Page 8

8

nOvOSAdSkA HROnikA

~etvrtak11.avgust2011.

ZAVREMELETA

^ITAOCIPITAJU

Umuzejeuglavnom svra}ajustranci

Kakojenapravqen podzemnikontejner ^italac M. S. postavio je pitawe kako je napravqen podzemni kontejner. hhh U “^isto}i” saop{tavaju da se na povr{ini nalazi ku}i{te kontejnera s otvorom za ubacivawe sme}a, a u podzemnom delu nepropusna vre}a. U jedan takav kontejner staje sme}a koliko i u ~etiri “klasi~na” ili u ~etrdeset kanti za sme}e koje se koriste u individualnom tipu stanovawa. Re~ je o kontejnerima koji se koriste u svim velikim evropskim gradovima.

„DNEVNIK”I„STILOSART”DARUJUKWIGE

„Krst” KrisaKazneskog ^itaocena{eglistausaradwi sa „Stilos Artom“ svakog radnog dana dariva}emo sa po dve kwige. Dva ~itaoca koji se danasprvijaveod14 do14.05 ~asova na broj telefona 528-765 dobiti po primerak kwige „Krst“autora KrisaKazneskog. Dobitnici}ekwigemo}ipreuzetiuprodavnici“Mega{op”u UliciKej`rtavaracijebroj8. Oteti vatikanski sve{tenik prona|enjemrtav naobaliDanske,hiqadamakilometaradaleko od Rima. On je prva `rtva u nizu ubistavakojaseponavqaju poistomobrascu–sve`rtvesu razapete na krstu i probodene kopqem, poput Hrista. Interpol poku{ava da uhvati neku

nit u tom stra{nom spletu okolnostineslute}idaizasvegastojesenkerimskogcaraTiberijaiPontijaPilata,uzqudeizdana{wegsvetapodzemqa iobave{tajnihslu`bi. Istovremeno, duboko u katakombama Orvieta, nedaleko od Rima,arheolog^arlsBojdiwegova saradnica pronalaze drevni svitak koji krije mra~nu i opasnutajnu kojamo`euzdrmati trenutniporedak alisamoukoliko oni po`ive dovoqno dugo datutajnu obelodane. Zapetama su im nepoznate ubice, duhovi starih vremena ali i biv{i pripadnici tajne slu`be, koje CIA primorava da prona|u profesoraBojda... A.L.

„DNEVNIK”I„MONOIMAWANA”POKLAWAJU

„Bedniqudi” Dostojevskog Iz¬da¬va~¬ke ku¬}e “Mono i Mawana” i “Alnari”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬duda¬ri¬va¬}e~i¬ta¬o¬cena¬{eg li¬stasapodvekwi¬geutorkomi ~etvrtkom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve od 13 do13.05 ~a¬so¬vanabrojte¬le¬fo¬na 528-765,akojidosadauovojakciji nisu dobijali kwige, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana „Bedniqudi“FjodoraM.Dostojevskog,uizdawu„MonoiMawane“. Dobitnici}ekwigepreuzimatiunovojkwi`ari“Vulkan” utr`nomcentru“Merkator”. Uznovoizdaweinoviprevod prvenca Fjodora Mihajlovi~a Dostojevskog posebno treba naglasitidasuuwegovim“Bednim qudima” zadate gotovo sve teme kojima }e se on posvetiti u narednim delima: mali ~ovek, siroma{tvo iz kojeg proizlaze brigeinemiridu{e,avodeklonu}uduhaipadu~oveka,likovi sdru{tvenihmarginaoptere}eni kompleksom ni`e vrednosti, `eqni uva`avawa, odnosno po-

Manekenska radionica Aktivnosti “Novosadskog de~jegleta”nastavqajuseidanas,aod10do13satiorganizovanesudveradionice.Manekenskaradionica“Ketvok”odr`a}e se u NU “Bo`idar Axija”, a deca}eseupoznatisasvimsegmentima ovog zanata i imati priliku da pro{etaju pistom. Na zavr{noj radionici bi}e prikazanaminirevijapolaznikakursa.Radionica“Crnizvuk za dobar struk”, koja je organizovana u sastavu Male {kole rokenrola, odr`a}e se u De~joj fantaziji,apolaznicioddevet do 14 godina upozna}e se sa muzikom u klubovima i na ulicama, a kroz interaktivno-kreativnezadatkeprimeni}este~enaznawa.Prijavezaoveradionicesuobaveznenave}navedene telefone, a participacija staje150dinara. Kulturni centar, koji se nalazi u Katoli~koj porti 5, za sutra u 11 sati organizovao je projekciju letweg filma iznena|ewa, a ulaznice se mogu kupiti na biletarnici centra i ko{taju100dinara.Zasutraod 10do11.30satiDe~jikulturni centar pripremio je likovnu radionicu “Pu`eva ku}ica”. Prijavesuobaveznenanavedene telefone,aparticipacijastaje 150dinara. N.R.

tvrde da su qudi, socijalna nepravda, deca-patnici, slu~ajne porodice, posrnula devojka, nedoumice o Bogu i sudbini, prestupipokajawe… Ipak, okosnicu ovog romana predstavqa~ista,uzvi{enaqubav izme|u mlade Varvare Dobrosjoloveistarijeg~inovnika Makara Djevu{kina, siroma{nih,malihqudi.Formakojuje pisac odabrao omogu}ila mu je da s velikim lirizmom izrazi du{evnu lepotu svojih junaka, wihovo mi{qewe o raznim pitawima,wihovme|usobniodnos i ose}awa. U galeriji raznovrsnihlikovakojaseotkrivapred ~itaocem,ve}inu~inebedniqudipoputglavnihjunaka.Svewih spaja potreba da o~uvaju dostojanstvo. Ogromno siroma{tvo nije uni{tilo u wima ose}awe ~ove~nosti i ~asti. Nasuprot wima stoji imu}ni Bikov, silnik koji se progla{ava {ti}enikomonihkojeupropastii~ijojsevoqimorajupokoriti. A.V.

dnevnik

Tokomletakadve}inagra|ana otputuje negde na odmor, posete kulturnim de{avawima zna~ajno opadnu. Tako i u muzejima {irom grada se u ovom periodu oseti znatan pad posetilaca. U Muzeju Vojvodine ka`u da je poseta bila velika jedino po~etkom leta, kada su se odr`avaleradioniceuokviruNovosadskogde~jegleta. -Trenutno ne rade obdani{ta, {kole i fakulteti, a u wihovoj organizacijinamdolazinajvi{e posetilaca.Prekoletasemo`e primetiti pove}an broj stranaca u muzeju, koji dolaze iz Amerike, Evrope i Australije. Najvi{esuzainteresovanizaistoriju20.veka-ka`ekustospedagogmuzejaSla|anaVelende~i}. I u Muzeju grada ka`u da je zbograspustamawaposeta. -Obi~nonamdolazeeskurzije, ali wih nema u ovo vreme.

Muzejvojvodine

Pored gra|ana dolazi i mali brojstranaca,alionidolazeu individualne posete. Pogleda-

juizlo`bukojajetrenutnoaktuelna,aobi|uipodzemnevojne galerije ako su otvorene.

Stranci koji dolaze organizovano u grupama ne svra}aju kod nasjernismouvr{teniuturisti~kuponudu-reklajekustos pedagog muzeja Danica Ivan~evi}. Ve}i dolazak stranih dr`avqana zabele`en je i u spomen zbirci Pavla Beqanskog. Po re~ima PR-a Julijane Stojsavqevi}, za vreme Egzit festivala, kada je broj stranaca u NovomSadunajve}i,nepove}avasepose}enostmuzeja. -Ove godine su do{la dva “Egzita{a”,aprethodnihgodinanijedan.Stranci{iromsvetadolazeuposetumuzeju,anajvi{e su zainteresovani za na{u stalnu postavku. Tematske izlo`be im nisu bliske, vi{e ih zanimaju reprezentativna delasrpskemoderneumetnosti -ka`eStojsavqevi}eva. A.Varga

DR@AVNAREVIZORSKAINSTITUCIJAPROZIVA„“VODOVOD”

Ispravkagre{akailiodgovornost Nakon {to je Dr`avna revizorska institucija podnela prekr{ajne prijave protiv “Vodovoda i kanalizacije”, wegovog direktora Branka Bjelajca i {efice odseka za finansije Marije Rado{evi} zbog kr{ewa Zakona o javnim nabavkama pri nabavci materijala, raspisivawu

resktriktivnih tendera i zapo{qavawu privremenih radnika preko omladinskih zadruga i sve to vredno oko 100 miliona dinara, u ovom preduze}u ju~e su bili bez komentara. Uz to, DRI je uo~ila i nedostatkeuorganizacijipreduze}ai20.jula dalarokod45danadaseoniisprave.

-Ukolikoneuspostaveinternukontrolu, imenujuslu`benikazajavnenabavkeiomogu}e internu reviziju, DRI ima mogu}nost da pokrenezahtevprotivodgovornoglicaujavnompreduze}uipredonimorganomkojigaje postavio-izjaviojezamedijegeneralnidr`avnirevizorRadoslavSretenovi}. S.K.

AVGUSTISEPTEMBARPRIMAMQIVIZAGODI[WEODMORE

Idaqegu`vazaGr~ku Mada leto polako izmi~e, a vobitnecenearan`mana.Takose tro{koviza{kolarine,zimnice, sredinom avgusta preko ve}ine grejawesusvebli`i,sugra|anii agencijausevernuGr~kuinapodaqeupla}ujuaran`mane,isnalaluostrvo Halkidiki mo`e oti}i ze}isekakoznajuiumeju,odlaze za svega 160 evra, a u septembru naletovawe.Kako preko pojedinih ka`u u turisti~agencija za samo kim agencijama, I pored o~ekivawa da 100 evra po osobi. ceneiop{tiuslo}e se interesovawe Uistomperiodu,u viputovawaostaju agenciji ,,Plus sma witi i ove godine turs”cenazadeseisti, a termini u ponudi za ovaj me- me|u sugra|anima su todnevni boravak secsuve}inompou turskom letovapopularni Tunis puweni.Interesoli{tuKu{adasiu i Egipat vawe gra|ana za hotelu sa dve zveletovawa u Turzdice iznosi 160 skoj,[paniji,Italiji,anajvi{e evra. U cenu ve}ine aran`mana uGr~koj,~akjeipove}anouodno- ukqu~eni su prevoz autobusom i sunapro{lusezonu. 10no}ewa.Qubiteqiegzoti~nih Ipak,zaonekojisusetekodlu- destinacija u avgustu mogu  pose~ili za odlazak na letovawe, ve- titi{panskoprimorjepoceniod }ina agencija je spremila prima- 300evrazadesetdanauhotelusa mqive“last minute” ponude,kojese prevozom, ostrvo Siciliju za 490 kre}uod15do~ak50odstoodpr- evra ili Istanbul za 175 evra za

^ITAOCI PI[U SMS

trino}ewa.Iporedo~ekivawada }eseinteresovawesmawitiiove godineme|usugra|animasupopularniTunisiEgipatkojisuuponudiodoko400evrazaboravakod desetdanasaavionskimprevozom. Crnu Goru i daqe pose}uju na{i turisti,iakonaputovaweodlaze vi{esamoinicijativno,aneprekoagencija.

Kako ka`u u agenciji ,,Plus turs”, za pogodnosti letovawa u avgustusenajvi{eopredequjuroditeqi sa decom, dok studenti zbogobavezaipovoqnostibiraju “last minute” ponude u septembru. Starijiqudinaletovaweodlaze prete`nopo~etkomilikrajemsezone,kakozbogpovoqnostitakoi zbogmawihgu`vi. S.T.-K.N.

065/47-66-452

Mostpopravqen,rupeostale Krajwejevremedasesanekolikokolica asfalta zakrpi deo Ribqe pijace sa strane kasarne gde su rupe “preko glave”. Renoviran je Temerinski most (slu~aj za “ginisa”). Pe{a~ku stazu ostavili su kakva je i bila. Ogromne rupe zjape, nema asfalta. Mo`e debqi ~ovekdapropadneukanal.Preporu~ujem gra|anima, da pri povratku s Najlon pijace boqe plivaju preko kanala, negodaiduprekomosta! 064/3385... *** Dvosobanname{tenstan,saklimomi ve{ma{inom,naLimanu2,ve}mesecimanemogudaizdamza150evra.Mese~nitro{kovi13.000dinara.Kadseukalkuli{u tro{kovi adaptacije stana posleodlaskapodstanara,vidimdaseizdavawevi{eneisplati,atako}ebiti inadaqe.Uzrizi~nukupovinustanana kreditivisokporeznaimovinu,pitam seza{tozamajavajugra|evincepri~ama oizlaskuizkrize? 064/2149... *** “Dnevni~e”dana{wiprostorzasmsje odli~an!Nekagabudeizaubudu}e.Jovan. 064/4276... *** E,punnamjenosodne~ijihidejadase de~ija igrali{ta prave pod prozorima stanara!Dawugrajaicikaodsitnedece, a no}u urlici krici lomqava i pi-

jan~ewe do zore od krupne”dece”. Navikavajteihdaodlazeuparkoveposistemuameri~kogpiknikadru`ewairekreacije!KvartMZ“SavaKova~evi}”. 062/1296... *** Masamo400metaraodcentragrada,u jednoj od najfrekventnijih ulica, barem {tosedolaze}ihinostranihturistati~e, u Dunavskoj ulici ispred slu`benih

prostorija Udru`ewa ribolovaca, postavilikotli},potpalilivatruiqudi kuvajuribqu~orbuili{tave}. 062/8583... *** Koga}eto“naroddapamtiidanagradi”, gospodine 064/2491? ^estitam Je{i}uizIn|ijeidrugim“je{i}ima”,alitakvihjemalo!Ja~estopi{emiobjavquju miseSMS.Ciqmijedaizazovemipodstaknem qude na razmi{qawe. Da reaguju!Dapi{u...Ali,ni{taodtoga!Svako to gleda da smesti stra`wicu na udobno jastu~e,nakanabe...Brigaihzadruge!Pa tosmomi,“nebeskinarod!”Zarsteo~ekivaline{tood“neje{i}a?!” 063/523... *** BiomotosusretuFutoguidivnoje pro{ao. Ka`u da je i Bora ~orba bio Nole~astven. Imali su ~ak i stazu za trening,slalomaizme|urupaulicama Futoga.Divno~akiglavnaulicajebila kao i kej ili dolma (rupi~asta) po kojoj su, tako|e, ve`bali slalom sre}om za {eta~e samo pojedinci radi propustapolicije. 064/2491... *** NaMAS-u,9.avgustau19.40sati,rade samodva{alteraodpetnaest,obareda petnaest metara! Radnik na {alteru sa ~a~kalicomuustimaionakosporodlazi da ne{to obavi. Ne prodaju kartu za

polazakzaautobuskojikre}ezamaweod petminuta.Stanicazapu{tenaispoqa iiznutrausvakomsmislutere~i!Ruglo NovogSada!Anovasavremenaneradii propadazbogpoliti~ko-ekonomskihinteresa gradskih mo}nika! Napred gubita{isaogromnimplatama!!! 069/1849... *** Molimsaobra}ajnuinspekcijuipoliciju da kontroli{u gradske autobuse od broja 881 do 905! Toliko im zveke}e i tandr~e predwi trap da samo {toneotpadnuto~kovi!Na{adeca,a i mi se vozimo u tim {klopocijama! ^ikaSima 064/2406... *** U “Vodovodu“ opet mute! Voda mutna, javnenabavkemutne!Odgovornisesakriliurupu!Dokle}edamute? 065/6090... *** Vandali pokidali poklopce sa podzemnihkontejnera.[tajeto~udno.Oni godinama neka`weno uni{tavaju ceo grad-fasadezgrada,igrali{tamobilijaresacve}em,gradskefontane....Akadaihkamereevidentirajuobrazlo`ewe nadle`nih je”deca se samo igraju”.Uzgreddaupitam-kojena~elnikpolicije PUNoviSad,kadasenipojednompitawunejavqa. 063/524...

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement