upu}enivani i `iteqi okolnih potiskih op{tina. Kao {to smo ve} pi sa li, prostorije dispanzera nalaze se u zgradi Doma zdravqa u Senti, ali on organizaciono pripada Op{toj bolnici pa se od pojave epidemije pretpostavqalo da je do zaraze do{lo zbog nepravilnog i nestru~nog pru`awa citostatske terapije, ali nije iskqu~ivana ni mogu}nost da je do infekcije do{lo i na drugom mestu. Pre kju ~e je u sen }an skoj ustanovi boravila epidemiolo{ka ekipa Instituta za javno zdravqe Vojvodine, a o~ekuje se da }e rezultati opse`nih epidemiolo{kih ispitivawa i izvor zaraze biti objavqeni danas, kao i mere koje su preduzete da se uo~eni propusti otklone. M.Mitrovi}

[trajknaTV„Avala”senastavqa Zaposleni na TV „Avala„ odbacili su ju~e ponudu koju su, kako navode, putem medija dobili od vlasnika te medijske ku}e, i najavili da }e nastaviti {trajk koji traje od 22. decembra pro{le godine zbog neispla}enih zarada. „U skladu s obe}awem vlasnika da }e konsolidovati TV ’Avala’ u narednih 60 dana, o~ekujemo da se u okviru tog roka isplate sva zaostala dugovawa zaposlenima„, navode u saop{tewu zaposleni TV „Avala„. Oni su saop{tili da je re~ o neispla}enih 5,5 zarada stalno zaposlenima, odnosno o neispla}enih {est honorara. [trajka~i u saop{tewu navode da su uprava i vlasnici TV „Avala„ neispla-

}ivawem zarada zaposlenima prekr{ili Zakon o radu (~lan 16) Republike Srbije i da uprkos tome nemaju saznawa o tome da

je neka od nadle`nih institucija (Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ili Inspekcija rada) donela bilo kakvo re{ewe po tom osnovu. Kao znak dobre voqe, zaposleni navode da su, u dogovoru s novim direktorom Du{anom Pan~i}em, pristali na to da privremeno uklone inserter s informacijom o {trajku. „Tra`imo i da se obezbedi socijalni dijalog koji }e dovesti do potpisivawa kolektivnog ugovora kao i da niko od zaposlenih, ukqu~uju}i i honorarno anga`ovane saradnike, ne bude otpu{ten pre nego {to se dugovawa istima u potpunosti izmire„, navode zaposleni u saop{tewu.


PROGRAM„ZIMZARIJA”

Muzi~karadion icai„Bolivudples” U okviru manifestacije „Zimzarije”, deca }e danas, od 10 do 13 ~asova u kampu „Biser” kod O[ „Petefi [andor”, Ulica Novosadskog sajma, imati priliku da u~estvuju u radionici „Pe}a i Vuk”, gde }e se upoznati sa instrumentima koji ~ine simfonijski orkestar. Kroz mali kviz deca }e proveriti {ta su zapamtila, a u kreativnom delu }e iz-

ra|ivati insturmente. Nakon toga sledi pozori{na radionica, priprema za prvi razred, Bolivud ples i „Biser smehotresna olimpijada”. Prijavqivawe je mogu}e putem smsa na 063/521-123 i 061/112- 8-175. U Muzeju Vojvodine, Dunavska ulica 35, u istom terminu, organizovano je predavawe o rimskom dobu, a prijave su mogu}e na broj tele-

fona 021/525-059. Na Spensu }e deca mo}i da se oprobaju u [koli fudbala Sini{eMihajlovi}a, a treninzi su organizovani u tri starosne grupe. Deca od ~etiri do {est godina treniraju od 10 do 11 ~asova, oni od sedam do devet godina od 11 do 12 ~asova, dok je tre}a grupa rezervisana za mali{ane od 10 do12 godina i traje od 12 do 13 ~asova. Broj dece

je po 30 u svakoj grupi, a prijave su na telefon 064/241-0-019. [ahovska {kola za decu od pet do 12 godina odr`a}e se od 10 do 11.30 ~asova u De~jem kulturnom centru, Ulica Mite Ru`i}a 1. Nakon toga sledi likovna radionica „Prva fotografija”. Prijavqivawe je na broj telefona 063/521-123, a participacija je 150 dinara. G.^.

Novosadska petak13.januar2012.

D

Put otvoren samo svetskim {ampionima A{ta}emosaostalima?Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe ve} neko vreme „vri{ti” o rapidnombrojubespotrebnoi{kolovanihdiplomiranihmenaxera kojiprepravqujuwihovespiskove, a naviru i daqe. Sti~e se utisakdaimamovi{eprivatnih fakultetakoji{kolujuovaj„zanat”negoosnovnih{kola.Tudodajmo i uvek nagomilane diplomirane ekonomiste i pravnike, pa i dru{tvene nauke uop{te. Izgledasmoseupetqaliuza~aranikrugnepostojawaprivrede istru~wakakojibitrebaloutome da pomognu. Do tada, ostaje namdauztolike“dru{tvewake” bistrimo, pa nam mo`da i neka strategija padne na pamet. Ili, jo{jednostavnije-sviuprogramere. A. Latas

„Aman-zaman”ve~eras uCK13 Koncert rege-dab-ska benda „Aman-zaman” odr`a}e se ve~eras u Omladinskom centru CK13, u 21 ~as. Bend je nastao u Svilajncu 2008. godine, ~ini ga devet ~lanova koji pesmama {aqu poruke mira, qubavi, tolerancije, veseqa, jednakosti i po{tovawa, a prvi album „Samo

Karta za autobus novosadskog GSP - a koji saobra}a do aerodroma „Nikola Tesla” poskupe}e od ponedeqka, 16. januara. Dosada{wa cena vo`we u jednom pravcu iznosila je 700 dinara, a od ponedeqka }e ko{tati 950 dinara. Kako ka`e portparolka GSP - a, Sne`anaJakovi}, ova linija je do sada bila probna tako da cena nije bila ekonomska, a nova cena karte }e pokriti tro{kove prevoza. Red vo`we ostaje isti i mo`e se na}i na internet stranici Gradskog saobra}ajnog preduze}a gspns.rs. J.Z.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

obarposaosemo`eitekako brzo na}i. Iako je ova re~enica potpuna istina, kada upadne u realni kontekst pitawa „kako”, e tu dolazi do problema.Re~enicabiseodmahmogla i preformulisati preciznijimnastavakom-dobarposao semo`eitekakobrzona}iako stesoftvera{dostojanposlau jednom„Majkrosoftu”. Dakle,Fakultettehni~kihnaukapoonojstaroj“misliglobalno deluj lokalno”, ve} nekoliko godinaobezbe|ujepristojanprogramerskiposaosvojimfri{ko diplomiranim(ili~akpretoga) in`ewerima. Sara|uju}i sa najve}imsvetskimbrendovimaovi mladiqudisti~udragocenaiskustva,adauistovreme,pretpostavi}emo, pristojno i `ive.

Skupqiprevoz doaerodroma

„^ISTO]A”RASPISALATENDER

Sti`e110novih podzemnihkontejnera Krajem pro{le godine JKP „^isto}a” je objavila tender za nabavku nove serije podzemnih kontejnera. Rukovodilac marketing slu`be Milica Vlaisavqevi} ka`e za „Dnevnik” da je raspisan tender za nabavku 110 podzemnih kontejnera.

realizacija posla – ka`e Vlaisavqevi}eva i dodaje da }e sa ovih 110 kontejnera mo}i da pokriju i delove grada koji ne spadaju u u`i centar. U Novom Sadu je do sada postavqeno 26 podzemnih kontejnera. „^isto}a„ je u sklopu re-

Novih110kontejneramo}i}edapokrijuidelove gradakojinespadajuuu`icentar Oglas je objavqen u “Slu`benom glasniku” i svi uslovi su tamo navedeni. Tender je raspisan na mesec dana. Zatim sledi otvarawe ponuda i obadir najboqeg ponu|a~a. - Po{to je ovo veliki posao, zakonska procedura mora da se ispo{tuje. Tako da }e se izme|u 28. i 30 januara otvarati ponude. Nakon toga sledi rok za `albe, a ukoliko sve pro|e kako treba, u februaru se mo`e o~ekivati

konstrukcije centra Novog Sada, u septembru pretpro{le godine postavila prva dva podzemna kontejnera, u ulici Modene. Odlagawem otpada na ovaj na~in vi{e nema ru`nih slika rasutog i ispreturanog sme}a, kao ni neprijatnih mirisa. Tokom jula pro{le godine ovi kontejneri su postavqeni na dva mesta u ulici Ilije Ogwanovi}a, na dve pozicije na Trifkovi}evom trgu, na tri lokacije na Buleva-

ru Mihajla Pupina, u ulici Jovana \or|evi}a iza zgrade Banovine i kod zgrade Srpskog na-

rodnog pozori{ta. Na`alost, podzemni kontejneri bili su i meta huligana, te su, u vi{e, navrata, paqeni i rasturani. U podzemnom delu kontejnera nalazi se nepropusna vre}a, dok se na povr{ini nalazi spoqno ku}i{te kontejnera sa otvorom za ubacivawe sme}a. U jedan podzemni kontejner staje sme}a koliko i u ~etiri klasi~na kontejnera, ili u ~etrdeset klasi~nih kanti za sme}e koje se koriste u individualnom tipu stanovawa. Q.Na.

neka gori” iza{ao je u septembru pro{le godine. Kako najavquju organizatori, ogromna energija, virtuoznost muzi~ara i inspirativna atmosfera na nastupima, kvaliteti su koji ovaj bend izdvajaju od ostalih. Ulaznica za koncert ko{ta 200 dinara. J.Z.

Triulicebezvode Zbog radova na vodovodnoj mre`i sutra }e bez vode biti ulice ]irpanova, Takovska i Bem Lilike. Vode ne}e biti od 8 do 15 ~asova. G.^.

Iskqu~ewastruje Ka}: od 8 do 16 ~asova povremeno u pojedinim ulicama naseqa. Rakovac: od 8.30 do 13 ~asova deo naseqa Salaksije prema Rakovcu.

V remeploV

„Raspustili{te”spu{tazavesu

Do~ekzapam}ewe U „Habagu”, nema~kom dru{tvenom domu, novosadska sekcija Jugoslovenskog novinarskog udru`ewa priredila je 13. januara 1936. usmene humoristi~ke novine. Program nazvan „Obrijani je`”, da bi se razlikovao od beograd-

skog „O{i{anog je`a”, dopuwen je „prigodnim sadr`ajem”, ta~nije, i}em, pi}em i muzikom. U stvari, bio je to do~ek srpske pravoslavne godine, koji se prepri~avao po novosadskim kafanama i gospodskim salonima. N.C.

Na „Raspustili{tu” je ju~e u okviru vi „Neo~ekivani gost” u izvo|ewu pozo`arnu kulturu treba {iriti me|u stanovkreativnih radionica odr`an kola` lari{ta „Vesela korwa~a”. ni{tvom, a naro~ito kod dece kako bi od tino ameri~kih plesova ~iji je moderaProgram iz kulture ukqu~io je i gostova- malena bila svesna opasnosti od po`ara. tor bila AnaNauparac. Mali{ani su se we sekretara Vatrogasnog saveza grada Qu- Na „Raspustili{tu„ smo gostovali upo zna li sa `i vo ti wa ma Ka me ni~ kog bice Krwai}. Ona je istakla da protivpoda bi ukazali na to kako se mo`e izazvaparka, a mogli su da u~estvuju i u ti po`ar i da nau~imo decu kako {arenoj radionici, ~iji je modearda se pona{aju u tom slu~aju - reDanaskoncertAnePeri{i} tor Anica^orda. Kao i svakog dakla je Krwai}. - Pokazali smo na „Raspustili{ta” deca su gledaZimsko „Raspustili{te”, koje se odr`ava na Novosadmali{anima aparate za ga{ewe la ma ra ton cr ta nih fil mo va i skom otvorenom univrzitetu, Ulica Radni~ka 20a, po~ipo`ara kojima je opremqen ovaj igrali se lego kockama na lego rawe danas u 10 ~asova maratonom crtanih filmova. Sat objekat i kako se organizuje evadionici. Program iz kulture zapokasnije bi}e otvorena izlo`ba de~ijih radova i odr`akuacija. Pozvali smo ih i da do~eo je radionicom „Mali Neven vas }e se prezentacija radionica koje su organizovane to|u u vatrogasnu jedinicu da nas pita” u kojoj su deca zadavala zagokom proteklih dana. U 11.30 ~asova deci }e pevati finaobi|u. netke, ali i odgovarala na wih. listkiwa „Prvog glasa Srbije” AnaPeri{i} ~ime }e se Danas se zimski program “ Raspustili{ta” zavr{ava, a novo druKao nagradu, svi su dobili primezatvoriti program za ovu zimu. `ewe zakazano je za leto. rak ovih de~jih novina. Nakon raA.J. dionice deca su u`ivala u predstaA.Va.

Izlo`ba „Policijskodvori{te” Otvarawe retrospektivne izlo`be @eqka Kipke „Policijsko dvori{te” odr`a}e se u utorak, 17. januara, sa po~etkom u 19 ~asova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37. Izlo`ba }e trajati do 29. januara, kustos izlo`be bi}e @ivkoGrozdani}, a odr`ava se pod pokroviteqstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisawe Vlade AP Vojvodine. G.M.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

petak13.januar2012.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU KWIGE

„Srebrnagrana” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti po pri¬merak dela„ Srebrnagrana” Rouzmari Satklif. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”, u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde se mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e.

U drug oj kwiz i tril og ij e Rims ku Brit an ij u pot res aj u nasiqeinemiri.Po{tosuotkrilizaveruprotivimperatora, Justin i Flavije dospevaju u sredi{te nemilih doga|aja. U strahu za goli `ivot okupqaj u dru` in u prop al ic a i predvode ih u naj`e{}em okr{aju u kome se brani i slava Rima.No,ho}eliimativremena da spasu i cara... Srebrna grana je izuzetna, uzbudqiva kwiga, i nastavak najprodavanije pri~e o rimskoj Britaniji,kojujenapisalajednaodnajcewenijihspisateqica. N. R.

U SREMSKIM KARLOVCIMA

Platanuorija{u neophodno{i{awe - Kro{wa platana u porti DowecrkveuSremskimKarlovcimamorapodhitnodabude orezana - upozorava predsednicaDru{tvazanegovawe tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca i in`ewer hortikulture Jasna Ma{irevi}Atanackovi}, dadaju}i da punetrigodinenaovomstablu,

koje je po op{tinskoj odluci stavqeno pod za{titu 1995. godinekaospomenikprirode, nisupreduzimanitakviradovi. - Osim toga, neophodno je zategnuti postoje}e i dodati novesajlekojedr`egrane. Sveto,premauslovimakoje je propisao Pokrajinski zavod za za{titu prirode, po re~ima Jasne Ma{irevi} Atanackovi} treba obaviti pre nego {to vegetacija krene, najidealnije bi bilo tokom februara. Obeveza upravqa~a,atojeuslu~ajuplatanaUpravaparohijeprihramu

Koncert studenata Akademije Koncert studenata klavira Akedemije umetnosti, u klasi gostuju}ih profesora Svetlane Bogino i Vladimira Ogarkova, odr`a}e se ve~eras u 19 satiusve~anojsaliFakulteta tehni~kihnauka,TrgDositeja Obradovi}a 6. Nastupi}e DuwaCrwanski,JelenaDavitkovi}, Nemawa [tefanov, Nina Ivan ov i}, Aleks and ra Tod orovi} iStefanRaki},koji}e svir at i del a najp oz nat ij ih kompozitora, me|u kojima su Bah,Soler,[open,^ajkovski, BetoveniList.Ulazjeslobodan. N. R.

Izlo`ba Gorana Marini}a

Izlo`ba Gorana Marini}a “Tekst-objekti”,bi}eotvorena u ponedeqak u 20 sati u likovnom salonu Kulturnog centra NovogSada,Katoli~kaporta5. Izlo`ba se mo`e pogledati do 27. januara, radnim danom od 10 do20~asova. G. M.

svetih apostola Petra i Pavla,u~ijojportiseinalazi, jestedaprikupiponudeovla{}enihizvo|a~aradovaianga`uje nekog od wih da obavi sve radwe na stablu, koje je propisao Pokrajinski zavod zaza{tituprirode. Stare{ina Dowe crkve, jerejMilenkoPopovi} ka`eda se Uprava parohije obratila karlova~koj op{tini krajem godineobavestiv{i je o merama koje je treba preduzeti na platanu, ali da jo{ nijedobilanikakav odgovor. Po wegovimre~ima,Uprava parohijenebe`iod svojih obaveza, ali nema novca da finansirasanaciju. U op{tinskoj upravi ka`u da su spremnidapomognu, akakoseoptimalni rokzaizvo|eweradovabli`i,vaqalo bi po`uriti, da se jo{jednomnebidogodilo da se platan orezuje kad je olistao. Platan u porti Dowecrkvejedinstvenjeprimerakovevrstepodimenzijama i starosti na na{em podru~ju. Pretpostavqa se da je star vi{e od 140 godina. Visok je 30 metara, a pre~nik krune je 37 metara. Prvi put je stavqen pod za{titu 1960. godineisacrnimdudomidivqimkestenomuistojulici, te dvema tisama u dvori{tu Karlova~ke gimnazije i jednom ispred Patrijar{ijskog dvora i kompletnom Dvorskom ba{tom, predstavqa jedan od spomenika prirode u Karlovcima. Z. Ml.

dnevnik

GRAD SPREMAN DA POMOGNE CENTRU KOJI PRU@A EMOTIVNU PODR[KU OSOBAMA U KRIZI

Celo„Srce”u16kvadrata

Centar „Srce” ve} 20 godina pru`a emotivnu podr{ku osobama koje su usamqene, o~ajne, tu`ne, u nervnom rastrojstvu i razmi{qaju o samoubistvu. U malomsobi~kuod16kvadratnih metara, za koji pritom pla}aju najam„Poslovnomprostoru”po ne{to ni`oj ceni od tr`i{ne, 40volonterasvakodnevnood14 do 23 ~asa razgovara s osobama kojimajepotrebnapomo}.Zbog nedostatkaprostoraunemogu}nosti su da pove}aju broj telefonskih linija i omogu}e pomo} „licem u lice”. S obzirom da je „Srce” neprofitna organizacija, koja svoje tro{kove finansiraizprojekataiuzpomo}donatora,zamenikgradona~elnikaZoranMandi} posetio jeju~evolonteresciqemdazajedno prona|u re{ewe za boqe funkcionisawe ove organizacije. -Sveve}ibrojqudikojirazmi{qa o samoubistvu javqa se Centru, te je Grad prepoznao zna~aj ove organizacije i pro{legodinejepru`iofinansijskupodr{kusanekih130.000dinara.Znamodatonijedovoqno,

ali i mogu}nosti Grada su ograni~ene. Danas smo ovde kako bi videli{tajo{mo`emodau~inimo, {to se ti~e pronala`ewa ve}eg prostora i finansijske pomo}i -kazaojezamenik gradona~elnika. U Vojvodini godi{we ima 700 samoubistava, odnosno dve osobe dnevnoseubiju,a taj podatak svrstavaVojvodinuu svetski vrh. U centru „Srce” 2009.godinejeregistrovano 1.552 poziva, dok je 2010.godinezvalooko2.100osoba,apro{legodineodgovorili suna2.800pozivai500i-mejlova. Prema re~ima direktorke ovog Centra Dubravke Kora} najboqi na~in za savladavawe bola,daseprona|enekautehai olak{awe, jeste drugo qudsko bi}e i razgovor, neko ko `eli

Foto:N.Stojanovi}

8

da saslu{a. Dodaje da je ciq „Srca” da se qudi podstaknu da otvoreno govore o svojim problemimaiemocijama. Podaci„Srca”pokazujudasu naj~e{}ipovodzasuicidporodi~ni problemi, ekonomske neda}e ili bolest. Na`alost, sve je ve}i broj mladih osoba, u tinejxerskomdobu,kojisutekza-

kora~iliu`ivot,ave}nameravajudagasebioduzmuzbogneuzvra}ene qubavi, lo{ih ocena u {koli ili neslagawa s roditeqimaiokolinom. Besplatantelefonnakojise mogu javiti osobe kojima je potrebna emotivna podr{ka je 0800-300-303,ai-mejladresa vanja@centarsrce.org. I. Dragi}

U SEKND HEND PRODAVNICAMA NEMA KRIZE

Polovnagarderoba opetumodi Iako su januarske proslave sugra|anima izvukle prili~nu koli~inu novca, u prodavnicama polovne garderobe, poznatimkaosekndhend,idaqeima kupaca.Onikojisuihnekadzaobilazili, sada su shvatili da je ova garderoba, osim {to je dobrogkvaliteta,dostapristupa~nija wihovom xepu, pa se brojmu{terijasvakodnevnopove} ava. U ekon oms koj kriz i jeftina ode}a, prema re~ima prodavaca, uvek }e na}i kupca, jer je standard sugra|ana toliko opao da se ve}ina okrenula kupovini upravo u ovim buticima.

- Pred do~ek Nove godine imalismodostakupaca,apazarilo se sve, od maji~ica pa do haqina.Odpo~etkajanuara,po{to su bili praznici, radili smosamo~etiridanaiposaoje i{ao sasvim dobro. U na{oj prodavniciimainoveipolovne garderobe - ka`e trgovkiwa TajanaNeranxi}. Prema wenim re~ima, od po~etka godine najvi{e su se uzimaleko`nejakne,~ijesecene,u zavisnostiodtogadalisunove ili polovne, kre}u od 2.000 do 7.000 dinara. Roba im sti`e iz Kanade,ame|uartiklimasuzastupqene poznate robne marke

“Gep”, “Dona Karan”, “Gues”,” „Levis”i“Nautika”.Sugra|ani kojiprviputdo|uuoveradwe, prema re~ima Neranxi}eve, sami mogu da ocene koja ode}a je nova, jer su cene te ode}e malo vi{e. - Ako se neko od sugra|ana uhvati za majicu od 700 dinara, {tojezaovakveprodavnicevisokacena,odmahmo`edaznada jetajkomadode}enov.Istotakojeisanovimjaknama,~ijese cene kre}u od 2.000 do 3.000 dinara, nove sukwe su 700, dok su sli~netakveudrugimbuticima dosta skupqe - ka`e Neranxi} dodaju}idaimajuiredovnekup-

ce, koji dolaze bar jednom nedeqnoikojisuupu}eniutokadaimsti`eroba,pado|utajdan iproberu{taimjenajzanimqivije. Roditeqisamalimprimawimanaovimmestimazasvojudecu mogu na}i majice od 100 do 300 dinara,aistitolikoko{tajui de~jepantalone.@enskemajice ixemperisuod100do700dinara,pantaloneod200do800,apo istimcenamamo`esena}iimu{kaode}a. U ovim buticima uskoro }e sni`ewa, pa }e ina~e jeftina garderoba biti jo{ pristupa~nija. N. R.

JU^E U KASARNI „DR AR^IBALD RAJS”

Vojnapolicijaobi{lanovestanare Vojnapolicijaju~eujutroposetilaje„stanare”kasarne„Dr Ar~ibald Rajs” - ~lanove Inicijative za Dru{tveni centar, koji od 22. decembra borave u objektimaovogkompleksa.Kako ka`uizIncijative,vojnapolicija ih je upozorila da je boravak u kasarni nelegalan i da

^ITAOCI PI[U SMS

predstavqa krivi~no delo. Obi{li su objekte, legitimisali prisutneizatra`iliodwihda napustekasarnu,{tosuoniodbili. -Vojnapolicija~estodo|eu kasarnu i to je ve} postala rutinskaposeta.Do|u,obi|u,vide {ta se de{ava, uvek isto pita-

ju... Vrlo su korektni, porazgovaramo, a onda odu - dodaju iz Inicijative. ^lanovi Inicijative ju~e su osudili novi napad na Omladinski klub CK13, koji se desio izme|u10.i11.januara,kadasunepoznativandaliciglamarazbili prozoreovogomladinskogkluba.

-Kaodru{tvenipokretkoji sezala`ezasolidarnost,tolerancijuiravnopravnost,osu|ujemo svaki oblik nasiqa. Dru{tvenicentar`elidadoprineseizgradwidru{tvaukomene}ebitiovakvihpojava-ka`uiz Dru{tvenogcentra. J. Z.

065/47-66-452

UliftuTVsapunice Stanari iz Ulice S. Kova~evi}br.11uvelivideonadzor u kabinu lifta i po ceo dan {pij un ir aj u qud e {ta rad e dok se voze liftom. Dosadile imrazneserijeilupetawapoliti~ara, pa sami sebi napravili novi rijaliti program. Mogli bi nekoj TV stanici da prodaju licencu za dinare, da ovi ne kupuju iz inostranstva zaeure. 063/7286... *** Da li neko objektivan mo`e da razmi{qa o smenama direktora u javnim preduze}ima ili je to slika ne~ije nesposobnosti da rukovodi sistemom {to Grad jeste. Lepo je slikati se, ali kad se dete rodi treba ga i quqatiihraniti. 063/8734... *** Besposlenipenzioneri… 063/7286... *** Da li }e Gradska uprava ili Komisijazajavniredimirkona~no sesti na jedan ozbiqan i

odgovoranrazgovorsapredstavnicimapolicijesa~ijimradom na za{titi gra|ana i imovine nikonijezadovoqan. 063/5243… *** Hvala gradu na pomo}i od 5.000dinaraporodicamasatrojeivi{edece.Samohraniroditeq 064/2460... *** Diglasegrajaokoovihnapu{tenihkasarni.Dokle}emovi{egajititajkultnedodirqivosti te vojske koja ne znam ~emu slu`i. U pro{lom gra|anskom ratu su samo {tetu ~inili, a u mirnodopska vremena koristi od we vrlo malo. Dosta vi{e privilegovanih na grba~i ovog napa}enog, opqa~kanog, osiroma{enog naroda. Kasarne su zapustili, napustili pa jo{ ho}e i novac za wih. To vam je isto kao kad bi nosilac stanarskog pravahteodaprodastankojije dobio od dru{tva na kori{}ewe. 064/4799...

*** Sukobokomestabudu}egprimijera Vojvodine izme|u liga{aidemokrata,biobiizgla|en

ako se postavi nestrana~ko lice. Predla`em starog lisca, @ivanaBerisavqevi}a! 063/1449...

*** Svaka~astivelikapodr{ka za tekst o Bo`i}nim praznicima{tojenapisaobr.063/8261... 064/6647... *** Policija odavno ne mo`e danamgarantujesigurnost(i nijesamoonakrivac),alida na wenom pragu silexije reketiraju i prebijaju gra|ane u(poni`avaju}em)reduzadokumenta,etojeve}previ{e! 063/5451… *** Jo{ par dana je ostalo do EP u rukometu, gde }emo se sigurno pokazati kao dobri doma}ini.Ono{tomeni,ai mnogim mojim poznanicima bode o~i su neke „~ildersice”,glupostuvezenaodnegde. Zarnebibilolep{edaseu pauzama pojavquju devojke i momci u na{im no{wama i kratkim spletovima igara? Imamo mi {ta da poka`emo svetu, ono od ~ega mnogima zastajedahkadavidei~uju! 061/1380...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak13.januar2012.

9

DR@AVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA OCENILA

U „Putu” nepravilnosti kod javnih nabavki Sistem funkcionisawa finansijskogupravqawaikontroleuJKP„Put”nijeuspostavqen premapravilnikukaoiinterna revizija, pokazuje izve{taj Dr`avna revizorska institucija (DRI) za 2010. godinu. I pored ovih zamerki DRI je mi{qewa da finansijski izve{taji daju istinitiobjektivanprikazfinansijskog stawa preduze}a na dan 31. decembra 2010. godine. DRI je u izve{taju naveo i da postoje nepravilnosti kod primene Zakona o javnim nabavkama.

Tako je navedeno da je „Put” sklopiougovoroizvo|ewuradova uiznosuod262,1milionadinara, nakon sprovedene javne nabavke. Me|utim, nakon zakqu~enih ugovora „Put” anga`uje podizvo|a~e, kojinisunavedeniuugovorimasa naru~iocem.Tako|e,preduze}eje ugovorilonabavkubitumenazaputeveuiznosuod5,6milionadinara u pregovara~kom postupku bez objavqivawa javnog poziva. DRI skre}e pa`wu i da je „Put” je zakqu~iougovorezanabavkufinansijskihusluga-kratkoro~nihkreditavrednih357milionadinarai

reklamnih usluga za 2,4 miliona dinara bez sprovo|ewa postupka javnihnabavki. Podacipokazujudasunekretnine,postrojewaiopremapreduze}a iskazani u bilansu stawa sa 319,8 miliona dinara, ali DRI smatra da ne predstavqaju realnu vrednost.Navodisedajepreduze}edalo u zalog opremu u vrednosti 145,1 miliona dinara u korist „Banke inteza”. Kao napomena se isti~e da osnovni kapital predu- ze}aiznosi89,9miliona,aobuhvataidr`avnikapitalod80,2milionadinarakojinijeupisanuregi-

star privrednih subjekata kod Agencijezaprivredneregistre. Nakrajuizve{tajaDRIskre}e pa`wu da je JKP „Put” tu`ena stranausudskimsporovimagdetu`iocitra`enaknadu{teteu165 pojedina~nih slu~ajeva. U sporovima se za naknadu {tete tra`i 143,2milionadinara.„Ukona~an ishodovihsporovanismosemogli uveriti, a u finansijskim izve{tajimaza2010.godinunijeura|enorezervisawezabilokakveobaveze po ovom osnovu„, stoji u zakqu~kuizve{tajaDRI. D. Igwi}

PUT DO REGISTRACIJE KOLA I DAQE KAO MARATON

Jo{ bez leka za gu`ve [trajk policije i neradni dani tokom praznika ostavili su posledice - gu`ve ispred {altersalazaregistracijuvozila. U utorak ujutru izbila je tu~a u redu za registraciju ispred policijske stanice na BulevarukraqaPetraPrvog.Tada je nekoliko gra|ana lak{e povre|eno, a tri momka su privedena.Vr{ilacdu`nostina~elnika novosadske policije Stevan Krsti} najavio je poja~ano prisustvopolicijekodovestanice,ali,uniformisanihpolicajaca ju~e oko podne nije bilo naovommestu. Jedna patrolna kola bila su parkiranauUlicibra}eJovandi}, koja „se~e„ Ulicu kraqa PetraPrvog,aliispred{alter salenalazilisusesamogra|ani besnizboggu`ve.Usalijebilo stotinakqudiitusmo~ulikakozasatvremenapro|edvadesetakbrojeva,anovestrankesamo su pristizale. Dugi redovi nastajujo{tokomno}idabisedo{lodobroja,kadaseu6.30~asovaotvori{altersala. - Ovo je sramota- po`alio se Petar Ko~i}. - Nedopustivo je dagra|anidolazeusredno}ika-

Najavqenopoja~anoprisustvopolicijekod stanicenaBulevarukraqaPetraPrvog, aliuniformisanihju~eokopodnetunijebilo. Jednapatrolnakolabilaparkirana uUlicibra}eJovandi} kobizauzelimestoiujutrudobili broj. A onda da ~ekaju po ceodannebilido{linared.

Sugra|anka DarinkaM. navelajedajeimalasre}edajezakazala termin preko interne-

PREDSEDNIK SKUP[TINE JOVANOVI] PISAO MINISTRU DA^I]U

Kada }e Naseqe dobiti policijsku stanicu Predsednik Skup{tine grada AleksandarJovanovi},uputioje ju~epismoministruunutra{wih poslova Ivici Da~i}u, u kom apelujenaMUPSrbijeiresornogministradaobezbedepotrebnequdeiprostorkakobisetrajnore{ioproblemgu`vikojese stvarajuzbogdobijawadokumenatazavozilauNovomSadu.Jovanovi}seupismuosvrnuonaskora{wiincidentkojijeizazvala

grupa mladi}a koji su preprodavali brojeve za registraciju vozilaifizi~kinapalisugra|ane ispred glavne zgrade PU Novi Sad.PredsednikSkup{tinegradazatra`iojeodministraDa~i}a da ga informi{e o datumu otvarawa nove policijske ispostavenaNovomnasequ. -Verujemda{altersalezaizdavawedokumenataupolicijskoj ispostavi„Novonaseqe”,Ulica

LSV tra`i pokrajinsku policijsku upravu Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine zahtevaodMinistarstvaunutra{wihposlovadahitnore{iproblemsaregistracijomvozilaiprekine sa poni`avawem gra|ana, ka`e se u saop{tewu ove stranke. Sobziromda,posvojprilici,tonisuumogu}nosti,MUPtrebadaprenesenadle`nostinaAPVojvodinu i da ponovo osnuje pokrajinsku policijsku upravu.Nakon {to su letos danima ~ekali paso{e, Novosa|anisusadaprinu|enidakupujubrojeveili dasetukuuredovimadabiregistrovaliautomobil, saop{tavaLSV. A. L.

Stevana Hladnog 1, mogu bitno rasteretitiostale{altersale novosadske Policijske uprave. MolimVasdameinformi{eteo ta~nomdatumuotvarawa,sobziromnatodasuVamkqu~eviispostavesve~anouru~eni13.maja 2011. a Ministarstvo je ranije najaviloda}ebitiopremqenai pu{tenaurad1.januara2012.godine-ka`eJovanovi}upismu. J. Z.

SPO: Maja opstruira vlast Voqom partijskih centrala iz Beograda, institucije grada su pretvorene u poligon zapotkusurivaweraznoraznihinteresa,navodi se u saop{tewu Gradskog odbroa Srpskog pok ret a obn ov e. Pos ledw a sedn ic e Skup{tinegradajasnojepokazalada{efica odbornika Ujediwenih regiona Srbije MajaGojkovi} svesnoopstruiraradgradske vlasti „u otvorenoj kolaboraciji sa odbornicima opozicije“. Takvo pona{awe biv{e gradona~elnice ni malo ne ~udi, ali je zabriwavaju}anesposobnost~elnihqudigradadatakvompona{awustanunaput. A. L.

SNS: Vanredna sednica pokazala neslogu Vanredna sednica Skup{tine grada, zakazana na zahtev Gradskog ve}a po najhitnijem postupku,nakojojjetrebaloda seizvr{esmenenekihodnajvi{ih funkcionera grada, jo{ jednojevre|aweinteligencije gra|anai zamazivaweo~ijujavnosti, ka`e se u saop{tewu Grads kog odb or a Srps ke naprednestranke.

Za napredwake tok i zavr{etak vanredne sednice, propra}ene kontradiktornim izjavama„glavnihglumacatroipog od i{ we nep rinc ip ij eln e koalicije„, je epilog potpune disharmonije u aktuelnoj vlasti. Obja{wewe gradona~elnika Pavli~i}a da je sednica moraladaseodr`ipohitnom postupku, jer bi slede}a tre-

bala da bude sve~ana, pa tako hitni problemi `vaka}ih guma, grafita i doma}ih qubimaca ne trpe odlagawe, nikog vi{e ne mo`e ubediti u iskrenenamereaktuelnevlasti da rade u interesu gra|ana, ve} samo u sopstvenim partijskim interesima, nastavqa se usap{tewu. A. L.

ta, iako je na to utro{ila pet dana, jer je „non-stop prikazivana informacija da je sve popuweno”.Smatradajeotvarawe novih ispostava re{ewe. Gradski ~elnici u vi{e navrata su tra`ili od Ministarstva unutra{wih pos lova (MUP) da otvori policijsku stanicu na Novomnasequ,kakobisepove}ala bezbednost i smawile gu`ve pred policijskim {alterimaugradu.Me|utim,stanice jo{nijeotvorena. Procedura za izdavawe voza~ke je kratka, a pre {trajka policije ~ekalo se najdu`e do polasata.Voza~itrebadaznaju da ukoliko upravqaju vozilom bez va`e}e dozvole, mogu daplatekaznuod6.000do30.000 dinara, uz zabranu upravqawa odtrimeseca.Vr{ilacdu`nosti na~elnika PU Novi Sad Stevan Krsti} najavio je pre Nove godin e da }e pol ic ij a „imati razumevawa” za gra|ane koji zbog {trajka nisu stigli da izvade novu saobra}ajnu dozvolu i zamene stare registarsketablice,idaihne}erigoroznoka`wavati. A. J.

Foto:R.Hayi}

U KAMENICI KRAJ RADOVA NAREDNOG MESECA

Raste nova mesna zajednica

Izgradwa Mesne zajednice u UliciMarkaOre{kovi}auSremskoj Kamenici traje ne{to vi{e od mesec dana, i to otkako je sru{ena stara zgrada. Zavr{etak radovao~ekujeseufebruaru,ukolikovremenskiuslovidozvoledasve te~epoplanu,ka`uiz“Poslovnog prostora”. Novi objekat }e se sastojati iz suterena i prizemqa, ukupne povr{ine 330 kvadratnih metara. Iz ovog preduze}a za na{ listka`udajeusuterenupredvi|en poslovni prostor, a u prizemquprostorijeMesnezajednice. Dok traju gra|evinski radovi gra|ani mogu da se obrate refe-

rentu u Mesnoj kancelariji kod policijskeispostave.Drugafaza radova na ovom zemqi{tu namewena je za pija~ni plato, koji }e ~initi50do60tezginapovr{ini od780kvadratnihmetara.Zamontirawetezgizadu`enaje„Tr`nica”, koja }e i ubudu}e brinuti o ovojpijaci.Uaprilujezatvorena pijaca, koja se ranije nalazila u centruSremskeKamenice,aGrad je obezbedio zemqi{te na Zmajevomtrgukaoprivremenore{ewe. Pija~arisudoktrajetakvostawe oslobo|eni pla}awa zakupa javne povr{ine. I. D.

OD PONEDEQKA NA [TRANDU

Po~iwe {kola klizawa ^etvrtikursklizawaovezime namewen mali{anima uzrastaodpet dodeset godina po~iwe u ponedeqakitraja}epetdana na klizali{tu na [trandu. ^asoviu{koli klizawa„Prvi koraci„ su od 9 do 10 ~asova, a cena kursa je 1.000 dinara. Za obukumali{anazadu`enajeinstruktorka klizawa Svetlana Tre{wi}. Svi zainteresovani

mogu da se prijave na blagajni klizali{ta svakog dana do po~etkaobuke,avi{e informacija mo`e se dobiti na broj telefona 455-719. Iakojeplanirano da ovo bude posledwi kurs klizawaovezime,ukolikodokraja sezonebudepostojalointeresovawe,„Gradskozelenilo„ }enaknadno organizovati jo{ jedan petodnevnikurs. B. M.

Koncert Alana Frejzera KoncertpijanisteAlanaFrejzera odr`a}eseuponedeqaku19 ~asovausve~anojsaliMaticesrpske.Naprogramu}ebitikompozicijeV.A.Mocarta,F.Lista,F.[openaidrugih.

MEMORIJALNO DRU[TVO „RACIJA 1942”

Pomen `rtvama i na [trandu Memorijalnodru{tvo„Racija 1942”pozvalojeju~eposredstvom saop{tewa za medije srodnike i gra|ane Novog Sada da do|u na pomen `rtvama fa{isti~ke ma|arskeokupacionevojske,koji}e odr`atiEparhijaBa~ka,23.januarau12~asovanaKeju`rtavaracije.OvoDru{tvouputilojepozivNovosa|animadabudu22.januara u 19 ~asova u Srpskom narodnompozori{tu,kada}eEparhija Ba~ka prirediti program kaose}awenavi{ehiqadanovosadskih Srba, Jevreja i Roma stradalih22.i23.januara1942. godineodstranetada{wefa{isti~keMa|arske. Memorijalnodru{tvo„Racija 1942”}eseposlepomena23.januarazapututikaSokolskomdomu iodatleu14.15~asovakrenutiu koloni ka novosadskom kupali{tunaDunavu,[trandu,dabina tom,kakonagla{avajuusaop{tewu,istorijskommestu,u15~asovaobele`ili70godinaodracije.

Usaop{tewusekonstatujeda se inicijativa Memorijalnog dru{tvazapodizawespomenobele`ja na [trandu do sada nije ostvarila,tese70godinaodracije obele`ava bez obele`ja na izvornom mestu stradawa. Ov dru{tvo u saop{tewu isti~e da spomenik`rtvamaracijenaKeju „nije auteti~an izraz stradawanaauteti~nommestu”. Predsednik Dru{tva Milan Radomir objasnio je ju~e za „Dnevnik” da su se tim povodom letospismenoobratiligradona~elniku Novog Sada Igoru Pavli~i}u ipredsednikuSkup{tineAleksandruJovanovi}u. -Dobilismoodgovorodwih, da plan u vezi podizawa spomen obele`ja predo~imo gradskom Savetuzakulturu.Gradskim~elnicima smo odgovorili poja{qewem da Memorijalno dru{tvo predla`e da Grad o svom tro{ku podigne obele`je i osmisli ga, jer za to „Racija 1942”nemanovca.Posletogavi-

SRS: Bahata vlast razdvaja GradskiodborSRSnajo{trijeje,kakosenavodiu saop{tewu te stranke, osudio bezobzirno i bahato pona{awa gradske vlasti na ~elu sa gradona~elnikomIgoromPavli~i}em uvezisaobele`avawemsedamdesetogodi{wicezloglasnenovosadskeRacije. Odpo~etkamandata,netrpeqivostibezobzirnost gradske vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u vi{e navrata je dolazila do izr`aja, a odvojeni pomeni`rtvamaRacijeipotpunonaru{eniodnosina relacijiGradskaku}a-EparhijaBa~kaSPCprodukt su gordosti, sujete i samovoqe gradona~elnika, nastavqaseusaop{tewu. A. L.

{enismobiliukontaktu-kazao jeRadomir. U saop{tewu ovg dru{tva se ka`e da je Eparhija Ba~ka dala nemerqiv doprinos u dostojnstvenom obele`avawu zlo~inaizDrugogsvetskogrataida je4.januarau^uruguodr`anop{ti parastos svim stradalnicima(oko12.700`rtava)izracije u[ajka{koj. Tojerazlog,obja{wavajuusaop{tewu,za{toseMemorijalno dru{tvo „Racija 1942.” oglasilo pozivom Novosa|anima, da se okupe pri obele`avawu 70 godina od racije, koju organizuje EparhijaBa~ka. „Imali smo nameru da uz pomo}organalokalnihsamouprava umestimagdejepo~iwenaispre~enaracijaodr`ekomemorativni skupovi nevinim `rtvama genocida, ali se odazvala jedino Eparhija Ba~ka”, predo~ilo je Memorijalno dru{tvo „Racija 1942.”. Z. Deli}

URS KRITIKUJE „NS BLOK”

Qubav pre{la u mr`wu Razumemostrastvenureakcijusvatri~lana „NSBloka”na~iwenicudaUjediweniregioniSrbijerade,rastuirazvijuse,tesupunotogadobrogpredlo`ilizagrad,ka`eseusaop{tewuURS-a. Svakomkojebarjednombiozaqubqen,jasno je da velika qubav vrlo lako rezultira velikom mr`wom, a ako je poznato kolika je bila qubavsvatri~lana„NSBloka”premaURS-u, ondaovakvamr`wanemo`enikogadaiznenadi,nastavqasedaqeusaop{tewu. A. L.


VOJVODINA/NOVISAD

petak13.januar2012.

ИзложбакалендараИпословнИхпоклона

У славу дизајна

НОВИ САД: У првој половини фебруара Нови Сад и Београд биће домаћини 16. изложбе најлепших календара, честитки и пословних поклона „У славу дизајна”, по многима највеће у региону, односно на просторима некадашње Југославије, која све више привлачи пажњу и стваралаца из Европе и САД. Циљ ове јединствене привредно-културне манифестације, коју „Дневник” подржава као медијски спонзор, је да се добије објективна слика о дизајну, те да се подстакну ствараоци, фирме, агенције и штампарије на унапређење промотивно-пословних активности, али и много више да се стекне објективна оцена о томе колико су наша дизајнерска решења део међународне креативне сцене.

Рок за пријаве је 20. јануар. Изложба ће се у Новом Саду одржати од 2. до 13. фебруара у Музеју савремене уметности, а у Београду у Галерији „New moment Ideas” 8. до 16. фебруара. У жирију ће бити чланови Арт директора клуба Србије, истакнути сликари, примењени уметници и мајстори фотографије. Основни критетијуми за оцењивање радова, по речима Драгана Косановића идејног творца изложбе, биће дизајнерска решења, уметнички концепт, квалитет штампе, објективне разлике између профитних и непрофитних организација, али и начин на који су прилагођени да поруке корисницима пренесу на културан начин, затим занимљивост тема, прегледност, јасноћа календаријум и поруке, нове идеје . в.х.

Позив на такмичење у беседништву КИКИНДА: Демократска странка и Фондација „Др Зоран Ђинђић” организују такмичење у беседништву под називом „Беседе у Зоранову част”, које се одржава седми пут. - Овим такмичењем желимо да промовишемо вредности европске, модерне Србије, које је дефинисао др Зоран Ђинђић, и да омогућимо младим људима да искажу своје лидерске потенцијале и унапреде вештине беседништва - рекла је најављујући такмичење МирославаКузманов, председница Демократске омладине у Кикинди. - На овај начин обележавамо годишњицу убиства др

Зорана Ђинђића и подсећамо јавност на идеје које је он промовисао. Позивамо младе да се пријаве за такмичење, пре свега оне који поштују дело и визију др Зорана Ђинђића. Тема овогодишњег такмичења је цитат др Зорана Ђинђића: „Реформе у Србији могу да успеју само ако осећање наде и воље победи над осећањем празног мудровања и цинизма”. Квалификационо такмичење у Кикинди ће се одржати 14. фебруара. Пријављивање је телефоном на број 065-606-40-16 или на мејл: besednistvokikinda@gmail.com. Финале је 12. марта у Београду. а.Ђ.

Седми семафор у главној улици

ТЕМЕРИН: Поред шест семафора, у темеринској главној улици, постављањен је седми, на углу улица Новосадске и Змај Јовине, који је јуче укључен у саобраћај. На овој раскрсници било је више саобраћајних несрећа, па и оних са најтежим последицама. То је, пре свега, руководило чланове Управног одбора Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин да предложе овакво решење за регулисање саобраћаја, иако се на само 300 метара даље налази семафор. М. М.

DaNas U NOVOM saDU POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:scena„Jovan\or|evi}”Galakoncert(20).

BIOSKOPI Arena:„Parada”(15,17.15,22.30,22.20),„Najmra~nijisat”(18,20.30, 22.25),„Alviniveverice3:urnebesnibrodolom”(12.20,14.15,16),„Nova godina u Wujorku” (20.10, 22.40), „Misija spasiti Bo`i}” (11.10, 15.10),„[erlokHolms:igrasenki”(17.30,20,22.35),„Ma~aku~izmama” (11,14.1013.45,15.30,17.45),„Nemogu}amisija:protokolduh”(19.45), „Sumrak saga: praskozorje” (18.10), „Pono} u Parizu” (22.15), „Kung fu panda 2” (12), „Deda Mrazov mali pomo}nik” (13.15), „Hepi fit 2” (11.15,12.10, 13.10, 16.10), „Mu{karci koji mrze `ene” (19.30, 22.20), „Mapetovci”(14,16.15,18.15)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota -nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a,4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145(9–17):podzemnevojnegalerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, SremskaKamenica,TrgJ.J.Zmaja1,462–810:stalnapostavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Biqana]ur~i} i TamaraLi~ina iz Novog Sada, IvanaGolubovi} iz Srpskog Mileti}a, Milena^an~ar i Valerija Balog iz Futoga, GordanaIli~i} iz Vajske, Dejana[qa~i} iz Melenaca, Nevenka\ukanovi} iz Ba~ke Palanke, BorjanaBa~ina iz Zmajeva, Dragana Bawac iz Veternika, Jelena Risti} iz Bege~a i VioletaKadvaw iz Petrovaradina DE^AKE: Jelena Kuqi} iz Stepanovi}eva, Sawa Karadarevi}, Bo`anaGavranovi}, MarinaMilivojevi} i Mihaela@ivojinovi} iz Novog Sada, AndreaTomi} iz Novog Itebeja, BrankicaKatana iz @abqa, Sla|ana Gawi iz Ba~a, Suzana Balog iz Vajske i Sawa Xalo iz Srbobrana.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Laza Milenka Bogova~ki - ispra}aj (1933) u 10.30 ~asova, Mirko Milivoja Pi{talovi} (1924) u 11.15, Milan \oke Malivuk (1939) u 12 ~asova, Josip Josipa Pijukovi} (1953) u 12.45 ~asova, Velimir ^edomira Veqkovi} (1927) u 13.30 i Stanko Milutina Jela~a (1946) u 14.15 ~asova.

DNEVNIK

c m y

10

ГраЂанИпИсалИпеТИЦИЈУпроТИвпоТраГезанаФТоМ

Страхују да им вибрације не сруше куће ЗРЕЊАНИН: Могло се очекивати да ће геофизичка истраживања у потрази за новим налазиштима нафте и гаса, која на територији града Зрењанина спроводи мађарска компанија ГЕС, у име Нафтне индустрије Србије, изазвати негодовање дела грађана. После жалби паора из околних села, који су тврдили да трагачи за нафтом, приликом сеизмичких 3Д испитивања, тешким возилима газе усеве и узоране њиве, огласило се и шездесетак мештана улице Карађорђев трг у Зрењанину. Јер, после истраживања у насељеним местима, на ред је дошао и сам град. Житељи овог дела Зрењанина, у непосредној близини центра, потписали су вибраторинатеретнимвозилима отворено писмо, тражећи да се приликом потраге за нафтом, не дозволе геофизичка испити- њихове куће бити оштећене. вања пошто се плаше да ће због - Било је неких најава у мевибрација, које се изазивају дијима на које нисмо ни обра-

пропратна непријатност је бука Компанија ГЕС је објаснила на који начин се изводе геофизичка испитивања. Најпре геодети обележавају трасе, а након тога инжењери обсервирају објекте у „нултом стању” (затеченом пре истраживања) и документују то фотографијама и записницима. Дуж обележене трасе постављају се каблови, а на сваких 40 метара и инструменти који сигнализирају вибрацију тла. Вибратори се налазе на четири теретна возила и постављени су у низу, један уз други. Ове машине вибрирају два пута по 15 секунди на једној тачки, па се вибрације настављају на наредној тачки која је удаљена 40 метара од претходне. „Процес се одвија континуирано, тако да становници неће бити узнемиравани дуже од пар минута. Цео поступак је све време строго контролисан и усклађује се према условима и објектима у окружењу. Пропратне непријатности за грађане су бука и вибрације, али ни једно ни друго није јаче од онога што ствара обично теретно возило”, кажу у компанији ГЕС.

TElEfOnI

VODI^

VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

ћали пажњу, док у куће нису почели да нам долазе извесни људи, који су без легитимисања и идентификације и без позивања на неко одобрење, или сагласност, дошли да провере стање објекта пре вибро испитивања. На крају су сачињавали и записник, у којем нема ни назива фирме која то ради, ни по чијем налогу или одобрењу прави увид - рекао је новинарима адвокат Бранислав Станић, један од иницијатора сакупљања потписа, коме се придружио и његов комшија, свештеник Предраг Ненин. Потписници постављају и питање, која је логика да се нафта и гас траже у граду, и шта ће бити ако се утврди да Зрењанин лежи на нафти. Питају се хоће ли их у том случају раселити и порушити куће да би вадили нафту, или ће бушо-

тине да освану у њиховим двориштима и парковима. Одговарајући на ове реакције, у НИС-у и ГЕС-у поново уверавају грађане да нема разлога за бојазан и да се њиховим кућама ништа неће догодити. Како кажу у овим компанијама, сва испитивања ГЕС обавља на најбезбеднији начин а вибрације су увек у дозвољеним вредностима. Подсећају, такође, да су ови радови већ обављени у Меленцима, Елемиру, Јанковом Мосту, Михајлову, Тарашу и да није било никаквих проблема на стамбеним објектима. А за сваку евентуалну штету биће исплаћена правична накнада, због чега је био неопходан поступак фотографисања и прегледа стања објеката. На питање грађана шта ће бити ако се на подручју града пронађе нафта, у НИС-у одговарају да ће бушотине бити лоциране ван насеља, што савремена технологија омогућује, и да ће се нафта црпети без изазивања било каквих проблема. Јуче су радове на локацији на улазу у Зрењанин, из правца Новог Сада, обишли градоначелник Милета Михајлов и директорка сектора за геолошка истраживања и лиценцирања у НИС-у Горица Мандић. Они су подсетили да ће радови трајати до краја фебруара и да НИС поседује све дозволе и сагласности Министарства одбране и Министарства рударства и енергетике и Завода за заштиту споменика културе. ж.балабан

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPaS“ TOURiSM &TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ЖИТИШТУ

Обезбеђенпосао за29особа

ЖИТИШТЕ: Заменик директора Националне службе за запошљавањеДејанМиљковић,председникопштинеЖитиштеДраган Миленковић и председница ЛокалногсаветазазапошљавањеЈеленаТравар-Миљевић уручили сујуче,увеликојсалиСкупштине општине,уговорепопрограмуЛокалног акционог плана запошљавањаиз2011.године,кандидатима који су испунили услове. По том плану,предвиђенојезапошљавање 29лица,односнодакрозстручну праксу 11 незапослених стекне својепрвоискуствоуструци,ада крозстручнооспособљавањеприправника шест особа обави приправничкистаж.Такође,седамлица биће запослено кроз програм новог запошљавања, а петоро ће отпочетисопственибизнис, узподршку субвенција за самозапошљавање.Заовенаменеукупноје

издвојеновишеод6,6милионадинара. Општина Житиште је, из својихсредстава,обезбедилавише од4,6милионадинара,аизрепубличког буџета је издвојено око двамилионадинара. ЗаменикдиректораНационалне службезазапошљавањеобишаоје јуче и погон штампарије “Ситопринт“, која је, користећи програме “Ново запошљавање” и “Прва шанса“,обезбедилараднаместаза петособа,аМиљковићјепосетио и Земљорадничку задругу “Мркшићевисалаши”уСрпскомИтебеју.УпретходнетригодинеФилијалаЗрењанинјеималаизузетнодобру сарадњу са овим предузећем. Сарадњајеостваренапопрограму “Прва шанса”, запошљавањем 17 младих радника, и кроз програм новог запошљавања, захваљујући ком је једно лице овде нашло посао. Ж. Б.

Салакојусучекалегенерације

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Остварио се сан генерација спортиста и житеља Банатског Карловца јучеје отворена спортска халакоја задовољава услове и за одржавање међународних такмичења у рукомету, кошарци и другим дворанскимспортовима.Црвену траку на свечаном отварању пресекао је председник Владе АП Војводине Бојан Пајтић поделивши радост поводомовоглепог догађаја сапрепуним гледалиштем.Новудворану испунилисугостииз спортских савеза Србије,Војводине,јужног Баната и житељи БанатскогКарловца. - Банатски Карловац сада има најмодернију спортску халу не само у Војводини већ и Србији. Желим даовдебудеепицентарсвихспортских, културних и друштвених догађања.Овде ушколи„ДушанЈерковић” имате четири модерне учионице,током ове године изградиће се још толико и тако ће се основци ослободити старе школе са толико проблема.Чекали сте дуго,али ето

Нова дворана биће центар спортских и друштвених догађања

сан ранијих генерација спортиста се сада остварио и сада ће коначно млади имати где да се баве спортом, а основци идеалне услове за своје активности -рекао Бојан Пајтић,из-

Раднициипаприкари одгурнутиштитовима зе робу из Фабрике смрзнутогповрћа. Председник штрајкачког одбора Михал Хајдук каже да су радници били приморани да блокирају улаз у фабрику како робанебиизашлаизван „АБЦ фуда”, али дасујуче,ипак,уфабрикуушладваками-

Било је и гурања и добацивања

том вероватно гурну фабрику у стечај. Ми им то не смемо дозволити - нагласио је Хајдук. Током јучерашњег сусрета полиције са штрајкачима нико није тежеповређен,али,додаојеХајдук,јестебилогурањаодстранеполиције и спорадичних Изгуран комбајн којим је блокиран улаз у фабрику Фото:М.Зазуљак добацивањаштрајкача. нулисвојимштитовимаљудеса онакојасупредвиђенадаизвеПодсећања ради, радници блокаде, након чега је померен зуробу. компаније „АБЦ фуд” су већ комбајн који је био постављен -Мипретпостављамодајеје- скородвамесецауштрајку,јер као блокада како руководство динициљруководствакомпани- траже исплату заосталих заракомпанијенебимоглодаизве- јеједаизвукусвуробу,адапо- да, док паприкари потражују

Дочек у центру Апатина

АПАТИН:Српска Нова година у Апатину ће се дочекати организовано у центру града на платоу код Војвођанске банке. Организатор СО и Туристичка организација припремили су дочек за децу од20 часова, уз дељење слаткиша, а за одрасле од 22 сата. Наступиће етно-група „Лазарице“, кантаутор Илија Илић и група „Голд”.Уз ломљење чеснице,кувану ракију,вино,чај и сендвиче,председник СО МиланШкрбић грађанима ће честитати Нову годину. Ј. П.

Никонемалиценцу? замени упутом за лабораторију којарадиуплућнојболници„Др БодисавБабић“,гдеихјечекало новоразочарање.

Гала,узлебац имаст

БЕЧЕЈ:Годинама уназад врло посећено место младих у Бечеју, кафе „BlueMoon”у самом центру добио је озбиљну конкуренцију у новоотвореним пивницама, клубовима,кафићима...У трци за гостима,ових дана је поменути кафе-ресторан дао оригиналну понуду за дочек српске Нове године.Уз живу свирку и бесплатан улаз,вечерас ће се у специјалној понуди пића наћи коктели,кувано вино и ракија,а када је храна у питању служиће се „српски сендвичи“ - врућ лебац и домаћа свињска маст. Па, ко воли, нек изволи! В. Ј.

свој новац од ове фабрике за овогодишњи род. Иначе, укупан дуг фабрике према произвођачима паприке је око 360.000евра,доксурадницима дужни нешто мање од 500.000 евра. - Ми настављамо и даље са штрајком,јернежелимодарадимозаџабе.Судскиизвршитељи су имали одлуку да уклоне комбајнсамозајучерашњидан, амићемовидетикакоћемодаљенаставитинашпротест-истакаојеХајдукидодаодаимсе нико из руководства фабрике није обратио већ више од три недеље. М. Кековић

ЗАТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

БЕЛА ЦРКВА: БелоцркванекојисуимализаказанеанализеулабораторијиДомаздравља у првим данима ове године, доче-

Пацијентима затворена врата

кало је непријатно изненађење. На вратима лабораторије налепљен је натпис „Лабораторија Дома здравља затворена до даљег”.Већинапацијенатапокушалаједаупутзаовулабораторију

11

У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ ОТВОРЕНА САВРЕМЕНА ДВОРАНА

СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉИ И ПОЛИЦАЈЦИ УКЛОНИЛИ БЛОКАДУ ФАБРИКЕ „АБЦ ФУД”

РУСКИКРСТУР:Раднике компаније„АБЦфуд”уРуском Крстуру ипроизвођачепаприке изовогместакојисупредвадесетакданаблокираликомбајнимаулазуфабрику,јучеједочекаласудскаодлукаопривремениммерамауклањањакомбајна коју су спровели судски извршитељи уз асистенцију око 50 припадника полиције. Наиме, припаднициполицијесуодгур-

petak13.januar2012.

Поречималекараопштемедицине, из плућне болнице је стигаодописдаонинемогудаприхватесвепацијентекојимајепотребна анализа, већ само хитне случајеве који се припремају за

некихируршкизахват,илијепотребноурадитионеанализекоје сеуДомуздрављаниранијенису радиле. У лабораторију вршачке болнице се такође не може ићи, па су пацијенти упућени на једину приватну, која радиузградипреко путаДомаздравља,наравно они који то могу да плате. До затварања лабораторијеје,каконезванично сазнајемо, дошло због тога што нико од запослених нема звање биохемичара, са лиценцом за рад у лабораторији. Директор Дома здравља др Оливера Јанковић је на годишњем одмору, па није билаумогућностидада званичнуизјавуосвему што се десило у вези са овимпроблемом,алипостојесазнањадасенештопредузимакакобиовај запацијентеуопштиниБелаЦрква,огроманпроблем, биорешенштопре. М. В.

ражавајући задовољство што види толиконасмејанедецеуновомвелелепномобјекту. Председник општине Алибунар Душан Јовановић захвалио jе

Влади Војводине и Министарству за спорт и омладину за уложена средства за изградњу овог капиталногспортскогобјекта.О значају хале за развој спорта уовојсредини говорио јепредседник Рукометног савеза Србије Велимир Марјановић,којијеродомизБанатског Карловца где је годинама био голман у месном рукометном клубу. Он се захвалио РК „Динамо”из Панчева којиједонео лопте и мреже за овдашње рукометаше,а школи и житељима препоручио да чувају овај објекат и паметно користе за све намене у месту. Прослављени репрезентативац Жикица Милосављевић донео је заштитне зидне мреже,а Рукометни савез Србије ће обезбедити потребне семафоре.Свечаностјенастављенанаступомовдашњегфолклорног ансамбла Културног центра „Добрица Милутиновић” са сплетовима банатских и игара из околине Пирота. Р. Јовановић

ОБЕЋАНА ИСПЛАТА ЗАОСТАЛИХ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Стигломање новца

ВРБАС: Јубиларне награде просветним радницима врбаске општине за 2009. и 2010. годину још увек нису исплаћене, а председник општине Врбас др ЖељкоВидовићјенајавио да је склопљен договор сапредставницима синдиката да ће једандеодугабитиисплаћендокрајајанура, док ће други део бити измирен до краја фебруара. Професорка руског језика у пензији Даница Томин, која је 2009. године навршила 30 година рада у просвети, за које јој према закону следује око 93.000 динара награде, још увек није добила својновац. -Премамојимсазна- Жељко Видовић њима Министарство финансија је општини Врбас старствофинансија,претпостајош прошле године уплатило вљам да, ако су стигла нека новацзајубиларненаграде које средстваизовогминистарства, намдугују.Уколиконедобијем нигденијеназначенодајетоза новац који ми припада, ја сам јубиларненаграде,већдајемогуће да је новац искоришћен за друге сврхе –казаојеКлачар. Председник општине Врбас др Жељко Видовић истиче да се ова локална самоуправа три пута обраћала Министарству финансија за средства у висини од 8,5 милиона динара, колико је потребнозаисплатусвих јубиларних награда за 2009. и 2010. годину, јеровоправоостварују ираднициупредшколским установама, култури и сличним службама, док су награде за прошлу годину исплаћенеудецембру. - Коначно смо добилиодговориодобрење од 2,5 милиона динара затенамене,штојеза Урош Клачар шест милиона динара спремна да поднесем тужбу мањеодпотребнесуме,алибез противнадлежнихуопштини- обзиранатоштонисмодобили истаклајеТомин. савновац, дугзајубиларненаЊену судбину дели 48 про- градећебитиизмирен–нагласветних радника за 2009. годи- сиојеВидовић. нуи37просветара,којиманису М. Кековић исплаћенејубиларненаградеза 2010. годину. Председник ОпштинскогвећаСамосталногсидикатауВрбасуУрошКлачар јерекаодаједугпремапросветарима за 2009 годину око 2,6 милиона динара, док за 2010. годину износиоко2,3милиона динараипотврдиодајепостигнут договор између синдиката иопштине. - Договорено је да дуг за 2009. годину буде исплаћен до крајаовогмесеца,адаседугза 2010. годину измири до краја фебруара. Када говоримо о томедајеновацуплатилоМини-


petak13.januar2012.

reporta@e

c m y

12

dnevnik

BEZVE]IHPOSLEDICAREPORTER„DNEVNIKA”PRE@IVEOEGZIBICIONIBOKSME^SEVROPSKOM[AMPIONKOM

Sre}om,obukaosam~istega}e D

a sam bokser po vokaciji, bilo mi je jasno jo{ od najranijeg detiwstva. Em sam gledao sve Alijeve me~eve, pa i „grmqavinuuxungli”u tadaZairskojKin{asi, emsamsviraoklarinet kao i Marijan Bene{ flautu. Koriste}i sve ove zavidne fizi~ke predispozicije, ali i najprefiwenijufajtersku tehniku nau~enu svojevremenona~asovi- Ne bojte se, ~ika Mi}ko, ne}u jako ma fizi~kog kod Milanka Jovi- li smo zajedno u {koli), zovemo ~i}a,onomadJU-reprezentativca [kolski ili Jovas. U smislu asadprezidentaBokserskogsave- opremqenosti, od [kolskog doza Vojvodine, koji nam je vi{ak bijambokserske„adidas„patike, tinejxerske energije ventilisao aodsinadokolenicrveni{orts, upravo me|u konopcima podelom model „xek dempsej ‘23„, atlet rukavicaoddesetunci,reporter majicuionakoimam.Dakle,spre„Dnevnika”seodva`ionaegzibi- mank’ozapetapu{ka. cioniboksme~sevropskom{amDolazimouO[„NikolaVukipionkom Marijom Pavlov, a sve ~evi}„ukojoj,uo~iSvetskogkuradi promocije prvog Svetskog pa,zajednotrenirajuna{edevojbokserskogkupanacijakojipo~i- keiMa|arice,kol’kovidim,boweuSomborudanas. jazanmojeboqepolovinejebila

Tehni~kidoterana„rawename~ka” Poganijezicikojisu`elelidaosporenovinarskuneustra{ivostodmahsuzamerili{toMiqenovi},uringuime|upoznavaocimaplemeniteve{tinezbogsvojetehni~kedoteranostipoznatijii kao„Rawename~ka”,boksujeprotivMarijePavlov.Pa{ta?Prvo, SvetskikupnacijauSomboruod13.do15.januarajeionakoukategoriji`enskogboksa,drugo,Maki,~lanicanajuspe{nijegvojvo|anskog`enskogBK„[ajka{i”iz@abqa(aznasekakosu„quti”ovi iz[ajka{ke)evropskijeprvakizruskogOrenburga,tre}e,sa16i pogodinaimapravonali~nukartu.I{tatunijejasno? ^imje~ulazaovajpogibeqni novinarski zadatak, bivaju}i upu}ena i imaju}i poverewa u sposobnosti i fizi~ku pripremqenost vlastitog supruga, gospoja me je kratko i najdobronamernije posavetovala da se pre me~aobrijem,otu{iramipromenim ga}e, tek da je ne brukam na traumatologiji, na kojoj }u, kao {tojeBoguO~ena{u,izavr{iti.^edomoje,Luka,anga`ovanje za sekundanta u mom uglu, tek da ima ko da fotografi{e. A i da baci pe{kir u ring. Za drugog ~lanamogstru~nogtimaodabran jenare~eniJovi~i},kogami,wegovi{kolskidrugovi(pajes’,bi-

potpuno neopravdana. Pod budnim okom ve} se zagreva {ampionkaMarijaPavlovsdrugaricama,devoj~urakkomtrebajudvapove}a pija~na cegera eda bi uop{tedobacilado{e’setkila.Naspram we sam k’o Valujev. I iz profilaianfas.Upoznajemose, dete malo zbuweno {ta sedokosi ~ika, sme{an kao bioskop, uop{te tra`i ovde, ali sve joj poja{wavawenli~nitreneriujedno {efstru~nog{tabasrpske`enske boks reprezentacije Marko Tubi}. Bi mi malo sumwivo {to je savetuje da ne udara ba{ „zaozbiqno”, ali... Jovan Pani}, u UpravnomodboruBSS-azadu`en

upravo za `enski boks, bi}e nepristrasni sudijame~aujednoj~etvorominutnoj rundi, dakle,mo`edasepo~ne. Dok mi trener Jovas daje posledwe savete, a Maki ve} ple{e oko svog kou~a, razmi{qam o tome da sve ovo nije biloba{najboqaideja. Mislim,deteje,pajo{ `ensko, i bi mi malo neprijatno.Izovograzmi{qawa me prenu{e, kaopucwi,reskizvuci. „Ta, ta, ta, ta, ta...”. Okrenem se, kadonodete,zagrevaju}ise,napucava u trenig-rukavice visoko podignute{akesvogtrenera.Makitu~ek’oiztopa.Stvarno,mo`dasveovoinijebilonajpamet-

^ovek s vi{kom zadwih nogu

Hvala mu, gde ~uoine~uo,mnogo mijepomog’o.[ta jepredwaruka,Bog sveti }e ga znati, al’dobro... –Boks–dreknusudijaPani}ija krenemodva`nonapred u svom prepoznatqivom rawena me~kastilu.Posle Makipo~edasedosa|uje,mo`da celihdesetsekundi jojbi`aostarijeg~oveka,padami zaboravqam{tami je predwa ruka, ne skratimuke,koizpra}kepusti znam vi{e ni koja direkt.Videosamsamodami mijekojanoga,Mane{tovelikoicrvenoide ki mi o~as posla ususret.Osnovanosumwamdaje pronalazilevu(navodno brawenu) tobilawenarukavica,poslese slepoo~nicu, sad malo~egase}am samve}ube|enuto dasveovonijebilo dobraideja.Poku{avamdajeuhvanija ideja. Podelim tu sumwu sa timuklin~,nebihliseodmorio, svojimuglomistru~nim{tabom, Jovasvri{tisastranejersverakoju Jovas poku{ava da otkloni dimsuprotnooddogovorenog posledwim savetom i nadimkom – Radi, Kmi}ko, predwom, raizosnovne. di... – Ni{ta, Kmi}ko, samo dr`i Maki ve{to eskivira i u dvalevu ruku u visini ~ela i radi es’petojsekundime~amepqucne predwomrukom.

kvadrata. Tek da se izduvam. Dobroje,jo{samotriminuta!Hrabro se vra}am u borbu, „radim predwom”, koja god da to bila, i prokliwemoveizBokserskogsaveza {to nisu obezbediliikacige, kad sam ve} tapacirungispodsolarnog pleksusa poneo od ku}e. Tu, negde sredinom runde,Makipo~ne da se dosa|uje, a mo`dajojjebiloi `ao starijeg ~oveka, pa da mi prekrati agoniju, k’o izpra}kepustineki direkt. Video samsamone{toveliko i crveno da mi ide u susret. Kao i Bene{, talenat za ne`nu muziku Osnovano sumwam –Nebojtese,~ika-Mi}ko,nedajeupitawubilawenarukavi}ujako... ca,po{toseposletogamalo~eVi’{{tatijelepovaspitano gase}am.Onako,kaokrozmaglu. dete! Na kvarno koristim ~iweNekojene{tobrojaoajasamsanicudaboksujemouzami{qenom morazmi{qaoosre}nojokolnoringu,nemakonopaca,pabegamu stidasamobukao~istega}e. jednom trenutku van opcrtanog Mili}Miqenovi} opetposlepoo~nici,ovajput,simetrije radi, po desnoj. Di`em jo{vi{egard,iteknekakokroz maglu ~ujem qutog suparnika kakomeohrabruje.

NEMAFAJRONTAZAMUZI^ARE,ALIIANTISLUHISTE,SGLAVNEPRESTONI^KE[TRAFTE

Stanimalo,uli~nisvira~u

Na repertoaru i klasika i rok

eko,dajpetdinara– prenumeiz razmi{qawa glas musavog klincakojimepovla~izarukavuprepunomautobusu. –Aza{to?! – pitamgadokseokowegaskupqagrupicajo{musavijih,crnokosihmali{ana. – Pa, pevao sam – izgovori sav ponosan,na{taseodsrcanasmejah. – [ta si ti pevao kad ja ni{ta nisam ~ula, vidi{ kolika je gu`va u autobusu? – nastavqamdasepregawam swim. – Lepelisu, nano, Gru`ankedevojke – udariklinac,azawim~itavhorneujedna~enihglasova,svakozasebe,svako nekusvojuverzijupesme. – Stani! – viknuh. –Evotidesetsamo daprestane{!

S

On zgrabi deseticu, pla{e}i se vaqda da se ne predomislim, strpajeuxepiizletenaslede}oj stanici. Za wim i potr~a i prate}a bulumenta. Ja ostah u krcatomautobusudasegu`vams namrgo|enim facama, nezadovoqnim {to je praznik pro{ao imorajudarade.Adobromido|o{eoviklincikaouvodupri~u i o qudima koje `ivot nije mazio,ali ne`eledaprose,ve} dapevawemdopunebuxetilizaradezaru~ak.Bukvalnotako. Krenuh ka Knez-Mihajlovoj i nai|ohnaMilo{a.Oslowenna polupani bilbord, u staroj, iskrzanojbe`jakni i masnojteget trenercistojidr`e}iurukama gitaru, koja je stara verovatno kolikoion. – Slikaj slobodno, ne stidim se– re~euzkiseliosmeh, name{taju}iispucaleprstena`ice. Po~e nevoqno da prevla~i prekowih.Slu{am,nijetotektakoneve{to.Ovaj~ovekne{toizna. – Sviramsve,klasiku,pop,rok,zavr{iosammuzi~ku{kolu.Znamiklavir –otemuseizgrla,kaodanijehteotoda mika`e. Ipak,otkrimidaodmuzi~ke{kole, na`alost, nije imao mnogo vajde. Radio jenagra|evini,bioibravar,ave}mesecdanajebezposla. – Kadimamvremena,do|emdanamaknemkojucrkavicu,100-200dinara,barza ru~ak– pri~amuklimglasom. Dokmuradoznaliprolazniciubacuju novacukartonskukutiju, Milo{klima glavomuznakzahvalnosti.Preprodavci markica prave krug oko wega. Gledaju naskaodaimje~udno{tojenekoiovom ~oveku posvetio malo vremena. Vidim

damujeve}neprijatnopasepozdravqam ikre}emdaqe. U„Knezu„prazni~naatmosfera,mnogoveselijaivedrija.Izdaqinese~uje harmonika. Do|oh do dva raspolo`ena,

dapopunimoku}nibuxet–re~emipenzionerMihajlo,grle}imei~estitaju}i mi Novu godinu. Sve to, naravno, propratiojepesmom: – Milorade, bekrijo! – paramiu{i.

NijeMilo{od~asovaumuzi~koj {koli,na`alost, imaomnogo vajde.Radiojenagra|evini,bioibravar, ave}mesecdanajebezposla.Gitaromuspedanamakne kojucrkavicu,tek100-200dinara.Barzaprazni~niru~ak raspevana prijateqa. Ve} godinu oni uveseqavajuprolaznikeunajlep{ojbeogradskojulici. – Spojili smo lepo i korisno. Malo se veselimo, malo i zaradimo, dovoqno

Duet biv{eg po{tara i udarnika

Pevamija,ba{mebriga.CepamozajednopozapadnojSrbiji,malofalida podvrisnem.Prodavciizokolnihbutika nas posmatraju. Na wih su ve} navikli,ali{tajemeni.

– Nebrinite, gospo|o,dobrosam,samo radimreporta`u–uokreturekohstarijoj`enikojamejezabrinutogledala. Smehnaobestrane,amojnovipoznaniknastavqasvojupri~u: – Dopenzijesamradioupo{ti,dok jemojprijateqDu{an,kojisviraharmoniku, i daqe udarnik. Ro|en sam 1934.alisamjo{usnaziidokgodbudem mogao, dolazi}u ovde. Hvala bogu, jo{uvekimaonihkojivolepesmuine `aledadajukojidinar.Lepoiwimai nama– smejese~ilistarac. Du{an razvla~i harmoniku i samo sle`eramenimauznakodobravawa.On je ne{to mla|i, ima 56 godina i mora da se snalazi jer od plate ne mo`e da `ivi. Ne `ali se, smeje se dok dobuje postarojklavirki,ka`e„svejeto`ivot„. – Popiositrilivade-odjekujeidaqeoki}enomKnezMihajlovom. Prekoputa palate „Albanija„ ispred izloga s preskupom garderobom sklup~ansediklinacoddesetakgodina.Urukamaviolina,ispredwegaplasti~nakutijica.Prelazigudalompreko `ica, cvili instrument. Prilazi drugide~ak,ne{tostariji,dajemudvestadinara.Violinistaseprote`e,uze novacistaviuxep.Okretese,pogleda nekolikoputaokosebe,ustadeikrete lagano.Izgledadajezadanasdovoqno zaradio. Imenijedosta,kretohku}i. Uautobusuponovogu`va. – Seko,dajkojidinar– za~uhpoznatiglas. – Opetpeva{?Pazartinisamdala deset dinara? – upitah onog musavog klinca,maze}igapoglavi. – Jesi,al‘saddajdvajes’ – ispalikao iztopa. Samo sam se nasmejala. A i {ta bih drugo. ZoricaDragojevi}


lov

dnevnik

NEdEQNI LOV U KLEKU

petak13.januar2012.

13

JO[ JEdAN KRVAVI PIR NAPU[TENIH KEROVA

Psi lutalice izgrizli srnu u centru Be~eja

Kle~anski lovci sa gostima pred odlazak u lov

Padali fazani, nek se spreme lisice

Ukle~anskolovi{teminule nedeqe lovila su 24 lovca, doma}inaigostiju,agotovosvaki u~esnik je imao ulov. Ni sitna ki{a koja je povremeno padala nije pokvarila dobru atmosferuidru`ewepokojimsulovci Klekapoznati,apredatori,pre svegalisice,ovogaputasuuspeli da odr`e „brojno stawe”. Ipak, Kle~ani ve} prekosutra kre}u u novu akciju smawewa predatora-lovnalisice,kojih u ovom lovi{tu ima u prevelikombroju,pasuvelikaopasnost zaplemenitevrstedivqa~i.

- U posledwih nekoliko godina,una{emlovi{tusegodi{weodstreliizme|u50i70lisica - ka`e lovnik Rajko Papi}. -Odpo~etkaovelovnegodine, ve} je odstreqeno 48 jedinki.Imaihzaistauvelikom broju,asre}ajedadostana{ih lovaca,ukojeijaspadam,mnogo volidalovilisice.[tose{akalati~e,kodnasjeposledwih godina odstreqen samo jedan primerak,asveganekolikowih jevi|eno. Ovebrojkesu,{toselisica ti~e, zaista impozantne, pogo-

tovo ako se uzme u obzir da se kle~ansko lovi{te prostire naoko2.500hektara,adajesam Klekvrloblizuvelikeurbane sred in e - grad a Zrew an in a. Pored ovih predatora, 56 kle~anskih lovaca lovi fazane, u lovi{tu ima oko 100 grla srne}edivqa~i,doksezecnelovi ve} tre}u godinu, a u me|uvremenu je uno{ena ova vrsta divqa~i,pajerealnoo~ekivati da naredne, „glavne” lovne sezone na ni{anu budu i ze~evi. d. Kne`i}

Nesvakida{widoga|ajsedesioju~eutokuprepodneva,oko 9.30 u Be~eju: nekoliko podivqalih pasa lutalica je iz lovi{ ta nat er al o prep la{ en u srnu skoro u sam centar grada! Prestra{ena `ivotiwa, iznemog la od be` aw a po lov i{tu pred krvolo~nim psima, spasjepotra`ilakodqudi,tako {to je utr~ala u jednu od sporednih ulica blizu centra. U poku{aju da se provu~e kroz ogradu i u|e u dvori{te jedne ku}eitakoizbegnesigurnu smrtodrazjarenihpasa,zaglavila se u ogradi, tako da su joj zadwi deo tela i zadwe noge, ostali izlo`eni besomu~nom ujedawu! Nasre}u,svesetodesilona o~igled zaprepa{}ene doma}iceku}e,kojaje,igromslu~aja,u najb li` em sus eds tvu Saw e Mom~ il ov i}-Bogn i~, poz nat e lovn e radn ic e, spec ij al is te lovstvaime|unarodnekinolo{kesudkiwe. Uznemirena vikom suseda, i lave`omsvojihpasauboksovima, Sawa je iza{la na ulicu, suprotstavila se ostrvqenim psima iuspelada,vikomimotkom koju je zgrabila, rastera pomahnitale pse lutalice, i takospasenesretnusrnuodsigurne smrti. Sre}na okolnost je da su se psi razbe`ali, i da nisuonakorazjarenipoku{ali da nap adn u Saw u, koj a ih je spre~iladadovr{esvojkrvavi pir.

mah je pozvan i poznati be~ejskiveterinariistaknuti~lan LU Be~ej, dr @arko Mikala~ki,kojijeostaviosvojredovan posao i pohitao da nesre}noj srni pru`i adekvatnu pomo} i zbrinejenadaqele~ewe.Srna

Be`e}i, srna se zaglavila u ogradi

}e ostati pod stru~nim nadzorom do o~ek iv an og opor avka, sve dok se uvidom u zdravstveno stawe ne uveri da se oporavila, i da neki od pasa ujedimanijezarazio.

LOVNA SEzONA U zREWANINSKOM UdRU@EWU

Oprez sa ze~evima, fazana dovoqno Od planiranih 1.350, zrewaninskilovci,okupqeniu23lova~kadru{tva,dosadasu,ulovnojsezoni2011/2012.odstrelili 814 ze~eva, bez hvatawa. Ovaj broj je, po re~ima upravnice u Lova~kom udru`ewu “Zrewanin” Milene Romaneli, dosta mawiuodnosunaprethodnegodine,sobziromnatodajeuovda{wim lovi{tima i desetkovan broj ze~eva. Ve}ina lovaca uglavnomsebaziralanafazana

jer je u lovi{ta uneto 6.500 jedinki.A,od4.875fazana,koliko je predvi|eno planom, odstreqenasu2.692. - Broj odstreqenih fazana jene{tomawijersmosalovom po~eli dve nedeqe kasnije. Iakojedr`avaodobriladalov nafazana,zarazlikuodranijih godina, po~ne 1. oktobra, smatralasamdajetoprerano.Zato sampredlo`iladasezrewaninski lovci pridr`avaju starog

kalendara i da na teren iza|u dvenedeqekasnije.Svadru{tva okupqenauna{emudru`ewuto suprihvatila,pajenaovompodru~jusezonazvani~nostartovalaod15.oktobra–izjavilajeza “Dnevnik”Romanelijevaidodala da je jedan od osnovnih zadataka zrewaninskih lovaca da preostale fazane spasu od {akalakojive}du`evremeharaju sredwobanatskimlovi{tima. @. Balaban Ukazivawe pomo}i povre|enoj `ivotiwi

U LOVI[TIMA KAPETANSKOG RITA, U KAWI[KOJ OP[TINI

Bez hvatawa ze~eva Napodru~jukawi{keop{tinenalovnimterenimaLU„Kapetanskirit”staweze~jepopulacijeje{aroliko. - U atarima Kawi`e i Adorjana koje pokriva dru{tvo „Borac”populacijaze~eva je zadovoqavaju}a, tako da su ispuwena o~ekivawa onim {to je odstreqeno u pet izlazaka, {to je najvi{enapodru~ju„Kapetanskog rita” - ka`eKawi`aninBoris Baji}, stru~ni saradnik Lova~kog saveza Srbije i ~lan LD „Borac. - U ostalim podru~jima ze~eva je mawe, pa je su tako ~lanovi horgo{kog „Grani~ara” imali dva izlaska, u Malim Pijacama je bilo ne{tovi{eizlazakana zeca, uglavnom broj izlazakajeoddvadopet. Prema wegovim re~ima, stawe populacije ze~eva zavisi od togakakosegazdovaloivodilo ra~unauprethodnomperiodu. - Tamo gde se vodilo ra~una zecaimadovoqno,anapodru~-

jimagdejebilovi{epritiska, ove divqa~i je mawe. Najvi{e setopokazalouataruHorgo{a iMartono{ugdejepopulacija zeca sada slabija - napomiwe Baji}.

Ovesezonekawi{kilovcisu odustali od hvatawa `ivih ze~evajerjeugostimabilagrupa lovnih turista sa Kipra, pa su time zadovoqene potrebe u pogledu prihoda od turisti~kog odstrela.Hvataweze~evajepo-

ku{ano u lovi{tu Martono{a, alibezve}ihrezultata. Ovegodinejenapodru~jukawi{ke op{tine u lovi{ta pu{teno 5.200 fazana, od ~ega 2.200 u ataru Kawi`e, pa je ukupno planirnao devet izlazaka, a sve zavisi kako }e se sezona odvijati do kraja januara, odnosno od izlaznosti lovaca i odstrela. - Fazanske divqa~i jo{ uvek ima dosta na na{em terenu, me|utim, problem je {to je na{ teren pola godine „xungla„,aistotoliki vremenajeuslovno re~eno pustiwa, po{to je mahom re~ o obradivom Foto:J.Pap poq op riv redn om zemqi{tu. Dok je vegetacija bujna fazani su tu, a posle se grupi{u u {umskim pojasevima i trsticima, ali uglavnom fazanskedivqa~iimadosta-konstatujeBaji}. M. Mitrovi}

Odmahjeoovomdoga|ajuobave{tenipredsednikLUBe~ej, Tama{Lastovi~,kaoilovo~uvari Steva Sekuli} i Mile Medi}, koji su vrlo brzo do{linalicemesta.Tako|e,od-

Graovac,kojajeimalapriliku da prisustvuje kasnijem zbriwavawute{koozle|enesrne,i da se (verovatno ne prvi put) uver i kak ve sve prob lem e i {tetenadivqa~ipravepsilutalice.

Daigraslu~ajnostibudejo{ zan im qiv ij a, nek ak o ba{ u istovremekadaseovode{avalo,uBe~ejjeuredovnukontrolu tamo{weg LU dolazila i lovn a ins pekt ork a Mil en a

Odmah je obave{tena i veterinarskainspekcija,inalice mesta je iza{la veterinarska inspektorkaOliveraIvkov. Prema mi{qewu stru~waka (vet er in ar a, ins pekt or a i stru~nih lica LU Be~ej), povre|ena srna je starosti oko 2 godine, te`ine oko 30 kg, i na sre}u, bila je u izvanredoj fizi~koj kondicij i. Zah vaq u} i takvom staw u div qa~ i, ima nad e da }e srn a pre`iveti,osimakose ne ispostavi da stres od nap ad a lut al ica, ili eventualna zaraza od ujeda ne budu fatalni. Ovojejo{jedanprimer, kako Zakon o dobrobiti `ivotiwa, i por ed nek ih dob rih strana, vezuje ruke u re{avawu problema sa psima lutalicama. Kolikojo{napadanaqude, na doma}e i divqe `ivotiwe treba da se des i, da zak on odavac uvidi da se ne{to u zakonskimre{ewimamoramewati?Dosadase,povodomovogdoga|aja, kao ni povodom drugih sli~nih, nisu oglasile organizacijezaza{titu`ivotiwa. (www.srbijalov.com)


crna hronika

petak13.januar2012.

DOLIJAO DVOJAC KOJI SE TERETI ZA RAZBOJNI[TVO U ZAPADNOJ BA^KOJ

ZAGORKA DOLOVAC U MOSKVI

Sporazumsrpskog iruskogtu`ila{tva – Republi~ki javni tu`ilac SrbijeZagorkaDolovacpotpisalajeju~euMoskvisgeneralnimtu`iocemRuskeFederacije Jurijem ^ajkom sporazum o saradwiizme|udvatu`ila{tva– rekao je Tanjugu portparol Tu`ila{tvaTomoZori}. Zagorka Dolovac je s ^ajkom tako|e razgovarala o postupci-

ZagorkaDolovac

makojiseuSrbijivodeprotiv MireMarkovi} iMarkaMilo{evi}a, a kojima je Rusija dala status izbeglica, tako da nisu moglibitiizru~eniSrbiji. Sporazum o saradwi podrazumeva intenzivnu saradwu izme|u Srbije i Rusije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, ekstremizma, prometa oru`ja, narkotika, krivi~nih delaizoblastiviskotehonolo{kog kriminala i drugih dru{tvenoopasnihkrivi~nihdela. Tako|e predvi|a da svaka strana imenuje jednu ili vi{e kontakt osoba koje su odgovorne za odr`avawe direktne veze, {to }e omogu}iti brzu i efikasnu razmenu dokaza i informacija, a sve radi efikasnosti borbe protiv organizovanog kriminalaikorupcije. Zagorka Dolovac boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi, gde }e je danas primiti predsednik RusijeDimitrijeMedvedev. Ruskotu`ila{tvoju~ejeobele`ilo290godinaodosnivawa, a sve~anostima su prisustvovaledelegacijeiz35zemaqa,me|u kojimasuiSrbijaiCrnaGora.

BEOGRA\ANIN LI[EN SLOBODE ZBOG PROIZVODWE DROGE

Laboratorijaza skankustanu Beogradska policija je, u saradwi s Upravom kriminalisti~kepolicije,li{ilaslobode Nikolu N. (41) iz Beograda zbog sumwe da je izvr{io krivi~nodeloneovla{}eneproizvodweistavqawauprometopojnihdroga,saop{tenojeju~eiz MUP-a. Nikola N. je, kako je saop{teno, osumwi~en da je u iznajmq en om stan u na Nov om Beo g rad u, pov r{ in e oko 70 kvadratnih metara, napravio laboratoriju u kojoj je u ve{ta~kim uslovima uzgajao indijsku konopqu za marihuanu skank. Laboratorija je opremqena specijalnim lampama za zag rev aw e i osvet qew e, ure| aj im a za vent il ac ij u i kont rol u temp er at ur e, vla-

`nosti i automatskim sistemomzazalivawe. Prilikom pretresa laboratorijeprona|enojesedamkesau kojima je bilo oko {est kilograma marihuane, kao i oko 350 saksija u kojima je indijska konopqa uzgajana, navodi se u saop{tewu. Prona|ene su i 22 lampe,digitalnavaga,aparatza zavarivawekesa,dvatermostatsenzoraisitazasu{ewe. Vrednostlaboratorijeiure|ajaprocewujesenatrimiliona, a zaplewene marihuane na 1.500.000dinara. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu biti priveden de`urnomistra`nomsudijiVi{egsuda u Beogradu, saop{tio je MUP. (Tanjug)

dnevnik

c m y

14

„Po{tari” izKuleizabrave Daseizgrednicima neisplatidavr{qajupoteritorijikoju pokriva kriminalisti~ka policija u Somboru, na „te`i na~in“ otkrio je i dvojac osumwi~enihrazbojnikaizKulekoji se tereti da je posledwi mesecipoopqa~kao~etiripo{te naseveruizapaduBa~ke. Naime,spektakularnomakcijom operativaca uhap{eni su Miroslav ^. (48) i Oliver B. (21)utrenutkukadasuizlazili s plenom od, navodno, oko 650.000 dinara iz po{te u Ba~kom Gra~acu. Kako se mo`e saznati iz zvani~nog saop{tewa PU Sombor, ovom tandemu se krivi~nom prijavom na teret stavqaipqa~kapo{teuLali}u 28. decembra pro{le godine, iz koje su odneli 85.000 dinara. Obojica kulskih razbojnika, za koje se sumwa da su po~inili

Privo|eweosumwi~enog

jo{nekolikokrivi~nihdelana podru~jukojeoperativnopokrivaju druge policijske uprave, privedenasupredistra`nogsudiju Osnovnog suda u Somboru, kojiimjeodrediopritvor.

Madasezvani~neinformacije PU Sombor zavr{avaju na ovome,„Dnevnik“nezvani~nosaznajedase dvojiciKuqana satavqajunateretipqa~ke po{tau Pivnicamai u Ba~kojTopoli.

„Specijaliste” za po{te, somborska policija je operativnim radom detektovala nakon pqa~ke po{te u Lali}u, da bi im neposrednonakonrazbojni~kog~inau Ba~kom Gra~acu stavila lisice naruke.Natragkulskim„po{tarima“, somborska policija je do{lanaosnovupodatkaobojiimodeluvozilakojimsesumwi~edasu i{liurazbojni{ta,dabiihnakon identifikacije danima pratili, sve do, ispostavilo se neuspelog,poku{ajapqa~kepo{teu Ba~komGra~acuutrenutkukadaje uwupristiglave}akoli~inanovcanamewenaisplatipenzija. Stariji ~lan ovog kulskog dvojcaMiroslav^.imapodebeo policijski i sudsko-pravosna`nidosije,dokseuslu~ajuOliveraV.radiomladi}u koji dosadanijeimaoizgreda. M. Miqenovi}

LIDER RADIKALA OPERISAN U HOLANDSKOJ BOLNICI

[e{equugra|en pejsmejker Lideru Srpske radikalne strankeVojislavu[e{equ ju~e je ugra|en pejsmejker, saop{tenojeizSrpskeradikalnestranke. – Po nezvani~nim informacijamakojeimamoupritvorskoj jedinici Ha{kog tribunala, [e{eqevoj supruzi saop{teno da je ta intervencija zavr{ena. Me|utim, iz Sekretarijata Ha{kog tribunala, Jadranku [e{eq suobavestilidajeneizvesnodali}eutokudanamo}ida posetiVojislava[e{eqa–rekao je poslanik SRS-a Nemawa [arovi}. Radikalisu,tako|e,zatra`ili da javnost {to pre dobije informacije o wegovom zdravstvenomstawu. U me|uvremenu, Pretresno ve}e koje vodi proces protiv [e{eqa zatra`ilo je informacije o wegovom zdravstvenom stawu i nalo`ilo da ga, po povratkuizbolnice,upritvoru pregledaruski specijalistakojigajeiranijepregledao.

Ve}e predsedavaju}eg @anKlodaAntonetija zatra`iloje od uprave sudskog pritvora izve{taj o okolnostima pod kojim je lider SRS-a pro{log petkasme{ten u bolnicu.Sudije su nalo`ile i lekaru u pritvoru da im {to pre, a najkasnije tri dana po [e{eqevom povratku u pritvor, dostavi izve{taj o wegovom zdravstvenomstawu. Pretresno ve}e nalo`ilo je ida[e{eqa,„{tojemogu}epre„, pregleda ruski pneumolog Sergej Nikolaj evi~ Avdejev, kojijepro{legodinesjo{jednim specijal is tom ve} pregledao lideraradikala,na wegovzahtev.[e{eqjetadaodbio da ga pregleda britanski kardiolog zbog wegove nacionalnosti. TrebalobidadoktorAvdejev osvojimnalazimaPretresnove}eobavesti{topre,anajkasnije 30 dana po [e{eqevom povratku u pritvor, pi{e u ju~era{wemnalogusudija.

NOVOSA\ANIN BAHRIJA BULI] NA METI OBESNIH MALOLETNIKA

Pretukligaispredku}e Iako se posledwih nekoliko godina stalno isti~e drasti~an porast maloletni~ke delinkvencije i sve ve}i broj golobradih nasilnika spremnih da izvr{e i najte`a dela, malo toga se radinaprevencijiisuzbijawu te se ovaj trend svakodnevnonastavqa. Pre nek ol ik o dan a, na Badwe ve~e, u Ulici Servo Mihaqa u Novom Sadu ~etvorica maloletnika su napal a i brut aln o pret uk la Bahriju Buli}a (1965) samo zbog toga {to je muslimanskog porekla. Po wegovim re~ima, pre nego {to su ga napali, ista grupa huligana ve}du`emujenauliciupu- BahrijaBuli}Bane }ivala pogrdne re~i i pretwe,atoganijebilopo{te|enoniwegovodvojedece. Napada~i poznati – To su momci iz ovog kraja koje policiji? uglavnom poznajem i koji se okupqaju Policiji su poznata imena napananekolikomestaovdeukraju.Preneda~a na Buli}a i protiv wih }e se kogvremenapo~elisudamidobacujui najverovatnijepovestiodgovaraju}i pomiwumojeporeklo,anajgoreje{to postupak.Ponezvani~niminformasutoistoradiliimojoj}erki,uzrecijama, jedan od ~etvorice nasilni~ikojenisunizaspomiwawe.Sobzikajesincrnogorskog`estokogmomromnatodaihpoznajem,poku{aosam ka,ubijenogpredesetakgodinauNoda preko roditeqa skrenem pa`wu na vomSadu. to {ta se de{ava, ali iako je jedan od roditeqa do{ao da razgovara sa mnom idamiseizvini,wihovomaltretirawe se nastavilo – ka`e Bahrija, koga toprevr{ilosvakumerui{tosamviprijateqi i poznanici u Novom Sadu deo da od razgovora nema ni{ta, odluznajukaoBaneta. ~io sam da odem i prijavim slu~aj poNaBadweve~eoko21~as,onsevra- liciji. Nisam produ`io ka ku}i, ve} }ao ku}i kada su ~etiri momka opet sam oti{ao u stanicu u Mi{e Dimikrenuladadobacujuiprete. trijevi}a i ispri~ao policajcu sve – Ponovo su mi govorili najgore {tasede{avalo.Upolicijskojstanistvari, psovali i pretili i po{to je ci su rekli da }e se pozabaviti time

~im budu imali slobodnupatroluiuputil i me da pon ov o pok u{ am da re{ im taj prob lem prek o rod it eq a. Kren uo sam ku}i i dvadesetakmetaraodkapije ~uosamdanekotr~i iza men e, okren uo samseivideojednog od wih kako mi prilazi s kesom koju je hteo da mi nav u~ e preko glave. Uspeo sam da se odgurnem od wega, ali onda su pri{ la i ostal a trojica i po~eli su dameudarajui{utiraj u sve do ku} e – pri~aon. Nakon petnaestak minuta, na lice mesta je stigla policijska patrola, a Bahrijajezavr{iouUrgentnomcentru,gde sumukonstatovanepovredeglave,licai tela. –Neose}amsepovre|enimutomnacionalnom smislu jer nikada nisam imao nikakvih problema zbog svog porekla, ve}seose}amugro`enimkao~ovekigra|aninkogsunapalihuligani–ka`eBuli}. Powegovimre~ima,slu~aj}esigurno zavr{itinasudu,auzavisnostiodkorakakojepreduzmepolicija,on}eodlu~itinakojina~in}eteretitinapada~e. Ovajslu~ajlakojemogaoimatiitragi~nijeposledicejerjeBuli}odzadobijenihudaracazaradiopetkop~inaglavi svega nekoliko centimetara od velikog o`iqkaodoperacijetumorakojujeimao prenekolikogodina. N. Perkovi}

U slu~aju da dr Avdejevnebudenaraspolagawu, od Sekretarijata setra`idaimenujedrugog lekara iste nacionalnosti, specijalizovanog za trenutnu patologiju optu`enog, a Sekretarijatbi,tako|e, trebalo da dozvoli dr Avdejevu da, u slu~aju potrebe, zatra`i pomo} nekogdrugoglekara. Ha{ki tribunal dva puta je saop{tio da je [e{eqevo stawe stabilnoidanije`ivotno ugro`en, nasuprot tvrdwama zvani~nika SRS-a. PredstavnicasudauHagu Nerma Jela~i} prekju~e je naglasila da, „protivnoizjavamauBeograduo ‘klini~koj smrti’ optu`enog, trenutnoraspolo`ivemedicinske informacije pokazuju da je onustabilnomstawuidawegova bolest ne ugro`ava wegov `ivot”.

Tribunal[e{equodjeseni 2007. sudi po optu`nici za zlo~ine nad Hrvatima i MuslimanimatokomratovauHrvatskojiBiH,1991–1993,azavr{ne re~i zakazane su za po~etakmarta.

SUD U JU@NOAFRI^KOJ REPUBLICI ODLO@IO SASLU[AWE ARKANOVOG UBICE

Gavri}tra`i politi~kiazil

SuduJu`noafri~kojRepublici odlo`iojeza16.januarsaslu{awe po zahtevu za pu{tawe iz zatvora uz kauciju Dobrosava Gari}a, koji jeosu|enzaubistvo@eqkaRa`natovi}a Arkana, da bi on u toj zemqi mogao zatra`iti politi~ki azil.

godina zatvora, i od hap{ewa u Ju`noafri~koj Republici ponavqa dastrahujeda}ebitiubijenuslu~ajudabudeizru~enSrbiji. Gavri} je pre dvadesetak dana uhap{enuJu`noafri~kojRepublici po me|unarodnoj poternici koju je za wim raspisala Srbija. On je

DobrosavGavri}

Mediji u Ju`noafri~koj Republici preneli su izjavu Gari}evog advokataXuanaSmutsa da}euslu~ajudobijawapoliti~kogazilaGavri}mo}idaostaneutojafri~koj zemqi,preciziraju}idapoliti~ki azil spre~ava svako izru~ewe. Advokatjekrajemdecembranajavio da}eGavri}podnetimolbuzapoliti~kiazilistatusizbegliceuJu`noafri~kojRepublici. DobrosavGavri}(38)jeuSrbiji pravosna`no osu|en za ubistvo @eqka Ra`natovi}a Arkana na 35

prethodno,14.decembra,biopriveden zbog optu`bi za posedovawe narkotika. MinistarstvopravdeSrbijeuputiloje30.decembraJu`noafri~koj Republici zahtev za Gavri}evo izru~ewe,apretogaupu}enjezahtev Interpolu za wegovo privremeno hap{ewe. Gavri}iwegovpomaga~Milan\uri~i} uhap{eni su 2001. godine, a u oktobru2006.osu|enina30i35godinazatvorazbogubistvaikovawazaverezaubistvoArkana. E. D.


crna hronika

dnevnik SRBIJA UKIDA KRIVI^NA DELA ZLOUPOTREBE SLU@BENOG POLO@AJA

Postupciutoku ostaju dozavr{etka

– Predlog izmena i dopuna Krivi~nog zakonika Srbije (KZS) kojima je predvi|eno ukidawe dela zloupotreba slu`benog polo`aja uskoro }e biti upu}ene Vladi Srbije na usvajawe–izjaviojeju~edr`avni sekretar Ministarstva pravdeSlobodanHomen nakonferenciji za novinare u Vladi

koruptivnim krivi~nim delima. On je precizirao da }e izmenama Zakonika biti propisanniznovihkrivi~nihdelasa strogim zatvorskim kaznama u ciqu efikasne borbe protiv korupcije. Nacrt rezolucije Evropskog parlamenta koja poziva da se Srbiji u martu dodeli status

petak13.januar2012.

15

NAKON TRAGI^NE SMRTI BIV[EG DIREKTORA ONKOLOGIJE I PRVOOKRIVQENOG U AFERI S CITOSTATICIMA

Advokatiiporodica sumwajuusamoubistvo Dan nakon {to je u beogradskomparkuKo{utwakprona|en odrvoobe{endrNenadBorojevi},biv{idirektorInstituta zaonkologijui radiologiju,prvookrivqeniu„afericitostatici“,zakogaseverujedaje izvr{io samoubistvo, na {ta, kako tvrde iz MUP-a, ukazuju svi dosad prikupqeni podaci u istrazi,wegovaporodica,pozananici i branioci jo{ uvek su u {okuineverici. Kako „Dnevnik“ saznaje od branilaca,ju~e jenaInstitutu za sudsku medicinu obavqena obdukcijapokojnogBorojevi}a.

prili~noduga~akput.^udnomi jeza{tojeoti{ao~aktamoako jeve}odlu~iodatouradi. Wegov kolega, advokat StrahiwaKastratovi},tako|ejedan odbranilaca,spome{animose}awima zaprepa{}enosti i tuge,urazgovoruza“Dnevnik”ka-

kojami sename}u–pri~aadvokatStrahiwaKastratovi}. On podse}ana odijum u{iroj javnosti koji je pratio celu aferu. – Borojevi} je sve to do`ivqavokaosvojprofesionalnii li~ni poraz. Neko moje razmi-

ramantno, ni{ta nije bilo indikativnouwegovompona{awu, nikakvepanike–nagla{avaKastratovi},inapomiwedajerekao Borojevi}u da }e se boriti protivteodlukeida}esevideti sutradan, a da se prethodno ~ujutelefonom.

Obavqena obdukcija

Srbije,inaglasioda}epostupcikojisuutokuzatokrivi~no delo biti zavr{eni. – Radna grupa Ministarstva pravde zavr{ila je rad na izmenama KZS-a kojima }e zloupotreba slu`benog polo`aja, u skladu s preporukama Saveta Evrope, bitiukinutaizamewenanovim

kandidataza~lanstvouEvropskojunijistaviojeprimedbuna ~lan 359 KZS-a koji reguli{e zloupotrebu slu`benog polo`aja kao krivi~no delo. Nacrt rezolucije su ju~e podr`ali ~lanoviSpoqnopoliti~kogkomitetaEvropskogparlamenta. (Tanjug)

HAP[EWE U BEOGRADU

MUP:Spidkod `andarma Beogradskapolicijali{ila jeslobodeN.B. (29)izKragujevca i T. V. (33) iz Beograda, policijske slu`benike Odreda @andarmerije u Beogradu, zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~na dela neovla{}ene proizvodwe, dr`aw a i stav qaw a u prom et opojnih droga i napada na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti, saop{tio je ju~e MUP. U saop{tewu se navodi da postoje osnovi sumwe da je 11. januaraovegodineuve~erwim satimauUliciprvoboracabb, uop{tiniRakovica,izvozila kojimjeupravqaoN.B.smesta suvoza~aiza{aoT.V.,nose}iu

ruci kesicu u kojoj je bilo 50 gramaopojnedrogespid,kojuje prilikom li{ewa slobode poku{aodaodbaciodsebe. „Osumwi~eni N. B, koji je upravqao vozilom, prilikom poku{aja li{ewa slobode, naglom promenom brzine vozila povredio je dvojicu policijskih slu`benika, kojima je na Vojn om ed ic ins koj akad em ij i ukazanalekarskapomo}„,navodiseusaop{tewu.MUPdodaje dajeN.B.nakontogapobegaos lica mesta, a iste ve~eri li{enjeslobodeusvomstanu. Osumwi~eni }e uz krivi~nu prijavu biti privedeni nadle`nomistra`nomsudiji. (Tanjug)

OTKRIVENO NA PRELAZU PRE[EVO

Osamilegalaca ukamionu skuhiwskomsoqu Carinicinagrani~nomprelazu Pre{evo ju~e su, u ranim jutarwim ~asovima, spre~ili osmor ic u avg an is tans kih dr`av qan a da ileg aln o pre| u granicu, saop{tila je Uprava carina. Svih osam ilegalnih emigranata predato je grani~noj pol ic ij i u daq u nadl e`nost. Ilegalci su otkriveni prilikom redovnog obilaska terminala, odnosno nakon rutinske kontrole kamiona koji je prevoziokuhiwskusoizGr~ke u Ma|arsku, kada su carinici

prim et il i da je na voz il u o{te}eno carinsko obele`je, {tojeukazivalonatodajekamionotvaran. Upravacarinapretpostavqa dasuslepiputniciiskoristili trenutak dok je kamion bio parkiranitadau{liuvozilo, {to se, kako se navodi u saop{tewu, na istom prelazu dogodiloipreizvesnogvremena. Carinicisuzaproteklatri meseca spre~ili 125 osoba da ilegalnopre|udr`avnugranicu,navodiseusaop{tewu. (Tanjug)

AdvokatVukTufegxi}ju~ejeizjavioza„Dnevnik“da je dobio informacije s Institutazasudskumedicinuo rezultatimanalazaoobdukciji. – Oni su mi rekli da ne postoje nikakve povrede na wegovom telu koje bi ukazalenanasilnusmrt–rekaoje Tufegxi} za„Dnevnik“. Napomiwu}i da mu je re~enoidaje garderobao~uvana, Tufegxi} isti~e da te ~iwenicewemuneotklawajusumwe. – Svetomo`edabude,ane moradazna~i.Akoneko`elidavasubije, on}etouraditinana~inkakototreba dauradi,jo{akoznakakoto dauradi…–izjaviojeadvokatTufegxi}. AdvokatVukTufegxi},jedan od ~lanova branila~kog tima, ka`edasuobave{teniotomeda su obavqene i radwe vezane za

MestouKo{utwakugdejena|enoBorojevi}evobe`ivotnotelo

`e da je dr Borojevi} “bio pod velikimteretomi brigomuveziskrivi~nim postupcima koju su protiv wega pokrenuti, a da je dan pre tragi~nog doga|aja, kadseswim~uotelefonom, bio uzbu|en zbog odluke o oduzimawu stana, te da li~no misli da se slomio pod svim teretima i

Da~i}: Dosada{wa analiza ukazuje na suicid Ministarunutra{wihposlovaIvicaDa~i} izjaviojeju~eda dosada{waanalizaukazujenatodajebiv{idirektorInstitutazaradiologijuionkologijuNenadBorojevi},prvoooptu`eniu„afericitostatici”,izvr{iosamoubistvo. –Policija}eizvr{itikriminalisti~kuobradu~itavogdoga|aja,akolikojemenipoznato,dosada{waanalizaukazujena samoubistvo–rekaojeDa~i}novinarimaaprenosiTanjug. Powegovimre~ima,ukolikojebilonekihucena,svakokoje to~inio,odgovara}e.

toksikolo{ke analize ~iji se rezultatio~ekujuzadesetakdana. –Ni{tanovo uodnosunaono {tojedosadare~enonemoguda ka`em,osimdajeonuKo{tuwakuna|enobe{ennekimtakozvanim alpinisti~kim kanapom. Meni nije jasno ni{ta. Jednostavno, znaju}i dr Borojevi}a, ne mogu da verujem da bi on to uradio. Ali, u svakom slu~aju verujem u ono {to }e uraditi Kriminalisti~kaslu`bapolicijeiverujemda}euraditisvoj posaokakotreba–ka`eTufegxi}, i dodaje da treba sa~ekati rezultate svih analiza i testova.–Ono{tojeprili~no~udno,NenadBorojevi}nijevozio, aodwegovogstanadomestagde je na|en trebalo je da prevali

onim nevidqivim, ali da ima i pitawai dileme”. –Te{kojesadre}ibilo{ta pametno,alipostojionone{to – kad u jednom trenutku vidite da ste o~ajni da nemate {anse. Ta koli~ina odgovornosti, tolika koli~ina progona, hap{ewa, oduzimawa imovine koja je pod blokadom i pod hipotekom bankezbogkreditakojisepla}a redovno, pa onda novo hap{ewe nakon{tomujeukinutpritvor i jedan postupak izmi{qen, zbog toga {to kao funkcioner nije prijaviostankoji jeprodao pre sedam-osam godina... Sve to zajedno govori mi da iza toga imane{to, dasemo`daneko na wega obru{io. Da li je profesorBorojevi}ne{toznao,anijesmeodaka`e,svesutopitawa

{qawe,li~nizakqu~ak jedaje pokleknuopodsvimtimteretima – iz onoga {to je vidqivo u wegovoj sudbini i onoga {to je mogu}e iza svega toga. Najzad, de{ava se da oduzimaju ~oveku stankojijelegalnokupiopreko

Sutradan je usledila tragi~navest. Me|utim, advokat Zoran Jakovqevi}, tako|e jedan od branilaca,isti~eistesumwei nevericu kao wihov kolega Vuk Tufegxi}. Onka`edaprilikom

Obustavqen sudski postupak za stan Protiv biv{eg direktora Instituta za radiologiju i onkologijuNenadaBorojevi}a,prvoooptu`enogu„afericitostatici”,kojijeprona|enmrtav,bi}eobustavqensudskipostupaku kojemmujenedavnobioprivremenooduzetstan. TojeTanjugureklaportparolkaSpecijalnogsudaMajaKova~evi}-Tomi},podse}aju}inatodajenedavnomodlukomtogsuda uBeograduBorojevi}uprivremenobiooduzetjedanstanucentruBeograda. –Re{eweoprivremenomoduzimawustanaBorojevi}uuPop Lukinojulicidonetojepredesetakdana–preciziralajesudijaKova~evi}-Tomi}. Onajeukazalada}ezbogBorojevi}evesmrtibitiobustavqen sudskipostupakkojijeufazisu|ewa. –Krivi~nipostupak}ere{ewemsudabitiobustavqensamo u odnosu na Borojevi}a, dok }e se u odnosu na ostale optu`ene nastavititamogdejeprekinutnaposledwempretresu–napomenulajeona. USpecijalnomsuduBorojevi}usesudilozbogoptu`bidajeu vi{enavratanaplatio11,2milionadinara. banke s ogormnim kreditom i velikim anuitetima, dok je depozitzatajkreditdobioprodajomstanazbogkojegsugaume|uvremenu hapsili, a da uop{te nisu proverili da je taj stan prodatpresedam-osamgodina,a kredit od 200.000 evra stoji – navodiadvokat Kastratovi}. Dodaje dajesdrBojevi}emrazgovarao telefonom „i u ponedeqaki uutoraki daje onbiouzbu|enzbogoduzimawestanaidaje insistiraonatomedasevide“. –Videosamdamujetote{ko palo, ali nije bilo ni{ta ala-

posledweg susreta, kada su on i drBorojevi}razgovaraliooduzimawu stana, on nije bio uzrujan. –Potpunosmirenojesamnom razgovaraootome. Nijepokazivao bilo kakvu uznemirenost, nikakav o~aj. Rekao sam mu da }emo se boriti u sudskom postupku za zakonitost kao i dosad.Biojepotpunosmiren.Poznajemdobro drBorojevi}a. Dakle, smatram da se nije ubio – izjavio je ju~e advokat Zoran Jakovqevi}. J. J.

POLICIJA RASVETLILA RAZBIJAWE JEVREJSKOG PANOA U ZREWANINU

Incidentbezverskemr`we

Kabinet gradona~elnika Zrewanina Milete Mihajlova saop{tio je ju~e da je zrewaninskapolicijaprona{lapo~inioceincidentakojisedogodiouno}iizme|u4.i5. januara, kada je razbijen stakleni pano sa slikom sinagoge i drugim slikama iz pro{losti jevrejske zajednice, sme{ten pred ulaznimvratimauprostorijeJevrejskeop{tineuZrewaninu,na@itnomtrgu.Policijskaupravaje,kakosenavodiusaop{tewu,potvrdilajedajere~oispadugrupelicakojijeposledicawihoveprepirkeidase nikako ne mo`e govoriti o incidentu koji je inspirisan verskim ili etni~kim motivima.

– Incident, koji se, sticajem okolnosti, dogodioubliziniJevrejskeop{tine,svakakojezaosudu,alimoramdanaglasimdasam izuzetno zadovoqan {to je efikasna policijskaistragautvrdilada,ipak,nijere~o napadukojisemo`edovestiuvezusverskim ilietni~kimmotivima.Tokompro{legodinebilojenekolikonedopustivihispada premapripadnicimadrugihetni~kihgrupa una{emgraduinesmesedozvolitidatakva praksaza`ivi–istakaojeju~ezrewaninski gradona~elnik Mileta Mihajlov, i naglasioda}eorezultatimaistragebitiobave{tenaiKancelarijaombudsmanaugraduna Begeju.

O pro{lonedeqnom incidentu javnost je obavestio zamenik za{titnika gra|ana zadu`enzapravanacionalnihmawinaTrajan Pankari}an kojijepozvaodaseistra`ida li su motivi ovog napada etni~ke prirode, “naro~ito u svetlu ~iwenice da je tokom 2011.godine,nateritorijigradaZrewanina, bilo vi{e pretwi ubistvom i proterivawem pripadnika nacionalnih mawina”. OglasilasetadaiGradskaorganizacijaLigesocijaldemokrataVojvodinekojajeizrazilazabrinutostzbogovakvihdoga|aja„kojima se {aqe lo{a poruka svim nacionalnimzajednicamauZrewaninu“. @. B.


SPORT

petak13.januar2012.

dnevnik

c m y

16

EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETA[A U SRBIJI (15–29. JANUAR)

Hala Pionir (Beograd) kapacitet: 8.150, izgra|ena: 1973.

15. januara

15. januara Poqska - Srbija Danska - Slova~ka

(18.15) (20.15)

17. januara Slova~ka - Poqska Srbija - Danska

Nema~ka - [vedska ^e{ka - Makedonija

(18.15) (20.15)

Hala Milenijum (Vr{ac) kapacitet: 4.058, izgra|ena: 2004.

16. januara

16. januara (18.15) (20.15)

Norve{ka - Slovenija (18.10) Hrvatska - Island (20.10)

18. januara

18. januara Rusija - Francuska [panija - Ma|arska

Makedonija - Nema~ka (18.15) ^e{ka - [vedska (20.15)

19. januara (18.15) (20.15)

Hala Spens (Novi Sad) kapacitet: 8.000, izgra|ena: 1981.

Francuska - [panija Ma|arska - Rusija

Nema~ka - ^e{ka (17.20) [vedska - Makedonija (19.30)

17. januara (18.15) (20.15)

19. januara Poqska - Danska Srbija - Slova~ka

Hala ^air (Ni{) kapacitet: 4.000, izgra|ena: 1974.

(18.15) (20.15)

Slovenija - Hrvatska Island - Norve{ka

(18.10) (20.10)

20. januara

20. januara

[panija - Rusija (18.15) Francuska - Ma|arska (20.15)

Island - Slovenija (18.10) Hrvatska - Norve{ka (20.10)

Polufinala i me~evi za plasman (Beograd)

GLAVNA RUNDA Grupa 1 (Beograd)

Grupa 2 (Novi Sad)

21. januara 3A-2B (16.15) 2A-3B (18.15) 1A-1B (20.15)

22. januara 3C-2D (16.10) 2C-3D (18.10) 1C-1D (20.10)

23. januara 3A-1B (16.15) 1A-3B (18.15) 2A-2B (20.15)

24. januara 3C-1D (16.10) 1C-3D (18.10) 2C-2D (20.10)

25. januara 1A-2B (16.15) 2A-1B (18.15) 3A-3B (20.15)

25. januara 1C-2D (16.10) 2C-1D (18.10) 3C-3D (20.10)

27. januara me~evi za plasman 7/8. ili 9/10. mesto 4/5. Grupa 1 - 4/5. Grupa 2 (12.45) me~ za 5 mesto 3. Grupa 1 - 3. Grupa 2 (15.15) polufinala 1. Grupa 1 - 2. Grupa 2 (17.45) 2. Grupa 1 - 1. Grupa 2 (20.15) Me~evi za medaqe

Beogradska arena kapacitet: 20.000 izgra|ena: 2007.

29. januara me~ za 3. mesto (14.30) finale (17)


SPORT

c m y

dnevnik

petak13.januar2012.

17

E V R O P S K O P R V E N S T V O R U K O M E T A [ A U S R B I J I ( 1 5 – 2 9 . J A N U A R ) SRPSKA REPREZENTACIJA POLA@E VELIKI ISPIT

12. Darko Stani} pozicija:golman datumro|ewa:8.10.1978. klub:Metalurg

1. Dragan Marjanac pozicija:golman datumro|ewa:26.2.1985. klub:BSVBernMuri

Medaqabri{esve prethodneproma{aje ro{lo je vi{e od deset godina od kada su rukometa{i sa tla RepublikeSrbije,tadausastavureprezentacije SR Jugoslavije, osvojili medaqu na nekom velikom skupuseniorskihreprezentacija. U me|uvremenu potro{ili smo niz selektora, poput ZoranaTute@ivkovi}aiBranislavaPokrajca,vra}aliihnakormilo,paihseponovoodricali, a druge, poput pokojnog Zorana Kurte{a, prerano bacali u vatru. Pre ta~no sedam godina na scenujestupilageneracijasjajnih mladih rukometa{a, ro|enihurazmakuodsamotrileta,

P

postali evropski {ampioni u konkurencijijuniora,sutusvojutrofejnugeneracijustaviliu slu`burazvojarukometa,sdrugestrane,maksimalnojojseposve}uju}i, zbog ~ega su danas tu gde jesu, a Srbija je na posledwim velikim takmi~ewima bilatopovskahranazave}inurivala. Nije nam se rukometna organizacija proslavila u posledwojdeceniji,barkadajeupitawustvarawejakereprezentacije,iumu{kojiu`enskojkonkurenciji.Previ{esusequdiiz vrha srpskog rukometa bavili kluba{tvom, isuvi{e su se iscrpqivali u sukobima i pole-

evropskihklubova,aliusferi reprezentativnog rukometa jednostavno nisu nalazili plodno tlo. U vreme kada se brojne dr`ave,zbogekonomskekrize,odri~u organizacije velikih takmi~ewa ipak smo dobili {ansu da budemo doma}ini Evropskom prvenstvuzarukometa{e,time, mo`da,hvataju}iposledwivozu koji bi se mogli ukrcati suprertalentovanimladi}i,`eqnitrofejaudresureprezentacijeSrbije. ^iwenicajedaimamoveliki broj igra~a koji mogu ravnopravno da se nose sa najve}im zvezdamasvetskogrukometa,ali samokadajeupitawuindividu-

Hrvatska, Poqska, [panija, Danska, Norve{ka, pa i mali Island,izraslisuurukometne velesile, koje, pre svega, odlikuje jaka timska igra u pravom smislutere~i.Nana{ojstrani je jak individualni kvalitet i doma}instvo, koje podrazumeva sna`nupodr{kusatribina,jer publika je u sportu po nepisanompraviluigra~vi{e.Reprezentacije profila na{e najboqeselekcije,popravilu,kona~ni plasman vezuju za prvu utakmicu,aSrbijanastartuEvropskog prvenstva za protivnika ima izuzetno jaki sastav Poqske. Stoga sve snage i unutra{we resurse mora da stavi u

25. Dalibor ^utura pozicija:sredwibek datumro|ewa:14.6.1975. klub:RealAdemarLeon

26. Ivan Stankovi} pozicija:desnibek datumro|ewa:27.4.1982. klub:Kretej

16. Strahiwa Mili} pozicija:golman datumro|ewa:20.12.1990. klub:Partizan

6. Marko Vujin pozicija:desnibek datumro|ewa:7.12.1984. klub:Vesprem

7. Ivan Nik~evi} pozicija:levokrilo datumro|ewa:11.2.1981. klub:Vaqadolid

32. Luka Mitrovi} pozicija:sredwibek datumro|ewa:17.5.1985. klub:Metaloplastika

15. Dobrivoje Markovi} pozicija:levokrilo datumro|ewa:22.4.1986. klub:Vardar

18. Rasto Stojkovi} pozicija:pivot datumro|ewa:12.7.1981. klub:ViveKielce

od1984.do1987.godine.Bilisu neprikosnoveniuEvropi,ukadetskom i juniorskom uzrastu, pa smo, s pravom, o~ekivali da }etakvibitiikadaponesudres seniorske reprezentacije, koja sada nastupa pod lepim imenom –Srbija.Gotovocelatageneracija rukometa{a ro|ena je na tlu Srbije, te se, razumnom politikomuvrhurukometneorganizacije, veoma lako mogao sastaviti sna`an seniorski reprezentativni tim od tih i nekoliko godina starijih igra~a, kojisu,1998.godineuAustriji, osvojili titulu vice{ampiona Evropeukonkurencijijuniora. Takav epilog, na`alost, nije usledio.Atrebaloje.Primera radi,Danci,kojisu1998.godine

mikama sa selektorima mu{ke nacionalne reprezentacije, pa jednostvanonisustigliodperifernihstvaridarazvijuvaqan sistem rada iz kojeg bi stasale jake reprezentacije u seniorskomuzrastu. Teorija„bitnojedaseplasiramo na prvenstvo„ postala je praksa i odstupnica u metodi rada najodgovornijih rukometnihfunkcionera,kojisu,nataj na~in, najpre potcewivali sopstvene rukometne resurse i kapacitete, a potom srpski rukomet uvodili u prosek. Brojni mladirukometa{i,prevashodno stvoreni u vrhunskim rukometnim {kolama, poput Jugovi}eve i Sintelonove, u me|uvremenu su poneli dres veoma jakih

alnikvalitet.Uprethodnojdeceniji nismo kreirali sistem rada, nismo stvorili model reprezentacijeukojoj}eseindividualni kvalitet preto~iti u kolektiv, kakva je nekada bila reprezentacija Jugoslavije u vreme wenih najve}ih uspeha. Ispada,tako,dabinaprstejedne ruke mogli da nabrojimo igra~inakojeselektorVeselin Vukovi}mo`edara~unaufazi odbrane,sdrugestrane,ubojiti strelcidelujunaterenuprevashodnokaojakiindividualci. Vi{ejedanasreprezentativnih selekcija na koje }e dobar poznavalac svetskog rukometa upreti prstom kao u favorita pre nego poka`e na izabranike VeselinaVukovi}a.Francuska, Vladica Spasojevi} pozicija: {efdelegacije datumro|ewa: 22.7.1964.

11. Alem Toski} pozicija:pivot datumro|ewa:12.2.1982. klub:Ceqe

Veselin Vukovi} pozicija:selektor datumro|ewa: 19.12.1958.

Vladan Jordovi} pozicija:trener datumro|ewa: 13.5.1969.

22. Bojan Beqanski pozicija:pivot datumro|ewa:22.6.1986. klub:Krijens

17. Rajko Prodanovi} pozicija:desnokrilo datumro|ewa:24.4.1986. klub:PIKSeged

21. Milo{ Kostadinovi} pozicija:desnokrilo datumro|ewa:2.12.1988. klub:Partizan

dr Milan Babi} pozicija:lekar datumro|ewa: 2.11.1956.

13. Momir Ili} pozicija:levibek datumro|ewa:22.12.1981. klub:Kil

funkcijupobedeutomme~u,jer }e on umnogome opredeliti daqu sudbinu na{eg nacionalnog timaunastavkutakmi~ewa. Mnogotogatrebadaseslo`i dabiSrbijanaovom{ampionatu bqesnula do zvezdanih visina. Nacija o~ekuje medaqu i plasmannaOlimpijskeigre,na kojima nismo u~estvovali jo{ od Sidneja 2000. Ono na{e „va`no je u~estvovati„ na prvenstvukojeseodvijanatluSrbije vi{e ne pije vodu. Srpski reprezentativciovogaputanemaju drugog puta do izgarawa za svaku loptu, svaki pedaq terena,nebilinadoknadilisveminule, proma{ene godine i takmi~ewa. Jovo Gali}

31. Petar Nenadi} pozicija:sredwibek datumro|ewa:28.6.1986. klub:Holstebro

9. Nikola Manojlovi} pozicija:sredwibek datumro|ewa:1.12.1981. klub:Gorewe

Vladimir Radulovi} pozicija: fizioterapeut datumro|ewa: 3.15.1968. Predrag Jovi~i} pozicija: fizioterapeut datumro|ewa: 22.4.1986.

5. @arko [e{um pozicija:levibek datumro|ewa:16.6.1986. klub:RajnNekerLeven

20. Momir Rni} pozicija:levibek datumro|ewa:1.11.1987. klub:Gepingen

23. Nenad Vu~kovi} pozicija:levibek datumro|ewa:23.8.1980. klub:Melsungen


18

sport

petak13.januar2012.

REPREZENTACIJA ZAVR[ILA PRIPREME ZA EVROPSKO PRVENSTVO

Delfinispremni zaAjndhoven

Vaterpolo reprezentacija Srbije zau- zela je drugo mesto na veoma jakom Samaridis kupu, odr`anom na gr~kom ostrvuHiossadvepobedeijed-

prvenstvo,kojeuponedeqakpo~iwe u holandskom gradu Ajndhovenu. Selektor Dejan Udovi~i} je na pripremama koje su po~eleudecembruimaonaraspolagawu18igra~a,anaHiosje

Slobodan Soro

nimporazom.Nastartuturnira delfinisuizgubiliod[panaca10:11,aondavezalidvepobede nad Crnogorcima (7:6) i Grcima(8:3).Prvomestopripalo je Crnogorcima koji su u posledwem kolu savladali [pance(10:6).[pancisutre}i,aGrci~etvrti. Bila je ovo posledwa provera, kako na{e, tako i ostalih reprezentacija pred Evropsko

odveo16,kakobiproveriojo{ nekeigra~e,dok}euAjndhoven putovati13delfina.PreHiosa sa spiska su otpali Avramovi}iUbovi},asadajo{trojica igra~a. Na Samaridis kupu su igrali: Slobodan Soro, Gojko Pijetlovi}, Branislav Mitrovi}, @ivko Goci}, Vawa Udovi~i}, Milo{ ]uk, Du{ko Pijetlovi}, Slobodan Niki}, MilanAleksi},NikolaRa|en,

FilipFilipovi},AndrijaPrlainovi}, Stefan Mitrovi}, Aleksa [apowi}, Luka [apowi}iDu{anMandi}. Kako je Udovi~i} ranije rekaorezultatnaHiosunijebio uprvomplanuve}proveraforme pred Evropsko prvenstvo, koje je u slu`bi najva`nijeg takmi~ewa ove godine, a to su OlimpijskeigreuLondonu. - Predstoje}e Evropsko prvenstvo nije kvalifikaciono, alisigurnojeda}emodatisvoj maksimum.Na{adu`nostprema prethodnimiobavezapremabudu}im generacijama je da ciqamo najvi{i plasman. Po{to vremenazapripremenemapuno ioneiEvropskoprvenstvobi}e u slu`bi Igara u Londonu rekao je na po~etku priprema Udovi~i}. Ovim turnirom zavr{ene su pripremena{ereprezentacije, danas }e se se u prostorijama VaterpolosavezaSrbijeuBeo- gradu (10.30) odr`ati konferencijazamedije,asutraujutru }e delfini otputovati u Ajndhoven. Sa [pancima sa kojima smo odigrali prvi duel na Hiosu otvori}emo i Evropsko prvenstvouponedeqakod17.30~asova.SrbijajeuBgrupijo{isa Crnom Gorom, Nema~kom, HrvatskomiRumunijom.UAgrupi su Makedonija, Gr~ka, Ma|arska, Italija, Holandija i Turska. G. M. NBA LIGA

DAKAR RELI

Klipersi boqiod Majamija

RomaiBareda pobednici10.etape [panski automobilista \oan Roma pobedio je u 10. etapi tradicionalnogRelijaDakar,vo`enojodIkikeado Arukeu^ileu. Roma je 377 kilometara specijalaprevezaoza3:59,37~asova, 21 sekundu br`e od vode}eg u generalnom plasmanu, FrancuzaStefanaPeterhansela. Tre} ep las ir an i Franc uz @inijel de Vilije zaostao je 7,44 minuta iza pobednika. Zahvaquju}i pobedi Roma se probio na drugo mesto u generalnom plasmanu sa 19,05 minuta

slabijim vremenom od Peterhansela. U konkurenciji motociklista trijumfovao je tako|e [panac, Huan Bareda, koji je postigao rezultat od 4:18,43 ~asova. Drugo mesto zauzeo je aktuelni {ampion, wegov zemqakMarkKoma,sa1,32minuta zaostatka, dok je tre}eplasiraniFrancuzSirilDespre, vode}iugeneralnomplasmanu. Despreugeneralnomplasmanu ima 21 sekundu prednosti nadKomom. ReliDakarprelazinateritorijuPerua,aetapasevoziod ArukedoArekipe.

Ko{arka{i LA Klipersa naneli su poraz Majamiju,95:89.Najboqi upobedni~komtimubio je Kris Pol sa 27 poena i 11 asistencija, dok su Batler i Grifin imalipo20ko{eva. Rezultati: Indijana - Atlanta 96:84, Toronto - Sakramento 91:98 Wujork - Filadelfija 85:79, Boston - Dalas 85:90, Wu Orleans Oklahoma85:95,^ikago-Va{ington 78:64, San Antonio - Hjuston 101:95pp, Denver - Wu Xersi 123:115,Juta-LALejkers87:90pp, Portland - Orlando 104:107 LA Klipers-Majami95:89pp.

CRVEN^ANI VREDNO TRENIRAJU

Sviadutizaopstanak Pripreme rukometa{aCrvenkezaprole}ni deoprvenstvauSuperligiizdanaudanasvevi{eulazeuo{trijiritaminagove{tavajuda}eekipaspremnijenego ikadau}iuborbuzabodove.Trener Svetozar Jovovi} ne propu{ta ni jednuprilikudaodigra~azahteva maksimalnuanga`ovanostiozbiqnosturadu,dapojedina~neve`bei takti~ke varijante ponavqa i po nekoliko puta ili da eventualni izostanaksatreningasamozaizuzetnerazlogebudeopravdan.Upravoovuwegovuprincipijelnostprvi je iskusio leto{wa akvizicija sredwi bek Tomi} koji je iz Beogradasamotriputanedeqnodolazionatreninge. -Uzsveuva`avawewegovihkvalitetaina{ihpotreba,jednostavnonisamprihvatiodatakobudei daqe,asvezboghomogenijegsastavaekipepaonvi{enijesanamaobja{wavaJovovi}iizra`avanaduda}eganekoodmla|ihizovda{wesredineuspe{nozameniti. Kadasuupitawuostalamestau postavi,tujemawevi{esvepoznato.Neizvesnostjedoneklebilana pozicijidesnogbeka,sobziromda jeiskusniGoran\urovi}najavqivaoda}enakonjesewegdelaponovo poku{atidaodeunekiinostrani klub.Kakosadaizgleda,on}eidaqe biti na raspolagawu treneru Jovovi}u,atojezaistavelikipodstrekuborbizaopstanakkojao~ekuje Crven~ane. Potencijalni reprezentativacJo`efHolpert,nesumwivonajboqiigra~Crvenkeje

pod`eqomdapromenisredinu,ali museonaneostvarujeiakogaklubu tomenespre~ava,pajereklobise ni na nebu ni na zemqi. U takvim okolnostima nije ~udo {to je wegovu~inakbioznatnomawiodmogu}eg. - Ovo je zaista te{ko pitawe. Zbogsvihtihdilemaonjepropustio leto{we zajedni~ke pripreme, ali kad od odlaska nije bilo ni{ta prikqu~io se ekipi i od-

Svetozar Jovovi}

mahuvr{tenusastav.Naravnopri ozbiqnomraduovakone{tonebi bilomogu}e,alijasamzatekaotakvusituacijuinisamimaomnogo izbora - vi|ewe je crvena~kog stratega. Sobziromdajesadave}sasvim izvesnodadoleta,kadamuisti~e Ugovor,ne}emewatisredinu,ida je tokom ovih priprema jedan od najzapa`enijih, sigurno je da }e wegov doprinos biti presudan za nasu{nuborbukojapredstoji.Posebanakcenatuovomdelupripre-

mastavqenjeinaradsagolmanimaionome{toseodwiho~ekujeu prole}nomdeluprvenstva.Naime, jedinstvenojemi{qewedasuoni postatisticibilijesenacnajneuspe{nijideotimaidasuuveliko kumovaliprezimqavawunasamom dnutabele.Re~jeoMladenuMjerima~kiiJoviciVitasu.Prvijeu protekle dve sezone bio jedan od najkorisnijih igra~a Crvenke sa prosekom od 15 i vi{e uspe{nih odbrana po utakmici i nekoliko sedmeraca, ali {to na`alost wegovisaigra~iudovoqnojmerinisuiskoristili.Drugije,nakonpovratka iz Subotice, gde je tako|e veomauspe{nobranioponovostao nagolmati~nogklubaiverovalo se da }e ovaj par sa velikim uspehom poneti ve}i deo tereta. Nije bilotako,svakakojejedanodrazloga i nedovoqan rad sa wima. U ovomtrenutkusadajeznatnodruga~ije. Nekada{wi dugogodi{wi golman Crvenke i juniorski reprezentativac Jovan Mjerima~ka jezadu`enzaradsawima.Jesenas, zbog rada u kampawi prerade {e}ernerepe,nijebioumogu}nosti daseredovnoiozbiqnijeposveti ovomposlu. -Sigurnojeda}ezanastavakprvenstva biti mnogo spremniji jer radeveomakvalitetne,te{keisadr`ajneve`bealibezimalopogovoraizapa`eseizuzetname|usobna podr{ka i `eqa da wihovim u~inkom doprinesu zajedni~kom uspehu - ka`e Jovan Mjerima~ka, ina~eMladenovotac. T. Jovovi}

dnevnik U HUMSKOJ NEMA MIRA

AvramGranttrener Partizana? Iz Humske svakog dana sti`u nove vesti.Iakonijeproveren a inf orm ac ij a, mediji tvrde da su dani Aleksandra Stanojevi}a na klupi Partizanaodbrojan i. Iako jo{ uvek nije smewen sa mes ta {ef a struke Beogra|ana izvesno je da on ne}e biti taj koji }e izvr{iti prv u proz ivk u igra~a u ovoj godin i. Vrl o lak o tobiumestowega 16. januara mogao da u~in i Avram Grant,biv{itrener ^elzija. Navodno,prvi~ovek crno-belihDragan\uri}uzavr{nim je pregovorim a sa izrae lAvram Grant skimstru~wakom.

Volkovostaje FudbalskiklubPartizan odbio je ponudu francuskog SentEtjenaoprodajilevog beka Vladimira Volkova. Francuski tim je bio spremandaplati900.000evraza ovogigra~a,kojijepro{log letastigaouHumskuizmoldavskog[erifa. Me|utim, uprava crno-belihnije`eleladaseodrekneigra~akojijebiojedanod najstandardnijih u fenomenalnojjeseninadoma}imterenima.

Izgleda da su sukobi na relac ij i sports ki sekt or upravni odbor nastavqeni i posle povratka Stanojevi}a s odmora, pa je \uri} tra`io re{ ew e za poz ic ij u {ef a

Utomslu~ajuAleksandarStanoj ev i} bio bi smew en, bez obe{te}ewa jer je, navodno, u klub,poslesmeneMladenaKrstaji}a poslao faks sa svojom ostavkom. Avram Grant ro|en

stru~nog {taba. I na{ao ga u Grantu. Do izraelskog stru~waka crno-beli su do{li preko wima vrlo bliskog menaxera Faqija Ramadanija i jedne agencije u Londonu. Grant je bez posla ve} godinu dana i stoga je dostupan Beogra|anima. Posledwi anga`man bio mu je u Vest Hemu, sa kojim nije uspeosa~uvastatusuPremijer ligi. Navodno, Grant je spremandazagodi{wuplatuod900 hiqada evra plus 400 hiqada evra,uslu~ajuplasmanauLigu {ampionapostanetrenerPartizana. Dogovor je na pomolu.

je u Petah Tikvi 1955. godine. Petgodinabiojetrenerutamo{wemHapoelu,dabinaredne ~etiri proveo u Makabiju izTelAviva.PrepozicijeselektoraIzraela(2002-2006)u tojzemqivodiojejo{Makabi Haifu. Godinu dana proveo je kao sportski direktor ^elzija, a 2007. postaje i trener plavaca sa kojima je stigao do finala Lig e {amp io n a. (^elz i je u finaluizgubioodMan~ester junajtedanakonizvo|ewapenala)penala.Potomjeposezonu vodioPortsmutiVestHem. I. Lazarevi}

VOJVODINA IZ TOVARI[EVA KORA^A KA NOVOSADSKOJ PODRU^NOJ LIGI

Bara`uyepu,aniprvo mestonijedaleko Odkakosu2001.godineodustali od bara`a za opstanak u Srpskoj ligi Vojvodina fudbalski klub Vojvodina iz Tovari{eva tekpro{legodinejepo~eodase budi.Sunovratklubazavr{iose unajni`emranguuDrugomrazreduMOLBa~kaPalankagdejejesenas osvojila drugo mesto koje vodiubara`zapopunuNovosadske podru~ne lige. Na jedanaest utakmicazabele`ilajeVojvodinasedampobedai~etirinere{eneutakmice,osvojila25bodovai zaostaje za vode}om Tvr|avom iz Ba~atriboda.Ovedveekipesuza sadainajozbiqnijikandidatiza vi{irang.Prvakidedirektno,a drugoplasiranom timu predstoji bara`zavi{irang. - Imamo mladu ekipu, mnogi ka`u po fudbalskom znawu i

najboqu. Ali smo na`alost ~etiriutakmicenere{eno,podve kod ku}e i u gostima. Razlog je ba{tamladost,nismouspelida sa~uvamo prednost i onda kada smobilinadomakpobede-ka`e trenerekipeSlobodanVukojev. Na prole}e predstoji borba zaprvomestoilio~uvawedrugogkojivodiubara`. -Poku{a}emodaprestignemo kom{ije iz Ba~a koji su uspeli jesenasdaodunepora`eniizTovari{eva. Ako im vratimo bar istommerom,bi}edobro.Tre}eplasirana Budu}nost iz Glo`ana nam sti`e na noge u Tovari{evo, jesenas smo bili boqi od wihugostima,onda}emoosiguratibardrugomesto.Ostalitimovi nemaju {ansu za prva dva mesta-ka`etrenerVukojev.

PRED AFRI^KI KUP NACIJA

Stevanovi}:Gana nijefavorit Selektor fudbalske reprezentacije Gane Goran Stevanovi}odbiojedapri~ao{ansama„crnihzvezda�napredstoje-

}em Afri~kom kupu nacija i svrstao je Obalu Slonova~e, SenegaliMalime|ufavorite za osvaj aw e kont in ent aln og takmi~ewa. Srpski stru~wak

jeuverenda}eObalaSlonova~eiliSenegalbitiufinalu. - Na turniru ne}e biti zvani~ni{ampioniEgipat,Nigerija,KameruniJu`na Afrika, {to dov oqn o gov or i kol ik o su kval itetneekipekojesu stig le ovd e. Mislim da }e Obala Slonova~eiliSenegal sigurno sti}idofinala,amislim da je Mal i favorit iz senke. Wihovstiligreje nam etn uo pros lavqen i Franc uz Alan @ires. - rekaojeStevanovi}. Gana}euprvomme~unaturniru igrati protiv Bocvane, 24.januara.Turnirpo~iwe21. januaraitraja}edo10.februara.

Poja~awa i pripreme su ve} isplanirane. - Pripreme }emo po~eti po~etkom februara jer }e nam prvenstvena trka drugog dela po~eti najverovatnije posledweg vikenda marta. Ima}emo vremena za dobre pripreme, a poja~awa }e zavisiti od ambicijaupravekluba.-dodajetrenerSlobodanVukojev. Uprvomdelutakmi~ewaboje Vojvodine branili su: Kliki}, Vujin, Somborac, Bugarski, Rami}, Radoni}, Struharik, Ant i}, Bar o{, Ran is avqev, N. Stan oj ev, Vuk oj ev, Nikoli},Vujanovi},G.Stanojev,Milovanov,Cviji}inekolik o igra~ a iz omlad ins kog tima. V. Vujanovi}

NEVOQE POTISJA IZ KNI]ANINA

[kola fudbala neradi

Fudbalski klub Potisje iz Kni}anina pre`ivqava najte`e trenutke u posledwoj deceniji. Standardni ~lan Podru~ne lige Zrewanin posledwih deset godina osvojio je samo 16 bodova u jesewem delu prvenstva. Ni najstariji qubiteqi fudbala u Kni}aninu ne pamte ovako bledo izdawe svojih qubimaca.Ekipajepretrpeladosta izmena, nekolicina najiskusnijih igra~a letos je napustila klub, a mladi momci iz omladinskogpogonasubezprave pripreme gurnuti u vatru. Iakotalentovani,useniorskoj konkurenciji se nisu najboqe sna{li. Zbog te{ke finansijske situacije prestala je sa radom i omladinska{kolakojajebele`ilaveomazapa`enerezultate uproteklihpargodina. @. M.


SPORT

c m y

dnevnik

petak13.januar2012.

19

LUKA MILIVOJEVI] TREBA DA OPLEMENI ZVEZDINU IGRU

MARKO QUBINKOVI], PRVOTIMAC VOJVODINE

Ofanzivnifudbal –praviizbor

Bodovnisaldo ispodkvaliteta

Bio je prvi „pik” u prelaznom roku trenera Prosine~kog, kojismatradajeLukaMilivojevi} najboqi vezni fudbaleruSrbiji.Pregovori sa Radom su uspe{no okon~ani i mladi reprezentativac je ispunio de~a~kesnove. - Od malena ma{tam da zaigram pred Delijama i punim„severom”.Pri`eqkivao sam dugo takvu priliku i sad ne smem da je propustim. Znam razliku izme|u Zvezdinog dresa i uslovnore~enomawihklubova. Svestan sam pritiska koji je prisutan u svakomsusretu,trebaseboriti sa imperativom pobede i ciqevima koji se uvek odnose na osvajawe trofeja-smatraMilivojevi}. Prve impresije tokom uvodnog dela priprema na Marakanisupozitivne. - Do{ao sam u klub za koji sam oduvek navijao i utisci su odli~ni. Dosta sam slu{ao o na~inu i sistemu igre koji forsira trener Prosine~ki, puno samisawimrazgovaraoi zadovoqan sam, jer i sam volimofanzivanfudbalu komesedostaforsirapas igra, a to je ono na ~emu „{ef” insistira - ka`e Luka.

Po~etkom sezone u redove Vojvodine stigao je vezni fudbaler Marko Qubinkovi}, koji je do{ao iz redova kiparskog Anortozisa. Iskusni, 31-godi{wiigra~seubrzopodolaskuu NoviSadpovredio,pasusenavija~i crveno-belih na~ekali da vide pravo lice ovog plavokosog ro|enog Beogra|anina. U samom fini{u jeseweg dela sezone, me|utim, Qubinkovi} je ~vrstoprigrabiostatusstartera kod trenera Dejana Vuki}evi}a i, posle odlaska Giorgija Mereba{vilija,sadapostajejedanodadutanovosadskogsuperliga{a. - Odigrao sam posledwih pet me~eva tokom jeseni i u wima smoostvarilisvihpetpobedarekao je Qubinkovi}. - Posle pehova po dolasku, u{ao sam u solidnuformu,alisam,ipored tihpobeda,svestandamojeigre moguimorajudabuduboqe.Sada }u, tokom zimskih priprema, imatiprilikudasedobrospremim,akadajetako,znamdamogu dabudemnamnogovi{emnivou i potrudi}u se da nadokandim ono{tosamjesenaspropustio. Na leto vam isti~e ugovor s novosadskim superliga{em. Da li je tokom zimske pauze bilo klubovakojisuseinteresovali zava{eusluge? - Interesovawe uvek postoji, ali nisam razgovarao ni s jednimklubom.Iskreno,voleobih da ostanem u Vojvodini i da

MarkoQubinkovi}(desno)

osvojimo kup. Imamo lepu priliku da to u~inimo i potrebno }e nam biti da kroz prvenstvo podi`emonivoforme,kakobismo maksimalno spremni do~ekali polufinalne utakmice s Borcem, a onda, nadam se, i finale u Novom Sadu. [to se prvenstva ti~e, realno, Partizan ima veliku prednost, a meni je jedino `ao zbog toga {to na{e igre od jesenas nisu realno bodovnonagra|ene. Mereba{vilijeoti{ao,pri~aseodolaskuMoreire,auveznomredusteivi? - Uz Mereba{vilija sam igraone{todefanzivnije,asi-

gurno je da }e, ko god da do|e umesto wega, biti druga~ije. Mereba{viliju koji se vratio ku}i,`elimsvenajboqeukarijeri,ananamakojismoostalije da se nametnemo {efu Vuki}evi}u, koji }e, naravno, doneti odlukuko}einakojojpoziciji igrati. Meni, u svakom slu~aju, najvi{eprijainajboqeseose}am u ulozi ofanzivnog veznog, ali mi nisu strane ni igre na ostalimpozicijama.Bitnijeod toga je da budemo dobri kao kolektividatomtimskomsnagom stignemodo`eqenihrezultata. -dodaojeQubinkovi}. A. Predojevi}

LukaMilivojevi}

Robi,sre}anro|endan RobertPrsoine~kiproslaviojeju~e43.ro|endan.Timpovodomoglasioseklubprigodnom~estitkomnazvani~nomsajtucrveno-belih: -Velikimaestro,majstordriblinga,{estaZvezdinazvezda, „sedmica”Zlatnegeneracije,strelacgolauistorijskomfinaluuBarijuizpenala,qubimacnavija~akojiseprene{tovi{e odgodinudanavratiousvojuku}u,saogromnom`eqomivelikom emocijom, da magiju koju je posedovao u igra~kim danima preneseinasada{wugeneracijuna{ihfudbalera.Ro|enipobedniksvojpobedni~kikarakterpoku{avadapreneseinakako ihzove„svojemomke”,kakobishvatilidasunajboqi,dani{ta nije nemogu}e, da ako gubi{ „bitku”, ne zna~i da si izgubio „rat”... Stoga, od sveg srca na{em velikom @utom, `elimo, prvenstvenomnogozdravqa,azatimisportskihpobeda,dasebrzinom kojomjeon{printaokaseveruproslavqaju}iistorijskegolove,na{timvratinastazeuspeha-stojiusve~arskojporucikojajeza~iwenaipetominutnimspotomure`ijinavija~asanaslovom„Veruj”.

ArmijaZvezdinihpristalica senadada}erenoviranitimposle sumorne jeseni obezbediti lep{eprole}e,ada}eMilivojevi} oplemeniti igru veznog reda. -Zaostataknatabelijeveliki, ali nema predaje. Treba dobro da se spremimo, jer od toga zavisi kako }emo igrati u drugomdeluprvenstva.Svinaravno vi{e vole fudbalske stvari na treninzima, ali dobra fizi~ka itakti~kaspremajekqu~svega. O~ekujemnaravnoidaporedizuzetno velike konkurencije u timu, uspem da izborim mesto startera i da svojim igrama opravdampoverewesvihkojiverujuumene-poru~iojeMilivojevi} uz napomenu da jedva ~eka premijernime~naMarakani. Z. Rangelov

Mladenovi}uprija konkurencija

FilipMladenovi}

^iniseda}etokomprole}anapoziciji levog beka biti naj`e{}a konkurencija. Uz Petkovi}a i povratnika To{i}a tu je i velika akvizicija iz ^a~ka,FilipMladenovi}. -Nasvakomkorakusevidiiose}aveli~inakluba,a~astjeizadovoqstvoraditi sa trenerom kakav je Prosine~ki. To{i} i Petkovi} su provereni igra~i koji poseduju veliki kvalitet. Takva konkurencija me svakako raduje, ima dosta utakmica, prostora za svu trojicu, verujemusebeisvojesposobnostiiuverensamda}usedobrouklopitiiafirmisatiuprole}nojpolusezoni-istakao jenovajlijaMladenovi}.

Oti{aoi^au{i} Crvena zvezda i Goran ^au{i} raskinuli su ugovor.Mladi,19-godi{wivezistajeme|uprvima iz Sopota dobio {ansu u prvom timu kod Roberta Prosine~kog, ali za razliku od pojedinih vr{waka,nijesedokazao. Prosine~ki je odredio ^au{i}a za odlazak na pozajmicuradisticawaiskustvaisamopouzdawa, ali mladi fudbaler to nije `eleo. Tako|e, nije `eleo ni da produ`i ugovor koji mu isti~e za {estmeseci.Klubjeproceniodanemarazlogazadr`avatiga,pajesaradawaraskinuta.^au{i}}e karijerunastavitiuRadu. Tako je i ~etvrti igra~ sporazumno raskinuo ugovorsaZvezdomovezime.Pre^au{i}a,isto su u~inili Nenad Kova~evi}, Milan Jeremi} i Savio.PutBawiceideiStevanReqi}.Crvenobelisusawimpostiglidogovordamudajupapi-

re i da kao slobodan igra~ pre|e u Rad, ali da Zvezdi pripadne procenat od wegove slede}e prodaje. Crvena zvezda je tako iza{la u susret igra~ukoji,premare~imaProsine~kog,nikada nije izazvao nijedan problem. Ekspresno mu je prona|en novi anga`man po izuzetno povoqnim uslovima.Unameridarastereteigra~kikadar, ifizi~kiifinansijski,crveno-belibimogli da zavr{e saradwu sa jo{ nekim igra~ima. Na primer, sa Nikolom Igwatijevi}em, kome klub nastojidaprona|enovusredinu.Dali}etobitipomodelukaosaReqi}emilinekomdrugom vide}ese. Kadasutransferiupitawu,vodesepregovori okoMilanaViloti}a,KaduaMende{aiAndrije Kalu|erovi}a, za koga se, pored In~ona, zainteresovaojo{jedanklub.

Reqi}uRadu, Hajdukpazario uSomboru EkipaRadazapo~elajezimski prelazni rok dovo|ewem StevanaReqi}aizCrvenezvezde.On je raskinuo ugovor sa timom iz Qutice Bogdana i ve} od ponedeqkastavi}esenaraspolagawe svomnovomklubu.TrenerNeboj{aVigwevi}dobropoznajekvalitete Reqi}a, koji bi trebalo dabudeva`nakarikauigriRada uprole}nomdeluSuperlige. Crnogorac, koji se nije mnogonaigraokodtreneraRoberta Prosine~kog, ponikao je u Ru-

dar u iz rodn ih Pqevaq a, a igrao je i za ^SK Pivaru i TekstilacizOxakanapozajmicupredolaskame|ucrveno-bele,2010.godine. Hajduk iz Kule anga`ovao je defanzivca Radni~kog iz SomboraBranislavaVejnovi}a.Momak, koji je ponikao u Apatinu, nastupaozaMladostuprvojligi i superliga{a iz In|ije, odi- graojeodli~noproteklihmeseciuSomboru,{togajeipreporu~iloKuqanima.

Damwanovi}oti{ao uIzrael Ve} na po~etku zimskog prelaznog roka ~eta fudbaleri ProleterasaSlanebareostali je bez ubojitog strelca Ogwena Damwanovi}a(27),alipore~ima sportskog direktora Gorana Anti}a ve}ina igra~a iz jesewegsastavaosta}enaokupudai naprole}ekvalitetnimigrama poku{a da napadne superliga{ko dru{tvo. Ogwen Damwanovi}biojeiuletwemprelaznom roku `eqa izraelskog prvaka

Hapoela, me|utim prelazak u ovajrenomiraniklubpropaoje zbog povrede. Sudbina je htela dazanoviklubHapoelMirRamat ve} u subotu u plej-ofu debituje ba{ protiv prvaka. Vrsninapada~pro{aojekompletnu {kolu beogradskog Partizana, odli~ne igre pru`ao je i u BigbuluizBa~inaca,aposledwih godina dao je pun doprinos da Proleter izraste u stabilnogprvoliga{a. M. Po.

Vorowinnajboqi uzemqama biv{egSSSR-a Fudbaler moskovskog Dinama Andrij Vorowin, imenovan je danas za igra~a godine u zemqama biv{eg Sovjetskog Saveza. Ukrajinski napada~, koji je ranije nastupao za nema~ke klubove Borusiju Menhengladbah, Keln, BajerLeverkuzeniHertuiz Berlina,kaoizaengleski Liverpul, osvojio je 175 poenauanketikojujesproveo ruski sportski list AndrijVorowin „SportEkspres”. nitaizSanktPeterburgaAlekU glasawu su u~estvovali nosandarKer`akov,kojijepro{le vinari45listovabiv{ihsovjetgodine osvojio nagradu za najboskihrepublika.Vorowin,kojije qeg igra~a zemaqa biv{eg za Dinamo potpisao pro{le goSSSR-a, ove godine je drugi, isdine, igrao je na 31 utakmici i predsvogtimskogkolege,golmapostigao 12 golova. Napada~ Ze- naVja~eslavaMalafejeva.

Barselona najboqi klub [panska Barselona najboqijefudbalskiklubna plan et i u 2011. god in i, prema Institutu za fudbalsku istoriju i statistiku u Kelnu (IFFHS). Kataloncisuuovomizboru osvojili 367 bodova, 55 vi{e od drugoplasiranog Reala iz Madrida. Barsa je tako po tre}i put progla{enanajboqomekipom na svetu, {to je rekord u izb or u IFFHS. Po dva puta presti`no priznawe dobijali su Real, Seviqa, Juv ent us, Mil an, Int er, Man~ester junajted i Liverpul. Top 10 klubova sveta: 1. Barselona ([panija) 367 bodova, 2. Real ([panija) 312, 3. Vel ez Sars fild (Argentina)271,4.Man~ester jun ajt ed (Eng les ka) 270, 5. Man~ es ter sit i (Engleska) 239, 6. Santos (Brazil)238,7.Univerzidad de ^ile (^ile) 235, 8. Benfika (Portugal) 235, 9. Porto (Porto) 231, 10. Univ erz id ad Kat ol ik a (^ile)230...

Bistron igrao dopingovan Odbrambeni fudbaler ekipe iz Plzena David Bistron biojedopingovannautakmici najelitnijegevropskogtakmi~ewa.Onjekoristiostimulativna sredstva na me~u Lige {amp io n a, u koj oj je weg ov tim sa 1:0 pobedio BATE Borisov, saop{tila je Evropska fudbalskaunija(UEFA). UEFA je obavestila klub dajeBuzorakfudbalerauzet 23.novembrauMinskuprotiv beloruskog {ampiona potvrdio da je Bistron koristio ned oz voq en a stim ul at ivn a sreds tav a. Plzen je zau z eo tre} e mes to u H grup i iza BarseloneiMilanaitakmi~ewe kasnije nastavio u Ligi Evrope. Bistronupretikaznaod~etirigodinezabraneigrawa.


20

sport

petak13.januar2012.

dnevnik

POMO] KLADIONI^ARIMA ENGLESKA PREMIJER LIGA

Subota AstonVila-Everton Blekburn-Fulam ^elsi-Sanderlend Liverpul-Stouk Man~esterj.-Bolton Totenhem-Vulverhempton VBA-Nori~ Nedeqa Wukasl-KvinsPark Svonsi-Arsenal Ponedeqak Vigan-Man.siti 1.Man.siti 20 15 3 2 2.Man~est.j. 20 14 3 3 3.Totenhem 20 14 3 3 20 11 4 5 4.^elsi 20 11 3 6 5.Arsenal 6.Liverpul 20 9 7 4 7.Wukasl 20 9 6 5 8.Stouk 20 8 5 7 20 6 7 7 9.Nori~ 10.Sanderl. 20 6 6 8 20 7 3 10 11.Everton 20 5 8 7 12.Svonsi 13.AstonVila 20 5 8 7 20 5 8 7 13.Fulam 15.VBA 20 6 4 10 16.Vulverhem. 20 4 5 11 17.KvinsPark 20 4 5 11 20 5 1 14 18.Bolton 19.Vigan 20 3 6 11 20.Blekburn 20 3 5 12

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (14.30) (17) (21) 56:16 48 49:20 45 38:20 45 39:25 37 36:28 36 24:18 34 29:25 33 22:31 29 30:35 25 27:23 24 20:24 24 20:23 23 22:26 23 22:26 23 19:28 22 22:36 17 19:35 17 25:43 16 18:41 15 29:43 14

ENGLESKA–^EMPION[IP

Subota (16) Ipsvi~-Blekpul (16) Hal-Piterboro (16) Donkaster-Kardif Milvol-Birmingem (16) Lester-Barnsli (16) (16) Midlzboro-Barnli NotingemF.-Sautempton (16) (16) Portsmut-VestHem Derbi-Koventri (16) (16) Brajton-Bristol KristalP.-Lids (16) (18.20) Vatford-Reding 1.Sautempt. 25 14 5 6 47:28 47 2.VestHem 25 14 5 6 40:23 47 3.Kardif 25 12 9 4 41:27 45 4.Midlzboro 25 12 9 4 30:23 45 25 11 6 8 32:25 39 5.Reding 25 12 3 10 26:25 39 6.Hal 7.Blekpul 25 10 8 7 39:31 38 25 11 5 9 39:36 38 8.Lids 9.Birmingem 24 10 7 7 33:26 37 25 11 4 10 30:33 37 10.Derbi 11.Barnli 25 11 3 11 37:33 36 12.KristalP. 25 10 6 9 24:24 36 13.Lester 25 9 8 8 33:28 35 25 10 5 10 26:28 35 14.Brajton 15.Piterboro 23 9 6 10 44:41 33 25 9 6 10 35:38 33 16.Barnsli 17.Portsmut 24 8 7 9 27:25 31 18.Vatford 25 7 9 9 27:34 27 19.Bristol 25 7 6 12 23:34 27 20.Ipsvi~ 25 8 3 14 35:49 27 21.Milvol 25 6 8 11 24:28 26 22.Noting.F. 25 7 3 15 21:39 24 23.Donkaster 25 6 4 15 22:43 22 24.Koventri 25 4 7 14 20:34 19

ITALIJA–SERIJA A

Subota Katanija-Roma Nedeqa Lacio-Atalanta ]ezena-Novara Kjevo-Palermo Fiorentina-Le}e \enova-Udineze Juventus-Kaqari Parma-Sijena Milan-Inter Ponedeqak Napoli-Bolowa 1.Milan 17 11 4 2 2.Juventus 17 10 7 0 3.Udineze 17 10 5 2 4.Lacio 17 8 6 3 5.Inter 17 9 2 6 6.Napoli 17 7 6 4 7.Roma 17 8 3 6 8.Katanija 17 5 7 5 9.Fiorent. 17 5 6 6 10.Kaqari 17 5 6 6 11.Palermo 17 6 3 8 12.\enova 17 6 3 8 13.Atalanta 17 6 8 3 14.Kjevo 17 5 5 7 15.Parma 17 5 4 8 16.Sijena 17 5 3 9 17.Bolowa 17 5 3 9 18.Novara 17 2 6 9 19.]ezena 17 3 3 11 20.Le}e 17 2 3 12

(20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) (20.45) 37:16 37 28:11 37 24:10 35 24:17 30 27:19 29 32:19 27 23:19 27 20:25 22 18:15 21 15:17 21 19:23 21 19:27 21 23:21 20 13:20 20 21:31 19 18:16 18 16:24 18 17:32 12 9:24 12 17:34 9

ITALIJA–SERIJA B

Danas No}erina-Sasuolo Subota Torino-Askoli Vareze-Bari Vi}enca-Bre{a Albinolefe-Citadela Livorno-Krotone JuveStabia-Empoli Gubio-Groseto Modena-Re|ina Padova-Sampdorija Ponedeqak Peskara-Verona 1.Torino 21 12 6 3 2.Verona 21 12 5 4 3.Sasuolo 21 11 7 3 4.Peskara 21 12 3 6 5.Padova 21 11 5 5 6.Re|ina 21 8 7 6 7.Vareze 21 8 7 6 8.Groseto 21 7 8 6 9.JuveStab. 21 9 5 7 10.Citadela 21 8 4 9 11.Vi}enca 21 6 8 7 12.Bari 21 7 7 7 13.Sampdor. 21 5 11 5 14.Bre{a 21 6 7 8 15.Krotone 21 6 7 8 16.Empoli 21 6 4 11 17.Albinol. 21 5 7 9 18.Livorno 21 5 6 10 19.Modena 21 4 8 9 20.Gubio 21 4 7 10 21.No}erina 21 3 7 11 22.Askoli 21 6 4 11

(20.45) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 25:13 42 29:20 41 27:15 40 45:33 39 31:22 38 34:24 31 26:20 31 25:27 29 30:27 28 26:30 28 25:26 26 23:25 26 26:19 26 22:26 25 20:25 24 27:33 22 25:34 22 20:22 21 20:34 20 18:32 19 30:40 16 23:30 15

[PANIJA–PRIMERA

NA[ PREDLOG

GradskiderbitreseMilano (2.10) Milan - (3.15) Inter (3.25) Gradskiderbitrese Milano. Oba tima susret godine do~ekuju u dobrom raspolo`ewu nakonpobedauduelusaAtalantom 2:0 (Milan) i Parmom 5:0 (Inter).Roso-neri`eledanastave seriju od 13 utakmica bez poraza.Nadrugojstrani,nakon lo{egstartaekipatreneraRanijerijauspelajedave`enekolikopobedaina|eseugorwem delu tabele. Znimqivo je da su posledwa tri duela dobili igra~iMilana. Na{ predlog: 1, H

1.Real(M) 2.Barselona 3.Valensija 4.Levante 5.Osasuna 6.Malaga 7.Seviqa 8.Espawol 9.Bilbao 10.Betis 11.Atlet.(M) 12.Hetafe 13.R.Vaqek. 14.Majorka 15.Granada 16.Sosijedad 17.Rasing 18.Viqareal 19.Hihon 20.Saragosa

(1.75) Lacio - (3.30) Atalanta (4.50) Nebeskoplavi su neprijatno iznenadilivernenavija~eporazomuSijeni4:0.Prilikudazabele`e prvu pobedu na startu 2012. godine fudbaleri Lacija ima}enaOlimpikuprotivAtalante, koja je pora`ena kao doma}inodlideraMilana2:0.Zanimqivojedasuobarivalapre togauserijinisuizgubilinekoliko me~eva .Lacio - ~etiri, aekipaizBergama-sedam.Na posledwih devet gostovawa u glavnom gradu Italije, plavo crnisuslavilisamojednom,uz {estpobedadoma}inaidvaremija.Pro{lesezoneobatimasu zabele`ila pobede na svom terenu. Na{ predlog: 1

(1.70) Wukasl - (3.60) Kvins park (4.65) Fudbaleri Wukasla u minulom kolu pobedili su Man~ester junajted (3:0). Bila je ovo prvapobedaekipetreneraPerdjuanakontrineuspeha.Svrake ovog vikenda do~ekuju Kvins park,kojijepora`enodNori~a (2:1), ~ime su renxeri nastavili niz od osam utakmica bez trijumfa. U redovima crno-belihne}ebitipovre|enihGuti-

Valensija u~etvrtfinalu Kupakraqa

Robiwouokru`ewufudbaleraIntera

ereza,Renxera,MarveaiTejlora.KodgostijupovredesuodterenaodvojileDijeraiBartona koji je suspendovan zbog kartona. U prvom delu {ampionata nije bilo pobednika (0:0), a na prethodna tri duela Wukasl je slaviojednom,uzdvaremija. Na{ predlog: 1, 3+

(4.10) Svonsi - (3.35) Arsenal (1.75) Obatimasevade,labudovisu ~etiri kola bez slavqa, dok tobxijesuuminulomkruguizgubileodgradskogrivalaFulama (2:1). Puleni trenera Roxersa pru`aju odli~ne partije na doma}em terenu, u posledwih deset utakmica pora`eni su samo jednom. Na drugoj strani Arsenal je na 10 gostovawa ~ak pet puta kapitulirao. Doma}in }e biti li{en usluga Bodea i Tatea.ArsenVengerdobiojeveli-

kopoja~aweulikuTijerijaAnrija,koji}euzVanPersija(17 golova),@erviwaiVolkotabitino}namorapogoldoma}ina. Na{ predlog: 3+

(1.65) PS@ - (3.40) Tuluz (5.50) Liderfrancuskog{ampionataekipaPS@-asanovimtreneromKarlomAn}elotijemnadebijuuNovojgodinido~ekujena Parkuprin~evaTuluz.Svecisu sa jasnim ambicijama u{li u {ampionat,atojeosvajawetitule i plasman u Ligu {ampiona.PolusezonuPari`anisuzavr{iliuserijiod~etiripobedeijednimremijem,doksugosti iz Tuluza vezali dva remija u fini{u stare godine. Jesenas u Tuluzuslavilisusveci3:1,kao i na oba pro{losezonska duela (2:1,2:0).Ekipaizgradasvetlosti na posledwih devet duela

@igi}junak Birmingema

TURSKA

GR^KA

PORTUGAL

(12) (12) (15) (15) (18) (19) (19)

1.Galatasaraj19 13 4 2 35:14 43 2.Fenerbah~e19 11 6 2 28:16 39 3.Be{ikta{ 19 10 6 3 27:17 36 4.Eski{ehir 19 9 4 6 20:18 31 5.Trabzon 19 8 6 5 28:22 30 6.Gen~ler. 19 8 5 6 27:23 29 7.Sivas 19 7 7 5 30:30 28 8.Mersin 19 7 6 6 21:19 27 9.Bursa 19 6 7 6 21:18 25 10.Kajzeri 19 8 1 10 21:20 25 11.Manisa 19 6 7 6 17:18 25 12.Antalija 19 6 6 7 14:17 24 13.Istanbul 19 6 6 7 22:26 24 14.Gaziantep 19 4 7 8 16:21 19 15.Ordunspor 19 4 7 8 15:22 19 16.Karabuk 19 4 3 12 20:31 15 17.Samsun 19 2 7 10 15:27 13 18.Ankaragu~u 19 2 5 12 17:35 11

AEK-Ksanti OFI-Dramas Olimpijakos-Levadiakos Nedeqa Atromitos-Aris Kerkira-Asteras PAOK-Ergoletis Panionios-Panaitolikos Jawina-Panatinaikos 1.Olimpiakos16 2.Panatinaik.14 3.AEK 16 4.PAOK 16 5.Atromitos 15 6.Ksanti 16 7.Ergotelis 16 8.OFI 16 9.Aris 15 10.Panionios 16 11.Panaitolik.14 12.Asteras 14 13.Jawina 14 14.Kerkira 14 15.Levadiakos10 16.Drama 10

11 10 10 7 7 7 6 5 4 4 4 4 2 2 2 0

4 3 2 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 3 3

1 1 4 4 3 5 7 6 6 8 6 7 7 8 5 7

(16.15) (16.15) (18.30) (14) (14) (16.15) (16.15) (18.30) 36:12 31:15 24:16 23:14 16:14 22:16 17:20 16:16 12:14 14:18 11:16 8:17 12:19 8:20 6:14 1:16

37 33 32 26 26 25 21 20 17 16 16 15 11 10 9 3

(1.80) Atletiko (M) (3.30) Viqareal (4.50) Sudar posrnulih velikana AtletikaiViqarealanaVisenteKalderonubi}eprilikadase eventualnim trijumfom najave boqidani.Upro{lomkolujorganxije su remizirale u Malagi 0:0, {to im je bio tek prvi bod nakondvavezanaporaza.NadrugojstranifudbaleriViqareala uspelisudaodolenaElMadrigalu Valensiji (2:2), ali su nastavili seriju od pet utakmice bez pobede. Pro{le sezone oba duela pripala su jorganxijama (3:1i2:0),atradicijajenastraniMadri|anakojisuslavilina sedamodposledwih10duela. Na{ predlog: 2 - 3 I. G.

Totenhem savladaoEverton

lige,sadazauzimadevetomesto sa37bodova.Akobislavioiu zaostalojutakmicisaPortsmutom,presko~iobiekipeRedingaiHalaina{aosenapozicijamasakojihseideuplej-ofza popunuelitnogdru{tva. Birmingemjejediniod24tima ^empion{ipa bez poraza na svomstadionu.

Subota

imalajevi{euspeha,petpobeda,uzdvaremijaidvaporaza. Na{ predlog: 1

U ZAOSTALOJ UTAKMICI

Srpski reprezentativac dao obagolaupobedinadIpsvi~om (2:1), odlu~uju}i u sudijskoj nadoknadivremena.UEngleskojse opetpri~aoNikoli@igi}u! Nije visoki centarfor uradio ni{ta epohalno, ali je dokazaodakadajezdravispreman, umedauradiononajva`nije-zatresemre`u.Udosada{wemtokusezonepostigaojeukupnodva pogotka, ali je u sredu izjedna~iotaju~inakzasamo90minuta.Preciznije,za91. Birmingem je wegovim golovima u devetom i „90 plus prvom” minutu savladao Ipsvi~ i napraviova`ankoraknapredna tabeli^empion{ipa. Timkojijepro{lesezonepobedio Arsenal u finalu Liga kupa,azatimispaoizPremijer

(15) (18)

(18) (18) (18) (20) (22) (12) (16) (18) (19.45) (21.30)

17 14 1 2 61:16 43 17 11 5 1 51:9 38 17 10 4 3 28:18 34 17 9 3 5 25:19 30 17 6 8 3 21:28 26 17 7 4 6 20:22 25 17 6 6 5 19:19 24 17 7 3 7 18:21 24 17 5 8 4 23:19 23 17 7 1 9 19:22 22 17 5 5 7 23:27 20 17 5 5 7 17:23 20 17 5 4 8 19:26 19 17 4 7 6 15:22 19 17 5 4 8 11:21 19 17 4 6 7 16:23 18 17 3 8 6 12:21 17 17 3 7 7 15:25 16 17 4 3 10 16:29 15 17 2 4 11 13:32 10

[PANIJA–SEGUNDA

Valensijajeui`a{lakaopobednik u derbi dvome~u osmine finala {panskog Kupa kraqa. Iako je Seviqa trijumfovala sa2:1urevan{unasvomterenu, golomViktoraRuiza,uzaustavnom vremenu, Valensija ide daqe, po{to je u prvom me~u slavila sa 1:0 (0:0). Prethodno je Soldadodoveogosteuvo|stvou 66.minutu,aizjedna~iojeRakiti}u70.minutu. Takm i~ ew e nas tav qa i Espawol, koji je nadoknadio minus iz prvog duela sa Kordob om, u koj em je bil o 2:1. Espawoljeurevan{unasvom terenupobedios4:1(3:1).Levante se ta|e plasirao u ~etvrtfinale,po{toje4:0(2:0) protivAlkorkonanasvomterenu.Uprvomme~ubiloje2:1 zaAlkorkon. Subota Gen~leribligi-Eski{ehir Galatasaraj-Karabuk Nedeqa Ordunspor-Istanbul Sivas-Ankaragu~u Trabzon-Samsun Mersin-Antalija Be{ikta{-Bursa Ponedeqak Manisa-Fenerbah~e Kajzeri-Gazianpet

Subota Saragosa-Hetafe Granada-R.Vaqekano Seviqa-Espawol Majorka-Real(M) Valensija-Sosijedad Nedeqa Atletiko(M)-Viqareal Osasuna-Rasing Bilbao-Levante Hihon-Malaga Barselona-Betis

Totenhemjeuzaostalojutakmici1.kolaPremijerligena svom terenu savladao Everton sa2:0(1:0).AronLenonjeu35. minutu doveo londonski tim u vo|stvo. Na 2:0 povisio je Asu Ekoto u 63. minutu i tako postavikona~anrezultat. KUP ITALIJE

TrijumfiKjeva iRome

Nikola@igi}

Danas P.Fereira-Maritimo Subota Feirense-@ilVisente Benfika-V.Setubal Porto-RioAve Nedeqa Nacional-Leirija Ohlanense-BeiraMar Akademika-V.Gimarae{ Braga-Sporting

(21.15) (17) (19.30) (21.30) (17) (17) (19) (21.15)

1.Benfika 14 11 3 0 34:11 36 2.Porto 14 10 4 0 32:8 34 3.Sporting 14 8 4 2 26:12 28 4.Braga 14 8 4 2 26:13 28 5.Maritimo 14 7 4 3 20:17 25 6.Akademika 14 5 3 6 18:18 18 7.Gimarae{ 14 5 2 7 19:16 17 8.BeiraMar 14 4 4 6 12:10 16 9.@.Visente14 3 6 5 13:23 15 10.Nacional 14 4 3 7 12:24 15 11.Olhanense 14 3 5 6 15:19 14 12.RioAve 14 4 2 8 13:19 14 13.Feirense 14 3 5 6 11:20 14 14.V.Setubal 14 3 5 6 10:20 14 15.Leirija 14 4 0 10 14:27 12 16.P.Fereira 14 2 2 10 13:31 8

Fudbaleri Kjeva izborili su plasman u ~etvrtfinale KupaItalije. Oni su na gostovawu savladali Udineze rezultatom 2:1 (0:1).Samarkojedoveogosteu vo|stvou8.minutu,alijeDinatale izjedna~io u 84. minutu.TrijumfKjevudoneojeTereouprvomminutunadoknade. Roma je tako|e uspela da obezbedinastavaktakmi~ewa, po{tojesavladalaFiorentinu sa 3:0 (0:0). Lamela je bio strelacu54.i66.minutu,akona~anrezultatpostaviojeBoriniu76.minutu. [KOTSKA Subota St.Yonston-Renyers Aberdin-Kilmarnok Seltik-Dandi Danfermlajn-Hibernijan Harts-SentMiren Madervel-Invernes 1.Seltik 2.Renyers 3.Madervel 4.Hart 5.S.Jonston 6.Dandi 7.Kilmarnok 8.St.Miren 9.Aberdin 10.Invernes 11.Hibernian 12.Danferm.

(13.30) (16) (16) (16) (16) (16)

22 17 2 3 44:15 53 22 16 3 3 40:12 51 20 10 4 6 24:24 34 22 9 5 8 25:15 32 21 9 5 7 26:20 32 22 6 8 8 31:35 26 21 6 8 7 27:31 26 22 6 8 8 23:29 26 22 6 6 10 25:29 24 21 5 4 12 28:40 19 21 3 6 12 19:36 15 20 3 5 12 20:46 14

Danas Selta-Himnastik Subota Almerija-Gvadalahara Rekreativo-Hirona Mursija-Kordoba El~e-Alkojano Vaqadolid-Alkorkon Numansija-Sabadeq LasPalmas-BarselonaB ViqarealB-Kartagena Nedeqa Hueska-Deportivo Kserez-Herkules

(21) (16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (12) (16)

1.El~e 19 11 4 4 36:18 37 2.Deportivo 19 11 3 5 31:23 36 3.Herkules 19 1 3 5 21:14 36 4.Vaqadolid 19 9 8 2 29:17 35 5.Selta 19 10 3 6 34:19 33 6.Kordoba 19 9 6 4 20:13 33 7.Almerija 19 8 8 3 28:19 32 8.Mursija 19 8 5 6 25:23 29 9.Numansija 19 6 8 5 22:20 26 10.Alkorkon 19 7 5 7 20:20 26 11.Gvadalah. 19 7 5 7 22:28 26 12.Barsel.B 19 6 6 7 29:27 24 13.LasPalmas19 6 6 7 23:24 24 14.Sabadeq 19 6 6 7 23:36 24 15.Rekreativo19 6 5 8 22:22 23 16.Herez 19 5 5 9 20:25 20 17.Alkojano 19 4 7 8 19:29 19 18.ViqarealB19 4 6 9 27:35 18 19.Hueska 19 4 6 9 22:30 18 20.Hirona 19 3 7 9 22:31 16 21.Kartagena 19 3 7 9 11:23 16 22.Himnastik 19 2 7 10 16:26 13

FRANCUSKA

Subota Aja~io-Okser Bordo-Valensijen Brest-Nica Kaen-Ren Di`on-Evijan Monpeqe-Lion Nansi-Lorijen PS@-Tuluz SentEtjen-So{o Nedeqa Marsej-Lil 1.PS@ 2.Monpeqe 3.Lil 4.Lion 5.Ren 6.Marsej 7.Tuluz 8.SentEtjen 9.Lorijen 10.Bordo 11.Evijan 12.Brest 13.Valensijen 14.Kaen 15.Okser 16.Di`on 17.Nica 18.Nansi 19.So{o 20.Aja~io

(21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)

19 12 4 3 31:17 40 19 11 4 4 39:23 37 19 9 9 1 33:19 36 19 11 2 6 31:21 35 19 9 5 5 29:23 32 19 8 7 4 27:18 31 19 8 7 4 20:17 31 19 8 6 5 23:21 30 19 6 6 7 18:21 24 19 5 8 6 20:22 23 19 5 7 7 27:29 22 19 3 12 4 19:19 21 19 5 5 9 18:21 20 19 5 5 9 24:29 20 19 4 7 8 26:30 19 19 5 4 10 20:35 19 19 4 6 9 21:23 18 19 4 6 9 17:26 18 19 4 6 9 21:34 18 19 3 6 10 20:36 15

BELGIJA

Subota Standard-Ber{o SentTruden-Kortrijk Leuven-Lokeren Mehelen-Mons Lirs-Gent SerklBri`-Vesterlo Nedeqa Anderleht-KlubBri` Varegem-Genk 1.Anderl. 2.Gent 3.K.Bri` 4.Kortrijk 5.Standard 6.Genk 7.S.Bri` 8.Mons 9.Ber{o 10.Mehelen 11.Leuven 12.Lokeren 13.Lirs 14.Varegem 15.Vesterlo 16.S.Truden

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

12 12 11 10 8 8 8 7 6 5 5 4 3 2 3 2

4 3 4 3 7 6 6 6 7 6 5 8 8 9 4 6

(18) (20) (20) (20) (20) (20) (14.30) (20.30) 3 4 4 6 4 5 5 6 6 8 9 7 8 8 12 11

37:18 42:20 32:21 26:21 23:23 36:26 24:20 35:32 29:26 24:35 24:34 25:28 14:25 19:28 17:34 24:40

40 39 37 33 31 30 30 27 25 21 20 20 17 15 13 12


Nekeodnajve}ihteniskih zvezda sa velikimzdravstvenimproblemima do~ekuju startprvoggrendslemasezone, AustralijanOpena.RafaelNadal, Karolina Voznijacki, SerenaVilijamsibraniteqkatitule Australijan Opena Kim Klajsters oporavqaju se od povreda uo~i va}`nog turnira u Melburnu,kojistartuje16.januara. Nadal ima problema s levim ramenom,Voznijackisazapaqewemlevogzglobaruke,Vilijamsovaimai{~a{enlevi~lanak, aKlajstersgr~eveulevomkuku. Levoruki[panacjeigraosapovredom krajem pro{le sezone, dokjeVoznijackimoraladadobije pomo} lekara u ~etvrtfinalu turnira u Sidneju u sredu.

rekla je da je Voznijacki i{la na magnetnu rezonancu, koja je pok az al a da „nema ozbiqn ih o{te}ewa” u zglobu danske teniserke. -^lanakjeupaqen,ona}enastavitidagaposmatrainadamo se da }e igrati na Australijan Openu.-reklajeTajsonova. Vilijamsova je novinarima izjavila da se oporavqa i da trenirapredpo~etakturnira. -^lanakjeboqe.Nijepotpuno spreman, ali je boqi nego {tojebiopro{lenedeqe.Jase, ina~e,ose}amdobroiose}amda sam zaista u dobroj kondiciji, mo`danajboqojukarijeri.-reklajeVilijamsova. Klajs ters je snimil a kuk, {to je pokazalo da joj mi{i} nije pokidan. Belgijanka je odradilapuntreningnaMelburn

SerenaVilijams

[panski teniser samo je rekao dajerameboqeida}eprobati dapru`isveodsebe. Vilijamsova se povukla sa turnira u Brizbejnu pro{le nedeq e po{to je i{c a{il a ~lanak dok je pobe|ivala u me~udrugogkola,dokseKlajstersova povukla pre polufinala. Portparol VTA Eloiz Tajson

Aleksandrau drugomkolu Srpska teniserka Aleksandra Kruni} uspe{no je startovala u prvom kolu kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo Australije, po{to je pobedila Amerikanku Tetjanu Lu`ansku sa 6:3, 1:6, 6:3. Kruni} je posle 107 minuta igre uspela da elimini{e Lu`ansku, koja je postavqena za 18. nosioca u kvalifikacijama. Srpskateniserka}eunarednom kolu igrati protiv Amerikanke Xil Krajbas, koja je bila boqa od Estreqe Kandele iz [panije sa 1:6,7:5,7:5.

parku i delovalo je da je u dobrojformi. I ~etvorostruki {ampion AustralijanOpenaRoxerFederer`aliosenaprobleme.Onse povukao sa turnira u Kataru pro{le nedeqe zbog bolova u le|ima, ali je u Melburnu proteklih pet dana trenirao bez vidqivihproblema. Istojeu~inilaiMarija[arapova,kojajeotkazalanastupuBrizbejnu,aliuAustralijiradiproteklihdanapunimkapacitetom. Zbogpovredeovegodinene}e nastupatiNemicasrpskogporekla Andrea Petkovi} zbog naprsnu}akostiudowemdelule|a, kao i starija sestra Vilijams, Venus, jer ima autoimunu bolestkojaizazivazamoriboloveuzglobovima. U mu{koj konkurenciji u~e{}e su otkazali Robin Soderling i najboqi hrvatski teniser Marin ^ili}. Srbiju }e u Melburnu predstavqati Novak \okovi}, koji brani titulu, Janko Tipsarevi}, Viktor Troicki,JelenaJankovi},AnaIvanovi} i Bojana Jovanovski, dok AleksandraKruni}igrakvalifikacije.

Novosa|aniprekinuli crnuseriju Vojvodina NS seme - Radni~ki (K) 3:1 (25:21, 22:25, 26:24, 25:19) NOVI SAD: Mala sala SPC Vojvodina, gledalaca 450, sud ij e: Jank ov i} (Ni{),Bjeli}(Beograd). VOJVODINA NS SEME: N. ^ub ril o, Mart in ov i}, Stefanovi}1,Mirosavqevi} 3,Veselinovi}17,Ivovi}16, Vrban, Geri} 12, L. ^ubrilo, Mrdak19,Stankovi}2,Kapur (l). RADN I^K I (KRAG UJ EVAC): ]irovi}5,Jovanovi}, Radovi} 7, Perovi}, \or|evi} 19, Ili}, Ko~anovi} 1, Nemet15,Blagojevi},Panteli}(l),Opa~i}5,Radevi}8. Odb ojk a{ i Vojv od in e NS seme preknuli su crnu seriju od tri uzastopna poraza na doma}em terenu i u derbiju 12. kola Viner {tedi{e superlige savladali jednog od konkurenatauborbizanajvi{iplasmanRadni~kiizKragujevca.Pobednikajeodlu~io tre}i set, ujedno i najzanimqiviji period igre, kada su Novosa|ani uspeli da spasu dvesetlopteidapovedu. Susretjeobele`ioMilija Mrdak,korektordoma}ih,koji se vratio na teren posle got ov o dvom es e~n e pau z e i biojenajefikasnijiupobedni~koj ekipi. Nije se mnogo oset io izo s tan ak prim a~ a servisaMilanaKati}a,jerje dobrurolupru`ioVeselinovi}kojisepovratkomMrdaka vrationamati~nupoziciju. Vo{a s Mrdakom u ekipi ove sez on e ima maks im al an u~inak(petodpet),ve}uprvom setu videlo se da }e wegov povratak vratiti sigurnostuigrucrveno-belih.Bio 1.Radni~ki 2.C.zvezda 3.Vojvodina 4.M.radnik 5.Partizan 6.Spartak 7.Jedinstvo 8.Ribnica 9.Klek 10.@elezni~.

12 10 12 11 11 11 11 11 11 10

9 3 9 1 8 4 8 3 7 4 6 5 3 8 3 8 2 9 0 10

31:16 29:12 30:18 27:17 25:19 22:21 17:25 15:27 11:28 6:30

27 26 26 23 18 17 11 8 7 2

Boqaigradonelarezultat:odbojka{iVojvodineNSseme

je veoma zaposlen po~etkom susreta, uz wega i Veselinovi}, pa je Vo{a, uprkos blagimturbulencijama,odigrala boqe zavr{nicu i lagano povela. Blagi pad u igri doma}ih iskoristilisuKragujev~ani. Stao je servis Vo{e, mnogo lopti je dobijao Mrdak pa je ~es to biv ao zau s tav qen, a proigraojeikorektorgostiju Nemet. Poveo je Radni~ki 16:10, vrat il a se Vo{ a do 16:14, ali je per iod dob re igrebilakratkogdahaiKragujev~ani su se ponovo odlepil i do ned os ti` nih 20:16, dovoqnihzaizjedna~ewe.Poku{aojedoma}itrenerSala-

AnaIvanovi}

{ampionatuIstanbuluinadamsejo{nekoj{ansidanapadnemtitulunaGrenslemu.

Anga`ovala sam dobar tim qudiokosebe,kojideleisti ciq kao i ja. Imamo velike ambicijeu2012.isviverujemo da mogu da ih ispunim“, rekla je Ana u razgovoru za list „Indoni`antatler“. Ana Ivanovi} je 2008. godine osvojila Rolan Garos i bila je prvanasvetu,pajelogi~nodasviwenusada{wu igru upore|uju sa onomodpre~etirigodine. - Nije mi lako kada torade.Nawihovapitawa, tipa, kada }u opet igrati kao te sezone,moguodmahdaim damodgovor–verovatno nikada. To je zato {to napredujemo, sti~emo novo iskustvo i mewamo se. Mislim da je moj stil druga~iji u odnosu na onaj od pre tri godine. Stvari su sadadruga~ijenegotada,avi samo`elitedabudeteboqii daidetenapred.

ti} da promenom tehni~ara i prima~a ne{to promeni, ali nijebilospasa. Tre}i set je bio prekretenica susreta, a oba tima su bila veoma skoncentrisana i ozbiqna pa se do drugog tehnmi~ ak og tajm-auta igral o poenzapoen.Prijemdoma}ih dr`ao je Kapur, a Stefanovi} je dobro razigravao ekipu, ali nije bilo raspolo`enog pojedinca koji }e s nekoliko poteza preokrenuti tok seta.Nisugre{iliKragujev~ani,pasuprvido{lidoset lopti(24:22),alijeVo{aserijom4:0preokrenulaipovela2:1usetovima.Iskoristio jekontruiblokiraoVeseli-

Foto:F.Baki}

novi},pogre{iojeOpa~i},a nasetloptizadoma}e,Geri} jeizblokiraoNemeta(26:24). ^etvrti set bio je, ~ini se puka formalnost za VojvodinuNSseme.Propu{teneprilikepotpunosuoduzelegoste koji u tom periodu igre nisu li~ilinaekipuizprethodna tri,pajeVo{aveomabrzodo{ladovelikih14:8.Dobrisu bili Ivovi}, Veselinovi} i Mrdak,avo|stvojesamodalo jo{vi{eelanaigridoma}ih. Do{li su do 24:15, ali su se opustili i svojim gre{kama malo pogurali Radni~ki, ali je razlika bila prevelika da bicrveno-belidoveliupitawepobedu. M. Risti}

FINALNI TURNIR KUPA U NOVOM SADU

VojvodinanaPartizanupolufinalu Finalni turnir Kupa Srbije zaodbojka{eigra}eseuNovom Sadu25.i26.februara.Zadoma}instvo zavr{nice ovog nacionalnog takmi~ewa konkurisali

NikolaMari},kojijeizvla~io kuglicu i u woj je bilo upravo imeVojvodineNSseme. Potom su `rebom dobijeni i polufinalni parovi, koji }e

Ana`eliuTop10 SrpskateniserkaAnaIvanovi}izjavilajedaimavisokeambicijeu2012.godini. - @elim da u|em u Top 10, da se plasiram na zavr{ni

21

VOJVODINA NS SEME SLAVILA U DERBIJU 12. KOLA MU[KE SUPERLIGE

PRED AUSTRALIJAN OPEN

Rafa,Karolina, KimiSerena namukama

petak13.januar2012.

c m y

SPORT

dnevnik

-Prezadovoqnismo{tosmo dobili doma}instvo i tehni~ku organizaciju finalnog turnira.Mislimdajetona{avelika {ansa da osvojimo pehar, ali i da se po ko zna koji put poka`emokaoodli~niorganizatori. Potrudi}emo se da sve bude na najvi{em nivou, a sigurno je da }emo veliku pomo}

- Kup je specifi~no takmi~ewe, ne zna~i ni{ta ako pro|e{ufinale,paondaizgubi{. Pamti se samo osvaja~, tako da mora{dasavlada{obarivala, bez obzira da li ja~eg dobije{ u polufinalu, ili finalu. S Partizanom}ebitite{ko,ali verujemdaimamokvalitetida }em o sa trib in a dob it i po-

SpartakprotivKolubare Upolufinalu46.KupaSrbijezaodbojka{iceigra}eSpartak -KolubaraiCrvenazvezda-Vizura,odlu~enoje`rebomuBeogradu. Finalni turnir odigra}e se 18. i 19. februara u dvorani SportskorekreativnogcentraKolubarauLazarevcu.

NikolaMari}biosre}neruke

supo`areva~kiMladiradniki Vojvodina NS seme, a na sve~anom `rebawu tali~an je bio sportski direktor Novosa|ana

snage odmeriti prvog dana turnira,atosu:VojvodinaNSseme – Partizan i Mladi radnik – Ribnica.

imatiodgradskeipokrajinske vlasti, koje su prihvatile da budupokroviteqi,kaoiodjo{ jednog,ilidvasponzora.–rekaojegeneralnidirektorVasa Miji}. Sportski direktor Nikola Mari} je prokomentarisao parovepolufinala.

Kubicaponovoubolnici Poqski voza~ preba~en u bolnicuzbogpovredeunezgodi prilikom pada na ulici u gradi}u Pjetrasanti, u severozapadnoj Italiji. Italijanska novinska agencijaANSAprenosidasemalerozni Robert Kubica okliznuo na ledu i da je sme{ten u bolnicu u Versiliju, gde su lekari rentgenom utvrdili da je povrediodesnunogu. Poznatiautomobilistajenasopstvenizahtevpreba~ennakliniku„Pijetra

Ligure”, u blizini \enove, gde se pro{legodineoporavqaoodte{kihpovredazadobijenihnareliju. Kubica je u februaru 2011. u Italiji te{kopovre|enuudesu,zbog~egajekasnije propustio celu sezonu Formule 1. Posebnoopasnabilajepovredadesnerukeipretilamuje~akamputacija,alije vi{estrukim operativnim zahvatima onaipakspasena.Zbogtihpovredavoza~ Renoane}ezapo~etininovusezonuFormule1.

trebnu podr{ku. U drugom paru, ako posmatramo dosada{we rezultate,favoritbitrebalo da je Mladi radnik, me|utim Ribnica je izbacila Radni~ki. Svi}enaturniruigratidapobedeidaosvojetrofej–zakqu~iojeMari}. M. R.

Bali}propu{taEP Ivano Bali}, najboqi hrvatski ruk om et a{, prop us ti} e Evrops ko prvenstvokojeseod15.januaraodr`ava u Srbiji. Bali} se povredio u me~usaIranomnaHrvatskakupa.Upitawu jepovredaprepona. -Bali}jeosetiobolupreponiizatonije igrao u drugom poluvremenu. - ka`e Slavko Golu`a,selektorHrvatske. Bali}ve}du`evu~epovredu,aliterapija nedajerezultata.


22

kWiGA

petak13.januar2012.

dnevnik

СЕЋАЊЕНАФЈОДОРАМИХАЈЛОВИЧАДОСТОЈЕВСКОГ(1821–1881)

Лепота(не)ћеспастисвет Р

етки су људи прошло сти који су у свом кратком веку били концентрисана вечност, но сиоци прошло сти, садашњо сти и будућно сти, људске мисли уопште. Такви су Данте, Шекспир, Сервантес, Гете, а међу њима и Фјодор Михајлович До стојевски. Овако се писало у тек створеној држави Јужних Словена, а поводом стогодишњице рођења Ф. М. До стојевског (1821-1881). И у тек минулој години неки су се сетили 190. годишњице његовог рођења и 130. годишњице смрти Обележавајући педесетогодишњицу смрти великог писца, Исидора Секулић је, у „Српском књижевном гласнику“ написала: „Потребно је да човек мисли о До стојевском и дан и ноћ, не само у доба обљетница и опомена кроз штампу... До стојевски је врх над врховима, сур, самотан, тужан, али врх. Сва обрађена тла, све ко се и планине, све шуме и перивоји и насеља могу бити, и јесу, својина других народа и раса, али врх је наш, славенски. На највишој тачки човечног,

страдалног, и зато доброг и смелога, пободена је застава руска, славенска. Врх није са животом, он је над животом... Дело До стојевског није литература, него је чудо.“

Јасно се види да До стојевски тада још није по стао један од најзначајнијих светских писаца. Томе је разлог био, како у свом есеју „Руси и њихови погледи“ Вирџинија Вулф, по ставља питање тумачења и превођења. Појам о квалитетима До стојевског, Толстоја и Чехова, формирали су

Залуђујућамешавиналепотеиподлости У помало оптерећену клишеима европску литературу стигао је главни јунак руске књижевности, човек с душом која је микрокосмос свега, добра и зла, љубави и мржње, Бога и човека. Радост, тугу, патњу и бол, разумевања човека „не духом – јер је то лако – већ срцем“, Вулфова у поменутом тексту пише: „Заиста, душа је главна личност у руској уметничкој прози. Деликатна и суптилна код Чехова, она је дубља и већа код Достојевског, склона жестоким болестима и помамним грозницама, али увек доминантна... Душа је важна, њена страст, њен немир, њена залуђујућа мешавина лепоте и подлости.“ Ти јунаци Достојевског су истовремено злочинци и свеци; њихови гестови су истовремено узвишени и бедни, воле се и мрзе у исто време. Тачно одређене границе између добра и зла, као што је то било у европској литератури, и на коју је европски читалац био навикнут, нема...

KWIGA ZAUVEK

критичари, који никада нису прочитали ни једну једину реч на руском, нису видели Русију а камоли чули како Рус говори руски, они су у потпуно сти зависили од рада преводилаца. Када преводилац замени руску реч енгле ском и тиме мало промени смисао, а звучност, тежину и акценат речи у одно су једне на другу потпуно, не остаје ништа друго сем грубе и отврдле варијанте смисла. Да се ства ри промене и европска књи жев ност прихвати и разуме До сто јевског и друге руске писце и да добију право ме сто у светској књижевно сти и мисли уопште, које им припада, помогли су „Зли дуси“, сту па ју ћи на по зор ни цу историје кроз Октобарску револу ци ју. Ка ко је и сам аутор предвидео у свом истоименом делу објављеном готово четрде сет година раније (зато га је Мерешковски и назвао Пророком руске револуције), они су уништавали све старо, желели су свет у коме је колектив све, а појединац ништа, укинули религију, стварали нове боговечовекобогове, ликвидирали или слали у сибирске казамате неистомишљенике. Пред њиховим терором припадници виших класа, племићи, интелектуалци емигрирали су у Европу и понели са собом и своја (руска) схватања и тумачења живота уопште, па и литература на чијем врху су били Гогољ, До стојевски, Толстој и Чехов.

Из ново створене државе, без имена, протерано је и дело До стојевског, као што је и он био протериван за живота, избачен је из исто ри је књи жев но сти. Као реликвију у својој кућној би бли оте ци чу вам двотом ну „Руску књижевност“ објављену у Мо скви 1945. а код нас преведена две године касније, у којој нема никаквог текста о великом писцу. Стваралаштвом До стојевског и његовом анализом више су се бавили филозофи (он је тврдио да је само књижевник/писац), психолози, социолози, религијски мислиоци, него они који су се бавили књижевношћу као науком.У модерној уметно сти, рачунајући од ренесансе, неки тврде, по стоје само три светска чуда, Микеланђелова Сикстинска капела, Бахова музика и „Легенда о великом Инквизитору“ До стојевског. И да је само написао тај трактат о слободи и хлебу обезбедио би себи место у вечно сти. Током прошле, дво струко јубиларне године, у нашем граду приређена је изложба портрета ликова из монографије „Образы Ф.М.До стојевсакого“у Градској библиотеци. Одржано је неколико предавања и промоција књига у организацији руско-српских друштава, као и конкурс за најбољи писмени рад на тему „До стојевски и његово ствара лаштво“ ученикa средњих школа. У огранку САНУ Витомир Вулетић одржао је предавање о великом писцу. Обележавање јубилеја завршено је у гимназији „Ј.Ј.Змај“, приказивањем анимираног филма по фантастичној причи „Сан смешног човека“. Данило Кабић

АЛЕКСАНДРАИ.ПЛЕСКОЊИЋ, ГЛУМИЦА

БрезакојаговориоАндерсену

Х

анс Кристијан Андерсен је Данац, писац бајки, најпревођенији аутор, онај кога свако чува у срцу још од детињства. Он нам је богатио живот, потстицао машту, плашио нас и радовао, нудио фантастичне снове. „Дубља значења крију се у бајкама што сам их чуо у детињству, него у истинама којима ме је научио живот“- рекао је Фридрих Шилер. И то је заиста тако. Андерсен је рођен је у Оденсеу на острву Фин 1805. год. Отац му је био сиромашан обућар, мајка праља; у том сиромаштву и беди, деца су им се разбољевала, често и умирала. Кревет у коме је рођен и у коме је спавао, био је склептан од дасака катафалка. У тој морбидној животној сценографији тонуо је у сан слушајући бајке од баке и измишљене приче о њеном племићком пореклу. Неугледне спољашњости, висок и мршав, у школи је био мета увреда, понижења и иживљавања друге деце. Његова бајка о ружном пачету које је због свог из-

гледа патило, побегло, желело смрт и спасло се јер је било лабуд, јесте, како сматра Исидора Секулић једна од најоригиналнијих аутобиографија на свету. Прве бајке је написао онако како је чуо да му прича његова бака, оне су најближе изворним народним бајкама (читати Бруна Бетлехајма „Значење бајки“). Ко се ових празничних дана не сећа девојчице која се греје шибицама последње ноћи пред Нову годину. Боса, гладна, прозебла и тужна ишла је улицама док је на њу падала светлост са свечано осветљених прозора и ширио се мирис хране. Његове бајке су изме|ђу народних и уметничких, какве су пре њега писали Хофман, Хауф и други. Оне су реалније и приказују свет у коме живимо. Опседнут позориштем, Андерсен је врло млад почео да статира, сањао је да постане глумац, играч, оперски певач. Публику је освојио после много година преко Прокофјева, Стравинског, Пендереског, који су писали опе-

ре, поеме и балете инспирисани његовим бајкама. Године 1857. пише роман: „Бити или не бити„, и ево нас код другог Данца, Хамлета. Гледам

црно-белу фотографију Асте Нилсен у улози Хамлета. Има паж фризуру, црно одело, плашт и стоји на огромним степеницама, оним Херберта Збигњева (читати

KWI@EVNA BA[TINA

Л

Прилозио народномживоту

ист „Привредник“, као орган Савеза српских земљорадничких задруга у Аустроугарској, покренут је у Загребу 1898. Излазио је до 1914. и од 1922. до 1941. Оснивач листа је Владимир Матијевић, а уредници су Перо Кристић, Павле Аршинов, Љубиша Ристић, Владимир Вујновић и Коста Илибанић. Лист је мењао поднаслов. До 1922. штампан је у Српској штампарији у Загребу, а од 1923. излази у Београду. Од 1907. до 1914. имао је стални додатак „Задругарство“. Доносио је прилоге о интересима српских привредника и задруга у Аустроугарској, о економској проблематици, о пољским радовима, здрављу , као и прилоге о Србији и српским крајевима изван Аустроугарске. У Библиотеци Матице српске тај лист постоји и обрађен је у њеном електронском каталогу.

његову поезију) из песме: Фортинбрасова елегија. „... И мада лежиш на степеницама ,/ видиш исто што и мртав мрав...” Стоји Аста и показује ми да су и жене играле Хамлета. Колико пута сам у глави прошла кроз ту улогу! Када се Хамлет родио, његов отац је ратовао са Фортинбрасовим оцем. У одлучном моменту су му јавили да му се родио син, он је задао коначни ударац и победио. Да ли би смели да му јаве да је добио ћерку? „Трагедију о Хамлету сви једногласно сматрају загонетком„ - сматра Лав Виготски. Хамлет држи у руци лобању дворске луде Јорика. Та луда га је држала у крилу као малог, засмејавала га, причала му приче и бајке. Имала сам част да крстим једну глумачку трупу.Назвала сам је „Јорик„. Ових дана та трупа игра Чеховљевог ујка Вању - (читати Чехова). Играм и дадиљу у лику брезе која говори. Бреза је окићена као јелка (читати Веденског „Јелка код Иванових„). И све је повезано.

TOP-LISTA Најтраженијинаслови узрењанинскојкњижари„Агора“ 1.„Венеција“,ВладимирПиштало-„Агора“ 2.„Тесла,пртретмеђумаскама“, ВладимирПиштало-„Агора“ 3. „Коћесузедатибришекадменебуде више“, Робин Шарма-„МоноиМањана“ 4.„Летњелажи“, БернхардШлинк-„Плато“ 5.„Meinkampf“, СветиславБасара-„Лагуна“ 6.„Тигроважена“, ТеаОлбрехт-„Лагуна“ 7.„Краткиљуди“,ЗоранЋирић-„Агора“ 8.„Сунцемени,сунцетеби“, ВеснаДедић -Милојевић-„Чигоја“ 9. „Картеитериторија“,МишелУелбек -„Плато“ 10. „Рингишпил“,ЈеленаБачић-Алимпић -„Лагуна“

НОВОИЗИЗДАВАЧКОГЦЕНТРАМАТИЦЕСРПСКЕ

Критичаркао градитељсвета

У

ан толо гиј ској еди ци ји „Мати ца“ Изда вач ког цен тра Мати це срп ске недавно се, под редним бројем 16, појавила студија „Скерлићев критички дух“ Миро слава Егерића. У овој едицији своје књиге по позиву дају савремени српски писци. Будући да је Егерић, књижевни крити чар и исто ри чар, про фе сор уни вер зи тета и један од најбољих зналаца и тумача са вре ме не срп ске књижевно сти, логично је било да синтетизује бројна своја истраживања и текстове о Јо ва ну Скерли ћу (1877-1914). Иако је радио и на исто ри ји књи жев но сти и културној историји Србије, Скерлић је остао синоним критике, наводи Егерић. Тако је до данас, иако није заборављено да је био и један од најобра зо ва ни јих људи свога времена, француски ђак и доктор наука, профе сор Београдског универзитета, народни трибун југо словенске провинијенције. Писао је беспрекорним стилом, јасним, логичним и разумљивим језиком, а његови савременици су забележили да је сјајно писао и о рђавим књигама. Скерлићеви наслови „Писци и књиге“ (у девет свезака) и „Историја нове српске књижевно сти“ (од 18. века до пред Први светски рат, када је умро са 37 година), и данас су непревазиђени у нашој књижевно сти. Све се то види у осам поглавља Егерићеве књиге: Легенда о Скерлићу, Скерлићево схватање по е зи је, Скерлић и Матош, Скерлић- полемичар, Мала галерија писаца и књига, Скерлић као скупштински говорник, Парадокс Скерлићеве величине и Скерлић и европске вредно сти. У другом поглављу Егерић тумачи суштину Скерлићевог

Ибиблиотеканасрпском

П

осленеколиконедељапробнограда предузеће „Интерплов“ из Лондоназајавностјеотворилосајтза продајуелектронскихиздања књига,звучнихкњига,филмова,позоришнихидокументарнихрадова насрпскомјезику.„иБиблиотека“,какојеназванапрвавећаелектронскабиблиотекауСрбији,нудибројне књиге домаћих писаца, као и посебне књиге које су прочитали сами аутори ЉубомирСимовић,МирјанаВукмировић, Матија Бећковић, Душан Ковачевић, Вук Драшковић. Ова платформа отворена је за све писце, ствараоце и издаваче, и у сарадњи с њима развија и објављује електронскаиздања. Регистрацијајебесплатна,акуповином одређеног дела стичете право да преузметекњигу,филмилинекодругоделоу електронском облику. Како истичу на сајту, „иБиблиотек а“ поштује стваралачк а

права и радови и дела укључени у „иБиблиотеку“ објављујусеусарадњисаствараоцимаииздавачима. Највећи део прихода од појединачне продајенамењенјеауторима илииздавачима,акупљенирадовичлановимаостајутрајнодоступниуоквируличнебиблиотеке. За сада, „иБиблиотека“ пружа форматенамењенекоришћењунаинтернету, односнонакомпјутеру,аускоро ћебездодатненадокнадепонудитиие-издањанамењена специјализованим електронским читачима(киндл,ајпед,нукидругим). Ценеелектронскихделаизраженесуу кликерима,аонисусредстворазменена којесепретплаћујеипотомкористисеза куповину радова у „иБиблиотеци“. Уствари,књигеифилмовеможетеплатитикредитном картицом, услугом „пејпал“ или уплатом на рачун, а цена једног кликера износи50евроценти.

критичарског по ступка:-Он је на рушевинама наше филолошке, школски увизирене критике створио појам критике-реке и критичара-градитеља света. Одбацио је зарђале појмове о обзирима, националним и личним, појачао и заоштрио начело Љубомира Недића да критика суди

људима боговима, да непо стоје „свете истине“, да све подлеже страсном испитивању разума. У поглављу Скерлић и европске вредно сти, којим Егерић завршава своју књигу, он читаоце потсећа на нека Скерлићева запажања стара један век, а тако непромењена и данас. Скерлић је записао да су Срби-срчана и бунтовна раса, жива, слободољубива, поно сита... Негативне собине су им склоност рушилаштву, рад „по севапу и инату“, не разложно и плански, раздражљивост, завист и суревњивост, а све то резултира одсуством солидарно сти поколења у заједничком народном раду. „Скерли ћев кри тич ки дух“ Ми ро сла ва Еге ри ћа сва ка ко треба прочитати. Р. Лотина

[E O ] ET „Интер- N

Влас ниц и плова“ позивају уметникеииздаваченасарадњу, как о би српска литературапосталабогатија у области електронског издаваштва, прилично сиромашног када су дела наших писаца у питању. Поред „иБиблиотеке“, намењене литератури за одрасле,„Интерплов“јеотвориои„Малубиблиотеку“, намењену деци и омладини, гдесеналазесликовнице,књигеифилмови за децу и омладину, у електронскомформату. Заразликуодсвета,којијепрошлегодине забележио већу продају књига у електронскојнегоупапирнојформи,„Интерпловова“библиотекапрвајеприватна електронскабиблиотекауСрбији.Колико ћемочекатинааудиоформате,тектреба дасевиди. И. Вујанов


kultura

c m y

dnevnik

petak13.januar2012.

23

ЧУВЕНИ„КРОНОСКВАРТЕТ”НАСТУПИОСИНОЋУНОВОМСАДУ

Путовањекрозсветимузику Новосађанисусиноћималивелику привилегију да први пут у свом градуслушајучувени,светскипризнати „Кронос квартет“, који је наступио на сцени „Јован Ђорђевић“

обичајзасвакинаступ,односносвакиград. Извелисупремијерноунашој земљи композиције посебно компоноване или аранжиране за њих,атокомготовочетиридеценије

концертинатајначин,какосматрају, увек пружају и слику свега онога шторадеичимесебаве. Жељаимје и,какосурекли, даслушаоцеповеду насвојеврснопутовањепосвету,да

мала андреграунд“ у аранжману ЈакобаГарчика,ипремијерноуЕвропи „Don’tthinkTwice,ItsAllRight“Боба Дилана у аранжману Филипа Гласа (европска премијера), као и „Love

Српскогнародногпозоришта.Биоје тоњиховпрвиконцерту2012.и овог пута једини у нашој земљи, одакле одлазе за Гдањск, где ће свирати у недељу,азатимиуФранцуској. За овај трећи наступ у нашој земљи,наконучешћанаЏезфестивалууБеограду1996,и2002.наБемусу, „Кронос квартет“ је одабрао посебан програм, што је иначе њихов

постојања,поњиховојнаруџбиније написано чак вишеод750композицијаиаранжманазагудачкиквартет. Напрограмуновосадскогконцертабилесукомпозиције којесуизвелипопосебноутврђеномредоследу, сматрајући, како су објаснили у сусрету са новинарима пре концерта, да ће тако бити најбољи и непоновљивукупниутисакоњему. Њихови

покажучегасвеимаусветумузике, акрозконцертто можеда се учини. Чуласенајпрекомпозиција „WTC 9/11“СтиваРајха,посвећена 11септембру,„DeathtoKosmische“Никол Лизе,„CloudedYellow“MајклаГордона,„LaSidounakSayyada“(IllPrevent the Hunters from Hunting You) ОмараСулејманауаранжмануЈакоба Гарчика, „Tashweesh“ групе „Ра-

Bleeds Radiant“ Дана Висконтија (европскапремијера). Концертсузавршиликомпозицијом наше суграђанке Александре Вребалов која живи у Америци„...hold me, neighbor, in this storm...“ ( „...пригрли ме суседе, у овоневреме...“),једномодшесткоју је компоновала за овај ансамбл. Захваљујући њиховој сарадњи је и

УАТЕЉЕУ212ДРАМАДОБИТНИЦЕМИХИЗОВЕНАГРАДЕТАЊЕШЉИВАР

Премијера представе „Пошто паштета?” Представа „Пошто паштета?”добитнице Михизове награде, Тање Шљивар,у режији Снежане Тришић

биће премијерно изведена 15.јануара у Театру у подруму Атељеа 212, најавило је то позориште. Као пара-

фраза стиха песме групе „Забрањено пушење„из осамдесетих година, паштета из наслова комада постаје „распродаја чулности, снижење емоција, изговор за клање и једина могућност задовољења човекових најразличитијих физичких и физиолошких потреба„, наведено је у најави Атељеа 212. У таквим околностима,у друштву у коме данас и овде живимо,за нас,као и за главног јунака,месара Стојана,једини начин протеста,али и опстанка је бег у фантазију,илузију,па и утопију. Сценограф је Дарко Недељковић, костимограф Маја Мирковић, драматург Јелена Мијовић, композитор Ирена Поповић. Играју Зијах А. Соколовић, Александра Јанковић, Милош Самолов, Катарина Жутић, Наташа Тапушковић,Никола Јовановић,Владислав Михаиловић и Јаков Јевтовић.

ПРИЗНАЊА„ПИПЛЧОЈС“ ДОДЕЉУЈУСЕ У40КАТЕГОРИЈАЗАФИЛМ,МУЗИКУИТЕЛЕВИЗИЈУ

УОКВИРУПЛАТФОРМЕЗА РАЗВОЈСЦЕНАРИЈА

Кејти Перинајвише награда

Пушићев пројекат на Берлиналу

На овогодишњој додели награда ‘’Пипл чојс‘’,филм ‘’Хари Потер и реликвије смрти 2’’и певачица Кејти Пери освојили су највише признања публике, пренеле су данас агенције.Последњи филм из саге о дечаку чаробњаку освојио је четири награде,укључујући награду за најбољи филм и омиљене све глумце. Кејти Пери, која није присуствовала церемонији уручења награда због недавног растанка са комичарем Раселом Брендом, освојила је пет трофеја,укључујући и награде у категорији за најбољег женског уметника, најбољу песму ‘’Е.Т‘’ и извођача са најуспешнијом турнејом. Романтични филм ‘’Деверуше‘’ освојио је награду за најбољи филм, а глумац Џони Деп изабран је за најбољег глумца. Глумица Ема Стоун (23)освојила је две награде -за најбољу филмску глумицу и за омиљену глумицу у комедији за улоге у филмовима ‘’Служавке‘’ и ‘’Crazy, Stupid,Love‘’(Луда,глупа,љубав). Певачица Деми Ловато (19) изгласана је за омиљеног поп извођача,а ово признање прати њен повратак у свет шоу бизниса.Са њом су у конкуренцији биле још и Лејди Гага

и Бијонсе.‘’Maroon5’’је освојио награду за најбољи бенд. Телевизијске награде додељене су звезди Фоксове музичке серије ‘’Гли‘’ Леи Мишел и Неил Патрик Харис за улогу у серији ‘’Како сам упознао твоју мајку‘’,која је такође освојила награду за најбољу телевизијску комедију.Серија ‘’TwoBroke Girls‘’ (Две сиромашне девојке) изгласана је за најбољу нову ТВ комедију. Глумац Адам Сандлер освојио је награду за најбољег глумца у комедији,а филм ‘’Вода за слонове„у коме игра Роберт Патинсон глумац ‘’Сумрак‘’саге освојио је награду за најбољу филмску драму. ‘’Пипл чојс‘’ награде додељују се у више од 40категорија које обухватају филм, музику и телевизију. Организатори ове церемоније у Лос Анђелесу рекли су јуче да је победнике одлучило више од 230милиона гласова публике,који су гласали путем интернета, порука и друштвених мрежа.У новој категорији -омиљена филмска икона, глумац Морган Фримен је тријумфовао над Џорџем Клунијем,Харисоном Фордом,Томом Хенксом и Робертом де Ниром.

Пројекат „Хероји радничке класе” (Working Class Heroes) новосадског редитеља Милоша Пушића и сценаристе Ивана Кнежевића нашао се међу 12 пројеката који ће бити представљени на Берлинском филмском фестивалу. Аутори су најавили да ће свој филмски пројекат представити у оквиру „Script Station„ платформе за развој сценарија Берлинског фестивала, а радионице се одржавају од 9.до 16. фебруара. „Хероји радничке класе„ је трилер, чија је тема корумпирана грађевинска индустрија. Кнежевић и Пушић већ су сарађивали на филмовима „Јесен у мојој улици„ (2009) и „Успаванка за дечака” (2007).Новим филмом, чије снимање је планирано за 2014. у продукцији „Altertise„,настављају сарадњу започету током студија. За лето Пушић планира снимање свог другог играног филма „Одумирање„ према сценарију Душана Спасојевића.

дошло до овог гостовања у Новом Саду. НесамоштосупристалидаприредеконцертуНовомСаду,чланови „Кронос квартета“ Дејвид Херингтон,ЏонШерба(виолине), Хенк Дат (виола)иЏефриЗајглер (виолончело) испунили су и жељу наших студената композиције и нашливољедасејуче састану и разговарајусањиманапроби преконцерта. У разговорусановинарима,којемје,у име покровитеља концерта,присуствовао и градоначелник НовогСадаИгорПавличићирекаодаје то диван догађај којим започињемо 2012. годину, чланови „Кронос квартета“су,изразившина почетку одушевљење што су у НовомСаду,говорилииосвојојжељи да помажу младим ствараоцима, збогчегасуиосноваликонкурс,на којемјепобедиоиједанодкомпозитораДанВисконтичијесуделоизвелиуНовомСаду. -Великојезадовољствоипотпуно јечаробноштосмодобилииприликуда„доведемо“кућиАлександрину

музику.Ималисмојоштаквих прилика,каокадасмоизводилиПјацолину музику у Аргентини, Горецког у Пољској иШниткеауРусији.Такве приликесудрагоцене,јерможемода научимовишеоместугдесеродила музикакојусвирамо.МождаћеНовосађани сада моћи мало боље да упознајуАлександруВребалов,када чујуовуњенумузику,поштомузика управослужиитомеда насподсећа на наше међуљудске везе - рекао је Дејвид Херингтон, у њеном присуству. Широмсветамузичариикомпозиториимајупотребудаизразенове ствари,амладимузичарису посебно активниупотразизановимизразом, напоменуојеХерингтониподсетио даје„Кроносквартет“2003.започео пројекат„Композиторииспод30година“,накојемсудосадаималичетиринарученекомпозицијезаквартет,којећесеускоронаћиинапосебномснимљеномиздању. Лежерни, пријатни, духовити и расположенидаодговарајунановинарска питања, чланови „Кронос квартета“суобјашњавалиикакосу училидасвирајугуслекојесечујуу композицији Александре Вребалов, каоиоосталимдетаљимау њој. Херингтон је признао да је на Јутјубу гледао гусларе и приметио да сви свирајуизпрвепозиције,аониздесете,јерјекомпозиторкатакозамислила,те да њутреба„кривити“ако нијеуспеоутоме. Н. Пејчић

СЛИКЕИГОРАЦВЕЈАНОВИЋАУМАЛОМЛИКОВНОМСАЛОНУКЦНС

Свемирдецеиродитеља У Малом ликовном салонуКултурногцентра Новог Сада (БулеварМихајлаПупина9) почeткомнедељеотворена је изложба слика Игора Цвејановића, коју публика може да видијошкратко,до16. јануара. Изложбаноси назив „Деца“, а новосадскисликарјезању припремио десетак акрила на платну већихдимензија. Да Цвијановић док је радио није мислио самонадецу,очигледнојевећприпрвомсусрету са сликама чије мотивечинеиродитељи.Онису,дакако,испреплетени са својом децом што не само по значењунегоивизуелноделујекаопродужетакњиховихтела.Кружниоблициисликарскипотези експресивнефигурацијеуказују на динамичку савршеност и хармоничносттевезе.Живахан,

страствен колорит (доминантна је комбинација окер и плаве) сведочи и о универзалном слагању боја људског тена, које

подсећају и на боје ватре и земље, са бојама пространства које нас окружује – воде и неба. Иако знају да буду и апстрактни, мистични, мотиви су углавном мотиви заједништва, среће и задовољства. Игор Цвејановић је рођен 1969. године у Новом Саду,гдејеидипломирао на Одсеку за вајарство Академије уметности, у класиЉубомираДенковића и Милана Блануше. Магистрирао је такође у НовомСаду,2005.године, на Одсеку за архитектуру Факултета техничкихнаука. У досадашњој каријери Цвејановић је освајао наградезацртежиплакат, а остварио је низ самосталнихизложби уНовом Саду, Буковцу, Сремским Каровцима, Зрењанину, Петровцу на мору, Светом Стефану,Котору,Никшићу,Пирану, Жужемберку,Љубљани. И. Бурић

ДАНАСПОЧИЊЕПРОГРАМБОГАТМАНИФЕСТАЦИЈАМА

Марибор као европска престоница културе Марибор, као овогодишња европска престоница културе, данас ће богатим културним манифестацијама отворити културну понуду.Током вечери у седишту пројекта Марибор 2012у Ветрињском двору -једној од најстаријих зграда у граду -биће отворене изложбе накита и текстила у сарадњи са амбасадама Естоније и Финске и изложба стрипа такође у сарадњи са овим амбасадама. На изложби накита и текстила посетиоци ће моћи да виде експонате који комбинују традиционално и модерно,али и да се упознају са радовима уметника из ове три земље. Фински стрип прославља 100 година постојања што ће послужити као прилика да аутори,читаоци,колекционари и истраживачи подстакну дебату о стрипу као уметничкој или књижевној форми. Финска и Естонија биће прве земље које ће представљати своје културе,али се током године очекује учешће и богат програм бројних европских земаља са циљем

промовисања културне размене кроз програм европске престонице културе.Фински уметник Марку Ханпа у јануару ће представити своју изложбу скулптура под називом „Село„ које је радио у свом родном месту на северозападну Финске. Циркуска група Турку 2011коју чине представници Академије уметности из финског града Туркуа извешће импресивну представу која је комбинација жонглирања са ватром и изванредних акробатских трикова. На главном тргу уметници из свих делова Европе изложиће своје „ватрене„ скулптуре које одражавају везе између уметника,јавног простора и уметничких инсталација.Циљ изложбе је да покаже љубав уметника према светлости и њеним ефектима. Женски хор музичког театра Цармина Словеника ће, у оквиру овогодишњег програма,извести пројекат под називом „Плацебо„и који се бави темом мајчине љубави. Првог дана „рада„ Марибор ће угостити и неколико диџејева у

оквиру „Диџитал дилајт„ пројекта. УМариборућеуовегодинебити приказано око 500 културних премијера које се организују са циљеможивљавањакултуреуграду, који, мада невероватно звучи, није никада посетило 60 одсто грађана Љубљане.Можда ће их привући луткарски фестивал „12 X 12” о коме Мојца Планшак из Луткарскогпозориштакаже:„Сваког месеца одржаћемо нову премијеру са гостима из иностранства.” Уметничкидиректорпрестонице културе Марибора Митја Чандероткриваидругециљевеовогодишње манифестације: „Људи у Мариборусулетаргичниидепресивниимижелимодаихпокренемо.” Португалски град Гимараиш ће 21.јануара отворити своју културну понуду и према најавама програм, који би требало да привуче више од милион и по туриста,биће ослоњен на домаће снаге, без страних гостију.


24

svet

petak13.januar2012.

UKRATKO

Vi{eod 30mrtvih uoluji RIO DE @ANEIRO: U olujnom nevremenu u jugoisto~nom Brazilu poginulo je najmane 33 qudi. Petoro ~lnanova jedne porodice zatrpano u klizi{tu, saop{tila je vlada. Petoro ~lanova iste porodice, me|u kojima je bila i trudna `ena, nalazili su se u automobilu koji je zatrpao muq, a wihova tela prona|ena su ju~e. Nesre}a se dogodila u blizini Rio de @aneira a u istom klizi{tu `ivot je do sada izgubilo jo{ najmawe 18 qudi, preneo je AFP. Obilne ki{e i poplave koje su usledile pogodile su jugoisto~ne brazilske dr`ave Rio de @aneiro, E{pirito [anto i Mina{ @eraj{, u kojima su evakuisane hiqade qudi. Evakuisano stanovni{tvo sme{teno je u {kole, {atore i kod ro|aka. Pro{le godine, u poplavama i klizistima u dr`avi Rio de @aneiro poginulo je ili nestalo vi{e od 1.300 qudi.

OEBS:IzboriuRusiji nisubilifer MOSKVA: Biro za demokratske institucije OEBS-a ka`e da su decembarski izbori za Dr`avnu Dumu, bili nepravedni i

ra~kih organa, pristrasnost ve}ine medija i neprihvatqivo me{awe dr`avnih vlasti raznih nivoa. Sve to nije obezbe-

da su se vlasti me{ale u izborni proces na svim nivoima. Bira~ki proces bio je na strani vladaju}e partije. Dokaz toga je i nedostatak nezavisnosti bi-

dilo neophodne uslove za pravedno takmi~ewe na izborima”, pi{e u izve{taju Biroa. U dokumentu se ocewuje da je prebrojavawe glasova bilo po-

vezano sa zna~ajnim pogor{awem „kvaliteta izbornog procesa”, „mnogobrojnim procedural nim kr {e wi ma iz bor nih propisa i slu~ajevima o~igledne manipulacije, ukqu~uju}i i niz slu~ajeva (nedozvoqenog) ubacivawa glasa~kih listi}a”. Centralna izborna komisija kritikovala je izve{taj, ocewuju}i da je „politi~ki”. Tako|e, glavni tu`ilac Ruske Federacije Jurij ^ajka izjavio je da je novac za organizovawe protesta opozicije zbog navodnog name{tawa rezultata parlamentarnih izbora u ve}ini slu~ajeva dolazi iz inostranstva. On je istakao da je „tokom izbora zaista bilo kr{ewa zakona”, kao i da su ~iwenice o tome ve ri fi ko va ne u Tu `i la {tvu i kod istra`nih organa. „Uveravam vas da }e u svakom takvom slu~aju biti doneto zakonsko re{ewe”, naglasio je ruski tu`ilac.

MJANMAR

Mirposle62godine NEJPJIDO: Vlada Mjanmara potpisala je sporazum o prekidu vatre s pobuwenicima iz plemena Kareni u nastojawu da se okon~a jedna od najdugotrajnijih pobuna u svetu. Vlada i delegacija od 19 ~lanova Nacionalne unije Karena (KNU) saglasili su se, u principu, o 11 ta~aka i potpisali dva sporazuma kako bi se okon~ala neprijateqstva izme|u vojske i Nacionalne oslobodila~ke armije Karena (KNLA) i zapo~eo dijalog o politi~kom re{ewu 62 godine dugog sukoba. Potpisani sporazum o prekidu vatre mogao bi biti mali korak ka ukidawu sankcija Mjanmaru od strane SAD i EU, koje su sklapawe mira s raznim etni~kim grupama u zemqi postavile kao uslov za za ukidawe embarga. Mirovni razgovori su vo|eni {est puta od 1949. godine u tada{woj Burmi izme|u vlasti i vi{e plemena, ali nikada nije postignut sporazum. Zamenik vo|e delega-

Ne~uvenoponi`avawe mrtvogprotivnika VA[ INGT ON: Ameri~ke vojne vlasti saop{tile su da vode istragu o video-snimku koji se pojavio na internetu, gde se vide ~etvorica marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanima. Portparol Pentagona mornari~ki kapetan Xon Kirbi rekao je da, bez obzira na to o kome je re~ i pod kojim se uslovima to dogodilo, takav ~in smatra ne~uvenim. „Snimak je duboko uznemiruju}i i predstavqa ne~uveno pona{awe”, naveo je Kirbi. Na snimku koji traje kra}e od 40 sekundi, vide se ~etvorica ameri~kih vojnika kako uriniraju po trojici mrtvih talibana. Ameri~ka vojska saop{tila je da jo{ nije utvr|ena verodostojnost snimka i dodala da, bez obzira na to, ono {to se vidi na snimku nije u skladu sa vrednostima koje propagiraju ameri~ki marinci.

Marinci se i`ivqavaju nad telima talibana

Svoju ogor~enost snimkom odmah je izneo i Savet za islamsko-ameri~ke odnose, poznata organizacija za za{titu prava muslimana iz Va{ingtona, oceniv{i da to predstavqa odvratan i nemoralan ~in. „Ako se poka`e da je snimak verodostojan, to }e predstavqati ne{to potpuno nedoli~no za

ameri~ko vojno osobqe i ugrozi}e ostale vojnike i civile”, navodi se u pismu Saveta koje je upu}eno ameri~kom sekretaru za odbranu Leonu Paneti. Ameri~ke vojne vlasti obe}ale su da }e temeqno i do kraja istra`iti incident. Avganistanski talibani ju~e su osudili doga|aj, zabele`en na video-

Zapetgodina 47.000 ubijenih

snimku, ocewuju}i da se radi o varvarskom ~inu. To je varvarski ~in. U proteklih deset godina bilo je na stotine sli~nih slu~ajeva koji nisu otkriveni, rekao je agenciji AFP portparol talibana Zabihula Muxahed. Predsednik Avganistana Hamid Karzai o{tro je ju~e osudio doga|aj zabele`en na video snimku. „Vlada Avganistana je duboko potresena videosnimkom na kome ameri~ki vojnici skrnave mrtva tela trojice Avganistanaca”, ka`e se u saop{tewu predsedni~ke kancelarije. I snage NATO u Avganistanu (Isaf) izrazile su ju~e ogor~ewe povodom video snimka na kojem ~tvorica vojnika u ameri~kim uniformama uriniraju po be`ivotnim telima Avganistanaca.

Rusija:NapadnaIranbilabigre{ka MOSKVA: Vojna operacija protiv Irana bila bi veoma opasna i gruba gre{ka Zapada ocenio je zamenik ruskog ministra spoqnih poslova Sergej Rjabkov. On je dodao da bi posledice takve operacije dalekose`no uticale na regionalnu i globalnu bezbednost.

„Vojno re{ewe zadatka da se povrati poverewe u mirnodopsku prirodu iranskog nuklearnog programa po definiciji nije mogu}e”, rekao je Rjabkov. On je upozorio da to mo`e da dovede do slabqena regionalne stabilnosti, da potrese globalnu ekonomiju i pove}a rizik od „komplek-

sa negativnih faktora koji bi mogli da uzdrmaju temeqe me|unarodnog sistema”. „Verujemo da je to potpuno neprihvatqivo i ohrabrujemo partnere, sve one koji su posledwih dana ponovo poja~ali diskusiju na ovu temu da razmisle jo{ jednom i iska`u maksimalnu uzdr`anost”, ista-

cije KNU, Sav David Htav, rekao je da je klima promena u Mjanmaru pod novom reforisti~ki nastrojenom vladom u~inila dijalog neizbe`nim. Preko svog vojnog krila KNLA, Kareni su se borili za dobijawe ve}e autonomije u tada{woj Burmi, jo{ od 1949. godinu dana nakon {to je zemqa dobila nezavisnost od Britanije. Sav David Htav je ju~e pohvalio vladine mirovne razgoovre kao „po{tene i iskrene”. Osim ukidawa sankcija postizawe mira sa Karenima je bitno i za ekonomske interese Mjanmara. Ukoliko konflikt ne bude re{en to bi predstavqalo bezbednosnu smetwu i opasnost koje bi mogle da spre~e planiranu izgradwu specijalne industrijske zone Davei, vrednu 50 milijardi dolara, koja }e, kada bude zavr{ena, biti najve}i industrijski kompleks u jugoisto~noj Aziji i glavni izvor prihoda te osiroma{ene zemqe.

MEKSIKO

PENTAGONSPROVEOISTRAGUOSPORNOMVIDEOSNIMKU

Somalija bezpomo}i @ENEVA: Crveni krst je prekinuo distribuciju hrane za 1,1 milion qudi u sredwoj i ju`noj Somaliji po{to je islamisti~ka organizacija Al [abab blokirala isporuku Crveni krst, jedna od retkih organizacija koja dostavqa hranu u tom delu sveta, uprkos ogromnim logisti~kim i bezbednosnim preprekama, naveo je da su lokalne vlast sredinom decembra blokirale isporuke u regionima sredwi [abel i Galgadud. „Obustava isporuke }e trajati sve dok od vlasti pod ~ijom kontrolom se nalaze te oblasti ne dobijemo garancije da je mogu}a nesmetana distribucija hrane svima kojima je ona potrebna, kao {to je ranije dogovoreno”, izjavio je {ef delegacije Crvenog krsta u Somaliji Patrik Vijal. Crveni krst je kazao da pregovara sa islamisti~kom pobuweni~kom organizacijom Al [abab, koja se dovodi u vezu s Al Kaidom, o {to skorijem re{avawu tog problema. Obustava se odnosi i na distribuciju semena i |ubriva seqacima, koja ~ini deo humanitarne operacije zapo~ete u oktobru sa ciqem neutralizovawa posledica uzrokovanih te{kom su{om i ratom.

dnevnik

kao je Rjabkov. Rusija je ju~e izrazila zabrinutost zbog pokretawa proizvodwe oboga}enog uranijuma u iranskom postrojewu u blizini grada Kum, ali je tom prilikom, tako|e, pozvala sve strane koje su ukqu~ene u re{avawe ovog problema na uzdr`anost.

MEKS IK O SIT I: Vi{e od 47.000 qudi je ubijeno tokom pet godina od kada je po~eo rat protiv droge u Meksiku, izjavili su federalni tu`ioci u ovoj zemqi. U protekloj 2011. godini zabele`en je porast ubistava koja su povezana sa drogom za 11 procenata. Dr`avno tu`ila{tvo zabele `i lo je pro {le go di ne 12.903 pogibije u slu~ajevima koji su povezani sa drogom, prenela je agencija AP. Ve}ina ubistava dogodila se u osam od 32 federalne dr`ave koliko ih ima u Meksiku. Vlada Meksika objavqivala je podatke o ubistvima, ali je prestala pre godinu dana kada je broj ubijenih do{ao do 35.000 qu di. Agen ci ja za slo bod no informisawe u Meksiku zahte va }e is tra gu ako tu `i la {tvo ne obelodani podatke o ubijenim koje su tra`ili novinari ove nedeqe. Dr`avno tu`ila{tvo tvrdi da je svako ubistvo ispitano i opravdano iako zvani~ni podaci pokazuju da je samo nekoliko ubijawa istra`eno, podse}aju agencije. Organizacije koje se bave qudskim pravima tvrde da je do{lo do porasta nasiqa u Meksiku od kada je vojska, koja nije obu~ena za rad sa ci vil nim sta nov ni {tvom, po~ela da asistira policiji u obra~unima sa narko kartelima.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MIKOLAJP[IBIL Poqski vojni tu`ilac, pukovnik Mikolaj P{ibil, koji je pre tri dana poku{ao samoubistvo, preme{ten je na psihijatrijsku kliniku. P{ibil je pucao na sebe, odmah nakon konferencije za novinare, na kojoj je branio kolege iz tu`ila{tva „koji su istra`ivali slu~aj curewa informacija u medije”, prilikom istrage o pogibiji poqskog predsednika Leha Ka~iwskog.

VLADIMIRPUTIN Ruski premijer Vladimir Putin, koji je kandidat na predstoje}im predsedni~kim izborima, ne}e u~estvovati u predizbornim debatama, ka`e wegov pres sekretar. U~e{}e u televizijskim debatama podrazumeva odre|ene aktivnosti, pa bi morao da uzme odmor da bi u~estvovao u wima, {to nije u wegovom planu rada, jer znate koliko je zauzet”, izjavio je Dmitrij Peskov.

HILARIKLINTON Ameri~ka dr`avna sekretarka Hilari Klinton nagovestila je mogu}nost po~etka mirovnih pregovora s pobuwenicima u Avganistanu, kako bi se okon~ao desetogodi{wi rat u toj zemqi. Va{ington tako|e razmatra mogu}nost da iz zatvora Gvantanamo na slobodu pusti nekoliko talibana. Ona je govorila i o preduzetim koracima kako bi se u Kataru otvorilo predstavni{tvo talibana.

PrognanibrakovisPalestincima TEL AVIV: Izraelski Vrhovni sud podr`ao je kontroverzni zakon kojim se zabrawuje Palestincima u braku s Izraelcima da `ive na teritoriji jevrejske dr`ave. Sudije su se sa {est glasova za i pet protiv saglasile da Palestinci koji dobiju izraelsko dr`avqanstvo preko braka predstavqaju bezbednosnu pretwu. Veruje se da }e taj zakon onemogu}ti hiqadama Palestinaca da `ive sa svojim supru`nicima. Izraelski parlament je usvojio kontroverzni zakon 2003. godine, u jeku drugog palestinskog ustanka, intifade, protiv izraelske okupacije, u vreme kada su militanti sa Zapadne obale ~esto ulazili u Izrael da izvedu smrtonosne napade, podse}a AP. Organizacije za qudska prava navode da Osnovni zakoni Izraela garantuju svim gra|anima pravo na porodi~ni `ivot i da je malo Palestinaca u braku s Izraelcima ikada bilo ume{ano u nasiqe. Sudija A{er Grunis istakao je, me|utim, da qudska prava nisu recept za nacionalno samoubistvo. Oko 135.000 Palestinaca dobilo je izraelsko dr`avqanstvo preko braka od 1994. do 2002. godine. Ve}ina ih je bila u braku s izraelskim Arapima. Bio je to velik

Tel Aviv

skok od samo nekoliko stotina slu~ajeva pre 1994. godine. Oko 20 procenata od 7,8 miliona `iteqa Izraela su Arapi koji dele iste korene sa palestinskom zajednicom na Zapadnoj obali, pojasu Gaze i inostranstvu i ~esto me|usobno sklapaju brakove.

Zakonom se zabrawuje dr`avqanstvo ili pravo boravka palestinskim supru`nicima Izraelaca, ali ima nekoliko izuzetaka za one za koje se veruje da ne predstavqaju bezbednosnu pretwu, ukqu~uju}i palestinske mu{karce starije od 35 i `ene starije od 25 godina. Pro{le godine je odobreno samo 33 od 3.000 zahteva za izuze}e, rekla je advokat Savsan Zaher koja se `alila na zakon u ime arapske grupe za qudska prava. Ona je optu`ila vladu da se me{a u privatne `ivote gra|ana, a sud, kako je rekla, nije ispunio svoju glavnu ulogu da brani prava mawine. Izraelski mediji isti~u da je hiqade porodica izraelskih Arapa i Palestinaca godinama ~ekalo da Vrhovni sud odbaci taj zakon, a ju~era{wa presuda je pokopala wihove nade da }e dobiti dr`avqanstvo ili stalan status u Izraelu. U takve porodice spadaju Tajsir Hatib i wegova `ena Lana koja je iz Nablusa na Zapadnoj obali. Ona nije dobila izraelsko dr`avqnstvo, ve} ima privremenu dozvolu da `ivi sa svojim mu`em u Akou na severu Izraela, ali nema prava koja se odnose na izraelske gra|ane.


BALkAn

dnevnik

UHAP[ENIBO[KOSTANI[QEVI]PRIZNAODAJEUNEOORU@JEUDVORANU„BORIK”

Istragakaodaje planiranoubistvoTadi}a BAWALUKA, BEOGRAD: Iz policije Republike Srpske saop{teno je da je osoba koja je prekju~e uhap{ena u Bawaluci priznala da je unela naoru`awe u dvoranu „Borik” 8. januara. Kako se saznaje, re~ je o Srbinu Bo{ku Stani{qevi}u. Direktor sportske dvorane „Borik” Manojlo Zrni} rekao je da je Stani{qevi} u radnom odnosu u ovoj ustanovi du`e od 20 godina i da je posledwih deset dana bio na odsustvu zbog bolovawa. Direktor srpske policije Milorad Veqovi} rekao je da je u Bawaluku, u skladu sa dogovorom ministara policije Ivice Da~i}a i Stanislava ^a|a, oti{lo 10 stru~waka iz MUP-a Srbije koji }e tamo{wim kolegama pru`iti pomo} pri razre{avawu slu~aja u hali „Borik”. Eksploziv i naoru`awe u dvorani otkriveni su 8. januara, dan pre sve~ane akademije povodom obele`avawa Dana i krsne slave Republike Srpske kojoj je, osim najvi{ih funkcionera Republike Srpske, prisustvovao i ceo dr`avni vrh Srbije i rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve.

Procewuje se da bi, da je aktivirano, ugrozilo `ivote vi{e od 1.000 zvanica koje su prisustvovale proslavi u dvorani. U pomo}nim prostorijama tehnike u sportskoj dvorani prona|eno je nekoliko kilograma eksploziva, detonator, snajper sa prigu{iva~em, automatska pu{ka. Ministar Ivica Da~i} ka`e da policije Srbije i RS i daqe ispituju za {ta je bio namewen arsenal oru`ja prona|en u hali „Borik„ i proveravaju se sve opcije. U javnosti se pojavila informacija da je

Bo{ko Stani{qevi}

uhap{eni Bo`idar Stani{qevi} bio u vezi sa osobama koje su povezane sa odbeglim Lukom Bojovi}em. Zbog veza osobe koja je unela eksploziv u dvoranu „Borik„ sa qudima iz kriminalnog podzemqa, istraga se vodi kao da je bilo planirano ubistvo Tadi}a. Direktor policije RS Gojko Vasi} rekao da }e Stani{qevi} tokom ju~era{weg dana, a najkasnije danas biti predat tu`ila{tvu BiH koje treba da se izjasni o kvalifikaciji u~iwenog dela. Vasi} je rekao da je Stani{qevi}u odre|en pritvor od 72 sata koji isti~e danas. U tu`ila{tvu BiH su bez komentara do okon~awa istrage. Prema re~ima Vasi}a policija jo{ saslu{ava pojedina lica i izvode se ve{ta~ewa, proveravaju se sve verzije i pretpostavke, jer nijednu pri~u ne treba olako prihvatiti s obzirom na ~iwenicu da je u hali „Borik” prona|ena velika koli~ina opasnih sredstva. „Proverava se ko je bio u kontaktu sa oru`jem, ko je sa kim sara|ivao i koga treba li{iti slobode. Nema potrebe za `urbom, jer najbitnije je da smo onemogu}ili izvr{ewe zlo~ina”, rekao je Vasi} i dodao da je nebitno da li je planirano da to oru`je bude upotrebqeno u nedequ ili nekog drugog dana i za neki drugi doga|aj. On je dodao da je sve potrebno dokumentovati, a da nije lako raditi retroaktivno, jer, kako je naveo, „topxija” je prona|en, ali je potrebno prona}i i „ni{anxiju” i one koji komanduju, {to nije lako kada se zaplena desi bez prethodnih saznawa kako to obi~no biva u situacijama sa drogom. „Policija razmatra sve varijante od onih najjednostavnih do najkompleksnijih”, kazao je Vasi}. Zamenik premijera Ivica Da~i} je rekao da ta-

ko|e postoje informacije da se pritvoreni Bo`idar Stani{qevi} poznaje sa biv{im bezbedwakom BiH Qubanom E}imom. Da~i} je najavio daqe odvijawe procesa i dodao da je to i u nadle`nosti Tu`ila{tva. Da~i} je pozvao je medije da slu~aju pronalaska naoru`awa u bawalu~koj sportskoj hali „Borik” „prilaze smireno”, jer ~ak da je ta~no da to ima veze sa odbeglim Lukom Bojovi}, takve informacije mogle bi samo da mu budu signal da se skloni. Ministar je kazao da ipak treba ispitati da li to poznastvo ima bilo kakve veze sa slu~ajem naoru-

da je to oru`je iz rata, s obzirom da je dosada{wa istraga utvrdila da su neki komadi napravqeni posle rata”, rekao je Homen na konferenciji za novinare posle sednice vlade. Homen nije hteo da spekuli{e da li taj incident mo`e da se pove`e sa odbeglim kriminalcem Lukom Bojovi}em isti~u}i da }e istraga utvrditi koji pojedinci, odnosno kriminalne grupe, stoje iza toga. On je dodao da je 50 najboqih policijaca iz Srbije oti{lo u RS radi istrage tog slu~aja i izrazio o~ekivawe da }e zajedno sa me|unarodnim subjektima rasvetliti taj slu~aj. Upravo zbog te veze se uno{ewe oru`ja u dvoranu Borik, gde je proslavqeno 20 godina postojawa RS, ~emu su prisustvovali najvi{i zvani~inici Republike Srpke ali i Srbije, tretira kao teroristi~ki akt, saznaje Blic iz izvora bliskih MUP-u. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za saradwu s medijima Milivoje Mihajlovi} ka`e da nije mogu}e da iza uno{ewa tolike koli~ine oru`ja u bawalu~ku dvoranu stoji samo jedna osoba koja je do sada uhap{ena. Mihajlovi} je dodao da ne bi `eleo da to {ire ko-

Dodik:Ose}amsesigurno Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ose}a potpuno bezbedno i posle otkrivawa naoru`awa u hali „Borik„ u Bawaluci, dan uo~i sve~ane akademije povodom proslave jubileja RS. „Najva`nije je da je do{lo do razotkrivawa ~itave stvari, jer je ~iwenica da je u dvorani „Borik„ prona|eno naoru`awe”, kazao je Dodik novinarima. On je dodao da je policija profesionalno uradila svoj deo posla, a da nadle`na tu`ila{tva treba da sprovedu daqu istragu. Predsednik parlamenta RS Igor Radoji~i} rekao je da treba odati priznawe MUP RS na obavqenom poslu. „Nadam se da }e istraga dovesti do saznawa da li je postojalo ne{to organizovano”, rekao je Radoji~i} novinarima.

`awa. Da~i} je tako|e rekao da u istrazi povodom prona|enog naoru`awa nema novih informacija u odnosu na ju~e. On je naveo da je u stalnom kontaktu sa kolegom iz Republike Srpske Stanislavom ^a|om i direktorom policije Gojkom Vasi}em. Koordinator Vlade Srbije za medije Slobodan Homen izjavio je da uno{ewe oru`ja u sportsku halu „Borik„ u Bawaluci treba shvatiti ozbiqno s obzirom na koli~inu i vrstu oru`ja koje je prona|eno. „Nije slu~ajno da neko unese oru`je u takav objekat i da govori

mentari{e pre okon~awa istrage, ali da nije svejedno kada se u sali u kojoj se okupilo pola dr`avnog rukovodstva Srbije prona|e oru`je. Podsetimo, policija RS je u utorak uhapsila Bo{ka Stani{qevi}a zbog osnovane sumwe da je u dvoranu „Borik„ uneo tri kilograma razornog TNT-a, detonator, snajper, dve automatske pu{ke, dva {korpiona, prigu{iva~ i 400 metaka razli~itog kalibra. Stani{qevi} se prema pisawu medija sam predao policiji, kojoj je rekao da je to oru`je nameravao da preproda.

NOVINARIRSTU@ILITVBiH

Pregazilisveeti~keprincipe BAWALUKA: Udru`ewa novinara RS podnela Regulatornoj agenciji za komunikacije prijavu protiv Federalne TV BiH zbog specijalne emisije pod nazivom „Krwa velika Srbija Pomenuta emisija emitovana je u „Dnevniku” i u emisiji „60 minuta” Federalne TV BiH 9. januara, a wom je, kako stoji u prijavi, Federalna TV podsticala i {irila nacionalne, rasne i verske mr`we i netrpe-

qivosti. Federalna TV BiH je „ pogazila sve eti~ke i novinarske principe i na najgrubqi na~in i nedvosmisleno, prilozima i komentarima novinara otvoreno, podsticala i {irila nacionalnu, rasnu i versku mr`wu i netrpeqivost”, navodi se u prijavi Udru`ewa novinara RS. U „Dnevniku” FTV-a, ali i emisiji „60 minuta”, emitovanoj odmah posle „Dnevnika” na Dan, krsnu slavu i 20 godina

postojawa Republike Srpske izneseno je niz najgorih i najmonstruoznijih izjava na ra~un srpskog naroda, srpskih politi~ara, RS i Srbije. Srpski narod optu`en je da je „genocidan od postanka do nestanka”. Isti~e se da je RTV FBiH javni RTV servis i deo javnog RTV sistema BiH, ~iji je rad i nadle`nost ure|en Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH i Zakonom o javnom RTV servisu FBiH, zbog ~ega

Vrani{kovski napusti zatvor. Vrani{kovski je osu|en u odsustvu na dve i po godine zatvora zbog pronevere novca dok je bio vladika Makedonaske pravoslavne crkve koja ga je ra{~inila. Uhap{en je 12. decembra pro{le godine prilikom poku{aja ulaska u Makedoniju.

spaqivawa bio sme{ten, Biqana Jandri}, rekla je da je Bali} preminuo u sredu u 16.35 nakon {to se wegovo op{te stawe satima pogor{avalo. Podsetimo, Bali} je biv{i pripadnik Hrvatskih obrambenih snaga, koji se pro{le sedmice zapalio zato {to mu je ukinuta invalidnina koji je dobivao kao pripadnik HOS-a.

je du`na da po{tuje programske principe koji su ure|eni zakonskim propisima, kao i Kodeksom RAK-a. Udru`ewa podse}aju da je {irewe nacionalne rasne i verske mr`we i netrpeqivosti zabraweno Zakonom o javnom RTV sistemu BiH, kao i da je izazivawe nacionalne, rasne ili verske mr`we, razdora ili netrpeqivosti, predvi|eno kao krivi~no delo protiv javnog reda i mira.

petak13.januar2012.

HRVATSKA

Protestzbog ulaskauEU ZAG REB: Grupa vanparlamentarnih stranaka i udru`ewa koja se protive ulasku u Eu odr`a}e 14. januara skup „Za Hrvatsku - NE u EU” . Na skupu }e biti izneseni razlozi zbog kojih Hrvatska ne bi trebalo da pristupi Evropskoj uniji i zbog kojih gra|ani treba da glasaju protiv toga na referendumu. Skup }e se odr`ati na glavnom zagreba~kom Trgu bana Josipa Jela~i}a, rekao je predstavnik grupacije „Vije}e za HrvatskuNE u EU” Gordan Maswak, prenosi agencija Hina. Na skup}u }e biti obja- Marijan Bo{wak {weno za{to pozivaju gra|ane da na referendumu o pristupawu Hrvatske Uniji zaokru`e „protiv”, a deli}e se i informativni materijali. Referendum o ulasku Hrvatske u EU odr`ava se 22. januara. Na skupu }e se deliti i promotivni letak pod nazivom „Iz Jugoslavije u Evroslaviju?”, rekao je Marijan Bo{wak iz „Jedino Hrvatske”. Izradu letka finansirala je grupa poslanika u Evropskom parlamentu, na ~elu s britanskim poslanikom Najxelom Ferixom, a u wemu se iznose razlozi zbog kojih Hrvatska ne bi trebalo da pristupi Evropskoj

SKOPQE: Apelacioni sud u Skopqu odlu~io je da vladika ohridske arhiepiskopije SPC, Jovan Vrani{kovski i daqe ostaje u zatvoru zbog pronevere 250.000 evra Sud u Skopqu je odbacio odluku Osnovnog suda u Velesu koja je odobrila da se Vrani{kovskom omogu}i ponovqeno su|ewe zato {to mu je su|eno u odsustvu i zatra`io da se prevedu dokumenti sa bugarskog na makedonski jezik da bi se utvrdilo kada je Vrani{kovski prvi put primio presudu. Pri tome uop{te nije bilo re~i o tome da

PreminuoBali} SARAJEVO: Sakib Bali}, koji se pro{le sedmice polio benzinom i zapalio ispred hrvatske ambasade u Sarajevu, preminuo je u sredu u bolnici. Portparolka Klini~kog centra Sveu~ili{ta u Sarajevo, gde je Bali} posle samo-

Predsudomzbog Srebrenice Holandski javni tu`ilac razmatra pokretawe pravnog postupka protiv oficira koji je komandovao holandskim trupama tokom

masakra u Srebrenici, objavio je magazin „Vri| Nederland„. Magazin je objavio navode od nekoliko izvora da }e o slu~aju komandanta holandskog kontingenta u Srebrenici Toma Karemansa krajem meseca razgovarati posebno telo specijalnog suda koje razmatra ovaj „izuzetno osetqiv slu~aj”. Predstavnik javnog tu`ila{tva potvrdio je da je ulo`ena formalna `alba protiv Karemansa i dvojice drugih oficira. Karemans je bio komandant holandskih oru`anih snaga koje su {titile enklavu Srebrenicu od bosanskih Srba tokom rata.

uniji, rekao je Bo{wak, dodaju}i da ti poslanici poru~uju Hrvatskoj da ne ulazi u organizaciju ‘koja se klima’ i koja bi se mogla raspasti. Grupa je tra`ila prijem kod predsednika Hrvatske, predsed-

nika Sabora i premijera, a primi}e ih samo predsednik Ivo Josipovi} kod koga idu danas. Oni navode da su tako|e tra`ili da im se ~uje glas u nacionalnim medijima ali su odbijeni. Predsednik Akcije za boqu Hrvatsku @eqko Sa~i} istakao je da je i u drugim dr`avama sastavni deo demokratske procedure izno{ewe sanovi{ta protiv EU, te je ocenio da hrvatski politi~ari zbog svoje nesposobnosti „be`e pod skute briselske birokratije”. Predstavnici grupe osudili su hrvatski pristup EU ocewuju}i ga izdajom i gubitkom nacionalnog suvereniteta.

Direktorukinuo doma}ezadatke OSIJEK: U~enici osnovne {kole „Vijenac” u Osijeku vi{e ne}e morati da pi{u doma}u zada}u jer je wu ukinuo direktor {kole Stjepan Sokol, pi{e „Indeks.hr”. Pomenuti direktor se ve} vi{e godina bori protiv doma}ih zadataka, napisao je i stru~ni rad o tome, a li~no ve} 30 godina svojim |acima ne zadaje doma}e zadatke. „Na stru~nim ve}ima posebno se propagiraju doma}e zada}e iako ni u jednom pravilniku ne stoji da su one obvezne. Ja se toga ne dr`im pa je bio {ok kad sam pre 30 godina roditeqima rekao da deca ne}e imati doma}u zada}u. U zamenu su radili na ~a-

su nevi|enom precizno{}u i veoma kvalitetno”, kazao je Sokol za „Glas Slavonije”, a preneo je „Indeks.hr”. On tako|e ka`e da }e tokom ove {kolske godine u {koli sprovesti istra`ivawe kako bi novim generacijama dao priliku da izraze svoje mi{qewe o doma}im zada}ama, tvrde}i da na ovaj na~in `eli u~enike u {koli da u~ini vrednijima. „Na taj na~in je postignut ciq da u~enici tokom nastave budu pa`qivi i slu{aju jer nikome od wih nije u ciqu da satima istoga dana sede kod ku}e uz svesku. Osim toga, apsolutno jedinu pravu pomo}, stru~nu osobu, oni imaju u {koli”, ka`e Sokol.

CRNA GORA

Krstsa~etiriocila iznadRisna bi}euklowen RIS AN: Na ar he o lo {kom nalazi{tu Gradina, iznad Risna, postavqen je metalni krst sa ~etiri ocila, koji no}u svetli pomo}u agregata. Iz ko-

UKRATKO

Vrani{kovski ostajeuzatvoru

25

tor ske Ko mu nal ne po li ci je najavili su uklawawe metalnog krsta jer, kako je saop{teno, na javnoj povr{ini nije dozvoqeno postavqawe bilo kakvih simbola bez saglasnosti

nad le `nog or ga na. Na ~el nik kotorske Komunalne policije Zoran Vu~inovi} rekao je da je metalni krst sa ~etiri ocila postavqen na vrlo nepristupa~nom terenu, kao i da je za we go vo osve tqe we na ba vqen poseban agregat. „Sve je veoma dobro organizovano, jer je tu prisutan i agregat, a kompletna konstrukcija krsta veoma dobro je odra|ena. Imamo podatke da su u osvetqavawu krsta u~estvovali i neki radnici kotorske „Elektrodistribucije”, dodao je Vu~inovi}. Po wegovim re~ima, nadle`ne slu`be pisano su upozorile or ga ni za to ra po sta vqa wa metalnog krsta da, po crnogorskim propisima, nije dozvoqeno po sta vqa we bi lo ka kvih sim bo la na jav noj po vr {i ni bez odo bre wa i sa gla sno sti nadle`nih dr`avnih organa. Vu~inovi} je, kako prenose podgori~ki mediji, najavio da }e Komunalna policija u naredna tri dana ukloniti krst.


MU[kA poslA

petak13.januar2012.

Шарене и шаљиве боксерице

c m y

26

dnevnik

GALERIJA

Д

оњерубљејевеоматраженмоднидетаљ.Његаможданевидисвако,алиуправозбогтогаиматолику важност.Вашедоњерубљевидетћесамовашаодабраница, а као што знате жене полажу велику пажњу на одећу. Изненадите је тренди боксерицама са шаљивимнатписимакојећепоказативашсмисаонесамозамоду негоизахумор. Доње рубље инспирирано празницима у препознатљивој су црвенојбоји.Моделисуупечатљивинесамозбогбојанегоишаљивихнатписакојећевашупартнерку заистанасмејати. Боксерицесуидеаланодабирнесамозаваснегоизабожићне поклоневашимпријатељима.Кадсумоделиупитању,дефинитивнипобедниксуслипбоксерицекојесууистовремепрактичнеи секси–праводоњерубљезаврућезимскеигрице. ТрендидоњерубљенијесамоИНнегојеипровокативноишаљиво–сигурноћеизмамитизадовољниосмехналицувашепартнерице.

АдријанаЛима

З А М У Ш К А Р Ц Е СА СТ И Л О М

Дафл капут звани ђубретарац

А

ко погледамо у речник шта значи дафл(енгл. duffle) добијемо следеће: 1. кратки капут с капуљачом, надшивеним џеповима и ојачањима на раменима који су носили британски морнарички официри у Другом светском рату; 2. тричетврт капут с капуљачом те карактеристичним копчама: дрвеним или коштаним дугмићиам који се провлаче кроз петље; Неизоставан је комад одеће у хладним јесенским и зимским данима. Овај одевни предмет вратио се на модну сцену због опсесије прошлошћу и потребе да се пронађе одређени одевни предмет који би био одмак од савременог начина одевања. Реч је о изворном капуту британске ратне морнарице, познатијем

као Монтгомери, према легендарном маршалу из 2. светског рата који га је често носио.Неки га препознају под називом дафл

коут (према белгијском граду Дафл, недалеко од Антверпена, где се изворно производила његова тканина),а трећи му не знају име па га описују као капут с

капуљачом копчан дрвеним дугмадима). У више од стотину година крој овога капута се мало мењао,али је попримао различите „стајлинге„. Типичан опис капута био би следећи: Аутентична вуна Дафл длаке,вуна 30%/70%полиестер, одвојива капуљача, предње затварање са пантентним затварачем и дугмадима,2 спољашња џепа,1унутарашњи џеп. Монтгомери капут био је и остао један од ретких, аутентично европских одевних артикала. Популарност му кроз године није спласнула,а данас се, осим у класичним војним нијансама, може набавити у готово свим бојама. Због чврстоће и топлине коју је пружао, капут је постао врло популаран међу трговачком морнарицом и рибарима,а почетком 20.века га је преузела и британска војска те почела израђивати тамноплаве капуте за морнарицу те пепељасто сиво-смеђе за пешадијске јединице. Ипак се може рећи да прави „дафл коут„мора бити сашивен од оригиналне те постављен коцкастом вуненом тканином (најбоље тартаном),да му је капуљача пространа (како би у њу могла стати капа) и да се мора моћи откопчати, да се закопчаа дрвеним или дугмадима од рога повезаним узицама од позамантерије или коже,да има два велика нашивена џепа и да је три четврт дружине. Прави монтгомерy,осим тога, има специфичан мирис када се смочи, а због свега споменутог налази се у ормарима многих мушкараца и великог броја жена. А поготово оних који су икад желели показати да мисле својом главом и напредно, али и оних којима је било најважније да су одевени удобно. Дафл капут нуди свестраност и практичност ношења. Предстојећа зима идеална је прилика да такав капут укључите у своју гардеробу, свеједно био он тамноплаве,смеђе,„војничке„ или чак црвене, жуте или неке друге упадљиве боје. Све су истодобно поново и вечно актуелне. Осим што је топао и удобан, овај је капут идеалан за оне који никамо не иду без аутомобила,али и оне који морају на посао одлазити у оделу или сакоу, за које испод њега увек има довољно места.

Је ли старијој жени млађи мушкарац само украс

С

таријимушкарацкојиима млађу девојку је фрајер, докстаријагоспођасмлађим момком неће наићи баш на толикоодобравања.Овопретходнојеодраздвострукихмерила,а ненекогоправданогразлога.„Годинесуипаксамобројибитноје како се осећамо изнутра“, рекли бимноги.Но,какосвефункционише упракси?

Но, то баш и није сасвим тачно. Успешне жене имају довољно храбростидасвојежељепреточе устварност,доксевећинадругих жена или задржи на маштању, или своје „слатке пороке“ јако доброприкрива. Привлачност је обострана. Млађиммушкарцима сучесто на дневном реду расправе о старијим искусним дамама, док те

Оноштоједонедавнобиотабу, данас је изгледа светски тренд. Мадонајесвојевремено „неговала“тридесетакгодинамлађегманекена Јесуса Луза а након што јој је досадио, бацила је око на ништа старијег плесача Брахима Заибата.ДемиМур јебилаудугогодишњојвезисмногомлађим Аштоном Кучером, иако су им многипредвиђаликраткуиповршнувезу.Времешнаподузетница ИванаТрамппаквечномучимукуспрепланулиммладићима. Из наведеног можемо закључитидамлађемомке преферирајуеманциповане иуспешнежене.

старијеиискусне дамемногосуптилније проматрају млађахну ловину.Дакле,разликајеуприступу,жељајеједнака.Привлачност не треба изједначавати с везом или браком. Пожуда и страст честонемајупревишевезесбраком. Јесмо ли старијим женама само украс? – И украс и трофеј и потреба… баш као и оне нама. Године нису никакава реална препрека (осим у менталном склопу појединаца). Уосталом, научници супотврдилидаженеу четрдесетима највише уживају у сексу, а ко смо ми да им то ускраћујемо?


Globus l oGlAsi

dnevnik

petak13.januar2012.

27

Кад би Ворхол имао реп

М

ајмун којег су медији прозвали Ворхол постаје свеважнијеименауметничкојсцени. Капуцинер који живи у уточишту за примате у Канади већ две године недавно је открио свој сликарски таленат, пише америчка штампа. Ворхол слика са све

четири шапе, као и репом, али ретко узима сликарску четкицу, већрадијебрљасампобојама. „Увек је волео да се игра као малодете,пасаммуједномдала неотровне сликарске боје за децу да видим шта ће урадити са њима”, рекла је Чармејн Квин из уточишта у које је Ворхол стигао

предвегодине.Онајерекладаје мајмун већ продао слике у вредностиодоко300долара,аследећенедељећеиматиисамосталну изложбу у једној галерији у Торонту. Квинова је додала и да Ворхол има прави уметнички темперамент, па га понекад радници те-

шко смире и натерају да се концентрише,адешавасеидапочне даједебојеуместодаслика. Мајмун има и „сопствену” Фејсбук страницу, на коју Квиновапостављањеговесликеистатусе,каоштоје„ЗамолићуЧармејн да осигура моје шапе као што је Бекамосигураосвојеноге”.

В

Геније за „лего”

орен Сили добио је надимак Лего дечак због невероватних предмета које израђује одпопуларнихшаренихкоцкица. ВоренјеодрастаонафармиуОрегонуијошкао веомамалипоказаојеинтересовањеиневероватан таленат за конструисање најразличитијих машина. Са само шест година Ворен је конструисао мотор трактора,аса12годинајевећуспеоданаправималерепликесвихмашинасафармесвогоца.Ворен је са 15 година уписао колеџ и сада студира елек-

троинжињеринг. Његове реплике излагане су широм света, а користе се и као научни материјал на студентским предавањима на Универзитету у ВашингтонуиОрегону. „Моје машине су као праве, имају идентичне функцијеиобављајупосао,анисуопасне.Идеалне сузаучење.Помоћуњихможетевидетикакосевади кромпир из земље или како се прави етерично уљеоднане”,рекаоједечакнавидеукојијенаправљеннаУниверзитетууВашингтону.

Хуманитарни стриптиз

Ј

Н

Брејкденс у саобраћају

игеријски саобраћајац користисвакуприлику да развесели себе, али ивозаченараскрсници. Каплар Себул Ауду ђуска у Абуџи током саобраћајног шпица на раскрсници коју обезбеђује,акажедајетонајбољи начин да прекрати себи радновреме.

еданстриптизклубуЧикагусвојемуштерије је на веома оригиналан начин стимулисао да будухумани. Свипосетиоцистриптизклубадобићебесплатан „плес у крилу” уколико донирају бар једну играчкуухуманитарнесврхе. „Играчкекојеседонирајуморајубитинове,а доносиоци могу добити само један ‘плес у крилу’безобзиранатоколикоиграчакадонесу”,наводисеусаопштењуклуба. Лист „Chicagoist” пише да је ова акција прошлегодинепривуклавеликупажњуидајеприкупљенчитавтовариграчаказадецу,којесудониранелокалномсиротишту. Поред бесплатног плеса у крилу, за госте се организује и борба јастуцима коју стриптизете изводе-голе,наравно.

Шта обући за хапшење

„Када сам био мали, играо самузспотовеМајклаЏексона, и сада играм да бих се развеселиоиразмрдаонапослу”, рекао је он за локалну штампу.Возачисуодушевљенињеговимбрејкденсумећем, и многи од њих контактирали су локалне органе да би га предложилизанаграду.

М

бор... КевинДејли(22)изЛонгАјленда мета је „прозивки” америчке Интернет заједнице, пошто је ухапшенумајицикојаоткривањегов„злочин”. Дејли је у ситним сатима возио мртавпијан,иуспеодасезакуцау полицијски ауто. Позорници који су управо патролирали тражећи пијаневозачесмејалисуседосуза кадасугаизвуклиизаутомобила. Кевин је носио мајицу на којој пише „Нисам алкохоличар, ја сам пијан. Алкохоличари иду на састанке”.Онјеухапшен,иоптужен завожњуподутицајемалкохолаи изазивањеопасностиусаобраћају.

Најбољи професор математике на свету

К

ако заинтересовати студенте за математику? Веома лако, акосезоветеМетјуВедерс Професор Метју Ведерс са УниверзитетауБиолиублизини Лос Анђелеса, омиљен је међу својим студентима. Не само да импреносизнање,Метјусетруди да студенте на сваком предавањуанимира. Полазници његовог курса кажуданиуснунисумоглидаза-

мисле да ће се заљубити у ову егзактну науку, али да им је математика, захваљујући професору, постала најомиљенији предметнафакултету. Ведерс користи неуобичајене методекададржипредавање.Он

некористипројекториплатнода показује дијаграме и формуле једначина,већсебе. На видео снимку који је обишаопрвофакултет,аондаипола света, види се како професор „нестаје”изаплатнаипојављује се на Јутјуб каналу. Проширује екран и почиње да држи предавање користећи празничне метафоре и пластичне ћурке да објаснитешкеформуле.

Све време, професор се крије испод сопственог радног стола. Студенти су се забавили, научили нешто, а он добио, барем у Интернет заједници, епитет најбољег професора математике на свету.

ајица на којој пише „Пијан сам” свакако није добар из-

Гинисова куца К

уца Дени која „глуми” љубимца сирочета Ени у истоименој популарној представи прославља десетогодишњицу на сцени, а успео је и да се упише у Гинисовукњигурекорда. Симпатични теријер ће у уторак прославити тачно десетгодинаодкако„игра” ту улогу, чиме је завредио место у Гинисовој књизи рекорда као пас са највише одигранихпредставаикада. Денијечувенупредставу Криса Морена извео невероватних1.365пута. „Онувекдобијенајвећи аплаузнакрајупредставе, а када изађемо из позоришта деца га окруже са свих страна, желе да га мазе и сликају се са њим, и он ужива у томе”, каже власница „најупосленијег”псанасвету. Денију, који у позоришту има своју личну гаредеробу (као и свака права звезда), хо-

норар се исплаћује у виду сираисочнихкобасица-чимеје онвишенегозадовољан!

ти.„Мораћемодасевратимоу ‘нормалу’,штоћезањегабити великапромена,бићемучудно.

LIMAN IV - Narodnog fronta 73/a jednosoban, 27 m2, name {ten, lift, CG, da qin ski to plo vod, ka blov ska, te le fon, 130 eura. Te le fo ni: 021/469-125, 065/505-3471. 45040

VEOMA POVOQNO useqiv stan, 77m2, na pr vom spra tu, ugao Su bo ti~ kog bu le va ra i Fu to {kog pu ta, Pre zi den to va zgrada. Informacije na telefon: 063/47-57-65. 45104

Предтава„Ени”бићепоследњи пут изведена 31. децембра, а Денијеви власници кажу да ћемуглумасигурнонедостаја-

Али, мислим да је и време за то, он је довољно дао публици”,додалајеДенијевавласница.

VEOMA POVOQNO useqiv stan 80m2, tri spa va }e so be, stro gi cen tar, sa pre div nim po gle dom u Pre zi den to voj zgradi. Informacije na telefon: 063/47-57-65. 45102


28

OGLASi l ^iTUQe

petak13.januar2012.

Posledwi pozdrav te~i i zetu LOKAL izdajem ili prodajem ful 43m2 Ul. Zmaj O. Vu ka. Telefon 065/55-10-655. 45068

VO DO IN STA LA TER pru `a sve usluge u delatnosti: odgu{e wa od mah, vr {i mo emaj li rawe kada, lajsne oko kade. I van gra da. Te le fo ni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 44990

KU PU JE MO sta ro gvo `|e, ve{ ma {i ne, {po re te, auto {koq ke, ba kar, me sing, alu minijum, el. motore, anlasere. ^i sti mo ta va ne i po dru me. Do la zi mo. Te le fon 062/649000. 44973 KUPUJEM stare automobile, sta ro gvo `|e, ve{ ma {i ne, {po re te, aku mu la to re, ka ro se ri je, ~i sti mo po dru me, ta vane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618-846, 063/8485-495, 064/95-33-943. 44983 DRVO bukovo mo`e rezano i ce pa no, pre voz gra tis 3650din. Su{eni za centralno grejawe 9.000 dinara. Telefoni: 065/55-76902, 062/150-33-79, 065/55-51-675. 45094

Stanku Jela~i

Sa tugom u srcu obave{tavamo familiju i sve prijateqe da nas je napustila na{a draga supruga, majka, sestra i baka

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 11. 1. 2012. godine preminuo u 66. godini na{ dragi i voqeni suprug, tata i deda

Marija Sabqak

od: Grozde, Qiqe i Brane sa porodicama.

Stanko Jela~a

Sahrana je danas, 13. 1. 2012. godine, na grobqu, u ^urugu, u 14 ~asova. O`alo{}eni: suprug Marijan, sestra Jelisaveta, brat Sava, }erke Jelena i Anita sa porodicama.

Sahrana je danas, 13. 1. 2012. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

45158

45178

GODI[WI POMEN

O`alo{}eni: supruga Slobodanka, sin Borislav, }erka Jadranka, snaja Maja i unuke Nastasija i Jelena.

45177

Radoslavka Zabunov 2007 - 2012. Ni{ta vi{e nije kao pre...

Vojislavu Stanekovi}u Vojkanu

Zahvaqujemo svima koji su sa nama podelili `alost u gubitku

14. 1. 2007 - 14. 1. 2012.

Vreme ne le~i sve. Nedostaje{. Tvoji najmiliji.

Pomen }emo odr`ati 14. januara 2012. godine, u 11 ~asova, na Novom grobqu. Dragi na{ Vojkane, uvek si u na{im mislima i srcima i mnogo nam nedostaje{. Tvoji Stanekovi}i. 45156

45186

Posledwi pozdrav na{em

dnevnik

Dragom prijatequ, po{tovanom

Sa tugom u srcu, obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je zauvek napustio na{ suprug, otac, deda i tast

Du{ana Bogdanova Senka 1921 - 2012. Tuguju: sinovi Miroqub i @arko i wegovi najmiliji. 45170

Mirku Pi{talovi}u

~ika Stanku

Sa tugom se opra{tamo od

Jovan - Joca Nikoli} 1930 - 2012.

od porodice Vujakovi}.

posledwi pozdrav od: porodica Kne`evi}, Mili} i Bawac.

45179

Posledwi pozdrav tetki, babi i zaovi

voqenoj

Sahrana }e biti u petak, 13. 1. 2012. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Despotovu. O`alo{}ena porodica: supruga Milana, }erka Slavica, unuci \or|e i Jovan i zet Gavra. 45164

45187

[ESTOMESE^NI POMEN

Du{ana Bogdanova Senka

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu

1921 - 2012.

Porodice Farka{ i Roguqa. 45171

Cvijeti Osmaji}

od: Desanke Vasovi} i Gorana Vasovi}a sa porodicom.

Qubomiru Mazi}u Mazi Dani prolaze, a ti }e{ zauvek ostati u se}awima tvojih statisti~ara. Koleginice i kolege sa posla.

45180

45175

Posledwi pozdrav ven~anom kumu

Posledwi pozdrav kumovom ocu

Posledwi kom{iji

Jovan - Joca Nikoli}

pozdrav

dragom

1930 - 2012.

POMEN A tebe nema mili brate, onako sjajnog uze te Bog, da ni{ta sestri ne osta milo.

od: bra}e Pere i Vuje, sestara Evke i Dobrile sa porodicama.

Brate,

45166

Posledwi pozdrav

Mirku Pi{talovi}u

Pamti}emo Te kao dobrog ~oveka i kom{iju, uvek spremnog da pomogne.

Stanko Jela~a Stanku Jela~i

od: kumova Zorana, Sawe, Lazara Biberxi}. Podobnik Kre{imir i Jasna sa sinovima. 45192

Stanku Jela~i

Posledwi pozdrav, nek’ vam je ve~na slava.

Milanu Malivuku

Milane Vuk{a

U na{im srcima i mislima osta}e{ zauvek.

Stanari zgrade Ravani~ka 5, Novi Sad.

u ve~noj tuzi za tobom: sestra Milana, zet Mosleh, sestri}i Sifian Otto, Milan i Omar.

45172

45160

Porodica Vickovi}. Porodica Mladenovi}.

45165

45173

45174


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni

SE]AWE

POMEN

Stevan Grwa Velimiru - Veqi Veqkovi}u iz Majdanpeka

Mirko Pi{talovi}

Wegova dobrota i dragi lik osta}e nam svima u se}awu.

Sahrana je danas, 13. 1. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Porodice \usi} i Mini}.

O`alo{}ena supruga \uka sa decom.

45150

45140

Posledwi dragom

pozdrav

1952 - 13. 1. 2011.

Milan Vuk{a

Godina bez tebe. Nastavio si da `ivi{ u na{im srcima. Tata, vole}u te dok moje srce kuca. Tvoja Jasmina i zet Slobodan. Ne pro|e dan da te tvoji unuci ne spomenu. Mali su, ali su osetili tvoju qubav i vole te puno. Andrea i Neboj{a.

1969 - 2011.

1927 - 2012.

O`alo{}eni: supruga Vera, sin Svetislav i snaja Jovanka. 45135

Navr{ava se godina tuge i bola, od kada nije sa nama na{ voqeni sin

[ESTOMESE^NI POMEN na{oj dragoj i nikad zaboravqenoj supruzi, majci, baki, svekrvi i ta{ti

Sahrana }e se odr`ati na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, 13. januara 2012, u 12 ~asova. O`alo{}ena porodica. 45134

45125

Danas, 13. 1. 2012. godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i pradede

13. 1. 1993 - 13. 1. 2012.

Sahrana je danas, 13. januara 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu.

45136

Vole te tvoje princeze: Dragana, Tea i Sele.

Ratko Zeqkovi} Rale

Velimira Veqkovi}a

od Mire Ili} i porodice Vasi}.

Milan Malivuk

POMEN voqenom suprugu.

Sa velikom tugom opra{tamo se od na{eg dragog

29

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 73. godini preminuo na{ dragi suprug, otac, deda i tast

U subotu, 14. 1. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu odr`a}e se godi{wi pomen mom Mi{i.

45141

na{em

Veqi

petak13.januar2012.

Hvala ti {to si postojao tako dobar i plemenit. Divan `ivotni saputnik. Zato te volim danas, sutra i zauvek.

Save Pa{}ana Hvala {to si postojao, hvala na svemu {to si nam pru`io. Uvek }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Qubica sa porodicom.

Tvoja supruga Gospava. 45062

45088

PETOGODI[WI POMEN

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 12. 1. 2012. godine u 60. godini iznenada preminuo na{ voqeni

prof. dr Du{anu Xambasu

Stanko Milo{evi}

Dragi sine, sve vi{e nam nedostaje{, vole te tvoji mama Slavica i tata ^eda.

obele`i}emo s tugom u srcu i du{i 14. 1. 2012. godine. Te{ko je `iveti rawene du{e. Bilo je lako i lepo voleti te, ali te{ko, prete{ko izgubiti te. Tvoje `eqe bi}e vodiqe kroz na{ daqi `ivot. Tvoji najmiliji.

S ponosom i qubavqu ~uvamo uspomenu na supruga, oca i dedu.

Sahrana je danas, 13. 1. 2012. godine, u 13 ~asova, iz kapele u [ajka{u.

Supruga Nedeqka, unuci Du{an i Ivan i sin Qubi{a.

Ve~no o`alo{}ena supruga Qubica sa decom.

45124

45127

45074

Milan Vuk{a

Smiqki Manojlovi} Cici

2011 - 2012.

POMEN Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo u subotu, 14. 1. 2012. godine, u 10 ~asova odr`ati ~etrdesetodnevni pomen na ^enejskom grobqu na{em dragom suprugu, ocu i dedi

45105

POMEN U subotu, 14. 1. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu odr`a}e se godi{wi pomen na{em dragom

Posledwi pozdrav voqenom ocu, svekru i dedi

Stanku Milo{evi}u iz [ajka{a

Mirku Petrovi}u Osta}e{ ve~no u na{im srcima.

Neka ti je ve~na slava i hvala ti dragi tata i deda za sve {to si u~inio za nas.

Porodica Petrovi}.

Sin Slobodan, snaja Jelena i unuke Branislava i Helena.

45026

45101

Posledwi pozdrav dragom i voqenom stricu

Vojislavu @ivkovi}u Pro{lo je 40 najtu`nijih dana od kako si oti{ao, pro}i}e jo{ mnogo dana, meseci i godina bez tebe, ali ti }e{ ve~no `iveti u na{im srcima. Volimo te do neba. O`alo{}eni: supruga Slobodanka sin Qubi{a, }erka Ivana sa porodicama.

Desanka Krsti} Stanku Milo{evi}u od: sinovca Du{ka, sinovice Nata{e i snajke Borke sa porodicama.

45128 45103

ro|. Lali~i} 1941 - 2012. Sa neizmernim bolom i velikom tugom u srcu, draga moja sestro, {aqem ti posledwi pozdrav. Se}awe na tebe ne}e nikada izbledeti u mom srcu. Tvoj brat Nikola iz Kanade. 45108


06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 15.10 15.35 16.00 16.50 17.00 17.20 17.45 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.40 00.20 00.50

07.00 07.50 08.45 10.00 10.30 11.00 12.15 12.30 12.40 13.10 14.45 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 22.30

tv program

petak13.januar2012.

Добро јутро, Војводино Злогласни атентати Фолдер култура Вести Миљеница Комшије Кухињица Вести Треће доба Српски екран-емисија МТВ-а на српском Осећајте се као код куће, ем.на мађ.са титл.на срп. Вести Биографије-политичари: Владимир Путин, страно док. филм Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Центар света Миљеница Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Комшије ТВ Дневник Серија недеље: Рим Биографије: Анђелина Џоли Војвођански дневник Петказање Серија недеље: Рим Један на један Концерт: Дејан Цукић

Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик (хрв) Други начин и С времена на време Концерт Будимпештанског циганског симфонијског оркестра 100 виолина Музички интермецо – мађарска музика Вести (мађ) Кад јагањци утихну, документарна емисија на румунском језику са титл. на српском Место злочина, филм ТВ Баштина Добро вече, Војводино (рус) Духовка (слов) Емисија на словачком ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо – мађарска музика Приче из Индије, цртани (слов) Добро вече, Војводино (слов) Из стране продукције (слов) Карла, филм

ЛаураПрепон

Карла Језива прича о љубавном пару, Карли и Паолу, чији је болесни плес на граници сваког разума резултирао низом убистава и силовања тинејџера. Свака сцена овог филма, који верно приказује дешавања која су тада потресала Канаду, настала је на основу судских записа. Улоге: ЛаураПрепон,Миша Колинс, Тес Харпер, Алекс Бад Режија: ЏоелБендер (РТВ2,22.30)

07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.40 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Глас Америке Панонско јутро Вести У огледалу Аналија Лице с насловнице Здравље је лек Била једном једна недеља Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести У огледалу Дискавери Војвођанске вести Аналија Акција Војвођанске вести Хало, председниче Војвођанске вести Филм: Наша земља

06.05 08.00 09.05 10.08 10.35 11.00 12.00 12.35 13.20 14.50 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 23.00 00.00 00.15 00.30 01.20 01.25

Јутарњи програм Јутарњи Дневник Неки нови клинци Разгледница На скривено те водим место Вести Дневник Место злочина Зимски биоскоп: Царско путовање, филм И ја имам таленат Ово је Србија Село гори, а баба се чешља Дневник РТВ Шта радите, бре Београдска хроника Око Слагалица, квиз Дневник Монтевидео, Бог те видео, филм Нова година у Петловцу Нова година Дневник Место злочина Евронет Повратак, филм

Монтевидео, Бог те видео

Новосадско поподне У Новосадском поподневу сазнаћете како да се заштитите код употребе платних картица. Гост ће бити Душан Алексић из ПУ Нови Сад. Најавићемо и Кинеско вече у Новом Саду. (НовосадскаТВ,17.30) 06.30 08.30 09.00 09.05 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.45 13.00 13.10 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 17.05 17.30 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.10 23.20

Новосадско јутро Храна и вино Вести Интерна истрага Вести Ево нас код вас Вести Серијски програм Марко Поло Неон сити Вести Серијски програм Витраж Документарни програм Вести Робин Худ Објектив (слов) Објектив (мађ) Лична грешка Храна и вино Новосадско поподне Објектив (слов) Објектив (мађ) Божићни концерт Девојке из бутика Објектив Марко Поло Неон сити Робин Худ

09.30 Премијер лига: Тотенхем – Евертон 11.15 Португалска лига 11.45 Карлинг куп 1/2 Финале: Манчестер Сити – Ливерпул 13.30 Фудбал мондијал магазин 14.00 Копа Италија: Рома – Фјорентина 16.00 Преглед ФА куп 16.30 АТП Сиднеј 1/2 Финале 19.15 ЕБЕЛ: САПА – Олимпија 21.30 АТП Сиднеј 1/2 Финале 23.15 Најава Премијер лиге 23.45 НБА акција 01.00 Премијер лига, Магазин

Тирке је дечко с Чубуре, принуђен да бира између најамног рада у фабрици и фудбала. Изабраће фудбал. Тих година се још увек не живи од фудбала, живи се за фудбал. На адресу фудбалског савеза стиже званичан позив нашој репрезентацији за учешће на првом светском првенству у Уругвају. Улоге: Војин Ћетковић, Никола Ђуричко, Милутин Караџић, Бранимир Брстина,СергејТрифуновић,СрђанТодоровић,СлободанБодаНинковић,АнитаМанчић,МилошБиковић Режија: Драган Бјелогрлић (РТС1,20.05)

Ујка Бунми који може да се сети својих претходних живота Због акутног отказивања бубрега, ујка Бунми одлучује да проведе последње дане на селу, окружен блиским људима и породицом. Изненада се пред њим појављује дух покојне жене, а његов давно изгубљени син враћа се у нељудској форми. Улоге: Танапат Саисајмар,ЏенџираПонгпас,СакдаКевбуаде Режија: Апичатапонг Верасетакал (РТС2,22.00) 07.03 07.26 07.35 07.42 07.47 08.08 08.30 08.57 09.23 09.34 11.03 11.32 12.05 12.50 13.51 14.15 15.06 16.56 17.25 17.55 20.00 20.30 21.00 22.00

МилошБиковић 00.00

06.00 06.15 06.40 07.35 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 13.15 13.30 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.05 20.15 21.15 22.50 23.50 00.05 00.55 01.20 02.00

Ексклузив Експлозив 1001 ноћ Кад лишће пада Дођи на вечеру Бандини Аси Тајна Старог моста Ексклузив Вести Експлозив Вампирски дневници Срећне вести Дођи на вечеру Једноставан живот Бандини Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Кад лишће пада Вече са Иваном Ивановићем Певај брате Новогодишња честитка Вампирски дневници Експлозив Ексклузив Вече са Иваном Ивановићем

00.25 00.45 01.35 02.35

06.00 06.30 07.00 08.00 08.10 08.15 08.30 09.00 11.00 11.30 14.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.45 19.00 20.00 23.00 00.00 00.15

Слагалица Верски календар Мунзи Мифи Вич Јин јанг јо На слово на слово Плава птица Може и другачије Дивљи дечаци, филм Место за нас Чаплин у Ваљеву 1942. Јуриј Башмет и московски солисти Трезор Плава птица Грбави китови Дивљи дечаци, филм Еко глобал Хиландарске приче Кошарка: ПС, Пролетер -Железничар, пренос Поглед Лов и риболов Глобална храна Ујка Бунми који може да се сети својих претходних живота, филм Рели: Дакар серија Аргентина-Чиле, преглед И ја имам таленат Грбави китови Трезор Кошарка - ПС: Пролетер-Железничар (р)

ВОА Улови трофеј Маратон Кефалица Двоугао Милица² Копаоник Породица Серано Топ шоп Филм: Лет Интрудер Доктор Хаус Породица Серано Копаоник Ред и закон, Злочиначке намере НЦИС Милица² Доктор Хаус Филм: Мексиканац НЦИС Милица² Филм: Реално време

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

dnevnik

c m y

30

06.00 08.30 08.37 09.05 10.00 10.35 11.00 11.25 11.45 11.55 12.15 12.45 14.50 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.05 19.35 20.00 21.00 23.10 23.45 00.05 00.10 01.45 03.10

Индија Вести Топшоп Долина сунца Вести Топшоп Пингвини с Мадагаскара Том и Џери Сунђер Боб Коцкалоне Породица Кременко Штрумфови Филм: Бојно поље: Земља Топшоп Истражитељи из Мајамија Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Сунђер Боб Коцкалоне Вести Пријатељи Штребери Истражитељи из Мајамија Филм: Бетмен заувек Вести Спортски преглед Шта да обучем? Филм: Кућа Филм: Кућа 2 Саут Парк

КајЛенц

Кућа Роџер Коб је писац који се управо разишао са супругом. Он се усељава у нову кућу и покушава да пише роман о својим искуствима из вијетнамског рата. Око њега почињу да се дешавају чудне ствари. У почетку су то ситнице, али како постају све учесталије, Коб постаје свестан да кућа не прихвата његово присуство. Улоге: Вилијам Кат, Џорџ Вендт,КајЛенц Режија: Стив Мајнер (Б92,00.10)

05.45 10.00 11.30 12.00 12.15 14.00 15.15 16.00 16.20 16.40 17.30 18.30 19.00 20.00 21.30 22.30 02.00 04.00 05.50

Винкс Ова група лепотица себе назива Винкс клубом, који је познат и као име удружења девојчица у целом свету. Цртани филм који описује доживљаје виле Блум и њених другарица Стеле, Флоре, Мјузе, Техне, Лејле и Рокси. Радња се одвија у Магичној Димензији, а делом и на нашој планети. (Хепи,11.40) 05.00 07.55 08.00 08.10 08.25 08.35 08.50 09.10 09.25 09.40 09.55 10.00 11.30 11.40 12.05 12.35 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.30 19.00 19.30 20.30 22.00 22.50 02.45 03.30

Јутарњи програм Вести Мали меда Чарли Ноди Мала принцеза Поп Пикси Боба и Биба Абу, мали диносаурус Тајни свет меде Бенџамина Телешоп Вести Барби - Златокоса Метеор и пријатељ Винкс Хунтик Поп Пикси Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови - подне Телешоп Вести Сузе Босфора Тајна нечисте крви Телемастер Насловна страна - квиз Парови - преглед дана Парови - вече Филм Тајна нечисте крви Парови - ноћ Звездана капија - Атлантис Филм

Добро јутро Тренутак истине Тајна љубав Градске вести Филм: Двострука одбрана Петком у два Курсаџије Национални дневник Сити Ноћ у јуну Мала невеста Национални дневник Мала невеста Нова година са Леом Киш Гранд шоу Гранд народно весеље Филм: Завера у Аризони Филм: 13: Игра смрти Филм (р)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

petak13 .januar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

35

31

СТЕВАН ДОРОЊСКИ ОДБРАНА АУТОНОМИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Пишу:РанкоКончари ДимитријеБоаров 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Великипројекти Посластичарскиас Уштедетикупујући Л.А.Инк Стручњакзаторте Обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Великипројекти Мајамиинк Свеженемогмужа Партнериуљубавиизлочину Смртоноснежене ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Свеженемогмужа Партнериуљубавиизлочину

07.00 08.53 10.13 11.10 12.00 12.34 13.19 14.11 14.41 15.14 16.00 16.50 18.01 18.29 18.44 19.30 20.03 20.56 22.35 23.15 00.11 01.40

15.00 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Гениједизајна Живооружје Звездесребрногекрана Исток-Запад.путовањаиз средиштаЗемље Египат Тајниратови ВртАгатеКристи–убиствои мистеријеуДевону ТајмтимгодинаX ПроблемсаТолстојем Великебританскевојсковође ВајатЕрп Силверадо Египат Колонија ДанкадајеумроЏемсДин ТајмтимгодинаX ПроблемсаТолстојем

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Дигсвил Старлаијахачидрагуља Прасетовелагарије Петородецеижељосаур Суперкрос Посрећилосе Причабезкраја Интервјусаубицом БилоједномуКини2 Еротскифилмови

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

Интервју саубицом Скоро четрдесет година након убиства Џона Кенедија, бивши маринац Волтер Олингер износи запањујућу тврдњу... Улоге:ДиланХагерти,РејмондЏејБари,РенеФаија Режија:НилБургер (Синеманија,20.00)

03.14 03.26 04.06 05.00

СафронБароуз

Пљачка Некичлановикраљевскепородице одају се неприхваћеним облицима сексуалног задовољавања, а Мајкл Икс то снима и их уцењује а материјалчуваубанци.БившаманекенкаМартинаитрговацаутомобилимаТерикрећууакцију... Улоге:ЏејсонСтатам,СафронБароуз,СтивенКемпбелМур Режија:РоџерДоналдсон (ХРТ2,21.50) 07.49 08.44 09.27 10.25

13.55 15.10 15.40 16.25 16.47 17.12 18.00 18.20 18.30 19.00 21.50 23.50 01.20 02.15 02.35 03.16 04.27

07.00 08.40 10.10 12.00 13.35

06.00 07.40 09.40 11.30 13.10 14.40 16.10 17.40 18.05 20.05 20.35 21.05 21.55 22.55 00.25 02.00 03.35 05.10

Артур 3.Рат два света Дан заљубљених Ловац на уцене Маторани Буденброкови 1 Буденброкови 2 Крзнена освета Филмови и звезде 4 Зашто сам у браку 2 Просветљена Како успети у Америци 2 Узвратни ударац Царство порока 2 Избацивач Џоунсови Турнир Ракетни трио Бетонски фараони

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

Меклаудовећерке Вокер,тексашкиренџер Нешбриџис Филм:УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Видовњак Монк Вокер,тексашкиренџер Филм:УбиствауМидсамеру Ургентницентар Монк Видовњак Мистеријехејвена Медијум Краљевскиболесници

08.45ПопПикси,цртани 09.00Ексклузивтаблоид 09.40Кобра11 11.35 Вечераза5 12.25Емператриз 14.10Крвнијевода 15.05Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.05Вечераза5 18.00Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Подопсадом2,филм 21.45Уљезоваодмазда,филм, ратни 23.45Зораживихмртваца,филм 01.30Астрошоу 02.30Обмана,филм

Зораживих мртваца

11.30 12.25

РенеФаиа

Добројутро,Хрватска Лудиодљубави Светскаблага,док.серија Свећебитидобро Дневник Кадзаволим,времестане ДрОз,токшоу Другомишљење ИсподЛичкеПљешевице ПоносРаткајевих Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо Изаекрана Путемевропскихфондова Одморисе,заслужиоси Дневник ОдабраоЂелоХ,док.филм Циклусхрватскекинотеке: ПричаизХрватске Дневник3 Нарубунауке Филмскимаратон:Викинг Ерик,филм Филмскимаратон:Трибоје: Плаво,филм Скицазапортрет Др.Оз Нарубузнаности Лудиодљубави

15.10 16.40 18.40 20.10 21.45 23.20 01.00 02.30 04.20

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.10 22.00 00.00 02.00

МалаТВ Мерлин ИстрагеМладогМесеца Венген:Светскискијашкикуп, суперкомбинација(М)-спуст, пренос Серијазамладе Факиниулетњемкампу, филм Венген:Светскискијашкикуп, суперкомбинација(М)слалом,пренос МалаТВ Мерлин ДеграсиХај Обичнаклинка Бриљантин Регионалнидневник Жупанијскапанорама Симпсонови Хокеј,Ебеллига:КХЛ МедвешчакЗагреб-ЕЦКац, пренос Пљачка,филм УбиствауМидсамеру Злочинбезсанкција Дваипомушкарца Завршниударац Вријемејезаџез Ноћнимузичкипрограм

Бољемртавнегожив Послеџимија Девлин Основнествари ПовратакнаулицеСан Франциска Каданђелинавратеуград Божићнипоклон Викенднаселу Жена,мајка,убица:Прича МариХили Једноубиство Бољемртавнегожив ПослеЏимија Девлин Смртнаопасност

Хана и њене сестре Фриџек Чувај се лепих отмичарки Дадли је закон Пацов Новине Само Синатра Телма и Луиз Хана и њене сестре Неконтролисана моћ Женско вече Лезбијке ухваћене на делу

Млада и лепа болничарка Анавраћасекућипосленапорнога радног дана, те се опушта у мужевом друштву. АлиследећегјутраАнасебудиусветуукојемјезавладао потпунихаос,ањеногсупругајеубилакомшиница... Улоге: Сара Поли, Винг Рајмс Режија:ЗекСнајдер (РТЛ,23.45)

СараПоли

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 01.40

Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Генералка Петабрзина Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Разоткривањемитова ФредиФлинтоф СуперљудиСтенаЛија Успоренснимак Разоткривањемитова ФредиФлинтоф

08.30 09.00 10.45 12.00 13.00 14.30 15.45 16.45 18.00 18.30 19.30 23.00 23.45 00.00 00.45

Санкање Тенис Алпско скијање Скијашки скокови Биатлон Биатлон Алпско скијање Тенис Коњички спорт Биатлон Пикадо Рели Мотоспортови Биатлон Рели

Стари кадрови се ликвидирају заборавом

Н

а 21. седници Председништва СКЈ-а у Кара- ли је и колико организам СК-а Војводине инфициђорђеву Тито је упозорио: „Збиља најопасни- ран овим болестима, али не верујем да су га мимоији класни непријатељ су шовинизам и нацио- шле. Хтео бих само указати на неке објективне нализам. Многи и из других република требало би основе из којих ниче фракционаштво и групаштво да извуку извјесне поуке“. код нас. Пре свега, ниче у борби за функције и власт. Непосредно после те седнице састао се и поли- Или због идеолошког и политичког неслагања“. тички актив Војводине, на којем је Дороњски изјаНа још једном војвођанском скупу, крајем 1971, вио: „Онај ко хоће да олакша тешко бреме другови- критичан је према бирократском јединству и каже: ма у Хрватској мора погледати стање код своје куће и бити начисто да његов национализам није ни ’нежан’, ни ’кротак’. Ко евентуално тако размишља, треба да памти ону народну: ’ко с ђаволом тикве сади, о главу му се лупају’“. После овог иступања на војвођанском активу, по дневнику Дороњског, догодио се његов значајан разговор с Мирком Чанадановићем: „Позвао ме Мирко да ’пар минута поразговарамо’. Повод је мој иступ на састанку Покрајинског актива у Новом Саду. Каже, неки другови из Секретаријата нису разумели делове мога излагања. Пре свега део о фракционаштву и лидерству. Испада да ја мислим да су они фракционаши или да у Војводини има фракционаштва. Они не би хтели да преко овога пређу а да се не објасне. Обавестио ме је да ће у Новом Саду одржати састанак с друговима из Београда који раде на најодговорнијим местима у Федерацији и Републици. Мирко мисли да се људи вежу за одговарајуће институције по природи посла. Ово последње, рекао И Тита потресло самоубиство Кардељевог сина сам да је одлично. Одавно сам предлагао да се тако „Наиме, заговара се теза о републичком јединству. ради. Говорио сам о своме положају. Много пута сам То је добро када је мотивисано због јединства СКЈбио у ситуацији да се опредељујем без консултовања а. Али када се заговара јединство у Републици прес њима. Управо веза између мене и њих није у томе ма другима, онда то води прављењу властитих бунсмислу ни постојала. Стекао сам утисак да они неће кера“. сарадњу са мном. Чак сам и престао да долазим у На самом крају 1971. Тито је на Брдо код Крања, ПК. То су ваљда запазили. Мирко је потврдио да је- пошто је тамо био у вишедневној посети Словенији, су. Поновио сам да не желим да се наметнем, нити позвао Доланца и Дороњског, као чланове Извршног желим било коју функцију јер све сам ја то давно бироа, на договор. Тако се, стицајем околности, Допрошао. Једино сам желео да роњски обрео у Љубљани дан се укључим нормално у полипосле самоубиства КардељеМилка Планинц,председница тичку активност и помогнем вог сина. У свом дневнику колико могу. пише: ЦК СКХ,похвалила се Титу Да ли има фракција у Вој„Било ми је веома чудно током борбе с Матицом водини или нема, не зна се. што ме не уводе код Кардеља Али објективни услови по- хрватском,али мисли да треба у кућу. Нисам први пут код стоје да се тако роде. Ако то- и у другим републикама водити њега. Зашто је сад тако? А га свега нема, како да се објаонда је дошао Доланц. Тито акције против националиста. сни борба за функције, да ли му је испричао: убио се КарНаводи као пример Српску је то борба група за власт? дељев син. Звао сам те да буСтавио сам примедбе зашто деш са мном, да му изјавиш књижевну задругу се штампа према мени тако саучешће. Био сам дубоко попонаша. Имам утисак да је то тресен. Нисам знао ништа ни облик ликвидације људи, да их заборави јавност. Зар да кажем, ни да га питам. Знам шта је губитак детесе тако води ’кадровска политика’? Однос према та. Ваљда ништа теже од тога нема. старим кадровима – није добар. Доланц и ја смо од Кардеља отишли код Тита на Дороњски је наредних дана, на трагу Титове оце- Брдо. И њега је погодила ова трагична вест. Био је не да се национализам разлио по целој земљи, више узбуђен и нерасположен због тога. Спомињао је пута говорио о тој опасности. Слаже се да криза ни- стално Кардеља, дубоко је саосећао. је карактеристична само за Хрватску. НационалиПрешли смо на разговор. Доланц је кратко инзам, групаштво и фракционаштво, више или мање формисао о последњим седницама СКЈ-а. Тито је развијено, а и каријеризам, то није само специфич- био незадовољан током седнице Председништва. ност Хрватске. Дороњски истиче: „И СКЈ је запљу- Нарочито иступом Марка Никезића и Латинке Песнут национализмом, макар да он у њему није пу- ровић. Предложили смо му да ипак одржимо једну стио дубљи корен, нити се раширио. Више је осла- проширену седницу Извршног бироа и ту ствар била будност, помирљивост према национализму“. расправимо. У току разговора дошла је информаНа једном политичком скупу у Војводини крајем ција Милке Планинц, председнице ЦК СКХ-а, о то1971. године, Дороњски износи: „У Војводини су ку политичке борбе у Хрватској. Ствари се добро Срби комунисти били главни носиоци борбе против развијају. Мисли да иде даље у борбу с Матицом српског национализма. Али, и у Војводини има на- хрватском и на судске процесе, али да треба и у ционализма. другим републикама водити акције против непријаУ СКЈ-у се појавило фракционаштво, лидерство, теља – националиста. Наводи за пример Српску политички каријеризам. Постоји свуда. Не знам да књижевну задругу.

Књига др Ранка Кончара и Димитрија Боарова „СТЕВАН ДОРОЊСКИ –ОДБРАНА АУТОНОМИЈЕ ВОЈВОДИНЕ” може се за 1.000динара купити код издавача,Музеја Војводине (Дунавска 35,тел.021/525–059,бр.рачуна 840–539668–54) Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak13.januar2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Опустите се и уживајте, угодите себи,алисенемојтепревишезаносити, нити пити алкохолна пића. Осмислите љубавни однос у свом романтичномстилу,узмузикуисвеће,пунутрпезуипарфеме.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

13. januar 2012.

ДалисетоданасдочекујеСрпска нова година? Разлог више за празновање и весеље! Уосталом, она права радна атмосфера још увек нијепочела.Можетебитикреативни имобилни,друштвениикорисни.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Имате изражену инт уицију, па ослушните унутрашње гласове и слутње. Имате и добру концентрацију за оно што вас занима. Ипак, делујете затворено и тајанствено, штовамнијесвојствено.Друштво?

Будитепажљивиусаобраћају,поготоводанас,увремепразника.Такође,дефинишитештажелитеишта ћете коме рећи, поручити, поклонити.Краћипутјевеомаузбудљив,под утицајемауторитативнеособе.

Енергичнистеиборбени,спремни да сами урадите оно што треба, не очекујућитуђупомоћ.Упартнерском односу можете очекивати много заводљивости и заноса, авантуризма иинспирације.Предиванпровод.

Петакјераднидан,алисеодвас очекуједаранијезавршитепосаои управовремебудетенаправомместу,узагрљајусвогпартнера.Ипак, питањеједалићетесвестићи.Узнемирења.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Подложни сте утицају друштва, пријатељакојидолазеиодлазе,али дубок о у себи тачно знате да све има своју цену. Није време за мала или велика путовања већ за сакупљањеизгубљенеенергије.

Јупитер је полако али сигурно кренуо у нове подухвате. Иако нематеутисакдавамсебилоштазначајнодешава,ипакседешава.Адешаваћесесвевишеијасније,упозитивномсмислу.

Изгледа да сви и све зависе од вас.Каостубкућеисвогпосла,који радите потпуно самостално, у могућностистедасвестварииукућане поставите на њихово место. У љубависеразвијаповерење.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Ситуацијасеодвијапоплану,такоданеморатебринутиниочему. Изгледа да сте се препустили низ токдогађаја.Безобзиранатокуда то води, умете себи да угодите и уживатесамоулепом.

Можетекакохоћете!Јошсамода осмислите штажелите.Заноситесе идеалима и партнерском везом, драгомособом,иаконегдеумалом мозгузнатедатонијетоиданеће дуготрајати.

Диванданзавас,ијошлепшевече.Изазатворенихврата,узагрљају вољене особе, обојићете свој свет дугиним бојама. У наставку следи викенд, као да славље траје итраје,безпрестанка.

TRI^-TRA^

И дама и џек V REMENSKA

PROGNOZA

Пролазно

Vojvodina Novi Sad

6

Subotica

3

Sombor

6

Kikinda

5

Vrbas

6

B. Palanka

6

Zreњanin

5

S. Mitrovica

6

Ruma

7

Panчevo

6

Vrшac

5

Srbija Beograd

6

Kragujevac

6

K. Mitrovica

6

Niш

7

Evropa

наоблачење

Madrid

12 НОВИ САД: Слаб мраз. Током дана пролазно наоблачење с могућом краткотрајномслабомкишом.Ветарујутруслаб,апо поднеумерензападни Rim 14 исевероозападни.Притисакмалоизнаднормале.МинималнатемператураLondon 8 2, амаксимална6 степени. ВОЈВОДИНА: Ујутруслабмраз.Токомданарелативнотоплозајануар Cirih 5 уз пролазно наоблачење са северозапада с могућом краткотрајном кишом. Ветарујутруслаб,по поднеумеренсеверозападни.ПритисакизнаднормаBerlin 6 ле.Минимална температура -5,амаксимална 7 степени. 8 Beч СРБИЈА: Ујутруслабмраз.Токомданарелативнотоплозајануарузпролазнонаоблачењесасеверозападасмогућомкраткотрајномкишомнасеве3 Varшava ру,апоподнеиуцентралнимијужнимкрајевима.Ветарујутруслаб,поподнеумеренсеверозападни.Притисакизнаднормале.МинималнaтемператуKijev 2 ра -7,амаксимална 8 степени. Moskva 0 Прогноза за Србију у наредним данима:Одвикендаследизахлађење. Свакимданомбићехладније,аоднедељеивећиномоблачносповременим Oslo 1 слабимснегом.ВећашансазаснегјеуцентралнимијужнимпределимаСрбије.Ветарумерендопојачансеверозападни.Одпонедељкаћемоиматиле- St. Peterburg 0 денеданејердневнатемпературанећепрелазити0степени. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Погоршање биометеоролошке ситуације утицаће неповољно на већину хроничнихболесника.Опрезностсесаветујеособамасасрчанимпроблемимаиповишенимпритиском.Одметеоропатскихреакцијамогусејавитибезразложнанервоза,реуматскиболовииболовинаместустарихрана.Усаобраћајунеопходнаопрезност.

Atina

14

Pariz

8

Minhen

4

Budimpeшta

6

Stokholm

0

Поп звезда Кајли Миног једна је од ретких познатих жена које се овако поставе после раскида. Она је, наиме, путем Твитера честитала свом бившем Оливијеу Мартинезу веридбу са ХалеБери. - Честитам Оливијеу и Хале - написала је Кајли, те тако дала свима до знања да нема ништа против њихове среће. Права је реткост да неки познати пар после раскида остане у добрим и коректним односима. Иначе, француски глумац и аустралијска певачица били су у вези пет година и био јој је велика подршка када је оболела од рака, док нису прекинули 2007. године. Поп звезда је тренутно у вези са шпанским моделом Андресом Веленкосом. Да су у добрим односима потврђује и податак да је Оливије водио Хале Бери на концерт своје бивше, који се одржао у мају прошле године у Лос Анђелесу. Мартинез (46) је запросио Хале (45) дијамантским прстеном виђеним на њеној руци 29. децембра, а шушка се да се веридба догодила на Божић. Пар се упознао на снимању филма Дарк тајд, а у јесен 2010. медији су почели писати о њима као о новом секси пару.

VIC DANA Долазичовекуапотеку. -Имателивијагру? -А,јел’иматевирецепт? -Немам,алиимамженинуслику.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

239 (5)

Slankamen

258 (12)

Jaшa Tomiћ

Apatin

295 (7)

Zemun

296 (13)

Bogojevo

249 (8)

Panчevo

310 (6)

Baч. Palanka

243 (8)

Smederevo

470 (-2)

Novi Sad

222 (14)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

183 (-2)

S. Mitrovica

182 (6)

Tendencija stagnacije

Senta

244 (0)

Beograd

244 (6)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

306 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

249 (9)

NERA

Hetin

72 (0)

TISA

60 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

52 (-1)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 13.januar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 13.januar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement