Page 7

Danas „Mojsala{”

DeoRadni~ke ulice jednosmeran

Pijaca“Mojsala{“,osmaporedu,odr`a}ese danasod14do20~asovanaplatouispredSpensa, gde }e biti predstavqen priru~nik “Organsko povrtarstvo” profesorice dr Branke Lazi}. Na pijacimogudasekuperaznevrstepovr}a,kozji sir, tradicionalni kola~i, med i proizvodi od meda.“Mojsala{“seodr`avasvakog~etvrtkana platouod14do20~asova. A. Va.

URadni~kojulici,odUliceSutjeskedoprilazaparkinggara`i,oddanasjeprivremenouvedenjednosmerni toksaobra}aja.Razlogpromenere`ima saobra}aja jeste rekonstrukcija vrelovodnog{ahtanaugluulicaRadni~keiSutjeskekojuobavqaToplana. S. K.

Novosadska ~etvrtak11.avgust2011.

PrvaNovosadskarolerijadaodr`a}e seusubotu13.avgustanaplatouizme|u studentskih domova “Dr Slobodan Baji}”i“VeqkoVlahovi}”.Pravou~e{}a imajusvipoznavaociteve{tineod7do 30godina,abi}eodr`anatrkaizaone malostarije.Prijavesemoguposlatina sajt www. nsrolerijada.com, a organizator jenevladinaorganizacija“Spejsmo{n”. G. ^.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Nov~anicismrzli letwurasprodaju otovosvitrgovciugradukrenulisudasni`avajuceneletG we garderobe ve} u prvoj sedmici avgusta. Neverovatna sni`ewaido70odstounekaboqavremenaprivuklabikupce

dasenakupujudomilevoqenegledaju}ipritome{taimjeod garderobepotrebnoidalikupqenideoode}eimajus~imda upotpune. Dana{wa sni`ewa nikako se ne mogu porediti s nekada{wim,kojesudanimaizazivaleneverovatnegu`ve.Sada,pak, nasni`ewubudesveganekolikokomadajednogodevnogpredmeta,paitakomaliasortiman~ekanakupcavi{edana. O~iglednojedajebesparicavelika,jerdanijetako,gu`ve bibileneizbe`ne,akonetokomradnogvremenaondasigurno posle podne. Ovako su tr`ni centri gotovo prazni. Dodu{e imaposetilaca,razgledaseroba,aligomilasasni`enomrobomsesporosmawuje.Sni`enarobautr`nimcentrimasemo`ekupitiinaratekreditnimkarticama,aliizgledadaretkokovadiiznov~anikatoplate`nosredstvo. Z. Deli}

Koncertgitariste ZoranaKraji{nika Koncert gitariste i profesorasAkademijeumetnostiZoranaKraji{nika odr`a}esesutrau21~asuvrtuSredwo{kolskog doma, Ulica Nikolajevska 1.Uslu~ajulo{egvremenakoncert}ebitiodr`anuSinagogi. Prodaja ulaznica je na drugom

Usubotu rolerijada

spratu  Muzi~ke omladine, Katoli~kaporta2,radnimdanima od8do14~asova,kaoidvasata predpo~etakkoncertanamestu odr`avawaprograma.Cenaulaznicaje300dinara.Koncertse odr`ava u okviru Novosadskog muzi~kogleta. A. Va.

V remeploV

RADOVI IDU PO PLANU, SRE\UJE SE DEONICA DO MORNARICE

Kejpodkonac useptembru Rekonstrukcija Sun~anog keja se odvija prema planiranoj dinamici, tako da bi radovitrebalodabuduzavr{enido5.septembra potvrdio je tehni~ki direktor “Puta“ Sima Pu{i}, prilikom ju~era{weg obilaskadeoniceodMostaSlobodedoMornarice. -Deonicanakojojsmodu`inejeoko2.600 metara, a za sada je ura|eno 1.900 metara. Ostalojejo{dapostavimoklupe,korpeza otpatke i ostali urbani mobilijar, a stvaramousloveidaseuredizeleniloirasveta{tobitrebalodabudezavr{enodokrajaslede}egmeseca-izjaviojePu{i}. Radovejeobi{aoipredsednikSkup{tinegradaAleksandarJovanovi} kojijekonstatovaodajeNoviSaduspeozagodinudanadajednoodsvojihnajve}ihlepota,atoje Kej,upotpunostiobnovi. - Na ovaj na~in Novosa|anima }e biti pru`en novi kvalitet u`ivawa u javnom prostoru,nesamoza{etwu,negoizavo`wu bicikla, rolera i za tr~awe. Mislim da je NoviSaddobiojedanodnajsavremenijih,a isto tako i najlep{ih {etali{ta na reci Dunav i nadam se da }e ova rekonstrukcija koristitiibudu}imgeneracijama-istakao jeJovanovi}. Po{tojeve}inaparternihradovaodBulevaracaraLazaradoMostaslobodezavr{ena,utre}ojfazirekonstrukcije,kojaje zapo~eta 11. maja, radi se na postavqawu tartana na trim stazi, ivi~waka i plo~a, kaoiasfaltirawubiciklisti~kihstazana preostalomdelupremaMornarici.Uporedotekuiradovina\a~komigrali{tu,gde se trenutno postavqa nova ograda i grade toaleti.

Foto:R.Hayi}

Osim rekonstrukcije keja, intenzivno se radiinasanacijibrojnihsaobra}ajnihpovr{inauciqurevitalizacijeputnemre`e. Izme|u ostalog, rekonstrui{u se staze i

parking na Bulevaru Mihajla Pupina, popravqajupe{a~kestazeu[ajka{kojulici iure|ujubankineuGrani~arskoj. I. D.

OD 25. DO 28. AVGUSTA

„DaniBrazila” uNovomSadu

DevojkepreplivaleDunav ^aksuibudimpe{tanskenovine pisale o podvigu Margite i [arlote Rohawi, }erki novosadskog advokata i wihove go{}e iz Kikinde,OlgeBogdanov.Ove{esnaestogodi{we devojke su se 11. avgusta1909. izjedneku}enaRibwakuspustilenaDunav,kojijena ovommestuuvek{irok.Iondasu iz ~ista mira, savladav{i jake

re~ne struje, isplivale na drugu obalu. Potom su krenule pe{ke skorotrikilometrauzvodnodabi se preko pontonskog mosta vratilenadesnure~nuobaluiuputile ku}i.Pratilisuihzadivqenipoglediiglasnikomentarikupa~ai {eta~a,jerseuonovremeretkoko iodnajja~ihmladi}ausu|ivaoda preplivaDunav. N. C.

Festival “Dani Brazila” odr`a}eseod25.do28.avgusta navi{elokacijaugradu,aotvarawe }e biti u jahting klubu “Skiper”.Tokomfestivalasvakodnevno}esena[tranduodr`avati radionice kapuere i sambaplesa,dok}esenaTvr|avi realizovati radionice udaraqki i ve~erwe zabave. Izlo`ba crte`a “Za spas ki{nih {umaAmazonije”@ivojinaMi-

{kova kao i predavawa i projekcije filmova odr`a}e se u Radio kafeu, Ulica Mileti}eva 45. U Turisti~ko-informativnom centru na uglu ulica Zmaj Jovine i Modene }e biti postavqena izlo`ba “AfroBrazil”BiqaneRadojevi}.Detaqanprogramfestivalabi}e objavqennasajtuwww.danibrazila.org. A. Va.

U PETAK POVRATNI^KI KONCERT

Mumini„Lavhanters” na[trandu Povratni~kikoncertMilanaMumina i“Lavhantersa”odr`a}e seupetak19.avgustau20.30~asovanacentralnomplatou[tranda. Koncertseprire|ujepodsloganom“100godina[tranda-40godina MilanaMumina”.Ulazjebesplatan. I. D.

Okupanastepeni{ta naTvr|avi Tokomprethodnadvadana“^isto}a”jedetaqnouredilastepeni{tanaPetrovaradinskojtvr|avi.Sakupqenisuotpaci,a povr{ineo~i{}eneioprane.“^isto}a”ve}du`eoddecenijeza potrebeprawaulicaidrugihpovr{inakoristiiskqu~ivotehni~kuvoduicisternepuninahidrantuizgra|enomutesvrheu krugupreduze}a. A. Va.

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement