Page 18

18

sport

~etvrtak11.avgust2011.

MEMORIJAL „DU[AN TOJAGI]”

PAN^EVCI BEZ POJA^AWA

Na|se{alio Albert Na| rekao je da se ne}e vra}ati fudbalu,adajepri~a o wegovom odlasku u Dinamo iz Pan~eva {ala koja jeozbiqnoshva}ena. - Ma to je sme{na pri~a... Preksino} sam trenirao sam za sebe, pa me novinar pitao {ta radim, a ja sam mu u {ali rekao da se spremam za po~etak sezone u pan~eva~kom Dinamu, ali on je to ozbiqno shvatio i objavio - rekao je Na|agencijiBeta. Vest su preneli mnogi beo- gradski mediji, ali to nije istin a iako se funkc io n er Partizana poznaje sa ~elnicimakluba.

AlbertNa|

- Igrao sam jo{ pre mali fudbalsapredsednikomDinamaMiroslavomVjetrovi}emi rekaosammuu{alida}uigrati za wih za slede}e sezone, alitojesveneozbiqno,obi~na{ala-rekaojeNa|.

NOVOKNE@EV^ANI NAJZAD PO^ELI PRIPREME

Vukovi}na kormiluObili}a FudbaleriObili}aizNovog Kne`evca,najzadsupo~elipripreme za predstoje}e prvenstvo uVojvo|anskojligi-istok,poslevanredneSkup{tinekojaje odr`ana u petak, kada je analiziranaalarmantnasituacijado koje je do{lo u fini{u pro{log prvenstva. Uo~i zadweg kola minulog prvenstva predsednik Obili}a Sava Tati} podneojeostavku,atosuupetak u~inili i svi ~lanovi Izvr{nogodbora,pajedoizboranovog rukovodstva rukovo|ewe klubom povereno tro~lanoj komisijiukojojsuLukaNikolin, Marinko Jefti} i Petar Kri{anov.

PetarVukovi}

U nezavidnoj situaciji dve nedeqeuo~ipo~etkanovesezone, da se ne bi dangubilo treningesaraspolo`ivimsnagama odmahjeotpo~eotrenermla|ih selekcija Milan Laji}, a prekju~e je za trenera prve ekipe anga`ovanPetarVukovi},dugogodi{wi prvotimac Obili}a.

On je nastupao u prvoj postavi minule sezone, bio i trener mla|ih kategorija u klubu, ali je nazdaovoqan tretmanom prestaosaradom. S obzirom da se igra~ki kadaruzna~ajnojmeritokomleta razi{aopookolnimklubovima, privremenom tro~lanom rukovodstvuinovoanga`ovanomtrenerunajva`nijizadatakjedase okupiraspolo`iviigra~kipotencijal i konoliduju redovi, kako bi se moglo startovati u prvenstvu. Doskora{wi predsednik SavaTati}kojjena~eluObili}a proveo vi{e od sedam godina i za to vreme novokne`eva~ki klub je bio stabilan vojvo|anskiliga{,aliostavkujepodneo kolopredzavr{etakpro{lesezone. I na vanrednoj Skup{tini,kojajeodr`anauzadwi~as, kadajeuvelikozvonilonauzbunu, istaknute su nesumwive zaslugeTati}azaizuzetandoprinosdatklubu. Sticajem okolnosti Obili} sena{aouopasnojzoni,alinije ispao iz pokrajinskog ranga takmi~ewa,panakonsuo~avawa sa te{kim stawem vanredna Skup{tinabilainicijalnakapisla da se otpo~ne konsolidacija. Prema tvrdwama Tati}a klub je finansijski na nuli i nema dugova. U posledwih {est meseci jedini prihod ostvarivaojeizbud`etaSkup{tineop{tineNoviKne`evac,dokMesna zajednica Novi Kne`evac vi{e nije u mogu}nosti da finansijski podr`ava Obili} jer vi{enemaprihodaodmesnogsamodoprinosa koji nije prihva}ennareferendumu. M. Mitrovi}

BA^KOGRADI[TANCI AMBICIOZNO DO^EKUJU NOVU SEZONU

Ciqprvomesto Fudbalski klub Vojvodina iz Ba~kog Gradi{ta 2013. godin e obel e` av a vek igraw a fudbala u selu, pa stoga `eli da vredan jubilej do~eka u vi{emstepenutakmi~ewa.Upravo zbog toga su, ve}, ovog leta po~elidasepripremajuzafe{tukojaimpredstoji. - Ne krijemo ambicije, mada znamoda}ebitite{koostvarqive. Jer, istu, ako ne i ve}u, `equ da se iskobeqaju iz posledw eg step en a takm i~ ew a imajuiostalirivali,renomiraniBe~ejpresvega.A`rebje hteodase,ba{,sBe~ejomkraj Tise sastanemo u premijernoj utakmici nove sezone. Bez obziranatajsusret,prvenstvena trkajeduga,jerseigratrokru`nisistemtakmi~ewa,inadamo se da }e biti vremena da slo`imo kockice mozaik  a kako mi `elimo - ne krije optimizam novi trener Ba~kogradi{ tan ac a Oto Bal a{ ka iz Be~eja, koji je svojevremeno nosio i dres Vojvodine iz NovogSada. Mo`da je, ba{, novi trener i najv e} i adut ba~k og rad i{tanske Vo{e u novoj sezoni.

Weg ov im ang a` ov aw em, treninzi na izuzetnom sportskom objektuuSRC„\or|eTapavica–Xoja“supose}eniji,atoje prvi preduslov za ozbiqniji rad i ambicioznije planove, bez obzira {to je u pitawu klubme|uop{tinskogranga. - Klub su napustili Nemawa Jovi}iSlobodan[eguqev,kojisupostali~lanovivojvo|anskogliga{aAFKizAde,astigli su Marko Bubowa i Darko Srdi} iz novosadskog Borca, Dubravko Bito iz Pobede, VidoslavMilo{evi}izObili}a (Zmajevo),Sabol~SelizBa~ke (Mol), David ]irok iz temerinskog TSK-a, a mogu}e je da jo{ nekog anga`ujemo do kraja prelaznogroka.@eqanamjeda zasvakomestoutimuimamodva pribli`no kvalitetna fudbalera. Koristimo svaki trenutak da poboq{amo kvalitet igre,akrozpripremneutakmiceproveravamokolikosmouspeli u tome. Verujem da }emo ve}do28.avgustaigostovawau Be~ejubitiu`eqenojformizakqu~uje kormilar Ba~kogradi{tanacaOtoBala{ka. V. Jankov

dnevnik

Trijumfpara Jovanovi}–Radi} Zoran Jovanovi} i DaliborRadi}trijumfovali su na devetom po redu „Momorijalu Du{ana Tojagi}a“ u bi~ voleju, kojijeodigranminulogvikenda naterenimaSC„Volej“.Stariji Radi} i Jovanovi} u velikom finalu savladali su Marka KopawuiVasuMiji}a2:0,doksuu me~uzatre}emestoPetkovi}i Radi}mla|isavladaliBo{kana iRisti}a2:0. Ina~e,napeskusportskogcentra na Adicama, Tojagi u pomen, okupili su se wegovi biv{i saigra~i, a u polufinalu su vi|eni izuzetnokvalitetniizanimqivi me~evi.NajpresuMiji}iKopawa savladali Slobodana Bo{kana i Dragana Risti}a 2:0, da bi zatim Radi} i Jovanovi} posle neizvesneborbebiliboqiodGabrijela Radi}aiVeqkaPetkovi}a(2:1).

Zajedni~kisnimaku~esnika

U KAWI@I U SUBOTU JUBILEJ TRADICIONALNE MANIFESTACIJE

Dvamaratonaujednomdanu Jubilarni 30. me|unarodni atletskiipliva~kimaratonprire|ujusportskiposleniciKawi`e u subotu 13.avgusta. PredsednikOrganizacionogodboramanifestacije i Skup{tine op{tine Kawi`a Zoltan Katki~ istakao jenakonferencijizanovinareda je i ovog puta sve spremno da se prihvativelikibrojmaratonaca. - Podstrek da negujemo ovu manifestaciju nam pru`a zainteresovanostvi{estotinatakmi~ara iz zemqe i inostranstva, koji iz godineugodinudolazeuKawi`u. Trudi}emosedaihsrda~nodo~ekamozajubilej-ka`eKatki~. Na tradicionalnoj manifestacijiuKawi`imaratoncisenadme}u u tr~awu na stazi Horgo{Kawi`aiplivawunareciTisi. U subotu u toku prepodneva }e startovatipliva~izakojeuizle-

Turan uAtletiku FudbalskiklubAtletikoMadrid saop{tio je da je potpisao ~etvorogodi{wi ugovor sa igra~em turskog Galatasaraja Ardom Turanom. Atletiko je saop{tio da}eTuranpro}istandardnelekarskepregledeupetak. Galatasaraj je objavio da je Atletiko platio 12 miliona evra za wih ov og kap it en a. Turan je postigao 45 golova u 184 utakmica za istanbulski klub, sa kojim je od 2004.godineosvojiodvetituleu{ampionatu. Turan je za reprezentaciju Turskeodigrao45me~eva,postigaodevetgolovaipomogaodase plasiraupolufinalenaEvropskomprvenstvu2008.godine.

Lenou Leverkuzenu Golman[tutgarta,mladireprezentativac 19-godi{wi BerndLenopotpisaojepetomese~ni ugovor s Bajerom iz Leverkuzena, u kojem }e ostati na pozajmicidokrajagodine.Prvi golman Bajera Rene Adler mora}edapauzirazbogpovredekolena,dokjeFabijanGiferzbog kontuzije tako|e na bolovawu, pajeklubmoraodaprona|eprivremenore{ewe{topre. Bajer je ispao je iz Kupa Nema~ke u prvom kolu od Dinama iz Drezdena, a zatim je izgubio od Majnca sa 0:2 u prvom kolu Bundeslige.

StazauKawi`iprivla~nazamaratonce

ti{tu„[trand”naobaliTisesu prijaveod7,30do9,45sati,potom jesve~anootvarawemanifestacijeipo~etaktakmi~ewaod10sati. Za maratonce predvi|ena je deo-

nica Tise od 3.500 metara, a za mla|e u~esnike nadmetawe je na kr}imdeonicamaod600i800metara.Trka~i}eseogledatiupopodnevnomdeluprograma,prijave

zawihsuod14do16~asova,organizovan je prevoz autobusima do centraHorgo{agdejestartglavnetrkeu18sati.Dugopruga{i}e seogledatinastazidokawi{kog „[tranda”dugoj13,5kilometara. Kotizacijazau~e{}eje400dinara, za {ta svakom takmi~aru sledujespomenmajicasaamblemom kawi{kemanifestacije,atriprvoplasirana u svih deset starosnihkategorijauplivawuitr~awu pone}e i unikatne pehare od ukrasnekeramikekojejeobezebiloAD„PotisjeKawi`a”.Pehari }esedodelitinajmla|iminajstarijimu~esnicimamaratonskihtrka, tako|e i najboqe plasiranim takmi~arima iz Kawi`e. Za u~esnikekojisti`usastraneizudaqenijihmestaomogu}enjeboravak u kampu Odreda izvi|a~a „Kawi`a”naobaliTise. M. Mr.

U GA\AWU MK PI[TOQEM - BRZA PAQBA

Klimov{ampionEvrope Na[ampionatuEvrope u Beogradu u disciplini pi{toq brza paqba za seniore, u ekipnoj konkurenciji, slavili su ^esi sa 1.732 kruga, sa devet krugova ispred Nema~ke (1.723). Ukrajina je osvojila bronzu sa 1.722 kruga u konkurenciji osam reprezentacija. [ampion Evrope postao je Aleksej Klimov iz Rusije, srebro je pripalo UkrajincuRomanuBondarukuabronzaNemcuKristijanuRaicu. U pojedina~nom finalu, koje je odr`ano na ispadawe (serija odpetmetaka,zasvakipogodak boqi od 9,7 krugova dobijao se poen, prvi je ispao strelac sa ukupnonajmawepoenaposle~e-

AleksejKlimov

tiri serije) od {estorice u~esnika,dvojicasuimalaolimpijskevize(NemacKristijanRaic iRusAleksejKlimov)aostala

~etvorica su se borila za dve ulaznice za London 2012. Osvojili su ih Martin Stranad iz ^e{ke koji je ispao tre}i, u {estoj seriji, i Ukrajinac Roman Bondaruk koji je osvojio srebro. Posle osam serija i Klimov  i Ukrajinac Bondaruk imalisupo30poenaimorali sudaraspucavaju.Uprvojdodatnojserijiodpetmetakabiloje 4:4 u drugoj 5:4 za Klimova koji jetakoosvojioevropskozlato. Rezultati u kvalifikacijama (odre|uju samo startno mestoufinalu,nesabirajusesa finalnomserijom):1.Stranad 589,2.Raic587,3.Klimov586, 4.Bondaruk584,5.Maceti581 i6.Petriv580krugova.

PRIPREME @ORK KIKINDA

Agbabapredvoditalente Kikin|anke hvataju zaletmadajedopo~etka prvenstva jeseweg dela druge lige za `ene grupe Vojvodina ostalo jo{ dostavremenajerjepo~etak24. septembra, pripreme su 1. avgusta po~ele i rukometa{ice @ORKKikinda. Tokom leta do{lo je do rasformirawa prve ekipe @RK Kikinde (ispale iz Prve lige) pasutakoklinkamaiz„Jezera„ pristupile sve igra~ice ovog kluba. Tako sada trener Dejan

KUP OFS TITEL – @ABAQ

Izvu~eniparovi NasedniciIzvr{nogodboraOp{tinskogFudbalskogSavezaTitel-@abaqizvu~enisuparoviKuptakmi~ewauOp{tinskojligi@abaq.Sastajuse-TITEL:Titel-Sloga(Lok),^URUG: Hajduk - @SK (@abaq), GARDINOVCI: Hajduk - Mileti}(Mo{orin)iVILOVO:Obili}-Jedinstvo(Gospo|inci). Utakmice se igraju u nedequ 14. avgusta sa po~etkom u 17sati. @. M.

Karanovi}naspiskuimapreko 20 kvalitetnih igra~ica koje predvode kadetska reprezentativka Marija Agbaba, dok se u ekipi od prinova nalazi iskusnaIvanaMi{kovi}izBora. U timu nema Qubice Pavlovi}kojajejuniorskareprezentativkaitrenutnosenalazisaReprezentacijom Srbije u HolandijinaEvropskomprvenstvu. Trener Dejan Karanovi} ka`e: -Upro{lojsezonismozadva bodaizgubiliprvomestoipla-

sman u vi{i rang. Me|utim, od ovesezone`elimodabudemoprvoliga{i, a to }emo posti}i krozvrednetreningenapripremamainakontogakrozkontrolne me~eve. Ova ekipa je standardno godinama zajedno i mogu sepohvalitidasuigra~icemahom kadetkiwe i prvakiwe Srbijeza2001.godinu.Planiramo daodigramovi{eprijateqskih me~evasaklubovimakakojakih, tako i ni`ih liga, kako bismo {tokvalitetnijeu{liuprvenstveneme~eve. M. S.

SP ZA JUNIORE U ODBOJCI

Srbija-Rusija1:3 (22:25,15:25,25:23,13:25) EP ZA JUNIORKE U RUKOMETU

Srbija-Danska26:31(13:18) EP ZA JUNIORKE U KO[ARCI

Srbija-Francuska51:74

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement