Page 1

c m y

NOVISAD*

PETAK11.MAJ2012.GODINE

GODINALXX BROJ23431 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

REPUBLI^KAIZBORNAKOMISIJAPROGLASILAKONA^NEREZULTATEIZBORA

Tadi}boqiodNikoli}a zadesetakhiqadaglasova

str. 3

Jedanaestlista pre{locenzus

PIKPOTVRDIOPONAVQAWEIZBORAZAPOKRAJINSKEPOSLANIKE POVE]INSKOMMODELU

str. 3

str. 5

str. 4

NASLOVI

IZ GRAD WA NO VOG @E LE ZNI^ KO-DRUM SKOG MO STA U NO VOM SA DU

ROBNEREZERVEPRODAJU50.000 TONAP[ENICE

Dr`ava ~uva cenuhleba

UPan~evuiTitelujo{ jedankrugglasawa Politika

2 Prve dame u senci predsedni~kih kandidata

Ekonomija 5 Doma}a valuta neuzastavqivo pada i obara negativne rekorde

NoviSad

Kren uo ~el ik iz Mak ed on i j e za nov og „@e` eq a”

str. 6

Foto: B. Lu~i}

Vojvodina 11 U Sremskoj Mitrovici otvorena najve}a priredba {kolskog sporta

Dru{tvo 13 Pred upis u sredwe {kole uniforme na ceni, ali ne i zanati

Crna

PRIVREDNISUDODLU^IODANOVISADPLATI3,1MILIJARDU USPORUSATP„VOJVODINA”

Gradsprema`albu, Devi}`aliNovosa|ane str. 9

PO^ELO IZMUQAVAWE PALI]A

8 Du`e od dva meseca raskopana ulica na Grbavici

15 Novosa|anki lisice u Beogradu – uhap{ena „vidovita \ina”

Jo{toplije Najvi{a temperatura28°S

NAKONRAFALANANEBOJ[UT.UPICERIJI NANOVOSADSKOJGRBAVICI

Policijatraga zanapada~em, povre|enikriti~no

str. 15

str. 17– 20

SPORT

^istavoda o`ive}ejezero

str. 11

n ORLOVIPRELETELI FURIJU

n PO^IWEFAJNAL -FOR EVROLIGE

n POMO] KLADIONI^ARIMA


2

POLiTikA

petak11.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. T E M A „ D N E V N I K A ” : PRVEDAMEUSENCIPREDSEDNI^KIHKANDIDATA

„Udrimu{ki” usrpskojpolitici Izbornu kampawu u Srbiji obele`io je jedinstven nastup predsedni~kih kandidata koji su se bira~ima, kao po dogovoru, predstavili bez svojih dama.ZarazlikuodBarakaObame, ~iji je za{titni znak kampaweiwegovasuprugaMi{el, na{i predsedni~ki kandidati samosunadanizborai{etali iglasaliupratwisupruga.

Sli~nona{impoliti~arima, ruskihroni~arisuzabele`ili datokompredsedni~kekampawe Vladimira Putina i prilikom proslave pobede na Mawe`nom trguucentruMoskve,nijebilo wegove`ivotnesaputniceQudmile. Nasuprot wemu, Obama je u kampawu krenuo dr`e}i se za rukesasuprugomMi{el,kojaje u svojstvu prve dame i modna ikona Amerike. Po~etkom maja bra~ni par Obama zvani~no je pokrenuo {estomese~nu kampawutokomkoje,kakosenajavquje, te{ko da }e oma{iti ijednu od50saveznihameri~kihdr`ava.PrvadamaAmerikeujanuaru

jepokrenulaisvojnalognadru{tvenojmre`iiustartustekla vi{e od 160.000 sledbenika. „Zdravosvima,hvalavamnatoploj dobrodo{lici. Radujem se {to}emobitiukontaktuiovde“, glasio je prvi post Mi{el Obame.

UAmericipostojistriktno nepisanopravilo,pokojemprva dama ne bi trebalo da ima drug o zap os lew e dok je na funkcijipredsednikovesupruge. Ona obi~no u~estvuje i pokre}e brojne humanitarne akcije. Doga|alo se da supruge ipak preuzmu aktivnu ulogu u predsedni~kimkampawamasvojihsupruga,{tojebioslu~ajs

Hil ar i Klint on, sup rug om biv{ eg preds edn ik a Bil a Klint on a. Ona je u okvir u Klint on ov e adm in is trac ij e obavqala formalnu funkciju i bila odgovorna za reformu zdravs tven og sis tem a. Pred krajKlintonovogmandataizabrana je za senatora Wujorka, bila jedan od kandidata za novog predsednika, a danas je dr`avnasekretarkaSAD. Novinarka Valeri Trirvajler (47), partnerka novoizabran og preds edn ik a Franc uskeFransoaaOlanda,bi}eprva neven~ana supruga u ulozi prvedameuistorijikoja}ese uselitiuJelisejsku pal at u. Po~ el a je vezu s novoizabranim preds edn ik om Francuskepo{tose on razveo od majke svoje ~etvoro dece, pol it i~ ark e Seg olen Roajal, s kojom je `iveo 30 godina. Na izb or im a 2007. god in e Oland je pro{ao kroz pakao, budu}i da mu je nominaciju za kandidata preotela upravosuprugaSegolen,kojajeizgubila od Sarkozija. Pro{le godineOlandjeimaopodr{ku samotriprocentaglasa~a. Valer in o pris us tvo je Oland u prili~no pomoglo na nedavnim izborima. Izgubio je na te`ini,po~eojedaobra}ave-

}u pa`wu na ode}u i vi{e ne nosistaromodnenao~are. Suprugu doskora{weg predsednikadr`ave,asadapredsedni~kogkandidataDS-aTatjanu Tadi} kamere su zabele`ile samokrajemaprila,kadajekao kordinatorka NVO „Na{a Srbija„ promovisala u Jasikovici kod Trstenika akciju “Parkovi prijateqstva 2012” otvaraw em park a-igral i{ta u {koli “Kwegiwa Mil ic a”. Wen a konkurentkiwa Dragica Nikoli} “slikala” se uglavnom pored posteqesupruga–lidera nap redw ak a, u vrem e wegovog {trajka gla|u. Nasuprot predsedni~kim kandidatima, me|ukojimajebioiliderwegovestranke,prvi ~ovek vojvo|anskih socijalista Du{an Bajatovi} vodio je izbornu kampawu, koja je po komentarima posmatra~a, podse}ala na predsedni~ku. U jednom od video-zapisa u kojima gra|aneupoznajesasvojim `ivotom i radom, Bajatovi}, kao jedan od najpo`eqnijih mlado`ewa SPS-a, je pri~ao io`enama.Svojevrstan kuriozitetbilojeito {to je Bajatovi} zakupioreklamunanekoliko sajtova s porukom “Bajatovi} ugrozio Sulejmana”, na koji se, klikom, otvarasajtPokrajinskogodbora SPS-a. Psiholog i jo{ uvek poslanica Aleksandra Jankovi} ka`eza“Dnevnik”dajeizborna-

u~iniliisasvojimprivatnim `ivotomipostojemogu}nosti najr az li~ it ij ih kom ent ar a. Ovakosetoizbegava.Tomine deluje ~ak ni kao balkanski mentalitet, mislim da je to ipakpitawenekeelementarne za{tite.Sadasumomciistra~alinacrtudabizavr{ilitu mu{ku utakmicu, to je bila wihova odluka da borba bude

li~na i ako nekog treba da “udarate”,boqedatobudesam kandidat.Smatramdajetonajpo{tenijemogu}ere{ewejer, nakrajukrajeva,nismodovoqnosazrelidavodimokampawu

„Ma,onjepoduticajem`ene” –Usrpskomnarodunijeuobi~ajenoda`enebuduprisutnei aktivneupoliti~kojkampawi,pa~aknitako{tobiimalenekehumanitarneaktivnosti,kaonaZapadu.Kadasuseeksponiraleunekojna{ojbli`ojpro{losti,uglavnomjetokandidatudonosilonegativnepoene–obja{wavaAleksandraJankovi}.–Za velikibrojgre{akakojisunapravilipoliti~ariizna{epro{losti,bilesuoptu`ivanewihove`ene.Takvimstavomvezanim za kampawu izbegava se da se suprugama da neko zna~ajnije mesto,~imebiseizbeglimogu}ikomentari:”Ma,onjesamopod uticajem`ene”.Netrebazaboravitinitoda,kadasuprugapostanedeokampawe,istovremenopostajeizlo`enainegativnoj kampawi,kojajesastavideoizbora.Verovatnosupredsedni~ki kandidati odlu~ili da svoje supruge ne izla`u potencijalnim neprijatnostima. {ihpoliti~aradane“uvrste” supruge u predsedni~ku kampawu – odluka koja se zasniva na poznavawumentaliteta. Na{asagovornicaprime}uje da “gra|ani uglavnom znaju ko susuprugepoliti~araikadase one ne pojavquju, imaju mawe potrebe da ih komentari{u, naro~ionegativno”. – Kada izlo`ite svoju suprug u javn os ti, ond a ste to

a da pri tome ne rasturamo i nedemontiramojednidruge,ne samo po politi~koj ve} i po privatnoj liniji – procewuje Aleksandra Jankovi}, dodaju}i i da to {to “`ene nisu po`eqneucelojpri~inikaosupruge”govorikolikojeSrbija “daleko od toga da u nekoj skorojbudu}nostidobijepredsednicu”. S.Stankovi}

Bajatovi}oTadi}u,URS-uiLDP-u Socijalisti~kapartijaSrbije,kaoikoalicija SPS-PUPS-JS }e u drugom krugu predsedni~kih izbora podr`ati kandidata liste„Izborzaboqi`ivot”BorisaTadi}a,izjaviojesino}potpredsednikSPS Du{anBajatovi}.”Mi}emopodr`atiTadi}a udrugomkrugu,atoujednozna~ipozivgra|animadaglasajuzawega”,rekaojeBajatovi}gostuju}inaTelevizijiB92,istakav{i datonijerezultat„niqubavi,niucene,a

ni neke postizborne pogodbe Da~i}a i Tadi}a”. Onjeistakaodajezastabilnepoliti~ke uslove i re{avawe nacionalnih, ekonomskih, socijalnih i politi~kih problema, kojisuveliki,va`nodaseostvariozbiqna ve}inauSkup{tiniSrbije. Bajatovi}jenaglasiodasustrankekojesu prethodne~etirigodinebilenavlasti,nasada{wimizborimadobile136mandatauparla-

mentu,odnosno155akosetomepridodajumanadati LDP, ~ija je, kako je rekao, pripadnost demokratskomblokumawevi{enazo~na. Upitan da li je SPS bli`a LDP-u ili URS-u, Bajatovi} je odgovorio da se SPS nikada nije slagao sa ekonomskom politikomURS-aidanemo`edaseslo`isaonim {to je LDP predlagao po pitawu Kosova, kaoiokotogadajeRepublikaSrpskageneocidnatvorevina.

Analiti~ari:Medijskadramatizacija Analiti~ar Dejan Vuk Stankovi} ka`e da je neobi~no {to sestrankebuneteksada,adato wihovi predstavnici nisu u~inili odmah u bira~kim odborima, pogotovo {to, kako je istakao,„govoreovelikombrojuglasovakojisunavodnopokradeni.

– Da je bilo osnovanosti za prigovore, oni bi verovatno biliiznetiinalicumestana bira~kim mestima i, s druge strane,bilibiiznetiuokviru izborne no}i od predstavnika stranaka,kojesuvrlointenzivnokomuniciralesjavno{}u.I

gra|ani ~iji su glasovi pokradenibilibinaulicama–kategori~anjeStankovi}. Kakojeobjasnio,pri~ao„izbornojkra|i”uo~idrugogkrugapredsedni~kihizboraimai karakter medijske dramatizacije, ne bi li se „stimulisali

bira~ikojisusklonidaglasajuzakandidataSNS-a”daiza|u naizboreipodr`eNikoli}a: – To mo`e imati dimenziju medijske dramatizacije, koja mo`e biti podsticajna za nekog ko bi `eleo da glasa protivBorisaTadi}a –navodion.

SRPSKAMEDIJSKAKLACKALICA OKOBUDU]EGPREMIJERA

Ne(ko)znaime mandatara Ime budu}eg premijera nije dogovoreno na sastanku lidera ~etiri stranke Borisa Tadi}a, Ivice Da~i}a, Jovana Krkobabi}a iDraganaMarkovi}aPalme, ve} je u na~elu dogovoreno stvarawepostizbornekoalicije DS-a s SPS–PUPS–JS-om i formirawe vlasti, a konkrentnoizgledvladeibudu}ipremijer ostavqeni su za okon~awe drugog kruga predsedni~kih izbora.Dakle,svenakon20.maja,i toodmahdaseidenaformirawe vlade,re~enoje„Dnevniku“uvrhuvladaju}ekoalicije. Na{izvorinformacijuBalkanske istra`iva~ke mre`e (BIRN), koja je, pozivaju}i se na neimenovani izvor u DS-u, navela da su lideri DS-a i SPS-a postigli dogovor po kojem bidosada{wigradona~elnik Beo- grada i zamenik predsednika demokrata Dragan \ilas trebalo da bude mandatar za sastav nove vlade Srbije,karakteri{e kao spekulacije. – I pre ovih izbora spekulisalo se sa \ilasovim imenom, alidogovordabudemandatarnije postignut jer o tome nije ni razgovarano.Tonezna~idajetakvo re{ewe iskqu~eno u razgovorimakojisledenakon20.maja –navodina{izvor. Kako,pak,saznajemouKoaliciji SPS–PUPS–JS-a, „jo{ uvek je ostala opcija za lidera socijalistaIvicuDa~i}adabudenovi premijer“. NakonBIRN-ovevesti,kuloarske spekulacije sa \ilasom kao premijeromsamosupoja~ane–ne samozbogtoga{tosudemokrate, odbile da o imenu govore i u

bi okon~ano neke nezavr{ene projekteuprestonici,alije~iwenicadajes|ur|evdanskihbirali{taiza{ao,uzDa~i}a,kao wihov favorit po osvojenim procentima, jedan na gradskom, druginarepubli~komnivou. Da~i}jeve}uizbornojno}irekao koje su mu `eqe i namere, alijenakonvestiodogovorukoalicije koju predvodi s DS-om bilo i komentara da je „reterirao“ oko mesta mandatara, ~ime su ponovo u`arene nedoumice „\ilas:dailine“. –Zasvekojinisudobrorazumeli, Da~i} je rekao da `eli da ostanena~eluMinistarstvapolicije,kojejeuovojVladidalo najboqe rezultate, podsetiv{i pritominatodajezamenikpre-

mijera, kao {to je Mirko Cvetkovi} i predsednik Vlade i ministar.Kopravilno~itaislu{a, shvati}e poruku – nagla{avajuu„mini-koaliciji“. Po svim intencijama, a i ako seobratipa`wanaizjave,DSuz predsedni~ko mesto planira da ne ispusti iz ruku ni premijersko,samojeostalodasevidikoji}ebititajjaki~ovek,ili`ena,koji}eseuhvatitiuko{tac snemaliminemalobrojnimproblemimaSrbije.Akopogledamo sudbinu dosada{wih demokratskih premijera, Zorana @ivkovi}aiz2003,kojijedanasbiznismensvinomibezuticajanapo-

Kladionice Netrebaiskqu~itidasuDa~i}eveizjaveiizvorikojemedijinavodeizDS-a,alibezimenovawa,igra„toplo-hladno“,ali dosadapredtrpezujavnostijedinazvani~nastiglajeodlidera demokrata,tadaismestapredsednikaRepublike,BorisaTadi}a. On je, raspisuju}i izbore, govorio o iznena|ewu za Srbiju, pomiwu}ipritomkaomogu}emandatarkeidve`ene,kojesudo sada ostale pod velom misterije jer imena nije izgovorio. Odmah su po~ela nabrajawa: od potpredsednice DS-a Jelene Trivan,biv{epredsednikovesavetniceGordaneMatkovi},nekada{weguvernerkeNBS-aKoriUdovi~ki dodirektorkeKancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milice Delevi}. Analiti~arisepritomba{nisumnogohvataliproro~kekugle iokrenute{oqe~uveneRoske iz„Belela|e“,alisuzatokladionicebileupunompogonu.Kaomogu}epremijerkeizbacili suMatkovi}kuiDelevi}ku,anatojkladioni~arskojlisti\ilasjezauzimaoosmomesto. predizbornom i postizbornom procesu, koji jo{ zapravo nije zavr{en jer nije izabran {ef dr`ave–ve}izbogwihovihizjavadanovapremijerskali~nost morabitijakaiodintegriteta. Iako se po pojedinim medijima spekulisalo o tome da DS }uti jer ho}e da vidi kako }e pro}i wihovliderBorisTadi}idaje mestouNemawinoj„zasvakislu~aj“,nekakosusvevi{eisplivavale insinuacije da su zapravo potpredsedniciuigri.Pomiwano je, uz \ilasa, i ime Dragana [utanovca, a u pojedinim politi~kim krugovima „talasalo se“ isa`eqamaDu{anaPetrovi}a. Aktuelni gradona~elnik Beogradapredizborejerekaodaho}e da ostane na toj funkciji da

liti~kojsceni,teVojislavaKo{tunice s dva mandata, dodu{e onajposledwi2007.godinebioje kratkogdahaisasada{wimopozicionimrejtingomne{toiznad sedamodsto,izgledada}eisudbina odlaze}eg Mirka Cvetkovi}a,kojijeprviistrajao~etvorogodi{wi mandat s epitetom „blediineuverqivi“,bitiuvelikojmeriarhivirawenasceni. Stogajedolaze}ijo{intrigantniji, ako bude najavqena „jaka politi~ka li~nost“. Neko zna imemandatara,akojeizDS-a,a javnostizakonskaproceduranala`u da nova vlada Srbije mora dabudeformiranaurokuodtri meseca od konstituisawa novog sazivaparlamenta9.juna. D.Milivojevi}


c m y

politika

dnevnik

petak11.maj2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. REPUBLI^KAIZBORNAKOMISIJAPROGLASILAKONA^NEREZULTATEIZBORA

Prvi krug: Tadi} boqi od Nikoli}a za desetak hiqada glasova Republi~ka izborna komisije proglasila je sino} kona~ne rezultate izbora za predsednika Srbije, po kojima u drugi krug predsedni~kihizbora20.majaulaze kandidat koalicije „Izbor za boqi`ivot”BorisTadi} ikan-

didat koalicije „Pokrenimo Srbiju” Tomislav Nikoli}. Prema tim podacima, Tadi} je osvojio 25,31 odsto glasova, odnosno 989.454 glasova, dok je Nikoli} osvojio25,05odsto,{toubrojkamaiznosi979.216glasova.RIKje

kaokona~neproglasiorezultate sa 99,93 odsto bira~kih mesta za parlamentarne izbore, odnosno 99,95odstozapredsedni~keizbore,jer}ezaneobra|enerezultate sa~etiribira~kamestazapredsednikaRepublikei{estbira~-

kihmestazaparlamentarneizboreproglasitidajerezultatnula. Tre}eplasirani na predsedni~kim izborima je Ivica Da~i} sa osvojenih 14,23 odsto glasova. Slede Kandidat DSS-a Vojislav Ko{tunica sa7,44odstoglasova,

potom kandidat URS-a Zoran Stankovi} sa6,58odstoglasova,a kandidat „Preokreta” ^edomir Jovanovi} osvojio je 5,03 odsto glasova. Kandidat SRS za predsednikaJadranka[e{eq osvojila je 3,78 odsto glasova bira~a,

Jedanaestlistapre{locenzus Republi~ka izborna komisije proglasilajesino}kona~nerezultate izbora za parlament, premakojimajelista„Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikoli}” osvojila 73 mandata u Skup{tiniSrbije,lista„Izborzaboqi `ivot-BorisTadi}”67,atre}a koalicija SPS-PUPS-JS, 44 mandata. RIK je saop{tila kona~ne rezultate za poslanike Skup{tine Srbije na osnovu 99,93 odsto obra|enih bira~kih mesta. Slede lista DSS, koja je osvojila 21 mandat, lista „Preokreta” sa 19 osvojenih

mandata,dokjeURSosvojio16 mandata. Savezvojvo|anskihMa|araI{tvanPastorosvojiojepet mandata,Strankademokratske

Premakona~nim rezultatima,Koalicija AlbanacaPre{evske dolinedobilaje jedanmandat akcije Sanxaka Sulejman Ugqanin dva poslani~ka mandata, a lista „Sve zajedno” i „Nijedanodponu|enihodgovora”pojedan.

Prema kona~nim rezultatima, Koalicija Albanaca Pre{evskedolinedobilajejedan mandat. Ispod cenzusa ostali su SRS,„Dveri”,Reformisti~ka stranka Milan Vi{wi}, Pokret radnika i seqaka, Socijaldemokratski savez, Crnogorska partija i Komunisti~kapartija. Protiv izve{taja kona~nih rezultata parlamentarnih izborabiloje12~lanovaRIK-a itoizSRS,DSS,SNS,Dveri iPokretradnikaiseqaka.Za izve{tajglasaloje20~lanova RIK-aizostalihstranaka.

Nikoli}: Izborna kra|a Srps ka nap redn a stranka tvrdi da je DS „brutalno pokrao izbore 6. maja”, tako {to su originalniglasa~kilisti}i zameweni drugim glas a~k im lis ti} im a. Kak o je rek ao lid er SNS-a Tomislav Nikoli},kra|aunedequve}a je od one koja se dogodila u septembru 2000. godine, a odigrala se na svih 9.000 bira~kih mestauSrbiji.Nikoli}je novinarimapokazaooko 3.000 glasa~kih listi}a, koji su, kako tvrdi, ba~eni u kontejner posle izbora,inaveodasuoni zameweni novim listi}ima na kojima su zao- kru` ni preds tavn ic i aktuelnihvlasti.Nikoli}nije`eleodaprecizira gde su ti listi}i na|eni,alijerekaodaje wih ov o mes to treb al o da bude u RIK-u „a ne u wegovimrukama”. Onjerekaoidajeodtih3.000 ba~enih izbornih listi}a na 2.800 glas dat predstavnicima opozicionihstranaka,dokjeza predstavnike aktuelnih vlasti bilo70glasova.Nikoli}jenaveo da SNS ostavqa RIK-u, Upravnom sudu, Tu`ila{tvu i policijidaproverenavodekoje

jeizneoidao~ekujeodgovorod BorisaTadi}a. „La`ni listi}i” su, po wegovim informacijama, {tampani u Poqskoj,aprekoma|arskegranicestiglisuuSrbijuipodeqeni ~lanovima bira~kih odbora iz vladaju}e koalicije da bi ih zamenili. Po wegovim re~ima, na

pojedinimmestimagdenikonije`iveoprijavqeno jepo50qudizaglasawei dopisivanisuumrlijerse znadaseonine}epozivati na bira~ko mesto. Nikoli}jetako|enaveoida jeOEBSizjaviodaizvodi izbira~kogspiskasKiM ne odgovaraju centralnom bira~kom spisku koji postoji u Ministarstvu za dr`avnuupravuilokalnu samoupravu. Ontvrdiidasupokradeni svi predstavnici opozicionih partija, a ne samoSNS,najaviv{ida}e razgovarati s predstavnicima drugih politi~kih partijakojesmatrajudasu pokredene. Nikoli} je dodaoda}esekasnijetokom dana~utislideromSVMa I{tvanom Pastorom, aliislideromDSS-aVojislavom Ko{tunicom i predstavnicima Pokreta „Dveri„,~ijeproteste,kakojerekao,podr`ava. – Podr`avam „Dveri„ u organizacijiprotestai~udimsepoliciji koja je zabranila skup, alikadznamdajeministarpolicijeu{aouovuma{inuaBoris Tadi} ga je direktno optu`iodajetoradio2000.godine, onda mi je sve jasno – rekao je lidernapredwaka.

NovaslikaSkup{tineSrbije

kandidat grupe gra|ana „Dveri” VladanGli{i} 2,77odsto.Rezultat koji je ostavario kandidat Grupe gra|ana Pokret radnika i seqaka Zoran Dragi{i} je 1,54 odsto, dok je za kandidata grupe gra|anaMuameraZukorli}aglasalo 1,39 odsto bira~a. Kandidat Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan Pastor dobio je 1,62 odstoglasova,amaweodjedanodsto osvojenih glasova ima kandidat Socijaldemokratskog saveza DanicaGruji~i} -0,78odsto.Procenatneva`e}ihglasa~kihlisti}a na predsedni~kim izborima je 4,47 odsto. Za izve{taj o kona~nim rezultatima predsedni~kih izbora glasalo je 16 ~lanova RIK-a,dokjeprotivbilo11ito iz DSS, SRS, SNS, Dveri i Pokreta radnika i seqaka. Predstavnici tih stranak u RIK-u su odlukudabuduprotivobrazlo`ilitime{tojebilopunoneva`e}ihlisti}a,{tojeRIKdozvolio daUputstvoosprovo|ewuizbora sadr`iodredbekojeneproizilazeizZakonaizbograzlikaubira~kimspiskovima.

Tadi}: Podmetawa Predsedni~ki kandidat De- }e,bezobziranasvatakvapod- 500.000 „mrtvih du{a” nazvao mokratskestrankeBorisTadi} metawa,pobeditinaizborima. „spekulacijama”. rekao je ju~e u Prokupqu da su – Oni bacaju blato na moje li–Nemogustvarnotodakomentvrdwe o izbornoj kra|i „pod- ce, a blato se sliva s wihovih tari{em, to je spekulacija – remetawa”ida}euprkostomepo- licave}20godinajersugasa- kaojeTadi}.–Jaslu{amme|unabediti u drugom krugu rodneidoma}einstitupredsedni~kihizbora. Dobiosaminformacijudasuizbori cije u tome i dobio sam – Na{ i pol it i~k i formacijudasuizboprotekliuredu,aotomesugovorili in protivnici poku{avari protekli u redu, a o iRIKiOEBS juovihdanadatalasaju tomesugovoriliiRIK Srbijom i da jedne reiOEBS. gularne izbore pretvore u ta- mi okaqali svojim re~ima i Powegovimre~ima,sveneprakozvanipreokret.Onisadana- zlim delima koja su ~inili i vilnosti,kojesubilemawegkama `ele da pripi{u sve ono zlimnameramakojimprizivaju raktera, ispravqaju se kroz iz{tojewimabiloprimereno,a agresiju na na{e ulice i trgoborni proces eventualno ponatoseupsihologijizoveprojek- ve. vqawem glasawa na odre|enim cija–kazaojeTadi}gra|anima Tadi} je Nikoli}eve tvrdwe mestima,„ba{kao{tosede{ava ucentruProkupqa,idodaoda dasenabira~komspiskuna{lo svudanaevropskomkontinentu”.

CeSID: Utvrditi poreklo listi}a – Ako se poka`e da su napredwaci pokazali autenti~ne bira~ke listi}e, postoje razlozi da organikojisebavesprovo|ewemkrivi~nogzakonodavstvautvrdeporeklotihlisti}a–izjavioje ju~eizvr{nidirektorCeSID-aMarkoBlagojevi}. –Tovi{enijeizborniprekr{aj,iliizborna nepravilnost. Radi se o krivi~nom delu za

kojejezapre}enakaznazatvorautrajawudotri godine. Onjedodaodanaosnovuonoga{tosusaop{tili Tomislav Nikoli} i Aleksandar Vu~i} nije mogu}e zakqu~iti u kojoj fazi izbornog procesa senavodnakra|adogodila–dalinasamombira~kommestu,tokomtransportailiunekomdrugom trenutkuposlezatvarawabira~kihmesta.

RIK: Nije kra|a Portparol Republi~ke izbornekomisijeMiodragPetrovi} izjaviojeju~edasenemo`e govoritiokra|iglasovanaizborima6.majaidasvikojioto-

REKLI SU

Grubje{i}: Funkcija ili URS

\uri{i}: Ove la`i su nastavak la`i

Pan~i}: Beli listi}i o{tetili LDP

– Ujediweni regioni Srbije}ezaulazakubudu}u vladu insistirati na stopostotnomsprovo|ewu svogprograma,anenaraspodeli ministarstava – izjavila je ju~e ~lanica Predsedni{tvaURS-aSuzanaGrubje{i}.–URSse nikome ne nudi, ne `uri mu se i nikoga prvi ne zove. Ili }emo u}i u vladusodre{enimrukamaigarancijamada}e se na{ program sprovesti ili }emo ostati u opoziciji.Onajedodalada,me|utim,tonezna~i mawinsku podr{ku URS-a budu}oj vladi jer takva„nejasnastawanedolazeuobzir”.Suzana Grubje{i}jerekladanebibiloferdastranka koja na izborima nije osvojila potreban broj glasovazadr`ipoliti~kefunkcije. – Ko god ho}e te politi~ke funkcije da zadr`i,nemo`ebiti~lanURS-a.Nemo`etetobezizbora,kolikogod\ilasbio{irokogrud. Politi~ke funkcije pripadaju onimakojisune{toosvojili–zakqu~ilaje SuzanaGrubje{i}.

[ef izbornog {taba DS-aMarko\uri{i} odbacio je optu`be Srpske naprednestrankedajebilokra|enaizborimaitakve tvrdwe nazvao opasnim. – Krajwe je neverovatnoda~etiridanaposleizboraizSNS-aizlaze s takvim pri~ama, da ne ka`em la`ima. Sve zamerke koje su ju~e izneli na bira~ki spisak i izborni proces, apsolutno nestojejersuonisvojepredstavnikeimaliiuRIK-uibira~kimodborima–rekao je\uri{i}naB-92. –Ukolikojetajizbornimaterijalautenti~an,ondaseovderadi o kra|i izbornog materijala i to je krivi~nodelo.Ondaijapozivampolicijuda sve ispita i reaguje i kazni po~inioce. Ove la`i su samo nastavak la`i koje smo slu{alikrozcelukampawu,la`iodiplomi, la`i o parama kojima su finansirali kampawu i la`i o svojim koalicionim partnerima–rekaoje\uri{i}.

Kampawabelihlisti}a, kako smatra kolumnista„Vremena”Teofil Pan~i},uspelajejedino dananese{tetu,itopre svega LDP-u. Pan~i}, ina~e protivnik ove kampawe kao na~ina da se izrazi nezadovoqstvo, rekao je u emisiji „Ho}udaznam”,danijeta~nodasubelilisti}izamalopre{licenzus.On,naime,obja{wavadajesvakegodinebilookodvaodstoneva`e}ihlisti}ateda,kadasetooduzmeod4,2odsto,kolikoihjebiloovihizbora,ispadadajebelihlisti}abilosvega ne{tovi{eoddvaodsto. –Tojetavelikapompeznakampawa,pri~ada}edakaznepoliti~kuelitutime{to }edapo{aqujasnuproukukoja}ewuprosto dasameqeimoralnoslomiionda}eonane znam{tadauradi,prostoseizduvalajerje moraladaseizduvajerjesampokretodpo~etkabionekavrstanesvesnesprdwe–kazaojeon.

me govore moraju izneti takve dokaze. –Dokazimorajubitivalidni i izneti u zakonski propisanoj formi.TamogdeRIKutvrdida

su prigovori osnovani, RIK }e takve prigovore usvojiti i ponovitiizborenaodre|enimbira~kim mestima – rekao je Petrovi}medijima.

DSS: Kako su se listi}i na{li na ulici? Lid er Dem okrats ke strank e Srb ij e Voj is lav Ko{ tun ic a ocenio je ju~e da je „zap aw uj u} a i za demokratskiporedak pora`avaju}a” ~iwenicadajehiqade izbornih listi} a pron a| en o na ulici i da nadle`nitrebadaodgovorekakojetomogu}e.„Ova o~igledna~iwenicagovorida je bilo grubih kra|a na izborima”, smatra Ko{tunica, koji od Republi~ke izborne komisije i nadle`nih dr`avnih organazahtevada{topredaju precizan odgovor na pitawe otkud se na hiqade izbornih listi}ana{lonaulici. Ko{ tun ic ajeupis an ojizjav i,koj ajeobj av qen anasaj-

tu DSS-a, nav eo da od RIK-a zaht ev ahitn oobj a{ wew ekako je mog u} e i ko je odg ov oran„{toje{tamp an o261.000 vi{ eizb orn ihlis ti} azaizbor e na Kos ov u i Met oh ij u”. „Nik onemo` einesmedase poi g rav a i da potk rad a narodn u voq u. Zat o odg ov or i nadl e` nih org an a mor aj u biti potp un o jas ni i brz i”, naglas iojeKo{ tun ic a.


4

politika

petak11.maj2012.

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. PIK POTVRDIO PONAVQAWE IZBORA ZA POKRAJINSKE POSLANIKE PO VE]INSKOM MODELU

U Pan~evu i Titelu jo{ jedan krug glasawa Pokrajinska izborna komisija potvrdila je ju~e da }e izbori za pokrajinske poslanike po ve}inskom sistemu biti ponovqeni u izbornim jedinicama u Titelu i Pan~evu. PIK je tu odluku doneo na osnovu re{ewa op{tinskih izbornih komsije u tim mestima zbog povreda izbornog procesa u toku glasawa u tim izbornim jedinicama. Izbori }e se u tim mestima ponoviti u nedequ, 13. maja. Po ve}inskom modelu bira se polovina od ukupno 120 poslanika Skup{tine

Vojvodine, a drugi izborni krug odr`a}e se 20. maja, zajedno s predsedni~kim izborima. Najvi{e kandidata u drugom krugu ima}e DS – 50, zatim SNS – 26, lista oko SPS-a – 16, SVM – deset, LSV – osam, URS – dva, te DSVM i DSS po jednog kandidata. Rezultati izbora za Skup{tinu AP Vojvodine po proporcionalnom sistemu ve} su objavqeni, a na osnovu wih 60 mandata podeli}e sedam izbornih lista.

Lista DS-a s osvojenih 20,98 procenata glasova dobila je 16 poslani~kih mesta, SNS 14 mandata s osvojenih 18,32 odsto, koalicija oko SPS-a devet mesta s 11,26 odsto glasova, LSV osam poslanika i osvojenih 11,04 procenata glasova. SRS je osvojio 6,30 procenta glasova i obezbedio pet poslani~kih mesta, SVM 6,15 procenata glasova i ~etiri poslani~ka mandata, koliko je dobio i DSS s 5,92 procenata glasova. B. D. S.

VOJVO\ANSKI LDP DOVODI U PITAWE REGULARNOST POKRAJINSKIH IZBORA

Miji}: Izborna konfuzija nevi|ena od 5. oktobra Potpredsednik Liberalnode mo krat ske par ti je i {ef vojvo|anskog odbora te stranke Du{an Miji} izrazio je sumwu u regularnost pokrajinskih izbora, ali i izbornih rezulatat generalno, oceniv{i da „od 5. oktobra 2000. godine nije bilo ovakave konfuzije oko izbora”. On je ju~e na konferenciji za novinare

u Novom Sadu izjavio da je bilo „mnogo nejasno}a i nelogi~ no sti u iz ve {ta ji ma iz bornih komisija i razli~itih obra~una glasova”, te naveo da je broj glasova koji je ostvarila Koalicija „Preokret„ na voj vo |an skim iz bo ri ma sma -

wen za oko dve i po hiqade u ko na~ nom iz ve {ta ju Po kra jinske izborne komisije. Iz bor ni {tab Po kra jin skog odbora LDP-a novinarima je ju~e dostavio izvode s izbor nim re zul ta ti ma ko je je PIK imao ju~e oko osam ~asova ujutro, a po kojima je na osnovu 99,70 odsto obra|enog bi ra~ kog te la, Ko a li ci ja

„Preokret„ imala oko dve i po hiqade glasova vi{e nego {to je to izneto u objavqenim kona~nim rezultatima nekoliko sati kasnije. Najdrasti~nija razlika u odnosu na kona~ni izve{taj PIK-a, po tom izvodu koji je prikazao LDP,

Uspeh DSVM-a u Temerinu „Demokratska stranka vojvo |an skih Ma |a ra na ovim izborima nai{la je na do sada ne vi |e no opo ni ra we u uslovima kada su politi~ki protivnici vi{e puta poku{ali da prisvoje rezultate koje je ta stranka postigla tokom vi{e godina rada, kao {to je negovawe ideje o dvojnom dr`avqanstvu, koja je bila odba~ena od nekih politi~ara iz redova Saveza vojvo|anskih Ma|ara„, tvrdi predsednik okru`ne organizacije DSVM-a u Te me ri nu Bel a ^orba u saop{tewu povodom

izbornih rezultata u tom mestu. DSVM je na svim nivoima gde je imao kandidate, iza{ao kao pobednik. Tako, na primer, na kandidate DSVM-a za odbornike Skup{tine op{tine glasalo je 1.197 gra|ana, a za SVM 1.163. U izborima za ~lanove Saveta mesne zajednice DSVM je dobio 1.182, SVM 1.038, Pokret ma|arske nade 286 glasova. Po nezvani~nim rezultatima, kandidat ove stranke Andra{ Gustow je u{ao u drugi krug izbora za Skup{tinu Vojvodine.

RRA nije zabranila emitovawe nijedne emisije Savet Republi~ke radiodifuzne agencije potvrdio je ju~e da nije zabranio emitovawe nijedne emisije, niti pojavqivawe bilo kog predsedni~kog kandidata u bilo kojoj emisiji. Savet RRA-e navodi da su nakon saop{tewa koje je ranije izdato, a u kojem je od emitera zatra`io striktno po{tovawe na~ela ravnopravne zastupqenosti kandidata u izbor nom pro ce su, s ne kim od ~lanova Saveta kontaktirali ~el ni ci Srp ske na pred ne

stranke. Kako je obja{weno, oni su `eleli da provere da li je Savet zabranio pojavqivawe pred sed ni~ kog kan di da ta SNS-a Tomislava Nikoli}a u emisiji „Informativno ve~e s Ivanom Ivanovi}em„. U saop{tewu Saveta RRA-e, povodom prethodnog saop{tewa o ravnopravnoj zastupqenosti kandi da ta u iz bor nom pro ce su, precizirano je da je jedina namera Saveta bila da se predizborna kampawa odvija u okvirima zakona.

odnosi se na rejting URS-a, koji je ju~e ujutro imao 5,835 odsto glasova, na osnovu kojih je toj koaliciji pripadalo ~etiri mandata, dok je po kona~nom izve{taju PIK-a ta koalicija ostala ispod cenzusa. – Imamo opravdanu sumwu u regularnost izbora i zatra`ili smo obja{wewe za prigovore koje smo ulo`ili, a koji nisu ni razmatrani u zadatim rokovima. Ovakvu konfuziju oko izbora nismo imali od 5. oktobra, koji se i desio zbog izbornih nepravilnosti, jer mi ~etiri dana nakon izbora ne mo`emo da ka`emo kako su oni pro{li. Mi kao dru{tvo ne smemo dozvoliti da ponovo dolazi do takve konfuzije – poru~io je Miji}, i dodao da su sumwe u regularnost iz bo ra po ve }a ne ti me {to {to i neke druge stranke ukazuju na neregularnosti u izbornom procesu. Predstavnik LDP-a u PIKu Branislav Majstorovi} izjavio je da je ta stranka ulo`ila prigovore zbog izbornih nepravilnosti u Ba~koj Topoli, Zrewaninu i Kikindi, ali da se o tim prigovorima nije odlu~ivalo iako su rokovi za to istekli. [ef pokrajinskog izbornog {taba LDP-a Goran Haxajli} izjavio je da }e ta stranka in-

PIK: Podaci validni U Pokrajinskoj izbornoj komisiji demantovali su ju~e navode LDP-a o nepravilnostima u sabirawu glasova na pokrajinskim izborima po proporcionalnom sistemu. U PIK-u navode da su preliminarni podaci koje je ju~e saop{tila ta komisija apsolutno validni, te da u te podatke, kao i u bira~ki materijal imaju uvid i predstavnici svih stranaka u PIK-u, me|u kojima i oni iz LDP-a. sistirati na odgovorima na prigovore koje uputila, te da }e u tom procesu „i}i i do Ustavnog suda ukoliko bude potrebno„. On je pozvao novosadsku policiju da saop{ti imena osoba koje su u Novom Sadu uhap{ene zbog poku{aja kupovine glasova i da se objavi u ~ije ime i za koga su ti glasovi kupovani. – Nije su{tina u tome da li smo mi pre{li cenzus na pokrajinskim izborima po proporcionalnom sistemu, nego u tome da li je pokradena izborna voqa bira~a – kazao je on. B. D. S.

Mali I|o{: Osam lista u Skup{tini Po kona~nim rezultatima Op{tinske izborne komisije u Malom I|o{u, najve}i broj mandata – osam – na proteklim lokalnim izborima osvojio je Savez vojvo|anskih Ma|ara. Demokratska stranka je obezbedila pet odborni~kih mesta, SPS tri, dok je lista Grupe gra|ana „Mali akcionari, o{te}eni radnici, poqoprivrednici i poni`eni gra|ani op{tine Mali I|o{„ osvojila, tako|e, tri mandata. Srpska napredna stranka u budu}oj skup{tini ima}e dva odbornika, kao i Ujediweni regioni Srbije, dok }e Crnogorska partija i Jedinstvena Srbija imati po jedno odborni~ko mesto. Iako je SVM u proteklom izbornom ciklusu osvojio najvi{e odborni~kih mesta, pozicija te stranke je oslabqena u odnosu na prethodne izbore kada je Ma|arska koalicija, koju je predvodila ta partija, osvojila 12 mandata. Ne{to slabiji rezulatat ima i DS, koji sada ima dva odbornika mawe, dok je SPS je u novom skup{tinskom sazivu oja~an jo{ jednim odbornikom. Zanimqivo da je Grupa gra|ana „Mali akcionari, o{te-

}eni radnici , poqoprivrednici i poni`eni gra|ani op{tine Mali I|o{„ koja do sada nije imala izborno iskustvo u{la u budu}i saziv lokalnog parlamenta s tri odbornika. Crnogorska partija je ostala na nivou izbornog rezultata izbora 2008. godine, novi u~esnici u skup{tinskom radu bi}e SNS, JS i URS, dok Srp-

GIK ZREWANINA TRA@I TUMA^EWE IZRA^UNAVAWA MANDATA

Provera prora~una

Gradska izborna komisija u Zrewaninu uputi}e zahtev Republi~koj i Pokrajinskoj izbornoj komisiji za hitno tuma~ewe na~ina izra~unavawa odborni~kih mandata, a na osnovu prigovora liste “Pokrenimo Zrewanin –Tomislav Nikoli}“ i mi{qewa CeSID-a da toj listi pripada 25 umesto dodeqena 24 mandata. Predsednik Gradskog odbora SNS-a Goran Kne`evi} uputio je pre dva dana prigovor Gradskoj izbornoj komisiji sa zahtevom da ispravi izve{taj o lokalnim izborima i da listi “Pokrenimo Zrewanin“ s dobijena 17.684 glasa, ili 29,43 odsto, dodeli jo{ jedan mandat na osnovu pravilne primene izbornih propisa. Po mi{qewu zrewaninskih napredwaka, nepravilnost se ogleda i u tome {to je na lokalnim izborima na~iwena gre{ka i u izra~unavawu broja mandata mawinske liste Saveza vojvo|anskih Ma|ara, koja je, s 1.986 glasova, ili 3,31 odsto, dobila tri mandata, umesto dva, primenom pravila prirodnog praga. GIK je odbacio prigovor SNS-a kao neblagovremen, ali je posle pristiglog mi{qewa CeSID-a, koje je uputio programski direktor \or|e Vukovi}, ju~e odr`ala drugu sednicu po istom pitawu.

CeSID je obavestio GIK da je, proverom preraspodele glasova i manadata, koriste}i Dontovu matricu, utvr|eno da je lista „Pokrenimo Zrewanin – Tomislav Nikoli}“ dobila 25, umesto 24, a lista SVM dva, umesto tri odborni~ka mandata. Posle du`e rasprave na sednici GIK-a i obja{wewa {efice Odseka za elektronsku obradu

podaka NadeTitin da je prilikom odre|ivawa mandata kori{}ena Bergerova metoda, kao {to je to ~iweno i ranijih godina prilikom izbora, odlu~eno je da se o tom na~inu ra~unawa mandata zatra`i hitno mi{qewe RIK-a i PIK-a. Skup{tina grada Zrewanina ima 67 odbornika. Po objavqenim rezultatima lokalnih izbora, Kolicija „Pokrenimo Zrewanin – Tomislav Nikoli}” dobila je 24 mandata, lista „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” 15, LSV 13, Koalicija SPS–PUPS–JS-a osam, SRS ~etiri i SVM tri mandata.

RADIKALI SPREMAJU KRIVI^NE PRIJAVE I PROTESTE

Novi Sad: SRS optu`uje LSV, SPO i GIK za kra|u – Gradska izborna komisija je 7. maja objavila rezultate lokalnih izbora u Novom Sadu po kojima je SRS pre{ao cenzus, da bi 9. maja, na osnovu prigovora LSV-a, poni{tila to re{ewe, a radikali su ostali ispod cenzusa – rekao je novinarima predsednik GO SRS-a \ura| Jak{i}. – Tako je GIK obmanuo u~esnike izbora i bira~e doveo u zabludu. Na taj na~in je prekr{en Zakon o izboru narodnih poslanika, ~lan 104, s obzirom na to da Zakon o lokalnim izborima upu}uje na wega. Za to kr{ewe predvi|eno je tri godine zatvora, a re~ je o izmeni broja glasova nakon objavqivawa rezultata izbora. Jak{i} je napomenuo da su zbog toga ulo`ili prigovor GIK-u i o~ekuje da se formira radno telo koje }e ispitati ko je operaterima „Informatike” nalo`io da naprave softverski

program obra~una glasova bez neva`e}ih listi}a. On je dodao da, ako GIK ne prihvati wihov predlog, najve}u odgovornost snose predsednik GIK-a PredragZagor~i} i zamenik Du{an Pavlovi}, a radikali }e organizovati proteste ako im se ne vrate glasovi koji im pripadaju. – Kadrovi SPO-a su parama Toplane kupovali glasove za LSV i tako pribavili 7.500 glasova. Pavlovi} je ~lan LSV-a i javno je u holu Skup{tine Vojvodine govorio da su „sredili radikale”. Taj ~ovek ima krivi~nu pro{lost jer je kao sekretar novosadske sup{tine falsifikovao isprave. Optu`be jesu ozbiqne, ali situacija u gradu posle izbora je zabriwavaju}a i dramati~na. Izbori nisu regularni i o~ekujemo da se poni{te na vi{e mesta – zakqu~io je Jak{i}. D. Ig.

„Dveri” za poni{tavawe izbora

ska radikalna stranka, koja je bila zastupqena s tri odbornika, sada nije pre{la cenzus. Formirawe postizborne koalicije o~ekuje se nakon predsedni~kih izbora 20. maja. U op{tini Mali I|o{ u prethodnom sazivu skup{tine na vlasti su bili SVM, DS, SPS i CP. Lokalna skup{tina ima 25 odbornika.

Predstavnici Pokreta „Dveri” izjavili su ju~e da }e tra`iti poni{tavawe nedavno odr`anih izbora na svim nivoima zbog, kako tvrde, mnogobrojih i dokumentovanih izbornih neregularnosti. – Zahtevamo poni{tavawe izbora na svim nivoima, da Dr`avna revizorska institucija detaqno pregleda izborni materijal i da se utvrde lica odgovorna za neregularnosti, kao i da se uradi vanredna revizija bira~kog spiska – rekao je funkcioner „Dveri” Vladan Gli{i}. On je na improvizovanoj konferenciji za novinare, koju su „Dveri” odr`ale ispred zgrade Republi~ke izborne komisije, a u prisustvu svojih simpatizera, naglasio da o~ekuje da se tom pokretu u zahtevima pridru`e „sve stranke koje su registrovale nepravilnosti na izborima”.

Simpatizeri „Dveri”, koji su tokom izlagawa zahteva za ponavqawe izbora izvikivali „lopovi” i „pokrali ste izbore”, nakon obra}awa funkcionera pokreta krenuli su u protestnu {estwu ulicom Kraqa Milana. „Dveri„ su improvizovanu konferenciju za novinare odr`ale umesto protesta koji su planirale da organizuju ispred RIK-a, a koji je MUP zabranio. Pokret je nakon toga pozvao svoje pristalice da ne do|u na skup da im bezbednost ne bi bila ugro`ena. Protestni skup „Dveri„ zabrawen je zbog toga {to je, kako je Tanjugu re~eno u Ministarstvu unutra{wih poslova, planiran na mestu koje nije predvi|eno za odr`avawe javnih skupova, a skup tako|e nije bio najavqen u zakonskom roku od najmawe 48 sati pre odr`avawa.


c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

petak11.maj2012.

5

DOMA]AVALUTANEZAUSTAVQIVOPADAIOBARANEGATIVNEREKORDE

NBSZADR@AO REFERENTNUSTOPU

Kamata ostaje 9,5posto

Izvr{ni odbor Narodne banke Srbije odlu~io je ju~e da zadr`i referentnu kamatnu stopu na nivou od 9,5 posto, saop{tila je centralna banka. Pad me|ugodi{we inflacije se nastavio i o~ekuje se da je ona, u skladu s ranijim najavama, bila na minimumu u aprilu, kada je trebalo da se na|e oko dowe granice dozvoqenog odstupawa od ciqa. Me|utim, imaju}i u vidu da se od maja o~ekuje izvestan rast me|ugodi{we inflacije po osnovu dolaska nove poqoprivredne sezone, rasta uvoznih tro{kova iz prethodnog perioda, kao i rasta regulisanih cena u drugoj polovini godine, Izvr{ni odbor je odlu~io da referentnu stopu zadr`i na nepromewenom nivou. Prethodno je referentna kamatna stopa 19. januara smawena s 9,75 posto na 9,5. Izvr{ni odbor NBS-a naglasio je da }e kretawe referentne stope u narednom periodu u velikoj meri zavisiti od brzine i intenziteta fiskalne konsolidacije koju }e preduzimati budu}a vlada, uz nastavak aran`mana s MMF-om. Ostvarivawe cenovne i finansijske stabilnosti bi}e mogu}e uz mawu restriktivnost monetarne politike ukoliko fiskalna konsolidacija i strukturne reforme budu efikasnije, navedeno je u saop{tewu. Referentna kamatna stopa ima ulogu signaliziraju}e kamatne stope, kao i polazne, po{to se visina osnovnih kamatnih stopa na nov~anom tr`i{tu utvr|uje prema wenoj visini.

ProdajaEPS-aspasava idinariSrbiju? Dinar je na jo{ jednom istorijskom minimumu jer je pre{ao vrednost od 112 za jedan evro. Doma}a valuta je od januara na nizbrdici a spasavawe vrednosti uz pomo} intervencija Narodne banke Srbije iz deviznih rezervi uspeva da dinar malo zadr`i, ali ne i da vrednost doma}e valute stabilizuje. Intervencije NBS-a ne mogu i}i u nedogled jer }e brzo biti potro{ene devizne rezerve dr`ave, da se zadu`ujemo vi{e ne smemo te je za odbranu doma}e valute ostala ili dinarizacija ili privatizacija Telekoma i EPS-a. Stru~waci se sla`u da bi spas mogla biti dinarizacija. Odnosno, da dinar dobije onu ulogu koju sada kod nas ima evro. U dinarima bi se {tedelo, kreditiralo, ra~unalo i koristile bi se sve prednosti koje neka zemqa mo`e imati od doma}e valute. Vlada Srbije i Narodna banka potpisale su dokument o dinarizaciji. Najverovatnije da }e tu politiku ve} u prvim potezima podr`ati i budu}i kabinet. Me|utim, to je proces, pa je sasvim izvesno da ne bismo preko no}i pre{li s evra na dinar pa taman da doma}a valuta ja~a, a ne da joj se doga|a ovo {to je sada na sceni. Drugi lek je kompleksniji. Dinar bi u ovom trenutku mogao stabilizovati ve}i priliv deviza. A to mo`e doneti samo privatizacija ve}e doma}e komapnije koja je ostala u dr`avnom vlasni{tvu. S prodajom Telekoma nismo imali uspeha, a od silnih milijardi evra kojima se u javnosti operisalo, finalnu ponudu dali su Austrijanci i bila je 1,4 milijardu evra za 51 odsto kapitala. Cena nije odgovarala pa se odustalo. Slede}i mastan zalogaj koji bi trebalo da

Odo{erezerve Pad dinara i kako to zaustaviti bili su prethodnih meseci ~esta tema na stru~nim skupovima. Od po~etka godine NBS je, da bi usporio pad dinara, potro{io 753 miliona iz deviznih rezervi. Doma}a valuta izgubila je ove godine na vrednosti 11 odsto i sada je za jedan evro potrebno vi{e od 112 dinara. Stru~waci opomiwu da }emo tim tempom potro{iti devizne rezerve za dve do tri godine. Slabqewe dinara mo`e se o~ekivati i u narednom periodu jer na vidiku nema ni~ega {to bi nagovestilo ve}i priliv deviza. Osim privatizacije onoga {to nam je ostalo a {to je vredno. To su, naravno, Telekom i EPS. nam obezbedi stabilnost doma}e valute je privatizacija EPS-a. Ve} se moglo ~uti da se ra~una sa sumom od 12 milijardi evra. Kad bi bilo, ako bi bilo, to je vi{e nego {to su na{e sada{we sveukupne devizne rezerve zemqe, koje su sada deset milijardi. Mo`e li strujni udar podi}i vrednost dinaru? – Ukoliko `elimo da oja~amo doma}u valutu putem ve}eg priliva deviza, treba pove}ati izvoz, strane investicije i privla~iti doznake – ka`e me|unarodni kon-

sultant MilanKova~evi}. – [to se ti~e privatizacije i eventualne prodaje EPS-a, mo`da bi trebalo da se ugledamo na Gr~ku: oni su polovinu svojih elektroprivrednih preudze}a prodali preko berze. Tako su postigli boqu cenu. Taj model bi kod budu}ih privatizacija trebalo dobro razmotriti. Da li bismo boqe prodali na berzi i koliko je ta opcija ono sa ~im treba ra~unati kod budu}ih privatizacija, mo}i }emo da proverimo uskoro.

– Ovih dana akcije Telekoma }e se pojaviti na Beogradskoj berzi pa }emo mo}i da vidimo kako }e to pro}i – ka`e stru~wak za oblast hartija od vrednosti Branislav Jorgi}. – Dr`ava ima zakonske mogu}nosti da i druga preduze}a i banke koji su jo{ u wenom vlasni{tvu prebaci u akcijski kapital i da to onda privatizuje preko berze. To se mo`e primeniti i kod Komercijalne i Agrobanke. [to se ti~e EPS-a, to je preduze}e koje se prvo mora restrukturirati pa da se onda donese odluka o tome koji delovi }e se privatizovati i da se izabere model. To se ne mo`e uraditi od danas do sutra, potrebno je bar nekoliko godina. Prema tome, brzog spasa za dinar tu ne}e biti. Mora}emo da se ipak oslonimo na izvoz. [to se ti~e dinarizacije, tu se mo`e {to{ta uraditi. U na{im zakonima i propisima je jo{ uvek mnogo stavki koje su iskazane u evrima, a ne dinarima. Recimo, za osnivawe preduze}a potreban je kapital od minimum pet stotina evra, a za{to ne to u dinarima? To je lo{ signal: kada dr`ava sama ne veruje u svoju valutu, kako }e gra|ani, investitori? Kada se tome doda javni dug, koji je pre{ao 14 milijardi evra, a koji treba vra}ati, jasno je da }emo pre ili kasnije porodi~no srebro, to jest EPS, verovatno morati poslati na Berzu. Ako vredi 12 milijardi evra, kao {to tvrde u toj kompanije, tim boqe. Mada na{i politi~ari i iz vlasti i iz opozicije tvrde da Elektroprivredu Srbije nikada ne}emo prodati, razvoj ekonomske situacije i kod nas i u Evropi mo`da }e ih naterati da jo{ malo razmisle. D.Vujo{evi}

ROBNEREZERVEPRODAJU 50.000TONAP[ENICE

Dr`ava ~uvacenu hleba

Vlada Srbije usvojila je ju~e uredbu o prodaji 50.000 tona merkantilne p{enice iz Robnih rezervi po 20 dinara kilogram, ~iji je ciq da se stabilizuje tr`i{te i sa~uva stabilna cena p{enice do nove `etve. Direktor Vladine Kancelarije za saradwu s medijima Milivoje Mihajlovi}istakao je da }e se ta p{enica prodavati preduzetnicima i privrednim dru{tvima, registrovanim u Agenciji za privredne registre i to od 20 tona do maksimalno 300. On je na konferenciji za novinare posle sednice Vlade kazao da je p{enica namewena za proizvodwu bra{na tipa 500, ~ija cena ne sme da prema{i iznos od 27 dinara kilogram. – To bra{no ne sme da bude predmet trgovine na inostranom tr`i{tu, a u suprotnom su predvi|ene kazne od 100.000 dinara do milion dinara – kazao je Mihajlovi}.

„Poslodavac” tra`ivladu Udru`ewe “Poslodavac” pozvalo je ju~e sve politi~ke stranke i wihove lidere da poka`u politi~ku odgovornost i ozbiqnost, primerenu srpskoj ekonomskoj stvarnosti, i u {to kra}em roku formiraju vladu Srbije. To je potrebno u~initi, kako bi se nastavile privredne reforme, stabilizovao privredni ambijent, nastavio proces evropskih integracija...


6

ekonomija

petak11.maj2012.

OD SUTRA DO 18. MAJA NA NOVOSADSKOM SAJMU

Svetska smotraagrara Me|unarodnipoqoprivredni sajam, jedan od najve}ih i najzna~ajnijihsajmovaizoblasti agarara u regionu, otvara sesutranaNovosadskomsajmu. Ovapriredbatrajedo18.maja iokupi}e1.500izlaga~aizzemqe i inostranstva, najavqenojenaju~era{wojkonferenciji za novinare na Novosadskomsajmu.Kakoseo~ekuje,79. me|unarodni poqoprivredni

Me|unarodni poqoprivredni sajamimavisokrejtinguokru`ewu te da je partnerstvo na ovoj priredbi zna~ajno za obe zemqe. Po wegovim re~ima, Srbija je va`an partner Austrije,kojajedosadauSrbijuinvestirala2,8milijarde evra,ainvestirawenijestalo uprkosekonomskojkrizi. Me|u najva`nijim segmentimaovepriredbejeIzlo`ba

dnevnik

VLADA USVOJILA IZMENE ZAKONA O PLANIRAWU I IZGRADWI

Legalizacijaipopusti produ`enido2015.godine VladaSrbijausvojilajeju~ePredlogizmenaidopunaZakonaoplanirawuiizgradwikojimjepredvi|enodaserokzapopuste zalegalizacijuprodu`ido30.juna2015. Nakonferencijizanovinareposlesednice vlade, ministar `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa Oliver Duli} podsetio je da je taj rok prvobitno bio30.junovegodine,alidajeodlu~enoda budeprodu`enzbogogromnogbrojapristiglih prijava gra|ana i ograni~cenog administrativnog kapaciteta lokalnih samouprava.Onjenaveodajeodstupawanasnagu zakonauSrbijilegalizovanovi{eobjekata nego prethodnih 11 godina, otkada je po~eo proceslegalizacije.

Legalizacijapredvi|azaodre|enekategorijestanovni{tvaumawene naknade za ure|ivawe gra|evinskogzemqi{taupostupcimalegalizacijezaporodi~nestambeneobjekteistanovedo100kvadratnihmetarauiznosuod99odsto,kaoiumaweweod60odstozasvevlasnikedo100 kvadrata, bez ispuwewa posebnih uslova. Popustineva`ezaobjekteizgra|eneuprvojiekstrazoni,aispuwavawesocijalnihuslovapodrazumeva podno{ewe dva dokumenta - da su gra|ani bespravnomgradwomtrajnore{avalistambeno pitawe i da najmawe dve godine imaju

boravi{tenaadresinakojojseobjektinalazeinemajudrugenepokretnostinateritorijiteop{tine.

IZGRADWA NOVOG @ELEZNI^KO-DRUMSKOG MOSTA U NOVOM SADU

sajam otvori}e predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti}. Po re~ima generalnog direktoraNovosadskogsajmaGorana Vasi}a, direktno }e nastupiti izlaga~i iz tridesetak dr`ava, dok }e, preko posrednika, biti izlo`eni proizvodi iz vi{e od 70 zemaqa. On je istakao da }e biti prikazaninajnovijiproizvodiiz oblasti poqoprivredne mehanizacije,aliidrugihoblasti poqoprivrede,tedajepripremqen veliki broj doga|awa, poslovnihistru~nihaktivnosti, {to potvr|uje da ova ma-

poqoprivredne mehanizacije, a na 79. me|unarodnom poqoprivrednom sajmu ove godine posetiocisuuprilicidavidebogatuikvalitetnuponudu jer }e biti izlo`eno 150 najpoznatijih svetskih brendova pogonskih i prikqu~nih ma{ina, me|u kojima }e biti i mnogonoviteta.Ovegodine}e biti predstavqeno oko 5.000 `ivih eksponata i dobra je prilikadasedoma}ifarmeri upoznaju s grlima vrhunskog kvaliteta i najvi{ih genetskih potencijala. Pokroviteq Izlo`bi stoke je Ministarstvo poqoprivrede i tr-

Ulaznice od 200 do 500 dinara KapijeNovosadskogsajmasuusubotuinedequ,12.i13.maja, otvoreneod9do19~asova,aradnimdanimaod9do18~asova. Ulaznicako{ta500dinara,zaorganizovanekolektivneposete350dinara,{kolskeposete,penzionereidecuodsedamdo12 godina200dinara,dokjezadecudosedamgodinaulazbesplatan. nifestacija, uz komercijalni segment, ima i edukativni karakter. – Me|unarodni poqoprivrednisajamjejednoodkqu~nihmestazaagrobiznisuovom deluEvrope,imaduguibogatu tradicijuiizazivavelikointeresovawe stru~waka i publike – rekao je Vasi}. – Ove godine zemqa partner Me|unarodnogpoqoprivrednogsajmajeAustrija,~iji}enastup zna~ajno obogatiti ovu priredbu. Austrija je najve}i investitor u Srbiji i iskustva ove dr`ave u oblasti agrara, sigurno je, doprine}e razvoju poqoprivrede u Srbiji, a uz to, predstavnici Austrije odr`a}estru~napredavawaiz vi{eoblastipoqoprivrede,a pripremqenjeibogatkulturnisadr`aj. Trgovinskiata{euambasadiAustrijeuSrbijiAndreas Hajdenhaler naglasio je da

govine,aistoministarstvoje, usaradwisNacionalnomasocijacijom„Serbijaorganika”, dalopodr{kuzapripremuizlo`be organskih proizvoda, na kojoj }e biti promovisano organskosto~arstvo.UsaradwisPrivrednomkomoromSrbijeiUniverzitetomuNovom Sadu pripremqena je i Izlo`ba agroinovacija, s oko 50 novih tehnolo{kih i tehni~kih re{ewa u oblasti poqoprivrede. Na79.me|unarodnompoqoprivrednomsajmuokupi}esei zadrugariizSrbijeiregiona, bi}e odr`an Dan zadrugara, ali i Dan sto~ara, uru~ena priznawa za kvalitet proizvoda, a pripremqeno je i niz prate}ihsadr`aja.Posetioci skupqenimulaznicamauprilicisudau~estvujuupoklonigriipostanuvlasnicitraktora„belarus82,1”. D. Mla|enovi}

Krenuo~elik izMakedonije zanovog„@e`eqa” Iako jo{ nisu otkloweni ostaci svih stubova pre 13 godina poru{enog `elezni~kodrumskogmostaprekoDunavau Novom Sadu, paralelno s pripremnim radovima odvija se i izgradwa novog mosta. Kako „Dnevnik” saznaje, iz Makedonijejepo~elaisporuka~elika zamostovskukonstrukcijukoja }e se proizvoditi u italijanskoj kompaniji „Tadei”, a koju }e ovde sklapati doma}a „Mostogradwa”. Poqski ~elik koristi}ese,pak,zaarmaturu,a osvimdetaqimaineophodnom odobrewuzaugradwuju~esuse dogovorili izvo|a~i, italijans ko-{pans ki konz orc ij um „Azvi-Tadei-HortaKoslada”i investitor,„@elezniceSrbije”uimeRepubli~kevlade,~iji su zastupnik u ovom projektu. Zarazlikuodporu{enogbetonskogmosta,novi}ebiti~eli~ni, a ~ konstrukcija }e te`iti 10.648 tona. Po preciznimpodacimaizglavnogprojekta,ukupnadu`inamostabi}e474metra,{irina30,78metara,sdva`elezni~kakoloseka, dve drumske saobra}ajnice i dve pe{a~ko-biciklisti~ke

Dva razli~ita luka Visina ispod novog mosta pri maksimalnom nivou vode bi}e 8,38metaradabibrodovimoglinesmetanoprolaziti,uskladus propisimaDunavskekomisije,po{tojeuproteklih13godinaizgubqenomnogoinovcaivremenazbogstajawabrojnihla|auvremevi{egvodostajajernisumogledaseprovukuispodprivremenog`elezni~ko-drumskogmosta.Most}eimatidvaluka,visine 34,37i42,74metra,srasponima3,90i4,80metraimre`asteve{aqke,kojesetuma~emodernijimailep{ima.Odpetstubova, koliko}eimatinovimost,~etirisuobalnaijedanre~ni. staze. Most je projektovan s dvakolosekazato{tosenalazi na saobra}ajnom Koridoru

NA JESEN ]E POSKUPETI ELEKTRI^NA ENERGIJA

Cenastrujutreseuoktobru Elektri~na energija u Srbiji }eposkupetiodoktobraovegodine kada Agencija za energetiku (AERS) preuzme nadle`nost odre|ivawa cena, najavio je pomo}nik ministra za infrastrukturu ienergetikuMilo{Bawac.Onje podsetionatoda}eAERSodok-

tobraodre|ivaticenustrujeumestoVladeSrbije. –Prose~nacenastrujeuSrbiji trenutno iznosi 5,2 evrocenta po kilovat-satu i najni`a je u Evropi–kazaojeBawac. Pomo}niksrpskogministraza infrastrukturuienergetikuni-

Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,9028

112,1457

114,7251

109,5663

Australija

dolar

1

85,7410

87,4908

89,5031

85,4785

Kanada

dolar

1

84,7950

86,5255

88,5156

84,5354

Danska

kruna

1

14,7801

15,0817

15,4286

14,7348

Norve{ka

kruna

1

14,5449

14,8417

15,1831

14,5003

[vedska

kruna

1

12,3309

12,5825

12,8719

12,2931

[vajcarska

franak

1

91,4485

93,3148

95,4610

91,1686

V. Britanija

funta

1

136,9847

139,7803

142,9952

136,5654

SAD

dolar

1

84,8802

86,6124

88,6045

84,6203

Kursevi iz ove liste primewuju se od 10. 5. 2012. godine

je izneo procenu za koliko bi strujauSrbijitrebalodaposkupidabidostiglatr`i{nucenu. Po Baw~evim re~ima, rast cenestrujeuSrbijidove{}edoracionalnijeg kori{}ewa, pove}awaenergetskeefikasnostiismawiti weno kori{}ewe za greja-

we. Struja je u Srbiji posledwi put poskupela 1. aprila 2011. godine, u proseku 15 posto, tako da cena kilovat-~asa, s ura~unatim porezomnadodatuvrednost,iznosi6,83dinara.Pretogastrujaje poskupela u martu 2010. godina u prosekudesetposto.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (487,26

Komercijalna banka a.d.

4,82%

1.785

69.615

Metalac a.d. , Gorwi Milanovac

0,89%

1.695

5.085

11,11%

30

60

Telefonija a.d. , Beograd

9,09%

348

88.044

Agrobanka a.d. , Beograd

2,98%

865

11.250

Pet akcija s najve}im padom

Promena %

Cena

Promet

Energoprojekt Visokogradwa a.d.

-11,91%

392

39.200

Dunav osigurawe a.d. , Beograd

BIP a.d. , Beograd

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

10,koji}etako|e,kakojeplanir an o, imat i dvok ol os e~n u prugu i projektovana brzina

vozova za putni~ki saobra}aj je160kilometarana~as! Radnici na gradili{tu ni{taneprepu{tajuslu~aju,kontejnersko naseqe s petrovaradinske strane u kojem su izvo|a~i i nadzorni organ je ogra|enoinikonemo`eu}ibezdozvole,kojajepotrebnaizasnimawe radova. Obezbe|ewe zabrawuje da se korakne prema gradili{tubezpisanedozvole, ka`u–usmenoni{taneveruju. Ma{ine za bu{ewe {ipova sunagradili{tuibeogradska „Geosonda” po~iwe da radi sa srems ke stran e. Jag od ins ki MATparalelnouklawaostatkeporu{enihstubova,{tonijejednostavnojerse~isteuni{teni delovi i priprema terenzawihovopro{ireweunovetemeqemosta,dok}eseuvodi graditi potpuno novi stub. Izgradwa novog mosta po~ela je krajem aprila ove godine, nakon {to je dobijena gra|evinska dozvola, s tim {to se kao dan po~etka realizacije ugovora ra~una 10. mart pro{le godine, kada je po~ela izradaglavnogprojekta,arokzavr{etkaje10.novembar2013. R. Dautovi}

Naziv kompanije

-0,03%

3.024

2.455.500

4.399

2.331.700

AIK banka a.d. , Ni{

-0,51%

1.546

593.810

0,00%

1.000

18.000

Razvojna banka Vojvodine a.d. Agrobanka a.d. , Beograd

2,98%

865

11.250

NIS a.d., Novi Sad

-0,97%

615

4.727.695

880

3.520

200

54.100

Crvenka fabrika {e}era a.d.

-8,36%

5.686

159.200

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno

-1,37%

4.399

2.331.700

Komercijalna banka a.d. , Beograd

Promena %

Cena

Promet

Metalac a.d. , Gornji Milanovac

Crvenka fabrika {e}era a.d.

-8,36%

5.686

159.200

Galenika Fitofarmacija a.d.

Standard Novi Sad a.d.

0,00%

500

38.000

Energoprojekt holding a.d.

0,00%

1.000

18.000

-0,97%

615

4.727.695

Soja protein a.d. , Be~ej

-2,08%

517

51.700

Promet

-1,37%

-9,09%

NIS a.d., Novi Sad

Cena

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno

-11,38%

Razvojna banka Vojvodine a.d.

Promena %

Imlek a.d. , Beograd

Simpo a.d. , Vrawe

Vojvo|anskih top-pet akcija

0,16)

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

0,22%

460

1.062.661

Soja protein a.d. , Be~ej

-2,08%

517

51.700

Tigar a.d. , Pirot

-0,20%

489

3.912

4,82%

1.785

69.615

0,89%

1.695

5.085

0,00

2.358

0,00

0,00

454

0,00

Alfa plam a.d. , Vrawe

0,00

6.850

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

302

0,00

Svi iznosi su dati u dinarima


Radionica zadecu

Takmi~ewe pijanista „Slavenski”

„Li~nepovestiipripovesti”

Radionica za decu „Deca sveta” bi}e odr`ana sutra u 11 ~asova u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1. Putem umetni~kih dela i reprodukcija mali{ani }e se upoznati sa vr{wacima na drugimstranamaplanete.Ukreativnom delu}ecrtatiislikatiportretedrugaraizKine,Egipta,KalifornijeiTasmanije.Sveinformacijemogusedobitinabroj064/153-5994. A. Va.

Projekat i projekcije filmova „Li~ne povesti i pripovesti” bi}e predstavqenive~erasu18satiuKinosaliMuzejasavremeneumetnosti Vojvodine,Dunavska37.U~estvova}eautoriprojektaZoran Eri} iStevan Vukovi}, @elimir Zilnik i autori filmova. N. R.

Koncertaustrijskogansambla Koncert austrijskog ansambla „Holstuonarmusik bigbendclub„ – HMBC odr`a}eseve~erasu20satiuSinagogi,Jevrejska11.Ulaznakoncertje besplatan,aposetioci}eu`ivatiuzvucimasvihmuzi~kihstilova,od MisisipijadovrhaaustrijskihAlpa. N. R.

Me|unarodnotakmi~ewepijanista„Slavenski”, petoporedu,bi}eodr`anood18.do20.majauMuzi~koj {koli „Josip Slavenski”, Radni~ka 19. Ovogodi{we takmi~ewe okupi}e 125 pijanista iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.Sve~anootvarawetakmi~ewaje18.majau19 ~asovauMuzi~koj{koli,anastupi}epijanistkiwaMarija Go|evac iz[apca. G. ^.

Novosadska petak11.maj2012.

Povuci-potegni, odo{etalenti natakmi~ewe

hronika

sna{la. Naime, oni su izborili pravo da u~estvuju na Evropskom prvenstvu iz robotike u Francuskoj, ali se zamalo desilo da o tom takmi~ewu ~itaju samo iz novina jer se ispostavilo da nemaju para za odlazak na put i za sme{taj. Sredwo{kolci su se po`alili javnosti, ali i tra`ili pomo} od nadle`nih i nakon malo povuci – potegni, novac je obezbe|en i pri~a je dobila sre}an kraj. Ali za{to sve mora na te`i na~in, kada su u pitawu ovakve stvari? Pa ne}e li ti mladi qudi na najlep{i na~in predstavqati tamo gde idu sve nas? Naravno da ho}e, ali o wima se nije ba{ mislilo, bar ne do medijske halabuke. B. Markovi}

OBELE@EN DAN ME\UNARODNE FIZI^KE AKTIVNOSTI

Pokrenise,ve`baj, budizdrav Akcijom„Kretawemdozdravqa” Zavod za zdravstvenu za{titu studenata ju~e je tradicionalno obele`io Me|unarodnidanfizi~keaktivnosti. Ispred studentskih domova „Slobodan Baji}” i „Veqko Vlahovi}”, Fakultet za sport i fizi~ko vaspitawe, mnoga plesna udru`ewa i druge sportsko - rekrativne organizacije pokazali su razli~ite vidove fizi~kih aktivnosti, kako ih sprovoditi i biti u formi.

Rezultatisistematskihpregleda studentske populacije pokazujudase70odstostudentkiwa i 30 odsto studenata ne bavi nikakvom fizi~kom aktivno{}u, a to je zaista pora`avaju}e za generaciju mladih qudi,istakaoje~lanGradskog ve}a za zdravstvo prof. dr Aleksandar Kiraq. -Ciqpostojawaovakvihakcija je promovisawe sporta i ostalih stilova fizi~kih aktivnosti, kako bi se mladi opredelilizanekiodwih,jer

to ujedno zna~i i prevenciju mnogih bolesti - rekao je Kiraq. Direktor Zavoda za zdravstvenu za{titu studenata dr Sini{a Simi} podsetio je da je op{te poznata ~iwenica da seredovnimve`bawemunapre|ujezdravqeispre~avarazvijawemnogihte{kihbolesti. -@elimodamarkiramoovaj datum,nekaojedandanpromocije,negodauka`emodabibavqewe sportom i fizi~ka aktivnost trebali da postanu

Nadmetawerekreativaca Tradicionalni susreti veterana sa „\a~kog igrali{ta” i SC „Sajmi{ta”bi}eodr`anisutraod10~asova,ovogaputana„\a~kom igrali{tu”.Rekreativci}esenadmetatiumalomfudbalu,tenisu glavomilorumu,nakon~egasledidru`eweuzneizbe`nespecijaliteteizkotli}a. B. M.

PredavaweuSANU Predavawe„Plazma-~etvrtoagregatnostawematerije”odr`ava seusredu16.majau19satiuSve~anojsaliOgrankaSrpskeakademijenaukaiumetnosti.Predava~}ebitiprofesor Stevica \urovi}.ProstorijeSANUsenalazeuPlatoneumuuUliciNikolePa{i}abroj6. A. L.

V remeploV

Zabrawena zanatlijskazadruga Jo{ maja 1870. novosadske zanatlije po~ele su „zvani~ne radwezaosnivawezadruge”,iza dva meseca u wu je stupilo oko 150majstoraraznihzanata.Nadle`no ministarstvo Ugarske vladenijedozvoliloradovezadruge, koja je ponela ime „Srpska” i po~ela da okupqa zana-

Izlo`ba „Grafi~ki listoviXVIII iXIX veka”bi}eotvorenave~erasu18sati. Postavkasemo`evideti u Muzeju Vojvodine, Dunavska35. N. R.

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Zbog ~ega sve {to zaista vredi u ovoj zemqi mora da se probija kroz trwe i glibove i zbog ~ega mladi talenti nemaju pro|u iz prve ve} ih se, oni koji treba, sete tek kada se pri~a “zakuva” po medijima. Koliko smo samo puta ~uli da neki ekstra talenat, koji je pobrao silne nagrade nema osnovne uslove da napreduje jo{ vi{e, jer nema para, a pri tom se ne misli na neke astronomske cifre, ve} svote koje su relativno male, ali su prose~nom ~oveku, uglavnom, na gomili nedostupne. Ova pri~a, na`alost, ponavqa se ~esto. Najsve`iji primer su u~enici Elektrotehni~ke {kole “Mihalo Pupin” koji su u prvi plan neki dan izbili zbog muke koja ih je

Izlo`ba uMuzeju Vojvodine

tlije Srbe iz cele Evrope. Upravazadrugeseodmah`alila naovuodluku,pajekrenulonadgorwavawe upornih zanatlija i pe{tanskih ~inovnika. Tek 11. maja 1873. „nepostoje}a zadruga”,jerje„nadle`navlastnikada nije odobrila”, zauvek je zabrawena. N. C.

dnevnapotrebainavikana{ih sugra|anai,{tojenajbitnije, stil`ivota–ukazaojeSimi}. Usvakom`ivotnomdobupostoje potrebe za fizi~kim anga`ovawem, a bavqewe sportomilirekreacijajedobarna~inzaodr`avawedobrekondicije i o~uvawe zdravqa. Zato seisavetujedasepetputanedeqnodeodana,mladeosobe60 minuta, a oni stariji svega 30 minutadnevno,bavenekomfizi~omaktivno{}u. I. D.

PO^IWU TRETMANI ZA UNI[TAVAWE KOMARACA

Ko{niceskloniti nasigurno

Tretmani za uni{tavawe odraslihkomaracasazemqenapodru~juNovogSadaiprigradskihnaseqabi}eizvedeniodnedeqe13.do ponedeqka 28. maja, saop{tila je novosadska„Ciklonizacija“. Kako se navodi, ta~no mesto i vremetretmanazavisi}eodrezultata monitoringa i vremenskih

uslova,apreparatkojim}eseraditi je „icon“ sa aktivnom materijom lambda-cihalotrin. Upozoravaju se p~elari da je preparat toksi~anzap~ele,tedako{nice uklone najmawe pet kilometara od navedenog mesta tretirawa. Dejstvopreparatatrajetridana. Q. Na.

DANAS I SUTRA

Cvetnapijaca ispredSpensa ^etvrtaporeduovogprole}a,„Cvetnapijaca„,bi}eodr`anadanasisutraod8do20~asovanaplatouispredSpensa.Organizatori iz Pokreta gorana Novog Sada podse}aju Novosa|ane da se na ovojmanifestacijimo`eprona}isve{tojepotrebnozaure|ewe ba{te,vrta,balkona,kaoidomova. Gorani}edanasod10do12~asovanasvom{tanduorganizovati ekolo{keradionicepodnazivom„Upoznajmobegonijuipi{tiku” u kojoj }e u~estvovati u~enici tre}eg razreda dve osnovne {kole. Oni }e kroz razgovor sa stru~nim predava~ima pro{iriti svoje znawe o prezentovanim cvetnim vrstama, na~inu na koji se sade i vremenukadajenajboqedasetoobavqa. A. Va.

Miris{tampe iprole}noopu{tawe ^a{a hladnog pi}a i „Dnevnik”pravisureceptzaopu{tawe u ba{ti nekog kafea, ali i na~indasebudeukoraksasvim aktuelnim de{avawima. U brdu raznorazne {tampe „Dnevnik” je, nekako, uvek pri srcu Novosa|ana,kojisunaviklidanajnovija doga|ana pro~itaju upravo nastranicama„svoglista”.Pri toplom prole}nom danu miris

kafe i sve`e {tampe je neprocewiv do`ivqaj koji se i daqe visokoceniukrugovimapravih sladokusaca. Iako danas sve vi{e qudi „lista” novine na internetu, oni skloni tradiciji ka`u da ni{tanemo`edazamenipapir u rukama, jer sve ostalo prosto nijeto. B. M. FotoR. Hayi}

c m y


8

nOvOSAdSkA HROnikA

petak11. maj2012.

dnevnik

PO^ELI JAVNI RADOVI

Zaposleno115gra|ana,uskorojo{70 Od po~etka ove godine u gradu i okolini zakqu~eno je 17 ugovora o sprovo|ewu javnih radova kroz koje je uposleno 115 nezaposlenih gra|ana, od ~ega su 54 `ene. Po podacima novosadske filijale Nacionalne slu`be za zapo{qavawe vrednost ovih radova je 15,5 miliona dinara. - Radovi su po~eli tokom aprila i maja. Najzastupqenije delatnosti u kojima su anga`ovani nezaposleni su za{tita `ivotne

sredine i infrastruktura, a posla je bilo i za gerontodoma}ice rekla je portparolka NSZ-a Jelena[}eki}. Po wenim re~ima raspisan je i Javni pozive za finasirawe javnih radova osoba sa invaliditetom, trenutno je odobreno 13 zahteva kroz koje se o~ekuje upo{qavawe 70 qudi, a zakqu~ivawe ugovora je u toku. Za realizaciju javnih radova iz gradskog buxeta obezbe|eno je de-

set miliona dinara, dok je Pokrajina izdvojila 4,8 miliona dinara. Radovi radovi traju ~etiri meseca, a prednost pri zapo{qavawu imaju gra|ani iz te`e zapo{qivih kategorija NSZ-a. Ovi poslovi od interesa za Grad organizuju se i sprovode u socijalnim, humanitarnim, kulturnim i drugim delatnostima, zatim u delatnostima koja se bave odr`avawem i obnavqawem javne infrastrukture, odr`avawem i za{titom

`ivotne sredine i prirode i poslovima od op{teg interesa, koji ne spadaju u redovnu delatnost javnih i javno komunalnih preduze}a ili ih oni ne mogu obavqati. Pravo u~e{}a imaju javne ustanove i javno komunalna i druga javna preduze}a, privredna dru{tva, preduzetnici i zadruge, te dru{tvene organizacije i udru`ewa gra|ana. A. L.

DU@E OD DVA MESECA RASKOPANE ULICE NA GRBAVICI

Foto:R.Hayi}

AKCIJA „MEKDONALDSA” I INSTITUTA VMA

Zadavaocekrvi vau~erzaobrok

Autobus Instituta za transfuziologiju Vojnomedicinske akademije de`ura 10, 11. i 12. maja ispred restorana „Mekdonaldsa„, u centru na Trgu slobode, gde gra|ani od 8 do 15.30 ~asova mogu dobrovoqno da daju krv. Davaocima }e pre nego {to daju krv biti ura|ene neophodne

analize. U pitawu je akcija kompanije „Mekdonaldsa„ i Instituta za transfuziologiju VMA koji ve} petu godinu za redom afirmi{u davala{tvo krvi. Sve dobrovoqne davaoce „Mekdonalds„ }e nagraditi vau~erom za obrok u svom restoranu. I. D.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

„Sale&Pepe –So~nomesonatrpezi” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Sale & Pepe - So~no meso na trpezi „ grupe autora. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Provereni recepti - pouzdane instrukcije - kuvajte s u`ivawem. Puwena i rolovana pe~ewa, hrskava u{u{kana pe~ewa, pe~ewa sa sezonskim vo}em, pe~ewa s mirisnim dodacima i sosovima, vanvremenski klasici. Spremite ukusna pe~ewa po jednostavnim receptima

Ugovorraskinut, tra`isenoviizvo|a~ Po{to preduze}e „Milenijum tim” iz Beograda nije u ugovorenom roku zavr{ilo radove na zameni vodovodnih i kanalizacionih cevi u ulicama Lasla Gala i Alekse [anti}a, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija„ Branko Bjelajac odlu~io je, pre dva dana, da raskine ugovor sa wim. On je najavio je da }e u roku od desetak dana, koliko nala`e zakonski rok, biti anga`ovan novi izvo|a~, koji }e imati obavezu da za deset dana zavr{i posao. - Izviwavam se `iteqima ovih ulica {to mesecima `ive u pra{ini i blatu - rekao je Bjelajac na ju~era{woj konferenciji za novinare. - Pre dva meseca na

va za dvadesetak dana - za 1. maj, posao nije gotov, a stanovnici ovih ulica i daqe do svojih stanova prolaze kroz blato i pra{inu. Zanimqivo je i to {to stanari okolnih zgrada isti~u da su, pitaju}i radnike za{to sede i ne rade ni{ta, naj~e{}e odgovarali da }e raditi kada prime plate. Da li }e, zbog nepo{tovawa rokova, izvo|a~ „Milenijum tim” platiti penale, Bjelajac nije mogao da ka`e, isti~u}i da je pre toga neophodna temeqna provera uslova ugovora s ovom firmom. - Na{e preduze}e je automatski ovog izvo|a~a radova skinulo sa referentne liste, {to

Nastavi}emodaradimoinadamosedogovoru saJKP„Vodovodikanalizacija”,jerposao mo`edasezavr{idokrajaslede}enedeqe, isti~ezamenikgeneralnogdirektora „Milenijumtima”IvanBo{wak

koje smo isprobali za vas. Priprema mesa nikad nije bila lak{a! Korak po korak do savr{enog ru~ka. N. R.

istom ovom mestu, kada su po~eli radovi, re~eno je da }e posao biti gotov u prvoj polovini aprila, potom je rok produ`en do 1. maja, ali posao nije ura|en jer izvo|a~ radova nije radio kako treba. Zbog toga smo svakodnevno dobijali i do 30 poziva od gra|ana koji su se `alili da se u ovim ulicama ne radi ni{ta. On je istakao je da je nepo{tovawe rokova i razlog ju~era{we posete mestu radova kada se i sam uverio da se ni{ta ne radi. Prema wegovim re~ima, i pored produ`etka roka za zavr{etak rado-

zna~i da u narednom periodu ne}e mo}i da se prijavquje na na{e tendere - predo~io je Bjelajac. Na konferenciji za novinare bili su i predstavnici izvo|a~a, a zamenik generalnog direktora Ivan Bo{wak ka`e da se ne sla`e u potpunosti s izjavom direktora JKP „Vodovod i kanalizacija”. Po wegovim re~ima, u ovim ulicama su u startu kasnili radovi, jer nije bila gotova rekonstrukcija vrelovoda, te da su za raskid ugovora saznali iz novina.

UlicaLaslaGalaupesku

- Kada smo napokon po~eli da radimo, usledila je zabrana koja je trajala 11 dana, jer nisu pribavqene sve porebne dozvole za rad – rekao je Bo{wak. - [efica gradili{ta Danijela Gojkovi} ka`e da je ovaj posao dobijen 14. marta, i da je prosto bilo nerealno zapo~eti radove za dva dana odnosno 16. marta. - Prvoje trebalo oformiti gradili{te, a kada je to u~iweno, radovi su kasnili jer deonica vrelovoda u Ulici Lasla Gala nije bila zavr{ena – rekla je Danijela Gojkovi}. – Uz to, dodatno je trebalo raditi i u jednom delu Ulice Alekse [anti}a, {to ranije nije bilo planirano, a posao je bio ote`an i zbog sastava zemqi{ta, te smo morali da mewamo proceduru rada kako bi za{titili radnike. Po wenim re~ima, radovi su obustavqeni 10. aprila, jer se ~eka-

Foto:F.Baki}

la dozvola za raskopavawe, koja je dobijena tek 19. aprila. Poslovodstvo „Milenijum tima„ ka`e da su svi ovi koraci zapisani u gra|evinskom dnevniku, da su maksimalno radili i da im nije jasno za{to su iskqu~eni iz posla. - Nastavi}emo da radimo i nadamo se da }emo uspeti da se dogovorimo sa JKP „Vodovod i kanalizacija”, jer ovaj posao mo`e da se zavr{i do kraja slede}e nedeqe. Ina~e, nije ta~no da radnici ne dobijaju plate, a problem smo mi imali sa podizvo|a~ima, koje smo odmah iskqu~ili iz posla – naglasio je Bo{wak. On je rekao i da „Milenijum tim” nije skinut s referentne liste JKP „Vodovod i kanalizacija” zbog ka{wewa sa radovima, ve} zato {to se na jedan tender nisu javili, jer nisu bili zainteresovani za taj posao. Q. Nato{evi}

ZBOG ME\UNARODNOG POQOPRIVREDNOG SAJMA

„^isto}a”poja~alaritam Ekipe JKP „^isto}a” ovih dana dodatno su anga`ovane na odr`avawu javne higijene grada povodom predstoje}eg Me|unarodnog poqoprivrednog sajma i o~ekivanog dolaska u grad velikog broja posetilaca. Najve}a pa`wa se posve}uje ~isto}i ulica oko Novosadskog sajma, kao i svih glavnih pravaca koji tamo vode ( Hajduk Veqkova ulica, Novosadskog sajma, Haxi Ruvimova, Bulevar Ja{e Tomi}a, Rumena~ka, Partizanska ulica). Tako|e, redovno se ~isti i ure|uje veliki parking u Hajduk Veqkovoj ulici, preko puta sajma.

Iskqu~ewastruje Foto:R.Hayi}

„Kamionradosti” deliopoklone “Ko ka-ko la ka mion ra do sti” obradovao je i ju~e mnoge sugra|ane, koji su se u 10 sati zatekli kod Gimnazije „Svetozar Mar ko vi}”. Naj vi {e su u`ivali sredwo{kolci, koji su se oko ovog kamiona okupili u velikom broju. Osim zanimqivih sadr`aja, koje su mogli da vide, sugra|ani su imali priliku da pritisnu specijalno dugme i dobiju majicu, kapu, fudbalsku loptu, nao~are za sunce, frizbi, a

kao glavnu nagradu “Koka-kola” tim pripremio je skejtbord. Osim ovih poklona, iz kamiona su se delili i osve`avaju}i napici. Ovaj zanimqivi karavan, koji je organizo van po vo dom pred sto je }eg Evropskog prvenstva u fudbalu, bi}e u na{em gradu i sutra, kada }e i ostali sugra|ani jo{ jednom isprobati svoju sre}u i osvojiti neki od rekvi zi ta ide al nih za let we temperature. N. R.

PredavaweuMZ„Bistrica” Dru`ewe i predavawe o zdravqu „[ta je izvor `ivota” bi}e odr`ano u ponedeqak, 14. maja od 18 ~asova u Mesnoj zajednici

„Bistrica”, Bra}e Drowak 11. Predavawe }e trajati do 20 ~asova. A. Va.

Novi Sad od 8 do 12 Kamewar. Futogod9do13Milana Vidaka od 2 do 20 i od 1 do 25, @elezni~ka od 22 do 44, Poqoprivredna {kola (Ekonomija). Od 9 do 10.30 Rade Kondi}a od 117 do 143, Prvomajska od 54 do 74, od 47 do 67, 64, od 53 do 55, od 73 do 75. Republike Srpske od 60 do 84, od 63 do 87, od 46 do 58, 27 i od 54 do 61. Z. ^elara od 122 do 154, od 157 do 171, od 175 do 203 i 173. Toze Markovi}a od 42 do 92, od 35 do 69. Marije Bursa} od 54 do 60, od 57 do 65 i Va{ari{te. Veternikod7.30do13.30povremeno u pojedinim ulicama naseqa. ^erevi}od8.30do13delovi vikend naseqa Mala testera, Kalu|erica i Panxino brdo. Koviqod7.30do 13.30 povremeno u pojedinim ulicama naseqa. ^ortanovci od 8.30 do 12 deo vikend naseqa Kraqev breg. [angaj od 9 do 12.30 naseqe [angaj i Toplana TETO, Luka, KK „Grani~ar”, benzinske pumpe na auto putu, „Put invest”, stanica za dohlorisawe vode, HGP i zemqoradni~ka zadruga. Od 9 do 12.30 Nova 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, Koledarska, Dodolska.

Tokom trajawa manifestacije, svakog jutra do 9 ~asova, pre otvarawa sajma, radnici }e sakupqati sme}e i ~istiti okolne ulice, kao i parking. Isti posao }e se obavqati i svake ve~eri, nakon zatvarawa kapija sajma, kada }e se ove lokacije detaqno ~istiti i prati. Tokom odr`avawa Poqoprivrednog sajma radnici }e biti de`urni i na svim kqu~nim mestima od zna~aja za ovu manifestaciju, kao {to su autobuska i `elezni~ka stanica, centar grada, lokacije oko hotela i glavni bulevari. Pra`wewe korpi za otpat-

ke i kontejnera }e se obavqati prema potrebi, vi{e puta dnevno. Iz „^isto}e“ podse}aju gra|ane koji `ive u Ulici Lasla Gala da su kontejneri, zbog radova koji su jo{ uvek u toku, izme{teni na Bulevar oslobo|ewa i u Gogoqevu ulicu. Apeluju na `iteqe ove ulice, kao i vlasnike poslovnih objekata, da sme}e odla`u u kontejnere na navedenim lokacijama, a gra|ane koji `ive u individualnom tipu stanovawa da svoje kante izvuku do Bulevara oslobo|ewa ili u Gogoqevu ulicu. Q. Na.

Celodnevni parking 250dinara

Vi{eautobusa

U toku Me|unarodnog poqoprivrednog sajma „Parking servis” }e organizovati parkirawe u Ulici Novosadskog sajma, od Ulice Drinske do Ulice Hajduk Veqkove, u Ulici Novosadskog sajma, od Hajduk Veljkove do Mi~urinove, na platou ispred sajamske hale, na uglu ulica Novosadskog sajma i Hajduk Veqkove, na platou izme|u Mi~urinove i Hajduk Veqkove, ispred sajamske hale u Hajduk Veqkovoj ulici, u Ulici bra}e Popovi}, na neparnoj strani, od Ulice Branka Baji}a do Ulice Stevana Mokrawca, u Ulici bra}e Popovi}, od Ulice Branka Baji}a do Hajduk Veqkove i u Ulici Branka Baji}a, od kolskog ulaza u

Master centar do Ulice bra}e Popovi}, u Ulici Branka Baji}a, na platou u Ulici Nikole Ko~i{a, u Mi~urinovoj i u Ulici Bogdana Garabantina. Na pomenutim lokacijama se nalazi preko 1.300 parking mesta, koja }e biti pod naplatom od 8 do 20 ~asova, po ceni od 250 dinara za ceo dan. Za stanare u ulicama koje su pod naplatom va`e stanarske parking karte. „Pauk” slu`ba }e raditi poja~ano, u saradwi sa saobra}ajnom policijom, saobra}ajnom i komunalnom inspekcijom, kako ne bi dolazilo do gu`vi usled nesavesnog i pogre{nog parkirawa. B. M.

U vreme odr`avawa Poqoprivrednog sajma, od 12. do 18. maja na Novosadskom sajmu, bi}e pove}an broj vozila na nekoliko autobuskih linija u gradu. Autobusa }e biti vi{e na linijama 3, 5, 8, 11A i 11B, a vozila }e od 8 do 19.30 ~asva imati oznake „Novosadski sajam”. Na linijama 5 i 8 u subotu i nedequ saobra}a}e zglobna vozila. A. J.

Brzojedewe vir{li Takmi~ewe u brzom jedewu „Vudi” vir{li bi}e odr`ano sutra u 17 ~asova na platou Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina”. Pobednik dobija priliku da se takmi~i na superfinalu u Beogradu i da osvoji put u Veronu. Ovo takmi~ewe odr`ava se u sklopu „Vudi” karavana koji }e obi}i ukupno devet gradova u Srbiji, a pored takmi~ewa odr`a}e se Mini kviz i To~ak sre}e. Voditeq programa bi}e PrqaviInspektorBla`a. G. ^.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak11.maj2012.

9

PRIVREDNISUDODLU^IODAGRADPLATI3,1MILIJARDUUSPORUSATP„VOJVODINA”

Novi Sad sprema `albu, Devi}u `ao {to ispa{taju Novosa|ani PrivrednisuduNovomSadudoneojenepravosna`nupresudukojomseGradobavezujedatu`iocuATP„Vojvodina„,~ijijeve}inskivlasnikIlijaDevi},isplatiglavnidugod1,34milijardedinarasakamatom, kaoitro{koveparniceod954.000i936.500 dinaraDevi}ukaoume{a~u.Presudanala`edasenovacisplatiurokuodosamdana, podpretwomprinudnogizvr{ewa. IzGradskogjavnogpravobranila{tvasu saop{tili da }e ulo`iti `albu PrivrednomapelacionomsuduuBeogradu,uzakonskomrokudo15.maja,kakoka`uzbogbitne povrede odredaba parni~nog postupka, pogre{noinepotpunoutvr|enog~iweni~nog stawa i pogre{ne primene materijalnog prava.UGradskompravobranila{tvudodajuda}eodlukasudauBeogradu,shodnood-

redbamaZakonaoparni~nompostupkubiti pravosna`na,sobziromdaovajsudpodrugi putre{avauovojpravnojstvari. Devi}za„Dnevnik”ka`edajeovapresudaprvapotvrdadajeodpo~etkabioupravu i da je na pravosudnim organima da utvrde kojekriv. -Cifremeneinteresuju.Na{epatwe nisuiskazaneupresudiionenemajucenu. Na presu|eni iznos mora da se doda jo{ jednanula,jerje{tetaATP„Vojvodina” napravqenaposvimdelatnostima,anesamozbogautobuskestanice.Nudiosamdogovorgraduisvisu}utali.Janemamizbori`aomi{to}e{tetupla}atigra|ani-rekaojeDevi}. Uobrazlo`ewusudasenavodidaGrad u ugovoru sa Devi}em nije ispo{tovao

obavezu prema Generalnom planu Novog Sadada}esada{waMe|umesnaautobuska stanicapostatiprigradska,ada}eseme|umesni i me|unarodni saobra}aj preu- smeritinanovukojajeizgra|enanaplacu ATP „Vojvodine”. Ugovor o izgradwi nove stanice Devi} je potpisao 2006. godine s tada{wom gradona~elnicom MajomGojkovi}. Paralelnosaovimsporom,Devi}vodi odvojeni postupak protiv Novog Sada i zahteva 100 miliona evra za nadoknadu {tete. Ro~i{te je zakazano za 14. maj i tada}eseodlu~itiovisini{tete.Pritom je Devi} podneo krivi~ne prijave protivodborapoverilaca,kojisupowemu ar~ili i rasprodavali imovinu ATP „Vojvodine”. D.Ig.

PREMAPLANOVIMAJP„URBANIZAM”

I na Telepu rastu zgrade Premaurbanisti~kimplanovima, Prvomajska ulica na Telepu trebalabidasepove`esaulicamaQubiceRavasiiBranka]opi}a, koje se nalaze na Adicama. Uovomdelugradajepremaplanovimapredvi|enaizgradwapetnovihpred{kolskihustanova,jedne osnovne{koleitriparka. - Nove pre{kolske ustanove nalazi}eseuulicamaIlariona Ruvarca, Kapetana Beri}a, Jastreba~koj iSuboti~koj,atrebalo bi da se izgradi i jedan objekatukojijepristup planiraniz nove ulice izme|u Bolmanske i Pre{ernove – ka`e arhitekta JP„Urbanizam” MirelaManasijevi}-Radojevi}. - Nova osnovna {kola planiranajeublokuizme|u Bolmanske i Mornarske ulice.[toseti~eparkova,jedan}e senalaziti izme|uBanijske ulice, te Ulice Jovana Popovi}a i Ticanove, drugi du` dela novog

bulevara, trasomSomborskeulice,a tre}inapovr{inamauzkanalnaJu`nomTelepu. Powenimre~ima,uplanusui sportski centri u unutra{wosti blokova izme|u ulica Petefi [andora,]irilaiMetodija,StanojaGlava{a,Feje{Klare,Jo`efAtilei Vatroslava Jagi}a. Telep bi trebalo da dobije i zdravstvenu ustanovu, objekte uprave, kulture, socijalneikomunalnedelatnosti poput doma starih,doma omladineisporta,kaoiveterinarske stanice za male `ivotiwe. KompleksVatrogasnogdoma trebao bi da bude izgra|en na uglu Somborskog bulevaraiFuto{kogputa. MirelaManasijevi}-Radojevi} isti~eda }euokru`ewunovihbulevarauglavnombitizgrade.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena:„Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (13.50), „Ma~ak u ~izmama” (16), „kung fu panda 2” (13.20), „Hepi fit 2” (12.15), „[e{ir profesora koste vuji}a” (15.10), „Loraks” (13.45, 15.45), „Ogledalce, ogledalce” (14.10, 16.10), „igre gladi” (17.30), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (18.05, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20.15), „klip” (20.05), „Bojni brod” (17.45, 22.15), „Legenda o kung fu zeki” (13.10), „Lok aut” (22), „Osvetnici” (14, 16.50, 17, 19.30, 20, 22.10, 22.45), „Mra~ne senke” (18, 20.20, 22.40), „Pupijeva potraga” (15)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Pe tro va ra din ska tvr |a va u pro {lo sti”; po stav ka Ode qe wa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, dunavska 35–37 (utorak - petak Ad 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u vojvodini 1941 - 1945” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „vi{e od pola veka za{tite prirode u vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zavi~ajna zbirka Sremski Karlovci, Sremski karlovci, Patrijarha Ra ja ~i }a 16, 881-637:po stav ka „vi no gra dar stvo i vi nar stvo Fru{ke gore” Zbirka strane umetnosti, dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka ili}a” Muzejp~elarstvaporodice@ivanovi}, Sremski karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18) Dulkina vinska ku}a, Sremski karlovci, karlova~kog mira 18, 063/8826675 (15–19)

- Prostori gde su sada objekti porodi~nog stanovawa postepeno }esepretvoritiuop{testambene zone. Tako }e zgrade biti gra|ene od Vardarske ulice, preko starog centra Telepa, oko Ulice

]irilaiMetodijaiUliceherojaPinkija,donasipauz[odro{, du`Vr{a~keulicei, delimi~no, UliceFeje{Klare. Du`Somborskeuliceiplaniranogprodu`et-

Uno¬vo¬sad¬skompo¬ro¬di¬li¬{tuodpre¬kju¬~eu7~a¬so¬vadoju¬~euisto vre¬mero¬di¬lesu: DE¬VOJ¬^I¬CE: Mi¬li¬ca Jo¬ki}, Ana Ko¬sti}, Iva¬na Ba¬lu¬no¬vi}, Ve¬snaVun¬duk,Ja¬snaBe¬ri},Je¬le¬naVi¬di}-Tr¬ni¬ni},Ta¬waGr¬ko¬vi}, Ka¬ta¬ri¬na Ba¬bi} - Lu¬ki} i Sne¬`a¬na Sa¬vi} iz No¬vog Sa¬da, Mil¬ka Gr¬gi} iz Ve¬ter¬ni¬ka, Dra¬ga¬na Po¬pov iz @a¬bqa, Bi¬qa¬na Ko¬zo¬mo¬ra izTo¬va¬ri¬{e¬vaiAlek¬san¬draBla¬nu¬{a izJar¬ko¬va¬ca, DE¬^A¬KE: Ka¬ro¬li¬na Me¬sa¬ro{ iz Be¬~e¬ja i Mi¬li¬ca Dra¬goj¬lo¬vi} izMla¬de¬no¬va.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: [andor I{tvana Kozma (1933, ispra}aj) u 10.30 sati, Jovanka Teodora Purti} (1942, ispra}aj) u 11.15, Igwat Dore Luka~ (1940) u 12, Tatjana Mihajla ]ulibrk (1938) u 13.30, [tefanija Gabriela Biber (1927) u 14.15 i Drago Sava Gruji} (1941) u 15 ~asova.

Prekre~en jo{ jedan kukasti krst Unastavkuakcije„Prekre~imo novosadsku mr`wu” predsednik Skup{tine grada AleksandarJovanovi} prekre~iojeju~e kukasti krst u Tekelijinoj ulicinaPodbari. - Grafiti koji pozivaju na mr`wuinetrpewivosttrebadabudu ukloweni sa novosadskih ulica. Obavezagra|ananijesamodaodr`avajufasadezgradaiku}aukojima`ive,ve}jebitnijedasenegujuvrednostinakojimajezasnovanna{grad,atojerazli~itosti su`ivot-rekaojeJovanovi}. On je dodao da ako prihvatimo ovakve grafite kao svakodnevni

obrazac, slede}e {to mo`emo o~ekivati je da se takve poruke sprovodeudelo. Ovuakcijupredsedniknovosadskogparlamentapokrenuojepro{legodine,aju~ejepodsetioina obele`avawe 9. maja Dana pobede nafa{izmom. - Svastika je simbol fa{izma, ideologijezbogkojisumilionii milioni qudi ubijani ili proteranisamozato{tosudruga~ijenacije,raseiliveroispovesti.Novi Sadovuideologijune}etolerisati, jer smo i sami snosili velike `rtvetokomDrugogsvetskograta -istakaojeJovanovi}. A.L.

Radionica o Anti~koj Gr~koj Kreativno edukativna radionica za decu „Putovawe kroz vreme” bi}e odr`ana sutra u 10.30~asovauDe~jemkulturnom centru, Ulica Mite Ru`i}a 1. Govori}eseoprvimevropskim civilizacijama i gradovima Mikeni,SpartiiAtiniiotome kako su bogovi upravqali

Gr~kom sa Olimpa. U kreativnom delu deca }e praviti {titove sa Meduzinim likom i dekorativne narukvice. U radionicimogudau~estvujumali{ani od pet do 12 godina, a zbog ograni~enog broja mesta potrebna je prijava na broj 063/521-123. A.Va.

VODI^

tElEfOnI VA@nIJIBROJEVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOtEKE no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

RO\ENI

kaBulevaraEvropekajugu tako|e }ebitizgrade,istokaoiizme|u ulica Milutina Boji}a, VardarskeiTihomiraOstoji}a -reklaje MirelaManasijevi}-Radojevi}. Premawenimre~ima,poslovni centri bez stanovawa planirani su na ukr{tawu Bulevara Evropei Futo{kogputa,gde bitrebalodasenalazi hotel, dok je kompleks poslovnog prostora planiran izme|u ulice SimeMatavuqainasipa,naprodu`etkuBulevara despota Stefana. Ono {to trenutno karakteri{e Telep - `ivotuporodi~nimku}ama, bi}e zadr`ano du` Vr{a~ke, Suboti~keiUlice Jo`efAtile, tedelovaulicaPetefi[andora, ]irila i Metodija, Heroja PinkijaiSomborske. A.Jerini}

NASTAVQENOUKLAWAWEGRAFITAMR@WE

420-374

ZDRAVStVEnASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

tAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NICENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVODDOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


petak11.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevn i k o v a” gal er i ja m a l ih mat ur an at a

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`eweostanezauveksjajnaperlauniskise}awa,„Dnevnik”svakogdanaosimnedeqeobjavqujezajedni~kefotografijemalihmaturanataiz{kolasateritorijeGradaNovogSadaiizSremskihKarlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malihmaturanataizNovogSadaiselakojapripadajuGradu,kaoi76maturanataizSremskihKarlovaca.Prodefilova}etakokrozovumalomaturantskugalerijuslike141odeqewaiz35osnovnih{kola,ukojimase nastavaodvijanasrpskom,slova~komima|arskomjeziku.

Osnovna{kola„DositejObradovi}”,NoviSad

VIII1

VIII2

VIII3

VIII4

Osnovna{kola„NikolaTesla”,NoviSad

VIII1

Sutra:O[„NikolaTesla”iO[„JovanPopovi}”,NoviSad

VIII2


vojvodina

dnevnik

petak11.maj2012.

11

ПОЧЕЛОИЗМУЉАВАЊЕПАЛИЋА

Чиставода оживећејезеро

Арадачкашкола„Братство”

ПОКРЕНУТА НАСТАВА У АРАДЦУ

Ученици прекинулибојкот АРАДАЦ: Школске клупе у ОШ „Братство” у Арадцу јуче су опет биле попуњене ученицма, након једодневног бојкота наставе због напада, како су родитељи тврдили, групе ромских дечака на две девојчице у овом месту. Директор школе Драган Валери потврдио је да су се ђаци вратили на наставу. - Школа је безбедна, настава се одржава, али жао ми је што се инцидент и прекид наставе десио и што смо на такав начин, као и цело село, били у центру пажње јавних гласила, иако се можемо подичити добрих успесима наших ученика на покрајинским и републичким такмичењима - казао је Валери. Говорећи о безбедности у згради школе, директор је рекао да је школа безбедна, као и друге школе у Србији и да само спорадично долази до вербалних испада. Према његовим речима, међу 310 ђака, који наставу похађају на српском и словачком језику, налази се и двадесетак Рома. Њиховим родитељима понуђено је да се организује настава и

Трешњевац слави

ТРЕШЊЕВАЦ: За Дан села у Трешњевцу код Кањиже овог викенда приређује се више манифестација. Данас од 17 сати је подсећање на 20. годишњицу антиратних протеста у овом месту. Биће отворене изложбе фотографија Ласла Дормана и Ласла Керекеша и представљање књиге Иштвана Балога „Садити цвеће у шлем”, уз логорску ватру је обезбеђена вечера за све, следе свечани говори и наступи музичара и певача. Сутра су на програму турнир у малом фудбалу од 9 сати и свечани програм поводом Дана села у 19 сати, а у недељу се одржавају четврти „Дани пастира”. После параде коњаника и фијакера од 9 сати се одржава такмичење у кувању овчијег паприкаша у котлићима и фестивал ракије. М.Мр.

на ромском језику, али су они то одбили. Савет месне заједнице у Арадцу затражио је од Полицијске управе у Зрењанину да отвори полицијску станицу у том селу, како би се појачала тамошња безбедност. Управи у Зрењанину је послат захтев заједно са петицијом коју је потписало 450 грађана. ПУ Зрењанин се до сада није огласила поводом инцидента који је узнемирио становнике Арадца. Подсетимо, према речима родитеља, две девојчице је у петак, 4. маја, у поподневним часовима, напала група ромских дечака, и физички их малтретирајући, захтевала од њих да се скину. Огорчени родитељи девојчица Александар Срданов и Бранислава Јановски одмах су реаговали, обавестили полицију и месну заједницу која је у уторак, 8. маја, одржала састанак на који је дошло доста мештана. Секретар МЗ Арадац Петар Недељков потврдио је да је полицији упућен допис у којем се тражи да у селу 24 сата буде полицијских службеника који би регулисали безбедност. А.Ј.

ПАЛИЋ: Почели су радови на пробном измуљавању језера Палић, а за овај посао Град је преко Фонда за заштиту животне средине Републике Србије обезбедио 1,75 милиона динара за изнајмљивање брода од предузећа ЈП „Воде Војводине“. Да подсетимо, 2009. године дошло је до угинућа око 14 тона рибе у језеру и то је била последња опомена градским оцима да би требало да почну озбиљније да воде рачуна о језеру Палић. Тада је почела израда техничке документације. - У наредних седам дана, колико ће посао да траје, запослени у Заводу за јавно здравље Суботица ће да узму муљ и воду, урадиће се анализе са места измуљавања. Поред ПробноизмуљавањејезераПалић

тога, анализираће се места где се муљ одлаже како бисмо имали јасну слику о утицају овог посла на језеро и живи свет у њему - рекла је чланица градског већа задужена за комуналну делатност и заштиту животне средине Сузана Дулић. Санација језера Палић обављаће се у три фазе, а само прва ће коштати 130 милиона динара. - Морам да подсетим да смо до сада урадили много на побољшању канализационе мреже како се отпадне воде не би уливале у језеро, а истовремено смо предузели и све ургентне мере за оживљавање језера. Током прошле године је више од 10 хиљада хектара обале

ОТВОРЕНАНАЈВЕЋАПРИРЕДБАШКОЛСКОГСПОРТА

Митровицацарска иолимпијска СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Олимпијске спортске игре ученика Србије, највећа овогодишњој спортска приредба у Србији, која је окупила више од 4000 ученика спортиста и око 500 наставника и професора, у току су у Сремској Митровици. До 15. маја ученици ће се такмичити у десет редовних спортских дисциплина, док су ове го-

дине џудо и кајак, промотивног карактера. - Ово је најмасовнији догађај школског спорта и драго ми је да са овог места можемо да пошаљемо поруку да смо део Европе. Драго ми је да сам део система који омогућава вама младима да се развијате бавећи се спортом - казао је помоћник министра за спорт и омладину Драган Атанасов,отварајући Олимпијаду.

Нови информатички кабинет МОКРИН: Основна школа „Васа Стајић” у Мокрину добила је модеран информатички кабинет. За 15 нових рачунара локална самоуправа обезбедила је 450 хиљада динара. Рачунари су најновије технологије, опремљени легалним софтвером. Како је рекао председник кикиндске општине Илија Војиновић, наставља се с опремањем информатичких кабинета у свим средњим и основним школама. У буџету општине Кикинда за образовање је у овој години намењено 316 милиона динара, од тога је за набавку школске опреме и савремених учила планирано осам милиона динара.

Косачицезасела ВРБАС: Општина Врбас издвојила је из овогодишњег буџета 1,5 милиона динара за куповину косачица и тримера за све сеоске месне заједнице. Секретарима МЗ Равно Село, Савино Село, Змајево, Куцура и Бачко Добро Поље косачице је уручио др Жељко Видовић, председник општине Врбас. - У току је пролећно уређење места и како су у сваком од њих ангажовани комунални радници, опремање косачицама и тримерима унапредиће сређивање животног простора у селима. Једна косачица и два тримера обезбеђени су и за месне заједнице у самом Врбасу - рекао је приликом предаје косачица Видовић. М. Кк.

очишћено и тиме је спречено таложење органског отпада у језеру. Паралелно са пробним измуљавањем у току је и јавна набавка за прву фазу радова, која обухвата изградњу касете за складиштење муља у трећем сектору, површине 6,2 хектара. На тај начин биће формирано острво на којем ће бити посађена стабла тополе, која на природан начин третирају штетна азотна и фосфорна једињења - рекао је директор д.о.о. „Парк Палић“ Горан Габрић. Измуљивање ће бити настављено на јесен, тако да неће утицати на туристичку сезону која се отвара 15. јуна. С.Иршевић

ДраганаТомашевићупалилапламен Бакља, упаљена средином марта у Нишу, прошла је кроз 26 градова да би је на церемонију свечаног отварања игара донео кајакаш Огњен Филиповић, учесник Олимпијских игара и светски шампион. Бакљу је преузела рекордерка у бацању диска и учесница наредне Олимпијаде Драгана Томашевић, која је упалила олимпијски пламен. Олимпијску заставу на јарбол је подигао атлетичар Душан Костић.

Учесницима велике спортске приредбе обратио се и шеф делегације Европске уније у Београду Венсан Дежер: - Представници Европске уније не појављују се често на оваквим догађајима и зато је веће задовољство поздравити младе Србије. Србија данас обележава два велика догађаја, Дан Европе и почетак ових великих спортских игара и све то доприноси неговању важних вредности заједништва, успеха и тимског духа. Надам се да ће српска експедиција у Лондону бројати више од стотину спортиста и у мени ће имати још једног навијача. У име града домаћина, такмичаре и госте поздравио је градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић који је поручио да игре које почињу на Дан Европе значе да ће нас европски пут пратити и наредних година. Председник Међународне федерације школског спорта Андреа Делпи је обећао да ће у Србији, као активном члану ове федерације, ускоро бити одржана и нека међународна манифестација школског спорта. У Сремској Митровици ће, на 14 спортских терена, бити одржана такмичења у девет спортова. Београд је домаћин пливачких надметања, џудо турнир ће бити одржан у Руми, стрељачка такмичења у Инђији, а стонотенисери се такмиче у Шиду. Ј.Антић

МЕЂУНАРОДНИКАМПМЛАДИХУКИКИНДИ

Оволонтирањуивршњачкомнасиљу

КИКИНДА: Како спречити вршњачко насиље и како младима приближити волонтирање, теме су овогодишњег Међународног кампа који се спроводи у оквиру пројекта „Act react”. Захваљујући Кикиндској иницијативи младих и Канцеларији за младе, око тридесетак младих из Француске, Италије, Чешке, Македоније и Србије, борави у Омладинском насељу, код Спортског центра „Језеро”. - Подељени смо у неколико група и 17.маја ћемо представити на градском тргу шта смо урадили за време кампа. Новинарска група ће писати дневне новине о кампу, група која се определила за анимацију снимиће два спо-

та о поменутим темама које обрађујемо, а театар група ће извести перформанс - каже Биљана Стојановић, координатор Канцеларије за младе општине Кикинда. - Камп је у природи и имамо на располагању Спортски центар где можемо да пливамо. Желим да остатак моје групе стекне више самопоуздања и да сви боље савладамо енглески језик - истиче Елен из јужне Француске. Деветнаестогодишња Кикинђанка Вања Соколов, труди се око организације и помаже гостима да се боље снађу, а њој се највише допадају игре упознавања, када сви представљају себе и земљу из које долазе. А.Ђ.

Директор„Инсерта”ЖаркоКојићипредседникoпштинеРума ГоранВуковићпотписалиуговор

„Инсерт”у румскојзони РУМА: Још један, трећи по реду, инвеститор је нашао своје место у румској Западној индустријској зони. Реч је о домаћем инвеститору, компанији „Инсерт” ДОО из Београда, која се бави производњом обуће за инострано тржиште. Тим поводом је јуче у Градској кући у Руми потписан уговор о отуђењу грађевинског земљишта. Ова компани-

ја ће у Западној зони изградити сопствени погон и то на површини од 1,5 хектара, а сама фабрика ће имати 3500 квадратних метара. Ово предузеће тренутно послује у изнајмљеном простору у фабрици „Клуз” где ради 150 радника, а након изградње погона посао ће добити још 90 радника. Вредност инвестиције је око три милиона евра. Ј.А.

Донацијаза„Колевку” СУБОТИЦА: Запослени у компанијама „Кока - Кола Хеленик Србија” и „Метро Кеш енд Кери”, донирали су намирнице, гардеробу, играчке и средства за хигијену Дому за децу и омладину ометену у развоју „Колевка“. У овој установи тренутно је смештено око 180 деце, узраста од новорођенчади до 14 година, са различитим сметњама у развоју. Њих 30 је покретно, док је више од стотину штићеника везано за кревет. Донаторска акција суботичком дому „Колевка”, једна је од многобројних које „Кока - Кола Хеленик Србија” реализује у сарадњи са својим партнерима како би помогла развој локалне заједнице и угроженим категоријама становништва. Компанија је Дому уручила још једну донацију пре ове, а у плану је даљи наставак помоћи тој установи. С. И.

Петнасeља безструје

ТЕМЕРИН: Због планираних радова на електромрежи високог напона сутра од 8 до 14 часова без струје ће остати Госпођинци, Ђурђево, Шајкаш, део Жабља од Улице Живојина Мишића према Ђурђеву (насеље Бозеј), индустријска зона и зоне мале привреде у Темерину и део Темерина од железничке пруге према Бечеју са салашима поред пута до Чарде. Kраткотрајни прекиди струје од 7 до 8 и 14 до 15 сати очекују се у Бачком Јарку, Старом Ђурђеву и делу Жабља. У случају невремена радови сe одлажу.


petak11.maj2012.

c m y

12

dnevnik


dru[tvo

dnevnik

petak11.maj2012.

13

PREDUPISUSREDWE[KOLE

Uniformenaceni, alineizanati ^ESTIPRIGOVORIU^ENIKANAZAKQU^NEOCENE

Netreba~ekatikraj {kolskegodine Na~elnik Republi~ke prosvetne inspekcije Velimir Tmu{i} izjaviojedatojinspekcijisti`edostaprigovorau~enikanazakqu~neocene,adaih jepro{legodinebilo83: – Dobijamo dosta prigovora nazakqu~neocenekrajem{kolske godine, a drugi veliki period kada su prijave tako|e ~este je avgust, kada su popravni ispiti–kauzaojeon. Tmu{i}smatradaroditeqine morajuda~ekajukraj{kolskegodine,kadaseocenezakqu~uju,ve} da prigovor mogu dati na svaku druguocenudobijenutokomgodine ukoliko smatraju da wihovo dete nije odgovaraju}e oceweno. Najvi{e prigovora ima u ve}im mestimaiznatnovi{eusredwim {kolamanegouosnovnim. Po pravilniku o ocewivawu, ocena mora da bude javna i u~enikutrebadabudeobrazlo`eno

za{to je dobio odre|enu ocenu, a pismeno proveravawe nastavnog gradiva treba da bude najavqeno.U~enikujednompolugodi{tu u osnovnoj {koli treba

\akgeneracije Kododlukeo|akugeneracije treba da postoje pravila:dau~enikimaprimereno vladawe, da je u odre|enoj {koli bio od po~etka do kraja{kolovawa,daimaodli~an uspeh, da se isticao tokomnastave,daimadobar odnossdrugomdecom... da bude najmawe ~etiri puta ocewen, u sredwoj najmawe tri puta,aTmu{i}ka`edaimadosta`albiu~enikanatodaprofesori ocewuju i onda kada to nisunajavili.

Iovegodine,zajednosKonkursom Ministarstva prosvete za upisusredwu{kolu,kaosvojevrsnu pomo} osmacima pri izboru budu}eg zanimawa, „Prosvetni pregled“ je izdao i Informator za upis u sredwu {kolu. U Informatoru je, osim upisnih pravila, obja{weno i kako se izra~unavaju bodovi s kojima se konkuri{eusredwu{kolu,adatjei pregledminimalnogimaksimalnogbrojabodovaskojimasuseu posledwe ~etiri godine osmaci upisivali u sve smerove svih {kolauSrbiji. Svi ti podaci osmacima mogu poslu`itisamokaojedanodorijentira,jerbrojbodovapotreban dabiseu{lonanekiodsmerova ilineku{kolupro{leilineke prethodne godine, ne mora biti dovoqaniove.Naime,odgeneracijedogeneracijerazlikujusei interesovawa u~enika tako da, prakti~no, svaka generacija ima svojefavorite. Ipak, postoje i neke konstante.Me|uwimajesvakakoitada jesvakegodinevelikakonkurencijaugimnazijama,alisamouve}imgradovima,gdejeobi~nopotrebnovi{eod90bodovadabise upisalo.Sdrugestrane,ugimnazijama u mawim gradovima, a takvihjemnogojerprakti~nonema op{tine u Srbiji bez bar jedne gimnazije,ulaznicajeimnogomawibrojbodova.Zbogtogagimna-

zijenikadnisume|unajatraktivnijim{kolama,gdesuve}godinama medicinski i ekonomski smerovi.Istotako,izgodineugodinu,prehrambeni,hemijski,poqoprivredni i ma{inski smerovi nisume|utra`enijim,nego~esto ostajunepopuweni.Kako}ebiti

Lawskimalimaturantisazbirombodovaod80 do90naraspolagawusuimali~ak22„top” obrazovnaprofila,odkojihjepolovinaogledna ove godine tek }emo videti, a pro{lejevi{eod90bodovatrebalo da bi se u{lo na ~ak sedam smerova sredwih stru~nih {kola.Petodtihsmerovasuumedicinskim {kolama, a tri od tih

^ETVRTIFESTIVALNAUKEOVOGVIKENDAUNOVOMSADU

Bu|eweistra`iva~kog duhaodmalihnogu Ovogvikenda,12.i13.maja,u Novom Sadu }e se odr`ati ^etvrtifestivalnauke,kojiorganizujeUniverzitetuNovomSadu, dok su generalni pokroviteqiVladaVojvodineiPokrajin-

skisekretarijatzanaukuitehnolo{ki razvoj. Ve} danas popodne,u16~asova,ucentralnom kampusu Univerziteta, Trg DositejaObradovi}a,gde}eseodr`ati Festival, manifestaciju }e otvoriti pokrajinski sekretar za nauku i tehnolo{ki raz-

voj prof. dr Dragoslav Petrovi},koji}esrektoromprof.dr Miroslavom Veskovi}em, dekanima i prodekanima fakulteta, u~esnicimaFNNS-aistudentima obi}i lokacije Festivala i Fakultet tehni~kihnauka,gde}eu amfiteatru 2 videti Foto-naponskuelelektranui simulacijuradionice „De~ji izbori”, deo prebogatog programa namewenog posetiocima svih uzrasta,ukojem}emo}i da u`ivaju, besplatno,usubotuinedequ. Tema ovogodi{weg FNNS-a su „Veliki izazovi 2020: Hrana, Enegrgija, Zdravqe, Klimatske promene, Globalizacija, Multikulturalizam, Inovacije”, a predstavi}e se 23 nau~ne i obrazovne institucije kroz 89 radionica, sa 720u~esnika,desetnau~no-popu-

larnihpredavawaiorganizovane posete nau~nim laboratorijama,atusuinovifestivalski sadr`aji: „Dan s nau~nicima„ i forum„Re{imozajedno”,ukojima}emo}idau~estvujuiposetioci.Te`wafestivalajedapribli`i nauku svakom pojedincu, deciiodraslima,daimzagolica ma{tu, probudi istra`iva~-

ciji za nuklearna istra`ivawa –CERN,~ijepredavawe,usubotuu13~asova,otvaraserijunau~no-popularnih predavawa. Osim fakulteta i instituta u sastavuUNS-a,naFestivalu}e sepredstavitiiInstitutzaratarstvo i povrtarstvo, Muzej Vojvodine, Nau~no-tehni~ki centar NIS-a, Nau~noistra`i-

\acirameuzramesnau~nicima Jedna od ovogodi{wih novina Festivala nauke je program „U~estvujiti”,ukojem}eu~estvovatii|aci.Naime,u20(od ukupno 89) radionica bi}e izvo|eni eksperimenti iz fizike, hemije,muzike,biologijeimikrobiologijeukojima}e,rameuz ramesnau~nicimaiistra`iva~ima,u~estvovati~ak141u~enik iz pet osnovnih i sredwih {kola iz Novog Sada, Zrewanina, SremskeMitroviceiLeskovca. kiduhiuvedeihufascinantni svetnau~nihotkri}a. Kao ekskluzivnog gosta UniverzitetauNovomSaduiovogodi{weg Festivala nauke, organizatori najavquju dr Majkla Stora, rukovodioca programa promocijauEvropskojorganiza-

va~ki institut RT-RK, FrancuskiinstitutuSrbiji–Ogranak u Novom Sadu, Vojvo|anski IKT-klaster, Nau~ni institut za veterinarstvo „Novi Sad” i Prirodno-matemati~ki fakultetUniverzitetauZagrebu. V.^eki}

NAMAJSKOMSABORUSPCOPODELIEPARHIJA?

Papa(ne)}edo}i Srpskapravoslavnacrkvajo{nijepotvrdilakada}epo~etiredovno,majskozasedawe Svetogarhijerejskogsabora,alianaliti~ari,kakoizve{tavaTanjug,ocewujudabina wemutrebalodaserazgovaraopodelieparhija, penzionisawu pojedinih vladika, (ne)dolaskupapeuSrbijuiodnosusRuskom pravoslavnomcrkvom. Analiti~ari Mirko \or|evi} i @ivica Tuci} sla`useutomedabinadnevnomredu ovogodi{weg majskog zasedawa najvi{eg crkvenog tela mogla biti pitawa vezana za predlog RPC o obnavqawu dijaloga izme|u SPCiMakedonskepravoslavnecrkve,alii statusu, za sada, kanonski nepriznate Crnogorskepravoslavnecrkve.\or|evi}je,naime, podsetio na to da je mitropolit Ruske pravoslavnecrkveIlarion,zadu`enzaspoqnupolitikuRPC,tokompro{logodi{weg boravkauCrnojGorirekaodabiCrnogorska pravoslavnacrkvamogladobitiautonomiju, {tojeSPCtadaodbilakaoneprihvatqivo.

Ilarionje,tokomnedavneposeteruskog patrijarha Kirila Sofiji, kazao da bi SPCmoglapokrenutiidijalogore{avawustatusaMakedonskepravoslavnecrkve, {to je bilo neprihvatqivo za Bugarsku pravoslavnucrkvu. – Mora se razmotriti pitawe stawa u Makedoniji jer je tamo do{lo do zastoja u pregovorima izme|u Beograda i Skopqa o re{avawu makedonskog crkvenog pitawa. Mogu}e je da se ~eka prvo rasplet slu~aja arhiepiskopaJovana Vrani{kovskog dabi tajdijalogbioobnovqen–smatraTuci}. Analiti~arisesla`uiutomedabipodelaeparhija,me|ukojimajeibeogradskokarlova~ka,kojomsadarukovodipatrijarh Irinej, mogla biti tema predstoje}eg Sabora. Ina~e,neuobi~ajeno,vladikeSPCsenisuokupilepro{logoktobra,kadajeodr`avanojesewezasedaweovognajvi{egcrkvenogtela.UCrkvisuobjasnilida“nijebi-

petsuogledni.Takojezaodeqewazubnihtehni~aratrebalobar 90,9 bodova, za ogledna fizioterapeutska 91 bod, za farmaceutskog tehni~ara moglo se {kolovatiteks92,7bodova,zaogledna odeqewa laboratorijskih tehni~arajetrebalo93,9,azaogledna

lo dovoqno zna~ajnijih tema zbog kojih bi sevladikeokupileuBeogradu”.Ina~e,patrijarhsrpskiIrinejve}jeizjaviodamajsko zasedawe „ne}e biti spektakularno”, odnosno da }e se to telo baviti „`ivotom Crkve”.\or|evi},me|utim,verujeda}ena dnevnom redu gotovo izvesno biti pitawe odlaska u penziju pojedinih vladika jer je, kako smatra, Crkvi potrebno podmla|ivawe.Ontvrdidaizvestanbrojvladikatra`i penziju, podsetiv{i istovremeno i na todajenedavnoobjavqenodaimitropolit crnogorsko-primorskitra`ipenziju. \or|evi} isti~e da bi na dnevnom redu trebalodasena|eipitawekojeseti~eranije najavqivane posete pape Beneditka XVI Srbiji u vreme obele`avawa MilanskogediktauNi{u,narednegodine: –PatrijarhIrinejjeuvi{enavrataisticaodabibilodobrodasesretnespapom, ako ne pre, ono 2013. godine na proslavi MilanskogediktauNi{u–kazaojeon.

farmaceutska odeqewa ulaznica jebilobar96,2boda.Vi{eod90 bodovatrebalojeizaupisuoglednaodeqewabudu}ihbankarskih slu`benika i tehni~ara vazdu{nogsaobra}aja.

Lawskimalimaturantisazbirombodovaod80do90naraspolagawusuimali~ak22„top”obrazovna profila, od kojih je polovina ogledna. Polovina tih smerovajebilaumedicinskim{kolama,po~evodonihzafizioterapeutskog i laboratorijskog tehni~ara, pa preko oglednih odeqewamedicinskihistomatolo{kih sestara tehni~ara, klasi~nihodeqewamedicinskihsestara, medicinskih sestara vaspita~a, stomatolo{kih, pedijatrijskihsestara,padoginekolo{ko-aku{erskogsmera.Utojkategoriji je i ve}ina avio-smerova,po~evodonihzatehni~aravazdu{nog saobra}aja za bezbednost, aviotehni~ara i oglednih smerova aviotehni~ara za vazduhoplovimotor,tehni~aravazdu{nog saobra}aja za spasavawe i aviotehni~ara za elektroopremu vazduhoplova.Vi{eod80bodova bio je minimum i u odeqewima tehni~ara PTT-saobra}aja, za{tite od po`ara, kozmeti~ara, oglednomsmerutehni~arazabezbednost saobra}aja, sanitarnoekolo{kogtehni~ara,tezaoglednesmeroveslu`benikaosigurawa, finansijskog administratoraituristi~kogtehni~arauekonomskimituristi~kim{kolama Kao i ranijih godina, i lane me|u najatraktivnijim smerovimanijebilotrogodi{wih. D.Deve~erski

Postupakza rehabilitaciju Mihailovi}a PredVi{imsudomuBeogradudanassenastavqapostupakza rehabilitacijugeneralaDragoquba–Dra`eMihailovi}a,koji je1946.godineosu|ennasmrtstreqawem.Poni{tewepresude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailovi} osu|en na smrt streqawem,kaoivra}awegra|anskihpravazahtevomzarehabilitacijuzatra`iojewegovunukVojislav Mihailovi}. Pridru`ilisumuseSrpskaliberalnastranka,sakademikomKostom ^avo{kim na~elu,Udru`ewepripadnikaJugoslovenskevojske uotaxbini,Udru`ewepoliti~kihzatvorenikai`rtavakomunisti~kog re`ima, profesorka me|unarodnog prava Smiqa Avramov idrugi. Mihailovi}je,dvadanapodono{ewuspornepresude,17.jula 1946.godinestreqankao„dr`avnineprijateqbrojjedan”.Dr`avnakomisijautvrdilajedajeMihailovi}ubijennaAdiCiganliji,alisumwadasuwegovekostikasnijepreneteusekundarnugrobnicu,najverovatnijenaRatnoostrvo,dabiseonemogu}ilodaikadbuduprona|ene.

IN MEMORIAM

Jovanka–Beba Zurkovi} (1956–2012) Izn en ad a, pos le kra}e bolesti, ju~e je u Sremskoj MitrovicipreminulaJovanka – Be ba Zur ko vi}, glavn a i odg ov orn a uredn ic a „Srems kih novina”. Ro|enaje17.decembra 1956. godine u Rumi, od naredne godine `iv el a u Srems koj Mit rov ic i, gde je {kolske 1974/75. maturiralauMitrova~koj gimnaziji. Novinars tvom se po~ el a baviti pre tri decenije,dabiu„Sremske nov in e” do{ la 1. aprila1987.iuredakcijiradilanajprekao saradnik lista zadu`enza{idskuop{tinu.Nekovremejebila pomo}nik glavnog i odgovornog urednika. Posle privatizacijelista,2005,najprejezamenica,apotomiv. d.glavnog i odgovornog urednika „Sremskih novina”. Od avgusta 2005. do prerane smrti obavqala je du`nost glavne i odgovorne urednice. Bila je vrhunski profesio- nal ac, nov in ar ist ra` iv a~, komentatorireporter, potpuno posve}ena odgovornoj i te-

{koj novinarskoj profesiji. Sara|ivala je i s drugim listovima u zemqi, posledwih nekoliko godina bila je dopisnica dnevnoglista„Danas”. Komemoracija povodom smrti Jovanke Zurkovi} odr`a}e se danas u 13 ~asova u Pozori{tu„DobricaMilutinovi}“u SremskojMitrovici. Sahranajeu16~asovanaNovomgrobquuSremskojMitrovici.


CRnA HROnikA

petak11.maj2012.

dnevnik

c m y

14

PROCESBIV[IMRUKOVODIOCIMAKLUBAS„MARAKANE”

Dudi}:Yaji}i„Zvezda” mini{taneduguju

UPO@ARUUNOVOMSADUBEZQUDSKIH@RTAVA

Izgoreostan uSlova~kojulici Po`ar, koji je ju~e izbio u Slova~koj ulici u Novom Sadu, u stanu broj 15 na drugom spratu,pri~iniojevelikumaterijalnu{tetu,a`rtavanije bilo. Kako je objasnio komandir vatrogasnog voda To{ic a Rak i}, vat rog as ci su primilidojavuu14.35~asova, a na licu mesta su bili tri minutakasnijeibrzolokalizovalipo`ar. – Prilikom dolaska primetilismodadimizbijasterase i kroz prozore na ulicu – kazao je Raki}. – U trenutku postavqawa pruge za ga{ewe vatredo{aojevlasnikkojije stan otkqu~ao, tako da nismo

mor al i da razb ij am o vrat a. Dima je u zgradi bilo dosta, ali su stanari bili pribrani i ostali u svojim domovima i tako izbegli mogu}e posledicegu{ewa. Powegovimre~ima,izgorelajecelajednasobaukojojsu bilieletri~niure|aji:televizor, video-nadzor, muzi~ka linijaidrugo. –Uzrokpo`aranijepoznat i na inspekcijskim slu`bama jedagautvrde,ba{kaoiukupnumaterijalnu{tetu–zakqu~iojekomandirRaki}. Vlasnik stana nije hteo da daje izjave, niti je dozvolio fotografisawe. A. J.

NOVOSA\ANKILISICEUBEOGRADU

Uhap{ena „vidovita\ina” Beogradska policija li{ila je slobode Milkicu S. (43) izNovogSadazbogsumwedaje izvr{ila krivi~no delo prevare, saop{tio je ju~e MUP Srbije. Osumwi~ena se u medijima rek lam ir al a kao „vid ov it a \ina” koja se bavi „pobedom nad depresijom izra|ivawem specijalnih amajlija i talismana, skidawem crne magije

mol it vom, skid aw em klet vi ba~enih na pojedinca ili porodicu, sre|ivawem emotivnih problema me|u partnerima”. Policijajepozvalasvegra|ane koji su na bilo koji na~inkoristiliusluge„vidovite \ine“ da se jave beogradskoj pol ic ij i na tel ef on e 011/2797–435i2797–854. (Tanjug)

Biv{ifudbaler„Crvenezvezde”Ivan Dudi} posvedo~iojeju~epredVi{imsudom u Beogradu da mu fudbalski klub „Crvena zvezda” i wen nekada{wi predsednikDraganXaji} ni{taneduguju. Svedo~e}inasu|ewuXaji}uitrojici wegovih saradnika, Dudi} je rekao da za sve {to je lepo do`iveo u inostranstvu, igraju}i za strane klubove, mo`e da zahvali„Zvezdi”iXaji}u. Xaji}ifudbalskimenaxerRankoStoji} optu`enisudasuodwegovogtransfera u portugalsku „Benfiku„ protivpravno prisvojili pet miliona maraka. Po sumwama Tu`ila{tva, za Dudi}ev prelazakiz„Crvenezvezde„u„Benfiku„ugovorenojeobe{te}eweodsedammilionanema~kih maraka, ali je na ra~un beogradskogklubaleglosamodvamiliona. Su|ewe se nastavqa 6. jula, kada bi trebalodasvedo~ifudbalerGoranDru-

Usaobra}ajnojnesre}inaregionalnom putu izme|u Kraji{nika i Torka, poginuo je voza~„opelakadet”DejanM.(22) iz Kraji{nika, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Zrewaninu. Nesre}asedogodilaprekju~e oko podne, kada je Dejan M., voze}i „opel kadet”, naleteo na teretno vozilo, kojim je upra-

vqaoStevanD. (27)izNadaqa, a potom je na „opel” naleteo „folksvagen pasat“, kojim je upravqala Elena V. (30) iz BanatskogVi{wi}eva. OdzadobijenihpovredaDejan M. je preminuo na mestu nesre}e, dok je putnik u „folksvagenu“N.B. zadobiolak{etelesne povrede,navodiseusaop{tewu. (Tanjug)

DraganYaji}iadvokatMilanVujindolazenasu|ewe

UBEOGRADUDOGOVOREVROPSKIHDR@AVAOSPRE^AVAWU[VERCADROGEDU@„BALKANSKERUTE”

Borbaprotivnarkomanije bri{egranice –Nemagranicaizme|upolicijazemaqaEvropekadjere~oborbiprotivnarkomanije–poru~ilisuju~euBeograduu~esnicizavr{ne konferencije o projektu borbe protiv krijum~arewa narkotikadu`„balkanskerute“isuzbijawanarkomanije.Naskupuje u~estvovalo~ak70predstavnika zemaqaevropskogkontinenta,od kojih30izdr`avaEU. Isti~u}i taj zajedni~ki zakqu~ak,direktorsrpskepolicije Milorad Veqovi} je naglasio da je „projekat na neki na~in udru`iopolicijeucelomregio- nu u borbi protiv narkomanije, presveganaBalkanu,jerjetarutausu{tiniinajbitnijiputkoji kre}e od Avganistana prema ZapadnojEvropi“. –Tojezajedni~kiproblemkoji zajedni~kiire{avamo.Pokazalo se da je ovaj projekt vi{e nego opravdanimi}emoiubudu}enastavitisaradwuidaquborbu,ne samoprotivkrijum~arewanarko-

NESRE]ANAPUTUKRAJI[NIK–TORAK

Voza~poginuo udvostrukomsudaru

li}, dok su Zoran Wegu{ i Perica Ogwenovi} svedo~iliranije. Xaji}u, Stoji}u, biv{em prvom sekretaruklubaMilo{uMarinkovi}u i finansijskom direktoru Vladimiru Cvetkovi}u sudisezbogoptu`bidasu prisvojili oko osam miliona evra od transferafudbalerauinostraneklubove. Oni su optu`eni da su protivpravno prisvojili vi{emilionske nov~ane iznose u evrima, dolarima i markama, ukupno oko osam miliona evra, od prodaje ~etiri fudbalera „Crvenezvezde”–GoranaDruli}a,Zorana Wegu{a, Perice Ogwenovi}a i IvanaDudi}a. Xaji}, Marinkovi} i Cvetkovi} i Stoji}teretesezakrivi~nodelozlou- potrebe slu`benog polo`aja, za koje je zapre}enakaznazatvoraoddvedo12godina. (Tanjug)

Projekatudru`iopolicijunaBalkanu

tika nego i protiv svih vidova kriminala, pre svega organizovanogkriminala–kazaojeVeqovi}. Direktor javne bezbednosti Austrije Herbert Anderl je tako|eoceniodaseprojekatpokazao kao veoma uspe{an, kako po rezultatima na terenu, tako i u pogledunose}egciqa–saradweu operativnom smislu, {to je dobraosnovazabudu}irad.

–Nekebrojkei~iwenicevezane za Austriju govore da su od2009.godine,odnosnoodpo~etka realizacije projekta, uhap{ene754osobe,a60osu|enonavi{eod350godinazatvora.Zaplewenojeukupno351kg heroinai52kgkanabisa–precizirao je Anderl, i dodao da je bilo i drugih zna~ajnih rezultata.

Pri{tinajerak-ranaorganizovanogkriminala ^elnicipolicijapojedinihevropskihdr`avasu se,odgovaraju}inanovinarskapitawauvezisproblematikomprojekta,osvrnuliinavi|eweprilikanaKosmetu. –Mismoneposrednopreovekonferencijeimali sastanaknakojemjetemabilaorganizovanikriminal na Balkanu i zajedni~ka konstatacija je da je Pri{tina ovog trenutka rak-rana organizovanog kriminalaidroge–obelodaniojedirektorsrpske policijeMiloradVeqovi}. Odgovaraju}inapitawekakvajesaradwaskosovskimslu`bamabezbednostinaplanuborbeprotiv kriminala,Veqovi}jerekaodaje„situacijatakva dainemamonekusaradwu“.

–KolegeizEuleksapoku{avajudapomognu,ali jepitawekolikosuto,oniuovomtrenutku,umogu}nosti.KolegeizBugarskeimajuistiproblem kaoimiuSrbiji.Normalno,~immiimamoproblemeovde,oniseodra`avajuinaZapadu.Moramoizna}inekizajedni~kina~inimoduskakotaj problemre{avati.Tojejednoodgoru}ihpitawa uovomtrenutku–upozoriojeVeqovi}. WegovaustrijskikolegaFrancLangjenaveoda AustrijaimakancelarijuzavezuuPri{tiniida su22austrijskapolicajcadeoEuleksa. –IzanassuKosovoiPri{tinajednaodkqu~aju}ih ta~aka i tra`imo blisku i uspe{nu saradwu–rekaojeLang.

Direktor policije Bugarske KalinGeorgiev jeodbrojnihzakqu~aka o uspe{nosti projekta, na prvom mestu markirao taj da policije evropskih zemaqa mogu zajednodaseboreprotivorganizovanogkriminala. – Zaista verujem da je ovo budu}nost, i na{im aktivnostima smo pokazali da smo bili uspe{ni–smatraGeorgiev. Direktor Kriminalisti~koobave{tajne slu`be Austrije FrancLang jenaglasio dajesvrha projekta bila da se postignu konkretni rezultati, a ne da se teoretski pri~a o trgovini drogomiorganizovanomkriminalu. – Operativno delovawe, upore|ivawe, analizirawe, zajedni~ki rad, sve je to dovelo do hap{ewa i zaplena, dakle, do opipqivih rezultata –podvukao jeLang. –Mismoveomazahvalni na{im kolegama iz Srbije, Bugarskeidrugihdr`ava.Uprotekletrigodineimalismopriliku da zaista radimo zajedno na operativnom nivou, dan i no}. Izgradili smo visok nivo poverewa, upore|ivali metode, takti~ke strategije, instrumente kojimasmoradili,iuspelismo da dostignemo nekakav evropski vrhunacuzajedni~kojsaradwina operativnomplanu.Miveomajasnoznamo{tamoramodauradimo narednih meseci, narednih godina, da bismo daqe napredovalinaoperacionomnivou. Projekat je i inicirao MUP Austrije, koja ga i predvodi, a finansijski pokroviteq je Evropskakomisija. J.Jakovqevi}

POSLEVI[EGODI[WEISTRAGE,PODIGNUTAOPTU@NICAZALIKVIDACIJUSVEDOKASARADNIKA

AleksandarSimovi}optu`en zaubistvoVukojevi}a –Tu`ila{tvozaorganizovanikrimi„zemunske grupe„, {to je dovelo do otnalpodiglojeoptu`nicuprotivnakadakrivawa i dokazivawa krivi~nih dela {weg pripadnika kriminalnog „zemunkoja je vr{io „zemunski klan”. Tu`ilaskog klana” Aleksandra Simovi}a kojomgateretizabezobzirno ubistvo svedoka-saradnika ZoranaVukojevi}a–Vuka3.juna2006. – rekao je ju~e Tanjugu tu`ilac MiqkoRadisavqevi}. Vukojevi} je bio {ef obezbe|ewavo|e„zemunskogklana”Du{ana Spasojevi}a koji je posle ubistvapremijeraZorana\in|i}apristaonatodasara|ujesTu`ila{tvomidobiostatussvedoka-saradnika u procesu za taj atentat, kao i u procesu protiv „zemunskogklana”. AleksandarSimovi}setereti zakrivi~nodelote{kogubistva, koje je, kako je naveo tu`ilac, u~inio iz bezobzirne osvete jer je Vukojevi} prihvatio da svedo~i protiv ostalih pripadnika AleksandarSimovi}

{tvo smatra da je Aleksandar Simovi} ubistvoizvr{ioiizkoristoqubqajer jehteodaprisvojideonovcakojijebio kodVukojevi}a,dodaojeRadisavqevi}. Vukojevi}jestatussaradnikadobio2003,alijekasnijedo{aousukobsJedinicomzaza{titu svedoka MUP-a Srbije, posle~egajeiza{aoizprogramaza{tite. Po optu`nici, Aleksandar Simovi}, koji je kao i wegov starijibratMilo{,utovremebioubekstvu,zajednosaZoranomPovi}em–Povomivi{eNNlicasa~ekaojeVukojevi}a ispred ku}e u Zemunu u UliciDraganaRaki}a16.Oni sugasavladali,ubaciliukola i odvezli na autoput Beograd–[id, gde mu je AleksandarSimovi}zadaovi{eudaraca tupim predmetom u glavu, a

potom pucao u wega iz „magnuma„ kalibra357ipogodiogauglavu,grudiivrat. Mrtvog Vukojevi}a je zapalio i wegovo telo ostavio pored puta. Prilikom te otmice i kome{awa koje se de{avalo u automobilu, Povi} je rawe,n ali su ga ostali prevezli u Urgentni centar, gde jepreminuo. Simovi}usenateretstavqaikrivi~nodelonedozvoqenogdr`awaoru`jajer su kod wega u stanu na|eni revolver „smitiveson”,automatskapu{kasmunicijom, ru~na bomba, kao i municija za „magnum„357kojimjeVukojevi}ubijen. Tu`ilac Radisavqevi} je rekao da je optu`nica protiv Aleksandra Simovi}apodignuta13.januaraovegodineida musenateretstavqakrivi~nodelote{kogubistva.Sudjepotvrdiooptu`nicu 24. februara, a za 22. maj je zakazano pripremnoro~i{teutomprocesu. Aleksandar Simovi} je mla|i brat Milo{aSimovi}akojijeuhap{enujunu 2010.poslesedamgodinabekstva.Alek-

ZoranVukojevi}Vuk

sandar je uhap{en je 25. novembra 2006. godineustanuuUliciMilentijaPopovi}a35naNovomBeogradu.SwimjetadabilasuprugaZorana.Osu|enjenavi{edecenijske kazne zatvora zbog devet ubistava i tri otmice koja je izvr{io kaopripadnik„zemunskogklana”,kaoi zbogu~e{}auubistvupremijeraSrbije Zorana\in|i}a.


crna hronika

dnevnik U SRBOBRANU

Sumwivesaksije Policijajepodnelakrivi~nu prijavu protiv Miroslava ^. (1980)izSrbobranazbogsumwe da je po~inio krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe, dr`awaistavqawauprometopojnihdroga.Uwegovomdvori{tu

je prilikom pretresa prona|enopetsaksijas15biqakazakojesesumwadasuindijskakonopqa,navodiseuju~era{wemsaop{tewu Policijske uprave u NovomSadu. M. V.

U NOVOM SADU

Izabravezbogekrana Novosa|aniJovanH.(1989)i Danilo S. (1987) uhap{eni su pod sumw om da su po~ in il i krivi~nodelote{kekra|etako {to su provalili u prodavnicu tehni~ke robe i iz we ukrali vi{e televizora, lap-

top ra~unara i fotoaparata. [teta je proc ew en a na oko 600.000dinara. Sledi saslu{we okrivqenih kodistra`nogsudije,ka`eseu ju~era{wem saop{tewu novosadskepolicije. M. V.

AKCIJA „MORAVA” I U PAN^EVU

Marihuanautorbi Slu`benici kriminalisti~kepolicijeuPan~evuuhapsili su Marka ]. (1982) iz Pan~eva zbog sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ene proizvodweistavqawauprometopojnihdroga.Markujeodre|enopolicijskozadr`avawedo48sati.

Policijcisupregledomvozila Marka ]. prona{li torbu u kojoj je bilo vi{e od kilogram marihuane. Mladi} }e uz krivi~nuprijavubitiprivedenistra`nom sudiji Vi{eg suda u Pan~evu. Z. Dg.

U BEOGRADU LI[ENA SLOBODE GRUPA OSUMWI^ENA ZA FALSIFIKATE DEVIZA

La`nenov~anice od50evra Beogradska policija uhapsilajeucentrugradakriminalnu grupu u trenutku kada su weni ~lanovi vr{ili primopredaju 141falsifikovanenov~aniceu apoenimaod50evra,saop{tilo je ju~e Ministarstvo unutra{wihposlova. ^lan ov i krim in aln e grup e sunater it or ij iBeo g rad adistrib ui r al i ve} u kol i~ in u fals if ik ov an ih nov~ an ic a, „ali{ en isuslob od eubliz ini beo g rads kog hot el a ’Slavij a’ u tren utk u prim op red aje fals if ik ov an ih nov~ an ica”.

Istra`nom sudiji privedeni suBorisavJ.(38)i^eda[. (28) iz Beograda, Aleksandar [. (30),VaskoN. (35)iIvanG. (28) izPrijepoqaiDraganT. (52)iz Kragujevca,naveojeMUP.Prilikompretresastanovakodwih su prona|ene i falsifikovane registarske tablice, kao i mawa koli~ina municije, navodi se u saop{tewu. Oni se terete da su izvr{ili krivi~na dela falsifikovawa novca, falsifikovawaispravaineovla{}ene proizvodwe, dr`awa, no{ewa i prometa oru`ja i eksplozivnihmaterija. (Tanjug)

BEOGRA\ANIN LI[EN SLOBODE POSLE PORUKA UPU]ENIH PREKO VIDEO-SNIMAKA

Lisicezbog pretwiHolandiji iTribunalu

Pripadnici Slu`be MUP-a Srbijezaborbuprotivorganizovanogkriminalausaradwis OdeqewemVi{egjavnogtu`ila{tva u Beogradu za borbu protiv visokotehnolo{kog kriminala, postupaju}i po zamolnici za pru`awe me|unarodnepravnepomo}iKraqevineHolandije,li{ilisuslobode i zadr`ali Miroquba P. (1965)izBeogradazbogpostojawa osnovane sumwe da je izvr{iokrivi~nadelaugro`avawa sigurnostiiizazivawa panike i nereda, saop{tio je ju~e MUP. Osumwi~eni je putem interneta na vi{e internet-servisa objaviovideo-snimakukojemu dru{tvu holandskog dr`avqanina crnogorskog porekla iznosi la`ne vesti i tvrdwe da izvesnagrupasrpskihintelektualaca ima plan za osloba|awe srpskih dr`avqana koji se nalazeuHa{kimtribunalu. Tako|ejenavedenodaseplanira upu}ivawe ultimatuma vladi Holandije da oslobodi Ratka Mladi}a, Radovana Karaxi}a, Vojislava [e{eqa i ostale,ida}e, ukolikosetone desi, biti poru{ene brane na morskojobaliHolandijegrana-

tirawem pe{~anihdinanatim branama po{to tamo postoje bezbedonosni propusti. Na snimku se navodi da bi u tom slu~aju Holandija pretrpela veliku katastrofu. Navedenim radwama ugrozio je sigurnost ve}eg broja lica, dr`avqana Kraqevine Holandije stavqawemuizvesnostda}eru{ewem branenapastinawihov`ivot, {tojeizazvalowihovuuznemirenost,navodiseusaop{tewu. Na drugom video-snimku, osumwi~enili~nostojiispred Ha{kog tribunala u Kraqevini Holandiji i iznosi la`nu vest u kojoj se, izme|u ostalog, navodi da se pribli`ava dan kada }e na mestu gde je Ha{ki tribunal biti pustiwa i da od wega ni{ta ne}e ostati, kao i da je to posledwa poseta Ha{kom tribunalu pre nego {to onbudesravwensazemqom,~imejetako|eugroziosigurnost i izazvao uznemirenost ve}eg broja lica, dr`avqana KraqevineHolandije. Osumwi~eniMiroqubP.bi}euzakonskomrokuuzkrivi~nu prijavu priveden de`urnom istra`nomsudijiVi{egsudau Beogradu,dodajeseusaop{ewu. M. B.

petak11.maj2012.

15

JU^E U VETERNIKU

Uhap{en zatvorenik Pripadnicinovosadskekriminalisti~ke policije li{ilisuju~eposlepodneuVeterniku slobode Zoltana P. (42), zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici na produ`enom vikendu, kojitamoboravizbogdelauvezi s narkoticima, saznaje „Dnevnik”nezvani~no. Osumwi~eni je uhap{en u svojojku}i,aovogputaseteretidajepoku{aodaiznudioko 20.000evraodtridesetjednogo-

di{weg Novosa|anina. Zoltanusepripisujedajeuvi{enavrata pretio da }e ubiti tog ~ovekaiwegoveroditeqeukolikomunedatra`enusumu,saznajemonezvani~no. On je, navodno, poznat policiji i kao pripadnik jedne navija~kegrupe,adosadajeokrivqenzadelauvezisoru`jem. Osumwi~eni }e biti privedende`urnomistra`nomsudijinasaslu{awe. E. D.

Hap{eweZoltanaP.

NAKON RAFALA NA NEBOJ[U T. U PICERIJI NA NOVOSADSKOJ GRBAVICI

Policijatraga zanapada~em, povre|enikriti~no Kriminalisti~ka policija intenzivnoradinarasvetqavawu svih okolnosti poku{aja ubistvaNeboj{eT. (1960),preksino}oko18.30satiuba{tinovosadskog lokala „Aleksandar” uUliciMi{eDimitrijevi}a. Povre|eni je s te{kim telesnim povredama prenet u Klini~ki centar Vojvodine, potvrdilajeju~enovosadskaPolicijska uprava o doga|aju o kojem smo pisali. Odmah posle prijema povre|enog u Klini~ki centar Vojvodine, porparolka te ustanove Jelena Juri{in saop{tila je da se radi o veoma te{kojpovrediidaseodmahpristupilooperacijitedaselekariboreza`ivotpacijenta.On je ju~e tako|e bio u `ivotnoj opasnosti,rawenjejednimmetkom u glavu, a sme{ten je na Odeqewuintenzivnenege. Poprvimsaznawima,policijajenamestupucwaveispredpicerije„Aleksandar„naGrbavici, na uglu ulica Mi{e Dimitrijevi}aiKolasrpskihsestaraprona{latragovekojisuposlatinave{ta~ewe.Tako|e,nezvani~no saznajemo da je u dru{tvuNeboj{eT.,zvanog@abac, sedelo jo{ nekoliko imu}nih Novosa|ana. Napada~jenajverovatnijepucao iz automatskog oru`ja „hekler”, a nekoliko projektila zavr{ilo je na fasadi lokala. JedanmetakjepogodioNeboj{u uglavu,paseuovomtrenutkune mo`e tvrditi da je ba{ on bio meta napada ili je to bio neko odmla|anihbiznismenakojisu

Neboj{aT.neposrednopo{tojepogo|enuba{tipicerije

ispijalikafu.Naime,ponezvani~nim saznawima, s povre|enim su u vreme pucwave za stolombiliAleksandarG.,sinpoznatog gra|evinskog investitora,BojanM.,sinpoznatogindustrijalca, i Darko ]., vlasnik poznatoglancaprodavnica. Verovatno je pucano s razdaqineodokodesetmetaraodstola. Navodno, policija traga za mu{karcem visokim oko 180 centimatera koji je bio obu~en u crno i imao na glavi ribolova~ki{e{ir,kojimjezaklonio lice. Ina~e,Neboj{usumnogivi|aliuovojba{tiveoma~esto. On je u tim prilikama ispred lokala parkirao veoma prepo-

zatqiv xip. Po jednoj verziji, uzpomenuteposlovnequde,bilasuidvojicamladi}a,kojesu nekiokarakterisalikaoobezbe|ewe. Navodno, oni su posle rafala s pi{toqima u rukama potra~ali za izgrednikom, ali ganisustigli. Lokalimavideo-nadzor,ali se u interesu istrage ne saop{tava koliko }e snimak pomo}iidentifikacijiizgrednika. Mot iv i za pucw av u nis u utvr|eni. Ima vi{e scenarija ipretpostavki.Ponekima,povre|eniNeboj{ajepozanatpolicijipodelimaizvi{eoblastikrimninala.Nijeiskqu~enodajejo{preratovadovo|en u vezu s nelegalnim poslovima

oko automobila, mo`da i narkoticima, te je tako nek o spom iwaodabionmo`da mogao znati tajn e nez godn e pokrupnebosove izpodzemqa.Ka`u da je du` e bio, a mo`da i sada,uemotivnoj vezi s poznatom f o l k - p e v a ~ i - com. Kako smo pisal i, Neb oj{ a stanuje nedaleko od mesta zlo~ina,uUliciKola srpskih sestara. Napada~ je utekao posle ispaqenografalaka Ulici\or|aServickogprema Katoli~komgrobqukodMedicinske {kole. On je ili perfektan profesionalac, koji je jednim hicem pogodio ciqanu `rtvuilijepotpunakontraod togapajeodgomileprojektila – najmawe pet – jedan slu~ajno pogodio ba{ Neboj{u. Ina~e, mesto doga|aje je na nekoliko desetina metara kod policijskeispostave„Liman”. Kako nezvani~no saznajemo, Neboj{ajedr`aonekolikopoznatih lokala, me|u kojima je „Gara`a„nanovosadskomBulevarudespotaStefanai„Hacijenda„ u Ba~koj Palanci, a on je,navodno,iz^elareva. M. V.

U SPECIJALNOM SUDU PO^ELA UVODNA IZLAGAWA ADVOKATA [ARI]EVE GRUPE

Odbranatra`ipodatke oprislu{kivawu

USpecijalnomsuduuBeograduju~esupo~elauvodnaizlagawa odbrane pripadnika kriminalnegrupeodbeglognarkobosa Darka[ari}a,kojisetereteza {vercvi{eodtritonekokai- na iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Uime[ari}a,kojije ubekstvuvi{eoddvei po godine, sudu se obratio wegov branilac ZdenkoTomanovi},koji jetokomizlagawaotvoriopitawezakonitosti prislu{kivawa wegovog brawenika, i negodovao zbog kr{ewa pretpostavkewegovenevinosti. –Vi{eputasmoponovili da [ari}u nije omog u} en o fer i pravi~nosu|eweuSr-

biji,igotovodanemapoliti~araizizvr{nevlastikojise nije promovisao optu`uju}i gaiunapredgaosu|uju}i–rekao je Tomanovi}, i predlo`iosududaizvr{iuviduvi-

{eodoko300tekstovasizjavam a preds tavn ka izv r{ ne vlasti koji su, kako je naglasio, wegovog brawenika osudilibezsu|ewa. Advokatjepodsetionatodaje tra`ioodsudadaapelujenapoliti~are da prekinu da kr{ewe pretpostavku nevinosti, na {ta mujepredsedniksudskogve}asudija Sini{a Petrovi} odgovoriodajetou~inio. Govore}i o svojim zahtevima zaferipravi~nosu|ewe,[ari}evbranilacjeobavestiosudda je od BIA-e i Uprave kriminalisti~kepolicijetra`iopodatkeoprislu{kivawu[ari}akoje nije dobio od suda i Tu`ila{tva. – Od BIA-e tra`imo informacijuotomekojeslu{aorazgovoreDarka[ari}a,koihjetranskribovao,naosnovu~egasuslu{ani, ko ih je slu{ao i kome su dostavqeni–rekaojeTomanovi}.

Po wegovim tvrdwama, naredba o prislu{kivawu [ari}a od 6. januara 2009. je potpisana kao naredbaistra`nogsudijeVi{eg sudauBeograduod6.januara2009, {todovodiusumwuwenuzakonitostjer„svidobroznamodaVi{isudpostojiod2010”.Tomanovi} je zakqu~io da se, stoga, saslu{aweodvijanaosnovunaredbesudakojinepostoji. Tako|e,naveojeon,naprepisu naredbi iz aprila 2010. godine mo`esevidetipe~atOkru`nog suda u Beogradu, koji u to vreme nijepostojaove}~etirimeseca. Od ukupno 22 optu`ena, devetoricasuubekstvu,me|ukojima je i [ari}. Najtra`enijem narkobosuizSrbijecrnogorskogporekla izgubio se trag u oktobru 2009, tokom akcije „Balkanski ratnik”, koja se odvijala istovremenouUrugvajuiBeogradu,i predSpecijalnimsudommusesudiuodsustvu. (Tanjug)


RePORTA@A

petak11.maj2012.

c m y

16

dnevnik

FANOVI „METALIKE” SRPSKU TROBOJKU POSLALI U KALIFORNIJU

Bez „Partizana” i klasa puca Ko bi rekao da su ro|eni {es’et i neke

sam godina kasnije i nekoliko kilometara daqe, ameri~ki bend „Metalika„ ponovo je pokrenuo veliki metal-haxiluk u Srbiji i regionu. Sestre i bra}a po muzici slivali su se u srpsku prestonicu iz svih pravaca i koncertna atmosfera mogla se osetiti ve} u autobusu. Kako to biva s grupama ovog kalibra s dobro organizovanim fanovima, propaganda je svedena na minimum. Organizator se nije previ{e trudio i tro{io da ubedi raju, koja je na internetforumima mesecima unapred od lu ~i la ku da }e sli sti ti 3.300 dinara, koliko je ko{tala najjeftinija ulaznica. Umesto na stadionu “Partizna”, bina solidne ali ne i epske veli~ine smestila se na prostrano U{}e, gde se, po grubim procanama, skupilo oko 30.000 qudi. Do randevua dve velike reke slika tako uobi~ajena: redovi za brzu hranu, op ko qe ne ze le ne po vr {i ne, raskrsnica kod poslovnog centra „U{}e” poja~ana policijom, `an dar mi, ko wi ca, sam {oping-mol opsednut pe{acima i „kamperima” u dominantno crnoj ode}i – na u`as mejnstrim potro{a~a. Bend je u Srbiju do{ao po drugi put, zahva-

O

zak prijateqa „Ma{in heda”, pa se}awe na pokojnog majstoru nisu izostala. E sad, {ta se zbivalo od 21 sat i 21 minut do 23 ~asa i 26 mi nu ta? Kao i uvek, na stup „Metalike„ po~iwe temom „EcstasyofGold” (Enio Morikone) iz filma „Dobar, Lo{, Zao” (Ser|o Leone) . Dok se lik Klinta Istvuda gasi na bimovima, kre}e tanderbal: „Hitthe Lights”, „Master of Puppets” i „Shortest Straw” – pesme hronolo{ki pore|ane po albumima i, ukoliko bend ne la`e, sor-

quju}i naporima i novcu „Lajv nej{ na„, „Adri je en ter tejn menta„ i „Arene Beograd„, uz podr{ku „Rogowe”, koji su vaqano organizovali koncert, uz omawi maltretman sedme sile osen~en ne pla ni ra nim ~e kawem. Fe{ta je po~ela oko pola sedam uve~e, kad se na binu pe we fran cu ski „Go |i ra” i ta mo osta je po la sa ta. Oce ni ti ih pra vi~no jednako je te{ko kao i fudbalera koji u|e u igru u 75. minutu, kad wegov tim vodi s 3:0. Za predgrupu „Ma{in hed” to je osetno lak{e, jer su na Bend ~ije se ime tetovira raspolagawu imali duplo vi{e vremena i razgla- tirane tako da zemqa doma}in sa. Nastup sasvim korektan, uvek slu {a dru ga ~i ju li stu. ali im okoreli fanovi nikako Xejms Hetfild (glas, ritam ne}e oprostiti forsirawe no- gitara), Kirk Hemet (solo givog materijala na u{trb sta- tara), Robert Truhiqo (bas) i rog, zbog ~ega je, ina~e furioLars Ulrih (bubwevi) uporno zan sastav (svirao solisti~ki odbijaju da prihvate da im {ena beogradskom Sajmu 2004), sta decenija kuca na vratima, zvu~ao polukamerno u odnosu agilniji i nao{treniji od vena prvi koncert u Srbiji. Tad znog reda srpske fudbalske reje ve ~e ri ubi jen gi ta ri sta prezentacije. „Kakav je ose}aj „Pantere” Dajmbeg Darel, bli- biti `iv”, pitao nas je Xejms,

ogrnut „Motorhed” gorwakom, dok je koncert lagano klizio ka sre di {wi ci po sve }e noj dvodecenijskom jubileju kultnog „crnog” albuma, prosto nazvanog „Metalika”. Pesme smo slu{ali po redu, ali otpozadi, {to je sva ki vla snik du ple plo~e i kasete (retko ko je imao CD-plejer u raspadaju}oj Jugoslaviji) mogao da prepozna. Umesto upaqa~a, baladu „NothingElseMatters”prate mobilni telefoni, dok u ~udu konstatujemo da publika svesno propu{ta upijawe magije

nevi|ena, dinami~ki aktivna laserska koreografija plete po vazduhu, stvaraju}i privid nove, promenqive ravni! Napor za svaku pohvalu, kao i onaj u vezi s kaqewem doma}eg fan-kluba i vatrenih obe}awa benda da }emo se vi|ati ~e{}e, a ne dva puta u 30 godina. Na kraju, Truhiqo je pokupio srpsku zastavu s imenom benda i natpisom „dobrodo{li nazad ku}i”, na odu{evqewe publike pome{anih utisaka. [to nas dovodi do... ...zvuka! Rizikuju}i da budemo optu`eni za eksploataciju

E, da je desni glasan ko levi

da bi snimila ne{to {to }e „Ju-tjub” isporu~iti boqe. Tad je udarila i pirotehnika te podse}awe na posto{i{anu fazu benda (album „ReLoad”) uz nose}u pesmu „Fuel”. Po{to oprobane recepte ne vaqa mewati, zvuci rafala i detonacija uvode nas u ratno-antiratnu „One”, kad vazduh ve} prezasi}en pirotehni~kim dimom dobija novu dimenziju: do sada u Srbiji

dlaka iz jajeta, potpisujemo da je nastup na JNA pre osam godina bio kvalitetniji. Daleko da je aktuelnih 3.300 dinara oti{lo u dim: grupa zvu~i kompaktno i definisano, vazdu{ni udar „tu{a” pomera vitalne or ga ne i pro duk ci ja zvuka je i daqe onakva kakvu po se ti lac o~e ku je, me |u tim, neki kiksevi prosto su nedopustivi za grupu ovakvog reno-

mea. Prvo i osnovno, ho}e li ne ko s do voq no auto ri te ta (~itaj: Hetfild) re}i Larsu da svira „na klik” (zvuk metronoma u „bubicama”)? Toliko iskusan bubwar ne mo`e se {eretski zezati s aran`manima (posledi~no – da „ispada„ ne samo dinami~ki nego i ritmi~ki) pa sve i da je dva puta osnovao „Metaliku„. Bend „Korn” je, recimo, na „Egzitu„ odsvirao isti taj „One” za klasu ta~nije i mo}nije. Daqe, ho}e li ne ko re }i Het fil du (~i taj: Lars) da izniveli{e glasno}e dve gitare i da prepusti ja~i kanal onoj u Hemetovim rukama jer cenimo da solo gitara tome i slu`i – da se ~uje ja~e od pratwe kad tome do|e vreme. Gre{kice i fal{evi nikada nisu bili minus kod bendova ovog `anra, ali kada zafali slo`no ~eki}awe ritam-sekcije, onda imamo problem. A U{}e? Kao {to samo ime govori, bratimqewe reka na otvorenom prostoru nikako ne ide u korist zvuku i verovatno je „{koqka” JNA omogu}ila da isti ima gde i da se odbije. Ne mawe va`no, travwak kraj Dunava nije ujedna~ene visine, zbog ~ega su i dvometra{i umesto bine gledali temena i telefone. Tu se neminovno javqa i „hoklica efekat”, na vi{e mesta, kada zvuk dobija savr{enu definiciju tek kada se slu{alac izvije na prste stopala, pod uslovom da nosi broj ve}i od 45. Toliko od na{e objektivnosti. A da li bismo ponovo oti{li na preksino}ni nastup? Koliko danas! Energija je to golema za primiti. Igor Mihaqevi}


c m y

dnevnik

PETAR[KULETI]VERUJEDAVOJVODINA MO@EUEVROPU

^a~aniveliki du`nici

Novosadski fudbalski superliga{ je trenutnona~etvrtojpozicijinatabeli,dabiizboriliplasmanukvalifikacije u Ligu Evrope crveno - belima nedostajubaren~etiriboda.Svi u klubu su uvereni da }e u predstoje}advame~asaBorcemu^a~ku i protiv Crvene zvezde u posledwem krugu slaviti. Jedan od onih koji su uvereni u povoqan raspletjeiPetar[kuleti}. -Sada{we~etvrtomestonije merilo kvaliteta Vojvodine istakao je Petar [kuleti}. Mi moramo da budemo tu odmah

stru~wak.Uspeojedanasmotivi{e, iako nam je te{ko pala eliminacija iz Kupa. Pokazali smodasmonapravomputuposle pobede nad BSK-om, mada to ne bi trebalo da bude pravo merilo.Svismoutreningui~inimo svedasekoncentri{emonaono {tonas~ekauposledwadvakola. Igra~i su, sem povre|enog Moreire,zdraviiornizautakmice. SutraVojvodinagostujeBorcu. ^a~ani, koji su ispali iz elitnog stepena takmi~ewa, eliminisali su crveno-bele u polufinalu nacionalnog kupa.

SPORT

petak11.maj2012.

BELODEDI]BIODOMA]INFINALALIGEEVROPE

Yaji}usam obja{wavaokosam MiodragBelodedi}ispri~aoje kako je prevario re`im Nikolaja ^au{eskuakakobipobegaouJugoslavijuidajeDraganuXaji}umorao{estputadaobja{wavakojei zbog ~ega treba da igra u Crvenoj zvezdi! Biv{ifudbalerCrvenezvezde i reprezentacije Rumunije Mio- dragBelodedi}biojenafinalnoj utakmici Lige Evrope izme|u Atletiko Madrida i Atletik Bilbaa (3:0).Tom prilikom, sada{wi funkcioner Fudbalskog savezaRumunije,oceniojedanedavno sagra|eni„Nacionalnistadion”u Bukure{tu puno zna~i qudima iz tog grada i da }e ih naterati da razmi{qajudruga~ijeofudbaluu svojoj zemqi.On je dodao da }e veliki uticaj na lokalno stanovni{tvoimatiifinaleLigeEvrope. -NajboqitimoviizBukure{ta -Rapid,DinamoiSteauaposledwe trisezoneneispuwavajuo~ekivawa.Sanovimstadionom,me|utim, qudi}eseponovookrenutigradui po~eti da razmi{qaju druga~ije ispri~aojeBelodedi}.-Tojestadion sa pet zvezdica, ne{to {to prenismoimaliuRumuniji.Finale Lige Evrope na wemu je veoma va`an doga|aj za sve. Nacionalni stadionuBukure{tu,~ijijekapacitet55.600mesta,otvorenjeunovembru 2011. godine, a wegova izgradwako{talajeoko110milio-

Miodrag Belodedi}

na evra. Svoje utakmice na wemu igrareprezentacijaRumunije,dok ga klubovi iz Bukure{ta iznajmqujupopotrebi. Belodedi} je, izme|u ostalog, pri~aoiovremenukadajebioprvakEvropesaSteauom,1986.godineiCrvenomzvezdom,1991.Onje naveodanikonijeo~ekivaoda}e Steaua uspeti da u finalu tada{wegKupa{ampionapobediBarselonuuSeviqi,kaoidabiZvezda,danijebilorata,„jo{godinama nastavila da pobe|uje”. Na pitawe:-Kobidanaspobedio,Steauaiz1986.iliZvezdaiz1991?-Belodedi} se na{alio i odgovorio

kontrapitawem:-Ukomtimubih jaigrao?. Biv{i reprezentativac Rumunije,kojijeusreduuve~ebioambasador finala Lige Evrope, napustio je 1988. godine Steauu i pre{aouZvezdujer,kakojerekao,nije vi{e mogao da `ivi pod re`imomNikolaja^au{eskua. -Nijemisesvideona~innakoji su igra~i bili tretirani posle osvajawatituleevropskogprvaka. Nijenambilodozvoqenodaidemo uinostranstvo.Mogaosamtadada odemuItaliju,alimijenekorekaodabitrebalodapre|emuZvezdu. Tako sam odlu~io da odem u klubkojisamnajvi{evoleo-prisetioseBelodedi}. Da bi ostvario svoj ciq, on je moraodaprevari~elnikeSteaue. -Kadasmosevra}alisame|unarodnih utakmica oduzimali su nam se paso{i. Jednom prilikom samrekaodamojamajkaimadozvoludapre|egranicusaJugoslavijom,jerideuposetufamilijiida ja`elimdapo|emsawom.Biosam upla{en, ali u Jugoslaviji su mi rekli da }u dobiti politi~ki azil-rekaojenekada{wiodbrambeni fudbaler. - Posle toga sam oti{ao da gledam Zvezdu i zakucaonavratasportskogdirektora Dragana Xaji}a. Morao sam {est puta da mu obja{wavam ko sam i odakledolazim.

VolkovnaBrnovi}evomspisku Petar [kuleti}

pored Partizana i Crvene zvezde.Mnogotogasmopropustili, aliimamojo{jednuprilikuda poka`emokolikomo`emio,nadamseda}emojeiskoristiti. Naglasioje[kuleti}dapromene trenera nije mnogo uticalanaradidodao: - Vidi se da je Zagor~i} bio dobar igra~ i da je takav i

^inisedasuNovosa|aniposebnomotivisaniba{zbogtoga. -Boracnamjevelikidu`nik. Motivaimamomnogoiidemoda pobedimo. Ne}emo srqati, ali najva`nije je da na vreme postignemo gol i dobro otvorimo utakmicu - zakqu~io je Petar [kuleti}. M.Pavlovi}

17

FudbalerPartizanaVladimirVolkovdefinitivno }eigratizaCrnuGoru,po{tojepozvanzaprijateqski me~saBelgijom.Onjeuoktobrupro{legodineprihvatiodaigrazaCrnuGoru,alisepredomislioidebitovaozaSrbijuuprijateqkomme~usaMeksikom.PonovimpropisimaFIFAdozvoqenojedaigra~promeni nacionalni tim, ukoliko za prethodnu selekciju nije nastupaoutakmi~arskimutakmicama. SpisakBrnovi}a-golmani:MladenBo`ovi}(Videoton)iSr|anBla`i}(Panetolikos),odbrana:Savo Pavi}evi} (Makabi Tel Aviv), Milan Jovanovi}

(SpartakNaq~ik),LukaPejovi}(Jagjelonija),Marko Ba{a (Lil), Stefan Savi} (Man~ester siti), Miodrag Xudovi} (Spartak Nal~ik), Vladimir Volkov (Partizan)iSa{aBali}(Krivbas),sredinaterena: Nikola Drin~i} (Krasnodar), Milorad Pekovi} (Grojter Firt), Mitar Novakovi} (Amkar Perm), Mladen Ka{}elan (Ludogorec), Simon Vuk~evi} (Blekburn), Marko ]etkovi} (Jagjelonija) i Elsad Zveroti}(Jangbojs).napad:StevanJoveti}(Fiorentina),MirkoVu~ini}(Juventus),AndrijaDeliba{i} (RajoVaqekano)iFatosBe}iraj(DinamoZagreb).

Lazar Markovi}

Markovi} ostajeu Partizanu Kakonezvani~nosaznajemo, Lazar Markovi} nije potpisaougovorsa^elsijemkakosu nekimedijiobjavili.Izvesno jedazamladognapada~apostoji interesovawe klubova iz Premijer lige i Primere, a me|uwimajei^elsi. Obilokakvimkonkretnim razgovorima o eventualnom transferuLazaraMarkovi}a moglo bi da se razgovara tek po okon~awu ove sezone, saznajemo u klubu. Me|utim, preliminarni razgovori su otpo~eli, a opre~ne su informacije o tome dokle se u wimastiglo. -@eqaLazaraMarkovi}aa ina{ajedaostanetokomcele slede}e sezone u Partizanu i po mogu}stvu i sezonu nakon te.Ta~nojedaimamovi{emilionsku ponudu za najboqeg mladognapada~auSrbiji,ali ne}emo `uriti jer Partizan nemazamenuzaweganatojpoziciji-reklisuuPartizanu. Crno-bele tokom leta o~ekuju kvalifikacije za Ligu {ampiona,kojepo~iwusredinom jula. ^elnici kluba nisu `eleli da zvani~no komentari{u ni{ta vezano za transfereuovomtrenutku. Uprava crno-belih je prethodnihdanarazgovaralanatemu mogu}ih transfera odnosno odlazaka iz Partizana i svisuseslo`ilidabiLazar Markovi}trebalodaostaneu klububaremdokrajakvalifikacijazaevrokupove.


18

S PORT

petak11.maj2012.

RenataKubikiMarta TiboruLondonu Srbija }e na Olimpijskim igrama u Londonu imati jo{ dve predstavnice u kajaku – Renatu Kubik i Martu Tibor u kategoriji k-2 na 500 metara. Wih dve su do vize za London do{le po{to je Me|unarodna kajaka{ka federacija proglasila takmi~ewe u Okeaniji neva`e}im i dodelila olimpijsku kvo-

tu slede}oj najboqe plasiranoj federaciji sa Svetskog prvenstva – Srbiji. To zna~i da }e u Londonu na{a zemqa imati 11 predstavnika u kajaku. - Ovo je istorijski trenutak na{eg mirnovoda{kog kajaka jer nikad brojniju ekipu, do ovog trenutka 11 reprezentativaca, nismo imali na Olimpijskim igrama. Nije mogla lep{a vest

RenataKubikiMartaTibor

da stigne iz Lozane. Ovo }e svakako biti podstrek za ostale na{e olimpijske kandidate da ispune olimpijske kvote - rekao je prvi ~ovek Kajaka{kog saveza Srbije Mirko Ni{ovi}. Marta Tibor i Renata Kubik spremale su se za evropske olimpijske kvalifikacije u Poznawu na kojima je trebalo da nastupe za nedequ dana kada su dobile lepe vesti. - Plakale smo od sre}e kada nam je predsednik Ni{ovi} javio ovu vest. Nismo mogle da verujemo. Ovo je za nas veliko iznena|ewe. Ne mo`emo da opi{emo kako se ose}amo. Radujemo se, ali moramo puno da radimo i poka`emo na Olimpijskim igrama koliko vredimo- rekle su nove srpske olimpijke. Srpski kajak ima jo{ pet olimpijskih kandidata u tri discipline, koji }e nastupiti 16 i 17. maja na kvalifikacijama u Poqskoj.

EVROPSKOPRVENSTVOUBRISELUZA@ENE

POLUFINALEPLEJ-OFA

Beogra|anii Zrewaninci ufinalu Kikinda-Crvenazvezda0:4 KIKINDA: Hala SC „Jezero”, gledalaca oko 300, sudija Zoltan Teke (Senta). Rezultati: Pete - Linder 0:3 (-4, -7, -3), Markovi} - Savi} 1:3 (-6, 9, -5, -3), Radowi} - Lupulesku 0:3 (-5, -3, -2), Pete - Savi} 2:3 (-4, 2, 4, -9, -2). Beogra|ani su ostvarili maksimalnu pobedu od 4:0 kao i u prvom me~u plej ofa i tako se zaslu`eno plasirali za finalni deo gde im je protivnik ekipa zrewaninskog Banata. Najvi{e neizvesnosti bilo je u susretu izme|u Petea iz doma}e ekipa i Savi}a. Vredno je ista}i da je me~ odigran pred rekordnim brojem gledalaca. M.S.

Mr|enovi}evabez finalavi{eboja

Evropsko prvenstvo u `enskoj sportskoj gimnastici za seniorke i juniorke odr`ava se u belgijskom gradu Briselu. Prve su na sprave iza{le juniorke, a me|u wima su nastupile i na{e Tamara Mr|enovi} (Sokolsko dru{tvo Vojvodina, Novi Sad) i Anica Ili} (GK Beograd). Nijedna od na{e dve takmi~arke nije uspela da se plasira u finale vi{eboja, kao ni u finala po spravama. [ansu je imala Mr|enovi}eva, ali je konkurencija ipak bila prejaka, pa je gimnasti~arka iz Novog Sada u kvalifikacijama zauzela 44. mesto sa 46.381 bodom (13.166 preskok, 9.933 dvovisinski razboj, 10.666 greda, 12.616 parter). Anica Ili}, koja je pro{le godine imala problema sa povredom, plasirala se na 63. mesto sa 39.465 (11.966 preskok, 8.500 dvovisinski razboj, 8.766 greda, 10.233 parter) od 66 takmi~arki. Ekipno su kod juniorki pobedile Ruskiwe sa 167.330 ispred Italijanki sa 164.031 i Rumunki sa 161.037. U finale vi{eboja plasirale su se 24 takmi~arke, a najboqi rezultat u kvalifikacijama imala je Ruskiwa Maria Karenkova sa 56.132. Po spravama za medaqe }e se nademti po najboqih osam. G.M.

76.SVETSKOPRVENSTVOTOPDIVIZIJEUFINSKOJI[VEDSKOJ

[ve|aniizbu{ilipancere Petog dana 76. Svetskog prvenstva Top divizije u Finskoj i [vedskoj bilo je dosta uzbu|ewa. Derbi kola odigran je u Stokholmu gde su doma}i hokeja{i pred prepunim tribinama Erikson Gloub Arene pobedili Nema~ku 5:2 i u~vrstili se na ~elnoj poziciji S grupe sa maksimalnim u~inkom. Strelci za svetske vice{amione bili su Kruger, Stalberg, Karlson, Person i Francen. Panceri nisu odoleli naletima doma}ina, a pogotke su postigli Gogula i Rejmer. Oklopnici Slova~ke nastavili su da grabe ka jednom od prva ~etiri mesta koja vode u drugi krug {ampionata. Izabranici selektora Vujteka slavili su u duelu sa Kazahstanom 4:2, upisali drugu pobedu na {ampionatu, zakucav{i debitanta u eliti na za~eqe nanev{i mu i ~etvrti poraz u isto toliko kola. Vodili su Slovaci u dva navrata golovima Granaka i Huda~eka, ali su se uporni Kazahstanci vra}ali u `ivot preko Rimajeva i Pu{karjova. Pobednik je re{en u posledwih 10 minuta kada je Kopecki sa dva gola doneo nedosti`nu prednost i pobedu svojoj reprezenetaciji. U derbiju za~eqa Norve{ka je upisala vrednu pobedu, prvu na pr-

3 3 2 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 2 0 2 2 0

Madri|aniopetnatronu Atletiko(M)–Atletik(B)3:0(2:0) BUKURE[T: Stadion Nacionalna arena, gledalaca 52. 247, sudija: [tark (Nema~ka), strelci: Falkao u 7. i 33. i Dijego u 83. minutu. @uti kartoni: Falkao (Atletiko, M), Erera, Amorebijata, Perez (Atletik, B). ATLETIKO(M): Kurtoa, Godin, Filipe Luis, Miranda, Mario Suares, Turan (Domingez), Gabialondo, Adrijan Lopez (Salvio), Falkao, Huanfran, Dijego (Koke). ATLETIK (B): Iraisos, Aurtene}e (Perez), Amorebijeta, Iraola, Ituraspe (Gomez), De Markos, Erera (Takero), Martines, Qorente, Susaeta, Muniain. Po sle go di nu da na pa u ze Atletiko iz Madrida ponovo je osvo jio pe har Li ge Evro pe. Jorganxije su u finalu posle boqe igre savladale Atletik iz Bilbao, tim koji je napravio najve}a iznena|ewa u ovogodi{woj sezoni u drugom po ragu evropskom klupskom takmi~ewu. Tvorac veklike pobede Madri|ana bio je Falkao koji je postigao dva gola, interesantno da je Kolumbijaca pro{le go di ne pred vo dio Por to do trofeja, a sada je s Atletikom stigao do pehara. Va`nost utakmice uticala je na to da obe ekipe pomalo stidqivo po~nu me~, mada je Atletiko bio za nijansu konkretniji

i sigurniji pri dodavawima. Ve} u drugom minutu jorganxije su imale {ansu, ali je Adrijan Lopes {utirao glavom pored gola. Atletiko je nastavio da pri-

Diego,FakaoiLuis

tiska zbuweni Bilbao, a u sedmom minutu na scenu je stupio Radamel Falkao – kolumbijski napada~ okrenuo se u {esnaestercu i fantasti~nim udarcem levom nogom poslao je loptu u gorwi desni ugao Iraisosa. Re zul tat je na te rao eki pu Marsela Bijelse da odlu~nije

DuelKana|aninaEberleai[vajcarcaStrejta

venstvu protiv Italije 6:2. Vikinzi su tako napravili veliki korak ka opstanku, dok Azurima predstoji gr~evita borba za opstanak. Junak u redovima Norve`ana svakako je dvostruki strelac Mats Trig koji se dva puta upisao u listu strelaca. Kana|ani su nastavili pobedni~ki niz, ali i daqe ne blistaju. Hokeja{i iz Zemqe javorovog lista te{kom mukom su slomili otpor [vajcaraca

1.[vedska 2.Rusija 3.Letonija 4.^e{ka 5.Norve{ka4 6.Nema~ka 7.Italija 8.Danska

4 3 3 3 1 4 4 3

4 3 2 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 2 0 0 1

0 18:8 12 0 11:4 9 1 10:7 6 1 7:7 5 12:134 3 7:20 2 3 6:17 2 2 7:12 1

i slavili 3:2. Nakon prvih 20 minuta sajxije su imale prednost 1:0 golom Brunera. Taveres je najavio preokret po~etkom druge tre}ine, a Eberle je doneo prvo vo|stvo Kana|anima u 41. minutu. Dva minuta kasnije borbeni [vajcarci sti`u do izjedna~ewa pogotkom Bezine. Ipak da stvari do|u na svoje mesto pobrinuo se Geclaf u 49. minutu donev{i Kanadi tri velika boda. Rezultati: Slova~ka - Kazahstan 4:2 (1:1, 1:0, 2:1), Norve{ka Italija 6:2 (2:1, 2:1, 2:0), Kanada [vajcarska 3:2 (0:1, 1:0, 2:1), [vedska - Nema~ka 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) . Danas se sastaju: SAD - Belorusija (15.15), Danska - Rusija (16.15), Francuska - Finska (19.15), ^e{ka - Letonija (20.15). I.Grubor

krene ka golu Madri|ana. Posle nekoliko akcija u kojima je nedostajao zavr{ni pas, prvu pravu {ansu videli smo u 18. minutu, kada je posle ubacivawa Erere loptu pored gola poslao Qorente. Samo desetak minuta kasnije novi gol za Atletiko. Falkao je na petercu prome{ao tri Baskijca i lako po drugi put savladao Iraisosa. Ve} tada je bilo jasno da }e Madri|ani slaviti. Dodu{e fudbaleri iz Bilbaoa, poku{ali su sve, stalno su napadali, ali nisu na{li pukotinu u redovima jorganxija. Madri|ani su stoji~ki izdr`avali sve napade i onda u fini{u me~a kada su Baskijci krenuli u frontalan napad postigli su i tre}i gol. Najboqi igra~ utakmice Dijego je iskosa s leve strane pogodio suprotan ugao i doneo veliko slavqe Madri|anima. Na kraju veliki pehar Kupa Evrope na{ao se un rukama ka pi te na Ma dri |a na Ga bi a londa. G.Kova~

OLIMPIJAKOSBOQIODZVEZDENAPROSLAVITITULEUATINI

Pirejuznaku crveno-belih Fe{ta u crveno- belom u srcu Pireja. Sjajna predstava na prepunom stadion Karaiskaki dekorisanom sa oko 40.000 gledalaca u sredu uve~e. Olimpijakos je proslavio osvajawe 15. duple krune, a da taj ~ini uveli~a ~ast je pripala Crvenoj zvezdi, prijateq skom klubu, ~iji navija~i neguju bratske odnose. Trener Beogra|ana Robert Prosine~ki sumiraju}i trodnevni boravak u gr~koj prestonici nije skrivao zadovoqstvo uz napomenu da je povu~en pravi potez. - Ve li ko je za do voq stvo imati prijateqski odnos sa ova ko ve li kim klu bom, kao {to je Olimpijakos. Zahvaqujem se doma}inima na svemu {to su u~inili kako bi se svi ose}ali kao da smo kod ku}e. Zadovoqan sam i u~inkom ekipe, svi momci su trenirali sa

puno `eqe i motiva, a pri tom su imali priliku i da prisustvuju jednoj velikoj fe{ti, koju su na{i i navija~i gr~kog kluba priredili – konsatovao je Prosine~ki. Spektakl na stadionu nikoga nije ostavio ravnodu{nim. - Fenomenalna predstava. Popuwen stadion, sjajan performans, sve je bilo dostojno veli~ine kluba koji nas je ugostio. Igra~i i ja smo ostali i ispratili ~itavu ceremoniju do kraja. Nadam se da }emo u bliskoj budu}nosti sli~nim ili istim povodom i mi ugostiti gr~ki klub na na{em stadionu u Beogradu – dodao je Robi. Sama utakmica nije bila u prvom planu. Zvezda je do`ivela poraz od 2:1, sa „{arenim“ sastavom, a jedini pogodak delo je O`egovi}a u 74. minutu.

Titel-@SK1:1(1:0)

GrupaS 0 17:1110 0 7:2 9 2 10:8 6 12:116 1 14:10 5 5:6 3 10:173 4 8:18 0

FINALELIGEEVROPE

Titeqani sdevetigra~a

GrupaH 1.Kanada 4 2.Finska 3 3.Slova~ka 4 4.[vajcarska42 5.SAD 3 6.Belorusija31 7.Francuska3 1 8.Kazahstan 4

dnevnik

TITEL: Sportski centar, gledalaca 100, sudija ]ur}ija (Lok), strelci: M. Paji} u 45. za Titel a Luki} u 63. minutu za @SK. @uti kartoni: Kuqa, M. Paji} (Titel), Luki}, Stojanovi} (@SK). Crveni kartoni: Lo~ki, Jelin (Titel). TITEL: Plav{a 7, [u{a 6, Cetewi 6, Nastasi} 6, Lo~ki 6, Mili{i} 7, Jelin 7, Miladinovi} 6, Kuqa 6, M. Paji} (Kosti} -),Tot 6. @SK: Dovedan 7, Zgorac 6, \uri} 6, Medi} 6, Bojovi} 6, Osatkovski 6, Stojanovi} 6, Mr|en 6 (Dragi~evi} -), Luki} 6, Trnini} 6, Goli} 6. Derbi nije opravdao o~ekivawa. Utakmica je bila borbeOP[TINSKALIGA TITEL–@ABAQ TITEL: Titel - @SK (@abaq) 1:1, MO[ORIN:Mileti}-Sloga(Lok)3:0 (gosti nisu doputovali), VILOVO: Obili}-Jedinstvo3:0(gostinisudoputovali),slobodnajebilaekipaHajdukaiz^uruga.

na i nervozna a tome je doprineo i neodlu~ni sudija Darko ^ur~ija koji je dozvolio da igraju preo{tro. Doma}i su u samom fini{u prvog dela do{li su do vo|stva pogotkom M. Paji}a. U 63. minutu Luki} je izjedna~io rezultat, a od 70. minutu Titeqani igraju sa igra~em mawe jer je sudija ]ur}ija iskqu~io Lo~kog. Samo deset minuta kasnije Jelin dobio drugu javnu opomenu i on je bio iskqu~en. Bilo je prilika na obe strane, ali do toga nije do{lo jer su igra~i vodili raspravu sa sudijom nego {to su mislili na protivni~ki gol. @.Markovi} 1.@SK 20 18 2.Titel 20 15 3.Mileti} 19 13 4.Obili} 20 7 5.Jedinstvo(-3)20 7 6.Sloga(-1) 20 5 7.Hajduk 19 4

1 1 1 4 0 6 0 13 0 13 0 15 0 15

94:10 55 65:27 46 63:34 39 29:57 21 39:72 18 22:73 14 20:74 11 @.M.

- Morao sam da razmi{qam o onome {ta nas ~eka do kraja sezone. Igramo protiv Rada u subotu, a ve} u sredu najva`niju utakmicu za nas, finale Kupa. Zato sam `eleo da odmorim neke igra~e kako bi {to spremnije do~ekali naredne izazove. Smatram da su momci koji su igrali protiv Olimpijakosa, pru`ili dobru partiju protiv odli~ne ekipe. Uzimaju}i u obzir da nekolicina nije igrala uop{te, a da su neki imali vrlo malu minuta`u ove polusezone, mislim da su opravdali ukazano poverewe. Mo`da smo pri kraju mogli da stignemo i do izjedna~ewa. Idemo daqe, ispunili smo sve {to smo planirali, odradili nekoliko treninga i spremni ~ekamo nove izazove - raportirao je Robert Prosine~ki. Lepo iskustvo za mladi sastav crveno- belih. Z.Rangelov

PRVA@ENSKALIGA

Superiorne Novosa|anke

Vojvodina-HalasJo`ef 27:19(13:6)

NOVI SAD: Mala dvorana SPC „Vojvodina”, gledalaca 100, sudije: Vu~i} i Obradovi} (Zrewanin). Sedmerci: Vojvodina 3 (2), Halas Jo`ef 4 (4). Iskqu~ewa: Vojvodina 12, Halas Jo`ef 6 minuta. VOJVODINA: Gute{a (19 odbrana), Tomasovi} 8 (1), Pudar 2, Radoji~i} 2, Bojani} 3, Stupar, Bla`i} 1, Todorovi} 3, Paji}, Andrija{evi} 3, Koji} 1 (1), Berak 2, Ze~evi} 2, Kankara{. HALAS JO@EF: Doci, Vuleti} 4, Fajka 1, Vrawevac 5 (4), Seke 1, Ereg, Rako{ 1, Latak (3 odbrane), Volford, Na|, Mago 2, [terbik (4 odbrane), Farka{ 3, Va~ik 1. Kada ekipa u prvih 22. minuta postigne samo dva gola, kao {to su to ovoga puta uradile A|anke, nerealno je o~ekivati pozitivan krajwi ishod. Kada pri tome Novosa|anke imaju na golu izuzetno raspolo`enu Jasminu Gute{u, koja je u prvom poluvremenu uhvatila sedam-osam „`ivih i polu`ivih lopti”, onda je jasno da je bilo samo stvar rutine kako organizovati napad. J.Gali}


SPORT

c m y

dnevnik

DANASPO^IWEFAJNAL-FOREVROLIGE

Tra`isenovi vladarEvrope Istanbul,jedinigrad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, tokomsvojeistorijebio je prestonica tri carstva – Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Od danas do nedeqe Istanbul }e biti prestonica ko{arka{ke Evrope,po{to}ese~etirinajboqa tima boriti za trofej prvaka Starogkontinenta.Posledwiput dogodilo se da CSKA, Barselona ili PAO ne budu {ampioni jo{ 2005, kada je prvi bio Makabi, a ~etvrti u~esnik Olimpijakos opet sa Ivkovi}em na ~elu `eli daponoviistorijskiuspehiz1997. godine. @eqko Obradovi} bi titulom sa Panatinaikosom dodatno u~vrstiosvojupozicijukaonajtrofejnijeg trenera Evrope svih vremena, bila bi mu to deveta titula u EL. Trener Barse ]avi Paskval `elisasvojimigra~imadaseiskupizaneodlazaknapro{logodi{wifajnal-forkojiseigraoba{ u Kataloniji, a Jonas Kazlauskas imaobavezuda’drimtimu’CSKA donesetre}ievroliga{kitrofej uposledwihsedamgodina. Duel’armejaca’izMoskvei’zelenih’izAtinebi}ekulminacija evropskeko{arka{kesezone,okr{aj dve ekipe koje su obele`ile

Danas 17.00:Panatenaikos-CSKA 20.00: Olimpijakos - Barselona

Nedeqa 17.00:me~zatre}emesto 20.00:finale tuacijamakadatimneuspevadana terenu sprovede isplanirane akcije. Barselona–Olimpijakos,dvoboj Golijata i Davida. Katalonci su najuspe{niji tim ove sezone u Evroligi,jediniporazupisalisu jo{ u prvoj fazi takmi~ewa od Montepaski Sijene. Veliki treneriodavnosudo{lidozakqu~ka daodbranaosvajatrofeje,aBarselona je najboqi defanzivni tim elitnog takmi~ewa sa samo 61.5 primqenihpoenapome~u.Tajnate izuzetnetimskeodbraneBarsele`i u kombinaciji uigranosti, vrhunske fizi~ke spreme ko{arka{a i taktike trenera ]avija Paskvala.BilojezaistafascinantnogledatikakojeBarsauprvadva me~asaUniksom’zakqu~ala’HenrijaDomerkanta,atojojjetokom oveiprethodnihsezonapolazilo za rukom i sa jo{ kvalitetnijim igra~ima.

Du{anIvkovi}i@eqkoObradovi}

prethodnu deceniju. Panatinakos seboridado|enakorakdoodbranetitule,peteuposledwihdeset godina (2002, 2007, 2009, 2011), a ukupnosedmeuistoriji.ICSKA jurisvojusedmuevropskukrunu,a uposledwevremeuzelisutrofej 2006.i2008,doksu2007.i2009.bilivice{ampioni. Moskovqani su bili superiorni tokom cele sezone i imali su samodvaporaza–odGalatasarajau Top16faziiodBilbaautre}oj ~etvrtfinalnoj utakmici. Na prvipogledparadoksalno,aliupravotomogaobidabudeproblemtima Jonasa Kazlauskasa u me~u sa Panatinaikosom.Onidosadanisu imali nijednu ozbiqnu prepreku, nijednuutakmicutogkalbiraiva`nosti,ijo{satakokvalitetnim protivnikom.IstinajedaCSKA u svojim redovima ima pojedince kojisupro{limaltenesve{tose imapro}iuko{arci,alijo{nismovidelikakoreagujukaoekipa ukriti~nimsituacijama. DokjeTeodosi}igraozaOlimpijakos, trener Panatinaikosa @eqkoObradovi}znaojedawegovo zaustavqawe zna~i 70 posto obavqenogposla.Sada,iakojeTeodosi} i te kako zna~ajan za igru CSKA,tonijeslu~ajjeronuzsebe ima niz jednako kvalitetnih igra~akao{tosuKirilenko,Krsti}, Hrjapa itd. Moskovqani igrajuizvrsnuodbranutokomcele sezone,kako’~ovekna~oveka’,tako i razli~ite vrste zone. To im omogu}uju sjajne atletske predispozicije svih igra~a, wihov najni`iigra~visokje194cm. Iako u poznima godinama (36) [arunas Jasikevi~ijus neprocewivjezaPanatinaikosjerjespecijalistazanajva`nijeme~eve,on u`ivauwimainepla{isedapreuzme odgovornost, naro~ito u si-

U odnosu na Olimpijakos, Barselona ima izrazitu prednost i u kvalitetu i iskustvu. Katalonci ve} du`e vreme igraju zajedno – u timuje~aksedmoricaigra~a(plus trener) koji su pre dve godine osvojiliEvroligu,dokjeOlimpijakos~akitokomsezonemewaosastavidoneklefizionomijuigre. HuanKarlosNavaroverovatno senisamnese}akadanijeodigrao briqantno neku va`nu utakmicu, bilonaklupskom,bilonareprezentativnomnivou,pa}e’LaBomba’ biti glavni adut Barse u Istanbulu.HaubicapoputNavarasavr{enjeparwakplejuMarseliwu Uertasu, koji svojim dodavawima spaja lepo i korisno, a specifi~anjepo{utusajednenoge. Barselona ima veliki broj isplaniranih akcija i naj~e{}e ih uspe{no sprovodi u delo, po{to protivnik ne zna odakle mu pre preti opasnost. Uz to, Barsa ima periode igre kada se razleti po terenu,poentiraizkontriinije imstranodaukratkomintervalu stvorenedosti`nuprednost.Zbog svegamora}edase~uvaOlimpijakos,atrenerDu{anIvkovi}ima}evra{kite`akposaodasmisli receptzaBarsinuigru. Olimpijakosodpo~etkatakmi~ewaigra’naivicino`a’,provukao se nekako do ~etvrtfinala, a tamojepokazaovelikosrceieliminisao favorizovanu Sijenu. Pirejci su ekipa koja je najvi{e napredovalatokomsezone,adovo|eweDorsijaiLoaispostavilose kaopunpogodak. Kada se sve sabere i oduzme, Olimpijakosu mora da se namesti mnogo stvari kako bi iznenadio Barselonu,kojajeapsolutnifavoritupredstoje}emdvoboju.Ipak, kakonarodka`e,de{avalesusei ~udnijestvari...

19

KONTINENTALNEKVALIFIKACIJAZAOLIMPIJSKEIGRE

Orlovipreletelifuriju Srbija–[panija3:1(25:19,25:17,23:25,25:22) SOFIJA: Hala„Armejec“,gledalaca:350,sudije:Gronevegen(Holandija),Gerotodoros(Gr~ka). SRBIJA: Kova~evi} 14, Jani}, Petkovi}2,Terzi},Stankovi}10,Niki}19, Miti}1,Ra{i},Atanasijevi}21,Starovi} 1,Podra{~anin10,Rosi}(l). [PANIJA: Ruperez, Noda 9, Seviqano 15,Altaho1,Delgado,Rodrigez,Sugrawes3, Rokamora3,Fernandez7,Viciana1,Qenas, Perez18. Odbojka{iSrbijesavladalisu[paniju u drugom me~u A grupe Kontinetalnih kvalifikacija u Sofiji za Olimpijske igre i do{linadomakplasmanaupolufinaleovog kvalifikacionogturnira.Orlovisuveoma brzo zaboravili slabu igru i poraz od Bugarskeuprvomme~u,pasuozbiqno,koncen-

Agrupa Srbija–[panija 1.Bugarska 2.[panija 3.Srbija 4.Slovenija

2 2 2 2

3:1 2 1 1 0

0 1 1 2

6:0 4:3 3:4 0:6

6 3 3 0

Bgrupa Slova~ka–Finska Italija–Nema~ka 1.Nema~ka 2.Italija 3.Slova~ka 4.Finska

2 2 2 3

3:1 3:0 2 2 1 0

0 0 1 3

6:1 6:2 3:4 4:9

6 6 3 1

trisano i kvalitetno odigrali na drugom me~uipotvrdiliklasuaktuelnog{ampiona Evrope, ne dozvoliv{i [pancima ni da se ponadaju da mogu ne{to vi{e da u~ine i da izbegnuporaz. Na{iodbojka{isukona~noli~ilinasebe. Od po~etka susreta su dobro servirali, dr`alivisoknivoprijemaservisa,akadate elementedobroodra|ujena{aekipa,ondase isviostalisegmentikvalitetnonadove`u. Uspelisu[pancidaparirajuorlovimasve do rezultata 14:13 u prvom setu, a onda je usledilana{avelikaserijanaserviseVladaPetkovi}aipreokretna19:14.Nisumoglidaorganizuju[pancinapadeposlekatkihidobrihservisana{egtehni~ara,uzto suigre{ili,asvakukontrukojujeobezbe-

Majami pro{ao, Memfis smawio Ko{ ark a{ i Maj amija pro{li su u drugokoloplej-ofaNBA ligepo{tosuupetom me~u na svom parketu pob ed il i Wuj ork sa 106:94 i tako slavili sa 4-1 u seriji. Majami, pro{logodi{wi finalista NBA lige, u drugoj rundi }e igrati protivIndijanekojajetako|e sa 4-1 izbacila Orlando u prvomkolu. LebronXejmsimaoje29poe- na, osam skokova i sedam asistencija, dok su Kris Bo{ i Dvejn Vejd dodali po 19 poena. Na drugoj strani Karmelo Entoni je pored 35 poena imao i osam skokova, a zanimqovo je dasuXejmsiEntonitokomove serije postigli ta~no po 139 poena. U drugom me~u ve~eri LA Klipersi nisu uspeli da u gostima obezbede prvu pobedu kluba u plej-ofu od 2006. godine,ajo{ve}iproblemzagoste je ~iwenica da su prve zvezde Blejk Grifin i Kris Pol me~ zavr{ili sa povredama. Grifin je imao problema sa kolenom,aPolsabutnimmi{i}em. MarkGasolpredvodiojeGrizlije sa 23 poena. Na drugoj strani Mo Vilijams imao je 20 poena.

Upaqenolimpijskiplamen Zvani~nici Me|unarodnog olimpijskog komiteta i devojke obu~ene u anti~ku no{wu u Olimpijisuupaliliolimpijskiplamen,akrajweodredi{tebakqebi}eLondon. Ceremoniji u anti~kom hramu posve}enom bogiwi Heri prisustvovali su i predsednik MOK@akRogiprvi~ovekorganizacionogkomitetaOIuLondonuSebastijanKou. Olimpijskabakqa}e18.majabitipreba~ena avionom u Veliku Britaniju, a onda }e tokom

petak11.maj2012.

70-dnevneturnejeprilikudajevideimatistanovnicisvihve}ihgradovautojzemqi. -Ovaj~inje,nanekina~in,pozivsvimnajboqimsportistimadado|uuLondon.Olimpijske igresunajve}idoga|ajusvetskomsportskomkalendaru-rekaojeKou. Predstavnicima Londona }e 17. maja biti predatabakqanaPanatenaikistadionuuAtini, mestu gde su 1896. godine odr`ane prve moderneOlimpijskeigre.

dilana{aodbranarealizovalisu napada~i Atanasijevi} i Niki}. Znao je do kraja seta dobro da se nadove`eina{blokukojemsugospodariliStankovi}iPodra{~aninpajeSrbijebezve}ihproblemapovela(25:19). Natalasudobreigrenastavili su na{i momci u drugom setu. Aktivirao se do maksimuma Milo{ Niki}iuzraspolo`eneAtanasijevi}a i Kova~evi}a predvodio je na{timdobrzogilaganogvo|stva (8:4)kojejeuve}anododrugogobaveznogodmora(16:8).Poku{avaoje {panski selektor da izmenama promeni stawe stvari na terenu, alimunijeuspevalojerjeSrbije jezdilakaubedqivomvo|stvu.PosleservisaPetkovi}aiAtanasijevi}aSrbijajeobezbedilaveliku prednostimogu}nostdaulaganom ritmuzakqu~iidrugiset25:17. Nisuimali[panci{tadaizgubeutre}emsetupasukrenulimnogo odlu~nije i ja~e pre svega iz servisa.Pomerilisuna{prijemi blokom uspeli da zaustave na{e puca~e u napadu pa su na prvi od- Milo{Niki}unapaduna{panskiblok moroti{lisaplusomod~etiripoena(8:4). tehni~araCrvenezvezdedoneojeizjedna~eDobriservisina{ihsredwihblokera,najwe(21:21).IpakjePerezbiokqu~ni~ovek pre Podra{~anina, a potom i Stankovi}a zaishodtre}egsetakojije[panijadobila omogu}ilisuorlovimaserijepoenaina{a posleboqeigreuneizvesnojzavr{nici. reprezentacija je istopila zaostatak i izNastavili su [panci dobro da primaju jedna~ila na 12:12, a u tim trenucima bqeservis i u ~etvrtom setu i odmah su bili u snuojeAtanasijevi}snekolikouzastopnih boqoj poziciji od na{e selekcije. Sigurni poena. U {panskom taboru je jedino koreksubiliunapadu,ana{epojedinegre{kedotorPerezbiodoneklerazigran,alijeSrnele su ima vo|stvo od dva poena vi{ka. bijaoti{lanaodmors16:15.Poslesre}ne BlokidvaprolazaAtanasijevi}aitrigresituacijanamre`i,[pancisupovelisadva {ke[panacadonelesunamserijuod6:0korazlike,aondajeKolakovi}uvodionaserjom smo uspostavili kontrolu i preuzeli vis xokere Terzi}a i Miti}a, a as mladog vo|stvo u drugoj polovini ~etvrtog seta (18:14).Nisusepredali[panciikoristili susvakina{poklonpasuponovodonelineDana{wiprogram izvesnostiprimoraliKolakovi}adazatra`iodmorna19:20.AtraktivnipoenNiki}a, Agrupa apotomitopovskiasservisAtanasijevi}a Slovenija–Srbija (13.30) donelisunam22:19i{ansudapobedonosno [panija–Bugarska (19.45) zavr{imome~.Lak{esepovredioNiki}na Bgrupa me~ lopti, po{to je iskrenuo zglob posle doskoka,ali}enajverovatnijebitispreman Slova~ka–Italija (16.30) zadana{widuelsaSlovenijom. M.Risti}


20

S PORT

petak11.maj2012.

dnevnik

POMO]KLADIONI^ARIMA NA[PREDLOG

ITALIJA–SERIJAA

Nedeqa Juventus-Atalanta Parma-Bolowa Fiorentina-Kaqari Lacio-Inter Kjevo-Le}e Milan-Novara \enova-Palermo ]ezena-Roma Napoli-Sijena Katanija-Udineze 1.Juventus 2.Milan 3.Udineze 4.Lacio 5.Napoli 6.Inter 7.Roma 8.Roma 9.Bolowa 10.Katanija 11.Atalanta 12.Kjevo 13.Fiorent. 14.Sijena 15.Palermo 16.Kaqari 17.\enova 18.Le}e 19.Novara 20.]ezena

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

22 23 17 17 15 17 15 14 13 11 13 11 11 11 11 10 10 8 7 4

15 8 10 8 13 7 8 11 12 15 13 13 12 11 10 12 9 12 11 10

(20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) (20.45) 0 6 10 12 9 13 14 12 12 11 11 13 14 15 16 15 18 17 19 23

65:19 72:32 50:35 53:46 64:45 57:52 57:52 53:53 41:42 47:50 40:40 34:45 37.43 44:43 52:60 37:46 48:69 40.55 34:63 22:57

81 77 61 59 58 58 53 53 51 48 46 46 45 44 43 42 39 36 32 22

ITALIJA–SERIJAB Bari-Bre{a

Danas

Subota Vareze-Askoli Re|ina-Citadela Modena-Groseto Padova-Gubio Krotone-No}erina JuveStabia-Sampdorija Livorno-Sasuolo Empoli-Vi}enca Peskara-Torino Ponedeqak Albinolefe-Verona 1.Torino 38 22 2.Peskara 38 23 38 20 3.Sasuolo 38 22 4.Verona 5.Varese 39 18 6.Sampdorija39 16 39 17 7.Padova 8.Bre{a 39 15 9.JuveStab.391513 10.Re|ina 39 14 11.Modena 39 11 12.Groseto 39 11 13.Citadela 39 13 39 13 14.Bari 39 11 15.Krotone 16.Askoli 39 13 17.Empoli 39 11 18.Livorno 39 9 19.No}erina 39 9 39 8 20.Vi}enca 21.Gubio 39 7 22.Albinol. 39 5

(20.45) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (18) (20.45)

10 6 52:26 5 10 84:52 13 5 50:28 7 10 55:39 11 10 50:37 16 7 49:27 9 13 53:53 11 13 44:41 1150:4454 12 13 59:49 15 13 47:54 15 13 45:55 8 18 46:57 13 13 41:43 15 13 51:53 11 15 42:44 9 19 43:55 11 18 42:48 10 20 48:67 13 18 36:59 11 21 36:61 10 24 36:67

76 74 73 73 65 64 60 56 54 48 48 47 46 46 43 42 38 37 37 32 25

ENGLESKAPREMIJERLIGA

Nedeqa ^elzi-Blekburn Everton-Wukasl Man.siti-KvinsPark Nori~-AstonVila Stouk-Bolton Sanderlend-Man~esterj. Svonsi-Liverpul Totenhem-Fulam VBA-Arsenal Vigan-Vulverhempton 1.Man.siti 37 2.Ma~esterj .37 3.Arsenal 37 4.Totenhem 37 5.Wukasl 37 6.^elzi 37 7.Everton 37 8.Liverpul 37 9.Fulam 37 10.VBA 37 11.Sanderl. 37 12.Svonsi 37 13.Norvi~ 37 14.Stouk 37 15.Vigan 37 16.A.Vila 37 17.KvinsPark 37 18.Bolton 37 19.Blekburn 37 20.Vulverhem. 37

27 27 20 19 19 17 14 14 14 13 11 11 11 11 10 7 10 10 8 5

5 5 7 9 8 10 11 10 10 8 12 11 11 11 10 17 7 5 7 10

5 5 10 9 10 10 12 13 13 16 14 15 15 15 17 13 20 22 22 22

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) 90:27 88:33 71:47 64:41 55:48 63:45 47:39 47:39 48:49 43:49 45:45 43:51 50:66 34:51 39:60 37:51 41:63 44:75 47:76 38:79

86 86 67 66 65 61 53 52 52 47 45 44 44 44 40 38 37 35 31 25

^E[KA

Subota Slavija(P)-Bohemijans(17.30) @i`kov-Hradec (17.30) Liberec-Plzen (17.30) Pribram-Slova~ko (17.30) Teplice-Bawik (17.30) M.Bolesav-Jablonec (17.30) Sigma-Dukla (17.30) Sparta(P)-Bu|evice (17.30) 1.Slovan 29 2.Plzen 29 3.Sparta(P) 29 4.Boleslav 29 5.Teplice 29 6.Dukla 29 7.Jablonec 29 8.Pribram 29 9.Slova~ko 29 10.Bu|evice 29 11.Sigma 29 12.Slavija 29 13.Hradec 29 14.Bawik 29 15.Bohemijans 29 16.@i`kov 29

20 19 19 14 12 11 11 11 11 9 10 7 8 7 6 5

5 5 4 5 9 9 7 6 5 8 10 10 6 6 6 3

4 5 6 10 8 9 11 12 13 12 9 12 15 16 17 21

68:29 66:33 48:25 46:34 35:29 41:33 54:40 44:52 25:32 30:48 40:36 25:33 21:37 30:47 19:51 22:54

65 62 61 47 45 42 40 39 35 35 31 31 30 27 24 18

[PANIJA–PRIMERA

Rimskiputevivode uEvropu (2.70)Lacio-(3.60) Inter(2.70)

Ekipa Lila je u seriji od pet pobeda i teoretski jo{ uvek mogudatitule,apredvakola susru{iliiPS@(2:1). Na{ predlog: 1

I Lacio i Inter tra`e pobedukojaihvodeuEvropu.Nebesko - plavi su slavil i na gos tov aw u protivAtalante(2:0) {to je izabranicima trenera Reje bila tek prva pobedauposledwihpetutakmica. Azuro-nerisunakon{estkola bez kiksa, neo~ekivano pora`eni u Parmi (3:1), ali su nakon toga slavili u milanskom derbiju (4:2). Pro{le sezone obe tima su zabele`ila pobedunasvombuwi{tu,ajesenas u Milanu bio je boqi Inter (2:1). Trad ic ij a rims kih okr{aja je na strani doma}ina koji je na posledwih 21 me~u slavio osam puta, gosti pet uz ~akosamremija. Na{ predlog: 3+

(1.50)Malaga-(4.65) Sporting(5.00) Doma}in juri{a na pobedu koja ga vodi u kvalifikacije zaLigu{ampiona,dokfudbaleriSportingasamotriboda pru`aju kakvu takvu nadu za opstanak.Izabranicitrenera Pelegrinija predvo|eni Rondonom, Elieseom, Kazorlom, @oakinomiVanNilsterojom pora`enisupro{logvikenda od Atletika (2:1). Ipak, kod ku}eimajuimpresivanskorod 12pobeda,triremijaitriporaza.Nadrugojstrani~etaiz Hih on a sav lad al a je Bet is (2:1). Tradicija je na strani Malagekojajenadosada{wih {est duela kao doma}in, slavilatriputauztriremija. Na{ predlog: 1, 3+

(1.45)Totenhem-(4.50) Fulam(7.00) Pevcima je potrebna pobeda za plas man me| u ~et ir i ekipe, i Ligu {ampiona. U pro{lomkoluTotenhemjeremizirao sa Aston Vilom (1:1) ~ime su Adebajor i drugovi nastavili seriju od tri utakmice bez slavqa. Gosti predvo|eni Martinom Jolom rastere}eni sti`u na Vaht Hart Lejn `eqni nadigravawa nakondvevezanepobedeifini{u prvenstva. U prvom delu {ampionata slavio je Totenhem(3:1),azanimqivojedasu pevci ostvarili ~etiri vezanepobedenasvomstadionu. Na{ predlog: 1

(1.60)Vigan-(3.70) Vulverhempton(5.70) Fudbaleri Vigana pobedom protiv Blekburna (1:0) re{i-

(2.70)Viqareal-(3.40) Atletiko(M)(2.60) DejanStankovi}predvodiInteruRimu

li su pitawe opstanka u Premijer ligi, pa }e pred svojim navija~ima na DV stadionu u posledwemkoluigratizapresti`protivpre`aqenogVulverhemtona na{eg Milija{a koji je remizirao bez golova sa Evert on om. Ekip a koj u predvoditrenerMartinezbez porazajeku}inaposledwa~etiri doma}insta, dok vukovi nisu osetili slast pobede na strani ve} {est kola. Bi}e ovo i prilika da se Di Sinto i drugovi revan{iraju gostimazajesewiporaz(3:1).Dosadasuseovadvatimasastajala

tri puta, a skor je na strani doma}ina. Na{ predlog: 1

(2.40)Monpeqe(3.20)Lil(2.90) Monpeqeimate`akzadatak protiv tre}eplasiranog Lila nasvomDelaMosonstadionu. U pro{lom kolu doma}in je bioboqiodRena(2:0)inastavio niz od ~etiri utakmice bez kiksa, a zanimqivo je da ekipa trenera @irarda nije do`ivela poraz na svom terenu na posledwih 14 utakmica.

Veliko uzbu|ewe i neizvesnost se o~ekuju na stadion El Madrig al gde }e kopqa ukrstiti fudbaleri Viqareala koji se bore za opstanak madridski Atletiko osvaja~ Lige Evrope. Prethodnog vikenda`utapodmornicajepora`ena u Valensiji (1:0), dok su jorganxije bile boqe od Malage (2:1) ~ime su vezale petutakmicabezkiksa.Tradicija kada je re~ o duelima naElMadrigalujenastrani doma}ina koji je na posledwih11duelaslavio~aksedma puta, gosti jednom, uz tri remija. Na{ predlog: 1 I.G.

AzuribezTotija Blekpulufinalu, iDelPjera gol@igi}a BARA@ZAPREMIJERLIGU

Fudbaleri Blekpula plasiralisuseufinalebara`azaplasmanuPremijerligupo{tosuu revan{uigrali2:2saBirmingem Sitijem.Uprvojutakmici,Blekpuljenasvomterenuslaviosa1:0, a u finalu }e se za povratak u elitno dru{tvo boriti sa Vest Hemom, koji je eliminisao KardifSiti. Borba za posledwe mesto u Premijerliginarednesezonena programu je 19. maja na „Vembliju“.Plasmanunajja~uliguEngleske ve} su obezbedili Reding i Sautempton. U revan{ me~u, odigranom u Birmingemu, Blekpul je poveo u 44.minutuprekoStivenaDobija, dabinasamompo~etkudrugogpoluvremena Kevin Filips udvostru~iowihovuprednost.Doma}i PORTUGAL

Subota @ilVisente-Feirense Leirija-Nacional V.Setubal-Benfika Gimarae{-Akademika RioAve-Porto Maritimo-P.Fereira BeiraMar-Olhanense Sporting-Braga 1.Porto 29 2.Benfika 29 3.Braga 29 4.Sporting 29 5.Maritimo 29 6.Gimarae{ 29 7.Nacional 29 8.Olhanense 29 9.@ilVis. 29 10.P.Fereira 29 11.V.Setubal 29 12.BeiraMar 29 13.RioAve 29 14.Akademika 29 15.Feirense 29 16.Leirija 29

22 20 19 17 14 14 12 8 7 8 8 8 7 6 5 5

6 6 5 5 7 3 5 12 10 6 6 5 7 8 9 4

1 3 5 7 8 12 12 9 12 15 15 16 15 15 15 20

susmawiligolomsrpskogreprezentativca Nikole @igi}a u 64. minutu, da bi izjedna~ili preko KurtisaDejvisasamodevetminuta kasnije. Ipak, preokreta nije bilo,alijeBlekpulimaoipriliku za trijumf, ali je @igi} spasaogolBirmingemanekoliko minutaprekrajasusreta.

]ezare Prandeli, ipak, ne}e u sastav „azura” za Evropsko prvenstvo uvrstiti veteran e - Fran~ es ka Tot ij a i Alesandra Del Pjera. [iri spisak Italije bi}e poznat u nedequ, a Pandeli je otkrio danera~unanafudbalereRome i Juventusa. Italijanski selektor najavio je da na spiskune}ebitivelikihiznena|ewa, kao {to je povratak u reprezentaciju Del Pjera i Totija. Uprk os svim prob lem im a koje je pravio tokom sezone, Prandelijenajaviodautimu ima mesta za problemati~nog nap ad a~ a Man~ es ter Sit ij a Mar ij a Bal ot el ij a, koj i je zbog svog nemrinog duha do{ao u sukob sa trenerom kluba,tako|eItalijanom,Rober-

tom Man}inijem. Prandeli je takvu odluku objasnio `eqom dasezamestoutimuboremladiitalentovaninapada~ime|ukojimajei21-godi{wiBaloteli. Naspisku}ebitiinapada~ MilanaAntonioKasano,iako je zbog operacije srca odsustvovao {est meseci. Kasano se pro{log meseca vratio u tim Milana. Kona~an spisak selekcije Italije bi}e objavqenizme|u23.i29.majakoji je i pos ledw i dat um prem a pravilima UEFA za prijavu tima. Italijani }e pre Evropskog prvenstva,kojeseod8.junaigra u Poqskoj i Ukrajini, igrati dva pripreman me~a protiv Luksemburga29.majauParmii Rusije1.junauCirihu.

MA\ARSKA

BOSNAIHERCEGOVINA

HRVATSKA

SlavqefudbaleraBlekpula

Danas

(19.30) (19.30) (19.30) (19.30) (19.30) (19.30) (19.30) (22.15) 64:17 63:26 57:26 44:27 40:37 39:38 45:48 34:37 28:41 34:52 23:46 25:36 31:37 25:37 26:46 23:53

72 66 62 56 49 45 41 36 31 30 30 29 28 26 24 19

Pak{-Va{a{ Subota Ujpe{t-Ferencvaro{ Debrecen-Pe~uj [iofok-Zalaeger{eg Kapo{var-Sombatheq Lombard-Ke~kemet Nedeqa Videoton-\er Di{|er-Honved 1.Debrecen 27 19 2.Videoton 27 18 3.\er 27 18 4.Honved 27 12 5.Ke~kemet 27 12 6.Pak{ 27 10 7.Di{|er 27 11 8.Halada{ 27 8 9.Pe~uj 27 8 10.Ferencv. 27 9 11.Ujpe{t 27 9 12.[iofok 27 7 13.Kapo{var 27 5 14.Lombard 27 7 15.Va{a{ 27 5 16.Zalaeger{eg27 1

8 3 3 7 5 8 4 10 10 6 6 9 13 6 9 9

(18) (15) (17.30) (18) (18) (19) (16.45) (18.30) 0 6 6 8 10 9 12 9 9 12 13 11 9 14 13 17

55:18 52:18 50:29 43:32 46:37 40:47 36:38 36:33 33:39 28:30 33:43 27:39 30:40 25:36 26:45 23:59

65 57 57 43 41 38 37 34 34 33 30 30 28 27 24 12

Subota

^elik-Rudar [iroki-Travnik Leotar-Zriwski Kozara-Olimpik Sarajevo-@eqezni~ar Slavija-Zvijezda Vele`-Borac GO[K-Sloboda 1.@eqezn. 2.[iroki 3.Sarajevo 4.Borac 5.Olimpik 6.Zriwski 7.Zvijezda 8.Rudar 9.Travnik 10.Vele` 11.Leotar 12.^elik 13.GO[K 14.Slavija 15.Sloboda 16.Kozara

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

21 16 16 16 13 11 11 9 9 7 8 7 7 8 8 4

4 8 4 3 6 9 6 4 4 9 6 8 8 2 2 7

(17.30) (17.30) (17.30) (17.30) (17.30) (17.30) (17.30) (17.30) 2 3 7 8 8 7 10 14 14 11 13 12 12 17 17 16

63:12 43:15 44:25 41:21 33:21 43:36 32:31 27:38 36:48 26:31 23:33 26:37 23:38 29:57 17:45 17:35

67 56 52 51 45 42 39 31 31 30 30 29 29 26 26 16

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

23 16 14 14 13 12 11 11 10 11 8 10 6 6 6 2

5 6 9 7 6 6 8 8 10 7 11 5 12 8 7 3

(19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) 1 7 6 8 10 11 10 10 9 11 10 14 11 15 16 24

1.Real(M) 37 2.Barselona 37 3.Valensija 37 4.Malaga 37 5.Atletiko 37 37 6.Levante 7.Majorka 37 8.Osasuna 37 9.Seviqa 37 10.Bilbao 37 11.Hetafe 37 37 12.Betis 13.Espawol 37 14.Sosijedad 37 15.Granada 37 16.Viqareal 37 17.R.Vaqekano37 18.Saragosa 37 19.Sporting 37 37 20.Rasing

31 28 17 16 14 15 14 12 13 12 12 13 12 11 12 9 9 11 10 4

4 6 10 7 11 7 10 15 10 13 11 7 9 11 6 14 14 7 7 15

(20) (22) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)

2 117:31 3 112:27 10 59:43 14 53:53 12 52:46 15 51:50 13 41:42 10 40:59 14 47:46 12 49:49 14 40:49 17 45:54 16 45:55 15 45:52 19 35:55 14 39.52 14 39.52 19 34:61 20 42:68 18 26:59

97 90 61 55 53 52 52 51 49 49 47 46 45 44 42 41 41 40 37 27

[PANIJA–SEGUNDA

Danas Kordoba-Himnastik LasPalmas-Kartagena Subota Almerija-BarselonaB Hirona-Alkojano Mursija-Gvadalahara Selta-Alkorkon Numansija-Deportivo Hueska-Rekreativo Nedeqa El~e-Sabadeq Kserez-ViqarealB Vaqadolid-Herkules 1.Depotivo 36 2.Vaqadolid 36 3.Selta 36 4.Herkules 36 5.Alkorkon 36 6.Almerija 36 7.Kordoba 36 36 8.El~e 9.Barsel.B 36 10.LasPalm. 36 11.Numansija 36 36 12.Kserez 36 13.Hueska 14.Rekreativo36 15.Viqar.B 36 16.Sabadeq 36 17.Mursija 36 18.Gvadalah. 36 36 19.Hirona 20.Alkojano 36 21.Himnastik 36 22.Kartagena 36

24 20 21 20 18 14 16 16 13 13 12 12 12 11 11 10 12 11 8 8 6 6

4 11 5 4 9 16 10 5 11 10 12 9 9 10 10 12 6 6 11 10 11 11

8 5 9 12 9 6 10 15 12 13 12 15 15 15 15 14 18 19 17 18 19 18

(21) (22) (16) (18) (18) (18) (18) (18) (12) (18) (20) 63:39 60:30 66:34 51:34 51:34 55:39 42:37 50:45 52:45 49:49 45:44 44:51 43:53 46:46 44:53 39:53 40:57 40:66 45:56 40:60 30:46 26:50

76 71 68 64 63 58 58 53 50 49 48 45 45 43 43 42 42 39 35 34 29 29

FRANCUSKA

Nedeqa Aja~io-Lion Bordo-Lorijen Brest-Valensijen Kaen-So{o Di`on-Tuluz Marsej-Okser Montpeqe-Lil Nansi-SentEtjen Nica-Evijan PS@-Ren 1.Monpeqe 2.PS@ 3.Lil 4.Lion 5.Ren 6.SentEtjen 7.Bordo 8.Tuluz 9.Evijan 10.Marsej 11.Nansi 12.Valensijen 13.Lorijen 14.Nica 15.Kaen 16.Aja~io 17.So{o 18.Brest 19.Di`on 20.Okser

36 36 36 35 36 36 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

23 21 20 18 16 16 14 15 13 11 10 11 9 9 9 8 9 6 9 7

7 10 11 6 9 9 13 10 10 12 12 7 12 11 11 13 9 17 8 13

(21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) 6 5 5 11 11 11 9 11 12 13 14 18 15 16 16 15 18 13 19 16

65:33 70:40 68:37 57:45 48:41 45:39 49:39 36:31 52:50 42:40 34:42 37:48 34:46 34:42 37:53 37.60 36:59 29:38 37:57 45:52

76 73 71 60 57 57 55 55 49 45 42 40 39 38 38 37 36 35 35 34

RUSIJA

Subota Inter-Vara`din Hajduk-Lokomotiva Lu~ko-[ibenik Osijek-Zadar Karlovac-Rijeka Slaven-Istra Cibalija-Zagreb Dinamo-Split 1.Dinamo 2.Hajduk 3.Slaven 4.Split 5.Cibalija 6.Zagreb 7.Istra 8.Lokomot. 9.Osijek 10.Zadar 11.Rijeka 12.Inter 13.Lu~ko 14.[ibenik 15.Karlovac 16.Vara`din

Subota Sosijedad-Valensija Betis-Barselona Nedeqa Hetafe-Saragosa Levante-Bilbao Real-Majorka R.Vaqekano-Granada Espawol-Seviqa Malaga-Sporting Viqareal-Atletiko(M) Rasing-Osasuna

73:11 50:23 39.25 43:32 35:33 34:32 33:31 32:33 40:38 29:39 27:28 30:33 29.36 27:39 24:51 16:67

74 54 51 49 45 42 41 41 40 40 35 35 30 26 24 8

Nedeqa Zaopstanak Spartak(N)-Krasnodar KrilaSovjetov-Terek Amkar-Volga Tomsk-Rostov

(13.30) (13.30) (13.30) (13.30)

1.Krasnodar 43 16 12 15 2.Amkar 43 13 13 17 3.Terek 43 14 9 20 4.KrilaS. 43 12 14 17 5.Rostov 43 12 12 19 6.Volga 43 12 5 26 7.Tomsk 43 7 13 23 8.Spartak(N) 43 7 12 24 Zatitulu Kuban-Dinamo(M) Lokomotiva-Spartak(M) Rubin-CSKA An`i-Zenit

55:58 36:50 44:61 32:49 44:59 36:56 28:69 36:57

1.Zenit 2.CSKA 3.Spartak 4.Dinamo 5.An`i 6.Lokomotiva 7.Rubin 8.Kuban

83:40 71:44 66:48 65:49 54:40 59:46 52:40 49:44

43 43 43 43 43 43 43 43

23 19 20 20 19 18 16 15

16 16 12 11 13 12 17 15

4 8 11 12 11 13 10 13

60 52 51 50 48 41 34 33

(16.30) (16.30) (16.30) (16.30) 85 73 72 71 70 66 65 60


lov

c m y

dnevnik

DOBARU^INAKUSEN]ANSKOMLOVI[TU

petak11.maj2012.

21

ODLI^ANPO^ETAKSEZONEUTEMERINSKOMLOVI[TU

Tre}inatrofejas medaqom,trizlatna U Lova~kom udru`ewu „Senta” zadovoqni su dosada{wim u~inkom u trofejnom odstrelu srnda}a. Od 50 odstreqenih grlagotovotre}inajesmedaqom. PredsendikLU„Senta”Dragan Todorovi} ka`e da su u ataru

Sente odstreqena tri zlatna, petsrebrnihisedambronzanih trofeja. Najvredniji zlatni trofej ocewenjesa136,70CICpoena, odmahdowegajezlatood131,95 ipotom130,20poena.Onisuna

U Senti uvek bilo vrhunskih trofeja srnda}a

ni{an do{li u rejonu sen}anskihsala{a. - Brojem odstreqenih grla i trofeja smo zadovoqni, ali im jemasajakolo{a,pasetoodrazilonawihovuvrednostprilikomocewivawa.Razlogsunajverovatnijinepovoqnivremenski uslovi tokom pro{le zime smatraTodorovi}. Ove sezone u sen}anskom lovi{tudosadasuboraviligosti iz Austrije, Nema~ke, Ma|arske,Gr~keiSlova~ke. -Zaodstreljeostalojo{pedesetak grla. Ovih dana jo{ }e loviti gosti iz Ma|arske i Austrije, ali ostavqamo jedan deo i za sezonu parewa. Imamo dobrupopulacijusrne}edivqa~i,dostajemladihgrla,pao~ekujemodapotencijalkojimraspola`emouna{emlovi{tupoka`e rezultat narednih sezona. Trebasa~uvationo{toimamo, pa}ebitiivrednijihtrofeja, koje smo navikli da imamo na na{emterenuikojinamdonose solidan prihod za ulagawa u unapre|ewelovi{ta-ka`eTodorovi}. M.Mitrovi}

LOVA^KOUDRU@EWE„SIVAC”

Paletrimedaqe, tolikosejo{~eka Kako je dodeqeno lovi{te novoosnovanom udru`ewu „Sivac„ iz istoimenog ba~kog sela, tako je i po~ela ovogodi{wa sezona lova na srnda}e. Mla|a lova~ka ekipa, postavqenanafunkcijeuudru`ewu, spremn o je do~ ek al a izaz ov e

vo|anskih lovi{ta. Do sada su „ulovqene”trimedaqe. Turista iz Slovenije je bio prvigostSivca,aprviodstreqeni srnda} ove godine bio je starisedmogodi{wisamotwak koji je ocewen sa 118.45 poena. Ispit zrelosti je polo`en, a

a potom i poslepodnevni izlazak. Lova~ka sre}a mu je bila naklowena. Proteklihdanaodstreljenastavqen,adosadajeodstreqeno 11 grla, me|u kojima su jedno srebroitribronze.Novituristi su ve} zakazali termine, a

Predsednik LD „Temerin” Danilo Da{i}, sekretar Jo`ef Varga, upravnik Rudolf Tot i lovo~uvar Nedeqko Oli}

KrajTemerinasedam medaqa,petzlatnih U temerinskom lovi{tu, od po~etka ovogodi{we sezone lova na srnda}e, do sada je odstreqeno 11 grla,od~egaje~aksedamumedaqi! Dosada,palojepetzlatnihsrnda}a od kojih je najvi{e poena sakupio trofej kog je odstrelio gost iz Austrije-150,38.Dvazlatnasrnda}aodstreliojelovacizRepublike SrpskePeroNinkovi},od145,05i 130,38, a tako|e dva zlata pripala su gostu iz Ma|arske - 138,30 i 133,50poena. Pored pet zlatih medaqa, Temerincisemogupodi~itiisadvasrebra: jedno je pogodio gost iz Austrijeiiznosi117poena,adrugogorepomenutiPeroNinkovi}je ocewenosa115,02poena. Prema re~ima lovo~uvara u temerinskoj lova~koj organizaciji Nedeqka Oli}a, ove lovne sezone nasrnda}eplaniranjeodstrel31og grla, od toga 25 u komercijalne svrhe. O~ekuje se da }e do zatvarawasezonebitiodstreqenojo{nekolikogrlaumedaqi,auTemerinu setrenutnospremajuizaselektivniodstrel,koji}euskoropo~eti. Utemerinskomlovi{tupre~etirigodinebiloje200grlasrne}e divqa~i,asadatajbrojiznosioko 500.Prvihmesecdanaodotvarawa sezone jasno nagove{tava beri}etnu godinu, a dokaz je sedam medaqa kojesudosadaevidentirane. D.Kne`i}

Pero Ninkovi} sa zlatnim srnda}em

ZANIMQIVOST

NapaststiglaizKine Kormoran je u Evropu stigao iz Kine u 17. veku, tako {to su ga odatle doneli Holan|ani da biihkoristilizaribolov.Me|utim, nekoliko ptica je odbeglo,razmno`iloseipopulacikoje donose strani turisti i trofejnilov.Mesecdanaranije su pra}ena grla i sa nestrpqewem se ~ekalo osvit jutra 15.aprila,dasesvimnevernim Tom am a dok a` e da vredn a „mom~adija” mo`e znawem i entuzijazmom da parira mnogo starijim i iskusnijim kolegama, prekaqenim vodi~ima voj-

prvog lovnog jutra su odstreqena jo{ dva grla, jedno od 100,67poenaivrloizanimqivoggrlaod95,65poena,kojejeu borbama za teritoriju ostao bez vrha roga. Turista koji se nagledao mnogo srne}e divqa~iusvojojlova~kojkarijerije prekinuo lov jer je prezadovoqan ulovom jedva ~ekao odmor,

o~ekuje se odstrel bar jo{ tri grla u medaqi. Prognoze ka`u da}esebrzoispunitikvotaod 25srnda}a.Agencijekojedovode turiste u Sivac su „Tristela„ iz Sombora i „Diana„ iz Futoga.Turisti su mahom bili iz Slovenije,aoddoma}ihNovosa|ani,Bege~ani... A.M.

LOVA^KIGLOBUS

Najve}i jelen–los Najve}i~lanporodicejelenaje-los.Ova`ivotiwanastawujeKanadu,Aqasku,SkandinavijuisevernedeloveRusije. Visokje(dogrebena)okodvametra,te`akido800kilograma,stim{tomu`jakte`iizme|u540i720,a`enkaoko 400kila.Davne1897.naAqascijeotkrivenloskojiisada dr`irekordnajve}egsvetskogjelena:biojevisok2,34metra, ate`ak825kila.Imaojeogromnerogoveraspona199centimetara. Losovi,kadabe`eodgrabqivaca,mogudaratvijubrzinu od55kilometarana~as.Ustawusudapreplivaju19kilometarazadvasatabrzinomod10kilometaranasat.

ja se ubrzano {irila po celom Staromkontinentu. Danas je ova ptica prava napastzasvevodekojeimajuribqi fond,adnevnopojedeidokilogramribe.Pre42godineje,zbog

male brojnosti koja je pala na ispod 30.000 ptica, stavqen pod za{tituucelojEvropi.Tojedalo rezultat, pa sada ima preko 700.000parova,auSrbijijeova pticaidaqeza{ti}ena.


22

kWiGA

petak11.maj2012.

dnevnik

УТРСТУПРЕДСТАВЉЕНА„БИБЛИОГРАФИЈАИВЕАНДРИЋА” УСРПСКОМПЕНЦЕНТРУ

Основана балканскамрежа књижевнесарадње

У

чесници првог састанка новоустановљене Балканске мреже ПЕН центара изразили су јуче уБеограду задовољство договореним планом и програмом рада ове мреже која би требало да помогне бољој сарадњи 14ПЕН центара Балкана. Оснивање Балканске мреже ПЕН центара договорено је у септембру прошле године на конгресу Међнародног ПЕН-а. Председница Српског ПЕН центра Вида Огњеновић објаснила је да ће на челу Балканске мреже бити тело које ће сачињавати представници свих балканских ПЕН центара и да ће се седиште сваке три године налазити у другој земљи-чланици. Она је рекла да ће Балканска мрежа бити финансирана како чланаринама, тако и кроз донације и уз помоћ спонзора и фондација и да је циљ интензивирање књижевне и културне сарадње земаља Балкана. Учесници дводневног радног састанка коме је присуствовао и председник Међународног ПЕН-а Џон Ралстон Сол,изразили су данас задовољство радом у Београду, који је први трогодишњи центар Балканске мреже. Учесници су оценили да ће Балканска ПЕН мрежа унапредити и побољшати сарадњу међу земљама и допринети бољем разумевању. У оквиру дводневне конференције синоћ је у Дому омладине одржано књижевно вече на коме су учествововали писци из 13земаља -Владислав Бајац, Садик Бејко, Бранко Чегец, Иво Фрбежар, Симона Грациа Дима, Здравка Евтимова, Хаџем Хајдаревић, Војислав Карановић, Ентела Каси, Душко Новаковић, Александар Прокопиев,Ана Ристовић,Сеид Сер(Танјуг) даревић.

Личностевропске културе Д

а је Иво Андрић, књижевни класик, нобеловац и дипломат а, личност европскекултуре,одавнојепознато.А најконкретнијесетовидиу„Библиографији ИвеАндрића“,којусунедавнозаједнообјавили Српска академија наука и уметности, Задужбина Иве Андрића и Библиотека Матице српске. Реч је о највећој персоналној библиографији код нас, која садржи преко 15,6хиљадабиблиографскихјединицана49 језика и бележи практично све што је Андрићобјавиоилисудругиписалиоњему.

дрићевог књижевног рада и педесетогодишњицеоддобијањаНобеловенаграде. О Андрићу је такође говорио директор БиблиотекеМаурициоМесина.Успоменена Иву Андрића са присутнима су поделили и преводилацњеговепрозенаиталијанскиЂакомоСкотииМаријаМитровић,којајелетовала у Андрићевој кући у Херцег Новом. ПредседникКД„Чицероуно“идомаћинМасимилијано Скиоци за госте је организовао шетњу кроз коју су упознали знаменитости ТрстаизАнрићевогвремена.ИвоАндрићје

1.„Тесна,портретмеђумаскама”,Владимир Пиштало –„Агора” 2.„Нарубупамети”, Мирослав Крлежа –„Агора” 3.„Сасвимскромнидарови”,Угљеша Шајтинац–„Архипелаг” 4.„Венеција”,Владимир Пиштало–„Агора” 5.„Симеоновпечат”,Вања Булић–„Лагуна” 6.„Русказима”, Дафни Калотај–„Лагуна” 7.„Калуђеркојијепродаосвојферари”, Робин Шарма–„Моно и Мањана” 8.„Заточеникнебеса”, Карлос РуисСафон –„Чаробна књига” 9.„Рингишпил”, Јелена Бачић-Алимпић –„Лагуна” 10.„Бернардијевасоба”,Слободан Тишма –Културни центар Новог Сада

У Овокапиталноиздањепротеклогвикенда је представљено у Државној библиотеци у Трсту, у организацији Културног друштва „Чицероуно“.ТимбиблиотекараБМСкојије двегодинерадионаовомпројекту,представљале су Љиљана Клевернић (координаторка)иДаниелаКермеци.Онесудетаљнообјаснилекакојенастајалаовадрагоценакњига,апосебанакценатстављенјенакњигеи чланке на италијанснком језику. Издање „Библиографије“ уприличено је поводом стогодишњице од објављивања првог Ан-

биодипломатаКонзулатаКраљевинеСХСу Трсту1922/23године. Културнодруштво„Чицероуно“изТрста, има двогодишњи пројекат посвећен Иви Андрићу, којим се обележава 120. годишњица његовог рођења. Почетком године Скиоци и Мила Лазић организовали су у ТрстуизложбуоАндрићу,накојојсусе,између осталог, могли видети преводи његових књига на италијански, као и текстови којејеАндрићпреводиосаиталијанскогна српски. Р.Лотина

ЛАСЛОВЕГЕЛ, КЊИЖЕВНИК

Дануличнојбиблиотеци П

Најтраженијинасловиу зрењанинскојкњижари„Агора”

НОВОИЗ„ЛАГУНЕ”

KWI­GA­ZA­U­VEK

релиставајућиМонтењеве есеје помишљам да ипак нису ишчилиле све наде изонихвременаукојимасуљуди могли да нађу прибежиште у књигама. Али увиђам да за нас нема прибежишта, не можемо никудпобећи,јерсмопостализаробљеници властитог времена. Због тога и узимам у руке Стендала, да пронађем излаз из ропства овог доба. Ко зна по који пут,поновочитамнекеважнеделове из „Пармског картузијанскогманастира“,какобихсесуочио с властитим илузијама и с њиховимгубицима.Стендалавидим као великог претка посткомунистичке генерације, од кога бисмомоглинаучитиданијесрамотаиматиилузије–истина,тешко је живети са њима, али још теже без њих. Али то сазнајемо теккадсмоихвећизгубили. Спадаммеђуонекојисуизгубилиилузије,ипослесвакогпојединоггубитка,живеосамувери-данекажем:нади–дамисе тодогађапоследњипут.Алинијетакобило,увекбииспупеопупољак неке нове наде коју сам, после неког времена, увек био приморандананекиначинприкријем. Као ране. Дружећи се са књигама,илипишућикњиге,могао сам да признам, да сам препун рана. Ипак је тачно да нам књижевност помаже да бар себи признамо своје ране, своју немоћ, своју пониженост, и захваљујућитоме,постајемовишељуди у временима у којима успех обезбеђујепреварантскаигранепогрешивости. Тако је то одувек било. У злехудим временима такозвани непогрешиви људи владајунашимсудбинама. Ова спознаја ме води равно Балзаку.Онмипомажедасесуочимсвластитомсредином.Стендал представља тајни излаз, док Балзакова дела говоре о нашем дивљем капитализму. Читајући га,водимконверзацију,заправо,с властитим добом. Балзакови романинеговорениочемудругоме него о шпекулантима с некретнинама, плацевима, земљи-

TOP-LISTA

штем, о лихварима, о богаћењу чиновника и политичара, о свемоћи протекције. Људи су чак и браковесклапалиизстрастистицањаматеријалногбогатства.Сањарилисмоољудскимправима, о слободама, и ево, испоставило седасмонашомпобуном,нашим масовним„шетњама”заправодовели на власт нову класу грабежљиваца коју не занима ни кул-

свимизгубљен,сполицебихскидаоДостојевског.УсвојојбиблиотециосећаосамсекаоЕврпљанин.СадмеузначајЕвропе,уважност европских путева убеђују они који су деценијама с омаловажавањем, с поругом изговарали реч Европејац. Данас о миру држе говоре они који су дириговали ратовима. Настоје да ме придобију они аутономаши који

коју је на сцену бечког БургтеатрапоставиоКлаусПејман.Градоначелник Беча је, скандализован, негодујући напустио дворануупо`премијере,алиПејмана, који је уједно био и интендант Бургтеатра, нису сменили. Бернхард је о Аустрији и о Аустријанцима писао беспоштедно подругљиво, у убиствено ироничномдуху,булеварскаипартијска

Свепочињена граници

својој најновијој књизи „Одласци“,ускорашњем издању „Лагуне“, Тони Парсонс нас води дубоко у утробу једног од највећих светских аеродрома,на место најневероватнијих прича и неочекиваних судбина. Аутор представља седам кратких прича, заснованих на седмодневном боравку на аеродрому Хитроу у својству званичног аеродромског писца. Ово је Хитроу какав никад нисте видели – место на ком се путовања и снови завршавају,или почињу,наводе из „Лагуне“. Од генијалних двадесетогодишњака који владају небом из Контролног торња до тихог човека који се стара о псима, лавовима и прокријумчареним звечаркама у Центру за пријем животиња,од имиграционе службенице која је видела и чула све што постоји,до ватрогасаца који своје вештине усавршавају изазивајући пожаре у зеленом авиону,од наоружаних полицајаца који мотре на могуће терористе до пилота који је додирнуо Божје лице – Хитроу врви од живота. „Свакоме коме су досадили аеродроми досадио је и живот, јер сав људски живот је овде. Мени је, као приповедачу, Хитроу био неодољив, зато што сједињује мноштво различитих светова и искустава.“каже Тони Парсонс поводом изласка своје прве збирке прича. О аеродромима мислимо као о блиставим кошницама кроз које морамо да прођемо на путу ка летовању, послу или кући. После 11.септембра 2001.године, појачане су мере безбедно-

сти, а како каже Парсонс „све почиње на граници“. Хитроу је попут града који вас иза сваког ћошка може изненадити, али Хитроу је и место сусретања.И док једни одлазе, други се враћају. Оно што повезује све сусрете су емоције које долазе право из срца. „Пред крај мог боравка на аеродрому Хитроу догодио се један дирљив растанак. Најста-

рији брат мог покојног оца,мој стриц Кен, враћао се из Велике Британије у Канаду,у којој живи последњих педесет година. Стриц Кен има скоро деведесет година и не знам хоће ли поново моћи да дође овамо. Зато сам, кад је полетео с Хитроуа, знао да ово није само опроштај од вољеног стрица – знао сам да губим последњу везу са својим оцем.Али,то вам је аеродром – низ растанака и сусрета.А сада је било време за растанак.“ закључује Парсонс. К.Р.

KWI@EVNA BA[TINA

Беседеиверскепоуке Фото:Б.Лучић

тура, ни књиге, већ само турбофолкипарадирањеуџет-сету. На сцени имамо капитализам, безграђанскекласе. Моје поподневно дружење с Балзакомпрекидају,међутим,активистиразнихстранакакојими куцајунавратаиобјашњавајузашто је нужно да гласам баш за њихову странку. Наједном сам постаоважан.Осећаосамсекао детеуБрехтовомкомаду„Кавкаскикругкредом“-мождаћеједном и Брехт-левичар да нам се врати – Брехт, кога сад развлаче овамо-онамо. Да припадам овој илионојстрани.Одрастаосамна грчкој култури, у својим најлепшим годинама читао сам Камија и Сартра, и кад год сам био са-

кажуданијебитноаконекокрши елементарне норме слободе штампе, већ да је важно да је аутономаш.Пасеиспостављада суиониљубитељипартократије. Стојим у центру брехтовског, кредом исцртаног круга и помишљам на Алексиса Токвила. На Китса,инадругеменидрагепеснике.Алинајбољеодговоренудеантичкимислиоци.„ПреживелисмоТиберија,Калигулу,Нерона, а утом нам прође читав живот” – писао је Тацит. Овим мементом се опрашта посткомунистичкинараштај. Пред сумрак увиђам да је лирика далеко, а стварност тако близу.Затосстолаузимамдраму „Хелденплац“ Томаса Бернхарда

штампабацалајенањегадрвље икамење.ПослесмртиАустрија гајеприхватила–онајезналада јенајбољиписац–мртвиписац. Опростила му је. Али, велико је питање да ли је Бернхард опростиоАустрији. На крају узимам у руке дневникеШандораМараија.Имаједнуреченицукојасеможегенерализовати. „Мађарска књижевност је била велика. Понекад се чинидајебилавећаиоднације” – писао је Мараи 1952. године у својој америчкој осами. Међу књигама, у својој библиотеци, помишљам да то важи за књижевностсвакогнарода. Преводсмађарског АрпадВицко

„Беседа, лист за црквене,школскеинароднепотребе“,излазиојеуНовом Саду1868–1870.године,а штампан је у Платоновој штампарији. ПрвиуредникјеАндрија Монашевић. Од 1870. поднаслов гласи „лист за свештенствоинарод“.Одговорниуредницибилису Јован Поп ов ић (од бр. 19/1868) и Стеван Николић(одбр.2/1869). Лист садржи беседе и верске поуке, прилоге из области канонског права, верског просвећивања, из животашколаидр. У Библиотеци Матице српс ке ова публикац иј а постоји и обрађена је у елект ронс ком кат ал ог у Библиотеке. Д. Г.


kULTURA

c m y

dnevnik

petak11.maj2012.

23

VI[EODSTOSADR@AJA[ESTENOVOSADSKE„NO]IMUZEJA”

Kilometarska{etwakrozkulturuiumetnost Ovogodi{wa „No} muzeja„, koja }e se odr`ati u subotu 19. maja,od18~asovado2~asaizpono}i, ponudi}e Novosa|anima vi{eodstosadr`ajanapedeset lokacijaugradu,od@elezni~ke stanice, preko gradskih muzeja, galerija, arhiva i kulturnih

se na{im velikanima likovne umetnosti - rekla je Светлана Mladenovnaju~era{wojkonferencijiza{tampu. Posebno zanimqiva je izlo`ba „Zbirka slika druga predsednika”, u Galeriji Matice srpske,gde}ebitipredstavqe-

Једна улазница за све програме Ulazniceza„No}muzeja„upretprodajiko{taju350dinarai mogusekupitiugradskimposlovnicamaOTPbanke,Turisti~kominformativnomcentruuUliciModene,naprodajnimmestima„Kardsservisa„uTr`nomcentru„SadnoviBazar”,kaoi ukwi`arama„Laguna„i„Vulkan„.Tako|e,kartesemogukupiti irezervisatinainternetstranicitickets.rs. Nadanmanifestacije,karte}emo}i}edasekupeuTuristi~kominformativnomcentru,umuzejimaigalerijama,poceniod 400dinara,azaposetiocemla|eod7istarijeod70godinaulaz jebesplatan.Jednaulaznicava`izasvelokacije,auzsvakuse dobijavodi~kroznovosadsku„No}muzeja„.Detaqneinformacijemogusena}inainternetstranicinocmuzeja.rs. centara, do Podgra|a Petrovaradinsketvr|ave.Koordinatorkaprograma„No}imuzeja”,Svetlana Mladenov objasnila je da se ovogodi{wi program sadr`inskibavi~ovekomiwegovim privatnim `ivotom, odnosno svimonimsitnicamakojega~inesre}nim. -Jedandeoprogramaposve}en je politi~arima, ali ne wihovimpolitikama,ve}privatnim `ivotimaikreativnomizra`avawu. Drugi deo programa bavi

naumetni~kadelakojajevoleo i u svojim odajama ~uvao Josip Broz. Izlo`ba fotografija „Zlatni album” u Muzeju Vojvodineprikaza}eposetiocimamoduistilodevawaTitaiJovankeBroz. Poredovoga,pa`wu}esvakako privu}i i premijerna izlo`ba „Umetnost marginalije„ u Galeriji „Podrum„. Re~ je o izlo`bioriginalnihcrte`akoje supoliti~aricrtalitokomsednicaskup{tinaJugoslavije,Sr-

bije i Vojvodine, od 1975. do 1995.godine.Posetioci}emo}i da vide {ta su, izme|u ostalih, na sednicama crtali Slobodan Milo{evi},MilanKu~an,DraganVeselinoviZoranLili}. Druga premijerna izlo`ba „Uro{iVuka-romansailiprijateqstvo„ dolazi iz Istorijskog arhiva Pan~eva i u novom svetluprikazujebardana{elikovne umetnosti Uro{a Predi}a.Izlo`ba}ebitipoсtavqena uogrankuSrpskeakademijenauka i umetnosti, Platoneum, a javnost }e prvi put videti originalna Predi}eva pisma, upu}ena umetnici Vuki Velimirovi}. Slike iz kolekcije Naftne industrije Srbije iza}i }e iz depoaikancelarija,pa}eposetioci u Poslovnom centru NIS-a mo}i da pogledaju dela na{ih najzna~ajnijih slikara, poput Milana Kowovi}a i PetraLubarde. Novina ovogodi{we „No}i muzeja„ je i u~e{}e Radio-televizijeVojvodine,kojaorganizujeprogramuStudiju„M”,aPodgra|e Petrovaradinske tvr|ave ponudi}enovesadr`aje.Uzobilazakpodzemnihvojnihgalerija iateqeaumetnikanatvr|avi,u crkvi svetog Juraja bi}e postavqena izlo`ba „Petrovaradin kroz istoriju privatnog `ivota”, a svoju radionicu otvori}e

ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА У МСУВ

Мозаик о непознатим јунацима историје У Кино сали Музеја савремене уметности Војводине (МСУВ), вечерас у 18 часова ће бити одржана пројекцијафилмова„Личнеповести иприповести(филмскимозаиконепознатим јунацима историје)“, као део презентације истраживачког пројекта „Од дионизијског социјализма до предаторског капитализма“ Центра за визуелну културу Музеја савремене уметности Београда. Пет филмова који ће бити приказани настали су као тимски рад учесника филмске радионице коју је надзирао редитељ Желимир Жилник.ТемасубиликултурнитоковиСрбијеиЈугославијеупоследњих пола века, а циљ да се кроз праксуразвијекритичкиставпрема званичној историји и са њим приступи креацији филмова који се по својојформиближиуметничкомвидеу. Тако су Романа Вујасиновић и Немања Бабић направили филм „Лопата је мала“, који преиспитује идеализацијудруштваимотивацију за рад кроз ударнички покрет и омладинскераднеакцијеуЈугославијизавремесоцијализма.

ИванТасићкрозсвојфилмпроговараоломљењукаменаодкогсезидаласлобода,трошилареч...Наслов је„Какосамостаобезкрила“. Приказујући судбину људи из радничког насеља Макиш које је проглашено туристичком зоном, ИванаТодоровићкреирафилм„Макишсити“. МаријаЂорђевићпричомотетоважама–„Једанчовекјететовирао, двасубилатетовирана,аједнацура јепрежврљалатетоважуЈНА“–говориоповезивањунаКаленићпијациуБеограду.Филмсезове„Конац, игла,мастило“. „Таштина својине“ је филм Александре Спасов и Марка Павловића,којисунастојалида,пратећи приче обичних људи, растумаче однос државе према приватнојсвојиникрозпроцесеколонизације, колективизације, национализацијеиприватизацијеуБеограду иоколиниКикинде. АуторипројектасуЗоранЕрићи Стеван Вуковић, а у вечерашњем програмууМСУВћеучествоватии ЖелимирЖилник. И. Б.

iPokrajinskizavodzaza{titu spomenikakulture.Deoprograma„No}imuzeja”bi}epristupa~anosobamasainvaliditetom,a jedna od takvih izlo`bi je taktilna izlo`ba „Dotakni istoriju”uZbircistraneumetnosti Muzejagrada. Poredizlo`bi,organizovan je i niz koncerata. Flamenko

grupa„LaFamilija„nastupi}e ispred poslovnice OTP banke naBulevaruMihajlaPupina6, Lazar Novkov i „Frejm orkestra”nastupi}euogrankuSANU,auvelikojsaliKulturnog centraNovogSadaбићеprire|en„Pijanisti~kimaraton„na kom }e nastupiti naugledniji pijanisti mla|e generacije iz

Novog Sada i Beograda. Najmla|i Novosa|ani u`iva}e u velikoj izlo`bi Lego kocaka u Pokrajinskom zavodu za za{titu prirode, kao i u izlo`bi u holu @elezni~ke stanice gde }e mo}i da vide modele lokomotiva, vagona i stani~nihobjekata. J. Zdjelarevi}

КОНСТИТУИСАН ЖИРИ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Фестивал отвара Небојша Ромчевић НапредстојећемСтеријином позорју, које ће се од 25. маја до2.јунаодржати57.пут,жирићерадитиусаставу:глумац Бранислав Лечић (председник), театролошкиња и управ-

ницаХрватскогнародногказалиштаЗагребАнаЛедерер,редитељ Јанез Пипан (Словенија), редитељка Ана Томовић и драмскасписатељицаМајаПелевић.

Управник МиливојеМлађеновићиселекторкаСтеријиногпозорја Ксенија Радуловић, били су сложни у оцени да је жири, као што се одувек инсистира, изузетнокомпетентан,професионално остварен и комплетиран тако да не може бити говора о најмањем сукобу интереса при ономештогаочекује,атојеседам такмичарских представа и избор најбољих од најбољег на нашем највећем и најзначајнијем националном позоришном фестивалу. Млађеновићјеистакаодаћесе на њему истаћи седам застава, укључујућиионуСтеријиногпозорја,адајевизуелниидентитет фестивала – кључеви у виду маказа – подсећање да је време да сенештопресече,алибезкалауза. Иначе, слоган 57. Стеријиног позорјаје„Нашиочеви“. Беседуна отварањуфестивала уНовомСадукреираћеиизговорити драмски писац Небојша Ромчевић. Округле столове као место за отворен и беспоштедан говоропредставама,алиипозориштууопште,водићеновокреиранитандемодкогсемногооче-

кује,драматургитеатрологСветиславЈовановипозоришникритичарнашеглистаИгорБурић. ЖириМеђународнеасоцијацијепозоришнихкритичаракојиод прошле године бира најбољу представеуместоучесника Округлогстолакритике,представљаће Уна Бауер (Хрватска), Акико Тачики (Јапан) и Иван Меденица (Србија). На јучерашњој конференцији зановинаре,претпоследњој усусретпредстојећемфестивалу,откривенојејошдаћебитимного истакнутих, као и младих гостију, позоришних нада и потврђенихталената,какоуглавномтако иупратећемделупрограмакоји ће углавном бити посвећен театрологијиипозоришнојкритици. Стеријино позорје, не рачунајући Позорје младих, ове године ће имати укупно 10 представа, ализнатновишеизвођења јердоста представа креирано је за мањи број публике, те ће оне бити извођене више пута, баш као и представа „Отац на службеном путу“Атељеа212,којаће25.маја отворитифестивал. И. Б.

„ВИВИСЕКТ” У КЦНС – ВИКЕНД ЉУДСКИХ ПРАВА

НА ФЕСТИВАЛУ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА БЕЛДОКС

Филмска ретроспектива

Награде за Кечу, Чавића, Шапоњу...

Фестивалољудскимправима,„Вивисект“,одржаће сеодданасдонедељеуКултурномцентруНовогСада. Програмјезамишљенкаоретроспективафилмоваифотографијаизфестивалскогпрограмаод2004.до2011. „Вивисект“јефестивалкојиразвијагодишњиобразовнииуметничкифорумзапрезентацијеидискусијена темуљудскихправакрозмедијдокументарногфилмаи фотографије.Фестивалјеконципирантакодаподстиче накритичкоразмишљање,каоидасенаједномместу презентујуразличитиауторскипогледи. ПоредновихиздањафестивалауНовомСаду, „Вивисект“јеорганизоваопутујућепрограмеу30градоваи

реализовао сарадњу са 20 фестивала у земљи и иностранству. ТокомсвојеврсногвикендаљудскихправауКЦНС, којијесарадникФестивала„Вивисект“,публикуочекујуфилмскепројекцијеудватермина–од19иод20часова,аизабранинасловису:„Лепадијана“БорисаМитића,„Плавооки“БертрамаВерхага,„Мојакћеркатерориста“БеатеАместад,„ЧеГевара:телоилегенда“РафаелеБрунетииСтефанаМисиа,„Малолетниделиквенти“ЛеслијаНила,„Песмерата“ТристанаЧитрошека. Изложбом фотографија, Манца Јуван представиће своје„Људесамаргине“.Улаз јебесплатан. И. Б.

ПЕТ НАГРАДА ПРЕДСТАВИ ЈДП НА ФЕСТИВАЛУ МАЛИХ СЦЕНА У РИЈЕЦИ

Тријумф „Елијахове столице” Стручни жири 19. Међународног фестивала малих сцена у Ријеци доделио је представи Југословенског драмског позоришта -„Елијахова столица„, у режији Бориса Лијешевића пет награда. Жири у саставу: редитељка из Загреба Сњежана Бановић, драмска уметница из Београда Душанка Стојановић Глид и драмски писац из Ријеке Дамир Орлић,доделио је Лијешевићу награду „Анђелко Штимац„за најбољу режију.

Глумачке награде „Вељко Маричић„ припале су Маји Изетбеговић и Светозару Цветковићу.Изетбеговићева је награду за улогу Алме Филиповић добила у категорији најбоље младе глумице, док је Цветковић,за улогу Рихарда Рихтера,награђен у категорији за најбољу мушку улогу.Иста награда равноправно је додељена и Јернеју Шугману. Награду „Вељко Маричић„ за најбољу драматургију добио је Дарко Лукић.Са просечном оценом 4,72 представа „Елијахова столица„добитник је награ-

де публике „Далибор Форетић„.Фестивал малих сцена,који је ове године трајао од 3.до 9.маја,покренут је 1994.као Хрватски фестивал малих сцена да би 1999.добио међународни карактер.Реч је о једном од најпрестижнијих позоришних догађаја у региону. Представа „Елијахова столица„,настала на основу истоименог романа Игора Штикса, освојила је Гран при „Мира Траиловић„ на 45.Битефу,а Цветковић је добио и награду „Милош Жутић„ Удружења драмских уметника Србије.

Награду за најбољи српски документарни филм на 5. Белдоксу равноправно деле Срђан Кеча за „Писмо оцу„и Душан Чавић и Душан Шапоња за филм „Биба струја„,одлучио је фестивалски жири. Свечаним проглашењем и уручењем награда,као и пројекцијом америчког филма о Марини Абрамовић, ван конкуренције, уСава центрује завршен 5.међународни фестивал документарног филма Белдокс.Многобројну публику поздравио је члан савета фестивала редитељ Дарко Лунгулов, затим је прочитано писмо редитеља Метјуа Ејкерса,који је изразио жаљење што он и Марина Арбамовић нису могли да дођу на београдску премијеру,али се гледаоцима обратио брат уметнице Велимир Абрамовић. „Ово је филм ослобођења једног човека, жене која је раскрстила са свим из чега је потекла, патријархалном породицом,ликовном академијом и пошла другим путем.Она је прешла у позицију свести,духовног света,у којем уметник еманира чисту идеју„,рекао је Абрамовић. У стручном жирију за категорију српског такмичарског програма би-

ли су редитељи Младен Ђорђевић,Дејан Зечевић и Иван Мандић. Посебно признање они су доделили филмовима „Лице револуције„ Владимира Миловановића и „С Фиделом до краја„ Горана Радовановића. Своја признања доделила су и два домаћа удружења новинара и критичара и жири филмских радника. Жири Фипресци Србија за најбољи филм Белдокса прогласио је остварење из ревијалног програма - „Пећину заборављених снова„ немачког редитеља Вернера Херцога, у америчкој продукцији, а за најбољи филм међународног такмичарског програма мексичко остварење „Најмање место на свету„ ауторке Татјане Хуеза. Чланови тог жирија су Саша Радојевић,Андреј Клемечић и Радмила Ђурица. Мексички документарац добио је и награду за најбоље снимљен филм,од жирија у саставу:директор фотографије Ђорђе Николић, Владислав Лашић и Предраг Поповић.

Жири Огранка Фипресци Србија доделио је награду за најбољи филм документарцу „Писмо оцу„редитеља Кече. Чланови су Маја Волк, Драган Јовићевић и Марина Ђурашковић. У две такмичарске селекције, од 4.маја,учествовало је осам домаћих и 10 иностраних документараца, а укупно је приказано 29филмова.


24

svet

petak11.maj2012.

PRONA\ENAOLUPINAPUTNI^KOGAVIONA„SUHOJ”

Poginulo svih 50 putnika i ~lanova posade YAKARTA: Ostaci ruskog putni~kog aviona „suhoj superxet 100”, koji je nestao tokom probnogletaiznadZapadneJave uIndoneziji,ju~esuprona|eni. Svih50putnikai~lanovaposade je nastradalo. Ispostavilo se da je avion udario u liticu planineSalaknazapadnomdelu indone`anskog ostrva Java. Spasioci su prona{li nekoliko tela stradalih putnika u blizini olupine aviona, javile suindone`anskevlasti. „Pilot helikoptera primetiojeizvazduhaolupinuilogo ‘suhoja’”,rekaojenakonferencijizanovinarezvani~nikNacionalne spasila~ke agencije „Darjatmo„, navode}i da je olupina prona|ena na lokaciji na kojojsuizgubilikontaktsaletelicom, nedaleko od planine Salakvisoke2.200metara. Olupinajeprona|enananadmorskoj visini od 1.800 metara, napadinivulkana,naveojepotpukovnik Muhlis, koji nadzire operaciju spasavawa. Pretpostavqasedajeuzrokpadaletelicelo{evreme.Uavionu,koji jenestaosaekranaradaraposle samo21.minutaleta,biloje47 qudi, predstavnika ruske kompanije „Suhoj”, indone`anskih avio-kompanija, novinara i ruskihdiplomata. Nacionalne agencije za potragu objavila je da je kontakt

Koban prvi let ruskog aviona

sa„suhojemsuperxet100”prekinutkadajebioiznadZapadneJave, nedaleko od planine Salak. Posledwaporukaposadebilaje zahtevzaodobrewekontroleletadaseavionspustisa3.000na 1.800 metara, {to je ni`e od planinekojojseaviontadapribli`avao. Kontrola nije dobila obja{wene posade za{to to tra`i. Vreme je tada bilo obla~no, sa sitnom ki{om, a kasnije se pogor{alo. „Suhoj”jepoleteosaaerodromauXakartiitrebalojedase, posle demonstracionog leta za

potencijalne kupce, vrati za oko50minuta. Avion „suhoj superxet 100”, kapacitetaod68do103putnika razvijen je u saradwi sa „Boingom” i italijanskom „Finmekanikom”.„Suhoj”ve}ima170poruxbinaza„superxet100”iplanira da proizvede hiqadu letelica uglavnom za inostrano tr`i{te. ^inise,me|utim,dasu„superxet”odpo~etkapratiliproblemi zbog bezbednosnih propusta, navodi„Wujorktajms”. Prvi ovakav avion koji je pro{legodineu{aoukomerci-

jalnu upotrebu morao je odmah da bude prizemqen zbog propustaudopremawusve`egvazduha ukabinu. Kadajekompanija„Suhoj”zapo~elawegovuproizvodwu,ruska televizijska stanica NTV izvestila je da 70 in`ewera koji rade u fabrici na izradi „superxeta”, ima la`ne in`ewerskediplomedokojihsudo{li zahvaquju}i korupciji na lokalnom tehni~kom fakultetu. „Suhoj” je, me|utim, uveravaodatiradnicinisudirektnoukqu~eniuproizvodwuaviona. Zabrinutost avio-kompanija izazvaojeipodatakdasugotovi avionibilite`idvetonenego {tosuiznosileprvobitneprocenekojesuimpredstavqenena osnovu in`ewerskih planova, a tojezna~ilodaaviontro{ivi{e goriva, zbog ~ega je za wih biomaweatraktivan. Avion je, u februaru ove godine, dobio sertifikat Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost,~imejeotvorenput za wegovo komercijalno kori{}eweuEvropi. Preovenesre}e,avionjebio na promotivnoj turneji po centralnoj i jugoisto~noj Aziji i leteojeuKazahstanu,PakistanuiMjanmaru.BilojeplaniranodaizIndonezijeodletiuLaosiVijetnam.

DVESNA@NEEKSPLOZIJEUDAMASKU

Uspe{no testirawe rakete

Najmawe 55 qudi smrtno stradalo

ISLAMABAD: Pakistan je uspe{no testirao raketukratkogdometakoja mo`e da nosi nuklearnu glavu, saop{tila je ju~e vojska. U saop{tewu je navedeno da je projektil „Hatf III Gaznavi”, dometa 290 kilometara, lansiran ju~eujutro,~imejezavr{ena godi{wa vojna ve`ba strate{kih vojnih snaga. Tojedrugaprobaovevrste kojujePakistanizveouposledwedvesedmice,preneo jeAP.Pakistanje25.aprilalansiraoraketusredweg dometa, posle sli~nog raketnog testa koji je izvela Indija.Pakistanskavojska redovnoizvodiproberaketadoma}eproizvodwe. Me|unarodna zajednica s pa`wimpratipakistanski program naoru`awa po{to je ta zemqa od 1947. godine vodila tri rata protiv susedneIndije.Obezemqesu nuklearnesile.

DAMASK: Krvoproli}uuSirijinenazire se kraj. U dve sna`ne eksplozije koje su potresle Damask poginulo je najmawe 55, a povre|eno 372 osobe, javqa sirijska dr`avna televizija.Ueksplozijamajete{koo{te}ena zgradavojneobave{tajneslu`be,anaulicama se mogu videti krv i ostaci qudskih tela. Novinar Aso{iejted presanamestudoga|aja Meta je bila obave{tajna slu`ba izvestio je da vozila hitne poOgromankratermo`eseprimemo}i poku{avaju da stignu do titi na mestu eksplozija. U ~e`rtavau~etvrtiKazaz. tvrtiDamaskakojajebilameta Eksplozije su se dogodile u napadanalazisekomplekszgra7.50 po lokalnom vremenu kada da vojne obave{tajne slu`be, ve}inazaposlenihdolazinapo- ukqu~uju}i i General{tab za sao. Prva eksplozija o~igledno protivteroristi~keoperacije. je poslu`ila da privu~e qude, Iako je centar Damaska pod po{to je ubrzo usledila druga, kontrolomsnagavernihpredsedmnogo ve}a, javio je Bi-Bi-Si. nikuBa{aruelAsadu,uwemuse

dogodilo nekoliko bomba{kih napada, ~ijasumetabilezgradeikonvojisnagabezbednosti. USirijisetrenutno nalazi 11 posmatra~a koji nadgledaju po{tovawe primirja. Me|unarodna diplomatijazasadaneuspevadaokon~akrvoproli}e,aUjediwenenacijaiskqu~ilesumogu}nost vojne intervencije sli~ne onoj kojom je sa vlasti zba~en libijskiliderMoamerelGadafi. Bomba pokraj puta u sredu je eksplodiralanekolikosekundi nakon prolaska konvoja u kojem se nalazio vo|a posmatra~kog tima UN Robert Mud, {to ilustruje neizvesnost me|unarodnog plana za okon~awe krize u tojzemqi.

dnevnik

FRANCUSKA

Oland i zvani~no progla{en predsednikom PARIZ: Socijalista Fransoa Oland zvani~no je ju~e progla{en za predsednika Francuske po{to je, prema kona~nim rezultatima glasawa, osvojio 51,6 odstoglasova. „Ustavni savet progla{ava Fransoa Olanda predsednikomFrancuskeRepublike. Wegovmandat}etrajatipet godina, u skladu sa Ustavom, ipo~e}enajkasnije15.majau pono}”,izjaviojepredsednik Ustavnogsaveta@an-LujDebre. Debre je saop{tio kona~ne rezultate drugog kruga Fransoa Oland predsedni~kih izbora, odr`anih govoreno da }e Sarkozi predati 6. maja, prema kojima je Oland vlast Olandu 15. maja, preneo je osvojio51,6odstoglasova,aodlaAFP. ze}ipredsednikNikolaSarkozi Premijer Francuske Fransoa 48,4odsto.Tozna~idajezasociFijonpodneojeostavku,awegova jalisti~kog kandidata glasalo vlada izvr{ava}e du`nosti do 18.000.668 Francuza, a za lidera slede}eg utorka, kada }e na dudesni~arskeUnijezanarodnipo`nost stupiti novi predsednik kret16.860.685osoba.Ranijejedo- Francuske

NEMA^KA

Merkel: Rast na kredit produbquje krizu BERLIN: Nema~ka stagudasusmawewedukancelarka Angela gaipodsticajprivredMerkel ju~e je odbacinog rasta „dva stuba” lapredlogeopozicijeu evropskepolitike,ane Nema~koj, kao i nekih dvaputaodkojihsemoevropskih zemaqa, za raizabratijedan. uvo|ewemerapodstica„Rast putem strukjaekonomskograstakoturnih reformi je rajebisebaziralenanozuman,va`anineophovomzadu`ivawu,upozodan.Rastnaosnovuzariv{iunema~kompardu`ivawa }e nas opet lamentu da bi „rast na gurnuti na po~etak kredit” samo gurnuo Angela Merkel krize,pazatotonebiEvropujo{dubqeukrizu. smotrebaliine}emodaradimo”, Odpobedesocijalisti~kogkan- istaklajeMerkelova.Ohrabrena didata Fransoa Olanda na izbo- Olandovompobedomnaizborima rimazapredsednikaFrancuskeu u nedequ, nema~ka opozicija lenedequ, Merkelova je izlo`ena vog centra je apelovala da „spopritisku da popusti u vezi mera razumorastu”uEvropibudepri{tedwekojejeona,kaolidernaj- dodat fiskalnom sporazumu za ve}e evropske privrede, prepisa- bud`etsku disciplinu, na kojem la kao lek za du`ni~ku krizu u jeinsistiralaNema~ka,ikojije evrozoni,preneojeRojters. potpisalo25~lanicaEU,alitek Kancelarkaje,me|utim,ostala treba da bude zvani~no ratifipostojanausvojimstavovimaipo- kovan u parlamentima mnogih od ru~iladanasugovoruudowemdo- tihzemaqa. mu nema~kog parlamenta - Bunde(Tanjug)

[trajk zbog reforme penzija LONDON: Nekolikodesetinahiqadazaposlenihubritanskomjavnomsektoruju~eje{trajkovalouznakprotestazbognamerevladedasprovedereformupenzionogsistema.Liderisindikatasunajavilida}eprotivkontroverznihreformidemonstriratioko400.000zaposlenihudr`avnojadministraciji,carini,zatvorima,policijiidrugimslu`bama,prenoseagencije. Dr`avnisekretarbritanskevladeFrensisModizjaviojeda {trajka~i ne}e ni{ta posti}i zato {to ne}e biti pokrenuta novadebataopenzionomsistemu.Ovojetre}i{trajkuVelikoj Britanijiuposledwih{estmesecizbogreformepenzija.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA „Posledugograzmi{qawa,do{aosamdozakqu~kadajevrlova`nodajavnopodr`imbrakovehomoseksualaca”,rekaojepredsednikSADBarakObama utelevizijiskomintervjuutelevizijiEj-Bi-Si, nakon{tojeupitanzami{qeweopitawubrakovahomoseksualaca. Republikanac Mit Romni je, za razlikuodObame,protivniktihbrakovaizastupnik jepolitikedaseoniameri~kimustavomzabrane.

ABUKATADA Evropskisudzaqudskapravaodbioje`albu radikalng sve{tenika Abu Katada, optu`enog da je propovedima uticao na jednog od otmi~ara aviona u napadima na Wujork i Va{ington Sud je, odbio wegov zahtev i tako omogu}iovlastimaVelikeBritanijedagaizru~e Jordanu posle desetogodi{weg ve}awa o wegovojsudbini.

MEDLENOLBRAJT Administracija predsednika Baraka Obame dobronastupauvezisakrizomuSiriji,aucelomslu~ajujeveomava`anidiplomatskiaspekt odnosasRusijom,izjavilajeju~enekada{waameri~kadr`avnasekretarkaMedlenOlbrajt.„Ne smedado|edojednostraneakcijeuSiriji,iza sadaimamovi{eopcijasasankcijama”,reklaje Olbrajtova.

Argentincimewajupolotro{kudr`ave BUE N OS AJR ES: Gra| an i Argentinekoji`eleoperaciju promene pola ili hormonsku terapiju mo}i }e to da ostvareuokvirusistemajavne zdravstvene za{tite zahvaquju}i upravo usvojenom zakonu

PredsednicaKristinaKir{ner je najavila podr{ku zakonuio~ekujeseda}egauskoropotpisati.Onaje~estogovorila da je ponosna {to je Argentinapostalaprvalatinoameri~ka zemqa koja je le-

Punoletnigra|ani}esadamo}izvani~no dapromenesvojpol,izglediime,bezodobrewa doktorailisudijeibezprethodno sprovedenihfizi~kihpromena o rodnom identitetu. Ovaj zakondajequdimapravodasami navedusvojpoluregistrugra|ana ako wihove fizi~ke karakt er is tik e ne odg ov ar aj u onom e kak o se oni ose} aj u, pren os i AP. Sen at or i su usvojili zakon o rodnim pravimasa55glasova„za”,nijednim protiv, i jednim uzdr`anim, a nekoliko wih se proglasiloodsutnimasasednice.

galizovalagejbrakovepredve godine. Punoletni gra|ani }e sada mo}izvani~nodapromenesvoj pol, izgled i ime bez odobrewa doktora ili sudije - i bez preth odn o sprov ed en ih fizi~kihpromena. Drug e lat in oa m er i~k e zemqe su usvojile zakone o rodnimpravima,aliargentinski zakonpredwa~ipoolak{ica-

Buenos Ajres

ma koj e gar ant uj e, rek li su preds tavn ic i hom os eks ua ln e zajednice Argentine, dok su

neki senatori tokom debate istakli da je re~ o qudskim pravima-opravunasre}u.


balkan / oglasi

dnevnik

NAKONIZBORAODR@ANIHUNEDEQU

Gr~kavlada, tre}ipoku{aj ATINA: Lider gr~kih socijalista Evangelos Venizelos dobio je ju~e mandat od predsednika Gr~ke Karolosa Papuqasa da formira vladu, posle nedeqnih parlamentarnih izbora na kojima niko nije osvojio dovoqno glasova da samostalno formira kabinet. Venizelos za postizawe dogovora o vladi ima tri dana. On je tre}i strana~ki lider koji }e poku{ati da formira koalicionu vladu. Pre wega vladu su poku{ali da oforme Antonis Samaras, ~ija je konzervativna Nova demokratija EvangelosVenizelos osvojila najvi{e glasova, i Aleksis Cipras, lider drugoplasirane Analiti~ari ukazuju da su zbog zalagawa za mere {tedwe, Radikalne levi~arske koalicije, svi iz gle di da man dat ne }e tako i zbog optu`bi za korupali nisu uspeli, navode agencije. uspe{no iskoristiti ni PA- ciju. Cipras tra`i Ogor~eni zbog meukidawe ili zamrPosledvaneuspe{napoku{ajazaformirawe ra {tedwe koje je zavawe jednog dela vlast donela kako bi vladaju}ekoalicije,gr~kipredsednik uvedenih mera udovoqila stranim Ka r o l osPa p u q asman d atzasa s tavno v evla d e {tedwe. I Venizekreditorima i sprelos i Samaras, me- poveriolideruPASOK-aEvangelosuVenizelosu ~ila bankrot, Grci su |utim, smatraju da na izborima u nedequ je to neprihvatqivo. SOK, koji je dugo dominirao na kaznili Novu demokratiju i PAAko ne bude postignut dogovor, gr~koj politi~koj sceni, a sada SOK, koje sada vi{e ne mogu same bi}e raspisani novi izbori. je izuzetno nepopularan kako da formiraju vladu.

makedonija

An|eosleteo ucentarSkopqa SKOPQE: Radovi na preure|ewu Skopqa pretvaraju park „@ena borac”, jedinu zelenu oazu u centru grada, u izlo`beni prostor u kome su, pored skulptura Prometeja i Kire Gligorova, mesto dobila i ~etiri zlatna kowa, sli~na onima sa Brandenbur{ke kapije u Berlinu. Na obelisku, iza zlatnih kowa, postavqena je `enska figura an|ela, visoka pet metara, pi{e portal „Plusinfo.mk”. Gra|ani su uglavnom ravnodu{ni prema preure|ewu centra grada. Uvereni su da novi spomenik gu{i duh i identitet metropole, ali i da je bitka sa novim izgledom prestonice ve} izgubqena. Arhitekta Sne`ana Domazetovska, iz „Prve Arhi brigade”, koja okupqa stru~wake i gra|ane,

Uzan|elaidu i~etirizlatnakowa

ka`e da je sada kasno da se bilo {ta promeni. Prema wenim re~ima, {anse za to su postojale pre dve ili tri godine, kada su studen-

ti reagovali na uni{tavawe centra grada. „Spomenici su sme{teni u jedan prostor da mu daju zna~ewe. Ali, kada se toliko spomenika nare|a jedan do drugog, oni ne funkcioni{u u javnom prostoru, ve} kao izlo`ba koja bi mogla bilo gde da se postavi. Ne mora da uzurpira va`nu centralnu zelenu povr{inu”, ka`e Domazetovska. Po wenim re~ima, time {to se monumentalni spomeni~ki kompleks pravi kao spoj elemenata koji su ve} vi|eni, verovatno se `eli pokazati da je Skopqe evropski grad. „Ja sam to ose}ala i pre nego {to su svi ti spomenici postavqeni. Pitawe je da li samo fasade i spomenici ~ine evropske gradove lepima i prijatnim, ili je to ne{to drugo”, isti~e Domazetovska.

ukratko Za{ti}enisvedok SKOPQE: Makedonski list „Fokus” pi{e da je Haki Haziri, koji je tra`io da bude za{ti}eni svedok u vezi petostrukog ubistva kod Smiqkovskog jezera, bio {ofer ubicama. Poziovaju}i se na izvore iz istrage, „Fokus” prenosi detaqe iskaza koji je Haziri dao pred istra`nim organima gde je rekao da je vozio po~inioce ubistva ali da nije znao {ta spremaju. U iskazu je rekao da su mu oni ro|aci, a jedan od wih, koji je organizovao bekstvo na Kosovo, je wegov stric. Haziri, (28) iz skopskog naseqa [uto Orizari, u istrazi je, kako pi{e „Fokus”, detaqno opisao rutu po kojoj se auto kretao, ali da je saznao da su oni planirali ubistvo tek kada su stavili fantomke i izvadili oru`je. Haziri je jo{ rekao da su ubice nakon zlo~ina oti{le u kumanovska sela gde su ostavili auto, a zatim pomo}u wegovog strica oti{li na Kosovo. On je jo{ rekao da je nakon ovog de{avawa oslabio 28 kilograma zbog gri`e savesti. Haziri protiv koga je podneta krivi~na prijava za terorizam, nalazi se u 30-dnevnom pritvoru.

Sukobdemonstranata ipolicije QUBQANA: Grupa od oko 30 pripadnika „Pokreta 150” sukobila se ju~e sa policijom za vreme protesta zbog mera {tedwe o kojima raspravqa parlament, a do incidenta je do{lo kada je policija spre~ila demonstrante da blokiraju ulaz u zgradu parlamenta. Demonstranti su blokirawem ulaza hteli da izraze „apsolutno neslagawe sa merama {tedwe, tiranijom duga i krizom diktature”. Oni su posle sukoba sa policijom pre{li na trg preko puta parlamenta da tamo odr`e skup, navodi STA. „Pokret 150”, koji je slovena~ka verzija globalnog pokreta „Okupiraj”, smatra da su mere {tedwe nepravedne i da ih politi~ari koriste kao sredstvo za uni{tewe solidarnosti i konsolidaciju vi{edecenijske privatizacije.

Uz pripadnike Pokreta, protiv mera {tedwe demonstriraju i studenti Qubqanske akademije za pozori{te, radio, film i televiziju. Oni protest izra`avaju ~itawem romana slovena~kog pisca Ivana Cankara ispred zgrade parlamenta.

Lupaliu{erpe PODGORICA: Aktivisti nevladine organizacije Mre`a za afirmaciju nevladinog sektora ometala je ju~e , lupawem u {erpe i duvawem u pi{taqke sednicu Vlade Crne Gore. Grupa je do{la pred zgradu Vlade, gde se odr`ava wena redovna sednica. Aktivisti su doneli transparent na kome je pisalo „Jo{ pet dana. Luk{i}u, pakuj se”, ~ime su premijera podsetili na svoj zahtev sa protesta 5. maja da do 15. maja treba da odnese ostavku. Ako Luk{i} to ne u~ini, poru~ili su organizatori protesta, oni }e 15. maja organizovati novi protestni skup. Luk{i} je ranije poru~io da ne}e podneti ostavku, a organizatore protesta je pitao {ta je alternativa sada{woj vlasti. Rukovodstvo MANS-a je ranije poru~ilo da }e protestovati „dawu i no}u”, dok sada{wa crnogorska vlada ne podnese ostavku jer, kako ocewuju organizatori protesta, nije sposobna da se nosi sa posledicama ekonomsko-socijalne krize.

Poslanici smawiliplate SARAJEVO: Poslani~ki klubovi u parlamentu BiH postigli dogovor da se smawe plate svim buxetskim korisnicima, ali i poslanicima. Ovo je potrebno tim pre {to mi kao parlamentarci treba da dignemo ruku da se smawe plate ostalim bud`etskim korisnicima”, rekao je novinarima poslanik Srpske demokratske stranke Mladen Bosi}. Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} objasnio je da }e plate biti smawene za 4,5 odsto, dodaju}i da tog smawewa ne}e biti jedino za one ~ija je plata mawa od 500 maraka (oko 250 evra).

petak11.maj2012.

25


OdMOR

petak11.maj2012.

c m y

26

dnevnik

ДЕСТИНАЦИЈЕЗАИДИЛИЧАНОДМОР

Сеоски туризам на европски начин

ЕКО-АКЦИЈА BECK’S-а И ФЕСТИВАЛА„GREENLOVE” НА НОВОСАДСКОМШТРАНДУ

Радионице уз добру забаву

Ш

транд, новосадска градска плажа ће у недељу, 13. маја, од 17 сати, бити домаћин еко-акције Бекса и фестивала „Green Love”, са циљем да промовише еколошку одговорност појединаца и шире јавности у Новом Саду. У оквиру фестивала биће организоване бесплатне радионице за све посетиоце на градској плажи

извођача, тако и крајњих конзумената. Уз сјајну атмосферу и непрестано уживање у доброј музици, програм ће почети у 17 часова, док ће окупљени учесници и волонтери већ од 17.30 почети да праве ”Бекс споменик”, када ће отпочети и друге мање радионице. Посетиоци ове манифестације ће имати прилику и да освоје вредне награ-

„Дневник”и„GreenLove” делекарте „Green Love”, „Beck’sperience” и „Дневник” додељују пет пута по две карте за наступ диџејева Умека и Белтека на Спенсу, за првих пет читалаца који се данас од 11 до 11.15 сати јаве на телефон редакције 021/4806821. Штранд. Радионица је едукативно-креативног карактера и подразумева прикупљање амбалаже Бекс (Beck’s) производа, који ће се користити као рециклажни материјал за изградњу ”Бекс споменика природи”. Поред ове забавне акције, на креативним радионицама ће се правити и други производи од рециклажног материјала, као што су новчаници, брошеви, накит… На тај начин ће се јавности проследити информација о значају еколошке одговорности, како великих про-

Б

де. Свако ко донесе 10 празних Бекс флаша или лименки осваја позивницу за Green Love, а уколико попуне анкету о еколошкој информисати, у 19 ће путем извлачења бити одабрано пет добитника, који ће добити карте за Green Love фестивал, мајице или ДВД. Сви су добродошли и позвани на овај тематски догађај који ће бити идеална увертира за предстојеће гостовање ДЈ Умека и ДЈ Белтека на „Beck’sperience - Green Love” фестивалу, који се одржава у малој сали Спенса, 19. маја.

Охрид очекује већи број туриста

ио је бисер бивше Југославије а и данас га највише посећују туристи из Србије, Словеније и Црне Горе. Како би повећали приходе хотелијери су ове сезоне додатно спустили цене смештаја,

С

рце је тамо где је дом, а хотел, односно хотелска соба у којој боравите, дефинитивно је место на којем треба максимално да користите главу. Сврха текста објављеног на страницама indenpendenttraveler.com није да се туристима и путницима утера страх у кости, него да се гости хотела упозоре на опасности које вребају. Наизглед ситне превенције могу спречити катастрофу која би могла покварити ваше путовање. У наставку доносимо топ пет ствари које никада не би требало да радите док боравите у хотелу у некој страној земљи – за ваше добро.

Не наслањајте се на прозоре У последње време многи упозоравају на слабу сигурност прозора у хотелским собама. У јуну је једна двогодишња девојчица пала кроз прозор хотела у Хинклију у Минесоти. Преживела је, али је у болницу превезена у кри-

П

роведете ли неко време у овим предивним селима, схватићете да реч „шармантно„ није само придев већ начин живота. Једноставна лепота камених кућица, природне лепоте и питорескни пејзажи обориће вас с ногу. На страници foxnews.com саставили су листу најпиторескнијих села на свету, а ми вам овом приликом представљамо нека од њих која се исплати посетити ако жудите за идиличним одмором.

Билбури,Енглеска Камене кућице из 14. века које се налазе уз Арлингтон Роуд у Билбурију најфотогафисаније су у овом живописном селу које је писац Вилијам Морис описао као најлепше село у Енглеској. Билбури је смештен на реци Колн у брдовитом западно-средишњем делу Енглеске.

ним апартманима, Венген је швајцарско село из снова које изгледа као из Хајдиних пустоловина. Чињеница да су аутомобили у селу забрањени, додатно доприноси његовом шарму. Село је већ дуго популарно алпско туристичко средиште. Исплати се посетити га.

Езе, Француска Медитерански шмек, средњовеном дестинацијом на француској ривијери. Довољно разлога за посету?

Чешки Крумлов, Чешка

Савока, Италија

Налази се на реци Влтави, а саграђено је око дворца из 13. века с готским, ренесансним и барокним елементима. Изванредан пример малог средњовековног села чија је грађевинска баштина остала нетакнута. Због то-

Историјско сицилијанско село Савока смештено је на брду између градова Месина и Таормина на источној обали. Посетиоци овог живописног села ће остати одушевљени оним што се нуди ако су у потрази за идиличним и предивним малим местом.

Венген,Швајцарска Захваљујући локацији у Алпама и традиционалним дрве-

а цену формира квалитет услуге и поглед на језеро. Ове године се Охрид рекламира и у Европским земљама па се надају повећаном броју туриста. Чувени охридски бисери мање се купују због економске кризе али су и даље омиљени сувенир уз који иде и животна гаранција, а данас се само још две породице у Охриду баве овим занатом. Биљанини извори су место које не би требало да пропустите, а легенда каже да су ту сахрањени цар Самуило и Биљана и уколико попијете воду са овог извора, сигурно ћете се заљубити.

ковни шарм, задивљујући поглед и близина Нице, учинили су ово место на литици популар-

Опасности које вребају у хотелима тичном стању. Исте седмице, хотел W у Остину затворен је на неколико дана након што је

с њега отпало неколико стаклених стена с балкона. Повређено је четворо људи. У

другом инциденту истог хотела две жене су пале кроз прозор хотелске собе, а једна од њих је погинула. Можда вам ово није довољно уверљиво, али аутор текста написао је да је у Гугл претраживач уписао „падови с хотелских прозора” и да се појавило довољно резултата за упозорење – не наслањајте се на прозоре у хотелским собама.

Клоните се мини-барова За аутора текста мини-бар спада у исту категорију као и прекривач за кревет у хотелу – постоји,

ту је надохват руке, али нема шансе да ћу га икада користити. Но, многи дођу у искушење да завире и виде шта се све крије у том малом фрижидеру поред кревета. Не наседајте, чоколадица од четири долара или нешто пуно скупље зачас ће се наћи на вашем рачуну. Непотребно.

Избегавајте да пијете из стаклене чаше Хотел је легло микроорганизама које за собом остављају путници, гости хотела. Даљински, прекидачи за светло, прекривач за кревет, све то пуно је разних бактерија које не желите у својој близини и опсесивни путници их избегавају. Али том попису треба додати још једну ствар око које су опрезни чак и они мање захтевни гости – стаклену чашу. Ипак, њу дотичете уснама. Постоје закони који кажу да се те чаше морају дезинфикова-

га је историјско средиште места 1992. године уписано на Унесков попис места светске баштине у Европи. ти, но не можете бити сигурни да особље хотела то заиста ради. Најбоље је или не користити чашу или је неколико минута испрати под врућом водом. Што је сигурно – сигурно је.

Број ваше собе нека буде тајна Постоји низ практичних савета у „Водичу за сигурност хотела”, а једно од њих би требали да знају сви гости, поготово жене које путују саме – не дозволите да се на рецепцији наглас изговори број ваше собе! Ако се то догоди, затражите другу собу и кључ. Никад не знате ко стоји у предворју хотела и чека баш такву информацију.

Не игноришите рецензије хотела Сваке године „Трип адвајзер” објави пописе најпрљавијих хотела у Азији, Европи, Индији и Америци. Верујте, нека од тих искустава могу бити равна ноћној мори. Избегните одседање у неком од тих хотела тако што ћете проверити у каквом су стању и што о њима пишу на специјализованим страницама.


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

petak11.maj2012.

27

POMEN Dana 12. 5. 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kako je od mene oti{la moja sestra

SREMSKA KAMENICA, Staro selo, 8km od grada, 3 h 1700m2, idealni placevi, put, struja, izvorska voda, lep pogled. Telefon: 069/1826-726. 51643

Maja Jovanovi} 1989 - 2012. Majo, gde god smo mi, ti si sa nama. Po~ivaj u miru an|ele na{. Tvoje sestre Suzana, Sla|ana i tetka Stoja.

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167.

Maja Jovanovi} 1989 - 2012. Majo, neka te an|eli ~uvaju kada ja nisam mogao. Ti si u mom srcu i bi}e{ tu zauvek. Tvoj brat Milan. 52829

52838

52476

KUPUJEM stare automobile do 200e, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 52356

Maja Jovanovi} 1989 - 2012.

1989 - 2012.

Majo Moja, neka te an|eli ~uvaju. An|ele moj.

Majo na{a, gde god smo mi, ti si sa nama. Po~ivaj u miru, an|ele na{.

Tvoj deda Milan.

Tvoj ~iko Zoran i strina Tawa.

52839

52832

^ETRDESETODNEVNI POMEN Dana 12. 5. 2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako nije sa nama na{a draga k}erka

Maja Jovanovi}

Tvoji: brat Dejan, sestra Marina, tetka i te~o.

Maja Jovanovi} 1989 - 2012.

Tvoj brat Sini{a, tetka i te~o. 52833

1989 - 2012.

Milo{u ^avi}u

Majo dikina. [to vreme vi{e odmi~e meni je sve te`e i bolnije. Voqeni nikad ne umiru.

52828

52831

Porodice Tewovi} i Kari{ik.

Tvoj deda Slobodan.

Navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog devera i strica

52807

Posledwi pozdrav dragoj

Maja Jovanovi}

Maja Jovanovi} Tomislava Vojnovi}a

Majo, ve~no }e{ biti sa nama, jer voqeni ne umiru. Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju.

Pro{lo je ~etrdeset dana od kako si oti{la na svoj ve~ni po~inak. [to vreme vi{e odmi~e, nama su dani tu`niji i bolniji. Majo, po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

Posledwi pozdrav dragom kumu

Toga dana }emo posetiti wenu ve~nu ku}u na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. K}eri na{a, po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. Tvoji roditeqi Radmila i Slobodan.

52835

1989 - 2012.

1989 - 2012.

Maja Jovanovi}

1989 - 2012. Maki, svaki dan nam je te`i i bolniji bez tebe. Jako nam nedostaje{. Neka te an|eli ~uvaju.

Maja Jovanovi}

Maja Jovanovi}

Uvek }emo se se}ati wegove dobrote i blagosti.

Tvoj brat Goran i sestra Ivana.

Tetka Savka sa porodicom.

Vera i Zoran Vojnovi}.

Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju seko na{a.

52837

52836

52830

Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi

Tawi

Majo, puno te volimo i nosimo u na{oj du{i i srcu.

od: tetke Mare, te~e Laze i Svetlane sa porodicom.

52819

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Tomislav Vojnovi} 1940 - 2012. Pomen }emo odr`ati u subotu, 12. maja, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. U `ivotu je sve prolazno, ali na{a qubav prema tebi je ve~na. Vole te tvoji: supruga Desanka, }erke Milica i Jelena, zetovi Ivan i Aleksa i unuci Vuk i Rastko. 52834

Tawi Moskaq od: babe Melanije, tetke Leone, sestre Jelene, brata Mi{e i Caneta.

52805


28

^iTUQe l POMeni

petak11.maj2012.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

dnevnik

Posledwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ

Dana, 12. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu u Zmajevu, dava}emo ~etrdesetodnevni pomen na{em

Kozma [andoru ocu na{e drage koleginice. Radnici Projektnog biroa. 52741

Tawi Moskaq Milo{u ^avi}u

Posledwi pozdrav kumici

Milo{u ^avi}u Mi{i

Ne mirimo se sa tim da te vi{e nema. Tvoj vedar duh i osmeh }e uvek biti me|u nama.

od: Stevice i Cece sa decom.

od porodice Risti}. Tetka Jelica sa porodicom Zeqkovi}. 52796

52824

JEDNOGODI[WI POMEN

Tiho i skromno kako je `iveo, tako nas je i napustio na{ Mitar, i pridru`io se sinu Savu i svim nama dragim ro|acima i prijateqima. Porodica Prelevi}. 52785

52749

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav prijatequ

Tawi

Obave{tavam prijateqe da }emo u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 10.30 ~asova Bokiju davati godinu dana.

Mitru Draga Prelevi}u

POMEN Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti drage nam supruge, majke i bake

od: kuma Ne{e, kume Zorice, Sa{e, Marka i Mikija.

Oti{la si i ostavila nas u suzama. Nikada te ne}emo zaboraviti.

Milo{u ^avi}u

Tawi Moskaq Porodica Simani}.

Neka te an|eli ~uvaju.

Cvete Vitorovi} Tim povodom }emo u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici, u prisustvu rodbine i prijateqa obele`iti pomen. Imali smo veliku ~ast da `ivimo sa wom. S tugom i po{tovawem zauvek u srcima porodica: Vitorovi}, Bo`ani}, \ur|evi}.

Bojan Luki} 1987 - 2011.

Nikada te ne}emo zaboraviti. Posledwi pozdrav najmilijoj drugarici

Uvek }e{ biti deo mene, moj ~uvar.

na{oj

52618

52753

52789

Posledwi pozdrav dragoj

Sa dubokim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi suprug, otac, deda i svekar

Ujak Quba sa porodicom. Tvoja Lena.

52808

52795

Tatjani ]ulibrk

Tawi Moskaq

JEDNOGODI[WI POMEN

Milo{ ^avi} 1938 - 2012.

dragoj supruzi, majci i baki obele`i}emo u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu.

Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj GRAF - 42 sa razrednom. 52797

od porodica: [locer i Vujkov.

52743

52757

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

GODI[WI POMEN

dipl. in`. Aleksandar Il

Tawi Moskaq studentu Svi studenti i zaposleni Visoke {kole strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, Novi Sad.

Qiqana Rube`i}

Sahrana }e se obaviti u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Nada, sinovi Dejan i Vladimir, snaje Sawa i Sne`ana, unuci Milo{, Jelena, Na|a i Andrej.

obele`i}emo 12. 5. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Dan za danom prolazi, a Tvoj lik ne nestaje i glas se ne gubi, zauvek }e{ `iveti u na{im srcima. Supruga Desanka, k}i Aleksandra.

640-P

52756

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 10. maja, u 76. godini preminula na{a mila supruga, majka i baka

Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti mog voqenog oca

Sa qubavqu i velikom tugom ~uvamo te u na{im srcima.

Suprug Slobodan, sin Milovan, }erka Svetlana, snaja Nevenka, zet Pe|a, unuci: Katarina, Slobodan, Bjanka, Nikolina i Anastasija.

Milka Vuceqa ro|. Petkovi} Posledwi ispra}aj je u petak, 11. 5. 2012. godine, u 14 sati, na grobqu, u Ba~kom Jarku. O`alo{}ena porodica: suprug Obrad, sinovi Nikola i Zoran, snaja Branka i unuka Nina.

52809

52788

^edomira Mili}a Pomen je u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 11.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Sin Du{an. 52759


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Tawi Moskaq

Sa velikom tugom obave{tavamo prijateqe i rodbinu da nas je iznenada 9. maja 2012. godine napustila na{a voqena i draga

iz Rumenke

Tuga i bol ispuwavaju na{a srca, ali ose}awe i qubav prema tebi, nikad ne}e izbledeti.

Tvoj ujak Gaga i baba Quba.

Sestre Sowa i Milica, ujak Mina i ujna Sne`a.

52778

52776

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Pro{lo je 40 dana od iznenadne smrti sestre i tetke

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Jovanke Kucurski

Tawi Moskaq

Draga na{a Tawa, sre}ni smo {to smo te imali i beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

29

petak11.maj2012.

Parastos }e se odr`ati 12. 5. 2012. u 10.30 ~asova, u Pravoslavnom Hramu Sv. Petra i Pavla u Rumenki.

Tawa Moskaq 1992 - 2012.

Porodice Kucurski i Lazi}.

Sahrana }e se obaviti u subotu, 12. 5. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Milo{u ^avi}u Porodice: Radosavqevi} i Maksimovi}.

52661

POMEN Navr{ava se osam godina od kako nije sa nama na{ dragi tata i deda

52787

Posledwi strika

pozdrav

na{em

Uvek }e te voleti i misliti na tebe tvoji mama i tata.

52762

Tawi Moskaq

Tawi Moskaq Osta}e velika tuga i bol za tobom. Nikad se ne}emo pomiriti sa tvojim odlaskom i da se nikad ne}emo videti.

Ako u ti{ini ve~nog mira oseti{ da nekoga srce i du{a boli, ~uje{ tu`ne jecaje ili te pokvasi suza ne~ija, znaj da su to oni koji te vole.

Posledwi pozdrav ocu na{eg prijateqa

Milutin - Mi}a Ivanovi}

Dragu

2004 - 2012.

Tvoj ujak Cica i brat Nemawa.

Tvoja tetka Radosava, te~a Mla|a i bra}a Sla|an i Sr|an.

Puno te volimo i mislimo na tebe. Tvoji: Du{an, Mira i Nada.

od: Nata{e, Zorice i zeta Slobodana.

52775

52773

52771

52763

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo davati godi{wi pomen sinu

Mojoj dragoj tetki

Posledwi pozdrav

POMEN

Milo{u ^avi}u

Tawi Moskaq

Tawi - Pegici

Kao {to najboqe cve}e krasi najlep{e ba{te, tako tvoja du{a neka krasi rajsko naseqe.

Najlep{i cvete, prerano te ubra{e, odneso{e u nebesa, da tamo bude{ ukras kakav si bila ovde i uvek }e{ biti u mom srcu. Tvoja Marija.

Tvoja tetka Qiqa, te~a Sa{a, brat Vasilije i porodica Jerkovi}.

od Dejinih prijateqa: Pere, Vujketa, Slavka, Qube, ]uluma, Pakija i Be~e.

52781 52772

52769

Sava Gruji} 2001 - 2012.

\uri - ^a|i Popi}u dana 12. 5. 2012. u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Porodica Popi}. 52611

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav kom{inici

Pro{lo je 11 godina. Samo prolazi vreme. Na{a qubav i tuga su ve~ni. Wegova deca: Buba i Slobodan sa porodicama. 52610

Posledwi pozdrav kom{inici

Na{oj dragoj

Tawi Moskaq Si|o{e an|eli s neba, uze{e {ta im treba, a nama ostavi{e tugu i bol.

tetka Tawi

Tawi Moskaq

Nadi Ak{amovi}

Za nas ne postoji zbogom jer mi }emo uvek biti s tobom. Tvoji: tetka Qubica, te~a Milenko, brat Branko, snaja Milana, brat Uro{, sestra Jelena i sestri~ina Marija.

od: Dade, Bojane i Lenke Jakovqevi}.

Sawini drugovi i drugarice: Marko i Ivana, Pe|a i Ratka, Duda i Steva, Vera i Vrsa, Veqa i Ceca, Cica i Aca i Jela i Stoja.

Tatjani ]ulibrk

Stanari zgrade Kara|or|eva 37.

od kom{ija iz Bra}e Jovandi} 7.

52745

52742

52733

Sa tugom se opra{tamo od na{eg zeta i te~e

Opra{tamo se od na{eg voqenog brata sa tugom i bolom

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

52770 52765

Posledwi pozdrav dragoj

Draga na{a

Posledwi pozdrav dragoj

Tawa Tawi Moskaq

Tawi Moskaq

od tatinih kolega sa posla.

od porodice Beqanski.

52767

52766

velika sre}a je bilo poznavati te, u`ivati u tvom dru{tvu, slu{ati mili glas i osmeh, a sad velika nesre}a, praznina i tuga {to te nema.

Milo{a ^avi}a Porodice Brki} i Qubinkovi}.

Tvoji: Boban, Lela, Mima i Sawa. 52764

52747

Milo{a ^avi}a Sestre Milka, Du{anka i Nada sa porodicama.

52744

Milo{u ^avi}u od porodica Nik{i} i Vujovi}.

52746


06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.15 11.35 12.00 12.15 13.00 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 15.30 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.05 19.30 20.05 21.05 22.00 22.35 23.45 00.45 01.10 02.40

06.35 07.00 07.50 08.45 10.00 10.30 11.25 12.15 12.30 12.40 13.10 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.30 22.55

tv program

petak11.maj2012.

Добро јутро,Војводино Чарде на Дунаву Фолдер култура Вести Гимназијалци Кухињица Изборнахроника Вести Кад кућа није тесна Српски екран-емисија МТВ-а на српском Пословни успех, емисија на мађарском.са титл.на српском Вести Сучељавање Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Под истим кровом Гимназијалци Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Изборнахроника ТВ Дневник Последњи бег на Балкану: Друг Црвени 1941.-1945. Биографије Војвођански дневник Петказање Последњи бег на Балкану: Друг Црвени 1941.-1945. Један на један Концерт уНСП-у:Гарависокак Пословни успех, емисија на мађарском.са титл.на српском

Кухињица –мађ. Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик,емисија (хрв) Концерт:Црвенајабука Продавницалутака,дечија балетскапредстава Музичкиинтермецо(мађ) Вести (мађ) Судбина салаша и салашара, (слов)са титл.на српском Улица Ред Роуд,филм Добро вече,Војводино (рус) Духовка (слов) Емисија (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо –мађарска музика Дечји програм (слов) Добро вече,Војводино (слов) Три паметњаковића,филм ТВ Баштина

07.30 08.00 08.30 10.00 12.00 12.30 13.00 13.45 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

АлександарАтанасијевић

ОДБОЈКА:КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗАЛОИ

Словенија–Србија

(РТС1,13.25) 06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.03 09.55 10.04 10.35 11.02 12.00 12.15 12.30 12.38 13.25

ГабријелаПесион

СЕРИЈА

Капри Улоге: Габријела Песион, Каспар Капарони, Серђо Асизи,ИсаДанијели Режија: Франческа Мара, ЕнрикоОлдоини (НовосадскаТВ,23.00) 08.30 09.00 09.10 10.00 11.10 11.30 12.30 13.00 13.10 14.00 14.30 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.45 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50

Храна и вино Вести Серијски програм Ево нас код вас Рецепти Лауре Равајоли Капри Серијски програм Вести Опчињени Витраж Време је на мојој страни Украдена срца Повезивање Објектив(слов) Објектив(мађ) Лична грешка Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив(слов) Објектив(мађ) Ленија Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

ЏодиЛинО’Киф

Трипаметњаковића Шеф коцкарнице шаље плаћенеубицезапреварантским књиговођом и трудном љубавницом. Улоге: Еди Меклинток, Џоди Лин О’Киф, Џад Нелсон Режија:РобертАјсков (РТВ2,21.30)

07.04 07.26 07.33 07.45 07.50 07.57 08.07 08.17 08.28 08.39 08.59 09.21 09.31

ГласАмерике Панонско јутро Вестиукратко Анали Здравље је лек Портретпривредника Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Анали Перископ Војвођанске вести Хало председниче Војвођанске вести Панонскахроника

09.30 АТП Мастерс Мадрид 1/8Финале 12.45 СК студио 13.30 Одбојка Квалификације за ОИ: Словенија –Србија 15.15 Евролига Магазин 15.45 СК студио 17.00 Евролига Фајнал Фор: ЦСКА –Панатинаикос 18.45 СК студио 20.00 Евролига Фајнал Фор: Олимпијакос -Барселона 21.45 СК студио 22.15 АТП Мастерс Мадрид 1/4Финале

02.35 03.00 03.28 03.54 04.26 04.55 05.47

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Више од игре Вести Разгледница На скривено те водим место Ћелија:Хемијаживота Дневник Спорт плус Евронет Место злочина:Њујорк Одбојка:Квалификације за ЛОИ,Словенија-Србија,пренос Ово је Србија Село гори,а баба се чешља Евронет Дневник РТВ Шта радите,бре Београдска хроника Око Слагалица,квиз Дневник Село гори,а баба се чешља Полицијска прича 2,филм Вести Место злочина:Њујорк Дневник Евронет Ружна Бети Ноћни биоскоп:Испорука, филм Више од игре Вести(04.00,05.00) На скривено те водим место Око Разгледница Село гори,а баба се чешља Верски календар

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.22 20.05 20.15 21.15 23.00 00.00 00.30 00.45 01.15

Ексклузив Експлозив Три Хил Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Вече са Иваном Ивановићем Сурвајвер Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Три Хил

15.00 15.57 16.52 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.58 22.50 22.54 23.45 00.00 00.08 00.53

09.58 10.01 10.10 10.40 11.09 11.34 12.05 12.51 12.59 14.05 14.27 14.45 14.57 15.24 15.27 15.55 16.05 16.30 17.00 17.55 20.00 20.28 21.00 21.57 22.58 23.30 00.00 01.03 02.06 03.30 05.02 05.30

Слагалица,квиз Датум Верски календар Ози бу Мунзи Велики и мали Откривајмо свет са Ђолетом Оливија Френине ципеле Загађеност:Храна Постанак и опстанак ћирилице Једна слика једна прича Симболи духовности у кини Успонидеје Поноводеозаједнице Мој љубимац Метрополис Живот и стандарди Странац у Србији Великани музичке сцене Датум Трезор Загађеност:Храна Постанак и опстанак ћирилице Једна слика једна прича Симболи духовности у Кини Успон идеје Образовноогледало Датум Екоглобал Прошлостнаточковима Капри Кошарка:Супер лига: Партизан-Раднички(КГ), пренос Странац у Србији Лов и риболов Капри Видик Контекст Арт зона БигбендРТСиЧакФиндли Трезор Одбојка-Квалификацијеза ЛОИ:Словенија-Србија Кошарка -Суперлига: Партизан-Раднички(КГ) СтранацуСрбији Лов и риболов

СтранацуСрбији: СтелаТодоровић У Србији данас живи око 150 породица из Јерменије. Стела Тодоровић-Геворкјан је Јерменка рођена у Тбилисију, главном граду Грузије. Ауторка и уредница емисије јеРанкаЈакшић. (РТС2,20.00)

06.00 06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.50 15.45 18.00 18.30 19.30 21.00 23.00 00.00 02.00 03.00 04.30

ВОА Улови трофеј Маратон Слике живота Љубавузалеђу Филм:Хасанагиница Топ шоп СналажљивиТед Љубав у залеђу Монк Доктор Хаус Филм:Црна књига СналажљивиТед Обични људи Филм:Девојка са Космаја Филм:Хазард Ред и закон -Злочиначке намере Филм:Мивишенеживимо овде ДокторХаус Филм:Панично бекство Филм:Мивишенеживимо овде

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00 Одељење за убиства

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина

08.00Дечији програм,09.00Кухињица,09.30Кућица у цвећу,10.00Метрополе и регије света,12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9,15.00 Забавни програм,16.30Инфо К9,17.00Бибер,17.30Дечији програм,18.30Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 ОСАА/ Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Срем на длану:С.Митровица,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

dnevnik

c m y

30

07.00 07.50 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.40 13.20 13.55 14.00 15.15 15.30 15.55

Горштак

Џенифер Лопез

Опаснароманса Џек Фоли је бежао из затвора округа Глејдс на Флориди када је налетео на Карен Сиско наоружану сачмаром.Изненада, лопов-џентлмен је делио скучени гепек кола са згодном детективком, чији Шанел комплет кошта више од плена Фолијеве последње пљачке банке. Хемија одмах чини своје. Улоге:Џорџ Клуни,Џенифер Лопез,Винг Рајмс Режија: Стивен Содерберг (Б92,21.00) 06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 14.00 16.00 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 19.35 20.00 21.00 23.20 00.00 00.20 01.10 02.50 03.35 04.00

Заувјек сусједи Топшоп Долина сунца Топшоп Хоћу да знам Вести Дневни магазин Цртани филмови Филм:У потрази за правдом Вести Спортски преглед Пријатељи Џои Квиз:Пут око света Вести +Између две ватре Штрумфови Увод у анатомију Филм:Опасна романса Вести Спортскипреглед Режи ме Филм:Човек са земље Увод у анатомију СаутПарк Филм:Они се понекад враћају...поново 05.35 УкључењеуБ92Инфо

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 23.15 01.00 01.30 03.30 04.15 05.00 06.00

АвантуремалогПере Звезданиште ТајнисветмедеБенџамина Нодиуземљииграчака Ешли Телешоп Сабрина Генератор Рекс Хунтик Мојиџепниљубимци Квизић Пресовање Вести Изгубљене године Телешоп Вести Голи живот

Конор Маклауд је рођен 1518. у селу Гленфинан на обали језера Лох Шеј.Године 1536. његов клан је у рату с кланом Фрејзер и Конор креће у своју прву битку.Фрејзери сарађују с човеком по имену Курган, који је препознао у Конору Бесмртника... Улоге: Кристофер Ламбер, Шон Конери, Кленси Браун,РоксанХарт Режија:РаселМалкахи (Хепи,20.20) 17.30 17.55 18.35 19.35 20.20 22.00 23.10 00.30 01.00 02.50 04.00

Насловна страна –квиз Телемастер Јелена Црни Груја Филм:Горштак Долина вукова Изгубљене године Црни Груја Филм Звездана капија Универзум Јелена

Добро јутро Тренутак истине Градске вести Тачно у подне-живо 48сати свадба Петком у два Љубав и освета Национални дневник Моје срце куца за Лолу Мала невеста Национални дневник Мала невеста Љубав и освета Гранд шоу Шопингхоличарке Топ спид Филм:Зона пада Калифорникација Звер Плави гром Моје срце куца за Лолу

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak11.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

19

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 07.40 08.35 09.30 10.25 10.55 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Посластичарскиас Посластичарскиас Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Најбољиамеричкикувар Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Свеженемогамужаспецијал Супругемафијаша Партнериуљубавиизлочину ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Свеженемогамужаспецијал

09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

ЛораЛини

ПородицаСевиџ 08.00 Човекова историја 09.00 Атина:Истина о демократији 10.00 Михаил Руди –портрет пијанисте 11.00 Тајни ратови 12.00 Војиничев код – најтајанственији рукопис на свету 13.00 У телу Хенрија осмог 14.00 Други светски рат у боји 15.00 У потрази за Хајдном 16.00 Човекова историја 17.00 Атина:Истина о демократији 18.00 Покахонтас и капетан Џон Смит –љубав и спасење у Новом свету 19.00 Тајни ратови 20.00 Истина о Јурију Гагарину 21.00 778–Песма о Роланду 22.00 Други светски рат у боји 23.00 У потрази за Хајдном 00.00 Човекова историја 01.00 Атина:Истина о демократији

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Девојчицасашибицама Снежанаиседампатуљака Малапринцеза Доказ Гувернанта ДалтриКалхун Новисветскихаос Песницабеса ДвекартезаРај Еротскифилм Еротскифилм

Новисветскихаос Група превараната, предвођенаКуртомБишопомкраде компјутерске чипове са вредним информацијама. У ноћи у којој нападају систем Динафејса,двалошарадника остају касно ноћу и користе ресурсе компаније како би развили сопствени сигурноснимикрочип... Улоге: Рутгер Хауер, Тара Фицџералд, Ендрју Мекарти Режија:РичардСпенсер (Синеманија,18.00)

ТараФицџералд

06.00 Мртавугао 08.10 Гуливеровапутовања 09.35 Додела„Оранге”награда Британскеакадемијезафилм (снимак) 11.45 ЈедноставниСимон 13.15 Семинапутуокосвета3Д 14.40 Леденастаза 16.20 Девојканалошемгласу 17.55 Филмовиизвезде 18.25 Открићелажи 20.05 Калифорникација 20.35 Девојке 21.05 Спартак:Освета 22.00 Играпрестола 23.00 Бегиздивљине 01.10 Узвратниударац 02.00 Једназапут 03.50 Јацкасс3Д 05.25 Филмовиизвезде

ВендииЏонСевиџсубрат исестракојинемајуизграђен присан однос. Венди је драматург која ради повремене послове ван своје струке и редовно прати конкурсе за стипендију,докјеЏонјеуниверзитески професор. Живе сами с повременим љубавничкимизлетима... Улоге:ЛораЛини,Филип Сејмур Хофман, Филип Боско,ПитерФридман Режија:ТамараЏенкинс (ХРТ1,01.35) 07.00 09.05 10.15 11.05 12.00 12.30 13.15 14.10 14.40 15.15 16.05 17.28 18.25 18.40 19.12 19.30 20.04 20.08 21.05 23.20 23.55 00.45 01.35 03.25

Добројутро,Хрватска Лугарница Прашкопролеће,док.филм ДебиТревиспреуређује Дневник Кадзаволим,времестане ДрОз,токшоу Другомишљење СМеђународнесмотре фолклора ПоносРаткајевих Алиса,слушајсвојесрце Хрватскауживо Путемевропскихфондова Изаекрана 20пет,квиз Дневник Вечерас ОдабраоЂелоХ. Циклусхрватскогфилма: Сељачкабуна Дневник3 Петидан,токшоу Нарубунауке Филмскимаратон:Породица Севиџ,филм Филмскимаратон:Циклус хрватскогфилма-Сељачка буна1573.

07.50 МалаТВ 08.20 Псећаопходња,серијаза децу 08.45 Х2ОУзмаловоде! 09.10 Школскисат 10.00 ПреносседницеХрватског сабора 13.30 Следиреку,филм 15.00 Цртанифилм 15.10 ДеграсиНовинараштај 15.35 Олујнисвет 16.00 Школскисат 16.45 МалаТВ 17.15 Бриљантин 18.00 Регионалнидневник 18.20 Жупанијскапанорама 18.30 ТриХил 19.15 Телетабис 19.40 Музика,музика... 19.55 Ватерполо,ЕЛ-Фајналфор: Младост-Приморје,пренос 21.10 Такоторадекаубоји,филм 23.00 Енигма,филм 01.00 Безодушевљења,молим! 01.30 Родитељиидеца 02.15 Злочинибезсанкција 03.00 Ноћнимузичкипрограм

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.35 18.30 20.00 21.00 23.00

Адвокатсаплаже Биографија-КевинКостнер Девлин Адвокатсаплаже Биографија-МариоПузо Возтрезор Резервнеубице Биографија-КевинКостнер Адвокатсаплаже Биографија-МариоПузо Налинијиватре Вук

06.00 07.50 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Дони Дарко Снег пада на кедрове Можда беба Акција у центру града Сјај Бејб Оги Роуз Заклетва Пљачка Еротскифилм Еротскифилм

УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствауМидсамеру Дијагноза:Убиство Монк Видовњак Свепозакону Скандал Хавајифајв

07.10Мојиџепниљубимци 07.25Кобра11 09.35Ексклузивтаблоид 09.53Куварипо 09.55Вечераза5 11.05 Ватренонебо 12.00Ружаветрова 13.05Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Вечераза5 17.58Куварипо 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00Данилудила2,филм 22.45 Празнициизпакла,филм 00.30Трезор 02.05Астрошоу 03.05РТЛДанас

Празнициизпакла Све што доктор Мич жели својојпородицјесутрадиционално проведени празници с рођацима.Али,постојиједан проблем – Шнајдерови, наиме,немајурођаке.Илисубаремтакомислилисведокпоштомнедобијупозивницуза посету од давно изгубљеног рођака... Улоге: Брајан Кранстон, ЏаџРејнхолд,ПенелопеЕн Милер,ХејлиТод Режија:НилИзраел (РТЛ,22.45)

ПенелопеЕнМилер

твдод,сатнице,11.мај(диска-11) 10.00 Како то раде? 10.30 У делићу секунде 10.55 Преживљавање 11.50 Трговци аутомобилима 12.45 Пета брзина 13.40 Амерички чопери 14.35 Прљави послови 15.30 Опасан лов 16.25 Разоткривање митова 17.20 Врхунско градитељство 18.15 Преживљавање 19.10 Како се прави? 19.40 Како то раде? 20.05 Разоткривање митова 21.00 Чари путовања 21.55 Чудовишта из реке 23.45 Разоткривање митова 00.40 Уклета кућа 01.40 Чари путовања

08.30 08.45 09.30 11.00 12.00 13.45 14.45 17.30 18.00 20.00 21.00 23.00 00.30

Фитнес Бициклизам Тенис Рели Тенис Бициклизам Бициклизам Тенис Тенис Најјачи човек Бокс Фудбал Бициклизам

Упорностдоларизације

У

земљама са стално високом инфлацијом Малобројне владе у нашем узорку које су усчесто долази до доларизације, што значи пеле да дедоларизују своје домаће обавезе у огромног померања ка коришћењу стра- страној валути пратиле су једну од две стратегине валуте као средства размене, рачуноводстве- је: или су амортизовале постојећу залиху дугова не јединице и блага. С практичне тачке гледи- према оригиналним условима и престале да изшта, то може значити коришћење стране чврсте дају такве хартије од вредности, или су промевалуте за трговину или, још уобичајније, за ин- ниле валуту у којој је дуг изражен – понекад, дексацију у страној валути банкарских рачуна, али не и увек, користећи тржишне приступе. Јеобвезница и других финансијских инструмена- дан пример прве стратегије је одлука Мексика та. У многим случајевима трајна доларизација да откупи све тесобоносе везане за долар који су представља један од многих дугорочних трошкова епизода високе инфлације, који често не попушта чак и ако се влада труди да га спречи. Влада која злоупотребљава свој монопол над новцем и платним системом често ће открити да је тај монопол кас ниј е теш ко одрж ат и. Смањ ењ е дол ар из ац иј е и повратак контроле над монетарном политиком често је један од главних циљева политике дезинфлације после периода повишене инфлације. Али, дедоларизација може бити веома тешка. Пос ле успеш них дези нфлација обично не долази до великих смањења степена доларизације. Истрајност Тешкојеизаћиизтесногодела доларизације у складу је с доказима о „хистерезису„, који се у овом кон- још постојали у тренутку када је наступила критексту једноставно односи на тенденцију да зе- за децембра 1994, користећи зајмове добијене мља која је постала доларизована то и остане од ММФ-а и САД, након чега је престао да издадуго пошто су изворни разлози за то нестали. Та је домаће обвезнице изражене у страној валути. истрајност представља правилност која је обич- Недавни пример друге стратегије јесте одлука но везана за историју инфлације дате земље. За- Аргентине крајем 2001. да претвори у домаћу право, земље које су имале више наглих налета валуту државне обвезнице које су оригинално високе инфлације током неколико протеклих де- издате у америчким доларима. ценија уопштено су имале виши степен долариДа бисмо идентификовали случајеве у којима зације током касних деведесетих 20. века него је преокрет у доларизацији депозита био велики земље с бољом историјом инфлације. Постиза- и трајан, тражили смо епизоде у којима је однос ње ниске инфлације уопштено није довољан депозита у страној валути према новчаној маси услов за брзо смањење доларизације јер земља с задовољавао следећа три услова: опао је барем лошом историјом инфлације 20 одсто, усталио се на нивоу мора да одржи инфлацију на испод 20 одсто одмах након Земљеснаглимналетима ниском нивоу током дугог пепада и остао је испод 20 провисокеинфлацијетоком риод а пре него што може цената до краја периода који знатно да смањи вероватноћу обухвата узорак. неколикопротеклих да инфлација опет нагло поСамо четири од 85 земаља деценијаималесувиши расте. за које имамо податке испустепендоларизацијетоком ниле су ова три критеријума Такођ е, можем о показ ат и да постоји веза између тре- каснихдеведесетих20.века од 1980. до 2001: Израел, нутног нивоа доларизације у Пољс ка, Мекс ико и Пак инегоземљесбољом земљи и њене историје девистан. У неким земљама, поисторијоминфлације зног курса. Девизни курс на пут Бугарске и Либана, коепаралелном тржишту и јаке фицијент доларизације деподевизне контроле су правило, а не изузетак, у зе- зита усталио се на нивоу знатно вишем од 20 одмљама с историјом високе инфлације. С друге сто после пада. У већини других случајева, коестране, веома мали број земаља са чврсто веза- фицијент доларизације прво је пао испод 20 одним и јединственим девизним курсом имао је сто, али се касније вратио на више нивое. Неке налете високе инфлације. Стога, докази указују облике доларизације још је теже уништити. У на везу између тренутног нивоа доларизације и тренутку писања, између половине и две трећиранијег ослањања на девизне контроле и више- не хипотекарних зајмова у Пољској индексираструке девизне курсеве. ни су у страној валути, највише у швајцарским Показали смо да смањење инфлације није до- францима. вољно да рашчини унутрашњу доларизацију, У три од четри случаја који су испунили наша барем не током периода дужих од пет година. три услова за велико и трајно смањење коефиИпак, неке земље успеле су да смање степен цијента доларизације депозита, преокрет је поунутрашње доларизације. Да бисмо идентифи- чео у тренутку када су власти увеле ограничења ковали те земље корисно је да овојено размотри- конвертибилности доларских депозита, као што мо случајеве у којима је смањење унутрашње је то учинио Израел. Насупрот томе, у Мексику доларизације засновано на смањењу емисије 1982. власти су присилно претвориле доларске унутрашњег јавног дуга у страној валути и слу- депозите у депозите у домаћој валути, користечајеве у којима је оно засновано на паду удела ћи при том девизни курс који је био знатно нидепозита у страној валути у новчаној маси. жи од преовлађујућег курса. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak11.maj2012.

dnevnik

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Петакје,Венериндан!Штарећи, анепретерати?Будитевођени позитивнимвибрацијамаиузбуђењима, новимциљевима,асвеуправцукојиследи,сампосеби. Постићи ћетесвештостенаумили.

BIK 20.4-20.5.

Диван дан за вас, ваш омиљени дан. Успешнистеиутемељени,знатештаикакохоћете,па радитеоно и онако како сте испланирали.Дозволите себи више љубави и дружењасдрагимособама.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

11. maj 2012.

Потребна вам је разонода па су ови дани као створени за тако нешто.Провешћетеихудруштвујер другачијенезнатеинеможете.Љубавни однос је лаке и менталне природе.

Месец је данас и сутра у ваздушном знаку Водолије па вас има и туитамоистовремено.Стварирешаватеуходуинематевременаза све што бисте хтели. Немојте се расплињавати,завршитезапочето.

Склони сте хедонизму и опуштеној варијанти, у свему. Имате стабилнупозицијуукаријерипаможетеаванзоватиилисклопитидугорочан пословни савез с одређеним успешнимособама.Трошкови.

Вредни сте, радни и пуни елана, па и идеала, које желите да остварите и достигнете. У ово пролећно време сте у залету и замаху који васпоинерцијиводиубољесутра. Страсти.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Почетаквикендаје приликадасе проведете по својој жељи и замисли.Илићетемождадозволитидругима,друштвуипријатељима,дасе покажу шта и како умеју. У сваком случају,бићетеактивни.

Данас немате довољно концентрацијезабилокакавозбиљанметалнирад,алистезатодружељубивии склониизазовима. Недрже вас ниместонивремепапотражитезанимљивеособеисадржаје.

Финансијскитрошковисувансвакеконтроле.Пазитегдеикакоиневестирате и немојте сарађивати с онима који само обећавају. Потпишите уговоре. Љубав је на стабилнимосновама.Уживајте.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Излазак вам доноси добар проводиновесусретесазнаниминезнаним ликовима. Друштвени сегмент је наглашен. Ипак, као да се много тогаочекујеодвас.Преузмитеиницијативуиорганизацију.

Кроз ваш знак плови Месец, који вам додатно компликује ситуацију. Свебисте хтели,садаиодмах,али тонијепотребно.Дишитеикрећите се,шетајте,растеретитесементалнетензије.Промена.

Сусретутајностићевасузнемирити и дестабилизовати. Немојте због тога скренути с пута и правца којим пловите, већ отпустите непотребнеутицаједругихособа.Несаница?Јога,медитација,дисање.

TRI^-TRA^

Коначносерастале V REMENSKA

PROGNOZA

Још

Vojvodina Novi Sad

27

Subotica

27

Sombor

28

Kikinda

27

Vrbas

28

B. Palanka

27

Zreњanin

28

S. Mitrovica 28 Ruma

28

Panчevo

28

Vrшac

26

Srbija Beograd

28

Kragujevac

28

K. Mitrovica 28 Niш

29

У популарној серији „Очајне домаћице”, којој је након осам сезона дошао крај, глумица Тери Хачер најбоља је пријатељица с Евом Лонгоријом, Маршом Крос, Фелисити Хофман и Ванесом Вилијамс, али у стварном животу њихов је однос далеко од пријатељског. Наиме, већ две сезоне серије се шушка да се Тери не дружи с колегиницама, те да их избегава на паузама снимања, а разлог је наводно свађа која се одиграла пре две године, чији детаљи нису познати. Ева, Марша, Фелиситy и Ванеса због тога су одлучиле да изоставе Тери из опроштајног поклона који су купиле за сниматеље, асистенте и остале чланове екипе. На честитки коју су приложиле уз дар није било Териног потписа. „Знајте да у свакој будућој авантури са собом носите делић наше љубави и захвалности. Хвала вам на осам чаробних година. С љубављу Ева, Марша, Фелиситy и Ванеса”, написале су глумице. Да су четири глумице заиста у свађи с Хачеровом, потврдио је и члан продукцијског тима серије: „Девојке се не слажу с Тери, па су куповину поклона организовале без ње - рекао је анонимни извор.

Evropa

тоПлиЈе

НОВИСАД: Сунчаноијоштоплије.Ветарслабсеверниисевероисточни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература 12,амаксималнадо27степени. ВОЈВОДИНА: Сунчаноијоштоплије.Ветарслабсевернии североисточни. Притисак изнад нормале, али са тенденцијом опадања.Минимална температура 8,амаксимална 28степени. СРБИЈА: Сунчаноијоштоплије.СамоћенајугоистокуСрбије бити локалног дневног развоја облака. Ветар слаб северни и североисточни. Притисак изнад нормале, али са тенденцијом опадања.Температура од8до29степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Усуботутакођетопло,анасеверуСрбијекрајемдананаоблачењеимогућипљускови.Унедељусвугдезахлађењесакишомузумерендопојачансеверозападниветар.Упонедељакхладносакишомповремено,аувишимпланинамасаснегом.Ууторакпостепенпрестанакпадавинаипорасттемпературе.Одсредесунчаноисве топлије. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Времеће пријати хроничнимболесницимаисвимосетљивимособама.Могусејавитиблагиоблициуобичајенихметеоропатских реакција.

Madrid

32

Rim

26

London

17

Cirih

29

Berlin

26

Beч

29

Varшava

29

Kijev

27

Moskva

26

Oslo

12

St. Peterburg 18 Atina

26

Pariz

23

Minhen

29

Budimpeшta

29

Stokholm

19

VIC DANA СедиПироћанациплаче. Дођедругипагапита: -Штоплачеш? -Ма,купиосамдвабинголоза идобиосамсупербинго. -Па,штоондаплачеш? -Штосам,кукумени,купиодва!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

259 (-17)

Slankamen

334 (-5)

Jaшa Tomiћ

Apatin

334 (-15)

Zemun

368 (-4)

Bogojevo

303 (-14)

Panчevo

376 (-4)

Smederevo

520 (-2)

Baч. Palanka 303 (-8) Novi Sad

291 (-7)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

243 (-8)

Tendencija stagnacije

Senta

283 (-4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

323 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Titel

330 (-4)

NERA

Hetin

116 (10)

TISA

90 (-1)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 210 (-19) Beograd

Kusiћ

313 (-5)

64 (-4)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 11.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement