Page 29

^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga sestra, tetka i zaova

Bojana Ili} preminula dana 9. 8. 2011. godine, u 54. godini. Sahrana }e se obaviti na grobqu u Sremskoj Kamenici danas, 11. 8. 2011. godine, u 13 ~asova. O`alo{}eni: brat Milan, Milica, Jelena i Mirjana.

~etvrtak11.avgust2011.

POMEN

[ESTOGODI[WI POMEN

Mi}ko

Dragan Jovani} 1961 - 2005.

Ki{ Matild

Godine prolaze, a bol ostaje zauvek.

Te{ko je `iveti rawene du{e, videti te, a nigde te ne na}i. Na{ si ponos i zvezda na nebu koja se nikada ne}e ugasiti.

1927 - 2011.

34848

Posledwi kumici

pozdrav

dragoj

Sahrana je danas, 11. 8. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Tvoji najmiliji: majka Jovanka, otac ^edomir, brat i sestra sa porodicom.

34795

Posledwi pozdrav Milanovoj sestri

Sa bolom i tugom u srcima obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

11. 8. 2000 - 11. 8. 2011.

Tvoji: baba, uja, ujna, seka i Milica sa porodicom.

29

O`alo{}eni: }erka Iboja i unuk Igor. 34803

34801

Sa neizmernom tugom smo se oprostili od na{e drage

POMEN

3

POMEN

Dana 11. 8. 2011. godine navr{ava se pet godina od kako se upokojio u Gospodu

Bojani Ili}

Bojani Ili}

od porodice Prodanovi}.

Radivoj Komar

Biqane Lazi}

1940 - 1996.

Vojislav St. Stoja

20. 8. 1967 - 8. 8. 2011.

od Zdenke i Bojke Jovanovi}.

Navr{ava se 15 tu`nih godina od kada te nema me|u nama. Weni: Mi}an, Zlata, Marija i Uro{ Maksimovi}.

Ponosni smo {to si bio na{. Mnogo nam nedostaje{.

Hvala ti za sve. Porodica Komar.

34849

Posledwi pozdrav sestri}u i bratu

Vojkanu Morarevi}u od: tetke An|elke i bra}e Jovana, Radeta i Gorana sa familijom.

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminuo

Danas, 11. 8. 2011. godine, navr{ava se jedanaest godina od kada nije sa nama

Vojkan Morarevi} 1965 - 2011. Sahrana je danas, 11. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu.

^ETVOROGODI[WI POMEN

Stefanija Muti} 11. 8. 2007 - 11. 8. 2011. Mama, ti `ivi{ u mom srcu, u mojim mislima, u mojim snovima. Mnogo nam nedostaje{. Tvoja Cica sa porodicom.

Parastos }e se odr`ati u 10 ~asova, na Gradskom grobqu.

od: kumova Siva~ki \or|a, Swe`ane i Sr|ana.

34842

34845

POMEN

Robert Ha{ovi} Robika Sahrana voqenog obavi}e se u petak, 12. 8. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: majka Danica, supruga Milena i sinovi Aleksandar i Branislav.

34549

POMEN

Todor Babi} pekar

od: bra}e Milana i Slobodana, ujne Dare i tetke Nene.

S po{tovawem i qubavqu, tvoji: supruga Verica, }erka Ivanka i zet Rade.

34839

34691

POMEN Danas, 11. avgusta 2011. godine navr{ava se dvanaest tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i deda

Danas je 10 godina od kako nije sa nama

gospodinu Timi Ilinu

Dr Andrija Stan~i}

Slavko Deli}

337/P

Mama i tata.

11. 8. 2002 - 11. 8. 2011.

34838

od Srdanovih kolega iz Wholemarka.

Lepo na{e, samo tugujemo.

34756

Robertu Ha{ovi}u Robiki

1962 - 2011.

1979 - 2004.

Tvoji Rale i Milica.

Posledwi pozdrav voqenom

Posledwi pozdrav

Sahrana je u petak, 12. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni sinovi Ismet i Safet.

34548

Dragi{a, uvek }e{ biti sa nama i u nama.

34749

Posledwi pozdrav

Robertu Ha{ovi}u Robiki

Veqija Re|ep

Postoji ne{to {to ne umire, a to je qubav i se}awe na tebe. To se}awe nije samo danas, ono }e `iveti dok `ivimo mi. Tvoji najmiliji.

34840

34837

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 9. avgusta 2001. u 76. godini, posle duge i te{ke bolesti preminuo

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da se u subotu, 13. 8. 2011. godine navr{ava 40 dana od smrti na{eg dragog

Tu`nog srca obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je iznenada i prerano napustio na{ voqeni

od: svastike Qubice i {uraka Dragana sa porodicama.

Brat Sr|an.

34544

Dragog Stoj{i}a

iz Futoga 1980 - 2000.

Posledwi pozdrav voqenom

Robertu Ha{ovi}u Robiki

U srcu i mislima uvek sa tobom.

Nemawa Petri}

Miroslav Batak Mi}ko

34835

34836

1979 - 2004.

Supruga Qubica sa decom.

34656

i

O`alo{}ena porodica.

Po~ivaj u miru.

34790

34850

prota stavrofor saborni

Nemawa Petri}

Nikad te ne}e zaboraviti tvoji najmiliji: supruga Bosiqka, sinovi \or|e i Tomislav sa porodicama. 34697

Misle na njega: porodice Stan~i} i [e{i}.

34677

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement