Page 28

28

OGLASi l ^iTUQe

~etvrtak11.avgust2011.

Posledwi pozdrav dragoj PODBU[IVAWE ispod kolovoza, dvori{ta, izrada vodovoda, kanalizacije sa prikqu~cima, hidrantske mre`e, se~ewe asfalta seka~icom, ma{inski iskop, prevoz. Telefon 063/521546, 021/6212780. 32372 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 34727 MOLER i farbar radim moleraj, stolariju, lepim tapete, farbam radijatore. Telefon: 6435095. 34775

Sa tugom i bolom obave{tavamo ro|ake, prijateqe i poznanike da je dana, 10. avgusta u 98. godini preminula na{a voqena, hrabra i plemenita

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 10. 8. 2011. godine preminula na{a draga majka, supruga i baka

Roksandi Anu{i} Buli Iskreno sau~e{}e o`alo{}enoj porodici. Porodice: Vrawe{ i Adamovi}. 34879

PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida, {uqeva, ispitan u nadle`noj ustanovi, li~no proveren, le~ewe 7 dana i recept za pra`wewe. Telefon: 064/240-55-49. 34747

dnevnik

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Roksanda - Bula Anu{i} ro|. [ikmanovi} Sahrana je danas, 11. 8. 2011. godine, u 13 ~asova, na Ka}kom grobqu. O`alo{}ena porodica Anu{i}: suprug Pero, sinovi Predrag i Zoran, }erka Qiqa, snaja Sandra i unuke Awa i Dajana.

Stana Damjanovi} Staka ro|. ^anak 7. 7. 1914 - 10. 8. 2011. Sahrana na{e drage Coke je danas, 11. 8. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

34869

Tu`nih srca opra{tamo se od drage nam kom{inice

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

Sa qubavqu i po{tovawem, o`alo{}eni: Nada i Lazar Lemi}, Neboj{a, Marijana, Stevan i Danilo sa porodicama.

34864

POTREBNA dva mesara i dva pomo}na radnika za rad u klanici u Beo~inu. Telefon 063/500418. 33853 POTREBNE devojke za rad na {alteru. Telefon 063/1150120. 34694 POTREBNE devojke za rad u motelu - restoranu. Telefon 063/516-186. 34682

^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, automobile za otpad. Telefoni: 064/9533943, 6618-846, 063/848-5495. 34267 PELENE za odrasle. Telefon 064/565-23-39. 34748

Vojkanu Morarevi}u

Obave{tavam rodbinu i prijateqe da je u 81. godini preminula moja voqena tetka

Roksande Anu{i} Bule

Uspomenu na tebe ~uva}e zauvek u srcima: tetka Bojana i sestre Du{anka i Dubravka sa porodicama.

Draga Bula, koliko si volela `ivot i sve oko sebe tako brzo si nas napustila. Porodice: Pani}, Peji}, Putnik, Antoni}, Krainovi}, Adamovi}, Vukov, Tepi}, Stani} i Mara~.

34855

34857

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

ro|. [ikmanovi} Draga sestro, prerano si nas ostavila da tugujemo i se}amo se tvog plemenitog lika. Bila si nam i sestra i mati, ponosni {to smo te imali, `alosni i tu`ni {to smo te izgubili. Po~ivaj u miru, neka ti je laka crna zemqa. O`alo{}eni: bra}a Radomir i Milovan [ikmanovi}, snaje Vesna i Vera, bratanci Ivan, Luka, Marko i Veqko i Sla|ana sa porodicom.

Vidosava - Vida ^uri}

Sahrana je u petak, 12. 8. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

SEDMODNEVNI POMEN Sa velikom tugom i nevericom pro|e sedam dana od smrti na{eg brata, zeta i ujaka

Roksandi Anu{i} Buli

34861

Roksandi Anu{i} Buli

Vojkanu

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima i prijateqima da je dana, 9. avgusta u 77. godini preminuo na{

Wena Jasna sa Ma{om. od kom{ija porodica Lon~ar.

od brata Nedeqka. 34875

34856

34854

Posledwi pozdrav kom{inici

Milorada Marjanovi}a

Posledwi pozdrav tetki

Posledwi pozdrav sestri

Posledwi pozdrav kumi

Brate moj, dani prolaze, a u grudima bol ostaje. O`alo{}ena sestra Jela, zet Vladica i sestri}i Damjana, Milica, Branislav, Aleksandar, Miroslav i snaja Danijela.

Petar [a{a 1934 - 2011.

Sahrana je danas, 11. 8. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Sremskj Kamenici.

34876

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Roksandi Anu{i} Buli

Roksandi Anu{i} Buli Kroz `ivot hrabra i korakom gorda. Nevericom ve~no{}u do~ekana, na{im po{tovawem sa~uvana, zauvek od zaborava. Tvoji: kumovi Koxa Mirjana, Mita, An|elko i Dragan sa porodicama.

Roksandi Anu{i}

Roksandi Anu{i}

od kom{ija Dragana Vasiqevi}a sa porodicom.

od Sofije Basara sa porodicom.

od sestre Olge i zeta Negoslava Bojani}.

34872

34868

34865

34863

Posledwi pozdrav tetki

Posledwi pozdrav tetki

Roksandi Anu{i} Buli od porodice Vulin iz Ka}a.

Roksandi Anu{i}

Posledwi kom{inici

Posledwi pozdrav

Kolektiv Poreske uprave Regionalni Centar Novi Sad.

59635/P

Roksandi Anu{i}

34873

34858

Posledwi pozdrav dragom kolegi

Gordanu Mijatovu

O`alo{}eni: supruga Milica, }erke Gordana i Sne`ana, unuci Nemawa i Aleksandar, unuka Jelena, zetovi Mirko i Qubo.

Roksandi Anu{i} Buli

pozdrav

dragoj

Roksandi Anu{i} Buli

od Milijane Nikoli} sa porodicom.

od sestri}a Milana Bojani}a sa porodicom.

od porodice Vasiqevi}.

od kom{ija Mitrovi} i Stojanovi}.

34866

34867

34860

34862

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement