Page 1

c m y

NOVISAD* NASLOVI

PETAK10.FEBRUAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23343 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

SIBIRSKA ZIMA STIGLA U VOJVODINU

Politika

novi sad na –29 najhladniji grad

3 DS: Neprihvatqiv stav SPO-a

Ekonomija 4 Uspe{na decenija „Lafar`a” u Vojvodini

Dru{tvo 6 Ne zna ni ko gleda ni ko pla}a

Vojvodina 9 Udvostru~ena pomo} za novoro|en~ad u Novom Be~eju

Crna 11 Ivanu Bogdanovu dve godine zatvora

12 Tamnice svetske, rupe su qudske

Svet 13 U Evropi 500 `rtava hladno}e

Foto: J. Pap

Kultura

str. 6, 7, 8, 9 i 10. SRBIJAZATRIGODINEIZGUBILA255.000RADNIHMESTA

Obave{tewe~itaocima

Beogradinovisad najmawestradali

Dana{wi broj „Dnevnika” iza{ao je u skra}enom obimu i sa smawenim brojem kolornih strana zbog restrikcije koju je uvela Elektroprivreda Srbije, a kojom je obuhva}ena i {tamparija „Foruma”, u kojoj se {tampa „Dnevnik”. Restrikcija je usledila u skladu s odlukom Vlade Srbije o merama racionalizacije potro{we energije i energenata u uslovima ekstremno niskih temperatura, koje ozbiqno ugro`avaju energetski sistem i snabdevawe energijom i energentima u na{oj zemqi. Molimo ~itaoce za razumevawe.

Foto: B. Lu~i}

str. 4

DIREKTORUPRAVEZAIZVR[EWEKRIVI^NIHSANKCIJAMILANOBRADOVI] ONEUSPELOMBEKSTVUKALINI]AIMILOVANOVI]A

Propustinekolicine qudiizobezbe|ewa ZAJEDNI^KAAKCIJA[PANSKE ISRPSKEPOLICIJE

lukaBojovi} uhap{en u[paniji Priznawazastvarala[tvO,kulturnOnasle\eimultikulturalnOst: Godi{wenagradeZavodazakulturuVojvodineuru~enesusino}usve~anomholu Vlade AP Vojvodine.Medaqazaukupnostvarala{tvouru~enajeprof.drSvenkiSavi},lingvistkiwi,medaqakulturezamultikulturalnostiinterkulturalnostnovinarkiGordaniDragani}-Nonin,azao~uvawekulturnognasle|akwi`evnicidrRadmiliGiki}-Petrovi}.Priznawe„Iskrekulture“zasavremenostvarala{tvomladomautorudo35godina,Zavodje dodelioreditequBorisuLije{evi}u.

str. 12

krajemdana sneg

Foto: F. Baki}

str. 11

Najvi{atemperatura- 9°S

str. 14–15

SPORT

vesel a dru`i na u`i va la  n a [t ra ndu n ORLOVINAPADAJU SALATARU

n ODBOJKA[IVOJVODINEPOBEDILI MLADIRADNIK

n ^ETIRIPRIMQENAGOLA ZABRIGU

str. 8


2

petak10.februar2012.

dnevnik


politika

dnevnik

DS:Neprihvatqivstav SPO-a ^iwenica da Srbija prvi put posle 2000. godineimavladupunogmandatagovori,izme|u ostalog, i o korektnom odnosu najve}e strankeuwojpremasvimpartnerimakojije

partner,spremannadogovoreikompromise. Povodomzahtevazasmenuministraveraidijaspore Sr|ana Sre}kovi}a, Demokratska strankasaop{tavadajere~presvegaounutra{wemstrana~komproblemu,ukojeseDS principijelnonikadanijeme{ao.„Zahtevza smenu bilo kog ministra u trenutku kada se

Visokog saveta sudstva, svojim neu~estvovawemuraduparlamenta. Demokratska stranka smatra da politika razuma i po{tovawa interesa gra|ana, a ne

Zahtevzasmenubilokog ministrautrenutkukadase o~ekujeraspisivaweizbora smatramonecelishodnim ibespotrebnimpodizawem politi~kihtenzija

~ine,saop{tilajeju~eDemokratskastranka. U saop{tewu se navodi da je Demokratska strankauvekbilakonstruktivanikorektan

o~ekuje raspisivawe izbora smatramo necelishodnim i bespotrebnim podizawem politi~kihtenzija„,stojiusaop{tewuDS-a.Demokratskastrankanavodidajeneprihvatqivoite{korazumqivo{tojeSrpskipokret obnoveodlu~iodadovedeupitaweodlukuo izgradwiautoputado^a~ka,iliizbor~lana

politika ucena, jeste ono {to je Srbiji potrebnoizato}eseuvekzalagati,navodiseu saop{tewu.

Jovanovi}:DSponi`ava Dra{kovi}a Predsednik Liberalno-demokratskepartije^edomirJovanovi} izjavio je ju~e da Demokratskastrankaponi`avaSrpskipokretobnovejer,kakojekazao,nijenormalnotra`itiodSPO-ada glasazavladaju}ukoaliciju,koja gajeizbacila,azadr`alawegove predstavnike, koji odavno nisu ~lanovistranke.

–LDPnijeodgovoranzaproblemevladaju}ekoalicijeine mislimdaseturadioucenama SPO-a iako je demokratama najlak{edatotakoopi{u.To je mizeran odnos i poni`avawe, pre svega Vuka Dra{kovi}a,apotomiwegovestranke– rekao je Jovanovi} na konferencijizanovinare.

SPO je nedavno odlu~io da neu~estvujeuraduSkup{tine dokministarSr|anSre}kovi} i dr`avna sekretarka Sawa ^ekovi},kojisunatefunkcije postavqeni po predlogu SPO-a,nepodnesuostavke.DS to komentari{e kao unutarstrana~ke probleme i ucene. Jovanovi} je istakao da SPO

ne zaslu`uje takav odnos od onih s kojima je u koaliciji, kao i da Dra{kovi} ne zaslu`uje,kakojerekao,taponi`ewa. Po wegovim re~ima, obja{wewe DS-a da nastali problemi nisu me|ustrana~ki ve} unutarstrana~ki, mo`da jeste ta~noakogovoreoproblemima uDS-u.

SPOO^EKUJEUSTAVNEPROMENEPOSLEIZBORA

\uki}:Vojvodini izakonodavnuvlast Srpski pokret obnove smatra da su neophodne ustavne promene po kojima bi Vojvodina ubudu}e imala vi{e nadle`nosti i zakonodavnuvlast,rekaoje~lanPredsedni{tva SPO-a Milan \uki} ju~enakonferencijizanovinare Pokrajinskogodboratestrankeu NovomSadu. \uki}jekazaodajeSPOstrankakojajepodr`avalaipodr`ava VladuVojvodine,alidasenijelibiladakritikujeipredla`e. SPO, po wegovim re~ima, nije zadovoqan ustavnim kapacitetom Pokrajine,koji,dodaoje,nijeiskori{}enZakonomojavnojsvojini. – @eleli smo da pokrajinski parlamentraspravqaotome,ali nije.Tonamgovoridasuneophodne ustavne promene, o ~emu SPO dugogovori–kazaoje\uki}.

SPO, po wegovim re~ima, ima svoju programsku platformu koja uvelikojmerisadr`iisto{toi svojevremeno Platforma Izvr-

na~in definisati autonomija Vojvodine–kazaoje\uki}. On je dodao da SPO `ali zbog toga {to nije formulisan

„Parlamentnijeblokiran” Napitawenovinaradokle}etrajatiblokadaNarodneskup{tine, kojuposlaniciSPO-abojkotujutra`e}iostavkuilismenuministra Sr|anaSre}kovi}a,\uki}jeodgovoriodaparlament„nijeblokiran ve}radi„,kaoidawimanijeuinteresudataskup{tinanedonosiodluke.Onverujeubrzore{ewe,alismatradaozbiqnompoliti~kom dogovorunedoprinoseodgovoridaje„nepristojnomewatiministre predizbore”.IstakaojedazahtevSPO-auvezisaministromSre}kovi}em„nemaveze„snovimpersonalnimre{ewemwegovestranke, kojepowegovimre~imamo`edapredlo`iDS,aSPO}eovuvladu „podr`avatidokraja„. {nogve}aVojvodineonadle`nostimaPokrajine. – Nadamo se da }e se i ustavnim promenama ubudu}e na taj

zakon o finansirawu APV jer bi se time, ocenio je, izbeglo „nadgorwavawe” oko toga da li je ispuwena ustavna odredba o

finansirawuPokrajineipredstavqawe partija kao za{titnikaautonomije,„{tojelo{e”. \uki}jerekaodaraspravuo ustavnimpromenamao~ekujeposle izbora, kao i da „Preokret”,pokretukojemjeiSPO, govoriotome. Na pitawe s kim }e SPO na pokrajinske izbore, odgovorio jedasekorpustihstranakasvodi na wih nekoliko, me|u kojimajei„Preokret”,kaoidaveruje u daqu saradwu s tim pokretom. – ^u}ete o tome kad izbori budu raspisani – kazao je \uki}. On je naveo da pokrajinska administracija treba da se reorganizuje i smawi broj resora u Vladi Vojvodine, daju}i joj „prelaznuocenu”. S.N.K.

FUNKCIONERSNS-aIGORMIROVI]

DSodgovoranzaekonomski sunovratVojvodine Funkcioner Srpske napredne stranke Igor Mirovi} ocenio je dajeVojvodinaod2000.godinedo danas do`ivela ekonomski sunovrattedaodgovornostzatosnosi Demokratskastranka.

Pokrajini, jasnojedajeiapsolutno odgovoran za ekonomski sunovrat Vojvodine, isti~e se u saop{tewupredsednika Okru`nogodboraSNS-a zaju`nuBa~ku. Mirovi} je optu`io i aktuelnu po-

Minekupujemoglasove GradskiodborSNS-asaop{tiojeju~edaseunovosadskomnasequ Klisapojavilasegrupaqudikojasela`nopredstavqagra|animai tra`isiguranglaszaSrpskunaprednustranku,azauzvratnudehiqadudinara.Novosadskinapredwaciosudilisutakavvidpoliti~keborbe,uzocenudaizawegastoje„pojedinepoliti~kepartije„. „Minikadane}emonuditinovacuzamenuzaglasnaizborima„,poru~ilisuizSNS.Onisupozvalipoliti~keprotivnikedavodepozitivnukampawuidaseuwojneslu`enedozvoqenimsredstvima. Zvani~ni statisti~ki podaci pokazujudaVojvodinaukontinuitetu,od2000. dodanas,svevi{ezaostaje u odnosu na druge krajeve Srbije.Po{toDSblizu12godina,sraznimkoalicionimpartnerima,predvodivladaju}uve}inuu

krajinsku vlast da pri~ama o investicijamairastubrojazaposlenih u Vojvodini obmawuje gra|ane. „Republi~kizavodzastatistiku, kojijeobjavioistinitepodatke o zaposlenosti, demantuje De-

mokratsku stranku, dramati~no upozoravaju}inapadukupnogbroja zaposlenih u celoj Vojvodini, ra~unaju}iioneop{tineo~ijim ’investicionimbumovima’ senajvi{e i najgromoglasnije pi{e u medijima„,oceniojeMirovi}. Onjenaveodaje,potimpodacima,ukupanbrojzaposlenihuVojvodiniusvimsektorima(odprivrede, preko prosvete i dr`avne uprave do samostalnih zanatlija) u ovoj godini smawen u odnosu na prethodnuza11.853radnika,odnosno 2,5odsto.Preciziraojedaje 2010.godinezaposlenihVojvo|ana bilo472.441,dokjeu2011.godini posaoimalowih460.558. „USuboticijebrojzaposlenih sa40.587u2010.godini, lanepao na39.216.UIn|ijijezaistiperiod broj zaposlenih s 9.377 pao na9.283.UPan~evunajednostalno radno mesto dolazi 4,08 stanovnika,odnosnoodukupnogbroja `iteqa, koji iznosi 122.252,

broj stalno zaposlenih je 29.931, dokuSomborunajednoradnomesto dolazi 4,27 stanovnika: od 85.569 stanovnika zaposleno je 20.007. U Zrewaninu od ukupno 122.714 stanovnika stalni posao ima wih 28.858, {to zna~i da na jednoradnomestodolazi4,25stanovnika, a u Ba~koj Palanci od 55.361 `iteqa radi 12.112, odnosnojedanzaposleniprivre|ujeza 4,57 stanovnika ove op{tine„, ukazujeMirovi}. Onjedodaodajemogogorasituacijau@iti{tu,Alibunaru i Titelu, kao i u op{tini Opovo, gde od ukupno 10.475 stanovnika radi samo 568, odnosno na jedno stalno radno mesto dolazi 18,4 `iteqa ove op{tine. Funkcioner SNS-a optu`io je DS da, uprkos takvim zvani~nim podacima, u Vojvodini stvarailuzijuoboqem`ivotu„zaklawawem iza takozvane svetske ekonomskekrizeiizno{ewem neistina„. B.D.S.

petak10.februar2012.

3

RAZGOVARALIORBOVI]I\ILAS

Dogovor osaradwi Savez samostalnih sindikata Srbijesaop{tiojedasuju~ewihovi predstavnici razgovarali s predstavnicima Demokratske stranke o osnovnim opredeqewima i konkretnim zahtevima SSSS-a, definisanim u Platformizarazgovorespoliti~kim strankama. Delegaciju SSSS-a predvodio je predsednik Qubisav Orbovi}, dok je ispred DS-a bio zamenik predsednika te stranke Dragan \ilas,ka`eseusaop{tewuukome se isti~e da je na sastanku zakqu~eno da }e me|usobna saradwabitinastavqena. Navodiseidajezajedni~ki konstatovanodasugra|anispravomnezadovoqniekonomskimisocijalnim polo`ajemidajeneophodno napraviti sistemukojembise,pre svega, o~uvala postoje}aradnamesta,azatimkori{}ewemunutra{wihresursa, koji nisu mali, pokrenuo oporavak i privredni razvoj Srbije. U tom ciqu, neophodna je i kontrolna i korektivna uloga

Orbovi}jedodaodadijalog,na `alost,nijedaoo~ekivanerezultate,jersedogovoriisporazumi nisupo{tovaliidajeotudaideja daserazmi{qaonovimmetodima udelovawusindikatakakobijo{ efikasnijebiliza{ti}eniinteresi~lanovaizaposlenih. \ilas je, isti~e se u saop{tewu,kazaodasevelikideficitu buxetu ne mo`e korigovati smawewemplata,ve}seu{tedemogu napravitiusistemujavnihnabavki,ukomejeneophodnouspostavi-

tisistemkoji}espre~itirasipawedr`avnihpara. Kakosenavodi,\ilasjerekao danelikvidnostprivrededobrim delomproizilaziizvelikogduga

DanassastanakDa~i}aiOrbovi}a Lider Socijalisti~ke partije Srbije Ivica Da~i} razgovara}e danasspredsednikomSavezasamostalnihsindikataSrbijeQubisavomOrbovi}em,najavilajetastranka. Predstavnici SSSS-a do sada su razgovarali s Demokratskom strankom, Srpskom naprednom strankom i Socijaldemokratskom partijom Srbije. Kako je ranije najavqeno iz Sindikata, Ve}e SSSS-a}e,nakonrazgovora,krajemfebruara,donetiodlukuomogu}empoliti~komanga`ovawuina~inusaradwesastrankamakoje prihvatewihovezahteve. sindikata, konstatovali su sagovornici. „^iwenicajedajesindikatnezadovoqan sistemom koji generi{e neuspehe i nezaposlenost. I pored ozbiqne dileme da li sindikat treba da mewa strategiju svog delovawa, o ~emu }e odluku doneti organi Saveza, ostajemo pristavudapostojedvana~inaza re{avawe nagomilanih problema - dijalog, kao po`eqan na~in i protesti”,rekaojeOrbovi},navedenojeusaop{tewu.

kojiimajujavnapreduze}aidasu zato neophodni profesionalni menaxeri koji bi i pored dobrog funkcionisawa javnih preduze}a obezbediliradnicimaplate,adr`avistabilneprihode. „Dr`ava ne sme da {tedi na platamamedicinskihsestara,lekara,nastavnika,vaspita~ica,policajaca,aprivrednicinaplatamasvojihzaposlenih.Padplatai penzija direktno bi zna~io pad kupovnemo}iiprivrednihaktivnosti”,rekaoje\ilas.

VESTI URS:Najbrojniji na„Fejsbuku” „Fejsbuk„ stranica UjediwenihregionaSrbijeodsredeima vi{e od 20.000 ~lanova, {to je ~iniubedqivonajve}omgrupom neke politi~ke organizacije u Srbijinainternetu,saop{tila je slu`ba za odnose s javno{}u URS-a. Po statistikama ove dru{tvenemre`e,dnevnouproseku 6.000qudinastraniciUjediwenih regiona Srbije ostavi komentar ili podeli sadr`aje i vesti URS-a sa svojim prijateqima,dokvi{eod100.000qudi dnevno te sadr`aje pro~ita i pregleda.

{tabihjaradilauovompotpunom rasulu i ratovima partijskih mafija? – rekla je Vesna Pe{i} nedavno za „Novosti„, najavquju}i time povla~ewe iz politike. „TVIT”CAKA

Ja~iod {ampiona

VesnaPe{i} napu{ta politiku

Proslavqenibokserski{ampionNenadBorov~anin objavio jeju~eprepodnenadru{tvenoj mre`i „Tviter„ da je u zgradi VladeSrbijeuNemawinojulici. To nije promaklo lideru URS-a Mla|anu Dinki}u, koji ga je u {ali pitao: „Jesi li do{aodabije{nekoga,ili...?“ [ampion u ringu Nenad Borov~aninjebioiskren:„Ha,ha, ovdesusvija~iodmene“. S. St.

Doskora{wa funkcionerka Liberalno-demokratskepartije Vesna Pe{i} saop{tilajedase posle dve decenije povla~i iz politi~kog`ivotaidanapredstoje}imizborimane}ebiti ni na~ijojlisti. Ona je za „Ve~erwe novosti„ reklada}eostatiuSkup{tini Srbije kao samostalni poslanikdoistekamandataovog saziva, posle ~ega }e se povu}i iz politike. VesnaPe{i}jeuaprilupro{le godine napustila LDP posle sukoba s liderom stranke ^edomiromJovanovi}em.Povod je bila wegova izjava u Skup{tiniukojojjeafri~kenarode nazvao kanibalima. –Neznamza{tobibilokoga zanimalimojiplanoviikomeje to uop{te va`no. Uostalom,

Stranke sa najve}om podr{kom bira~a na srpskoj politi~koj sceni su Srpska napredna stranka i Demokratska stranka, pokazuju rezultati istra`ivawaagencijeIpsosstrate{ki marketing. Prema tim rezultatima,ukojejeuvidimao dnevnik„Danas”,zanapredwake sa koalicionim partnerima bi glasalo32odstobira~a,azalistuDS-LSV25odsto.Zawima slede LDP sa 10 i SPS-JS sa 9 odsto,aiznadcenzusasupoIpsosu, i SRS i DS S sa po {est odsto.Postrana~kojopredeqenosti, na najvi{e sigurnih bira~a mo`e da ra~una LDP - 98 odsto,asledeSNSiSPSsapo 92odsto,DSsa90odsto,DSSsa 84iradikalisa83dosto.

Istra`ivawe


4

ekonomija

petak10.februar2012.

NESLAVANZAVR[ETAKPREGOVORASME\UNARODNIMMONETARNIMFONDOM

DOMA]AVALUTANAJSLABIJAOTKAD POSTOJIEVRO

Sdinarimapadaju plate,penzije... Zvani~ni sredwi kurs ju~e je bio 108,4031 dinara za jedan evro, {tojeistorijskiminimum,uprkos intervencijicentralnebankekoja je prodala deset miliona evra na deviznomtr`i{tu,objavilajeNarodnabankaSrbije. Doma}ianaliti~ariocewujuda jeglavnirazlogslabqewadoma}e valute,kojajeuponedeqak,6.februara, vredela 105,9984dinaraza evro, pove}ana tra`wa i uvoz energenata zbog velikog talasa hladno}e u Srbiji. Me|utim, razlozisumnogodubqe prirode – od velikog buxetskogdeficitadorastaplatnog deficita s inostranstvom pa doopasnostiodpadaprivredneaktivnostiuzemqi. Dinar ovako nisku vrednost prema evru nije imao ni tokom 2011.godinejerjewegovanajni`a vrednost, zabele`ena 6. januara 2011,bila106,4947dinarazaevro, aodpo~etkaovegodinebiojenajja~i11.januara,kadajesredwikurs

iznosio 103,6922 dinara za evro. Savez samostalnih sindikata Srbije zatra`io je ju~e od nadle`nih, pre svega Vlade i Narodne bankeSrbije,dapreduzmupotrebnemeredabisespre~ilodaqeslabqewedinara,atimeiugro`avawe `ivotnog standarda gra|ana. Najve}ibrojzaposlenihipenzionera u Srbiji s velikom zabrinuto{}u prati de{avawa u vezi s kretawem vrednostinacionalne valute u odnosu na evro, imaju}i u vidu dasetokretawe nepovoqno odra`avanawihovionakougro`en`ivotnistandard,saop{tio je SSSS. Rast vrednosti evra realno dodatno obara vrednostzaradaipenzija,ka`eseusaop{tewu. Istovremeno }e to neminovno dovesti do rasta cena i rasta vrednosti rata za otplatu uzetihkredita,a{to}esesvenegativnoodrazitinaporodi~nebuxete najve}eg dela stanovni{tva, upozoriojeSSSS.

MMFne}edapusti Vladudarasipa Pregovori predstavnika misije MMF-aiVladeSrbijezavr{enisu bezdogovora,auslovzaprvureviziju aran`mana je rebalans ovogodi{wegbuxeta.Tojeposlezavr{nih pregovorasaop{tilajeVlada. Usaop{tewusenavodidasuse dvestranedogovorileda}estatus

Uspe{nadecenija „Lafar`a” uVojvodini

|unarodnombiznisuimajuzna~ajno mesto, ve} deset godina s velikim uspehomposlujeuna{ojpokrajini. PrivatizacijaBeo~inskefabrike cementajejednaodprvihinajuspe{nijihuna{ojzemqi,a„Lafar` BFC” je ostvario izuzetnu saradwuslokalnom,regionalnomivlastimanarepubli~komnivou. PredsednikPajti}rekaojedaje me|usobna saradwa tokom svih desetgodinabilaizuzetnouspe{nai dakompanija„Lafar`BFC”idaqemo`era~unatinapodr{kupri realizaciji svojih razvojnih programaiulagawajerjeonanesamo partner i investitor, kako to po-

kazuje i planirana podr{ka otvarawuBiznis-parkauBeo~inu,ve} zna~ajanpromoterna{eekonomske politikekojauprkoskrizi,uspeva daobezbedinajpovoqnijeusloveza novestranepartnere. Predstavnici kompanije „Lafar`„ izrazili su zadovoqstvo zbog poslovnih uspeha u na{oj zemqi, i naglasili da }e se wihovo poslovaweunarednomperiodutemeqitinanovimprojektimaipro-

izvodima,ali}e,kaoidosada,posebnonegovatiodnosesasredinom u kojoj posluju. Tako je, uz brojne drugeprograme,ve}planiraniznos od milion evra za socijalne programe op{tine i isti iznos namewenopremawubudu}egbiznis-parkauBeo~inu. Pokrajinskasekretarkazaurbanizam,Du{ankaD.Srema~ki istaklajesaradwuipodr{kuovekompanije tokom izrade Prostornog plana Vojvodine i Master-plana Fru{ke gore, dokumenata koji su odnajve}egzna~ajazarazvojekonomije,aliio~uvawe`ivotnesredineuna{ojpokrajini.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

106,2350

108,4031

110,8964

105,9098

Australija

dolar

1

86,3418

88,1039

90,1303

86,0775

Kanada Danska

dolar kruna

1 1

80,2137 14,2915

81,8507 14,5832

83,7333 14,9186

79,9681 14,2478

Norve{ka

kruna

1

13,9115

14,1954

14,5219

13,8689

[vedska

kruna

1

12,0310

12,2765

12,5589

11,9941

[vajcarska

franak

1

87,7613

89,5523

91,6120

87,4926

V.Britanija

funta

1

126,4703

129,0513

132,0195

126,0831

SAD

dolar

1

79,8639

81,4938

83,3682

79,6194

Kurseviizovelisteprimewujuseod9.2.2012.godine

aran`manakojiSrbijaimasovom me|unarodnom finansijskom institucijomostatinepromewen. PredstavniciMMF-anavelisu da}eprvarevizijaovogaran`mana biti realizovana nakon usvajawarebalansabuxeta,pi{eusaop{tewu.

GorezaSrbijunegozaVladu PredsednikFiskalnogsavetaPavlePetrovi} jeizjavioju~edanijedobro{tojeMMFzamrznuoaran`mansaSrbijomjer}etosmawitikredibilnostekonomskepolitikeVlade. „Presudno je da se odr`e fiskalni ciqevi i da se Vlada Srbije dr`idogovoradabud`etskideficituovojgodinibudedo4,25odsto brutodoma}egproizvoda(BDP),odnosnooko153milijardedinara”, kazaojePetrovi}.Kakojepodsetio,Fiskalnisavetjejo{udecembru pro{legodineoceniodarastBDPu2012.ne}ebitiplaniranih1,5 odsto,ve}izme|u0i0,5odsto. EkonomistaMiroslavProkopijevi} rekaojeju~edajenepostizawedogovorasMMF-ommnogogoravestzaSrbijunegozaaktuelnu vladu. –Ovojezna~ajnijitrenutakzaSrbijunego{tojebioprenekoliko godinakadasepregovaralootrimilijardeevra–ka`eProkopijevi}. –AlizaVladumo`ebitimawezna~ajnojersewenmandatbli`ikraju ionamo`edaka`e–ovoostavqamnekomdrugom,aja}usovimsredstvimakojesampredvideoraditikampawuisveostalo.Vrlojevelikarazlika{taovozna~izaSrbiju,a{tazna~izaVladu.

PAJTI]PRIMIODELEGACIJUBEO^INSKE KOMPANIJE

PredsednikVladeVojvodinedr BojanPajti} primiojeju~edelegaciju kompanije „Lafar` BFC”, predvo|enu novoimenovanim izvr{nimpotpredsednikom„GrupeLafar`„KristijanomEroom,nadle`nimzaposlovawekompanijeuSrbiji, i direktorom „Lafar`a Srbija”KostinomBorkom. Pajti} je izrazio veliko zadovoqstvo{tokompanijapoput„Lafar`a”,~ijaveli~inaiugledume-

dnevnik

Potvr|enojeda}eume|uvremenu Vlada Srbije nastaviti da sprovodi sve dosada{wedogovore,ukqu~uju}inivo deficita i visinu javnog duga. PredstavniciMMF-apodvuklisudajeVladaSrbije,zahvaquju}i dobroj ekonomskoj politici tokom 2011. godine, doprinela odr`awu ekonomske aktivnosti i o~uvawu makroekonomske stabilnosti. Predstavnici MMF-a ponovo }edo|iuBeogradsredinomovegodine,navodiseusaop{tewuVlade Srbije. Tokom pregovora, misija, predvo|ena novom {eficom Zuzanom Mugasovom, insistiralajenatome da se na neki na~in formalizuje obe}awepremijeraMirkaCvetkovi}a da dr`avne garancije javnim preduze}ima ne}e biti ve}e od 30 milijardi dinara. Tokom razgovorasdelegacijomMMF-arazmatranesumerefiskalnepolitike,buxet i makroekonomski okviri za ovugodinu,strukturnereforme,a presvegabuxetskegarancijezapo-

zajmice javnih preduze}a, koje po oceni te institucije prema{uju dogovoreniokvir. ZbogspornihgarancijaMMFje dvaputaodlagaoocenuprverevizijeaktuelnogkreditnogaran`manasaSrbijomvrednog1,1milijarduevra. Po proceni MMF-a, postoji opasnostdaprivrednirastuSrbijiu2012.budemawiodranijeprocewenih 1,5 posto, {to bi moglo prouzrokovatimawebuxetskeprihodeive}ideficitpaseo~ekuje da}eocenaprverevizijearan`manabitiponovoodlo`enadodono{ewarebalansabuxeta. Predstavnici Vlade Srbije se nadajuuspehurazgovorasMMF-om i odobravawu prve revizije aran`mana, {to Srbiji pru`a mogu}nostdapovu~e190milionaevraod odobrenogkredita. E.Dn.

SRBIJAZATRIGODINEIZGUBILA255.000RADNIHMESTA

BeogradiNoviSad najmawestradali Srbija je tokom tri krizne godine izgubila 255.000 radnih mesta, odnosno broj zaposlenih se u tomperiodusmawio12,8procenata, navodi ekonomista dr MiroslavZdravkovi}.Onukazujenato da je, posmatrano po regionima, kriza najvi{e pogodila centralnu Srbiju, gde se broj zaposlenih smawio 15,7 odsto, dok su tri te{ke ekonomske godine najmawe lo{ihposledicaostavilenaBeogradiNoviSad,gdejebrojradnih mesta9,1odstomawi. U analizi objavqenoj na sajtu makroekonomija.org, Zdravkovi} upore|ujepodatkeobrojuzaposlenihifonduzaradaporegionimai op{tinama izme|u septembra 2008.iseptembra2011.godine.On navodi da je ostatak Vojvodine pro{ao osetno gore nego wen glavni grad – u Pokrajini je, ako senera~unajupodacizaNoviSad, bezposlaostalo14odstozaposlenih.Ipak,dodaje,useptembruje,u odnosunamartpro{legodine,do{lodorastabrojazaposlenihlicauVojvodini,opetnajve}imdelomzahvaquju}ikretawimauNovomSadu,dokjezaposlenostuBeograduicentralnojSrbijinastaviladasesmawuje. Najmawi pad zaposlenosti do`iveojeJablani~kiokrug(5,4odsto), dok su najgore pro{li Ni{avski–bezNi{a(35,2odsto)i Pomoravski okrug (22,2 odsto).

SremboqiodBanata OsimNovogSada,uVojvodinije„dobro”pro{aojo{iSrem, gdejezaposlenostpala9,5procenata. Najgorejeuju`nomBanatu,gdesebrojradnihmestasmawio ~akzapetinu. Zdravkovi} ocewuje da je dubinu padapookruzimapredodrediopad broja zaposlenih kod preduzetnika,takodasunadnuovecrneliste oni okruzi gde su preduzetnici imalinajve}iudeouzaposlenosti prekrize. U15op{tinauSrbijibrojzaposlenihjetokomtrikriznegodine pove}an, a najve}i skok desioseuRa~i–gotovoduplo,svakako zahvaquju}i korejskim in-

vesticijama koje su stigle u tu op{tinu.Me|uovih15lokalnih sredinasui~etirivojvo|anske: u Sremskim Karlovcima se broj radnihmestapove}ao39posto,u SremskojMitrovici1,8posto,u Opovu1,4posto,auTitelujedan procenat.Tutrebadodatii^oku, gde je izgubqeno tek {est radnih mesta, odnosno zaposlenostjesni`enazamaweodpola procenta.

Nadrugojstranilestvicejedevetop{tinagdesedesiosunovrat zaposlenostive}iod30procenata.Me|uwimajesamojednavojvo|anska op{tina, Ba~, gde je izgubqeno 39,3 odsto radnih mesta. Najgore je pro{ao Svrqig, gde je brojzaposlenihmalteneprepolovqen. Zdravkovi} analizira i fond ispla}enihzarada,kojijepove}an 14,2 posto. S obzirom na to da je rast cena u prethodne tri godine bio25,8posto,tozna~idajefond zarada realno smawen devet procenat,dodajeon.Onukazujenato dasurastfondazaradaiznadinflacije imali Jablani~ki, Topli~ki,PirotskiiBorskiokrug. Nominalni pad fonda zarada imaojeNi{,{tozna~idajerealni pad standarda u tom gradu bio 23,7odsto,doksusviosatliokruzi imali smawewe standarda izme|unulai20procenata. Fondzaradapoglavistanovnika (pokazateq u kojem se ukupan zbir plata deli s brojem stanovnika)zaSrbijujeuseptembruiznosio9.318dinara.Platapostanovniku u Vojvodini bez Novog Sadaiznosi7.046dinara,auu`oj SrbijibezBeograda6.163dinara. I po tom pokazatequ najboqe su pro{li Novi Sad i Beograd, gde su zarade po glavi stanovnika 17.533,odnosno16.690dinara. V.^vorkov

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

Vunil, Leskovac

20,11

215

215

Nafta, Beograd

20,00

13.200

1.056.000

Putevi, U`ice

18,47

481

1.443

Agrobanka, Beograd

18,25

2.397

309.272

18,18 Promena %

520 Cena

332.280 Promet

-10,34

260

Simpo, Vrawe

-7,63

Komercijalna banka, Beograd

-3,90

Inos sinma, Sevojno Pet akcija s najve}im padom Neoplanta, Novi Sad

Filip Moris Operej{ns, Ni{ Jafa fabrika biskvita, Crvenka Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

BELEX 15 (532,51 Naziv kompanije

0,93)

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

1,79

1.760

1.508.320

NIS, Novi Sad

0,46

661

4.755.860

Komercijalna banka, Beograd

2,85

1.699

3.824.280

Imlek, Beograd

-0,85

2.900

2.572.525

Soja protein, Be~ej

-0,17

578

300.600

10.660

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,59

503

2.510.060

230

28.980

Energoprojekt holding, Beograd

-1,27

544

195.900

960

4.800

Jubmes banka, Beograd

0,00

12.838

102.704

Agrobanka, Beograd

-3,23

1.018

136.420

18,25

2.397

309.272

-2,86 Promena %

10.200 Cena

102.000 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,97

1.635

130.800

Univerzal banka, Beograd

0,00

1.905

0,00

0,46

661

4.755.860

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

5.000

0,00

Soja protein, Be~ej

-0,17

578

300.600

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.700

0,00

Ratar, Ja{a Tomi}

-1,09

455

193.375

Tigar, Pirot

-1,55

507

10.140

Jafa fabrika biskvita, Crvenka

-2,86

10.200

102.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

360

0,00

Fabrika {e}era, Crvenka

3,41

4.550

68.250

Sviiznosisudatiudinarima


dnevnik

petak10.februar2012.

5


6

dru[tvo

petak10.februar2012.

MUKEPOZIMI

Led, muka i jad Sredove~ni mu{karac poku{ava da `uri koliko mu to dozvoqavaju klimave noge i sne`na ka{a koja dopire skoro do kolena. Uspeva da si|e na kolovoz koji je tek klizava, utabana staza, pre|e ga i izbije na trotoar {to vodi do autobuske stanice. Ponovo ubrza, ne obaziru}i se na hladno}u koja {tipa obraze. Za wim se viju oblaci te{kog daha. Zakratko zastane pred elektronskim ~ita~em koji treba da prepozna wegovu mese~nu peronsku

svi bi ku}i a niko ne ~isti ni put ni trotoare... Kad je autobus kona~no stigao, ve} je bio pun pa smo se jo{ i mi nekako utrpali, bilo nas je najmawe stotinu! Mileli smo, ali smo ipak stigli do ku}e.“ „Ma, ti velegra|ani su najgori“, ubaci se rumeni starac. „To je razma`eno i puno sebe. Na sve i svakoga vi~u, a niko da o~isti ispred svoje zgrade. Kao da oni tamo ne `ive. I samo prozivaju ko to nije uradio, a oni

kartu. Ali, „pametno oko“ ne bi da se dohvate lopate. odbija da pozeleni i pusti Ispod ~asti im. Ka`em vam, ga. De`urni, skupqen u ku}i- sve pokondirena gospoda i ci pored prepreke, prepozna dame. Kukaju {to treba auto prido{licu, iza|e i otvori da o~iste, {to su skvasili mu prolaz uz konstataciju: cipele i {tiklice. A ko me„Pobenavila ma{ine od zi- ni ~isti ispred ku}e? Niko. me, {ta }ete“. Putnik u|e na Ja ~istim. Ali ja `ivim u seperon, koji je tek natkrivena lu pa sam zato mawe vredan asfaltirana staza usred po- od wih. Ja mogu da se vozim qa izga`enog, prqavog sne- busom a oni samo u svom autu. ga. Vetar oja~a i natera ga da Ja mogu da zebem dva-tri sata zadrhti dok prilazi grupici na stanici a oni odmah zaposapatnika simboli~no oku- ma`u i televizija objavi.“ pqenoj ispod table koja „A dok je bilo lepo vreme, ozna~ava peron broj 13. funkcioneri se slikali po„Jesam li zakasnio?“, upi- red ma{ina, busaju se u grudi ta one koji, kao i on, svakog i vi~u: spremni smo za sneg. dana putuju na posao i vra}a- Kad, ne lezi vra`e, samo {to ju se ku}i. Misli na autobus je malo ja~e zapadalo, oni koji kre}e iz metropole i udarili da kukaju. Prvo su vozi kroz sela sve do lepe va- pri~ali da }e da ~iste kad ro{i nadomak dr`avne gra- sneg prestane da pada, a kad su nice. „Gradski bus se zagla- videli da ovaj ne}e da stane, vio na jednoj raskrsnici pa naredili su da ma{inerija ni napred ni nazad. Na kraju iza|e, samo {to je bilo kaje {ofer otvorio vrata pa sno. To tako ne ide. Radio sam smo gazili sneg do kolena da ja u firmi koja je odr`avala izbijemo na puteve zimi. trotoar. A i Zna se kad se To t al n iras p ad tamo neko je kre}e, kad se sistema.^ekaonica o~istio a nebaca so, kad punaqudi.Mraz gde su pe{aci rizla. De`urutabali sta- ste`e,sviseskupili, stvo je 24 sata ze.“ svih dana. Oncvoko}u,nogezebu „Ni si mo da nije moglo umokrimcipelama rao da `uri{. da se desi da Bus ni je ni ~eka{ da sneg blizu. Zvali smo kondukte- prestane nego odmah izlazi{ ra. Opet je neko hteo da bude i radi{. Posle se sve promepametan pa izgubio kontro- nilo, te nema para za priprelu i prepre~io se na putu. me, te nema para za plate quBilo je i malo ~ukawa. Po- dima i eto zastoja zbog 30 sanlicija je stigla pa bi treba- tima snega. A {ta da je padalo uskoro da krenu ovamo.“ lo dok ne stigne do metra? „Dobro je. Boqe da ja wega Cela dr`ava bi stala. Sra~ekam jer on mene ne}e.“ mota je to. Jeste gledali kako „Pa sad, to va`i ako zna{ su u Japanu o~istili puteve da }e bus da do|e, samo – nije da se asfalt crni a okolo uvek tako... Bogami je pro- sneg visok bar pet metara? {log petka, kad je padao taj Kao da si u nekom kawonu.“ veliki sneg, bilo povuci-po„Sad su svima puna usta tegni. Ja sam tri sata ~u~ao pri~e o snegu i zapomagawa. ovde, a nijedan autobus nije I wihova je gradska muka vestigao. Bilo je autobusa koji }a od onih nesre}nika po zasu i{li u velegrad ali nije- vejanim selima, {to ni vode dan se nije vra}ao. Na {al- ni hrane nemaju. Ne mogu spateru nemaju pojma ni kad }e sioci da do|u do wih, nemaju da do|e ni da li uop{te do- one motorne sanke za sneg, lazi. Totalni raspad siste- nema dovoqno helikoptera... ma! ^ekaonica puna qudi. Tuga je i `alost da se qudi Mraz ste`e, svi se skupili, smrzavaju i umiru.“ cvoko}u, noge zebu u mokrim „Dobro, nemojte tako. Necipelama... Neki iz okolnih ma se para, te{ka su vremena. sela su se organizovali, zvaKriza...“ li familiju pa su do{li „Ih, nema se para... A za autom po wih. Ka`u: put niNovu godinu su op{tine, ko ne ~isti, makar da je meba{ tamo dole gde su sad ti |unarodni, ali mo`e se wizavejani qudi, davale silne me, samo polako, bez `urbe. evre pevaqkama da pevaju po Oni {to su `urili, zavr{itrgovima. Da su malo od toga li su u kanalima pored puta. ostavili za ovakva vremena, Tako ti odo{e a ja ostao da neko bi danas jo{ bio `iv. ~ekam. U neko doba stigne Jeste da nema para za sve, ali ona gospo|a koja radi u sudu {to ka`e na{ narod: ko je pa zovne {ofera. Pita gde bli`e vatri – taj se ogreje. su, a ovaj ka`e: tamo gde su Sirotiwa po zabitima je dabili i pre dva sata. Jedva su leko, vidi ona da vatra svese nekoliko stotina metara tli, samo do we nikakva topomerili. Kolone su u obe plota ne sti`e. Samo sneg i trake. Policija bila, videled, muka i jad.“ la da ne mo`e ni{ta da uraU ti{ini koja se potom di i oti{la. Da su ostali, sklopila nad grupom jasno se sva{ta je moglo da se desi. za~uo fijuk vetra me|u goQudi nervozni, zaglavqeni, lim grawem. IlijaBaki}

dnevnik

ZA[TOPOKRAJINSKIOMBUDSMANUPOZORAVAGRA\ANEODUGOVAWIMAZARTVPRETPLATU?

Ne zna se ni ko gleda ni ko pla}a

Namera pokrajinskog ombudsmana bila je da gra|anima Vojvodine skrene pa`wu na to {ta im se mo`e dogoditi ako ne pla}aju RTV pretplatu, upozoravaju}i ih na to da na osnovu nepotpunih informacija nestru~ne javnosti ne do|u u zabludu i zbog toga kasnije snose pravne posledice, a ne da vr{i pritisak na wih da pretplatu pla}aju jer je to, kako isti~u, wihova odluka. Naime, apel koji je prekju~e uputio pokrajinski ombudsman imao je za ciq jedino da upozori gra|ane na to koje su posledice nepreuzimawa sudskih po{iqki i neizjavqivawa prigovora o zastari u slu~aju nepla}awa RTV pretplate. Tako im je skrenuta pa`wa na to da }e, u slu~aju da “poslu{aju” nestru~ne savete, dovesti sebe u situaciju da potra`ivawa budu namirena prinudnim putem. Drugim re~ima, upozorio je gra|ane na to da zastare obaveza zbog neizmirenog duga na ime RTV pretplate nema ako se ne ulo`i prigovor na re{ewe suda, a da bi se on ulo`io, mora se primiti sudsko re{ewe. Kao primer je navedeno da, ukoliko neko pet godina ne pla}a RTV pretplatu a ne primi re{ewe od suda kojim se tra`i izmirewe duga i ne ulo`i prigovor na wega u zakonskom roku, wemu }e se naplatiti celokupno potra`ivawe nastalo tokom pet godina zajedno s kamatom. Me|utim, ako primi sudsko re{ewe i pravovremeno ulo`i prigovor na wega, bi}e mu napla}eno samo dugovawe za prethodnih 12 meseci. Dakle, sa-

mo u tom slu~aju va`i zastara i bri{e se dug za ~etiri godine, a ostaje za jednu. Ovakvim poja{wewem pokrajinski ombudsman je `eleo da pomogne gra|anima Vojvodine da lak{e re{e problem duga zbog nepla}awa RTV pretplate, ali ne i da uti~e na wih na koji na~in }e to u~initi, odnosno ostavio im je da sami odlu~e ho}e li platiti RTV pretplatu ili ne. Razlog zbog kojeg se oglasio pokrajinski ombudsman je ~iwenica da je Radio-televizija Srbije sredinom pro{log meseca uputila opomene gra|anima koji nisu redovno pla}ali RTV pretplatu i pru`ila mogu}nost da obavezu

putem. Za pro{lu godinu poslato je 390.500 opomena pred utu`ewe i posledwih opomena pred utu`ewe. Pripremqeno je 6.550 predloga za dozvolu izvr{ewa na osnovu verodostojne isprave i oni su distribuirani sudovima po Srbiji. Po obja{wewu advokata, predlog dozvole izvr{ewa je izvr{ni postupak koji je regulisan Zakonom o izvr{ewu i obezbe|ewu. Protiv re{ewa o izvr{ewu du`nik ima pravo prigovora, ali ga mora primiti. Me|utim, veliki broj gra|ana Srbije od po~etka napla-

Pretplatajezakonskaobaveza, aneugovorna U RTS-u tvrde da obaveza pla}awa pretplate nije ugovorna – jer mnogi gra|ani upravo zbog toga smatraju da ne treba da je pla}aju po{to s wima nije potpisan ugovor kao {to su to u~inili kablovski distributeri – ve} zakonska obaveza koja je uvedena Zakonom o radiodifuziji. Naime, tim zakonom je predvi|eno i da se pretplata napla}uje preko javnog preduze}a koje obavqa delatnost proizvodwe i distribucije elektri~ne energije. Zbog toga je ugovorom izme|u EPS-a i RTS-a utvr|en samo na~in pla}awa pretplate. EPS nije potpisao ugovor s RTS-om u ime svojih pretplatnika, ve} u svoje ime, odnosno regulisao je samo tehniku naplate a ne i osnov jer je to utvr|eno zakonom. pla}awa izmire u vi{e mese~nih rata nakon {to dobiju opomenu. U slu~aju izostanka reakcije na upu}ene opomene, gra|ani su upozoreni na to da }e protiv wih biti pokrenut postupak naplate potra`ivawe putem predloga za dozvolu izvr{ewa, odnosno prinudnim

BEZ NASTAVE I ISPITA NA FTN-u DO 19. FEBRUARA: Fakultet tehni~kih nauka, po broju studenata (~ak oko 11.000), profesoraisaradnika,kaoipobrojuiukupnojveli~iniobjekata(vi{eod30.000kvadratnihmetara)najve}iusastavuUniverzitetauNovomSadu,ju~ejedoneoodlukudasesviispitiinastavane}eodr`atioddanasdo19.februara.Ovomejesvakako kumovala vrlo zimska vanredna situacija, a posebno to {to je Novi Sad ju~e, s jutarwih minus 27 stepeni Celzijusa, bio najhladnijiuSrbiji,aondajejo{ihavarijanatoplovoduprepodneostavilabezgrejawadeogradaukojemjeiFTN,odnosnoKampusUNS-a.

}ivawa RTV pretplate nije izvr{avao ovu svoju zakonsku obavezu pa ipak nisu sankcionisani, {to je redovne plati{e dovelo u situaciju da razmi{qaju o tome da prestanu da pla}aju i mnogi to i jesu u~inili jer procenat naplate RTV pretplate iz godinu u godinu

opada. Tako je prose~an stepen naplate u Beogradu 66 odsto, na nivou cele Srbije 41 odsto, a na jugu Srbije tek oko 15 odsto. Veliki broj onih koji godinama ne pla}aju pretplatu je ube|en u to da je stari dug otpisan i da im se on vi{e i ne mo`e naplatiti. U RTS-u takvu mogu}nost odbacuju i poru~uju da su gra|ani za iznos dugovawa u{li u zonu mera prinudne naplate. U slu~aju kada dobiju i sudsku potvrdu da im neko duguje novac za nepla}awe RTV pretplate, oni }e i}i na prinudnu naplatu, a to zna~i da sledi popis i plenidba imovine, s tim da izri~ito po zakonu ne mogu biti predmet izvr{ewa ode}a, obu}a i drugi predmeti za li~nu upotrebu, delovi name{taja koji su neophodni doma}instvu, kao {to su {poret, fri`ider, pe} za grejawe, kao ni posu|e, ogrev, porodi~ne fotografije… Q.Male{evi}

Ipak,prenego{toodunaraspust,studentisuju~emaloilopataliuKampusuUNS-a. Pretpostavqamo da je ovaj mini-raspust uvela ~ista in`ewerskalogikajer}edesetakdanautrnutihsijalicaiostalihpotro{a~a(mnogobrojnikompjuteriiistra`iva~kaoprema...)dragocene nam elektri~ne energije biti velika u{teda i doprineti ukupnoj solidarnostikojaseovihledenihdanao~ekujeodsvih.Nanekim fakultetimaispitisuodlo`eni,aPoqoprivrednifakultetnajaviojeda,zbogdr`avnogpraznika,ne}eraditi15.i16.februara,teda}eletwisemestarzapo~eti17.februara. V.^eki} Foto:N.Stojanovi}

VESTI Donirawe organa i tajnost podataka Poverenik za informacije od javnog zna~aja i za{titu podataka o li~nosti Rodoqub[abi} ju~e je u pismu ministru zdravqa upozorio na neophodnost hitnog dono{ewa podzakonskih akata, predvi|enih Zakonom o transplantaciji organa, radi re{avawa otvorenih problema u vezi sa za{titom podataka o li~nosti u oblasti donirawa organa. Ocewuju}i da nije prihvatqivo da donorstvo organa, s humanog aspekta izuzetno va`na aktivnost, koja je s razlogom predmet brojnih promotivnih kampawa, ima za „drugu stranu medaqe“ pravnu neure|enost i neuskla|enost sa zakonom, dakle nedostatke koji mogu biti izvor ozbiqnih rizika masovne povrede osnovnih qudskih prava. Zakon o transplantaciji organa predvi|a obavezu ministra da podzakonskim aktima uredi vo|ewe evidencije, za{tite podataka o davaocu organa, obrazac donorske kartice,

uslove koje treba da ispuni ustanova koja daje donorsku karticu, kao i da propi{e na~in i postupak vo|ewa i upisa davalaca organa u Jedinstveni republi~ki registar davalaca, ~uvawe i za{titu podataka, postupak pristupa podacima, na~in i postupak davawa i ~uvawa {ifre itd.

Srbija napredovala u ulagawima u nauku Fond za inovacionu delatnost saop{tio je da se u najnovijem Izve{taju o rezultatima Inovacione unije navodi da je Srbija zemqa koja je u 2011. godini najvi{e napredovala u ulagawima u nauku i tehnologiju u odnosu na sve ~lanice Evropske unije i zemqe u regionu. Srbija je u 2011. godini pove}ala buxetska izdvajawa za nauku za 22 odsto, {to je vi{e od bilo koje druge zemqe u Evropi, navodi se u saop{tewu i dodaje da prosek pove}awa me|u zemqama ~lanicama EU iznosi ~e-

tiri odsto, dok su najuspe{nije zemqe EU u 2011. bile Luksemburg sa 19 odsto i Portugal sa 13 odsto pove}awa. U istom izve{taju spomiwe se napredak u Srbiji u broju zajedni~kih nau~nih publikacija javnog i privatnog sektora, dok je u ve}ini indikatora koji ukazuju na uspe{nost u domenu inovacija Srbija zna~ajno ispod evropskog proseka, ali s pozitivnim tendencijama rasta. Kao „snage” Srbije navode se, pre svega, qudski resursi, kao i atraktivne istra`iva~ke institucije i finansijska podr{ka za istra`ivawa, a kao mawkavosti u nau~noistra`iva~kom sistemu Srbije navode se investicije privatnog sektora u istra`ivawe, veza nauke i privrede, kao i broj patenata. Izve{taj Inovacione unije, koja predstavqa jednu od od sedam najva`nijih inicijativa Strategije „Evropa 2020”, ima za ciq da prati uspe{nost realizacije ciqeva evropske nau~noistra`iva~ke i inovacione politike.


Sportski i poslovni centar „Vojvodina” meware`imradashodnozakqu~kuVladeRepublike Srbije i prema nalogu „Elektrovojvodine”. Zatvoreni bazeni ne}e raditi, treninziusvimsportskimprostorimasuotkazani,aceoobjekat}eraditisaredukovanom rasvetomigrejawem. Za posetioce bi}e otvorena samo ~etiri ulazaitoizUliceMaksimaGorkog,Sutjeske, prema fakultetima i slu`beni ulaz 4. Izmene}etrajatidoksenesteknuusloviza normalanrad. G.^.

Gastro{itiracionalno Iz preduze}a DP „Novi SadGas”ju~esupozvalipotro{ a~ e da uprk os ekstremno niskoj dnevoj temperaturi gas tro{e racionalno. To zna~i, objanili su, da temperaturu u zatvorenom prostoru potro{a~i prilagodenaprihvatqivugranicu, da im ne bude zima,

alinidaneboraveumajicama,ve}daobukuxempere. Uve~e,potro{a~itrebada smawepe}inagas. Pozivnaraconalizaciju potro{weuslediojeposle zakqu~akaVladeSrbijeda seenergenti{tede,navedenojeusaop{tewupreduze}a”NoviSadGas”. Z.D.

Novosadska petak10.februar2012.

Opasanuli~niukras K ar.Nekiba{inisubiliraspolo`enizagimnastikupokrovovima,pasuispisaliupozorewa i ogradili prostor iznad koga visiled.Tojesvakakodobrore{ewe, jer retko ko ide ulicom, pogotovo kada je ovako hladno, sa glavom uperenom u oblake. Zna~i,sugra|anisudu`nidagde godmoguukloneledenice,aako dowihnemogudado|u,trebada pozovu Komunalnu policiju koja onda poziva gradska preduze}a da obave posao. U ovu akciju ukqu~enisuivatrogascijerma kako ledinice zvu~ale naivno, dalekosuodtoga.Inakraju,sugra|ani oprez! Vodite ra~una ispod~egaprolazitejerglavaje upitawu. B. Markovi}

ZBOGKVARANARAZDELNOJSTANICI

Deogradaju~e bezgrejawa

Zbog niskih temperatura, koje suju~eujutrodostigleskoro-30 stepeni ispod nule i kvara na Glavnoj razdelnoj stanici ve}i deo grada ostao je ju~e bez grejawa. Iz „Novosadske toplane” su saop{tilidajedo{lodoproblemaunapajawunamestupreuzimawa toplotne energije od Termoelektrane-toplane, koja se nalazi u [angaju. Problem u napajawu prouzrokovao je prekid grejawa za toplotna podru~ija toplana Jug,IstokiSever.IzToplanesu kazalidasuodmahpokrenulisopstvene kotlove i obezbedili alternativnogrejawe.Kvarje,kako surekli,otklowenju~eoko10~asova,kadajeusledilanormalizacijagrejawa.

Pijaceo~i{}ene

Radnici„Tr`nice”svakodnevno~istepijaceod snegaileda,saop{tilisuju~eizovogpreduze}a. Zbogniskihtemperaturapove}anjebrojpo- Obezbe|enesudovoqnekoli~inesoli,mehanizaziva Kontakt centru „Vodovoda i kanalizaci- cije i alata za ~i{}ewe pijaca u celom zimskom je”, jer stanovnici prigradskih naseqa prija- periodu. vqujusmrzavawevodomerainestanakvodeuku- Povr{ine unutar pija~nih prostora redovno }ama.Izovogpreduze}aapelujunasugra|aneda ~istimo i posipamo soqu kako bismo omogu}ili provere da li su vodomerni {ahtovi dobro za- nesmetanuibezbednusvakodnevnukupovinu-ka`u tvoreniidaihneotvaraju,kakonebido{lodo nedle`niu„Tr`nici„.Dodajuda,iakoje~i{}ewe smrzavawa vode u cevima. Osim toga, preporu- trotoaraunadle`nostidrugihkomunalnihpredu~uju im da preventivno toplotno izoluju cevi ze}a,zimskaslu`ba„Tr`nice„redovno~istipronasvojimunutra{wiminstalacijama. N.R. storokopijacezbogbezbednostigra|ana. N.R.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ada je napoqu veliki minus, one vise sa krovova ku}a i zgrada,~estonismonisvesnida sutu,apredstaqajurealnuopasnost.Naravno,re~jeolednicama koje su ovih dana redovni uli~niukraskogasetrebapaziti.Zbogtogasuigradski~elniciapelovalinasugra|anedasami uklawaju ledenice tamo gde mogu,dasenebi,nedajBo`e,nekom dogodilo ono {to se dogodilo jednoj gospo|i u Beogradu. Videlismo,gra|anisuprili~no a`urni,pentrajusenakrovove, kidaju led i tako smawuju opasnosti. Svaka ledanica mawe, brigamawe,jerdovoqnojedase temperatura popne tek za koji stepen,padaseoveledenestreleobru{enakolovozilitroto-

Smrzavaju vodomeri

-Na`alost,svihprethodnihdana imamo preveliku potro{wu strujeitojeukombinacijisaniskomtemperaturomdovelodotoga daseujednojvelikojtrafostanici smrzlo uqe, {to je prouzrokovalo weno ispadawe iz sistema. Automatski je Termoelektrana – toplana, koja je vezana na ovaj sistemikojadogrevavoduuradijatorima,prestaladaradi.Mismoreaglovalibrzoikvarjeotklowen. Me|utim,nasastankukriznog{tabamora}emodonetiodlukedanajve}im potro{a~ima smawimo dotokstrujedabiodr`alisistem.I javnurasvetuugradusmawi}emoza 30odstodanamsenebide{avale ovakve stvari - rekao je gradona~elnikIgor Pavli~i}. B.M.

NOVISADJU^ES–29BIOREKORDERUSRBIJI

Hladnijebilosamo ujanuaru1963. UNovomSadujeju~eizmereno -29 stepeni Celzijusa, ~ime jena{avaro{bilanajhladniji graduSrbiji,reklisuza„Dnevnik“uRepubli~komhidrometereolo{komzavodu(RHMZ).Kada se zna da su danima najni`e temperaturezabele`enenaPe{tarskoj visoravni, a najekstremnija je bila – 33 stepena, jasnojekolikojeuvojvo|anskoj prestonici ju~e bilo ledeno. Me|utim, Jelena Golubovi} iz RHMZka`ezana{listdajeju~era{watemperaturasekundarniminimum. - Najni`a temperatura u NovomSadujezabele`ena24.januara1963.godinekadajeizmereno -30,7 stepeni Celzijusa. Merewaseredovnoprateibele`e od1948.godine,auSrbijijebilonajledenije1985.godineitada je na Pe{tarskoj visoravni zabele`eno – 39,5 stepeni. Tako|e,1963.godineuNovomSadu jenajvi{edanabilosatemperaturomispodnule,ito57utoku godine, dok je najvi{e povezanih dana sa minusom u januaru zabele`eno 20, a u februaru 16 ledenihdana.TrenutnojeuNo-

vom Sadu bilo 11 dana sa minusom, ali bi}e ih jo{, s obzirom da temperatura skoro ne}e dosti}inulastepeni. Ina~e, prosek sadanimaispodnule za januar je devet, a za februar ~etiri dana, dok je prosek za celu godinu 21 dan – objasnilajeGolubovi}. Sne`nog pokriva~a je u na{em gradu palo 32 centimetra, a istorijski maksimum bio je 19. februara 1984.godinekadaje sneg dostigao 61 centimetar, dok je pre toga najve}a koli~ina od 54 centimetra zabele`ena 1954. godine. Golubovi} obja{wava da se 1984. godinesnegnijedugozadr`ao. - Prosek za januar je oko 16 centimetara snega. S obzirom da godinama nismo imali toliko snega, sad nam se ~ini da je

Foto:N.Stojanovi}

Bazeninerade

napadao kao nikad, ali podaci pokazuju da su u pro{losti koli~ine snega bile i ve}e – zakqu~ilajeGolubovi}. Stru~waciobja{wavajudaje zaovakoo{truzimukrivsibirskivazduhkojijedo{aodonas, ali i razmena energije izme|u

Zemqe i Sunca. Prognoza RHMZzanarednedanepredvi|a u Novom Sadu „toplije“ dane, ali}e`ivautermometruidaqebitiispodnule.Temperatura}esekretatiizme|e–10i16stepeniCelzijusa. D.Igwi}

Nastavqaseuklawawe ledenica Vi{eod200pozivasazahtevomzauklawaweledenicasakrovovaupu}enojeju~eKomunalnojinspekciji i Komunalnoj policiji u Novom Sadu. GlavnikomunalniinspektorSr|an Jakovqev ka`e za na{ list da ima dosta opravdanih, ali i onihkojisuuslediliusledstrahagra|ana. - Komunalni inspektori i komunalni policajcisvakakoizlazenaterenposvakojprijavi,gde utvr|ujuopravdanostpoziva.Ukolikojeneophodnoanga`ovawedrugihslu`bi,pozivseprosle|ujevatrogascimailikomunalnimpreduze}imakoja poseduju mehanizaciju i dizalice za uklawawe leda. Ju~e smo ledenice uklawali sa objekata u centruinaBulevaruMihajlaPupina,anazgradamakojesuokovaneledenicamastojiobave{te-

V remeploV

Besedaiigranka Prvabeseda,zabavasauvodnimgovorom,umetni~kimprogramomina krajuigrankom,odr`anaje10. februara 1874. uSrpskojpravoslavnojvelikojgimnazijiuNovomSadu.Odtada,pasvedo1947.saizuzetkomratnihgodina,priredbesupopraviluodr`avanenadanSvetogSave.U19. vekuuGimnazijinijebilou~enica,pasu,izuzetno,„svirkomuglasoviru ipevawem,u~estvovaleigospo|iceizotmenihporodica”. N.C.

wedasepre|enadrugustranu.Me|utim,tomnogi nepo{tuju–pri~aJakovqev. Ka`eda,ipak,postojeiobjektisakojihgra|anizaistanemogusamidaukloneledenice,alido kojih ne mogu sti}i ni druge slu`be s vozilima, zbog velikog snega ili parkiranih automobila, recimonaLimanu,uMi~urinovojuliciiuzgradamakodNovosadskogsajma. -Utakvimslu~ajevimamolimogra|anezarazumevaweistrpqewe,aukolikoledsakrovapredstavqa opasnost, wihova je obaveza da prostor obezbede,odnosnodaupozoredapostojiopasnost odledailidanapravefizi~kezapreke,kakobi prolazbioonemogu}en-ka`eJakovqev. Q.Nato{evi}

GRADONA^ELNIKPAVLI^I]UPREDUZE]U„PUT”

Ma{inespremne, solidovoqno Gradona~elnik Igor Pavli~i} posetiojeju~epreduze}e „Put” kako bi se uverio u kakvom je stawu mehanizacija zimske slu`be i proverio da li ima dovoqno soli za posipawekolovoza.Tomprilikom gradona~elnik je rekao da prethodnihdanaimaliobilne padavine,{tojeprouzrokovalo mnoge probleme zimskoj slu`bi. - I narednih dana o~ekuju nas nove padavine i zbog toga smo preko [taba za vanredne situacije dali naredbu da se dodatno anga`uju sredstva u „Putu”, da se popi{u svi resursi u gradu, ukqu~uju}i i privatne firme sa mehanizacijom.Dnevnosetro{iizme|u

250i300tonasoliugradui to daje rezultate. Apelujem na gra|ane da ne dolaze u „Put”poso,ve}daseobrate mesnim zajednicama, koje }e obezbeditipotrebnekoli~ine.Telefonu„Putu”jeaktivan24sata,svavozilasesatelistski prate i znamo gde treba reagovati - istakao je Pavli~i}. Direktor „Puta”Predrag Radmilovi} dodao je da je u wihovom preduze}u uvedeno stalnode`urstvo,dasenalazeutre}emstepenupripravnosti,dasuma{inesremnei da na zalihama ima dovoqno soli.Anga`ovanoje28vozilai22ma{ine,aoko70qudi B.M. Foto:F.Baki} radiujednojsmeni.


8

NOVOSADSKAHRONIKA

petak10.februar2012.

DNEVNIK

U AKCIJI „PLAVA KU]NA RA^UNAQKA”

Glu{~evi}ioslobo|eni komunalnogra~una

Foto:F.Baki}

Veseladru`ina u`ivalana[trandu Najhladniji dan ove zime ve}inajeprovelausvojimtoplim sobamainepomi{qaju}inaizlazak na zale|ene ulice. Nasuprot wima, vesela grupa entuzijastajeju~eiskoristilatemperaturu koja je spu{tala i do 27stepeniispodnule,zaodlazaknapla`u,“sun~awe”,odbojku na snegu i koju partiju bad-

mintona.Posvemusude}i,dru`ina je u`ivala na [trandu i pokazaladanajve}anovosadska pla`a nije popularna samo leti. Ka`u da su na ideju do{li kada su videli sli~an snimak nainternetu,nakon~egasuodlu~ili da najhladniji dan posledwih decenija obele`e na spektakularanna~in. G. ^.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU KWIGE

„OskarPil–Otkri}e Medikusa” Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti po pri¬merak dela„OskarPil-Otkri}eMedikusa”EliAnderson. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari“Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra 3,gde se mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e.

ZovemseOskarPilinisam obi~an de~ak. Ja sam medikus: imam neverovatnu mo} da putujem kroz bilo koje `ivo bi}e. Isto kao moj otac, koji je bio ~uvenimedikusprenego{toje nastradao.Danasje~itavo~ove~anstvo ponovo u opasnosti: Skarsdejl, zlokobni princ patologusa,pobegaojeizzatvora. Ijasamre{iodamusesuprotstavim.Moramdaprkosimmnogobrojnim opasnostima i donesem trofej s mesta gde nikada ranije nisam bio. Iz tajanstvenogsvetakojisenalazi...uqudskomtelu. N. R.

DANAS U GRADU POZORI[TA Novosadskopozori{te:„Mara”(19)

BIOSKOPI Arena: „Parada” (16.15, 20.30), „Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom”(12.20,14.10,16.10),„MisijaspasitiBo`i}”(12.30,14.30),„Ma~ak u ~izmama” (11.15, 13, 15.10), „Kung fu panda 2” (12.15), „Hepi fit 2” (11.45, 13.10, 13.45), „Mu{karci koji mrze `ene” (22.15), „Mapetovci” (14.15),„Kupilismozoovrt”(15.45),„YekiYil”(18.30),„Podzemnisvet: Bu|ewe”(18.10),„Izdaja”(22.45),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(15, 17.30,20,22.30),„Sigurnaku}a”(20.10,22.35),„Iudobruiuzlu”(18, 20.15, 22.25), „Ratovi zvezda: epizoda jedan - Fantomska pretwa” (17, 19.45,22.20),„Putovawe2:misterioznoostrvo”(16.30,18.20,20.20)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subotanedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalne iduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodina izme|udvasvetskarata-antifa{isti~kaborbauVojvodini1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a,4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini”

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7satidoju~euistovremerodilesu: BLIZANCE:DankaPetrovi} izNovogSada(devoj~icuide~aka), DEVOJ^ICE:Milica\uki},NadaVinoki},DanijelaPetrovi}, JadrankaDelevi},DraganaSpasojevi},SawaVelinovi},JelenaBardo{-Sabo,DobricaNikoli} iJasminaPeri} izNovogSada,DraganaNikoli}izIn|ije,Ru`icaMi}i} izSrbobrana,DanijelaIki} izBe~eja,DraganaTrivunovi} izGajdobre,MiroslavaJovanovi} iz Mo{orinaiKristinaRadoja izKa}a, DE^AKE: Mirjana Naumovski iz Novog Sada i Gorana Medi} iz Obrovca.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni QiqanaMitraRozi}(1948)u9.45~asova,StankoStaletaJovanovi}(1944)u10.30~asova,Milan@ivojinaMaksi}(1957)u 11.15~asova,QeposavaSavaBasari}(1930)u12~asova,Ilija Sime[im{i}(1934)u12.45~asova,MilicaSaveRadak(1930) u13.30~asova,VitomirNikoleArsenin(1940)u14.15~asovai KaticaStevanaNestorovi}(1928)u15~asova. NaAlma{komgrobquuNovomSadudanas}ebitisahrawena JovankaMiloradaIli}(1929)u13~asova.NaGorwemstarom grobqu u Futogu danas }e biti sahrawena Maca Save Jeli~i} (1949)u15~asova.

Porodica Glu{~evi} dvadesethiqaditojedoma}instvokojejeuakciji„Plavaku}nara~unaqka„oslobo|enopla}awajednogmese~nogra~unazakomunalne usluge. Preduze}e „Informatika” ovu akciju sprovodi od 2009.godinekakobistimulisala sugra|ane da na vreme izmiruju obaveze prema komunalnim preduze}ima. Glu{~evi}e su ju~e posetili gradona~elnik IgorPavli~i} idirektor„Informatike” Zoran Deli}. Wih su ugostili tata Qubi{a i sinoviBoris iSergej ,dokjemamaSla|ana naslu`benomputu. -Obradovaonasjeovajra~un, jer je stigao ba{ pred zimski raspust. Na{e mese~no zadu`e-

Foto:F.Baki}

wejeoko8.300dinara,takodaje taj novac, koji smo ovako u{te-

deli, dobro do{ao u ku}ni buxet.Ve}smogaipotro{ilita-

ko{tosmowimeplatilidodatnidanskijawatokomzimovawa -obja{wavaglavaporodiceQubi{aGlu{~evi}. Direktor „Informatike„ Zoran Deli} dodao je da se ovo preduze}e uglavnom pomiwe u kontestu tu`bi koje sti`u na adrese neplati{a, a sada, kroz akciju „Plava ku}na ra~unaqka„, u prvi plan dolaze upravo onisugra|anikojirauneobjediwene naplate pla}aju na vreme. „Informatika” na mese~nom nivoupo{aqera~unena150.000 adresa, a izme|u 600 i 1.200 doma}instava svakog meseca bude oslobo|eno pla}awa ra~una. Brojtakvihdoma}instavadosadaprema{ioje21.000. J. Z.

ZIMA OTERALA DECU S ULICE

USvrati{tudnevno117mali{ana Uto~i{teodmrazaitemperaturaispodnule,decakoja`iveiradenauliciprona{lasuuSvrati{tu,naBulevaruoslobo|ewa28.U toj ustanovi je  ovih dana skloni{te potra`ilo dnevno u proseku 117dece.Decaod~etirido19godina, mahom iz nehigijenskih i neu- slovnihnaseqa,poputBanglade{a i Velikog rita, u sve ve}em broju koristeuslugeSvrati{ta.Onatu mogudaboravesvakodnevnood9do 22~asa,daseokupaju,dobijutoplu ode}u, tri obroka i prisustvuju kreativnim i edukativnim radio- nicama, koje organizuju psiholozi ivolonteriSvrati{ta.

Bezpredstava uSNP-u Srpsko narodno pozori{te jezbogte{keenergetskesitua- cije i upozorewa o iskqu~ewu strujeotkazalosvepredstavesa redovnogrepertora.Predstave seotkazujudodaqeg. G. ^.

-DecakojakoristeuslugeSvrati{ta  pre`ivqavaju tako {to sakupqajusekundarnesirovineiz kontejnera, prosja~e, usmeravaju voza~enaslobodnaparkingmesta, prodajuseksualneusluge...Kadasu ovakonisketemperaturelogi~no jedavi{edecedo|euSvrati{te daseugrejetakodasvakezimeosetimoproblemnedostatkaprostora,kojijeodavnoprema{en–ka`esupervizorkaSvrati{taAnitaJak{i}dodaju}idajeodsamog otvarawa 2009. godine kroz ovu ustanovu pro{lo 390 dece. Optimalan broj dece koji mo`emo da primimojeoko40,dokprekotoga

wavawe.Stoga,imadostadecekojaredovnoiduu{kolu,avolonteriihprateodku}edo{koleisamimtimdobijajupovratneinformacijeotomekakonapredujusnastavom. U Svrati{tu volonteri radedoma}ezadatkesdecomipoma`u im da se osna`e da nastave daqe.Akadsestavikqu~ubravu Svrati{tau22~asa,onikojinemajunikakavkrovnadglavom,odlazeuSigurnude~juku}udapreno}e. Prema re~ima na{e sagovornicegra|animogudapomognu deci ulice ukoliko donesu toplu garderobu. I. Dragi}

Drvazanajugro`enijeKarlov~ane

Otkazanapromocija

Uzimaju}iuobzirizuzetnonisketempreture,Op{tinskauprava u Sremskim Karlovcima odlu~ila je da pomogne najugro`enijim Karlov~anima.Predvi|enojedasepomo}uogrevuuputisugra|animakojisuunajkriti~nijojsituaciji.Re~jeo11osoba,koje}edobitiukupno22metarakubnihdrva. Nabavkadrvaju~ejezavr{enaiona}edanasbitiisporu~ena. Z. Ml.

GalerijaMaticesrpskeotkazujepromocijukataloga„ZbirkavajarskihradovaGalerijeMaticesrpske”,kojajebila zakazanazadanasu12~asova.Kakostoji u obrazlo`ewu, promocija je otkazana zbog sne`nih padavina i niskih temperatura. J. Z.

TElEfONI

VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

nijemogu}eostvaritikvalitetne aktivnostiswima. Od390dece,202sustalnikorisnici Svrati{ta. Postoji krug dece koja dolaze iz dana u dan, a imaionihkojisepojavesamoukolikoimajunekiproblem.Svrati{teimaiterenskevolonterekojiredovnoobilazemestanakojimadecaulice`iveirade.Wihov posaojedaimodnosegarderobui hranu, kao i da ih informi{u o postojawuSvrati{ta. Kaoplodradasdecomuliceje izrada neophodne dokumentacije, kakobidecaostvarilasocijalnu i zdravstvenu za{titu i opisme-

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanom od8do20, subotomod8do14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322

„KOMPaS“ TOURiSM &TRaVEL, Bul.Mihajla Pupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka34, tel:639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa48/I. Tel:442-645, 677-91-20

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, LimanI, DrageSpasi}2/a, NoviSad, tel:021/511-206, mob:065/5511206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel:6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

„КАРТОНВАЛ” ПРОИЗВОДИ УПРКОС НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

АПЕЛИ БЕЧЕЈСКОГ ЈП „ВОДОКАНАЛ”

Заштита водомера и измирење дуга БЕЧЕЈ: Јавно предузеће „Водоканал”, које се бави производњом,дистрибуцијом и пречишћавањем воде у Бечеју упутило је два апела суграђанима.Један је везан за актуелну поларну температуру, а други за дуговања која корисници имају према њима. - Апелујемо на наше кориснике да заштите своје водомере и водоводне инсталације које се налазе ван објекта или у објектима који се не греју,како не би дошло до смрзавања. Управо из тог разлога смо препоручили власницима бројних празних кућа да одјаве прикључак, односно да се привремено искључе са водоводне мреже,чиме умањују ризик од настанка хаварије, рекли су нам у бечејском „Водоканалу”. Други апел је везан за редовно плаћање рачуна, јер ће неуредне платише битиискљученеса мреже, а то значи да ће прво морати да плате дуг,па онда трошкове поновног укључења на водомерном шахту у висини 1.121 динар, а на уличном прикључку поновно укључење износи 3.304динара,саопштенојеиз „Водоканала”. Наравно, све се то може избећи измирењем дуга у целости, склапањем споразума о измирењу дуга уз полагање чекова

petak10.februar2012.

или спровођењем административне забране на редовна примања. Оба апела бечејског Водоканала ваља озбиљно схватити,као и обавештење да је у току контрола прикључака на јавну канализацију отпадних вода и да ли су прикључци легализовани. Све информације о легализацији прикључака на канализацију могу се добити лично у техничкој служби ЈП „Водоканал” у Улици Данила Киша 8/а или телефонским путем на број 6912588. -Приликом контроле прикључака на јавну канализацију, поред проверавања да ли има дивљих прикључења, проверавамо и то да ли има индивидуалних потрошача који врше неку делатност,јер тада припадају другој категорији при плаћању. Они потрошачи који пре наше контроле сами пријаве прикључење, сносе трошкове само прикључења, а корисници које ми откријемо мораће да плате услуге прикључења и износ у висини једногодишње потрошње воде -рекао јеЖолтГалус,директор ЈП „Водоканал”. Прикључак на канализацију кошта 21.000 динара и може да сеплатиу десет рата,при чему грађанин треба да донесе само лист непокретности. В. Јанков

Застој би замрзаолиније

ЗРЕЊАНИН: Упркос ниИПОК, у којој је својевреским температурама и отежаном мено обустављена произсаобраћају као последици сневодња и која је,после бројжних падавина, производња у них пословних проблема, погонима београдског предузећа отишла у стечај.Већ у стар„Картонвал”у Зрењанину одвија ту је закупац поручио да одсе без икаквих застоја.Миленко вијање стечајног поступка и Крајновић,координатор ремоннајава продаје највеће скрота у „Картонвалу”,фирми која се баре на Балкану неће поребави прерадом кукуруза и произметити његове планове. водњом скроба и плоча од вало„Картонавал” је за веома витог картона, напомиње да би кратко време ремонтовао било погубно да у овим тренуципостројења и започео откуп ма фабрика заустави машине. кукуруза. Томе су се наро-Наш процес производње одчито обрадовали бивши вија се у воденој суспензији и радници ИПОК-а који су се уколико бисмо сада стали, на након пропасти скробаре овако ниским температурама, нашли на улици, пошто је дошло би до замрзавања, како београдски закупац део њих процесних тако и парних линија вратио на посао. - објашњава Крајновић. Онима који су поново у Како је истакао,постоје одрепогонима одговарало би да ђене потешкоће приликом обез„Картонвал”настави произбеђивања репроматеријала, због водњу што њима гарантује „Картонвал” покушава да спасе и скробару проблема у саобраћају, али у радна места. А да ли ће „Картонвалу”, у сарадњи са њиховим добављачима, ИПОК бити продат,када и коме,за сада је тешко прогчине све да на време буду сервисирани.С друге стра- нозирати. Недавно је из „Картонвала”стигла најава да не,ово предузеће робу и даље испоручује купцима. ће и ова фирма учествовати на лицитацији када скро„Картонвал”је пре више месеци закупио део пого- бара буде продавана,јер је заинтересована за дуже пона зрењанинске Индустрије прерађевина од кукуруза словање у Зрењанину. Ж. Балабан

9

Удвостручена помоћ за новорођенчад НОВИ БЕЧЕЈ: Једнократна помоћ за новорођенчад биће дуплирана, једногласно су одлучили одборници Скупштине општине Нови Бечеј.На последњем заседању локалног парламента, наиме,усвојен је предлог одборника Мирјана Јакшића да се помоћ породицама које су добиле принову, са 5.000 динара повећа на 10.000,како би се финансијски подржале фамилије са децом и подстакао наталитет у новобечејској општини.Право на помоћ у овом износу од 1.јануара 2012. има свака породиља која је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији општине Нови Бечеј,и уколико се непосредно брине о детету. Да подсетимо, породици у којој се роде близанци, тројке или више деце локална самоуправа обезбеђује помоћ у износу од 60.000, односно 100.000 динара. Општина је најавила да у наредном периоду припрема додатне мере за подстицање наталитета. Ж. Б.

ЈУЧЕ У ВОЈВОДИНИ БИО ЈЕДАН ОД НАЈХЛАДНИЈИХ ДАНА

Комшијска солидарност у Шурјану и Боки ЗРЕЊАНИН: Начелница Средњобанатског управног округа и командант Окружног штаба за ванреднеситуацијеТањаДуловић иначелникзрењанинскогОдељења за ванредне ситуације при МУП-у Горан Марјановић посетили су општинуСечањ,укојојје,збогвременских неприлика, проглашено ванредно стање, још пре него што јетоучинилаВладаСрбијенанивоу целе Републике. Дуловићева и Марјановићсуразговаралисачлановима општинског штаба о актуелнојситуацији,насталојуследвеликеколичинеснежнихпадавинаи изузетнонискихтемпература,алии озахтевуовесредњобанатскекомунеупућеномдржавидајојседоставипомоћугориву,огревуихрани занајугроженијадомаћинства. - Након тога, обишли смо села ШурјаниБокаиналицуместасе уверили да су путеви проходни и солидно очишћени, а да снабдевање намирницама, као и пружање здравствених услуга, није угрожено.Нијеизосталаникомшијскасолидарност,јерсусемештаниових

села организовали у пружању помоћиибригезастарачкадомаћинства–пренелајеДуловићева. На седници Окружног штаба за ванреднеситуације,иначе,прихваћенајеинформацијаостањунаводотоцима,гдејепроглашенаредовнаодбранаодледа.Разматранјеи извештај о раду служби хитне медицинскепомоћиуцеломсредњем

опрезприликомкретањазбогпојавевећихколичиналеденицаиснега накрововимастамбенихипословних објеката у граду и селима. Истовремено,онјеподсетиограђанедасууобавезидауклањајуснег иледиспредсвојихкућа,каоиледеницесакровова. -Уколиконисуумогућностида самосталноиспунесвојеобавезеу

За пет дана девет саобраћајки Начелник одељења саобраћајне полиције Полицијске управе у Зрењанину Горан Живковић рекао је да је за пет дана,од петка до уторка, на путевима у средњем Банату забележено девет саобраћајних незгода,од тога само једна у којој је учесник завршио са тешком телесном повредом опасном по животу. Та саобраћајка, по речима Живковића,догодила се првог дана,у петак,када се возачи још увек нису снашли у оваквим временским условима. Банатуизакљученоједанемапроменауодносунапретходнипериод идасведоброфункционише. Градоначелник Зрењанина и командантГрадскогштабазаванредне ситуације Милета Михајлов упозорио је грађане на појачан

везисаскидањемледеницасакровова, могу се обратити за помоћ Ватрогасно–спасилачкојјединици, нателефонброј93илиЦентруза обавештавање Зрењанина на број 985–саопштиојеМихајловиупутиоапелдобровољцимадасеода-

НовиБечеј седоброснашао

НОВИ БЕЧЕЈ: Коментаришу- гић каже да су радници овог јавног ћи увођење ванредног стања у Бе- предузећа,које се стара о одржавачеју и Сечњу,због временских не- њу путева,у току викенда били на прилика изазваних снежним пада- терену 24сата и да су урадили све винама и ниским температурама, што је било у њиховој моћи. - Проходност путева је, што се председник општине Нови Бечеј Миливој Вребалов рекао је да је тиче општине Нови Бечеј, задовотакав потез уствари скривање не- љавајућа.Све саобраћајнице функспособности тих локалних самоу- ционишу и саобраћај се одвија без права да адекватно одреагују на новонастале околности. - Одговорно тврдим да је то у питању.Нико ме неће убедити да смо ми у Новом Бечеју могли све да очистимо и да обезбедимо да град функционише одлично,а да на само четири километра ваздушном линијом, у Бечеју, то није било могуће –одреаговао је Вребалов. Он је додао да су све Снег се чисти на сваком кораку саобраћајнице у Новом Бечеју про- икаквог застоја, јер смо успели да ходне и да општина има довољно победимо први талас снега. Присредстава и технике које је на време премили смо се и за наредна два – обезбедила, да би наставила чи- три дана јер се очекују исте падавишћење града истим темпом као и до не као и претходног викенда –вели Драгић. сада. У Новом Бечеју је организовано В.д.директора ЈП “Дирекција за планирање, изградњу, уређење на- и рашчишћавање снега испред насеља и заштиту животне средине пуштених кућа, како би се обезбеопштине Нови Бечеј” Иван Дра- дио безбедан пролаз тротоарима.

Директорка овдашњег Дома здравља Анђелка Коровљев истиче да у протеклом периоду није било случајева изазваних временским непогодама који су захтевали интервенцију. -Што се тиче службе хитне медицинске помоћи, без обзира на то што је ванредна ситуација,она функционише као да су услови редовни. Први снежни и ледени талас је прошао без ванредних дешавања,као што су повреде и саобраћајне несреће. Није било ни случајева смрзавања,што се реално могло очекивати у оваквим околностима –казала је др Коровљев. Она је апеловала на грађане да се служби хитне медицинске помоћи обраћају само када имају реалну потребу и позвала труднице,које су у термину порођаја,да се на време јаве,односно да не чекају да почне порођај.Јер,служба неће увек бити у могућности да им обезбеди транспорт. У Новом Бечеју је отворен и прихватни центар за бескућнике, унутар Геронтолошког центра “Свети Василије Острошки”. Први пут ће се у оквиру овог простора наћи места за осам људи који немају где да се склоне од хладноће. Ж. Балабан

зовуакцијичишћењаснегасаповршинакојенисуумогућностида очистенадлежнеслужбе,аупитању су прилази предшколским установама, школама, здравственим установама, старачким домаћинствима... Набављене су лопате за чишћење снега, а дневнице износе 1.600 динара.Оникојижеледасеодазовуапелумогусепријавитинабројеве телефона 023-3150-188, 8–15 часова(Одсекзаванреднеситуације), и 3150-202, 15-8 часова (Градскиштабзаванреднеситуације). Иначе, на Метреоролошкој станици у Зрењанину, јуче, у раним јутарњим сатима, забележено је минус27,4степенаЦелзијуса,што је рекордно ниска темература још од 1963. године. Откако се мери температураузрењанинскојМетеоролошкојстаници,најхладнијеје било24.јануара1963године,када сеживаутермометруспустиладо минус30,4степена,апретога,17. фебруара 1956. било је минус 29 степени. Ж. Балабан

Кадетидобровољно чистеснег

КУЛА: Уакцијучишћењаснега уКулиукључилосе иоко90кадета Центразаосновнополицијскуобукууовомместу. Онићедо13.фебруара чистити снег на најважнијим локацијама у граду, а уколико будебилопотребе,кадетићепома-

гатиуакцијиуклањањаснегасапутеваиулицаиунасељенимместимакулскеопштине. Такође, и екипа Зимске службе сунепрестанонатеренуиуклањајуснегтакодасупутевинаподручју западнобачког округа проходни. Снабдевање електричном енергијом, гасом, пијаћом водом, прехрамбенимнамирницамајеуредно, а према препоруци Министарства

просвете основне и средње школе нераде. -Штабзаванреднеситуацијередовнопратиситуацијунатерену,а мобилне екипе раде непрестано. ЗахваљујућинапоримаЈП“Путеви Србије“стањенамагистралномпутуМ-3,каоинарегионалнимпутевимаР-101 иР-119јепобољшано– рекао је председник Штаба за ванредне ситуације ЖељкоКовач. Он се посебно захвалио кадетима Центра за основно полицијскуобукукојисусе с амоиницијативно укључилиуакцијучишћењаснега. Штаб за вандредне ситуације је позвао све грађане општинеКуладауклонеледенице са кровова и истурених делова града,какобиживотуграду,али иусвимнасељенимместимабио безбеднији. Уколико нису у могућности,додаојеКовач,грађани могу позвати број система 48 сати,нателефон725666илипутем СМС поруке на телефонски број 066/33-66-99. М. Кк.

Прегледканала преотапања

БЕЧЕЈ: Сталном комуникацијом међу члановима Општинског штаба за ванредне ситуације у Бечеју и редовним дежурством начелник Чедомир Алексић и командант Петер Кнези добијају комплетан увид у стање у сваком

овај посао ангажована су два контејнера комуналног предузећа „Потисје”,где помаже и део екипе од 18 ванредно ангажованих радника,којис радницима ЈП „Комуналац” и ручно чисте снег. У народној кухињи је обезбеђено 50

Дебели минус Јучесе уБечејуживаутермометруспустиласенаминус28степениЦелзијусових. -Ујутруу5сатитемпературајебиламинус28,сатвременакаснијеминус27,4,ау11сатиминус17,8степени -рекланамјеМираМандић изМетеоролошкестаницеБечеј. Без обзира на изузетно тешке временске услове, план радова Општинскогштабазаванреднеситуацијесеиспуњава. -Садајенајважниједаскидамоледенице,а свеодлукеШтабасе спроводе,задовољно -констатујеначелникОпштинскогштабаза ванреднеситуацијеуБечејуЧедомирАлексић. Командант Општинског штаба за ванредне ситуације Петер Кнези заказаојезаданассастанаккомплетногштаба. делу општине, па правовремено интервенишу. Како су најтеже ситуације превазиђене, путеви су проходни, тротоари очишћени, гориво за механизацију обезбеђено, сада се акценат ставља на превентивно деловање. - Приоритет је уклањање леденица са кровова зграда, чишћење угаженогснега с тротоара,а почело се и са одношењем снега. За

оброка више,а и 18места је припремљено у Геронтолошком центру за, евентуалне, потребе смештаја промрзлих лица.Издали смо налог ЈП „Водоканал” да сагледа ситуацију у атмосферској канализацији,како нас приликом отапања снега не би задесиле нове неприлике. Због немогућности прилаза кантама за смеће, два дана је био застој у одношењу смећа, али већ

данас све иде по плану и у овом делу комуналне области.У петак ћемо одржати седницу комплетног Општинског штаба за ванредне ситуације и видети шта нам је чинити даље - рекао нам је начелник Општинског штаба за ванредне ситуације Чедомир Алексић. Штабостварујеидобрусарадњу саграђанима,који су озбиљно схватили апел да очисте снег испред својих кућа,зграда,локала,са паркиралишта идругихпростора.Сугестије и примедбе грађанасу,такође,добродошле да се на време ангажују механизација или људи у одређеном случају,како би се избегао хаос. В. Јанков


10

aktuelna

petak10.februar2012.

dnevnik

NAJHLADNIJI DAN OVE ZIME DONEO UZBUNU

Nove `rtve hladno}e u Srbiji Sa dve pos ledw e `rt ve hladno}e,brojstradalihuSrbijiju~esepopeona15.Utoku ju~ er a{ weg dan a u sel u Vla{ki Dol kod Smederevske Pal ank e pron a| en je mrt av mu{karac,apremare~imaGorana Nikoli}a iz Sektora za vanr edn e sit ua c ij e MUP-a Srbije, uvi|ajna ekipa, odnosnolekarisupotvrdilidaje on`rtvasmrzavawa. Nedugo zatim, na sala{u u blizini sela Busar kod Pe-

trovcanaMlaviprona|enaje i15.`rtvazimeuSrbiji.Nikoli} je naveo da je starija mu{ka osoba prona|ena van ku}eidajelekariuovomslu~ajupotvrdiodaseradio`rtvismrzavawa. U tok u ju~ er a{ weg dan a prona|enajejo{jednaosobau blizini Kragujevca, ali }e u tom slu~aju izvr{iti obdukcija koja }e pokazati da li je posredijo{i16.`rtvanezapam}enezimeuSrbiji.

GRADONA^ELNIK SUBOTICE POZVAO NA [TEDWU

Rekordna potro{wa gasa

U skladu sa odlukom Vlade Srbijeoograni~ewuisporuke elektri~ne energije, Gradski {tab za vanredne situac  ije u Subotici doneo je odluku o ukid aw u dek or at ivn e i reklamnerasveteugradu. -Svimkorisnicimaposlovnih prostora u gradu se nala`edaiskqu~esvetle}ereklame na svojim objektima, kao i agencijamakojeizdajubilborde da iskqu~e rasvetu na wima. Dekorativna rasveta na Gradskoj ku}i i drugim gradskim ustanovama i institucijama}edodaqwegbitiiskqu~ena. Po nalogu Direkcije za

izgradwugradanadle`neekipe obavqaju tehni~ke pripreme za redukciju javne rasvete na50procenata-rekaojegradona~elnik Subotice, Sa{a Vu~ini}. Sistemi „Suboti~ke toplane” i „Sub ot ic ag as a” su na maksimalnimoptere}ewima,a dnevnouSuboticigra|anstvo iprivredapotro{eskorodva miliona kubika ovog energetna.Suboti~katoplanave}deset dana radi sa maksimalnim optere}ewem, a dnevna potro{wagasazagrejaweSuboti~anaprema{uje150.000kubika. S. I.

Dve hiqade firmi ostaje bez struje Vlada Srbije donela je ju~e dluku o ograni~ewu isporuke elektri~neenergijeodre|enim ustanovama i kompanijama koje suvelikipotro{a~i,akojenisuodvitalnogzna~ajazasvakodnevno funkcionisawe. Gra|anima i ustanovama koje obezbe|uju vitalne usluge (toplane, bolnice, vodovodi, prehrambeni kombinati i sli~no) struja ne}e biti iskqu~ivana, navodi seusaop{tewu. -Elektri~na energija bi}e iskqu~enazaoko2.000firmiuSrbiji, dok za doma}instva, za sada, ne}ebitirestrikcija-saop{tio je  direktor vladine kancelarije za saradwu sa medijima Milivoje Mihajlovi}. On je nakon ju~era{we sednice vlade,rekaodasnabdevawestrujom izmre`eElektroprivredeSrbije ne}ebitiobustavqenokompanijamaiobjektimakojeobezbe|ujuvitalnefunkcijeuzemqi. Vlada je pozvala potro{a~e da {tede elektri~nu energiju, preneojeMihajlovi} iizrazioo~ekivawedane}ebitirestrikcijau snabdevawu strujom za doma}instva. Mihajlovi}jenajavioda{kole najverovatnijene}eraditi~itave narednenedeqe,akona~nuodluku o tome done}e resorni ministar @arkoObradovi}.

Vlada  nije raspravqala o predlogu zamenika premijera IviceDa~i}adaneradnidani budu i naredni ponedeqak, utorakipetak,odnosno,13.14 i17.februar.

VODE VOJVODINE UPOZORAVAJU

Led pod kontrolom, otopqewe donosi poplave - Dunav je pokriven ledom i do 90 odsto na toku kroz Srbiju dok na tri lokacije izme|uNovogSadaiBeograda je potpuni ledostaj. Stawe nije opasno, ali za nekolikonedeqamoglobidapostan e krit i~n o. Led nij e problem jer voda ispod wega te~e usporeno. Najopas nij e jestvaraweledenihbarijera na krivinama, a takvih je 15 mestanaDunavuiprvaposle Novog Sada je kod Sremskih Karlovaca. Svakako }e biti izlivawarekakrajemfebruar a i po~ etk om mart a kad sko~ e temp er at ur e i sneg krenedasetopi.Najugro`enijibi}ebanatskivodotoci – rekao je ju~e na konferencij i za nov in ar e zam en ik glavnog rukovodioca odbrane od poplava na podru~ju JVP „Vod e Vojv od in e“ mr Mirko Galowa.

Prognoza Republi~kog hidrom et er eo l o{ kog zav od a Srbije predvi|a temperatureispodnulastepenicelzijusado16.februara,paGalowa ne o~ekuje nagli porast

^eka se saglasnost za ma|arske ledolomce Direktor Direkcije za vode Aleksandar Prodanovi} izjaviojeza„Dnevnik“dajesaglasansa{tohitnijimanga`ovawem~etirima|arskaledolomcaida}esenakondobijawasaglasnostisahrvatskestranepristupitirazme{tawuledolomaca. -UtokujeformiraweledostajanaDunavu.Uzavisnostiod potrebazaobezbe|ivawemtransportaledaiuslu~ajupojave ledenihbarijeranakonotapawaipokretawaledabi}ekori{}eniledolomcikaoidopunskemererazbijawaleda–rekao jeProdanovi}.

vodostaja,kojikodNovogSadajeju~ebio137centimetara, a nizvodno jo{ opada, pa se Dunav zato lak{e ledi. Gal ow a ist i~ e da kon a~n u odluku o anga`ovawu ledolomaca donosi Direkcija za vodeizasadnemapotrebeza urgentnim re{ewem na vojvo|anskimvodotocima. -NatrilateralnomsastankulokalnihorganazaodbranuodledaSrbije,Hrvatskei Ma|arskezakqu~enojedapostoji potreba za anga`ovawem ~etiri ma|arska ledolomcaizBaje.Planjedadva budu usidrena u Vukovaru, a dva u Apatinu. Zahtev je ju~e prosle|en Direkciji za vode iakoseonisaglase,ledolomcibimoglidakrenuve}une-

dequ.Tako|e,ledolomci„Dunavgrupaagregati“„Vu~evo“ i „^akor“ usidreni u Novom Sadu mogu biti spremni ako seuka`epotreba.„Vu~evo“je upriparvnostiimogaobida se pokrene u nedequ dok bi „^akor“mogaodabudeoperativan slede}e sedmice. Jako jeva`nodaseodbranaodleda radi integrisano zajedno sa Hrvatima i Ma|arima, pa sezatoma|arskaplovilaspu{tajuuna{uzemqujermoraju biti nizvodno od ledenih barijera.Takobisei„Vu~evo“ i „^akor“ spustili nizvodnoodNovogSada–zakqu~iojeGalowa. Kako je objasnio Galowa, ra~unicapokazujeda10dana pripravnosti i 10 rada ma|arskih ledolomaca Srbiju ko{ta oko 200.000 evra. Wihov o pok ret aw e Ma| ars ka pla}a od ukupnog iznosa 50 odsto, a Srbija i Hrvatska po 25 odsto. Galowa ne o~ekuje probleme kod mostova jersutudubinevelike,aledene barijere stvaraju problem plov idb i, objekt im a usidrenimukoritimavodai funkcionisawuprevodnica. Ina~e,debqinaledanaDunavudosti`ei15centimetara dok su Tisa, Sava, Tami{, BegejiNerapotpunozale|eni. Odbrana od zagu{ewa ledom sprovodi se na 813 kilometaravodotokauVojvodini. D. Igwi}

Spaseni mornari sa zale|enog Dunava U toku ju~era{weg dana od hladno}e su spasena trojica mornara, dr`avqana Srbije, koji su uz pomo} kolega sa ukrajinskog broda„Bratislava”evakuisanisateretnog broda „Aleksander”, koji je danima stajao nasukannaDunavukodVukovara.Broduvlasni{tvu slovena~ke firme, pre sedam dana senasukaona1.332kilometruDunava,nasuprot nasequ Mitnica, a ~lanovi posade su ostalizarobqeninala|iokovanojledom. Nakon {to je situacija postala dramati~na, obave{tena je vukovarska kancela-

rijaDr`avneupravezaza{tituispasavawe, pa je u pomo} pozvana posada broda „Bratislave”. Trojica ~lanova posade nakon spasavawa preba~enisuuLukuVukovar,gdeimjeukazanalekarskapomo},nakon~ega}ebitidaqezbrinuti. Novosadski vatrogasci spasili su ju~e jednogbesku}nikakojijebiozavejannanapu{tenomsala{uubliziniKa}a.Vatrogascisunasala{oti{linakondojaveme{tanaizKa}akojisuprijavilidaseovaj~ovek

nijepardanapojavqivaouselu.Nasala{u su  zatekli starijeg mu{karca u te{kom zdravstvenomstawu,kojegsuprvoprebacilidoDomazdravqauKa}ugdemujepru`ena prva pomo}, a zatim je transportovan u Urgentnicentar. Kak obistig lidosal a{ a,vat rog as ci sumor al idapro| ukroznek ol ik ostot inamet ar aneg a` en ogsneg a,auobjekt uu koj emsupron a{ liskor osmrz nut og~ovek a nijebiloniosnovnihuslovaza`ivot.

Premare~imaZoranaManasijevi}a, pomo}nika direktora EPS-a, izuzetak od iskqu~ewa mogubitisamoprivrednisubjekti~ijitehnolo{kiproceszahteva ne{to du`e vreme zaustavqa-

wa,ali}eiutimslu~ajevimado}idoiskqu~ewasamre`e. - Na kopovima Rudarskog basena„Kolubara”odju~ejekriti~no stawe, jer je zbog temperature od minus 30 stepeni Celzijusa, do{lo do zamrzavawa tehnike i izuzetno ote`anogprevozaugqadotermoelektrana-rekaojeManasijevi}. Onjeistakaodaapelinajvi{ih dr`avnih organa i rukovodstva EPS-anisuurodiliplodom,jerje potro{wa na teritoriji Srbije sa Kosovom i Metohijom ponovo poraslaidostiglanivood162,67 milionakilovat-~asova. Istov rem en o, uvoz elektri~ne energije je dostigao limitzbogveomate{kesituacije u celom regionu, ali i zbog nemogu}nosti transporta ve}ih koli~ina energije, rekaojeManasijevi},kojijei predsednik[tabazapra}ewe elektroenergetske situacije u uslovima progla{ene vanrednesituacijeuzemqi. OsimtogauEPS-usupokrenuli inicijativu da se preko Ministarstva nalo`i „Elektromre`ama Srbije” sli~an postupakzapotro{a~ekojiradedirektnonavisokomnaponu, dok je lokalnim samoupravama nalo`eno da se ukine dekorativnaireklamnarasveta.

Vrbas: Mazuta jo{ za osam dana Uop{tiniVrbasnemaproblemasaisporukomelektri~neenergije, a prema re~ima koordinatora [taba za vandredne situa- cijeAleksandra Kruni}a neo~ekujunida}eunarednomperiodu bitiiskqu~ivawasaelektru~ne mre`e. - Preporuka Vlade Republike Srbije je da se ne iskqu~uju prehrambene industrije, a s obzirom na to da je u Vrbasu industrija uglavnom vezana za ovu granu, ne o~ekujemoda}ebitirestrikcija –rekaojeKruni}idodaoda}ese potro{wastrujeredukovatitako {to}eseverovatnoiskqu~ivati jedandeojavnerasvete.Onjeistakaodavelikuu{tedukadajere~o potro{wistruje,aliimazutaza grejawepredstavqato{tonerade dve sredwe i osam osnovnih {kolauvrbaskojop{tini. U pojedinim doma}instvima u Vrbasukojasuprikqu~enanada-

qinski sistem grejawa Javno komunalnog preduze}a „Standard“ pre dva dana su radijatori bili hladni, jer nije bilo mazuta. Tokomno}imazutjestigaotakodaje iproblemsagrejawemsadare{en. - Mi smo uplatili mazut, ali Direkcija za robne rezerve i Elektroprivreda imaju prioritettakodasmo~ekalinaisporukuovogenergenta.Sadagaimaza narednih osam dana, a u me|uvremenu}emogledatidaobezbedimo mazutizanaredniperiodkakone bi do{li u situaciju da gra|ani ostanubezgrejawa–istakaojedirektor JKP „Standard“ Nikola Vlahovi}. Onjedodaoida}ena sedniciUpravnogodboraovogkomunalnog preduze}a biti doneta odluka da se gra|anima kojima su jedandanbilihladniradijatori, umawi mese~ni ra~un za period kadanisuimaligrejawe. M. Kekovi}

@ice pucaju od hladno}e Op{tinski{tabzavanrednesituacije uOxacima svakodnevnozaseda,asvipravnisubjektinakoje se odnosi naredba Op{tinskog {taba za vanredne situacije, se pridr`avaju odluka ianga`ujusvojetehni~keiqudskepotencijale. Poslovo|a poslovnice Elektrovojvodine Oxaci, \er| Sila|i jerekaodajebiloiskakawaiz sistema niskonaponske mre`e u Oxacima, Ba~kom Gra~acu, Ba~kom Brestovcu, Ratkovu, Karavu-

kovuiVajskoj.Dohavarijadolazi zbog mehani~kog naprezawa provodnika usled niskih temperatura.Kvarovisubrzimintervencijamauve}inimestabrzootkloweni,alisu ekipeidaqena terenu. Hitnaslu`baDomazdravqau Oxacima nije imala mnogo intervencija,kolikose o~ekivalo, jersugra|aniposlu{aliapelda bez preke potrebe ne napu{taju svojedomove. S. Miler

[tedwa struje u prvom planu Op{tinski {tab za vanredne situacije dogovorio je na ju~era{woj sednici da se apeluje na doma}instva da smawe potro{wu elektri~ne energije, kako ne bi do{lo do raspada sistema. U tom smislu,donetajeiodlukadaseugase reklame na firmama i prodavnicama,osvetqewezdawaop{tine kaoidasesmawiosvetqewenaminimum u marini, {etali{tu kod Pravoslavnoghrama,kaoiuglavnoj apatinskoj ulici.Tako|e }e se smawiti i javna rasveta na minimalnu meru, kako bi ulice bile bezbedne,aliidaseu{tedi.Radi u{tedeenergije,dogovorenojeida sezajedansatskratiradnovremeu

javnim ustanovama i preduze}ima, kaoiuop{tini,odnosnodaradno vremebudeod8do14~asova.Dokse nepoboq{aelekrtoenergetskasituacija, ne}e raditi ni sportske haleuve~erwim~asovima,kakou Apatinu, tako i u selima, a podr`ana je i inicijativa da deca ni narednesedmiceneiduu{kolu. NasedniciOp{tinskog{taba jekonstatovanodasusviputeviu Apatinuiuselimaapatinskeop{tine prohodni, a iz JKP „Na{ dom“stiglojeiupozorewegra|anima da ne iznose sneg iz svojih dvori{tanaulice,danebizatrpaliteko~i{}eweputeveitrotoare. J. P.


crna hronika

dnevnik

LukaBojovi} uhap{enu[paniji [panskapolicijaje,usaradwi sa upravom kriminalisti~ke policije Srbije, uhapsila Luku Bojovi}a, potvrdio je sino} za B92 direktor policije Milorad Veqovi}. Bojovi} je uhap{en na teritoriji [panije. Sumwi~i se za likvidaciju Branka Jeftovi}a Jorge 2004, kaoipoku{ajubistvaAndrije Dra{kovi}a i Zorana Nedovi}a [oka iste godine, kada su poginuli wihovi telohraniteqi Dejan @ivan~evi} i Milutin Jovi~i}. Bojovi}u se trag izgubio leta 2010. godine, posle hap{ewa Sretka Kalini}a u Zagrebu i Milo{a Simovi}a nasrpsko-hrvatskojgranici.Zawimjeuseptembru2010.raspisaname|unarodnapoternica.

U NOVOSADSKOM SUDU ODLO@ENO RO^I[TE LIDERU „NACIONALNOG STROJA” I JO[ SEDMORICI OPTU@ENIH

Davidovi}izostao zbogbolesti

Su|ewe lideru„Nacionalnog stroja„ Goranu Davidovi}u i jo{ sedmorici optu`enih za izazivawe nacionalne, rasne i verske mr`we i napad na u~esnike antifa{isti~kog skupa oktobra 2007. godine u Novom Sadu, jo{ jednom je odlo`eno, ovogaputazbogbolestioptu`enog. Naime, branilac Gorana Davidovi}a je sududostaviolekarsku dokumentaciju o zdravstvenim problemima optu`enog, uz napomenudajeDavidovi}`eleo dado|ena zakazano su|ewe.Novosadski sud je nalaze lekara poslao na ve{ta~ewe da bi se proverilo Davidovi}evo zdravstvenostawe, ajo{jedanrazlog za odlagawe ro~i{ta bio je nemogu}nost branioca jednog od optu`enihdaizBeogradastignenasu|eweuNoviSad. Vi{isuduNovomSadu,pred kojimsevodiovajpostupak,jo{

uveknijeodlu~iopozahtevuoptu`enogPredragaMilovanovi}a (29)izZemuna,kojijetra`io nagodbuopriznawukrivice. Optu`nica tereti Gorana Davidovi}aiNedeqkaPe{i}a (24) iz [apca za izazivawe nacionalne i verske mr`we, dok su Predrag Golubovi} (29) iz Priboja, Radomir Dickov (36), DanijelPetrovi} (24)iVladan Negovanovi} (25) iz Novog Sada,Uro{Stojanovi} (32)izBeograda i Predrag Milovanovi} optu`eni za nasilni~ko pona{awe. Za delo izazivawa nacionalne,rasneiverskemr`weuovom postupkubiojeoptu`eniDolf Pospi{ (26) iz Veternika, ali jeonjo{u aprilu 2010.godines Tu`ila{tvom sklopio sporazum o priznawu krivice, nakon ~ega je osu|en na kaznu zatvora odgodinui~etirimeseca. N. P.

Prvi osnovni sud u Beogradu objavio je ju~e presudu kojom je jednog od vo|a navija~a „Crvene zvezde” Ivana Bogdanova osudio nakaznuoddvegodinezatvora,po optu`bi za napad na policiju i u~estvovaweumasovnojtu~iuo~i ko{arka{ke utakmice izme|u „Partizana” i „Crvene zvezde” 2006.godineuBeogradu. Obrazla`u}i presudu, sudija IvanaRami} jenaveladajeupostupkunaosnovuizvedenihdokaza utvr|eno da je Bogdanov kriv, odnosnodasudokazaninavodiop-

ogradu dali su mi{qewe da je Bogadanov kriti~nom prilikom bioneura~unqiv, te danijebio svestan svojih postupaka po{to jeprethodnoprimiojakudaracu glavu. Advokat Nemawa Govedarica, Bogdanovqevbranilac,najavioje da }e podneti `albu Apelacio- nom sudu u Beogradu, iznose}i stavodbranedajetrebalodabude oslobo|en krivice. Odbrana kao argument isti~eprvi nalazove{ta~ewuzdravstvenogstawaBogdanova.

Tu`ila{tvo zadovoqno presudom Republi~kojavnotu`ila{tvoizrazilojezadovoqstvopresudomPrvogosnovnogsudauBeogradukojomjeIvanBogdanovosu|ennadvegodinezatvorazanapadnaslu`benoliceinasilni~kopona{awe. Ju~era{wompresudom}ese,postavuTu`ila{tva,uticatine samonaBogdanovave}inasveu~iniocetevrstekrivi~nihdela. „Na taj na~in }e se doprineti suzbijawu nasiqa navija~kih grupa,kojejeposledwihgodinabilouporastu.Kadadobijepismeniotpravakpresude,Tu`ila{tvo}eodlu~itidali}eizjaviti `albu„, navodi se u saop{tewu koje prenosi agencija Tanjug. tu`nice da je izvr{io krivi~no delo spre~avawa slu`benog lica u obavqawu du`nosti u sticaju s nasilni~kimpona{awem. Navedenojedajesudprilikom odmeravawa kazne uzeo u obzir sve olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnostinastraniokrivqenog. Jedan od najva`nijih dokaza u postupku je drugi nalaz o medicinskom ve{ta~ewu, u kojem su novosadski ve{taci zakqu~ili da je Bogdanov bio smaweno ura~unqivprilikomnapadanapolicijuiu~estvovawaumasovnojtu~i. Zarazlikuodwih,uprvomnalazu o ve{ta~ewu, lekari InstitutazasudskumedicinuuBe-

Na po~etku su|ewa u junu pro{le godine Bogdanov je negirao krivicuiizjaviodasenese}adoga|aja. Ju~e izre~enom presudom Bogdanovu je produ`en pritvor koji mujeuvezisovimprocesomodre|en 24. maja pro{le godine zbog opasnostida}eponovitikrivi~nodelo. Podsetimo, Bogdanov je posle nereda u \enovi na utakmici Italija–Srbija u oktobru 2010. godine proteran iz Italije 24. maja pro{le godine, po{to mu je kaznaodtrigodineitrimeseca zatvora zamewena zabranom ulaskauzemqeEUunarednihpetgodina. J. J.

11

DIREKTOR UPRAVE ZA IZVR[EWE KRIVI^NIH SANKCIJA MILAN OBRADOVI] O NEUSPELOM BEKSTVU KALINI]A I MILOVANOVI]A

Propustinekolicine qudiizobezbe|ewa DirektorUpravezaizvr{ewe krivi~nih sankcija Milan Obradovi} izjaviojeju~edajesituacija u zatvorima u Beogradu i svimdrugimzatvorimauSrbiji stabilna i mirna, a da je stepen bezbednosti podignut, ne samo zbog nedavnog poku{aja bekstva Sretka Kalini}a i @eqka Milovanovi}a ve} i zbog Dana dr`avnosti. Obradovi}jeuprvomdelusedniceKomisijezakontroluizvr{ewakrivi~nihsankcijakojije otvoren za javnost, rekao da je potpunoo~ekivanodasvakokoje osu|eninamawekaznezatvora,a kamolina30ili40godina,ima samojednuidejuuglavi–atoje da pobegne iz zatvora. Po wegovimre~ima,Kalini}iMilovanovi} su dvojica najsposobnijih inajobu~enijihqudikojisutrenutnousrpskimzatvorima. Direktor Uprave je podsetio natodajeMilovanovi}nekolikoputabe`aoizzatvora–izIsto~nogSarajevai2004.godineiz PalatepravdeuBeogradu,alida je ovog puta to ostalo samo na idejiidane}euspetidapobegne. –Tosu~iwenice–naglasioje Obradovi}. Onjejo{jednomopisaodoga|ajeodpretridana,kadasuKalini}iMilovanovi}poku{ali

da pobegnu, i podvukao da je istragautokuidazbogtoganemo`egovoritiodetaqima. –Utvr|ujesekakosuuspelida iza|uuhodnikiisko~eudvori{te. U pitawu je nepodoban poku{ajimogu}nostdapobegnune postoji–podvukaojeObradovi}.

poslovima obezbe|ewa pomogne @andarmerija, {to je ona prohvatila bez dileme, a Savet za nacionalnubezbednosttakvuodlukuidoneo.Podvukaojedaima stalne kontakte s komandantom @andarmerije Bratislavom Diki}em.

@andarmiispredPritvorskejediniceSpecijalnogsuda

On je objasnio da je unutra{wi krug obezbe|ewa stvar Uprave, a da je za spoqa{wi zadu`ena @andarmerija u koordinacijisUpravom. Obradovi} je objasnio da je ministarkipravdeSne`aniMalovi} predlo`io da Upravi u

Obradovi}jeukazaonatodaje pre dva dana zakazao qudski faktor,dajeutvr|enodasupostojalipropustiuraduipropusti nekolicine qudi iz obezbe|ewa. Skup{tinska Komisije za kontrolu izvr{ewa krivi~nih

Da~i}:Milovanovi}evaporodica htelala`nadokumenta

ZBOG NAPADA NA POLICIJU I U^E[]A U TU^I U BEOGRADU 2006.

IvanuBogdanovu dvegodinezatvora

petak10.februar2012.

@eqkoMilovanovi}

Ministarunutra{wihposlovaIvicaDa~i} izjaviojeju~edasupostojaleobave{tajneinformacijeodkolegaizinostranstvakojesuukazivalena todaseporodica @eqkaMilovanovi}a raspitujezanabavkula`nihdokumenata.Da~i}jepreciziraodajeutiminformacijamapomenutamogu}nost bekstvakagranicisMa|arskom. –Naosnovuinformacijaizavgusta,@andarmerijajepoja~alaspoqni prstenokopritvorskejediniceSpecijalnogsudauBeogradu,iakozatvorski~uvarinisuunadle`nostipolicije.Veomajebitnodaistragautvdilanacqudikojisueventualnou~estvovaliupomagawuilogisticinakonbekstva–rekaojeDa~i}novinarimauPalati„Srbija”. Powegovimre~ima,najva`nijejedabekstvoSretkaKalini}ai@eqka Milovanovi}anijeuspelo. –Ostalojestvaristragekoja}eutvrditiokolnostipodkojimasedesio poku{ajbekstvaiotkritieventualnepomaga~e.Odizuzetneva`nostijei dasesaznadalijeunutarslu`binekopomagaoilisuutvr|enipropusti bilislu~ajnost–dodaojeministarpolicije.–Nemapotrebedapolicija izlazistiminformacijama.Napotezususud,Tu`ila{tvo...

sankcijaju~ejekonstatovalada postojeisubjektivneiobjektivne okolnosti koje su dovele do propusta u ~uvawu zatvorenika Sretka Kalini}a i @eqka Milovanovi}a koji su poku{ali bekstvo i da je u okviru subjektivnihupitawuqudskifaktor. To je nakon sednice u Skup{tiniSrbije,kojajedelomodr`anaizazatvorenihvrata,izjavila pedsednica Komisije JuditaPopovi} kojajenapitaweda li je Komisija odredila rok do kogbimoralota~nodasenavede koje su to subjektivne i objektivneokolnosti,rekladaKomisijanematunadle`nost. -Roknemo`emodadamo,ali ~im smo sazvali sednicu zna~i dasmoutvrdilidapostojeodre|enipropustinakojejeukazaoi samdirektorUpravezaizvr{ewekrivi~nihsankcija-objasnilajePopovi},kojajejo{jednom ponovila da Kosimija tra`i da se do kraja rasvetle nedostaci koji su doveli do propusta u obezbe|ewutadvazatvorenika. Obja{wavaju}i koje su to objektivneokolnostikojesudoveledopropustaonajenavelada jeupitawuoptere}enostdr`avnogbuxeta,odaklesefinansirajuzatvorskeustanoveidatoukazuje na ~iwenicu da ne postoji dovoqan broj pripadnika obezbe|ewauzatvorima. Popovi}jedodalada}eseKomisija „skoncentrisati” da ~uje {ta je sve moglo da dovede do „ovako nemilog doga|aja”. Zalo`ili smo se da istraga utvrdi {ta se desilo, a moglo je da se predupredi,reklajeona. Popovi} je napomenula da je neophodno da dobiju epilog disciplinski krivi~ni postupci protivsuspendovanihpripadnika obezbe|ewa u pritvorskoj jedinici Specijalnog suda u Beogradu. Popovi}jerekladaKomisija pru`a punu podr{ku Obradovi}u i zatra`ila da se preduzmu svemeredaseispravenedostaci koji su doveli do poku{aja bekstva. (Tanjug)

SU\EWE OPTU@ENIMA U AFERI „JUGOSKANDIK“

GazdaJezda:Sunovratposle zaplenenafteuCrnojGori Nekada{wi vlasnik propale {tedionice“Jugoskandik”JezdimirVasiqevi},poznatijikaogazdaJezda,komejeju~eiznovapo~elosu|ewepredVi{imsudomu Beogradu,kazaojedasesunovrat nad „Jugoskandikom” nadvio po~etkom 1993. godine, „po{to je u Crnoj Gori zapleweno 62.000 tone wegove nafte, koja je unapred pla}ena“. – Posle je tu naftu po nalogu Mi}ka Vukoti}a zaplenila Vlada CrneGoredabionisplatio{tedi{e crnogorske Banke privatne privrede (BPP). Tu`io sam zbog toga jo{ onda Vladu Crne Gore. Po{tomijeoduzetanafta,posle sam procenio da mi je najboqe da odem iz zemqe. Tada je „Jugoskandik”biosolventan,{tojeusvojoj kwizinapisaoiMla|anDinki} – kazaojeju~eVasiqevi},komeses nekada{wim saradnicima Draganom Antonijevi}em, Qubivojem [undi}em i Stevanom Proti}em sudipodoptu`bomzazloupotrebu slu`benogpolo`ajatedajede{avawima s „Jugoskandikom“ pri~iwena vi{emilionska {teta {tedi{ama. Ju~e je tom procesu pripojen i postupakuodsustvuprotivMilorada Vukoti}a, biv{eg direktora crnogorske Banke privatne privrede, s kojom je „Jugoskandik“ imaougovoroposlovno-tehni~koj saradwi. Optu`eniVasiqevi}jekazaoda je„Jugoskandiku”ugovorstombankombiopotrebanzaposlovesde-

viznom {tedwom, odnosno prikupqawedeviza. – Nabavqali smo deficitarnu robu: naftu, uqe, {e}er, kafu, bra{no, kao i drugu robu {iroke potro{we, koje smo gra|anima plasirali po povoqnijim cenama nego ostali na tr`i{tu. Bila su te{ka vremena u`asnih sankcija. Samismodo{linatuideju,niko nasutomenijemotivisaonipodr`avao,alinasnikonijenispre~avao. Naftu sam kupovao od jednog ~oveka ~ijeg se imena vi{e ne se}am,kaoiodMilijeBabovi}a,po 78nema~kihpfeniga,aprodavoza markui15pfeniga–tvrdiojeVasiqevi}. Odgovaraju}i na pitawa suda, Vasiqevi}jenaveodanaftuuinostranstvunijenabavqaodirektno jerje,kakojekazao,zatotrebala veomajakaveza,kojuonnijeimao. –Nijeistinaono{tojeranije na su|ewu izneo moj nekada{wi ekonomskisavetnik[undi},daje devize od „Jugoskandika” uzimao tada{wiNBJinamadavaodinare, odnosnodajedr`avauzimaladevizeodmene.Tosenijedogodilo.Dr`avanijestajalaizamene.Wimaje odgovaralo da radim i da kupujem socijalnimir.Nestidimsedaka`emdasamkupovaosocijalnimir nabavqaju}irobuiplasiraju}ije gra|animapoveomapovoqnimcenama. Tokom pozitivnog perioda „Jugoskandika”vi{eputasunamse sraznihstranaobra}alizapozajmice, koje smo mnogima i davali, aliuzpriznanice.Obra}aomise

tada{wi opozicionar Vuk Dra{kovi}, koji je tra`io pozajmicu od500.000nema~kihmaraka,zatim preduze}e SDPR, a tako|e mi se,

JezdimirVasiqevi}

kolikosese}am,zapotrebenabavke neke opreme za DB obra}ao za finansijsku pozajmicu i tada{wi na~elnikDB-aJovicaStani{i} – rekaojenasudskizapisnikJezdimirVasiqevi}. Naglasiv{idaje„Jugoskandik” imao dobar prihod od razli~itih poslovnihplasmanaiprometarobekojimajemogaouspe{noservisiratisvojeobaveze,Vasiqevi}je dodaodasute{ko}enastupiletek poslezaplenenafteuCrnojGori. – Pre nego {to sam 8. marta 1993.oti{aoizzemqe,intervenisaosam,donose}iizinostranstva ~etiri-pet puta novac za „Jugo-

skandik” da bi mogao servisirati {tedwu,tako{tosampozajmqivao odino-poslovnihpartnera–kazao jeVasiqevi}. Tvrde}i da je u trenutku wegovog odlaska „Jugoskandik“ posedovaoogromankapital,imovinu,velike zalihe roba, kao i 240 kilogramazlata,teplasmaneuraznim poslovima,Vasiqevi}jeocenioda jeupotowemperiodu,nakonga{ewa,bilomnogolo{ihde{avawa. –Spornasude{avawaposlemog odlaska u vezi s prekorednom isplatom {tedi{a izme|u 11. i 12. marta1993.dokojejedo{lonakon {to sam iz inostranstva poslao faks da za v. d. direktora „Jugoskandika“ imenujem Stevana Proti}a. Me|utim, ~im sam saznao da su Proti} i [undi} izme|u 10. i 11.martaomogu}avaliiprekoredneisplate,poslaosamfaksomporukudazatvoretrezoridanapuste „Jugoskandik“. Nijemipoznatoza{to to nisu u~inili. Kasnije, po povratku u zemqu, ~uo sam da postojirazlikaizme|uukupnogiznosa novca koji je tada iz filijala dopremqen u trezor i ukupno ispla}enihsredstava,adaorazlici nemanikakvepisanedokumentacije–pri~aojeVasiqevi}. Trojica saokrivqenih Vasiqevi}evihbiv{ihsaradnikau„Jugoskandiku“,wegovzetDraganAntonijevi}, nekada{wi poslovni savetnikQubivoje[undi},teadvokatStevanProti}negiralisusve optu`be koje je Vasiqevi} izneo nawihovra~un. J. J.


kultura

petak10.februar2012.

c m y

12

Фото:Б. Лучић

УРУЧЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Признања за стваралаштво, културно наслеђе и мултикултуралност ГодишњенаградеЗаводазакултуруВојводинеурученесусиноћу свечаномхолу Владе АПВојводине. Медаља за укупно стваралаштво уручена је проф. др Свенки Савић,лингвисткињи, медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралностновинаркиГордани Драганић-Нонин, а за очување културногнаслеђакњижевницидр Радмили Гикић-Петровић. Признање„Искрекултуре“засавременостваралаштво младомауторудо 35 година, Завод је доделио редитељуБорисуЛијешевићу. Након поздравних речи покрајинскогсекретаразакултуруијавноинформисањеМилорадаЂурића,признањајеуручиопредседник УправногодбораЗаводазакултуру Војводине др Миливоје Млађеновић.Ууметничкомделупрограма

учествовао је пијаниста Ратимир Мартиновић. У образложењу управног одбораЗаводазакултуруВојводинекојиједоделиоовапризнања,истакнутоједадрСвенкаСавић,„професорка емерита преко 50 година радииствара,интердисциплинарно повезујући науку, уметност и културууглавномуобластијезика, одабирајућитемеповезанесајезиком оних који у Војводини имају мању друштвену моћ. Као предавачнауниверзитетуувелајечетири нове дисциплине, ромологију, родне студије, дискурс анализу, и феминистичкутеологију.Објавила јепреко20књигасамосталноиу коауторству,ипреко120научнихи стручнихрадова. Гордана ДраганићНонин је,током25година,„радећиуштампа-

нимиелектронскиммедијима,изузетно допринела препознавању специфичностивојвођанскекултуреујавности“.Радилајекаоновинаркаиуредницакултуреувојвођанском грађанском листу „Независни“, касније у недељнику „Булевар“,аданаскаовишегодишњи дописниклиста„Данас“изНовог Сада и као помоћница главног уредника часописа за савремену културуВојводине„НоваМисао“. Поред истраживања у области историје књижевности, др Радмила Гикић-Петровић пише прозу, и од 1978. до данас објавила је 15 књига. У књижевним издањима „Дневника“,гдејерадилаод1995. до 2010, објављен је велики број реномиранихмултимедијалнихиздања, а у истој кући покренула је едицију Легат, у којој се сваке го-

У Народном позоришту „Стерија“у Вршцу почело је обележавање Дана овог позоришта под називом„67 година са вама“.Програмпредвиђа извођење четири представе и један концертозбиљне музике,азапочет је гостовањем Народног позоришта из Београда са представом Горана Марковића „Говорна мана“ у режији Милана Караџића у којој играју и Предраг Ејдус, Исидора Минић и Небојша Дугалић.На малој сцени Професионално позориште на румунском у Војводини извело је комад Сање Домазет „Пијач росе“, а позориште домаћин наступало јеса представом „Довитљива девојка“ Лопе де Веге у режији Немање Савковића. Вечерасјенарепертоарупредстава „Лубави Џорџа Вашингтона“Мира Гаврана у режији Љиљане Ивановић.Последње вечери ове прославе Дана НП „Стерија“ у суботу је концерт солиста Београдске опере,а гости су примадона Радмила Бакочевић и мр Љубица Вранеш. Р. Јовановић

динеобјавиод три допет књигаиз српске прошлости. Њен највећи допринос историји српске књижевностијестеуосветљавањуликаиделаАнкеОбреновићиМилицеСтојадиновићСрпкиње.

Академија уметности у Новом Саду, предложилаје заовунаграду свог асистента на Катедри за интермедијалну режију Бориса Лијешевића,једногоднајталентованијих млађих редитеља. Лије-

шевићједосадза15режијапозоришних представа добио чак 11 награда,међуњимаинајвредније: СтеријинунаградуиГранприБитефа. Н. Пејчић

ПОЗОРИШНЕ ПРЕМИЈЕРЕ

У НП „СТЕРИЈА” У ВРШЦУ

Обележавање Дана позоришта

dnevnik

Тамнице светске, рупе су људске Петер Вајс, Marat the Sade, режија Андраш Урбан, Ујвидеки синхаз/ Новосадско позориште Револуцијаједесвојудецу.Уконтекстуу„MarattheSade“пренасловљеногтекстаПетераВајсаипредставеУјвидекисинхазкојујережираоАндрашУрбан,онаихје...Глагол је вулгарнији, али сасвим прикладан.Римујесе.Немареволуције безкопулације. „MarattheSade“јепредставакоју не вреди претерано описивати, не самозатоштојесложенаистилски разноврсна и живописна, са великим ансамблом који зрачи извођачкоменергијомиубедљивошћу,него затоштосетаквоштоморавидети! Није за оне са слабијим стомаком, иако се редитељ својски трудио да веомаживибудусвизабавнипотенцијали откаченог Вајсовог текста, текста који је био претеча не само Милерове „Хамлетмашине“, него свега онога што се данас назива постдрамским, окружењу у којем Урбан плива као шаран у води, да искористимо један од његових заштитнихзнакова,овдеизостао,баш као и многе друге препознатљиве „ситнице“изњеговихрежија,чинећипредставуУјвидекисинхаздефинитивно посебном у узбудљивом опусуузбудљивогредитељакакавје Урбан. Какосеторежијарасплелаузамршеној, комплексној драматици

„ПрогонаиубистваЖанаПолаМараа,уизвођењуболесникадушевне болнице у Шарентону по замисли МаркизадеСада“(пунинасловВајсоведраме)?Путемчулности,путености, путем Сада, баш како то и

штвом сонгова и физичке акције глумаца,недопуштанидасепревишеразмишљаосвемутоме,омогућностима промене, заправо о константамауљудскомроду–његовом крвавомлудилу.

Вајс ради, не бирајући случајно за стожердрамеједногреволуционарног протагонисту (приказан као младиијуносниМараТамашаХајдуа) и једног копулационог антагонисту(искусногидобродржећегде СадаАтилеМађара).Њиховеистине сусукобљенечакикадтонису,аУрбан фуриозним ритмом, са мно-

Садистички,односносексистичкиискоракизполитичког(представајеправималиеротскишоп),снажанјеиефектан,јеристичеоночегасенормалнистиде,ачимеселуди поносе, стално изврћући, первертујући патолошку слику цивилизованогљудскогдруштва.Брзим изменамасирових,бруталистичких

сцена,непосреднихкаоитекст,њиховим преплитањем и развијањем различитих нивоа приче (публикауправа-лудаци-Мара/ Сад), Урбан је практично остварио оргазмичноствидеомонтаже,филмаителевизије,алинеонекојугледамован, негоонеунутарнашихглава,кадје реч о природи друштва и појединца,њиховимсличностимаиразликама. Сјајна музичка матрица Силарда Мезеија, која подстиче фелинијевскуфолклорностликоваиџезерски креативаннеред,заправојеосновна линија ритма радње. Музика је заправоцелодело–апстрактночулно инепрекидно!Чистамузика,штоби серекло–песма,суидраматургија (Корнелија Голи), сценографија (Андраш Урбан), костими (Марина Сремац)! Ево(бар)некихилустрација:Мара нијеукади,већу„кадионици“,револуцијајебуквалнокопулацијајерје неизводељудинеголуткарскианимиранидилдои,којисекористеида уместо пламена прикажу идеални устав(праваислободе),представљен везаним штићеницима и женама у позичувеногњујоршкогКипа(иначе поклонаФранцуске)...Свејебашкако де Сад заповеда – тамнице светске,тосурупељудске!

А поред (анти)христа, Хајдуовог МареиМађаровогдеСада,евоитог предоброг дионизијског ансамбла: сјајна Мелинда Шимон је Симон Еврар, као смрт, нестварно лепа је Емина Елор у улози кататоничне Шарлоте Корде, Золтан Ширмер је компулсивни Дипре, компулсивни, маестрално „трансформични“ су и остали пацијенти, све сами бивши, истрошенипредводнициубољубудућност, попут оног Кипа слободе носачи „пламена“ – Даниел Хуста (ЖакРу),АронБалаж(Коко),Агота Силађи (Попо), Иштван Кереши (Кукурику), Терезиа Фигура (Рози), ЕдитФарагоиАтилаНемет,раскошно „душеван“ Гласник Силвије Крижан, па чак и „минимално“ заступљени,аливрхунски,аполонски постављени ликови Болничара (ГаборПонго),Часнесестре(Габриела Црнковић) и Кулмијеа (Атила Гириц). Представадрчна,дилдоична,дане будеопетнештовулгарноштосеримује са, рецимо, муњевита. Браво и заглумусаорганомкојисекористи као израз за јаку вољу и, углавном, храброст, која у спољном свету, без обзиранасвелудницеигиљотинеза истичуће главе, заиста изостаје. Човекједоистаљигавствор.Доле/Живео! Игор Бурић


svet

dnevnik

UKRATKO

Zarazili obolelu decu malarijom BE^: Nakon niza afera vezanih za de~je domove u Austriji, pojavila su se optu`ba da su psihi~ki obolelu decu zarazili malarijom, da bi testirali lekove na wima. Biv{i {ti}enik jednog be~kog de~ijeg doma Vilhelm J. optu`io je univerzitetsku kliniku da je 1964, u svrhe testirawa terapija, namerno zara`en malarijom. Kako prenose mediji, tada 16-godi{wi Vilhelm, koji je primqen na osnovu dijagnoze da pati od psihopatije, primao je mesec dana terapiju protiv malarije. Vilhelm J. je medijima objasnio da posle boravka u ovoj klinici vi{e nikada nije bio prinu|en na psihijatrijska le~ewa, ali je zato godinama patio od naprasnih visokih temperatura i znojewa.

Ministarkin gaf PARIZ: Francuska ministarka zdravqa izazvala je lavinu reakcija kada je besku}nicima preporu~ila da, zbog veoma hladnog vremena, ne izlaze napoqe i ostanu u ku}i. Ministarka Nora Bera je tokom vikenda, o~igledno neporomi{qeno, napisala na blogu da su mala deca, stariji, bolesni i besku}nici posebno ugro`ene kategorije u vreme ekstremnih hladno}a i da ne bi trebalo da izlaze napoqe, preneo je Rojters. Burne reakcije u javnosti izazvala je naro~ito wena preporuka besku}nicima da ne izlaze iz ku}e. Ona je na Tviteru poku{ala da umawi {tetu navode}i nov link za blog gde se vi{e ne pomiwe savet besku}nicima.

Nema~ka pokre}e nuklearke BERLIN: Hladan talas primorao Nema~ku, koja je pro{le godine odustala od proizvodwe elektri~ne struje iz atomskih elektrana, da vrati u pogon nekoliko reaktora. Sibirske hladno}e su dovele do velikog porasta potro{we struje, {to je primoralo operatere nema~ke elektromre`e da ponovo pokrenu atomske elektrane koje su kao „preventivna mera” stavqene u rezerve, izjavila je portparolka operatera „Tennet”. Nema~ka je posle katastrofalnog zemqotresa i cunamija u Japanu u martu pro{le godine, koji su doveli do isticawa radijacije iz japanske nuklearke „Fuku{ima”, odlu~ila da postepeno odustane od nuklearne energije do 2022, prenela je agencija AFP.

REAGOVAWEZVANI^NIKAMOSKVE

Tenzije Izrael–Iran se fabrikuju MOSKVA: Izraelske spekulacije da Iran proizvodi nuklearno oru`je mogle bi da imaju „katastrofalne” posledice, ka`e zvani~nik ruskog MIP-a Mihail Uqanov. „Izmi{qotine” o tome da „Iran mo`da proizvodi nuklearno oru`je podi`u tenziju i mogle bi da podstaknu pribegavawe vojnim re{ewima, uz katastrofalne posledice”, kazao je Uqanov. Posledwih nedeqa, poja~ane su tvrdwe o mogu}em izraelskom napadu na iranske nuklearne instalacije, pothrawene izjavama izraelskih zvani~nika i ~lanci-

Ban Ki-mun: Savet bezbednosti podbacio WUJORK: Generalni sekretar UN Ban Ki-mun ka`e da je neuspeh SB UN da izglasa rezoluciju o Siriji bio katastrofalan po sirijski narod, {to pokazuje porast broja mrtvihTo je ohrabrilo sirijsku vladu da poja~a rat protiv svog naroda”, rekao je Ban u sredu nakon brifinga u Savetu bezbednosti o doga|ajima na Bliskom Istoku. Ban je kazao da mu je {ef Arapske lige rekao da ta organizacija planira da ponovo po{aqe misiju u Siriju, gde su vladine snage ubile hiqade civila. Pro{lonedeqni veto Kine i Rusije, kojim bi se podr`ao plan Arapske lige za Siriju, `estoko su kritikovali SAD, EU i Arapske lige. Kritike upu}ene Pekingu poremetile su nastojawa Kine da se predstavi kao po-

zitivna sila za re{avawe svetskih problema. Peking je branio svoj potez rekav{i da je veto ulo`en pre nego {to su razlike u rezoluciji premo{tene i ponovio da po{tuje norme me|unarodnih odnosa. Nakon {to su bili svedoci oru`ane

Sudiji zape~a}ena karijera MA DRID: Vr hov ni sud [panije zabranio sudiji Baltazaru Garsonu, borcu za qudska prava, da se u narednih 11 godina bavi svojom profesijom, zbog slu~aja „prislu{ki-

Baltazar Garson

vawa”. Ovom sudiji (56) koji je suspendovan sa funkcije 2010. godine, time je prakti~no zape~a}ena karijera. Garsonu se

sudilo po optu`nici da je nalo`io prislu{kivawe razgovora pritvorenika i wihovih advokata u politi~ki osetqivom slu~aju korupcije u koji je bilo ume{ano nekoliko va`nih poslovnih qudi u Madridu i Valensiji. Garsonu se sudi i u mnogo osetqivijem slu~aju - za pokretawe istrage o nestalima za vreme Frankove diktature i gra|anskog rata. Sudija Garson je poznat po podizawu optu`nice protiv biv{eg ~ileanskog diktatora Augusta Pino~ea, pripremi optu`nice protiv Osame bin Ladena, a razmatrao je i podizawe optu`nice protiv zvani~nika administracije predsednika SAD Xorxa Bu{a zbog mu~ewa qudi. On je tako|e pripremio dokaze da je lider Al-Kaide Osama bin Laden u [paniji pripremio jedan deo teroristi~kih napada na SAD 11. septembra 2001. godine.

AJ[AGADAFI

Ko je ubio mog oca

Vladimir Putin

vala eksperimentalno u 20 regiona u Rusiji i pratilo ju je 300.000 |aka. Roditeqi }e se do marta opredeliti za jedan od {est ponu|enih modela nastave novog predmeta, a predava~i }e poha|ati kurseve do kraja avgusta. ^etiri modela su verska - osnove pravoslavne, odnosno jevrejske, islamske i budisti~ke kulture, a preostala dva su osnove svetskih religija i svetska etika. Predava~e za prva ~etiri modela bira}e i verske zajednice.

„Mi procene radije zasnivamo na realnim ~iwenicama, po kojima je nuklearna aktivnost Irana pod strogom kontrolom Me|unarodne agencije za nuklearnu energiju”, kazao je Uqanov, direktor odseka za bezbednost i razoru`awe ruskog ministarstva spoqnih poslova. Rusija, koja se do sada slo`ila sa ~etiri paketa sankcija Saveta bezbednosti Iranu, najavila je zajedno sa Kinom da se protivi novim sankcijama. Moskva smatra da je ciq evropskih i ameri~kih sankcija Teheranu da novi me|unarodni pregovori o iranskom nuklearnom programu ne uspeju.

KRIZAUSIRIJIIUJEDIWENENACIJE

Kultura religije MOSKVA: Ruski premijer Vladimir Putin doneo je odluku o uvo|ewu predmeta „Osnove religijske kulture i svetske etike” u svim {kolama u zemqi. Veronauka se u protekle dve godine preda-

ma u svetskim medijima. Izraelski obave{tajni ekspert Ronen Bergman izjavio je pre nedequ dana „Wujorku tajmsu” da bi Izrael napad mogao izvr{iti ove godine. Ministar odbrane Izraela Ehud Barak izazvao je `u~ne reakcije kada se zalo`io na intervenciju protiv Teherana, ne preciziraju}i datum wenog po~etka. „Ko god da ka`e ‘kasnije’ mogao bi da otkrije da je ‘kasnije’ prekasno”, kazao je Barak. Izrael godinama optu`uje Iran da proizvodi nuklearno oru`je pod izgovorom da je re~ o programu u civilne svrhe, {to Teheran demantuje.

AL@IR: ]erka Moamera Gadafija, izrazila je zabrinutost da komisija UN koja istra`uje kr{ewe qudskih prava u Libiji ne poku{ava da otkrije ko je ubio wenog oca. Okolnosti pod kojima je Gadafi ubijen 20. oktobra pro{le godine jo{ uvek nisu razja{wene. U pismu predsedniku istra`ne komisije UN o Libiji, advokat Aj{e Gadafi pita da li istra`iteqi ispuwavaju svoje obaveze da ispitaju kr{ewe qudskih prava obeju strana u konfliktu. U pismu se navodi da Aj{a Gadafi o~ekuje od komisije da u potpunosti ispita ubistvo wenog oca i brata Motasima koji je tako|e izgubio `ivot posle zarobqavawa. „O~evidac ovih ubistava je ceo svet i osudili su ih svi koji se bore za vladavinu prava. Zato je neshvatqivo da istra`na komisija odbija da istra`i ovu stvar”, ka`e se u pismu.

Advokat Nik Kaufman je rekao da su istra`iteqi komisije UN obavili nekoliko desetina razgovora, ali da nisu zainteresovani za svedo~ewe Aj{e Gadafi ili drugih ~lanova porodice Gadafi. Aj {a Ga da fi, we na maj ka Safija, bra}a Hanibal i Mohamed kao i drugi ~lanovi porodice, pobegli su iz Libije u av gu stu ka da su po bu we ni ci preuzeli kontrolu nad prestonicom. Od tada se nalaze u Al`iru. Gadafijeva }erka je advokat i bila je deo tima odbrane bv{eg ira~kog lidera Sadama Huseina. Ona je bezuspe{no tra`ila od Me|unarodnog krivi~nog suda u Hagu da istra`i smrt wenog oca, kao i da joj dostavi informacije o bratu Saifu al-Islamu koji je uhap{en po optu`nici za silovawe i ubistvo i od novembra se nalazi u gradu Zintanu.

pomo}i zapada u zbacivawa Moamera Gadafija, Kina i Rusija zaziru i odbacuju sve razgovore o vojnoj intervenciji za promenu re`ima. Peking je ocenio da ameri~ki gnev zbog veta Kine o rezoluciji Saveta bezbednosti UN, koja je imala za ciq okon~awe prolivawa krvi u Siriji, ne}e uticati na me|usobnu saradwu o drugim me|unarodnim pitawima, kao {to su Iran i Severna Koreje. Zaministra spoqnih poslova Cuej Tiankai je rekao da poseta SAD-u idu}e nedeqe kineskog potpredsednika Sji \inpinga, za koga se o~ekuje da postane budu}i kineski vo|a, pru`a priliku da se smawi „nedostatak poverewa”, koji je u suprotnosti sa rastom privrednih, kulturnih i obrazovnih veza izme|u dveju zemaqa.

petak10.februar2012.

13

U Evropi 500 `rtava hladno}e U Evropi je i ju~e ekspremno hladno, sa mestimi~no jakim sne`nim padavinama i vetrom, a od zime je u posledwh deset dana umrlo vi{e od 500 qudi.U Ukrajini, gde }e se o~ekuje da se krajem nedeqe temperetura spustiti na minus 30 stepeni, vlasti su prestale da objavquju podatke o vremenskim uslovima, za {ta razloge nisu navele, navodi agencija Frans pres. Po posledwim podacima, u toj zemqi, koja je najte`e pogo|ena talasom hladno}e, zakqu~no sa utorkom umrlo je 135 qudi, od kojih 112 direktno od hladno}e. Jake sne`ne padavine poremetile su saobar}aj na jugu zemqe i zarobile stotine automobila. U Poqskoj je, uprkos blagom pove}awu temperature u posledwa dva dana, broj umrlih od hladno}e porastao na 77, ukqu~uju}i troje qudi koji su danas preminuli od hipotermije. Jo{ oko pedeset qudi nastradalo je zbog neispravnih pe}i, koje su izazvale gu{ewe ugqenmonoksidom i po`are. U Rusiji je ove godine od hladno}e umrlo najmawe 110 osoba, od kojih 46 od

po~etka februara. Ledeno vreme odnelo je 23 `ivota u Litvaniji, 10 u Letoniji i jedan u Estoniji ^e{koj je u Kolinu, udaqenom 60 kilometara od Praga, od zime ju~e preminuo jedan bes-

ku}nik, ~ime se broj nastradalih od niskih temperatura pove}ao na 25. O~ekuje se da }e se ovog vikenda na planinama u toj zemqi temperatura spustiti na minus 40, a u Pragu na minus 25 stepeni. U Rumuniji je od zime umrlo 44, a u Bugarskoj 29 qudi. Po podacima agencije Frans pres, na Balkanu je zbog zime umrlo 27 qudi, od ~ega 13 u Srbiji, osam u BiH, troje u Hrvatskoj, i po jedan u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.

Sne`no nevreme u Al`iru U sne`nom nevremenu koje je pogodilo Al`ir `ivot je izgubilo 28 qudi, a lokalni mediji kritikuju vladu {to je ne a de kvat no od go vo ri la na vanredne okolnosti. Qudi su u Al`iru ginuli u sne`nim olujama, od grada i posledica obilne ki{e na severu i istoku zemqe, javio je AFP. Radio stanica „Tri”, na vo de }i zva ni~ ne iz vo re, javila je da je u proteklih

sedam dana `ivot izgubilo 44 qudi - 30 u drumskim nesre }a ma, a 14 se ugu {i lo usled kori{}ewa neispravnih grejnih ure|aja. „Gde ste vi gospodo ministri ?” - upitao je ju~e popularni list „E~uruk”, optu`uju}i ih da su posvetili vi{e vremena predstoje}im op{tim izborima u maju, nego dodeli pomo}i ugro`enima u lo{im vremenskim uslovima.


14

SPORT

petak10.februar2012.

dnevnik

U PRVOM KOLU SVETSKE GRUPE DEJVIS KUPA U NI[U IGRAJU SRBIJA I [VEDSKA

Orlovinapadaju salataru Duel prvog kola Svetske grupe izme|u Dejvis kupa u tenisu izme|u Srbije i [vedske, otvori}e danas od 14 ~asova Janko Tipsarevi} i Filip Prpi} Iako publika u Ni{u ne}e mo}i da u`iva u majstorijama najboqih tenisera dve zemqe (Novaka \okovi}a i Robina Soderlinga), imena Tipsarevi}a, Troickog i Zimowi}a sigurno su lepa pozivnica da se predstoje}i vikend provede u renoviranoj dvorani ^air. Srpski teniseri sami su otkrili da je Ni{ bio wihov predlog za me~ osmine finala sa [vedskom, u kojem }e se potruditi da odigraju na maksimalnom nivou, bez obzira na to {to protivnici nisu preterano inspirativni. O tome dovoqno govori podatak da }e Janko Tipsarevi} danas od 14 ~asova odmeriti snage sa Filipom Prpi}em, koji na ATP listi zauzima tek 1.426. mesto! Nakon wih na teren }e Viktor Troicki i Mihael Rider{ted (348). Danas 14.00: Janko Tipsarevi} Filip Prpi} sledi: Viktor Troicki - Mihael Rider{ted Sutra 14.00: Nenad Zimowi}, Janko Tipsarevi} - Robert Lind{ted, Johan Brunstrom Nedeqa 13.00 Janko Tipsarevi} - Mihael Rider{ted sledi: Viktor Troicki . Filip Prpi} Wih dvojica sastala su se i pro{le godine u Halm{tadu, kada je [ve|anin u prvoj partiji ~etvrtfinala Dejvis kupa uspeo Viktoru da oduzme set. Sutra od 14 sati na programu je dubl, za koji su prijavqeni Zimowi} i Tipsarevi}, a sa druge strane Robert Lind{ted i Johan Brunstrom. Ako ne bude iznena|ewa, nedeqni me~evi

Janko Tipsarevi} je izneo zanimqiv podatak kada je u pitawu izbor hale „^air“. - Iskreno, Viktor i ja smo insistirali da igramo u Ni{u. Vodili smo se upravo ~iweniciom da odemo u grad koji ima jaku sportsku tradiciju, koji ima izuzetnu publiku i koji je po svemu zaslu`io da se u wemu odigra

U osmini finala svetske grupe Dejvis kupa (prvo kolo)sastaju se: [panija - Kazahstan, Austrija - Rusija, Kanada - Francuska, [vajcarska - SAD, ^e{ka - Italija, Srbija - [vedska, Japan - Hrvatska, Nema~ka - Argentina.

VOJVODINA SRBIJAGAS VE^ERAS DO^EKUJE RADNI^KI FMP

PobedazaSuperligu Dana{wa utakmica Vojvodina Srbijagas - Radni~ki FMP ve} dva puta je odlagana. Sedam kola pre kraja Novosa|ani su obezbedili plasman u Superligu, a dana{wom pobedom bi najverovatnije osvojili prvo mesto na tabeli. - Ovo je veoma bitan okr{aj za nas. Slobodno mogu re}i da }e ovo biti najte`i me~. Ekipu Radni~ki FMP ~ine igra~i koji, sa pravom, o~ekuju da obuku sutra dres Crvene zvezde. Mladi su veoma kvalitetni, sa dosta motiva }e u}i u ovaj susret - s po{tovawem o protivniku govori trener doma}ina

Sini{a Mati}. - Pobedom `ele da da nam se revan{iraju za poraz na svom parteku u prvom delu takmi~ewa, ali, pitamo se i mi i na{ motiv je velik, prvo mesto, i nastavak serije pobeda. Poraz od Napretka na na{em parketu nam je velika opomena. Nema lakih protivnika onda mo`emo do uspeha. Tra`i se anga`ovanost svih 40 minuta, ne treba zaboraviti da su gosti fizi~ki najspreniji u ligi. Nastupi}emo kompletni, iako ne budu na{i ~uvenih `utih minuta pobeda ne mo`e da izostane. Visoki Dragan Zekovi} se isti~e igrom pod oba ko{a,

mo`e, mi }emo igrati na pobedu. Kako smo ~uli, hala je rasprodata i bi}e puna, a na nama je da odigramo maksimalno i da zabele`imo trijumf koji }e nas pribli`iti novoj {ansi da osvo ji mo po no vo ovaj trofej. Nenad Zimowi} je istakao da su [ve|ani opasan protivnik.

Osminafinala

jedno ovako zna~ajno takmi~ewe. Mi, prakti~no, kre}emo u novi pohod ka tituli u ovom takmi~ewu, i Ni{ je pravi izbor. Viktor Troicki je siguran da }e atmosfera biti izuzetna i da }e im mnogo pomo}i da ostvare ciq, a to je trijumf nad selekcijom [vedske. - Hala je jako lepa, a ambijent kakav se samo po`eleti

ali u posledwe vreme i {utem za tri poena. - Ovaj susret se sa pravom zove derbi kola. Gosti su veoma jaka, {kolovana ekipa, koja dolazi sa ciqem da osvoji dva boda. Predstavnici su ~uvene FMP {kole ko{arke, gaje izuzetno agresivnu igru u odbrani. Nema mnogo filozofirawa ako `elimo do pobede. Moramo agresivno, motivisano, s mnogo tr~awa. Utakmica Vojvodina Srbijagas - Radni~ki FMP igra se danas od 20.15 u maloj dvorani SPC Vojvodine, a ulaz je besplatan. M. Savi}evi}

- Lepo je igrati ovde. Teren je fantasti~no ura|en. [ve|ani imaju izuzetnog dubl igra~a Lindstrema koji je deseti na svetu, imaju igra~e koji su slabije rangirani na ATP listi, ali ovo takmi~ewe je posebno i mo ra mo za i sta da od i gra mo maksimalno ozbiqno ako mislimo da pobedimo. A pobedi}emo.

Trener ko{arka{a Crvene zvezde Beograd Svetislav Pe{i} ogor~en je su|ewem u Zagrebu u zaostaloj utak mi ci re gi o nal ne ABA lige protiv Cedevite, koju je wegov tim izgubio rezultatom 96:91.Pe{i} je 36 sekundi pre kraja me~a is kqu ~en zbog o{trih prigovora sudiji. - Do`iveo sam klasi~an nokaut, znate i sami od koga- rekao je Pe{i} posle utakmice na konferenciji za medije.- Kada sam do{ao da radim u ovoj ligi nisam

znao da me ovo ~eka. Sudija do|emo kao zamorci, ve`baju se na nama. Drugovi koji su vodili ovu utakmicu moraju da znaju da je osnovni posao sudije da osigura ravnopravne uslove za oba tima. Da momci i treneri mogu da poka`u svoju formu i znawe. To nisam video na ovom me~u. On je jo{ dodao da je Zvezda ove sezone imala skandalozno su|ewe na 10 utakmica u regionalnom takmi~ewu.

NOVI SAD: Velika sala SPC Vojvodina, gledalaca 450, sudije: Davidovi} (Beograd), Simi} (Obrenovac). VOJVODINA NS SEME: N. ^ubrilo 5, Martinovi}, Stefanovi}, Mirosavqevi} 3, Veselinovi} 15, Ivovi} 21, Vrban 3, Geri} 12, L. ^ubrilo 1, Mrdak 10, Stankovi}, Kapur (l). MLADI RADNIK: Duduj 5, Mun}an 10, [qivan~anin, Vulovi}, Kosti} 6, Petrovi}, Vasi} 17, Pekovi} (l), Petrovi}, [ulc 20, [ormaz 4, Marinkovi} 4. Odbojka{i Vojvodine NS seme uz mnogo sre}e uspeli su da se domognu tri boda u derbi susretu protiv po`areva~kog Mladog radnika, posle jedne od slabijih partija ove sezone. Izabranici Nikole Salati}a imali su pomo} Fortune u prelomnim trenucima me~a, posebno u zavr{nici ~etvrtog seta kada su uspeli da iskoriste tre}u me~ loptu. Velika sala Spensa jo{ jednom nije bila saveznik Novosa|ana jer se tu o~igledno ose}aju kao gosti i tre}i put ove sezone imali su pro-

blema. Veliki ulog nosila je ova utakmica za oba tima, a va`na tri boda Novosa|anima gotovo da obezbe|uju drugu startnu poziciju pred plej-of. Poveli su crveno-beli, dobro su po~eli me~ doma}i puca~i Mrdak i Ivovi}, ali je blagi pad nai{ao u drugom setu pa su Po`arevqani izjedna~ili. Vasi} i [ulc bili su glavne poenterske snage gostuju}eg sastava, a kada je igra doma}ih krenula silaznom putawom doma}i trener bio je primoran da prome{a karte. Ne{to slabijeg Mrdaka zamenio je Nemawa ^ubrilo na korekciji, a Mirosavqevi}a Vrban na poziciji sredweg blokera. Velika borba vi|ena je u tre}em setu, kao i veoma slaba igra na obe strane, ali je Vojvodina na suvo iskustvo uspela da povede. Kona~no su pokazali ume}e crveno-beli u ~etvrtom setu i posle nekoliko bravura Ivovi}a do{li do prednosti 21:16, ali su dozvolili luksuz i morali do tri boda posle boqe igre u neizvesnoj zavr{nici. M. Risti}

MERKUR OSIGURAWE SUPERLIGA

[ampionopravdao ulogufavorita Partizan – Jugovi} 30:24 (14:11) BEOGRAD: Dvorna: Bawica, gledalaca: 200, sudije: Pendi} i Dedi} (Beograd), sedmerci: Partizan 3 (1), Jugovi} 5 (3), iskqu~ewa: Partizan 4, Jugovi} 4 minuta. PARTIZAN: Vasi}, Milo{evi} 4, V. Ili} 2 (1), Mandi} 5, Radanovi} 1, Dimitrijevi} 1, Maksi} 5, Mili} (15 odbrana, 2 sedmerca), Radivojevi}, Babi}, N. Ili} 2, Milini} 2, Kostadinovi} 3, Radovanovi} (2 odbrane), Me{ter 5, Marseni}. JUGOVI]: Kukobat (11 odbrana, 1 sedmerac), Vasi}, [ipka, Kankara{ 6 (1), Radakovi} 2, Perovi}, Travar 3, S. Ili} 1 (1), Krsman~i} 1, Petrovi} 4, M.

Ili}, Perovi}, Crnoglavac 6, Milosavqev, Stejin 1, Vu~i}evi} 4, Vrgovi}. Zbog u~e{}a u Ligi {ampiona, rukometa{i Partizana i Jugovi}a odigrali su utakmicu prvog prole}nog kola. Za razliku od prvog susreta kada su prili~no sre}no do{li do bodova u Ka}u, sada su rukometa{i Partizana bez mnogo truda i muke pobedili Jugovi}. Razloge sigurno treba tra`iti u ~iwenici da su Ka}ani na ovoj utakmici nastupili oslabqeni. Qubomir Jo{i} i Nikola Vugdragovi} su zbog povrede izostali iz sastava, dok je Du{an [ipka igrao jo{ uvek nedovoqno oporavqen posle operacije.

DvalicaNovosa|ana Vaterpolisti Vojvodine nisu uspeli da zabele`e prvu pobedu u ovogodi{wem takmi~ewu B grupe Lige {ampiona. U Berlinu su Novosa|ani pora`eni od [pandaua s minimalnih 8:9. Dodu{e, ovaj duel igran je za presti`, jer su se iz ove grupe ve} u ~etvrtfinale plasirli hrvatski klubovi Jug iz Dubrovnika i Mladost iz Zagreba. Vojvodina je tako, kolo pre kraja ostala na jednom bodu, koji je zaradila remijem u svom bazenu ba{ protiv [pandaua (6:6). U posledwem, 6. kolu Novosa|ani }e 25. februara ugostiti ekipu Mladosti za koju igra na{ reprezentativac i kapiten Vawa Udovi~i}. Novosa|ani su, kako je rekao wihov trener Dejan Stanojevi}, odigrali po dve potpuno razli-

POSLE PORAZA OD CEDEVITE

Pe{i}ogor~en nasu|ewe

Sre}a uzNovosa|ane Vojvodina NS seme - Mladi radnik 3:1 (25:22, 20:25, 25:20, 27:25)

DejviskupreprezentacijaSrbije

predstavqa}e formalnost, pa bi {ansu mogao da dobije i tre}i na{ singl igra~, Du{an Lajovi}. @reb je obavqen u Gradskoj ku}i u Ni{u. Na pres konferenciji selektor Bogdan Obradovi} i igra~i su bili jednoglasni kada je u pitawu kona~ni pobednik ~etvrtfinala ovog renomiranog takmi~ewa. - Drago mi je {to igramo ovde u Ni{u, pred publikom koja je godinama prisustvovala velikim ostvarewima na{eg sporta.Treren je izvanredan. I mi }emo ovog vikenda biti na visini, igra}emo maksimalno koncentrisano, ozbiqno i ni jednog trenutka ne}emo dopustiti da potcenimo protivnika. Mi jesmo favoriti, ali u ovoj Svetskoj grupi nema slabih protivnika. ^iwenica je da nas ne mogu iznenaditi jer smo igrali pre dve godine, znamo se dobro. [ve|ani su ozbiqan tim, bez obzira {to im ne igra najboqi igra~ Soderling, ali u toj ~iwenici smo na istom.

VINER [TEDI[A MU[KA SUPERLIGA

~ite ~etvrtine. Nisu dobro po~eli, a tek u nastavku su pokazali za{to i jesu u Ligi {ampiona. Kao da su u ovom duelu pokazali dva lica. - Iako je kriterijum su|ewa bio istovetan mi smo odigrali razli~ite dve ~etvrtine. Po~etak nije bio dobar, ali je bitno da je ekipa pokazala karakter, da se nije predavala i da je na kraju u{la u egal zavr{nicu sa [pandauom. Imali smo ve li ki broj is kqu ~e wa {to se pokazalo nenadoknadivim. Za razliku od prve dve ~etrtine momci su druge dve odigrali na visokom nivou. Ali, opet su nam se de{avale gre{ke koje ne bi smele i to }emo mo ra ti {to pre da re {i mo. [pandau je odli~na ekipa, gotovo je sastavqena od repre-

zentativaca Nema~ke, koji su odli~no odigrli na upravo zavr{enom Evropskom prvenstvu - rekao je Stanojevi}. Ova utakmica bila je prava provera pred po~etak Prvenstva Srbije, a ve} u prvom kolu u Novom Sadu Vojvodina }e odigrati derbi sa Crvenom zvezdom u subotu. - Mi se ve} okre}emo me~u koji u subotu igramo sa Crvenom zvezdom u okviru Prvenstva Srbije. Ukoliko budemo odigrali pribli`no kao {to smo odigrali druge dve ~etvrtine protiv [pandaua mo`emo se nadati povoqnom rezultatu - zakqu~io je Stanojevi} i zahvalio se navija~ima koji su s klupskim obele`jima Vojvodine bili da podr`e ekipu. G. Malenovi}

LIGA [AMPIONA

Partizannakorak od~etvrtfinala Vater po li sti ma Par ti zana potrebna je pobeda u Segedinu protiv istoimene ekipe od dva gola razlike u posledwem, 6. kolu C grupe Lige {ampiona, kako bi izborili plasman u ~etvrtfinale elitnog klupskog takmi~ewa. Time bi crno - beli dobili priliku da brane titulu evropskog prvaka osvojenu pro{le sezone u Rimu. Vrata ~etvrtfiala izabranici Igora Milanovi}a otvorili su pobedom u 5. kolu na svojoj „Bawici” nad jo{ jednim ma|arskim predstavnikom, Va{a{om iz Budimpe{te od 9:5. Najzaslu`niji za

ovu zlata vrednu pobedu bili su iz van redni gol man Slo bo dan Soro, raspolo`eni trostruki strelac Milo{ ]uk, te impresivna odbrana Partizana. Trener crno - belih Igor Milanovi} je rekao da su wegovi puleni zaslu`eno slavili i da su pokazali pravi karakter. - Bila nam je ovo va`na utakmica. Uspeli smo u onome {to smo se dogovorili pre duela. Mo`da smo igrali dosadno, ali nam je to donelo ~vrstinu u odbrani - rekao je Milanovi}. Golman Soro je s niz fantasti~nih odbrana bio i jedan od

najzaslu`nijih {to je Partizan posle dve ~etvrtine imao visokih 5:1 i ve} tada gotovo re{en me~. - Ovo nam je bila prva pobeda od dva me~a koja su nam od `ivotne va`nosti. Ako ho}emo u ~etvrtfinale mora}emo to da ponovimo i u Segedinu. Nemamo {ta da mewamo za slede}i me~, imamo svoju igru, koju ve} dugo gradimo i koja daje rezultate. Ako budemo igrali kao i protiv Va{a{a i u Segedinu se mo`emo nadati pobedi - reko je Soro. G. M.


SPORT

dnevnik

Posle povratka iz Izraela fudbaleri Partizana dobili sudvaslobodnadanadanapune baterijezaboravakuAntaliji,ukojojiho~ekujepetprijateqskih me~eva. Od sutra do utorkacrno–beli}ezbogovda{ wih vrem ens kih uslov a umesto na ,,Teleoptiku’’ trenirati u jednom od balona za malifudbal. Glavni period za sticawe snagejepro{aopajezanimqi-

Predstoji period uigravawa ekipe, kroz niz prijateqskih utakmica. Grant je ve} u Izraelu mogao da se uveri u kvalitetesvojihfudbalera. - Iskreno, prijatno sam iznena|en. Videlo se u dosada{wa tri me~a da Partizan ne dominirabezrazlogasrpskim fudbalom.Igra~kisutehni~ki i takti~ki potkovani, a ja }u poku{ati da to sve postavimnajo{ve}inivo.Presve-

^etiriprimqena golazabrigu (Od na{eg specijalnog izve{ta~a) ANTALIJA: Uprvoj kontrolnoj utakmici koju su odigralipodolaskunapriprem e u Turs ku, fudb al er i Vojvodine pora`eni su od ~eskog superliga{a, ekipe Slova~ko(2:4).Idokjeigrauprvih45minuta,kojisuzavr{eni rezultatom 2:2, imala neku viz ij u, u nas tavk u je riv al potp un o zag os pod ar io ter enomipostigaojo{dvapogotka. Bez `eqe da umawimo pobedu ^eha, ili da potra`imo alibizaNovosa|ane,~iwenica je da je trener Dejan Vuki}evi}{ansupru`iodvadesetdvojici igra~a, dok je rival zamenio samo jednog fudbalerautoku90minuta. - ^esima liga treba da po~nezasedamdanaionisuuzavr{noj fazi priprema, pa su igrali takmi~arski i na rezultat – rekao je dan posle utakmice Vuki}evi}. – Nisam

AvramGrant

vovidetikakogaocewujetrenerAvramGrant. - Vi{e sam nego zadovoqan. Tom e su dos ta dop rin el i i igra~i koju su ve} bili ,,na{pan ov an i’’ pred po~ et ak priprema. Potom smo fiziku samo nadogradili, a zalagawem fudb al er a sam odu{ evqen. Utakmice su pokazale da sve za sada {tima i nadam seda}esetakonastaviti. Izraelac nije stigao da isproba sve fudbalere. Stojkovi}nijenibionagolu,a[}epovi} je propustio dva me~a. PovrediosenakrajuiTomi}. -Toje{teta,alisre}ajeda se to de{ava na pripremama. Tako sam se uverio koji fudbaleri mogu da popune ta mesta. I zadovoqan sam, imamo alternativekojemogudausko~ekadazatreba.

gakrozraznovrsnostuformacijskom smislu jer razli~iti protivnici zahtevaju razli~itepristupe. Na tri odi g ran a me~ a u IzraeluPartizanjepostigao devet golova. Dobrio je igralaiopdbrana. - Za ovaj deo priprema sve odli~no funkcioni{e. Akcenat je bio na upoznavawu sa igra~imapanisamodwihpreterano zahtevao. Sada, opet, dolazi deo za uigravawe i tu }ubitidostazahtevniji.Proba}emoraznevarijante,akroz utakmicesaCSKAiDinamom izMoskveima}emopravusliku gde smo u ovom trenutku. Baza,nasre}u,postojiiverujemda}esvebitikakotreba– zakqu~iojetrenerPartizana AvramGrant. I. Lazarevi}

Ganaspremilaotkaz Stevanovi}u Selektoru fudbalske reprezentacije Gane Goranu Stevanovi}u spremqen je otkaz, prenose afri~ki mediji. Fudbalska javnost tezemqerazo~aranajeporazom u polufinalu Kupa afri~kihnacijaodZambijerezultatom1:0,ismatra da je Stevanovi} glavni krivaczaneuspehupohodu na titulu kontinentalnog {ampiona. - Veoma smo razo~arani. Ve}smospremiliavionske karte za finale... Izmene tokomutakmicebilesukatastrofalneiuop{tenisu pomogle ekipi. Ako iz igre izvedete najopasnije igra~e, Asamou \ana i Andre Ajua, tojevelikagre{ka.Upozoravalismogada}edobitiotkazako neosvojititulu,asadamuporu~ujemdabitrebalodarazmisli oostavci.Dasmopostali{ampioninebirazmi{qaliuovom smeru - rekao je Boateng \an,

~lan menaxmenta Fudbalskog savezaGanei~lanvladaju}epoliti~kepartijeutojzemqi. U velikom finalu u nedequ 12. februara igra}e Zambija i Obala Slonova~e. Obala Slonova~ejegolom@erviwapobedilaMaliudrugompolufinalu tako|erezultatom1:0.

DANAS SEDNICA IZVR[NOG ODBORA FSV

Kalendartakmi~ewa uprvomplanu DanasuNovomsaduuprotiorijamaFudbalskogsavezaVojvodina(Bulevaroslobo|ewa92)odr`a}esesednicaIzvr{nogodbora FSV. Na  dnevnom redu je nekoliko zanimqivih tema,a fudbalere najvi{e intersuje kalendar takmi~ewa za prole}nu sezonuupokrajinskimligama. Sednicapo~iweu12sati.

15

TRENER VOJVODINE DEJAN VUKI]EVI]

AVRAM GRANT, TRENER PARTIZANA

Kvalitet postoji

petak10.februar2012.

DejanVuki}evi}

~ovek koji voli da gubi i zasmetaomijetajporaz,alimi smo u punom treningu, igra~i suumorniiizlo`enivelikim nap or im a. Uz to, dos ta sam kombinovao.Uprvompoluvremenu sam {ansu dao timu koji je izneo jesewu sezonu, a u nastavk u su zai g ral i mla| i igra~i i oni koji su u na{u ekipu do{li ove zime. Ipak, ~iwenica da smo primili ~e-

tiri gola me brine, jer to se nije dogodilo od kada sam postao trener Vojvodine, ba{ kaoitodadosadanismopora`enisdvagolarazlike.Brine me i indolentnost jedne grupeigra~aitosamimrekao uanalizime~a.Svimorajuda budusvesniveli~ineklubaza kojisadaigrajuinemajupravo dabuduneborbeniilinezainteresovani. Posledvasusretaslak{im rivalima u Novom Sadu, bila je ovo prv a prav a prov er a form e i mog u}n os ti ekip e. [ef struke crveno-belih je zatorekaoslede}e: - Porazu od Slova~kog sigurno je doprinela i promena uslovaukojimradimo.Moram danaglasimdasamprezadovoqanna~inomnakojisviigra~itreniraju,alitadasamija na terenu, podviknem im kada i ako zatreba, a na utakmici toganema.Mijo{uveknismo po~eli ozbiqnije da se bavimo postavkom igre, ali smo u prvom poluvremenu pokazali damo`emodapariramo^esi-

Srpskakolonijasvebrojnija Zbog ekstremne zime u Srbiji, fudbalske ekipe iz na{e zemqe na{le su uto~i{te u toplijim krajevima, pa je Antalija sada prepuna srpskih fudbalera. Ju~e ujutro na terenima Sportskog centra“IsmailGek~ek”,uzigra~e Vojvodine, trenirali su i fudbaleri OFK Beograd, ko-

ji su u Tursku stigli preksino}. Od ranije su na pripremama u poznatom turskom letovali{tu i timovi Crvene zvezde, Novog Pazara, Radni~kog iz Kragujevca, Jagodine, Rada, kru{eva~kog Napretka i Doweg Srema, a u ponedeqak }e ovdesti}iiPartizan.

Treniraisportskidirektor Sportski direktor Vojvodine Miodrag Panteli} ne `eli da se fizi~ki zapusti, pa je ju~e trenirao zajedno s ekip om. Nek ad a{ wi golg ema. Da smo i{li na rezultat, sigurnonebihtolikokombinovao s igra~ima. Ni su|ewe nije bilo na vaqanom nivou, ~akjebiloiritantno.Videli smo da je pred nama jo{ puno poslairada.Presvega,mora}emo {to pre da u tim integri{emo Moreiru koji je ro|enivo|a.

ter o~igledno jo{ uvek nije zanemario kondiciju i dosta lako je izdr`ao zagrevawe, tr~e}i krugove oko terena s igra~ima. Ho}ete li smawivati broj igra~a koji }e nastupiti protivDio`|era? -Ne.Jo{utojutakmicipru`i}u{ansuskorosvima,aposle namsledistvaraweekipeod1617fudbaleranakoje}epastiteret sezone.– zakqu~io je Dejan Vuki}evi}. A. Predojevi}

PROSINE^KI VIDI NAPREDAK EKIPE

Takti~kizreli, fizi~kispremni NedequdanaradauAntaliji, trideset od po~etka zimskih priprema je dovoqan period da se stekne realna slika novog, osetno renoviranog i oja~anog timaCrvenezvezde.Optimizam izlaziizsvakere~eniceRoberta Prosine~kog, koji veruje u svojtimiuveravanavija~kuarmijuna{egnajtorfejnijegkluba da ih o~ekuje uzbudqivo i novo „Zvezdinoprole}e“. -UAntalijijenajmawebitan rezultat. Imamo sjajne uslove, fizi~kismojakospremniiveoma smo blizu `eqene forme. Takti~ki smo zreliji, igramo sve boqe i nema razloga da ne nastavimouistomstiludokraja ove faze priprema. Generalno, moram biti prezadovoqan onim {to su momci pokazali konstatovaojeProsine~ki. Ekipa je u odnosu na jesewi deoprvenstvaveomaosve`enai podmla|ena, a popularni Robi ne skriva da je upravo tako zami{qaoZvezduodsvogdolaska naMarakanu. - To su sve mladi momci koje sam birao i na ~ijem sam dolaskuinsistirao.Mojeidejesuse poklopile sa stavovima ~elnih qudi u klubu i najzad Crvena zvezda mo`e da se pohvali talentovanom ekipom, sastavqenom od perspektivnih igra~a koji su budu}nost srpskog fud-

RobertProsine~ki

bala. Naravno, baza je u omladinskoj {koli, ali i u Sopotu koji predstavqa predvorje za ulazak u prvi tim. Istakao bih da smo napravili zdravu konkurenciju kojom dominira dobra atmosfera, a kad je tako nema sumweda}emosespremitikako trebazasvaisku{ewa.Verujte, ve}sadseradujemome~evimasa najve}im rivalom koji nas o~ekuju u narednim mesecima - naglasiojeProsine~ki.

^ini se da su poja~awa brzo uklopqena u sastav crveno-belih... - Selektirali smo najboqe {to Srbija u ovomtrenutkuposeduje.Svesutomladireprezentativci, fudbalski ponos i istakaobihdaimjemesto u Crvenoj zvezdi. Pogledajte samo kako su se brzo uklopili Milunovi}, Mladenovi}, Maksimovi}, zatim, iskusni Miri} svojim pona{awem predstavqa pravi primer mla|im igra~ima. Ne zaboravimo na Krnetu, \uri~kovi}a, O`egovi}a ~iji je talenat fascinantan! PohvaliobihiTo{i}a kojijesjajannapoziciji{topera, ma sre}an sam zbog wegovog povratka u Beograd. U su{tini ja sam prezadovoqan. Imam sve, veliki broj igra~a, zdravu konkurenciju i rezultati }e sti}i po inerciji – optimista je RobertProsine~ki. Jo{ uvek nema nagove{taja kako bi mogao da izgleda ofanzivnideoekipe,madajeBorhau prednosti kao centralni napada~.

- Kasalica nam je bio prvi pikimismogadoveli,tujei Asamoa koji se jo{ uvek prilago|avanana{stilrada.Kalu|erovi}jeotputovaouKinu i nadam se da }e na obostrano zadovoqstvo posti}i dogovor sanovimklubom.Uslu~ajuda setonedesimi}emogasa~ekati ra{irenih ruku, jer, ne zaboravimo radi se o na{em najefikasnijem igra~u. Zdravakonkurencijajeuvekdobrodo{la - zagonetan je u~iteq Beogra|ana. Prole}e bi za crveno-bele moralo da bude beri}etnije od turobnejeseni. -Zvezdamoradapobe|uje.Nema alibija, ma koliko mlada ekipabilarezultatnesmedase dovodi u pitawe. Uveravam sve kojimajecrveno-belabojausrcu dane}emoizgoreti,ne}enamdozvolitina{kvalitetina{karakter. Moramo u`ivati. Veselim se kad pomislim na ve~iti derbi, a tako razmi{qaju i igra~i. Velike utakmice prave veliku atmosferu, stvaraju pobednikeijedva~ekamdasvepo~ne. Moramo biti iskreni, deset bodovajeogromanzaostatakali moramo poku{ati. Kruna svega bi}e me~evi protiv crno-belih –  zavr{io je pri~u za klupski sajt,RobertProsine~ki. Z. Rangelov


16

petak10.februar2012.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

petak10.februar2012.

17


18

petak10.februar2012.

OGLASi l ^ituqe

dnevnik

U subotu, 11. februara 2012. godine, u 13.30 ~asova, u porodi~noj grobnici mojih dragih roditeqa

S tugom i bolom opra{tamo se od na{e voqene bratanice, sestre i tetke

Radivoja Vu~kovi}a 1907 - 1981. i

Jelene Vu~kovi} ro|. Markovi} 1912 - 1995. STUDENTKIWA medicine profesionalno radi sve vrste masa`e u svom lepo opremqenom stanu. Relaks 1000, komplet 2000, kraqevska 3000. Telefon 062/1697099. 46673

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 46545 46140

FARMA iz Stepanovi}eva, prodaje: izno{ene koke nosiqe, cepane sviwske polutke, prasi}e. Dostava na adresu-povoqno!. Telefoni: 021/717-058, 063/539-051. 063/521-559. 46729

KUPUJEM stare automobile, staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, karoserije, ~istimo podrume, tavane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618-846, 063/8485-495, 064/95-33-943. 46140

Posledwi pozdrav zetu, {ogoru i te~i

dr Jugoslave Krajnov

sahrani}u svog supruga wihovog dobrog zeta

i

Tvoji Koviq~ani s qubavqu i ponosom ~uva}e uspomenu na tebe. Po~ivaj u miru.

Porodice: Milivojev, Jankovi}, ^i~i}, \uri~in, Dumni}, Marciki} i Demirovi}.

Slobodana (Mile) Peura~u dipl. agronoma 1935 - 2012.

46886

Spokojan ve~ni san

Posledwi pozdrav

Vitomiru Arseninu

S po{tovawem i qubavqu, k}i i supruga Vu~kovi} - Peura~a Qiqana.

od: Mire, Zeke, Mihajla, Ivane i Olge Kalu|erovi}. 46883

46908

Posledwi kom{iji

Posledwi pozdrav dragoj ujni

pozdrav

dragom

deda Bobi

Maci Jeli~i}

Zdravku Zdravkovi}u

Porodice: Lava~, Mitrov i Palfi. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

od kom{ija iz Bocki.

Porodica Stankovi}.

Porodice: Ivkovi}, Papri}, Matvikov, \eri}, Kojdi}, Hajdu, Kucurski i Mamutovi}.

Posledwi doktorki

pozdrav

46898

46885

dragoj

Sa tugom se opra{tamo od drage majkice

46814

Draga na{a

Jugo Vitomiru Arseninu

Jugoslavi Krajnov

od: ta{te s k}erkama, zetovima i unu~adima.

Weno „B� odeqewe.

Vere Jovanovi}

ostavila si neizbrisivi trag u na{im `ivotima.

Porodica Petrovi}.

Hvala ti na svemu. Vera, Jovan i Pavle Popov.

46859

46899

46896

Sa velikim po{tovawem i tugom opra{tam se od moje principalke

46897

Draga na{a

Jugo Vere Rapaji} Advokat Davidovac Radivoj sa porodicom. 46907

svaki put kad te slome pa mora{ novi san da stvara{, ne sawaj ga u mraku. Dotr~i bli`e nama, mi smo uvek tu... Tvoje: Tawa, Ka}a, Jasna i Verica. 46894


^iTUQe l POMeni

dnevnik

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ dragi

Vitomir - Vita Arsenin preminuo u 72. godini. Sahrana pokojnika obavi}e se 10. februara, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: supruga Qiqana, sestra Natalija sa porodicom, }erka Buba, zet Nikola, unuke Dragana i Zorana i prijateqi Sima, Quba i Rama. 46882

@iva A~anski

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em voqenom i nikad zaboravqenom

@ivi A~anskom

iz Koviqa

iz Koviqa

Umro si na Badwe ve~e, dobri, mili, tajo moj. Na Bo`i} te Bog zagrli tiho sawaj sanak tvoj... Tvoji Svetlana i Nikola Cviti}. 46755

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i voqenoj

Posledwi pozdrav Bobinoj mami

petak10.februar2012.

U subotu, 11. 2. 2012. godine, u 10 ~asova odr`a}e se parastos u Gorwo-koviqskoj crkvi. Zatim }emo posetiti wegovu ve~nu ku}u i zaliti je suzama. O`alo{}ena supruga Tomislava sa decom.

19

Draga na{a Kumo, uvek si bila sa nama, kad je bilo najlep{e, kad je bilo najte`e... Posledwe zbogom na{oj

dr Jugoslavi Krajnov Tuguju neizmerno Tvoji Te{i}i i Kucurski. 46821

46754

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Veliko po{tovawe i posledwi pozdrav dragoj

Qiqana Rozi} Nikola Glumac

Veri Rapaji}

Veri Jovanovi} od Milo{a i Darka.

Uvek }e te se rado se}ati: zaova Anka, unuk Sr|an i snaha Vera Obradovi}.

46881

Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{, a u na{im srcima zauvek ostaje{.

Umrla je na{a koleginica i drugarica

Jugoslava Krajnov Stanka Joci} Vreme prolazi, a mi i daqe ~ekamo da ~ujemo tvoj glas, tvoje korake, da te vidimo na vratima. Zauvek }e te voleti i ~uvati te u srcu }erka Dragana i suprug Radoslav.

Draga kumo, oti{la si, ali }e{ ve~no `iveti sa nama. Voleli smo te, i uvek }emo te voleti.

Brankica i Marina sa porodicama.

Te{i} Slavko sa porodicom.

46762

46818

46824

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj baki

Posledwi pozdrav dragoj kumi i prijateqici

Qiqani Rozi}

advokatu u penziji

Tvoji kumovi Slavuq.

Tuguju: Guga i Sa{a sa porodicama.

46871

46880

46887

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Draga tetka

An|elka Jerkovi} Jugoslava Krajnov

Se}awa na Vas }e zauvek biti radosna.

Ru`ica Jari}.

Krstivoju Ne{ovi}u

Stanari iz Narodnog fronta 80.

od Igorove mame. Tvoja Nata.

46875

46874

Posledwi pozdrav

Tuga se ne meri re~ima, suzama, ni vremenom, ve} prazninom koja je ostala tvojim odlaskom. Tvoje: Mirjana i Bojana.

Veri Jovanovi}

od Nenada Jovanovi}a sa porodicom.

46877

Krstivoje Ne{ovi}

Navr{ile su se tri godine od kad nije sa nama na{ dragi

Pavle Krteni}

preminuo u 74. godini. Ispra}aj pokojnika obavi}e se u subotu, 11. 2. 2012. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Igor, snaja Qiqana i unuci Ivana i Nikola. 46876

Posledwi pozdrav na{oj dragoj snaji, tetki i ujnici

Veri Jovanovi} od: sinova Sa{e i Zorana, snaje Milice i unuka Dejana. Sahrana je 10. 2. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

od porodica: Ron~evi} i ^uqak.

46828

46836

46734

IN MEMORIAM

Sa tugom i bolom obave{tavamo da nam je na{ dragi i voqeni

46805

46816

10. 2. 2010 - 10. 2. 2012.

46873

Kosovac Dragica sa sinovima.

Iliji [im{i}u

\or|e Ninkov Dragi moj Kiko, sa po{tovawem i qubavqu opra{tam se od tebe na tvom posledwem `ivotnom putu.

od wene Gage.

Posledwi pozdrav ocu

Krstivoje Ne{ovi} Qiqani Rozi}

Veri Rapaji}

46804

DVOGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav

Porodici iskreno sau~e{}e.

Ponosni {to smo te imali, ve~no ti zahvalni: supruga \uka, sin Milan i }erka Marija sa porodicama.

46879

Danas se navr{ava godina dana od kada nas je napustila na{a voqena

Jugi Posledwi pozdrav na{oj voqenoj kevi. Neka te an|eli ~uvaju. Hvala ti za sve.

Ostaje i daqe prisutan u na{im se}awima. Wegovi: supruga i sin sa porodicom. 46691

Sau~estvujemo u bolu na{e Mirjane za prerano izgubqenom }erkom

POMEN

dr Jugoslavom Krajnov

Miwi

Draga Juga, hvala ti na podr{ci i trenucima provedenim na na{im nastupima. Mamini drugovi sa hora „Isidor Baji}� sa dirigentom Qiqanom Lukeni} i Jovanom Travicom.

Nisam o~ekivala da }e se}awe na smeh iz pro{losti da me raspla~e.

46835

46735

Tamara.


20

^iTUQe l POMeni

petak10.februar2012.

Posledwi pozdrav mojoj priji

Posledwi pozdrav dragom i po{tovanom prijatequ

Jovanki Ili} Draga Jovanka, po~ivaj u miru, a mi koji smo te voleli ~uva}emo uspomenu na tebe.

dnevnik

Draga na{a Jugo! O svima si brinula, samo o sebi nisi! Prerano si nas napustila i ostavila da tugujemo.

Najlep{a zvezdo na nebu, najtopliji zraku sunca, du{o an|eoska, du{o mila... uvek }emo te pamtiti i beskrajno voleti.

od Ivana Nastasi}a sa porodicom.

46815

Tvoj ujak An|elko i baka Jovanka.

46829

46840

Posledwi prijatequ

Sa po{tovawem se opra{tamo od na{e koleginice

pozdrav

dragom

Dr Jugoslava Krajnov 1961 - 2012.

Vere Rapaji} advokata u penziji iz Novog Sada

GODI[WI POMEN

Mla|en Bla`evi}

Iliji [im{i}u ~ika [imetu

Tvoji Bojana i Sa{a.

GODI[WI POMEN

Ispra}aj na{e voqene Jugoslave odr`a}e se 11. 2. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Osnovna organizacija advokata Novi Sad.

Milanu Maksi}u Maksi

Mla|en Bla`evi} 1986 - 2011.

Obave{tavamo sve na{e prijateqe, ro|ake i poznanike, da }e se 11. 2. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, obaviti molitveni pomen na{em an|elu, na{em Mla|i... Rekli smo Ti da bude{ hrabar, da voli{, da pra{ta{, da se raduje{ `ivotu i sledi{ svoje `eqe a Ti si poslu{ao, rekli smo Ti da se zajedno molimo i nadamo a Ti si slu{ao... Rekli smo Ti da nas ne ostavqa{, da ne ide{... nismo znali da su Tvoje molitve usli{ene, da si beskrajno verovao, nadao se, trpeo i voleo... i oti{ao sa an|elima. Mir s Tobom radosti na{a!

Tvoj nasmejan i vedar lik ve~no }e `iveti u na{im srcima. Prijateq Velimir ]ireski sa porodicom.

46827

Tvoja porodica.

46862

Neute{na porodica Krajnov: majka Mirjana, brat Jugoslav, snaja Sawa i mala Awa.

Nezaboravne su godine provedene sa tobom

Pro{la je godina od kako nije sa nama na{ Du{ko.

46838

Posledwi pozdrav tetka

46822

Dana, 11. 2. 2012. godine, u 10.30 ~asova, obele`i}emo {estomese~ni pomen na{em dragom sinu.

Jugo

Du{an ]iritovi} 9. 2. 1951 - 10. 2. 2011.

Zlatija, Seka, Andrej i Sofija.

Vole}e te uvek Jasna i Dragan.

46813

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminula na{a majka i baka

ro|ena Zari} 1929. Sahrana }e se obaviti na Alma{kom grobqu, danas, 10. 2. 2012. godine, u 13 ~asova.

od Miodraga Kuzmanovi}a sa porodicom.

46858

Posledwi kom{iji

Isidor Fodor

pozdrav

dragom

46870

Posledwi pozdrav prijatequ i kom{iji

dragom

3. 5. 1982 - 3. 9. 2011. Dragi na{ voqeni sine, pro{lo je {est tu`nih meseci otkako si nas iznenada napustio i ostavio da zauvek tugujemo za tobom. Sine na{, nema re~i, ni na~ina da se popuni praznina koju ose}amo. Ostalo je pitawe na koje nismo dobili odgovor ZA[TO?? Za{to ti kada si tek po~eo da `ivi{, kada si tek sada trebao da ra{iri{ svoja krila i da poleti{. An|ele mamin i tatin, u srcima jo{ uvek osetimo tvoju blizinu, jo{ uvek ~ujemo tvoj osmeh, jo{ uvek vidimo tvoje plave okice...

Jovanka Ili}

Veri Rapaji}

O`alo{}eni majka Slavica i otac Tibor.

Milanu Maksi}u

Zdravku Zdravkovi}u

od stanara zgrade Kornelija Stankovi}a 36.

od stanara zgrade Bul. Jovana Du~i}a 1.

46823

46826

]erka Marija, zet Tihomir, unuk Vojislav sa Zorom. 46810

46819

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminula na{a majka i baka

POMEN

Obave{tavam rodbinu i prijateqe porodice Kula~anin da se u subotu, 11. 2. 2012. obele`ava 40 dana od smrti na{eg dragog

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Robert Ha{ovi}

Jovanka Ili}

10. 8. 2011 - 10. 2. 2012.

ro|ena Zari} 1929.

Dragi na{ Robi, tuga i bol za tobom ne prestaje. Rana je neprebolna.

Sahrana }e se obaviti na Alma{kom grobqu, danas, 10. 2. 2012. godine, u 13 ~asova. Sin Sava, unuci Jovana, Du{ka, Du{an, snaja Gordana. 46817

Neute{ni: majka Danica, supruga Milena i sinovi Aleksandar i Branislav. 46797

Jugoslavi Krajnov

Maci Velimira Kula~anina Mileta

od: Vojkana, Baneta i Bo`e.

od wenih drugova iz Osnovne {kole iz @abqa.

46812

46884

O`alo{}ena majka Ru`a. 46780


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragoj kumi

Ugasilo se srce na{e plemenite, dobre tetkice

petak10.februar2012.

Sa neizmernim bolom i tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga i voqena supruga, majka i baka

Maci Jeli~i} Kumo, tvoja plemenita du{a vratila se na svoje mesto za sto Gospodwi. O~i pla~u, srce i du{a tuguje, jer si prerano oti{la. Po~ivaj u miru. Tvoji kumovi Ajdukovi} Marko, Mira, kuma Kova i kumica Milana Sekuli} sa porodicom.

Posledwi pozdrav Bobinoj mami

Veri Jovanovi}

Mace Jeli~i} Tvoja dobrota i nasmejani lik zauvek }e ostati u na{im srcima. Tvoj sestri} Mladen Mihi} sa porodicom.

Vera Jovanovi} od koleginica i kolega iz direkcije Panonskih TE-TO.

ro|. Drakuli} 1942 - 2012.

326/P

46853

Posledwi pozdrav dragoj kumi

21

46852

Opra{tam se od svoje jedine, ro|ene sestre

Posledwi ispra}aj je na Gradskom grobqu, u subotu, 11. 2. 2012. godine, u 15 sati, u Novom Sadu. Posledwi pozdrav na{oj dragoj

O`alo{}eni: suprug Ostoja i sinovi Velibor i Slobodan sa porodicama.

46841

Maci Jeli~i} Pamti}emo tvoju dobrotu, plemenitost i qubav koju si nesebi~no pru`ala. Tuga u srcu je ve~na. Po~ivaj u Bo`ijem miru.

Mace Jeli~i} ^uva}u te od zaborava. Sejo moja, ma~e moje, i tvoj glas kojim si me zvala „Mika Moja�

Tvoja kumica Sne`ana Ajdukovi} - Gagi} sa porodicom.

Tvoja sestra Slobodanka Mihi}.

46851

46850

Sa velikom tugom i bolom opra{tamo se od na{e drage mame, svekrve i majkice

dr Jugoslavi Krajnov Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

Kolektiv Klinike za medicinsku rehabilitaciju. 325/P

Posledwi tetkici

pozdrav

svojoj

Posledwi pozdrav saradniku i prijatequ

dragom

Posledwi pozdrav jedinoj sestri i zaovi

Vere Jovanovi} Wena dobrota i blagost zauvek }e ostati u na{im srcima i mislima. Neka po~iva u miru. Sa qubavqu weni: Boba, Brana, Tamara i Marko. 46843

dr Jugoslavi Krajnov

Maci Jeli~i}

Posledwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

Posledwi tetki

pozdrav

voqenoj

Veri Jovanovi} ro|. Drakuli} Oni koje volimo nikad ne umiru. Uvek }e{ biti sa nama u mislima i lepim uspomenama.

od wene Mice sa porodicom.

Weni fizioterapeuti.

46848

46868

Tvoj brat Marko i snaja Du{anka iz @abqa. 46845

Pro{lo je sedam najtu`nijih dana od kad nas je napustila na{a najdra`a majka, supruga i baka

Posledwi pozdrav {ogoru

Posledwi pozdrav na{em dragom i voqenom suprugu, ocu i dedi

Veri Jovanovi} ro|. Drakuli}

Veri Jovanovi} Uvek }e{ biti sa nama i se}a}emo te se zauvek sa qubavqu i lepim uspomenama.

Jugoslava Krajnov Posledwi pozdrav Jugoslavi, duboko `aqewe i iskreno sau~e{}e wenoj porodici.

Stanari zgrade Bul. kneza Milo{a 22, Novi Sad.

GODI[WI POMEN

Tanasin Veselinu

Cveta Arsi} Nikad je ne}e zaboraviti i uvek }e je se rado se}ati weni najmiliji: sin Sa{a, }erka Tawa, suprug Rade, zet @arko, snaja Nena i wene unuke Srna i Zona.

46865

46849

od kolega iz Muzeja. Tvoje sestri~ine: Vera i Dragana sa porodicama Isakov i [kori}.

613/P

POMEN

Milan Ivani{evi}

Milan Ivani{evi}

13. 2. 2011 - 13. 2. 2012.

2011 - 2012.

Pomen dajemo u subotu, 11. 2. 2012. godine, u 10 ~asova, u crkvi u Paragovu.

Vreme prolazi, a se}awe ostaje.

46861

od Rankovi} Ivice.

Vere Jovanovi} 1942 - 2012.

1937 - 2012. Osta}e{ u na{im srcima zauvek. Sahrana je u subotu, 11. 2. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Qubica, sin Milorad, snaja Goca i unuci Tamara i Sale.

46856

46855

Posledwi pozdrav mojoj drugoj mami

Tra`im, tragam on ipak jednom mora do}i u moje lepe snove.

Jovanki Ili}

Krstivoj Ne{ovi}

46846

Sa neizmernim bolom i tugom opra{tamo se od na{e voqene mame, svekrve i majkice

S qubavqu se se}aju: k}erka Sne`ana sa porodicom i sin Nenad.

Tanasin Veselinu

Sestre Milka i Nada, bra}a Savo i Petar i bratanica Dragica.

Zauvek u na{im srcima, na{im mislima sa qubavqu i zahvalno{}u. Weni najmiliji: Slobodan, Aleksandra, Marina i Filip.

od kuma Vojislava Dubqevi}a sa porodicom.

Tvoja Jadranka.

46863

46844

46847

46857


22

tv program

petak10.februar2012.

Крстимир Пантић

Један на један

06.00 07.30 08.00 10.00 11.00 11.45 12.00 12.40 13.00 14.30 15.30 16.45 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање Глас Америке Панонско јутро Аналија Била једном једна недеља Вју Здравље је лек Била једном једна недеља Кибиц фенстер Арт-бокс Војвођанске вести Вју Дискавери Војвођанске вести Аналија Акција Војвођанске вести Хало председниче Војвођанске вести Филм: Наша земља Глас Америке

Гост емисије „Један на један” биће Крстимир Пантић, председник општине Косовска Митровица. Аутор емисије је Даница Вученић. (РТВ 1, 17.20) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.05 15.00 15.05 15.35 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.40 00.30 00.55 02.55 03.25

06.30 07.00 07.50 08.45 10.00 10.22 11.50 12.15 12.30 12.40

13.05 14.45 15.15 16.45 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.45 20.00 21.30 22.30 00.10

Добро јутро, Војводино Злогласни атентати Фолдер култура Вести Миљеница Комшилук Кухињица Вести Кад кућа није тесна Српски екран-емисија МТВ-а на српском Мађарски архитекти, емисија на мађарском.са титл.на српском Вести Сучељавање Вести за особе са оштећеним слухом Спортска Војводина Центар света Миљеница Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Комшилук ТВ Дневник Серија недеље: У постељи Биографије Војвођански дневник Петказање Серија недеље: У постељи Један на један Концерт: Бајага и инструктори Војвођански архитекти, емисија на мађарском.са титл.на српском Концерт Рио бенд и гудачки састав Акварел

Кухињица (мађ) Из нашег сокака Додати живот годинама Петказање Свјетионик (хрв) Концерт Кад зазвони Музички интермецо – мађарска музика Вести (мађ) Андреа Гашпаревић-европска првакиња у шоу денсу, док.филм (рум)са титл. на српском Поремећај, филм ТВ Баштина Добро вече Војводино (рус) Духовка (слов) Емисија за село (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Музички интермецо – мађарска музика Дечји програм (слов) Добро вече, Војводино (слов) Чича Раган, филм (слов) Флок, филм ТВ Продаја

06.30 08.30 09.00 09.10 10.00 11.00 11.10 11.30 12.25 13.00 13.10 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.05 17.30 18.45 19.00 19.30 19.45 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

06.30 09.00 09.30 09.45 10.00 11.30 13.00 20.00 20.30 21.15 23.15 23.30 23.45 00.00 00.30 01.00 01.30 02.00 04.30 04.45

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Ево нас код вас Вести Рецепти Лауре Равајоли Капри Неон сити Вести Опчињени Витраж Повратак у рај Вести Украдена срца Човек лав Објектив (слов) Објектив (мађ) Лична грешка Храна и вино Новосадско поподне Неон сити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Ленија Пут Магеланове мапе Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

Евролига: Макаби – Санту Премијер лига, Магазин Вести Премијер лига, вести Евролига: Монтепаски – Уникаха Евролига: Галатасарај – ЦСКА Дејвис куп: Швајцарска – УСА НБА акција Преглед Евролиге Португалска лига: Брага – Сетубал Вести Премијер лига, вести НБА уживо Најава Премијер лиге Премијер лига, Магазин Преглед Евролиге Евролига Магазин НБА: Њујорк – ЛА Лејкерс НБА уживо Вести

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 09.30 Кућица у цвећу, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.30 Инфо К9, 15.00 Забавни програм, 16.30 Инфо К9, 17.00 Бибер, 17.30 Дечији програм, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Перископ, 21.15 Прес пресек, 22.15 Бибер, 22.30 Инфо К9, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.42 10.00 10.05 10.35 11.00 11.05 12.00 12.15 12.25 13.10 13.30

02.25 03.00 03.10 03.20 03.50 04.23 04.53 05.48

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Доме, слатки доме Гастрономад Вести Разгледница На скривено те водим место Вести Биографије Дневник Спорт плус Село гори, а баба се чешља И ја имам таленат Тенис: Дејвис куп: Србија-Шведска, пренос Слагалица Дневник Село гори, а баба се чешља Такси 4, филм Вести Истражитељи из Мајамија Дневник Евронет Горе доле Ноћни биоскоп: Судбина Малвејнијевих, филм Доме, слатки доме Вести(04.00,05.00) Гастрономад На скривено те водим место Око Разгледница Село гори, а баба се чешља Верски календар

05.00 06.00 06.15 06.40 07.35 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 13.35 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.15 20.25 21.15 23.30 00.30 01.00 01.15

Тајна старог моста Ексклузив Експлозив 1001 ноћ Кад лишће пада Дођи на вечеру Бандини Аси Тајна старог моста Ексклузив Вести Експлозив Три Хил Срећне вести Дођи на вечеру Једноставан живот Бандини Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Кад лишће пада Вече са Иваном Ивановићем Три Хил Експлозив Ексклузив Вече са Иваном Ивановићем

19.00 19.30 20.05 21.00 22.40 22.45 23.30 23.45 23.50 00.50

06.02 07.00 07.21 07.27 07.37 07.42 08.14 08.25 08.36 09.20 10.00 10.30 11.00 11.30 зати 12.00 12.25 13.00 14.00 14.44 15.30 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.25 20.00 20.32 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00 00.20 01.20 02.20 03.50 04.25 05.00 05.30

dnevnik

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Мифи Откривајмо свет са Ђолетом Томас и другари Велики и мали Верујте, али не претерујте Свет природе Линк Метрополис,емисија из културе Место за нас Документарни програм најава програма СО РТС - И. Стравински С.Ппулчинела(свита из балета) Еемисија из културе Трезор Верујте, али не претерујте Свет природе Филозофија и... кинеска мисао Ово је Србија Поаро Дневник РТ Војводина Шта радите, бре Београдска хроника Око Емисија из екологије Покретна прошлост Заборављени умови Србије Лов и риболов Поаро Контекст Арт зона Бардови театра: Жика Миленковић И ја имам таленат Концерт Масима Савића Трезор Кошарка - ПС Заборављени умови Србије Контекст Арт зона Лов и риболов

Хилари Свонк

Они се понекад враћају... поново Смртоносн духови освете се враћају и прогањају Џона Портера, младог човека чију сестру су убили пре три деценије. Као и раније, они почињу да га муче тако што запоседну тело његове прекрасне кћерке тинејџерке. Али, духови праве огромну грешку тиме што потцењују Портера: иако ужасно заплашен, он је чврсто решен да заустави зло. Улоге: Мајкл Грос, Алексис Аркет, Хилари Свонк Режија: Адам Гросман (Б92, 00.05) 08.00 08.40 09.30 10.00 11.00 13.15 14.50 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.05 19.40 20.05 21.00 23.10 23.45 00.05

Вести Долина сунца Хоћу да знам Вести Цртани филмови Филм: Коронадо Топшоп Истражитељи из Мајамија Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Штрумфови Вести Између две ватре Штребери Истражитељи из Мајамија Филм: Метак Вести Спортски преглед Филм: Они се понекад враћају... поново 01.50 Филм: Лавиринти и цудовиста 03.35 Саут парк

Вече са Иваном Ивановићем Фронтмен бенда „Парни ваљак“ Аки Рахимовски подсетиће нас на нека безбрижнија времена, а сазнаћемо и каква су његова очекивања од предстојећег концерта у београдском Сава центру. Глумац Влада Алексић говориће о својој улози у филму о Радивоју Кораћу, а музички зачин биће у виду Владе Георгиева. Водитељ је Иван Ивановић (Прва, 21.15)

Владо Георгиев

Хју Лори

Доктор Хаус (Авала, 19.00) 06.00 06.30 07.00 08.00 08.10 08.30 09.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.35 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00 03.00 04.30

ВОА Улови трофеј Маратон Кефалица Двоугао Копаоник Породица Серано Топ шоп Филм: Рај на земљи Доктор Хаус Породица Серано Копаоник Ред и закон Улови трофеј Двоугао Слике живота Доктор Хаус НЦИС Филм: Исконски страх НЦИС Филм: Зло Копаоник Шарено Филм: Исконски страх

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

10.00 11.30 12.00 12.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.20 16.30 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 00.45 01.30 03.15

08.00 08.20 08.25 08.35 08.45 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00 10.25 10.50 11.00 11.25 11.50 12.10 12.35 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 15.10 15.55 16.00 16.15 17.05 17.55 18.30 19.00 20.30 22.00 22.05 22.50 23.20 03.00 03.45

Хунтик Мали меда Чарли Ноди Мала принцеза Поп Пикси Боба и Биба Абу, мали диносаурус Тајни свет меде Бенџамина Торк Телешоп Винкс виле Сабринин тајни живот Метеор и моћни камиони Бакуган 2 Хунтик Кунг фу мајстори Зодијака Легенда о Неши Поп Пикси Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови уживо поподне Серија Вести Телешоп Голи живот Добра жена Телемастер Насловна страна – квиз Парови уживо вече Адвокатура Јелена Тројанска 2. део, филм Вести Серија Парови – преглед дана Парови – уживо ноћ Звездана капија - Атлантис Филм

Винкс виле Ова група лепотица себе назива Винкс клубом, који је познат и као име удружења девојчица у целом свету. Цртани филм који описује доживљаје виле Блум и њених другарица Стеле, Флоре, Мјузе, Техне, Лејле и Рокси. Радња се одвија у Магичној димензији, а делом и на нашој планети. Виле поседују чаробне моћи које користе у борби против мрачних сила... (Хепи, 10.00)

Тренутак истине Тајна љубав Градске вести 48 сати свадба Петком у два Сестре Породични обрачун Национални дневник Сити Мирис пролећа Мала невеста Национални дневник Мала невеста Курсаџије Гранд шоу Шопингхоличарке Мирис пролећа Вештичарење Филм: Нови Алкатраз Филм: Локални момци

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

petak10.februar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Венчаница из снова Шта не треба обући Ко шиша тог пса Спасавање оронулих грађевина Посластичарски ас Уштедети купујући Л.А. Инк Стручњак за торте Најбољи амерички кувар Краљ посластичара као кувар Џон, Кејт и осморо деце Венчаница из снова Шта не треба обући Све о псима Спасавање оронулих грађевина Мајами инк Све жене мог мужа Партнери у љубави и злочину Смртоносне жене Др Џи: Форензични патолог Л.А. Инк Све жене мог мужа

07.00 09.04 10.10 12.00 12.32 13.18 14.11 14.43 15.12 15.59 16.50 18.03 18.32 18.49 19.30 20.03 20.57 22.30 23.05 00.00 00.53 02.19 04.03

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Геније дизајна Четири века телескопа Звезде сребрног екрана Исток-Запад: Путовања из средишта Земље Рим: Последња граница Борба против Црвеног барона Животиње које су ушле у историју Вивалдијевим стопама Духовна музика Најгори послови у историји Хендл, живот поп иконе Крв на нашим рукама Фарма из Едвардијанског доба Азијски мушкарци на платну и екрану Вивалдијевим стопама Духовна музика Најгори послови у историји

Добро јутро, Хрватска Луди од љубави Крашић: Степинчево, пренос Дневник Кад заволим, време стане Др Оз, ток шоу Друго мишљење Шокачки диско Понос Раткајевих Алиса, слушај своје срце Хрватска уживо Иза екрана Путем европских фондова Одмори се, заслужио си Дневник Одабрао Ђело Х., док. филм Циклус хрватског филма: Армин Дневник 3 Пети дан, ток шоу На рубу науке Филмски маратон: Јахачи таласа, филм Филмски маратон: Свадбено славље, филм Скица за портрет

Легенда о змају Гроф Монте Кристо Октоберфест Замена Крвава романса Божји дар Кортез Млади учитељ Еротски филмови

Крвава романса Пратимо немилосрдног ловца у жељи да се суочи са убицом који се не може зауставити и убија све пред собом. Зато ће две девојке прећи и своје границе као и границе хорора само да се убиства прекину... Улоге: Сесил де Франс, Мејвен, Филип Нејхон Режија: Александар Аја (Синеманија, 16.00)

Вуди Харлесон

Стив мисли да је живот савршен кад на плажама Малибуа има таласа. Девојке облећу око њега, а млађи сурфери гледају га као идола. Његов „менаџер” и најбољи пријатељ Џек подједнако је немаран према животу... Улоге: Метју Меконахи, Вуди Харелсон, Алекси Гилмур, Џефри Нордлинг, Скот Глен Режија: С. Р. Биндлер (ХРТ 1, 00.53)

05.00 Тенис, Дејвис куп: Јапан Хрватска, пренос 11.30 Дегреси Нови нараштај 11.50 Хотел Зомби, 12.15 Туђинци у Америци 12.35 Пола сата културе 13.00 Алпе Дунав Јадран 13.30 Томи и мудра мула, филм 15.00 Тенис, Дејвис куп: Јапан Хрватска, снимак 16.25 Деграси Нови нараштај 16.50 Обична клинка 17.15 Бриљантин 18.00 Регионални дневник 18.20 Жупанијска панорама 18.30 Гле 19.14 Симпсонови 19.40 Музика, музика... 20.00 Убице, филм 21.40 Поноћна трка, филм 23.50 Буђење мртвих 01.32 Веруј ми 02.14 Нове авантуре старе Кристине 02.35 Ловци на натприродно 03.13 Ноћни музички програм

06.15 07.40 09.15 10.40 12.10 14.10 15.50

Сесил де Франс

06.00 07.45 08.15 10.00 12.05 13.55 15.20 16.50 17.20 19.10 20.05 20.35 21.05 21.50 22.50 00.30 02.00 04.05

Туриста Холивуд на снимању Сестре Хелбој Пријатељство! Легенда о медведу Пљачка Усамљене девојке Филмови и звезде Ја сам број четири Борџије Просветљена Како успети у Америци Узвратни ударац Царство порока Салт (2010) Сајрус Девојка која се играла ватром Последња кућа са леве стране

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

Меклаудове ћерке Вокер, тексашки ренџер Неш бриџис Убиства у Мидсамеру Вокер, тексашки ренџер Поморска патрола Видовњак Монк Вокер, тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Поморска патрола Монк Видовњак Мистерије Хејвена Медијум Краљевски болесници

07.15 Драгон бол З 08.00 Поп Пикси 08.30 Ексклузив таблоид 09.10 Кобра 11 11.20 Вечера за 5 12.25 Ватрено небо 14.10 Крв није вода 15.05 Кобра 11 16.55 РТЛ 5 до 5 17.05 Вечера за 5 18.00 Ексклузив таблоид 18.30 РТЛ Данас 19.05 Крв није вода 20.00 Сам против свих, филм 22.00 Убрзање 2: Високи напон, филм 23.35 Анђео правде, филм 01.20 Астро шоу 02.20 РТЛ Данас 02.55 Студио 45, ток шоу

Сам против свих

Јахачи таласа 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

FEQTON

17.20 18.55 20.15 21.50 23.20 00.45 02.20 03.45

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Адвокат са плаже Дете беса Чудна фреквенција ИИ Моја ужасна година Наоружан и невин Љубав и издаја Хистерија: Прича о групи Деф Лепард Убиство пута седам Одбегле кћерке Крађа Мрачни анђео Адвокат са плаже Дете беса Чудна фреквенција ИИ Изван сумње

К-9 Испод површине Срећни бројеви Авантуре Рокија и Булвинкла Ваши пријатељи и суседи Стани или ће моја мама пуцати Мркли мрак Експлозивна мисија Сјај К-9 Микалијина хроника Без промашаја

Након ликвидације кинеског амбасадора у УН-у, који је водио нове трговачке преговоре између Кине и САД-а, ФБИ-ов агент Нил Шоу добио је задатак да открије убицу високог државног службеника... Улоге: Весли Снајпс, Ен Арчер, Мори Чајкин, Мери Матико, Мајкл Бин, Доналд Сатерленд Режија: Кристијан Дугеј (РТЛ, 20.00)

Ен Арчер

08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривање митова Врхунско градитељство Како то раде? У делићу секунде Преживљавање Генералка Пета брзина Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Разоткривање митова Врхунско градитељство Преживљавање Како се прави? Како то раде? Разоткривање митова Мафија за петама Да ли је истина? Успорен снимак Разоткривање митова Уклета кућа

08.30 09.30 10.15 11.30 12.00 13.00 14.30 18.00 19.00 21.00 21.30 22.00 22.45 23.30 00.30

Сви спортови Биатлон Биатлон Санкање Санкање Биатлон Тенис Скијашки скокови Атлетика Дрвосече Дрвосече Футсал Футсал Биатлон Скијашки скокови

Д

3

23

АУТОБИОГРАФИЈА МОНИКЕ СЕЛЕШ

Понуда која се не може одбити

обро дошли на најсрећније место на Земљи! ме да ли мора да преживи зиму„. У Новом Саду пет То сам прво видела кад смо стигли у Дизни- месеци годишње руке би ми се укочиле од држања ленд. Имала сам девет година и квалифико- рекета на хладноћи, а усне би ми испуцале на хладвала се за Шиљин спортски турнир у Орланду. Жи- ном ветру. вот не може бити много бољи од тога. Чим смо саКад сам се вратила кући, била сам тако одушезнали да сам позвана на турнир, узела сам телефон, вљена што поново видим маму и пријатеље да нирезервисала авионску карту и собу у хотелу. Први сам много размишљала о Академији. Вратила сам шок је уследио по изласку из авиона. У Југославији се у рутину раног устајања да бих ухватила мало је била цича зима, али људи на Флориди ходали су времена за тренинг у локалном клубу пре него што у мајицама без рукава и шорцевима. Како сам могла одрасли дођу да играју. У Европи фудбал је религида не знам? Моја породица је одсела у хотелу, а ја у ја, а ја сам врло лако могла постати њен верник. Воспаваоници с осталом децом. Биле су то мале УН на пиџамапартију. Од управе турнира добили смо бесплатан улаз за све програме Дизниленда, и то је једна од најбољих ствари које ми је тенис икад дао. Те године пласирала сам се у првих 16, а такође била судија на мечу до 14 година у којем је играла млада звезда Мајкл Чанг. Пет година касније освојио је Френч опен. Мој трофеј је био у облику Микија Мауса и добила сам огромну плишану играчку. Поносно сам их изложила код куће својој соби, и то су били једини спортски елементи у соби која је иначе била ружичаста и чипкаста, с Барбикама и медведићима који су испадали из сваког ћошка. Тату Кароља су опседали агенти и тренери Кад сам се квалификовала за Оранж боул, најпрестижније јуниорско првенство жња бициклом до парка и гледање последње утаксвета, осећала сам се као ветеран. Врхунски јунио- мице био је мој стандардни начин да проведем дан. ри света брзо се упознају по турнирима. Без прити- Кад сам могла да убедим дечаке да ме пусте да ска новца, деца стекну много пријатеља и буду у играм с њима – а то сам углавном успевала – поподконтакту размењујући разгледнице па сам једва че- не би постало још боље. Обожавала сам да будем кала да одем до Мајамија. Нисам имала појма да ће део тима. Чудно је да сам на крају посветила свој ми се живот драматично изменити. Лагано сам кли- живот спорту у којем се дружење своди на брзо клизила кроз мечеве и чим сам примила пехар за побед- мање главом противнику пре почетка меча, а хладника турнира до 12 година, тати је пришао Тони Ча- но држање слави се као знак да си „концентрисан„. Морала сам да донесем одлучић, наш Југословен. Рекао је ку. С 12 година, и даље нисам да познати тренер жели да ме Обожавала сам да будем део знала да могу зарадити за жиупозна. Тата је испрва био неодлучан јер су му се десе- тима, чак и мушког фудбалског, вот играјући тенис. Да ми то буде посао? Као наставник или тине обраћале још од моје а посветила живот спорту у адвокат? Нема шансе. Једини осме године, али Тони га је ко јем се дру же ње сво ди на мечеви које смо видели на науверио да је овај прави. Његобрзо климање главом шој телевизији били су мушко ва ћерка Сандра била је мојих противнику пре почетка меча, и женско финале Вимблдона и година и играла је на његовој Френч опена, а Мартина и КриАкадемији. Одвели су нас до а хладно држање слави као си биле су за мене једини проневероватно физички спремзнак да си концентрисан фесионални играчи на свету. ног средовечног човека с најАли, оно што сам знала с апсотамнијим осунчаним теном који сам икад видела. Био је шармантан, духовит и лутном сигурношћу било је да желим да играм тенис имао више енергије од свих нас заједно. Ник Боле- што више могу. А то нећу моћи у Новом Саду. Како је тијери, легендарни тренер, основао је прву Тениску време у њему постајало све хладније, нисам престајаакадемију с домом ученика у Брадентону, на Фло- ла да размишљам о топлим теренима на Флориди. Ових дана родитељи доводе шестогодишњаке да риди, и понудио ми стипендију. Иако је понуда била примамљива, тек сам напунила 12 година и се- их претворе у шампионе вредне милионе долара врлидба на Флориду звучала је застрашујуће. „Зашто хунске спортске академије. Нуде децу која још не не дођеш само на неколико недеља? Да видиш да ли знају ни да читају. Код мене то није било тако. Расти се свиђа„, понудио је Ник. То сам већ могла да прављали смо о разлозима „за„ и „против„ сатима у време вечере, али кад је дошло до коначне одлуке, урадим. У пролеће 1986. тата и ја смо провели две недеље мама и тата су ми јасно ставили до знања да она моиграјући на теренима Академије. Код куће никад ра бити моја. Одлучила сам да идем. Моји родитељи нисам тренирала с више од десет лоптица. Код Ни- би остали, али би Золтан ишао са мном. Резервисала ка смо имали безброј колица препуних нових лопти. сам карте у једном смеру, спаковала два кофера и Имала сам неограничен приступ теренима: шљака, вокмен. Управо сам напунила 13 година. Кад бих затворени терени, чврсти терени, шта ти душа имала ћерку, не знам да ли бих јој допустила да ураиште. Једног дана један тренер нас је провозао по ди то што сам ја, чак и ако би имала старијег брата да граду. Аутомобили би прозујали поред нас, све је- је заштити. Шансе да доспете у врх професионалног дан већи и лепши од другог. „Људи баш воле кола тениса врло су мале а ризици да ће нешто поћи по овде?”, питала сам тату. „Да„, сложио се, „много је злу далеко већи. Мени је то успело, али то је коцкалакше имати леп ауто кад не мораш да бринеш о то- ње које може имати трагичне последице. Књигу Монике Селеш „АУТОБИОГРАФИЈА / ФОРХЕНДОМ ПРЕКО МРЕЖЕ ЖИВОТА” (издавач: „А-Z Book”, Тоше Јовановића 2/11, Београд 11030), можете за 399 динара наручити преко телефона 011/2199–439 и 064/159-5543 или и-мејла: office@azbook.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

petak10.februar2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Петак је, ваш омиљени дан. Будите ефикасни и брзи јер вам ваша Венера у знаку ватреног Овна то омогућава. У контакту с Ураном, енергично решавате послове и обавезе. Немојте се нервирати.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

10. februar 2012.

Време пролази све брже и брже па не би требало да пропуштате прилике и изазове када се појаве. Побољшање прихода прате непланирани трошкови. Можете да испуните своје хирове и угађате себи.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

24

Промене у плановима. Изненадни сусрети. Чувајте своје тајне, ако можете и умете, да вам неко или нешто не би покварило угођај. Ваш Меркур у ваздушном знаку Водолије се одлично сналази.

Месец је у знаку Девице па нагињете сигурности, али и мењате околности како теку и надолазе. Уколико и сувише анализирате ствари, запашћете у стање нервозе и фрустрираности. Љубавне страсти.

Усредсређени сте на пословне партнере и функционишете на бази пријатељства и истих интересовања. У љубави улазите у реалнију фазу односа. Искористите тренутне шансе за напредак. Иностранство.

Неко или нешто на шта сте рачунали ће вас изневерити и отказати вам, док ће се подршка указати са савим друге стране. Немојте оклевати. Партнер снева своје снове док ви радите и градите, упркос свему.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Можете склапати званичне послове и уговоре који имају добру материјалну основу и перспективу. Љубавни партнер је у својој позитивној фази па прихватите сугестије и правила игре. Здравствени проблеми.

Уколико је пословна и финансијска ситуација оптерећена дуговањима или било којим видом трагова из прошлости, време је да их решавате. Неопходно је да се преоријентишете у начину рада.

Можете имати живу журку у свом дому. Неко долази, неко пролази, неко одлази. Шта рећи, сем да смирите интензитет атмосфере у кући. Оно што је лепо и корисно, јесте љубавни однос, изласци и провод.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Данас су лако могући сукоби и раскид у сталној вези. Будите стрпљиви као што јесте. Али, могуће су и авантуре, за оне који су им склони. Изненадни и чудни сусрет ће вас померити с места.

Радикално решавате проблеме. У комуникацији сте оштри попут хладног сибирског ветра или оштрице мача. Отарасићете се оних који вас нервирају, по кратком поступку. Креативна авантура.

Стресан дан на послу за вас. Радије будите одсутни у датом тренутку, нестали у непознатом правцу, него да вас изнервирају колега или клијенти. Новчани трошкови су неизбежни. Како оде, тако дође.

TRI^-TRA^

МИА поново сама V REMENSKA

PROGNOZA

КрАјеМ

Vojvodina Novi Sad

ПевачицаМИА расталасеоддугогодишњег партнера. Мат анги Арулпрагасам (36), познатија као МИА,билајеод2008.увезисаактивистом за очување животне средине Бенџамином Бронфманом (29).Парје2009.добиосинаИкида. Тада је реперка само неколико сатипрепорођајанаступиланадодели Гремија. Лист „Дејли њуз” преноси да МИА углавном живи у Великој Британији, док је Бенџамин у Њујорку, па је пар водио одвојени животвећнековреме. Певачица, која је прошле године наступиланановосадскомфестивалу Егзит, направила је скандал пре неколикоданакадајетокомпреносаСуперболауживопоказаласредњипрст.

Madrid

НОВИСАД: Облачно и суво у првом делу дана. Крајем дана по-11 чиње да пада снег. Дуваће слаб источни и североисточни ветар. ПриRim тисак изнад нормале. Минимална температура -15, а максимална London Sombor -11 -11 степени Целзијуса. ВОЈВОДИНА: Ујутру поново врло јаки мразеви, али ипак слабиKikinda -10 Cirih ји него у четвртак. У току дана претежно облачно и суво. Касније увеVrbas -10 Berlin че почиње да пада снег. Дуваће слаб до умерен источни ветар. ПриB. Palanka -11 тисак изнад нормале. Минимална температура -22, а максимална -9 Beч степени. -10 Varшava Zreњanin СРБИЈА: Ујутру поново јаки мразеви. Биће претежно облачно, а S. Mitrovica -11 на југу и западу почиње да пада снег који увече захвата и северне Kijev крајеве. Дуваће слаб до умерен источни и североисточни ветар. ПриRuma -11 Moskva тисак изнад нормале. Температуре од -22 до -6 степени. -10 Oslo Panчevo Прогноза за Србију у наредним данима: За викенд и у понеде-9 љак врло хладно и облачно са снегом. До понедељка увече ће пасти St. Peterburg Vrшac нових 15 до 40 цм снега, највише на западу Србије. У уторак сунчаAtina Srbija ни интервали. У среду мало већа температура, око 0 степени, али Beograd -9 крајем дана поново снег уз мањи минус него сада. Pariz Subotica

Kragujevac

-11

K. Mitrovica -6 Niш

-10

VIC DANA

Evropa

дАнА Снег

-11

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Време изискује опрез код оболелих од церебралних и кардиоваскуларних болести и астматичара. Од метеоропатских реакција су могући главобоља, променљиво расположење и реуматски болови.

9 5 3 -7 -6 -6 -12

Ауто слети с пута, провали у кућу, право у кухињу где је седeо за доручком Црногорац. Он се мирно окрену па каже: - Ђе ћеш, јадан? - Ма, за Сарајево... - Лијево кроз ходник па право, само немој трубит, ђеца спавају.

-16 -16 -6 -9 8 -1

Minhen

-7

Budimpeшta

-6

Stokholm

-5

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

75 (-17)

Slankamen

180 (-2)

Jaшa Tomiћ

Apatin

150 (-14)

Zemun

254 (1)

Bogojevo

109 (-20)

Panчevo

268 (-1)

Smederevo

462 (12)

Baч. Palanka 155 (-18) Novi Sad

137 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

177 (0)

Tendencija stagnacije

Senta

232 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

327 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

166 (-4)

NERA

Hetin

66 (2)

TISA

68 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 159 (21) Beograd

Kusiћ

205 (3)

50 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 10.februar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"