Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 11. MAJ 2010. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXVIII BROJ 22713 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

NASTAVQENA IZGRADWA SEVERNOG KRAKA KORIDORA 10

Autoput „napadnut” na sedam mesta Istog dana kada je s doma}im konzorcijumom neimara, koji predvodi Preduze}e za puteve “Beograd”, potpisan ugovor o izgradwi preostalog dela leve trake autoputa Horgo{ – Novi Sad, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} proglasio je radove otvorenim i obi{ao tu deonicu Koridora 10. Da bi ispo{tovali relativno kratak devetomese~ni

rok izgradwe, od kojih su dva meseca zimska, gra|evinci su odmah po~eli da rade. Rukovodilac radova na gradili{tu kod 98. kilometra autoputa Horgo{ – Novi Sad iz PZP “Beograd” \or|e Marovi} obe}ao je da }e se ulo`iti maksimalni napori da se ispo{tuje rok od 270 dana. U konzorcijumu koji je pobedio na tenderu su jo{ i “Putevi” U`ice,

“Planum” i “Borovica”. U planu je bilo da izgradwa po~ne na tri lokacije, i to na 28. kilometru, 38. i 98. od severa pema jugu, me|utim, kako je za na{ list ju~e izjavio tehni~ki direktor projekta Du{an Koci}, startovalo se na ~etiri lokacije, a samo nedequ dana kasnije ima ukupno sedam napadnih mesta.

str. 5

DOMA]A VALUTA OPET REKORDNO NISKE VREDNOSTI

Dinar pada i sapli}e kredite

str. 4

NASLOVI

Ekonomija 5 Kina i Srbija grade nuklearku u Bugarskoj?

Tre}e doba 6 Odmrzavawe penzija pred kraj godine?

Novi Sad 8 @iva muzika samo iz tri lokala na [trandu

Vojvodina 11 Dovode decu da tra`e o~eve plate

STUDENTI OBELE@ILI ME\UNARODNI DAN FIZI^KE AKTIVNOSTI

Crna 12 Tela oko 250 Albanaca ispod zgrade i parkinga

Dru{tvo 13 Lutrija zanimacija najmilija

Kultura 14 Jeleni Sredanovi} nagrada „Veliki pe~at”

Foto: A. Erski

Politika 3 Na sajtu mo`da i ^edin biznis

Fiskultura zravqe ~uva

SRBIJA SVAKI DAN POPU[I 73 MILIONA CIGARETA I 3,2 MILIONA EVRA

Mo`e li novi zakon da oduva duvanski dim

str. 13

BEZ MOTIKE NEMA NI HLEBA NI SOCIJALNE POLITIKE

Gde ne rade fabrike, rade narodne kuhiwe str. 4 str. 15– 19

SPORT

„ JECA I ANA JEDNA NASPRAM DRUGE

„ RUKOMETNA PANORAMA

Ki{a iz prikrajka

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA

„ PARTIZAN UZ RAME SA YINOVIMA

str. 8

Najvi{a temperatura 26 °S


2

POLITIKA

utorak11.maj2010.

DNEVNIK

POSLANICA SVM-a ELVIRA KOVA^ IZABRANA ZA POTPREDSEDNICU ENP-a U SAVETU EVROPE

Lobirawe je va`no i u Strazburu PREDSEDNIK DOWEG DOMA ITALIJANSKOG PARLAMENTA U BEOGRADU

Srbija je deo EU Predsednik Poslani~kog doma italijanskog parlamenta \anfranko Fini izjavio je da Evropska unija treba {to pre da primi zemqe Balkana u ~lanstvo, isti~u}i da je parlament Italije spreman da prvi ratifikuje SSP sa Srbijom „kada za to do|e vreme”. "Srbija je deo EU i u geografskom i u kulturo-

Zahvalnost Boris Tadi} i \anfranko Fini saglasili su se da su bilateralni odnosi dve zemqe na visokom nivou. [ef srpske dr`ave je predsedniku Doweg doma italijanskog Parlamenta zahvalio na jasnoj podr{ci Italije evropskim integracijama na{e zemqe, saop{tila je Pres-slu`ba predsednika Republike.

lo{kom smislu, i neophodno je da Unija {to pre zaokru`i svoju mapu i da na wu ukqu~i zemqe Balkana", rekao je Fini posle razgovora s predsednicom Skup{tine Srbije Slavicom \uki}Dejanovi}. Fini je istakao da je Italija u~inila sve {to je mogla da Srbiji pomogne na putu ka EU. "Italija je ube|ena u to da su razlozi Srbije na putu ka EU istiniti i da Evropa treba da ih po{teno razmotri, kao i da ne sme da primewuje dvostruke ar{ine u odnosu na zemqe koje `ele da u|u u EU", istakao je italijanski parlamentarac. On se zahvalio predsednici Skup{tine Srbije na, kako je rekao, odli~noj saradwi koje srpske institucije na svim nivoima imaju s italijanskim na suzbijawu kriminala i pohvalio zakone i aktivnosti srpske policije na tom poqu.

Poslanica Saveza vojvo|anskih Ma|ara u Skup{tini Srbije Elvira Kova~ bila je prva zastupnica Srbije koja je izabrana na neku funkciju u Parlamentarnoj skup{tini Saveta Evrope, i to na mesto potpredsednice Odbora za kulturu, nauku i obrazovawe. O~ito da wen strazbur{ki anga`man u najstarijoj panevropskoj organizaciji nije pro{ao nezapa`eno i ovih dana „uzela“ je jo{ jedno bitno potpredsedni~ko mesto u SE, {to je i povod razgovora za na{ list. – Poslani~ka grupa Evropske narodne partije (ENP), koja je najglomaznija u Savetu Evrope i ~ine je 205 poslanika iz 47 zemaqa, sem Rusije i jo{ nekoliko zemaqa, izabrala je u januaru novog predsednika, Luku Volontea iz Italije. Sada su izabrali ~lanove Biroa, i ja sam jedna od potpredsednica ENPa u Parlamentarnoj skup{tini SE – rekla nam je Elvira Kova~. z Na tu funciju do{li ste na predlog Fidesa, koji

RADA TRAJKOVI] ZBOG TELEFONA PISALA TADI]U

@ivot je va`niji od birokratije Predstavnica Srba s Kosova Rada Trajkovi} uputila je apel predsedniku Srbije Borisu Tadi}u da pomogne da se re{i problem prekinutih telefonskih veza na Kosovu. Podsetimo, pre gotovo tri nedeqe kosovske vlasti demontirale su predajnike i opremu Telekoma, "Telenora" i "Vip" mre`e. Kako je rekla Rada Trajkovi}, zbog toga u nekim srpskim enklavama vi{e desetina hiqada qudi ve} 18 dana ne mo`e da telefonira. Ona stoga o~ekuje od predsednika da preporu~i nadle`nim institucijama da "stave `ivot ~oveka ispred politike i birokratskih formalnosti" i da se stanovnicima srpskih enklava na Kosovu i Meto-

hiji ponovo uspostave telefonske veze. Kao direktorka Doma zdravqa u Gra~anici, Rada Trajkovi} je izrazila posebnu zabrinutost {to zbog prekida telefonskih veza slu`ba Hitne pomo}i ne mo`e na odgovaraju}i na~in da poma`e qudima. Po wenim re~ima, takva "revoltiraju}a situacija trebalo je da inspiri{e urgentnu i sna`nu reakciju" odgovornih institucija – predstavnika nadle`nih ministarstava Srbije, Telekoma i Po{te. "Nemogu}no{}u normalne komunikacije pogo|eni su ba{ oni koji su se na najdramati~niji na~in i stoi~ki izborili za svoj opstanak na Kosovu i Metohiji. Oni su danas najve}i heroji nena-

silnog otpora koji Srbija ima", navela je Rada Trajkovi} u svojoj epistoli. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi} izjavio je da o~ekuje da }e problem funkcionisawa telefonskih veza u Pokrajini uskoro biti re{en u potpunosti. „Vlada Srbije, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i operateri fiksne i mobilne telefonije nastoje da ovaj problem, koji je nastao jednostranom akcijom privremenih vlasti u Pri{tini, re{e mirnim putem”, naglasio je ministar Bogdanovi}, dodav{i da fiksna telefonija, kao i mobilna, funkcioni{e u najve}em delu srpskih enklava.

je upravo pobedio na izborima u Ma|arskoj? – Da. Zapravo, po dokumentima SE, svaki poslanik ili delegacija mo`e predlo`iti nekog iz svoje ili tu|e delegacije. Ja nisam `elela sama sebe da prela`em, mada je to jedna od mogu}nosti i mnogi po-

slanici u SE to rade. Imala sam podr{ku Milo{a Aligrudi}a iz DSS-a i @eqka Ivawija iz G 17 plus, koji su tako|e u ENP-u, ali su me predlo`ili iz Fidesa i jedan poslanik iz partije ma|arske koalicije iz Slova~ke. z Da li to zna~i da je SVM, stranka ~iji ste ~lan, blizak Fidesu, s obzirom na to da se zna da je to tvrda nacionalna linija politi~ke scene Ma|arske? – To zna~i da su poslanici koji rade u Parlamentarnoj skup{tini SE prepoznali moj rad i naravno da svi znaju da mi tamo sara|ujemo, i da je najve}a saradwa izme|u ma|arske delegacije i ostalih poslanika koji su Ma|ari, ali pripadaju drugim delegacijama, Rumunije, Slova~ke... Smatram da su me predlo`ili zato {to zastupam mawinske interese, `enske interese i {to sam vrlo aktivna u posledwe vreme. Posle izbora u Ma|arskoj gotovo cela ma|arska delegacija u SE se promenila i nisu imali svog kandidata.

AUTOBUSKI SAOBRA]AJ PREKO MERDARA USPOSTAVQEN, ALI NEIZVESNO DO KADA

Kvaka je u pe~atu „Republike Kosovo”

Preko administrativne linije centralne Srbije s Kosovom, u Merdaru, nakon preksino}we zabrane, od ju~e saobra}aju samo autobusi i kombi vozila srpskih privatnih autoprevoznika "Kimka" i "Adiotursa". Predstavnici tih autoprevoznika su rekli da im je prolaz omogu}en sa potvrdama kosovskog Ministarstva transporta o tome da su predali zvani~ne zahteve za dobijawe licenci za prevoz putnika. Po re~ima dr`avnog sekretara u Minstarstvu za KiM Olivera Ivanovi}a, kao i u slu~aju uni{tavawa predajnika mobilne telefonije srpskih operatera na Kosovu, Ivanovi} procewuje da se i u ovom slu~aju

radi o vidu pritiska na srpsko stanovni{tvo. On smatra da su svi ti pritisci osmi{qeni s ciqem "pozicionirawa" Pri{tine u o~ekivawu va`nih odluka, odnosno da kosovski Albanci po~iwu da shvataju da stav Me|unarodnog suda pravde o jednostranom progla{ewu kosovske nezavisnosti za wih ne}e biti povoqan. On ne iskqu~uje mogu}nost da }e se ve} sutra dogoditi ne{to sasvim tre}e, {to }e tako|e biti u funkciji daqe "zagor~avawa `ivota Srbima" u pokrajini, dodav{i da je i ovog puta zatajio Euleks, koji je zadu`en i za za{titu qudskih prava Srba i drugih nealbanaca na KiM.

OTKAZIVAWE POSETE RANKA KRIVOKAPI]A BEOGRADU I DAQE TEMA POLITI^KIH ANALIZA

Stevovi}: [teta bez koristi

KOSOVO

„Veleizdaja” Srpsko nacionalno ve}e severnog Kosova i Metohije negodovalo je zbog toga {to su sudije srpske nacionalnosti, nedavno izabrene od Visokog saveta pravosu|a, u{le u "me{oviti albansko-srpski sud u Kosovskoj Mitrovici koji sudi po zakonima samoprogla{ene Republike Kosovo". Rad srpskih sudija "u organima i po zakonima separatisti~ke tvorevine zna~i krivi~no delo veleizdaje", tvrdi SNV severnog Kosova, i zato "o~ekuje primereno obja{wewe Ministarstva pravde Srbije i predsednika Okru`nog suda u Kosovskoj Mitrovici Nikole Kaba{i}a”.

Kfor ve`ba Snage Kfora iz sastava Multinacionalnih brigada jug i centar izve{}e danas i sutra manevarske ve`be u regionu centralnog Kosova. Ciq tih redovnih ve`bi, kako je saop{teno, jeste da dodatno unaprede operativnost i me|usobnu povezanost jedinica Kfora i wihovu sposobnost da reaguju na bilo koji scenario bilo gde na Kosovu.

Politi~ki analiti~ari ocenili su da je odluka Srbije da otka`e posetu predsednika crnogorske skup{tine Ranka Krivokapi}a "pogre{na", i naveli da }e takav potez Beograda {tetiti ne samo bilateralnim odnosima nego i onim u regionu. Tako je politikolog dr Vladimir Goati za podgori~ke „Vijesti” kazao da je otkazivawe Krivokapi}eve posete posledica "pogre{nog vi|ewa" odnosa s Crnom Gorom i da takav "pogre{na odluka” Srbije ne doprinosi regionalnoj saradwi i evropskim integracijama. Podsetimo, predsednik crnogorske skup{tine trebalo je da na poziv predsednice Skup{tine Srbije Slavice \uki}-Dejanovi} poseti Srbiju 18. i 19. maja, ali je ta poseta odlo`ena na zahtev srpske strane. Predsednica Skup{tine Srbije je objasnila da su joj „iskrsle druge obaveze”, istovremeno odbaciv{i ocene da se time {aqe "lo{a diplomatska poruka Crnoj Gori". Goati, me|utim, smatra da Slavica \uki}-Dejanovi} "nema mo}” da sama donese takvu odluku, ve} da je to stav "kqu~nih qudi" u Srbiji. – Sli~ne stvari de{avaju se previ{e puta da bi to sve bilo slu~ajno. Otkazivawe posete je posledica pogre{nog vi|ewa

odnosa s Crnom Gorom i ne doprinosi regionalnoj saradwi i evropskim integracijama. Sa stanovi{ta interesa Srbije, to je pucaw u vlastitu nogu – ocenio je Goati.

wihovi predstavnici "koriste da ubla`e politi~ke netrpeqivosti" izme|u dr`ava i vlada, a ne suprotno. Predsednik Crnogorske partije u Srbiji Nenad Stevovi},

ko i dolikuje ovim dvema dr`avama i wihovim narodima. Na`alost, zvani~ni Beograd je jo{ jednom pokazao da nije dorastao ovom istorijskom trenutku i da je pri~a o prioritetima u spoqnoj politici, gde dobrosusedski odnosi imaju veliku va`nost, samo prazna retorika vlasti u Srbiji – rekao je Stevovi} za na{ list. Po wegovoj oceni, odlagawe sastanka uz {turo formalno obja-

Sa stanovi{ta interesa Srbije, ovo je pucaw u vlastitu nogu (Vladimir Goati)

I predsednik Foruma za etni~ke odnose Du{an Jawi} je mi{qewa da je otkazivawem posete Beograd „napravio opasan presedan koji }e imati dugoro~no lo{e posledice po odnose dveju dr`ava". – Srbija je napravila potez koji {teti ne samo bilateralnim odnosima nego i onim u regionu – rekao je Jawi}, i ukazao na to da se u evropskoj parlamentarnoj praksi parlamenti i

z Funkcija koju ste dobili je ~ast, ali otvara li vam mogu}nost ve}eg delovawa u PS-u SE? – Svakako je bitno biti i u pro{irenom Birou ENP-a, gde je izabran Milo{ Aligrudi}, a sam Biro i mi koji smo u vo|stvu ENP-a uti~emo na funkcionisawe grupe i vi{e smo informisani o tome {ta }e se na}i na dnevnom redu. Prvi saznajemo i mo`emo organizovati funcionisawe ili odlu~ivawe o tome kako i {ta }emo raditi. z Dakle, da lobirate? – Naravno, jer je lobirawe jedan od najbitnijih delova na{eg rada u SE. Ho}u da ka`em da je vrlo te{ko jer je veoma mnogo izve{taja i rezolucija trenutno u proceduri i ako je neko u Birou, lak{e }e da „pogura“ ili stavi bitne izve{taje na dnevni red. Nekad se desi da neki bitni izve{taji, kao {to je sada s onim o polo`aju Roma, budu na Stalnom komitetu SE, koji se odr`ava izme|u dva zasedawa i koji nije tako dobro ispra}en kao planarna sednica. I mi se trudimo da izve{taj o Romima bude u junu na sednici SE. D. Milivojevi}

koji je drugog dana posete Ranka Krivokapi}a trebalo da ugosti visokog gosta u Lov}encu, izjavio je za „Dnevnik” da je najavqivani sastanak predsednika dvaju parlamenata radovao ovda{wu crnogorsku zajednicu jer je to bila prilika za u~vr{}ivawe odnosa Srbije i Crne Gore. – To je trebalo da bude sastanak koji bi ozna~io po~etak stvarawa ambijenta za dobrosusedske i prijateqske odnose, ka-

{wewe samo mo`e imati politi~ku pozadinu, odnosno vezano je za odr`avawe lokalnih izbora u Crnoj Gori, zakazanih za 23. maj. – Takav potez srpske vlasti jeste na neki na~in poku{aj da se uti~e na predstoje}e izbore u Crnoj Gori, da bi se pru`ila podr{ka tamo{wim prosrpski orijentisanim partijama. Me|utim, mislim da se na ovaj na~in pravi mnogo vi{e {tete u odnosima dveju dr`ava nego {to }e se pomo}i ovim partijama na izborima – zakqu~uje Stevovi}. N. Perkovi}

Podsetimo, kosovske vlasti prekinule su tokom vikenda autobuski i kombi prevoz izme|u srpskih enklava na Kosovu i Metohiji i centralne Srbije preko administrativnog prelaza Merdare. Kako je obja{weno, vlasti u Pri{tini tra`ile su od vlasnika privatnih firmi za prevoz putnika licence za rad za ovu godinu, ali ne one koje je do sada izdavao Unmik, ve} licence s pe~atom „Republike Kosovo”, zatim registraciju linija za vo`wu, sertifikate za vozila i obavezno potpisan ugovor s jo{ jednim preduze}em iz grada u Srbiji prijavqenog kao posledwe odredi{te za registrovanu liniju.

VESTI Parlament mladih U Skup{tini Vojvodine jui~e je odr`ano generalno zasedawe Evropskog parlamenta mladih koje je okupilo vi{e od 70 u~esnika iz Francuske, Rumunije, Poqske, Hrvatske i Srbije. Pozdravqaju}i mlade parlamentarce, potpredsednica vojvo|anskog parlamenta Maja Sedlarevi} istakla je va`nost tog skupa, koji se odr`ava ba{ u Skup{tini Vojvodine u kojoj je u slu`benoj upotrebi {est jezika. Evropski parlament mladih sa sedi{tem u Berlinu radi uz podr{ku Saveta Evrope, a okupqa u~enike i studente izme|u 16 i 22 godina.

Premijer u Bernu Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} boravi}e danas u zvani~noj poseti [vajcarskoj. Osim razgovora u Bernu s ~elnim politi~arima te zemqe, predvi|eno je da on u Cirihu otvori i poslovni skup „Business Day Serbia" .

Vuk s Jaglendom Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} boravi}e danas u jednodnevnoj poseti Strazburu, gde }e u~estvovati na 120. sednici Komiteta ministara SE. [ef srpske diplomatije }e razgovarati i sa generalnim sekretarom SE Torbjornom Jaglendom.


DO KRAJA MESECA IMOVINSKE KARTE FUNKCIONERA POSTAJU JAVNE

Na sajtu mo`da i ^edin biznis Do kraja meseca na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije bi}e objavqene imovinske karte 14.643 funkcionera koji su na vreme prijavili imovinu. Kako je za na{ list potvrdila potparolka Agencije Aleksandra Kosti}, nakon {to je obezbe|en kompjuterski server, stvorili su se uslovi za objavqivawe imovinskih karti koje je Agencija za borbu protiv korupcije najavila po~etkom februara kada je svodila bilans prispelih

javnost biti uskra}ena za mnoge "pikanterije" koje se mesecima pojavquju u medijima. Izme|u ostalog, javnost ne}e iz podataka objavqenih na sajtu Agencije mo}i ni da utvrdi kolike je zaista prihode prijavio lider LDPa i narodni poslanik ^edomir Jovanovi}, koji je pro{le nedeqe, gostuju}i u TV emisiji "Raspakivawe" Antonele Rihe, izjavio da ima uspe{an privatni biznis. On je odbio da ka`e kojim poslovima se ba-

Davno pro{ao rok U Agenciji za borbu protiv korupcije, kako nam je re~eno, jo{ uvek nije "sveden" bilans prispelih odgovora oko 2.000 funkcionera koji do 30. aprila nisu dostavili potvrdu o izboru samo jedne funkcije. Svi oni su u zakonskom roku dobili odgovor Agencije, ali i dodatni rok od 15 dana da dostave potvrdu o ostavci. Koliko je wih ispo{tovalo odluku Agencije, a koliko nije, pa se samim tim kvalifikovalo za izricawe daqih mera, ni mesec dana nakon isteka roka koji im je dat – nema. podataka o stanovima, kolima i u{te|evini politi~ara. Me|utim, imovinske karte koje }e biti dostupne javnosti bi}e bez podataka o adresi stanovawa i brojevima ra~una u banci, jer tako zakon nala`e. Stoga gra|ani ne}e u potpunosti mo}i da zadovoqe svoju znati`equ, s obzirom na to da mnogi o~ekuju da na sajtu vide ba{ sve o politi~arima. Umesto toga, na uvid }e biti dati samo podaci koji same politi~are ne mogu ugroziti u bezbednosnom smislu, pa }e tako

vi, ali je dodao da je sve podatke uredno i na vreme dostavio Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i da je „platio vi{emilionski porez na prihod”. U Agenciji ka`u da to {to na sajtu ne}e biti objavqen podatak o prihodima ^edomira Jovanovi}a ne zna~i da oni ne}e proveriti da li je u imovinskoj karti naveo i prihode od privatnog posla, kao i da li je u sukobu interesa ako ima privatnu firmu i prima platu poslanika Skup{tine Srbije. S dru-

ge strane, Agencija se ne}e specijalno baviti Jovanovi}em, ve} }e se on na}i na dnevnom redu kada se budu "~e{qali" svi poslanici. Ina~e, ~lanica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasili} tvrdi da Jovanovi} nema zakonsku obavezu da javnosti objasni koliko i kako zara|uje, ali da, kada sam iznosi u javnost neke podatke o svojim prihodima, mora biti svestan toga da je to dovoqno da odre|eni dr`avni organi pokrenu istragu po slu`benoj du`nosti. – Nemogu}e je da neka firma za dve sedmice zaradi gotovo ~etiri miliona dinara. Treba pitati Jovanovi}a kako je to uspeo. Drugo, on je kazao da je platio vi{emilionski porez i dostavio podatke poreskim organima. Oni mogu krenuti u proveru poslovawa firme ili ~ak unakrsno ispitivawe, koje bi podrazumevalo proveru saglasnosti podataka o ste~enoj imovini Jovanovi}a i wemu bliskih, povezanih lica – smatra Vasili}eva. Ina~e, Agencija za borbu protiv korupcije istakla je na po~etku rada odlu~nost da uvede reda u imovinske karte srpskih politi~ara i da ih natera da sve {to poseduju i prijave. S druge strane, najavqene su drasti~ne, pa ~ak i zatvorske kazne za one koji u imovinskoj karti napi{u jedno a u stvarnosti se potvrdi da poseduju jo{ {togod ~emu je bilo mesto u upitniku koji su dostavili Agenciji. Q. Male{evi}

utorak11.maj2010.

c m y

POLITIKA

DNEVNIK

3

IZBORNA KOMISIJA POTVRDILA SKOR NEDEQNIH IZBORA U @ABQU

U drugom krugu Ne`i} i Pani}

Tihomir Ne`i} iz Koalicije „Za evropsku Vojvodinu” i Jovan Pani} iz Lige socijaldemokrata Vojvodine u{li su u drigi krug izbora za pokrajinskog poslanika u @abqu, potvrdio je ju~e za "Dnevnik" predsednik izborne komisije u toj izbornoj jedinici Jovan \uragin. Po zvani~nim i kona~nim rezulatatima, koje nam je ju~e saop{tio \uragin, Tihomir Ne`i} je osvojio 2.665 glasova, odnosno 26,95 odsto, dok je za drugoplasiranog Jovana Pani}a glasalo 1.554 bira~a, odnosno 15,71 odsto iza{lih na izbore. Slede Petar Crepuqa iz Srpske napredne stranke s 1.431 glasom, ili 14,47 odsto, te Jovica Staparski iz Socijalisti~ke partije Srbije s 1.291 glasom, odnosno 13,05 odsto. Kandidat Jedinstvene Srbije Miodrag Zlokolica dobio je 941 glas, odnosno 9,52 odsto, a Dimitrije Marjanov iz Srpske radikalne stranke 893 glasa, ili 9,03 odsto. Za Dobrosava \elo{evi}a iz Koalicije DSS–NSa glasala su 692 bira~a, ili 7 odsto, dok je za kandidatkiwu Narodne partije Mirjanu Milivojev glasalo wih 422, odnosno 4,27 odsto. Po re~ima Jovana \uragina, na prekju~era{we izbore u @abqu iza{lo je 45,90 procenata gra|ana s pravom glasa. On je kazao da u izbornom danu nisu bile zabele`ene nikakve nepra-

Tihomir Ne`i}

Jovan Pani}

vilnosti, te da nije bilo ni prigovora od u~esnika u ovom izbornom procesu. U Ligi socijaldemokrata Vojvodine zadovoqni su izbornim rezultatom wihovog kandidata. Funkcionerka te stranke Aleksandra Jerkov kazala je ju~e na konferenciji za novinare da je za wih taj rezultat bio o~ekivan jer je "Jovan Pani}, i kao zamenik predsednika Skup{tine op{tine @abaq, pokazao zavidne rezultate i energiju u re{avawu komunalnih problema". Ona je izrazila zadovoqstvo i zbog, kako je navela, "relativno visokog odziva na nedeqnim izborima u @abqu", uz ocenu da to pokazuje da "gra|ani shvataju va-

`nost pokrajinskih izbora, posebno kad je re~ o ve}inskom modelu". – Drago mi je {to se na ovim izborima pokazalo da gra|ani ne glasaju samo za strana~ke lidere ve} za pojedince – rekla je Aleksandra Jerkov, navode}i da je kandidat Lige u{ao u drugi krug iako na izbornom plakatu uz wega nisu bili predsednik vojvo|anske vlade i predsednik Srbije. Sam Pani} je izrazio zadovoqstvo zbog podr{ke svojih sugra|ana, te poru~io da }e u nastavku kampawe za drugi krug, koji se, ina~e, odr`ava za dve nedeqe, odnosno 23. maja, voditi pozitivnu kampawu. B. D. S.

[E[EQEVI RADIKALI OD CELE SRBIJE JEDINO KOMOTNO VLADAJU U BA^KOJ PALANCI

Napredwaci odlu~uju: nova ve}ina ili izbori

NARODNA PARTIJA ODLU^ILA DA SE PRIKQU^I UNIJI REGIONALNIH STRANAKA

Maja Gojkovi} uz Mla|ana Dinki}a Narodna partija Maje Gojkovi} saop{tila je ju~e da }e se udru`iti u uniju regionalnih i lokalnih stranaka "Ujediweni regioni Srbije". Formirawe ove unije je najavio G17 plus, a osniva~ka skup{tina zakazana je za 16. maj. U saop{tewu NP-a navodi se da je odluku o udru`uvawu u novu uniju

VESTI Napadnuti radikali ^etvoro aktivista SRS preksino} su napadnuti u Novom Sadu jer su nosili majice sa likom Vojislava [e{eqa, izjavio predsednik Okru`nog odbora radikala Milorad Mir~i}. On je rekao da je grupa od 12 huligana napala ~etvoro aktivista SRS-a, dva mladi}a i dve devojke, koji su se u majicama sa [e{eqevim likom vra}ali sa izbora u @abqu. Jedan od wih zadobio i te{ke telesne povrede, istakao je Mir~i}, zatra`iv{i od nadle`nih organa da prona|u napada~e, a od politi~kih stranaka da reaguju na takva doga|awa.

Povratak poslanika Poslanici Skup{tine Srbije nastavi}e danas rad, kada }e zapo~eti objediwenu raspravu o zakonskim predlozima o spre~avawu zlostavqawa na radu i o volontirawu. Izme|u ostalog, na dnevnom redu je i predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Dr`avnoj revizorskoj instituciji.

donelo Predsedni{tvo te stranke, uz napomenu da se ona osniva radi ostvarivawa ciqeva i na~ela definisanih programskom deklaracijom. "Narodnu partiju na osniva~koj skup{tini Ujediwenih regiona Srbije zastupa}e predsednica NP Maja Gojkovi}", stoji u saop{tewu. B. D. S.

Otkako je 15. aprila na sednici SO Ba~ka Palanka DSS napustio koaliciju DS-a, SPS–PUPS–PSS-a i G17 plus, a wegova ~etiri odbornika pri{la SRS-u i tako namakla tesnu ve}inu u lokalnom parlamentu, kao da svi ne{to ~ekaju. [e{eqevi, koji su u ogromnoj ve}ini, i Ko{tuni~ini, koji su mawi partner u vlasti, za sada su „samo“ na rukovode}e pozicije u lokalnoj samoupravi vratili stare kadrove, ali direktorska mesta u desetak javnih preduze}a i ustanova jo{ nisu dirali. Umesto smewenog predsednika op{tine iz redova DS-a Koste Staki}a, koji je na vlasti proveo, kao i koalicija s DSS-om, 16-17 meseci, u fotequ predsednika op{tine vra}en je radikal Dragan Bozalo. Za wegovog zamenika izabran je radikal Zoran Jovi~in koji je i pre obavqao tu funkciju, a jedini koji je morao da „reterira“ iz redova radikala je Boris Kuzma-

novi}. On se nije vratio na funkciju predsednika SO koju je obavqao ranije – morao je u novom kadrovskom me{awu da tu funkciju ustupi Miroslavu Rodi}u iz DSSa, koji je na tom mestu zamenio Zdravku Milenkovi} iz DS-a.

Bozalo jedva ~eka [e{eqa iz Haga – Na{a velika `eqa je da budemo na vlasti u Ba~koj Palanci kada se dr Vojislav [e{eq vrati u Srbiju iz Haga i poseti na{ grad i na{u op{tinu – izjavio je na konferenciji za novinare predsednik op{tine i prvi ~ovek ovda{wih radikala Dragan Bozalo. – To }e biti vetar u le|a Srpskoj radikalnoj stranci u na{oj sredini, ali i celoj Srbiji, koja je osiroma{ena, oja|ena, gladna i koja o~ajni~ki tra`i vo|u da je izvede iz ove tre{ke krize. Slede}a sednica najavqena je za petnaestak dana, i tada bi, navodno, trebalo da budu zameweni direktori javnih preduze}a iz redova socijalista, DS-a i G17 plus, a da na wihovo mestu do|u radikali i

DA^I] UBE\EN DA U SRBIJI NIKADA NE]E ZA@IVETI DVOPARTIJSKI SISTEM

SPS postao privla~na alternativa Predsednik Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} uveren je u to da je Koalicija SPS–PUPS–JS-a u ovom trenutku tre}a politi~ka snaga u Srbiji, i da kao takva „predstavqa legitimnu i privla~nu alternativu ve}im politi~kim opcijama”. "U Srbiji nikad ne}e postojati samo dve politi~ke opcije jer to nije u duhu na{eg naroda", ocenio je Da~i} u intervjuu Tanjugu. Po wegovim re~ima, „s Demokratskom strankom postig-

nut je jasan dogovor” o modernoj, demokratskoj Srbiji, ~lanici EU, ali koja je istovremeno socijalno pravedna dr`ava. „Ne postoji u ovom trenutku nijedna druga politi~ka opcija, osim Koalicije SPS–PUPS–JS-a, koja svoj program bazira na elementima socijalne pravde neophodnim za moderno dru{tvo kakvo Srbija `eli da bude”, smatra lider socijalista, dodav{i da to podrazumeva pravo na jednaku

Svako neka radi svoj posao Govore}i o zahtevu opozicije za raspisivawe vanrednih parlamentanih izbora, Da~i} je rekao da nema ni{ta protiv toga da svako radi svoj posao – vlast `eli da vlada {to du`e, a opozicija da izbori budu {to pre. "I ako izbori budu odmah, to ne zna~i da }e neko od opozicije pobediti", primetio je lider SPS-a, dodaju}i da je u ovom trenutku za Srbiju va`na politi~ka stabilnost, „jer su u narednom periodu pred dr`avom veliki ekonomski i politi~ki izazovi”.

kadrovi DSS-a. Ali, svi koji poznaju politi~ku scenu ove velike vojvo|anske op{tine ose}aju da nova-stara vlast nekako oprezno ~ini promene. Kao da svi, a u prvom redu radikali i DSS, dakle vlast od pre neki dan, ne{to oslu{kuju.

{ansu za sve, pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu, dostupnost obrazovawa, kao i u~e{}e radnika u ekonomskom procesu. On je priznao da SPS treba da nastavi da se reformi{e, da se mewa u pravcu da stranci ciq ne bude vlast po svaku cenu ve} program koji }e imati svoje principe. Da~i} je najavio da }e SPS do kraja godine odr`ati kongres, na kojem bi trebalo da se donesu novi socijaldemokratski program i statut, te nova organizaciona {ema stranke, {to }e podrazumevati i kadrovske promene u SPS-u. "To podrazumeva nastavak politike daqeg podmla|ivawa rukovodstva stranke i profilisawa SPS-a kao moderne stranke levice koja je na putu da postane ~lanica Socijalisti~ke internacionale", precizirao je lider SPS-a.

Navodno, ~ekaju da se u "Slu`benom glasniku Republike Srbije" objavi odluka USS-a po kojoj su odbornici vlasnici svojih mandata. Tome se u Ba~koj Palanci najvi{e nadaju u SNS-u, jer Aleksandar

\edovac, ~ovek od poverewa lidra napredwaka Tomislava Nikoli}a, ka`e da radikali moraju da vrate ~etiri mandata SNS-u, a onda nema ve}ine u lokalnom parlamentu... Kada odluka bude objavqena, Nikoli}evi }e tra`iti mandate od Op{tinske izborne komisije, a ako u roku od 48 sati ne dobiju pozitivan odgovor, onda to mora da uradi redovan sud u roku 24 sata! Nije zvani~no, ali je „Dnevnik“ saznao da, ako sada{wa ve}ina u lokalnom parlamentu izgubi ~etiri mandata, napredwaci ne}e i}i u koaliciju ni sa sada{wom ni s doskora{wom vla{}u. U tom slu~aju neminovno bi bilo raspu{tawe lokalnog parlamenta, uvo|ewe privremenih mera, pa vanredne lokalne izbore. U suprotnom, ako ne bude promena, Ba~ka Palanka }e biti jedina op{tina u Srbiji, u kojoj radikali dr Vojislava [e{eqa imaju gotovo apsolutnu vlast. M. Suyum

REKLI SU

Homen: Stop za crne strana~ke fondove Dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen najavio je da }e Zakon o finansirawu politi~kih partija, koji propisuje stroge sankcije u oblasti strana~kih fondova, biti gotov do juna. „Uvode se jasne kazne, od direktne, li~ne i prekr{ajne krivi~ne odgovornosti za nadle`ne, do ukidawa para iz buxeta za nedostavqawe finansijskih izve{taja, pa i zabrane politi~ke stranke“, rekao je Homen, dodav{i da }e stranke biti obavezne da sav novac koji dobijaju van buxeta, do posledweg dinara, objave na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, koja }e, uz Dr`avnu revizorsku instituciju, kontrolisati predate izve{taje.

^ipli}: Mawine same uti~u na svoju budu}nost Ministar za qudska i mawinska prava Svetozar ^ipli} izjavio je da predstoje}e glasawe za nacionalne savete predstavqa odraz nacionalne svesti pripadnika nesrpskih zajednica i dokaz da u dr`avi Srbiji slobodno mogu ispoqavati svoja nacionalna ose}awa i ~uvati identitet. "Uskoro }emo dobiti 19 nacionalnih saveta, od kojih }e velika ve}ina biti izabrana na neposrednim izborima. Oni su, s jedne strane, odraz svesti nacionalnih zajednica da mogu same uticati na sopstvenu budu}nost, a s druge, dokaz o demokratiji i po{tovawu mawinskih prava u Srbiji", rekao je ^ipli}. Izbori za nacionalne savete bi}e odr`ani 6. juna, a rok za podno{ewe lista je 21. maj.


4

EKONOMIJA

utorak11.maj2010.

DOMA]A VALUTA OPET REKORDNO NISKE VREDNOSTI

NOVE CENE NA PUMPAMA KRAJEM NEDEQE

Dinar pada i sapli}e vra}awe kredita

Gorivo 120 dinara Na benzinskim pumpama u Srbiji, najverovatnije krajem ove nedeqe, gorivo }e biti skupqe, i to oko tri-~etiri dinara po litru. Naime, po re~ima portparola u Ministarstvu rudarstva i energetike Milana Budimira, ju~e je obavqena redovna korekcija cena naftnih derivata, a nove cene bi trebalo da stupe na snagu krajem ove nedeqe. Tako bi litar motornih benzina trebalo da ko{ta oko 119 dinara, litar dizel-goriva D-2 oko 108 dinara, dok bi litar evrodizela trebalo da bude oko 120 dinara. Budu}i da je posledwi put cena goriva u Srbiji promewena 10. aprila, najavqeno poskupqewe bi}e prvo koje je obavqeno na osnovu nove Uredbe o cenama naftnih derivata. Naime, polovinom pro{log meseca uredba je promewena, i to tako da se cena goriva mewa svakih mesec dana (umesto petnaestodnevno) ukoliko se ukupna cena nafte promeni za 3,5 odsto (umesto 1,5 odsto). D. Ml.

Gra|ani koji vra}aju indeksirane kredite ju~e su opet imali razloga za glavoboqu. Dinar je opet zabele`io rekordno nisku vrednost od 99,94 dinara. Osim na stare du`nikr, to }e uticati i na nove, kojima kursne razlike mogu smawiti procenat plate koji mogu anaga`ovati za zajam, ali krenimo redom.

blizu. Ho}e li se s wenim posledicama susresti stari ili novi guverner, vide}e se, a profesor Beogradske bankarske akademije dr Mali{a \uki} ka`e da kandidat za novog guvernera nije najavio promene u monetarnoj politici pa zato, i kada izbor bude okon~an, ne treba o~ekivati velike promene.

U pregledu NBS-a pod nazivom „Ekonomska kriza: efekti i aktivnosti“ za ovu godinu predvi|a se porast dru{tvenog bruto proizvoda od 1,5 posto. To se zasniva na o~ekivawima vezanim za rast izvozne tra`we i investicija i ide u prilog stablizaciji na kursnoj listi, pa i u prilog stabilizaciji doma}e valute. A {ta da radi obi~an gra|anin koji u ovom trenutku kre}e put banke da uzme kredit? \uki} preporu~uje da je najrazboritije da izabere dinarski kredit uz fiksnu kamatu, posebno ako se zadu`uje na du`i rok. Zajmovi indeksirani u evrima }e sigurno da rastu jer je glavni reper za kamate euribor, a on je na istorijskom minimumu – tek ne{to vi{e od jedan posto. U narednom periodu suigrno }e da raste, s wim i kamate, pa }e rate biti ve}e i bez pada dinara.

Kandidat za novog guvernera nije najavio promene u monetranoj politici, pa zato i kada izbor bude okon~an, ne treba o~ekivati velike promene Narodna banka Srbije je u petak na me|ubankarskom tr`i{tu prodala 20 miliona evra pa se suma kojom se ove godine ~uva vrednost doma}e valute popela na 655,5 miliona evra. O~igledno, psiholo{ka granica od sto dinara je

– Daqe kretawe na{e valute ne zavisi samo od monetarne politike ve} i od izvoza i direktnih stranih ulagawa – ka`e dr \uki}. – Ukoliko nam se platno-bilansna pozicija poboq{a i bude vi{e stranih ulaga~a, i dinar }e se stabilizovati.

PREDSTAVQEN KOMPENZACIONI FOND SRBIJE

Robni zapis paorski kapital

Na Tehnolo{kom fakultetu u Novom Sadu ju~e je predstavqen Kompenzacioni fond Srbije, va`na karika u sistemu javnih skladi{ta, ~ime na{a zemqa pokre}e potpuno novi koncept organizovawa poqoprivredne proizvodwe i tr`i{ne realizacije agrarnih proizvoda. Kako je objasnio ministar poqoprivrede Sa{a Dragin, su{tina novog koncepta je u tome da }e ubudu}e sami poqoprivednici odlu~ivati o tome u kojem trenutku }e svoje proizvode ponuditi tr`i{tu. Odnosno, ciq je da se razbije sistem koji je do sada omogu}avao da oni koji su najmawe

ulo`ili u dobijawe nekog agrarnog proizvoda, zarade na wemu najvi{e. Polazna ta~ka novog poqoprivrednog koncepta je robni proizvo|a~, koji odnosi svoje proizvode u javno skaladi{te. Licencirano javno skladi{te ima obavezu da revnosno i kvalitetno skladi{ti robu i da deponentu (poqoprivredniku) izda robni zapis (skladi{nicu). S takvim vrednosnim papirom u rukama poqoprivrednik se suvereno mo`e pojaviti u banci, koja prihvata robni zapis kao sredstvo obezbe|ewa pri odobravawu kratkoro~nih kredita. Tako }e poqoprivrednici lak{e dolaziti do obrtnog kapitala, dok }e banka, oslawena na ve}i stepen sigurnosti i poverewa u du`nika, biti u situaciji da odobrava kre-

dit pod povoqnijim uslivoma. Krajwa karika ovog sistema je Kompenzacioni fond, koji daje dodatno obezbe|ewe jer je obavezan da obe{teti robnog proizvo|a~a ako je na wegovoj robi do{lo do {tete i ako to skladi{tar nije u stawu da u~ini. Direktor Kompenazacionog fonda Srbije Milan \akov objasnio je da }e novi na~in tr`i{ne realizacije biti pripremqen da preuzme p{enicu ovogodi{weg roda. Sedam skladi{ta, koja su u~estvovala u pilot-projektu, mogu primiti 200.000 tona zrnastih kultura, ali }e se sistemom li-

cencirawa obezbediti prihvat znatno ve}ih koli~ina. Ako skladi{tar nije u mogu}nosti da odgovori svojoj obavezi, dodao je direktor ove tr`i{ne institucije, Fond }e za samo pet dana, u vansudskom postupku, isplatiti {tetu. To }e doprineti podizawu poverewa poqoprivrednika, obezbedi}e ve}i izvoz i obim trgovawa na nacionalnom tr`i{tu. V. Harak

Va`i za

Kupovni za devize

pre nekoliko godina na tada maksimalanih 30, odnosno 50 odsto, rate su zbog rasta evra ve} pove}ane u skladu s novim limitima. Zato nakon pove}awa duga ne}e do}i do kreditne ekspanzije, Uz to, po Dugali}evim re~ima, s platama od 320 evra u proseku nema prostora za velika zadu`ivawa. D. Vujo{evi}

Gde ne rade fabrike, rade narodne kuhiwe Ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji} ocewuje da Srbiji ne preti „gr~ki scenario“, ali smatra da bi od svega {to se doga|a u toj zemqi trebalo izvesti naravou~enije da nema „hleba bez motike“. Drugim re~ima, ministar poru~uje da se ekonomski rast neke dr`ave ne mo`e zasnivati na tome da se malo radi a dobro `ivi, da se uz malu produktivnost imaju velike plate, da se privredni rast ne mo`e zasnivati na ekonomskom zadu`ivawu ve} na rastu proizvodwe i ve}em izvozu. Ministar je istakao da primer Gr~ke ukazuje i na to da „ne mo`emo u zemqi imati toliku birokratiju i lo{e poslovno okru`ewe koje nije nimalo stimulativno za strane investitore“. On isti~e da ne misli da su narodne kuhiwe ne{to ~ime bi Srbija trebalo da se hvali, kao i da to nije su{tina socijalne politike ali jeste u ovom trenutku realnost koja se mora prihvatiti jer je sve vi{e siroma{nih i nezaposlenih kojima su one jedini spas. Bilo bi, dodaje, „zabijawe glave u pesak“ ako bi se poricalo da beda i siroma{tvo raste i da je ekonomsko-socijalna situacija gora nego {to je bila. Zbog toga su narodne kuhiwe nu`na kratkoro~na mera, odnosno hitan odgovor na ~iwenicu da je pove}an procenat onih koji `ive ispod granice siroma{tva. Me|utim, da bi se {to pre iza{lo iz takve situacije i dugoro~no re{ili nagomilani socijalni problemi, mora se pod

Nedostatak para ugasio 25 narodnih kujni Do po~etka ovog meseca u Srbiji je bilo 67 narodnih kuhiwa, ali zbog nedostatka donacija od 1. maja rade samo 42. Broj narodnih kujni smawen je jer lokalne zajednice nemaju dovoqno novca za wihovo finansirawe. Ministar rada Qaji} isti~e da su liste onih koji su gladni sve du`e, a samo u 15 od 40 nerazvijenih op{tina kuhiwe postoje. Kako ka`e, zabele`en je trend rasta broja onih koji `ive ispod granice siroma{tva: u februaru ih je registrovano jo{ 17.000 a ove godine 60.000. hitno doneti zakon o socijalnoj za{titi da bi se od prvog dana naredne godine socijalna pomo} na pravi na~in raspodeqivala onima kojima je najpotrebnija. Sva je prilika da su nadle`ni u dr`avi svesni toga da se ne{to brzo mora preduzeti da bi se, ako ne smawio, a ono bar zaustavio broj

siroma{nih, te krenuti s izmenama Zakona o socijalnoj za{titi kojima }e pomo} najsiroma{nijim gra|anima biti pove}ana, ali }e sti}i i nekima kojima do sada iz raznoraznih razloga nije davana. Savetnik ministra rada i socijalne politike Qubomir Pejakovi} obja{wava da }e novim zako-

nom biti obuhva}eno vi{e korisnika i porodica, tako da }e i buxetski izdaci biti ve}i oko tri milijarde dinara. Ukoliko zakon bude usvojen do kraja godine, ta mera }e se primewivati odmah jer }e dr`ava prona}i novac za to. On isti~e da narodne kuhiwe danas rade zahvaquju}i dobijenim donacijama i donatorima, a da para za dodelu socijalne pomo}i danas ima samo za tre}inu siroma{nih. Pejakovi} poja{wava i da }e novim propisom biti obuhva}eno znatno vi{e korisnika kojima }e dr`ava pomagati te da }e se posebno iza}i u susret porodicama i da } bi ta lista mogla biti pro{irena za ~ak 37 posto. To je, kako isti~e, 49 posto vi{e ~lanova doma}instava nego {to je obuhva}eno sada{wim zakonom. Me|utim, mnogi koji danas primaju socijalnu pomo} bi}e na proveri, a novi propis promeni}e wihove navike. Naime, dr`ava }e stimulisati najsiroma{nije da sami zara|uju, a zaposlene u centrima za socijalni rad – da posreduju u wihovom anga`ovawu za posao. Najvi{e }e se promovisati seoski poslovi i javni radovi, a prihvatawe takvih poslova bi}e va`no prilikom odlu~ivawa o tome da li }e se deliti socijalna pomo} i kolika. U centrima za socijalni rad }e se odlu~ivati o tome ko sve mo`e da radi i {ta, pa }e tako mnogi koji dobijaju pomo} morati uz hleb da u ruke uzmu i motiku. Q. Male{evi}

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE 7. 5. 2010.

Pet akcija s najve}im rastom

1.206,73711

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Valuta

Ho}e li to obeshrabriti one koji }e zajmove tek uzimati, vide}e se, tek, sekretar Udru`ewa banaka Srbije Veroqub Dugali} smatra da ne treba o~ekivati bum. Po wemu, pove}awe limita na 60 osto plate za stambene zajmove i 40 za sve ostale samo je priznavawe onoga {to u stvarnosti ve} postoji. Svima koji su se zadu`ili

BEZ MOTIKE NEMA NI HLEBA NI SOCIJALNE POLITIKE

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

818

818

12,25

15.989

79.945

Vital, Vrbas

6,61

1.080

2.160

Tigar, Pirot

4,96

826

790.008

4,25 Promena %

9.378 Cena

Geosonda Konsolidacija, Beograd

-12,03

Planum GP, Beograd Go{a monta`a, Velika Plana

1

97,9453

99,9442

101,826

102,243

Australija

dolar

1

68,3308

69,7253

71,329

68,1216

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

Kanada

dolar

1

73,6154

75,1178

76,8455

73,3901

Danska

kruna

1

13,1566

13,4251

13,7339

13,1163

Vino `upa, Aleksandrovac Vojvo|anskih top-pet akcija

Norve{ka

kruna

1

12,3733

12,6258

12,9162

12,3354

kruna

1

10,0919

10,2979

10,5348

10,061

franak

1

68,695

70,0969

71,7091

68,4847

Metals banka, Novi Sad

Naziv kompanije

1,67)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

2,71

3.340

6.964.247

Komercijalna banka, Beograd

0,00

32.131

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

3,77

936

1.815.343

1.738.568 Promet

Agrobanka, Beograd

4,25

9.378

1.738.568

Univerzal banka, Beograd

0,00

6.500

71.500

658

658

Soja protein, Be~ej

1,68

968

299.205

-12,00

792

144.144

Imlek, Beograd

0,43

1.409

350.849

-12,00

2.376

23.760

Metalac, Gorwi Milanovac

1,77

2.301

23.010

Metals banka, Novi Sad

-4,48

6.400

640.000

Privredna banka, Beograd

-0,14

703

23.914

Meser Tehnogas, Beograd

-2,84

6.364

814.535

Tigar, Pirot

4,96

826

790.008

-9,42

6.250

125.000

-7,51 Promena %

8.000 Cena

16.000 Promet

-4,48

6.400

640.000

Soja protein, Be~ej

1,68

968

299.205

Alfa plam, Vrawe

0,29

9.534

2.955.587

0,00

930

291.090

Telefonija, Beograd

0,00

1.687

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

1,88

703

23.198

V. Britanija

funta

1

112,671

114,971

117,615

112,327

Mlekara, Subotica

SAD

dolar

1

75,8208

77,3682

79,1477

75,5887

Fabrika {e}era, Crvenka

3,00

3.399

210.738

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

0,00

250

133.750

Kursevi iz ove liste primewuju se od 10. 5. 2010. godine

BELEX 15 (733,88

Promet

19,94

evro

[vedska

Cena

Jubmes banka, Beograd

EMU

[vajcarska

Promena %

Staro sajmi{te, Beograd

Agrobanka, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Zemqa

DNEVNIK

Svi iznosi su dati u dinarima


NASTAVQENA IZGRADWA SEVERNOG KRAKA KORIDORA 10

Autoput „napadnut” na sedam mesta Isti dan kada je s doma}im konzorcijumom neimara, koji predvodi Preduze}e za puteve “Beograd”, potpisan ugovor o izgradwi preostalog dela leve trake autoputa Horgo{ – Novi Sad, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi} pro-

glasio je radove otvorenim i obi{ao tu deonicu Koridora 10. Da bi ispo{tovali relativno kratak devetomese~ni rok izgradwe, od kojih su dva zimska, gra|evinci su odmah po~eli da rade. Rukovodilac radova na gradili{tu kod 98. kilometra autoputa Horgo{ – Novi Sad iz PZP “Beograd” \or|e Marovi} obe}ao je da }e se ulo`iti maksimalni napori da se ispo{tuje rok od 270 dana. U konzorcijumu koji je pobedio na tenderu su jo{ i “Putevi” U`ice, “Planum” i “Borovica”. U planu je bilo da izgradwa po~ne na tri lokacije, i to na 28. kilometru, 38. i 98. od severa pema jugu, me|utim, kako je za na{ list ju~e izjavio tehni~ki direktor projekta Du{an Koci}, startovalo se na ~etiri lokacije, a samo nedequ dana kasnije ima ukupno sedam napadnih mesta.

– Na du`ini od 12 kilometara trase uklowen je humus, a po~eli smo da dovozimo i kamene materijale – ka`e Koci}. – Na deonici trenutno radi oko 200 qudi, a s napredovawem radova broj se svakodnevno pove}ava. Po planiranoj dinamici, do

centralnu laboratoriju za sve vrste radova... Radimo punom parom. Po uslovima tendera, izgradwa obuhvata deonicu od Horgo{a do 28. kilometra od granice, zatim deonicu od 38. do 98. kilometra i saobra}ajnicu izme|u

Ovogodi{wi radovi Na Koridoru 10 u toku je izgradwa 110 kilometara autoputa od Horgo{a do Novog Sada, vredna 100 miliona evra (PZP “Beograd”, rok 1. februar 2011), obilaznica oko Novog Sada, vredna 40 miliona evra (“Energoprojekt” i “Interkop”, rok novembar 2010) i obilaznica oko Dimitrovgrada, vredna 30 miliona evra (“Alpina”, rok april 2012). Po podacima iz resornog ministarstva, za mawe od dva meseca, 1. jula, u planu je po~etak izgradwe deset kilometara autoputa Batajnica–Dobanovci, vredna 115 miliona evra, zatim 12,7 kilometara od Crvene reke do ^iflika, vredna 82 miliona evra, te 15,7 kilometara autoputa Dimitrovgrad–Pirot, vrednog 66,5 miliona evra, sve s rokom zavr{etka do 1. jula 2011. kraja meseca treba da bude bar deset “napadnutih” lokacija na svakoj vrsti radova. Paralelno izvodimo geodetske i geomehani~ke radove, pripremne radove na infrastrukturnim objektima, a organizujemo i niz prate}ih sadr`aja, kao {to su kancelarije za izvo|a~e, investitore, nadzor, formiramo terensku i

Kelebije i Subotice. Doma}i neimari, PZP “Beograd” i “Putevi” U`ice, pro{le godine su izgradili dva puta po deset kilometara autoputa na istoj deonici, i to Bikovo–@ednik, od 28. do 38. kilometra, i Sirig – Novi Sad, od 98. do 108. kilometra autoputa. R. Dautovi}

PETAR [KUNDRI] U PEKINGU

Kina i Srbija grade nuklearku u Bugarskoj? Ministar energetike Petar [kundri}, koji s delegacijom EPS-a boravi u Kini, u razgovoru s predstavnicima kineske vlade pozvao je kineske kompanije da zajedno sa Srbi-

jom u|u u projekat gradwe nuklearne elektrane “Belene” u Bugarskoj. – Taj posao Bugari su nedavno ponudili na{oj zemqi, a kineska iskustva u toj oblasti su dragocena – rekao je [kundri}. Predstavnicima kineske Vlade ta ponuda je zani-

mqiva i o tome }e se razgovarati narednih dana s nacionalnom kineskom agencijom za energetiku. [kundri} i ~elnici EPS-a precizirali su i detaqe pro-

jekta modernizacije i gradwe novog bloka u termoelektrani i rudniku “Kostolac”, o ~emu ~emu je s Kinezima ugovor ve} potpisan. Najavqeno je da }e kona~an ugovor biti do polovine jula, tokom posete kineske parlamentarne delegacije Beogradu.

MMF od danas u Beogradu Misija Me|unarodnog monetarnog fonda doputova}e danas u Beograd i po~eti tehni~ke razgovore u okviru ~etvrte revizije kreditnog stend-baj aran`mana sa Srbijom, saop{teno je iz Narodne banke Srbije. Tehni~ke konsultacije }e trajati do kraja sedmice, plenarni sastanak predstavnika Vlade i NBS-a s predstavnicima MMF-a planiran je za 17. maj, a predvi|eno je da misija 25. maja zavr{i dvonedeqnu reviziju kreditnog aran`mana sa Srbijom, vrednog 2,9 milijardi evra. Ministarka finansija Diana Dragutinovi} ranije je kazala da }e glavne teme razgovora s MMF-om biti poreska i penzijska reforma.

c m y

EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

5


6

TRE]E DOBA

utorak11.maj2010.

DNEVNIK

DANAS PO^IWU PREGOVORI S MMF-om

Odmrzavawe pred kraj godine? Mada odlu~uju}a bitka za penzije tek sledi, jer danas dolazi delegacija MMF u Beograd, kako bi kona~no, ili “blagosiqala� srpski predlog budu}ih penzionih reformi, ili ga odbacila kao nedovoqan za smawewe izdvajawa iz buxeta za penzije, ve} ima najava da bi ve} na jesen one mogle biti odmrznute. Naime, potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi} najavquje da bi penzije mogle biti pove}ane u posledwem kvartalu ove godine, ali i dodaje da bi se to moglo dogoditi jedino ako do|e do oporavka privrede, pove}awa zaposlenosti i bruto doma}eg proizvoda. U protivnom ostaju zamrznute do kraja ove godine, a {ta }e ta~no s wima biti dogodine zna}e se tek nakon zavr{etka razgovora sa MMF-om. Krkobabi} tvrdi da delegacija MMF ne}e imati zamerki na pripremqenu reformu penzionog sistema. Drugim re~ima, to bi zna~ilo da }e oni prihvatiti srpski predlog prema kojem }e se penzije naredne i 2012.godine uskla|ivati s rastom plata u javnom sektoru. Krkobabi} isti~e da je predlog ministarke finansija Diane Dragutinovi} o uvo|ewu reda u pore-

sku politiku dobrodo{ao, te da je on preko potreban, jer direktno donosi korist i penzionerima. Naime, on isti~e da je u ovom trenutku dug prema Fondu PIO 200 milijardi dinara i da se dosada{woj praksi mora stati na kraj, odnosno mora se uozbiqiti fiskalna politika jer }e tako i izdvajawa iz buxeta za redovnu isplatu penzija biti mawa.

On ne spori da se mora smawiti u~e{}e penzija u bruto dru{tvenom proizvodu sa sada{wih 13 na 10,5 odsto do 2015.godine te da se samo time podi`e ekonomska snaga zemqe, a uz wu i BDP, zapo{qavawe vi{e radnika, obezbe|ivawe redovne i realnije plate, pa samim

tim i penzija koje bi ,prate}i ekonomski trend i same mogle rasti. Krkobabi} smatra i da smawewe poreza na plate, koju zagovara deo ministara srpske Vlade, ne mo`e ugroziti buxetske korisnike pa tako ni penzionere . Predstavnici Srbije mogli bi, pomiwe se nezvani~no, delegaciji MMF predlo`iti da zarade u javnom sektoru, kao i penzije u narednoj godini budu uve}ane za procenat pove}awa tro{kova `ivota i dodatno za jo{ 0,5 odsto rasta bruto dru{tvenog proizvoda. Prakti~no, ako se u narednoj godini ostvari rast od bar tri odsto bruto dru{tvenog proizvoda, uz projektovani rast tro{kova `ivota od 4,4 odsto, maksimalno uve}awe plata u javnom sektoru i penzija moglo bi biti izme|u {est i sedam odsto. Upravo ovakva formula bi}e jedan od predloga srpske strane u pregovorima sa Misijom MMF-a. Ako bi on pro{ao, ukupan procenat pove}awa penzija oba-

A onda Jovo nanovo Kako se u predstoje}oj reformi penzionog sistema govori samo o re{ewu u naredne dve godine odnosno da }e se penzije tokom 2011. i 2012.godine uskla|ivati sa rastom zarada u javnom sektoru a potom samo sa tro{kovima `ivota po oceni Gordane Matkovi} ako to kao kona~an predlog ostane zna~i}e da se penzije 2012. zamrzavaju . - Ne verujem da je to re{ewe na sredwi rok odr`ivo jer podrazumeva da penzioneri ne ostvaruju nikakvu dobit od daqeg ekonomskog i privrednog razvoja. Odluka da se penzije indeksiraju dva puta godi{we samo s tro{kovima `ivota zapravo

zna~i odluku o zamrzavawu `ivotnog standarda penzionera od aprila 2012.godine. Neodr`ivost takvog re{ewa u realnosti jasno pokazuju razli~ite odluke o uskla|ivawu penzija od kada je uvedeno indeksirawe samo sa tro{kovima `ivota . Penzijski sistem vi{e ne bi mogao ni da zadovoqi bar jedan od svoja dva proklamovana ciqa, a to je odr`avawe `ivotnog standarda na pribli`no istom nivou kao posle odlaska u penziju. Mislim da }emo na sredwi rok ipak morati da tra`imo neku drugu formulu za uskla|ivawe penzija ili op{teg boda - rekla je Gordana Matkovi}.

vqao bi se da puta godi{we - u aprili i septembru. Ina~e, korekcija zarada u javnom sektoru za narednu godinu bi}e utvr|ena buxetom za 2011. i sve zavisi od u kojoj meri i kojim tempom }e se sprovoditi reforme u zdravstvu, prosveti i da li }e dr`ava nastaviti proces racionalizacije. Naime, ukoliko se to nastavqa i naredne godine, onda bi {anse da MMF prihvati da se penzije uskla|uju s rastom zarada u javom sektoru bile ve}e ,jer }e me|unarodna finansijska organizacija insistirati na smawewu javne potro{we . Biv{a ministarka socijalne politike Gordana Matkovi} tvrdi da odluka o tome da li }e penzioneri od aprila naredne godine , kada bi penzije trebalo da budu odmrznute i po~nu da se uskla|uju po novoj formuli koja }e s MMF biti utana~ena, imati i ne{to vi{e penzije zavisi iskqu~ivo od opredeqewa vlade {ta `eli novim merama da postigne. - Ako je ciq smawewe javne potro{we i buxetskog deficita verovatnije je da se pozicija penzionera ne}e promeniti. Ukoliko, pak, postoji odluka da se plate u javnom sektoru odrmznu i da realno rastu, onda }e u istoj srazmeri rasti i penzije - isti~e Matkovi}ka. - Ukoliko Vlada odlu~i da pove}a zarade u javnom sektoru pove}a}e se i penzije i obrnuto. Ako je parametar za uskla|ivawe prose~na zarada i smawewe ili rast zaposlenosti u javnom sektoru, to mo`e da uti~e na kretawe penzija. Vlada }e u svakom slu~aju morati da donosi odluke o platama i zaposlenosti u javnom sektoru jer }e to imati i direktne efekte na izdatke za penzije - ka`e Gordana Matkovi}. Q. Male{evi}

Danas penzije Isplata prvog dela aprilske penzije za korisnike teku}ih ra~una po~iwe danas a za one koji svoje prinadle`nosti ~ekaju dostavom na ku}nu adresu od sutra, 12.maja. Isplata }e trajati do kraja nedeqe. Iznos na ~eku je isti kao i prethodni. Q. M.

NOVOSTI IZ FONDA PIO

Internet zamewuje {alter Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe omogu}ava poslodavcima da elektronski urade preliminarnu kontrolu M-4 obrazca s podacima o zaradama i sta`u zaposlenih u prethodnoj godini odnosno preko internet aplikacije Fonda. U postupku preliminarne kontrole M-4 obrazaca sistem automatski proverava podatke i ukazuje na gre{ke. Posle toga poslodavac mo`e da bude siguran da su pripremqeni obrasci ispravni i da ne}e biti vra}en sa {altera Fonda kada ih dostavi u {tampanoj formi ili na disketi. Na ovaj na~in poslodavac mo`e samo jednim dolaskom da zavr{i svoje godi{we obaveze prema Fondu oko dostavqawa podataka o upla}enim doprinosima za penzijsko i invalidsko osigurawe. Ina~e, ovo je samo jedan od servisa koji }e biti dosutpan gra|anima i pravnim licima preko interneta. Do kraja ovog meseca Fond PIO omogu}i}e fizi~kim licima pristup svojim podacima unutar baze podataka Fonda preko interneta ~ime bi prakti~no svi elektronski imali uvid u podatke koji su se do sada mogli dobiti iskqu~ivo na {alteru Fonda.

Ova usluga bi}e dodatno pro{irena mogu}no{}u internet naru~ivawa potrebnih potvrda, listinga i ostalih dokumenata koji su u poslovnom delokrugu Fonda.

Do jeseni }e Fond PIO omogu}iti i prijem svih M obrazaca preko interneta tako da }e poslodavci mo}i elektronski da prijavquju i odjavquju zaposlene a bi}e im omogu}ena i razmena drugih podataka i dokumenata s Fondom. To podrazumeva implementaciju programa razmene podataka Fonda sa svim dr`avnim institucijama s kojima ina~e Fond sara|uje da bi gra|ani i pravna lica mogli dobiti informacije i potvrde na jednom mestu, a prethodno ne moraju da obilaze {altere drugih insitucija. Q. M.

DPF RAFAJZEN FUTURA PODR@AVA IZMENE ZAKONA

Du`e ulagawe, ve}a dobit Najvqene izmene i dopune Zakona o dobrovoqnim penzionim fondovima koje predvi|aju da se starosna granica pove}a s 53 na 58 godina i da svaki ~lan fonda mo`e jednokratno podi}i 30 odsto prikupqenih sredstava u penzinim fondovima gledaju uglavnom blagonaklono.Tako direktorka Rajfajzen Future Sne`ana Ristanovi} smatra da }e to podsta}i ulagawa na du`e staze i omogu}iti ostvarivawe ve}e dobiti - Dr`ava novim propisom daje znatne poreske olak{ice za ovu vrstu {tedwe ,zato je logi~no da se weno kori{}ewe pomeri za godine u kojima gra|ani nisu radno sposobni, a ne da se koristi za jednokratnu potro{wu. Pored gra|ana koji }e tek postati ulaga~i u ovaj ili druge dobrovoqne fondove, izmena veo-

ma zanima i one koji ve} upla}uju u neki od wih. Novina se na wih ne odnosi i oni }e upla}ene jedinice mo}i da koriste po slovu zakona koji je va`io do sada. Budu}i penzioneri koji }e novac upla}ivati kada novi zakon stupi na snagau n treba da znaju da }e ~lan fonda jednokratno mo}i da povu~e 30 odsto prikupqenih sredstava, a ostatak }e mo}i da dobije na na~in koji sam programira u periodu na koji se sam odlu~i, a ceo iznos mo}i }e da se povu~e tokom jedne godine. Jedna od novina u budu}em zakonu predvi|a i da }e ~lanovi sredstva u fondovima mo}i da koriste kao garanciju za kupovinu prvog stana .Tako|e naknada za upravqawe ~lanovima fonda bi}e smawena s dva na 1,5 odsto godi{we. D. V.

KAKO LEKAR KA@E

Krvni pritisak obuzdati terapijom Visok krvni pritisak ~esto se otkrije slu~ajno prilikom lekarskog pregleda, jer u najve}em broju slu~ajeva ne daje nikakve simtopome. Hipertenzija je hroni~na bolest i zahteva do`ivotno uzimawe terapije i promenu stila `ivota. Tek tada mo`e da se zaustavi napredovawe bolesti i da se spre~i nastanak komplikacija. Zdravstveno stawe mo`e da se poboq{a ako se pritisak redovno kontroli{e, izbegavaju stresne situacije, promeni ishrana, redovno boravi u prirodi i ve`ba, koliko to godine i op{te zdravstveno stawe dozvoqavaju. Lekari preporu~uju i prestanak pu{ewa, opu{tawe, kao i le~ewe {e}erne bolesti, holesterola ili nekih drugih hroni~nih tegoba. Trebalo bi izbegavati soqewe hrane, smawiti telesnu te`inu i kretati se {to vi{e, jer se time smawuje optere}ewe srca i krvnih sudova. Kretawe

ipak treba da bude dozirano, uz savet i kontrolu lekara. Kada zapo~ne terapija lekovima, krvni pritisak bi trebalo meriti tri puta dnevno. Kasnije, kada se pritisak ustali, do-

voqno je kontrolisati ga jednom do dva puta nedeqno. Nije lo{e svako merewe krvnog pritiska bele`iti u kwi`icu i pokazati lekaru, zbog kontrole ili nabavqawa recepata za lekove. Ukoliko se pritisak veoma spusti i

bude ni`i od normalnog (120/80), a pri tome pacijent nema nikakve zdravstvene tegobe, ne treba brinuti jer nizak pritisak ne predstavqa opasnost. Samo nizak pritisak pra}en tegobama je razlog za prevremenu posetu lekaru. Kod osoba, kod kojih krvni pritisak "ska~e", pa je ~as visok, ~as nizak, ~este su vrtoglavice, slabost, malaksalost, glavoboqa... merewe krvnog pritiska tokom celog dana omogu}ava da se u dogovoru s lekatrom prilagodi terapija. Lo{i i promenqivi vremenski uslovi nepovoqno se odra`avaju na visoki pritisak, te u ovakvim danima treba biti posebno oprezan. Lekari savetuju hipertoni~arima da izbegavaju izlaske iz ku}e bez preke potrebe, da redovno uzimaju terapiju i obrate se za pomo}, ukoliko primete da im lekovi ne prijaju. J. B.


U DUNAVSKOM I LIMANSKOM PARKU

Dve ulice bez vode

Besplatno ve`bawe tai ~i ~uana Akcija besplatnog ve`bawa tai ~i ~uana i }i kunga u Dunavskom i Limanskom parku po~iwe danas i traja}e sve do kraja septembra, utorkom i ~etvrtkom od 18 do 19 sati. Program ve`bawa realizuje Tai ~i ~uan klub “Sun”, a akcijom rukovode u~iteqi ove drevne isto~wa~ke ve-

{tine Dragan i Nada Petrovi}. Tako|e, u toku je i upis u letwu {kolu tai ~i ~uana, a svi budu}i ve`ba~i po gradskim parkovima mogu se prijaviti svakog radnog dana od 19 do 20 sati u O[ “Jovan Popovi}” u Ulici Veqka Petrovi}a 2. D. A.

Novosadska utorak11.maj2010.

Ni lepote ne ko~e bahate ratona potegli na Fru{ku goru kako bi izbegli jutarwu gu`vu, do`iveli su {amar; oko svojih uto~i{ta u planini zatekli su kamare sme}a.Prema tvrdwi ~italaca koji su pozivali "Dnevnik", izgled i "mirisna nota" dela otpada ukazivala je da se on ~vario na suncu mo`da i od prvomajskih praznika. Deset hiqada maratonaca koji su na planinski biser pristigli iz cele zemqe i desetak drugih dr`ava, videli su istu sliku a mnogi od wih su du` maratonskih staza i bogaza ostavili i bogat li~ni doprinos gomilawu sme}a. Pred svaki Prvi maj nadle`ni upozoravaju, apeluju, kume i mole da se {uma ne se~e i ne

pali, da se planina ne prqa. Organizatori maratona tako|e godinama pozivaju posetioce da se prema Fru{koj gori odnose odgovorno. Da u`ivawe u prirodi neizostavno podrazumeva i wenu za{titu, kako bi i oni posle nas imali istu privilegiju. Me|utim, qudi su qudi. Da nije tako ne bi nam trebala policija, ili sudovi a kamoli komunalci. Sve dok jednog lepog dana me|’ narodom ne sazri ekolo{ka svest, ili makar dok ne za`ivi komunalna policija, pa da odrapi mandatnu kaznu od koje }e danima u{i brideti onome ko u gusti{ zavrqa~i limenku, ili plastikanera, sve ostaje na mogu}nostima slu`bi koje pla}amo da ~iste na{u sramotu. I. Sabado{

Na maratonu deset hiqada qudi

hronika

Ro{tiqawe, izle`avawe i ispijawe piva lep{a su strana prvomajskih praznika, ali prizor, na koje su reporteri "Dnevnika" nai{li obilaze}i fru{kogorska izleti{ta nedequ dana nakon praznika, nisu ni blizu toliko lepa. Na plasti~ne fla{e, limenke, kese i ostale otpatke nabasa se na svakih stotinak metara na planini. Oko spomenika na Iri{kom vencu, na Zmajevcu, Popovici i na potezu od Ledina~kog jezera prema Starim ledincima nagomilano je najvi{e sme}a, iako su u blizini postavqeni kontejneri. Nebriga i nekultura gra|ana do{la je jo{ vi{e do izra`aja nakon Fru{kogorskog maratona. - Na Popovici gde su bili start i ciq ne mo`e da se pro|e od sme}a. U Informativnom centru na Iri{kom vencu razvaqene su rampe koje smo postavili kako automobili ne bi mogli da pro|u. Uni{tene su i klupe na nekoliko lokacija, a drvene korpe za sme}e su nestale. Qu-

Svakog dana jedankamion ~isti nacionalni park koje smo proteklog vikenda zatekli na Fru{koj gori, nisu od ostale od prvomajskih praznika, jer se i 2. i 4. maja planina temeqno ~istila. Ipak, ro{tiqxije i preko 10.000 maratonaca, koji su protutwali pre dva dana Fru{kom gorom, ostavili su Nacionali park iza sebe takvim da on vi{e li~i na mini deponije nego na za{ti}eno prirodno dobro. I. Brcan

Po~ele no}ne vratolomije Novosadski qubiteqi ekstremnih sportova o~ito ne mogu da ~ekaju zvani~no otvarawe Skejt parka, koji se pravi u Limanskom parku. Zato su br`e boqe nabavili, odnosno napravili svoje rekvizite i uglavnom u ve~erwim satima u`ivaju u svojom ume}u i vratolomijama. Sem wih sve je vi{e i roditeqa koji u popodnevnim satima dovode svoju decu u skejt park i pu{taju ih da na miru ~ine "prve korake" na rolerima i skejtu. Ina~e iz Zavoda za izgradwu grada najavqeno je da }e se skejt park biti zavr{en do polovine juna, te da }e se sem rekreacije tamo odr`avati i takmi~ewa. Za opremu je potrebno izdvojiti 10.062 dinara, a za postavqawe rekvizita zadu`eno je preduze}e "Frik divizio" iz Beograda. Foto: R. Hayi} Q. Na.

tra) koju je prepe{a~ilo 5.562 u~esnika. U~esnici 33. maratona na Fru{ku goru stigli su iz 260 mesta u Srbiji, dok je me|u internacionalcima bilo maratonaca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Ma|arske, Italije, Nema~ke, Francuske, Finske, Rusije i Kanade. Organizatori su saop{tili da je na 33 izdawa Planinarskog maratona na Fru{koj gori do sada u ~estvovalo 151.328 qubiteqa pe{a~ewa. I. S.

zaklonio tre}inu Sunca. Svojevrsni dokument o ovoj prirodnoj pojavi napravila je grupa novosadskih astronoma amatera, koju su vodili Branka Stojanovi} i Tomislav Kir{ek. Teleskop je bio postavqen na \a~kom igrali{tu kraj Dunava, i povezan sa foto kamerom preko specijalnih ure|aja koje su Novosa|ani sami konstruisali i napravili. Svakih 20 sekundi napravqen je po jedan snimak doga|aja na nebu. Tako je dobijena kwiga o dosta ~estom, ali za qude jo{ uvek pomalo tajnovitom zbivawu u vasioni. N. C.

di uop{te ne vode ra~una o ~isto}i planine, do|u, ro{tiqaju, u`ivaju, a za sobom ostave sve nera{~i{}eno - ka`e za "Dnevnik" rukovodilac Slu`be nadzora na Fru{koj gori Milan Radoj~i}. Nacionalni park svakog dana jedan kamion ~isti od sme}a, a prema re~ima Radoj~i}a, kamare |ubreta

SKEJTERI VE] ULIMANSKOM PARKU

Mese~eva senka na Suncu

ko pokrivala senka Meseca. Pomra~ewe Sunca je trajalo 103 minuta, a u jednom trenutku je Mesec

kod igrali{ta FK “Proleter” i na Sentandrejskom putu kod broja 76. Od danas do ~etvrtka, 13. maja, krupni otpad bi}e odno{en sa Salajke. Kontejneri }e biti postavqeni na uglovima Ulice \or|a Zli~i}a i Save [umanovi}a, Josifa Marinkovi}a i Petra Drezgi}a, Koste [okice i Kara|or|eve, i na uglu Ulice Davida Rackovi}a i Stanka Paunovi}a. I. S.

Planinu gu{i sme}e

V REMEPLOV

Lepo nedeqno jutro osvanulo je 11. maja 1975. Nebo je bilo ~isto, a sunce je {tedro sipalo svoje zrake. Ali, ne dugo. Sun~ev disk je pola-

Radnici “^isto}e” ba{tenski otpad danas odnose s Klise, Klisanskog brega i iz Koviqa, a sutra iz Futoga. Spakovan otpad iz ba{te pred ku}u treba izneti do 6 sati. Krupni otpad jo{ danas se odnosi s podru~ja Mesne zajednice “Slana bara”. Kontejneri stojna uglovima ulica ^enejske i Ritske i Otokara Ker{ovanija i Nizijske ulice, u Omladinskoj ulici

POSLE IZLETNIKA I MARATONACA NA FRU[KOJ GORI

FRU[KA GORA ZA VIKEND BILA POPRI[TE PE[AKA

Na 33. planinarskom maratonu odr`anom na Fru{koj gori tokom vikenda u~estvovalo je 10. 317 poklonika pe{a~ewa u prirodi, a 9.626 maratonaca je stiglo na ciq prijavqene staze. U~esnici su ukupno prepe{a~ili 251.000 kilometara. Najzahtevniju stazu ultramaratona, duga~ku 102.750 kilometra, na kojoj se oku{alo 113 maratonaca, najbr`e su prepe{a~ili Anita Sila|i iz Ma|arske i Ugqe{a Nikoli} iz Rumenke. Najve}a gu`va bila je na Isto~noj stazi za pripravnike (17,2 kilome-

Krupni otpad ide sa Salajke

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

lasnici vikendica na PoV povici koji su ve~e pre starta 33. Planinarskog ma-

Bez vode }e danas od 8 do 14 sati biti Sutjeska ulica, od Radni~ke do Ulice Maksima Gorkog, i Ulica Maksima Gorkog od Sutjeske do Sremske. Razlog iskqu~ewa su planirani radovi na vodovodnoj mre`i, saop{teno je iz “Vodovoda". S. T.

„^ISTO]A” NASTAVQA POSAO

Delo Qubomira Simovi}a Kwi`evno ve~e akademika Qubomira Simovi}a bi}e odr`ano sutra u sve~anoj sali ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u zgradi Platoneuma u Ulici Nikole Pa{i}a 6. Na kwi`evnoj ve~eri govori dopisni ~lan SANU Miro Vuksanovi}. N. V.

c m y


8

NOVOSADSKA HRONIKA

utorak11.maj2010.

STUDENTI OBELE@ILI ME\UNARODNI DAN FIZI^KE AKTIVNOSTI

Fiskultura zravqe ~uva

Demonstriraju}i fizi~ke ve{tine kojima su ovladali, studenti DIF-a i fakulteta za turizam i sport ju~e su na terenu izme|u studentskih domova "Slobodan Baji}" i "Veqko Vlahovi}" obele`ili Me|unarodni dan fizi~ke aktivnosti.

manifestacija odr`ana, oko 30 odsto studenata i dupli procenat studentkiwa novosadskog univerziteta je fizi~ki neaktivno {to je jedan od glavnih rizika koji doprinosi velikom obolevawu i umirawu od masovnih nezaraznih bolesti, poput

DNEVNIK

OVE SEZONE NA [TRANDU

@iva muzika samo iz tri lokala Zbog mnogo pritu`bi posetilaca [tranda ali i sugra|ana koji `ive u blizini pla`e, na buku koja je ranijih godina dopirala iz kafi}a, "Zelenilo" je pro{le sezone donelo pravilnik o kori{}ewu pla`e, kojim se, izme|u ostalog, reguli{e i pomenuti problem. Tako }e i ove sezone svi lokali na [trandu, sem tri, morati da prenose muziku koja }e se emitovati sa razglasa, ta~nije, sa "Zelenilovog" internog radija, sa kog }e se mo}i ~uti doma}a i strana komercijalna muzika. Izuzetak od ovog

pravila su kafei koji se nalaze blizu Dunava, ta~nije objekat skroz levo od centralnog platoa pla`e, potom lokal ispod mosta i onaj na {picu [tranda. Wima }e, kako ka`u u "Zelenilu", biti dozvoqeno da pu{taju svoju muziku ili da organizuju `ive svirke, jer su blizu reke i tako ne}e smetati ostalim posetiocima i Novosa|anima koji `ive u okolini. Me|utim, o programima koje organizuju mora}e da obaveste "Zelenilo", kao i da vode ra~una da muzika ne bude previ{e glasna. B. M.

LEKARSKE KONTROLE POKAZUJU

Sve mawe bucmaste dece? Foto: A. Erski

- Ova manifestacija obele`ava se kod nas ve} ~etvrtu godinu s namerom da se studenti motivi{u na fizi~ku aktivnost i da se informi{u koja su to mesta gde mogu da se rekreiraju- rekla je koordinatorka manifestacije Aleksandra Marinkov. Prema statistici Zavoda za zdravstvenu za{titu studenata pod ~ijim pokroviteqstvom je

kardiovaskularnih, malignih, {e}erne bolesti i povreda. Manifestaciju je svojim prisustvom podr`ala ~lanica Gradskog ve}a za zdravstvo Aleksandra Novakov Miki} koja je nazna~ila da je jedna od bitnih strategija Grada da putem ustanova kojima je osniva~ poka`e koliko je fizi~ka aktivnost neophodna za o~uvawe zdravqa. B. P. P.

OD 13. DO 16. MAJA

Muzi~ki festival za decu „[koqkice” Me|unarodni muzi~ki festival za decu “[koqkice” bi}e odr`an od 13. do 16. maja, a tradicionalno se prire|uje u Novom Sadu od 2006. godine. Festival }e okupiti mali{ane iz Rusije, Makedonije, Bugarske, Letonije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Rumunije, Gruzije, Malte, Ma|arske, Liba-

na, Moldavije, Poqske, a primarni ciq manifestacije je da u~esnici vokalno predstave zemqe iz kojih dolaze, wihovu kulturu, umetnost i tradiciju. Za vreme festivalskih dana bi}e odr`ane dve polufinalne ve-

~eri, na kojima }e se predstaviti svi u~esnici iz Srbije i inostranstva, a na finalnoj ve~eri nastupi}e najboqi izvo|a~i. Prvo polufinalno ve~e bi}e organizovano 13. maja u Apatinu, a drugo 14. maja u Rumi. Gala koncert bi}e prire|en 15. maja u Sve~anoj sali NIS – a, koji je i generalni sponzor ovog festivala. Takmi~ewe je predvi|eno za tri kategorije: prva je za decu uzrasta do devet godina, druga od 10 do 12, a tre}a od 13 do 14 godina. ^lanovi `irija su direktori brojnih evropskih festivala, kompozitori i muzi~ki pedagozi. Deca izvode de~ije kompozicije, a u ciqu kvalitetne muzi~ke obrade anga`ovana je ekipa vrsnih muzi~ara, aran`era i producenata. U sklopu festivalskih dana, organizova}e se i vi{e prate}ih manifestacija i ekskurzija kako bi se u~esnici boqe upoznali i me|usobno dru`ili. Organizatori festivala su Udru`ewe za de~ije umetni~ko stvarala{tvo “A[AiANA” i agencija “Profest” iz Novog Sada. I. D.

VESTI „Evropski dani sunca”

Sastanak qubiteqa cve}a

„Dnevnik” sutra poklawa karte Dnevnik poklawa dva puta po dve karte za Gala ve~e Festivala, koje }e biti odr`ano 15. maja u Sve~anoj sali NIS – a u 19 ~asova. Karte }e dobiti prvi ~italac koji sutra od 12 do 12.05 ~asova pozove broj telefona 528 – 765.

Akcija "Evropski dani sunca" bi}e odr`ana danas od 10 do 16 ~asova na Trgu slobode, u organizaciji Pokreta gorana. Ciq manifestacije je da pribli`i na~ine kori{}ewa solarne energije, a konkretne primere wene upotrebe izlo`i}e firma "Elektra" iz Petrovaradina. Volonteri }e na akciji deliti promotivni materijal, dok }e deca pred{kolskog uzrasta kredom u boji crtati moB. P. P. tive na temu "Sunce".

^e{ka umetnica u Pozori{tu mladih ^e{ka avangardna folk eksperimentalna umetnica Iva Bitova nastupi}e ve~eras u 21 sat u Pozori{tu mladih, a u okviru akcija koje najavquju 11. izdawe Me|unarodnog festivala aktuelne muzike “Interzone”. Ulaznice za koncert staju 500 dinara, i prodava}e se danas u Pozori{tu mladih. S. T.

Dru{vo qubiteqa cve}a i zelenila danas u 18 sati u Klubu delegata, Ulica Zmaj Jovina 3, odr`a}e sastanak. Gost je aktivista dru{tva za za{titu `ivotiwa Damir Orlovi}. Bi}e prikazan i dokumentarni film o delfinima, koji je dobitnih Oskara za najboqi dokumentarni film. Ulaz je besplatan. Q. Na.

O slikarstvu u Muzeju Vojvodine Izlo`ba “Slikarstvo 20. veka u Vojvodini”, otvara se ve~eras u 19 sati u Muzeju Vojvodine u Dunavskoj ulici 35. Autori postavke su istori~ari umetnosti Mile Igwatovi}, Darinka Rackov i Vladimir Mitrovi}, koji }e predstaviti dela vojvo|anskih slikara 20. veka. S. T.

Na sistematskim pregledima najmla|ih Novosa|ana prati se wihov rast i razvoj, prema zakonskim propisima. Svakom detetu se meri krvni pritisak, pregleda vid, govor, sluh i organski sistemi prema protokolu, a u pubertetu, i stepen polne razvijenosti. Za pra}ewe rasta i razvoja dece koriste se nomogrami rasta i razvoja prema uzrastu i polu, i telesne visine u odnosu na telesnu masu, koji su priznati od Svetske zdravstvene organizacije. Nakon zavr{etka {koske godine, Dom zdravqa }e objediniti rezultate sistematskih pregleda i uporoditi ih s prethodnim godinama. Zanimqivo je da je pro{le godine zaustavqen dvadesetpetogodi{wi trend porasta gojaznosti {kolske dece u Novom Sadu, jer je prema podacima sa sistematskih pregleda lawske {kolske godine, zabele`eno smawewe za oko pet odsto, u odnosu na 2008. godinu. Ipak, uporediv{i podatak od 16,1 odsto, kolika je pro{le

Sistematski pregledi Sistematski pregledi pred{kolske dece rade se pet puta u prvoj godini `ivota (s mesec dana, u tre}em, {estom, devetom i 12. mesecu). Potom se sistematski pregledi rade u drugoj i ~etvrtoj godini, kao i pred polazak u {kolu. Kada su u pitawu {kolska deca, sistematski pregledi se rade u neparnim razredima osnovne i sredwe {kole. godine bila incidenca gojazne dece, s podacima od pre 25 godina, kada je postotak bio tek {est odsto, statistika je jo{ uvek pora`avaju}a.

Nau~ni i stru~ni radovi Nikole Hajdina Kwiga "Najzna~ajniji nau~ni i stru~ni radovi Nikole Hajdina u komentarima inostrane literature" bi}e predstavqena danas u 18 ~asova u sve~anoj sali

Fakulteta tehni~kih nauka. Ovom promocijom otpo~iwe niz doga|aja kojima }e FTN obele`iti 50 godina postojawa i uspe{nog rada. B. P. P.

^ITAOCI PI[U SMS

Na~elnica Slu`be za zdravstevnu za{titu dece u Domu zdravqa dr Slavica Male{evi} rekla je za „Dnevnik“ da nije samo is-

hrana lo{a kod dana{we dece, ve} je sve vi{e i deformiteta u wihovom razvoju. Fizi~kom aktivno{}u, kao jo{ jednim od preduslova za zdravqe, u slobodno vreme bavi se oko tri ~etvrtine u~enika, a polovina se redovno bavi sportom. Svaki ~etvrti |ak se uop{te ne bavi sportom! - Oko 30 procenata sedmogodi{waka ima lo{e dr`awe tela, a 10 posto deformitet ki~menog stuba. U sedmom razredu osnovne {kole vi{e od 60 posto ima lo{e dr`awe tela, a svaki ~etvrti deformitet ki~menog stuba. Neadekvatna ishrana, fizi~ka neaktivnost uz intenzivan rast u predpubertetskom i pubertetskom uzrastu ~ine da su deformiteti lokomotornog aparata u ~etrnaestogodi{waka mnogo lo{iji nego na po~etku {kolovawa. Potom, {kolske klupe ne odgovaraju uzrastu, prekomerno gledawe TV-a, sedewe za ra~unarima jo{ vi{e pogor{avaju stawe ki~menog stuba – obja{wava dr Male{evi}. I. Brcan

TV lica o snazi medija Konferencija “Snaga medija”, na kojoj }e se govoriti o uticaju medija na dru{tvene tokove, kao i fenomenima moderne medijske scene kao {to su tabloidizacija i epidemija rijaliti programa u etru, po~iwe danas u 11 sati u Sve-

~anoj sali Fakulteta tehni~kih nauka. Na konferenciji }e u~estvovati teoreti~ari medija, novinari {tampanih i elektronskih medija i poznata TV lica Nata{a Miqkovi}, Aleksandar Filipovi} i Ivan Zeqkovi}. I. S.

065/47-66-452 & 063/366-977

Klupe i {ahtovi dobili noge Moj otac je ~ekao tri godine na operaciju bruha po{to posle 40 godina rada nije mogao da plati pa da bude operisan odmah, a gospodin Tomica "ima para da se operi{e u inostranstvu". Sramota. Na`alost moj otac nije jedini. 060/6619... *** Kada se kosi trava na Katoli~kom grobqu? 063/574... *** Po{tovani anonimni branio~e Ja{inih nesta{luka - kao {to su smi{qeno ubistvo (dodu{e, samo, kako graciozno ka`ete, 'jednog ~oveka'; {teta {to su ga zaustavili!) i tzv. ups-antisemitizam – Va{ odgovor ne zaslu`uje komentar jer sam sve govori. Ipak, za Va{u informaciju, redovni sam profesor istorije pedagogije na Filozofskom fakultetu i hroni~ar Novog Sada: na primer, pogledajte NS enciklopediju; dugi feqton 'Iz stare NS {tampe' (50 nastavaka) u biv{em NS nedeqniku; 'Sveske za istoriju NS-a' ili taze kwigu 'Ime i prezime Novi Sad' (proverite da

li je Svetozar Dun|erski ispisao najvi{e tekstova). 063/1938... *** Ko {titi imovinu grada. Nestaju {ahtovi, klupe, ka-

sada prema izlazu ovog lepog zajedni~kog igrali{ta.Verovatno slede}a faza je nestanak klupe.Sva nastojawa da raznih preduze}a da vrate klupu

skupih ulaznica.Sabor SPC sve ~e{}e zaseda,a na wihovom parkingu mo`e se videti prava revija skupih lepotana ! 063/8776...

blovi, plo~e sa parkinga....Na rekreativnom igrali{tu sme{tenom izme|u Bul.Oslobo|ewa,Kraqa Petra i Ulicde Branimira ]osi}a,skoro postavqena klupa izva|ena je kompletno sa betonskim nogama i odne{ena za

na svoje mesto i osujete za sada potencijalnu kra|u ostala 063/524... su bez uspeha. *** Qubiteqima lepih i skupih limuzina o kojima mogu samo da sawaju, predla`em da ponekad presko~e sajam automobila i pla}awe

*** Po{ta na sopstvenim {alterima napla}uje proviziju za telefonske ra~une. Nevi|en bezobrazluk i pqa~kawe gra|ana! Nije bilo dovoqno {to je telefon poskupeo. 064/1838...


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

OVE GODINE ZBOG TAWEG BUYETA GRADA

Kanalizacija ne sti`e u Ka} ca, programom ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta za ovu godinu nisu planirane pare za izgradwu kanalizacije u pomenutim mestima, iako projekti postoje. U Zavodu ka`u da su investirali izradu "Glavnog projekta sekundarne kanalizacije otpadnih voda u Ka}u". U saradwi za Mesnom zajednicom "Ka}", po-

menutim projektom obuhva}ene su ulice u nasequ Kuke i ulice koje se nalaze u delu oivi~enom Svetosavskom, Wego{evom, Ulicom Stefana Nemawe i Omladinskom ulicom. Predvi|eno je da ukupna du`ina kanalizacije predvi|ena bude 6.500 metara. Projektovana je i sekundarna kanalizacija du` Svetosavske i Ulice kraqa Petra

Prvog, tako da je ukupna du`ina projektovane mre`e oko deset kilometara. Zavod za izgradwu grada uradio je i projekat kolektora za povezivawe Budisave na kanalizaciju u Ka}u, a Fond za kapitalne investicije finansirao je izradu glavnog projekta kanalizacije kroz Budisavu. B. M.

U DOMU PENZIONERA U FUTOGU 22 NOVA MESTA

Oaza za ugodno starewe Gradona~elnik Igor Pavli~i} i direktor Gerontolo{kog centra Novi Sad \or|e Petrovi} ju~e su otvorili renovirani i novoopremqeni objekat u

Indone`anski film na Spensu Druge ve~eri manifestacije “Dani indone`anskog filma u Novom Sadu”, ve~eras od 19 sati, u Art bioskopu “Vojvodina” na Spensu prikaziva}e se komedija “Nagabonar 2”, koja opisuje odnos oca i sina. U sredu od 19 sati, u bioskopu }e se emitovati film “Fotograf”, a za ~etvrtak od 20 sati je najavqeno prikazivawe filma “Stihovi qubavi”. Kinematografsko ostvarewe “Leptir”, koje oslikava problematiku prijateqstva i qubavi, emitova}e se na Spensu u petak u 17 sati. Ulaz na sve projekcije je besplatan. S. T. USKORO NA „SINEMA SITIJU”

Defile dokumentaraca Selekcija “Democracy / ExportImport” predstavi}e publici festivala Sinema sitija, koji se odr`ava od 5. do 12. juna, izbor dokumentarnih filmova, kreativnih interpretacija stvarnosti i potresnih svedo~anstava, o kr{ewu qudskih prava i sloboda, ali i raspr{enih snova i nadawa., najvili su organizatori. Vi{estruko nagra|ivani ira~ki rediteq Mohamed Al Dara|i bi}e gost festivala, a u oviru ove selekcije, u wegovu ~ast bi}e odr`an specijalan program “Pod reflektorom: Mohamed Al- Dara|i“ koji predstavqa wegova ~etiri ostvarewa. U okviru selekcije bi}e prikazana i ~etiri dokumentarca, koja govore o beskompromisnoj borbi za qudska prava. Upozoravaju}i film turske rediteqke Bingol Elmas “Moje pismo Pipi“, film austrijskog dokumentariste Fridolina [eneviza “Pet kardinalovih ta~aka“, “Ubiti slona”, film {panskopalestinskog rediteqskog tandema Alberta Ar}ea i Mohameda Ruxajlaha i “Kineski narodni neprijateq br. 1: bitka Rebije Kader za Ujgure“ nema~ke autorke Silvije Nagel. N. V.

okviru Doma penzionera u Futogu. Renovirani objekat namewen je za zavisne, nepokretne korisnike i obezbe|ena su 22 nova mesta.

wena je za dnevni centar za obolele od Alchajmerove bolesti. - To }e biti prvi dnevni centar u Srbiji, za osobe obolele od ove te{ke bolesti, a predvi|a se 26 novih mesta – dodao je Petrovi}. Upravnica DoDeo novoizgra|enog prostora Foto: N. Stojanovi} ma penzionera u - Grad je izdvojio 16 miliona Futogu An|a Beranovi} rekla je dinara za opremawe ovog dela da je zavr{en projekat za dnevni Doma, a predvi|eno je jo{ 14 micentar, samo ~ekaju finansijska liona za preostali deo koji je sredstva od Grada, a da je centar neophodno renovirati – rekao je osmi{qen tako da obezbedi koPavli~i}. risnicima ugodno starewe. Direktor Gerontolo{kog - Svi zatvaraju vrata osobama centra najavio je da je u planu za obolelim od Alchajmerove boleslede}u godinu rekonstrukcija sti, ali ovde }e im biti omogu}ezgrade koja se nalazi preko puta no kretawe i kori{}ewe dvoriadaptiranog objekta, koja ima {ta, odnosno humani uslovi – re400 kvadratnih metara, a namekla je Beranovi}eva. I. Dragi}

U „NAVIP FRU[KOGORCU”

Radnici {trajkuju, poslodavac }uti [trajk du`i od tri meseca nije pomogao radnicima iz petrovaradinskog "Navipa" da ostvare svoja prava. Uprkos pravosna`nim sudskim presudama deo radnika koji je tu`io firmu zbog neispla}enih zarada od septembra 2007. godine nije uspeo da naplati potr`ivawa. Mada se poslodavac jo{ pre dve sedmice obavezao u Izvr{nom ve}u Vojvodine da }e otkupiti vino na zalihama i tako pokriti dugovawe zaposlenim, to do danas nije ispunio. Zaposlenima nije povezan ni radni sta` od 2005. godine, a ove godine nemaju ni overene zdravstvene kwi`ice. [ta je razlog za nepo{tovawe dogovora ne zna ni predsednica GO sindikata poqoprivrede, vodoprivrede, {umarstva i prehrambene industrije Branka Popovi}. Ne ogla{ava se ni poslodavac. Od kako je zapo~et {trajk 8. februara, direktor Zoran ]ulum nije se nijednom odazvao pozivu "Dnevnika. Uvek je prema re~ima sekretarice bio na sastanku ili van firme. Popovi} ka`e da je u slu~aju "Fru{kogorca" sindikat nemo}an. Obja{wava da je imovina zemunskog "Navipa" u ~ijem je sastavu i petrovaradinski "Fru{kogorac" pod hipotekom, pa plenidba imovine nije mogu}a. Od imovine, nagla{ava

Popovi}, ostalo je samo vino na zalihama, koje poslodavac ne}e da okupi. - "Navip - Fru{kogorac" je na spisku za ste~aj, {to su o~igledno poslodavci i ~ekali - ka`e Popovi} dodaju}i da je {trajk u preduze}u u uslovima kada se priprema ste~aj sada izgubio smisao. Prema re~ima Popovi}, slu~aj radnika "Fru{kogorca" je o~igledan primer da kod nas ne postoji pravna dr`ava. - U svetu se po{tuju sudske presude, jedino kod nas nije tako. Vlasnici firmi mogu da rade sa zaposlenima {ta im se prohte, ne odgovaraju}i za to nikome. Dr`ava je morala na}i mehanizam da poslodavac po{tuje odluku suda i radnicima naplate potra`ivawe - istakla je Popovi}. U "Navip - Fru{kogorcu" je preostalo oko 60 radnika, a pre privatizacije radilo je oko stotinu radnika. Me|utim, zaposleni su napu{tali firmu, vide}i da posle vlasni~ke transformacije u firmi nema napretka.Tako je blizu polovina nekada{wih radnika ostala uskra}ena za povezan radni sta`, plate i eventualno otpremnine u slu~aju da je u firmi napravqen socijalni progam za prekobrojne. Z. Deli}

9

U SREMSKOJ ULICI U KARLOVCIMA

Uskoro sanirawe klizi{ta Prema o~ekivawima nadle`nih u karlova~koj op{tini, sanacija klizi{ta u Sremskoj ulici trebalo bi da po~ne ove sedmice. Beogradska "Geomehanika", koja je izabrana za izvo|a~a radova, odmah po zavr{etku prostupka javne nabavke obavila je ispitivawe tla u tom delu Karlovaca i sa~inila glavni projekat sanacije. Tamo }e se, kako je prvobitno bilo najavqeno, prvo sanirati klizi{te izradom potporne konstrukcije koja se sastoji od bu{enih {ipova i naglavne grede u du`ini od oko 40 meta-

ra i nakon toga }e na red do}i kolovoz. Predvi|ena je izrada drena`e, koja treba da obezbedi da se voda ne skupqa na delu asfalta zahva}enim klizawem, nego sprovede do obli`weg propusta. Lokalna vlast u Karlovcima nije odustala od namere da pomogne i sanaciju klizi{ta u Pupinovoj ulici, ali je ovo u Sremskoj zbog javnog interesa, odnosno ugro`enosti kolovoza i kanalizacione mre`e, odredila kao prioritet i ko{ta}e pet miliona dinara. Z. Ml.

Bege~ani najboqi peva~i Hor Osnovne {kole “Veqko Petrovi}” u Bege~u pobedio je na 48. muzi~kom festivalu dece Vojvodine, koji je odr`an minu-

najboqeg dirigenta na ovoj manifestaciji. Direktor {kole Dragutin Beg rekao je ju~e za na{ list da je veoma ponosan na svoje

log vikenda u Somboru. U~enici iz Bege~a predstavili su se sa pet numera, a wihova nastavnica muzi~kog vaspitawa Ksenija Ilki}-[kulec progla{ena je za

u~enike, a posebno mu je drago {to su titulu najboqih poneli upravo u rodnom mestu Veqka Petrovi}a, po kojem se zove i wihova {kola. Q. Na.

Otkazana predstava „Kao da” Predstava "Kao da" koja je zakazana danas na Kamernoj sceni SNP-a ne}e biti odigrana. Kako se navodi u saop{tewu SNP-a predstava se otkazuje zbog bolesti glumice. B. P. P.

Premijera „Sahrane” Premijernim izvo|ewem komada “Sahrana”, nastalom prema tekstu Petera Nadra{a, ve~eras u 19 sati }e na sceni Novosadskog pozori{ta diplomirati studenti glume Gabrijela

Crnkovi} i Danijel Gambo{. Predstava govori o dva glumca koji poku{avaju da naprave komad, iako nemaju tekst za wega. Izvedbu karakteri{e niz tragi-komi~nih situacija. S. T.

MADA SE ZA KR[EWE ODLUKE O RADNOM VREMENU GRADSKIH LOKALA PLA]A OD 25.000 DO ^AK 250.000 DINARA

Kazna 60.000 dinara trenutni rekord

Pojedini lokali u centru grada imaju i po 30 prijava u toku jedne sezone zbog kr{ewa odluke o radnom vremenu, odnosno reme}ewa javnog reda i mira. Tako|e neki uli~ni prodavci dnevno pazare po dve do tri prekr{ajne prijave, a ni{ta boqi nisu ni investitori. U komunalnoj inspekciji imaju spisak od oko 70 kafi}a i no}nih barova koji su ~e{}e u prekr{aju. U pitawu su lokali u samom centru grada. Trenutna kaznena politika je lo{a, a u sudovima sve prijave podvode se pod jednu, pa se vlasnicima lokala, uli~nim prodavcima i ostalim prekr{iocima isplati da prave prekr{aje. Ipak, nije sve tako cr-

no, jer se ni gradske inspekcije ne predaju tako lako, pa su pojedinci debelo platili svoj prekr{aj. Na~elnik gradskih inspekcija @eqko Radulovi} rekao je ju~e za „Dnevnik“ da su mandatne kazne obi~no 10.000 dinara, dok su kazne kod sudije za prekr{aje u zavisnosti od prekr{aja od 25.000 do 250.000 dinara. - Trudimo se koliko god je mogu}e da na pravi na~in kaznimo preduze}e ili osobu koja je prekr{ila gradsku odluku. Tako je recimo po osnovu zapisnika gra|evinske inspekcije, posle vi{e mandatnih kazni jednom investitoru zbog nepo{tovawa odluke o gradili{tu napla}ena kazna od 50.000 dinara – ka`e Radulovi}.

Kaznu od 60.000 dinara zbog nepo{tovawa radnog vremena platio je i vlasnik jednog novosadskog lokla. Kazna za prekora~ewe radnog vremena za vlasnike iznosi do 500 hiqada, za preduzetnike do 250 hiqada, a za odgovorne osobe do 25.000 dinara. Od Radulovi}a saznajemo da po ovom pitawu nisu po{te|eni ni uli~ni prodavci, a jedan od wih je za zauze}e javne povr{ina tako|e morao da plati kaznu od 50.000 dinara. - Ovaj uli~ni prodavac je platio kaznu. Me|utim nije odustao od uli~ne prodaje, a sada umesto na javnoj povr{ini, svoju robu prodaje iz automobila parkiranog na parkingu – zakqu~io je sagovornik. Q. Na.

Foto: N. Stojanovi}

Jedan od najve}ih problema Ka}ana je nepostojawe sekundarne kanalizacione mre`e u ovom mestu. U Zavodu za izgradwu grada ka`u da Ka} i Budisava trenutno nemaju kanalizaciju, tako da doma}instva i mali industrijski pogoni koriste septi~ke jame za otpadne vode. Me|utim, zbog restriktivnog buxeta grada i nedostatka nov-

utorak11.maj2010.

S Dunavom na ti Ne, vi{e nema gu`vi iskqu~ivo u centru grada! Kamewar mo`e ozbiqno da parira... Klaustrofobi~no je postalo i tamo gde qudi idu da bi pobegli od urbane uskogrudosti. Ku}a do ku}e, vikendica do vikendice, kom{ija po kom{ija s me{alicom punom betona i za vrlo kratko vreme asfalt se pribli`io Dunavu. A zeleni ~amac nasukan je i iznena|en novim dunavskim ekotopom. D. A.

VESTI O romanu Gorana Milanovi}a Promocija romana “Trougao, kvadrat” autora Gorana Milanovi}a bi}e odr`ana danas u 19 ~asova u ~itaonici Gradske biblioteke, Ulica Dunavska 1. Govori}e Sava Damjanov, Aleksandar Jerkov i autor. N. V.

Koncert „Josipa Slavenskog” Godi{wi koncert Muzi~ke {kole “Josip Slavenski” odr`a}e se danas u 19.30 u Sinagogi. Ulaz je besplatan. D. A.


utorak11.maj2010.

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Jadran: "Artur i Maltazarova osveta" (18), "Borba Titana" (19.30 i 21.30) Art bioskop "Vojvodina", na Spensu: "Beli an|eo" (18), "Grofica" (20)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena "Pera Dobrinovi}" "Brod za lutke" (19.30) Novosadsko pozori{te, mala sala: "Sahrana" (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju, Muzej Vojvodine Dunavska 35 - 37, radno vreme od 9 do 17 sati, radnim danima i vikendom, stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka" Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka "Jovan Jovanovi} Zmaj", Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Jovana Hromi{ iz Ka}a (de~aci), DEVOJ^ICE: Aleksandra Ba`dar, Rada Marojevi}, Nata{a Agbaba, Dafina Poqanski i Li Veili iz Novog Sada, Beata Mila iz Kule, Milica Georgijevi} iz Be~eja, Gabriela Buza{ iz Utrina, Daniela Arvai-Kuzman iz Rumenke, Tamara Ili} iz Budisave, Sofija Marjanov iz \ur|eva, Biqana Kosanovi} iz In|ije i Marijana Rosi} iz Temerina, DE^AKE: Sawa Soldatovi}-Maleti}, Sijana Grbi}, Suzana Feher, Katarina Koji}, Vesna Devi}, Milana Adamovi} i Miqana Pivarski iz Novog Sada, Verica Popov iz Ba~kog Gradi{ta, Danijela Raj~evi} i Milena Savovi} iz Veternika, Jasmina Varga iz Ba~kog Petrovca, Milomirka Jovanov iz Ka}a, Aleksandra Grkovi} i Vesna Ristivojevi} iz Temerina, Sawa Tomi} iz ^eneja, Fatima Bejtula iz Zrewanina, Radmila Mili~i} iz @abqa i Jasmina Plav{i}-Bujak iz Ba~ke Palanke.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Vera Miodraga Hardi (1945) u 11.45, Miodrag Dobrosava Bankovi} (1936) u 12.30, Miodrag Mojsija Mi}i} (1955) u 13.15, Bogdanka \oke Stejin (1921) u 14, \or|ija Stefana Maksimovski (1931) u 14.45, Ivan Ilije Popovi} (1944) u 15.30 i Zoran Nedeqka Kurte{ (1965) u 16.15 sati. Na Alma{kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Zorica Stevana Hain (1922) u 15, na Katoli~kom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahraweni Ilija Nikole Pavi~i} (1935) u 15 sati i Ana Stipa Alilovi} (1938) u 17 sati, na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawen Dragi{a An|elka Bara} (1963) u 13, a na Centralnom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Milan Jovana Karan (1940) u 13 sati.

NOVOSADSKA HRONIKA

c m y

10

DNEVNIK

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” prijava kvara 421-066 i 421-068 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI „VITA”, Sentandrejski put 117c, tel: 6414-911, 6414-922 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „PEKI]”, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danomod 8 do 20, subotom od 8 do 14

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB- taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73. RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

11

SINDIKALCI DEMANTUJU DIREKTORA ZREWANINSKOG „AUTOBANATA”

Dovode decu da tra`e o~eve plate ZREWANIN: Situacija u zrewaninskom „Autobanatu” se ne smiruje, a Sindikat industrijskih radnika Vojvodine nastavio je da polemi{e sa menaxmentom preduze}a, predvo|enim generalnim direktorom Goranom Agramovi}em, oko lo{e poslovne situacije i sindikalnog delovawa. Kako je „Dnevnik” ve} pisao, ovaj nedavno osnovani sindikat je zatra`io da bude registrovan u „Autobanatu”, {to Agramovi}, po tvrdwama ~lanova, odbija da u~ini. Umesto toga, direktor je, navodno, po~eo da ih {ikanira a sve kako bi ih omeo u sindikalnom delovawu. Agramovi} je u ranijoj izjavi za na{ list odbacio takve tvrdwe, navode}i da SIRV nije

reprezentativan sindikat u najve}em sredwobanatskom autoprevozni~kom preduze}u.

KIKINDA: Na~elnik Severnobanatskog upravnog okruga Vladimir Ili} najavio je da }e po~etkom juna po~eti rekonstrukkcija puta Kikinda-Ba{aid, koji je jedan od najlo{ijih magistralnih puteva u Vojvodini. Prema wegovim re~ima iz Javnog preduze}a „Putevi Srbije” obezbe|en je kredit u iznosu od 150 miliona dinara: -To je dovoqno za prvu fazu radova. Projektna dokumentacija bi}e zavr{ena za dve nedeqe, a radovi }e po~eti u junu, dok je za narednu godinu planirano da se zavr{i kompletna trasa puta – ka`e Ili}. Put od Kikinde do Ba{aida dug je 22 kilometra, a rekonstruisa}e se 20 kilometara ovog puta s obzirom da je dva kilometra, na ulazu u Kikindu, ove trase ve} asfaltirano. Vrednost radova je 450 miliona dinara. A. \.

Pomo} za 25 izbegli~kih porodica KULA: Nema~ka humanitarna organizacija (ASB) u saradwi sa op{tinama Kula, Temerin i Ba~ka Palanka i Komesarijatom za izbeglice po~ela je realizaciju projekta „Podr{ka izbeglim i interno raseqenim licima u Srbiji”. Za 15 porodica iz Kule obezbe|en je gra|evinski material za rekonstrukciju ku}a. Jo{ deset izbegli~kih porodica }e dobiti pomo} za pokretawe posla. Pomo} iznosi 72.000 eura, a ASB u~estvuje sa 62.000 eura, dok }e 10.000 eura obezbediti Op{tina Kula. N. P. SEDNICA SKUP[TINE OP[TINE [ID

Stari dobili pomo} u ku}i [ID: Na ju~era{woj sednici SO [id kojom je predsedavao novoizabrani predsednik @eqko Kostelnik odbornici su usvojili odluku o formirawu slu`be ku}ne nege i pomo}i. Kako je objasnila odbornica @ivka Sremac, ova slu`ba formirana je da bi se pomoglo starima i invalidima u prirodnoj sredini, kod ku}e, i tako izbegne sme{tawe u ustanove i izolacija. Po re~ima Sremac pomo} u ku}i svodnevno obavwawe poslova i nega nije sve. tako Rad slu`be pla}ae se iz buxeta op{tine, a tro{kovima }e u~estvovati i gra|ani. Pravo na usluge ima}e svi gra|ani odgovaraju}e starosti, a u~e{}e gra|ana u finansirawu slu`be bi}e odre|eno pravilnikom i cenovnikom op{tinskog ve}a. Na sednici je usvojen i izve{taj op{tinskog javnog pravobranioca. Donet je i aneks sporazuma op{tina u vezi sa formirawem regiona za upravqawe ~vrstim komunalnim otpadom. Op{tinski javni pravobranilac dobio je saglasnost za zakqu~ivawe vansudskog poravnawa radi naknade nematerijalne {tete prouzrokvane ujedom pasa lutalice. Tako|e, prihva}ena je inicijativa MZ „Batrovci” o uvo|ewu mesnog samodoprinosa u narednih pet godina. D. Savi~in

nice Zorane Mili~i} koja je posle vre|awa od strane predsednika drugog sindikata Nikole Vola{a, ina~e bliskog direktoru, morala da potra`i lekarsku pomo}. Kondukter Zoran Jevremov, tako|e, koji je radio na relaciji Zrewanin – Subotica, pretrpeo je {ikanirawe. Kontrolor je jednog dana zaustavio autobus, van naseqenog mesta i autobuskog stajali{ta, i rekao mu da se javi direktoru i uzme radnu kwi`icu jer „od danas ne radi” – navodi Orc i isti~e da je kontrolor naveo u svom izve{taju da kondukter nije izdao karte putnicima, iako ih uop{te nije proveravao. Orc je demantovao i izjavu Agramovi}a da je po~ela ispla-

Nove fabrike samo u retorici politi~ara BA^KA PALANKA: Jedan od dokazanih privrednika u Ba~koj Palanci nedavno je konstatovao kako pored vojvo|anskih puteva ~esto ~ovek mo`e da vidi table na kojima pi{e „industrijska zona”, a kada se boqe pogleda obi~no je re~ o ledini na ulazu ili izlazu u neku varo{. Od fabrika ni traga. Takvih krajputa{a, dodu{e nema u Ba~kopalana~koj op{tini, ali „novih fabrika i na hiqade novih radnih mesta” ima s vremena na vreme samo u retorici lokalnih politi~ara koji se ovde nekako svage godine-dve mewaju na vlasti. Kad vladaju obe}avaju, a kada odu u opoziciju kritikuju, sebe ili nekog drugog ovde je postalo sve jedno. U op{tini sa oko 63.000 stanovnika, jednim gradom i 13 sela, ima skoro 9.000 qudi bez posla, ali i dosta onih koji iako idu na posao ne znaju da li su zaposleni ili besposleni. Oni su postali ravnodu{ni na retoriku politi~ara, odnosno na obe}awa poput industrijskih zona, doma}ih i stranih investotrima, novim radnim mestima, platama...I prilikom skora{we promene lokalne vlasti i odlaze}i i dolaze}i pri~ali su i pri~aju o industrijskoj zoni od skoro 60 hektara pored magistralnog puta Ba~ka Pa-

lanka – Novi Sad. Statistika priznaje podatak da u vremenu tranzicije ni jedan strani investitor nije u ovom delu priobaqa Dunava izgradio zna~ajniji

industrijski kapacitet. Doma}a „Vikotorija grupa” jedina je kompanija koja je sredinom prve decenije novog veka ovde izgadila fabriku ve{ta~kog |ubriva „Fertil”, a u posledwoj deceniji pro{log stole}a ovde je nikla doma}a komapnija „Nektar”. Pre toga je „Karlsberg” kupio Pivaru u ^elarevu, a „Tatket” je preuzeo „Sintelon”, ali ove kompani-

je su i pre bile uspe{ne i velike pa su samo promenile vlasnike. Nove gazde jesu investirale u novu tehnilogiju, ali to nije zna~ilo i novo zapo{qavawe.

Kada bilo koju vlast koja se ovde mewala mnogo ~e{}e nego u onim sredinama gde se voqa bira~a po{tuje na ~etiri godine neko prozove za probleme u privredi lokalni ~elnici javno ve{to upotrebe alibi i podsete da oni nemaju zakonske ingerencije u privredi! Ali, kako se pribli`e redovni ili vanredni lokalni izbori, a sada se oni sve

~e{}e spomiwu u Palanci, skoro svi obe}avaju industrijske zone i nove fabrike. Navodno izgradi}e komunalnu infrastrukturu, puteve, dove{}e struju, vodu, kanalizaciju, gas, telefone do ogra|enog prostora, pa }e investitori navaliti i za par meseci podi}i novu fabriku. Wih nema, a lokalni politi~ari, pa i wihove politi~ke stranke kao da zaboravqaju da kapital, bio on doma}i ili iz inostranstva prvenstveno tra`i politi~ku stabilnost kako u dr`avi tako u op{tini gde biznismeni odlu~e da ulo`e milione evra. Ako u roku godine-dve neko od investitora prilikom svake posete Ba~koj Palanci razgovara sa drugim predstavnicima lokalne vlasti sasvim je notrmalno da postane sumwi~av i da tra`i drugu lokaciju. Zbog takvih i sli~nih stvari ovda{wi narod ne veruje svojim politi~arima kada govore o novim fabrikama, a mo`da }e neko i postaviti samo tablu na nekoj od ovda{wih livada pored puta ka Novom Sadu, pa ako nema u zbiqi onda barem na tabli ima industrijske zone. Ne}e biti prvi put da na tabli ili tarabi ne{to pi{e, a da zbiqa ne postoji. M. Suyum

ME\UNARODNI DAN FIZI^KE AKTIVNOSTI

SARADWA VR[CA I @UPANIJE KARA[-SEVERIN

Profesori i u~enici zajedno {etali

@ive pruge pokre}u turizam

BE^EJ: U okviru inicijative Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe i Instituta za javno zdravqe Vojvodine, be~ejske sredwe {kole su ju~e obele`ile Me|unarodni dan fizi~ke

aktivnosti i time se ukqu~ile u deo svetske manifestacije po imenu „Inicijative kretawa za zdravqe”, kojom se promovi{u fizi~ka aktivnost i zdrav na~in `ivota. Prvi su na scenu iza{li profesori i u~enici Ekonomske {kole, koji su tre}i ~as odr`ali ve`baju}i uz muziku na centralnom gradskom trgu. Potom se ispred gimnazije odr`ao prigodan program, gde je direk-

tor Miodrag Basari} pozdravio u~esnike manifestacije i govorio o zna~aju fizi~ke aktivnosti za zdravqe, bez obzira na uzrasnu dob. Imaju}i to u vidu, prvi su s aktivnostima po~e-

le dve uzrasne generacije pred{kolaca De~ijeg vrti}a „Labud Pejovi}” tako {to su na znak gimnazijalca, ujedno sportiste minule godine Be~eja i juniorskog balkanskog {ampiona u kajaku Marka Xigurskog startovali u „trci zadovoqstva”, nastavile su ~lanice ritmi~ke grupe „Maks dens”, a zavr{ilo se zajedni~kom {etwom u~enika i profesora. V. Jankov

VR[AC: Za dve nedeqe trebalo bi da bude potpisan protokol o saradwi izme|u Vr{ca i `upanije Kara{-Severin o unapre|ewu razvoja `eleznica i turizma u dva pograni~na banatska regiona – najavqeno je na radnom sasatnku predstavnika ovih dvaju regija. Potpredsednik @upanijskog saveta Kara{-Severin Jonesije \or|oni je naglasio da je va`no da se iskoristi mogu}nost kori{}ewa fondova EU u prekograni~noj saradwi i ocenio da je razvijawe zajedni~ke `elezni~ke infrastrukture veliki izazov. Dr`avni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu Jovica Zarkula je rekao da se o ovoj saradwi razgovaralo jo{ pre desetak godina na dr`avnom nivou i obe}ao podr{ku Ministarstvo za infrastrukturu op{tinama Vr{ac i Bela Crkva. U ime „@eleznica Srbije” Milan Vu~ini} je izjavio da je ovo preduze}e ve} godinama unazad sa konkretnim projektima spremno da se `eleznice u dvema regijama revitalizuju. Rezultati razgovora posebno su se dopali predsedniku op-

ta januarskih zarada, napomiwu}i da je direktor selektivno dao plate sebi i svojim najbli`im saradnicima. - ^ak i da je svim radnicima isplatio zarade za decembar i januar, a nije, sada je peti mesec i ve}ina zaposlenih je Me|unarodni praznik rada do~ekala bez hleba. Zbog selektivno upla}enih zarada uputili smo zahtev inspekciji rada da preduzme sve mere da plate budu ispla}ene i ostalima – objasnio je Orc i upozorio da }e radnici, ako uskoro ne dobiju zaostale li~ne dohotke, dovesti svoju decu u preduze}e kako bi ona tra`ila novac koji su im o~evi po{teno zaradili. @. Balaban

VESTI

BA^KA PALANKA OSTALA BEZ INDUSTRIJSKE ZONE

VESTI Novi asfalt od Kikinde do Ba{aida

- U „Autobanatu” deluju tri sindikata – Samostalni, „Nezavisnost” i „Zajedno”, a SIRV je

tek zatra`io da bude registrovan u firmi. Tako da ne vidim razlog da sa wima uop{te i polemi{em – poru~io je Agramovi} i nazvao sme{nima optu`be da {ikanira sindikalce. Potpredsednik SIRV u „Autobanatu” Dejan Orc tvrdi da je sindikat 20. aprila poslovodstvu uredno podneo zahtev za registraciju u preduze}u, ali da jo{ uvek nije dobio nikakav odgovor. - [to se ti~e {ikanirawa zaposlenih po osnovu sindikalne pripadnosti, postoje i dokazi i svedoci da govorimo istinu. Na na{e ~lanove se vr{i pritisak, vi~e se na wih i preti im se promenom radnog mesta i otkazom. Nave{}emo slu~aj kolegi-

{tine Bela Crkva @eqku Crnogorcu, jer smatra da obnova ~elezni~kog saobra}aja izme|u Srbije i Rumunije u ovom delu Banata dovesti do ekonomskog prosperiteta ove nerazvijene op{tine. Smatra da }e se preko dva grani~na prelaza u ovoj op{tini pove}ati broj turista iz Rumunije u ovaj kraj sa mogu}nostima boravka na Dunavu, letovawu kraj sedam jezera i rekama Kara{ i Neri. @eleznice u ovom kraju izgra|ene su pre 156 godina radi prevoza p{enice, vo}a i povr}a {irom austrougarske monarhije, a neki tvrde da se iz rumunskih ~eli~ana odvozilo gvo`|e za izgradwu ~uvene Ajfelove kule u Parizu. Sigurno je da je ovo prilika da }e obnova `eleznica u dvema regijama u srpskom i rumunskom delu Banata biti veliki podsticaj za dinami~niji ekonomski razvoj ovih krajeva. Za sada na pruzi od Beograda prema Vr{cu jedino redovno jednom dnevno saobra}a brzi voz od Beograda do Bukure{ta, vozovi iz Pan~eva za Vr{ac, od Vr{ca prema Zrewaninu i Beloj Crkvi odavno ne polaze. R. Jovanovi}

No} muzeja prvi put u Palanci BA^KA PALANKA: Manifestaciji „No}i muzeja” koja se po sedmi put odr`ava u Srbiji, a ove godine je zakazana za 15. maj, pridru`ila se i Ba~ka Palanka. Muzej i Gradska galerija bi}e po prvi put otvoreni od 18 do 2 sata, a procewuje se da }e u celoj Srbiji te no}i gra|ani mo}i da posete oko 150 lokacija u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, [apcu, Zrewaninu, Kraqevu... a po prvi put i u Ba~koj Palanci. Ovde se procewuje da }e to biti idealna prilika da dosta mladih po prvi put u|u u Muzej i galeriju koji se, ina~e nalaze u samom centru Baa~ke Palanke. M. Sy.

Basarine skulpture BE^EJ: Samostalna izlo`ba skulptura redovnog ~lana Srpske akademije nauka i umetnosti vajara Svetomira Arsi}a – Basare sve~ano }e biti otvorena ve~eras, u 19 sati, u izlo`benom prostoru Gradskog muzeja Be~ej. Jedan od najplodnijih i najzna~ajnijih srpskih vajara, ujedno dobitnik brojnih presti`nih nagrada tokom vi{e od pola veka stvarala{tva, predstavi}e se Be~ejcima s 21 skulpturom u drvetu ili kombinaciji drveta s metalom. V. J.

Moto-gitar fest WEGO[EVO: U subotu }e po ~etvrti put biti organizovan moto-susret „Moto-gitar fest”. Program po~iwe u 10 ~asova do~ekom bajkera, nakon toga sledi defile i strit fajt u izvo|ewu Dejana Fabijanovi}. Posle ru~ka, u 16 ~asova, nastupi}e bend „Dream Epic” iz Novog Sada, zatim bendovi „Sveti Gral” iz Be~eja, „Panta Sikqa Nafta” iz Zrewanina, „Kraqevski Apartman” iz Beograda. Manifestacija se zavr{ava bendom „Ramblers” iz Ade. Kamp je obezbe|en za sve koji `ele da preno}e u Wego{evu. L. N.

Ko se boji Viryinije Vulf BE^EJ: Kultna predstava ameri~kog dramskog pisca Edvarda Olbia „Ko se boji Virxnije Vulf” na}i }e se ve~eras na sceni Gradskog pozori{ta, u izvo|ewu Srpskog pozori{ta u Ma|arskoj. Predstava po~iwe u 20 sati, a ulaz je besplatan. V. J.


CRNA HRONIKA

utorak11.maj2010.

ZA[TITNIK GRA\ANA O KONTROLI SLU@BE BEZBEDNOSTI

Nezavisna kontrola na tankom ledu Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} izjavio je danas da je Srbija posle oktobarskih promena, pre devet godina, krenula u reformu slu`bi bezbednosti i uspostavqawe nezavisne kontrole „evolutivnim putem“, ali da se jo{ nalazimo na „tankom ledu“. U javnosti se o~ekivalo da se reforma izvede nekim intenzivnim zahvatom, me|utim krenulo se evolutivnim putem. Da li je to dobro ili lo{e ne}u suditi, rekao je Jankovi} na okrugom stolu, posve}enom nezavisnoj kontroli bezbednosnoobave{tajnih slu`bi. Prema wegovim re~ima, pozitivan ishod takvog evolutivnog procesa zavisi od toga da li qudi u tajnim slu`bama dele demokratske vrednosti dru{tva ili imaju neke „otu|ene, specifi~ne interese“, kao i da li politi~ari shvataju da zloupotreba tajne slu`be zapravo zna~i zloupotrebu od strane te slu`be. Jankovi} je, govore}i o svojoj kontrolnoj poseti Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) u februaru, rekao da je wen najve}i efekat {to slu`be bezbednosti znaju da postoji nadle`ni dr`avni organ koji mo`e u svako doba dana i no}i proveriti da li postupaju po zakonu ili samovoqno, kad u radu ograni~avaju prava gra|ana. Jankovi} je naglasio da se po prvi put desilo da nezavisni dr`avni organ, dakle neko ko nije deo izvr{ne vlasti do|e u prostorije tajne slu`be i proveri rad na odre|enom broju nasumice izabranih primeraka i da iznese preporuke kako da taj

rad vi{e uskladi sa principima funkcionisawa demokratskog dru{tva. [ef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Jovan Stoji} izjavio je novinarima da su preporuke Za{titnika gra|ana ve}inom ispuwewe, dok samo jedna, u vezi prislu{kivawa, nije do kraja sprovedena zbog nedostatka sredstava, ali }e ombudsman biti informisan kada i to bude ura|eno. Kontrola rada bezbednosne agencije je nu`na i dobrodo{la, to vr{e dr`avni ograni, koji za to imaju zakonska ovla{}ewa, rekao je Stoji}. Zamenik {efa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradwu (OEBS) u Srbiji Tomas Mur pozdravio je otvorenost zvani~nika BIA da se brzo omogu}i poseta predstavnika Za{titnika gra|ana, {to pove}ava poverewe u wen rad. Mur je naglasio zna~aj BIA zbog pretwi sa kojima se Srbija suo~ava, vezanih za me|unarodni kriminal, trgovinu drogom, terorizam. Prema wegovim re~ima, dozvoqavawe kontrole ombudsmanu je korak u stvarawu aparata bezbednosti koji odgovara potrebama Srbije, a istovremeno u`iva poverewe gra|ana. Mur je rekao da je potrebno i vrlo aktivno anga`ovawe Skup{tine Srbije u nadzoru rada BIA, kao i da sudovi uvek treba da budu u prilici da odigraju konstruktivnu ulogu u podr{ci nadzoru nad BIA kad god, u vezi sa tim, do|e do nekog sukoba.

UHAP[ENI DIREKTORI I RADNICI PTT-a

Name{tena kupovina lo{ih kofera Dvojica direktora i dvoje radnika PTT „Srbija“ uhap{eni su zbog sumwe u zloupotrebu slu`benog polo`aja, ~ime su o{tetili to preduze}e za blizu pola miliona evra. Privedeni su direktor Direkcije za po{tansku mre`u Veseqko Vra~ara, direktor Sektora za organizaciju transporta i preradu po{tanskih po{iqki Dragoqub Miki}, kao i {ef i saradnik Slu`be za organizaciju transporta i preradu po{tanskih po{iqki u unutra{wem saobra}aju Ko~a An|elkovi} i Marija Stanimirovi}. Oni su od 11. novembra 2004. godine do 10. maja 2007. godine, od preduze}a „Majnc i partneri“ nabavili 250 sigurnosnih kofera, ukupne vrednosti 48.389.228,32 dinara, a na inicijativu vlasnika i direktora tog preduze}a Dalibora [tule, za kojim je MUP raspi-

sao poternicu jer je u bekstvu. Koferi su imali tehni~ka re{ewa koji nisu za profesionalnu upotrebu i nisu bili podesni za bezbedan transport novca, {to se pokazalo nakon wihove kra}e eksploatacije, tako da su stavqeni van upotrebe, usled ~ega je PTT „Srbija“ pretrpela finansijsku {tetu u iznosu navedene cene, navodi se u saop{tewu MUP-a. [tula je pre raspisanog tendera za nabavku sigurnosnih kofera organizovao prezentaciju kojoj su prisustvovali osumwi~eni An|elkovi} i Marija Stanimirovi}, a na osnovu tehni~kih karakteristika koje je na prezentaciji predstavila Direkcija za logistiku PTT „Srbija“, raspisan je postupak javne nabavke po kojoj je ona i sprovedena, navodi se u saop{tewu. (Tanjug)

Prva presuda za ometawe pravde

TRIBINA „MLADI I BEZBEDNOST” U TEMERINU

Razbojni{tva najvi{e poga|aju decu – Senzacionalisti~ko izve{tavawe stvara sliku da je nasiqe maloletnika u porastu, a zvani~na statistika MUP-a pokazuje suprotno. Nisu u porastu krivi~na dela protiv `ivota i tela ve} dela protiv javnog reda i mira, a donekle i razbojni{tva i ispadi na sportskim priredbama – rekao je ju~e u Temerinu, na tribini „Mladi i bezbednost“, ministar policije Ivica Da~i}. Po wegovim re~ima, trenutno su najzaustupqeniji prekr{aji, a ne krivi~na dela. – Procenat rasvetqavawa dela koje ~ine maloletnici je ve}i od 80 odsto. MUP realizuje s drugima, a pre svega s Ministarstvom prosvete, vi{e preventivnih programa, kao {to su poja~ane kon-

trole saobra}aja kod {kola, zabrane prodaje alkoholnih pi}a u wihovoj blizini, akcija „Droga je nula – `ivot je jedan“, program „[kolski policajac“ i sli~no – rekao je Da~i}. – Odr`ano je oko 2.000 sastanka s predstavnicima {kola i 300 sastanaka na temu bezbednosti u {kolama, u programu „[kolski policajac“ anga`ovano je vi{e od 300 policijskih slu`benika, {to se znatno odrazilo na prisutnost narkotika u {kolskim dvori{tima i na bezbednost, a radi se na uvo|ewu video-nadzora i wihovog povezivawa s policijskim stanicama. Prvi ~ovek policije je istakao da su deca najvi{e pogo|ena uli~nim razbojni{tvima, zbog ~ega treba da se kre}u u prisustvu od-

rasizam i zagovarawe etni~ke netrpeqivosti vi{e defini{u kao prekr{aji, odnosno naru{avawe javnog reda i mira, a ne kao zlo~in mr`we. Nacionalisti~ki ispadi prolaze bez posledica. Na tribini su govorili i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne mawine Tama{ Korhec, ministar za qudska i mawinska prava Svetozar ^ipli}, a prisustvovali su joj policijski general Mladen Kuribak, prvi ~ovek Policijske uprave u Novom Sadu Stevan Krsti}, rukovodioci novosadske policije, Vi{eg tu`ila{ta u Novom Sadu i Suda za prekr{aje u Be~eju, kao i direktori i |aci osnovnih i sredwih {kola. M. Vuja~i}

Tela oko 250 Albanaca ispod zgrade i parkinga Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine na tragu je masovne grobnice u Ra{koj, u kojoj se najverovatnije nalaze tela oko 250 kosovskih Albanaca ubijenih 1999. godine. U woj se, bar kako tvrde svedoci, nalazi 250 tela kosovskih Albanaca, koji su tu sme{teni nakon 1999 godine. U Tu`ila{tvu isti~u da im je u otkrivawu ovog traga pomogla saradwa s Misijom Evropske unije na Kosovu, kao i da je otkrivawe grobnice obaveza prema `rtvama. Desna strana puta Leposavi}–Ra{ka, u blizini mesta gde se pre nokoliko godina ve} tragalo za masovnom grobnicom, lokacija je za koju Tu`ila{tvo sada sumwa da krije 250 tela kosovskih Albanaca. Tu je sada poslovna zgrada preduze}a „Kosmet put“ i parking. Okolni putevi oko tog preduze}a su neprohodni, teren je nepristupa~an. Posledwi put se u blizini te lokacije tragalo 2007 godine. Interesantno je da je ba{ 1999. godine na toj lokaciji, upravo nakon prebacivawa tela s Kosova, napravqena zgrada. Pretpostavqamo da su tela u temeqima te zgrade i neposredno pored, na parkingu – izjavio je zamenik tu`ioca Bruno Vekari}. Za sada se ne zna ko je ubijao te qude ni ko je prebacivao tela. Kako tvrde u Tu`ila{tvu, ti odgovori }e biti poznati kasnije, a iskopavawa bi trebalo da po~nu ubrzo. U slu~aju da se pretpostavke Tu`ila{tva ispostave kao ta~ne, to

bi bila {esta grobnica koja je prona|ena na teritoriji Srbije. – Znate da su prve tri bile Batajnica, Peru}ac i Petrovo Selo, a druge dve su bile Volujak i Le{o na Kosovu. Isto tako, po svom obimu, bar za sada, po izjavama svedoka, ovo je druga po veli~ini grobnica. Prva je bila Batajnica s vi{e od 700 `rtava – objasnio je Vekari}. Do ovih saznawa Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine do{lo je na osnovu izjava svedoka, u ~emu im je kako, tvrdi tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} pomogao Euleks. On o~ekuje da }e ovaj slu~aj pomo}i i u dobijawu odgovora na pitawe {ta je s blizu 500 nestalih Srba. Posle ovoga, smatra tu-

`ilac Vuk~evi}, treba o~ekivati znatno povoqniju situaciju u procesnopravnom smislu kada je re~ o predmetima u kojima se procesuiraju zlo~ini na Kosovu. – Ho}u da naglasim da je ovo na{a obaveza prema `rtvama, prema wihovim porodicama koje `ele da sahrane svoje bli`we. Istovremeno, ukazujem na to da Srbija ima demokratski kapacitet da se suo~i sa svim onim {to se desilo na ovim prostorima i smatram da je ovo najboqi put ka pomirewu na ovim prostorima – navodi Vuk~evi}. Iz Misije EU na Kosovu samo je kratko potvr|eno da je ta misija ukqu~ena u istragu, kao i da }e odre|ene detaqe izneti kasnije.

Ministarka pravde Srbije Sne`ana Malovi} izjavila je da je otkrivawe potencijalne masovne grobnice u Ra{koj od izuzetne va`nosti za utvr|ivawe istine o zlo~inima po~iwenim na Kosovu i Metohiji i nedvosmislen dokaz da je Srbija spremna da istra`i istinu o svim zlo~inima na ovim prostorima. – Mi smo u potpunosti spremni da rasvetlimo istinu o svim licima nestalim na podru~ju Kosova i Metohije i da pred lice pravde izvedemo sve one koji su zlo~ine po~inili – rekla je ministarka Malovi}. Ona je kazala da o~ekuje da }e se intenzivirati istrage koje }e odvesti do otkrivawa pune istine o sudbini blizu dve hiqade Srba i Albanaca nestalih s Kosova. Zamenik kosovskog premijera Ram Manaj ocenio je da otkri}e masovne grobnice u blizini Ra{ke pokazuje spremnost Srbije da se otkrije istina o nestalim Albancima. – Realno je o~ekivati da istina o nestalima s Kosova, koji su razbacani po celoj Srbiji, do|e upravo iz Srbije – kazao je Manaj, iz ~ije porodice je tako|e nestalo nekoliko ~lanova. On je podsetio na to da kosovska strana ima saznawa i o novoj masovnoj grobnici kod Medve|e, ali da je iskqu~ivo stvar Srbije da ih istra`uje i otkriva. (Tanjug)

PONOVO O PRITVORU ZBOG „DOKTORSKE AFERE”

Apelacioni sud ukinuo produ`ewe

POKU[AJ UBISTVA U ADI

Potegao no` zbog deset dinara koji mu je dat, napada~ je potegao no` i zadao dva uboda o{te}enom L. S. u stomak i grudni ko{. Kako saznajemo, napad se desio u Ulici mar{ala Tita, a L. S. je nezadovoqstvo kod prestupnika izazvao time {to mu je dao samo deset dinara, koliko je kod sebe imao. Odmah potom \er| M. se uputio ka centru Ade, gde je verbalno izazvao grupu maloletnika, koja je bila preko puta, da bi u jednom trenutku pri{ao grupi i dvojici {esnaestogodi{waka zadao ubode no`em u noge. M. Mr.

raslih i da ne idu pre~icama ve} osvetqenim glavim ulicama u kojima ima prolaznika. Da~i} je pozvao pripadnike nacionalnih mawina da konkuri{u na konkurs za {kolovawe u Obrazovnom centru i Akademiji, jer, kako je naglasio, `ele da promene sastav policije. Predsednik Skup{tine AP Vojvodine [andor Egere{i naglasio je da se ne sme dozvoliti da nasiqe postane obrazac pona{awa i da se relativizuje. – Netrpeqivost i izazivawe nasiqa postaju normalan obrazac pona{awa, a tome su izlo`ene sve starosne i etni~ke grupe. Ugro`avawe bezbednosti mladih najve}a je opasnost koja preti na{oj zajednici – rekao je Egere{i. – Posebno zabriwava ~iwenica {to se

TU@ILA[TVO ZA RATNE ZLO^INE NA TRAGU MASOVNOJ GROBNICI U RA[KOJ

Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je ju~e Gorana Kalaxi}a na ~etiri meseca zatvora i kaznu od 60.000 dinara za krivi~no delo ometawa pravde. Kalajxi} je 27. januara, tokom su|ewa navija~ima „Crvene zvezde“, kamerom ugra|enom u hemijsku olovku sa~inio snimak u sudnici na kojem se vidi ~lan sudskog ve}a, a u pauzi su|ewa i snimake trojice okrivqenih. Osu|enik je naveo da je „samo `eleo da snimi brata Velibora Duwi}a jer ga dugo nije video“, te da nije znao da tako ~ini krivi~no delo. Sudskom odlukom, Kalajxi}u je ju~e ukinut pritvor do pravosna`nosti presude. Ovaj postupak je i prvi pokrenut kod nas za to krivi~no delo. J. J.

\er| M. (1976) iz Ade li{en je slobode i policija mu je odredila zadr`avawe, zbog osnovane sumwe da je u subotu, 8. maja, po~inio krivi~na dela ubistva u poku{aju nad L. S. (1979) iz Ade, kao i nano{ewa lakih telesnih povreda dvojici maloletnika. Osumwi~eni je priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici koji mu je odredio pritvor do 30 dana. Iz Policijske uprave u Kikindi saop{teno je da je osumwi~eni \er| M. oko 2.40 ~asa na ulici u Adi presreo L. S. od koga je zatra`io novac. Nezadovoqan iznosom

DNEVNIK

c m y

12

La`na dojava ispraznila sud Ju~era{wa dojava policiji oko 11.45 sati da je u novosadskom Sudu u Sutjeskoj ulici postavqena bomba bila je la`na, ustanovili su pripadnici protivdiverzione jedinice. Zgrada je bila evakuisana, prvo su se u wu vratili zaposleni, a ubrzo potom i stranke, pa je rad nastavqen. Re~ je o ~etvrtoj la`noj dojavi o postavqenoj bombi ove godine u novosadskom sudu. M. V.

Specijalni sud u Beogradu mora}e ponovo da odlu~i o pritvoru koji je, sada ukinutim sudskim re{ewem, produ`en za petoro okrivqenih za zloupotrebe u vezi s nabavkom medicinskog name{taja 2007. i 2008. godine za ~etiri zdravstvene ustanove u Beogradu. Protiv wih je, uz jo{ troje okrivqenih koji se brane sa slobode, optu`nica podignuta 20. aprila. Kako „Dnevnik“ saznaje iz pouzdanih izvora, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je re{ewa o produ`ewu pritvora i vratio predmet Specijalnom sudu na ponovno odlu~ivawe, uva`iv{i navode `albi koje su izjavili branioci okrivqenih: biv{eg ~lana ve}a Gradske uprave Beograda dr Vladana [ubarevi}a, biv{eg direktora KBC „Be`anijska kosa“ Nikole Milini}a, biv{e pomo}nice direktora Dobrile Veki}, suvlasnika preduze}a „Recipe Medical Supplies“ iz Zemuna Slobodana Paunovi}a i direktora predstavni{tva „Kedrion SPA“ u Srbiji \ovanija Akroqanija.

Po informaciji na{eg izvora, Apelacioni sud je, u odluci o ukidawu re{ewa prvostepenog suda, „naveo ve}i broj propusta i nedostataka u pogledu obrazlo`ewa produ`ewa pritvorske mere“. Okrivqeni [ubarevi}, Milini}, Dobrila Veki}, Paunovi} i Akroqani, kojima se optu`nicom Tu`ila{tva za organizovani kriminal na teret stavqa krivi~no delo zloupotreba slu`benog polo`aja, u pritvoru su od hap{ewa u oktobru pro{le godine. Troje okrivqenih koji se brane sa slobode, istom optu`nicom se terete za poku{aj zloupotrebe slu`benog polo`aja: direktor Specijalne bolnice „Sveti Sava“ Milan Savi}, biv{i direktor KBC „Zvezdara“ Zoran Ivankovi} i nekada{wa direktorka palilulskog Doma zdravqa „Dr Milutin Ivkovi}“ Jasminka Jeli}. Po saznawima na{eg lista, advokati odbrane svih osmoro okrivqenih su u me|uvremenu izjavili prigovore na optu`nicu. J. J.


DRU[TVO

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

13

SRBIJA SVAKI DAN POPU[I 73 MILIONA CIGARETA I 3,2 MILIONA EVRA

Ima li novi zakon {anse da oduva duvanski dim Vojska trenira mi{i}e i duh Ju~e je u Prvom centru obuke Vojske Srbije u Somboru otvoreno Tre}e sportsko prvenstvo centara za obuku, kao kvalifikacije za izbor najspremnijih koji }e braniti ~ast Komande Centra. Slede}a ~etiri dana nadmeta}e se devet ekipa (Gorwi Milanovac, Sombor, Beograd, Batajnica, Vaqevo, Zaje~ar, Kru{evac, Leskovac i Po`arevac) u sedam disciplina (vojni vi{eboj, streqa{tvo, atletika, fudbal, odbojka, xudo i orijentiring), u ~emu im je, uz doma}ina, komandanta Centra potpukovnika Lazara Ostoji}a,

I fudbaler Basta ~asti bebe I ove godine Crveni krst Srbije pripremio je poklonpakete za sve bebe ro|ene izme|u 8. i 15. maja, ukqu~iv{i se pre 18 godina akcijom "Paket za novoro|enu bebu" u sprovo|ewe Strategije populacione politike i borbu protiv "bele kuge" pod motom "Da nas bude vi{e". Po podacima Zavoda za statistiku, u maju Srbija dobije prose~no oko 2.000 novih `iteqa, a dar dobijaju oni ro|eni u Nedeqi Crvenog krsta. U 58 porodili{ta danas se biti otvoreni punktovi za podelu poklona u kojima su "Radosnica" Crvenog krsta, dva bebi-bodija i namenska kesa akcije. Ministarstvo rada i socijalne politike je za ovu akciju obezbedilo 500.000 dinara, a priloge su dali i NBS – 30.000, beogradski „Melino relaks“ – 20.000, fudbaler Du{an Basta – 1.000 evra, dok je Crveni krst bebibodije obezbedio iz donacija.

uspeh po`eleo i komandant Komande za obuku, general-major Aleksandar @ivkovi}. – Karakter, intenzitet i vrsta poverenih nam zadataka name}u visok stepen fizi~ke spreme svakog na{eg pripadnika. U tome je va`nost ovog prvenstva, o ~emu svedo~i i lane osvojeno drugo mesto Komande za obuku na prvenstvu VS – kazao je u prisustvu brojnih predstavnika politi~kog, privrednog i kulturnog `ivota Sombora i Apatina general @ivkovi}. M. M}.

Skup{tina Srbije usvojila je nedavno Zakon o za{titi stanovni{tva od duvanskog dima, kojim su ure|ene mere prevencije, kao i zabrana pu{ewa u zatvorenim, javnim i radnim prostorima. U radnom prostoru, pu{ewe je zabraweno na svim mestima, osim ako poslodavac za to ne odredi posebnu prostoriju. U woj se ne mo`e obavqati nikakva delatnost, ve} slu`i samo za pu{ewe. Mora imati ventilaciju, oznaku da je prostorija za pu{ewe, a na wenom ulazu i ozna~en broj qudi koji tu mogu boraviti, u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema. Zakon je precizirao i delatnosti u kojima ne}e mo}i da se pu{i ni u posebno odre|enoj prostoriji. Pu{ewe je zakonom zabraweno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru, kao i onom koji nije zatvoren, ali je wegov funkcionalni deo namewen za obavqawe delatnosti zdravstvene za{tite, obrazovawa, dru{tvene brige o deci, socijalne za{tite, ukqu~uju}i i dvori{ni prostor, kao i otvoreni za pozori{ne, bioskopske i

^ak 16 odsto {kolaraca pu{i, sedam procenata svakodnevno, petina wihovih vr{waka nepu{a~a ima {ansu da ve} slede}e godine propu{i, a gotovo svaki `ivi u ku}i koja je oka|ena nikotinom da sprovede zabranu i obezbedi da tu ne bude opu{aka duvanskih proizvoda i pepeqara. Zabraweno je i u javnom prevozu – autobusu, tramvaju, taksiju, takvim vo-

ve} imali Zakon o zabrani pu{ewa u odre|enim prostorima, ili, ni ovaj zakon ne}e ni{ta promeniti jer kaznena politika nije dosledna. O~igledno se o~ekivao stro`i za-

kon koji }e duvanski dim izbaciti iz mnogo ve}eg broja javnih objekata. Me|utim, stru~waci ka`u da je novi propis ipak korak napred, iako je kompromis izme|u stava struke, koja se zalagala za restriktivniji zakon, i stvarnih prilika u kojima `ivimo i zbog kojih bi o{trije zakonske odredbe unapred bile osu|ene na neuspeh. Novi zakon je tehni~ki izvodqiviji jer jo{ uvek veliki broj qudi, uglavnom pu{a~a, ne shvata da nema minimalno bezbedne izlo`enosti duvanskom domu. Predvi|ene su i kazne od 5.000 do milion dinara, me|utim, kako isti~u u Ministarstvu zdravqa, Zakon ne brani pu{ewe, ali staje u za{titu nepu{a~a. Srbija je po broju pu{a~a na neslavnom drugom mestu u svetu. Kod nas se dnevno zapali 73 miliona cigareta, ili 3,2 miliona evra. Po istra`ivawu, 16 odsto |aka pu{i, sedam procenata svakodnevno, a gotovo petina |aka nepu{a~a ima {ansu da slede}e godine propu{i. Izlo`enost nikotinu je ogromna jer gotovo svaki |ak `ivi u ku}i "oka|enoj" nikotinom. J. Barbuzan

MLADIMA DRA@E KARTICE NEGO KE[, A [OPING VI[E OD [TEDWE

Lutrija zanimacija najmilija

Za mlade u Srbiji novac predstavqa slobodu, mogu}nost i sredstvo za ostvarewe li~nih ciqeva, i dru{tvo treba da bude opreznije kad im {aqe poruke o finansijama, zakqu~ci su istra`ivawa kompanije "Viza", u kojem je u~estvovalo 400 mladih uzrasta od 18 do 27 godina u ~etiri

biti, dosti`no kroz lutriju i igre na sre}u, ili ako se u~estvuje u rijaliti {ou emisijama, a bilo je i onih koji smatraju da je novac ne{to prqavo, ali i sredstvo za ostvarewe snova. – Odu{evqena sam interesovawem mladih qudi za teku}e probleme i trendove – ka`e

Romi u klupi Vi{e od 15.000 Roma i pripadnika marginalizovanih grupa dobilo je pomo} u obrazovawu od 2002, kad je po~eo zajedni~ki program [vajcarske agencije za razvoj i saradwu, Unicefa, Crvenog krsta Srbije i NVO "Pomo} deci". Rezultat programa "Za inkluziju kroz obrazovawe" je vi{e od 97 odsto mali{ana upisanih u {kole, u sredwima ih je za petinu vi{e, ali 80.000 dece {kolskog uzrasta ipak nije u klupama. – Program s 3,5 miliona evra finansira [vajcarska agencija za razvoj i saradwu. Prvo deci poma`emo da krenu u obdani{ta, nekima u savladavawu srpskog jezika, a kroz mobilizaciju celokupne zajednice poma`emo da gra|ani postanu svesni problema te dece – ukazala je direktorka kancelarije te agencije Beatris Mejer. Zamenica direktorke Unicefa u Srbiji Lesli Miler ka`e da je od 2002. oko deset posto vi{e dece iz marginalizovanih grupa poha|a osnovnu {kolu, a 15 posto i sredwu. Generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenovi} isti~e da su romska deca i mladi s invaliditetom veoma zainteresovani za programe, {to doprinosi razvoju ve{tina koje im mogu koristiti u {kolovawu. Od 2002. vi{e od 500 u~iteqa iz vrti}a i osnovnih {kola obu~eno je da primewuje metode inkluzivnog i aktivnog u~ewa, dok je preko 1.000 odraslih Roma iskoristilo kurseve obrazovawa za odrasle. Unicef je osnovao i Razvojnoobrazovne centre u 15 romskih naseqa u deset op{tina.

Nepo`eqne i pepeqare

druge predstava. To va`i i za prostore za proizvodwu i promet lekova i `ivotnih namirnica. Pu{ewe se zabrawuje u ~ekaonicama, a odgovorno lice du`no je

zilom se smatra i slu`beno za prevoz putnika ili robe. Od potpune zabrane pu{ewa u zatvorenom radnom i javnom prostoru izuzeti su ugostiteqski objekti. Ako u takvom ve}em od 80 kvadrata pu{ewe nije u potpunosti zabraweno, odgovorno lice je du`no da odredi najmawe polovinu prostora u kojem }e to biti u~iweno, odnosno da odredi stolove, pultove, {ankove i druge povr{ine. Ako se to ne mo`e u~initi, ve}i deo mora se odrediti kao prostor u kojem je pu{ewe zabraweno. S dono{ewem novog zakona u javnosti su se ~ule polemike, kao npr. za{to nam je bio potreban kada smo

Finansijsko opismewavawe od kolevke

grada. Na drugoj konferenciji „’Viza’ mladi lideri“, odr`anoj u Beogradu uz podr{ku Ministarstva omladine i sporta, u~esnici su zakqu~ili da se mediji uglavnom bave makroekonomskim finansijskim temama, {to za mlade nije preterano relevantno jer bi vi{e voleli da nau~e kako da zarade i koriste novac. Na pitawe kako je novac predstavqen u srpskim medijima danas, najvi{e u~esnika istra`ivawa odgovorilo je da je to ne{to {to je te{ko do-

{efica nadle`nog sektora u Ministarstvu omladine i sporta Zorica Labudovi}. – Oni su veoma samosvesni i znaju kako da izraze svoje potrebe. Ali na{e dru{tvo treba da pripazi kakve im poruke {aqe. Po ovom istra`ivawu kompanije "Viza", mladi u Srbiji aktivno planiraju svoju budu}nost i `ele da budu informisani o finansijskim i drugim pitawima. Oko 56 odsto u~esnika smatra da bi tradicionalni mediji mogli pomo-

}i pru`awem odgovaraju}ih finansijskih saveta, a 58,5 odsto ispitanika nije sigurno u to da li qudi u Srbiji cene novac na pravi na~in. Poruke iz medija su konfuzne jer kao da govore da novac ne treba zaraditi ve} osvojiti na lutriji ili izgraditi `ivot zasnovan na kamatnim stopama teku}eg ra~una. To vi{e li~i na potro{a~ku kulturu nego na kulturu {tedwe. – "Viza" poku{ava da razume {ta je vitalno zna~ajno za mlade u Srbiji i `eli da pomogne da wihovi glasovi budu preneti {iroj publici – ka`e direktor kompanije za Srbiju Vladimir \or|evi}. – Nastojimo da razumemo stavove ove medijski obrazovane generacije i pomognemo joj da preuzme kontrolu nad svojom budu}no{}u. Istra`ivawe pokazuje da su mladi u Srbiji veoma zainteresovani za to da budu finansijski pismeni, a na pitawe ko treba da im organizuje obuku, velika ve}ina ispitanika smatra za odgovorne Vladine i finansijske institucije, ali ima i onih koji smatraju da bi to trebalo da rade relevantna ministarstva ili odgovorni mediji. Ovo istra`ivawe pokazalo je da ~ak 57,5 odsto ispitanika vi{e koristi platne kartice nego ke{. Wihova obrazlo`ewa za to idu od toga da tako mogu boqe paziti koliko novca tro{e, preko toga da su platne kartice jednostavnije za kori{}ewe ili bezbednije, pa do jednostavnog stava da ne vole ke{. D. Deve~erski

Ministar dobro kora~a, ali slabo komentari{e Ministar zdravqa Tomica Milosavqevi} ju~e, u svom prvom pojavqivawu pred novinarima posle operacije ki~me u Nema~koj, nije `eleo da odgovara na pitawa o tom zahvatu i polemikama koje je izazvao. Milosavqevi}a su sedam TV ekipa i vi{e predstavnika drugih medija do~ekali pred po~etak i na kraju otvorenog dela sve~ane proslave 60 godina rada Instituta za zdravstvenu za{titu majke i deteta Srbije "Dr Vukan ^upi}".

– Do{ao sam na proslavu Instituta i nije fer da dajem druge izjave – kazao je on po zavr{etku jedno~asovnog programa. Fizi~ki je izgledao dobro i kretao se bez pote{ko}a. On je, ina~e, ki~mu operisao krajem aprila u Nema~koj, na, kako je naknadno saop{tio, savet doma}ih lekara jer se takva intervencija, posle koje je oporavak br`i, ne izvodi u srpskim zdravstvenim ustanovama.

Jo{ samo jedan u bolnici zbog „meksikanca” Po evidenciji Institut za javno zdravqe Srbije "Batut", hospitalizovana je jo{ samo jedna osoba s oboqewem sli~nim novom gripu. Nacionalna referentna laboratorije za respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

potvdila je 706 zara`enih "meksikancem", a najvi{e wih je staro izme|u 30 i 64 godine. Od virusa A-H1N1 preminule su 84 osobe, a naj~e{}i faktori rizika identifikovani kod umrlih su dijabetes, gojaznost, kardiovaskularna i hroni~na oboqewa plu}a.

STIPENDIJE PRIVLA^E BUDU]E NASTAVNIKE NA PMF

Da ne izumre fizika u {kolama Nastavnika fizike, matematike, pa i informatike, s diplomom odgovaraju}ih studija, ve} du`e nema dovoqno, a u osnovnim i sredwim {kolama te predmete predaju sve ~e{}e i nastavnici s neodgovaraju}om diplomom. Na ovaj problem godinama su ukazivali Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matemati~ki fakultet, kao i pokrajinske prosvetne vlasti, ali maturanti su, i pored razli~itih promocija smerova na PMF-u, u mnogo ve-

}em broju studirali za diplomiranog fizi~ara ili matemati~ara, medicinskog fizi~ara, matemati~ara finansija... Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe za predstoje}i upis u prvu godinu studija sprema se da ponudi stimulaciju za bruco{e u 2010/11. koji upi{u matematiku, fiziku ili informatiku na PMF-u. Nadle`ni pokrajinski sekretar dr Zoltan Jege{ najavio je da }e verovatno pedesetak bruco{a koji steknu indeks tih

studija mo}i da dobije jednokratnu pomo} od 50.000-60.000 dinara, a novac }e obezbediti buxet ovog sekretarijata. Direktor Departmana za fiziku PMF-a prof. dr I{tvan Bikit potvrdio je za "Dnevnik" da inicijativa za podr{ku studentima profesorskih smerova postoji ve} nekoliko godina, te da bi najavqena nov~ana stimulacija bruco{a iz kase Pokrajinskog sekretarijata bila odli~an potez. On ukazuje na to da ne-

dostatak odgovaraju}eg nastavni~kog kadra iz fizike, a pogotovo neopravdano smawivawe fonda ~asova iz ovog predmeta u {kolama, srozava kvalitet obrazovawa na{eg podmlatka. Iako se za bruco{e na profesorskom smeru fizike na PMF-u uvek planira vi{e desetina mesta na teret buxeta – zainteresovanih je malo, pa je tako lane ovaj program upisalo svega pet-{est studenata. Istovremeno, ka`e Bikit, na Tr`i{tu rada u Novom Sadu

bio je samo jedan nezaposlen profesor fizike! – Optimalno je da se godi{we ovde upi{e dvadesetak bruco{a. To zna~i da bismo godi{we mogli proizvesti 10-15 diplomiranih profesora fizike, {to je dovoqno da nam ne izumre fizika u obrazovnom sistemu – isti~e dr Bikit, i o~ekuje da }e konkurs za dodelu jednokratnih stipendija verovatno biti objavqen posle onog za upis bruco{a u 2010/11. V. ^eki}


KULTURA

utorak11.maj2010.

c m y

14

NA MAJSKOJ IZLO@BI GRAFIKA U BEOGRADU

U SUSRET 53. ZMAJEVIM DE^JIM IGRAMA

Jeleni Sredanovi} nagrada „Veliki pe~at” Nagrada Veliki pe~at „Grafi~kog kolektiva“ na Majskoj izlo`bi grafika beogradskog kruga pripala je mladoj novosadskoj umetnici Jeleni Sredanovi}, re~eno je Tanjugu iz te kulturne ustanove. @iri u sastavu: istori~arka umetnosti Qiqana Slijep~evi}, grafi~ari Ranka Lu~i} Jankovi} i Vladimir Veqa{evi} jednoglasno je dodelio nagradu za 2010. godinu Sredanovi}evoj (27) za grafiku „Kapi i senke I“ ra|ene tehnikom drvoreza (2008). U obrazlo`ewu `iri navodi da je umetnica uzorni primer autora ~iji rad potvr|uje iskreno uverewe u mo} grafike, a wen ose}aj za kvalitet medija i wegove neiscrpne mogu}nosti jedna je od temeqnih vrednosti wenog drvoreza.

„U idejnim refleksijama wenog rada upadqiv je fokus na prirodne fenomene i wihove promene, odnosno prolaznost sveta vi|enog u razli~itim trenucima i razli~itim svetlosnim projekcijama, a vizuelnu energiju prizora iz prirode Sredanovi}eva transponuje u grafi~ku matricu i otisak“, obja{wava `iri. U naju`em izboru za ovu nagradu bili su radovi Zorana Grma{a i Zorane Jankovi}. Nagrada Veliki pe~at ustanovqena je 1963. godine i predstavqa jedno do najreferentnijih i najstarijih priznawa za grafi~ku umetnost u Srbiji. Majska izlo`ba grafika beogradskog kruga otvorena je sino} u galeriji „Grafi~ki kolektiv“.

Rad Jelene Sredanovi}

na, Ju`ne Koreje, Irana, Egipta, Brazila ... do Rusije i SAD. I otkrio je da je danas, uz sve prepreke, razlike sistemske, socijalne, ekonomske, i ostvarene nivoe demokratije, to tehnolo{ki izvodqi-

Iz filma „Velika sestra Punam” Nata{e i Lu~ijana Munteana

je danas mogu}e sprovesti globalno glasawe po principu jedan ~ovek jedan glas, ili da li je mogu}e realizovati jedan od demokratskih postupaka na planetarnom nivou. Istra`uju}i bio je u 26 zemaqa. U vreme izbora posetio je izborna mesta, pri~ao sa obi~nim qudima i lokalnim politi~arima, slu`benicima UN- a sve od Konga preko Ka{mira, Kine, Japa-

Svake godine Zmajeve de~je igre dodequju priznawa najboqim piscima za decu, kao i i institucijama koje populari{u kwi`evnost za najmla|e. Ovogodi{wi dobitnici su kwi`evnici iz Beograda Slobodan Stani{i}, Jasminka Petrovi}, Branko Stevanovi} i De~ije pozori{te Republike Srpske iz Bawaluke. Poveqa ZDI za izuzetan stvarala~ki doprinos kwi`evnosti za decu, za bezgrani~nu odanost svetu detiwstva i najplemenitijim qudskim te`wama, dodeqena

je Slobodanu Stani{i}u. Nagrada ZDI za stvarala~ki doprinos savremenom izrazu u kwi`evnosti za decu, pripala je Jasminki Petrovi}, a Nagrada ZDI za izuzetan doprinos popularisawu kwi`evnosti za decu, De~ijem pozori{tu Republike Srpske iz Bawaluke. Priznawe Zmajev pesni~ki {tap pone}e Branko Stevanovi}. Nagrade }e biti uru~ene 2. juna, na otvarawu 53. Zmajevih de~ijih igara u Sremskoj Kamenici. R. L.

„Brisawe lava” nagra|ena kwiga

Filmovi koji mewaju sve(s)t skepticizmu i defetizmu spram bilo kakvog anga`man. U ovom se filmu modernim dokumentaristi~kim postupkom, uz dozu istra`iva~kog novinarstva, Marsden bavi odgovorima na pitawe - da li

Priznawa najboqim stvaraocima

DODEQENA PRIZNAWA „SIMA CUCI]“

S FESTIVALA „VIVISEKT” U NOVOM SADU

Verovatno je devedeset odsto filmova na planeti snimqeno da zabavi, izme|u ostalog poka`e ume}e i nadahnu}e autora, pa i podhrani stvarala~ki ego. Naravno ve}ina od wih je, u tr`i{no orijentisanim dru{tvima, nastala sa ozbiqnom namerom da ulo`en novac, finansijerima uve}an vrati. Mada ima izuzetaka, oni preostali spadaju, ili u produkte „besprizorne“ umetnosti, ili su anga`ovani i subverzivni te su od glavnih tokova marginalizovani i tiho bojkotovani. Wihovi autori, kao neka vrsta modernih medijskih utopista veruju da filmovi mogu da mewaju i svest, i svet. Upravo takva dva projekta i wihovi autori predstavqeni su na po~etku filmskog programa petog izdawa Vivisektfesta (festivala dokumentarnih filmova i fotografija posve}enih qudskim pravima) u Novom Sadu (Zapadni hol Sportsko poslovnog centra „Vojvodina“ od 9. do 13. maja). I {to je najva`nije oba, ubedqivo, pokazuju da to nije nemogu}e. Dodu{e, treba da bi se ne{to promenilo ulo`iti ogromno strpqewe i puno rada. Tako nas je ovom prilikom u svom dugometra`nom dokumentarcu „Svetsko glasawe“ (World Vote Now, naslov u originalu koji vodi do autorovog sajta i celog projekta) Xoel Marsden bar uzdrmao u na{em endemskom tvrdokornom

DNEVNIK

vo. Potrebno je „samo“ da se svi anga`ujemo, od dole i treba da svi na planeti imamo pristup (ne i posedujemo) pisiju ili laptopu. No put do toga je dug, svestan je autor, ali i odlu~an, kako nam je li~no poru~io nakon projekcije, da {to vi{e qudi okupi - umre`i i podstakne na realizaciju svoje ideje. Dok su glavni instrumenti Marsdenovog filma - studije ana-

liza i komparacija, Novosa|ani Nata{a i Lu~ijan Muntean se u svom ostvarewu „Velika sestra Punam“, u klasi~noj formi dokumentarnog filma, besperkornim filmskim jezikom bave `ivotom dece u Nepalu, koja su bukvalno od malih nogu, nemaju}i izbora, anga`ovana na poslovima za odrasle. Wihov film sa puno takta i odmerenosti, i uz sna`an emotivni naboj bele`i svakodnevni `ivot devetogodi{we Punam koja se brine o svojima - mla|em bratu i sestri (majka im je umrla pre ~etiri godine), dok im je otac po ceo dan na te{kom radu za ekstremno skromnu nadnicu. Uz to Punam se stara da svi obave i svoje |a~ke obaveze. U filmu vidimo {ta se sa wima de{ava posle ~etiri godine - sada svi `ive na ciglani i poput 60.000 nepalske dece poma`u, oni ocu, da ru~no napravi {to vi{e cigala 500 komada ~erpi}a, donese im, prera~unato u evre, jedan i po, dnevno. Nakon prvog dela ovog filma iz 2005. godine, po{to je prikazan, kao i ovaj dopuweni, na brojnim festivalima u svetu i na nekoliko televizija, osnovan je me|unarodni Fond za Punam. U posledwem kadru filma, u ime sve dece koja ekstremno te{ko `ive, Punam ka`e u kameru, spontano kao {to sve radi dok je u kadru, nemojte me zaboraviti, vratite se. V. Crwanski

Banatski kulturni centar iz Novog Mile{eva, rodnog mesta kwi`evnika Sime Cuci}a, saop{tio je da je na konkursu za Nagradu „Sima Cuci}“ najboqom kwigom iz oblasti nauke o kwi`evnosti za decu progla{eno „Brisawe lava“ prof. dr Jovana Qu{tanovi}a. Re~ je o kwizi u izdawu novosadskog „Dnevnika“ koja se bavi poetikom modernog u srpskoj poeziji za decu od 1951. do 1971. godine. @iri u sastavu: prof. dr Tihomir Petrovi}, mr Predrag Ja{ovi} i kwi`evnik Radovan Vlahovi}, za najboqu kwigu iz oblasti beletristike kwi`evnosti za decu proglasio je „Ne-

mogu}e pri~e (Antologija fantasti~ne pri~e za decu)“, Gordane Maleti} u izdawu beogradskog „Buklenda“.Nagrada za najboqu kwigu iz oblasti de~jeg stvarala{tva pripala je Sari Markovi} za „Sarin stvarni svet“, izdava~a „StatusTim“ iz Beograda. Konkurs za Nagradu „Sima Cuci}“ Banatski kulturni centar raspisuje tre}u godinu povodom manifestacije Prole}e Sime Cuci}a, koja }e biti odr`ana 15. maja.Kwi`evnik i kriti~ar Cuci} (1905 - 1988) ro|en je u Novom Milo{evu, autor je kwiga za decu i rodona~elnik kritike kwi`evnosti za decu.

NOVA PREDSTAVA U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORI[TU

Zapisi iz podzemqa Predstava „Zapisi iz podzemqa“ Fjodora Mihajlovi~a Dostojevskog u re`iji Ane \or|evi}, premijerno }e biti izvedena ve~eras na Velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozori{ta (JDP) u Beogradu. Rediteqka Ana \or|evi} rekla je ju~e na konferenciji za novinare da komad „Zapisi iz podzemqa“ govori o povu~enom, senzitivnom ~oveku, koji o~ajni~ki `eli da od okoline dobije potvrdu sebe. „On `eli da vidi sebe u o~ima drugog ~oveka, kao vrednog po{tovawa, divqewa, pa i qubavi, ali u zatrovanoj urbanoj sredini, u kojoj se more prepla{enih individua krije iza epoleta i bundi, ne mo`e dobiti ni

po{tovawe ni qubav, jer su ti qudi nau~ili da u bespo{tednoj borbi {tite svoj integritet poni{tavawem ose}awa i emotivnim otu|ewem“, rekla je ona. U predstavi igraju Sr|an Timarov, Marko Ba}ovi}, Jelena Trkuqa, Marinko Maxgaq, Bojan Lazarov, \or|e Markov i Slobodan Te{i}. Dostojevski je delo „Zapisi iz podzemqa“ napisao 1864. godine u vreme kada je zbog smrti svoje supruge i ro|enog brata bio u dubokoj krizi i pritisnut finansijskim problemima. Ovaj kratki roman je nastao na po~etku najplodnijeg perioda Dostojevskog, u kome }e napisati dela „Zlo~in i kazna“, „Idiot“, „Bra}a Karamazovi“.

NOVE KWIGE

PROMOCIJA ^ETVRTE KWIGE I FILMA FESTIVALA KRATKE PRI^E

„Istori~ari” Veronik Sal

Turneja „Kikinda {orta”

U ediciji “Polis”, izdava~ka ku}a “Klio” objavila je kwigu “Istori~ari” (prevela s francuskog Qiqana Mirkovi}, Beograd, 2009), koju je priredila Veronik Sal. Delo nudi opse`an pregled istorijske nauke, wene sopstvene istorije i identiteta, posmatrano kroz li~nosti znamenitih nau~nika koji su za sobom ostavili zna~ajan trag. Kwigu Veronik Sal ~ine tekstovi o dvanaestorici ~uvenih istori~ara 19. i 20. veka iz pera dana{wih eminetnih predstavnika istorijske nauke. Prilozi se odnose na: @ila Mi{lea, Aleksisa de Tokvila, Karla Marksa, Lisjena Fevra, Marka Bloka, Pjera Renuvena, Norberta Elijasa, Fernana Brodela, Luja Robera, Mozisa Finlija, Filipa Arijesa, Xorxa Mosa, @or`a Dibija, @aka Le Gofa, Karla Ferdinanda Vernera, Fransoa Firea, Pola Vena, Pjera Vidala Nakea i Pitera Brauna. Veronik Sal u predgovoru navodi da je ovom kwigom iskazano po{tovawe prema najistaknutijim francuskim i stranim istori~arima, koji su delovali od trenutka kada je istorija po~ela da se postavqa i predstavqa kao nauka. U ogledima su obra|ene radne biografije onih istori~ara koji su poqe svog istra`ivawa na neki na~in unapredili u odnosu na to do kog nivoa je ono bilo istra`eno u trenutku wihovog pristupawa datoj materiji (tema, epoha). Prire|iva~ kwige se nije obazirao na ~iwenicu {to je delo pojedinih nau~nika katkad

bivalo, ili }e tek biti osporavano, ispravqano, vrednovano u odnosu na faktografske i metodolo{ke pomake. Pored toga, ciq ove kwige je da ome|i ono {to su nam ostavili ugledni istori~ari i izuzetni stilisti, i podstakne ~itaoce da pro~itaju ili ponovo ~itaju wihove radove, studije, kwige. Kako veliki istori~ar nije samo vredni arhivski radnik nego i veliki stilista i pisac, ili kako je Brodel zajedno sa M. Blokom i L. Fevrom napravio revolucionarni pomak u metodologiji istorijske nauke - samo su neke od zanimqivih pri~a koje se nalaze u kwizi Veronik Sal. Koliki su trag i zna~aj ostavili u povesti svetske istoriografije, potvr|uju i teme koje su zaokupqale velike istra`iva~e pro{losti, {to ugledni istori~ari dana{wice, wihovi naslednici, izvanredno elaboriraju u svojim ogledima. Kwiga “Istori~ari” je opse`an pregled istorijske nauke posmatran kroz prizmu li~nosti znamenitih nau~nika, i ulazi u red zna~ajnih dela iz domena istoriografije koja su tokom posledwih godina objavili na{i izdava~i - Lisjen Fevr “Borba za istoriju” (SKZ, 2004), Ri~ard X. Evans “U odbranu istorije” (SKZ, 2007), Xeremi Blek “Izu~avawe istorije” (Klio, 2007), Xon To{ “U tragawu za istorijom” (Klio, 2008), Ernst Brajzah “Istoriografija” (Klio, 2009). Sini{a Kova~evi}

U narednih mesec dana Festival kratke pri~e „Kikinda {ort“ }e uz podr{ku Fondacije Hajnrih Bel obi}i nekoliko gradova u Srbiji. Nakon Kikinde, Zrewanina i Pan~eva, Festival }e se predstaviti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. - Ciq ove turneje je da upoznamo zainteresovane sa rezultatima koje smo postigli za pet godina koliko postojimo ka`e Sr|an Papi}, koordinator projekta. Prve godine, 2005. smo imali devetoro gostiju iz ~etiri zemqe, a ovog leta }e ih biti preko ~etrdesetoro iz 18 dr`ava.Ove godine smo imali specijalan nastup na Sajmu kwiga u Lajpcigu, kontaktiraju nas urednici ~uvenih izdava~kih ku}a kao {to su Blumzberi ili Fejber i Fejber i tra`e da dovedemo wihove autore. Pisci koji su osvojili najpresti`nije nagrade kao {to su Gardijanova ili nagrada Samerset Mom, odmah pronalaze termin da do|u u Kikindu iako je uobi~ajeno da se qudi sa takvim biografijama bukiraju godinama unapred. Sa ovom

turnejom `elimo da odemo korak daqe, da razvijemo ono {to se zove kulturni turizam. Namera nam je da na festival doputuje publika iz drugih gradova jer je prili-

ka da se u`ivo ~uju ovako dobri pisci zaista retka. Neposredan povod za turneju je izlazak ~etvrte festivalske kwige. Kwiga je {tampana obostrano, s jedne strane su premijerno objavqene pri~e u~esnika

posledweg festivala dok se sa druge nalaze zapisi pripadnika rokenrol miqea u Srbiji. Uz kwigu ide i film snimqen na pro{logodi{wem festivalu. - Za kwigu sa pri~ama u~esnika ~etvrtog izdawa festivala vlada izuzetno interesovawe ka`e Sr|an Srdi}, urednik festivala.- O~igledno je da smo uspeli da na najboqi na~in odgovorimo o~ekivawima publike naklowene kratkoj proznoj formi. Na jednom mestu su sabrani razli~iti, ponekad ~ak i suprotstavqeni senzibiliteti, pripoveda~ki stavovi, kao i najraznovrsnije mogu}nosti koje kratka pri~a u sebe ukqu~uje.Dokumentarni film izaziva veoma emotivne reakcije onih koji su pratili nastupe autora u Kikindi i Beogradu, ali i vidqivu znati`equ onih koji nisu. Beogradska promocija je danas u Hepi centru SKC-a u 20 ~asova. Sa Srdi}em i Papi}em razgovaraju i ~itaju svoje pri~e Mirjana \ur|evi}, Peca Popovi} i Ivan Mr|en. U Novom Sadu }e se festival predstaviti 13. maja, u „Prometeju“ na Trgu Marije Trandafil 11 u 19 ~asova, a u~estvuju Bogica Mijatovi}, Dule Nedeqkovi} i Igor Marojevi}. Promocija u Kragujevcu je 18. maj, a u Somboru 4. juna.


SPORT

DNEVNIK

Superliga (`)

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

DRUGA SAVEZNA RUKOMETNA LIGA ZA MU[KARCE

Zablistale Ka~arevke

Suboti~ani potvrdili klasu

Jedinstvo – Pan~evo 35:28 (14:14) KA^AREVO: Hala sportoRadni~ki - Vojvodina va, gledalaca 100. Sudije:Pe(NS) 32:14 (14:5) trovi} i Diki} (obojica Alibunar). Sedmerci: Jedinstvo 6 (5), Pan~evo 9(6), iskqu~ewa: Jedinstvo 18 minuta, Pan~evo 14 minuta. JEDINSTVO: Stefanovski 3, ^u~ak 1, Milenkovi} 10, Dodevski 3, Igwatovi} 3, Jer~i}, Josimovski, Luki} 9, [arac 1, Stoj~evski 1, \uki}, Vukovi} 4. PAN^EVO: Trifkovi}, Pani} 6, Vuja{kovi} 7, Kova~ 5, J.Jela~a 2, Grmu{a 6, [trban 1, Jovanovi} 1, M.Jela~a. U kom{ijskom odmeravawu snaga rukometa{ice Jedinstva zaslu`eno su pobedile Pan~evke. Da su Ka~arevke ovako igrale tokom sezone garantovano bi sa~uvale drugoliga{ki status. U timu doma}ih istakle su se Milenkovi}, Luki}, a u timu gostiju Pani}. B. Stojkovski

Srem – Temerin 24:30 (9:14) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 100, sudije: Mandi} i Kova~i} (Novi Sad). Sedmerci: Srem 8 (5), Temerin 3 (2), iskqu~ewa: Srem 6, Temerin 12 minuta. SREM: \uki} (8 odbrana, sedmerac), Savi} 3 (1), Martinovi} 7 (4), \oki} 4, Savinovi} 1, Vucowa 6, Bo{wak, Vasi} 1, Gelo 2. TEMERIN: Ivanov (14 odbrana, sedmerac), B. Mari~i} 1, Kqaji} 1, Mati} 1, Obradovi} 1, Milakovi} 1, Vukovi} 4 (1), Nikoli} 5, Blanu{a 2 (1), Pavlov 6, Stankovi} (4 odbrane, sedmerac), M. Mari~i}, Mora~a 3, Ze~evi} 5. Sremice su bile formalni doma}in u temerinskoj dvorani i zbog dosta oscilacija u igri izgubile su bitku sa visokoplasiranim rivalom. Neizvesnost nije dozvolila 16- godi{wa Jelena Ze~evi}, jedna od najmla|ih nada pobedni~kog sastava. M. Me.

BAJMOK: Sportska hala, gledalaca 150, sudije: Dunkler (Sombor), Kova~evi} (Crvenka). Sedmerci: Radni~ki 2 (2), Vojvodina 2 (0), iskqu~ewa: Radni~ki 10, Vojvodina 12 minuta. RADNI^KI: Aleksi} 3, Tekewe{, Hajnal 1, Tumbas 6, Farago, @igmund 2, Frank 3, Komenda 4, Saka~ 6, Vukovi} 7. VOJVODINA: Pu{nik, Pudar 1, Bla`i} 2, Milovanvo} 4, Todorovi} 1, Temunovi} 1, Jovanovi} 3, @igi} 1, Blanu{a, Stanimirovi}, Beqi}, Stupar 1. Rukometa{ice Radni~kog odigrale su najboqu ovosezonsku utakmicu i ubedqivo savladale ekipu Vojvodine. Doma}i sastav je krenuo silovito, poveo sa 5:0, a go{}e su prvi gol postigle tek u 13. minutu. U drugom poluvremenu Bajmo~anke su igrale jo{ boqe, imale su prednost i od 20 razlike, da bi se duel zavr{io rezultatom 32:14. S. St.

Halas Jo`ef Ravangrad 37:18 (21:10) ADA: Sala Osnovna {kola, gledalaca 200, sudije: Tutu{ i Milosavac (Ka}). Sedmerci: Halas Jo`ef 5 (4), Ravangrad 4 (3), iskqu~ewa: Halas Jo`ef 6, Ravangrad 6 minuta. HALAS JO@EF: Vuleti} 2, Karanovi}, Ahac 9, Fajka 2, Paji}, Seke 4, Miku{ak 2, Ereg 1, Rako{, Latak, Irmewi 3, Mago 7, Gelen~er 7. RAVANGRAD: Baji}, Beqak 1, Badobranski 11, Sudar 3, E. Ajvas, Kozlina 2, D. Ajvas 1, Kova~i}, Skoru~ak. Rukometa{ice Halas Jo`efa su bez najmawih problema ostvarile 23. prvenstvenu pobedu u duelu sa Somborkama.Ekipa iz Ade je ubedqivo osvojila prvo mesto i jo{ ranije se plasirala u vi{i rang. S. St.

PRVA VOJVO\ANSKA MU[KA LIGA

Istakao se golman An|eli} Mladost TSK – Kqaji}evo 25:23 (12:11) TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 50, sudije: Bura i Perendija (Nova Pazova). Sedmerci: Mladost TSK 2 (2), Kqaji}evo 4 (3), iskqu~ewa: Mladost TSK 10, Kqaji}evo 18 minuta. Crveni karton: ^uji} (Kqaji}evo) u 53. minutu. MLADOST TSK: An|eli} (19 odbrana, sedmerac), Miqanovi}, Majki} 1, \uri} 6, Kne`evi} 6, Kla{ni}, Olah 1, [olaja, Boki} (2 odbrane), Lau{ev 1, Tica 5, Lisica 5 (2).

KQAJI]EVO: Nikodijevi} (2 odbrane), Mom~ilovi}, ^uji} 5, Mrk{i} 1, G. Jak{i} 1, Vila 3 (3), Zobenica 3, Malobabi}, Hajdi 3, D. Jak{i} 7, Kosanovi} (3 odbrane). Neshvatqiv pad u igri doma}ina, posle sigurnog vo|stva od 9:3, omogu}io je gostima da preokrenu rezultat po~etkom drugog poluvremena. Kad je bilo najpotrebnije golman Blagoje An|eli} bio je na visini zadatka i pitawe pobednika je re{eno u posledwih sedam minuta. M. Me.

Mili} izabrao Selektor srpskih rukometa{ica Du{ko Mili} saop{tio je spisak igra~ica na koje ra~una za utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Selekcija Srbije u kvalifikacijama igra protiv Gr~ke i Turske, a utamica sa Grkiwama o~ekuje je u Patri 26. maja, dok se sa nacionalnom timom Turske sastaje u Smederevu ~etiri dana kasnije. Doma}in ovogodi{weg {ampionata starog kontinenta bi}e Norve{ka i Danska. Okupqawe reprezentacije zakazano je za 15. maj u Beo-

gradu, a do 25. maja priprema}e se u Zrewaninu. Na spisku se nalaze, golmani: Katarina Toma{evi}, Dragica Tatalovi}, Sla|ana \eri}. Krila: Jovana Barto{i}, Aleksandra \or|evi}, Slavica Koperec, Katarina Krpe`. Pivoti: Dragana Cviji}, Sla|ana Pop - Lazi}, Biqana Bala}. Bekovi: Danijela Mati},Tawa Vu~kovi}, Sawa Damwanovi}, Ivana Filipovi}, Jelena Trifunovi}, Suzana Chubela, Andrea Leki}, Marina Dmitrovi}, Dijana [tevin.

POVODOM SMRTI ZORANA KURTE[A

Komemoracija u Spensu

Povodom iznenadne smrti rukometnog trenera Zorana Kurte{a danas }e se u 13 ~asova u maloj sali Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“ odr`ati komemoracija, a sahrana je u 16.15 ~asova na Gradskom grobqu u Novom Sadu. J. G.

Radni~ki ([) - Spartak Vojput 34:42 (17:24) [ID: Sportska hala, gledalaca 100, sudije: Bura i Perendija (Nova Pazova). Sedmerci: Radni~ki 7 (7), Spartak Voj put 2 (2), iskqu~ewa: Radni~ki 18, Spartak Voj put 18 minuta. RADNI^KI: Mati}, Jovi} 5, Hrubik, Maukovi}, Pernar 6, Trifkovi} 2, Jankovi} 1, Grbatini} 5, Klisuri} 7, Goli} 1, Mirilo 7, Milo{evi}, Gerber. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi}, Vru~ini} 5, Popovi}, Galfi, Ta{kovi} 6, Rojevi} 8, ^ovi} 1, Ninkovi} 2, Radowi} 1, Lukovi} 2, Abazovi} 10, Distol 7, Marinkovi}. Lider je bio prejak za doma}e rukometa{e i superiornom igrom jo{ jednom potvrdio da je najboqi u ovoj ligi. Suboti~ani su od prvog do posledwem minuta bili nadmo}niji, a mladi rukometa{i Radni~kog su pru`ili svoj maksimum. Komplimenti doma}inu uputio je i trener gostiju Svetozar Jovovi}. Kada su [i|ani u 44. minutu smawili vo|stvo gostiju na ~etiri gola razlike (26:30) Suboti~ani su tada dodali gas i ostvarili ubedqivu pobedu . Najboqi igra~ Radni~kog Bojan Mirili, zbog lak{e povrede, je izvodio samo sedmerce i sve ih relaizovao. Kod doma}ih istakli su se pivotmen Petar Klisuri} i golman Milan Gerber, koji je zamenio indisponiranog Mati}a, a

Ipak, do odlaska na odmor doma}in je upeo da obezbedi prednost od tri gola (19:16). U nastavku se dugo vodila neizvesna borba. Novo izjedna~ewe bilo je u 40. minutu (21:21), posle ~ega su gosti imali dva gola prednosti, pa su doma}i izjedna~ili, da bi posledwi put poravnat rezultat bio tri minuta pre kraja (29:29). U samom fini{u boqe su se sna{li gosti i zabele`ili pobedu - 31:30. V. Jankov

Joki} 3, D. Erva}anin 1, \eki} 6, Jovanovi}. Golom Zorana Bosni}a dve sekunde pre kraja utakmice @abaqci su sre}no stigli do pobede u duelu sa rukometa{ima iz Banatskog Karlovca. Gosti su na najboqi na~in iskoristili neigrawe dvojice najboqih doma}ih igra~a Mileta Matijevi}a i Dragana Nenada i bili ravnopravan rival tokom celog toka utakmice, a bod im je bio nadomak ruke. P. Bundalo

Metalac AV - Milicionar 23:25 (10:7)

Ruma - Hajduk (^) 30:33 (16:14)

FUTOG: Sportska hala, gledalaca 100, sudije: Milosavqevi}, Trivkovi} (Be{ka). Sedmerci: Metalac AV 3 (3), Milicionar 2 (0), iskqu~ewa: Metalac AV 8, Milicionar 10 minuta. METALAC ASKO VIDAK: Graji}, Marijanovi} 5 (2), Radi} 1, Vojvodi} 2, Jovanovi}, Tojagi} 5, Manojlovi} 1, @ivkovi}, Joji} 6 (1), Adamovi}, Poli}, Urukalo 1, Zori} 2, Kor~ok. MILICIONAR: Petrovi}, Miqani} 3, Stojanovi}, \ukanovi} 3, Savi} 4, Mijovi} 4, Dr~a 5, Bjeqac 1, Luki} 5, Ra~i}, Bulatovi}. Iza{li su Futo`ani u susret starim sportskim rivalima da utakmicu odigraju ranije, jer gostima ve} u ponedeqak predstoji odlo`eni me~ sa Radni~kim iz [ida. Prijateqstvo je ostalo u

RUMA: Sportska hala, gledalaca oko 100, sudije: Bakmaz i Radakovi} (Novi Sad). Sedmerci: Ruma 4 (2), Hajduk 3 (2), iskqu~ewa: Ruma 14, Hajduk 6 minuta. RUMA: Stevanovi}, Kozeqac 2, Isakovski 2, Nenadovi} 10, [obi}, Mandi} 6, Savi} 1, I. Su~i} 1, M. Kre~kovi} 3, K. Kre~kovi} 4, Vidovi}, Beri} 1, T. Su~i}, Popadi}. HAJDUK: Gere, Vujkov 2, Risti} 7, Vidakovi}, Kara} 3, Obrenovi}, Bundalo 6, Labus 5, Kaleni}, Spasojev 10, Andrin, Tertei. Rumqani i ^uru`ani, stari sportski prijateqi i quti rivali, odigrali su jo{ jednu kvalitetnu, zanimqivu i neizvesnu utakmicu u kojoj su na kraju zaslu`eno slavili gosti. Rukometa{i Hajduka do sredine polu-

@iva Ili} spustio roletnu Gradnulica – Jabuka 34:25 (14:11)

Jedinstvo - Titel Yon Dir 30:31 (19:16) BE^EJ: Sportska dvorana OSC Mladost, gledalaca 50. Sudije: Damjanovi} (Vrbas) i Kowovi} (Feketi}). Iskqu~ewa: Jedinstvo 4 minuta, Titel 10 minuta, sedmerci: Jedinstvo 2(2), Titel 3(3) JEDINSTVO: Bakra~, Boarov, Vi{kovi} 7, Puha~a 3(1), Felde{i, @ivkov-Aksin 5, Jov~i} 4(1), Vukas, Slavni} 2, Velimirov, Tripolski, Kurdulija 4, Mitrovi} 5. TITEL: Dobrijevi}, Balog, \uri} 6, Ivkovi} 7(3), To{i} 6, Todor~evi}, Mili~i} 3, Mi{kovi} 6, Jakovqevi}, Vijadinovi} 1, Vojnovi}, Kewalo 2. Umesto da titelski Xon Dir po{aqu na remont, jer su ve} u 17. minutu vodili sa sedam golova (14:7), Petrovoselci su neshvatqivo pali u igri i ste~eni kapital se istopio (15:15).

svla~ionicama, jer se rivali na parketu nisu {tedeli, naravno sve u domenima korektnosti. Po~etno vo|stvo `icara nije zbunilo goste, koji su mirnom igrom u nastavku najpre stigli do izjedna~ewa (45. minut) da bi u egal zavr{nici stalo`enom igrom, predvo|eni sigurnim Luki}em, do{li do prednosti od dva gola i zaslu`eno osvojili bodove. J. G.

@SK - Proleter 36:35 (18:17) @ABAQ: Sportska hala, gledalaca oko 50, sudije: Vojvodi} (Ri|ica), Medarevi} (Zrewanin). Sedmerci: @SK 2 (2), Proleter 4 (3), iskqu~ewa: @SK 6, Proleter 4 minuta. @SK: Bosi}, Kezija 3, Markovi}, Bosni} 5, Dragoqevi}, Milutinovi} 10, Be}iri} 2, Maqkovi} 4, Lugowa 2, Mijatovi} 3, Xaja 1, Vitez, Bojani} 6, Mi}anovi}. PROLETER: Kuburovi}, \uri} 2, Tomi}, N. Erva}anin 4, Radosavqevi} 11, Pavlovi} 8,

OKRU@NI RUKOMETNI SAVEZ JU@NA BA^KA – MINI-RUKOMET – KAMP „RASTIMO”

vremena bili su u prednosti, da bi do poluvremena doma}in stigao do prednosti koju je odr`avao do 40. minuta, kada su gosti uspeli da poravnaju rezultat 19:19.Zatim su ^uru`ani pre{li u vo|stvo i do kraja utakmice ga nisu ispustili. Susret su sa po 10 postignutih golova obele`ili Aca Nenadovi} i Ivan Spasojev, najboqi igra~ susreta. P. B. Prva vojvo|anska liga (`) Obili} - Jedinstvo (E) 24:27 Mileti} - Topola 25:17 Jadran - Rusin 37:20 Dolovo - Jedins. (M) odgo|eno Radni~. - Crvenka nije igrano Kikinda 2 - Naftagas nije igrano 1. Jedins. (M)16 14 2. Kikinda 2 17 14 3. Jedins. (E)18 13 4. Crvenka 16 12 5. Jadran 18 9 6.Dolovo 16 8 7. Naftagas 17 7 8. Mileti} 17 6 9. Radni~ki 17 6 10. Obili} 18 5 11. Rusin 18 5 12. Topola 18 2

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

2532:352 3469:353 5454:368 4444:369 8456:406 8351:381 10403:446 10429:457 11424:516 13362:429 13405:547 14410:524

^a~ak - Medicinar Zaje~ar - V. Bawa C. zvezda - Naisa Jagodina - K. Milo{ Dinamo - Radni~ki Kikinda

39:23 53:29 25:28 36:24 24:36 slobodna

1. Zaje~ar 2. Kikinda 3. Naisa 4. K. Milo{ 5. V. Bawa 6. Jagodina 7. ^a~ak 8. C. zvezda 9. Radni~ki 10. Medicinar 11. Dinamo

753:466 679:562 614:562 588:567 615:582 608:567 551:547 566:606 494:558 518:702 486:753

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 14 14 14 12 9 9 6 4 2 0

0 2 0 0 1 1 1 2 3 2 0

0 4 6 6 7 10 10 12 13 16 20

40 30 28 28 25 19 19 14 11 6 0

Prva liga (m) Zlatar - Vrawe 30:37 Rudar - Mladost 30:25 Jagodina - N. Pazova 27:32 N. Pazar - Napredak 27:27 Zaje~ar - C. zvezda 25:25 BASK - Po`arevac 31:34 Vrbas i Dubo~ica slobodni 1. Po`arevac 23 2. Vrawe 24 3. Rudar 24 4. Vrbas 23 5. Jagodina 24 6. BASK 23 7. Napredak 23 8. C. zvezda 23 9. Zaje~ar 23 10. Mladost 23 11. Dubo~ica 23 12. N. Pazar 24 13. N. Pazova 24 14. Zlatar 23

19 18 14 14 13 10 8 8 8 9 8 7 6 5

1 1 4 0 2 2 4 4 3 1 4 2 3 3

3 5 6 9 9 11 11 11 12 14 11 15 15 15

658:541 689:613 716:655 592:570 719:708 698:680 644:635 584:604 618:598 555:581 618:624 544:683 646:722 669:734

39 37 32 28 26 22 20 20 19 19 18 16 15 13

Prva liga (`) @upa - Metalac 26:41 Cepelin - B. Palanka 34:33 Napredak - @elezni~ar 30:25 Ku~evo - Proleter 45:43 Radni~ki - M. sport 27:34 Pirot slobodan 1. M. sport 19 17 2. Cepelin 19 16 3. B. Palanka 19 13 4. @elezni~ar1913 5. Metalac 19 10 6. Proleter 19 9 7. Radni~ki 19 8 8. Ku~evo 19 5 9. Napredak 19 7 10. Pirot 19 5 11. @upa 20 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 2 6 6 9 10 11 13 12 14 19

544:429 565:461 705:587 549:489 603:591 603:589 526:524 555:613 540:584 506:563 383:649

34 33 26 26 20 18 16 11 10 10 2

Druga liga (m)

ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 150. Sudije: Bogdanovi} (Novi Sad) i Savi} (Ka}). Sedmerci: Gradnulica 6(4), Jabuka 3(2), iskqu~ewa: Gradnulica 10, Jabuka 2 minuta. GRADNULICA: Mimi}, Jawi}, Do{en, Nikoli} 2, Gligi} 9(4), Bjelica 5, Petrovi}, Luka~ 2, Mijatovi}, Reqin 2, Kevre{an 5, Doko 7, Ili} (19 odbrana), Dimitrijevi} 1. JABUKA: Stojkovski (8 odbrana), Kalini} 2, Grujevski, Radeski 2, Pavi} 7(2), Neb.Trajkovi} 4, Kosti}, Pilipovi}, Savi}, Nem.Trajkovi}, Ko~ovi}, ]osi}, Groza. Zrewanici su zahvaquju}i sve boqem golmanu @ivi Ili}u i poslovi~no preciznom Branku Gligi}u uspeli u drugom poluvremenu da slome otpor `ilavih gostiju i stignu do zaslu`ene pobede. Prvi deo protekao je u egal igri {to po- Momenat iz me~a Gradnulica–Jabuka tvr|uje i rezultat u 12. i 20. minutu kada je bimaforu stajalo - 25:21. U tim trenutcima efilo 5:5 i 10:10, a zapa`ene role imali su golmakasnom Gligi}u pridru`ili su se Doko i Bjeni Ili} i Stojkovski. U drugom delu do izralica, pa je plavo – beli brod iz grada na Begeju `aja je do{ao kvalitet koji neosporno posedumirno pristao u luku, a prednost se samo uve}aje tim trenera Ivawice, a prvo osetnije vo|vala, da bi na kraju Gradnulica slavila ubestvo doma}in je imao u 47.minutu kada je na sedqivo- 34:25. N. Jowev kod gostiju treba ista}i efikasnog Abazovi}a i odli~ne Distola i Rojevi}a. M. ]ur~i}

15

utorak11.maj2010.

28 28 26 24 19 16 14 13 12 10 10 6

Ruma - Hajduk 30:33 Apatin - Sombor 35:20 Gradnulica - Jabuka 34:25 Jedinstvo - Titel 30:31 Metalac - Milicionar 23:25 Radn. (NS) - Hercegov. 32:29 @SK - Proleter 36:35 Radn. ([) - Vojput 34:42 @elezni~ar slobodan 1. Vojput 2. Radn. (NS) 3. @elezni~. 4. @SK 5. Titel 6. Jabuka 7. Ruma 8. Gradnuli. 9. Hajduk 10. Metalac 11. Milicio. 12. Apatin 13. Hercegov. 14. Proleter 15. Jedinstvo 16. Radn. ([) 17. Sombor

27 28 27 28 26 27 26 26 28 26 26 27 27 27 27 27 27

25 21 20 16 15 13 13 13 12 11 12 10 8 6 8 5 4

1 2 1 3 2 3 2 2 4 3 0 1 2 5 2 1 0

1 5 6 9 9 11 11 11 12 12 14 16 17 16 17 21 23

860:667 911:803 748:634 846:796 773:707 782:804 828:795 764:743 763:778 711:703 705:676 701:709 660:733 795:841 664:751 677:920 697:896

51 44 41 34 32 29 28 28 28 25 24 21 18 17 17 11 8

Druga liga (`) Spartak - Mladost Vrbas - Jabuka Jedinstvo - Pan~evo Apatin - Lehel H. Jo`ef - Ravangrad Radni~ki - Vojvodina Srem - Temerin 1. H. Jo`ef 2. Temerin 3. Mladost 4. Vojvodina 5. Vrbas 6. Radni~ki 7. Pan~evo 8. Srem 9. Lehel 10. Spartak 11. Jabuka 12. Apatin 13. Jedinstvo 14. Ravangrad

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

23 17 16 15 13 10 10 10 10 9 8 9 4 3

0 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1

0 3 6 6 8 13 13 13 13 13 15 13 18 19

25:27 36:30 35:28 28:21 37:18 32:14 24:30 615:433 611:537 613:540 653:543 650:632 648:633 564:577 636:668 575:631 610:621 531:600 497:618 521:635 473:630

46 37 33 32 28 20 20 20 20 19 16 16 8 6

Prva vojvo|anska liga (m) Dalmati. - Jedins. (K) 27:22 Mladost - Kqaji}evo 25:23 Jedins. (NB) - Radni~. 34:32 Slavija - Obili} 37:21 Sivac - Dolovo 32:28 Putinci - RKS 44:38 Kikinda - Potisje odgo|eno Grafi~ar slobodan 1. Potisje 20 16 2. Jedin.(K) 20 16 3. Jedin.(NB) 21 14 4. Radni~ki 21 12 5. RKS 22 11 6. Grafi~ar 21 10 7. Putinci 22 11 8. Dalmati. 20 11 9. Kqaji}evo 20 8 10. Sivac 22 10 11. Kikinda 20 7 12. Slavija 22 5 13. Dolovo 21 5 14.Obili} 21 6 15. Mladost 21 4

1 1 1 2 2 3 0 0 4 0 2 3 2 0 1

3618:450 3645:586 6588:558 7593:579 9696:639 8480:466 11644:611 9565:556 8579:575 12657:663 11479:536 14557:637 14569:643 15500:653 16517:635

33 33 29 26 24 23 22 22 20 20 16 13 12 12 9


SPORT

utorak11.maj2010.

c m y

16

DNEVNIK

BARSELONA NAJBOQA U EVROPI NA F4 TURNIRU U PARIZU

Partizan uz rame sa yinovima Ko{arka{i Barselone su novi prvaci Evrope jer su u Parizu, na spektakularnom F4 turniru Evrolige, pokazali najvi{e. Uostalom, Katalonci su igrali najlep{u i najboqu ko{arku tokom ~itave sezone i do {ampionskog pehara, drugog u klupskoj istoriji posle 2003. godine, stigli su uz impresivan skor od 20 pobeda i samo dva poraza. Huan Karlos Navaro predvodio je odli~no selektiran tim, imao je puno sjajnih saradnika na terenu poput Rikija Rubija, Erazema Lorbeka, Pita Mikela, Terensa Morisa, Bonifejsa N’Donga i Frana Vaskeza i u pariskoj dvorani "Bersi", slobodno mo`emo da konstatujemo da se dogodilo - o~ekivano. Red nala`e da zabele`imo da je drugo mesto pripalo Olimpijakosu, ekipi koja se nadala reprizi 1997. godine, kada je, predvo|ena Du{anom Ivkovi}em, osvojila prvu i za sada jedinu titulu prvaka Evrope. Mo}an i bogat klub `eleo je da ponovi taj rezultat, ali nije imao snage da ostvari vi{e od sre}ne pobe-

Rezultati Prvi dan – polufinale Barselona - CSKA Partizan - Olimpijakos Drugi dan Za tre}e mesto CSKA - Partizan

86:68

PARTIZANOV DVOJAC ME\U NAJBOQIMA U EVROLIGI

Aleks Mari} u idealnoj petorci

Najboqi pojedinci koje su novinari i navija~i izabrali u prvu i drugu petorku Evrolige bili su na dodeli nagrada u gradskoj skup{tini, a potom i na gala ve~eri koja je organizovana tim po-

Momenat iz me~a za tre}e mesto: Partizan–Olimpijakos

man da zasedne na tron i da vi{e od vice{ampionske titule nije mogao da ostvari. Moskovski CSKA imao je najiskusniji tim, jer, u odnosu na

Akreditovani novinari u "Bersiju" imali su, kao i uvek kada su ovakvi doga|aji u pitawu, priliku da izaberu najboqeg igra~a finalne utakmice. Dileme zapravo i nije bilo, obzirom na to da je igra~ Barselone Huan Karlos Navaro pru`io sjajnu partiju, a da je wegova ekipa ostvarila ubedqivu pobedu nad Olimpijakosom i osvojila titulu. Dakle, najboqi igra~ pariskog skupa je iskusni Navaro, {to je publika pozdravila gromkim aplauzom. pro{li F4 turnir u Berlinu kada su igrali u finalu, u wemu nije bilo samo Lorbeka i Morisa. Iako su Moskovqani ulo`ili maksimum napora, nisu u polufinalu umeli da presko~e Barselonu, a onda su znawem, ali i uz pomo} sre}e, pobedili

Partizana u borbi za tre}e mesto (90:88). Ipak, treba re}i da je imponovao voqni momenat kod Holdena, Lengdona, Hrjape, [i{kauskasa i Kauna, koji su utakmicu s na{im prvakom odigrali na visokom nivou, motivisani i `eqni da im pripadne makar ute{no tre}e mesto. Dr`ali smo se reda, ali je mo`da ovaj osvrt trebao da po~ne sa Partizanom, ekipom kojoj u Parizu niko nije davao ni gram {ansi. Jednostavno, crnobeli, mislili su mnogi, nije pripadao dru{tvu kolosa, a ispostavilo se da su se xinovi propisno namu~ili u utakmicama s Vujo{evi}evim mladi}ima i da im je i pomo} sre}e bila i te kako potrebna da ih savladaju. Oba susreta Beogra|ani su izgubili u produ`etku, na jednu loptu, pa je lako moglo da se dogodi i da se oni na|u u finalu. Mo`da to i nije bilo realno u ovom trenutku, mo`da su navija~ka srca bila pone{ena nestvarno dobrim rezultatima, ali ostaje ~iwenica da je crnobeli tim bio i vi{e nego ravnopravan takmac evropskim velikanima.

Re~e Vujo{evi} kako su wegovi u~enici u Parizu imali priliku da steknu iskustvo kako se najve}i trofeji osvajaju i da }e im to u budu}nosti koristiti. ^iwenica je, titule su ozbiqni projekti, grade se korak po korak i zato smo rekli da mo`da nije odgovaralo realnosti ono {to su simpatizeri beogradskog kluba pri`eqkivali. Posle sjajnih igara i borbe koju su prikazali u Parizu, nadamo se, do{lo je vreme da se Partizanu pomogne da i finansijski u|e u bitku s najmo}nijima, a takvu pomo} u ovom trenutku mo`e da im pru`i samo dr`ava Srbija. Partizan je veliki, evropski tim, pa neka to bude i na finansijskom planu. Naravno, ne na nivou Barselone, Olimpijakosa ili CSKA-a, ali neka mu buxet bude barem dupliran u odnosu na sad{wi. Ube|eni smo, uz sistem i organizaciju koju na{ prvak ve} ima, bi}e to dovoqno za nove F4 turnire, a onda i reprizu davne i ~uvene 1992. godine, kada je Partizan bio {ampion Evrope. A. Predojevi}

ME^ ZA PRVAKA SVETA

L:c5 13.b:c5 Sd5 14.Lb2 Td8 15.Dc2 Sde7 16.Tab1 La2 17.Tbc1 Df7 18.Lc3 Td7 19.Db2 Tb8 20.Tfd1 Le6 21.Td2 h6 22.Db1 Sd5 23.Tb2 b6 24.c:b6 c:b6 25.Ld2 Td6 26.Tbc2 Dd7 27.h4 Td8 28.Db5 Sde7 29.Db2 Ld5 30.Lb4 S:b4 31.a:b4 Tc6 32.b5 T:c2 33.T:c2 Le6 34.d4 e4 35.Sd2 D:d4 36.S:e4 D:b2 37.T:b2 Kf7 38.e3 g5 39.h:g5 h:g5 40.f4 g:f4 41.e:f4 Td4 42.Kf2 Sf5 43.Lf3 Ld5 44.Sd2 L:f3 45.S:f3 Ta4 46.g4 Sd6 47.Kg3 Se4+ 48.Kh4 Sd6 49.Td2 S:b5 50.f5 Te4 51.Kh5 Te3 52.Sh4 Sc3 53.Td7+ Te7 54.Td3 Se4 55.Sg6 Sc5 56.Ta3 Td7 57.Te3 Kg7 58.g5 b5 59.Sf4 b4 60.g6 b3 61.Tc3 Td4 62.T:c5 T:f4 63.Tc7+ Kg8 64.Tb7 Tf3 65.Tb8+ Kg7 remi. B. D.

PRIPREME ZA SVETSKU LIGU

Sutra put u Havanu Mu{ka seniorska odbojka{ka reprezentacija }e od danas biti u kompletnom sastavu na pripremama za Svetsku ligu 2010. Pripremama su se prikqu~ili Marko Podra{~anin, Dragan Stankovi}, Sa{a Starovi}, Marko Samarxi} i Nikola Rosi}, a danas }e sa treninzima po~eti Nikola Kova~evi}. Seniori Srbije }e sutra otputovati u Havanu, gde }e do 19. maja trenirati i igrati prijateqske utakmice s Kubom.

strelca Evrolige. Odbrambeni igra~ sezone Viktor Hrjapa (CSKA) je tako|e i u najboqoj petorci, dok je centar Partizana Aleks Mari} izabran za najboqeg igra~a na poziciji pet.

Aleks Mari} i Bo Mekejleb

vodom. Aleks Mari} i Lester Bo Mekejleb na{li su se u elitnom dru{tvu kao ~lanovi prve, odnosno druge petorke sezone. U konkurenciji za najboqeg pleja nagradu je poneo reprezentativac Srbije Milo{ Teodosi} (Olimpijakos), ina~e i zvani~no najboqi igra~ sezone, dok je prvi bek Evrolige Huan Karlos Navaro (Barselona). Na poziciji tri me|u najboqima svoje mesto je na{ao Linas Kleiza (Olimpijakos), koji je i dobitnik nagrade "Alfonso Ford" za najboqeg

Drugi predstavnik crno-belih Bo Mekejleb je drugi plej, a wemu su se u drugom timu Evrolige pridru`ili: ^ajldres iz Olimpijakosa, [i{kauskas iz CSKA, Spliter iz Kaha Laborala i Lorbek iz Barselone. Riki Rubio je poneo ovosezonsku titulu "Zvezde u usponu" i tako se pridru`io evropskoj ko{arka{koj eliti koja je svoje ve~e u hotelu De Vil u Parizu zavr{ila uz zajedni~ko fotografisawe, razgovore s medijima, kao i prigodnom ve~erom.

MASTERS TURNIR U MADRIDU

Odlu~uje posledwa partija Jedanaesta partija za prvaka sveta po~ela je minutom }utawa u pomen preminulom najstarijem velemajstoru na svetu Andoru Lilientalu. On je preminuo samo tri dana posle svog 99. ro|endana. Ina~e, partija je zavr{ena remijem u 60. potezu. Igrano je Englesko otvarawe a potez 1.c4 – Anand je igrao samo jednom i to u Minhenu 1991. godine protiv Kristiansena. Ta partija je zavr{ena brzim remijem. Stawe u me~u je nere{eno 5,5:5,5. U posledwoj, dvanaestoj partiji me~a, bele figure ima}e Topalov. Anand - Topalov 1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.g3 d5 5.c:d5 S:d5 6.Lg2 Sb6 7.0–0 Le7 8.a3 0–0 9.b4 Le6 10.d3 f6 11.Se4 De8 12.Sc5

90:88 (78:78)

Za prvo mesto Barselona - Olimpijakos

Navaro MVP

de nad Partizanom u polufinalu i ubedqivog poraza u finalu (68:86). Kakva-takva uteha Pirejcima je titula najboqeg igra~a sezone u Evroligi, koju je osvojio wihov plejmejker Milo{ Teodosi}, a ostaje utisak da Olimpijakos nije ni bio spre-

64:54 80:83 (67:67)

Jeca i Ana jedna naspram druge Srpske teniserke Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} igra}e jedna protiv druge u drugom kolu turnira u Madridu, koji se igra za nagradni fond od 4,5 miliona evra. Obe igra~ice slobodne su u prvoj rundi takmi~ewa, a Jeleni je bilo ~udno kako je mogu}e da se u prvom kola sastanu igra~ice koje su prethodno bile slobodne. - Ne poznajem ta nova pravila za `rebawe. Nije mi jasno kako igramo jedna protiv druge, a da smo bile slobodne u prvom kolu. ^udno

Ana Ivanovi} i Jelena Jankovi}

VTA LISTA

Na{e devojke napredovale Jelena Jankovi} popravila je plasman za tri pozicije i na najnovijoj VTA listi zauzima ~etvrto mesto, dok je Ana Ivanovi} napredovala za 16 mesta i sada je 42. Jankovi}eva je posle dobrih partija na turniru u Rimu, gde je izgubila u finalu od Marije Hose Martines San~es (6:7, 5:7), sa sedmog sko~ila na ~etvrto mesto i ima 5.160 bodova. Ivanovi}eva je na turniru u Rimu stigla do polufinala i popravila plasman za 16 pozicija i sada sa 1.458 bodova zauzima 42. mesto. Bojana Jovanovski napredovala je za jedno mesto i sada je 113. teniserka sveta. Venus Vilijams je preuzela tre}e mesto od Dinare Safine, koja

je peta sa devet bodova mawe od Jankovi}eve, Svetlana Kuzwecova je sa petog pala na sedmo mesto, a me|u 10 najboqih vratila se Kim Klejsters, koja je sa te pozicije potisnula Viktoriju Azarenku. Lista: 1. Serena Vilijams (SAD) 8.340, 2. Karolina Voznijacki (Danska) 6.250, 3. Venus Vilijams (SAD) 5.691, 4. Jelena Jankovi} (Srbija) 5.160, 5. Dinara Safina (Rusija) 5.151, 6. Jelena Dementijeva (Rusija) 4.890, 7. Svetlana Kuzwecova (Rusija) 4.661, 8. Samanta Stosur (Australija) 4.235, 9. Agwe{ka Radvanska (Poqska) 4.115, 10. Kim Klejsters (Belgija) 3.890... 42. Ana Ivanovi} (Srbija) 1.458.

LISTA ZARADA

Serena najbogatija Jelena Jankovi} nalazi se na ~etvrtom mestu na listi zarada u 2010. godini. Jankovi}eva je od po~etka godine zaradila 1.000.972 dolara, a Ana Ivanovi}160.232 i nalazi se na 33. mestu. Prvo mesto zauzima Amerikanka Serena Vilijams, koja je ovoj sezoni prihodovala sa 2.071.967 dolara, dok je na drugoj poziciji Belgijanka @istin Enan sa 1.159.731 dolar. Na tre}em mestu je Amerikanka Venus Vilijams (1.130.046).

jeste, ali {ta da se radi - rekla je Jelena. Jankovi}eva je postavqena za sedmog nosioca turnira, dok Ana nije me|u kostura{icama. Jelena i Ana su do sada igrale osam puta jedna protiv druge, a Ivanovi}eva je uspe{nija sa skorom 6:2. [to se mu{kog dela ti~e, Novak \okovi} je odustao od turnira u Madridu, kao i Janko Tipsarevi}. ^ast Srbije brane Viktor Troicki i Nenad Zimowi}, koji koji je u paru sa Danijelom Nestorom prvi nosilac u dubl konkurenciji.

ATP LISTA

Krajinovi} sko~io za 110 mesta Novak \okovi} nije uspeo da odbrani titulu na ATP turniru u Beogradu, ali je zadr`ao drugo mesto na listi najboqih tenisera sveta. Prvo mesto i daqe ubedqivo dr`i Roxer Federer , a tre}i je Rafael Nadal. Viktor Troicki je na 40. poziciji, dok je Janko Tipsarevi} jedno mesto iza. Ilija Bozoqac je 129. teniser sveta, dok je najve}i napredak napravio Filip Krajinovi}. On je posle plasmana u polufinale ATP turnira u Beogradu napredovao za ~ak 110 pozicija i trenutno je na 209. mestu s 222 boda. Prvo mesto u dubl konkurenciji dr`e Nenad Zimowi} Danijel Nestor. Lista: 1. (1) Roxer Federer ([vajcarska) 10.430 bodova, 2. (2) Novak \okovi} (Srbija) 6.765, 3. (3) Rafael Nadal ([panija) 6.480, 4. (4) Endi Mari (V. Britanija) 5.565, 5. (5) Huan Martin del Potro (Argentina) 5.545, 6. (6) Nikolaj Davidenko (Rusija) 5.235, 7. (7) Robin Soderling

Filip Krajinovi}

([vedska) 4.805, 8. (8) Endi Rodik (SAD) 4.780, 9. (9) Fernando Verdasko ([panija) 3.735, 10. (10) @o Vilfrid Conga (Francuska) 3.220... 40. (39) Viktor Troicki (Srbija) 1.075, 41. (40) Janko Tipsarevi} (Srbija) 1.040... 129. (121) Ilija Bozoqac (Srbija) 405... 209. (319) Filip Krajinovi} (Srbija) 222....


17

utorak11.maj2010.

c m y

SPORT

DNEVNIK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

VOJVO\ANSKA LIGA–ZAPAD

Golovi za opstanak

Kur}ubi} preporodio Beo~ince

Lipar - Omladinac (D) 3:0 (0:0) LIPAR: Igrali{te Lipara, gledalaca 100. Sudija: ^akan (Kula). Strelci: Romi} u 47, Pa{ajli} u 48. i 90. minutu. @uti kartoni: Zubanovi} (Lipar) a Lu~ar (Omladinac). LIPAR: Pena 7, Milutin 8, L. Bojani} 7, Zubanovi} 7, Jovi{i} 8, N, Bojani} 7 ( Poli} 7), Sin|i} 7 ( @esti} -), Pa{ajli} 8, Zraki} 7 ( ]ato -), Maqkovi} 7 i Romi} 8. OMLADINAC: M. Niki} 6, Tasi} 6, Segedi 6 ( Savi} 6), Lu~ar 6, Stankovi} 7, D. Niki} 6, Ogwenovi} 6 ( Seqakov -), [acin 6, Medi} 6, Bojani} 7, Stoj~i} 6 ( Lazi} 6). Pobedom protiv direktnog rivala u borbi za opstanak fudbaleri Lipara su uve}ali izglede da i naredne sezone igraju u Podru~noj ligi. Gosti su uspeli da odole u prvom poluvremenu, ali su zato ve} na po~etku drugog dela poklekli. \. B.

BSK - Grani~ar (R) 3:2 (1:2) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK-a, gledalaca 300, sudija Novakovi} (Kula), strelci: B. Jelisavac u 10. i 80. Rajkovi} u 55. za BSK, Bjedov u 24. Vidi} u 32. minutu za Grani~ar. @uti kartoni: Bagi}, Jano, Rajkovi}. R. Jelisavac, V. Lon~ar (BSK). BSK: R. Lon~ar 7, Bagi} 7, Bo`i} 7, Popovi} 8, Jano 8 (V. Lon~ar -), Kora} 7, Beqanski 7, Rajkovi} 8, B. Jelisavac 9 (Stani} ), R. Jelisavac 7, Divjak 7. GRANI^AR: Pavasovi} 6, Mandi} 6, Oluji} 7, \umi} 7, Lali} 7, Andri} 7, Vidi} 7, Simi} 6 (Gwatovi} 6), [veqo 6 (\or|evi} -), Bjedov7 (Baji} 6), Nimak 6. Doma}in je do{ao do pobede odli~nom igrom u drugom delu ove borbene, ali fer utakmice. Najlep{i pogodak na utakmici postigao je Rajkovi} iz slobodnog udarca. A. ^i~i}

Radni~ki - Kula 0:3 (0:2) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija Mani} (Karavukovo), strelac: [arac u 2. 32. i 52. minutu. @uti kartoni: Nedeqkovi}, Miji} (Radni~ki), Kozlik (Kula). RADNI^KI: Miji} 6, Pavlovi} 7, Aleksi} 6 (Zlatanovi} -), Nedeqkovi} 6, Beqanin 7, Jokanovi} 6, Ivovi} 7, Spasi} 7, Uhlarik 6 ([trbac 6), Mu{iki} 6, Crwanski 6. KULA: Vuki~evi} 8, Bodi{ 7, \urovi} 7, Bo`ovi} 7 (Kutla~i} 7), Jovanovi} 7, Vuja~i} 8, Vojnovi} 8, Der 8 (Kozlik 7), Stoji~i} 7, Malacko 7, [arac 9 (Tomaqek -). Iskusna ekipa Kula igrala je vrlo dobro i zaslu`eno pobedila, a posebno se istakao gostuju}i napada~, ubojiti [arac. A. ^i~i}

Prigrevica - Stani{i} 2:0 (0:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija: Tomac (Sombor). Strelci: Ostoji} u 52. i 60. minutu. PRIGREVICA: Keki}, ^ovi}, Komadina, Meni}anin, Kqaji}, ]u}a, Marin, D. Raki} (Ostoji}), V. Raki}, Jakovqevi} (Mili}), Griva (Kov~in). STANI[I]: [ari}, Lokas, Kawo (Dubaji}), G. Jagodi}-Kurixa, Vukadinovi}, Niki}, Gruji} (Kurixa), A. Jagodi}-Kurixa, Cveti}anin, Dragi~evi}, Lali}.

BA^KI BRESTOVAC: BSK Gradni~ar (Ri|ica) 3:2, PRIGREVICA: Prigrevica - Stani{i} 2:0, LIPAR: Lipar Omladinac (Derowe) 3:0, RATKOVO: Radni~ki - Kula 0:3, KQAJI]EVO: Kordun - Borac (Ba~ki Gra~ac) 3:0, CRVENKA: Crvenka - Mladost (Kru{~i}) 2:1, RUSKI KRSTUR: Rusin Omladinac (Bukovac) 0:0, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Polet (Sivac) 0:0. 1. Polet 2. Mladost 3. Crvenka 4. Stani{i} 5. Kula 6. Radni~ki 7. Kordun 8. Prigrevica 9. BSK 10. Zadrugar 11. Borac 12. Omlad. (B) 13. Rusin (-1) 14. Grani~ar 15. Omlad. (D) 16. Lipar

25 17 25 14 25 14 25 14 25 12 25 12 25 11 25 10 25 10 25 9 25 10 25 9 25 8 25 8 25 6 25 7

6 6 6 3 3 2 1 3 2 4 1 4 5 3 6 3

2 5 5 8 10 11 13 12 13 12 14 12 12 14 13 15

53:12 51:24 47:23 59:19 45:35 44:52 45:49 51:51 37:44 25:37 31:46 34:55 32:45 32:45 27:44 27:59

57 48 48 45 39 38 34 33 32 31 31 31 28 27 24 24

U ravnopravnoj igri doma}i u nastavku boqe su iskoristili svoje {anse i stigli do va`ne pobede.

Rusin - Omladinac (B) 0:0 RUSKI KRSTUR: Igrali{te Rusina, gledalaca 80, sudija Milovanovi} (Ba~ki Gra~ac). @uti kartoni: S. Kolo{waji, Bodnar (Rusin), @ivkovi}, Berlekovi}, Miji}, Vrani}, Pani} (Omladinac). RUSIN: @. Oros 8, Bodnar 6, B. Kolo{waji 6 ([ajto{ 6), Senderak 7, Barna 7, Ku`i} 7, Farka{ 7, S. Kolo{waji 6, Hrn~jar 6 (Hardi 6), D. Oros 6 (Na| 6), Sajankovi} 7. OMLADINAC: Tintor -, Mi{~evi} 7 (\ur|ev -), Leri} 7 (Cveti}anin -), Vrani} 8, @ivkovi} 7, Pani} 7, Miji} 7, Karali} 8, Berlekovi} 7 (Vukadinovi} -), VLajisavqevi} 7, Raj{i} 7. Borba za opstanak "vezala" je noge napada~ima obe ekipe. Gosti imaju za ~im da `ale, po{to su proma{ili tri povoqne prilike, jer je golman doma}ih Oros odli~no intervenisao. A. ^i~i}

Cement - 1. maj 5:1 (2:1) BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca oko 250, sudija S. Turi (Ba~ka Palanka, strelci: Trbovi} u 6. Milanovi} u 21. i 54. Stoji~i} u 57. Popovi} u 82. za Cement, Milo{evi} u 43. minutu za 1. maj. @uti kartoni: \ori}, Zelinac (1. maj). CEMENT: Ivanovi} 7, Ga{parevi} 7, Trbovi} 8 (Stoji~i} 7), Peci} 7 (Plav{i} 7), Popovi} 8, Gostovi} 8, Xari} 8, Lukaja 7, Milanovi} 9 (Romi} 7), Ili} 8, Raki} 8. 1. MAJ: Arsenovi} 5, Putica 5 (@ivkovi} 6), \ori} 6, Pori} 6, Milo{evi} 7, \oki} 6, Vojinovi} 6 (Rokni} 6), Markovi} 6, Zori} 6 (RIstivojevi} 5), Radi} 6, Zelinac 6. Cement igra sve te~nije i agresivnije od kada je na klupi provereni stru~wak Petar Kur}ubi}. To su na svojoj ko`i osetili gosti iz Rume, ve} na samom po~etku u 6. minutu Dane Trbovi} efektno je glavom poslao loptu u mre`u gostiju. Do izra`aja je do{la i golgeterska sposobnost Mladena Milanovi}a koji je postigao dva efektna gola i asistira Bojanu Stoji~i}u u 57. minutu. Ta~ku na odli~nu fudbalsku predstavio je {toper Damir Popovi} u 82. minutu zakucav{i loptu pod pre~ku golmana gostiju. B. Star~evi}

la prebacioe golmana Jovanovi}a. Umalo da doma}e stigne kazne za proma{aje, Furtula je izbio sam ispred Dragi}a a ovaj se fenomenalniom odbranom iskupio za izjedna~uju}i gol. Dodali su u fini{u utakmice doma}i gas i postigli dva gola. M. Po.

Borac (NS) - @AK 3:1 (1:1)

[ajka{ - Crvena zvezda 1:3 (0:1)

NOVI SAD: Igrali{te Borca na Klisi, gledalaca 100, sudija Rogi} (In|ija), strelci: Vu~kovi} u 19. Perendi} u 7.

KOVIQ: Igrali{te u Adi, gledalaca oko 100, sudija: Mandi} ( Novi Sad), strelci:Koji~i} i 55. za [ajka{, a Uzelac u 6. Ze~evi} u

Solunac – Mladost ( T) 7:3 ( 5:1) RASTINA: Igrali{te „ Milan \evi}“, gledalaca 200, sudija: Mitrovi} ( Ruma ), strelci: Marunovi} u 3. (iz jedanaesterca ), @igi} u 5, Koji} u 23, 31, 55. i 88. i Primorac u 30. za Solunac, a Bojovi} u 8, Dudvarski u 50. i 87. minutu za Mladost. @uti kartoni: Primorac, Orsi} ( Solunac ), Kerkez, Stanojev ( Mladost ). SOLUNAC: Antuni} 7, Alimpi} 7, Kowovi} 7, Mandi} 7 ( Radakovi} 7 ), Bani} 8, Cime{a 8, Primorac ( Orsi} 7), Marunovi} 8, Koji} 9, Vukovi} 8, @igi} 8 ( Kova~evi} -). MLADOST: Stanojev 6, Fulataj 6, ( Tati} 6), Peri} 7, ( Stankov 6), [arenac 6, Vinkovi} 6, Dudvarski 8, Stankov 6, Kozomara 6, [ija~i} 6, ( Kerkez -), Bojovi} 6, Glavardanov 6.. Dobra igra Solunca i visoka pobeda. Koji} je pru`io ponovo sjajnu partiju, postigao je ~etiri gola, a asistirao je i kod ostala tri gola. M. Jovi}evi}

Suvajxi}, Terzi} (\or|evi}), Ra{iovan, Amixi} (Markovi}). Po te{kim uslovima, ali nma odli~nom terebnu odigrana je dobra utakmica. Koviq~ani koji su se ve} ioprostili od ovog ranga takmi~ewa pruu`ili su dobru igru, u ve}em delu susreta bili su potpuno ravniopravan rival Novosa|anima. Prevagu je doneo rani gol Uzelca. Mo`da su igra~i [ajka{a mogli da urade i ne{to vi{e sda u nasstavku me~a [vedi} nije proma{io dva zicera. V. Marinkov

Hajduk ([) – Indeks 0:1 (0:1) [IMANOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 150, sudija Vu~kovi} (Ba~). Strelac: Pervaz u 19. minutu, `uti kartoni: Svilar, Mini}, Mrkaji} (Hajduk), Savi}, Malixan, Peri{i} (Indeks). HAJDUK: Aleksi} 7, Pajovi} 6, Vuk{a 6, Cvijanovi} 6, Kelebuda 7 (^a vi} 6), Mini} 7, Mrkaji} 6, Radulovi} 7 (Stojkovi}), Majki} 6, Svilar 6, Domazet 6. INDEKS: Be~eli} 7, Pervaz 7, Josi} 6, \or|ijevski 7, \orovi} 7 (Popovi} ), Peri{i} 7, Savi} 7, Malixan 7 (O`vat), Radoji~i} 6, Kosan ovi} 7. Iako, je ovaj susret bio bez zna~aja za obe ekipe, vi|en je dobar fudbal, posebno u drugom poluvremenu kada su doma}ini diktirali tempo, ali nisu uspeli da izjedna~e. M. Juri{i}

Qukovo – Omladinac 1:1 (1:1) QUKOVO: Igrali{te Qukova, gledalaca 150, sudija Ga-

Kordun - Borac 3:0 (2:0) KQAJI]EVO: Igrali{te Korduna, gledalaca 100, sudija: Milo{evi} (Crvenka). Strelci: Grubje{i} u 26. Kne`evi} u 35. Stanojevi} u 85. minutu. @uti kartoni: Kne`evi}, Zori} (Kordun), a \ukanov i Gute{a (Borac). KORDUN: Miqanovi}, Pavlovi} (Zoraja), @ivkovi}, Muti}, Kr{i}, Grnovi} (Karas), Stanojevi}, Kne`evi}, Zori}, Grubje{i}, Rajkovi} (Boca). BORAC: Vajagi}, Prodanovi}, Mr|a, Nikoli}, Dautovi}, Kne`evi}, Vojnovi}, Karaxi}, \ukanov, Gute{a, ]uk. Raspolo`eni doma}i napada~i su stvorili brojne prilike, pa je pobeda mogla biti i daleko ubedqivija. J. D.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

OYACI: Oyaci - Terekve{ (Svilojevo) 2:1, SOMBOR: [ikara - Jedinstvo (Ribarevo) 2:1, LALI]: Panonija - Hajduk (Stapar) 1:5, SONTA: Dinamo - Sloga (^onopqa) 1:1, BA^KI BREG: Dinamo - Jedinstvo (Kolut) 3:1. Slobodni su bili Aleksa [anti}, Dunav, Sport i Metalac 1. Oyaci 22 15 2. Hajduk 20 16 3. Metalac 20 13 4. Jed. (K) 19 10 5. Dunav 20 9 6. Dina. (BB) 20 9 7. Sloga (-1) 19 8 8. Terek. (-1) 22 6 9. Sport 22 7 10. Dinamo (S) 20 5 11. Jed. (R) 22 5 12. A. [ant. (-3) 20 5 13. [ikara 21 5 14. Panon. (-2) 21 4

5 1 5 4 5 4 5 7 1 6 4 5 2 0

2 3 2 5 6 7 6 9 14 9 13 10 14 17

58:15 68:23 49:18 46:31 50:41 37:28 29:27 42:39 26:50 27:36 22:51 26:46 33:57 19:70

50 49 44 34 32 31 28 24 22 21 19 17 17 10

KARAVUKOVO: Polet – Budu}nost 3:5, BEO^IN: Cement – 1. maj 5:1, KOVIQ: [ajka{ – Crvena zvezda 1:3, [IMANOVCI: Hajduk – Indeks 0:1, IRIG: Radni~ki – Radni~ki(SM) 2:1, RASTINA: Solunac – Mladost(T) 7:3, NOVI SAD: Borac – @AK 3:1, RUMA: Sloven – Jugovi} 0:1, QUKOVO: Qukovo – Omladinac 1:1. 1. Cement 2. Solunac 3. C. zvezda 4. Indeks 5. Mladost (T) 6. 1. maj 7. Omladinac 8. Borac 9. Rad. (SM) 10. Rad. (I) 11. Budu}nost 12. Jugovi} 13. Qukovo 14. @AK 15. Sloven 16. [ajka{ 17. Hajduk ([) 18. Polet

30 19 7 30 20 4 30 19 3 30 15 8 30 16 5 30 16 4 30 14 9 30 14 5 30 14 2 30 13 5 30 12 6 30 13 3 30 10 10 30 11 7 30 5 7 30 6 2 30 3 7 30 1 4

4 6 8 7 9 10 7 11 14 12 12 14 10 12 18 22 20 25

62:14 64 62:33 64 68:29 60 40:23 53 58:38 53 49:36 52 43:28 51 49:36 47 57:54 44 38:42 44 43:42 42 40:42 42 32:31 40 41:47 40 32:62 22 32:67 20 16:54 16 36:116 7

novi} 7, Mirosavqevi} 7, Haska 6. Qukovo igra toplo – hladno, ipak, navija~i doma}ih, su o~ekivali u ovom susretu pobedu, koja bi mnogo zna~ila u borbi za opstanak. Na kraju dobar je bio i bod. N. Trkuqa

Sloven – Jugovi} 0:1 (0:1) RUMA: Igrali{te Slovena, gledalaca 150, sudija Marku{ (Oxaci). Strelac: Lepar u 38. minutu. @uti kartoni: Vidakovi}, Marinkovi} (Sloven), Bla`i}, Suvara, Nikoli}, Laki} (Jugovi}). SLOVEN: Vujkovi} 8, Bo`i} 6, \ur|evi} 6, Marinkovi} 6, Vidakovi} 7, Vu~kovi} 6, Luki} 7, Milojevi} 7 (Borovi}), Spasojevi} 7, (Cvjeti}anin 6), N edi} 6 (An|eli} 6), Vuji} 6. JUGOVI]: Suvara 7, Kqaji} 6, Nikoli} 6, Radin 7, Brkqa~ 7, Laki} 7, Radoj~i} 7, Babi} (\eki} 6), Lepir 7, Bla`i} 7, @epina 6. Gostima je pobeda zna~ila mnogo u borbi za opstanak. [to gosti nisu iskoristili mnogobrojne prilike kriv je golman Vujakovi}, koji je branio sve i sva{ta. Ipak, najboqu priliku za izjedna~ewe, doma}ini propu{taju u 70. Kada Spasojevi} iz slobodnog udarca poga|a pre~ku. M. Juri{i}

Radni~ki – Radni~ki (SM) 2:1 (1:1)

Golman @AK-a Jovanovi} interveni{e ispred igra~a Borca

Nikoli} u 90. za Borac, a Bobanac u 23. minutu za @AK. @uti kartoni: Miri}, Simi}, Plav{i}, Perendi} (Borac), Te{i} (@AK). Crveni kartoni: Markov (Borac), Mra~ina, Pavi} (@AK). BORAC: Dragi} 6, Simi} 7 (@akula 7), Dobriwac 7 (Kandi} 7), Markov 7, \akovi} 7, Papri} 7 (Miri} 7), Perendi} 8, Plav{i} 7, Nikoli} 8, Vukovi} 8, Srdi} 8. @AK: Jovanovi} 6, Te{i} 7, Puri} 6, Major 6, Mra~ina 7, Bobanac 8, Furtula 8, Vladeti} 6 (Tubi} 6), Beri} 6 (Trivunovi} -), Vidakovi} 7 (Pavi} 6), Vukas 7. U veoma `ivoj utakmici rivali su se u prvom delu nadigravali. Stigli su doma}i do vo|stva, Plav{i} je pro{ao po desnoj strani, prona{ao Vu~kovi}a koji na ivici kaznenog prostora hvata volej i strahovitim udarcem pogodio mre`u. Uspeli su Somborci da do|u do izjedna~ewa, kardinalnu gre{ku golmana Dragi}a koji je istr~ao na 40 metara Bobanac je kaznio lob udarcem. U nastavku Plav{i} je pogodio pre~ku, a najboqi strelac Nikoli} je sa samo metar od go-

Foto: A. Erski

68. i Markovi} u 80. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: [vedi}, Kotuqa~, Kosi} ([ajka{), Tati}, Vuk~evi} (Crvena zvezda). [AJKA[: Simi}, Bo`oki, Kotuqa~, Male{evi}, Kosi}, Koji~i}, Lazi} (Halavawa), Ra|en(Radivojevi}), [vedi}, Stoji}, Popovi}. CRVENA ZVEZDA: \urikin, Tati},(Vidi}), Tomqanovi}, Uzelac, Vuk~evi}, Celin, Ze~evi},

li} (Sremska Mitrovica). Strelci: Ivani{ za Qukovo, Haska za Omladinac. QUKOVO: Mijatovi} 8, Dubaji} 6, Peji} 7, Ivani{ 7, Miladinovi} 6, Blanu{a 7, Dimitrijevi} 6, Rodi}, Jovi~i} 6, Marjanovi} 6, Ivkovi} 5. OMLADINAC: Jagodi} 8, Savi} 6, [qepica 6, Mrvi} 6, Stoisavqe vi} 7, Stefanovi} 7, Haka~ 6, Kova~evi} 7, Pej~i-

IRIG: Igrali{te Radni~kog, gledalaca 100, sudija Marela Male{evi} (^alma). Strelci: Gre~ u 30. i 75. za doma}e, Proki} u 19. za goste. RADNI^KI (I): Petrovi}, Stojakovi}, \eveqekaj , Bojovi}, Guzina, (M. Ninkovi}), Ka}anski (Jovanovi}), Bjelotomi} (Kukuruzovi}), Torbica, Gre~, Babi}, An|i}. RADNI^KI (SM): Teodorovi}, Pavlovi}, Ili}, Jordanovski (Jo{i}), Maksimovi}, Gruji} (Vasi}), \ur|evi} (Mataruga), Miji}, Risti}, Santrsa~, Proki}. Sre}niji tim je slavio. G. An|elkovi}

KVALITETNE LIGE MLA\IH KATEGORIJA FSV Omladinci Radni~ki (S) - Radni~ki (NP) 1:1, Novi Sad - Spartak ZV 7:0, Srem - Indeks 1:2, In|ija ^SK Pivara 2:0, Banat - Slavija 1:0, Omladinac - Hajduk 7:1, Mladost - Dinamo 11:1.

1. Banat 23 20 2. Novi Sad 23 14 3. Mladost 23 13 4. Hajduk 23 13 5. In|ija 23 11 6. Radn. (NP) 23 11 7. ^SK Pivara 23 8 8. Radn. (S) 23 8 9. Spartak ZV 23 8 10. Slavija 23 6 11. Omladinac 23 7 12. Indeks 23 5 13. Dinamo (-1) 23 5 14. Srem (-4) 23 3

1 4 5 4 6 5 6 4 2 6 2 7 1 5

2 5 5 6 6 7 9 11 13 11 14 11 17 15

71:21 56:23 50:28 43:30 56:28 42:28 34:41 41:55 32:45 32:49 41:63 26:43 26:67 30:59

61 46 44 43 39 38 30 28 26 24 23 22 15 10

Kadeti Mladost - Vojvodina 0:2, Dinamo - Jednota BB 3:2, Hajduk Vr{ac (10.05), Crvenka - Banat 0:1, ^SK Pivara - In|ija 4:3, Ba~ka 1901 - Ba~ka (BP) 2:1, Kikinda - Novi Sad 3:1, Spartak ZV - Radni~ki 1:1. 1. Vojvodina 25 20 2. Banat 25 18 3. Hajduk 24 14 4. ^SK Pivara 25 14 5. Radn. (S) (-1) 25 12 6. Jednota BB 25 8 7. Spartak (-1)25 8 8. Ba~ka (BP) 25 8 9. In|ija 25 7 10. Mladost 25 8 11. Crvenka 25 7 12. Vr{ac 24 7 13. Ba~ka (S) 25 5

3 3 3 3 4 4 6 4 6 3 5 3 5

2 4 7 8 9 12 11 13 12 14 13 14 15

72:14 65:17 69:32 43:37 50:45 35:41 41:46 42:58 37:46 30:46 27:45 22:43 17:60

63 57 45 45 39 31 29 28 27 27 26 24 20

Pioniri

Mladost - Vojvodina 0:2, Dinamo JEdnota BB 7:0, Hajduk - Vr{ac (10.05.), Crvenka - Banat 4:2, ^SK Pivara - In|ija 2:3, Ba~ka 1901 (BP) 5:0, Kikinda - Novi Sad 5:2, Spartak ZV Radni~ki 3:0.

1. Vojvodina 25 24 2. Banat 25 17 3. Crvenka 25 15 4. Ba~ka 25 14 5. Novi Sad 25 13 6. Spartak ZV 25 11 7. Mladost 25 10 8. Kikinda 25 10 9. ^SK Pivara 25 10 10. Ba~ka (BP) 25 9 11. In|ija 25 9 12. Dinamo 25 7 13. Hajduk 24 6 14. Jednota 25 7 15. Vr{ac 24 5 16. Radni~ki (S) 25 5

1 4 4 1 2 5 6 6 2 3 2 4 5 2 5 2

0 122:11 4 53:28 6 52:29 10 56:44 10 54:44 9 27:23 9 38:31 9 40:44 13 42:48 13 30:54 14 35:47 14 44:60 13 27:46 16 28:60 14 19:52 18 27:73

73 55 49 43 41 38 36 36 32 30 29 25 23 23 20 17


18

SPORT

utorak11.maj2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA–ISTOK

NOVOSADSKA LIGA

Kozar~ani preplivali Tami{

Ostojin u nadoknadi

Radnik - Sloboda 0:1 (0:1) STARI TAMI[: Mesno igrali{te, gledalaca 200, sudija: Klaji} (Zrewanin). Strelac: Markovi} u 14. minutu. @uti kartoni: Taskovski i Miti} (Radnik) i Buni} (Sloboda). Crteni kartoni: @i`akovi} (Radnik). RADNIK: [arac 6, Taskovski 7, Smederevac 6 (Vukadinovi} 7), @i`akovi} 7, Miti} 7, Popovi} 6, Paroj~i} 7 (Labudi}), Ostoji} 7, Staji} 6, Pe{terac 6, Kopawa 6 (Miki} 6). SLOBODA: @ivkov 7, Vasiqevi} 6, ^eki} 7, Lani{tanin 7, Kewalo 6, Ostoji} 6, Gavrilovi} 6, Mono{tori 7, Markovi} 7 (Nadla~ki), Buni} 7 (Petrovi}), Malinovi} 7 (Aramba{i}). Pobedom nad uvek neugodnim Radnikom, kome gori pod nogama, fudbaleri Slobode su obavili veliki posao na putu ka srpskoj ligi. Jedini gol na utakmici postigao je ve} u 14. minutu Ilija Markovi}, posle centar{uta sa leve strane, kome je prethodila gre{ka odbrambenog igra~a doma}ih Smederevca. Zanimqiva, reklo bi se ~ak i tvrda u isto vreme fer i korektna utakmica. Radnik je i pored toga {to je posledwih 30 minuta imao igra~a mawe, bio pravi rival. S. Miti}

Jedinstvo – Budu}nost (SC) 4:2 ( 2:0) NOVI BE^EJ: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 200, sudija: Ba~i} (Subotica), Strelci: [kero u 11, \oki} u 32, Mati} 60, Balaban 85. minutu za Jedinstvo,a Oqa~a u 69. i Sla|an Novkovi} u 88. minutu za Budu}nost. @uti karton: Zekanovi} (Budu}nost). JEDINSTVO: Nem~ev 8, Lisica 7, Ivan~ev 7, [kero 8, Drqa~a 7, Stankovi} 8, Nikoli} 6 (Gar~ev 6) [ijanovi} 8, \oki} 8, Mati} 7, (Gar~ev 6), E. Rigo 6 (Balaban 6). BUDU]NOST: D. [tevin 6, S. Radin 6 (Oqa~a 6,) S. [tevin 6, Marjanovi} 6 (@. Radin 6 ), Antin 7, Todorov 7, Radi{i} 6

(Sla|an Novkovi} 7) Zekanovi} 7, Meki} 6, Manojlovi} 7, Slobodan Novkovi} 7. Novobe~ejci su zabele`ili zna~ajnu pobedu u borbi za opstanak. Na prvi gol se nije dugo ~ekalo u 11. minutu posle brze akcije po levoj strani, [kero je neodbrawivo zatresao mre`u gostiju. U 32. minutu usledila je lepa akcija, kapitena [ijanovi}a pronalazi @arka \oki}, koji je bio siguran realizator i ujedno opravdao epitet prvog strelca ekipe. U nastavku razigrali su se gosti iz Srpske Crwe, ali je golman doma}ih Bojan Nem~ev sjajnim odbranama spre~io iznena|ewe. Utakmica je po~ela minutom }utawa, povodom iznenadne smrti dugogodi{weg dopisnika „Dnevnika“ Zlatoja Mari}a. S. Davidovi}

Borac - Obili} 5:3 (2:1) STAR^EVO: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija: Stanojevi} (Subotica). Strelci: Bo{kovi} u 32. Perovanovi} u 43. Jovanovi} u 64. i Spasi} u 72. i 75. za Borac, a [urbatovi} u 12. Mandi} u 84. i Sarapa u 88. minutu za Obili}. @uti kartoni: Radosavqevi} i Jovanovi} (Borac). BORAC: Omorac 6, Jovanovi} 7, Bo{kovi} 7, Arsenijevi} 7, Perovanovi} 7, Milo{evi} 7 (Kolak 7), ]irkovi} 6 (Nikoli} 7), Spasi} 8, Brajovi} 6 (Poqak 7), Radosavqevi} 7, Makarun 6. OBILI]: Andru{ko 6, Beleuc 7, Kova~ 6, Mandi} 7, Radi} 6, ]ulibk 7, Besla} 6, [urbatovi} 7 (Mudrini} 6), [ibul 7, Sarapa 6, ]azi} 6 (Igwatov). Doma}in je igrao, reklo bi se za svoju du{u, dok nije poveo sa 5:1, zadovoqni visokim vo|stvom Star~evci su stali pa su gosti poraz u~inili pristojnim. S. M.

Ba~ka 1901 Radni~ki (ZR) 4:1 (3:0) SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Cveti}anin

(Vr{ac), strelci: \oki} u 5. Strapak u 8. Babi} u 12. i 56. za Ba~ku 1901. a Zaki} u 90. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Babi} (Ba~ka), Juhas, Markovski (Radni~ki). BA^KA 1901: Tumbas 7, Lu~i} 7, \urasovi} 7, Babi} 8, Viloti} 7, Te{anovi} 7, Bator 7 (Luka} 7), Bosni} 7, \oki} 8, Trapak 8 (Davidovi} -), Mili} 7 (Nikutovi} 7). RADNI^KI: Mili~i} 6, Juhas 6, @ivkov 6, Dudek 6 (\ajaki 6), Zaki} 7, Cveti}anin 6, Markovski 7 (Jawanin 6), Uvalin 6, Radi{i} 7, Boki} 6, Vidakovi} 6 (Lazi} 6). Ve} u petom minutu posle dubinske lopte Andra{a Strapaka,kao muwa pro{ao je Goran \oki} i majstorski savladao golmana Mili~i}a. Jo{ se nisu sti{ale ovacije, a Strapak je majstorski iz slobodnog udarca pogodio mre`u. Kada je Babi} u 12. minutu postzigao i tre}i gol, sve je bilo jasno. S. St.

Kozara - Vojvodina 3:1 (2:1) BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca oko 300, sudija Ilijevski (Pan~evo), strelci: V. Kitanovi} u 18. Proti} u 29. i 67. za Kozaru, a Nikoli} u 11. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: M. Buni} (Kozara), Penovski, Nikoli} (Vojvodina). Crveni kartoni: M. Buni} (Kozara), Horvat (Vojvodina). KOZARA: Oqa~a - (\akovi} 7), Pani} 7, Bjelanovi} 7, Grubor 8, Laki} 8, Karanovi} 7, Reqi} 7 (Sole{a -), B. Buni} 8, V. Kitanovi} 8 (Mitrovi} 7), M. Buni} 7, Pruti} 9. VOJVODINA: Popovi} 7, Kne`evi} 7, Horvat 6, Mezei 6, Be{lin 6, Rankov 7 (Pu{i} -), Vasi~in 7, Panevski 7, Nikoli} 8 (Rockov 7), Arsenov 7, Stepan~ev 7. Gosti su poveli ve} na samom po~etku utakmice lepim pogotkom Nikoli}a, da bi Vladimir Kitanovi} u 18. minutu izjedna~io. U 29. minutu Proti} je po-

STARI TAMI[: Radnik - Sloboda (Novi Kozarci) 0:1, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Budu}nost (Srpska Crwa) 4:2, BELA CRKVA: BAK - Dinamo (Pan~evo) 1:4, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Ba~ka (Pa~ir) 0:2, SUBOTICA: Ba~ka 1901. - Radni~ki (Zrewanin) 4:1, STAR^EVO: Borac - Obili} (Novi Kne`evac) 5:3, ALIBUNAR: Budu}nost Radni~ki (Bajmok) 0:1, VOJVODA STEPA: Crvena zvezda Bio star - Polet (Nakovo) 3:0,BANATSKO VELIKO SELO: Kozara - Vojvodina (Novo Milo{evo) 3:1. 1. Sloboda 30 21 2. Ba~ka 1901. 30 19 3. Rad.(ZR) 30 18 4. Bud.(SC) 30 17 5. Obili} 30 16 6. B. Topola 30 15 7. Borac 30 15 8. Rad.(B)(-1) 30 14 9. Kozara 30 14 10. Vojvodina 30 13 11. Jedinstvo 30 14 12. Dinamo 30 13 13. Ba~ka(P) 30 12 14. Radnik 30 13 15. C. zvezda 30 7 16. BAK(-1) 30 5 17. Bud.(A)(-1) 30 5 18. Polet 30 2

5 4 7 4 4 8 5 8 4 10 7 8 3 12 6 10 4 12 6 11 2 14 5 12 7 11 3 14 3 20 4 21 0 25 1 27

73:23 80:25 58:28 61:33 62:38 42:26 48:45 41:33 57:47 49:42 58:45 50:44 46:44 45:43 30:74 18:96 23:89 19:85

68 64 58 56 52 52 48 47 46 45 44 44 43 42 24 15 14 7

stigao svoj prvi pogodak i doveo u vo|stvu svoju ekipu od 2:1. Isti igra~ u 67. minutu obezbedio je sigurnu pobedu i tri velika boda. M. S.

Ba~ka Topola - Ba~ka (P) 0:2 (0:0)

BA^KA TOPOLA: Stadion Ba~ke Topole, gledalaca 150, sudija Marinkov (Zrewanin), strelci: Vujovi} u 56. i 88. minutu. @uti kartoni: ^eh, ^oli} (Ba~ka Topola). BA^KA TOPOLA: Kruni} -, Dragi} 7, Rahi} 8, ^eh 6, ^oli} 6, Mom~ilov 7 (Panovi} 6), Kuli} 6, Dokmanovi} 7, Pani} 6, Kazi} 6 (Bojovi} -), Stankovi} 6, Milisavqevi} 6. BA^KA: Gorjanac 8, Rotluk 8, Vujaklija 8 (Plav{i} -), Tonkovi} 8, \urovi} 7, Balunovi} 7, \or|evi} 7, Sijeran7 (Vujovi} 9), Lazarevi} 8 (Maravi} 7), Lon~ar 8, Karaxi} 7. S. St.

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

Demolirana lokomotiva @AK - Zadrugar 0:9 (0:5) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 100, sudija: Ka`i} (Zrewanin). Strelci: Zarin u 1. 15. i 85. Gaborov u 14. Vukoje u 20. i 42. Luki} u 47. i 54. i Sladojevi} u 80. minutu. @AK: \ur|ev 5, Bo`in 5, Radosav~ev 5, Stikovac 5, Uro{ev 5, Marojkin 5, Va`i} 5, Mitrovi} 5, Savi} 5 (Francuski 5), Vujin 5, Vojvodi} 5 (Radoj~i} 5). ZADRUGAR: Zeqkovi}, Vorgi} 7 (Eri} 7), Milanovi} 7, Stani{i} 7, Vidi} 7, Vi{kovi} 7, Simani} 7 (Mo~evi} 7), Zarin 9, Vukoje 8 (Sladojevi} 7), Luki} 8, Gaborov 8. Ki{a golova na stadionu Va{ari{te.. Doma}i trener Dragi{a Radosav~ev imao je problema oko sastava tima, tako da je me|u igra~e prete`no iz kadetskog sastava morao da uvrsti i golmana Savi}a, a u drugom poluvremenu i rezervnog golmana Radoj~i}a je morao da ubaci u igru. Zadrugar je rutinski postigao ~ak devet golova, od ~ega je Du{an Zarin na~eo mre`u u 1.prvom minutu. M. S.

Mladost Luks - Krajina 3:0 (2:0) LUKI]EVO: Stadion „S.C. Mladost“, gledalaca 100, sudija Ivani} (Melenci), strelci: Marijanovi} u 28. 47. Buka u 30. minutu. @uti kartoni: Nini} (Mladost Luks), S. Stojisavqevi}, Bjeleti} (Krajina). MLADOST LUKS: Kandi} -, Grubor 7, Deli} 6 (Zavo|a -), Pavlovi} 7, Titin 7, Mihajlovi} 7, Marijanovi} 8 (Mati} -), Mi}evi} 7, @u`a 7, Maksimovi} 7, Buka 6 (Nini} 7).

KRAJINA: Poznanovi} 6, D. Stojisavqevi} 6 (Stoji} 6), Kolunxi} 6, Bogunovi} 6, Grmu{a 6 (Vi{wevac 7), S. Stojisavqevi} 7, Zori} 6, Bjeleti} 7, Triki} 6 (Petrovi} 7), Kravaru{i} 6, Vigwevi} 6.

Gavrilov 7 (Stojin -), Simi} 6, Miladinov 7, Kolari} 8, Sabo 7, Kri~kovi} 6, Popovi} 6.

Begej - Bile}anin 3:1 (3:0)

KNI]ANIN: Igrali{te „kraj Bikare“, gledalaca 100, sudija Arsi} (Staji}evo), strelci: Joci} u 7, \or|evi} u 63. Disi} u 69. minutu. POTISJE: De. Stojkovi} 7, Da. Stojkovi} 7, \or|evi} 7, Risti} 7, Bala` 7, Petrovi} 7, Disi} 7, Marinkovi} 7, Joci} 7 (Dimitrijevi} 6), M. Milovac 7 (Stankovi} 6), V. Milovac 8. BORAC: \or|evi} 7, Ivanov 6, Mi}i} 6, Mijatov 7, Pavlovi} 7, Lazarov 7, Zukurli} 6, Kukin 6, Bo`i} 6, Novakov 7, Varadinac 6.

@ITI[TE: Stadion „Dragan Vu~urevi} Vu~ko“. Gledalaca 150. Sudija Jerinki} (Kikinda). Strelci: Milivoj Markov u 7., Zori} u 14. i Suxukovi} u 31. iz jedanaesterca, za Begej, a Gajovi} u 62. (iz jedanaesterca) za Bile}anin. @uti kartoni: Milakovi} i Gavri} (Begej), a Br~i} (Bile}anin). BEGEJ: Damjanovi} 8, Daqevi} 7, Milivoj Markov 8, Ninkovi} 7, Milakovi} 8, Zori} 8, (od 70. Mladenovi}) -, Miqan Markov 7 (od 68 Brki}) -, Novak 7, Suxukovi} 7 (od 57. Gavri}) 7, Pudar 7, i Glu{ac 7. BILE]ANIN: P. Varadinac 7, Dragi} 7, Br~i} 6, Papi} 6, Vukoje 7, Rogan 6, Uqarevi} 6, Gajevi} 7, Samarxi} 6, Vu~kovi} 6 (od 57. Pijetlovi}) 6 i N. Varadinac 7. D. Mili}ev

Naftagas (B) - Delija 4:1 (2:0)

Mladost - Naftagas (E) 0:0

BOKA: Stadion „Sveti Nikola“, gledalaca 200, sudija Salma (Torda), strelci: M. Kosanovi} u 30. i 65. Oberkne`ev u 45. Golubovi} u 69. za Naftagas, ^eleketi} u 78. minutu (iz penala) za Deliju. @uti kartoni: Tawga, Oberkne`ev, V. Kosanovi} (Naftagas), Vukobrat (Delija). NAFTAGAS: Markov 7, Manger 7, M. Kosanovi} 8 (Pilip -), Ba{a 8, Tawga 8, Kulik 7 (Tuwakovi} -), Oberkne`ev 8, Kusturi} 8, Ka{lik 7 (Lukini} -), Golubovi} 8, V. Kosanovi} 7. DELIJA: Kara~owi 8, ^eleketi} 6, Vukobrat 6, Lazinica 7,

BANATSKI DESPOTOVAC: Igrali{te „S.D. Mladost“, gledalaca 300, sudija: Krstovi} (Zlatica). @uti kartoni: Te{i}, Pisari}, Mitri} (Mladost), Mi{~evi} (Naftagas). Crveni kartoni: Tekinder (Mladost), ^eti} (Naftagas). MLADOST: Mari} -, Te{i} 7, Pisari} 6 (Topalovi} -), Mitri} 7, Erceg 7, Avramovi} 7, Tekinder 5, Mijatovi} 7, Su~evi} 7, Stani} 7, Xeferdanovi} 7 (Vuleta 7). NAFTAGAS: Radulovi} 8, Kurtovi} 7 (Ba~ini} 6, Bjeli} -), Stepanov 7 (D. Dabi} -), Grabunxija 7, To-

Potisje - Borac (ZR) 3:0 (1:0)

PERLEZ: Vojvodina - OFK Klek 2:3, BOKA: Naftagas - Delija (Mokrin) 4:1, @ITI[TE: Begej - Bile}anin (Se~aw) 3:1, LUKI]EVO: Mladost Luks - Krajina (Kraji{nik) 3:0, KIKINDA: @AK - Zadrugar (Lazarevo) 0:9, KNI]ANIN: Potisje - Borac (Zrewanin) 3:0, BANATSKI DESPOTOVAC: Mladost - Naftagas (Elemir) 0:0, slobodan je bio Borac iz Aleksandrova. 1. Zadrugar 22 15 4 3 66:18 49 2. Begej 21 11 3 7 37:27 36 3. OFK Klek 22 9 7 6 36:30 34 4. Vojvodina 22 9 6 7 48:30 33 5. Borac(ZR) 21 8 8 5 27:21 32 6. Potisje 21 8 6 7 41:22 30 7. Krajina 22 8 6 8 40:41 30 8. Naftag. (B) 22 8 6 8 24:28 30 9. Bile}anin 22 9 3 10 31:57 30 10. Naftag.(E) 21 8 5 8 33:36 29 11. Mladost L. 21 7 6 8 30:37 27 12. Borac(A) 21 7 4 10 29:28 25 13. Delija 22 7 4 11 20:35 25 14. Mladost 21 6 4 11 26:38 22 15. @AK 21 4 3 14 18:58 15

palov 7, Rado{evi} 7, R. Dabi} 7, Galin 6, ^eti} 5, Raca 6, Mi{~evi} 7.

Vojvodina - OFK Klek 2:3 (1:1) PERLEZ: Igrali{te „ispod Mlina“, gledalaca 100, sudija Karaka{ (Ravni Topolovac), strelci: Malba{ki u 36. Martinovi} u 50. za Vojvodinu, Perovi} u 16. (penal) 53. No`ini} u 72. minutu za OFK Klek. @uti karton: Brajkov (Vojvodina). VOJVODINA: Ni. Biki} 6, Srdanov 5, Lazarevi} 6, [oli} 6, Stefanovi} 7, Moldovan 6 (Ne. Biki} -), @miri} 6, Amixi} 5 (Kne`evi} -), Martinovi} 6, Malba{ki 6, Podgorelec 5 (Brajkov -). OFK KLEK: Tarana 7, Provixalo 6, Dologu{in 7, @i`ik 6 (^ubra -), Ili} 7, Mikala~ki 7, Rodean 7, Vinaji 6, No`ini} 6 (Bogdanov -), Perovi} 8, Milenkovi} 7 (Steji} -). Pripremio: S. M. Petrovi}

Tatra - @elezni~ar (NS) 0:1 (0:0) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija Bem (Novi Sad), strelac Ostojin u 90+3. minutu. @uti kartoni: Salonski (Tatra), ^avi}, Krajaji}, Mihajlovi}, Pupavac (@elezni~ar). TATRA: Muha 7, Kop~ok 7, Dane~ek 7, Kolarski 7, Salonski 8, Milo{ev 8, [imo 7, O`vat 7 (Privizer -), Stepanov 9, Melih 7, Kohut 7. @ELEZNI^AR: Pupavac 8, Petkovi} 6, Ostojin 7, ^avi} 6,

rac), Tomas, ^abarkapa (Fru{kogorski partizan). Crveni kartoni: Peri} (Borac), [imulija (Fru{kogorski partizan). BORAC: Kalu{evi} 8, Da{i} 8, Dizjak 8, Trbojevi} 8, Peri} 8, Dvor`ak 8, Popovi} 7, Vu~ini} 7 (Bjeli} 6), Blagojevi} 7, Mesaro{ 7 (B. Trivunxi} -), Geratovi} 7 (B. Trivunxi} 6), Mirkovi} 6. FRU[KOGORSKI PARTIZAN: Mladenovi} 7, Antoni} 7 (\ur|evi}7), Tomas 6, [imulo-

Kohut, Kop~ok i Salonski zaustavqaju Mihajlovi}a

Strajin 6, Aleksi} 6, @ivkovi} 7, Krajaji} 6, (Gvozdenovi} 6), Mihajlovi} 7, Guzina 6, Stani} 6 (Mothov 6). Podmla|ene ekipa Tatra na ~elu sa iskusnim Stepanovim, Milo{evim i Salonskim bila je ravnopravan partner lideru od kojeg se mnogo vi{e o~ekivalo. Doma}i su bili mnogo opasniji pred golom Pupavca, propustili su ~etiri velike prilike, ali su u fini{u utakmice poklekli i primili gol u tre}em minutu nadoknade. O{tru centriranu loptu s leve strane Ostojin je glavom poslao isprod same pre~ke. Ipak, raduje dobra igra mladih, doma}ih igra~a na koje Tatra u budu}nosti mo`e da ra~una. P. Palik

BEGE^: Ba~ka - Stra`ilovo 3:0, BUDISAVA: Dinamo - TSK 4:1, RAKOVAC: Borac - Fru{kogorski partizan 2:0, KISA^: Tatra - @elezni~ar 0:1, ^ENEJ: ^enejac - Proleter 0:1, LEDINCI: Vinogradar Sirig 3:2, SUSEK: Partizan Poqana Behaton 5:2. 1. @elezni~. 2. Ba~ka 3. TSK 4. Sirig 5. Dinamo 6. Fr. part. 7. Partizan 8. Stra`il. 9. Tatra 10. Borac 11. Vinogr.(-1) 12. Poqana(-1) 13. ^enejac 14. Proleter

21 19 21 17 21 13 21 12 21 11 21 10 21 10 21 9 21 9 21 8 21 5 21 3 21 3 21 3

2 0 1 3 2 6 1 8 2 8 3 8 2 9 4 8 1 11 0 13 3 13 6 12 2 16 1 17

52:6 73:25 42:23 57:31 43:37 46:24 42:38 41:38 39:51 30:35 29:69 21:51 31:60 29:87

59 52 41 37 35 33 32 31 28 24 17 14 11 10

Dinamo - TSK 4:0 (2:0) BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 200, sudija Pecikoza (Novi Sad), strelci: Pintek u 16. i 34. A{~eri} u 50. i 90. za Dinamo. @uti kartoni: Okqe{a i Savi} (TSK). Crveni karton: Petkovi} (TSK) DINAMO: Mladenovi} 8, Preradovi} 7, Peri} 7, Piqak 7, A{~eri} 9, Joki} 7, Grbi} 8, Petkovi} 7, Pintek 8, Mitri} 7, ^erwak 7. TSK: Petkovi} 6, Savi} 6, Mandi} 7, Okqe{a 7, Daki} 6, Varga 6, [ere{ 6, Na| 6 (Novakovi} 6), Vorkapi} 6 (Novak 6), Lavrwa 7, Goji} 6 (\oki} 6). M. Grbi}

Borac - Fru{kogorski partizan 2:0 (2:0) RAKOVAC: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Svrkota (Novi Sad), strelci: Mesaro{ u 20. Bizjak u 30. minutu (iz penala). @uti kartoni: Mesaro{, Blagojevi}, Peri}, Bjeli} (Bo-

OFL VR[AC – BELA CRKVA

SATRA@A: Vitorul - Pobeda (Parta) 0:2, KAJTASOVO: Partizan - Omladinac (Zagajica) 8:1, KUSI]: [evac - Vojvodina (Crvena Crkva) 2:2, slobodna je bila ekipa Jedinstva iz Ore{ca. 1. [evac 2. Vojvodina 3. Vitorul 4. Pobeda 5. Partizan 6. Omladinac 7. Jedinstvo

11 10 10 11 10 10 10

8 6 6 5 4 3 1

1 7 0 2 0 1 1

2 3 4 4 6 6 8

40:10 23:18 26:15 19:19 23:29 15:34 8:31

25 19 18 17 12 10 4

GRADSKA LIGA SUBOTICE Sever - Subotica 0:1, @ednik Lokomotiva 3:0, Udarnik - Poqo-

vi} 7, Maksi} 7, Bok{a 6, Luki} 7, @ivkovi} 6, Gak 6 (^abarkapa 6), Bukvi} 6, Peri} 7. B. Star~evi}

^enejac - Proleter 0:1 (0:1) ^ENEJ: Igrali{te ^enejca, gledalaca 50, sudija Obrovac (Rumenka), strelac: Vujovi} u 19. minutu (iz penala). @uti kartoni: ^eli}(^enejac), Maji}, Babi} (Proleter). Crveni karton: Vujovi} (Proleter). ^ENEJAC: B. Dragin -, ]ur~i} 7, Stankovi} 7, Brzak 7 (Bo`i} 6), Kelemen 7, ^eli}7 (Jovanovi} 6), D. Dragin 6, Vilotijevi} 7 (\uran 6), Ja~imovski 6, Kova~evi} 7, Konstantinov 7. PROLETER: Cveti} 8, N. Krsti} 7, Kozar~i} 7 (Stojkovi} -), Tama{ 7, Maji} 7, Stefanov 7, S. Krsti} 7, Axi} 6, ^avi} 6 (Babi} -), Vujovi} 7, Dra`i} 6, Deli} 6. M. Po. privrednik 0:3, Hajduk - Mala Bosna 8:2, Elektrovojvodina Bratstvo 6:0, \ur|in taksi Boban - Solid 3:2. Tabela:\ur|in 36, Subotica 45, Elektrovojvodina 41, @ednik 32, Lokomotiva 31, Solid 28, Hajduk 25. Poqoprivrednik 24, Mala Bosna 19, Udarnik 18, Sever 7, Bratstvo 5 bodova. S. S.

OFL BA^KA TOPOLA Napredak - Sokolac 7:1, Mladost - Sloboda 0:4, Pobeda Olimpija 1:1, Tomislavci - Mi}unovo 1:1, Slavija - Ba~ka 3:1. Tabela:Sloboda 39, Tomislavci 26 bodova. S. S.

Obja{wewe Iz tehni~kih razloga nismo bili u mogu}nosti da objavimo sve izve{taje i tabele ni`ih liga u dana{wem broju, ali }emo to uraditi u sutra{wem broju.


c m y

SPORT

DNEVNIK

19

utorak11.maj2010.

MFL TITEL–@ABAQ

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

@abqani se provukli

Majstorovi} majstor za penale Mladost (NS) - Srbobran 3:2 (2:1)

Hajduk (G) - @SK 0:2 (0:2) GARDINOVCI: Igrali{e Hajduka, gledalaca 350, sudija Trivunovi} (\ur|evo), strelci: Jovanovi} u 63. G. Popadi} u 86. minutu. @uti kartoni: Kreji}, Ostojin, To{i}, Nikoli} (Hajduk), Kalajxi}, Jovanovi}, Mati} (@SK). Crveni kartoni: Somori (Hajduk), Sin. Osatkovski (@SK). HAJDUK: Radakovi} 7, Petrovi} 7,Nikoli} 8, Somoru 7, Stojanov 8, Jovanovi} 7, Kreji} 7, Asanov 8, To{i} 7, Ostoji} 7, Mi{i} 7. @SK: Stevanovi} 7, Sl. Osatkovski 6, Vu~i} 6, Zagorac 6, Goli} 6 (Sin. Osatkovski -), Jovanovi} 7 (Kezija -), Kalajxi} 6, G. Popadi} 7, Mati} 6, Petrov 6, Topi} 6. Odli~na fudbalska predstava u Gardinovcim. Doma}i su do iskqu~ewa Somorua dominirali terenom, lopta se stalno nalazila pred protivni~kim golom. U 5. minutu Asanov je pogodio pre~ku, Ostoji}ev udarac u 11. minutu isto zavr{ava na pre~ki, a Kreji}, Asanov, To{i} i Ostoji} iz povoqnih prilika nisu bili precizni. Od prvaka u ligi vi{e se o~ekivalo, igrali su slabo i nepovezano, stvorili su dve prilike koje su i realizovali. @. Markovi}

Ba~ka - Titel 1:0 (0:0) \UR\EVO: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 150, sudija Bo`oki (Koviq), strelac Si. Trivunovi} u 75. minutu. @uti kartoni: Leti}, Samarxi}, Jovi{i} (Ba~ka), Hucki, Kuqa, Tot, Mari}, Staji}, Fabijan (Titel). BA^KA: Kalajxi} 7, Todi} 7, Erdeqan 7, Samarxi} 7 (Popadi} -), Si. Trivunovi} 8, Luki} 7, Vujovi} 7, Ostojin 7 (Jovi{i} 7), D. Trivunovi} 7, Jankovi} 7, Leti} 8. TITEL: Plav{a 7, Cetewi 6, [u{a 6, Hucki 7, R. Pani} 7, Mari} 6, Staji} 6, Paji} 6, Tot 6 (Kosti} -), Kuqa 6, Fabijan 6 (Baji} -7) Fudbaleri Ba~ke zaustavili su Titeqane i otpisali ih od borbe za vi{i rang. Krenuli su od samog po~etka agilno pa je u prvom delu Leti} posle kornera zahvatio loptu glavom, ali se pre~ka ispre~ila, kao i posle udarca glavom Sini{e Trivunovi}a. Do poluvremena i Vujovi} je bio sam ispred Plav{e, ali je {utirao preko gola. I u nastavku su doma}i kidisali na gol gostiju, trud im se isplatio 15 minuta pre kraja. Korner je izveo Vujovi} u {esnaestercu je u velikoj gu`vi najprisebniji je

\UR\EVO: Ba~ka - Titel 1:0, GARDINOVCI: Hajduk - @SK (@abaq) 0:2, VILOVO: Obili} - Sloga (Lok) 7:1, GOSPO\INCI: Jedinstvo - Mileti} (Mo{orin) 3:1, slobodan je bio Hajduk iz ^uruga. 1. @SK(-1) 2. Titel 3. Ba~ka 4. Hajduk(^) 5. Hajduk(G) 6. Jedinstvo 7. Obili} 8. Mileti} 9. Sloga

20 14 20 12 21 12 20 12 21 8 20 7 20 7 21 3 21 0

4 5 3 3 5 3 2 6 4

2 3 6 5 8 10 12 12 17

52:18 30:16 55:31 33:13 34:30 34:35 36:41 22:50 12:71

45 41 39 39 29 24 23 13 4

VILOVO: Igrali{te Obili}a, gledalaca 100, sudija D. Mati} (Titel), strelci: Mi. \uri} u 38, Subotin 40. Trif. Pani} u 45. 57. 80, Milanovi} u 54. Z. \uri} u 86. za Obili}, a Ivanovi} u 24. minutu (iz penala) za Slogu. @uti kartoni: Da. Pani}, Milanovi}, Zo. \uri}, Mil. \uki}, (Obili}), Dobrijevi}, Ivanovi} (Sloga). Crveni karton: Vaso \uri} (Obili}). OBILI]: Mi. Pani} 7, Dan. Pani} 7 (Ra. Pani} -), L. Pani} 7, Va. \uri} 7, Milanovi} 7, Pr. Pani} -, Vukoti} 7, Triv. Pani} 8, Dan. Pani} 7 (Kozarev -), @. \uri}, \uki} 7, SUbotin 7. SLOGA: Nenin 5, Xambas 6, Mazawi 5, Dobrijevi} 5, Mikin 6, Krkqu{ 5, Kragujevi} 5, Jurlina 6, Jov~i} 6, Ivanovi} 6, Vi{wi} 5. @. M.

Jedinstvo - Mileti} 3:1 (0:0) GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 50, sudija Geli} (\ur|evo), strelci: @. Bubwevi} u 60. 62. i 76. za Jedinstvo, a Slavni} u 67. minutu za Mileti}. @uti kartoni: Kele~, Rad. Tepi} i Raj. Tepi} (Jedinstvo), P. Li{i}, R. Nestorovi} i P. Bagi} (Mileti}). JEDINSTVO: Peji} 6, Raj. Tepi} 6, Panti} 6, P. Bubwevi} 7, Kele~ 6 (Jovanovi} 7), M. Tepi} 7, Vrba{ki 6, Dimi} 6 (Male{ev 6), Zori} 7, Rad. Tepi} 6 (Trnini} 7), @. Bubwevi} 9. MILETI]: Petkovi} 5, R. Nestorovi} 5, N. Bagi} 5, Pavlovi} 6, N. Li{i} 6, D. Li{i} 5, Trivunovi} 5 (P. Li{i} 5), P. Bagi} 5, Pavkov 5, Juri{in 6, B. Nestorovi} 5 (Slavni} 7). Ovaj susret obele`io je @eqko Bubwevi}. D. Kalan

Hajduk - ^oka 0:8 (0:3)

HAJDUK: Pantelin 6, Ugri 5, A. Petrovi} 6, Horvat 5, Troli} 6, Reloti} 5 (Brkqa~ -), D. petrovi} 6, Jovani} 5, Bogdanov 5 (Marta -), Lerinc 6, Jovanovi} 5. ^OKA: Toma{ev 7, Rado{evi} 7, V. Feher 7, Zaki} 8, ^anadi 8, [e}erov 8, An|eli} 7, Feher 7 (Guji} -), Kne`evi} 9, Nikolin 9, Davidov 8.

OFK Vrbas – Borac ([) 4:0 (1:0) VRBAS: Sradion kraj [lajza, gledalaca: 60, sudija: Igwatovi} (Novi Sad). Strelci: \ankovi} u

Obili} - Sloga 7:1 (3:1)

Kne`evi} ~etvorostruki strelac

Milorad Kne`evi} (^oka)

godio mre`u. Nije pro{lo ni {est minuta a kapiten doma}ih Trnini} je iz slobodnog udarca sa sedamnaest metara iskosa uputio o{tar snajperski precizan {ut. Do kraja utakmice usledila je serija obili}evih {ansi ali zahvaquju}i golmanu Smiqani}u nije bilo vi{e golova. L. Ki{

bio Sini{ta Trivunovi} koji je loptu poslao pod pre~ku. M. Po.

POTISKA LIGA

PODLOKAW: Igrali{te Hajduka, glealaca 50. Sudija: B. Zivlak (Novi Kne`evac). Strelci: Kne`evi} u 7, 15, 35. i 85, Nikolin u 53, 61. i 64. i Davidov u 77.minutu.

NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija: Milica Geli} ([ajka{). Strelci: He|e{i u 13. Tolma~ u 18. i Majstorovi} u 75. (iz penala) za Mladost, a Ikra{an u 43. i 51. minutu za Srbobran. @uti karton Dimitrijevi} (Srbobran). MLADOST: Ivani{evi} 6, Joci} 7 ([ekuqica), Petrovi} 7 (Bor~i} 7), Samarxija 7, Bukva 7, Staji} 7, Jak{i} 8, Majstorovi} 7, Tolma~ 7 (Lukovi} 7), Gaxi} 7, He|e{i 7.

HORGO[: Horgo{ Higlo - Jedinstvo (Srpski Krstur) 3:3, PODLOKAW: Hajduk - ^oka 0:8, PADEJ: Tisa - [ampion Olimpija (Orom-Totovo Selo) 4:1, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija - Trome|a (Majdan) 1:0. Slobodni su bili Grani~ar i Sloga. 1. ^oka 14 11 0 3 48:12 33 2. Tisa 14 10 1 3 35:13 31 3. Slavija 13 10 0 3 35:18 30 4. Grani~ar 12 7 1 4 26:23 22 5. Horgo{ H. 13 6 2 5 38:25 20 6. Trome|a 12 5 1 6 17:23 16 7. Jedinstvo 13 3 2 8 29:40 11 8. [amp. O. 13 3 1 9 21:37 10 9. Hajduk 10 2 1 7 19:36 7 10. Sloga 12 1 1 10 13:54 4

Na gostovawu u Podlokawu lider iz ^oke od samog po~etka diktirao je tempo ugro`avaju}i protivni~ki gol akcijama po desnoj strani. Goleadu je zapo~eo Milorad Kne`evi} koji je u prvom poluvremenu tri puta zatresao mre`u Dra`ena Pantelina, da bi posle odmora re{etawe mre`e nastavio Marko Nikolin. M. Mitrovi}

Duel Jak{i}a i @ivkovi}a

SRBOBRAN: Dimi} 6, Dimitrijevi} 6, @ivkovi} 7, Hodonicki 6 ([ipo{) Ivanovi} 7, Honatar 6, B. Brankov 6, Mihajlovi} 6, Ikra{an 8, N. Brankov 6, Mati} 7. Na Novom nasequ od gotove zamalo veresija. U 13. minutu Jak{i} je nabacio sa desne strane, He|e{i je iz prve pogodio desni dowi ugao. Pet minuta kasnije Tolma~ je iskosa sa desne strane pogodio suprotni gorwi ugao. O~ekivala se ubedqiva pobeda Mladosti, ali tako nije mislio spretni Ikra{an. Najpre je u 32. minutu odli~no {utirao pod pre~ku, ali je Ivan ^ovi} vrhom prstiju spre~io pgodak. Isti igra~ je u posledwem minutu prvog poluvremena prosto ukrao loptu i pogodio mre`u. Na po~etku prvog poluvremena opet je devetka gostiju bio spretniji od odbrane doma}ih, Majstorski je lobovao istr~alog Ivani{evi}a. U 79. minutu pravda je ipak zadovoqena. Jak{i} je centrirao, lopta je pgodila u ruku Honatara na signalizirawe doma}ina sudija Milica Geli} pokazala je na belu ta~ku. Siguran s jedanaest metara bio je iskusni Majstorovi}. D. Ivani}

Obili} – Petrovaradin 2:1 (0:1) ZMAJEVO: Igrali{te u sportsko- rekreacionom centru, gledalaca oko 250, sudija Majki} (Novi Sad ). Strelci: Tom~i} u 47, Trnini} u 53. za Obili}. Molnar u 24. za Petrovaradin. @uti kartoni: Rodi}, Popadi} (Obili}), Spasi}, Jurkovi}, Molnar (Petrovaradin). OBILI]: Suba{i} 8, Kobilarov 7, Novi}evi} 7, Kresoja 7, Horwak 7, Rodi} 8, @ivojnov 8 (Popadi} 7), Tom~i} 8, Mili~evi} 7 (Jankovi} -), Kokanovi} 8, Trnini} 8. PETROVARADIN: Smiqani} 8, Ikoni} 7, Veqkovi} 7, Spasi} 7 (Vuleti} 7 ), Krsmanovi} 8 (Krsti} -), Vargec 7, Jurkovi} 7, Molnar 7, Milo{evi} 8, Abramovi} 7, Vlaisavqevi} 7. U prvom poluivremebnu Petrovaradinci su imali vi{e inicijative, igrali boqe , snala`qivije i bili znatno opasniji i uspeli su da povedu. Desni bek gostiju Ikoni} ve{to je prona{ao rupu u uspavanoj odbrani Obili}a, a Molnar je rutinski sproveo loptu u mre`u. U drugom poluvremenu obrnuta slika. Zmajev~ani kao da su se probudili iz sna, krenuli `ivqe, potpuno preuzeli inicijativu , svaki wihov napad bio je velika opasnost po gol gostiju. Dinami~na igra Obili}a rezultirala je u 47. minutu, posle gu`ve Tom~i} je po-

16, M. Novakovi} u 65, Kirti u 75. (iz penala) i Baj~eti} u 89 minutu. @uti kartoni: V.Novakovi}, Ku|erski, Ratkov i Roganovi} (OFK Vrbas), a Todorovi} (Borac). OFK VRBAS: Jovi~i} 7, Ku|erski 7, Roganovi} 7, V.Novakovi} 7 ([umi} 7), Ratkov 7, Novakov 7, \ankovi} 8, \uki} 7 (Baj~eti} 7), M.Novakovi} 8, Kirti 8, Eri 7. BORAC: Subi} 6, D. Ris 6, N.Rogi} 6 (Putnik 6), M.Ris 6, Jovanov, 6, B.Ris 6, Ze~evi} 6, Spasojevi} 6, Milovanovi} 6, Panteli} 6 (Veselinovi} 6), Todorovi} 6 (G. Rogi} 6). U najboqoj prole}noj partiji, fudbaleri Vrbasa uspeli su da na obe ple~ke obore odli~an sastav Borca. Da su Vrba{ani bar pola utakmica odigrali kao ovu sa [ajka{anima sigurno ne bi bili u polo`aju u kojem se sada nalaze i strepili za opstanak. Kona~no su se raspucali i strelci na stadionu kraj [lajza. ^etiri gola u mre`i i jo{ nekoliko propu{tenih dobih prilika mo`e samo da raduje u zavr{nici prvenstva, ako fini{ nije zakasnio. Vrba{ani su dobro otvorili susret protiv jakog rivala i ve} u 16 minutu preko \ankovi}a stigli do prednosti koju su odneli i na odmor. U nastavku gosti su krenuli ofanzivnije `eqni da izjedna~e, pa su stvoreni uslovi za brze kontre doma}ina, Prvo je Milorad Novakovi} u 65 minutu duplirao prednost doma}ina posle odli~nog proigravawa \ankovi}a, da bi Kirti deset minuta kasnije povisio na 3:0 sa bele ta~ke posle opravdano dosu|enog penala. Kada se ~inilo da }e to biti i krajwi rezultat rezervita Baj~eti} uspeo da i ~etvrti put savlada golmana gostiju. J. Len|er

Hercegovac – Be~ej old gold 2:0 (1:0) GAJDOBRA: Stadion Hercegovca. Gledalaca oko 100. Sudija: \ur|evi} (Beo~in). Strelci: Luki} u 25. i M. Trivunovi} u 63. minutu. @uti kartoni: R. Trivunovi} (Hercegovac), Todorovi}, Grbi} (Be~ej). HERCEGOVAC: Luka~ 7, Dragovi} 7, Siv~evi} 7, M. Trivunovi} 8, Hrwez 7, Trifunovi} 8, Luki} 8 (Kne`evi} 7), Zelen 8, R. Trivunovi} 7 (Jawi} 7), Gruba~i} 8 (Majstorovi} 7), Horvati} 7. BE^EJ OLD GOLD: Stefanovi} 6, Dabi`qevi} 6, Dra`i} 6, Vender 7, Iki} 6 (Kora} 6), Barta 6, Ivani{evi} 7, Ki{ 6 (Preradov 6), Todorovi} 7, Vasin 7. Fudbaleri Hercegovca ostvarili su o~ekivanu pobedu nad Be~ejcima. Do trijumfa su stigli mo`da i lak{e nego {to se o~ekivalo, s obzirom da gosti nijednom

nisu ozbiqnije pripretili ~uvaru mre`e Gajdobrana Luka~u. Posebno je efektan bio vode}i gol Luki}a, kada je najboqi strelac Hercegovca u 25. minutu postigao pravi evrogol. Luki} je precizno i jako {utirao sa oko 25 metara, a golman gostiju Stefanovi} samo je pogledom ispratio let lopte u mre`u. Marko Trivunovi} je sredinom drugog poluvremena udvostru~io prednost doma}eg tima i tako zape~atio sudbinu Be~ejaca. J. Jovanovi}

Omladinac - Sremac 2:0 (0:0) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija Aleksi} (Vrbas), strelc: M. Pupovac u 79. i 82. minutu. @uti kartoni: Abramovi}, Bjeki} (Omladinac), Jocovi}, Novakovi}, Petrovi}, ^ovi} (Sremac). OMLADINAC: Zeqkovi} -, An|elkovi} 7, Peceq 8, Avdi} 8, [atara 7, Maksimovi} 8, Grijak 7 (N. Samarxi} -), M. Pupovac 8 (]upina -), T. Samarxi} 7 (J. Pupovac 7), Bjeki} 8. SREMAC: Baji} 8, Vidovi} 7, Vasiqevi} 6, Andrin 6, Mrvi~in 7, ^ovi} 6, Jocovi} 7, Novakovi} 7, Miqkovi} 7, Petrovi} 7, Sekuli} 7. U prvom delu doma}i nisu prona{li put ka mre`i odli~nog golman Baji}a, a u najboqim prilikama tri puta je bio Mile Pupovac. U nastavku doma}in je nastavio da plete mre`u oko gola gostiju. Najpre je Tomislav Samarxi} pogodio pre~ku, a onda je na scenu stupio Mile Pupovac koji je na centar{ut Bjeki}a iz kornera reagovao manirom rasnog strelca i glavom smestio loptu pod pre~ku. Iskupiv{i se za proma{aje iz prvog dela. Isti igra~ vrlo brzo se i po drugi put upisao u strelce, dobio je loptu od zapa`enog Bjeki}a, {utirao je po zemqi. M. Popovi}

GAJDOBRA: Hercegovac Beo~in Old gold 2:0, NOVI SAD: Mladost - Srbobran 3:2, ZMAJEVO: Obili} - Petrovaradin 2:1, BA^KI PETROVAC: Mladost - Slavija 1:3, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Sremac 2:0, NOVI SAD: Kabel Fru{kogorac 4:1, VRBAS: Vrbas - Borac 4:0, RUMENKA: Jedinstvo - Tvr|ava 2:0. 1. Obili} 26 17 2. Mlad. (BP) 26 12 3. Srbobran 26 11 4. Hercegovac 26 12 5. Slavija 26 11 6. Borac 26 10 7. Jedinstvo 26 9 8. Petrovar. 26 10 9. Kabel 26 10 10. Tvr|ava 26 10 11. Be~ej 26 9 12. Omladinac 26 9 13. Vrbas 26 8 14. Sremac 26 8 15. Mladost(NS)26 7 16. Fru{kog. 26 4

6 8 9 5 8 7 9 6 5 4 7 5 7 5 7 4

3 6 6 9 7 9 8 10 11 12 10 12 11 13 12 18

42:20 46:27 42:32 35:28 40:34 38:36 33:32 31:31 39:45 38:44 31:38 30:38 28:27 24:37 31:42 23:40

57 44 42 41 41 37 36 36 35 34 34 32 31 29 28 16

Rumen~ani su ostavili srce na terenu i stigli da osvoje bodove spasa. Ni drugi `uti odnosno crveni karton Anu{i}a nije spre~io Roguqi}a i drugove da zaigraju jo{ anga`ovanije. Plod takve igre je i gol mla|anog Zdravkovi}a. I u nastavku su doma}i napadali. Ta~ku na odli~nu igru stavio je kapiten Rogoqi}. Zasluge pripadaju kompletnim igra~kim kadru na ~elu sa nesavladivim golmanom \uri}em. M. Po.

Kabel - Fru{kogorac 4:1 (1:1)

RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija [arac (Be~ej), strelci: Zdravkovi} u 41. i Roguqi} u 55. minutu. @uti kartoni: Gordani} (Jedinstvo), Kajtez, Spasi}, Cviji}, Kerkez (Tvr|ava), Crveni karton: Aunu{i} (Jedinstvo). JEDINSTVO: \uri} 8, Vukovi} 7, Tepi} 8, Baji} 8, Baki} 8 (Longinov -), Vuleti} 8, Jovanovi} 8, Dizdar 7 (Zdravkovi} 8), Anu{i} 7, Roguqi} 8, Gordani} 8. TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Cviji} 7 (Devi} -), Kajtez 7, Kerkez 7, [e}erov 7, [oqmo{i 7, Spasi} 7, Mandi} 6, Vlaji} 7, Mirovi} 8.

NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 100, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: @ivkovi} u 32. 64. i 84. Velemir u 60. za Kabel, a Belu`i} u 27. minutu za Fru{kogorac. @uti kartoni: Velemir (Kabel), Lali}, Bawanin, Reki}, Ekme~i}, Saveqi}, Kara|enov (Fru{kogorac). Crveni kartoni: Peri{i} (rezervni igra~ na klupi Kabel), Belu`i} (Fru{kogorac). KABEL: Vuki} 7, \uki} 6 (Ninkovi} 7), Budimir 8, Kla{wa 6 (Pani} 7), Proli} 7, Velemir 8, Beki} 7, Vlaovi} 7, Mari} 7 (Stani{i} 7), @ivkovi} 9, Milosavqevi} 8. FRU[KOGORAC: Lali} 6, Vasiqevi} - (Kara|enov 7), Perovi} 7, Kukuruzovi} 7, Medi} 7, Bawanin 7, Reki} 8, Ekme~i} 7, Saveqi} 6 ([urlan 7), Belu`i} 7, Pavlica 7 (Spaseni} 7). Osvojili su Kabelovci vredne bodove u borbi za opstanak. Po rezultatu, ~ini se veoma lako, ali po prikazanoj igri, do{li su do we te{kom mukom. Tek posle crvenog kartona i iskqu~ewa Belu`i}a doma}i su slomili otpor gostiju i na kraju stigli do ubedqive pobede. M. Po.

Pioniri

Kadeti

Jedinstvo - Tvr|ava 2:0 (1:0)

A grupa Srbobran - Hajduk 7:1, [ajka{ - Vrbas 0:2, Be~ej Old gold - Proleter 5:0, Mladost (T) Sloga 1:2, Indeks - Kabel 1:2, Mladost (BJ) - Jugovi} 1:0.

A grupa Srbobran - Hajduk 9:1, [ajka{ - Vrbas 0:3, Be~ej Old gold - Proleter 2:5, Mladost (T) Sloga 1:0, Indeks - Kabel 0:4, Mladost (BJ) - Jugovi} 2:2.

B grupa Budu}nost - Crvena zvezda 6:1, Mladost (NS) - Metalac MV 3:0, Ajaks - Cement 0:3, Borac - Slavija 1:3, ^SK Pivara Petrovaradin 3:0, slobodan je bio Veternik.

B grupa Budu}nost - Crvena zvezda 0:3, Mladost (NS) - Metalac MV 1:2, Ajaks - Cement 5:0, Borac - Slavija 2:4, ^SK Pivara Petrovaradin 3:0, slobodan je bio Veternik.

1. Be~ej 2. Vrbas 3. Indeks 4. Jugovi} 5. Mlad. (BJ) 6. Proleter 7. [ajka{ 8. Srbobran 9. Mladost(T) 10. Sloga 11. Kabel 12. Hajduk(^)

27 24 24 19 25 13 26 14 26 13 26 10 26 10 25 9 26 5 26 5 27 3 12 4

1. ^SK 26 21 2. Cement 23 20 3. Slavija 25 20 4. C. zvezda 24 18 5. Veternik 24 11 6. Budu}nost 26 10 7. Petrovar. 26 9 8. Metalac MV 24 8 9. Ajaks 25 5 10. Borac 25 4 11. Mlad. (NS) 26 3

3 1 7 2 3 4 2 4 4 1 3 0

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3

0122:6 4 73:12 5 37:20 10 58:33 10 40:42 12 30:48 14 31:57 12 38:55 17 28:64 20 24:71 21 13:86 8 17:69

4 1 4 5 11 15 16 15 19 19 20

78:18 94:18 84:21 72:28 53:50 41:64 33:55 45:89 23:54 26:77 18:93

75 58 46 44 42 34 32 31 19 16 12 12

64 62 61 55 35 31 28 25 16 14 12

1. Kabel 2. Proleter 3. Mladost(BJ) 4. Jugovi} 5. Vrbas 6. Be~ej 7. Mladost(T) 8. Sloga 9. Indeks 10. Srbobran 11. [ajka{ Hajduk(^)

27 21 26 20 26 17 27 17 24 16 27 11 26 8 26 8 25 6 25 4 27 0 12 4

1. Cement 24 19 2. Ajaks 23 17 3. Slavija 25 15 4. Metalac 23 15 5. ^SK Pivara 26 14 6. Veternik 24 10 7. Mlad. (NS) 26 10 8. C. zvezda 24 8 9. Petrovar. 26 5 10. Borac 25 4 11. Budu}nost 26 4

0 2 6 2 2 7 4 2 4 1 0 0

1 2 6 2 2 5 1 4 4 2 1

6101:29 63 4 60:21 62 3 91:27 57 8 92:62 53 6 74:41 50 9 71:70 40 14 37:58 28 16 44:66 26 15 39:59 22 20 32:93 13 27 7:122 0 8 17:50 12

4 4 4 6 10 9 15 12 17 19 21

71:27 65:16 49:15 50:27 44:37 38:46 28:39 39:45 31:60 21:76 30:78

58 53 51 47 44 35 31 28 19 14 13


20

SVET

utorak11.maj2010.

VELIKA BRITANIJA

DNEVNIK

IZRAEL

Napredak koalicionih pregovora LONDON: Konzervativci i liberali postigli napredak u pregovorima o formirawu britanske vlade, saop{tio vo|a pregovara~kog tima Konzervativne partije Vilijam Hejg. "Postigli smo dodatni napredak. Sada }emo preneti detaqe razgovora Dejvidu Kameronu, lideru stranke i odr`ati sastanak sa kolegama iz parlamenta", rekao je Hejg novinarima, prenosi Rojters. Posle op{tih izbora u Velikoj Britaniji 6. maja na kojima je Konzervativna stranka Dejvida Kamerona osvo-

jila najvi{e glasova, ali ne i neophodnu ve}inu u parlamentu, konzervativci poku{avaju da se dogovore sa Liberalnodemokratskom strankom Nika Klega o formirawu prve koalicione ili mawinske vlade od 1970-ih godina. Vreme za pregovore je, prema op{toj oceni, ograni~eno u trenutku kada finansijska tr`i{ta, ve} uzdrmana krizom u Gr~koj, zahtevaju brzo re{ewe, odnosno stabilizaciju politi~ke situacije. U sredi{tu pregovora dve stranke je prevazila`ewe najgore ekonomske krize

UKRATKO [trajk u Ju`noj Africi JOHANESBURG: [trajk lu~kih radnika i zaposlenih u `eleznici paralisao je ju~e Ju`nu Afriku, zemqu u kojoj za mesec dana po~iwe Svetsko prvenstvo u fudbalu. U {trajku je vi{e od 18.000 radnika, a danas je bio u prekidu i autobuski prevoz u Johanesburgu. Pro{log meseca ve}ina gradova u Ju`noj Africi bila je pretrpana sme}em, zbog {trajka zaposlenih u komunalnim slu`bama.Organizatori Svetskog prvenstva pozvali su sindikate da ne vr{e pritisak na vlasti uo~i po~etka Svetskog prvenstva 11. juna, kako bi turnir protekao onako kako je planirano.

Poginulo blizu 100 osoba BAGDAD: Najmawe 84 osobe poginulo je, a vi{e od 200 raweno je u Iraku u seriji napada na snage bezbednosti i jednu {iitsku xamiju na jugu Bagdada, te na pijacu u Basari. Portparol policije u oblasti Babil, 95 kilometara ju`no od Bagdada, izjavio je da je u bomba{kom napadu u mestu Hilah poginulo 25 qudi. U gradu Suvajra, 60 kilometara ju`no od Bagdada, eksplodirala je bomba ispred {iitske xamije. U trenutku kada su prolaznici potr~ali da pru`e pomo} `rtvama eksplodirao je automobil bomba parkiran ispred xamije. Ukupno, 11 osoba je poginulo i 70 raweno u tom dvostrukom napadu, izjavio je Frans presu predstavnik policije Sabah al-[amari. (Beta)

od Drugog svetskog rata i smawewe rekordnog buxetskog deficita. U me|uvremenu, premijer Gordon Braun, ~ija je Laburisti~ka stranka na vlasti posledwih 13 godina, i daqe se nada da }e uspeti da pridobije liberaldemokrate za savez sa laburistima. Strahuje se da bi u zemqi u kojoj se na vlasti tradicionalno smewuju dve stranke i u kojoj su koalicije neuobi~ajene, formirawe slabe vlade imalo negativne posledice na ekonomski oporavak. (Tanjug)

Prvo kr{ewe dogovora TEL AVIV: Palestinska uprava prijavila je SAD prvo kr{ewe uslova tek zapo~etih indirektnih pregovora s Izraelom, izjavio je ju~e palestinski zvani~nik Jaser Abed Rabo. On je precizirao da izgradwa 14 stambenih jedinica za jevrejske naseqenike u jednom kvartu u isto~nom, anektiranom Jerusalimu, koju je najpre prijavio izraelski levi~arski pokret Mir sada ( Salom ak{av), naru{ava uslove novih pregovora. "To je prvo naru{avawe i kr{ewe

uslova za po~etak indirektnih pregovora", rekao je Abed Rabo, sekretar izvr{nog komiteta Palestinske oslobodila~ke organizacije (PLO), koja je u subotu podr`ala pregovore pod posredstvom Va{ingtona. Palestinski zvani~nik je najavio da }e PU delovati odmah da to zaustavi jer se ne sla`e da "pregovori budu pokri}e za izgradwu naseqa", naglasiv{i da se situacija na terenu prati zajedno sa SAD. Jedan neimenovani izraelski zvani~nik je rekao da se

EU ZA SPAS MONETE EVROSAVEZA ODOBRILA 500 MILIJARDI

Oli Ren: Evro }e se braniti po svaku cenu BRISEL: Evropska unija je dogovorila "mehanizam za stabilizaciju" vredan 500 milijardi evra da bi spre~ila da se, zbog du`ni~ke krize u Gr~koj, uru{i evro. U planu pomo}i bi trebalo da u~estvuje i Me|unarodni monetarni fond sa dodatnih 220 milijardi evra. Berze u Aziji su povoqno reagovale na vesti iz Brisela. U Tokiju, Hong Kongu, Seulu i Tajpeju zabele`en je rast indeksa od oko jedan odsto. Ne{to ranije, MMF je odobrio zajam Gr~koj vredan 30 milijardi evra. Ministri finansija i ekonomije Evropske unije su punih 11 ~asova grozni~avo dogovarali kako da spasu evro. Moneta evrosaveza je bila ozbiqno destabilizovana, i Brisel je bio pod stra{nim pritiskom da spre~i spekulante da o~erupaju slabije zemqe „evrolenda” pre otvarawa berzi. Da }e evro biti bezbedan, objavqeno je neposredno pred otvarawe azijskih berzi. Evropski komesar za ekonomska pitawa Oli Ren. “Odlu~ili smo da stvorimo finansijsku mre`u, a to je evropski finansijski stabilizacioni mehanizam za obezbe|ivawe finansijske stabilnosti Evrope. On se sastoji od dva elementa:

60 milijardi evra, u skladu s Lisabonskim sporazumom za vanredne doga|aje koje dr`ave~lanice ne mogu da kontroli{u. Ostatak od 440 milijardi evra je predmet dogovora me|u vladama”, rekao je evropski komesar za ekonomska pitawa Oli Ren.

Budu}i da devalvacija evra nije smela ni da se pomene, moneta koju koristi 16 od 27 dr`ava-~lanica Unije, sa~uvana je obimnim fiskalnim planom. Komesar Ren napomiwe da }e se evro "braniti po svaku cenu”. MMF je ne{to ranije Gr~koj

odobrio povoqni zajam neophodan za odr`avawe buxeta i otpla}ivawe dr`avnog duga. Gr~ka ve} 19. maja mora da poveriocima isplati vi{e milijardi evra dospelih dugova. Fond se potrudio da taj zajam bude dostupan u naredne dve do tri sedmice, obja{wava direktorka za

spoqne odnose MMF-a Kerolajn Etkinson. “Izvr{ni odbor MMF-a je odobrio trogodi{wi zajam Gr~koj od 30 milijardi evra. Od toga }e deo biti odobren odmah, uz sredstva Evropske unije koja }e odobriti 20 milijardi evra, i

bi}e dostupan u naredne dve do tri sedmice. To }e biti dovoqno da Gr~ka odgovori na svoje najhitnije potrebe i tako obezbedi podr{ku svom tr`i{tu”, ka`e Etkinsonova. Dodatna sredstva za odr`avawe varqivog mira u Portugaliji, [paniji i nekolicini zemaqa van "evrolenda" bi mogla da opusto{e evropske fondove. Ipak, potez se isplatio: evro je oja~ao prema dolaru ve} na po~etku trgovawa na Dalekom istoku. Predsednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo izjavio je da }e svaki poku{aj da se poquqa stabilnost evra propasti. "Rekli smo da }emo uraditi sve {to je neophodno kako bismo sa~uvali stabilnost evra. To smo danas i u~inili", rekao je Barozo na ekonomskom forumu u Briselu, isti~u}i da se radi o "istorijskoj odluci". Barozo je dodao da je EU postigla dogovor koji }e omogu}iti da se "koordinirano, brzo i efikasno reaguje na pote{ko}e u bilo kojoj zemqi zone evra". Tim sredstvima bi se pomoglo onim zemqama "evrozone" koje bi zapale u buxetsko-kreditne te{ko}e i na{le se na udaru finansijskih {pekulanata. (Tanjug-Beta)

Jaalon: Izrael spreman za sukob s Iranom TEL AVIV: Izraelski vicepremijer Mo{e Jaalon izjavio da je Izrael tehnolo{ki sposoban da izvede vojni udar na Iran, kao i da vojni sukob s Teheranom ve} postoji. Jaalon je rekao da iskustvo Izraela u izvo|ewu vazdu{nih napada na ekstremiste du` izraelskih granica mo`e lako da se pro{iri na daleke borbene letove do

Irana. "Nema sumwe da su tehnolo{ke sposobnosti, koje su poboq{ane posledwih godina, poboq{ale domet i sposobnost za obnovu goriva u vazduhu, dovele do velikog poboq{awa ta~nosti tehnike", rekao je on. "Ta sposobnost mo`e da se koristi u ratu protiv terora u Gazi, za rat protiv raketa iz Libana, za rat protiv konvencionalne sirijske

armije i tako|e za rat protiv periferne dr`ave kao {to je Iran", dodao je Jaalon, biv{i na~elnik izraelskog General{taba. Izrael, za koji se veruje da je jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, bombardovala je ira~ki nuklearni reaktor u izgradwi 1981. godine i izvela sli~an udar na ciq u Siriji

2007, podsetio je Rojters. Izraelski zvani~nici retko koriste re~ "rat" u zvani~nim saop{tewima o iranskom nuklearnom programu, za koji tvrde da ima za ciq proizvodwu atomske bombe. Teheran to pori~e, tvrde}i da }e nuklearni progmam slu`iti za proizvodwu energije. Izraelski lideri nisu iskqu~ivali mogu}nost vojne ak-

cije protiv Irana, dok podr`avaju napore Saveta bezbednosti UN da uvedu nove sankcije Islamskoj Republici. Oni smatraju Iran najve}om pretwom za svoju egzistenciju jer je iranski predsednik Mahmud Ahmeninexad pozvao na brisawe jevrejske dr`ave s mape sveta, a holokaust u Drugom svetekom ratu nazvao mitom. (Tanjug)

14 ku}a u kvartu Ras al-Amud u isto~nom Jerusalimu gradi privatno i da vlada nije za to nadle`na. Gradona~elnik Jerusalima Nir Barkat najavio je u me|uvremenu da }e se nastaviti "planirawe i izgradwa {irom grada za sve wegove stanovnike". Stejt depertmenet je, me|utim, preksino} saop{tio da je Izrael preuzeo obavezu da ne gradi u jevrejskom kvartu Ramat [lomo u isto~nom Jerusalimu u naredne dve godine. (Tanjug)

AVGANISTAN Stradali u poplavama KABUL: Vi{e od 100 qudi poginulo je u poplavama u Avganistanu koje su nastale zbog obilnih ki{a protekle sedmice, a nekoliko hiqada qudi ostalo je bez domova. Vlasti su zapo~ele, uz pomo} UN, spasavawe ugro`enih i obezbe|ivawe hrane i skloni{ta za raseqene, javio je Rojters. Najte`e pogo|ene oblasti su zapadne provincije Bagdis, Herat i Gor. Nado{le vode uni{tile su vi{e hiqada hektara zasa|enih oranica, a oko 10.000 grla stoke je uginulo. (Tanjug)

KINA Nevin robijao PEKING: ^ovek koji je proveo 10 godina u zatvoru zbog ubistva u centralnoj kineskoj provinciji Henan, oslobo|en je po{to se ispostavilo da je navodna `rtva zapravo `iva, javili su ju~e kineski mediji. Vi{i narodni sud u Henanu odlu~io je da oslobodi 57-godi{weg Xaoa Xuohaja, po{to se 10 godina od kako je osu|en za ubistvo, wegova navodna `rtva Xao Xen{ang ponovo pojavio u svom selu. Istraga o celom slu~aju ponovo je pokrenuta, a Xuohaj }e na ime od{tete dobiti 45.000 dolara, navode kineski mediji. Incident je ponovo u javnosti pokrenuo pitawe policijske torture, jer ro|aci Xuohaja navode da je on bi prisiqen da prizna ubistvo koje nije po~inio. To nije prvi slu~aj u Kini da neko bude osu|en za ubistvo koje nije po~inio. Godine 2005. [e Sjanglin dobio je od{tetu od 67.000 dolara jer je proveo 11 godina u zatvoru po{to je progla{en krivim za ubistvo supruge. Oslobo|en je po{to se wegova `ena pojavila kod wenih roditeqa. Kako se veruje, kineska policija ~esto se slu`i torturom pri ispitivawu zatvorenika, zbog ~ega se ~esto doga|a da qudi koji nisu po~inili zlo~in na kraju priznaju da su krivi.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI DENIZ BAJKAL Lider turske opozicije Deniz Bajkal podneo jeju~e ostavku zbog seksualne afere sa jednom poslanicom turskog parlamenta. Afera je dospela u javnost po{to se na internetu pojavio video snimak Bajkala i poslanice, koja je ina~e iz wegove stranke. I Bajkal i poslanica imaju porodice. Bajkal je optu`io ju~e vlast da stoji iza tog snimka i naveo da je on `rtva politi~ke zavere.

ABHISIT VEYAYIVA U~esnici antivladnih protesta u Tajlandu objavili su ju~e da prihvataju predlog vlade za raspu{tawe parlamenta i odr`avawe izbora 14. novembra. Vladin plan je saop{tio premijer Abhisit Vexaxiva, navode}i da je organizovawe prevremenih izbora izraz `eqe da se prevlada politi~ka kriza u zemqi i obustave protesti, u kojima je stradalo 29 qudi.

HORST ZEHOFER [ef bavarske Hri{}ansko-socijalne unije i bavarske vlade Horst Zehofer zatra`io je zabranu ekstremno desne neonacisti~ke Nacionaldemokratske partije Nema~ke (NPD), koja je na istoku ve} postala parlamentarna snaga. ''Braon horde nemaju kod nas {ta da tra`e'', rekao je Zehofer, u vezi sa mar{om neonacista povodom zavr{etka Drugog svetskog rata i sloma fa{i{ti~ke Nema~ke.

HAP[EWE MAFIJA[KIH GRUPA U ITALIJI

Bosansko oru`je kod sicilijanskih i napuqskih krijum~ara

RIM: Italijanska policija uhapsila desetine pripadnika razli~itih mafija{kih grupa, u akciji u kojoj je zaplewena velika koli~ina oru`ja prokrijum~arena iz BiH. Akcija protiv ~lanova sicilijanske Koza nostre i napuqske Kamore, koje te`e da preuzmu kontrolu nad tr`i{tem vo}a i povr}a u oblasti od Sicilije do Rima, izvedena u ju`nim podru~jima Italije. Policija je izdala vi{e od 70 naloga za hap{ewe i konfiskovala nekretnine, oru`je i vozila u vrednosti od nekoliko miliona evra. Najve}i deo zaplewenog oru`ja, ukqu~uju}i pu{ke i granate, mafija je prokijum~arila iz BiH, navela je agencija Rojters.

Po re~ima generala Antonija \ironea, {efa antimafija{ke policije u Napuqu, zabriwavaju}e je otkri}e da postoje paktovi izme|u razli~itih mafija{kih grupa, koje su do sada uglavnom radile odvojeno. "U situaciji u kojoj postoji savez razli~itih grupa bi}e te`e wihovo razotkrivawe", kazao je on. Poqoprivredna grupacija "Koldireti" saop{tila je da upliv organizovanog kriminala u trgovinu vo}em i povr}em di`e wihovu cenu i do 200 odsto, {to je posledica prinuda koju kriminalne grupe primewuju nad uzgajiva~ima vo}a, transporterima i maloprodajom. (Tanjug)


OGLASI

c m y

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

21


22

OGLASI z ^ITUQE

utorak11.maj2010.

Posledwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom bratu

Posledwi pozdrav velikom sportisti i dragom prijatequ

S tugom i bolom opra{tamo se sa uva`enim kolegom i prijateqem

prof. dr Edwinom Tillom

Zoran Kurte{ Slavki Tomi}

Dragi{i Bara}u

Po~ivaj u miru. Kolege iz Slu`be laboratorije.

od tetke Dine i brata Milana.

107123

107103

Posledwi pozdrav velikom prijatequ

Posledwi pozdrav po{tovanom i dragom

Ponekad, kada se probudi{, udari te kamen u grudi kao uvreda o{tar, i sve o{triji {to si sam bla`i, ali ti se gradi Striko da ga ne opazi{. Duhovi dostojanstva, postoje vaqda i takvi dusi koji? Ako postojite doturite mom Striku potajno, oklope od `eqeza ja~e, kad mu se kamewe sru~i na grudi, da se ne poboji, da se u ga|a~a ni nada ne probudi, u odbranu }u ~vrstu Striko stati kako te ne bi ni tako udarac u tebe ba~en. Voli te i po{tuje zauvek tvoj Nikola - Prxule.

Zoranu Kurte{

Neka mu je ve~na slava i hvala.

Sa{a Stefanovi} sa porodicom.

Redakcijski odbor ~asopisa „Medicinski pregled� Izvr{ni odbor i Stru~na slu`ba DLV-SLD.

107091

131/P

Posledwi pozdrav na{em

107025

Posledwi pozdrav bratu

Zoranu Kurte{u

Zoranu Kurte{u

Zoranu Kurte{u Markovi} Marija i Miwa.

Marko Baj~eti} i Ilija An|u{i} sa porodicama.

107100

107097

Posledwi pozdrav dragom tetku i dedi

Posledwi pozdrav bratu

od: sestre Slavice, zeta Spasoja i sestri}a Nikole, Nine i Marka Le~i}a.

Dragi{i Bara}u Po~ivaj u miru. od Petra Bara}a sa porodicom.

107045

107104

Milanu Karagi}u

HITNO, veoma povoqno stan na Bulevaru oslobo|ewa 38, 50m2 ukwi`en. Informacije na telefon: 063/47-57-65. 106988

Milanu Karagi}u

Brat Slobodan, snaja Qiqana i sinovci Sa{a i Sini{a.

od: Zorane, Dragana, Stane i Miroslava Bokana.

107107

107108

Posledwi pozdrav

Posledwi bratancu

pozdrav

dragom

Tu`nim srcem obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je na{ dragi

Dragi{a Bara}

Posledwi pozdrav

Dragi{i Bara}u

1963 - 2010. preminuo dana 9. 5. 2010. godine.

VR[IM selidbe i druge usluge kamionima od 5 i 25 tona, sa i bez radnika. Brzo, kvalitetno, povoqno. Dane. Telefon 063-85-84-159. 106705 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 106753

Draganu Milo{evi}u

Milanu Karagi}u

od snajke Bojane.

Snaja Mica, sinovke Rada i Jasna sa porodicama.

od tetke Dragice sa porodicom.

Sahrana je 11. 5. 2010. godine, u 13 sati, u Sremskoj Kamenici. Posledwi pozdrav od: brata Dragana Bara}a sa porodicom.

107105

107102

Posledwi pozdrav zaovi, tetki i babi

sestri,

DESETOGODI[WI POMEN

Veri Prodanovi} od porodice Tanasin.

Po~ivaj u miru.

107101

107028

107109

Posledwi pozdrav

PRODAJEM koke nosiqe, stare deset meseci, te{ke 2kg, cena 150 dinara komad. Mogu}nost dostave. Telefoni: 021/848-188, 063/511932. 106373

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj

Jovan Le|anac 11. 5. 2000 - 11. 5. 2010.

Smiqi Golijanin - Grmu{a Milanu Karagi}u

Velinki Prodanovi} tetka Veri

od: sina Radeta, snajke @ivke, unuke Brankice i Tatjane.

od porodica Mati} i Le{ki}.

Sahrana je u sredu, 12. 5. 2010. godine, u 12.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

107042

107116

od: snaje Gospe i sinovaca \ure i Mikija sa porodicama.

107111

Postoji{ i traje{ kroz najlep{e uspomene, koje bolno podse}aju na sve {to smo tvojim odlaskom izgubili.

Tvoji: Kajka i Sa{a sa porodicama.

107099


^ITUQE

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

23

Posledwi pozdrav

Dragi na{

Posledwi pozdrav,

Zorane

Zoranu Kurte{u

za tebe nas ve`e mnogo godina zajedni~kog rada, ispuwenih velikim uspesima i radostima. Ve~nost je pred Tobom, a Tvoje srce je u nama.

Da bi sre}a imala svoju cenu, ponekad uzme vi{e nego {to i sama vredi. Neka ti je laka zemqa, koja te nije ni osetila.

Navija~i, igra~i, treneri, ~lanovi rukovodstva i zaposleni RK Jugovi} Unimet iz Ka}a. 1033/P

Udru`ewe Srba iz Hercegovine. 130/P

Posledwi pozdrav dragom

Zoranu Kurte{u

dugogodi{wem prijatequ, saradniku i velikom ~oveku.

Kompanija Univerexport.

Zoranu 1035/P

od brata Borislava Ivkovi}a sa porodicom.

Utakmicu sa `ivotom nisi izdr`ao. Oti{ao si prerano, iznenada...

107036

Posledwi pozdrav dragom

Zorane Po~ivaj u miru.

Zoranu S po{tovawem, Vesna i Dragan Vu~urevi}. od brata Bo`idara Ivkovi}a sa porodicom.

107037

107046


24

^ITUQE

utorak11.maj2010.

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragoj, tetka Veri

Obave{tavam prijateqe i rodbinu da je moja draga

Velinki Prodanovi}

Mirjana @oqom ro|. Ba~i} od porodice Keravica.

preminula 10. maja 2010. godine. Sahrana je u sredu, 12. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici.

107113

Posledwi pozdrav sestri na{e koleginice Jelene Bjelajac

Zoran Kurte{

Suprug Bela @oqom.

107075

Najdra`a qubavi,

Veri Alilovi}

Posledwi pozdrav na{em bratu, stricu i deveru. Gospod ga upokoji jer planira sa wime da stvori tim an|ela gde }e on biti trener. Neka mu je ve~na slava i hvala mu za sve {to nam je podario i u~inio za nas.

Ve~no o`alo{}eni: brat Goran, brati} Nikola, bratanica Nevena i snaja Qiqana Kurte{.

kolege i koleginice iz Poslovnog prostora Novi Sad.

107090 107068

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom prijatequ.

Mirjana @oqom

do{ao je ~as na{eg rastanka i neizmernog bola mojoj du{i. Bi}e{ uvek u mom srcu i mojim se}awima.

Zoran Kurte{ 1965 - 2010.

Zoranu Kurte{u Sa verom da }emo se sresti ponovo u vaskrsewu.

Dovi|ewa prijatequ, dovi|ewa... Porodica Kara: Meho, Dana, Tea i Mia.

Zauvek Tvoj Bela.

Tvoji zauvek: Trge, Mi}ko, Manda, Bos, Bos mla|i, Srki i Deki.

107076

107096

107080

Posledwi stricu

Posledwi pozdrav na{oj baki i prabaki

pozdrav

dragom

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 70. godini preminuo na{

\or|ija Maksimovski

Mirjani @oqom

Posledwi pozdrav dragom prijatequ. Uvek }emo se se}ati na{ih dru`ewa i tvog lika.

Maja i \or|e sa porodicama.

107077

Porodice: Kam~evski Dimitrija, Vlaovi} Slobodana i Jankulevski Radovana. 107112

Milanu Karagi}u Sinovci: Dragan, Slavko i Milorad sa porodicama.

107110

Milan Karagi} Sahrana je 11. 5. 2010. godine, u 13 sati, na Novom centralnom grobqu, u Futogu. O`alo{}ena supruga Danica i sinovi Jovica, Aleksandar i snaja Sla|ana. 107106


^ITUQE

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

25

Sa tugom i bolom u du{i obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je na{ dragi suprug, otac, sin, brat i stric

Zoran Kurte{ iznenada preminuo u 45. godini `ivota. Sahrana na{eg dragog Zorana obavi}e se 11. 5. 2010. godine, u 16.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Desanka, sinovi Aleksandar i Vladimir, majka Mara, brat Goran, snajka Qiqana, bratanac Nikola i bratanica Nevena. 107089

Zoran Kurte{

Zorane

Dragi na{ tata, za ogromno srce, za ogromnu qubav koju si nesebi~no davao nama i mami Ve~no smo ti zhvalni i uvek }e{ biti u nama.

Qubavi moja jedna, jedina za svaki tvoj osmeh i re~i utehe i iskrenu qubav koju si mi podario, ve~no sam ti zahvalna.

Tvoje veliko srce, kuca u na{im grudima. Zauvek tvoji: Desa, Sa{a i Vlado. Bezgrani~no te voli samo tvoja Desa. Volimo te neizmerno.

107092

107095


26

^ITUQE z POMENI

utorak11.maj2010.

S tugom i bolom se opra{tamo od na{e drage majke

Posledwi pozdrav

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragoj sestri

Ne}emo re}i zbogom, ve} samo „dovi|ewa“, jer znamo da ovo nije kraj!

Ana Alilovi} Anice Alilovi}

Porodice Pr`nica.

od: Stipi} Anice i Ivice, Rat Blanke i Zvonka.

107043

107019

TU@NO SE]AWE

11. 5. 1994 - 11. 5. 2010.

Ani Alilovi}

Anici Alilovi}

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Zauvek ostaju divne uspomene i ne`na qubav na na{e zajedni~ke `ivote, tu jedni kraj drugih...

od brata Hansa Brzice i snahe Radmile sa porodicom.

S qubavqu: brat Blaga sa Anicom, sinovima Angelom i Dominikom, snahama Anetom i Majom i unucima Andrejem i Filipom.

107016

107018

Opra{tamo se od na{e drage strine i bake - na{e Bogine

Posledwi pozdrav sestri i tetki

dragoj

Dana 9. 5. 2010. godine, preminuo je

prof. dr Edwin Till nastavnik u penziji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Du{ica Mili}evi} Draga na{a, godine prolaze, a bol i tuga ostaju.

Zoranu Kurte{u

Bogdanke Stejin

Plemeniti lik i delo profesora Tilla osta}e nam u trajnom se}awu. Komemoracija }e se odr`ati u sredu, 12. 5. 2010. godine u Velikoj sali Dekanata na Medicinskom fakultetu, sa po~etkom u 11.30 ~asova.

Bogdanki

Mitar, Mila i Marko Crnogorac.

S qubavqu i po{tovawem: Brana, Sr|an, Vladica, Vlada i Lela.

od porodice [ovqanski.

107061

107030

107017

Tvoji najmiliji.

Nastavnici, studenti i radnici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. 314/P

107049

Posledwi pozdrav

Opra{tamo se sa tugom od prijateqice i poslovnog saradnika

Posledwi pozdrav dragom

Zoranu Kurte{u

Zoranu

Verice Alilovi}

Kumovi Milan i Sawa Gnip.

Slobodan Kurte{ sa porodicom.

107040

107041

3

Posledwi pozdrav

na{em

S tugom se opra{tamo od na{e radnice

Zoranu Kurte{u

Saradnici, zaposleni Olga i Qubinka.

Mi}a Lon~ar i Bane Puno{evac sa porodicama.

107021

107027

Posledwi pozdrav i zbogom qudskoj veli~ini, bratu, ujaku i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom i plemenitom bratu

Posledwi pozdrav dragom prijatequ

Posledwi sestri

pozdrav

Slavke Tomi} JKP „Vodovod i kanalizacija” Novi Sad.

1030/P

dragoj

S tugom se opra{tamo od na{eg penzionera

Slavki Tomi} Zoranu Kurte{u od: bra}e Vlade i Coleta i strine Slavice Kurte{.

Zoranu Kurte{u od: Lazara Kurte{a sa porodicom.

Zoranu Kurte{u Svetlana, Nemawa i Velimir.

Sahrana je danas, 11. 5. 2010. godine, u 13 ~asova, u Veterniku.

Po~ivaj u miru dragi na{ Zoki.

Milutin - Mi}a Ivanovi} Uspomena na tebe ne bledi.

Posledwi pozdrav dragom bratu, ujaku

na{em

JKP „Vodovod i kanalizacija” Novi Sad. 1031/P

Posledwi pozdrav stricu

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav velikom prijatequ i vrhunskom treneru na{e {ampionske ekipe osvaja~u duple krune 2005. i 2006. god.

Tomislavu Dangubi}u

Miodragu Mi}i}u

od: sestre Rake, zeta Vase, sestri}a Sa{e i sestri~ine Sowe sa porodicama.

od ~lanova OUVB GO Novi Sad.

107023

107094

Draganu Milo{evi}u

Zoranu Kurte{u 23. 12. 1965 - 7. 5. 2010.

od Gorana Milo{evi}a sa porodicom. Po~ivaj u miru.

Tvoji: Nada, Mira i Du{an. 107026

Tot Jovana

107086

107022

107044

107053

POMEN Navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ otac i deda

od: brata @ike, snaje Mare, bratanice Sne`ane sa decom i malom Lenom i bratanca @eqka sa porodicom.

107098

Dragi Zorane, ve~no }e{ `iveti u nama kroz neizbrisivi trag koji si ostavio u na{em Klubu i uop{te u srpskom rukometu. Uprava RK „Vojvodina-@elezni~ar” i igra~i. 317/P


^ITUQE

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

Obave{tavamo sve prijateqe da

Zoran Kurte{ vi{e nije sa nama! Rukomet u Srbiji i Evropi je ostao bez velikog borca i iskrenog zaqubqenika u sport i qude! Sa velikim bolom i tugom se opra{tamo od na{eg kolege i biv{eg selektora. Voqeni nikada ne umiru! Neka ti je ve~na slava i hvala! RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE. 1032/P

Ode u nezaborav moj ro|ak

Zoran Kurte{ Danilo.

107078

27


28

^ITUQE

utorak11.maj2010.

Posledwi pozdrav

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

DNEVNIK

Posledwi pozdrav na{em

Opra{tamo se od na{eg

prof. dr Edvina Tila neuropsihijatra

Zoranu Kurte{u Zokiju

Zoranu

Osta}e nam u ve~itoj uspomeni.

Dragi

Kolektiv Instituta za psihijatriju Klini~ki centar Vojvodine.

dagom prijatequ.

Milan i Radmila Pavi}evi}.

od sestre Lele Pe{ut sa porodicom.

od tetke Dragice i sestre Branke Cvijeti}.

od: Rade, @arka, Vere i Zorana.

107073

107034

107031

107047

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi deveru

pozdrav

316/P

dragom

Sa dubokim bolom u du{i, opra{tamo se od dragog

Zaposleni na Klinici za afektivne bolesti sa tugom i po{tovawem opra{taju se od svog cewenog profesora i u~iteqa.

Prof. dr med. sci. Edwin Till Milanu \uki}u

Dragi Milo{evi}u

Zorana Wegove kolege i saradnici.

od porodica: Kuzman, Petrovi} i ]ulum.

od snaje Nade Paji}.

107067

107070

Napustila nas je tiho kao {to je i `ivela i preselila se u carstvo nebesko na{a draga

Tetka Milica i sestra Jelena Joveti}.

107033

107032

Zauvek je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog tate, starca i dede

Na{a draga

Zorica Hain ro|. Koji}

Tot Jovana

tetka Vera

1945 - 2010.

Veliko joj hvala na svemu.

O`alo{}eni: k}erka Zorica, zet Drago i unuke Andrea i Sandra.

Weni: Miroslav, Brankica, Ivana i Stevan.

107083

107055

Posledwi pozdrav svojoj baba Veri

Velinki Prodanovi} od: unuke Brankice i Zorana i praunu~adi Dragana i Jovana Marjanovi}.

Posledwi pozdrav velikom prijatequ i vrhunskom treneru

Tot Jovana-Mande

Zoranu Kurte{u

1945 - 2010.

23. 12. 1965 - 07. 05. 2010.

Sahrana je u sredu, 12. 5. 2010. godine u 13.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

107054

Velinka Prodanovi} Vera Sahrana }e se obaviti 11. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na ^enejskom grobqu. Autobus kre}e u 14 ~asova iz Proleterske ulice. O`alo{}eni: porodice Prodanovi} i Jovanovi}. 107052

Dragi Zorane, ve~no }e{ `iveti kroz neizbrisivi trag koji si ostavio u srpskom rukometu kao jedan od najboqih trenera dana{wice. Rukometni savez Vojvodine. 313/P

107074

Na talasima snage si plovio, Na krilima `ivota leteo, Na nebu, me|u zvezdama, zavr{io...

Posledwi pozdrav mom prijatequ

Zoranu Kurte{u

ro|. 1931.

107039

Tu`na srca se opra{tamo od na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

O`alo{}eni: supruga Marija, sin Zoran, snaja Sandra i unuci Dejan i Marko.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 9. 5. 2010. godine preminula na{a draga sestra, tetka, baka i prabaka

upokojila se u Gospodu 9. 5. 2010. godine, u 88. godini i za sobom u svima nama ostavila molitvenu ti{inu. Sahrana mile nam pokojnice je na Alma{kom grobqu dana, 11. 5. 2010. godine, u 15 ~asova. S qubavqu weni: k}erka Vekica, zet Ostoja, unuci Nestor, Stanislava i Branislava, zetovi Marko i Aleksandar, praunuka Aleksandra i snaja Mira sa decom.

Zorane Mi gledamo gore - u tebe! Neka te an|eli ~uvaju.

Po~ivaj u miru. Dragan Slijep~evi}.

Porodice: Arseni}, Jevti}, ]irkovi} i [vabica i Kubura.

107085

107048


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

utorak11.maj2010.

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je usnula ve~nim snom na{a draga mama, baka i svekrva

Posledwi pozdrav Marijinoj mami

29

3

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Danas, 11. 5. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustio na{ dragi prijateq

Bogdanka Stejin

Ani Alilovi}

Bogdanki Stejin

ro|. Kucurac

od kolega i koleginica iz Banke.

Sahrana drage nam pokojnice je danas, u utorak, 11. maja 2010. godine, u 14 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Tuguju za wom weni najmiliji: sin Borislav, unuk Du{an i snaja Jelena.

od Anice i Bate.

107010

107011

107015

Posledwi pozdrav tetka

Porodici na{e majke izjavqujemo najiskrenije sau~e{}e povodom smrti

3

Posledwi pozdrav dragoj i po{tovanoj priji Posledwi bratu

pozdrav

dragom

dr Milovan Ga}e{a spec. med. rada Porodice: Nestorovi} i [u{wevi}. 106998

Tu`na srca opra{tamo se od na{eg dragog supruga i oca

Drage Milo{evi}a Anici

Ane Alilovi}

Tomislavu Dangubi}u Toni

Bogdanki Stejin

Jasenka, Laza, Tawa i Vladimir sa porodicama.

Porodice: Maleni} i Do`i}.

od prije Mice i Lele.

107003

106987

107012

od sestre Du{anke Mato{evi} sa porodicom.

1933 - 2010. Sahrana je danas, 11. 5. 2010. godine, u 15 ~asova, na grobqu u Bukovcu. Po~ivaj u miru. O`alo{}eni: supruga Nevenka, sin Slobodan i }erka Slavica sa porodicama. 106999

Posledwi pozdrav mom dragom prijatequ

Posledwi pozdrav

107000

3

Dragi Zorane, tuga je velika Posledwi bratu

Zoranu

Zoranu Kurte{u

Zoran Kurte{

dragom

Tomislavu Dangubi}u Toni

Zoran Kurte{ od porodice Papak: Bobana, Sene, Bojana i Bojane.

pozdrav

Posledwi pozdrav

Uvek }u te se se}ati. Dragi Zorane, tugo!

od sestre Rade \uri{i} sa porodicom.

Mirjana Bawanac. 107004

107008

Velikom drugu i kom{iji iz Petrovaradina

Ostaje{ sa nama, u Sa{inim i Vladinim o~ima i u koraku. Oprosti nam i hvala za svu tvoju qubav.

Hvala! Hvala za sve, za veliko srce prijateqa, za ruku pomo}i, uvek pru`enu, za osmeh podr{ke i re~i ohrabrewa. Volimo te.

Milanu \uki}u od brata Zdravka \uki}a sa porodicom.

106994

107001

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Aca i Kole. Nata{a i Gaco.

107013

107009

3

Igoru posledwi pozdrav. Po~ivaj u miru. @eka.

Milanu \uki}u

S velikim bolom opra{tamo se od na{eg milog i dragog supruga, oca, dede, pradede

Milanu \uki}u

od sestre Milke Josipovi} sa porodicom.

od brata Mirka \uki}a sa porodicom.

106992

106993

107014

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

POMEN

Milana \uki}a Sava Gruji}

Sahrana je danas, 11. 5. 2010. godine, u 16 ~asova, iz kapele u Ba~kom Jarku.

2001 - 2010.

Veri Alilovi} od stanara Balzakove br. 8, Novi Sad.

Devet godina tugujemo i srcem bele`imo me|u najlep{e stranice na{eg `ivota uspomenu na voqenog i po{tovanog tatu.

O`alo{}eni: supruga Mara, }erka Mira i sin Pero sa porodicama.

Milanu \uki}u

Milanu \uki}u

od brata Rajka \uki}a sa porodicom.

od sestre Perse Drini} sa porodicom.

106990

106991

Wegova deca Buba i Slobodan, sa porodicama. 106997

106538

106989


06.30 08.30 09.00 09.30 10.05 10.30 10.35 11.05 11.30 12.00 12.05 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30

00.35

Jutarwi program Izlog strasti Slon Benyamin Bajko kviz @ivopis Plej gejms Na{i stranci Ples no stres Kuhiwica Vesti Duel struna No}na smena Klasik rok Vesti Ta divna stvorewa ^udesni svet: Lekcije iz geografije Predlog top liste Vesti Hvala na pitawu, deca su dobro Crtani film TV dnevnik Tajna hrane: Heqda Izlog strasti Razglednice TV Dnevnik Hop hop, kviz Plavi krug Signali Vojvo|anski dnevnik Strana~ka hronika Dokument Me|unarodni Festival cirkus u Monte Karlu Hvala na pitawu, deca su dobro

06.35 07.00 08.20 08.45 09.15 10.15 10.30 12.00 12.30 12.40 13.05 13.15 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.45 23.30

Kuhiwica Porodica Serano Zvrk Paideja TV ba{tina Ru~ak na lepe o~i Porodica Serano Izravno (hrv) Vesti (ma|) Kuhiwica (ma|) Tajna hrane: Jagwetina Sumwa Slon Benyamin Bajko kviz Na{i dani (ma|) Verska emisija (ma|) Kultura i tradicija (rom) TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Tarzan Dobro ve~e, Vojvodino (rom) Porodica Serano Sumwa Tarzan

14.50 15.00 15.10 16.40 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.15 20.30 21.00 22.00 22.30 22.40 23.35

TV PROGRAM

utorak11.maj2010.

07.25 08.00 08.35 09.30 10.20 11.00 12.00 12.30 14.00 14.30 15.55 15.30 16.00 17.00 17.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.40

Glas Amerike U susret suncu Tin in U ogledalu Bila jednom jedna nedeqa Ulovi trofej Svet divqine, svet `ivotiwa Bez cenzure Beli luk i papri~ica Razgovori o zdravqu O~istimo Srbiju Vojvo|anske vesti U ogledalu Oko sveta Vojvo|anske vesti Na{ gost Vojvo|anske vesti Zatvori On i ona Vojvo|anske vesti Glas Amerike

03.35 04.20 05.10 05.46

09.00 09.30 10.00 10.30 11.10 12.00 13.00 13.10 14.05 15.10 15.35 16.10 16.35 16.45 17.00 17.10 18.15 18.30 19.00 19.25 19.45 20.00 21.00 21.45 22.00 22.30 23.15

Hrana i vino Integracija Slova~ki program Crtani film Tajanstvene pri~e Evo nas kod vas Objektiv Velika ruska kolekcija Buntovnici Radionica Najboqi lek Oko koridora 10 Neon siti Objektiv (slov) Objektiv Tajanstvene pri~e Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Crtani film Neon siti Prizma Velika ruska kolekcija Neon siti Objektiv Buntovnici Tajanstvene pri~e

Prizma

Irena Feri

SERIJA

Posledwi lokalni izbori u Novom Sadu odr`ani su 11. maja 2008. godine. [ta se u na{em gradu promenilo, kako funkcioni{e koalicija na vlasti, a kako opozicija, govorimo u novoj emisiji „Prizma”. Gosti: Nemawa Starovi}, \ura| Jak{i}, Damir Kondi} i Borko Ili} (Apolo, 20.00)

Sumwa Kada je Adrijano \usti, nau~nik, prona|en mrtav u planinskoj kolibi, slu~aj je dodeqen lokalnom sudiji, Luki Bartoliju. \usti je svojoj sestri rekao da radi na projektu koji }e promeniti `ivote mnogim qudima... Uloge: Sebastijano Soma, Irena Feri, Romina Mondelo, Mirko Kasaburo Re`ija: \ani Lepre (RTV 2, 22.45)

06.05 08.00 09.02 10.00 10.25 11.00 12.00 12.15 12.32 12.46 13.33 14.05 15.03 16.01 17.00 17.25 17.45 18.25 19.00 19.30 20.09 21.05 21.58 00.00 00.15 01.10 01.55

06.30 ATP Beograd finale 08.00 NBA Konferens polufinale (4): Boston - Klivlend 10.00 Ful Tilt poker 11.00 Evroliga Fajnal For, finale 12.45 Evroliga Magazin 13.15 Pravi NBA 14.00 ATP Masters Madrid 00.00 Ful Tilt poker 01.00 Portugalska liga 01.30 Fudbal mondijal magazin 02.00 Belgijska liga 02.30 Francuska liga

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Izlog strasti, 10.30 Crtani film, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Metropole i regije sveta, 17.00 Info K9, 17.45 Biber, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.15 Biber, 00.30 Izlog strasti, 01.00 Film, 02.00 No}ni program. 12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Yuboks, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sport STV-a, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 O~i u o~i, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks.

Jutarwi program Jutarwi dnevnik Raweni orao Kvadratura kruga Razglednica Grlom u jagode Dnevnik Sport plus U zdravom telu Istra`iteqi Majamija Da ti ka`em Kamenko Tito: Crveno-crno (1943-1980) Pri|i bli`e Porodi~no blago Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago 48 sati-svadba Nevin, film Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija Posetioci iz praiskona No}ni bioskop: Sawaj s ribama, film 48 sati-svadba Oko magazin TV prodaja Verski kalendar

Od 10.00 sati na RTS 2 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije 07.16 07.49 08.17 08.41 08.53 09.21 09.51 10.08 11.00 11.30 11.58

Kuvati srcem Misterije Rima Zverilija Pepa prase Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike Pregled Premijer lige Trag Gra|anin 40. me|unarodno takmi~ewe muzi~ke omladine 12.47 Trezor 13.49 Pri~e iz divqine 14.17 Enciklopedija za radoznale 14.46 Izme|u igre i matematike 14.56 Gradwa hrama Svetog Save 15.33 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.55 Ku}a u bespu}u 17.26 Moja ulica 17.59 An|elov sin 18.26 Misterije Rima 18.54 Zverilija 19.21 Pepa prase 20.00 TV mre`a 20.25 Hit libris 21.00 Tabloid 21.53 @ivot sa muzikom 22.21 Svetski izazov 22.52 Likovna kolonija RTS 23.14 Hag: Su|ewe dr Vojislavu [e{equ, snimak (Prenos zavisi od trajawa snimka iz Haga) 00.06 Tehnologija danas 00.30 Trezor 01.26 An|elov sin 01.51 Ku}a u bespu}u 02.21 Moja ulica

SERIJA

Tabloid Mel Gibson

Teorija zavere Wujor{ki taksista Yeri Fle~er svuda oko sebe vidi zavere ameri~kih tajnih slu`bi. Svoje komplikovane i gotovo neverovatne teorije zavere on i objavquje, sve dok se jedna od teorija ne ostvari. Uloge: Mel Gibson, Yulija Roberts, Patrik Stjuart Re`ija: Ri~ard Doner (Foks, 22.00) 06.55 07.45 08.40 09.35 10.05 11.00 11.10 13.00 15.15 15.30 16.20 17.05 18.00 18.35 19.05 20.00 21.00 22.00 00.00 00.05 01.00

Take{i Ukradena sre}a Srce na dlanu Ludi kamen Va`ne stvari Foks vesti Banzuke Film: Srebrni soko Foks vesti ^ari Hiqadu i jedna no} Vajput Foks vesti Kviz: Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no} Kviz: @elite li da postanete milioner? Film: Teorija zavere Foks vesti ^ari Film: Krvavi mesec

DNEVNIK

c m y

30

Radoholi~arka Lusi Spiler je glavna urednica tabloida. Zahvaquju}i svom istan~anom ose}aju za istinu i nepogre{ivom `enskom instinktu, Lusi razotkriva tajne i la`i slavnih holivudskih zvezda. Uloge: Kortni Koks, Jan Hart, Yo{ Stjuart, Aleksandra Brekinriy (RTS 2, 21.00)

07.00 Simpsonovi 07.30 Gor{tak 08.30 Svemirska krstarica – Galaktika 09.30 Top {op 10.00 Za dobar dan 12.00 Vesti 12.30 Za dobar dan 13.05 Korov 14.00 Vesti 14.30 Milica na kvadrat 15.00 Dok. program 16.00 Doktor Haus 17.00 NCIS 18.00 Vesti 18.30 Simpsonovi 19.00 ^ist ra~un 19.30 Kenguri ko{arka{i 20.00 Milica na kvadrat 20.30 24 21.30 Film: No}na stra`a 23.30 Svemirska krstarica - Galaktika 00.30 Milica na kvadrat 01.00 Film: Yenifer 8

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00) 08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina. 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Svetiwama u pohode, 08.40 Bukvar akcionarstva, 09.00 Karmelita, 10.00 Opra {ou, 11.00 Na zdravqe, 11.30 Ku}ica u cve}u, 13.00 U na{em ataru, 14.00 Biqana za vas, 15.00 Vi{e od sporta, 16.00 Zdravo, 17.00 Politikon, 18.00 Karmelita, 19.00 Objektiv, 19.40 Bukvar akcionarstva, 20.00 Sportski pregled, 21.00 Komentar utakmice, 22.00 Objektiv, 22.30 Puls plus, 23.00 Dobro ti ve~e, 00.00 Objektiv, 00.30 Slavni parovi.

07.00 08.20 08.45 09.00 09.10 09.20 10.00 10.15 10.35 11.00 11.20 11.45 12.00 12.30 13.25 13.55 13.58 15.25 16.05 17.30

@ivot je lep Nodi Mala princeza Pokojo Meda Rupert Vinks Presovawe Dork hanters Bli~ Sigma Dino king Presovawe Iza neba Kvizi} Presovawe Vesti @ivot je lep Vinks Film Je l istina

17.55 18.40 18.55 19.30 20.30 22.30 23.00 23.15 23.55 00.10 02.00 03.00

Zakleti na }utawe Skrivena kamera Telemaster Rebelde Stars Ja sam im’o talenat Skrivena kamera Luda ku}a Telemaster ]irilica Zakleti na }utawe Dok. program

Peta Vilson

Milost Detektivka Ketrin Palmer istra`uje slu~aj brutalnog serijskog ubice. @rtve su iskqu~ivo `ene, koje su prethodno mu~ene, a svima su na kraju odse~eni o~ni kapci... Uloge: Elen Barkin, Peta Vilson, Yulijen Sands Re`ija: Demijan Haris (B92, 21.45) 06.00 Radijsko dizawe, jutarwi program 07.00 TV dizawe, jutarwi program 10.00 Vesti B92 10.35 Sve }e biti dobro 11.20 Top {op 11.55 Indija 13.00 Vesti za osobe o{te}enog sluha 13.30 Bi-Bi-Si na B92: Sve o `ivotiwama 14.00 Luj Teru 15.00 Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 16.00 Vesti B92 16.30 Stawe nacije 17.00 Potraga specijal 18.00 Bi-Bi-Si na B92: Sve o `ivotiwama 18.30 Vesti B92 19.15 Sun|er Bob Kockalone 20.00 Dolina sunca 21.00 Otvorena vrata 21.45 Film: Milost 00.00 Vesti B92 00.40 4400 01.30 Indija 02.20 Ukqu~ewe u B92 Info

07.00 10.00 11.40 11.45 12.00 12.45 13.00 13.55 14.00 15.45 16.00 16.45 16.55 17.00 17.45 18.30 19.00 19.15 19.30 19.55 20.00 21.00 21.15 22.30 23.00 23.30 01.00 02.50 03.00

Dobro jutro! Jovana i Sr|an Farma - u`ivo Mobto Siti kids Daniela Siti Farma - u`ivo Mobto Grand {ou Siti Farma - u`ivo Nacionalni dnevnik Mobto Gre{ne du{e Silikonske lepotice Farma - u`ivo Grand klub U sosu Nacionalni dnevnik Mobto Farma Loto Grand parada Farma - u`ivo Javna tajna Farma - u`ivo Film: 8 milimetara Siti Film: 24. dan

Ja sam im’o talenat U ovoj emisiji tragamo za neotkrivenim talentima, nesu|enim zvezdama, veteranima ruralne Srbije. Bake i deke sviraju i pevaju po sokacima i avlijama. SMS glasawem publika bira svog favorita, daju}i mu {ansu da ostvari svoj mladala~ki san i postane zvezda pod stare dane. (Ko{ava, 22.30)

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak11.maj2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

NOVI SAD – GRAD BEZ LICA

31 8

Pi{e: Dr Qubinko Pu{i}

Stiv Bu{emi

^udni likovi Mladi rediteq i zaqubqenik u filmove Les vra}a se u svoj rodni Bruklin. Posle godina izbivawa radi poha|awa filmske {kole u Kaliforniji Les se vra}a svojim korenima i staroj ~etvrti kako bi snimio dokumentarni film... Uloge: Holt Mekalani, Majkl Badaluko, Nikolas Turturo, Rej-Bum-Bum Mancini, Stiv Bu{emi Re`ija: Sem Henri Kes (Nova TV, 02.45) 08.05 08.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.25 18.15 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.45 00.00 00.30 01.00 01.45 02.45

Bumba, crtani Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost IN Farma Najboqe godine Odavde do ve~nosti Magi~na privla~nost Vesti Na{a mala klinika IN Upitnik Dnevnik Najboqe godine Farma La`qivac, film Ve~erwe vesti Sajnfild Bra~ne vode Za~arani Ezo TV ^udni likovi, film

08.00 Misterije istorije 09.00 [ta je donela industrijska revolucija 10.00 Bizeovim stopama 11.00 Carstvo mora 12.00 Turnir 13.00 Ostrvo smrti 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 @iveti sa neprijateqem 16.00 Moj dnevnik 16.30 Svet novca: Male prqave tajne 17.00 Zaboravqene poplave 18.00 Raspu}in, |avo u qudskom obliku 19.00 Otmica 20.00 @ena u qubavi i ratu – Vera Britan 21.00 Lov na Careve krstarice 22.00 Atina: Istina o demokratiji 23.00 Lovci na naciste 00.00 Moj dnevnik 00.30 Svet novca: Male prqave tajne 01.00 Zaboravqene poplave

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Kraq dinosaurusa Skajlend Avanture gusenice Karlosa Kraq dinosaurusa Sigma 6 Avanture gusenice Karlosa U ratu sa vojskom [ta radi{ ve~eras Mi nismo an|eli Ispod tepiha Voz snova Pakleni soj U`ivaj 6 Erotski program

06.00 Nova pri~a o Pepequgi 07.30 Kit Kitriy: Ameri~ka devojka 09.10 Lars i prava devojka 10.55 Starateqstvo 12.25 Holivud na snimawu 12.50 Uvek reci da 14.35 Ne ka~i se sa Zohanom 16.25 Indijana Youns i Kraqevstvo kristalne lobawe 18.25 Bratz. film 20.05 Ona prava 21.40 Tjudorovi 23.20 U`ivo 00.55 Trojka 02.30 Anakonda 3 04.00 96 sati

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.13 Dolina sunca 10.30 Putovawa `eleznicom, dok. serija 11.15 Yejms Martin u Bretawi, dok. serija 11.40 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.32 Moj greh 13.20 Meklodove }erke 14.20 TV kalendar 14.42 Me|u nama 15.35 Jalba, jalba 16.20 Hrvatska u`ivo 17.37 Najslabija karika, kviz 18.21 Kod Ane 18.37 Dolina sunca 19.30 Dnevnik 20.15 Globalno selo 20.50 Na ivici, dok. film 22.20 Zlatni kqu~, reporta`a 22.50 Otvoreno 00.15 Drugi format 01.10 Zvezdane staze 01.55 Pet zvezdica 02.35 Zlo~ina~ki umovi 03.20 P. D. Yejms: Varke i ~e`we

06.00 07.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00

Dodir an|ela Sudija Ejmi Yordan Ubistva u Midsameru Sudija Ejmi Gardijan Ne{ Briyis Ubistva u Midsameru Zagonetna `ena: Zagonetni vikend Yordan Ne{ Briyis Gardijan Bra~na `eqa Specijalna isporuka Mama u {esnaestoj

SERIJA

Dolina sunca Gordan te{ko kontroli{e qubomoru dok posmatra Evu u Kristijanovoj blizini, a Renata zadovoqno likuje. Ines ka`e Andriji kako je primetila da se Renata sastaje sa @aretom, a on joj ka`e da bi trebalo da prona|u Sowu, @aretovu polusestru... Uloge: Ana Vilenica, Bojana Gregori}-Vejzovi}, Ivan Herceg, Robert Kurba{a, Vlasta Ramqak, Krunoslav [ari}, Zijad Gra~i} Re`ija: Nikola Ivanda (HRT 1, 18.37)

Bojana Gregori}-Vejzovi}

08.20 08.40 09.05 09.30 10.00 10.45 12.20 12.45 13.25 13.50 14.10 14.55 15.10 15.40 16.15 17.05 18.20 18.45 19.15 19.40 20.10 21.40 22.30 23.00 00.45

10.30 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.20 21.20 22.00 00.00 01.00 02.30

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Silvestrove i ^i~ijeve tajne Dvorac igra~aka Daleko od doma Potro{a~ki kod Sudija Ejmi Velik i dlakav, film Metalika specijal Dokuteka Povratak na novo Moja `ena i deca Pet zvezdica Kod Ane Koga briga? TV vrti} Zvezdane staze Drugi format @upanijska panorama Otkad si oti{la Yoni Bravo Garfild i prijateqi Nepokoreni grad: ^ovek u senki Zlo~ina~ki umovi Fawlty Towers P. D. Yejms: Varke i ~e`we Metalika specijal

S vetrom u le|a Saut Park Dr Finli Akapulko hit S vetrom u le|a Akapulko hit Ne~astan put Odred orla Saut Park Pet uglova Dr Finli Pet minuta `ivota ^ovek za po{tovawe

Blizanci Pla~qivko Povratni efekat Vorlok Kako biti normalan Misteriozni qudi Mama serijski ubica Krvavi trag Izvo|a~ Povratak ku}i 1

Andrea Rot

SERIJA

Vatreni momci Nedugo posle smrti oca, Tomi Gevin se vra}a u vatrogasnu slu`bu, a tamo ga ~eka saslu{awe i dono{ewe odluke koja }e mu odrediti budu}nost i karijeru. Tomi s kolegama odlazi da gasi po`ar koji je zahvatio staro skladi{te. Pri ga{ewu otkrivaju da skladi{te slu`i kao skloni{te besku}nicima... Uloge: Denis Liri, Adam Ferara, Majkl Lombardi, Stiven Paskvale, Andrea Rot, Yek Mekgi, Yejms Mekafrej, Yon Skurti (RTL, 23.25) 08.40 RTL ritam zona - Top 40 doma}i 09.55 Kraq Kvinsa 10.25 Pod istim krovom 11.10 Rejmond 11.40 Bibin svet 12.10 Ekskluziv 12.30 Ve~era za 5 13.20 Najlep{i urok 14.10 Drugo lice 15.45 Kobra 11 16.35 Kraq Kvinsa 17.05 Pod istim krovom 17.30 Rejmond 18.00 Bibin svet 18.55 Ekskluziv 19.10 Ve~era za 5 20.00 Koleyicom po svetu 21.00 Hrvatska tra`i zvezdu - Magazin 22.00 Qubav je na selu, dok. sapunica 23.25 Vatreni momci 01.10 Astro {ou

10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Kako to radi? Kako se pravi? Velike selidbe Auta po meri 2008. Ameri~ki ~operi Peta brzina Prqavi poslovi Ameri~ke drvose~e Vrhunsko graditeqstvo Auta po meri 2008. Razotkrivawe mitova Kako to radi? Kako se pravi? Mo}ni brodovi Megagraditeqi Ekstremne eksplozije Trenuci u`asa Auta po meri 2008. Prqavi poslovi Mo}ni brodovi

08.30 09.15 10.00 11.00 12.00 15.45 16.30 19.00 19.10 21.00 23.00 00.30 01.15

Fudbal Fudbal Biciklizam Tenis Tenis Fudbal Tenis Fudbal Tenis Boks Automobilizam Fudbal Svi sportovi

Nervoza zbog urbane sociologije lica se u Novom Sadu sistematski uni{tagradskim delovima istovremeno ispoqavali mnova posledwe pola veka, i to na samo dva, gogi problemi `ivota u gradu, upravo oni koje je `etovo nezamislivo pervertirana na~ina: leo da novom praksom preuredi progresizam – neurbanim planirawem i izgradwom. Ulicu kao madostatak vazduha, zelenila, sunca, privatnosti… terijalni artefakt ne mogu „poni{titi“ oni koGradska rekonstrukcija koju su proklamovali urji je koriste, ma kakvo to kori{}ewe bilo. Qudi banisti predstavqala je naprednu ideju koja je tre}e, ukoliko se desi podudarnost dru{tvenog i mabalo da se sprovodi razradom urbanisti~kih planoterijalnog prostora u svojim afirmativnim znava. Premda ne treba sumwati u to da su videli kako ~ewima, i od naizgled najgore ulice napraviti svoj dom. Uni{tavawe ulica u Novom Sadu odvijalo se bar u dva smera. Prvi je bio razarawem tradicionalne matrice grada i proizvodwom korbizjeovskog urbanizma koji je, kako je poznato, ignorisao ulicu. Tako su u naletu progresisti~kog urbanizma sredinom pro{log veka nastali novosadski „bulevari“ i „ulice“ u podru~jima masovnog kolektivnog stanovawa, a po~ele da nestaju tradicionalne ulice. Zvu~i paradoksalno, ali ove „ulice“, od kojih su mnoge do`ivele svoje dvostruko punoletstvo, pokazale su se znatno `ivotnijim, humanijim i gradotvornijim od onog {to je nastalo u tranzicijskom ru{ewu i ru`ewu grada na samom kraju Novosadski „sudar”, pre ~etiri decenije pro{log i po~etkom 21. veka. Tako smo dobili „nove“ ulice koje nikada ne}e postataj proces funkcioni{e u sredinama s dugom prakti oli~ewe urbanosti Novog Sada: Ogwena Price, som kvalitetne urbane obnove, ono {to se kao prakKraqevi}a Marka, Alekse [anti}a, Kosovsku, sa dogodilo imalo je sva obele`ja jedne provinci]irpanovu, Pap Pavla, Novosadskog sajma, Augujalne sredine i neure|ene dr`ave. Razlog je vi{e sta Cesarca, Lasla Gala, Toplice Milana, Mi~unego jednostavan: dru{tveni koncept kao takav nirinovu, [umadijsku, kompletnu „novu Detelinaje postojao – ni u idejama urbanista, ni u idejama ru“, Zmaj Ogwena Vuka, Cara Du{ana, Heroja Tepionih koji bi trebalo da o gradu vode ra~una s pozi}a, Mi{e Dimitrijevi}a, „Novi bulevar“ du` bivcija lokalne politike. Urbanisti kod nas su se {e suboti~ke pruge, Koodavno navikli na to da san~i} Ivana, Marka Mimogu da rade i `ive i bez Dru{tveni koncept nije postojao qanova, Branimira ]osociolo{kih istra`iva– ni u idejama urbanista, si}a, Vase Pelagi}a, Puwa koja bi bila na istom {kinovu, Gogoqevu, Brazadatku koji i oni promoni u idejama onih koji bi trebalo }e Ribnikar, Petra vi{u. Vazda im se ~inilo da o gradu vode ra~una s pozicija Drap{ina, Tolstojevu, da je re~ samo o prepri~alokalne politike Danila Ki{a, Slova~ku, vawu poznatog, da su, eto, mnoge ulice na Podbari, i oni mogli napraviti isRotkvariji, staroj Detelinari… Samo je pitawe tra`ivawa koja bi govorila o problemima koje oni dana kada }e se to isto desiti, na primer, s ulicaotvaraju. Kona~no, da im sociolozi nikad nisu poma Antona ^ehova, Vojvode [upqikca, Stevana nudili dovoqno operativan projekat koji bi pomoSremca, Lukijana Mu{ickog, Masarikovom, Vojvogao da se eventualni problemi dru{tvenog razvoja de Bojovi}a, pa na Telepu, Salajki i Podbari… grada re{e. Blizina i subverzivnost urbane socioGradski blokovi predstavqaju „drugo slovo“ u logije uvek ih je nekako nervirala. re~niku urbane morfologije, ali se uvek ~itaju Kona~no, ni{ta {to je proizlazilo iz nekakve kao dublet s ulicom. Ono {to je kroz dugu urbanu zakonodavne materije nije ih obavezivalo na saistoriju, pa i onu koja nam je najbli`a, odnosno radwu s tom dru{tvenom naukom i ve} to je za wih sve do progresisti~kog urbanizma, predstavqalo bilo dovoqno. Me|utim, gotovo da nema sredine u materijalnu esenciju – ~inili su gradski blokoEvropi gde, kao kod nas, postoji praksa be`awa vi. Daleko od toga da su oni sami po sebi predstaurbanista od dru{tvene zbiqe koju im predo~avavqali oli~ewe urbanog sklada, sre}e i ugodnosti ju urbanosociolo{ka istra`ivawa. S druge stra`ivqewa za sve wihove stanovnike. Nikada nije ne, oni koji upravqaju gradom vrlo dobro su znali bilo dovoqno sklopiti deo gradskog ansambla`a da bi im bilo kakva istra`ivawa, koja bi zadiraod tri i vi{e ulica u jednu celinu i smatrati da la u dru{tvenu problematiku gradskog `ivota i se time dobija kvalitet koji je nesumwiv. Jo{ i gradske rekonstrukcije, smetala da realizuju svodanas u gradu postoje mnogi zatvoreni gradski je nedora|ene, ali partijski i li~no probita~ne blokovi koji govore o tegobnom `ivotu wegovih ideje o tome kako se grad (pre)ure|uje. Ako je, pak, stanovnika. Poznato je da je u dugom periodu, koji i bilo ideja da se uposle oni koji se bave prostorse prostirao kroz gotovo celokupan 19. vek, izno-sociolo{kim promi{qawima, u gradu je uvek gradwa centralnogradskih delova s komercijalbilo dovoqno {apta~a i ponavqa~a iz posledwe nim i stambeno-rentnim objektima bila u znaku klupe koji bi im savetovali da se to ne ~ini. Jer, matrice zatvorenog gradskog bloka. U takvim gradu ne trebaju oni koji bi da kvare igru. I tako uslovima neretko se doga|alo, i gotovo predstaje nesmetano od propitivawa socijalnih aspekata vqalo praksu, da su se, zbog skupog gra|evinskog rekonstrukcije grada, a posebno wegovog centra, zemqi{ta, sa zatvarawem blokova u centralnim on po~eo da se gradoru{i.

U

Kwigu profesora dr Qubinka Pu{i}a „GRAD BEZ LICA“ mo`ete naru~iti po promotivnoj ceni od 920 dinara direktno od izdava~a „Mediterran Publishing“, Nikole Pa{i}a 24, 21000 Novi Sad, tel. 021/661–2090, imejl mediterran@neobee.net; www.mediterran.rs (link: kupite kwige – elektronski formular za naru~ivawe kwiga), ili je potra`iti u svim boqim novosadskim kwi`arama

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


MONITOR

utorak11.maj2010.

DNEVNIK

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Mesec plovi kroz va{ znak pa ste skloni nekontrolisanim impulsivnim reakcijama i promenama raspolo`ewa. Nemojte drugima pokazati svoju slabu ta~ku i rawivost. U qubavnom odnosu ste inicijator.

BIK 20.4-20.5.

Buran dan za vas i nemate ose}aj da dr`ite razvoj situacije pod kontrolom. Neko ili ne{to vas iznena|uje pa nemojte forsirati aktivnosti ve} u`ivajte u onome {to vam se pru`a i {to mo`ete. Put?

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

11. maj 2010.

Imate sve razloge za dobro raspolo`ewe, pre svega zbog prisustva Venere u va{em znaku, tj, prisustva {armantnih osoba u va{em okru`ewu. Vi{e pa`we poklawate svom izgledu i nastupu. Jaka voqa da uspete u svojim ciqevima dolazi do izra`aja. Dajete sve od sebe, nesebi~no i sr~ano, da postignete poslovne rezultate do kojih vam je toliko stalo. A neko u tajnosti ~eka radosti. Imate dobru saradwu sa `enskim bi}ima jer vam izlaze u susret i daju podr{ku u onome {to `elite i radite. Dakle, danas ste dru{tveni, u qubavi strasni, otvoreni za provod i kontakte. Akcija! Koliko jo{ toga treba da uradite pa da do|ete do ta~ke olak{awa? Izra`eno u mesecima, do avgusta ove godine. Mo`ete rasporediti svoje snage i usmeriti ih u tom pravcu. Razila`ewa.

VAGA 23.9- 23.10.

Obratite pa`wu na partnerove slabosti i promenqiva raspolo`ewa s dovoqno razumevawa. Neke stvari }e isplivati na povr{inu, same od sebe. U poslu ni{ta novo, ali ni staro. Prijatni susreti.

[KORPION 24.10- 23.11.

Ukoliko iza|ete u javnost, kafi} ili rastoran, dobar provod je gotovo zagarantovan. Dru`equbivi ste, mimo uobi~ajnih o~ekivawa. U qubavi se de{ava ne{to lepo, iako s previ{e intenziteta.

STRELAC 24.11- 21.12.

Usredsre|eni ste na re{avawe svojih prioriteta. Pred sobom imate veoma jasne postavke, no, usledi}e odre|ena neplanirana promena pravca, mimo va{ih o~ekivawa. Budite spremni i spretni.

JARAC 22.12-20.1.

Pomalo idealizma i idealizirawa u va{em sistemu vrednosti i nije tako lo{e. Naprotiv! Ideali vas pokre}u do perfekcionizma. Uporni ste i istrajni u svemu {to radite, a na li~nom planu zatvoreni.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Novi dan donosi nove neizvesnosti, koje su ve} samim tim interesantne same po sebi. Kao da pred sobom imate belo platno, koje }ete bojiti raznim bojama. Neka budu {arene i vesele!

RIBE 20.2-20.3.

Lepo vreme i mirisi mora u va{im nozdrvama daju vam optimizma za sve ono lepo {to planirate i radite, {to }ete ostvariti. Lepo je na vidiku, a s wim i odmor na plavim dubinama. Qubav.

TRI^-TRA^

Pokrila grudi cve}em V REMENSKA

PROGNOZA

TOPLO

Vojvodina Novi Sad

25

Subotica

24

Sombor

25

Kikinda

25

Vrbas

25

B. Palanka

25

Zrewanin

24

S. Mitrovica 26 Ruma

26

Pan~evo

25

Vr{ac

26

Srbija Beograd

26

Kragujevac

26

K. Mitrovica 27 Ni{

Glumica Xema Arterton uspela je da zaseni mnogo poznatije kolege, Xejka Glenhala i Bena Kingslija, na londonskoj premijeri „Princa Persije”. U Valentinovoj haqini, na kojoj su na grudima izvezeni cvetovi, izgledala je predivno. Britanska glumica Xema, koja u „Princu Perzije” glumi princezu Taminu, donela je na londonski crveni tepih da{ak starog holivudskog glamura. Valentinovu haqinu, koja je isticala wenu `enstvenost, za~inila je samo crvenim ru`em i postigla pun pogodak. Ina~e, Xemino srce osvojio je italijan Stefano Kateli.

28

I SUN ~ ANO

VIC DANA

Evropa

NOVI SAD: Prijatno toplo uz sun~ane periode. Po podne je mogu}a pojava lokalnih pquskova. Vetar slab ju`ni. Pritisak ispod normale. Temperatura od 12 ujutru do 25 stepeni po podne. VOJVODINA: Umereno toplo uz sun~ane periode. Po podne je mogu}a pojava lokalnih pquskova. Vetar slab ju`ni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura 9, a maksimalna 26 stepeni. SRBIJA: Umerno toplo i promenqivo vreme uz puno sun~anih perioda, ali i uz povremene lokalne pquskove tokom popodneva i ve~eri. Vetar slab ju`ni. Pritisak ispod normale. Jutarwa temperatura od 7 do 14, a maksimalna od 23 do 28 stepeni na jugu Srbije. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U narednim danima toplije vreme uz du`e sun~ane periode, ali nestabilno uz dnevni razvoj oblaka i pojavu lokalnih pquskova sa grmqavinom u popodnevnim satima. U centralnoj i ju`noj Srbiji u sredu i ~etvrtak temperature i do 30 stepeni C, a na severu par stepeni ni`e.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Relativno povoqno vreme prija}e ve}ini hroni~nih bolesnika. Oprez se savetuje jedino sr~anim bolesnicima i osobama sa psihi~kim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu}i su glavoboqa i reumatski bolovi.

Madrid

17

Rim

21

London

12

Cirih

17

Berlin

15

Be~

21

Var{ava

20

Kijev

20

Moskva

24

Oslo

10

Vratio se seqak iz Nema~ke i pri~a kom{ijama: - Bio sam i u prodavnici, seks-{op se zove. Sva{ta prodaju. Ima ~ak i `enska na naduvavawe. - A, ima li i mu{ko na naduvavawe - pita jedna seqanka. - Po{teno govore}i, nisam video celo mu{ko, ali rezervnih delova za wega ima koliko i kakvih ho}e{.

SUDOKU

St. Peterburg 14 Atina

28

Pariz

12

Minhen

19

Budimpe{ta

21

Stokholm

13

1

8 3

9 1

6

8

2 VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

262 (39)

Slankamen

328 (13)

Ja{a Tomi}

Apatin

336 (39)

Zemun

365 (10)

Tendencija stagnacije

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

370 (8)

STARI BEGEJ

Smederevo

516 (8)

Ba~. Palanka 278 (24) Novi Sad

280 (18)

Tendencija porasta

Hetin

140 (2)

92 (-6)

Tendencija stagnacije

TISA N. Kne`evac

2

SAVA

288 (23) S. Mitrovica

264 (4)

Senta

320 (10)

314 (12)

Novi Be~ej

314 (0)

Tendencija porasta

Titel

332 (15)

NERA

Tendencija porasta

Beograd

Kusi}

8

5 9

1

8

5

5 9

3

9

6

8 72 (0)

3

1 7 1

9 4 9

6 8

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 3

6

8

4

2

9

7

1

5

7

1

5

3

8

6

4

2

9

4

9

2

7

5

1

3

8

6

9

2

4

5

1

8

6

7

3

6

8

3

2

7

4

9

5

1

1

5

7

9

6

3

2

4

8

8

3

1

6

4

7

5

9

2

5

7

6

1

9

2

8

3

4

2

4

9

8

3

5

1

6

7

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 11.maj 2010.  
Dnevnik 11.maj 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"