Page 1

c m y

NOVI SAD *

PETAK 11. MART 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 23013 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

POSLANIK BALINT PASTOR NA TRIBINI VOJVO\ANSKOG KLUBA

RekonstrukcijaVlade te{kademagogija str.3

NASLOVI

SIN O]SCENS KISPEK TAKLNASPENS U

Politika

„ T r o j a ” o d u { ev il a Nov os a| an e

2 Kancelarija Vojvodine u Briselu bitna za sve gradove Srbije

Ekonomija 5 Obrazovawe pru`a kakvu-takvu {ansu za posao

Dru{tvo 6 Dekada Roma u Vojvodini model za Evropu

Umetni~ka trupa „Vatra Anadolije” priredila je sino} u Velikoj dvorani Spensa veli~anstveni spektakl. Pod vo|stvom rediteqa i kore o gra fa Mu sta fe Er do ga na, go sti iz Tur ske su mu zi~ koscenskom predstavom do~arali novosadskoj publici Homerov ep „Ilijadu”, koriste}i specijalne svetlosne efekte. U stalnoj postavi ova trupa ima 120 ~lanova - igra~a, peva~a i muzi~ara, i jedna je od tri najve}e u svetu. Predstavu „Troja” do sada je videlo vi{e od 20 miliona qubiteqa umetnosti u ~etrdesetak zemaqa. B. M.

Novi Sad 7 Kona~no prole}no sunce 9 U Sremskim Karlovcima stotinak novih kanti za sme}e

Kultura

Sun~ano itoplo Najvi{a temperatura 13 °S

Foto: B. Lu~i}

23 Dru{tvo kwi`evnika Vojvodine `ali se na polo`aj samostalnih umetnika

Krivi~na prijavaprotiv Nata{eKandi}

str.12

Uhap{eni BrankoJoci} ostajeposlanik

str.3

SPORT

Ju~e saslu{an VelimirIli}

str.13

U BANATSKOM DVORU PRORADILO NOVO GASNO POQE

IzBanata 80.000kubika dnevno

str.16 – 21

str.4

n RASPORED PROLE]NOG DELA PRVENSTVA VOJVO\ANSKE LIGE, ISTOK

„INFORMATIKA” POTRA@UJE OKO MILION DINARA

Zbogdugai uNovomSadu stannadobo{ n VOJVODINA SARTOVALA ODLI^NO

n POMO] KLADIONI^ARIMA

n MRTVA TRKA U JADRANSKOJ LIGI

str.9


POLiTikA

petak11.mart2011.

Kremqpotvrdio: Putin23.marta uBeogradu RuskipremijerVladimirPutin boravi}e23.martauradnoj posetiSrbijiitokomboravkauBeogradusre{}esespredsednikomSrbijeBorisomTadi}em ipremijeromMirkomCvetkovi}em,saop{tilajeju~epres-slu`baruskevlade.Putin}esTadi}emiCvetkovi}emrazgovaratioputevimadaqegrazvojatrgovinsko-ekonomske saradwe, ukqu~uju}i saradwu u oblasti energetike,navelajeruskavladaaprenosiItar–Tass.Tako|e jeplaniranopotpisivawenekolikodokumenata,navelajeruska dr`avnaagencija.VladaRusijejesaop{tilada}eruskipremijer22.i23.martaposetitiSlovenijuiSrbiju.USloveniji}e razgovarati s predsednikom i premijerom te zemqe Danilom Tirkom i Borutom Pahorom, izme|u ostalog i o realizaciji sporazumaoslovena~komu~e{}uuprojektu„Ju`nitok“.

[EF PREGOVARA^KOG TIMA BEOGRADA BORISLAV STEFANOVI]

Pozitivanodnos upregovorima – Prvi sastanak u Briselu s pregovara~kim timom Pri{tineprotekaojeuradnojatmosferi,uzpozitivanodnospremare{avawu problema i s mnogo zajedni~kihta~aka–izjaviojeju~e{efpregovara~kogtimaBeogradaBorislavStefanovi} za RadioBeograd.–Mismodo{li

veoma pripremqeni, imali smo dodatniceodandasekspertima usaglasimokonkretnepredloge, koje smo predlo`ili drugoj strani, a za pojedine teme smo predlo`ili ~ak vi{e re{ewa. O~ekujemo da druga strana adekvatno odgovori na na{e predloge. Onjenapomenuodasutimovi Beograda i Pri{tine u svakoj od tema prona{li mnogo zajedni~kihta~aka,kao{tosupitawe katastra i mati~nih kwiga. PoStefanovi}evimre~ima,po odre|enimpitawimabilojeneusagla{enosti, ali je to brzo prevazila`enotako{tojetim Beogradainsistiraonare{ava-

wu konkretnih problema. Na pitawe da li je postignut neki konkretandogovor,Stefanovi} jeistakao: –Onekimpitawimasmoveoma blizu zavr{ne konkretizacije,ali,doksestvarneispolirainezavr{iusvimsegmentima, nezahvalno je iznositi. U nekim pitawima nismo blizu, tako da}emoihostaviti zaslede}evi|ewe– dodaoStefanovi}. Onjenaveoda}e seizaidu}isastanak timova Beograda i Pri{tine tako|e zajedni~ki utvrditi dnevni red. – Za slede}i sastanakseo~ekujeda nezavr{ena pitawa finalizujemo i eventualno, uvedemojednuilimo`da dveteme–rekaojeStefanovi}. –Mismospremnidarazgovaramoosvimtemamaisvimotvorenimproblemima.Imamomandat za to, dr`imo se Rezolucije Skup{tine Srbije i Ustava. U tomsmislujena{apozicijasigurna i stabilna, a postupawe krajwe konstruktivno i krea- tivno. Po wegovom o~ekivawu, razgovoribitrebalodabudunastavqenikrajemmarta. – Tek }emo utvrditi datum, ali se vidi da }emo odr`ati ‘dinamiku~estogvi|awa’,zbog mnogo stvari koja bi trebalo re{iti–zakqu~iojeStefanovi}.

dnevnik

c m y

2

PREDSTAVNICI ISTRE POSETILI SKUP[TINU VOJVODINE

KancelarijauBriselu prekopotrebna Jo{nijepoznatokada}ebitiotvorenakancelarijaVojvodin e u Bris el u, a dir ekt or Fond a „Evrops ki pos lov i” Predrag Novikov ka`e da se nada da „}e se to desiti u narednim mesecima”. On je ju~e na konferenciji za novinare, upril i~ en oj pov od om pos et e delegacije Istarske `upanije Vojvodini,podsetionatodaje dogovor Vlade Vojvodine s ministrom spoqnih poslova Vukom Jeremi}em postignut novembra2010.godine,adajepokrajinska administracija svoj deo posla zav{ila po~etkom decembra. –Namanijesvejednodali}emo kancelariju otvoriti za nekoliko nedeqa, meseci ili godina. Vreme nam je izuzetno va`nojernamprisustvouBriselu otvara mogu}nost da u~estvujemo na konkursima pretpristupnih fondova Evropske unije vrednih22milionaevra–rekao jeNovikov. On je objasnio da otvarawe kancelarije u Briselu nije va`no samo za Vojvodinu ve} i za sve gradove u Srbiji s kojima Fond ima potpisane sporazume

DogovorVladeVojvodinesministromspoqnih poslovaVukomJeremi}empostignutjeunovembru 2010.godine,apokrajinskaadministracijasvojdeo poslazav{ilajepo~etkomdecembra ostrate{kompartnerstvu,~ije interese}ePokrajinapredstavqatikadabudeotvorilapredstavni{tvo. Novikov je naglasio da je Istradobarprimerregijekoja

jeimaladostabenefitaodkancelarijeuBriselu –IstrauBriselugodinama ima ured i kroz iskustva s evropskimpartnerimajeostvar il a dob ru proj ektn u

strukturu. Mi bismo ta iskustvadaprenesemoinaVojvodinu – rekao je Novikov. – Vojvodina i Istra ve} godinama imaju odli~nu saradwu, a dana{wa poseta je bila lepaprilikadajeunapredimo. Istarski do`upan Vedran Grub i{ i} je nag las io da predstavniciVojvodineiIstre nisu imali kurtoazne sastanke ve} dogovore o konkkretnimidejamaiprojektima koj e `el e zaj edn i~k i da ostvare. –Na{edveregijegodinama razv ij aj u prij at eqs tvo koj e narodikojiuwima`ive,`ele. Istra i Vojvodina ~ine mostprijateqstvaistabilizacijeodnosaizme|uSrbijei Hrvatske – rekao je Grubi{i}. Govore}i o va`nosti kancelarije Istre u Briselu, on je istakao da je to veoma va`no za svaku regiju, ali da ~ak ni tako ne{to nije dovoqno. On je naglasio da se uskor o plan ir a otvar aw e istarske kancelarije i u Wujorku. P. Klai}

AmbasadorMa|arske DelagacijaUkrajine uVojvodini kodPajti}a Intenzivno kretawe na{e zemqe ka ~lanstvu EU i podr{ka Ma|arske u ostvarewu tih strate{kihciqevabi}enastavqena, re~eno je u ju~era{wem razgovoru predsednika Vlade Vojvodine

dr Bojana Pajti}a i ambasadora Ma|arskeuna{ojzemqiOskara Nikovica. Pajti} izrazio je posebno zadovoqstvo kao kopredsednik Za-

jedni~ke komisije za ekonomsku saradwuiSrpsko-ma|arskeme|uvladineme{ovitekomisijezanacionalne mawine, gde na{e dve zemqeimajubrojneobavezeiostvaruju odli~nu saradwu. Tako|e, intenzivirawe saradwe u okviru unapre|ivawa `ivota i ekonomije na srpsko-rumunsko-ma|arskoj trome|i je zajedni~kizadatakipotrebana{ih zemaqa, kazao je predsednikPajti}. Ambasador Nikovic je posebnopohvalioVojvodinukoja po principu evropskih vrednosti slu`i interesima svoje zemqenawenombr`emputuda postane evropski region. Izgradwu evropske budu}nosti sagovornici su videli i u okviru dunavske saradwe i strategije,kojaimazaciqdaosna`i saradwu me|u zemqama koje su oslowenenaovajzna~ajniplovni iprivrednipotencijal.

Delegacija regiona Kirovohrad iz Ukrajine boravi u dvodnevnoj zvani~noj poseti AP Vojvodini. Politi~koprivrednu delegaciju s predsednikom Vlade regiona Kirovohrad Sergijem Mikolajovi~em Larinom na~elu,primilisuju~e potpredsednica Skup{tineAPVojvodinedr Branislava Beli} i potpredsednica Vlade AP Vojvodine Ana Tomanova-Makanova. Konstatovano je da obe regije imaju brojne sli~nosti, koje se pre svega ogledaju u kulturno-istorijskoj vezi izme|u srpskog i ukrajinskog naroda, multieti~nosti, jer u Kirovohradu `ivi ~ak 98 razli~itih nacionalnih zajednica, a u Vojvodini 26, me|u kojima je i ukrajinska,

koja broji 0,30 odsto ukupnog stanovni{tva Pokrajine i ima svoj Nacionalni savet i Redakciju na ukrajinskom jeziku u okviru pokrajinskog javnogservisa.

U razgovoru je predlo`eno daseunarednomperiodupripremi tekst protokola o nameramaisaradwiizme|uKirovohradaiAPVojvodine.


politika

dnevnik

petak11.mart2011.

3

REPUBLI^KI POSLANIK BALINT PASTOR NA TRIBINI VOJVO\ANSKOG KLUBA

Rekonstrukcija Vlade te{ka demagogija [ef poslani~kog kluba mawina u Skup{tini Srbije i funkcioner Saveza vojvo|anskih Ma|ara BalintPastor ocenio je da nakon rekonstrukcije Vlada Srbije ne}e biti ni efikasnija ni racionalnija te da je ceo taj proces te{ka demagogija. Pastor je ju~e na tribini Vojvo|anskog kluba u Novom Sadu kazao da }e poslanici SVM-a podr`ati predlog rekonstrukcije jer smatraju da je to u ve}em interesu gra|ana Vojvodine nego da se ide u prevremene izbore. – Vanredni parlamentarni izbori sada nikome ne odgovaraju. Ne odgovraju ni SVM-u jer ova vlada, ukoliko `eli da u oktobru dobije pozitivno mi{qewe Evropske komisije o napretku

Srbije ka EU, mora da vrati imovinu i prihode Pokrajini i lokalnim samoupravama. A to je nama, Vojvo|anima, jedina {ansa i zato }emo glasati za rekonstrukciju Vlade. Ako bismo imali vanredne izbore, svi ti zakoni,

Da je LSV druga~iji On je izrazio nezadovoqstvo i zbog izostanka podr{ke poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skup{tini Srbije. – ^etiri poslanika, koliko ima SVM, mo`da bi se i moglo nadomestiti da se obezbedi ve}ina od 126 glasova jer je to tamo najva`nije. Ali, ako bi nas bilo vi{e, ni matemati~ki ne bi bilo mogu}e doneti zakon suprotan interesima gra|ana Vojvodine – kazao je on. Tako|e, kako je naveo, da postoji „savezni{tvo” vojvo|anskih poslanika u dr`avnom parlamentu, ne bi se toliko dugo odlagalo otvarawe predstavni{tva APV u Briselu. – Ako bi na{a ~etiri, uz jo{ pet poslanika LSV-a, kazali da ne}e glasati za neki zakon ako Vojvodina ne dobije to {to joj pripada po Ustavu i Statutu, pa i kancelariju u Briselu, mislim da bismo na taj na~in uspeli da postignemo ne{to pozitivno. Mi smo za to spremni, ali nije do nas – rekao je Pastor.

kao i pitawe restitucije i druga pitawa bili bi odlo`eni za najmawe godinu. Zato bismo napravili ve}u {tetu da Vladu sad ne podr`imo – rekao je Pastor. On je istakao da je Srbija visoko centralizovana dr`ava i posledwa zemqa u Evropi u kojoj pokrajinama, gradovima i op{tinama nije vra}ena imovina, uz opasku da to „nije normalno”. Primetio je i da je zanimqivo {to se niko u Srbiji ne buni zbog toga {to je Republika Srpska donela zakon po kojem je sve {to je na teritoriji tog entiteta – u vlasni{tvu RS. – Protiv toga se niko iz Beograda ne buni, a nas optu`uju za separatizam. ^im tra`imo bilo {ta {to je normalno u Evropi, odmah ka`u da je to prvi korak ka secesiji – naveo je Pastor. Poslanik SVM-a je izrazio nezadovoqstvo i zbog toga {to }e nakon ove rekonstrukcije, ovo

biti prva vlada nakon demokratskih promena 2000. godine u kojoj ministar poqoprivrede nije iz Vojvodine. – [abac jeste blizu Vojvodine, ali ipak nije Vojvodina. Ne mislim da Vladu treba sastavqati po teritorijalnom kqu~u, ali nije prirodno da ba{ nijedan ministar nije iz Vojvodine. To je vrlo lo{ signal Vojvo|anima – kazao je on. Pastor je nezadovoqan i time kako poslanici iz Vojvodine zastupaju interese Pokrajine u republi~kom parlamentu. On je naveo da je me|u wegovim kolegama pedesetak Vojvo|ana, ali da ipak SVM nema wihovu podr{ku kad zastupa interese Pokrajine, bilo prilikom usvajawa buxeta Srbije ili nekim drugim povodom. Predsednik Vojvo|anskog kluba \or|e Suboti} kazao je da je ta organizacija u januaru uputila otvoreno pismo predstavnicima pokrajinske vlasti i svim poslancima sa zahtevom da se u parlamentu APV otvori rasprava o ekonomskom propadawu Pokrajine, ali da je na ovu incijativu odgovorio jedino predsednik Skup{tine Vojvodine [andor Egere{i, koji je naveo da }e o woj informisati sve {efove poslani~kih grupa. – Vojvodina se brani u republi~kom parlamentu, ali treba i u vojvo|anskom. Za{to Pokrajinska vlada }uti o ekonomskom propadawu Vojvodine? – zapitao je Suboti}. B. D. S.

DSS UPUTIO PISMA ZA 45 LOKALNIH ^ELNIKA U VOJVODINI

Do nove odluke, dole zastave! Predsednik PO DSS-a Branislav Ristivojevi} zatra`io je ju~e od gradona~elnika i predsednika op{tina u Vojvodini da „odmah i neodlo`no” skinu „tzv. zastavu„ APV sa svih zgrada organa lokalne samouprave i javnih slu`bi, a da „tzv. grb„ uklone i iz slu`benih prostorija jer su odluke Pokrajinske skup{tine o simbolima „neustavne, nezakonite i nestatutarne”. On je u po{tansko sandu~e na novosadskom Trgu slobode ubacio 45 pisama adresiranih na imena lokalnih ~elnika, koliko ih ima na teritoriji Vojvodine, rekav{i novinarima da ih DSS time podse}a na wihovu du`nost. – Du`nost im je da, dok god Skup{tina APV ne donese novu odluku o zastavi i grbu, ove postoje}e skinu sa svih objekata lokalne samouprave i uklone iz slu`benih prostorija. Verujem da je pravni poredak ove zemqe ja~i od bilo ~ije samovoqe, arbitrarnosti i pritisaka – kazao je on. Ristivojevi} je naveo da su neke stranke iz pokrajinske vlasti pritiskale lokalne samouprave, zahtevaju}i od wih da

BranislavRistivojevi}

zastavu oka~e na sve op{tinske zgrade, a da je DSS to osudio, smatraju}i pritiske neustavnim, nezakonitim i nestatutarnim, ali da sada u novoj fazi tra`i da „odmah i neodlo`no” te zastave skinu, a grbove uklone.

Podsetio je na to da je Odluka o zastavi iz 2004. godine progla{ena neustavnom 2006. i da je Ustavni sud dao Skup{tini APV rok od {est meseci da je uskladi s Ustavom. Dodao je da je taj rok jedanput produ`en po{to se Skup{tina APV oglu{ila o nalog Ustavnog suda. On je optu`io Skup{tinu APV da je „pravnom vratolomijom” u odluci o sprovo|ewu Statuta iz 2009. poku{ala da samo promenom naziva akta o zastavi tome da „oreol ustavnosti i zakonitosti”. – To je, naravno, nemogu}e. Akt koji je od svog starta neustavan je ni{tavan i kao takav ne postoji u pravnom poretku i zbog toga ga nikakav naknadni akt ne mo`e osna`iti – kazao je Ristivojevi}. Ono {to mo`e je, dodao je, po{to Ustav iz 2006. daje Vojvodini ovla{}ewa, da se utvrdi novi predlog o zastavi APV ili grbu, sprovede rasprava i u predvi|enoj proceduri donese nova odluka. Me|utim, Ristivojevi} smatra da vladaju}a ve}ina to izbegava jer „nema hrabrosti” i „boji se rasprave” o zastavi i grbu. S. Nikoli}

rekli su Jovanovi}: Rasvetliti politi~ku pozadinu ubistva Lider LDP-a ^edomirJovanovi} naglasio je da je osam godina nakon ubistva biv{eg premijera Zorana \in|i}a nephodno rasvetliti politi~ko-pravnu pozadinu tog ubistva. – Mislim na Vojislava Ko{tunicu i wegovu partiju, na direktora RTS-a Aleksandra Tijani}a, generala Aca Tomi}a, ha{ke zlo~ince, ratne sve{tenike i sve koji su napravili lavinu koja je ubila \in|i}a i oduzela nam pravo na normalan `ivot – rekao je Jovanovi} novinarima u parlamentu. Lider LDP-a je kazao da }e ta stranka u subotu, 12. marta, organizovati „[etwu za Zorana” i da o~ekuje da }e se veliki broj gra|ana prikqu~iti, i to ne samo zbog obaveze prema \in|i}u ve} i radi „demonstracije spremnosti da se od ove zemqe napravi pristojna dr`ava”, koju je i on `eleo.

Popovi}: Da sam ja neko – Da me neko zaposli u Tu`ila{tvu, trebalo bi mi tri meseca da re{im politi~ku pozadinu ubistva premijera Srbije Zorana \in|i}a – izjavio je u intervjuu za NIN advokat Sr|a Popovi}. – Sve je tu. Tvrdim vam da postoje dokazi, samo sud treba da ih izvede – rekao je Popovi}, i istakao da ne postoji politi~ka voqa da se saslu{a deset osoba, me|u kojima je i lider DSS-a VojislavKo{tunica. Popovi} je istakao da je i danas tajna podatak da su AcoTomi} i Neboj{aPavkovi}, u vreme pobune JSO-a, i{li u Rusiju. – Mislim da je ideja o ubistvu mogla pote}i i od samog Legije. Setite se pisma koje je napisao tri meseca pre atentata, gde otvoreno preti i \in|i}a naziva izdajnikom – rekao je Popovi}. – Odluka je sazrevala postepeno, u tim me|usobnim kontaktima, iz tog zajedni~kog nezadovoqstva.

Jugovi}: Nema jo{ raskida s devedesetim Direktor SPO-a Aleksandar Jugovi} izjavio je ju~e da Srbija osam godina nakon ubistva premijera Zo ra na \in |i }a ni je mnogo odmakla na evropskom putu i u brzini reformi. Jugovi} je novinarima u parlamentu, odgovaraju}i na pitawa vezana za osam godina od ubistva \in|i}a, izjavio da jo{ nisu otvoreni tajni policijski dosijei ni dosijei slu`bi bezbednosti, i da je na taj na~in dozvoqeno onima koji su pripremali politi~ka i ubistva novinara da „ostanu na svojim pozicijama i kontroli{u Srbiju”. On je kazao da se SPO zala`e za raskid sa svim strukturama i pojedincima koji su ~inili zlo~ine devedesetih godina pro{log veka, ali da se to ne mo`e u~initi dok se ti dosijei ne otvore.

poslani~ke teme

Danasozakonima, novavladauutorak Poslanici Skup{tine Srbije trebalo bi danas da glasaju o predlo`enim izmenama zakona o Vladi i o ministarstvima da bi u ponedeqak mogla po~eti rasprava o rekonstukciji kabineta premijera Mirka Cvetkovi}a. Predsednica parlamenta Slavica\uki}Dejanovi} najavila je ju~e da bi parlament trebalo da glasa o ministrima u ponedeqak uve~e pa bi Srbija u utorak, nakon {to polo`e sve~anu zakletvu, mogla dobiti novu Vladu „koja }e biti efikasnija i koja }e svoju energiju

usmeriti na poboq{awe `ivota gra|ana“. Raspravu o pedesetak predlo`enih amandmana obele`ila je dilema poslanika DSS-a i LDP-a, koji su protestovali {to ministar za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravi Milan Markovi} zastupa Vladu u parlamentu nakon {to je iz premijerovog kabineta saop{teno da su svi ministri koji }e u rekonstruisanoj Vladi ostati bez funkcija i ~ijim ministarstvima }e biti dodati novi poslovi, podneli ostavke.

Bezobrazluk,ludilo... – Kao odgovor na pitawe da li je ministar Markovi} podneo ostavku dobili smo da wegova korespondencija s predsednikom Vlade ostaje tajna za Narodnu skup{tinu. To govori u kakvom haosu je sada vlada Srbije i da se kr{i Zakon i Ustav – rekao je poslanik DSS-a JovanPalali}. Nezadovoqni su i poslanici LDP-a, pa je lider te stranke ^edomir Jovanovi} optu`io Vladu za „bezobrazluk“, nagla{avaju}i da poslanici iz wegovog kluba ne

pristaju na taj „stepen ludila“. Jovanovi} isti~e da ministri u ostavci ne mogu obrazlagati predloge Vlade i da rekonstrukcija Vlade nikako ne mo`e biti dr`avni interes.

Kojekriv – Nije mi jasan ovakav odnos prema meni, ne znam ~ime sam vas isprovocirao – pitao je ministar MilanMarkovi} poslanike LDPa nakon {to su u poslepodnevnom delu sednice ponovo pokrenuli pitawe mo`e li on sedeti u skup{tinskoj sali, zahtevaju}i da se o tome izjasni Zakonodavni odbor. – Ja sam ministar i ~lan Vlade. Kao ozbiqan ministar, nemam nameru da ovde iznosim detaqe korespondencije s premijerom, to je normalno i pristojno. Premijer }e izneti potrebne detaqe jer je on

ovla{}en. Ne}u da se izja{wavam o tom pitawu da li sam podneo ostavku. Nigde ne pi{e da ministar u ostavci ne mo`e dolaziti na sednice Skup{tine ili Vlade, on ne mo`e donositi propise, sem u izuzetnim okolnostima. Potpuno je nesporno moje sedewe ovde. Rasprava je bila na ivici incidenta nakon {to je ministar rekao da Andri} koristi „uli~arski re~nik“, da bi potom Andri} pitao da li bi bilo u skladu s Poslovnikom da on u diskusiji koristi re~ „uli~ar“.

[tajevladapomeri Poslanici su razmatrali u pojedinostima zakone koji su preduslov za rekonstrukciju Vlade. Najve}i broj amandmana ulo`io je LDP, koji tra`i da se broj ministarstava dodatno smawi, i to na 12, navode}i da Vlada ima enorman broj ministara i ~lanova i da se pojedine nadle`nosti preklapaju, ~ime se dodatno usporava „skupa i neefikasna” javna uprava. Da se broj ministarstava smawi na 12 zatra`io je i SNS, ~iji su poslanici predlo`ili i da se iz izmena Zakona o Vladi izbri{e ~lan koji propisuje da premijer mo`e biti i ministar. Predlog poslanika DSS-a je da Vlada ima tri resora, od kojih je prvo Mini-

starstvo spoqnih poslova, odbrane, finansija, pravde, poqoprivrede, trgovine, {umarstva i vodoprivrede, dr`avne uprave, lokalne samouprave i qudskih i mawinskih prava, rada i socijalne politike, `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa, Kosova i Metohije, vera i dijaspore. Drugo ministarstvo koje predla`e DSS je Ministarstvo unutra{wih poslova, infrastrukture i energetike, prosvete i nauke, a tre}e Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, omladine i sporta, zdravqa, kulture, informisawa i informacionog dru{tva. Radikali su zatra`ili da se formira ministarstvo za izbegla, prognana i raseqena lica.

Prihva}enamandmanSVM Zakonodavni odbor Skup{tine Srbije ju~e je prihvatio amandman na predlog zakona o ministarstvima koji su podneli poslanici SVM-a, kojim su tra`ili da se Ministarstvo za dr`avnu upravu, lokalnu samoupravu i qudska i mawinska pra-

va zove Ministarstvo za qudska i mawinska prava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu. Prihva}en je i amandman SVM-a kojim se tra`i formirawe Uprave za qudska i mawinska prava pri ovom ministarstvu. S. Stankovi}

Uhap{eni Joci} ostaje poslanik [ef poslani~ke grupe DSS–NS-a u Skup{tini Vojvodine BorkoIli} izjavio je ju~e za na{ list da, dok se istraga ne zavr{i, ne mo`e komentarisati hap{ewe biv{eg direktora JP „Putevi Srbije” BrankaJoci}a, koji je pokrajinski poslanik i wegov zamenik. – Joci} je jo{ poslanik dok se ova pri~a ne zavr{i – kazao je Ili}. Joci} je poslanik Nove Srbije, jedini predstavnik te stranke u poslani~koj grupi DSS–NS-a u Skup{tini Vojvodine. Za poslanika je izabran na pokrajinskim izborima 2008. godine, s proporcionale izborne liste koalicije tih partija.

Sekretar Skup{tine Vojvodine Milorad Ga{i} rekao je na{em listu da pokrajinski poslanici nemaju imunitet. – Pokrajinski poslanici samo ne mogu odgovarati za izgovoreno tokom skup{tinske rasprave – dodao je sekretar. Biv{i direktor JP „Putevi Srbije” Joci}, wegova majka Radmila i jo{ tri osobe uhap{eni su zbog sumwe da su zloupotrebili novac dobijen od Evropske banke, izjavio je specijalni tu`ilac MiqkoRadisavqevi}. Tu`ilac je naveo da su uhap{eni zbog sumwe da su izvr{ili krivi~na dela davawa i primawa mita, zloupotrebe slu`benog polo`aja i prawa novca. S. N.


4

ekonomija

petak11.mart2011.

MINISTARSTVO FINANSIJA JO[NEMARE[EWE

Ni{ta oakcizama Ministarstvo finansija jo{ nije pripremilo predlog ujedna~avawa akciza na gorivo iz uvoza i doma}e proizvodwe koji treba da dostavi na usvajawe Vladi, re~eno je u tom ministarstvu. Skup{tina Srbije je krajem2010.godineusvojila je amandman na Zakon o akcizama kojim su akcize na gorivoizuvozapove}anevi{enegonagorivokojeproizvodiNIS. Evropskakomisijajeoceniladajetimizmenamaprekr{enPrelaznitrgovinski sporazumizme|uEUiSrbije,ipreporu~iladaseakcizenagorivoizuvozaiizdoma}eproizvodweusklade.

dnevnik

NAGASNOMPOQUNAFTNEINDUSTRIJESRBIJE„TORDAPLITKO”

GasaizBanata80.000kubikadnevno Generalni direktor Naftne industrije Srbije Kiril Krav~enko pustiojeju~euradnovogasnopoqe„Tordaplitko”,koje}e dnevnoproizvoditido80.000kubnihmetaragasa.Krav~enkojekazaodajeuovogasnopoqeulo`eno150milionadinara,adajeplaniranagodi{waproizvodwave}a od30milionakubnihmetaragasa. –NISusvimsegmenitamarada bele`i boqe rezultate nego ranije, a ve} sada je napravqena strategijarazvojazanarednihdeset godina, kojom je planirano zna~ajno pove}awe proizvodwe nafte i gasa – rekao je Krav~enko.–Ciqnamjedaispunimoplanirano i da uz pove}awe proizvodwepove}amoiefikasnostrada,ao~ekujemidaserastproizvodwe pozitivno odrazi i na vrednost akcija NIS-a. Tako|e, nastupimo i na tr`i{tima u regionu, ali i {ire, jer NIS nije

vi{e samo srpska kompanija, pa nisamorusko-srpskave}me|unarodna. Izvr{ni direktor Bloka istra`ivawaiproizvodweNIS-a Aleksej Ove~kin rekao je da su bu{otinenagasnompoqu„Torda plitko” povezane zajedni~kim gasovodom,dugimokoosamkilometara, sa Sabirnom stanicom

„Banatski Dvor„. Po wegovim re~ima, planirani vek eksploatacijepoqajedesetgodina,rezeve gasa su ve}e od 200 miliona kubnihmetara,aplaniranaproizvodwa ove godine 30 miliona kubnika.Ove~kinjeukazaonato da su projekti istra`ivawa i proizvodwe izuzetno va`ni, da je sopstvena proizvodwa temeq

Krav~enkouNIS-ujo{dvegodine Generalni direktor NIS-a Kiril Krav~enko ovu funkciju obavqaodfebruara2009.godine,odnosnoodtrenutkakadajeruskakompanija„Gaspromweft”,preuzimawem51odstokapitala NIS-a,postalave}inskivlasnik,adali}etakoiostati,zasadasenezna.Powegovimre~ima,zasadajejo{uvekranogovoritiodaqimplanovima,alijesigurnoda}euNIS-ubitiprisutandokraja2012.godine. Ina~e, u me|unarodnim kompanijama poput NIS-a, rotacija kadrovauupravqawujeuobi~ejenapraksainijeiskqu~enoda }eKrav~enko,ukolikonebudegeneralnidirektorNIS-a,biti uUpravnomodboruovekompanije.

finansijske stabilnosti, te da je,uodnosuna2010.godinu,proizvodwapove}ana20posto,arezervepet. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Strikovi} je ukazao na zna~aj otvarawa novog gasnog poqa za ukupnu energetiku Srbije,

DEMANTIEPS-a

MALOPRODAJADOSPELAURUKESTRANCIMA

Nemamilijardi za„\erdap3”

USrbijijo{ nemanajve}ih svetskihtrgovaca Nakonprodaje„Maksija”slika trgovine, to jest maloprodaje, u Srbiji potpuno je izmewena. Donedavno je najve}i udeo na ovom tr`i{tu imao srpski trgovac i maloprodajajebilaudoma}imrukama,asadawomedirigujustrancijervi{eod50odstotrgovine dr`e tri kompanije – belgijski „Delez„, slovena~ki „Merkator„ ihrvatska„Idea„. Preuzimawe srpskog maloprodajnog tr`i{ta stru~waci ocewujupozitivnimjero~ekujuda}e stranci privu}i nove investicije,kojeautomatskivodekani`im cenamaimar`ama. – Moramo da shvatimo da je „Delta” prethodnih deset godina harala tr`i{tem, odnosno da je bilaglavnapri~a.Sadasestvari bitnomewaju,zapo~etak–ukontekstu uticaja na politi~ke strukture. Jer, ipak doma}i subjektimave}iuticajnapolitiku ionekojisebavekreirawemekonomskepolitike.Znamosvio~emuseradiiznamokojeimaonajve}iuticaj,asadasestvariutom pogledubitnomewaju,{tojeveomava`no–ocewujeurazgovoruza „Dnevnik” ekonomista Dragovan Mili}evi},sradnikportalaekonomija.org. Kako izgleda preraspodela u srpskoj trgovini? Naime, ako uzmemouobzirpodatkedajevi{e od70odstotr`i{tamaloprodaje u rukama deset kompanija, a da je „Delti”, ra~unaju}i „Maksi”, „Ce-market”i„Pekabetu”,pripadalo 38,4 odsto tog kola~a, onda samo „Delez”, „Merkator” i

Nakonprodaje„Maksija”,najve}adoma}atrgovinskakompanijapostaojenovosadski„Univereksport”str`i{nimu~e{e}em odoko~etiriodsto,aizawegajeDISizKrweva(akosenera~unawegovaveleprodaja).Zasada„Univereksport„iDISnenajavqujumogu}eakvizicije,alipitawejedokada}emo}idase nosesjakimstrancima. novihigra~aikokurencije.Bi}e toinicijalnakapislajerzapravo inemamonijedanodglavnihglobalnihlanacauSrbiji,akonera~unamo nema~ki „Metro„, koji imasavimdruga~ijuposlovnupolitiku–napomiweMili}evi}.– Optimistasamipodrugimpitawima jer, malo poja~ana konku-

SREMSKAMITROVICA

„Iton”otvara novaradnamesta Mitrova~kakompanija„Iton”, kojasebaviizradomelemenataza distribuciju elektri~ne energije, namerava da pro{iri Proizvodniprogramipove}abrojzapo-

rencijapoja~a}ekvaliteticene }evremenomi}inani`e.Dodu{e, uprvomkorakunetrebao~ekivati zna~aniji pad cena i mar`i, aliotvarawemtr`i{tato}ese svakakodesiti. Na{ sagovornik podse}a na to da„Delta„,sukupnimu~e{}emod 38,4procenata,usvimsvojimlancimadr`imar`eiznadproseka,a najni`u,od22,82posto,primewivaoje„Maksi„.Prose~namar`au „Ce-marketima„je32,49posto,au objektima „Pekabete„ ~ak 42,02, {to je ubedqivo najvi{e me|u svimlancimakojiprodajuhranu, navodiMili}evi}. –„Univereksport„iDISimaju najmawe mar`e, pogotovo u odnosunakompanijekojesuvezanes „Deltom„. Ako mar`e u proseku budu izme|u 15 i 16 posto, to bi biloidealnojerniuEvropinisu mawe–ka`eMili}evi},uzpretpostavku da ih „Delez„ ne}e skidatidoknebudemorao. Mo`eseo~ekivati,kakoka`e, da }e izbaciti neke proizvode, odnosnosmawitiasortimanjerse belgijski trgovac najvi{e bavi hranom. Mogu}e je stoga da }e ja~ati prisustvo tog dnevnog segmentaida}esespecijalizovatiu tomsmislu,pretpostavqana{sagovornik. A kada je o trenutno najve}im doma}imtrgovcimare~,onneiskqu~ujemogu}nostda}ese„Univereksport„ i DIS polako prilago|avatinekomkrupnijemlancu jer nemaju dovoqno kapitala da se utrkuju s velikim stranim igra~ima. S.Glu{~evi}

„Univereksport” najve}adoma}atrgovina

„Idea” imaju vi{e od polovine. Pomenimo, „Merkator” zauzima osam do devet procenata srpskog tr`i{tamaloprodaje,a„Idea”je izawih. –Usvakomsu~aju,dobroje{to susekockicetakouklopilejerse o~ekuje da }e pove}ano u~e{}e stranaca intezivirati dolazak

izvodwa kondezatora za osigura~eiz^e{keupogonekompanijeu SremskojMitrovici,pa}etako biti obezbe|en posao za pedesetaknovihradnika.

Pet akcija s najve}im rastom

kompanijasDalekogistokaponudila milijarde evra da bi se tajprojekatirealizovao,isti~eseusaop{tewusektoraEPS zaodnosesjavno{}u.

Rasprodaja „Jugoeksporta” Agencijazaprivatizacijuoglasila je prodaju nepokretne i pokretneimovinekompanije„Jugoeksport„ u ste~aju metodom javnog prikupqawaponuda,objavilajeju~eAgencija. Prodajesesedamcelinaste~ajnogdu`nika„Jugoeksport”,aotvarawe ponuda zakazano je za 12. april. Najve}u procewenu vrednostimacelinaukojojje„Jugoeksportova„ poslovna zgrada u Kolar~evojuluciuBeogradu,~ijihje oko 5.500 kvadratnih metara procewenona5,84milijardidinara. Ta zgrada ima {est spratova, ali posledwi nije na prodaju jer imadrugogvlasnika.Prodajusei „Jugoeksportovi„ poslovni prostoriuBeogradu,ukqu~uju}ioneu ulicama Francuskoj i Majke Jevrosime,kaoiuNovomSaduiNi{u, a ukupna procewena vrednost tih{estcelinajegotovodvemilijarde dinara. Agencija je napomenuladaprocewenavrednostnije minimalna, niti obavezuju}a, i da u prodaji mogu u~estvovati pravnaifizi~kalicakojaotkupe

dokumentaciju i uplate depozit. Prethodnaprodaja„Jugoeksporta„, organizovana po~etkom decembra, nijeuspelajernijebilozainteresovanih. Tada je nu|ena samo poslovnazgradauKolar~evoj. Najve}i deo imovine „Jugoeksporta„ prodat je na licitaciji u novembru2007.za1,4milijardudinara. Najskupqe je prodata zgrada uKnezMihailovojuliciuBeogradu,za1,2milijardu,apo~etnacena je bila 271,3 miliona. „Jugoeksport„jeuste~ajuodjuna2001.zbog dugovawa bankama. Zbog davawa u zakup poslovnog prostora tog preduze}apocenamani`imodtr`i{nihuhap{enojenekolikoste~ajnihupravnika.

9. 03. 2011.

1.307,68308

Promena %

Cena

BELEX 15 (775,11 0,02)

Promet

Pekabeta, Beograd

20,00

7.200

4.154.400

BAS, Beograd

20,00

1.560

1.560

AIK banka, Ni{

1,15

4.123

4.647.070

AIK banka, Ni{

19,21

1.700

1.700

Komercijalna banka, Beograd

0,00

32.959

0,00

6,25

8.500

577.990

Energoprojekt holding, Beograd

-1,07

1.016

506.008

5,69 Promena %

2.600 Cena

650.000 Promet

Agrobanka, Beograd

0,03

8.984

2.102.217

Imlek, Beograd

1,59

2.174

4.251.295

Soja protein, Be~ej

0,29

1.033

3.657.979

Univerzal banka, Beograd

-2,17

5.003

580.386

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.500

0,00

Privredna banka, Beograd

0,00

620

0,00

Vino `upa, Aleksandrovac Energoprojekt Entel, Beograd Pet akcija s najve}im padom PK Sombor Holding, Sombor

-11,98

338

6.760

Sacen, Novi Sad

-11,39

1.050

5.250

-9,99

1.280

222.720

BIP u restrukturirawu, Beograd Putevi, U`ice Vojvo|anskih top-pet akcija

Umitrova~kompogonu„Itona” danas radi oko hiqadu zaposlenih, od kojih su 75 odsto `ene, a krajempro{leipo~etkomovegodine u toj kompaniji posao je dobilooko150novihradnika.

Projekat reverzibilne hidroelektrane „\erdap 3”, koji jestarvi{eod30godina, neophodnoje analiziratiiinovirati, saop{tila je ju~e ElektroprivredaSrbije,iistovremeno demantovala izve{taje nekih medijadajeVladaSrbijeodbila ponudu neke kompanije s Dalekog istokazagradwuteelektrane. Za projekat gradwe reverzibilne hidroelektrane „\erdap 3“ postoji interesovawe stranihkompanija,alinijeta~noda jeElektroprivrediSrbijeneka

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE

Vaqevo put, Vaqevo

slenih,izjaviojezaTanjugzemenik generalnog direktora koncerna „Iton” za Srbiju, Dragan Tadi}. Premawegovimre~imaslede}egmesecabi}epreme{tenapro-

istakav{i da o~ekuje nastavak uspe{nesaradwesNIS-om. Gradona~elnikZrewaninaMileta Mihajlov i predsednik op{tine @iti{te Dragan Milenkovi} kazali su da je NIS dru{tvenoodgovornakomapnijakoja pozitivnouti~enarazvojprivredeobagrada. D.Mla|enovi}

-8,11

34

136

-7,41 Promena %

1.250 Cena

12.500 Promet

Promet

0,00

740

0,00

-1,79

3.073

4.114.115

Meser Tehnogas, Beograd

0,00

7.000

0,00

3.657.979

Alfa plam, Vrawe

-3,90

9.301

3.320.360

Veterinarski zavod, Subotica

0,50

600

3.253.200

-0,58

514

9.531.812

504

74.812.548

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-1,79

3.073

4.114.115

1.033

Cena

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,60

0,29

Promena %

Tigar, Pirot

NIS, Novi Sad

Soja protein, Be~ej

Naziv kompanije

Veterinarski zavod, Subotica

0,50

600

3.253.200

Mlekara, Subotica

0,00

1.400

754.600

Аеродром Никола Тесла, Београд


ekOnOMiJA

dnevnik

petak11.mart2011.

NBS OPET POVE]AO REFERENTNU STOPU

SINDIKATI NAJAVQUJU PROTEST ZA 19. MART

Bunazbog Telekoma Reprezentativni sindikati Telekoma „Srbija” najavili su ju~e da }e 19. marta odr`ati protest, zahtevaju}i obustavuprodajetedr`avnetelekomunikacionekompanije. CenaTelekomajeniskazbog svetskeekonomskekrize,adr`ava }e izgubiti i prihod od dividendiiprofitakompanije, kazali su predstavnici Jedinstvenog sindikata Teleko-

Obuzdavaweinflacijekamatama Izvr{niodborNarodnebanke Srbije odlu~io je ju~e da pove}a referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, tako da ona sad iznosi 12,25 posto, saop{tio je NBS. Rastcenapoqoprivrednihproizvoda,usvetuiuSrbiji,itro{kovnipritisakpoovomosnovu naceneindustrijskihprehrambenih proizvoda trenutno je najva`niji generator inflatornih pritisaka. Osim cena poqoprivrednihproizvoda,uporastusui svetskecenenafteiosnovnihmetala. Efekti rasta cena uvoznih proizvoda na inflaciju su ubla`eni ja~awem dinara u posledwa tri meseca, kao posledica pada

premijerizikaSrbijeidelovawa monetarnepolitike. U prvim mesecima 2011. na rastpotro{a~kihcenautica}ei rast regulisanih cena, i to, pre svega,elektri~neenergije,komunalnih usluga i gradskog prevoza. S druge strane, s obzirom na jo{uvekrelativnoskromanoporavak ekonomske aktivnosti i visokunezaposlenost,tra`wa}e i u narednom periodu delovati dezinflatorno, i pored odmrzavawa penzija i zarada u javnom sektoru po~etkom 2011. godine. Prethodno preduzete mere monetarne politike tek }e posti}i svoj puni efekat u narednomperiodu.

Imaju}i sve to u vidu, pove}awem referentne kamatne stope za 25 baznihpoenaNBS te`ida obezbedi da se inflacija u sredwemrokuna|eugranicamautvr|enih ciqeva (4,5 plus-minus 1,5 odsto zakraj2011.i4plus-minus 1,5dostozakraj2012.godine),navedenojeusaop{tewu. Najni`a referentna kamatna stopauSrbijijebila8,5postou aprilu 2010. godine i od tada je NBS konstantno pove}ava, poku{avaju}idaobuzdaceneislabqewedinara. Referentnakamatnastopaima ulogu signaliziraju}e kamatne stope,kaoiulogupolaznekamatne stope, po{to se visina osnov-

nih kamatnih stopa na nov~anom tr`i{tu utvr|uje prema woj. To jestopapokojojNBSprodajebla-

OBRAZOVAWE PRU@A KAKVU-TAKVU [ANSU ZA RADNO MESTO

ma „Srbija”, Sindikata Telekoma„Srbija”iKonfederacijeslobodnihsindikata. Predsednik Sindikata Telek om a „Srb ij a” Mir os lav Joksimovi} kazaojenakonferencijizanovinaredaradnicizahtevajudaseobustavive}inska prodaje kompanije ili bar da se sa~eka 2013. godina, kada }e biti zavr{ena isplata kredita za kupovinu Telekoma Srpske. Godi{wa dobit Telekomatada}ebitioko300 miliona evra, a dr`va bi za prodaju31odstoakcijakompanijemogladobitioko840milionaevra,kazaojeon.Joksimovi}jekazaoida}eprotest pokazati budu}im kupcima da ne}e imati lak posao sa sindikatimaTelekoma. Preds edn ik Jed ins tven og sidnikata Telekoma „Srbija” Sqavoqub Kandi} kazao je da je u kompaniji formiran i [trajk a~k i odb or, koj i }e preduzimati niz aktivnosti do okon~awa ~itavog procesa prodaje kompanije. Kandi} je kazao i da }e prodaja Telekoma dovesti do toga da nekoliko puta porastu cene usluga, {tosupokazalaiiskustvaiz privatizacije telekomunikacionih kompanija u regionu. Sindikalci su najavili da }e protestpo~etiuminutdo12, naplatouizme|ucrkvesvetog MarkaiupravnezgradeTelekoma„Srbija”uTakovskoj2. Planirano je da se nakon skupa protestanti pro{etaju do zgrad e Vlad e Srb ij e i Predsedni{tvaSrbije,gde}e predati zahteve za obustavu prodaje Telekoma Vladi SrbijeipredsednikuSrbijeBorisuTadi}u. Vlada Srbija raspisala je tenderzaprodaju51odstoakcij a Tel ek om a „Srb ij a”, na koj i zai nt er es ov an i kupc i mogu dostaviti ponude do 21. marta

Malonade zanekvalifikovane Mada je zbog armije od blizu milionnezaposlenihte{kopoverovati da, ~ak i kada bi sada do{li mnogi strani investitori, kvalifikovaneradnesnagezapopunuradnihmestauwihovimfabrikama ne bi bilo – istina je upravotakva.Naime,kqu~niproblem nezaposlenosti u Srbiji je nizak obrazovni nivo nezaposlenihjertre}inaonihkojisudanas zvani~no na evidenciji nezaposlenih nema zavr{enu ni sredwu {koluiprakti~nosubezikakve kvalifikacije.Nesamotove}je ogroman broj i onih koji nemaju niosnovnu{kolu. Kada se tome doda da na{e obrazovawe jo{ uvek {koluje zanimawa za koja ve} godinama ni ovakoslabasrpskaprivredanema potrebe,jasnojedabistraniidoma}i privrednici sa savremenim ma{inama imali veliku muku da na|ukvalitetnuradnusnagu.Podaci pokazuju da svega oko {est procenata populacije u Srbiji imafakultet,dokzemqeEUimajuvi{edesetinaprocenatavisokoobrazovanihstedencijomstalnogporasta.No,madaimamomali procenat visokoobrazovanih u celokupnoj populaciji, ipak na evidenciji nezaposlenih ima 45.000 onih s fakultetskom diplomom, ali prete`no onih profilakojaseve}nekolikogodina mawetra`e,doknamistovremeno mawkaju fakultetski obrazovani stru~waciprofilakojisuitra`eniidobropla}eni. Osim visokog procenta nekvalifikovaneradnesnage,problem Srbije je i nepostojawe motivacijeonihkojinisunavremezavr{ili{koludasesadazaradzapo{qavawadokvalifikujuilinau~e neki zanat od kojeg bi mogli

Poreznicijo{~ekaju „Deltu”i„Delez” Poreska uprava Srbije jo{ uvek ne mo`e da se izjasni o poreskom tretmanuobavqenetransakcijeizme|u„DeltaMaksija”ifirme„Delez”jernijeostvarilauviduugovorokupoprodajikojijezakqu~enizme|utogtrgovinskoglancaibelgijskekompanije,re~enojeTanjuguu tojinstituciji. „PremapodacimaizRegistraprivrednihsubjekata,kojivodiAgencijazaprivredneregistre,firma„Hemsladetradinglimited”sasedi{temnaKiprujejediniosniva~kompanije„DeltaMaksi”d.o.o.sa100 odstoosniva~koguloga”,precizirajuuPoreskojupravi.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

5

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

101,3460

103,4140

105,7930

101,0360

Australija

dolar

1

73,4020

74,9000

76,6227

73,1773

Kanada

dolar

1

75,2496

76,7853

78,5514

75,0192

Danska

kruna

1

13,5825

13,8597

14,1785

13,5409

Norve{ka

kruna

1

13,0702

13,3369

13,6436

13,0302

[vedska

kruna

1

11,5105

11,7454

12,0155

11,4753

[vajcarska

franak

1

78,3442

79,9431

81,7818

78,1044

V. Britanija

funta

1

118,0780

120,4880

123,2590

117,7160

SAD

dolar

1

73,0791

74,5705

76,2856

72,8554

Kursevi iz ove liste primewuju se od 10. 3. 2011. godine

Rad na crno Doktovremenedo|e,onibezkvalifikacijemora}edasezadovoqeradomnacrno.Onisu,ina~e,iovakonajvi{eradilina gra|evinamajerimzalopataweime{awemaltera{kolanije nibilapotrebna.Kakojegra|evinarstvoplatilonajve}ucenu ekonomskekrize,takosuionibezkvalifikacijaostalibezposla,aliinadeda}esebilogdeuskorovremezaposliti. izdr`avati sebe i porodicu. DirektorNacionalneslu`bezazapo{qavawe Dejan Jovanovi} isti~edajeveomate{kozaposliti nekoga ko nije zavr{io sredwu {kolujeroni,popravilu,nemaju dovoqna znawa ni ve{tina da obavqajuposlove,apokazalisui da nisu dovoqno motivisani da radenasebi.PostojinizprogramakojejeosmislioNSZdabise onibezkvalifikacijailisaznawem koje vi{e nikom ne treba usavr{avali i postali spremni daradezanovegazde,aliinteresovawe je malo. Odbijawe da se

usavr{avajuiu~epogotovojeizra`ena kod starijih nezaposlenih,aupravosuoniplatilinajve}u cenu tranzicije jer su prvi progla{eni tehnolo{kim vi{kom. Oni su u pro{lim vremenima bili dobri radnici, ali na ma{inama koje se vi{e ne koriste,azanovekojesuuvezeneniti imajuznawanitimogubrzodase na wih priviknu. Kako je ponuda radne snage na tr`i{tu velika, nijedan poslodavac nije spreman natodapla}aradnikakoji}etek u~itidaradive}uzimaonogkoto ve}zna.

Problempredstavqai~iwenicadajeuSrbijifluktuacija,odnosno pokretqivost radne snage, na izuzetno niskom nivou. Oni koji su i po nekoliko godina na evidenciji nezaposlenih nisu spremni na to da prihvate radno mestoudrugomgradu,odnosnoop{tini,idaputujunaposao.Ito jesuprotnoevropskomtrendujer tamo ve}ina zaposlenih svakodnevnoputujedoradnogmestaipo dvadesetak i tridesetak kilometara,paivi{e,itamoseto~aki podrazumeva. Pokrajinska vlada je pro{le godine, upravo da bi u~inila vi{e na pokretqivosti radne snage, sprovodila poseban programzapo{qavawastru~waka u onim vojvo|anskim op{tinama gde su takvi profili mawkali, preuzimaju}inasebeidaimobezbedi platu, sme{taj ili plati putne tro{kove. Pokazalo se to kaodobro,alinenadugestaze,jer itikojisutuponuduprihvatili ipakgledajudase{toprevrateu mesto prebivali{ta i tu na|u radno mesto. S druge strane, Zakon o radu dozvoqava svakom gazdi da svog zaposlenog po{aqe u ogranak firme i do 100 kilometra od mesta prvog zaposlewa, a ako on to odbije, dobija otkaz. Drugim re~ima, to {to nezaposleniodbijajudaprihvate–zaposleni moraju jer im u suprotnom slediotkaz. Nezaposlenost jeste rak-rana na{egdru{tva,kaoimnogihdrugihusvetu,aliisvestqudikoji danas nemaju posao mora se drasti~noizmeniti.Zaradzapo{qavawamorajubitispremninasve: od usavr{avawa, prekvalifikacija, dokvalifikacija, do obuka, izu~avawadrugihzanata... Q. Male{evi}

gajni~kezapiseposlovnimbankamasobe}awemda}eihotkupiti za14dana. OSNOVANO UDRU@EWE DRUMSKOG TRANSPORTA „PANONTRANSPORT”

Borba zasvakog putnika Osniva~kasednicaSkup{tine Poslovnog udru`ewa drumskog transporta „Panontransport”, kojejeokupilo25~lanova–privrednihdru{tavakojasupovezana s delatno{}u prevoza u drumskom saobra}aju, odr`ana je ju~e je u Privrednoj komori Vojvodine. Novoizabrani direktor MirkoVu~ini}rekaojeda jeUdru`ewenevladinaineprofitnaorganizacija koje }e pomo}i, izme|u ostalog, racionalizaciju poslovawa,pra}ewetr`i{taikreirawetarifnepolitike. Vu~ini}jeobjasnioda}eseza kupovinu vozila, goriva, maziva, gumairezervnihdelovaodproizvo|a~a, distributera i trgovaca tra`iti popusti i br`i rokovi isporuke da bi prevoznici smawilitro{koveposlovawaiomogu}ilibr`uikvalitetnijuuslugu. Onjeistakaoda}ebitidragocena saradwa s lokalnim samoupravamanateritorijiVojvodine, s kojima }e se dogovarati minimalna cena prevoza na lokalnom tr`i{tu,neophodnazaprostureprodukciju poslovawa, zatim definisatiautobuskastajali{tai sli~no. U planu je i pro{irewe tr`i{ta, povratak moralnih vrednosti prilikom zasnivawa posla, posebno kod linijskog i vanlinijskogprevozaputnika. Napravi}esejedinstvenabaza podatakaosvimkarakteristikama voznog parka (marka vozila, tip, broj i starost, vrsta motora...),dabisemoglaformirati internaberzarezervnihdelova, uzpomo}kojebijednafirmamogla da ih ustupi ili proda drugoj,~imebisesmawilovremena kojejevoziloiskqu~enoizsao- bra}aja. R. Dautovi}

VLADA MORA VODITI ODGOVORNU EKONOMSKU POLITIKU

Spre~itirasipawe upredizbornojgodini Glavni i odgovorni urednik „Kvartalnog monitora” Pavle Petrovi} izjaviojeju~edajevo|ewe odgovorne fiskalne politike i spre~avawe da se potro{waprekomernopove}aupredizbornojgodinikqu~nozaodr`avawe makroekonomske stabilnosti uzemqiispre~avawedasekretawe inflacije i kursa izmaknu kontroli. On je na predstavqawu novog broja „Kvartalnog monitora” istakao da analize pokazuju da je u ~etiriprethodnaizbornaciklusauSrbiji,ugodinipreiposle izbora,uvekdolazilodosna`nog pove}awajavnepotro{we. – Zbog toga bi bilo dobro da fiskalna politika ne bude pod presudnim uticajem teku}e politike, u ~emu bi pomogao i novi aran`mansMe|unarodnimmonetarnimfondom–dodaojePetrovi}. Onjeukazaonatodabiprekomernopove}awezaradauovojgo-

dinibiloopasnoineodr`ivojer bi posledi~no dovelo i do rasta penzija,{tobinaru{ilomakroekonomsku stabilnost zemqe, i dodao da }e plate i penzije i s planiranim buxetom ostvariti izvesno realno pove}awe, u meri ukojoj}etoomogu}itiprivredna aktivnost. Petrovi}jenapomenuoidabi bilo zna~ajno da u 2012. godini buxetskideficitbudesmawenu

odnosunaovugodinu,itonanivoodtrido3,5odstobrutodoma}eg proizvoda, {to bi, tako|e, bio i signal investitorima da }e se odr`ati makroekonomska stabilnostidajavnidugne}eizma}i kontroli. Po wegovim re~ima, javqaju se i naznake pozitivnih tendencija da privrednu aktivnost pokre}e neto izvoz, a ne doma}a potro{wa, a u pro{loj godini rast izvoza Srbije

bioje24posto,arastuvoza9,7. Petrovi} je napomenuo da je velikideorastaizvozaupro{loj godini bio rezultat rasta cena izvoznih proizvoda Srbije, kao {tosumetaliipoqoprivredni proizvodi,alisepostavqapitawedali}esetakvokretawenastavitiiuovojgodinikadarast treba da se ostvari koli~inama izvezenerobe. Onjepodsetionatodaseuu ovojgodinio~ekujerastBDP-aod okotripostoidaprvitrendovi izjanuarapokazujudajetomogu}e ostvariti. Petrovi}jenaveoidajeteku}i deficit platnog bilansa u 2010. godini bio sedam odsto BDP-a,{tojevelikoprilago|avaweuodnosunaperiodprekrize,kadajebiovi{eod20odsto,i dodaodajepitawedali}etajnivo deficita, koji je na gorwoj granici izdr`ivosti, biti mogu}eostvaritiiprive}imstopama privrednograsta.


6

dru[tvo

petak11.mart2011.

POKRAJINSKISEKRETARIJATZAOBRAZOVAWESUFINANSIRAPROJEKTE[KOLA INEVLADINIHORGANIZACIJA

UPOZOREWESINDIKATAPROSVETNIH RADNIKAVOJVODINE

Napodelu~ekavi{e od15milionadinara

Umaweneplate zatvori}e{kole Ukoliko drugi deo februarske plate prosvetnim radnicima bude umawen zbog {trajka, u Vojvodini }e se u {kolama u kojima su zaposleni ~lanovi Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine potpuno obustaviti rad, re~eno je na ju~era{woj konferenciji za novinare u SPRV-u, a

no u nekoliko beogradskih gimnazija, i to je kao nezakonito osporio Vrhovni sud Srbije – rekao je Miodrag Proti}. – Osim toga, ne mogu se sada umawivati plate jer smo mi jo{ uvek u {trajku, a {kolska godina traje. Ministarstvo je tra`ilo da se izgubqeni ~asovi nadoknade i do kraja godine

Platenisusmawenesamo „iztehni~kihrazloga” Generalni sekretar Sindikata radnika u prosveti Srbije HaxiZdravkoKova~upozorio je ju~e na to da Ministarstvo prosvete samo „iz tehni~kih razloga„ {trajka~ima nije umawilo prvi deo februarske zarade ispla}ene 7. marta, jer se radi o akontacionom iznosu. – Obra~un i isplata stvarne zarade obavqa se u drugom delu plate, 20. u narednom mesecu, {to zna~i da }e drugi deo zarade biti ispla}en po realnom radu – ocenio je Kova~. Po wegovim re~ima, nije izvesno koliko }e plate biti umawene, da li se smawewe odnosi samo na neu~iweno po osnovu obavezne i redovne nastave ili po osnovu svih obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada i drugih poslova koji ~ine normu zaposlenih u prosveti. najavqena su i masovna okupqawa u Novom Sadu i Beogradu. Po re~ima predsednika ovog sindikata Miodraga Proti}a, Ministarstvo prosvete nema zakonsko pravo na umawewe plata po osnovu grupnog procewivawa jer je zarada pojedina~no pravo pa bi direktori {kola morali proceniti koliko bi se zbog {trajka svakom pojedina~nom radniku umawila zarada. – Ovakvih poku{aja generalnog umawewa plata svim {trajka~ima ve} je bilo svojevreme-

Obradovi}: Neradnemo`e bitipla}en Ministar prosvete @arkoObradovi} izjavio je da }e Vlada Srbije svima u prosveti platiti onoliko koliko su radili. – Oni koji su radili puno radno vreme, a takvih je najvi{e, dobi}e celu platu, onima koji su radili trideset minuta plati}e se efektivan rad, ali, onima koji su potpuno obustavili nastavu ti dani ne}e biti pla}eni. Nerad ne mo`e biti pla}en – istakao je Obradovi}.

to }e biti ura|eno, tako da se eventualno mo`e umawivati zarada samo za {trajk po Zakonu, to jest za skra}ewe ~asova, ali se mora prethodno utvrditi koliko svaki zaposleni nije radio jer radno vreme prosvetnih radnika ne podrazumeva samo dr`awe nastave, a u zakonskom {trajku samo su ~asovi skra}eni za tre}inu. Predsednik Novosadske regije SPRV-a MirkoRadeta optu`io je Ministarstvo prosvete da nema sluha za re{avawe nagomilanih problema u prosveti, niti za razgovor sa {trajka~ima, ali ni u pregovorima o potpisivawu novog kolektivnog ugovora, koji traju. – Nema naznake da }e bilo koji od predloga sindikata prosvetnih radnika koji se odnosi na poboq{awe materijalnog polo`aja biti prihva}en, a prihvatawe bar dela tih predloga okon~alo bi {trajk – rekao je Radeta. Po podacima SPRV-a, trenutno u Vojvodini 7.000 zaposlenih u 150 {kola koje su ~lanice ovog sindikata dr`i ~asove skra}ene na pola sata, ne odustaju}i od svojih prvobitnih zahteva za pove}awe plata i ne prihvataju}i protokol koji su neki sindikati prosvetara potpisali s Vladom. D.Deve~erski

dnevnik

Za realizaciju programa i projekata u oblasti osnovnog i sredweg {kolstva u Vojvodini izme|u 50.000 i 150.000 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe dobilo je pro{log meseca osam {kola i ~etiri nevladine organizacije, dok je za ovaj mesec ve} stiglo 30 zahteva {kola i desetak nevladinih organizacija. – Pokrajinski sekretarijat je i na po~etku ove godine raspisao konkurs za sufinansirawe programa i projekata u oblasti osnovnog i sredweg {kolstva u Vojvodini – ka`e pomo}nik pokrajinskog sekretara za obrazovawe zadu`en za finansije Jo`efKabok. – Osim {kola iz Vojvodine, na konkursu mogu u~estvovati i nevladine organizacije, a od izdvojenih 15.522.353 dinara, planirano je da se projekti osnovnih {kola sufinansiraju s 3.822.521 dinar, a sredwih s 4.968.031 dinarom. Za programe i projekte nevladinih organizacija namewene osnovnim {kolama predvideli smo 3.019.418 dinara, a za one namewene sredwim {kolama preostala 3.712.383 dinara. [kole mogu konkurisati za sufinansirawe programa i projekata namewenih naknadi iz buxeta za obrazovawe kao {to su takmi-

~ewa u~enika, ostavarivawe i uspostavqawe me|uregionalne i me|unarodne saradwe, zatim onih namewenih informisawu ({tampawe biltena, ~asopisa, publikacija, monografija), kao i za sufinansirawe projekata namewenih nabavci materijala za obrazovawe ili usavr{avawu nastavnika. Programi i projekti nevladinih organizacija trebalo bi da budu usmereni na unapre|ewe nivoa

stavqawa me|uregionalne i me|unarodne saradwe u oblasti obrazovawa i vaspitawa, ali i za obezbe|ivawe uslova obrazovawa najtalentovanijih i u~enika s posebnim potrebama, te u~enika pripadnika nacionalnih mawina. – Koliku }emo svotu izdvojiti zavisi od zna~aja projekta za razvoj osnovnog i sredweg obrazovawa u Pokrajini, tro{kova potrebnih za wegovu realizaciju,

Trajedokimapara Ovaj konkurs Pokrajinskog sekretarijata otvoren je cele godine, odnosno dok se ne utro{i planirana svota novca, a po re~ima Jo`efa Kaboka, nadle`na komisija }e pristigle konkursne prijave mese~no razmatrati i predlagati za odobravawe pokrajinskom sekretaru. Zainteresovane {kole i nevladine organizacije obrazac za prijavu na ovaj konkurs mogu preuzeti na zvani~noj web prezentaciji Sekretarijata za obrazovawe www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs. osnovno{kolskog i sredwo{kolskog vaspitawa u Vojvodini, obezbe|ivawe uslova za podizawe kvaliteta obrazovawa, kao i obezbe|ivawe materijala za usavr{avawe zaposlenih i poboq{awe uslova rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. I ove organizacije mogu konkurisati projektima i programima ostvarivawa i uspo-

postojawa drugih izvora finansirawa, da li su ve} od nas tra`ili i dobili novac – ka`e Jo`ef Kabok. – Uz konkursni zahtev, zainteresovani za sufinansirawe treba da prilo`e i kratak opis programa, mesto i vreme odr`avawa, temu, ishode, odr`ivost, ciqnu grupu, pozivno pismo, program realizacije, detaqan fi-

nansijski plan, potvrdu o registraciji ustanove i fotokopiju poreskog identifikacionog broja, i to najkasnije mesec dana pre planirane realizacije programa D.D. ili projekta.

DEKADAROMAUVOJVODINI

ModelzaEvropu Pokrajinski sekretar za rad i zapo{qavawe Miroslav Vasin izjavio je da je Vojvodina dobila poziv od Evropske komisije da implementira svoj model unapre|ewa polo`aja Roma u dru{tvu i u zemqama Evropske unije. On je rekao da je poziv usledio nakon {to su predstavnici Pokrajinske vlade i vojvo|anske Kancelarije za inkluziju Roma krajem pro{le godine taj model predstavili

zvani~nicima u Evropskoj komisiji, i ocenio da je Kancelarija za inkluziju Roma pokazala svu opravdanost svoga postojawa, navode}i da Vlada Vojvodine mnogo ula`e u integraciju Roma u dru{tvo. – Na{ model nije samo model za celu Srbiju ve} i za celu Evropu. Umesto da se Romi getoiziraju, mi vodimo politiku integracije Roma u dru{tvo – rekao je Vasin.

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma Du{ko Jovanovi} rekao je da u oblasti obrazovawa Roma ima velikog napretka u Vojvodini, i naveo da na Novosadskom univerzitetu studira vi{e od 250 Roma. – To je vi{e nego li na svim univerzitetima u Srbiji zajedno, a vi{e je i od evropskog proseka – naveo je Jovanovi}. Potpredsednica Pokrajinske vlade Ana Tomanova-Makanova

izrazila je zadovoqstvo {to je ju~e promovisan prvi broj mese~nika “Dekada Roma u Vojvodini”. Ona je navela da Pokrajinska vlada godi{we izdvaja vi{e od 300 miliona dinara za medije na jezicima nacionalnih mawina. Taj mese~nik izdaje Kancelarija za inkluziju Roma, uz finansijsku podr{ku Vlade Vojvodine. Tira` mu je 1.000 primeraka i {tampan je na romskom, srpskom i engleskom jeziku.

POTPISANUGOVOROPOSLOVNOJSARADWIINSTITUTAZAKARDIOVASKULARNEBOLESTIVOJVODINE IDOMAZDRAVQA„BA^KIPETROVAC”

Kvalitetnijele~ewepacijenata iedukacijalekara U Domu zdravqa u Ba~kom Petrovcu ju~e je potpisan ugovor o poslovnoj saradwi izme|u te ustanove i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Potpisali su ga direktor Doma zdravqa dr JanRibovi~ i direktorka Instituta prof. dr Nada^emerli}-A|i}. U Dom zdravqa „Ba~ki Petrovac„ godinama su dolazili specijalisti razli~itih profila koje dom zdravqa nije imao, me|u kojima su bili i kardiolozi, {to je pacijentima omogu}avalo da specijalisti~ke preglede obave u svom mestu.

Ali izmenama zakonskih odredbi ovakva praksa vi{e nije bila mogu}a. – Tra`ili smo re{ewa da bi smo na {im pa ci jen ti ma olak{ali da do|u do potrebnih specijalista i u razgovoru s direktorkom Institituta za kardiovaskularne bolesti Vojvo di ne prof. dr ^e mer li}A|i} na{li smo zajedni~ki jezik – ka `e di rek tor Do ma zdravqa u Ba~kom Petrovcu dr Jan Ribovi~. – U sklopu na{e internisti~ke slu`be jednom do dva puta nedeqno }e dolaziti kardiolozi s Instituta pa

}e pacijenti u na{oj ustanovi mo }i da ura de ul tra zvu~ ni pregled srca i dijagnostiku holterom. Osim toga, kardiolozi }e edukovati na{e lekare da bi posle izvesnog vremena mogli sami da rade kardiolo{ke preglede. Kako je za na{ list izjavio pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Atila ^engeri, da bi se podigao kvalitet le~ewa pacijenata iz Ba~kog Petrovca i omogu}io lak{i dolazak do specijalisi~kog kardiolo{kog pregleda ne samo `iteqa tog mesta ve} i okolnih, na primer

Ba~a, Sekretarijat je pokrenuo inicijativu da se s Institutom za KVB Vojvodine sklopi ugovor o poslovnoj saradwi. – Dom zdravqa „Ba~ki Petrovac„ ima savremen ultrazvu~ni aparat koji omogu}ava dijagnostiku krvnih sudova i srca i na wemu je radio lekar internista – ka`e dr ^engeri. – Kardiolog koji }e dolaziti u Ba~ki Petrovac pregleda}e pacijente, a u isto vreme }e edukovati lekare. Edukacija lekara }e se obavqati i u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. J.Barbuzan

VESTI Odgovornimladi– odr`ivabudu}nost Studentska organizacija AIESEC (svetska globalna, apoliti~na, nezavisna i neprofitna organizacija) koja se bavi liderstvom kod mladih, tre}i put organizuje projekat „Odgovorni mladi – odr`iva budu}nost”. Ciq je edukacija mladih qudi o odr`ivom razvoju i wegovim aspektima, kao i wihova aktivacija ne bi li i sami po~eli da tra`e re{ewa za probleme odr`ivosti na{eg dru{tva. U okviru ovog projekta raspisan je konkurs za projektne ideje, koji traje do 1. aprila, za sve mlade od 18 do 27 godina i pru`a im mogu}nost da uti~u na probleme iz sva tri aspekta odr`ivog razvoja: ekolo{kog, socijalnog i ekonomskog. Najboqe projektne ideje finansijski }e podr`ati „Koka-Kola Helenik” i EPS, a realizova}e ih AIESEC i kompanije. Kao podr{ka onima koji }e u~estvovati na konkursu, ali i kao mogu}nost svima drugima da nau~e vi{e o

odr`ivom razvoju, AIESEC je, ju~e u Beogradu, organizovao seminar „Dan odr`ivog razvoja”. Tako|e }e ovog meseca biti odr`ano niz edukacija {irom Srbije, koje dr`i (na engleskom jeziku) studentkiwa iz Bugarske MarijaKrasteva. Edukacija u Ni{u je ve} bila, u Novom Sadu je danas, od 14 sati, na Fakultetu tehni~kih nauka, u Kragujevcu }e biti 18 marta, a u Subotici 25. marta. V.^.

(Ne)govorite lilatinski? Profesori i saradnici Odeqewa za klasi~ne nauke beogradskog Filozofskog fakulteta negodovali su ju~e zbog najavqenog redukovawa nastave latinskog jezika predvi|enog planom za reformu gimnazija. U pismu ministru prosvete, Nacionalnom prosvetnom savetu, Zavodu za unapre|ivawe obrazovawa i vaspitawa, Komisiji za izradu nastavnog plana za reformu gimnazija, ~lanovi odeqewa upozoravaju na to da

je u predlogu zastupqenosti pojedinih predmeta u budu}em gimnazijskom {kolovawu nastava latinskog jezika smawena. Upravnik odeqewa prof. dr Vojislav Jeli} izjavio je da su predlogom predvi|ena dva ~asa sedmi~no, i to samo u prvom razredu. – Bez obzira na to za koji }e se smer ili modul u~enik opredeliti u daqim razredima, on vi{e nigde ne}e imati mogu}nost da nastavi da u~i latinski – rekao je Jeli}.

Mre`agradova iop{tinazasve Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeqstvo, u saradwi s Centrom “@iveti zajedno” i wegovim partnerima, ju~e je u Vladi Vojvodine organizovao sve~anost povodom zavr{etka projekta „Mre`a gradova i op{tina za sve”. Na sve~anosti su prezentovani zavr{ni rezultati ovog

projekta kojim se ukazuje na zna~aj i potrebu rada na stvarawu pristupa~nog okru`ewa za sve qude. Osim toga, predstavqena je i publikacija koja sadr`i osnovne elemente strate{kih i akcionih planova gradova i op{tina iz Vojvodine u oblasti pristupa~nosti.

Pravosu|enepo{tuje pravamawina Pokrajinska ombudsmanka Aniko Mu{kiwa-Hajnrih izjavila je ju~e da se u radu pravosudnih organa ne primewuju odredbe Zakona o slu`benoj upotrebi jezika i pisama kada su u pitawu po{tovawa prava mawina na vo|ewe postupaka na materwem jeziku. Ona je na sastanku s predstavnicima nacionalnih saveta mawina kazala da dodatno zabriwava i podatak da u oko 60 sudova na teritoriji Vojvodine nije postignuta srazmerna zastupqenost pripadnika nacionalnih mawina. Predstavnici nacionalnih saveta slo`ili

su se u tome da je prakti~na obuka sudija koji bi umeli da vode postupke na jezicima nacionalnih zajednica u slu`benoj upotrebi u Vojvodini preko potrebna.

]irili~kiinternet domenkrajemaprila ]irili~ki internet domen u Srbiji bi}e podeqen do kraja aprila, a registracija „srb„ domena po~e}e do 15. maja, re~eno je danas u Beogradu na konferenciji „Dan internet domena„. Pomo}nik ministra za telekomunikacije Neboj{a Vasiqevi} je izjavio da je Registar nacionalnog internet domena Srbije jedna od oblasti telekomunikacija u kojoj je u posledwih nekoliko godina ostvaren jasan napredak. Internet korporacija za dodeqena imena i brojeve je prihvatila predlog Registra da oznaka „srb„ bude }irili~ki domen i dodelila je ovu oznaku Srbiji, pored oznake „rs„, za drugi nacionalni domen na internetu.


DO SUTRA

Ote`ano „halo” s De~jom bolnicom Uspostavqawe telefonske veze s De~jom bolnicom bi}e ote`ano danas od 15 ~asova do sutra, najavqeno je u saop{tewu ove ustanove. Razlog je izme{tawe telefonske centrale, a u okviru izgradwe nove Poliklinike Instituta za zdravstvenu za{titu dece i omladine. I. D.

Polovna garderoba za `iteqe Bistrice Savet MZ „Bistrica”, uz pomo} Gradskog kluba Demokratske omladine i humani tar ne or gani zaci je „Tabita”, obezbedio je polovnu gar de ro bu za `i te qe ove mesne zajedice. Oni koji `ele ovakvu pomo}, prethodno treba da se ja ve na te le fon MZ „Bi -

stri ca” 402-484, po ne deq kom, sredom i petkom od 8 do 15 sati i utorkom i ~etvrtkom od 8 do 12 i od 17 do 20 sati. Nakon prijava, usledi}e javno obave{tewe kada humanitarna pomo} mo`e da se preuzme. J. Z.

Koncert za devojku koja voli `ivot Humanitarni koncert u sastavu akcije „Devojka koja voli `ivot” odr`a}e se u nedequ, 20. marta, u 21 ~as u „Tremi„, Pozori{ni trg 1. Nastupi}e dva ansambla, „Majamisti TriO” i „Lazar

U TRI ULICE NA GRBAVICI

Pet sati bez vode Zbog planiranih radova na vodovodnoj mre`i danas od 10 do 15 ~asova vode ne}e biti u pojedinim ulicama na Grbavici. Bez vo-

Novosadska petak11.mart2011.

Novikov i Frejm orkestra”. Ulaznice ko{taju 200 dinara, a sav prihod namewen je le~ewu DarjeKosti} iz Novog Sada. A. Va.

de }e ostati sugra|ani u ulicama Vere Pavlovi}, Vojvo|anskoj i u Vladimira Nikoli}a. B. M.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

Foto:N.Stojanovi}

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Teslakona~no stigao qudi su presre}ni, jer }e kona~no mo}i da u`ivaju u jednomodizumakojijeve}odavno postao civilizacijska tekovina, ali se nadaju i da }e elektrifikacija doprineti razvojuovogdelaKa}a.Atmosferu koja je vladala nakon {tojestrujasiglauSigetmo`da naboqe opisuje re~enica jednog me{tanina: „Ovo je sada kona~no `ivot”. Mislili smodaseu2011.strujapodrazumeva, ali...nekima je to stvarnosttekodprek-ju~e. B. Markovi}

Klasi~na gitara u Studiju „M” Istaknuti beogradski gitarista, AleksandarHaxi|or|evi}, nastupi}e ve~eras od 19 sati u Studiju „M”, u okviru petog Vojvo|anskog festivala klasi~ne gitare. Na repertoaru su dela Vajsa, Brauera, Bariosa i Domenikonija. Za 20 sati zakazan je koncert wegovog gr~kog kolege, DimitrisaKotronakisa, koji }e publici svirati Baha, Pjacolu, Paganinija i Raka. Ulaz na koncerte je besplatan. D. B.

DANAS NA SPENSU

Samo jedna smena klizawa Otvoreno prvenstvo Vojvodine u umetni~kom klizawu odr`a}e se danas od 10 do 16 sati u Ledenoj dvorani Spensa. Zbog prvenstva }e danas biti samo jedna smena klizawa za gra|ane od 17.15 do 18.45 ~asova. Takmi-

~ari na prvenstvu }e u~estvovati u kategorijama Kadeti C, B, A i Interpretacije C i B. Pobednik }e biti progla{en u 15.30 sati kada je i dodela priznawa, a ulaz je slobodan. N. R.

V remeploV

Ma|arski pisci u gostima Deo delegacije Saveza kwi`evnika Ma|arske se u povratku iz Beograda, gde su bili gosti svojih srpskih kolega, zadr`ao 11. marta 1941. u Novom Sadu. Posetili su redakciju lista „Regeqi Iq{ag” i Ma ti cu srp sku. Pisci Jo`ef Wire, Lorenc Sabo, Jano{ Bokai i poznati prevodilac sa ma|arskog jezika na srpski i obratno Zoltan ^uka, bili su na ru~ku kod Bana Dunavske banovine, dr. J. Kijurine. On je od svojih gostiju primio lep po klon: pre vo de kwi ga ju go slo ven skih auto ra Mi lo {a Cr wan skog, Iva na Can ka ra i Ja na Kolara koje je upravo izdala Ma|arska akademija kwi`ara. N. C.

SUNCE O@IVELO ULICE I TRGOVE

Kona~no prole}na slika Sa kakvom rado{}u i olak{awem su Novosa|ani do~ekali ju~era{we otopqewe i nago ve {taj pro le }a, do voq no govori slika iz centra grada.

Klupe u parkovima kao i {irom grada bile su pune, qudima se raspolo`ewe vidno popravilo, a kafexije su odmah izbacili ba{te, jer ima li

~ega lep{eg od ispijawa kafice na otvorenom uz prvo prole}no sunce. Da li je ovo sunce varqivo i samo {tih proba, vide}emo u narednim

LICA NEKIH ZGRADA OPASNA ZA PROLAZNIKE

Izostane briga, pada fasada Dotrajale fasade na zgradama stalna su pretwa prolaznicima i stanarima. To se videlo prekju~e kada je u centru grada, na po~etku Jevrejske ulice, novinaru Zdravku Grumi}u deo betona koji se odvojio od fasade pro{ao tik pored glave, pao na zemqu i povredio ga, rasekav{i mu potkolenicu. Uz zgradu je stajao znak upozorewa odnosno natpis na par~etu papira na koji niko o~igledno nije obra}ao pa`wu, s obzirom na to da su pe{aci sve vreme prolazili pored zgrade. Na~elnica Gra|evinske inspekcije SlavicaLazov ka`e da sa ove zgrade otpadaju delovi fasade ve}

tre}i put, uglavnom zbog temperaturnih promena. - Po mojim informacijama danas }e na teren iza}i radnici JP „Stan” a po uputstvu JP „Poslovni prostor„. Sami stanari bi trebalo s vremena na vreme da provere u kakvom su stawu fasade, krovovi i zajedni~ke prostorije i da nas obaveste o tome. Gra|evinska inspekcija ima spisak napu{tenih i ruiniranih objekata koje obilazimo a na teren izlazimo i po pozivu. Na{ posao je da nalaz po{aqemo Upravi za urbanizam i onda oni vlasniku {aqu daqe uputstva {ta treba da se uradi - obja{wava in-

spektorka Lazov. Pored „Poslovnog prostora”, za pomenutu zgradu su nadle`ni i skup{tina stanara, ali i vlasnici lokala koji se nalaze u tom objektu. Svi zajedno bi trebalo da vode ra~una o stawu zgrade, me|utim to nije uvek slu~aj pa odgovornost za incident snose sve tri strane. Kako ka`e Slavica Lazov, pro{le godine je bilo ~etrdeset objekata koji su bili pretwa za bezbednost gra|ana i ve}ina je poru{ena radi izgradwe novih. Me|utim, ostatak objekata je predat Upravi za urbanizam koja odlu~uje {ta }e biti daqe. J. Z.

da ni ma, a do ta da ,uko li ko imate vremena, iza|ite napoqe, u`ivajte i ka`ite zimi dovi|ewa. B. M.

VESTI Predavawe i eksperiment Udru`ewe za razvoj nauke „Nikola Tesla” danas od 18 do 20 sati organizova}e predavawe i eksperiment pod nazivom „Srebrna voda”, u Mesnoj zajednici Bistrica, Ulica bra}e Drowak 11. Predava~ i demonstrator eksperimenta }e biti Bogdan Erakovi}, ~lan ovog udru`ewa. „ Ulaz je slobodan. B. K.

Dobrovoqno daju krv Tradicionalna akcija davawa krvi odr`a}e se danas od 9 do 12 sati u Gradskom odboru Srpske radikalne stranke, Bulevar Mihajla Pupina 18b. Organizator je GO SRS.

NA SPENSU RADOVI PUNOM PAROM

Foto:R.Hayi}

Zaistaneznamo{tabiNikolaTeslaimaodaka`enainformacijudajestanovnicima ka}kog naseqa Siget tek prekju~e u domovima nakon vi{e od tri decenije zasijala sijalica, ta~nije da su dobili struju. Verovatno bi se zapitaodalisumo`da`iveli“na drugoj planeti” po{to je on svoje otkri}e prezentovao previ{eodjednogveka,pazaistaneobi~nozvu~idasuneki do ju~e `iveli u mraku. Kao {to smo se ve} navikli, kod nas ima ranih ~uda. Kako god,

c m y

Raste otvoreni bazen Na gradili{tu otvorenog bazena na Spensu ovih dana radi se punom parom, jer paralelno traju dve faze posla. U pitawu je reparacija i hidroizolacija {koqke, postavqawe cevi i hidroizolacije kao i po~etak A2 faze posla. Trenutno je na terenu te{ka mehanizacija uz pomo} koje se obavqaju zemqani radovi i sre|ivawe prostora oko bazena. Postavqaju se i betonski stubovi i onda sledi povezivawe bazena sa ostalim delovima Spensa. Kako saznajemo, posao te~e predvi|enom dinamikom pa se o~ekuje da bazen bude zavr{en po 1. jula. B. M.

Iskqu~ewa struje NoviSadod8do9.30deo Haxi Ruvimove. Od10do11.30Cankareva od 16 do 36, 19, 25, od 29 do 33, Janka ^melika od 1 do 23 i od 2 do 24. Od8.30do11T. Ostoji}a. Od 13 do 14 Hram svetog apostola Pavla, vojna bolnica i VMC. Petrovaradinod9do13 Preradovi}eva od restorana Lovoturs do Dunavske divizije i Ulica ^ajkovskog od P. Raja~i}a do Preradovi}eve. Koviq od9do13.30celo naseqe.

Pe{a~ewe do Popovice Planinarsko - smu~arsko dru{tvo „@elezni~ar” organizuje u nedequ pe{a~ewe kroz Kameni~ki park, Artiqevo i ^ukale do Popovice. Polazak je u 9 ~asova kod apoteke ispred Mosta slobode, a telefon za bli`e informacije je 021-6330-724. Vodi~i }e biti Katica Petrovi} i KaticaBe{ker. A. L.


nOvOSAdSkA HROnikA

petak11.mart2011.

PREDSTAVQENOTRE]EIZDAWE „ANTOLOGIJEANTI]”

Odnovinara dopesnikai re`isera U okviru „Anti}evih dana” ju~e je u galeriji „Prometej”, predstavqeno tre}e pro{ireno izdawe izabrane lirike „Antologija Anti}”. Ovo je izbor iz {irokog opusa jednog od najzna~ajnijih novosadskih pesnika, koje je prvi put na jedno mesto

|ep prise}aju}i se svog nekada{weg prijateqa. Glavni i odgovorni urednik „Dnevnika„, Aleksandar \ivuqskij, rekao je da je Anti} radio u „Dnevniku” i da je to veliki ponos, ali i obaveza svih dana{wih novinara na{eg lista.

c m y

8

dnevnik

KODOSNOVNE[KOLE„\OR\ENATO[EVI]“

Popravqenile`e}ipolicajci Od zime propale le`e}e policajce u Ulici Maksima Gorkog, kod O[ “\or|e Nato{evi}”, ju~e su popravili radnici JKP “Put”, a ovu intervenciju obi{li su predsednik Skup{tine grada Aleksandar Jovanovi} i ~lan Gradskog ve}a zadu`en za saobra}aj Sini{a Bubwevi}. Jovanovi} je izjavio da o~ekuje da }e svi o{te}eni le`e}i policajci oko novosadskih {kola biti popravqeni u {to kra}em roku, te da je bezbednost u~esnika u saobra}aju jedan od prioriteta Novog Sada. Podsetio je na brojne akcije i apele u prethodne tri godine, koje su imale za ciq poboq{a-

we bezbednosti saobra}aju u gradu. - O~ekujem da nadle`ne slu`be u {to kra}em roku poprave le`e}e policajce kod svih novosadskih {kola, jer bezbednost |aka mora biti na najvi{em nivou - istakao je Jovanovi}. ^lan Gradskog ve}a zadu`en za saobra}aj Sini{a Bubwevi} je najavio da od slede}e nedeqe po~iwe popravka kolovoza i ulica o{te}enih tokom zime. Bubwevi} je na kraju upozorio i na uni{tavawe saobra}ajnih znakova, rekav{i da de`urne slu`be redovno zamewuju o{te}enu signalizaciju. A.V.

Foto:N.Stojanovi}

POSLEDIVQAWANAALMA[KOMGROBQU

^uvariprotivvandala danino} - Imao je osam `ivota, a novinarski je ~esto stavqao na prvo mesto. Trudimo se da negujemo ono {to je on za sobom ostavio rekao je \ivuqskij. O Mirslavu Anti}u govorili su ju~e i pesnik Pera Zubac, advokati Zoran Vu~evi} i Nikola Tadi}, novinar Milorad Crwanin i Zoran Kolunxija. D.B.

Foto:S.[u{wevi}

sakupio Dra{ko Re|ep, jo{ 1992. godine, da bi ga sada, uo~i 25 godina od Anti}eve smrti, dopunio i ponovo predstavio ~itala~koj publici. - Mika je bio pesnik, novinar, re`iser, razgovarao je podjednako s peva~icama u kafanama kao i sa Preverom, a bio je i jedan od prvih strip crta~a dok je radio u Pan~evu - ispri~ao je Re-

Alma{ko, Uspensko i Katoli~ko grobqe dobi}e ~uvarsku slu`bu koja }e raditi non-stop, posle kra|e koja se desila u no}i izme|u nedeqe i ponedeqka na Alma{kom grobqu. Na ovim grobqima je do sada radila ~uvarska slu`ba od 22 ~asa do 6 ~asova ujutro. Na Alma{kom grobqu, saznali smo ju~e, sru{eno je i oko 50 metara ograde od cigle, u zadwem delu grobqa. Cigle su pale na ulicu. Direktor JKP „Lisja”Srboqub Bubwevi} apelovao je ju~e na gradsku vlast da pomogne preduze}u da se grobqa u potpunosti osvetle, jer, kako je rekao, preduze}e ne mo`e iz svojih prihoda da osvetli 180 hektara na kojima se nalaze grobqa. - Na ulazima su grobqa osvetqewa, obi~no oko kapela, ali ostali delovi nemaju svetlo. Veliki problem postoji na Gradskom grobqu, jer ogroman prostor nije lako sa~uvati - istakao je Bubwevi}. Kra|e na grobqima nisu vi{e novost, ali je na Alma{kom gro-

we oko 50 metara zidane ograde.Ovo grobqe je ina~e u gradu, postoji uli~na rasveta, ali to o~igledno vandalima nije bila prepreka. Postavqa se pitawe da li }e biti vajde od danono}nog ~uvawa grobaqa.

Alma{ko,Uspenskoi Katoli~kogrobqe dobi}e~uvarsku slu`bukoja}e raditinon-stop

bqu ovo prva kra|e. Pretpostavqa se da su daske koje su skinute sa 38 klupa za sedewe lopovima

poslu`ile za ogrev, dok je uni{tavawe sedam korpi za sme}e ~ist vandalizam. Obest je i ru{e-

Ograda je zidana u fazama od 2000. do 2004. godine, finansijer je bio ZIG. U upravi ovog grobqa smatraju da je verovatno bilo propusta zidara kada je ogra|ivano grobqe. Kako ka`u, posle prve primene sile, lan~anom reakcijom se zbog te`ine odjednom sru{ilo oko 50 metara zidane cigle. Ograda grobqa ima zidane segmente povezane stubovima i tu postoji prostor kroz koji se izgrednici mogu provu}i. Z.Deli}

Koncertompoma`ude~jemkampu Polo`envenac naAnti}evgrob Povodom obele`avawa manifestacije „Anti}evi dani”, organizovane u ~ast Miroslava Anti}a, ju~e su na grobu ovog pesnika gradski funkcioneri polo`ili venac. Prema re~ima predsednika Skup{tine grada Aleksandra Jovanovi}a, zna~aj pomenutog pesnika za grad je velik.

- Mika Anti} ostavio je neizbrisiv trag u celokupnom umetni~kom stvarala{tvu. Manifestacija je tu da podseti na ono {to je ostalo za wim i {ta ga i dan danas ~ini `ivim - rekao je Jovanovi}. Po~ast su odali ~lan gradskog ve}a za kulturu Andrej Bursa} i direktor Kulturnog centra Laslo Bla{kovi}. A.J.

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

Anti}evelirike napoklon Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “Prometej”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nih pet nedeqa da¬ri¬va¬}e svakog dana ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se svakog dana prva ja¬ve od 15 do 15.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬}e po pri¬me¬rak kwige. Ove nedeqe daruje se kwiga „Antologija Anti}”, tre}e izdawe izabrane lirike jednog od najzna~ajnijih novosadskih pesnika. Nagra|eni ~itaoci mogu svoj primerak kwige da podignu u kwi`ari “Most – Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744. Pesnik Dra{ko Re|ep opisao je pesni{tvo Mike Anti}a: „Citirao je jednom kafansku ma|arsku pesmu: „U `ivotu je uvek bilo nekako”. E, to „nekako”, na Anti}evim raskr{}ima, biografskim i pesni~kim,

imalo je, uvek i uvek, i dimenziju produ`etka, unutra{weg oboga}ivawa, spirale istra`ivawa, kako bi se, kad tad, a mo`da i ranije, dosegao onaj „unutra{wi vrh neshvatqivog i nemogu}eg”. Ogromno pamte}i, Anti} je nadasve nastojao da bude mla|i od svojih uspomena. Uostalom, u „Mirnoj pesmi” poru~ivao je usrdno, neposredno, i samo za one koji jo{ umeju, i smeju da sawaju: „@ivot je sve ne{to iz po~etka”. U malome, a bogme i u velikome, ~itava wegova pesni~ka biografija pokazuje rast onog ~ove~anstva koje je spomiwao ~esto, i koje je, za{titni~ki i ne`no, ro|a~ki tretirao: u otvorenom porodi~nom krugu. S wim, i kod wega, sve je brzo i blistavo postajalo druk~ije...” A.J.

Humani tar ni kon cert, u okviru akcije „Pusti glas - jedan dan mogu” udru`ewa gra|ana „Ko{nica”, na kome }e nastupiti Del Arno bend, [inobusi, Por{e Lin i Lajn aut, odr`a}e se u subotu 11. marta od 21 sat u „Fabri ci„. Ulaznice ko{taju 500 dinara i

mo}i }e da se kupe pred po~etak koncerta, a sav prihod i}i }e za organizaciju sedmog po redu de~jeg, sportsko-ekolo{kog kampa „Ko{nica prijateqstva“ koji bi trebalo da bude odr`an u julu na Bege~koj jami. Akcija „Pusti glas” postoji od 2005. godine i do sada se

^ITAOCI PI[U SMS

uglavnom pomagalo pojedincima i organizacijama kojima je bilo potrebno da skrenu pa`wu na neki dru{tveni problem ili da prikupe novac za le~ewe i operaciju. Ove godine, iz „Ko{nice„ su bili primorani da pomognu svojoj akciji. Kako ka`u u ovom

udru`ewu, za organizaciju kampa potrebno je minimum 600.000 dinara, tako da je bilo kakva donacija od koristi, a koncert je prilika kada svako mo`e da izdvoji odre|ena sredstva, a da se pritom i lepo provede. D.B.

065/47-66-452

Dostapqa~kawaroditeqa U vreme sirotiwe, gladi, u {kolama tra`e nove kwige, a ne daju kori{}ewe starih iz predhodne godine. Ima li neko da ka`e dosta pqa~kawu roditeqa, pomagajte!!! 064/2460... *** Wih petorica komunalnih policajaca otimaju od devoj~ice svojim ru~icama napravqene cvetne aran`mane od su{enih latica. Trebala je platiti ispit, majku nema, a otac joj ostao bez posla. Svi gledamo, zanemeli. Probudi se narode moj . 063/519... *** Novi Sad - GAS DP ne prima uplate viza karticom. Siroti su pa ne mogu da kupe novi aparat. 063/8487... *** Za 064 2576 ko su va{i simpatizeri, a da ne tro{e na{e pare. Pozdrav od Vojvo|anke 063/409... *** Bravo za broj 062 545 po{to sam i ja jedan od o{te}enih. Futura plus mi duguje 100.000 dinara jo{ od 2009. godine {to je danas vrednost umawena za vi{e od 30 procenata. Zahtevam

da se ~elnici firme Future plus {to pre obrate svim zaposlenima Kada }emo vi{e dobiti po{teno zara|eni novac. Molim da se jave i ostali o{te}eni, a ima vas vi{e od 2.000.

*** ‘Fala „gospodi” iz LSV na sedam godina zastave Vojvodine ali, ~emu zastava bez dr`ave? Jeftino ste se prodali. NS’65 063/520...

fikacione kartice. Pod hitno vam treba konkurencija! 063/7768... *** Neverovatno, ali istinito. U 21. u Vojvodini, kod @abqa, ~o-

Za{to svi samo }utite. Pozdrav svim radnicima Future plus 065/6624... *** Saobra}ajna policijo odnesite sa trotoaru pogre{no parkirana taksi vozila izme|u @elezni~ke i autobuske stanice u Novom Sadu. Komunalna policija ka`e da je to va{a du`nost....Dok se vi dogovorite nastaje prava navala pogre{no parkiranih taksi vozila... 064/8452...

*** Samo bih da potvrdim da se na liniji 12 ne{to ~udno de{ava. Voza~i su mnogo nequbazni bahati, a za izlazak na prva vrata po{tuju pravila makar u busu bilo i 100 putnika. Mora se prolaziti kroz masu do sredwih vrata, a ako slu~ajno ne{to ka`e{ onda je monolog {ofera duga~ak. Ovo je moj slu~aj po{to putujem svaki dan. U vozilu broj 798 ne sme{ ni tra`iti identi-

vek `ivi bez struje. A samo na 30 metara od sala{a prolazi struja. 063/8828... *** Gospodi iz Vodovoda: nema teorije da platim ra~un od 879 dinara, za dva ~lana. Vlast `muri nad ovakvom pqa~kom ali sirom otvorenih o~iju ka`wava bake sa cve}em ispred pijace. Vrh bezobrazluka. 062/8570...


petak11.mart2011.

c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

9

„INFORMATIKA”POTRA@UJEOKOMILIONDINARA

Zbog duga i stan na dobo{ Od Novosa|ana koji neredovo pla}aju ra~une objediwene naplate, „Informatika” potra`uje oko milijardu dinara, {to je u visini jednog mese~nog zadu`ewa svih korisnika. Ipak, oko 62 odsto doma}instava ra~une redovno izmiruje. „Informatika” je pro{le godine tu`ila du`nike u dva navrata, a u oba slu~aja upu}eno je oko 11.000 tu`bi nadle`nom sudu. Sugra|ani koji

U „Informatici” navode da je u toku postupak za prodaju jednog stana radi izmirewa duga su izgubili spor bili su suo~eni sa zahtevima za prinudnu naplatu. Zaposlenima i penzionerima odbija se do 50 odsto mese~ne zarade za dug, a protiv gra|ana koji nemaju mese~na primawa podneti su zahtevi za prodaju pokretne ili nepokretne imovine. U„Informatici” navode da je u toku postupak za prodaju jednog stana radi izmirewa duga. Da bi podstakla doma}instva da redovno izmiruju svoje

Foto:N.Stojanovi}

obaveze „Informatika” sprovodi akciju „Plava ku}na ra~unaqka”. Od po~etka akcije naplata mese~no raste za tri do

Nagrada pesniku Nikoli Vuj~i}u Nagrada „Miroslav Anti}” za 2010. godinu sve~ano se uru~uje u Gradskoj ku}i u 12 sati NikoliVuj~i}u, za kwigu pesama „Dokle pogled dopire” u izdawu Srpskog kulturnog dru{tva „Prosvjeta” Zagreb. Sve~anost }e upotpuniti i nastup grupe „Tundri”, zajedno sa glumcima Qubivojem Tadi}em i An|elkom Milivojevi}-Tadi}, koji }e izvesti „Ekspres za sever” Mike Anti}a. Ovaj sastav uz poja~awe kamernog pozori{ta „Ogledalo”, od 19 sati u Pozori{tu mladih, izve{}e i muzi~kopoetski recital „Svitac” (Od Zaharija Orfelina do Miroslava Anti}a). D.B.

pet procenata, a oko 11.000 redovnih plati{a bilo je oslobo|eno od jednog mese~nog ra~una.

Mnogi Novosa|ani kivni su na „Informatiku”, jer na opomenama pred tu`bu ne preciziraju za koji mesec su du`ni, ve} tra`e da sami provere kada nisu platili ra~un. Na{ ~italac iz Ka}a tvrdi da ga je „Informatika” tu`ila za neizmiren ra~un za 2010. godinu uz napomenu da proveri ra~une od aprila do oktobra te godine. - Ulo`io sam prigovor sudu, jer sam sve ra~une na vreme izmirivao, a kada sam napokon saznao o kom se ra~unu radi, shvatio sam sam da je taj sporni iz aprila i da mi nije stigao na ku}nu adresu – pri~a ovaj Ka}anin i dodaje da sada umesto 2.100 dinara, koliko je ra~un tada iznosio, mora da plati preko 6.000 dinara. GordanaGale{ev PR menaxer u „Informatici” ka`e za “Dnevnik” da oni imaju {ablon po kojem {aqu opomene za nepla}eni ra~un, ali ako bi ih slali za svaski mesec posebno, mnogo vi{e bi ko{talo. - Gra|ani mogu da do|u li~no kod nas i da provere za koji mesec imaju dug, mogu to da u~ine i putem na{eg sajta, koji je sada u funkciji, ili da po{aqu nekog od rodbine – isti~e Gale{ev. Q.Nato{evi}

„DNEVNIK”I„LAGUNA”POKLAWAJUKWIGE

Zaplet „U kuhiwi” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve od 13do 13.05~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana “U kuhiwi” MonikeAli. U nekad velelepnom hotelu Imperijal, glavni kuvar Gejbrijel Lajtfut poku{ava da ~vrsto vodi kuhiwu. Me|utim, wegov integritet, da ne pomiwemo razum, pod stalnim je izazovima takmi~arskih zahteva uzavrelog vi{e-

nacionalnog osobqa i o{trog pogleda uprave i poslovnih partnera s kojima u tajnosti planira da otvori vlastiti restoran. Uprkos pritisku, izgleda da }e mu se naporan rad isplatiti. Sve do otkri}a le{a ~ista~a u prostorijama koje pripadaju kuhiwi. Ovo je bezna~ajna smrt usamqenika – ali dovoqna da poremeti osetqivu ravnote`u Gejbovog `ivota. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna” u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde se mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. A.V.

UKARLOVCIMA

Zameweno 150 kanti No ve kan te za sme }e u Sremskim Karlovcima dobilo je150 gra|ana u sklopu zajedni~ke akcije „^isto}e” i karlova~ke op{tine. Re~ je zapravo o zameni o{te}enih kanti i na ovaj na~in je do sada 300 Karlov~ana do{lo do no vih po su da za od la ga we sme}a. Kako saznajemo od na~elnika op{tinskog Odeqewa za ko mu nal no-stam be ne

poslove i za{titu `ivotne sredine Milivoja Duvwaka, nove kante su dobili qudi po re do sle du pri ja vqi va wa. Spisak je na~iwen pro{le godine i na wemu je tada bilo 435 ime na. Pre ma we go voj proceni, sada ima oko 1.500 o{te}enih kanti i wihovi vlasnici mogu da ih zamene u „^isto}i”, u Ulici Sentandrejski put 3. Z.Ml.

VESTI Promocija monografije „Yafo” Promocija monografije „Xafo”odr`a}e se danas u 18 ~asova, u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Ulica Dunavska 37. O delu }e govoriti Darko Radosavqevi}, Silvija Dra`i} i @ivko Grozdani}, koji }e sve publiku provesti kroz izlo`bu tog dana u 13 ~asova. Tokom trajawa izlo`be, umetnik NikolaXafo }e, svaki dan do 18 ~asova, s grupom mladih slikara raditi na dovr{avawau slika izlo`enih u galeriji. A.J.

Crte`i Milana Ke{eqa Izlo`ba crte`a Milana Ke{eqa, „Crte`i - Luvr 2008/1010”, otvara se danas u 19 sati u Galeriji Matice srpske. Prire|ena je u saradwi sa Francuskim institutom u Srbiji, u okviru obele`avawa manifestacije „Dani frankofonije”.Na otvarawu }e govoriti pokrajinski sekretar za kulturu Milorad\uki}, upravnica Matice srpske Tijana Palkovqevi} i rukovodilac kulturne misije Francuskog instituta u Srbiji PjerIvesNoel. D.B.


VOJVODINA / NOVI SAD

petak11.mart2011.

DNEVNIK

c m y

10

УОКВИРУИПАПРОЈЕКТА

Руми монтажни објекат, Беочину возило

СтанимирЛукићусвојојрадионици

РУКОТВОРИНЕОДПРУЋАСТАНИМИРАЛУКИЋА

Вредне руке чувају корпарски занат БЕОЧИН: У Бразилији, али не оној латинској већ сремској, између Беочина и Черевића, корпарски занат од заборава чува Станимир Лукић, правећи занимљиве производе од прућа. Рођен је у Босни где је и изучио занат још осамдесетих година, а стицајем околности сад је настањен у Бразилији. Корпарством су се у прошлом веку бавили многи, док данас то није случај. Ипак, лепо је видети плетене корпице за хлеб и воће, баштенске гарнитуре – сто и столице и друге занимљиве предмете који имају стварну употребу у домаћинствима. Рукотворине које смо имали прилике да видимо у скромној радионици овог занатлије изгледају „као из модле“ све једнаке, али и лепе, свака на свој начин. Као сировина користи се врбино пруће различитих дебљина и дужина којег има на претек у дунавским ритовима. Оно се најпре кува да би било савитљиво и да би се могло обликовати по жељи. Занат подразумева посебну вештину ручног плетења, а најважније су вредне руке мајстора. Причу о занату поделио је са нама демонстрирајући умеће. - Изучио сам занат у ‘’Корпари’’, фирми из Босне која је престала са радом распадом старе Југославије.

Дошао сам у Беочин, а срећом погодно тле беочинског рита користи Национални парк Фрушка Гора који има плантаже врбиног прућа и некада је снабдевао и фирму за коју сам радио, тако да и сада имам од кога да набављам сировину – прича Станимир. За посао каже да није тежак, али је комликован. Најпре је потребно набрати пруће, потом га дуго кувати у посебним казанима, чак десетак сати. Након тога врши се механичко скидање коре уз помоћ машина. Пруће се затим суши и класира по дебљини и величини. Пре саме употребе потребно га је наквасити како би се боље савило. - Нема тога што се не може направити од прућа од столова, столица, оплетених флаша и балона, преко корпица и различитих украса. Интересују се људи, занимљиво им је, али нема се баш пуно пара – више се гледа, мање узима. Колико знам, једини сам у Војводини који се на овај начин бави корпарством. Знам за неколико старијих људи, али они то раде само за сопствену употребу. Други посао не зна радити, а ни не воли. Корпарство и зна и воли, тако да је гарант очувања овог заната. Своје производе излаже и продаје на манифестацијама, сајмовима, и пијацама. В.Недић

Danas u GRaDu BIOSKOPI Arena: „Montevideo, Bog te video!” (16.30, 19.30, 22.20), „Guliverova putovawa” (13.30), „Medved Jogi” (12.50, 14.45), „Hari Poter i relikvije smrti” (13), „Zlatokosa i razbojnik” (13.15, 15.30, 16), „Pri~a o igra~kama” (14, 16.15), „Artur i rat dva sveta (13.20), „Kako da zna{„ (17.30), „Upoznajte male Fokerove” (15.20), „Kraqev govor” (16.10, 20), „127 sati” (18.20, 20.20), „Luda vo`wa 3D” (17.45, 22.45), „Agenti sudbine” (22.15), „Neprijateq” (19.45, 22), „^ovek zvani hrabrost” (18, 20.10), „Crni labud” (18.20, 20.30, 22.30). Jadran: „^arobni svet Paje Patka” (17.30), „Burleska” (19.15), „Jedi, voli, moli„ (21.30). Art bioskop „Vojvodina„ na Spensu „Jo{ jedna godina”, „Detektiv Di i misterija fantomskog plamena (19)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te Scena „Pera Dobrinovi}” koncert „Za devojku koja voli `ivot” (21)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”. Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirkastraneumetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a” Muzejp~elarstvaporodice@ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18)

RO\EnI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Rajna\ur|evi} iz Novog Sada (devoj~ice), DEVOJ^ICE: Vesna Tojagi}, Sandra \urovi}, Nata{a Ristoska, Sla|anaHrwak, JelenaGostoji}-Pajovi} i SawaPetrovi} iz Novog Sada, JelenaRaji} iz Ba~kog Jarka, AleksandraMirkov iz Titela i JasminaVuji~i}iz Sremske Kamenice, DE^AKE: AndreaPopadi}, JasminaStameni}-Vorgi} i SvetlanaJuri{i} iz Novog Sada i QiqanaMesaro{ iz Ba~ke Palanke.

saHRanE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni Velebit Milana Karatur (1959) u 10.30 sati, Veselka Jova Mitri} (1934) u 11.15, Obrad Milenka Popovi} (1935) u 12, Dane Mihajla Deki} (1933) u 12.45, Dejan Dimitrija Bjelogrli} (1957) u 13.30, Milan Dragoslava Todorovi} (1946) u 14.45 i Vladimir Mirka Kova~evi} (1939) u 15 ~asova. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawen Du{an Nikole Maksi} (1940) u 13 sati. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Svetozar Svetozara Jovli} (1949) u 15 sati.

РУМА/БЕОЧИН: Рума и Беочин су две од 15 општина у Србији које ће добити помоћ у оквиру ИПА пројеката. Рума ће добити монтажни објекат за смештај деце из предшколске установе „Полетарац“, а Беочин минубус којим ће деца из удаљених месних заједница у тој општини бити превожена до вртића и назад. Тим поводом јуче је у Градској кући у Руми одржан састанак на којем су, поред председника две општине, присуствовали и представници свих заинтереосваних страна у пројекту. - Рума је добила монтажни објекат за смештај деце Предшколске установе „Полетарац“, јер без обзира на то што ова установа има капацитет од око 800 места, сваке године око 120 деце не може да се упише. Овим објектом, чије је потуно

опремање предвиђено пројектом, биће решен проблем смештаја најмлађих суграђана. Поред овога, Рума је покренула и дневни боравак за децу са посебним потребама, док је у ОШ „Иво Лола Рибар“ предвиђен рад са ромском децом. Такође, локална самоуправа је за сву ромску децу, која упишу средњу школу, обезбедила стипендије - истакао је председник румске општине Горан Вуковић. - Ово није први пројекат на којем сарађују две општине. У Беочину, иако је мања општина, има 10 месних заједница, од којих је већина у оквиру Националног парка „Фрушка Гора“, што представља проблем родитељима да децу доведу у вртић. Због тога смо и аплицирали да добијемо минибус којим бисмо довозили и одвозили децу

из вртића и тиме родитељима у многоме олакшали- казао је председник општине Беочин Богдан Цвејић. Вођа тима пројекта Мишел Крепон нагласио је да ће се пројекат реализовати од краја априла, односно почетком маја ове године и трајаће 36 месеци. Пројекат „Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Републици Србији“ (ИМПРЕС пројецт) одобрен је на основу Финансијског споразума између Владе Републике Србије - Министарство просвете и Европске Комисије. Овај Пројекат је у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру ИПА, који треба да се реализује у наредне три године. Ј.Антић

РЕНОВИРАНААМБУЛАНТАУСУБОТИШТУ

И окружење лечи

СУБОТИШТЕ: У сремском селу Суботиште, у пећиначкој општини, после обимних радова, почела је да ради реновирана амбуланта која организационо припада Дому здравља „Доктор Драган Фундук“. Тим поводом директорка Дома здравља Љиљана Арсеновић је рекла да је то осма амбуланта на територји општине Пећинци, која је обновљена у последње две године и да је остало још само неколико амбуланти којима је потребно реновирање. - Средства за реновирање амбуланте заједнички су обезбедили Дом здравља и Месна заједница Суботиште. Месна заједница је издвојила 800 хиљада динара, Дом здравља 350 хиљада. Од тог новца је ново лице добила читава зграда, јер је мењана столарија на објекту који користи и Месна заједница, све је окречено и офарбано, преурећен санитарни чвор, купљен нов намештај, набављена је чак и ситнија медицинска опрема. Све је урађено са

Нијетешкочекатиуновојчекаоници

циљем да се примарна здравствена заштита учини што до ступнијом грађанима и подигне на виши ниво – каже Љиљана Арсеновић.

TElEfOnI

VODI^

VA@nIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Свечаном отварању амбуланте у новом руху је присуствовао и председник Скупштине општине Пећинци Живко Марковић, који каже да су последње две године и

Дом здравља и локална самоуправа издвојили знатна средства за реновирање месних амбуланти у општини. Остало је још две-три амбуланте којима је неопходно реновирање, што ће бити учињено ове године. Новим условима у амбиланти задовољни су запослени, али и грађани Суботишта. - Амбуланта сада много боље изгледа него претходних година.Све је ново, уредно и чисто, а и само село више не личи на оно што је било до пре неколико година –каже је Славко Гатало, а Верица Живић истиче да је астматичар, па је као пацијент 25 година је везана за ову установу, па каже да је дивно што сада све изгледа лепо и свеже. Станика Ристић каже да, у односу каква је амбуланта била раније, ово је огромна разлика. Уз стручно и комуникативно особље које ту ради, биће много угодније људима који морају да потраже медицинску помоћ у тој установи. А.Мали

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „BOBERI] - GRUJI]” Vladike ]iri}a 2 Novo Naseqe tel: 021/494-252, 063/851-92-84 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73. RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

„KOMPaS“ TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

420-374

ZDRAVSTVEnASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3,sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ПОВОДОМ ИНЦИДЕНТА У ВРБАСКОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Председникoпштине тражиоставку директора

ВРБАС: Поводом замене учитељица у једном одељењу првог разреда у ОШ “Петар Петровић Његош“ у Врбасу, која је урађена практично између два школска часа, огласио се и председник врбаске општине др Жељко Видовић који је саопштио да ће због таквог поступка упутити препоруку директору школе Млађену Котлаји да поднесе оставку. - Истина је да то није у мојој надлежности, али сам и усмено и писмено упутио захтев, односно молбу директору да поднесе оставку. Непосредан повод за такву одлуку јесте инцидент који се догодио практично пред децом и сматрам да би у интересу и деце и угледа школе било најбоље да директор напусти ту функцију - рекао је др Жељко Видовић. Према његовим речима, у последња три дана, родитељи првака који похађају одељење којем је замењена учитељица, су долазили у општину где су

изнели проблем са којим се суочавају у школи јер нису желели да им деца у првом разреду промене неколико различитих учитељица. - Упознат сам да је и школски одбор био при ставу да деца не мењају учитељицу два и по месеца пред крај школске године, а и сам сам био тог мишљења. Нарочито се противим интервенцији која је узнемирила децу, родитеље и на крају осванула и у медијима - каже др Видовић. Свој став јуче је хтео да изнесе и директор школе Млађен Котлаја, који је прво заказао конференцију за новинаре у школи да би касније одустао од давања изјаве за медије. Он је заједно са секретаром школе примио новинаре где је секретар у неформалном разговору покушао да објасни хронологију свих догађаја и разлоге због којих је дошло до смене, али званичну изјаву нису дали. Н. Перковић

О ДОГАЂАЈИМА У СОМБОРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОГЛАСИЛА СЕ И ГРАДСКА ВЛАСТ

ОдлукаШколског одбораважећа

СОМБОР: О дешавањима у сомборској Гимназији „Вељко Петровић“, у којој један професор штрајкује глађу, а стари директор не дозвољава новом улазак у канцеларију, огласила се и локална власт званичним саопштењем председника Скупштине Града Синише Лазића. Како се у саопштењу каже, ова званична изјава је иницирана „поводом нетачних и тендециозних

националне мањине је неколико дана касније, тачније 4. фебруара ове године, дао позитивно мишљење на предложене кандидат чланова ШО тих школа (у којима се иначе одвија двојезична настава), чиме су се стекли услови да Скупштина града на првој наредној радној седници именује нове Школске одборе. „Школски одбор је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања расписао конкурс за избор директора Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору. У међувремену је, 22.фебруара, по сили закона, истекао мандат дотадашњем директору Браниславу Ћурчићу. Ценећи мишљење Покрајинског секретаријата за образовање, којим се наводи да Школски одбор коме је истекао манШтрајк глађу не дотиче званичнике дат може да обавља написа у појединим дневним гласи- послове из своје надлежности до лима око именовања Школског одо- именовања новог Школског одбобора и именовања директора Гим- ра, односно привременог Школског назије „Вељко Петровић“ у Сомбо- одбора, чиме се обезбеђује контиру“, мада су медији само пренели нуитет у раду, Школски одбор је датврдње сада већ очигледно бившег на 18. јануара донео одлуку да се од директора БраниславаЋурчића и предложена три кандидата за дипрофесора који штрајкује глађу Бу- ректора изабере кандидат Јован димираЖакуле, у којима они, као Трифунов“ каже се у саопштењу највећег кривца за насталу ситуа- спикера варошког парламента Лацију, прозивају управо градску зића. На истој седници, Школски одвласт. Председник градске асемблеје у бор је за вршиоца дужности дирексвојој писаној изјави наглашава да тора, почев од 23. јануара, дакле од су у готово свим сомборским шко- момента када Ћурчићу престаје

Политичко насиље - У Гимназији „Вељко Петровић“ у Сомбору на сцени је политичко насиље, јер је, под патронатом Демократске странке, нелегалан школски одбор донео одлуку о избору новог директора, који до сада није био ни запослен у овој школи, мада је досадашњи директор, који није члан ниједне странке, добио поршку 80 одсто колектива – рекао је председник Синдиката просветних радника Војводине МиодрагПротић, на конференцији за новинаре у Новом Саду. По речима Протића, од девет чланова школског одбора Гимназије, четворо је напустило ово тело, а од преосталих петоро, један је својевремено изабран као представник савета родитеља, а пошто му дете у ову школу не иде већ годину и по дана, он је морао бити замењен другим чланом. лама на седници Скупштине Града 28. јануара, именовани нови Школски одбори, изузев школских одбора у ОШ „Братство-јединство“ Сомбор, ОШ „Братство-јединство“ Бездан, ОШ „Братство-јединство“ Св. Милетић, Гимназији „Вељко Петровић“, Средњој економској школи, Средњој техничкој школи и Средњој медицинској школи, због тога што Национални савет мађарске националне мањине до тада није дао мишљење о предложеним кандидатима за чланове школских одбора из реда представника локалне самоуправе. Према његовим речима, Национални савет мађарске

мандат, поставио Јована Трифунова. На овакву одлуку „старог“ Школског одбора, покрајински секретар за образовање је другог дана марта донео решење о давању сагласности на одлуку Школског одбора о избору за директора Јована Трифунова. И Гимназијски ШО је 7. марта, у складу са Законом, донео коначно решење о избору Јована Трифунова за директора, којим је утврђено да именовани ступа на дужност директора следећег дана, чиме је поступак окончан, закључак је председника Скупштине Града Сомбора Синише Лазића. М. Миљеновић

petak11.mart2011.

11

У СЕНТИ ЗА СА ДА БЕЗ ПОСКУПЉЕЊА ГРЕЈАЊА

Буџетскикорисницинајгоре платише

СЕНТА: Даљинско грејање за око 2.500 корисника за сада неће поскупети, јер захтев Фабрике шећера ТЕ-ТО није подржало Општинско веће Сенте. Председница општине и председник СО Сенте АникоШиркова и ЛаслоРацСабо саопштили су да је такав предлог упућен на разматрање Скупштини општине, која утврђује аконтативну цену грејања и да цена неће бити коригована до краја грејне сезоне. - Аконтативна цена коју смо прихватили у октобру прошле године повећана је за 10 одсто, а захтев Шећеране тада је био да се она коригује за 22 одсто. На крају грејне сезоне извршиће се обрачун са свим трошковима, утврдиће се коначна цена и према томе ће наплатити потраживања. Комисија Општинског већа која се посебно бави овим питањем је сматрао да се нису стекли услови за повећање, а са тим предлогом Општинско веће ће изаћи пред одборнике Скупштине општине Сента - каже Ласло Рац Сабо. Он додаје да је са ранијим поскупљењем Сента дошла на ниво цене грејања који имају кори-

сници даљинског грејања у Београду, Новом Саду и Суботици. - Шећерана не може баш пуно да изгуби, јер ће све трошкове на крају обрачунати и испоставити рачуне корисницима. Што се тиче заостатка у измиривању обавеза за буџетске кориснке Општинско веће ће размотрити и пре или касније обавезе ће морату да се плате - напомиње Рац Сабо. Генерални директор Шћееране мр Љубиша Раденковић незадовољан је што се Скупштина општине на почетку грејне сезоне оглушила о захтев поднет за повећање цене, према повећању цене гаса која је била у претходном периоду. - Испоштовали смо ту процедуру и предлог поднели на основу правилника који је утврђен за формирање цене грејања. Нажалост, тада Скупштина општине није имала разумевања, иако је он био оправдан и утемељен према утврђеној методологији и правилнику, него је донета привремена мера да се цена формира на бази просека у суседним општинама. Таквим опреде-

љењем стављају нас у врло незавидну ситуацију да имамо проблема у том сегменту пословања - каже Раденковић. Поред тога Раденковић указује да је додатни проблем што су установе буџетски корисници најгоре платише топлих радијатора, па се њихов дуг нагомилао на око 40 милиона динара, што није занемарљиво. - Проблеми се гомилају из године у годину и најозбиљније размишљамо како да се стратешки даље поставимо према проблематици грејања града и да ли уопште има смисла да се бавимо овим послом у оваквим односима и сарадњи са локалном самоуправом. Неприхватањем захтева за повећање цене предузећу је учињена штета, јер смо обавезни да утрошени гас исплатимо одмах у пуном износу, без обзира на рачуне које фактуришемо потрошачима и када ће се извршити наплата - каже Раденковић, напомињући да је захваљујући предузетим мерама наплата рачуна од грађана око 80 одсто. М. Митровић

ОСТАО БЕЗ ПОСЛА ПА ПОКРЕНУО ПОРОДИЧНИ БИЗНИС

Природнисапуни изподрума

ОЏАЦИ: Када је пре пар година остао без посла у оџачком „Имлеку”, где је радио као технолог, ЈованЗец из Оџака се нашао у незавидној ситуацији да са 31 годином радног стажа остане без икаквог прихода и са прилично неизвесном пензијом, за коју му је потребно још десетак година стажа. Међутим, он је пре неколико месеци прихватио идеју свог сина, да се окуша у ручној производњи потпуно природних сапуна. - У септембру прошле године почео сам сам са овим послом, јер сам остао без икаквих примања и нешто сам морао да почнем да радим. Прихватио сам идеју свог сина и кренули смо у производњу потпуно природних сапуна по традиционалним рецептима који се користе широм света - каже Зец. Према његовим речима, све компоненте су потпуно природне, сви процеси су природни и у сапунима не постоји апсолутно ниједан вештачки састојак. - У састав наших сапуна улази: палмино уље, маслиново уље, кокосово уље, уље семенки грожђа, етарска уља наранџе, бора, лаванде, рузмарина, затим козје млеко, млевени цимет, млевени листови жалфије, какао, мед и слични материјали, који се, уз природну сапонификацију, пажљиво укомпонују и за

Јован Зец са својим производима

сада имамо девет различитих врста сапуна који се могу користити за прање руку, лица и за купање и туширање - каже Зец. Он своје производе не представља као лековите, али истиче да је сваки од састојака познат по неким својим лековитим карактеристикама. Када је економска рачуница у питању, Зец истиче да ово није посао од којег човек може да се обогати, али да ипак пружа могућност зараде.

- Целокупан поступак производње је ручни, од кувања, преко сечење, обраде и паковања и због тога одузима доста времена. Ако узмемо да сваки дан радим по десетак сати и да продам целокупну месечну производњу, зарада која остаје је на нивоу добре плате, јер природни састојци које користимо су данас прилично скупи и не остављају баш много простора за зараду, а то је и разлог што су наши сапуни скупљи од индустријских - каже Зец и дода-

је да природни сапуни јесу скупљи, али то делимично надокнађују тиме што дуже трају од индустријских. Продаја ових све популарнијих сапуна за сада иде само преко интернета, односно странице www.herbalia.rs, што је уједно и назив сапунџијске радње породице Зец, али се очекује да се ускоро нађу и неким продавницама или апотекама. На овој страници детаљно су представљени сви производи као и начин како поручити ове сапуне. Према Јовановим речима, за сада је радионица смешетена у подруму породичне куће, али и уколико дође проширења капацитета, то неће значити индустријализацију поступка производње. - У нашем случају проширење капацитета може да значи само премештање у неки већи простор и ангажовање већег броја људи, јер поступак производње ће увек остати сто одсто ручни, са сто одсто природним састојцима - каже Јован. Он је најавио да се већ раде пробне количине шампона за косу од такође природних састојака, а постоје идеје па чак и спремни рецепти за неке друге козметичке препарате који би ускоро могли да изађу из ове сапунџијске радње. Н. Перковић

СИРОМАШТВО ПРИТИСКА ЧОКАНСКУ ОПШТИНУ

Насоцијалисвакипетижитељ

ЧОКА: Житеље неразвијене и сиромашне севернобанатске општине Чоке из године у годину све више притиска немаштина, па се знатно повећава број корисника социјалне помоћи. На истеку прошле године број корисника био је 2.366, што је више него двоструко у односу на 2003. годину када их је било 1.080, од када је као самостална установа основан Центар за социјални рад општине Чока, који је до тада био заједничка институција са општином Нови Кнежевац. Скоро сваки пети становник чоканске општине је корисник неког вида социјалних примања! Највећи разлог за сиромашење су неуспешна приватизација и пропаст предузећа у којима је преко 2.000 људи остало без посла у некада индустријски развијеној општини. На знатно повећан број корисника социјалних примања утиче и све старије становништво у селима која одумиру, јер су млади деценијама одлазили у градове. Са подручја чоканске општине 31 остарело лице смештено је у домове и геронтолошке центре, а 111 домаћинстава користи помоћ и негу у кући, за шта се средства обезбеђују из пројеката. За ангажовање геронтодомаћица, које помоћ у кући пружају најугроженијим остарелим суграђанима, средства се обезбеђују из општинског и републичког буџета. Због све неповољније структуре становништва и сиромаштва

запослени у Центру за социјални рад Чоке имају посла преко главе, не сустижу да удовоље свим угроженима, али није добијено зелено светло надлежних за повећање броја запослених који се непосредно баве социјалним случајевима. Директорка Центра за социјални рад Александра Раичевић очекује да

Александра Раичевић

ће нови Закон о социјалној заштити омогућити да још већи број људи остваре права. Међу корисницима разних видова социјалне помоћи је 1.397 одраслих, 568 деце и омладине и 401 остарелих, а 430 породица са нешто више од хиљаду чланова користи примања по основу материјалног обезбеђења породице. Поред социјалних давања из републичке касе општина је лане преко два милиона динара обез-

бедила за исплату једнократних помоћи за 156 угрожених породица, међу којима је 88 корисника материјалног обезбеђења и 135 угрожених породица које по закону немају право на социјалну помоћ. - То су махом старачка домаћинства, лица која нису пријављена на евиденцију Националне службе запошљавања, лица која имају земљу па прелазе цензус или они који су добили отказ или споразумно раскинули радни однос због чега немају права на социјалну помоћ указује директорка Раичевић. Једнократну помоћ од 4.000 до 5.000 динара добило је и 68 угрожена старија лица и она која су због обољења радно неспособна, а наши су корисници. У Чоки је у односу на околне општине већи и број деце смештене у хранитељским породицама. На тај начин је збринуто 24 деце, а општина је основала и Фонд за децу без родитељског старања у који се уплаћују средства од новчаних казни изречених од правосудних органа. Од ових средстава сваком детету лане је купљен новогодишњи пакетић, а пакетиће је дала и невладина

организација из Чантавира. У овој години у Фонду ће бити више пара, јер је лане одлука примењивана само у другом полугодишту, па се из тих средстава планира помоћ деци која излазе из хранитељских породица како би им се олакшао први корак у самосталном животу. Стручну помоћ Центар за социјални рад пружа у пројекату „Делимо осмехе“, у организовању дневног боравка за 20 деце са сметњама у развоју која нису у систему образовања, па су до скоро најчешће била затворена у кућама. Пројектом се организује дневни боравак за њих и омогућује интеграција у заједницу. Број деце и омладине са поремећајима у понашању је у опадању, али извршена дела су много тежа. Текст и фото: М. Митровић


12

crna hronika

petak11.mart2011.

dnevnik

UKIKINDIKRIVI^NAPRIJAVAPROTIVMAJKEKATARINEREBRA^E

Prevara promovisana umesto ba{tine? Protiv Sandrin e Bog un ovi}-Vagner (1949) iz Beograda policijski slu`benici u Kikindi podn el i su krivi~n u prijavuzbogosnovasumwedaje po~inila krivi~no delo prevarena{tetuop{tineKikindaodoko1,7miliondinara. Policija je saop{tila da je osumwi~ena u toku 2006. godine na osnovu ugovora o zajedni~k oj real iz ac ij i proj ekta promovisawa nacionalne kulturneba{tineizapo{qavawa 50 `ena s podru~ja kikindske op{tine dovela u zabludu odgovorno lice u op{tini Kikindadanara~unwenogpredu- ze}a SZR „Centar za kreativno doma}instvo” isplati ovaj novac. Osumwi~enaSandrinaBogunovi}-Vagner se obavezala na toda}eupla}eneparevratiti urokuod18meseciizaposliti 50`enaurokuodtrimesecaod

po~etkaradaCentra.Uju~era{wem saop{tewu PU Kikinda navodisedaosumwi~enadodanasnijeispo{tovalaugovorne

SandrinaBogunovi}-Vagner

obaveze,adaje2010.godinewena firma prestala da radi i brisanajeizregistraAgencijezaprivredneregistre.

TU@ILA[TVOZARATNEZLO^INE

Krivi~na prijava protiv Nata{e Kandi} Direktorka Fonda za humanitarnopravoNata{aKandi} izjavilajeju~edaTu`ila{tvo za ratne zlo~ine uzima novac za pu{ taw e osumw i~ en ih iz pritvora, {to je to tu`ila{tvo odlu~no demantovalo i naj av il o kriv i~n u prij av u protivwezbogklevete. Zamenik tu`ioca za ratne zlo~ine Dragoqub Stankovi} }e podn et i kriv i~n u tu` bu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo zbog krivi~nog dela klevete i navoda da „Tu`ila{tvo uzima novac”, iznetih u emisiji „Ka`iprst” naB-92,navodiseusaop{tewu Tu`ila{tvazaratnezlo~ine. Stankovi} se na ovaj korak odlu~io iako nije imenom i prezimenom„prozvan”uemisiji, ali se izri~ito pomiwe u izve{tajuFondazahumanitarno pravo „Saradwa dr`avnih org an a Rep ub lik e Srb ij e i

Event ua ln u nak nad u {tet e koju}euovompostupkutra`iti, Stankovi} }e uplatiti na ra~un Udu`ewa porodica ubijenih,nestalihikidnapovanih sKosovaMetohije,navodiseu saop{tewu. Nata{a Kandi} je ju~e, gostuju}i u „Ka`iprstu”, rekla da je FHP do{ao do podataka dajezaosloba|aweizpritvora jednog od osumwi~enih za ratne zlo~ine „uzet neki novac”idao~ekujeodnadle`nih organadasetoistra`i.Onaje dodaladajeFHP15.novembra sa~ in io pov erq iv izv e{ taj, koji je uputio Tu`ila{tvu za ratnezlo~ineinadle`nimorganima,opostupawupojedinih tu`ilaca za ratne zlo~ine i pripadnikajedinicezaza{titusvedokapremasvedocima. Do{lo se i do podataka da tu`ilacodgovarapolicajceod svedo~ewa o po~iwenim rat-

Nata{aKandi}

Fonda za humanitarno pravo”, dostavqenomtu`iocuzaratne zlo~ineVladimiruVuk~evi}u 19. novembra 2010. godine, napomiweseusaop{tewu. Tu`ila{tvo je ocenilo da nearg um ent ov an i i zlon am ern i istupi Nata{e Kandi} degradirajuinanose{tetuTu`ila{tvu za ratne zlo~ine i zamenikutu`iocaStankovi}uli~no.Podse}asenatodajeStankovi}postupaoidaidaqeradiunajkompleksnijimpredmetima ratnih zlo~ina kao {to su „Bra}a Biti}i”, „]u{ka”, „Suva Reka”, „Orahova~ka grupa” „Anton Lekaj”, „Trgovina organima”. „U nek ol ik o nav rat a, zbog pos tup aw a u nav ed en im predmet im a, bil a mu je ugro` en a bezb edn ost”,ist i~ eseusao p{tew u.

nimzlo~inima,aanalizomsu|ew a pred Ha{kim trib un alom – i da tu`ilac iz Srbije pripremasvedokaodbraneida tajsvedokodbranebudeupozoren od sudije da „pazi {ta govorijersvemo`ebitiupotrebqeno protiv wega”, navela je Nata{a Kandi}. Tako|e je naveladasuuJedinicizaza{titusvedokapripadnicibiv{ih „crvenihberetki”idatujedinicu vodi ro|ak funkcionera SPS-aBrankaRu`i}a. Ona je istakla da se prepoznala u izjavi tu`ioca za ratne zlo~ in e Vuk~ ev i} a da se pritisaknaTu`ila{tvovr{i iz nevladinog sektora, ali da jeprirodnodaorganizacijeza qudska prava vr{e pritisak na dr`avne organe i institucije. (Tanjug)

Sandrini Bogunovi}-Vagner je 15. novembra pro{le godine ukinut pritvor, gde je dospela 7.aprila2010.kadajeuhap{ena

izDobrotvornogfonda„Katarina Rebra~a”. Protiv wih pred Vi{im sudom u Beogradu podignutajeoptu`nicakojaih

Faksimilugovoraiz2006.

zajednosasvojom}erkompoznatom manekenkom Katarinom Rebra~a i wenim saradnicima zbogsumwezaproneverunovca

tereti za protivpravno prisvajawe37milionadinara,ali jenedavnozbog{trajkaadvokatasu|eweodlo`enoza17.maj.

Pril ik om hap{ ew a Kat arin e Reb ra~ e i dru` in e tad a je pom iw an o da se, naz av is no odnav odn epron ev er epar aiz hum an it arn ogfond a,Sand rinater et idajevi{ eop{ tin a ifirm io{tet il azanajm aw e 100.000 evra. Na spis ku prevar en ih op{ tin a na{ la se i Kik ind a, u vrem e kad a je preds edn ik bio dr Bran is lav Bla` i}, nek ad a{ wi min istar tad a iz red ov a Srps ke rad ik aln estrank e,sad ajed an od ~eln ik a Srps ke nap redn e strank e Tom is lav a Nik ol i}a. Ugovor o zajedni~koj realizaciji projekta promovisawa nacionalne kulturne ba{tine u Kikindi potpisali su predsednik op{tine dr Branislav Bla`i} i u ime „Centra za kreativno doma}instvo” Sandrina Bogunovi}-Vagner. Ugovorjepredvi|aootvarawerad-

ne jedinice „Centra za krea- tivno doma}instvo„ u Kikindi, gde bi se realizovala proizvodwa {alova, kapa, rukavica i durgih proizvoda u etnostilu, kao i izrada drugih nacionalnih suvenira. Kikindska op{tina se ugovorom obavezala na to da }e „Centru za kreativno doma}instvo„ uplatiti20.000evra,od~ega12.000 odmahpopotpisivawuugovora a ostatak u roku od 45 dana. Centarjeuop{tinskukasunovactrebalodavra}asukcesivnourokuod18meseciodpotpisivawa ugovora. Novac iz op{tinske kase je upla}en, za sedi{te RJ „Centra za krea- tivno doma}instvo„ uzet je u zakup poslovni prostor u centru najve} e severn ob an ats ke varo{i.Me|utim,posaoseizjalovio, a op{tini novac nije vra}en. M.Mitrovi}

IZBORIZAPREOSTALE^LANOVEDR@AVNOGVE]ATU@ILACA23.MARTA

Za tri mesta devet kandidata U tu`ila{tvima u Srbiji za 23. mart su zakazani izbori za preostala tri mesta u stalnom sastavu Dr`avnog ve}a tu`ilaca (DVT), odnosno za jo{ tri ~lana od ukupno {est iz reda javnotu`ila~ke organizacije. Bira se jedan kandidat s liste Republi~kog javnog tu`ila{tva,jedanslisteapelacionih i specijalnih tu`ila{tava za organizovanikriminaliratne zlo~ine i jedan kandidat s liste predstavnika autonomnih pokrajina. Portparol Dr`avnog ve}a tu`ilacaBrunoVekari}ju~eje saop{tiodajezaizbortri~lana Dr`avnog ve}a tu`ilaca kandidature podnelo devet tu`ilaca. Do novog izbornog kruga za tri~lanaDr`avnogve}atu`ilacado{lojenakon{tosuneposredno pre izbora odr`anih 3. marta, kandidature povukli tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}, zamenik republi~kog tu`ioca \or|e Ostoji} i zamenica apelacionog tu`iocauNovomSaduIvanaLetica-Pavi}. Razlog za to, kako sekasnijeujavnimobja{wewima ~ulo, bila je dilema Evropskekomisijeupogledumogu}nostidase~lanoviprvogsastava DVT-a kandiduju i za wegov stalnisastav. Dr`avno ve}e tu`ilaca je formirano2009.godinekaonajvi{iorganjavnotu`ila~keorganizacije, nadle`an za sva profesionalno-statusna pitawa nosilaca javnotu`ila~kih funkcija, a prvi sastav je bio nadle`anizapostupakop{teg (re)izbora zamenika javnih tu`ilaca svih tu`ila{tva u Srbiji, koji je sproveden krajem 2009.godine. Na izborima, koji }e za dve nedeqebitiodr`anizatri~lana stalnog sastava DVT-a, bi}e otvoreno 18 bira~kih mesta, a mogu}nost glasawa ima 415 tu`ilaca i wihovih zamenika.

NovikandidatinalistiRepubli~kog javnog tu`ila{tva su Zorica Stoj{i} i Gordana Jani}ijevi}. Na listi apelacionih i specijalnih tu`ila{tavasu:tu`ilaczaorganizovani kriminal Miqko Radisavqevi}, zamenik apelacionog tu`ioca u Kragujevcu Zoran Vidakovi} izamenikapelacionog tu`iocauNi{u\or|eMihailov i}. Na lis ti auton omn ih pokrajina su ~etiri kandidata – zamenik apelacionog tu`ioca u Nov om Sad u Drag oq ub Barjamovi}, javni tu`ilac u Vi{em javnom tu`ila{tvu u Zrewaninu Borislav Miglinski, javni tu`ilac u Vi{em javnom tu`ila{tvu u Kosovskoj Mitrovici Milan Bigovi} i zamenik osnovnog javnog tu`iocauKosovskojMitroviciJovoRadovi}. Sa svake liste se bira po jedan kandidata, posle ~ega }e za wih glasati i poslanici Skup-

{tineSrbije.Nakontoga,DVT bitrebalodabudekompletiran. Naizborima3.martanajvi{e glasova za ~lanove u DVT-u dobili su Branko Stamenkovi}, DanijelaSin|eli} iMajdaRaki}. Predsednik Udru`ewa tu`ilaca i zamenika tu`ilaca Srbije Goran Ili} je izjavio za „Dnevnik“ da je ova strukovna asocijacijanaizborima3.martazatri~lanaDVT-aimalaposmatra~e samog glasawa, te da }e ih imati i na izborima 23. marta. –Poizve{tajimaposmatra~a izbora,3.martanijebilonepravilnosti prilikom glasawa. Me|utim,izbornipostupakkoji jeprethodioglasawupratilisu odre|eni nedostaci na koje smo ve}ukazivali,takodao~ekujemo od Izborne komisije DVT-a da uputstvombira~kimodborimai stare{inama tu`ila{tava otkloninedoumicekojeseti~uiz-

bornog postupka i, samim tim, otklonemogu}enedostatkeunastavkuizbornogpostupka–ka`e tu`ilacGoranIli}. Udru`ewe }e, navodi Ili}, ocenuizbornogpostupkaza~lanovestalnogsazivaDVT-adati posleobavqenerevizijeslu~ajeva nereizabranih zamenika tu`ilaca, koja }e, po stavu Udru`ewa, biti i svojevrstan test objektivnosti novog DVTa,daklenakrajuobapostupka. –PrviiverovatnoglavnizadatakstalnogsastavaDr`avnog ve}a tu`ilaca je da u fer proceduriinaosnovuobjektivnih odluka preispita status tu`ilacaizamenikajavnihtu`ilaca koji odlukom prvog sastava DVT-anisuponovoizabranina reizborima2009.godine–obja{wavaIli}. Zasada,kakonavodi,Udru`eweo~ekujedasedo23.martaotkloneizvesniranijeuo~eninedostaci u proceduri koja prethodiglasawu. –Jedanodnedostatakabioje {to tu`iocima i zamenicima nije obja{weno da je u~e{}e u izbornom postupku pravo, a ne du`nost. Tako je bilo nekih slu~ajevadasustare{inepozivalezameniketu`ilacadaprisustvuju kolegijumu na kojem su predlaganikandidati,pri~emu jedominiraoutisak–prostoje to predstavqeno kao obaveza. Me|utim, prisustvo tom kolegijumu,kojijezaistaposebanpo svojoj su{tini, jeste pravo zamenika tu`ioca – dakle, mo`e nawemudau~estvuje,alinemora.Trebalojedabudeobja{wenodaprisustvozamenikatu`ilacatomkolegijumunijeobaveznojertunijere~oradnomkolegijumu.Tako|e,nijeobja{wenodajeisamoglasawepravo,a ne du`nost. Ja stvarno ne mogu datvrdimdajetonekazlanamera, ali smatramo da i takve eventualne nedoumice u potpunostitrebaotkloniti–isti~e GoranIli}. J.Jakovqevi}

ADVOKATISEPROTIVEKORUMPIRANIMSUDIJAMAITU@IOCIMA

Strah od nedostojnih

^lanoviradnegrupezaizraduradneverzije zakona o advokaturi i predsedavnici Advokatske komore Srbije usprotivili su seju~epromeniodredbiuzakonupokojima bisudijamaitu`iocimanajmawedvegodine bioonemogu}enupisuadvokatskekomorepo prestankuobavqawapravosudnihfunkcija. Dru{tvo sudija Srbije saop{tilo je pre dvadanadajesMinistarstvompravdepostiglodogovordaseamandmanimanapredlogzakonaoadvokaturikojijeuskup{tinskojproceduri,teodredbeuklone.Predlogomzakona sudije i tu`ioci su onemogu}eni da se bave

advokatskomdelatno{}uuodre|enomperiodu.Dru{tvosudijaiUdru`ewetu`ilacazabrinutisuda}eimtakobitiugro`enanezavisnostida}eostatibezprofesionalnealternative.PredstavniciAKS-asunakonferencijizanovinareu„Medija-centru„izrazilibojazanda}enatajna~inuadvokaturu u}inedostojnitogposla,onikojinisupro{liop{tiizborzbogkorumpiranostiinestru~nosti. Bilojere~iiosukobimaizme|utekomoreiAdvokatskekomoreBeogradakojitraju ve}osammeseci.

Zbognepo{tovawaodlukaAKS-a,beogradskoj komori nedavno su oduzeta javna ovla{}ewa,podsetiojepredsednikAKS-aDragoqub\or|evi}, navode}idaupravaAKB-ato ne po{tuje. On je upozorio na to da }e svi upisiizakletveadvokatakojisuseupisaliu Advokatsku komoru posle oduzivamawa javnihovla{e}ewabitiponi{teni. Beogradskakomorajeapelovalanaodr`avawenovihizborazasveweneorgane,kaoi delegate za izbor u Republi~ku advokatsku komoru,dabisespre~ila„blokadaradaizaustavilosramo}eweprofesije”. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

petak11.mart2011.

13

NAKONVI[ESATNOGISPITIVAWASTEVANAJ.IZTOVARI[EVAUNOVOSADSKOMSUDU

Osmodnevnipritvorstra`aru

Ostacizapaqenih„audija”kod„Prokopa”

FILMSKIPREPADNADVAVOZILAUBEOGRADU

Opqa~kan transportnovca

Osmorica maskiranih i naoru`anih razbojnika ju~e su u Ustani~koj ulici u Beogradu presrela i opqa~kala dva kombija preduze}a „Sekjuritas” u kojima je transportovan novac Univerzalbanke. Razbojnicisusdva„audijaA8” presekli put voza~ima kombijafirme„Sekjuritas”i,prete}i oru`jem, pokupili pet xakovaukojimajebilazasadneutvr|ena suma novca. Kako navode u MUP-u, pqa~ka, u kojoj je lak{e povre|en radnik firme zatransportnovca,dogodilase u 12.50 sati kod Bokeqske petqe, na izlazu iz Ustani~ke ulicekaautoputu.

Osim pet xakova s novcem, pqa~ka{isuotelii~etiripi{toqa, a onda su pobegli u nepoznatom pravcu, navode u MUP-u. Dva vozila marke „audi” na|ena su zapaqena kod @elezni~kestanice„Prokop”.Uvi|ajem je utvr|eno da je re~ o automobilimakojisukori{}eniupqa~kinovca.Ujednomod zapaqenih„audija”je,posvemu sude}i, bila i ve}a koli~ina oru`jaimunicijejersu,dokje goreo, odjekivale detonacije, ali povre|enih nije bilo. Vatrogasci su ugasili po`ar, a obaautomobilasupotpunouni{tena.

POSLE[E[EQEVENAJAVEDA]ETRA@ITI NADOKNADUZA,POWEMU,NEOSNOVANI BORAVAKUHAGU

Adresazaod{tetu– Savetbezbednosti Lider radikala Vojislav [e{eq mo}i }e da tra`i naknadu {tete od Saveta bezbednosti Ujediwenih nacija zbog neosnovanog boravka u pritvoru samo ukolikobudepravosna`nooslobo|enoptu`biuHa{komtribunalu,slo`ilisuseju~estru~wacizame|unarodnopravo. Dabimutajzahtevbiousvojen i{tetaispla}ena,moralebida nawegovustranustanuidr`ava Srbija i me|unarodna javnost da biseizvr{iopritisaknaUNi podsetilonatodaje[e{eqvi{e od osam godina neosnovano proveo u pritvoru, smatraju pravnici. –Zahtevzanaknadu{tete[e{eq mo`e podneti Savetu bezbednosti UN kao telu koje je osnovaloTribunaluHagu,alije drugopitawedali}etasvetska organzacija wegovu molbu prihvatiti,{todosadanijebioslu~aj – izjavio je ju~e Tanjugu profesorme|unarodnogpravaRadoslav Stojanovi}. – [e{eq bi mogaotra`itiod{tetuiodTribunala,iakojetajsudupraksine odobrava. Swimseslo`ioiadvokatToma Fila koji je branio i prvog oslobo|enog Srbina u Ha{kom tribunalu 1996. godine Gorana Qaji}a,alijepesimistakadajeu pitawuisplatanaknade. – Kada smo tra`ili od{tetu za Qaji}a, Tribunal je rekao da nemanadle`nostdaotomeodlu~uje jer je on eksteritorijalni

sud.Potomnamjeglavnipravnik uUNodgovoriodatojorganizaciji‘nepadanapametdaplatii da treba da bude sre}an {to je uop{teoslobo|en’–naveojeFila. Podsetio je na to da je biv{i oficir JNA Miroslav Radi}, kojijeuTribunalupravosna`no oslobo|enoptu`bizazlo~inena „Ov~ari” kod Vukovara, podneo tu`bu protiv Srbije za naknadu {tete zbog ~etiri godine neosnovanogpritvora. – Kada slu`benik UN na~ini {tetu, tu`ba se podnosi protiv domicilnedr`aveukojojje{teta izvr{ena wegovim hap{ewem iizru~ewemHaguuaprilu2003. godine,takodajeRadi}postupio ispravno–rekaojeFila. [e{eq se, pak, dobrovoqno predao Tribunalu 24. februara 2003. godine i nijednom nije zatra`io privremeno pu{tawe na slobodu u toku postupka koji se bli`i kraju posle vi{e od osam godina. On je u zavr{noj re~i predTribunalomzatra`iodabude oslobo|en optu`bi za ratne zlo~ine i da mu se, kao naknada {tete za neosnovani boravak u pritvoru,isplatidesetmiliona evra. Ukoliko se s tim bude odugovla~ilo, wegov krajwi zahtev za od{tetu iznosi}e 100 miliona evra, najavio je [e{eq, i pomenuo da „ima advokata u Wujorku Xonatana Levija koji }e tu`iti UNisvakogsudijuponaosob”.

NOVOSA\ANINOSUMWI^EN ZAVI[EKRIVI^NIHDELA

Policijatra`i MuharemaMandi}a Kriminalisti~kapolicijaintenzivno traga za Muharemom Mandi}em (1976) iz Novog Sada, zbog osnovanesumwedaje,uvi{e navrata, na ulici napastvovao i pqa~kao Novosa|anke. On se teretiza krivi~na dela silovawa u poku{aju, nedozvoqenih polnih radwi irazbojni{tva,aPolicijska uprava u Novom Sadu poziva eventualne`rtve kojeprepoznaju Muharema Mandi}a da se jave na 064/892–4055. Tako|e, policija apeluje na gra|ane koji mogu pru`iti bilo kakvu informaciju o kretawu i boravi{tuosumwi~enogdasejave nabroj92 ili064/892–4055. A.G.

Pripadniku Sudske stra`e novosadske Palate pravde StevanuJ. (1964)izTovari{evaodre|en je osmodnevni pritvor, nakon vi{esatnog saslu{awa u OsnovnomsuduuNovomSadukasnopreksino}.Kakojepotvrdila Policijska uprava u Novom Sadu, on se sumwi~i za poseban slu~aj falsifikovawa isprave ipoku{ajprevare. Osim Stevana J., de`urni istra`ni sudija Tatjana @arkovi} jepreksino}saslu{alaiA. P., koja je, po nezvani~nim saznawima, daktilografkiwa u novosadskomsudu,aosumwi~ena je za pomagawe u falsifikovawu. Ona je pre saslu{awa kod istra`nog sudije bila i na informativnomrazgovoruupoliciji,zbogsumwedajeStevanuJ. pomagaladafalsifikujeizjave onavodnojtorturiuSrbijizainteresovanima za dobijawe azilaunekojoddr`ava~lanica Evropskeunije.

Hap{eweStevanaJ.

Ponavodimakrivi~neprijave,StevanJ.jela`nedokumenteoveravaope~atomsudaipotpisivao imenima aktivnih sudijaOsnovnogsudauNovomSadu, ali je to, po svemu sude}i,

radiodostatraqavojerjenasumi~no birao uglavnom istra`ne sudije koji, po zakonu, ne mogu donositi odluke koje su im la`nim izjavama o torturi pripisivane.

A.P.jepu{tenanakonsaslu{awa i nije joj odre|en pritvor. StevanJ.jeuhap{enuponedeqakpopodne,utrenutkukadaje, obu~en u svoju slu`benu uniformusudskogstra`ara,uautomobilu parkiranom u Mi~urinovoj ulici, navodno, falsifikovanuizjavuotorturinameravao da proda tridesetogodi{wemmu{karcu~ijiidentitet nijesaop{ten. Kako smo ranije pisali, StevanJ.jeve}proveogodinudana uzatvoruzbognelegalnogoru`ja koje je prona|eno u wegovoj ku}i u Tovari{evu. Po{to je pretogave}biozaposlennaposlovima sudskog obezbe|ewa, StevanJ.jepoodslu`ewukazne vra}en na posao, ali nije imao dozvoluzano{eweoru`jaibio je anga`ovan na stra`arskim poslovimanasporednomulazuu novosadskuPalatupravde. A.G.

NAKONHAP[EWABIV[EGDIREKTORA„PUTEVASRBIJE”IJO[^ETVOROZBOGSUMWE DASUZLOUPOTREBILINOVACEVROPSKEBANKE

Joci}danaspred istra`nimsudijom – Biv{i direktor JP „Puteva Srbije” Branko Joci}, wegova majka Radmila i jo{ triosobeosumwi~enezazloupotrebu para dobijenih od Evropske banke, danas }e biti izvedeni pred istra`nog sudiju Specijalnog suda – izjaviojeju~eTanjugutu`ilac za org an iz ov an i krim in al Miqko Radisavqevi}, i dodao da }e Tu`ila{tvo danas, u zakonskom roku, podneti i zahtev da se protiv osumwi~enih pokrene istraga. – Posle saslu{awa, istra`ni sudija}eodlu~itiopokretawu istrageprotivwihieventualnomodre|ivawupritvora. Osim Joci}a i wegove majke,predistra`nogsudijudanas pre podne bi}e izvedeni osniva~ i vlasnik privatnog predu z e} a”Rot ij er” Drag an Pavlovi}, Marija Bo`i} iz Par a} in a, biv{ i dir ekt or JP „Put Loznica” i Joci}ev savetnik u „Putevima Srbije” Predrag Todosi}. Oni se sumwi~e da su prilikom ugovar aw a rad ov a na san ac ij i klizi{tanapodru~juop{ti-

BrankoJoci}

naKrupawiLoznicazloupotreb il i nov ac dob ij en od Evropske banke, neosnovano ispla}uju}i oko 43 miliona dinara privatnom preduze}u „Rotijer” za radove koje ono

nijeobavilo,naveojeRadisavqevi}prekju~euizjaviTanjugu. –Naimetogajepreduze}e ’Rot ij er’ Joc i} u, odn os no weg ov oj majc i, pok lon il o

stanuLoznici,povr{ine63 kvad ratn a met ar a, vred an oko2,5milionadinara–dodaojetu`ilac. Radisavqevi} je naglasio dasuJoci}iostaliuhap{eni nakon vi{emese~nog vo|ewapretkrivi~nogpostupka od Tu`ila{tva za organiz ov an i krim in al zbog sumwe da su izvr{ili krivi~na dela davawa i primawa mita, zloupotrebe slu`ben og pol o` aj a i praw a novca. –ProtivJoci}ajepokrenuta i finansijska istraga, koja treba da utvrdi koju imovinuposedujeidalipostoji nesklad izme|u prona|ene imovine i wegovih zakonitih prihoda – napomenuojetu`ilac. Joci}je20.januarapresudom Prvog osnovnog suda u Beogradu osu|en na dve godinezatvorazbogmalverzacija u „Putevima Srbije”, ali na tu odluku ima pravo da ulo`i `albu. U toku tog postupka branio se sa slobode.

Saslu{anVelimirIli} LiderNoveSrbijeVelimir Ili}potvrdiojeju~edajesaslu{an u Specijalnom sudu u sklopuistrageprotivbiv{eg direktora „Puteva Srbije” i wegovog strana~kog kolege BrankaJoci}a. Ili}jesaslu{anponalogu specijalnog tu`ioca za organizovanikriminalMiqkaRadisavqevi}a. Lider NS je agenciji Beta rekao da nema „nikakve veze” s Joci}evim slu~ajem i da je wegovo saslu{awe jo{ jedan primer „odmazde prema opo-

ziciji”.Ili}jekazaoidabi voleodavidifunkcionereiz vladaju}ihstrukturapredistra`nimsudijama. - Ne mogu da shvatim da se samoqudiizNSsaslu{avaju, privode i pozivaju na sud, da lijetoodmazdapremaopoziciji? Voleo bih da vidim da nekoDuli}ailiTomicuMilosavqevi}a pozove da daju izjave, ali wih niko ne zove jerpadevlada-kazaojeIli}. Onjerekaoda}eseuvek„odazvati pozivima na saslu{awa”,alidabiidrugitrebalo

UBEOGRADU,POPOTERNICIITALIJE

Uhap{en [ari}evsaradnik Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije je ju~e saop{tilo da je u Beogradu uhap{en Qubi{aVukovi} izPqevaqana osnovume|unarodnepoterniceItalije. Usaop{tewusenavodidajeItalijaraspisala poternicu za Vukovi}em (akcija „Loptice”)ponaredbisudazapreliminarneistrageuMilanuzbogkrivi~nogdelau vezisazloupotrebomnarkotika.Okru`ni sud u Beogradu odredio je Vukovi}u (38) pritvor,pi{eusaop{tewu.

Po nalogu italijanskog suda, sredinom novembrauSrbiji,CrnojGoriiSloveniji uhap{enojevi{eod80osumwi~enihzatrgovinu kokainom, me|u kojima je i mla|i brat Darka [ari}a, Du{ko.U Beogradu su tadauhap{ene~etiriosobe,alisuposlesaslu{awa pu{tene na slobodu do prispe}a italijanskedokumentacijeuSpecijalnisud uBeogradu.Zawimajeostalanasnazicrvenapoternica,takodabi,ukolikobipoku{alidanapusteSrbiju,biliuhap{eni.

da se odaz ov u, nav od e} i da slu~ aj ev i „Sat el it”, „Kri{to”,„Nubainvest”,vakcine, godinamastojeune~ijojfioci. Ili} je bio na ispitivawu jer je kao tada{wi ministar potpisao ugovor izme|u JP “Putevi Srbije” i privatnog preduze}a “Rotijer” kojim je ovojfirmidodeqenposaosanacijeklizi{tauop{tinama Krupaw i Loznica, i za taj posaoispla}eno43,5miliona dinara dobijenog od Banke za razvojSE.

OSUMWI^ENDVOJACIZ BA^KEPALANKE

Kraliod gra|anaicrkve Policija u Ba~koj Palanci rasvetlila je vi{ete{kihkra|ai uhapsila osumwi~eneme{taneMilana\. iMarkaM. Oniseteretedasu zajedno izvr{ili pet te{kih kra|a u ba~kopalana~kim prodavnicama, dok je Marko M. osumwi~en i za razbojni{tvo nad sugra|ankom, te za kra|una {tetuSrpskepravoslavnecrkveuBa~kojPalanci. Policijaimjeodredilameruzadr`avawado48 sati i uz krivi~nu prijavu }e biti privedeni istra`nomsudijiOsnovnogsudauNovomSadu. A.G.


14

RePORTA@e

petak11.mart2011.

dnevnik

NA BELOM DVORU DIPLOMATE TRA@ILE REPETE [PECIJA MLADIH APATINSKIH KUVARA

kodprestolonaslednika lonacdi`udvojica K uvali su apatinski majstori od varja~e i ostalih de lo va escaj ga za brojne spahije iz okoline, ali i kru ni sa ne gla ve, ka da bi svra}ale, poslom ili zbog razonode, u ovaj deo Ba~ke, pa se uvrede {to u posledwe vreme neupu}eni smatraju da od wih mogu o~ekivati jedino ribqi ~orbe i paprika{e. A {ta su sve tokom vekova prihvatili i savladali wihovi prethodnici, svedo~e i k’o ~ar{av za bra~ni krevet obimni jelovnici podunavskih bicuza i ~ardi. Mada nije o~ekivano, ima tu ba{ svega, od orijentalnih slanih i slatkih |akonija do be~kih sa her tor ti ili gu la {a svih vrsta. Francuska i italijanska gastro-literatura, naravno da se podrazumeva. Dokazali su to nedavno u Beogradu i dva Apatinca, Arsenije Kne`evi} i Ri~ard Kle{, studenti druge godine smera gastronomije na Visokoj hotelijerskoj {koli, koji su s kolegama Mar kom Fi li po vi }em iz Po`arevca i Piro}ancem Mio dra gom Kr sti }em na Be lom dvoru spremali poslu`ewe za probranih 500 gostiju, povodom sla ve Kra qev skog udru `e wa Srbije Sveti Simeon Miroto~ivi. Diskretno su svra}ali i po repete pozvani ~lanovi diplo mat skog ko ra, na sil nim prijemima ve} naviknuti na to da ih vi{e ni{ta ne mo`e iznenaditi. – Jesu nas zvali i ranije, ali nas je posebno obradovao poziv predsednika Kraqevske omladine Srbije da pripremimo trpezu na Belom dvoru. Danima smo smi{qali {ta da stavimo na meni sa {est vrsta kanapea, pet vrsta kola~a i pride tortu od {unke. Nije ti ba{ svejedno

kada to radi{ u kuhiwi prepunoj posu|a s kraqevskim grbom starim vi{e od sto godina – obja{wava Arsenije Kne`evi}.

opredelio za gastronomsku nauku i praksu. – Bio sam odu{evqen kuhiwom. Nisam mogao zamisliti

Inventarkakvogimasamonadvoru

Juniorispremnizaambasade

ArsenijeKne`evi}

On je nakon sredwe kuvarske bio neodlu~an da li da se i daqe {koluje, ali nakon iskustava ste~enih u slavnoj beogradskoj „Maderi“, Hotelu M i na Belom dvoru, definitivno se

svaka stvar od kutla~e do savremenih ma{ina, stoji nadohvat ruke. – Personal Belog dvora nas je obavestio da se nekim stranim gostima toliko dopao na{ meni da }e nas pozvati da ga pripremimo i za prijeme u wihovim ambasadama. Jedino nam je `ao {to se nismo slikali s Kara|or|evi}ima jer to nismo najavili protokolu, ali smo sigurni u to da }e jo{ biti mnogo prilika – uz osmeh pri~a Arsenije. – Sva ~etvorica plani ra mo da za vr {i mo {ko lu. Posao gastronoma sve je ceweniji i pla}eniji u svetu. Ako ne bude posla ovde, bi}e „preko grane“. Svuda znaju da cene zanat, za koji je potrebno dosta ma{te, rada i iskustva da se dostigne vrhunac. Skromni kakvi jesu, momci ne zaboravqaju da se do neba za-

da lonac od svega nekoliko litara, zbog te`ine, moramo dizati po dvojica – pri~a Ri~ard Kle{, zadivqen i funkcionalno {}u pre sto lo na sled ni ko ve kuhiwe, u kojoj, mada je velika,

KAKO SU (NE)KRUNISANE GLAVE UTICALE NA PALANA^KI SAOBRA]AJNI BONTON

hvale glavnom kuvara prijema, Iliji iz beogradskog „Kontinentala“, koji ih je uputio u finese poslu`ewa na Belom dvoru. J. Prel~ec

K

we“ do|u i odu, a domoroci ostaju. Deca se `ene i udaju, kumuju se, kom{iju i prijateqa ne mo`e{ da bira{, a i {orovi dugi i crni no}u. Pre neku deceniju Milo{a, koji odavno reguli{e saobra}aj na nebeskim {traftama, zadesi te{ko „ribawe“, i to pred samu penziju. Wega, koji je tako priqe`no nosio uvek kao sneg bele

Mekedu{ete{kopi{ukaznu

nije bilo nimalo lako voziti jer kud god se krene – do Kara|or|eva, rezidencije Tita, prethodnih krunisanih i potoweg vladara bez trona – mora se kroz Palanku. Jer kad krupne zverke u crnim la|ama zaplove kraj Polojske {ume, pa kroz centar varo{i, nagrabuse {oferi koji se nisu prethodno, kod drugovanadrumu, dobro informisali o primeni ifinesama propisa po usputnim bircuzima. Ali, ni nekad nije lako bilo biti saobra}ajac. „Glavo-

dolaktice i izglancanu tablicu s oznakom „stop“, popularno zvanu „lizalicu“. Kada ga je sa svim kolegama u stanicu sazvao komandir, on je, kao najstariji, seo u prvi red i jo{ turio zatamwene nao~are. Ali, umesto plakete i lepih re~i, dobi pogrde jer, navodno, godinama nikoga na putu nije kaznio. Naqutila se legenda, uzela za voza~a pripravnika i odmah krenula ka ^elarevu, na magistralni put ka Novom Sadu, uz ~vrsto re{ewe da kazni prvog ko nai-

|e. Jer ako ho}e, svaki policajac mo`e svakog da kazni! Golobradi saobra}ajac stoji pored auta, a wegov patron namah zaustavqa ra{rafqenog „fi}u„. Kuka vlasnik kano siwa kukavica, spomiwe `enu koja ne radi, petoro sitne |ece i devet unu~adi pride. Pro|e bez kazni, a u tom trenutku od ^elareva leti 150 na sat metalik „mercedes„, pa jo{ {vapske table. Legenda trqa ruke, sinu lizalica, {kripe gume, otvara se prozor, tra`e dokumenta, a potom ponovo {kripnu{e gume i „me~ka„ ode. Legenda osta zbuwen s pru`enom rukom, na ~ijem dlanu tek potom vide 50 maraka. Opsova on najso~nije {to ume, sile zemaqske i nebeske, pogotovu degradirani posao, pa ode da prevremeno razdu`i radnu kwi`icu. A onda su devedesetih pro{log veka vi|enije zanatlije volele da se muvaju u sferi lokalnog fudbala. Nisu vi{e bili kadri da cakaju loptu, ali su (samo)promovisani u trenere ili delegate op{tinskog saveza. Jednom se potrefilo da se sa seoskog derbija vra}aju trener (automehani~ar) i delegat utakmice (kamenorezac). Dobro se jelo i pilo, pa se dobrim autom ku}i `urilo. Negde pred varo{ zaustavi ih policajac, snimi s kim ima posla, otvori blok i zapreti – sad }u vas upi{em! I suvoza~ odgovori pretwom – ako te ja upi{em, bi}e{ upisan za sva vremena! – A ko ste vi kad mi tako pretite? – tek malo se zbuni saobra}ajac. – Kamenorezac! – Vozi!!! M. Suyum

REGIONALNI SAMIT TVITERA[A I BLOGERA U SOMBORU

staparskisir zreozainternet oliki je uticaj sredstva internet-komunikacije svaki dan se iznova dokazuje. Ne samo da se, zahvaquju}i internetu, ~udu izraslom na jednoj od bezbrojnih inovacija ameri~kog industrijsko-vojnog kompleksa, cela planeta uvezala u svojevrsnu pri~aonicu i u~ionicu ve} su brojne dru{tvene mre`e postale svojevrsno revolucionarno sredstvo. Umesto srpa i ~eki}a, „Fejsbuka”, „Tvitera” „Jutjuba” i ostalih iz delte Velikog brata i globalnog sela poduhvatili su se podjednako spretno libijski i egipatski amali i goni~i kamila, kao i kom{ije Hrvati, nezadovoqni HDZ-om i vlastitom „~eli~nom lejdi” Jadrankom Kosor. Kad se ve} cela planeta zapalila, nisu ni u Somboru hteli i dozvolili da kaskaju za mejnstrimom u globalnim komunikacijama pa se ovih dana vr{e posledwe pripreme za prvi srpski „Tweetaup„, {to bi u prevodu na srpski bilo neformalno dru`ewe qudi odanih „Tviteru” i navadi pisawa blogova na raznim sajtovima. Osnovna zamisao organizatora ovog samita internet-fanova iz zemqe, a bogami i iz regiona, pre svega je poku{aj da poka`u da iza tamo nekih „~udnih” nadimaka na internetu

K

stoje pravi, `ivi qudi, spremni da konkretnom akcijom ne{to rade i postignu. Da ovo okupqawe, ina~e zakazano za 19. mart, ne bi proteklo u najobi~nijem }askawu i upoznavawu do ju~e gotovo anonimnih i bezli~nih zavisnika od internet-komunikacije, jedna od organizatorki „Tweetupa„ Vera Mla|an je odlu~ila da podjednako iskoristi ~iwenicu da u Somboru postoji ~ak desetak NVO-a `ena kojima je zanimacija o~uvawe starih zanata i ume}a doma}ih radinosti, kao i svoja poznanstva i veze u internetzajednici. U starostavnoj varo{i bi}e odr`an i kratak besplatni seminar, ~iji je glavni ciq pomo} osobama koje se bave ru~nom izradom nakita i sli~nim zanatima, prvenstveno `enama, da bi edukacijom o mogu}nostima i na~inima nastupa na internetu, dobile mo}no i savremeno oru|e za prezentovawe svog rada i komunikaciju s potencijalnim kupcima. Na seminaru }e, najavquju organizatori, govoriti i Dragan Varagi}, poznati stru~wak za internet-marketing, i Milo{ \aji}, predsednik Dru{tva Srbije za odnose s javno{}u, kao i qudi koje internet svakodnevno koriste u svom poslu. M. Miqenovi}

kawi{kabandasvira yezinarodwake

kamenorezackogase upla{iopolicajac U ad ve} nemaju kud nego moraju da po{tuju (uz, naravno, podrazumqivo gun|awe) aktuelni, „drakonski“ sabra}ajni Zakon, navek jogunastim voza~ima iz Ba~ke Palanke, dok respektuju nov~ane globe i kaznene bodove, preostalo je jedino da prepri~avaju legende kako su se na xadama snalazili prethodnih decenija. Tada

Doma}aradinostzanimqivaiLibiji

svetskim razmerama danas je Kawi`a poznata po me|unarodnim festivalu „Xez, improvizovana muzika” i slavnom koreografu, plesa~u i reditequ modernog teatra Jo`efu Na|u. Ali u~inak kulturnog `ivota lokalnih Srba u pro{losti sabrao je monografijom „Potiski koreni i izdanci” glumac, pozori{ni rediteq, muzi~ar i dramski pisac Mihajlo Jan~ikin (1924), rodom Kawi`anin, potomak optantske porodice iz Deske, dok je sada Suboti~anin. Kawi{ka pesnikiwa i glumica Draga Dimitrije vi}-De ja no vi} (1840–1871) u Beogradu je slovila za prvu srpsku feministkiwu, u sve relevantne doma}e slikarske antologije 19. veka uvr{}en je maestro \or|e Krsti} (1851–1907), dok je izme|u dva rata Sokolsko

dru{tvo bilo sto`er kulturnozabavnog `ivota. Pozori{ni je procvao u Kawi`i kad je 1930. za gradskog fizikusa imenovan dr Vladimir Nikoli}, rodom iz Turije, koji je uz lekarski posao

glumio i re`irao. Nu{i}ev komad „Knez Ivo od Semberije” kawi{ki amateri igrali su s velikim uspehom, a za sedam godina doktorovog boravka, postavili su i „Zulum}ara„, „Ko{ta-

ruglaopkolilabe^ejskupoga^u: Umesto da se skra}uje, sve je du`i spisak ruina koje opkoqavaju strogi centar Be~eja, kolokvijalno zvani Poga~a. Sem ku}e veleposednika Bogdana Dun|erskog na glavnom trgu, rodnog doma znamenite bra}e, hemi~ara i slikara Karoqa i Tana Mora, te biv{eg stacionara Jodne bawe, u ruglo je pretvorena i biv{a upravna zgrada lokalnog trgovinskog monopoliste „Univerzala“: nekada atraktivno secesionisti~ko zdawe, mada odavno ostalo bez ble{tavih kerami~kih ukrasa i dekorativnih motiva izvedenih u malteru, dugo je uspevalo da zadr`i {mek s po~etka 20. veka. Firma je privatizovana pre desetak godina, nekoliko vlasnika imalo je status gazde, ali o~ito da nijedan nije znao vrednost na vol{eban na~in ste~ene imovine. Od fasade u jo{ gorem stawu je enterijer. V. Jankov

nu„, „Devoja~ku kletvu„, „Sumwivo lice”, „Pokondirenu tikvu„, „Zlu `enu„. Iz varo{i je svestrani Nikoli} oti{ao posle `enidbe s Borkom Simi}, kojoj je, kad je do{la u goste kod ro|aka, poverio glavnu ulogu Jawe u „[okici„. Prva xez-bandu u Kawi`i formirali su 1937. violinisti Bo{ko Zveki} i Aleksandar Jan~ikin, harmonika{ Joca Kopilovi}, bubwar Veqa Meqnikov, te gitaristi Quba Petkovi}, Joca Milinov i Mihajlo Jan~ikin. Svirali su uglavnom nedeqom na igrankama u Sokolani, ~esto gostovali {irom Vojvodine, po potrebi pratili i nastupe vokalnih solista narodnih pesama Katicu Saveqi}, Vericu Tati}, Mirka Maravi}a, Mi{u Ru`i}a i druge, a pomagali i muzicirawu Narodnog orkestra koji je vodio Jan~ikin. M. Mitrovi}


U LOVU NA LISICE KRAJ RUMENKE

petak11.mart2011.

c m y

LOV

dneVnik

15

PREGRUPISAVAWE LOVA^KIH ORGANIZACIJA U VOJVODINI

Odlukaoudru`ewima~eka dogovorwihovih~lanova

Simanprecizan U rumena~kom ataru i daqe nema {akala, pa lisice „kolo vode”. Kako bi im se broj sveo na podno{qivu meru, te za{titila plemenita divqa~, minule nedeqe organizovan je lov na lisice u kom je sre}an i precizan bio Siman Arnaut iz Rumenke. Ovom lovcu, ro|enom

Grahov~anu, ovo je bio drugi lisac ove sezone. Odstrelio ga je u {ibqaku kraj `elezni~ke pruge. Kako je kraj Rumenke registrovano dosta lisica, u lokalnom loval~kom dru{tvu odlu~ili su da deluju preventivno i stimulativno: svakom lovcu ko-

ji odstreli lisicu, ~lanarina, koja ina~e iznosi 10.000 dinara, umawena za „hiqadarku”. To je dalo rezultate, pa je od oktobra, od po~etka lovne sezone do minulog vikenda kraj Rumenke odstreqeno 11 lisica, sedam mu`jaka i ~etiri `enke. D. Kn.

RAZJA[WENA DILEMA

Nemaporeza nalova~kooru`je! Porez na lova~ko oru`je se ne}e pla}ati - proverena je informacija. Lovci, dakle, mogu da odahnu, iako se u lo-

va~kim krugovima pojavila informacija da }e se porez pla}ati. Zabunu i dilemu je verovatno napravila ~iweni-

Formirawe novih lova~kih udru`ewa u Vojvodini je proces koji se lagano privodi kraju, a to je ostalo da se re{i jo{ u Novom Sadu, Apatinu, Se~wu, Temerinu, Ba~koj Topoli, Pan~evu, Zrewaninu i In|iji. Taj posao je u toku, uz pomo} i posredovawe predstavnika Pokrajinskog sekreterijata za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo i Lova~kog saveza Vojvodine. Treba napomenuti da je svaka odluka o eventualnom razdru`ivawu ili ostanku udru`ewa apsolutno prepu{tena wegovim ~lanovima, svaki wihov dogovor koji je u skladu sa zakonom }e se ispo{tovati. Kod lovaca i lovnih radnika u vezi sa udru`ewima i daqe postoje izvesne nedoumice, a odgovore na neke od wih predstavqamo vam u daqem tekstu. Samo formirawe udru`ewa, ne zna~i naravno i da }e to udru`ewe automatski dobiti lovi{te na gazdovawe. Ono {to je najva`nije u celoj pri~i u vezi sa razdvajawem nekada{wih i formirawem novih udru`ewa je slede}e: postoje}a udru`ewa ( a ne ona koja su se nedavno formirana, u procesu su formirawa ili ostanka nakon izlaska nekih dru{tava) }e nastaviti da gazduju lovi{tima i u narednoj lovnoj sezoni, bez obzira kako su se u lova~koj organizaciji dogovorili da se razdvoje i kako da nastave daqe. Prosto re~eno, bar sa te strane, gazduje se i radi

ca da je uve}an porez za neke vrste oru`ja za li~nu bezbednost. D. Kn.

LOV NA PREDATORE U BATROVCIMA, KRAJ [IDA

kao i do sada. Obaveze, a pre svega pla}awe ~lanarine lovaca svom udru`ewu treba da idu kao i do sa-

Foto: J. Pap

nekada{wih udru`ewa (a to }e biti sva novoformirana) }e mo}i da konkuri{u za dodelu lovi{ta na gazdovawe. Komisija koju }e formirati Pokrajinski sekreterijat za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo }e krenuti na posao ustanovqavawa lovi{ta, ali tek nakon prole}nog brojawa divqa~i i izrade GPGL. Lovi{ta i granice me|u wima }e se ustanovqavati pomo}u GPS -a. Kada ovaj posao bude zavr{en, Pokrajinski sekreterijat }e raspisati konkurs za dodelu lovi{ta. Datum kada }e se to destiti za sada nije poznat. Dosada{wi korisnici lovi{ta i pravni naslednici sada{wih lova~kih udu`ewa }e imati prioritet pri dodeli lovi{ta na gazdovawe. D. Kne`i}

da, bez obzira, kako rekosmo, na dogovor o tome kako }e se daqe funkcionisati. Jer, podse}awa radi, prva rata pla}awa dr`avi za divqa~ (30 odsto ukupnog iznosa) od plana odstrela treba obaviti do 15 aprila. Tako|e je bitno da se postoje}a udru`ewa do 22. aprila preregistruju u Agenciji za privredne registre (APR) da ne bi bila izbrisana iz evidencije, jer to zahteva Zakon o udru`ewima gra|ana. Kasnije, kada razdru`ivawe, tj . formirawe novih udru`ewa bude ozvani~eno, pravni naslednici

BE^EJCI GOSTOVALI U @AGUBICI

Laleulovilevuka LU „Jovan [urbanovi}“ iz @agubice ugostilo je nedavno grupu od 17 be~ejskih lovaca i organizovalo im lov na vuka. Bila je to priprema za tradicionalni „Homoqski lov na vukove“, a Be~ejcima prvo iskustvo u lovu ovih predatora. - Odu{evqeni smo se vratili iz @agubice, i poprili~no umorni. Ambijent je izuzetan, vazduh pogotovo, ali mi smo navikli da hodamo po orawu, bla-

Be~ejski lovci u @agubici s odstreqenom lisicom

Dru`ina nakon lova

[akalisepredpu{kama iuBosutskrivali U Batrovcima kraj [ida, u sklopu LU „Srem” [id uspe{no egzistira lovna sekcija „Jelen”. Predsednik ove sekcije KojoBjeli} pozvao je nedavno ~lanove mati~nog udru`ewa, kao i goste iz Ma~ve i Republike Srpske na zajdni~ki lov na {akale, a odazvali su se lovci iz Gradi{ke, Republike Srpske, Beo~ina, Velike Plane, Kuzmina, Qube, Kukujevaca i [apca. Do{lo ih je 70. Ve} u jutarwim satima, posle doru~ka, 22 lovca Batrovaca i 70 onih koji su do{li u goste krenuli su u lov na {akale od granice sa Hrvatskom sve do Bosuta. Taj lovni teren ima 3.000 hektara. Kerovi su se ~esto ogla{avali, a to je izgledao bilo upozorewe za lisice i {akale da se odmaknu od do- Kojo Bjeli} meta pu{aka. Ipak, prilika za pucawe je bilo, dodu{e sa ne{to ve}e udaqenosti, pa je bilo i rawavawa predatora. Jedan od {akala je ~ak uleteo u Bosut, a kasnije nije vi|en. Lov je trajao puna ~etiri sata. Po dolasku iz lova nakon hoda po dubokom snegu lovci su bili umorni, ali ne i razo~arani, a bilo je prilike i za {alu, na ra-

~un kolege koji je upao kanal i dobro se pokvasio. Dok se lovilo, vi|eno je srne}e divqa~i, ze~eva i fazana. Doma}ini su ovde, od po~etka sezone, ulovili 15 ze~eva, 55 fazana, po jednu srnu i srnda}a, te dvadesetak lisica. [akala ima, ali su za sada uspe{no izbegavali lovce. - Pro{le godine opremili smo ~etiri hranili{ta za visoku divqa~ i deset soli{ta. Mati~ni fond divqa~i jo{ nije utvr|en brojawem, to }emo u~initi uskoro - ka`e Kojo Bjeli}. [to se ti~e minulog lova na {akale, zadovoqan sam dolaskom lovaca iz Srema, Ma~ve, Republike Srpske . Me|utim, nisam zaodovoqan zbog malog broja lovaca iz na{eg Udru`ewa. Od 19 lovnih sekcija do{li su samo lovci iz Qube i Kukujevaca, to je malo. Lovo~uvar Drinko Travica i lovac Milojko Brezovac iz Kuzmina imaju svoje utiske iz batrova~kog lovi{ta. - Ovde je o~uvana priroda, nema zaga|ewa, nema fabri~kog dima. Priroda je netaknuta a divqa~ ima dobre uslove za opsta-

nak. Lovni teren nije velik, ali u wemu ima dovoqno divqa~i za porebe 22 lovca i da imaju dobar mati~ni fond za daqi opstanak plemenite divqa~i, ali na`alost, i {teto~ina. Dragan Markovi} do{ao je iz Gradi{ta iz Republike Srpske ~lan je lova~kog udru`ewa „Prosara”. On je zadovoqan gostoprimstvom i dobrom organizacijom lova i svega ovoga {to su im lovci Batrovaca priredili. @eqko Jefti} iz [apca iz LU „Sele Jefti}”, sekcija Cerovec ka`e: Svake godine do|e 15 - ak lovaca iz [apca. Vodimo i pse, ovde nam je ugodno a bili smo dobri i doma}ini, 12. februara ove godine ugostili smo Batrov~ane i mnoge lovce iz {idske op{tine, volimo da se dru`imo. @eqko Dov~ek, lovna sekcija „Fazan” iz Sota, ka`e da svake godine dolazi u Batrovce u lov na {akale. - Volim lov, ali i da ~ujem iskustva drugih lovaca kako organizuju lov na lisice, ima se {ta nau~iti. Ubrzo su stigli muzi~ari i krenuli na posao. Vrsni kuvari iz Ada{evaca ve} su pripremili ribqi i lova~ki paprika{. Dobro jelo uz dobru muziku prijalo je lovcima, pa su se neki zadr`ali i do sitnih sati. D. Savi~in

Ulovqeni vuk

tu, pra{ini, a ne planinom i to po snegu preko kolena. A lovili smo od 8.30 do 15 sati... Nismo imali sre}e da naletimo na ~opor vukova, ali smo jednog pratili i ulovili. Vi{e lovaca je istovremeno pucalo, pa ne mo`emo sa sigurno{}u da tvrdimo ko ga je odstre-

lio. Ali, zato znamo da je na{ lovo~uvar MileMedi} odstrelio lisicu. Na kraju smo se dru`ili na zajedni~kom ru~ku i zadovoqni vratili bogatiji za jedno novo iskustvo - rekao nam je predsednik LU „Be~ej” Tama{Lastovi~. V. Jankov


SPORT

petak11.mart2011.

dnevnik

c m y

16

PARTIZANSLAVIOIUKULI

Vaqakmeqe iposnegu

Podr{kanavija~asasevernetribinekapitenu@eqkuBrki}u

Foto:F.Baki}

Partizannastavqadare{eta mre`e i skupqa bodove ka odbrani titule. In|ija je po~a{}enasatriHajduksa~etiri gola, a sutra je gost OFK Beograd.Crno- beliimajuprilikudanovimtrijumfomu~vrste samopuzdawe pred kup derbiusredu. TrenerSa{aStanojevi}sumiravi|enouKuli: - Slabo prvo, mnogo boqe drugo poluvreme. Opet igramo do prvog gola i stanemo. Sre}om, nismo ka`weni, a mogli smo biti. Igrali smo sporo,

snaga. Moramo igrati mnogo boqeako`elimoduplukrunu. Ve} protiv OFK Beograda, a danepri~amzaZvezdu. Lo{terennijealibizaslabijupartiju. -Tostawenijeodju~e.Terenisugodinamauovovremelo{i i glupo je sada pri~ati o tome.Posebno{tosuIn|ijai Hajdukipakuradilisve{tosu moglidaih{toboqespreme. OFKBeograd,paZvezda? - Dva derbija u najgore vreme. Ipak, vi{e me brinu romanti~ari jer nemaju impera-

POSLEPOBEDEVOJVODINENADBOR^ANIMA

DobarstartNovosa|ana Dveutakmice,dvepobede, ako glasi start fudbalera Vojvodine ovog prole}a. Nisu ~estocrveno-beliimaliovakavpo~etak, pa {est bodova mora da hrabri stru~ni {tab, igra~e i navija~ekojisuume~usBSK-om (2:1) pokazali privr`enost. Bodrilisuekipukadajojnijei{lo, kadaseupiwaladado|edotoliko`eqenogpobedonosnoggola. Severno-zapadni horski ritampodr{keurodiojeplodomi nakrajususvibilizadovoqni. Osim ekipe iz Bor~e, naravno, ~iji~lanoviposleme~ana~elu s trenerom Milenkom Kikovi}em nisu krili bes i razo~arawekrajwimishodom. Posle susreta {ef stru~nog {tabaVojvodineZoranMilinkovi}jeistakao: - Nemam {ta da zamerim mojim fudbalerima. Borili su se, napadali,silno`elelipobedu. Stvaralisu{anse,proma{ivali,alisunakrajunagra|eniza upornost,ana{apobedajepotSUBOTI^ANI@ALE ZAPRILIKAMA

Bez realizacije Malobrojna publika na Gradskom stadionu u Subotici nije imala ~emu da se raduje.MaksimalnozatvorenapostavkaJavoraineuspe{ni napadi Spartak Zlatiborvode,nisubilidobitna kombinacija za u`ivawe u fudbalu. Spartak je bio apsolutno dominantan, bio nadomo}an u posedu lopte, imao ~etrnaestkornera,alisre}enijebilo. – O~ekivali smo ovakvu utakmicu. Znali smo da Javor ima dobru defainzivnu liniju, i da pogotovo na gostovawima maksimalno zatvoreno ~ekaju bod. Mi smo imaliinicijativutokomcelogme~a,dalismosveodsebe.@elelismopobedu,vidi setoipobrojnimpriklikamaipoluprilikama,paipo ~etrnaest kornera. No, sve jetobilouzalud,jernijebilo sportske sre}e kada je trebalo – prokomentarisao je Qubomir Ristovski, trenerSpartakZlatiborvode. Dragan[aracjebiojedan od boqih u redovima Golubova, imao je i sam dve prilike, a vi{e puta je precizno proigravao saigra~e. I onseslo`iodajeSpartaku nedostajalomalosre}eunekimmomentima. – Sve je bilo dobro u na{oj igri, iako smo protiv sebeimaliekipukojaseapsolutno branila. Dobri su nambiliprekidi,vi{eputa smopretilinatajna~in,samojemalofalilodautisak budedruga~iji.Idemodaqe, okre}emosenarednimme~evima, na{ rad u ovom me~u nijenagra|en,ali}e,verujemo u to, sve da se vrati nekom drugom prilikom – kazaoje[arac. N.Stanti}

puno zaslu`ena. Namerili smo se na ~vrst tim koji nas ni~im nijeiznenadio.Akomejenekoi iznenadiouovojutakmici,tosu na{i defanzivci koji su u po~etku utakmice daleko stajali

kao je Kikovi}, koji nije `eleo da komentari{e dva dosu|ena penala za Vojvodinu, ali isituacijuposlekojenijesviranjedanaesteraczadoma}ina, aprethodilajekasnijedosu|e-

BezLazeti}auIvawici Zbog`utogkartonadobijenogume~usaBSK-om,sutrauIvawici ne}e mo}i da igra iskusni prvotimac Vojvodine Nikola Lazeti}. [teta, jer je utisak da je karton olako zaradio, ba{ kaoionajuprvomprole}nomkoluuJagodini. Wegovomestonajverovatnije}ezauzetimladiMiroslavStevanovi}, koji je na opasku trenera Milinkovi}a posle duela u Jagodini„dajeispucaosvojukvotuigrawanadesnombeku”,odgovoriokratkoijasno: -Hvalabogu. odsuparni~kihnapada~a,dozvoliv{iimdanasdvaputaozbiqnougrozeipostignugol-udahu jerekaoMilinkovi}. TrenerBSK-anijeseslo`io sovakvimvi|ewemutakmice. -Nisamme~videotakokako gajedo`iveoMilinkovi}-re-

nim kaznenim udarcima. - Mi smo odigrali te{ku utakmicu usvakompogledu,anaravnoda ne mogu da budem raspolo`en kada tim izgubi u posledwim minutima. Vojvodina je apsoltuno dominiralaume~usBSK-om.Izvela

je 12 kornera, a gost ni jedan! Imala je ~etiri-pet sjajnih {ansi, pre~ku, postigla dva gola,dabiseBor~ani,kakojevreme odmicalo sve vi{e sabijali pred svojim golom. U takvoj igri, boqem ishodu su te{ko mogolidasenadaju. -Imamoopravdawe,jersunas napustila ~etvorica standardnihigra~a,awihovezamenenisunatomnivou.Sdrugestrane, veliki broj na{ih igra~a nije pro{ao pripreme, jer je tragao zainostranimanga`manom-doaojeKikovi}. Me~sBSK-ombiojeposebno zna~ajan za golmana @eqka Brki}a.KapitenVojvodinepo100. put ~uvao je mre`u Vojvodine, {tosunavija~isasevernetribine ozna~ili porukom: „@eqko Brki} poklekao nije, 100. bitkuzaklubdanasbije!” - Veoma sam obradovan ovim gestom navija~a, ~ija nam je podr{ka pomogla da do|emo do dragocenihbodova-ka`e@eqkoBrki}. S.Savi}

FudbaleriPartizanaslavepobeduuKuli

Stevanovi}zadovoqanTejgom Selektor fudbalske reprezentacije Gane Goran Stevanovi} rekao je da je zadovoqan formom napada~a Partizana Prinsa Tejga,alijedodaodanijedanigra~nemagarantovanomestounacionalnomtimu. -DobraformaTejgajezanasdobrastvarpredkvalifikacionuutakmicuzaKupafri~kihnacijasaKongom,25.marta,pogotovo{tozbogsuspenzijeutimune}ebitiAsamoeGijana-rekao jeStevanovi}. TejgojetokomzimskogprelaznogrokaizHofenhajmado{aou Partizaninadveprvenstveneutakmicepostigaojetrigola.U utakmiciprotivIn|ijeusubotubiojedvostrukistrelacupobediPartizanaod3:1,dokjeju~ejednompogodiomre`uume~u saHajdukomizKule(4:0).

ZVEZDAPROTIVIN\IJETE[KODO[LADOBODOVA

Prosine~kogbrinu prekidi FudbaleriCrvenezvezdeslavili su i drugu prole}nu pobedu,iskazav{idoneklenapredak u igri. Ipak, popravqena efikasnostprotivIn|ijeimalaje isvojusenku.Jednostavno,usamom fini{u me~a favorizovanidoma}ingr~evitojemoraoda branitrijumf. -Va`nojedasmoosvojilitri novabodausolidnojpartiji,daje proradionapad.Ali,utakmicaje

LiAdijemoraousvla~ionicua doma}in nije imao pravo zamene, pajenapoziciju{toperaprekomandovangolobradiMijailovi}. - Gre{ka je moja, prerano sam zamenio tre}eg igra~a. @eleo sam da ulaskom Jevti}a budemo probojniji. Dogodila se povreda Adija,ostaviosamtimnacedilu u posledwih desetak minuta. Zadovoqan sam jer je tada pokazan karakter,smirenost,pagostnije bio opasan po gol iskreno je objasnio „sporan“ detaq Prosine~ki. Upornost u tra`ewupasigrena~itavomterenuispaltila se crveno- belima. Nije opet bilo mnogo povoqnih prilika, ali za mawe od sat vremena igre Beogra|ani su stekli kapital od dva gola vi{ka. Borhauduelusodbrambenimigra~imaIn|ije Istina, uz dosta bila ~udna, posle vo|stva od 2:0 sre}epogodiojekapitenNinkov, delovalismoneorganizovano.Iz- a golu Koromana prethodila je gubilismomirno}u,rivalulako kontraizfudbalskihud`ebnika. prepu{tali loptu, dozvolili da - @ao mi je {to utakmicu ninam ugro`ava mre`u - glasila je smoprivelikrajurutinski,jersu blic analiza me~a trenera Pro- zatakone{topostojalisviuslosine~kog. vi. Primili smo gol iz prekida, Fini{susretabiojeveomazapaizgledadajeto„boqka“kojom nimqiv. Nakon povrede mi{i}a moramodasepozabavimo.Naisti

na~insmonekolikoputakapitulirali i u pripremnim duelima. Trebadabudemo~vr{}i,dastalnoprilazimorivalu.Moramodaqedaradimonaispravqawutih gre{aka-poru~iojeProsine~ki kojijeju~eboraviouZagrebu.

Adinije ozbiqno povre|en Odbrambeni fudbaler Crvene zvezde Li Adi, koji je zbog problema sa butnim mi{i}emprekrajanapustio me~saIn|ijom,nijeozbiqno povre|en. Adiju je posle lekarskih pregleda odre|ena terapija i o~ekuje se da bude spreman za prvu utakmicu polufinala Kupa SrbijesaPartizanomusredu. Dakle, drugi vezani trijumf imasvojute`inu,alisuostalei brige. Nesigurno deluju crvenobeli,uztojo{uvekseneznata~no koliko }e odsustvovati zbog povrede Li Adi, svakako centralnafiguraekipeudefanzivnom redu. Prave zamene za wega nema, a sasvim je izvesno da }e presko~iti naredno gostovawe u Jagodini. Z.Rangelov

Modri}mewaStankovi}a ^elnici italijanskog fudbalskog prvoliga{aInteraplanirajudavezniigra~Totenhema HrvatLukaModri}nakrajusezonezamenisrpskogreprezentativcaDejanaStankovi}a. Hrvatskifudbalerjeovesezonejedanodnajboqihigra~aTotenhema,ainteresovawezaModri}asuporedInterapokazaliiMan~esterjunajted i Barselona. Italijanski i britanski medijinavodedastru~ni{tabInteratra`izamenu za Stankovi}a, a smatraju da bi Modri} bio jedan od kqu~nih igra~a „nero-azura” u na-

rednoj sezoni. Stankovi} je ~lan Intera od 2004.godine,aimaugovorsamilanskimklubom dojuna2014. ^elniciitalijanskogklubanavodnonudemakedonskognapada~aGoranaPandevai15milionaevrazaModri}a,dokjeTotenhemjo{ranije odredio obe{te}ewe od 58 miliona evra za hrvatskog fudbalera. Modri} (25) je u Totenhem stigao2008.godine,aimaugovorsalondonskim klubomdojuna2016.Onjeza„pevce”odigrao106 utakmicaipostigao10golova.

mimosvakogdogovora.Ipak,u nastavkusmoseprenuliistvaripostavilinasvojemesto. Rezultat je, naravno, odli~an. -Iopasan–dodaje{efstruke. – Hajduk je bio vrlo oslabqen, pa me~ nije pravi odnos

tiv,zarazlikuodnasikom{ija. Dobra su ekipa i mogu svakom da pomrse ra~une. Mi i Zvezdaseve}znamoiakosane{toizmewimsnagamauodnosu na jesen. Nadam se, pre svega, dobrom fudbalu – zakqu~io je Stanojevi}. I.Lazarevi}

HAJDUKNADIGRANUKULI

BezBekvalca neide Partizan,vode}aekipana{e najelitnijefudbalskedivizije, protutwaojeKulomisa„~etirilakakomada”kojajedarivao doma}inu ostvario svoj ciq. [tare}ioHajduku?Osvajawem boda u Lu~anima u susretu sa SlobodaPointSevojnomKuqanisupokazalidaimajusuperliga{kikvalitetinatomboduje gajenpotajnioptimizamdabise ilidrumogli„smrsitikonci”. Ali, kada ekipu zadesi to {to sedesiloHajduku,davirusoboripolatimaistru~ni{tabondajejasnoikakvomstawujeugo{}en lider. A nedostajali su: kapiten Bogi}, Fejsa, Jovanovi},Patrovi},\uki},Milo{i Aleksandar @ivanovi}, mladi Lali},kaoi{efstru~nog{taba Dragoqub Bekvalac kojeg je virus„zakovaozapostequ”.Onda i ne ~udi ubedqiva pobeda Partizana. -Ponoviobihono{tosamrekaonakonferencijiza{tampu nakonutamiceprotivPartizana. Hajduk sa Bekvalcem i bez weganijeistitim.Wegovatrenerskaharizma,kaoiume}emotivisawaigra~asunamitekako nedostajali.Svetoneumawuje pobedu Partizana, a svakom onom koji pomnije prati fudbalskazbivawabilojejasnoda usastavuukojemsmonastupili nismo mogli vi{e – ka`e trener Hajduka Sa{a Milanovi}, kojije,uodsustvu{efaBekvalca,vodioekipusaklupe. I{efstru~nog{tabaPartiz an a Aleks and ar Stan oj e-

vi} je na konferenciji za novinare rekao da je rezultat mo`da i previsok, s obzirom na prv o pol uv rem e, kad a je Hajduk bio ravnopravan protivnik. [ta se desilo u drugompoluvremenu? -Nakolicinamladihigra~a jeiznenadadobilaprilikuda igra protiv {ampiona. Verovatnosenisunajboqeuklopili,adaptirali,nisubili{to biserekloprisutninautakmici. Mo`da jednostavno nisu mogli da iznesu celu utakmicu.Prvopoluvremesuizneli dosta solidno, a u drugom poluvremenu su malo pokleklipodpritiskomizbogtoga nismo mogli da zadr`imo povoqniji rezultat – istakao je Milanovi}. Logi~nimsename}eipitawe, koliko je ubedqivom porazu protiv Partizana „kumovala” podsvest prisutna kod doma}ih igra~a da u narednom kolu HajdukideugosteIn|iji,rivaluu borbizaopstanak? -Danasnijezadesiloto{to jeste mi bi probali da se ozbiqnije suprotstavimo Partizanu.No,biloje{tajebilo. Ostajenamdasenadamoda}emo uspetidasekonsolidujemo,odnosno da }e nam se igra~i oporavitiodbolesti,odvirusado utakmiceuIn|ijiionda}emo normalno tamo probati da kao {tosmouradiliuLu~animaizborimojedanpovoqanrezultat –rekaojetrenerHajdukaSa{a Milanovi}. \.Bojani}


SPORT

dnevnik

petak11.mart2011.

REPREZENTACIJAPRIPREMAKALENDARZAOVUGODINU

Orlovinarevan{u kengurima Australija je pobedil a Srb ij u (2:1) i elim in is al a je sa Svets kog prv ens tva pro{legodineuJu`nojAfrici. „Orlovi” }e mo`da imati pril ik u da se rev an{ ir aj u „kengurima”, samo {to bi wihovnovieventualniduelimao prij at eqs ki kar akt er.FS Australijeuputiojepozivrukovodstvu srpskog fudbala da reprezentacija gostuje u Adelaidi 3. ili 7. juna. Ukoliko biFSSprihvatioponudu,„orlovi”biseuskloputurnejesastaliisaJu`nomKorejom. - Ta~no je da postoje pregovori s FS Australije i da iz ove zemqe imamo veliko interesovawe na{e dijaspore. Me|utim, iako su Australijanci ve} objavili da }emo igrati u Adelaidi,jo{nismoni{tadogovorili, niti potpisali ugovor. - izjavio je Zoran Lakovi},generalnisekretarFSS.

Mogu}e je da }e Vladimir Petrovi} Pi`on povesti svoje izabranike na „drugu stranu”-nasevernoameri~kikontinent gde bi igrali protiv selekcijaSAD,MeksikaiKolumbije.

- Imamo ponude i sa drugih kontinenataitektrebadaodlu~ im o gde }em o gos tov at i. Sig urn o je sam o da }e reprezentacijaujunuigratidve utakmice van Evrope. - dodao jeLakovi}.

Raulseboji[panaca Fudbaler [alkea Raul Gonzales izjavio je da ne bi voleo danema~kiklubigraprotivneke {panske ekipe u ~etvrtfinalu Lige {ampiona. [alke je na svom terenu pobedio Valen-

siju 3:1 u revan{ duelu osmine finalanajkvalitetnijegevropskog klupskog takmi~ewa, po{tojeuprvomme~ubilo1:1. - Valens ij a je kvalitetna ekipa. Bilo je te{ko po{to

RehagelmewaMagata Upravafudbalskogbundesliga{a[alkeaotpusti}eFeliksa Magata, a wegov posao do kraja sezone obavqahe Oto Rehagel. PrethodnihdanamedijiuNema~kojspekulisalisuda}eklubiz Gelzenkirhena na kraju sezone otpustiti Magata, ali predsednik[alkeaKlemensToniesrekaojedaklubuskoromorada doneseodluku. -Moramoodmahdadonesemoodluku,bezobziranana{eigre irezultateuLigi{ampiona.Ovasituacijauti~enaklubiizazivamnogonemira.-rekaojeTonies.

FeliksMagat

Bildjenaveoda}eMagatanaklupi[alkeazameniti72-godi{wi Rehagel, koji }e tu funkciju obavqati do kraja sezone. On je u karijeri, pored ostalih klubova, predvodio Bajern iz Minehna,VerderizBremena,Kajzerslautern,BorusijuizDortmunda,kaoireprezentaciju FeliksMagatizzasadanepoznatihrazloganijesepojaviona ju~era{qemtreningu.Magatovipomo}nici,kojisuvodilitrening, nisu `eleli da komentari{u izostanak {efa stru~nog {tabaistakav{ida}esvebitijasno„narednihdana”.

su oni rano poveli, ali smo sre}ni {to smo uspeli da se vrat im o. Ostvar ew e sna je plasman u ~etvrtfinale L[. Jedva ~ekamo da saznamo protiv koga }emo igrati. Nadam se da }emo u`ivati u narednim me~evima. Samo se nadam dazarivalane}emodadobijemo neku {pansku ekipu. - naveo je {pans ki fudb al er. Trener [alkea Feliks Magat izjavio je da golman Manuel Noj er odv eo nem a~k i klub u ~et vrtf in al e Lig e {ampiona. - Valensija je povela 1:0, a uspeli smo da izjedna~imo do kraj a prv og pol uv rem en a. Drugi deo me~a je bio dramati~an. Poveli smo, a Valensija je silovito krenula napred. Me|utim, Nojer je dobro branio. Smatram da smo zaslu`ili plasman u ~etvrtfinale.Ponosansam{tosmo eliminisali jednu od najboqih {panskih ekipa. - rekao jeMagat. Prv i stru~w ak Val ens ij e Unai Emeri naveo je da je verovao da wegov tim mo`e da pobediuGelzenkirhenu. - Poraz boli. U utakmicu smo u{li s velikim o~ekivawima, a i dobro smo je otvorili. Za utakm ic u prot iv [alkeapripremilismosedo najs itn ij ih det aq a. Imal i smo svoj e {ans e ali nis mo znali da ih realizujemo. Nojerjebioodli~an.Nekeutakmice u Primeri smo dobili na ovaj na~in, ali mislim da sada nismo imali sre}e. ^estitam [alkeu, mislim da je zaslu`io plasman u ~etvrtfinale Lige {ampiona. - istakaojeEmeri.

Rednapne`eliBarselonu Menaxer Totenhema Hari Rednapizjaviojedanebivoleo daselondonskiklubsastanesa Barselonom u ~etvrtfinalu Lige {ampiona. Totenhem je u osmini finala najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmi~ewa eliminisao ekipu Milana. Engleski klub je u prvom me~u slavio 1:0, dok je revan{ duelzavr{enbezgolova. -Presre}ansam.Vrednosmo radili za ~etvrtfinale i dobro se zna protiv koga smo igrali i {ta Milan predstavqauevropskomfudbalu.Dali smosveodsebeiuspelismoda ostanemo na nogama. Samo sam gledaousati~ekaokrajsusreta.NebihvoleodaigramoprotivBarseloneu~etvrtfinalu Lige{ampiona,jerjetoekipa protivkojene`elitedaigrate.Sjajnoje{tosmome|uosam najbqih u Evropi - rekao je Rednap. TrenerMilanaMasimilijano Alegri ~estitao je Totenhemu plasman u ~etvrtfinaleLige{ampiona.

SlavqefudbaleraTotenhema

-Pru`ilismodobrupartiju imislimdasmoposledveutakmicezaslu`ilidapro|emodaqe. Me|utim, gre{ka iz prvog me~anasjeskupoko{tala.Milanjeuradiosve{tojemogao, pokazalismointenzitetiteh-

niku. Nedostajala nam je samo zavr{nica. Ova partija mora da nam da samopouzdawe pred nastavak takmi~ewa Seriji A. Tu`ansam,aliiprezadovoqan borbommojihmomaka-naveoje trenerMilana.

17

IVICAOSIMTVRDI

Zrelojeza regionalnuligu Popularni„[vabo”tvrdida }e „najva`nija sporedna stvar na svetu” da propadne na ovim prostorima ukoliko ne bude formiranaRegionalnaliga. - Naravno da je sazrelo. Kad}eakone}esad.Otvorene su granice, hodamo, putujemo, sara|uju privrednici, politi~ari, za{to ne bi i fudbal pratio taj trend” rekao je posledwi selektor velike Jugoslavije za sarajevski„San”. Premawegovimre~ima,vi{e nema opravdawa za fudbalske radnike u biv{oj dr`aviokorealizacijeideje. - Uvek se ne{to vadimo, a vremeprolazi.Regionalnaligajeneminovnostzafudbalu Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji... Ako klubovi sa ovih pros tor a me| us obn o igraju po Antaliji ili gde ve},za{tonebiuZagrebu,Sarajevu,Beogradu,Splitu,Podgorici - naglasio je nekada{wi„kormilar”Partizana. Stawe u Fudbalskom savezu BiH je kat as trof aln o,

IvicaOsim

problema je mnogo, a ~ak postoji realna pretwa da FIFAiUEFAkaznereprezentaciju BiH i klubove ako ne bude osvojen Statut po kome }e FS BiH imat i jedn og predsednika. Osima bi mnogi `eleli da videnakormiluSavezailiu nekojdrugojulozi,ali… - Ne znam kako su birani ovikojivladaju,neznamkoih

jebirao,ilisusamisebeizabrali. Ne o~ekujete vaqda da sesamnekomenudim.Akoneko misli da sam od koristi, `elimdapomognem,aliniko me ne zove” - rekao je Osim i dodao:-Uostalom,neznamda li me svi `ele. Trebao bih oti}iuMostar,Bawaluku,pa davidimdalijetotako.Jedno je podr{ka novinara, ali nepitamosenivinija.

Adrijanonapu{taEvropu BrazilskifudbalerAdrijano demantovao je da }e se preselitiuEngleskuirekao da se vra}a u domovinu zato {tomunedostajeporodica. - Imam dvoje dece i mnogo mi nedostaju. Svaki put kada se~ujemsawimagotovodazapla~em. Ne mogu vi{e da budem odvojen od wih - rekao je Adrijano. Brazilski napada~ nedavno je raskinuo ugovor sa Romom,ainteresovawezawegovo anga`ovawe pokazali su prem ij erl ig a{ i Wuk asl i Totenhem. -URominisamimaosre}e, ali mo`da je to bio znak od BogadasevratimuBrazildodaojeon. OBROV^ANINI[ANE PODRU^NULIGU

@eqa vi{irang Ve} mesec dana treniraju fudbaleri obrova~kog Borca ~lanovi MFL Ba~ka Palanka. Agilni predsednik Milan Trkuqa nastoji da obezbedi materijalnu podlogu za nastavak takmi~ewa,anatreneruBlagojevi}uiigra~imajedazajedni~ku `equ, plasman u Podru~nu ligu Novog Sada pretvore u stvarnost. Glavni konkurenti Obrov~anima su biv{i prvak pivni~ka Slavija i gajdobranskiSoko.Ovatritimaodmakla suostalimkonkurentima. -Ono{toradujejeto{tona raspolagawu imam gotovo dvadeset i pet kvalitetnih igra~a. Jesanas su izuzetno napredovali mladi golman \uki}, Stani{i}iGaji},asjajnepartije su pru`ili i oni stariji: Jovanovi}, Pejovi}, Trkuqa, Maksimovi} i Vranac, koji }e i na prole}e predstavqati udarneigletima-ka`etrener Borca. - Formu }emo vijati krozprijateqskeutakmice,odigrali smo ih ~etiri sa novosadskom Mlado{}u, Tvr|avom iz Ba~a i Starim gradom i 1. majemizRume,apredstojenam sa ekipama Vrbasa, Hercegovca,KabelaiBe~eja. Trenutnogotovosvakodnevno na igrali{tu Borca vredno treniraju: \uki}, Ivani{vi}, Maksmovi}, Vukojev, Powevi}, Obad,Vranac,G.Trkuqa,J.Trkuqa, Dra`i}, Lali}, Kqaji}, Jovanovi}, Dra{ko, Pe{ut, Stani{i},Gaji},Grci},Tankosi}, Popovi}, Manovi}, Pejovi}, Popadi}, Kerlec, Ili}, Rami}iDrobwak. M.Po.

Adrijano je pro{log leta do{ao u Romu iz Flamenga, me| ut im, zbog brojn ih povreda odigrao je samo sedam utakm ic a za ital ij ans ki klub. - Nije mi bilo su|eno da uspemuRimu.Nikadaukarijeri nisam bio toliko van terena. Svaki put kada bih pon ov o ulaz io u form u, usledila bi nova povreda oceniojeAdrijano. Brazilacjerekaoda}eodlaskom iz evropskog fudbala izgubiti mnogo novca, ali i istakaoda}eporedporodice ponovobitisre}an.PreRome Adrij an o je u Evrop i nastupao za Inter, Fiorentinu iParmu.

Kapelonalisti `eqaJuventusa Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Fabio Kapelo`eqaje~elnikatorinskogJuventusa.Prvi~ovek„staredame”AndreaAwelirazgovaraojesaselektoromEngleske o preuzimawu tima iz Torina na kraju sezone, me|utim, {ansedaDonFabiobudetrener„crno-belih”gotovodane postojejerseiskusnistru~wakobavezaoda}evoditiselekciju „Gordog albiona” do kraja ciklusa kvalifikacija za Euro 2012. ukqu~uju}i i takmi~ewe u Poqskoj i Ukrajini leta2012.godine. Aweli,ipak,verujeKapeluisavetovaosesawimuizboru novog stratega Juventusa, a trenutno je u prvom planu \anlukaVijali.LegendaJuventusaistaklajeinteresovawe zaklupubiv{egkluba,asigurnojedabiKapelovaminubrzao wegov dolazak na kormilo ekipe. Lui|i Del Neri nije opravdaoo~ekivawaupravetimasanajvi{etitulauKal~u, pa}esigurnonapustitiklupu„staredame”ujunu.

FIFARE[AVAMISTERIJU

Rusiname{talipenale Postupak je pokrenut protiv arbitara koji su pro{log mesecasudilidveme|unarodne prijateqske utakmice. U saop{tewu se navodi da se radi o utakm ic am a odi g ran im 9. februara u Antaliji, Bolivija-LetonijaiEstonija-Bugarska. „Svetskoj ku}i fudbala” je ukazano na neuobi~ajena kla|ewa na te dve utakmice, zbog ~eg a je FIF A odl u~ il a da sprovede istragu, a `albe su poslala i sva ~etiri fudbalska saveza ~ije su reprezentacijeigraleteme~eve. Bugarska i Estonija odigralesu2:2,dokjeLetonijapobedilaBolivijusa2:1,asvihsedamgolovapostignutojeizjedanaesteraca. -FIFAjepokrenuladisciplinski postupak protiv {estorice sudija koji su sudili

na prijateqskim utakmicama A’ selekcija Bolivija - LetonijaiEstonija-Bugarska,koje su odigrane u Antaliji 9. februara 2011. godine. - navodi se u saop{tewu. - Pokrenulismopostupaknakon{tosmo pregledali svu dokumentaciju i informacije koje smo dobili,uvezisamogu}imname{tawem rezultata tih utakmica. Postupak }e sprovesti DisciplinskikomitetFIFA. Obe utakmice organizovala je agencija sa Tajlanda „Futi sport int ern e{ nal”, prek o jednog menaxera iz Rusije koji ima lic enc u FIF A. Prem a pravilimaoprivatnosti,FIFA nije saop{tila imena sudija,nitiizkojesuzemqe. Pro{log meseca Fudbalski savez Ma|arske suspendovao je sudijuKolosaLen|ela,kojije sudiojedanodtadvame~a.


18

sport

petak11.mart2011.

IGOR BUTULIJA, TRENER JUNIORSKE REPREZENTACIJE

Svetsko prvenstvoizazov Juniorska rukometna reprezentacija Srbijeodigra}edveutakmice sa selekcijom Slovenije (danas u 19 i sutra pre podne), a sve u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo u Gr~koj, posledwe za generaciju 1990. Ostala su prakti~no jo{ ~etiri meseca rada sa ovom generacijomsrpskihrukometa{a, kojajenaizlazuizomladinskog rukometa. [ta mo`emo o~ekivati u narednom periodu, pitalismotreneraIgoraButuliju? - O~ekujem da }e ova generacijajo{vi{edanapreduje,{to jedobrastvarzabudu}nostsrpskogrukometa.Nijesadatoliko bitno{tosmonapravilivelikiuspehpobedomnadIslandom

nije imala pivotmena. Radili smo na tome da osposobimo Vukovqaka,kojinijeigraouKa}u. IzgubilismoDra{kaNenadi}a zbogpovrede,aigra~nakogase nijera~unalo,aukogasamverovao, bio je Ivan Dimitrijevi}, koji je potencijal pokazao na kvaifikacijama.Tosusvebili problemi. Sada je ve} pro{ao nekiperiod,ve}sumomciu{li u sistem rada. Verujem da }e se on osetiti na Svetskom prvenstvu. Kakoigra~irazmi{qaju? -Trebalobiimomcidaverujudamo`emodanapravimoneki rezultat.[ta}emouraditi,vide}emo.Moradapostojipritisakidaiztesituacije,negdeu perspektivividimonakogamo-

NA[ AS SE NAJZAD OPORAVIO

^avi}spremanza mitinguMilanu Najboqi srpski pliva~ Milorad ^avi} izjavio je da je spremanzanovatakmi~ewaposlepauzeodskoro10mesecizbogoperacijele|a.^avi} treniranaTa{majdanu,azavikend}eu~estvovatinamitingu uMilanu. - Pliva}u 50 delfin i 50 kraul. Znam da sam aerobno dobro radio, sada }u videti gde sam brzinski u ovom trenutku. Na startu }e biti i Koroti{kin,najboqiitalijanskidelfina{i,jednadobraproveraiz punog treninga. Imam pozitivnutremu.Predsvakuprvutrkuu sezoniose}ammalunervozu,pogotovusadaposleovakodugepauze.Najva`nijejedamele|avi{e ne mu~e. Jo{ su tu prisutni neki bolovi, ali posle istezawa mogu normalno da plivam {tojenajva`nije-naveojesrpskipliva~. Onjeistakaodagaposlemitinga u Milanu o~ekuje serija takmi~ewa. -Prvaproverana100delfin bi}eDa~kupuAjndhovenu.Tamo je kako mi pliva~i ka`emo ’brz’bazenitada}uvidetigde se nalazim u mojoj glavnoj disciplini.Posletogasledeod-

Milorad ^avi}

lascinapripremeuGr~ku,Bawaluku i jo{ nekoliko takmi~ewa. Udarne provere za Svetsko prvenstvo u [angaju, koje seodr`avakrajemjulatrebalo bi da budu na mitingu ’Mare Nostrum’ u Barseloni po~et-

kom juna i verovatno ’Pariz open’krajemjuna-rekaoje^avi}. Srpski pliva~ je istakao da nema nikakav odnos sa nacionalnim savezom. „Ne postoji kontakt.

PROMENA NA ^ELU BA^KOPALANA^KOG VOJVO\ANSKOG LIGA[A

Igor Butulija savetuje pulene

iplasmannaSP,ve}to{to}e generacija, koja se dve godine nijeokupqala,dokjanisamizabranzatrenera,mo}idaprovedejo{jedanperiodzajednoitakopodignenivoigrenajo{vi{i nivo. Napredak je vidqiv rekaojeButulija. KolikojerezultatnaSPbitan na kraju rada sa ovim momcima? -Iskrenodaka`em,nismodavalinikakveizjavepredEvropsko prvenstvo, jer smo kao stru~ni {tab bili realni u prognozama.ImalismoMili}a, kojijeimaonekolikooperacija kolena, Me{tera za koga smo u {aligovorilidajebionaautoputu„Beograd-NoviSad”,sobziromnatodajetreniraomalo uBeogradu,aigraoutakmiceza Crvenku. Imali smo \or|i}a, koji je sedeo na klupi {est meseci, pa Markeza koga sam pozvaodadebitujeukvalifikacijamazaEP.Zagodinudanajedo{aodoseniorskereprezentacije.Ono{tojemenibiloiznena|ewe,a{tosamzatekao,jesteda ova reprezentacija prakti~no

dnevnik

`emo da ra~unamo za seniorsku reprezentaciju. Verujem da }e oni mo}i da se izbore sa tim pritiskom. Dali}evamsistemtakmi~ewa, ve}i broj utakmica, odnosno,mo`danekevanevropskeselekcije, koje nisu istog kvaliteta,bitiolak{aweuodnosuna EP,gdejesvakautakmicaodlu~uju}a? - Ne gledam na to tako. Mi smo sa podnebqa, gde olako potcewujemo neke stvari. Tako se pri~alo i za Estoniju u kvalifikacijamazaEP,pasu Estonci prikazali jedan fenomenalanrukomet.Svidanas igrajurukometiusvakuutakmicu moramo da u|emo maksimalno.Dosta}ezavisitiiod fizi~ke spreme, du`ine klupe, itd. Postoji ta olak{avaju}a okolnost da ako nai|emo na nekog slabijeg rivala, mo`emo da rasporedimo snage. Zasadaneznamoni`reb,tako da je rano pri~ati. Bavi}emo se sobom, a ne rivalima - naglasiojeIgorButulija. J. G.

Platnerv.d. predsednikaBa~ke

Skup{tina ba~kopalana~kog vojvo|anskogliga{aBa~keodlu~ila je da Milivoja Kne`evi}a, koji je podneo neopozivuostavkunafunkcijuprvog ~oveka, mesto v.d. predsednika ovog kluba zauzme Nenad Platner. Pored ~lanova Skup{tine, sednici su prisustvovaliipotpredsednikFSVi~lan FSS Marjan Rni}, kao i generalnisekretarSportskogsavezaop{tineDraganKuburovi}.

prema{uje ~ak 12 miliona dinara. Kne`evi} je naveo da se kod sudske jedinice u Ba~koj Palancivodinekolikosporova, pa sada ne mo`e da se proceni koliko }e definitivno bitipresudanateretFKBa~ka. Novimenovani v. d. predsednikaklubaNenadPlatnerre-

ja. Odmah da vam ka`em da je moj ciq ulazak u vi{i rang. Prvo vi igra~i trebate da mi pomognete,napravi}emomnogo boqu atmosferu. Mislim da ve}odprvogkolatrebadapo~nemodapobe|ujemo,dadovedemo gledaoce na stadion. Pare se u fudbalu prave iskqu~ivo od prodaje igra~a, a da bi se

Na po~ etk u skup{ tin e je Mil iv oj e Kne` ev i} podn eo izve{taj o radu i poslovawu klub a za pro{ lu god in u, a osvrnuo se i na 2009. godinu kadajeipreuzeodu`nost~elnikaBa~ke.Istaknutojedaje klupski ra~un u blokadu u izbnosuod850.000dinara.Apregledom spornih i nespornih potra`ivawa koja samo prema „Dun avp rev oz u” ba~k op al ana~kom prevozniku iznose 9,5 milionadinara.Tosusamonekeodobaveza,akona~nacifra

kao je da se nema vremena za pri~e,ve}dasemoraraditi. - Po meni se zakasnilo sa ovom Skup{tinom, moralo je todabudemnogoranije.Doveden sam pred svr{en ~in. Nemamnamerudadajemsvojepare, jer ih jako te{ko zara|ujem, a nemam ni ~arobni {tapi} da bih uradio ne{to preko no}i. Podr{ku vidim pre svega u Sportskom savezu Op{tine i lokalnoj samoupravi, poku{a}emodana|emoprelaznare{ewa,ali`elimdabudetesvesni daovonijebezizlaznasituaci-

OSMINA FINALA FUTSAL KUPA SRBIJE

Odlu~ilipenali Be~ej – Kopernikus Vidre 9:6 (5:5,1:1) BE^EJ: Sportska dvorana OSCMladost,gledalaca:200,sudije:Bo`ovi}(Kula)iKara~owi (Smbor), strelci: Sekuli} u 13, @eravica u 30. i 37, Ra{kovi} u 30. i Stankovi} u 31, a iz penala Stanojevi}, Sekuli}, \uri} i Stankovi} za Be~ej, a Mila~i} u 8,25(7m)i33,D.Trajanovi}u21. iM.Stojakovi}u25,aizpenala Mila~i}. BE^EJ: Andri}8(12odbrana,1 sedmerac),Vu~kovi}6,@eravica 7,Ra{kovi}7,Iki}6,Kobiqski

TURNIR U INDIJAN VELSU

Jelena pobedila udublu

Srpska teniserka JelenaJankovi}iskiwa Anastasija Pavqu~enkova plasirale su se u drugo kolo VTA turnira u Indijan Velsu u konkurenciji dublova. Jankovi}eva i Pavqu~enkovapobedilesuuprvomkolu Ruskiwe Veru Du{evinu i

Podr{kaizFSS PotpredsednikFSVMarjanRni}jepreneoporuku~elnika FSSkojisupozdraviliigra~eiklupskorukovodstvoBa~ke iistaklidato{tojeba~kopalana~kaekipaispalaizSrpske lige ne zna~i tragediju, ve} da se mora ulo`iti napor da se ekipavratiutre}eliga{kodru{tvo,paiuPrvuliguSrbije gdejeBa~kojsatakvomtradicijomimesto. - Poru~ili su iz FSS da se ova Skup{tina uradi na jedan korektan na~in, a FSS odaje du`no po{tovawe igra~ima i klupskomrukovodstvuzasveono{tosteradiliuklubuuovo izuzetnote{kovreme.Ba~kazauzimazna~ajnomestoiuovom su`enom srpskom fudbalu, ali i na prostorima biv{e Jugoslavije gde spada me|u prvih deset drugoliga{a. Zauzimamo zna~ajno mesto u fudbalu, a svi Ba~ku smatraju velikim klubom-naveojeRni}.

Nenad Platner

-Udecembrusamtra`ioneka sredstvazapripreme,onisume odbiliiodtadasamdigaoruke. Sve {to dobijam ide preko Min is tars tva omlad in e i sportaiOlimpijskogkomitetaSrbije”-rekaoje^avi}.

6,Stankovi}7,Stanojevi}7,\uri} 6, Sekuli} 7, Maksimovi} 6, Vadanski-. KOPERNIKUS VIDRE: Ran|elovi}7(9odbrana),D.Trajanovi} 7, Mila~i} 8, Jankovi} 7, I. Stojakovi}6,S.Trajanovi}7,Jovanovi}6,M.Stojakovi}6,Miqkovi}6,D.D.Stojakovi}-. Dramati~nokrajTise,sasre}nim epilogom po Be~ejce. Doma}ini su bili uspe{niji u izvo|ewupenala. V. Jankov

prodali moramo da imamo rezultate. Sigurno }u u narednimdanimadatisvojmaksimum da se situacija stabilizuje u klubukolikojetomogu}e.Moramo da odblokiramo ra~un, igra~ima da izmirimo dugovawa,atosuogromnepare.Zato neka fudbaleri nastave sa radom, trener je napravio dobru atmosferu,aosvimpromenama u klubu }e fudbaleri biti iskrenoinformisanibezuvijawa. Ukoliko budemo pobe|ivali,jasenebojim,znamgde}u dana|empare. D. Zori}

Jelena Jankovi}

Ekaterinu Makarovu rezultatom2:0,posetovima6:4,6:4.One }e u drugom kolu igrati sa pobednicama me~a @izela Dulko (Argentina)/Flavija Peneta (Italija) - Monika Nikulesku (Rumunija)/AnastasijaRodionova(Rusija). AnaIvanovi}iNemicasrpskog porekla Andrea Petkovi} eliminisane su u prvom kolu u dubl konkurenciji. One su na startu takmi~ewa pora`ene od RuskiweMarijeKondratijevei ^ehiweRenateVora~overezultatom1:6,6:3,10:6. Jankovi}eva }e se u drugom kolu u singl konkurenciji sastati sa Amerikankom Koko Vandevege,kojajesavladalaRumunku Editu Galovic 4:6, 6:3, 6:4. Ivanovi}evoj }e rivalka u drugomkoludabudeJapankaKimikoDateKrum,kojajepobedila Kazahstanku Jaroslavu [vedove6:4,7:5.

DA NAS NA SPORT SKIM TE RE NI MA Ko{arka NLB liga - PARDUBICE: Nimburk - Zagreb (18). Prva B mu{ka liga - IN\IJA: @elezni~ar - KG Student UK (16), BEOGRAD: Radni~ki Basket - Viva basket (16).

Odbojka Plej-of za dame: NIS Spartak - Dinamo (P) (prvi me~, 19). Mu{ka superliga: KRAQEVO: Ribnica - Smederevo (19).

Prva mu{ka liga - SUBOTICA: Spartak - Mladost (17), IVAWICA: Putevi - VGSK (18).

Rukomet

Druga `enska liga, sever - TEMERIN: Temerin - Mladost (18.30). Prva vojvo|anska mu{ka liga - BAJMOK: Dalmatinac Kqaji}evo (17).

Stoni tenis Mu{ka superliga - NOVI SAD: Vojvodina - IMT (17).


SPORT

dnevnik

petak11.mart2011.

DVA KOLA PRE KRAJA NLB LIGE

^ETVRTFINALE EVROLIGE

Mrtvatrka zaopstanak Jo{ su samo dva kola ostala do zavr{etka prvenstvene trke u ko{arka{kojNLBligi.Nafajnal-forturniruQubqani ve} su se plasirali Krka, Partizan i Olimpija, a sasvimblizuovomciqusuiigra~i Zagreba, koji imaju pobedu vi{eodBudu}nosti. Velika borba, me|utim, vodi se i za predposledwe mesto na tabeli,po{tonajlo{ijeplasiranitimunarednojsezoni,bez obzira na plasman u doma}em prvenstvu,nemo`edakonkuri{ezaizlazakuregionalnotakmi~ewe.Kandidatizaispadawe sunekada{wijugoslovenskigiganti Crvena zvezda i Zadar i tek posle preostale dve runde zna}esekoo(p)stajeakonapu{taJadrannanajmawejednusezonu. Ve} u nedequ beogradski crveno-belisasta}esesovosezonskim evroliga{em Olimpijom i, bez obzira {to se utakmica igrauPioniru,~ekaihjakote`ak posao. S druge strane, Zadarjedoma}inHemofarmukoji se bori za izlazak u Evropu, preciznijeuEvrokupiVr{~anibi,vode}isvojubitku,mogli u velikoj meri da pomognu Crvenoj zvezdi. Nema nikakve dilemedajetimizBanatatrenutnomnogoja~iikvalitetnijiod Zadrana,alinetrebasmetnuti sumani~iwenicudajeigrawe uovomdalmatinskomgraduuvek bilo te{ko ba{ za sve ekipe i da doma}i tim ume tamo da vi{estrukonadma{ivlastitemogu}nosti. Beogra|ani jednostavno moraju da poku{aju da dobiju Olimpiju, jer ih u posledwem koluo~ekujejo{te`autakmica uZagrebu,po{to„mravi”tra`e prolazkafajnal-foru.Iakosu ostalasamodvakola,eventualnapobedaCibonenadBudu}nosti i trijumf Zagreba u dana-

{wemduelusNimbirkomu^e{koj, mogli bi makar malo da pojedostave stvari za Crvenu zvezdu, jer bi to zna~ilo da se Zagrebkvalifikovaozaturnir najboqe ~etvorke i u posledwe kolou{aobismalomawimmotivom(osimdapomogneZadru). Ipak,trebaprvosko~itipare}i hop, jer Zvezdu ~eka mo}na Olimpija, koja, dodu{e, nema nekunaro~itumotivaciju,osim sportske, po{to }e se svakako

1.Krka 2.Partizan 3.Olimpija 4.Zagreb 5.Budu}nost 6.Cedevita 7.Hemofarm 8.Radni~ki 9.Igokea 10.Nimbirk 11.Cibona 12.[iroki 13.C.zvezda 14.Zadar

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Partizanblizu fajnal-fora 17 16 16 14 13 12 12 12 11 11 10 10 7 7

7 8 8 10 11 12 12 12 13 13 14 14 17 17

1866:1722 1913:1660 1843:1724 1960:1936 1827:1766 1966:1923 1896:1911 1960:2016 1785:1808 1850:1893 1846:1932 1828:1979 1817:1958 1838:1067

41 40 40 38 37 36 36 36 35 35 34 34 31 31

Kakodoopstanka:BorisBaki}(Crvenazvezda,igra~sloptom)

boritizatituluusvojojdvorani”Sto`ice”uQubqani. Uposedwemkolu,dakle,koje jenaprogramuuutorakisredu, ZvezdaputujeuZagreb,aZadar u [iroki Brijeg. Ho}e li tim [irokog odigrati ovaj duel

Zvezdado~ekujeOlimpiju igostujeZagrebu Parovi 25. kola: Crvena zvezda - Olimpija, Zadar - Hemofarm[tada,Krka-PartizanMTS,Cibona-Budu}nost,Igokea -[iroki,Radni~ki-Cedevita,Nimbirk-Zagreb. Parovi 26. kola: Zagreb - Crvena zvezda, [iroki - Zadar, Budu}nost - Nimbirk, Olimpija - Radni~ki, Hemofam [tada Krka,Cedevita-Igokea,PartizanMTS-Cibona.

Klipersi zaustaviliBoston Ko{ ark a{i Bos ton a pora`eni su nasvomterenu od ekip e Los An|eles Klipersa rezultatom108:103ume~uNBAlige.Najefikas nij i u pob edn i~kom timu bio je Mo Vilijams, koji je zabel e` io 28 poen a. Koddoma}ih,najboqi je bio Rej Alen sa 23 poena, dok je kapiten srpske reprezentacije Nenad Krsti} postig ao 20 poen a i imaodevetskokovaza 38 minuta u igri. Sa{a Pavlovi} je proveo na ter en u sam o osam minuta, a za to vreme ubacio je dva poena. Minesotajenasvom terenu ubedqivo sa- NenadKrsti} Uostalimno}a{wimutakvladala Indijanu 101:75 uz odmicama NBA lige, postignuli~nuigruKevinaLava,kojije ti su slede}i rezultati: ^ipostigao 16 poena i imao 21 kago - [arlot 101:84, Golden skok. Srpski ko{arka{ Darko Stejt-WuXersi90:94,OklaMili~i} ubacio je ~etiri poehom a - Fil ad elf ij a pp naiimao~etiriuhva}enelop110:105, Juta - Toronto 96:94, teza17minuta,dokjecrnogorWujork-Memfis110:108,DaskicentarNikolaPekovi}dolas - Wu Orleans 92:93, Dedao {est poena za pet minuta u troit-SanAntonio104:111i igri. Kod gostiju, najboqi je Orl and o - Sak ram ent o bio Tajler Hansbro sa 21 poe106:102. nom.

19

maksimalnom snagom ili }e, ipak, imati „razumevawa” za Zadrane,te{kojepretpostaviti.Jednojesigurno,o~ekujunas, baremkadajeoborbizaopstanak re~, veoma zanimqiv rasplet u kojem oba kandidata za ispadaweimajuveomate{keme~eve.DesilisedaiZvedaiZadar izgube te dve utakmice, opstanku }e se radovati srpski klub, jer ima boqi me|usobni skor, a obe ekipe imaju trenutnopo7pobedai17poraza.Nai- me,ZadarjepobediouPioniru sa 89:76, a onda je srpski tim bioboqiuZadruiubedqivije trijumfovao-bilo83:60zaekiputreneraUvalina. A. Predojevi}

Hamilton razo~aran ubolid Meklarena Voza~Meklarena Luis Hamilton izjaviojedajerazo~aran novim bolidom britanskogtimaidodaodane verujeuosvajawetituleuovogodi{wem {ampionatu Formulejedan. -Daliverujemdauovom tren utk u imam bol id za osvaj aw e tit ul e? Ne, nemam.Trebalojedabudemou mog u}n os ti da nas tav im o gdesmostali2008.godinei osvojimo jo{ neku titulu u prethodne dve godine, ali nismo. Gledaju}i razvoj bolida tokom zime i kako je napravqen bio sam veoma uzbu|en da ga kona~no testiram misle}i da imamo odli~nu {ansu za titulu. Ali, mislim da smo u ne~emu pogre{ili, ali imamo priliku da to ispravimo. istakaojeHamilton,kojije 2008. god in e bio svets ki {ampionuF1. Meklaren je saop{tio da }e [panac Pedro de la Rosa biti zvani~ni test i rezervni voza~ britanskog tima. Onjepro{legodinevozioza Zauber, a jedno vreme je bio testvoza~Pirelija. Novasezonau{ampionatu F1po~iwe27.martatrkomza VelikunagraduAustralije.

Vaterpolisti beo- gradskog Partizana nalaze se na dobrom putudaseplasirajunazavr{ni turnir Evrolige. Posle ubedqive pobede nad Jadranom iz Herceg Novog u prvom kolu ~etvrtfinalne grupe izabranici Igora Milanovi}a su u drugom kolu na svojoj „Bawici” savladalivelikogrivaladubrova~ki Jug 11:10. U izuzetno zanimqivomiuzbudqivomderbijuvi{e snage, voqe i sportske sre}e imalisuigra~iPartizanaitako su ostali nepora`eni na svombazenu,aJugusunaneliprvi poraz ovesezone u Evroligi. Navija~i Partizana zaslu`ili susvepohvale,jersubiliigra~ vi{eupobedicrno-belih. Iakosusvio~ekivaliizuzetno neizvesnu utakicu u kojoj }e dominirati jake odbrane, malo kojemogaodapredpostavida}e se prva ~etvrtina zavr{iti sa desetgolova,popetsaobestrane, mnogo iskqu~ewa i kontrafaulova...Nakrajute{kojere}ikojebionajzaslu`nijizapobedu Partizana, jer svaki pogodakbiojeneizmernova`an.NajefikasnijisubiliDu{koPijetlovi}iAleksandarRadovi}sa po tri gola, a golman Slobodan Soro je uhvatio nekoliko va`nih lopti, pa i kontru Mare Jokovi}akodrezultata11:10.

Trener Partizana Igor Milanovi}jeposleutakmiceistakaodajepresudiladobraodbrana wegovih pulena sa igra~em mawe. - Kriterijum su|ewa bio je o{tar, ali isti na obe strane, tako da na to nemam primedbi. Zadovoqan sam Partizan mo`e mnogo boqe, mislim da su va`nostme~aiimperetivpobede malo sputala moje igra~e. ^estitam im na va`noj pobedi, okre}emoseslede}emme~uprotiv Budve, koji igramo, tako|e, na „Bawici”i koji moramo da odigramomnogoboqe-rekaoje Milanovi}.

A grupa Rezultati 2. kola: Budva Jadran 6:5, Partizan - Jug 11:10.

B grupa Rezultati 2. kola: Va{a{ Mladost 8:9, Pro Reko - Primorje15:9.

1.Partizan 2.Jug 3.Budva 4.Jadran

2 2 2 2

2 1 1 0

0 0 0 0

0 1 1 2

24:18 20:17 12:15 13:19

6 3 3 0

U3.kolusastajuse:Jug-Jadran (26. marta), Partizan Budva(27.marta).

NikolaRa|enpredgolomJuga

1.Primorje 2.ProReko 3.Mladost 4.Va{a{

2 2 2 2

1 2 1 0

0 0 0 0

1 0 1 2

22:21 24:14 14:17 14:22

3 6 3 0

U3.kolusastajuse:PrimorjeMladost (26. marta), Pro Reko Va{a{(26.marta).

Wegov kolega Elvis Fatovi}, trener Juga smatra da je wegov tim mogao i do boqeg rezultata u duelu sa Partizanom. - Malo ko je o~ekivao da }e se prva ~etvrtina zavr{iti 5:5.Odbraneobatimasuutom periodu igre bile ne{to slabije. Pobeda Partizana je zaslu`ena, mada je i Jug imao svoju {ansu za slavqe. Jedini sporni momenat na utakmici je bio onaj kod rezultata 9:8, kada je nama nije priznat pogodak-rekaojeFatovi}. Trostruki strelac za Partizan u duelu sa Jugom bio je momakizHercegNovog,AleksandarRadovi}. - Kao {to smo i o~ekivali bio je ovo neizvestan duel, sa punoplivawa.Partizanjepoznat po tome {to nikada ne odustajeitojepokazaoisada. Pobednika su presudili srce i `eqa za pobedom. Dodu{e, primili smo nekoliko lakih gol ov a, ali smo zas lu` il i trijumf-rekaojeRadovi}. G. Malenovi}

VojvodinazaJadranskuligu Prvi sastanak izme|u predstavnika Vaterpolo saveza Srbije i predstavnika Triglav osigurawa, glavnog sponzoraJadranskelige,odr`anje u Qubqani. Na tom sastanku pru`ena je bezrezervna podr{ka Triglava da u Jadranskoj liginastupajuitrisrpskatima,Partizan,VojvodinaiCrvena zvezda. U Vojvodini su ovuvestdo~ekalisaodobravawem.[efstru~nog{tabaNovosa|ana Dejan Stanojevi} je

istakaodabinastupuJadranskoj ligi bio veoma zna~ajan zawegoveigra~e. - Sada se vidi koliko je za Vojvodinuzna~ilou~e{}e,prvouInterligi,kojajepro{le godine prerasla u Evrointer ligu,adaneka`em{tazna~i za moje momke igrawe u Evroligi. Do sada nismo imali priliku da igramo sa jednim Jugom,asviznaju{tauevropskom i svetskom vaterpolu zna~e Dubrov~ani. Zbog toga

podr`avamo ideju da nastupamouJadranskojligi,akoliko }e to zna~iti za moje igra~e pokaza}evreme-rekaojeStanojevi}. Sa ovim navodima sla`e se iupravaVojvodine,{tojepotvrdio i direktor Koqa Lazor. - Stav uprave je da se igra Jadranskaliga.Sadasamojo{ ostajedaseizdefini{uuslovi igrawa u tom takmi~ewu rekaojeLazor. G. M.

ME\UNARODNI TURNIR JUNIORA U BE^EJU

NadekrajTise Posledu`egvremena,opetse u gradu kraj Tise igra me|unarodni vaterpolo turnir. Istina,upitawujejuniorskakonkurencija,jersada{wisastavVa-

{panskuBarselonetuizBarselone,hrvatskuKrunuizOsijeka, rumunsku Oradeu iz istoi- menoggrada,tena{eekipenovosadsku Vojvodinu i Zemun.

JunioriBe~ejcadebitujuname|unarodnojsceni

terpoloklubaBe~ejac,kojinastavqa bogatu tradiciji trofejnog sporta u Be~eju, ~ine, uglavnom,golobradimladi}i. - U pitawu su igra~i 1993. odi{ta u mla|i, a ugosti}emo

Verujemda}esveprote}ikako smo zamislili i da }e „prvenac“ve}narednegodineprerasti u kontinuitet - rekao nam je predsednik Be~ejca Milan Brkqa~.

U~esnici su podeqeni u dve grupe. U jednoj }e igrati Barceloneta,VojvodinaiZemun,a udrugojKruna,Oradeaidoma}in Be~ejac. Turnir po~iwe ve~eras u 18 sati utakmic om Vojv od in a-Zemun, sve~ano otvarawe zakazano je za 19, a od 20 sati snagu }e odmeritina{imomciiRumuni. Sutra pre podne od 10satiigrajuBarselonet a-Vojv od in a, a sat vremenakasnijesastaju se Oradea-Kruna. Popodnevnim programom zavr{avasetakmi~ewe pogrupama,asastajuse Zem un-Bars el on et a u 17iKruna-Be~ejacu18 sati. Pol uf in aln i okr{ajiigrajuseunedequ pre podne, utakmica za petomestota~noupodne, borba za tre}e mesto odigra}e se u 17, a finalejenaprogramuod18sati. Prog la{ ew e pob edn ik a, uru~ewe nagrada i sve~ano zatvarawe turnira obavi}e se u 19sati. V. Jankov


20

sport

petak11.mart2011.

dnevnik

RASPORED PROLE]NOG DELA PRVENSTVA VOJVO\ANSKE LIGE – GRUPA ISTOK

Topol~ani u Lazarevu 17. aprila 16. 17. 18. 19. kolo

kolo

(12. i 13. marta u 14.30)

Dinamo - Kozara Budu}nost - Jedinstvo Radni~ki (Z) - Obili} 3:5 Ba~ka Topola - Spartak Proleter - Vojvodina AFK - Borac Radni~ki (B) - Ba~ka 1901 Zadrugar - Ba~ka (P)

20.

(19. i 20. marta u 14.30)

jesenas

Zadrugar - Dinamo Ba~ka - Radni~ki (B) Ba~ka 1901 - AFK Borac - Proleter Vojvodina - Ba~ka Topola Spartak - Radni~ki (Z) Obili} - Budu}nost Jedinstvo - Kozara

1:3 3:5 3:5 2:0 3:0 0:1 3:0 2:1

kolo

kolo

(26. marta u 15)

jesenas

1:0 1:3 4:1 0:2 0:2 0:4 1:3 1:1

Dinamo - Jedinstvo Kozara - Obili} Budu}nost - Spartak Radni~ki (Z) - Vojvodina Ba~ka Topola - Borac Proleter - Ba~ka 1901 AFK - Ba~ka Radni~ki (B) - Zadrugar

(2. i 3. aprila u 15.30)

jesenas

0:6 1:2 2:3 0:1 2:3 2:1 0:1 0:3

Radni~ki (B) - Dinamo Zadrugar - AFK Ba~ka - Proleter Ba~ka 1901 - Ba~ka Topola Borac - Radni~ki (Z) Vojvodina - Budu}nost Spartak - Kozara Obili} - Jedinstvo

jesenas

0:0 2:4 0:1 1:2 0:2 1:2 1:3 2:2

kolo

(9. aprila u 15.30)

Dinamo - Obili} Jedinstvo - Spartak Kozara - Vojvodina Budu}nost - Borac Radni~ki (Z) - Ba~ka 1901 Ba~ka Topola - Ba~ka Proleter - Zadrugar AFK - Radni~ki (B)

21.

jesenas

0:7 1:1 0:3 3:3 0:1 2:0 1:3 1:4

kolo

(16. i 17. aprila u 16)

AFK - Dinamo Radni~ki (B) - Proleter Zadrugar - Ba~ka Topola Ba~ka - Radni~ki (Z) Ba~ka 1901 - Budu}nost Borac - Kozara Vojvodina - Jedinstvo Spartak - Obili}

jesenas

2:3 0:2 0:2 0:3 0:4 1:0 0:1 0:3 DrugoplasiranitimVojvo|anskefudbalskelige,istok:Ba~kaTopola

22.

23.

kolo

kolo

(20. aprila u 16)

Dinamo - Spartak Obili} - Vojvodina Jedinstvo - Borac Kozara - Ba~ka 1901 Budu}nost - Ba~ka Radni~ki (Z) - Zadrugar Ba~ka Topola - Radni~ki (B) Proleter - AFK

jesenas

15 11 15 11 15 10 15 9 15 7 15 6 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 4 15 3 15 3 15 3

26.

jesenas

2:0 0:1 1:2 1:1 2:5 1:5 1:1 2:4

kolo

Tabela 1. Zadrugar 2. B. Topola 3. Radni~ki(B) 4. Proleter 5. Jedinstvo 6. Borac 7. Obili} 8. Budu}nost 9. Ba~ka(P) 10. AFK 11. Kozara 12. Ba~ka 191. 13. Vojvodina 14. Dinamo 15. Spartak 16. Radni~ki(Zr)

(23. i 24. aprila u 16)

Proleter - Dinamo AFK - Ba~ka Topola Radni~ki (B) - Radni~ki (Z) Zadrugar - Budu}nost Ba~ka - Kozara Ba~ka 1901 - Jedinstvo Borac - Obili} Vojvodina - Spartak

1:2 0:0 2:3 2:6 0:4 0:2 0:1 0:0

1 3 0 4 2 3 3 3 4 4 4 5 6 4 5 5 3 7 3 7 3 7 3 7 3 8 4 8 210 012

32:13 27:12 28:16 22:10 34:24 19:26 27:19 25:26 22:23 19:23 24:31 22:26 16:23 14:31 16:34 11:21

34 33 32 30 25 22 21 20 18 18 18 17 15 12 11 9

NAPOMENA: Nedeqom kao doma}ini svoje me~eve igraju: Spartak (Debeqa~a), Vojvodina (Novo Milo{e vo), Bo rac (Star ~e vo), Ba~ ka 1901. (Subotica) i Zadrugar (Lazarevo).

(30. aprila i 1. maja u 16)

Dinamo - Vojvodina Spartak - Borac Obili} - Ba~ka 1901 Jedinstvo - Ba~ka Kozara - Zadrugar Buu}nost - Radni~ki (B) Radni~ki (Z) - AFK Ba~ka Topola - Proleter

27.

jesenas

3:0 1:1 1:1 1:2 0:3 0:3 0:1 0:2

(14. i 15. maja u 16.30)

jesenas

1:1 0:0 1:3 1:3 2:3 0:0 3:1 0:2

(21. i 22. maja u 16.30)

Radni~ki (Z) - Dinamo Ba~ka Topola - Budu}nost Proleter - Kozara AFK - Jedinstvo Radni~ki (B) - Obili} Zadrugar - Spartak Ba~ka - Vojvodina Ba~ka 1901 - Borac

30.

jesenas

0:2 1:0 0:2 1:2 0:2 3:1 0:1 0:2

kolo

kolo

(4. juna u 16.30)

Budu}nost - Dinamo Radni~ki (Z) - Kozara Ba~ka Topola - Jedinstvo Proleter - Obili} AFK - Spartak Radni~ki (B) - Vojvodina Zadrugar - Borac Ba~ka - Ba~ka 1901

jesenas

1:1 0:3 1:3 0:0 2:1 1:1 0:1 2:2

25.

(7. i 8. maja u 16.30)

Ba~ka Topola - Dinamo Proleter - Radni~ki (Z) AFK - Budu}nost Radni~ki (B) - Kozara Zadrugar - Jedinstvo Ba~ka - Obili} Ba~ka 1901 - Spartak Borac - Vojvodina

28.

jesenas

2:1 2:0 0:0 3:2 5:1 1:1 2:1 1:5

kolo

kolo

Dinamo - Borac Vojvodina - Ba~ka 1901 Spartak - Ba~ka Obili} - Zadrugar Jedinstvo - Radni~ki (B) Kozara - AFK Budu}nost - Proleter Radni~ki (Z) - B. Topola

29.

24.

kolo

kolo

(11. juna u 17)

Dinamo - Ba~ka Ba~ka 1901 - Zadrugar Borac - Radni~ki (B) Vojvodina - AFK Spartak - Proleter Obili} - Ba~ka Topola Jedinstvo - Radni~ki (Z) Kozara - Budu}nost

jesenas

1:1 0:1 1:3 2:3 0:3 1:2 1:0 2:2

(29. maja u 16.30)

Dinamo - Ba~ka 1901 Borac - Ba~ka Vojvodina - Zadrugar Spartak - Radniki (B) Obili} - AFK Jedinstvo - Proleter Kozara - Ba~ka Topola Budu}nost - Radni~ki (Z)

jesenas

0:3 0:4 0:3 0:2 2:4 1:1 0:6 1:0


SPORT

dnevnik

21

petak11.mart2011.

POMO] KLADIONI^ARIMA NA[ PREDLOG

ITALIJA – SERIJA A Danas

Bre{a-Inter

(20.45)

]ezena-Juventus

(20.45)

Subota

Nedeqa

Milan-Bari Roma-Lacio Katanija-Sampdorija Kaqari-Udineze \enova-Palermo Le}e-Bolowa Kjevo-Fiorentina Parma-Napoli 28 18 7 1.Milan 28 17 5 2.Inter 3.Napoli 28 16 5 4.Lacio 28 15 6 5.Udineze 28 15 5 28 13 7 6.Roma 7.Juventus 28 11 8 8.Palermo 28 12 4 28 11 6 9.Kaqari 10.Fiorent. 28 9 10 11.Bolowa 28 10 9 12.\enova 28 9 8 13.Kijevo 28 7 11 14.Sampdor. 28 7 10 28 6 11 15.Parma 16.Katanija 28 7 8 17.]ezena 28 7 7 28 7 7 18.Le}e 28 6 7 19.Bre{a 20.Bari 28 3 7

3 6 7 7 8 8 9 12 11 9 9 11 10 11 11 13 14 14 15 18

(13.20) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) 50:20 61 54:31 56 41:25 53 35:23 51 50:30 50 43:39 46 41:35 41 44:45 40 35:30 39 32:29 37 31:36 36 27:32 35 28:30 32 25:32 31 27:38 29 24:38 29 23:38 28 31:50 28 22:35 25 15:42 16

ITALIJA – SERIJA B Subota

Askoli-Atalanta Pja}enca-Krotone Sijena-Empoli Modena-Frosinone Torino-Livorno Groseto-Peskara Novara-Sasuolo Re|ina-Triestina Albinolefe-Vi}enca Vareze-Portosumaga

Ponedeqak

Citadela-Padova 1.Atalanta 30 17 2.Sijena 30 15 3.Novara 30 14 30 11 4.Vareze 30 12 5.Re|ina 6.Peskara 30 11 7.Vi}enca 29 12 30 11 8.Torino 9.Livorno 30 10 10.Empoli 30 9 30 10 11.Groseto 12.Pja}enca 30 9 13.Padova 30 8 14.Sasuolo 30 9 30 7 15.Modena 16.Albinol. 30 9 17.Krotone 29 7 18.Citadela 30 7 19.Portosum. 30 7 20.Frosinone 30 6 21.Askoli 28 8 22.Triestina 30 5

8 11 12 14 10 9 5 8 10 12 9 11 13 8 14 8 13 11 9 11 10 12

5 4 4 5 8 10 12 11 10 9 11 10 9 13 9 13 9 12 14 13 10 13

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (18) (20.45) 36:20 59 45:24 56 48:24 54 36:22 47 34:29 46 31:31 42 30:32 41 34:36 41 36:36 40 33:29 39 32:37 39 41:43 38 40:36 37 32:33 35 30:37 35 35:47 35 27:32 34 32:37 32 25:40 30 31:44 29 28:33 28 23:37 27

NEMA^KA BUNDES LIGA Danas

Keln-Hanover

(20.30)

Hofenhajm-Borusija(D) Bajern(M)-Hamburg [alke-Ajntraht Kajzer.-Frajburg Volfsburg-Nirnberg Verder-Borusija(M)

(15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30)

Majnc-Bajer(L) SentPauli-[tutgart 1.Borus.(D) 25 19 4 2 2.Bajer 25 14 7 4 3.Hanover 25 15 2 8 4.Majnc 25 14 1 10 5.Bajern 25 12 6 7 6.Nirnberg 25 11 6 8 7.Hamburger 25 11 4 10 8.Frajburg 25 11 4 10 9.Hofenhajm 25 8 9 8 10.[alke 25 8 6 11 11.Keln 25 8 5 12 12.Ajntraht 25 8 4 13 13.St.Pauli 25 8 4 13 14.Verder 25 7 7 11 15.Volfsburg 25 6 8 11 16.[tutgart 25 7 4 14 17.Kajsersl. 25 6 7 12 18.Borus.(M) 25 6 4 15

(15.30) (17.30) 53:14 61 53:34 49 37:32 47 41:32 43 51:33 42 39:32 39 37:36 37 32:34 37 41:37 33 29:30 30 31:43 29 24:34 28 27:43 28 33:51 28 29:37 26 43:47 25 33:42 25 37:59 22

Subota

Nedeqa

FRANCUSKA Danas

Ren-Olimpik(M)

(21)

Aviwon-Lorijen Lans-Tuluz Nansi-Kaen Nica-Okser SentEtjen-Brest So{o-OLimpik(L)

(19) (19) (19) (19) (19) (19)

Subota

Nedeqa

Bordo-Monako Lil-Valensijen PS@-Monpeqe 1.Lil 26 2.Ren 26 3.Lion 26 4.Marseq 26 5.PS@ 26 6.Montepeqe 26 7.Bordo 26 8.Lorijen 26 9.So{o 26 10.St.Etijen 26 11.Brest 26 12.Tuluz 26 13.Valensijen 26 14.Kaen 26 15.Nica 26 16.Okser 26 17.Nansi 26 18.Monako 26 19.Lans 26 20.Aviwon 26

13 14 12 12 12 10 9 10 10 9 9 10 7 8 7 5 8 4 5 1

10 7 9 9 8 8 10 6 5 8 8 3 11 8 9 14 5 14 10 8

3 5 5 5 6 8 7 10 11 9 9 13 8 10 10 7 13 8 11 17

(17) (17) (21) 45:25 49 31:18 49 44:25 45 37:23 45 39:26 44 21:24 38 35:31 37 32:31 36 40:31 35 33:33 35 27:28 35 27:29 33 30:27 32 29:36 32 17:27 30 30:33 29 27:41 29 25:28 26 24:40 25 13:50 11

[PANIJA – PRIMERA

Vu~icavijaEvropu

Subota

Ve~nigrad}eseponovo podeliti na crveno i nebesko plavo. Kao i uvek, gradski derbi }e, deset kola pre kraja, odlu~ivatioplasmanuuevropska takmi~ewa. Roma je pre nekoliko dana ispala iz Lige {ampiona, a kako bi se ponovo na{la u kvalifikacijama za najkvalitetnije klupsko taki~ewe,moraskinegradskogrivala. Lacijali pet bodova be`e vu~ici,pajezatosadanominalni doma}in pod blagim imperativom pobede. U Dowecku trenerRomeposlecrvenogkartona Meksesa odlu~io je da sa~uva Totijazavelikiderbi,pajejasnoda}eprincRimapredvoditicrveneuderbiju. Roma u posledwe vreme igra mnogoboqenastraninegokodku}e,alizboggradskogderbija,imperativa pobede i malo vi{e navija~anaOlimpijskomstadionu. Na{ predlog: 1

Lete}i magarci posledwih pet kola ne znaju za trijumf (dva remija, uz tri poraza) i opasno su se pribli`ili crvenoj zoni i pod hitno su im potrebne pobede ako ne `ele povratakuserijuB.Sdrugestrane, Fiorentina je u pro{lom kolu bila ubedqiva protiv Katanije,anagostuju}imterenima ve}dugonijepora`ena,pajesadausigurnojzoni,adostadalekoodEvrope,madajeunarednom periodu o~ekuje ne{to lak{i raspored. Ipak, iz predgra|a Veronemogisusamouzelibod. Na{ predlog: H, 2-3

(1.75) Verder - (3.35) Borusija (M) (4.10) Malokojemogaodao~ekujeda }e Verder, posle dobrih igara u Ligi{ampiona,daseborizaopstanakuBundesligi,alijetosadarealnaslika.Lo{epartijezelenihdovelisuihnakorakdoni`egranga,alisadaimajujednuod najboqihprilikadasemalovra-

Danas

Vu~ini}uduelusodbrambenimigra~imaLacija

te u `ivot. Pobedom nad BorusijomizMenhengladbahauradilibi dvestvari,jednogrivalazaispadawe gotovo sigurno preselili u ni`irang,asebediglizadvaili trimestakojaimagarantujunetakoturbulentnuzavr{nicusezone. Ono {to Verder ove sezone ne krasi jeste igra u odbrani. Trenutnosunapretposledwemmestu sa ~ak 51 primqenim pogotkom, alimo`edaihraduje{toimprotivniknijepreteranoefikasani nijeslu~ajnonaposledwemmestu natabeli. Na{predlog:1

(1.70) [alke - (3.40) Ajntraht (5.00) [alke je pro{ao me|u osam najboqih ekipa Starog kontinenta,aliusvojojligidr`ise na klimavom desetom mestu. EkipaizGelzinkirhenanikako dau|euserijupobedauNema~kojiprostomorajudaiskoriste ~iwenicu da goste nejaki Ajntraht.O~ekujenasdvobojdvaneefikasnatima,panetrebao~ekivatiraspucavawe,madasuova

RioAve-Sporting(L) Gimarae{-V.Setubal

(19.15) (21.15)

Herakles-Escelsior Roda-AZAlkmar Vitese-Herenven

(18.45) (19.45) (20.45)

Naval-Maritimo Nacional-Akademika Benfika-Portim.

(17) (17) (21.15)

Leiria-Porto

(21.15)

Nedeqa

DeGraf{ap-DenHag Tvente-Venlo Fejenord-Breda Viqem-Ajaks NEC-PSV 1.PSV 26 17 6 2.Tvente 26 16 6 3.Ajaks 26 15 7 4.DenHag 26 13 6 5.Groningen 26 13 5 6.AZAlkmar 26 12 7 7.Roda 26 10 11 8.Utreht 26 10 8 9.Herenven 26 9 7 10.Breda 26 10 4 11.NEC 26 7 11 12.Herakles 26 8 7 13.Fejenord 26 8 7 14.DeGraf{ap26 7 9 15.Viteze 26 7 7 16.Ekscelsior 26 6 4 17.Venlo 26 5 1 18.Viqem 26 2 5

3 4 4 7 8 7 5 8 10 12 8 11 11 10 12 16 20 19

(6.50) Seviqa - (3.70) Barselona (1.45) Pro{lesezoneSeviqaiBarselonaigralisuderbizaderbijem,asada}etobitinajverovatnije biti igra ma~ke i mi{a. Barsademonstrirasilunazelenom pravougaoniku i ~ini se da trenutno ne postoji ekipa koja mo`e da ima parira. Prolaz u Ligi {ampiona i veli~anstvena pobedanadArsenalomsamomogu da budu dodatni zamajac izabranicima Pepea Gvardiole da u predstoje}imduelimaudoma}em prvenstvupoka`u{taumejuida su ponovo najrealniji kandidat za titulu. Seviqa je u situaciji

FudbalerRealainema~kireprezentativacMesutOzilizjaviojedamuprijajupore|ewasa biv{i francuskim reprezentativcem Zinedinom Zidanom. Ozil (22) je u madridski klub stigaopro{legodineiznema~kogVerdera.Onjenaposledwih nekoliko me~eva bio jedan od najboqihigra~aReala. -Dragomijedaigramdobro, ali jo{ ni{ta nisam osvojio. Iako mi prijaju pore|ewa sa Zid an om, mis lim da mor am jop{mnogodaradiminapredujem kako bih mu se pribli`io.

BELGIJA (20.45)

Subota

dvatimaznalatakodapodigraju u pro{lim sezonama. Sada je situacijamnogodruga~ija,gotovosve{tosuobatimapostigla dosadadugujuodbranama,[alke jedruginajboqitimudefanzivi. Mo`e u najavi da se o~ekuje da Raul i Gekas (obojica me|u deset najboqih strelaca u Nema~koj)nastaveuspe{anniz. Na{ predlog: 0-2

dasesaAtletikom,Espawolomi Atletikom iz Bilbaoa bori za maksimalnopetupozicijuiizlazak van okvira [panije u slede}ojsezoni.KodSeviqe,odbrana jeslabijideotimaizao~ekivati je da taj statisti~ki podatak domaksimumaizeksploati{eaktuelni{ampion. Na{ predlog: 2, 4-6

(1.50) Lil - (3.60) Valensijen (5.90) Lil je definitvno najprijatn ij e izn en a| ew e dos ad a{wegtokafrancuskog{ampionataizaslu`enosenalazina vode}ojpoziciji.Saujena~elu liste strelaca (17 pogodaka), a Lil na vrhu najefikasnijihiuvekigranagolvi{e. Valensijen je prose~na liga{ka ekipa i sada{we deseto mesto ~ini se kao wihov trenutn i maks im um. Nal az e se {est bodova iznad opasne zone,palak{edi{uodekipakojeseborezagoli`ivot. Na{ predlog: 1 Pipremio:M. R.

Oziluprijajupore|ewa saZidanom

iznaosamdajezameneutakmica zavr{ena - rekao je Fabregas i dodaoda}esigurnodapropusti duels„crvenim|avolima”. Londonski klub je saop{tio da }e Belgijanac Tomas Vermalennajverovatnijemoratidapauzira do kraja sezone, iako je trebalonaterendasevratido krajamarta. -Neznamkada}uponovomo}i daigram.Tosigurnone}edabudedokrajamarta.Nisam~akni po~eo da treniram - naveo je Vermalen.

Danas

1.Porto 22 20 2 0 51:7 62 2.Benfika 22 17 0 5 45:19 51 3.Sporting 22 10 6 6 33:25 36 4.P.Fereira 22 8 9 5 22:22 33 5.Gimarae{ 22 9 5 8 25:28 32 6.Braga 22 9 4 9 36:29 31 7.Nacional 22 8 6 8 19:24 30 8.Leirija 22 8 5 9 19:25 29 9.Olhanenese22 6 10 6 19:21 28 10.RioEve 22 7 5 10 22:26 26 11.BeiraMar 22 5 10 7 23:25 25 12.Akademika 22 6 6 10 27:35 24 13.Maritimo 22 5 7 10 21:25 22 14.Setubal 22 4 8 10 17:31 20 15.Naval 22 3 7 12 18:37 16 16.Portim. 22 3 6 13 20:38 15

(21) 74 67 54 50 41 40 38 38 35 34 44 31 31 30 29 28 27 26 25 23

El~e-Kordoba

(21)

\irona-Betis LasPalmas-Vaqadolid Ponferadina-Albasete Numansija-Tenerife BarselonaB-Himnastik Kartagena-Hueska Kserez-Alkaron Selta-ViqarealB

(16) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)

Subota

Utreht-Groningen

Ponedeqak

78:13 65:20 42:28 46:29 42:38 35:39 39:35 41:42 38:44 28:37 36:41 28:38 23:36 25:39 27:32 25:34 24:39 25:41 28:45 34:59

Danas

(21.15)

Nedeqa

1 2 5 7 12 13 11 11 14 13 12 14 10 11 12 11 12 15 12 16

[PANIJA – SEGUNDA

BeiraMar-P.Fereira

Subota

(17) (17) (17) (17) (19) (21)

Ponedeqak

HOLANDIJA

PORTUGAL

Osasuna-Rasing Sosijedad-Malaga Espawol-Deportivo Levante-Majorka Viqareal-Hihon Seviqa-Barselona

Hetafe-Atletik(B) 1.Barselona 27 24 2 2.Real 27 21 4 3.Valensija 27 16 6 4.Viqareal 27 15 5 5.Atletik(B) 27 13 2 6.Espawol 27 13 1 7.Atlet.(M) 27 11 5 27 11 5 8.Seviqa 9.Sosiedad 27 11 2 10.Majorka 27 10 4 11.Hetafe 27 9 6 12.Levente 27 9 4 27 7 10 13.Deport. 27 7 9 14.Resing 15.Osasuna 27 7 8 16.Sporting 27 6 10 17.Saragosa 27 6 9 18.Herkules 27 7 5 19.Almerija 27 5 10 27 6 5 20.Malaga

Fabregasneigra protivJunajteda KapitenfudbaleraArsenala Cesk Fabregas propusti}e me~ ~etvrtfinalaengleskogFAkupa protiv Man~ester junajteda, koji }e biti odigran 12. marta nastadionu„Oldtraford”.Fabregas se povredio na revan{ me~u osmine finala Lige {ampiona protiv Barselone (1:3), kojijeodigran8.martanastadionuNouKamp.Onjeigrumorao danapustiu78.minutuzbogpovredezadwelo`e. -Posle15-akminutaudrugom poluvremenu osetio sam bolove

(18) (20) (22)

Nedeqa

(2.20) Roma - (3.10) Lacio (3.30)

(2.60) Kjevo - (2.90) Fiorentina (2.60)

Almerija-Atletiko(M) Real(M)-Herkules Saragosa-Valensija

(12.30) (14.30) (14.30) (14.30) (16.30) 69:24 57 50:27 54 51:22 52 52:38 45 53:42 44 38:32 43 45:35 41 42:34 38 47:40 34 35:46 33 41:45 32 44:45 31 35:43 31 26:44 30 32:44 28 31:51 22 23:57 16 27:72 11

TURSKA

Subota KlubBri`-Kortrijk Gent-SerklBri` Genk-Vesterlo @erminal-Mehelen Varegem-SentTruden [arlroa-Standard Lokeren-Lirs Eupen-Anderleht 1.Genk 28 18 7 2.Anderleht 28 18 7 3.Gent 28 16 6 4.KlubBri` 28 15 4 5.Lokeren 28 12 10 6.Mehelen 28 12 8 7.Standard 28 13 4 8.SerklBri`28 11 6 9.Kortrijk 28 11 4 10.Vesterlo 28 10 7 11.Varegem 28 7 11 12.SentTruden28 7 5 13.@erminal 28 5 10 14.Eupen 28 5 7 15.Lirs 28 4 10 16.[arloa 28 4 6

3 3 6 9 6 8 11 11 13 11 10 16 13 16 14 18

On je bio svetska klasa, a ja imam jo{ dosta rada da to dostign em - rek ao je nem a~k i fudbaler. On je ove sezone odigrao 38 utakmicaza„kraqevskiklub”i postigaodevetgolova. - Igramo odli~no, a to smo pokazaliiuSantanderu.IgralismobezRonalda,avidelose da smo dobri i bez wega. On je ove sezone odlu~io dosta utakmica, ali smo pokazali da kada moramomo`emodaodigramodobroibezRonalda-zakqu~ioje Ozil.

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 63:25 61 54:17 61 56:39 54 56:34 49 40:35 46 31:29 44 47:38 43 35:32 39 33:33 37 37:38 37 36:37 32 18:48 26 23:38 25 27:47 22 25:27 22 18:52 18

Manisa-Be{ikta{

(19)

Karabuk-Bursa Istanbul-Eski{ehir Trabzon-Ka{impasa

(13) (15) (18)

Bukaspor-Gaziantep Sivas-Kajzeri Antalija-Genl~lerbirligi Fenerbah~e-Kowa

(13) (15) (16) (18)

Ankaragu~u-Galatasaraj 1.Fenerbah. 24 17 3 4 2.Trabzon. 24 16 6 2 3.Bursaspor 24 14 7 3 4.Kajseri 24 12 7 5 5.Gaziantep 24 12 7 5 6.Besikta{ 24 10 5 9 7.Eskisehir 24 9 8 7 8.Istanbul 24 10 4 10 9.Manisa 24 11 1 12 10.Karabuk 24 9 6 9 11.Galatas. 24 10 3 11 12.Ankaragu~u 24 7 7 10 13.Antalija 24 7 7 10 14.Gen~lerb. 24 7 6 11 15.Siva 24 4 7 13 16.Bukaspor 24 4 6 14 17.Kowas 24 3 7 14 18.Kasimpasa 24 3 5 16

(19) 54 54 49 43 43 35 35 34 34 33 33 28 28 27 19 18 16 14

Subota

Nedeqa

Ponedeqak

58:26 51:20 41:19 33:22 29:19 37:29 26:25 31:26 39:39 37:38 26:29 33:41 24:34 27:39 27:46 17:35 20:37 22:54

Nedeqa

R.Vaqekano-Granada Salamanka-Tenerife 28 17 5 1.RajoV. 2.Selta 28 15 9 3.Betis 28 16 5 28 12 8 4.Granada 5.Barsel.B 28 12 8 6.\irona 28 11 9 28 10 11 7.El~e 8.Kartagena 28 12 5 9.Viqar.B 28 12 5 10.Alkorkon 28 12 3 11.Vaqadolid 28 11 6 12.Herez 28 11 6 13.Hueska 28 8 13 14.Numansija 28 11 3 15.Kordoba 28 8 11 16.Rekreativo28 6 14 17.Himnastik 28 7 10 18.Salamanka 28 9 4 19.Tenerife 28 6 9 20.LasPalmas 28 5 12 21.Albasete 28 5 10 22.Ponfer. 28 3 12

6 4 7 8 8 8 7 11 11 13 11 11 7 14 9 8 11 15 13 11 13 13

(12) (17) 48:31 56 49:24 54 54:29 53 50:32 44 52:42 44 40:36 42 38:25 41 35:39 41 33:37 41 38:36 39 37:35 39 38:40 39 25:26 37 41:42 36 38:39 35 28:27 32 24:29 31 29:41 31 28:45 27 37:58 27 19:34 25 21:45 21

HRVATSKA Danas

Lokomotiva-Inter Zagreb-Zadar

(15) (17)

Subota

Osijek-Dragovoqac Istra-[ibenik Slaven-Rijeka Hajduk(S)-Split Cibalija-Dinamo(Z) Karlovac-Vara`din 1.Dinamo 20 15 4 2.Hajduk 20 13 5 3.Split 20 10 3 4.Cibalija 20 9 4 5.Inter 20 8 5 6.Vara`din 20 7 7 7.Karlovac 20 8 3 8.Osijek 20 6 8 9.Rijeka 20 7 5 10.Slaven 20 6 7 11.Zagreb 20 7 4 12.Zadar 20 7 3 13.Lokomot. 20 6 5 14.[ibenik 20 4 8 15.Istra 20 5 3 16.Dragovoq. 20 3 4

1 2 7 7 7 6 9 6 8 7 9 10 9 8 12 13

(15) (15) (15) (17) (17) (17) 41:9 49 41:15 44 25:15 33 25:16 31 17:19 29 21:24 28 17:17 27 22:21 26 22:29 26 19:20 25 19:22 25 23:26 24 17:27 23 22:26 20 15:30 18 15:45 13

ENGLESKA – ^EMPION[IP Subota

Koventri-Hal Vatford-[efildj. KvinsPark-KristalP. Portsmut-Midlzbro NotingemF.-Donkaster Skantorp-Lester Barnli-Milvol Lids-Ipsvi~ Derbi-Svonsi

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

Kardif-Barnlsi

(16)

Nedeqa

Ponedeqak

Nori~-Bristol 1.KvinsP. 36 2.Svonsi 36 3.Norvi~ 36 4.Kardif 36 5.Notin.F. 36 6.Lids 36 7.Barnli 34 8.Reding 36 9.Hal 36 10.Lester 36 11.Vatford 35 12.Milval 36 13.Portsmut 36 14.Bristol 36 15.Barsli 36 16.Ipsvi~ 35 17.Donkaster 36 18.Koventri 35 19.Derbi 36 20.Midlzbro 35 21.Kristal 36 22.Skantorp 35 23.[efildj. 36 24.Preston 35

19 19 17 18 15 16 15 13 13 15 13 13 14 13 12 13 11 11 11 11 10 10 8 5

13 6 12 7 14 12 11 15 13 7 11 11 8 8 10 6 10 8 7 7 8 4 8 10

4 11 7 11 7 8 8 8 10 14 11 11 14 15 14 16 15 16 18 17 18 21 20 20

(20.45) 57:22 70 49:32 63 55:45 63 55:41 61 46:32 59 69:58 58 51:39 56 59:42 54 40:37 52 53:55 52 61:52 50 45:37 50 49:48 50 47:51 47 42:52 46 46:46 45 49:66 43 38:45 41 44:50 40 44:53 40 34:55 38 33:60 34 32:56 32 37:64 25


22

kWiGA

petak11.mart2011.

INTERVJU

dnevnik

СРЂАНВ.ТЕШИН,ПИСАЦ

TOP-LISTA

Причеонормалнимљудима П

ре неколико дана на годишњој скупштини Друштва књижевникаВојводине,СрђануВ.Тешинуурученајенаграда ДКВ , јер је његова проза „Испод црте” („Стубови културе”, 2010.) изабраназакњигугодине. Ауторје, из угла сведока, повезао једанаест прича,којесутематскиипросторносмештенеуједанград-Кикинду. Врхунскимуметничкимпоступком онједосегаоуниверзалназначења, представивши данашњи живот у било ком граду у Србији или у окружењу. СрђанВ.Тешин(1971)објавиоје осам књига прозе- романа, драма, приповеткииколумни.Превођенје на енглески, немачки, пољски, чешки, македонски, мађарски и словеначки језик. Живи у Кикинди и водитамношњиКултурницентар. Приче из награђене књиге везане су за град у коме живите.Да ли су се неки људи препознавали? Шта је писцу лакше - да се бави, условно речено,локалним темама, или измаштаним световима и лич-

злу, тиме што није пристајао на то да чини зло: да краде, лаже, убија,прогони...И уместо да су такви људи хероји данашњице и узори младима,они су,гле чуда, остали -и поред свих искушења -некако испод црте,јер,рецимо, нису свој проблем решили тако

Каквиписцитаквичитаоци Вашапрозасечестобавипроблемимасавременихмладихљуди.Да лисуонизахвалничитаоци,коликоданасуопштечитајукњиге? -Бројчиталацаибројпродатихпримеракакњиганисуестетскекатегоријепремакојимасеоцењујеуспешностнекогкњижевногдела. Наравно,кадсивећуложиознатантруд,пожељноједатвојакњигабудечитана.ШтобирекаоКитРичардс:„Кадсевећбавишрокенролом, бољеједабудешславан.”Ипак,лошојкњизинемапомоћи.Читаоци нисунаивни,неможешимпродаватитантезакукурику.Атоштосе дешавадаселитерарнанедоношчадкојекаквихпеваљкииводитељки нађунатоп-листама,етозаистанетребаникогадабриненитидачуди:паиМирЈамјеусвојевремепродавалавишекњигаибилачитанијаодИвеАндрића,алиипакниједобилаНобеловунаградузакњижевност! Каквисмомиданашњиписци,таквисунамичитаоци:нисунибољинигориоднас.

ностима, питали смо нашег саговорника? -Моје приче говоре о људима који су у временима тешким за живот остали, просто речено, нормални.То није мала ствар када се гледа из перспективе појединца који је успео да се одупре

што би другима направили проблем. Судећи према увреженим мерилима јавног успеха, они су лузери, јер нису дошли лоповлуком до рачуна у банкама на егзотичним острвима,и нису постали власници силесије радника које третирају као да су амебе

и парамецијуми, а не људи од крви меса. Они,нормални,они који који су замало постали нешто велико,који су замало учинили нешто значајно, они који су замало остварили животни сан,а све су то моји рођаци, комшије из краја,школски другови,

бивше девојке... сви они се препознају у мојим причама, које ипак, због универзалнисти теме,престају да бивају локалним.Пишем,тешко, о ономе што ми је пред очима, о ономе што је од животног интереса за моје читаоце. Водите кикиндски Културни центар па сигурно знате каве културне садржаје највише воле људи који живе удаљени од великих градова? -Морамо поћи од чињенице да, из визуре престоничких медија и интелектуалаца,у провинцији ипак живе другачији људи, нека подврста хомосапиенса, еволутивна карика која недостаје. Како недавно рече једна добитница угледне књижевне награде: „Изненадило ме је то колико се у провинцији чита.” Остаје нам само да дефинишемо шта је то провинција за Београд, ако је Београд провинција за коју год другу европску метрополу. Кикинда, кажем то с поносом, има два интернационлна фестивала:вајарски симпозијум и фестивал

кратке приче. Да Кикинђани нису жељни високе кутлуре,ни ови фестивали не би постојали и на њих не би долазили најзначајнији уметници и писци из целог света. Ви сте писац који често гостује на екс ју просторима,а превођени сте на словеначки и македонски. Постоји ли,као што многи тврде,та постјугословенска блискост литература и културних миљеа? - Провео сам тачно 20 година у СФРЈ, дакле, одрастао сам, школовао се и одужио дуг држави која се некада распростирала од Зиданог Моста до Ђевђелије.С обзиром на то да пишем о успонима и падовима своје генерације и генерацијама наших очева и дедова,нормално је да пишем и о људима, догађајима и просторима који спадају у домен заједничке прошлости коју делим са својим колегама писцима који су, попут мене,рођени у есеферјоту,а који су носили пионирску капу и мараму,који су полетно одлазили на омладинске радне акције, који су полагали заклетве на верност отаџбини и Титу,који су први бачени у ватру братоубилачких ратова, који су први успоставили покидане везе између култура, језика, народа... Штавише, понекад ми се чини да теме о којима пишем боље разумеју читаоци мојих година у суседним државама,него клинци из државе у којој живим,а који одушевљено руше,пале и уништавају градове у којима живе,најчешће због повода који би сами тешко могли да објасне својим речима. Скоро па ништа не делим са њима,а понајмање став о томе да је Југославија била тамница народа. Иста или барем слична ствар се догађа и писцима из моје генерације у њиховим државама. Писцима из региона који своје теме траже у стварности,нуди се сличан реперотар проблема које би могле да се литераризују.Тајкунизација економије,таблоидизација јавног говора, сатанизација неистомишљеника, вампиризација историје... По томе су,чини ми се,наше књижевности блиске. РадмилаЛотина

Најтраженијинасловиукњижари „Љубитељикњиге” 1.„МирискишенаБалкану”,ГорданаКуић-„Алнари” 2.„Оноштоодувекжелиш”,ГорданаЋирјанић -„Народнакњига” 3.„Анђеочувар”,ПаолоКоељо-„Паидеиа” 4.„Мушкарцикојимрзежене”,СтигЛашон -„Чаробнакњига” 5.„Једи,моли,воли”,ЕлизабетГилберт-„Алнари” 6. „Carpejugulum” -ТериПрачет-„Лагуна” 7.„Девојкаспоморанџама”,ЈустејнГордер-„Геопоетика” 8.„Рингишпил”,ЈеленаБачић-Алимпић-„Лагуна” 9.„Упомрчиниархива”,МилорадГрујић -„Љубитељикњиге” 10.„ЛечењеШопенхауером”,ИрвинЈалом-„Плато”

ПЕСНИЧКИНОВИТЕТИ

Ј

Просветљенаслика света

едан од водећих савремених српскихпесамаДраганЈовановићДанилов,огласиосенедавноновомкњигомпесама„Мојатачнапривиђења”,уиздању„Архипелага”. У овој Даниловљевој колекцијиснажносуприсутнесугестивнесликесвакодневице,непосредног окружењаалииудаљенихсветова. Стапајућисазвучјагласоваинизоверазвијенихслика,Даниловљевапоезијатежиевокацији,билода призива заборављене и потиснуте слике,билодасликесвакодневице испуњава поново стеченим епифанијским смислом, наглашава издавач. Његове песме су тематски узбудљиве и језички изнијансиране. У њима се указују и просветљена сликасветаиверистичкоискуство призора, и свакодневица у којој се живи и културно залеђе , а све то откривасмисаољудскогживота. И када изговара моћне љубавне стихове,икадаговориопровинцијскимградовимаилисветскимцентрима, и када у обичном открива ретко, посвећено или чак узвишено,икадавиђенепризоренасељава повлашћенимпесничкимсимболима, Данилов у књизи „Моја тачна привиђења” оживљава скривене силе стварног искуства, које тек у

поезији проговара пуном снагомпрепоручују ову књигу из „Архипелага”. Драган Јовановић Данилов је један од најпревођенијих наших савремених песника. Поезија му је препевана на енглески, немачки, француски, грчки, италијански, бугарски, македонски и словачкијезик.Токомовогпролећау Францускојћесепојавитинајновијапесничказбирка„Мојатачна привиђења”,ауприпремијеирумунско издање његових изабранихпесама. Р.Л.

РАДОВАНВЛАХОВИЋ, КЊИЖЕВНИК

KWIGA ZAUVEK

Усалветиоддамаста Ч

итајући књиге,од детињства, испрва оне које су ми нуђене кроз школски програм, потом оне, како је то говорено озбиљније, које је мој брат као гимазијалац читао,које сам ја кришом такође читао кад он није био код куће, тражио сам одговоре на дечачку упитаност како пред собом тако и светом који ме је окруживао. Још тада, као дечак сам видео да књиге и нису све исте. Искуство читања је из године у годину водило мој дух од књиге до књиге, све до оног тренутка кад сам пронашао црну, раскупусану књижицу у ормару моје баке на којој је посало „Нови „Завет”.Изглед и место где је чувана и начин како је чувана, говорили су ми да је у питању

нешто посебно.Питао сам баку откуда јој та књига,а она ми је рекла да је добила од стрица који је био солунски добровољац и каже да ју је све време ратовања носио са собом,и да га је та књижица уз Божију помоћ сачувала да у рату и поред свих опасности извуче живу главу. То је света књига,говорила ми је бака,и у њој се описује живот нашег господа Исуса Христа. Молио сам баку да ми да да је прочитам.Кад сам је узео у руке и кад сам прешао длановима преко њене црне са црвеним словима глатке корице, осетио сам да ме нешто снажно привлачи, да исијава неком енергијом,чак ми се чинило да је била и топла. Било ми је једанест година, ортографија је за мене била но-

ва, језик архаичан, а текст писан у стиховима ми се чинио необичним. Са дечачком знатижељом, онако узаврео, кренуо сам да је брзо прочитам,да пређем текст,али ми се књига није дала.Пролазио сам слова,речи, реченице, али нисам могао све да исповезујем. Чинило ми се да нисам био довољно спреман. Прекинуо сам и у договору са баком књигу вратио у њен орман, у салвет од дамаста у ком смо два пута годишње куму носили колач. У себи сам осећао да требам да се вратим „Новом завету”, да га ишчитам онако како ја то умем –од корице до корице.Он је једнако био сложен у бакином ормару све до њене смрти исте године у касну јесен.У пролеће

KWI@EVNA BA[TINA

Доситејевроманстезом

П

рво дело Доситеја Обрадовића„Животиприкљученија Димитрија Обрадовића, нареченог у калуђерству“, које заправопредстављапрвидеоњегове биографије,објављенојеуЛајпцигу 1783, када и Доситејев славни спис„ПисмоХаралампију.“ПричањеосвомживотуодрођењадобекствауХопово,Доситејуовојаутобиографској књизи стилизује тако штопропагирапросветитељско-рационалистичкеидеје,тесенајвећи деоодносинаобразлагањеидеја,а мањи на описивање самог живота. Образлагање идеја тече кроз дијалоге и говоре књижевно оживљенихликоваизсвакодневногживота, паоводелонијеобичнааутобиографија, већ књижевни рад слободнијег облика, који се приближава романусатезом.УБиблиотециМати-

цесрпскепостојепримерциоригиналног и фототипског издања те књигеионисупретраживиуелектронскомкаталогуовеБиблиотеке.

кад је мајка преслагала бакин ормар и кад је спремала њену свечану одећу и распоређивала шта ће којој од бакиних сестара да поклони,стигла је и до „Новог завета”, који сам, видевши

га, одмах тражио за себе. Мајка ми га је дала и ја сам га понео и свечано одложио у ладицу моје наткасне. Истог пролећа сам повремено читао делове јеванђеља и увек је одлагао на почасно место. Неколико година доцније кад сам већ кренуо у средњу школу, почео сам да увиђам разлике између прочитаног у „Новом завету” и онога што ми је нуђенео и чему су ме учили у школи. У осами и тишини собе увек сам се враћао мојој књизи и ишчитавао по неколико глава. И тако је живот пролазио, читао

ПрваТвитерреволуција

П

олитичкианалитичаризбацивање с власти египатског председник а ХоснијаМубарак аоценилисукао првусветскуреволуцијусоцијалнихмедија. И заиста, за последња дешавања насеверуАфрикеумногомесуодговорни „Фејсбук” и „Твитер”. Да у томе има истинеипок азујупотезиугроженихвластодржаца који су најпре похитали да ограниче или потпуно укину интернет.У целупричуокоинтернетреволуцијабрзосусеукључилиииздавачи,тенисмо дуго чек али на књигу о Египатском „буђењународа”. Названа „Твитови из Тахрира”, нова књига збир је најзначајнијих порук а објављенихнаТвитерукојесумеђусобно размењивалиреволуционарисаТахрир тргауКаиру.Књига,којаћесеуизлозима књижара појавити почетком априла, има за циљ да обезбеди будућим генерацијама аутентичну слику о томе како

суљудидоживелиреволуцијупротестујући на трговима и улицама Египта, с једне стране, и читајући њихове кратке порукенаТвитеру,садруге. Ипак„ТвитовисаТахрира”нећеукључиватисамопорукеочевидацаисведока ограничене на 140 карактера, већ и слике учесник а, снимљене кућним фотоапаратима или мобилним телефонима.Овакњигасведочанствојепрвеинтернет револуције у којој је, коришћењемсовцијалнемреже,права,нецензурисанаслик аодогађајимауЕгипту,обишласвет. Иакоконцептдокументовањаисторије „одоздо”, односно према сведочењима обичних људи, учесник а дешавања, није стран, ово је први пут да је једно историјско сведочанство искључиво засновано на документима које су бележили обични људи, нарочито у овом, трад иц ио н алн о зат вор ен ом рег ио н у.

сам „Нови Завет„ с времена на време и никад нисам ни слутио ни помишљао да ће ми то бити кроз читав живот књига на коју ћу се враћати увек и изнова, у њој проналазити надахнуће и крепити веру у непресушни смисао васколиког живота, како мог тако и оног око мене.Разлике које сам налазио између светова у стварности и у омиљеној књизи су с годинама постајале све веће. Стварност ми је била одвећ прозаична,а у „Новом завету” сам видео да су чуда могућа, да су чуда потребна и да чуда воде свет напред. Некада не морају бити велика,некада и мала чуда дају снагу да се опстане, да опет изнова поверујемо да живот и нема други смисао већ да се живи.

O[E ] T NE

Свету су досадиле ушминк ане прич е из угла сал онских политичара,дипломатаистудијскихкоментатора,тесу твитови из Египта отворили сасвим новопоглављеуполитичкојдокументаристици. „Њујорктајмс”јенаговестиодабиова књига могла да постане зачетник новог правцауисториографији,аочекујесеи даћејепродајабрзосместитиусамврх светскихбестселера.„ТвитовисаТахрира” бележе дешавања из осамнаестодневнереволуције,уштајеукљученои објашњење фактора који су довели до револтаизбацивањавластодршца,као и улоге коју су интернет и социјалне мреже играли у обезбеђивању масовне подршкепроменама. И.Вујанов


kultura

dnevnik НА ТРАЈБЕКА ФЕСТИВАЛУ У ЊУЈОРКУ

Филм „Бели, бели свет” Филм „Бели, бели свет„ редитеља Олега Новковића и сценаристкиње Милене Марковић биће представљен америчкој публици на предстојећем фестивалу Трајбека у Њујорку, најавио је јуче српски дистрибутер „Мегаком„. Филм ће бити приказан у новом програму тог фестивала који се одржава од 20. априла до 1. маја, а који је пре десет година покренуо славни Роберт де Ниро - „Вјупоинтс„ (Vi ew po ints/Погледи). У тој интернационалној селекцији учествоваће девет документарних и 11 играних филмова из целог света. „У новом програму ‘Вјупоинтс‘ одајемо почаст филмовима који имају јединствен ауторски печат и особену перспективу у третирању тема, а истовремено,

ЈаснаЂуричићиУликсФехмиу уфилму„Бели,белисвет”

нарочито у играној селекцији, проширују стилске потенцијале филма као медија„, образложио је програмски директор фестивала Давид Квок.

За Трајбека фестивал ове године пријављен је рекордан број остварења - чак 5.624 филмских остварења. Пројекцији „Белог белог света„ присуствоваће редитељ Новковић, главни глумац и продуцент Уликс Фехмиу и продуценткиња Милена Тробозић Гарфилд. Фехмиу је изјавио да је појављивање на овом фестивалу веома узбудљиво, с обзиром на то да он живи у Њујорку, а продуценткиња у Вашингтону. „Њујорк је мој град исто колико и Београд, тако да је за нас ово још једна премијера на којој ћемо се осећати као код куће„, рекао је он. „Бели бели свет„ је до сада освојио награде у Швајцарској, Француској и Немачкој, а приказиван је у Аргентини, Мексику и Кореји. (Танјуг)

petak11.mart2011.

23

У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ ПОВОДОМ „МЕСЕЦА ФРАНКОФОНИЈЕ” ВЕЧЕРАС ОТВАРЕЊЕ ИЗЛОЖБЕ

Кешељеви цртежи из Лувра У Галерији Матице српске вечерас у 19 часова биће отворена изложба „Цртежи – Лувр 2008/2010„ аутора Милана Кешеља. Повод за ову изложбу је манифестација „Месец франкофоније” којој се, на овај начин, придружује и Галерија Матице српске (ГМС), напоменула је на јучерашњој конфенцији за новинаре управница ГМС Тијана Палковљевић и додала да она може

у шетњи Лувром кроз пет миленијума историје уметности – од најранијих трагова културе до XIX века, којима „Милан Кешељ разграђује колективну слику музејске вредности експоната из Лувра индивидуалном односно ауторском интерпретацијом“. Како је Милан Кешељ јуче напоменуо, његова жеља била је да пет хиљада година, који чине

То ће бити тек део богатог пратећег програма током трајања изложбе до 10. априла. У 18 часова ће бити организована стручна тумачења изложбе, предавања о цртежу, и кратак курс историје уметности. Током радне недеље у најављеним терминима одржаваће се радионице у којима ће, како је већ речено, студенти Академије ликовних уметности у

да покаже како један француски музеј може да се „пренесе“ у Нови Сад, виђен очима једног уметника. О томе ће на отварању изложбе говорити Тијана Палковљевић, као и Пјер – Ив Ноел, руководилац културне мисије Француског института у Србији (огранак у Новом Саду), уз чију сарадњу је реализована, а отвориће је покрајински секретар за културу Милорад Ђурић. Захваљујући се Галерији Матице српске што ће овом изложбом бити отворен „Месец франкофоније“, чији је низ програма најавио, Пјер – Ив Ноел jе изразио наду да ће она омогућити да новосадска публика стекне утисак о Лувру који је на Кешеља оставио тако дубок утисак. Биће изложено 566 цртежа исцртаних с пет оловака, насталих

уметничку конструкцију Лувра, види својим очима, нацрта, сажме и прикаже кроз своје цртеже. Његови цртежи „говоре о универзалном карактеру уметности, о музеју као месту комуникације, ликовне и вербалне, као месту транспоновања, инспирације и креативности“. Идеја је, по речима Тијане Палковљевић, да се на овај начин покаже да улога једног музеја данас није само да буде трезор слика, већ и да буде отворен за различите врсте комуникације између аутора, дела, публике... Због тога су позвани ђаци и студенти новосадске академије, да, као што је Кешељ у Лувру, и они буду инспирисани у простору галерије Матице српске да створе неко своје дело.

Новом Саду, ученици Средње школе за дизајн „Богдан Шупут“, чланови организације Пер.Арт, инспирисани уметничким делима из сталне поставке Галерије Матице српске стварати своје цртеже. Пропратни део је изложба фотографија Маргрет Хоп, уметнице из Немачке, која је Кешеља фотографисала док је цртао у Лувру. У склопу изложбе, сутра у 12 часова ће у Галерији Матице српске бити приређен концерт „Тачно у подне“ (Андреа Кричковић – харфа, Гудачки квартет Innuendo и Александар Дујин – клавир) у организацији УГ „Art of wheels“. Поред 566 оригиналних цртежа, биће изложено и 12 дигиграфија (дигитални принтови) одабраних цртежа Милана Кешеља. Свака дигиграфија је нумерисана и има потпис аутора. Н.Пејчић

„ДИСОВА НАГРАДА” ЗА 2011.

Лауреат Живорад Недељковић Добитник „Дисове награде„ за 2011. годину је песник Живорад Недељкловић из Чачка, саопшio је жири на почетку 48. поетеске светковине „Дисово пролеће„. - Допринос Недељковића српском песништву огледа се, пре свега, у умешности с којом осликава свет малих ствари и тако га спасава од потонућа у пролазно и неважно, рекао је у образложењу председник жирија Саша Радојчић. Његова поезија се успоставља и као отклон од преовлађујућих катастрофичних и катаклизмичких визија савремености. Она налази вредност у стварима и појавама преко којих олако прелазимо у свету којим доминирају императиви брзине и циљне рационалности, наводи жири у коме су били и Радмила Лазић, Драган Хамовић, Драган Бошковић и Александар Лаковић. „Недељковић је без патетике, прецизним, а у исти мах сликовитим говором, испевао похвалу оним аспектима света који обично остају изван великих захвата историје и великох речи којима се ти захтеви накнадно оправда-

вају. То га чини једним од најзначајнијих гласова савременог српског песништва„, навео је Радојичић. Песник Недељковић (Краљево,1959), од 2002. године ради као уредник у издавачкој делатности Народне библиотеке „Стефан Првовенчани„ у Краљеву. До сада је објавио књиге песама

„Погрешна прогноза„, „Мајка„, „Тутин и још педесет песама„, „Језик увелико„, „Тачни стихови„, „Сусти послови„, „Негде близу„, „Други неко„ и „Овај свет„. За збирку „Тачни стихови„ добио је Змајеву награду Матице

српске и награду „Бранко Миљковић, а награду „Ђура Јакшић„ за књигу „Негде близу„, док је за књигу „Овај свет„ добио награду „Меша Селимовић„. Песме су му превођене на енглески и пољски језик. „Дисово пролеће„ се завршава 27. маја, када ће лауерету биту уручен „Дисова награда„. Награда носи име по великом и, повремено оспораваном песнику Владиславу Петковићу Дису, који је рођен 10. фебруара 1880 године у Заблаћу код Чачка. Први светски рат провео је на месту ратног дописника Браничевског одреда, преживео је повлачење српске војске преко Албаније, а затим одлази у Париз 1916. године, одакле се, због болести, наредне године враћа на острво Крф. Међутим, немачка подморница је, 18. маја изјутра 1917. године, торпедовала пароброд „Италија„, који је потонуо на дно Јонског мора и са собом одонео и великог српског песника. (Танјуг)

АПЕЛ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Самостални уметници (ни)су грађани другог реда Са редовне годишње скупштине Друштва књижевника Војводине, одржане протеклог викенда у Бачкој Паланци, упућен је апел за решавање статуса слободних уметника у Војводини. Писци и преводиоци такође су захтевали од градоначелника Новог Сада да им олакша плаћање закупнине за

говарајућа права, која се у сваком европском друштву уважавају и стимулишу. Стога, превиђање решења из актуалног Закона о култури Републике Србије и Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе третира уметника као грађанина другог реда.

Угрожен опстанак ДКВ Са Скупштине ДКВ упућено је писмо градоначелнику Игору Павличићу, да се упозна са околностима које угрожавају рад и опстанак књижевно-преводилачке организације. ЈП Пословни простор нам на основу Одлуке Градског већа наплаћује закуп за коришћење простора у Браће Рибникар 5, изједначујући нас са богатим политичким партијама и невладиним организацијама које су у знатно бољем положају, наводи се у писму. Скрећемо пажњу да ниједно уметничко удружење у региону не плаћа закуп, да многа имају седишта у власништву, хотеле за одмор и за писање, као и за међународну размену.ДКВ не може плаћати закуп из програмских средстава која добија из других извора, јер је то противзаконито. ДКВ добија 45% средстава за текуће расходе од Владе Војводине, што је недовољно. Град Нови Сад би требало да финансира исти проценат (45%), наводи се у писму. Писци моле градоначелника да им се просторије у Браће Рибникар 5 дају на коришћење без ограничења, или да их ослободе закупа за наредних 25 година. Такав однос према удружењима писаца је пракса у Европи. У писму се закључује да је ДКВ битан и незаобилазан чинилац у култури Новог Сада. просторије у којима је седиште ДКВ. У саопштењу које је јуче прослеђено медијима, наводи се, између осталог, да држава уметника види само као пореског обвезника, а не као особу која ствара естетске и моралне вредности и због којих би могао да стекне од-

Према важећем Закону, средства за уплату доприноса за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање за самосталне уметнике, обезбеђују се и у буџету Аутономне покрајине Војводине, и у буџету јединице локалне самоуправе. Дискриминишуће је то што се већ деценијама у Бе-

ограду и у многим градовима Србије самостални уметник штити одговарајућим уплатама из буџета града. Овде у Војводини и у Новом Саду, граду дуге културне традиције, на коју је наводно поносан, ни један писац не остварује статус слободног уметника, нити му Покрајина нити град уплаћују минимална средства за здравствено и пензионо осигурање, наводи се у апелу ДКВ. Градоначелник Новог Сада Игор Павличић је крајем 2009. године изјавио како је Градска управа за културу почела са прикупља податке о броју самосталних уметника у Новом Саду, како би им град од 2010. године уплаћивао доприносе. Сада је март 2011, и поставља се питање да ли је непоходно више од годину дана да се прикупе подаци и зашто се још увек није кренуло са регулисањем социјалног статуса уметника. Слична је ситуација и у Покрајини, наглашава се у саопштењу ДКВ. Под паролом транзиције, садашње наше челнике културе статус уметника, а посебно самосталног, занима искључиво на формалном нивоу, а неке ни толико. Стога Скупштина ДКВ упућује апел јавности, свим надлежним, од локалних самоуправа, градова, преко Покрајине до Републике, да самосталним уметницима врате безразложно и сурово дискриминаторски одузето право на уплату доприноса за социјално и ПИО осигурање. Р.Л.

ПРЕМИЈЕРА НОВОГ КОМАДА ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА НА СЦЕНИ „БАТА СТОЈКОВИЋ” ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Живот у тесним ципелама

Реконструисана велика сцена београдског Звездара театра добила је име глумца Данила Бате Стојковића, а прва премијера на тој сцени биће одржана данас - „Живот у тесним ципелама„ по тексту и у режији Душана Ковачевића, управника овог позоришта

Сцена са око 350 места сређивана је неколико година, подсетио је он и додао да су већину средстава обезбедили сами, од продаје карата и уз помоћ спонзора.Ново име те сцене биће озваничено уочи премијере 11. марта, скромном свечаношћу коју ће обележити сећање на рад и креације Стојковића, а фоаје ће красити фотографије из његових представа. Нова представа Звездара театра, са поднасловом „Порнографија жи-

је писац. Он је додао да је то „прича о манипулацији, о томе како се у безнађе уноси радост и како човек може на леп и достојанствен начин да умре”. Ликови су радници - штрајкачи глађу у пропалој фабрици обуће, где долази телевизијска екипа да од те страшне стварности прави ријалити шоу. Улоге играју Ненад Јездић, Злата Петковић, Слободан Нинковић, Дра-

Утињала нада

„Велики глумац и велики пријатељ Звездара театра овде је одиграо 1.102 представе и практично је са ове сцене отишао и из глуме и из живота„, рекао је Ковачевић на конференцији за новинаре.- Стојковић је последњу представу одиграо 13. фебруара 2002. а преминуо је 16. марта те године.Ово позориште било је његова кућа скоро 20 година. Батине улоге биле су један од темеља овог театра, захваљујући његовом великом раду, изузетном таленту и ентузијазму.

„Ово јесте политички комад, али није чиста политика, јесте о људима који данас живе, али и није само о њима, јер откако се сећам, ми живимо увек у неком кризном времену”, указао је Ковачевић. Он је напоменуо да у комаду има и извесне наде, али је „у овом тренутку та нада некако утињила”. „Мислим да је то осећање безнађа вероватно најпогубније. Све што се догађа упућује нас на осећање да нема неког битног датума иза кога ћемо нешто квалитетно доживети”, рекао је он и подсетио да се 70-их година очекивало да ће после Тита бити боље, па онда после режима из 90-их, после бомбардовања, после 5. октобра. „Сада нема датума који чекамо и нема људи којима се надамо. То је моје лично осећање, а чини ми се и већине људи. Протеклих десет година је потврда да је власт нешто што је апсолутно само себи сврха и да је борба за власт игра која у Србији траје 200 година, на рачун народа, без престанка, само постоје модалитети како људе убедити да ће бити боље ако неко други дође на власт”, изјавио је Ковачевић. вота и смрти„, биће горка црна комедија посвећена људима који живе у тесној обући. „То је метафора, блага у односу на ситуацију у којој се данас налазимо, а тиче се свега што нас жуља и доводи у непријатност живљења„, рекао

ган Петровић, Љиљана Драгутиновић, Соња Колачарић и Милорад Мандић. Сценограф је Ненад Бркић, костимограф Марина Вукасовић Меденица, композитор Владимир Марковић. (Танјуг)


24

Svet

petak11.mart2011.

EGIPAT

dnevnik

EKS-JU

NATONADZIREVAZDU[NIPROSTORNADLIBIJOM

Rusijauvelasankcije, Francuska priznalaopoziciju

Baradejutrci zapredsednika KAIRO: Egipatski reformista Muhamed el Baradej izjavio je da }e se kandidovati za predsedni~ke izbore u toj zemqi, koji }e biti odr`ani ove godine, javila je agencija Rojters. „Kada se vrata za predsedni~ke nominacije otvore, nameravam da se prijavim”, rekao je El Baradej u programu privatne egipatske televizije.

MuhamedelBaradej

On je istakao da je Egiptu potreban novi ustav i da }e na predstoje}em referendumu o ustavnim promenama, 19. marta, glasati protiv wih. „Ne}u glasati za ustavne promene, glasa}u protiv wih. Aktuelni ustav je propao.” El Baradej, me|utim, smatra da predlo`ene izmene ne ograni~avaju mo} predsednika, kao i da ne pru`aju dovoqno vremena politi~kim partijama da se organizuju. Kandidaturu je pro{log meseca najavio i Amr Musa, generalni sekretar Arapske Lige. Najve}a enigma su Muslimanska bra}a, ~ije vo|stvo se primetno dr`i suzdr`ano u najnovijim previrawima u Egiptu.

Zemqotres uKini PEKING: Najmawe 24 osobe su poginule, a vi{e od 200 je povre|eno u zemqotresu magnitude 5,8 stepeni koji je pogodio krajwi jugozapad Kine, uz samu granicu sa Mjanmarom, naveli su zvani~nici. Kako prenosi dr`avna novinska agencija Sinhua, epicentar potresa, koji se desio oko 13 ~asova po lokalnom vremenu, bio je u oblasti Jing|ijang u provinciji Junan, na dubini od 10 kilometara. Ta oblast se nalazi oko 2.400 kilometara jugozapadno od Pekinga. Oko 1.200 ku}a i stanova sru{eno je u zemqotresu, dok je vi{e od 127.000 qudi evakuisano u obli`wa skloni{ta, navelo je Ministarstvo za civilna pitawa. Vlada je u pogo|eni region poslala oko 5.000 {atora i 10.000 }ebadi kao pomo} evakuisanima. U pogo|enu oblast poslato je i vi{e od 1.000 vojnika koji poku{avaju da izvuku pre`ivele iz ru{evina.

TRIPOLI: Posle `estokih borbi u gradu Zavija, snage lojalne Gadafiju ju~e su ponovo napale pobuweni~ka upori{ta. Na udaru se ovoga puta na{ao grad Ras Lanuf, na istoku Libije. NATO je zapo~eo dvadeset~etvoro~asovni nadzor vazdu{nog prostora nad Libijom. Prema navodima svedoka, u plamenu su naftna postrojewa u Ras Lanufu, po{to su Gadafijeve pristalice bombardovale okolinu rafinerije. Svedoci ka`u da iznad Ras Lanufa kru`e avioni i povremeno se ~uju eksplozije. Jedna bomba je, navodno, pogodila i privatnu ku}u. Libijska televizija je, me|utim, prenela da pobuwenici sami di`u u vazduh cisterne sa naftom. Gadafijeve pristalice preuzele su kontrolu nad gradom Za-

NikolaSarkozisnovimdiplomatama

vija, koji se nalazi 50 kilometara od Tripolija, javio je „Frans pres„. U me|uvremenu, Libiju su

Rasmusen:NATOspreman dainterveni{e BRISEL: NATO je spreman da stupi u akciju u Libiji ako za to dobije mandat, izjavio je ju~e generalni sekretar Alijanse Anders Fog Rasmusen. „Vremena je sve mawe... NATO se ve} danima konsultuje sa me|unarodnim i regionalnim organizacijama i prati razvoj doga|aja koji se odvija velikom brzinom”, rekao je Rasmusen otvaraju}i u Briselu dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO o Libiji. „Kao vojna alijansa i odgovoran me|unarodni faktor, NATO danas mora da se iz predostro`nosti pripremi za svaku eventualnost. To je ono {to mi radimo”, rekao je Rasmusen. To mo`e biti i podr{ka nekoj humanitarnoj operaciji, „ali smo spremni i na razmatrawe drugih opcija ako se za to poka`e potreba”, dodao je Rasmusen, isti~u}i da je tema ministarskog sastanka. Rasmusen je, me|utim, upozorio da tri uslova moraju biti ispuwena pre bilo kakve akcije: „Ako se poka`e da zaista postoji potreba, ako su jasno ispuweni pravni uslovi i ako postoji ~vrsta podr{ka regiona, bi}emo spremni da pru`imo pomo}”, rekao je on.

napustila trojica novinara BiBi-Sija, koje su Gadafijeve snage dr`ale u zato~eni{tvu 21 sat. Novinari su rekli da su ih libijski vojnici zaustavili nedaleko od Zavije, zavezali im o~i, stavili lisice i odvezli u vojne barake, gde su ih, zatim, tukli. Dva novinara, za koje su mediji ranije javili da su nestali, uhap{eni su na zapadu Libije, javqa Rojters. Dopisnik britanskog lista „Gardijan„i novinar brazilskog lista „Estado„ zajedno su izve{tavali o sukobima u Libiji. Sankcijama Libiji, koje je Savet bezbednosti UN uveo 26. februara, pridru`ila se i Rusija, {to zna~i da je izvoz svih vidova ruskog naoru`awa u Libiju zabrawen, ukqu~uju}i oru`je, municiju, vojnu tehniku i pru`awe usluga povezanih sa vojnim dejstvima. Ova odluka }e, svakako, o{tetiti rusku voj-

nu industriju, jer je Libija bila zna~ajan uvoznik ruskog oru`ja. Vojna intervencija, ipak, za Rusiju ostaje neprihvatqiva. [ef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao da vojna intervencija u unutra{we poslove kako afri~kih, tako i zemaqa na drugim kontinentima nije dopustiva, isti~u}i da Moskva `eli da pre bilo kakvih radikalnih odluka ima proverenu informaciju iz nezavisnih i objektivnih izvora o doga|ajima u Libiji. Francuska je zvani~no priznala libijski Prelazni nacionalni savet kao „jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda”. Predsednik Francuske Nikola Sarkoze se u Parizu sastao sa dvojicom predstavnika Nacionalnog saveta koji okupqa libijsku opoziciju. Na sastanku je najavqena razmena diplomatskih predstavnika. Francuska je prva zemqa koja je zvanio~no priznala libijski Prelazni nacionalni savet, koji ima 30 ~lanova, a predsednik je biv{i ministar pravde Mustafa Abdelxalil, jedan od prvih visokih funkcionera Gadafijevog re`ima koji se prikqu~io opoziciji prvih dana narodne pobune. Moamer el Gadafi je ranije optu`io Francusku da planira da napravi koloniju od Libije, zbog wenog naftnog bogatstva. U poku{aju da odvrati vojnu akciju svetskih sila, Moamer el Gadafi je, tako|e, poslao svog izaslanika u Evropu, Tahera Sijalu, i to uo~i sastanka {efova diplomatija EU ju~e u Briselu.

VLADIMIRPUTINPREDLO@IOYOZEFUBAJDENU

RusijaiAmerikaukidajuvize?

YozefBajdeniVladimirPutin

MOSKVA: Premijer Rusije Vladimir Putin predlo`io je ameri~kom potpredsedniku Xozefu Bajdenu da dve zemqe naprave „istorijski korak” i ukinu jedna drugoj vize. Na po~etku razgovora sa Bajdenom u Moskvi, Putin je podsetio da Rusija vodi aktivne pregovore o uvo|ewu bezviznog re`ima sa evropskim dr`avama. „SAD prakti~no sa svima wima, tako|e, ima bezvizni re`im. Ako bi se Rusija i SAD ranije dogovorile o uvo|ewu bezviznog re`ima, to bi bio istorijski korak u razvoju rusko-ameri~kih odnosa”, rekao je Pu-

tin, na {ta je Bajden odgovorio: „To je dobra ideja”. „Ako ste tako pozitivno odreagovali na moje re~i, va{ glas, kao jednog od lidera dana{we administracije, koji ima uticaj u Kongresu, bio bi za nas veoma va`an”, rekao je ruski premijer. Prema re~ima Putina, ukidawe viza bi slomilo stare stereotipe Rusije i SAD. „Okrenuli bismo veoma zna~ajnu stranicu i po~eli bismo sve iz po~etka”, naveo je Putin. Moskva je na samitu Rusija-EU krajem maja 2010. godine ve} predala EU nacrt ugovora o uzajamnom ukidawu viza.

InckoiDivjak BAWALUKA: Predstavnici politi~kih stranaka Republike Srpske (RS) ju~e su ocenili da visoki me|unarodni predstavnik u BiH Valentin Incko vr{i pritisak na medije u vezi sa slu~ajem penzionisanog generala Armije BiH Jovana Divjaka. Predsednik Skup{tine RS Igor Radoji~i} izjavio je da je „apsolutno neprimereno da Incko vr{i bilo kakve pritiske na medije”. Ukoliko su ta~ni navodi da je Incko vr{io pritisak na medije u Austriji, to predstavqa daqe kompromitovawe OHR-a i apsolutno je neprimereno”, kazao je Radoji~i} novinarima. Novinarka be~kog „Kurira” Livija Kling izjavila je preksino} BHRT-u da je Incko pozvao telefonom i tra`io da se u austrijskim medijima hap{ewe penzionisanog generala Armije BiH prika`e kao „politi~ki motivisano stradalni{tvo”. Posle Inckove inicijative „mediji su zaista bili anga`ovani” u izve{tavawu da se u slu~aju Divjak „ne radi o hap{ewu bilo kakvog ratnog zlo~inca, ve} o drugim stvarima”.

Razmirice sGr~kom SKOPQE: Makedonija je spremna da re{i razmirice sa Gr~kom oko wenog imena, iako postoji mogu}nost da Skopqe u slede}ih nekoliko meseci raspi{e vanredne izbore, izjavio je {ef makedonske diplomatije Antonio Milo{oski „Vlada je spremna da vrlo brzo pregovara sa Gr~kom kako bi se prona{lo pozitivno re{ewe za razmirice zbog imena Makedonije„, rekao je Milo{oski. Po wegovim re~ima, datum vanrednih parlamentarnih izbora jo{ nije odre|en, ali je naglasio da oni ne predstavqaju nikakvu prepreku i da je Makedonija spremna da nastavi pregovore uz posredovawe predstavnika UN, Metjua Nimica.

Samodve stranke ZAGREB: Na sastanak s premijerkom Hrvatske Jadrankom Kosor od stranaka opozicije ju~e su se odazvali samo {efovi desni~arskih Hrvatske stranke prava Danijel Srb i Hrvatskog demokratskog sabora za Slavoniju i Barawu (HDSSB) Vladimir [i{qagi}. Nakon sastanka novinarima su izjavili da ih je premijerka informisala o procesu i o~ekivawima da Hrvatska do juna dovr{i pregovore, a oni su wu upoznali sa stavom tih dveju stranaka da se parlamentarni izbori odr`e pre referenduma o pristupawu EU. [i{qagi} je premijerki ponovio stav HDSSB da vlada treba hitno da raspi{e izbore, a ukazao je da su hrvatski gra|ani nedovoqno informisani o pregovara~kim poglavqima s EU.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI IVETARADI^OVA Premijerka Slova~ke Iveta Radi~ova je u sredu razbila tabu u zoni evra, priznav{i javno da postoji pretwa da bi Gr~ka mogla bankrotirati. Ona se zalo`ila za labavqewe uslova hitnih zajmova za Atinu i Dablin kao na~in za olak{avawe wihovog optere}ewa za servisirawe dugova. Nema~ka i weni severni saveznici, me|utim, nisu radi da prihvate znatnije sni`ewe kamata na te zajmove.

DALAJ-LAMA Tibetanski duhovni vo|a dalaj-lama najavio je da planira da se povu~e sa polo`aja {efa tibetanske vlade u egzilu u korist izabranog predstavnika. „Tibetancima je potreban lider koga bi slobodno izabrao narod Tibeta i kome mogu da predam vlast. Sada je jasno do{lo vreme da to sprovedemo”, rekao je dalaj-lama, prilikom obele`avawa godi{wice tibetanskog ustanka protiv kineskih vlasti 1959. godine.

DONALDTRAMP Milijarder Donald Tramp, kako se o~ekuje, trebalo bi da postane kandidat za predsednika SAD. Direktor organizacije „Tramp”, koja se uglavnom bavi nekretninama u SAD, a odnedavno i zvezda popularne TV serije „Slavni {egrt”, trebalo bi da do juna odlu~i da li }e poku{ati da dobije nominaciju republikanaca kao rival predsedniku Baraku Obami na izborima 2012.

NEOBI^NOISTRA@IVAWEJEDNOGBRITANSKOGOSIGURAVAJU]EGDRU[TVA

Kqu~zastomilionamisterija LONDON: Prose~ni Britanac poseduje sve`aw od devet kqu~eva, od kojih barem za dva ne zna za {ta slu`e, rezultat je nedavnog istra`ivawa. To upu}uje na zakqu~ak da na ostrvu ima vi{e od 100 miliona „misterioznih kqu~eva” ~ija ukupna te`ina prevazilazi 1.000 tona. Istra`ivawe, koje je sprovelo osiguravaju}e dru{tvo „Esure”, pokazalo je da `ene u Velikoj Britaniji imaju u proseku 10, a mu{karci osam kqu~eva. I jed ni i dru gi ima ju uglavnom po dva kqu~a ~ija im svrha potpuno izmi~e. I mada prose~an Britanac u svom sve`wu ima devet kqu~eva, ima i onih (25 odsto) koji nose od 10

Anketajepokazaladasvakapetaporodicadr`ipojedankqu~ sakrivennadesetakkorakaodulaznihvrata,adasunaj~e{}a skrovi{tapove}ikamen,saksijasacve}emiotira~

do 15, a pojedini (9 odsto) ~ak 21 i vi{e kqu~eva. Anketa je, tako|e, pokazala da svaka peta porodica dr`i po jedan kqu~ sakriven na desetak koraka od ulaznih vrata, a da su naj~e{}a skrovi{ta pove}i kamen, saksija sa cve}em i otira~. Sva ki de se ti is pi ta nik kazao je da ne mewa bra vu u slu ~a ju gu bit ka kqu~eva, a dve tre}ine anke ti ra nih da dr `e sve `aw kqu~eva kod suseda, rodbine ili prijateqa. Me|u wima ima najvi{e osoba starijih od 55 godina, dok je tre}ina ispita ni ka mla |ih od 25 godina rekla da nikada ne poverava kqu~eve drugim qudima.


Svet poznatih

dnevnik

petak11.mart2011.

25

PAPARACO

Снимљена у крађи Н

а интернету су објављени снимци на којима се види тренутак када Линдзи Лохан испробава, а онда и краде, скупоцену огрлицу због које се нашла на оптуженичкој клупи. Линдзи је током боравка у златари у Лос Анђелесу све време,тачније 45минута,снимана камерама за надзор,на којима се види како испробава накит, између осталог и спорну огрлицу због које је оптужена за крађу. Наинтернету,алиинекимамеричкимТВстаницамаобјавњени су снимци на којима се види како глумица испробава огрлицу коју је,како је рекла суду,„позајмила”. Овакав развој догађаја могао би да утиче на даљи ток судског процеса који се води против Линдзи,а који је уједно и најтежа оптужба против проблематичне глумице до сада.

Н

Линдзи Лохан

Голипонос

а интернету су Крис освануле голе Браун фотографије певачаКриса Брауна који покушава да се врати на музичку сцену. На сликама које су касније објавилиинекитаблоидивидисеКрискојисе очигледно сликао у огледалу мобилним телефоном,потпуного. Слике су новијег датума, пошто се виде Крисове нове тетоваже, као и нови имиџ изблајхана коса какву је својевремено имао Еминем. Прошленедеље објављена је и фотографија„повреде” коју је Браун задобио у ноћи када је претукао своју тадашњу девојку Ријану.ДокјеРијананасликамаједвапрепознатљиваодубоја имодрица,Браунимасамоогреботинунаусни. Младипевачтврдидамунеконамерносмештаскандалекако би скренуо пажњу са чињенице да Браун ускоро објављује новиалбум.Онће22.мартаиздатиалбум„ФАМЕ”.

Новацица Б

ивши муж глумице Скарлет Јохансон, Рајан Рејнолдс у везијесанемачкомманекенком Агнес Фишер. Глумац који је у децембру прошле године поднео захтев за развод од Скарлет, Рајан усликан је прошле неРејнолдс деље са плавок ос ом манекенком у Кејптауну у Јужној Африци где снима филм „Safe House”. „Наследница” Скарлет, једне од најсексепилнијих жена на планети, је манекенка из Немачке Агнес Фишер (25), модел доњег вешаиспортскеопреме. Рејнолдс је нак он разводаодСкарлетдовођен у везу са Сандром Булок, а његова бивша је од недавно у везисаШоном Пеном.

Агнес Фишер

BISERI

Иман,манекенка

МојсупругДејвид Бови некува,неспрема, нитиидеунабавку. Незатоштојеонвеликамузичказвезданегозатоштомујаникаданебих поверила толикуодговорност.Онниводунеможедаугреје.

IN

Karla Gu|ino

OUT

Yenifer Lopez

Срећна славна породица, коју чине певачица Гвен Стефани имузичарКевин Росдејл сасиномКингстоном,чак икадидеушетњу, савршенојестилизована.

Ранијади

К

Кејт Волш

Келси Грамер

омичар Келси Грамер ињеговачетврта супруга Кејт Волш венчали су се пре само 11 дана,авећсесвађају јерне могу да се договоре где ће живети. Келси желидасевратиу Лос Анђелес како би био близусвојихћерки,ажелии дапочне дарадинановом ТВ-пројекту. Његова новопечена супруга жели да остане у Њујорку, где су јој блиски пријатељи и где је далекоодњеговебившесупруге Камиле. Глумац познат по улози психијатра Фрејзера оставиојесупругуКамилу Донатачи,скојомимадвоједеце и14годинастажа,прекотелефона. Након тога је гостовао у једној радијској емисији, те изјавио да би у фебруару хтео да одведе предолтарсвојуновудевојку Кејт Волш, а још се није биониразвео. Келси и Кејт венчали су се25.фебруара,наконшто су били у вези мање од годинудана.

Нијемеоставиодечко П

евачЏорџ Мајкл (47)бесноједемантовао вестда га је дугогодишњи партнер бизнисмен Кени Гос (51) оставио. Као разлог су били наведени превелика удаљеност и певачев проблематични животни стил.Мајклјевишепутахапшен због вожње под утицајем алкохолаилидроге,апрошлегодинејеодлежаочетиринедељеу затвору. - Кени живи у САД где води успешан посао са уметничким галеријама,идаојеЏорџувише „других шанси”. На крају је једноставно одустао - недавно је изјавио изворблизакпару. ЏорџјенасвомТвитерналогунаписаодасугласинеораскиду „ноторне лажи”: „Не верујтеуовеглупости.Знамдаимам проблема,алимојживотнистил никаданијеугрозиомојуиКенијевувезу.Идаљесеволимокао идосада”.

Кени Гос

Џорџ Мајкл


26

petak11.mart2011.

oglasi

dnevnik

STAN dupleks, 102m2, parno grejawe, ukwi`en, centar Zemun Poqa, 102.000 evra bez PDV-a. Telefon 063/8230-591. 23607

DVOSOBAN 55m2, drugi sprat, preko puta @elezni~ke stanice, ukwi`en, vlasnik, bez posrednika. Povoqno. Hitno. Telefoni: 063/518-781, 060/482-10-10. 23629 STAN 46m2, dvosoban, drugi nivo, parno grejawe, ukwi`en, centar Zemun Poqa, 55.000 evra bez PDV-a. Telefon 063/82-30-591. 23608

PRODAJEM 10 jutara zemqe u komadu, blizu fabrike vode u Jasku. Telefon 064/401-41-80. 23556


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica, ispod betoniranih dvori{ta, ispod ku}a do kupatila, prodaja ma{ina za podbu{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe. Telefon 063/521-546. 22583 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 23625 PE]KAR - kaqeve pe}i zidam, pretresam stare, ~istim i ru{im. Telefoni: 021/714-577, 062/606-782. 23649 VODOINSTALATERSKE USLUGE odgu{ewa i ma{inski snimawe cevi, rekonstrukcija kupatila, izrada, popravka, garancija, servis. Telefoni 6393-737, 064/160-47-25. 23765

NOVIJI kolor televizori, sve veli~ine, E 37, E 55, E 72, povoqno dostavqam na adresu! Non-stop, Mladen! Telefon 421-516, 064/157-25-14. 23654

S dubokim bolom obave{tavamo da je posle duge i te{ke bolesti preminula na{a mila k}i, sestra, tetka, svastika

Miroslava Marija{

petak11.mart2011.

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{em dugogodi{wem igra~u.

Sa{a Proli}

Posledwi pozdrav bratu

Gojku Mijaxevi}u

Gojku Mijaxevi}u

1952 - 2011. Sahrana je u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 12 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Fudbalski klub Kabel.

Weni najmiliji: majka Jelena, sestra Zdenka, Sara, Bogdan i Dragan.

od strica ]ane Mijaxevi}a.

Sa tugom i nevericom opra{tamo se od na{e koleginice i velikog prijateqa

od: sestre Dare, zeta Bo{ka Mi{kovi}a sa porodicom.

412/P 23834

23900

Sau~estvujemo u bolu na{eg kolege Radovana \a~anina za izgubqenim bratom

Posledwi pozdrav

23836

Posledwi pozdrav

Stevanom \a~aninom Jelisavete - Seke Rackov

JP Zavod za izgradwu grada Novi Sad.

Ostaju se}awa na godine divnog i nesebi~nog dru`ewa. Zbogom draga Sele. Bata Ivan~evi}, Du{ica Budimlija i Gordana \ur|ev.

Gojku Mijaxevi}u

Posledwi pozdrav bratu

Stric Vojin, strina Mara i sestre Smiqka i Marijana sa porodicama.

23833

23832

411/P Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je na{ dragi i voqeni

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e. Dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 23537

Sa{i Proli}u od: sestre Biqe, Vele, Miroslava i Tine Klincov iz Bukovca. Sve {to vidimo, ose}amo, znamo - zar san u snu je samo?

Gojku Mijaxevi}u

od: tetke Jevre, te~e Mirka Kaji{, brata Voje sa porodicom.

23902

S tugom se opra{tamo od na{eg dobrog

27

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Sa{a Proli}

Gojku Mijaxevi}u

preminuo u 28. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Bukovcu. O`alo{}eni: otac Ne|o, majka Bosiqka, sestra Sowa, zet Dragan, sestri}i Dejan i Marko.

od: tetke Kove, te~e Dragomira Kqaji}a, sestara Gordane i Maje sa porodicama.

Stric Rajko, strina Rada, brat Ne|o Mijaxevi}.

23830

23829

na{em

Posledwi pozdrav na{oj dragoj ku{ici

Gojku Mijaxevi}u

23889 23910

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav bratu

Posledwi prijatequ

pozdrav

Vlade

Sve nas je voleo, okupqao i brinuo o nama. Zato }e zauvek ostati deo na{ih `ivota i na{e qubavi.

Sa{i Proli}u od: sestre Dragane, Mileta, Suze i Mirele Bogdan iz Bukovca.

Sestra Radojka s porodicom.

23901

Posledwi pozdrav na{em dragom i velikom prijatequ

Ne postoje re~i kojima bismo iskazali tugu i bol u na{im srcima. U nama }e{ biti zauvek i nikad ne}e{ biti zaboravqen. 23905

Posledwi pozdrav dragom ~ika

Sa{a Proli} Saletu

Jelisaveti Rackov

Sveti Jov~i}u

Sale, qudi kao {to si ti nikad ne umiru. Rado }emo te se se}ati. Porodica Grubi{i}.

Sr|a, Duwa, Rada i Boba Sokolovi}.

Weni ku{ovani Simi}i: Ilija, Milan, Marko, Marija, mali Marko

23871

23891

23888

23835

Posledwi pozdrav na{oj kumi, velikom ~oveku i iskrenom prijatequ

U 89. godini preminuo je na{ voqeni

Danica i Du{ko @uji}.

S neizmernom tugom obave{tavamo sve nastavnike, saradnike, studente i prijateqe da je na{a uva`ena koleginica

Ernest Proboj~evi} Obradu Popovi}u

Sveti Jov~i}u od porodice Lazarevi} Milorada, Milice, Dejana, Tawe sa porodicama.

od porodica Mini} i \usi}.

Jelisaveti - Seki Rackov Uspomenu na tebe ~uva}emo s qubavqu, tugom i ponosom. Porodica Varga.

23896

23898

23874

vi{i zubar Sahrana je u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu. S tugom se opra{taju: supruga Katarina, }erke Edit i Livija, zetovi Jovan i Qubomir, unuci Lorena, Nenad, Sowa i Milo{. 23886

akademik Milka Ivi} redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji, preminula 7. marta 2011. godine. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 413/P


28

^iTUQe l POMeni

petak11.mart2011.

Posledwi sestri

pozdrav

jedinoj

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da se upokojila 9. marta, u 62. godini, nakon te{ke bolesti na{a voqena majka

dnevnik

Najboqem prijatequ

Posledwi pozdrav na{oj dragoj profesorki.

Svetozaru Jov~i}u posledwi pozdrav. Porodica Rakovi}. 23818

Ani ^okanica

Ana ^okanica

ro|. Radoj~evi}

ro|. Radoj~evi}

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

Milka Ivi}

voqenom

1923 - 2011. Nastavnici i saradnici Odseka za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Sahrana je danas, 11. 3. 2011. godine u 14 sati, na Grobqu, u @abqu. Neute{ne }erke Du{ka i Milena sa porodicom.

od brata Du{ka Radoj~evi}a sa porodicom iz Koviqa.

410/P

23847 23852

Zauvek nas je napustio brat na{e snahe prof. dr Qiqane \ilas

Posledwi sestri

pozdrav

jedinoj

Posledwi tetki

pozdrav

voqenoj

Velebitu Karaturu

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav dragom zetu

Sahrana }e se obaviti 11. 3. 2011. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Milan Todorovi} Hvala ti na iskrenom po{tovawu nas oboje. Posebno mi je drago {to si se trudio da nas do suza nasmeje{. Bilo nam je prijatno u Tvom dru{tvu. Mirno spavaj, spokojan budi.

Ani ^okanica

Ani ^okanica

Marini Dekani}

ro|. Radoj~evi}

ro|. Radoj~evi}

O`alo{}ena porodica sestra Jadranka sa decom Ivanom i Tijanom.

od brata Milivoja Radoj~evi}a sa porodicom.

od wenih: Sne`ane, Stevanke i Maje sa porodicama, Ankice, Duleta i @areta.

23846

23851

23849

23854

dragom

Zaposledni u „NET”- u iskreno sau~estvuju u bolu svog kolege Vlade povodom smrti wegove majke

jedinoj

Plemenitom ~oveku, velikom prijatequ i drugu

Milanu Todorovi}u

od stanara iz zgrade Alekse [anti}a 12, Novi Sad.

od: Du{ana i Sofije Popovi}.

23767

23773

dragom

Posledwi pozdrav na{em dragom i velikom prijatequ

Jelica i Bo`o Rodi}.

Posledwi prijatequ

pozdrav

~uva}emo

Tvoji prijateqi: Milenko, Branka i Milo{ Se~ujski.

pozdrav

Jelisavete Rackov Posledwi pozdrav od wegovih kolega sa posla.

23826

ro|. Radoj~evi} od brata To{e Radoj~evi}a sa porodicom iz Koviqa.

posledwi pozdrav i ve~itu zahvalnost za dugogodi{we dru`ewe. S po{tovawem }emo te uvek pomiwati.

Posledwi pozdrav To{inom tati

Posledwi pozdrav

Gojko Mijaxevi}

Milanu Todorovi}u

Milanu

Sahrana je u Ba~kom Jarku, danas, 11. 3. 2011. godine, u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Quba, sin Jovo, }erka Sandra, snaja Biqana, zet Goran i unuci Gojko, Dragana, Jovana i Milo{.

od Anke i Stanimira.

23839

23790

Posledwi pozdrav ro|aki i kom{inici

dragoj

Qubici Vojvodi}

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Otac Jovo, majka Jovanka, sestra Gordana, sestri} Dimitrije sa suprugom i zet Mi}a. 23840

Milanu Todorovi}u

od porodice Stojadinovi}.

od porodica: \ilas i Joci}.

23815

23777

cewenom

Posledwi pozdrav To{inom tati

od: Ka}e, \or|a, Vlade i Jelene Vujkov, Mire i Joce Nestorovi} iz Loka.

23798

Posledwi kom{iji

pozdrav

Obradu Popovi}u

Milanu Todorovi}u

od porodice Rudi}. Qubomir sa porodicom, Borislav sa porodicom i Kosovka i Nedeqko.

od stanara iz Ul. rumena~ka 165.

od porodice Volarevi}.

23816

23814

23821

Posledwi pozdrav To{inom tati

S qubavqu

Simi Nedeqkovi}u

Gojka Mijaxevi}a

Obradu Popovi}u

23800

23850

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle te{ke bolesti preminuo na{ dragi

Opra{tamo se od na{eg dragog

pozdrav

Milosav Samarxi} sa porodicom.

23844

1949 - 2011.

Posledwi kom{iji

Svetozaru Jov~i}u

Ani ^okanica

Milanu Todorovi}u S po{tovawem uspomene na tebe.

Posledwi sestri

„Sagradi}u {ajku od suvoga kedra, a katarku od {im{ira i svilena jedra. Suzama }u {ajki da izvezem ime, {to ih ronim kad i kada niko ne vidi me. Sagra|ena {ajka po~e}e da kre}e al’ u luku odre|enu nikad sti}i ne}e.” Tvoji najmiliji. 23820

Simo Milanu Todorovi}u Nije lako prona}i re~i kad treba opisati drugarstvo kao {to je na{e. Tvoji drugari: Bata, Miwa, Jova.

od: Nade, ^i~e, Debelog Dragana, Saleta, Duleta, Deje, Slobe, Darka i Baneta.

23817

23819


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN

Posledwi pozdrav

Najdra`i na{ Svetozarkovi}u, za{to si nas tako iznenada napustio.

11. 3. 2001 - 11. 3. 2011.

Sa qubavqu, porodica.

Nata{inom tati od porodica: Gavanski i Kristovi}.

23788

23785

Posledwi pozdrav

~ika Obrade

Radivoju ]iri}u

bilo je pravo zadovoqstvo provoditi vreme u Va{em dru{tvu. Branko, Buba i Sandra.

Deki

1949 - 2011.

Jovan Savi}

Sahrana dragog nam pokojnika je danas, 11. 3. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu Tranxament u Petrovaradinu. Tvoje: Qiki i Nata{a.

puno }e{ nam nedostajati. Tvoji prijateqi iz filijale Bulevar cara Lazara.

23786

23775

Sa velikim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je zauvek u 71. godini napustio na{ voqeni suprug, otac, deda i pradeda

Sa tugom i bolom javqamo da je u 67. godini preminula na{a draga majka

Jelisaveta - Seka Rackov

Du{an Maksi}

Sa{kini drugari i razredna iz odeqewa VIII 3, O[ „Jovan Popovi}”, Novi Sad.

1944 - 2011.

Ispra}aj je danas, 11. 3. 2011. godine, u 13 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Stana, }erka Sawa, sin Nikola, snaja Slavica, zetovi Ne{ko i Ilija, unuci Oqa, Bojan, Jelena, Marko i praunuka Awa.

Sahrana mile nam pokojnice je u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 11.15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena deca: Nada, Vlada i Bojana. 23794

23769 23780

23768

Posledwi pozdrav voqenom

Dana, 9. 3. 2011. godine, u 76. godini preminuo je na{ mili

Obrad Popovi} Dekica moj, „Nemoj da bude{ tu`an. Toliko mi je stalo da ostanem u tebi budalast, ~udno drag”...

29

Dragi na{

Svetozar Jov~i}

Svetozaru Jov~i}u

Dragi na{

petak11.mart2011.

Obrad Popovi}

Obradu

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Ru`i

Smrt ~oveka kakav je bio uvek je prerana. Porodica Popovi}.

Posledwi ispra}aj je danas, 11. 3. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu.

od sestre Kate sa familijom.

]erka Sne`ana, zet Zoran i unuka Bojana.

Tvoj @ivot.

JEDNOGODI[WI POMEN na{em tati i dedi

Teodoru - Bati Keki}u 1927 - 2010.

23779 23783

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em voqenom

23782

SE]AWE

23796

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 9. 3. 2011. godine preminula na{a draga

na na{eg sina i brata.

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i po{tovanoj priji

obele`i}emo sutra, 12. marta, u 11 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Porodica Keki}.

23734

Igor Kar}a{

1951 - 2011.

1972 - 2004.

obele`i}emo u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 13 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Godine prolaze, a bol i tuga za tobom ostaju zauvek.

Jelisaveti - Seki Rackov

ro|. Vasi} Sahrana je u Loku, danas, 11. 3. 2011. godine, u 14 ~asova.

O`alo{}eni: supruga, deca sa porodicama, ta{ta i tast.

Porodica.

23725

23764

[ESTOMESE^NI POMEN na{em dragom

GODI[WI POMEN

Qubica Vojvodi}

Cve}u Vrbajcu

O`alo{}eni: sin Stevan, }erka Desanka, snaja Zora, unuci Mile i Zoka, unuka Jelena i praunuci Uro{, Filip i Danilo. 23776

Preminuo je 9. marta 78. godini moj dragi te~a

u

23797

Dana, 10. marta 2011. godine nakon kra}e i te{ke bolesti preminuo je na{ dragi

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Radoslav Veqkovi} Dane Deki}

Gligi Bera

od wenih prijateqa: Jove, Kove i Borisa.

obele`i}emo u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 11 ~asova, na Kameni~kom grobqu.

Sahrana je danas, 11. 3. 2011. godine, u 12.45 sati, u Novom Sadu.

Sa qubavqu, po{tovawem i tugom tvoji najmiliji.

Slavica sa porodicom.

23667

23872

1947 - 2011.

Vladimir Kova~evi}

Prerano si oti{ao, ali iza sebe si ostavio ~astan i trajan trag. Ponosni smo {to smo te imali i ve~no `alosni {to smo te izgubili. S qubavqu ~uvamo te u srcu. Pomen }emo obele`iti u subotu, 12. 3. 2011. godine, u 11.30 ~asova, na Novom grobqu u ^erevi}u. O`alo{}ene porodice: Veqkovi}, Kova~evi} i [ipin.

Sahrana je danas, 11. marta 2011. godine, u 15 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Bosiqka, }erka Dubravka, zet Goran, unuk Neboj{a, unuka Tina, sestra Nada i ostala mnogobrojna rodbina.

23728

23801

Petar Desnica 20. 7. 1934 - 23. 3. 2010.

Navr{ava se tu`na godina od kako si nas napustio. U subotu, 12. 3. 2011. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu oda}emo ti po{tu i zahvalnost za tvoju dobrotu i ~astan `ivot.

Tvoja brojna rodbina i prijateqi.

23787


30

Дејан Зечевић

Фолдер култура Музичко-сценски спектакл „Троја”, 50 година од смрти Бранка Миљковића, сомборска премијера представе „Пучина”, оснивање новог издавачког и књижарског удружења и новосадска премијера филма „Непријатељ”, редитеља Дејана Зечевића, само су неке од тема о којима ће бити речи у новом издању емисије „Фолдер култура”. Уредница: Миљана Магловски (РТВ 1,20.30) 06.30 08.20 08.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.20 10.35 11.30 11.55 12.00 12.15 13.00 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.48 17.00 17.25 17.30 18.00 19.30 20.05 20.30 21.00 22.00 22.30 23.40 23.50 01.20

Јутарњи програм Микијева кујна Фортепиано На трагу природе Бајко квиз Вести Споменици,док.филм Никад доста:Право у мету Штикла папуча Кухињица Десило се Вести Из нашег сокака Грување Вести ТВ бајт На трагу природе Вести Излог страсти Десило се ТВ Дневник Тајна хране:Артичока Кухињица Разгледнице ТВ Дневник ТВ Фонија –квиз Фолдер култура Фаца Војвођански дневник Петказање Микијева кујна Ћао,пајацу,филм Концерт

06.30 07.00 07.15 08.00 09.00 10.05 10.35 12.15 12.30 12.40

Кухињица (мађ) Хајде са мном у обданиште Најлепше бајке света Вршачкивенац2009. Петказање Свјетионик (хрв) Излог страсти Мађарскамузика Вести (мађ) Драгоценагенерација,емисија на слов.са титл.на срп. Микијева кујна Невидљиви ратник Портрети војвођанских уметника народне музике Бајко квиз Добро вече Војводино (рус) ТВПаматник(слов) Емисија за село (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Мађарска музика Дечји програм (слов) Добро вече,Војводино (слов) Штуровци (слов) Пацијент бр.14,филм ТВ Продаја

13.10 13.20 14.15 14.45 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.40 20.00 21.20 22.30 00.05

tv program

petak11.mart2011.

06.30 07.30 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.05 12.30 12.45 13.00 14.00 14.05 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00 00.30

09.00 09.05 09.30 10.00 10.05 11.00 11.05 11.50 12.00 12.05 12.15 12.45 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 18.35 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

10.00 11.00 11.30 12.30 13.30 14.00 14.30 15.30 17.15 18.15 21.15 23.00 00.00

Музичко свитање Глас Америке Вести укратко У огледалу Вести укратко Освета Лице с насловнице Вестиукратко Здравље је лек Артрезиме Била једном једна недеља Све што ми припада Вестиукратко Бели лук и папричица Арт-бокс Војвођанске вести У огледалу Балдини и Симони Војвођанске вести Освета Врелегуме Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Филм:Зовдивљине Глас Америке Ноћнипрограм

Вести Храна и вино Разгледнице Вести Жива ватра Вести Др Ху Цртани филм Вести Агро дан Корак по корак Неон сити Вести Московска сага Вести Јованасуботом Огледаовласти Вести Жива ватра Објектив (слов) Објектив (мађ) Објектив Портфолио Неон сити Новосадско поподне Цртани филм Неон сити Агро дан Објектив Храна и вино Ленија Жива ватра Објектив Московска сага Др Ху

Фул Тилт покер АТП ТВС Нет бастерс Најава ФА купа Мобил 1Грид Клупске ТВ Лига шампиона: Арсенал –Барселона Аргентинска лига Лига шампиона: Барселона –Арсенал ПЧортугалскалига: БеираМар-ПакосФереира Фул Тилт покер Лига Европе:Динамо Кијев –Манчестер Сити

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу, 10.00 Главни осумњичени, 10.30 Цртани филм, 11.00 Репризе вечерњих емисија,13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Доказ стварања,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Кућица у цвећу,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,20.15ОСАА/Перископ,21.15 Отворени екран, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00Ноћни програм 07.00Уз кафу,07.30Бели лук и папричица,08.30 Цртани филм,09.00Године пролазе,14.00Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00Објектив,22.30Жива ватра

02.30 03.03 04.03 04.33

Јутарњи програм Јутарњи Дневник Јутарњипрорам Бољи живот Шта радите,бре Вести Разгледница:Сирија На скривено те водим место Вести Очајне домаћице Евронет Дневник Спорт плус Место злочина:Лас Вегас Три дана писца -Мирко Ковач,ТВ филм Вести ТВ лица:МиленаДравић... као сав нормалан свет Вести Рањени орао Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око Слагалица Дневник Мирис кише на Балкану Високи напон,квиз Вести Пинкпантер,2.део Вести Место злочина:Лас Вегас Дневник Евронет Посредник ТВ продаја Ноћни биоскоп: Летњи ожиљци,филм На скривено те водим место Мирис кише на Балкану Око Разгледница:Сирија

06.10 06.30 07.15 08.05 09.10 10.50 14.00 15.00 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 20.10 21.05 22.20 00.00 01.00 01.30 01.45 03.00

Ексклузив Еленин дух Цена среће Дођи на вечеру Гумуш Филм:Почетак света Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Када лишће пада Вече са Иваном Ивановићем Филм:Мајстори,мајстори Фајронт република Експлозив Ексклузив В.И.П Вајпаут

06.05 08.00 08.15 09.00 09.42 10.00 10.07 10.35 11.00 11.10 11.54 12.00 12.15 12.31 13.18 15.00 15.08 15.58 16.01 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.50 21.55 22.44 22.49 23.40 23.55 00.04 00.50 01.05

Срђан Карановић

Експлозив Емисија покушава да добије одговор на питање зашто је и после 8година политичка позадина убиства Зорана Ђинђића света тајна у Србији.О Зорану и његовој смрти говоре: Драгољуб Мићуновић (ДС);Драган Тодоровић (СРС);Маја Ковачевић, судија и портпарол Специјалног суда у Београду и Рајко Даниловић,адвокат.Говориће и некадашњи шеф Ђинђићевог обезбеђења Владимир Вукосављевић. Водитељ: Срђан Карановић (Прва, 18.20)

06.46 07.00 07.30 07.35 07.40 07.51 08.19 08.30 08.55 09.09 09.39 09.56 10.03 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 13.03 14.00 14.25 14.39 15.09 15.26 16.00 16.35 17.02 17.48 17.55 18.20 1827 18.33 18.44

dnevnik

Уздравомтелу Кувати срцем:БојанаЛеко Зелено светло Пепа прасе Оливија У ноћној башти Алексаумору Зоотека плус Петар други Петровић Његош Српска музика 20.века Арс практика Енциклопедија Контекст Метрополис Животистандарди Мојаулица Немачки симфонијски оркестар Артзона Трезор Зоотека плус Петар Други Петровић Његош Српска музика 20.века Арс практика Рускибелинемири Ово је Србија Рециклажа рибљегуља Виа милитарис -коридор 10 Енциклопедија БитлсиуобрадиЛеаБрауера Зеленосветло Пепапрасе Оливија Уноћнојбашти

Светосимеоновска академија (РТС2,23.54) 19.13 20.00 20.29 21.00 21.49 23.54 00.52 01.47 02.17

ТакојепричаоДарвин Историјацензхуре Лов и риболов Очајне домаћице Фестивал фестивала,филм Светосимеоновска академија Трезор ТВ продаја Виа милитарис -коридор 10

06.30 07.30 07.45 08.00 08.01 09.00 09.01 09.30 10.00 10.10 11.00 12.00 12.10 12.25 13.00 13.02 13.40 14.00 14.30 15.05 15.30 16.00 16.05 17.00 17.02 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.40 23.55 00.00

Маратон Вести Отворени студио Инфо Отворени студио Инфо Отворени студио Топ шоп Вести Рејчел Реј Љубав у залеђу Вести Милица² Топ шоп Инфо Отворени студио Милица² Вести Чист рачун Здравље и Ви Копаоник Вести Љубав у залеђу Инфо Горштак Вести Иза вести Породица Серано Филм:Осмипутник3 Доктор Хаус Вести Милица² Филм:Жиголо

Ромола Гараи

Животкаосан Од малена Ејнџел је сањала да буде богата и славна уметница, а када њен први љубавни роман постане светски бестселер, живот јој се мења преко ноћи.Она пуним плућима ужива у свим материјалним благодетима, а међу интригама,страстима и прељубама у свету богатих проналази и непресушни извор идеја за своје љубавне романе. Улоге:Ромола Гараи,Сем Нил,Шарлота Ремплинг Режија:Франсоа Озон (Б92,00.30) 06.00 07.00 10.00 10.35 11.00 11.30 12.10 13.00 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.15 20.00 21.00 23.00 23.35 00.30 02.25

Радијско дизање ТВ дизање Вести Б92 Квиз:Супер геније Трнавчевићи у дивљини Топ шоп Најбоље године Филм:Најбољи НГ и Би-Би-Си на Б92: Велики природни спектакли Вести Б92 Спортски преглед Најбоље године Квиз:Супер геније Вести Б92 Сунђер Боб Коцкалоне НГ и Би-Би-Си на Б92: Велики природни спектакли Филм:Лепе жене мафије 2.део Вести Б92 Лига Европе -Преглед Филм:Живот као сан УкључењеуБ92Инфо

05.30 08.00 08.10 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 10.30 11.00 11.20 11.30 12.00 12.30 13.20 13.45 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 20.30 21.00 23.00 23.55 00.00 03.00 03.45 04.15 04.45

Јутарњи програм Сирене Ноди Са Бо у авантуру Мегаминималс Здраво,Кити Авантуре малог Пере Телешоп Вести Ангелина балерина Југио Бакуган Здраво,Кити Хорсленд Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови,уживо Луде године Телешоп Вести Картел Парови Телемастер Из икс у икс Парови,преглед дана Вести Јел истина Пут ка ватреном рингу Парови,уживо вече Картел Вести Парови,уживо ноћ Картел Лудакућа Јелистина Из икс у икс

Југио5Д Популарна анимирана ТВ серија из Јапана. Радња се дешаваублискојбудућности ипратиглавногјунакаЈусеија Фуда. У овом серијалу почиње примена нових типова чудовишта као и нова врста двобоја позната као Турбо Дуели. (Хепи,10.30)

05.45Тријумф љубави 06.30Двор 07.00Добро јутро 10.00Двор 11.40 Сити кидс 12.00Забрањена љубав 13.00Тереза 14.00Петком у два 15.00Двор 16.50Национални дневник 17.20Тријумф љубави 18.30Курсаџије 19.30 Национални дневник 20.00Двор-финале 23.45 Лото 00.00Филм:Седамсекунди 01.45Сити 02.00Филм:Момачко вече 04.00Филм:Седамсекунди

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп,16.00Веб џанк,16.30Фокус,17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина

08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин

12.00Хроника општине С.Пазова,13.00Вашар таштине,14.00Џубокс,14.30Ши-Ра,15.00Кармелита, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 16.45Мобил Е,17.00Новости 1,17.15Хроника општине Сремска Митровица,18.10Бунтовници,19.00Новости 2,19.30Ши-Ра,20.00Кармелита,20.45 Е-ТВ, 21.15 Вашар таштине, 22.00 Новости 3, 22.30 Бунтовници, 23.15 Џубокс,00.00Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak11.mart2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

Ванеса Минило

07.00 Добројутро,Хрватска 09.08 Лугарница 10.10 Крстарењасветским лепотама,док.филм 11.05 КодАне 11.17 Опрашоу 12.00 Дневник 12.32 Господарицатвогасрца 13.20 Дивљаватра 14.20 Другомишљење 15.04 ДармаиГрег 15.27 Употразизаџамбасима 16.00 Хрватскауживо 17.13 ПотомциМојсијаРозенберга, док.филм 17.40 Изаекрана 18.15 КодАне 18.36 Уистомлонцу 19.30 Дневник 20.14 МесецдобитникаОскара: МојаАфрика,филм 23.00 Дневник3 23.44 Петидан,токшоу 00.40 Филмскимаратон:Хорсплеј, филм 02.08 Филмскимаратон:Моја Африка,филм

Филмпратисмешненезгоде групе луцкастих двадесетогодишњакакојипокушавају да пронађу уточиште током једне судбоносне ноћи. Пут им препречавају све могуће катастрофеиприродненепогоде као што су астероид, торнадаиземљотрес... Улоге: Мет Лантер, Ванеса Минило, Гери Џонсон, Никол Паркер, Криста Фланаган Режија:Џејсон Фрајдберг иАрон Селцер (Нова ТВ, 23.35) ГосподинМагу, цртани Томица и пријатељи,цртани Сломљено срце Гумуш Аси ИН Заувекзаљубљени Сломљено срце Проверено Гумуш ИН Дневник Аси Полицијска академија 5,филм Промашен филм,филм Напад морског пса,филм Езо ТВ Далеко од ње,филм

08.00 СтопамаЧајковског 09.00 Причаопољопривреди:Блато, знојитрактори 10.00 УбиствоАнрија4. 11.30 Великебританскевојсковође 12.00 Тајнецивилизације: Инке,МајеиАцтеци 13.00 Тајниратови 14.00 Смртледеногчовека 15.00 Героуовзакон 16.00 Гениједизајна 17.00 Какојеразмишљао средњовековниинтелектуалац 18.00 Азијскемонархије 19.00 КадасуМаваривладали Европом 20.00 Мистеријанеуреднихратника 21.00 ФармаизЕдвардијанскогдоба 22.00 МаркФорстер–дозвола заснимање 23.00 Героуовзакон 00.00 Гениједизајна 01.00 Какојеразмишљао средњовековниинтелектуалац

08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

06.00 07.50 08.15 09.50 11.25 12.55 14.45 16.25 17.50 18.15 20.05 20.30 21.00 21.55 23.50 01.30 02.55

Црвенкапа Кудравакуца Чудовиштаипирати Путописнаемисија: Путујућеприче БановићСтрахиња ЈедноокиЏек Задржавање ЏингисКан Уимеправде Крвавароманса М.И.Л.Т.Ф.32 МатриxXXX Кресниме

МисијанаМарс Холивуднаснимању Донеба Свициубашти Септембарскоиздање СетисеТитана Данкадајеземљастала КраљГијом Филмовиизвезде ТемплГрендин Васпитањезапочетнике10 -Бертјезакон Досаднонасмрт-ГованКанал имагонореју Царствопорока-Лепотица Тјудорови МаксПејн Незванигости Отис

DNEVNIK NOVOG SADA GODINU PO GODINU

Pi{e: Vladimir Vrgovi}

Промашенфилм

07.45 08.35 09.15 10.10 11.40 12.55 13.35 14.35 15.30 16.30 18.25 19.15 20.05 22.00 23.35 01.05 02.45 04.15

22

31

06.10 07.10 09.10 11.00 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.50 01.50 03.40

Адвокатоваказна Меклаудовећерке Триреке Адвокатоваказна Поморскапатрола Филм:Уубиство наПлезентдрајву УбиствауМидсамеру Браћаисестре Дијагноза:Убиство Поморскапатрола Браћаисестре Закониред:Злочиначке намере Дображена Закониред Дијагноза:Убиство Филм:Коначнапресуда Фојловрат

08.45Мењамжену,док.сапчуница 10.20ЕксклузивТаблоид 11.05Вечераза5 12.00Езел 13.05Аурора 13.55Насљедници 14.45СудијаЕјми 15.35Закониред 17.15Бибинсвет 18.00ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Вечераза5 20.00БабилонА.Д,филм 21.45ПолицајацсБеверлиХилса, филм 23.45РТЛВести 00.00Круг2,филм 01.55Астрошоу 02.55РТЛДанас 03.30БабулонА.Д.,филм

БабилонА.Д.

Кристина Хендрикс

Тачкаглади ОдмалихногусестреФрејни и Шели увераване су како је дебљина човеков најгори непријатељ. Мајк а Марша строгојепазиланањиховуисхрануиусађивалаимјеначела која су неретко прелазила границу здравог разума. Њен мужсеповлачиизваспитања кћеркиалитоостављапослеидцепоготовонаШели... Улоге: Барбара Херши, Кристина Хендрикс, Сузан Меј Прат, Џон Гетз, Џоди Пајп, Стефани Ан Милс, Алек Меклур Режија: Џоан Миклин Силвер (ХРТ 2, 14.35) 07.53 08.22 08.50 09.35 10.00

19.47 20.00 20.55 21.50 23.35 00.29

МалаТВ ЧетверопротивЗ Школскипрограм Хајди ПреносседницеХратског сабора Светскискијашкикуп-спуст (М),пренос МалаТВ Школскипрограм Жупанијскапанорама Тачкаглади,филм Лугарница Бриљантин Ритамнедеље Дивљаватра Крстарењасветским лепотама,док.филм Хитдана Невероватнитренуци Мушкарцинастаблима Немисведок Нарубунауке Гаража

05.40 07.30 10.30 11.10 13.00 13.30 15.00 16.15 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 00.00 02.00

Сексуалночудовиште Светромулеђа СтудиоШандон НаобалеИвоЏиме ХарииХендерсонови Светромулеђа ТајниживотАдолфаХитлера СтудиоШандон Трава ХарииХендерсонови Парфем СиквестДСВ Различитиживоти Арктичколудило Крвнасунцу

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Рударевакћи Малапродавницаужаса Дохватистену Повратакуживот Дим СусретсаВенером УлицеМалибуа Граница Зерофилија Угађање Хетеросексуалац3 –грешненоћи

11.20 13.01 13.30 14.20 14.35 16.03 16.50 17.30 18.09 18.52

Моћни криминалац Горски унајмио је плаћеник а ТуропададоведечаснусеструАуроруизрускогсамостанауЊујорку.Напутудо тамо Аурора, њена штићеница Ребек а и Туроп мета су бројних плаћеник а који желедаотмуАурорупосебнемоћи... Улоге: Вин Дисел, Мишел Јеох, Жерар Депардје, Мелани Тијери, Марк Стронг Режија:Метју Касовиц (РТЛ, 20.00)

Мелани Тијери

10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Преживљавање Дрвосече из мочваре Лимарска радионица/Лондон Генералка Прљави послови Дрвосече из мочваре Разоткривање митова Оружја будућности Преживљавање Погранична полиција Како се прави? Како то ради Справице будућности Разоткривање митова Нови свет Погранична полиција Лимарска радионица/Лондон Прљави послови Справице будућности

08.30 10.00 11.00 11.30 12.45 13.15 14.00 15.30 16.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.45

Биатлон Алпскоскијање Брзо клизање Алпскоскијање Нордијскоскијање Алпскоскијање Биатлон Нордијсоскијање Бициклизам Скијашки скокови Фудбал Биатлон Брзо клизање Дрвосече Најјачичовек Биатлон Екстремниспортови Скијашки скокови

Мисицаиуметник опљачкализлатару

Н

а насловној страни страни новогодишњег вратима, отворио их изнутра, али однео само фла“Дневника” под насловом “Добар дан, но- шу вињака и десетак кутија цигарета. За собом је ви динаре” најављена је деноминација до- оставио учтиву поруку: Опростите због рупе! маће валуте. Будуће добро здравље пожелео јој је Било је и пре и после концерата ансамбала својим коментаром и Мирослав Антић. електричних гитара, али су београдске “Силуе- Почетком 1966. у Новом Саду живи 202.000 те” прва рок група која је на Трибину младих достановника у око 500 улица. вела и сопствено обезбеђење – Воју Крстарицу. Због све веће понуде почеле су у продавницама да опадају цене телевизора. У апотеци “Булевар” Катарина Хорват из Ветерника се уз помоћ пристуних фармацеута породила 1. фебруара и добила сина пре него што су стигла амбуланта кола. Био скопе је окупирао серијал вестерна “Време Винетуа” по романима Карла Маја, немачког писца који никад у животу није крочио на тло Америке. Копродукцијски филмови су снимани на Пивском језеру у Црној Гори и око Плитвица, који су “глумили” Дивљи запад. Гледаоцима уопште није сметало што каубоји и Индијанци разговорају на немачком: “Гутен таг, хер Орлово Перо!” Фасцинираној публици Завод за физику и математику Новосадског универзитета 2. фебруара је представио први “електронски мозак” у Војводини. Транзисторни аналогни рачунар, завидног габарита, од милоште је прозван “свезналица”. Фудбалери “Војводине” руше готово све редом: “Вардар” с 2:0, “Ријеку” са 4:1, “Партизана” (уморног од победе на “Манчестер јунајтедом”) с 1:0, на Стадиону ЈНА, као гост, ОФК “Београд” са 4:3, док су у последњем колу напросто демолирали “Олимпију” са 6:0. Међутим, и пре него што је тим заиграо у Купу шампиона, почео је да се осипа јер су се поједини ветерани ухлебили по иностраним клубовима. Након отварања Новосадског сајма маршал Тито је хале кренуо да разгледао из возића. Велика чистка и међу полицијским и обавеНа Плитвицама је Винету проговорио немачки штајним структурама градског и покрајинског нивоа спроведена је убрзо након Брионског плену“Војводина” је код куће победила у Купу шамма, на којим је смењен њихов шеф Александар пиона мадридски “Атлетико” с 3:1. Једном је мреРанковић и заменик му Светислав Стефановић жу погодио и голман Пантелић. Истина, из пенаЋећа. За новог потпредседника СФРЈ је изабран ла. У реваншу су поражени с 2:0, па је играна и бивши надреалиста генерал Коча Поповић, који трећа, одлучујућа утакмица, поново у шпанској се до Савезне скупштине уместо службеном ли- престоници. Актуелни првак СФРЈ је победио с музином, вози својим “спачеком”. 3:2, захваљујући, пре свега головима Силвестера У Штутгарту је, усред кафане и на очиглед го- Такача, свог најбољег играча, који је након тога стију, атентатор Фрањо Горета 30. августа убио фудбал наставио да игра у Француској. конзула СФРЈ НовосађаниЗбог пљачке злат ар е на Саву Миловановића Жике Стефановића почело Ле г ен д ар н ука ф а н у„Мр ц а” (41). Донедавно је радио у је 8. децембра суђење Влаоробиојепровалниктакоштоје ДБ док није пензионисан, а димиру Лабату (20), канаправиорупунавратима, у Западној Немачкој био је сније прослављеном мулна извесном радном задаталиоднеоје самофлашувињака тимедијалном уметнику, ку. Владиславу Бобану (21) и идесетаккутијацигарета. На фестивалу “Опатија Јелени Шешевић (19), која Засо б омјеоста в иоуч т и в упо р у к у: ’66” победила је млада ноје била званично најлепша Опроститезбогрупе! восадска певачица Љиљана Војвођананка и само два Петровић, за чији је текст месеца раније ушли у ужи “Нека то не буде у пролеће” музику компоновао избор за “Мис Југославије”. Милицијским инњен суграђанин Јован Адамов. спекторима је свога сина “привео” професор СтеИз необјашњивих разлога на неко време било је ван Лабат. забрањено точење алкохола у ресторану “Ловац”, Ради своје колумне “Обично петком” Мика Анчувеном по џигерици, крушедолском киселом тић је обишао Алмашко гробље и био ужаснут млеку у земљаним посудама и домаћици клуба установивши да се из неких гробница измештају Милици Јанков – Мици Ловици. Посетиоци су кости покојника за које потомци нису платили дадобра деца, кад неко подигне глас, довољно је са- жбине. Одбија да иде у Управу јер зна да ће га мо да га погледам и да све буде у реду. убедити да су у праву, а он то никако не жели. Током 1966. често није било свирке тамбураПрве послератне демонстрације у Новом Саду, шког састава Јанике Балажа у ресторану хотела које није режирала власт, биле су 25. децембра. “Варадин” јер их је Саша Петровић ангажовао на Око хиљаду студената, радника и средњошколаца снимању “Скупљачи перја” у околини Вршца. простовало је због рата у Вијетнаму, а милициоЛегендарну кафана “Мрца” оробио је провал- нери су једва спасли Америчку читаоницу од деник током ноћи 15. новембра: направио је рупу на молирања.

Књигу Владимира Врговића “НОВИ САД 1944–1969” у издању “Прометеја” можете уз попуст од 20одсто купити за 1.120динара у новосадској књижари “Мост” (Змај Јовина 22,тел.021/520–899)

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

monitor

petak11.mart2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Петакјевесеосампосеби.Много комуник ације и пријатно друштво, које ништа не обећава. У овом периоду значајном за вас, на личномплануиматесвојставидоноситеважнеодлуке.

BIK 20.4-20.5.

Радо бисте одустали од посла, бар делимично, и опустили се у друштву драге особе. Неко од пријатељавасокупиранаизгледнереалним пословима и садржајима. Ипакихприхватате,срезервом.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

11. mart 2011.

ДанасМесецулазиувашзнакпа сте ван себе од онога шта бисте и какобисте,скимбисте игдебисте. Није лако бити Близанац јер вас је двојекојивукунаразличитестране. Али,забавноје,признаћете.

Потрудитеседаштобољеиспланирате своје време јер ћете у супротном бити веома непродуктивни.Можетеиматипроблемесаспавањем, због немира који вас вуку негдедалеко.Путовање?

Склонистетомедасепрепуститеутицајудруштва,штоинијеувашемманиру.Али,тојесамопролазнафаза,иззимеупролеће,којеје навидику,икојећеваспрепородити.Уљубавиочекујтеегзотику.

Партнерскиодносизискуједабудете константно присутни, и у току догађања. Како на пословном плану,уконтактусклијентимаисарадницима,такоиприватно.Међутим, вииматедругециљеве.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Нистевишенеодлучниупогледу свегашторадитевећнапротив,тачно знате шта хоћете. Самостални сте у односу на друге, стрпљиви и реални.Атоједобраосновадазапочнетеозбиљнуинвестицију.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

У доброј сте ситуацији, стабилно позиционирани, чак и ако тако не изгледа. Наиме, евентуалне пропратне потешкоће у финансијском делу треба прихватити, али не и преувеличавати.

Нарадномместувлададругарска атмосфера, што води неозбиљностикојунетолеришете.Данаспоготовојерјезанекепочетакпродуженог викенда. Могли бисте се и ви опустити попутдругих.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Да ли знате шта тачно радите и штажелите?Некометонијесасвим јасно.Можданијениважно,уоснови, јер се ипак дешава нешто лепо штонеморадаседефинише.Љубавнозавођење.

Имате добре односе, пословне контакте и састанке па их усмерите у своју корист. Не морате ви увек да радите за друге већ више брините о себи и својим потребама.Излазак.

Свеидесвојимтоком,којиследите,алимождаи сувишебрзопролази и одлази. Време се убрзава и темпонештединикога.Активнисте и сами свој иницијатор. Мотиви су новац,летоиморе,љубав.

TRI^-TRA^

Љубавцвета V REMENSKA

PROGNOZA

С унчано

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

11

Sombor

11

Kikinda

10

Vrbas

12

B. Palanka

12

Zrewanin

12

S. Mitrovica 13 Ruma

13

Pan~evo

13

Vr{ac

12

Srbija Beograd

13

Kragujevac

15

K. Mitrovica 12 Ni{

Скарлет Јохансон и Шон Пен успели су да превазиђу 24 године разлике јер су млађахна глумица и холивудски ветеран до словно полудели једно за другим. Наиме, сведоци који су их протекле недеље видели на летовању у одмаралишту Кабо Сан Лукас у Мексику, кажу да се пар понашао попут заљубљених птичица које се нису могле одвојити једна од друге. Дошли су у хотел мало пре поноћи, а из собе су изашли тек у 14 сати. - Нису пре стајали да се грле и љубе, попут два тинејџера који су лудо заљубљени - изјавио је један од сведока. Пријатељи глумице кажу да је Скарлет одушевљена Шоном јер је стално подиже својом енергијом, док се он у њу заљубио као мало дете и нема шта не би урадио да његова нова љубав буде срећна.

13

VIC DANA Evropa

и топлије

Madrid

НОВИСАД: Ујутруслабмраз.ТокомданасунчаноитоплиRim јевреме.Ветарслабјужниијугозападни.Притисакизнаднормале. Минимална температура -1, а максимална 12 степени London Целзијуса. Cirih ВОЈВОДИНА: Ујутруслабмраз.Токомданасунчаноизнатнотоплијевреме.Ветарслабјужниијугозападни.Притисакизнад Berlin нормале.Минималнатемпература-4,амаксимална13степени. Be~ СРБИЈА: НаконхладногјутрасамраземследипретежносунVar{ava чаноизнатнотоплијевреме.Ветарслабјужни.Притисакизнад нормале.Минималнатемпература-8,амаксимална16степени Kijev назападу. Moskva ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Нареднихданасве Oslo топлије.Температурезавикендокоималоизнад15степени.За викендћедуватиумеренадопојачанатоплакошавауПомора- St. Peterburg вљуиПодунављу.ИпочеткомследећеседмицесезадржаватоAtina пловремеузпролазнуоблачност.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Збогстабилногвременабиометеоролошкеприликећебити релативно повољне, уз адекватно одевање и физичке активностиускладусаочекиванимдневнимтемпературама.

11 13 12 12 10 12

Декицаодлучиодапреварисмрт пасесакриоувртић.Играседека садецом,акадједошловремеручку седнезасто.Међутим,створисесмрт изањега,потапшегапораменуипита: -Штарадишто? -Ево,луцам-кажедекица. -Луцај,луцај,апослећешдананаш.

7 5 -3 -2 1 14

Pariz

13

Minhen

11

Budimpe{ta

12

Stokholm

1

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

Bezdan

84 (-5)

Slankamen

242 (0)

Ja{a Tomi}

Apatin

139 (-5)

Zemun

293 (2)

Bogojevo

128 (-4)

Pan~evo

320 (6)

Smederevo

482 (4)

Ba~. Palanka 143 (-1) Novi Sad

163 (2)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kne`evac

246 (0)

S. Mitrovica

203 (-5)

Tendencija stagnacije

Senta

283 (0)

Beograd

251 (3)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

293 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

250 (0)

NERA

Hetin

156 (-12)

TISA

142 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusi}

50 (-2)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 11.mart 2011.  
Dnevnik 11.mart 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"