Page 1

c m y

NOVI SAD *

SREDA 12. MAJ 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22714 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

ZA[TO JE GRAD UNI[TIO USEVE U DELU SREMA

Kontrola leta iskqu~ila protivgradnu za{titu str. 6

NASLOVI

Politika 2 Izve{taj dovoqno pozitivan za ratifikaciju SSP-a 3 DS boqe stoji u APV nego u ostatku Srbije

OKON^ANA BICIKLISTI^KA MISIJA NOVOSA\ANINA DRAGANA FURTULE

OTVORENI PRISTAN U APATINU RAZVOJNA [ANSA VOJVODINE

Na dva to~ka do krova sveta

Ekonomija 4 Sud rasprodaje ~araparu 5 Srbija vrda, ali }e se izvu}i bez packi

Poqoprivreda 6 Po~iwe isplata subvencija

Vojvodina 11 Medicinsko opremawe Koridora 10

Crna 13 Uskoro su|ewe Miladinu Kova~evi}u 13 Zapleweno 100.000 la`nih dolara

Dru{tvo 14 Zrewaninski Pavaroti ponovo u zavi~aju

Sun~ano, pa pqusak

Najvi{a temperatura 27 °S

Uto~i{te za hiqadu dunavskih la|a Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} ju~e je na obali Dunava u Apatinu otvorio pristan za brodove, prvi na toku te reke kroz Srbiju. Pristan je od plivaju}ih betonskih pontona dugih 76 metara, a 67 miliona dinara za izgradwu obezbedili su NIP i Fond

za kapitalna ulagawa Vojvodine. - Ovo je prvo pristani{te na Dunavu u na{oj zemqi, izgra|eno po najve}im evropskim standardima i potpuno se uklapa u Strategiju Evropske unije, a ima zna~ajne razvojne {anse ne samo za Vojvodinu nego i celu Sr-

Foto: S. [u{wevi}

Novi Sad 9 Grad razmewuje zemqi{te s „Manualom”

str. 7 HO]EMO LI GRADITI NUKLEARNU ELEKTRANU U KOM[ILUKU

Srpsko-bugarska nuklearka na duga~kom {tapu

biju, jer otvara novu granu turizma, nauti~ki turizam, {to }e zaposlitu nove qude. U pristan je ulo`eno milion evra, a on }e ubudu}e sigurno biti uto~i{te za oko hiqadu brodova koji godi{we pro|u Dunavom - rekao je Bojan Pajti} u Apatinu.

str. 11

UBISTVO U CENTRU SUBOTICE

Mladi} izboden u „pasatu” Mladen Pani} (33) iz Subotice izboden je ju~e oko podneva no`em. Zlo~in se dogodio ispred zgrade na adresi Jovana Miki}a 36, u Pani}evom „pasatu” crne boje, a mladi} je podlegao ranama. Na lice mesta iza{ao je istra`ni sudija Vi{eg suda u Subotici i istraga je u toku. Kako nezvani~no saznajemo, Mladen je uboden u grudni ko{, najverovatnije direktno u srce.

str. 13

str. 4 str. 15 – 21

SPORT

„ NOVI SAD SE OPROSTIO OD ZORANA KURTE[A

„ SELEKTOR ANTI] ODREDIO KANDIDATE ZA SP

„ FULAM I ATLETIKO ZA PEHAR LIGE EVROPE

„ „DNEVNIKOV” [AH SREDOM


2

POLITIKA

sreda12.maj2010.

DNEVNIK

GLAVNI HA[KI TU@ILAC DOLAZI DANAS U BEOGRAD PRED NOVI RAPORT SAVETU BEZBEDNOSTI O SARADWI SRBIJE S TRIBUNALOM

Izve{taj dovoqno pozitivan za ratifikaciju SSP-a

POSLANI^KE TEME

Protest zbog poplave u sudu

(Od na{eg dopisnika iz Brisela) Ton izve{taja glavnog tu`ioca Tribunala u Hagu Ser`a Bramerca o saradwi Srbije s Ha{kim sudom bi}e dovoqno pozitivan da Savet ministara spoqnih poslova EU donese odluku o prosle|ivawu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu na ratifikaciju u 27 nacionalnih parlamenata EU, ali ni ovoga puta Bramerc, koji danas dolazi u Beograd, ne}e okvalifikovati saradwu Srbije kao „punu“. Na`alost, uz izbore za belgijski i holandski parlament slede}eg meseca, izostanak takve ocene tako|e smawuje {anse da Savet ministara EU u junu prosledi srpsku aplikaciju za ~lanstvo Evropskoj komisiji. Po re~ima na{ih sagovornika koji su imali prilike da ~uju Bramercove stavove, belgijski tu`ilac je zadovoqan saradwom Srbije i vrlo se pohvalno izrazio o o~iglednoj promeni u pristupu saradwi s Tribunalom od 2008. godine, pogotovo kada se radi o kooperaciji sa srpskim slu`bama bezbednosti. Me|utim, u Bramercovom izlagawu, kako navode izvori „Dnevnika“, ose}a se ukus gor~ine zbog izostanka hap{ewa Ratka Mladi}a, osumwi~enog za najte`e ratne zlo~ine, ukqu~uju}i i genocid, kao i tendencija stvarawa skepti~no-

Qaji}: Srbija u~inila sve Predsednik Nacionalnog saveta za saradwu s Ha{kim tribunalom Rasim Qaji} izjavio je da o~ekuje da }e izve{taj o saradwi Srbije s Tribunalom biti pozitivan „jer je u~iweno sve da se ona u potpunosti ostvari”. Qaji} je ukazao na to da se operativne aktivnosti u ispuwavawu preostalih obaveza Srbije prema Hagu odvijaju svakodnevno i da }e to, kao i ~iwenica da ne postoji nijedan nere{en zahtev u pogledu dokumentacije, arhiva i svedoka, biti dovoqan razlog da Bramercova ocena bude pozitivna. Kako je najavqeno, Bramerc }e tokom dvodnevne posete Beogradu, osim sa Qaji}em, razgovarati i sa predsednikom Borisom Tadi}em i premijerom Mirkom Cvetkovi}em, kao i sa tu`iocem za ratne zlo~ine Vladimirom Vuk~evi}em. sti prema brzom hap{ewu. Jednostavno, Bramerc radije `eli da vidi okon~awe saradwe (hap{ewe Mladi}a i Haxi}a) nego

SAD protiv podele Kosova Sjediwene Dr`ave se protive podeli Kosova koje priznaju kao suverenu i nezavisnu dr`avu i smatraju da bi Beograd i Pri{tina trebalo {to pre da razgovaraju, ali ne o statusu ve} o re{avawu prakti~nih problema, izjavio je pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara Filip Gordon. On je rekao da je evropska integracija Srbije i ~itavog Balkana "strate{ki ciq administracije Baraka Obame", ali je ocenio da }e Beograd te{ko sti}i do ~lanstva s nere{enim pitawem Kosova. Gordon je ocenio da bi "mi{qewe Me|unarodnog suda pravde, kakvo god da bude, moglo poslu`iti kao prekretnica" da se pitawe Kosova prevazi|e i da se re{avaju prakti~ni problemi da bi se poboq{ali uslovi `ivota za sve gra|ane. "Mislimo da su potrebni novi razgovori Srbije i Kosova o prakti~nim

pitawima. Ali ja to ne bih nazvao pregovorima, jer je Kosovo nezavisna, suverena dr`ava i ne mo`e se razgovarati o wegovom statusu, ali mo`e i mora biti napora da se re{e te{ka prakti~na pitawa", rekao je ameri~ki zvani~nik. Na pitawe da li je podela Kosova prihvatqiva za Va{ington, Gordon je rekao da "SAD ne podr`avaju" tu ideju jer bi to predstavqalo presedan koji bi podstakao razmi{qawa o novim podelama {to "nikome nije u interesu". "Mi bismo voleli da Srbija prizna Kosovo, ali podela Kosova nije na~in na koji bi do toga trebalo da se do|e", dodao je Gordon, koji je odbacio navode da se u Va{ingtonu razmi{qa o novoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN o Kosovu umesto Rezolucije 1244, istakav{i da je Kosovo nezavisno i da SAD ne vide razloga za "nove napore u UN".

da utvr|uje da li ima novog unapre|ewe saradwe. Navode na{ih sagovornika u velikoj meri je potvrdio i izve-

stilac EP-a za Srbiju Jelko Kacin, koji je tako|e pro{le nedeqe imao priliku da razgovara s Bramercom u Briselu. – Mislim da }e Srbija pru`iti dovoqno dokaza o svojoj posve}enosti saradwi s Ha{kim tribunalom i da }e se Bramerc vratiti iz Beograda s pozitivnim utiscima. Ali, ima utisak da vi{e od unapre|ewa saradwe Bramerc `eli da vidi weno okon~awe, odnosno hap{ewe dvojice preostalih begunaca – izjavio je Kacin. U svakom slu~aju, Kacin je za „Dnevnik“ najavio i da }e u slu~aju da Savet ministara donese odluku o po~etku procesa ratifikacije SSP-a sa Srbijom, on odmah pokrenuti proceduru za usvajawe rezolucije EP-a o Srbiji. – Pro{le godine Evropski parlament nije doneo rezoluciju o Srbiji jer smo ~ekali odluku o ratifikaiciji SSP-a. Ja sam u potpunosti spreman da napi{em nacrt rezolucije ~im Savet ministara donese odluku o po~etku ratifikacije SSP-a. Ako bi se to dogodilo u junu, EP bi mogao usvojiti rezoluciju u oktobru ili novembru, odnosno u isto vreme kada Evropska komisija izda svoj godi{wi izve{taj o napretku – rekao nam je Kacin. @eqko Panteli}

Skup{tina Srbije po~ela je ju~e objediwenu na~elnu raspravu o predlozima zakona o spre~avawu zlostavqawa na radu i o volontirawu, nakon {to su poslanici iskoristili pravo za postavqawe pitawa. Predstavnici opozicije zatra`ili su, na po~etku radnog dana u parlamentu, od predstavnika vlasti odgovore na pitawa u vezi s kreditnom politikom dr`ave, kao i sudskim spisima u slu~aju “Ce-marketa”. Kreditnu politiku NBS-a kritikovao je DSS, navode}i da su se zbog we gra|ani enorm-

Dosta je bilo mobinga Ministar za rad, zapo{qavawe i socijalnu politiku Rasim Qaji} izjavio je ju~e u parlamentu da }e predlo`eni zakon o spre~avawu zlostavqawa na radu doprineti br`em i lak{em re{avawu slu~ajeva mobinga i smawewu broja sudskih sporova. Qaji} je rekao da zakon predvi|a mogu}nost re{avawa spornih pitawa kod samog poslodavca kroz postupak posredovawa i mirewa, koji pri tome ne traje du`e od osam radnih dana. On je naveo da se, tek ako postupak kod poslodavca ne uspe, zaposleni mo`e obratiti sudu. Po wegovim re~ima, zakonom se utvr|uje pojam i zabrana zlostavqawa na radu, postupak za{tite od zlostavqawa, kao i prava i obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca.

Ima}e {ta da nau~e Predsednica Narodne skup{tine Slavica \uki}-Dejanovi} primila je ju~e 24 studenta razli~itih fakulteta, koji }e narednu godinu poha|ati program studentske prakse u republi~kom parlamentu, i poru~ila da }e im iskustvo i znawe koje }e ste}i

VUK JEREMI] KA@E DA SRBIJA IMA ^VRST DOGOVOR SA ORGANIZATORIMA KONFERENCIJE EU – ZAPADNI BALKAN

Pri{tina u Sarajevu samo po Rezoluciji 1244 Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e u Strazburu da Srbija ima ~vrst dogovor s organizatorima skupa u Sarajevu o formatu potencijalnog u~e{}a institucija iz Pri{tine. "Wihovo prisustvo, ukoliko se odlu~e da do|u u Sarajevo, mora biti strogo u skladu s Rezolucijom 1244, uz prisustvo Unmika", rekao je Jeremi}, dodav{i da "to zna~i da nikako ne mogu biti predstavqeni kao suverena dr`ava". On je dodao da je, "po tom pitawu, pozicija Srbije ~vrsta kao kamen i ne}e se promeniti i ne}e biti nikakvog popu{tawa", oceniv{i da nisu istinite izjave pri{tinskih zvani~nika da se vi{e ne}e pojavqivati na skupovima gde nisu tretirani kao dr`ava i da su one iskqu~ivo za doma}u upotrebu. Jeremi} je najavio da }e se ve} u ponedeqak, 17. maja, u Wujorku odr`ati sednica Saveta bezbednosti Ujediwenih nacija, i obja-

snio da }e ispred Srbije, kada se bude obra}ala, pisati – Srbija. Kada, pak, do|e red da se obra}aju organi iz Pri{tine, kako je

naglasio Jeremi}, prvo }e govoriti {ef Unmika Lamberto Zanijer, a posle predstavnik Pri{tine, ispred koga }e pisati wegovo ime i prezime. "To jasno pokazuje da postoji razlika izme|u Beograda i Pri{tine. Be-

ograd je dr`ava, Pri{tina to nije i ne verujem da }e to ikada biti", istakao je Jeremi}. [ef srpske diplomatije je, ina~e, ju~e je u Strazburu pozvao Savet Evrope da i daqe bude "posve}en statusno neutralnim inicijativama" kada je re~ o Kosovu, poput o~uvawa i obnove srpske ba{tine. Obra}aju}i se u~esnicima 120. sednice Komiteta ministara SE, Jeremi} je rekao da bi takvi projekti trebalo da doprinesu i postizawu kona~nog ciqa, a to je "istorijski kompromis izme|u Srba i Albanaca", jer je jedno od najdelikatnijih pitawa na prostoru SE, "a koje je od su{tinskog zna~aja za Srbiju", upravo status Kosova. Kako je rekao, u narednom periodu treba izna}i na~in da se pitawe Kosova re{i na na~in prihvatqiv svim odgovornim stranama i treba u~initi sve da bi se izbegle "o{tre debate koje unose podele na forumima poput dana{weg".

IZAZOVI KANDIDATURE SRBIJE ZA ^LANSTVO U EU

KOSOVO

Granice utvrdio Ustav Srbije Srbija }e u Evropsku uniju u}i sa ustavnim granicama i pre nego {to }e biti re{eno pitawe statusa Kosova i Metohije, uveren je dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi}. On je istakao da je stoga bitno ispuniti sve uslove za to ~lanstvo. Na pitawe u kojim granicama }e Srbija u}i u EU, Ivanovi} ka`e da to jeste pitawe, ali, dodaje, nametnuto. "Celovitu Srbiju defini{e Ustav. Zna~i da mi s punim pravom govorimo o onome {to je teritorija Srbije po tom najvi{em zakonodavnom aktu... a to je i teritorija AP Kosovo i Metohija s 10.880 kvadratnih kilometa-

ra i oko dva miliona stanovnika", istakao je Ivanovi}.

„Gotova stvar” Izvestiteqka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Luna~ek izjavila je da u narednim mesecima moraju biti preduzeti konkretni koraci da bi Pri{tina ispunila zahteve za liberalizaciju viznog re`ima. S druge strane, za evrointegraciju Kosova bi}e, po wenim re~ima, potrebno nekoliko godina. Povodom mogu}ih novih razgovora izme|u Beograda i Pri{tine, Luna~ekova je rekla da je nezavisnost Kosova "gotova stvar", i dodala da se mora razgovarati o prakti~nim pitawima, koja }e dovesti do me|usobne saradwe.

Nisu bitni datumi, nego kvalitet reformi U procesu evropskih integracija nisu najbitniji datumi, nego kvalitet reformi koje se sprovode u okviru pribli`avawa Evropskoj uniji, slo`ili su se ju~e {ef Delegacije EU u Srbiji Vensan De`er i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delevi} na konferenciji "Izazovi kandidature Srbije za ~lanstvo u EU". De`er je rekao da je Evropska komisija spremna da se posveti radu na srpskoj kandidaturi ~im za to "dobije zeleno svetlo", a da je za po~etak ratifikacije SSP-a neophodno da se odr`i dobar nivo saradwe sa Ha{kim tribunalom i da potraga za odbeglim optu`enicima bude "aktivna, efikasna i pru`i rezultate". Tako|e, dodao je, za Srbiju je najva`nije da se radi na vladavini prava, regionalnoj saradwi i dobrosu-

sedskim odnosima i da se napravi dobra ekonomska agenda. Milica Delevi} je, pak, ukazala na to da pro{la godina jasno pokazuje da se "svaki ulo`eni rad isplati, mo`da ne odmah, ali na du`i rok sigurno i da nije pitawe 'kada?', nego ’~inimo li sve da bi se ne{to dogodilo najpre mogu}e’". Po wenim re~ima, zbog ekonomske krize koja je potresa, EU nema vremena da zemqe Zapadnog Balkana vu~e u procesu evropskih integracija, nego brzina kojom }e se pribli`avawe regiona Uniji odvijati zavisi od samih dr`ava. "Bez obzira na to koliko su okolnosti izazovne, moramo raditi na evropskim integracijama. U tom smislu moramo se podsetiti za{to smo uop{te zapo~eli ovaj proces, a to je zato {to je Unija najboqi saveznik koji Srbiji mo`e pomo}i da postane

no zadu`ili, pa je tako wihova zadu`enost u proseku oko 650 evra. Radikali su, pak, protestovali zbog odgovora sudije Vi{eg suda u Beogradu Dragoquba Albijani}a na pitawe kako je moglo do}i do o{te}ewa spisa koji se odnose na “Ce-market” i biv{eg direktora Slobodana Radulovi}a. Oni su naveli da je sudija obrazlo`io da je zbog adaptacije i obilnih ki{a u oktobru 2009. voda prodrla u prostoriju gde su se ~uvali ti spisi, {to je SRS ocenio “sprda~inom s narodom i Skup{tinom”.

onakva kakva weni gra|ani `ele da bude", rekla je Delevi}eva, dodav{i da je interes i Srbije i EU da se region integri{e u Uniju. Zamenik ambasadora [panije u Srbiji Havijer Ergeta Garnika rekao je da EU predstavqa re{ewe i za me|unarodno-politi~ke i za ekonomske probleme Srbije i dodao da wegova zemqa "podr`ava i nastoji da ubrza pristupawe Srbije Uniji". Ipak, Predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Goran Piti} upozorio je na to da u Srbiji ne postoji jasna vizija wene evropske budu}nosti. Stoga je predlo`io da Srbija postane sinonim za vrhunske tehnologije i nauku, odnosno da bude prepoznatqiva kao zemqa u kojoj postoje visoko obrazovani qudi koji }e praviti proizvode visokog kvaliteta.

koristiti u budu}oj karijeri. „Verujem da }ete iskustva i znawa koja }ete ste}i na najboqi na~in koristiti u svojim karijerama, {ire}i stav o Skup{tini kao stubu razvoja demokratije u Srbiji”, rekla je predsednica srpskog parlamenta.

VESTI Kqu~na godina Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} izjavio je ju~e, nakon susreta sa predsednicom Nacionalnog saveta [vajcarske Paskal Bruderer Vis, da je Srbija u potpunosti posve}ena svojoj evropskoj budu}nosti i da }e 2010. godina biti kqu~na za proces evropskih integracija za ceo region Zapadnog Balkana. „Mi verujemo da }e EU priznati napore koje Srbija ~ini, tako {to }e na{u zemqu i ceo region pribli`iti za korak ka sebi", rekao je Cvetkovi} u Bernu. Srpski premijer je istakao da se sa doma}inima saglasio da Srbija i [vajcarska intenziviraju budu}u ekonomsku saradwu, posebno u sektoru energetike, ekologije, informacionih tehnologija, infrastrukture, elektoronike i poqoprivrede. Cvetkovi} je kasnije prisustvovao poslovnom skupu "Biznis dan - Srbija", na kome je u~estvovalo 10 srpskih i 50 {vajcarskih kompanija.

Boris Tadi} u Azarbejyanu Predsednik Srbije Boris Tadi} boravi}e danas i sutra u zvani~noj poseti Azerbejxanu. Tadi} }e se tokom posete susresti sa predsednikom Azerbejxana Ilhamom Alijevim, premijerom Arturom Rasi Zadehom i predsednikom Parlamenta Ogtajom Asadovim. Kako je saop{teno, Tadi}eva prva poseta Azerbejxanu bi}e prilika da se razmotre svi aspekti bilateralne saradwe.

Dobar doma}in Predsednik crnogorske skup{tine Ranko Krivokapi} ocenio je da Srbija "nije u stawu da organizuje dobar dr`avni susret". "[to se mene ti~e, moja poseta Srbiji je zavr{ena 18. i 19. maja i pozva}u koleginicu Slavicu \uki}-Dejanovi} da do|e u Crnu Goru. Mi }emo biti dobri doma}ini jer u Crnoj Gori, za razliku od Srbije, postoji potpuna pouzdanost da razne interne politi~ke igre ne}e uticati na tako ozbiqne dr`avne stvari", kazao je Krivokapi}, ~ija je poseta Srbiji odlo`ena na zahtev Slavice \uki}-Dejanovi} "iz tehni~kih razloga".


c m y

POLITIKA

DNEVNIK

SARADNIK INSTITUTA DRU[TVENIH NAUKA VLADIMIR GOATI ZA „DNEVNIK”

DS boqe stoji u APV nego u ostatku Srbije

JU^E ODR@ANA PRVA SEDNICA KOLEGIJUMA SKUP[TINE APV

Novi poslovnik bio glavna tema U pokrajinskom parlamentu ju~e je odr`ana prva sednica Kolegijuma Skup{tine Vojvodine, radnog tela formiranog na osnovu nove Odluke o Skup{tini APV, na kojoj je razgovarano i o predlogu novog poslovnika o radu parlamenta. Kolegijum ~ine predsednik i potpredsednici Skup{tine APV, kao i predsednici poslani~kih grupa. „Predsednik Skup{tine Vojvodine [andor Egere{i, koji saziva i predsedava sastancima Kolegijuma, uveren je u to da }e ovo radno telo zna~ajno doprineti jo{ efikasnijem i kvalitetnijem radu pokrajinskog parlamenta, kao i sprovo|ewu Statuta i Zakona o utvr|ivawu nadle`nosti APV“, navodi se u saop{tewu iz Egere{ijevog kabineta, uz napomenu da je ~lanovima Kolegijuma ju~e dostavqen nacrt poslovnika Skup{tine APV koji je prethodnog dana utvrdio Odbor za propise, da bi u narednom periodu svi mogli dostaviti predloge i sugestije na taj akt. Potpredsednik pokrajinskog parlamenta iz opozicione Srpske napredne stranke Igor Mirovi}

rekao je za na{ list da je rano procewivati da li }e formirawem novog skup{tinskog tela rad i komunikacija u Skup{tini APV biti kvalitetniji. On je, me|utim, dodao da bi ju~era{wi sastanak mogao biti prvi korak u tom pravcu, „ukoliko bude dovoqno demokratske svesti“. – Tonovi su pozitivniji nego ranije, ali ovo je tek inicijalni sastanak, a tek }emo videti da li }e se ne{to unaprediti u radu parlamenta. Jer, to najvi{e zavisi od nivoa demokratske svesti, pre svega vladaju}e koalicije, kad je re~ o doslednosti u sprovo|ewu procedura – rekao nam je Mirovi}. On je kazao i da je predlo`eni tekst novog poslovnika o radu Skup{tine APV detaqniji i kvalitetniji od sada{weg akta kojim se ure|uju procedure rada parlamenta. Izme|u ostalog, Mirovi} je naveo da je dobro {to se novim aktom uvodi tehni~ka novina koja }e omogu}iti poslanicima da govore s mesta na kojem sede, {to }e, po wemu, ubrzati rad Skup{tine. Ipak, dodao je, napredwaci }e imati nekoliko primedbi na ponu|eni tekst. B. D. S.

Saradnik Instituta dru{tvenih nauka dr Vladimir Goati ocenio je da postoje}i izborni sistem u Srbiji, koji je nazvao „posredno-proporcionalnim“, ostavqa „idealan prostor za korupciju jer daje veliku mo} partijskim vrhovima da po slobodnoj voqi raspodequju mandate kandidatima sa svojih izbornih lista“. On je za „Dnevnik“ kazao da takav izborni model ne postoji nigde u svetu, te da bi {to pre morao biti promewen, navode}i da bi u tom pogledu trebalo razmi{qati o uvo|ewu kombinovanog sistema kakav se ve} nekoliko godina primewuje u Vojvodini za izbor pokrajinskih poslanika. – Problem je u tome {to u postoje}em sistemu desetak dana nakon izbora i objavqivawa rezultata, partijska rukovodstva od 250 kandidata sa svojih lista biraju koga ho}e. Tako da mi u republi~kom parlamentu nemamo poslanike nego promenqive delegate partija. To ne postoji nigde na svetu. Zato je tu neophodna promena da bi se izborni sistem unormalio, a jedna mogu}nost je da se za parlamentarne izbore primeni kombinovani izborni model, kakav postoji u Vojvodini, gde

U celoj Srbiji primeniti vojvo|anski izborni model se polovina pokrajinskih poslanika bira po ve}inskom a polovina po proporcionalnom modelu. Tako bi se i 125 republi~kih poslanika moglo birati po proporcionalnom a druga polovina po ve}inskom principu – ocenio je Goati, uz napomenu da bi to bila boqa varijanta

Preobra`aj SNS-a jo{ nije uverqiv – Kada je re~ o napredwacima, oni su u jako kratkom roku preobrazili svoja stanovi{ta i postali prihvatqiviji u delu bira~kog tela koje je u Srbiji proveropski orijentisano, a takvih je ukupno u proseku oko 75 odsto. Ipak, to je jedna jo{ nepotpuno preobra`ena partija, koja }e re}i da je za EU, ali kad se treba izjasniti o Srebrencii, onda na|e na~in da ne glasa. Zato te promene nisu jo{ uvek uverqive. No, s druge strane, ~iwenica je i da su se napredwaci distancirali od SRS-a, pa i od DSS-a, te da su prihvatili sada{we granice Srbije. To je za wih veliki pomak, iako je ta reforma jo{ nepotpuna, ali ukazuje na to da }e u nekoj budu}nosti to biti ozbiqna sistemska partija – ka`e Goati.

nego da se zadr`i ~ist prioporcionalni sistem. Komentari{u}i rejting Demokratske stranke u odnosu na Srpsku naprednu stranku na osnovu ponovqenih izbornih ciklusa u nekoliko op{tina, na{ sagovornik ka`e da se su ti rezultati potvrdili da u Srbiji postoje dve megastranke, ali i to da demokrate boqe stoje u Vojvodini nego u drugim delovima Srbije. Naime, nekoliko izbornih ciklusa pokazalo je da vojvo|anske demokrate lagodnije odr`avaju prvenstvo na izborima u odnosu na napredwake (Vrbas, Oxaci, @abaq...), dok u op{tinama van Vojvodine, pak, prednost ostvaruju napredwaci – na primer, na izborima na Vo`dovcu, ili na posledwim u Aran|elovcu. – Boqi izborni skor DS-a u vojvo|anskim op{tinama u odnosu na op{tine iz drugih delova Srbije ipak nije iznena|ewe jer su demokrate uvek boqe stajale u Vojvodini ili u Beogradu, nego u drugim delovima zemqe – ukazuje na{ sagovornik. Goati dodaje da su rezultati ponovqenih lokalnih izbora nesumwivo pokazali i da u Srbiji postoje dve velike stranke, te da su DS i SNS „sto`eri blokova oko kojih bi se mogle okupiti neke mawe stranke“. – Danas DS i SNS zajedno kupe mnogo vi{e glasova, odnosno procentualno mnogo vi{e mandata, nego {to su nekad ranije ostvarile sve ostale stranke, odnosno to u brojkama iznosi oko 70 do 75 procenata u korist demokarata i napredwaka, u odnosu na 25 do 30 procenata koliko bi mandata mogle osvojiti sve ostale stranke u parlamentu – naveo je Goati, dodav{i da takav trend ipak ne}e rezultirati i dvopartijskim sistemom. B. D. S.

sreda12.maj2010.

3

VESTI

Ne odustaju od velike granice Potpredsednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorovi} izjavio je da to {to SRS nudi re{avawe pitawa razgrani~ewa sa Hrvatskom na Dunavu ni u kom slu~aju ne zna~i odustajawe od granica Karlovac-KarlobagOgulin-Virovitica. Todorovi} je, naime, potvrdio da su radikali podneli Skup{tini Srbije predlog rezolucije o utvr|ivawu granice sa Hrvatskom „kako bi spre~ili {tetu“ koja bi nastala ako bi se to pitawe re{ilo po katastru, kako predla`e Hrvatska, a ne po me|unarodnom pravu po kojem bi se granica odredila sredinom plovnog puta Dunava. „Mi ne odustajemo od granice Karlovac-Karlobag-Ogulin-Virovitica i stalno isti~emo da }e te ganice biti re{ene kada se steknu uslovi“, rekao je potpredsednik SRS-a.

Ima para za najsiroma{nije Predsednik Stalne konferencije gradova i op{tina Sa{a Paunovi} izjavio je na sastanku ~elnika lokalnih samouprava da je iz republi~kog buxeta mogu}e opredeliti milijardu dinara za najsiroma{nije op{tine u Srbiji. „Ukoliko postoji voqa, mogu}e je u republi~kom buxetu na}i re{ewe za vra}awe barem milijarde dinara za 63 najsiroma{nije op{tine u Srbiji“, rekao je Paunovi}. On je dodao i da }e se re{enost dr`ave da sprovede decentralizaciju ogledati, pre svega, u brzini vra}awa transfera lokalnim samoupravama.


4

EKONOMIJA

sreda12.maj2010.

RADO SE U SRBIJI ZAJME PARE

[TA GRA\ANE NAJVI[E BRINE

Bankarski dugovi dostigli 1.463 milijarde

Strah od crnih dana Najve}a briga gra|ana Srbije, po ju~e objavqenom istra`ivawu agencije GfK, su rast cena i pogor{awe standarda. Takvi rezultati, po re~ima istra`iva~a, ne iznena|uju, budu}i da je 18 odsto ispitanika reklo da su im prihodi smaweni, da se svaki deseti anketirani `ali na neredovnost plate, dok je devet procenata ostalo bez ikakvih prihoda. Predrag ]irovi} iz GfK-a istakao je da malo doma}instava ima mogu}nost da {tedi, a oni koji to mogu kao razloge za {tedwu navode decu i crne dane. – Odmor i putovawa predstavqaju va`an razlog {tedwe za qude u Srbiji – rekao je ]irovi}. Po ovoj analizi tr`i{ta, potro{a~i imaju i daqe veliko poverewe u banke i Narodnu banku Srbije. – Procenti pokazuju da je ve}e poverewe u banke u odnosu na Vladu – rekao je ]irovi}.

Ukupna zadu`enost pravnih lica, preduzetnika i stanovni{tva po osnovu bankarskih kredita je na dan 30. aprila ove godine iznosila vi{e od 1.463 milijarde dinara, saop{tio je ju~e Kreditni biro. Najvi{e duguju pravna lica – preko 987 milijardi dinara – dok je iznos kredita koje koristi stanovni{tvo ne{to mawi

Otplata kredita se, po podacima Kreditnog biroa, uglavnom odvija redovno i bez ve}ih oscilacija. Tako, primera radi, tokom marta 3,3 odsto gra|ana nije izmirilo svoje obaveze na vreme, dok su najve}e probleme u otplati kredita imala pravna lica, od kojih svoje obaveze nije na vreme izmirilo 12,2 odsto korisnika.

Gra|ani Srbije najvi{e duguju za stambene kredite i kredite za adaptaciju, oko 238 milijardi dinara, i za gotovinske kredite oko 100 milijardi od 430 milijardi. Gra|ani Srbije najvi{e duguju na ime stambenih kredita i kredita za adaptaciju – oko 238 milijardi, i za gotovinske kredite – oko 100 milijardi dinara. Ostatak „otpada“ na potro{a~ke, poqoprivredne i druge vrste kredita.

U aprilu je u Srbiji pove}an broj gra|ana koji kasne za otplatom dugova na kreditnim karticama i teku}im ra~unima, objavilo je Udru`ewe banaka Srbije. Na kraju aprila je, u odnosu na mart, broj gra|ana koji kasne s otplatom te

PRODAJE SE IMOVINA ZREWANINSKOG „UDARNIKA”

Sud rasprodaje ~araparu Imovina zrewaninske fabrike ~arapa “Udarnik”, koja je, ina~e, u ste~aju, bi}e prodata po po~etnoj ceni od 359,9 miliona dinara, i to na osnovu za-

kqu~ka ste~ajnog sudije Trgovinskog suda u Zrewaninu. Kako je objavila Agencija za privatizaciju, javno nadmetawe bi}e odr`ano 8. juna u Beogradu. Kupcima }e biti ponu|ene nepokretnosti na lokaciji fabri~kog kruga u Ulici carice Milice 33 u Zrewaninu – upravna zgrada, proizvodne hale, radionice, magacin, ukupne

povr{ine blizu 10.000 kvadratnih metara. Na prodaju su i magacini na Mihajlova~kom drumu u Zrewaninu, kao i objekti u Beogradu i Pan~evu. Me|u najzna~ajnijom imovinom koja }e se na}i na javnom nadmetawu je i proizvodna oprema, koju ~ini 305 ma{ina za proizvodwu ~arapa. Ste~aj u Fabrici ~arapa „Udarnik“ pokrenut je na zahtev Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja sredinom pro{le godine. Fabrika je tada imala 168 radnika kojima plate nisu ispla}ivane od 1. januara pro{le godine. Osim toga, ostali su neizmireni doprinosi i porezi od aprila 2005. godine. „Udarnik“ je u ve}inskom vlasni{tvu dr`ave pa je Agencija u nekoliko navrata nudila ~araparu na prodaju. Me|utim, zainteresovanih kupaca nije bilo.

PROTEKLE GREJNE SEZONE U VOJVODINI

Posao uspe{no zavr{en Protekla grejna sezone u Vojvodini bila je uspe{na, izneto je na ju~era{wem sastanku u Skup{tini Vojvodine koji je organizovao Pokrajinski sekretarijata za energetiku. Predstavnici JP „Srbijagas“, Naftne industrije Srbije, kao i toplana, kazali su da je bilo obezbe|eno dovoqno energenata i da se ve} krenulo u remonte da bi se spremno do~ekala naredna grejna sezona. Ipak, ukazano je i na to da velikih problema ima u domenu naplate – i dobavqa~ima, i gra|ana toplanama.

Pokrajinski sekretar za energetiku Radoslav Strikovi} naglasio je da je namera Vlade Vojvodine da podr`i planove za kori{}ewe alternativnih izvora energije, te da se, osim grejawa na gas, iskoriste mogu}nosti koje pru`aju takvi izvori. Na sastanku je ukazano i na to da je zavr{ena studija o supstituciji gasa u vojvo|anskim toplanama alternativnim izvorima energije, kao i da }e se u Udru`ewu vojvo|anskih toplana u narednom periodu baviti va`nim pitawima vezanim za budu}i rad daqiskih sistema grejawa. D. Ml.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

EMU

evro

1

97,9238

99,9222

102,22

97,624

Iako izgradwa nuklearnih elektrana u Srbiji doma}im zakonodavstvom nije dozvoqena i do 2015. godine postoji moratorijum na to, izgleda da je Srbija spremna da u|e u izgradwu takvog postrojewa u Bugarskoj. Naime, ministar energetike Petar [kundri}, koji boravi u Kini, pozvao je kineske kompanije da zajedno sa Srbijom u|u u projekat gradwe nuklearne elektrane „Belene“ u Bugarskoj, po{to su Bugari nedavno ponudili Srbiji taj posao. Dakle, re~ je o izgradwi nuklearake van granica na{e zemqe, pa se ta ideja ne kosi s doma}im zakonodavstvom, ali, kako ka`e programski menaxer za energetiku i transport u Centru za ekologiju i odr`ivi razvoj Zvezdan Kalmar, ta ideja svakako nije dobra jer sobom nosi niz problema, od bezbednosnih, do finasijskih. Uz to, on ukazuje na to da je proizvodwa iz nuklearnih elektrana izuzetno skupa i nosi velike rizike, me|u kojima su i dekomisija (zatvarawe nuklearne elektrane) i odlagawa nuklearnog otpada, koji nije re{en nigde u svetu, te da podaci o ekonomskoj isplativosti izgradwe ovakvog postrojewa u posledwih deset godina pokazuju da ona ko{ta oko deset milijardi evra, {to nedvosmisleno govori da je izuzetno skupa, a time ni kilovat ne mo`e biti jeftin. – Projekat izgradwe nuklerane eleketrane „Belene“ u Bugarskoj postoji vi{e od pet godina, a toj ideji su se suprotstavili gra|ani

Pet akcija s najve}im rastom

982

982 5.594.880

Hempro, Beograd

19,35

370

740

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

10,38

6.899

293.990

7,99 Promena %

500 Cena

-11,80

Putevi, Po`ega

0,00

-0,85

928

286.883

1.000 Promet

Agrobanka, Beograd

-0,61

9.321

1.425.994

Univerzal banka, Beograd

0,00

6.500

0,00

2.010

42.210

Soja protein, Be~ej

-1,24

956

33.460

-9,09

500

50.000

Imlek, Beograd

4,40

1.471

14.710

Radijator, Zrewanin

-6,31

520

9.880

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,48

2.290

1.435.765

-3,21

211

21.100

Metals banka, Novi Sad

-3,13

6.200

37.200

-3,13 Promena %

6.200 Cena

37.200 Promet

Privredna banka, Beograd

-0,14

702

84.200

Meser Tehnogas, Beograd

0,91

6.422

57.800

Aleva, Novi Kne`evac

0,00

21.900

3.876.300

Tigar, Pirot

-0,36

823

484.763

Mlekara, Subotica

0,00

930

558.000

Alfa plam, Vrawe

1,40

9.667

58.001

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

0,00

250

288.750

Telefonija, Beograd

0,18

1.690

45.640

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

703

0,00

78,1024

74,5904

Danska

kruna

1

13,1549

13,4234

13,7321

13,1147

Metals banka, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

Norve{ka

kruna

1

12,4885

12,7434

13,0365

12,4503

[vedska

kruna

1

10,213

10,4214

10,6611

10,1817

[vajcarska

franak

1

69,2971

70,7113

72,3377

69,0849

Kursevi iz ove liste primewuju se od 11. 5. 2010. godine

Promet

Energoprojekt holding, Beograd

76,3464

76,5918

Cena 3.306

74,8195

80,198

Promena %

32.131

1

78,3949

Naziv kompanije

0,00

dolar

76,827

BELEX 15 (731,28 -0,35)

-1,02

Kanada

1

10. 5. 2010.

1.211,83690

Komercijalna banka, Beograd

68,8706

dolar

jer na{a zemqa raspola`e zna~ajnim potencijalom u oblasti obnovqivih izvora energije. Uz to, izgradwa ovakvog postrojewa traje oko deset godina, tako da bi Srbija ogroman novac vezala za ne{to {to nije izvesno kada }e, i da li }e joj doneti ijedan kilovat. Zato bi trebalo da se razmi{wa o ulagawu u energetsku efikasnost, kao i da se novac koji bi se investirao u izgradwu nuklerane elektrane usmeri ka izgradwi postorojewa koji koriste obnovqive izvore energije – solarnu, energiju biomase, geotremalnu, energiju vetra, kao i ka izgradwi malih hidrocentrala... jer bi taj novac bio boqe iskori{}en i doneo dobrobit svima. Treba re}i i da u Srbiji nema nuklearnih elektrana, ali ih je ~ak 14 u okru`ewu. Nau~ni saradnici Instituta za nuklearne nauke „Vin~a“ ve} dvadesetak godina pozivaju na preispitivawe memoranduma o zabrani izgradwe nuklearnih elektrana jer se Srbija suo~ava s problemom velike potro{we i hroni~nog nedostatka elektri~ne energije. D. Mla|enovi}

AIK banka, Ni{

72,1132

SAD

na kojem bi trebalo da se gradi seizmi~ki veoma osetqivo i da je ve} bilo zemqotresa. – Ideja da Srbija gradi nuklearku u Srbiji duboko je ispolitizovana i nema veze sa strate{kim razmi{qawima o energetici ili stabilnosti snabdevawa strujom doma}eg tr`i{ta. Bez obzira na to koliko bi Srbija investirala u izgradwu nuklerane elektrane u Bugarskoj, to je sramotna pomisao

Promet

3.720

70,4919

113,649

Cena

20,00

69,0821

118,999

Promena % 20,05

1

116,324

Bugarske, kao i civilni sektor – ka`e Kalmar. – Va`no je znati da je bilo poku{aja da taj projekat finasijski podr`e mnoge poznate banke, pa i Evropska banka za obnovu i razvoj, ali i to da je svaki takav poku{aj spre~en zahvaquju}i me|unarodnoj kampawi. Kalmar nagla{ava da je otpor izgradwi nuklerake „Belene“ pru`an pre svega zbog bezbednosti. Naime, on ka`e da je podru~je

Novi kolektiv a.d., Beograd

dolar

113,997

Kriza 2020. godine? Po nekim o~ekivawima, nedostatak klasi~nih izvora energije oseti}e se 2020. godine, tako da bi bilo po`eqno da po~ne ozbiqno da se razmi{qa o izgradwi nuklearke. Iako u Srbiji, uz kori{}ewe klasi~nih i obnovqivih izvora energije, mo`da potreba za nuklearnom elektranom i nije toliko velika, mo`e se u~estvovati u izgradwama nuklearki u zemqama u okru`ewu jer je nuklearna tehnologija danas mnogo naprednija nego pre dvadeset godina i investicije u izgradwu nuklearke su sada znatno mawe nego ranije.

Staro sajmi{te, Beograd

Australija

1

Istovremeno je broj teku}ih ra~una pove}an za oko 40.000, tako da ih sada ima 6.236.106.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE

Pupin Telecom, Beograd

funta

se kasni s otplatom. U aprilu se kasnilo u otplati na 206.982 ra~una.

Srpsko-bugarska nuklearka na duga~kom {tapu

Projektomonta`a, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

vrste dugova pove}an 0,8 procentnih poena. U aprilu se s otplatom kasnilo na 65.520 kartica. U Srbiji je na kraju aprila bilo 1.070.266 kreditnih kartica, i to je oko 41.000 mawe nego u martu. U odnosu na kraj pro{le godine, broj kreditnih kartica na kojima je kasni s otplatom je pove}an 2,4 procentna poena. U aprilu je u odnosu na mart 0,4 procentna poena pove}an broj teku}ih ra~una na kojima se kasni s otplatom duga. U odnosu na kraj pro{le godine je, me|utim, 1,5 procentna poena smawen broj kartica na kojima

HO]EMO LI GRADITI NUKLEARNU ELEKTRANU U KOM[ILUKU

Iritel, Beograd Pet akcija s najve}im padom

V. Britanija

DNEVNIK

^oka duvanska industrija, ^oka

0,00

1.400

281.400

[ajka{ka {e}erana, @abaq

0,00

650

126.100

2.212.665

Svi iznosi su dati u dinarima


c m y

EKONOMIJA

DNEVNIK

sreda12.maj2010.

5

PO^IWU PREGOVORI S MMF-om

Srbija vrda, ali }e se izvu}i bez packi RADOVAN JELA[I] O IZBORU SVOG NASLEDNIKA

Novog guvernera predlaga}e predsednik Srbije – Novi guverner Narodne banke Srbije bi}e izabran posle usvajawa izmena Zakona o NBS-u, kojim je predvi|eno da guvernera predla`e predsednik Srbije – izjavio je ju~e guverner u ostavci Radovan Jela{i}. On je novinarima u Skup{tini Srbije rekao da }e NBS biti predlaga~ izmena Zakona o NBS.

pisa o radu NBS-a i o~ekujemo da MMF u naredne dve do tri nedeqe dostavi svoj odgovor – kazao je Jela{i}, i dodao da }e posle usagla{avawa s MMF-om predlog biti dostavqen Skup{tini, nakon ~ega }e ona tra`iti saglasnost Vlade o tom predlogu. Predlog izmena zakona, osim {to }e guvernera predlagati predsednik, predvi|a

NBS ve} popu{ta Monetarni odbor NBS-a je na ju~era{woj sednici odlu~io da smawi referentnu kamatnu stopu za 0,5 procentnih poena, tako da ona sada iznosi osam posto, saop{teno je iz NBS-a. “Monetarni odbor je konstatovao da je inflacija i daqe ispod dowe granice ciqa i ocenio da }e se takva kretawa zadr`ati i u narednom periodu”, navodi se u saop{tewu, i dodaje da }e niska doma}a tra`wa i spori oporavak svetske i doma}e privrede imati i u narednom periodu dezinflatorni efekat. O razlozima za smawivawe stepena restriktivnosti monetarne politike, kao i o inflatornim rizicima koji i daqe postoje, govori}e guverner NBS-a u odlasku Radovan Jela{i} na konferenciji za novinare koja }e biti odr`ana u petak, 14. maja. Po sada{wem zakonu, guvernera predla`e skup{tinski odbor za finansije. Centralna banka je, kako je rekao Jelaa{i}, predlog izmena Zakona o NBS-u ve} usaglasila s nadle`nim ministarstvima i dostavila ih Me|unarodnom monetarnom fondu. – Na{a `eqa i obaveza je da s MMF-om usaglasimo izmene pro-

da Izvr{ni odbor odlu~uje o svim pitawima vezanim za oduzimawe i davawe dozvola u bankarskom sektoru. Jela{i} je ostavku podneo u martu zbog, kako je kazao, li~nih razloga. Vladaju}a koalicija je usaglasila predlog da kandidat za guvernera bude Dejan [o{ki}, sada{wi predsednik Saveta NBS-a.

Srpske vlasti nisu odr`ale neka obe}awa koja su prethodno dale MMF-u i to bi mogao da predstavqa problem u razgovorima Srbije i delegacije Me|unarodnog monetarnog fonda koja sti`e u Beograd. Re~ je pre svega o ~iwenici da gotovo ni{ta nije ura|eno na planu smawewa dr`avne administracije, kao i o tome {to ministri u Beogradu stalno najavquju odmrzavawe plata i penzija, ukazuju stru~waci. Ipak, ekonomski savetnik predsednika Vlade Milojko Arsi} ne veruje da }e Srbija zbog toga snositi neke konsekvence, niti pla}ati penale. – Retko kada neka zemqa u potpunosti ispuni sve elemente. Obi~no se dogodi da se neki elemant ne ispuni ili se delimi~no izvr{i. O~ekujem i da sad to ne}e biti element sporewa – rekao je Arsi}. Misija MMF-a sutra ponovo sti`e u Beograd, a novu rundu pregovora s Vladom Srbije zapo~e}e 17. maja. Kako je ju~e saop{tila Narodna banka, delegaciju MMF-a predvodi}e Albert Jeger, a u razgovorima sa srpskim vlastima, u okviru ~etvrtog razmatrawa rezultata aktuelnog stend-baj aran`mana, bi}e razmotrena najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretawa, ispuwewe utvr|enih kriterijuma izvr{ewa za mart 2010. godine, kao i ostvarewe obaveza preuzetih sporazumom s MMF-om, s posebnim osvrtom na pitawa koja se odnose na indeksaciju penzija i usvajawe regulative o fiskalnoj odgovornosti. Nakon uspe{nog okon~awa tre}eg razmatrawa i pozitivne ocene Odbora izvr{nih direktora MMF-a 31. marta

Novac nam ne treba Guverner NBS-a u odlasku Radovan Jela{i} je izjavio da su devizne rezerve trenutno na rekordnom nivou od 11 milijardi evra i da “u pregovorima s MMF-om ne}e biti pri~e o tome kako }emo povu}i dodatne pare, ve} kako ih ne}emo povu}i, po{to je o~ito da Srbiji nisu ni potrebne”. On je kazao da je stopa inflacije krajem marta bila 4,6 posto i da NBS o~ekuje da }e me|ugodi{wi rast cena za april iznositi 4,3 posto, i podsetio na to da je NBS ranije zacrtao da inflacija u 2010. godini bude {est, plus-minus dva odsto. 2010. godine, Srbija je do sada iskoristila oko 1,3 milijardu evra za ja~awe deviznih rezervi

zemqe od iznosa ukupno odobrenog stend-baj aran`manom od 2,9 milijarde evra.

Uprkos tome, Srbija nije ispunila deo preuzetih obaveza, pre svega one koje se ti~u smawewa dr`avnog aparata. – Kada je re~ o otpu{tawu radnika u javnoj administarciji konkretne cifre nismo videli, podataka o otpu{tawu na lokalnom nivou nema – ka`e glavni urednik “Ekonomist medija grupe” Milan ]ulibrk, i dodaje da je to trebalo da uradimo sami i da nas MMF ili bilo ko drugi ne “tera” na to. No, sude}i barem po optimizmu premijerovog ekonomskog savetnika, Vlada }e se se opet provu}i i pro}i neka`weno. – Verovatno }e, kad je o smawewu broja zaposlenih u Vladinim slu`bama re~, biti ponovo produ`en rok i MMF }e insistirati na tome i pritiskati Vladu. Mo`da }e se predlo`iti neke druge mere za u{tedu. Mislim da to ne}e biti toliko sporno – ka`e Arsi}. S druge strane, on ne veruje da }e MMF biti popustqiv kad je re~ o realizaciji nekih drugih elemenata Vladine ekonomske politike: – Ako ne{to bude sporno, to }e biti predlozi za pove}awe plata i penzija u toku ove godine. To ne}e biti odobreno sve dok signali oporavka privrede ne budu sna`niji i sigurniji i dok prihodi koji iz toga proizlaze ne po~nu da rastu. To bi mogla biti jedna od va`nijih ta~aka rasprave – ka`e Arsi}. To je potvrdio i {ef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik, koji izri~ito navodi da – uprkos nekim najavama iz Vlade Srbije – dogovor o pove}awu dr`avnih plata i penzija u ovoj godini ne postoji. V. ^v.


6

POQOPRIVREDA

sreda12.maj2010.

Kanada na Sajmu Kanada }e posle 20 godina ponovo nastupiti na Me|unarodnom poqoprivrednom sajmu u Novom Sadu od 15. do 22. maja, a posetiocima }e se predstaviti devet firmi iz te zemqe sa ~itavom paletom proizvoda i usluga, saop{teno je iz ambasade Kanade u Beogradu.

Pojedine firme iz Kanade i prethodnih godina su u~estvovale na ovom sajmu, ali u individualnom aran`manu, a ove godine je ministarstvo poqoprivrede Kanade, u saradwi s ambasadom u Beogradu, odlu~ilo da direktno u~estvuje na toj manifestaciji. U saop{tewu se isti~e da se na taj na~in pru`a zna~ajna podr{ka kanadskim firmama koje nastupaju na ovoj va`noj manifestaciji i "koje vide perspektivu za svoje proizvode i usluge na tr`i{tu Srbije i regiona". Kanadske firme }e izlo`iti ~itavu paletu svojih proizvoda i usluga – od elitne genetike u goverdarstvu i sviwarstvu, objekata i opreme za sviwarske, govedarske i `ivinarske farme, koje ukqu~uju kompjuterski kontrolisanu ventilaciju, automatizovane hranilice, pojilice i grejawe, do usluga kao {to su projektovawe i racionalizacija upravqawa farmama, embrio transfer i drugo.

DNEVNIK

ZA[TO JE GRAD UNI[TIO USEVE U DELU SREMA

Kontrola leta iskqu~ila protivgradnu za{titu Jo{ se ne zna precizno koliku je {tetu naneo grad koji je pre nekoliko dana tukao useve na wivama, vo}wake i vinograde u in|ijskoj op{tini, odnosno u Novom Slankamenu i Novim Karlovcima. U toku je procena i to }e se utvrditi, ali pitawe je za{to na ugro`enoj teritoriji nije delovala protivgradna odbrana. Nijedna protivgradna raketa nije ispaqena, dejstva uop{te nije bilo, te se grad koji je padao 6. maja pretvorio u pravu po{ast. Kako je "Dnevniku" re~eno u Odeqewu Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda za protivgradnu za{titu, u to vreme na snazi je bila totalna zabrana bilo kakvog dejstva. – Totalna zabrana je u rejonu In|ije trajala satima, a mi ne znamo zbog ~ega. Vide}emo s Kontrolom leta {ta je bio uzrok zabrane. Jednostavo, dejstva nije ni bilo i ne mo`emo govoriti o efikasnosti – kazao je za "Dnevnik" na~elnik Odeqewa protivgardne za{tite Zoran Babi}. – Mi s Kontrolom leta sara|ujemo direktno i nema ispaqivawa raketa bez wihove dozvole. Mo`emo samo pretpostaviti o ~emu se radi, da li su pitawu ~esta sletawa na aerodrom ili ne{to drugo... Elem, posle grada, koji je napravio pusto{ u atarima Novog Slankamena i Novih Karlovaca, [tab civilne za{tite i Komisija za procenu poqskih {teta op{tine In|ija, zakqu~ili su da su ova dva sela pretrpela elementarnu nepo-

godu i da u narednih osam do 15 dana mora biti procewena {teta nastala u svim doma}instvima, da bi tra`ili na~in da se qudima pomogne.

doslav Lero ka`e da je na 80 odsto useva i zasada {teta od grada totalna, a da je samo 20 odsto povr{ina pretrpelo mawe {tete – koje se kre}u oko 20 odsto.

Oranice sigurne do kraja maja – Procedura nabavke 4.500 raketa je zavr{ena i ve} od subote }emo od toga mo}i preuzeti od 3.000 do 3.500. S tih 4.500 nekako }emo odr`avati maj, ako bude "standardno nestabilan", {to zna~i da u maju ina~e tro{imo oko 3.500 raketa – ka`e Zoran Babi}, podse}aju}i na to da je Vladi Srbije dostavqen izve{taj i ukazano na problem nedostatka raketa. Zatra`eno je da se u buxetu hitno na|u pare za nabavku 7.000 raketa. – Ako bi to bilo odobreno, usevi bi bili sigurni do 15. jula, s efikasno{}u kakvu smo imali prethodnih godina. Babi} podse}a na to da je lane na raspolagawu bilo 19.500 raketa, te da do polovine jula nije bilo problema, a druga polovina godine je bila stabilna i nije bilo posledica od mawka raketa. Sada nedostaje 7.000 raketa da bi se dostigao taj nivo. U Novom Slankamenu, gde je celo podru~je ove katastarske op{tine zahva}eno gradom, dakle svih {est hiqada hektara, predsednik Mesne zajednice Ra-

– Gradom je pogo|ena ogromna povr{ina – 3.500 hektara pod kukuruzom je gotovo uni{teno, stradalo je 450 ha p{enice, 150 ha duvana, 150 hektara suncokre-

ta i isto toliko povr{ina pod povr}em. Uni{ten je rod breskve na sto hektara, vinograda na 150 i jabuke i ostalog vo}a na oko 600 hektara – ka`e Radoslav Lero. Sli~na situacija je i na delu atara Novih Karlovaca. [tete su i ovde ogromne, me|utim, gradom, olujom i bujicama zahva}ene su ne{to mawe povr{ine. [tab za civilnu za{titu op{tine In|ija naredio je da u naredna 72 ~asa predsednici mesnih zajednica u ova dva sela, koja su pretrpela ogromne {tete na usevima i zasadima, prikupe sve prijave gra|ana, nakon ~ega }e Komisija za procenu poqskih {teta iza}i na teren, od parcele do parcele, i izve{taj podneti [tabu za civilnu za{titu. – Posle toga mo}i }e se odrediti budu}a strategija i akcije koje bi pomogle da se proizvo|a~ima koji su stradali od ovog grada bar delimi~no nadoknade {tete – ka`e zamenik predsednika op{tine In|ija Sini{a Filipovi}. Osim {teta na usevima i zasadima, pogo|ena je i komunalna infrastruktura, jer je grad pratila jaka oluja i velike koli~ine ki{e, koje su, nose}i muq i druge predmete, napravile velike probleme, ali tome su doprineli i zatrpani odvodi za vodu. Elem, posla je bilo i za "Sremput", kao i za vatrogasne ekipe, zahvaquju}i kojima su izbegnute ve}e poplave ku}a i ostale imovine. S. G. – S. B.

Po~iwe isplata subvencija – Isplata 14.000 dinara subvencija po hektaru registrovanim gazdinstvima po~iwe 15. maja, a ceo taj posao bi}e zavr{en ranije nego pro{le godine – izjavio je za "Dnevnik" ministar poqoprivrede Sa{a Dragin, podsetiv{i na to da su lane ti podsticaji ispla}eni do kraja septembra. – Ministarstvo poqoprivrede `eli da vodi socijalno odgovornu politiku i zato je najbitnije da na{im poqoprivrednim proizvo|a~ima subvencije stignu na vreme. Subvencije se ispla}uju na osnovu Uredbe o regresirawu ratarske i povrtarske proizvodwe u 2010. godini, a prvo }e ih dobiti oni koji `ive na marginalnim podru~jima i na Kosovu, a najkasnije do 20. maja po~e}e isplata i poqoprivrednicima na ostalim podru~jima. Novac }e dobiti najpre oni koji su prvi podneli zahtev za subvenciju, a ima ga i bi}e dovoqno za sve, vele u Ministarstvu. Pare }e biti ispla}ene do 31. jula za sve koji su se prijavili u prvom krugu do 30. juna, a oni koji podnesu zahteve u drugom roku, od 1. do 30. septembra, dobi}e novac do kraja oktobra, odnosno po~etka novembra. Ovih dana, i to najkasnije do 20. maja, po~e}e i isplata subvencija za kupovinu prikqu~nih ma{ina i traktora. S. G.

Osigurawe od su{e prvi put u Srbiji "Delta |enerali osigurawe" prvo }e u Srbiji paorima ponuditi osigurawe useva i plodova od rizika od su{e, a taj proizvod na tr`i{tu predstavqa danas u \ur|evu, na imawu Qubi{e Gaj{ina, jednog od prvih poqoprivrednika koji je od su{e osigurao kukuruz. To je jedina osiguravaju}a ku}a u zemqi i regionu koja nudi ovu vrstu osigurawa, a svoj do-

prinos dalo je i Ministarstvo poqoprivrede, koje je odobrilo mere subvencionisawa premije sa 40 odsto. Osigurawe od ove elementarne nepogode "Delta |enerali osigurawe" osmislilo je u saradwi sa svetski poznatom reosiguravaju}om ku}om "Swiss Re". Ministarstvo poqoprivrede, zajedno s Republi~kim hidrometeorolo{kim zavodom,

dalo je podr{ku i aktivno pomoglo proces stvarawa proizvoda i odre|ivawa merodavnih koli~ina padavina i pojma su{e na na{em prostoru. U `eqi da podstakne individualne poqoprivredne proizvo|a~e na to da za{tite svoje useve, Ministarstvo je odobrilo mere subvencionisawa premije osigurawa. S. G.

SETVA PRIVEDENA KRAJU

Kukuruz na wivama kolo vodi Najve}i prole}ni posao je na samom kraju – posejali smo gotovo sav kukuruz, soju, suncokret... Kako je za "Dnevnik" rekao sekretar Odbora Privredne komore Srbije za pqoprivredu Milan Prostran, soje }emo imati na oko 140.000 hektara, suncokreta od 160.000 do 170.000, kukuruza na oko 1,4 milion hektara... Ukupno, u Srbiji }e, kako ka`e, biti zasejano planiranih 2,5 miliona hektara. – Setva nije ugro`ena zbog aprilskih ki{a. Naprotiv, one su ~ak dobrodo{le da bi se neo-

da je {e}erne repe posejano od 65.000 do 67.000 hektara, odnosno na oko 5.000 hektara vi{e nego lane. Nije bilo ni puno presejavawa slatkog korena (oko 2.000 hektara), a vremenske prilike su mu pogodovale. Krompira }emo imati na oko 100.000 hektara. Kada je re~ o kukuruzu, koji i ovog prole}a dominira u setvenoj strukturi – u Srbiji je ve} poFoto: R. Hayi} sejano blizu 90 odsto poskromne prinose, napomiwe vr{ina. Ovo je za "Dnevnik" izna{ sagovornik. Tro{kovi su javio rukovodilac Odeqewa za ovog prole}a 20 do 30 posto ve}i kukuruz novosadskog Instituta nego pro{log, veli on, dodaju}i za ratarstvo i povrtarstvo da je ova setva zapravo izuzetno \or|e Jockovi}, dodaju}i da bi setva kukuruza trebalo da se okon~a za pet dana. Ulagawa su ponovo bila vi{e nego skromna, – Zbog ki{nih dana setva se prenela i na maj. Kukuruz zasete mo`emo o~ekivati i prose~no skromne jan u prvoj dekadi aprila ima saprinose, (Milan Prostran) da ~etiri-{est listova. Sada se vaqa boriti protiv korova, pophodna vlaga sa~uvala. Jedino skupa, mnogo "te`a" od prethod{to se naj~a{}e gre{ke de{amalo kasni setva u centralnom nih za one koji su primewivali vaju zbog zakasnele primene delu Srbije, ali }e ~ak i na popunu agrotehniku. "Najpaprenisredstava. Bilo je dosta ki{e i vr{inama koje su plavqene, sve je" je bilo gorivo, a ono }e nam mnoge wive su zakorovqene. biti gotovo do 20. maja – ka`e opet poskupeti za vi{e od ~etiAgrotehnika mora da bude na prProstran. ri dinara po litru, napomiwe vom mestu – upozorava Jockovi}, Me|utim, ulagawa su ponovo Prostran. dodaju}i da "imamo dobre sklobila vi{e nego skromna, te moOn podse}a na to da je setva pove na wivama", {to omogu}uje `emo o~ekivati i prose~no jarih `ita odavno zavr{ena, te dobre prinose. S. G.


RITAM [I[AWA TRAVE

Suve slavine zbog radova

Do{ao red na bulevar Zbog dosta ki{nih dana u prethodnom periodu, mnogi delovi grada su dobrano zarasli u travu, pa su tako i radnici „Zelenila“ prionuli na posao ne bi li pokosili sve {to treba. U pomenutom preduze}u ka`u da nakon prvog kruga ko-

Novosadska sreda12.maj2010.

Ukro}ena buka I

nika o kori{}ewu pla`e, uvedeno je i pravilo da svi lokali moraju da preuzimaju muziku koja se pu{ta sa internog radija „Gradskog zelenila“, a tek po nekom je dozvoqeno da pravi programe po svojoj voqi. Ovo se donosi na nekoliko lokala, koji su tik do reke i ~ija muzika ne}e smetati stanarima u zgradama u blizini [tranda. ^ak i ti lokali eventualnim svirkama moraju da obaveste „Zelenilo“ i da paze na buku. Potez za pohvalu, nema {ta, jo{ samo da i u praksi bude tako, jer kultura `ivqewa u gradu ne zna~i samo gledawe na sebe ve} i po{tovawe drugih. B. Markovi}

Proslava Spasovdana na Klisi Mesna zajednica Klisa organizuje danas u 16 ~asova turnir u malom fudbalu u~enika Osnovne {kole “Du{an Radovi}”, na sportskom terenu “Borac”, a povodom proslave Spasovdana. Izlo`ba slika autora Du{ana Novakovi}a bi}e odr`ana U MZ u

~etvrtak 13. maja od 17 do 21 ~as, u 18.30 bi}e organizovano se~ewe slavskog kola~a, a u 19 ~asova bi}e prire|en kulturno umetni~ki program |aka O[ “Du{an Radovi}” i u 19.30 ~asova bi}e prikazan film o radu i aktivnostima u~enika. I. D.

V REMEPLOV

Briqirali u~enici Muzi~ke {kole

gradskog keja. Iskqu~ewe }e uslediti zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i, saop{teno je iz JKP “Vodovod i kanalizacija”. S. T.

hronika

OVE NEDEQE „INFORMATIKA” PO^IWE POSAO

Na tvr|avu sti`e 35 kamera Ugradwa kamera na Petrovaradinskoj tvr|avi po~e}e ove nedeqe. Na osnovu tendera koje je raspisao „Poslovni prostor“ za postavqawe kamera na Petrovaradinskoj tvr|avi, posao je dobilo preduze}e „Informatika“. Vrednost radova je 40 miliona dinara, a zavr{etak posla planiran je za 15. jun. Pomo}nik direktora za tehni~ke poslove Vladimir Kne`evi} rekao je ju~e za „Dnevnik“ da }e ovo preduze}e tamo postaviti ra~unarsku infrastrukturu, video nadzor i pokri}e sva zna~ajnija mesta za turiste sa besplatnim internetom. Na \avi }e biti postavqeno 35 kamera. - Posao je ve} zapo~et, a s izvo|a~em radova i arheologom smo obi{li tvr|avu i na{li smo trase koje ne}e ugro`avati wihov deo posla. Tako|e po~e}emo sa rekonstrukcijom elektromre`e, kako bi sve platoe na kojima se odr`avaju manifestaci-

Jedanaestogodi{wa Mira Jovanovi}, ose}ajno je, napamet, odsvirala klavirsku deonicu jedne Mocartove simfonije, dok je ne{to starija Jovana plementa Stratimirovi}, na najboqi na~in izvela Betovenovu „Pateti~nu simfoniju“, koja se ~esto svira na diplomskim ispitima na evropskim konzervatorijuma. N. C.

Zavr{etak posla planiran za 15. jun, a kamere }e biti povezane s nadzornim centrom pri Policijskoj upravi Novi Sad je i koje su atraktivne za turiste pokrili internetom – obja{wava Kne`evi}. Ka`e da }e video nadzor biti 24 sata povezan s nadzornim centrom pri Policijskoj upravi Novi Sad. U ovom preduze}u o~ekuju

da }e svi ovi radovi biti zavr{eni pre po~etka „Egzita“, a povodom odr`avawa ovog festivala „Informatika“ }e postaviti i informacione punktove. Sem ovih radova na Petrovaradinskoj tvr|avi }e biti posta-

vqena za{titna ograda na mestima gde se svakodnevno i u vreme razli~tih manifestacija kre}e najve}i broj posetilaca. Idejno re{ewe je izabrano, a sada je toku izbor najpovoqnijeg izvo|a~a radova. Re{ewe koje je uradio Zavod za za{titu spomenika kulture podrazumeva postavqawe za{titnih ograda na najugro`enijim potezima gorwe Tvr|ave i Honverka. I ovde }e arheolo{ki nadzor radova obavqati stru~waci Muzeja grada, a posao bi trebalo da bude zavr{en do po~etka festivala Egzit, odnosno po~etkom jula. Osim toga, na Tvr|avi se trenutno gradi nova trafo stanica pod nazivom „Akademija“. U „Elektrovojvodini“ isti~u da }e ona biti gotova do kraja ovog meseca, a upotrebnu dozvolu dobi}e polovinom juna. Rekonstrukcija stare trafo stanice koja se nalazi kod tunela odvija}e se istom dinamikom. Q. Nato{evi}

USPE[NO OKON^ANA BICIKLISTI^KA MISIJA DRAGANA FURTULE

Na dva to~ka do krova sveta Za bezmalo 70 dana, profesor Sredwe saobra}ajne {kole “Pinki” Dragan Furtula pre{ao je preko 7.000 kilometara biciklom i 300 kilometara pe{ke, na svojoj misiji putovawa od Novog Sada do Himalaja i natrag. Tokom pute{estvija koje je, kako ka`e, prvi put na taj na~in iskusio neko iz ovog dela Evrope, smr{ao je 11 kilograma, pre{ao osam dr`ava, da bi ~ak zapao u neprilike tokom prolaska kroz Nepal; odakle se ku}i vratio avionom. - Bilo je kriza, ali ni u jednom trenutku nisam pomislio da odustanem – pri~a profesor, kojeg je ju~e na Trgu slobode do~ekao pred-

]irilov otvara „[kolsko pozorje” Prvi ispitni koncert za polaznike Muzi~ke {kole Isidora Baji}a odr`an je 12. maja 1913. godine. Iako ova ustanova nije dobijala dr`avnu pomo}, a {kolarina u woj nije bila visoka, Isidor Baji} je uspeo da okupi vrsne pedagoge i umetnike koji su predano radili s u~enicima. A oni su na koncertu bili briqantni.

Bez vode }e danas od 8 do 14 sati biti Beogradski kej, od Ulice Milo{a Baji}a do Trga Neznanog junaka, i deo Dunavske ulice, od Ulice Ive Lole Ribara do Beo-

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ove sezone na [trandu }e biti reda, a pri tom mislimo da ni posetiocima pla`e ni stanarima u obli`nim zgradama buka, koja je ranijih godina dopirala iz kafi}a, ne}e predstavqati muku. Naime, sve do pro{le godine iz svakog kafea se mogla ~uti druga muzika, a zvukovi su se me{ali {to je prili~no nerviralo {trandaro{e. Posebna pri~a su bili ve~erwi ~asovi kada se iz kafi}a, koji su na~i~kani jedan do drugog, orilo na sve strane. Malo rokenrola, malo tehna, po koja baladica, pa red narodwaka u`ivo, prava papazjanija. Me|utim, sa uvo|ewem pravil-

{ewa odmah kre}e ponovno sre|ivawe jer izrasle trave ima dosta. Oni mole i sugra|ane za malo strpqewa i dodaju da }e svi delovi grada do}i na red. Ovaj posao se obavqa prema dnevnom rasporedu. B. M.

U okviru pozori{nog festivala „[kolsko pozorje”, koji 16. put organizuje Gimnazija „Svetozar Markovi}“ u naredna tri dana bi}e odigrane predstave u Novosadskom pozori{tu, Ulica Jovana Suboti}a 3-5. Pozorje }e danas u 9.30 ~asova otvoriti Jovan ]irilov, a zatvarawe manifestacije je zakazano za petak 14. maja u 18 ~asova u sve~anoj sali Gimnazije. B. P. P.

sednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi}. Istovremeno, jo{ oko 100 u~enika {kole u kojoj predaje klicalo je wegovo ime. - Ovaj put je bio veliki izazov za mene. Odu{evqen sam Sirijom, i zemqom i qudima, a i Himalaji su veli~anstveni. Do wih sam i{ao 150 kilometara pe{ke. Tamo i natrag. Indiju i Nepal, ipak, nikome ne bih preporu~io – ispri~ao je Furtula. Slede}i izazov bi mu, kako ka`e, jedino bilo putovawe oko sveta - biciklom. Ipak, `ivot mu se namestio tako da se za po~etak nastavka, ovog leta, zaputi svojim biciklom iz Novog Sada u Ukrajinu. S. Tanuryi}

Foto: S. [u{wevi}

c m y


8

NOVOSADSKA HRONIKA

sreda12.maj2010.

DNEVNIK

BESPARICA ILI NEMARNOST

Napu{tene ku}e na svakom koraku Foto: N. Stojanovi}

BEOGRADSKI „FI[ FEST” PROMOVISAN U NOVOM SADU

Poziv ravni~arskim majstorima ~orbe ^etvrti “Fi{ fest”, gastronomski festival ribqih specijaliteta, bi}e odr`an od 25. do 27. juna na dunavskoj obali kod Kule Neboj{e u Beogradu. Manifestacija je tako|e posve}ena promociji `ivota uz reku, te se odr`ava uo~i me|unarodnog Dana Dunava 29. juna. Kako je na ju~era{woj promociji u Master centru Novosadskog sajma rekao vlasnik beogradskog restorana “Vodenica” Nenad @ivanovi}, koji je uz udru`ewe gra|ana “Dunav u srcu” jedan od organizatora “Fi{ festa”, jedna od ideja manifestacije je da se umre`e srodni festivali koji promovi{u kulinarsko i kulturno nasle|e razli~itih delova zemqe i da se tako poja~a turisti~ka ponuda. - Pro{le godine, “Fi{ fest” je posetilo 50.000 qudi. Iako su ri-

bqi specijaliteti u fokusu, posetioci su mogli da probaju vina, doma}e sireve, tradicionalne slatki{e... Ove godine o~ekujemo jo{ vi{e posetilaca i u~esnika – kazao je @ivanovi}, uz naglasak da je promocija “Fi{ festa” organizovana u Novom Sadu kako bi {to vi{e Vojvo|ana pre{lo reku i u~estvovalo u trodnevnom spektaklu. Prema wegovim re~ima, polovinu od pro{logododi{wih 87 ekipa ~inili su vojvo|anski majstori ribqih specijaliteta, a organizatori o~ekuju da ove godine varja~e ukrsti 150 kuvara. Prijave za u~e{}e na takmi~ewu primaju se na telefon 065/2628-250, ili se mogu ostaviti na sajtu www.fishfestbeograd.com. I. S.

IZ NOVOSADSKE TOPLANE

Novo radno vreme korisni~kog servisa Korisni~ki servis Novosadske toplane 0800 100 021 van grejne sezone radi}e svakog dana, osim nedeqe od 8 do 20 sati, dok je radno vreme slu`be za reklamacije od 6 do 22 sata. Posle 22 sata gra|ani mogu za hitne intervencije pozvati broj telefona 4881104, saop{tavaju iz ovog preduze}a. Gra|ani pozivom na broj Korisni~kog servisa mogu izneti reklamacije na kvalitet usluga Toplane, ali i dobiti informacije u vezi s isporukom energije za pripremu tople vode, o radu preduze}a, kao i o novom sistemu naplate koji }e biti primewen u narednoj grejnoj sezoni. Operateri Korisni~kog servisa }e pozivati predsednike

skup{tina stanara i sa wima dogovoriti vreme kada }e radnici “Toplane” dolaziti u kontrolu parametara na primarnim i sekundarnim delovima toplotnih podstanica. Novosadska toplana je u nameri da pravovremeno informi{e korsinike usluga jo{ 2008. godine pokrenula obave{tavawe SMS – om. Na ovaj na~in gra|ani mogu dobiti informacije o prekidima u isporuci toplotne energije za grejawe i pripremu tople potro{ne vode nastalih usled otklawawa kvarova na vrelovodnoj mre`i, kao i o prestanku grejawa zbog radova na unutra{wim instalacijama, koje izvode vlasnici stanova. Z. Ml.

DSS O „VODOVODU”

Privatizacija na mala vrata? Povodom najave partnerstva "Vodovoda" sa privatnim sektorom ju~e je u Gradskom odboru Demokratske stranke Srbije odr`ana konferencija za novinare, na kojoj je predsednik Odbora za komunalne delatnosti Marko Arsenijevi} istakao da wihova stranka "protestuje zbog kaubojskog" na~ina poku{aja transformacije strate{ki va`nog preduze}a za Novi Sad. Dodao da je ovo mogu}a privatizacija javnog sektora na mala vrata, i upozorio da je rizi~no prepustiti neku od najva`nijih i najosetqivijih funkcija privatnom preduze}u. - Zbog ~ega gradska vlast toliko `uri da bez strategije na dr`avnom nivou i ne ~ekaju}i zakonsku regulativu, ~ija je izrada

najavqena, "Vodovod i kanalizaciju" {to pre preda u ruke privatnog partnera. Zbog ~ega nema celovite vizije za sva javno komunalna preduze}a - naglasio je Arsenijevi}. Rekao je i da je nesporno da je potrebna transformacija javnih komunalnih preduze}a u gradu, ali i u svim ostalim gradovima i op{tinama u Srbiji i DSS se zala`e za dono{ewe zakona o javnoprivatnom partnerstvu koji bi celovito uredio ovu materiju. Potpredsednik Gradskog odbora DSS Petar ]irovi} dodao je da su krajem pro{log meseca uputili otvoreno pismo gradona~elniku povodom pomenute teme, ali da odgovore nisu dobili. B. M.

„Dnevnik” poklawa karte za „[koqkice” Dnevnik poklawa dva puta po dve karte za gala koncert Me|unarodnog muzi~kog festivala za decu “[koqkice”, koji }e biti odr`an 15. maja u 19 ~asova u sve~anoj sali NIS – a. Karte }e dobiti prvi ~italac koji danas od 12 do 12.05 ~asova pozove broj telefona 528 – 765.

Otkazana izlo`ba ma|arske grafike Izlo`ba "Savremena ma|arska grafika" planirana u okviru manifestacije No} muzeja 15. maja, u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzi}a, odga|a se za jun iz tehni~kih raz-

loga. U Poklon zbirci Rajka Mamuzi}a posetioci }e mo}i u No}i muzeja da pogledaju izlo`bu fotografija Dragi{e Radulovi}a “Portreti umetnika” i “Novu stalnu postavku”. I. D.

Prema popisu gra|evinske inspekcije u Novom Sadu ima oko 40 napu{tenih gra|evina, od ~ega je 26 ku}a problemati~no po okolinu zbog mogu}nosti da se uru{e ili su pretvorene u divqe deponije a pojenine su postale svrati{ta za besku}nike ili narkomane. Zato je inspekcija popisala ove objekte, a uskoro }e poku{ati da stupi u kontakt s vlasnicima ku}a ili investitorima koji su ih otkupili i koji bi trebalo da ih sru{e ili postave za{titnu ogradu. - Od gra|evinske inspekcije sam dobio zapisnik, a dogovoreno je da se ta mesta obezbede. Neke od tih ku}a su ve} pod potpunom kontrolom inspekcija, a mnoge su kupili investitori koji jo{ nisu zapo~eli gradwu zbog krize iako su pribavili gra|evinske dozvole – obja{wava za „Dnevnik“ na~elnik uprave za inspekcijske poslove @eqko Radulovi}. Napu{tenih objekata ima na periferiji, ali i u najstro`em centru grada, a po{to u wima niko godinama ne boravi, vremenom su postala rugla. Mnoge od wih pune su sme}a, jer se uvek

Napu{tena ku}a u [afarikovoj 25

na|e neko kome je lak{e da ubaci sme}e kroz prozor napu{tene ku}e nego u obli`wi kontejner. U onima gde su se nastanili besku}nici ~esto se lo`i vatra te postaju potencijalna opasnost zbog po`ara. Neke od lokacija na kojima se nalaze napu{tene ku}e su na

uglu ulica Uro{a Predi}a i Nenada Mitrova, Lukijana Mu{ickog 2 i 28, Vojvode [upqikca 23, Futo{ka 57, [afarikova 25, ku}a kod javne gara`e u Josifa Ruwanina, Save Vukovi}a 29, na uglu Mike Anti}a i @arka Zrewanina, u Tekelijinoj 11, Jovana Hranilo-

vi}a 40, Pa{i}evoj 35 i Stefana Stefanovi}a 8. Kako saznajemo u inspekciji u ve}ini tih objekata vlasnici se ne znaju ili ne `ive vi{e u Srbiji, a mnoge napu{tene ku}e su u postupcima ostavinske rasprave. Q. Na.

PROJEKAT „PONOVO RADI BIOSKOP, 2. DEO” DOBIO NOVAC IZ GRADSKOG BUYETA

„Jadran” do jeseni Bioskop “Jadran” osta}e otvoren najverovatnije do jeseni, uz pomo} projekta “Ponovo radi bioskop, 2. deo”, koji je dobio finansirawe na gradskom konkursu za programe kulture. Grad }e ove godine iz buxeta izdvojiti 400.000 dinara, potvr|eno je "Dnevniku" iz udru`ewa “Zvezda film”, koje je nosilac ovog projekta. Kako za na{ list ka`e Lazar Soki} iz “Zvezda filma”, deo obe}anog novca se o~ekuje krajem ovog meseca i pristiza}e u etapam narednih dva meseca. - Sa novcem koji }e pristi}i, pokri}emo tro{kove predstoje}ih komunalnih ra~una. Trenutno dugujemo radnicima, koji su donedavno radili bez naknade, dva meseca prihoda i to }e biti ispla}eno po ugovoru o dopunskom radu. Svaki od

11 radnika dobi}e po 6.500 dinara plus doprinosi – rekao je Soki}. “Jadran” }e verovatno ostati otvoren dokle god se ne zavr{i rekonstrukcija bioskopa “Arena”, {to se o~ekuje da }e biti u septembru. Krajem aprila, odlukom Vlade Republike Srbije a na predlog Izvr{nog ve}a Vojvodine, bioskop “Jadran” je trajno izuzet iz privatizacije preduze}a “Zvezda film”, u ~ijem se vlasni{tvu do tada nalazio, i bi}e predat na upravqawe Muzeju savremenih umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Jo{ uvek nije poznato kada }e se izvr{iti primopredaja prostorija, jer su u toku pregovori o preuzimawu jednog broja radnika koji bi trebalo da pre|u u muzej. N. Vukovi}

^ITAOCI PI[U SMS

065/47-66-452 & 063/366-977

Dekadencija disidentstva Na{ do`ivotno ustoli~eni ministar poru~uje da „ne}e dati ostavku, jer jo{ ima puno toga da uradi“! Da li su to u planu nove vakcine, usvajawe zakona o zabrani pu{ewa..., da bi}e da je uran upakovan u duvanski dim?! Obru{io se Tomica na duvanski dim i ve{to baca pod tepih U238, kojim nas je bogato darivala alijansa i koji nas ubija sa zadr{kom. Ni posle 11 godina Tomica se nije osvrnuo (i niko), da dozna kolike su posledice tog ~a{}avawa, nego sa punim pravom obolele i umrle od kancera i daqe svrstava u duvanski dim! I ranije se pu{ilo sve i sva{ta u Srbiji, pa nije bilo najugro`enijih koliko je za ovih godina. Ako je tako, zna~i da je duvanxijama odzvonilo, a nepu{a~i imaju zadovoqstvo da `ive jo{ 4,5 milijardi godina uz lekovitost uranijuma. Kukuuu!!! Takav ministar zaslu`uju le~ewe u svemiru! 064/0863... *** Posle emisije „Upitnik“ „Dnevnika 1“, postalo mi je jasno za{to je profesor Mi}unovi} za Titovo vreme bio disident. Ciq wegove borbe je bila demokratija u kojoj }e on, kao poslanik, sa preko 80 godina starosti na veliku sisu sisati narodne pare iz buxeta, a dva ministra se ponosno slikati prilikom potpisivawa donacija za 10 novih narodnih kuhiwa.

Bedno, `alosno i sramotno!!! Eh, kada bi se Tito mogao vratiti... 063/542... *** U TV dnevniku RTS-a prikazana je reporta`a o Ni{liji koga je pas lutalica ujeo za lice, a kao

*** Voz „]ira“, putni~ki voz iz Novog Sada za In|iju sa polaskom u 15.30 dana 5. maja nije saobra}ao, a kako }emo mi radnici da se prevezemo?! G-dine Je{i}u, pomozi nam da re{imo na{ pro-

najva`nije bilo je pitawe kako za{tititi ove pse, a qude ko {i{a! Qudi, pa gde to mi `ivimo?! 062/1654... *** Moram da pohvalim gospo|u koja radi u Policijskoj stanici u Petrovaradinu na paso{ima i li~nim kartama. Qubazniju osobu nisam nigde video. Da~i}u, pove}aj joj platu i unapredi je. Svaka ~ast! 062/8988...

blem. Tvoji glasa~i iz Be{ke i ^ortanovaca... 063/1817... *** Ko je projektovao zid na Keju? 063/8054... *** Sad i lekovi na kredit kao roba {iroke potro{we, pa tako, pored zimnice, ogreva... mo`ete da pla}ate i komunalne usluge i nezakonite javne potro{we (nabavke), kao {to su video nadzori (po-

licija kao gleda). Od juna i video nadzor za bezbednost unu~adi u skejt parku, koji }e nas ko{tati „ne{to preko 10 miliona dinara“. Dragi penzioneri, napred u letwe zamrzavawe, a ostali gra|ani kod gradona~elnika i za{titnika. Da platimo i wihove ostavke video nadzorom. 063/1761... *** Miko, mi smo otvorili o~i, krenuti pre 12 ne}emo, ne mora{ da `uri{. 063/8986... *** Karte za No} muzeja kupuju se u OTP banci. ^ekate u redu sa klijentima, pa vam {tampaju uplatnicu. Letwi dan do podne. Ili je totalno odsustvo poslovnosti ili dil sa OTP. Umesto da prodaju karte za ke{ na 100 mesta u gradu. Ej, Novi Sade, trgni se! 064/8615... *** Odgovor za 063/8631... Ne mogu da verujem da dok pi{ete ne razmi{qate o tome {ta pi{ete!!! Papirni ubrus da se ne mewa?!? Pa i kad bi hteli tako da rade, taj isti papir im to ne bi dozvolio. Ako iole znate {ta je papir, izvinili biste se u istoj rubrici. Ako pri Va{em pregledu pod Vama papir mo`e da ostane ~itav, onda je taj papir za Ginisa po pitawu trajnosti! Ja kad idem kod ginekologa, onda stvarno idem kod ginekologa, a Vi ko zna gde ste bili... 065/8651...


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

sreda12.maj2010.

9

USKORO IZVR[EWE KAZNE KROZ DRU[TVENO KORISTAN RAD

Okajava}e prestupnici kod komunalaca Otvarawem prve regionalne kancelarije Slu`be za izvr{ewe alternativnih sankcija, koja }e se nalaziti u novosadskom Centru za socijalni rad, po~e}e i prakti~na primena alternativnih kazni i u Vojvodini. Zato se o ovoj temi razgovaralo ju~e u Gradskoj ku}i u Novom Sadu. Doma}ini sastanka, na kojem su u~estvovali predstavnici pravosu|a, direktori gradskih preduze}a i predstavnici misije OEBSa u Srbiji, bili su gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i}, Direktor Uprave za izvr{ewe zavodskih sankcija Milan Obradovi} i {ef odeqewa za vladavinu prava i qudska prava Misije OEBS-a Rut Van Rijn.

- Alternativne sankcije }e u praksi pru`iti {ansu i prestupnicima, koji do tada nisu bili ka`wavani, da se kroz dru{tve-

sankcija - kazao je Pavli~i}, koji po~etak izvr{ewa kazni u gradskim preduze}ima o~ekuje do po~etka leta.

Neophodno sklopiti ugovor sa „^isto}om“, „Lisjem“, „Zelenilom” i ostalim zainteresovanima, a po~etak izvr{ewa kazni u gradskim preduze}ima o~ekuje se do leta no-koristan rad u gradskim preduze}ima rehabilituju. Zato je neophodno najpre sklopiti ugovor sa gradskim preduze}ima – „^isto}om“, „Lisjem“, „Gradskim zelenilom”, i svim ostalim zainteresovanim za tako ne{to. Potom treba po~eti sprovo|ewe

U Novom Sadu je do sada izre~eno ukupno 24 alternativne sankcije, od kojih je 23 bio za{titni nadzor a jedna nov~ana kazna je zamewena dru{veno-korisnim radom. Otvarawem Kancelarije Slu`be za izvr{ewe alternativnih sankcija, bi}e

omogu}eno da se okrivqenima izri~u i potom i sprovode kazne dru{tveno-korisnog rada. To do sada nije bilo mogu}e, jer nije postojao ugovor sa gradskim preduze}ima. Na skupu je istaknuto da je ovakav program u Beogradu u proteklih godinu i po dana dao odli~ne rezultate. Da je organizovan rad tokom puna 24 sata, kako bi se i prestupnicima omogu}ilo da kaznu kombinuju uz druge obaveze- posao, {kolovawe… U~esnici skupa su izrazili zadovoqstvo zbog priprema uslova za izvr{ewe alternativnih kazni u Novom Sadu, i nadu da }e se u program ukqu~iti i ostali ve}i gradovi u Srbiji. S. Tanuryi}

GRADWA SOMBORSKOG BULEVARA NEO^EKIVANO POTKA^ILA ZAKUPCE LOKALA U „KINESKOJ ^ETVRTI”

Grad razmewuje zemqi{te s „Manualom” Zakupci lokala u „Kinsekoj ~etvrti“ na Bulevaru despota Stefana 5, posledweg dana aprila bili su neprijatno iznena|eni kada su od preduze}a “Poslovni prostor” dobili otkaz ugovora o zakupu. Razlog vi{e za nevericu imali

{li drugi adekvatni prostor. U tom ugovoru stoji da moramo da se iselimo zbog planirane razmene, odnosno promene vlasnika ove nepokretnosti – obja{wava ogor~eni Stojanovi} i ka`e da u „Kineskoj ~etvrti“ servis dr`i od 1993.

godina i da nikada nije zakasnio sa pla}awem zakupa. Stojanovi} predo~ava da je u posledwih deset godina za zakup dao oko 20.000 evra i da je skoro isto toliko ulo`io u renovirawe. On smatra da je potez Poslovnog prostora i Grada krajwe nepromi{wen jer, ukoliko se zaista budu morali seliti iz ovog objekta, ka`e da }e 12 zakupaca koji izdr`avaju preko 100 porodica ostati bukvalno bez posla i na ulici. - Koliko sam upoznat, taj prostor u kojem se sada mi nalazimo treba da dobije “Manual”. Ukoliko se to desi, pravdu }emo potra-

GRADSKI PREVOZNIK SPREMA PONOVNI JAVNI OGLAS ZA AUTOBUSE

Jednim tenderom tri nabavke? U Gradskom saobra}ajnom preduze}u „Novi Sad“ planiraju da objedine javnu nabavku - {est solo autobusa na gas, 14 solo vozila i pet mini buseva, saznaje „Dnevnik“ nezvani~no u preduze}u. Solo i mini busevi su invesiticije za 2010. godinu, a vozila na gas invesicije iz pro{le godine. Grad za ovogod{wi obnovu voznog parka iz buxeta treba da izdvoji 203 miliona dinara, dok je tri stotine miliona dinara planirano da gradski prevoznik obezbedi putem kredita. Predsednik Upravnog odbora Bogdan Kolarski ka`e da }e Upravni odbor na zasedawu u petak formalno obustaviti postupak javne nabavke autobusa na gas, jer je pre mesec dana republi~ka Komisija za za{titu prava ponu|a~a prihvatila `albu jednog od u~esnika na konkursu, da javni oglas nije sproveden po Zakonu o javnim nabavkama Kolarski smatra da }e i daqe biti dovoqno 190 miliona dinara koliko je iz gradskog buxeta planirano za autobuse na gas. Ka`e da evro u odnosu na doma}u valutu od decembra lane nije znatno porastao.

Podse}amo da je prvobitno namera Grada bila da se kupi deset autobusa na gas, ali se od toga obustalo, zbog toga {to se javna nabavka otegla. Kako posle poni{tewa tendera sledi novi postupak za ovu investiciju, name}e se pitawe kako izbe}i da se tender ponovo ne poni{ti ({to je ve} bilo nekoliko puta) ili postupak obustavi ( tako|e ve} vi|eno). U Gradskom saobra}ajnom preduze}u ka`u da su nemo}ni bilo {ta da urade, da bi postupak kupovine bio br`i. Portparol preduze}a Milorad Vuka{inovi} ka`e da bi Komisija za za{titu prava ponu|a~a morala br`e da radi. Na odgovor ove Komisije, firma je ~ekala vi{e od tri meseca, po{to je krajem decembra 2009. godine izabrala „Mercedes bencs“kao najboqeg ponu~a|a za autobuse na gas. - Zakon o javnim nabavkama ka`e da se svaki ponu|a~ mo`e `aliti Komisiji za za{titu prava ponu|a~a na izbor najboqeg i da se mora ~ekati odgovor Komisije, da li je `alba opravdana ili nema osnova - isti~e Vuka{inovi}. Z. Deli}

Snaga sunca na trgu Kako da sa~uvamo prirodu, a iskoristimo sve {to nam nudi za svakodnevni `ivot, raspitivali su se gra|ani na ju~era{woj akciji „Evropski dani Sunca“, odr`anoj na Trgu slobode, u organizaciji Pokreta gorana. - Ciq ove akcije je da se sugra|ani edukuju i da se podigne wihova ekolo{ka svest o {tedwi energije - rekla je koordinatorka programa Sla|ana Ratkovi} i dodala da treba da koristimo Sunce kao besplatan izvor energije.

Sugra|ani su imali prilike da se susretnu s konkretnim primerima upotrebe solarne energije i sa solarnim ure|ajima koje je izlo`ila firma iz Petrovaradina „Elektra“, kao {to je solarni {poret, podno grejawe, vetrogeneratori za snabdevawe vikendica, sala{a i brodova elektri~nom strujom. Na Trgu slobode u akciji su u~estvovala i deca iz vrti}a „Plavi zec“, koja su u majicama sa logom manifestacije crtali Sunce u raznim bojama. I. D.

VESTI

„Manualova“ zgrada je na trasi kojom treba da pro|e Somborski bulevar. Grad je „Manualu“ u zamenu ponudio prostor u „Kineskoj ~etvrti“, {to je revoltiralo tamo{we zakupce su pojedini zakupci, koji su samo dve nedeqe pre otkaza dobili dozvolu od ovog preduze}a da renoviraju lokale, a u to su ulo`ili silan novac. Jedan od 12 zakupaca koji u roku od 30 dana moraju da se sele je i vlasnik autoservisa “Gala auto” Momir Stojanovi}, koji ka`e za „Dnevnik“ da je ovo veoma neodgovoran potez; „kako Poslovnog prostora, tako i Grada“. - Dan pre 1. maja, oko 12 sati, dobio sam otkaz ugovora o zakupu, a u roku od 30 dana po tom predmetu treba da se iselim. Me|utim, Poslovni prostor nam nije ponudio nikakvu zamenu niti su nam prona-

Foto: A. Erski

`iti na sudu – zakqu~io je na{ sagovornik. Direktor Poslovnog prostora Marko Cvijan potvrdio je za na{ list da je u pitawu 12 zakupaca koji su od ovog preduze}a dobili otkazni rok od 30 dana. - Ovo je sve u interesu Grada, koji treba da razmeni vlasni{tvo sa “Manualom”. Naime, da bi se nastavilo sa izgradwom Somborskog bulevara, ponudili smo „Manualu“ deo objekata u „Kineskoj ~etvrti“, jer se wihova zgrada sada nalazi na ruti gde bi trebalo da ZAVR[NA AKCIJA „TR@NICE”

Mali{ani u poseti Futo{koj pijaci U~enici drugog razreda osnovne {kole “Jovan Popovi}” obi}i }e u petak u 11 sati Futo{ku pijacu, u sklopu akcije “Mali{ani na novosadskim pijacama” koju je organizovalo gradsko preduze}e “Tr`nica”. Ovo je ujedno i zavr{na poseta, po{to je akcija otpo~eta pre pet nedeqa. Mali{ani iz razli~itih {kola i jedna grupa pred{kolaca do sada su obilazili svakog petka drugu novosadsku pijacu. Ciq je bio da se oni edukuju o uticaju zdrave ishrane na rast i razvoj mladih, kao i da se upoznaju sa izgledom i funkcionisawem pijaca. Svi mali{ani su na poklon dobili paketi}e sa vo}em i slatki{ima, a za obrazovne institucije iz kojih su do{li darovan je i po jedan televizor. S. T.

se nastavi izgradwa novog bulevara – istakao je Cvijan. On je rekao i da nisu bili u prilici da sada{wim zakupcima ponude neku zamenu, jer trenutno nemaju prostor za to. Najavio je i da je u toku izrada dokumentacije za izgradwu novog centra koji bi bio sme{ten na Rimskim {an~evima, o ~emu je na{ list ve} pisao. Ju~e, uz najboqu voqu, nismo uspeli da dobijemo komentar na ovu temu u preduze}u “Manual”, mada smo ih nekoliko puta kontaktirali telefonom. Q. Nato{evi}

Delo Qubomira Simovi}a

Kako se pi{e maturski

Kwi`evno ve~e akademika Qubomira Simovi}a bi}e odr`ano ve~eras u 19 ~asova, u sve~anoj sali ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti, u zgradi Platoneuma u Ulici Nikole Pa{i}a 6. Na kwi`evnoj ve~eri govori}e dopisni ~lan SANU Miro Vuksanovi}. N. V.

Promocija kwige “Kako se pi{e maturski, seminarski i diplomski rad”, autora Stevana Konstantinovi}a, bi}e odr`ana sutra u 19 ~asova u ~itaonici Gradske biblioteke, u Dunavskoj 1. Na promociji }e govoriti profesori Aleksandra Vrane{, Risto Prentovi} i autor. N. V.

Geografija grada u Novosadskom klubu Podpredsednik Matice srpske profesor Slobodan ]ur~i} gostova}e danas u 18 ~asova u Novosadskom klubu, Ulica Zmaj Jovina 3/1. Govori}e o geografiji Novog Sada. B. P. P.

Andri} u Hercegovini Promocija kwige “Ivo Andri} u Hercegovini”, autora Ne|a [ipovca, bi}e odr`ana danas u Gradskoj biblioteci u 19 ~asova. Na promociji }e govoriti akademik Qubomir Zukovi}, kwi`evnik Radovan @drale, pojac Sr|an Asanovi} i autor. Gradska biblioteka se nalazi u Dunavskoj 1. N. V.

NOVI GRADSKI CENOVNIK ZA ISTICAWE REKLAMA U JUNU PRED ODBORNICIMA

Takse mawe, ne zna se koliko

Skup{tina grada }e u junu razmatrati zahteve Udru`ewa preduzetnika i zanatlija da se smawe takse za isticawe firmi i reklamnih oznaka, najavio je za „Dnevnik“ ~lan Gradskog ve}a zadu`en za finansije @ivko Makari}, ali nije znao da ka`e za koliko }e biti umawene, jer se gradski oci o tome nisu jo{ dogovorili. Makari}, isti~e da }e sigurno pojeftiniti takse za dr`awe muzi~kih ure|aja u ugositeqskim objektima (ta taksa od Nove godine kafexije ko{ta 5.000 dinara mese~no) i za isticawe reklamnih oznaka. Udru`ewe preduzetnika i zanatlija Novog Sada tra`ilo je da takse poskupe u skladu sa inflacijom ili rastom tro{kova `ivota, ka`e sekretar Veqko An|eli} i dodaje da su se sa gradskim ~el-

Ponovo hitmejker Bobo Koncert mladog tre{ - {ansowera i komedija{a iz Zagreba Boba Kne`evi}a bi}e odr`an sutra u 22 ~asa u novosadskom klubu “Trema”. Pored poznatih hitova “Co to ma{?”, “Dominik”, “Maderfaker” sa svojim prate}im bendom “Pozadinci” predstavi}e i svoj novi singl “Biqka”. Ulaznice za koncert ko{taju 300 dinara i mogu se kupiti na {anku u klubu “Trema”. N. V.

nicima dogovorili da Grad napravi analizu o tome. Me|utim, posle sastanka, on nagla{ava, nisu kontaktirali s predstavnicima vlasti. Ranije smo pisali da su od Nove godine takse za isticawe firme (takozvana firmarina) i za isticawe reklama poskupele vi{estruko, {to je izazvalo veliko nezadovoqstvo kod preduzetnika. Zbog toga su neki skinuli nazive firmi, na{av{i se u dilemi {ta se podrazumeva pod firmarinom, a {ta je reklamna oznaka. Mada isticawe naziva firme nije isto {to i reklamna oznaka. Tako|e, An|eli} napomiwe da su zanatlije i preduzetnici dobili nalog da ove takse plate i za 2009. godinu po ovogodi{wem (novom) cenovniku. - Verovatno da je neko od wih i platio, jer je poznato da su zana-

tlije najrevnosnije plati{e u izmirivawu obaveza - isti~e An|eli} i nagla{ava da je Udru`ewe pozvalo ~lanove da takse ne pla}aju, jer nove cene va`e od ove, a ne od 2009. godine. Odluku o vi{im cenama Grad je doneo bez konsultacije sa preduzenticima i zanatlijama. U proteklih dvadesetak godina, on podse}a, zanatlije su godi{we pla}ale deset odsto pune cene za firmarinu. Po cenovniku, od ove godine zanatlije treba da plate 50 odsto pune cene, koja je 11.500 dinara. Preduzetnicima puna cena za firmarinu iznosi 16.500 dinara, ali i oni pla}aju polovinu od ove sume. Iznosi nisu isti za sve zone, podvla~i An|eli}, ve} ih preduzetnici i zanatlije pla}aju u zavisnosti od zone gde posluju. Navedne takse va`e za ekstra zonu, naju`i centar grada. Z. Deli}

Limanci dobili besplatne novine Mesna zajednica „Liman“ pokrenula je novi bilten koji }e weni gra|ani mo}i besplatno da ~itaju. Na 12 strana teme obuhvataju razne probleme, na primer s parkingom, do edukativnih i zanimqivih sadr`aja, u kojima mo`e da se pro~ita ne{to iz istorije Limana. Tako|e, interesantna je

i pri~a o slavnoj umetnici Dragi Spasi} po kojoj ulica MZ „Liman“ nosi ime. Novine }e ovih dana biti uba~ene u po{tansko sandu~e svakog stana MZ „Liman“ a wihov sadr`aj mo`e da se pro~ita i na sajtu www.mzliman.org. B. P. P.


NOVOSADSKA HRONIKA

sreda12.maj2010.

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Jadran: "Artur i Maltazarova osveta" (18), "Borba Titana" (19.30 i 21.30). Art bioskop "Vojvodina", na Spensu, Dani indone`enskog filma u Novom Sadu "Fotograf (19), "Grofica" (21)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te Scena "Pera Dobrinovi}": "Nasrtaji na weh `ivot" (19.30), Kamerna scena "Qubavni jadi Vudija Alena" (20.30) Pozori{te mladih, velika sala: "Mandragola" (20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju, Muzej Vojvodine Dunavska 35 - 37, radno vreme od 9 do 17 sati, radnim danima i vikendom, stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka" Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka "Jovan Jovanovi} Zmaj", Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka. Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, stalna postavka. Zbirka strane umetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka "Legat doktora Branka Ili}a" Poklon zbirka Rajka Mamuzi}a, Vase Staji}a 1, stalna postavka.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu, od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: Ivana Vulevi}, Nata{a Mileki} i Aleksandra Herak iz Novog Sada, Marija Uzelac iz Sremske Kamenice, Danijela Ka{i} iz Rume, Svetlana Saravolac iz Bege~a, Dragana Savi} iz ^erevi}a, Vedrana Plav{i} iz [ajka{a, Katarina ^astven iz Ba~kog Petrovca, Sawa Maksimovi} iz Rumenke i Olivera Senkovi} iz Temerina, DE^AKE: Danijela Smiqani}, Izabela Male{evi}, Sne`ana Jovanovi} i Marijana Jeli~i} iz Novog Sada, Silvia Mesaro{Gergeq iz Temerina, Sne`ana Glavowi} iz Rume, Marina Ba~ik iz Ratkova, Radojka Pustaji} iz @abqa i Marina [imak-Spevakova iz Ba~kog Petrovca.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Grozdana Andrije Svir~evi} (1929) u 11.45 sati, Smiqa Ilije Golijanin (1928) u 12.30, Jovan Mi{e Tot (1945) u 13.15, Miqka Ivana Roguqa (1923) u 14, Kata \ure Mewak (1927) u 14.45, Ilija Todora Kara} (1957) u 15.30 i Qubica Branka Milovanov (1941) u 16.15. Na Dowem novom grobqu u Futogu bi}e sahrawena Stoja Milana Kri~kovi} (1957) 15. Na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahraweni Vuka{in Malba{a (1939) u 13 i Mirjana Du{ana @oqom (1928) u 15 sati.

DNEVNIK

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” prijava kvara 421-066 i 421-068 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

c m y

10

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB- taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI „VITA”, Sentandrejski put 117c, tel: 6414-911, 6414-922 STOMATOLO[KA ORDINACIJA OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73. RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS“ TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK SZO U POSETI DOMU ZDRAVQA U IN\IJI

Medicinsko opremawe Koridora 10 IN\IJA: In|ijski Dom zdravqa posetila je delegacija iz Svetske zdravstvene organizacije u kojoj je bio direktor za jugoisto~nu Evropu i nekoliko profesora iz Amerike koji su zajedno sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata pogledali situaciju na Koridoru 10, kako bi procenili gde bi mogli da se na|u medicinski punktovi koji bi pokrili ovaj deo Evrope. - Mi smo bili prva institucija koju su obi{li, zbog dobrih rezultata, znatno boqih nego {to ih imaju drugi. Posle detaqne analize oni su zakqu~ili da ispuwavamo uslove tehni~ke i profesionalne, ali da su zbog du`ine Koridora potrebna bar tri punkta - ka`e direktor in|ijskog Doma zdravqa dr Vasa Petrovi}. Posle obilaska jo{ nekih lokacija u Vojvodini SZO je dao

Milion i po izbegli~kim porodicama PE]INCI: Povereni{tvo za izbeglice op{tine Pe}inci raspisalo je javni poziv za dodelu pomo}i za ekonomsko osna`ivawe i osamostaqivawe porodica izbeglih i interno raseqenih lica, sa boravi{tem na teritoriji ove op{tine, a milion i po dinara, na zahtev povereni{tva, obezbedio je Komesarijat za izbeglice Republike Srbije. Kako ka`e poverenik za izbeglice i na~elnica dru{tvenih delatnosti Dragica Petkovi} pravo na ovaj vid pomo}i, pored izbeglih i interno raseqenih, ima}e i porodice koje su ukinule izbegli~ki status i trajno se nastanile u pe}ina~koj op{tini. - Najvi{i iznos pojedina~ne pomo}i mo`e biti do 150 hiqada dinara, tako da }emo ovoga puta mo}i da zbrinemo deset porodica. Konkurs traje do 11. maja, a korisnici moraju da imaju jasnu, realnu i odr`ivu poslovnu ideju (sposobnost za rad, ekonomska isplativost, spremnost da registruje poslovnu aktivnost, I odre|eno iskustvo...) i da, u odnosu na vrstu tra`ene pomo}i, ima osnovne preduslove i mogu}nosti za efikasno obavqawe aktivnosti. Tako korisnici poqoprivrednog granta moraju sposobnost dokazivati potvrdom posedovawa odgovaraju}eg zemqi{ta ili ugovorom o zakupu ili kori{}ewu zamqi{ta na najmawe dve godine, korisnici pomo}i namewene sto~arstvu moraju posedovati adekvatne objekte za sme{taj stoke, a korisnici pomo}i namewene kupovini prikqu~ne ma{ine moraju imati traktor - isti~e Dragica Petkovi}. A. N.

saglasnost na pilot projekat, a plan je da se Koridor 10 medicinski pokrije prema svim svetskim medicinskim standardima. - Zahtevali smo da sve bude ura|eno prema evropskim i svetskim standardima. Potrebna su velika ulagawa, pre svega u qudstvo i oprema jer }e biti po-

trebno celodnevna de`urstva, putevi za politraumatizovane i za masovne nesre}e i sli~no. Ovaj projekat radi}e se etapu po etapu, o~ekujemo u narednom periodu niz sastanaka u pokrajinskom sekretarijatu – ka`e dr Petrovi}. S. Bojevi}

sreda12.maj2010.

SEDNICA SO KIKINDA

^iji je gradski stadion KIKINDA: Odbornik iz redova Demokartske stranke Aleksandar A}imov na dana{woj sednici postavio je odborni~ko pitawe: „^iji je Gradski stadion, svih nas ili @eqka Bodro`i}a?” To pitawe postavqeno je jer u nedequ ~lanovi ekipe kikindskog ameri~kog fudbala „Mamuti” nisu koristili glavni teren Gradskog stadiona za zakazanu utakmicu. Bodro`i} je odgovorio da mu je `ao {to je do{lo do nesporazuma, ali da je briga o stadionu poverena OFK „Kikindi” ~iji je on predsednik. Objasnio je da je teren u lo{em stawu i da bi utakmica ameri~kog fudbala uni{tila teren koji ne bi bio u mogu}nosti da se koristi za utakmicu prvog tima koja je na programu u sredu. - Teren na Gradskom stadionu je u o~ajnom stawu i iz uprave OFK Kikinda pre nekoliko mesci po-

slat je dopis lokalnoj samoupravi da preuzme brigu o celokupnom stadionu koji se vodi na grad, ali ve} godinama unazad brigu o stadionu vodi OFK „Kikinda”. Pla}amo sve tro{kove odr`avawa stadiona i objasnili smo mladi}ima iz kluba ameri~kog fudbala „Mamuti” da ~uvamo teren ve} pola godine, da na{ prvi tim ne trenira na glavnom terenu, da na{e mla|e selekcije kada je lo{e vreme igraju na terenima u selima kikindske op{tine da bi sa~uvali stadion. Mi imamo tako ve}e tro{kove, ali smo prinu|eni da ~uvamo glavni teren za utakmice prvog tima OFK „Kikinde”. Bodro`i} ka`e, da ~lanovi tima „Mamuti” osim {to nisu `eleli da razumeju razloge uprave OFK „Kikinde” da im ne dozvole da utakmica bude odigrana na glavnom terenu, oni su se pona{ali osiono: - Fudbal u Kikindi se igra du`e od sto godina i ja `elim

OTVORENI PRISTAN U APATINU RAZVOJNA [ANSA VOJVODINE

Uto~i{te za hiqadu dunavskih la|a APATIN: Predsednik Pokrajinskog izvr{nog ve}a Bojan Pajti} ju~e je na obali Dunava u Apatinu otvorio pristan za brodove, prvi na ulazu u na{u zemqu. Pristan je od plivaju}ih betonskih pontona dugih 76 metara, a 67 miliona dinara za iz-

no po najve}im evropskim standardima i potpunio se uklapa u Strategiju evropske unije, a ima zna~ajne razvojne {anse ne samo za Vojvodinu nego i celu Srbiju jer otvara jednu novu granu turizma, nauti~ki turizam {to }e zaposlitu nove qude. Ulo`eno je

Ovo je prvo pristani{te na Dunavu, u na{oj zemqi izgra|eno po najve}im evropskim standardima, koje ima razvojne {anse ne samo za Vojvodinu nego i celu Srbiju, jer otvara novu granu turizma - nauti~ki turizam gradwu obezbedili su NIP i Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine. - Ovo je prvo pristani{te na Dunavu, u na{oj zemqi, izgra|e-

milion evra i koji }e ubudu}e sigurno biti uto~i{te za oko hiqadu brodova koji godi{we pro|u Dunavom - rekao je Bojan Pajti} u Apatinu. On je dodao da mu posebno drago {to se ovaj pristan nalazi nadomak marine, koja jedina u dunavskom toku ima 400 vezova, a od toga je 120 za ve}e jahte i teretne brodove. Predsednik op{tine Apatin @ivorad Smiqani} rekao je da za izgradwu kako marine, tako i pristana najve}u zahvalnost duguje predsedniku Pokrajinske vlade i Fondu za kapitalna ulagawa. - Evropa sada razmi{qa o Koridoru sedam, a mi smo pre pet godina po~eli o tome da razmi{qamo i gradimo, i tako je pro{le godine otvorena savremena

me|unarodna marina, a sada i pristan. U toku je i priprema zemqi{ta za Robno transportni centar. Tako }e Apatin biti centar gde }e mo}i da pristanu od jahti do kruzera i teretnih brodova. Do sada je u marinu ulo`eno ~etiri, a u pristan milion evra, a u obalo utvrdu 30 miliona dinara {to je platila Svetska banka. Ovih dana }e ti radovi biti nastavqeni od Pravoslavnog hrama do „Napretka” tako|e iz fonda Svetske banke istakao je predsednik op{tine @ivorad Smiqani}. J. P.

NO] MUZEJA U VOJVODINI

Recital, igrokaz, fotografije... BE^EJ: Tradicionalna manifestacija „No} muzeja”, dobila je u Be~eju novog ~lana. U subotu, 15. maja, Gradski muzej Be~ej u saradwi s Turisti~kom organizacijom i Gradskim pozori{tem organizuju program kakav do sada nije odr`an u gradu kraj Tise. - Imaju}i u vidu plate`nu mo} sugra|ana, odlu~ili smo da ulaz na sve aktivnosti u okviru „No}i muzeja” budu besplatne rekla je na pres konferenciji povodom „No}i muzeja” direktorka Gradskog muzeja Be~ej Branislava Miki}-Antoni}. Vrata be~ejskog muzeja }e se otvoriti u 18 sati. Pored izlo`be skulptura Svetomira Arsi}a Basare, Gradski muzej je pripremio izlo`bu „Muzej u objektivu”, kojom }e fotografija prikazati posetiocima deo kulturne ba{tine koja se nalazi u

muzejskim depoima. [OSO „Bratstvo” }e izvesti recital pesama Miroslava Anti}a (od 18 sati), u~enici 4. razreda O[ „Zdravko Glo`anski” }e prikazati igrokaz „Od predmeta do eksponata” (19 sati), a polaznici Muzi~ke {kole „Petar Kowovi}” }e prirediti mini koncert (21 sat). Ne{to stariji, be~ejski studenti novosadskog Fakulteta likovnih umetnosti \er| A~ai, Anika Bi~kei, Jelena Bulaji}, Milana Kalezi} i Eleonora Tol }e od 22 do 23:30 u`ivo crtati i „Crte`om do vizije prikazati vi|ewe muzeja. - Drugi deo manifestacije se odr`ava od pono}i do dva sata ujutro u Gradskom pozori{tu Be~ej, gde }e se odr`ati koncert Gradskog hora i muzi~ke grupe „Fingerbang” - dodao je direktor Turisti~ke organizacije Marjan Gujanica. V. Jankov

Sve~ano u „Kotarki” i „Glava{evoj ku}i” NOVI BE^EJ: Prvi put ove godine, op{tina Novi Be~ej, prikaza}e kulturno-istorijsko nasle|e u subotu, 15. maja, u okviru manifestacije „No} muzeja”. U Zavi~ajnom muzeju „Glava{eva ku}a”, posetioci }e imati priliku da se uz pomo} starih razglednica, upoznaju ili podsete, kako je Novi Be~ej nekada izgledao ali i da vide stalnu muzejsku postavku u kojoj su dokumenta o doga|ajima i li~nostima iz bogatog kulturnoistorijskog nasle|a Novog Be~eja i Vraweva, koje se polovinom pro{log vega utopilo i gradsko podru~je. Postavka muzeja upotpuwena je i eksponatima etnolo{kog sadr`aja. Manifestacija u muzeju }e po~eti u 18 ~asova, nastupom hora obli`we Osnovne {kole „Josif Marinkovi}” sa pesmom „Oh prole}e” kompozitora Josifa Marinkovi}a, koji je ro-

11

|en u Vrawevu, kome je posve}en deo Muzeja „Glava{eva ku}a”, kako bi se sa~uvala uspomena na ovog istaknutog srpskog kompozitora romantizma. U toku ve~eri, u „Glava{evoj ku}i” nastupi}e ~lanovi ovda{weg Amaterskog pozori{ta komedijom „Fali~na pogodba” Stevana Vasina, koju su sami re`irali, a bi}e i koncert „Ch’ember” xez benda. Manifestacija „No} muzeja” organizuje se i u Etno muzeju „Kotarka” u Novom Milo{evu, gde }e tako|e biti do~aran duh pro{lih vremena. Prisutni }e nakon koncerta Kamernog hora KUD „Teodor Pavlovi}”, mo}i da razgledaju stara oru|a za rad i eksponate etnolo{kog sadr`aja. U obli`wem „Ka{tiqu”, dvorcu „Kara~owi”, bi}e postavqena izlo`ba slika pod nazivom „Ka{tiq u pro{losti i budu}nosti”. M. Kiseli~ki

Crkva otvara vrata VRBAS: Ovogodi{wa No} muzeja u Vrbasu po~iwe u subotu, 15. maja u 18,00 ~asova, a traja}e do nedeqe, do 2,00 sata iza pono}i. U prostorijama Muzejske zbirke u posetioci }e mo}i da pogledaju izlo`ba slika i skulptura stvaralaca iz 18, 19 i 20. veka, mozaike Renate Trifkovi}, slike Qubomira Babin~aka i fotografije u~esnika na konkursu „Muzej kao inspiracija”. Istovremeno, ispred zgrade odr`a}e se revija originalnih narodnih no{wi nacionalnih mawina Srbije uz nastupe Mihaila One{~uka, doajena narodne muzike i KUD-a „Logovac” iz Despotova koji po~iwu oko 20.30 ~asova. Bi}e prikazani kratki dokumentarni filmovi @ivka Nikoli}a. Posetioci }e biti u retkoj prilici da razgledaju unutra{wost Reformatorske crkve, jedne od najlep{ih crkvenih zdawa u nekada{woj Austrougarskoj koje se nalazi u neposrednoj blizini zgrade Muzejske zbirke. N. Perkovi}

sre}u ameri~kom fudbalu da dostigne godine koliko i obi~an fudbal. Mislim da u ovom trenutku osiono pona{awe nije moglo da nai|e na pozitivnu reakciju kod nas jer glavni teren ~uvamo i odr`avamo, a naro~ito nakon {to je u protekla tri dana pala ki{a koja je uslovila da teren bude natopqen vodom, pa je i to bio jedan od razloga {to smo ih zamolili da promene lokaciju. Uprkos svim obja{wewima „Mamuti” su hteli po{to poto da odigraju utakmicu na glavnom terenu i do{lo je do nesporazuma. Predsednik OFK Kikinda @eqko Bodro`i} apelovao je da se ponovo razmotri zahtev da Sporstki centar „Jezero” preuzme brigu o Gradskom stadionu i tada }e direktor ove ustanove donositi odluke koje }e se utakmice igrati na Gradskom stadionu. A. \.

VESTI Uspeh kikindskog hora KIKINDA: Hor Osnovne {kole „Vuk Karaxi}” osvojio je drugu nagradu na Evropskom muzi~kom festivalu koji je odr`an u belgijskom gradu Harpelu. ^lanovi hora vratili su se u Kikindi puni utisaka i sa vrednim priznawem. Naime, na ovom me|unarodnom takmi~ewu u~estvovalo je ~etrdesetak horova iz 22 zemqe Evrope. Dirigentkiwa hora Osnovne {kole „Vuk Karaxi}” Biqana Jeremi} ka`e da je ovo priznawe i najve}i uspeh hora do sada kada je re~ o me|unarodnim takmi~ewima. - Imali smo jaku konkurenciju i zahtevne propozicije. Obaveznu kompoziciju su nam poslali organizatori iz Belgije. Re~ je o pesmi na engelskom jeziku wihovog kompozitora. Pevali smo i na{u etno-pesmu sa Kosova „Marijo, deli bela kumrijo”, zatim pesmu na italijanskom jeziku „Amia mama”, kao i pesme „Muva” Kiril Jerna ma|arskog kompozitora koji je `iveo na na{em prostoru, pesmu Konsantina Babi}a, te Hendlovu ariju – pri~a Biqana Jeremi}. Ina~e hor Osnovne {kole „Vuk Karaxi}” iz Kikinde dobitnik je mnogobrojnih priznawa, me|u kojima je su i su i vi{e puta osvajana prva mesta na republi~kom takmi~ewu horova. A. \.

Obuka za vojnike u civilu VRBAS: Prema novom Planu i programu obuke vojnika na slu`ewu vojnog roka u civilnoj slu`bi u Novom Sadu, Vrbasu, Ba~koj Palanci i Be~eju }e do 21. maja, biti obu~ena nova generacija mladih koji su se opredelili za taj na~in ispuwavawa vojne obaveze. Na osnovu nare|ewa Uprave za vanredne situacije pri Ministarstvu odbrane Srbije, Odeqewe za vanredne situacije Novog Sada organizova}e obuku za osam grupa osoba u civilnoj slu`bi, od kojih }e wih pet biti raspore|eno u tom, a po jedna u ostala tri grada. Kako je saop{tilo to odeqewe, posle prijema nove generacije vojnika u civilnoj slu`bi, u utorak }e biti formirano pet novosadskih nastavnih grupa od po 150 ~lanova, koji }e biti obu~eni u toku 84 nastavna ~asa, prema planovima Ministarastva iz 2008. godine. N. Perkovi}


CRNA HRONIKA

sreda12.maj2010.

UHAP[ENA GRUPA KRIJUM^ARA QUDI

[vercovali Albance u Evropu Policija je uhapsila deveto~lanu me|unarodnu organizovanu kriminalnu grupu koja je krijum~arila, uglavnom Albance s Kosova, preko teritorije Srbije u zemqe Evropske unije. Ministar policije Ivica Da~i} je novinarima rekao da je organizator te grupe bio Uka Sadat iz Podujeva, a suorganizator Sabahudin Arifi iz Kon~uqa kod Bujanovca, kao i da su ~lanovi grupe bili i ma|arske i srpske nacionalnosti. Prilikom hap{ewa te grupe u Subotici prona|ena su i ~etvorica ilegalnih imigranata koji je tebalo da budu preba~eni u Ma|arsku, rekao je Da~i} novinarima posle potpisivawa sporazuma s ministrom za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milanom Markovi}em o obuci komunalnih policajaca. On je precizirao da su osobe ilegalno prebacivane s Kosova u Srbiju, i to autoputem do Subotice, a posle re~nim putem, preko Tise u rejonu grani~nih prelaza Horgo{ i Kelebija, u Ma|arsku. Po wegovim re~ima, radi se o visokoorganizovanoj kriminalnoj grupi koja je, po da sada prikupqenim podacima, zaradila nekoliko desetina hiqada evra. Da~i} je istakao i da ovaj slu~aj ukazuje na neophodnost me|unarodne policijske saradwe, i naveo da je srpska policija o ovoj grupi dobila informacije i iz Austrije. On je kazao da je akcija trajala vi{e meseci, podsetiv{i na to da se u Tisi, na ma|arskoj strani, pro{le godina udavila grupa Albanaca koji su ilegalno pre{li iz Srbije u tu dr`avu. Da~i} je naveo da su

Devetoro uhap{eno Akcija policije, na podru~ju Subotice, Smedereva, Bujanovca, Bajmoka, Kon~uqa i Velikog Trnovca, trajala je mesecima. Pripadnici SBPOK-a, u saradwi s Upravom grani~ne policije, @andarmerijom i slu`benicima policijskih uprava Subotice, Vrawa i Smedereva, li{ili su slobode Milana Vukeli}a, Sadata Uku, Veska Stevicu (sva trojica u gorwem redu), Jozefa Katonu, Ridvana Destanija, Sabahudina Arifija (sva trojica u sredwem redu), Gorana Bojani}a, Gizelu Vojni} i Sabedina Ajdinija (sve troje u dowem redu). u akciji hap{ewa ove kriminalne grupe u~estvovali pripadnici srpske Grani~ne policije, poli-

cijskih uprava u Vrawu i Subotici, kao i @andarmerije. (Tanjug)

DNEVNIK

c m y

12

AFERA NOVI POPOVAC ^EKA NA TU@ILA[TVO, AFERA AERODROM NA VE[TA^EWU

Pravda sti`e do starih skandala Sudski predmet, u javnosti nazvan „Aerodrom“, po aferi iz 2004. godine u vezi s rekonstrukcijom VIP salona i Terminala 2 beogradskog aerodroma, u kojem su procesuirani tada{wa ministarka saobra}aja Marija Ra{eta-Vukosavqevi} i jo{ deset osoba, te predmet „Novi Popovac“, nazvan po aferi u vezi s privatizacijom istoimene cementare po~etkom 2002. godine, u kojem su obuhva}eni biv{i funkcioneri Nemawa Kolesar i Zoran Jawu{evi} i dvojica biznismena, jo{ uvek zadaju pune ruke posla pravosudnim organima. „Dnevnik” je u Vi{em sudu u Beogradu dobio zvani~nu informaciju o tome da je predmet „Aerodrom“„na ve{ta~ewu“, te da je re~ o veoma obimnom i kompleksnom ve{ta~ewu, odnosno da „jo{ uvek nije zavr{ena dopuna istrage“. Po zvani~noj informaciji, predmet „Novi Popovac“ je od 28. decembra 2009. godine, kad je zavr{ena dopuna istrage, u Vi{em tu`ila{tvu, na odlu~ivawu. Ina~e, prema odranije javno dostupnim informacijama, re{ewe o dopuni istrage u predmetu „Aerodrom“ donelo je u novembru 2007. godine vanraspravno Krivi~no ve}e tada{weg Okru`nog suda, koje je ocenilo da je potrebno da komisija ve{taka finansijske, gra|evinske i arhitektonske struke obavi ekonomsko-finansijsko ve{ta~ewe. Istim re{ewem Krivi~nog ve}a je nalo`eno da se „ve{ta~ewem utvrde eventualne razlike izme|u nabavne i stvarne cene usluga i robe prilikom rekonstukcije VIP salona i projektovawa Terminala 2. Tako|e je nalo`eno da se „utvrdi polo`aj svakog okrivqenog u wegovoj firmi i ovla{}ewa koja je mogao preduzeti u vezi s radwama izvr{ewa navedenim u optu`nici“. Oceweno je da je potrebno da se obavi ekonomsko-finansijsko ve{ta~ewe „radi boqeg razja{wewa stawa stvari, otklawawa nedostataka u samom postupku, a da bi se ispitala osnovanost optu`nice i zapa`eni nedostaci otklonili“. Istraga u ovom predmetu je pokrenuta 24. novembra 2004. godine protiv biv{e ministarke saobra}aja i telekomunikacija Marije Ra{te-Vukosavqevi}, biv{eg generalnog direktora Aerodroma "Beograd" Branislava Vitasovi}a, zamenika generalnog direktora Aerodroma Du{ka Grilihesa, biv{eg pomo}nika generalnog direktora Aerodroma Sla|ana Ikovi}a, biv{eg koordinatora razvoja Aerodroma Aleksandra

Pretwe uredniku „Glasa Podriwa” Glavnom uredniku {aba~kog nedeqnika "Glas Podriwa" Qubi{i \uki}u upu}eno je prete}e pismo u kojem ga nepoznata osoba upozorava da napusti radno mesto. Prva pretwa \uki}u i wegovoj porodici upu}ena je 22. aprila. Prema navodima \uki}a, u pismu pisanom {tampanim slovima poru~eno mu je da je "za deset dana gotov". - Ovo je drugi put da neko prete}im pismom tra`i da podnesem ostavku na mesto glavnog urednika. Prvo pismo pisano je se~enim pa lepqenim slovima. Ovaj put neko se nije upla{io jer je izostala reakcija policije pa je pismo pisano rukom. Oba puta pretilo se mojoj porodici i meni rekao je \uki}. U nedeqniku Glas Podriwa rekli su da policija sumwa da su autori prete}ih pisama iz same novinske ku}e i da je istraga u toku. Taj list aukcijski su kupili 2007. godine sve{tenik Bogdan Simani} i gra|evinski preduzima~ Slobodan Teodorovi} za 59 miliona dinara.

\or|evi}a, biv{eg direktora Gra|evinske direkcije Srbije Zorana Popovi}a, vlasnika i direktora preduze}a "Eurosalon" Branislava Stojakovi}a, direktora preduze}a "Termoenergo in`ewering" Jovana \enadi}a, direktora preduze}a "Kolubara in-

sumwe da su Kri`an, u svojstvu generalnog direktora Fabrike cementa “Novi Popovac”, i Kolesar, koji je u vreme privatizacije bio predsednik Upravnog odbora cementare, s neimenovanim predstavnicima firme "Holcim" iz [vajcarske, “posti-

Okrivqeni odbacili optu`be Posle okon~awa osnovne istrage o kupovini cementare "Novi Popovac", predmet je 14. januara 2008. godine bio prosle|en na odluku tada{wem Okru`nom tu`ila{tvu u Beogradu, koje je u septembru 2008. predlo`ilo da se u dopuni istrage, putem me|unarodne pravne pomo}i, “pribavi dokumentacija iz Nema~ke i [vajcarske“. Sada je ponovo na potezu Vi{e tu`ila{tvo. vest-gradwa" Dejana Mi{ovi}a, zamenika direktora tog preduze}a Lazara Bun~i}a i direktora preduze}a "Abies sistem" Predraga Vukovi}a. U novembru 2004. godine iz Ministarstva unutra{wih poslova je saop{teno da “postoji sumwa da

gli dogovor da }e, koriste}i slu`beni polo`aj, omogu}iti da ponuda preduze}a ’Brajtenburger’ bude progla{ena za najpovoqnijeg kupca ’Novog Popovca’ na tenderu 2001. godine”. Posle zatvarawa javnog tendera, po~etkom 2002, pomenuta fir-

Detaq cementare „Novi Popovac”

su ova lica, u me|usobnom saizvr{ila{tvu, zloupotrebila slu`beni polo`aj te da su od marta 2003. do aprila 2004. godine, prilikom rekonstrukcije VIP salona i projektovawa Terminala 2 Aerodroma ’Beograd’ o{tetila ovo preduze}e za oko 200 miliona dinara. U predmetu „Novi Popovac“ istraga je pokrenuta u aprilu 2006. godine, kako je iz tada{weg Okru`nog suda u Beogradu zvani~o saop{teno – protiv biv{eg predsednika UO cementare Nemawe Kolesara, direktora preduze} Darka Kri`ana, vlasnika "MCSgrupe'' biznismena Miroquba Jakovqevi}a, te biv{eg funkcionera Zorana Jawu{evi}a. Saop{teno je da se sumwi~e za krivi~a dela prawa novca i primawa mita. Prema javno dostupnim podacima, u prijavi MUP-a su iznete

ma je kupila fabriku cementa za 52 miliona ameri~kih dolara, navodi se u prijavi MUP-a. Iznete su sumwe da je postizawu dogovora doprineo i Jakovqevi}, koji je imao poslovne kontakte s predstavnicima "Novog Popovca" i "Brajtenburgera" i Kolesaru i Kri`anu pomogao u izvr{ewu krivi~nog dela. MUP je u prijavi naveo sumwe da je „firma ’Brajtenburger’ po postignutom dogovoru uplatila 2,99 miliona dolara na ra~un firme ’Majron Sejls LTD’ sa Sej{ela, ~iji je vlasnik Jawu{evi}“. Tako|e je izneto da je, navodno, “deo od 355.000 dolara preba~en na Kolesarov li~ni ra~un u Cepter banci, 250.000 dolara na Kri`anov ra~un, 634.000 na nerezidentni ra~un Jawu{evi}eve firme, a da je oko 860.500 dolara upla}eno na Jakovqevi}ev ra~un”. J. J.

SU\EWE RADOVANU KARAYI]U U HAGU

„Slu~aj Markale name{ten” Biv{i predsednik Republike Srpske Radovan Karaxi}, kojem se sudi za genocid i druge ratne zlo~ine tvrdio je danas u Ha{kom sudu, tokom unakrsnog ispitivawa svedoka optu`be, slu`benika UN Dejvida Harlanda, da su na sarajevskoj pijaci Markale 5. februara 1994. godine, kada je u eksploziji poginulo 68 qudi, Bo{waci "posejali lutke, proteze i stare le{eve". U prilog toj tvrdwi Karaxi} je prikazao snimke pijace pre i posle eksplozije. Na snimku koj je, navodno, pre eksplozije vidi se prazna pijaca, bez qudi i robe, sa nekolicinom osoba od kojih jedna nosi protezu noge i spu{ta je pored jedne tezge. Na snimku posle eksplozije vidi se ta ista proteza i le{ koji se prenosi do kamiona. Prema Karaxi}u, srpska strana je tra`ila ime i prezime `rtve koja se utovaruje u kamion i odgovor nikad nije dobijen. Upitan o poreklu pu{tenog snimka, Karaxi} je rekao da je jednom prilikom na bosanskoj televiziji pu{ten ceo nemontiran materijal, koji je srpska televizija snimila. Harland je odgovorio da bi voleo da vidi originalnu verziju snimka, jer su televizije tokom rata montirale doga|aje ukazav{i

da mu tada "niko ko je posetio lice mesta nije sugerisao da je cela stvar iscenirana". Harland je rekao da su vo|ewe tri istrage povodom "Markala" i da je prema prvoj istrazi neposredno posle masakra zakqu~eno da je granata do{la sa severoisto~ne strane, ali da se precizno ne mo`e odrediti sa koje udaqenosti kao i da je granatu mogla da ispali i srpska i muslimanska strana. Karaxi} je sudu predo~io i pismo tada{weg generalnog sekretara UN Savetu bezbednosti u kome izve{tava da "nema dovoqno fizi~kih dokaza da potvrde da je jedna ili druga strana ispalila granatu" kao i da je granata mogla biti ispaqena i sa srpske i sa muslimanske strane. Harland, koji je boravio u Sarajevu od 1993. do 1995. godine, zavr{io je svoje svedo~ewe na su|ewu Karaxi}u. Su|ewe Karaxi}u bi}e nastavqeno idu}e sedmice izvo|ewem novog svedoka optu`be. Tu`ila{tvo je uvodnu re~ dalo krajem oktobra 2009. a Karaxi} sredinom februara ove godine, kada je odbacio sve navode optu`bi Ha{kog tu`ila{tva da je odgovoran za genocid i druge ratne zlo~ine tokom rata u BiH. (Tanjug)


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

Mladi} izboden u automobilu zna, ali se veruje da je u pitawu koristoqubqe. – Nisam ni{ta video. Samo da s mesta ubistva be`i krupan ~ovek ~ u ko`noj jakni s crvenim ka~ketom, okrvavqenih ruku – ka`e taksista iz Subotice koji se obreo na mestu zlo~ina. Mladen je bio jedan od vlasnika mewa~nice u prolazu kod Dafinine zgrade u centru Subotice. Prijateqi i kom{ije ne mogu da veruju da ga je zadesila takva sudbina jer je va`io za kulturnog i finog momka. Istraga je u toku. A. A.

Mesto zlo~ina

NESTANAK MILANA NENADI]A IZ RUME NA FRU[KOJ GORI JO[ OBAVIJEN VELOM TAJNE

Kao da je u zemqu propao U Rumi malo ko veruje u to da je Milan Nenadi} (54), privatni prevoznik, jednostavno pre vi{e od 20 dana oti{ao od ku}e. „Pasat“ u kojem je vi|en tog kobnog 13. aprila na|en je na Brankovcu, na Fru{koj gori. Na mobilni telefon se ne javqa, u stvari, broj je ne-

dostupan. Sve ostalo, od toga da je, zbog briga i problema koje je imao izvr{io samoubistvo, do pretpostavke da je, u `eqi da se re{i problema oti{ao u neki manastir, samo su naga|awa. Fru{ka gora je pretra`ena odmah sutradan, 14. aprila, ka-

Milan Nenadi}

da je supruga Nada Nenadi}, medicinska sestra, prijavila mu`evqev nestanak. Postojao je tra~ak nade da }e Milan biti na|en u nekom od fru{kogorskih manastira, me|utim, i ta varijanta je otpala. Milan je o`ewen i za odlazak me|u monahe trebala bi mu saglasnost supruge i razvod. – Tra`ili smo ga u tri manastira: u Beo~inu, Rakovcu i Remeti. Dr`ala me nada da je `iv, ali vi{e ne znam {ta da mislim. Kada je oti{ao od ku}e, kod sebe je imao oko 3.000 dinara, poneo je i li~nu kartu i kreditnu karticu. Mislila sam: oti{ao je, vrati}e se. Bio je dobar ~ovek, imala sam s wim lep `ivot, ne verujem jo{ uvek da je mogao tek tako oti}i od ku}e i da se vi{e ne javi – pri~a nam Nada Nenadi}. Ako je Milan Nenadi}, u trenutku bezna|a, digao ruku na sebe u Fru{koj gori, bio bi do sada na|en. Prvih deset dana supruga Nada nije htela da doveze ku}i automobil koji je Milan ostavio na Fru{koj gori jer je verovala da }e se vratiti. Sada vi{e ni u to ne veruje. Ne ka`e, ali sumwa, da je Milan digao ruku na sebe. Pro{lo je dvadeset dana od wegovog nestanka, za praznik je Fru{ka gora bila puna iz-

letnika i niko nije video ni{ta sumwivo. Nedavno je policija, u potrazi za odbeglim zatvorenikom, „pro~e{qala“ celu planinu. Supruga Nada se ~udi {to policija ne mo`e da locira mobilni telefon koji je Milan poneo sa sobom. U potrazi je policija koristila i psa traga~a, koji je na{ao Milanov trag i pratio ga gotovo 2,5 kilometara, do jednog potoka. Daqe se trag gubi. – Ja sam 26. aprila dovezla kola s Brankovca, ali se jo{ uvek nadam da }u na}i Milana. Jo{ ne verujem da je sam sebi oduzeo `ivot, ali ni da je otet, jer za to niko nije imao razloga. Vrtim se ukrug, kad zazvoni telefon, zadrhtim, bojim se najgore vesti. Evo, ovih 20 dana `ivim kao u bunilu, ne jedem, ne spavam, razmi{qam, a ni{ta da smislim – jada se supruga Nada. Policijska uprava Novi Sad – po{to su kola Milana Nenadi}a na|ena na teritoriji beo~inske op{tine koja je u nadle`nosti novosadske policije – raspisala je potra`nicu, ali rezultata jo{ uvek nema. Za sada je nestanak Milana Nenadi}a obavijen velom tajne. Dokle }e tako biti, niko ne zna. S. Bojevi}

POTPISAN SPORAZUM O OBUCI KOMUNALNIH POLICAJACA

Redari za svakodnevne probleme Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} i ministar za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi} potpisali su ju~e Sporazum o obuci komunalnih policajaca. Da~i} i Markovi} su, na zajedni~koj konferenciji za novinare, ukazali na zna~aj rada komunalnih policajaca s apekta o~uvawa javnog reda i mira, pru`awa pomo}i gra|anima i rastere}ivawa redovne policije u obavqawu redovnih zadataka. Obuka prve grupe od 78 komunalnih policajaca je organizovana u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, a kako je Da~i} najavio, takva obuka bi}e organizovana i u drugim policijskim centrima. Da~i} je istakao da je MUP podr`ao koncept stvarawa Komunalne policije, koja }e imati mawa ovla{}ewa, ali }e podi}i nivo bezbednosti, posebno u o~uvawu javnog reda i mira. On je istakao da je formirawe Komunalne policije korisno za sve gra|ane, posebno u velikim gradovima, obja{wavaju}i da su predvi|ene i

zajedni~ke akcije kojima }e rukovoditi predstavnici MUP-a. Markovi} je istakao da je planirano da na jesen 78 komunalnih policajaca po~ene da radi i Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrewaninu i Leskovcu. On je izrazio o~ekivawe da }e do kraja godine biti obu~eno 500 do 600 komunalnih policajaca koji }e raditi u raznim gradovima {irom Srbije. Po wegovim re~ima, planirano je da ukupno u Srbiji bude raspore|eno oko 1.000 kumunalnih policajaca, koji prethodno, uz obuku, moraju da pro|u i policijske lekarske preglede i provere.Komunalni policajci bi}e anga`ovani, primera radi, pri asistencijama sudskim izvr{iteqima, obustavqawu divqe gradwe, reme}ewu javnog reda i mira u parkovima, u slu~aju `albi na preglasnu muziku u kafi}ima... Ovu policiju formira}e gradovi, pri ~emu }e na svakih 5.000 stanovnika mo}i da bude anga`ovan najvi{e jedan komunalni policajac. Komunalna policija bi}e prva instanca kojoj gra|ani treba

13

„DNEVNIK” SAZNAJE

UBISTVO U CENTRU SUBOTICE

Mladen Pani} (33) iz Subotice izboden je ju~e oko podneva no`em. Zlo~in se dogodio ispred zgrade na adresi Jovana Miki}a 36 u Pani}evom “pasatu” crne boje, a mladi} je podlegao ranama. Na lice mesta iza{ao je istra`ni sudija Vi{eg suda u Subotici i istraga je u toku. Kako nezvani~no saznajemo, Mladen je uboden u grudni ko{, najverovatnije direktno u srce. Sudski ve{tak je odredio da telo bude poslato na obdukciju u Novi Sad i tek onda }e se znati ta~an uzrok smrti. Motiv za ubistvo se ne

sreda12.maj2010.

Uskoro su|ewe Miladinu Kova~evi}u Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu moglo bi uskoro da po~ne su|ewe Miladinu Kova~evi}u po optu`bi koja ga, kao jednog od aktera tu~e 4. maja 2008, u studentskom baru u okrugu Brum, tereti za nano{ewe te{kih telesnih povreda studentu Brajanu [tajnhaueru. Kako saznaje „Dnevnik“, stupila je na pravnu snagu optu`nica Prvog osnovnog tu`ila{tva u Beogradu, koja je u predmetu Kova~evi} podignuta 25. februara ove godine . Po informacijama na{eg lista, Krivi~no vanpretresno ve}e (KV) Prvog osnovnog suda je re{ewem donetim 6. aprila, odbilo prigovore advokata odbrane na optu`nicu, kao neosnovane. Istim sudskim re{ewem je, u drugom stavu, prihva}en predlog odbrane da se iz spisa predmeta Drugog osnovnog suda, izdvoje pojedini spisi iz istrage u ameri~kom predmetu [tajnhauer: krivi~ne prijave od 4.maja 2008, koje su pravosudnim organima wujor{kog okruga Brum podnete protiv Kova~evi}a, Sanela Softi}a i Edina Xubura, s nekim prate}im izve{tajima, kao i izjave koje su pred istra`iteqima Okruga Brum date od strane Sofiti}a. Drugi deo optu`nice Prvog osnovnog tu`ila{tva , odnosi se iskqu~ivo na okolnosti pod kojima je Kova~evi}u u srpskom konzularnom predstavni{tvu u

Wujorku izdata privremena putna isprava, s kojom se potom vratio u Srbiju. U vezi s time optu`nicom su obuhva}eni biv{i vicekonzul i konzul Srbije u Wujorku Igor Milo{evi} i Slobodan Nenadovi}, kojima je na teret stavqeno krivi~no delo zloupotreba slu`benog polo`aja, a Miladin Kov~evi} se tereti da ih je na to podstrekao. Optu`ba Kova~evi}u pripisuje i krivi~no delo falsifikovawe isprave, navode}i da je 9. juna 2008. godine na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“, po povratku iz Amerike, prilikom paso{ke kontrole pripadnicima pograni~ne policije, na uvid pokazao sporni putni list. U aprilu pro{le godine ameri~ki dr`avni tu`ilac je formalno ustupio srpskom pravosu|u vo|ewe postupka protiv Kova~evi}a u slu~aju [tajnhauer, posle okon~awa pregovora izme|u Vlade Srbije i ameri~kih predstavnika, koji su rezultirali dogovorom da Srbija plati porodici [tajnhauer 900.000 dolara na ime tro{kova le~ewa wihovog sina Postupak koji je u Americi vo|en protiv okrivqenih Softi}a i Xubura pred sudom okruga Brum zavr{en je pre nekoliko meseci,a obojica su osu|eni na po dve godine zatvora zbog u~e{}ea u tu~i u kojoj je povre|en Brajan [tajnhauer. J. J.

AKCIJA CARINIKA NA GRADINI

Zapleweno 100.000 la`nih dolara Carinici su ju~e ujutro na ulaznoj strani grani~nog prelaza Gradina spre~ili poku{aj krijum~arewa oko 100.000 falsifikovanih ameri~kih dolara, saop{tila je Uprava carina. Novac, u apoenima od po 100 dolara, sakriven na dnu kartonske kutije, dobro „zakamufliran“ starim novinama i sitnim alatom, prona|en je u prtqa`niku automobila makedonskih registarskih oznaka, kojim je upravqao makedonski dr`avqanin L. I.

Kod wega je, osim va`e}eg makedonskog, prona|en i falsifikovani kosovski paso{, navodi se u saop{tewu. Kori{}ewem naprednih i svetski priznatih metoda kontrole i stalnom saradwom s bezbednosnim strukturama, Uprava carina u~estvuje u za{titi dru{tva od pretwi terorizma i transnacionalnog kriminala, dodaje se u saop{tewu. (FoNet)

SASTANAK DIREKTORA CRNOGORSKE I SRPSKE POLICIJE

U potrazi za boqom saradwom

da se obrate u slu~aju naru{avawa javnog reda i mira, prodaje alkohola maloletnicima i sli~nih prekr{aja. Pripadnik te slu`be mo}i }e da izrekne upozorewe, usmeno nare|ewe, da proveri identitet, da pregleda osobe i predmete, da privremeno oduzme predmete, da obavqa video-nadzor i da upotrebi

sredstva prinude. Komunalni policajac mo}i }e da zatra`i li~na dokumenta od gra|ana koji prave nered, kao i da ih zadr`i dok ne stigne redovna policija. On mo`e i da izrekne mandatnu kaznu, podnese prijavu nadle`nom organu za u~iweno krivi~no delo i prekr{ajnu prijavu. (Tanjug)

Direktori policija Srbije i Crne Gore Milorad Veqovi} i Veselin Veqovi} konstatovali su ju~e u Beogradu da je neophodno ja~awe policijske saradwe na suzbijawu svih oblika kriminalnog delovawa, i izrazili spremnost za prevazila`ewe problema iz prethodnog perioda. Na sastanku je bilo re~i i o slu~aju „[ari}“, kao i primerima dobre saradwe dveju policija u akcijama „Pink panter“ i „[ah-mat“, saop{tilo je Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije. Dvojica direktora policija smatraju da je neophodno ja~awe saradwe i u pronala`ewu osoba za kojima se traga po me|unarodnim poternicama, razmeni obave{tewa, operativnih podataka, iskustava, prak-

se i metode rada, kao i spre~avawu ilegalnih migracija i trgovine qudima. Zakqu~eno je da borba protiv organizovanog kriminala treba jo{ vi{e da oja~a saradwu dve policije „jer samo tako region Zapadnog Balkana mo`e biti bezbedan“. Direktor srpske policije Milorad Veqovi} naglasio je da u regionalnoj saradwi nema prepreka i spornih pitawa i da je to uslov za uspe{nu borbu protiv organizovanog kriminala. Wegov crnogorski kolega istakao je da su se na sastanku dogovorili o maksimalnom pojednostavqewu procedura na grani~nim prelazima u jeku turisti~ke sezone, kao i u kontroli `elezni~kog saobra}aja. (Tanjug)


DRU[TVO

sreda12.maj2010.

c m y

14

DNEVNIK

PREDUZETNIK IZ KRAGUJEVCA PONUDIO SVOJ IZBORNI GLAS NA INTERNET AUKCIJI

Gra|ani se rugaju partijskim liderima ^UVENI TENOR BELA MAVRAK OPISMEWAVA VOJVO\ANSKE \AKE

Zrewaninski Pavaroti ponovo u zavi~aju Jedan od najboqih tenora dana{wice Bela Mavrak ukqu~i}e se u akciju afirmacije muzi~ke kulture u {kolama u Vojvodini „Glasovi epohe“, koju ve} godinu i po sprovodi Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe. U okviru ove kampawe, solisti Srpskog narodnog pozori{ta iz Novog Sada gostuju po {kolama, pribli`avaju}i u~enicima ozbiqnu muziku kroz arije iz poznatih opera, a {kole dobijaju i edukativni kompakt-disk koji je sabrao petvekovnu istoriju ovog muzi~kog `anra. – Kao Zrewaninac, `eleo sam da dam svoj doprinos podizawu muzi~ke kulture na ovim prostori-

Sva prava deteta u jednom zakonu – Zakon o pravima deteta, ~ija je priprema u toku, va`an je i zbog za{tite i regulatornog objediwavawa prava dece u Srbiji – ocenio je za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi}. Direktorka Unicefa u Srbiji Judita Rajhenberg isti~e da je Savet za prava deteta jo{ 2008. dao preporuku Srbiji za izradu ovog zakona, koja je po~ela lane. – Imamo jedinstvenu priliku da dubqe ispipamo zakonski okvir i sagledamo kako se nedostaci mogu popuniti – kazala je ona, i navela da ekonomska kriza ne sme biti izgovor za spre~avawe ostvarivawa prava dece. Predsednica radne grupe za izradu zakona Nevena Vu~kovi}-[ahovi} je ukazala na to da su problemi dece do sad re{avani kroz sektorski pristup i razli~ite propise koji {tite prava dece u mnogim oblastima, ali je nemogu}e u~initi pomak ako se dete ne posmatra kao jedinstvena li~nost. Istakla je da ni u jednom zakonu ne postoji odrednica koja se ti~e prava deteta na zdravu `ivotnu sredinu, za{titu od Interneta i druga prava. Ona se nada da }e predlog ovog zakona biti pred poslanicima na leto 2011.

ma, a s nadle`nima iz Sekretarijata za obrazovawe dogovori}u se kako – objasnio je Mavrak. On je detiwstvo i mladost proveo u Zrewaninu, studije na Muzi~koj akademiji zapo~eo je u Beogradu, a zavr{io u Kelnu, posle se usavr{avao kod najpoznatijih svetskih pedagoga. Mnogi ga smatraju novim Pavarotijem, a uz brojne nagrade na me|unarodnim takmi~ewima {irom sveta, wegovu karijeru obele`ila je i saradwa s velikanima operske scene, ali i drugim poznatim muzi~arima, te anga`mani u najpresti`nijim operskim ku}ama i rasporodate turneje {irom planete. D. D.

Prodaja glasa~kog prava, potpuno javna, putem Interneta, nije nezakonita, ali je nelegitimna, dru{tveno neprihvatqiva, poraz je demokratije i „moralno samoubistvo“, ocenili su stru~waci. Tome je, smatraju, doprinelo i „neozbiqno pona{awe politi~ara“, kojima se gra|ani, prodajom glasova putem aukcije, „rugaju“, ali i predizborne kampawe stranaka, tokom kojih lideri partija gra|anima obe}avaju sve i sva{ta ne bi li „kupili“ wihovu podr{ku. Preduzetnik Slavi{a Vasiqevi} iz Kragujevca ponudio je, naime, svoje glasa~ko pravo na prodaju na sajtu „Limundo“, s po~etnom cenom od 2.000 dinara, koja je sko~ila na 80 evra. Aukcija je na pauzi do narednih republi~kih izbora. On je naveo da ga je na to podstakla iritantna predizborna kampawa u Aran|elovcu i pona{awe poslanika i ministara koji su obilazili bira~e. Po wegovim re~ima, gledaju}i one koji sebi postavqaju crveni tepih i gardu, a u toku ve~eri dele balirano seno i gra|evinski materijal za glasove, odlu~io je da sve to podigne na vi{i nivo i svoj glas ponudi na

Glas se mo`e kupiti i za balu sena

Istovremeno u osam partija Slavi{a Vasiqevi} na politiku, pa i bira~ko pravo u Srbiji, gleda sarkasti~no, pa je istovremeno ~lan osam partija. – Uglavnom stranke i ne proveravaju da li ste i ~lan jo{ neke druge. Jedino je G17 plus tra`io da se i{~lanim iz svih drugih partaija. Naravno, ja to nisam hteo, pa je na`alost G17 izgubio mene, ali drugih sedam-odsam nisu – ironi~an je Slavi{a. aukciji, „da olak{a posao i sebi i wima“. Sociolog Ratko Bo`ovi} ocenio je to kao „moralno samo-

NA NOVOSADSKOM PMF-u DOKTORIRA]E SE I NA ENGLESKOM JEZIKU

Veoma citirana nau~na elita

Pet departmana, vi{e od 5.000 aktivnih studenata, 37 akreditovanih programa na svim nivoima studija, nau~noistra`iva~ki vrlo produktivna i me|unarodno potvr|ena profesorska elita s blizu 300 istra`iva~a, ~ak 15 akademika, samo je deo „biogra-

ka, tad pod okriqem Filozofskog fakulteta... – PMF s ponosom neguje povezanost svoje tradicije i modernog, reformisanog visokog obrazovawa. U okviru na{e akademske porodice, pa i {ire, na{i istra`iva~i imaju najve}u citiranost u

EU }e platiti nove kvadrate

fije“ novosadskog Prirodno-matemati~kog fakulteta, ~ije je rukovodstvo ju~e to predo~ilo novinarima najavquju}i mnogobrojne predstoje}e aktivnosti i zna~ajne doga|aje. PMF }e ovih dana obele`iti 41. godi{wicu osnivawa, iako su wegove studije iz prirodno-matemati~kih disciplina zapo~ele jo{ pre pola ve-

renomiranim nau~nim ~asopisima – naglasila je dekan dr Neda Mimica-Duki}, i istakla da }e ova vrednost postati vidqivija {iroj javnosti kada Ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj napravi (najavqenu) kategorizaciju univerziteta i fakulteta. – Mi se toga ne pla{imo i o~ekujemo da }e se, zbog svojih kvaliteta

i rezultata, PMF na}i na vrhu te liste. Prodekan za nauku, me|unarodnu saradwu i razvoj dr Milica Pavkov-Hrvojevi} navela je i dugu listu nacionalnih, regionalnih i me|unarodnih istra`iva~kih projekata, kao i onih u okviru najzna~ajnijih programa EU, ali i projekata za razvoj mladog nau~nog kadra. Dodala je i da je gotovo izvesno da }e iz tzv. pristupnih fondova PMF uskoro dobiti novac za pro{irewe i osavremewavawe svog prostora. Tek malo vi{e od mesec dana ostalo je do po~etka upisa bruco{a, a prodekan za nastavu dr Slobodanka Pajevi} ka`e da PMF na osnovnim studijama ima mesta za gotovo hiqadu studenata, a ve}ina ima {ansu za buxetski status. Ove godine posebno se favorizuju deficitarne profesorske struke na matematici, informatici i fizici, pa je i Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe najavio i jednokratne stipendije bruco{ima koji ih upi{u. Na master i doktorske studije upis je u oktobru, a kvote su ve} poznate. Fakultet namerava da akredituje i doktorske studije na engleskom jeziku, koje bi ovamo privukle i studente iz inostranstva. V. ^eki}

Novim prvacima ipak novi uybenici Ministar prosvete @arko Obradovi} ka`e da ve}inu uxbenika za prvi razred osnovne {kole koji su lane besplatno deqeni ne}e mo}i da koristi jo{ jedna generacija, jer je najve}i broj wih sadr`ao radne zadatke koje su |aci morali da re{avaju i popuwavaju. „Ve} od naredne godine ne}e biti tih problema jer po novom Zakonu zna}e se stan-

dardi izrade uxbenika, po{tova}e se plan wihovog izdavawa, a kvalitet }e biti primeren obrazovnom sistemu“, objasnio je on. Potvrdio je da }e wegov resor obezbediti besplatne uxbenike i za |ake drugog razreda, te da je nadle`nim zakonom, usvojenim lane, uvedena i dodela licenci za izdava~e uxbenika. „Taj proces treba da se zavr{i do po~etka

{kolske godine i ne}e uticati na wen po~etak. Za sad nije mogu}e, zbog mawka novca, da se i |acima srpskih {kola u dijaspori dodele besplatni uxbenici, kao {to je to nedavno u~inilo Ministarstvo za dijasporu, ali Ministarstvo prosvete }e se potruditi da uskoro obezbedi pare za tu namenu“, rekao je ministar.

Mili boqe i zdravqe i raspolo`ewe Veterinarska ustanova „Veterina Beograd“ saop{tila je da rezultati najnovijih analiza i EKG pokazuju da se zdravstveno stawe keru{e Mile, kojoj je nepoznata osoba odsekla sve {ape, stalno popravqa, a medicinski tretmani i nega za sad daju veoma dobre rezultate.

Sve vitalne funkcije su joj normalne, a smawuju se i plu}ni problemi, jer Mila i daqe uglavnom le`i. Zahvaquju}i stalnom previjawu i banda`irawu nogu, ona sada sve samostalnije hoda, {to uti~e i na daqe popravqawe wenog zdravstvenog stawa i raspolo`ewa.

ubistvo“, ukazav{i da su gra|ani shvatili da su i vladaju}e i opozicione stranke neozbiqne, pa su se po~eli sprdati. Govore-

}i da je mogu}e u budu}nosti o~ekivati da gra|ani javno nude glasove za novac ili neku uslugu, Bo`ovi} je ocenio da bi tada bilo gotovo sa ~itavim politi~kim `ivotom. Politi~ki analiti~ar Milan Nikoli} smatra da }e toga biti sve vi{e. „U biti su glasovi vlasni{tvo gra|ana, u tome nema ni~eg nezakonitog, ali ima nelegitimnosti u smislu poraza demokratije“, naveo je Nikoli}, ukazav{i na to da kupoprodaja glasova nije neka velika novost i da je novo samo to {to je tako ne{to u~iweno potpuno javno. „Mo} novca bogata{a stostruko }e pove}ati wihovu bira~ku snagu, ali to se de{avalo i do sad kroz finansirawe kampawa, partija i direktnu kupovinu poslanika u parlamentu. Qudi vide da to rade politi~ari i lideri i onda neki od wih misle – a {to to ne bismo radili i mi“, zakqu~io je Nikoli}. Predsednik Zakonodavnog odbora Skup{tine Srbije Vlatko Ratkovi}, pak, ka`e da stranke koje kupuju glasove treba da snose krivi~nu odgovornost.

CEO MAJ POSVE]EN ZA[TITI ZDRAVQA

Srce i na bazaru Kardiovaskularne bolesti i daqe zauzimaju neslavno prvo mesto po broju obolelih, kako u svetu, tako i kod nas. Zato ne ~udi {to je ceo jedan mesec posve}en prevenciji ovih bolesti. Pod nazivom „Mesec kardio-zdravqa“ u maju se o~ekuje niz aktivnosti posve}enih ovoj problematici. Na zna~aj prevencije i obezbe|ivawa dobrih uslova le~ewa ovih oboqewa apeluje Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, koji }e organizovati uli~ne doga|aje, edukativne seminare s me|unarodnim u~e{}em i projekte u saradwi s drugim zdravstvenim i gradskim ustanovama. Institut }e obele`iti svetske dane higijene ruku, medicinskih sestara i tehni~ara, borbe protiv hipertenzije (17. maj) i pu{ewa (31. maj), te Evropski dan borbe protiv sr~ane insuficijencije. – Podr{kom koju }e Institut pru`iti razli~itim manifestacijama u okviru „Meseca kardiozdravqa“ ukazujemo na va`nost pravovremenih poseta kardiologu, ali i dostupnost Instituta svim gra|anima Srbije – ka`e direktorka Instituta prof. dr Nada ^emerli}-A|i}. – Kroz posve}enost pacijentima, saradwu s kolegama iz inostranstva, konstantno usavr{avawe na{ih kardiologa, ali i posete vode}ih svetskih stru~waka, Institut u Kamenici uti~e na poboq{awe zdravqa svih gra|ana Srbije. Na Institutu }e biti obele`en Svetski dan medicinskih sestara i tehni~ara (12. maj), a od 7. do 15. maja – Evropski dan borbe protiv sr~ane insuficijencije, a ovim povodom bi}e otvorena telefonska linija putem koje }e eminentni kardiolozi zainteresova-

ne gra|ane informisati o prirodi, nastanku i le~ewu kardiololo{kih bolesti, uzrocima sr~anih slabosti, na~inima na koje se mogu spre~iti, kao i o koracima koje je neophodno preduzeti ukoliko se bolest pojavi. U ovoj nedeqi na Institutu, isto kao i u 20 zemaqa Evrope, bi}e edukativnih predavawa, emitova}e se spotovi i xinglovi, razgovarati s bolesnicima da bi se skrenula pa`wa na ozbiqnost ove bolesti, deli}e

se promotivni i edukativni plakati o sr~anoj slabosti. U saradwi s lokalnim gradskim vlastima, novosadskim Domom zdravqa, Institutom za javno zdravqe Vojvodine, Studentskom poliklinikom i nevladinim organizacijama, Institut za 15. maj najavquje „Bazar zdravqa“, gde }e dva lekara i tri medicinske sestre pregledati gra|ane, deliti edukativni materijal o sr~anoj insuficijenciji, a svi prolaznici mo}i }e da izmere krvni pritisak, rad srca, kao i da dobiju savet iskusnih kardiologa. J. Barbuzan

NUNS finansira istra`iva~ke pri~e Centar za istra`iva~ko novinarstvo NUNS-a raspisao je drugi krug konkursa za finansirawe istra`iva~kih pri~a u Srbiji, saop{teno je iz tog udru`ewa. Pozivaju se zainteresovani novinari koji rade u Srbiji da do 24. maja podnesu prijavu za konkurs. Najboqe oceweni radovi bi}e finansijski podr`ani u rasponu od 100 do 600 evra po istra`ivawu. Pravo u~e{}a imaju svi profesionalni novinari, nezavisno od toga da li su u stalnom radnom odnosu, ili su honorarci ili samostalni novinari. Potrebno je kratko opisati ideju za novinar-

sko istra`ivawe, dok se u radu preporu~uju inovativne metode u izve{tavawu, kao {to je kori{}ewe CAR tehnika. Potencijalni kandidati se u svom radu moraju pridr`avati eti~kog kodeksa novinara Srbije i po{tovati standarde CINS-a u izve{tavawu, kao {to su objektivnost, istinitost i jasno}a. Predlozi }e biti ocewivani na osnovu deset kriterijuma: opis problema, javni interes, odr`ivost, originalnost, inovacija, rezultat rada, iskustvo, buxet, predlo`eni medij i ukupni utisak predloga, precizira se u saop{tewu.


SPORT

DNEVNIK

sreda12.maj2010.

15

JU^E U NOVOM SADU SAHRAWEN ZORAN KURTE[: U Amfiteatru Sportskog i poslovnog nese svojim igra~ima i saradnicima. Jednostavno svi su verovali u momka neobi~nog temperacentra "Vojvodina", u organizaciji GRS Novi Sad, RK Jugovi} Unimet i RK Vojvodina @elezni~ar, menta i ogromne `eqe za uspehom. Hrabro se hvatao u ko{tac sa problemima koje su donosile odr`ana je komemoracija Zoranu Kurte{u, biv{em rukometa{u i vrhunskom treneru. U prisustvu po- te{ke 90-e godine pro{log veka, uspevaju}i da istraje na stvarawu klubova koji su kasnije slurodice, ro|aka, prijateqa i brojnih rukometnih poslenika od Zorana Kurte{a, ~oveka koji je ambi- `ili kao svetao primer u Srbiji, Evropi i svetu. Prerana smrt Zorana Kurte{a, ~oveka gorcioznim i predanim radom, koje su pratili vr{ta~ke pojave, zdravog `ivota i neobi~ne harihunski rezultati, ostavio neizbrisiv trag u srpzme, svedo~i o te{kom pozivu rukometnog trePOSTHUMNO PRIZNAWE ZORANU KURTE[U skom rukometu, biranim re~ima, oprostili su se: nera, koji je svakodnevno na o{trici pozicije i generalni sekretar RSS Bo`idar \urkovi}, Launa raspe}u opozicije, upu}en na igra~e koji su rencio Toma u ime igra~a, Marius Pu{ka{ u ime svet za sebe, u svetu koji sve mawe ra~una vodi Rukometnog saveza Rumunije, Monteanu Petrika o ~oveku. Onda kada je mogao da pru`i najvi{e izaslanik gradona~elnika Konstance, predsednik Koliko su u Konstanci ceca i predsednik istoimenog rukometnim klubom ispo{tosvima, porodici i rukometnim qudima, oti{ao okruga Konstanca i predsednik kluba Niku{or nili i po{tovali lik i delo rukometnog kluba. vati i isplatiti Zoranov ugoje sa `ivotne scene. Ali, kao neka nit, vodiqa Daniel Konstantinesku, Ranko Babi} u ime RK Zorana Kurte{a govori i po- Zoran je uradio mnogo za vor (do 2011.), a svake godine `ivota kojem se Zoran davno posvetio, ostaju Vojvodina @elezni~ar i Paja Dobanova~ki u ime datak da je, posthumno, izana{ klub, grad i dr`avu. S bi}e odr`an "Memorijalni wegovi sinovi Aleksandar i Vladimir, koje }e RK Jugovi} Unimet. bran za po~asnog gra|anina wim smo ostvarili najve}i turnir Zoran Kurte{". Ovom majka Desa usmeriti stazama o kojima je Zoran, Nije bilo ~oveka koji je mogao da sakrije bol- ovoga mesta na obalama Cruspeh u istoriji kluba i grada prilikom pozivam sve klubodaleko u inostranstvu, ma{tao. ne emocije zbog neo~ekivanog odlaska sa `ivot- nog mora. O ovoj odluci gradzato je ova odluka sasvim o~eve koje je on trenirao (JugoU kasnim popodnevnim satima na Gradskom grone scene svog saradnika i prijateqa, koji je tek skih vlasti porodicu i sve kivana i razumqiva. Grad vi}, Vojvodina, Partizan, Crbqu u Novom Sadu uz pratwu nepregledne povorke trebalo da ispoqi najve}u kreativnost i po- prisutne na komemoraciji u Konstanca se obavezala da }e venka, Al Ahli...) da u~estvuju onih koji su do{li da isprate sportsku veli~inu stigne najboqe sportske rezultate. Kod svih Spensu obavestio je Nikuispratiti celo {kolovawe na wemu i tako odr`imo se}asahrawen je Zoran Kurte{, ~ovek koji je ostavio govornika provla~ile su se Zoranove glavne {or Daniel Konstantinesku Zoranove dece, Aleksandra i we na Zorana - rekao je izme|u neizbrisiv trag u rukometnom sportu Srbije i osobine, posebno da je bio naoru`an voqom i predsednik okruga KonstanVladimira, da }e u saradwi sa ostalog Konstantinesku. sveta. vizijom, spreman da jo{ mnogo toga sazna i preJ. Gali}

Po~asni gra|anin Konstance

PRVAK PROTIV SELEKCIJE LIGE

CRNO-BELI PRED FAJNAL-FOR

Revija u Zaje~aru Partizan spreman za Napuq

Revijalna rukometna utakmica izme|u @RK Zaje~ar i reprezentacije Superlige odigra}e se ve~eras u Zaje~aru u 19 ~asova. Na ovom susretu }e ekipi Zaje~ara biti uru~en pehar i medaqe za osvojenu titulu prvaka Srbije. Ciq utakmice je popularizacija rukometa, zbli`avawe

klubova Superlige i stvarawe pozitivne rukometne atmosfere. Treneri reprezentacije Superlige }e biti Viktor Felbab (trener Kikinde, drugoplasirane ekipe u Super ligi) i Slobodan Jedoksi} (trener Kwaz Milo{a, tre}eplasirane ekipe u Superligi). G. M.

^au{evi} izabrao Selektor `enske juniorske rukometne reprezentacije (ispod 20) Srbije Zlatko ^au{evi} saop{tio je spisak igra~ica za kvalifikacioni turnir za Svetsko prvenstvo, koji }e biti odr`an od 21. do 23. maja u Po`egi. Okupqawe igra~ica zakazano je za 16. maj. Na turniru }e pored Srbije u~estvovati jo{ selekcije ^e{ke, Ukrajine i Poqske. Plasman na SP izbori}e samo prvoplasirana selekcija.

Na spisku se nalaze, golmani: Kristina Georgijev, Marija ^oli}, Kristina Krsti}, Jovana Risovi}. Krila: Tamara Tomani}, Ivana Popovi}, Timea Rabata, @eqka Nikoli}, Natalija Mati}. Pivotmeni: Dragana Cviji}, Natalija Vasi}. Bekovi: Jelena Trifunovi}, Maja Radoi~i}, Jelena @ivkovi}, Dijana Radojevi}, Nina Ribi~i}, Sandra Filipovi}, Marija Obradovi} i Milica Blanu{a.

Vaterpolisti Partizana poru~ili su da su ispunili ciq plasmanom na zavr{ni turnir Evrolige, ali da }e u Napuqu dati sve od sebe da ostvare dobar rezultat. Crno-beli sutra ujutru u 8.30 putuju na zavr{ni turnir Evrolige u Napuq, gde }e u petak od 18 sati igrati u polufinalu protiv doma}eg Pro Reka. U drugom polufinalu, dva sata kasnije, sasta}e se kotorski Primorac i Jug iz Dubrovnika. Finale i utakmica za tre}e mesto igraju se u subotu. - Bi}emo spremni, dobro smo trenirali. @elim da igramo kao {to smo igrali ove sezone, imali smo izuzetan timski ritam i ne}emo posustati tokom ~itave utakmice. Ako budu bili boqi ~estita}emo im, nije sramota izgubiti od Pro Reka - rekao je trener Igor Milanovi} na konferenciji za novinare. Milanovi} je naglasio da tim na zavr{nicu turnira putuje u naj-

ja~em sastavu, ali da pojedini igra~i imaju zdravstvenih problema. - Putujemo na me~ u najja~em sastavu, ali neki vaterpolisti imaju zdravstvenih problema. Milo{ Korolija je povredio ruku, ali bi}e spreman, problema sa povredama imaju i Du{ko Pijetlovi} i Slobodan Soro, a Milan Aleksi} se uko~io - dodao je strateg Partizana. Golman Partizana Slobodan Soro, kome }e ovo biti tre}e u~e{}e na fajnal foru, rekao je da wegova ekipa nije ni favorit ni autsajder na predstoje}oj utakmici. - Ispunili smo ciq i plasirali se na fajnal for. Idemo tamo da se takmi~imo najboqe {to mo`emo. Nismo ni favoriti ni autsajderi. Mislim da im nije prijatno {to igraju sa nama. Psihi~ki i fizi~ki smo spremni, poku{a}emo da ostvarimo pozitivan rezultat i plasiramo se u finale - rekao je Soro.

PO^ELE PRIPREME REPREZENTACIJE

Iz Novog Sada u svet Srpski strelci, koriste}i fondove Olimpijskog komiteta Srbije po~eli su u Novom Sadu pripreme za naredna velika takmi~ewa tre}i Svetski kup u ameri~koj vojnoj bazi Fort Bening od 22. do 31. maja, ~etvrti,

U DERBIJU SUPERLIGE VR[^ANI GOSTI CRVENE ZVEZDE

Kqu~ dr`e krilni centri Ve~era{we gostovawe ko{aka{a Hemofarm [tada Crvenoj zvezdi u Pioniru svakako }e privu~i najve}u pa`wu qubiteqa ko{arke na ovim prostorima. Vr{~ani sa skorom od pet pobeda i jednog poraza dele prvo mesto s aktuelnim {ampionom Partizanom i na dobrom su putu da takmi~ewe u Superligi zavr{e u samom vrhu, dok »crveno-belima« predstoji gr~evita borba za plasman me|u ~etiri tima koji }e se dogodine takmi~iti u NLB ligi. Pauza u prvenstvu je izabranicima @eqka Lukaji}a dobro do{la, pre svega kako bi se povre|eni igra~i oporavili, ali i da bi se otklonili jo{ neki sitni nedostaci u igri vr{a~kih »farmaceuta«. - Ovih desetak dana poku{ali smo da se {to boqe spremimo za

nastavak sezone jer }emo preostalih ne{to vi{e od mesec dana odigrati veliki broj utakmica - rekao je uo~i ve~era{weg gostovawa u Pioniru, svakako najzapa`eniji igra~ Hemofarm

vladali Crvenu zvezdu u NLB ligi. Kao doma}ini u Vr{cu pobedili su 88:86, a na gostovawu u Pioniru 76:70. - ^iwenica je da Crvena zvezda u Superligi ne igra tako

Crno-beli u Vaqevu U ostalim me~evima sastaju se – VAQEVO: Metalac – Partizan (19.30), @ELEZNIK: FMP - Tami{ (18) i ^A^AK: Borac – Radni~ki Kragujevac (20). [tada u Superligi, Milan Ma~van. -Svi nas ve} vide u finalu uz Partizan, {to je za nas dodatni motiv da do kraja igramo anga`ovano i motivisano, ali svakako da ima jo{ dosta da se igra. Predstoje nam te{ke utakmice, naro~ito na gostovawima, a jedna od tih je ve~era{wi derbi sa Crvenom zvezdom. Ove sezone ko{arka{i Hemofarm [tada, dva puta su sa-

dobro, naro~ito posle promena u timu - nastavqa Ma~van. Ostali su Beogra|ani bez nekoliko kqu~nih igra~a, a [timac se vratio u ekipu posle du`e pauze. Radni~ki ih je dobio u Kragujevcu, a pobedili su i nas, tako da je ve~era{wa utakmica dobra prilika da zabele`imo zna~ajnu pobedu koja bi nas pribli`la jo{ vi{e deobi prvog mesta s Partizanom.

Ako se analiziraju ovogodi{we me|usobne utakmice, primetno je da su u prvoj utakmicu u Vr{cu ko{arka{ima Hemofarm [tada najvi{e muke zadali igra~i koji vi{e nisu u Zvezdi, Dragi~evi} i Videnov, dok je na utakmici u Pioniru izuzetno zapa`en doprinos imao mladi Bijelica. - Bijelica veoma dobro igra, o wemu imam izuzetno visoko mi{qewe jer se radi o mom dobrom drugu iz reprezentacije. Veliki teret na ve~era{woj utakmici pa{}e na nas, krilne centre koji }emo morati da vodimo veliku borbu s wim. Uz Radivojevi}a i Ke{eqa to je udarna udarna snaga Zvezde i svakako da }e nam primarni zadatak biti da wih zaustavimo. J. Turkoane

Nemawa Mirosavqev

posledwi, u Beogradu od 26. juna do 4. jula i za glavni ciq sezone - [ampionat sveta, na kome }e se vaditi prve vize za OI u Londonu 2012, od 29. jula do 11. avgusta u Minhenu.

Na pripremama su seniorska prvakiwa Evrope Andrea Arsovi} (Partizan), Aranka Binder (Novi Sad), Lidija Mihajlovi} (Ni{), Stevan Pletikosi} („^ika Mata“, Kragujevac), Nemawa Mirosavqev, Dragan Markovi} (Novi Sad) i Milenko Sebi} (Policajac) – pu{ka i Damir Mikec (Policajac) – pi{toq. Reprezentativac pi{toqem Andrija Zlati} („Aleksa Dejovi}“), ovu fazu priprema sprove{}e u U`icu. O tro{ku klubova na pripremama su Bojana Pejovi} (Policajac) koja ga|a pu{kom i strelac pi{toqem Dimitrije Grgi} (Akademac). U Beogradu, na Carevoj }upriji, priprema}e se MK pi{toqem Jasna [ekari} i Zorana Arunovi} (Crvena zvezda). Evropska {ampionka vazdu{nim pi{toqem ove godine u Merakeru Bobana Veli~kovi} (Bor 030) koja se, tako|e, nalazi na spisku korisnika sredstava OKS, trenira}e u Boru. Pripreme }e trajati do petka, a u subotu i nedequ 15. i 16. maja u Novom Sadu je Kup Srbije MK oru`jem, koji }e biti posledwa provera srpskim strelcima pored odlazak u Fort Bening.

^ekaju se samo Klivlend i Boston Posle Finiksa, i Lejkersi i Orlando su do finala konferencija stigli bez poraza. U finalu Zapada sasta}e se aktuelni {ampion NBA lige i Finiks (prvi me~ na programu u ponedeqak u Los An|elesu), dok }e na Istoku Orlando sa~ekati pobednika serije izme|u Klivlenda i Bostona, u kojoj je trenutni rezultat 2:2. Pau Gasol je dao 33 poena, uz 14 skokova, a Kobi Brajant je dodao 32 poena u trijumfu

Lejkersa na gostovawu Juti za tre}e uzastopno finale Zapadne konferencije - 111:96. Kod Jute najboqi je bio Deron Vilijams sa 21 poenom i devet asistencija, a isti ko{geterski u~inak imao je i Pol Melsip. Ve} u drugoj ~etvrtini ekipa iz grada an|ela je povela 22 poena razlike i odagnala nade doma}ina da mo`e da produ`i seriju. Isto~na konferencija: Atlanta (3) - Orlando (2) 84:90, u seriji 0:4. Zapadna konferencija: Juta LA Lejkers 96:111, u seriji 0:4.


SPORT

sreda12.maj2010.

c m y

16

PRIPREME REPREZENTACIJE SRBIJE U TURSKOJ

Zalet za Moskvu Na{a mu{ka i `enska stonoteniska reprezentacija nalazi se u Antaliji na pripremama za Ekipno svetsko prvenstvo koje joj predstoji u Rusiji. Najboqi stnoteniseri i stonoteniserke Srbije za va`no takmi~ewe u Moskvi (od 23. do 30. maja) treniraju sa selekcijama Turske, Rumunije i Egipta. Mu{ki sastav na{e reprezentacije je na ovom delu priprema kompletan, dok kod stonoteniserki nedostaje Ana Marija Erdeqi, zbog obaveza u svom klubu u Portugalu, gde igra finalne utakmice plej-ofa. U Antaliji su Aleksandar Karaka{evi}, @olt Pete, Marko Jevtovi}, Dragan Suboti}, Gabriela Feher, Monika Molnar, Andrea Todorovi} i Marija Galowa. Sa wima su selektor mu{ke reprezentacije Slobodan Gruji}, trener Boris Vukeli} i {ef stru~nog {taba Lazar Kurte{. Selektor stonoteniserki Zoltan Melik je ostao u Senti zbog

Aleksandar Karaka{evi}

obaveza u pripremama ekipe za finale plej–ofa. - Treniramo ~etiri do pet sati dnevno u izvanrednim uslovima u Kemeru – raportira Lazar Kurte{. - Posle napornog rada

Prvaci u fudbalu Slobodno popodne stonoteniske reprezentacije Turske, Rumunije, Srbije i Egipta iskoristile za odigravawe turnira u malom fudbalu. Sve ekipe su pokazale zavidno ume}e u ovom sportu, a na kraju je Prvo mesto osvojila Srbija. Odigravawe ovih utakmica privuklo je pa`wu turista u Antaliji, a igra~i i treneri su ~esto atraktivnim potezima izazivali aplauze. Najboqi strelac bio je Aleksandar Karaka{evi} sa ~etiri pogotka, a za najboqeg golmana progla{en je @olt Pete.

NA SVETSKOM KUPU U SLOVENIJI

Dva ~etvrta mesta za Srbiju Na Svetskom kupu u Sloveniji (La{ko) za stonotenisere s invaliditetom, uz u~e{}e 290 takmi~ara iz 34 zemqe sveta, reprezentacija Srbije osvojila je dva ~etvrta mesta. Ovo je drugi Svetski kup na kome je u~estvovala na{a reprezentacija, a interesantno je da je ostvaren ne{to slabiji rezultat (ipak su nas na{i predstavnici navikli na medaqe), ali je po igri uo~en vidan napredak.

Ilija \ura{inovi} i Zlatko Kesler u ekipnom delu zauzeli su ~etvrto mesto. U osmini fanala pobedili su Brazil 3:2, u ~etvrtfinalu Hrvate 3:1, a u polufinalu u dramati~nom me~u s Norve`anima pora`eni su 2:3. U borbi za tre}e mesto poklekli su pred Francuzima 1:3. U pojedina~noj konkurenciji Kesler je stigao do ~etvrtfinala gde je pora`en od mladog Nemca [midbergera.

Nada Mati} i Zorica Popadi}

Uz dva ~etvrta mesta stiglo se i do tri ~etvrtfinala, a o u~e{}u Zorice Popadi}, Nade Mati}, Gorana Perli}a, Vladana Petkovi}a, Nenada Mitrovi}a, Neboj{e Ili}a, Ilije \ura{inovi}a i trenera Frawe Keslera, selektor-igra~ Zlatko Kesler je rekao: - Rezultatski u~inak mo`da nije na nivou ove reprezentacije ali prikazana igra na turniru pokazuje da je Srbija na dobrom putu da do Svetskog {ampionata (od 25. oktobra do 3. novembra) dostigne visoku formu koja }e uliti nadu da iz Juzne Koreje mo`emo da se vratimo s medaqom.

Nada Mati} i Zorica Popadi} u `enskoj konkurenciji (klasa T 4-5) zaustavqene su od [ve|anki i Honkonga, dok je u pojedina~nom delu Nada Mati} zauzela ~etvrto mesto. U polufinalu je pora`ena od Slovenke Dolinar, a u borbi za bronzu od Italijanke Zorzeto. Zorica Popadi} zaustavqena je u ~etvrtfinalu tako|e od Italijanke Zorzeto. Prva je bila Dolinar, druga Jordanka Fatmeh, a tre}a Italijanka Zorzeto. Slede}u proveru Srbija }e imati na Svetskom kupu u Rumuniji u Klu`u od 19. do 23. maja. S. S.

Korica podneo ostavku Dane Korica podneo je neopozivu ostavku na funkciju predsednika Atletskog kluba Crvena zvezda. Legenda jugoslovenske i srpske atletike istakao je da zbog „velikih i odgovornih obaveza na radnom mestu“ vi{e nije u mogu}nosti da obavqa funkciju predsednika AK Crvena zvezda. Ujedno se zahvalio svim ~lanovima Upravnog odbora, trenerima i atleti~arima crveno-belih na uspe{noj saradwi u protekle ~etiri godine, sa `eqom da klub u narednom periodu posti`e jo{ ve}e uspehe i ostvari vrhunske rezultate. Najve}i uspeh Korice je prvo mesto na 10.000 metara na moskovskoj Univerzijadi 1973. godine.

po~eli smo i sa odigravawem kontrolnih me~eva. Selektor mu{ke reprezentacije Slobodan Gruji} dodaje: - Zadovoqan sam atmosferom u ekipi i zalagawem svih igra~a. Nema nikakvih problema zbog toga {to smo na Svetskom prvenstvu u grupi sa Turskom za koju igraju tri Kineza, jer za bilo kakkvo taktizirawe u ovom delu priprema nema potrebe. Nama je ciq da u Moskvi izborimo povratak u Prvu grupu, me|u najboqe svetske selekcije – isti~e Gruji}. O anga`manu `enske reprezentacije govori trener Boris Vukeli}. - Intezivan rad sprovode i `enske selkcije Turske, Rumunije i Srbije. U sastavu doma}e selekcije su dve Kineskiwe, a poznato je da su Rumunke jedna od najboqih reprezentacija u Evropi, {to za na{u mladu ekipu mnogo zna~i. Devojke su dobro motivisane i na wihov rad nema zamerki. Trening sa jakim stonoteniserkama trebalo bi da doprinese dobroj pripremi za Svetsko prvenstvo u Moskvi.Ulazak u Prvu grupu nije imeparativ, ali ako se uka`e {ansa, treba je iskoristiti – poru~uje Vukeli}. Stonoteniseri i stonoteniserke Srbije iz Antalije se vra}aju u nedequ, a do odlaska na Svetsko prvenstvo u Moskvu trenira}e u Novom Sadu. S. Savi} U SOMBORU

Sve spremno za maraton U Somboru sve je spremno za tradicionalni 31. somborski maraton, najstariju trku u Srbiji koja }e se odr`ati u subotu, 15. maja. Na ju~era{woj konferenciji za novinare koja je uprili~ena u somborskom Sokolskom domu Milenko Popi}, legenda atletike, koji se u svojoj dugogodi{woj bogatoj takmi~arskoj karijeri okitio brojnim medaqama, predsednik Organizacionog odbora sa neskrivenim zadovoqstvom saop{tio je da }e prvi put ovu atraktivnu manifestaciju organizovati Atletsko-rekreativni klub Somaraton. - Somaraton nedavno je osnovala grupa iskusnih trka~a, ina~e organizatora dosada{wih maratona, uz podr{ku novog talasa mladih trka~a. Na na{u sre}u i ponos Somborski maraton, 31. po redu, done}e zna~ajne novine i poboq{awa same trke i promocije {to }e biti rezultat pozicionirawa ove trke u sam vrh atletskih doga|a u Srbiji. Ina~e, na{ prevashodni ciq je da se najstarija trka u Srbiji iskoristi za jo{ ve}u promociju Sombora, kao grada tradicije, kulture, ali i sportskog duha. O~ekuje se veliki odziv trka~a iz na{e zemqe i inostranstva me|u kojima se nalaze najboqa i najtrofejnija imena u kraqici sportova- istakao je Milenko Popi}.

Promoterka Marijana Luki} Zanimqivo je i to da }e pored brojnih predstavnica lep{eg pola promoter biti Marijana Luki}. Re~ je o dr`avnoj prvakiwi, jednoj od najpoznatijih atleti~arki iz Apatina. Organizator ARK Somaraton je nagovestio da }e na subotwem 31. somborskom maratonu pored mnogobrojnih asova nastupiti: Sreten Ninkovi}, vi{estruki rekorder, Zdravko Mi{ovi}, Goran ^egar i gost iz Ma|arske, Tivadar Tot koji dr`i svojevrstan rekord ( 1:00,6). Kako je predvi|eno, pored polumaratonske trke i trke najmla|ih u~esnika „Trka pu`eva“, planirano je i odr`avawe prve promotivne trke na stazi od 1,5 km. Ovogodi{wi 31. somborski maraton odr`a}e se pod pokroviteqstvom grada Sombora. A. Sekeq

DNEVNIK

NEZVANI^NO

Na Anti}evom spisku 27 imena Prema nezvani~nim informacijama iz dobro obave{tenih krugova bliskim stru~nom {tabu fudbalske reprezentacije Srbije selektor Radomir Anti} poslao je ju~e elektronsko pismo u sedi{te Me|unarodne fudbalske reprezentacije (FIFA) sa spiskom od 27 igra~a koji }e konkurisati za tim orlova na predstoje}em Svetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Zvani~no bi danas trebalo da bude objavqen spisak na sajtu FS Srbije, a navodno Anti} ra~una na slede}e igra~e: Golmani: Vladimir Stojkovi} (Vigan), @eqko Brki} (Vojvodina), Bojan Isailovi} (Zaglebje), An|elko \uri~i} (Leirija). Odbrana: Branislav Ivanovi} (^elsi), Antonio Rukavina (Minhen 1860), Nema-

Radomir Anti}

wa Vidi} (Man~ester junajted), Neven Suboti} (Dortmund), Aleksandar Lukovi} (Udineze), Ivan Obradovi} (Sarago-

sa), Aleksandar Kolarov (Lacio). Sredina terena: Dejan Stankovi} (Inter), Nenad Milija{ (Vulverhempton), Milo{ Krasi} (CSKA), Milan Jovanovi} (Standard), Milo{ Ninkovi} (Dinamo Kijev), Zdravko Kuzmanovi} ([tutgart), Zoran To{i} (Keln), Miralem Sulejmani (Ajaks), Gojko Ka~ar (Herta), Nemawa Mati} (^elsi), Radoslav Petrovi} (Partizan). Napada~i: Nikola @igi} (Valensija), Marko Panteli} (Ajaks), Danko Lazovi} (Zenit), Dragan Mr|a (Vojvodina), Dejan Leki} (Crvena zvezda). Anti} }e kona~an spisak fudbalera koji }e putovati na SP, objaviti do 1. juna. Srbija }e na Svetskom prvenstvu, koje }e biti odr`ano od 11. juna do 11. jula, igrati u grupi D sa Nema~kom, Ganom i Australijom.

POTPREDSEDNIK CRVENE ZVEZDE ALEKSANDAR ANTI] APELUJE NA SMIRIVAWE STRASTI

Stop za politiku i te{ke re~i

Jedan od potpredsednika Crvene zvezde Aleksandar Anti} bio je spreman da se obrati javnosti povodom aktuelne, ni malo prijatne situacije koja trenutno vlada u na{em fudbalu. - Pre svega volim Zvezdu i sport, a fudbal do`ivqavam kao najva`niju sporednu stvar na svetu. Mislim da je posle svih de{avawa do{lo vreme da se okrenemo iskqu~ivo fudbalu koji nas je i okupio i ovim putem apelujem na sve da se tako pona{aju. Izgleda da se politika ume{ala u sport. - Bavim se tom delatno{}u, i stoji konstatacija da je previ{e politke u{lo u fud-

Vesi} i ostavka FSS je konstatovao da u Zvezdi rukovdi ~ovek iz senke Goran Vesi}, nekada prvi ~ovek ko{arka{kog kluba crveno-belih i visoki funkcioner Demokratske stranke. - Koliko ja znam klubom upravqa predsednik Luki} i generalni Kleut, svi ostali su prijateqi kluba, uostalom, ima ih i Partizan i svi oni treba da pomognu koliko mogu. Ja ih pozivam da to i urade. A da znam kao potpredsednik kluba da pomenuti tandem ne vodi klub odmah bi podeno ostavku - dodao je Anti}. bal, a tu mislim na sva saop{tewa koja su se pojavila ovih dana. Iza{alo se iz sportskog konteksta, palo je puno prete{kih re~i. Verujem da je u nekim izajavama dominirao afekat i da bi, recimo, danas neki qudi iz uprave Partizana umek{ali svoje saop{tewe. Jednostav-

Aleksandar Anti}

no, treba zaustaviti tu negativnu energiju. Inicijalna kapisla u komunikaciji, puna neprimerenih tonova, krenula je sa Marakane. - Nisam pravio razliku izme|u saop{etwa, a klub je dao svoj zvani~an stav. Poziv da se okrenemo onim istinskim fudbalskim vrednostima je moj apel i neka to bude prvi potez ka smirivawu situacije. Na kraju Anti} {aqe novu poruku. - U{ao sam u upravu Zvezde kada je bila na kolenima jer je volim i `elim da pomognem da dosegne nivo na kojem je nekada bila. To je moj osnovni motiv, a logi~no je da svako treba da radi svoj posao kako najboqe mo`e, a tu mislim na nadle`ne fudbalske organe, kao i klubove koji treba da se spreme {to boqe za novu sezonu. Tako|e `elimo da pru`imo i punu podr{ku reprezentaciji pred nastup na Mondijalu - zakqu~io je Aleksanadar Anti}, potpredsednik UO

Orlovi pole}u ka Kubi Posle dve kontrolne utakmice protiv Makedonaca i dve pobede, reprezentacija Srbije }e pripreme za Svetsku ligu nastaviti na Kubi. Orlovi danas ujutro putuju u Havanu preko Minhena i Madrida, gde }e trenirati sa Kubom do 19. maja u okviru priprema za Svetsku ligu 2010. Igor Kolakovi}, prvi trener seniora Srbije, saop{tio je sastav od 14 igra~a koji }e putovati na Kubu. Sa prvobitnog spiska „otpalo“ je pet imena (Mihajlo Miti}, Tomislav Doki}, Milan Ra{i}, Marko Ivovi}, Milo{ Vemi}). Na spisku su: Tehni~ari Vlado Petkovi} (Seul) i Ni-

kola Jovovi} (Vojvodina). Korektori Sa{a Starovi} (Ural) i Aleksandar Atanasijevi} (Partizan). Libera Marko Samarxi} (Aris) i Nikola Rosi} (Fridrihshafen). Blokeri Dragan Stankovi}, Marko Podra{~anin (obojica Ma}erata), Borislav Petrovi} (Vojvodina). Prima~i servisa Bojan Jani} (Jaroslavi~), Milo{ Niki} (Latina), Nikola Kova~evi} (Aris), Milo{ Terzi} (Zvezda) i Uro{ Kova~evi} (Ribnica). Povratak je predvi|en za 20. maj. Seniori Srbije }e u Havani odigrati tri ili ~etiri prijateqske utakmice protiv Kube.

Bez komentara Uprava Crvene zvezde ne}e komentarisati saop{tewa FSS i ve~itog rivala Partizana u kojima se crveno-beli optu`uju za la`i, uvrede, podizawe tenzija, ali i pretwe. - Crvena zvezda nema nikakav komentar na saop{ewa FSS i Partizana. Jedino mo`emo da primetimo da su izdata istovremeno i da su pisana istim stilom. To sve govori. Crvena zvezda se okre}e budu}nosti i svojim planovima za razvoj. Svi su videli {ta se desilo. Istina se ne mo`e sakriti - istakao je portparol crveno-belih Marko Nikolovski. Pres konferencija predsednika Zvezde Vladana Luki}a najveqena je za petak. Crvene zvezde i predsednig Skup{tine grada Beograda. Z. Rangelov

^elsi bi Modri}a Uprava londonskog fudbalskog kluba ^elsi spremna je da plati 20 miliona funti gradskom rivalu Totenhemu za hrvatskog reprezentativca Luku Modri}a, prenosi „Dejli star“. Modri}a tra`i i Man~ester junajted, ali je stru~ni {tab Totenhema ~vrsto odlu~io da zadr`i Hrvata i ponudi mu produ`etak saradwe i pove}awe plate. Modri} je ove sezone odigrao 24 utakmice u dresu Totenhema i zabele`io tri pogotka. Totenhem je takmi~ewe u Premijer ligi zavr{io na ~etvrtom mestu na tabeli.


DOSTA NEPOZNANICA UO^I DVA PREOSTALA KOLA JELEN SUPERLIGE

Za opstanak najzanimqivije Do kraja prvenstvene fudbalske sezone u Jelen superligi ostalo je jo{ dva kola. Pretposledwe se igra u ~etvrtak, a posledwe u nedequ. U ta dva kruga re{i}e se i definitivno pitawe {ampiona, putnika za Evropu i timova koji }e se preseliti u ni`i rang. Posle pobede u ve~itom derbiju Partizan je prakti~no obezbedio titulu. Ipak, teorija jo{ uvek daje nadu Crvenoj zvezdi da se mo`e domo}i duple krune. Crno-belima dovoqna su dva boda pa da osvoje lovor, jer u slu~aju istog broja bodova sa Zvezdom odlu~io bi boqi skor gde je Partizan boqi (2:1 i 1:0). Ako Partizan bude {ampion igra}e u kvalifikacijama za Ligu {ampiona, dok }e u kvalifikacije za Ligu Evrope Crvena zvezda kao osvaja~ kupa, tre}eplasirani i ~etvrtoplasirani tim, s obzirom na to da bi Zvezda u tom slu~aju prvenstvo zavr{ila na drugom mestu. Ta dva mesta pripa{}e OFK Beogradu i Spartaku, a samo zbog presti`a i istorije za romanti~are i Suboti~ane bi}e va`no da li }e se plasirati na stepenik vi{e ili ni`e.

Ko s kim do kraja 1.Partizan (72): OFK Beograd (g) i Mlai radnik (d) 2. Crvena zvezda (68): BSK (d) i Spartak Zlatibor vode (g) 3. OFK Beograd (50): Partizan (d) i BSK (g) 4. Spartak ZV (49): Smederevo (g) i Crvena zvezda (d) 11. Smederevo (31): Spartak ZV (d) i Jagodina (g) 12. Hajduk (28): Borac (g) i Javor (d) 13. BSK (27): Crvena zvezda (g) i OFK Beograd (d) 14. Napredak (26): Rad (d) i Vojvodina (g) 15. ^ukari~ki (26): Mladi radnik (g) i Borac (d) 16. Mladi radnik (25): ^ukari~ki (d) i Partizan (g) Mirno leto ima}e Jagodina, Javor, Metalac, Rad i Borac. Najzanimqivija je borba za opstanak. Elitu }e napustiti dva posledweplasirana tima, a dva kola pre kraja {est ekipa nije prebrinulo glavnu brigu. Najlak{e je Smederevu. Oklopnicima je dovoqan bod iz preo-

Stevanovi} (Spartak Zlatibor vode) bli`i Evropi od Mereba{vilija (Vojvodina)

U varijanti da Partizan prokocka {ansu za titulu, u Evropu bi i{la Vojvodina kao finalista Lav kupa, Partizan kao drugoplasirani i OFK Beograd ili Spartak Zlatibor voda kao tre}eplasirani tim, ali se ova kombinacija samo grani~i sa teorijom, mada nije i nemogu}a. Po{to je skor romanti~ara i golubova identi~an (1:0 i 0:1) u slu~aju istog broja bodova odlu~ivala bi gol razlika.

Foto: F. Baki}

stala dva susreta za miran san. Hajduk i BSK su u ne{to nepovoqnijem polo`aju, dok je najte`e Mladom radniku, ^ukari~kom i Napretku. U slu~aju istog broja bodova kada se odlu~uje o tituli, plasmanu na evropsku scenu i borbi za opstanak, vrednuje se prvo me|usobni susret, a potom gol razlika, zatim vi{e postignutih golova itd. S. S.

boravio dok je igrao za Koblenc, a najve}e interesovawe do sada pokazala je Sampdorija. Radosav Petrovi} je od ranije na meti Pari Sen @ermena i PSV Ajndhovena, a wegov projektil u 73. minutu ve~itog derbija nije pogodio samo Zvezdinu mre`u ve} i emisare premijerliga{a, Boltona i Blekburna. Sna`an utisak na qude iz Monaka i Nanta ostavio je Marko Jovanovi}, koga Francuzi ve} neko vreme prate.

Fulam i Atletiko ciqaju pehar Malo ko je o~ekivao da }e se u prvom finalu Lige Evrope sastati fudbaleri Fulama i Atletika. U dru{tvu Juventu12. maj, 20.45, sa, Liverpula, Rome, [ahtjoHamburg Arena ra, Volsburga, Valensije, Olimpika iz Marseqa i ostalih velikana evropskog klupskog fudbala, {anse Londonaca i Madri|ana bile su miniEngleska malne, pogotovo {to su i jedni [panija i drugi igrali daleko ispod svojih mogu}nosti u “Premijer{ipu” i “Primeri”. Me|utim , na velikoj sceni Fulam i Atletiko su briqirali. Londonci su postali prave ubice divova, bez problema eliminisali su [ahtjor, Juventus, Volsburg, a i u polufinalu i Hamburger. I jorganxije su imale zavidan niz, Trener: Kike San~ez Flores Trener: Roj Hoyson a u dva posledwa okr{aja bili su boqi od Valensije i LiverEVROPSKE UTAKMICE* P9 P4 N8 I4 N4 I3 pula. Iskustvo je na strani AtleDatih 17 Primqena 22 Data 24 GOL RAZLIKA Primq. 16 tika, koji je ove sezone igrao i u Ligi {ampiona, uz to jorganPrva Druga Prva Druga Nokaut faza xije u svojim vitrinama imaju ve} dva evropska pehara ( 1962. Galatasaraj 1-1 (d) 2-1 (g) Runda od 32 [ahtjor 2-1 (d) 1-1 (g) Kup UEFA i 1974. Kup {ampiona), ali nisu bez izgleda ni Sporting 0-0 (d) 2-2 (g) Runda od 16 Juventus 1-3 (g) 4-1 (d) fudbaleri s Kreven Kotixa. Valensija 2-2 (g) 0-0 (d) ^etvrtfinale Volfsburg 2-1 (d) 1-0 (g) Oni su ve} osetili ambijent u Hamburg areni, pre ne{to maLiverpul 1-0 (d) 1-2 (g) Polufinale Hamburger 0-0 (g) 2-1 (d) we od mesec dana uspeli su da odr`e remi (0:0) u polufinalSTATISTIKA PO UTAKMICI* nom me~u s Hamburgerom. Naravno i jedni i drugi o~eGolovi 1,06 1,5 Ofsajdi 1,25 3,56 kuju trijumf , pobedu koja bi [utevi Faulovi 7,13 13,4 7,06 12,9 izvukla mr{avu sezonu. - Sve smo podredili uspehu Korneri 5,31 3,63 @uti kar. 1,5 1,63 - ka`e trener Atletika KikeSan~ez Flores. - Verujem da NAJVI[E FAULIRANI NAJBOQI STRELCI ASISTENCIJE mo`emo do}i do pobede. Dobro je {to smo u polufinaleu Rejes Rize Zamora, Gera 29 6 4 imali jedan engleski tim, mada nema mnogo sli~nosti izmeGera Rejes Forlan 26 3 4 |u Liverpula i Fulama. Odluka }e pasti na sredini tere- Mogu}i Sudija: Nikola Ricoli (Italija) A. Lopez (K) na, a tu smo ja~i. Peintsil sastavi Jorganxije }e biti komSimao Daf 4 3 [varcer 16 pletne, oporavio se Ujfalu{i 20 Etuhu (presedeo je na klupi me~ na 1 Aguero De Gea Enfildu), jedino }e nedostaja10 43 20 5 25 ti golman Asewo, koji je po21 8 vredio koleno i ~eka ga pauza Garsija Perea Hangeland od {est meseci, ali on nije Zamora branio na posledwih nekoli13 Hjuz ko utakmica. Na golu je stajao 12 Asunsao 7 Alvaro 18 11 golobradi De Gea. Marfi Domingez 18 -Uveren sam da imamo kvaForlan Gera (K) liteniji i homogeniji tim od 29 3 Fulama – obja{wava najboqi 2 19 Valera igra~ Atletika, urugvajski Rejes Dejvis Kon~eski reprezentativac Dijego Forlan. - Fulam ima odli~nu od*Ukqu~uju}i i Ligu {ampiona © GRAPHIC NEWS branu, ne{to slabiji vezni Izvor: UEFA, Infostrada Sports red i dosta dobru kontru. Ako zaustavimo Zamoru i Geru, sigurno pobe|uson. – Dobro smo se pripremili, ovo je ve- Snimili smo igru Atletika, gledali jemo. lika {ansa za na{ tim. Kada smo krenuli u smo ih protiv Liverpula, uveren sam da su Zbog vulkanskog pepela i zatvarawa kvalifikacije u me~u s Gingamom ni u snu na{e {anse dobre – tvrdi jedan od najboaerodroma oba tima su ranije krenula put nismo oe~kivali da }emo do}i do finala. qih igra~a Fulama Dan Marfi .- Ja~i smo Hamburga, iskusni Roj Hoxson trener FulaSada su apetiti porasli. Mislim da mo`eu skoku, ~vr{}i, verujem da im mo`emo pama, ~ak je predlagao da se me~ odlo`i. mo i do trofeja. Nikada u svojoj istoriji rirati na svim delovima terena, naravno, - Pepeo je poremetio na{e planove, ali Fulam nije odigrao ni jedan zvani~an me~ nadam se pobedi. Ima}emo i dobru podrsre}a je da London nije daleko od Hamburprotiv {panskih timova, pa nema nikakvih {ku s tribina {to nije bezna~ajno u ovaga, pa }emo biti odmorni – konstatuje Hoxpore|ewa. kvim utakmicama. G. Kova~

Finale Lige Evrope

ATLETIKO MADRID

Predstavnici Palerma i Le}ea su boravili u Beogradu sa namerom da se uvere u kvalitete napada~a Crvene zvezde, Dejana Leki}a. - Bili su zadovoqni posle finala Kupa, a razo~arao ih je u derbiju. Umesto toga, najja~i utisak na emisare Palerma ostavio je Viloti} - izjavio je menaxer Zoran Pavlovi}. Ni Tuluz ne odustaje od desnog beka Zvezde, Pavla Ninkova.

DANAS NA FUDBALSKIM TERENIMA Vojvo|anska liga, zapad - QUKOVO: Qukov o - Polet, BELEGI[: Omladinac - Sloven, KA]: Jugopvi} - Borac, SOMBOR: @AK - Solunac, TURIJA: MLadost - Radni~ki (I), SREMSKA MITROVICA: Radni~ki - Hajduk, NOVI SAD: Indeks - [ajka{ ( igra se u Sportskom centru Vujadin Bo{kov ), Crvena zvezda - Cement, RUMA: Prvi maj - Budu}nost. Sve utakmice po~iwu u 16.30 sati.

17

DANAS U HAMBURGU FINALE LIGE EVROPE (20.45)

Lomi} i Viloti} na ceni Minuli 138. ve~iti derbi osim {to je doveo Partizan na korak od odbrane titule, za mnoge u~esnike bio mogao da bude krucijalan u nastavku karijere. Brojni predstavnici evropskoh klubova su snimali igra~e u crno-belim i crveno-belim dresovima. Marko Lomi} je dobrim igrama ovog prole}e skrenuo pa`wu na sebe i verovatno }e ponovo u pe~albu. Desnog beka Partizana ho}e klubovi iz Italije i Nema~ke, gde je ve}

sreda12.maj2010.

c m y

SPORT

DNEVNIK

Vojvo|anska liga, istok- BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Sloboda, NOVO MILO[EVOO: Vojvodina - Crvena zvezda, NAKOVO: Polet - Budu}nost (A), BAJMOK: Radni~ki - Borac, NOVI KNE@EVAC: OBili} - Ba~ka (S), ZREWANIN: Radni~ki - Ba~ka Topola, PA^IR: Ba~ka - BAK, PAN^EVO: Dinamo - Jedinstvo, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Sloboda. Sve utakmice igraju u 16.30 sati.

FULAM

UDRU@EWE TRENERA ODLU^ILO

Hoyson menayer godine u Engleskoj Trener fudbalskog kluba Fulam Roj Hoxson progla{en je za trenera godine u Engleskoj. Hoxson je priznawe dobio od Udru`ewa trenera engleskih liga (LMA), najvi{e zbog plasmana Fulama u finale Lige Evropa i osvajawa sedmog mesta u Premijer ligi pro{le godine. Londonska ekipa je ove sezone zavr{ila prvenstvo na 12. mestu. Predsednik LMA Hauard Vilkinson rekao je da je Hoxson zaslu`io nagradu po{to je doprineo dobrim rezultatima Fulama. - Od kada je preuzeo klub (u decembru 2007. godine) Roj je promenio sudbinu Fulama. Izvukao je ekipu iz zone ispadawa

pro{le sezone i doveo je do sedmog mesta, {to je najboqi rezultat u klupskoj istoriji. Ove godine postigao je izvanredan uspeh u Evropi - rekao je Vilkinson. - Izuzetno je cewen na me|unarodnom nivou, kao i me|u ~la-

novima LMA. On je odli~an uzor mladim trenerima i potpuno je zaslu`io ovo priznawe dodao je on. Fudbaleri Fulama ve~eras }e protiv Atletika iz Madrida u finalu Lige Evrope u Hamburgu poku{ati da osvoji prvi evropski trofej u klupskoj istoriji. Za najboqeg trenera u ^empion{ipu progla{en je Kris Haton, po{to je posle godinu dana uspeo da vrati Wukasl iz Druge lige u Premijer ligu. Nagradu za posebne zasluge dobio je biv{i selektor Engleske Stiv Meklaren, koji je ove sezone sa holandskim Tventeom osvojio {ampionsku titulu.


18

SPORT

sreda12.maj2010.

DNEVNIK

OP[TINSKA LIGA PE]INCI

OP[TINSKA LIGA STARA PAZOVA – IN\IJA

Gosti silni u nastavku

Bodovi s klupe

Sloven – Vitez 1:4 (1:1) SIBA^: Igrali{te Slovena, gledalac a 100, sudija Pavlovi} (Ogar).Strelci: Suqi} za Sloven, a Vukin, Ristivojevi}, Obradovi} i Blagojevi} za Vitez. SLOVEN: Gruji~i}, D.Petrovi}, Z.Nebrigi}, S.Gmizi}, M.Gmizi}, D.Nebrigi}, I.Gruji}, Suqi}, \.Nebrigi}, D. Vidakov, N.Petrovi}. VITEZ: Dimitrijevi}, Jankovi}, G. Vra~evi}, Mudrini}, Masal, P.Ne{kovi} (Ristivojevi}), Obradovi}, Blagojevi}, Babi}, Vukin, C vetinovi}. Samo prvi deo ravnopravan, sve ostalo, u nastavku je bilo u znaku gostiju iz Suboti{ta. D. Nebrigi}

[UMAR: Raki} -, Radoj~i} 9, Dupor 9, I.Vra~evi} 9, Kari} 9, (Radako vi} , Obradovi} 8), M.Mitrovi} 8 (S.Balaban 7), Ivani{ 8, Teodorovi} 8, N.Mitrovi} 8, Z.Mili~evi} 9, Marjanovi} 9. MLADOST: Nenadov 6, @.Tanackovi} 7, Stoilkovi} 6, Mitrovi} 6, Bosan~i} 6, Poznanovi} 5 (Rakoni} 6), Pe{terac 6, (Babi} 5), Mitrovi} 7(Stoj{i}), Kne`evi} 6, Trajkovi} 6, Savi} 6. U prvom delu gosti imali dve lepe {anse, dok su u nastavku poptpuno nadigrani i da su Marjanovi} dva puta , N.Mitrovi} i Obradovi} iskoristili kolosalne {anse rezultat bi bio jo{ ubedqiviji. S. [teti}

Napredak – Grani~ar 1:0 (0:0)

Sremac (De~) – Kameni 7:3 (4:1)

POPINCI: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija Miti} (Stara Pazova).Strelac:Erceg u 55. minutu. @uti kartoni: Baki}, Erceg (Napredak), Jovanovi} , Velimir (Grani~ar). NAPREDAK: Rogi} 8, Miji} 7, B.Gojkovi} 7, B.Jovanovi} 7, Ninkovi} 7, Mu{kiwa 7, Stoj~evi} 7 (Pilka ), I.Gojkovi} 7, Erceg 7, Baki} 7, Tica 7. GRANI^AR: Leovac 7, Milan Nikoli} 7, Dra`i} 6, Jovanovi} 6, D.Orlovi} 6, Kne`ev i} 6, Lisulov 6, Milo{ Nikoli} 8, Miroslav Nikoli} 6, N.Orlovi} 6, Velimir 6 (Vlahovi}). Doma}ini su slavili zaslu`eno.I sa ovom pobedom osvojili su drugo mesto dva kola pre kraja prvenstva. Q. Opa~i}

DE^: Igrali{te Sremca, gledalaca 100, sudija Maksi} (Ogar).Strelci:Bursi} dva, Stankovi} dva, Sekuli}, Boji} i Kresojevi} za Sremac, Filipovi} dva i Vasi} za Kameni. SREMAC: Stanojevi} 6, Macavara 6, N.Sekuli} 7, Bursi} 7, Vuleti} 8, (Ba~evac ), M.Sekuli} 7, @ivanovi} 7, Kresojevi} 7, Boji} 7, Stankovi} 7, Jovanovi} 7. KAMENI: Tri{i} 7, Bankovi} 6, Uro{evi} 7, Nani} 6, Zori} 6, S.Balaban 6, Miqu{ 6, Jovanovi} 6, Filipovi} 8, Vasi} 7, Popovi} 6. U 10. minutu Sremac je ve} vodio sa 4:0 ,a gosti su krenuli u svla~ionicu, ipak, na krajuse sve zavr{ilo u prijateqskom tonu. S. Savi}

[umar – Mladost (P) 4:0 (1:0) OGAR: Igrali{te [umara, gledalaca 100, sudija Horvat (Ruma).Strelci:Radoj~i} u 25, I.Vra~evi} u 72, Marjanovi} u 75. i Z.Mili~evi} u 80. minutu.@uti kartoni:Obradovi}, Teodorovi} ([umar).

Pobeda za vi{i rang Borac (VR) – Borac (R) 3:2 (1:2) VELIKI RADINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Stankovi} (Sala{ No}ajski).Strelci:Jeli} u 12. i 61. i Mitrovi} u 57. za doma}e, Jankovi} u 7. i Turudi} u 17. za goste. @uti kartoni:S.Kova~evi} (doma}i), Sa{a Runi} , N.Vuga (gosti). VELIKI RADINCI: Borac – Borac (R) 3:2, [UQAM: Napredak – Grgurevci 2:1.

2.Bosut 3.Planinac 4. Napredak

10 8 1 1 29:13 25 9 6 1 2 22:8

19

10 4 2 4 16:15 14 9 2 4 3

8:13 10

5. Borac(R)

10 2 3 5 13:17

9

6.Grgurevci

10 0 3 7

3

7:29

DOWI TOVARNIK: Igrali{te Slobode, gledalaca 75, sudija Kosti} (Obre`).Strelci: Kne`evi} u 39. za Slobodu, Jovanovi} u 33. i Gruji~i} u 59. minutu za a Srem. @uti kartoni:Spasojevi}, Novi} (Sloboda), Bajlovi}, Mati}, Gaji},

1. [umar 20 17 2. Napredak 20 14 3. Mladost(P) 20 12 4. Sloboda 20 10 5. OFK Brest. 20 9 6. Srem 20 9 7. Vitez 20 9 8. Grani~ar 19 9 9. Sremac (D) 20 8 10.Lovac 19 4 11.Ka meni 20 2 12.Sloven 20 1

2 1 3 3 2 6 4 6 6 5 5 6 2 9 1 9 1 11 2 13 1 17 1 18

61:13 70:13 48:24 44:25 41:27 40:27 43:49 31:27 38:47 29:78 28:84 27:88

53 45 38 34 33 32 29 28 25 14 7 4

Mili}, Vesi}, Ko{uti} (Srem). SLOBODA: Mati} 5, Veselinovi} 5, Simi} 6, Spasojevi} 6, Xakula 5, Kosti} 7, Kne`evi} 6, Gruji~i} 5 (@ivanovi} ), Mirilov 5 (Te{i}), Novi} 6. SREM: Ko{uti} 6, V.Gaji} 6, S.Gaji} 6, Ranisavqevi} 7, Gruji~i} 7, Mili} 7, Babi} 6, (Bla`on ), S.Mati} 6, N.Vesi} 7, Jovanovi} 7, Bajlovi} 6. Gosti iskoristili svoje {anse i zaslu`eno nose bodove. D. Bracanovi}

OFK Brsta~ – Lovac 3:0 (3:0) BRESTA^: Igrali{te OFK Bresta~a, gledalaca 80, sudija Vojnovi} (Dowi Tovarnik).Strelci: Mladenovi} u 20, D.Glu{ac u 31. i Srzi} u 41.minutu. OFK BRESTA^: Palikmu}a 7 (Jovi~i}), Radivojevi} 7, V.Glu{ac 7, Lazi} 8, Ili} 6, Maksimovi} 7, Matanovi} 7, (D.Kova~evi} ), D.Glu{ac 8, Mladenovi} 8, Srzi} 8, N.Savi} 7. LOVAC: Milosavqevi} 5, Z.Devrwa 6, Radosavqevi} 6, Maksimovi} 6, Kova~evi} 6, Gmizi} 6, \.Devrwa 6, Golo{ 6, Naumovski 6. Gosti doputovali sa devet igra~a, a doma}in bio pravi doma}in, slavio jo{ u prvom delu, a u nastavku igrao rutinski i nije hteo vi{e da trese mre`u gostiju. @. Krwulac

DRUGA @ENSKA LIGA

OL S. MITROVICA (II RAZRED)

1.Borac(VR)

Sloboda – Srem 1:2 (1:1)

SIBA^: Sloven – Vitez 1:4, POPINCI: Napredak – Grani~ar 1:0, BRESTA^: OFK Bresta~ – Lovac 3:0, OGAR: [umar – Mladost(P) 4:0, DE^:Sremac – Kameni 7:3, DOWI TOVARNIK:Sloboda – Srem 1:2.

BORAC (VR): Bo{wak 7, Rama~ 7, J.Peri} 7 (Dejanovi} 7), Miqanovi} 7 ( Milanovi} 7), Kozomara 7, B.Peri} 7, Cerovac 7, S.Kova}evi} 7, B.Kova~evi} 7 (Eri} ), Mitrovi} 7, Jeli} 8. BORAC (R): Slavi{a Runi} 8, Vukojevi} 7, M.Vi}enti} 7, \.Rudi} 7, Jankovi} 7, Sa{a Ru ni} 7, Sam~evi} 7, Marko Vladisavqevi} (Stani} 7), N.Vuga 7, R.Vi}enti} 7, Turudi} 7 (Milo{ Vladisavqevi} 7). Pobedom nad imewakom iz Radenkovi}a, Velikoradin~ani su izborili , plasman u Prvi razred,op{tinske lige. B. La}arac

Raspolo`ene Be~ejke Novi Be~ej - Kalemegdan 9:2 (7:0) KUMANE: Igrali{te 2. oktobra, gledalaca 150, sudija Antanasijevi} (Zrewanin), strelci: Rako~evi} u 10. 12. 20. 85. (penal), Milanovi} u 28. 40. Totajev u 17. Radosavqev u 26. Male{evi} u 64. za Novi Be~ej, Cako u 67. Lazovi} u 80. minutu za Kalemegan. @uti kartoni: Lazarevi}, Aleksi} (Kalemegdan). NOVI BE^EJ: He|e{i ([imon 6), Proti} 8, Radosavqev 8, Pani} 8, Jankov 8, Srdi} 8, Male{evi} 8, Rako~evi} 9, Totajev 8 (Sabado{ 7), Milanovi} 9, Radi{i}7 (Staji} -). KALEMEGDAN: @ivanov 5 (Ili} 6), Tanovi} 6, Spasi} 7, Filipovi} 6, Mi}i} 5, Lazovi} 5, Lazarevi} 6, Cako 6, Aleksi} 6, Poli} 5, Kosti} 5. Brilijantna igra Novobe~ejki. Za dva minuta najboqi strelac lige Jelena Rako~evi} je postigla dva pogotka, da bi potom Totajeva povisila vo|stvo doma}ih, a do kraja poluvremena mre`a Beogra|anski se zatresla sedam puta. U nastavku slabiji tem{o, {to go{}e koriste i posti`u dva pogotka i ubla`uju poraz. Ovom {pobedom Be~eke su na dobrom putu da osvoje prvo mesto i izbore plasman u Prvu ligu.

Fru{kogorac - Ravangrad 1:1 (0:1) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Gajdobranski (Novi Sad).

PAN^EVO: Pan~evo - Rubin (Mol) 3:2, ZREWANIN: Radni~ki 1919. - Sloga (Zemun) 2:4, NOVI SAD: Fru{kogorac - Ravangrad (Sombor) 1:1, KUMANE: Novi Be~ej - Kalemegdan (Beograd) 9:2, slobodna je bila Kikinda. 1. N. Be~ej(-1) 12 2. Sloga 11 3. Fru{kogorac11 4. Kalemegdan 11 5. Pan~evo 11 6. Radni~ki 12 7. Ravangrad 11 8. Rubin 12 9. Kikinda 11

9 8 6 6 6 5 4 2 0

0 3 2 1 2 3 1 4 1 4 1 6 3 4 0 10 0 11

54:13 35:10 32:14 29:18 25:21 32:29 25:15 10:63 7:64

26 26 20 19 19 16 15 6 0

Strelci: Marinkovi} u 47. za Fru{kogorac, a ^asar u 18. minutu za Ravangrad. FRU[KOGORAC: Sekuli} 7, \uri} 7, Miladinov 7, Tati} 8, Zveki} 7, Gvozdenac 6 (Tomi}), Draganovi} 7, Orlandi} 6, Marinkovi} 7, \uri} 7, Radosavqev 8. RAVANGRAD: Erdei 7, Petrovi} 7, Do{en 7, Purda 7, Jovanovi} 7, ^akarevi} 7, V. ^asar 6, N. ^asar 7 (Li{~evi}Radi}-Avramovi}), Marks 6, Vukovi} 7. Novakovi} 8. U prvom poluvremenu potpuna dominacija Fru{kogorca, pored ranog izjedna~ewa nisu uspeli da preokrenu rezultat. Glavni krivac {to nije bilo vi{e golova je nakva{en teren Mladosti. Ipak, igralo se dobro, devlojke su pokazale da znaju dfa barataju loptom , {teta {to nije bilo vi{e golova. D. Ivani}

Podunavac – Fru{kogorac 2:1 (0:0) BELEGI[: Igrali{te Podunavca, gledalaca 150, sudija Maksimovi} (In|ija).Strelci:Piperski i Vukadinovi} za Podunavac, Filipovi} za Fru{kogorac. @uti kartoni: Jovanovi}, Kati}(Podunavac), Jovanov , ]osovi} (Fru{kogorac). PODUNAVAC: Stankovi} 7, Jovanovi} 7, \ukovi} 7, To{kovi} 7, Ra{i} 7, Aleksi} 6, Krivo{ija 7, Piperski 7, Kati} 6, Miqu{ -, Pejinovi} 6 (Vukadinovi}, Miqu{). FRU[KOGORAC: ]osovi} 6, Srbijanac 6, ^ortan 7, Jovanov 5, Filipovi} 7, Mi{~evi} 7, Gruji} 6, Pejakovi} 6, Poqak 7, Vergovi} 6. Kr~edinci dobro parirali do ulaska Vukadinovi}a i Miqu{a koji su uneli pometwu u protivni~ku odbranu i na kraju doma}in je zaslu`eno, ali te{ko, do{ao do pobede. M. Radakovi}

@elezni~ar – Sloga (M) 4:4 (2:1) KR^EDIN: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Bogavac (In|ija).Strelci:Blanu{a dva, N.golubovi} i Mandi} za @elezni~ar, Milin, Petri~evi}, Kusi} i Trbojevi} za Slogu.@uti karton: Cvjetinovi} (@elezni~ar).Crveni karton: Mihajlovi} (@elezni~ar).

@ELEZNI^AR: Strajni}, Pa{i}, Kozina, Mandi}, Brki}, Ov{ek, Mihajlov i}, Cvjeti novi}, Blanu{a, N.Golubovi}, M.Golubovi} (Mi{~evi}, Zagorac, Stojakovi}). SLOGA: Lepir, Hajnal, Petkov (Jovanovi}),Milakovi}, Belanovi}, Bau{ka, Kusi}, [kori} (Milin), Trbojevi}, Petri~evi}, Ipa~ (Kukoq). Umalo da gost iznenadi prvakaa lige. B. Zagorac

Borac (J) – ^SK 1:3 (0:0) JARKOVCI: Igrali{te Borca, gledalaca 80, sudija ]iri} (In|ija).Strelci: Do{en u 87. za Borac,a Za}iri u 48. i Gavrilovi} u 62. i 71.minutu za ^SK. @uti karton: Naranxi} (Borac). BORAC: Sqep~evi} 7, Do{en 8, Opala 7, Jovanovi} 6, Naranxi} 7, Kqaji} 7, D.Novkovi} 8, Petrovi} 6, Nestorovi} 7, Savi} 6, Vejnovi} 7 (Vukmirovi} 6). ^SK: J.Subotin 7, Vojnovi} 8, @ivi} 7, I.Jawin 7, A.Jawin 7, (Gavrilovi} 8), Milankovi} 7, Mitrovi} 7 ( Boxi} 7), Stamenkovi} 8, \oki} 7, Za}iri 7, Bakvi} 7. Dok su Jarkov~ani imali snage igrali su dobro i {teta je da u tom razdobqu nisu vodili sa nekoliko golova razlike. P. Stepanov

JARKOVCI:Borac – ^SK 1:3, IN\IJA:@elezni~ar – Sloga(M) 4:4, BELEGI[:Podunavac – Fru{kogorac 2:1, NOVI SLANKAMEN:Dunav – Sremac(V) 0:5.Polet iz Novih Karlovaca je bio slobodan. 1.@elezni~ar 21 16 2.Podunavac 21 14 3.Dunav 21 11 4.Sremac(-4) 22 11 5.Fru{kogorac 22 10 6.Sloga(M) 21 7 7.^SK 21 7 8.Polet 21 4 9.Borac(-1) 22 3

4 1 3 4 4 6 5 6 1 11 4 10 2 12 3 14 1 18

73:27 58:22 50:28 41:31 46:36 33:41 27:73 25:44 28:79

52 45 37 34 31 25 23 15 9

Dunav – Sremac (V) 0:5 (0:3) NOVI SLANKAMEN: Igrali{te Dunava, gledalaca 50, sudija Ili} (Stara Pazova).Strelci_Pavkovi} tri, ^ortanova~ki i Bogunovi}. @uti kartonoi:Najdanovi}, Kne`evi}(Dunav), Bogunovi} (Sremac). DUNAV: Jelovac 6, Vojvodi} 6, Stevanovi} 6, Badovinac 7, Davidovi} 7, Joksimovi} 6, [kori} 6, Najdanovi} 7 (Kne`evi} ), Radulovi} 6, Kiti} 5 (Taka~), Tomi} 6 (Ogwanovac). SREMAC: \ermanovi} 7, Marko Rosi} 7, Perin 7, Skopqak 7, Vra~ev 7 (J.Radivojevi}), ^ortanova~ki 8, Milan Rosi} 7, (Radosavqevi}), Bogunovi} 7 , Bogunovi} 7,(Marko Skopqak ), Pavkovi} 8 , Radivojevi} 7. B. Vujaklija

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA (PRVI RAZRED)

^etiri crvena kartona BSK – Hajduk 2:1 (1:1) [UQAM: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija Tre}akovi} (Sremska Mitrovica).Strelci:Vidakovi} (autogol) i B.Ili} za BSK, Vidakovi} za Hajduk. @uti kartoni:A.Plemi}, I.]iri}, L.Jovanovi} (BSK). Crveni kartoni: L.Jovanovi}, I.]iri} (BSK), \or|evi}, [evi} (Hajduk). BSK: Dragojevi} 8, T.Plemi} 7, M.Ili} 7, Pu{karevi} 7 (Malkzeti}), S.Laketi} 7, D.Laketi} 7, L.Jovanovi} 7, Marinkovi} 7, B.Ili} 8, ]iri} 7, P.Kovand`i} 7 (A.Plemi} 7). HAJDUK: Vukoli} 7, Male{evi} 7, Bogi} 6, Mili} 6, Vidakovi} 7, Keki} 7, Zeqkovi} 7, Gangi} 7, Katani} 7, \or|evi} 6, [evi} 6. S mnogo sre}e doma}in je ostvario zaslu`enu pobedu. M. Ili}

Mitros – Zmaj 3:1 (1:0) SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Mitrosa, gledalaca 100, sudija Cvijanovi} (Veliki Radinci).Strelci:Petkovi} u 39, Mijatovi} u 58.i Kowevi} u 83. za Mitros, Stani} u 67. minutu za Zmaj. @uti kartoni:S.Babi}, Pani} (Mitros), Vuga (Zmaj). MITROS: I.Mr{i} 7, Luki} 6, Pani} 6, M.Babi} 7, T.Babi} 7 (Tomi} ), S.Babi} 8, G.Luki} 7, Mijatovi} 7, Petkovi} 7, Tubi} 7 , Lazi} 7 (Tintor, Kowevi} 7). ZMAJ: Miqevi} 5, Bo`jakovi} 7, Vuga 6, M.@ivkovi} 7, R.Sretenovi} 7,Gospovi} 8, \uri} 7, Stani} 7, Og wenovi} 8, Mihajlo Vu~enovi} 7, Toji} 8. U lepoj i kvalitetnoj utakmici gosti su imali na golu slabog golmana Miqevi}a i to je odlu~ilo susret. N. Ogwenovi}

Zeka Buquba{a – Sremac (J) 4:1 (1:0) RAVWE: Igrali{te Zeke Buquba{e, gledalaca 100, sudija Samac (Sremska Mitrovica).Strelci: D.Belovukovi} dva, Vasiqevi} i Buquba{u, S.Simovqevi} za Sremac. @u-

ti kartoni: M. Belovukovi}, Romandi}, Simi}, A.Ivi}, Vasiqevi}, @ivkovi} (Zeka Buquba{a). ZEKA BUQUBA[A: M.Belovukovi}, Romandi} (@ivkovi}), Jovanovi}, N.Stankovi}, Z.Stankovi}, Mijailovi}, Simi}, Martinovi} (Trivkovi}), Vasiqevi}, A.Ivi} (D.Belovukovi}), I.Ivi}. SREMAC: Godi}, Uro{evi}, (Raki}), Gvoka, Plav{i}, Gruji}, Stanki}, Gvoka, M.Simovqevi}, Mari~i}, @ivanovi}, S.Simovqevi}. O~ekivana pobeda lidera na tabeli. S. Ban~evi}

Budu}nost – Sloga (^) 2:0 (0:0) SALA[ NO]AJSKI: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca 150, sudija Manojlovi} (Sremska Mitrovica).Strelac: G.Simeunovi} u 58.i 67. minutu. @uti karton:^elikovi} (Budu}nost). BUDU]NOST: ^upi} 7, Jesreti} 7, V.Petrovi} 8, V.Simeunovi} 8, Dobo 7, Karakli} 7, M.\uki} 8, Bugarski 7, Rogo 8, (Markovi} 7), G.Simeunovi} 9 (^elikov i} 7), Tufegxi} 8. SLOGA (^): Zeqkovi} 8, Cvjeti} 6, Zec 5, Filipovi} 7 (Leki} 6), Sekuli} 6 (\oki} 5), Bojani} 8, Vetmi} 6, Majstorovi} 7, A}imovi} 7, Ra|e vi} 5 (Tot 7). Doma}ini rutinskom igrom razbili „bunker“ iz ^alme. M.Simi}

Fru{kogorac – Sloboda 4:0 (3:0) MAN\ELOS: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija No vakovi} (Sremska Mitrovica). Strelci: Malba{i} u 40, Krmbaqevi} u 66. i Milan Maslari} u 10. i 41. minutu. @uti kartoni:Ko~i} (Fru{kogorac), @egarac (Sloboda). FRU[KOGORAC: J.Grabi} 7, Vukojevi} 7, Vuka{in Trni} 8, M.Trni} 8, (Todi} 7), Beli} 8, Ko~i} 7, Momir Maslari} 7, \ori} 7, Malba{i} 8 (D.Grabi} 7), Milan Maslari} 9, Krmbaqevi} 8.

MAN\ELOS:Fru{kogorac – Sloboda 4:0, BE[ENOVO: BSK – Hajduk 2:1, SREMSKA MITROVICA:Mitros – Zmaj 3:1, RAVWE:Zeka Buquba{a – Sremac(J) 4:1, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost – Sloga (^) 2:0.Srem iz Sremske Ra~e je bio slobodan. 1. Zeka Buq. 2. Budu}nost 3. Mitros 4. Sloga(^) 5. Zmaj 6. Fru{kog. 7. Sremac(J) 8. Sloboda 9. Srem 10.BSK (-1) 11.Hajduk

18 15 18 10 17 10 17 9 17 7 17 7 17 6 18 5 17 3 17 2 17 2

2 1 6 2 5 2 4 4 4 6 2 8 1 10 4 9 4 10 4 11 2 13

60:20 43:14 44:18 33:12 28:25 35:32 33:43 24:35 24:41 20:47 20:73

47 36 35 31 25 23 19 19 13 9 8

SLOBODA: S.Popovi} 7, Nerand`i} 6, A.Brkovi} 6, Radovanovi} 6, @egarac 6, Malenkovi} 6, Nedeqkovi} 7, M.Popovi} 7, Damjanovi} 6, @.Brkovi} 7, Pupovac 6. Ve} u prvom poluvremenu znao se pravi pobedn ik. S. Roli} OP[TINSKA LIGA RUMA–IRIG (II RAZRED)

Revija golova

27. oktobar – Car Uro{ 4:4 (3:2) [ATRINCI: Igrali{te 27.oktobra, gledala ca 100, sudija ]ulibrk (Ruma).Strelci:Pavin u 4. i 46, Trivunovi} u 22. i Hajnal u 62. za 27.oktobar, Poznan u 9, Popovi} u 41. I L.Jovanovi} u 71. i 89. minutu za Car Uro{. @uti kartoni: K.Biriwi, Kajtazi (27.oktobar). 27. OKTOBAR: R.Biriwi 6, Varga 6, Trivunovi} 7, [irak 6, Kajtazi 7,Gre~ 6, Fekete 6, K.Biriwi 6 (K.Segedi ), Ston~ik 6, Pavin 7, N.Hajnal 6. CAR URO[: Topi} 6, Ivano vi} 6, Nedi} -, Popovi} 7, Poznan 6, L.Jovanovi} 7, Jerki} 7, M.Jova no vi} 6, Majstorovi} 6, Popo vi} 7, Petru{ 6. Doma}ini izgubili u dva boda u posledwim minutima susreta, a bili su boqi rival. D. ^u~in


FINALE KUPA SRBIJE

POSLEDWI FIDE GRAN PRI

Tra`i se drugi kandidat Posledwi turnir FIDE Gran pri igra se od 9. do 25. maja u Astraganu u Rusiji. Turnir je vrlo va`an za odre|ivawe ko }e biti drugi {ahista koji }e se kvalifikovati za me~eve kandidata 2010-2011. Kao {to je poznato Levon Arowan (Jermenija) se ve} kvalifikovao i ne}e u~estvovati na ovom Grand pri turniru. Ucesnici su: 1. Vladimir Akopjan (Jermenija, 2694), 2. Evgenij Aleksejev (Rusija, 2700), 3. Pavel Eqanov (Ukrajina, 2751), 4. Vugar Ga{imov (Azerbejxan, 2734), 5. Boris Geqfand (Izrael, 2741), 6. Ernesto Inarkijev (Rusija, 2669), 7. Vasilij Ivan~uk (Ukrajina, 2741), 8. Dmitij Jakovenko (Rusija, 2725), 9. Peter Leko (Ma|arska, 2735), 10. [ahrijar Mame|arov (Azerbejxan, 2763), 11. Ruslan Ponomarjov (Ukrajina, 2733), 12. Tajmur Raxamov (Azerbejxan, 2740), 13. Peter Svidler (Rusija, 14. Ju Vang (Kina, 2752). VESTI IZ [S VOJVODINE

Po~etak takmi~ewa u nedequ

U nedequ 16. maja, u 10 sati, po~iwu sve lige takmi~arskog podru~ja [S Vojvodine. [est kola igra se u prole}nom delu a nastavak takmi~ewa (jesewi deo) je 5. septembra. U prvom kolu sastaju se: Ba~ka liga: Temerin - Prigrevi~ki [K, Ba~ka (Pa~ir) - Hercegovac (Gajdobra), Omladinac (Kucura) - Vulkan Protektor (Apatin), “Miqo Vujovi}” (Crvenka) – Senta, Adice (Novi Sad) – Srbobran, BT[K (Ba~ka Topola) - Detelinara (Novi Sad). Banatska liga: Proleter (^oka) - Proleter (Zrewanin), Alibunar - Partizan (Toma{evac), Kova~ica - ^okot (Gudurica), “Bata ]osi}” (Opovo) - Sloga (Plandi{te), PA[K (Pan~evo) - Bile}anin (Se~aw), Radni~ki (Kovin) - Lehel (Mu`qa). Sremska liga: “Stevica Puzi}” (Irig) - “Car Uro{“ (Jazak), Sremac (Vojka) - Mladost (Nova Pazova), [imanovci - Stara Pazova 2, Sloven (Ruma) - Hajduk (Be{ka), Banovci Dunav - Cement (Beo~in), LSK (La}arak) - Sremac (^erevi}).

Doma}in Kragujevac Od 18-24. maja u Kragujevcu, u hotelu „[umarice“, [ahovski savez Srbije organizuje Finale Kupa Srbije u {ahu za mu{karce i `ene. Pravo u~e{}a imaju (Finale Kupa Srbije za mu{karce): 12 klubova Prve lige Srbije za 2010. godinu; po ~etri prvoplasirane ekipe sa takmi~ewa za Kup na teritoriji takmi~arskih podru~ja Beograda, Vojvodine i Centralne Srbije; pobednik Kupa [S Kosova i Metohije. Rok za prijave ekipa je

DANAS CUGER U N[K-u

Redovni mese~ni brzopotezni rejting turnir Bubamare odr`a}e se danas sa po~etkom u 19.30 ~asova u prostorijama Novosadskog {ah kluba. Igra~i treba sa sobom da ponesu ispravan {ahovski sat. Prema odluci organizatora turnir }e se rejtingovati za lokalnu brzopoteznu rejting listu Bubamare. Kotizacija za u~e{}e je 100 dinara. @ENSKI FIDE GRAN PRI

Pobeda Kozinceve

U Nal~iku je zavr{en `enski FIDE Gran pri turnir sa 12 u~esnica. Igrao se Berger turnir, svaka sa svakom, 11 kola. Ruskiwa Tatjana Kozinceva zadr`ala je prednost koju je postigla na startu i nadmo}no je pobedila ispred omladinke Jifan Hou iz Kine. Neprijatno je iznenadila Hampi Koneru koja je imala ubedqivo najve}i rejting na turniru na{av{i se tek na deobi 5-7. mesta.

U Vrwa~koj Bawi, od 7-9. maja, [ahovski savez Srbije organizovao je 11. ekipno prvenstvo osnovnih {kola Srbije. Lepo i korisno, ali… Ni na jednom sajtu [ahovskih saveza (Srbije, Beograda, Vojvodine niti Centralne Srbije nismo uspeli da prona|emo rezultate odigranog takmi~ewa. Zatajili su ~ak i privatni sajtovi koji su, ina~e, ~esto a`urniji od sajtova bilo kog saveza. A kunemo su u decu, u na{u budu}nost…Nadajmo se da }emo neke srede saznati i te rezultate. B. Dankovi}

Tatjana Kozinceva

Kona~an plasman: 1. Tatjana Kozinceva 9, 2. Jifan Hou 7,5, 34. Nana Xagnidze, Pia Kramling 6, 5-7. Hampi Koneru, Bakujag Munguntul, ^en @u 5,5, 810. Bajra Kovanova, Lili Mkr~ijan, Ksu @ao 5, 11. Kempre Jildiz Betul 2,5, 12. Elina Danielijan 1,5 poen.

Zajedni~ke odredbe za oba finala: tehni~ka konferencija }e se odr`ati u turnirskoj sali 18. maja u 12 ~asova. Satnica takmi~ewa i ostali detaqi bi}e regulisani Turnirskim pravilnikom. Na tehni~koj konferenciji svi klubovi su obavezni da glavnom sudiji dostave na uvid ~lanske karte za svoje igra~e overene za 2010. godinu. Ostala obave{tewa mogu se dobiti u [ahovskom savezu Srbije na telefone 011-3344-172, 3222447 i 3342-730.

Du{an Popovi} operisan

Po~etak u 19.30

EKIPNO PRVENSTVO OSNOVNIH [KOLA SRBIJE

Sajtovi, sajtovi…

14. maj do 12 ~sova, posle ~ega }e se pozvati rezerve, prema plasmanu na Kupu po takmi~rskim podru~jima. Ekipu ~ine 4+2 ~lana. Takmi~ewe se igra po [vajcarskom sistemu u 7 kola. U Finalu Kupa Srbije za `ene pravo u~e{}a imaju `enske ekipe svih registrovanih klubova u 2010. godini. Ekipu ~ine 3+1 ~lan. Sistem takmi~ewa zavisi}e od broja prijavqenih ekipa. Takmi~ewe se ne}e odr`ati ukoliko se prijavi mawe od 4 ekipe.

Nakon dve godine ~ekawa i strepwe, biv{em reprezentativcu Srbije u {ahu, velemajstoru Du{anu Popovi}u, nedavno je uspe{no izvr{ena transplatacija bubrega u Moskvi. Mladost i borbeni duh mladog velemajstora pobedila je sve prepreke koje su mu se na{le na putu do transplatacije. @elimo mu brz oporavak i povratak vrhunskom {ahu. Sportska redakcija Dnevnika.

IZ [AHOVSKE ISTORIJE

Patirani kraq pobe|uje U rubrici "Iz {ahovske istorije" u [ah mat listi nedavno smo saznali da je u Engleskoj tokom oko 200 godina bila ra~unata pobeda za igra~a koji je bio patiran. Ovo paradoksalno pravilo je verovatno pokrenuo Artur Saul u svojoj kwizi The Famous Game of Chess - play, objavqenoj u Londonu 1614. U sekciji pod nazivom "Raznoliki matovi koji su vredni pohvale, ili osude", napisao je, "Pat, ne~asan mat". Zanimqivo je da je on je tako|e naveo: "Mat kojeg daje pion, je sramotni mat" ali i nekoliko drugih primera "qupkog ili cewenog" mata. U poglavqu, pod naslovom "[ta je pat i kako se se daje", Saul je napisao:"...Vi }ete shvatiti da je patirawe izgubqena partija za onoga ko je dao pat i o tome se daqe ne diskutuje ...", dodaju}i da se igra~ koji je nekoga patirao"... toliko osramotio da se ne}e toga re{iti dok se mnogo puta ne zacrveni". Pravilo da igra~ koji daje pat gubi partiju se ponavqa u

kwizi R. Lambea iz 1764, The History of Chess: "... Kraq koji je patiran –pobe|uje". Na strani 344 turnirske kwige u Wujorku, 1857 Fiske citira rukopis iz 1734. godine i navodi se da je to pravilo zapa`eno samo u Engleskoj, a da je na drugim mestima ta pozicija remi. Ovo pravilo je uvedeno u Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, kao {to je prikazano u prvoj {ahovskoj kwizi tog ameri~kog pisca: The Elements of Chess (Boston, 1805). Na 13-14 strani re~eno je u vezi pat pozicije: "... za stranu koja je patirala protivni~kog kraqa presu|uje se da je pora`ena, a wegov protivnik je pobednik." Na stranama 19-20 predstavqeni su saveti o tome kako pobediti samo-patirawem. Pravilo je nestalo tokom ranih decenija devetnaestog veka, budu}i da su neki kasniji engleski autori pozvali na usvajawe pravila: pat-kao-remi, iako su vladale kontraverze vi{e godina pre nego {to je ta promena bila prihva}ena.

19

ANALIZIRANE PARTIJE

Malo ja, malo ti… U osmoj partiji me~a Topalov je postigao va`nu pobedu i izjedna~io stawe na 4:4. Posle dva te{ka poraza u 2. i 4. partiji, a po{to je potom “pre`iveo” dve partije uzastopno crnim figurama, izgleda da se Topalov sredio i dobio priliku da u osmoj partiji ide u napad. Anand nije igrao najboqe i dospeo je u slabu poziciju, prema komentatorima, gotovo izgubqenu. Me|utim, Topalov je nastavio dosta ~udno i dozvolio Anandu da pre|e u zavr{nicu raznobojnih lovaca. Anand je, prema komentatorima, do{ao u potpuno remi poziciju a tada je odigrao 60...Lc6?? kojim gotovo odmah gubi, pa je posle nekoliko poteza predao. Za razliku od sedme partije komentatori ka`u da su obojica igra~a igrala ovu partiju slabije nego obi~no. Anand je igrao lo{e u otvarawu, Topalov nije izvr{io odgovaraju}i pritisak i sigurno nije uzrok Anandovog {okantnog kiksa na kraju. Sve je bilo vrlo neobi~no, prema mi{qewu komentatora. Na konferenciji za novinare Anand nije bio siguran da li bi se mogao dr`ati ~ak i da nije napravio previd i kritikovao je svoju igru ali mnogo ranije u toj partiji. Ipak, analize pokazuju da je on stigao do remi pozicije.

Topalov – Anand Slovenska odbrana 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 d:c4 5.a4 Lf5 6.Se5 e6 7.f3 c5 8.e4 Lg6 9.Le3 c:d4 10.D:d4 D:d4 11.L:d4 Sfd7 12.S:d7 S:d7 13.L:c4 Dovde su obojica igra~a ponovila poteze iz tre}e i pete partije me~a u kojima je Anand igra 13…a6. U tim partijama nalazio se u veoma stisnustim pozicijama koje su ga primoravale da pronalazi inspirativne poteze da ne izgubi partiju. Mogu}e je da poboq{awe nije ni na{ao, otud:

na velikoj muci. Da je uo~io svoju gre{ku na vreme i izmenio lovca s 22…L:e3 bila bi to jo{ uvek mawa nevoqa.

23.Se4! Mora da je Topalov u mislima ve} video svog skaka~a kako veselo odlazi na slobodno d6-poqe. 23...T:c1 24.Sd6+ Kd7 25.L:c1 Kc6 26.Ld2 Le7 27.Tc1+ Kd7 28.Lc3 Ovaj potez je delovao {okantno na komentatora VM Sejravana koji nije mogao da poveruje da nije odigrano odmah 28.Lb4! o~ekuju}i odgovor 28...L:d6 uz 29.Td1! {to bi bilo mnogo boqe za belog. 28...L:d6 29.Td1 Lf5 30.h4 Dobar potez namewen da spre~i crnom odbranu f4-pe{aka. Lovac sa d6 ne mo`e nikud ne ide. 30...g6 Misterija ovog poteza je da stvara novu slabost uz eventualni potez belog h5-pe{akom. Da li to Vi{i sawa potez h6 uz g5? 31.T:d6+ Kc8 32.Ld2 Td8 33.L:f4 T:d6 34.e:d6 Kd7 Da li je pozicija za belog dobijena? Zna~ajan argument za pitawe su raznobojni lovci. Te`e je crnom, koji jo{ treba da poradi na tome, nego belom - Bugarinu. 35.Ke3 Lc2 36.Kd4 Ke8 37.Ke5 Kf7 38.Le3 La4 39.Kf4 Lb5 40.Lc5 Kf6 41.Ld4+ Kf7 42.Kg5 Lc6 43.Kh6 Kg8 44.h5 Le8 [to daqe - to boqe. Beli stupa u akciju ali crni treba da zadr`i hladnokrvnost. Ukoliko Topalov uzme na g6 partija je remi. Zato se vra}a kraqem nadaju}i se ~udu. 45.Kg5 Kf7 46.Kh6 Kg8 47.Lc5 g:h5 48.Kg5 Kg7 49.Ld4+ Kf7 50.Le5 h4! Ovaj kratki velemajstorski potez je dovoqan za remi. 51.K:h4 I da je izaziva~ poku{ao 51.Kh6 h3 52.g:h3 Kg8 ne bi bilo puteva za prolaz. 51...Kg6 I s kraqem na g6 Veselin bi morao da se pomiri da je remi sve {to je danas u~inio. 52.Kg4 Lb5 53.Kf4 Kf7 54.Kg5 Lc6??

13…Tc8 14.Lb5 a6 15.L:d7+ K:d7 O~igledno je da je 13...a6 bio namewen da spre~i ovo. Pitawe je sad da li je lova~ki par dovoqna kompenzacija za kraqa u centru, uz slab razvoj. 16.Ke2 f6 17.Thd1 Ke8

IN MEMORIAM

Andor Liliental umro u 99. godini Samo tri dana posle svog 99. ro|endana umro je najstariji velemajstor na svijetu. Andor Arnoldovi~ Liliental je ro|en u Moskvi ali je proveo ve}inu `ivota u Ma|arskoj. U svojoj dugoj karijeri postigao je do pobe-

PROBLEM BR. 284

Beli daje mat u dva poteza K. Makovsky Nuova Revista 1884.

S turnira Dnevnik Kapablanke u N[K-u

CUGER TURNIR [K DNEVNIK KAPABLANKA

Pobednik Topalov Re{ewe problema br. 283 (N. Maximov, Schweiz Schach 1902.) sa pozicijom: beli – Ka3, Dh1, Lb7, Sc7, pe{aci: a6, d5, f4; crni – Kc5, pe{aci a4, a5; je 1.Dh7! Na 1...Kb6 sledi 2.Ld4 mat. Na 1...Kd6 sledi 2.Lf8 mat. Na 1...Kc4 sledi 2.Dc2 mat.

sreda12.maj2010.

c m y

DNEVNIKOV [AH SREDOM

DNEVNIK

[ahovski klub Dnevnik Kapablanka organizovao je cuger turnir u prostorijama N[K-a. U~estvovalo je 18 igra~a, nekada{wih u~enika @eqka Medara, koji su proteklih godina igrali za Kapablanku i Dnevnik, dok se ova dva kluba nisu fuzionisala. Turnir je dobro organizovan, a sudili su Marija i @eqko Medar, a kompjutersko parovawe obavio je Krasoje Notaro{. Najuspe{niji je bio Aleksandar Topalov koji je iz devet kola osvojio 8,5 poena. Drugi je bio Nenad Dimitrijevi} sa 7 poena, koliko je imao i tre}eplasirani \or|e Nedeqkovi}. Plasman ostalih: 4. Roga~ 5,5, 5-7: Milovac, V. Reqin, Aleksi} po 5, 8-12: Mu{icki, Jovi}, @. Mili}evi}, R. Reqin i Mikala~ki po 4,5, 13-15: Grahovac, P. Mili}evi} i Atanackovi} po 4, 16. Balti} 1,5, 17. Obradovi} i 18. Zekir po 1 poen.

GM Amonatov je pre nekoliko godina igrao ovaj potez kao crni i izvukao jedan remi a jednu partiju je izgubio. Anandu mora da je poznata ova partija pa da vidimo {ta je on tu na{ao? 18.a5 Novost. 18…Le7 19.Lb6 Tf8 20.Tac1 f5 21.e5 Lg5 Svetski {ampion je imao jasno povezanu misao s narednim potezom, ali kad se stvari malo obrnu, na~inio je ozbiqnu gre{ku. 22.Le3 f4 Anand je potpuno i nekarakteristi~no prevideo slede}i potez belog i na{ao se

Sad nastaje drama! Crni je svojim lovcem mogao da za{titi pe{aka na h7. Sad, me|utim, mora da se vrati kraqem na g8 i igra je izgubqena. Tragi~no je da je Anand odigrao jedini potez koji gubi. 55.Kh6 Kg8 56.g4 Crni predaje. Predaja je prouzrokovala, bez sumwe, konfuziju kod mnogih gledalaca, jer im nije bio jasan mogu}i nastavak partije. Me|utim, demoralisanom Anandu bilo je sve jasno. Pa kako bi Topalov dobio? Evo dobitni~kog redosleda: 56.g4 Ld7 57.g5 Le8 58.Lg7 Ld7 59.g6 h:g6 60.K:g6 i crni je bespomo}an da spre~i prodor belog: 60...Le8+ 61.Kf6 Ld7 62.Ke7 Lc6 63.d7 L:d7 64.K:d7 K:g7 65.K:e6 1–0. [ah-mat lista: Malkolm Pejn Prevod: B. Dankovi}

VIKEND U BAWI RUSANDI

Za Duhove turnir da protiv Emanuela Laskera, Hoze Raula Kapablanke, Aleksandra Aqehina, Maksa Evea, Mihaila Botvinika, Vasilija Smislova, kao i drugih poznatih {ahista me|u kojima su Tartakover, Najdorf, Bron{tajn i Tajmanov.

Dan pre silaska svetog duha na apostole (subota 22. maj) obele`i}e {ahisti u bawi Rusandi, kraj Melenaca, tradicionalnim {ahovskim turnirom. Po~etak je zakazan za 9.30 ~asova a u~esnici treba da ponesu standardnu {ahovsku garnituru i ispravan {ahovski ~a-

sovnik. Igra}e se 9 kola po ubrzanom tempu od 15 minuta po igra~u. Nagradni fond iznosi 24.000 dinara a prva nagrada je 8.000 dinara. Upisnina je 400 dinara, za velemajstore i omladince 150 dinara, a u upisninu je ura~unat ru~ak i osve`avaju}e pi}e. R. Kosti}


20

SPORT

sreda12.maj2010.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OL RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

Pobeda vrednija od zlata

Rudari iskopali nove bodove

Jedinstvo (SP) – Grani~ar (K) 0:1 (0:0) STARA PAZOVA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Jovan~evi} ([id). Strelac: Vejnovi} u 54. @uti kartoni: Vuj~i} (Jedinstvo), Simi} (Grani~ar). JEDINSTVO: D. Stankovi} 7, Petrovi} 7 (Kolarov ), Igra~ 7, Jovi{i} 7, Rajak 7, Mirkovi} 7 (Erceg), Kudra 7, Lepanovi} 7, Ku{lakovi} 7, \urkovi} 8 (\ur|evi}), Vuj~i} 7. GRANI^AR: Novakovi} 9, Kuzma novi} 8, Poli} 7, Vasili} 7, Kotarli} 8, Simi} 8, Luka~ 7, Stanki} 8, [evi} 7, Dobri} 8, Vejnovi} 8. Doma}ini u bezuspe{no napadali svih 90 minuta, a gosti igrali na kontre. Iz takve situacije iskusni Vejnovi} postigao je gol i doneo Kuzmincima pobedu. R. Papri}

Dunav – Hajduk (V) 3:0 (2:0) STARI BANOVCI: Igrali{te pod Bairom, gledalaca 250, sudija In|i} (In|ija). Strelci: D. Luki} u 16, Malobabi} u 45. i Milutinovi} u 68. minutu. @uti karton: Milutinovi} (Dunav). DUNAV: Veren~evi} -, G. Luki} 7, D. Luki} 7, Kalaba 7, Anti} 7, Malobabi} 8, Skerletovi} 7, Radosavqevi} 7, Krwi} 7 (Mili~i} 7, Lazi} 7), Milutinovi} 8, Rikanovi} 7 (Le`aji} 7). HAJDUK: M. Jovanovi} 7, Jankovi} 6, [kori} 7, Gavrilovi} 6, Stojakovi} 7, Pavi} 7, Stevanovi} 6, Sakan 6, D. Raki}, V. Jovanovi} 6, Z. Raki} 7. G. Kova~i}

Jadran – Mladost (K) 2:1 (1:1) GOLUBINCI: Igrali{te Jadrana, gledalaca 150,sudija Lazi} (Sremska Mitrovica). Strelci: Samac u 26. i I. Milakovi} u 90. za Jadran, a M.Rado{evi} u 18. minutu za Mladost. @uti kartoni: Malen~i} (Ja-

dran), \uri~i}, Vuj~i} (Mladost). JADRAN: G. Kova~evi}, \uki}, ^egar, Brankovi}, Bulatovi}, (I. Milakovi}), S. Peki}, P. Milakovi}, Malen~i}, Samac, Vukajlovi}, Bo{wakovi}. MLADOST: Petkovi}, Gruji}, ]iri}, Ili}, Plav{i}, Milovanovi}, \uri~i} (M. Rado{evi}), Gruji~i}, Bastaji}, Jovanovi}, Vuj~i}. B. Lazi}

Sloga Mil{ped – Grani~ar (A) 1:3 (0:1) KRWE[EVCI: Igrali{te Sloge Mil{ped, gledalaca 70, sudija Bari} (La}arak). Strelci: Oqa~a u 62. za Slogu Mil{ped, Ugqe{i} u 15. i 59. i Pani} u 76. minutu za Grani~ar. Kartoni: Kamberi, Ja}imovi}, Juri{i}, Simonovi}, Tomi} (Sloga Mil{ped), Mileti}, Ugqe{i}, Deraji} (Grani~ar). SLOGA MIL[PED: Despotovi} 5, Simonovi} 6, Mar~eti} 6, Te{i} 5, Juri{i} 6, Igwatovi} 7, Kamberi 6, Petkovi} 8, Oqa~a 6 (Mitrovi} 6), Ja}imovi} 6 (Vuj~i} 6), Tomi} 6 (Pumpalovi} 6). GRANI^AR: Ili} 8, Aramba{i} 6 ( Bogdanovi}), Gledi} 6 (Mali}), Grbatini} 7, Pani} 8, Antunovi} 6, Mileti} 7, Vurdeqa 6, Ugqe{i} 8, Deraji} 6 (Kiti} 6), Vlaisavqevi} 7. D. Trifunovi}

Hajduk (B) – Podriwe 2:3 (1:0) BE[KA: Igrali{te Hajduka, gledalaca 350, sudija Durakovi} ([id). Strelci:Krasni}i u 30. i Curkovi} u 65. Za Hajduk, Mitrovi} u 55. i 62. i Zabla}anski u 69. minutu za Podriwe. @uti kartoni: M. Mitrovi} (Hajduk), Sarajli}, Dobo, Kulpinac, Simi}, Zabla}anski, Pre{i} (Podriwe). HAJDUK: Baweglav 6, Borkovi} 6, Trtica 6, Subotin 6, Lazarac 5, Glavatovi} 6, M. Mitrovi}

6, Krasni}i 6, @. Mitrovi} 5, Muti} 7 (Curkovi} 6), Bujenovi} 5. PODRIWE: Sabqov 7, Sarajli} 6, Dobo 6, Stoki} 6, Kulpinac 7, Savinovi} 7 (Pr{i} ), Simi} 7 (Radovanovi} ), Plav{i} 7, Zabla}anski 8, Mitrovi} 8, Jefti} 7. M. Batalo

Borac – PSK Putinci 4:1 (2:0) SURDUK: Igrali{te Borca, gledalaca 250, sudija Livaja (B e{ka). Strelci: Lep{anovi} u 8, Milan Stefanovi} u 42. i 85. i Radanovi} u 60. za Borac, a Jankovi} u 75. minutu za PSK Putince. @uti karton: Milo{ Stefanovi} (Borac). BORAC: Uzelac 7, \erei} 7, Milan Stefanovi} 8, Star~evi} 7, Lep{anovi} 7, Haxi} 7 (Kova~evi}, Oreq), Radanovi} 8, (Travica 7), Milo{ Stefanovi} 7, Nedeqkovi} 7, Jerkovi} 7, Abaxija 7. PSK PUTINCI: Kova~evi} 6, Arbutina 6, M. Graovac 6, Trni} 6, Alempi} 6, Lovri} 6, Karanovi} 6, Gwatovi} 6, Novakovi} 6, Jankovi} 6, B. Graovac 6. D. Drowak

LSK – Sloga (E) 2:1 (1:0) LA]ARAK: Igrali{te LSKa, gledalaca 250, sudija Horvat (Irig). Strelci: Milovan Bosan~i} u 22. i Gavrilovi} u 87. za LSK, a Vujinovi} u 84. minutu (auto gol) za Slogu. @uti kartoni: Boji}, Milovan Bosan~i} (LSK), Vasi}, Rai~evi} (Sloga). Crveni karton: ^orak (LSK). LSK: Aleksi} 8, Polovina 8, Mladenovi} 8 (Q.Bosan~i} 8), Papi} 8, Vujinovi} 8, Jo vani} 9, Milovan Bosan~i} 8, ^ikara 8 (^orak 8), Gavrilovi} 9, Milan Bosan~i} 8, Boji} 8. SLOGA: Kuqa 7, Jel~i} 7, La|e vac 8, Bojani} 7, Rai~evi} 7 (Milo{evi} 7), [aji} 8, Vasi} 7, \or|evi} 7, Pendo 7, \onli}

Odluka u nastavku Bratstvo – Grani~ar (J) 2:1 (0:0)

Omladinac – OFK Biki} 1:2 (0:0) BATROVCI: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija \urki} ([id). Strelci: P. Male{evi} u 65. za Omladinac, a Malivuk u 60. i Siv~ u 83. minutu za OFK Biki}. @uti karton: Gaji} (OFK Biki}). OMLADINAC: Pavlovi} 7, Medi} 7, [ipka 7, Trifkovi} 8, (A. Bo`i} 7), Simonovi} 7, Krmar 7, Ga~i} 7, Sari} 7 (Novakovi} 7), @. Male{evi} 8, P. Male{evi} 8 (Raketi} 7). OFK BIKI]: Bugarski 8, Vu~kovi} 7, Solakovi} 8, Siv~ 9, Jovanovi} 8 (Rado{evi} 8), Cuper 7, Romawak 8, Gaji} 7 (Ceti} 8), Malivuk 8, [arac 7, Vranov 8. Gosti su propustili sijaset prilika, i da Siv~ nije u fini-

{u bio precizan, doma}i bi osvojili bod. P. Male{evi}

Jedinstvo – Borac (I) 1:0 (0:0) MOROVI]: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija Grbatini} (Ada{evci). Strelac: Simi} u 86. minutu. @uti kartoni: B. Ivankovi}, G. Ivankovi} (Jedinstvo), Benkovi}, Trivi}, R. Savi} (Borac). JEDINSTVO: Luki}, D. Seni}, Aramba{i}, Simi}, A. Boji}, B. Ivankovi}, Vucowa, Ujvari, G. Ivankovi} (Savi}, Doli}), Jawatovi}, P.Seni}. BORAC: D. Simi}, M. Savi}, Stankovi}, Peji}, R. Savi}, [arkovi}, Benkovi} (Glavo{evi}), Trivi}, Kqaji}, I. Filipovi}, \uri}. U zanimqivom me~u kona~no su i doma}ini, posle niza neuspeha, osetili slast pobede. D. Seni}

Jedinstvo – Jednota 0:4 (0:1) QUBA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Alen Softi} (Ba~inci). Strelci: Lemaji} u 30. i 51, Stepanovi} u 70. i Boji} 85. minutu. @uti kartoni: [afarik, D. Ruman, Bajlov (Jedinstvo), Mom~ilovi}, Manojlovi} (Jednota). JEDINSTVO: Kati}, Davor [ili, Danijel [ili, Toman, \uri}, [afarik (Cerovski), D. Ruman, Rami}, Gre~, Bajlov (A. Ruman), Mr|anovi}. JEDNOTA: Mrkowi}, Dujakovi}, Kotarli}, Mrvaqevi}, Basrak, Dobri}, Mom~ilovi}, Stepanovi}, Manojlovi}, Lemaji}, Bodo (Boji}).

1 3 5 1 3 5 2 5 3 6 4 6 4 7 0 11 4 10 1 13 3 13

2 4 6 3 6 3 6 5 4 10 4 10 8 8 5 10 2 12 5 10 3 12 8 9 5 12 3 14 5 14 2 18

44:13 55:20 48:24 38:17 34:30 36:34 33:31 24:27 34:41 31:39 47:46 17:32 32:47 31:56 33:65 28:52

56 51 51 45 34 34 32 32 32 32 30 29 26 24 20 14

7 (Mira`i} 7), Jovanovi} 7 (Pova`an 7). V. Savi}

Borac – Fru{kogorac 2:5 (2:2) MARTINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija ^an~ar (Nova Pazova). Strelci: Pejovi} u 28. i 44. za Borac, a Lepinica u 18, 46. i 65, Ivkovi} u 24. i Medi} u 58. minutu za Fru{kogorac. @uti kartoni: Ivkovi} (Borac), Kon~ar, Vuk{i} (Fru{kogorac). BORAC: Oxakli} 6, Jovanovi} 5, Z. Male{evi} 6, Kopli} 5, Nikoli} 6, Panti} 5 ([ar~evi} 5), Joveli} 6, M. Male{evi} 5, (Jakovqevi} ), Pejovi} 6, A{}eri} 6, Ivkovi} 5 (Marjanovi} 6). FRU[KOGORAC: Brati} 7, Rudi} 7 (Drenovac), Miki} 7, Medi} 7, Radivoj{i} 7, Kon~ar 7 (Vuk{i} ), Ivkovi} 8, Kalini} 8 (Bjeli} ), Lepiwica 9, Qiqak 8, Savi} 7. Bila je ovo jo{ jedna blama`a Marti~ana. R. Me|edovi}

OFK Kraqevci – Mladost (P) 10:0 (4:0)

BATROVCI: Omladinac – OFK Biki} 1:2, GIBARAC: Sin|eli} – OFK Bingula 6:0, QUBA: Jedinstv0 – Jednota 0:4, MOROVI]: Jedinstvo – Borac (I) 1:0, SOT: Bratstvo – Grani~ar(J) 2:1. Napredak iz Va{ice je bio slobodan. 1. Napredak 17 13 2. Jednota 17 11 3. Bratstvo 18 10 4. Jedin. (Q) 17 10 5. OFK Biki} 18 9 6. Sin|eli} 17 7 7. Jedin. (M) 18 7 8. Omladinac 17 6 9. Borac(I) 17 3 10. Grani~ar(J) 17 3 11. OFK Bing. 17 1

1. Dunav 24 18 2. Hajduk (B) 24 15 3. Sloga (E) 24 15 4. Borac (S) 24 13 5. Fru{kog. 24 10 6. Mladost (K)24 10 7. Gran. (A) 24 8 8. Jed. (SP) 24 9 9. Hajduk (V) 24 10 10. Jadran 24 9 11. Podriwe 24 9 12. LSK 24 7 13. Gran. (K) 24 7 14. Sloga Mil. 24 7 15. PSK Put. 24 5 16. Borac (M) 24 4

OL RUMA–IRIG (DRUGI RAZRED)

OP[TINSKA LIGA [ID

SOT: Igrali{te Bratstva, gledalaca 200, sudija Stevi} (Berkasovo). Strelci: T. Varga i Maro{i~evi} za Bratstvo, a D. Juro{evi} za Grani~ar. @uti karton: Boban Cvijanovi} (Grani~ar). BRATSTVO: Vitman, Ceti}, ^alina, Maro{i~evi}, Cigankov, \a~anin, Bogdanovi} (Majher), Tadi} , M. Varga (Koh), Bun~i}, T. Varga. GRANI^AR: Boban Cvijanovi}, Joki}, D. Jovi}, Nenadovi}, Vukovi}, Bogdan Cvijanovi}, Riki}, Milankovi}, Balo{, D. Juro{evi}, S. Juro{evi} (Stanivukovi}, Ili}, Danilovi}). U borbenoj igri doma}in je tek u nastavku do{ao do o~ekivane pobede. S. Tadi}

MARTINCI: Borac – Fru{kogorac 2:5, LA]ARAK:LSK – Sloga (E) 2:1, GOLUBINCI: Jadran – Mladfost(K) 2:1, STARA PAZOVA: Jedinstvo – Grani~ar(K) 0:1, KRWE[EVCI: Sloga Mil{ped - Grani~ar(A) 1:3, SURDUK: Borac – PSK Putinci 4:1, BE[KA: Hajduk – Podriwe 2:3, STARI BANOVCI: Dunav – Hajduk (V) 3:0.

45:19 43: 9 38:26 35:27 38:25 27:24 24:26 36:44 11:38 21:40 12:54

40 38 33 32 30 25 25 18 13 10 6

Gosti su zaslu`ili pobedu jer su bili efikasniji od doma}ih napada~a. D. Polimac

Sin|eli} - OFK Bingula 6:0 (3:0) GIBARAC: Igrali{te Sin|eli}a, gledalaca 50, sudija Vladi} ([id). Strelci: G. Kova~evi} u 2, 65. i 72, [arac u 40. i 41. i Stojanovi} u 75. minutu. @uti karton: Ruman (OFK Bingula). SIN\ELI]: Xambi} 7, Geordini 9, Damjanovi} 9, S.Kova~evi} 9, (Toma{evi}), Stojanovi} 9, Amanovi} 9 (Pla~kovi} ), Savi} 9, Mijuci} 9, G. Kova~evi} 10, [arac 9, Mileti} 9. OFK BINGULA: Pani} 6, Pavkovi} 6, Ruman 6, La}arac 6, Milovanovi} 6, Gaji} 6, ]uprija 6, Kme}ko 6, Krsti} 6, Halilovi} 6, Svir~evi} 6. Razigrani i raspolo`eni doma}ini lako su do{li do visoke pobede protiv gostiju koji su bili predvo|e iskusnim igra~ima iz Divo{a Krsti}em i Svir~evi}em. D. Vukas

KRAQEVCI: Igrali{te OFK Kraqevaca, gledalaca 200, sudija [akoti} (Ruma). Strelci: Laskovi} ~etiri, D. Jovanovi} dva, G. Alempi}, Stepanovi} dva i Milovanovi}. OFK KRAQEVCI: Mo{i} -, B. Jovanovi} 7, Kordolup 7, Alempi} 7, Mladenovi} 7, Lon~ar 7 (D. Mo{i} 7), G. Alempi} 7, D. Jovanovi} 8 (Kurixa 7), ^vorkov 7, Milovanovi} 8, Laskovi} 9. MLADOST: Bognar 5, Vasi} 6, Nedakovi} 5, \eki} 5, Milin 5, N. Panteli} 5, Todori} 6, Mar~eti} 5, Orlovi} 6, Male{evi} 5, Jakovqevi} 5. B. Kordolup

Sloga (V) – Borac (K) 1:1 (0:1) VOGAW: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Todorovi} (Hrtkovci). Strelci: Milenko Krsti} za Slogu, Samarxi} za Borac. SLOGA: Ma~ak, Bi}ani}, Kuzmanovi}, Skakavac, Milenko Krsti}, Milo{ Krsti}, P. ^anaxija, Ili} (Lazi}), Z. ^anaxija, M. Maleti}, S. Maleti} (Mari~i}). BORAC: Milenkovi}, Damjanovi} (Borojevi}), Ranki}, @ivkovi} (Bo`i}), Ili}, Brankovi}, Jovi}, M. Mati}, Sto{evski, Golubovi}, Samarxi}. J. Doro{ki [ATRINCI: 27. oktobar – Car Uro{ 4:4, KRAQEVCI: OFK Kraqevci - Mladost (P) 10:0, VOGAW: Sloga – Borac (K) 1:1. Planinac iz Rivice je bio slobodan. 1. OFK Kraq. 15 12 1 2 64:11 37 2. Borac(K) 16 10 4 2 43:19 34 3. Sloga(V) 15 10 2 3 50:19 32 4. Mladost(P) 16 6 1 9 40:54 19 5. Car Uro{ 15 5 2 8 30:59 17 6. Planinac(-1) 15 3 2 10 27:34 11 7. 27. oktobar 16 1 2 13 25:81 5

Rudar – Polet 3:1 (0:1) VRDNIK: Igrali{te Rudara, gledalaca 200, sudija \etvaj (Ruma). Strelci: Le`akov u 67. i 71. i Marinkovi} u 89. za Rudar, a Liki} u 18. minutu za Polet. @uti kartoni: Stri~evi} (Rudar), Ivanovi}(Polet). RUDAR: Avramovi} 7, Bo`i} 7 (Le`akov 8), Boji} 7, Gruji} 7 (Jovi} 8), Bo`i} 7, Antoni} 7, Stri~evi} 7, Uro{evi} 8, Gerbec 7, Marinkovi} 8, Ninkovi} 7. POLET: [egavac 7, Lozan~i} 7, Ivanovi} 7, Tiringer 7 (Krsti} 7), Dragi}evi} 8, Liki} 8, Jovanovi} 7, Cvijanovi} 7, Vukovi} 7 (Mari} 7), Jovi} 7 (Simi} 7), Kolarevi} 7. Iako su gosti zasalu`eno poveli, Vrdni~ani su se u nastavku razigrali i „iskopali“ nove bodove. S. Krsti}

Borac – Kru{edol 1:3 (0:1) STEJANOVCI: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Riba} (Hrtkovci). Strelci: Stojanovi} u 82. za Borac, a Vukojevi} u 30. i 70. i Babi} u 68. minutu za Kru{edol. BORAC: Buli} 9, Maksimovi} 5, Jovanovi} 7, Miri} 7, Jankovi} 6, Cikota 6, Stojanovi} 6, Vasi} 6, Uboja 5, Pacek 6, Stepanovi} 5. KRU[EDOL: Pardovicki 7, Georgijevi} 6, Marseni} 6, Borojevi} 7, Mir~evski 7, Radulovi} 6 (Babi}), Anti} 6, Gari} 6, Vukojevi} 8, P. Mir~evski 7, Milojevi} 6. Da na golu doma}ih nije bilo Buli}a, gost bi slavio sa desetak golova razlike. Odbranio je ~istih sedam-osam golova. Q. Kesi}

Hrtkovci – Jedinstvo (R) 3:0 (1:0) HRTKOVCI: Igrali{te Hrtkovaca, gledalaca 200, sudija Daki} (Vitojevci). Strelci: Vukmanovi} u 20, Mati} u 61. i Raji} u 85. minutu. @uti kartoni: Vukmanovi} (Hrtkovci), Bo`i}, Joki} (Jedinstvo). HRTKOVCI: ^i~a, Mandi}, Vukmanovi}, [opalovi}, Radovi}, Raji}, Ugr~i}, Savi}, Mati} ( Novakovi}), Manojlovi}, Novak. JEDINSTVO: Der, Mili}, Jovi} (Daki}), Joki}, Opa~i}, Maleti}, Raji}, Sabo (A. Babi}), Plav{i} (Sudar), Bo`i}, Vasiqevi}. Bilo je mnogo {ansi na obe strane, a Hrtkov~ani su iskoristili tri. N. Ugr~i}

Partizan – Dowi Petrovci 7:2 (3:1) VITOJEVCI: Igrali{te Partizana, gledalaca 150, sudija Svetlana Bili} (Ruma). Strelci: R. Petkovi} u 3, M. Petkovi} u 43, Markovi} u 45, Mili} u 66, M. Petrovi} u 75. i 79. i Daki} u 88. za Partizan, a V. Mati} u 43. i Bosni} u 62. minutu za Dowe Petrovce. @uti kartoni: Mili}, Miki}, V. Petrovi}, Daki} (Partizan), [a{a, Stanisavqevi}, A}imovi}, Nikoli} (Dowi Petrovci). PARTIZAN: \or|i} 7, @. Radovi} 7, M. Petkovi} 7 (Vu~eti} 7), Miki} 7 (^vorkov 7), M. Petrovi} 8, Mili} 7, Daki} 7, Markovi} 7, V. Petrovi} 7, R. Petkovi} 7 (Mileti} 7), G. Radovi} 7. DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 5, [iqkovi} 5 (Nikoli} 5), Bursa} 5, Zaki} 6, Se~anski 6 (A}imovi} 5), [a{a 5, V. Mati} 6, N. Oparu{i} 6, Bosni} 6, Devrwa 5, Ivan~evi} 5 (Tadian 5). U dosta slabijoj igri Vitojev~ani su zabele`ili visoku pobedu, 15. za redom. Q. [a{i}

Sremac – Mladost (B) 1:0 (0:0) DOBRINCI: Igrali{te Sremca, gledalaca 200, sudija Vrani} (Ruma). Strelac: Zeqaji} u 83. minutu. @uti karton: Kukoq (Mladost).

VITOJEVCI: Partizan –Downi petrovci 7:2, MALI RADINCI:Fru{kogorac –Jedinstvo (P) 2:0, RUMA: Fru{ka gora – Grani~ar 0:0, DOBRINCI: Sremac – Mladost (B) 1:0, VRDNIK: Rudar –Polet 3:1, NERADIN: Vojvodina – Napredak 1:3, HRTKOVCI: Hrtkovci – Jedinstvo (R) 3:0, STEJANOVCI: Borac – Kru{edol 1:3. 1. Partizan 28 23 0 5 116:23 2. Rudar 28 21 3 4 76:23 3. Dowi Pet. 28 15 7 6 59:31 4. Sremac (-1) 28 16 6 6 57:37 5. Hrtkovci 28 13 4 11 44:31 6. Polet 28 12 4 12 39:41 7. Jed. (P) 28 12 4 12 39:44 8. Jed. (R) 28 12 4 12 47:54 9. Fru{kog. 28 12 4 12 48:57 10. Napredak 28 11 5 12 55:68 11. Grani~ar 28 10 6 12 39:37 12. Kru{edol 28 9 7 12 38:42 13. Fru{ka g. 28 8 10 10 36:49 14. Mladost(B) 28 6 3 19 28:70 15. Vojv. (-1) 28 5 4 19 23:72 16. Borac (S) 28 1 5 22 25:89

69 66 52 51 43 40 40 40 40 38 36 34 34 21 18 7

SREMAC: Qubinkovi} 7, Z. A{}eri} 7, Nenadi} 7 (\api} 7), Zeqaji} 8, Gagi} 7, Spasojevi} 7, \. ^esti} 7, Balind 7, Solarevi} 7, Radivojevi} 7, Vlajin 7. MLADOST: Slep~evi} 6, Dudukovi} 6 (Vojnovi} ), M. Bo`i~kovi} 6, Ostoji} 7, Kumkoq 5, Krivo{i} 6, [erbula 6, Aleksi} 6, Obradov 6, Qubinkovi} 6, Sto{i} 6. U zanimqivoj utakmic doma}in je imao vi{e sre}e u fini{u i golom Zeqaji}a osvojio bodove. Gosti su bili veoma borbeni i zaslu`ili su bod. V. Vukomanovi}

Fru{kogorac – Jedinstvo (P) 2:0 (2:0) MALI RADINCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Lazi} (Kraqevci).Strelac:Kne`evi} u 18. i 26. minutu. @uti kartoni: Stojkovi} (Fru{kogorac), Crnkovi} (Jedinstvo). Crveni karton: Maxar (Jedinstvo). FRU[KOGORAC: Cvetkovi} 8, Draga{ 7 (Radvaw, Dodi}), Vasi} 8, Obrenovi} 8, Kadar 8, Stojkovi} 9, B o{wak 8 (Jeremi}), Vu~eti} 8, Kne`evi} 9, Miokovi} 8, D. Curkovi} 8. JEDINSTVO: Jandri} 8, Mileti} 7, Samarxi} 6, Vu~kovi} 6, Petrovi} 7, Maxar 5, Tadi} 6 (Gvoka), Zuber 7, Stevanovi} 8, Kuli} 8, Simi} 6 (Crnkovi}, Zori}). R. Miokovi}

Fru{ka gora – Grani~ar 0:0 RUMA: Igrali{te Fru{ke gore, gledalaca 100, sudija \oki} (Ruma). @uti kartoni: Jovanovi}, Stevani} (Grani~ar). Crveni karton: Mla|enovi} (Grani~ar). FRU[KA GORA: Gojkovi} 7, Verga{ 7, Qubi~i} 7, Danijel Qubi{i} 7, Arsenovi} 7, Grubje{i} 7, Baxa 6, Mikavica 6, Pavlovi} 7, @. Jovanovi} 6, Radi} 5 (Srdi} 6). GRANI^AR: @. Nov~i} 7, Rahar 7, M. \or|i} 7 (Stevani}), Kosti} 7, Jovi} 7, \. Samarxi} 7, Stankovi} (I. Jovanovi}), Karda{ 7, S. \or|i} 7, M. Jovi} 7, Taborovi} 7 (Mla|enovi} ), Milovanovi} 7. D. ^u~in

Vojvodina – Napredak 1:3 (0:1) NERADIN: Igrali{te Vojvodine, gledalaca 50, sudija Stupar (Ruma). Strelci: Basara za Vojvodinu, Bo`i} dva i Neboj{a Vi{wi} za Napredak. @uti karton: Miqkovi} (Napredak). VOJVODINA: Marjanovi}, Stameni}, B. Bizumi}, Pu{i}, Ivani}, (D. Ivani}), Kova~evi}, M. Bizumi}, Basara, Radovanovi} (Lazarevi}), Risti}, \akovi}. NAPREDAK: Majki}, Vu~eti} (B. Miqkovi}), A. Ili} (G. Miqkovi}), Nikola Vi{wi}, Bjeqac, Lazi}, Stojanovi}, Neboj{a Vi{wi}, Bo`i} (Ribi}), Sekuli}, Stankovi}. S. J.


DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA - ZAPAD

Ro{uq za pam}ewe Borac (S) – Jedinstvo Stevi} 5:1 (2:0) SAKULE: Igrali{te Borca, gledalaca: 200, sudija: Jovanovi} (Star~evo). Strelci: Ro{uq u 5. i 50. Carevi} u 35. i 53. i Kosti} u 85. za Borac, aAjrulaj u 87. minutu za Jedinstvo Stevi}. @uti kartoni: Todorovi} (Borac), Stamenkovi} (Jedinstvo Stevi}).

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

Lali~i} odlu~io pobednika

Piqak kao @igi}

Ba~ka (M) – ^antavir 1:0 (0:0) MOL: Stadion Ba~ke, gledalaca: 200. Sudija: J. Baweglav (Ba~ka Topola). Strelac: Lali~i} u 70. minutu. @uti kartoni: Jak{i}, Prekajski (Ba~ka) i Kasa (^antavir). BA^KA: Matkovi} 7, Vrba{ki 6 (Gavri} 6), Stra`ime{terov 7 (@aki 7), Majki} 6, Jawatovi} 7, Jeli} 7, Jak{i} 7, Sel 6 (Markovi} -), Prekajski 7, Lali~i} 8, Morovi} 7.

SAKULE: Borac - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 5:1, CREPAJA: Vojvodina - Pobeda (Samo{) 3:0, PAN^EVO: @elezni~ar - Omladinac (Opovo) 1:2, SKORENOVAC: Plavi Dunav - Kolonija (Kovin) 1:3, UZDIN: Unirea - Jedinstvo (Dubovac) 3:0, GLOGOW: Glogow - Omladinac (Deliblato) 3:0, PLO^ICA: Borac - BSK (Bavani{te) 2:3, VOJLOVICA: Mladost - Proleter (Mramorak) 2:3. 1. Kolonija 2. Borac(S) 3. @elezn. 4. Omlad.(O) 5. BSK 6. Pl. Dunav 7. Mladost 8. Glogow 9. Vojv. (-2) 10. J. Stevi} 11. Omlad.(D) 12. Prolet.(-9) 13. Unirea (-1) 14. Borac(P) 15. Pobeda(-1) 16. Jed.(-1)

25 17 25 16 25 16 25 14 25 13 25 11 25 11 25 10 25 11 25 10 25 9 25 10 25 6 25 5 25 4 25 2

6 3 3 6 6 7 4 5 3 4 4 3 5 3 3 5

2 6 6 5 6 7 10 10 11 11 12 12 14 17 18 18

99:28 56:25 52:25 48:21 51:31 44:42 41:31 56:45 45:46 49:53 44:50 40:53 39:70 30:62 27:82 26:93

57 51 51 48 45 40 37 35 34 34 31 24 22 18 14 10

BORAC: Palfi 7, Dimitrov 6, Baji} 6, I.Kosti} 6, Malba{i} 7 (]iri} 6), Savi} 7 (Novakovi} 6), Rusov 7, Ro{uq 8, Carevi} 7, Andrei} 7 (D.Kosti} -), Todorovi} 7. JEDINSTVO STEVI]: Kne`evi} 7, Stoj~evski 6, \or|ijevski 6, Stamenkovi} 6, Pe{i} 6, Spaskovski 7, Mladenovski 6, Markov 6 (Ni{evi} 6), Ajrulaj 7, Spasi} 7, Veli~kovski 6. Igra~i Borca pru`ili su sigurnu igru i ubedqivo savladali goste iz Ka~areva. R. R.

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK POTPORAW: Potporaw Kara{(Jasenovo) 3:0, VRA^EV GAJ: Borac - Vr{ac United (Vr{ac) 0:3, [U[ARA: Hajduk - DObrica 2:1, DUPQAJA: Banat - Ratar (Kru{~ica) 1:0, HAJDU^ICA: Hajdu~ica - Kara{(Ku{tiq) 3:1, BANATSKA PALANKA: Dunav - Mladost (Velika Greda) 2:5, VLADIMIROVAC: Bratstvo Unirea - Vinogradar (Gudurica) 0:3. PLANDI[TE: Sloga - Jedinstvo (Vlajkovac) 4:0. 1. Vr{ac 2. Hajdu~ica 3. Sloga 4. Dobrica 5. Jedinstvo 6. Hajduk 7. Dunav 8. Ratar 9. Mladost 10. Kara{(J) 11. Potporaw 12. Borac 13. Banat 14. Kara{(K) 15. Vinogradar 16. Brat.(-6)

25 20 25 17 25 11 25 12 25 10 25 11 25 11 25 9 25 10 25 9 25 8 25 10 25 9 25 8 25 8 25 4

5 3 9 4 6 3 2 7 4 5 7 1 3 2 2 3

0 5 5 9 9 11 12 9 11 11 10 14 13 15 15 18

96:12 67:20 50:23 57:35 58:33 40:43 58:75 33:30 50:57 35:44 28:44 34:57 29:74 33:56 33:59 31:69

65 54 42 40 36 36 35 34 34 32 31 31 30 26 26 9

MFL ALIBUNAR – PLANDI[TE LOKVE: Banatul - Agrobanat 0:3, ILANYA: Banat - Solunac (odlo`eno), KUPINIK: Krajina - Jano{ik 0:3, NOVI KOZJAK: Crvena zvezda - Grani~ar 0:3, DU@INE: Napredak - Vojvodina 3:0. 1. Grani~ar 2. Jano{ik 3. Banatul 4. Napredak 5. Agrobanat 6. Banat 7. Solunac 8. Vojvodina 9. Krajina 10. C. zvezda

15 14 15 12 15 8 15 6 15 5 14 5 13 5 15 5 14 5 15 0

0 2 0 2 4 3 3 2 0 0

1 1 7 7 6 6 5 8 9 15

49:14 51:8 26:23 22:24 27:25 21:23 24:29 20:31 16:34 0:46

42 38 24 20 19 18 18 17 15 0

21

sreda12.maj2010.

c m y

SPORT

DNEVNIK

burek 6 (R. Sabo -), Papdi 7, Kelemen 6, Lazi} 7, Majoro{ 7. Ekipa Ba~ke najzad je prekinula seriju nere{enih rezultata pred doma}om publikom, pogotkom koji je protiv solidne ekipe ^antavira postigao Lali~i} u 70. minutu. Wegov solo prodor po levoj strani, uspe{an dribling i precizan {ut bio je dovoqan za kona~an trijumf. Pre toga nekoliko izglednih prilika za doma}u ekipu nisu realizovali Jawatovi} i Morovi} . M. Mitrovi}

Krivaja - Vinogradar 3:2 (3:0)

Zvezdan Lali~i} (Ba~ka, Mol)

^ANTAVIR: Kalmar 7, Feje{ 6 (Ke~enovi} 6), Homoqa 6, Kasa 6, Fabrik 6, A. Sabo 7, Ba-

KRIVAJA: Igrali{te Krivaje, gledalaca 150, sudija ]iri} (Subotica), strelci: [icar u 10. 12. i 25. za Krivaju, a Sabado{ u 48. i T. Engi u 68. minutu za Vinogradar. @uti kartoni: Taka~, Bukvi~ (Krivaja), Nagel, M. Vukov (Vinogradar). KRIVAJA: Vojni} 8, M. Oreq 8, B. Oreq 8, Dikli} 7, Balaton 6, Borenovi} 6, Pe{ut 6 (^agaq 6), Taka~ 7, [icar 9, Vrawe{ 7, Ramovi} 6 (Bukvi} 6). VINOGRADAR: Majer 6, Ha{ko 6 (Z. Vukov 7), Nagel 7, N. Vukov 7, Kmec 6, Vesni} 7, V. Engi 7, Plav{i} 6, Na| 6 (Sabado{ 7), \or|evi} 7, Salma 6 (T. Engi 7). Poveli su doma}ini u prvom poluvremenu sa 3:0 golovima najboqeg igra~a ovog me~a Dragana [icara, a u nastavku gosti su postigli dva gola. Moglo je biti i nere-

MFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

Vuji} doneo pobedu Jedinstvo - Vojvodina 4:3 (2:0) BO^AR: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 100, sudija Skuban (Kikinda), strelci: Luki} u 7. i 35. Vuji} u 87. i 88. za Jedinstvo, a Todorov u 52. i 56. Milin u 64. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Mirkov, Luki} (Jedinstvo), G. Popov, Qubinkovi} (Vojvodina). JEDINSTVO: Mihaqica, Berbakov (Paskuq), Adamovi}, Markovi}, Male{ (Jeremi}), Pilipovi}, Vuji}, Mun}an, Luki}, Mirkov, Lali} (Paji}). VOJVODINA: Milo{ev, Selakovi} (M. Popov) Qubinkovi} D. Popov. (Gruji}), Kne`ev [u{i}, Todorovi}, Armacki, Kiruski, Panij}, Milin. Prava fudbalska drama u Bo~aru u me~u Jedinstva i Vojvodine iz Ba{aida. Doma}i fudbaleri dobili su prvi deo igre rezultatom 2:0, da bi dvostruki strelac Todorov u 56. minutu izjedna~io na 2:2 a Milin doveo u vo|stvo gostuju}u ekipu. I kada se o~ekivao siguran poraz doma}ina na scenu je strupio mladi Vuji} i preokrenuo rezultat. M. S.

2. oktobar - Crvena zvezda 0:1 (0:1) KUMANE: Igrali{te „ 2. oktobra“, gledalaca oko 150, sudija:[ibul ( Kikinda), strelac: Klasni} u 7. minutu. @uti kartoni: Lazi}, Kukin, Gvo`|arev , Lapadat, Bara~kov ( 2. oktobar), a ^udanov, @ivi}, Lerinc, [erbexija (Crvena zvezda). 2. OKTOBAR: Lapadat, Kontri}, Mici}, Kukin, B. Lazi}, Bara~kov, I. Vioglavin, Gvo`|arev, Gruji}, Milosavqev, Te{i}. CRVENA ZVEZDA: Ostoji}, Lerinc, (Pani}),Uzelac, ( Majki}), Stankovi}, [erbexija, Petrovi}, Mutavxi}, @ivi}, ( Stojanovi}), Simi}, Klasni}, ^udanov. Veoma zanimqiva i sadr`ajna utakmica u Kumanu. Gosti su lako poveli, da bi se nakon vo|stva branili. D. ^.

BO^AR: Jedinstvo - Vojvodina (Ba{aid) 4:3, KUMANE: 2. oktobar - Crvena zvezda (Rusko Selo) 0:1, I\O[: Borac - Napredak (Banatska Topola) 5:0. 1. C. zvezda 2. Borac 3. Vojvodina 4. Jedinstvo 5. 2. oktobar 6. Napredak

15 12 15 7 15 7 15 7 15 2 15 2

3 3 2 2 3 3

0 5 6 6 10 10

39:10 42:29 36:24 34:30 15:32 14:57

39 24 23 23 9 9

Borac (I) - Napredak (BT) 5:0 (1:0) I\O[: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Kne`evi} (Ba{aid), strelci: Spasi} u 28. Dudeq u 9, 52. 76. i 78. ^eleketi} u 53. minutu. @uti kartoni: Pavlovi} (Borac), Cime{a (Naredak) BORAC: Kara~owi (Z. Spasi}), ^eleketi}, Badrqica, [ugi} (Radin), Stanisavqevi}, Pavlovi}, D. Spasi}, Mirkov, Dudeq, Be~agul, Pe{teri} (^eke). NAPREDAK: Turi, Han|a, Blanu{a, N. ]iri}, @. ]iri}, Koldanov, Erdeg, Mr{an, Cime{a, Jakovqev, Vojnovi}, Feher. U op{tinskom derbiju ekipa doma}eg Borca zaslu`eno je savladala Napredak iz Banatske Topola 5:0. Junak susreta bio je ~etvorostruki strelac Vasa Dudeq. M. S.

MFL @ITI[TE - NOVA CRWA HETIN: Terekve{ - Proleter (Me|a) 4:3, BANATSKO VI[WI]EVO: Polet Olimpija (Torda) 3:1, BANATSKO KARA\OR\VO: Jedinstvo - Roham (Nova Crwa) 7:1, ^ESTEREG: Napredak - 1. oktobar (Srpski Itabej) 7:1. 1. Jedinstvo 2. Naprdak 3. Roham 4. 1. oktobar 5. Proleter 6. Terekve{ 7. Polet 8. Olimpija(-1)

13 12 13 11 13 8 13 5 13 4 14 4 13 2 14 3

0 1 0 3 1 1 2 0

1 1 5 5 8 9 9 11

57:11 81:10 47:33 20:30 24:35 19:53 13:47 19:70

36 34 24 18 13 13 8 8

Ba~ka - ^antavir 1:0, Baj{a Jadran 3:0, Preporod - AFK 2:2, E|{eg - Tisa 1:3, Krivaja - Vinogradar 3:2, Tavankut - Panonija 0:2, Wego{ - Potisje 3:2. 1. AFK 23 15 2. Tisa 23 13 3. Proleter 23 12 4. Preporod 23 11 5. Ba~ka 24 10 6. ^antavir 23 9 7. Baj{a 23 10 8. Panonija 23 10 9. Krivaja 24 10 10. Wego{ 24 10 11. Vinogradar 23 8 12. Jadran 23 8 13. Potisje 23 8 14. Tavankut(-1) 24 6 15. E|{eg 24 7

4 4 5 5 6 7 4 2 1 0 4 3 3 6 2

4 6 6 7 8 7 9 11 13 14 11 12 12 12 15

40:20 49 42:25 43 47:25 41 38:23 38 33:31 36 36:30 34 28:23034 46:38 32 42:47 31 43:50 30 48:56 28 45:53 27 33:42 27 24:51 23 20:47 23

{eno da je Tihomir Engi u 86. minutu pogodio mre`u. S. St.

Baj{a - Jadran 3:0 (1:0) BAJ[A: Igrali{te Baj{e, gledalaca 250, sudija Filipovi} (Subotica), strelci: Dra{kovi} u 12. L. Kova~ u 51. i Martin u 54. minutu. BAJ[A: Rak -, @emberi 7, Tanka 7, ]eran 7, Budaji 6 (Curnovi} 6), Rekecki 7, Martin 8, Resanovi} 7, Sa. Duqahi 7 (L. Kova~ 8), Dra{kovi} 9, Bra{wo 6 (Vuwak 6). JADRAN: Obradovi} 6, Kuzmanovi} 6, Andra{ 6 (Vu~kovi} 6), Vojni} 6, Lagator 7, Matkovi} 6 (Vilovi} 6), @muki} 7, Martinovi} 6, \or|evi} 6, Marevi} 6 (Stojanovi} 6), Ra~man 6. Fudaleri Baj{e su odigrali jednu od boqih partija ovog prole}a. S. St.

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Babin za remi Mladost (O) – Radni~ki (B) 1:1 (0:0)

OMOQICA: Igrali{te Mladosti. Gledalaca: 100. Sudija: Andreji} (Bela Crkva). Strelci: Bo`i} u 51. za Mladost, a Babin u 65. minutu za Radni~ki. MLADOST: Potkowak 6, @ivanovi} 6 (Cvetanovi} 6), Bin|a DOLOVO: Dolovo - Vulturul (Grebenac) 0:1, GAJ: Partizan - Sloga (Banatsko Novo Selo) 4:0, BANATSKI KARLOVAC: Proleter - Borac (Veliko Sredi{te) 3:0 (gosti nisu do{li), IZBI[TE: Polet - Slavija (Kova~ica) 5:2, SEFKERIN: Tempo Crvena zvezda (Pavli{) 4:1, JABUKA: Jugoslavija - Budu}nost (Banatski Brestovac) 4:0, UQMA: Partizan - Radni~ki (Kovin) 3:1, OMOQICA: Mladost - Radni~ki (Baranda) 1:1. 1. Proleter 25 22 1 2 62:14 67 2. Rad.(K) 25 13 6 6 54:34 45 3. Rad.(B) 25 12 5 8 45:27 41 4. Slavija 25 11 4 10 62:52 37 5. Mladost 25 11 4 10 38:40 37 6. Tempo 25 10 6 9 38:35 36 7. Partizan(U)25 9 9 7 44:42 36 8. Polet 25 9 8 8 39:32 35 9. Partizan(G) 25 9 6 10 51:40 33 10. Budu}nost 25 10 3 11 33:46 33 11. Sloga 25 9 4 12 39:40 31 12. Jugoslavija 25 8 6 11 39:48 30 13. Vulturul 25 8 5 12 32:42 29 14. C. zvezda 25 9 2 14 30:60 29 15. Borac 25 7 1 17 28:47 22 16. Dolovo 25 6 4 15 32:59 22

6, Stojanovski 6, Kalapi{ 6, Guran 6, Bo`i} 7, Deheqan 6, Maksimovi} 5 (Kruni} 6), Petrov 6, Petrovi} 6 (Veli~kovi} 6). RADNI^KI: Donovi} 6, Simi} 6, Ilki} 6, Mandi}, Horung 6, Jovanov 6, [u{war 6, Risti} 6, Babin 7, Koleski 6 (Bi{ner 6), Erceg 6. B. Stojkovski

GRADSKA LIGA ZREWANIN PLEJ OF

MIHAJLOVO: MSK -Rusanda (Melenci) 3:2, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Radni~ki (Ja{a Tomi}) 2:1, MU@QA: Lehel - Radni~ki (Sutjeska) 2:2, ^ENTA: Banat @FK Banat (Zrewanin) 0:1. 1. Rusanda 2. MSK 3. @FK Banat 4. OFK Grad. 5. Radni~ki(S) 6. Radni~ki(JT) 7. Banat(^) 8. Lehel

8 8 8 8 8 8 8 8

5 4 4 3 3 3 3 1

2 1 0 2 2 1 1 3

1 3 4 3 3 4 4 4

25:6 14:15 12:10 12:13 14:18 14:15 13:22 18:23

17 13 12 11 11 10 10 6

Borac (O) - Borac (V) 11:0 (4:0) OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 200, sudija I. Vigwevi} (Ba~ka Palanka), strelci: Gaji} u 10. (iz penal), Pejovi} u 24. i 73. Piqak u 30. 53. 85. i 87. N. Gr~i} u 44. i 86. J. Trkuqa u 55. Janovi} u 83. minutu. BORAC (O): Pali{a{ki -, Maksimovi} 8, J. Trkuqa 8, \uranovi} 8, Janovi} 8, Gaji} 8, I. Gr~i} 8, N. Gr~i} 9, Pejovi} 9, Pe{ut 8, Piqak 9. BORAC (V): Luki} 5, Komenovi} 5, Miklu{ev 5, @ivanovi} 5, Arbutovi} 6, Letica 6, Radi} 5, Si~ 6, Pudelka 6, Ili} 5, Trebazit 5. Pobedu obele`io je mladi iga~ doma}ina, dvometra{ Igor Piqak koji je postigao ~etiri gola u stilu na{eg reprezentativca Nikole @igi}a. Pored wega istakao se tako|e sedamnaestogodi{wi Nemawa Gr~i} koji je na debiju postigao dva gola,a Nikola Pejovi} je pored dva gola, bio i ~etiri puta asistent. B. Gaji}

Slavija - Budu}nost (P) 0:2 (0:1) PIVNICE: Igrali{te Slavije, gledalaca 200, sudija Ha{ka (Ba~ka Palanka), strelci: S. Alimpi} u 18. (iz penala) i Zori} u 72. minutu. @uti kartoni: Jovin, [imon, Plav{i} (Slavija), Stankov, Vig (Budu}nost). SLAVIJA: Plav{i}, Tir (B. Vukojev), [imun (Glumac), M. Vukojev, Marek, Jovin, Bala`, Kotiv, Jovanovi}, Banovi} (Pindri}), Jandri}. BUDU]NOST: Bala}, S. Alimpi}, Sin. Alimpi}, Mijatovi}, Stevanovi}, Vig, Zec, Danilov, Petrovi}, Mu{iki} (Stankov), Zori}. Slaba fudbalska predstava u Pivnicama gde su u kom{ijskom derbiju zaslu`enu pobedu izvojevali gosti. Prvi gol je

NOVA GAJDOBRA: Soko – Magli} (Magli}) 2:1, PIVNICE: Slavija – Budu}nost (Parage) 0:2, OBROVAC: Borac – Borac (Vizi}) 11:0, TOVARI[EVO: Vojvodina – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 3:2, BO\ANI: Slavija – Budu}nost (Glo`an) 2:0, BA^KA PALANKA: Stari grad – Ba~ka (Despotovo) 4:2. 1. Stari grad 2. Magli} 3. Bud. (P) 4. Borac (O) 5. Vojvodina 6. Slavija (P) 7. Ba~ka 8. Kr. Krajine 9. Slavija (B) 10. Budu}. (G) 11. Soko 12. Borac (V)

19 15 19 11 19 11 19 11 19 9 19 8 19 7 19 5 19 6 19 5 19 3 19 1

3 3 2 1 5 6 5 5 3 4 5 1

1 5 6 7 5 5 7 8 10 10 11 17

61:14 34:24 41:26 46:28 41:29 29:21 30:32 27:22 25:39 31:40 19:49 15:86

48 36 35 34 32 30 26 21 21 19 14 4

pao u 18. minutu, posle prestogo dosu|enog pelana, a realizator je bio Simo Alimpi}. Pobedu je potvrdio levo krilo Zori}, koji je u 72. minutu pobegao svojim ~uvarima i pored golmana Plav{i}a poslao loptu u mre`u. Jedina svetla ta~ka u doma}oj ekipi bio je golman Plav{i}, koji je nekoliko puta dobro intervenisao i spasao svoju ekipu od ve}eg poraza. J. [uster

MFL BA^KA PALANKA – DRUGI RAZRED

SELEN^A: Krivaw – Kara|or|evo (Kara|or|evo) 3:1, SILBA[: Na{a zvezda – Ne{tin (Ne{tin) 1:0, BA^KO NOVO SELO: Ba~ki hajduk – Labudwa~a (Vajska) 0:3, PLAVNA: Sloga – Mladost (Mali Ba~) 0:0. 1. Kara|or|evo 1413 2. Krivaw 14 13 3. Na{a zvezda 14 6 4. Sloga 14 5 5. Ne{tin 14 4 6. Labudwa~a 14 4 7. Mladost 14 2 8. B. hajduk 14 2

0 0 4 2 1 1 4 2

1 1 4 7 9 9 8 10

46:7 43:8 21:17 17:36 18:25 19:33 21:38 16:37

39 39 22 17 13 13 10 8

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Nadaq~ani korak do ciqa Napredak - Mladost-Radost 3:0 (2:0) NADAQ: Igali{te Napredka gledalaca 150, sudija Stani} (Vrbas). Strelci: Kobiqski 4, Ba{i} 36, Kobac 73.minutu NAPREDAK: Lakovi}-, Kobiqski 8, Kobac 8, ^egar 7([u}ov 7), Vukovi} 7, Ba{i} 8, Filipovi} 7, Miivojev 8 (]ori} 7), Desnica 8, Kova~ev 7, Naumov 7(Vuleti} 7). MLADOST-RADOST: A|anski (Om~ikus 7), Fodor 7, Srdanov N. 8, @ivkovi} 7, Komleni} 7, Topalov 7, Ko~i{ 6 (Beli}) Radojkovi} 7, \uranovi} 7 (Gal), Srdanov M. 8, Nikoli} 7. Odli~na fudbalska predstava u Nadaqu. Napredak je ve} u 4. minutu odli~nim {utem Kobiqskog do{ao u vo|stvo. Posle sudara, golman A|anski, zbog povrede glave, morao je da napusti utakmicu. Ne{to kasnije Ba{i} odli~nim lob udarcem prevario golmana gostiju. . Drugo poluvreme nastavqa se u istom ritmu ali jedini pogodak u nastavku postigao je Kobac iz jedanaesterca. R. \uri}

Sutjeska - Budu}nost 0:2 (0:0) BA^KO DOBRO POQE: Igrali{te Sutjeske, gledalaca oko 100, sudija Deliba{i} (Vrbas). Strelac: Cimbaqevi} u 47. i 58. minutu. @uti karton: Cicmil (Sutjeska). Crveni kartoni : Drin~i} (Sutjeska), Miqan Komatina (Budu}nost). SUTJESKA: Bo{wak 7, Bjelakovi} 6 ( Rodi} 6 ), Deli} 6, Drin~i} 5, Tadi} 6, Gagovi} 6,

NADAQ: Napredak - Mladost-Radost (Srbobran) 3:0, RADI^EVI]: Mladost – Iskra (Kucura) 3:1, MILE[EVO: Borac – Proleter (Ravno Selo) 4:2, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska –Budu}nost (Savino Selo) 0:2, slobodna je bila Vojvodina. 1. Napredak 2. Sutjeska 3. Budu}nost 4. Mladost R. 5. Proleter 6. Iskra 7. Mladost(R) 8. Vojvodina 9. Borac

19 15 19 13 20 12 20 11 20 10 18 6 20 3 19 3 19 1

2 3 4 4 3 3 3 2 2

2 3 4 5 7 9 14 14 16

53:8 47 51:9 42 45:29 40 43:20 37 57 :43 33 50:37 31 14:53 12 15:59 11 17:92 5

Naumovi} 5, @ugi} 5, Cicmil 6, Peji} 5, Obradovi} 5 ( Kqaji} 6 ). BUDU]NOST: Barcal 7, Miroslav Komatina 6 ( Stepanov 6 ), Balango 7, Miqan Komatina 5, Obradovi} 6, ]ulafi} 7, Balevi} 7, Mak{a 7 ( Petri} 7 ), Cimbaqevi} 7, Babi} 6 ( Desnica 6 ), Alargi} 7. Uz dozu nervoze, bez osam standardnih igra~a Sutjeska nije imala snage da parira iskusnim op{tinskim rivalima iz Savinog Sela koji su bili daleko nadmo}niji. U 78. minutu Drin~i} je sle|a u trku namerno bez lopte udario gostuju}eg igra~a {to je rzdra`ilo Miqana Komatinu koji se iz zaleta sru~io na Drin~i}a posle ~ega je nastala op{ta gu`va. Posle {estominutnog prekida odli~ni mladi sudija Deliba{i} je obojici aktera ove nemile scene pokazao put u svla~ionicu. Pred sam kraj Ba~kodobropoqci nisu iskoristili penal. L. Ki{


22

KULTURA

sreda12.maj2010.

NAJU@I IZBOR ZA NAGRADU „\URA JAK[I]”

Novi i stari pesni~ki glasovi Ve} ~etvrt veka Narodna biblioteka “\ura Jak{i}” iz Srpske Crwe dodequje istoimenu kwi`evnu nagradu za najboqu pesni~ku kwigu na srpskom jeziku u toku prethodne godine. Priznawe nosi ime jednog od najve}ih pesnika srpskog romantizma, tako|e i slikara ro|enog u ovom mestu. Na ju~era{woj konferenciji za medije u Dru{tvu kwi`evnika Vojvodine saop{ten je naju`i izbor naslova i autora za nagradu “\ura Jak{i}”.To su

“Albedo, Aura, Alhemija” Zorana Bognara (“Balkanski kwi`evni glasnik”, Beograd), “Sedam malih kwiga” Milo{a Latinovi}a(“Poveqa”, Kraqevo) , “Pti~ije oko na tarabi” Milene Markovi} (LOM, Beograd) “Zlato i srebro” Sne`ane Mini} (“Poveqa”, Kraqevo) i “Glago intimnosti” Dragana Radovan~evi}a (KOV, Vr{ac). Tako je odlu~io `iri u sastavu Vladimir Kopicl, Jovan Zivlak i Gojko Bo`ovi}, a ime laureata bi}e saop{teno do kraja

nedeqe. Kroz rukopise ovih pesnika, nagla{eno je ju~e, ~uju se glasovi kulture i wene istorije, na{eg i svetskog pesni~kog nasle|a, kao i ubedqivi gestovi pesni~ke imaginacije koja ide u susret razumevawu sveta. Nagrada }e biti uru~ena u okviru Liparskih ve~eri - 49. dana \ure Jak{i}a, koji }e se odr`ati od 4. do 9. juna u Srpskoj Crwi. Dobitniku pripada nov~ani iznos od hiqadu evra u dinarskoj protivvrednosti i diploma. R. L.

U IZDAWU KOV-a

Iz tajnih kutija Milo{a Crwanskog Ve~eras u 19 sati u Salonu NP “Sterija” u Vr{cu bi}e predstavqena najnovija “nesanica” u istoimenoj ediciji ovog izdava~a. Re~ je o nesvakida{woj kwizi koju je priredio jedan od najboqih poznavalaca dela Milo{a Crwanskog, Nikola Bertolino. Kao {to se Crwanski bavio Mikelan|elom {ezdesetak godina, a na kwizi radio desetak godina, Nikola Bertolino kao da je bio najpozvaniji da dovr{i ovo intrigantno i izuzetno zanimqivo delo koje Crwanski nije stigao za `ivota. Po{to je obezbedila autorska prava od Zadu`bine “Milo{ Crwanski” Kwi`evna op{tina Vr{ac (KOV) objavila je, u sada ve} kultnoj biblioteci “Nesanica”, delo koje je va`no kako za samog autora tako i za nove generacije ~italaca i istori~ara kwi`evnosti. “Mo`da }u {tampati samo odlomke iz ove kwige, a ostalo neka ostane iza mene, za nekog mla|eg ~oveka”, izjavio je Crwanski u jednom intervjuu kada je imao osam-

deset godina, a Nikola Bertolino kao da je bio predodre|en da se lati obimnog i ozbiqnog posla koji je, na sre}u, doveo do kraja. Borislav Mihajlovi} Mihiz je krajem osamdesetih godina, posle svih kolebawa i odmeravawa argumenata smatrao da ovaj rukopis treba objaviti takav kakav jeste, a kwiga, ure|iva~, izdava~, pa ~ak i recenzent vaqa da budu spremni da izdr`e sve legitimne i nelegitimne prekore koji }e joj neminovno biti upu}eni. Ina~e, tekstovi su prona|eni u kartonskim kutijama u zaostav{tini Milo{a Crwanskog. Sude}i po Mihizovom nepogre{ivom mi{qewu argumenti jesu i bi}e - da se u woj nalaze najboqi Crwanskovi tekstovi o Mikelan|elu. Ve~eras u Vr{cu o kwizi govore prire|iva~ Nikola Bertolino, sekretar Zadu`bine Dimitrije Tasi} i urednik KOV-a Petru Krdu. Odlomke ~ita Marija Vasi}-Kana~ki.

DNEVNIK NOVOSADSKI BALET OBELE@AVA 60 GODINA POSTOJAWA

O umetnosti igre i u TV emisijama Novosadski balet ove godine vom Sadu 25. maja 1950. godine bise}aju}i da je i mermer za to ve} obele`ava 60 godina postojawa i la je "[eherezada" Rimskog obezbe|en. Vajar Laslo Sila|i je povodom ovog jubileja ju~e je na Korsakova u koreografiji Mariautor skulpture koja bi trebalo konferenciji za novinare u Srpskom narodnom pozori{tu najavqeno da }e na Radio televiziji Vojvodina biti emitovan serijal od tri epizode posve}ene ovoj umetnosti i novosadskim igra~ima koji su ga stvarali, kao i onima koji su danas tome posve}eni. Stru~ni konsultant i inicijator ovog baletskog tv - serijala je Gabrijela Tegla{i - Velimirovi}, koja je sa novinarem Borkom Hlo`anom pregledala celokupni materijal iz kojeg je deo izabran za emitovawe. Rediteq serijala je Milan Belegi{anin. Istorijat novosadskog baleta sa`et je u tri epizode, napomenuo je Borko Hlo`an, dodaju}i da im je namera bila da poka`u da balet nije elitna umetnost, i zato je, pored ostalog, rediteq Belegi{aU~enica Sredwe baletske {kole Milena Krkoti} u emisiji o baletu nin balerine "izveo"i na Petrovaradinsku tvr|avu, ulicu, ne Olewine, baletske umetnice da bude zavr{ena do kraja ove goprugu... koja je najzaslu`nija za osnivawe dine. Prva epizoda }e biti emitoNovosadskog baleta 8. marta iste Jubilej Novosadskog baleta vana sutra u 20.30 ~asova na prgodine. Inicijativa za podizawe SNP je obele`ilo predstavom "Labudovo jezero" u martu, kada je pre {est decenija osnovan, napo„Marina Olewina” menula je direktorka Baleta SNP -a Olivera Kova~evi} - CrMirjani i @arku Milenkovi}u wanski, dodaju}i da je i tada, a i Odaju}i po~ast Marini Olewinoj Udru`ewe baletskih umetsada, situacija za balet bila tenika Vojvodine je 2007. obele`ilo stogodi{wicu od wenog ro|e{ka, ali da su ipak uspeli da se wa i ustanovilo nagradu koja nosi weno ime. Nagrada se dodequje odr`e i da rade kvalitetno. svake godine najzaslu`nijim pojedincima za izuzetan doprinos baJo{ jedna posveta Marini Oleletskoj umetnosti, podsetila je predsednica ovog udru`ewa Xana winoj i jubileju Novosadskog ba^ur~i}. Ovogodi{wi dobitnici su - bra~ni par Mirjana i @arko leta je izlo`ba crte`a Radula Milenkovi}, doajeni Novosadskog baleta. Priznawe }e im biti Bo{kovi}a pod nazivom "Zavouru~eno 24. maja u Galeriji "NS Nova" u foajeu SNP -a. dqivost / Sexiness", koja je otvorena preksino} u Galeriji "NS Nova" u SNP -u. Crte`e s figurama vom programu RT Vojvodina, druspomenika Marini Olewinoj balerina dok igraju, ve`baju, u ga narednog ~etvrtka 20. maja, a (1897-1963) ispred zdawa SNP-a predahu, mo}i }e da se pogleda do tre}a nedequ dana kasnije 27. nai{la je na odbravawe u Gradu 25. maja, kao i u No}i muzeja 15. maja. Novom Sadu i nedavno su odobremaja, kada }e biti prire|en i baIna~e, prva odigrana celovena sredstva, napomenula je Gabriletski performans. ~erwa baletska predstava u Noela Tegla{i - Velimirovi}, podN. Pej~i}

VE^ERAS PO^IWE FILMSKI FESTIVAL U KANU

U MINISTARSTVU KULTURE SRBIJE

„Robin Hud” na otvarawu Projekcijom filma "Robin Hud" rediteqa Ridlija Skota, u kojem glavne uloge tuma~e Rasel Krou i Kejt Blan~et, ve~eras po~iwe 63. filmski festival u Kanu.Tokom slede}ih deset dana ovo mondensko mediteransko letovali{te pretvori}e se u svojevrsnu meku filmskog biznisa i kulture u koju }e se sjatiti trideset hiqada akreditovanih novinara, trgovaca, producenata i ~lanova ekipa. Na programu ovogodi{weg Kanskog festivala su filmovi proslavqenih rediteqa, mladih nada i ostvarewa sa svih kontinenata. Ukupno 19 ostvarewa nadmeta}e se za Zlatnu palmu. Me|u wima su dela Majka Lija, Kena Lou~a, Take{ija Kitanoa, Bertrana Tavernijea, Alehandra Gonsalesa Inaritua i Abasa Kjarostamija.@irijem }e predsedavati ameri~ki rediteq Tim Barton, a doma}ica smotre bi}e britanska glumica Kristin Skot-Tomas.

Rasel Krou u filmu „Robin Hud”

Van zvani~ne konkurencije bi}e prikazana ostvarewa "You Will Meet a Tall Dark Stranger'' rediteqa Vudija Alena, "Wall Steet 2'', rediteqa Olivera Stouna i "Tamara Drewe'' rediteqa Stivena Frirsa. Kanski festival,

Beogradska premijera filma Ridlija Skota Nova verzija filma "Robin Hud" u re`iji Ridlija Skota, kojom se ve~eras sve~ano otvara Kanski festival, ima}e u isto vreme i premijeru u Beogradu, u Sava centru. Kako je najavio doma}i distributer "Taramaunt", taj film }e ve} narednog dana, 13. maja biti na redovnom repertoaru u na{im bioskopima. Naslovnu ulogu igra oskarovac Rasel Krou, koji je sa rediteqem Skotom radio i blokbaster "Gladijator".Epska i akciona avantura "Robin Hud" govori o legendarnoj figuri generacijama poznatoj pod tim imenom, o ~oveku ~iji su podvizi istrajali u popularnoj mitologiji i budili ma{tu onih koji su delili wegov duh pravedni{tva i avanture.Do sada je snimqeno tridesetak filmskih i televizijskih filmova o ovom junaku. U novoj verziji istra`uje se poreklo pri~e, kako je Robin Hud postao to {to jeste.

koji }e trajati do 23. maja, zatvori}e francuski film "The Tree" rediteqke @ili Bertu~eli, sa [arlotom Genzburg u glavnoj ulozi. U `iriju, kojim }e predsedavati ameri~ki re`iser Tim Barton bi}e francuski muzi~ar i kompozitor Aleksandar Despla i britanska i italijanska glumica Kejt Bekinsejl i \ovana Mezo|orno, direktor italijanskog nacionalnog filmskog muzeja Alberto Barbera, francuski pisac i re`iser Emanuel Karer, portorikanski glumac Benisio Del Toro, {panski re`iser Viktor Erise i indijski re`iser i glumac [ekar Kapur. Srpska kinematografija }e u Kanu biti zastupqena u takmi~arskoj selekciji mladih autora, u programu "Ateqe" za razvoj projekata, na marketu i u zajedni~kom Regionalnom paviqonu.Kratki igrani film "Ja

ve} jesam sve ono {to `elim da imam" Daneta Komqena u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u~estvova}e u takmi~arskom programu Sinefondasion koji je posve}en otkrivawu novih talenata.Srpski rediteq i producent Sr|an Golubovi} predstavi}e svoj novi filmski projekat pod naslovom "Krugovi" pred svetskim producentima na scenaristi~kim sesijama kanskog programa "Ateqe" dok }e premijeru na festivalskom marketu imati dugometra`ni igrani film rediteqa i scenariste Janka Baqka "Plavi voz" o generaciji koja maturira 1980. godine, u vreme smrti Josipa Broza Tita.Filmski centar Srbije (FCS) predstavi}e celokupnu doma}u produkciju iz protekle godine i to u zajedni~kom Regionalnom paviqonu jugoisto~ne Evrope.

Potpisan protokol o finansirawu Sterijinog pozorja Ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi} i vr{ilac du`nosti direktora Sterijinog pozorja Milivoje Mla|enovi} potpisali su ju~e, u prostorijama Ministarstva kulture, protokol o sufinansirawu programa tog festivala od 2010. do 2012. godine. Neboj{a Bradi} je tom prilikom rekao da Protokol podrazumeva obavezu finansirawa programa festivala u naredne tri godine, ali visina novca koja }e biti dodeqena festivalu, zavisi}e od buxeta ministarstva i od samog programa festivala. Prema wegovim re~ima, ministarstvo kulture je za ovogodi{we Sterijino pozorje, koje }e biti odr`ano od 25. maja do 4. juna u Novom Sadu, izdvojilo oko 5,5 miliona dinara. "Ministarstvo kulture }e uvesti klasifikaciju manifestacija u Srbiji, kako bi se utvrdio wihov zna~aj i odredilo koliko je novca za finansirawe tih programa potrebno. Manifestacije }e biti klasifikovane kao internacionalne, nacionalne, manifestacije od regionalnog zna~aja i lokalnog zna~aja", rekao je on. Bradi} je istakao da festival Sterijino pozorje ve} dugi niz godina ima izuzetno kvalitetan program i da je ta manifestacija veoma zna~ajna za razvoj pozori{ne produkcije u Srbiji, ali i za razvoj kulture uop{te. "Protokol }e omogu}iti stabilnost u finansitrawu programa Sterijinog pozorja, s obzirom da prilikom konkursa,

organizatori manifestacija moraju da ~ekaju rezultat tih konkursa, a do tada ne mogu da naprave plan festivala", rekao je on. V.d. direktora Sterijinog pozorja Milivoje Mla|enovi} rekao je da je buxet ovogodi{weg festivala oko 24 miliona dinara od ~ega je ministarstvo kulture dalo 5,5 miliona, grad Novi Sad 13 miliona dinara, a ostatak Pokrajinski sekretari-

U programu 17 predstava Na festivalu }e biti prikazano 17 predstava, od kojih je sedam ra|eno po delima dramskih pisaca iz Srbije, pet predstava u izvo|ewu srpskih pozori{ta je po tekstovima stranih pisaca, a ~etiri predstave na festivalu izvode strana pozori{ta.

jat za kulturu i sponzori. Prema wegovim re~ima, festival }e biti otvoren 26. maja u Srpskom narodnom pozori{tu (SNP), izvo|ewem predstave "Kosa" Ateqea 212, u re`iji Kokana Mladenovi}a, a dan ranije na sceni SNP-a nastupi}e Gradsko pozori{te "Koxaeli" iz Turske, koje }e izvesti predstavu "Dervi{ i smrt" u re`iji Nurulaha Tunxera, ~ime }e se Pozorje pridru`iti obele`avawu 100. godi{wice ro|ewa Me{e Selimovi}a. (Beta)


SVET POZNATIH

c m y

G

sreda12.maj2010.

Mi{a se opet udebqala

lumica Mi{a Barton ponovo {okira svojim izgledom. Nakon {to ju je jedno vreme pratila glasina da boluje od anoreksije, Mi{a se vidno udebqala. Tako je ulicama Los An|elesa pro{etala u kratkoj haqinici i otkrila puna{ne noge.

23

PAPARACO

Jedna od modnih ikona Mi{a tako|e je odabrala potpuno pogre{nu odevnu kombinaciju. Kratak yemper jedva joj je prekrivao pupak, dok je prekratki mini} naglasio debele noge koje su se borile sa previsokim be` {tiklama. Mi{a je neurednu kosu skupila u rep, dok joj je {minka ispod o~iju bila razmazana.

Skinuo se do kraja

^

ini se da se peva~ Riki Martin u posledwe vreme odlu~io da se u potpunosti razgoliti pred o~ima javnosti. Nakon {to je priznao da je gej, Riki je snimio spot za novu turneju, potpuno go. Kako bi promovisao svoju turneju „Crno i belo”

P

Riki je snimio kontroverzni video u kojem ne skriva apsolutno ni{ta. Goli{av, ko’ od majke ro|en, Martin se u spotu vaqa po osvetqenom staklu dok se po wegovom savr{enom telu ispisuju tetova`e u obliku `ivotnih poruka poput: „Oprosti”, „Promeni svoj `ivot”...

Preterala s ulep{avawem

IN

Yenifer Lopez

En Hatavej

opularna holivudska glumica Kameron Dijaz uvek mo`e da se pohvali svojom vitkom figurom i skladnim telom, ali ten joj nikad nije bio ja~a strana. Sve nesavr{enosti pokazala je ba{ na crvenom tepihu. Poku{aje Kameron Dijaz da izgleda {to boqe treba pohvaliti, ali davno je trebalo da nau~i da nikad na dan velike premijere ne ide na kozmeti~ke tretmane. Kameron se pro{etala crvenim tepihom na premijeri novog nastavka popularnog animiranoga filma „[rek” na Tribeka film festivalu ali crvenilo na wenom licu nije mogao da prekrije ni {irok osmeh ni profesionalna {minka.

OUT

DNEVNIK

Glumica Sara Yesika Parker, junakiwa serije i filma „Seks i grad”, iza{la je na ulicu sa svoja dva najvrednija aksesoara sinom Yejmsom i jednom od bliznawakiwa. Nismo sigurni da le u pitawu Marion ili Tibita.

Heder u vru}im pantalonama eder Mils, biv{a H supruga ser Pola Mekartnija jo{ jed-

nom je pokazala svoje telo zahvaquju}i kojem je ostvarila karijeru modela. Iako se polagano pribli`ava 50-ima, Heder se jo{ uvek mo`e pohvaliti izvrsnom linijom. Na premijeri filma „Street Dance 3D” u Londonu Milsova je na crvenom tepihu zabqesnula u vi{e nego seksi outfitu. Vru}e pantalone otkrivale su wene duge noge, dok su visoke ~izme davale da{ak seksipila. Uz srda~an osmeh i prirodnu {minku, Heder je rado pozirala fotografima. Ova odevna kombinacija je veoma hrabar potez za Heder Mils budu}i da je ona izgubila nogu u saobra}ajnoj nesre}i te sada ima ve{ta~ku.

BISERI

K

Pipkawe zadwice

im Karda{ijan, zvezda sopstvenog rijaliti {oua, gostovala je u jednoj australijskoj TV emisiji, u sklopu koje je voditeqki Kris Svon velikodu{no dopustila da opipa wenu svetski poznatu pozadinu. Kim, koja je poznata uglavnom po pozama{noj zadwici, nedavno je izjavila da joj je dojadilo {to svi komentari{u samo wenu guzu, za koju ka`e da uop{te nije velika, nego se tako ~ini jer ima kratke noge i uzan struk. Voditeqka Kris je toliko bila odu{evqena atributima ameri~ke zvezde, da joj je Kim dopustila da je opipa i da se uveri da je prirodna. - Tako je so~na i stvarna . Poput neke vodene bombe - vikala je uzbu|ena Kris, na {ta joj je Kim odgovorila da je mo`da malo preso~na.

koje Jedi na t za ra`i osob Ne svoj ra m afi a od Nik gledam d sam rmaci ju ada ja d ne ~ aqe o sam. d i t t moj ih d am kri oga. tik ela e .

Vudi Alen, rediteq


24

SVET

sreda12.maj2010.

Oblak pepela kre}e ka severoistoku BRISEL: O~ekuje se da }e oblak vulkanskog pepela, koji je s podru~ja Atlantskog okeana ju~e stigao da Iberijskog poluostrva i juga Francuske, nastaviti da se kre}e ka severoistoku Evrope, saop{tila je evropska agencija za kontrolu avio-saobra}aja. Oblak se ju~e nadvio nad ju`nom i centralnom [panijom i Portugalom, ukqu~uju}i Kanarska ostrva i Madeiru, navedeno je u saop{tewu Evrokontrola. U [paniji je ju~e zatvo-

reno sedam aerodroma, prenele su agencije. Oblak vulkanske pra{ine se, me|utim, razilazi iznad Atlantskog okeana, {to }e omogu}iti normalno odvijawe transatlantskih letova. Meteorolozi ka`u da }e, sve dok ne prestanu aktivnosti vulkana Ejafjalajokul, na Islandu, kretawe oblaka pepela zavisti od vetrova. Erupcija vulkana neprestano traje od 13. aprila. (Tanjug)

BRITANIJA

[kole napadnute otrovnim gasom KUNDUZ: Najmawe 30 u~enica u gradu Kunduz, na severu Avganistana, preba~eno je u bolnicu nakon napada otrovnim gasom na wihovu {kolu, saop{tio je jedan zvani~nik.Upravnik bolnice u Kunduzu izjavio je da je neidentifikovana supstanca pu{tena iz vazduha u blizini {kole i da je 30 u~enica primqeno u bolnicu.Ovo je peti incident ove vrste za mawe od mesec dana, preneo je Rojters.Tokom proteklih nekoliko sedmica bilo je tri napada gasom u Kunduzu, a pro{le sedmice 22 u~enice i tri

profesora su se otrovali kada je wihova {kola bila meta sli~nog napada u Kabulu. Jo{ uvek se ne zna ko je odgovoran za ove napade. Ranije su zvani~nici za sli~ne napade krivili talibane.Po{le sedmice je portparol ove islami{ticke grupe demantovao bilo kakvu ume{anost talibana u ove napade i osudio ih.Uzorci supstanci kori{}enih u pro{lonedeqnom incidentu poslati su na ispitivawe u inostranstvo, ali rezultati jo{ nisu stigli.

MINISTAR LUKSEMBURGA O IZMENAMA UGOVORA IZ MASTRIHTA

Monetarni fond za odbranu evra

Posledwi potez premijera LONDON: Svi britanski dnevnici su ju~e izve{tavali o ostavci koju je ponudio Gordon Braun na mesto lidera laburista, uz ocenu da se time otvara mogu}nost formirawa vlade liberalnih demokrata i laburista.“Indipendent“ pi{e kako je ponedeqak u britanskom politi~kom sredi{tu, Vestminsteru, bio najburniji od vremena pada Margaret Ta~er, a konzervativni Dejli telegraf o "pu~u u maniru laburista" ~iji je glavni arhitekta Gordon Braun, prenosi Bi-Bi-Si. Britanski premijer Gordon Braun je u ponedeqak najavio je da }e se narednih meseci povu}i s polo`aja lidera Laburisti~ke stranke, posle neuspeha te partije na pro{lonedeqnim parlamentarnim izborima. Braun je, tako|e, rekao da su laburisti po~eli formalne razgovore sa liberaldemokratama, koji od petka pregovaraju s konzervativcima o mogu}oj koaliciji, preneo je radio Bi-Bi-Si. Lider Liberalnodemokratske stranke Nik Kleg ocenio je da Braunova odluka mo`e biti od velikog zna~aja za laganu tranziciju ka novoj vladi. Kleg je prethodno kao jedan od uslova za eventualnu saradwu s laburistima naveo potrebu da se Braun povu~e sa ~ela stranke. Jedan od vode}ih predstavnika Konzervativne stranke, Vilijem Hejg, upozorio je liberaldemokrate da }e napraviti veliku gre{ku ukoliko poku{aju da formiraju vladu s laburistima jer takva vlada, prema wegovom mi{qewu, ne}e biti stabilna. Hejg je kazao da su konzervativci spremni da liberaldemokratama ponude raspisivawe referenduma o reformi britanskog izbornog sistema -{to je jedan od kqu~nih zahteva te partije.Hrabra Braunova odluka da se povu~e, pi{e {tampa, otvara ogromnu i uzbudqivu mogu}nost koje ne bi bilo da je re{io da ostane na mestu strana~kog vo|e pa ~ak i premijera ~ija bi misija bila da Britaniji pomogne da prebrodi krizu i kreira reformisani politi~ki sistem. (Tanjug-Beta)

BRISEL: Evropska unija }e morati da promeni svoj Ugovor iz Mastrihta kako bi oformila stalni mehanizam pomo}i svojim ~lanicama, suo~enim s finansijskom krizom i osigurala stabilnost evra, izjavio je ministar finansija Luksemburga Luk Friden. On je u intervjuu Rojtersu rekao da izgleda da je "ad hok" odluka ministara finansija EU o obezbe|ivawu hitnih zajmova od 500 milijardi evra, plus oko 250 milijardi evra od Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), za Gr~ku i mo`da neke druge ~lanice, zaustavila krizu sa suverenim dugom i da bi trebalo da za sada bude dovoqna. Dugoro~no }e 27-o~lani blok, me|utim, morati da izmeni svoje osnovne propise kako bi osnovao, na primer, Evropski monetarni fond po ugledu na MMF ili dao ve}u mo} Evropskoj komisiji u pribavqawu kapitala na finansijskim tr`i{tima. Bilo kakva izmena Mastrihtskog ugovora zahtevala bi jednoglasno odobrewe svih ~lanica EU i te{ke pregovore, ali je odluka o

hitnom paketu pomo}i pokazala da su EU i vlade ~lanica zone evra odlu~ne da za{tite zajedni~ku evropsku valutu, ukazao je Friden. "Branimo evro i verujemo u budu}nost evra. Svi oni koji spekuli{u da }e evro postati slab i ~ak da }e nestati varaju se , postoji jasna politi~ka voqa za ~vrstu podr{ku evru", rekao je on. "Ova kriza je pokazala da bi, uprkos ~iwenici da smo bili u stawu da reagujemo,... bilo truda vredno razmisliti o ne~em strukturalnijem {to bismo mogli uneti u ugovor i time dobiti stalni instrument ", rekao je Friden na marginama konferencije Svetskog ekonomskog foruma. "To nije ne{to {to bi trebalo na brzinu da razmotrimo. To bismo mogli da uradimo tokom idu}e godine, ni{ta nije hitno",

dodao je on. Budu}i stalni sistem ukqu~ivao bi osnivawe Evropskog monetarnog fonda, o ~emu se ve} govorilo u Briselu, ili davawe Evropskoj komisiji ve}e mo}i u pribavqawu kapitala za pomo} ~lanicama koje su u krizi, kao i formirawe nekog instrumenta u rukama Saveta (vlada EU), predo~io je Friden. (Tanjug)

Strazbur protiv zabrane burke i nikaba STRAZBUR: Komisija Parlamentarne skup{tine Saveta Evrope (PS SE) ocenila je da bi op{ta zabrana no{ewa burke i nikaba predstavqala kr{ewe verskih sloboda, dok francuski parlament upravo je sino} raspravqao o uvo|ewu takve zabrane. Komisija za kulturu, nauku i obrazovawe PS SE u ju~e objavqenom saop{tewu smatra da ne treba uvoditi op{tu zabranu no{ewa burke i nikaba iako bi wihovo no{ewe moglo da predstavqa pretwu dostojanstvu i slobodi `ena. U nacrtu rezolucije te komisije ocewuje se da bi zakonska zabrana no{ewa tih marama mogla da bude opravdana "bezbednosnim razlozima ili potrebom da neka osoba zbog javne ili profesionalne funkcije mora da poka`e versku neutral-

nost ili da ima otkriveno lice". Me|utim, op{ta zabrana negirala bi `enama koje po svojoj voqi `ele da nose tu vrstu marame, "pravo da pokrivaju lice" {to bi bilo kr{ewe verskih sloboda zagrantovanih Evropskom konvencijom o qudskim pravima. Vlade evropskih zemaqa bi zato trebalo da muslimanske `ene pa ~ak i wihove porodice i zajednice upoznaju sa wihovim pravima i da ih ohrabre da u~estvuju u javnom i profesionalnom `ivotu. Ta komisija PS SE je tako|e pozvala [vajcarsku da {to je mogu}e pre ukine op{tu zabranu izgradwe minareta. O tom nacrtu rezolucije bi}e re~i na letwem zasedawu PS SE u Strazburu koje }e biti odr`ano izme|u 21. i 25. juna.

DNEVNIK

Nevreme i poplave na jugu Kine PEKING: Najmawe 70 qudi je izgubilo `ivot, a 14 nestalo u poplavama izazvanim vi{ednevnim obilnim pquskovima na jugu Kine, izvestili su ju~e lokalni mediji. Poplavqeno je 100.000 hektara pod usevima, o{te}eno vi{e od 80.000 ku}a, a posledice nepogoda ose}a 10 miliona qudi u 13 kineskih provincija, preneo je AP. Sezona obilnih ki{a poranila je mesec dana u odnosu na uobi~ajeni period i meteorolozi o~ekuju nove pquskove i po-

plave. Neke od provincija pogo|enih poplavama su pre mawe od mesec dana iskusile naj`e{}u su{u koja je u posledwih 100 godina zabele`ena na jugozapadu Kine. Najte`e su pogo|ene provincije Guangdong, ^ong}ing, Se~uan, Fuxijan, \angsi, Hunan i Xe|ang.U Guangdongu je o{te}ena mre`a dalekovoda, izlivene reke su poplavile ku}e, puteve i mostove, a u proteklih sedam dana je evakuisano oko 145.000 qudi. (Tanjug)

Demonstracije zbog pribli`avawa Rusiji KIJEV: Stotine pristalica predsednika Viktora Janukovi~a napravile su kordon oko ukrajinskog parlamenta kako bi spre~ile opozicione demonstrante da se pribli`e zgradi. Posle sva|e izme|u Janukovi~a i opozicionih poslanika oko ratifikacije sporazuma kojim se produ`ava boravak ruske mornarice u Ukrajini i demonstracija 27. aprila kada su upotrebwene dimne bombe, u zemqi vlada velika napetost, prenosi Rojters. Policija je ju~e morala da se postavi izme|u Janukovi~evih pristalica i oko 3.000 pristalica biv{e premijerke Julije Timo{enko koji su poku{ali da u|u u zgradu parlamenta. Janukovi~ je 21. aprila pristao da produ`i boravak Crnomorske

flote do 2042. godine u zamenu za jeftiniji gas koji je zemqi preko potreban. To, me|utim, ozna~ava sna`an zaokret u odnosu na antirusku politiku wegovog prethodnika Viktora Ju{~enka. Timo{enko koja je pretrpela sna`an poraz od Janukovi~a u februaru poku{ava da iskoristi pitawe Crnomorske flote da o`ivi borbu opozicije protiv novog rukovodstva. Prema anketi centra za sociologiju KIPU, 56,5 odsto Ukrajinaca je za produ`ewe boravka flote u wihovoj zemqi. Janukovi~ u`iva podr{ku industrijskog istoka i juga, a posebno stanovni{tva koje govori ruski na Krimu gde je stacionirana ruska flota. (Tanjug)

Irak jo{ broji `rtve napada BAGDAD: Broj poginulih u prekju~era{wim napadima {irom Iraka dostigao je 114, po{to su mrtva~nice u Basri saop{tile da je u trima eksplozijama u tom ju`nom ira~kom gradu poginulo 30 qudi.Ponedeqak je bio, po broju `rtava ekstremisti~kih napada, najgori dan u Iraku od po~etka godine. Napadi su izvedeni u vi{e ira~kih gradova, od Mosula, na severu zemqe, preko Bagdada, do Basre. Mete napada bile su uglavnom pijace i kontrolni punktovi, a u eksplozijama je raweno vi{e od 300 qudi. Veruje se da su koordinirani

napadi u razli~itim delovima ira~ke prestonice, kao i zapadno, ju`no i severno od Bagdada delo }elija Al Kaide, koja `eli da poka`e da wena snaga nije oslabqena sa posledwim uspesima ameri~ke vojske u ratu protiv pobuwenika.Talas nasiqa pokazao je da su pobuweni~ke snage i daqe jake, mada su Al Kaidi naneti te{ki udarci, od koja je kqu~na pro{lomese~na racija tokom koje je ubijen lider te teroristi~ke organizacije u Iraku Abu Ajub al Masri. Po{to nova vlada jo{ nije formirana posle izbora 7. marta, napetost i incidenti su u porastu. (Tanjug)

Bliski istok i daqe opasno `ari{te DAMASK: Ruski predsednik Dmitrij Medvedev ocenio je ju~e u Damasku da je situacija na Bliskom istoku veoma lo{a i pozvao SAD da budu aktivnije u tom regionu. Mirovni proces na Bliskom istoku je pogor{an, rekao je Medvedev na konferenciji za novinare sa sirijskim predsednikom Ba{arom al-Asadom na kraju dvodnevne posete toj zemqi. "Situacija je veoma, veoma

lo{a. Vreme je da se ne{to uradi", rekao je Medvedev i dodao da se sla`e sa Asadom da SAD treba da imaju aktivniju ulogu. Ruski predsednik je tako|e rekao da je za mir na Bliskom istoku neophodno povla~ewe izraelske vojske sa okupiranih arapskih teritorija i stvarawe nezavisne palestinske dr`ave koja bi mogla da u miru `ivi sa Izraelom, smatra Medvedev. (Beta)

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI ALEKSANDER STUB [ef finske diplomatije Finske Aleksander Stub ocenio je da jo{ nije vreme za pristupawe wegove zemqe NATO-u, ali da Finska "ostavqa otvorena vrata za mogu}e ~lanstvo"."Imamo tri opcije - da vrata za na{e ~lanstvo u NATO-u zauvek zatvorimo ili da vrata sada otvorimo. Mi smo se odlu~ili za tre}u varijantu i dr`imo vrata ka NATO otvorena", rekao je Stub.

KLAUDIJA [IFER Nema~ka manekenka Klaudija [ifer, koja je u drugom stawu, fotografisala se naga za junsko izdawe nema~kog Voga. Fotografija Karla Lagerfelda podse}a na snimak Eni Libovic, koja je snimila Demi Mur u sedmom mesecu trudno}e u ameri~kom Vogu {to je 1991. izazvao skandal. "Bilo nam je va`no da poka`emo na koje sve na~ine `enstvenost mo`e da bude lepa, rekla je manekenka.

@AK [IRAK Biv{i predsednik @ak [irak ju~e je primio titulu po~asnog doktora Frankofonog univerziteta u Istanbulu. [iraka je, po dolasku u Ankaru, primio turski predsednik Abdulah Gul. Danas }e u Palati Francuska u Istanbulu predstavnicima turske ekonomije i kulture izlo`iti ciqeve svoje fondacije. [irak smatra da veza ime|u Turske i Francuske treba da bude ~vrsta.

Istraga o uzrocima nesre}e u rudniku ugqa u Sibiru ME@DURE^ENSK: Premijer Rusije Vladimir Putin izdao je nalog za sprovo|ewe detaqne istrage o uzrocima nesre}e u rudniku ugqa "Raspadskaja", u Sibiru, u kojem je, prema najnovijim podacima, poginulo 47 qudi. "Nala`em sprovo|ewe detaqne istrage o uzrocima eksplozije u rudniku i potezima konkretnih slu`benika", rekao je Putin i pozvao na dono{we sistemskih odluka koje }e spre~iti ponavqawe ovakvih nesre}a u budu}nosti, prenela je ruska agencija Itar-tass. Broj nastradalih rudara u dvostrukoj eksploziji metana u ruskom rudniku porastao je na Vladimir Putin na mestu nesre}e 47, po{to su spasioci ju~e prona{li tela silaca, je jo{ nepoznata, ali su {anse da jo{ ~etvorice qudi. Sudbina 43 preostale budu prona|eni `ivi minimalne. Prema osobe, me|u kojima pored rudara ima i spa- re~ima Putina, istra`iteqi treba da is-

pitaju na~in na koji je proizvodwa ugqa kontrolisana, kao i koje su mere odgovorna lica preduzela da bi proces va|ewa ugqa bio bezbedniji. On je naredio i nadgledawe na~ina na koji se sprovode spasila~ke operacije. Zakqu~ci istrage ne}e se odnositi samo na rudnik "Raspadskaja", ve} na "celokupnu rudarsku industriju i sva postrojewa sa potencijalno opasnom proizvodwom". Rudnik "Raspadskaja", koji se nalazi oko 3.000 kilometara isto~no od Moskve u regionu Kemerovo, u Sibiru, dubok je 500 metara i ima 370 kilometara podzemnih hodnika. Najve}i je podzemni rudnik ugqa u Rusiji, sa godi{wom proizvodwom od osam miliona tona. (Tanjug)


BALKAN

DNEVNIK

Udarac kriminalu i terorizmu

koordinirali radom policijskih slu`benika na terenu. Akcija je sprovedena u okviru istrage Tu`ila{tva BiH protiv osoba

osumwi~enih za organizovano krijum~arewe ilegalnih emigranata, gra|ana Bosne i Hercegovine, prema zemqama Zapadne Europe, odnosno Francuske i [vajcarske Konfederacije. Istraga Tu`ila{tva BiH u ovom predmetu odnosi se na osobe osumwi~ene da su tokom 2009. i 2010. godine, vr{ile organizovano krijum~arewe dr`avqana BiH, najvi{e sa podru~ja Podriwa, prema Francuskoj i [vajcarskoj, za{ta je emigrantima napla}ivan iznos od oko 1500 evra. Istragom }e se utvrditi ta~an broj ilegalnih emigranata koji je prokrijumcaren na ovaj na~in, a sasvim sigurno se radi o vi{e desetina osoba, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. Ve}ina ilegalnih emigranata otkriveni su i vra}eni u BiH. (Tanjug)

Vehabije planirale napad na Tuzlu BAWALUKA: Vehabija Maksim Bo`i} (20) iz Bijeqine, uhap{en pro{le sedmice u iznajmqenoj ku}i u tuzlanskom nasequ Grabovica, i vlasnik tog objekta Enes Sejrani} (23), tako|e pripadnik vehabijskog pokreta, osumwi~eni su za terorizam, a istragu od od tuzlanskog tu`ila{tva preuzelo je Tu`ila{tvo BiH. Kako otkrivaju bawalu~ke „Nezavisne novine“, Bo`i}, koji nakon pristupawa vehabijskom pokretu koristi imena Mirza Grada{~evi} i Abu Muhamed, u pritvoru je jer se opirao hap{ewu, a kod wega je prona|ena i izvesna koli~ina naoru`awa i eksploziva. Prilikom pretresa prostorija, kako je saop{teno iz tu`ila{tva BiH, prona|eni su

predmeti koji asociraju na improviziranu ekplozivnu napravu, materija koja asocira na eksploziv, ukqu~uju}i i upaqa~, te

je prona|eno nekoliko priru~nika za rukovawe ekplozivnim sredstvima i napravama. Istra`iteqi Agencije za istrage i za{titu, prema nezvani~nim informacijama bawa-

Dodik i Incko o situaciji u Bosni BAWALUKA: Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ka`e da je tokom ju~era{weg razgovora s visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom bilo re~i o aktuelnoj situaciji u BiH i me|unarodnoj konferenciji u Sarajevu po~etkom juna. Dodik je rekao novinarima da je nezaobilazno pitawe bilo i re{avawe statusa dr`avne imovine u BiH. „Mi smo od Saveta ministara BiH tra`ili da utvrdi kriterije koji objekti su potrebni za organe BiH, jer smo mi spremni da tu imovinu damo na kori{}ewe zajedni~kim institucijama, kao {to smo spremni da se ostali deo imovine kwi`i na entitete“, rekao je

Protesti opozicije u Tirani TIRANA: Pristalice opozicije koje od 30. aprila protestuju u Tirani, zahtevaju}i ponovno prebrojavawe glasova, jer se, kako tvrde, na izborima 28. juna pro{le godine dogodila izborna prevara, blokirale su ju~e posle podne na 30 minuta glavne ulice grada sede}i ili le`e}i na zemqi. U me|uvremenu, 22 socijalisti~ka poslanika i 180 wihovih pristalica nastavili su {trajk gla|u, koji traje ve} 11 dana, ispred zgrade vlade u centru albanske prestonice, tra`e}i da skup{tina sprovede istragu o spornim pro{logodi{wim izborima. Opozicija na ~elu sa gradona~elnikom Tirane Edijem Ramom, koja ve} mesecima tra`i da se sprovede istraga o izborima koji su omogu}ili Demokratskoj stranci premijera Salija Beri{e da ostane na vlasti, najavila je da }e pro{iriti proteste i da nema povla~ewa. (Tanjug)

Dodik, dodaju}i da je RS spremna da se donese sporazum o tome, ali svoju imovinu ne}e dati da se kwi`i na nivou BiH. Visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH Valentin Incko izjavio je danas u Bawaluci da me|unarodna zajednica nije za to da Republika Srpska (RS) jednostrano na sebe ukwi`i imovinu koja se nalazi na teritoriji tog entiteta. „Rekao sam premijeru Miloradu Dodiku da je `eqa me|unarodne zajednice da ne dolazi do unilateralnih poteza i mislim da ovo momentalno nije aktuelno“, rekao je Incko novinarima posle sastanka sa premijerom RS. (Tanjug-Beta)

lu~kog lista, do{li su do saznawa da bi teroristi~ki napad mogao biti izveden 15. maja na Br~anskoj malti u Tuzli, ali slu`beno ta informacija nije potvr|ena, ni negirana. Tuzlaci 15. maj slave kao dan kada je odbrawen grad od napada vojnika tada{we JNA, dok se u Republici Srpskoj obele`ava kao dan stradawa vi{e desetina vojnika u „tuzlanskoj koloni“. Ove godine porodice nastradalih vojnika su najavile polagawe cve}a i paqewe sve}a na Br~anskoj malti, a wihov dolazak ocewen je skupom visokog rizika i bi}e anga`ovano, prema saznawima lista, vi{e stotina policajaca. U tekstu se navodi da je prona|eni eksploziv poslat na ve{ta~ewe, ali se pretpostavqa da se radi o vrsti C4. Predmet ve{ta-

Gr~ka vlada usvojila zakon o reformi penzija ATINA: Gr~ka vlada usvojila je zakon o reformi penzionog sistema, sa ciqem da spasi socijalni sistem u dr`avi koja je zapala u du`ni~ku krizu, i on

Andreas Loverdos

}e u roku od 10 dana biti dostavqen parlamentu koji }e o wemu glasati u junu. Prema ovom zakonu, koji je sastavqen posle konsultacija sa EU i MMF, podignuta je staro-

~ewa je i mobitel, za koji se pretpostavqa da je trebalo da poslu`i za aktivirawe improvizirane eksplozivne naprave.Uz to, u delu ku}e u kojoj je Bo`i} `iveo prona|eno je nekoliko ru~nih bombi i druge vojne opreme, te otkriveno da su na automobilu koji je koristio falsifikovane registarske tablice. Na saslu{awu u MUP-u TK i Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla Bo`i} je negirao da su prona|ene eksplozivne naprave i oru`je wegovi. Tvrdi da ga je prijateq zamolio da to kod wega uskladi{ti, ali wegov identitet nije odao. Tuzlansko tu`ila{tvo za Sejrani}a, prema pisawu bawalu~kog lista, nije tra`ilo pritvor, jer je kod wega prona|en samo pi{toq za koji nije imao odobrewe.Iz Tu`ila{tva BiH je saop{teno da je i on osumwi~en za krivi~no delo terorizma. (Tanjug)

Krivokapi} ne}e u posetu Srbiji PODGORICA: Predsednik crnogorske skup{tine Ranko Krivokapi} ocenio je ju~e da Srbija „nije u stawu da organizuje dobar dr`avni susret“ i najavio da }e do kraja godine pozvati predsednicu srpske skup{tine Slavicu \uki}-Dejanovi} da poseti Crnu Goru. „[to se mene ti~e moja poseta Srbiji je zavr{ena 18. i 19. maja i pozva}u koleginicu da do|e u Crnu Goru jer ra~unam da Srbija nije u stawu da organizuje dobar susret. Mi }emo biti dobri doma}ini jer u Crnoj Gori, za razliku od Srbije, postoji potpuna pouzdanost da razne interne politi~ke igre ne}e

sna granica za odlazak `ena u penziju i uvedene su mere kojima se zaposleni obeshrabruju da odlaze rano u penziju. „Mi na ovaj na~in spa{avamo penzioni i zdravstveni sistem ne samo za ovu, ve} i za budu}e generacije. Spasavamo privredu“, rekao je ju~e novinarima ministar rada Andreas Loverdos posle sastanka vlade. Vode}i gr~ki sindikati kritikuju ovaj zakon, tvrde}i da }e on samo jo{ vi{e opteretiti siroma{ne koji su ve} pogo|eni drugim o{trim merama {tedwe. Brisel je tra`io od Gr~ke, koja je jedna od nekolko ~lanica EU koje se suo~avaju sa krizom penzionog sistema zbog stanovni{tva koje stari, da reformi{e lo{ sistem socijalne za{tite. Loverdos, me|utim, ka`e da bi nereformisani penzioni sistem 2050. godine vladu ko{tao 24 odsto BDP, preneo je Rojters. (Tanjug)

25

SAVET EVROPE

U VI[E GRADOVA BiH UHAP[ENO DESET OSOBA

BAWALUKA: U zajedni~koj akciji policijskih snaga u BiH, na osnovu naloga Tu`ila{tva BiH, slobode je li{eno 10 lica, osumwi~enih za organizovanih kriminal i krijum~arewe qudima. Tokom ove akcije, izvedene u vi{e gradova BiH, izvr{eni su i pretresi objekata u Tuzlanskom kantonu, Zvorniku i sredwobosanskom kantonu, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. Zajedni~ke policijske snage Uprave policije ministarstva unutra{wih poslova federacije BiH i RS u okviru predmeta Posebnog odelewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH, izvr{ile su pretrese na vi{e lokacija i li{ili slobode vi{e osoba na podru~ju Tuzle, @ivinica, Kalesije, Sapne, Zvornika i Gorweg Vakufa. Akcija je po~ela ju~e u 06.00 sati, a na mestu doga|aja nalazili su se nadle`ni tu`ilac Tu`ila{tva BiH i {ef Odseka za organizovani kriminal u MUP-u FBiH, koji su

sreda12.maj2010.

uticati na tako ozbiqne dr`avne stvari“, kazao je Krivokapi} Radiju Crne Gore. Krivokapi} je trebalo da poseti Srbiju 18. i 19. maja, ali je ta poseta odlo`ena na zahtev Slavice \uki}-Dejanovi} „iz tehni~kih razloga“. Predsednica Skup{tine Srbije je ranije saop{tila da o~ekuje od crnogorskog kolege da predlo`i novi termin posete. „Vide}u kada budem imao vremena do kraja godine da uprili~imo tu posetu koleginice Crnoj Gori“, odgovor je Krivokapi}a na predlog predsednice Skup{tine Srbije. (Beta)

Makedonija novi predsedavaju}i STRAZBUR: Makedonija je ju~e postala novi predsedavaju}i Ministarskog komiteta Saveta Evrope. Makedonija preuzima predsedavawe od [vajcarske za narednih {est meseci nakon ~ega }e je „naslediti“ Turska, u novembru, navela je makedonska agencija MIA. Ministarski komitet je prihvatio logo i naziv „Makedonsko predsedavawe 2010“ kao {to je predlo`eno u zvani~nom dokumentu makedonskog ministarstva inostranih

poslova. Antonio Milo{oski je preksino} u Strazburu priredio ve~eru za ministre inostranih poslova balkanskih zemaqa na kojoj su {efovi diplomatija Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Jeremi}, Sven Alkalaj i Milan Ro}en, kao i hrvatski dr`avni sekretar za politi~ka pitawa Davor Bo`inovi} razgovarali o intenzivirawu regionalne saradwe u okviru Saveta Evrope. (Tanjug)

U Biha}u pao avion na ku}u SARAJEVO: U Biha}u je avion ~etvorosed pao na jednu privatnu ku}u i tom prilikom poginuo je pilot, javili su sarajevski mediji. Avion se sru{io u ponedeqak uve~e na porodi~nu ku}u u ulici Hasan Pa{e Predojevi}a, izjavio je portparol policije Unsko-sanskog kantona Ale [iqdedi}. Prema wegovim re~ima, u ku}i nema povre|enih, ali je pri~iwena velika materijalna {teta.[okirane kom{ije rekle su da se i u wihovim ku}ama osetila jaka detonacija od koje se sve treslo. Pilot Jasmin Fazli} (47) jedini je stradali u udesu letelice. Ekipa dr`avne Agencije civilnog vazduhoplovstva BiH i nadle`ni tu`ilac izvr{ili su uvi|aj, ali razlozi pada letelice jo{ uvek nisu poznati. Mesto ju~e je obi{ao i na~enik Biha}a Hamdija Lipova~a, koji je obe}ao pomo} u sanaciji ku}e na koju se sru{io avion. (Tanjug-Beta)


26

sreda12.maj2010.

OGLASI

DNEVNIK


DNEVNIK

OGLASI z ^ITUQE

sreda12.maj2010.

ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Tel.: 063/351-531, 021/661-09-16. 103794

Edvin Til Sa po{tovawem }emo se se}ati ~ika Ti}inih duhovitih i korisnih saveta, koje nam je davao tokom divnih mladala~kih dana. Viktorovi drugari: Mratin, Iveza, Gixa, Boki i Sr|an.

27

Danas, 12. 5. 2010. god. navr{avaju se dve godine od smrti na{eg voqenog

107213

Posledwi pozdrav Sa{inom tati

Posledwi pozdrav

Novaka Bogdanovi}a So}e S ponosom i qubavqu uspomenu na wega ~uvaju wegovi najmiliji. 107170

Zoranu Kurte{u

Iskreno sau~e{}e porodici Kara}.

Iliji Kara}u

od drugova i drugarica iz I - 6 sa razrednim stare{inom iz Gimnazije „Jovan Jovanovi} Zmaj�.

od kolega iz Stranke sa Klise.

107221

107229

Ilija

Devetog maja 2010. umro je IZDAJEM dve nove komletno name{tene garsowere u ]irpanovoj ulici, 22m2 za 130evra i 30m2 za 150evra. Telefon 021/544-540, 063/517-290. 107128 POVOQNO izdajemo name{tene stanove za vreme poqoprivrednog sajma. Cena 10 do 20 evra po osobi dnevno. Telefon 021/544-540, 063/517-290. 107124 PETROVARADIN, garsowera 30m2, name{teno, novo, potkrovqe, CG, 120E. Telefon 064/11-248-57. 107121

Milenko Kara} sa porodicom.

107210

Posledwi pozdrav kumu

prof. dr Edvin Til psihijatar

Sa na{im ocem, dekom, suprugom i svekrom oprosti}emo se u ~etvrtak, 13. maja 2010. godine, u 13.15 ~asova, na novosadskom Gradskom grobqu. HITNO, veoma povoqno stan na Bulevaru oslobo|ewa 38, 50m2 ukwi`en. Informacije na telefon: 063/47-57-65. 106988 NA SUBVENCIONISANI kredit prodajem odmah useqiv dvosoban stan kod sajma, 40m2, drugi sprat, cena 51.500E sa PDV. Telefoni: 021/544-540, 063/517-290. 107126

NA SUBVENCIONISANI kredit prodajemo nov odmah useqiv ~etvorosoban stan kod Sajma 86 m2, cena 930 eura/m2 sa ura~unatim PDV. Telefoni: 021/544-540, 063/517-290. 107127

BEO^IN, gra|evinsko zemqi{te, 15050m2 (150ari), put, svi prikqu~ci, lep pogled, 1/1, 5.5m2, hitno. Telefon 069/31437-14. 107117

Iliji

U tuzi, porodica Til.

od kuma Bore Nikoleti}a sa porodicom.

107196

Posledwi pozdrav bratu

107228

Posledwi pozdrav

Iliji Kara}u

Iliji Kara}u od bra}e Milana i Ilije Mari}a sa porodicama.

od kom{ija: Regojevi}, ]orovi}, Vasi}, Dudukovi}, Koji}, Joki}, Miku{, Luki}, Stupar i Savi}.

107227

107222

Posledwi pozdrav bratu VODOINSTALATER - izvo|ewe instalacija, popravka starih, popravka bojlera, slavina, kotli}a, odgu{ewe kanalizacija /ma{inski. Telefon 021/6317-587, 065/31-50-198. 107020 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 106753 VR[IM selidbe i druge usluge kamionima od 5 i 25 tona, sa i bez radnika. Brzo, kvalitetno, povoqno. Dane. Telefon 063-8584-159. 106705

Posledwi pozdrav preminulom

Iliji Kara}u

na{em

dragom,

tragi~no

Iliji Kara}u

od sestre Smiqe To{i} sa porodicom.

107223

Zauvek }emo Te se se}ati, kao iskrenog i po`rtvovanog kolege. Po~ivaj u miru! Kolege i koleginice sa posla. 107219


28

^ITUQE z POMENI

sreda12.maj2010.

POMEN mojoj jedinoj sestri

Posledwi pozdrav stricu

DNEVNIK

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav ro|aku i prijatequ

dragom

Posledwi pozdrav dragom dedi i ocu

na{em

Veri Vukeqa ro|enoj Rujevi} 1960 - 1997. koja nesre}no nastrada i ostavi decu bez najdra`eg bi}a majke. S ponosom {to si mi bila sestra {kolovana, lepa, bri`na majka, a s tugom {to nisi do~ekala {to si najvi{e `elela svoju unuku jer bi joj poklonila svu qubav ovoga sveta. O`alo{}ena sestra Zora \uki} sa porodicom.

Ilija Kara}

Iliji

I da svet stane, na{a }e te qubav ~uvati. ^ekaj nas u raju da nastavimo gde smo stali. Supruga, }erka i sin.

od sinovca Milovana - Mi}e Kara}a sa suprugom Zoricom i decom Markom i Miroslavom.

Zoranu Kurte{u

od: brata Sime, snaje Zore i sinovca Du{ka.

Posledwi stricu

Posledwi pozdrav bratu

Opra{tamo se sa tugom i po{tovawem od tragi~no preminulog kolege

Ilije Kara}a

Branislav, Spomenka, Igor, Vladimir i Milica ^abrilo.

107195

107197

107198

107172

Emilu Sa~i}u

Iliji

pozdrav

dragom

Iliji

Iliji

Posledwi prijatequ

pozdrav

107204

107206

Sa velikim bolom u srcu se opra{tamo od na{eg oca, supruga i sina

Miladina Biser~i}a Mi}e

Zoranu

13. 9. 1962 - 9. 5. 2010.

od brata Milovana Kara}a.

od: Dragane sa mamom Lelom i tatom Milovanom.

od Nikole Radovi}a i Steva Dumanovi}a sa porodicama.

107194

107193

107203

5858/P

Sahrana }e se obaviti danas, 12. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na Dowem grobqu u Sremskim Karlovcima, ispra}aj iz kapele. O`alo{}ena wegova porodica. 107202

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav ujaku

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi pozdrav ujki

O`alo{}ena unuka Dubravka i }erka Radmila.

dragom

Uvek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoje kolege i prijateqi iz JP „SPC Vojvodina”.

Obave{tavamo sve prijateqe i rodbinu da }e se sahrana odr`ati danas, 12. 5. 2010. godine, u 16 ~asova, na pravoslavnom grobqu u Be~eju.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ i kolegi.

Iliji

Iliji

Ilija Kara} Odbor sindikata JP SPC „Vojvodina”.

od Vesne Devu{i} sa porodicom iz [ajka{a.

od sestre Mire Simi} sa porodicom.

Radenko Kara} sa suprugom Nenom, decom Vesnom i Milanom.

od: sestre Mire, zeta Rajka i Vesne.

107192

107190

107180

107181

5859/P

TU@NO SE]AWE

Te{ko nam je {to si tako brzo oti{la. Mnogo si nam zna~ila

Pro{le su preduge, pretu`ne tri godine bez tebe. Tugo moja, nikad pre`aqena.

Posledwi pozdrav ujki

Zauvek o`alo{}ene: supruga Milka i }erka Qiqana.

Qube te: Maja i Pe|a.

107173

107175

Sahrana }e se obaviti na Gradskom grobqu, danas, 12. 5. 2010. godine, u 15.30 ~asova, u Novom Sadu. Unapred se zahvaqujemo {to }ete sa nama dostojanstveno ispratiti na{eg milog oca i supruga. O`alo{}eni: supruga Gordana, }erka Jovana i sin Nikola.

od: Landeka, Milene, Mile i dece.

od: brata Jove, snaje Boje i sinovca Miroslava.

107188 107182

Posledwi prijatequ

Opra{tamo se sa po{tovawem od

Iliji

Iliji

15. 5. 1957 - 10. 5. 2010.

Slavice Neka te an|eli ~uvaju.

Posledwi pozdrav bratu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ suprug i otac tragi~no preminuo u 53. godini.

Ilija Kara}

Vid Gvozdenovi}

Iliji

Iliji

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav stricu

Posledwi pozdrav zetu

107183

Posledwi pozdrav bratu

prof. dr Edvina Tilla neuropsihijatra

Iliji

Iliji

Iliji Kara}u

Iliji

Viktorovi saradnici iz ordinacije.

107171

od: Dadu{ke sa sinovima: Zoranom, Sa{om i Vawom.

od tasta Bogdana Trifunovi}a i ta{te Stake.

od Keke i Pere Kova~evi} sa decom.

107189

107186

107185

od sestre Save Toki} sa porodicom.

107184


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Posledwi pozdrav prijatequ

Du{anu Mitrovi}u

Dragi moj dru`e, mnogo }e{ mi nedostajati

Du{an Mitrovi}

Umro je voqeni brat

Tot Jovan

Po~ivaj u miru! Tvoj Miroslav.

107179

Danas se navr{avaju tri godine

Milan Teofanov

Dobrivoj Stevanovi} 12. 5. 2007 - 12. 5. 2010.

S qubavqu, ponosom po{tovawem ~uvamo te se}awima.

O`alo{}eni: brat Ferenc, snaja Ana i deca Ferenc i Valerija.

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

i u

Slavica, Nevena i Nenad sa porodicama. 107084

107051

Posledwi kom{inici

pozdrav

Zoranu Kurte{u od u~iteqice, roditeqa i odeqewa IVa O[ „\or|e Nato{evi}“.

107132

dragoj

Obave{tavam prijateqe i rodbinu da je moja draga

Mirjana @oqom

Du{an Mitrovi} posle kra}e bolesti preminuo 10. 5. 2010. godine u 75. godini.

Stoji Kri~kovi}

Sahrana je u ~etvrtak, 13. 5. 2010. godine na kameni~kom grobqu, u 13 ~asova.

ro|. Ba~i}

Stoji Kri~kovi}

od kom{ija Jutri}.

od kom{ija Bencun.

preminula 10. maja 2010. godine. Sahrana je u sredu, 12. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Sremskoj Kamenici. Suprug Bela @oqom.

O`alo{}ena porodica Mitrovi}. 107176

Posledwi pozdrav

29

Posledwi pozdrav Vladinom tati

S ponosom te pomiwemo, s qubavqu ~uvamo u srcu, a s tugom `ivimo bez tebe. Tvoji: supruga Nega, }erke Jelena i Mirjana i zet Voja.

107131

107178

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{

IN MEMORIAM

2006 - 2010.

Brate, tebe vi{e nema, ali dokgod sam ja `iv i ti }e{ `iveti u mom srcu i mislima.

od porodice Desi}.

sreda12.maj2010.

Posledwi pozdrav

107168

107079

107167

Posle te{ke bolesti upokojila se na{a voqena mama

Posledwi pozdrav dragoj sestri

Posledwi pozdrav dragoj }erki

Stoja Kri~kovi} Tot Janiki

ro|. [kapina 1. 11. 1957 - 10. 5. 2010.

Iliji Kara}u

od drugova iz kanalizacije.

od porodice Terzin i kolega i koleginica iz Aladina.

Pet godina je od kako nas je napustio na{ brat

Stevan Reqi}

Sahrana je danas, 12. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na Dowem novom grobqu u Futogu.

Posledwi kom{inici

pozdrav

od sestara: Zagorke, Dragice i Brankice sa porodicama.

od roditeqa: majke Mileve i oca Jove.

107155

107157

107152

Posledwi pozdrav dragoj

dragoj

Posledwi pozdrav sinovici i sestri

Posledwi pozdrav dragoj sestri

Stoji Kri~kovi}

Stoji Kri~kovi}

Stoji Kri~kovi}

Ostaje{ ve~no u na{im srcima.

od: sestre Danke, zeta Milo{a i sestri}a Dragane i Milana.

od kom{ija Ili}.

Sestre: Mira i Jelena sa porodicama.

Stoji Kri~kovi}

Ve~no o`alo{}eni: sin Branislav i }erka Branislava.

107148

107153

Stoji Kri~kovi}

dragoj

Stoji Kri~kovi}

od kom{ija: Pala~kovi} i [obot.

od: strine Mire, Milana i Tawe sa porodicama.

107154

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Stoji Kri~kovi}

107158

107165

107156

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Stoji Kri~kovi}

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Stoji Kri~kovi}

Posledwi pozdrav kumi

Posledwi pozdrav snaji

Stoji Kri~kovi}

107159

Sestri

Stoji Kri~kovi}

Stoji Kri~kovi}

od kom{inice Lele sa porodicom.

od kom{ija Ja{i}.

od kom{ija Zamlakar.

od strine Jawe i devera Laze Kri~kovi}a.

od kume Nata{e sa porodicom.

posledwi pozdrav od brata Milana Ga{i}a sa porodicom.

107166

107164

107163

107162

107161

107160


06.30 08.30 09.00 09.30 10.05 10.30 10.35 11.30 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 14.50 15.10 16.45 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 22.40 23.10 23.35 00.20

TV PROGRAM

sreda12.maj2010.

Jutarwi program Izlog strasti Slon Benyamin Bajko kviz Paideja Plej gejms Obrazovni program Kuhiwica Signali Preokret Vesti Zajedno ^udesni svet: Lekcije iz geografije Predlog top liste Hvala na pitawu, deca su dobro Crtani film TV Dnevnik Tajna hrane: Jagwetina Izlog strast Razglednice TV Dnevnik Hop hop, kviz Sredina Iz na{eg sokaka Vojvo|anski dnevnik Vesti - Univerzitet ^ari ribolova ^emu... titlovi? Duhovne pesme ruskih kompozitora Hvala na pitawu, deca su dobro

08.00 09.00 10.04 10.33

Bez cenzure (Panonija, 20.30) 07.30 08.00 09.00 10.20 11.00 12.35 13.00 14.00 14.35 15.30 15.55 16.00 17.00 17.30 19.00 20.00 20.30 22.00 22.40 23.55

Glas Amerike U susret suncu U ogledalu Bila jednom jedna nedeqa Pri~e iz prirode Zatvori Pravoslavne svetiwe u Albaniji Beli luk i papri~ica Sajam infonet Vojvo|anske vesti O~istimo Srbiju U ogledalu Vili `eli da zna Vojvo|anske vesti Na{ gost: FIP Komerc Vojvo|anske vesti Bez cenzure Vojvo|anske vesti Reporta`a Glas Amerike

Hvala na pitawu, deca su dobro

06.30 07.00 08.20 08.35 09.00 09.30 10.15 10.30 11.42 12.00 12.30 12.40 13.05 13.15 14.20 14.45 15.15 15.30 17.00

17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.50 23.43

Kuhiwica (ma|) Porodica Serano Hajde sa mnom u obdani{te Pitam se pitam-eko Eko Kad ku}a nije tesna Ru~ak na lepe o~i Porodica Serano ^udesni svet Makedonsko sonce Vesti (ma|) Kuhiwica (ma|) Tajna hrane: Jagoda Sumwa Slon Benyamin Bajko kviz Crtana serija Dobro ve~e Vojvodino (rom) Predstavqawe liste „Vojvo|anski Ma|ari za Evropu“ za ma|arski Nacionalni savet (ma|) TV Dnevnik (hrv) TV dnevnik (slov) TV dnevnik (rus) TV dnevnik (rum) TV dnevnik (rom) TV dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Tarzan Dobro ve~e, Vojvodino (rum) Porodica Serano Sumwa Tarzan

09.00 09.30 10.30 11.00 11.10 12.00 13.10 14.05 14.45 15.10 15.35 16.10 16.35 16.45 17.00 17.10 18.15 18.30 19.00 19.25 19.45 20.00 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15

Hrana i vino Evo nas kod vas Profesor Baltazar Objektiv Tajanstvene pri~e NS puls Velika ruska kolekcija Buntovnici Neon siti NS klinci Radionica Novosa|anka Neon siti Objektiv (slov) Objektiv Tajanstvene pri~e Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Profesor Baltazar Neon siti Sprint Vitra` Velika ruska kolekcija Neon siti Objektiv Buntovnici Tajanstvene pri~e

06.00 ATP Estoril finale 08.00 Evroliga Fajnal For, bronza finale 10.00 Ful Tilt poker 11.00 ATP Masters Madrid 13.45 NBA u`ivo 14.00 ATP Masters Madrid 22.00 Insajd Grand Pri 22.30 Pregled ruske lige 23.00 Ful Tilt poker 00.00 Svetski Sport magazin 00.30 [ampionat plej of 02.15 NBA u`ivo

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 10.30 Kad porastem bi}u..., 11.00 Nikad se ne zna, 12.00 Otvoreni ekran, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Rat, revolucija, gerila, 17.00 Info K9, 17.45 Biber, 18.00 Mu{ki svet, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.15 Travel klub, 21.15 Otvoreni ekran, 22.15 Biber, 22.35 Stajl, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.15 Biber, 00.30 Izlog strasti, 01.00 Film, 02.00 No}ni program. 12.00 Hronika op{tine Ruma, 13.00 Yuboks, 14.00 Raskr{}a, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 O~i u o~i, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine In|ija, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 Sremske pri~e, 21.15 Dok. program, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks.

Od 10.00 sati na RTS 2 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije 07.33 08.01 08.26 08.37 09.07 09.23 09.41 10.13 10.43 11.08 11.33 12.00 13.02 14.01 14.31 14.48 15.06 15.31 16.00 16.35 16.48 17.16 17.55

Majkl Ruker

Henri, portret serijskog ubice Film se nalazi na drugom mestu najstra{nijih scena horor filmova. Lik Henrija delimi~no se temeqi na stvarnom `ivotu Henrija Li Lukasa, koji je nasumi~no odabirao `rtve, a potom wihova ubistva snimao kamerom. Uloge: Majkl Ruker, Tom Tule, Trejsi Arnold Re`ija: Yon Meknoton (RTS 1, 01.10)

Paskal Arbilo

Izabela i @an-Pjer se sela iz stana u ku}u nedaleko od Marseqa. Sa svojih sedmoro dece i jednim na putu suo~avaju se sa mno{tvom ozbiqnih problema... Uloge: Paskal Arbilo, Bernar Irl, Vir`in Lanuje Re`ija: Stefan Klavije (RTV 1, 15.10 i 00.20)

11.02 12.00 12.15 12.22 12.37 13.23 14.13 15.14 16.03 17.00 17.26 17.45 18.25 19.00

Jutarwi dnevnik Raweni orao Trag Robna ku}a: Za nekoga sve - za svakog pone{to Grlom u jagode Dnevnik Sport plus U zdravom telu Istra`iteqi iz Majamija Vi i Mira Adawa Polak Tito: Crveno-crno 48 sati-svadba Porodi~no blago Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica, kviz

19.30 20.12 21.10 22.12 23.10 00.00 00.23 01.10

Dnevnik Porodi~no blago Svedok 48 sati-svadba Istra`iteqi iz Majamija Dnevnik Posetioci iz praiskona No}ni bioskop: Henri - portret serijskog ubice, film 02.30 48 sati-svadba 03.19 Svedok

06.55 07.45 08.40 09.35 10.05 11.00 11.10 13.00 15.15 15.30 16.20 17.00 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 22.00 01.30 01.35 02.25

Take{i Ukradena sre}a Srce na dlanu Ludi kamen Va`ne stvari Foks vesti Film: Mi nismo an|eli Film: Teorija zavere Foks vesti ^ari Hiqadu i jedna no} Rialiti {ou: Seka Aleksi} - Moja desna ruka Foks vesti Kviz: Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no} Rialiti {ou: Seka Aleksi} - Moja desna ruka Film: D’ Artawan i tri musketara Foks vesti ^ari Film: Lo{a sre}a

19.35 20.00 20.30 21.00 21.54 23.50

23.50 00.54 01.18 02.16

Misterije Rima Zverilija Pepa prase Klinika Vet Likovne tehnike Ja ho}u, ja mogu, ja ~inim Animalia Interfejs TV mre`a Eko menayer @ivot sa muzikom 40. me|unarodno takmi~ewe muzi~ke omladine Trezor Klinika Vet Likovne tehnike Ja ho}u, ja mogu, ja ~inim Animalia Tehnologija danas Ovo je Srbija Verski kalendar Niti kulture Mediteranska dijeta Ko{arka - Super liga 7: Crvena zvezda - Hemofarm, prenos Proslavi u ritmu fudbala U svetu Beokult Tabloid Dom hrabrih, film Su|ewe dr Vojislavu [e{equ, snimak (Program zavisi od trajawa snimka iz Haga) Portret jednog svira~a Tehnologija danas Trezor Ko{arka - Super liga 7: Crvena zvezda - Hemofarm (r)

Dom hrabrih Da li ameri~ki vojnik mo`e prona}i svoj mir u domovini posle povratka iz Iraka? Dan nakon {to im je obe}ano da }e se vratiti ku}i kroz dve nedeqe, grupa ameri~kih vojnika upada u zasedu. Uloge: Semjuel L. Yekson, Yesika Bil, Brajan Prisli, Kristina Ri~i, Yefri Nordling Re`ija: Irvin Vinkler (RTS 2, 21.54)

07.30 Gor{tak 08.30 Svemirska krstarica – Galaktika 10.00 Za dobar dan 12.00 Vesti 12.30 Za dobar dan 13.00 Korov 13.30 Non-stop 14.00 Vesti 14.30 Milica na kvadrat 15.00 Dok. program 16.00 Doktor Haus 17.00 NCIS 18.00 Vesti 18.30 Simpsonovi 19.00 ^ist ra~un 19.30 Kenguri ko{arka{i 20.00 Milica na kvadrat 20.30 24 21.30 Aviwonsko proro~anstvo 22.30 Odeqewe za specijalne `rtve 23.30 Svemirska krstarica - galaktika 00.30 Milica na kvadrat 01.00 Film: ^etvrti rat

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00) 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 13.00 FAM, 13.45 Top {op, 16.00 Fokus, 16.50 Ski Jahorina, 17.40 Info puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info puls, 21.10 Turisti~ke razglednice, 21.25 Na zdravqe, 22.00 Veb yank, 22.40 Bawe Srbije, 23.00 Fokus, 23.45 Turisti~ke razglednice, 00.00 Info puls, 00.30 Auto {op, 00.35 Fokus, 01.05 Ski Jahorina, 01.35 Holivud. 08.00 Medikal art, 09.00 Karmelita, 10.00 ABS {ou, 10.30 Farma, 11.30 Slavni parovi, 12.00 Izazov istine, 12.30 Mini koncert, 13.00 Magije misterije ~uda, 14.00 Srbija koju volim, 15.00 Sportska galaksija, 16.00 Dobro ti ve~e, 17.00 Vi{e od sporta, 18.00 Karmelita, 18.55 Himna grada, 19.00 Objektiv, 19.40 Bukvar akcionarstva, 20.00 Nemi svedok, 21.00 Opra {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 Slavni parovi, 23.00 Radim gradim, 00.00 Objektiv, 01.00 Tok {ou.

DNEVNIK

c m y

30

06.00 Radijsko dizawe, jutarwi program 07.00 TV dizawe, jutarwi program 10.00 Vesti B92 10.35 Sve }e biti dobro 11.20 Top {op 11.55 Indija 13.00 Vesti za osobe o{te}enog sluha 13.30 Bi-Bi-Si na B92: Sve o `ivotiwama 14.00 Film: Milost 16.00 Vesti B92 16.30 Stawe nacije 17.00 Otvorena vrata 18.00 Bi-Bi-Si na B92: Sve o `ivotiwama 18.30 Vesti B92 19.15 Sun|er Bob Kockalone 19.30 Pingvini s Madagaskara 20.00 Liga Evrope – studio, stadion 20.45 UEFA Liga Evrope, finale: Atletiko (M) - Fulam 23.00 Kejy rejy 00.00 Vesti B92 00.35 4400 01.30 Indija 02.20 Ukqu~ewe u B92 Info

07.00 10.00 11.40 11.45 12.00 12.45 13.00 13.55 14.00 16.00 16.45 16.55 17.00 17.45 18.30 19.00 19.15 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 03.00 03.15

Dobro jutro! Jovana i Sr|an Farma - u`ivo Mobto Siti kids Daniela Siti Farma - u`ivo Mobto Balkan parti Farma - u`ivo Nacionalni dnevnik Mobto Gre{ne du{e Silikonske lepotice Farma - u`ivo Grand klub U sosu Nacionalni dnevnik Mobto Farma Paparaco potera Trenutak istine Farma - u`ivo Film: Smrt i se}awe Siti Film: Posledwi dah

Dork hanters (Hepi, 10.15) 05.00 07.00 08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 10.00 10.15 10.35 11.00 11.20 11.45 12.00 13.00 13.25 13.55 13.58 15.25 16.05

Muzi~ki spotovi @ivot je lep Nodi Mala princeza Pokojo Meda Rupert Vinks Presovawe Dork hanters Bli~ Sigma Iza neba Presovawe Kvizi} ^ovek lav Presovawe Vesti @ivot je lep Vinks Film

17.55 18.40 18.55 19.30 20.30 22.00 23.05 23.20 23.55 00.10 02.00 03.00 04.45

Zakleti na }utawe Skrivena kamera Telemaster Rebelde Film ^asna re~ Skrivena kamera Luda ku}a Telemaster Film Zakleti na }utawe Dok. program Vremenska prognoza

Nata{a Bekvalac

Paparaco potera U jubilarnoj desetoj epizodi centralna li~nost je Nata{a Bekvalac. Panonska lepotica pra}ena je u Beogradu i Novom Sadu i usnimqene su sve wene komunikacije u posledwa dva meseca. Voditeqka: Sandra ^erin Autor: Darko Popovi} (Pink, 21.00) 07.30 Sve je lako kad si mlad, 08.00 Sva{taonica, 09.00 Pregled {tampe, 09.20 Volej, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Folklorne grupe, 11.00 Pun gas, 12.15 Zdravqe, 14.15 Tokovi mo}i, 15.00 Otkos, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Energija, 20.05 Iks art, 21.00 Ekstremi, 22.30 Akcenti dana, 23.00 Film, 00.00 Komercijalni program. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 12.00 Katedrale, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Tajni znak, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

sreda12.maj2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

NOVI SAD – GRAD BEZ LICA

31 9

Pi{e: Dr Qubinko Pu{i}

Kristina Kol

SERIJA

Za~arani Posle Telminog otkri}a, Kejsi odlazi da razgovara s majkom Lilit, koja se le~i na psihijatriji. Kada k}erka po~ne da je ispituje o pro{losti, Lilit se uznemiri i zbuni te ka`e da joj je Azazel pomutio um i naterao je da upi{e k}erku u {kolu Medenhem... Uloge: Kristina Kol, Yemima Ruper, Majkl Fasbender, Lora Pajper, Yejmi Dejvis Re`ija: Brajan Gant (Nova TV, 01.05) 08.05 08.15 10.15 11.15 12.00 13.01 14.00 16.00 17.00 17.20 18.15 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.05 23.20 00.20 00.50 01.05 02.20 03.20

Bumba, crtani Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN Farma Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Na{a mala klinika IN Upitnik, kviz Dnevnik Najboqe godine Farma Privatna praksa Ve~erwe vesti Nestali Sajnfild Bra~ne vode Za~arani Ezo TV La`qivac, film

08.00 Moj dnevnik 08.30 Svet novca: Male prqave tajne 09.00 Zaboravqene poplave 10.00 Raspu}in, |avo u qudskom obliku 11.00 Otmica 12.00 @ena u qubavi i ratu – Vera Britan 13.00 Lov na Careve krstarice 14.00 Atina: Istina o demokratiji 15.00 Lovci na naciste 16.00 Veliki nau~nici 16.30 Svet novca: Svet po Guglu 17.00 Rimsko carstvo 18.00 Triler u Manili 19.30 Kinematografija @an Lik Godara 20.00 U moru vatre 21.00 Soma 23.00 Lovci na naciste 00.00 Veliki nau~nici 00.30 Svet novca: Svet po Guglu 01.00 Rimsko carstvo

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.30

Kraq dinosaurusa Sigma 6 Avanture gusenice Karlosa Kraq dinosaurusa Sigma 6 Avanture gusenice Karlosa Na putu za Katangu Mi nismo an|eli Voz snova Beograd 011 ^arobna obmana U senci ma~a Erotski program U`ivaj Druga strana strasti

06.00 07.45 08.15 10.10

Uvek reci da Holivud na snimawu Ne ka~i se sa Zohanom Indijana Youns i Kraqevstvo kristalne lobawe Bratz, film Zlatni kompas Manuela i Manuel Ledeno doba Zabava g|e Vortington Maks Pejn Pacifik Kako uspeti u Americi ^ist i trezan Porno

12.10 13.50 15.40 17.15 18.35 20.05 21.50 22.50 23.50 01.55

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.13 Dolina sunca 10.15 [arena planeta, dok. serija 11.15 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar 12.34 Moj greh 13.22 Meklodove }erke 14.25 TV kalendar 14.35 Re~ i `ivot 15.35 Alpe Dunav Jadran 16.10 Hrvatska u`ivo 17.32 Najslabija karika, kviz 18.15 Kod Ane 18.30 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.10 A sad u Evropu! 21.05 Dosije.hr 21.55 Proces 22.30 Otvoreno 23.55 e-Hrvatska 00.35 Zvezdane staze 01.35 P. D. Yejms: Varke i ~e`we 02.25 Prekid programa radi redovnog odr`avawa ure|aja 04.25 Alpe Dunav Jadran

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00 05.00

Dodir an|ela Sudija Ejmi Xordan Ubistva u Midsameru Sudija Ejmi Gardijan Ne{ Brixis Ubistva u Midsameru Kajawa Xordan Ne{ Brixis Gardijan Dobra `ena Zakon i red Skriveni zlo~ini Ti{ina Dodir an|ela

07.35 09.55 10.25 11.10 11.40 12.10 12.30 13.20 14.10 15.45 16.35 17.05 17.30 18.00 18.55 19.10 20.00 21.00 21.55 22.45 23.55 01.40

RTL ritam zona - Retro Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 Najqep{i urok Drugo lice Kobra 11 Kraq Kvinsa Pod istim krovom Rejmond Bibin svet Ekskluziv Ve~era za 5 CSI Wujork Mentalist Put osvete Zaboravqeni slu~aj Vatreni momci Astro {ou

SERIJA

CSI: Wujork [ARENA PLANETA:

Senegal

Nema~ka dokumentarna serija donosi putovawe kroz kulturu, istoriju, na~in `ivota i posebnosti 13 zemaqa, regija i gradova diqem sveta. Putujemo Napuqem, Dominikanskom Republikom, australskom Severnom teritorijom, Tobagom, Senegalom, poqskom Mazurijom, Madeirom, ameri~kim autoputevima, Bugarskom, Kikladima, Umbrijom, Belizeom i Los An|elesom. (HRT 1, 10.15)

08.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne 08.40 Dvorac igra~aka 09.05 Daleko od doma 10.00 Kranford 10.55 Vind River, film 13.55 Povratak na novo 14.15 Moja `ena i deca 14.35 Kod Ane 14.50 Koga briga? 15.20 TV vrti} 16.00 Zvezdane staze 16.40 e-Hrvatska 17.55 Ko{arka, Prvenstvo Hrvatske: Cibona - Zadar, prenos 19.45 Garfild 20.15 Fudbal, EL - emisija 20.35 Fudbal – Liga Evrope, finale: Atletiko (M) – Fulam, prenos 22.35 Fudbal, EL - emisija 23.15 P. D. Yejms: Varke i ~e`we 00.05 P. D. Yejms: Sigurna pravda

06.50 10.30 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.10 21.00 22.00 00.00 01.00

^ovek za po{tovawe S vetrom u le|a Saut Park Dr Finli Akapulko hit S vetrom u le|a Akapulko hit Pet minuta `ivota Pet uglova Saut Park Kisinyer i Nikson Dr Finli Demencija 13

04.00 07.30 09.00 10.50 12.30 14.30 16.00 18.00 20.00 22.00 01.30 02.40

Bogovi i generali Mama serijski ubica Kako biti normalan Vorlok Misteriozni qudi Moj tata lopov Na sve`em vazduhu Trgovac snovima Biti Yon Malkovi~ Bogovi i generali Lov na mu{karce 1 Izvo|a~

Mek i Stela sti`u u bolnicu na dojavu da je jedna pacijentkiwa ugu{ena. Dok rasvetqavaju slu~aj, saznaju kako su dve prijateqice, Nikol i Heder, posle celono}nog provoda donele smrtonosnu odluku i sele za upravqa~ automobila... Uloge: Geri Sinis, Melina Kanakaredes, Karmin \iovinaco, Ana Belknap, Hil Harper, Edi Kejhil (RTL, 20.00)

Melina Kanakaredes

10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Kako to radi? Kako se pravi? Mo}ni brodovi Auta po meri 2008. Ameri~ki ~operi Peta brzina Prqavi poslovi Ameri~ke drvose~e Vrhunsko graditeqstvo Auta po meri 2008. Razotkrivawe mitova Kako to radi? Kako se pravi? X-ma{ine Protiv elemenata prirode U deli}u sekunde Trenuci u`asa Auta po meri 2008. Prqavi poslovi X-ma{ine

08.35 09.30 11.00 13.45 17.30 19.00 19.10 19.30 19.40 20.40 20.45 22.25 22.30 23.05 23.15 23.45 00.00

Biciklizam Fudbal Tenis Biciklizam Tenis Fudbal Tenis Svi sportovi Kowi~ki sport Kowi~ki sportovi Golf Golf klub Jedrewe Svi sportovi Olimpijske igre Fudbal Biciklizam

Uvoz tu|eg lika redinom osamdesetih godina pro{log veOd kada je prestala da bude glavna arterija ka do Novog Sada je stigla vest da u mnogradskog korzoa, Ulica Modene nikako nije usgim gradovima u svetu centralni delovi pela da prona|e svoj urbani profil. Posle slopo~iwu da se posve}uju pe{acima. Ta pojava, koma dva velika dr`avna preduze}a ~ije su se staja se u vremenu svakovrsne invazije automobila romodne robne ku}e nalazile na naspramnim ~inila nadasve humana, dobila je i svoje ru`no stranama ulice („Progres“ i „Uzor“) i ga{ewa ime: „pe{a~ke zone“. Koliko toga, u kakvim oblicima i pod kojim uslovima je dospelo do Novog Sada? U vremenu o kojem govorimo malo ko iz na{eg grada, ko se nalazio u blizini gradske vlasti, nije propustio priliku da se, ne o sopstvenom tro{ku, pro{eta po zapadnim metropolama ne bi li video kako se tamo re{ava pitawe pe{a~kih zona. Ono {to je kao iskustvo odatle doneto kao da kod nas nije bilo od neke koristi. Svemu je nedostajao jedan va`an, kulturni kontekst. Direktna transponovanost pojedinih duhovnih i materijalnih idioma i obrazaca iz jedne sredine u drugu gotovo po pravilu [minkawe korzoa kao mito gra|anima predstavqa pogre{an put, poput poku{aja plajednog od malobrojnih bioskopa („Narodni“), sti~nog hirurga da nekom licu da izgled druge ova ulica kao da je izbrisana s urbane mape Noosobe. vog Sada. Tu`an povratak do`ivela je s bumom I tako je Novi Sad dobio svoje pe{a~ke zone: kafi}a i kockarnica u Novom Sadu, na samom Trg slobode, Pozori{ni trg, potes du` ulica izdisaju pro{log veka. Ono {to se u woj danas Kraqa Aleksandra, Modene, Zmaj Jovine, Laze nalazi zaista ne spada u urbani mobilijar, poTele~kog, Mite Ru`i}a, Katoli~ku portu, te degotovo ne u onaj koji bi je kvalifikovao za pelove Dunavske, Wego{eve, Pa{i}eve i Ulice {a~ku zonu. Velika koncentracija kafana, kaSvetozara Mileti}a. Objektivno, u prostornom fea, prodavnica brze hrane u pe{a~kim zonama pogledu vi{e se i nije moglo s obzirom na nasleneka je vrsta srpskog nazoviurbanog senzibili|enu saobra}ajnu mre`u. Poku{aji da se ulaz u teta. Nije da u gradovima u svetu u gradskim zogradsku zonu kontroli{e podse}aju na na~in nama koje su posve}ene pe{acima ne postoje kafunkcionisawa mawe-vi{e svih institucija kod fei, ali wihovo re|awe jednog pored drugog, nas. Gotovo po latinoapoput `elezni~kih vameri~kom principu gde gona, smatralo bi se neZmaj Jovina ulica je referentni mo}ni mogu sve, pa i da ukusom i komercijalokvir za malu provincijsku palanku odre|uju meru i oblike nim proma{ajem. Prempre nego za grad, te sa Sredwom kori{}ewa grada i weda je izraz postao svegovih prostora. U tom prisutan i time ve} doEvropom, koja se gra|anima ba{ scenariju bude ne{to brano potro{en, ~ini tu u~inila, nema nikakve veze malo novca ostavqeno u se da „turbo-folk“ kulstranu i za one nemo}ne, tura, ~iji su oni dostojkoji su trenutno a formalno na vlasti. To se u ni reprezenti u ovakvoj prostornoj artikulacelom svetu zove korupcija. ciji, najboqe opisuje kulturnu i kvaziurbanu Slika pe{a~ke Ulice kraqa Aleksandra u atmosferu. ozbiqnom svetu bi se smatrala zrelom za komCentralna pe{a~ka arterija grada svakako je pletnu rekonstrukciju i svakako za ne{to {to Zmaj Jovina ulica. Namera da ona bude urbani ne pripada centralnoj gradskoj zoni. Nekada{wi izlog Novog Sada izgleda da se dopada jo{ samo kolski podzemni ulaz u robnu ku}u „Bazar“ godiwenim mnogobrojnim gradsko-politi~kim mennama zjapi kao krater. Kada bi studenti saobratorima koji su, smewuju}i se u proteklih bar }aja, kako su navikli da u okviru svojih {koltridesetak godina, dobro shvatili da weno skih ve`bi ili honorarnog posla na gradskim {minkawe uvek predstavqa {areni mito ponuraskrsnicama bele`e protok kolskog saobra}a|en gra|anima zarad jo{ malo vlasti u gradu. Za ja, brojali dnevni protok pe{aka po biv{em koNovosa|ane je ova ulica neka vrsta istorijskog lovozu u ovoj ulici, sasvim jasno bi se videlo da feti{a koji bri`qivo neguju u svojoj kolektivse ona koristi neodgovaraju}e i veoma slabo. noj memoriji, nesvesno ne `ele}i da prihvate Treba pogledati pa`qivo: najve}i broj qudi ~iwenicu da je ona referentni okvir za malu kre}e se levom stranom ulice idu}i od Trga sloprovincijsku palanku pre nego za grad, te da sa bode ka @elezni~koj ulici. Kolovoz se koristi Sredwom Evropom, koja im se ba{ tu u~inila, samo prilikom kakvih manifestacija. Naravno, ona nema nikakve veze. Nekvalitetne i u su{tiniko ne mo`e re}i da je na ulici bilo ugodnije ni zapu{tene i samo povremeno na{minkane kada su wom prolazili automobili. Ali jedna zgrade, na svojim spratovima (mahom jedan ili ideja, pa i ova o pe{a~koj zoni, sama za sebe ne dva) ne nude ni{ta {to bi bilo u vezi s idejom o zna~i ni{ta ako nije oplemewena sadr`ajima i pe{a~koj nameni ove ulice. Drugim re~ima, to je tako da qudi imaju razloge da se ba{ tu na|u. U ulica samo u visini pe{akovih o~iju. Za|e li se ovoj ulici trgovina bi se jednako (uspe{no?) levo ili desno u pasa`e i preostala dvori{ta, obavqala i da kolovozom teku reke automobila slika propadawa centralnog dela grada biva viili da je umesto kolovoza kanal s vodom. {e nego jasna.

S

Kwigu profesora dr Qubinka Pu{i}a „GRAD BEZ LICA“ mo`ete naru~iti po promotivnoj ceni od 920 dinara direktno od izdava~a „Mediterran Publishing“, Nikole Pa{i}a 24, 21000 Novi Sad, tel. 021/661–2090, imejl mediterran@neobee.net; www.mediterran.rs (link: kupite kwige – elektronski formular za naru~ivawe kwiga), ili je potra`iti u svim boqim novosadskim kwi`arama

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


MONITOR

sreda12.maj2010.

DNEVNIK

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Pove}awa prihoda i prijatna atmosfera na radnom mestu poja~a}e va{e apetite za u`ivawem u svemu onome {to je lepo. Krenite u {oping, doterajte se i zasenite sve oko sebe. Tro{ite novac.

BIK 20.4-20.5.

Mesec je ulovio u va{ znak pa ste svoji na svome, usporeni i romanti~ni, pomalo odsutni. Sve {to vam treba je obiqe i izobiqe u qubavi. Ono materijalno se podrazumeva. Ugodite sebi i voqenoj osobi.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

12. maj 2010.

Okru`eni ste lepim osobama i obasuti prijatnim situacijama pa se vi{e prepu{tate lakim dru`ewima, temama i dilemama. Nemojte gubiti iz vida ozbiqnost u poslu i karijeri. Preterivawe. Danas ste romanti~ni i sigurni u sebe. Lep dan za vas, tim pre {to ste zasuti srebrnom pra{inom qubavi. Draga osoba vas zasipa pa`wom i razumevawem, koju vi umete da preto~ite u emotivni sklad. Sreda je sredwi dan u nizu radnih koji se smewuju, ali vi imate utisak da su svi isti i bitni, da se nadovezuju i ~ine celinu koja traje i traje. Aktivno ste ukqu~eni u sve {to se de{ava. [tedwa. Bez preteranih analiza i pitawa, kao da ve} znate sve odgovore, nastupate u svemu, pogotovo u poslu. Zbog toga vas kolege po{tuju i cene, a i konsultuju, slu{aju va{e savete. U qubavi razdvajawe.

VAGA 23.9- 23.10.

Delujete zainteresovano i pomalo neobavezno pa je prijatno biti u va{em dru{tvu. Imate dobre prilike i kontakte s inostranstvom, mo`ete planirati, ili ve} otputovati negde nakratko. Mno{tvo opcija.

[KORPION 24.10- 23.11.

Motivisani ste da i nadaqe uspevate u karijeri pa je dobro da sklopite savez s pretpostavqenima, ili nekim bitnim i uticajnim kolegama. Partner naprosto sija zadovoqstvom. Pridru`ite se.

STRELAC 24.11- 21.12.

Smirivawe situacije u domenu poslovawa omogu}ava vam da deo svojih obaveza prebacite izvr{iocima. Potrudite se da dobro organizujete svoje vreme, da ipak ne{to i postignete. Qubav.

JARAC 22.12-20.1.

Saradnici, a posebno saradnice, voqni su da vam pomognu u poslu, mada se ne mo`ete u potpunosti osloniti na wih. Budite obazrivi u komunikaciji i kontaktima zbog nesporazuma i preterivawa.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Imate potrebu da uredite i osve`ite svoj dom, pogotovo {to u ovo vreme tu najvi{e i najboqe u`ivate. Rado }ete pozvati dru{tvo i organizovati `urku. Pa, kada je bal, neka bude maskenbal!

RIBE 20.2-20.3.

Uplovqavate u fazu intenzivnih susreta, obaveza i doga|aja, ali umete da plivate na sebi svojstven na~in. Sve mawe imate vremena za dragu osobu, ili uop{te za bilo {ta. Sport i {etwa!

TRI^-TRA^

Karla blebe}e o seksu V REMENSKA

Novi Sad

25

Subotica

24

Sombor

25

Kikinda

25

Vrbas

25

B. Palanka

26

Zrewanin

26

S. Mitrovica 27 Ruma

27

Pan~evo

27

Vr{ac

26

Srbija Beograd

27

Kragujevac

28

K. Mitrovica 28 Ni{

PROGNOZA

PRE

Vojvodina

29

Pre dve godine Nikolas Sarkozi i Karla Bruni navodno su zakasnili kod britanske kraqice jer su vodili qubav. To je Karla ispri~ala Mi{el Obami, koja je od sramote gotovo propala u zemqu, a sve je otkrio novinar Xonatan Alter u novoj kwizi „Obe}awe: Predsednik Obama, godina prva”. Prema re~ima ameri~kog novinara, za vreme jednog sastanka u SAD-u Karla je zapo~ela razgovor o seksu sa Mi{el. Upitala ju je da li su ona i suprug nekada pustili nekoga da ~eka zbog akcije u krevetu? Uznemirena Mi{el nervozno je odgovorila: „Ne”. Urednik kwige veruje da su Sarkozi i Karla zakasnili kod britanske kraqice kada su 2008. godine bili u dr`avnoj poseti Velikoj Britaniji.

PODNE SUNCE , PO PODNE PQUSAK

NOVI SAD: Toplo uz sun~ane periode pre podne, a po podne sa povremenom ki{om i lokalnim pquskovima sa grmqaivnom. Vetar ujutru umeren jugoisto~ni, po podne jugozapadni. Pritisak ispod normale. Temperatura od 15 ujutru do 26 stepeni po podne. VOJVODINA: Toplo pre podne, a po podne naobla~ewe koje }e usloviti povremenu ki{u i lokalne pquskove sa grmqavinom. Vetar ujutru umeren ju`ni i jugoisto~ni, a po podne jugozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 12, a maksimalna 27 stepeni na jugu Vojvodine. SRBIJA: Toplo sa sun~anim periodima pre podne. Po podne razvoj oblaka, ki{a i lokalni pquskovi sa grmqavinom. Vetar slab do umeren ju`ni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 12, a maksimalna 29 stepeni na jugu Srbije. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U ~etvrtak i petak toplo i nestabilno vreme uz sun~ane periode i sa pojavom lokalnih pquskova sa grmqavinom u popodnevnim satima. Od vikenda sve hladnije sa ~e{}om ki{om.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: O~ekivane vremenske prilike }e imati nepovoqan uticaj na hroni~ne bolesnike. Posebno se oprez savetuje cerebrovaskularnim i sr~anim bolesnicima kao i astmati~arima. Kod meteoropata se o~ekuju reumatski bolovi i glavoboqa.

VIC DANA

Evropa Madrid

16

Rim

22

London

12

Cirih

14

Berlin

15

Be~

19

Var{ava

25

Kijev

24

Moskva

26

Oslo

14

Krenuo Lala rano ujutro po hleb. Vidi ga kom{ija pa mu dovikne s druge strane ulice: - Kom{ija, di }e{? - Pa, po lebac! - A, je l’ mekan? - Ta, da nije mekan misli{ da bi’ ja sad i{ao po lebac?

SUDOKU

St. Peterburg 22 Atina

29

Pariz

11

Minhen

17

Budimpe{ta

21

Stokholm

12

8

4

6

1 7

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

288 (26)

Slankamen

348 (20)

Ja{a Tomi}

Apatin

364 (28)

Zemun

376 (11)

Tendencija stagnacije

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

380 (10)

STARI BEGEJ

Smederevo

524 (8)

Ba~. Palanka 303 (25) Novi Sad

304 (24)

Tendencija porasta

Hetin

TISA

104 (-36) N. Kne`evac

98 (6)

Tendencija stagnacije

302 (14) S. Mitrovica

267 (3)

Senta

331 (11)

324 (10)

Novi Be~ej

314 (0)

Tendencija porasta

Titel

354 (22)

NERA

Tendencija porasta

Kusi}

6

9 2

SAVA

Beograd

8

4 2 8

6

3

5

1

4

8

7

5

2

9

6

3

7

3

5

1

9

6

8

2

4

6

9

2

4

3

8

1

7

5

2

8

6

9

4

1

3

5

7

4

4

1

7

3

8

5

6

9

2

3

9

5

3

6

2

7

4

1

8

8

6

1

5

7

3

2

4

9

5

2

9

8

1

4

7

3

6

3

7

4

2

6

9

5

8

1

5 7

68 (-4)

1

6

6 1

5

4 3

8

6

2

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

7

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 12.maj 2010.  
Dnevnik 12.maj 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"