Page 1

c m y

NOVISAD*

SUBOTA12.MAJ2012.GODINE

GODINALXX BROJ23432 CENA35DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

ZADECENIJUUKWI@ENATEKPETINABESPRAVNOIZGRA\ENIHOBJEKATA

Besplatnu legalizaciju ko~i besparica str. 4

NASLOVI

OT VOR EN FEST I VA L N AU KE U NOVOM SADU

Ekonomija 4 „Imlekovo” UHT mleko dinar skupqa

6 Mladi poqoprivrednici razvijaju Vojvodinu

NoviSad 8 Maturska toaleta prazni bu|elare

Dru{tvo 13 Klini~ki centar Vojvodine obele`ava 103 godine rada

Globalni izazovi U gubitku 12 pred mladima st r. 9

banaka u Srbiji

OBUSTAVQENAPRODAJAIMOVINENAJVE]EGSRPSKOGOBU]ARA

Da li „Boreli” mo`e da odahne

Eva Sila|i najboqa mala fizi~arka

str. 8

DANASPO^IWE79.ME\UNARODNIPOQOPRIVREDNISAJAM

Vrhunska poqoprivreda u Novom Sadu

str. 6

str. 16 – 20

SPORT

n FUDBALERIVOJVODINE NAISPITUU^A^KU

n RUKOMETA[ISEBORE ZATROFEJKUPA

str. 4

U^ENICANOVOSADSKEO[„JOVANPOPOVI]” RE\ANAGRADEIPRIZNAWA

str. 11

n ODBOJKA[ISRBIJE IZBORILIPOLUFINALE

str. 2-3

BANKARSKISEKTORLANEZABELE@IOMINUSODDVEMILIJARDEDINARA

Foto: S. [u{wevi}

Najvi{a temperatura30°S

Dr`ava zvani~no istra`uje poreklo yaka s listi}ima Subotica do pono}i ponovo brojala glasove Vukovi} (CeSID): Pri~a o kra|i glasova u slu`bi kampawe

Vojvodina 11 U Ba~koj Topoli odr`ava se muzi~ki festival dece Vojvodine

Sun~ano i toplo

IZBORI 2012.


2

POLiTikA

subota12.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. NASTAVQASEPOLEMIKAZBOGBROJAWAGLASOVA

Vu~i}:YakjeizOyaka prebroja va we

Subotica:Svi ponovobroje U Subotici je u ~etvrtak Gradska izborna komisija dozvolilazainteresovanimstrankamauvidubira~kispisakizapisnikesizbora.Predstavnici Saveza vojvo|anskih Ma|ara, SrpskenaprednestrankeiUjediwenih regiona Srbije iskoristili su to svoje pravo i po~eli uvid u bira~ki materijal. Prebrojavawe je trebalo da zavr{e sino} u pono}.Predstavnici pomenutih stranaka obja{wavajudasunai{linaniznepravilnostiidazbogtogasumwajuuregularnostizbora. Predsednik Gradske izborne komisije Vladimir Dragin je kazaodauzakonskomrokuod24 sata od progla{ewa rezultata izbora nijedna politi~ka orga-

nizacije nije ulo`ila prigovor. Jene Maglai(SVM) je rekao dasu“rezultati,itozvani~ni, progla{eni mawe od 24 sata od zatvarawa birali{ta, {to je mimoustaqeneprakse“. –Naosnovudosadapregledanihxakova,me|ukojimajebilo ionihotpe~a}enih,mogudaka`em da je mawih ili ve}ih nepravilnostibilo.Kadapregledamosve,vide}emoimaliosnovazadaqevanrednepravneradwe-rekaojemaglai. OliverDuli},kojijeuSubotici bio prvi na listi „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}“, isti~e da su pri~e o navodnoj kra|ipotpunebesmislice. S.I.

Sombor:Promeneza drugikrug Mada je kao svojevremeno kona~nerezultate,Gradskaizborna komisijauSomborusaop{tilada suseudrugikrugpove}inskomsi-

stemu izbora za poslanike Skup{tine AP Vojvodine u izbornoj jedinici 48 Sombor 2 plasirali kandidat DS-a Sr|an Zavi{in i kandidat SPS-a Du{an Vuja{kovi}, i u toj izbornoj jedinici }e

snage odmeriti predstavnici dve najja~esrpskestranke. Naime, nakon ulo`enih prigovora,Izbornakomisijajeponovo prebrojalaglasa~kelisti}ei posle upore|ivawa s ostalim materijalima bira~kih odbora, ustanovila da je kandidat SNS-aZdravkoSogi} imaozapravosvegadvaglasavi{eod SPS-ovcaDu{anaVuja{kovi}a. Tom odlukom somborske Izborne komisije u drugom krugu izbora za poslanike u vojvo|anskoj Skup{tini po ve}inskom sistemu Somborke iSomborcispravomglasabira}edvasvojapredstavnikaupokrajinskoj asembleji i to izme|u drLazaraRa~i}a (DS)idrZorana Par~eti}a (SNS) u izbornoj jediniciSombor47iZavi{inai Sogi}auSombor48. M.M-}

NoviSad:URSiSRS podnelisudugotovo 50`albi Ujediweni regioni Srbije i Srpska radikalna stranka podnelisuUpravnomsuduukupnogotovo 50 `albi zbog nepravilnosti na lokalnim izborima u Novom Sadu.Sudimarokod48satidadoneseodluku.URSjepisao37`albiive}inaseodnosinazapisnike s bira~kih mesta jer na wima nema potpisa ~lanova bira~kih odbora. Predsednik GO SRS-a \ura| Jak{i} predo~io je ju~e novinarima da su nakon uvida u bira~kimaterijalotkrilimnogo nepravilnosti. –Nemadilemeotomedasusvi zapisnici {timovani – rekao je Jak{i}.–Nagomilibira~kihmesta se broj glasova razli~itim strankama, pa i nama, ne sla`e s brojem navedenim u zapisniku. Evidentnajekra|ais„belimlisti}ima„,kojisunetaknutii~istiuba~enime|uneva`e}e,vaqda dabiseprikazalaizlaznostkoju Gradska izborna komisija tvrdi

dajebila.Sudusmopodneli`albeismatramodauNovomSadulokalniizborimorajudaseponove. S obzirom na to da GIK nije uva`io predlog radikala da se formiraradnotelokoje}eispitati ko je operaterima „Informatike” nalo`io da naprave softverski program obra~una glasova bez neva`e}ih listi}a, SRS}epodnetikrivi~neprijave protivN.N.lica.Jak{i}dodaje da}esvi~lanoviGIK-aionikoji imaju veze sa softverom biti ispitaninasudu. Dok sud ne odlu~i o `albama, GIKjerasporediomandateizbornim listama koje su pre{le cenzus. Tako DS ima 19 odbornika, SNSiLSVpo16,SPSosam,RDS i DSS po {est, „Dveri„ pet i SVMiNOPOpojednogodbornika.O~ekujesedave}inuformiraju DS, LSV, SPS, SVM sa 44 odbornikaodukupno78. D.Ig.

„Toplana”tu`i \ura|aJak{i}a „Novosadska toplana„ }e podneti krivi~nu prijavu protiv predsednikaGradskogodboraSrpskeradikalnestranke \ura|aJak{i}a, nakonoptu`bedasuglasovinaizborimapla}aninovcem„Novosadsketoplane„,saop{tavajuizpomenutogpreduze}a.Dodajudategrube ibesmisleneneistineila`isrozavajuugled„Novosadsketoplane„ isvihradnikakojisusetokomprethodnegrejnesezonetrudilida domoviNovosa|anabudutopliunajsurovijimvremenskimuslovima. – Finansijsko poslovawe „Novosadske toplane„, kao javnog komunalnogpreduze}a, upotpunostijetransparentno,agospodinJak{i}, kaoisviostaliodborniciuSkup{tinigrada,imaojeuvidu programposlovawasvihjavnihijavnih komunalnihpreduze}a – istakao jedirektor„Novosadsketoplane”VladimirJeli}.–Timeje wegovaodgovornostzateoptu`beve}a.[tetakojajeovomklevetom naneta „Novosadskoj toplani„ i svim wenim radnicima bi}e utvr|enanasudu. B.M.

ZamenikpredsednikaSrpske napredne stranke Aleksandar Vu~i} pozvao je ju~e Tu`ila{tvodaizdanalogzahap{ewe funkc io n er a Demok rats ke stranke Dragana [utanovca i OliveraDuli}a jersu„lagali” dajexaksizbornimlisti}ima ukraden u Zaje~aru, i naveo da jetajizbornimaterijalprona|enuOxacima,uVojvodini,300 kilometaraodZaje~ara. – Ako je kesa iz Zaje~ara, ja idem u zatvor. A ako je kesa iz Vojvodine, [utanovac i Duli} u zatvor – rekao je Vu~i} na konferencijizanovinare. Da bi potkrepio tvrdwu da listi}i nisu iz Zaje~ara, Vu-

~i} je pokazao zbirnu izbornu listi iz Vojvodine, na kojoj se navodi da je potpisan predsednikPokrajinskeizbornekomisijeDarkoRudi}. –HvalaDuli}ui[utanovcu {tosunamotkrilidajexakova s glasovima bilo i u Zaje~aru. Pretpostavqalismodajedopisano500.000glasova,asadamislimodaihjebiloivi{e–rekaojeon. Vu~i}jenaveodasenabira~kommestubroj13uOxacimazapisnicidrasti~norazlikujuod zvani~nih rezultata Izborne komisije.Zamenikpredsednika SNS-a je objasnio da je zapisnik na bira~kom mestu vo|en

tako {to su stranke pore|ane pobrojuglasovakojesudobile, dok su u rezultatima izborne komisije stranke pre|ane po redosledu na glasa~kom listi}u. – Tako je na zapisniku s bira~kogmestaSNSnaprvommestusa152glasa,aDemokratska strankanadrugomsa120glasova.Alijeurezultatimaizborne komisije SNS-u upisano 35 glasovaaDS-u152glasa.SNSuje,potimrezultatima,upisano 35 glasova „Dveri„, koji su pobrojuglasovabilinapetom mestu. A Ligi socijaldemokrataVojvodinesudodali100glasova–rekaojeVu~i}.

Nikoli}odrugomkrugu Srpska napredna stranka podnela je krivi~ne prijaveprotivNNlicazbogizbornekra|e,izjaviojeju~euKru{evcupredsedni~kikandidatte stranke Tomislav Nikoli}. Na pitawe da li }e odustatioddrugogkrugaizborazbogizbornekra|e,Nikoli}jekazaodane}e.

„Vide}emo da li }e drugog kruga predsedni~kih izbora biti. O~ekujem proteste, jer je to onaj isti narod koji je protestovao 2000-te godine, iako tada, za razliku od danas, nije bilo dokazadasuizboripokradeni.”,poru~iojeNikoli}.

Tu`ila{tvo:SNSnijedozvolila policijiuvidulisti}e Portparol Republi~kog javnog tu`ila{tva Tomo Zori} izjavio je sino} da SNS nijedozvolilapolicijida,po nalogu tog tu`ila{tva izvr{i provere navoda u vezi porekla i autenti~nosti izbornih listi}a ve} je prolongiralo dostavqawe tra`enog materijala.”Tu`ila{tvo je uputilozahtevpolicijidase provere svi navodi o auten-

ti~nosti i poreklu listi}a koje je prezentovala SNS u javnosti,ipolicijaje,pozahtevu Tu`ila{tva, oti{la da izvr{inavedeneprovere”,rekaojeon. Zori} je istakao da „policijinijeomogu}enodaizvr{i proverenavodauveziporekla iautenti~nostilisti}a,koju jeju~eTu`ila{tvozahtevalo, jer predstavnici SNS nisu

hteli da dostave na uvid tra`ene listi}e”.On je dodao da su napredewaci „prolongirali sa dostavqawem listi}a i tra`enog materijala koje je policijaodwihzahtevala”. „Republi~ko javno tu`ila{tvo zahteva da se dr`avnim institucijama omogu}i da rade svoj posao, u skladu sa svojimzakonskimovla{}ewima”, rekaojeZori}.

DRAGAN[UTANOVAC,POTPREDSEDNIKDS-a

Smi{qenaprevara napredwaka Potpredsednik Demokratske stranke Dragan [utanovac rekao je da ta stranka osnovano sumwa da je neko na nezakonit na~in do{ao u posed izbornog materijala i dostavio ga vrhu Srpske napredne stranke, koji naosnovutogatvrdidasuizborineregularni. –Osnovanosumwamodajenekonanezakonitna~indo{aou posed izbornog materijala i dostavio ga vrhu SNS-a. PostojisumwadajeTomislavNikoli} pre dva dana boravio u Zaje~aru i sumwamo da su odatletilisti}i–rekaoje[uta-

novacnakonferencijizanovinare. On je naveo da je re~ o smi{qenoj prevari SNS-a jer je, kakojeobjasnio,TomislavNikoli} unapred govorio da }e izbori biti neregularni i da }eSNSbitipokradenaukoliko ne pobedi na izborima. Po wegovim re~ima, postoje jo{ dvevarijantezaobja{weweporeklalisti}a.Prvajedajere~ o falsifikovanim listi}ima, adrugadasuaktivistinapredwakaunapredsakupqalitelisti}edabiihubacilinaneka bira~kamestanakojimaBoris

Tadi} ima ve}u podr{ku. Uz napomenudasuusvimkomisijama bil i preds tavn ic i svih stranaka i da su stoga neregularnostibilenemogu}e,[utanovacjepozvaonadle`neorgane da ispitaju sve navode o navodnimneregularnostima. Na molbu da prokomentari{e najavu SNS-a da }e protestovati na ulicama zbog „izbornekra|e”,[utanovacjeistakao da }e Nikoli}, ukoliko setodogodi,bitijediniodgovoran za posledice koje mogu nastati. D.Milivojevi}

TVIT CRTICA

Penzija,ili... Nadru{tvenojmre`i„Tviter„ju~ejebesneo pravikompjuterskiratizme|udemokratainapredwaka o navodnoj kra|i izbora. Prvi se oglasio funkicioner DS-a, ministar Oliver Duli}:„Prona{loseodaklejevre}a,ukraoje wihov~lanuZaje~arupredkameramapajedopremiouBeograd...tolikootome!“,napisaoje na lajni Duli}, baciv{i u lice rukavicu napredwacima, ~iji je lider pred kamerama prikazao xak s listi}ima, kao dokaz da su izbori pokradeni. PotpredsednikDS-aiministarvojniDragan [utanovac nastavqa u `estokom tonu: „To }e bitiposaozaTu`ila{tvoidrugedr`avneorgane.Tomajevelikigubitnikine`elidaprihvatipenziju!“

Zatvor ReagovaweDS-anaqutilojepotpredsednika SNS-aAleksandraVu~i}a,kojiodgovara: „Duli}u,la`e{.Xakjeprona|ensamo300kilometaradalekoodZaje~ara.Posleovoga,jedan odnasdvojicemorauzatvor.Ilisitilopov, ili sam ja la`no uzbuwivao javnost. Odgovor znam boqe„, objavio je Vu~i}, posle ~ega je iz wegovestrankestiglavestdajere~o“mestuiz Vojvodine“.

Na{tajeko spreman Funkcioner SNS-a Mario Maleti} smatra da „treba organizovati masovne proteste protiv re`imske kra|e!!!“ Na Maleti}evu opasku „kadjemogaonestatijedanxak,moglojenastotine“,[utanovacdajeobja{wewe:„Recimo,ti nisiubaciolisti}eisadsenalazeunekomxakuukojisteihvistavili,TomajenasvespremanaiKalimero“. Odgovorpoku{avadadaianaliti~arVladimirTodori}:„Zaregularnostizborajenajbitnijedasviizbira~kogodboraimajuistezapisnike„,pojednostaviojepri~uTodori}.

Hmmm... Suboti~ki funkcioner DS-a Darko Mati} saop{tiojena„Tviteru„da„ve}12sati~uvamo listi}eodSVM-aiSNS-akojiihzajednoponovoprebrojavaju... „Ironijajeutome{tojedosadautvr|enoda u zapisnicima nije evidentirano dvedesetak glasova za DS... Prave predstavu...„, tvrdi Mati}. DilemuimailiderLSV-aNenad^anak. „Hmmm ... A za{to je Gli{i} iz ’Dveri’ bio danas kod I{tvana Pastora? Je li na pomolu novakoalicija?„,pitase^anak. S.St.

Tadi}: Sve ispitati Predsedni~ki kandidat liste „Izbor za boqi `ivot” i lider Demokratske stranke BorisTadi} upozoriojeju~eu Kragujevcu da bi bilo veoma opasnodasepri~aonavodnoj neregularnosti izbora koristizadestabilizacijuzemqe. Odgovaraju}i na optu`be SNS-a o navodnoj izbornoj kra|i, Tadi} je ocenio da su eventualne neregularnosti lokalnogkarakteraidaseispravqaju uobi~ajenim pravnimpostupkom. –[toseti~eoptu`bikoje dolaze od oponentske strane, zahtevamdaTu`ila{tvoipolicija sve to ispitaju da bi gra|ani, nakon ovih izbora, znalidasuonikojisuizabrani–izabraninavaqanna~in –rekaojeTadi}. Onjeukazaonatodabibiloveomaopasnodasepri~ao navodnoj neregularnosti koristi za destabilizaciju zemqe. – To nije odgovorno pona{awejermislimdasmoimali uobi~ajen izborni proces po evropskim standardima – naglasiojeTadi}.

Dinki}: Sumwivo Predsednik Ujediwenih regio- naSrbijeMla|anDinki} izjavio je ju~e da protekla predizborna kampawanijebilaferpremamnogima, ukqu~uju}i i URS, jer je „svimajasnodajepostojalafavorizacijajednestranke”.Dinki}je izjavioda}e,zbogprimedbiiznetihnatokglasawa6.maja,ovobiti „verovatno najsumwiviji izboriod5.oktobra2000.godine”. – Nadle`ni organi moraju da ispitajudalijebilokra|enaizborima jer su optu`be lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikoli}a te{ke – rekao je Dinki}. Govore}iorezultatimalokalnihizbora,onjeizjaviodanijezadovoqanpostignutimuBeogradui Vojvodini i da „iskqu~ivu odgovornostzatopreuzimali~no”. „DVERI”ODR@ALE PROTESTNUVO@WU

Ponovni izborina svimnivoima –Prvikrugizborabrutalnoje pokradennasvimnivoima,za{ta je odgovoran kabinet biv{eg predsednika Borisa Tadi}a. Utvrdili smo da postoje brojni nepravilniizbornilisti}iivi{eodnekolikohiqadaizbornog materijala na{lo se van zape~a}enihkutija.Tosudokazaleidruge opozicione stranke – rekao je na ju~era{woj konferenciji za medijegradskipoverenikPokreta „Dveri„ u Novom Sadu MiroslavParovi}. NaTrguslobodeuvremeodr`avawaovekonferencijenaotvorenom,skupilosevi{estotinaaktivistatogpokreta,apoParovi}evim re~ima, to se desilo spontano. Po{to skup nije bi najavqen, policija je sugerisala na skorirazlaz,a„dverani„suzatim u oko 50 automobila krenuli u protestnuvo`wugradom. – Zahtevamo ponovno raspisivaweizboranasvimnivoima.Bojkotujemo drugi krug predsedni~kih izbora i pozivamo i ostale strankekojeka`udasuoviizboripokradenidau~ineisto–izjaviojeParovi}. A.L.


c m y

politika

dnevnik

subota12.maj2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. ANALITI^ARCeSID-a\OR\EVUKOVI]

Pri~eoizbornojkra|i suuslu`bikampawe Programski direktor i analiti~arCeSID-a\or|e Vukovi} ocenio je da nema nikakvog povoda za osporavawe izbornih rezultata te daproblemikojisupostojali u izbornom procesu nisu dokaz kra|e ve} aqkavosti izborne administracije. U izjavi za „Dnevnik” on je ocenio da su optu`be Srpske napredne stranke da su na izborima pokradeni usmerene na poku{aj da se deo bira~a motivi{e za podr{kuwihovompredsedni~komkandidatu. – O~igledno je da lider napredwakaTomislavNikoli} ima vi{e problema da motivi{e bira~e za drugi krugnegoliderDS-a Boris Tadi} – rekao je Vukovi}. – Ionisuseodlu~ilizaovajmodalitet, mada nisam ba{ siguran u todajetopametanput.Jer,akoneko govori o izbornoj kra|i, onda mora da prika`e bar jedan dokaz kojibinatoukazao. Onjedodaodajeizborniproces bio„dalekoodsavr{enog”tedaje bilo ozbiqnih problema zbog glomaznostiiaqkavostiizborne administracije,alito,kakojeistakao, „nema veze ni s jednom strankom posebno, ve} s konceptom rada izborne administracije„. –Asvestrankesuu~estvovaleu raduizbornihkomisija,teodabiru qudi u bira~kim odborima. U timodborimasvisuimalipredstavnikenasvimizbornimnivoi- ma,paipredsednikeodbora.Inapredwaci su imali brojne predstavnike, tako da je ova naknadna

pri~a o kra|i izbora veoma neozbiqna–oceniojeon. Naveojeidajeuizbornojno}i CeSID, koji je tako|e imao posmatra~e na izborima i prvi iz-

neo projekciju izbornih rezultata, kontaktirao sa svim strankama, pa i sa SNS-om, te da su svi imalivrlopribli`nerezultate, s odstupawima od jednog do dva

Nikoli}vi{enevoditrku sTadi}em,ve}sDa~i}em Vukovi}smatradajepravirazlogdizawapra{ineioptu`bi zaizbornukra|uutome{toje„TomislavNikoli}shvatiodaje wegovkqu~niproblem{toovovi{enijetrkakojuvodisBorisomTadi}em,ve}trkakojuvodisIvicomDa~i}em„. –UkolikoNikoli}udrugomkruguizgubiodBorisaTadi}as velikomrazlikom,vi{esenepostavqapitawedalijeonlider ve}dalijeuop{teialternativalideru.Odnosno,dalijeon tajkoseubudu}eborisTadi}emilijetozapravoIvicaDa~i}. I u toj situaciji on sad poku{ava da podigne tenzije da bi se {tove}ibrojwegovihqudiodazvaoidapoku{adanapraviiznena|ewe,ili,akove}izgubiizbore,daneizgubiba{ubedqivo–oceniojeVukovi}.

mandata, zbog ~ega, kako je istakao,tezeokra|i500.000 glasovanemajuvezesrealno{}u. – Izbori jesu dosta lo{e realizovani, {to je gre{ka Republi~keizbornekomisijeiizborneadministracije nasvimnivoima,alitojezato{tosutoneprofesionalnatela,formiranaadhok,s glomaznim bira~kim odborima u kojima je sedelo 300.000qudikojinisuznali daobavesvojposao.Dovoqno jebilo30.000obu~enihqudi iposaobibioboqeura|en. A tvrdwe o izbornoj kra|i zvu~e gotovo sme{no kad se pogledajuzapisnicisbira~kih mesta. Pa lokalni bira~kiodboriimalisuuputstvo od RIK-a da se najpre brojepredsedni~ki,paparlamentarni, pa lokalni izbori. Me|utim,onisusvinajprebrojalilokalne,davide{tajetukomepripalo,ibiojetoop{tijava{luk. Ali,svetonemavezeskra|omna izborima jer izborna kra|a podrazumeva slo`en i sofisticiran sistem–istakaojeVukovi}. Napomiwe,me|utim,daseizbori ne mogu obarati zbog aqkavih zapisnikajerbiutomslu~ajumoralidaseponi{tesviizborikojisuuSrbijiodr`ani. –Onajkobiutakvomhaosuod izborne administracije uspeo da izvede izbornu kra|u, treba da vlada ne Srbijom, ve} celim svetom! Ali, to prosto nije mogu}e, nijemogu}edautakvomhaosunapravitesistemkojibinekomomogu}ioizbornukra|u–podvukaoje Vukovi}. B.D.Savi}

LDP:^iwenicene ukazujunatodaje biloizbornekra|e Lider Liberalno-demokratskepartijeiKoalicije„Preokret” ^edomir Jovanovi} izjavio je ju~e da nema nijedne ozbiqne ~iwenice koja potvr|ujedajeuSrbijiorganizovana navodna izborna kra|a, i poru~io lideru napredwaka Tomislavu Nikoli}u daprihvatirezultateizbora. –^itavsvoj`ivotsam posvetio borbi za demokratiju, zbog ~ega sam i danas du`an da je branim zalagawemzareduzemqi i na{im `ivotima, koji su va`niji od ishoda izborne kampaweilibilokakvevlasti –rekaojeJovanovi}Tanjugu. On je naveo da je Koalicija „Preokret” pregledala i prihvatila rezultate glasawa jer po{tujevoqugra|anaSrbije,i datoistoo~ekujeiodNikoli}a,„kojijezajednoslideromdemokrata Borisom Tadi}em u ovom trenutku najodgovorniji zastaweuzemqi”. –Kaokandidatzapredsednikakoji`elidavodiipredstavqa ~itavu Srbiju, Nikoli} je

du`an da, umesto destrukcije kojanaskrozwegovoosporavaweizboravodiume|usobneobra~uneitotalnihaos,dru{tvu ponudi kampawu koja }e nam

omogu}itidaposle20.majasvi zajedno po~nemo da radimo za sre}nuzemqu–naglasiojeJovanovi}. Zato, kako je rekao, prvo s Tadi}em,azatimisvimdrugim politi~kim akterima, Nikoli} mora smiriti situaciju u zemqi i omogu}iti gra|anima daizaberusvogpredsednikana normalanna~in. – Prvi korak u tome je prihvatawe rezultata svih izbora koji su odr`ani u nedequ – zakqu~iojeJovanovi}.

„Ipsos”:ZaTadi}a 58odstobira~a, Nikoli}u42odstoglasova Zapredsedni~kogkandidataBorisaTadi}a naizborima20.majaglasa}e58odstobira~a,azawegovogprotivnikaTomislavaNikoli}a 42 odsto,kqu~nijepodataknajnovijegistra`ivawakojejesproveo„Ipsos stratexikmarketing„.Istra`ivawe,kojekojejesprovedeno10.majana uzorkuod1.198punoletnihgra|ana,ti~esedrugogkrugaizborazapredsednikaRepublikeSrbijekoji}ebitiodr`ani20.maja2012. Poistra`ivawu,u~ijejerezultateTanjugimaouvid,54,7odstoupisanihbira~aizjasniloseda}esigurnoglasati,dokje25,7odstoizjaviloda}emo`daglasati,aglasovibibilipodeqeniuodnosu58odstoza Tadi}ai42odstozaNikoli}a.


4

ekonomija

subota12.maj2012.

dnevnik

SAMOJEDANPROIZVO\A^POVE]AOCENEIOBE]AODANE]EVI[E

BANKARSKISEKTORLANEZABELE@IOMINUS ODDVEMILIJARDEDINARA

ImlekovoUHTmleko dinarskupqe Pomo}nikministrapoqoprivredeitrgovineMilo{Milovanovi} izjaviojeju~edajesamo jedan proizvo|a~ na tr`i{tu – „Imlek” –

podigaocenusvojihartikala,dokostalemlekaretonisuu~inile. –Kona~nure~otome}edatipotro{a~i,koji}esamiodlu~itikoji}eproizvoddakupuju–istakaojeon. Milovanovi}jepodvukaoidaje uredba Ministarstva poqoprivredeitrgovineoograni~avawumar`i na osnovne namirnice dala rezultatidawihovecenenisupodignute iznad predvi|enog nivoa. On jerekaodajesasvimsigurnotajeta uredbaimalapozitivanefekatna krajwu cenu osnovnih namirnica kojupotro{a~ipla}aju. Dugotrajno mleko UHT i jogurt proizvo|a~a „Imlek” od ju~e su

skupqizadinar,doku„Mlekari[abac”ikompaniji„Megle”isti~udacenesvojihproizvoda nisumewaliizasadaneplanirajuposkupqewa. – Kompanija „Imlek” od ju~e je simboli~no pove}alacenedugotrajnogmlekaUHTijogurta zadinar,acenedrugihproizvodane}emewati– izjavilajeTanjugudirektorkazakorporativne poslove„Denjubfudsgrupe„,uokvirukojeposlujei„Imlek”,SvetlanaGlumac. „Imlek„,kojiusvomportfolijuimavi{eod 100proizvoda,podigaoje,zbogposkupqewaenergenataisirovinanasvetskomtr`i{tu,cene samodvekategorijeproizvoda.Tosu:UHTmlekood2,8i3,2odstomle~nemastiidvevrstejogurta. Ina~e, ova ~etiri artikla najjeftinija suusvojojkategorijiproizvoda.Kompanijavi{eodgodinudananijemewalacene.

Ugubitku 12banaka uSrbiji

Bankarski sektor u Srbiji pro{le godine zabele`io je gubitak od oko dve milijarde dinara,anatajnegativanrezultatnajvi{esuuticalilo{iposlovnirezultatiAgrobanke,~ijijegubitakbio29,4 milijardidinara. – Od trideset i tri banke, dvanaestjeposlovalosgubit-

banka,zatimAlfabanka–2,1 milijarde,OTP–1,3milijardu, Marfin i Vojvo|anska banka–po1,2milijardudinara. Ru`icaStamenkovi}je,govore}i o rezultatima drugih finansijskih sektora, rekla dasuosiguravaju}ekompanije iskazale pozitivan rezultat

ZADECENIJUUKWI@ENATEKPETINABESPRAVNOIZGRA\ENIHOBJEKATA

Besplatnulegalizaciju ko~ibesparica Po predlo`enim izmenama Zakonaoplanirawuiizgradwi,kojejeusvojilaVladaSrbije,gra|ani koji su zidali stanove i ku}e bez gra|evinske dozvole ima}e jo{trigodinedauzpopustlegalizujusvojegra|evine,ukolikosu ih ranije prijavili. Kako ka`e ministar`ivotnesredineiprostornog planirawa Oliver Duli}, rok je produ`en zbog ogromnogbrojapristiglihprijavagra|ana i ograni~enog administrativnogkapacitetalokalnihsamouprava.Me|utim,sviznajudajeza zastoj u legalizaciji glavni krivacbesparicajer,kolikogoddaje jeftinailibesplatna,jo{uvekje preskupa. Od ukupno oko 800.000 objekata kojisuuSrbijiprijavqenizalegalizaciju,dodanasjelegalizovanatekpetina,negdeimawe,iakoje proceszapo~eojo{2003,kadajedonetprvobitniZakonoplanirawu i izgradwi koji je obuhvatio i tu materiju.Ume|uvremenujepropis mewan, dopuwavan, rokovi produ`avani, povlastice izglasavane, potro{enajegotovodecenija,alegalizacijanijezavr{ena. Uprkostome{tojeprethodnim izmenamaidopunamaZakonaoplanirawu i izgradwi omogu}ena br`a,jednostavnijaijeftinijalegalizacija bespravno izgra|enih objekata,kakosutuma~iliuresornom ministarstvu, tako da ~etvoro~lanaporodicamo`ekoristiti

popustod99odstozalegalizaciju 100kvadratastambenogprostora,a zanarednih100kvadrataumawewe od60odsto,kolikoiznosiinaknada za vlasnike objekata koji nisu ispunili socijalne uslove, rezultati su skromni. Stru~waci ka`u da su razlozi za to u tome {to su gra|ani bez novca, pa nemaju da platekomunalnetakse,uprkospomenutim olak{icama i mogu}nostipla}awanarate.

Na{ojredakcijiobratilisuse brojni gra|ani: jedni se `ale na velikeda`bine,druginatodajo{ nisu dobili infrastrukturu iako su sklopili ugovor s Direkcijom zagra|evinskozemqi{teiplatilikomunalnunaknadu.Jedan~italacka`edajelokalnasamouprava perfidna pa s jedne strane, tobo`e,dajepopust,asdrugestranenabija cene novim zonirawem grada, pa periferija nije vi{e perife-

Skupa{upa InvestitorsTelepaka`edajeodustaoodlegalizacije{upejer jepreskupa.Obja{wavadarazlogle`iunovomzonirawujerjedrugazonapostalaprva,agradskaadministracijapomo}niobjekatod 25kvadratakojikoristikao{upuzadrvatretirakaostanpamora dazalegalizacijuplati9.000dinarapokvadratu,{tojepreskupo.

rija ve} se preimenuje u bli`u gradskuzonuzakojusukomunalije skupqe. U brojnim mestima {irom Vojvodine nam potvr|uju da je mnogo re{ewazalegalizacijuna~ekawu jer gra|ani nemaju da plate komunalnoopremaweidarealizujudonetare{ewa.Kolikogoddajelegalizacijajeftina,skupojeprikupqawebrojnihdokumenata,odgeo- detskog snimawa, do projektovawa... Tako samo za geodetski snimak treba oko 10.000 dinara, oko 200dinarapokvadratuzaprojekat, zbog~egajeresornoMinistarstvo i sugerisalo op{tinama da urade teposloveuimegra|anaidaihpo mogu}nostikreditiraju,ali,malo kojalokalnasamoupravajeprihvatilatusugestiju,pravdaju}iseda nionenemajunovca. Dakle,velikipopustnaku}edo 100kvadratakojiseodnosisamoza ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta dosadanijenaro~itourodioplodom jer ostali tro{kovi prelaze 30.000 dinara, ukoliko su re{eni imovinskopravni odnosi. Gra|ani su toliko siroma{ni da te{ko preuzimajuikreditjerratakre}e odmah.Aizdavawemupotrebnedozvoleposaojo{nijezavr{en.Investitoritadatrebadaupi{ulegalizovanu nekretninu u katastar nepokretnosti–{toimjekona~ni ciq–{totako|eko{ta.Sveusvemu, slaba vajda od „jeftine” legalizacije. R.Dautovi}

BLAGIRASTPOTRO[A^KIHCENA

Inflacijauaprilu0,6posto Inflacija u Srbiji u aprilu,merenaindeksompotro{a~kih cena, bila je 0,6 posto, saop{tio je ju~e Republi~ki zavod za statistiku. Me|ugodi{wainflacijauaprilubilaje

2,7posto,dokjezaprva~etiri mesecaovegodinebila2,6. Uapriluje,uodnosunaprethodni mesec, najve}i rast cena zabele`en kod name{taja, poku}stva i teku}eg odr`avawa

stana–jedanposto,transporta – 0,9, hrane i bezalkoholnih pi}a – 0,8, zdravstva – 0,7, restoranaihotela–0,6iode}ei obu}e – 0,5 posto. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se

bitnije mewale. Indeksi potro{a~kih cena se defini{u kaomeraprose~nepromenemaloprodajnihcenarobeiusluga kojesekoristezali~nupotro{wu.

Maweradnika U celokupnom finansijskom sektoru primetan je i trend smawewabrojazaposlenihod1,6odstouodnosuna2011.godinu,itougotovosvimfinansijskiminstitucijama–bankama, osiguravaju}im ku}ama, brokersko-dilerskim dru{tvima, penzijskim i investicionim fonodovima. Trenutno, u tom sektoruradi47.952radnika.Natr`i{tuSrbijetokom2011. godineposlovalojeukupno140finansijskihinstitucija. kom–izjavilajeregistratorka finansijskih izve{taja i boniteta u Agenciji za privredne registre Ru`ica Stamenkovi} naprezentacijiposlovawa finansijskih institucijauSrbiji. Najboqe rezultate po ostvarenojdobitiimalesubanka Inteza s 9,5 milijardi dinara, slede Rajfajzen sa 4,9 milijardi,Unikreditsa4,5milijarde, Komercijalna s 3,5 milijardedinaraiAIKbankas2,9milijardedinaraostvarene dobiti. Dobit ovih petbanakau~estvujesa69odsto u ukupnoj dobiti bankarskogsektora. Najve}egubitkeod29,4milijardidinaraimalajeAgro-

od558milionadinara,dokse sektor finansijskog lizinga posle gubitka u 2010. godini od996milionadinara,u2011. godini oporavio jer su oni smawenina42miliona. Dru{tva za upravqawe dobrovoqnim penzionim fondovima su u 2011. godini poslovala s dobitkom od 11 miliona dinara, investicioni fondovi su lane imali negativanrazultatod72miliona dinara, ali je on smawen 39 odstouodnosuna2010.godinu. Ru`icaStamenkovi}jenavelaidajeFondzarazvojRepublikeSrbijelaneimao3,8 milijardi dinara gubitaka, dokjeFondzarazvojAPVojvodineposlovaopozitivno.

Italijanisti`u Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Neboj{a ]iri} izjaviojedasutriitalijanskekompanijesa~ijimpredstavnicimajeju~erazgovaraouKragujevcuzainteresovanedaula`uutajgrad. „Razgovorisubilivi{eodprotokolarnih.Razgovaralismookonkretnimstvarima,kao{tosuzemqi{tekojejenaraspolagawuiinfrastruktura”,naveoje]iri}uizjaviTanjugu. Ministarjeukazaodajere~okompanijamakojesuzainteresovane zasaradwuuproizvodwielektri~nihautomobila,obnovqivihizvoraenergije,malihtraktora... ]iri}jepreciziraodasejednaodtihkompanijave}ju~eraspitivalazazemqi{tegdebigradilapogonod3.500kvadratnihmetara.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska

Valuta

evro dolar dolar kruna

Va`iza

1 1 1 1

Kupovni zadevize

109,9952 85,6127 84,7421 14,7922

Dunav osigurawe a.d. , Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 112,2400 87,3599 86,4715 15,0941

114,8215 89,3692 88,4603 15,4413

109,6585 85,3506 84,4827 14,7469

Norve{ka

kruna

1

14,5018

14,7978

15,1381

14,4575

[vedska

kruna

1

12,2287

12,4783

12,7653

12,1913

Promena %

Cena

Promet

12,27%

988

988

Filip Moris a.d. , Ni{

5,90%

880

112.611

Agrobanka a.d. , Beograd

4,05%

900

9.000

AIK banka a.d. , Ni{

3,30%

1.597

1.344.410

Galeb GTE a.d. , Beograd

3,21%

289

1.156

Pet akcija s najve}im padom

BELEX 15 (488,96 Naziv kompanije

0,35)

Promena %

Cena

Promet

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,34%

299

2.119.480

AIK banka a.d. , Ni{

3,30%

1.597

1.344.410

Imlek a.d. , Beograd

0,00%

3.024

882.950

Galenika Fitofarmacija a.d.

-0,34%

2.350

705.000

Promena %

Cena

Promet

Komercijalna banka a.d. , Beograd

-2,66%

915

131.760

Gumins a.d. , Novi Sad

-12,00%

132

132

Agrobanka a.d. , Beograd

4,05%

900

9.000

BIP a.d. , Beograd

-10,00%

27

756

NIS a.d., Novi Sad

-0,81%

610

8.094.407

@itopek a.d. , Ni{

-9,09%

500

10.000

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

0,00%

460

1.656.920

Kredi banka a.d. , Kragujevac

-7,96%

1.850

49.950

Soja protein a.d. , Be~ej

-0,58%

514

29.343

-6,47%

1.300

2.067.000

Energoprojekt holding a.d.

-0,88%

450

28.800

Promena %

Cena

Promet

Tigar a.d. , Pirot

0,00%

489

2.445

Stari Tami{ a.d. , Pan~evo Vojvo|anskih top-pet akcija

[vajcarska

franak

1

91,5330

93,4010

95,5492

91,2528

Subotica

0,34%

299

2.119.480

Metalac a.d. , Gornji Milanovac

0,00

1.671

0,00

V.Britanija

funta

1

137,1340

139,9327

143,1512

136,7142

Stari Tami{ a.d. , Pan~evo

-6,47%

1.300

2.067.000

Razvojna banka Vojvodine a.d.

0,00

1.000

0,00

SAD

dolar

1

85,0500

86,7857

88,7818

84,7896

Magli} a.d. , Magli}

0,00%

859

890.783

Energoprojekt holding a.d.

0,00

454

0,00

Crvenka fabrika {e}era a.d.

-1,51%

5.600

470.400

Alfa plam a.d. , Vrawe

0,00

6.850

0,00

Tekstilpromet a.d. , Zrewanin

0,00%

600

328.800

Kurseviizovelisteprimewujuseod11.5.2012.godine

Sviiznosisudatiudinarima


c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

subota12.maj2012.

5

NAZAPOSLENOSTRAK-RANADOMA]EEKONOMIJE

Nova vlada mora zaposliti Srbiju NALEDICeSIDANKETIRALISRPSKEPRIVREDNIKE

U firmama planiraju i razvoj i otkaze Uprvomkvartalu2012.izvr{na izakonodavnavlastre{ilesusamojedanodpreostalih37problemaprivredeizSivekwigeNacionalnealijansezalokalniekonomskirazvoj(NALED).Zaovajmali pomakzaslu`najeinstitucijakoja ujedno ima najve}i broj pritu`bi privrede – Ministarstvo finansija. Kada je re~ o Sveobuhvatnoj reformi propisa, broj implementiranihpreporukauprvomkvartalu2012.pove}anjesa197na203. Usled predizborne kampawe, regulatorna aktivnost parlamentajesmawenazagotovo25odsto,a ovakavtrendsemo`eo~ekivatii doformirawaVlade.Od62propisa usvojena u proteklom periodu, samo26seodnosilonapitawaod op{tedru{tveneiprivredneva`nosti, dok se ostalih 36 odnosi presveganagarancijezanovefinansijske aran`mane dr`ave. Predizborneaktivnostisusenaro~ito lo{e odrazile na organe izvr{nevlastipajetakouprvom kvartalu usvojeno samo 15 podzakonskihakatakojeNALEDprati uokviruBarometrapropisaikoji su va`ni za sprovo|ewe 16 sistemskih zakona. Interesantno je daujanuaruifebruarunijedonet nijedanpodzakonskiaktodzna~aja zaprivredu.Svitiaktinasnagu

stupaju uz prose~no ka{wewe od 459dana,aimapravilnikakojini posle 2,5 godine od dono{ewa zakonanisuusvojeni. Da bi saznao {ta o svemu tome misli privreda, NALED je, u saradwisCeSID-om,anketiraogotovo 100 privrednika {irom Srbije. Puls privrede je pokazao da samotriodstoispitanikasmatra daseefikasnostjavneupravepopravila u proteklom periodu, a ~aktre}inasmatradasestawepogor{alo. Tre}ina privrednika ujedno o~ekuje smaweni obim aktivnostiiprihodaunarednomperiodu, od ~ega polovina planira otpu{tawa.Sdrugestrane,~ak68 odstoispitanihverujeda}ewihovoposlovaweostatinaistomnivouilida}esepopraviti,{tose uuslovimaop{teekonomskekrize mo`e oceniti kao blagi optimizam.Privrednicisuimalimogu}nost da ocene rad institucija {kolskimocenamaod1do5.Najvi{e jedinica podelili su Poreskoj upravi, Republi~kom zavodu zazdravstvenoosiguraweiosnovnim sudovima. Najvi{e petica je dobilaop{tinskaupravaiCarina. U proseku, najslabije je pro{loMinistarstvofinansija,koje je polo`ilo s prose~nom ocenomdovoqan2,21. E.Dn.

Nakon izbora sastav srpskog parlamenta je poznat, ali jo{ nije izvesno kada }e biti formirananovavladaSrbije. Gotovo je izvesno da }e se na wu pri~ekati, alikogoddau|euizvr{nuvlast,~ekagamnogo poslaijedankqu~nizadatak a to su nova radna mesta. Ekonomskasitaucijau zemqijelo{a,abrojnezaposlenih veliki i stalno raste. Sasvim je sigurno da nova vlada Srbije mora da preduzemekorake,alizaista,da bisestawepopravilo,i da i metafori~ki i bukvalno zasu~e rukave da se to i desi. O~ekivawa gra|ana da }e bitiboqetrebalobiopravdati, posebnoposlekampawaukojima su sve partije, i one u sastavu parlamentaionekojenisuuspeledapre|uneophodanpragdabuduuwemu,toiobe}avale. Po re~ima predsednika SavezasamostalnihsindikataVojvodineMiloradaMijatovi}a,sindikati od nove vlade o~ekuju da }ebitisa~uvanasada{waradna mesta, ali i da }e u~initi sve {tojepotrebnodaihbudevi{e. –Donovihradnihmestamo`e sedo}iuzdirektneinvesticije, apotrebanjeisna`anpodsticaj zapo{qavawu,presvegaradnika starijihod50godina–gubitnika u procesu tranzicije – ka`e Mijatovi}. – Nova vlada mora biti reformska i spremna da uradiono{toprethodnenisu– dasredisituacijuuobrazovawu, zdravstvu,upraviijavnimpreduze}ima,gdeimavi{kazaposle-

nih, ali treba re}i da reformskiprocesnemoranu`nodazna~iiotpu{tawe,ve}jepotrebno koristitiunutra{werezervei smawiti javnu potro{wu. To }e bitidugimukotrpanposao,ali je jedini izlaz za stvarawe no-

vihzakonajerdoma}ezakonodavstvo iz sfere rada moramo prilago|avatizakonimakojiva`eu Evropskoj uniji, ali to ne mora uvekdaidenau{trbzaposlenih tejeneophodanrazvijendijalog. Uvek smo otvoreni za razgovore

Preduze}akojasuuekonomskimproblemimazbog sporetranzicijeilo{eprivatizacijenesmejuse olakopustitidaodupodled(RatkoFilipovi}) vih radnih mesta u realnoj proizvodwi. Onukazujenatodaseo~ekuje inastavaksocijalnogdijaloga,i to ne samo formalno ve} i su{tinski. –O~ekujemodanovavladane}enijedanbitanpotez,makoliko bio bolan, povu}i a da se ne konsultuje sa sindikatima. Sinidkati su svesni toga da su reformeneophodneispremnisuda preuzmu svoj deo odgovornosti. Neophodno je usvajawe niza no-

i pregovore, a ukoliko ne bude rezultata, spremni smo da primenimo sva raspolo`iva sredstva sindikalne borbe – protestei{trajkove.Sitauacijauzemqijete{ka,platesumale,ali smatramo da se kroz socijalni dijalog i razgovore mo`e do}i dore{ewatedajednostranikoracinisudobarputzato–ka`e Mijatovi}. Po re~ima ekonomiste MiroslavaProkopijevi}a,novavlada nema{ansedazna~ajnopromeni

ire{isada{westaweu ekonomijijernemaideje kakotodaseu~ini. –Tokomkampawebila je prisutna populisti~karetorika,isvestrankesunagla{avaleda}e, ako budu izbarani ba{ oni,otvaratinovaradna mesta, ali niko nije jasno rekao kako }e to da ostvari, kao ni to da je spremandamewapravila igre – ka`e Prokopijevi}. – Ukoliko ra~unaju natoda}esetore{avatikaodosada,ibrojnezoposlenihinezadovoqstvobi}esveve}e. Pore~imapredsedika Privredne komore VojvodineRatkaFilipovi}a,nezaposlenost je najbolnija ta~ka srpskog dru{tva, a nije izvesno da}eseobe}awadatatokomkampaweostvariti. – Su{tina je da se istraje na evropskomputujersamotomo`e dovestidapove}awanivoainvesticija, i doma}ih i stranih, a time i otvarawa novih radnih mesta – ka`e Filipovi}. – Tr`i{teEUjeveomava`nozaSrbiju, posebno Vojvodinu, jer se zna~ajan procenat proizvodwe iz Pokrajine plasira na to tr`i{te, na kojem mo`emo biti konkurentni.Preduze}akojasuu ekonomskim problemima zbog spore tranzicije i lo{e privatizacijenesmejuseolakopustitidaodupodledismatramdaje neophodnodaimdr`avaposveti pa`wuisa~uvanajvitalnija,naravno, na organizovan na~in i u saradwi s komorskim sistemom SrbijeiVojvodine. D.Mla|enovi}


6

POQOPRivRedA

subota12.maj2012.

dnevnik

SAVETODAVCIPOKRILISVEWIVEUSRBIJI

Zna}esegdeje svakiagrarnidinar U Beogradu je ju~e potpisan ugovor o anga`ovawu novih 268 nezaposlenih diplomiranih in`ewera poqoprivrede i tehnologije, ~ime je cela teritorija Srbije pokrivena tom vrstom usluge koja je namewena poqoprivrednim gazdinstvima. Ministar poqoprivrede i trgovine Du{an Petrovi} istakao je da }e svih 1.638 administrativnih podru~ja u Srbiji imati svog asistenta savetodavca, koji }e poqoprivrednicima biti na raspolagawu za sve informacije u vezi s proizvodwom i merama agrarne politike. – Stru~waci }e pomagati gazdinstvima da pove}aju proizvodwu i profit, kao i da iskoriste sve subvencije koje su im na raspolagawu – precizirao je on, i dodao da se u Srbiji 800.000 porodica bavi poqoprivredom i da postoje mnogobrojni problemi u ~ijem

re{avawu im savetodavci mogu pomo}i, navode}i kao primer „lak{e savladavawe administracije”.

On je ukazao na to da }e asistenti savetodavci imati kontrolnu ulogu i da se mora znati gde }e svaki dinar iz agrarnog buxeta biti potro{en. Pri tom je podsetio na to da je potpisivawe

ovog ugovora deo velikog dr`avnog projekta u okviru kojeg je u oktobru pro{le godine anga`man dobilo 1.500 nezaposlenih diplomiranih agronoma. Petrovi} je istakao da je re~ o velikom sistemu koji treba da otvori napredak u kori{}ewu velikih resursa u poqoprivredi kojima Srbija raspola`e. Ugovore je potpisalo 180 diplomiranih in`ewera poqoprivrede i 88 tehnologa i oni }e biti anga`ovani na godinu dana, a ministar je rekao da postoji mogu}nost produ`ewa anga`mana za one koji budu dobro radili, kao i za wihovo daqe stru~no usavr{avawe. Koordinator projekta Zlatko Mandi} rekao je da je sistem savetodavne slu`be u potpunosti uspostavqen, naglasiv{i da je u proteklih {est meseci 1.500 qudi obi{lo vi{e od 300.000 gazdinstava u 4.000 naseqenih mesta u Srbiji.

PREDSEDNIKPAJTI]UGAZDINSTVUNIKOLE@IGI]AUTOMISLAVCIMA

Mladi poqoprivrednici razvijajuVojvodinu – Vlada Vojvodine je u protekle ~etiri godine investirala vi{e od 24 milijarde dinara u razvoj poqoprivrede u na{oj pokrajini – podsetio je predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti}, ju~e u Tomislavcima, gde je obi{ao gazdinstvo Nikole @igi}a, jednog od najuspe{nijih poqoprivrednika u op{tini Ba~aka Topola. Ovaj mladi poqoprivredni proizvo|a~, ina~e korisnik

{e od deset miliona dinara usmerili smo preko Fonda za razvoj AP Vojvodine u ovo doma}instvo, a vi{e od polovine novca ove pokrajinske institucije i{lo je upravo za razvoj

kao predsedni~kog kandidata i za na{e pokrajinske kandidate. U svojim objektima Nikola @igi} ima vi{e od 100 grla goveda, me|u kojima je 65 muznih krava. osim uspe{ne proizvodwe mleka,

agrara –rakeo je Pajti}. – S procesom evropskih integracija para za poqoprivredu bi}e sve vi{e. Na{a poqoprivreda ima}e sve ve}u podr{ku i iz Evropske unije. Da bi se sve to dogodilo, moramo ostati na evropskom putu, i va`no je da gra|ani iza|u na izbore 20. maja da glasaju i za Borisa Tadi}a

u okviru ovog gazdinstva bave se proizvodwom lucerke, kukuruza za sila`u, kao i gajewem p{enice i suncokreta. Zahvaquju}i novcu Fonda za razvoj na{e pokrajine, Nikola @igi} ka`e da je znatno pro{irio svoju proizvodwu. Obilasku je prisustvovala i direktorka Fonda za razvoj AP Vojvodine Sna`anaRepac.

U svojim objektima Nikola @igi} ima vi{e od 100 goveda, me|u kojima je 65 muznih krava kredita Fonda za razvoj AP Vojvodine, `ivi iskqu~ivo od poqoprivredne proizvodwe, gde dominira sto~arstvo. Obra|uje 130 hektara zemqe, od ~ega je 60 hektara u wegovom vlasni{tvu. Predsednik Pajti} je istakao da je jedan od osnovnih razloga za investirawe Vlade Vojvodine u poqoprivredu `eqa da se mladim qudima omogu}i da ostanu na selu i razvijaju svoje doma}instvo, i naglasio: – Bez razvijenog sela, nema razvijene Vojvodine. Nikola @igi} je jedan od tih mladih qudi koji su ostali na selu. Vi-

PRODUKTNABERZA

Kukuruznazeleno 16,7dinara Prole}na setva je zavr{ena, a rezultati setve su ina~e direktan odraz raspolo`ewa poqoprivrednika prema odre|enim kulturama. Svakako da je opredequju}i faktor za odluku o strukturirawu setve bio tr`i{ni status poqoprivrednih roba. Ne ~udi zato {to i ove godine kukuruz i soja bele`e rast svoga u~e{}a u ukupnim setvenim povr{inama, navode na Produktnoj berzi u Novom Sadu, gde je ovonedeqno trgovawe proteklo u znaku rasta cene p{enice i kukuruza i rekordne cene soje.

Posle gotovo dvomese~ne stagnacije, cena p{enice se ove nedeqe u jednom trenutku vratila na svoj ovosezonski maksimum, tj. na nivo od 20 din/kg, bez PDV-a. Posle prvobitnih ocena stawa useva koje su bile prili~no zadovoqavaju}e, {to vreme vi{e odmi~e, procene su sve sumornije. To je u najve}oj meri razlog blagog cenovnog rasta hlebnog `ita, ~ija je prose~na cena iznosila 23,50 din/kg (21,76 bez PDV-a). Kukuruz nastavqa svoj lagani, ali sigurni cenovni uspon. Na osnovu istrgovanih 1.975 tona robe

registrovana je prose~na cena od 21,46 din/kg (19,87 bez PDV-a) i to je cena 0,79 posto ve}a nego prethodne nedeqe. Sve ~e{}e se, me|utim, kukruzom trguje po 20 din/kg, bez PDV-a, i to }e po svoj prilici u bliskoj budu}nosti biti orijentaciona cena na tr`i{tu te robe. Novost na tom tr`i{tu jeste prvo pojavqivawe kukuruza ovogodi{weg roda. Naime, prvi terminski ugovor kupovine „na zeleno“ je realizovan po 16,74 din/kg (15,72 bez PDV-a). Soja je na novom apsolutnom rekordu koji od ove nedeqe iznosi 46 din/kg, bez PDV-a.

DANASPO^IWE79.ME\UNARODNIPOQOPRIVREDNISAJAM

Vrhunska poqoprivreda uNovomSadu Danas se na Novosadskom sajmu otvara 79. me|unarodni poqoprivredni sajam, jedan od pet najve}ih sajmova iz oblasti agarara u Evropi i me|u najzna~ajnijim sajmovima i regionu. Priredbu, koja traje do 18. maja i na kojoj }e se predstaviti oko 1.500 izlaga~a iz zemqe i inostranstva, otvori}e, kako se o~ekuje, predsednik Vlade Vojvodine BojanPajti}. Dolazak velikog broja izlaga~a iz inostranstva na 79. me|unarodni poqoprivredni sajam, sasvim je izvesno, potvr|uje wihovu zainteresovanost da budu prisutni na tr`i{tu Srbije. Direktno }e se na sajmu predstaviti kompanije iz tridesetak dr`ava, pa }e svoje {tandove imati firme iz Brazila, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Indonezije, Holandije, Nema~ke, Poqske, Rusije, Slovenije, Slova~ke, Crne Gore, Hrvatske, Turske, Indije, Gr~ke, Ma|arske, Makedonije, Republike Srpske... dok }e, preko posrednika, biti izlo`eni proizvodi iz vi{e od 70 zemaqa. Interesovawu je svakako doprinela i kandidatura Srbije za ~lanstvo u Evropskoj uniji jer su otvorene nove mogu}nosti za plasman robe i usluga stranih kompanija u na{oj zemqi, a istovremeno je doma}im firmama omogu}eno da se predstave stranim partnerima i promovi{u doma}e proizvode. Narednih sedam dana, koliko 79. me|unarodni poqoporvredni sajam traje, Novosadski sajam bi}e mesto na kojem }e se okupiti najpoznatiji proizvo|a~i svetskih brendova hrane i pi}a, poqoprivredne mehanizacije, opreme za prehrambenu industriju, hemijskih i za{titnih sredstava, investitori i strate{ki partneri zainteresovani za proizvodwu kvalitetne i organske hrane... Ovaj sajam je, u pravom smislu te re~i, mesto uspostavqawa saradwe i sklapawa poslova i povezivawa nauke i struke, te uz komercijalni zna~aj, ima i edukativni. Nekoliko godina unazad, ovu manifestaciju prati zemqa partner, a ovaj put to je Austrija, koja je najve}i investitor u Srbiji i

~ija iskustva u oblasti agrara sigurno mogu zna~ajno doprineti razvoju poqoprivrede u na{oj zemqi. Austrija }e promovisati dostignu}a iz oblasti organske poqoprivrede, obnovqivih izvora energije, poqoprivrednih tehnologija i sto~arske proizvodwe. Uz edukaciju poqoprivrednika,

predstavnici Austrije odr`a}e niz stru~nih predavawa iz vi{e oblasti poqoprivrede, a pripremqen je i bogat kulturni sadr`aj. Na 79. me|unarodnom poqoproivrednom sajmu prire|ena je izuzetno kvalitetna Izlo`ba mehanizacije, na kojoj }e biti prikazani najnoviji proizvodi iz oblasti

Kolektivneizlo`be Osim grupnog nastupa izlaga~a iz Austrije, koja je ove godine zemqa partner Me|unarodnog poqoprivrednog sajma, privrede nekoliko zemaqa }e se predstaviti na kolektivnim izlo`bama. Na takav na~in predstavqawa odlu~ile su se firme iz Crne Gore, Gr~ke, Hrvatske, Ma|arske, Republike Srpske i Asocijacije privrednih komora Indije. To je, svakako, dobar na~in da se na jednom mestu dobije uvid u ponudu i tra`wu privreda i da se, budu}i da }e na tim izlo`bama biti prisutni i predstavnici dr`avnih i privrednih institucija tih zemaqa, dobiju sve informacije potrebne za uspostvaqawe saradwe. kqu~ni segment nastupa posve}en je predstavqawu potencijala za saradwu na zajedni~kim projektima u okviru Dunavske strategije. Austrija }e se predstaviti u hali 1 Novosadskog sajma, a nastupi}e 19 preduze}a koja se bave sto~arstvom, proizvodwom sto~ne hrane, izgradwom i opremawem {ta-

poqoprivredne mehanizacije. Ovaj sajam odavno je poznat i po nacionalnoj izlo`bi stoke, a ove godine na woj }e biti predstavqeno oko 5.000 `ivih eksponata, {to }e omogu}iti doma}im farmerima da se upoznaju s grlima vrhunskog kvaliteta i najvi{ih genetskih potencijala. Pokroviteq

la, poqoprivrednom mehanizacijom, opremom za navodwavawe i prskawe, elektranama s pogonom na obnovqive izvore energije, proizvodwom hrane..., a izlaga~i su zaintersovani za uspostavqawe poslovne saradwe s partnerima u Srbiji i regionu. Uz to,

Izlo`be stoke je Ministarstvo poqoprivrede i trgovine, a isto ministarstvo je, u saradwi s Nacionalnom asocijacijom „Serbija organika”, podr`alo Izlo`bu organskih proizvoda, na kojoj }e biti promovisano organsko sto~arstvo. U saradwi s Privrednom komorom Srbije i Univerzitetom u Novom Sadu pripremqena je i Izlo`ba agroinovacija, s oko 50 novih tehnolo{kih i tehni~kih re{ewa u oblasti poqoprivrede. Okupi}e se i zadrugari iz Srbije i regiona, bi}e odr`an Dan zadrugara, ali i Dan sto~ara, uru~ena priznawa za kvalitet proizvoda, a pripremqeno je i niz prate}ih sadr`aja. Kao i uvek, Novosadski sajam je za posetioce s kupqenim ulaznicama pripremio poklonigru, koja }e najsre}nijem omogu}iti da postane vlasnik traktora „belarus 82,1”. Kapije Novosadskog sajma danas i sutra otvorene su od 9 do 19 ~asova, a radnim danima od 9 do 18. Ulaznica ko{ta 500 dinara, za organizovane kolektivne posete 350 dinara, {kolske posete, penzionere i decu od sedam do 12 godina 200 dinara, dok je za decu do sedam godina ulaz besplatan. D.Mla|enovi} Foto:R.Hayi}

Bogataponudapoqoprivredne mehanizacije Izlo`ba poqoprivredne mehanizacije, opreme i delova i ove godine }e biti najve}i segment Me|unarodnog poqoprivrednog sajma. Pored izlaga~a ~lanova Poslovnog udru`ewa uvoznika i izvoznika poqoprivredne mehanizacije, nastupi}e i izlaga~i iz Italije i Turske, a bi}e prisutni i doma}i proizvo|a~i poqoprivredene mehanizacije. Pred publikom }e se na}i vi{e od 150 najpoznatijih svetskih brendova pogonskih ma{ina, ma{ina za ubirawe, prikqu~nih i ma{ina za obradu zemqi{ta. Me|u wima }e biti i noviteti - poqoprivredne ma{ine koje su bile izlo`eni na sajmovima u Bolowi, Parizu i Hanoveru. Tako }e biti promovisani svetski brendovi poqoprivredne mehanizacije poznatih proizvo|a~a - ”Xon Dir”, ”Masej Ferguson”, ”Dajc”, ”Kejs”, ”Klas”, ”Belarus”, ”Holand”, ”Landini”, ”Goldoni”, ”Lamborxini”, ”Mahindra” ... Da bi potencijalnim kupcima omogu}ili povoqniju kupovinu poqoprivredne mehanizacije, izzlaga~i su pripremili sajamske popuste, a traktori doma}e proizvodwe }e mo}i da se kupe po subvencionisanim cenama. Uz to, svi kupci }e biti u prilici da konkuri{u i za subvencionisane dinarske kredite Ministarstva poqoprivrede za 2012. godinu.


Sajam rukotvorina ukwi`ari Bazar rukotvorina „Bulevar buks {kriwa”bi}eodr`andanasod12do19satiukwi`ariBulevarbuks,kojasenalazinaBulevaruoslobo|ewa60. Posetioci}erukotvorinemo}idavidena spratuovekwi`are. N. R.

Promocijavina „Dornberg” Vrh uns ka vin a vin ar ij e „Dorn berg„izVipavskedolineuSlovenijibi}epredstavqenasutrau19sati u restoranu „Ribarac” na Ribarskom ostrvu. Vinaovevinarijedosadasunagra|enasa11zlatnihmedaqaivelikim{ampionskimpeharomzakvalitetnaNovosadskomsajmu. Z. Ml.

Majskisusreti vatrogasaca TradicionalniMajskisusretivatrogasacabi}eodr`aniunedequ, 13. maja od 8.30 sati u Rumenki, na novom igrali{tu iza Penzionerskogdoma.Ustanovqenisuposlevelikogpo`arauFabricitepiha“Sintelon”uBa~kojPalanci.NaSusretimaseizvodebrzevatrogasneve`benavatrogasnimvozilima(odrasli)i nabrenta~i(deca). Planiranojepostrojavaweekipa, defile,anakrajusleditakmi~arskideoisumirawerezultata. O~ekuje se oko400u~esnikasvihuzrasta. Q. Na.

Novosadska subota12.maj2012.

„More,kamen, grad” Izlo`baslika„More,kamen,grad”,Muzeja grada Rijeka, bi}e otvorena u utorak, 15. maja u 19 ~asova u Muzeju Vojvodine, Ulica Dunavska35.Ulazjebesplatan. G. ^.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8do11 ~asovaUlicaNarodnogfronta21a,21b,25a,25b;od8do10 ~asovafirme„Novomont”i„Balkan”.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

TRADICIONALNA MANIFESTACIJA POKRETA GORANA

Probijenroknapunio cipelepeskom

Poqecve}a naplatouSpensa

iteqiulicaLaslaGala @ i Alekse [anti}a prekrstilisusvojemestoborav-

kauPesakulice,jersucelom du`inomvi{eodmesecdana prekrivene pra{inom, blatomipeskom.Kivnisunaizvo|a~e radova jer ne mogu prozore da otvore, a u stanu imjeneopisivapra{ina.Naime, po~etkom aprila, pa ~ak i pre planiranog roka, uspe{nojezavr{enasanacija300 metara vrelovodne mre`e u Lasla Gala, gde je dotrajala ~itava infrastruktura. Me|utim, zamena cevi za vodovodikanalizacijuuobeulice nai{la je na zastoj, pa tako stanariovihulica,poslegackawa po barama, dva meseca cipelepunepeskom.Zbogtoga jepreduz e}e„Vodovodikana-

lizacija” pre tri dana re{ilodaotka`e„qubav”izvo|a~u radova „Milenijum timu„ iz Beograda, jer su probili sve rokove za zavr{etak posla. Smislili su da na|u novog izvo|a~a, koji bi trebao svedazavr{izadesetdana, kad preuzme posao. S druge strane, izvo|a~i se pravdaju danisunavremedobilidozovle i da je zemqi{te veoma lo{e, te se nadaju da }e sa „Vodovodom” izgladiti situacijuida}esesvere{itina obostrano zadovoqstvo. No, nebitno je u ovoj pri~i da li }ese„zava|ene„stranepomiriti, jedino je va`no da gra|ani, koji su zaslu`ili, na kraju i dobiju asfaltirane i sre|eneulice. Q. Nato{evi}

Cvetna pijaca, ~etvrta po redu ovog prole}a, otvorena jeju~enaplatouispredSpensa ugostiv{i mnoge proizvo|a~e cve}a i sadnica i vi{e proizvo|a~a meda i zdrave hrane, kao i izlaga~e starih iumetni~kihzanata.Posetiociovdeimajuprilikudana jedn om mes tu kup e saks ij e svihveli~inaiboja,kaoida na|urazneukraseilidrvene quqa{kezasvojvrt. - Kroz organizovawe pijaca negujemo kult poznavawa

cve}a na{ih sugra|ana - ka` e potp reds edn ik Pokreta gorana Novog Sada Aleksa Jefti}. Kooperativnost proizvo|a~avra}akupcesvake god in e. Sin erg ij a izme|uPokretagorana, proizvo|a~a i gra|ana serazvijaimanifestuje velikim brojem ure|enih balkona i dvori{taposledwihgodina. Ju~ejeuokvirupijace na {tandu Pokreta

V remeploV

Uzelacbriqirao naaeromitingu Na tek izgra|enom aerodromu na Sajlovu austro - ugarski General{tab je 12. maja 1913.

priredio „krilati}ku utakmicu”,ustvariaeromiting,nakojemsuletela~etiriavionamonoplana i jedan biplan (dvokrilac). Upravo na ovoj letilic i najz ap a` en ij i pil ot je bio potpukovnik Milan Uzelac, Srbin iz Like. On je svojim aparatom izveo „iznenadni letuvisineobi~nove{tospu{tawe”. Uzelac je ve} tada u Evropi bio poznat po svojim leta~k im podviz ima. Pos le Prvog svetskog rata bio je komadantRatnogvazduhoplovstva KraqevineSHS,apotom,u~inu generala, na~elnik OdeqewazavazduhoplovstvouMinistarstvuvojskeimornarice. N. C.

goranaorganizovanairadionica „Upoznajmo begoniju i pi{tiku” u kojoj je u~estvovalo po 26 u~enika tre}eg razreda iz osnovnih {kola „Sowa Marinkovi}” i „Vuk Karaxi}”. Mali{ani su u~ilikakodasade,gdedaihdr`eikakodasebrinuoovim vrstamacve}a.Nakontogasu

ihsadiliuve}esaksije,koje su posle radionice odneli u svoje{kole. Pijaca je otvorena i danas od 8 do 20 ~asova. Organizatorovog doga|aja je Pokret gorana, a ulaz na ovu manifestaciju jebesplatan. A. Va.

REKONSTRUKCIJA ME\UMESNE AUTOBUSKE STANICE

Noviasfaltzape{a~kustazu Ure|ivawe Me|umesne autobuskestanice(MAS)naBulevaruJa{e Tomi}a je u toku, a ju~e se postavqaoasfaltnape{a~kojstazi od bulevara do zgrade stanice. S obziromnatodasusepremesecdanakona~nostvoriliuslovizarekonstrukcijuMAS-aradovi}ebitiraspore|eniunarednihnekolikogodina,asredstva}eobezbediti JGSP“NoviSad”re~enojenaju~era{wojkonferencijizanovinare kojajeodr`ananaautobuskojstanici.DirektorJGSP-aBranislav Bogaro{ki naveodajesuugra|eni displeji u ~ekaonici, postavqene elektronske rampe, zamewena je nastre{nica, asflatirani su peroniidodatjejo{jedanperon. -Uplanuzaovugodinujeizamenatrafikakojesenalazenaperonima MAS-a. Na zgradi treba dapostavimokliznavrataizavr{avamo pripreme za postavqawe samouslu`nih aparata, koji mogu da rade 24 ~asa. Uveden je i novi softver i {tampa~i, pomo}u kojihjezasedamputaskra}enovreme ~ekawazaizdavawekarata-kazao

MAS godi{we ostvaruje prihod od oko 224 miliona dinara za JGSP„NoviSad„idaovopreduze}e~inijednoodosnovnihstubovaukomunalnomsistemugrada. Radovi koji se trenutno obavqajunaMAS-uiznoseokosedam miliona dinara, a ove godine je planiranodaseulo`ijo{oko13 miliona dinara. Preduze}a „Stan” i „Put” odgovorna su za ure|ewestanice. A. Jerini}

Ugra|enisudisplejiu~ekaonici, postavqeneelektronskerampe,zamewenaje nastre{nica,asflatiranisuperoni jeBogaro{ki,dodaju}ida}esena taj na~in pru`iti kvalitetnija usluguputnicima.

Radove je ju~e obi{ao i predsednikSkup{tinegradaAleksandarJovanovi} kojijepodsetioda

c m y


8

nOvOSAdSkA HROnikA

subota12 .maj2012.

SVE^ANOSTZAPAM]EWEVELIKITRO[AK

DANASUKARLOVCIMA

Besplatna provera zdravqa Akcija„OtvorenavrataDomazdravqa”,ukojojgra|animogu besplatnodaproveresvojezdravstvenostawe,bi}eodr`anadanas u Sremskim Karlovcima. Na platou ispred Patrijar{ijskogdvoraposetioci}emo}iod9do13~asovadaproverenivo {e}era u krvi, da izmere krvni pritisak, urade EKG monitoring,provereindekstelesnemase,pregledajumlade`,provere gustinu kostiju, nau~e samopregled dojke i posavetuju se sa zdravstvenimradnicima.@ene}emo}idazaka`upreventivni mamografskiipregledkodginekologa.Zaovepregledenijepotrebnazdravstvenakwi`ica. I.D.

PRIZNAWAISTAKNUTIMDAVAOCIMAKRVI

Humanost bez granica Istaknutim davaocima krvi ju~e su, povodom Nacionalnog danadobrovoqnihdavaocakrvi, uru~enapriznawauprostorija-

ma Crvenog krsta. U grupu zaslu`nih davalaca i humanista bezgranicau{lojedevet`ena kojesudalekrvpreko50putai

12 mu{karaca koji su to u~inilipreko100puta. -Od1964.godinedalasamkrv 58puta-ka`esugra|ankaMirjanaKurbalija.-Tegodinejena mom tada{wem radnom mestu upu}enapeldasepomognekolegi zbog zdravstvenih problema. Odtada,~inimtokadgodsamu mogu}nosti. Nacionalnidandobrovoqnih davaoca krvi obele`ava se u okviru Nedeqe Crvenog krsta, kojatrajedo15.maja. - Ovim povodom Crveni krst Novog Sada svim bebama ro|enim u ovoj nedeqi poklawa pakete koji sadr`e sve neophodne stvarizanovoro|en~e-ka`esekretar Crvenog krsta Novog SadaStrahiwaGobeli}. ^lanovioveorganizacijeiz NovogSada}ezajednosasaradnicima iz mesnih organizacija CK danas obi}i manastire Hopovo,JazakiRavanicu. A.Va.

dnevnik

Maturska toaleta prazni bu|elare Matursko ve~e done}e slatkeproblemedevojakamaimladi}ima,anajve}iodwihbi}e kakvu garderobu odabrati za sve~anostzapam}ewe.Ovemuke ne}e biti samo wihove, jer }eseiroditeqiprili~nozabrinutiokotro{kova,koje}e im isprazniti nov~anike. Samozaovuprilikudevojke,koje budu `elele da izgledaju po posledwim modnim trendovima, mor a} e da izd voj e oko

pitivalezacene,uklapaletorbice i haqine. Trenutno se situacija zahuktala, prodaja ide dobro, a najvi{e se uzimaju haqine,kojesuovesezoneu`ivim bojama-ka`ena{asagovornica. Za najjeftiniju sve~anu haqinu devojke }e morati da izdvoje od 2.500 do 3.500 dinara, dok se cene najskupqih kre}u od 12.000 do 15.000 dinara. Izlozi prodavnica obu}e pretrpanisucipelamaisandalamau

Cene sve~anih haqina kre}u se od 2.500 pa do 15.000 dinara, a mu{ke pantalone ili nove moderne farmerice od 2.000 do 8.000 dinara 17.000 dinara, a ova cifra odnosisenaode}usredwihcena. Momci}epro}ine{tojeftinij e, jer se mog u obu} i za 11.000, koliko }e ih stajati pantalone, ko{uqa i cipele. Trgovkiwaujednomodbutika, kojijedobroopremqenzaove vrste proslava, ka`e da su devojke vi{e zainteresovane za kupovinu,kaoidavi{epa`we obra}ajunadetaqe. - Maturska kupovina po~ela jekrajemaprila.Prvihdanabilojevi{erazgledawa,negoprave kupovine. Devojke su se ras-

raznim bojama, a cene su od 2.500do10.000dinara.Uzodevnu komb in ac ij u pot rebn o je prona}i i odgovaraju}u malu sve~anutorbicu,zakoju}edevojk e mor at i da izd voj e od 2.000 do 5.000 dinara. Za ovu sve~anuprilikudevojke}ekupovati i nakit. Narukvice i min|u{emogusena}ipoceni od 250 do 1.000 dinara, dok su ogrlice ne{to skupqe i ko{taju od 700 do 3.000 dinara. Modernijefrizureplati}eod 800 do 2.500 dinara, a pedikir }e ih iza}i 1.000. Kako bi iz-

gled al e {to atrakt ivn ij e, mnoge od devojaka }e po nekolikoputaoti}iusolarijum,a 10 minuta ovog tretmana ko{ta}eih250dinara. Momci }e pro}i ne{to jeftinije. Za pantalone ili nove moderne farmerice mora}e da izdvoje od 2.000 do 8.000 dinara.Ko{uqeilimajicestajuod 2.500do5.000dinara,dok}eno-

ve cipele morati da plate od 4.000do9.000dinara.Onikoji budu `eleli da obuku odelo, mo}i}edagakupeza12.000dinara,kolikoko{taunajjeftinijimbuticima,auovucifru ura~unate su pantalone, sako, ko{uqa, kravata i kai{. U skupqimbuticimaovakvikompleti dose`e cifru od 30.000 dinara. N.R.

U^ENICAO[„JOVANPOPOVI]”RE\ANAGRADEIPRIZNAWA

Eva Sila|i najboqa mala fizi~arka ZAHVAQUJU]IEVROPSKOJOMLADINSKOJFONDACIJI

U Karlovcima po~iwe da radi radio Prvi put u istoriji Sremski Karlovci}edobitiradio.Zahvaquju}i projektu koji je finasniralaEvropskaomladinskafondacija u Karlovcima }e od 21. maja po~eti da se emituju reginalni i lokalniradioprogram.Pore~imakoordinatorakarlova~keKancelarije za mlade Nemawe Tewovi}a, ideja da se napravi onlajn radio uKarlovcimaproisteklaje izpreporukaKonferencijeambasadoramira.Natomskupuodr`anom u oktobru pro{le godine zakqu~eno je da treba poboq{ati informisawe, mobilnost i bezbednost mladih,pajeutomsmislu ipokrenutovajprojekat. -Regionalniradio}esezvati „Mladi Balkana” i bi}e dostu-

panna www.mladibalkana.fm -ka`e Tewovi}.-Zapo~etak~etirisata dnevno, od 18 do 22 ~asa bi}e emitovane informacije, a muzika 24 sata. Studenti sa novinarskogodsekaFakultetazamenaxment}epriprematiprogram,kao ionajnalokalnomradijukoji}e biti emitovan na karlova~kom kablovskominfokanalu. Ovaj projekat „te`ak” je oko 9.000 evra i pare su utro{ene pre svega za radijsku i kompjutersku opremu. Studio }e se nalazitiupotkrovquMagistrata, za {ta je adaptiran deo prostora. Kako Tewovi} ka`e, projekattrajedodecembra,ali}ebiti ulo`eni svi napori da bude nastavqen. Z.Ml.

U~enica{estograzreda Osnovne {kole “Jovan Popovi}” Eva Sila|i proslavilaje svoju {kolu, jer je na republi~kom takmi~ewu iz fizike osvojila prvo mesto. Weno priznawe je tim ve}e jer je bila najmla|a i najuspe{nija takmi~arka. Tim povodom ju~e je wen razred posetio predsednik Dru{tva fizi~ara Srbije Ivan Doj~inovi}, koji je wojiwenojnastavnici iz fizike Suzani Ili} dodelio diplomezaovajizuzetanrezultat. Ova vredna i talentovana devoj~ica dokazalajedaseuzdobruorganizaciju sve mo`e posti}i, atogovoreibrojnidrugiuspesi koje Eva ni`e. Naime, nedavojeosvojilaitre}emesto na republi~kom takmi~e-

- Ustajem ranije i ve`bam klavir, zatim u~im, a sa nastavnicima imam pripremnu nastavu za takmi~ewa. Treniram jer `elim da budem u kondiciju, a sport mi poma`e da zadr`im dobru koncentraciju. Ipak,imamaloitalenta–otkriva tajnu svog uspeha Eva i stidqivoka`edazasadanema simpatiju.

Na republi~kom takmi~ewu iz fizike Eva Sila|i osvojila prvo mesto, a nedavo je osvojila i tre}e mesto na republi~kom takmi~ewu iz informatike

Foto:S.[u{wevi}

wuizinformatike,adanasse takmi~inarepubli~komtakmi~ewu iz matematike. Osim toga, svira klavi i trenira karate, gde tako|e ni`e priznawa.

I wena nastavnica iz fizike, a ujedno i pomo}nica dir ekt or a u {kol i “Jov an Pop ov i}” Suz an a Ili} za Evu ima samo re~i hvale, i pitaseodakletakojmalojdevoj~ici toliko snage za sve to{toradi. - Ponekad se i upla{im za Evu,jeakoidepopodneu{kolu, pre podne je u “Arhimedu”

REGIONALNISASTANAKMIGRACIONIHCENTARA

Sve o preseqewu na jednom mestu Novosadska filijala Nacionalne slu`be za zapo{qavawe organizovalajeju~eregionalni sastanak Migracionih servisnih centara (MSC), radi razmene iskustava i uspostavqawe saradweizme|uCentara.Uprostorijama NSZ-a i ujedno gradskog MSC-a, sastanku su prisustvovaligostiizBeograda,Biha}a i koordinatori projekta

„Migracija za razvoj na zapadnomBalkanu”uokvirukogsui otvorenioviCentri. -Ovdenajednommestumo`ete na}i vodi~ za regularne migracije. Bilo da je motiv zapo{qavawe, studirawe ili ne{to drugo,postoji~itavnizproblema,a mi na jednom mestu grupi{emo sveteinformacijeinovostiiz konzulata i ambasada raznih ze-

NAFILOZOFSKOMFAKULTETU

Pripreme za studije psihologije OdsekzapsihologijuFilozofskogfakulteta,uokviruCentra za primewenu psihologiju, organizuje pripremnu nastavu za ispitzaupisnastudijepsihologije i pedagogije. Nastava se odr`ava od12.majado6.juna. Uokvirupripremaorganizovanisuiinformativnisastancii Dani otvorenih vrata za studije psihologije.Jedanodtihdanabi-

gde ve`ba matematiku. Za takmi~ewa se spremamo i radimo po pet - {est sati, a kada je upitam da li se umorila, Eva mi ka`e “Danas }u zavr{iti pola sata ranije, jer moram da se spremim za svoj koncert” pri~aSuzanaIli}. Sem diplome, Eva je zbog postignutihrezultataodZavod a za uxb en ik e Beo g rad,

}eorganizovani26.majau11~asova.Naknadazapoha|awepriprema je6.000dinara,anastavaseodvija svakesubote.Prijavesumogu}ena broj telefona 021/458-948 ili na mejlpsiholog@ff.uns.ac.rs. Dodatneinformacijemoguse dobiti na broj telefona koordinatora nastave Veqka Jovanovi}a 062/806-7-667. A.J.

maqa - obja{wava {ef gradskog MSCDraganBjelanovi}. Izme|u ostalog, u ovim centrima,mogusedobitiinformacije o vizama, uslovima za `ivotizapo{qavawe,{kolovawu u inostranstvu, migracionim programima,pravimamigranata i podr{ci, spajawu porodica i programima reintegracije za povratnikeuSrbiju. A.L.

Roman jednog jednostavnog ~oveka Kwiga „Jov - roman jednog jednostavnog ~oveka” autora JozefaRotabi}epredstavqena u ponedeqak u 18 ~asova u Klubu Jevrejske op{tine, Jevrejska2,prvisprat.Okwizi }e gov or it i izd av a~ Req a Dra`i}, prevodilac Silvija Dra`i} iGordanaTodori}. Odlomke iz kwige ~ita}e PredragMocaMom~ilovi}. I.D.

odeqeweuNovomSadu,dobila kompet uxbenika za sedmi razred i kwigu “Kroz vasionu i vekove” autora Milutina Milankovi}a. Woj je poklon ispred Zavoda uru~io Peter Buda, koji je istakao daovaustanovauvekpodr`avaipromovi{e|akekojiposti`uizuzetnerezultate. Q.Nato{evi}

POLAVEKAAKUD „SOWAMARINKOVI]”

Koncert orkestra harmonika

Sve~ani koncert Orkestra harm on ik a AKUD „Sowa Marinkovi}”, koji se organizuje povodom 50 god in a pos toj aw a i rad a ovog dru{tva, odr`a}e se ve~erasu20satiuSinagogi,Jevrejska11. Pod dirigentskom palicom Gorana Peni}a orkestar }e izvesti dela Johanes a Brams a, Nik ol aj a RimskogKorsakova,Stevana Div jak ov i} a, Stev an a Hristi}a, @or`a Bizea, Slavk a [uk lar a, Pet ra Ili}a^ajkovskog,Morisa RavelaiJohana[trausa. Povodomjubileja,zaslu`nim ~lanovima ovog orkestrabi}edodeqenapriznawa. Ulaz na koncert je besplatan. N.R.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Zabranazaustavqawa iparkirawa

Globalniizazovi predmladima brodo{li u ~arobni svet nauke” napomenuo kako je tema, ~etvrtog po redu, festivala „Veliki izazovi 2020: voda, hrana, energija, inovacije, klimatske promene, globalizacija,multikulturalizamizdravqe”. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnolo{ki razvoj Dragoslav Petrovi} sve~ano je otvorio festival uz re~i daje„razvojcivilizacijevezanzarazvojnauke,odto~ka, padokibernetike”. -Ovojetrenutakekspanzije stanovni{tva, nedostaje namhrane,energijeiplaneta se zagrejava. Na{a misija je da damo {ansu mladim qudima da pomognu u re{avawu svetskih problema. Nedavno potpisan ugovor na{e zemqe sainstitutomCernidolazak wihovihpredstavnikanaovaj festivalsuodvelikogzna~aja-istakaojePetrovi}.

Zbogodr`avawaMe|unarodnog poqoprivrednog sajma do 19. maja privremeno }e biti zabraweno zaustavqawe i parkirawe na kolovozuuUliciBrankaBaji}a,od VeselinaMasle{edoJanka^melika,teodUlicebra}ePopovi} do teretnog ulaza u Master centar,uStevanaMokrawca,odUlicebra}ePopovi}doprvogskretawaubulevarskiparking,uIli-

Natrgusutakoraspore|eni{tandovisa temamaovogodi{wegfestivala,nakojimase moglosva{tavidetiinau~iti,odtajniSuncadoblenderakogpokre}eokretawepedala bicikla,umestuzasada,naravno. Udvadanavikenda,kolikotrajefestival, od 9 do 18 sati, bi}e organizovano predstavqawe 23 nau~ne i obrazovne institucije, odr`ano89radionicasa720u~esnikai10deset nau~no- popularnih predavawa, te organizovaneposetenau~nimlabaratorijama. Ulazzasveposetiocejebesplatan. A.L. Foto:S.[u{wevi}

Svakipeti{kolaracgojazan duvanaizloupotrebaalkohola.Svetodovodi do metaboli~kih, odnosno fiziolo{kih promena,kao{tosuprekomernatelesnamasa,povi{en krvni pritisak, pove}ane vrednosti {e}eraimasno}aukrvi,anavedenekomplikacijeuglavnomiduudru`eno,tejeugro`enost zdravqave}a. -Hroni~nemasovnenezaraznebolesti,kako im ime ka`e, predstavqaju veoma rasprostrawenaoboqewauna{ojpopulaciji,dugogtrajawa,naj~e{}edo`ivotno,ali~estosporognapredovawa. One predstavqaju vode}e uzroke oboqevawa,smrtnostiiinvaliditetaiusvetuikodnas–objasnilajedrBjelanovi}. Ranije se smatralo da su ove bolesti „rezervisane“ za osobe starije `ivotne dobi, alizabriwavaju}ijepodatakdarasteu~esta-

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena:„Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (13.50), „Ma~ak u ~izmama” (16), „kung fu panda 2” (13.20), „Hepi fit 2” (12.15), „[e{ir profesora koste vuji}a” (15.10), „Loraks” (13.45, 15.45), „Ogledalce, ogledalce” (14.10, 16.10), „igre gladi” (17.30), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (18.05, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20.15), „klip” (20.05), „Bojni brod” (17.45, 22.15), „Legenda o kung fu zeki” (13.10), „Lok aut” (22), „Osvetnici” (14, 16.50, 17, 19.30, 20, 22.10, 22.45), „Mra~ne senke” (18, 20.20, 22.40), „Pupijeva potraga” (15)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te Scena „Jovan \or|evi}” balet „dama s kamelijama” (19), kamerna scena drama „disko sviwe” (21) Pozori{temladihmala sala „Crvenkapa” (11)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, dunavska 35–37 (utorak - petak Ad 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „vi{e od pola veka za{tite prirode u vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: BLIZANCE:AnamarijaTrwan~ev (de~ake)izBe~eja, DEVOJ^ICE:Maja\or|evi}, OlgicaKqaji}, Darja\ilas, JawaSavanovi},BiqanaTurwanin, MilicaBaji}i JelenaMihajlovi} iz Novog Sada, Branka Pleli iz Apatina, Andrea ^aji} iz Alekse[anti}a,DuwaPe{ut izIn|ije,FarimaGrek izFutoga, DraganaPomori{ac iz\ur|eva,SvetlanaMu~alov izBe~eja, DE^AKE:Svetlana\ur|eviBiqana@igi} izNovogSada,Gabriela^asarizPivnica,Du{kaRadakovi} izVeternika,@eqka Vojinovi} iz^uruga,DejanaMiki} iz^elarevaiMilinkaLeporis izSilba{a.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: Eva Jovana Kri`ani} (1932) u 10.30 sati, Argirula Steriosa ^amangos (1930) u 11.15, Terezija Josipa Bojani} (1926) u 12, Milo{Manojla^avi}(1928)u12.45,MilenaBoje^avi}(1934) u13.30,TawaNikoleMoskaq(1992)u14.15,JasnaMilo{aFilipovi}(1956)u15iValerija\uleVeka{(1939)u15.45satiurna.Nakatoli~komgrobquuNovomSadudanasu13satibi}e sahrawenJosipMi{eSegedi(1950). NaMesnomgrobquuVeternikudanas}ebitisahrawenMilovanSvetozara[upica(1938)u13sati.

lostsmrtnostikodosobamla|ihod60godina i oboqevawa u mla|im godinama `ivota. PremapodacimaInstitutazajavnozdravqe Vojvodine, na vode}em mestu oboqevawa odraslepopulacijeVojvodine,nalazesekardiovaskularnebolesti,aslede}anaj~e{}ahroni~naoboqewasumalignaoboqewa,dijabetes,hroni~nebolestiplu}airespiratornog sistema. Dabisespre~ilooboqevawesrcaikrvnih sudovainastanaktrajnihilifatalnihposledicanajva`nijajepreventiva.Promenana~ina`ivota,promenana~inaishrane,redukcija vi{katelesnemase,prestanakpu{ewa,rekreacija i smawivawe nivoa stresa od presudnog su zna~aja za spre~avawe daqeg pogor{avawa bolesti. I.Dragi}

Inicijativastala zbogbesparice

Iakoseve}godinamanaaktivu direktora novosadskih osnovnih isredwih{kolagovoriouvo|ewuuniformizau~enike,zasada nema konkretnih predloga kako bi one trebalo da izgledaju. Roditeqi, deca i direktori {kola sesla`u,dauniformenebitrebalodabudutamnoplaveboje,do kolenaisaxepovimaukojimase ve}ina odraslih i{kolovala. Predsednik Aktiva direktora osnovnih {kola Svetozar Kozarov ka`eza„Dnevnik”daposledwih godinu dana ova tema nije stavqananadnevnirednasednicama aktiva, jer problem predstavqanedostataknovaca. -Otomesevi{enegovori,jer nemapara.^akiakobiseve}inaroditeqaslo`iladafinansira deo za uniforme, ako samo jedannemanovca,svepadauvodu. Drugi problem je {to bi |aci moralidaimajubardve,odnosno triuniforme-zimskeiletwei one rezervne u slu~aju da se isprqaju-predo~avaKozarevidodajedatosvelepoizgleda,pogotovokadasegledaufilmovima kako |aci na zapadu imaju uniforme. Premawegovimre~ima,gradje zainteresovan za to, ali finansijskapodr{kajediskutabilna.

-Unekolikonavratasmouna{oj{kolianketiraliroditeqe dali`eleuvo|eweuniformi,a prvo pitawe koje su nam postavqali jeste „ko }e to da plati?” Naime, oni su voqni da im deca nose uniforme, ali pod uslovom danemorajudau~estvujuupla}awu-ka`esagovornik. Grad je spreman da pomogne u uvo|ewu uniformi u {kole, ali dozvolu za tako ne{to treba da daju u~enici, roditeqi i nastavnici, navodi ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe NemawaStarovi}. - Ovo je dobra ideja i podr`avam je - ka`e Starovi}. [kolskeuniformetrebadabudu definisane {kolskim kodeksom pona{awaisatomidejomtreba dasesaglaseu~eni~kiparlamenti,savetiroditeqainastavnici. Uniforme su veoma va`an faktorupove}awubezbednostidece u {koli, treba da budu element prepoznavawa, a to mo`e biti i prsluk odre|ene boje ili neki amblemkojibiu~enicinosilina ode}i. Ukoliko bi se odluka o uvo|ewu uniformi donela na nivou {kole i ako bi za wu glasali i |aci i wihovi roditeqi,gradbisvakakopomogaodase onekupe. Q.Nato{evi}

VODI^

TElEfOnI VA@nIJIBROJEVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

jeBir~anina,odBrankaBaji}ado HaxiRuvimove,uUlicidrSvetislava Kasapinovi}a, od Branka Baji}adoCankareveiMi~urinovaodUliceNovosadskogsajmado BulevarakraqaPetraprvog.Bi}e zabraweno i skretawe autobusima levo i desno iz Haxi Ruvimove,asaBulevaraEvropeautobusiseusmeravajuuUlicuBranka Baji}a. B.M.

\A^KEUNIFORMEJO[UVEKOTVORENOPITAWE

DECASVE^E[]EOBOLEVAJUODHRONI^NIHBOLESTI

Rezultat desetogodi{weg istra`ivawa Instituta za javno zdravqe Vojvodine koji pokazujedajesvakipetiNovosa|aninuzrastaod{estdo15godinaurizikuodgojaznostiilijegojazan,zaistazvu~isumornoizabriwavaju}e. Gojaznost predstavqa naj~e{}ifaktorrizikazanastajawebolestisrcaikrvotoka,kaoidijabetesa,odkojihqudinaj~e{}eumiru.Omladinausledneodgovoraju}egna~ina`ivota,kaoizbogizlo`enostidrugim{tetnimfaktorimajeusveve}em riziku oboqevawa od hroni~nih bolestitokommla|ihgodina`ivota,upozorila jespecijalistahigijeneInstitutadrJelenaBjelanovi}. Naj~e{}i {tetni faktori su neadekvatan na~inishrane,fizi~kaneaktivnost,upotreba

9

ZBOGME\UNARODNOGPOQOPRIVREDNOGSAJMA

OTVORENFESTIVALNAUKE

Festival nauke sve~ano je otvoren ju~e u Centralnom kampusu Univerziteta na Trgu Dositeja Obradovi}a. Rektor univerziteta Mirislav Veskovi} je posle pozdrava „do-

subota12.maj2012.

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanomod8do 20,subotomod8do14

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul.MihajlaPupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322

O^NICENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825,520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevaroslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel:6350-664, 6350-740


subota12.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`ewe ostane zauvek sjajna perla u niski se}awa, „Dnevnik” svakog dana osim nedeqe objavquje zajedni~ke fotografije malih maturanata iz {kola sa teritorije Grada Novog Sada i iz Sremskih Karlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malih maturanata iz Novog Sada i sela koja pripadaju Gradu, kao i 76 maturanata iz Sremskih Karlovaca. Prodefilova}e tako kroz ovu malomaturantsku galeriju slike 141 odeqewa iz 35 osnovnih {kola, u kojima se nastava odvija na srpskom, slova~kom i ma|arskom jeziku.

Osnovna {kola „Nikola Tesla”, Novi Sad

VIII3

VIII4

Osnovna {kola „Jovan Popovi}”, Novi Sad

VIII1

VIII2

VIII3

VIII4

U ponedeqak: O[ „Milo{ Crwanski” i O[ „Jo`ef Atila”, Novi Sad


vojvodina

dnevnik

subota12.maj2012.

ОБУСТАВЉЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ НАЈВЕЋЕГ СРПСКОГ ОБУЋАРА

Да ли „Борели”може да одахне

СОМБОР: Судбина највеће српске фабрике и малопродајног ланца обуће, сомборског „Борелија“ месецима је била у жижи медијске пажње, пре свега зог чињенице да је некадашњи оснивач ове фабрике, хрватско „Борово“, распродавао имовину сомборских обућара уопште се не обазирући на одлуке две државе везане за сукцесију у чему је имао „помоћ“ и српског судства. Како данас ствари стоје, крчмљење имовине „Борелија“ је заустављено, а у овој фабрици се надају да је то за стално. Наиме, одлуком Врховног касационог суда Републике Србије обустављена је свака даља продаја локала и остале имовине сомборског „Борелија“ по Србији, чиме су ван снаге стављене бројне пресуде локалних Привредних судова које су новим „власницима“ дозвољавале и улазак у локале уз полицијску асистенцију. - Напокон, видимо светлост на крају тунела јер се одлуком Вр-

ховног касационог суда поништавају уговори о продаји наших локала. Обустављена је продаја у Нишу, а ту је још осам сличних

пресуда апелационих судова, у нашу корист, о томе да се мора имовина уписати на сомборски „Борели“- тврди Мирко Вујановић, ге-

МиркоВујановићиСинишаЛазићуобиласкуфабрике

МУЗИЧКИФЕСТИВАЛДЕЦЕВОЈВОДИНЕ

нерални директор сомборског „Борелија“. - Већ годинама упозоравамо на то да би држава требало да уради свој део посла, и сада је Врховни касациони суд то и урадио. Осим тога, није продужена уредба која је трајала до 31.марта и надамо се да ни неће. Одређен је приватизациони саветник који треба, заједно са нама, да одреди уделе у капиталу фирме, потом треба да се формира друштво капитала, и да се одреди титулар имовине: колико ће имати држава, колико „Борово“, а колико „Борели“. Стога, верујемо да има излаза и да је ситуација повољнија него раније- оптимистичан је Вујановић. Потпредседник сада већ прошлог сазива Скупштине АП Војводине и уједно председник Скупштине града Сомбора Синиша Лазић, који је са градоначелником Немањом Делићем тим пвоодом посетио „Борели“, рекао је да градске власти чине све да се у Сомбору очувају радна места.

- За нас је веома важно да „Борели“ преживи, да добије статус који треба. Видимо да људи овде раде у пуном капацитету и 90 одсто програма се извози на страно тржиште. Ови људи не траже социјалну помоћ, траже партнера у држави и то партнерство може да се сагледа у више сегмената. Имају програме који производе специјалну обућу за инвалидне особе, могу да раде за војску, полицију, медицинске раднике, и ту држава може да буде партнер. За нас је важно да се процеси отуђења имовине „Борелија“ зауставе, док се не заврши сукцесија између две државе- рекао је Лазић подсећајући да је сомборска фабрика обуће била потпуно разорена у време НАТО бомбардовања, и да је држава обновила.- Град Сомбор ће учинити све да се очува ово предузеће и сигуран сам да ћемо, уз руководство, синдикат, и разумевање пре свега републичких институција, успети у томе.- убеђен је Лазић. М.Миљеновић

ОТВОРЕНДНЕВНИЦЕНТАРЗАДЕМЕНТНЕОСОБЕ УСУБОТИЦИ

Наступајухорови, Радном терапијом до оркестриииграчи квалитетнијег живота

БАЧКА ТОПОЛА: Музички фестивал деце Војводине, 51. по реду најмасовнија је културна манифестација у Војводини, одржаће се 13. и 20. маја у Бачкој Тополи. Фестивал се од 1960. године одржавао наизменично у Сомбору и Новом Бечеју, а од ове године због незаинтересованости Сомбора за ову манифестацију, домаћинство је преузела Бачка Топола. У недељу, првог дана фестивала, хорови ће наступити од 11 сати, а оркестри од 12 сати у свечаној сали основне школе „Никола Тесла” док ће 20. маја наступити фолклорни ансамбли (од 11 и 15 сати) у великој сали ОШ „Чаки Лајош” у Бачкој Тополи. На општинским смотрама, које су обавезне за све општине и завршене 5. маја, учествовало је близу 20.000 деце. На општинским смотрама одабрани су ансамбли за седам зонских смотри (Бачка Топола, Стара Пазова, Зрењанин, Панчево, Кула, Челарево и Сремска Митровица). Одлуком Министарства просвете да не подржи рад професора музичке културе са оркестрима и хоровима, учешће хорова и оркестара на овој манифестацији се драстично

смањило и води ка потпуној девалвацији овог облика дечјег стваралаштва, наводи у име организатора Завода за културу Војводине СавоМучибабић. „Насупрот овој чињеници имамо пораст и броја и квалитета дечјих фолклорних ансамбала. Ове године на првој степеници селектовања, на општинским смотрама учествовало је око 300 дечјих ансамбала”, наводи Мучибабић. У три категорије - хорско, оркестарско и фолклорно стваралаштво на завршном фестивалу у Бачкој Тополи учествује око 2.000 деце, а најбољи наступи заслужиће да се пласирају на републичке фестивале и манифестације. Стручни жири свим ансамблима додељује признања и сврстава их у категорије бронзаних, сребрних и златних добитника. Хорове и оркестре оцењује жири у саставу: редовни професор Борис Черногубов, директор Музичке школе у Бачкој Тополи Рожа Диоши и Јулијан Рац, музичар. Фолклорне ансамбле оцењиваће жири у саставу: кореографи Љубомир Вујчин, Слободанка Рац и Дајана Костић, етномузиколог ГорданаРогановић и етнолог ВераШарац.

СУБОТИЦА: У Суботици је отворен Дневни центар за дементна лица, који ће имати и функцију саветовалишта. Дневни центар је отворен у склопу Геронтолошког клуба „Кертварош”, уз подршку Министарства за рад и социјалну политику, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и здравство и Града Суботица. На овај начин свако лице у Суботици ће имати могућности да добије одговарајућу услугу из социјалне заштите. Дневно, у једном моменту ће моћи да се прими 15 особа. - Особе које болују од деменције моћи ће да уз стручне људе овде проводе време уз квалитетне садржаје. Поред тога, има и освежења, а уколико желе могу и да ручају. Боравак у центру је бесплатан и Суботица је поред Новог Сада, једини град који има један овакав центар. Поред тога што ће дементне особе у центру имати радну терапију, њихова родбина и они који брину о њима ће моћи да добију и савет и одговре на сва питања која их интересују у вези са болешћу – објашњава заменик директора Геронтолошког центра у Суботици др НенадИванишевић.

По речима помоћнице министра рада и социјалне политике Сузане Пауновић, у Србији шест до осам одсто грађана, старијих од 65 година има проблем са деменцијом. У складу са стратегијом реформе социјалне заштите у Србији је и отворен центар, који је и једино решење за особе оболеле од деменције и њихове породице. - Услуга је специфична јер се пружа у заједници, уз стручан надзор. На овај начин корисници могу преко дана да буду у центру што знатно олакшава њиховим породицама бригу о њима. По-

себно је битна саветодавна улога – истакла је Пауновићева. Покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију др Атила Ченгери је рекао да ће на овај начин да се смањи притисак на здравствене установе. Покрајина је пројекат помогла са милион динара. Поред тога, захваљујући доброј сарадњи града Минхена и Суботице Геронтолошки центар је добио и донацију. Реч је о 20 инвалидских колица, ходалица, штака, пелена за одрасле и слично. С. Иршевић

ПРОЈЕКАТ„МУЛТИПЛИКАЦИЈА–ЖИВЕТИТОЛЕРАНТНО”УРУМИ

Младиучиликакодасачувајумир

Ускоро нова амбулантауКуцури

КУЦУРА: У току је изградња нове амбуланте за примарну здравствену заштиту у Куцури. Радови су почели пре десетак дана и за сада теку у предвиђеном року. Градилиште је обишао председник општине Врбас др Жељко Видовић који је истакао задовољство динамиком извођења радова. - Рок за завршетак радова је 90 дана, али је могуће да амбуланта буде готова и раније. Амбуланта ће имати 400 квадрата, у којима ће бити смештени ординације, лабораторија, апотека и картотека, а у овој установи ће радити три лекара – истакао је Видовић.

Вредност ових радова је 24,1 милиона динара, а, како је рекао Видовић, у Куцури живи 4.000 становника и сасвим је разумљиво да имају довољно велику и модерну амбуланту, која ће задовољити данашње стандарде и законе када је реч о установама тог типа. Иначе, амбуланта у Куцури је пре око три месеца измештена у просторије Месне заједнице, јер је стари објекат, чији је рок употребе истекао пре 20 година, постао ризичан за безбедност људи који бораве у њему. М.Кк.

РУМА: У склопу пројекта „Мултипликација - живети толерантно’’ у оквиру кога је обухваћена промоција вредности интеркултуралности и заштите дечијих права, јуче је у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић” одржана радионица на тему „Уводне лекције о изградњи мира”. О теми је говорио ЛејнСтофер, млади амерички социолог и мировни активиста, који је сарадник у Центру за ратну трауму у Новом Саду и који је и идејни творац ових радионица. - Циљ ових радионица је да људи чују мало више о теми мира. Мир подразумева много елемената, а елементи на којима ми радимо су препознавање насиља и превенција насиља што једно без другог не може – казао је Стофер.

Ова румска школа је већ неколико година укључена у пројекат „Живети толерантно“ у оквиру кога је оформљен и „Клуб толеранције“, а целодневној радионици је присуствовало 20 чланова клуба. - Ово нам је друга радионица ове године, али први пут имамо страног предавача. Много смо тога сазнали, али на првом месту да препознамо насиље и агресију и да их смањимо. Оно што је још важно је да ћемо ми, захваљујући овим радионицама, научити и како да своје знање пренесемо на наше вршњаке и другаре, што је непроцењиво – истакао је ученик треће године смера економски техничар ПетарКарановић. Поред Стофера, радионици је присуствовала и Меланија Ко-

лошњаиНенин, сарадница Грађанског фонда „Панонија“ из Новог Сада који је сарадник на реализацији овог пројекта. - Већ седам година се овај пројекат реализује у девет градова у Војводини. Са овом школом имамо одличну сарадњу, јер је управо овде реализован наш основни циљ, а то је оснивање клуба у оквиру кога се негује мултикултуралност. На данашњој радионици смо научили наше младе сараднике зашто је важно градити мир и покушавамо да надоместимо оно чега у нашем региону нема, а то су предавања на тему очувања мира. Верујемо да ћемо на овај начин допринети да се мултикултуралност више негује, а о миру више говори – нагласила је Колошњаи Ненин. Ј.Антић

СТИГЛАДОНАЦИЈАИЗМИНХЕНА

Ватрогасцимадвавозила

СУБОТИЦА: Суботички ватрогасци су добили на поклон два возила, захваљујући доброј сарадњи града Суботице и Минхена у Немачкој. Тим поводом је градоначелник Саша Вучинић уручио кључеве представницима МУП-а и наговестио да је у плану да се набави и возило са лествама. Реч је о другој донацији из Минхена, јер, пре годину дана поклоњењо је једно ватрогасно возило. Начелник ватрогасно-спасилачке службе Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије Горан Николић је рекао да је локална самоуправа увек имала добар однос према ватрогасној служби, а командант ватрогасне јединице Суботица Синиша Ковачевић нагласио је да се ради о техничким камионима, специјализованим за интервенције при изливању хемикалија, техничко-технолошких акцидената и С.И. спасавања приликом саобраћајних несрећа.

11

Слава уСиригу

СИРИГ: Свети Василије Острошки – Чудотворац је црквена и месна слава у Сиригу, селу темеринске општине. Руководство ове месне заједнице очекује данас од осам часова госте из збратимљених места Јарменоваца код Тополе и Негославаца из Хрватске. Света литургија је у 9 сати, а богослужење и резање славског колача у 18 часова у сеоској православној цркви. На фудбалском стадиону од 11 до 16 часова на програму су утакмице пионира из Сирига, Темерина и Новог Сада, као и првенствени сусрет ОФК Сириг „Фрушкогорски партизан” из Буковца. Свечана седница Савета МЗ Сириг одржаће се у 16.30, а затим је предвиђено отварање изложбе слика „Ветрови Балкана Сириг за верност отаџбини”, породице Милице Ковачић - Мирић. М. М.

УСУСРЕТПАСУЉИЈАДИ

Спремасе највећи ручакна Балкану

ТЕМЕРИН: До почетка Бин фестивала, осме Пасуљијаде у Темерину остало је мање од месец дана. Најављено је учешће више од 300 екипа из 12 земаља и богат културно-забавни и спортски програм. Како је најављено, у петак 1. јуна на темеринском Вашаришту свираће „Ју група”. Субота, 2. јун биће у знаку такмичења у кувању чорбастог пасуља. Котизација по екипи је 4.000 динара, а организатор обезбеђује уређен простор и тенду, сет клупа и сто за осмочлану екипу, дрва за ложење и поклон пакет. И ове године поделом 4.000 порција пасуља биће приређен највећи ручак на Балкану. У току такмичења кулинара на централној бини културно уметничка друштва представиће богатство различитости Војводине, а у госте долазе и друштва из БиХ, Мађарске и Украјине. Пасуљијада ће бити промовисана на предстојећем Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду. М.М.

Отворена хришћанска књижара

КУЛА: У оквиру црквеног празника Марковдана са благословом епископа бачког Иринеја отворена је хришћанска књижара- галерија у Кули. Свечаном отварању су поред свештеника Српске православне цркве Александра Зељковића и Радивоја Веселиновића, који су освештали нове просторије, присуствовали представници локалне самоуправе и бројни грађани. У књижари-галерији грађани могу пронаћи књиге хришћанске и истородне тематике: Свето писмо, псалтире, молитвенике, акатисте, духовне поуке, богослужбене књиге, књиге о литургији, куваре, песмарице, дечје књиге. У новоотвореној књижари и галерији осим књига и икона светитеља грађани могу купити неопходне предмете за славу и венчање: свеће, свећњаке, печате за славски колач, посуде за жито, платна, украшене свеће, чаше, као и разне врсте тамјана, кандила, кадионица, брикета, бројанице, огрлице, крстиће и медаљоне. М. Кк.


RePORTA@A

subota12.maj2012.

c m y

12

dnevnik

preciznokaope\astojakovi],zoranoroLi]poGa\atrojkeizinvaLiDskiHkoLica

Reprezentativacsrpskogdr`avnog tima,selektorcrnogorskog Sasvimslu~ajnosamZorana Orol i} a upoz nal a kod pan~eva~k og hot el a „Tam i{„. Stajala sam natovarena kao magare milionom bespotrebnih stvari, kad je neko iz ne ba{ rep rez ent at ivn og automobilapovikao:

Dobro, na po~etku je to vi{e biomonologjerjesvimkarakteristi~no srpskim epitetima ~astiohistre~nevoza~eistawena Mrkinim xadama. Dok je izme|u dvere~eniceuzimaovazduh,stigoh da ga pitam odakle tolike silnemedaqe. –Jasamreprezentativac Srbije a selektorekipeCrneGoreu ko{arci u kolicima, bio sam najboqi centar a i najboqi sportistainvalid.Septembra 1996, u 27. godini, imaosamte{kupovredu ki~me i posle toga ~egaostaopotpunonepokretan s oduzetim dowim ekstremitetima – pri~a Zoran bez imalo patetike. – Ka`e se da bolestan ~oveka ima samo jednu `equ – da ozdravi – a zdravi milion. Ja od svojih pre|a{wih nisamodustao. Lav u horoskopu nastavio je lavovsku borbu. –Mnogosumite{ko Najboqibasketcentarisportistainvalid padale reakcije mojih najbli`ih i okoline. Naro~ito – Idete li za Beograd? Mogu mejekosnuokomentarjednogmog davasodbacim! ro|aka:„JadanZoran,sadmusleIzaprozoranaziralasesiludujesamoimitacija`ivota„.Tretagromadeokodvametravisoke gao sam se i odlu~io da u novom i preko sto kila gabarita. Ula`ivotu glumim starog Zorana – ze}i,primetim{take,{trecnem ka`eon. se,alinemanazad,}utiminekoWegove `eqe nisu se, na`amentari{em,{tabogda.Moj{olost, podudarile s onima koje je ferpovremenorukompre|epreimala wegova tada{wa supruga, ko pregr{ti medaqa oka~enih o kojajeodlu~iladagaostavi. retrovizor. –Kadakolakrenunizbrdo,po– Ne brini, pre{ao sam ovim vukuisve{tojenawihoka~eno. autom660.000kilometara–pokuMladaipomalonestabilna,moja {avaojedamezauvertiruuraz`ena nije mogla da istrpi novi, govoropusti.

neo~ekivani teret i razi{li smose.SwomimamsinaMarka, komejesada15godina. Alipoonojstaroj,dokjednom ne smrkne drugom ne svane, razvod nije bacio Zorana u bedaka. Oaktuelnojsupruzipri~asmnogo ne`nosti i po{tovawa. Kad izgovoriwenoime,kaodasemolibogu. –NakontrigodinesamnajednomhumanitarnomkoncertuupoznaoZoricu.Odabraosamatraktivnu, modernu `enu koja me je prihvatila nepokretnog. Nakon sedamgodinarodilanamse}erka Isidora,kojasadaimasedamgodinai|akjeprvak. Nijemupromaklokakonetremiceposmatramwegovudesnunogu,kojomgaziko~nicu. –Imnogipretebesuse~udili.Snagomvoqeiuporno{}uuspeo sam da rehabilitujem desnu nogu, pa sad mogu hodati na kra}im relacijama pomo}u {taka. Ova kola imaju automatski me-

Ko{arka{uBeogradu,farmeru[umadiji

Lovacutraktoru ^vrstojere{ioZorandaseu`ivotuni~eganeodri~e.Zadovoqan je, ka`e, onime {to mu je sudbina dodelila, posebno jer ima divnuporodicukojagapodr`avausvemu,paidalovi. –Prepraviosamuselutraktoripodesiogazasebe.Imamlova~kepseiobo`avamdaswimaiprijateqimakrenempoataru.Ni odkadsamnepokretannisamodtogahteoodustati.Znamjednogdekukojinemanoge,aligastavenakowaiontakolovi–pri~aon. wa~, pre wih sam vozio neka s ru~nim komandama, ali ja bih svojkrevetiautouvekiradozameniozahod. – A {ta radi{ kad ne taksira{ umorne novinarke? – pitam gakroz{alu. – Stalno putujem na relaciji Pan~evo–Vrwa~kaBawajersin tamou~i{koluiigrako{arku.

Uz to, moji roditeqi `ive u obli`wem selu Milutovac kraj Trstenika,gdedr`immini-farmu ovaca i planta`u kupine, uz pomo}bra~nogparaBugara.Moja supruga se, pak, posledwih pet godinauPan~evubaviturizmom. Lak{ejeZoranudazafamiliju„zaradi’lebac„negodapoSrbijiprona|epristojantoalet.

– Jednom sam sa suprugom i decomstaonapumpikrajautoputa Beograd–Ni{. Deca potr~ala da kupesladoled,ajasamhteouvece.Nastala~itavauzbunajerradnice nisu mogle na}i kqu~ od onogazainvalide.Kadsugaposle dvadesetak minuta kona~no uzele od{efa,misliosamdajekrajmojim mukama, ali ne. Sprema~ica mijeotvorilavratanekeostaves pra{wavomve-ce{oqom.Preselomije{tonemogunidapi{am k’o~ovek–vajkaseZoran. TeknaulaskuuBeogradsetih sedazapravoneznamkakojeuop{tepo~eodaigrako{arku.Ito vrlo,vrlouspe{no. – Sasvim slu~ajno. Na rehabilitaciji u Igalu je sekretar Udru`ewa paraplegi~ara Beo- grada Vukoman Bo{kovi} video

mojusportskukonstitucijuiraspitao se malo o meni. Kad sam krenuo da se upoznamo, imao sam pehdasuminasredtrpezarijepuklakolica.Daomijesvojajerje i{ao ku}i, i rekao: „Hajde, mom~e,do|idauBeograduigra{ko{arkuzanas„.Poslu{aosamgai postao~lan„Beofeniksa„.Lo{e samnapo~etkuvoziokolica,ali imampreciznuruku.Nisamza`alio,proputovalismopolaEvropeporaznimturnirimaipostao sam reprezentativac. Na EvropskomprvenstvuuIrskoj2007.smo bilipeti,alisadmalostagniramojernemamoparanidobrihkadrova. Zato sam pre tri godine okupiouPodgoriciqudeizCrne Gore,osnovalismoklubireprezentaciju~ijisamtrener. zoricaDragojevi}


dru[tvo

dnevnik

PRED UPIS U SREDWE [KOLE

Uu~ionicama uVojvodinibi}e po28prvaka U prvim razredima vojvo|anskih sredwih {kola ove godine ima 22.282 mesta, tako da }e za svakog od 19.918 svr{enih osmaka sigurno biti po jedna prva~ka klupa. A ove godine }e im na raspolagawu biti 16.734 mesta u 75 stru~nih {kola. i to 4.533 na trogodi{wim i 12.201 mesto na ~etvorogodi{wim smerovima. Ovogodi{wim malim maturantima nudi se i 3.924 mesta u 26 gimnazija, a od toga je u filolo{kim gimnazijama 192, a u odeqewima za u~enike talentovane za matematiku 60. Jo{ 496 mesta ove godine ima u deset umetni~kih {kola u Vojvodini, dok u de-

set me{ovitih {kola ima 1.128 mesta, i to u sredwem stru~nom obrazovawu 678, od ~ega je 180 mesta za trogodi{we i 498 za ~etvorogodi{we obrazovawe, dok je u gimnazijskim odeqewima jo{ 450 mesta. U deset sredwih {kola za obrazovawe u~enika sa smetwama u razvoju u Vojvodini ima 797 mesta, a jo{ 30 mesta za te u~enike ima u Sredwoj stru~noj

op{tim gimnazijskim odeqewima, a ostatak u ~etvorogodi{wim smerovima sredwih stru~nih {kola, i to 48 u podru~ju rada poqoprivreda, proizvodwa i prerada hrane na smeru za poqoprivrednog tehni~ara i 30 u podru~ju rada zdravstvo i socijalna za{tita, na smeru za medicinsku sestru tehni~ara. Na rumunskom nastavnom jeziku svih 60 mesta je u ~etvorogodi{wim smerovima, i to po 30 u op{tem gimnazijskom odeqewu i u odeqewu ekonomskih tehni~ara. I 30 mesta za obrazovawe u~enika na rusinskom nastavnom jeziku je u ~etvorogodi-

{wem trajawu, i to u op{tem tipu gimnazije. Na hrvatskom nastavnom jeziku ima 30 mesta u op{tem tipu gimnazije i 30 mesta na trogodi{wem smeru u podru~ju rada {umarstvo i obrada drveta. I mada ove godine u prvim razredima sredwih {kola u Vojvodini ima 11,87 posto vi{e mesta nego u~enika osmog razreda, zbog specifi~nih uslova

U deset sredwih{kolazaobrazovaweu~enika sasmetwamaurazvojuuVojvodiniima797mesta, ajo{30 mesta zateu~enikeimau Sredwojstru~noj{koli„4.juli”uVrbasu {kloli „4. juli” u Vrbasu. Ta mesta ne ulaze u ukupnu kvotu mesta za upis redovnih u~enika u prvi razred sredwih {kola u Vojvodini. I ove godine, osim nastave na srpskom, konkursom su predvi|ena i mesta u odeqewima s nastavom na jezicima nacionalnih zajednica koje `ive u Vojvodini. Za obrazovawe u~enika na ma|arskom nastavnom jeziku ima 622 mesta na trogodi{wim i 1.910 mesta na ~etvorogodi{wim smerovima. U odeqewima s nastavom na slova~kom nastavnom jeziku, od 198 mesta, 120 je u

{kolovawa, to jest obrazovawa na jezicima nacionalnih zajednica, gde se, u skladu sa Zakonom o sredwem obrazovawu, organizuje i nastava u odeqewima s 15 u~enika, a Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice, u skladu s poverenim nadle`nostima, daje saglasnost i za odeqewa s mawe od 15 u~enika, te zbog odeqewa oglednih zanimawa u kojima se upisuje 20, odnosno 24 u~enika, prose~an broj u~enika u 794 planirana odeqewa u Vojvodini trebalo bi da bude oko 28. D. Deve~erski

USPEH STUDENATA NOVOSADSKOG PMF-a NA „PRIMATIJADI” U BUGARSKOJ

Najboqiunauci Studenti Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu osvojili su prvo mesto u generalnom plasmanu od ukupno 16 fakulteta koji su se takmi~ili na tradicionalnom godi{ewem okupqawu studenata PMFova, popularnoj „Primatijadi”. Ovogodi{wa „Primatijada” odr`ana je, od 28. aprila do 3. maja, u Albeni, Bugarska, a u~estvovalo je oko 1.400 studenata s „istorodnih” fakulteta s teritorije eks-JU: iz Srbije (11) i po jedan iz Crne Gore, Republike Srpske, Slovenije, BiH i Makedonije. Najstarija i najzna~ajnija studentska manifestacija, „Primatijada„ (kao i druge „ijade” organizuje se jednom godi{we), sada je odr`ana 39. put, a u~estvovalo je stotinu studenata novosadskog PMFa. Na tom svojevrsnom sajmu najboqih studentskih nau~nih radova s razli~itim temamama iz vi{e oblasti informatike, matematike, geo-

grafije, turizma, hemije, biologije, ekologije i fizike, novosadski akademci bili su izuzetno uspe{ni i ponovili pro{logodi{wi uspeh, kada je tim PMF-a tako|e bio najboqe plasiran na „Primatijadi”. Sada, u Albeni, nau~ne radove u oblasti hemije branili su studenti novosadskog PMF-a: Vladimir Jak{i} i Miroslav Bogosavqev, MirkoKaldara{, Du{an[kori}, Filip [ibul, Branko Kordi} i Stefan\or|ieski. On je i osvojio prvo mesto, drugi je Kordi}, dok su Jak{i} i Bogosavqev ~etvrti. U fizici su se nadmetali: Ivan Josipovi}, Iva Finxanovi} i KristinaVu~kovi}, a Josipovi}u je pripalo tre}e mesto. Tim iz oblasti geografije ~inili su Aqo{aTo{i}, BudimirBerbakovi DuwaDevrwa, koja je prvoplasirana. Za biologiju je nastupao Igor Vukoje. V. ^.

subota12.maj2012.

13

KLINI^KI CENTAR VOJVODINE OBELE@AVA 103 GODINE RADA

Bezgradskebolnice gu`veneizbe`ne Klini~ki centar Vojvodine proslavqa 103 godine postojawa. Godi{wica se obele`ava radno, a ovo je prilika da se sumiraju rezultati i jo{ jednom skrene pa`wa nadle`nima na probleme s kojima se susre}u rukovodstvo i zaposleni. – Ove godine smo u ne{to boqoj situaciji {to se ti~e dnevnog funkcionisawa, odnosno obezbe|ewa novca za lekove, sanitetski potro{ni materijal i za druge, nezdravstvene namene, na primer za energente – ka`e direktor Klini~kog centra Vojvodine prof. dr Dragan Dra{kovi}. – Boqi status je obezbe|en pre svega kroz pregovore s Republi~kim fondom za zdravsteno osigurawe koji je prepoznao na{e stvarne tro{kove u pojedinim segmentima rad i donekle nam iza{ao u susret, {to nam je, uz racionalizaciju pre svega na skupim preparatima i opremi, obezbedilo boqe funkcionisawe u finansijskom smislu. Posledwu godinu bele`i se porast broja pacijenata u Urgentnom centru, a osim toga, u pojedinim segmentima javqaju se problemi koji se naj~e{}e odra`avaju kroz duga ~ekawa pacijenata za pojedine preglede. Najvi{e su pogo|ene Klinika za o~ne bolesti i Klinika za gastroenterologiju. – To su i naj~e{}a oboqewa zbog kojih se gra|ani javqaju u na{u polikliniku pa su tu i gu`ve najve}e, zbog ~ega su pacijenti s pravom nezadovoqni. Preduzimamo sve {to mo`emo da se gu`ve smawe, a planiramo i da opteretimo lekare radom preko norme. Me|utim, problem je u tome {to Vojvodina nema dovoqno oftalmologa. Uz to, veliki broj pacijenata se na oftalmolo{ke i gastroenterolo{ke preglede javqa Klini~kom centru, i to za usluge koje bi trebalo da se rade u primarnoj zdravstvenoj za{titi – ka`e dr Dra{kovi}.

Ovi i drugi sli~ni problemi bi se daleko lak{e re{avali da Klini~ki centar Vojvodine nema te{ko}e i u funkcionisawu u dijagnostici. Tako na primer ova najve}a zdravstvena ustanova u Pokrajini, kojoj prakti~no gravitiraju svi stanovnici Vojvodine, ima jednu magnetnu rezonancu. – Gra|ani treba da znaju da su aparati, pogotovo u radiolo-

i tu imamo velike gu`ve, nastoja}emo da pojedine analize, na primer one vezane za hemostazu, gde je procentualno broj na{ih pacijenata mali u odnosu na neke druge analize, u dogovoru s drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Novog Sada re{imo druga~ije – ka`e na{ sagovornik. Novi Sad je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema grad-

Pritisakpacijenatanaovuustanovusvejeve}i isvesete`ezbriwavajubolesnicikoji pripadajuisekundarnomitercijalnomnivou zdravstveneza{tite {koj dijagnostici, kao {to su magnetna rezonanca, kompjuterizovana tomografija, angiografski ure|aji... nameweni pre svega pacijentima koji le`e u Klini~kom centru. Dijagnostika za pacijente koji nisu hospitalizovani nije obaveza Klini~kog centra ve} primarne i sekundarne zdravstvene za{tite. Naravno, na{i lekari primaju i gra|ane koji dolaze s uputom, ali oni nemaju prvenstvo u odnosu na le`e}e pacijente. Isto va`i i za na{u laboratoriju, koja je pre godinu dana, posle kratkog prekida, nastavila da radi osnovnu laboratorijsku dijagnostiku kod ambulantnih pacijenata. Po{to

sku bolnicu. Nedostatak sekundarne zdravstvene za{tite re{ava se prijemom pacijenata u Klini~ki centar Vojvodine, {to znatno optere}uje rad te ustanove. Pritisak pacijenata sve je ve}i i sve se te`e zbriwavaju bolesnici koji pripadaju i sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene za{tite. U odnosu na 2010. godinu, lane se broj pacijenata pove}ao gotovo {est posto. Posledwih sedam godina Klini~ki centar ima linearno pove}awe najskupqih zdravstvenih usluga od {est do osam posto godi{we, pa ako se godine saberu, ispada da se posledwih sedam godina duplirao broj pacijenata

za najskupqe procedure, izuzimaju}e novouvedene. – Znatno bi nam olak{alo rad – i za to }u se kod osniva~a zalagati da bude prioritet – da se u narednim godinama osnuje gradska bolnica. Novi Sad je suvi{e veliki grad da bi bio bez gradske bolnice. Mora se kona~no razgrani~iti sekundarna i tercijalna zdravstvena delatnost, {to je svugde u svetu razgrani~eno. Me{awe te dve delatnosti zna~ajno poskupquje le~ewe zato {to se ~esto vi{estruko dijagnostikuje jedno isto oboqewe kod istih pacijenata, te{ko je i pratiti pacijente koji iz jedne forme bolesti prelaze u drugu, {to ~esto dovodi do neopravdano duge hospitalizacije ili do toga da se pacijent ne hospitalizuje jer nema dovoqno slobodnih kreveta. Osim toga, imamo i veliko prelivawe ambulantnih usluga, koje su wihovim ukidawem u domu zdravqa pre{le prakti~no kod nas, {to je Klini~ki centar enormno opteretilo. Jo{ uvek nemamo odgovor i odobrewe Ministarstva zdravqa za zapo{qavawe neophodnih kadrova. Pro{le godine dobili smo odobrewe za prijem malog broja qudi, deset lekara i isto toliko sestara, a to je broj koji ne pokriva ni godi{wi odliv kadrova. I daqe imamo nerazumevawe za prijem nemedicinskih kadrova, koji su tako|e neophodni za dobro funkcinisawe Klini~kog centra. Ako se zna da KCV dnevno sprema 3.750 obroka, da se dnevno pere ~etiri tone ve{a i da se svaki dan uklawa na stotine kilograma medicinskog otpada, onda je jasno za{to ne mo`emo bez nemedicinskih radnika. Uz sve to, na{a specifi~nost je da smo jedina zdravstvena ustanova u Vojvodini paviqonskog tipa, sve ostale bolnice su u „blok” sistemu, gde je potreba za nemedicinskim radnicima daleko mawa – ka`e dr Dra{kovi}. J. Barbuzan

NASTAVAK POSTUPKA REHABILITACIJE DRA@E MIHAILOVI]A 22. JUNA

Htelidasude iameri~kimpilotima? Pred Vi{im sudom u Beogradu ju~e je nastavqen postupak za rehabilitaciju generala Dragoquba – Dra`e Mihailovi}a, koji je 1946. godine osu|en na smrt streqawem. Advokat Zoran @ivanovi}, koji pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu zastupa podnosioce zahteva da se ~etni~ki vo-

izjavio je istori~ar Slobodan Markovi}. Svedo~e}i na ro~i{tu, on je uporedio transkripte audiosnimka dela Mihailovi}eve zavr{ne re~i od 10. jula 1946. godine i stenografskih bele{ki, nakon {to je sudsko ve}e preslu{alo snimak koji traje 13 minuta i

vao s Italijanima, a kada bi neko do{ao da mi ne{to sli~no predlo`i, izbacio bih ga napoqe – rekao je Mihailovi} u svojoj zavr{noj re~i. On je tada objasnio kako je rukovodio dr`avnim novcem i dao novac za „dizawe celog Balkana i Rumunije i Ma|arske, a ne samo na{e zemqe...”.

Borbaargumenataiispredsudnice

|a rehabilituje, izjavio je da se sudski postupak nastavqa 22. juna i da je mogu}e da se tog dana i zavr{i. – Zavr{ni govor generala Dragoquba – Dra`e Mihailovi}a na su|ewu 1946. godine skra}en je u stenografskim bele{kama za tre}inu, dok je zabele`enim re~enicama mahom mewan smisao u celini ili delimi~no –

15 sekundi. Upore|ivawem stenobele{ki iz vojnih arhiva i transkripta audio-govora vidi se da su steno-bele{ke skra}ene 27 odsto, a veoma ~esto je mewan smisao re~enica, rekao je Markovi}, oceniv{i da su steno-bele{ke „grubi ideolo{ki falsifikat„. – Nikad nisam ni s jednim neprijateqem zakqu~io bilo kakav sporazum. Nisam nikada sara|i-

– Sudbina je bila nemilosrdna prema meni kada me je bacila u ovakav vrtlog doga|aja... Molim sud da moje izlagawe uzme u pravim re~ima – zavr{io je general, ~uje se na snimku koji je ju~e preslu{an. Istori~ar Markovi}, koji je i ~lan dr`avne Komisije za utvr|ivawe okolnosti Mihailovi}eve smrti, predo~io je sudu citate

memoara Mihailovi}evog tu`ioca Josipa Hrne~evi}a, u kojima je ovaj ispri~ao da je na preradu optu`nice protiv generala i{ao kod ~lana Politbiroa Milovana \ilasa. Markovi} je sudu dostavio prepisku izme|u SAD i FNRJ povodom zahteva da Mihailovi}u na su|ewu svedo~e ameri~ki piloti koji su tokom rata bili u Srbiji. Iz Mar{alata je pilotima pripre}eno da bi i oni mogli biti optu`eni za sau~estvovawe u borbi protiv partizana, dok je iz Ministarstva spoqnih poslova poru~eno da su „Mihailovi}evi zlo~ini prema narodima Jugoslavije toliko stra{ni da bi se moglo ili smelo voditi diskusija o tome da li je kriv ili nije„. Amerika je u svojoj noti konstatovala da je Mihailovi} osu|en pre su|ewa jer u wegovom slu~aju „nema sudskog iznala`ewa krivice„. Na nastavak su|ewa, 22. juna, bi}e pozvani da svedo~e istori~ari KostaNikoli}, BojanDimitrijevi} i Veselin\ureti}.


CRnA HROnikA

subota12.maj2012.

dnevnik

c m y

14

INCIDENT U MO[ORINU

Ba~enaka{ikara naekonomiji„Restrejda”

AUTOMATSKA PU[KA ME\U AKADEMCIMA U BEOGRADU

„Kala{wikov” na|ennaMa{inskom fakultetu

– Automatska pu{ka, koja je ju~eujutroprona|enaupodrumu starezgradeMa{inskogfakulteta u Beogradu, predata je policiji, a istraga }e pokazati kakojeoru`jetudospeloikada – rekao je Tanjugu dekan MilovanMilovan~evi}. „Kala{wikov”, umotan u platnenu krpu, i {ar`er s municijom, koji je bio u kesi, na{li su radnici tehni~ke slu`befakultetaupodrumuzgrade

u Ruzveltovoj 1, rekao je Milovan~evi},inaveodajepolicija zavr{ila uvi|aj posle podne. Onjekazaodajeoru`jena|enou starom ventilacionom sistemu kojivi{enijeufunkciji,inaveo da Fakultet adaptira prostorije koje su nekada bile skloni{teulaboratoriju. Ranijeju~eTanjugujeuMUPuSrbijere~enodajenaMa{inskomfakultetupolicijaprona{laautomatskupu{kuM-70A.

ZAHTEV SJEDIWENIH AMERI^KIH DR@AVA SRBIJI

Prona}iubice bra}eBiti}i

Sjediwene Ameri~ke Dr`ave supozvaleSrbijudaseprivedu pravdi odgovorni za ubistvo trojicebra}eBiti}i,kojisui ameri~kidr`avqani,aubijeni sunakonsukobanaKosovu1999. godine. ReagovaweStejtdipartmenta jeusledilonakon{tojeSudza ratne zlo~ine u Beogradu u ponovqenom procesu oslobodio krivicedvojicupolicajacakoji subilioptu`enizapomagaweu tomubistvu. „SAD ostaju duboko zabrinute zbog toga {to do danas nijedan pojedinac nije osu|en za ta ubistva„,navodiseusaop{tewu portparolkeStejtdipartmenta ViktorijeNiland. Prekju~era{wapresudaisti~e zna~aj da se po~inioci tog zlo~ina izvedu pred lice pravde,ka`eNilandova. „Onikojisutonaredili,nadgledaliubistvoiprikrilinakon svega ceo slu~aj, treba da buduuhap{eniiprocesuirani„, smatra portparolka Stejt di-

partmenta.Onajenaveladao~ekuje da srpske vlasti privedu pravdisvepojedincesasvihnivoa koji su bili odgovorni za smrtbra}eBiti}i,bezikakvog odlagawa. „To ostaje visoko na listi prioritetauna{imbilateralnimodnosimasaSrbijom„,dodalajeNilandova. Odeqewezaratnezlo~ineVi{eg suda u Beogradu ponovo je u sreduoslobodilooptu`bidvojicu srpskih policijaca Sretena Popovi}a iMilo{aStojanovi}a dasupomoglineposrednimizvr{iocima u likvidaciji bra}e Biti}i1999.godineuPetrovom Selu. Oni su i prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud, bili oslobo|eni optu`be da su po~inili ratni zlo~in protiv ratnih zarobqenika Ilija, AgronaiMehmetaBiti}ijakoji su ameri~ki dr`avqani albanske nacionalnosti. Biti}i su tadado{linaKosovosnamerom daseboreuOVK-u. (Tanjug)

U Mo{orinu kod Titela, pretpro{leno}i,okosatizapono}i, ba~ena je bomba ka{ikara na ekonomiji kompanije „Restrejd„.Povre|enihnijebilo,a nema ni saglasnosti o tome {ta jeuzroknapada,politikailinezadovoqstvozbogprivatizacije. KakoprenosiRadio-televizija Vojvodine,bombajeeksplodirala tik iza ~uvarske ku}ice, u kojoj ~uvarutomtrenutkunijebiojer jekrenuouobilazakekonomije. – Video sam bqesak i ~uo eksploziju,alinisamverovaodajeu pitawu bomba, ve} da je re~ o petardikojujebacionekoizkontrole–pri~a~uvarSvetozarGruji}. Na jednom bageru prime}ena su o{te}ewa koje je pri~inio geler„ka{ikare”.

Ovom incidentu prethodio je niz pretw i, pren os i RTV tvrdw e iz predu z e} a „Restrejd”,kojeje2006.godinekupiloovogazdinstvoodPIK-a „Titel” i na wemu podi`e zasad{ume. Kako je za RTV izjavio zamenikdirektora„Restrejda”@ivko Milutin, sukobi ovde traju od21.aprilaovegodine,akulminirali su pre ~etiri dana, kada mu je pre}eno pi{toqem. Nato,kakotvrdi,policijanije reagovala. Poslepreksino}nogincidenta,novosadskapolicija,saznaje senezvani~no,privelajenasaslu{awe nekoliko osumwi~enih,me|ukojimai~ovekakojije Milutinupretiopi{toqem.

[EF KANCELARIJE VLADE SRBIJE ZA SARADWU S HA[KIM SUDOM DU[AN IGWATOVI] OCEWUJE:

Tribunalnijetrebalo dapustiHaradinaja [efKancelarijeVladeSrbijezasaradwusHa{kimtribunalomDu{anIgwatovi} izjavio je ju~e da pu{tawe na slobodu Ramu{a Haradinaja ne}eimatiuticajanazavr{ni tok su|ewa protiv wega, ali dajeHa{kitribunaltrebalo da se uzdr`i od wegovog pu{tawa,imaju}iuviduproblemesasvedocimadokojihjedolaz il o pril ik om weg ovog prethodnogpu{tawanaslobodu. –VladaSrbijejevi{eputa upozoravala na to da je u tom postupku bilo mnogo propusta, pogotovo je bilo problemati~nowegovoranijepu{tawenaslobodu,kadasusvedoci nestajaliawemuomogu}enoda se bavi politikom. Tribunal je trebalo da se uzdr`i, to je moje mi{qewe – rekao je Igwatovi}zaRTS. Onjekazaoda}ebitilo{e ako se postupak zavr{i tako {to }e Haradinaj dobiti sertifikat o nevinosti zbog nedostatkadokaza. Igwatovi} je na pitawe da liprivremenopu{taweHaradinajanaslobodumo`eimati uticaj na zavr{etak su|ewa, rekao da to ne bi trebalo da uti~e,budu}idasusvidokazi izvedeni i da se 25. i 26. juna o~ekujuzavr{nere~i.

Ramu{Haradinaj

Jo{ jedan primer dvostrukih ar{ina Vicepremijer i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} oceniojeju~edajepu{taweRamu{aHaradinajanaprivremenusloboduizHa{kogtribunalasamojo{jedanprimer razli~itogtretmanakojiimajuoptu`enizazlo~ineprotiv Srba–uodnosunasrpskeoptu`enike.PoDa~i}evimre~ima, re~jeo„jednostranojodluci”Tribunala,ali„tojerealnost skojommoramoda`ivimo”. –Upitawujesudvostrukiar{iniiupravozatostalnogovorimdamoramo~vrstodabranimona{enacionalneinterese–ponoviojeDa~i}novinarimanakonsusretaspoqoprivrednicimaop{tineSe~awuJa{iTomi}u. Haradinaj, biv{i komandantOVK-akomeseuHagusudi za ratne zlo~ine, prekju~e

se vratio na Kosovo po{to je Tribunal odlu~io da ga pusti na privremenu slobodu. Hara-

dinajijo{dvojicaoptu`enih biv{ih pripadnika OVK-a IdrizBaqaj iQahiBrahimaj optu`enisuzazlo~ineprotiv ~ove~nostiikr{ewezakonai obi~aja ratovawa na Kosovu 1998.godine. Komentari{u}i odluku albanskog parlamenta da usvajawem posebnog zakona omogu}i {efu specijalnog Euleksovog istra`nog tima koji ispituje navode iz izve{taj a Dik a MartijadaKlintuVilijamsonu da samostalno vodi istra`we radwe na teritoriji Albanije,Igwatovi}jepodsetio natodajeSrbijatra`ilanezavisnu istragu, ali da }e pozdravitisvakikorakkojimse mo`eutvrditipotpunaistina otome. Govore}i o saradwi Srbije iHa{kogtribunala,Igwatovi}jenaveodaTribunalnikada vi{e ne} e preds tavqati problem kao {to je nekada predstavqao,budu}idasupredati svi okrivqeni, a da se tehni~ka saradwa u ovom trenutk u odvij a bez prob lema. Navode}i da Srbija izlazi u susret tehni~kim zahtevima i Tribunalaiodbrana,Igwatovi} je rekao da }e Srbija nastaviti s inicijativom da se kazneizdr`avajuuSrbiji. (Tanjug)

REPUBLI^KO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO ZA „DNEVNIK“

Nijezakqu~ensporazum sporodicom Tatono od{teti

OTKRIVENO NA PUNKTU MERDARE

Dvekilemarihuane ujastuku Carinici su na administrativnompunktuMerdarespre~ili poku{aj krijum~arewa 2.110 grama marihuane, saop{tila je ju~e Uprava carina MinistarstvafinansijaSrbije.Marihuana je otkrivena pretpro{le no}i u autobusu koji saobra}a narelacijiGora–Beograd. Nakon detaqnog pregleda stvari i robe u prtqa`niku autobusa, carinici su otkrili torbu u kojoj je bio jastuk sumwivogoblikaite`ine,zbog~e-

ga su odlu~ili da provere {ta se u wemu krije, navodi se u saop{tewu. Kada su ga otvorili, otkrili su dva paketa s 2.110 gramazelenebiqnematerijeza kojuseosnovanosumwadajemarihuana. Po{to nije moglo sa sigurno{}udaseutvrdivlasni{tvo nad torbom, zadr`ane tri su osobe – dva voza~a autobusa i jednazakojusesumwadajevlasnik torbe, dodaje se u saop{tewu. (Tanjug)

Kakosaznaje„Dnevnik“, uDr`avnom pravobranila{tvu je, protekom zakonskog roka od 60 dana,zavr{ena fazamirnogre{ewa spora o obe{te}ewu od 300.000evranaimenematerijalne {tete – du{evnog bola, po predlogu francuskih dr`avqana, porodice Taton, roditeqa BrisaTatona,koga jeseptembra 2009. godine u Beogradu, uo~i fudbalske utakmice „Partizan„–„Tuluz„,ukafi}uprebila nasmrtgrupaekstremnihnavija~a beogradskogprvoliga{a. – Nije zakqu~en sporazum izme|u Republi~kog javnog pravobranila{va i porodice Taton. Mismotajpredmetostavilisudu–izjavilajeju~eza“Dnevnik” zamenica republi~kog javnog pravobranioca SavkaMangovi}. Novim Zakonikom o parni~kom postupku, pre eventualnog podno{ewa tu`beprotivdr`ave za naknadu {tete, predvi|en jepostupakpo predlogu zamirno re{ewe spora pred Republi~kim javnim pravobranila{tvom.Ukolikourokuod60dananedo|edozakqu~ewasporazuma, gra|ani mogu pred nadle`nim sudom pokrenuti parnicu

tu`bomprotivdr`avezanaknadu nematerijalne {tete. Advokat Slobodan Ru`i}, punomo}nik porodice Taton, najaviojeda}eve}uponedeqakpodnetitu`bu zanaknadu{teteprotiv Ministarstva unutra{wih poslovaiRepublikeSrbije,shodno stavu svojih klijenata da „policijanijepreduzelani{tadabi za{titila bezbednost francuskih dr`avqana, me|u kojima je bioiBrisTaton,kojisunapadnuti17.septembra2009.godine„. – Porodica Taton ipak smatra da postoji objektivna odgovornost policije, odnosno dr`ave u ovom slu~aju – naveo je advokatRu`i}. Osimtoga,punomo}nik jenaglasio da „porodica Taton nijednogtrenutkanijezaboravila svu pomo} koju su im sve vreme po wihovom dolasku u Srbiju pru`ali svi dr`avni organi Srbije“. Podsetimo, presudom ApelacionogsudauBeogradu14navija~a „Partizana“ osu|eno je na ukupno 123 godine zatvora zbog surovog premla}ivawa nasmrt navija~a francuskog „Tuluza“ Brisa Tatona 17. septembra

SuzaniAlenTaton

2009,testimuvezizakrivi~no delote{kogubistva. Istom presudom, o{te}ena porodica je u pogledu od{tete upu}enanaparnnicuprotivosu|enih. Nesre}nimladi}BirsTaton je preminuo 29. septembra 2009.

godineposlevi{ednevneborbe lekaraKlini~kogcentraSrbije za wegov `ivot. Smrt Brisa Tatona je te{ko potresla sve gra|ane Srbije, a 30. septembar 2009. je u Beogradu bio progla{enzadan`alosti. J. J


crna hronika

dnevnik

subota12.maj2012.

15

NOVOSADSKAPOLICIJAPODNELAKRIVI^NUPRIJAVUPROTIVZOLTANAPOJ@AKAIZVETERNIKA

Osumwi~eninegira pretweiiznudu

Foto:S.[u{wevi}

SINO]UNOVOMSADUUDESNARASKRSNICI SOMBORSKOGBULEVARAISUBOTI^KEULICE

Vatrogascivadili `enuiz„juga” Nije ozbiqnije povre|ena `enskaosobau„jugu”zbog~ijegsuizvla~ewaizvozilanakonudesaintervenisaliivatrogasci sino} oko 19.30 sati u Novom Sadu na uglu Suboti~keuliceiSomborskogbulevara, saznaje „Dnevnik” nezvani~no. Tekposlezavr{enoguvi|ajaiistragezna}esekaosuse

prekoputahotela„Vigor”sudar il i autom ob il i ter etwak”iveko”. Kakojesaop{tilaportaparolka Klini~kog centra Vojvodine Jelena Juri{in posle saobra}ajke na dijagnituku je primqena O. L. (1962) iz Veternika, sazanli smo pred zakqu~ewe ovog izdawa na{eg lista. M.V.

NOVOSADSKAPOLICIJAPRIVELANADUK.

Teretiseza la`neprodaje nekretnina

Kriminalisti~kapolicijaje privela Nadu K. (44) iz Novog Sadazbogsumwedajeizvr{ila krivi~na dela prevare, falsifikovawa isprave i navo|ewa naoveravaweneistinitogsadr`aja, saop{tila je ju~e PolicijskaupravaNoviSad. Kako se navodi u saop{tewu, Nada K. se tereti da je pro{le godineizdejstvovalaupisprava svojine na dve katastarske parcele u Novom Sadu, pomo}u kupoprodajnog ugovora u kojem je

falsifikovala i podatke o prodavcuisudskuoverutogdokumenta. Te parcele je zatim prodala jednoj gra|evinskoj firmizavi{eod{estmiliona dinara,dovode}iuzabludukupca da je ona zakoniti vlasnik tihnekretnina,dodajeseusaop{tewu. NadaK.je,uzkrivi~nuprijavu, dovedena na saslu{awe istra`nomsudijiOsnovnogsudau Novom Sadu, navodi se u saop{tewu. E.D.

Novosadska policija podnela je krivi~nu prijavu protiv Zoltana Poj`aka (1970) iz Veternika,zbogosnovanesumwedajepoku{ao da izvr{i krivi~no delo iznude. Po ju~era{wem saop{tewu PolicijskeupraveuNovomSadu, Poj`akseteretidaje,odjanuara pro{legodine,telefonomili~nopretiojednomNovosa|aninui wegovojporodicismr}u,kaoida }e mu zapaliti firmu, ukoliko muneda20.000evra. Policijagajeprekju~eprivela u slu`bene prostorije, saslu{alaiobavestilaodoga|ajunadle`no javno tu`ila{tvo. Nakon toga,pu{tenjenaslobodu. Zoltan Poj`ak je ju~e posle podnedo{aouna{uredakcijui odlu~nodemantovaodajeodjednog Novosa|anina, pod pretwom da}emuzapalitifirmu,tra`io bilo kakav novac. On veli da je naizdr`avawuzatvorskekazneu SremskojMitrovici.Okrivqen

zbog droge i oru`ja, ovaj Veterni~anin je osu|en na 26 meseci zatvora, a kaznu izdr`ava od 9. marta pro{le godine u poluo- tvorenom odeqewu sremskomitrova~ke kaznionice. On nam je pokazao kwi`icu u kojoj je upisanodamujeodobrenodmorod7. do18.maja. –Taj~ovek,komesamnavodno pretio,hvaliosedajeintimans mojom verenicom dok sam ja na izdr`avawu kazne. Kada sam do{aonaodmor,pozvaosamgatelefonom da se razjasnim s wim. Mo`da sam ga tada i izvre|ao, ali nikakve ucene nije bilo – pri~a Poj`ak. – Me|utim, on je policijiprijaviodasammupretio i tra`io novac, {to nije ta~no. Posleprijave,pripadnicinovosadske kriminalisti~ke policije u ~etvrtak posle podne su Poj`akauhapsiliuwegovojku}i u Veterniku i priveli ga u slu`beneprostorije.

ZoltanPoj`akju~eu„Dnevniku”

–Odlu~notvrdimdanepripadamnijednojnavija~kojgrupi,nitisambiouparavojnimjedinicama.Jedinajeistinadasambiodobrovoqac u Vojsci Jugoslavije u vreme rata u Hrvatskoj – isti~e Poj`ak.

On ka`e i da sada strahuje za svoj `ivot jer su ga neki drugi, navodno, povezali s pucwavom u sredu u novosadskoj piceriji „Aleksandar”,kadajerawenNeboj{aT. M.B.

SU\EWEUNOVOSADSKOMSUDUZAUBISTVOBAWADOMAZETOVI]ANA^ENEJU

Sledipotragazava`nim svedokom,pazavr{nare~ Glavni pretres povodom ubistva gra|etalno pretu~en od, sad pokojnog, Bawa Dovinskog preduzima~a Bawa Domazetovi}a mazetovi}a.Onsepredaodvamesecanakon (44)izNik{i}a,sboravi{temuSubotici, doga|ajauprisustvubranioca,apredistrapo~iwenog pretpro{le godine na ~enej- `nimsudijombraniose}utawem. skom„Sala{u137„ kodNovogSada, ju~e je u novosadskom Vi{em sudunakratkonastavqen~itawem dokaza,anastavakjezakazanza9. jul, kadjeplaniranodasesaslu{a svedokIvan Markovi}, komenije urednodostavqenpozivnaju~era{we saslu{awe jer se, navodno, odseliosadreseuNik{i}uudrugomesto,verovatnouBudvu. Nasu|ewesupristupili,privedeniizpritvora,Novosa|anin Branisilav Bijeli} (33), zvani Ba}a, okrivqen za te{ko ubistvo,no{eweoru`jainano{ewe lakih telesnih povreda, koje su se na klupi pridru`ili Mirko Mari} iNikola Lugowa,kojise branesaslobode. Kakoje„Dnevnik„pisao,ponaMestoobra~unana~enejskomsala{u vodima optu`nice, 28. marta, 15 minuta posle pono}i, na ^eneju, u okviru OkrivqniMirkoMari}iNikolaLuugostiteqskog lokala „Sala{ 137„ na Me- gowateretesedasuizazvalitu~uibezob|unarodnom putu, okrivqeni Bijeli} je s zirnim pona{awem ugrozili spokojstvo umi{qajemiizbezobzirneosveteispaqi- gra|anatete`eremetilijavniredimir. vawemvi{ehitacaizpi{toqali{io`i- Wimasepripisujedasu,borave}ikaogovotaDomazetovi}akogajeznaoodranijeis stiunavedenomlokalu,to~inilisBijekimjeprenekolikogodinaimaosukob.Na- li}emiprijateqima. ime,Bijeli}jeradiokao~uvarredaunovoLugowaje,navodno,pri{aoDomazetovisadskomno}nomklubunaKlisi,gdejebru- }u,kojijebiosdru{tvom,aliudrugojsali

pomenutogobjekta,izapo~eosukobipo~eo dagagrli,nakon~egajedo{lodofizi~kog obra~una izme|u wih dvojice. Ostali prisutni,videv{idajedo{lodotu~e,pritr~alisuipoku{alidaseihrazdvojei smire situciju, zakratko. U sukobu su bacanefla{ei~a{eibilojepovre|enih.Obra~unsepreselioispredlokala,gdejenakonsvegado{lodokobnog ipaqivawa hica. Domazetovi} je preminuonalicumesta,pisaojena{ listcitiraju}ioptu`nicu. Punomo}nik porodice o{te}enog advokat dr Slobodan Beqanski ju~e je predlo`io ve}u, kojim predsedava sudija Svetlana Tomi}-Joki}, da se zamolnicom crnogorskom Centru bezbednosti ipak poku{a prona}i svedok Ivan Markovi}, koji je u me|uvremenu promenio prebivali{te, {to su ostale stranke prihavatile, uz predlog da se ta osoba saslu{a pred postupaju}im ve}em u novosadskomVi{emsudu,dokdrugihdokazanihpredloganijebilo.Tajsvedokje saslu{ansvojevremenouPodgoriciuprisustvu brata pokojnog Bawa Bo{ka Domazetovi}a po instrukcijama istra`nog sudijenovosadskogVi{egsuda,alibezprisustva advokata, samim tim i branilaca optu`enih. Na slede}em ro~i{tu, posle salu{awa togsvedoka,o~ekujuseveomaop{irnezavr{nere~i. M.Vuja~i}

PROCESMILO[USIMOVI]UISRETKUKALINI]UODLO@ENZADESETAKDANA

„Zemunci”usudu24.maja Prozor(usredini)skojegjesko~ioA.L.

NOVIPOKU[AJSAMOUBISTVAUBA^KOJPALANCI

Sko~iosprvogsprata Domazdravqa Dvadesepetogodi{wi A. L. izMladenovasko~iojeju~eoko 9.30 ~asova s prozora na prvom spratu Doma zdravqa „Dr Mladen Stojanovi}„ u Ba~koj Palanci i tom prilikom zadobio te`e telesne povrede. A. L. je odmahpru`enaprvapomo},apotomjehitnoprevezenUrgentni centaruNoviSad. PortparolkaKlini~kogcentra Vojvodine Jelena Juri{in izjavilajedajemladi}zadobio vi{estruke prelome i da je u kriti~nomstawu. Kakosmonezvani~nosaznali, A.L.jedo{aokodsvoglekarai u jednom trenutku, dok je ~ekao da do|e na red, u ~ekaonici je pri{aoprozoru,otvoriogais

visineodoko{estmetarasko~io kroz wega i pao na beton. Namestupadanematragovakrvi,{togovoridajenajverovatnije zadobio te`e telesne povrede u vidu preloma kostiju i drugihunutra{wihpovreda. Nadle`ni dr`avni organi su obaviliuvi|ajiistragaoovom doga|ajujeutoku. Za 15 dana ovo je drugi poku{aj samoubistva u Ba~koj Palanci skokovima s vi{espratnica. Podsetimo, dvadesetpetogodiwi T. N. je 27. aprila sko~io sa {estog sprata zgrade u ba~kopalana~kom bloku „Partizan” i pre`iveo, zadobiv{i te{ketelesnepovrede. M.Sy.

Ponovqeno su|ewe Milo{u Simovi}u i Sretku Kalini}u zbognizaubistava,otmicaidrugihkrivi~nihdelakojasuizvr{ilikaopripadnicikriminalnog„zemunskogklana”,kojejeju~e trebalo po~ne pripremnim ro~i{tem pred Specijalnim sudom u Beogradu, odlo`eno je za 24.maj. Po~etak su|ewa prethodno je odlo`enkrajemfebruarapo{to je Kalini} zatra`io izuze}e predsednikasudskogve}a,sudije Velimira Lazovi}a, ali je taj zahtev u me|uvremenu odbijen. Kalini}evbranilacSlavko Petri} rekaojeTanjugudajesu|ewe odlo`eno iz tehni~kih razloga. Postupak bi trebalo da po~ne pripremnim ro~i{tem u skladusodredbamanovogZakona okrivi~nompostupkuibi}ezatvoreno za javnost, dodao je Petri}. Ro~i{te}e24.majabitiodr`ano u specijalnoj sudnici Okru`nog zatvora. U ovom procesu,kojinijeklasi~nosu|ewe, sudzapravoodlu~ujeotomedali pravosna`napresudauodnosuna wih ostaje na snazi, a oni imaju pravo da se posle prvostepene presude`aleApelacionomsudu.

Kalini}iSimovi}sukaopripadnici klana ubijenog vo|e zemunacaDu{anaSpasojevi}a,uodsustvu pravosna`no osu|eni na po40godinazatvora.Poslesedam ipogodinabekstva,uhap{enisu ujunu2010,asudimje,nawihov

SretkoKalini}

zahtev, dozvolio obnovu procesa jerimsesudilouodsustvu. Pravosna`napresudakojomsu osu|eninamaksimalnuzakonsku kaznuostajenasnazisvedoizricawanovepravosna`nepresude, apostupakseponavqasamouodnosunawihdvojicu. PoodredbamanovogZakonika o krivi~nom postupku, na

pripremnom ro~i{tu, koje se odvija bez prisustva javnosti, utvr|ujusedokazikoji}eseizvod it i, a pot om se zak az uj e glavnipretres.Utokupretresapredsudom}eseizvoditisamo dokazi koji se na priprem-

Milo{Simovi}

nomro~i{tupoka`ukaosporni izme|u Tu`ila{tva i odbrane. Kakojetokomprvobitnogprocesautvr|eno,Simovi}iKalini} su zajedno u~estvovali u devet ubistava, dizawu u vazduh firme „Difens roud”, kao i otmicamaSuvada Musi}a iMilije Babovi}a.

Kalini} je, po pravosna`noj presudi, bio direktni izvr{ilac likvidacija Todora Garda{evi}a,SredojaiZorana[quki}a, Zorana Uskokovi}a Skoleta, Milo{a Stevanovi}a, JovanaGuzijana,RadetaCveti}ai Ivice Nikoli}a. Uloga Milo{a Simovi}a u tim ubistvima bila je da s jo{ nekoliko pripadnika klana prati `rtve i o wihovom kretawu obave{tava Kalini}a. U slu~aju ubistva Branislava Lainovi}a Dugog wihove uloge subilezamewene. Simovi}uiKalini}unedavno jeApelacionisudpotvrdiopresudukojomsuosu|eninapo30godinazatvorazbogu~e{}auubistvupremijeraZorana\in|i}a. ProtivKalini}aiSimovi}a utokujeisudskipostupakukojem su, zajedno s Lukom Bojovi}em i Vladimirom Milisavqevi}em,zvanimVlada Budala,optu`eni za tri ubistva i dva poku{ajaubistva.Tosu|ewesenastavqa15.maja,aSrbija~ekaodluku {panskih vlasti o ekstradicijiBojovi}aiMilisavqevi}akojisuuhap{eniuValensiji 7. februara posle vi{egodi{wegskrivawa.


SPORT

subota12.maj2012.

dnevnik

c m y

16

KONTINEНTALNEKVALIFIKACIJEZAOLIMPIJSKEIGRE

Prevagnuoindividualnikvalitet Srbija–Slovenija3:1(22:25,25:18,27:25,25:15) SOFIJA: Hala Armejec,gledalaca:450,sudije: Gerotodoros (Gr~ka),Gaup(Francuska). SRBIJA: Kova~evi}3,Jani}8, Petkovi} 3, Terzi}, Stankovi} 16, Niki} 9, Miti} 1, Ra{i} 1, Atanasijevi}21,Starovi}1,Podra{~anin8,Rosi}(l). SLOVENIJA: Plajs 4, Pajenk 18,Planinc4,Satler,Gasparini 12, Kamnik, Plot (l), Vin~i} 2, Urnaut 9, Poker{nik 1, Vidi} 5, ^ebuq2. Odbojka{i Srbije savladali su Sloveniju u posledwem me~u takmi~ewapogrupamanaKontinetlanim kvalifikacijama za Olimpijske igre. Orlovi su te`e od o~ekivanog nadvisili zmaj~eke,ume~upunompreokreta,ukomesuSlovencigralirastere}eno i napravili velike probleme aktuelnom prvaku Evrope.Nadahnutisubilina{i rivali, a potvdilo se da biv{i

Po{teni Bugari Pobeda odbojka{a Serbije nadSlovenijomnijeimgarantovala prolaz u polufinale, jer su postojale matemati~ke ra~unice koje bi na{e odbojka{e ostavile bez plasmana me|u ~etiri najboqe na Kontinetlanimkvalifikacijama. Na{areprezentacijajemogla da ostane bez plasmana u polufinaledaje[panijapobedilaBugarsku3:0ili3:1,au svakom drugom slu~aju bi orlovipro{lidaqe. Bugarisuipakodigralipo{teno i potvrdili ulogu favoritanad[pancimatenataj na~inobezbedilina{immomcima polufinalni duel sa Italijanima koji su najboqeplasiranaselekcijauBgrupi. Bugarska je i daqe, kao doma}in turnira najve}i favorit za plasman na Olimpijske igre,aupolufinalu}esesastatisNema~kom.

Dana{wiprogram Polufinale Italija-Srbija Bugari-Nema~ka

(16.30) (19.45)

Agrupa Srbija–Slovenija Bugarska-[panija 1.Bugarska 2.Srbija 3.[panija 4.Slovenija

3 3 3 3

3:1 3:0 3 2 1 0

0 1 2 3

9:0 6:5 4:6 1:9

9 6 3 0

Bgrupa Italija-Slova~ka 1.Italija 2.Nema~ka 3.Slova~ka 4.Finska

3 3 3 3

3:0 3 2 1 0

0 1 2 3

9:2 6:4 3:7 4:9

8 6 3 1

BlokAtanasijevi}aiStankovi}auutakmicisaSlovencima

selektor Jugoslavije Veselin Vikovi} odli~no poznaje na{e igra~e i da je dobro pripremio taktiku.Srbija je pre svega na pojedina~ni kvalitet upisala drugu pobedu na kvalifikacionomturniru. Tri gre{ke na{ih odbojka{a donele su uvodnu prednost Slovencima,alisuna{iveoambrzo, posle servisa Atanasijevi}a i kontranapada Niki}a, uhvatila prikqu~ak. Stabilan prijem i

dobri servisi bili su presudni zaserijupoenakojomsmopoveli 15:12, ali je posle tajm-auta na{ protivnik izjedna~io. Blok je bio tradicionalno na{e veoma jako oru`je, a uz par gre{aka Slovenaca,ponovosmoseodlepilinapristojnijurazliku(19:16). ProradiojeiblokSlovenijekoji je kaznio ne{to sporije na{e napade, a kada je Kova~evi} pogre{io u napadu ponovo su zmaj~eki poveli (20:19). Igrali su

opu{teno Slovenci, as servisima Pajenka i Gasparinija do{li sudoprednostiuzavr{niciseta i poveli protiv aktuelnog prvakaEvrope. Mnogo ozbiqnije su zaigrali na{imomciudrugomsetujervi{enisuimalipravanaluksuzi gre{ku. Kova~evi}a je na mestu prima~a servisa zamenio Bojan Jani}iboqiprijemjedoneosigurnijuorganizacijuigreiubojitije napade, a kada se aktivi-

rao i blok, Srbija je lagano do{ladoprednostisredinomseta 16:12.Uslediojemalipaduigri pasmosopstvenimgre{kamapoguralirivaladosvegapoenazaostatka(17:16)inepotrebnounelineizvesnostuzavr{nicuseta. Ipak, kvalitet je preovladao u bitnim trenucima. Serijom 6:0, orlovi od 19:18 do{li do izjedna~ewa. Topovski servisi Atanasijevi}a,uzdobruigruupoqu iblokPodra{~anina,zakrajse-

Suzana]ebi}uAzerbejyanu Libero odbojka{ke reprezentacije Srbije Suzana ]ebi} igra}e slede}e sezoneza{ampionaAzerbejxana,klubRabitaizBakua. -Potpisalasamjednogodi{wiugovorsaRabitom,kojiimaambicijeuLigi{ampiona,ukojojjepro{legodinebiofinalista-reklajeSuzana]ebi}. Onajeistakladajezawu,kaoreprezentativku,dobroto{tojeve}napo~etkureprezentativnesezoneprona{laklub,~ijajeponudabilaizuzetna. -Zaistajeponudaovogklubado{laupravomtrenutku.Prethodnedvegodineigralasamunema~komZulu,ukomemijebilolepoiukomesamimalaodli~neuslovezarad.Ipak,do{lojevremedapromenimsredinuidabudemu klubusave}imambicijamaunajja~emevropskomtakmi~ewu-kazalajeSuzana ]ebi}. Premawenimre~ima,rastere}enostpopitawuklubazawujedobraizato{to}eovegodinebitiveomagustrasporedzatimSrbije,koga~ekaju kvalifikacijezaOlimpijskeigreuLondonu,presti`notakmi~eweGran pri,papotomisameIgre. Suzana ]ebi} ro|ena je 1984. godine u Kosjeri}u, a do sada je igrala za JedinstvoizU`ica,{panskiklubTenerife,rumunskiGalaciinema~ki Zul. U reprezentativnoj karijeri osvojila je bronzu na Svetskom prvenstvu 2006, srebro na Evropskom {ampionatu 2007, kao i zlato na EP pro{legodineuBeogradu.Tako|e,imaibronzusaprvogu~e{}aSrbijeuGran prijupro{legodine.Bilajeprogla{enazanajboqegliberaSP2006,kao izanajboqegliberanaEPpro{legodine.

ta vratili su Srbiju na mesto favorita. Ponovo su Slovenci koristili blago opu{tawe na{ih momaka i preuzeli kontrolu nad tre}im setom.Paojeprijemservisa,aSlovencisuprekoPajenkaiUrnauta dominiraliunapaduiblokomzau- stavqalina{epuca~e.BlokSrbije nije bio na potrebnom nivou, a mlaki servisi nisu pravili problemeprotivniku,pajeSlovenija oti{la na ~etiri poena vi{ka (11:7)idr`alaihdodrugogobaveznog odmora (16:12). Gre{ili smo naservisuipomogliSlovenijida odr`eprednost,svedoknisuu{li na{i xokeri s klupe, najpre Ra{i}, a potom i ~ovek preokreta MihajloMiti},isjajnimservisima pomerili prijem Slovenije, a Atanasijevi} je koristio kontre zaizjedna~ewe22:22.Nastavilisu na{i momci veliku seriju i dobromigromupoqudo{liprvido setlopte(24:23).Povelismo2:1u setovima,iskoristiv{itektre}u loptukadajeJani}izblokiraoUrnautaza27:25. Na{ prijem kona~no je proradiou~etvrtomsetuiodmahsuvi{e bili upo{qeni sredwi blokeri Stankovi} i Podra{~anin, a servisi Niki}a i dobri blokovi omogu}ili su nam kontre i prvo osetnije vo|stvo 11:7. Od prvih 13 poenana{ereprezentacijeu~etvrtomsetuDraganStankovi}osvojio je ~ak sedam (~etiri napada, dva blokaias),anadovezalisusepoeniizblokaPiodra{~aninaiJani}a,pajeSrbijedo{ladoogromne prednosti16:9nadrugomobaveznom odmoru.Na{asjajnaigrautomperiodupotopilajeSlovence,paVukovi}vi{enijeimaos~imdazaustavi na{u selekciju u hitawu ka pobedi-3:1. M.R.

VOJVODINASRBIJAGASGOSTUJEBKKRADNI^KOM

Bodovineophodni Ko{arka{iVojvodineSrbijagasaidunanogeBKKRadni~kom,kojijeizgubio{ansudase na|e u plej-ofu Superlige. U prvomdueluprvenstva,nasvom terenu, novosadski superliga{ slavio je s trideset ko{eva razlike protiv dana{weg doma}ina. Takojebiloiprilikomdoma}instva Hemofarmu, ali su u Vr{cu slavili tek posle produ`etaka.ZbogtogasuNovosa|anioprezniiuistovreme optimisti~ki raspolo`eni. TalentovaniVuka{inPetkovi} isti~e da ih o~ekuje te{ka utakmica. - BKK Radni~ki je najprijatnije iznena|ewe u Superligi. Nadoma}emterenuna{rivalje veomaopasan.Namajeovautakmicaveomabitna,jernampobeda mnogo toga donosi i zato je na{ ciq je pobeda - rekao je Petkovi}.

Ovoje~etvrtime|usobnisusretovihekipa. - U pro{loj utakmici dobro smoigraliipotukliihdonogu. No, oni su veoma neugodan rival. Imaju samo jednu „peticu„, igraju sa dve „~etvorke„ i mnogo{utiraju.Nimojkolega, ni ja ne mo`emo mnogo toga da sakrijemo jedan od drugog. Me|utim,mimoramodapoka`emo i doka`emo da igramo mnogo boqenego{tojetobilouVr{cu.Ne smemo da razmi{qamo nio~emudrugomizuzevopobedi-naglasiojetrenerSini{a Mati}. Novosa|aniimajuproblemas povredama i bole{}u igra~a. Milo{evi}ujeramepovre|eno, ali on igra po cenu i da mu se stawe pogor{a. Ni Dun|erski nije potpuno fit, ima stoma~nih problema. Ipak, u Vojvodiniverujuda}ebitikompletniu Beogradu. M.Pavlovi}

StrahiwaMilo{evi}(VojvodinaSrbijagas)


SPORT

c m y

dnevnik

subota12.maj2012.

VOJVODINA GOSTUJE U ^A^KU

Pobeda jedina opcija FudbaleriVojvodine gostuju Borcu u ^a~ku. PoslepobedenadBSKom na svom terenu, Novosa|aniidupotribodaneophodna za plasman u Evropu. [ef stru~nog {taba Zlatomir Zagor~i} istakao je da je jedina opcija novosadskog superliga{a pobeda nadekipomkojajeispalaizelitnogdru{tva,ali}ezatoigratiu finalunacionalnogKupa. -Uovomduelunesmedabudebilokakvihkalkulacija.Moramoda pobedimounarednedveutakmice, bez obzira {to nam u posledwem kolu dolazi Crvena zvezda. Momcisudokazalidasuprofesionalci i dobro smo se pripremili za izazovekojinaso~ekuju-naglasio jeZagor~i}. Opomenuo je trener fudbalere danesmejudarazmi{qajuorevan{izmuzbogporazauKupu. - Moramo da budemo maksimalno koncentrisani i borbeni. U polufinalnoj utakmici Kupa, odakle nas je upravo eliminisao Borac,uekipinijebilopotrebne hemije. Sada je sve druga~ije i momciverujuusebeisvojemogu}nosti. Imaju Vojvodina pote{ko}a okopovredaibolestifudbalera, alineba{zabriwavaju}ih. -AleksandarKataijeubolnicizbogstoma~nihtegobainaweganemo`emodara~unamo.Marko Poletanovi} lak{e je povre|en, aliverujemda}ebitispremanza utakmicu.Vra}aseiStefenApija, koji je veliki profesionalac, {toine~udijernastupaoumnogimvelikimklubovima.Onverovatnone}ebitiustartnojpostavi,aliakobudepotrebnou}i}eu igru-rekaojeZagor~i}. M. Pavlovi}

Odlazi ili ostaje: Avram Grant

U@ICE:SlobodaPoint-Hajduk (17.00) NOVIPAZAR:NoviPazar-OFKBeograd (17.00) LU^ANI:Metalac-Jagodina (17.00) BOR^A:BSK-SpartakZlatiborvoda (17.00) SMEDEREVO:Smederevo-Javor (17.00) KRAGUJEVAC:Radni~ki1923-Partizan (17.00,RTS1) ^A^AK:Borac-Vojvodina (17.00,Arenasport1) BEOGRAD:Crvenazvezda-Rad (19.00,Prva) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

2 5 14 10 9 6 10 4 7 6 6 2 9 10 7 9

2 3 3 6 7 9 8 12 12 13 14 17 13 13 17 17

65:12 53:15 37:24 40:25 32:20 37:33 29:28 33:33 30:27 25:32 23:39 21:38 16:37 19:39 15:41 14:46

74 65 47 46 45 45 40 40 34 33 30 29 27 25 19 15

Prilika za nadigravawe

Abubakar Oumaru u duelu s igra~ima Borca

Foto:F.Baki}

ZVEZDA DOMA]IN GRA\EVINARIMA

Zalet za kup

Crvenazvezda}eseodMara~unamnaMilivojevi}a,arovikane i navija~a ovog prole}a tisuEvandroiDimitrijevi}mu, svi ostavqaju pri~u za kraj oprostiti utakmicom s Radom objasniojeProsine~ki. prvenstva.Kakvajepraksadosa(19).Bi}etoprava Kako se bli`i dabilauPartizanunijeiskquuvertira pred srekrajsezone,sveak~eno da se ne{to kuva. Ukoliko du i finale kupa. tuelnija su i pitase crno - beli odlu~e na takav O~ekuju se dobro wa oko statusa pokorak na raspolagawu imaju tri popuwene tribine jedinih igra~a, odotvorena re{ewa, to su nezapona{egnajve}egstanosnodali}eekisleni Vladimir Vermezovi}, do diona,aulazjebespa ostati na okupu skora trener ju`noafri~kog platan. iuslede}ojsezoni. Kajzer ^ifsa, Qubi{a Tumba- Verujem da }e-Jasenadam,vekovi} i trener Teleoptika Vuk mo maksimalno odrujem da imam Ra{ovi}.Kakosadastvaristoje, igrati duel s graklupske garancije najbli`iklupijeovajposledwi |evinarima,kvaliza tako ne{to.Sijer wegov anga`man ne bi kotetno i poletno, i gurnodabezkonti{tao puno,a i deo je projekta da }emo pobediti. nuiteta nema repodmla|ivawaekipe,kojijekreUostalom,va`noje zultata. Ali, ukonuo jo{ od Aleksandra Stanojeda uhvatimo pravi likostigneprimavi}a. ritam pred okr{aj Robert Prosine~ki mqiva ponuda za, Crno - beli danas nemaju ims Borcem u Krurecimo, Lazovi}a, perativ pobede, za razliku od {evcu,ukojem`elimoosvajawe mitunemo`emoni{ta.FiloRadni~kog koji se bori za izlatrofeja - istakao je trener Ro- zofijaklubajedaigra~iostazakuEvropu. bertProsine~ki. nu, da probamo da osvojimo pr-MismoprofesionalciitaKadrovskihkalkulacijane}e venstvonarednesezoneipomoko}emosepona{atidokraja.Od biti. gu}stvudau|emouLiguEvrope Partizana se o~ekuju pobede i - @eqa je da u svim preosta- -konstatovaojeProsine~ki,uz tako}ebitiiuKragujevcu.Polimutakmicamapobedimo.[an- napomenudave}imaubele`nisledwa dva kola iskoristi}emo su}edobijatimomcikojisupo- ci nekoliko imena fudbalera da pru`imo {asnu mladi}ima, nelinajve}iteretusezoni.Da- izSrbijeiizinostrsntvakoji kao {to je Ninkovi}. Ve} se kle,sanajja~imsastavomidemo bimoglidapredstavqajuprava spremamo za izlazak u Evropu na tri preostala me~a. Protiv poja~awa. rekaojetrenerAvramGrant. RadazbogkartonanemogudaraZ. Rangelov I. Lazarevi}

Iz tabora fudbaleraSparta– Nemamo mnogo problema sa ka Zlatibor vode najavquju doizostancima,odranijefale^obruutakmicuuBor~i. vi}i\ur|evi},dok}eizostati –Po{tonemamonikakvihproblemasaborbom za pozicije na tabeli, o~ekujem da }e ekipe igrati rastere}eno. To ne zna~i da }e utakmica biti miroqubiva i prijateqska,jer}eobeekipe ba{zbogterastere}enosti igrati lepo, atraktivno i efikasno. Ako takobude,onda}eu`ivati publika - o~ekivawa su trenera Suboti~ana Zoran Milinkovi} ZoranaMilinkovi}a. Milinkovi}jenajavioda}eu i Noskovi} zbog kartona. Imatokuutakmicemo`davi{e{an- mo dosta mladih igra~a, a vrlo sidobitimla|iigra~i,jerobe jemogu}eda}eiuovomme~uneekipe imaju mlade timove i ve- koodwihdobiti{ansu–dodao likuperspektivu. jeMilinkovi}. N. S.

HAJDUK U U@ICU

Bitan je i utisak Fudbaleri Hajduka gostuju u U`icu,gde}eodmeritisnagesa ekipom Sloboda Point. [efa stru~nog {taba Hajduka TomislavaSivi}apitamojesuliwegoviizabranicipreboleli{amar koji su u minulom kolu dobiliodJavoraizIvawice. - Obrazi jo{ uvek bride, ali nemamo pravo da zbog toga tra`imo da ne igramo utakmicu. Poku{ali smo da konsolidujemo redove, me|utim, ponovo imamomnogohendikepa.Pauqevi} je povre|en, Veselinovi} nijetrenirao,Cvetkovi}jerovit, zbog kartona izostaju ^ovilo i Golo~evac. Dakle, u sli~noj smo situaciji kao pred Novi Pazar. No, pozitivna stvarje{tosmoobezbediliopstanaki{tomo`emorastere}eno da odigramo utakmicu. Imamo obavezu da damo maksimumidaostvarimo{topovoq-

Za o~i, du{u i presti` IskusnitrenerkanarinacaJosifIli}o~ekujekvalitetnufudbalsku predstavu i pri`eqkuje pobedu. - O~ekuje nad gradski derbi u situacijikadajemojaekipadatakoka`emgladnabodovaipobeda. Kom{ijeigrajuuzaistazavidnoj formi i wima prepu{tam ulogu blagogfavorita.Poku{a}emoda im se revan{iramo za jesewi poraz.Ube|ensamda}eutakmicabiti dobra i kvalitetna, kao i sve prethodne.Igra~isedobropoznaju,drugarisuivanterena{to}e bitiprilikadapublikanajvi{e profitira. Imamo kadrovski problema, najve}i hendikep bi}e namizostanakprvogstrelcaVladimiraTufegxi}a,vanstrojasui Lazarevski i ^ekovi}. Tomislav

Filipovi} i Ra{iovan }e i na Detelinari voditi `estoke duele Foto:N.Brankov

Trebovac}eme~propustitizbog parnih kartona, a raduje nas povratakFilipaBaji}asakampaiz Italije - rekao je uo~i derbija Ili}a. ^eta sa Slane bare odu{evila jepobedomiigromuderbijusDo-

wim Sremom i na krilima tog uspehasti`unaDetelinaru.Gradski derbi je tradicionalno za igra~e inspiracija , a posebno zbog ~iwenica da je vi{e igra~a Proletera nosilo `uto - plavi dres.

nijirezultat-odgovoriojeSivi}. Odoma}inusvenajlep{e. - Sloboda je sigurno jedna od boqih ekipa, u kontinuitetu igradobroigajinapada~kifudbal. NakonsusretauNovomPazaru strateg Hajduka je isticao da su mladi igra~i iskoristili pru`enuprilikupabisli~nomoglo daseponoviuU`icu. - Verujem u wih i mislim da samnapraviogre{ku{toihnisam stavio u ekipu i u susretu s Javorom.Na gre{kama se u~i, te mislimdasetakvegre{kevi{e ne}eponoviti-istakaojeSivi}. HajdukbiuU`icumogaodanastupi u sastavu: Peri}, Cvetkovi},Kova~evi},Mujdragi},Vasiqevi}, Maksimovi}, Bubalo, Novkovi}, Paunovi}, Varga i ]ovin(Bo{kovi}). \. Bojani}

Stop za Veterni~ane

NOVI SAD I PROLETER IGRAJU IZAZOVNI GRADSKI DERBI

SubotwepopodneuNovomSadu obele`i}e izazovni fudbalski derbiizme|ugradskihrivalaNovog Sada i Proletera. Jesenas su slaviliSlanobarci,golomSekuleRa{iovanau88.minutu,osvojili su bodove i ujedno prekinuli neprijatnutradicijubezpobedeu duelusakanarincima. Rivali derbi do~ekuju u sli~nom raspolo`ewu, ali po skora{wim rezultatima u razli~itoj formi. @uto - plavi su pet utakmicabezpobede,doksuSlanobarci {est utakmica bez poraza (~etiri remija i dve pobede). Pored odre|enihkadrovskiproblema,na Detelinari je pala mala senka dvodnevnog{trajkaigra~a,kojise nazadovoqstvosvihzavr{iodogovoromrukovodstvaifudbalera.

24 20 11 12 12 13 10 12 9 9 8 9 6 5 4 2

SUBOTI^ANI U BOR^I

Me~ u senci Grantove sudbine

bodovnom zaostatku u odnosu na ono{tojeuradiowegovprethodnik Stanojevi}, prema beogradskoj~ar{ijive}jevi|ennaizlaznimvratimaHumske.Timpri~amasupresvegadoprinelatriuzastopnaporazaodCrvenezvezde. Rukovodiocicrno-belihnisu spremnidarazgovarajunatute-

JELEN SUPERLIGA – 29. KOLO

1.Partizan 2.Crvenazvezda 3.Radni~ki1923 4.Vojvodina 5.Jagodina 6.SlobodaPoint 7.SpartakZV 8.OFKBeograd 9.Rad 10.Javor 11.Hajduk 12.Smederevo 13.BSK 14.NoviPazar 15.Borac 16.Metalac

PARTIZAN GOSTUJE U KRAGUJEVCU

Dana{wi susret izme|u Radni~kog i Partizana u senci je {pekulacija vezanih za ostanak AvramaGrantanaklupicrno-belih.Izraelskistru~wak,kojijeu

17

- U pravo vreme smo stigli u formuisapunooptimizmaulazimouutakmicukojajebitnaizbog presti`a. Najlep{e i najsla|e pobede ostvaruju se u ovakvim susretima, a po pravili gledaoci u`ivaju. Novi Sad je zapao u rezultatsku krizu, kao i mi na po~etkuprole}netrke,stim{toje ~iwenicadanastone}ezavarati. Bi}etoborbanerava,izuzetnote`akme~,alisenadamda}emonastaviti seriju pobeda, {to zna~i dara~unamonauspehinaDetelinari.Sviigra~isuspremni,jedino}e\uroZecizostatizbogkartona-rekaojeprvotimacProleteraDaniloSekuli}. UtakmicanaDetelinaripo~iweu17~asova. I. Grubor - M. Popovi}

FKVeternikViskolnezadovoqan su|ewem na utakmici s Radni~kimizNovePazovetra`iojedamuvi{enedelepravdu arbitri iz Vojvodine. Savez im nije iza{ao u susret, a Veterni~aninakontoganisuodigrali utakmice sa Zadrugarom iz Lazareva i Dunavom iz Starih Banovaca.U me|uvremenu predsednikDisciplinskekomisijeSrpskeligegrupaVojvodinaNikolaKuduzregistrovaoje neodigraneme~eveukoristZadrugaraiDunavaslu`benimrezultatima (3:0) i zabranio Veterni~animadasetakmi~e. Veternik Viskol ima osam dana pravo za `albu, ako to ne u~ini ili se `alba odbaci Veterni~ani }e naredne godine igrati u Podru~noj ligi Novi Sad(dvarangani`e).


18

SPORT

subota12.maj2012.

ROBERTPROSINE^KIPOTVRDIONAGA\AWA

LEGENDAMILANAFRANKOBAREZIUBEOGRADU

BaneIvanovi} pomomukusu Milan }e vratiti primat u Italiji i Evropi, poru~io je iz Beograda legendarni igra~ Milana i italijanske reprezentacije Franko Barezi. U glavni grad Srbije Barezi je do{ao radi promocije Milanovog kampa za talentovane klince ({estog po redu), koji }e od 18. do 22. juna biti organizovan na Adi Ciganliji. Barezijev dolazak u Beogradu novinari su iskoristili za }askawe o raznim temama: o potencijalnim poja~awima Milana iz srpskih redova, o de{avawima u italijanskom fudbalu i raspletu u Seriji A, ali i o ~uvenoj utakmici Crvene zvezde i Milana 1988. godine, kada je magla spasila goste iz Italije. Tako je rekao da bi Branislav Ivanovi} bio idealno poja~awe za Milanu u predstoje}em prelaznom roku, a da je odlaskom Andree Pirla u Juventus Milan izgubio najzna~ajnijeg igra~a na sredini terena.

- Moj favorit je Branislav Ivanovi} iz ^elsija. To je moderan odbrambeni igra~ i ako bih se ja pitao odmah bih ga doveo u Milan. Mislim da }e bez wega, ali i bez Xona Terija odbrana ^elsija te{ko odoleti Bajernu u finalu Lige {ampiona. Ivanovi} bi sa Tijagom Silvom ~inio izuzetan {toperski par. Pirlu je, na`alost, isticao ugovor, a bio je povre|en i imao je visoke zahteve, tako da smo uzeli u obzir druge igra~e. On je bio najzna~ajniji na{ igra~ na sredini terena i izuzetno mi je `ao {to je oti{ao rekao je Barezi. Na pitawe novinara da li o~ekuje da se u kampu pojavi novi Dejan Savi}evi}, Barezi je odgovorio da u Srbiji ima vanserijskih talenata. - Savi}evi} je retko talentovan igra~. Oni {to }e biti u kampu su jo{ mladi, ali mi imamo odgovornost da im pru`imo sve {to mo`emo. Potencijala ima, mnogi sjajni evropski igra~i poti~u iz Srbije. On je ocenio da je Juventus zaslu`eno ove sezone osvojio titulu {ampiona Italije i ne bi bilo u redu da navija~i Milana tra`e opravdawe u sudijskim gre{kama. - Milan nije imao mnogo sre}e ove sezone. ^esto su nam falili bitni igra~i, da toga nije bilo... Primili smo dosta golova i pla-

tili za gre{ke. Jedan detaq, pa makar i velika sudijska gre{ka, kao {to je nepriznat gol Muntarija u me|usobnom duelu, nije prelomila {ampionat. Uostalom, mi smo i posle toga imali pet bodova prednosti, pa smo ih prokockali. Mislim da su presudile na{e gre{ke i veliki broj povreda. Ipak, nadam se da }e Milan ve} slede}e sezone ponovo vratiti primat u Italiji, ali i u Evropi, gde je oduvek bio u vrhu. Barezi se nada dobrom rezultatu Italije na EP u Ukrajini i Poqskoj i iskoristio je priliku da pohvali odluku Fudbalskog saveza Srbije da Sini{u Mihajlovi}a imenuju za selektora. - On je pravi ~ovek na pravom mestu. Bio je veliki igra~, ve} je stekao i solidno trenersko isksustvo i uveren sam da }e Srbija sa wim imati odli~ne rezultate istakao je Barezi. Novinari su iskoristili priliku da Barezija podsete na ~uve-

nu utakmicu Crvene zvezde i Milana 1988. godine. Magla je tada spasila Milaneze eliminacije. Zvezda je u trenutku prekida vodila 1:0 u revan{ me~u osmine finala Kupa evropskih {ampiona, a u ponovqenom me~u bilo je 1:1 i italijanski tim je pro{ao posle penala. Zato je Barezi imao duhovitu opasku: „U Beogradu je predivan sun~an dan, ali ja i daqe vidim gustu maglu”. - Kad god pomislim na Beograd setim se magle i ~uvene utakmice sa Crvenom zvezdom iz 1988. godine kada nas je Bog spasao eliminacije. Zvezda, predvo|ena Dejanom Savi}evi}em, nas je razbila, mi se nismo razumeli na terenu, a onda se spustila magla. Sutradan smo pro{li na penale i tada je po~ela era velikog Milana, na ~elu sa Arigom Sakijem. Iako je sun~an dan, meni je i daqe pred o~ima ona magla - rekao je Barezi. Barezi je celu igra~ku karijeru proveo u Milanu, u ~ijem dresu je osvojio {est titula {ampiona Italije, tri titule prvaka Evrope, dva Interkontinentalna kupa, tri Superkupa Evrope i ~etiri italijanska Superkupa. Odigrao je ukupno 719 utakmica i postigao 33 gola, a wegova „{estica” povu~ena je iz upotrebe. Za reprezentaciju Italije odigrao je 82 utakmice i postigao jedan gol.

Mihajlovi}pozvao petoricuzvezda{a Budu}i selektor Srbije Sini{a Mihajlovi} jo{ nije zvani~no stupio na tu funkciju, nije ni saop{tio svoj prvi spisak A reprezentativaca, ali ve}inu kandidata jeste obavestio da }e biti pozvani. Tako je i trener Crvene zvezde Robert Prosine~ki potvrdio da je wegov biv{i saigra~ iz slavnih vremena crveno - belih odlu~io da za utakmice sa [panijom (26. maj), Francuskom (31. maj) i [vedskom (5. jun) pozove ~ak petoricu igra~a iz sastava Zvezde. Na spisku }e se na}i: Darko Lazovi}, Nikola Maksimovi}, Du{ko To{i}, Filip Mladenovi} i Sr|an Mijailovi}. Iako se u medijima spekulisalo da bi Mihajlovi} mogao da pozove i golmana Zvezde Bobana Bajkovi}a to se (ovog puta) nije dogodilo, a s obzirom na momke koje je Miha izabrao mo`e se re}i da ~udi i izostanak Luke Milivojevi}a. Prosine~ki ka`e da mu je, kao i svima u klubu, drago {to }e Zvezda imati petoricu igra~a u A reprezentaciji, ali i da }e mu to predstavqati problem iz prostog razloga {to }e izabrani biti u punom pogonu u kratkom delu sezone kada im je bio predvi|en odmor. - Ovi pozivi zna~e da smo dobro radili, da smo dobro skautirali. Oni koje smo doveli ve} su postali reprezentativci za kratko vreme, a oni koji su bili tu su o~igledno napredovali i dobro igrali - ocenio je Prosine~ki i dodao:- Iskreno, to meni u jednoj meri stvara problem, zato {to mi 20. maja zavr{avamo ligu i ja sam

Na selektorovom spisku: Darko Lazovi}, Nikola Maksimovi}, Du{ko To{i}, Filip Mladenovi} i Sr|an Mijailovi}

hteo 21. da im dam odmor, a oni }e odmah otputovati sa reprezentacijom i biti tamo dvadesetak dana. To zna~i da odmor prakti~no ne}e ni imati. To }e stvarati problema posle oko oporavka, tempa na pripremama, kako }emo se spremiti, kada }e se oni prikqu~iti. Prema kalendaru, crveno-beli }e prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu Evrope odigrati ve} 19. jula, a Prosine~ki je ve} zakazao po~etak priprema za 17. jun. Posledwu, tre}u utakmicu, orlovi igraju 5. juna, {to pozvanima ostavqa 12 slobodnih dana za eventualno letovawe i odmor pre

ZAFINALEKUPAUKRU[EVCU

Rasprodateulaznice Ulaznice za finalni me~ Kupa Srbije u fudbalu, koje su ju~e ujutru pu{tene u prodaju na blagajni stadiona Mladost u Kru{evcu, ve} su rasprodate, potvrdio je potparol Napretka Marko \or|evi}. \or|evi} je rekao da je Kru{evac dobio 3.600 ulaznica za zapadnu i ju`nu tribinu i da je vi{e od 90 odsto karata prodato za samo nekoliko sati. Cena ulaznice za zapadnu tribinu ko{tala je 600 dinara, a za ju`nu 300 dinara. \or|evi} je podsetio da se ulaznice za se-

vernu i isto~nu tribinu prodaju na beorgadskoj Marakani. Zbog velikog interesovawa za finalni me~ Kupa izme|u Crvene zvezde i ~a~anskog Borca sa~iwen je i druga~iji plan ulaska, koji se razlikuje od onog kada igra Napredak. Finale se igra 16. maja od 20 sati, a doma}in }e ve} u ponedeqak spremno do~ekati goste iz Beograda i ^a~ka. Kapije stadiona bi}e otvorene od 18 sati, dok }e ulice oko sportskog objekta biti zatvorene dva sata ranije.

ROMAPOTVRDILA

Enrikeodlazi Italijanski fudbalski klub Roma potvrdio je da }e na kraju sezone {panski trener Luis Enrike napustiti ekipu. - Luis je `eleo da ovu odluku prvo saop{ti ekipi. Projekat koji je zapo~et wegov dolaskom nije propao, Luis je uspeo da napravi neke zaista dobre stvari - kazao je generalni direktor Rome Franko Baldini. On je priznao da se Enrike ose}a iscrpqeno u zavr{nici sezone, u kojoj Roma nije uspela da osvoji jedno od prvih {est mesta na tabeli i plasman u Evropu. Jo{ nije poznato ko }e naslediti Enrikea na klupi Rome, a Baldini je kazao da je uprava ve} razmatrala neka imena. Italijanski mediji navode da su me|u kandidatima Vin}enco Montela i Andre Viqa{ Boa{.

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Fudbal Prva liga Srbija - ZREWANIN: Banat Radni~ki (N), NOVI SAD: Novi Sad - Proleter, PE]INCI: Dowi Srem - ^ukari~ki, MLADENOVAC: Mladenovac - Mladi radnik, LU^ANI: Mladost - Radni~ki (S), BEOGRAD: Teleoptik - Be`anija, NI[: Sin|eli} - Kolubara, KRU[EVAC: Napredak - Srem. Utakmice po~iwu u 17 ~asova, osim me~a u Kru{evcu koji se igra u 19 sati. Srpska liga Vojvodina - BA^KI JARAK: Mladost - Ba~ka Topola, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Tekstilac Ites, VR[AC: Vr{ac Sloga (T), [ID: Radni~ki - Radni~ki (NP), STARA PAZOVA: Pali} - Dunav. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. Vojvo|anskaligaIstok-BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - AFK, N. KNE@EVAC: Obili} - Ba~ka (P), BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Radni~ki (Z), PAN^EVO: Dinamo - Budu}nost (SC), SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Proleter, KOVIN: Kolonija - Sloboda (NK). Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova.

dnevnik

Vojvo|anskaligaZapad-ZMAJEVO: Obili} - Stani{i}, RUMA: Prvi maj - Jedinstvo (SP), BA^KA PALANKA: Ba~ka - Sloga (E), NOVI SAD: Borac - Mladost (BP), Crvena zvezda - Jugovi}. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. Podru~naligaNovogSada-FUTOG: Metalac AV - Ba~ka 1923, NOVI SAD: Slavija Hercegovac, VRBAS: Vrbas - Stari Grad. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. Gradska liga Novi Sada - NOVI SAD: Mladost - Borac, BUKOVAC: Fru{kogorski partizan - Sirig. Oba me~a po~iwu u 17 sati.

Rukomet Polufinale Kupa Srbije za mu{karce BOR: Kolubara - Partizan (18, TV), Spartak Vojput - Jugovi} Unimet (20.30). Prvamu{kaliga - NOVA VARO[: Zlatar - Vrbas Karneks (19), IN\IJA: @elezni~ar Novi Pazar (19). Prva `enska liga - NI[: Crveni krst BMS Milenijum (19.30), OBRENOVAC: Radni~ki - ORK Beograd (20.30).

Druga mu{ka liga, sever - KA]: Titel XD - Potisje Pleteks (20), ^ESTEREG: Napredak - Radni~ki (NS) (19), RUMA: Ruma - Somborelektro (20), @ABAQ: @SK Banatski Karlovac (19), KA^AREVO: Jedinstvo - Apatin (19). Druga`enskaliga,sever - VRBAS: Vrbas - Jabuka 95 (18), BAJMOK: Radni~ki Srem (19), PAN^EVO: Pan~evo - Lehel (18.30), APATIN: Apatin - Radni~ki (K) (18), DEBEQA^A: Spartak - Mladost (17). Prva vojvo|anska mu{ka liga - NOVI SAD: Slavija - Crvenka (18.30), BEZDAN: Grafi~ar - Radni~ki (18). Prvavojvo|anska`enskaliga - FEKETI]: Jadran Lider - Rusin (20), NOVI KNE@EVAC: Obili} - @eqa (18).

Ko{arka Mu{kasuperligaSrbije - BEOGRAD: Radni~ki FMP - Hemofarm [tada (18), BKK Radni~ki - Vojvodina Srbijagas (16). PrvaA`enskaliga(plej-aut) - ^ELAREVO: ^elarevo - Student (19).

novih napora, treninga, puta na priprema... - To jesu problemi, ali svima nama u Crvenoj zvezdi drago je {to su ti momci reprezentativci i {to igraju za A tim Srbije. To mnogo zna~i za ovaj klub, a mi }emo se sna}i. Brzo nam po~iwu kvalifikacije za Ligu Evrope, ali sna}i }emo se. Drago nam je da su petorica pozvani u A reprezentaciju, a nadam se da }e mo}i i da igraju. To bi bilo super za nas rekao je Prosine~ki. Ina~e, Sr|an Mijailovi} pozvan je i za A i za po godi{tu odgovaraju}u omladinsku reprezenta-

ciju. Ovaj 18-godi{wak na{ao se i na spisku selektora omladinaca Zorana Mari}a za kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo, koji }e biti odigran u Novom Sadu od 25. do 30. maja. U to vreme A selekcija trenira}e za me~ sa Francuskom. O~igledno je da }e Mihajlovi} i Mari} morati da se dogovore oko toga kome je Mijailovi} potrebniji. Koliko su Mari}u bitne ove kvalifikacije i utakmice sa Nema~kom, Ma|arskom i Rumunijom, svedo~i i poziv Lazaru Markovi}u iz Partizana, ali i poku{aj da se dobije Matija Nastasi} iz Fiorentine.

KUPSRBIJEUNOVOMSADU

ProverazaMilano Dru go ko lo Ku pa Stre qa~ kog sa ve za Srbije u ga|awu malokalibarskim oru`jem za juniorske i seniorske kategorije odr`a}e se danas i sutra u No vom Sa du. Or ga ni za tor tak mi ~e wa je SD No vi Sad 1790, a ga|a}e se na elektronske me te na MK stre li {tu (Put [ajka{kog odreda 1a, kod benzinske pumpe AVIA). Nastupi}e svi na{i strelci, predvo|eni Nemawom Mirosavqevim, Stevanom Pletikosi}em, Andreaom Arsovi}, Ivanom Maksimovi}, Damirom Mikecom, Andrijom Zlati}em i

drugima. Ovo }e za na{e najboqe strelce biti posledwa provera pred svetske kupove, koji }e se u naredne dve nedeqe odr`ati u Milanu i Minhenu. Danas }e na vatrenu liniju juniori i seniori MK pu{kom trostav (takmi~ewe po~iwe u 10 ~asova) i juniorke i seniorke MK pu{kom trostav (13.45). Sutra }e pucati juniori i seniori MK pu{kom 60 le`e}i (9), odnosno juniorke i seniorke MK pu {kom 60 le `e }i (10.45) i juniori i seniori MK pi {to qem slo bod nog iz bo ra (12.30). G.M.

SENIORKEIJUNIORKE

Zorana587krugova Olimpijka Crvene zvezda Zorana Artunovi} zabele`ila je odli~an rezultat u drugom Kupu SS Srbije MK pi{toqem 30 plus 30 metaka, na streli{tu Careva }uprija, od 587 krugova (precizno 294, brza paqba 293). Drugo mesto pripalo je wenoj sestri, koja joj je i trener, Jeleni Arunovi} (Crvena zvezda) sa 579 krugova (286, 293), dok je tre}a u konkurenciji sedam seniorki bila tako|e ~lanica Crvene zvezde Jasna [ekari} sa 578 krugova (286 i 292). ^etvrta je bila Aleksandra Ristovi} (Zvezdara) sa 573 kruga (284 i

289), a peta olimpijka iz Bora 030 Bobana Veli~kovi} sa 572 (291 i 281). U prvom kupu pobedila je Jasna [ekari} sa 587 krugova, ispred Zorane i Jelene Arunovi}. Danica Ra{eta iz Zemun Centra trijumfovala je u konkurenciji juniorki sa 558 krugova (277 i 281) i zabele`ila drugu pobedu ove sezone u Kupu. Druga je bila Aleksandra Matija{evi} iz Crvene zvezde sa 550 (281 i 269), a tre}a Ana Alentijev iz Smedereva sa 546 krugova (275 i 271). Ukupno je ga|alo {est juniorki.

IN MEMORIAM

LasloPete 1950–2012. U Temerinu je iznenada preminuo poznati stonoteniski radnik i me|unarodni sudija Laslo Pete. Ro|en je 25. februara 1950. godine u Temerinu. Osnovnu {kolu zavr{io je u Temerinu, srednju ma{insku u Adi, diplomirao je na Fakultetu za tehni~ko obrazovanje u Novom Sadu. Neobi~no vredan, odgovoran, nadasve uporan Laslo Pete, zajedno sa bratom Imreom i drugim entuzijastima posve}uje se razvoju mu{kog i `enskog stonoteniskog kluba u Temerinu. Bio trener, voza~, predsednik,

sudija... Sjajne generacije stonotenisera i stonoteniserki Temerina iznikle su na Sportskim olimpijadama {kolske omladine Vojvodine. Laslo Pete je tvorac FKL Temerin, koji je od 1994. do 1998. godine bio petostruki {ampion SR Jugoslavije, uspe{no se takmi~io u Ligi {ampiona, {to ni jednom sportskom kolektivu u op{tini nije uspelo. Dobitnik je vi{e dru{tvenih i sportkih nagrada. Sahrana Lasla Petea je u subotu, 12. maja, u 15 ~asova na Zapadnom grobqu u Temerinu.


SPORT

c m y

dnevnik

subota12.maj2012.

19

DANASISUTRAUBORUFINALNITURNIRKUPASRBIJEZARUKOMETA[E

Neka favoriti strepe Danas i sutra Bor }e biti u centru pa`we srpske rukometne javnosti. U gradu na istoku Srbije odr`a}e se finalni turnir Kupa Srbije u konkurenciji rukometa{a. U prvoj polufinalnoj utakmici (18 ~asova, TV), sasta}e se Partizan i Kolubara, a od 20.30 sati snage }e odmeriti prvoliga{ iz Subotice Spartak Vojput i Jugovi} Unimet.

Pobednici polufinalnih duela bori}e se u nedequ (18 ~asova, TV) za pehar pobednika Kupa, koji je prethodnu godinu dana proveo u vitrinama novosadske Vojvodine. Pro {lo go di {wi po lu fi nalista Kupa, aktuelni {ampion i ekipa koja je na pragu osvajawa nove titule dr`avnog {am pi o na, be o grad ski Partizan sa najve}im ambicijama putuje u Bor, gde ga ~eka

polufinalni duel s Ko lu ba rom. La za rev ~a ni, dvo stru ki osva ja ~i Ku pa, ve} pe tu go di nu zaredom igraju za tro fej. Pre ma procenama poznavaoca rukometnih pri li ka, po bed ni ka u ovom su sretu odlu~iva}e nijanse, po{to se sastaju dve iskusna sastava.

Crno-beli`ele duplukrunu Kolubara je, uz Vojvodinu, naj i sku sni ja eki pa, eki pa u kojoj je jedan broj rukometa{a nekoliko godina unazad igralo fajnal for i osvajalo trofej Kupa. Lazareva~ki igra~i ve} su se susretali s tom vrstom pritiska. Partizan tradicionalno `eli duplu krunu. Bez ob zi ra {to su ve} obezbedili titulu, crno - be-

metnog talasa, pa je svakako kompetentan da saop{ti o~ekivawa i palnove za ovaj zna~ajan doga|aj. - Iz vu kli smo na iz gled naj lak {eg rivala, ali ne trebamo da se zanosimo da }emo se pro{etati do fina la. Su bo ti ~a ni ima ju su perliga{ko iskustvo, a s klupe ih vodi prekaqeni trener Vuk Roganovi}. Uop{te nisu naivna ekipa, mi slovimo za fa vo ri ta, {to mo `e mo da oprav da mo sa mo ako mak si malno ozbiqno i motivisano pri|emo me~u. Pro{le godine s wima smo igrali u osmini finala Kupa i tada smo uz do sta sre }e pro {li da qe. Oni }e sada imati motiv da nam se revan{iraju, {to govori i ~iwenica da su dan ranije otputovali u Bor i odradili trening. Ove sezone smo napravili dobar rezultat, pe-

Danas Kolubara-Partizan SpartakV.-Jugovi}U.

(18,TV) (20.30) Sutra

Finale

JovanKukobat(Jugovi}Unimet)

JO[ JEDNA EKIPA VATERPOLISTA VOJVODINE [AMPION SRBIJE: Mali Vaterpolisti Vojvodine, ro|eni1999. i mla|i, postalisuprvaciSrbije,aprethodnojedvegodine starijageneracijatako|etrijumfovalausvomuzrastu.NaSuperfinalnomturniruodr`anomuNovom Sadu izabranici trenera Miroslava Bajina nadigralisuekipeRasine(9:7),Partizana1(6:3) iPartizana2(10:7).Zlatosuuzeli:DejanBa{i}, DaniloBo{kovi},Radovan^iki},Nikola]ur~i}, MilanDe{anovi},MarkoJarminac,PavleLazi}, Matija Mitrovi}, Du{an Peji}, Luka Petrovi}, NikolaPopovi},MilanRa|enovi},BojanSekuli}, Stefan [ubara, Aleksa Tintor, Luka Tomi~i}, AleksaVu~urovi},DejanVujovi},Jovan@ivkovi} iFilipZobi}.DrgomestopripalojePartizanu2, tre}eRasini,a~etvrtoPartizanu1.

li }e biti maksimalno motovisani da osvoje i Kup. Utakmica u kojoj su Kolubara i Partizan u prole}nom delu prvenstva odigrali nere{eno je potvrda da }e ovaj duel biti kvalitetan i neizvestan i zaista je nezahvalno naga|ati pobednika. Jugovi} Unimet odlazi na fajnal-for u uverewu i ube|ewu da ga mo`e osvojiti, s obzirom na igra~ki kvalitet i pobedni~ki mentalitet tima koji je kompletiran povratkom na teren povre|enih igra~a, uz sjajna poja~awa Suxuma i Vujadinovi}a. U Ka}u vlada prava rukometna groznica, gotovo ravna onoj pre 11 godina kada su [terbik i drugovi kora~ali ka evropskom trofeju. Kapiten Jugovi}a Jovan Kukobat stao je na gol Ka}ana u sezoni u kojoj su nebeskoplavi zaigrali u svom do sada jedinom finalu, na \ur|evdan, 2007. godine. Dovoqno mlad i do voq no is ku san, uz to i predvodnik ovog ka}kog ruko-

- Osvajawem titule prvaka dr`ave nastavili smokontinuitetdobrihrezultata.Ovaekipaje na pr{lom prvenstvu bila druga, a na pretpro{lom tre}a. Dobrom rezultatu dopreneo je i na{nastupuma|arskojligi,gdesmou~estvovaliza1998.godi{tesagodinudanamla|imigra~ima.Madanamrezultatnijeuprvomplanu,zadovoqni smo postignutim. Nama je prioritet stvaraweigra~aitomeuklubute`imo.Ovageneracija bogata je perspektivnim igra~ima za prvitim,kaoiona1997,kojajetako|eosvojila titulu prvaka dr`ave. Suprefinalni turnir je pokazaodasebudijo{jedanvaterpolocentar,u Kru{evcu,idauovojgeneracijinijedominantan Partizan-rekaojetrenertrinaestogodi{waka uVKVojvodinaMiroslavBajin. G.Malenovi}

(18,TV) ti smo na tabeli i blizu izlaska u Evropu. U narednom periodu bi trebalo da prika`emo najboqu igru do sada, u {ta ne sumwamo - rekao je Kukobat.

Ka}anisrazlogom oprezni Mnogi smatraju da je ova generacija ka}kih rukometa{a sazrela za trofej Kupa? - [est godina sam u Ka}u, a sa da pr vi put pro ve ja va ta pri~a. Ima osnova, dobro smo pokriveni na svim pozicijama, niko se pojedina~no ne isti~e, sve podre|ujemo kolektivu, {to u principu donosi rezultat. Me|utim, ne optere}ujemo se time, ne razmi{qamo o trofeju, ve} samo o pobedama nad prvim dolaze}im rivalom. Na kladinocama smo tre}e rangirani, Partizan i Kolubara su ispred nas, pa tako treba i da se pona{amo. Verujemo u sebe i dosa da {we do bre re zul ta te, {to se podrazumeva da se nadam uspehu u polufinalu sa Suboti~anima. Za Kup ste anga`ovali i stru~ wa ka za fi zi~ ku pri premu? - ^etiri-pet dana radili smo s Ne na dom Wa ra di jem, {to nam je, moram priznati, jako prijalo i nadam se da }e se to videti i u na{oj igri. Ako ostvarimo uspeh u wega }e biti utkan i Waradijev rad - naglasio je Kukobat. Spar tak Voj put na sta vqa tradicije suboti~kog rukometa kojem su pe~at devedesetih i dve hi qa di tih da li, u to vreme superliga{i, Severko`ateks i Radni~ki Fidelinka. Po sle ne ko li ko go di na tavorewa, jedno vreme i u tre}em rangu takmi~ewa, Suboti~ani su pro{le sezone formirali izuzetno sna`an tim, sastavqen od proverenih superliga{kih igra~a. Neki od wih, poput Du{ana Todorovi-

Du{anTodorovi}(SpartakVojput)

}a i Mom~ila Bo`ovi}a, dugo go di na uspe {no su no si li dres Jugovi}a. - Mnogi su skloni da nas potcene s obzirom da smo jedina ekipa na finalnom turniru iz drugog ranga - ka`e Du {an To do ro vi}. - Ima li smo nekoliko kikseva u ligi, ali u posledwa dva meseca nala zi mo se u sjaj noj for mi, {to potvr|uje i to {to smo iz Ku pa eli mi ni sa li Cr ve nu zvezdu. U polufinalu smo dobili rivala po meri, mlad i poletan sastav Jugovi}a. Ka}anima prepu{tamo ulogu favorita, i zbog ~iwenice da ih pred vo di Vla dan Jor do vi}, trener koga izuzetno po{tujem i cenim. Pla sma nom u po lu fi na le ostvarili ste veliki klupski uspeh? - U~e {}em na za vr {nom turniru je jedan od najve}ih uspeha, a plasman u finale bio bi ~ista dobit. Svesni

smo da ne le`imo Ka}anima, jer smo ~vrsta i fizi~ki jaka ekipa, imamo dugu klupu i dr`imo tempo igre tokom cele utakmice. Igrate u svom rodnom gradu i protiv ekipe u kojoj ste proveli devet godina? - Drago mi je {to }u posle dugo godina zaigrati u svom gradu. Verujem da }e tribine biti popuwene. Tako|e, u prvoj utak mi ci na spram me ne staja}e momci s kojima sam proveo najve}i deo karijere i pre pet godina igrao finale s Partizanom. Emocije postoje, ali na terenu bi}u maksimalno posve}en `eqi i nameri moje ekipe da se plasira u finale - jasan je Todorovi}. Realno gledaju}i Partizan i Jugovi} su favoriti u polufinalnim utakmicama, me|utim, da le ko od to ga da ne strepe od Kolubare, odnosno Suboti~ana. JovoGali}


20

SPORT

subota12.maj2012.

dnevnik MILICAMANDI],NA[ANAJBOQATEKVONDISTKIWA

Nadamsemedaqii upoznavawusBoltom

Detaqizme~aDenver–Lejkersi

NBALIGA

Bulsiispali Filadelfija je eliminisala ^ikago u prvoj rundi NBA plejofa,aBostonjeizbacioAtlantu, dok }e Lejkersi i Denver igrati majstoricu.Najboqi tim iz regularnogdelaligenijemogaovi{e bezpovre|enihDerikaRouzaiJoakimaNoe.Filadelfijajedobila {estu utakmicu 79:78 i stavila ta~kunaseriju-4:2.Igra~odluke bio je Andre Igudala, koji je dva puta bio precizan iz slobodnih bacawadvesekundeprekraja.Tome su prethodila dva proma{aja OmeraA{ikanadrugojstranisa linijepenala,posle~egajeupravoTur~innapravioprekr{ajnad Igualdom. Trener Filadelfije biojeunevericiposletrijumfa. -Nemampojmakakosmouspeli da pobedimo - izjavio je Dag Kolins. Igudalajepojasniokakojepogodiokqu~nabacawaiakomuona nisuja~astrana. -Praviosamsedau~imsinakakoda{utira-rekaojeIgudala. Onjebionajefikasnijikoddoma}ina sa 20 poena, uz sedam asistencijai~etiriskoka,dokjekod gostijuboqiodostalihbioLuol

Dengsa19poenai17skokova.Filadelfija}eseupolufinaluIstoka sastati sa Bostonom, koji je tako|erezultatom4:2userijisavladaoAtlantu.U{estomme~uje bilo 83:80.Seltiksi su do pobede do{li najvi{e zahvaquju}i raspolo`enom Kevinu Garnetu (28p, 14sk),kogajedodatnomotivisala izjavagazdeAtlante.OnjeGarneta nazvao najprqavijim igra~em lige. -Hvalamunatome,dodaomije gas - poru~io je Garnet po{to je svomtimuobezbedioplasmanupolufinaleIstoka. PolPirsje,iakopovre|en,dodao18poena,aRexonRondo14,uz osamasistencija.Nadrugojstrani Xo{Smitjeimaou~inak18poena i devet skokova. Sa{a Pavlovi} i Vladimir Radmanovi} nisu igrali. Denverjeuspeodaizjedna~ina 3:3userijiprotivLejkersaizaka`e sedmi me~ u Los An|elesu. Nagetsi su, predvo|eni sjajnim TajomLosonom(32poena),pobediliidrugiputzaredom113:96.Denveru }e to biti prva majstorica jo{od1994.kadajeizgubioodJu-

te. Posle 43 poena u petom me~u, KobiBrajantjeubacio31poen,a wegov tim je ponovo pora`en. Ina~e,igraojeuprkosstoma~nim tegobama i infuziji koju je primaoceodan.Sobziromnatodaje Denverdominiraosvevreme,trenerMajkBraungajeizveoizigre sredinom posledwe deonice.Loson je ostvario li~ni rekord u plej-ofu. -Ovomujebilanajve}autakmicaukarijeri-istakaojetrener DenveraXorxKarlidodao:-Au subotugao~ekujejo{ve}a. Istok: (8) Filadelfija - (1) ^ikago79:78,rezultatuseriji4:2, (2)Majami-(7)Wujorkrezultatu seriji 4:1, (3) Indijana - (6) Orlandorezultatuseriji4:1,(4)Boston-(5)Atlanta83:80,rezultatu seriji 4:2.U polufinalu Konferencijesasta}eseMajami-Indijana i Boston - Filadelfija.Zapad:(1)SanAntonio-(8)Jutarezultat u seriji 4:0, (2) Oklahoma Siti-(7)Dalasrezultatuseriji 4:0, (6) Denver - (3) LA Lejkers 113:96, rezultat u seriji 3:3, (4) Memfis - (5) LA Klipers 92:80 rezultatuseriji2:3.

Najboqa srpska tekvondistkiwa Milica Mandi} izjavila je da na OlimpijskimigramauLondonuima dvaciqa-daosvojimedaquiupozna najbr`eg~ovekanaplanetiJuseinaBolta. - Ja sam iz sportske porodice, kao mala sam Olimpijske igre gledala na televiziji isawaladajednogdanau~estvujemnawima. Sanmisedelimi~noostvarioisadmiostaje jo{ samo da osvojim medaqu - rekla je Mandi}eva. Premawenimre~ima,osvajawesrebrnemedaqenanedavnom{ampionatuEvropeuMan~esteru dodatno joj je pove}alo samopouzdawe. -Ostaje`alzazlatom,alimedaqajemedaqa. Sada idem na Svetsko studentsko prvenstvo gde mi je ciq dobar rezultat kako bi u Londonubilame|unosiocimaiimalauslovnore~enolak{iputpremamedaqi. Mandi}eva kao najve}eg favorita isti~e iskusnuFrancuskiwuGlejdisEpan`,bronzanusaprethodnihIgarauPekingu. - Ona je veoma kvalitetna, starija je od ostalihisigurnojefavoritbrojjedan.Tusu i Meksikanka Marija Espinoza, Ruskiwa Anastasija Bara{nikova, Korejka Oh i nadam se jaizdrugogplana.Neoptere}uejmserezultatom, najva`nijejedapru`immaksimumidanakrajune `alimniza~im.

Ona}euLondonuimatiijedandodatniciq. -VolelabihdaupoznamJuseinaBolta,neverujemdamogudagastignem,alipoku{a}u,bilobi lepo-na{alilaseMandi}eva.

ANDREAPIRLO,IGRA^JUVENTUSA

Oti{aozbogAlegrija Fudbaler Juventusa Andrea Pirlo otkrio jedajeletosnapustio Milan jer je trener roso-nera Masimilijano Alegriigruekipezasnivaonadru-

gimvezistima.PresveganaHolan|aninu Marku van Bomelu i italijanuMasimuAmbrosiniju. - Alegri je `eleo da igra sa VanBomelomkaoisturenimveznim igra~em i Ambrosinijem

76.SVETSKOPRVENSTVOTOPDIVIZIJEUFINSKOJI[VEDSKOJ

SilniFinci iopasniRusi

Nakon ~etiri odigrana kola na Svetskom prvenstvu Top divizije, situacija se iskristalisala. Izdovojile su se dve grupe timova, one koje pretendujunaplasmanunarednu rudnu i grupa reprezentacija koje}eseboritidosamogkraja nebiliizbegleposledwamesto ugrupamaHiSkojevodiuPrvudiviziju. Uprkosvo|stvuod2:0,hokeja{i SAD te{kom mukom su do{lidotre}epobedena{ampionatu,acehjeplatilaBelorusija rezultom 5:3. Jenkiji su uprkosprednsotioddvagoladozvolili Belorusima da se vrate u `ivot po~etkom druge tre}ine zahvaquju}i golovima Kulu`wija i Ugarova. Ipak predvo|eniAndelkaderomkojijeupisaogoliasistencijuiMaksom Pociretijem (dve asistencije) postavilisustvarinasvojemesto. SelekcijaRusijaimalajejo{ jedan savr{en dan. Ba}u{ke su laganodo{ledo~etvrtepobede u duelu sa Danskom 3:1 ~ime su nastavili mrtvu trku sa [vedskom u borbi za prvo mesto u grupi S. Bio je ovo okr{aj rezevnihgolmanaobatimaukojem seboqesna{aoKonstantinBarulin (36 odbrana), dok je na drugoj strani Simon Nilsen

4 3 2 2 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 2 3 3 0

skoprvenstvo-rekaojemenaxer JunajtedaAleksFerguson. Talentovani defanzivac povredio se pro{log vikenda na prvenstvenom me~u sa Svonsijem. Nakon dodatnih lekarskih pregledapokazalosedajepovredaozbiqnijazbog~ega}emorati du`e da pauzira. Smoling je

dosadaodigraotriutakmiceza seniorsku reprezentaciju Engleske,atrebalojedabudejedan odkandidatanaspiskuigra~aza EP,koji}eselektorRojHoxson objavitislede}esrede. Ove sezone Smoling je za Junajtedodigrao28utakmicaipostigaodvagola.

DaumodlaziizBri`a

SautakmiceFinska–Francuska

upisao52odbranealijetriputa kapitulirao. Golove za Ruse postiglisuMalkin,Medvedevi Kaliwin, a jedini pogodak za DancepostigaojeEler. Veliko slavqe doma}ih navija~avi|enojeuHelsinkiju. Finska je i nakon sino}weg duela protiv Francuske i pobede7:1,nastavilisjajannizu me|usobnim duelima koji sada glasi 6 - 0. Ubedqivu pobedu ledenima doneli su Jokinen, strelac dva gola, Miko Koivu koje postigao jedan i tri puta bio asistent kao i trostruki asistentname~uFilpula.Po-

GrupaS 0 14:3 12 0 17:1110 1 19:13 8 2 10:8 6 12:116 11:243 8:113 4 8:18 0

Smolingpropu{taEP Jedan od najtalentovanijih engleskih fudbalera i ~lan Man~ester junajteda Kris Smolingpropusti}eEPzbogpovrede prepona, potvrdio je wegov klub. -Krisjeozbiqnijepovre|en, radi se o mi{i}ima prepona i sigurno }e propustiti Evrop-

GrupaH 1. Finska 4 2. Kanada 4 3. SAD 4 4. Slova~ka 4 5. [vajcarska42 6. Francuska4 1 7. Belorusija41 8. Kazahstan 4

AndreaPirlo

pozadi. U tom slu~aju meni bi mewao poziciju, a ja to nisam `eleo i zato sam oti{ao u Juventus-rekaojePirlo. Pirlu je pro{log leta istekao ugovor sa Milanom, nakon ~ega je potpisao za Juventus i ovesezoneosvojiojetituluprvaka Italije sa Starom damom. Za razliku od Alegrija, Pirlo jezasvogsada{wegtrenerauJuventusu Antonija Kontea imao samore~ihvale. -Onjeodli~antrener.Radio sam sa mnogima u karijeri, ali nikonijetakota~anipedantan kaoon.Poredtoga,umenasjajan na~in igra~ima da objasni {ta da rade. [to se ti~e taktike, mislimdaje~akboqiodKarla An}elotija i Mar~ela Lipija dodaojePirlo. Ekipa Juventusa je do titule {ampiona stigla kolo pre kraja,a20.majaStarudamuo~ekuje i finale Kupa Italije protiv Napolija.

1. [vedska 2. Rusija 3. ^e{ka 4. Letonija 5. Norve{ka4 6. Nema~ka 7. Italija 8. Danska

4 4 4 4 1 4 4 4

4 4 2 2 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 2 0 0 1

0 18:8 12 0 14:5 12 1 10:8 8 2 11:10 6 12:134 3 7:10 3 3 6:17 2 3 8:15 1

~as ni pog odak za trikolore delo je Gutiga po~etkom posledwedeonice. U derbiju grupe S igranom u Erikson gloub areni izme|u ^e{keiLetonijevi|enajevelika borba i neizvesnost. Obe selekcijeboresezamestou~etvrtfinalu. Poveli su puleni selektora Nolana u 24. minutu golomBerzinsa.^esisuuzvratili pet minuta kasnije preko Mihalekaza1:1.Odlukajepalauposledwojtre}inikadasu ^esi uspeli da slave 3:1 golovimaNedvedaiPlekaneca. Rezultati:SAD-Belorusija 5:3(2:1,1:1,2:1),Danska-Rusija1:3(1:2,0:1,0:0),FrancuskaFinska1:7(0:1,0:4,1:2),^e{ka -Letonija3:1(0:0,1:1,2:0).Danassesastaju:Kazahstan-SAD (15.15), Ital ij a - ^e{ ka (16.15), Fins ka - Kan ad a (19.15), Rus ij a - [veds ka (20.15). I.Grubor

Poznati nema~ki fudbalski trener Kristof Daum po zavr{etku sezone napusti}e klupu belgijskogBri`a.BelgijskimedijiprenelisudaDaum,komeugovorsaBri`omisti~eujunuslede}e godine,`elidasevratiuNema~kuipreuzmenekuodekipaizBundeslige.DaumjeuBri`do{aou novembru pro{le godine umesto Holan|anina ArijaKostera.Podvo|stvomDaumaekipaBri`a osvojila je drugo mesto u {ampionatu Belgije i igra}eslede}esezoneukvalifikacijamazaLigu {ampiona. PreBri`a,DaumjevodioekipeKelna,[tutgarta, Be{ikta{a, Bajera iz Leverkuzena, be~ke Austrije,Fenerbah~eaiAjntrahtaizFrankfurta.

Kir{tofDaum

Berbatovnapu{taEnglesku Napada~Man~esterJunajtedaDimitarBerbatovnajverovatnije }e u letwem prelaznom roku napustiti Englesku, najavio je wegov menaxer EmilDan~ev.Berbatovjejo{ na po~etku sezone ostao bez mesta u timu, a ukupno je odi- grao samo 12 utakmica u Premijerligi.NedavnojeodFergusona dobio dozvolu za transfer. - Dimitar vi{e ne `eli da igra za engleske klubove. Potrebanmujenoviizazovidruga~ija liga. Sezona na izmaku jebilalo{azawegaisadasa-

DimitarBerbatov

mo`elidanegdedobije{ansu daigra-kazaojeDan~evmedijima. Engleski mediji navode da biBerbatovmogaodasevrati uNema~ku,alineuLeverkuzengdejeve}igrao,negouredovejednogoddvanajboqatima Bundeslige, Bajerna ili Borusije Dortmund.Berbatov je u Junajted do{ao u leto 2008. godine iz Totenhema za 38,3 miliona evra. Pro{le sezone, zajedno sa Karlosom TevezomizMan~estersitija, bio je najboqi strelac Premijerlige.


kULTURA

c m y

dnevnik

ЈУБИЛЕЈКЊИЖЕВНЕОПШТИНЕВРШАЦ

ЧетиридеценијеКОВ-а Књижевна општина Вршац (КОВ),којајеосновананаиницијативу Васка Попе, нашег највећег песникаXXвека,обележавазначајану годишњицу, четири деценије

рада. Означавање јубилеја започетоје29.априлаомажомПетрууКрдуу, песнику, преводиоцу, ерудити и дугогодишњем председнику и уреднику КОВ-а.на дан годишњи-

це његове преране смрти..Уједно, онјебиоикреатормногихактивности, на издавачком плану, доводио је многе еминентне писце из читавогсветаинашеземљеуСтеријин родни град, био је аниматор деметрополизацијекултуре,доказујућидасезначајна књижевна и уметничказбивањамогу дешавати и у малим урбаним срединама.Он је, такође,биоутемељивач „Европске наградезапоезију КОВ“, надалеко познатих библиотека „Несаница“, „Атлас ветрова“, „Стеријана“идругих,човек виспреног и неуморног духа по коме се Књижевна општина Вршац прочула на свим светскиммеридијанима. За време четрдесетогодишњег постојања и рада објављено је под заштитнимзнакомовеспецифичне

асоцијације писаца и љубитеља уметности,вишеодчетиристотине наслова најпознатијих аутора готовоизсвихземаљасвета.Штампана су целокупна дела Јована Стерије Поповића,штојеучињенопрвипут одњеговесмрти1856.године.Издата је и његова комедија „Родољупци“нафранцускомиенглескомјезикуинатајначинСтерија„прекорачује“ границе своје отаџбине. За својрадКОВјепроглашензанајбољегиздавачанаМеђународномсајмукњигауБеограду2004,ањегови ауторидобилисупетнаестакугледнихнаграда,међукојиматребаистаћи„Бранковунаграду“,„Матићев шал“,„МилицаСтојадиновићСрпкиња“,идруге. ГодишњицаКњижевнеопштине Вршацбићеобележенанизомперформанса и књижевних вечери, а централна манифестација биће свечано уручење диплома и признања културним институцијама и појединцима који су највише допринели у раду ове институције.Прослава КОВ-а биће окончана 30.мајаодржавањемокруглогстолаподназивом„Певањеимишљење“накојемћебитиговораоауторимаикњигамаКОВ-а.

МЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛПОЗОРИШТАЗАДЕЦУ УСУБОТИЦИ

Уфокусупољско луткарство Деветнаести Међународни фестивал позоришта за децу одржаћесеод20.до26.маја уСуботици, уз гостовања фестивалских представа у Војводини и другим крајевима Србије и репризу Фестивала у Сегедину, у Мађарској. Током седам дана, Фестивал ће угостити уметнике, позоришне стручњакеистудентепозоришних школа са разних страна Европе и света,као и Србије. У фокусу Фестивала биће пољско луткарство које ће бити представљено кроз изложбу лутака и плакатапољскихуметникауСубо-

тембрућебитиотворенаиуЗагребу(Хрватска)уоквируМеђународногфестивалаказалишталутака– ПИФ.Научнискупнатемупољско луткарство водиће пољски академик проф. др Хенрик Јурковски, измеђуосталогипочаснипредседник Савета Фестивала. У оквиру такмичарскогпрограмаФестивала, гостоваћеједнооднајстаријихлуткарскихпозориштауПољској,Позориштелуткеиглумца,Валбжих, са представом „Палчица“ Конрада Двораковског. У оквиру званичне селекције бићеприказане23представеиз15

Сви програми бесплатни за све посетиоце

тици,НовомСадуиБеограду,усарадњи са Археолошким и етнографским музејем из Лођа (Пољска), Позоришним музејем Војводине из Новог Сада и Амбасадом РепубликеПољскеуБеограду.Изложба „Пољске позоришне лутке“ приказује радове изузетних пољскихдизајнеракојисуобликовали сликупозоришталутакауПољској током последњих педесет година. Поставка се током јула и августа месеца сели у Словенију, а у сеп-

земаља:БоснеиХерцеговине(Републике Српске), Чилеа, Египта, Француске, Хрватске, Мађарске, Италије,Македоније,Пољске,Румуније, Русије,Словеније, Србије, Шпаније и Уједињеног Краљевства. Између осталих, ове године ће посетиоци Фестивала имати приликудавидепредставеизудаљенихземаљаиупознајумањепознате културе. Тако ће, у оквиру званичнеселекцијеФестивала,наступитиПозориштелутакаДавида

Зуазоле из Сантјага (Чиле) са представом „Прљаво крило” прематекстуирежијиДавидаЗуазоле и Каирско позориште лутака из Каира(Египат)сапредставом„Великаноћ”прематекстуСалахаЏахинаиурежијиСалахаАлСаке. Иовегодинеосновнаодликарепертоара јесте разноврсност форми и приступа. Иако репертоаром Фестивала,потрадицији,доминирају луткарске представе у различитим жанровима и готово свим техникама које познаје луткарска уметност, публика ће имати прилику да види и представе позоришта предмета, драмске представеимјузикле.Иакоузраст публике није строго ограничен, могло би се рећи да су циљна публика деца узраста доосамнаестгодина,пасусе тако на репертоару и ове године нашле представе које нисусвезасасвиммалудецу, очемусведочеиименааутора по чијим делима су представерађене:одбраћеГрими Андерсена, преко Чуковског, Вилхелма Хауфа и Лајмана Френка Баума, све до ШекспираиЧехова. Представе ће се играти на триразличителокацијеДечје позориште Суботица, Народно позориште – сцена „Јадран“иПозориште„ДежеКостолањи”.Свакаодпредстава изводисенаизворномјезику, доксепредност,приликомселекције, даје луткарском позоришномизразу.Онаградамаћеодлучивати петочлани међународни жириуследећемсаставу:Јевгениј Ибрагимов, редитељ из Русије, професор Едвард Мајарон, спец., редитељ, луткар, педагог и виолончелиста из Словеније, Олег Жугжда, редитељ из Белорусије, академик др Луко Паљетак, књижевникипреводилацизХрватске иИгорБојовић,драмскиписациз Србије. К. Р.

subota12.maj2012.

21

УБЕОГРАДУОТВОРЕНФЕСТИВАЛЈЕДНОГПИСЦА, ПОСВЕЋЕНВЕЛИКОМСТВАРАОЦУ

Крлежа:Сан одругојобали Фестивал једног писца под називом „Крлежа:Сан о другој обали”, манифестација посвећена хрватском писцу Мирославу Крлежи (1893-1981), који је у неколико наврата живео у Београду, отворен је прексиноћ испред Кулурног центра Београда (КЦБ). Манифестацију је отворио књижевник Бора Ћосић, а присутнима су се обратили и директорка КЦБ-а Миа Давид, чланица градског већа Весна Марјановић, иницијаторка фестивала, уредница Књижевнотрибинског програма КЦБ-а Оливера Стошић-Ракић, као и помоћник министар културе Хрватске Владимир Стојсављевић. Миа Давид је истакла да је ово за КЦБ један од највећих догађаја ове године и да је „ово ретка прилика да писац добије тако значајно место и да се направи фести- Из стрипа „Мирослављево јеванђеље”, цртеж Восток и Сања С. вал,да се он обради у различитим медијима и да се на неки мопсихоаналитичка црта која се начин приближи најширој пупојавила у његовим дневнициблици, а не само онима који чима”,казао је Ћосић. тају”.Она је напоменула да ЦенОтварање фестивала који ће тар за културну деконтаминацију трајати од 10. маја до 10. јуна, има свој део програма у оквиру одржано је испред Ликовне галекогајесиноћприказана предстарије у Кнез Михиловој улици, а ва „Излет у Русију”у режији Јонакон што је фестивал отворен вана Ћирилова,а по Крлежином посетиоци су у галерији КЦБ тексту. разгледали мултимедијалну изЋосић је, отварајући фестиложбу „Сан о другој обали”. На вал,рекао да је дуго читао Крлеизложби је,захваљујући Српској жине „Дневнике”и да је одједанакадемији наука и уметности, пут почео да хвата „неке исте ре- први пут је јавно изложен оригипере са својим сопственим живо- нал Крлежиног Дивотвелеписма том и са својом сопственом сре- упућеног Марку Ристићу 1936, дином”. надреалистичка колаж-епистола „Тако је све то ишло са Крле- јединствена у Крлежином опусу. жом док нисам схватио шта је Посетиоци изложбе моћи ће да код њега најважније - код њега виде и филм о Петру Добровићу нису најважније његове драме, „Пут у рај”из 1957.који је по Крњегови коментари у вези са ралежином сценарију режирао том, него је важна управо та са- Александар Петровић, ориги-

налне видео-материјале са тв-записима, фотографије и Крлежине текстове, а могу се упутити и у то какав је однос имао према Београду. Након што су посетиоци видели изложбу оснивач загребачке трупе „Бацачи сјенки” Борис Бакал је почео да изводи перформанс „Истина,није,истина....Крлежини снови„ композиторке Иване Стефановић читајући одломке из Крлежиних „Дневника”из 1942.и 1943. полако водећи посетиоце ка галерији „Артгет”у којој су изложени делови из стрипа о Крлежи „Мирослављево јеванђеље - апокрифна верзија„ по сценарију књижевника Ћосића. Стрип је реализовао српско-хрватски тим цртача: Данило Милошев Wostok,Игор Хофбауер, Борис Станић и Дамир Стеинфлу. Уредница Књижевно-трибинског програма КЦБСтошић-Ракић је у изјави Танјугу објаснила да је фестивал замишљен тако да литература која је део канона и део традиције буде заправо полазиште за нове уметничке форме,нове уметничке садржаје, дебате, разговоре, радионице и све оно што један фестивал у свом садржајном смислу може да донесе публици. „Крлежа је имао много тога важног да каже о тој југословенској идеји и с обзиром да је био како га ми зовемо ’привремени или повремени Београђанин’ покушали смо да укажемо на неке чињенице које су за њега битне, али не само за њега већ и за београдску средину и писце”,објаснила је она,додавши да су нека његова дела писана и објављивана у Београду на екавици.

БАЗЕЛУЈУНУДОМАЋИНПРЕСТИЖНОМИНТЕРНАЦИОНАЛНОМСАЈМУ

Седиштемодернеуметности После 10.гламурозног Арт Базела МајамиБич,одржаног почетком децембра прошле године на Флориди, Арт Базел 43 одржаће се од 14.до 17.јуна у Швајцарској. На овом светски најзначајнијем интернационалном сајму модерне и савремене уметности учествује близу 300водећих галерија из Северне и Јужне Америке, Европе, Азије и Африке. Више од 2.500 уважених и величанствених уметника од модерне до последње генерације будућих звезда представиће

који више од 15 година живи и марљиво ствара уметност у Торонту. Изводећи интерактивни перфоманс на муралу „Who s afraid of...” тајландског уметника Риркрита Тираванија изазвао је уздахе а потом и аплауз бројне публике. Наиме, стојећи на мердевинама са којих је забадао нож у центар зла на муралу,почео је да пада ка публици, при чему га је вешто дочекала у наручје Синтија Флајшман,уметница из Мајамија, која је у непосредној близини ра-

ђевине водеће светске архитектуре, град Базел рангирају као културни капитал,атокомтрајањасајма градје на мети љубитеља уметности из целог света.Током Арт Базела очаравајућа атмосфера испуњава овај традиционални град као и околину која обилује изложбама и културним догађајима.Смештен на обали реке Рајне, на самој граници између Швајцарске,Француске и Немачке,Базел се лако обилази и упознаје како пешке тако и трамвајем.Цена смештаја у време

СУТРА УСИНАГОГИ

Слављеничкиконцерт КвартетаТАЈЈ Сутра у20часовауСинагогиће бити одржан слављенички концерт Гудачког квартета ТАЈЈ, организован поводом обележавања петнаестогодишњице постојања и успешног рада овог нашег угледног камерног ансамбла. Квартет ТАЈЈ, у којем делују виолинисткиње Александра Крчмар Ћулибрк, Јованка Мазалица,виолисткињаЈеленаФилиповић и виолончелисткиња Тимеа Калмар, формиран је 1997. го-

дине,јоштокомстудијачланицаансамбланаАкадемијиуметности.По дипломирању оне су наставиле да радеуоквируквартета,остварујући бројнезапажененаступеуземљии иностранству,којесуовомансамблу донели репутацију нашег водећег камерногсаставаовогтипа. НаконцертууСинагоги,заједно сачланицамаКвартетаТАЈЈнаступићеиистакнутисолистииансамбликојисусарађивалисањимато-

компротеклихдеценијуипо:флаутисткињаСоњаАнтунић,пијанистиИрисКобалиРатомирМартиновић,оперскисолиста,басБранислав Јатић, контрабасиста Ивица Марушевић, обоиста Владимир Пушкашидруги,каоиФестивалски ансамбл Котор арта. На програму су дела Моцарта, Брамса, Пучинија, Хрењикова, Бориса Ковача, Александре Вребалов и другихаутора.

С прошлогодишњег перформанса у Тонсон галерији

се у доменусликарства, скулптуре, инсталација,фотографије,видео и издавачке делатности. Прошле године Арт Базел посетило је 65.000људи укључујући колекционаре уметности, продавце, уметничке кустосе, новинаре, као и многе ентузијасте.У оквиру Арт Базела 42испред 100 Тонсон галерије представио се и Жарко Милијашевић, мултимедијални уметник, колекционар и донатор,

дила бодипеинтографију на обнаженом телу своје сестре.На срећу нико није био повређен, а у знак захвалности Милијашевић је оставио отисак бојом намазаних шака на задњици Синтијине сестре, што је публика поздравила аплаузом. Музеји светске класе,скулптуре у простору, позоришта, концертне хале, идиличне слике средњовековног старог града као и нове гра-

ове манифестације је већа у просеку за 50 процената од уобичајене, тако да је ионако скуп боравак у овом прелепом граду тешко доступан многим уметницима. Пратећи арт Басел више година увиђа се дух и ток савремене уметности чију магичност срдачно може да се препоручисвим заљубљеницима у уметност. Небојша Милијашевић Фото:Н.Милијашевић


22

svet

subota12.maj2012.

UO^IPREDSEDNI^KIHIZBORA

EVROPA^EKARASPLETGR^KEKRIZE

Grcima prvi `uti karton BRISEL: Iako ne mo`e da formira vladu, lideri evrozone dali su Gr~koj novu tran{u pomo}i od oko ~etiri milijarde evra, ali su zamrzli jednu milijardu. U Briselu ka`u da je to prvi `uti karton, a ako se ne formira stabilna vlada, Atina mo`e da ostane bez nov~ane pomo}i. Sudbina Gr~ke je u rukama Grka. Red je do{ao i na tre}eplasirani PASOK, a wen lider Evangelos Venizelos, koji je dobio mandat, poku{a}e da formira proevropsku vladu nacionalnog jedinstva. „Nisam optimista, situacija nije jednostavna. Ipak, postizawe tog ciqa je mogu}e, jer narod `eli stabilnost, ostanak u evrozoni, a ne nove izbore”, ka`e Evangelos Venizelos, lider PASOK-a. Grci ne mogu da se pohvale da im je kompromis ja~a strana. U posledwih 140 godina, politi~ari su samo sedam puta uspeli da sastave vladu od vi{e stranaka. Peta godina u recesiji i rekordna nezaposlenost za mnoge je za~arani krug, pa Grci u novom francuskom predsedniku

Obama rekorder „Tvitera” VA[INGTON: Ime predsednika SAD Baraka Obame pomenuto je 112.000 puta na „Tviteru” otkad je saop{tio da podr`ava gej brakove. List „Va{ington post” pi{e da je istog dana Obamin tvit prenet 47.000 puta od qudi koji ga prate na toj dru{tvenoj mre`i. Priznavawe gej brakova je postala jedna od glavnih tema na ameri~koj politi~koj sceni posledwih dana, po{to se aktuelni predsednik prvi put zalo`io za legalizaciju tih brakova. Wegov glavni republikanski oponent i najverovatniji predsedni~ki kandidat te partije Mit Romni je ponovio svoj stav da ne prihvata legalizaciju homoseksualnih brakova, istakav{i da je brak zajednica mu{karca i `ene. Republikanci optu`uju Obamu da je ve} ~esto mewao svoj stav o pitawu gej brakova i podse}aju da je 1996. godine u trci za Senat govorio da se zala`e za legalizaciju, da bi osam godina kasnije rekao da ne veruje da je to mogu}e zbog jakog politi~kog otpora i otpora crkve. Obama je, povodom toga, kazao da je wegov stav vremenom “evoluirao” i da sada smatra legalizaciju kao dobro re{ewe, s tim {to je ponovio da to i daqe treba da ostane u nadle`nosti ameri~kih saveznih dr`ava.

Evangelos Venizelos

Nema~kakancelarkaAngelaMerkel,kojaje mere{tedweprepisalakaolekzadu`ni~ku krizuuevrozoni,odolevapritiscima.Odbilaje zahtevnema~keopozicijedasesporazum oprivrednomrastuuEvropidodasporazumu zabuyetskudisciplinu Olandu, koji zagovara privredni rast umesto {tedwe, vide slamku spasa.

dnevnik

„Posle izbora u Gr~koj, sada je vreme za stvarnost. Ako Grci nisu spremni da ostanu u evrozo-

ni, trebalo bi ih pustiti da odu”, ka`e Robert Halver sa Frankfurtske berze. Nema~ka kancelarka Angela Merkel, koja je mere {tedwe prepisala kao lek za du`ni~ku krizu u evrozoni, odoleva pritiscima. Odbila je zahtev nema~ke opozicije da se sporazum o privrednom rastu u Evropi doda sporazumu za buxetsku disciplinu. „Smawewe duga i podsticaj privrednog rasta dva su stuba evropske politike, a ne dva puta od kojih se mora izabrati jedan. Rast na osnovu zadu`ivawa gurnu}e Evropu jo{ dubqe u krizu, pa zato to ne}emo da radimo”, ka`e Angela Merkel. U Briselu nervoza raste, pa su u~estali kontakti sa novim fran cuskim predsedni kom. Fransoa Oland je u Parizu razgovarao sa predsednikom Evrogrupe @an-Klodom Junkerom. Susret sa Angelom Merkel planiran je za 15. maj, samo nekoliko sati po{to Oland polo`i zakletvu. Svi su pod budnim okom evropskih partnera, ali i tr`i{ta.

PARLAMENTARNIIZBORIUAL@IRU

Pobeda vladaju}e stranke i islamista AL@IR: Po preliminarnim rezultatima parlamentu koji bi, kako je obe}ao predsednik parlamentarnih izbora odr`anih u Al`iru, Abdelaziz Butefilka, trebalo da pru`i najve}i broj glasova osvojili su vladaju}a zna~ajan doprinos izmeni Ustava. stranka Front nacionalnog oslobo|ewa i islaSocijalno nezadovoqstvo i nemiri izbili su misti~ka Zelena alijansa. Po{to je trijumfoi u Al`iru u januaru 2011. godine kada su se vao na prekju~e odr`anim izborima, Front - koji je nekada bio jedina partija u zemqi - o~ekuje da }e mu pripasti vi{e od 100 mesta u 462-~lanom parlamentu, saop{tili su ju~e zvani~nici te stranke. Islamisti~ka Zelena alijansa, koju ~ine tri stranke, o~ekuje da }e dobiti neznatno mawi broj poslani~kih mesta nego {to je dobio FLN, preneo je AP. Al`irci su prekju~e glasali na parlamentarnim izborima koje vlada opisuje kao odgovor na reformisti~ki pokret pro{logodi{weg „arapskog prole}a”. Abdelaziz Buteflika Dr`avni mediji su izvestili da se 42,9 odsto registrovanih bira~a unutar i pobune pro{irile u ~itavom regionu, ali predizvan zemqe odazvalo pozivu na glasawe, {to je sednik Abdelaziz Buteflika je ugu{io protenapredak u odnosu na stopu izlaznosti od 36 ste pove}awem plata i obe}awima politi~kih odsto na izborima 2007. godine, navodi reformi. Kampawa za ove izbore je bila fokuameri~ka agencija. sirana na nezaposlenost koja zvani~no iznosi U Al`iru, bira~ko pravo ima 21,6 miliona 10 odsto, ali se veruje da je dvostruko vi{a, kao qudi. Na izborima je u~estvovalo 24.916 kandi- i na doma}e teme i sve lo{iji standard. Al`ir data iz 44 stranke, me|u kojima sedam islami- se razlikuje od drugih severnoafri~kih zemasti~kih i 21 nova partija, kao i nezavisni kan- qa koje su imale „arapsko prole}e” po tome didati.Stranke su se nadmetale za 462 mesta u {to su islamisti ovde ve} bili na vlasti.

Gadafijevo oru`je u Egiptu KAIRO: Egipatske vlasti su u blizini granice sa Libijom, zaplenile veliku koli~inu oru`ja za koje veruju da je prokrijum~areno iz susedne Libije. Tajni arsenal od 40 raketa zemqa-zemqa, 17 minobaca~a, vi{e hiqada metaka, minobaca~ke mine, automatske pu{ke i oko 10.000 artiqerijskih granata, prona|en je u tri vozila, koja su se iz grada Marsa Matruh u zapadnom Vojnici Hamasa Egiptu kretala ka istoku, izjavio {wi lider Hosni Mubarak zakaje neimenovani zvani~nik slu`be zani su za 23. i 24. maj. Veruje se da bezbednosti. je oru`je iz Libije, koja je postala Zapleweno oru`je najverovat- glavni izvor nedozvoqenog oru`nije prokrijum~areno iz Libije, a ja od po~etka gra|anskog rata, touhap{ena su tri egipatska bedui- kom koga su se gra|ani naoru`avana iz konvoja, rekao je zvani~nik. li tako {to su provaqivali u Uhap{eni beduini priznali su skladi{ta oru`ja i vojne kampoda su prevozili oru`je do Sinaj- ve, pa je sada ova zemqa prepuna skog poluostrva u Egiptu da bi se raznoraznih vrsta oru`ja. „upotrebilo protiv vojnih i poEgipatske vlasti strahuju da licijskih snaga koje obezbe|uju oru`je prokrijum~areno iz Libigranice kako bi se napravio haos je naj~e{}e zavr{ava u rukama pred predsedni~ke izbore”, navo- islamisti~kih boraca na Sinaju, di AP. koji svakodnevno napadaju bezbedPrvi predsedni~ki izbori u nosne snage, kao i da se to oru`je Egiptu otkako je u pro{logodi- upu}uje ka pojasu Gaze pod kontro{woj pobuni svrgnut dugogodi- lom Hamasa.

INDONEZIJA

Rusi istra`uju pad „suhoja” YAKARTA: Ruski istra`iteqi su stigli u Indoneziju, zbog pada aviona „suhoj superxet 100”, u kojem je poginulo 47 osoba. Avion je udario u vulkan u blizini Xakarte, na promotivnom putovawu. Ruska ambasada je saop{tila da }e ruski stru~waci raditi sa indone`anskim kolegama, kako bi utvrdili uzrok nesre}e. Istra`iva~ki tim ~ine istra`iteqi iz Ministarstva industrije i trgovine, Komiteta za vazduhoplovstvo i kompanije „Suhoj”, saop{tila je ruska ambasada. Indone`anske spasila~ke ekipe prona{le su najmawe 12 tela u blizini mesta na koje je pao ruski avion, koji je u sredu udario u liticu planine Salak na zapadnom delu indone`anskog ostrva Java. Kompanija „Trimarga Rekatama”, koja je predstavnik „Suhoja” u Indoneziji, prvo je saop{tila da

se u avionu nalazilo 50 osoba, ali je ju~e kazala da ih je bilo 45. Lokalni zvani~nici za spasila~ke operacije ka`u da je u avionu bilo 46 qudi, navode agencije, tako da se za sada ne mo`e sa sigurno{}u re}i koliko je qudi bilo u letelici. Avion, u kojem su bili predstavnici indone`anskih aviokompanija, ruske kompanije „Suhoj”, novinari i ruske diplomate, nestao je sa ekrana radara, tokom drugog demonstracionog leta. „Suhoj” je poleteo sa aerodroma u Xakarti i nestao sa radara 21 minut kasnije, u blizini planinskog venca Salak, po{to je posada tra`ila dozvolu od kontrole leta da spusti letelicu sa 3.000 na 1.800 metara visine. Avion je udario u planinu brzinom od 450 kilometara na sat, na visini od 1.800 metara.

Uhap{ena za ubistvo dece LONDON: Britanska policija uhapsila je ju~e jednu `enu zbog sumwe da je po~inila ubistvo po{to je petoro dece, uzrasta od pet do 10 godina, nastradalo u po`aru koji je izbio u porodi~noj ku}i u gradu Derbi, u centralnoj Engleskoj. „@ena u kasnim dvadesetim godinama uhap{ena je zbog sumwe da je po~inila ubistvo”, izjavio je na konferenciji za novinare pomo}nik na~elnika policije Derbi{aira, Stiv Koteril. On je rekao da `ena uhap{ena u drugom delu grada a ne u ku}i, ne `ele}i da saop{ti da li je u ro|a~kim vezama sa ~lanovima porodice.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI JULIJATIMO[ENKO Ukrajinsko tu`ila{tvo podne}e u naredne dve sedmice optu`nicu za ubistvo protiv Julije Timo{enko. Timo{enkovoj se stavqa na teret ubistvo Jevgena [}erbana 1996. godine, koji je bio poslanik i jedan od najbogatijih qudi u Ukrajini. Iz tu`ila{tva tvrde da su ubice priznale da su za to naru~eno ubistvo dobile milion dolara sa ra~una koji se dovodi u vezu sa Julijom Timo{enko.

SILVESTERSTALONE Ameri~ki student Entoni Zonfreli, prilikom obilaska Vatikana, zapazio je da se na fresci iz 16. veka nalazi ameri~ki glumac Silvester Stalone. „^im smo videli fresku, znali smo da je to Stalone. Kao da je Roki Balboa pozirao”, rekao je student. „Staloneov portret” naslikao je Rafael, koji je uz Mikelan|ela i Leonarda da Vin~ija bio najpopularniji slikar tog doba.

KATARINASOLOVJEVA Stjuardesa ruskog „Aeroflota” Katarina Solovjeva bila je prinu|ena da ju~e napusti ovu aviokompaniju zbog neprimerenog komentara koji je objavila na svojim nalozima „Tviter” i „Fejsbuk” povodom pada „suhoj superxeta 100”. Kako su preneli mediji, stjuardesa je napisala: „[ta, pao superxet?! Ha, ha, ha. Avion je g... Nije {teta za ’Aeroflot’, ostao je jedan mawe, a mo`da }emo ih sve nekome prodati.”

NAKRATKOPREKINUTOSU\EWENORVE[KOMEKSTREMISTI

CipelauzpovikenaBrejvika OSLO: Su|ewe norve{kom ekstremisti Andersu Beringu Brejviku, pred sudom u Oslu, ju~e je nakratko prekinuo ~lan porodice jedne od `rtava, koji je masovnog ubicu ga|ao cipelom i doviknuo mu da se „nosi do|avola” pre nego {to je udaqen iz sudnice, navode o~evici. Norve{ki mediji prenose da je mu{karac bacio cipelu koja je, umesto Brejvika, pogodila stolicu na kojoj je sedeo advokat optu`enog. Taj potez je do~ekan aplauzom dela prisutnih, od kojih su neki uzvikivali „bravo”, dok su ostali za- Anders Bering Brejvik pred sudom u Oslu plakali, javile su agencije. Muwi obezbe|ewa suda. Re~ je o pr- je 22. jula ubio 77 qudi ispred {karac je posle incidenta ubrvom takvom incidentu na su|e- sedi{ta norve{ke vlade u Oslu zo sproveden iz sudnice, u pratwu Brejviku, koji je priznao da i na ostrvu Utoja, u Omladin-

skom kampu Laburisti~ke partije. Norve{ki ultradesni~ar, me|utim, ne `eli da snosi krivi~nu odgovornost za ubistva, za koja i sam ka`e da su bila okrutna, ali i „neophodna kako bi spasio zemqu od muslimanske invazije”. Ciq su|ewa, koje bi trebalo da traje 10 nedeqa, jeste da ustanovi da li je ura~unqiv, s obzirom na to da su sudu dostavqena dva psihijatrijska izve{taja sa potpuno razli~itim nalazima. Ukoliko bude progla{en ura~unqivim, mogao bi da bude osu|en na 21 godinu zatvora i ta kazna bi se potom mogla produ`avati na neograni~eno vreme. Ako stru~waci zakqu~e da je Brejvik mentalno oboleo, mogao bi biti zatvoren u psihijatrijsku ustanovu do kraja `ivota.


BALkAn

c m y

dnevnik

TEK[TOJEFORMIRANAVLADAVIKTORAPONTEURUMUNIJI

subota12.maj2012.

23

DESETAKHIQADAALBANACAPRO[LOULICAMASKOPQA

Ministarprosvete Protestprotivhap{ewa radikalnihislamista optu`enzaplagijat BUKURE[T: Novi rumunski ministar prosvete Joan Mang optu`en je za plagijat, zbog ~ega je premijerViktorPontapozvaona otvaraweistrageotvrdwamadaje

pisao ve}i deo svojih akademskih radova na temu informacionih tehnologija - ukqu~uju}i ~ak i gre{kekojesusepotkraleuoriginalnimtekstovima.

Rumunski parlament

onprepisaovelikideosvojihistra`iva~kih radova. Manga (53), profesora na Informati~kom fakultetuUniverzitetaOradeau severozapadnoj Rumuniji, istr`iva~iizJapana,IzraelaiTajvana optu`ilisuovenedeqedajepre-

Mawe od ~etiri dana po{to je wegova vlada levog centra polo`ila zakletvu, premijer Viktor Ponta primoran je da pozove Rumunskuakademiju,najvi{unau~nu instituciju u zemqi, da nalo`i grupi stru~waka da u najkra}em

rokuizanalizirajuoptu`bezakojeseMangtereti,preneojeAFP. „Ukolikosedoka`edasuteoptu`be osnovane, ministar }e napustitifunkciju”,izjaviojepremijer, koji je pro{le nedeqe moraodaodustaneodsvojeprvekandidatkiwe za funkciju ministra prosvetezbogtoga{tojeionaoptu`enazaplagijat. Mangjeodbaciooptu`bezakojegaterete,rekav{idasuonepoliti~kimotivisane,navodiagencijaFranspres. „Nemo`emodagovorimooplagijatu,alimo`emodagovorimoo nekima koji se boje da ne izgube kontrolu nad ovim ministarstvom”, rekao je on, misle}i na Liberalno-demokratsku partiju (PDL),kojajepro{lenedeqepre{lauopozicijuikojajedanaspozvalanaMangovuostavku. Najnovijiskandalvezanzaplagijat,ovogaputauRumuniji,jedan je u nizu takvih slu~ajeva od po~etkagodine,anema~kiministar odbrane Teodor cu Gutenberg i ma|arski predsednik Pal [mit ve} su podneli ostavke u proteklihparmesecizbogsli~nihoptu`bi,podse}afrancuskaagencija.

BOSNA I HERCEGOVINA

Dodik:IzbacitiSDA izSavetaministara SARAJEVO: PredsednikRepublike Srpske i SNSD Milorad Dodikoptu`iojelideraSDASulejmanaTihi}adaSrebrenicukoristiudnevno-politi~kesvrhei smatradatustranku„trebaizbaciti”izSavetaministaraBosne iHercegovine(BiH). „Znam da je Zlatko Lagumxija ve} nekoliko puta javno govorio da}eSDA,akonebudeglasalaza bud`etBiH,bitiizvanvlastina nivou BiH i FBiH. To podr`avam...SDAtrebaizbacitiizSavetaministara”,rekaojeDodiki naveo da bi to trebalo da uradi Lagumxija, odnosno SocijaldemokratskapartijaBiH. DodikjerekaodajekalkulantskapolitikaSDApresvegabila usmerena na temu Srebrenice, i oceniodataop{inanemo`ebiti izuzetaizpopisanipokojempitawu o lokalnoj zajednici prema

Milorad Dodik

propisimakojiva`eizadrugeop{ineuRS.Tasituacija,naveoje Dodik,verovatnojeporemetilai ranije dogovore {estorice lidera najva`nijih stranaka u BiH. Dodikjenajavioda}enapredstoje}em sastanku „{etorke“ u Mostaru biti re~i i o sprovo|ewu odluke Evropskog suda za qudska

pravauslu~aju„Sejdi}-Finci”,i daRS`elidaimplementirasamo ono{topi{eutojodluci. PredsednikRSsmatradase`eli eliminisati diskriminacija prilikom izbora ~lana Predsedni{tva BiH, pri ~emu je RS spremna da se umesto re~i Srbin navede da se bira jedan ~lan tog telaizRS.„Svespekulacijeda}e se prihvatiti izbor tog ~lana u parlamentu,ne}esedesiti”,kategori~an je Dodik i nagla{ava da ganeinteresujekako}esetopitawe re{iti u Federaciji BiH, jerjeto„wihovproblemiFBiH jeinostranstvo”. „Re{ewa u FBiH nas u RS ni~im ne uslovqavaju. Odluka iz Strazbura ne tra`i promenu neposrednogna~inaizboratog~lana iz RS-a i on }e ostati ovakav kakavjesada”,naveojeDodik,prenelisubawalu~kimediji.

POLICIJABiHTRAGAZAPO^INIOCIMA

Ukraliyipsdvojedece SARAJEVO: U sarajevskom nasequ Hrasno nepoznati mu{karac ukrao je terenac „volvo”kojijeuvlasni{tvuMerjem Durakovi},auautusubilawenadecastaratriidevetgodina. Nepoznatimu{karacjepreksino}oko21.30sativoziopedesetak metara, a kada je shvatio dasuuautomobiludeca,istr~ao jeizotetogvozila,azatimseou crni „golf 5” u kojem su bili

wegovi sau~esnici, dvojica nepoznatih mu{karca. Kradqivcisupobeglismestadoga|aja. O ovom su odmah obave{tene policijske patrole, a po~iniocijo{nisuuhap{eni. „Mojsin,kojemjepetgodina, biojesasestromiwenomdecom navikendici.Onaihjedovezla ispred zgrade gde stanujemo i trebalo je da iza|em po dete. Me|utim, kako nisam iza{la,

mojasestrajeizvelamogsinado haustora, a weno dvoje dece ostalojeuautu.Utommomentu nepoznatimu{karacseojeuterenac i odvezao se”, rekla je Merjeminina sestra Emira Huski}za„Dnevniavaz”. Kakojavqajusarajevskimediji,trogodi{wadevoj~icajeprespavala otmicu, a de~ak koji je bio budan je istraumiran i do`iveojepsiholo{ki{ok.

SLOVENIJA

Uhap{eno50trgovaca oru`jemidrogom QUBQANA: Slovena~ka policija uhapsila je oko50osobauakcijipretresavi{eod60ku}ananekolikolokacijauSlovenijiuokviruborbeprotiv

organizovanogkriminala,saop{tilajeju~elokalna policija. Uakcijijeu~estvobalovi{eod300policajaca,a u akciji je do sada uhap{eno oko 50 osoba, rekla je predstavnicapolicijeVesnaDrole,aprenelajeslovena~kaagencijaSTA. Nekoliko slovena~kih novinskih portala prenelojedajekoordinisanaakcijasprovedenaunekolikogradova,me|ukojimasuQubqana,KopariGorewsko,adasunametibiliilegalnitrgovcioru`jai droge.Najve}apolicijskaakcijaovevrsteuSloveniji,dosadajebilaiz2010.godine,nazvana„Balkanski ratnik”,ukojojjeuhap{eno17osobapodsumwomda supripadnicibalkanskogkokainskogkartela. Me|uosumwi~enimaiztegrupenalaziseiDragan To{i},protivkogajeutokusudskipostupakuQubqani.Onseteretidajevo|aslovena~kogogranka kriminalnegrupenarkobosaDarka[ari}akojise nalaziubekstvu.

SKOP QE: Mak ed on ij a je bezve}edrameprebrodilajo{ jedn e vel ik e dem ons trac ij e Albanaca, nezadovoqnih hap{ewem grupe navodnih radikalnih islamista, koje vlasti u Skop qu opt u` uj u za pet ostruk o ubis tvo ned al ek o od prestonice.Demonstracijepo~ele posle tradicionalne molitvepetkom.Demonstrantisu uzv ik iv al i par ol e „OVK, OVK”,„Stopmontiranimprocesima”i„Muslimaninisuteroristi”. Des et ak hiq ad a Alb an ac a mirnojedemonstriralojeulicama Skopqa, sve dok povorka nijestigladozgradevlade,kadajenekolikoprozorapolupanokamenicama,amawagrupaje poku{alaidau|eutuzgradu. Alb anc i su prot es tov al i protiv hap{ewa svojih sunarodnika, navodnih radikalnih islamista,tvrde}idasuistragaiceoproceskojijeusledio „montirani”. Poziv za demonstrac ij e upu} iv an i su put em socijalnihmre`a. Protestisuodr`aniiuKumanovuiTetovu.Neim enovani organizatori pozivali su na proteste zbog toga {to je makedonska policija, kako je re~en o, sao p{ til a da je pet o-

struko ubistvo po~inila „teroristi~ka grupa radikalnih islamista”. Isti organizato-

oko20satisaoru`jem,dvepu{keijednomma{inkom,ubile petmladi}aidasuzatimpobe-

Protesti odr`ani i u Kumanovu i Tetovu

ripozivajunaprotesteiuTirani,Pri{tiniiAnkari. Makedonska policija je po~etk om mes ec a podn el a krivi~neprijaveprotivpetosoba osumwi~enihdasunadirektan iindirektanna~inu~estvovale u petostrukom ubistvu kod Skopqa. Dosada{wa istraga je utvrdiladasutriosobe12.aprila

glisamestazlo~ina,doksuim jo{dveosobepomogledapre|u granicuiodunaKosovo. Makedonskaministarkaunutra{wihposlovaGordanaJankulovskaizjavilajedajepolicijapribaviladokazeme|ukojimasutragoviDNK,kaoilisting telefonskih razgovora osumwi~enih koja ih povezuju sazlo~inom.

Potvr|enapresudaVrani{kovskom SKOPQE: Osnovni sud u Velesu potvrdio je presuduvladikiSrpskepravoslavnecrkveJovanu Vrani{kovskom,kojije2009.uodsustvuosu|enna dve i po godine zatvora, zbog pronevere 250.000 evracrkvenognovca,javilajeju~edr`avnamakedonska televizija. Jovan Vrani{kovski koga je SrpskapravoslavnacrkvaimenovalazapoglavaraOhridskearhiepiskopijeimitropolitaskopskoguhap{enje12.decembra2011.godinenagrani~nom prelazu Mixitlija, pri poku{aju ulaska iz Gr~ke u Makedoniju. Vrani{kovskom koji se nalaziuzatvoruIdrizovokodSkopqa,ponovqe-

nosu|ewejedodanasnekolikoputaodlaganozbog wegovoglo{egzdravstvenogstawa. SPCiMPCvodevi{edecenijskisporokostatusa pravoslavne crkve u Makedoniji. MPC je 1950-ihgodinaodSPCu~ijemjesastavubila,dobilaautonomiju,dabi1967.samostalnoproglasila autokefalnost. MPC je kanonski nepriznata crkvakojunepriznajenijednapomesnapravoslavnacrkva,aSPCjesmatraraskolni~kom.MPCje predvegodinedopunilaimeisadajojjepunnaziv Makedonskapravoslavnacrkva-Ohridskaarhiepiskopija.


24

Svet poznatih

subota12.mart2012.

dnevnik

БритниСпирс хероина еротскогромана Т

еткабившегмужаславнепевачице,КевинаФедерлајна,написалајееротскироманинспирисан скандалознимбракомКевинаиБритни.Кевинова тетка, Дајана Стори, каже да је њена књига „Pop BabyKrissyDoucet”причаољубавнојвезиизмеђупевачице Криси и плесача Кинана Фазија, а да је свака сличностсастварнимликовима„текслучајна”!?

PAPARACO

Али, да ли може да се такмичи са прелепом Таром Батлер,женомизКинановепрошлостикојајеустањудазадовољитисвењеговесексуалнеапетите?” Бритни и Кевин су били у браку од 2004. до 2007.иимајудвасина,окочијегстaра-

ДитафонТизима новогдечка П

У јавност је већ изашло и неколико одломака овеинтригантнекњиге,којипотврђујусупротно... „Чим је угледала Кинана, знала је да је он изузеран момак. То што га је изабрала у препуном клубу била је једна од најбољих одлука у њеном животу.

тељствајеодлучиваоисудувремекадајеБритнибилаутоталномнервномрастројству. После безброј скандала и веза са најчуднијим ликовима,певачицасесмирила,опетделимично контролишесвојуимовину,бринеодеци,аускоробитребалоидасеопетуда,садазаменаџера ивереникаЏејсонаТревика.

осле шок рокера, краљица бурлеске је, наводно, у вези са фронтменом поп групе Хуртс. Певач Тео Хачкрафт и Дита фон Тиз „уловљени” су протеклог викенда на Коачела фестивалу у Лос Анђелесу где нису крили пољупце, оне праве... Журку су напустили заједно,адруштвоимјеправилаиКелиОзборн. ДитаФонТизјеод2004.до2006.билаубракусаМерилиномМенсоном,аТеоједосада вештоуспевао даприватниживотсачуваодочијујавности,алиДитуније успеодасакрије. ДуоХуртстренутнорадинадругомстудијскомалбуму,аДитајенанепрестанојсветској „бурлескатурнеји”.

Б а р Ра ф ае л и – у жив а ј т е у п о г л е д у И

зраелскаманекенкапозиралајезашпанскоиздањемагазина „Ел” врло оскудно обучена. Бивша девојка Леонарда ди Каприја,сликаласезапопуларнимоднимагазинсаврломалоодећеилипотпунобезње. Манекенкајеизјавиладајеуживалауснимањуидајепозирањеза„Ел”зањучастивеликозадовољство. Голишава,сексиизаносна,наврућемпеску.

П

Сочно одЧерилКол

евачицаибившасупруга фудбалера Ешлија Кола спремаседамузабиберичорбу.Наиме,британскапевачицадобилајевеомапримамљивупонудудасвојживотса фудбалером,алииосталеприватнедетаљеизживота,преточиуаутобиографију. Черилјеодлучиладаприхвати понуду и у „сочној и ексклузивној” аутобиографској књизи проговори о животу са Колом којијујеварао,штојеибиоразлогњиховогразлаза.

ГолаАлесандра Амбросио

С

упермодел Алесандра Амброзиокојајеупоодмаклој трудноћи, на свом Facebook профилу обавилаје сликунакојојјепотпуногола. Алесандра је на својој Facebook страници објавила црно-белу фотографију на којој

стојипотпунонагапоредпрозора. Манекенка, која чека друго дете, овога пута се сликала за кампањубразилскекуће„Вивара”,којаизрађујенакит. АлесандраињенсупригЏејми Мазур имају трогодишњу ћеркуАњу,аманекенкаћеускоронасветдонетисина.

Како се наводи, атрактивна певачица ће за ово добити позамашну суму новца, због чега сеиочекују„најсочнијидетаљи” изњиховогживота. „Черилјевећпотписалајевеома захтеван уговор, тако да верујемдаћесведодетаљаподелити са читаоцима. Ешли би требало да буде веома забринут”,изјавиоизворблизакпевачицизабританси„Сан”. КњигаШерилКолбиупродаји требало да се појави крајем године.

Богатији од Холивуда

З

мај,патак и вампир налазе се на листи најбогатијих измишљених ликова коју је саставио часопис „Форбс„. На првом месту листе 15најбогатијих фиктивних ликова је змај Шмауг из романа,а ускоро и филма „Хобит„,чије се богатство процењује на 62милијарде долара.

Беверли Хилса„,са зарадом од „само„9,8милијарди. Тони Старк, односно „Ајрон мен„,пети је на листи са 9,3милијарде, а следе га Ричи Рич (8,9), Чарлс Фостер Кејн („Грађанин Кејн„, 8,3) и Брус Вејн („Бетмен„,6,9милијарди). На листи су и Форест Гамп из

Шмауга на листи прати Флинтхарт Гломголд, патак јужноафричко-шкотског порекла, иначе познат као заклети непријатељ Баје Патка у цртаћима. Флинтхарт је „тежак„ 51,9 милијарди долара. Трећи је стари вампир Карлајл Кален из „Сумрак саге„,који је вредно штедео од средине 17.века и успео да сакупи 36,3 милијарде долара.На четвртом месту је нафтни магнат Џед Клампет из серије „Сељаци са

истоименог филма (5,7),Господин Монопол из игре (2,5) и Лизбет Саландер, хакерка из трилогије „Миленијум„Стига Лашона (2,4). Тивин Ланистер из књига и серије „Игра престола„дванаести је на листи са 2,1милијарде долара, прати га господин Бернс из „Симпсонових„(1,3),а списак затварају Роберт Кроули из серије „Даунтаун Еби„ (1,1)и Џо Бенет из серије „Канцеларија„ са једном милијардом долара.


lekAR

dnevnik

subota12.maj2012.

25

UMORNISTEODALERGIJA?

Sprejomprotiv kijawaisvraba a na{im prostorima alergije poga|aju 25 do 30odstostanovni{tva,a od tog broja polovina su deca.Polenska kijavica je naj~e{}i vid alergije koja se javqa kod pribli`no troje od deset qudi, s tim da se svake godine broj obolelih pove}ava. Neprestano kijawe, svrab, curewe iz nosa,svrab i suzewe o~iju predstavqajukarakteristi~nesimptomealergijenapolen. Le~eweiprevencija: Jako je va`no da osobe osetqivenapolenprepojavesezone polena preduzmu preventivne terapijske mere u konsultacijisalekarom.Usvetusekao preventivnaza{titaodalergija na polen, pra{inu, griwe i `ivotiwske dlake ...od strane lekaraalergologapreporu~uje upotreba nazalnog spreja koji sadr`iprirodnupra{kastuhidroksipropil-metil celulozu. Aplikovana celuloza u obliku

N

Zdravqeizjagode agodajeprvoprole}novo}ekojesemo`ekupitina na{impijacama.Omiqena jezato{tojewenplodizuzetanzaupotrebu,nesamousve`emstawu,ve}izamrznutili prera|en : slu`i za spravqawe slatkog, xema, marmelade,

J

sirupa, kompota, sokova, sladoleda... Uspeva kao {umsko i ba{tensko vo}e. U narodnoj medicini poznata je kao delotvorna kod gihta, avitaminoze, malaksalosti, malokrvno-

sti, hemoroida, ateroskleroze, visokog krvnog pritiska... Zale~ewesekoristiplod,li{}eikoren. Od svih delova, plod je najzanimqiviji, jer sadr`i oko desetodsto{e}eraiokojedan proc en at slob odn ih org an-

skihkiselina(limunska,vinska, jabu~na), pektina, mineraln ih sas toj ak a, arom at i~nih jediwewa, karotena, vitamina C... pa je posle zimskih dana pravo blago vitamina i

minerala. Preporu~uje se da seuprole}esvakodnevnopojede~inijicaovogvo}a,jerjeto najboqi na~in da se unese dovoqno vitamina C. Ukoliko imate problema sa `elucem mo`ete po receptu na{ih baka napraviti lekovit napitak. U litar jestivog, po mogu}s tvu ner af in is an og uqa, treba staviti kilogram jagoda, i ostaviti ih da stoje na suncudvameseca.Ovajlek,potom,trebauzimatisvakodnevnotriputanadan,pojednusupenu ka{iku.Za ~i{}ewe kamenaipeskaizbubregatreba, utrajawumesecdomesecipo dana, svakodnevno pojesti po kilogram zrelih {umskih jagoda.Jagodesemogujestisjogurtom,mlekom,`itaricama... Van sezone, za ovu terapiju, mogudaposlu`esokovi,kaoi pekmeziislatkoodjagoda. Unarodnojmedicinijagodesu poznateikaolekprotivdijareje. Za lak{i tip dijareje treba kuvati 15 grama korena jagode pet minuta. Koren se kuva u 2,5 decilitara vode, a onda ostavi daodstojipoklopqenojo{10do 15 minuta. Potom se procedi i pije toplo nekoliko puta dnevno. Kod te`eg oblika dijareje uzimase400gramali{}ajagode ikuvau1,2litradoma}erakije. Sad r` aj se ne sklaw a sa {poreta,dokseneukuvadopola.Posleseuzimatriputadnevnoposupenaka{ika. J.B.

finogprahadolaziukontaktsa sluzoko`om nosa i `drela, i obla`enazalneputeve-formiraju}i film u obliku providnoggela,tojestnepropusnubarijeruzaalergene.Natajna~in dolazi do filtrirawa vazduha, pasamo~istvazduhulaziuplu}a ~ime se spre~ava nastanak alergijskereakcijeipojavaneprijatnihsimptoma. Brzaiefikasnaza{tita: Brojnim klini~kim studijamajedokazanodaNASALEZEallergynazalnisprejsapra{kastom celulozom spre~ava nastanak alergija, ali ukoliko su simptomi alergija ve} prisutni, ovajsprejbrzoiefikasnosmawujewihovintenzitet. DrMirjanaMi{i}

Tabletecinka skra}ujuprehladu zimawe tableta cinka skra}uje trajawe obi~ne prehlade kod starijih osoba, ali ~estomo`edaizazovemu~ninuiliose}aj neprijatnogukusauustima,saop{tavatimkanadskihstru~wakaDe~ijeklinikeuTorontu.Onisu doovakvogzakqu~kado{lianaliziraju}irezultate 17 klini~kih istra`ivawa, kojima je bila obuhva}ena2.121osoba.Deoispitanikautimistra`ivawimajetokomprehladedobijaocink,dok suostalidobijaleplaceboilinisudobijalinikakvu terapiju. Kod ispitanika koji su uzimali cink,simptomiprehladeseseuprosekupovla~i-

U

IshranomprotivAlchajmera lchajmerova bolest je degenerativni mo`dani poreme}aj sredweg ilipoznog`ivotnogdobakoji dovodi do zna~ajnog gubitka mo`danemase.Danassesmatra glavnimuzrokomsenilnosti demencije koja se nekad smatrala normalnim stawem u starosti.

A

Alchajmerova bolest uzrokuje postepenoinepovratnogubqewepam}ewa,sposobnostigovora,svestiovremenuiprostoru i eventualno sposobnost da se brinusamiosebi.Prevencija ovebolestijedanjeodvelikih izazova medicine, a na ovo pitawe jo{ uvek nema ta~nih odgovora. Brojna istra`ivawa govore da ishrana bogata

maslinovim uqem, ora{astim plodovima, ribom, `ivinomiodre|enimvrstama vo}aipovr}a,mo`edaima mo}an preventivni efekat protivAlchajmerovebolesti.Takostru~wacisUniverziteta Kolumbija navode da je ishrana verovatno najlak{ina~indasesmawi rizik od obolevawa. Utvr|enojedaqudikojikonzumiraju dosta proizvoda koji povoqno deluju na zdravqe mozga, smawuju rizik od Alchajmera za 40 odsto. Izme|u ostalog savetuje se izbegavawe zasi}enih masnih kiselina iz crvenog mesa i putera koje su ve} poznati „neprijateqi” krvnihsudova.Masti`ivotiwskog porekla vaqa zamenitiomega-3iomega-6 masnim kiselinama, koje povoqno deluju na krvne sudoveuop{te,paiumozgu,ali ni sa ovim mastima ne treba preterivati jer uti~u na pove}awe ukupne koli~ine masti u organizmu. Preporu~uje se i unos vitamina E, vitamina B12 i folata.

Ispitivawe na Univerzitetu Kolumbija trajalo je ~etiri godine i pratila se ishrana 2.148zdravihqudi,starijihod 65godina.Ispitanicisuna18 meseci podvrgavani i testirawu na Alchajmerovu bolest,

koja se pojavila kod 253 . Utvr|eno je da su ovoj bolesti bile najmawe podlo`ne osobe koje su u salatama najvi{e koristile maslinovo uqe i konzumirale ora{aste plodove, ribu, paradajz, `ivinsko meso, biqke iz porodica krsta{ica, kao {to je brokoli, lisnato tamno zeleno povr}e i vo}e. S druge strane, u ishrani ispitanika koji su bili pod najmawim rizikom od Alchajmera, crveno meso i punomasni mle~niproizvodisubili slabijezastupqeni. Ameri~ki stru~waci isti~udabire~enina~in ishrane mogao na dva na~ina da deluje preventivnoprotivAlchajmera. Kao prvo, takva ishrana deluje povoqno na kardiovaskularni sistem, pa izme|u ostalog {titi i od mo`danih udara koji ~oveka ~ine podlo`nijim Alchajmerovoj bolesti. Kao drugo, ishrana bogata omega-3 masnim kiselinama, antioksidantima i folatima direktno {titimozak. J.B.

lidvaipodanaranije,alisuuvi{eod60odsto slu~ajevaosetilimu~ninuilineprijatanukusu ustima. Kod dece nije utvr|eno dejstvo cinka na du`inu prehlade,{tosepripisuje~iwenicida gaodrasliidecaneuzimajuuistomobliku.Pretpostavkakanadskogtimajedacinkdelujenarinovirus-glavniuzro~nihprehlade-tako{toskupqa facijalne nerve, ~esto steci{te doti~nih virusa. Kanadskom studijom nije obuhva}eno dejstvonaprehladucinkovognazalnogspreja,kojise dovodiuvezusgubitkom~ulamirisa,nitikombinovanih tabletacinkaivitamina. (Tanjug)

VESTI Vakcinaprotiv meningitisa Me|unarodni tim stru~wakasaop{tiojedasublizurazvoja vakcine protiv tipa meningitisa koji mahom poga|a Evropu i Severnu Ameriku i svakegodineubijestotinequdi.Testirawanaadolescentima u Australiji, Poqskoj i [panijipokazalasudavakcina uti~e na brz razvoj imuno sistema bez ozbiqnih nus pojava, pokazala je studija objavqena u listu „Lanseta”. Poslekori{}ewaleka,testgrupastvorilajeantitelakojasu bilaaktivnau90odstoslu~ajevameningitisatipaB. - Na{i podaci pokazuju da ovavakcinaobe}avaidapru`a {ir ok u za{ tit u prot iv meningitisagrupeB-rekaoje vo|a studije Piter Ri~mond sa Univ erz it et a Zap adn a Australija. Meningitis, upala mozga i ki~m en e mo` din e, naj~ e{ }e pog a| a tin ejx er e, a stop a smrtnosti je izme|u pet i 14 procenata. Mnogi pre`iveli do`ivotno trpe neurolo{ke poslediceiligubitaksluhai pokretqivosti. Vakcine protivtipovaAiCpostoje,ali nisuefikasnezagrupuBkoja se javqa u industrijalizovanim zemqama. Tip A je pri-

marniuzrokepidemijemeningitisa u Africi. Rezultati pokazujudatridozeproizvode imuno odgovor i za{titu kod 80do100procenataadolescenata. Blag do umeren bol na mestu iwekcije naj~e{}e su posledice.Nau~nicisuupozoril i da su daq a tes tir aw a neophodna kako bi se odredilotrajaweza{titevakcine. (Tanjug)

Utrazvuki rakprostate Le~eweodre|enihvrstarakaprostateultrazvucimaima mawe sekundarnih efekata po pacijente,presveganawihovu seksualnost,uodnosunadruge terapije(hirurgijairadioterapija),pokazalisurezultati ist ra` iv aw a grup e brit anskih lekara. Kako je objavqeno u nau~nom ~asopisu „Lanset”, ispitivawe je obavqeno na41pacijentu,starostiod45 do 80 godina. Godinu dana nakonterapijeultrazvucima,39 me|u wima nisu imali nikakveznakebolesti.Nijedanod tih pacijenata nije patio od urinarne inkontinencije (nemogu}nostzadr`avawamokra}e), a 10 odsto je imalo problema s erekcijom. Nau~nici su istakli da se radi o veoma ohrabruju}impodacima.


subota12.maj2012.

GLOBUS / OGLASi

c m y

26

dnevnik

Неуништиви хрчак

К

А

Како су се мама и тата упознали?

мериканкапрекоогласатражимомкасакојимјеималасексзаједновеченаконцерту, дабимусаопштиладаћепостатиотац. Непозната жена објавила је оглас у којем тражи панкера са којим је имала секс у тоалету чикашке дворане„Арагон”,токомметалконцерта. „Акоситиуфебруарубионаконцертубендова MegadeathиMotorheadуЧикагу,имашцрвенучи-

П

рокануиминђушезапирсингуобликузмије,тиси татамогдетета”,написалајеона. Какобисебудућисрећниотацлакшесетио,она једалаикратакописсвогстајлингатевечери. „Јасамплавуша,ималасамчизмеисребрнумајицу,аималисмосексутоалету”,наводисеуогласу. „Труднасам,бебајетвоја,ијависеакожелишда будешдеоњеногживота”,закључилајебудућамама.

ућни љубимац запрепастио своје власнике „филмским”повраткомизмртвих. Рајно, четворогодишњи хрчак,пронађенјеједногдана у свом кавезу како лежи и не дајезнакеживота.Његоввласник Дејв Ејли из Оксфордширагајеизвадио,схватиода јехладан,имораодасаопшти својим близанцима Џејку и Емидаимјељубимацугинуо. „Уцвељени” Ејлови приредили су сахрану за хрчка у свом дворишту, и закопали га урупудубокуоко40центиметара.Међутим,наредногдана, изненадиоихјепозиводкомшије. „Хрчаквамјеопетпобегао, ухватио сам га у свом дворишту”, рекао је комшија Дејву, који је збуњено одговорио да јењиховхрчакугинуо,алида ћедоћидавидиочемујереч. На путу до комшије, обишао је Рајнов „гроб”, и затекао раскопану земљу. Хрчак је оживео и успео да се ископа из рупе, а затим отишао у штетуукомшијинодвориште. Тамо је Дејв заиста затекао свогРајна. „Уопштенезнамоштамусе догодило, али нам је драго да севратио”,рекаојеЕјл.

RISAN - BOKA povoqno, kompletno opremqeni apartmani, bez restrikcije vode. Telefoni: 064/505-3707, 0038269-046-484.

Издајем уклету кућу

52754

аризЊуЏерзијатужигаздукојиимјеиздаокућусадуховима.МишелКаланиХосеЧинчилауселилисусесадвоједеце укућууЊуЏерзијупрвогмарта,алисуубрзоморалидапобегнујерјекућауклета,пишеамеричкаштампа. Онитврдедасусевратаотваралаизатвараласамаодсебе,дасу чуличуднегласовекакоизговарајуреченицу„Пустинекагори”,идоживелибројнедругеинцидентенеобјашњивеприроде. Онисусеиселилиипрешлиуоближњихотел,асадатужегазду РичардаЛопезајеримнијерекаодајекућауклета. Лопезовиадвокатитврдедасусвипаранормалниинцидентиизмишљотина,идапарзаправонемановцазаизнајмљивањекуће,папокушавадаескивиракиријувадећисенадухове.

М

Најјача девојчица на свету

Н

аоми Катин са само 10година подиже 35 килограм у бенчу,а 95мртвим дизањем (deathlift).Другим речима,мала Наоми подиже дупло већи терет од просечног одраслог мушкарца који не посећује теретану.Као таква,дефинитивно се квалификовала у категорију најјаче деце на свету. Наоми је недавно победила и жену од 44године и тиме постала првак света.

Упитана како може да подигне толику тежину, Наоми је рекла:”Не знам, једноставно могу, не знам одакле ми снага,ја је једноставно имам.” Њени родитељи кажу да је њихова девојчица,поред тога што је невиђено јака, сасвим обично и просечно дете, као и сва друга, као и да их не брине то што Наоми диже толику тежину са тако мало година.

Нећу да чекам, и тачка

Р

усколимадемолираосалон аутомобила јер су га оставили да чека пола сата на рецепцији. Док је чекао да свој уутомобил преузме са сервиса, свевишејебеснео,пајенакрају одлучио да седне у изнајмљени ауто и демолира салон. Човек је сеоуаутомобилипробиосекроз

излогсалонарушећисвепредсобом. Камере за надзор снимиле су његов улазак у салон, који је биопунљуди. ДокторМихаилКустовколима јеудариоибетонскиносећистуб и тиме ризиковао да сруши део зграде. Кустов се тренутно налази у кућномпритворуичекасуђење. „Необично је и ненормално је датоликипроблемизазовечекање од пола сата. Даље закључке извешће полиција, тужилаштво, суд и психијатри”, написао је портпарол салона аутомобила „Пеликан карс” у званичном саопштењузајавност.

Кад сам већ ту

ичел Томас (46) отишаојеузатворокруга Пинелас на Флориди, како би посетио своју супругуМоник(30),којаробија због пијанства у јавностиифизичкогнапада. Пошто у том затвору „станари”ипосетиоциразговарају путем приватне камере,Мичелјемислиода ганиконећевидетиакоса супругом започне сеансу „врелог” разговора. Он је скинуо панталоне и веш пред камером, а стражарисуупалииухапсилига. Затвор се води као јавно место, а

голотињанајавномместуниједозвољена. Он је смештен у исти затвор, и одређенамујекауција.

Полиција у помоћ, oна хоће секс, опет

П

омало необично али један мушкарацјезваополицију дагаизбавииз„канџи”похотнељубавнице. Један четрдесеттрогодишњи занатлија из Немачке, изнемогао од вођењаљубависачетрдесетседмогодшњомженомсавеликимсексуалнимапетитом,мораоједапобегне на балкон и позове полицију у помоћдабисеодњеизбавио. „Незасита” је своју „жртву” у једномбаруупонедељакуМинхенуизатимгајеодвелакући.

„Поштосувишепутаводилиљубав, човек је желео да напусти то „љубавногнездо”,алионамуније даладаодедокјошнеколикопута неводељубав”,саопштилајеполицијапослеинтервенције. Човек је коначно успео да побегненабалконипозовеполицију којаједошлаипривелажену,али јујеубрзозатимипустиланаслободу,алићеипакморатидаодговара по оптужбама за „сексуално напаствовање” и „противзаконито задржавање”.

IZNAJMQUJEM lep name{ten trosoban stan na Somborskom Bul, za 180E. Telefon 064/1468-122. 52739 IZDAJEM name{tenu garsoweru 35m2, CG, kabl, telefon. Ul. Mileve Simi} 8 Slana Bara. Telefon 064/136-0012. 51876 POVOQNO izdajem name{tenu garsoweru na Bulevaru cara Lazara 85 /15. Telefon 064/153-20-10. 52512 IZDAJEM praznu garsoweru od 30m2 kod Sajma, Ul. Bra}e Popovi} br. 4 za 100E. Telefon: 064/221-5667. 52540 IZDAJE se name{ten stan na Novom nasequ. Telefoni: 6215-156 i 063/194-55-88. 52562 NOVA DETELINARA kod ABC-a, jednoiposoban, veoma komforan, nename{ten stan izdajem. Telefon: 063/8708225. 52853

SREMSKA KAMENICA, Staro selo, 8km od grada, 3 h 1700m2, idealni placevi, put, struja, izvorska voda, lep pogled. Telefon: 069/18-26726. 51643 FUTOG, centar, Fru{kogorska ulica br. 69, ku}a 200m2, na sprat, pogodna za dve porodice, na placu 700m2, 60.000E. Telefon: 021/6313987. 52432 VETERNIK 13000m2 za haluplaceve, stan, prvi sprat, centar 900E, drugi sprat, 44m2, 1100E, plac Petrovaradin, Klisa. Telefoni: 6215-260, 6621-797, 063/598463. 52548 PRODAJEM u Novom Sadu, na Telepu, pola ku}e (potkrovqe) poseban ulaz, gara`a. Telefon 021/842-894. 52823 BEO^IN ku}a 140m2 veliko dvori{te, tri lokala, gara`a, pomo}ne prostorije, 40.000E. Telefon 063/845-8757. 52811

POPRAVKA i ugradwa klima ure|aja, bele tehnike, bojleri, {poreti, ve{ ma{ine itd. Dajemo garanciju. Telefon 061/13-11-283, 021/6415-210. 52513 BRAVARSKI radovi, izrada kapija, ograda, re{etki. Ugradwa i popravka brava, na vratima. Telefoni: 066/6434199, 6430016. 52673 BRAVARSKI radovi, izrada kapija, ograda, re{etki. Ugradwa i popravka brava, na vratima. Telefoni: 065/5816333, 6434199.

PRODAJEM stan 31.5m2 u Kraqa Petra I, peti sprat, nadogradwa, bez lifta. Telefoni: 064/2418726, 064/2085873. 52685

POTRA@WA stanova, ku}a, vikendica, vo}waka, placeva, za izdavawe, kupovinu. Kupujemo lokaciju za zgradu, iskqu~ivo jedan vlasnik. Telefoni: 021/6621-797, 063/598-463, 021/6215-260. 52547 PRODAJEM placeve u centru ^eneja, Ul. Vuka Karaxi}a. Telefon 063/248150. 50856

52674 IZRADA roletni, venecijanera, harmonika vrata, fiksnih i rolo-komarnika. Telefoni: 065/581-6333, 6434199. 52675 VODOINSTALATER: izrada kupatila, odr`avawe sanitarija i ugradwa tu{ kabina i kada. Telefoni: 066/6434199, 6430016. 52677 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 52790


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav jetrvi i strini

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

subota12.maj2012.

Na{a draga drugarica

DVEDESET[ESTOGODI[WI POMEN

Valerija Veka{

PRIRODAN PREPARAT protiv hemoroida ispitan u nadle`noj ustanovi, li~no proveren, eliminisan za 7 dana, deda Rado{. Telefoni: 064/240-55-49, 037/490-797. 52459

preselila se me|u an|ele. Tuguju: Udvi, Ksenija, Bogdan, \u|a, Kuki, Milica i Magda. 52902

Mira Na| KUPUJEM stare automobile do 200e, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618846, 064/95-33-943, 063/84-85495. 52356

KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451409. 44677

27

ro|. Bari{i}

Sne`i

Argiruli ^amangos

PETOGODI[WI POMEN

od Katice i porodice Mar~eta.

Radenko, Jovana, Zdravko Vuki}evi} i @eqko Lazovi}.

52919

52925

Prolaze godine tuge i bola za voqenom majkom i sestrom. Draga na{a Miro, tu`na sudbina te otrgla od tvojih najro|enijih, a `ivot donosi i neke divne, posebno sre}ne trenutke koje ne mo`emo s tobom podeliti. Mnogo nam nedostaje{. Zauvek u srcima tvojih najmilijih: }erke Verice, sina Gorana i brata Bo{ka sa porodicama. 52928

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Posledwi pozdrav

Vid Gvozdenovi}

[ESTOMESE^NI POMEN

Tugo moja, nikad pre`aqena. Ve~no tu`ni: supruga Milka i }erka Qiqana. 52913

3 Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 80. godini preminuo na{ dragi otac, deda i svekar

Po~ivaj u ve~nom miru majko, svekrvo i bako

bata Joletu

Miodrag Srem~ev Mi{ko 1973 - 2011. U znak se}awa na na{eg voqenog Mi{ka od wegovih ve~nih prijateqa: Bo`idara Markovi}a, Dra`ena Dudarina, Dragana Zeqkovi}a i Sa{e Gavrilovi}a.

Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

Tawi Moskaq

Kum Malenica sa porodicom.

52921

52926

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Posledwi pozdrav dragoj sestri

^amangos Argirula

od tetke Melanke [krbi} sa porodicom.

od: sina \or|a, snahe Milice i unuke Aleksandre.

Jovo Jovi~i}

Sahrana je 12. 5. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Novom grobqu.

Ispra}aj je danas, 12. 5. 2012. godine u 14 ~asova, na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici.

52909

52918

Tawi Moskaq

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav majci, ta{ti i baki i prabaki

Mileni Suzi} ro|. Zeqkovi}

O`alo{}ena porodica

Kolektiv Osnovne {kole „Prva vojvo|anska brigada” Novi Sad.

od: brata Bo{ka Zeqkovi}a sa porodicom. 52930

52934

642/P

Posledwi pozdrav tetki

Posledwi pozdrav.

^amangos Argirula

Posle du`e i te{ke bolesti upokojila se na{a draga

Tawi Moskaq od: }erke Stavrule, zeta Lasla, unuke Marinele i unuka Aleksandra i Nikole, i praunuka Marka.

od maminih koleginica i kolega iz Tehni~ke {kole „Mileva Mari} - Ajn{tajn” Novi Sad.

Milena Suzi}

Mileni Suzi}

ro|. Zeqkovi}

Radovan Zeqkovi} sa porodicom.

Posledwi ispra}aj drage nam pokojnice odr`a}e se danas, 12. 5. 2012. godine, u 13 ~asova, na grobqu, na ^eneju. O`alo{}ena porodica. 52929

52931

52908

Jo{ka Segedi

Navr{avaju se dve godine od kako nas je napustila na{a draga

Bori{kini i Igorovi prijateqi iz Udru`ewa „Daun”, Novi Sad.

641/P

59811/P

POMEN Na dana{wi dan, 12. 5. 2010. godine, umro je

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo prijateqe i rodbinu da nas je napustila na{a voqena

Posledwi pozdrav majci na{eg kolege

Mara Rudovi} ro|. Tankosi} 17. 5. 2010 - 2012.

Terezi Bojani} Sne`ana Pe{kan

Rade Luburi}

1955 - 2012. Za wim tuguju: sin Mom~ilo, snaha Mirjana, unuke Jelena i Jovana, zet Goran i praunu~ad Nemawa i Tara. 52922

Kolektiv „JVP Vode Vojvodine”.

Vreme i mesto sahrane bi}e naknadno objavqeni.

Tuguju za wom: suprug Ilija, sin Zoran, }erka Qiqa i unuci Martina, Uro{, Nikola, Neboj{a i Matija.

O`alo{}eni: otac Todor, suprug Dragan, sin Sava, }erka Neda, zet Marko, i unuka Nina. 52924

643/P

52910


28

^iTUQe l POMeni

subota12.maj2012.

Danas, 12. maja navr{ila se godina od kako nije sa nama na{a

SE]AWE 15. 5. 2001 - 15. 5. 2012.

ZAHVALNICA Zahvaqujemo se rodbini, prijateqima, kom{ijama, firmi „Masferg Agro�, proti gospodinu Slavku Pajovi}u stare{ini crkve u Gospo|incima i svima onima koji su iskreno sau~estvovali u bolu zbog smrti na{eg dragog supruga, tate i dede

Tereziji Bojani}

agronom

Draga na{a Gaga, tu`na je i nestvarna ova godina puna tuge i bola. Jako nam nedostaje{ i u mislima smo uvek sa tobom. Tvoja Lepotica, Vidica i Steva.

od }erke Mirjane Lerinc sa porodicom i sina Mileta Bojani}a sa porodicom.

Uvek voqen, nikad zaboravqen. Tvoji: supruga Qubica, sinovi \or|e i Miroslav sa porodicama i unuka Milica, zet Miroslav i praunuka Mia.

Sahrana je danas, 12. 5. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

52874

Magdolna Mati}

pozdrav

na{em

Pro{la je godina, otkako nisi sa nama. Suprug Vlada, deca Vesna i Pavle i unuke Qubica i Vukica.

Posledwi pozdrav dragoj

Opra{tamo se od na{eg plemenitog strica, vrhunskog sportiste, intelektualca, vinogradara, bri`nog oca i dede. ^uvamo najlep{a se}awa na tebe.

Tawi

Posledwi pozdrav

Tawi Moskaq

Radivoj Mi{i}

od: ujaka Braneta, ujne Dude i bra}e Nikole i Milana.

Supruga Qiqana sa decom i wihovim porodicama.

Nikada te ne}e zaboraviti: tvoja jedina sestra Katica, Buba i Slavko.

od: ujaka Dragi}a, ujne Biqane i bra}e Miroslava i \oleta.

52895

52868

52856

52854

Slobodan, Radmila, Ivana, Bojana i Anastasija.

52911

52869

Na{a draga

Posledwi pozdrav priji

JEDNOGODI[WI POMEN

Posebnu zahvalnost dugujemo docentu dr Igoru Ivanovu i ostalom zdravstvenom osobqu Instituta za kardiovaskularne bolesti - Sremska Kamenica, ~ijom je zaslugom wegovo srce kucalo za sve nas, sve do pojave opake bolesti koja je bila ja~a od na{e `eqe za wegovim ozdravqewem.

Mirku S. Kuzmanovi}u 1937 - 2012.

52861

Slobodana Doro{kog

52894

Posledwi dragom

Posledwi pozdrav mami, babi, svekrvi i ta{ti

Nedeqko Nikoli}

Milica Raci} Mica

GODI[WI POMEN

dnevnik

Posledwi pozdrav ocu, tastu i dedi.

POMEN dragoj, miloj i voqenoj

Miodrag Popovi}

Verica Plav{i}

Veri

od prije Nevene.

52898

Najiskrenije sau~e{}e porodici.

preminula u 80. godini.

Sahrana }e biti u Bukovcu, u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 17 ~asova.

Posledwi pozdrav na{em najdra`em suprugu, ocu i dedi, sa velikom tugom i bolom: wegova supruga Spasenija, sin Vlada, }erka Slavica sa zetom Slavi{om i unuci Ana, Aleksandra i Aleksandar. Sahrana je 13. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, u rodnoj Gorwoj Badawi. Zauvek }e{ biti u na{im srcima. 52885

Milovan [upica 1938 - 2012. O`alo{}ena }erka Zorica, zet Trivo i unuka Maja.

Irini Vuka{inovi} Dana, 12. 5. 2012. godine, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, u 12 ~asova, odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen. Sve {to si nam pru`ala, svu ne`nost, pa`wu i qubav kao i tvoj mio lik, `ive}e ve~no u svima nama. Tvoji: suprug Milan sa }erkom i unucima. 52855

52889

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je posle duge i te{ke bolesti napustio na{ voqeni

SE]AWE

O`alo{}eni: suprug Du{an, sin Bogdan, snaja Darinka, unuk Milan.

52897

3 Tawa Moskaq

Milovan [upica

POMEN Navr{ava se pola godine od kako nije sa nama na{ voqeni

Porodica Kremenovi}.

Milan - Mi{o

Jovan - Jovo

11. 5. 2009 - 11. 5. 2012.

5. 6. 2007 - 5. 6. 2012.

1938 - 2012.

Obradovi}

Sahrana je u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 13 ~asova, na Veterni~kom grobqu. O`alo{}ena supruga Jana, }erke, zet i unuke.

Sa neizmernom tugom i bolom u srcu, se}amo se na{ih voqenih i ~uvamo od zaborava. Neute{ni: majka i supruga Anka, sin i unuk Sr|an, supruga i snaha Vera.

52888

52851

52900

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav zetu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustio na{

Milorad Qubojevi}

Tawi Moskaq od maminih kolega iz Aktiva.

52905

Posledwi pozdrav, dragom zetu i te~i

Zumbulka Grba

1971 - 2011. Pomen }emo obele`iti danas, 12. maja 2012. godine, u 10 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Mnogo nam nedostaje{, ali si uvek u na{im srcima.

Umrla je na{a draga prijateqica

Uvek si bila uz nas u radosti i `alosti. Hvala ti za sve. Sau~e{}e porodici.

Segedi Josip Segedi Josipu

Urna }e biti polo`ena na Novom grobqu u Beogradu.

1950 - 2012.

O`alo{}eni: tata Kosta, supruga Zorica sa sinovima Markom i Nikolom, sestra Maja sa sinom Dejanom i ostala rodbina.

od: ta{te Viktorije, svastike Ru`e, Tamare i Pe|e.

52892

52904

O`alo{}eni: supruga Bori{ka, sinovi, Igor i Boris, snaja Nina i unuk Andrej. Sahrana je 12. 5. 2012. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu, u Novom Sadu 52903

Milo{u ^avi}u

Tvoji: Jelica Kova~evi}, Nada i Aca Veqkovi} sa decom i wihovim porodicama i porodica Stanoj~i}.

od Nade Kuqi} i Dane Jela~i} sa porodicama.

52863

52864


^iTUQe l POMeni

dnevnik

SE]AWE na sina i supruga

Dana, 12. 5. 2012. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg voqenog supruga, oca, svekra i dede

Navr{ava se deset godina od smrti na{eg voqenog

subota12.maj2012.

SE]AWE

29

IN MEMORIAM Povodom {ezdesetogodi{wice velike mature sa osobitim po{tovawem i pijetetom se}amo se preminulih

1996 - 2012.

prof. Milenka [uvakovi}a direktora

prof. Milice Veselinov razredne stare{ine

Pavla Kuzmanovi}a

Mirko Srdi}

Novaka Bogdanovi}a So}e

1968 - 2010.

Rado ga se se}aju i s ponosom uspomenu ~uvaju na wega: supruga Jelica, sinovi Milan i Perica, snajke Tatjana i Sowa, unuci: Teodora, Bogdan i Novak.

Pomen obele`avamo danas, 12. maja 2012. godine, u 11 ~asova, u crkvi, u ^erevi}u. Godine prolaze, ali vreme ne mo`e izbrisati qubav, se}awe i tugu za tobom. Neka te an|eli ~uvaju.

SE]AWE ^etiri godine od kako nije sa nama na{ dragi tata i suprug

1938 - 2009. Ve~no `alosna, nikad pomirena sa sudbinom da sam Vas izgubila.

kao i na{ih dragih

Obrad Ninkov Uspomenu na wega ~uvaju wegovi najmiliji.

{kolskih drugova i drugarica Maturanti VIIIb razreda Druge vi{e me{ovite gimnazije u Novom Sadu, generacija 1951/52.

Tvoji najmiliji.

52865

Joca Srdi}

te

ostalih profesora

3

52758

52629

52738

IN MEMORIAM

SE]AWE

12. maj 1992 - 12. maj 2012.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em voqenom bratu i ujaku

Tvoja mama i supruga Reska sa unukama. 52862

TROGODI[WI POMEN

Zvonimir Kova~ Iako godine prolaze, uvek i na svakom koraku nam je u mislima.

Nikoli Ninkovi}u

1918 - 2011.

1928 - 2012.

Rado ga se se}aju wegove Biserka i Vukica.

^etrdeset tu`nih dana je bez tebe. Seja - Danica, sestri} Brana i snaja Bojka.

52843

52728

52452

3

2009 - 2012.

Tvoji: k}erka Brankica, suprug ^edo, zet Goran i unuk Nemawa.

Nikola Ninkovi}

Bo`i @abi}u

in`ewer {umarstva u penziji

odr`ava 12. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu u Veterniku. Ostavio si duboku prazninu, tugu i bol. ]erka sa porodicom.

52493

Najdra`oj qubavqu.

mami

i

babi

s

U utorak, 15. 5. 2012. godine, u 9.30 ~asova, na Gradskom grobqu odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen na{em dragom Nikoli. Dani prolaze, na{ih praznika vi{e nema, samo tuga i praznina. O`alo{}ena supruga Smiqana.

52822

DESETOGODI[WI POMEN

ro|. Popovi} iz Vogwa Ponosna, i zahvalna wena deca: Jelica, Danka, Milo{, Marko, Zorica, Jovan i Nova.

Brate, nema ni{ta te`e od tvoje smrti. Brat Du{an i sestre Mica i Qubica.

Dana 11. 5. 2012. godine navr{ava se {est godina od kako nije sa nama

^ETVOROGODI[WI POMEN

Ostaje nam se}awe na wegov vedar i neponovqiv lik. Sa qubavqu i tugom, Milo{, Milenko i Marija. 52715

POMEN Danas, 12. 5. 2012. godine odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen dragom

Milena - Mika Koji} Tadija Koji}

Ne postoji vreme koje nam mo`e pru`iti utehu, izbrisati bol i se}awe na Tebe. Dragi @ivko, pro{lo je deset godina i jo{ mnoge }e pro}i, ali qubav i uspomena na Tebe nikada ne}e pro}i. Tvoje: supruga Rada i }erka Jasmina. 52755

3 I ZJ AV A Z AH V AL N O S T I

Dragutin Milei

Radenku Raci}u 15. 4. 1949 - 19. 11. 2011.

52648

52732

advokat

52810

52724

Jovan Lon~ar

@ivko Gaji} Zora Danilovi} Pandurova

S qubavqu i tugom, uspomenu na wu ~uva wena sestra Mira sa porodicom.

POMEN U subotu, 12. maja, na Alma{kom grobqu, u 10.30 sati dava}emo {estomese~ni pomen na{em

POMEN

Voqena moja majko! Tvoja sna`na li~nost obdarena najlep{im qudskim vrlinama ~uva te od zaborava. Ne pro|e trenutak da ne osetimo koliko nam nedostaje{. Volimo te mnogo.

prof. Bosiqka ^anak Ve} dvadeset godina nije sa nama.

S qubavqu i zahvalno{}u, wegovi najmiliji.

Obave{tavamo porodicu, prijateqe da se pomen

Persa Jevi}

Milan Jovanovi}

Nada Moqac

1925 - 2004.

Kosana Pasti

Petru Kova~evi}u

ro|. Popov 2006 - 2012. O`alo{}eni: suprug, sinovi, snaje, unuci i praunuke.

Supruga Leposava, }erka Aleksandra, unuka Dragoslava i unuk Vladimir.

52735

52734

Danas, 12. 5. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu odr`a}emo trogodi{wi pomen na{oj voqenoj majci i }erki

1910 - 1972.

Vreme nezadr`ivo prolazi, zaborav neumoqivo odnosi, ali se}awe na drage likove ostaje zauvek. Sinovi Uro{ i Ugqe{a, k}i Mirjana sa porodicama. 52817

3 ^ETRDESETODNEVNI POMEN mom dragom suprugu obele`avam 12. maja, u 11 sati, na ^enejskom grobqu.

Biqani \akovi}

ro|. Prodanovi}

Vreme koje prolazi ne bri{e se}awe na tebe. ^uvam te od zaborava i hvala ti za sve trenutke provedene s tobom. Supruga Ro`a.

Zahvaqujemo se svim prijateqima, kom{ijama, ro|acima, radnim qudima J.K.P. „Put” i J.K.P. „Vodovod i kanalizacija” {to su u te{kim trenucima bili uz nas.

52761

52748

Bora i \or|e Moqac.

Koliko nam nedostaje{ nikad ne}e{ saznati. S ponosom te spomiwemo, s qubavqu te u srcu ~uvamo, a sa ve~nom tugom `ivimo. Tvoje }erke Ivana i Milica i mama Nada.

Odselio si se u mesto svetlosti gde nema bola, patwe, u mesto odmora, gde }e{ ve~no po~ivati u beskona~nom i bla`enom `ivotu. Neute{na supruga Julka.

52774

52806

Jovan Kozarov


07.00 08.00 08.05 08.35 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.05 14.00 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.20 17.50 19.30 20.05 21.15 22.00 22.35 23.25 00.30 02.00 02.25

Кухињица Вести Вуков видео буквар -слово „Ћ“ Хајде са мном у обданиште Колико се познајемо Отварање79.Међународног пољ.сајмауНовомСаду, пренос Питам се,питам се Путеви наде Агро мозаик Вести Академац Увек медаља Без упута Биографије Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Све о животињама Потрошачки репортер ТВ Дневник Политбиро Мала убиства Агате Кристи: Отровно перо,филм ТВ Дневник Последњи бег на Балкану Фаца Војвођански дневник Из нашег сокака Последњи бег на Балкану Мала убиства Агате Кристи: Отровно перо,филм Политбиро Путеви наде

Ивана Шпановић

Увек медаља У четвртој емисији серије „Увек медаља“ упознаћемо се са краљицом свих спортова, атлетиком. Ивана Шпановић и Михајло Дудаш,наши репрезентативци и врхунски спортисти,причају о својим почецима,о томе шта за њих значи атлетика,о својим плановима... (РТВ 1,12.35)

06.30 09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.10 14.20 15.45 16.10 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.40 00.05

tv program

subota12.maj2012.

ТВ баштине Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (слов) ТВ баштина Вести (мађ) Емисија на мађар.са титл.на српском Концерттамбурашкогоркестра„Романса” Три паметњаковића,филм Хајде са мном у обданиште Вуков видео буквар-слово „Ћ“ Питам се,питам се Кад кућа није тесна ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Заљубљенагеографија(мађ) Музички програм 6.меморијалИсидорБајић -свечаниконцерт КонцертгитаристеЖозепа Енрикеза ТВ Продаја

07.30 08.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 16.00 16.45 18.00 20.00 20.30 21.35 22.00 22.30 00.00

Глас Америке Документарни програм Е-ТВ Ноге на пут Перископ/Осаа Хало,председниче Простор Здравље је лек Дискавери Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Сајам инфонет Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 10.59 12.36 13.05 13.15 13.26 13.59 14.15 15.00 15.06 15.56 16.55 18.59 19.30 20.07 21.19 00.05 00.13 02.15 03.00 03.03 03.50 04.28 04.42 05.48

06.30 09.15 09.35 10.30 11.00 12.00 13.00 13.05 14.00 14.05 14.30 14.35 15.30 16.00 16.05 16.30 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30

Серијски програм Време је на мојој страни Серијски програм Азбука родитељства Серијски програм Ленија Вести Ево нас код вас Вести Серијски програм Белимантил Повезивање Витраж Вести Личности и догађаји Времејенамојојстрани Вести Серијски програм Седам НС дана Сремски Карловци,од суботе до суботе Објектив Сајам инфонет Све што желим Седам НС дана Личности и догађаји Објектив Лична грешка Документарни програм Серијски програм

10.00 Одбојка Квалификације за ОИ:Шпанија -Бугарска 11.30 Премијер лига,Магазин 12.00 Евролига Фајнал Фор: ЦСКА –Панатинаикос 14.30 СК студио 15.30 АТП Мастерс Мадрид 1/2Финале 17.30 ГрандПри 18.30 НајаваПремијерлиге 19.00 АТП Мастерс Мадрид 1/2Финале 21.00 Евролигафајналфор: Олимпијакос-Барселона 23.00 Одбојка Квалификације за ОИ 1/2Финале 01.30 Одбојка Квалификације за ОИ 1/2Финале

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 08.00Дечији програм,09.00Играмо се,10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 АБС шоу, 18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Кад порастем бићу...,20.00Прес пресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.15Филм,00.15Бибер,00.30Ноћни програм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Спорт плус Увиђај Гастрономад Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:БанеКрстић...као сав нормалан свет Војна академија Фудбал-Јеленсуперлига: Раднички-Партизан,пренос Слагалица Дневник Војна академија Армагедон,филм Вести Издајник,филм Ви и Мира Адања Полак Вести(04.00,05.00) ТВ лица:БанеКрстић...као сав нормалан свет Моја лепа Србија Лети,лети,песмомојамила Војна академија Верски календар

ЛивТајлер

Армагедон Само18данаделиЗемљу од судара с метеором величине Тексаса, који ће уништити све облике живота. Стручњаци НАСА на челу с директором Труманом позивају у помоћ највећег стручњакаубушењунафте,Херија С. Стампера, на хитно саветовање. Улоге: Брус Вилис, Бен Афлек,ЛивТајлер Режија:МајклБеј (РТС 1,21.19)

04.00 09.00 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.30 00.30

Дођи на вечеру Домаћин Филм:Нинџа Сурфери Филм:Плавуша узвраћа ударац Шатра Жене Сулејман Величанствени Радна Акција Галилео Фудбалска утакмица:Црвена звезда-Рад Сулејман Величанствени Квиз:Савршен минут РБ еко герила

Зрно по зрно У новом издању емисије, поредредовних прилога гледаоци могу погледати и најаву 79.Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду и шта ће посетиоци моћи да виде на овој изузетно значајној домаћој сајамској манифестацији. (КТВ,12.00)

06.00 08.00 08.40 09.10 10.30 11.00 11.35 14.30 15.30

СаЖељком Јоксимовићем навези

16.00 16.30 18.30 19.05 19.35 20.00 21.00 23.00 23.35 23.55 01.35 02.25 03.45 05.15

Заувјек сусједи Добра земља Топшоп Цртани филмови Више од живота Вести Б92 Пријатељи Интернат АТПМастерс1000Мадрид, полуфинале Вести Ноћни ТВ пројекат Вести Сунђер Боб Штрумфови Гладијатори Филм:Најтраженији Вести Б92 Спортски преглед Филм:Енглески за странце Гладијатори Филм:Прича о три жене Филм:Последњи рез УкључењеуБ92Инфо

06.00 06.30 08.00 08.30 10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 04.30

ВОА Маратон Здравље и Ви Филм:Против књига Отворени студио Филм:ДевојкасаКосмаја Здравље и Ви Сваштарица Вести Биљана за вас Слике живота Обични људи Вести Слике живота Улови трофеј Мајсторски Двоугао Узвраћен ударац Филм:Живот пред очима Филм:Убијаш ме Филм:Против књига Филм:Живот пред очима Филм:Убијаш ме

Миломир Марић

Голи живот Наставак исповести са дна живота Мирка Новаковића, човека који је тражио себе од Београда до Чикага.Утопио се у дроги и пићу и успео да побегне чак и плаћеним убицама. Водитељ: Миломир Марић (Хепи,21.30) 07.30 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00

ЖељкоЈоксимовић биоје гост Редакције за дијаспору, пред пут на 57. Песму Евровизије. Песмом „Није љубав ствар” Жељко Јоксимовић представљаћеСрбијунаовогодишњојПесмиЕвровизијеу Бакуу.Наотварањудругеполуфиналне вечери 24. маја нашпредставникнаступапод реднимбројемједан. (РТС2,19.28) 06.18 Знање имање 07.16 ТВ лица:НиколетаПавароти...као сав нормалан свет 08.01 Велики је свет 08.29 Бернард 08.33 Срећни клинци 08.55 Чудовишта и гусари 09.08 Зујалице 09.35 Вилењаци 09.46 Верски мозаик Србије 10.28 Клиника вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.12 Свет здравља 12.55 Моја лепа Србија 13.30 Грађанин 14.02 Лети,лети песмо моја мила 14.33 Емисија из културе 14.58 Најлепше бајке браће Грим: Плавасветлост,филм децу 15.59 Биографије 16.48 Верскикалендар 16.58 Вреле гуме 17.28 Тотал тенис 17.38 Школска олимпијада 17.50 Олимпијски кругови 18.23 Твоје песме,моји снови 19.28 ТемаСрбијенавези 20.13 Изгубљенисветови 21.00 Иманекат(р)ајнавеза 22.36 Потрошачки саветник 23.00 Свет спорта 23.30 Фудбал:Јелен супер лига 23.45 Музички програм 00.53 Вреле гуме 01.23 Фудбал:Јелен супер лига 03.06 Школскаолимпијада 03.38 Твојепесме,мојиснови

dnevnik

c m y

30

11.30 12.00 12.25 12.50 13.15 13.55 14.00 15.30 17.55 18.30 19.10 19.45 21.30 23.00 01.00 01.45

Знање на поклон Торк Метеор и пријатељ Мегаминималс Меда Чарли Телешоп Барбиндневник,анимирани филм Генератор Рекс Гормити Моји џепни љубимци Побуна диносауруса Пресовање Вести Баштадобревештице,филм Вести Телемастер Моја Србија Црни Груја Коњи врани,филм Голи живот Горштак,филм Црни Груја Коњиврани,филм

Марија Кончита Алонсо

Енглески за странце Боливар де ла Цруз,очекује бебу... Управо је кришом прешла границу из Мексика и обрела се у Лос Анђелесу у Калифорнији, у кући лепе и несташне Лоле Саре, чији родитељи су прешли исти тај пут пре двадесетак година. Улоге: Куно Бекер, Даниел Камастра,Марија Кончита Алонсо Режија:Јусуф Делара (Б92,23.55)

07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.30 17.30 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.30 03.00 05.00

Добро јутро Викендвизија Живот у тренду Звездеифанови Голд музички магазин Филм:Косовскибој Мала невеста Магазин ИН Национални дневник Нове Курсаџије Звезде Гранда Филм:Дервиш и смрт Филм:Ватра на небу Филм:Буги бој Филма:Дервишисмрт

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос, 18.00Акценти,18.15Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota12.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

20

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

09.00 14.00 19.00 20.00 21.00 23.00

Четиривенчања-Америка Венчаницаизснова Мајамиинк Девојчицеидијадеме Џон,Кејтиосмородеце Обрачунпосластичара Стручњакзаторте Штанетребаобући Удварањеумраку Богатамлада,сиромашна млада Л.А.Инк Уштедетикупујући Најбољиамеричкикувар Нисамзналадасамтрудна НYИнк Четиривенчања-Америка Чудниоблицизависности Огромнадеца Л.А.Инк НYИнк

КетринКинер 08.00 Човекова историја 09.00 Атина:Истина о демократији 10.00 Покахонтас и капетан Џон Смит –љубав и спасење у Новом свету 11.00 Тајни ратови 12.00 Истина о Јурију Гагарину 13.00 778–Песма о Роланду 14.00 Други светски рат у боји 15.00 У потрази за Хајдном 16.00 Завођење у граду:Како је настао шопинг 18.00 Приватни живот ускршњег ремек дела:Хапшење Христово 19.00 Тутанкамон:Тајне дечака краља 20.00 Рим није изграђен за један дан 22.00 Салвадор Дали:Прича о два града 23.00 У потрази за Хајдном 00.00 Завођење у граду:Како је настао шопинг

08.00 08.30 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Снежанаиседампатуљака Маласирена Црвенкапа Малапринцеза ДалтриКалхун Песницабеса Свједоци ДвекартезаРај Заклон Ејнџелинплес Еротскифилм Еротскифилм

Заклон Преварант Чарли Милер, хладнокрвна заводница Тифани и оштрооки картарош Вернон чине трио варалица којисенамерачиоданамести највећупартијукаратауграду идаодшетасапленом... Улоге: Гебријел Брн, Џејми Фокс, Мелани Грифит, СилвестерСталоне Режија:ДемијенНимен (Синеманија,20.00)

Плавуша ЏоиМерисумладиЊујорчаникојивећшестгодинаживезаједнонаМенхетну.Џоје глумац, но успркос великим амбицијама, има већ тридесетипетгодинаанеманивећеулогенитиагента.Затоморадарадикаоконобар.Мери јестилистаумоднојкући... Улоге: Метју Модин, КетринКинер,ДерилХана,КетлинТарнер,ЕлизабетБеркли,КристоферЛлојд Режија:ТомДикило (ХРТ1,23.15) 08.00 Кинотека-циклускласичног вестерна:ИлМерценарио, филм 10.13 Кућниљубимци 10.45 Полориха,док.серија 11.15 Нормаланживот 12.00 Дневник 12.30 Ветеранимира 13.15 Духовниизазови 13.45 Призма 14.30 Мањинскимозаик 14.45 ХАЗУпортрети 15.00 Екозона 15.30 Тичудеснимладунци,док. серија 16.30 Евромагазин 17.00 Вестиупет 17.09 Времесутра 17.20 Репортери 18.20 Потрошачкикод 18.50 Глобалносело 19.30 Дневник 20.10 Допоследњегзбора 21.50 Пацифик 22.45 Дневник3 23.15 Плавуша,филм 01.00 Филмскимаратон:Ничије дете,филм 02.50 Филмскимаратон:Ил Мерценарио,филм

08.45 09.10 09.35 10.05 10.35 11.25 12.00 14.50 15.20 17.05 17.35 18.05 18.35 19.00 19.25 19.55 21.10 23.10 00.40

МеланиГрифит

06.00 Крупнариба 08.05 Свадбенаторта 09.35 25годинаКућеславних рокенрола 11.55 Златокосаиразбојник 13.35 Холивуднаснимању 14.00 Наопакдан 15.20 СвакиЏекимасвојуЏил 16.40 Вечеразаглупане 18.35 Синемаверите 20.05 Осамминута 21.35 Бладворт 23.10 Најбољитатанасвету 00.45 СтатенАјленд 02.20 СтравауУлицибрестова 03.55 Створениједнозадруго 05.30 Холивуднаснимању

Аниманијаци АлбаиАдам МалаТВ Кућнисвемирци Крајола:Гуливерова путовања,филм КСАутомагазин Блајбург,преносмисе МагазинУЕФАЕУРО2012. Такоторадекаубоји,филм ЕПукајакуикануу,снимак 4зида Ружиона Мењамсвет Телетабис Музика,музика... Ватерполо,ЕЛ-Фајналфор Ветарилав,филм Манкеловинспектор Валандер РадованВлатковићи СимфонијскиоркестарХРТ-а подравнањемПавла Дешпаља

07.30 Девлин 09.00 Нештопозајмљенонешто плаво 10.30 Градбезбожића 12.00 Вук 14.00 Долинасветлости 15.30 Божићнипоклон 17.00 Налинијиватре 19.00 Биографија-ПринцХари 20.00 Љубавииздаја 22.00 НинџасаБеверлиХилса 00.00 ПериМејсон:Смртоносан начинживота

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Обучена да убије Заклетва Бејб Сјај Оги Роуз Дач Сањала сам праву љубав Људска природа Без злих намера Обучена да убије Тајне Загреј ме

Видовњак Монк Браћаисестре Хавајифајв Филм:Америчкиодметници Свепозакону

08.00Бен10:Ултимејтејлијен 08.40Училица 09.30Куварипо 09.35Колумбо:Уневољисе пријатељпознаје 11.30 ПороциМајамија 13.40Заљубљенидоушију,филм 15.20Храбростратника,филм 17.28Куварипо 17.30Преживетидивљину-Тексас, док.серија 18.30РТЛДанас 19.10Галилео 20.00Тражен,филм 22.00Државнинепријатељ,филм 00.20Изгубљеноунеповрат,филм 02.20Астрошоу

Државни непријатељ Адвок ат Роберт Клејтон Динјепреданотацисупруг, којијенатрагуПинетеру,вођикриминалнегрупеУмеђувремену корумпирани службеник Националне безбедности,ТомасРејнолдспреговарасконгресменом... Улоге:ВилСмит,ЏинХекман,ЏонВоијт,ЛизаБонет, РегинаКинг Режија:ТониСкот (РТЛ,22.00)

ЛизаБонет

10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.30 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Људских руку дело –Азије Стварање будућности Грађевинске интервенције X-машине Врхунско градитељство Врхунско оружје Велике селидбе Како се прави? Како се то прави Људских руку дело –Азије Позадина авионских несрећа Борба са силама природе Како се прави? Обнова Јапана Исповести мафијаша Преживљавање Да ли бисте преживели? Угаљ Борба са силама природе Обнова Јапана

08.30 08.45 09.30 11.00 12.00 13.45 14.45 17.30 18.00 19.00 21.00 23.30 00.30

Фитнес Бициклизам Тенис Рели Тенис Бициклизам Бициклизам Рели Рели Тенис Борилачки спорт Бициклизам Тенис

Тамне,непознате воде

З

анимљиво је што нису све земље које су уве- ске штампе навео би човека на то да закључи да се ле строга ограничења по питању доступно- светска привреда креће кроз тамне и непознате вости доларских депозита успеле да на одржив де. Заправо, пошто су догађаји дефинитивно креначин смање доларизацију депозита. Боливија и нули нагоре у рану јесен 2008, многи коментатори Перу усвојили су мере сличне онима у Мексику и попримили су апокалиптичан тон, који је обично Пакистану током раних осамдесетих година про- резервисан за претње које би потенцијално могле шлог века, али после неколико година екстремне уништити цивилизацију. Али, да су они који одремакроекономске стабилности која их је довела на ђују мере политике погледали новију историју фиивицу хиперинфлације, обе земље су на крају опет одобриле депозите у страној валути и од тада су остале високо доларизоване, упркос изузетним успесима у смањењу инфлације. Чак и у земљама у којима су ограничења на доларске депозите до сада довела до трајног смањења доларизације депозита, трошкови дедоларизације били су далеко до тривијалних. У Мексику се бег капитала готово удвостручио, банкарски зајмови приватном сектору готово су се преполовили током две године након присилног претварања доларских депозита, а инфлација и раст остали су лоши неколико наредних година. За Пакистан је прерано рећи да ли ће се његова присилна дедоларизација из Оживеле успомене на Велику депресију 1998. показати трајном, или ће се на крају преокренути, као што се десило у нансијских криза, видели би да она пружа важну Боливији и Перуу – и у Аргентини, с њеном при- квалитативну и квантитативну перспективу за просилном „пезоизацијом„ из 2001. и 2002. цену развоја кризе. Буквално свака земља на свету, посебно када је Криза с краја прве деценије 21. века, било да се била у фази тржишта у настајању, искусила је по- мери дубином, ширином и потенцијалним трајановне налете инфлације који су често били дуго- њем рецесије која је прати, било суштинским потрајни. Заправо, историја инфлације показује коли- следицама по тржишта имовине, истиче се као најко је заиста тешко за неку земљу да трајно прера- озбиљнија светска финансијска криза после Велисте историју погрешног макроекономског упра- ке депресије. Ова криза представља тачку преокревљања, без повремених, али веома болних, понов- та у светској привреди и историји, а њено коначно них падова. Висока инфлација чини да резиденти решење вероватно ће преобликовати политику и веома дуго желе да минимизиекономију за бар још једну герају своју изложеност даљим нерацију. Чак и деценије напретка макроекономским малверзациДа ли је ова криза требало јама. Њихова мања потражња после Другог светског рата, да буде изненађење, посебно за домаћим папирним новцем према њеном снажном утицају када су трендови дохотка смањује основицу помоћу које на САД? Ако слушамо велики и демографски трендови влада обезбеђује инфлационе број водећих универзитетских подупирали цене кућа, приходе, што поново успостапрофесора, улагаче и људе ковљање ниске инфлације чини бледе у поређењу са скоком ји одређују мере политике у болнијим, у фискалном смиСАД, поверовали бисмо да је цена пре 2007. слу. Дестабилизујуће кретање овај финансијски слом дошао девизних курсева је природна као гром из ведра неба. Предпратећа последица. У екстремним случајевима, седник америчких Федералних резерви Алан грађани могу пронаћи начине да агресивније зао- Гринспен често је аргументовао да су финансијске биђу државни монопол над новцем, тако што ће иновације, попут секјуритизације и одређивања користити чврсте валуте, или тако што ће се влада цена опција, стварале нове начине да се ризик раснаћи у ситуацији у којој је, у покушају да опорави подели, и истовремено су чиниле традиционално платни промет, присиљена на то да гарантује ин- неликвидна средства, као што су куће, ликвиднидексацију банкарских депозита и других обавеза у јим. Стога су се све више цене ризичне имовине некој чврстој валути. Такође, може бити потребно могле оправдати. Могли бисмо овде да застанемо и много времена да се прерасте то слабљење моно- кажемо да су многи људи били убеђени у то да је пола државе над новцем. „овог пута другачије„ јер су САД „посебне„. Колико су историјски репери релевантни да биМеђутим, с обзиром на историјску важност несмо проценили како ће се развијати модерна свет- давног америчког и светског финансијског слома, ска финансијска криза? Пре неколико година, мно- мало више знања о његовој позадини помоћи ће ги људи су говорили да је напредак у финансиј- нам да разумемо зашто се толико људи преварило. ском инжењерингу и вођењу монетарне политике Чак и деценије напретка после Другог светског рамного помогао да се укроте пословни циклуси и да та, када су трендови дохотка и демографски тренсе ограничи ризик финансијске заразе. Али, недав- дови подупирали цене кућа, бледе у поређење са на светска финансијска криза показала је да нису у скоком цена пре 2007. До средине исте године, праву. оштар пораст броја престанака отплате хипотекарКада је „непрворазредна финансијска криза„, ка- них зајмова датих у САД људима с ниским дохотоко је у почетку називана, почела да се одиграва у ком на крају је покренуо праву светску финансијлето 2007, дијагонални преглед светске финансиј- ску панику. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

subota12.maj2012.

dnevnik

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Субота је благо хаотична па се потрудите да будете доследни у ономе што започнете. Краћи пут илиизлазаквамдоносизанимљиве сусрете и ситуације. Управо оно штовамјепотребно.

BIK 20.4-20.5.

Срећанвамрођендан,иовај,као ниједанпретходни.Живажурка! Искористите дате шансе и могућности, немојте часити ни часа, нити оклевати, већ прихватите изазове којивамсесервирајуидешавају.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

12. maj 2012.

Све што се дешава иза затворенихвратабићеуспешно.Асвешто седешаваујавности,увашемокружењу, је забавно и лепо, пријатно. Спојитеоколностиуцелину,спонтаноиопуштено.

МесецједанасуваздушномзнакуВодолијепастенемирниисклони пренагљеним реакцијама. Прија вамнеобичнодруштвонеких особа, којевидитесад,пакознакад.Тајни љубавнисусрети.

Током викенда ћете бити изузетнодруштвени.Притоме,амплитуде вашег расположења ће варирати. Недозволитедаваснекоузнемири него седржитесвојихставова.Приходикасне,збогвишесиле.

И даље сте врло ангажовани на личномплану,алијепитањеколико то други могу и успевају да прате. Будите толерантнији према њима. Добро и лако комуницирате, учите и забављатесвеокосебе.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Партнервампружамогућностда делите неке повољности или задовољства, уколико имате довољно слуха за то.Време викенда би требалодабуденекослободновреме, заприватност.

Тежите далекосежним и утемељенимпозицијамаиприликама,такоданећетескренутистогутабаног исигурногпута.Но,данасбисте се могливишедружити иопустити међупријатељима.

Уточиштеисмиреностналазитеу љубавномодносу.Држитедосвојих принципаипостављатестварикако сматрате да треба. И то је ОК па штакоштадакошта. Посаозаборавитеуданимакојиследе.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

ИматеповољанупливМесецаиз паметног знака Водолије, што доприноси интензивном друштвеном иликлупскомживоту.Дакле,изађитеујавностиузмитеучешћаукултурнимдешавањима.

Немирни сте и упућени на друге. Можете и радити неке необавезне послове, у оквиру оних обавезних, иакојевикенд.Посетасајмуилиресторанусесводинаисто:проширењевидика.

Само опуштено! Уколико имате несаницу или водите буран ноћни живот, покушајте јогом или медитацијомдасмиритедисањеиотпуститемисли.Атокомдана,физичкаактивностидруштво.

TRI^-TRA^

МинићзаГиниса V REMENSKA

БританскастарлетаКејтиПрајс честосебламиралапоказујућидоњи веш исподпрекраткихминића,али чиниседавишенијеспремнатоликодаоткрива папарацима.Кејти(33),мајкатроједеце,није одустала од изазовне одеће, само је постала опрезнија.Приликомизласкаизаутомобилапокриласе рукомданебипоказалапревише јерјеималаминић заГиниса.Папараци жељни сочнихфоткинаграђенису,овогпута,само погледомнабујнопопрсје. Прсата британска старлета снимљена је приликом ноћног провода у Лондону с дечком, 27-годишњимаргентинскиммоделомЛеандромПеном,с којимпланирадаупловиубрачневоде,итонакон дваразвода. Кејтијенедавноусвојојколумнитврдиладаје сличнаЛизТејлор,односнодасепопутњелакои истинскизаљуби.

PROGNOZA

VIC DANA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

29

Subotica

29

Sombor

30

Kikinda

29

Vrbas

29

B. Palanka

29

Zreњanin

30

S. Mitrovica 29 Ruma

28

Panчevo

30

Vrшac

29

Srbija Beograd

30

Kragujevac

30

K. Mitrovica 29 Niш

30

Evropa

и тоПло

НОВИСАД: Сунчаноијоштоплијевреме.Токомвечерипостепено наоблачење,акишасеочекујеуноћиканедељи.Ветарслабсеверозападни.Притисакизнаднормале.Температураод14до29степени. ВОЈВОДИНА: Још топлије време уз пуно сунца и мало облака. Послеподнеиувеченаоблачењесасевера,акишасеочекујеуноћи ка недељи. Ветар слаб северозападни, увече у јачању. Притисак изнаднормале.Минимална температура 10,амаксимална 30 степени. СРБИЈА: Топлоисунчано.Послеподнећедоћидоразвојаоблакапасемогујавитипљусковисагрмљавином.Ветарслабсевернии северозападни, увече на северу у јачању. Притисак изнад нормале. Температура од8до31степен. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Унедељусвугдезахлађењесакишомузумерендопојачансеверозападниветар.Упонедељак хладносакишомповремено,увишимпланинамасаснегом.Ууторакпостепенпрестанаккишеипорасттемпературе.Усредујоштоплије.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Због очекиваненаглепроменевременаунедељу,биометеоролошке приликеутицаћенеповољнонасвехроничнеболеснике.Посебанопрезсаветујесеособамасасрчанимипсихичкимтегобама.Метеоропатскереакцијеувидуглавобоље,нервозе,болова у костима, зглобовима и мишићима могу се јавити у јачој форми.Опрезно усаобраћају.

Madrid

32

Rim

25

London

16

Cirih

17

Berlin

13

Beч

24

Varшava

18

Kijev

28

Moskva

26

Oslo

10

St. Peterburg 14 Atina

28

Pariz

16

Minhen

17

Budimpeшta

30

Stokholm

10

Трчилисицакрозшумуинаиђеназеку којипушимарихуану.Кажеонањему: -Ма,бацито,тојејаколоше, ајдесамномдатрчимо. Зекапристане.Трчеонидаљеинаиђу навукакојишмрчекокаин.Лијаћеињему: -Ма,бацито,тониједобро,ајдеснама датрчимо.Пристанеивук. Трчеони,трче,инаиђунамедусхероином. Опетћелисица: -Бацитудрогуиајдеснамадатрчимо! Натоћемеда: -Манемој,кадгодтиузмешекстази, миморамодатрчимо!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

244 (-15)

Slankamen

323 (-11)

Jaшa Tomiћ

Apatin

318 (-16)

Zemun

359 (-9)

Bogojevo

289 (-14)

Panчevo

372 (-4)

Smederevo

516 (-4)

Baч. Palanka 291 (-12) Novi Sad

280 (-11)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

231 (-4)

Tendencija stagnacije

Senta

280 (-3)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

318 (-12)

NERA

Hetin

112 (-4)

TISA

88 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 197 (-13) Beograd

Kusiћ

305 (-8)

62 (-2)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 12.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you