Page 1

c m y

NOVISAD*

PeTAK11.NOVeMBAR2011.GODINe

GODINALXIX BROJ23255 CeNA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

LOKALNI^eLNICIOGOR^eNIZBOGNOVOGZAKIDAWATRANSFeRAIZRePUBLI^KOGBUYeTA

[to je doneo zakon, odneo rebalans

str. 3

POKRAJINASTIMULI[eUPISNASTUDIJe FIZIKeIMATeMATIKeNAPMF-u

ODBROJAVAWE DO PO^ETKA EVROPSKOG PRVENSTVA

Najboqim bruco{ima po 68.000 dinara

Foto: N. Stojanovi}

str. 6

Tasa se pro{etao Novim Sadom

str. 19 UMROPeTARKRAq

NASLOVI

Politika 2 „Finalna faza” u klin~u „histerija” 3 Brojni predmeti zako~ili vra}awe mandata

ekonomija 4 Nova hladwa~a za boqu zaradu 4 Kurs u bankama najavquje propadawe dinara 5 Drugi talas krize, a mi goli i bosi

Dru{tvo NoviSad

12 Katamaranom po Obedskoj bari

13 Ze~evi se oporavqaju, sezona obe}ava

Crna

7 Grad le`i na termalnom jezeru 8 [kolice plesa i jezika ipak od 15 ~asova

Vojvodina

Odlazak gluma~kog velikana

Lov

6 Plesom do spasa {estogodi{we }erke

15 Zarobila policajce jer nisu hteli da hapse mu`a 15 ^e{qawe dokumentacije novosadskog porodili{ta

Kultura 23 Otvoren 40. Novosadski salon ^ETIRI DANA S DIJAMANTIMA: Najskupqi eksponat na Me|unarodnoj izlo`bizlatarstvai~asovni~arstva „Sjaj”, koja je otvorena ju~e na Novosadskom sajmu, dijamantski je prsten hrvatske zlatare „Kri`ek”, vredan 15.000 evra. Na sajamskoj manifestacijinakit,satove,alatkeidrugurobu do nedeqe predstavi}e oko 40 izlaga~aiz{estzemaqa.Doma}afirma „Beri}” premijerno je predstavila kolekcije ru~nih satova svetski poznatemanekenkeiglumiceParisHilton,„prinses”,„fejm”,„kraun”,„holivud”idruge,acenapoprimerkujeod 79do190evra.

str. 23

OBRA^UNUNOVOSADSKOMSTANU

Osumwi~en da je no`em izbo brata

str. 14

SPORT

Prohladno

Najvi{a temperatura9°S

str. 16 – 20

n BARA@ZAeP–POMO]KLADIONI^ARIMA

n NOLeOPeTBOqIODVIKTORA

n JO[NIJeKASNOZAOLIMPIJADU?


2

POLiTikA

petak11.novembar2011.

dnevnik

VLADA SRBIJE JU^E NIJE USVOJILA DEKLARACIJU O KOSOVU I METOHIJI

„Finalnafaza”u klin~u„histerija” Direktor Kancelarije Vlade Srbije za saradwu s medijima Milivoje Mihajlovi} izjavioje ju~edaVladaSrbijeidaqeradinadeklaracijiositucijina Kosovu, koja je u „finalnoj fazi”.Mihajlovi}jenakonferencijizanovinareuVladiSrbije napomenuo da deklaracija nije usvojena na ju~era{woj sednici Vlade.Kakojeukazao,~imbude postignutasaglasnost,deklaracija }e biti upu}ena parlamentunarazmatrawe,itounajkra}em roku. Kako „Dnevnik“ saznaje,VladaSrbijebideklaraciju mogla usvojiti danas ili sutranatelefonskojsednici. Iz me|unarodne zajednice sti`usignaliomogu}imre{ewima za administrativne prelaze na severu, a {efica pri{tinskogtimaudijalogusBeogradomEdita Tahiri negirabilokakvumogu}nostdaEUore{ewima razgovara sa srpskom stranom. Za wu su, kako je izjavila pri{tinskom dnevniku „Ekspres”, takve informacije samo propagandni trik BeograMINISTARSTVO ZA KiM

Vi{eod hiqadu Srbaubijeno –Vi{eod1.000SrbaubijenojenaKosovuiMetohijiod juna1999.godinekadasuuPokrajinu do{li predstavnici me|unarodnih snaga – izjavila je ju~e pomo}nica ministra za Kosovo i Metohiju Kruna Kali~anin. OnajezaagencijuBetarekla i da gotovo niko nije procesuiran za te zlo~ine nadSrbima.Powenimre~ima, pona{awe me|unarodne zajedniceproteklih12godinajei{loupravcuminimizirawasrpskih`rtava.Kruna Kali~anin je to izjavila povodompreksino}nogincidentakadasunakontu~eSrba i Albanaca u nasequ Br|ani, u severnoj Mitrovici, rawena trojica Srba, od kojih je Savo Mojsi} umro od povreda. Pomo}nicaministrajeoptu`ilakosovskevlastidasu zata{kaleinajte`ezlo~ine, poput onog u Starom Grackom, Gora`devcu, Cernici, Obili}uikodPodujeva.OdmahpodolaskumirovnihsnagauPokrajinuujulu1999.godine u selu Staro Gracko ubijenoje14srpskih`etelaca. Po~inioci nikada nisu prona|eni, a osumwi~eni Miqazim Biti}i nakon{est meseci je oslobo|en zbog navodnognedostatkadokaza.

da, uprkos tome {to su visoki zvani~niciEUprenelidastrane (Beograd, Pri{tina, Unija) razmatraju razne opcije u poku{ajudaprona|ure{ewekoje}e zadovoqiti sve strane. Brisel je ~ak, kako pi{e ju~era{wa „Politika„,zaprelazenaseveru Kosova ponudio dve varijante.Pojednoj,nacarinskimprelazima bi bili predstavnici Euleksa,Pri{tineiBeograda,

alidatobudestatusnoneutralno, a druga varijanta predvi|a integrisano upravqawe granicama, {to podrazumeva nove kontrolne ta~ke u neutralnoj zoni gde bi zajedno radili pripadnicipolicijeKosova,SrbijeiEuleksa.Ovadrugavarijanta,pomi{qewuBrisela,neprihvatqiva je za Beograd zbog formulacije o „integrisanom upravqawu granicama”, koja je,

navodno, obnarodovana u Pri{tini,akojabizna~ilazadiraweupitawestatusa. U srpskoj javnosti se u me|uvremenu navodno pojavio tekst deklaracije,zakoji{eficaposlani~ke grupe ZES-a u Skup{tini Srbije Nada Kolunxija ka`edazabriwava„histerija”,s jedne strane, da zbog Kosova i MetohijeSrbijane}ebitikandidatza~lanstvouEU,isdruge –da}eseSrbija,zaradtog~lanstva,odre}iju`nepokrajine. [ef napredwaka Tomislav Nikoli}, me|utim, zamera na tome {to je tekst najpre kru`io, kako je kazao, po stranim ambasadama, pa stoga ne mo`e tom dokumentu dati blanko podr{ku. U Skup{tini su poslanici DSS-a i SRS-a zatra`ili da Vladasaop{tidalijeonapredlo`ila uspostavqawe me{ovitihgrani~nihslu`binaprelazimaJariweiBrwak,iupitali {ta vlast namerava da uradi da SrbinaKiMvi{enebiginuli. D. Milivojevi}

U RUDARIMA, U PRISUSTVU NEKOLIKO HIQADA SRBA, SAHRAWEN UBIJENI SAVO MOJSI] (28)

Dan`alostiu KosovskojMitrovici UKososvskojMitroviciju~eje progla{endan`alostizbogubistva Sava Mojsi}a (28), koji ju~e sahrawennagrobquumestuRudare,kodZve~ana,uprisustvunekolikohiqada`iteqasevernogKosova i Metohije i opelo vladike ra{ko-prizrenskog Teodosija. VladaSrbijeosudilajenajnovije nasiqe na KiM i zatra`ila od Euleksadaistra`islu~ajMojsi}evogubistvaipo~iniocazlo~inaprivedepravdi. Nakon sednice Vlade Srbije, direktorKancelarijezasaradwu s medijima Milivoje Mihajlovi} rekaojedajeVladazatra`ilaod Kfora,UnmikaiEuleksadaispunesvojuobavezu,odnosnodaobezbede mir i bezbednost za stanovni{tvo Pokrajine. Vlada je ocenila da svako eventualno zata{kavawe zlo~ina direktno hrabriekstremisteiugro`avadaqi opstanaka Srba na Kosovu, i pozvalaiSrbesKosovadaseuzdr`e od nasiqa, ponoviv{i da je dijalogjedinina~indasere{isvaki problem u Pokrajini. Naime, u kosovskomitrovi~kom me{ovitomnasequBr|ani,unapadunepoznateosobeusreduoko20~asova je ubijen Savo Mojsi}, te{ko je rawenRado{ Vuki}evi},alak{e Veqko \or|evi}.Svisupreba~eni u kosovskomitrovi~ku bolnicu, da bi Mojsi} ne{to kansije podlegao povredama i pored hi-

LDP:Napadna proevropskuSrbiju PredsednikLiberalno-demokratskepartije^edomir Jovanovi} izjaviojeju~edajetastrankanezadovoqnadeklaracijomVladeSrbije o Kosovu jer predstavqa najdirektniji napad na proevropsku budu}nostSrbijeod5.oktobradosada.Onjenastrana~kojkonferencijizanovinarerekaodajeovadeklaracijagoraodbilokoje biv{eg premijera Vojislava Ko{tunice, jer Ko{tunica nije ulaziouparlament,svestanneistinauizve{tajimakojepodnosi,dok jeizve{tajovevladeodoga|ajimanaseveruKosovu„prepunla`i”. IzdeklaracijeVladeSrbije,oceniojeJovanovi},jasnoseprepoznajewena`eqadaostanenavlasti,sede}inadvestolice.

PUPSiSDPS naistomposlu EkspertskitimoviPartijeujediwenihpenzioneraSrbijeiSocijaldemokratskepartijeSrbije,kojesupredvodiliMilan Krkobabi} iRasim Qaji},saglasilisuseju~eoneophodnostiusvajawa zakonaosocijalnompreduzetni{tvu.Usaop{tewuPUPS-asenavodidabiseusvajawemtogzakonaomogu}ilozapo{qavawevelikog brojasocijalnougro`enihgra|ana.Nacrtzakonakojijepredlo`io PUPSjedobrapolaznaosnovazapostizawepunogkonsenzusasvih parlamentarnih stranaka, nevladinog sektora i eminentnih predstavnikastruke,ocenilisuekspertskitimovidvepartije.

rur{keintervencijekojajetrajala~etiri~asa. Na~elnicaOdeqewaanestezije Milena Cvetkovi} rekla je novinarima da je Mojsi} imao povrede petvitalnihorgana:jetre,slezine, `eluca,dijafragmeipankreasa. – Sve je to razneto vatrenim projektilomvelikerazornemo}i. Poku{ano je maksimalno hirur-

svojomkrvqunemogupla}atiulazakSrbijeuEU”. –Sviznajuistinu,znajudasuna Srbe pucali pripadnici paravojnejediniceROSU,alisvi}uteo tome–rekaojepredsednikop{tine Kosovska Mitrovica Kristimir Panti}, i istakao da }e op{tina Kosovska Mitrovica prekinutisvakikontaktsKforom.

Ne nasedati na provokacije MinistarzaKiMGoranBogdanovi}izjaviojedaistraguonapadunatrojicuSrbaunasequBr|anitrebadapreuzmeEuleksumesto KPS-aidase{toprerasvetlimotiv,priveduikaznepo~inioci togteroristi~kogakta.Ministarjeistakaodasemora„i}iupravcusmirivawatenzijaiu~initisvedanedo|edorevan{izma”.Bogdanovi}jeapelovaonagra|aneKiMdaneu~ineni{ta{tobi„dovelodonovihsukoba”idanenasedajunaprovokacijeiodolesvim pritiscima,isti~u}idasewegovapelodnosiinaSrbe,inaAlbanace,posebnoonekoji`iveukosovskomitrovi~komnasequBr|ani. {ko zbriwavawe, ali su povrede bilenespojivesa`ivotom–rekla jeona. Na~elnik Hirur{kog odeqewa bolnice u Kosovskoj Mitrovici Radimir Jankovi} rekaojedajete{ko raweni policajac KPS-a Rado{ Vuki}evi} operisan i da je wegovostawezasadastabilno. Potpredsednikop{tineKosovskaMitrovicaMomir Kasalovi} rekaojenasahraniuRudaru,kojoj je prisustvovao ministar za KiM Goran Bogdanovi}, da su „Srbi

Oglasio se i Euleks i pozvao svedaseuzdr`eodnasilnihreakcijaidapustevladavinupravada odradisvojposao. „To ukqu~uje i mogu}nost slobodnog kretawa za Euleks da bi sprovodio ovu i druge istrage, {to je u skladu s wegovim mandatom„, navedeno je u saop{tewu, u kojemsedodajedaMisijaEU„tesno sara|uje s Kosovskom policijomuistraziincidenta,skupqawu forenzi~kihdokazaiuzimawuizjavasvedoka”. D. Milivojevi}

poslani~ke teme

(Ne)~ista savest Poslanici Skup{tine Srbije zavr{ilisuju~ezanepunadvasata raspravuopredlozimazakonaootpisudugovanekolikojavnihpredu- ze}aioigramanasre}u.Sednica senastavqauponedeqak.Poslanici opozicije, osim SRS-a, nastavqaju bojkot zasedawa koji traje jo{ od 20. oktobra jer tra`e da Skup{tina, umesto o zakonima, raspravqaosituacijinaKosovu. Radikali su kritikovali predlo`eni zakon o otpisu dugova, po kojem se pojedina javna preduze}a osloba|ajuduganastalogprevi{e od 20 godina, u ukupnom iznosu od oko700milionaevra,zahtevaju}i amandmanom se ta odredba zakona izbri{e. Poslanik DS-a Sr|an Milivojevi} predla`edaseamandmanodbije jer niko iz vlasti “ne}e iz novcajavnogsektorafinansirati sopstvenu politi~ku aktivnost”, niti iz “narodnog xepa {tampa

kwigepartijskoglidera”.Natoje repliciralaposlanicaSRS-aNata{a Jovanovi},kojajerekladasu kwige lidera radikala Vojislava [e{eqa {tampane novcem te stranke,anenarodnim.Onajekritikovala predsedavaju}eg Nikolu Novakovi}a {to nije prekinuo Milivojevi}evu diskusiju jer se nijeticaladnevnogreda: – Da ste pratili, videli biste dazadu`ivawegra|anaSrbije,kojevr{iDS,va{Mla|an Dinki} i ceo re`im, nema veze s kwigama Vojislava[e{eqa–reklajeNata{aJovanovi}. Replicirao je Milivvojevi}, podse}aju}inatodanigdeudiskusiji nije pomenuo ni SRS ni [e{eqa. – Gospo|ica Jovanovi} se sama prepoznalaiprepoznala[e{eqa, ne~ista savest je dobra stvar, dobro je kad se neko sam prepozna – konstatovaojeMilivojevi}.

Istorijsko posrnu}e VladaSrbije,spremijeromMirkom Cvetkovi}em na~elu,jo{uvek “sedi”uNemawinoj11,dokistovremenojedanaktuelniijedanbiv{i ministarhvalenekedrugevladeinekadrugavremena.Takojeministar infrastruktureMilutin Mrkowi} poru~iodajevladaMirkaMarjanovi}atokomdevedesetihgodinapro{logvekafunkcionisalaboqeod Vladesada{wegpremijera,dokeksministarMla|an Dinki} ocewujeda senajboqe`ivelouTitovovreme. ParlamentarcikojisubiraliVladuiministrerazli~itogovoreo svemu tome. Poslanik DS-a Sr|an Milivojevi} ka`e da je “s Vladom MirkaMarjanovi}a,kojajevladalaod1993.do1997.godine,Srbijado`ivelanajve}eposrnu}eusvojojistoriji“. – ^estitam Mrkowi}u na hrabrosti i iskrenosti. Wegova izjava je ta~na jer ne postoji nijedna vlada koja je bila gora od Cvetkovi}eve. Ovoposledwihgodinajenajcrwaistorija–ka`epredsednikposlani~kegrupeSRS-aDragan Todorovi}.

Ministre na pregled NapredwakDragan [ormaz tvrdi da je Dinki}eva izjava o lepom Titovomvremenu“neozbiqnainaliknawegajersenemo`eupore|ivatitada{weisada{wevreme”. – Mrkowi}eve re~i odgovor su Tadi}unawegovuizjavudaMrkowi}kaostudentideodrokadoroka.Onsetogamalokasnosetio,na krajumandataovevlade–naveoje [ormaz, dodaju}i da je ovo najnesposobnijavladauistorijiSrbije,stim{toje“ipakMarjanovi}e-

va vlada bila ne{to naju`asnije zaSrbiju”. Lider NS-a i biv{i ministar zakapitalneinvesticijeVelimir Ili} smatra da ~lanovi Cvetkovi}evogkabineta“nezaslu`ujuni sekundudabududeovlasti”. –Tojeskupqudikojizaslu`uje ozbiqanpregledjerimaonihkoji nisunormalni,{tojamogudadoka`em–isti~eIli},“kadbiznali kako se neki qudi pona{aju, uzelibimotkedaihisteraju”.

[ta je (ne)pravedno PoslanikSDP-a Meho Omerovi} podneojeamndmannapredlo`enizakonorehabilitaciji,tra`e}iodVladedaodustaneodpredlogadasepotomcimao{ete}enihgra|anaispla}ujenadoknadazananetibol. –Sla`emsedatrebavratitiimovinusvimakojimajeoduzetanepravedno,bezodlukesuda.Aliute{kojekonomskojsituacijiukakvojjeSrbija,nemanikakvelogikedaseizbuxetarazme}emotakozvanimmaterijalnimdodatkom.Tobibilonepravdenopremagra|animaSrbije–upozoravaOmerovi}.

Poslanicima dobar {e}er U susret Me|unarodnom danu borbe protiv dijabetesa, koji se obele`ava 14. novembra, u Skup{tiniSrbijeorganizovanajesada ve} tradicionalna akcija merewa {e}eraukrviinivoakrvnogpritiska.Akciju,kojojseodazvaovelikibrojposlanika,zaposlenihu

parlamentu i skup{tinskih izve{ta~a,organizovalojeUdru`ewe za borbu protiv dijabetesa grada Beograda„Plavikrug”.Zadvadana akcije u obe zgrade parlamenta kontrolisalosevi{eod300qudi. Zabele`enisuuglavnomdobrirezultati. S. Stankovi}

REKLI SU

Nikoli}:Bi}e mestazaMa|are, Qaji}aiUgqanina

Kuper:Integrisano upravqawe prelazima?

Ili}:Na Kosovujesve zavr{eno

LiderSNS-aTomislav Nikoli} ponovio je da, {to se wega ti~e, posle narednihparlamentarnih izbora koalicije napredwaka i DS-a „ne}e biti”. „Ima}emo svoju listu s NS-om,PSS-omiPokretomsocijalista.Spreman samdamestoministrapolicijeponudimMa|arima(SVM).Poru~ujemi Qaji}uiUgqaninudaimajumestauna{ojvladi.Naravno,iDSSjepartnerkojitrebadabudesnama”,rekaojeNikoli}za„Novosti”.Na pitawe ho}e li biti predizborne koalicije s DSS-om,Nikoli}jeodgovorioda„otomenismo pri~ali”.Napitawedalibi,akonapredwacimazaVladubudefalioba{SPS,liderusocijalista Ivici Da~i}u ponudio da bude premijer, Nikoli} je odgovorio da je „to nemogu}e”. „Ali,evomuferponuda.Akomislidajesposobandabudepremijerna{evlade,nekapre|eu SNS”,kazaojeNikoli}.

Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Pri{tine Robert Kuper mogao bi uskoro izneti kompromis no re{ ew e int egris an og uprav qaw a prel az im a Jar iw e i BrwaknaseveruKosova, objavio je ju~e Radio„SlobodnaEvropa”.PoizvorimabliskimKuperu,SrbijaiKosovosuna~elno prihvatilitakvuopciju,alijo{nijepostignut dogovor o broju carinika i komandnom lancu, prenosi dopisnik radija izBrisela. Nije postignut dogovor o tome koliko }e biti albanskih, srpskih i Euleksovih carinika,averovatnonajte`iproblemje dasepostigneisporazumotomeko}edonositi kona~ne odluke, Euleks, Albanci ili Srbi ili svi oni zajedno, navodi Radio„SlobodnaEvropa”.

Predsednik Nove SrbijeVelimir Ili} oceniojeju~edadeklaracija, koju priprema Vlada SrbijeoKosovuiMetohiji, „ne vredi ni~emu, jer je na Kosovu sve ve} zavr{eno”. –NaseveruKosovase baca suzavac, hapse se qudi,probijajusebarikade,amitekposvr{enomposludonosimodeklaraciju.Namernose~ekalodasesvezavr{i,padase,tobo`e, usvoji neka deklaracija – izjavio je Ili}novinarimauSkup{tiniSrbije. On je dodao da bi „trebalo pustiti vladaju}uve}inusamadaglasa”.Ili}jerekao dajeprimiodelegacijuSrbasaKosova,kojisumupokazalioko27.000potpisakojesu prikupili,tra`e}idvojnodr`avqanstvos Rusijom.Prikupqawepotpisasenastavqa, a po Ili}evoj proceni, bi}e ih „stotine hiqada”.


c m y

politika

dnevnik

LOKALNI^ELNICIOGOR^ENIZBOGNOVOGZAKIDAWATRANSFERAIZREPUBLI^KOGBUYETA

[to je doneo zakon, odneo rebalans NakonizmenaZakona o finansirawu lokalnih samouprava, kojima je udeo op{tina i gradova u porezu na zarade pove}an sa 40 na 80 odsto, akt er i cent raln e vlasti slavodobitno su sebiupisivalipoeneza doprinos fiskalnoj decentralizaciji. ^elnici lokalnih samouprava, pre svega onih u kojim a su stop e nez ap oslen os ti najm aw e, trqali su ruke po{to su o~ekivali da }e bar u pos ledw em kvart al u u lokalnim kasama biti ne{to izda{niji iznosi nakon dvogodi{weg stezawa kai{a, na {ta subiliprimoranizbog dras ti~n og rez aw a transferaizrepubli~kekase2009.godine. Me|utim, samo mesec otkako se zakonske izmene primewuju, pokazalo se da planirani prih od i nis u ostvar iv i, po{to su nedavnim rebalansom republi~kog buxeta op{tinama i gradovima ponovo znatn o smaw en i nen am ens ki transferi. Po re~ima ~lana novosadskog Gradskog ve}a zadu`enog za finansije @ivka Makari}a,ugradskojkasi}edokraja god in e, na osnov u pov e} aw a udelaodporezanazarade,biti prihodovano izme|u 700 i

750 miliona dinara vi{e. On je,me|utim,ukazaonatodasu grad u istov rem en o prep ol ovqenatransfernasredstvaiz republi~kogbuxeta. – Tako }emo u posledwem kvratalu, umesto 286 miliona dinara, dobiti 141 milion – naveo je Makari} za „Dnevnik”. Onjekazaodajedosmawewa trans fer a lok aln im sam ou prav am a do{ lo nak on reb alans a rep ub li~k og bux et a, iakojeZakonomofinansirawu lokalnih samouprava ovo pitawedruga~ijere{eno.

Smiqani}:Pokrenu}emospor protivHrvatske @ivoradSmiqani}namjekazao da je op{tina Apatin pokrenula proces evidencije i pribavqawa dokumentacijezaupisvlasni{tva nad imovinom koja joj je vra}ena nedavno usvojenim Zakonom o javnoj svojini. On je najavio i da }e ApatinpokrenutisporprotivRepublikeHrvatskezavra}awede~jegodmarli{tanaostrvuSilba,kojejetaop{tinasvojevremenoizgradila. –Ne}emo~ekatidaseokon~aprocessukcesijeve}}emopokrenuti taj sudski spor s Hrvatskom. To odmarali{te je na{a imovinai`elimodagakoristedecaizop{tineApatin.Ne}emodadopustimodasetaimovinaprebijaname|udr`avnomnivou jer bismo svakako bili zakinuti, bilo da to odmarali{te privatizujeSrbijailiHrvatska–izjaviojepredsednikop{tineApatin.

cije.Onjena{emlistukazao – Nije prvi put da da }e u buxetu te op{tine do setajZakonkr{ijer kraja godine biti oko pet mise to rad i jo{ od liona dinara vi{e zbog pove2009. godine, kad su }awau~e{}auporezunazaralokalnim samouprade. Istakao je, me|utim da se vamaznatnosmaweni lokalnesamoupraveidaqezatrans fer i koj i im kidajusobziromnatodasudo pripadaju po zakonu. 2009.godineraspolagaleznatNovom Sadu tada su no ve}im transfernim sredtrans fer i smaw en i stvima. 50 odsto. A taj sma–Doknam2009.godinenisu weninivotransfera nezakonito zakinuli tarnsezadr`an je i u 2010. fere,imalismooko20miliogod in i, iako Zak on nijepromewen–pod- naubuxetupotomosnovu,au ovoj godni }emo, s pove}awem setiojeMakari}. Preds edn ik op- udelaodporezanazarade,raspolagati s ukupno 15 miliona {tin e Nov i Be~ ej Mil iv oj Vreb al ov –kazaojeSmiqani}. On smat ra da je op{ tin a tako|e ukazuje na to Apatin ~ak u povoqnijem poda je do{lo do novog kres aw a trans fer a lo`aju od brojnih drugih lolokalnim buxetima, kalnihsamouprava{iromSralinavodida}euka- bijekojene}eniosetitiprosi te op{tine ipak mene u svojim kasama po osnobitine{tovi{enovcaodpo- vu poreza na zarade jer imaju veomamalibrojzaposlenih. rezanazarade. Dajesvemaweparaulokal– Transferi buxetu Novog Be~eja smaweni za 30 odsto, nimkasamatvrdeiuop{tini ali }e u op{tinskom buxetu Vrbas, gde je umesto o~ekivabiti oko dva miliona dinara nih 54 miliona dinara vi{ka zbog ve}eg udela vi{ e neg o {to od poreza na zasmo imal i do sad, a po osnovu NamauNovomBe~eju rade, u op{tinporezanazarade jedinobipreostalo skoj kasi bonus oko 20 miliona –kazaojeVrebadaodemokod dinara mawi polovzana{list. gra d o n a ~ el n i k a {to su rebalanOn je, me| utim, izrazio bo- Beogradaiponudimo somrepubli~kog mudakupina{u buxeta i toj opjazan da bi naja{tini prepolovqen e zak ons ke op{tinu izm en e, koj im a (MilivojVrebalov) vqeni nenamenski trans fer i se predv i| a da iz rep ub li~k og se,kakojerekao, porezodzaradavi{enesliva buxeta,kojiumestooko14mitamo gde zaposleni `ive ve} liona dinara mese~no sad iztamo gde rade, mogle dovesti noseokosedammiliona. Prethodnosui~elniciopdo bankrota velikog broja op{tineBe~ejsaop{tilidaiz{tina. – Ima informacija o tome mene Zakona o finansirawu da se pripremaju takve zakon- lokalnih samouprava toj opskeizmene,alisenadamdaone {tin i nis u don el e nik ak av ne}e dobiti ve}ins ku podr- boqitak.Powihovimtvrdwama, i Be~eju su u posledwem {ku. U protivnom, samo Beo- grad,NoviSadijo{nekoliko kvart al u znatn o smaw en a ve}ihgradovabi„pre`iveli”. transfernasredstva. –Ra~unicajasnokazujedaje AnamauNovomBe~ejujedino bipreostalodaodemokodgra- republi~ki rebalans za na{u dona~elnika Beograda i ponu- op{tinukatastrofalanjersu dimomudakupina{uop{tinu nam prepolovqena transferna sredstva i dobija}emo me–istakaojeVrebalov. I ~elnik op{tine Apatin se~nopo6.963.000dinara–is@ivoradSmiqani} smatrada takao je predsednik op{tine fiskalna politika ne ide u Be~ejPeterKnezi. B.D.Savi} prilog procesu decentraliza-

petak11.novembar2011.

3

UPRAVNISUDOBJA[WAVAZA[TOJO[NEMA NOVIHPRESUDAPONALOGUUSTAVNOGSUDA

Brojni predmeti zako~ili vra}awe mandata Upravni sud oglasio se ju~e povodom navoda ~lana Predsedni{tva Srpske napredne strankeIgoraMirovi}a danovosadskiodborniciizredovaSNS-a sumwaju u politi~ku korupciju u tom sudu jer im svojevremeno oduzeti odborni~ki mandati jo{nisuvra}eni. „Saop{tavamo da su ovakve izjave krajwe proizvoqne i predstavqajuvrstupritiskana sud„, naveo je Upravni sud. U saop{tewu koje je dostavqeno „Dnevniku” dodaje se da je Upravni sud za 15. novembar ove godine, u skladu sa Zakonomoure|ewusudova isudskimPoslovnikom, zakazaosednicusvihsudijanakojoj}ebitirazmotrenisvipredmetiu kojima postoji nalog Ustavnogsudadaizmenipojedina~neakte,auvezisvra}awem mandata Srpskoj naprednoj stranci. „Ovaj sud po{tuje sve sudske odluke,naro~itoUstavnogsuda, ali zbog brojnosti predmeta i potrebe da se spisi dostave od ranije postoje}ih okru`nih sudova i skup{tina op{tina {irom cele Srbije nije bio u mogu}nosti da efikasno sprovede odluku Ustavnog suda u odre|enomroku„,naveojeUpravnisud. U Agenciji za borbu protiv korupcije, kojoj su se odborni-

ci, po Mirovi}evim re~ima obratili, ka`u da se bilo koje pravnoifizi~kolicekojesumwa da negde postoji korupcija mo`e obratiti tom nezavisnom organu predstavkom. Agencija zatim, re~eno je na{em listu, slu~ajanaliziraimo`eotome tra`itidopiseiizja{wewa.

Ustavni sud Srbije je 7. jula ovegodineuva`io`albeodbornika iz Novog Sada kojima su mandati oduzeti i nalo`io Upravnom sudu da u roku od 30 danadonesenovepresude.Unovosadskom odeqewu Upravnog sudapredmetisu,poMirovi}evim navodima, zaprimqeni 15. septembra,odre|enesupostupaju}esudije,aligotovodvamesecakasnijenemasudskogepiloga. Vra}awe mandata o~ekuje 11 novosadskihodbornika,odkojih jesedmoroizSNS-a. S.N.

Subotica: Odlazak od Dinki}a Nakon {to je lider URS-a Mla|an Dinki} u Subotici rekaodajeizstrankeG17plus izba~en Nemawa Simovi}, ~lanGradskogve}azadu`enza omladinu i sport, partiju su napustila~etvoricaodbornikalokalnogparlamentaijo{ neki direktori i aktivisti. Izstrankesuistupiliodbornici u Skup{tini grada Neven Vi{wi}, Branislav Kapor, Radomir To{i} i Marin Vidakovi}, zatim, predsednik Stonoteniskog saveza Srbije idirektorJKP„Stadion”Zoran Kalini}, predsednica @enske mre`e Marica Stan-

ki},sekretarzainspekcijskonadzorne poslove u Gradskoj upravi Zoran Pr}i} i mnogi drugi dugogodi{wi ~lanovi stranke. –Putemi-mejlasaznaosamda sam iskqu~en iz stranke G17plus.Obrazlo`ewedasam nanosio {tetu Ujediwenim regionima Srbije i wihovoj politici ne pije vodu jer sam u~estvovaoumnogimprojektima izgradwe velikog broja sportskihterenaugradu,nadgradwehalesportova,renovirawasportskihprostorauSuboticiiokolini...–ka`eNemawaSimovi}. S.I.


4

ekonomija

petak11.novembar2011.

dnevnik

BOJANPAJTI]^URU[KOJZADRUZIOTVORIONOVUINVESTICIJU

SVETSKABANKA OBJAVILASPISAK

Novahladwa~azaboquzaradu

Nacrnoj listi nemana{ih

U^urugu,nasequu`abaqskojop{tini,ju~ejeotvorena savremena hladwa~a, namewena za uspe{no ~uvawe i skladi{tewe povr}e i vo}a, kapaciteta500tona.Vlasni{tvo je Zemqoradni~ke zadruge „^urug”, koja postoji sto godina i okupqa 100 zadrugara i dve hiqade kooperanata. Po~ et ak rad a hladw a~ e, simb ol i~n im pres ec aw em vrpce,ozna~iojepredsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti}, koji je okupqenim zadrugarima, zemqoradnicima, predstavnicima Zadr` nog sav ez a Vojv od in e, PrivrednekomoreVojvodine idrugimgostima,poru~ioda su^uru`anipokazaliceloj zemqi kako treba poqoprivrednici da se udru`uju, da

Na crnoj listi Svetske banke (SB), nema srpskih kompanija koje su zbog nepravilnosti diskvalifikovane na javnim nabavkama ili zakqu~enog pojedina~nog ugovora za dobijawe zajma,izvo|eweradova,isporukerobeiliusluga,izjavioje ju~e vi{i specijalista za javnenabavkeSBHozeMartinez. MartinezjeistakaodaSB strogauprimenisvojihpravila, te tako, ako se utvrde nepravilnosti, banka ubrzo stavqa kompaniju na crnu listu i propisuje sankciju zabranuu~e{}auodre|enom perioduilizauvek.

org an iz uj u ekon om i~n ij u i efikasnijuproizvodwu,dase orij ent i{ u na int enz ivn e, profitabilne sorte vo}a i povr}a i da zajedno izgrade hladwa~u kao sme{tajni kapacitet, ali i objekat koji }e omogu}iti da svoje proizvode prodaju po mnogo boqoj ceni nego {to bi ina~e prodavali. -Tojeupotpunomskladusa politikom Pokrajinske vlade-rekaojePajti}.-Mismo prekoFondazarazvojVojvodinefinansirali83hladwa~e {irom Pokrajine, a preko Programa novih tehnologij a fin ans ir al i smo jo{ oko 30 hladwa~a i doradnih centara. Pajti}jeizjavioda}ePokrajinafinansijskipodr`atiizgradwudoradnogcentra

u^urugu,kakobisezaokru`io proces, te da se sa primarne pre|e na sekunadrnu proizvodwuinatajna~inratarimaomogu}iboqazarada. Zem qor adn i~k a zad rug a „^urug” pro{le godine obele`ilaje100godinapostojawa i rada i progla{ena za tre}u najboqu zadrugu u Vojvodini.Premare~imadirektoraStevana Milina,nastoje}i da unapredi poslovawe, izgradila je ovu hladwa~u, koja}eunapreditiprovrtarsku proi zv odw u i pol o` aj poq op riv redn ik a u ovom kraj u. Proi zv odw a pov r} a predstavqa profitabilniju proizvodwu u odnosu na klasi~neratarskeuseve,kojisu do sada ~inili osnovnu proizv odn u del atn ost na ovim prostorima.

UVLADISRBIJEPOTVRDILIPISAWE„DNEVNIKA”

UBANKAMADRASTI^NERAZLIKEIZME\UKUPOVNEIPRODAJNEVREDNOSTIDOMA]EVALUTE

Kristali „svarovski” izSubotice

Kursnajavqujenovo propadawedinara Kursne liste poslovn ih bank a pru`aju ovih dana zanimqivu sliku. Dok se din ar ve} dan im a kre}e oko 102 i jo{ malo za jedan evro i po zvani~nom sredwem kursu Narodne banke Srbije i dnevno gubi ili dobija pokoju paru, kod poslovnihbanakajesitua c ij a drug a~ ij a. Kupovni kurs po kojem one otk up quj u evro je kod ve} in e izme|u99i100dinara. S druge strane, prodajni kurs banaka po kojem strankekupujuevrojeod103pa dovi{eod106dinara.Najmawu razliku imaju u Oportjuniti bancigdeevrokupujupo100,80 dinaraaprodajuza103,87.Najve}arazlikajeuFolksbanci– 99,13 je kupovni kurs a 106,31 prodajni. Ostali su se smestiliizme|u. PredsednikIzvr{nogodbora Oportjuniti banke Vladimir Vukoti} ka`edave}inabanaka ra~una indeksirane kredite po sredwem kursu NBS-a, ali da imaionihkojetoradeposvom kursu. Wima se isplati da klijentu puste kredit po ni`em

maigdesekursdogovarasklijentima. Ekonomski stru~wakdrSini{a Ostoji} ka`edaovakovelike razlike mogu biti najava daqeg slabqewa dinara, a kao posledice pove}awa platnog deficitakoji}eposvemu sude}i nastaviti da raste. U mewa~nicama su stvarno razlike mawepaseuve}inidinar prodaje strankama za 103,80 a otkupquje od wih po 100,80,madajeiturazlikaprili~najerjeprebilamawa.Me|utim,imewa~iimajusvojeargumente. Devize se sve mawe i kupuju i prodaju kod wih. Obim poslovawa smawen je izme|u 20 i 30 odsto u odnosu na pro{lu godinu. Nekada su male mewa~nice imale promet od oko sto milionaevramese~no.Danasjedvapolovinutoga.UUdru`ewu mewa~aka`udagra|anisvere|eikupujuiprodajudevize.Takove}inunebolekurskerazlike. Ali kod uzimawa kredita trebadobroproveritipokojem kursu}ebankara~unatiratu D.Vujo{evi}

Referentastopadesetka Izvr{niodborNarodnebankeSrbijejenaju~era{wojsedniciodlu~iodareferentnukamatnustopusnizi0,75odsto.Ona sadiznosita~nodesetprocenata. Ovastopajenajvi{abilauaprilu–12,50odstou2011.iod tadabele`ipad.Onajereperzaodre|ivawekamatanadinarske kredite.Ali,kodnasjetek15odstozajmovajeudoma}ojvaluti. Slede}i put referentna stopa }e se na dnevnom redu IO NBS-ana}i8.decembra.Dali}etadado}idosmawewailipove}awazavisi}eodistih~inilacateku}iheknomskihkretawa iinflacije. kursu a potom ga obave`u na to da zajam vra}a po vi{em. Osim toga,ve}inabanakajeprepusti-

la sitnije poslove razmene mewa~ima. Wima se isplate samo onigdesesumemeremilijarda-

Odoru`ja467milionadolara Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je tokom 2009. godine izdalo 360 dozvola za izvoz naoru`awa i vojne opremeuukupnojvrednostiod467,02milionadolarai182dozvolezauvoznaoru`awaivojneopremeuukupnojvrednosti od 111,26 miliona dolara, rekla je ju~e

na~elnica Odeqewa za upravqawe industrijskim razvojem u tom ministarstvu JasminaRoski}. Predstavqaju}igodi{wiizve{tajSrbije o realizaciji spoqnotrgovinskog prometa kontrolisane robe za 2009., na skupukojijeorganizovaoCentarzakon-

trolu streqa~kog i lakog naoru`awa u isto~noj i jugoisto~noj Evropi (SEESAC),Roski}jerekladajeSrbijanajvi{e naoru`awa i vojne opreme izvezla u SAD, zatim Irak, Italiju i Belgiju i ovezemqe~ineoko85odstoukupnogizvoza.

Vlada Srbije usvojila je na ju~era{wojsednicisporazum izme|u dr`ave i presti`nog austrijskog investitora, kompanije „Svarovski”, koji }e u narednom perioduiformalno potp is at i Min istars tvo ekon om ij e i reg io n aln og razvojaiovakompanija, saop{teno je iz tog ministarstva. Kompanija planiradaseuprvojfazi ulo` i 15 mil io n a evra u Sub ot ic i i po~ne osnovnu proizv odw u, koj a obu hvataprocesobrade, spajawa i pakovawa kris tal a, koj i }e kompletno biti nameweniizvozu. Postojimogu}nost pro{irewa investicijekrozdrugufazu, {to}ezna~itiipove}awe iznosa inve-

cijuizvoza(SIEPA)usaradwisaaustrijskomambasadom. „Svarovski interne{enel holdingAGbaviseproizvod-

„Simens”zapo{qava KompanijaSimensnajavilajeju~eda}epro{iritipostoje}e kapacitetefabrikeuSuboticiiporedpostoje}ih500,unarednedvegodinebi}ezaposlenojo{oko150radnika. Ovakompanija}eulo`iti24milionaevrauproizvodwunovogtipageneratora,kojijerazviojedanodin`ewerakompanije,aproizvodi}eseusuboti~kojfabrici sticija„Svarovskog”uSrbiji, isti~eseusaop{tewu. Upregovorimasaovimvode}im svetskim proizvo|a~em, kojisuvo|enitokomovegodine,u~estvovalisupredstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnograzvojaiAgencije za strana ulagawa i promo-

wom kris tal a za nak it i ukrasne figure, kao i materijala od kristala za modnu ind us trij u i kris taln e lustere. Ovakompanija,kojau120zemaqa zapo{qava oko 24.840 qudi, imala je u 2009. godini obrtod2,25milijardievra.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska Norve{ka [vedska [vajcarska V.Britanija SAD

Valuta

evro dolar dolar kruna kruna kruna franak funta dolar

Va`iza

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kupovni zadevize

100,2920 74,9678 72,3138 13,4671 12,9135 11,0486 81,1950 117,9490 74,0709

Energoprojekt garant, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 102,3388 76,4978 73,7896 13,7419 13,1770 11,2741 82,8520 120,3561 75,5829

104,6926 78,2572 75,4868 14,0580 13,4801 11,5334 84,7576 123,1243 77,3210

99,9850 74,7384 72,0924 13,4258 12,8739 11,0148

Promena %

Cena

332,60

4.326

95.327.736

Univerzal banka, Beograd

9,78

2.750

19.251

Termika, Beograd

8,33

1.300

Centrosrem promet, Stara Pazova

2,78

Komercijalna banka, Beograd Pet akcija s najve}im padom Jugohemija, Beograd

73,8442

Kurseviizovelisteprimewujuseod10.11.2011.godine

Promena %

Cena

Promet

-1,62

1.819

3.060.100

500.500

NIS, Novi Sad

-0,31

634

5.370.738

370

185.000

Komercijalna banka, Beograd

1,07

1.890

98.280

1,07 Promena %

1.890 Cena

98.280 Promet

Imlek, Beograd

-0,04

2.300

1.552.615

Soja protein, Be~ej

-0,88

560

196.000

-12,01

4.118

679.470

Energoprojekt holding, Beograd

0,24

426

179.197

Agrobanka, Beograd

-1,64

4.145

1.114.880

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,20

510

1.191.941

Jubmes banka, Beograd

-11,27

315

27.405

Ribarstvo, Baranda

-8,00

690

6.900

-5,92

493

125.729

0,35

14.400

144.000

-4,35 Promena %

1.100 Cena

321.200 Promet

Univerzal banka, Beograd

9,78

2.750

19.251

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.720

0,00

NIS, Novi Sad

-0,31

634

5.370.738

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

5.200

140.400

Agrobogojevo, Bogojevo

0,00

520

2.743.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.500

0,00

Mlekara, Subotica

-4,35

1.100

321.200

Tigar, Pirot

-5,92

493

125.729

^oka duvanska industrija, ^oka

0,00

1.800

282.600

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

361

0,00

Soja protein, Be~ej

-0,88

560

196.000

Mlekara, Subotica Vojvo|anskih top-pet akcija

80,9464 117,5879

Naziv kompanije AIK banka, Ni{

Velefarm, Beograd

Tigar, Pirot

BELEX 15 (537,41 -0,19)

Promet

Sviiznosisudatiudinarima


PREGOVORIMASETRA@IRE[EWEZABUYETZANAREDNUGODINU

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

petak11.novembar2011.

5

EKONOMSKENEDA]EUGRO@AVAJUIPRIVREDUIGRA\ANE

MMF nas pu{ta Drugi talas krize, da `ivimo u minusu a mi goli i bosi

Srbija}e,posvemusude}i,iidu}egodinenastavitidasezadu`uje i ne}e radikalnije smawivati buxetskideficit.Minusudr`avnoj kasibi}eprocentualnomawinego ove godine, ali najverovatnije ne onoliko koliko je prvobitno pla-

nirno. Drugim re~ima, nastavi}e seaktuelnabuxetskapolitika,kojasemo`eopisatikaopre`ivqavaweuzzadu`ivawebez`eqedase odlu~nije krene krene u reforme koje bi na du`i rok doma}e javne finansijeu~inilestabilnim. Mediji,naime,izve{tvajuda}e misija Me|unarodnog monetarnog fondaiovajput„popustiti”pred zahtevimaVladeSrbijeiodobriti izvesnopove}awebuxetskogdeficita da bi dr`avi bilo lak{e da ispuwava svoje obaveze, pre svega one koje se ti~u isplata zarada u javnomsektoruipenzija.O~ekivawaoprivrednomrastuu2012.godini su smawena, {to zna~i da }e i prihodi u buxetu biti ni`i nego {tosmosenadali. Srbijajeiovegodineimalave}ideficitnego{tojeisprvabilo planirano i dogovoreno s MMFom:minusujavnojkasijepove}ansa

4,1procentaBDP-ana4,5.Ukoliko sepostignedogovorona~inunakojibipove}awedeficitaunarednoj godinibilofinansirano,odnosno akoseprona|eformuladaseminus pove}a bez drasti~nog pove}awa duga,vrlojeverovatnodaMMFni

zvu~istra{no–zatosedr`aveizadu`ujuukriznimgodinama,dabiu beri}etnim taj dug vratile. Problemjekadasetakavdugpraviizgodineugodinu,kao{tona{adr`ava to~ini.Stogainije~udno{tonam je javni dug samo od 2008. naovamo porastao {est milijardi evra, odnosnowegovou~e{}euBDP-uuve}anojes26na45procenata. Podugoro~nimprojekcijamakojima je planirano postepeno smawivawebuxetskogdeficitaSrbijeunarednomperiodu,za2012.mawakdr`avnekaseplaniranjena3,2 odsto BDP-a. Po informacijama koje sti`u sa sastanaka predstavnikaMMF-aspremijeromMirkom Cvetkovi}em iwegovimministrima,tacifrabimoglabitiuve}ana za~itavprocentnipoen,naoko~etiriodstoBDP-a. Tobizna~ilodabi„dozvoqeni minus”dr`avetrebalodasepove}a za jo{ tridesetak milijardi dinaraiMMF}esvakakoodVladetra`itijasanodgovornapitawekako

Igranagranici Vlada}e,ipak,imatimogu}nostdasejo{malozadu`iadanastavidaigranagranicidozvoqenogduga:BDP}erastidvailitriprocentapa}eseiu~e{}edugauwemuproporcionalnosmawiti.Toverovatnone}ebitidovoqnodasefinansiratra`enideficitpase postavqapitawekakona}iparekojihubuxetunema,akonezadu`ivawem.Poonome{tosemo`e~utisasastanakasMMF-om,„spas”}e biti potra`en u sopstvenim prihodima pojedinih buxetskih korisnika,kao{tosuFondzaza{titu`ivotnesredineiFondzavode. ovogaputane}eVladipravitivelike probleme, pogotovo {to se ve}nekolikoputapokazaokaovrlobole}ivpremainteresimavlastiuBeogradu. Deficit u buxetu od 4,5 odsto BDP-ajednostavnozna~idajedr`ava u toku jedne godine potro{ila dvadesetideoonoga{tosmosvizajednotegodineproizvelivi{enego{tojesmela.Naprvipogledne

}etobitiu~iwenonaodr`ivna~in.JavnidugSrbijejeve}sadta~no na granici od 45 odsto BDP-a prekokoje,pozakonu,nesmedaode. Pojedini ekonomisti, dodu{e, verujudajetagranicave}prekora~ena za koji promil, dok ministri tvrde da smo za isto toliko ispod we,alijejasnodadugvi{enesme bitizna~ajnijepove}avan. V.^vorkov

Predsednik Srbije Boris Tadi} prekju~e je upozorio na to da trebadasespremimozanovitalas krize, a guverner Narodne banke SrbijeDejan[o{ki} izjaviojeda jekrizave}stigla.Me|utim,najve}iproblemjeutome{tomiovaj talasdo~ekujemoekonomskidalekoslabijinegoonajprethodni,gotovoigoliibosi. DaprivredaSrbijedo~ekujenovitalaskrizeslabijanego{toje tobioslu~aj2008.godinepokazuju ipodacioukupnimzaradama.Ukupan mese~ni fond zarada u oktobru2008.godineuSrbijiiznosio je805milionaevra,aujuluovegodine 674 miliona evra, {to predstavqapadod16,3odsto.Naravno dajejasnokolikojeogromanhendikepkadajednaekonomijaiweni gra|ani na raspolagawu svakoga mesecaimaju130milionaevramawe. Izjavquju}i da je drugi talas krizestigaokodnas,guverner[o{ki}jenaglasioidabankezasada neispoqavajupona{awezabriwavaju}e za stabilnost sistema. Na{azemqa,powegovimre~ima,pokazuje ve}i stepen otpornosti na uticaje ekonomske krize od zemaqakojeimajuboqirejting.Srbija je, kako je rekao guverner, na za{titi od negativnih efekata svetske krize uradila vi{e nego {tosumnogispremnidapriznaju. – Srbija je ve} zahva}ena krizom, ekonomske aktivnosti su ozbiqno pogo|ene i ugro`ene su prognozezaprivrednirast–kazao je[o{ki},idodaodajeneophodnodaseuvedumehanizmidabise {tetaodkrizeminimizirala. Da je kriza tu govore i ostali ekonomski pokazateqi. Ukupna ekonomska aktivnost za prvih devet ovogodi{wih meseci bele`i stagnacijuindustrijskeproizvodwe,mawakubuxetunastavqadara-

Industrijakleca Industrijskaproizvodwaopalajeuseptembru2011.za1,8odstou odnosunaistilawskimesec,takodajetrendusporavawarastakumulativneproizvodwenastavqen,{toukazujenaozbiqnukrizuu kojujeovajsektorzapaotokomposledwihmeseci.Uprera|iva~koj industriji, kao najzna~ajnijem sektoru doma}e industrije, evidentiranjepadproizvodweuseptembruovegodineod4,8procenata. ste,inflacijasevratilanajednocifreniiznos,prose~nazaradaje realno neznatno ve}a, a pad zaposlenostisenastavqa.Svetogovoreposledwi,novembarskipodaci, dostupniizvi{ezvani~nihizvora koje je objedinila Privredna komoraSrbije. UkupanbrojzaposlenihuSrbiji, krajem septembra 2011. godine, procewuje se na 1.754.662, od ~ega jeprivatnihpreduzetnikaizaposlenihkodwihbilo405.476,dokje preostalih 1.349.186 osoba bilo zaposleno u okviru privrednih dru{tava i u administrativnim delatnostima.Upore|ewusaseptembrom2010.godine,ukupanbroj nezaposlenihve}ijetriposto. Prose~nanetozaradaispla}ena u septembru iznosi 38.763 dinaraiuodnosunaispla}enuuavgustu,nominalnojeve}ajedanposto,arealno0,8procenata. Uod-

nosu na zaradu ispla}enu u septembru 2010. godine, nominalno jeve}a12,1posto,arealno2,6posto. Brutodoma}iproizvodprivrede Srbije, izra`en u cenama iz prethodne godine, prema fle{ proceni Republi~kog zavoda za statistiku, realno je u tre}em kvartaluporastao2011.godine0,7 posto u odnosu na odgovaraju}e tromese~jeprethodnegodine. Ukupna spoqnotrgovinska robnarazmenaSrbijezaperiodjanuar–septembar 2011. iznosi 23 milijarde dolara, {to je 24,2 posto vi{e nego u istom periodu prethodne godine. Izvezeno je robe za 8,8milijardi,{tojepove}aweod 28,1procenatauodnosunaistiperiod prethodne godine, a uvezeno za 14,7 milijardi dolara, {to je rast od 22 posto u odnosu na isti periodlane. E.Dn.


6

dru[tvo

petak11.novembar2011.

POKRAJINA STIMULI[E UPIS NA STUDIJE FIZIKE I MATEMATIKE NA PMF-u

Po 68.000 dinara najboqim bruco{ima Na Prirodno-matemati~komfakultetuUniverzitetau NovomSaduju~esustudentima kojise{kolujuzadeficitarna nastavni~ka zanimawa u osnovnim{kolamaizaop{teobrazovnepredmeteusredwim {kolama vezanim za prirodne nauke, sve~ano uru~ene jednokratne stipendije Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice. Ove godine iznos od po 68.150 dinara dobilo je posle prijemnogispitanajboqeplasiranih13bruco{amatematike i deset fizike. Ove, kao i pro{le godine, kada su jednokratnestipendijeprviputdodeqene, novac je obezbe|en iz buxetaAPVojvodinezasocijalnu za{titu u oblasti visokogobrazovawa. – Za razvoj privrede su nam neophodni dobri in`eweri, a zadobrein`ewere–dobri|a-

ci i studenti, kojih nema bez dobrih nastavnika prirodnih predmeta,awih,na`alost,nemamodovoqno–rekaojezamenikpokrajinskogsekretaraza obrazovawe,upravu,propisei nacionalne zajednice profesor dr Zoltan Jege{. – Novac koji su studenti dobili dovoqan je za kupovinu dobrog ra~unara,aonimjepotrebanna studijamapasenadamoda}emo i na taj na~in podsta}i maturantenatodase,ukolikoimaju talenta za prirodne nauke, opredelezastudirawefizike ili matematike, jer nastavnicitihpredmetanajvi{enedostaju{lolamauVojvodini. Tako, na primer, Ju`noba~kom okrugu nedostaje vi{e od 160 profesora fizike i 300 profesora matematike, a deficit potvr|uje i podatak da sutostrukedvaipoputavi{e tra`eneodponudenatr`i{tu rada. D. D.

PRE@IVETI GRAD

Pogledajte mesec Svak o mal o, ~uj em gork e glasove{topri~ajuozlatnom dobu. Kukamo za komunizmom, socijalizmom, kraqem, Bogom i otaxb in om. Skromn ij i bi volelidanamsevratevremenaskidawa{e{ira,vite{tva i boem{tine, neki odlutaju malo daqe pa `ale za predindustrijskim ~arima, fijakerim a, i{~ ez lim obi~ aj im a. Mo`da qudima nedostaje jednostavnost. Boli ih du{a od vi{kaponu|enihodgovorajer istinusidanasizgledadu`an stvoriti sam. Dr`ava je tu, kanda,abdicirala.

sno”, drugi jer su prinu|eni. Za50leta,iovo}ebitizlatnodoba. Bosonogadeca{toprosepo zimi vi{e malo koga izbace iztakta.Sviklismona~emer. Vaqda to zna~i `iveti u “velikom,modernomgradu”.To,i Kinezi. Danas za decom pose`u i oni {to ina~e ne bi. Pri|etiuredan~oveksklincem, tra` i novc e, nar avn o, vaqdazabenzin,staomuposu|en auto. Kao veli, malac }e smek{ati qude. Poka`em mu kotrqaju}i antikvitet i ka`emdatra`iodovih{tovo-

dnevnik

JUBILEJ VOJNOMEDICINSKOG CENTRA „NOVI SAD”

Zajedno s pacijentima 225 godina Vojnomedicinski centar „Novi Sad„ danas obele`ava 225 godinapostojawairada.Tojejedna od najstarijih vojnih bolnica u Evropi i najstarija na Balkanu, osnovana samo nekoliko godina posleberlinskebolnice„[arite„.Odosnivawa1786.godinedo danasnijeprekidalarad,paiza vremeratova.Zgradu,kojajesme{tenaupodno`juPetrovaradinsketvr|ave,projektovaojein`ewerijskipukovnikaustrougarske vojske Mihael de Vanberg i na svakoj cigli utisnut je wegov `ig.Posopstvenoj`eqi,onjei sahrawenukrugubolnice.Nekadafraweva~kisamostancaraJosifaDrugog,1786.godinepretvoren je u vojnu bolnicu da bi se zbrinuliraweniciizpredstoje}ih austro-turskih ratova (1788–1791), u kojima je u~estvovalo nekoliko desetina hiqada srpskihgrani~ara.U19.vekudozidanisunekiobjekti,autodobabolnicajebilaopremqenasavremenimhirur{kiminstrumentima, opremom za reanimaciju, instrumentima za poro|aje... Pravoslavni hram izgra|en je u okviru bolnice 1925. godine. Bolnica vojnog podru~ja Novi Sad postaje 1952, a 1984. godine dobija naziv Vojnomedicinski centar„NoviSad„. Danasjetosavremenimedicinskicentarukojemradelekarigotovosvihspecijalnostiikojiraspola`esofisticiranommedicinskomopremom,laboratorijomkoja mo`edaodgovorisvimzahtevima dijagnostikeile~ewa.A{tojeza

svakuzdravstvenuustanovuposebnova`no–zasveovovremenikada nisu imali intrahospitalnu epidemiju, {to govori o ozbiqnosti rada,nivouhigijene,organizaciji slu`be, kontroli i stru~nosti svihslu`bi.NizavremeNATOovog bombardovawa 1999. godine, kadajebolnicaradila78danabez strujeivode,nijesedogodionijedanslu~ajinfekcije. – Na{a bolnica je za civile uvekbilaotvorenananekina~in, a sada mogu dolaziti regularno kao i u druge zdravstvene ustanove, sa zdravstvenom kwi`icom – ka`eupravnikVojnomedicinskog centra „Novi Sad„ pukovnik dr BratoqubBrkqa~a.–Po{toNo-

Vojnomedicinskicentar

Hiqadu {eststo operacija godi{we Za godinu dana u Vojnomedicinskom centru „Novi Sad„ bude pregledanooko150.000pacijenata.Uradiseoko1.600operacija, abolni~kisele~i3.000bolesnika.Danasseuovojustanovile~eicivilnizdravstveniosiguranicikojidolazesuputomsvog lekara,atro{kovele~ewapokrivazdravstvenoosigurawe. viSadnemagradskubolnicu,Vojnomedicinskicentarnadome{}ujesekundarninivozdravstveneza{tite. Spremni smo da kvalitetom usluga, opremqeno{}u, a posebno~iwenicomdaovdenemalista~ekawa,konkuri{emo„civilnim”zdravstvenimustanovama. Lista ~ekawa nema na brojne procedure u le~ewu za koje se u ostalimbolnicama~ekaimesecima. Osim op{te prakse, ustanova imaispecijalisti~keisupspecijalisti~keslu`be,stomatologiju,

apoteku, laboratoriju, funkcio- nalnu dijagnostiku... Dobro je opremqenamedicinskimaparatima. Ve} desetak godina ovde se brojneoperacijeizvodeilaparoskopski. Laboratorija je opremqena odli~nim aparatima za mnoge biohemijske analize neophodne za dijagnostiku i le~ewe. Takoseovderadeanalizesasedam parametara za {titastu `lezdu, ko{tane,tumorikardio-markere, `enskepolnehormoneilialergolo{ke testove. Mogu se dobiti

zdravstveneuslugeizpulmologije, gastroenterologije, dermatologije, neurologije, psihijatrije, kardiologije, maksilofacijalne hirurgije...Svaodeqewasupovezana hodnicima i liftovima pa pacijentnemoradaizlaziizzgrade. – Dobili smo novi digitalni mamograf, u toku je monta`a prvoguVojvodinipsiholo{kogmernog instrumenta „hedonika”, a o~ekujemodastigneinoviultrazvu~ni aparat. Raspola`emo sa 150kreveta,sobesusdvaitrile`aja,asvakaimakupatilo.Tre}inana{egposteqnogfonda,ili50 kreveta,mo`ebitipopuwenacivilnim pacijentima. Dovoqan je uput izabranog lekara koji }e da glasinana{uustanovuipacijent sa zdravstvenom kwi`icom dolazi na le~ewe isto kao i u drugu bolnicu–ka`edrBrkqa~a. J. Barbuzan

HO]EMO LI SAZNATI KOLIKO IMA BESKU]NIKA U SRBIJI

Nije dovoqan samo krevet U Srbiji ne postoje podaci o broju besku}nika, a podr{ka dr`ave je bazi~na i svodi se na obezbe|ivawe preno}i{ta, re~eno je ju~e na predstavqawu projekta o besku}ni{tvukojifinansiraEU. –USrbiji}epodatkeobrojubesku}nika pru`ititekovogodi{wipopis,kadabudu objavqenikona~nirezultati,adosada{we anga`ovawedr`aveuglavnomsesvodilona obezbe|ivawepreno}i{ta–rekaojemenaxertimazasocijalnoukqu~ivaweismawewesiroma{tva@arko[underi}.–Svesni smotogadanijedovoqnodatiosobikrevet imislitida}eproblemtustati. Po podacima Tima za socijalno ukqu~iv aw e pri kab in et u potp reds edn ik a

Vlade Srbije Bo`idara \eli}a, prihvatili{tazaodrasleimaju104mestauBeogradu,35uNovomSadui{estuNi{ui kroz wih pro|e oko 520 osoba godi{we, dokprihvatili{tazadecupostojesamou BeograduiNovomSadu,aprihvatnestaniceu14op{tina.Dabisedru{tvosuo~ilosproblemombesku}ni{tva,nijedovoqno znati broj tih qudi ve} i uzroke zbogkojihsudo{liutakote{kusituaciju. To je i ciq projekta koji beogradski „Hausing centar„ sprovodi u saradwi s organizacijomDISCizVelikeBritanijeiuzfinansijskupomo}EU. Proj ek at bi, osim uz rok a i prof il a besk u}n ik a,treb al odapru` iianal i-

zu pravn og okvir a o toj oblas ti u Srbij i, pod ign e svest o prob lem im a besku}n i{ tva i usp os tav i okvir za stvaraw e strat eg ij a za prev enc ij u besk u}ni{ tva. Iskustvagovoredajestereotippokojemsebezkrovanadglavomuglavnommo`e na}i mu{karac sredwih godina koji imaproblemsalkoholomvi{eneva`i jer me|u besku}nicima danas ima dosta `ena,mladih,paicelihporodica:zavisnostodalkohola,konzumirawedrogei raspad porodice neki su od uzroka besku}ni{tva svugde u svetu, ali u svakoj zemqi se utvr|uju i specifi~ni lokalniproblemi.

OTAC OBOLELE DEVOJ^ICE BORI SE U [OU-PROGRAMU ZA ]ERKU

Plesom do ispuwewa `ivotnih snova Bosonogadeca{toprosepozimivi{emalokoga izbaceiztakta.Sviklismona~emer.Vaqdato zna~i`ivetiu„velikom,modernomgradu” Za{to je doba socijalizma nekima bilo zlatno najboqe znaju stomak i paso{. Imalo jeionosvojemra~nefalinke, no qudi svih epoha radije biraju drob nego glavu. Kada se zasitimo, zaboravimo na ta~kice, bonove, sankcije i jedan crta}dnevno–kakoko.Va`no je da smo glavu, makar i praznu, sa~ uv al i na ram en im a. Doga|aje iza nas hvali}emo u sva|i radije nego pomirewu. Pro{lost je uvek lep{a, kao {to su i mrtvi dra`i, jer su bezopasni. Dana{we doba te{ko da je zlatno.Ujurcawuzakorenima nismo stigli da zako~imo na vremeisadasepe}inskiborimo za opstanak. Svim sredstvim a – mor al is aw e be{ e prete{ko, pa je usput otpalo. Grad mi je pokazao, i tu mu hvala, da je dete ostalo i postalo oru|e opstanka. Srebrniekraniiprqavitrotoari, put do nov~anika gazi preko nevinog lica. Nikoga ne krivim, prosto je tako. Jedni to ~ine jer je, o bo`e, „efika-

ze nove. „Eh, brale, kad su ti nekome i{ta dali...„, re~e mi gorko se smeju}i. Toliko o vremenuizlatuuwemu. Pre neki dan Mesec be{e upravo lep. Uporni satelit u zlatnimjevremenimamamioi {tatrebai{tane,odpesama dokrvi.Ovihdana,Mileti}u uz skute, na ~istac je isterao klinca s teleskopom. O wem visi papir, pi{e „pogledajte Mesec”. Stvarno, sprava uperena u sivu nebesku fleku, kraj weg a det e sa sve` wem nov~anica.Pitamkoliko,kao da ne znam, ka` e „kol ik o da{„. A ja bih mu dao sve na svetu, osim ako dete ba{ tu, grads kim ocim a pod nos om, i{te da tro{i ve~e. Tu je negde i starateq, cenim, neko vaqda pazi na pare. I teleskop. Pomislih kako mesec obi~nogledamsrcemizahvalimse, ne}u kroz sveznaju}u ma{inu. Taj je kao qudi i zlatna vremena. Kad ga boqe upozna{, otkrije{fleke,kratereipukotine. I. Mihaqevi}

Zrewaninac Darko Milo{ev, otac {estogodi{we Dajane, jedan je od takmi~ara u emisiji “[ousnova”kojaseprikazujena Televiziji “Pink”. Kroz ples i pesmuDarkose,uzpomo}peva~ice Oqe Karleu{e i Darje Simi}, bori za {to boqe ocene stru~nog`irijadabi,naposletku, maloj Dajani ispunio `ivotnisan–daprogovoriiprohoda. Jer, ova devoj~ica boluje od te{kog o{te}ewa mozga – nedostatkamo`danihvijuga.Wentim u humanitarnoj emisiji “[ou snova”borisedaDajaniobezbedinovaczaodlazakuBe~,naimplantacijumati~nih}elija,apotominarehabilitaciju,snadom da }e to {estogodi{woj Zrewaninki omogu}iti veliki napredakuzdravqu.

–Na{sanjedanamDajanatr~isdrugomdecomida~ujemowenere~i.SawamootomeuzDajanu i wen tim – ka`e za “Dnevnik” devoj~icina majka Aleksandra Milo{ev, i poziva sve gledaoce emisije “[ou snova” da podr`e Dajaninuekipu. Aleksandrapri~azana{list dajeDajanaro|enauZrewaninu 27. oktobra 2005. godine. U po~etkuse~inilakaozdravabeba. Porodi~nu idilu brzo su raspr{ilelo{evesti.Nakonprvegodine Dajaninog `ivota, roditeqi su primetili da nema dobru ravnote`u. –Doktorisuupo~etkumislili da je u pitawu samo lewost. Me|utim,uskorosmoshvatilida wennepravilanrazvojnijeprouzrokovan time. Po{la je na de-

taqnija ispitivawa posle kojih je otkriveno da je ro|ena s retkimite{kimo{te}ewemmozga –nedostatkommo`danihvijuga– pri~aAleksandra,iisti~edaje wenodeteutre}ojgodiniobolelo i od epilepsije koja joj je dodatnoote`alarazvoj. Dajanadanasnehoda,negovori io{te}enisujojo~ni`ivci. – Lekari su rekli da ne znaju kako }e i}i tok wenog razvoja, alimineodustajemoiredovnoje vodimo na terapije kod fizijatra, logopeda i defektologa. Osim toga, i mi kod ku}e s wom radimorazneve`bedabismojoj olak{ali `ivot i odrastawe – veliAleksandra. Govore}i o ose}ajima koji su je obuzeli nakon {to je saznala dajoj}erkanijezdrava,onaka`e

dajojje,uprvimah,najte`epalo {to Dajana ne}e imati normalno detiwstvo, kao druga deca, {to}enajlep{egodinesvog`ivota provoditi po lekarskim ordinacijama. Pitala se wena majkaidali}eDajanaikadamo}idaseosamostaliibrinesama o sebi, a taj strah progawa je i dan-danas. – Nikada se nisam sramotila, nitikrilaoddrugihbolestmoje }erke. Jednostavno, i ona je ~ovek, nije kriva {to je obolela. Preporu~ujemiostalimroditeqima koji imaju sli~nu decu da tako razmi{qaju – poru~uje Aleksandra, i priznaje da se ranije pla{ila sa`aqewa, tu|ih pogleda,svedoknijeshvatilada oninisuzlonamerni. @. Balaban

VESTI Upis 737 doktoranata VladaSrbijedonelajeju~eodlukudau ovoj{kolskojgodininaprvugodinudoktorskih studija na fakultetima ~iji je osniva~dr`avabudeupisano737studenata i oni }e biti stipendirani iz republi~kogbuxeta. NaUniverzitetuuBeograduna31fakultetubi}eupisano498studenata,naUniverzitetuumetnosti25,naUniverzitetuuKragujevcu 67,uNi{u117iuPri{tiniiNovomPazaru po 15 studenata, izjavio je direktor vladine

Kancelarije za saradwu s medijima Milivoje Mihajlovi}.

Pala blokada na Filozofskom? Dekanka Filozofskog fakulteta Vesna Dimitrijevi} izjavila je da }e nastava na tomfakultetupo~etidanas,ada}eunarednim danima biti napravqen plan nadokna|ivawa izgubqenih predavawa. Ona je izjavila da }e Savet fakulteta od ponedeqka

odlu~ivatiozahtevustudenataPlenumada imseomogu}ikori{}ewejedneprostorije utojustanovizasamoorganizovawe. Ina~e,~lanoviPlenumadonelisuodlukuoprekidublokadekojanaFilozofskom fakultetutrajeod20.oktobra,najavquju}i dane}eodustatiodsvojihzahteva-smawewe {kolarine na tri minimalne mese~ne neto zarade, 48 ESPB bodova kao uslov za buxetsko finansirawe i ukidawe rangirawa i ponovno uspostavqawe i regulisawe apsolventskogsta`a.


„Sv.Roman Slatkopojac” uSinagogi Hor „Sveti Roman Slatkopojac” iz Petrovaradina obele`ava petogodi{wicu postojawa i tim povodom ve~eras u 20 ~asova }e odr`ati koncert u novosadskoj Sinagogi. Pod dirigentskom palicom EvgenijeVladimirovneKoji}i PetraKoji}a, hor }e izvesti duhovne i svetovne pesme ruskih i srpskih autora. Ulaz je besplatan. j. z.

Havarijaohladila radijatore Zbog havarije na magistralnom vodu u Futo{koj ulici ispred broja 38, grejawe ju~e nisu imali `iteqi ulica Bra}e Drowak 5 i 5a, 7, od 10 do 18, An|e Rankovi} 5 i 10, Partizanskih baza 10, 14, 22 i od 29 do 31, Bulevar Jovana Du~i}a od 19 do 21, 25

i 17, Bulevar kneza Milo{a 2 i 2 a, 4, 4a i od 11 do 37, Mileva Mari} od 1 do 37 i od 2 do 68, Mom~ila Tapavice od 2 do 36, Stanoja Stanojevi}a od 2 do 16, i od 3 do 13. Radovi su zavr{eni ju~e poslepodne kada je ponovo stiglo i grejawe. B. m.

Novosadska petak11.novembar2011.

Termometar napoliti~kojsceni Z

jisaznaliuposledwemminutu.Ovajanimozitetnarelaciji SPO - G17 traje jo{ od slu~aja „biv{i zamenik gradona~elnika Sa{a Igi}”, pa se na to nadovezala pri~a okodugaSpensaisadjekulminacija. Ho}e li i druge stranke du`nici dobiti plombe na toplotu?Najavqenojedaho}e, i da }e ve} u ponedeqak jo{jednastrankakojaduguje za grejawe ostati s hladnim radijatorima.Ubacite`etone, kre}emo, sva je prilika da}ebitidugavo`watokom koje }e se pozicionairati partije. D. Igwi}

Slavinesuveosamsati Zbog radova na vodovodnoj mre`i danas }e od 8 do 16 sati bez vode biti `iteqi ulica Jo`efa Atile, od Somborskog bulevara do Ulice ]irila i Metodija, ]irila i Metodija, od Heroja Pinkija do Mornarske, Dalmatinska, Tihomira Ostoji}a, od Telepske do Polgar An dra{a, Telep ska, Pol gar Andra{a, od Dalmatinske do

Radnici „Novosadske toplane” po~iwu danas da grade vrelovodnu mre`u na delu Bulevara cara Lazara, od Ulice Ive Andri}a do {ahta iza raskrsnice sa Uliom Banovi} Strahiwe. Zbog ovih radova do 30. novembra bi}e potpuno zabrawen saobra}aj u oba smera na mestu pre se ca wa ko lo vo za Uli ce Ba no vi}

Strahiwe, tako da deo ulice prema Bulevaru cara Lazara privremeno postaje slepa ulica. Pored toga, odre|uje se i privremena zabrana saobra}aja na delu trotoara i biciklisti~ke staze na Bulevaru cara Lazara od Ive Andri}a do Banovi} Strahiwe. B. m.

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ima jo{ uvek nije istinski zakucala na vrata, a grejawe je ovih dana glavna temauvaro{i.Nepri~aseo grejawu zbog vrelovoda, radijatora, kapitalnih investicija,poskupqewagasave} glavnu rolu ovog puta imaju stranke.Toplana,kojomupravqaSPO,po~elajepartijama du`nicima da iskqu~uje grejawe. Tojezasvakupohvalu,ali ima li tu strana~kog nadigravawa? SPS i Vojvo|anska partija duguju vi{e od G17 plus, ali su ipak ove tre}e prvo ikqu~ili. Akcija se desilamuwevito,pasuimedi-

Vrelovodukida saobra}aj

Ilke Markovi}, Ilke Markovi} i Arawi Jano{a. Cisterna sa pitkom vodom bi}e postavqena na uglu Somborskog bulevara i Ulice Jo`ef Atile. Zbog izgradwe prikqu~ka na Bulevaru Vojvode Stepe danas od 9 do 13 sati, mogu} je smawen pritisak vode na Novom nasequ. B. m.

V remeploV

POkRAjInskI sEkREtAR zA EnERGEtIkU I mInERALnE sIROVInE RADOsLAV stRIkOVI]:

Gradle`i natermalnomjezeru Novi Sad, ali i cela Ba~ka i dobar deo Banata le`e na termalnom jezeru, a sigurno bi se na{lo jo{ geotermalnih izvora kada bi se bu{ewe nastavilo, ka`e za „Dnevnik” pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Strikovi}. On otkriva da na te ri to ri ji No vog Sa da trenutno postoji pet bu{o ti na van pro iz vod we bez izgra|enog nadzemnog hidrotermalnog sistema, na prose~noj dubini oko 700 metara. Protok tople vo de je slab, u pro se ku oko 10 litara po sekundi, a temperatura je iznad 30 stepeni celzijusa. - Novi Sad poprili~no ima dobro re{eno grejaZgrade iznad, voda ispod we, a ovi geotermalni izvori ne mogu da se koriste za da koristi za Jodnu bawu. Za elektri~nu energiju jer tempesvako kori{}ewe geotermalratura vode mora biti mininog izvora mora da se uradi mum 80 stepeni celzijusa i doozbiqna studija jer bu{otina bra proto~nost. [to ne zna~i nije jeftina - rekao je Strikoda se ne bi do{lo do ve}eg provi}. toka kad bi se nastavilo kopaPokrajinski sekretarijat za we. Ovu energiju grad bi mogao energetiku nema saznawa da na

ali i za zdravstvene svrhe. Upra vo zbog to ga Vla da Vojvodine i NIS uskoro }e formirati zajedni~ko preduze}e za geotermalne potencijale. - Spens ima odli~nu ideju sa postavqawem solarne elektrane na krov, ~ime }e sma wi ti tro {ko ve za energente. Dosta preduze}a ima ravne krovove, pa bi mogla da u~ine isto. Lokal ne sa mo u pra ve se sve vi{e interesuju za obnovqive izvore energije, a Pokrajinski sekretarijat na ~ijem sam ~elu trudi se da svest doma}eg kapitala usmeri ka obnovqivim izvo ri ma. Se kre ta ri jat je davao pare za solarne kolek to re na kon kur su za srd wo {kol ske do mo ve, Foto: B. Lu~i} specijalizovane bolnice i Spen su po sto ji ge o ter mal ni hale sportova. Sad }e biti i izvor, ali mogu}e je da NIS kon kurs za ba we. Mo ram na ima takve podatke. Prema rekraju naglasiti da nisam zado~ima Strikovi}a, ura|en je i voqan saradwom s bankama kad geotermalni atlas za Vojvodije re~ o obnovqivim izvorima nu, jer su ovi resursi veliki energije - zakqu~io je Strikopotencijal za kori{}ewe tovi}. plotne i elektri~ne energije, D. Igwi}

„PE[A^EWE U PRIRODI” OBELE@AVA 29. GODI[WICU

[partaweFru{komgorom kaoevergrin

Ovacijebugarskompeva~u Hristo Zlatov, prvak Sofijske opere i istovremeno veoma omiqen peva~ bugarskih narodnih pesama, imao je 11.novembra 1938. solisti~ki koncert u Novom Sadu. Tu je, kao i u drugim gradovima Jugoslavije, zaslu`io ovacije kod „obi~ne publike” i mnogobrojne pohvale mu-

zi~kih kriti~ara objavqene u svim ve}im listovima u dr`avi. Ina~e, bugarski umetnik je jo{ od ranije bio rado slu{an kod nas i gramofonske plo~e sa wegovim glasom su dobro prodavane jer su, pre svega, bugarski i srpski narodni melos veoma sli~ni. n. C.

Sportsko-rekreativnu planinarsku akciju pe{a~ewa po Fru{koj gori, koju su pre 29 godina pokrenuli Planinarsko-smu~arsko dru{tvo”@elezni~ar” i na{ list, objavqivawem teksta u „Dnevniku”: „Planinari pozivaju- Pe{a~ite u prirodi...”obele`i}e prekosutra svoju godi{wicu. - Uspeli smo svo ovo vreme da pe{a~imo bukvalno svake nedeqe, pa i praznicima. Nije ovde ciq samo pe{a~ewe nego i u`ivawe u drugim sadr`ajima, kao {to su obilasci manastira, muzeja, sportsko–rekreativnih takmi~ewa i prirodnih dobara, a sa sobom ~esto povedemo {kolsku decu i studente - ka`e ~lan PSD „@elezni~ar” Milivoj Ki`dobranski. Akciju popularno nazvanu “Pe{a~imo u prirodi” nije omelo ni NATO bombardovawe, ni poru{eni mostovi. Do sada je izvedeno 1963 izlazaka u prirodu

sa 175.895 u~esnika, koji su prepe{a~ili 3,260.310 kilometara i u prirodi na sve`em vazduhu proveli 1,548.759 sati. U~esnike vode obu~eni planinarski vodi~i, profesonalno a na volonterskoj osnovi. Po pravilu, svaki put je bio drugi vodi~, a svaki od wih unosi ne{to novo u program i time ga ~ini sadr`ajnijim. Za ovih 29 godina kroz ovu planinasku rekreaciju pro{lo je 312 vodi~a. - Pozivamo sve gra|ane da istresu svoje gradske buve u prirodi, jer ovo koliko je fizi~ka toliko je i psihi~ka rekreacija, a nema ni finansijskih pote{ko-

}a da se sprovede, sem pla}awa karte za gradski autobus - obja-

{wava Ki`dobranski.Fru{ka gora zove. Odazovimo se! A. L.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8do16 ~asova povremeno u pojedinim ulicama naseqa Telep; od8.30do 12.30 ~asova Ulica Kosovska 2, 3, 4, 6a i 7; od10do12 ~asova ulice Kosovska 27 - 31 i 24 - 26 i Marka Miqanova 3 - 7a. Koviq:od8.30do12.30~asova Ulica D. Vickova 25 - 37a i 36 - 46. Ledinci:od8do10 ~asova vikend naseqa Torine, Izvor, Liparije i Kolonija

ka me no lo ma. Vet ern ik: od 8.30 do 12 ~asova deo naseqa Ka} oivi~en {kolom, Svetosavskim domom i naseqe Siget sa pripadaju}im poslovnim prostorima. Rakovac: od 8.30 do 13 ~asova deo vikend naseqa Salaksije od trafosta ni ce pre ma Le din ci ma. Ka}: od 7.30 do 13.30 sati povremeno u pojedinim ulicama naseqa.

c m y


8

petak11.novembar2011.

nOvOSAdSkA HROnikA GRADWAUSKOROTREBADAPO^NE

„DNEVNIK”I „LAGUNA”POKLAWAJU KWIGE

„(R)evolucija2012” DiteraBrersa Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬ r ad¬ w i s “Dnev¬ n i¬ k om” u na¬ r ed¬ n om pe¬ r i¬ o ¬ d u da¬ r i¬ v a¬ } e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve

kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na na{ broj

te¬le¬fo¬na 528-765od 13do 13.05 ~a¬so¬va,a do sada nisu dobijala kwige u ovoj akciji,do¬bi¬ti po pri¬merak dela „(R)evolucija 2012” Ditera Brersa. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde se mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Autor “(R)evolucije 2012”, biofizi~ar Diter Brers, ~itaoce vodi na uzbudqivo putovawekroz~udesnesvetovenau- ke i mitova. Wegova izlagawa nezasnivajusenaraspirivawu panike i povr{nom opisivawu velikihkatastrofakoje}emo`dadovestidosmakasveta.On nasupu}ujeutemeqnaiprecizna nau~na istra`ivawa koja obuhvataju legendarni majanski kalendar, najmodernija saznawa iz astronomije, molekularne procese DNK, geomagnetizamisolarnaikosmi~kapoqa... Jedno je sigurno: nakon 2012. na{ svet vi{e ne}e biti isti. N.R.

ODDANASDONEDEQESMOTRAUKARLOVCIMA

Punascena muzi~kihtalenata Smotra mladih muzi~ara, dobitnika prvih nagrada na doma}im i me|unarodnim takmi~ewimauzemqiiinostranstvupodpokroviteqstvom predsednika SrbijeBorisa Tadi}a po~iwedanas u Sremskim Karlovcima, a zavr{avaseunedequ.Tokomtridana muzi~ki talenti }e predstavqati svoje ume}e u disciplinama: klavir, violina, viola, violon~elo, kontrabas, flauta, oboa,klarinet,fagot, truba,horna,trombon, saksofon,gitara,harfa, harmonika i solo pevawe. Nastupa}e u muzi~kojsaliOsnovne{kole„23.oktobar”isve~anoj sali Karlova~kegimnazije.Danassu na programu od 10 sati u Karlova~koj gimnaziji guda~ki instrumenti,aod16.30solopevawe.U10 ~asovasutrauGimnazijijesmotra talenatakojisvirajuduva~keinstrumente, a u podne u osnovnoj {kolisunareduonikojimuziciraju na harmonikama. U nedequ u 10satiusaliGimnazijenastupaju mladipijanisti,dokuistovreme uO[„23.oktobar”svirajuharfistiigitaristi.Sve~anikoncert laureatajezakazanza19.30satiu nedequusve~anojsaliKarlova~kegimnazije. Najboqerangiraninaovojsmotri bi}e nagra|eni tako {to }e

imati mogu}nost da sviraju na koncertimaiu~estvujunadrugim takmi~ewima.Osim toga donatoriisponzori}eobezbeditiidruge nagrade. U~esnike }e pratiti eminentnimuzi~kipedagozi,profesorifakultetaiistaknutimuzi~kiumetnici.

SUTRAUDE^JEMKULTURNOMCENTRU

Radionicainspirisana „Karnevalom`ivotiwa” Kreativna radionica inspirisana muzi~kim delom Kamij Sen Sansa,„Karneval`ivotiwa”bi}e odr`anasutraod10.30do13~asovauDe~jemkulturnomcentru.Radionica}epo~etiprepoznavawem `ivotiwa iz muzi~kih fraza, a nakontoga}eusleditimalikviz. U kreativnom delu, deca }e izra|ivati ~udnovate instrumente i maskeitakopostatiglavniakte-

riovefantasti~nepovorke.Triangli, ~inele, {tapi}i, zve~ke i drugi perkusionisti~ki instrumenti bi}e tako|e na raspolagawukakobipovorkabila{toveselija.Radionicajenamewenadeciod~etiridodvanaestgodina,a u~e{}esepla}a150dinara.De~ji kulturni centar nalazi se u UliciMiteRu`i}a1. J.Z.

NOVOPRODAJNOMESTO„EUNETA”UISEBAJI]A4

Kompanijanudi nizpogodnosti

Kompanija „EUnet” otvorila jeju~enovoprodajnomestougradu, u Ulici Ise Baji}a 4 i tom prilikomnajavilanekepogodnosti za korisnike. Direktor marketinga i prodaje EUnet grupe Milan Mili~i} podsetiojedaje ova kompanija prisutna u Novom Saduve}17godinainajavioda}e svi korisnici koji posete novo prodajnomestounovembru,dobiti mogu}nost da potpisivawem ugovora,12mesecipla}ajuADSL internet50odstomawe.

Futoguduplove}aambulanta Nakon dogradwe i adaptacije Doma zdravqauSremskojKamenicii[angaju,sredinomnarednegodinebiiFuto`anitrebalo daodlazenalekarskepregledeunovoizgra|enu ambulantu. Izgradwa novog objekta u Futogu planirana je za ovu godinu, ali ta~andatumzavisiodpostupkajavnenabavke, re~enojeiznovosadskogDomazdravqa. Potrebazanovom,ve}omambulantomnastalajezbograstastanovni{tvaunasequa stariobjekatzaza{tituzdravqanajmawije

u gradu. Trenutna povr{ina ambulante je oko 500 kvadratnih metara, a novi objekat }e imati 1.200 kvadratnih metara i bi}e prizeman. Planirano je da u objektu budu odeqewa op{te medicine, pedijatrije, stomatologije,laboratorije,ginekologije,kao iprostorijezapatrona`uiku}nole~ewe. Sobziromda}esedelatnostpro{irivati i da }e biti pove}an broj lekara i slu`biibrojpregledanihgra|ana}ebitive}i, saop{teno je iz DZ „Novi Sad”. Ova

-Ovaponudava`isamozaNoviSadiokolnamesta,atrenutnonudimoitelefonirawepreko interneta, odnosno VOIP koji ~ija je cena za pozive ka inostranstvu umawena do deset putauodnosunafiksnutelefoniju.Kompanijamanudimoopciju „Klaud Kompjutinga„, odnosno skladi{tewe wihovih informacija na na{em serveru, kojezna~ajnoumawujetro{kove poslovawa tih firmi - ka`e Mili~i}. G.^.

zdravstvena ustanova tra`i prostor za rad slu`bi dok budu trajali gra|evinski radovi,alizasadajeprivremenubesplatnupomo}ponudiojedinovlasnikDOO„AskaVidaka”izFutoga. Sobziromnaveli~inuprostoraiuslovezazdravstvenudelatnost,tubimogaoda bude sme{ten samo deo pedijatrije i deo op{te prakse, dok bi ostatak stanovnika morao da odlazi na preglede u Veternik i Bege~. I.Dragi}

RODITEQIDELIMI^NOIZGURALISVOJEU„RADOSNOMDETIWSTVU”

[koliceplesaijezika ipakod15~asova ^lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Nemawa Starovi} rekaojenaju~era{wojkonferenciji za novinare da se zbog zahteva velikog broja roditeqaalternativniprogrami uvrti}imamoguodvijatiod15 sati.Podse}amodaje“Radosno detiwstvo” nedavno odlu~ilo da se pomenuti alternativni programimoguodvijatisamood 16.30 , posle zavr{etka radnog vremena.Pressusazvalinezadovoqniroditeqiizpetvrti}a,kojisuskupili100potpisa kako bi se {kolice baleta, plesa,dramske,zatimhor,kursevi folklora, stranih jezika…vratilinastarovreme. Starovi} je istakao da je danranijeodr`ansastanakna kojem su u~estvovali ~lanovi Upravnog odbora, predstavnici rod it eq a, „Rad os nog detiwstva”ionkaopredstavnik Grada,idajesklopqenkomromisdasevannastavneaktivnostiodr`avajuodtri.Ovuodlukunahitnozakazanojsednici trebalo bi danas da veri-

fikuju i ~lanovi Upravnog odbora. - Odluka ne}e kr{iti zakon, stim{to}emoratidaseprona|e model oko pla}awa preko `iro ra~una, ako su u pitawu privatne{kolicekojedr`e~asove.Kadajere~ovaspita~icamakojedr`eradionice,one}e to u isto vreme mo}i da ~ine, alipoduslovomdasuzavr{ile sradnimvremenomidadeca,kojaneidunateprogramenesmeju da budu zapostavqena, ve} i daqemorajuusobidabudusdva vaspita~a-naveojeStarovi}. U „Radosnom detiwstvu” je, po wegovim re~ima, potrebno napraviti reformu i kada je re~ o radnom vremenu, a i subvencionisatiprivatnevrti}e. - S jedne strane u dr`avnim vrti}ima nema mesta i moraju da se grade novi koji su skupa investicija,asdrugepunoprivatnih vrti}a je poluprazno. Zato bi nakon izbora gradska vlast trebalo da se pozabavi tim problemom - naveo je Starovi}.

UVRTI]U„MASLA^AK”,NALIMANU3

Spiskovi najuspe{nijih i najtalentovanijihu~esnikabi}edostavqeni Ministartstvu prosvete i nauke i Ministarstvu omladine i sporta, koji su podr`ali odr`avawesmotre,kaoisekretarijatima lokalnih samouprava zbog daqeg pra}ewa i pomo}i u razvojuwihovihtalenata. Smotra,kaotradicijaokupqawa najboqe plasiranih i najtalentovanijihu~enikaistudenata Srbije, se posle vi{egodi{we pauze ponovo organizuje i to u SremskimKarlovcima.Organizator je Udru`ewe muzi~kih i baletskihpedagogaSrbije. Z.Ml.

dnevnik

Roditeqi koji su i sazvali konferenciju za novinare bilisukivninaprethodnuodluku, jer im deca popodne imaju druge aktivnosti, ili jednostavno `ele popodne da provode s mali{anima. Ina~e, u „Radosnomdetiwstvu”jeprak-

sa da vaspita~i dr`e ~asove stranih jezika, baleta, folklora,adecaiduinahor,likovn u rad io n ic u i drams ku sekciju. Cena zavisi od du`ine~asa, akre}eseod1.000do 1.200dinara. Q.Nato{evi}

UOGRANKUGRADSKEBIBLIOTEKEU[ANGAJU

Osnovciu~ilida Startujeprogramza samohraneroditeqe ~uvaju`ivotnusredinu Grupa podr{ke samohranim roditeqima po~iwe da radi u ponedeqak,14.novembra,uvrti}u„Masla~ak”,uUlicinarodnog fronta24.Ovagrupajenamewena svim roditeqima koji sami podi`u decu i `ele da prona|u malo vremena samo za sebe, razmene nedoumice, postave pitawa ili ~uju iskustva drugih o samohranom roditeqstvu, balansirawu razli~itih `ivotnih uloga, li~nomrazvoju,odnosusanekada{wimpartnerom,svojimroditeqima,kolegama,prijateqima... Susreti grupe odr`avaju se jednom mese~no (svakog drugog ponedeqkaumesecu)uve~erwem

terminu, u trajawu od dva sata. Grupa }e se sastajati osam meseci.Voditeqgrupejediplomirani sociolog, specijalizant psihosocijalnogpristupausocijalnomraduiedukantsistemskeporodi~ne terapije Ivana Lakovi}.U~e{}eugrupijebesplatno za korisnike PU „Radosno detiwstvo”. Prijavqivawejenabrojevetelefona 47-40-130, 063/560-871 (Zoran Saveski) i 063/568-548 (Ivana Lakovi}) svakog radnog danaod8do14~asova,kaoiputem elektronske po{te: zrzsavet@neobee.net i lakovic.pu@gmail.com. Q.Na.

^ITAOCI PI[U SMS

Ekoradionica,nakojojsuu~enici O[ „Veqko Vlahovi}”u~iliopravilnompostupawusaotpadom i va`nosti ponovne upotrebe korisnih sirovina, odr`ana je ju~e u ogranku Gradske bibliotekeu[angaju.Radionicuje organizovala „^isto}a” u saradwi sa Gradskom bibliotekom, a osnovci su od ovog preduze}a dobili ekolo{ke platnene torbe, kojetrebadaimskrenupa`wuna va`nost~uvawa`ivotnesredine smawewem upotrebe najlonskih kesa. „^isto}a” i Biblioteka su u septembrupotpisaliugovoroposlovnoj saradwi na realizaciji

projekta „Zelena biblioteka”. Tim ugovorom predvi|eno je da „^isto}a” preuzme i preradi sav iskori{}en i neupotrebqiv papirikartonskimaterijalizsvih 40 ogranaka Gradske biblioteke. Tokomunalnopreduze}eseobavezaloida}efinansirati{tampawe 15.000 ~lanskih karata za odraslekorisnikebiblioteke,kao i 5.000 za decu. Obaveza „^isto}e”,potomugovoru,jeiorganizacijatriekolo{keradionicenamewene korisnicima De~jeg odelewa biblioteke, a u narednom perioduona}ebitirealizovana u Ogranku biblioteke na Novom nasequ. N.R.

065/47-66-452

Ho}elisnegpla}atinemo}ni Pitamse,dalisenavremeplaniraorganizovano ~i{}ewe i sporednih ulica od snegaukolikogabude,anesamoka`wavawe nemo}nih,starihizaposlenih? 063/5026.. *** Zar nije degutantno da gradona~elnik budekodsvakerupekojasekrpi?!Zaboga zaronnemava`nijihposlova?Akonema, ondaukinimotufunkciju.Ilijeposredi predizborna kampawa uz zloupotrebu gradona~elni~ke funkcije, {to je odvratno. Mo`da }e krenuti sa sme}arima uskoro,jerioniradesvojposaoukorist gra|ana?! 064/1304... *** Direktor srpske policije Veqovi} za „Istragu” na Novosadskoj TV, a povodom u~estalih napada na policajce i pogibije, obe}avada}eu~initisvedaspre~iovakve „obi~aje” kod nas! Ja pitam: Gospodine Veqovic}, gde ste bili do sada ovih desetak godinai{tasteradili?Za{todosadanisteni{tapreduzeli,negoste~ekalidaizginutolikiqudi?!Mislimdajesadasuvi{ekasnoizaizgubqene`ivote,aizavasunepovrat!Spo{tovawem! 063/5230...

*** Da li na{e gra|anstvo zna ko je bio Molinari, kome se u Petrovaradinu rekonstrui{epark?Onikojineznajuneka o tome pro~itaju u istoriji tzv. Ma|arskebune.Otempora,omores.Pa{tanamafali?! 064/8004... *** Sramvasbilo,0692823...Kakomo`etere}idasulopoviiGSPisti?Ohvatawulopovabrinepolicija.Kolikouspe{no,vidi se. GSP je jedna od najboqih komunalnih firmiugradu.Podolaskuautobusamo`ete sat naviti! Ali tamo odakle ste vi stigli verovatno je sve savr{eno, pa Vam je u na{em gradu bedno. Vratite se ku}i, molim lepo! 062/4790.. *** Gospodine gradona~elni~e, kod toliko golih,bosih,bolesnihigladnihgra|ana,vi stenaumilidazapetsatinovogodi{weno}i na ulici spiskate 20 miliona dinara. Znateligde`ivitei~ijetomilionevelikodu{norasipatepoulici? 060/6613...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak11.novembar2011.

9

TOPLANA NAGRA\UJE ONE KOJI REDOVNO PLA]AJU RA^UNE

- Redovne plati{e, svakako, zaslu`uju pohvalu obzirom na te{ku ekonomsku situaciju, a Novosa|ani su poznati kao takvi. Wih preko 70 procenata izmiruje redovno obaveze {to je dobro. Na~in nagra|ivawa redovnih plati{a koji je „Toplana” dogovorila sa Spensom nijenovastvarugradu,jersmo jo{ranijeuveli„Plavuku}nu ra~unaqku”paonikojiredovno oka}aju ra~une “Informatici” mogu u{tedeti - istakao jepredsednikSkup{tinegrada Aleksandar Jovanovi} na ju~era{woj konferenciji za novinar e u kor is ni~k om cent ru

Partije du`nici ostaju bez grejawa Upitan za nastavak akcije isku~ewa grejawa za politi~ke partijekojesudu`nici,Jeli}jerekaodasuju~eidanas~ekali novacodstranakakojedugujuida}esepotomnapravitipresek stawa.Nakontogauponedeqak}ebitiiskqu~enaonastranka kojabudenavrhulistedu`nika,apotom}eseopetdatidvadanazaizmirivaweobaveza.

Grejaweohladilo odnoseG17plus iSPO Strastizbogiskqu~ewagrejawaGradskomodboruG17sene smiruju,barizme|uovepartije iSrpskogpokretaobnovekoji rukovodi „Novosadskom toplanom„. Povodom izjave potpredsednika GO G17 plus Gorana Segedinca da i SPO treba da seoglasikolikodugujezagrejawe,predsednikGOSPOidirektor Toplane Vladimir Jeli} medijima je dostavio izjavu. - SPO nema dugovawa prema Toplani kao ni prema drugim javnim preduze}ima, zato {to svojeobavezeizmirujenavreme i to godinama unazad - saop{tiojeJeli}. Segedinac ka`e za „Dnevnik” da mu je drago {to SPO nema dug za grejawe. Me|utim, G17pluszanimaza{tosegrejawe ne iskqu~uje i ostalim strankamakojeduguje. -Naprepadsuupaliustranku ~lanovi SPO za koje se ispostavilo da ipak rade u Toplani,vode}isasobomnovinare.Zahtevamodasejavnosaop-

{ti koja su slede}a planirana iskqu~ewa strankama i da li }eseionaobavitipodhajkom kao {to je bio slu~aj sa nama. Za{tojeG17plus,kojinijenajve}idu`nikbioprvinaudaru, bez najave, dok se ostalim ve}imdu`nicimadajevremenada platedugjepitawezarukovodstvo Toplane, a ne za nas. Mi }emo sve u~initi da dug izmirimo,adotadaradijatoriostajuhladni-rekaojeSegedinac. Jeli} je ju~e najavio da }e Pokrajinskom odboru Socijalisti~ke partije Srbije grejawebitiiskqu~enounajkra}em vremenskom periodu, ukoliko ne izmire dugovawe od dva milionadinara.Onjedodaodaje dugsocijalistastarvi{eod10 godina, a da su u me|uvremenu grejawepla}aliredovnoisobzirom da stranke nemaju menice, moraju da plombiraju radijatore.Segedinacnagla{avada jeono{tojespornonamerakojasekrijeizana~inanakojiim jeiskqu~enogrejawe. D. Igwi}

U CENTRU „SRCE” PROMOVISAN NOVI VID PRU@AWA EMOTIVNE PODR[KE

^ettera najmra~nijemisli Volonteri centra za emotivnu podr{ku i prevenciju samoubistva „Srce” promovisali su ju~e novividpomo}iqudimakojimaje ona potrebna. Pored telefona i mejla,odsadaqudimoguzapomo} daseobrateipreko~etservisa. Sve {to je potrebno jeste da se osobajaviprekosajtawww.centarsrce.org , na kojem se ne ostavqaju bilo kakvi podaci, {to zna~i da jerazgovorpotpunoanoniman.Volonterkacentra„Srce”ikoordinatorka~etprojektaTawaBokun ka`eda}e~etservisraditisvakogdanaod14do23sata{tojei radnovremecentra. - U Centru ima ukupno 43 volontera,uvekde`urapodvoje,ali tonijedovoqno.Svakogdanaobavimo do dvanaest telefonskih razgovora,odgovaramonamejlove,

Peticija protivEU Gradski odbor Srpske radikalnestrankepokrenuojeakciju prikupqawa peticije protiv ulaskaSrbijeuEvropskuuniju. Novosa|anisemogupotpisatiu sedi{tu stranke, Bulevar MihajlaPupina18/b,radnimdanom od8do15~asova. Z. D.

asadaimamoi~etkomunikacijus qudima.DoNovegodine,kadabude zavr{ena obuka za volontere koja trenutno traje, bi}e nas vi{eimo}i}emobr`edaodgovorimosvimakojinamseobratezapomo}.Ve}dugoimamouplanuirad prekono}i,alijetojo{uvekneizvodqivo,jernasjejo{uvekmalo i nemamo uslova za to- ka`e Tawa Bokun. Predo~ila je i da Centar nije namewen samo mladimqudima,ve}dasvimogudaim seobrate. Centar„Srce”jeuvelikokrenuoukampawupromocijesvograda. Posle Novog Sada, u planu je organizovawe tribina i van Novog Sada gde }e se prvenstveno mladiupoznatisaradomovogcentraisproblemimakojeimajuwihovivr{waci. I. Jovanovi}

„Novosadsketoplane”.Nakonferencijijebilore~ioakcijipodelebesplatnihkarataza bezeniklizali{tekorisnicimausluga„Toplane”. Ovom pril ik om dir ekt or „Toplane” Vladimir Jeli} kazao je da wihovo preduze}e korisnicimabesplatnodeliulaznice za bazen i klizali{te u

ukupnojvrednostioddesetmilionadinara. - Na{e najredovnije plati{e koje imaju zlatnu kuglicu na ra~ un im a Inf orm at ik e, {to zna~i da su u posledwih {est meseci redovno pla}ali obaveze, imaju mogu}nost da na bazen i klizali{te idu svaki dansaporodicom,aonikojito nisu na rekreaciju mogu i}i jednomnedeqno-istakaojeJeli}. Dodao je da je izuzetno zadovoqanodzivomsugra|anajerje dosadapreuzetooko50hiqada ulaznicaod~egajeiskori{}enoprekotrihiqade.Powegovim re~ima ova akcija ima vi{estruku korist. Najve}u za gra|ane,aliiza„Toplanu”jer onimisleda}eovakopove}ati naplatu i motivisati sugra|anedaredovnijepla}ajura~une. Akcija }e trajati do maja naredne godine a mo`da i du`e ukolikosenedo|edoiznosaod desetmilionadinara. B. M.

SUTRA U O[ „PETEFI [ANDOR”

Besplatna proverazdravqa Akcijabesplatnihpregleda„OtvorenavrataDomazdravqa”bi}eodr`anasutrauOsnovnoj{koli„Petefi[andor”,UlicaBore Prodanovi}a15a.Togdanaposetiociakcije}eimatiprilikuod9 do13~asovadaproverenivo{e}era,holesterolaitrigliceridau krvi,daizmerekrvnipritisak,uradeEKGmonitoring,proveregustinu kostiju i posavetuju se sa medicinskim radnicima novosadskogDomazdravqa.Ovoje22.akcijakojaseorganizujeovegodinei dosadajepregledano11.816qudi. I. D.

Foto: N. Stojanovi}

Besplatnoplivaweiklizawe vredno10miliona

SPORTISTI S INVALIDITETOM U GRADSKOJ KU]I

Po~astvoqi ive{tini

Reprezentativci Srbije u stonomtenisuzaosobesainvaliditetom, koji su na EvropskomprvenstvuuSplituosvojilipetmedaqa,primqenisuju~e u Gradskoj ku}ai. Novosa|ani Zlatko Kesler, Ilija \ura{inovi},BorislavaPeri}Rankovi}iNadaMati} bilisume|u najuspe{nijim u~esnicima takmi~ewanakojemsuu~estvovale reprezentacije iz 31 zemqe. Primili su ih gradona~elnik IgorPavli~i} i~lanGradskog ve}azasportiomladinuAleksandarKravi}. -Oni su dokaz da nema prepreke ka ciqu kada ~ovek ima voqu, `equ i upornost i kada zna{taho}e.@elimoimdanastavedapobe|ujuiusportuiu

privatnom`ivotu–kazao Pavli~i}. Aleksandar Kravi} rekao je dajeverujemda}estonoteniserinastavitidani`uuspehejer imaju dobre uslove za trenirawenaSpensu,teda}eodGrada dobitimaksimalnupodr{ku. Stonotniserka Borisava Peri}Rankovi}navelajedajeovo prviputdase`enskareprezentacija okitila najsjanijim odli~jem,doksumu{karcive} bili prvaci u timskom nastupu. Podsetimo, nakon odr`anog Evropskog prvenstva u stonom tenisu za osobe sa invaliditetomuSplitu,na{ireprezentativciosvojilitri zlatnemedaqe, jednu srebrnu i jednu bronzanu. A. J.

GRAD DOPLA]UJE 35 ODSTO U KOVERAT

Zaposlenimtrudnicama punaoktobarskaplata TrudniceuNovomSadukoje senalazenatrudni~kombolovawu dobija}e pun iznos plate, utvr| en o je na sedn ic i Skup{ tin i grad a odr` an oj 28.oktobra.Dok}eseizRepubli~kog fonda za zdravsteno osigurawe pla}ati 65 odsto platekaoidosad,Grad}edodat i preo s tal ih 35 ods to. Iako po prop is im a odl uk a Skup{tinestupanasnagutek kada bude objavqena u Slu`benomlistu,{tobitrebalo dabudeovogmeseca,dogovorje daodlukaobuhvatiitrudnice kojesubilenabolovawuuoktobru, i wima }e se retroaktivnoisplatiti35odsto.

- Trenutno ~ekamo na predlogugovoraizme|u Grada i Fonda. Oni su nam prosledili spisak trudn ic a za okt ob ar. Naspiskuje179trudnica,takodasmoizbuxeta izdvojili sredstva u prosekuza200trudnica mese~no. One ne}e morati da podnose dokumentacijukakobidobile dod atn ih 35 ods to, ve} }e ovaj proces i}i automatski - rekla je ~lanicaGradsogve}aza soc ij aln u za{ tit u i briguoporodiciideci SawaStojanovi}.

OdlukaSkup{tinepostalastvarnost

Grad }e do kraj a god in e izd voj it i dva mil io n a iz buxets kih sreds tav a u ove svrh e. Sve zap oslen e trudn ic e bez obz ir a na vel i~ in u plat e koj a var ir a zav is no od stru~n e sprem e, pos lod avc a ili komp an ij e u kojoj rad e, dob i} e ovu nak nad u. Na pun iznos zarade mogu, naravno, da ra~unaju samo dok su na trudni~kom odsustvu. A. Varga

DANAS ISPRED ZGRADE „SRBIJAGASA”

[trajkupozorewa zbogposkupqewagasa [trajkupozorewa,kojizbogpove}awacene gasa organizuje Asocijacija individualnih potro{a~a prirodnog gasa (AIPPG), odr`a}e se danas u 11.55 sati ispred zgrade „Srbijagasa”, u Ulici narodnog fronta 12. Prema re~ima predsednika Skup{tine ove asocijacije Aleksandra Pavkova, protestova}e nekoliko stotina individualnih potro{a~aprirodnoggasa,apridru`i}eimse i korisnici daqinskog grejawa. Pred okupqenim sugra|anima bi}e pro~itani zahtevizavra}awecenegasanastaru,anakontoga predstavnici }e ove zahteve uru~iti di-

rektoru „Srbijagasa” Du{anu Bajatovi}u. Osimtoga,preda}emuipismozaVladuRepublike Srbije u kojem }e od predsednika VladeMirkaCvetkovi}atako|etra`itida povu~eodlukuoposkupqewuovogenergenta. Pavkov isti~e da ukoliko ostane ova nova cena penzioneri sa malim primawima ne}e mo}idapla}ajura~une. -Zaprepa{tenismopove}awemcenegasa. Penzijesumale,radnicinerade,jernemaju posao, a postoje i stara dugovawa, koja ne znamkako}equdiizmiriti.Zbogtogamoramo na ovaj na~in da se borimo. Poslali

Trotoaripoplavemu~eSalaj~ane Lo{aputnainfrastruktura,anaro~itozapu{teni trotoari predstavqaju veliki problem stanovnika naseqaSalajka,predo~enojezaposlenimaukancelarijiZa{titnikagra|anaNovogSada,kojisuusredu boraviliuovojmesnojzajednici.Zbogtakvihtrotoa- ragra|anisuprinu|enidasekre}ukolovozomidase izla`u opasnostima u saobra}aju. Vodovodna i kanalizacionamre`apostojenacelojSalajki,alicevisu mahomdotrajale.Kadasuvelikepadavine,ulicebudu

poplavqene,naro~itodeoSentandrejskogputai[ajka{keuklice. “Poplavqene ulice veliki su problem jer dolazi do zapu{avawa {ahtova i izlivawa kanalizacije. S obziromnatodapostojisamoatmosferskakanalizacija,vodanemo`edaoti~e.Salaj~anire{ewevideu izgradwi gradske kanalizacione mre`e ili u postavqawuposebnihpumpi.”,ka`eseuizve{tajuKancelarijeza{titnikagra|ana. J. Zd.

smo5.000pozivnicapotro{a~imaimesnim zajednicama.Dolazaksupotvrdilemesnezajednice „Klisa”, „Salajka”, „Veternik”, „Bratstvo i jedinstvo” i druge - ka`e Pavkov. [trajk upozorewa traja}e sat vremena, a ukoliko ne urodi plodom potro{a~i }e, premare~imaPavkova,naulicuizlazitii narednihdana. - Ako se ne dogovorimo, nastavi}emo sa izlascimanaulicu,apoku{a}emoinamiran na~in da blokiramo rad „Srbijagasa”najaviojePavkov. N. R.

Predavaweo restauracijiikona Konzervator Darko Despotovi} odr`a}e predavawe „Konzervacija i restauracija slika naplatnuizfondaMuzejaSrpskepravoslavneeparhijebudimske-odminimalneintervencije do podlepqivawa sa laminacijom”ve~erasu18satiuGaleri-

jiMaticesrpske,naTrgugalerija 1. Kroz ovo predavawe Despotovi} }e predstaviti metodolo{ki pristup i rezultate radana16ikonanaplatnukoje supostavqenenaizlo`bi„Srpska crkvena umetnost u Ma|arskoj.” N. R.


NOVOSADSKA HRONIKA

petak11.novembar2011.

DaNas U GRaDU POZORI[TA Arena: „Kung fu panda 2 3D” (12), „[trumpfovi” (13.45), „Automobili „ (13.45), „Yoni Ingli{: ponovo ro|en” (16.10), „Budi malo ja” (15.45) „Tri musketara” (17.25), „Paranormalna aktivnost 3” (22.15), „Vinks: ~arobna avantura” (11.30, 11.45), „Preostalo vreme” (18), „Zaraza” (20.10), „Parada” (12.30, 15, 17.30,19.30 20, 22, 22.30), „Avanture Tintina: tajna jednoroga” 12.10, 14.10, 15.30, 16), „Pingvini moga tate” (14.10), „Anonimus” (17.50, 20.15, 22.40), „Pqa~ka s vrha” (18.10, 20.20, 22.25), Sinemanija (14, 16.30, 19, 21.30)

BIOSKOPI Srpsko narodno pozori{te Scena „Pera Dobrinovi}” „Yandrqiv mu`” drama (20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajnazbirkaSremskiKarlovci, Sremski Karlovci, Patrijarha Raja~i}a 16, 881-637:postavka „Vez po pismu, pismo po vezu”; „[est decenija odbojka{kog kluba u Sremskim Karlovcima” Zbirkastraneumetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Swe`anaKasum iz Novog Sada, AnitaAslani iz Beo~ina, RobertinaPetkovi} iz In|ije, MilanaKova~iz Futoga, SvetlanaAntoni} iz Ledinaca i SawaNedeqkovi} iz Ba~a, DE^AKE: Milica[otra, MarijanaKrsti~evi} i Du{icaDivni} iz Novog Sada, MarijaIli} iz Ba~ke Palanke, MiroslavaKarla{ iz Sremske Kamenice, Andrea Karaka{evi} iz Nadaqa i Du{icaJovanovi} iz Maradika.

saHRaNE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni Milka Stojana Janus (1929) u 10.30 sati, Danica Nikole Vu~kovi} (1926) u 11.15, Ile{ Ile{ ^apo (1944) u 12, Marija Petra Stojinovi} (1940) u 12.45, Milan Jovana Brdar (1946) u 13.30, Janika Jano{a Sabo (1939) u 14.15 i Borislav Jovana Bekvalac (1948) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu bi}e sahrawen Petar Radeta Zubi} (1934) u 13 sati.

TElEfOnI

c m y

10

VODI^

VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 0901-111-021 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPaS“ TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

DNEVNIK

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748

PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

petak11.novembar2011.

11

ШКОЛА У КУСИЋУ ЗА ПРИМЕР

Новаопремаувекстаројзгради

КУСИЋ: У Кусићкој капетанији 1746. године основана је тривијална школа, друга те врсте у јужном Банату. Те прве године имала је само два ђака, јер се настава држала на немачком језику, па су је мештани бојкотовали. Наредне године уведен је и српско-хрватски па је, како историјски извори кажу, била пуна деце. Временом су се мењале школске зграде, а она у коју и данас иду кусићки ђаци подигнута је пре више од једног века, 1905. године. Тада је у њој било 336 ђака, а данас их је у једном од највећих села у белоцркванској општини само 96 у осам разреда. Својим радом и средствима мештани су подигли школу, и како је, поводом Дана школе рекао директор Бранислав Арашков, никада нису престали да брину о њој. Школа носи име неродног хероја „Маре Јанковић” и сигурно је једна од најбоље опремљених и најбоље

Комеморација крај Зидасмрти БЕЧЕЈ: Сходно традицији, Оп штин ски од бор СУБ НОР Бечеј ће данас у 11 сати одржати комеморацију крај споменобележја Зид смрти (Фадиповог зида) у центру града и евоцирати успомене на прво стрељање бечејских родољуба 11. новембра 1941. године. Пре тачно седам деценија, одлуком Преког суда начелника мађарског краљевског генералштаба у Бечеју, угасило се 12 младих живота. Пре суда је извршена у 13 сати када су стрељани: Борислав Влајков, Милан Гаврић, Светозар Гаврић, Живко Гагић, Стеван Којић, Исидор Могин, Лабуд Пејовић, Иван Ћирић, Готфрид Хове, Теодор Цвејанов, Вујица Чиплић и Момчило Шарановић. Данашњем комеморативном ску пу при су ство ва ће, по ред чланова борачке организације у Бечеју, потомци стрељаних мла ди ћа, сим пати зе ри НОБ, представници локалне самоуправе, Општинског већа Саве за са мо стал ног син ди ката и по једи них поли тич ких стра нака. В. Ј.

Помоћ девојчици из Мартоноша КАЊИЖА: Плесни клубови, културно-ументичка друштва и Основна музичка школа Кањижа организују хуманитарни концерт за помоћ ше стогодишњој Кити Давид из Мартоноша. Она је прошле године имала озбиљну операцију и потребна јој је стална терапија да би одрасла. Концерт ће се одржати сутра, у 17 сати у великој сали Дома уметности ОКУ „Кнеса„ у Кањижи, а цена улазнице од 200 динара је уједно и добровољни прилог за помоћ девојчици из Мартоноша. Наступиће ученици Основне музичке школе Кањижа, састави плесних клубова из Кањиже и Хоргоша и фолклорни ансамбли Фолклорног друштва „Тиса„ и САКУД „Свети Сава„ из Кањиже и КУД „Петефи Шандор„ из Орома. М. Мр.

Мештани никад нису престали да брину о школи

уређених у белоцркванској општини. Поседује сва потребна наставна средства и два рачунарска кабинета, који се поред наставе информа-

тике користе и за остале наставне предмете. Скоро десет процената ученика је ромске националности, па је

школа један од носилаца ДИЛС пројекта, који се бави подршком ромској деци у образовању. Како је Арашков објаснио, пројекат је у фази реализације, и сада се спроводи јавна набавка пакета који садрже школски прибор за ученике. На пролеће ће добити по један санитарни пакет, а у међувремену ће са родитељима ромске деце бити одржане радионице како би њихова деца што биље била укључена у образовни систем и школовала се даље према својим способностима. Кусићка школа интересантна је и по томе што већина ученика похађа верску наставу, па тако негују обичај посећивања српских манастира са оне стране Нере у Румунији. Успоставили су и изузетно добар однос са школом у Златици и једном до два пута деца са једне и друге стране границе се посећују. М. Витомиров

ОФОРМЉЕНО НОВО УДРУЖЕЊЕ МАЛИХ АКЦИОНАРА „ЈУГОРЕМЕДИЈЕ”

Сувласници незадовољни управом

ЗРЕЊАНИН: Незадовољни радом актуелног менаџмента зрењанинске Фабрике лекова “Југоремедија“, који предводи в.д. директора Здравко Деурић, група малих акционара и радника основала је сопствено удружење “Југоремедија 3“, са циљем да, како кажу чланови, заштите своје власничке уделе, сачувају радна места и узму учешће у управљању овом фармацеутском компанијом. По речима представнице новоформираног удружења Јелене Медаревић, њихова жеља је да, заједно са локалном самоуправом и државним институцијама, нађу решење за излазак из тешке ситуације у којој се фабрика данас налази. -Нашем удружењу до сада се прикључио знатан број акционара, са укупним износом акција од 11 одсто. Приступнице и даље пристижу, тако да очекујемо да ће овај проценат бити и много већи – каже Медаревићева, која је од августа и члан Управног одбора “Југоремедије”. Она истиче да актуелни менаџмент већ две године има негативан биланс пословања. Када је промењена власничка структура, након поништења претходне приватизације, “Југоремедија” је у власништву имала акције “Кулске банке”, уделе у “Медели” из Врбаса, Хемијској индустрији “Луксол”, нишкој пивари и није била кредитно задужена. -Све наведено данас није у нашем власништву. Фабрика је презадужена хипотекарним кредитима разних банака. Уместо да се кредити исплаћују, продужавају се грејс

ОПШТИНА РЕШЕНА ДА СПРОВЕДЕ СВОЈЕ ОДЛУКЕ

Петицијауклања осамгаража

КИКИНДА: После петиције грађана, кикиндски општински органи донели су одлуку о уклањању осам нелегално изграђених гаража, али се решавање тог проблема развлачи већ годину дана. Осам гаража које ће бити уклоњене налазе се у Блоку А-1 у Микронасељу, а грађани из овог блока, као и запослени у вртићу „Мики“ и Основној школи „Жарко Зрењанин” имају примедбу на осам гаража постављених између Светосавске улице и вртића. Комисија која је формирана након све бројнијих притужби грађана и инспекцијске службе дошли су до податка да у граду има 377 гаража и то 223 у граду и 154 у Микронасељу, каже Милутин Гаврилов, секретар Секретаријата за инспекцијексе послове и заштиту животне средине. Он додаје да је 90 одсто гаража нелегално, а да је општинском Одлуком

из 2009. године ова проблематика јасно регулисана. - Правно гледано, ми нисмо испоштовали сопствену одлуку. Жеља нам је била да имамо разумевања за све грађане, а исписано је и шест решења о уклањању гаража, која нису спроведена. Грађанима смо давали рок да пре уклањња, склоне монтажне гараже, али ни то није испоштовано - каже Гаврилов. Власници осам гаража предвиђених за уклањање имају рок од 40 дана да их изместе. Уколико то не ураде сами, Дирекција за изградњу града уклониће гараже о трошку власника, а све илегалне гараже мораће да буду уклоњене, рекао је Гаврилов. Инспекцијске службе у наредном периоду уклониће гараже које се налазе изнад шахтова, као и оне на које се жале грађани. А. Ђ.

ТЕЛЕАСИСТЕНЦИЈА ЗА СТАРЕ И НЕМОЋНЕ

Телефономдо брзепомоћи

Зараде касне два месеца

периоди и увећавају камате. Рачун фабрике је у претходних годину дана био блокиран преко 100 дана, а материјални трошкови у овој години су и поред двогодишњег негативног биланса пословања три пута већи у односу на претходну годину. Порези и доприноси нису уплаћивани за целу 2011. годину, а за део 2010. уплаћивани су на минимални износ зараде. Са исплатом зарада касни се два месеца. Иако фабрика поседује модерне производне погоне који испуњавају европске стандарде, због лошег финансијског пословања вредност акција константно опада – навела је Медаревићева разлоге незадовољства групе малих акционара и запослених. Како је истакла, производња се одвија под отежавајућим околностима јер режијски трошкови нису уредно плаћани, па се повремено

искључују струја, гас или телефони. Због неизмиривања уговорних финансијских обавеза према лиценцном партнеру, “Југоремедија” је изгубила право да производи и дистрибуира препарате по којима је деценијама била препознатљива на домаћем тржишту и који чине 80 одсто домаће продаје лекова у овој фабрици. - У претходне три године озбиљне компаније показале су интересовање за аквизицију фабрике, али са актуелним менаџментом нису постигли договор око услова продаје. Такође, у претходних шест месеци фабрику је напустило петнаест стручњака, јер нису могли да обављају свој посао у складу са захтевима своје струке и врло строге фармацеутке регулативе – упозорила је Медаревићева. Ж. Балабан

ИгорМаројевић урумској библиотеци

Чишћењеулицеи канала уРускомСелу РУСКОСЕЛО: Месни одбор Демократске странке из Руског Села организовао је чишћење Улице солунских добровољаца и уређење одводног канала који се налази иза православне цркве у овом ме сту. Према речима председника Месног одбора Душка Марјановића, акцији се одазвао велики број чланова Демокартске странке.

Чак 90 одсто гаража у Кикинди нелегално постављено

Чишћење и уређење организовано је након акције „Од врата до врата” током које су се мештанио овог дела жалили на то да је канал за одвод запиштен, као и на велике количине лишћа. Мештанима улице Солунских добровољаца дељене су кесе за одлагање лишћа, а организован је и камион да однесе отпад. А. Ђ.

РУМА: У Градској библиотеци вечерас од 19 часова биће представљен роман „Мајчина рука” Игора Маројевића. У склопу неформалне турнеје, Маројевић је већ наступио у Београду и Врбасу, као и по Босни и Херцеговини и Македонији. Он је један од најчитанијих домаћих аутора, потврђују у румској библиотеци, а тема његовог последњег романа дотиче се Војводине, прецизније одрастања главног јунака током седамдесетих година у Врбасу, као и прогона немачких цивила, што је посебно интересантно за Румљане. Ј. А.

„Не мо’ш побећ’ од недеље” НОВИ БЕЧЕЈ: Дом културе оптине Нови Бечеј, организује у чевтак, 17.новембра гостовање Народног позириште „Тоша Јовановић“ из Зрењанина. Глумци ће се љубителима позишта у Новом Бечеју представити комедијом „Не мо’ш побећ’ од недеље“, коју је, по тексту Тене Штивичић, режирала Слађана Килибарда, а играју глумци Сања Радишић и Дејан Карлечик Представа ће се одржати у позоришној сали Дома кутуре, почеће у 19,30 сари, а улаз је 250 дунара. М. К.

КИКИНДА: Уговор којим ће 25 Кикинђана у наредне две године моћи да користе услуге телеасистенције, потписали су заменик председника Општине Милош Латиновић и ТамараЋурлин из београдске Компаније „Асистел”. Ради се о услугама организовања и пружања помоћи путем телефона, те интервенисању мобилне јединице код старих или особа са инвалидитетом које живе саме. Ова услуга током прве године биће бесплатна, јер су за тај период обезбеђена средства од донације Норвешке. Особе којима је помоћ намењена могу је користити 24 сата дневно 365 дана у години. - Технички ова помоћ није лимитирана и очекујем да ће сарадња општине и фирме „Асистел” бити настављена и након две године. С новом услугом имаћемо квалитетнији и бољи однос са нашим старијим су-

грађанима који ће се осећати мање усамљени- рекао је Милош Латиновић. У Београду има близу 600 корисника овакве услуге, објаснила је Тамара Ћурлин. Корисник добија дугме, које треба да притисне у случају здравствене кризе, пада или психолошких проблема. Апарат је спојен са телефонском линијом клијента и тако се успоставља веза са кол-центром. Истог момента се реагује тако што се позове Хитна помоћ уколико је кориснику неопходна таква врста помоћи. Када корисник није повређен, позива се комшија или рођак да му помогне. Корисници „Асистела” биће изабрани на основу здравственог стања и породичног статуса. Осим Кикинде ова услуга биће доступна и корисницима у Новом Бечеју, Инђији и Нишу. А. Ђ.

Отворен„Колцентар024” СУБОТИЦА: У Суботици је почео да ради „Контакт центрар 024“. Грађани сада имају прилику да на једном месту пријаве комуналне проблеме, а градска управа ће преко својих органа да види ко ће да их реши. „Контакт центар 024“ ради од 7 до 19 часова и грађани могу на број: 024 / 626 - 999, СМС-а на број: 069 / 626 - 999, Wеб стране Града Суботице www.subotica.rs, E-mail адресе: kontaktcentar@subotica.rs, као и лично на шалтеру „Контакт центра 024” у просторијама услужног центра Градске управе Суботица да пријаве проблем оператерима. Суботички контакт центар је отворен захваљујући пројекту Покрајинског секретаријат за локалну самоуправу и међурегионалну са-

радњу. Град и секретеријат су заједнички финансирали пројекат у вредности од 2.430.800 динара. Покрајински секретар за локалну самоуправу и међурегионалну сарадњу Томислав Стантић је истакао да је 19 Контакт центара отворено у Војводини, који су успостављени са циљем за успостављање боље комуникације градских власти са грађанима, како би им се најефикасније помогло у решавању проблема из свих области које су у надлежности локалне самоуправе. Комуникација центра и грађана ће бити на сва три службена језика, српском, мађарском и хрватском језику. Градоначелник Саша Вучинић је истакао да је центар важан због контакта са грађанима. С. И.

СергејТрифуновић у„Звону” ЗРЕЊАНИН: Бенд “Архивска забава” и Сергеј Трифуновић наступиће вечерас од 22 сата, у зрењанинском Позоришном клубу “Зелено звоно”. Мада га је од најраније младо сти веома привлачила музика, Сергеј Трифуновић је за свој дефинитивни позив ипак изабрао глуму, а његов минули рад свакако доказује да није погрешио. Ипак, љубав према рокенролу и доброј свирци с времена на време га враћа на сцену, где и те како уме да покаже своје музичко умеће, а колико је јака његова жеља да пружи допринос правим вредно стима, доказује и глумчев нови ангажман - наступи са својим средњошколским бендом “Архивска забава”. Састав је недавно поново активиран, након пре станка рада деведе сетих година прошлог века, а са Трифуновићем већ неко време праши по домаћим клубовима. Ж. Б.


petak11.novembar2011.

vOJvOdinA

dnevnik

c m y

12

У КАЊИШКОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАШИ БИСЕРИ”

Саобраћајни полигон за најмлађе

Асистенти пољопривредних саветодаваца

ПРЕДСТАВЉЕНИ АСИСТЕНТИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У БЕЧЕЈУ

Бесплатни савети ратарима БЕЧЕЈ:Акција Министарства пољопривреде везана за програм „Подизања нивоа пољопривредних капацитета у Републици Србији” кроз пројекат „Ангажовање асистената пољопривредних саветодаваца” била је повод за одржавање прес конференције у Градској кући Бечеј. - Жеља нам је да представимо 12 асистената који ће радити у атару наше општине, да их упознамо с особама за контакт у нашој средини и да им пожелимо успешан рад, а све у циљу побољшања пољопривредне производње на око 27.000 хектара у власништву 2.878 пољопривредих газдинстава у нашој општини - рекао је заменик председника општине Бечеј Будислав Медурић. Укупно шест асистената радиће у Бечеју, троје у Бачком Петровом Селу, двоје у Бачком Градишту и један ће бити задужен за насеља Милешево и Радичевић. Одмах ваља додати да се комплетан пројекат финансира средствима Министарства пољопривреде, да општине дају само логистичку подршку, а пољопривредни произвођачи добијају потпуно бесплатно савете. - Наше задужење је да будемо веза, нека врста споне, у троуглу Министарства пољопривреде, Пољопривредне саветодавна стручна службе са седиштем у Врбасу и произвођача регистрованих пољопривредних газдинстава на терену који нам је додељен. То је гест добре воље ресорног министарства с

циљем да се садашњи ниво пољопривредне производње повећа. Јер, процена је да имамо потенцијал за тако што, поготово ако се зна да су наши пољопривредници вредни. Речју, жеља је да се спајањем њиховог рада и знањем младих стручњака добије добитна комбинација у пољопривреди - нагласио је у име асистената Милорад Ранисављев из Бечеја. Регионални координатор Министарства пољопривреде Ерна Киш-Чисар је додала да је 1.500 младих стручњака, првенствено агронома, укључено у актуелни пројекат, да је новембар месец предвиђен за упознавање асистената с тереном на којем ће наредних годину дана радити, а од тога како се ко буде снашао зависи хоће ли продужити уговор. - Одељење за пољопривреду у нашој општини, које је једно од најактивнијих у оквиру Мреже руралног развоја, стоји вам на располагању. С обзиром да су наши пољопривредници, углавном, традиционалисти и тешко усвајају нова знања, неће вам бити лако на почетку, али уз одређену дозу стрпљења све ће доћи на своје место. Додао бих да су просечни приноси у нашој средини добри, али то не значи да не могу бити бољи. Уз ваше знање, њихов рад и обострано разумевање ваља очекивати боље дане за овдашњу пољопривреду - сматра члан Општинског већа задужен за пољопривреду Андраш Боја. В.Јанков

КАЊИЖА: У Предшколској установи „Наши бисери„ у Кањижи на коришћење је предат нови саобраћајни полигон у дворишту централног објекта у Карађорђевој улици. Полигон ће бити у функцији неговању саобраћајне културе међу децом предшколског узраста и основне школе. Директорка ПУ „Наши бисери„ Ибоја Веселинов потсећа да је пре више од две деценије постојао сличан полигон који је најмлађима служио да уче какао да се понашају у саобраћају и превентивно допринесу својој и безбедности свих учесника у саобраћају, али је у међувремену под утицајем временских прилика уништен. - Новоизграђени саобраћајни полигон омогућује унапређење предшколског васпитања и обрзаовања. Поносни смо јер овако јединствен полигон не постоји у ближем и ширем окружењу. Пројекат је реализован захваљујући подршци локалне самоуправе кањишке општине и Са-

Са отварања новоизграђеног саобраћајног полигона у Кањижи

вета за безбедност саобраћаја општине Кањижа, у улози инвеститора било је ЈП за уређење насеља општине Кањижа а радове је извела суботичка компанија „Војпут„ водећи рачуна, јер су радове прилагођа-

ЈАВНИУВИДУПЛАНСПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ

Општиненисупитанео Горњем Подунављу АПАТИН: Представници управе, јавних установа и предузећа у великој сали СО Апатин присуствовали су јавном увиду у просторни план подручја посебне намене Специјални резерват природе Горње Подунавље, који је на јавној расправи до 24. новембра. Данас ће исти документ бити представљен и заинтересованима у Сомбору, а по истеку јавне расправе Републичка комисија за планове сумираће примедбе и сугестије, уврстити их у документ који ће потом ући у поступак усвајања. Представник Републичке агенције за просторно планирање Иван Тамаш истакао је да грађани имају мо-

гућност увида у документ у згради СО у Апатину и у Сомбору, као и на сајту покрајинских и републичких органа. - Нацртом просторног плана за Горње Подунавље обухваћено је једно вредно подручје општине Сомбор, односно четири катастарске општине, и три катастарске општине апатинске општине, о којем се треба старати, користити га и дограђивати на одржив начин, јер закон треба да штити природу, али уједно и да омогући бољи живот грађана - рекла је Душанка Д. Сремачки, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Репрезентативнавредност Одговорни планер у Заводу за урбанизам Оливера Добријевић указала је да Горње Подунавље са Копачким ритом у Хрватској и Националним парком Дунав-Драва представља резерват биосфере који има своју репрезентативну вредност. Обухвата 57.340 хектара од чега на резерват отпада 19.605 хектара. На том подручју је неопходно регулисање основне и посебне намене унутар и изван резервата стављање у функцију развоја осталих посебних намена. Заштита у резервату је степенована, као и на ободу, како би у првом плану била заштита животне средине. Прецизно је предвиђена заштита вода у, и изван резервата, одржив развој туризма, али и то где и какаве привредне активности су дозвољене у појединим деловима специјалног резервата.

ДОНАЦИЈАПОКРАЈИНЕОПШТИНИПЕЋИНЦИ

Катамараномпо Обедскојбари

ПЕЋИНЦИ: Покрајински завод за заштиту животне средине донирао је средства општини Пећинци за куповину катамарана, којим ће се употпунити туристичка понуда природног резервата Обедска бара. Пловило може да прими 25 путника и до пролећа ће бити смештено на Сави, након чега ће бити пресељено у сам резерват и користиће се за туристичко разгледање Обедске баре. Уз два и по километра пловног пута, седам километара едукативне стазе и нови парк поред хотела уређен ове године, катамаран ће допунити туристичку понуду и омогућити посетиоцима свеобухватно упознавање овог бисера природе. - Добар део радова је финансирао Покрајински завод за зашти-

ту животне средине, али смо и ми учествовали са сопственим средствима. Надовезивањем едукативне стазе на пловни пут добићемо затворен круг од Купинова према Обрежу. Овај пут ће посетиоцима омогућити свеобухватно упознавање са богатством Обедске баре, а у плану је и изградња две марине. Комплетна туристичка понуда биће спремна можда и до краја ове године, али у сваком случају до почетка наредне сезоне. У склопу те понуде је и парк поред хотела, који смо у потпуности преуредили и који ће, сигуран сам, бити занимљив посетиоцима - каже СлободанПетер,референт за заштићено природно добро Обедска бара у Шумској управи Купиново. Ј.Антић

Ватра прогутала 119хектара ЗРЕЊАНИН: У току ове године, на територији средњег Баната, коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину, догодило се 520 пожара на отвореном простору, у којима је причињена и знатна материјална штета. Овдашња Полицијска управа саопштила је јуче да су узрок свих тих пожара несавесно спаљивање жетвених и биљних остатака, и апеловала на грађане да то више не чине. Ватрена стихија, том приликом, захватила је 119 хектара под кукурузом, а једна особа је смртно страдала. Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину, такође, поднело је 43 захтева за покретање прекршајног поступка, против несавесних грађана који су спаљивали биљне остатке на отвореном простору. Ж.Б.

вали ритму рада вртића - каже Ибоја Веселинов. Овом приликом помоћник командира Полицијске станице Кањижа Милан Којић уручио је на поклон ПУ „Наши бисери„ лаптоп, који ће

бити у функцији ефикаснијег рада са децом, па и на подизању саобраћајне културе. Недавно је одржана акција „Котрљајући бисери„ у коју су поред деце били укључени и родитељи, а један оц циљева био је прикупљање добровољних прилога за куповину рачунара. Пошто је рачунар добијен захваљујући разумевању Савета за безбедност саобраћаја општине Кањижа, од прикупљеног новца у акцији „Котрљајући бисери„ купљен је нови телевизор који ће такође користити у предшколској установи за рад са децом. На значај новоизграђеног саобраћајног полигона указао је помоћник председника општине и председник Савета за безбедност саобраћаја општине Кањижа Ласло Чикош. Деца су за ову прилику приредила пригодан програм са тематиком из саобраћаја, а полигон су испробали пешице и вожњом бицикла и тротинета. Текст и фото: М.Митровић

Просторни план Војводине је завршен и упућен у скупштинуску процедуру што је веома битна чињеница, јер последњи просторни план Војводина је добила још 1978. године. Подручје Војводине било је обухваћено Просторним планом Србије усвојеним 1996. године, међутим, не и на адекватан начин. Захваљујући Просторном плану Србије, који је усвојен у октобру прошле године и усвајањем Просторног плана Вопјводине што ће се догодити до краја ове године омогућено је да се на најбољи могући начин заштити утицај урбане средине на специјални резерват природе Горње Подунавље,

које је проглашено за значајни резерват биосфере, природно добро прве категорије - истакла је Душанка Д. Сремачки. У расправи која је уследила стављена је примедба на то да у сачињавању Нацрта просторног плана нису консултоване општине. Представници Шумске управе Апатин указали су на то да сваки нови акт угрожава делатност посебно када је реч о сечи дрва, али и у другим областима као што је ловство, које трпи због појединих туристичких активности које су предвиђене и дозвољене у подручјима посебне намене. Ј.Прелчец

ТРАГОМ ГЛАСИНЕ ИЗ БАНАТСКОГ АРАНЂЕЛОВА

Биста Пекаровића није украдена

БАНАТСКО АРАНЂЕЛО- поставе и причврсте на постамент. ВО: Бронзана биста др Гаврила Пе- Власник „АМТ-Униагент” Милош каровића (1812-1851.), угледног лека- Теофанов из Банатског Аранђелова ра и писца прве педијатријске књиге каже да је уочено да је анкер био зарна српском језику „Чедољуб” обја- ђао и иструлио, те да је због тога бивљене 1836. године у Пешти, није ста била непричвршћена, да је неопукрадена са постаходна поправка измента у центру Бавршена и да ће понатског Аранђелова, прсје Пекаровића него је због оштећебити враћено на ња скинута ради посвоје место у току правке, сазнали смо дана или сутра. идући трагом гласиКуриозитет је да на и бојазни да је заје попрсје у част вршила на отпаду. знаменитог лекара, Спомен бисте Пекоји је по завршетку каровића, осим у студија медицине парку у центру њеслужбовао у Вршцу, говог родног места у ствари са ликом Банатског Аранђечувеног комедиолова, пре 31 годину графа Јована Степостављене су још Попрсје др Гаврила Пекаровића рије Поповића, коу Банатском Аранђелову на улазу у Медицин- скинуто због поправке ји му је био велики ски центар у Вршцу пријатељ. Пекарои у кругу Дечије клинике у Новом Са- вићу је Стерија чак посветио познату ду. Члан Савета МЗ Банатско Аранђе- комедију „Тврдица”, а као лик госполово Срећко Кијац, који у непосред- дина Гавриловића појављује се у „Роној близини држи кафић и ту живи, дољупцима”. Када се приликом израпотврдио је да нема говора о крађи де попрсја кренуло у потрагу за порбисте знаменитог суграђанина, него третом Пекаровића, сви напори остада је она недавно скинута ради по- ли су безуспешни, па је с обзиром на правке, те да се управо налази код ње- присно друговање угледног лекара и га код куће и чека мајсторе фирме чувеног комедиографа, попрсје изра„АМТ-Униагент” из Футога, која има ђено са ликом Јована Стерије Поповипогон у Банатском Аранђелову, да је ћа. Текст и фото: М.Митровић

Ватрогасципунилибазен

САНИРАНАХАВАРИЈАНАГРАДСКОМБАЗЕНУ

Пливачки спектакл може да почне

ЗРЕЊАНИН: Међународног пливачког такмичења “Србија гран при – Куп Зрењанин 2011”, на коме ће наступити Милорад Чавић, Иван Ленђер, Чаба Силађи, Нађа Хигл и многи други, ипак ће бити. Само неколико дана пре данашњег отварања једног од највећих пливачких манифестација на Балкану, из за сада непознатих разлога, дошло је до хаварије на систему цеви затвореног базена у Зрењанину, на коме се такмичење одржава, што је узроковало потпуно изливање воде из базена. Накривени базен, лане затворен решењем грађевинске инспекције, тек је реконструисан, али цеви, по речима надлежних у Градској управи, нису биле обухваћене тим радовима. Али, градоначелник Зрењанина Милета Михајлов саопштио је јуче да је хаварија система цеви, до које је,

из још увек непознатих разлога, дошло у ноћи између недеље и понедељка, успешно санирана и да је базен поново напуњен деминерализованом водом. - Захваљујући брзој и ефикасној реакцији свих градских служби, посебно запослених на базену и ТЕ-ТО, као и редовних ватрогасних јединица и ДВД састава, за мање од 24 сата је саниран квар и омогућено ново пуњење базена. Желим да се јавно захвалим свима који су током читавог дана и ноћи били ангажовани на решавању овог проблема и да им честитам на успешно обављеном послу. Дан и ноћ коју сам провео у овом објекту са ватрогасцима, инжињерима, грађевинским радницима, техничарима, доказали су снагу солидарности и заједничке бриге за Зрењанин – поручио је Михајлов. Ж.Б.


LOv

dnevnik

13

peta­k 11.novembar2011.

NAOSNOVUPRVIHREZULTATAANALIZEO^NIHSO^IVAZE^EVAULABORATORIJILOVA^KOGSAVEZAVOJVODINE

Ze~eviseoporavqaju, sezonaobe}ava Populacijeze~evauVojvodini su, nakon lawskih katastrofalnihki{a,hladno}aipoplavakojisuihdesetkovali,naputuoporavkaimo`eseo~ekivatisolidnasezonaulovunaovu divqa~, daleko boqa od onoga {toseo~ekivaloiprognoziralo - zakqu~ak je nakon prvih analiza o~nih so~iva ze~eva u laboratorijiuLova~komsavezu Vojvodine. Pore~imastru~nogsaradnika LSVmrDare\akovi},dosadaje uzorke na analizu predalo 225 lova~kih dru{tava u pokrajini, mahomiztrilova-od16.23.i30 oktobra, a za sada su zavr{eni rezultatizawih130:71dru{tvo je dobilo preporuku da love po planu,39daseplanodstrelakoriguje tj. smawi, a ~etiri dru{tvasudobilapreporukudalov obustave-jednodru{tvouudru`ewuuBa~kojPalanciipotri u udru`ewima u Sremskoj MitroviciiAlibunaru. -Situacijasaprirastommladih ze~eva je zadovoqavaju}a, boqajeodo~ekivane.Mnogisu mislilidada}eimlovnaze~eva biti potpuno obustavqen, ali to im se nije desilo. Sve u

vqe”,gdejeuBege~uzabele`en prirastod~ak74odsto,auFutogu67odsto. Podse}awa radi, pro{le godine prirast ze~eva bio je najslabijiuposledwetriipodecenije, od kada stru~na slu`ba LSVobavqaanalizunauzorcimasave}egdelapokrajine.Law-

„Total”rasterujeze~eve? Informacijeiznekihvojvo|anskihlovi{taukazujudanaterenimagdesuparceletretirane„totalom”,nemaze~eva.Prema istimizvorima,natimdelovimalovi{tanisuuo~eneuginule jedinke,pasesumwadapomenutosredstvoprotivkorovarasterujeze~eve.Sveje,zasada,samoudomenupretpostavki.

Foto:J.Pap

svemu,godinaobe}ava-reklaje \akove}eva. Iakosuprvirezultatiiznad o~ekivanih, malo je lova~kih

organizacijakojeimajuvrlodobariliodli~anprirastmladih ze~eva (odli~an - preko 64 odsto). Vrlo dobar prirast imaju

NAKONUPADAUVETERNI^KOLOVI[TE

Lovokradiceumakle lovcimaipoliciji Potera za lovokradicima koje ~esto zalaze u veterni~ko lovi{tezbilasemunulogponedeqka,u sumrakoko18~asova,alijezavr{enaneuspe{nojersukrivolovci uspelidapobegnupoteriukojojsu u~estvovali lovci i policija. Obestibezobrazlukzasadanepoznatih osoba tako dosti`e vrhunac.Prema re~ima predsednika LU„Srnda}”izVeternikaNikoleTomi}a,„nezvanigosti”suprime}eni na Sajlovu, kod novosadskoggradskoggrobqa.Odranijeje poznato da izvesna „ekipa”, koja preferira srne}u divqa~, zalazi utajkraj.Prime}enisunekoliko puta i zapa`eno je da dolaze „ladomnivom”zelenebojenakojojse nalazekrovninosa~i,anawimasu reflektori, dok tablice prekriju,kakoimsenebivideoregistarskibroj.Mahomulovi{tezalaze u sumrak i tokom no}i, a do sada nijeopa`enokolikolicajebilo u vozilu, ali krivolov se doga|a mesecimaunazad.Daseradiovrlo drskimiobesnimqudimasvedo~e veterni~kilovci. - Pre nekoliko meseci, tokom no}i, upalili su reflektore na

vastarostitrido{estmeseci, {to ukazuje da su najvi{e stradala pro{logodi{wa majska i junskalegla.Brojkesubileneumoqive:u~e{}emla|ihkategorijaze~evaupopulacijikretao se, uglavnom, od 18 do 45 odsto, {todovoqnogovorioizuzetno lo{imuslovimakojisuvladali

Nikola Tomi} i Sr|an Ristanovi} u delu lovi{ta koje su posetili krivolovci

vozilu, a jedan od wih je uperio pu{ku u na{eg upravnika lovi{ta Sr|ana Ristanovi}a - pri~a Tomi},kojisetadanalazioublizini. - Na`alost, do sada nismo uspelidare{imoproblem.Lovo~uvariina{ilovcinemogudazaustavqaju i kontroli{u vozila. Kada pozovemo policiju, ona uglavnom brzo interveni{e, ali krivolovcisudosadauveknekako uspevalidaumaknupoterama.

Krivolovje,generalno,veliki problemsrpskoglovstva,aveterni~ke lovce, pored ove po{asti, mu~e i kerovi lutalice, kao direktna polsedica blizine velikog grada i neodgovornih vlasnikapasa.Upravonadelugdesuim pre nekoliko dana umakle lovokradice, psi lutalice su im pre okomesecdanaizgrizleiusmrtilemladusrnu. D.Kn.

U^URU[KOMLOVI[TU

Nova~eka uCarskoj {umi

^eka podignuta 4. novembra

^lanoviLova~kogudru`ewa „StaraTisa” @abaq, uokvirukogdelujeLova~kodru{tvo„Vojvodina„iz ^uruga,nedavnosupodiglivisoku~eku.Ovojetre}a poredu~ekapodignutaovegodine,apostavqena jena deluterenazvanomCarska{uma. Vredni^uru`aninepriznajukrizu. Paralelnosa ure|ewem lovi{ta, spremaju se za veliki jubilej: idu}e godine obele`i}e 100 godina od osnivawa udru`ewalovacau^urugu. D. Dragin

Odli~an odstrel uKara|or|evu Ulovi{tuVU„Kara|or|evo”minulesuboteodr`anje pogonskilovnadivqesviweukomjeu~estvovalo17lovaca. Odstreqeno je 45 divqih sviwa. U~esnici lova su bilidoma}ilovciizFutoga,NovogSadaiBeograda,a organizatorjebilaagencija„Dijana”izFutoga.D.Kn.

pojedina dru{tva u suboti~kom udru`ewu, jedno u kulskom, u Ba~komPetrovomSelu,aodli~an u Padeju i u LU „Poduna-

ske poplave i hladno}e kad im nije bilo vreme su uzele danak, ~itava ze~ja legla su uni{tena itoseitekakoosetilouvojvo|anskimlovi{tima.Oko90odsto lova~kih dru{tava, koja su lanedosatvilauzorkezaanalizu, dobilo je preporuku da smawibrojlovnihdananazeca,ili da smawi planirani broj jedinki za odstrel. Na osnovu tada dobijenih rezultata konstatovanojedajebilonajmaweze~e-

pro{lesezone.Ukategorizacijikojava`i,tosedefini{ekao ekstremnolo{prirast. Sre}om, ogromna ve}ina lova~kihorganizacijajeposlu{alapreporukeiLSV,planirano odstreljeredukovan(ilisezec uop{te nije lovio), tokom pro{lezimedivqa~jeprihrawivana, a rezultat toga je ovogodi{wi ve}i prirast mladih ze~evaive}abrojnostovedivqa~i. D.Kne`i}

INOVACIJAUSLU@BINAPRETKADOMA]EGLOVSTVA

Solarnapumpa pojidivqa~ Ulovi{tukrajselaMihajlovanadomakZrewaninapro{log petka sve~ano je pu{tena u rad pumpa za vodu koja napaja najdragocenijom te~no{}u obli`wi kanal, samim tim i divqa~. Ono {to {to ovu pumpu ~ini posebnom, pogotovo na ovim prostorima, je ~iwenica dazawenradnetrebanistruja, nimanuelnirad,nibilokakvo pogonsko gorivo - pumpa vodu crpipomo}usun~evihzraka,odnosno proizvedene solarne energije.Zajedansat,pumpaiz dibine na povr{inu izvede 400 litara vode - za deset sati ta cifra je oko 4.000 litara. Na taj na~in stvoren je odli~an preduslov za opstranaki razvoj svih populacija divqa~i u tamo{wemlovi{tu. Toraw pumpe visok je {est metara,asolarna}elijaimakapacitetod150vati.Ovajsjajan projekat finansijski je pomogao Pokrajinski sekreterijat za poqoprivredu, a savetnik za lovstvo u Sekreterijatu Jovan Bradvarovi}, sve~ano je pustio pumpuupogon. -Vidisedalovciovogakraja brinuodivqa~i,dragomijeda smoimpomogli,aubudu}e}emo idaqepomagatisli~neprojekte koji vode unapre|ewu lovstva - rekao je Bradvarovi}. Tri stvari su kqu~ne za brojnostikvalitetdivqa~iulovi{tu:voda,hranaimir,aposta-

vqawempumpenajva`niji~inilac vi{e nije problem. Sa dovoqnom koli~inom vode, bi}e vi{edivqa~i,pove}a}esetrofejnavrednostsrne}edivqa~i, samimtimifinansijskadobit -naglasiojeBradvarovi}.

{estvisokih~ekai15hranilica za sitnu divqa~. Nekada je ovopodru~jebiloizuzetnovla`no,aliklimasemewa,pasada fali vode. Tu je sada pumpa i neophodnavoda,aslede}ivelikiposaokoji`elimodauradi-

Lovi{tekoristiLD„Jarebica-Fogoj”izMihajlova,kojese nalaziusklopuLU„Zrewanin”. Pore~imaredsednikaDru{tva Sabo\er|a,uMihajloulove32 lovca koji su mnogo uradili u posledwoj deceniji, ali tu nije krajwihovimambicijama. - U polsedwih 10 godina kupili smo sedam jutara zemqe i posadili smo remize. Imamo

mo je po{umqavawe delova lovi{ta-rekaojeSabo. Sve~anostipovodompu{tawa upogonpumpenasolarnipogon prisustvovali su predsednik LSS dr Zoran Popovi}, predsednik LSV Milan Pa`in, predstavnici Pokrajinskog sekreterijata za poqoprivredu, GradaZrewaninaidrugigosti. D.Kne`i}

Foto:J.Pap

SUTRA,UORGANIZACIJILOKALNOGLD„FAZAN”

Lovno–kinolo{kikup uBa~u U Ba~ u }e sut ra odr` at i lovno-kinolo{kikupzaprvenstvo Ba~ke,”Lovac i pas - Sv. Hubert„,uorganizacijiLova~ke sekcije „Fazan” Ba~. Istovremeno}ebitiodr`aniikupovi za prvenstvo Banata (u Plandi{tu) iSrema(uIn|iji). Takmi~ewe se obavqa u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Preth odn o su po lov a~k im udru`ewima u Vojvodini odr`ana kvalifikaciona takmi~ewa, sa kojih su se dva prvoplasirana takmi~ara izborila

za u~e{}e na regionalnom prvens tvu.Pob edn ic i sa reg io - nalnihtakmi~ewaseplasiraju zaprvenstvo Vojvodine,19.novembrauPe}incima,dok}edr`avnoprvenstvouovom takmi~ewu biti odr`ano 10. decembrauBe~eju.Tomprilikom}e biti obavqen i izbor reprezentativaca Srbije za svetsko prenstvoslede}e godine,gdeje na{azemqadoma}in. Takmi~ewe u Ba~u }e suditi kinolo{ke sudije Sawa Mom~ilovi}-Bogni~, i Du{an Qepoja, a najavqeno je i prisu-

stvo MilanaPa`ina,predsednika LSV. Za sve takmi~are, sudijeigoste,jeobezbe|enteren,divqa~, doru~aknaterenu, a posle takmi~ewa i zajedni~kiru~ak,urestoranu Lova~kog domaLDizBa~a.Zalagawemda manifestaciji protekne kako dolikuje, pobrinulisusepredsednikLD„Fazan”izBa~aBorisJo{i} inekoliko lovaca, a posebno Bogdan-Bo}a Dobrijevi} i Ivan Matkovi}. Organizacijuovogtakmi~ewajepomogaoiLova~ki savezVojvodine.


crna hronika

petak11.novembar2011.

OBRA^UNUNOVOSADSKOMSTANU

LESKOV^ANKASETERETIZAPOKU[AJUBISTVA

Osumwi~endaje izbobrata Policija je uhapsila i zadra`aladosaslu{awakodde`urnog istra`nog sudije Novosa|anina MiletaG.(1975)podsumwomdaje poku{aodaubijesvogbratapreksino} u svom stanu, na Bulevaru oslobo|ewa. Onseteretidajenakonkra}e sva|evi{eputaubono`emDarka

G. (1980), saop{tila je ju~e novosadskaPolicijskauprava.Povre|enijezadobiote{ketelesnepovrede,autokuno}ipotomjeproveo nekoliko sati na operacionom stolu u Klini~kom centru Vojvodine i posle toga nije `ivotno ugro`en, saop{teno je u ovojustanovi.

MOKRIN^ANIOSUMWI^ENI ZAKRIJUM^AREWEQUDI

Uhva}eniu „pacovskomkanalu” U zajedni~koj akciji pripadniciPolicijskeupraveKikindaiRegionalnogcentragrani~ne policije prema Ma|arskoj, dvojica na{ih dr`avqana, Radovan A. (1985) i Borivoj B. (1971) iz Mokrina, uhva}eni su 9.novembraovegodinezbogsumwedasupoku{alidaprekogranice u Republiku Ma|arsku prokrijum~arevi{edr`avqana Avganistana. Protiv Radovana A. i BorivojaB.podnetajekrivi~napri-

java Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Kikindi zbog osnova sumwedasupo~inilikrivi~no delonedozvoqenogprelaskadr`avne granice i krijum~arewa qudi. Tu`ilac OJT-a Kikinda Mirko Ga{ovi} izjavio je za na{listdasuosumwi~eniprivedeniistra`nomsudijiOsnovnogsudauKikindi,kojijeobojiciodrediopritvorutrajawu do 30 dana i doneo re{ewe o sprovo|ewuistrage. M.Mr.

ZBOGNASILNI^KOGPONA[AWAUMOLU

Pritvorena dvojicakavgayija Policija u Adi odredila je zadr`avawedo12satiAleksandruP. (1985)iRolanduJ. (1982) izAdejerseteretedasuprekju~e posle podne remetili javni red i mir i fizi~ki napali i povredilivi{elica. Osumwi~eni }e sa zahtevom za pokretawe prekr{ajnog postupkabitiprivedenisudijiza prekr{aje zbog vr{ewa nasiqa naddrugimlicima,apolicijaje najavila da }e protiv dvojice nasilnikapodnetiiodgovaraju}ukrivi~nuprijavu. AleksandarP.iRolandJ.su osumwi~eni da su prekju~e, ne-

{to posle 13 sati, u pripitom staw u, isp red ugos titeqs kog lokala „Makijato” u Molu iz ~istogmiranapaliipretukli nedu`nog mladi}a, a kakao smo saznali, ne{to kasnije su tokom popodneva banuli u ku}u jednog kompawona i s wim se obr a~ un aval i pes nic ama, navodnozbognekihdugovawauvezi s trgovinom polovnim automobilima. Dvojicazadr`anihvinovnika incidenta policiji su, ina~e, poznatikaokavgaxijebahatogi nasilni~kogpona{awaupripitomstawu. M.Mr.

Kakonezvani~nosazanajemo,dvojicabra}enisubiliudobrimodnosima. Posle rasprave u prisustvu wihovemajkeisuprugemla|egbrata,preksino}oko21satdo{lojei do fizi~kog obra~una. Stariji bratMileseteretidajetadadograbiono`idvaputauboustomak Darka,saznajemonezvani~no. M.V.

dnevnik

c m y

14

No`sevnuo poslesva|e

Vanesa C. (1985) iz Leskovca uhap{ena je ju~e pod sumwom da je istog dana oko ~etiri sata ujutro u novosadskoj Ulici heroja Pinkija,nakonkra}eraspraveitu~e,vi{eputa ubola no`em u le|a i grudi Martina M. (1976) iz Sombora. Povre|eni je prevezen u Klini~ki centar Vojvodine, gde su lekari

utvrdilidajezadobiolaketelesnepovrede. Osumwi~enazapoku{ajubistvajezadr`anau slu`benimprostorijama. Nakontoga,VanesaC.}ebitiprivedenade`urnom istra`nom sudiji Vi{eg suda, navodi seuju~era{wemsaop{tewunovosadskePolicijskeuprave. M.V.

DIREKTORATCIVILNOGVAZDUHOPLOVSTVAONESRE]IKODTRSTENIKA

Nizakletuzrokpadaaviona Pilot sportskog aviona „pajper”,kojisesru{iouMoravukod Trstenika,bezdozvolenadle`nih promeniojezonuleta,aubri{u}em letu, izuzetno nisko je zaka~io`icudalekovoda,navodiseu ju~era{wem izve{taju Direktoratacivilnogvazduhoplovstva.

Pilot„pajpera”bez dozvolenadle`nih promeniozonuleta Uizve{tajuKomisijeDirektorata za utvr|ivawe uzroka udesa u civilnom vazduhoplovstvu se konstatuje i da je pilot bezznawaiodobrewarukovodiocaletewaprimiouavionjo{ jednuosobu. Avion je bio vlas ni{ tvo Aerokluba„Trstenik”,isti~e se u izve{taju dostavqenom Tanjugu, u kojem se obja{wava {ta se de{avalo pre pada le-

Ostaci„pajpera”uMoravi

tilice u ataru sela Medve|a prekju~eoko14.35sati.Navodisedajepilotodrukovodioca letewa na aerodromu Trstenik dobio zadatak da leti

po {kolskom krugu i da odletijednuzonu. Po{to je imao ve}i prekid u letewu, pre toga je s wim instruktorizvr{ioproveruule-

tu,navodiseuizve{taju,idodaje da je pilot „bez odobrewa i znawa rukovodioca letewa, u avionuzeojo{jednuosobu,koja se tek {kolovala za dozvolu za pilotaaviona”.Navodiseidaje pilot, „bez znawa rukovodioca letewa napustio zonu i udaqio se od aerodroma, a da je rukovodilac,kadajetoprimetio,poku{aodauspostavivezuradio-stanicom,azatimimobilnimtelefonom,alinijedobioodgovor”. U me|uvremenu, pilot je nadleteo Moravu na visini od 100 do150metara,izveozaokretod 180stepeni„iponovnoiznadreke, u pravcu sunca, pre{ao u bri{u}i let na izuzetno maloj visini”.Utokuletazaka~ioje najni`u `icu daleokovoda koji prolazi iznad reke i udario o vodu, navodi se u izve{taju, i dodajedajeprilikomudesaputnikuavionupoginuo,apilotje umronaputuzabolnicu.

PRVIOSNOVNISUDUBEOGRADU

JociAmsterdamu deset mesecizatvorazbog nedozvoqenogpi{toqa SretenJoci},zvaniJocaAmsterdam, osu|en je u Prvom osnovnomsuduuBeogradunadeset meseci zatvora za krivi~no delo nedozvoqenog dr`awa i no{ewa oru`ja. Sudsko ve}e je izre~enom prvostepenom presudom osudilo okrivqenog Joci}a po optu`bi zanedozvoqenodr`aweino{ewe pi{toqa koji je kod wega prona|en2008godine,prilikom jedne rutinske policijske kontroleuZemunu. Kakosaznaje„Dnevnik“,Joci}evaodbrana}eulo`iti`albu protivnepravosna`nepresude. Procesuovompredmeturanije je vo|en pred ^etvrtim op{tinskim sudom u Beogradu, a nakon reforme pravosu|a i uspostavqawa nove sudske mre`e na{ao se u nadle`nosti beogradskog Prvog osnovnog suda. Ina~e,ovojedrugapresudakoja

SretenJoci}

jeuposledwedvegodineizre~enaJoci}u,aprotivwegasuutoku jo{ dva krivi~na procesa, u fazi su|ewa. U procesu koji se pred Specijalnim sudom u Beo-

graduvodiprotivukupnotrojice okrivqenih u predmetu „Pukani}“, Joci} je prvooptu`eni, a nastavak su|ewa je zakazan za kraj novembra. Osim toga, ove

nedeqejeJoci}uuPrvomosnovnom sudu u Beogradu po~elo su|ewe po optu`bi za krivi~no delo spre~avawa slu`bene osobe u obavqawu du`nosti, a stavqamusenateretdase26.oktobra 2007. u restoranu MG, prilikomproslavesvogro|endana, opirao policajcima koji su do{li da obave slu`benu kontrolu zbog reme}ewa javnog reda i mira. PrepolagodineApelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu beogradskog Vi{eg suda iz juna2010.godine kojomjeJoci} osu|en na 15 godina zatvora po optu`bi za podstrekavawe na ubistvo Gorana Marjanovi}a u julu 1995. godine u sportskom centru„Olimp“uBeogradu,kad je u pucwavi poginula i Marjanovi}evadevojkaMarija\or|evi},doksudvaposetiocarestoranate`epovre|ena. J. J.

PREDSTAVNICIUDRU@EWAPRAVNIKA„VUKOVAR1991”KODVLADIMIRAVUK^EVI]A

Tra`esu|eweodgovornima zanavodnelogore

SARADWANA[EDR@AVESASUSEDIMA

Srpsko-bugarskapatrola du`granice Me{ovitapatrolasrpsko-bugarskegrani~nepolicijeju~eje po~elaradnaDrugomsektorusrpsko-bugarskegranice,uzoni odgovornostiStanicegrani~nepolicijeGradina,saop{tenoje izMUP-a. Odju~epolicajcidvedr`avepatrolirajuzajednogranicomi unarednomperiodubi}epokrivenosvih365kilometarazajedni~ke granice. Takvim vidom obezbe|ewa dr`avne granice }e se,kakojesaop{teno,ostvaritive}istepenza{titezajedni~kegranice. Zajedni~kiradjerealizacijaSporazumaopolicijskojsaradwi,kojisudvedr`avepotpisaleumajupro{legodine,adosadasuodr`avanizajedni~kisastancidvepolicije. (Tanjug)

Preds tavn ic i Udru` ew a pravnika „Vukovar 1991„ zatra`ilisuju~eodtu`iocaza ratnezlo~ineVladimiraVuk~evi}a da se procesuiraju odgovorni, kako oni tvrde, za formirawe logora za ratne zarobqenike i civile iz Hrvatske na teritoriji Srbije 1991.godine. OnisunovinarimaispredTu`ila{tva za ratne zlo~ine reklidaimjeVuk~evi}preneoda su wihova krivi~na prijava iz 2008. godine i ustupqena optu`nica Dr`avnog tu`ila{tva Hrvatske, spojene u jedan predmet i da }e se Tu`ila{tvo u predvi|enom roku izjasniti o tome.

Zamenik tu`ioca za ratne zlo~ineBrunoVekari} rekaoje novinarima da }e Tu`ila{tvo postupitiurokukojijepredvi|enSporazumomsDr`avnimtu`ila{tvomHrvatske,idodaoda }e odgovor dati u naredna tri meseca. Potp reds edn ik Udru` ew a Pero Kova~evi} podsetio je na to da je to udru`ewe 2008. podnel o prij av u Tu` il a{ tvu za ratnezlo~ineSrbije,adajeDr`avn o tu` il a{ tvo Hrv ats ke, kojem je prijava podneta 2005. godine, zavr{ilo istragu i ceo postupak i optu`nicu ustupilo Tu`ila{tvu Srbije. Optu`nicepokomandnojodgovornostiza ratnezlo~ineulogorimaStaji-

}ev o, Beg ejc i, Ni{, Srems ka Mitrovica i Beograd, kako je precizirao, odnose se na general-majoraJNAAleksandraVasiqevi}a i pukovika JNA Miroslava@ivanovi}a.OnjepodsetioinatodajeistragauHrvatskoj utvrdila da je u tim logorima, po neposrednim svedo~ewima pre`ivelih, ubijeno i od posledica torture preminulonajmawe19qudi. Predstavnici tog udru`ewa reklisudasuVuk~evi}upredaliidokumentUpravezabezbednost biv{e Jugoslovenske narodne armije od 10. oktobra 1991.godineoosnivawulogorau StarojGradi{ki,ukojemse,kako tvrde, vidi da je tada{wi

~elnikUpravebezbednostiJNA za Hrvatsku Aleksandar Vasiqevi}izdaonare|ewezaformirawe logora za ratne zarobqenike. PredsednikUdru`ewa„Vukovar1991„Zoran[angut rekaoje da su s Vuk~evi}em razgovarali o krivi~noj prijavi koju je to udru`ewepredalo22.maja2008. godine za, kako tvrde, zlo~ine koji su se dogodili u logorima Staji}evo, Begejci, Ni{, SremskaMitrovicaiBeograd. –Nadamseda}ebitiprocesuiranisviodgovorni,kakouSrbiji,takoiuHrvatskoj,kojisu ~iniliratnezlo~ine–rekaoje [angut. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

petak11.novembar2011.

15

NAKONKRIVI^NEPRIJAVEPROTIV^ETVOROLEKARAUNOVOSADSKOM PORODILI[TUZBOGMRTVORO\ENEBEBE

Zdravstvenainspekcijaju~e ~e{qaladokumentaciju

NESRE]AUTEHNI^KO-REMONTNOMZAVODUU^A^KU

Radnikpoginuopri puwewuvatrogasnog aparata

Min is tars tvo odb ran e potvrdilo je ju~e da je radnik Tehn i~k o-rem ontn og zav od a „^a~ak” Miroqub \uki} (43) poginuo u nesre}i na radnom mestu, koja se dogodila oko 13 sati. U saop{tewu se navodi da je donesre}edo{loprilikompuwewavatrogasnogaparataS-100 ukompresorskojstanici,nakon ~egaje\uki}preba~enuZdravstvenicentar„Dragi{aMi{ovi}”u^a~ku.

„I pored svih napora lekara, podlegao je povredama oko 14 sati”,navodiseusaop{tewu. MinistarstvododajedajeMiroqub \uki} radio kao mehani~arzaprotivpo`arnasredstvai sudove pod pritiskom, a da je u TRZ„^a~ak”radiood1993.godine.Biojeo`eweniotacdvojemaloletnedece. MinistarodbraneDragan [utanovac uputiojetelegramsau~e{}aporodicinastradalogMiroquba\uki}a. M.B.

PRILIKOMPRETRESAKU]EUNOVOMSADU

Zate~eni34grama heroinaivagica Prilikom pretresa ku}e koju koristi Novosa|anin Dimitrije S. (1950), kriminalisti~ka policija je prona{la 34 grama heroina, digitalnu vagicu i izvesnu sumu doma}eg i stranog novca.Wemusestavqanateret dajepolasataprepretresaprodaooko1,5gramovedroge47-godi{wem sugra|aninu Zoranu R. protivkogasledikrivi~napri-

java za nedozvoqeno dr`awe droge. Dimitrije je osumwi~en za krivi~nodelonedozvoqeneproizvodweistaqawauprometopojnihdroga.Odre|enomujepolicijskozadr`avawedo48sati,posle~ega}ebitiprivedennasaslu{awe de`urnom istra`nom sudijiVi{egsuda,saop{tavanovosadskapolicija. M.V.

NAGRANI^NOMPRELAZUGRADINA

Zapleweno 17kilogamaekstazija Nagrani~nomprelazuGradina, na izlazu iz Srbije, ju~e je zapleweno 17 kilograma ekstazija, a policija je li{ila slo-

bode dvoje stranih dr`avqanau~ijemsuvozilunarkoticiprona|eni. U saop{tewu MUPa navodi se da ih je Grani~na policija li{ila slobode zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~nodeloneovla{}ene proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga. Po policijskom saop{tewu, tom prilikom zapleweno je vi{e od 17 kilograma tableta naliknasinteti~kudroguekstazi. Osumwi~eni su zaustavqeni na izlazu iz Srbije na srpskobugarskoj granici radi pregleda vozila. Detaqnom kontrolom, u tehni~kim {upqinama

„pe`oa 406” holandskih registarskih oznaka, s leve i desne strane ispod tapacirunga, prona|en je 21 paket s ve}om koli~inom tableta svetlozelenebojesutisnutimznakomkrsta.Tabletesuposlatenadaqeve{ta~ewe. Osumwi~enima je odre|eno policijsko zadr`avawe do 48 ~asova i u zakonskomrokubi}eprivedeni nadle`nom istra`nom sudiji na daqe postupawe. Uprava carina saop{tilajedaje17kilograma ekstazija otkriveno kod holandskih dr`avqawa turske nacionalnosti R. K. iS. B. kojisuputovaliuTursku.Narkotici su, kako je navedeno, otkrivenikori{}ewem„baster„ aparata kojim se utvr|ujegustinamaterije, a po{to su uo~ili odstu-

pawe u predelu od vrata do prtqa`nog dela automobila, carinicisuseodlu~ilizadetaqnukontrolu. (Tanjug)

Krivi~n u prij avu bra~n og para iz Novog Sada protiv ~etvorolekaranovosadskogporodili{tazbogsumwedasuodgovornizasmrtwihovebebev.d. upravnikKlinikezaginekologije i aku{erstvo dr Dragan Budakov nije hteo da je komentari{e jer, kako je kazao, nije jenivideo. – Danas je bila Zdravstvena inspekcija Ministrastva zdravqaiobavilauvidutokle~ewapacijentkiweiistorijubolesti. Daqi koraci zavise od togministarstva,tojeono{to mogu re}i u ovom trenutku o tom slu~aju – izjavio je ju~e za „Dnevnik” rukovodilac „Betanije”drBudakov. Kakojena{listpisao,Branislav Spasojevi} naveojeprekju~e da je hitan carski rez preporu~io lekar koji je pratiotrudno}uwegovesupruge,a komisija porodili{ta odlu~ila je da ga izvede sa zaka{we-

wem, tri dan a od prij ema trudnice. Po wegovim re~ima, komisija, u sastavu doktoraDragana B.,Aleksandre M. N., Tihomira V. i Gabrijele K.,zakazalajeporodiqi Spasojevi} carski rez za 17. oktobar, devet dana posle o~ekivanog termina poro|aja.Ipak,dvadanapretogdatuma, de`urni lekar pri redovnoj kontroli utvr|uje da nemaotkucajabebinogsrcai istog dana je ura|en carski rez, ali je beba ro|ena bez znakova`ivota. – Moja supruga je imala idealnutrudno}u.Bebajebila te{ka vi{e od 4,2 kile, a `enajesitnijegra|epajezato predlagan hitni carski rez–kazaonamjeSpasojevi}, koji je 3. novembra podneo krivi~nu prijavu Vi{em tu`ila{tvuuNovomSadu. Sdrugestrane,v.d.upravnika drDraganBudakovostaojeiju~e

priizjavidajeproceduraispo{tovanaidapostojemnogipokazateqiotome,tedaseneradio lekarskojgre{ci,ve}dajere~o nepozantomuzrokusmrti,{tose

doga|ajednomu200slu~ajeva.Po wegovimre~ima,nijeuo~enatakozvana „patwa ploda”, niti je postojalapotrebazahitnimcarskimrezom. M.V.

ZAPORODI^NONASIQEIDAQENEMAODGOVARAJU]IHRE[EWA

Zarobilapolicajcejer nisuhtelidahapsemu`a Slu~aj Novosa|anke M. @. (39)kojajeprenekolikodanau svom stanu zakqu~ala dvojicu policajaca jer nisu po wenoj prijavihtelidapriveduwenog supruga, ponovo je otvorio pitawe postupawa policije i Tu`ila{tva kada je u pitawu porodi~nonasiqe. Naime, pomenuta `ena je pozvala policiju, prijaviv{i svogsuprugakojijojjelupaona vrata stana i pretio. Po dolaskupatrole,onajeustanpustila dvojicu policajaca i mu`a kog je policija zatekla ispred vrata.Nawenoinsistiraweda privedu mu`a zbog pretwi koje joj je uputio i uznemiravawa, policajcisujojreklidanemaju osnova za wegovo privo|ewe i preporu~ili da pokrene gra|anskuparnicu. Nezadovoqna takvim odgovorom,onajezakqu~alastanukojemsuutomtrenutku,osimwe, bilipolicajciimu`,ibacila kqu~krozprozor.Po{toninakon sat `ena nije htela da otkqu~astan,zakqu~anipolicajcisupozvalidrugupatrolakojajedo{lasekipomvatrogasaca spremnih da razvale vrata stana. Kada je videla da }e joj ulazna vrata biti provaqena, `ena je rezervnim kqu~em otkqu~ala stan i policajci su iza{li. Epilogovogbizarnogdoga|aja je slede}i: protiv `ene je podneta krivi~na prijava zbog ometawa slu`benih lica, dok

@rtvenezadovoqneMUP-om Poistra`ivawukojejera|enozapotrebeizradenacionalne strategijezasuzbijaweporodi~nognasiqa,~ak57odsto`rtava kojesuseobratilepolicijinijebilozadovoqnepolicijskom intervencijom,akaozamerkenajvi{esunavo|eneinertnosti nedovoqnazainteresovanostpolicajaca. Tako|e,~ak61odsto`rtavakojesuseobratileCentruzasocijalniradnijezadovoqnoreakcijomoveinstitucije,pri~emu su kao razloge nezadovoqstva navodili pru`awe neodgovaraju}e pomo}i, nerazumevawe problema i stavqawe na stranu nasilnika. Jedinepozitivnooceweneinstitucijeuovojanketiura|enoj me|u`rtvamaporodi~nognasiqajesuzdravstveneustanove,~ijomjereakcijomutakvimslu~ajevimabilozadovoqno~ak87odsto`rtava. protivmu{karcane}ebitipostupkaposlu`benojdu`nosti. U izve{taju o stawu bezbednosti na teritoriji AP Vojvo-

dine,kojijeprepetnaestakdana podneo ministar Ivica Da~i},navedenojedajebrojslu~ajevaporodi~nognasiqauodno-

suna2010.smawen{estodstoi da je u prvih devet meseci ove godine prijavqeno 683 ovih krivi~nihdela. Me|utim, podatak da je u Srbiji samo u prvih {est meseci 2011. ubijeno 29 `ena, dok je za celu 2010. broj `ena koje su smrtnostradaleiznosio32,govoridajeslabijipoluprili~no te{kom polo`aju. Kada se tomedodadasuoneuvi{eod80 odstoslu~ajeva`rtvesvojihsada{wih i biv{ih supruga ili partnera, jasno je da se ovom problemu policija i Tu`ila{tvo moraju malo intenzivnije posvetiti. Pogotovo zabriwava podatak da su tre}ini slu~ajeva porodi~nognasiqasasmrtnimishodom prethodile policijske intervencije po pozivu nekog od ~lanova porodice ili kom{iluka. Me|utim, kao {to su i dvojica policajaca saop{tili Novosa|anki koja ih je na sat „li{ila slobode” jer nisu hteli da privedu wenog mu`a, policija ~esto nema osnova za privo|ewe, osim kada do|e do fizi~kog nasiqa ili ukoliko jenasilnikuve}izre~enamera zabrane prilaska. Kaznena politikauovojoblastijeposledwih godina ne{to poo{trena, alipoocenistru~wakaibrojnihcivilnihorganizacijakoje sebaveovimproblemom,tojo{ uvek nije dovoqno, o ~emu svedo~iibrojsmrtnostradalih. N.Perkovi}

POLICIJAUGETEBORGUOTKRILATRGOVINUQUDIMA

Devoj~icaizBeogradarobovala u[vedskoj [vedskapolicijauhapsilajejednogmenListprenosiidajedevoj~ica,~ijeime talno bolesnog mu{karca optu`enog da je nijeotkriveno,policijirekladajetokom godinudanausvomstanuuGeteborgudr`ao zarobqeni{tva svakodnevno bila izlo`ezatvorenuiseksualnozlostavqao jednu14-godi{wudevoj~icudovedenu iz Beograda, preneli su {vedskimediji. Porodica tog 25-godi{weg ~oveka„kupila”jedevoj~icuodwenog oca s kojim je `ivela u Beogradu,preciziralisumediji.Policija, me|utim, nije `elela da potvrditetvrdwe,navode}idaje istragaoslu~ajuutoku. List„Eksp res en„nav od idaje por odic a ment aln o hendik ep iran ogmlad i} amis lil adabimu bil oboq ekad abiimaodev ojk u pa mu je „kup il a” dev oj~ ic u za 1.000 evra od wen og oca iz Beo - grada.Malt ret ir aw e`rt vepo~el o je u sept emb ru 2010. god iZgradauGeteborguukojojjedevoj~icabilazarobqena ne.

na pretwama, fizi~kom nasiqu i silovawima. SuduGeteborguizdaojenalogzapritvarawe~etiriosobe.Mentalnibolesnik i otac devoj~ice osumwi~eni su za trgovinu qudskim bi}em, a mladi} jo{ i za silovawe. Ne precizira se ko su druge dve osobekojesupritvorene. Kakoprenosemediji,devoj~ica je tokom zarobqeni{tva zatrudnelaiimalajeipoba~aj. –Onajeveoma,veomasre}na{to jeoslobo|enaiztogpakla.Tokom saslu{awa snimanog u policiji, detaqno je govorila o tome kroz {tajepro{la–preneoje„Espresen„izjavuneimenovanogizvora. Devoj~ica je oslobo|ena akcijom policije krajem oktobra ili po~etkomnovembra,azasadanije poznato kako je policija dobila informacijeotomslu~aju.


SPORT

petak11.novembar2011.

TURNIRUPARIZU

SVETSKIKUPZAODBOJKA[ICE

Viktoruset, Novakume~

JovanaBrako~evi} `elidaigra Utre}urunduSvetskog kupa u Japanu odbojka{iceSrbijeulaze s dve pobede i tri poraza, a o~ekuju ih te{ka tri susretasJapanom,KinomiItalijom.Iakojeprvikvalifikacioni turnir za Olimpijadu

kvuserijuizauzmujednoodprvatrimesta. Ve} je u toku {esti mesec srpskog odbojka{kog uzleta, a osvojeno zlato u Evrospkoj ligi,bronzanaGranprijuizlato naEvropskomprvenstvuostavilisutraganana{imdevojkama,

-Nijerealnopri~atioosvajawunekogodprvatrimestana Svetskomkupu,sobziromnadosada{we rezultate i sastav u kojemsmodo{li.Na{ciqjeod po~etka bio da odigramo {to boqe, da zauzmemo {to boqi plasman jer donosi mnogo bodo-

dnevnik

c m y

16

Tre}arunda Agrupa(Saporo) 1.kolo(danas) Italija-Koreja (3) Kina-Brazil (7) Japan-Srbija (11.20) 2.kolo(sutra) Italija-Brazil (3) Kina-Srbija (7) Japan-Koreja (10.20) 3.kolo(nedeqa) Italija-Srbija (3) Kina-Koreja (7) Japan-Brazil (10.20)

Prvi rek et sveta Novak \okovi} plasirao se u ~etvrtfinale Mastersa u Parizupobedomnadsunarodnikom Viktorom Troickim. \okovi} jedotrijumfado{aosa4:6,6:3, 6:1,poslejednogsatai57minu-

devetom gemu servira za opstanak u setu, a iako je Troicki imao i set loptu, najboqi srpski teniser se vratio u igru i smawiona5:4.Unarednomgemu, \okovi}jeimaodveprilikeza brejk,aliseTroickivratioi osvojiosetsa6:4.

Bgrupa(Okajama) 1.kolo(danas) DominikanskaR.-Kenija (3) Al`ir-Nema~ka (7) Argentina-SAD (10.20) 2.kolo(sutra) Dominik.R.-Nema~ka (3) Argentina-Kenija (7) Al`ir-SAD (10.20) 3.kolo(nedeqa) Argentina-Nema~ka (3) Al`ir-Kenija (7) DominikanskaR.-SAD(10.20)

Tabela 1.Italija 5 2.SAD 5 3.Kina 5 4.Nema~ka 5 5.Brazil 5 6.Japan 5 7.Srbija 5 8.Argentina 5 9.Koreja 5 10.DominkanskaR.5 11.Kenija 5 12.Al`ir 5

AnaBjelicazasadana{anajefikasnijapoenterka

tek na polovini, te{ko je o~ekivatidaSrbijamo`edasena|e me|u tri prvoplasirane reprezentacijeidasekvalifikuje u prvom poku{aju za London.

pa su povrede i otkazi do{li kaonormalansleddoga|aja.Takojena{areprezentacijasgotovo rezervnom postavom uspeladapobediKenijuiKoreju,a

Bjelicanajefikasnija MladaAnaBjelica,kojajenaSvetskomkupuve}uminuta`u dobilazahvaquju}ipovrediSaweMalagurski,zasadajenajboqipoenterna{ereprezentacije.Saosvojenih74poenaupetme~evanalazisenadeobi{estogmestanajboqihpoenteraSvetskogkupa.TijanaMale{evi}jenamestu17,sa58poena,aodmah izwejeMilenaRa{i}sa54poena. Male{evi}evajena12.mestulisteblokera(0,50posetu),a Ra{i}evajena18.mestusa0,45poenaizblokaposetu. BezJovaneNikoli}iMajeOgwenovi},kojenisuniotputovale, te bez povre|ene Sawe Malagurski i s rovitom Jovanom Brako~evi}, koja jo{ nije zaigrala,te{kojezao~ekivatida lavicemogudaudrugomdelujapanskog nadmetawa naprave ta-

dabudeminimalnopora`enaod prejakih Brazila i Nema~ke. Ba{zbogtogasvistraniselektori, ~ije su selekcije igrale protivnas,imajusamore~ihvale za selektora Terzi}a i na{ sistemrada,kaoizavelikkvalitetipotencijal.

va za svetsku rang-listu i da obezbedimo plasman na posledwi kvalifikacioni turnir za OI,jerjelak{inegoprethodna dva-rekaojeTerzi}. Prviprotivnikplavihlavicautre}ojrundibi}edoma}in Japan. -Dueliswimasuuvekte{ki, igralismomnogoputa,dobijali ih i gubili. To su vrlo specifi~ne i zanimqive utakmice, neobi~neusmisludasmopotpuno razli~ite ekipe po stilu igre,alimnogoputasmoigrali protivwih,poznajemoatmosferu i ne}e nam biti problem da odigramoituutakmicu.Brako~evi}eva ima `equ da zaigra, trebalobidajespremna,ali}u odluku o tome doneti tek pre utakmica - zakqu~io je na{ selektorZoranTerzi}. Iako je odmah nakom finala Evropskogprvenstvaubeogradu Jovana Brako~evi} operisala levu {aku, oporavila se i u sa-

5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0 0

0 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5

15:3 14 12:4 12 14:6 12 13:5 11 13:8 10 12:6 10 10:10 8 6:11 6 5:12 4 5:12 3 1:15 0 1:15 0

stavu je na Svetskom kupu, ali jo{nijezaigrala. - Skoro pa sam se oporavila, normalno treniram, a da li }u zaigrati zavisi od selektora. Japanke su nam dobro poznate protivnice, uvek se mu~imo s wima,pa}etakoverovatnobiti idanas.Imajuspecifi~anstil igre,aliproba}emodapru`imo jo{jednudobruigruidatrijumfujemo - rekla je Brako~evi}eva. NaSvetskomkupujenapoziciji koretora mewa juniorka AnaBjelica,kojajeume~evima sNema~komiBrazilomodigralaveomadobroipokazalazavidankvalitet. - S obzirom na to da je Japan doma}in, bi}e te{ko pobediti ihpredwihovompublikom.Ako prika`emo igru kao protiv BrazilaiNema~ke,tobitrebalo da bude dovoqno za pobedu reklajeBjelica. M.Risti}

Novak\okovi}

ta igre. U ~etvrtfinalu. Troicki je na samom startu me~a do{ao do brejka, a iako je \okovi} imao {ansu da ga ugrozi naservisuunarednomgemu,uspeo je da se vrati i povede sa 2:0.Prvireketsvetaodmahpotomnijedozvolionovoiznena|ewe pa je osvojio prvi gem na

Prvi reket sveta je odli~no u{ao u drugi set i vezao je dva gemaprenego{tomujeTroicki vratiobrejkza2:1,apotomiizjedna~io. \okovi} je uz dosta mu~ewa prekinuo niz Troickog ipoveosa3:2,anovimbrejkomje tuprednostvrlobrzoipove}ao. Troickijedokrajasetauspeoda

Berdih,CongaiFi{uLondonu ^e{ki teniser Toma{ Berdih, Amerikanac Mardi Fi{ i Francuz@oVilfredCongakompletiralisulistuucesnikazavr{nogMastersturnirakojiseod20.do27.novembraodr`ava uLondonu. Berdihjemestome|uosamobezbediopobedomnadsrpskimteniseromJankomTipsarevi}emuosminifinalaMastersauParizu, ~ime je otvorio vrata zavr{nice Congi i Fi{u. Listu u~esnika finalnog Mastersa predvodi prvi teniser sveta Srbin Novak \okovi}, a slede [panac Rafael Nadal, Britanac EndiMarej,[vajcaracRoxerFedereri[panacDavidFerer. me~u, pre nego {to je Troicki uzvratio istom merom za 3:1. \okovi}jeodtadakrenuomnogoofanzivnije,{toseiisplatilojerjeodmahoduzeoservis Troickom, a odmah potom i izjedna~io na 3:3. U sigurno najlep{em gemu na me~u, Troicki jeponovodo{aodoprednostii uzsiguranservisgem.\okovi} je tako do{ao u situaciju da u

osvoji samo jo{ jedan gem pa je \okovi} do{ao do izjedna~ewa usetovimasa6:3.Odlu~uju}iset \okovi} je zapo~eo brejkom, a potom je nastavio sa sigurnom igromivrlobrzojevodiosa4:0. Troickijeprvigemutre}emsetuosvojiotekupetom,alijeprvireketsvetanastaviouistom ritmu i do{ao do trijumfa posleskorodvasataigre.

VOJVODINANSSEMEDANASDO^EKUJEQIG(18.30)

Novosa|anispremni zatrijumf

Dana{wi me~ sa Spartakom iz QigazaVojvodinuimave{etsruki zna~aj, ne samo u vidu rezultata, ve}iuviduigre.Iakosuuprva~etiri kola imali maksimalan u~inak,osetliseume~evimasaslabijim protivnicima Vojvodina ima padoveuigri,atosenajboqepokazaloname~upro{logkolauKleku kada su se prvi put ove sezoni spotakli crveno-beli. Klek je iskoristio gre{ke, nedostatak inspiracije i zaslu`eno trijumfovao.Vo{adanasdo~ekujeSpartak, jo{jednogprotvnikaporenomeui kvalitetu daleko ispod sebe, ali `elida{toprezaboravime~pro{logkolaidasevratinapobedni~ki kolosek. Qi`ani su ekipa kojasolidnoigraugostima,aposebnosurastere}eniprotivtimovaizvelikesprske~etvorke.Vojvodini }e nedostajati povre|eni startnikorektorMilijaMrdak. - Naravno, kvalitet ostalih igra~amo`edanadomestineigrawe Mrdaka. Uz po{tovawe sebe i klubaprvotimcimorajudapoka`u kvalitetnaterenuinesmemovi{edozvolitidanamsedesisitua- cijaizKleka,posebnosrivalima izdowegdelatabele.Pripremi}emosekakotrebai,verujem,odigrativaqanoiosvojitinovebodove– rekaojeSalati}.

Ulaznica 100dinara Ulaznicezautakmicuko{taju100dinara,aVojvodinaNSsemenastavqadanagra|uje.Idaqekupqeweulaznicenasvakom me~u u Novom Sadu u~estvuju u glavnojnagradnojigri,uokviru koje}ebitidodeqenskuter.Na dana{woj utakmici, ponovo }e jedangledalacnapoklondobiti dresAndrijeGeri}a. Spartakjeuprethodnih{estsusretauspeoNovosa|animadaotkine svega set, a Marko Ivovi} solidnopoznajeekipuizsvogrodnog grada. -Zaistasmojakoslaboodigrali uKleku.Nesmemovi{etakoslabo daulazimouutakmicu,ako`elimo da napravimo rezultate koje smo zacrtali.EkipaSpartakaimadostapovratnikautimisigurno}e poku{atidanasnapadnetamogde smoslabiji,alimoramodaseodu- premo,dau|emomaksimalnoume~ i verujemo u sebe. A {to je najva`nije,dakvalitetpoka`emonaterenu–poru~iojeMarkoIvovi}. Utakmica se igra u maloj sali Spensaod18.30~asova. M.Risti}

Tipsarevi}pora`en JankoTipsarevi}nijeuspeodaseplasirau~etvrtfinaleuParizu, po{to je u tre}em kolu izgubio od ^eha Toma{a Berdiha sa 7:5, 6:4. Drugi reket Srbije je ispustio veliku {ansu da ostane u igrizaplasmanme|uosamnajboqihigra~asvetanazavr{nomturniruuLondonu. Tipsarevi}jepoveosa5:1uprvomsetu,alijeBerdihstigaotu prednost,vezav{i{estgemovazavo|stvood1:0.Na{teniserjeponovoofanzicnou{aounastavakme~a,poveosa2:0,uzbrejkuprvom gemu,alinitozaBerdihanijebilonenadoknadivo.^e{kiteniser jeuosmomgemuizjednacioubrejkovima(4:4){tojedemoralisalo na{egigra~a,na~ijijeservisudesetomgemu^ehdo{aodopobede. Tipsarevi}ujeuprkosporazuostala{ansadasebaremkaorezervni,devetiigra~na|enazavr{nomturniruuLondonu. OvojeupetdosadaodigranihduelabioprviporazTipsarevi}a protiv Berdiha. Berdih }e za mesto u polufinalu igrati protiv BritancaEndijaMarejakojijebioboqiodAmerikancaEndijaRodikasa6:2,6:2.


VOJVODINATOKOMPAUZETRENIRA USC„VUJADINBO[KOV”

Dostaposlau narednihmesecdana Na fudbalskim terenima u Jelen Superligi ovog vikenda ne}e biti utakmica. Pauza u doma}em {ampionatu uzrokovana je obavezamaAreprezentacijeSrbijekojauJu`nojAmericiigrame~eves MeksikomiHondurasom. EkipaVojvodinetrenirausvom Sportskom centru „Vujadin Bo{kov” u Veterniku, gde, kako listom isti~u igra~i i ~lanovi stru~nog{tabana~elusDejanom Vuki}evi}em, imaju optimalne uslove za rad. Dodu{e, crveno-belinemogudara~unajunapetoricu igra~a koji imaju obaveze prema

Naravno, najzna~ajniji zadatak za Medojevi}a i dru`inu jesta plasmanupolufinaleKupa,ana putudorealizacijetogciqastojiimekipaJavora.Ivawi~anisu nedavnouzprvenstvenojutakmici propisno namu~ili Novosa|ane, alipo{tosekuputakmica(23.novembra) igra na stadionu „Kara|or|e” u Novom Sadu, doma}ini tvrdeda}eulo`itimaksimumkakobisena{liudru{tvuna{e~etirinajboqeekipeuovomtakmi~ewu. Bilokakobilo,ekipaVojvodineimajo{dostaposlapredsobom u narednih mesec dana,pajenekako i logi~no da joj ova pauza prija kako bi popravila nivo forme i va`ne utakmice kojeslededo~ekala{tospremnija. Dosada{wi rezultatinisubili u skladu s o~ekivawima navija~a, alinisamihigra~akojisupredpo~etaksezonenajavqivalijuri{na sam vrh srpskog fudbala.Odtoga, barem za sada, nema ni{ta, jer PartizanjenovoS jednog treninga fudbalera Vojvodine sadskom timu odmakao za ogromnih 12, a Crvena raznim reprezentativnim selekzvezdazatako|evelikihosambocijama (Mojsov, Stevanovi}, Bildova, dok joj tre}eplasirani Radbija,Medojevi}iMito{evi}),ali ni~kiizKragujevcabe`izatri,a to ne umawuje kvalitet i ritam ~etvrtoplasiranaSlobodaPoint treninga.ProblemzaVuki}evi}a zajedanbod.Petomesto,nijenisuizdravstveniproblemiBranikakva tajna, ne zadovoqava ba{ slava Trajkovi}a (bol u potkolenikogauNovomSadu,pafudbalenici),BraneIli}a(povredatetiriVojvodineimaju{ansudaufive) i Vladimira Brankovi}a (vini{u jeseni ipak ostvare deo ciroza),pasuonitokomprethodnih qeva. Naravno, nastupi u Kupu dana dobili po{tedu od doktora Srbije dobijaju prioritetnu uloBorkaVukosava. guiprilikasudacrveno-belinaPred crveno-belima je fini{ pokon stignu do jednog doma}eg jesewegdelasezoneukojem`eleda trofeja, ali i u prvenstvu imaju sedo~epajutre}egmestanatabeli odgovoran zadatak da budu barem ipopraveutisak.Prviizazovbitre}i. }e im utakmica sa Smederevom na No,tojeve}dalekabudu}nost, „Kara|or|u”(19.novembra),aonda asadatrenerVuki}evi}iwegovi slediidueluBor~i,gde}eihugou~enicimorajuspremniimotivistitiBSK(26.novembra).Upredsani da do~ekaju fini{ jeseni i posledwemkolu(3.decembra)Vojda nagoveste kako }e s prole}em vodina }e biti doma}in Borcu, a sti}iiwihovemnogoboqeigre, 10. decembra }e na Marakani odialiirezultati. gratiderbisCrvenomzvezdom,poA.Predojevi} sle~egasledizimskapauza.

Fergusonpristao daprodaVidi}a Menaxer fudbalera Man~ester junajteda Aleks Ferguson pristao je da u letwem prelaznomrokuprodakapitenatima NemawuVidi}amadridskomRealu,prenosi„Dejlimejl”!Tre-

Nemawa Vidi}

ner „kraqevskog kluba” @oze Muriwo`eleojeSrbinave}u januaru, me|utim, {kotski stru~waknijedozvoliodaprodakapitenanapolovinisezone,

SPORT

c m y

dnevnik

ve}seodlu~iodamudozvoliodlazaksa„OldTraforda”pozavr{etkusezone. Vidi} je ove sezone odigrao samo tri utakmice u Premijer ligi, dugo je bio odsutan zbog povrede,aume|uvremenupo~elisudasename}umla|idoma}i igra~i Kris Smoling, Fil XonsiXoniEvans.Fergusonje javno poru~io Vidi}u i Riju Ferdinanduda}emoratidobro dasepomu~ekakobisevratili u postavu. Ferguson smatra da }enarednoletobitiidealnoza prodaju{toperaida}eodzara|enognovcauspetidaanga`uje dvanovaigra~a. Nemawa Vidi} je ~lan Man~esterjunajtedaodjanuara2006. godine, kada je stigao iz moskovskog Spartaka. U me|uvremenuzalagawemiodano{}utimupostaojedrugistranikapiten Junajteda u istoriji, posle Francuza Erika Kantone. Osvojio je ~etiri {ampionske titule (2007, 2008, 2009, 2011) kao i Ligu {ampiona 2008. godine.

FSSopra{taZvezdi zbogderbija DisciplinskakomisijaFudbalskogsavezaSrbijenajverovatnije }esamonov~anokaznitiCrvenuzvezduzbogpona{awanavija~atog klubatokomutakmicesaOFKBeogradom.Razlogtomejepredstoje}i141.ve~itiderbi,kakobiseodigraonaMarakanipredprisustvompublike. Naime, tokom duela 11. kola Jelen Superlige Crvena zvezda OFKBeogradnavija~icrveno-belihsupalilibakqe,bacalitopovskeudareinakraju~akpalilihartiju,kojajeizazvalapo`ari paqewenekolikostolicanasevernojtribinistadiona.

petak11.novembar2011.

17

ORLOVIUTAKMICOMPROTIVMEKSIKA@ELEDANAJAVEBOQEDANEZANA[FUDBAL

Pravimodnosom dopovoqnogishoda Nacionalni tim Srbije, nakon debakla u kvalifikacijama za Evropsko fudbalsko prvenstvo,ponovoizlazinasvetsku pozornicu. Orlove u okviru turneje po Centralnoj Americi o~ekuje megdan protiv Meksika u Keretaru(12.novembarutrisata ujutru), a tri dana kasnije i duel protivHondurasa.Tokomkratkih pripremauStarojPazovi,kojesu obele`ili silni otkazi zbog povredaigra~a,evociranesuneba{ prijatneuspomenename~uMariboruiporazodSlovenijekojinas je udaqio od mogu}nosti da izborimo plasman na zavr{nu smotru evrofudbalakrozbara`. Reprezentativcipriznajudasu te{kopodnelitakav„rasplet“,da jebilobesanihno}i,daprihvataju kritike koje u sebi nose fudbalskeelemente,alidasekasnije oti{loudrugukrajnostidasuse pronalazilirazlozizakrizurezultata koji nemaju veze sa istinom. -Netrebashvatatisvetragi~no.Jednostavno,usportunemagarancija za kvalitetan rezultat. Okre}emo novi list, ~ekaju nas zna~ajne provere, uvertira pred novi takmi~arski ciklus za koji }emoimatidovoqnovremenadase vaqano pripremimo - smatra ZdravkoKuzamnovi}. Selekcija }e biti donekle revidirana,ve}suseizreprezentacije povukli Stankovi} i Vidi}. Sviznamokakvisutobiliauto-

Vd selektor Radovan ]ur~i} s igra~ima na posledwem treningu

riteti, oseti}e se wihov izostanaknaterenu.Ipak,imamo{irok krug momaka koji poseduju vrednost,vremenom}eseprilagoditi zahtevima u nacionalnom timu. Predvodnik te nove generacije bi}esvakakokapiten@igi},tusu jo{ Kolarov i Ivanovi}. Ima i nas nekoliko ve} sa zavidnim iskustvom,asvismospremnidapomognemo maksimalno da ekipa funkcioni{enapravina~in.Vrlojeva`nodasenaovimproveramopredstavimou{toboqemsvetlu-zakqu~iojeKuzmanovi}. Bez obzira na tmurne oblake koji su se nadvili nad orlovima,

]i}arito:Pobedi}emoSrbiju HavijerErnandez]i}arito,napada~MeksikaiMan~esterjunajteda,najaviojepobedusvojereprezentacijeuprijateqskomme~usa Srbijom. -Ho}emodapobedomzavr{imouspe{nugodinuukojojsmobili prvinaKonkakafkupu.Uveksamspremandaigramzasvojudomovinuinijemiva`nodaliulazimu90.minutuiliigramodpo~etka.`e]i}arito,dodaju}idaSrbijaimajaktim. -Na{protivnikzaslu`ujepo{tovawe,iakonemaVidi}a.Srbijaimaigra~eiznajja~ihklubovaEvrope.Opreznismo,alisenadamopobedi-poru~uje]i}arito.

utisak je, da provejava i optimizam,dasebudi`eqazanovimdokazivawem. -Moramo{topredasevratimo napravikolosek.Lekcijusmonau~ili,ne treba se vi{e osvrtati unazad.Trebadase„stisnemo“,zajednokrenemopunomsnagomunoveizazove.Mislimdasupredstoje}i susreti sa veoma neugodnim rivalima, kakvi su Meksiko i Honduras,dobrapolaznaosnovaza najavuboqihdana,zapovratakreprezentativnogkulta-poru~ioje Milo{Krasi}kojijeizgubionaklonost trenera Kontija pa i ne igrauJuventusu. Vr{ilac du`nosti selektora Radovan]ur~i}studioznojeprou~iovrlineimaneMeksikanaca, ibezuvijawatvrdidasurivalkoji nam po stilu igre ne odgovara. Presvegazbog~iwenicedaimaju nekolikoekstremnobrzihigra~a, dauzfanati~nupodr{kupublike uvekdajunaterenuivi{eodtrenuntihvrednosti. -Spremilismosekolikojebilo mogu}e kroz samo tri treninga.Nismokompletni,alisveneda}eostavqamoizasebe.Verujem

da }e ekipa pru`iti svoj maksimum, dati sve od sebe da izbori povoqan rezultat. Odnos prema dresubi}epravi,abavitisekonkretnijim prognozama je nezahvalno. Meksiko svakako zaslu`uje respekt, wihovi rezultati svegovore,kaoivelikbrojasova kojinastupajuuEvropi-konstatovaoje]ur~i}. Kako}eizgledatina{astartnapostavajo{uvekjeneizvesno. ^ini se da }e na golu dobiti prednost, povratnik, Vladimir Stojkovi}. Defanzivni red bi}e prili~no promewen nakon izo- stanka Suboti}a. Tandem centralnih {topera verovatno }e ~initiRajkovi}iIvanovi},dok bibekovskepozicijezauzeliKolarov,anadesnojstraniNinkov ili Tomovi}. U veznom redu pored Kuzmanovi}a i Ninkovi}a mo}da bi najavqena „sve`a krv“ trebalodabudeGojkoKa~ar.Svakako u kombinaciji je Petrovi}. U ofanzivi po bokovima treba o~ekivati stari tandem Krasi}Jovanovi}, dok bio klasi~an napada~ bio novi kapiten Nikola @igi}. Z.Rangelov

DANASPRVEUTAKMICEBARA@AZAEPUPOQSKOJIUKRAJINI

PortugalciuZenici, HrvatiuIstanbulu Danas su na programu prve utakmice bara`a za odlazak na Evropsko fudbalsko prvenstvo u Poqskoj i Ukrajini slede}e godine. Ustvari bi}e to borba biv{ih jugoslovenskih republika da se domognu zavr{nice Starogkontineta.BosnaiHercegovina u Zenici do~ekuje reprezentaciju Portugala, u Istabulu se sastaju Turska i HrvatskadokreprezentacijaCrne GoregostujeuPragu,gde}eodmeritisnages^e{kom.Dokse u~etvrtomme~ubara`asastaju Estonija,kojanasjepreteklau kvalifikacijama i Republika Irske. Ipredvegodineubara`uza MondijalsastalisuseBosnai Hercegovina i Portugal, s dostasre}eRonaldoidrugoviuspeli su da se na|u u Ju`noj Africi, sada reprezentacija Bosne i Hercegovine `eli pun revan{. - Nemam obi~aj da prognoziram, pa to ne}u ni sada ~initi. @elimdabudemioptimistasam otkadsam~uoimena{egrivala

Danas ZENICA:BosnaiHercegovina-Portugal(20)(sudi Veb,Engleska) ISTANBUL:Turska-Hrvatska(20.05)(Brih,Nema~ka) PRAG:^e{ka-CrnaGora (20.15)(Atkinson,Engleska) TALIN: Estonija - Republika Irska (20.45) (Ka{ai, Ma|arska) Revan{ utakmice su na programuuutorak.

Luka Modri} (Hrvatska) u duelu s turskim fudbalerima

ubara`u.-ka`eselektorBosne i Hercegovine Safet Su{i} i podse}a na dobre rezultate wegovog tima u posledwem periodu.- Nismo pora`eni nijednom na posledwih sedam me~eva, a primilismosamojedangol,ito iz penala. Na nekim me~evima smo bili fantasti~ni. Zbog svih tih ~iwenica, ja sam optimista. Navija~iBosneiHercegovinezvi`ducimasudo~ekaliportugalskefudbalereuZenici,a KristijanaRonaldasuprovociralipovicima„Mesi,Mesi”. -Siguransamda}emopobediti - tvrdi najboqi igra~ Portugala Kristijano Ronaldo. - Na{a je prednostdaserevan{me~igrau Lisabonu. Gus Hidink, selektor reprezntacije Turske ima malih problema pred ve~era{wi me~ s

Hrvatskom,nemo`edara~unana Kazima. O~ekujenaste`akzadatakpotrebnodaiza|emokaopobednici iz ovog susreta. Jo{ uvijek su mi sve`a se}awa s EP 2008. godine kadajeTurskaslavilanakonjedanaesterca. Bila je to no} za pam}ewe.Nadamse}emouzpomo}navija~aiprepunogstadionapru`itijo{jednuno}zapam}eweislavqesvimavama–rekaojeturskim medijimaHidink. Hrvatisuudobromraspolo`ewu otputovali u Turskoj, Slaven Bili} izbornik vatrenih ima slatkihmukakakodasastavitim, uvrlojdobrojsufiorminapada}i Manxuiki},Oli},Jelevi}iKlasni}. -Znamoda}eTurcinapastiod prvogminuta-obja{wavaSlaven Bili}.Na{a{ansajeukontrama. Mislimdasmoumalojprednosti,

jer se revan{ igra u Maksimiru. Atujeionanesre}nautakmicau Austriji na EP. Vreme je za revan{. StevanJoveti}nijeprobao~uveno~e{kopivo,jernikadau`ivotu nije ni omirisao alkohol, aliseipaknadada}eCrnogorci danas u Pragu ispiti “Staropramen”naeks. U intervjuu ~e{kom listu Sport,jedanodnajve}ihadutacrnogorskereprezentacijepri~aoje o~e{komfudbalu,aliio~ekivawimapredutakmicesvihutakmica. - Uvek je ^e{ka imala dobre fudbalere. Pamtim Nedveda, Poborskog, Kolera, pa i Vladimira [micera.Isadaje^e{kadobra, tusugolmanPetr^eh,Kadlec, Rosicki, Milan Baro{, ali mi smoboqi. ^esio~ekujupobedu,naravnos baremdvagola,kojaimdajemogu}nostdamogumirnoigratiuPodgorici. - Za mene je bara` finale Svetskog prvenstva. Slede dve utakmice`ivota-kazaojeRezaki dodao--[ansesupodjednake,iako osimVu~ini}aiJoveti}aneznam nikogaizcrnogorskereprezentacije. ^e{kenovinevi{epi{uoDejanu Savi}evi}u, ali i podvla~e da je velika {ansa izabranika MihalaBilekapodatakdagolman Mladen Bo`ovi} ne brani u mati~nomklubu. Idilemavi{eza^e{kunema, jerosimsuspendovanihHub{mana iHubnika,Bileknemadrugihkadrovskihproblema.MilanBaro{ iPetr^eh(stigaosaspecijalnom maskom iz Milana) su izdr`ali trening. G.Kova~


18

sport

petak11.novembar2011.

Bobadao ostavku uTSS

PRVENSTVOEVROPE

Pobedaiporaz

Slob od an @iv oj inovi} vi{e nije predsednik Teniskog saveza Srbije. Dosada{wi prvi ~ovek na{eg belog sporta podn eo je ostavk u na ~eln u funkciju, {to je i prihva}eno na sastanku Upravnog odbora, kojim od januarskih izbora rukov od i Top lic a Spas oj ev i}. Kao razlog povla~ewa sa predsedni~kogmesta@ivojinovi}je naveobrojneobavezekojeimau Me|unarodnoj teniskoj Federaciji (ITF), ta~nije u Dejvis kup komitetu, ~iji je ~lan postaokrajemseptembra. Ovuodlukupotrebnojedapotvrdi skup{tina TSS. @ivojinovi}jeprenekolikomesecina Skup{tini dobio podr{ku ~ak 577~lanova,alijesadaodlu~io da se povu~e. Vanredna sednica Skup{tine zato je zakazana za 24.novembaruBeogradu,kada}e prvata~kazasedawabitirazmatrawe Slobodanove ostavke, a ve}slede}ajeizbornovogpredsednika. Zasad je jedini i glavni kandidat za upra`weno mestoprvog~ovekasrpskogtenisa VukJeremi},ministarspoqnih poslovaRepublikeSrbije,koji jeiranijeva`iozanovogpredsednikaTSS,alitonikadajavnonijepotvrdio.

EVROLIGA KOШARKAШA AGRUPA Kantu-Olimpijakos Bilbao-Fenerbah~e Nansi-KahaLaboral 1.Kantu 4 2.KahaLaboral 3 3.Fenerbah~e 4 4.BilbaoBasket4 5.Olimpijakos 4 3 6.Nansi

3 3 2 1 1 1

1 0 2 3 3 2

BGRUPA Unikaha-Zagreb @algiruis-Brose Panatinaikos-CSKA 1.Unikaha 2.CSKA 3.Panatinaikos 4.BroseBasket 5.Zagreb 6.@algiris

4 3 3 3 4 3

3 3 3 1 0 0

1 0 0 2 4 3

64:63 70:73 sino}

291:282 231:214 303:306 288:299 284:295 242:243

7 6 6 5 5 4

99:85 sino} sino}

340:339 270:195 271:214 248:238 259:365 227:264

7 6 6 4 4 3

CGRUPA PartizanMTS-Real sino} AnadoluEfes-Makabi sino} [arlroa-E.Armani sino} 1.Makabi 3 2.RealMadrid 3 3.AnadoluEfes 3 4.Partizan 3 5.Armani 3 6.[arlroa 3

3 2 2 1 1 1

0 1 1 2 2 2

240:237 267:242 225:207 230:235 221:229 237:270

6 5 5 4 4 4

DGRUPA Olimpija-Galatasaraj 70:79 Prokom-Uniks 68:72 Barselona-Montepaski sino} 1.Barselona 2.Montepaski 3.Galatasaraj 4.Uniks 5.Olimpija 6.AsekoProkom

3 3 4 4 4 4

3 3 2 2 1 0

0 0 2 2 3 4

267:190 261:205 296:313 276:304 261:316 263:306

dnevnik

Na Ekipnom prvenstvu Evrope (Porto Karas,Gr~ka)posleporazaodSlovenijeuslediojepovoqan`reb{tosuna{i senioriiskoristiliiponovosu usituacijidazauzmumestoiznad rangiranog (18). Island (32) – Srbija (18) 1,5:2,5 (Danielsen – Ivani{evi} remi, Gretarson – [olak 0:1, Bragi Torfinson – Damqanovi} 1:0, Bjorn Torfinson–Perunovi}0:1). Rezultati7.kola:Bugarska– Azerbejxan 0,5:3,5, Rumunija – Nema~ka 2:2, Francuska – Jermenija 1,5:2,5, Ma|arska – Slovenija 3:1, Holandija – Gr~ka 2,5:1,5, [panija – Rusija 1:3, Italija – Moldavija 2,5:1,5, [vajcarska – Ukrajina 3:1, Poqska – Engleska 2,5:1,5, Iz-

rael - ^e{ka 1,5:2,5, Gruzija – Hrvatska 2:2, Island – Srbija 1,5:2,5, Danska – Austrija 2:2, Crna Gora – Norve{ka 3:1, [vedska–Turska2,5:1,5,Makedonija–Letonija1:3,Litvanija – [kotska 3:1, Finska – Kipar 4:0,Vels–Luksemburg2:2. Plasman: 1. Azerbejxan 12 (18,5),2.Jermenija11(18),3.Rumunija 11 (17,5), 4-5. Nema~ka, Ma|arska 10 (17), 6-7. Bugarska, Italija10(15,5),8-9.Francuska, Rusija9(16),10.Italija9(15,5), 11.Srbija8(18),itd. Na{e {ahistkiwe su ponovo, kao na pro{loj Olimpijadi, na domakciqapopustile.Ovogputa podbacilesunajiskusnije.Francuska (12) – (14) Srbija 3:1 (Miliet–Bojkovi}1:0,Maisuradze^oqu{kina 1:0, @i~ar – Stoja-

CSKAizSofije: UEFApodr`ava regionalnelige Direktor bugarskog kluba CSKA iz Sofije Dragoqub Simonovi} uverava da Evropska ku}a fudbala podr`ava Balkansku ligu. Ideja o formirawu regionalnelige,kojujeiniciraoSimonovi}ev klub, razli~ito je primqena me|u rivalima na Top~iderskom brdu. Dok Crvena zvezda otvoreno podr`ava weno formirawe i u~estvuje u wenom konstituisawu, iz uprave {ampiona Srbije Partizana poru~uju da je ta ideja„neozbiqna„.Nakritikecrno-belih odgovorio je generalni direktorCSKAizSofijeDragoqub Simonovi} argumentom da }e legitimitet konstitutivnoj skup{tini lige dati predsednik FudbalskogsavezaBugarskeBorislav Mihajlov, ~lan Izvr{nog odbora UEFA. - On je o svemu obavestio predsednika te organizacije Mi{ela Platinija.UEFApodr`avaregionalnelige.JasnojedasuuPartizanumalovi{euinatZvezdiodustalioddolaskanasastanak,ane

zato{toimajuadekvatnerazloge. Objasnili smo im da to nije Zvezdinaligaidapraveosnovnugre{kupozivaju}isenatodane}ebiti predstavnika UEFA - rekao je Simonovi}agencijiBeta. Kako je precizirao, Balkansku ligubi~iniliklubovikojitokom jeseninisuizboriliplasmanuLigu{ampionailiLiguEvrope,dok bisenaprole}euwuukqu~ilii kluboviiztihtakmi~ewa.Prema wegovimre~ima,glavniciqformirawa lige je igrawe „jakih” utakmica. - Mnogi klubovi iz Srbije, Bugarske, Gr~ke, Rusije, Rumunije i Turskenisuuspelidaseovesezone plasiraju na me|unarodna takmi~ewa.Odatleidejadaseformira regionalnaliga-rekaojeonipojasniokakobiseligapopuwavala. - Ako se Zvezda ili Partizan plasirajuugrupnufazuLige{ampiona ili Lige Evropa u Balkanskoj ligi bi u~estvovali klubovi kojisubiliizawihuSrbiji,aoni bisenaprole}eprikqu~ilitakmi~ewu.

novi} remi, Lekont – Eri} remi). Rezultati7.kola:Jermenija– Rusija1,5:2,5,Poqska–Ukrajina 2,5:1,5, Gruzija – Slovenija 3,5:0,5, Francuska – Srbija 3:1, Bugarska–Nema~ka2,5:1,5,Azerbejxan - ^e{ka 1:3, Holandija – Ma|arska 1,5:2,5, Rumunija – Letonija2,5:1,5,[panija–Austrija 1,5:2,5, Turska – Izrael 1,5:2,5, Hrvatska – Italija 2,5:1,5, Engleska–Gr~ka2:2,[vajcarska– Litvanija2:2,CrnaGora–Norve{ka2,5:1,5. Plasman: 1. Rusija 13 (19,5), 2. Poqska 11 (18,5), 3. Ukrajina 10 (17,5),4-5..Gruzija,Francuska10 (17),6-7.Bugarska,^e{ka9(15,5) 8. Srbija 8 (16,5) 9. Slovenija 8 (15,5), 10. Jermenija 8 (14,5), 11. Ma|arska8(14),itd. B.D.

ABA mu{ka liga - KRAGUJEVAC: Radni~ki Cedevita(17,TVArenasport). Prva A mu{ka liga -BEOGRAD:OKKBeogradMegaVizura(18,RTS). Prva srpska mu{ka liga - Sever - SREMSKA MITROVICA:Srem-Meridiana(18.30),STARA PAZOVA: Stara Pazova - Mladost Teletehnika (19),KIKINDA:VelikaKikinda-Topola(20).

Odbojka Viner {tedi{e mu{ka superliga - NOVI SAD:VojvodinaNSseme-Spartak(Q)(18.30), BEOGRAD:@elezni~ar-KlekSrbija{ume(18).

Q.Ivanovi}Geya -Senta1:6 MLADENOVAC: Dvorana sportskog centra, gledlaca 100. Sudije: M. Vuki} i M. Dejanovi} (Beograd). Delegat: S. Zatezalo (Sombor). REZULTATI-do55kg:Papi} -Futo0:1,60kg:\ur|evi}-Na| 0:1, 66 kg: Milisavqevi} - Neme{ 0:1 (tu{), 74 kg: Balti} Molnar 0:1, 84 kg: M. Pituli} [efer1:0,A.Pituli}-Tot0:1 (tu{), 120 kg: Klisari} - Varga 0:1. Teku7.koluPrveligeSrbije ekipa Sente je osetila slast pobedeuovomprvenstvuioslobodila se „fewera”, predav{i gaekipiizMladenovca,kojuje usp el a da sav lad a ubed qiv im rezultatom. Ekipa trenera Lasla Zergea dominirala je protiv Mladenov~ana, pri ~emu je samo u 84 kg mla|ani Aleksandar[eferpoklekaoprediskusnij im Mil o{ em Pit ul i} em. Sen}ane je pobeda osokolila u borbizaopstanak. M.Mitrovi}

Prva `enska liga - KRAGUJEVAC: Sme~ 5 Lazarevac(19). Prva mu{ka liga - SUBOTICA: Spartak NoviSad(19).

Rukomet

Superliga za mu{karce - BEOGRAD: PKB Dinamo(18). Druga mu{ka liga, sever - JA[A TOMI]: Hercegovina-Jabuka(18). Druga `enska liga, sever - BAJMOK: Radni~ki-Jabuka95(20.30),KIKINDA:Kikinda 2-Lehel(18),VRBAS:Vrbas-Temerin(20). Prva vojvo|anska mu{ka liga - CRVENKA: Crvenka-Sivac69(19.30).

6 6 6 6 5 4

MetalacAV-Ruma 32:26 Jabuka-Napredak 38:34 Radni~ki-@SK 28:35 PotisjeP.-Hercegovina24:27 Somborel.-B.Karl ovac27:23 Jedinstvo-TitelYD 32:33 Apatin-Hajduk 28:31 9 8 8 7 6 7 5 4 3 3 4 4 2 1 1 1

0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0

1 296:25518 2 334:28116 2 303:26316 2 316:28215 3 300:29313 2 259:20914 4 303:30111 5 256:247 8 5 291:311 8 6 281:301 7 6 268:253 8 6 318:318 8 7 255:286 4 6 204:238 3 8 256:329 3 8 224:287 2

Vaterpolisti novosadskeVojvodineosvojilisuprviboduovogodi{wem takmi~ewu u Ligi {ampiona. Izabranici DejanaStanojevi}asuusvombazenuodigralinere{eno(6:6)sa [pandauom04izBerlinaudrugom kolu B grupe najelitnijeg kluskog vaterpolo takmi~ewa. No, ostaje `al za tri boda i

PRVALIGASRBIJE

DRUGALIGA RUKOMETAШA

1.@SK 10 2.Jabuka 10 3.Titel 10 4.Metalac 10 5.Radn.(NS) 10 6.Sombor 9 7.Jedinstvo 10 8.Apatin 9 9.Ruma 10 10.B.Karl ovac 10 11.Hercegovina10 12.Hajduk 10 13.Napredak 9 14.Dalmatinac 8 15.Potisje 10 16.Radn.([) 9

@alza celimplenom

Slastpobede Sen}ana

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Ko{arka

NOVOSA\ANIOSVOJILIPRVIBOD ULIGI[AMPIONA

NemawaUbovi}

propu{tenom prilikom, jer su Novosa|ani pred posledwu ~etvrtinu imali prednost od dva gola (6:4). No, iskusni Nemci koje sa klupe predvodi na{ stru~wak Neboj{a Novosaelac uspelisudauposledwojdeonicido|udoizjedna~ewa. Trener Vojvodine Dejan Stanojevi}jeistakaodajeutakmicabilaveomate{ka,kao{tose io~ekivalo. -Me~jebiote`ak,aliilep i zanimqiv. Obe ekipe mogu da `alezapropu{tenim,alisdrugestraneidaseraduju.Punotogajeuovomduelubilonana{oj strani,alimitonismoiskoristili. Igrali smo dobro, naro~ito u odbrani, ali i opet su namsede{avalenekesituacije ukojimasunekiigra~i`eleli daseistaknukadanijebilovre-

LIGA[AMPIONA

]ukspre~ioporaz Va{a{-Partizan10:10(5:3,0:3,0:2,5:2) BUDIMPE[TA: Bazen „Bela Komjadi”. Gledalaca: 1.000. Sudije:Bjanki(Italija),Moliner([panija). VA[A[: Na|, Deker, Bo{kovi}, Katona{ 3, Fazeka{, Voro{,G.Ki{1,Vamo{1,Brguqan 1, Fulop, B. [tajmnec, Taka~,A.[tajnmec1. PARTIZAN RAJFAJZEN: Soro,Dedovi}2,Mandi}1,Korolija,Aleksi}1,[urawi,]uk 4, Radovi} 1, ^u~kovi}, Vujasinovi}1,Vuki}evi},Obradovi}. Aktuelni evropski {ampion i daqe je bez pobede u ovogodi{wemnadmetawuLige{ampiona. Vaterpolisti Partizana su posle poraza od Segeda na svom bazenu u drugom kolu C grupe Lige {ampiona remizirali u Budimpe{ti sa va{a{om 10:10. Poraz crno - belih spre~io je Milo{ ]uk, postigav{i izjedna~uju}igol~etirisekundepre krajautakmice. PartizanjeuBudimpe{tinastupao bez suspendovanog trenera Igora Milanovi}a i igra~a Stefana Mitrovi}a. Lo{e je otvorio utakmicu i primio ~ak pet golova u prvoj ~etvrtini. Ali,zatimsuBeogra|anipoja~aliodbranu,popravilinapadina Agrupa Prvokolo:Olimpijakos-Vuqagmeni 9:8, Primorje - Budva 12:8.Drugokolo:Budva-Olimpijakos 8:5, Vuqagmeni - Primorje8:10.

HUMANIVOZA^IFORMULEJEDAN: Voza~iFormule1ifudbalskezvezdeuUjediwenimArapskim EmiratimaodigralisuuAbuDabijuhumanitarnime~nakojemjeprikupqenooko110.000dolara.TimFormule1predvodiojeFelipeMasa,doksusesadrugestranena{libiv{iisada{wiigra~iEmirata,poja~aniinternacionalnimzvezdama.NajboqijeubedqivobiopredsednikMan~esterSitijaKaldonAlMubarak, kojijepostigaohet-trikupobedisvojeekipesa5:4.Zapobedni~kitimigralisuiValterZenga,Gabrijel KalderoniHideto{iNakata,asaklupegajevodioMar~eloLipi,doksuzapa`enupartijume|uvoza~ima Formule1prikazaliMasaiVitalijPetrov. -Ovojefantasti~nainicijativa.Mnogomisesvi|a.Mislimdabitrebalodapribli`imovoza~eFormule1qudimaiovojedobardoga|aj,posebnojerjehumanitarnogkaraktera.U`ivaosammnogo-rekaojeLipi. Savprihodsatoghimanitarnogme~abi}eprosle|enodabranimhumanitarnimorganizacijamauUjediwenim ArapskimEmiratimaiItaliji.Voza~iFormule1sutrenutnouAbuDabiju,gdeihunedequo~ekujepretposledwatrkaovogodi{weg{ampionata,aakcijanastazi„JasMarina“po~iwedanas,kadasevozeprvitreninzi.

me.^estitam mojim mocima na borbenosti i zahvaqujem se navija~ima na velikoj podr{ci. rekaojeStanojevi}. Centra Nemawa Ubovi}, strelac tri gola na me~u sa [panadauom,tako|esezahvalio navija~imanapodr{ci. - Bila je ovo odli~na vaterpolopredstava,alietosre}ate nekada pogleda, a nekada ne. Za razliku od duela sa Crvenom zvezdom ovaj smo odigrali mnogo boqe i jo{ jednom uvideli da samo k o l e k t i v n o m igrommo`emodo uspeha. Ispunili smo 90 posto od onoga {to smo se dogovoriliisvaka ~ast ekipi. rekaojeUbovi}. Trener [pandau a Neb oj{ a se Foto:F.Baki} Nov os el ac slo`io sa kolegom Stanojevi}em da je me~ bio te`ak. Nije bio zadovoqan pris tup om me~ u svoj ih igra~a, ali je imao zamerke i nasu|ewe. - Prosto je interesantno da nismoimalinijednoiskqu~ewe tri i po ~etvrtine. Uradi}emo opse`nuanalizume~adavidimo za{to je to bilo tako. Tako|e, moramdaistaknemdanisamzadovoqan ni realizacijom u napadu.- rekao je Novoselac i pohvalio ambijent i navijawe u novosadskomSpensu. Vojvodinanarednime~uLigi {ampiona igra 26. novembra u DubrovnikusaJugom,ave}sada u subotu }e Novosa|ani u posledwem kolu Kupa Srbije ugostitiekipuBeogradanabazenu Slanabaraod19~asova. G.Malenovi}

1.Primorje 2.Budva 3.Olimpijakos 4.Vuqagmeni

2 2 2 2

2 1 1 0

0 0 0 0

0 1 1 2

22:16 16:17 14:16 16:19

6 3 3 0

Bgrupa Prvo kolo: Mladost - Vojvodina14:9,[pandau04-Jug8:9. Drugokolo:Jug-Mladost10:8, Vojvodina-[pandau046:6.

1.Jug 2.Mladost 3.[pandau 4.Vojvodina

2 2 2 2

2 1 0 0

0 0 1 1

0 1 1 1

19:16 22:19 14:15 15:20

6 3 1 1

Milo{]uk

startuposledwegperiodaimali tri gola vi{ka (8:5). Me|utim, tada je usledio novi pad u igri Partizana. Kao i u prvoj deonici,takoiuposledwoj,Ma|arisu uspelida~akpetputasavladaju Slobodana Sora, pa na kraju igra~i Partizana treba da budu sre}ni {to je wihov najefikasnijiigra~name~u,Milo{]uk (postigao je ~etiri gola) postigao veoma va`an gol, vredan prvogbodaovesezone. G.M. Cgrupa Prvokolo:Partizan-Seged 8:9, Eger - Va{a{ 5:8. Drugo kolo:Va{a{-Partizan10:10, Seged-Eger6:3.

1.Seged 2.Va{a{ 3.Partizan 4.Eger

2 2 2 2

2 1 0 0

0 1 1 0

0 15:11 0 18:15 1 18:19 2 8:14

6 4 1 0

Dgrupa Prvokolo:ProReko-SpartakVolgograd13:5,JadranHNMarsej 12:7. Drugo kolo: Marsej - Pro Reko 4:13, Spartak Volgograd-JadranHN11:11.

1.ProReko 2.Jadran 3.Spartak 4.Marsej

2 2 2 2

2 1 0 0

0 1 1 0

0 0 1 2

26:9 23:18 16:24 11:25

6 4 1 0


Maratonzavr{en, zakazannovi Sindikat ko{arka{a i vlasnici klubova nisu sklopili dogovor o po~etku sezone ni na posledwoj rundi pregovora, koja je trajala 12 sati. Predstavnici igra~a su ponovili da pristaju na podelu BRI (ko{arka{kih) prihoda „fifti-fifti” i zahtevaju od druge strane ustupke u vezi sa sistemskim resewima novog kolektivnog ugovora. Me|u tim detaqima razgovara se o taksi na prekora~ewe „seleri kepa”, potpisivawe ugovora sa slobodnim agentima, pravom potpisivawa jednog igra~a go-

SPORT

c m y

dnevnik

di{we uprkos prekora~ewu limita za plate... - Ne mogu da ka`em da li je postignut zna~ajan napredak u pregovorima. Vrati}emo se i vide}emo da li mo`emo da se potrudimo da bar ovo zavr{imo - rekao je predsednik sindikata ko{arka{a Derek Fi{er. Kao {to je ranije proceweno, jedan odsto BRI iznosi 40 miliona dolara godi{we, dok gubici zbog otkazivawa jednog meseca regularnog dela sezone iznose 400 miliona dolara. Po kolektivnom ugovoru koji je bio na snazi od 2005. do 30. juna ove godine, igra~ima je sledovalo 57 odsto, a vlasnicima 43 odsto BRI.

SLO HOKEJ LIGA

Maribor prejakza Partizan Maribor - Partizan 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Hokeja{i Partizana pora`eni su u zaostalom me~u tre}eg kola Slohokej lige. Maribora je kao doma}in slavio rezultatom 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Golove za Maribor postigli su @emva, Miqu{, Ogrizek i Poto~nik, dok su strelci za crno-bele bili Popravko i Sodr`nik. Partizan je tre}i na tabeli sa 22 boda, dok je Maribor prvi sa osam bodova vi{e.

petak11.novembar2011.

19

PO^EO MITING SRBIJA GRAN PRI U ZREWANINU

Delfiniponovo usvombazenu Pliva~ki miting Srbija gran pri – Memorijal „Milo{ Popov”, u organizaciji Pliva~kog kluba Proleter i Pliva~kog saveza Srbije, po~eo je ju~e na renoviranom zrewaninskom zatvorenom bazenu. Jedna od najve}ih

dona~elnika Zrewanina Milete Mihajlova i zamenika gradona~elnika Gorana Kauri}a, prisustvovao prvim trkama u rekonstruisanom bazenu. - Pre dve godine u ovom gradu smo otvorili jednu od najlep{ih i najmodernijih sportskih hala u

na`ne procese i opremu za na{e olimpijske kandidate. A, preko Razvojne banke Vojvodine obezbedili smo stipendije za svih 16 olimpijskih kandidata sa teritorije Pokrajine – izjavio je Pajti} i naglasio da se Vlada Vojvodine trudi da ovim devojka-

ODBROJAVAWE DO PO^ETKA EVROPSKOG PRVENSTVA

Tasasepro{etao NovimSadom Ponovo su trgovi u Novom Sadu, Vr{cu, Beogradu i Ni{u, bili u centru pa`we rukometnog de{avawa, a povod je promotivna aktivnost i akcija Rukometnog saveza Srbije - Od-

Zmaj Jovinom i Dunavskom ulicom i dru`io se s najmla|im Novosa|anima, koji su dobili i mape Novog Sada sa ucrtanim terenima za rukomet, ko{arku, fudbal, stoni tenis i druge sportove. Maskota Tasa je zajed-

sportisti Novog Sada: osvaja~i olimpijskih medaqa Branislav Simi}, Andrija Geri}, Zoran Pan~i}, Tadija Ka~ar, te medaqa{i sa velikih me|unarodnih takmi~ewa i reprezentativci Du{an Da~i}, Mihailo Duda{,

ObnovqenibazenuZrewaninuBojanPajti}iIvanLen|er

Foto:N.Stojanovi}

pliva~kih manifestacija na Balkanu, na kojoj }e nastupiti najpoznatija imena iz zemqe i okru`ewa, traja}e do nedeqe, 13. novembra, i uprili~ena je u trenutku kada Zrewaninci obele`avaju vredan jubilej – 130 godina plivawa u gradu na Begeju. Ujedno, miting zna~i i ponovni po~etak rada gradskog bazena koji je re{ewem gra|evinske inspekcije bio zatvoren pre godinu i po dana. Tim povodom, Zrewanin je ju~e posetio predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} koji je, u dru{tvu gra-

brojavawe do po~etka Evropskog prvenstva. Do ove manifestacije u na{oj zemqi ostalo je jo{ 70 dana. U Novom Sadu, na Trgu slobode, prolaznicima se predstavio Tasa, zvani~na maskota Eura 2012. Tasa se pro{etao gradom,

no sa decom iz O[ „\or|e Nato{evi}“ demonstrirao {utirawe na gol u centru grada. Promociji je prisustvovao gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i}, ~lan Gradskog ve}a zadu`en za sport Aleksandar Kravi}, kao i istaknuti

Izbu{enaloptauNi{u U centru Ni{a izbu{ena je promotivna lopta za predstoje}e Evropsko prvenstvo u rukometu, a policija je otkrila po~inioca, saop{teno je u Policijskoj upravi. Loptu je no`em izbu{io M.S. (56), a protiv wega policija je podnela krivi~nu prijavu zbog sumwe da je izvr{io krivi~no delo o{te}ewa tu|e stvari i prekr{ajnu prijavu zbog u~iwenih prekr{aja iz Zakona o javnom redu i miru, Zakona o oru`ju i municiji i Zakona o li~noj karti, rekli su u policiji. Promotivna rukometna lopta postavqena je na uglu Du{anove i Obrenovi}eve ulice po~etkom pro{log meseca kada je u Ni{u po~elo odbrojavawe do po~etka Evropskog prvenstva u rukometu.

Darko Mili~i}, kao i ostali sportisti iz sveta vaterpola, rukometa, odbojke i atletike. Proslavqeni odbojka{ Andrija Geri} setio se dana kad se igrao na ulici. - Svi mi koji `ivimo u Novom Sadu, moje kolege i ja, prve korake, nebitno kojeg sporta, na~inili smo ispred zgrade. Svedok sam da je Grad uredio igrali{te isred moje zgrade, koje je zaista bilo ruglo, i sada ja vodim svoju decu tamo. To je baza za budu}e sportiste, a nadam se da }e Grad imati sluha i za nas, profesonalce, kako bi vratili Novi Sad na sportsku mapu Evrope - rekao je Geri}. Propratni pogram u vidu plesa uz himnu EP izvele su devojke iz „Mantok dens studija”. J. Gali}

zemqi, a sada smo imali zadovoqstvo da otvorimo i rekonstruisani bazen, {to je naro~ito va`no za mesto iz kog poti~u takva sportska imena kao {to su Ivan Len|er, ^aba Sila|i i Miroslava Najdanovski. Mi nismo qudi koji se setimo sporta samo kada sportisti postignu neki uspeh, i tada slavimo i slikamo se sa wima, nego sistematski poma`emo ovim mladim qudima. Pokrajinska Vlada je u prethodne tri godine, svake godine, opredeqivala po deset miliona dinara za tre-

Havarijaprouzrokovala curewevode Samo nekoliko dana pre po~etka pliva~kog mitinga, na tek renoviranom bazenu desila se havarija na sistemu cevi, koji nije bio obuhva}en rekonstrukcijom. Tom prilikom do{lo je do izlivawa vode iz bazena. Ali, brzom intervencijom stru~nih slu`bi, havarija je sanirana, bazen ponovo napuwen vodom i sve je bilo spremno za po~etak manifestacije.

ma i mladi}ima omogu}i da posti`u vrhunske rezultate i da ne razmi{qaju o svojoj egzistenciji, opremi, trena`nim procesima… I tek tada, dodao je Pajti}, to na neki na~in mo`e da bude zajedni~ki uspeh. U Zrewaninu okupili na{i najboqi pliva~i predvo|eni Miloradom ^avi}em, Ivanom Len|erom, ^abom Sila|ijem, Na|om Higl… Osim toga, dodao je on, publika }e imati priliku da pozdravi i osvaja~a srebrne olimpijske medaqe Duja Dragawa, juniorskog prvaka Evrope Marija Todorovi}a, i jo{ desetine veoma uspe{nih takmi~ara u juniorskoj konkurenciji. - Prijavqeno je preko 500 takmi~ara iz 11 zemaqa iz okru`ewa, ali i iz Nema~ke i [vajcarske. Ovaj miting je, po broju prijavqenih takmi~ara, ubedqivo prema{io sve prethodne – rekao je Radosav. @. Balaban

Rozbergprodu`iougovor saMercedesom Nema~ki automobilista u {ampionatu Formule 1 Niko Rozberg produ`io je ugovor sa Mercedesom na jo{ dve sezone. Rozberg }e po novom ugovoru ostati u timu do kraja sezone 2013. Od dolaska u Mercedes 2010. Niko Rozberg je osvojio 217 poena u ge-

neralnom plasmanu, a tri puta je trke zavr{avao na podijumu u izuzetno jakoj konkurenciji Red Bula, Meklarena i Ferarija. - Veoma sam sre}an {to }u i daqe voziti za tim Mercedesa. Prelazak u ovu ekipu za mene je vrhunac karijere. Imam veliko poverewe u qude koji rukovode

ekipom i verujem da }emo naredne sezone biti jo{ boqi i konkurentniji Red Bulu, Meklarenu i Ferariju - rekao je Rozberg po potpisivawu novog ugovora. Predstoje}eg vikenda u Abu Dabiju vozi se pretposletwa trka sezone, za Veliku nagradu Abu Dabija.


20

sport

petak11.novembar2011.

dnevnik

POMO]KLADIONI^ARIMA ME\UNARODNE PRIJATEQSKEUTAKMICE Danas Gruzija-Moldavija Ma|arska-Lihten{tajn Danska-[vedska Kipar-[kotska Gr~ka-Rusija Holandija-[vajcarska Belgija-Rumunija Poqska-Italija Ukrajina-Nema~ka Francuska-SAD

(15) (18) (19) (19) (20.30) (20.30) (20.45) (20.45) (20.45) (21)

Sutra Al`ir-Tunis Panama-Kostarika Meksiko-Srbija Vels-Norve{ka Engleska-[panija

(01) (03) (03) (16) (18.15)

NA[PREDLOG

CrnogorciuPragutra`eremi (1.70)^e{ka- (3.50)CrnaGora(4.80) U dvoboju ^e{ke i CrneGoreprednostje na strani doma}ina. Selektor Bilek ^eha imadostaproblemaokosastava ekipe. Povre|en je golman ^eh (slomqennos)koji}eipakbraniti sa specijalnom maskom. Crnogorski selektor Brnovi} nije u ni{ta boqoj situaciji. Povre|enjeBa{a,.Uzdanicesokolova su Savi}, Batak, Vuk~evi},Joveti}iVu~ini},koji}e naspramsebeimatiBaro{a,Rosickog, Pla{ila, Kadleca i Per`ela. Na{ predlog: 2- 3

(2.40)Turska- (3.10)Hrvatska(2.90)

KVALIFIKACIJEZAEP MLADIH2013.

Derbi bara`a za odlazak na Evrops ko prv ens tvo nar edn e godine u Ukrajini i Poqskoj igrajuTurskaiHrvatska,aprvi me~ igra se u Istanbulu na stadionuTurkTelekomAreni. Selektor Turske Gus Hidink, uzda se u proverene snage, prvogstrelcaTurana(~etirigola),Jilmaza,Altintopa,Kave-

Danas CrnaGora-Andora (13) Makedonija-F.Ostrva (13) Jermenija-^e{ka (14) Ukrajina-Finska (17) Gr~ka-Nema~ka (17.45) SanMarino-Belorusija (20.30) Sutra Kipar-BiH

(13.30)

Ponedeqak Hrvatska-Estonija Poqska-Moldavija Holandija-[kotska Albanija-Portugal [panija-[vajcarska R.Irska-Lihten{tajn Francuska-Slova~ka Belgija-Engleska

(17) (18) (18.30) (19) (20) (20.30) (20.45) (20.45)

Utorak Makedonija-Danska (13) Jermenija-Vels (14) SevernaIrska-Srbija (15) Bugarska-Austrja (16) Ukrajina-Litvanija (17) Kipar-Nema~ka (17.45) Malta-[vedska (19) Makedonija-Danska (13) SevernaIrska-Srbija (15) Italija-Ma|arska (17)

KVALIFIKACIJEZASP 2014–AFRIKA Danas Yibuti-Namibija Komori-Mozambik Eritreja-Ruanda Sej{eli-Kenija

(13) (13) (13.30) (14)

~ija,[enturka,agolmanaVolkana o~ekuje puno posla. n. Na drugojstraniHrvatskapredvo|ena Slaven Bili} izbornik Hrvatske ne}e mo}i da ra~una naPetri}aiKraw~araalisu tuModri},Oli}iVida.Turci su u bara`ima uglavnom iz-

Dvome~ Bosne i Hercegovine i Portugala bi}e repriza bara`a za odlazak na Svetsko prvestvo2010,kadajeobaduela dobila selekcija sa Pirinij es kog pol uo s trv a. Prv a utakmica igra se na stadionu Bilino Poqe u Zenici. Portugalce predvodi prva zvezda Kristijano Ronaldo, kome }e dru{tvo praviti Dani, Almeida, Pepe, Koentrao i Kvare`ma.IzabraniciPaulaBenta porazom od Danske 2:1 u posledwem kolu kvalifikacija zagor~alisusebi`ivot.Uloga favorita ja na strani gostiju. Na{ predlog: H

(1.70)Urugvaj- (3.50)^ile(4.50) Urugvaj je favorit u me~u s ^ileom. Doma}in je na startu kvalifikacija savladao Boliviju(4:2).^ilejenastartupora`enodArgentine(4:1)dabi nadoma}emterenuslavioprotiv Perua 4:2. Tradicija je na strani Urugvaja koji je na posledwih sedam utakmica, slavionatri,uz~etirinere{ena

POZNATIKANDIDATIZAAFRI^KOGIGRA^AGODINE

EtoiDrogba predvodelistu

Afri~k a fudb alska fed er ac ij a (CAF) saop{tila je spisak kandidata za igra~agodinenatom kont in ent u. Me| u kandidatima najvi{e jefudbaleraizGane, tri, kol ik o daj e i Obal a Slon ov a~ e. Nominovani za titulu fudbalera godine uAfricisuibranilac trofeja Samjuel Eto, koji je bio laureat~etiriputa,kao i Didije Drogba. Titula najboqem bi}e dodeqena na ceremoniji u Akri 22. decembra. Lis ta nom in ov anih igra~a: Adel Tarabt (Maroko, Kvins Park Renxers), Andre Ajev (Gana, Marsej), Asam oa Gij an (Gana, Al Ain), Di- DidijeDrogba dije Drogba (Obala Slon ov a~ e, ^els i), Kev in Sejdu Kejta (Mali, BarseloPrins Boateng (Gana, Milan), na),@erviwo(ObalaSlonovaMousaSou(Senegal,Lil),Sa~e,Arsenal),JajaTure(Obala mujel Eto (Kamerun, An`i), Slonova~e,Man~esterSiti).

Ekvat.Gvineja-Madagaskar (16) SaoTomeiPrisipe-Kongo (16) ^ad-Tanzanija (16) GvinejaBisao-Togo (17) Svazilend-DRKongo (18) Lesoto-Burundi (19) Sutra (13.45)

Napada~TotenhemaEmanuelAdebajorponovo}ezaigratizareprezentaciju Togoa, 18 meseci nakon teroristi~kog napada uo~i Afri~kogkupunacija,saop{tiojeFudbalskisaveztezemqe. -Adebajorsenadada}ezapo~etinovopoglavqeuna{emfudbalu i obe}ao je da }e igrati u kvalifikacijama za Afri~ki kup i Svetskoprvenstvo.-navodiseusaop{tewuFSTogoa. SeparatistiizAngolepo~etkom2010.pucalisunaautobusreprezentacijeTogoaiubilidva~lanadelegacijetogtima.Adebajorjedo tadazaselekcijuTogoaodigrao42utakmiceipostigao18pogodaka.

2 2 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 1 1 1 2

(21) (23) (01) (01) 5:3 4:2 2:0 2:1 4:4 5:6 1:2 1:3 3:6

4 3 3 3 3 3 3 1 0

ITALIJA–SERIJAB Subota Peskara-Padova (20.45) Nedeqa Re|ina-No}erina (12.30) Bre{a-Askoli (15) Citadela-Livorno (15) Groseto-Vareze (15) Gubio-Sasuolo (15) JuveStabia-Albinolefe (15) Modena-Empoli (15) Sampdorija-Vi}enca (15) HelasVerona-Krotone (15) Torino-Bari (20.45)

(3.10)Estonija-(3.10) RepublikaIrska(2.30) FudbaleriEstonijeiskoristili su kiks Srbije i na{li senakorakodprvogu~e{}ana EP.Uprvojutakmicinastadionu Le Kok Areni u Talinu Estonc i do~ ek uj u rep ub lik u Irsku koju predvodi iskusni italijanski stru~wak \ovani Trap at on i. Sev erw ac i ne} e mo}i da ra~unaju na napada~a Zewova. U redovima gostiju ponovo }e se na}i roviti tandemnapada~aKiniLong,aprvu utakmicu propusti}e jo{ i Dojl. Na{ predlog: 0 - 2

Danas Argentina-Bolivija Urugvaj-^ile Subota Paragvaj-Ekvador Kolumbija-Venecuela 1.Urugvaj 2.Argentina 3.Ekvador 4.Kolumbija 5.Peru 6.^ile 7.Venecuela 8.Paragvaj 9.Bolivija

(3.00)BiH- (3.20)Portugal(2.30)

StevanJoveti}

duela. Posledwa ~etiri okr{aja zavr{ena su podelom bodova. Na{ predlog: 1

(1.55)Paragvaj-(3.60) Ekvador(6.00) Reprezentacija Paragvaja do~ekujenastadionuDefensores del]asouAsunsionuselekciju Ekvadora.Doma}injenakondva kola uspeo da osvoji samo bod (poraz od Perua 2:0 i remi sa

Urugvajem1:1)isadapodimerativompobededo~ekujeEkvadorce koji su odigrali samo jednu utakmicu i slavili protiv Venecuele2:0Tradicijajenastrani Paragvaja koji bez poraza u me|usobnim duelima na posledwa~etirime~a,azanimqivoje da su posledwa dva okr{aja ove dve selekcije zavr{ena bez pobednika. Na{ predlog: 1, 3+ I.G.

VanMarvijk jo{petgodina BertvanMarvijk,selektor Holandije, blizu je dogovora sa Fudbalskim savezom Holandije i produ`etku saradwe. - Jo{ pri~amo, ali blizu smo dogovra. Ipak, ni{ta jo{nijepotpisano.Ali,moj jeose}ajdasesvekre}eudobrompravcu-izjaviojeVan Marv ijk u tren ing kamp u Holandije, gde se priprema zaprijateqskeme~evesNema~komi[vajcarskom. Otkako je, nakon Svetskog prvenstva u Ju`noj Africi, nasledio Marka van Bastena naklupiHolandije,VanMarvijkjeostvario14uzastopnih pobeda. Ipak, kvalifikacije je zavr{io porazom od [vedske,ume~ukojinijeimaotakmi~arskizna~ajzaHolandiju.

Premijerliga{i Liverpul i ^elziu{lisuutrkuzakupovinom napada~a Barselone i {panskereprezentacijeDavida

DavidViqa

1.Torino 14 10 3 1 18:7 33 14 9 1 4 33:22 28 2.Peskara 3.Sasuolo 14 8 4 2 19:9 28 4.Padova 14 8 3 3 24:17 27 14 7 3 4 28:17 24 5.Re|ina 6.Sampdorija 14 5 7 2 23:13 22 14 6 4 4 18:17 22 7.Verona 8.Groseto 14 5 5 4 17:14 20 9.Bari 14 6 2 6 11:13 20 14 5 4 5 16:11 19 10.Livorno 11.Vereze 15 5 4 5 14:14 19 12.Citadela 14 5 2 7 15:19 17 13.Bre{a 14 4 5 5 12:16 17 14.Krotone 14 4 5 5 14:17 16 15.JuveStabia 14 6 2 6 17:19 14 16.Modena 14 3 5 6 13:22 14 17.Albinolefe 14 4 2 8 17:27 14 14 3 5 6 14:25 14 18.Gubio 19.No}erina 14 3 4 7 19:22 13 14 3 4 7 15:21 13 20.Vi}enza 21.Empoli 14 3 3 8 17:23 12 22.Askoli 14 2 3 9 14:23 -1

[PANIJA–SEGUNDA Subota Hueska-Vaqadolid Alkoron-Himnastik BarselonaB-Hirona Herkules-Mursija Kartagena-El~e Kserez-Numansija Sabadeq-Kordoba Nedeqa Gvadalahara-Alkojano ViqarealB-Almerija Rekreativo-LasPalmas Deportivo-Selta 1.Herkules 12 2.Almerija 12 3.Selta 12 4.Vaqadolid 12 5.Sabadeq 12 6.El~e 12 7.Deportivo 12 8.LasPalmas 12 9.Mursija 12 10.Kordoba 12 11.Alkorkon 12 12.Gvadalahara12 13.Numansia 12 14.Barselona 12 15.Kserez 12 16.Rekreativo 12 17.Viqareal 12 18.Alkojano 12 19.Hirona 12 20.Kartagena 12 21.Himnastik 12 22.Hueska 12

9 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1

1 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 5 5 4 2 4 3

2 1 3 2 3 4 4 3 3 9 4 5 4 5 5 6 5 5 6 8 7 8

(16) (20) (20) (20) (20) (20) (22) (12) (16) (18) (20)

13:5 18:9 23:13 18:11 18:19 17:12 18:16 17:14 16:13 9:9 15:9 14:19 15:13 19:16 11:14 10:13 19:24 12:17 15:22 8:19 12:19 12:23

28 25 23 22 21 20 20 19 19 19 18 17 16 15 13 12 11 11 10 8 7 6

An}eloti`eli daostane uEngleskoj BertvanMarvijk

Liverpuli^elzi utrcizaViqom

Adebajoropet ureprezentaciji

EmanuelAdebajor

Somalija-Etiop ija

KristijanoRonaldo iSafetSu{i}

lazili kao pobednici, pro{li utriod~etiriduela,aHrvati su bil i boq i od Slov en ij e 2004.iodUkrajine1998. Na{ predlog: 2 - 3

JU@NAAMERIKA– KVALIFIKACIJE ZASP2014.

Viqe.Premanavodimakatalonskogradija„KadenaSer”,David Viqanijesre}anulogomutimu PepaGvardiole,gdeuformaciji4-3-3vi{eigrapobokunegou samom{picunapada. Situaciju u {panskom i evropskom prvaku pomno prate na„Enfildu”i„StamfordBrixu” i poku{a}e da mo`da ve} u januaru stupe u kontakt sa ~elnicima Barselone u vezi eventualnog transfera. Barselona ne}epustitiViquuslu~ajuponudemaweod34milionafunti. Ovaj golgeter je od dolaska u Barsu iz Valensije leta 2010. godine postigao samo 21 gol na 45utakmica.UpetsezonauValensiji(2005-10)na166utakmicabiojestrelac108puta.

KarloAn}eloti,biv{imenaxer^elzija,otkrivadamujevelika`eqadaponovovoditimu Premijerligi.

KarloAn}eloti

- @elim da ostanem u Engleskoj.Tek}emovideti{ta}ebiti,alija~ekam.Slobodnovreme koristim da usavr{im svoja znawa. Ipak, ako ne budem uspeo da prona|em novi anga`man u Premijerligi,poku{a}uunekojdrugojzemqi-ka`eAn}eloti. Zadvesezoneu^elziju,An}elotijeosvojiojednuduplukrunu.


odmor

c m y

dnevnik

RIBARSKABAWAOBOGATILAPUNUDU

Savremenispacentar privla~igoste ro{le nedeqe je u Ribarskoj bawi, otvoren novi, savremeni spa centar, koji je izgra|en na mestu nekada{weg turskog kupatila iz 17. veka. Na taj na~in je objediwenatradicija turskog kupatila i modernog spa-centra s programom i svim prate}im sadr`ajima. Otvarawem ovog spa centra Srbija je prvi put dobila otvoreno zatvoreni bazen, koji radi cele godine, a u okviru centra je obezbe|ena kompletna usluga koju podrazumeva ovakva vrsta ponude - slane sobe i pe}ine, masa`a, saune, masa`ne kade, terapije pomo}u svetlosti, bjuti i fitnes centri, realaks prostorije. .. Po re~ima direktora Specijalne boilnice Ribarska bawa dr Branislava Katan~evi}a novi spa centar raspola`e s oko 3.500 kvadratnih metara, ali }e nakon izgradwe pasarele i povezivawa s jednom od vila prostor biti pove}an na oko 5.000 kvadratnih metra.

P

da upotpunimo na{u ponudu i izgradimo spa centar, u ~iju je izgradwu ulo`eno oko 5,5 miliona evra. Od toga smo mi, iz spostvenih sredstava, ulo`ili oko pet

Отварању су присуствовали министар здравља Зоран Станковић, принцеза Јелисавета Карађорђевић и патријарх Иринеј

Lekovitostvodepoznataoddavnina Za lekovite izvore Ribarske bawe zna se odavno, o ~emu svedo~e i brojni arheolo{ki ostaci. U woj su se le~ili Kelti i Rimqani, a lekovitost vode bila je poznata i Turcima koji su izgradili amam i kupaju}i se u ribarskoj vodi ~uvali zdravqe. Nau~na analiza vode (fizi~ko-hemijska) ura|ena je 1834. godine, kada je knez Milo{ poslao vodu iz ove bawe u Be~, i tada je i zvani~no potvr|ena wena lekovitost i blagotvorni uticaj na organizam. Ovo je jedna od najstarijih bawa na prostoru jugoisto~nog Balkana, a ~esti gosti su bili srpski kraqevi. Najdu`e je u woj boravio kraq Petar I Kara|or|evi}, a u Ribarskoj bawi je 25. avgusta 1913. godine potpisana Deklaracija o povratku Kosova i Metohije Kraqevini Srbiji.

- Ribarska bawa je specijalizovana bolnica za le~ewe i rehabilitaciju, ali je lekovitost ove vode izuzetno zna~ajna preventiva, {to mnogi gosti znaju i svake godine dolaze u bawu - ka`e Katan~evi}. - Zato smo i odlu~ili

gurno je da }e se broj gostiju pove}ati zahvaquju}i novoj ponudi. On isti~e da je godi{wa popuwenost Ribarske bawe, koja raspola`e s 520 le`ajeva, ~ak 94 odsto,

miliona evra, dok je po 250.000 evra obezbe|eno iz sredstava Nacionalnog investicionog plana i Ministarstva zdravqa. Po Katan~evi}evim re~ima, interesoavwe za dolazak u Ribarsku bawu je i ina~e dobro, a si-

kao i da je gotovo 50 odsto onih koji se u bawu vra}aju i postaju redovni gosti. Pored gostiju u bawi, velik je broj i vanpansionskih gostiju, pa prakti~no tokom dana u Ribarskoj bawi boravi i do 1.200 qudi. -Gosti bawe su iz svih krajeva sveta, naravno i iz na{e zemqe i okru`ewa, a ve} sad je mnogo onih koji su zainteresovani za programe novog spa centra. Tako se ve} sad razgovara o dolasku gostiju iz Francuske, ali i Saudijske Arabije, Kuvajta, Sirije... To je i potvrda da je odluka o izgradwi ovakvog objekta bila dobra, a o~ekujemo da se ova investicija isplati za tri do pet godina. Izgradwa spa centra je jedino od niza ulagawa zahvaquju}i kojoj je Ribarska bawa postala atraktivna za posetioce. Uz mnogo rada, ulo`eno je i mnogo novca, jer je u posledwih nekoliko ulo`eno oko 13 miliona evra u modernizaciju objekata i usluge u bawi. To je rezultiralo pove}awem broja posetilaca za ~ak 12 puta, a zaposleno je i 240 novih radnika. Zahvaquj}i tome, ceo kraj i okolina Ribarske bawe je `ivnuo, mladi ne odlaze, naprotiv, mnogi se posle zavr{enih fakulteta vra}aju, izuzetno je kvalitetna saradwa s poqoprivrednicima iz okoline, a bawi je zna~ajno oboga}ena ponuda -Kulutrno leto, likovne kolonije, pozori{ne predstave. Uz odmor i le~ewe, ova bawa nudi i kvalitetne uslove za rekerativce i sportiste. D.Mla|enovi}

ТОП ДЕСТИНАЦИЈЕ ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ

Албанијанајјефтинија, Бејрутмеђунајпожељнијима Сви који воле да путују сигурно су се барем једном у животу срели с водичима Фромер‘с, који су наклоност читалаца освојили саветима како путовати са што мање новца. Доносимо њихову листу најпожељнијих одредишта за 2012. годину. Како стоји на wеб страници фроммерс.цом, избор је ове године био тежи него икада. Тако су уз листу топ десет дестинација, додали и још десет одредишта

значајних по одређеним квалитетама или која нуде нешто посебно одређеној категорији путника. Тако се на Топ листи 10 најпожељнијих дестинација на последњем месту нашло полуострво Јукатан у Мескику најверватније због безбедности која је протелих годна значајно опала, док је степеницу изнад њега заузео Канзас сити у држави Мисури у САД. Осмо и седмо место деле две дестинације у Евопи Грнивич

у Лондону и Гирона у Шпанији, док је шесто место приплао афричкој држави Гани. На петом месту је Фукуока у јапану за оне који су спремни да одвоје позамашнију суму, док је четврту позицију освојио Куракао у Холандији. Треће место на листи прилало је кинеском Чонкингу, друго, Бејруту у Либану док је на првом месту Фромерсове листе освану Залив Фунди у Канади. У додатној листи одредишта сложених по категоријама, Хрватска која слави за веома посећену дестинацију у Европи али и вема скупу упоређена је са Албанијом. Творци листе тврде да Хрватска не нуди ништа више од природних лепота, а уз то је и неуспоредиво скупља и претрпанија туристима. Тако се на њиховој листи нашла Албанија, коју су описали на следећи начин: „Неопевана, неразвијена и надасве приступачна, албанска ривијера има све природне лепоте свог хрватског супарника, али без гужве и значајног трошка. Овде ћете наћи беле пешчане плаже, кристално чисто море и медитеранска села која су се једва променила још од времена краља Зога„.

petak11.novembar2011.

21


22

kWiGA

petak11.novembar2011.

dnevnik

ИВОАНДРИЋ –ЈУБИЛАРНАИЗДАЊА

У

Приповедачкачежња забољимсветом

овој години обележавају се тризначајнајубилејавезана за име нашег јединог нобеловцаИвеАндрића:120.годишњица његовог рођења, стогодишњица објављивања његовог првог књижевноградаиполавекаодкада је добио Нобелову награду за књижевност. Издавачка кућа „Лагуна“усарадњисаАндрићевомзадужбином тим поводом објавила јеексклузивнуколекцијуодшест тематски распоређених збирки Андрићевих прича . Комплет садржи„Причеоособењацима ималимљудима“,„Београдске приче“, „Сарајевске приче“, „Причеомору“,„Турскеприче“ и„Причеоселу“. Млади људи заслужују да прочитају Андрића у новом руху, наглашава издавач. Збирке Андрићевих дела, објављују се већ годинама,а„Лагуна“ имјеудахнуланови живот. Наш једини добитних Нобелове награде за књижевност ИвоАндрићбиојерођениприповедач, али људи га мало познају као приповедача многих малих бисера иремекделакраткепрознеформе „Причеоособењацимаималим људима“ откривајуАндрићевоприповедачкоумећедасеклонистереотипаидасвојејунакепроналазиу свету другачијем и различитом од оног који их окружује. У овој колекцији нижусепричеочудацима и митоманима, егоцентрицима и

манијацима,неурастеницимаихипохондрима, усамљенцима, нежењама и самцима, умишљеним писцима и логорејичним приповедачима,лажовимаиалкохоличарима, квазиауторитетима и лажним љубавницима,ситнимчиновницимаи

безначајним индустријалцима, малимНаполеонимаигенералимапослебитака. Андрић тако читаоцу, том неу- морномтрагаоцузапознатимановим, представља јунаке самосвојнихалипрепознатљивихкарактера, аутентичних а ипак знаних судбина, истовремено прожимајући њихове животне приче нескривеном иронијом,латентимхуморомипритајенимсаосећањем. Посебнупажњупосетлацапротеклог 56. међународног сајма књига у Београду, привукла је збирка Андрићевих „Београдских

KWIGA ZAUVEK

прича“ ОстајућинатрагуособеностиАндрићевогприповедачкогпоступка, у овом одабиру можемо склопитискицуједнепосебнелитерарне грађевине, такозване бео- градске хронике, наглашава издавач. Та недовршена грађевина, са јединственом основом али са неповезаним просторијама, могла би да буде имагинарни моделзапројекцијукњижевне реконструкције новије повестиБеограда.Београдске приче представљају књижевно сведочанство о немирнимвременима,драматичним променама и трагичним околностима како успољашњемсвету,такои уљудскимдушамапојединацакојисутомсветуприпадали. У збирци „Сарајевске приче“ пред читаоцем се отвара једна многоликагалаксијајунакаисвео- бухватнасликаСарајевакојанајчешће има за тему неки од повесно важних тренутака у животу града наМиљацки,тога„цветамеђуградовима“.Наисторијскојпозадини бурне 1878. године, друштвених превирања 1906. године или разарања током Другог светског рата, Андрићпратисвојејунаке,њихове појединачне, узбудљиве и најчешћетрагичнесудбине,тепромене наемотивнојмапињиховогпостојања,наглашавајуиз„Лагуне“.

Призорикаменихзидинастарих градоваовенчанихмедитеранским растињем, вечна музика шума таласа, шкргутање шљунка, звецкање загонетних наноса плиме, мирисморскогваздуха–свејетопозадинанакојојјунациАндрићевих „Прича о мору“, растрзани немирима,свешћуопореклуичежњом за бољим светом, желе да победе логику историје и културе, законе географије и физике, у трагичној немоћидаиужељенимпросторима,предширимвидицима,превазиђуграницесопственогнациона, интелектаиличности. Једанаестприповедакаиззбирке „Турскеприче“поегзотичноститемаиудаљеномисторијскомтренуткуналикујукаквомрукавцуиз„Хиљаду и једне ноћи“. У њима Андрић расветљава историјске, верске,културолошкеисоцијалнеспецифичности једног тегобног простораствореногупатњиикрви. Андрићеве „Приче о селу“ приповедајуосеоскомживоту,острадању,драмама,муци,алииоразу- мевању,сназииистрајностисељака,дајуједнусасвимновудимензију разумевања Андрићевог богатог приповедачког стваралаштва. У свим .приликама и временима, јунаци нашег нобеловца су мудри, храбри, поносити, понекад склони заносимаичврстовезанизасурову алилепуземљукојаиххрани. Р. Л.

ЗОРАНСЛАВИЋ, ПИСАЦ

Безданлитерарногалхемисања

С

падам у ауторе који сопствени књижевни свет, већ од првих написаних текстова, подједнако или, рекао бих тачније – симултано, испуњавају стварносним материјалом, односно скоро равноправно га подржавају асоцијацијама, алузијама или референцама из литерарне галак сије. Стицај је околностидасумиуранимданимајединокњигеибилиотекебиледоступнеуколичинамакојесу ме могле задовољити. Рекао бих да сам тај имагинарни свет, које речииреченицестварају,описују и претварају у тачнију реалност, носиокрозсвоједетињствоакаснијетузагледаностпретвараоу бездан литерарног алхемисања Књиге, писци, знатно мање теме и сижеи, а више флуид, рефлексија, поетика сваколиких лектира, постоје у мом стваралаштву као непрестани шум, фон, одјек. Штоподразумеваичитаоцакоји је унутар тонске лествице коју покушавамдауспоставим. Прво је, наравно, био Карл Мај, кога сам у дугим јесењим илизимскимпоподневима,уулициИвеЛолеРибара,уЗрењанину, детаљно гутао, доводећи библиотекаркеиззграде,данассрушене, на самој обали Бегеја, до чајањаупорношћукојомсаминсистирао на чак и најспоредни-

јим делима овог класика авантуристичке литературе. Онда, неочекивано, овог писца, Маја, срећем и на ’’индексу’’ младалачке лектиреикодВалтераБењамина. Овај немачки филозоф, кри тичар, теоретичар модерне уметности,случајнопостаје моја литерарна опсесија. Његово дело али једнако и његов неконвенционаланживот и трагичан крај, постају битан иако не преовлађујућидеомоја два последња романа. У књизи ’’Валтер Бењамин у међуградскомаутобусу’’посматрам упоредо његову, скоро усамљеничку борбу против нацизма алиифеномен’’ауре’’ којимБењаминдефинише уметничко дело као„јединственупојаву даљине, ма колико билаблиска“.“ АдоБењаминасамстигаополазећиодФранцаКафкеињегове универзалне метафоре о пауковојмрежикојакаопоправилу детерминише осетљиве и интелектуално радознале. Моја прва збир ка прича ’’Самоћа’’ доста речитосведочиотимданимака-

KWI@EVNA BA[TINA

Л

Вестииз српскихкрајева

ист „Србобран“, покренут у Новом Саду, излазиојеод1861.до1867. године (прекид од 29. јуна 1863. до 1. јула 1864). Често је мењао штампарије. Одговорни уредник и издавач био је Петар Нинковић. То је био политички лист, самноговерскетематике.Издржавалагајенајпре влада у Београду, а каснијевладауБечу.Редовно је доносио вести о догађајима у српским у крајевима,апратиојеиполитичкиживоту Аустрији. У Библиотеци Матице

српскепостојиовајлистионјеобрађенуелектронскомкаталогуБиблиотеке.

дасамживеоутомимагинарностварном свету овог прашког Немца. Читам потом пасионирано и Рилкеа.Његове’’Девињскееле-

гије’’ годе меланхолији коју носим у себи. Док путујем градовима у којима је и он боравио, Венеција, Праг, Беч, доживљавам га као савременика који је походио исте ведуте. Његова, дугогодишња, контроверзна везасазнаменитомЛуСаломедо-

водимеиндиректноидоНичеа, којимипостајеближи, нарочито послепрочитанекњиге’’Кадаје Ничеплакао’’ИрвинаЈалома. Ипак, најдубљи траг у мом трагању за књижевним форматом који ће најаутентучније изразити каквоћу и домете мог стваралаштва, оставили су Џојсов’’Улис’’иПрустовасагаоизгубље ном времену. Одушевљавао самсе менталномгеографијомДаблинакојуЏојсостављаи будућимвременима,каопостмодернистичку антиципацију, док ме Пруст у свом апартном, суптилномианалитичкомзалажењу у паралелне душевне светове друштва и јединке, маниром обрнуте балзаковштине, трајно усмерава у настојању да спојим описунутрашњостиреалногживота са вертикалом књижевне баштине. Завршавам нечим о чему још очигледно, нисам до краја рашчистио: моја велика средњош колска, рекао бих, и студентска књижевнапосвећност–ИвоАндрић, скор о ми је промакао. Премдасамсатемомоњеговом делу ’’Травничка хроника’’ матурирао и дипломирао. Андрића, ипак, нема међу инспираторима мог писања. Ваља размислитикакоизашто.Књиге,узори,замке!?

TOP-LISTA Најтраженијинаслови укњижари„Љубитељикњиге“ 1.“Калуђеркојијепродаосвојферари“, РобинШарма -„МоноиMањана“ 2. „Сунцемени,сунцетеби“, ВеснаДедић-Милојевић -„Чигоја“ 3. „Авантуреневаљаледевојчице“, МариоВаргасЉоса -„Лагуна“ 4. „Meinkampf“,СветиславБасара -„Лагуна“ 5. „Триметраизнадземље“,ФедерикоМоћа -„Чаробнакњига“ 6. „Соулфуд“,ЖанаПољаков -„МоноиMањана“ 7. „СветпоКларксону“,ЏеремиКларксон - „Чаробнакњига“ 8. „Алеф“,ПаолоКоељо - „Паидеиа“ 9. „НовачудаsветогВасилијаОстрошког“, МатејАрсенијевић -„Светигора“ 10. „Каја,БеоградидобриАмериканац“, МирјанаЂурђевић -„Лагуна“

НОВОИЗ„КАИРОСА”

Мозаикнезависних мишљењаинарода

К

акоигдејеЕвропапочеладасебудиикојесве заслужан за њено буђење?Аковасинтересујеодговор наовапитања,ондагасвакако потражите у културолошко-истријској студији Дарка Гавриловића „Буђење Европе-од антикедокрајасредњегвека“,којујенедавнообјавио„Каирос“ изСремскихКарловаца.Аутор је професор универзит ет а, али је ова књига лако читљива иширемкругузаинтересованихзаисторијске теме и дилеме. - За разл ику од идеол ош ки расц епљене Европе у 20. веку, данас, када се кажеЕвропа,немисли се на једообразну религију или на универзалнудржаву, већ на збир пол итичких институција, световн их знања,уметн ичке и књижевнетрадиције и екон омнских и друштвених интереса који чине мозаик независних мишљења и народа, а знатним делом сви они икорене имају у античком и средњовековномнаслеђуСтарог континента, наглашаваДаркоГавриловић. Студијазапочињепоглављем оЕвропипребуђења,укомесе говори о развоју људског рода у доба неолита Следе теме о Старом континенту у антици, почев од постанка градова-држава, Месопот амије, Египт а, Сирије, Палестине , до Грчке , Рима и света раног хришћанства. Велико поглавље обухвата буђење хрушћанске Европе, почеводњенихзападнихделова, преко Византије као драгуља средњовековне хришћанске културе па до Словена и сло-

венскихдржава.Гавриловићсе такође исцрпно бави исламом, крозаспектедржаве,права,религијеикултуре. - Историчари који се баве Европом, требало би више пажње да обрате на међусобну интеракцију европских и нееропскихнарода,затимдасеза расветљавање европске историјекористеиизворисаИсто-

ка који бацају светлост на то „како нас други виде“, а треће је да се без предрасуда пореде цивилизацијскадостигнућаЗапада и Истока, током којих ће идеј а европ оц ент рис та да је „све западно цивилизовано“, и да све што је „цивилизовано налазисенаЗападу“-пастина испиту,упозораваауторууводнојречи.Тимеиоткриваначин на који је настајала ова занимљива књига изукрштаних визура, насовљена као „Буђење Европе“. Р. Л.

Интерактивноучењепрвихслова

С

вет дечијих књига неповратно се промениозахваљујућитаблеткомпјутерима који пружају могућност издавачима да стварају интерактивна дела која могу бити и лична, прилагођена свакомпојединачномкупцу. Водећи издавач дечије литературе у Сједињеним Америчким Државама I See Me!,Inc.најавиојепрвуперсонализовану апликацију, направљену за „ајпед“ и названу„MyVeryOwnName“.Оваапликација направљена је на основу награђиване персонализоване дечије књиге „My Very OwnName“,продатеувишеодмилионкопија.Заразликуодкњигекојаимаограничења везана за штампу, компјутерска апликацијаможедамењаподаткеукњизи,везанезаподаткекоједобијаодчитаоца, као и да мења илустрације у складу саодлукамакоједоносичиталац. Уовојкњизиоживљавајушумскеживотиње,коједоносесловопослово,изгова-

рајући име читаоца у стиховима. Водећи дете кроз разне сцене и игрице, прича подстичемалогчитаоцадаучисловасвог имена, истовремено упознајући живот шумскихживотиња. Ова интерактивна књига у електронском облику одличан је пример који нам указујенатоукомсеправцукрећуинтересовањановиггенерација,каоиштасе очекује од писаца и креатора компјутерскихверзијакњига-игрица. Маја Хаг, ауторка књиге „My Very Own Name“ и суоснивачица компаније „I See Me!Inc“, написалајеовајштампанибестселер пре десет година, фокусирајући се најединственостипосебностсвакогдетета, као и како би помогла деци да науче слова. - Желели смо да продубимо интерактивност ове књиге правећи интерактивни програмзадецупредшколскогузрастакојимбисмооживеликњигуиподстаклиде-

[E O ] N ET цудајечитајуизнова

иизнова,спајајућизабаву и образовање реклајеМајаХаг. Ову књигу проучавали су и одобрили стручњаци Центра за рано образовањеиразвојУниверзитетаМинесота.Какоистичу,билисуопрезниуувођењутехнологијеудечијиживотиимпресионираниначиномнакојијеискоришћена у образовне сврхе. „Књига даје предшколскојдециприликудаистражујуисами уче слова на забаван начин који подстичедецунасамосталноучењеиразвијаљубавпремачитању“,реклајеЕјмиСусман-Стилман, заменица директора Центра. Оваапликацијаза„ајпед“можедасеза 4,99долараскинеса„Епстора“,акоднас уњојмогудауживајудецакојапочињуда учеенглескијезик. Ивана Вујанов


kultura

c m y

dnevnik

peta­k 11.novembar2011.

23 Фото:Б.Лучић

ПРЕМИЈЕРНОИЗВЕДЕНАПРЕДСТАВА„ЧОНГОРИТИНДЕ” У НОВОСАДСКОМПОЗОРИШТУ/УЈВИДЕКИСИНХАЗУ

Ољубави,алииполитици, новцу,моћи... У Новосадском позоришту / Ујвидекисинхаз синоћјеизведена представа „Чонгор и Тинде” класика мађарске литературе МихаљаВерешмартија, урежији Ђерђа Херњака,каопрвапремијера у новој сезони овог нашег

иначе,има160страницаустиху. Овајкомаднесамоштојеадаптацијомприлагођеновдашњемвремену, већ се и представа одвија на „некласичан“ начин, односно практично у целом здању овог театра:наобесценеипоходни-

Фото:ЧабаМикуш

театра. У насловним улогама су Габриела Црнковићи ТамашХајду, а уз њих играју и Силвија Крижан, Даниел Гамбош, ТерезиаФигура,ДаниелХуста,Атила Мађар, Ливиа Банка и Габор Понго. Драматург је Ката Ђармати, која је и адаптирала комад који,

цима,гдепубликапратиглумце. Верешмартијенаписао бајку, у којој главни јунак Чонгор тражи својуљубав,срећу,инађејеувилиТинде.РедитељЂерђХерњак јеотишаокоракдаље,изамислио даовапредставанебудесамото, већдаима инекуполитичкуноту, али не у дневнополитичком

смислу, већ у суштинском. По његовом мишљењу, сваки прави комад је политички, односно припадаполитичкомпозоришту. Уовомкомадусеговоринесамо о љубави и о животном путу којичовекпређеододрастањадо смрти, сматра редитељ Херњак, негоиополитици,будућидасмо сви жртве неке политике. Власт, новац, знање, такође су ту, као својеврснепрепрекеупотразиза правимциљемуживоту,а,помишљењуредитеља,акољубавинема,свакициљјејалов. -Овај текст говори пре свега о љубави,али заправо истражује и пропитује људски дух. Чонгор кроз готово целу позоришну зграду пролази тај пут, као и ми целог живота, тражимо себе и циљ, и увек наилазимо на неке друге ствари које нас одвлаче од тог замишљеног или умишљеног циља,које су готово увек против нас.А људски живот је шаролик, и управо ту шароликост сам хтео да ставим на сцену преко Чонгоровог односа према свету. Сви овде нешто траже, као што тражимо и ми,чак и у овом несрећном 21.веку који ја нимало,баш нимало не волим – признаје редитељХерњак. Костимограф јеНораЧелењи, а сценограф је Александар Сенковић. Н. Пејчић

ЈУЧЕУБЕОГРАДУ

Умровеликан сцене Петар Краљ Драмски уметник Петар Краљ преминуо је јуче у Београду после тешке болести у 70. години, саопштено је из Атељеа 212. Краљ је рођен 4. априла 1941. у Загребу, дипломирао је на Академији за позориште филм, радио и телевизију у Београду,а од 1968.до 1979. био је члан Атељеа,када одлази у слободне уметнике. Играо је на сценама многих театара, а највише у Атељеу 212 и Народном позоришту. Монодрама коју је премијерно извео 1967.-„Живео живот Тола Манојловић„ Моме Димића, још увек је на репертоару Атељеа 212,а одиграна је више од 400пута. Остварио је велики број улога у комадима светске и домаће литературе, међу којима се издвајају Хамлет („Хамлет“), Максим („Максим Црнојевић“), Трепљов („Галеб“), Капетан Кака („Буздован“), Стриндберг („Ноћ трибада“), Астров и Ујка Вања („Ујка Вања“), Хаџиславковић („Косанчићев венац 7“), Хенрик Хенфген („Мефисто“), Лефевр

(„Мадам Сан Жен“), Иван („Метастабилни Граал“), Ђорђе („Свети Георгије убива аждаху“), Давид Штрбац („Јазавац пред судом“)и друге.

Играо је у филмовима „Рој„, „Хајка„, „Посебан третман„, „Сок од шљива„, „О покојнику све најлепше„, „Уна„, „Како сам систематски уништаван од идио-

та„, „Догодило се на данашњи дан„,„Октоберфест„,„Бој на Косову„, „Почетни ударац„, „Андерграунд„, „Три летња дана„, „Мали свет„,„Синовци„. Велику популарност стекао је играјући у телевизијским серијама „Бољи живот„, „Заборављени„,„Срећни људи„,„Крај династије Обреновић„,„Горе доле„,„Породично благо„, „Стижу долари„, „Бела лађа„. Добио је четири награде за животно дело: „Добричин прстен“, „Павле Вуисић, „Златни ћуран„ и Стеријину награду.ПетарКраљједобио неколико „Златних ловорових венаца„ на Позоришном фестивалу у Сарајеву,а први је лауреат награде „Милош Жутић„. Такође је добитник и признања Народног позоришта „Раша Плаовић„, „Зорановог брка„, Октобарске награде града Београда,„Јазавац у џаку„на ТеатарФесту у Бањалуци и других. Датуми комеморације и сахране биће накнадно саопштени. (Танјуг)

КОНЦЕРТПИЈАНИСТЕ НИКОЛАЈА ЛУГАНСКОГ УУКОЛАРЧЕВОЈЗАДУЖБИНИ

Префињенпоетскилиризам ПророчанствоТатјанеНиколајеве, која је свог студента НиколајаЛуганскогнајавилакао„једногодследећихвеликихпијаниста“,младиуметниквеомајебрзооправдао.Београдскапублика

гајепрвипутчула1995,дабига овог8.новембра,упрепунојдворани Коларчеве задужбине, на првомконцертууновомциклусу Великанимузичкесцене,поново дочекалаовацијама.

Данас,у39.години,сраскошномкаријеромиогромнимрепертоаром, Луганског оцењују као пијанисту изванредне „рафин ир ан ос ти и осећ ајн ос ти“ алии„виртуозностикојаодузимадах”.Мибисмоистакли(штојепосебно бил о изр ажен о на овом,петомконцертирањ у у Бео г рад у) и његов префињени поетс ки лир из ам, прекрасан, соноран, сјајнозаокружентон.Без прет ер ивањ а у бил о чему, увек фантастично прецизан и „чист“, он делује уздржано и гос подс твен о, чак и кад је гранд ио з ан у звуку. И одабир композицијаФредерикаШопена(упрвомделувечери)иФранцаЛиста(у другом), омогућио је пијанисти да истакне њихове лирске црте, почев од ритмички чаролике Баркароле, пуне „речите“, али и „здраве“ чежње, преко Прелида изопуса45.иСкерцабој4уЕ-

дуру(вишеелегантногивиртуо- зногнодраматичног),донежногипких, сетних, распеваних, али неиболећивихмелодијскихпреплета Ноктурна оп.27, број 2. Најзад, и избор Шопенове најлирскије,Баладеброј4уеф-молу, открио је уметникову „поетску“руку,алииотмену„дистанцираност“осећања. Као посебно програмско поглавље,нарочитутисакоставило јетумачењеЛистовихвреднијих и интерпретативно занимљивијих остварења, која захтевају мајсторско владање инструментом. И у чувеној, импресионистички прозирној „Игри воде у вили д’ Есте“ чули смо неке за насновелиније(улевојруци),а у „Веридби“ били очарани контемплативним расположењем, алиицезурамараздвојенимразбукталим епизодама, код Луганског,неинеукусно„грувајућим“ октавама. На крају, овације „запаљеног“ аудиторијума изазвале су и три блистава додатка овој узбудљивој, а тако децентној уметности предавања. Марија Адамов

ОТВОРЕН40.НОВОСАДСКИСАЛОНУМСУВ

Платформапаралелних уметничкихенергија У Музеју савремене уметности Војводинесиноћјеотворен40.Новосадски салон, традиционална ликовна манифестација коју организује Новосадски отворени универзитет. Изложбује отворио председник Скупштине града Новог Сада Александар Јовановић, а о њојсунаотварањуговорили кураторка -селекторкаовогодишњеизложбеСалона СањаКојићМладенов и председникСавета40.Новосадског салона Данило Вуксановић. На отварању су групе „Фанзинцегер“ и„Фијукмрежа“ извели акцијуситоштампестрипмотива наодевнепредметегостију. Наизложби40.Новосадскогсалона учествују: Силард Антал, Александар Димитријевић, Андреа Ивановић Јакшић, Бојана Кнежевић, Андреа Палашти, ЗоранТодоровић,МилошВујановић, „Turbo Comix – Krekhaus“, Игор Хофбауеригрупа„Фанзинцегер“. У активностима 40. Новосадског салонаучествујуи ЦентарзаграфикуНОУ,„Хибридмедиакамп“, МирославЈовићиНенадМикалачки. Биће представљени радови уметницаиуметникареализовани уразличитиммедијима,међукојима су: слика, цртеж, инсталација, видео-инсталација, филм, фотографија,стрипидигиталнимедији,каоидруштвено-уметничкеак-

цијеипројектиуметничкихгрупа иасоцијација. ЈубиларнаизложбаНовосадског салонаназванаје „Енергијаплус“. Називовеизложбеипрограмакоји јесаставнидеоцелокупнеманифестације, представља „симболични анекс растресеној савременој уметничкојсцениНовогСада,која јеидаљеузнакумањкавостиадекватног градског изложбеног простора“. Овуманифестацијуиницираоје 1971. Бошко Петровић, а Данило Вуксановић је подсетио да је Новосадски-октобарскисалонпокренутучастгодишњицеослобођења Новог Сада, и победе над фашизмом,стежњомдасесвакегодине наједнојизложби,путемвалоризацијевредностисагледајунајзначајнија остварења из различитих доменавизуелнихизражавања. ПомишљењуСањеКојићМладенов, указивањем на свог покретача, неправедно запостављеног БошкаПетровића,Савет 40.Новосадскогсалонажелеоједаподсети јавност на његов креативни четрдесетогодишњирадукомејеучествоваоуразличитимуметничким иницијативама.Принципиделовања Бошка Петровића, његов иновативниприступисклоностексперименту у различитим медијима, како је речено, смештени су овом

изложбомуконтекстововремених уметничких и друштвено- политичкихоколности. Суоченисчињеницомдајепојамуметничкихпродукцијакаои метод њихових презентација суштински промењен у односу на време из седамдесетих година прошлогвекакадајесалоноснован, уметнике и групе које учествују на изложби, организатори Салона сврставају у савремене медијске уметничке праксе. Како наводе, „распон између материјалнихполазнихтачакаутехнолошки високо развијеном свету данашњице и уметничког уобличавањакојасууигритешкојепредвидетиајошјетежеунутарњега начинити идеалан избор. Може битидајезбогсвегатога,изложба 40. Новосадског салона једна претпостављена платформа паралелних уметничких енергија која се огледа у богатству различитости“. ОрганизациониодборНовосадског салона именовао је жири за Велику награду салона, у који с изабрани чланови Савета Новосадскогсалона:МирјанаБлагојев, НиколаМацураиГоранДеспотовски. Уручење велике награде 40. Новосадскогсалонабиће2.децембра кадаће битипромовисаникаталог. Н. Пејчић

ИЗЛОЖБАИЗЗБИРКЕДОМАВОЈСКЕСРБИЈЕ УСПОМЕН-ЗБИРИЦИ ПАВЛАБЕЉАНСКОГ

Антологијскаделасликарства 20.века Изложба „Поетика и судбина 20. види део онога што су годинама, века из збирке Дома Војске Србије„, осим Бељанског, сакупљали и врчији су аутори историчар уметности хунски официри војске и ЈугослаНикола Кусовац и руководилац га- вије и Србије. лерије Медија центра „Одбрана„ Дом Војске је још пре Другог Милорад Бубања,отворена је прек- светског рата почео да ради на десиноћ у у Спомен-збирци Павла Бе- лима наших уметника,подсетио је љанског у Новом Саду. Бошковић, а директор Медија ценОтварајући изложбу 50 до сада тра „Одбрана„ потпуковник Сларетко излаганих слика и скулптура вољуб Марковић је истакао изузет42 уметника, помоћник покрајин- ну сарадњу двеју институција кулског секретара за културу и јавно информисање Радослав Петковић је истакао да су се у протеклим временима мењали називи и наше државе и војске али је „лепо то што је остајала традиција и веза са културом”. Ова изложба је манифестација те везе,без које би сигурно много изгубила и војска и друштво у целини, рекао је Петковић. Поздрављајући госте, управница Спомен-збирке Павла Бељанског др Јасна ЈоваСа изложбе у Спомен-збирци Павла Бељанског нов напоменула је да се већина аутора ове поствке налазе у туре и додао да је у Спомен-збирколекцији Спомен-збирке и додала ци први пут ван матичне куће изда је изложба нови увид у оно што ложен већи део вредног уметничје Бељански сакупљао у свом ди- ког фонда Дома Војске.Публика ће пломатском и колекционарском жи- до 11.децембра имати прилику да воту. Начелник Управе за односе са види дела Влаха Буковца, Јована јавношћу при Министарству одбра- Бијелића,Љубе Бабића,Лазара Вуне пуковник Петар Бошковић рекао јаклије, Љубе Ивановића, Петра је да ће публика имати прилику да Лубарде, Пеђе Милосављевића,

Миодрага Б. Протића. Представљени су и радови Сретена Стојановића, Марина Тартаље, Александра Томашевића,Косте Хакмана, Крсте Хегедушића, Марка Челебоновића, Саве Шумановића и других. Реч је о избору из Уметничке збирке Дома Војске Србије, која броји више од 1.500експоната а који се,одабиром аутора и дела, приближава концепту колекције

Фото:Р.Хаџић

Павла Бељанског и духу поетике прве половине 20.века. Отварањем ове изложбе настављена је сарадња између Спомензбирке и Медија центра „Одбрана„, започете изложбом „Колекција Павла Бељанског:поново у Београду„ која у Дому Војске у Београду траје до 26.новембра.


24

svet

petak11.novembar2011.

POSLESAMODVENEDEQENOVIZEMQOTRESUTURSKOJ

Podru{evinamaprve `rtveistotinepovre|enih VAN: Zemqotres magnitude 5,7 stepeni pogodio grad Van na istoku Turske. Potres izazvao ru{ewe vi{e zgrada, dva hotela. Preko sto povre|enih, na|ene prve `rtve. Prema posledwim izve{tajima iz tog grada, koji je ve} razoren u zemqotresu ja~ine 7, 2 stepena po Rihteru pre dve sedmice, najnoviji zemqotres sru{io je 25 ve} tro{nih zgrada. Iz tri objekta spasene su 23 osobe, dok je devet qudi poginulo. Me|utim, na desetine qudi i daqe se nalazi ispod ru{evina. Epicentar potresa je bio u selu Edremitu, 16 kilometara jugozapadno od grada Vana. Za-

Spasioci na ru{evinama

menik turskog premijera Besir Atlaj je rekao da je u samo tri

Demonstracijeposlepotresa Turska policija upotrebila je suzavac i palice da bi rasterala oko 200 demonstranata koji su protestovali u Vanu zbog neadekvatne reakcije na zemqotres Demonstranti su se okupili u centru ovog grada, koji je pre nepune tri sedmice te{ko pogo|en u ja~em zemqotresu u kome je stradalo 600 qudi. Demonstranti smatraju da je usledila neadekvatna reakcije vlasti nakon najnovijeg zemqotresa na istoku zemqe u kome je, prema najnovijim podacima, poginulo najmawe devetoro qudi.

EGIPAT

sru{ene zgrade, odnosno u dva hotela i jednoj zgradi, bilo qudi, dok su druge bile prazne jo{ od pro{log potresa. Prema wegovim re~ima, spasila~ke ekipe su sada usredsre|ene na pretra`ivawe upravo ta tri objekta. U jednom od hotela koji se sru{io, hotelu Bajram, bile su sme{tene no vi nar ske eki pe. Jo{ se ne zna {ta je s wima. Agencija AP je objavila da su joj se porukama javili neki reporteri koji su ostali zarobqeni u ru{evinama, dok tur-

ska novinska agencija Dogan traga za dva wihova reportera. Alper Ku~uk iz turskog Crvenog polumeseca i Krizni centar Vlade Turske navode da je iz ru{evina dvaju hotela spaseno bar 13 osoba. Me|u wima su i reporteri, koji su slali SMS poruke da su zatrpani, ali `ivi. Kako prenose agencije i strani mediji, u trenutku potresa stanovni{tvo je istr~alo napoqe iz zgrada i odmah nakon zavr{etka udara po~eli su da tragaju za pre`ivelima. Mediji podse}aju i da se veliki broj qudi nije vratio u svoje stanove i ku}e, upravo iz straha od ovakvog do ga|aja. Mnogi jo{ od prethodnog razornog zemqotresa koji je pogodio Van 23. oktobra, spavaju u {atorima, uprkos ~iwenici da se temperatura no}u spu{ta ispod nule. Naime, od 23. oktobra i potresa ja~ine 7,2 stepena po Rihteru bilo je registrovano preko 1.400 naknadnih podrhtavawa tla. Tada je bilo sru{eno najmawe 2.000 zgrada, dok je jo{ 3.700 zgrada nepogodno za boravak.

ITALIJA

Eksplozija gasovoda

MontimewaBerluskonija?

RIM: Italijanski premijer u ostavci Silvio Berluskoni veoma je blizu da podr`i biv{eg evropskog komesara Marija Montija za budu}eg premijera. „^estitam Vam u svoje ime i u ime vlade na imenovawu za do`ivotnog senatora, {to svedo~i o Va{im veoma velikim nau~nim i dru{tvenim zaslugama i `elim Vam plodan rad u interesu zemqe”, napiMario Monti sao je Berluskoni u poruci Montiju. Italijanski predvqawe na ~elo prelazne vlade. sednik \or|o Napolitano imeMonti je bio evropski komesar novao je u sredu uve~e Montija za 10 godina, od 1994. do 2004. godido`ivotnog senatora, {to se tune, na nekoliko du`nosti, uglavma~i kao uvod za wegovo postanom iz oblasti ekonomije.

KAIRO: Rano ju~e ujutro na egipatskom gasovodu koji transportuje gas u Izrael i Jordan do{lo je do eksplozije u gradu El Ari{u na severu Sinajskog poluostrva. Za sada nema izve{taja o moguæ}im `rtvama. To je sedma eksplozija na gasovodu otkako je u februaru zba~en biv{i egipatski predsednik Hosni Mubarak. Vlasti su za te incidente optu`ile aktiviste koji protestuju protiv izvoza gasa u Izrael. Zvani~nici u novoj vladi u Kairu poku{avaju da izmene dogovor o izvozu koji smatraju isuvi{e povoqnim za Izrael. Vlasti su poja~ale bezbednost oko gasovda, ali im ipak nije po{lo za rukom da spre~e najnoviju eksploziju, prenose agencije.

Italijanski mediji navode da bi upravo Monti mogao da bude na ~elu prelazne vlade i da bi mandat za weno formirawe mogao da dobije ve} ovog vikenda. Italijanski mediji prenose da bi u subotu moglo da bude glasawe o ekonomskim merama koje tra`i Evropska unija radi obuzdavawa ekonomske krize u Italiji, posle ~ega Berluskoni namerava da podnese ostavku. Monti je profesor politi~ke ekonomije i predsednik Univerziteta Bokoni u Milanu i nije ~lan nijedne politi~ke partije.

Britanskavojskanapu{taNema~ku LONDON: Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je plan kojim se okon~ava britansko vojno prisustvo u Nema~koj, zapo~eto posle Drugog svetskog rata Povla~ewem britanskih vojnika iz baza {irom Nema~ke okon~ava se period dug 70 godina, poru~uju iz Ministarstva, pi{e britanski „Gardijan”. Prva grupa od oko 1.800 britanskih vojnika }e ve} idu}e godine napustiti baze u Nema~koj i krenuti ku}i. Do kraja 2015, za wima }e

krenuti jo{ 8.200 vojnika, a povratak preostalih 10.000 predvi|en je do kraja 2020. godine. „Gardijan”kao obrazlo`ewe povratka kontingenta navodi potrebu da se smawe tro{kovi Ministarstva odbrane, jer je za vojne snage sme{tene u Nema~koj izdvajalo milijarde funti godi{we. List konstatuje da je britanski kontingent u Nema~koj najve}i izvan zemqe i da, zajedno

sa porodicama, broj vojnika i oficira dosti`e 43.000. Po zavr{etku Drugog svetskog rata, britanski vojnici su u Nema~koj bili raspore|eni u okviru jednog korpusa i tri divizije. Najve}i deo vojske danas je stacioniran u pokrajinama Severna Rajna Vestfalija i Dowa Saksonija. Procewuje se da prisustvo britanske vojske donosi nema~koj ekonomiji 1,5 milijardi evra godi{we.

dnevnik UPRKOSPROTIVQEWUOBAMINEADMINISTRACIJE

„Votergejt”pred o~imajavnosti VA[INGTON: Svedo~ewe biv{eg ameri~kog predsednika Ri~arda Niksona povodom afere „Votergejt” 1975. godine je kona~no dostupno {iroj javnosti i stavqeno na internet, javqaju agencije. ^etiri meseca po{to je sud nalo`io otvarawe dosijea, Predsedni~ka biblioteka „Ri~ard Nikson” ju~e je postavila na Internet transkript Niksonovog svedo~ewa pred Velikom porotom.

cionera jo{ `ivi. Jedan od glavnih protagonista sudskog procesa koji je doveo do objavqivawa transkripta, istori~ar Stenli Katler, ka`e da je ovo zna~ajan doga|aj, ali da „nema iluzija”. „Nikson je znao kako da izbegne odgovore na pitawa,” rekao je Katler, prenosi AP. Svedo~ewe pred Velikom porotom sadr`i i pitawe o ~uvenom prekidu od 18,5 minuta u audiosnimcima iz 20. juna 1972. godine,

Ri~ard Nikson

Istori~ari se nadaju da }e taj dokument pru`iti do sada najistinitiji i najdetaqniji uvid u okolnosti koje su dovele do Niksonove ostavke, 10 meseci pre toga, 1974. godine. Nikson je svedo~io pred Velikom porotom u Kaliforniji u blizini svog doma, po{to mu je wegov naslednik, predsednik Xerald Ford, garantovao da mu ne}e biti su|eno za ranija krivi~na dela. Svedo~ewe se odvijalo tokom dva dana i trajalo ukupno 11 sati. To je bio prvi slu~aj da jedan biv{i predsednik svedo~i pred Velikom porotom, a svedo~ewa pred Velikom porotom se, ina~e, retko objavquju. Istori~ari su se izborili da transkript ovog puta bude objavqen, uprkos protivqewu Obamine administracije koja je ukazivala da su mnogi od tada{wih funk-

kada se predsednik sastao sa svojim {efom kabineta Haldemanom. Sastanak je odr`an tri dana posle upada u sedi{te Demokratske stranke u zgradi „Votergejta”. Pitawa koliko je Nikson znao i kada je {ta saznao bila su u sredi{tu istrage o prikrivawu skandala „Votergejt”, zbog koga je predsednik na kraju podneo ostavku. Katler sumwa da }e qudi iz transkripta saznati mnogo vi{e o aferi nego do sada. „Velika porota je posle svedo~ewa imala {ansu da podigne optu`nicu, ali nije to u~inio. Ali otvarawe dosijea o svedo~ewu pred Velikom porotom je samo po sebi prekretnica”, zakqu~io je Katler. Biblioteka istovremeno stavqa na internet i hiqade stranica drugih dokumenta iz doba „Votergejta”.

Zagerilca 33godinezatvora MAJAMI: Biv{i vo|a kolumbijske paravojne grupe Karlos Mario Himenes-Naranho osu|en je na 33 godine zatvora za trgovinu narkoticima i terorizam. Kako je saop{tilo ameri~ko ministarstvo pravde, Himenes-Naranho, poznat kao Makako, lider Ujediwenih snaga Kolumbije za samoodbranu, izru~en je 2008. godine SAD, gde je optu`en za trgovinu narkoticima, prawe novca i finansirawe terorizma. On se 2010. godine izjasnio krivim po optu`bama za zaveru da proizvodi i trguje narkoticima u dva odvojena slu~aja, koja su kasnije spojena. Himenes-Naranho je osu|en u maju u sudu u Majamiju, a u sredu je objavqena presuda, preneo je AFP. Pomo}nik ameri~kog tu`ioca Leni Brojer izjavio je da je Himenes-Naranho, kao vo|a desni~arske paravojne grupe, komandovao sa 7.000 qudi i da je „trgovao hiqadama kilograma narkotika u SAD, kopnom, morem i vazduhom”.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI ALIHAMNEI Iranski verski vo|a, ajatolah Ali Hamnei, saop{tio je da }e, ukoliko SAD i Izrael napadnu Iran, odgovor Teherana biti o{tar. Hamnei je izjavio da }e na takav napad Iran uzvratiti „sna`nim udarcem gvozdene pesnice”. Wegov izjava je emitovana ju~e, po{to je Svetska agencija za atomsku energiju (IAEA) navela da Iran koristi nuklearni program da bi do{ao do atomskog oru`ja.

MO[EKACAV Izraelski Vrhovni sud je ju~e potvrdio sedmogodi{wu zatvorsku kaznu biv{em predsedniku Izraela Mo{e Kacavu. Kacav je osu|en zbog silovawa i drugih seksualnih prestupa. Ovom odlukom zavr{ena je afera koja je zaokupqala pa`wu Izraelaca vi{e od pet godina. Kacav (65) je najvi{i izraelski zvani~nik koji je ikada osu|jen na zatvor. Sud je naredio da po~ne da slu`i kaznu 7. decembra.

UGO^AVES Venecuelanski predsednik Ugo ^aves potvrdio je da je neidentifikovana podmornica u{la u teritorijalne vode Venecuele u Karipskom moru ove nedeqe „Podmornica je pobegla jer je mnogo br`a nego na{i brodovi. Mi ispitujemo slu~aj. Na sre}u, na{i mornari nisu reagovali na provokaciju”, rekao je ^aves i istakao da brzina podmornica ukazuje da je ona na nuklearni pogon.

NA „SOTBIJEVOJ” AUKCIJI IDU]E SEDMICE

Prodaje se `uti dijamant „kap sunca” @ENEVA: „Kap sunca”, `uti dijamant oblika suze, mogao bi da dostigne cenu izme|u 11 i 15 miliona dolara na „Sotbijevoj” aukciji idu}e sedmice, prenose agencije. Jarko`ute boje, „kap sunca” je najve}i dijamant svoje vrste sa 110,03 karata. „Izgleda kao {to je i te`ak. Gde god smo ga prikazali u svetu, qudi bi reagovali: O, bo`e! Interesovawe je ogromno”, rekao je {ef „Sotbijevog” odeqewa za nakit Dejvid Benet. Dijamant prodaje kompanija „CoraInternational„, koja ga je i iskopala pro{le godine u Ju`noj Africi, isekla ga i ispolirala. „Nekim qudima je veoma privla~na ideja da nose kamen koji

Dijamant vredan izme|u 11 i 15 miliona dolara

je milionima godina u zemqi le`ao netaknut, posebno {to }e biti prvi vlasnici koji }e to mo}i”, dodao je Benet. U saop{tewu te poznate ku}e stoji da je ovo jedan od najve}ih dijamanata koji su se ikada pojavili na aukcijama i da im je velika ~ast {to su ba{ oni izabrani da ga prodaju. Aukcija je zakazana za 15. novembar u @enevi.


BALkAn

dnevnik

Papademosnovi gr~kipremijer Gr~keuevrozonigarantujemonetarnustabilnostzemqeida }eolak{atite`akprocesekonomskogprilago|avawa. „Uverensamdajeu~e{}ezemqe u evrozoni garancija za monetarnu stabilnost”, rekao jePapademos. Dosada{wi premijer Jorgos Papandreu, lider PASOK-a, podneojeostavkudabiotvorio vrata za formirawe vlade nacionalnogspasa.Tojebiopreduslov da konzervativna Nova demokratija u|e u novu vladu. Ranije je u Atini re~eno da su selideriPASOK-aiNovedemokratije Papandreu i AntonisSamarasdogovorilidaGrci iza|u na birali{ta 19. februaraidu}egodine.Mandatar zasastavnovevladebitrebalo da odmah objavi sastav novog koalicionogkabineta.

Lukas Papademos

rekaodasegr~kaekonomijasuo~ava sa ogromnim problemima,prenosiRojters. „Izbori koje budemo napravili bi}e odlu~uju}i za gr~ki narod. Taj put ne}e biti lak,

alisamuverenda}eproblemi biti re{eni br`e i uz ni`e tro{kove ukoliko postoji jedinstvo, razumevawe i razboritost”, rekao je Papademos. Papademosjerekaoda~lanstvo

Ro|eniAtiwanin,vrsnibankar i~lansvetskevlade Poznati finansijski stru~wak Lukas Papademos (64), koji je dobio mandat za preds edn ik a koal ic io n e vlade Gr~k e, ukupno16godinabiojezamenikpredsednika Evropske centralne banke (ECB) i guvernerBankeGr~ke.Onjebiozamenik predsednikaECBod2002.do2010.godine, apreizboramediji{iromsvetasuobjavili da je imao konkurenciju od ~ak 100 protivkandidata. Guverner nacionalne bankebiojeod1994.do2002.godineina tojfunkcijinadziraojenaporeGr~keza

ulazak u zonu evra. Od odlaska iz ECB, krajem pro{le godine, bio je savetnik premijera Papandreua. Proletos mu je Papandreu ponudio mesto ministra finansija,akakoPapademosnijeprihvatio tu ponudu, sad ve} biv{i premijer je tu funkciju poverio dotada{wem ministru odbrane Evangelosu Venizelosu, drugom ~ovekuvladaju}estrankePASOK. Pre imenovawe za guvernera, Papademosjebiosavetnikivode}iekonomistau centralnojgr~kojbanci.Ro|enje1947.u

Atini, izu~avao je tehni~ke nauke i fizikuuSAD,gdejeimagistrirao.USAD jedoktoriraoekonomiju1978.godine.Posle karijere asistenta i profesora univerziteta u SAD, vratio se u Gr~ku i od 1988.do1993.predavaonaUniverzitetuu Atini. Od 2006. godine je ~lan atinske Akademije, najvi{e nau~ne ustanove u Gr~koj.Godine1998.bioje~lanizuzetno uticajne Trilateralne komisije, za koju mnogi smatraju da je neka vrsta svetske vlade.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE OSUDIO TROJKU ZA TERORIZAM

Grupakrivazaeksploziju kodBugojna SARAJEVO: PrvostepenompresudomSudaBosneiHercegovine,Rijad Rustempa{i}, Abdulah Hanxi} i EdisVeli}progla{enisukrivimza krivi~nadelaterorizmaiudru`ivawaradi~iwewakrivi~nihdela. Rustempa{i}jeosu|ennakaznuzatvora od ~etiri godine i {est meseci,aHanxi}iVeli}nakaznezatvora odpotrigodinei~etirimeseca,javilisumedijiuBiH. Sudjezbognedostatkadokazaoptu`ene oslobodio po ta~ki optu`nice koja se odnosi na neovla{}eni prometoru`jaivojneopreme.Optu`eni Rustempa{i} je oslobo|en odgovornostizakrivi~nadelaneovla{}enog prometaoru`jaivojneopreme,kaoi proizvodima dvojne upotrebe i udru`ivawaradi~iwewakrivi~nihdela, preneoje„Dnevniavaz„.

Progla{eni krivim za podmetawe eksploziva i ru{ewe vi{e objekata

IodbranaiTu`ila{tvonajavili su`albenaovakvupresudu. Rustempa{i} je, zajedno s Hanxi}emiVeli}em,uhap{enpo~etkomdecembrapro{legodine,podsumwomza terorizam i neovla{}en promet oru`ja. MedijisutadapisalidaRustempa{i}, biv{i pripadnik odreda „El Muxahid”,va`izaekspertaurukovawueksplozivomidemontirawuminsko-eksplozivnih sredstava, a grupa ~iji je on va`niji ~lan dovodi se u vezu s dizawem u vazduh zvonika na crkvi Srca Marijina u selu Humci kodBugojna,podmetaweeksplozivai ru{eweku}auhrvatskomselu^u~i}aLug,izme|uBugojnaiDowegVakufa,kaoizapodmetaweeksplozivau katoli~kukapelicunaulazuuDowi Vakuf.

CRNA GORA

Polovina nekoristi kompjuter PODG OR IC A: Pol ov in a stanovni{tva Crne Gore ne zna da koristi ra~unare, dok ~etvrtima gra|ana govori engleskijezik,saop{tenoizcrnogorskog Zavoda za statistiku.Popodacimatogzavoda,od ukupn og stan ovn i{ tva Crn e Gorestarijegod15godina,samo je 35 odsto kompjuterski pismeno,a16odstodelimi~no poznajuradnara~unaru. ^ak 48 odsto gra|ana Crne Gorenepoznajeradnara~unaru,navodiseusaop{tewu.Podaci Zavoda pokazuju i da u CrnojGorinajvi{estanovnika zna engleski jezik i to 26 odstoodukupnogbrojastanovnikastarosti15ivi{egodina.Ruskijezikzna-devet,italij ans ki pet, a nem ack i i francuski po tri odsto populacije,navodiseusaop{tewu. UCrnojGoriima625.266stanovnika.

Uzornata~kastabilnosti naBalkanu PODGORICA: Crnogorski premijer Igor Luk{i} ocenio je da Crna Gora mo`e biti primer mirnogsu`ivotarazli~itihnacijaireligija.Luk{i}je,govore}i naotvarawumanifestacije„Dani kulturemawinskihnaroda”,rekao daCrnuGoru~inenarodirazli~itih nacionalnih identiteta i religijskihopredeqewa. „TakvuCrnuGoruuspelismoda sa~uvamoitokombrojnihisku{ewa. Crnogorsko dru{tvo je primeruEvropiiregionudasumirnisu`ivotirazli~itostmogu}i ujednojzemqi,dakonceptmultikulturalizma jeste i mora biti uspe{napri~a”,rekaojeLuk{i}. Crnogorski premijer je naveo da je istorija regiona obele`ena razli~itim konfliktima, ali da je Crna Gora, kao jedan atipi~an konceptnaBalkanusasvojimmultietni~kim i multireligijskim karakterom,primersu`ivotarazli~itih nacija i religija tokom

25

BOSNA I HERCEGOVINA

POSLE MARATONSKIH PREGOVORA U ATINI

ATINA: NovipremijerGr~ke je Lukas Papademos koji }e voditikoalicionuvladunacionalnog jedinstva do sredine februaraidu}egodine,kadabi trebalo da budu odr`ani vanredni parlamentarni izbori. PredsednikGr~keKarolosPapuqas ju~e je, posle maratonskih pregovora, dao mandat biv{em potpredsedniku Evropske centralne banke, da formiravladunacionalnogjedinstva, zvani~no je saop{teno,prenelaagencijaANA. Glavnizadataknovogpremijera, 64-godi{weg ekonomiste, iwegovevladebi}e,osimpriprema izbora, da verifikuje i sprovede program Evropske unije o prevazila`ewu finansijskekrizekakobiseizbegao bankrot zemqe. U svom prvom javnom obra}awu Papademos je

petak11.novembar2011.

DogovorDodika i^ovi}a BAWALUKA: Predsednik SNSD Milorad Dodik i predsednikHDZBiHDragan^ovi} najavilisudabiSavetministaraBiHmogaobitiuskoroformiran, a najkasnije do kraja godine.^ovi}iDodiksusenenajavqeno sastali preksino} u AleksandrovcukodBawaluke,a nakonrazgovoraizazatvorenih vratanovinarimasuizjavilida je glavna tema bio mogu}i kona~ni dogovor o uspostavqawu novevlastinadr`avnomnivou, prenosemedijiuBiH. Onisunavelidao~ekujudau narednim danima bude zakazan sastanak lidera {est najve}ih parl am ent arn ih stran ak a u BiHkakobisepostigaokona~ni dogovor o sastavu Saveta ministara.

Dodikjepotvrdiodazakandidate iz Republike Srpske i daqe tra`i ~etiri ministarska mesta ukqu~uju}i tu i poziciju {efadiplomatije. ^ovi}jekazaodaidaqeo~ekuje da HDZ BiH imenuje novog predsedavaju}egSavetaministara,idodaodaonli~nonijekandidat za tu du`nost. „Na{ kandidatjeBorjanaKri{to”,kazao je^ovi}. HDZBiHiHDZ1990,kakoje pojasnio, o~ekuju jo{ dva ministarskamestazasvojekandidate. ^ovi}jeizraziouverewedaje dokrajanovembramogu}eposti}idogovor,alidananivouBiH nesmedabudeura|enoono{to sedesilokodformirawafederalnevlasti,jerbito,powemu, biokrahBiH.

HRVATSKA

Sanadernegira optu`be ZAGREB: Biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je pred@upanijskimsudomuZagrebu navode iz objediwene optu`nice zaratnoprofiterstvoiuzimawe 10 miliona evra mita od ma|arskogMOL-aiizjaviodaseneose}akrivimnipojednojta~kioptu`nice. U @upanijskom sudu u Zagrebu ju~eujutrojepo~elonovosu|ewe Sanaderupoobjediwenojoptu`nicizaratnoprofiterstvoiuzimawe10milionaevramitaodMOLIvo Sanader auzamenudatojnaftnojkompanijiprepustiupravqa~kapravauhrnakrediteuzemqite{kopronavatskojkompaniji„Ina”. lazilabankekodkojihbisezaduSanaderujeranijepo~elosu|e`ila. we za ratno profiterstvo, odnoNavodnojeprimio3,6miliona snouzimawe3,6milionakuna(oko kuna (oko 482.000 evra) provizije 482.000 evra) provizije od Hipo odHipobanke{tojeonve}negibankedokjebiozamenikministra rao. spoqnihposlovasredinomdevedeUslu~aju„Ine”iMOL-a,Sanasetih, ali zbog spajawa dve optuderseteretidajeuzeo10miliona `nice, su|ewe formalno po~iwe evra mita od predsednika uprave ispo~etka. MOL-a@oltaHernadija,odnosno Sanaderjeuobaslu~ajave}odda je zloupotrebio premijerski bacio krivicu - u slu~aju ratnog polo`ajkakobiomogu}ioMOL-u profiterstvapredsudskimve}em, upravqa~kapravau„Ini”. auslu~ajumitaodMOL-apredhrNavodnojetrebalodadogovori vatskim istra`iocima u zatvoru. i sklapawe ugovora o izdvajawu Su|ewevodiistosudskove}ekao plinskogposlovawaiz„Ine”.Sai proces za ratno nader je najvi{e profiterstvo, a rangirani hrvatSa n a d erop t u ` enza predsedava sudija ski politi~ar kouzimawe10miliona me se sudi za tako IvanTurudi}. Optu`nice su evramitaodMOL-a te{ka krivi~na spojene na zahtev dela, pa za ovo suuzamenudatoj Kancelarije za |ewe vlada veliko naftnojkompaniji borbu protiv kointeresovawe dorupcije i organi- prepustiupravqa~ka ma}ih i stranih pravauhrvatskoj zovanog kriminamedija.Protivwela (USKOK) zbog ga se u Hrvatskoj kompaniji„Ina” ekon om i~n os ti, vodijo{nekoliko iako su u procesu istraga za korupza ratno profiterstvo ve} sasluciju.Po~etaksu|ewapoklapases {anatrisvedoka.Optu`nicomje kampawomzaparlamentarneizbopredvi|enoda}eSanader,akobure 4. decembra, ali sa istragom de progla{en krivim, morati drprotivwegovebiv{estranke,Hr`avi da vrati protivpravnu imovatske demokratske zajednice, vinskukorist. zbognelegalnogfinansirawa. SanaderseteretidajezloupoSanadersesredinom2009.iznetrebiopolo`ajiovla{}ewa1994. nada povukao s mesta premijera i1995,kadajeuZagrebuiAustriHrvatskeuprvojpolovinidrugog ji pregovarao s predstavnicima mandata, a tek tada se u javnosti Hipo banke o kreditu za diplosvevi{epo~eopovezivatisbrojmatskapredstavni{tvaHrvatskoj nimkorupcijskimaferamaodkokoja je tada zbog rata, visoke injihsunekerezultiralepodizawem flacijeivisokihkamatnihstopa optu`nica.

BUGARSKA

Sedamdananade ugepekuautobusa Igor Luk{i}

perioda ratova i krvoproli}a. Powegovimre~ima,CrnaGoraje uzornata~kastabilnostinaBalkanu. „Na{ete`wedaseintegri{emo u evropske i evroatlantske struktureupotpunostikorespondirajusapotrebomobezbe|ivawa stabilnog i bezbednog okvira za promociju tolerancije na Balkanu i garant su wegove dugoro~ne stabilnosti”,rekaojecrnogorski

premijer.Luk{i}jeistakaodasu Ustavom Crne Gore garantovana sva prava pripadnicima mawinskihnaroda. Tradicionalna manifestacija „Danikulturemawinskihnaroda” odr`ava se ove godine pod sloganom „Evo nas”, a ciq manifestacije jeste da se prika`e kultura mawinskihnarodaimultikulturalnostafirmi{ekaooblik`ivqewauCrnojGori.

SOFIJA: JedanMarokanacjevi{eodnedequdanaproveouprtqa`nikubugarskogautobusanadaju}iseda}egaonodvestiuneku zapadnuzemqu,prenosiTanjug. Dr`avqaninaMarokaslu~ajnojeprimetiomehani~arugara`i autobuske kompanije u bugarskoj prestonici, a ilegalni imigrant je, dok se krio u prtqa`niku, nekoliko puta putovao na relaciji Sofija–Burgas,saop{tilajepolicija. Ispostavilo se da se 21-godi{wi Severnoafrikanac „uselio” u autobusuAtiniidanijeizlazioizwegamisle}ida}ewimesti}idonekezapadnoevropskezemqe. PoslekrizeuGr~koj,inostraniemigrantisenarazli~itena~inedovijajukakobisedomoglinekebogatijezemqezapadneEvrope. Bugarski grani~ni organi su u vi{e navrata pronalazili emigrantesakriveneucevimakojesuvozovitransportovaliizGr~ke uAustriju.


SveT POZnATiH

petak11.novembar2011.­

c m y

26

М а р и о б а л о т ел и и м а н ову з ан и ма ци ј у

Ф

бондоваСеверина еренис Марло биће б звезда 23. филма о Џејмсу бонду „Skufall„,

чије је снимање почело ових дана. Марлова је открила да ће њен лик бити гламурозна и мистериозна лепотица поименуСеверина,али није откривала даље детаљезаплетафилма. беренис, која је углавном до сада глумила на француској телевизији, наслеђује олгукириленкоуулози бондоведевојке.

којепоклекаоубрачној заједниципрекимкардашијан глумцу” који је дао интервју магазину не прецизира када се наводна афера догодила, оноткривадасуседемиМур и бен Холингсворт упознали пренеколикомесеци,кадасе ондоселиоулосанђелесиз канаде,адемимуобезбеди-

ла улогу у серији „The Beautiful Life”којујепродуцираоЕштонкучер. „демиибенсунаконједне журке завршили на задњем седишту аутомобила водећи љубав”, рекао је неименованиизворблизакглумцу.

IN

н

акон што је ријалити звезда ким кардашијан послесвега72дана наишла на „непремостиве разлике„ у браку са крисом Хамфризом, доносимо вам листујош„краћих”брачнихзаједница. легендарна Заза Габор држирекордод24часа убраку. „удобруизлу”језаглумицуи њеног осмог супруга Фелипеа деалбубиласамофразакоја је значила „док ми не досадиш”, што и пише у њеном захтевузаразводбрака. Зазу следи поп певачица бритни Спирс која се након једнепијаненоћиуласвегасу удала за школског друга Џејсона александера. Родитељи сууспелидапоништебракза 55сати. Шер је са рокером Грегом алманом била у браку девет дана,башкаоиденисРодман икарменЕлектра. оба пара су се венчала (опет) у лас вегасу с тим што сеШерразвелаодрокеразбог „дрогеиалкохола”,докјеРодманнакондеветданапокушао дапоништибракјер„нијебио при чистој свести„ када је же-

Лиса Мари Присли и Николас Кејџ

нио лепотицу. убрзо се помирио са кармен и провео читавихшестмесецисањом. „листу”наовомместу„пресеца” ускоро разведена ким кардашијан која је у браку провела 72дана. николас кејџ и лиса Мари Присли билисуубракусвега тримесеца.Разлогзбогкојег се Елвисова ћерка развела одглумцабиојеједноставан„погрешиласам,нијенитреб-

Крис Џад и Џенифер Лопез

алода сеудајем зањега”.Холивудске звезде које су издржале брачне обавезе четиримесеца су: Рене Зелвегер, бредли купер,Џениферлопез... „бриџит Џоунс” и кантри певачкени Чесниразвелису се због „неразумевања шта је суштина брака од самог почетка”.новидечкоЏенифер лопез бредли купер, развео се од колегинице

Кармен Електра и Денис Родман

Џенифер Еспозито због раздвојености, а лопезовој се није „осушио ни потпис” на папиримазаразвод,авећје билавереназабенаафлека. на четири месеца се скрасиоиирскиплејбојколин Фарел, који се оженио деветнаестогодишњом глумицу амелијom ворнер, а читавих пет месеци у браку су издржали дру баримор и комичартомГрин.

Р и ј а н а н а п р и н уд н о м од м о р у

П

евачица отказала концерт у Малмеу због јаког грипа и лошег општег стања.наконштојезбогјакоггрипаморала да прима инфузију, Ријана је добила савет од лекара да направи паузу и мало одмориодпослакакобисеопоравила. Ријана је до последњег момента била спремнадаодржиконцерт,алинакрајује ипакбилапринуђенадаоткажеконцерту Малмеукојијебиозаказанза31.октобар. „Ријана стално излази и пије. ни једног тренуткасенеодмарапотпуно.Свевреме пороводи у студију, на бини и по клубовима. доктори су забринути за њу. Мора да узмеодмородсвегаидасеопустииодмори,упротивномћејојимунисистемпостатислабисклонтежиминфекцијама”рекао је неименовани извор магазину „де Сан”. Певачицајезавршилауболницинаинфузији,анасвомтwиттерналогусеизвинила својим фановима јер је морала да откаже наступзбогболести.„извиниМалме”,написала је певачица и окачила своју фотографијунакојојпримаинфузију.

Кирстен Данст Шерон Стон

блоид„In Touch Weeklu”пише данидеминијеневинашцеонаје,наводно,ималакратку аферусаканадскимглумцем беном Холингсвортом, кучеровимпријатељем,којијеод ње млађи 21 годину. иако „неименовани извор близак

оскаровка Ризвитерспунпоказујесвојојдецизвезду набулеваруславних

OUT

са колегом беном Холингсвортом. након што је пукла брука да је Ештон кучер преварио деми Мур (48), амерички та-

се нападач Манчестер ситија видео са Холи док је његова девојка Рафаела Фико била у италијигдејебилаангажована наједнојмоднојревији. Пошто су напустили хотел, МариоиХолисусерасталиуз пољубац. „Проводи се као никада до сад”, рекао је неименовани извор близак фудбалеру за британски таблоид. „упознао је Холи у једном ноћномклубуиодтад је луд за њом. најпре јој је рекаодајесингл,односнода није у вези, али јој је потом признао да јесте. она му је рекла не жели да буде само једна од његових афера”, рекао је тај извор близак балотелију. После загрљаја и на паркингум пољубаца италијански фудбалер је спремно потписао неколико аутограмаиоднеоторбесвоје новељубавницеуаутомобил.

PAPARACO

ХоливудСкиинСтантбРакови

демиМурварала Ештонакучера? агазин „In Touch Weekly” М пише да је холивудска глумица преварила супруга

удбалер Манчестер ситијајесвесамониједосадан.британскитаблоиди га „провалили”: док му је девојка у италији, он време проводисапорноглумицом. Фудбалеричестодајуизјаве дасудоласкомутајитајклуб испунилидечачкисаниликада направенекивеликиуспех.За звездуМанчестерситијаМаријабалотелија(21)можесерећи да је испунио све дечачке снове - ем је постао познат фудбалер, ем „шета” врхунске цице. иако је у вези са атрактивномРафаеломФиком,„СуперМарију”нијесметалодасе проведеибезње.ито,нимање-нивише,негосапорноглумицомХолиХендерсон(32)! британски„Сан”данасјеобјавиофотографијефотографије фудбалера и порно звезде испредхотела„Мериот”уМанчестеру.истиизворнаводида

dnevnik

Голискијашиискијашице на„врелом”снегу портистикојескоропаувекнесамодагледамозакопчаС недогрла,већимневидимониочи,одлучилисудапокажуштатоскривајускијашкаодела.

Фотографије са скијашицама и скијашима скоро па посве голим,урађенесутамогдесеонинајбољесналазена„врелом”снегу. „SkilehrerInnen Kalendar 2012”једоступанудвеверзијемушкојиженској,аценапопримеркује39,90евра.


dnevnik

OGLASi

petak11.novembar2011.

27


28

petak11.novembar2011.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav sestri

Posledwi bratu

pozdrav

voqenom

Mi}i Jovi{i}u

Danici

od: sestara Dragice, Slavice i brata Ba}e. od porodica Hajdukovi}.

Sahrana pokojnika je 11. 11. 2011. na Ka}kom grobqu, u 14 ~asova.

41357

41351

Posledwi prabaki

pozdrav

baki

i

Posledwi prabaki

pozdrav

baki

i

IZDAJE SE

poluname{ten stan u centru Novog Sada 53m2, Bulevar Mihajla Pupina, kod zgrade Ve}a. Tel. 011/8416-439 i 069/1410843.

Danici Vu~kovi}

25147

IZDAJEM lepo name{ten dvosoban stan u Ulici novosadskog sajma 7. Telefon 063/765-3632. 41053

Danici Vu~kovi}

od: unuke Danijele, zeta Predraga, praunuke Teodore i praunuka Bojana.

od: unuke Aleksandre, zeta Milana i praunuke Andreje i Darije.

41355

41356

Zbogom

Suprugu, ocu i dedi

PRODAJEM odli~an jednosoban stan 36m2, Cara Du{ana 8a. Veliki parking, mala zgrada, ~ista, tiha. Cena 43.000e. Telefon 063/531-121. 41174

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 41089 MA[INSKO odgu{ivawe i snimawe IC kamerom kanalizacionih cevi i sve vodoinstalaterske usluge non stop garancija. Telefoni: 021/6393-737, 064/160-47-25. 41261

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje mesnate prasi}e i sviwe prvog kvaliteta. Dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 063/521-559, 063/539-051. 40986

\or|u Radoj~i}u dana, 12. 11. 2011. godine, dajemo pomen za godi{wicu smrti.

Posledwi bratu

tetka Danice Ostaje{ nam u lepoj uspomeni.

Porodica Radoj~i}.

Gina, Katarina i Marko Graovac.

41360

41358

pozdrav

dragom

POTREBNI konobari za rad u restoranu. Telefon 064/16-12-358. 41168

Jelena Varga 3. 4. 1929 - 9. 11. 2011.

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, automobile za otpad. Telefoni: 064/9533943, 6618-846, 063/848-5495. 40872 KUPUJEM kwige. Dolazim na adresu. Telefon 064/99-45-002, Mile. 41133

Mi}i Jovi{i}u

od: sestre Slavice i zeta Steve sa porodicom.

41350

Posledwi pozdrav dragoj majci, baki i prabaki

Mari D. Stani} Sahrana mile nam pokojnice obavi}e se danas, 11. 11. 2011. godine, u 13 ~asova, na grobqu u ^eneju. O`alo{}ena porodica. 41369

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga mama, baka i prabaka preminula u 83. godini. Sahrana je u 13.30 ~asova, 12. 11. 2011. godine, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica: sin Lajo{, }erka Er`ika, snaja Ana, zet Lacika, unuci Lacika i Atila sa porodicama i unuka Monika. 41361

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 10. novembra u 86. godini preminula na{a draga majka, svekrva, baka i prabaka

Danica Vu~kovi} ro|. Hajdukovi} 28. 6. 1926 - 10. 11. 2011. Sahrana je danas, 11. 11. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica: sin Du{an, snaja Srpka, unuke Aleksandra i Danijela sa porodicama. 41354


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav kom{iji

petak11.novembar2011.

Posledwi kom{iji

Pro{lo je dugih devet godina.

pozdrav

dragom

29

SE]AWE

^apo Ile{u Bati Skup{tina stanara Kopernikova 48. 41294

Posledwi pozdrav bratu, ujaku i dedi

Milanu Brdaru

dragom

@arko \urikin

Slobodan Peri}

Milanu Brdaru

11. 11. 2002 - 11. 11. 2011. Ne}emo gledati u zemqu, na nebu si... Volimo te puno, volimo te kao {to si ti voleo nas.

od {ogora \ure Suvara sa porodicom.

10. 3. 1945 - 11. 11. 2001. I posle 10 godina rado te se se}amo i spomiwemo.

Kom{ije iz Veselina Masle{e 126.

S qubavqu tvoji: Nikola, Radmila, Boja i Ru`a. 41236

41336

Supruga Qiqana, sinovi Dejan i Dragan, snaje Milu{ka i Mia, unuci Nemawa, Nikola i @arko. 41205

41281

Sa bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo u 67. godini na{ voqeni tata

S tugom se opra{tamo od na{eg dragog kom{ije

Posledwi pozdrav ~ika Janiki

^apo Ile{u Bati

Petar Zubi} Sahrana je danas, 11. 11. 2011. godine, u 13 ~asova, na Uspenskom grobqu.

od: sestre An|elke, snaje Nade i unuka Zorana, Ivane i Tamare.

1944 - 2011.

Posledwi kom{iji

pozdrav

Porodice: Beli} i Raki}.

od kom{ije [eleta.

41280

41262

41274

41332

41308

Sabo Janiki

Milana Brdara

Sahrana dragog pokojnika je danas, 11. 11. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Ve~no o`alo{}eni sinovi Aleksandar i Miroslav ^apo.

O`alo{}ena supruga Stana, }erka Evica, sin Radislav sa porodicama.

Posledwi pozdrav dragom bratu

^apo Ile{ Bata

dragom

Posledwi stricu

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav Velikom ~oveku, Velikom drugu, Velikom bratu

pozdrav

bratu

i

^apo Ile{u Bati

Mi}i Jovi{i}u

Mi}i Jovi{i}u

od: sestre Dragice, zeta Nove i porodica Nenada i Maje.

od kom{ija: Ru`ice, Zorana, Slavi{e i Slobodana sa porodicom.

41353

Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

Osta}e{ se}awu.

zauvek

u

na{em od brata Emila sa decom.

Voli te tvoj brat Prle. 41299

41352

Posledwi pozdrav dragom bratu, ujaku i dedi

Sabo Janiki

Nikoli \eri}u \eri

Qubica i Jasna. 41298

41270

TROGODI[WI POMEN jednom, jedinom, voqenom, nikad zaboravqenom bratu

Umro je na{ dragi

^apo Ile{ Bata

^apo Ile{u Bati

Dra{ko Tiodorovi}

Zoranu Ota{evi}u

1952 - 2011.

Nije najgore {to sve prolazi, nego {to mi ne mo`emo i ne `elimo da se pomirimo sa tom ~iwenicom da ostatak `ivota budemo bez tebe. Vole}emo te dok na{a srca kucaju. Ve~no }emo te voleti, tvoje sestre i mama.

od: sestara Vere i Katice sa porodicama i sestri~ine Zorice sa porodicom.

Posledwi pozdrav od: sestre Qiqe, Sr|ana i Slobodana Petri}a.

41331

41348

Sa velikom tugom obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je dana 10. 11. 2011. godine preminuo u 83. godini na{ voqeni suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav mome bratu

pukovnik

sahrawenom u Podgorici. Radovan, Qiqana, Miqana i Tijana Tiodorovi}.

O`alo{}ene: supruga Stana, }erka Gordana i unuka Du{ka. 41359

41349

Dragan Luke{evi}

1952 - 2011.

Sahrana je 12. 11. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

41343

\uka, Dragiwa, Oqa i Tamara.

GODI[WI POMEN

Dra{ku Tiodorovi}u

dipl. in`. Du{an Vu~urevi}

Posledwi pozdrav bratu.

41347

Navr{ava se godina od kako smo te izgubili. Za nas je to godina neverice i prevelike tuge. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju, dobri na{, voqeni. Sinovi Predrag i Nenad i supruga Jasna. 41312


tv program

petak11.novembar2011.

07.30ГласАмерике 08.00 Панонскојутро 08.30 Вести 09.00 Уогледалу 10.00 Аналија 11.00 Лицеснасловнице 12.00 Здрављејелек 12.40 Билаједномједнанедеља 13.00 Кибицфенстер 14.30 Арт-бокс 15.30 Војвођанскевести 16.00 Уогледалу 17.00 Дискавери 17.30 Војвођанскевести 18.00 Аналија 19.00 Врелегуме 20.00 Војвођанскевести 20.30 Халопредседниче 22.00 Војвођанскевести 22.30 Филм:ХартовисаЗапада 00.00 ГласАмерике

Један на један Гост емисије биће Дејан Шошкић, гувернер Народне банке Србије (РТВ 1, 17.20)

10.35 11.30 12.00 12.10 13.07 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 15.50 17.00 17.20 18.00 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.30 23.40 01.55 02.20

Добројутро, Војводино Једаннаједан Фолдеркултура Вести Стањенапутевима Питамсепитамсе: Бригаоживотињама Вечесазвездама Кухињица Вести Квиз:Коликосепознајемо Европазапочетнике Вести Изблиза Биоскоп:РадошБајић Вестизаособесаоштећеним слухом Документ Емисијаоздрављу Вечесазвездама ТВДневник Једаннаједан Разгледнице ТВДневник Фаца Ноћнасмена РитамЕвропе2011 Војвођанскидневник Петказање Железничкастаницазадвоје, филм Једаннаједан Музичкипрограм

06.30 Кухињица–мађ. 07.00 Српскиекран, емисијаМТВ-а насрпском 07.25 Плавикруг 07.50 Додатиживотгодинама 08.45 Петказање 10.00 Свјетионик (хрв) 10.30 Забавнипрограм 11.00 Музичкипрограм 12.15 Музичкиинтермецо –мађарскамузика 12.30 Вести(мађ) 12.40 Поштованигосподине Албу,ем.нарумун.сатитл. насрпском 13.10 ТВБаштина: ГециниДунђерски 13.40 ТВБаштина: МладенЈагушт 14.15 Фолдеркултура 14.45 Кадзазвони 15.15 Добровече,Војводино(рус) 16.45 Духовка(слов) 17.15 Емисијазасело(слов) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Музичкиинтермецо –мађарскамузика 19.45 Цртани (слов) 19.50 Дечијипрограм 20.00 Добровече,Војводино(слов) 21.30 Лекарумирућегвремена, филм 22.30 Разбијачи

14.47 15.05 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 23.00 23.45 00.05 01.00

Дејан Шошкић

06.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.07

06.05 08.00 09.05 10.13 10.38 11.01 12.00 12.15 12.35 13.22

03.15 03.29 03.50 04.20 04.46

Јутарњипрограм Јутарњидневник Отворена врата Разгледница На скривено те водим место Атлассвета Дневник Спортплус Злочиначкиумови Одбојка-Светскикуп: Србија-Јапан(ж),снимак Гастрономад ОвојеСрбија Породичноблаго ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Породичноблаго Полицајац са Беверли Хилса 2,филм Злочиначкиумови Дневник Јединица Одбојка-Светскикуп: Србија-Јапан(ж) Гастрономад На скривено те водим место Око Разгледница Породичноблаго

07.48 07.53 08.17 08.20 08.30 08.56 09.11 10.00 10.30 11.00 11.25 12.05 12.25 12.56 13.54 14.20 14.35 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 20.00 20.25 21.00 22.02 00.31 01.17 02.13

Озибу ПчелицаМаја ДенииДеди Томасидругари Београд у музичким збивањима 20.века Необично о биљкама Свет природе.шимпанзе СедницаСкупштинеСрбије, пренос Метрополис ЛиковнаколонијаРТС Досије о.... Млади балет миланске скале 52.октобарскисалон Трезор Београд у музичким збивањима 20.века Необично о биљкама Свет природе Пола века анимације у Србији Еко глобал Никодонусветубиљака ПородицаСопрано Кошарка -ПС:ОККБеоградМега визура,пренос Досије о... Лов и риболов ПородицаСопрано Беларека,филм Гитаријада2004. Трезор Кошарка -ПС:Београд-Мега визура (р)

dnevnik

c m y

30

07.00 07.05 07.30 08.00 08.30 09.30 10.00 11.05 11.30 12.00 12.35 13.00 14.00 15.00 16.00 16.35 17.00 17.30 18.00 18.30 19.15 19.40 20.10 21.05 23.00 23.35 00.05 00.10

ВестиБ92 СунђерБобКоцкалоне ПингвинисМадагаскара ВестиБ92 Долинасунца Хоћудазнам ВестиБ92 СунђерБобКоцкалоне ПингвинисМадагаскара Џетсет ВеликаСрбија Самовечерас ИстражитељиизМајамија Доме,слаткидоме ВестиБ92 Спортскипреглед Измеђудвеватре Свепосписку СунђерБобКоцкалоне ВестиБ92 Пријатељи Дваипомушкарца ИстражитељиизМајамија Филм:Триамигоса ВестиБ92 Измедјудвеватре Штадаобучем? Доушници

Еке Услу

СЕРИЈА

08.30Хранаивино 09.05Интернаистрага 10.00Резервисантермин 10.05Евонаскодвас 11.00 Вести 11.05 Крајњасила 12.00Вести 12.07Годинепролазе 13.05Интернаистрага 14.00Вести 14.05Витраж 14.30Дунавскасалетла 15.00Вести 15.05Крајњасила 16.00Објектив(слов) 16.10Вести 16.15Објектив(мађ) 16.30Личнагрешка 17.05Хранаивино 17.30Новосадскопоподне 19.30Објектив(слов) 19.45Објектив(мађ) 20.00Ленија 20.30Сокаче 21.00Интернаистрага 21.45Неонсити 22.00Објектив 22.30Крајњасила 23.10Неонсити 23.20Годинепролазе

06.00 АТПМастерсПариз1/8Финала 10.10 КвалификацијезаЕПУ21: Енглеска–Исланд 12.00 Евролига:Партизан–Реал Мадрид 14.00 АТПМастерсПариз,1/4финала 18.00 ПрегледЕвролиге 19.00 Тенис 19.00 АТПМастерсПариз,1/4Финала 23.30 Тенис 00.30 ПрегледЕвролиге 01.30 Евролига,магазин

АТПМастерсПариз (Спорт клуб, 14.00)

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10, 22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 08.00Дечији програм,09.00Кухињица,09.30Кућица у цвећу, 10.00 Главни осумњичени, 10.30 Цртани филм,11.00Репризе вечерњих емисија, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Доказ стварања,16.00 Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Кућица у цвећу,18.30 Инфо К9,19.00Кухињица,20.15ОСАА/Перископ,21.15Отворени екран,22.15 Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

Еди Марфи

Полицајацса БеверлиХилса2 Аксел је преко телевизије сазнаодајењеговпријатељ, полицијски командир на Беверли Хилсу упуцан и без оклевања креће како би га посетиоуболници... Улоге: Еди Марфи, Рони Кокс, Џон Ештон Режија:Тони Скот (РТС 1, 21.05)

05.00 05.55 06.10 06.40 07.35 08.30 09.45 11.00 12.00 13.00 13.15 13.30 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.05 20.15 21.15 22.45 23.30 00.00 00.15 01.15

Бандини Ексклузив Експлозив Аурора Тајнастарогмоста Дођинавечеру Бандини Забрањеновоће 1001ноћ Ексклузив Вести Експлозив Трачара Срећневести Дођинавечеру Кадлишћепада Тајнастарогмоста Ексклузив Експлозив Вести Забрањеновоће Лото Кадлишћепада ВечесаИваномИвановићем Певајбрате Експлозив Ексклузив Трачара ВечесаИваномИвановићем

07.00Маратон 08.05Кефалица 08.10Двоугао 08.15Изавести 08.45Милица² 09.00Фуснота 09.15Мајсторски 09.30Отворенистудио 11.30 Милица² 11.45 Филм:Калифорнијаумислима 14.00Вести 14.30Изавести 15.00ПородицаСерано 16.30Редизакон 17.30Чистрачун 18.00Вести 18.30Двоугао 18.35Коров 19.00Безтрага 20.00Изавести 20.30Милица² 20.45Филм:Благословена 23.00НЦИС 00.00Вести 00.15Изавести 00.45Милица² 01.00Филм:Ветеран

Хедер Грејем

Благословена Саманта и Крег Хавард очајнички желе бебу. Међутим, њој је утврђена неплодност, а притом немају новца да би приуштили лечење које би решило проблем. Али, чини се да им се срећа осмехује. Улоге: Хедер Грејем, Џејмс Пјурфој, Енди Серкис, Стела Стивенс, Дејвид Хемингс Режија:Сајмон Фелоуз (Авала, 20.45)

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Сремнадлану:С. Митровица,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

СузеБосфора Улоге:Еке Услу, Бурку Кара, Гохкан Тепе Режија:Хилал Сарал (Хепи, 22.00)

Александра Јефтановић

Шопингхоличарке Две девојке добиће подједнака средства да у тржном центру пазаре све што им треба да се обуку „од главе до пете“.За то имају подједнако време, али је питање да ли имају и подједнако укуса. О томе ће се бринути трочлани жири Снежана Дакић, Игор Тодоровић иАлександра Јефтановић. ВодитељкајеМарина Ердељан. (Пинк, 22.30) 07.00 Добројутро 10.00 Путокосветабај ДулеиРадојка 10.30 Тренутакистине 12.30 Двострукиживот 13.30 Сестре 14.00 Петкомудва 15.00 Квиз,породичниобрачун 15.30 Гојковићи 16.00 Ноћујуну 16.45 Маланевеста 17.40 Националнидневник 18.00 Тајнаљубав 18.30 Наслеђеједнедаме 19.30 Националнидневник 20.00 Путокосветабај ДулеиРадојка 20.30 ТитоиДража 21.00 Грандшоу 22.30 Шопингхоличарке 23.30 Наслеђеједнедаме 00.30 Ноћујуну 01.15 Кешнаноге 02.00 Филм: Дивљестрасти2

05.30 07.55 08.00 08.10 08.35 08.50 09.00 09.15 09.25 09.40 09.55 10.00 10.25 10.45 11.10 11.35 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.30 21.55 22.00 23.00 23.55 00.00 00.55 01.50 02.30 03.15 04.45 05.15

Јутарњипрограм Вести МалимедаЧарли Повратакмалогтигра БобаиБиба БајкаоТибету Метеор имоћникамиони Анђелинабалерина Срећназвезда–Представљање Телешоп Вести Бакуган Хорсленд Сабрина Југио АвантуремалогПере Метеор имоћникамиони Ноди МалимедаЧарли Торк Срећназвезда–Представљање Квизић Пресовање Телешоп Вести ЗвезданакапијаСГ1 Црвениорао Телешоп Вести Граница Телемастер Насловнастрана,квиз Црвениорао Вести Главнаулога Мувиленд,емисијаофилму Вести СузеБосфора ЗвезданакапијаСГ1 Вести Црвениорао СузеБосфора ЗвезданакапијаСГ1 7живота Главнаулога Мувиленд,емисијаофилму Насловнастрана,квиз

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak11.novembar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

12

31

@IVOT I POSLOVI DR LAZE KOSTI]A

Пише:Милан Живановић 08.35 Све о псима,мачкама, љубимцима 09.30 Грађевинске интервенције 10.25 Посластичарски ас 11.20 Новац на јеловнику 12.15 Л.А.Инк 13.10 Стручњак за торте 14.05 Најбољи амерички кувар 15.00 Краљ посластичара као кувар 15.25 Џон,Кејт и осморо деце 15.55 Венчаница из снова 16.20 Шта не треба обући 17.15 Све о псима,мачкама, љубимцима 18.10 Велики пројекти 19.05 Мајами инк 20.00 Приче о злочинима са Афродитом Џоунс 20.55 Партнери у љубави и злочину 21.50 Смртоносне жене 22.45 Др Џи:Форензични патолог 23.40 Л.А.Инк 00.40 Приче о злочинима са Афродитом Џоунс 01.40 Партнери у љубави и злочину

07.00 09.07 10.10 11.10 12.00 12.33 13.21 14.15 14.50 15.35 16.07 16.25 17.15 17.43 18.01 18.31 19.30 20.13 21.06 23.20 23.58 00.52 02.38 04.36

08.00Духовнамузика 09.00Причаопољопривреди. Блато,знојитрактори 10.00Ратници 11.00 Азијскемонархије 12.00Атина.истинаодемократији 13.00ХитлеровратпротивАмерике 14.00ТајмтимгодинаX 15.00Косизаправоти? 16.00Гениједизајна 17.00Путовањаиоткрића 18.00ПалиасовиПрвогсветског рата 19.00 Шпанскигрип–заборављене жртве 20.00ПонтијеПилат.човеккојије убиоХриста 21.00Колонија 22.00Добродошлиуосамдесете 23.00Косизаправоти? 00.00Гениједизајна 01.00Путовањаиоткрића

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Легендаозмају ЗавераРозвел Легендаозмају Дигсвил ЗавераРузвел Полтергеј Шетњапосунцу Осветник БериМандеј Матине Сребрниград Еротскифилмови

Добројутро,Хрватска Краљвинограда Погледубудућност Опрашоу Дневник Кадзаволим,времестане Свећебитидобро,серија Другомишљење Алиса,слушајсвојесрце Етнофорензичари ТВизложба Хрватскауживо Глобалносело Путемевропскихфондова Изаекрана ОдЛаркРајсадо Кендлфорда Дневник Хрватскикраљеви,докигранасерија Премијеранедеље:Пљачка, филм Дневник3 Петидан,токшоу Филмскимаратон:Деверуша, филм Филмскимаратон:Секира, филм Скицазапортрет

06.20 08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20

Дијагноза:Убиство НешБриџис Закониред Фојловрат НешБриџис Вокер,тексашкиренџер Закониред Фојловрат Ургентницентар Вокер,тексашкиренџер Нешбриџис Ургентницентар Пандуриновајлије Плавекрви

07.15Емператриз 08.10 Драгонбал 08.35 Цртанифилм 08.50ЕксклузивТаблоид 09.15 ТВпродаја 09.30 Кобра 10.25Вечераза5 12.10Емператриз 14.10Крвнијевода 15.05Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.05Вечераза5 18.00ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Мојепрвовенчање,филм 21.50Нарубудивљине,филм 00.00Данигрома,филм 02.00Астрошоу 03.00РТЛДанас 03.35Нарубудивљине,филм

Мојепрвовенчање

Винеса Шоу

Пљачка Злогласни разбојник Бен Вејд са својом бандом је опљачкао кочију која превози великуколичинуновца.Притом супобилисвепутнике,осимчуваракојијетешкорањен... Улоге: Расел Кроу, Кристијан Бејл, Логан Лерман, Далас Робертс, Бен Фостер, Питер Фонда, Винеса Шоу Режија:Џејмес Манголд (ХРТ 1, 21.06)

Млада Ванеса неколико данапревенчањасхватиприличнонезгоднуствар.Склона јефантазирањуоготовосвакоме мушкарцу ког сретне. Одлазидасеисповедиалисе грешком исповеди једном момкуанесвештенику... Улоге: Рејчел Ли Кук, Кени Доути Режија:Лорен Фироде (РТЛ, 20.00)

Матине Промотер филмова, хорора сумњивог квалитета, за време’’кубанске’’кризеорганизује парти у једном градићу.Користећимасовнухистерију и хорор екстраваганцу, оствариће неочекиване ефекте... Улоге : Џон Гудман, Кети Моријарти, Сајмон Фентон Режија:Џо Данте (Синеманија, 20.00)

07.53 08.23 08.45 09.30 10.00 10.44 12.11 12.37 13.09 13.34 13.46 14.31 14.56 15.20 15.50 16.05 16.15 16.44 17.03 18.00 18.20 18.35 19.14 19.55 21.56 22.35 00.21 01.20 02.01 02.30

Кети Моријарти

06.00 08.05 09.45 11.30 13.05 14.45 16.15 17.55 18.25 20.05 20.30 21.00 22.00 22.55 00.40 02.20 03.40 05.25

Секретаријат Дин Спенли Жена временског путника Корпорацијска храна Живети пуним плућима Ћерка чувара успомена Како да дресирате свог змаја Филмови и звезде Адам Досадно на смрт Обдарен Права крв Камелот Ноћвештица 2 Пијани од љубави Последња екскурзија 4 Отимачи Холивуд на снимању

06.30 08.20 10.15 12.15 14.00 15.45 17.30 19.00 21.15 23.15 00.50 02.45

МалаТВ Серијазадецу Школскисат ЧетворопротивЗ Алиса,слушајсвојесрце Бранитисвојудецу:Причао ЏулиПози,филм Паралеле РашоиЋипа,док.филм Поласатакултуре ФотографијауХрватској Другиформат Х2ОУзмаловоде! Еџмонт Школскисат Пуникруг Руперт МалаТВ Цртанасерија Шаптачпсима Регионалнидневник Жупанијскапанорама Бриљантин ФудбалквалификацијезаЕП 2012. Додатнефудбалске квалификацијезаЕП2012.: Турска-Хрватска,пренос Фудбалскеквлаификацијеза ЕП2012. Лавиринтправде Времејезаџез Закониред Старимомци Монк

Уименарода Господинстич Децасреће УправникзатвораРедРок Одбеглекћерке ПовратакнаулицеСан Франциска Далисамавечерас? Каданђелидођууград Лусхлифе Нестанак10милионадолара Уименарода ГосподинСтич

08.30Чувај се лепих отмичарки 10.00Бубамаре 12.00Мркли мрак 14.00Хавана 16.20Џувана Ман 18.00Аполо 13 20.20Дијаболик 22.10Случајни шпијун 00.00Град секса 02.00Лезбијке

Рејчел Ли Кук

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05

01.40

Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Лимарскарадионица/Лондон Петабрзина Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? Радионицазаправе мушкарцесаЏејмсомМејом ОбрачунсаТајсоном Најтежизадациувојсци Успоренснимак Разоткривањемитова Радионицазаправе мушкарцесаЏејмсомМејом ОбрачунсаТајсоном

08.30 08.45 12.45 14.00 17.00 18.00 18.15 19.00 21.00 23.00 00.00 01.00 01.15

Сви спортови Уметничко клизање Дизање тегова Билијар Фудбал Фудбал Дизање тегова Дизање тегова Билијар Фудбал Покер Мотоспортови Сви спортови

21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

М

Пад у живот

ожда је најтачнија претпоставка да су Лазу „Времена су се, за протеклих седам година, у Војс Цетиња отерали „ситни људи„ око Мини- водини из основе променила, а нагоре. Свечани Костарства и двора, а о самом књазу Костић ће стићев испраћај у Црну Гору у ’Застави’ 1884. свео увек говорити да је он „негдашњи Господар, а нави- се године 1891. на кратку белешку о повратку у јек велики добротвор Никола И„. Иако од књижевног ’Бранику’: то му је била добродошлица. ’Застава’ о рада, осим нешто превода Шекспира и дела „Илија- повратку није забележила ни речи. Костић је тада де„ није било ништа, мавећ био пријатељ оних из хом и због помањкања до’Браника’, самим тим небрих речника, Лазиних сепријатељ оних из ’Застадам мршавих црногорских ве’. Костић, који је био у година су, гле ироније, њенепрекидним новчаним гов најбезбрижнији и најнеприликама, нашао се интригантнији период. Он био у положају још теће се тога сећати и у пожем. Он се вратио у Војследњим годинама, посебводину када је расцеп у но 1907, када у свом завинекадашњој Милетићевој чају не налази на уважаваСрпској народној слобоње и сталне заслуге које у доумној странци био већ Његошевој постојбини ниувелико начинио непреко није доводио у питање. мостив јаз између њених Напротив! давно формираних крила. По бегу из Црне Горе, Костић се, постепено али Костић је неко време био све одлучније, кретао ка код Дунђерских, на релањеговој десној, ’браникоцији хотел – кућа у Новом вачкој’ струји. Из Црне Саду – дворац у Челареву Горе је дошао дубоко раз(Чебу). Све наде у посао, очаран, а у Војводину, у па и синекуру, отпадале којој је ’Застава’ још несу једна за другом. Лаза је говала милетићевски култ без пара, посла, али и миЦрне Горе„. лости тадашњих власти и У сенци друштвених послодаваца. Неком се непревирања одвијала се и што могло и прогледати лична песникова, љубавкроз прсте, али оном најна драма. У току бескућзнаменитијем и најдрагоништва 1891, у јулу и авценијем, великом песнику густу, Лаза је сасвим поу– не! То је цела истина, с здано боравио у дворцу папирним доказима и без кума и добротвора Лазара њих, и потврда тезе: бити Дунђерског у Челареву, песник на брдовитом Балместу у којем ће се одикану, а посебно у бескрајграти фатални сусрет пеној равници, никада није сника и недостижне Јелебило лако. У нашој перио- Да га Ленка барем није хтела не, Ленке Дунђерски, дици неко је писао и о теобразоване и најдаровими „песници на улици”. То је пословично и трагич- тије ћерке велепоседника. Њој је бивало тек 20 гоно увек била и нека освета паланачке средине над дина, а поети тридесет више. На пријему, на који је онима који су је надвисивали бар за копље. био позван, уз један клавир на којем је Ленка заноВаља потанко описати Лазин случај и улазак у че- сно свирала, одвијао се флерт после којег Костић тири-пет најмрачнијих година. Можда најтајанстве- никада неће бити онај стари. На неколико језика, нијих, метафизичких. Да ли их је прижељкивао? пре свега немачком и француском, који лепој и танСвакако не, али и на њих је кострукој Ленки нису били био потпуно спреман. После страни, одвијала се конверзаБити песник на брдовитом одласка с Цетиња, једна по ција која је запалила искру једна могућност је лако про- Балкану,а посебно у бескрајној „забрањене љубави„. падала. Од српског посланУ току тог лета Лаза Коравници,никада није било ства у Паризу, места у Беостић је у шетњама око дворца лако.„Песници на улици”увек граду, катедре у Загребу, што боље упознао своју кумицу, је била освета паланачке је желео, све је било недокао и прилике које су се одвистижно. Костић је одлучио јале око Ленке, мезимице посредине над онима који су је да се извесно време повуче у родице Дунђерски. Допрли надвисивали бар за копље сремске манастире, најрадису до песника и гласови о моје у Крушедол, и тамо, негућим младожењама којима планирано, остане најпре четири, а после женидбе је он, безрезервно, придружио и свог пријатеља Нијош скоро годину дана. колу Теслу. Када је то саопштио Ленки, добио је одПовлачењу у манастир Крушедол допринела су и говор који га је ошинуо као муња. И сама Ленка, опдва мање анализирана и „невидљива„ обрта која су чињена песником, одговара да би се могла удати јесе одиграла у сенци познатих факата. Најпре, про- дино за човека као што је он, а да таквог није упоменио се политички и културни оквир у којем је Ко- знала, нити за њега чула. стић проносио своју изузетност, но без укупних поКостић је био свестан не само разлике у годинаследица на сопствену судбину. То је био онај живот ма, партијархалне средине, строге личности Лазара у који је пао и он, што каза његов песнички побра- Дунђерског, него и свог шекспировско-античког тим Дис, без много изгледа да било шта битније ис- етичког кова. Бира повлачење, најпре у себе, а онда, прави. Средина увек има мрежу спремну за хватање као неку врсту самокажњавања, бег у манастир и неприлагођених и пркосних, а камоли давно обеле- чување тајне иза дебелих зидова конака. А да се ту жених личности каква је била Костићева. О томе нешто велико десило, говоре и каснији догађаји: шта се за Лазина одсуства из завичаја одиграло, ин- Лазина женидба, по наговору самог Лазара Дунђерспиративно сумира Младен Лесковац у својим зна- ског, с Јулијаном Паланачки и Ленкина напрасна менитим огледима о Костићу: смрт, на 25. рођендан 1895.

Књигу Милана Живановића „ЛАЗИН КРОС ЖИВОТУ УЗ НОС 1841–1910”, у издању “Прометеја”и „Тиског цвета”можете уз попуст од 20одсто купити за 640динара у новосадској књижари “Мост”(Змај Јовина 22,тел.021/529–899). Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak11.novembar2011.

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Диванданзавасданас! Каостворензаљубав.Петакје,ипочињевикенд.Ибезобзиранатодалићете радити некипосаоилине,далићете путовати у машти или на јави, припрематеседагадобропроведете.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Radaшin, 11. novembar 2011. astrolog nena.r@eunet.rs

Јутарње магле су се спустиле на наше улице и пределе па поведите рачуна у саобраћају. Данас вамбашиниједонекихактивности. Приличностезаморениипотребна вамјепромена.Навидикује.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Окренути сте партнеру, једном или више њих који су у игри и који вам отварају одређене могућности илиинтересантнетеме.Заједнички посаовамдоносидобреприликеи напредак,путовањеудруштву.

Месецседанасопустиоиодмара се у хедонистичком знаку Бика. То већ само по себи говори у прилог љубави коју делите с драгом особом,илиличномшармукојимосвајатесвеокосебе.

Предах,данас,којипаравреди!У каријери су повољне околности за утврђивањеодређенихстандардаи основа,базе,покојојћетеодНове годинерадитиизарадити.Рачунајтенаодређенуженскуособу.

Пословно сте ангажовани, успешниуедукацијииодносимасиностранством. Краћа или даља путовања, као радни задатак или задовољстваради,сасвимсууспешна и пријатна.Доноситеодлукеуходу.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Сунцеувашемзнакуизгледагрејесамовас,доксусвиосталиузимиимагли.Партнернећеодустати одсвогпонашања,чакиакостекнетеутисакдапомалопопушта.Повећањезараде.

Љубав и шарм су свуда око вас. Окруженистеособамакојевасвеома симпатишу или нешто више од тога, и које очекују да им покажете прави смер, усмерење, пут и путоказ.Оптимизам?

Нисте за компромисе било које врсте.Акоможе,може,аконе – никомништа. ИтојесасвимОКјерћететакобитиначистосдатомситуацијом. Остварујете добре односе с иностранством.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Имате своје разлога за све што чинитеидубокостеуверениутода све то има смисла. Останите при томставу,чакиаконемазначајног помака. Успех ће доћи касније. За садаседовољнотрудите.

Зимавамнеприја,увлачисеукости,алинедозволитејојдавасповучеубедак.Маштајтесвојеснове, радите на њиховој реализацији и будите физички активни, бавите се спортомилиплесом.

Далијетопочетаквикенда,могуће продуженог, или не?! Ето вама даназаодмор,кадаћетебитиопуштенији.Илисетосамотакочини?! Данас уживајте, а већ од сутра вас чекајуактивности.

TRI^-TRA^

Брига заграђанке V REMENSKA

PROGNOZA

Прохладно

Vojvodina Novi Sad

9

Subotica

8

Sombor

9

Kikinda

9

Vrbas

9

B. Palanka

9

Zreњanin

8

S. Mitrovica

9

Ruma

9

Panчevo

8

Vrшac

8

Srbija Beograd

9

Kragujevac

8

K. Mitrovica 10 Niш

9

Evropa Madrid

НОВИ САД: Прохладно уз сунчане периоде и променљиву Rim облачност. Ветар умерен источни и југоисточни. Притисак изнад нормале.Минималнатемпература-1,амаксималнадо9степени. London ВОЈВОДИНА: ПрохладноузпроменљивуоблачностисунCirih чане периоде. Ветар умерен источни и југоисточни, у јужном Berlin Банату повремено појачан. Притисак изнад нормале. Минималнатемпература-2,амаксимална9степени. Beч СРБИЈА: ХладноузпроменљивуоблачностисунчанепеVarшava риоде.МаглећебитисамоујутруназападуијугуСрбије.ВеKijev тарумеренисточниијугоисточни,ујужномБанатуповремено појачан.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-2, Moskva амаксимална10степени. Oslo Прогноза за Србију у наредним данима: За викенд и почеткомидућеседмицехладноисувосајутарњиммразевима. St. Peterburg БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временскеприликемогуиматиутицајанасрчанеицереброваскуларне болеснике, као и астматичаре. Потребно је ускладитифизичкеактивностисаочекиванимдневнимтемпературамаипридржаватисесаветалекара.Могућисуглавобољаивртоглавицакодосетљивихособа.

18 20 15 10 6 9 4

Принц Хари познат је као љубитељ разузданих забава и лудих провода, од који никада не одустаје. Али, понекад ипак преврши меру, а његово раскалашно понашање овог пута је засметало и самом градоначелнику места у коме се школује. Принц тренутно борави у маленом градићу Гила Бенду у Аризони, где се налази на по следњем делу обуке за пилота. Након што заврши с напорним тренинзима, че сто одлази у ноћни живот, на који не гледају сви с одобравањем. Његово раска лашно понашање засметало је градоначелнику РонуХенрyју, који је упозорио принца. - Градоначелник је принцу Харију јасно рекао да мора да се понаша пристојно, поготово с градским девојкама, јер је Гила Бенд повучено место које негује хршћанске вредно сти - открио је градоначелников помоћник.

VIC DANA ЈурибикЛалуококуће. Сосамукаже: -Нетрчитакобрзо, добићеш инфаркт. -Бољеинфарктнеготеле -кажеЛала.

2 2 4 6

Atina

18

Pariz

15

Minhen

7

Budimpeшta

8

Stokholm

7

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

-4 (-6)

Slankamen

130 (0)

Jaшa Tomiћ

Apatin

54 (-4)

Zemun

210 (-7)

Bogojevo

56 (-2)

Panчevo

242 (-4)

Baч. Palanka

81 (-1)

Smederevo

440 (-2)

Novi Sad

70 (-4)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

155 (-1)

S. Mitrovica

56 (-15)

Tendencija stagnacije

Senta

226 (0)

Beograd

166 (-8)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

306 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Titel

118 (-4)

NERA

Hetin

66 (0)

TISA

23 (1)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

36 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 11.novembar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.novembar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"