Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 9. NOVEMBAR 2010. GODINE

GODINA LXVIII BROJ 22895 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

UGOVOR O POVERAVAWU UPRAVQAWA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM IZME\U DR@AVE I POKRAJINE

Vlada Vojvodine preuzela [ari}eve vile str. 3

INTERVJU MARKO \URI[I], PREDSEDNIK IO DS-a, O SKUP[TINI DEMOKRATA

Nerealno da }e neko parirati Tadi}u str. 2 ^EKAJU]I REBALANS BUYETA

Dr`ava u minusu gotovo milijardu evrastr. 5

Foto: R. Hayi}

KOMUNALNA POLICIJA DR@AVU PRIBLI@AVA GRA\ANIMA: Promocijom u Skup{tini Srbije ju~e je najavqen po~etak rada Komunalne policije, koju su osnovali Beograd, Novi Sad, Vaqevo, Po`arevac, Zrewanin, Sremska Mitrovica, [abac i Sombor. Predsednik Srbije Boris Ta-

di} je izjavio da svi gra|ani mogu biti ponosni zbog po~etka rada Komunalne policije, nove slu`be, koja }e dr`avu pribli`iti gra|anima. Pribli`avawe dr`ave gra|anima nije jednostavan posao, rekao je on, kada se imaju u vidu stare navike i odro|enost dr`ave od gra|ana.

str. 14

NASLOVI

Politika

ZA DAN PROSVETNIH RADNIKA

Najboqima „Dr \or|e Nato{evi}”

str. 14

Ekonomija 4 Kamate visoke i posle Nedeqe {tedwe 4 Mali pad velike nezaposlenosti 5 Nuklearka na balkanski pogon

6 Sindikati premijeru veruju na re~

Novi Sad 7 Semafor tek slede}e godine 8 Tre}inu Novosa|ana mori pritisak 9 Besplatan ra~un za 1.100 doma}instava

str. 16 – 23

SPORT

„ VIKTOR TROICKI NIKAD BOQI

2 Jedan dan rada za Kraqevo

Tre}e doba

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA

„ JAN VESELI SE VRA]A U EKIPU PARTIZANA

Vojvodina 11 Tu`bama do putnih tro{kova 11 Dvanaest porodica dobilo krov nad glavom

Povremeno ki{a

Crna 12 Uhap{en Jovica Stefanovi} Nini, vlasnik „Srboleka”

Najvi{a temperatura 18°S


2

POLITIKA

utorak9.novembar2010.

PREDSEDNIK BORIS TADI] O RA^UNIMA, NAVIJA^IMA...

Predsedni{tvo Srbije platilo dug Predsednik Republike Boris Tadi} rekao je ju~e da je Predsedni{tvo Srbije platilo dug za komunalije, i naveo da se lo{e ose}a {to je za nepla}ene ra~une ~uo u medijima. „Dr`ava nema novca i zato ne pla}a

svoje komunalije“, rekao je Tadi} odgovaraju}i na pitawe novinara u Beogradu posle promocije po~etka rada Komunalne policije u osam gradova u Srbiji. Predsednik Srbije je naveo da je srpska ekonomija slaba

i da }e sa stru~nom slu`bom Predsedni{tva Srbije razgovorati o problemu pla}awa ra~una. Tadi} je zahvalio medijima {to su podsetili i kritikovali dr`avne institucije zbog dugovawa za komunalije.

Skandirawe je deo navija~kog folklora Predsednik Srbije Boris Tadi} ocenio je ju~e da je skandirawe deo navija~kog folkora i kulture i da ne `eli druga~iji tretman nego {to su imali drugi predsednici. „Neka dr`avni organi rade svoj posao... Ne me{am se u rad pravosu|a, niti u rad Fudbalskog saveza Srbije“, kazao je Tadi}

u Skup{tini Srbije, odgovaraju}i na novinarska pitawa. Predsednik Srbije je rekao da li~no nikada nikoga nije pozivao da se ubije i naglasio da ne `eli poseban tretman. „Ne}u da imam druga~iji tretman od drugih predsednika“, kazao je Tadi} i dodao da bi reagaovao u slu~aju da su navija~i pogrd-

no skandirali nekom wegovom oponentu. Fudbalska utakmica „Smederevo“–“Rad“, na kojoj su navija~i skandirali „Borise, spasi Srbiju i ubij se“ prekinuta je pred kraj na pet munuta. Nakon {to su se navija~i odazvali pozovu spikera da prestanu s uvredqivom pesmom, me~ je nastavqen. Pesma

„...spasi Srbiju i ubij se“ peva se vi{e od deset godina na stadionima u zemqi, a pre Tadi}a bila je usmerena na biv{eg premijera Vojislava Ko{tunicu, a smi{qena je protiv nekada{weg predsednika Slobodana Milo{evi}a. Nikada ranije utakmice nisu prekidane zbog we.

DNEVNIK LSV O VRA]AWU IMOVINE I PRIHODIMA APV

Premijer obe}ao zakone do kraja godine Funkcionerka Lige socijaldemokrata Vojvodine i potpredsednica vojvo|anske skup{tine Maja Sedlarevi} izjavila je da postoje uveravawa premijera Srbije Mirka Cvetkovi}a da }e do kraja ove godine biti pripremqeni zakoni o vra}awu imovine lokalnim samoupravama i izvornih prihoda APV. – Imamo takva uveravawa od premijera, a re~ je o zakonima na kojima LSV insistira jer bez toga nema decentralizacije vlasti – rekla je Maja Sedlarevi} na ju~era{woj strana~koj konferenciji za novinare. A povodom razli~itih informacija iz pokrajinske vlasti o tome koji obim nadle`nosti je Pokrajina preuzela do

Maja Sedlarevi} je ocenila da su ustavne promena neminovne u narednih nekoliko godina, da bi se omogu}io proces decentralizacije i regionalizacije Srbije. – Pokazalo se da smo bili u pravu kad smo ukazivali na to da ustavna re{ewa nisu dobra i da nije jasno definisana autonomija Vojvodine, kao i da }e u procesu evrointegracija promene Ustava biti neminovne. A uverena sam u to da }e do tih promena do}i u narednom periodu – navela je ona. Funkcionerka LSV-a optimisti~na je i u pogledu inicijative te stranke za formirawe pokrajinske statisti~ke slu`be.

„Podvuci liniju” danas u Beogradu INTERVJU MARKO \URI[I], PREDSEDNIK IO DS-a, ZA „DNEVNIK“ O SKUP[TINI DEMOKRATA

Nerealno da }e neko parirati Tadi}u – Verujem da }e Boris Tadi} biti jedini kandidat za predsednika DS-a jer on na najboqi na~in reprezentuje politiku stranke. Nije realno da }e se i neko drugi kandidovati za to mesto, ali, naravno, postoji mogu}nost. Vide}emo kada krene proces kandidovawa, ko }e sve biti kandidat i za koje funkcije – izjavio je u intervjuu za „Dnevnik“ predsednik IO DS-a Marko \uri{i}. On najavquje da }e u subotu biti odr`ana sednica GO DS-a na kojoj }e biti donet pravilnik za kandidovawe i tada }e zvani~no po~eti unutarstrana~ka utakmica za izbornu skup{tinu demokrata, za koju je, nakon deveto~asovnog zasedawa, Predsedni{tvo stranke donelo odluku da se odr`i 18. decembra. z [ta }e biti novina predstoje}e Skup{tine demokrata, za koju je javnost pokazala veliko interesovawe?

izmena, ali su{tinskih ne}e biti. Skup{tina }e biti izborna i programska, jer }emo usvojiti odre|ena dokumenta, ali nekih ve}ih izmena u Statutu stranke ne}e biti.

Jedan potpredsednik mora da bude s teritorije autonomnih pokrajina, a jedan predstavnik mawe zastupqenog pola – Su{tinski nikakvih novina vezanih za na~in izbora i broj organa koji se biraju u odnosu na posledwu Skup{tinu DS-a ne}e biti. z Ho}e li do}i do izmene Statuta i kakvih? – Verovatno neka usagla{avawa, koja su potrebna zbog novih zakona, mogu biti deo

z Po vestima s Predsedni{ta, osim predsednika DS-a bi}e birano i pet potpredsednika. Da li ta mesta ukqu~uju i zamenika? – Da, taj deo se ne}e mewati. Zamenik predsednika se bira iz redova potpredsednika, i to }e u~initi GO DS-a na predlog predsednika stranke.

Tako je bilo i tako }e i ostati. z Da li je na Predsedni{tvu bilo re~i o kandidatima i kandidovawu za Skup{tinu? – Nije bilo, sem {to smo usvojili predlog pravilnika koji defini{e proceduru za kandidovawe i izbor, a kada se usvoji na GO DS-a, u subotu, krenu}e taj proces kandidovawa u skladu s pravilnikom za sve funkcije koje se biraju na Skup{tini. z Do sada su ~esto mediji spekulisali o tome da je po~ela unutarstrana~ka borba oko potpredsedni~kih mesta. Koliko je zapravo ima? – Mi smo na svakoj Skup{tini imali vi{e kandidata za iz-

Predsednik ~eka odluku Vlade Predsednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~e da }e mi{qewe o izlasku Srba na izbore na Kosovu doneti nakon odluke Vlade Srbije. „Vlada }e doneti svoj stav, a ja }u se onda izjasniti“, rekao je Tadi}. Kosovska vlast je parlamentarne izbore zakazala za 12. decembar.

Li~ni stav Vuka Jeremi}a Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e u Beogradu da li~no misli da se nisu stekli uslovi da Vlada Srbije pozove kosovske Srbe da u~estvuju na predstoje}im parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Jeremi} je u izjavi novinarima posle susreta s poqskim {efom diplomatije Radekom Sikorskim rekao da ne `eli da prejudicira odluku Vlade Srbije i da }e kona~na odluka biti doneta u ~etvrtak, na sednici Vlade. On je, me|utim, dodao da mu je „te{ko da zamisli da Vlada donese odluku o pozivawu Srba da

KOSOVO iza|u na izbore.“ [ef srpske diplomatije je tako|e rekao da se uskoro o~ekuje po~etak razgovora izme|u Beograda i Pri{tine koji bi trebalo da doprinesu smirivawu tenzija na Kosovu. Izbori na Kosovu zakazani za 12. decembar.

LDP: Bez uslovqavawa i `igosawa Lider LDP-a ^edomir Jovanovi} naglasio je da se toj stranci „ne dopada kalkulisawe Vlade o kosovskim izborima, i to ne samo kroz izjavu ministra Vuka Jeremi}a nego i drugih zvani~nika koji relativizuju politi~ki dogovor napravqen s EU“. – Svi kosovski Srbi treba da u~estvuju na izborima, a ova vlast nema pravo da ih uslovqava, niti da ih `igo{e zbog toga –

bor potpredsednika, a nekoliko puta i za izbor predsednika, i uvek su ti izbori privla~ili mawu ili ve}u pa`wu javnosti, pa tako i ovaj put. No, ta kampawa nije jo{ uvek po~ela i startova}e kada se usvoji pravilnik. Nadam se da }e se kampawa voditi pre svega kroz strana~ke organe, na sastanicima lokalnih organizacija i u razgovorima s ~lanstvom jer je to pravo mesto za su~eqavawe razli~itih ideja o budu}nosti i o tome na koji na~in DS treba da funkcioni{e. Sve u okviru glavnih smernica koje daje predsednik, a i sada predsedni~ki kandidat Boris Tadi}. z Da li ostaje {ema jedno potpredsedni~ko mesto za Vojvodinu, jedno za `enu i kako }e ostala biti raspore|ena? – Ni{ta se tu ne}e mewati i bi}e kao i do sada. Na{a izborna pravila su predvi|ala pozitivnu diskriminaciju, koja nala`e da jedan potpredsednik mora da bude s teritorije autonomnih pokrajina i da jedan potpredsednik mora da bude mawe zastupqenog pola. To je staro i ni{ta se nije izmenilo, a ko }e jo{ biti izabran, to ne znam. Mesta potpredsednika se ne raspore|uju ve} ga biraju ~lanovi stranke, delegati i vide}emo kada se zavr{i Skup{tina 18. decembra ko }e biti izabran. Dragan Milivojevi}

rekao je Jovanovi}, ne sla`u}i se s Jeremi}evom ocenom da se za to nisu stekli uslovi. – Mislim da je cena kampawe u Demokratskoj stranci previ{e niska i mala da bismo je mogli pla}ati na takav na~in. Neka se juna~i Jeremi} na sajmu kwiga s Kusturicom–Ko{tunicom... – Tra`imo od ove dr`ave da prestane da vodi politiku koja ima katastrofalne posledice, a oni koji je kreiraju ne pla}aju cenu, nego oni koji ostaju po bestragijama ove dr`ave, koja je sve mawa. Vuk Jeremi} je posledwi ~ovek u ovoj dr`avi koji treba da govori o Kosovu jer od wegovog kosovskog juna~ewa nije ostalo nijedno slovo u rezoluciji UN . Ako Evropa o~ekuje od Srbije da poka`e sposobnost za promenu, onda je ovo prilika. U suprotnom }e biti izabrana vlada kosovskih Albanaca, koja }e upravqati Kosovom naredne ~etiri godine, a mi ostaviti kosovske Srbe kao taoce propale politike. Sutra }emo se, zna~i, presvu}i u neke nove napredwake, a niko ne}e preuzeti odgovornost za agoniju naroda,upozorio je Jovanovi}. S. St.

Maja Sedlarevi} kazala je da }e dvonedeqna kampawa LSV-a za sprovo|ewe procesa lustracije „Podvuci liniju“ biti okon~ana danas promotivnom akcijom Beogradu, u kojoj }e u~estvovati lider te stranke Nenad ^anak i weni pokrajinski i republi~ki poslanici. Navela je da }e potom Liga u skup{tinsku proceduru uputiti predlog izmene Zakona o lustraciji, kojom se predvi|a produ`ewe primene tog akta usvojenog jo{ 2003. godine, na ukupno 20 godina. sada, odnosno gotovo godinu dana od usvajawa Zakona o nadle`nostima, ona je navela svega nekoliko ingerencija od 153. – Znam da su do sad prenete nadle`nosti vezane za Nacionalni park „Fru{ka gora“, Zavod za za{titu prirode i inspekcijske slu`be. Ne mogu licitirati da li je to dve tre}ine ili mawe ili vi{e. Volela bih da mi to neko ka`e – rekla je ona, povodom tvrdwi predsednika Vlade APV Bojana Pajti}a da je Pokrajina preuzela ve} dve tre}ine novih nadle`nosti.

– Verujem da }e i ova incijativa na kojoj insistira LSV, kao {to je to bilo i u slu~aju s kancelarijom Vojvodine u Briselu, biti pozitivno re{ena. U koaliciji smo se svi slo`ili o tome da je statistika na nivou Vojvodine neophodna, a trenutno privodimo kraju pregovore s koalicionim partnerima u tom pogledu i verujem da }emo ve} na slede}oj sednici Skup{tine razgovarati o tome na koji na~in }e biti organizovana statisti~ka slu`ba Pokrajine – rekla je ona. B. D. S.

SKUP[TINA POMA@E POSTRADALIMA U ZEMQOTRESU

Jedan dan rada za Kraqevo

Poslanici republi~kog parlamenta odvoji}e po 5.000 dinara za pomo} Kraqev~anima, a svaki poslani~ki klub }e mimo toga uputiti posebnu nov~anu pomo}, odlu~eno je na ju~era{woj sednici Kolegijuma Skup{tine. Predsednica parlamenta Slavica \uki}-Dejanovi}

funkcioner te stranke izdvojiti po jednu platu za pomo} Kraqevu. – SRS je predlo`io da se nagrada koja je raspisana za Ratka Mladi}a i Gorana Haxi}a preusmeri za pomo} postradalim u Kraqevu, mislimo da bi to bilo mnogo korisnije – izjavio je

Parlament (ni)je u dugu Predsednica Skup{tine Slavica \uki}-Dejanovi} tvrdi da “parlament ne duguje za vodu i struju ni{ta, ali duguje za gra|evinsko zemqi{te”. Dug od 52 miliona dinara nastao je od 2006. do kraja 2009. godine i trebalo bi da bude izmiren u ovoj godini. O~ekuje se da }e novac biti preraspore|en iz rebalansa buxeta koji uskoro treba da se na|e pred poslanicima. –Skup{tina nije bila u mogu}nosti da distribuira bilo kakav novac. Sopstveni buxet ima}emo tek za 2011. godine i kad se govori o skup{tinskom dugu, to je, u stvari, dug dr`ave, odnosno Vlade – objasnila je Slavica \uki}-Dejanovi}. najavquje da }e poslanici pozvati i sve dr`avne institucije, Vladu, ministarstva, da tako|e jedan dan rade za postradale. Generalni sekretar Veqko Odalovi}, kako je najavqeno, pozva}e i sve zaposlene u Skup{tini da u skladu sa svojim mogu}nostima pomognu Kraqevu. – @elimo jedan dan da radimo za Kraqev~ane i pokrenemo druge dr`avne institucije i javna preduze}a da nam se pridru`e – rekao je lider LDP-a ^edomir Jovanovi}. [ef kluba PUPS-a Momo ^olakovi} najavquje da }e, osim ove dnevnice, svaki poslanik i

predsednik kluba SRS-a Dragan Todorovi} i napustio sastanak. Na pitawe {ta misli o predlogu SRS-a, Slavica \uki}-Dejanovi} je ocenila da “neuvremeweni predlozi {efa radikala i wegove konstatacije, na neki na~in remete atmosferu koja je na sastanku bila vi{e nego konstruktivna”. [efica kluba ZES-a Nada Kolunxija veruje da dr`ava ima kapacitete da ispuni sve svoje obaveze i da nema potrebe da se novac namewen za druge va`ne dr`avne poslove prebacuje za pomo} qudima pogo|enim zemqotresom. S. Stankovi}


c m y

POLITIKA

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

UGOVOR O POVERAVAWU UPRAVQAWA PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM IZME\U DR@AVE I POKRAJINE

Vlada Vojvodine preuzela [ari}eve vile Vile i parcele na Tatarskom brdu u Novom Sadu koje su privremeno oduzete Darku [ari}u i Veli~ku To{i}u po Zakonu o oduzimawu imovine proistekle iz krivi~nog dela, date su na upravqawe Vladi Vojvodine, potvr|eno je “Dnevniku” u Ministarstvu pravde i u vojvo|anskoj vladi. Po Ugovoru o poveravawu upravqawa privremeno oduzetom imovinom, koji su u oktobru sklopili predstavnici dr`ave i Pokrajine a koji je “Dnevniku” ju~e stavqen na uvid, Vlada Vojvodine koristi}e nepokretnosti “za potrebe funkcionisawa organa uprave”. Me|utim, u pokrajin-

S obzirom na to ~ije su to ku}e bile, takva odluka imala bi, smatra Homen, simboli~an i prakti~an zna~aj. Na taj na~in poslala bi se poruka, ka`e, o odlu~noj borbi protiv te po{asti dru{tva, ali }e o nameni odlu~iti Vlada Vojvodine kojoj je privremeno oduzeta imovina i data na upravqawe. U Ugovoru pi{e da Vlada Vojvodine stupa u posed nepokretnosti na osnovu zapisnika o primopredaji, da upravqa wima “s pa`wom dobrog doma}ina, odnosno dobrog stru~waka”, bez naknade, i da }e ih koristiti za potrebe funkcionisawa organa uprave. Tako|e,

Sigurno je da pokrajinska vlast ne}e biti stanovnik [ari}evih vila (Marko Radosavqevi})

Na Tatarskom brdu u [ari}evim objektima mogao bi biti sme{ten pokrajinski centar za le~ewe narkomanije (Slobodan Homen)

skoj vlasti ka`u da ta imovina nije namewena za wihov sme{taj. – Sigurno je da pokrajinska vlast ne}e biti stanovnik [ari}evih vila. Nikome na pamet nije ni palo da pokrajinsku vlast tamo smesti – izjavio je ju~e za na{ list direktor Uprave za zajedni~ke poslove pokrajinskih organa Marko Radosavqevi} koga je Vlada Vojvodine ovlastila da potpi{e ugovor s Direkcijom za upravqawe oduzete imovine pri Ministarstvu pravde. Ti objekti, ka`e Radosavqevi}, najverovatnije }e imati

socijalnu dimenziju u oblasti brige za decu, za stare, kao i zdravstva... O tome }e, po wegovim re~ima, odlu~iti Vlada Vojvodine, nakon {to bude analizirala potrebe resornih pokrajinskih organa i ustanova,

kao i to {ta bi sve trebalo u~initi da se prostorije [ari}evih vila upodobe budu}oj nameni. Jer, kako smo ~uli, objekti su sada prazni, iz wih je Direkcija Ministarstva pravde odnela name{taj pa, po

Kvadrati, bazeni i parcele Vlada Vojvodine je na upravqawe dobila dve [ari}eve vile – jednu od 400 kvadrata na placu s bazenom i gara`om, a drugu od 1.000 kvadrata, kao i jo{ jedan stambeni objekat, te sedam parcela ukupne povr{ine 78,09 ari, svi u Ulici Ivana Franka. Ta imovina je [ari}u privremeno oduzeta re{ewem Vi{eg suda u Beogradu od 10. februara ove godine. Me|u imovinom datom na upravqawe Vladi Vojvodine je i vila od 300 kvadrata, u Novoj ulici bb, privremeno oduzeta Veli~ku To{i}u re{ewem Vi{eg suda u Beogradu od 2. marta ove godine.

Radosavqevi}evim re~ima, treba razmi{qati i o nabavci ili akciji donatorstva za krevete, stolove, stolice, u zavisnosti od toga da li }e tu boraviti deca, stari... Dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen smatra da bi na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici mogao biti centar za le~ewe narkomanije. – Na{ predlog, o kojem je bilo re~i u razgovoru s predstavnicima Vlade Vojvodine, jeste da na Tatarskom brdu u [ari}evim objektima bude sme{ten pokrajinski centar za le~ewe narkomanije – poru~io je Homen u izjavi za na{ list.

da bez saglasnosti Direkcije ne sme izvoditi gra|evinskozanatske radove, sem neophodnih za odr`avawe, kao i da }e snositi tro{kove odr`avawa. Predlog ugovora Vlada Vojvodine je prihvatila na svojoj sednici 13. oktobra, a istog dana potpisan je u Beogradu. Kqu~evi privremeno oduzetih stambenih objekata kompleksa vila “[ari}” preuzeti su 19. oktobra od predstavnika Direkcije Ministarstva pravde, re~eno je na{em listu u vojvo|anskoj vladi. S. Nikoli}

3

REKLI SU Ili}: Tra`imo promenu Ustava ^lan Predsedni{tva Ujediwenih regiona Srbije Vladimir Ili} izjavio je ju~e da ta unija tra`i promenu Ustava Srbije da bi se dobio sveobuhvatan koncept decentralizacije i regionalizacije zemqe. On je dodao da sada{wi Ustav tako|e „ni na koji na~in“ ne zabrawuje decentralizaciju i regionalizaciju, ali da se odnosi samo na deo teritorije. „Autonomna Pokrajina Vojvodina jeste autenti~ni region i Ustav koji imamo danas dozvoqava regionalizaciju, dodu{e, samo na delu zemqe“, rekao je Ili}. On je dodao da URS-ov koncept decentralizacije i regionalizacije nije osporila nijedna politi~ka stranka, osim SNS-a.

Petkovi}: Ne treba ga dirati Porptarol Demokratske stranke Srbije Petar Petkovi} izjavio je ju~e, povodom ~etiri godine od usvajawa Ustava Srbije, da je to veoma dobar dokument kojem nalaze manu oni koji se zala`u i za nezavisnost Kosova, naro~ito zalagawem za regionalizaciju i usvajawem antiustavnog Statuta Vojvodine. Petkovi} je ocenio da svi koji danas napadaju Ustav Srbije, iako su glasali za wega, to ~ine „zbog li~nih ili partijskih interesa ili mo`da pod uticajem svojih nalagodavaca“. Po wegovim re~ima, Srpska napredna stranka to ~ini predla`u}i antiustavnu inicijativu da se raspi{e referendum na kojem gra|ani treba da ka`u da li je Kosovo sastavni deo Srbije ili ne.


4

EKONOMIJA

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

BANKE I DAQE NUDE POVOQNE USLOVE ZA ORO^AVAWE

Kamate visoke i posle Nedeqe {tedwe Sedmica {tedwe u Srbiji zvani~no je zavr{ena ju~e pa je za sabirawe i statisti~ke podatke jo{ rano. Ve}ina banaka

ne kamate }e obradovati klijente koji su prethodnih godina oro~ili uloge u sli~nim akcijama posle zvani~ne {tedne sed-

Dinara i daqe malo Tokom “Nedeqe {tedwe” Narodna banka Srbije je oslobodila dinarske uloge obavezne rezreve od pet odsto. Odluka je va`ila za prethodnu sedmicu pa beneficija za doma}u valutu vi{e nema. Me|utim, bankari nisu najavili da }e mewati uslove za {tedwu u doma}oj valuti. Dinarska {tedwa je kod nas dosta skromna: od 700,8 milijardi dinara na karaju septembra na uloge u doma}oj valuti otpadalo je tek 10,6 milijardi. odlu~ila je da kamate ostavi na visokom nivou jo{ ove sedmice, a pojedine }e ovogodi{wu akciju povoqnijih stopa na depozite nastaviti do kraja novembra. Produ`eni rok za beneficira-

mice jer }e opet mo}i da dobiju ve}i prinos nego kada su obi~ne nedeqe. Alfa banka je ove godine bila veoma aktivna u {tednoj nedeqi, a vi{e kamate zadr`ali

su do 12. novembra. Na tri meseca kamata je {est posto, a na pola godine 6,30 na godi{wem nivou. Ova ku}a je poreski teret od deset posto koji pla}aju devizne {tedi{e ove sezone preuzela na sebe. [tedwa u doma}oj valuti je toga oslobo|ena, a kamate se kre}u od 12 do 13 posto. U AIK banci su ve} izra~unali da su u sedmici {tedwe u celoj Srbiji prikupili izme|u 60 i 70 miliona evra. Akciju povoqnijih kamata produ`ili su na ceo novembar. One se kre}u id 7 do 7,55 posto, u zavisnosti od roka oro~ewa, koji iznosi godinu, pa 13 meseci i 15 meseci. U Unikredit banci tako|e }e se povoqnije {tedeti do 12. novembra. Ova ku}a ima programe u

kojima se kamata odmah pripisuje glavnici. Za evre to je 5,99 posto, a najmawi ulog je 50 evra. Imaju i sli~an program za dinare, gde je kamata 11 posto. U Intezi }e povoqniji uslovi za {tedwu va`iti sve do 4. de-

cembra. U zavisnosti od du`ine oro~ewa, za evro{tedwu kamate su od 5,75 do 5,86 posto. Sve su na godi{wem nivou, a prva va`i za {tedwu na 12 meseci a druga na 24. Za dinarsku {tedwu kamate su 12 posto godi{we za oro~ewa na

U BRODOGRADILI[TU „SAVA“ U MA^VANSKOJ MITROVICI TRE]I BROD KUPCU IZ BELGIJE

NEZAPOSLENIH U OKTOBRU POLA PROCENTA MAWE NEGO MESEC RANIJE

Mali pad velike nezaposlenosti Po podacima Nacionalne slu`be za zapo{qavawe, u oktobru je registrovano 717.503 nezaposlenih, {to u odnosu na prethodni mesec predstavqa smawewe od 0,49 odsto. Kako je saop{tio NSZ, u oktobru je broj nezaposlenih u odnosu na prethodni mesec smawen za 3.540, dok je u odnosu na oktobar 2009. godine broj nezaposlenih smawen za 9.639 lica. Na evidenciji NSZ-a najve}i broj nezaposlenih zabele`en je u Beogradu – 94.101, sledi Ni{ s 34.448 nezaposlenih, Novi Sad s 28.467, Kragujevac s 21.804, Novi Pazar s 20.178 i Leskovac s 20.064. Najmawe nezaposlenih registrovano je u Po`arevcu – 3.869, sledi U`ice s 5.193, Sremska Mitrovica sa 6.565, Smederevo 6.924 i Zaje~ar sa 7.153. Najve}e u~e{}e u nezaposlenosti registrovanoj u NSZ-u po wenom trajawu imaju lica koja posao tra`e od jedne do dve godine (17,95 odsto), zatim oni koji posao tra`e do tri meseca (12,61 odsto), od tri do pet godina (11,84 odsto), od dve do tri godine (10,76 odsto), od pet do osam godina (10,61 odsto) i oni koji posao tra`e vi{e od deset godina (9,09 odsto). Od ukupnog broja nezaposlenih na evidenciji NSZa, du`e od 12 meseci (dugotrajna nezaposlenost) posao tra`i ~ak 64,62 odsto, ili 463.657 qudi, od

~ega je 55,01 procenat, ili 255.434 `ena, saop{tio je NSZ. Najve}e u~e{}e u registrovanoj nezaposlenosti, posmatrano po godinama starosti, imaju osobe od 25 do 29 godina (13,19 odsto), slede nezaposleni od 30 do 34 godine (12,44 odsto), od 35 do 39 godina (11,98 procenata) od 45 do 49 godina (11,89 odsto), od 50 do 54 godina (11,82 odsto) i nezaposleni od 40 do 44 godina (11,68 odsto). Struktura nezaposlenih po stru~noj spremi, u odnosu na pret-

Tanker „Banko” zaplovio Savom

gion ju`ne i isto~ne Srbije s 26,22, beogradski region s 13,12 i region Kosovo i Metohija s 0,91 procenata. Po podacima o trajawu nezaposlenosti, najve}e u~e{}e osoba koje tra`e posao du`e od 12 meseci (dugotrajna nezaposlenost) je u Ra{kom (75,67 odsto), Jablani~kom (71,08), Pomoravskom (70,15), Rasinskom (69,93) i Zlatiborskom okrugu (69,01 procenat). Najmawe je u~e{}e dugotrajne nezaposlenosti zabele`eno u Severnoba~kom (54,72 odsto), Sremskom (55,13), Sredwobanatskom (55,85), Beogradskom upravnom okrugu (56,66) i Brani~evskom okrugu (57,05 procenata). Po podacima Republi~kog zavoda za statistiku, iz Ankete o radnoj snazi iz aprila 2010. godine (realna nezaposlenost), stopa nezaposlenosti je 19,2 procenta (stanovni{tvo staro 15 i vi{e godina), a broj nezaposlenih lica je 573.000. E. Dn.

Najvi{e nezaposlenih ima u Beogradu – 94.101, sledi Ni{ s 34.448 nezaposlenih, Novi Sad s 28.467... hodni mesec, nije se zna~ajno promenila – nezaposlenih s prvim stepenom stru~ne spreme je 202.937 (28,28), s drugim stepenom 35.491 (4,95), tre}im 189.576 (26,42), ~etvrtim 203.017 (28,29), s petim stepenom 7.828 (1,09), {estim 35.287 (4,92), sedmim 43.331 (6,04 odsto), i sa osmim stepenom stru~ne spreme je 36 nezaposlenih. Najve}e u~e{}e u registrovanoj nezaposlenosti ima region [umadije i zapadne Srbije (32,53 odsto), sledi Vojvodina s 27,22, re-

5. 11. 2010.

1.291,72387

Prekid saobra}aja dva puta dnevno Zbog radova na mostu preko Dunava kod Be{ke na autoputu Novi Sad – Beograd saobra}aj }e biti obustavqan cele ove nedeqe dva puta dnevno: od 9 do 10 ~asova i od 12 do 13, saop{tilo je

JP “Putevi Srbije”. Novi re`im saobra}aja po~eo je ju~e, 8. novembra, i traja}e do petka, 12. novembra. Svim u~esnicima u saobra}aju preporu~uje se kori{}ewe al-

ternativnih pravaca – petqi “Novi Sad” i “Kovin” ka Beogradu, petqe “Be{ka” ka Novom Sadu, te puta Beograd – Ruma – Novi Sad, odnosno magistralnog puta M-22.2 Beograd – Novi Sad. Voza-

pola godine, i 13 procenata za godinu dana. Bankari su ove godine primetili da su {tedi{e nau~ile da ra~unaju kamate i svako zna koji mu program najvi{e odgovara. Najvi{e se i daqe {tedi u evrima. Probleme bi mogli imati oni koji zbog povoqnijih kamata sele ulog iz jedne banke u drugu. Pojedine finansijske ku}e napla}uju transfer deviza u drugu poslovnu banku po tarifi koja va`i za slawe novca u inostranstvo. To mo`e biti znatan tro{ak pa bi klijenti trebalo da se prera~unaju pre kona~ne odluke. O tome koliko je opasno s pove}om sumom novca {etati od banke do banke nije potrebno ni govoriti. D. Vujo{evi}

~i se mole da obrate pa`wu na postavqenu privremenu saobra}ajnu signalizaciju, da prilagode brzinu kretawa postoje}im uslovima i povedu ra~una o bezbednosti radnika na mostu. R. D.

Tre}i brod – tanker „Banko“ – si{ao je s navoza Brodogradili{ta „Sava“ u Ma~vanskoj Mitrovici i otplovio za Belgiju, gde }e slu`iti za prevoz hemijski tereta na unutra{wim vodama u Evropi. Tanker, koji je krstila amba-

{le godine, me|utim, wegov zakupac je privatna firma TIM iz Sremske Mitrovice, koja se pokazala uspe{nom u brodogradwi. TIM je preuzeo 167 radnika brodogradili{ta, koji imaju obezbe|en posao. TIM je, ina~e, svo-

Brodogradili{te „Sava“ je u ste~aju od 14. avgusta pro{le godine, me|utim, zakupila ga je firma TIM iz Sremske Mitrovice, koja se pokazala uspe{nom u brodogradwi sadorka Belgije u Beogradu Deniz de Hauver, nosivosti je 3.410 tona tereta, sagra|en je po standardima „Lojda“, po najsavremenijoj tehnologiji koja se primewuje u gradwi plovila u Evropi. Dug je 110 metara, {irok 11,4 i visok 5,8. „Banko“ je tre}e plovilo za kupca iz Belgije sagra|eno u ovom brodogradili{tu. Pre ovog tankera, kupcu su u februaru ove godine isporu~ena dva teretna plovila za prevoz tereta na morskim rutama. Ina~e, Brodogradili{te „Sava“ je u ste~aju od 14. avgusta pro-

je reference pokazao pre nekoliko godina kada je bio zakupac brodogradili{ta u Apatinu, odakle je isporu~eno nekoliko teretnih brodova za kupce u Evropi. Ste~ajni postupak u Brodogradili{tu „Sava“ jo{ uvek nije okon~an, a TIM nastavqa izgradwu brodova. Inostrani kupci imaju veliko poverewe u brodograditeqe iz Ma~vanske Mitrovice, odavno veoma poznate me|u kupcima teretnih brodova u Evropi. S. Bojevi}

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska

Valuta

evro dolar dolar kruna

Va`i za

1 1 1 1

Kupovni za devize

105,045 76,1469 75,1769 14,0853

BIP u restrukturirawu, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 107,188 77,7009 76,711 14,3728

109,654 79,488 78,4755 14,7034

104,723 75,9138 74,9467 14,0422

Norve{ka

kruna

1

12,9656

13,2302

13,5345

12,9259

[vedska

kruna

1

11,3124

11,5433

11,8088

11,2778

[vajcarska V. Britanija SAD

franak funta dolar

1 1 1

77,9841 121,453 75,193

79,5756 123,932 76,7276

81,4058 126,782 78,4923

77,7454 121,081 74,9629

Kursevi iz ove liste primewuju se od 8. 11. 2010. godine

Promena %

Cena

BELEX 15 (629,95 0,18)

Promet

17,95

46

92

Urbisprojekt, Novi Sad

8,70

1.000

80.000

AIK banka, Ni{

-0,73

3.117

1.193.720

Energomonta`a, Beograd

6,42

2.900

14.500

Komercijalna banka, Beograd

-1,04

25.000

25.000

Tigar, Pirot

4,70

601

202.489

Energoprojekt holding, Beograd

1,38

957

382.120

3,47 Promena %

1.700 Cena

120.700 Promet

Agrobanka, Beograd

-1,41

7.006

28.024

Imlek, Beograd

3,47

1.700

120.700

Univerzal banka, Beograd

0,00

4.650

0,00

Soja protein, Be~ej

0,25

792

703.395

Metalac, Gorwi Milanovac

2,32

1.900

1.844.589

Privredna banka, Beograd

0,15

671

34.210

Tigar, Pirot

4,70

601

202.489

Meser Tehnogas, Beograd

0,16

5.008

60.100

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

3.269

0,00

80.000

Alfa plam, Vrawe

0,00

8.000

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-0,54

550

53.350

Imlek, Beograd Pet akcija s najve}im padom Astoria, Beograd

-20,00

5.072

10.144

Labudwa~a, Vajska

-12,26

136

34.000

Sloga, Perlez

-12,12

116

6.496

Veterinarski zavod Zemun, Zemun Progres, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

-12,01

3.538

997.716

-9,24 Promena %

108 Cena

10.770 Promet

NIS, Novi Sad

0,00

480

15.432.640

Soja protein, Be~ej

0,25

792

703.395

Urbisprojekt, Novi Sad

8,70

1.000

Fabrika {e}era, Crvenka

0,00

3.300

56.100

Veterinarski zavod, Subotica

-0,54

550

53.350

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


^EKAJU]I REBALANS BUYETA

Dr`ava u minusu gotovo milijardu evra Deficit buxeta Srbije u periodu januar–oktobar ove godine iznosio je 98,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Planirani deficit za celu godinu, da podsetimo, je 102,2 milijarde dinara. Ostvareni prihodi u prvih deset meseci iznosili su 524 milijardi dinara, a rashodi 622,5

milijardi. U oktobru su ostvareni prihodi od 55,5 milijardi dinara, od ~ega se najve}i deo – 28,9 milijardi – odnosi na uplatu PDV-a. Posle PDV-a, najve}i prihod zabele`en je po osnovu akciza – 9,1 milijardi dinara, s tim {to }e deo obaveza po osnovu akciza iz oktobra biti upla}en u novembru. Svi drugi poreski prihodi ostvareni su na nivou mese~nog proseka ove godine. Visoko ostvarewe neporeskih prihoda rezultat je uplate dela dobiti Telekoma, od 1,9 milijarde dinara. Rashodi u buxeta u oktobru iznosili su 69,5 milijardi dinara, a najve}e odstupawe u odnosu na prethodne mesece predstavqa isplata za socijalnu za{titu, budu}i da su ispla}eni bonusi penzionerima od ukupno 6,3 mili-

jardi dinara, navelo je Ministarstvo. Osim socijalne za{tite, najve}e stavke predstavqaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osigurawa – Fond PIO... Rashodi po osnovu kamata su vi{i nego ina~e s obzirom na to da se u oktobru izmiruju obaveze po osnovu inostranih kredita. Kapitalni rashodi

svake godine bele`e rast u posledwim mesecima. Ukoliko se u kretawa ukupnih prihoda i rashoda korisnika republi~kog buxeta, osim buxetskih para, ukqu~e i dodatna sredstva buxetskih korisnika ostvarena wihovom aktivno{}u ili primawima po osnovu donacija i kredita, onda je u periodu januar–oktobar ove godine ostvaren znatno ni`i deficit – 86 milijardi dinara, saop{tilo je Ministarstvo finansija. Buxetom za 2010. predvi|eni su prihodi od 660,7 milijardi, rashodi od 762,9 milijarde i deficit od 102,2 milijarde dinara. Vlada priprema rebalans buxeta kojim }e, kako je najavqeno, rashodi biti uve}ani za oko 16 milijardi dinara.

c m y

EKONOMIJA

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

5

SRBIJA ]E NAJVEROVATNIJE PRIHVATITI PONUDU IZ BUGARSKE

Nuklearka na balkanski pogon Bugarska vlada je re{ila da ubrza izgradwu nuklearne elektrane „Belene” na Dunavu i uputila poziv Srbiji i Hravatskoj da, kao deoni~ari, u~estvuju u ovom projektu, prenela je novinska agencija novinite.kom. Bugarski premijer Bojko Borisov uputio je slu`bena pisma srpskom predsedniku Borisu Tadi}u i hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor, pozivaju}i wihove zemqe da s udelima od jedan, jedan i po ili dva odsto u~estvuju u projektu NE „Belene”. Borisov je rekao da do 13. novembra o~ekuje odgovore na ovu ponudu. U Ministarstvu rudarstva i energetike, kako saznajemo, ju~e jo{ uvek nisu dobili nikakvo zvani~no obave{tewe ili pismo o bugarskoj ponudi, a ako je poziv i upu}en, ka`u da }e o tome odlu~ivati Vlada Srbije. Podse}aju na to da se o projektu NE „Belene” ve} razgovaralo, odnosno da je Srbija od Vlade Bugarske ve} dobila poziv da u~estvuje u izgradwi ovog energetskog objekta. Ministar rudarstva i energetike Petar [kundri} izjavio je da je Srbija u principu spremna da u~estvuje u izgradwi druge bugarske nuklearke „Belene” i da postoji saglasnost o tome, ali se jo{ nije razgovaralo o nivou na{eg u~e{}a u projektu. [kundri} je o ovom projektu razgovarao i s kineskim partnerima, o eventualnoj finansijskog podr{ci ulasku Srbije u projekat. Izgradwa nuklearnih elektrana u Srbiji doma}im zakonodavstvom nije dozvoqena do 2015. godine, po{to postoji moratorijum na to. To ne zna~i

da }e nuklearke morati da gradi na svojoj teritoriji, smatra ministar [kundri}, i dodaje da Srbija, u~e{}em u gradwi nuklearke u Bugarskoj, ne bi naru{ila zakonsku obavezu

ga neposredno pre ulaska ove zemqe u Evropsku uniju. Peti i {esti rekator, novije ruske proizvodwe, rade i daqe normalno. Zbog problema s elektri~nom energijom Bugarska je

Dva reaktora Predvi|eno je da NE „Belene” ima dva reaktora od po 440 megavata. Izgradwa je, po prvim procenama, trebalo da ko{ta gotovo ~etiri milijarde evra, ali se sada ve} spomiwu i cifre koje dosti`u deset milijardi. Bilo je planirano da prvi reaktor nove nuklearke bude zavr{en do 2013, a drugi do 2014. godine. koju ima u odnosu na moratorijum, a tim poslom bi svakako u~vrstila regionalnu saradwu. Bugarska, podse}amo ima jednu nuklearnu centralu i sprema se da izgradi jo{ jednu. Nukelarka “Kozloduj” nalazi se na severu zemqe, na Dunavu, ima {est reaktora, ali su ~etiri zatvorena iz bezbednosnih razlo-

donela odluku o izgradwi druge nuklearke “Belene”. Projekat je startovao jo{ 1986. godine, ali je zbog finansijskih problema zaustavqen 1991, a novembra 2006. godine na tenderu za glavnog izvo|a~a radova pobe|uje ruska kompanija „Atomstrojeksport“. Tada je re~eno da }e investitor biti Bugarska elektroprivreda

(NEK), ali krajem 2008. godine NEK je za suinvestitora izabrao nema~ku kompaniju RWE, s kojom je dogovoreno da na ime ulagawa u NE „Belene“ dobije 49 odsto vlasni{tva. Gradwa, me|utim, nije po~ela, po{to nije obezbe|eno finansirawe. U me|uvremenu, RWE se povla~i, ali zato Rusi nude kredit od dve milijarde evra. Ugovor Bugarske i Rusije o ovom projektu produ`en je 30. septembra 2010. za {est meseci, dok ne postignu kona~an dogovor o ceni. U me|uvremenu, Bugarska vlada tra`i partnere i investitore za nastavak projekta, a zainteresovani su investitori iz Nema~ke, Kine i Italije... Po re~ima bugarskog premijera Borisova, u~e{}e Hrvatske i Srbije u~inilo bi taj projekt pragmati~nijim jer bi, kada se nuklearka izgradi, tr`i{te bilo osigurano. A. Brzak


6

utorak9.novembar2010.

TRE]E DOBA

DNEVNIK

PREDLOG ZAKONA O PENZIJAMA VRA]A SE U PARLAMENT BEZ SU[TINSKIH PROMENA

Sindikati premijeru veruju na re~ Dakle, Vlada Srbije i ujediweni sindikati dogovorili su se o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO i on treba uskoro da se vrati u skup{tinsku proceduru. Mada se deo onoga {to su sindikati dogovorili s premijerom Mirkom Cvetkovi}em ne}e na}i u predlogu zakona, ve} je za to potpisan poseban sporazum koji podrazumeva verovawe „na re~“, mo`e se konstatovati da zapravo sup{tinskih promena u ovom aktu i nema pa samim tim ostaje nejasno za{to je uop{te povla~en iz procedure.

ta. Ostalo je da Vlada Srbije posebnom uredbom re{i problem oko 6.000 radnika koji su progla{eni tehnolo{kim vi{kom i koje bi pomerawe godina kao uslov za penzionisawe ostavilo i bez nov~ane naknade s Biroa rada i bez penzije. Sve ostalo iz predloga koji je povu~en ostaje isto. Po{to ono {to je dogovoreno sindikati ocewuju kao svoju „veliku pobedu“, te{ko je poverovati da se sve to isto nije moglo u~initi amadmanima na predlog zakona o PIO, pogotovo {to su sindikate u wihovim

„Zarobqavawe” Mirka Na pitawe za{to smatra da je sindikat „pobedio“ Vladu Srbije kada se u predlogu zakona o PIO koji }e biti upu}en u Skup{tinu ne}e na}i ni{ta od onoga o ~emu su se dogovorili s premijerom Mirkom Cvetkovi}em, lider SSSS-a Qubisav Orbovi} odgovora da wima nije preostalo ni{ta drugo do da veruju premijeru da }e ispo{tovati sve dogovoreno. – Pa vaqda i data re~ premijera mora da ima veliku te`inu, a kamoli wegov potpis. Ako nas prevare, vi{e nema pregovora, odmah idemo na radikalne akcije – rekao je Orbovi}, dodaju}i da su uradili sve {to su mogli te da im je jedino ostalo jo{ da „zarobe“ premijera i dr`e ga dok se ne ispuni sve {to je dogovoreno. Naime, sindikati i Vlada Srbije su se dogovorili da minimalna penzija ne mo`e biti mawa od 27 odsto prose~ne plate u Srbiji, da se za dve godine odlo`i pove}awe radnog sta`a za `ene kao uslova za penzionisawe i da se u naredne dve godine penzije uskla|uju s rastom pla-

zahtevima podr`ale politi~ke stranke iz vladaju}e koalicije. Drugim re~ima, do korekcija koje su sindikati posle vi{e od dve nedeqe uspeli da „izboksuju“ moglo se do}i i u toku skup{tinske rasprave i pre usvajawa samog zakona. Upravo zbog toga analiti~ari smatraju da je

ZA PENZIONERE REPUBLIKE SRPSKE

Nema para bez potvrde o `ivotu Fond PIO Republike Srpske obavestio je sve penzionere s prebivali{tem u drugim dr`avama, pa i one koji su u Srbiji, da do kraja godine dostave potvrde o `ivotu da bi im se isplata penzije nesmetano mogla se nastaviti i u 2011. godini. Fond je poslao obrasce potvrda na ku}ne adrese ino-korisnika, uz obja{wewe da je potvrda validna jedino ako je overena u

Fondu PIO u dr`avi prebivali{ta, sudu, op{tini, kod notara ili u diplomatsko-konzularnom predstavni{tvu BiH. Dakle, svi penzioneri koji imaju prebivali{te u Srbiji a korisnici su penzije iz Srpske, u naredna dva meseca treba da overe potvrde o `ivotu i po{aqu ih u Fond PIO RS. Ako to ne u~ine, rizikuju da ve} od januara naredne godine ostanu bez penzije. Q. M.

KAKO LEKAR KA@E

Kada boli no`ni palac Giht, ili urinarni artritis, naj~e{}a je metaboli~ka reumatska bolest. Nastaje zbog pove}anog nivoa mokra}ne kiseline u krvi, ali tek kod svake 30. osobe razvi}e se simptomi artritisa. Najvi{e obolevaju mu{karci u petoj deceniji `ivota, a za razli-

Umesto piva voda

ku od ostalih reumatskih bolesti, re|e `ene – mawe ih je od pet odsto. Bolest se kod wih javqa posle menopauze, a smatra se da je glavni krivac nasle|e. Ve}ina `ena s gihtom pre menopauze imala je hipertenziju i smawenu funkciju bubrega, a nije uzimala diuretike. Populacija razvijenih zemaqa sve se vi{e oboleva od gihta, {to

se obja{wava vi{im standardom i s tim povezanim na~inom ishrane i `ivota. – Prvi napadi artritisa javqaju se naglo, gotovo preko no}i, posle nekoliko desetina godina s povi{enom vredno{}u mokra}ne kiseline – obja{wava reumatolog dr Jovan Nasti}. – Zahva}en je obi~no jedan zglob, koji postaje ote~en, vrlo bolan, ko`a iznad wega topla a crvenilo nastavqa da {iri. U 50 do 70 odsto slu~ajeva napad gihta javqa se na zglobu korena no`nog palca, ali i zglobovima stopala, gle`weva, kolena i pete. Posle desetak godina povremeni napadi postaju hroni~ni i stvara se naslaga kristala natrijum-urata. U toj fazi bol gotovo i ne prestaje, zglobovi su zadebqani i bolni. Kristali se mogu stvoriti i u vezivnom tkivu unutra{wih organa, kao {to su sr~ani zalisci i piramide bubrega. Le~ewem gihta napadi se nastoje umiriti, ubudu}i spre~iti a koncetracija mokra}ne kiseline zadr`ati u granicama normale. Preporu~uje se smawewe telesne te`ine, izbegavawe alkohola, uzimawe tri litra vode dnevno i ~uvawe od ozleda. Treba izbegavati meso, osim ribe i belog pile}eg mesa, a od povr}a gqive, mahunarke, spana}, karfiol, crni i ra`ani hleb, kukuruzno bra{no... J. Barbuzan

ili u pitawu dobar dogovor sindikata i vladaju}e koalicije ili ~ist populizam Vlade Srbije, koja je, povla~ewem zakona, `elela da poka`e javnosti da joj je stalo do mi{qewa sindikata, i to istog onog koji nije pitala kada je predlog zakona usvajala i slala u Skup{tinu Srbije. Ipak, u celoj ovoj pri~i je najva`nije da se saga o predlogu zakona o PIO zavr{ila i da se usvoje izmene koje }e ekonomija Srbije mo}i da prati. Nikako ne}e biti dobro – a takvih ocena ima – da je sada cela pri~a „zamrznuta“ na dve godine, dok ne pro|u izbori, a da }e se tek onda i sada{wi penzioneri, a i budu}i, susresti sa surovom

stvarno{}u, odnosno s golom ~iwenicom da je penzioni sistem neodr`iv. Sam vicepremijer Jovan Krkobabi}, koji ovih dana ponavqa da nije protiv boqeg penzionog sistema, kao i da se vi{e od onoga {to je u predlogu ponu|eno nije moglo u~initi, isti~e da je stawe u kojem je na{a privreda dovelo do toga da prikqupqeni doprinosi za penzije pokrivaju tek oko 51 odsto novca potrebnog za isplatu penzija, a ~ak ni uz ve}u finansijsku disciplinu, kada bi svi poslodavci bili redovni u svojim obavezama, ni{ta se ne bi bitnije promenilo. Ni ocene stalnog predstavnika Me|unarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdana Liso-

volika nisu mnogo boqe. On isti~e da je deficit penzionog sistema u Srbiji najvi{i koji je ikad video u svetu te da je potrebno da se 200 milijardi dinara dodatno uplati u Fond iz doprinosa i op{tih poreza. – Ako pove}ate doprinose, to destimuli{e rad jer qudi ne vole da pla}aju doprinose, naro~ito ako ne}e dobiti te penzije – rekao je Lisovolik. – Zato je veoma va`no da imate sveobuhvatnu reformu. Jedan od na~ina je da se podr`i ekonomski rast i u tom delu je najva`nije izgraditi klimu pogodnu za ulagawa, posebno za direktne strane investicije. Kada se kompanije pojave, veoma su produktivne, mogu ispla}ivati boqe zarade i imaju ve}a izdvajawa za doprinose. Obojica su se slo`ila u tome da je penzioni sistem `iva materija koja prati rast i slabqewe ekonomski mo}i dru{tva pa je zbog toga mogu}e, ukoliko se za to stvore ekonomske pretpostavke, da se o penzionoj reformi opet razgovara za dve godine, odnosno 2013. Zbog toga je Krkobabi} kategori~an u oceni da }e penzioni zakon biti vra}en u skup{tinsku proceduru bez zna~ajnijih izmena, onako kako je dogovoreno s MMF-om, a da }e sve o ~emu su pri~ali sindikati i Vlada Srbije, a on u tome nije u~estvovao, biti regulisano drugim aktima – sporazumom ili uredbama. Q. Male{evi}

Tri pove}awa dogodine Bez obzira na to {ta }e se na kraju desiti s predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, penzionerima je u narednoj godini ve} zagarantovano da }e dobiti tri pove}awa penzije. Naime, po izmenama Zakona o buxetskom sistemu, koje su stupile na snagu 13. oktobra, utvr|eno je da prvo uskla|ivawe penzija i plata u javnom sektoru sledi u januaru 2011. godine, i to za iznos rasta potro{a~kih cena u prethodnih {est meseci. Naredno uskla|ivwe penzija je 1. aprila i posledwe 1. oktobra. Procewuje se da }e sveukupno penzioneri, nakon dvogodi{weg “leda”, naredne godine uz tri uskla|ivawa dobiti deset posto ve}e penzije. Q. M.

Sutra penzije Isplata prvog dela oktobarske penzije za korisnike teku}ih ra~una po~iwe sutra, a za one koji svoje prinadle`nosti dobijaju na ku}nu adresu od ~etvrtka, 11. novembra. Iznos na ~eku je isti kao i prethodni, a prose~na penzija iznosi 21.700 dinara. Q. M.

Novac za pogreb Naknada pogrebnih tro{kova, koja se ispla}uje porodici preminulog penzionera, u posledwem kvartalu ove godine iznosi}e 32.625 dinara za preminule penzionere iz kategorije zaposlenih. Za penzionere samostalnih delatnosti bi}e 31.953 i za poqoprivrednike 12.253. Q. M.

Stari na selu strahuju od zime Po posledwem istra`ivawu o socijalnoj iskqu~enosti, koje su zajedni~ki uradile organizacije „Sekons“ i UNDP, u pro{loj godini je oboren rekord broja siroma{nih u ruralnim naseqima. ^ak 37 odsto stanovnika na selu `ivi u dubokom siroma{tvu jer tro{i mawe od 9.000 dinara mese~no. Napu{tene, same i stare retko ko i obilazi, a wih najvi{e pla{i to {to dolazi zima. ^ak 426.000 starijih od 65 godina `ivi s najvi{e sto evra, a oko 385.000 najstarijih nema ba{ nikakvih primawa. To su uglavnom poqoprivrednici koji nisu upla}ivali doprinose za socijalno osigurawe pa su

Lane oboren rekord u broju siromaha

danas ostali bez penzije, ~ak i one najskromnije. Pomo} dr`ave je izostala. Posledwih meseci najavquje se da }e dr`ava u paketu socijalnih mera pomo}i i starima na selu. Naime, u Crvenom krstu Srbije o~ekuju da bi nakon postizawa dogovora s MMFom ova organizacija mogla dobiti novih izme|u 60.000 i 70.000 paketa hrane za najugro`enije. Da li }e se rebalans buxeta uskoro obaviti i time stvoriti pretpostavke da se obezbede paketi za najugro`enije, zna}e se narednih dana, kada bi poslanici Skup{tine Srbije trebalo o tome da se izjasne. Q. M.

RADNIKE „EVROPSKOG JAPANA” UBEDILI DA ODLO@E PENZIONISAWE

Fincima pla}aju i teretanu i bazen Finska, zemqa u kojoj prose~an `ivotni vek, a time i prose~na starost rapidno raste, uspela je pre pet godina da ubedi radnike u to da odlo`e odlazak u penziju, postavqaju}i primer ostatku Evrope. “Evropski Japan”, kako ovu zemqu ~esto zovu upravo zbog broja najstarijih sugra|ana, penzionu reformu koju su mnogi do`iveli kao gorku pilulu sproveo je 2005. Ovom reformom zaposleni se podsti~u na to da rade du`e, i time zara|uju vi{e, smawuju}i tako pritisak na penzioni sistem. O~ekuje se da }e se u Finskoj 2030. procenat stanovni{tva starijeg od 65 godina popeti na 26. Od po~etka reforme, prose~ne godine odlaska u penziju popele su se sa 60,1 u 2004. na 60,7 u 2007, a trend kasnijeg odlaska u penziju se nastavio. Do reforme, zvani~na granica za odlazak u penziju bila je 65 godina, ali je prevremeni odlazak u penziju bio popularan jer su finansijski gubici bili minimalni, a visina penzije zavisila je od visine plate u posledwih deset godina. Sada radnici idu u penziju sa 65 godina, a prevremeni odlazak procentual-

no smawuje iznos naknade. Da bi iza{le u susret radnicima i zadr`ale ih na platnom spisku umesto na dr`avnim jaslama, mnoge kompanije nude i smaweno radno vreme za Fince koji se pribli`avaju godinama u kojima sti~u pravo za odlazak u penziju, uz zadr`avawe odre|enih beneficija koje su obezbe|ene za radnike s punim radnim vremenom. U modi je dodatni pla}eni odmor od ~ak 20 dana posle 63. ro|endana i pla}ena teretana i bazeni. Ina~e, u Finskoj postoje dva penziona sistema, koja se po zakonskim propisima dopuwavaju. Radna penzija dobija se na osnovu rada u nekoj firmi ili privatnog preduzetni{tva. Poslovodavac je obavezan na to da za sve radnike uzme penzijsko osigurawe i pla}a osigurawe. Privatnik preduzetnik treba sam da vodi ra~una o pla}awu svog osigurawa. Starosna penzija je namewena penzionerima koji nemaju radnu penziju ili im je radna penzija mala. Oba penziona sistema sadr`e penziju po starosti i penziju zbog radne nesposobnosti. Starosna penzija mo`e po~eti u razli~i-

Progutali gorku reformsku pilulu jo{ 2005.

tim godinama starosti: u penzijskom radnom sistemu izme|u 63. i 68. godine, a uslov za dobijawe starosne penzije je napuwenih 65 godina `ivota. Doseqenici koji su dovoqno dugo `iveli u Finskoj dobijaju penziju na osnovu starosti ili

radne nesposobnosti. Ako doseqenik nije dovoqno dugo `iveo u Finskoj, mo`e podneti zahtev za posebnu potporu za doseqenike. Kad supru`nik ili starateq porodice umre, udovica/udovac i deca mogu dobiti porodi~nu penziju. I. Vujanov


„^ISTO]A” U^I NAJMLA\E KAKO DA POSTUPAJU S OTPADOM

Novogodi{wi ukrasi od plasti~nih fla{a Preduze}e “^isto}a” pridaje veliku va`nost i edukaciji gra|ana, posebno onih najmla|ih, o postupawu s otpadom. Do sada su organizovane brojne ekolo{ke radionice s decom u vrti}ima i osnovnim {kolama u svim delovima grada, a ovo preduze}e odr`ava i eko ~as na gradskoj deponiji za |ake osnovnih {kola. Finalni proizvod ovih edukacija su ekolo{ke radionice, u kojima mali{ani prave od plasti~nih fla{a ukrase za novogodi{we jelke.

- Do sada smo realizovali brojne ekolo{ke radionice sa decom razli~itih uzrasta, a uskoro }emo pokrenuti i kampawu koja }e imati za ciq edukaciju svih gra|ana o postupawu sa otpadom – rekla je za na{ list rukovodilac marketing slu`be u “^isto}i” Milica Vlaisavqevi}. Kako ka`e, deca se veoma zainteresovana za za ovaj vid edukacije, a wih obi~no zanima {ta se posle radi sa sakupqenom plasti~nom ambala`om, gde se na-

Novosadska utorak9.novembar2010.

Milijarda se vra}a u `ivot

Z

Voza~ autobusa i pet putnika lak{e su povre|eni ju~e oko 6 ~asova kada su se sudarila dva gradska autobusa na linijama 12 i 1, na Bulevaru Mihajla Pupina preko puta TC „Sad novi bazaar“. Odmah po udesu, obavqen je policijski uvi|aj, saop{teno je iz Gradskog saobra}ajnog preuze}a „Novi Sad“. Autobus na liniji 1 upu}en je na vanredni tehni~ki pregled radi utvr|ivawa ~iwenica. Z. D.

hronika

op{te poznato da se buyet puni sporije nego {to je planirano. ^ini se da je ovaj potez prili~no dobar. Odgovara i du`nicima i Gradu pre svega, jer se radi o ozbiqnim ciframa. Nadle`ni se nadaju da }e ovaj potez biti interesantan najvi{e u slu~ajevima naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, gde dug, zajedno sa kamatama, iznosi oko milijardu dinara. Zna~i, ova „ponuda“ }e trajati jo{ ne{to mawe od dva meseca, pa ko ima mogu}nosti da plati dugove, mo}i }e ne{to i da u{tedi. Malo li je na ovu krizu? B. Markovi}

Pregled liftova Radnici preduze}a „Stan“ nastavqaju da pregledaju liftove. Taj posao bi}e danas ra|en u Ulici Bo{ka Buhe 4, 6, 10, 10,10b; Blagoja Parovi}a 1, 3, 9b, 9c ; Milice Stojadinovi} Srpkiwe 4 i 6; Ravani~koj 11; Resavskoj 1, 2, 3, 4 i Ulici Drage Spasi} 1, 2 i 2a. Z. D.

V REMEPLOV

[TA JE DONEO PROTEST FUTO@ANA NA OPASNOJ RASKRSNICI ULICA RADE KONDI]A I RUMENA^KE

Semafor tek slede}e godine?

Preko stotinu stanovnika Futoga okupilo se pro{log petka na polu~asovnom protestu, kod raskrsnice Ulice Rade Kondi}a i Rumena~ke ulice kako bi ukazali na potpuni nedostatak saobra}ajne signalizacije i javne rasvete na ukr{tawu dva prometna puta, {to ovu raskrsnicu ve} godinama ~ini hroni~nom „crnom ta~kom“ futo{kog saobra}aja. Na raskrsnici na kojoj deca iz Rumena~ke prelaze Ulicu Rade Kondi}a (magistralni pravac prema zapadu kojim nonstop tutwe kamioni) kako bi stigla u vrti} i osnovnu {kolu s druge strane, nema semafora niti iscrtanog pe{a~kog prelaza. Nakon sumraka raskrsnica je u mrklom mraku, jer nema javne rasvete, a raskr{}e je stidqivo obele`eno jednim jedinim saobra}ajnim znakom za pe{a~ki prelaz. U Zavodu za izgradwu grada ka`u da stru~ne slu`be wihovog preduze}a, zbog ve}e bezbednosti saobra}aja u gradu, rade na analizi opravdanosti postavqawa semafora na vi{e

Deca do {kole moraju preko rizi~ne raskrsnice

lokacija u gradu, a to podrazumeva i sagledavawe predloga Futo`ana da se izgradi semafor na pomenutoj lokaciji. U

Srpska vojska osigurala slobodu nije bio spreman za borbu. Zato mu je dozvoqeno da wegovi vojnici, samo sa li~nim naoru`awem, idu pe{ke prema Budimpe{ti. Omogu}eno mu je da po{aqe i jedan voz za Ma|arsku, prepun rawenika i bolesnih vojnika. Srpski narodni odbor je odmah poslao delegaciju u Beograd da tra`i od Vlade da ovamo odmah do|e srpska vojska i tako zvani~no oslobodi ve} oslobo|eni grad. Na pojutarje Mitrovdana, 9. novembra 1918. na dunavskom mostu Novosa|ani su do~ekali kowi~ku jedinicu srpske vojske. Radost srpskog sveta bila je neizmerna. N. C.

Foto: N. Stojanovi}

Zavodu dodaju da je u toku priprema predloga Programa ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta za narednu godinu, ali da }e se

tek nakon wegovog usvajawa znati da li }e se stavka izgradwe semafora i javne rasvete na}i u wemu. B. M.

SKUP[TINE STANARA POTPISALE UGOVOR S „POSLOVNIM PROSTOROM”

Krupni otpad na Podbari

Osam dana do obnove sedam fasada

Oko 1.500 vojnika Kraqevine Srbije, koji su u povratku iz ma|arskog zarobqeni{tva zastali u Novom Sadu, po{to je nema~ka carska armija ~vrsto dr`ala Srem i `elezni~ku prugu iz Novog Sada prema Budimpe{ti, stupili su u spontano nastali odred potporu~nika Bo{ka Petrovi}a. On se stavio na raspolagawe tek osnovanom Srpskom narodnom odboru u gradu pod predsedni{tvom Ja{e Tomi}a. Odredu je odmah pripojeno oko 2.000 Novosa|ana koji su dobrovoqno stupili u Narodnu stra`u za odr`avawe reda. Komandant nema~kih jedinica

c m y

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

akqu~no sa posledwim danom ove godine sugra|ani i preduze}a koji imaju poreske dugove svoje obaveze mogu izmiriti uz izvesne pogodnosti, ta~nije wihov nov~anik mo`e pretrpeti slabiji udarac. Naime, radi se o kratkoro~noj odluci, usvojenoj u Skup{tini grada, kojom se otvara mogu}nost otpisa zatezne kamate i pla}awe dugova na rate. Kako su kazali gradski ~elnici, ovo je ura|eno u `eqi da se du`nicama olak{a izmirivawe nagomilanih dugova. Sa druge strane ovo je i poku{aj da se u gradsku kasu slije jo{ ne{to novca, jer je

laze fabrike koje prera|uju PET ambala`u i kako one rade, koliko vremena traba da se u zemqi raspadne plasti~na fla{a, da li se sakupqene fla{e samo operu i ponovo koriste, kako se stari papir pretvara u sveske... - U okviru radionica mali{ani popiju soki}, a nakon toga od iskori{}enih fla{ica prave ukrase, lutkice i predmete, te na taj na~in u~e {ta je to recikla`a – objasnila je Vlaisavqevi}. Q. Na.

Sudarili se autobusi GSP-a

Svih sedam predsednika skup{tina stanara potpisalo je ugovore i Poslovnim prostorom o renovirawu fasada, {to zna~i da }e one krenuti da se obnavqaju u roku od osam dana. Prema re~ima direktora Marka Cvijana posao na obnovi fasade na Adamovi}evoj palati dobilo je preduze}e „Caki} in`iwering“, dok je GP „Petrovaradin“ dobio posao za dve fasade u Maksima Gorkog 38 i Vojvode Putnika 1. Preduze}e „Drina kop“ dobila je posao na preostalim fasadama zgrada u Temerinskoj 28, Pa{i}evoj 26, Wego{evoj 15 i na Pozori{nom trgu 4. Rok za zavr{etak radova na fasadama je od 15 do 120 dana. Za sedam zgrada potrebno je 20.131.302 dinara. Cvijan poja{wava da }e u ovom slu~aju preduze}e izdvojiti 70 odsto, {to iznosi 14.075,959,25 dinara, dok }e skup{tine stanara morati da plate 6.055,342,95 dinara. Na Adamovi}evoj palati radovi iznose 12.137.059 dinara, u Pa{i}evoj Novo lice Adamovi}eve palate bi}e najve}i zalogaj Maksima Gorkog 38 treba izdvojiti 599.109 dina26, vrednost radova je 1.513,701 dinara, obnova fasara, obnova fasade u Wego{evoj 16 staje 2.276,847 de na Pozori{nom trgu 4 staje 866.016 dinara. Vrednost radova u Vojvode Putnika 1 je dinara a u Temerinskoj 1.143.340 dinara. 1.595.227 dinara, za obnovu fasade na zgradi u Q. Na.

Ba{tenski otpad “^isto}a” danas odnosi sa Klise, Klisanskog brega i iz Koviqa, sutra iz Futoga a u ~etvrtak iz Veternika. Spakovan otpad iz ba{ti pred ulaz treba izneti do 6 sati. Kontejneri za krupni otpad od sutra do petka staja}e na Podbari. Bi}e postavqeni u ulicama: Kosovskoj kod broja 41, Filipa Vi{wi}a kod okretnice, Zemqane }uprije 1 i na uglovima ulica \or|a Rajkovi}a i Jug Bogdana i Sterijine i Ulice Petra Ko~i}a. I. S. U POZORI[TU „VESELA KORWA^A”

„Fiks ideja” pred decom Predstava „Fiks ideja“ bi}e izvedena ve~eras u 20 ~asova na „Sceni 34“ pozori{ta „Vesela korwa~a“, koje se nalazi u Ulici Nikole Pa{i}a 34. Autor i glumac je Strahiwa Bojovi} a izvedba }e trajati 45 minuta. Karte se mogu rezervisati na telefon 021/ 66 – 13 – 328. Redovna cena karte iznosi 500 dinara, dok karta za studente, nezaposlene, penzionere i grupu od ~etiri i vi{e osoba ko{ta 250 dinara. I. D.

Se}awa Hrvoja Magazinovi}a Promocija kwige se}awa Hrvoja Magazinovi}a “Kroz jedno mu~no stoqe}e” odr`a}e se ve~eras u 19 ~asova u ^itaonici gradske biblioteke, Dunavska ulica 1. Na promociji drugog dopuwenog izdawa ove kwige u~estvova}e Sr|an Miqkovi}, Dejan Peri{i}, Ivan Negi} i Nikola Velimirovi}. J. D. - @. N.


8

utorak9.novembar2010.

NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

HIPERTENZIJA HARA GRADOM

Tre}inu Novosa|ana mori pritisak

NASTAVQA SE OBNOVA MAGISTRATA U KARLOVCIMA

Vinariji, vinoteci i restoranu 350 kvadrata Godinu dana nakon potpisivawa ugovora sa Gra|evinskim preduze}em “Petrovaradin” iz Petrovaradina, koje je izabrano za izvo|a~a radova u tre}oj i posledwoj fazi obnove Magistrata u Sremskim Karlovcima, stigla je saglasnost od finansijera, Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine da firma mo`e da po~ne da radi. Pomo}nica predsednika op{tine u Sremskim Karlovcima Brigita Dimitrijevi} ka`e da izvo|a~ mo`e, {to se op{tine ti~e, odmah da po~ne da radi i da se menaxment tog preduze}a usmeno izjasnio da ne odustaje od posla bez obzira na to {to je od sklapawa ugovora proteklo 12 meseci, tokom kojih je do{lo do promene cena. GP “Petrovaradin” treba da adaptira preostalih, ne{to vi{e od 350 metara kvadaratnih prostora u suterenu, odnosno podrumu Magistrata, predvi|enih za vinariju i vinoteku s restoranom. Prostor namewen za vinariju nalazi se u podrumu levog krila Magistrata,

a kompleks budu}e vinoteke sa restoranom, kuhiwom, ostavama i sanitarnim ~vorovima je ispod velike sale, u delu zgrade koji izlazi na Ulicu Vuka Karaxi}a. Vrednost radova, po~ev od grubih gra|evinskih do zanatskih, je 12.535.000 dinara. Fond za kapitalna ulagawa je jo{ pre dve godine izdvojio novac za to u sklopu sume od 42,3 miliona dinara, koje je namenio za nastavak obnove Magistrata. Kako saznajemo od Brigite Dimitrijevi}, ove godine je obezbe|eno dodatnih ~etiri miliona dinara za Magistrat, na osnovu konkursa koji je bio raspisan za javne objekte. Te pare }e najverovatnije biti upotrebqene za pretresawe krova, popravku krovnih prozora, vrata i druge poslove koji spadaju u domen investicionog odr`avawa. Budu}i da je od po~etka obnove gradske ku}e proteklo petnaestak godina i da se u tom intervalu nije ulagalo u odr`avawe, stekli su se uslovi za tako ne{to. Z. Ml.

Ruska umetnost na Spensu Izlo`ba povodom Festivala ruske kulture bi}e otvorena danas u 15 sati u novom galerijskom prostoru na na prvom spratu Spensa, preko puta ulaza u Amfiteatar, kod pokretnog stepeni{ta. Prodajna izlo`ba „Poklon Sankt Petersburga“ predstavi}e posetiocima radove dekorativne i primewene umetnosti narodnog stvarala{tva i zanata Rusije. Izlo`bu }e otvoriti Vadim Sav~enko, predsednik delegacije iz Sankt Petersburga uz prigodan kulturno- umetni~ki program. M. K.

O radovima u vrtu Dru{tvo qubiteqa cve}a i zelenila odr`a}e danas od 18 ~asova sastanak u Klubu delegata u Zmaj Jovinoj 3/1. Gost predava~ bi}e in`ewer Aleksandar Komarov koji }e pri~ati o aktuelnim jesewim radovima u vrtu. Ulaz je slobodan. B. M.

„DNEVNIK” I „ALNARI” NAJBR@IM ^ITAOCIMA POKLAWAJU KWIGE

„Bezgre{na” la`qivica Izdava~ke ku}e „Mono i Mawana“ i „Alnari“, u saradwi s „Dnevnikom“, u narednom periodu dariva}e ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige utorkom i ~etvrtkom. Danas }e dva najbr`a ~itaoca, koji se jave od 13 do 13.05 ~asova na na{ broj telefona 528-765, dobiti po primerak romana „Bezgre{na“ Sare [epard, u izdawu „Alnarija“.

Re~ izdava~a: „U Rouzvudu, bogatom i zatvorenom gradi}u u Pensilvaniji, gde i najsla|i osmesi kriju najmra~nije tajne, `ive ~etiri slatke male la`qivice – Spenser, Arija, Emili i Hana – lo{e, opasno lo{e devojke... Spenser je ukrala de~ka svojoj ro|enoj sestri. Ariji je slomio srce profesor engleskog. Emili se svi|a wena nova drugarica Maja... na malo druga~iji na~in. A Hani se zbog opsednutosti da izgleda savr{eno bukvalno smu~ilo. Ipak, najstra{nija tajna od svih ne{to je toliko skandalozno da bi moglo da uni{ti wihove savr{ene male `ivote. Neko ko se potpisuje kao „A“ preti da u~ini upravo to. Seksi kombinacija misterije, skandala i intriga, “Bezgre{na” je drugi roman autorke “Slatkih malih la`qivica”. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan“ u tr`nom centru „Merkator“, gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a „Mono i Mawana“ i „Alnari“. A. V.

Mnogi Novosa|ani `ive s hipertenzijom, a da ni ne znaju da boluju od we. Visok pritisak ubija tiho, a on je jedan od glavnih krivaca za nastanak angine pektoris, infarkta srca, ateroskleroze, mo`danog udara, o{te}ewa bubrega... Lekari ka`u da su qudi s visokim pritiskom (iznad 140 sa 90) ~ak {est-sedam puta pod ve}im rizikom od sr~anog i mo`danog udara. Vi{e od tre}ine od ukupnog stanovni{tva u Novom Sadu ima visok krvni pritisak, a sve vi{e od hipertenzije - najmasovnije nezarazne bolesti u svetu, pate i mladi qudi, neretko i deca. Kriza i stres dodatno pove}avaju pritisak kod qudi, ali je ipak

najodgovorniji faktor rizika za hiperetenziju gojaznost i lewost. - Stil `ivota kakav vodimo uti~e na to da sve vi{e gra|ana ima povi{en krvni pritisak. Gojaznost, nepravilna ishrana, fizi~ka neaktivnost glavni su uzro~nici ove bolesti, sa kojom, potom, idu i povi{en {e}er i povi{ene masno}e u krvi. Uz lekove za hipertenziju, so i masti se moraju svesti na minimum, a unositi u organizam mnogo vo}a i povr}a, mle~nih prozivoda i proizvoda od celog zrna. Osobe s povi{enim krvnim pritiskom su uglavnom i meteoropate, pa se ~esto javqaju i glavoboqa i druge tegobe. Terapija se tad naro~ito ne sme preskakati – objasni-

la je za “Dnevnik” na~elniva Slu`be za specijalisti~ko-konsultativnu delatnost u Doma zdravqa dr Olgica Juki}-Neatnica. Lekari preporu~uju svim pacijentima, pa i onima potpuno zdravima, da jednom godi{we urade laboratorijske analize krvi i provere krvni pritisak. - Hipertenzija ~esto sa sobom nosi i te{ke simptome kakvi su lupawe srca, gu{ewe, zujawe u u{ima, brzo zamarawe. Terapija je kod ove bolesti neophodna, a u zavisnosti od te`ine bolesti i godina pacijenta, primewuju se razli~ite vrste lekova. No, obavezno je promeniti i lo{e `ivotne navike – ka`e dr Neatnica. I. Brcan

RENOVIRAWE 30 VRTI]A U PUNOM JEKU

Majstori lupkaju deci nad glavom Pre mesec dana po~elo je renovirawe 30 vrti}a PU “Radosno detiwstvo”, koji su bili u veoma lo{em i kriti~nom stawu. S ovim radovima je trebalo da se po~ne preko letweg raspusta, jer je u pitawu redovno investiciono odr`avawe. Me|utim po{to je tender za radove kasnio, ovi poslovi su po~eli da se rade u jeku {kolske godine. Grad je za ovaj posao izdvojio 36 miliona dinara. Mnogi roditeqi, ~ija deca su u vrti}ima koji se sada renoviraju, revoltirani su odlukom da majstori rade kada u objektima boravi veliki broj dece. - Moje dete ide u vrti} “Veverica” gde se trenutno renoviraju kupatila. Zbog toga se dve grupe s prizemqa u kojoj boravi po tridesetak mali{ana svaki dan seli u dve prostorije na spratu gde tako|e ima upisano tridesetak dece. ^esto ima odsutnih, pa ih je sada u grupi i

po pedesetak. Smewiju se i vaspita~ice, pa deca neretko pla~i i ne `ele da idu u vrti}, jer su navikli na svoje kreveti}e, sobe i naravno vaspita~e. Lepo je to {to su re{ili da srede vrti}e, ali nije uredu da deca trpe zbog toga. Svojevremeno je direktor rekao da }e to biti sitniji radovi i da ih deca ne}e ni osetiti – ka`e Nada D. S druge strane Foto: B. Lu~i} direktor ove usta- U vrti}u „Veverica” trenutno popravka kupatila nove Borislav Samarxi} ka`e - Prvo se sre|uju krvovi, a vrti}e u~inimo udobnijim za za “Dnevnik” da radnici uglavnakon toga majstoi ulaze u de~ji boravak – isti~e Sanom rade vikendom i u popoobjekat, kada }e im biti lakmarxi}. dnevnim satima. me|utim isti{e da se druga~ije organizuju Najkriti~ni vrti}i su ~e da ima vrti}a koji su u pos radnim vremenom. U vrtiDunavski cvet na Telepu, i prili~no lo{em stawu, pa maj}ima se sem krovova sre|uju onaj u [angaju, gde je potrebstori `ure da zavr{e posao parketi, toaleti, sobe. Zaino renovirawe od krova do dok ne krenu ki{a i sneg. sta se trudimo da i ove stare poda. Q. Na.

^ITAOCI PI[U SMS

065/47-66-452

Bulevar raskopane Evrope Lep nam je na{ grad i ~ini se sve da bude jo{ lep{i, ali, i uvek samo jedno ali, neko ~ini da to ne bude ba{ tako. Lep je Bulevar Evrope, ali su se ve} potrudili da ga prekopavaju i kao i do sada tu }e da bude posle {est meseci ulegnu}e kao i na stotine do sada mesta gde je prekopavano. Na velikom broju slivnika na kolovozu pokradene su re{etke, sad }e klupe, sadnice i ko zna {ta jo{? Sugra|ani, stidite se ako imate srama, a o~igledno je i to neko ukrao! 064/3456... *** Braga nam je, pored svih zadatih briga, otvorila i o~i pa tako omogu}ila da se vi{e ne zamajavamo evropskim takmi~ewima, te da se iskqu~ivo posvetimo doma}em lovu na „Jelene“ i „Lavove“. P.S. - Stojkovi} bi mogao i ovaj put ne{to da nam poru~i preko majice. Kao npr: „Oprostite mi! Po{ao sam, ali ne znam kud?!“ 064/4615... *** ^itam jutros „bilingvalna nastava“. Bo`e mili {ta je to? Onda se setim davne gimnazije. Lingua latina, binom, trinom... Pa da. .a. .a! To mu je dvojezi~na nastava. Uspeo sam da prevedem na na{a lepa srpska jezika! 064/2466... *** Lo{a vlast plus „bra}a Rusi“, monopolisti u snabdevawu energentima, za rezultat daje najvi{e cene goriva, grejawa i mnogo ostalog. Plate i penzije najni`e u okru`ewu. Alal vera! 063/568...

Kada }e neko od nadle`nih oti}i u poresku upravu u Novom Sadu, na Bulevar Mihajla Pupina, da se uverite kako se te{ko hleb „zara|uje“ lakiraju}i nokte i telefonirawem, naravno, u privatne svrhe. Naravno, tako se ne bi zadr`ali kod privatnika du`e od jednog dana. S r a m o t a... 062/9666... *** Volim pse, imam dva komada, uredno pelcovana i odr`avana. Naravno, `ivim u ku}i. Da se ja pitam zabranio bih dr`awe pasa u stano-

li mi treba i daqe da izdr`avamo te poslovo|e u wihovom neradu? Zoran 062/1296... *** Za{to nema doma}ih lekova koje proizvodi Hemofarm, Galenika itd. Nema Midola, Anbola, Nitroglicerina itd. U ~emu je tu problem? ^ekaju se nove cene ili {ta? 064/1465... *** Ako neko mo`da ne zna {ta zna~i izreka:,, Presipati iz {upqeg u prazno“, neka do|e ispred

vima. To je la`na qubav i samo muka za jadne `ivotiwe. 063/522... *** Da sam znao da }e biti uvedeni novi propisi o zimskim gumama, o prvoj pomo}i itd, itd... nikad ne bih glasao za ovu vlast. 064/5439... *** „Higijenine“ „usluge“ su za svaku osudu. Ulazi zapu{teni „pere“ se vodom bez dezifenkcionih sredstava, cene visoke ali zato imaju 10 poslovo|a koji primaju dobre plate, a predsednike i ulaze nisu videli. O reklamacije se oglu{uju i {aqu nam sprema~icu na raspravu. Da

DP ,,GAS“ i vide}e {ta zna~i i kako se primewuje. Danima su dovla~ili zemqu dok na placu od jedno 300 metara kvadratnih nisu naneli nekoliko stotina kubika, a potom tu zemqu tovare na ogromne kipere i odnose je! Da li je to mo`da gradska vlast re{ila da kona~no prekine samovoqu direktora „GASA“? 064/1904... *** Buni se neka Slavica (i woj sli~ni) da joj je puno da pla}a kiosk sa hranom. Da joj se ne isplati, ne bi dr`ala kafanu u Temerinskoj, pekaru-pe~ewaru u Bra}e Ribnikar i kiosk kod muzi~ke {kole. Bora 064/0863...

Za br. 063/472... Ako ste ve} ro|eni u Koviqu, trebali ste i ostati sa va{im kerovima, a gra|ane pustite da mirno {etaju sa svojim unucima, po keju i parku. 064/6647... *** Krajwe bqutavo mi deluje ~iwenica da je dosada{wi zamenik gradona~elnika gospodin Igi} smewen zbog Maje Gojkovi}. 064/0400... *** Ju~e sam i{ao Partizanskim putem od Venca do Zmajevca, koji vodi kroz gustu listopadnu {umu. Tamo je neuporedivo mawe li{}a nego na gradskim ulicama i dvori{tima. Da li nadle`no javno preduze}e ~eka neku `e{}u ko{avu koja bi oduvala li{}e u Veternik, ili je u pitawu neki drugi bezobrazluk? 064/1465... *** U svakom slu~aju pozdravqam susret B.T. i I.J. u Vukovaru, ali kad ~ujem da su se dva Predsednika zalo`ila za najboqe mogu}e dobrosusedske odnose, ja se odmah setim Mahatme (velika du{a) Gandija, neprevazi|enog politi~ara koji je na kraju ubijen rukom otpadnika iz redova sopstvenog naroda, a potom se i bukvalno zalo`io. 064/4615... *** Dugogodi{wi pomo}nik direktora u Toplani diplomirani turizmolog konobar preba~en je da radi kao referent za unutra{wu i spoqnu trgovinu, da bi se dobro obu~io, po{to ~esto putuje u inostranstvo. 061/6769...


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

TRE]I JESEWI ME\UNARODNI FESTIVAL VINA 12. I 13. NOVEMBRA

Petak i subota u znaku bo`anskog nektara Tre}i po redu “Winexpo 10”, me|unarodni jesewi festival vina, odr`a}e se 12. i 13. novembra u Auli Master centra na Novosadskom sajmu. Ovo je idealna prilika za uporednu degustaciju vina i hrane, komplementarnih bukeima vinogorja Srbije i jugoisto~ne Evrope, kao i prilika za promociju, sklapawe novih poslova i edukaciju, ka`e za na{ list glavna organizatorka ove smotre Mirjana Mili}. - @eqa nam je da manifestacija zadovoqi posetioce izborom vina, ali i da vinarima i vinarijama da priliku Glavni organizator festivala Foto: S. [u{wevi} za razmenu iskustva. Or- Mirjana Mili} ganizujemo i seriju predavawa Ova godina obe}ava da bude mladih enologa iz na{e zemqe i dosad najboqe organizovani doregiona, koji }e svoja iskustva u ga|aj, smatra sagovornica. Uz proizvodwi najboqih vina postru~na predavawa mladih prodeliti sa u~esnicima - rekla je fesionalaca iz oblasti vinarMili}. stva i vinogradarstva, i dve ve-

~eri muzi~kih dela koja }e izvoditi mladi umetnici sa Akademije, kao i izvanrednu selekcije vina, pi}a i hrane, smatramo da }e izlaga~i i posetioci biti veoma zadovoqni, dodala je ona. Na jesewem festivalu vina tokom dva dana predstavi}e se oko 30 odabranih vinarija iz Srbije i regiona, a pored buteqki raznovrsnog nektara, poseban ugo|aj ~ini}e i prezenta-

nudi Srbije“ u 16.30 ~asova odr`a}e Marko Petrovi} iz Srbije, zatim u 17.15 na temu „Merkaptani i wihovo poreklo“ govori}e enolog Mladen Dragojlovi}. Posledwe u nizu predavawe }e odr`ati slovena~ki enolog Uro{ Bol~ina na temu „Vino bez SO2“. Posetiocima }e se predstaviti i restorani iz Novog Sada. Program festivala po~iwe u

U Auli Master centra predstavi}e se 30 odabranih vinarija iz Srbije i regiona a bi}e i prezentacija proizvo|a~a pr{uta, sira i ekskluzivnih ~okolada cija proizvo|a~a pr{uta, sira i ekskluzivnih ~okolada. Sva predavawa }e biti odr`ana u VIP salonu, a prvo na temu „Vino i hrast- barrique i alternativne tehnologije“ odr`a}e makedonski enolog Andon Krstevski u 17.15 ~asova, a potom u 18.15 na temu „Autoriteti u svetu vina- izabrani i samozvani“ govori}e enolog Mi{a Cili} iz Srbije. Drugog dana predavawe „Vina u turisti~koj po-

petak i u subotu u 16 ~asova i traja}e do 22 ~asa. U petak 12. novembra u 19 ~asova je sve~ano otvarawe, a to }e u~initi na{ poznati glumac, ~ije ime kao iznena|ewe organizatori ~uvaju u tajnosti. Ulaz na sajam se pla}a 500 dinara, a ulaznica omogu}uje degustaciju vina i hrane, pristup svim doga|ajima na festivalu, kao i katalog izlaga~a i vinsku ~a{zu za degustaciju na dar. N. Vukovi}

utorak9.novembar2010.

9

Prikupqawe pomo}i za porodicu Roguqa Kafi} „Pab“ do kraja nedeqe prikupqa pomo} za porodicu Roguqa iz sela Bo~ar kod Be~eja. Akcija je po~ela za vikend humanitarnom `urkom i traje do subote, a svi zainteresovani mogu u „Pab“ doneti hranu, ode}u, }ebad, novac ili bilo {ta drugo, jer je ovoj porodici sve potrebno. Radmila Roguqa (43) koju je mu` ostavio pre dve godine, `ivi sa troje dece od kojih su dvoje maloletnih Sawa (14) i Rade (12), a Stanko (20) koji je za vreme rata u Hrvatskoj bio zarobqen vra}en je majci sa mentalnim problemima. Rad-

mila nije sposobna za rad jer je obolela od karcinoma, dijabetesa, sr~anih i plu}nih bolesti, a od ~estih zra~ewa o{te}eni su joj i bubrezi. @ive u ku}i od 30 m2 koju im je dodelio UNHCR u kojoj nema {poreta, ve{ ma{ine i mnogo toga, a kreveti, na kojima spavaju su propali od vlage. U ku}i nema struje ni tople vode, pa su tako Roguqe dve zime drhtali, jer nisu imali ogreva. Ova nemo}na `ena je do skoro primala socijalnu pomo} i de~ji dodatak, ali sada je ostala i bez toga. N. V.

Kako napisati projekat Tim Festivala aktuelne muzike „Interzon“ organizuje 11, 12. i 13. novembra radionicu pisawa projekata iz oblasti kulture i umetnosti. Radionica je na programu sva tri dana od 16.30 do 19.30 sati. Voditeqka je

Ivana In|in, diplomirani menaxer u medijima i kulturi. Informacije mogu da se dobiju telefonom na broj 528-793 ili mejlom na interzone.workshop@gmail.com. N. V.

GRAD I DAQE ^ASTI ONE KOJI REDOVNO PLA]AJU KOMUNALIJE

Besplatan ra~un za 1.100 doma}instava Ovog meseca je 1.100 doma}instava dobilo ra~une s nulom za oktobar, {to zna~i da je za godinu dana od kada traje akcija poreko osam hiqada sugra|ana grad ~astio s jednim ra~unom. Portparol u preduze}u „Informatika“ Gordana Gale{ev ka`e za na{ list da su ra~une s nulom dobili sugra|ani ~iji je maksimalan broj bodova bio 588. - Veoma smo zadovoqni kako sve ovo te~e u okviru akcije „Plava ku}na ra~unaqka“. Distribuirano je 145.357 ra~una, {to je za 700 vi{e u odnosu na predhodni mesec. Naplativnost je odli~na ako se u obzir uzme ekonomska kriza. Naplativost na mese~nom nivou je 65 odsto, a re~ je o gra|anima koji ra~une pla}aju mesec za mesecobja{wava Gale{ev i dodaje da je naplativost na godi{wen nivou oko 90 odsto procenata. Ina~e, sagovornica ka`e da na ra~unima za pro{li mesec

nema novih cena niti promena u na~inu obra~una. Sugra|ani }e ovog meseca dobiti i mogu}nost da se izjasne da li `ele,

ili ne, da pla}aju osigurawe imovine. - Tako|e uz ove ra~une dobi}e i letak vezan za rad ko-

[alteri Uprave u Radni~koj ulici broj 2, na kojima mo`ete predati dokumenta za dodatak za decu, tokom novembra }e raditi i subotom od 7.30 do 15.30 sati. Rok za predaju dokumenata je 30. novembar. N. V.

OMLADINSKI CENTAR CK13 POVODOM DANA BORBE PROTIV FA[IZMA

Zlo se ne sme ponoviti

Obe}awa koji su Evropqani i Evropqanke dali jedni drugima posle Drugog svetskog rata : „Ne}e se ponoviti“, moramo se prise}ati svakodnevno, jer se prava na `ivot i dostojanstvo mogu izgubiti, stoji u proglasu koji je, povodom 9. novembra, Dana se}awa na `rtve fa{izma i antisemitizma, izdao Imladinski centar CK13. U proglasu se podse}a da dr`ava u kojoj `ivimo nakon ratova u biv{oj Jugoslaviji nikada nije dala ovakvo obe}awe i dok se to ne dogodi, traja}e borba za qudsko dostojanstvo. Iz OC CK13 poru~uju da }e fa{izma biti dokle god patrijaraht ima apsolutnu dominaciju u dru{tvu. “Fa{izam je na snazi dok se pot~iwavaju naci-

je koje su mawina u dr`avi. Fa{izam traje sve dok traje premo} “belih” nad “nebelima”. Fa{izam opstaje dok se nalaze opravdawa za homofobiju”, navodi se u proglasu. Kako ukazuju iz CK13, „ova dr`ava je organizovana na apsolutnoj mo}i dr`avnih institucija, a sve pod izgovorom demokratije i ispuwavawa formalnih obaveza“. Tako je, smatra se u proglasu, mo} koncentrisana u institucije i nedostupna qudima na ~ije `ivote uti~e.“Time se gra|ani i gra|anke postavqaju na margine i daje upori{te fa{izmu“, pi{e u saop{tewu. Vi{e od tri godine OC CK13 svojim radom i programom kreira antifa{isti~ku kulturu i `ivot Novog Sada. S. K.

JU^E U KASARNI „ALEKSANDAR BERI]”

Se}awe na poginule mornare U kasarni „Aleksandar Beri}“, na Limanu 4, ju~e je, polagawem venaca na spomen-plo~u postavqenu na lafetu brodskog protivavionskog topa 20 mm, obele`ena 19. godi{wica pogibije pripadnika Re~ne flotile, zastavika prve klase Stevana Markovi}a i Kristijana Lampreta. Nakon minuta }utawa, vence su polo`ili predstavni-

ci Komande Re~ne flotile Vojske Srbije i porodice stradalih. Zastavnici prve klase Stevan Markovi} i Kristijan Lampret poginuli su izvr{avaju}i borbeni zadatak na re~nom minolovcu na 1387. kilometru Dunava, na u{}u reke Drave 1991. godine. M. B.

„STAN” TRA@I OD VLASTI

PREDAJA DOKUMENATA ZA DE^JI DODATAK

[alteri rade i vikendom

munalne policije, gde }e sve do tan~ina biti obja{weno {ta je wihov posao. Sem toga, na{e preduze}e je podr`alo i akciju Omladine „Jazas“, tako {to }e se distribuirati prazne uplatnice, na koji }e gra|ani koji `ele mo}i da uplate za obolele od ove opake bolesti i tako doprinesu ovoj humanoj akciji – navela je Gale{ev. Uslov za dobijawa jednog ra~una s nulom je da gra|ani posledwih {est meseci pla}aju redovno ra~une za komunalije i to do 20. u mesecu a penzioneri do 30. Akcija bi trebalo da traje dve godine i da obuhvati sve redovne plati{e. Informaciju o tome koju kuglicu u okviru akcije „Plava ku}na ra~unaqka“ imaju, kao i informaciju o broju bodova, svi gra|ani mogu da pro~itaju od narednog meseca na svom ra~unu-priznanici. Q. Na.

Povratak gradskih poslova, ili {trajk Zaposleni u JKP „Stan“ verovatno }e naredne sedmice stupiti u {trajk, ukoliko ove nedeqe ne uspostave kontakt sa direktorom Milenkom Peri~inom radi prevazila`ewa finansijske krize u firmi, re~eno je na ju~era{woj konferenciji za novinare u Gradskom ve}u Saveza samostalnih sindikata Novog Sada. Sindikat od Peri~ina, ali i od Grada kao osniva~a, tra`i vi{e poslova i odgovornosti prema Novosa|anima, jer „Stan“ odr`ava preko 95 odsto stambenog fonda u gradu. Uprkos velikom poverewu skup{tina stanara, re~eno je u susretu s novinarima, firmi trebaju i gradski poslovi, zbog ~ega je i osnovana. Predstavnik Upravnog odbora zaposlenih Du{an Samarxi} je kazao da je 2008. godine u aprilu i maju firma ostvarila prihod od oko 70 miliona dinara, a u novembru pro{le godine svega 40 miliona dinara. - „Stanu“ fale poslovi od gradskih firmi, oko 20 do 30 milona. Vi{e ne radimo za „Tr`nicu“,

“Parking servis“ i druge gradske firme, a upravo nam to treba podvukao je Samarxi}. Kao {to se zna, odborni~ka ve}ina je na nedavnoj sednici grad-

rektora, a u peticiji su zaposleni tra`ili od odbornika da to ne prihvate. Prema re~ima predsednika sindikata u „Stanu“ Zdravka Mandi}a, firma ve} vi{e od pola

Na delu je namerno uni{tavawe preduze}a, radi prepu{tawa privatnom sektoru, koji nije tehni~ki opremqen ni osposobqen (Zoran Radosavqevi}) skog parlamenta, ne uva`avaju}i vi{e od 310 potpisa radnika „Stana“, imenovala Peri~ina za di-

godine nije dobila nijedan posao, od kada je Peri~in stupio na ~elo firme.

- Nije opravdawe osvrtati se na period odranije i kriviti drugoga, a istovremeno ni{ta ne preuzimati da firma ne tone jo{ vi{e - poru~uje Mandi}. Predsednik Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u stambenokomunaloj privredi grada Zorana Radosavqevi}a smatra da je na delu namerno uni{tavawe preduze}a, radi prepu{tawa privatnom sektoru, koji nije tehni~ki opremqen ni osposobqen. - Namera gradske vlasti je da „Stan“ uni{ti po modelu kako je to u~iweno u privatizacije celokupne srpske privrede - naveo je Radosavqevi} i naglasio da komunalci, pou~eni iskustvom ovda{wim ali i iz okolnih zemaqa u tranziciji, ne}e olako prepustiti privatluku gradske komunalne firme. Zaposleni u „Stanu“ mese~no primaju oko 22.000 dinara u proseku (s toplim obrokom i regresom), {to je 65 odsto od onoga {to im je propisano kolektivnim ugovorom. U firmi je trenutno 430 radnika, a 2008. godine na platnom spisku je bilo 480 zaposlenih. Z. Deli}


utorak9.novembar2010.

VOJVODINA / NOVI SAD

DNEVNIK

c m y

10

LITIJA PRO[LA ULICAMA SREMSKE MITROVICE

Proslavqena slava Mitrovdan SREMSKA MITROVICA: Slavskim bdewem u Sabornoj crkvi, sve~anom akademijom, arhijerejskom liturgijom u Sabornom hramu, koju je vodio episkop sremski Vasilije, osve}ewem slavskog kola~a i koqiva, te sve~anom litijom od Saborne crkve do Bazilike svetog Dimitrija, po kome je grad i dobio ime, ju~e je u prepodnevnim ~asovima obele`ena Slava grada Sremske Mitrovice – Mitrovdan. Bazilika svetog Dimitrija je sagra|ena tokom petog veka, u znak se}awa na ovog sveca, za koga se prema nekim izvorima tvrdi da je ro|en u Sirmiumu i da je bio |akon prvog sirmijumskog episkopa Irineja, pogubqenog po~etkom ~etvrtog veka, dok se na drugoj strani tvrdi da je sveti Dimitrije porekom iz Soluna i da ga je imperator sirmijumski Maksimijan Herkulije postavio za vojvodu, veruju}i da }e Dimitrije biti dobar progoniteq Hri{}anstva. Me|utim, sveti Dimitrije je javno, pred imperatorom, priznao da je primio Hristovu veru.Tada je utamni~en, a prema predawu, ubili su ga

rimski vojnici, zatekav{i ga u molitvi. On je za{titnik i grada Soluna, a ruska crkva ga smatra za{titnikom Sibira. Posle sve-

~anosti povodom slave Grada, sino} je na gradskom trgu u centru Sremske Mitrovice, prire|en i koncert grupe „Van Gog”. S. B.

Obnova jo{ jedne raskrsnice IN\IJA: Ure|ewe jedne od najfrekfentnijih i najopasnijih raskrsnica u In|iji, kod Lukoilove pumpe, gde prolazi i magistralni put M-22, otpo~e}e krajem idu}e godine. Rekonstrukcijom ove raskrsnice re{i}e se problem zastoja u saobra}aju u ovom delu grada. - Lukoil-ova pumpa ima privremenu dozvolu za rad koja isti~e u martu, a nakon toga }e biti preseqena u jugoisto~nu radnu zonu ispred „Juvitane”. Kada se pumpa izmesti zapo~e}emo projektovawe, a rekonstrukcija bi trebala da zapo~ne ve} krajem idu}e godine – ka`e direktor Direkcije za izgradwu op{tine In|ija Uro{ ]uruvija.

DANAS U NOVOM SADU BIOSKOPI Jadran: "Legenda o ~uvarima" (18), "@ena sa slomqenim nosem" (19.45), "Po~etak" (21.30)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te, Scena "Pera Dobrinovi}": "Yandrqiv mu`" (19.30) Novosadsko pozori{te "Izgubqeno ~ove~anstvo" (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka "Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti"; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka "Vojvodina od paleolita do sredina dvadesetog veka", "Vojvodina izme|u dva rata", "Antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941–1945"

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme, rodile su: BLIZANCE: Jovanka Dimovi} iz \ur|eva (de~ake), DEVOJ^ICE: Svetlana Mrdovi}, Sowa Vrtikapa, Antonela Grma{, Jelena Milinovi}, Svetlana Kalajxi}, Ivana [e}erov, Dragica Filipovi}, Jovana Petkovi}, Radmila Bejatovi}, Marina Radi} iz Novog Sada, Jelena [u}ov iz Nadaqa, Sandra Loli} iz In|ije, Jelena Stojanov i Melanija Topalov iz Futoga, Ru`ica [trbac iz Sremskih Karlovaca, Jelena Vuki} iz Ba~a, Jelena Kova~evi} i Andrijana Brki} iz Petrovaradina, Svetlana Petrovi} iz Koviqa, Dragana Ranisavqev iz Mo{orina, Marina Radi{i} iz Veternika, Behara Beri{a iz Obili}a, Nata{a Mr|an iz Obrovca, Ivana Jano{i iz Veternika, DE^AKE: Sla|ana Vajagi}, Jelena Beredika, Sne`ana Haxovi}, Irena Ki{, Dragana Dmitri}, Jelica \uki}, Kimeta Salihi, Qiqana Vajagi}, Jelena Jovi~i}, Na|a Male{, Emina Osmani, Dragana Pavlica, Gabrijela Mitrovi} iz Novog Sada, Kristina Kova~ iz Belog Blata, Maja Rodi} iz Kraji{nika, Kristina Zeqkovi} iz Crvenke, Smiqana Srem~evi} i Tatjana Vuleti} iz Sremskih Karlovaca, Milana Radanovi} iz ^uruga, Bogdanka Novakovi} iz Bo|ana, Biqana Milosav iz I|o{a, Radmila Koletar iz Be~eja, Jasmina ^apanda i Nikolina Kova~ iz Selen~e, Ana Petrovi} iz Bor~e, Cvijeta Te{i} iz [ajka{a, Aleksandra Raki} iz Rumenke i Gabriela Maglovski iz Pivnice.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Smiqana Buda Vukovi} (1936) u 9.45 ~asova, Vladimir \ura Pavli} (1941) u 10.30 (ispra}aj), Du{anka Justana Marinkov (1925) u 11.15 (ispra}aj), Darinka Save Budim~i} (1928) u 12, Mika Veselka Radulovi} (1922) u 12.45, Pavle Ivana Jeleni} (1934) u 13.30, Dragan \ura Peki} (1974) u 14.15 i I{tvan Aristida Feher (1972) u 15 ~asova.

Ova raskrsnica je me|u posledwim u In|iji kojoj je neophodna rekonstrukcija zbog poboq{awa uslova za normalno odvijawe saobra}aja. - Pre ove rekonstruisane su raskrsnice kod Zmaj Jovine i Cara Du{ana ulice, Branka Radi~evi}a-Kraqa Petra-Sowe Marinkovi} i Zanatlijska i Novosadska, koje su sada komforne, opremqene semaforima i neophodnom signalizacijom i potpuno bezbedne. Prema planu regulacije saobra}aja kod Lukoil-ove pumpe planirana je kru`na raskrsnica, mi smo uradili idejno re{ewe, ostaje nam da ga doradimo i zatra`imo dozvolu od Puteva Srbije - zakqu~io je Uro{ ]uruvija. S. Bojevi}

VODI^

TELEFONI VA@NIJI BROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica ATP Vojvodina 4889-777, 4889-716 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Prijateqi dece 522-987 i 452-543 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040

POLIKLINIKA „PEKI]”, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danomod 8 do 20, subotom od 8 do 14 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENA SLU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

BILJA&OLJA, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs „KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


VOJVODINA

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

[I\ANI BRINU O IZBEGLIMA I RASEQENIMA

Dvanaest porodica dobilo krov nad glavom [ID: Jo{ 1991. godine kada je ratni vihor poterao Srbe iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine preko op{tine [id, tada se u Crveni krst prijavilo 43.000 lica, a dva puta vi{e ih je nastavilo put u Republiku Srbiju. Na teritoriji op{tine [id ostalo je 15.573 lica, od tog broja dr`avqanstvo i li~nu kartu, dobilo je 15.073 lica, a wih 500 ima va`e}i izbegli~ki status koji traje do naredne godine - ka`e u {idskom Crvenom krstu Du{ica Poletan. Op{tina [id u saradwi sa Komesarijatem za izbeglice u proteklih godina re{avala je neka goru}a pitawa izbeglih i raseqenih lica sa wene teritorije podnetim projektima koji su se

odnosili na: pomo} u gra|evinskom materijalu, dohodovna pomo} za pokretawe radne aktivnosti, pomo} u paketima za hranu, pomo} u ogrevu. -Po prvom konkursu za izbegla i raseqena lica u na{oj op{tini dodeqeno je {est paketa gra|evinskog materijala ~ija je pojedina~na vrednost 375.000 dinara. Tako je {est porodica na na{em podru~ju imalo priliku da renovira kupqenu ku}u ili dogradi novi prostor i obezbedi porodici boqe uslove za `ivot. U drugom krugu dodeqeno je 17 gra|evinskih paketa za isto toliko porodica ~ija je vrednost bila od 100.000 do 150.000 dinara. U ovoj godini izgra|eno je pet monta`nih ku}a i to po jedna u Morovi-

S podele kqu~eva novim stanarima

}u, Ada{evcima, Kukujevcima, Jameni i Berkasovu. Za ekonomsko osamostaqewe izbeglica 14 porodica dobilo je nov~anu pomo}

po ovom programu do 15 do 50.000 dinara za kupovinu traktorskih prikqu~aka ili stoke, krave ili krma~e. Tu je postojao samo jedan

uslov, a to je da zapo~eti biznis izbeglice moraju voditi najmawe dve godine, {to su oni i prihvatili - pri~a Poletan. U naredni potez fonda za pru`awe pomo}i izbeglim i raseqenim licima iz Novog Sada jeste otkup seoskih ku}a. Kupqeno je sedam ku}a, a po zavr{etku konkursa te ku}e dobilo je sedam izbegli~kih porodica. Tako su izbeglice na podru~ju op{tine [id dobile 12 objekata, za 12 porodica koje sada imaju krov nad glavom. Ako se ra~unaju i oni koji su dobili gra|evinski materijal, wih je 31 porodica, {to je zna~ajno za podru~je ove op{tine. Izbeglice su dobile i pomo} u hrani, a raspisan je i konkurs za dodelu ogreva. D. Savi~in

SINDIKAT JAVNIH SLU@BI RAZO^ARAN PONA[AWEM UPRAVE GRADA

Tu`bama do putnih tro{kova Qubqan~ani pred „Hemofarmom”

SLOVENA^KI STUDENTI FARMACIJE U „HEMOFARMU”

Zadivqeni robotima i qudima

VR[AC: Koncern „Hemofarm” iz Vr{ca ve} du`e vreme nastoji da mladima iz Vr{ca, gradova {irom zemqe, pa inostranstva predstavi ova gigant srpske i evropske farmaceutske industrije i upozna ih sa onim {to se ovde proizvodi. Vr{a~ki sredwo{kolci, pa i mla|i, ovde kroz dru`ewe sa farmaceutskim stru~wacima fabrike su u prilici da mnogo toga saznaju o proizvodwi lekova koji mnogima `ivot zna~e. Tu dolaze i studenti iz Beograda, gde gde su u prilici da saznaju kako se sve ono {to u~e na fakultetu radi na najsavremeniji na~in u procesu proizvodwe {iroke palete proizvoda. Tako je u organizaciji Ameri~ke privredne komore u Srbiji i Centra za razvoj karijere u akciji „Saznajte iz prve ruke” gostima kod „Hemofarma” ovih dana bilo 90 studenata farmacije iz Qubqane. O koncernu

slovena~kim akademcima govorila je PR menaxer ove ku}e Gordana Lazi} Velovan, videli su film o procesu proizvodwe, a potom obi{li pogone ~vrstih formi, inekcijskih programa i visokoregalno skadi{te, gde i po~iwe proces proizvodwe. - Impresionirani smo, nismo imali predstavu koliko je ovo veliki kompleks. Kao studenti druge i tre}e godine nismo bili u prilici da budemo u kontaktu sa farmaceutskom industrijom. Dolazak ovde je za nas veoma zna~ajno korisno i nadasve prelepo iskustvo za sve nas – rekla je predsednica Slovena~kog udru`ewa studenata farmacije Petra [arak. - Mene je odu{evila tehnologija koju smo videli, automatizacija, svi oni roboti i ure|aji , a najvi{e qudi koji su nam sve obja{wavali – prenela je utiske studentkiwa iz Qubqane. R. Jovanovi}

SUSRETI REZERVNIH VOJNIH STARE[INA ALIBUNARA

Tu su da pomognu kad god je nevoqa SELEU[: Prohladno jesewe jutro, a iz mesta op{tine Alibunar pristi`u ~lanovi Organizacije RVS ovog kraja. Tu su nekada{wi aktivni oficiri podoficiri i drugi koji su nekada bili u sastavu oru`anih snaga zemqe, a u wihovim vojni~kim kwi`icama nema vojnog rasporeda, posledwi je odavno precrtan. ^lanovi Organizacije RVS nisu vi{e u sa-

je u op{tini Alibunar Vekoslav Cvetkovi}. - Iako oru`ane snage na{e zemqe nemaju potrebe za vojni~kim anga`ovawem, mi imamo dosta poslova koje mo`emo da obavqamo u civilnom sektoru. U elementarnim nepogodama kao {to su poplave, po`ari i druge neda}e, na{i ~lanovi su glavni organizatori akcija u spasavawu `ivota gra|ana, materijalnih dobara – rekao je Cvetkovi}. Gosti i doma}ini su se nadmetali u razli~itim disciplinama, a bilo je skoro stotinak u~esnika. U nadmetawu u bacawu bombe prvo mesto su podelili Jon George Be{lija i Branislav Klari}, u skoku u daq pobedio je [andor \erfi, u ga|awu Takmi~ewe za zabavu i odr`avawe kondicije iz vazdu{ne pu{ke najstavni deo Vojske Srbije i spadaju precizniji je bio Jo`ef Omasta, u red nevladinih organizacija. U u bacawu kugle prvak je \urica op{tini Alibunar ORVS je opBeli}, Zdravko \elkapi} u pikastao i na{ao druge sadr`aje. du, u pucawu penala Petar Arde- Mi smo odlu~ili da na{u Opqan, a u {ahu je pobedio Milan {tinsku organizaciju rezervnih Povi}. U~esnici su se dru`e}i se vojnih stare{ina zadr`imo. Tu se}ali svojih vojni~kih dana, sve su brojni sposobni qudi koji }e i do agresije NATO snaga na na{u u novim prilikama i neprilikazemqu, a potom je usledilo dru`ema imati {ta da rade - re~e na na we uz vojni~ki gula{. Idu}e godisve~anom otvarawu predsednik ne vide}e se u nekom drugom mestu, Skup{tine Op{tine Alibunar Seleu{ je zaslu`io sve pohvale za Du{an Jovanovi}. gostoprimstvo na ovom sustretu A da je to zaista tako, potvr~lanova RVS op{tine Alibunar. dio je predsednik ove organizaciR. Jovanovi}

ZREWANIN: Nije samo Op{tina Se~aw u buli zbog neispla}ivawa putnih tro{kova prosvetarima, nego i grad Zrewanin, kome iz Sindikata javnih slu`bi Vojvodine prete ~ak tu`bama i blokadom gradskog ra~una. Jer, zaposleni u Gradskoj upravi, javnim preduze}ima i ustanovama koje se finansiraju iz buxeta, a kojima je lokalna samouprava po zakonu du`na da ispla}uje tro{kove za dolazak na posao, potra`uju te naknade od kojih ne `ele da odustanu. Pride - nepo{tovawe dogovora koji je krajem septembra postignut sa gradona~elnikom Miletom Mihajlovim isprovociralo je koordinatora pomenutog sindikata Ranka Hrwaza da povu~e potpis sa sporazuma, posle ~ega je pokrenut postupak za anga`ovawe Agencije za mirno re{avawe radnih sporova. - Prihvatili smo predlog gradona~elnika kojim je utvr|ena dinamika re{avawa problema oko isplate zaostalih i budu}ih putnih tro{kova. Samo deset dana posle kompromisa u lokalnoj

VESTI Nagrade najboqim u~enicima APATIN: U~enicima osnovnih i sredwih {kola sa podru~ja op{tine koji su prethodne godine postigli izuzetne rezultate na takmi~ewima od op{tinskog do Republi~kog nivoa i to u svim oblastima i wihovim mentorima povodom Dana prosvetnih radnika uru~ene su nagrade. Nagradu, kwigu Apatinca Tomislava [imunovi}a „Tragom apatinskih zanatlija” dobilo je 50 u~enika i 30 mentora, dok je devet sportskih ekipa O[ „@arko Zrewanin” dobilo sportske dresove kao i ekipa u malom fudbalu iz Sredwe tehni~ke {kole sa Domom u~enika. - Ovo je deseti put da se na podru~ju apatinske op{tine na ovakav na~in obele`ava Dan prosvetnih radnika i jedan od dokaza da se mladima i obrazovawu i sportu poklawa velika pa`wa- rekao je pr Op{tine Zoran M.Mandi} na prijemu u velikoj skup{tinskoj sali. Nagrade je u~enicima i wihovim mentorima uru~io predsednik op{tine @ivorad Smiqani} koji se zahvalio prosvetnim radnicima koji su uspeli kod u~enika da probude `equ za znawem i takmi~arski duh pa je sve vi{e onih koji na takmi~ewima posti`u zavidne rezultate. J. P.

Godi{wica „Pe{~anika”

Ne}e da blokiraju buyet, ve} da stvari dovedu u red

blizu ~etrnaest miliona dinara. Ina~e, 19. oktobra pro{le godine dogovoreno je da zaposleni koji su korisnici gradskog prevoza mese~no dobijaju naknadu od 1.200 dinara, a da tro{kovi me|ugradskog prevoza budu u visini mese~ne karte. Upitan {ta }e, posle povla~ewa potpisa sa sporazuma, u~ini-

Prete blokadom {kola Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine nedavno je upozorio da bi u Op{tini Se~aw mogle biti zatvorene {kole ako lokalna samouprava nastavi sa praksom da profesorima i nastavnicima ne ispla}uje naknadu za putne tro{kove. SPRV je napomenuo da se~awska op{tina u posledwih nekoliko godina izuzetno te{ko ispuwava svoje zakonske obaveze, ali da je sada situacija vi{e nego dramati~na. samoupravi su se pona{ali kao da sastanka nije ni bilo. Ispalo je da je izvr{na vlast samo kupovala vreme – rekao je Hrwaz za „Dnevnik”. Po wegovim re~ima, u ustanovama kulture putni tro{kovi kasne i po ~etiri meseca, u {kolama dva meseca, a dugovawa prema nekim zaposlenima datiraju i od pro{le godine. Hrwaz isti~e da ukupan dosada{wi dug iznosi

11

ti Sindikat javnih slu`bi Vojvodine, on je „kao iz topa” odgovorio: „Nema slede}ih koraka”. - Lokalna samouprava nema vi{e na osnovu ~ega da umawuje putne tro{kove. Ako ih ispla}uje, mora ih ispla}ivati u celosti. Ne bude li tako, posle svake isplate ima}e inspekciju rada za vratom i tu`be, pa }e ti tro{kovi biti vi{estruko ve}i. A mi }emo uspeti u tome. Za{to

bismo se odricali ne~ega {to nam garantuje Zakon o radu? Do sada su nam ve} isplatili silne milione za sudske tro{kove, a sve zbog wihove nea`urnosti i neodgovornosti – napomenuo je Hrwaz. Uprkos svemu, dodao je on, u sindikatu se trude da za{tite gradski buxet. Jer, od oko ~etrnaest miliona, koliko iznose dugovawa, mo`e se do}i i do cifre od 50 miliona dinara. - [ta smo onda uradili? Nije nam ciq da se blokira buxet, ve} da se stvari dovedu u red, odnosno da se po{tuju zakon i uredbe. Da pare idu tamo gde moraju, a ako ima vi{ka, onda }emo investirati i raditi neke druge stvari – zakqu~io je sagovornik „Dnevnika” i precizirao da iz gradske kase mese~no treba obezbediti oko pet miliona dinara za putne tro{kove zaposlenih u preduze}ima i ustanovama koje su buxetski korisnici. Iz Gradske uprave Zrewanin nisu odgovarali na ove prozivke. A i da jesu, opravdawe bi verovatno bilo kao i ono koje je stiglo iz se~awske op{tine – u buxetu nema dovoqno novca za sve potrebe. @. Balaban

NEDOVOQNO NOVCA ZA SVE PROJEKTE U OP[TINI [ID

Dogodine prostorni plan op{tine [ID: Udarna ta~ka dnevnog reda na ju~era{woj sednici SO [id bila je dono{ewe re{ewa o prihvatawu izve{taja o buxetu za devet meseci ove godine. Ukupan prihod iznosio je 407.956.647 dinara, buxeta je mawi od planiranog za 2010. godinu u visini 55,49 odsto, a u odnosu na isti period 2009. godine za 7, 84 posto. Po re~ima rukovodioca odeqewa za finansije Jadranke Nedi}, buxet se punio sopstvenim prihodima u iznosu od 30,98 posto, ustupqeni prihodima u visini 44,84 posto. Transferi od drugih nivoa vlasti iznosili su 23,69 posto, a jedan posto ~ine donacije. Ukupni rashodi u proteklom periodu iznosili su 407.462.470,82 dinara. Sude}i po diskusijama, novac je racionalno tro{en, ali ga nije bilo dovoqno za narasle potrebe ove pograni~ne op{tine. Zato je narodni poslanik @eqko Brestova~ki rekao da }e naredna godina obezbediti vi{e novca i za fru{kogorska sela Biki} Do, Sot, Privinu Glavu i Molovin, bez obzira na wihovo u~e{}e u mesnom samodoprinosu, kada je u pitawu obezbe|ewe ovih sela pitkom vodom. Idu}e godine asfalt }e dobiti putni

pravac [id-Batrovci-autoput, ali i put [id-Vi{wi}evo-Bosut. - Po~etkom naredne godine usvoji}e se i postorni plan op{tine [id. Tim planom predvi|ena je i industrijska zona na Koridoru-10. To }e biti zeleno svetlo da mi uredimo taj deo od koga }e idu}e i narednih godina za`iveti industrija - zavr{io je Brestova~ki. U nastavku rada doneta je odluka o planu regulacije za deonicu dr`avnog puta broj 18 Ne{tin-Erdevik, a donet je i plan regulacije za grani~ni prelaz [id, koji predstavqa zna~ajne promene naboqe na ovom dr`avnom prelazu. Odbornici su obave{teni i o neuspelom referendumu u MZ [id, ali i onim koji su uspeli u mesnim zajednicama Gibarac, Va{ica i Kukujevci. Rukovodilac odeqewa Op{tinske uprave @ivka Sremac predlo`ila je osnivawe ustanove galerije slika „Sava [umanovi}” koja je osnovana 1960. godine, kao poklon majke Save [umanovi}a op{tini [id. Novina je da }e se direktor ove ustanove birati na konkursu. D. Savi~in

ZREWANIN: U Pozori{nom klubu „Zeleno zvono” u Zrewaninu, ve~eras }e, u 19 sati, biti obele`ena desetogodi{wica postojawa emisije „Pe{~anik”. Tim povodom publici }e se obratiti autorka emisije Svetlana Luki}, narodna poslanica Vesna Pe{i} i advokat Sr|a Popovi}. Tema razgovora, izme|u ostalog, bi}e i obele`avawe Svetskog dana borbe protiv fa{izma. Ina~e, „Zeleno zvono” je ju~e saop{tilo da je minulog vikenda nepoznati po~inilac oskrnavio bilbord ispred Narodnog pozori{ta „To{a Jovanovi}”, koji je najavqivao tribinu „Pe{~anika”. Na bilbordu su osvanule fa{isti~ke oznake sa konotacijom usta{kih obele`ja. - Izra`avamo sna`an protest protiv svih ekstremisti~kih grupa i pojedinaca, koji na bilo koji na~in poku{avaju da izvr{e atak na op{tu demokratiju i lik i delo gostiju zrewaninskog Pozori{nog kluba – poru~ili su iz „Zelenog zvona”. @. B.

Bati}eva pomo} {esto~lanoj porodici SRPSKA CRWA: U sklopu humanitarne akcije predsednika Demohri{}anske stranke Srbije i narodnog poslanika Vladana Bati}a, koji se odrekao svojih poslani~kih primawa u korist finansijske potpore porodicama slabog materijalnog stawa sa troje i vi{e dece, prvi ~ek pomo}i stigao je ovih dana u Srpsku Crwu. Ovaj humani gest doneo je radost u dom porodice @eqka Gli{ina koji sa suprugom i ~etvoro dece, {kolskog i pred{kolskog uzrasta, `ivi od socijalne pomo}i i de~ijeg dodatka od oko 12.000 dinara mese~no. Stigao je prvi od ukupno {est mese~nih ~ekova od po 10.000 dinara, {to }e im omogu}iti da lak{e preguraju nastupaju}u zimu. ^ek je na simboli~an na~in, u ime Bati}a, porodici Gli{in predao predsednik Op{tinskog odbora DHSS u Novoj Crwi Dragi{a Latinovi}. - Nije bogat ~ovek onaj koji ima. Bogat je onaj koji je spreman da to {to ima podeli sa onima koji su u nevoqi i kojima je neophodna pomo} – istakao je Latinovi}. @. B.


CRNA HRONIKA

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

c m y

12

U VI[EM SUDU U SREMSKOJ MITROVICI OSU\EN BORIS MARKETI]

^etiri godine zbog heroina Boris Marketi} (24), nezaposleni radnik iz Sremske Mitrovice, osu|en je na ~etiri godine zatvora za krivi~no delo proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga. Ovu presudu izreklo mu je krivi~no ve}e Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, sa sudijom Nikolom Radanovi}em na ~elu. Pravosna`nost ove presude, na koju je branilac nepravomo}no osu|enog Borisa Marketi}a najavio `albu Apelacionom sudu u Novom Sadu, sa~eka}e na slobodi. Marketi} je u novembru i decembru 2008. uhva}en da je neovla{}eno prodavao heroin u Sremskoj Mitrovici, i to po 400 dinara za „kvoter“. Re~ je o

~etvrt grama heroina namewenog za jednu upotrebu. Policija je polovinom decembra 2008. godine, prilikom pretresa ku}e u kojoj je Boris Marketi} `iveo s neven~anom suprugom, prona{la osam pakovawa heroina, ukupno dva grama, a u travi pored ku}e prona|ena su jo{ 23 paketi}a heroina, odnosno oko {est grama droge upakovane za prodaju. Osim toga, u ku}i je prona|ena i vaga za razmeravawe heroina, a Boris Marketi} je odmah policiji izjavio da je osam paketi}a nabavio za vlastitu upotrebu, a da ne zna za 23 paketi}a heroina na|ena u dvori{tu.

NESRE]A KOD LE@IMIRA, NA FRU[KOJ GORI

Sleteo s druma i poginuo

U te{koj saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~e ujutro oko jedan ~as kod sela Le`imir na Fru{koj gori, poginuo je voza~ putni~kog automobila „nisan“ Darko K. (34) iz La}arka, kod Sremske Mitrovice. Darko K. je, voze}i brzinom neprilago|enom uslovima puta i stawu vidqivosti, „nisanom“ u velikoj brzini sleteo s kolo-

voza u kanal, udario u drvo i prevrnuo vozilo na krov. Mada je Darko K. brzo izvu~en iz smrskanog „nisana“, izdahnuo je na licu mesta. Uvi|aj je obavio de`urni istra`ni sudija osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, u prisustvu zamenika tu`ioca i tehni~ku pomo} policijskih slu`benika iz Sremske Mitrovice. S. B.

DVOJAC SE TERETI ZA ILEGALNO ORU@JE

Zbog pi{toqa u pritvor

An|elko N. (28) iz Plu`ina, u Crnoj Gori i Veqko R. (35) iz Novog Sada pritvoreni su na 30 dana re{ewem istra`nog sudije Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici jer su nedozvoqeno dr`ali dva pi{toqa „brauning“ i CZ, kalibra 7,65 milimetara. Naime, prilikom rutinske kontrole na drumu, policajci su

kod An|elka N. i Veqka R. u kolima prona{li dva pi{toqa u ilegalnom posedu, pa su ih, zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo nedozvoqene proizvodwe, dr`awa, no{ewa i prometa oru`ja i eksplozivnih naprava, priveli u policiju, a onda uz krivi~nu prijavu predali istra`nom sudiji. S. B.

NA POMOLU RE[EWE NESTANKA DE^AKA IZ OKOLINE VELIKOG GRADI[TA

^eka se DNK analiza lobawe Lobawa koja je prona|ena prekju~e u ataru sela Majilovac kod Velikog Gradi{ta pripada mla|oj mu{koj osobi i na woj su vidqivi tragovi povre|ivawa. Da li je re~ o lobawi tranestogodi{weg \or|a Andreji}a, koji je nestao 22. jula, pokaza}e analize DNK i druge, ~iji se rezultati o~ekuju narednih dana. Prethodnih dana u ataru Majilovca prona|ene su i patike i torba, ~iji }e vlasnik, tako|e, naknadno biti utvr|en. Po{to se potraga na licu mesta nastavqa, u policiji o~ekuju da }e narednih dana biti prona|en jo{ neki deo tela ili li~ni predmet.

\or|e Andreji}

Branilac osumwi~ene majke po slu`benoj du`nosti, advokat Srbislav Stojanovi}, u nedequ je bio zate~en podatkom o pronalasku lobawe jer jo{ uvek nije dobio nikakve informacije od istra`nog sudije. – Istra`ne radwe u ovom slu~aju zavr{ene su u petak, saslu{awima posledwih svedoka. Ukoliko se ispostavi da prona|ena lobawa pripada de~aku, verujem da }e se istraga nastaviti, ali jo{ je rano pri~ati o tome – rekao je Stojanovi}. \or|e Andreji} nestao je 22. jula oko 18 sati, nakon {to je oti{ao na wivu s majkom Marinom (38), koja je tri dana kasnije osumwi~ena za wegovo ubistvo. Iako je opse`na potraga trajala

danima, uz u~e{}e oko 400 policajaca, me{tana i lovaca, de~ak za to vreme nije prona|en, niti se nai{lo na bilo kakav trag o wemu. Osumwi~enoj majci 25. jula odre|en je pritvor, koji je, po nedavnoj odluci Apelacionog suda, produ`en do 25. novembra. Po{to de~akovo telo, kao glavni dokaz ubistva, do sada nije prona|eno, pretpostavqalo se da majka po zavr{etku istrage ne mo`e biti optu`ena za najte`e krivi~no delo. Zbog nedostatka tela, deo javnosti smatrao je da je de~ak, najverovatnije, odveden iz zemqe, ali su u Vi{em sudu sve vreme odbacivali ovakve sumwe, smatraju}i ih neosnovanima. – Mi smo uvereni u to da de~aka ne treba tra`iti daqe od atara Majilovca jer imamo osnovanu sumwu da ga je majka ba{ tamo usmrtila i zakopala. Bilo kakve druge pretpostavke predstavqaju neosnovane konstrukcije – rekao je nedavno v. d. predsednika Vi{eg suda u Po`arevcu Jovica Mitrovi}. Za ubistvo sina \or|a osumwi~ena je wegova majka Marina, s kojom je de~ak vi|en posledwi put kako odlazi van sela. Ona se posle dva dana vratila ku}a s povredama i modricama po telu, ali bez de~aka. Tim stru~waka bolnice u beogradskom Centralnom zatvoru dva meseca je ve{ta~io Marinu Andreji}. Psihijatri, sociolozi i psiholozi svakodnevno su radili s osumwi~enom ne bi li otkrili {ta se dogodilo s de~akom, ali i utvrdili da li je bila u to vreme ura~unqiva. Po zakonu, istraga protiv Marine Andreji}, koja je u pritvoru od jula, mo`e trajati najdu`e {est meseci, do 25. januara, posle ~ega mora biti podignuta optu`nica ili doneta odluka o odustajawu od wenog krivi~nog gowewa. (Tanjug)

Posle ovog otkri}a Marketi} je uz krivi~nu prijavu, pod osnovanom sumwom da je proizvodio i stavqao u promet opojne droge, predat istra`nom sudiji tada{weg Okru`nog suda u Sremskoj Mitrovici, koji mu je odredio i pritvor od 17. decembra 2008. do 26. januara 2009. godine. Po zavr{enoj istrazi Okru`no javno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv Borisa Marketi}a, a na glavnom pretresu pred sudskim ve}em dokazano je da je optu`eni posedovao drogu, {to je on delimi~no i priznao, kao i da je kod wega na|ena i vaga za razmeravawe heroina, ali i da je razmera-

vao i pakovao heroin, koji je kasnije prodavao u Sremskoj Mitrovici. Optu`eni je tokom glavnog pretresa uporno tvrdio da je osam pakovawa na|enih u ku}i u kojoj je `iveo kupio za vlastitu upotrebu, ali nije saop{tio ime prodavca, a da nije znao za 23 paketi}a, prona|ena u travi pored ku}e i da ta droga nije pripadala wemu. Sudsko ve}e sudije Nikole Radanovi}a je posle sprovedene rasprave i analize svih materijalnih dokaza, te delimi~nog priznawa okrivqenog izreklo Marketi}u nepravosna`nu kaznu od ~etiri godine zatvora. S. Bojevi}

ZBOG SUMWE DA JE POZNATU FARMACEUTSKU KU]U O[TETIO ZA PET MILIONA EVRA

Uhap{en Jovica Stefanovi} Nini, vlasnik „Srboleka” U nastavku akcije na suzbijawu krivi~nih dela iz oblasti zloupotreba u postupcima privatizacije uhap{eni su Jovica Stefanovi} (51), zvani Nini, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora privrednog dru{tva „Srbolek“ AD Beograd i Mladen Lu~i} (43), biv{i generalni direktor privrednog dru{tva „Srbolek“ AD Beograd, saop{teno je ju~e iz MUP-a. Kako je navedeno u saop{tewu, Stefanovi}, koji je i vlasnik privrednog dru{tva „MD Nini“ iz Ni{a, i Lu~i} iz Beograda uhap{eni su zbog Jovica Stefanovi} Nini postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo zloupomenskom periodu preuzetu robu treba slu`benog polo`aja. Osumnije pla}ao, a time je pribavio wi~eni Stefanovi} i Lu~i} su u nov~anu korist u iznosu od periodu od 24. oktobra 2006. do 8. 8.963.355,00 dinara. aprila 2010. godine, izvr{ili Osumwi~eni Stefanovi} je topromet medicinskih preparata i kom 2008. godine sirovinu za prolekova iz prodajnog asortimana izvodwu lekova privrednog dru„Srbolek“, privrednom dru{tvu {tva „Srbolek“, ukupne vredno„MD Nini“, ukupne vrednosti sti 13.209.893,45 dinara, prodao 1.631.215.657,88 dinara. Potom su, „Habit Farmu“ iz Ivawice, a da protivno uredbi o kriterijumima prodaju nije evidentirao u poza formirawe cene lekova i zvaslovnim kwigama preduze}a „MD ni~nim cenovnicima „Srboleka“, Nini“, ~ime je sebi pribavio imokupcu „MD Nini“ odobrili dodatvinsku korist u iznosu od ni popust u ukupnom iznosu od 13.209.893,45 dinara. Na taj na~in 468.883.539 dinara. osumwi~eni su naneli ukupnu Kako se navodi, Stefanovi} je {tetu „Srboleku“ u, do sada, utvru periodu od 19. septembra 2008. do |enom iznosu od preko 5.000.000 26. jula 2010. godine, bez zakqu~eevra. wa Ugovora o poslovnoj saradwi i U toku su daqe provere poslobez sredstava obezbe|ewa pla}avawa „Srboleka“, koje se odnose wa, suprotno zvani~nim cenovnina poslovawe sa drugim privredcima, isporu~io robu „Srboleka“ nim dru{tvima, ~ijim radom uprakupcu „Belmedic“ doo Leskovac, vqa Jovica Stefanovi}, dodaje se ukupne vrednosti 35.853.421,52 diu saop{tewu. nara i bez osnova odobrio dodatni Hap{ewe su izvr{ili policijpopust u visini od {est do 38 poski slu`benici MUP-a, Uprave sto. „Belmedic“ u navedenom vrekriminalisti~ke policije i Po-

Jedan od protesta radnika „Srboleka“

Kupovao firme u Srbiji i Makedoniji Jovica Stefanovi}, zvani Nini, koji je ju~e uhap{en zbog sumwe da je o{tetio kompaniju „Srbolek“, u proteklih nekoliko godina kupio je ve}i broj firmi u Srbiji i Makedoniji. U Srbiji je 2004. godine kupio ve}inski paket akcija mlinarskog preduze}a „Trivit-mlin“ iz Vrbasa, na berzi je godinu dana kasnije kupio akcije Pivare „Ni{„, ~ime je postao jedan od tri najve}a akcionara tog preduze}a. Akcije beogradskog „Srboleka“ na Beogradskoj berzi po~eo je da kupuje 2005. preko firmi „Jugoremedija“ iz Zrewanina i „Jaka“ iz Radovi{a. Trenutno je vlasnik 25 odsto akcija „Srboleka“. Stefanovi}eva firma „Nini“ iz Ni{a je 2005. na aukciji kupila i ni{ko preduze}e „Prosveta“. U~estvovao je i u privatizacijama firmi „Luksol“ iz Zrewanina, „Vetprom“ iz Novog Sada, „Medela“ iz Vrbasa i „@itomlin“ iz Ni{a. Stefanovi} je 2006. preko firme „Nini“ kupio i preduze}e „EI-Femid“ iz Bele Palanke za 21 milion dinara.

licijske uprave za grad Beograd, u saradwi sa Vi{im javnim tu`ila{tvom u Beogradu. Hap{ewe bisnismena Jovice Stefanovi}a Ninija, vlasnika kompanije „Srbolek“, dovelo je u nezavidnu situaciju radnike tog preduze}a kojima se samo pre tri sedmice obavezao da }e isplatiti zaostale zarade i pokrenuti proizvodwu. Predstavnici zaposlenih, akcionara i sindikata u tom preduze}u o~ekuju da dr`ava {to pre re{i problem lo{e sprovedene privatizacije i da se izbegne da firma zbog nagomilanih dugova i problema

„U posledwe dve godine malo novca leglo je na ra~un. Ove godine je na ra~un ’Srboleka’ leglo samo pet miliona dinara“, kazao je Go~evi} i napomenuo da su ra~unice sindikata da je „za pet godina Nini iz firme izneo oko 30 milona evra“. Predsednik sindikata „Nezavisnost“ Tomislav Grubi} izjavio je da u tom sindikatu nisu iznena|eni hap{ewem Jovice Stefanovi}a Ninija. „Mesecima unazad ukazivali smo dr`avnim organima na nezakonito pona{awe na{eg poslodavca. Potpisali smo i Protokol o pokretawu proizvodwe i prekidu {trajka koji je trajao vi{e od

Nezakonito u „Jugoremediju” Jovica Stefanovi} Nini poznat je {iroj javnosti nakon obavqene privatizacije „Jugoremedije“. Akcionari tog preduze}a su sve vreme tvrdili i nakon vi{e godina uspeli da doka`u da je ulazak Stefanovi}a u vlasni{tvo te farmaceutske zrewaninske ku}e bio nezakonit. Ta prodaja je nakon silnih komplikacija bila poni{tena od strane Agencije za privatizaciju. ode u ste~aj. Hitna rekacija dr`ave, kako navode, potrebna je i zbog toga {to „Srbolek“ proizvodi va`ne lekove za srpsko tr`i{te, pre svega lek za bolesti srca - nitroglicerin. Predsednik Saveza samostalnog sindikata u tom preduze}u Zoran Go~evi} izjavio je Tanjugu da }e predstavnici dr`ave obe}awe koje su dali pre dva i po meseca ispuniti. „To zna~i, da nastavimo da radimo bilo sami, bilo u saradwi sa farmaceutskom ku}om ’Galenika’. Na{a dugovawa nisu nepremostiva, jer Jovica Stefanovi} nama mnogo vi{e duguje, nego {to mi drugima dugujemo“, rekao je Go~evi}. On je dodao da „ima {anse i prilike da ’Srbolek’ sopstvenim radom najkasnije za {est meseci stane na svoje noge“ i naglasio da se o~ekuje i podr{ka Ministarstva zdravqa, odnosno preporuke {ta treba uraditi u narednom periodu. „Sada se ni{ta ne proizvodi. Ima ne{to robe na zalihama, ali to nije dovoqno“, kazao je on i dodao da su „mogu}e nesta{ice nekih lekova na tr`i{tu“. Koliko je „Srbolek“ zapravo o{te}en ukazuje i to da na ra~un firme Stefanovi} nije upla}ivao zara|eni novac, istakao je on.

dva meseca. Nijednu obavezu koju je preuzeo iz protokola Jovica Stefanovi} nije ispunio i prekora~io je sve rokove“, naveo je Grubi} u saop{tewu poslatom medijima. Ina~e, da postoje nezakonitosti u poslovawu „Sroboleka“, krajem oktobra ove godine ukazao je i Savet za borbu protiv korupcije u svom izve{taju koji je prosledio Vladi Srbije. Ta dr`avna institucija je iznela hronologiju cele privatizacije, a u izve{taju se, izme|u ostalog navodi da su se od 2005. godine prakti~no sve trgovinske transakcije „Srboleka“ obavqale preko Stefanovi}evih firmi, koje „Srboleku“ nisu pla}ale za robu. U Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja 12. oktobra ove godine je potpisan Protokol o re{avawu problema u kompaniji „Srbolek“ kojim se vlasnik obavezao da izmiri obaveze prema radnicima. Tom prilikom Stefanovi} se obratio medijima istakav{i da }e ispo{tovati ono {to je dogovoreno i zahvalio se ministarstvu i sindikatima na kooperativnosti u pregovarawu. Stefanovi} nije precizirao odakle }e biti obezbe|en novac za izmirewe obaveza ve} je odgovorio da }e ispuniti obaveze i precizirao da je preduze}e „apsolutno likvidno“. (Tanjug)


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

13

MINISTAR UNUTRA[WIH POSLOVA IVICA DA^I]:

Policija vodi istragu protiv Ace Tomi}a Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da policija vodi istragu protiv generala Ace Tomi}a

Aco Tomi}

povodom navoda da je skrivao ha{kog begunca Ratka Mladi}a. – O tome se vode odre|ene istrage, a sve {to je vezano za Mladi}a je u nadle`nosti ne samo policije nego i Tu`ila{tva – rekao je Da~i} novinarima u Skup{tini Srbije. On je kazao da }e policija u~initi sve {to je u wenoj nadle`nosti ukoliko Tu`ila{tvo bude nalo`ilo dopunske istrage povodom navoda da je Tomi} skrivao Mladi}a. Na pitawe novinara kako gleda na nova saznawa o tome da je Tomi} skrivao Mladi}a i da je istraga stopirana po nalogu tada{weg ministra pravde Zorana Stojkovi}a, Da~i} je odgovorio da o tome ne zna ni{ta i da je to bilo davno pre nego {to je on postao ministar. (Tanjug)

POVODOM ZAHTEVA TU@ILA[TVA U PREDMETU PROTIV OPTU@ENIH ZA SKRIVAWE RATKA MLADI]A

Jo{ bez odluke o izuze}u sudije

Vi{i sud u Beogradu ni ju~e se nije oglasio informacijom da li je doneta odluka povodom zahteva Prvog osnovnog tu`ila{tva u Beogradu, podnetog 4. novembra, kojim se tra`i izuze}e glavnog sudije i jednog ~lana sude}eg ve}a u postupku koji se pred Prvim osnovnim sudom vodi protiv desetoro optu`enih za navodno pomagawe u skrivawu ha{kom optu`eniku, odbeglom generalu Ratku Mladi}u od 2002. do 2006. u Beogradu. O zahtevu za izuze}e predsednika sude}eg ve}a Dragana Gari}a i jednog od dvoje sudije porotnika, koji je podnet u pro{li ~etvrtak, oko sat pre termina u kojem je bilo zakazano objavqivawe presude u ovom predmetu, nadle`an je da odlu~i predsednik Vi{eg suda u Be-

lati pravde ~ekali informaciju o tome da li }e biti objavqena presuda u wihovom predmetu, i kada. U ovom postupku, koji je po~eo pre ~etiri godine, zavr{ne re~i iznete su u ponedeqak, 1. novembra, kada je glavni sudija Dragan Gari} zakazao objavqivawe presude za ~etvrtak, 4. novembar, u 10 sati. Me|utim, do toga nije do{lo jer je Tu`ila{tvo sat ranije podnelo zahtev za izuze}e predsednika ve}a. Tu`ila{tvo je u zavr{noj re~i predlo`ilo osu|uju}u presudu za svih desetoro optu`enih za pomagawe u skrivawu Mladi}a od 2002. do 2006. u Beogradu, iznose}i ocenu da je wihova krivica “dokazana tokom postupka”. Odbrana je u zavr{noj re~i predlo`ila da svi okrivqeni

CRNI VIKEND NA PUTEVIMA JU@NE BA^KE

Tri smrti u tri udesa

Nenad Stojanovi} (1979) iz Karavukova poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i na licu mesta ju~e oko dva sata posle pono}i u Ba~kom Petrovcu. On je, voze}i motor neprilago|enom brzinom, sleteo s puta i udario u parkiranu traktorsku prikolicu, saop{tila je ju~e novosadska policija. Kako je "Dnevnik" pisao, preksino} je na raskrsnici na

Detelinari u Novom Sadu u sudaru "micubi{ija" i "lade" `ivot izgubila Katica Raki} (1937) iz Zmajeva. Tako|e, dan ranije je na putu izme|u Ba~ke Palanke i Obrovca u udesu "pe`oa" i "autobusa" smrtno stradao Boris Kuburovi} (1990) iz Ba~ke Palanake koji je bio za upravqa~em automobila. M. V.

PROCES U NOVOSADSKOM SUDU ZA POKU[AJ UBISTVA U BEGE^U

Danas presuda za pucaw u kafani Glavni pretres protiv Zlat~unqivosti okrivqenog. Pri ka Teofilovi}a Zlaje (41), rotome je analiziran uticaj alkodom iz Vukovara s prebivaliholisanosti, strukture li~no{tem u Bege~u, optu`enog za sti i afekata okrivqenog. poku{aj ubistva 1. aprila u ugoIna~e, po re~ima svedoka, u stiteqskom lokalu u tom mestu, prvoj sva|i do{lo je do fizi~zavr{en je ju~e u novosadskom kog obra~una u kojem je povreVi{em sudu, a objavqivawe pre|en okrivqeni, dok je u drugom sude ve}a, kojim predsedava sudija Svetlana Tomi}-Joki} zakazano je za danas u 13 sati. Po navodima optu`nice, okrivqeni je pomenutog datuma oko 21.30 ~as u kafi}u "Tref as" u Partizanskoj ulici poku{ao da li{i `ivota me{tanina Aleksandra Petrovi}a (30). Wemu se pripisuje da je nakon kra}e rasprave s Petrovi}em oti{ao do svoje ku}e, gde je uzeo pi{toq ru~ne izrade, prilago|en za ispaqivawe lova~kih metaka, ~ije dr`awe i no{ewe nije dozvoqeno. Nakon povratka u lokal, nastavio je verbalni sukob, posle ~ega je Petrovi} pri{ao do wegovog stola, a ubrzo potom je okrivqeni Teofilovi} ustao i izvukao oru`je iz pojaPalata pravde u Novom Sadu sa, usmerio cev prema grudima mladi}a s kojim se svakafanskom susretu, neposred|ao i ispalio metak. Tom prino potom, a pre pucwa, Petrolikom Petrovi} je zadobio provi} uhvatio okrivqenog za restrelnu ranu mekih tkiva predvere. we desne strane grudnog ko{a Zamenica Vi{eg tu`ioca za koju su lekari ustanovili da Slobodanka Jovi~i} tra`ila je je laka telesna povreda, navodi da optu`eni bude ka`wen jer je, se u optu`nom aktu. po wenom mi{qewu, dokazno Ve{taci su se u vi{e navraono {to mu se optu`nim aktom ta, pa i ju~e, izja{wavali o urastavqa na teret.

U CENTRU NOVOG SADA

Ukrao znakove?

Optu`eni nikako da do~ekaju presudu

ogradu zato {to je Prvo tu`ila{tvo zatra`ilo i izuze}e predsednice Prvog osnovnog suda. U Vi{em sudu ju~e ni na kraju radnog vremena nismo mogli dobiti bilo kakvu informaciju u vezi s odlukom o zahtevu za izuze}e, ve} nam je samo najavqeno da se danas s tim u vezi mo`e o~ekivati saop{tewe. Po informacijama iz Tu`ila{tva, koje su preneli mediji, izuze}e sudije Gari}a je zatra`eno „zbog sumwe u pristrasnost“. Advokati odbrane su povodom ~iwenice da je zahtev za izuze}e sudije podnet sat pre objavqivawa presude, ocenili da se „tako ne{to nikad nije desilo u na{em pravosu|u“. Advokati su i ju~e, zajedno sa svojim brawenicima, u beogradskoj pa-

budu oslobo|eni od optu`bi jer, po oceni advokata odbrane, “nisu dokazane”. Druga teza odbrane je da – u situaciji kad nijedan sud pravosna`nom presudom nije utvrdio da je general Mladi} po~inio krivi~na dela koja mu se optu`nicom Ha{kog tribunala stavqaju na teret, te u svetlu va`ewa pretpostavke nevinosti i za wega – nema ni krivi~nog dela pomagawa u~iniocu posle izvr{enog krivi~nog dela, za koje se optu`eni terete. U ovom postupku su optu`eni: Stanko Risti} i wegov sin Predrag Risti}, Blagoje Govedarica, Sa{a Badwar, Borisav Ivanovi}, Marko Lugowa, Ratko Vu~eti}, Qiqana Vaskovi}, kao i wen sin Bojan i }erka Tatjana Vaskovi}-Jawu{evi}. J. J.

Saobra}ajka na Detelinari

Policija je podnela krivi~nu prijavu protiv Aleksandra A. (1988) iz @abqa, koji je osumwi~en da je na uglu ulica Arse Teodorovi}a i Stefana Stefanovi}a u centru Novog Sada uklonio saobra}ajne znake i poneo ih sa sobom. Mladi}u, kome se stavqa na teret da je prisvojio znake "stop" i "obavezan smer desno", pripisuje se krivi~no delo uni{tewa, o{te}ewa i uklawawe znakova kojima se upozorava na opasnost. Wega je ubrzo prona{la patrola, navodi se u ju~era{wem saop{tewu novosadske Policijske uprave. M. V.

UHAP[EN MLADI] IZ KULE

Droga odvela u pritvor Policijski slu`benici Odeqewa kriminalisti~ke policije u Somboru odredili su zadr`avawe do 48 sati Agronu J. (1984) iz Kule zbog osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ene proizvodwe i stavqawe u promet opojnih droga. Zajedni~kim radom kriminalisti~ke policije i policijskih slu`benika PS u Kuli, prilikom pretresa, u stanu osumwi~enog prona|ene su dve najlonske kesice i {est papirnih paketi}a s materijom za koju se osnovano sumwa da ke he-

roin, deset paprinih kesica paracetamola, novac i digitalna vaga za precizno merewe. Istog dana, pretresom stana Darija S. (1986) iz Kule, prona|eno je 13 paketi}a sasu{ene materije, za koju se pretpostavwa da je marihuana. Agron J. je u zakonskom roku, uz zahtev Vi{eg javnog tu`ila{tva u Somboru za sprovo|ewe istrage, priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Somboru koji mu je odredio pritvor do 30 dana. J. P.

– Optu`eni je mewao iskaze, od prvog datog u policiji do onih vi{e puta datih u postupku, a nije mogao da objasni razli~itost u odbrani. Sud treba da pokloni veru iskazu o{te}enog koji je je ostao nepromewen – navela je Slobodanka Jovi~i}.

– Do opaqewa nije moglo do}i samo od sebe. Pucano je s udaqenosti od oko metar, a cev je bila gotovo prislowena na grudi. Pri dolasku u kafanu, rekao je: "Sad }e{ da vidi{ ko }e da plati pi}e i ko je baja...", {to govori o wegovoj nameri da ga li{i `ivota. Delo je izvr{io s umi{qajem. Do bitno smawene ura-

~unqivosti do{lo je pre svega iz strukture li~nosti koju do detaqa opisuju ve{taci. Branilac optu`enog Rajko Marinkovi} je, suprotno tome, izjavio da je optu`nica ~iweni~no neodr`iva i pravno neutemeqena: – Okrivqeni je postupao u nu`noj odbrani da bi {titio sebe, a o~igledna je bitna razlika u gra|i okrivqenog i o{te}enog – naveo je Marinkovi}. – Kako je, ina~e, druga~ije mogao reagovati? Do{lo je do nehatnog ispaqewa. Nagla{avam da je moj brawenik hraniteq porodice, da je imao te`ak `ivot, da je posledica dela laka telesna povrda, da nije osu|ivan, da je ve{tak dozvolio mogu}nost nehatnog opaqewa, da je bio u stawu bitne smawene ura~unqivosti, da se kaje i da je poku{ao samoubistvo. Ne vidimo {ta bi dru{tvo dobilo wegovim ka`wavawem. Smatram da ne postoji potreba za ka`wavawem. Okrivqeni Teofilovi} je zaplakao kad je dobio priliku da se izjasni u zavr{noj re~i i okarakterisao svoju situaciju "maslom" druge osobe, koja, kako je kazao, `eli da uni{ti wega i wegovu porodicu. – Ja sam dobrovoqni davalac krvi, nisam do{ao da uzimam tu|u krv – rekao je kroz suze optu`eni. M. Vuja~i}

NA SU\EWU ZA UBISTVO FRANCUSKOG NAVIJA^A

Svedok promenio iskaz

Na su|ewu optu`enima za ubistvo francuskog dr`avqanina Brisa Tatona pro{le godine u Beogradu, ju~e je za{ti}eni svedok delimi~no promenio iskaz dat kod istra`nog sudije, navode}i da je to u~inio radi za{tite svog identiteta, ali i da mu niko ne preti i da se ose}a sigurno. Za{ti}eni svedok A-2 prvo je ispri~ao da je kobnog dana {etao pored kafi}a "Zuzus" na Obili}evom vencu i da je iznenada zapazio tu~u. – Bila je velika galama, svuda su letele stolice i tada sam zapazio de~ka krvave glave kako je u{ao u kafe "Zuzus" – rekao je A-2, napomenuv{i da se posle desetak sekundi, radi svoje bezbednosti, uputio prema Ulici kneza Mihaila. Nakon {to mu je predsednica sudskog ve}a Mirjana Ili} pro~itala iskaz koji je dao istra`nom sudiji u martu pro{le godine, a u kojem je naveo da je u to vreme kao konobar bio zaposlen u kafi}u "Zuzus" i da je tog dana radio u popodnevnoj smeni, A-2

je rekao da je ta~an iskaz koji je dao istra`nom sudiji, napomiwu}i da ga je promenio da bi sakrio svoj identitet. Po iskazu datom istra`nom sudiji, A-2 je rekao da su tog dana u kafeu "Zuzus" sedela dva mladi}a koja su, kada je sukob po~eo, "istr~ala napoqe u tu~u". Jednog od wih bi, kako je ranije rekao, prepoznao, jer se pojaviqivao u emisiji Televizije B-92 "Insajder", ali ju~e nije mogao da potvrdi da je taj mladi} me|u okrivqenima. Iako je odbrana negodovala, ~itawe iskaza u kojem je objavqeno da je za{ti}eni svedok tada bio student Vi{e poslovne {kole i da je bio zaposlen u kafi}u "Zuzus", sudija Ili} je rekla da te informacije ne otkrivaju wegov identitet jer svedok vi{e ne radi u spomenutom kafi}u. Nastavak su|ewa je zakazan za danas, kada bi putem videolinka iz suda u Tuluzu trebalo da svedo~e francuski dr`avqani koji nisu mogli da do|u u Srbiju. (Tanjug)


utorak9.novembar2010.

DRU[TVO

c m y

14

IME MILUTINA MILANKOVI]A PONEO AMFITEATAR FAKULTETA TEHNI^KIH NAUKA

Nau~ni genije pod svojim krovom Obnovqen i najsavremenijim u~ilima opremqen amfitetar A-2 na Fakultetu tehni~kih nauka Univerziteta u Novom Sadu dobio je ime Milutina Milankovi}a, velikana nauke, gra|evinskog in`ewera (bio je prvi Srbin doktor tehni~kih nauka), astronoma, matemati~ara, geofizi~ara, autora najpreciznijeg astronomskog kalendara na svetu, ali iznad svega, utemeqiva~a moderne klimatologije i klimatskog modelirawa, koji je, odlukom NASE, svrstan me|u 15 najzna~ajnijih nau~nika sveta. Modernu akademsku u~ionicu, ju~e je, u prisustvu mnogobrojnih uglednih zvanica, otvorio i "kumovao" joj dodeqivawem Milankovi}evog imena, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin, na sve~anosti uprili~enoj u okviru manifestacije "]ulumovi dani", koju tradicionalno organizuju Dru{tvo za popularizaciju nauke Novi Sad i FTN, u

Foto: S [u{wevi}

znak se}awa na profesora @ivojina ]uluma, istaknutog nau~nog radnika, strastvenog i predanog promotera i popularizatora nauke, kojem je Milankovi} bio profesor na Beogradskom univerzitetu. Obnovu amfiteatra "Milutin Milanko-

vi}" (oko 12 miliona dinara) platio je Fakultet sopstvenim novcem, a ju~era{wim ~inom i skupom FTN je, po re~ima wegovog dekana prof. dr Ilije ]osi}a, zaokru`io niz sve~anosti kojima je obele`io svoju 50. godi{wicu. Na po~etku tog sve-

~arskog kruga, 27. marta, otvoren je tako|e obnovqeni, najve}i amfiteatar FTN-a, koji je poneo ima Nikole Tesle. O Milankovi}u, kao i o wegovom |aku @ivojinu ]ulumu (ro|enom ba{ na Mitrovdan, 1911) nadahnuto su govorili pokrajinski sekretar za nauku i tehnolo{ki razvoj prof. dr Dragoslav Petrovi} i prorektor UNS-a prof. dr Pavle Sekeru{, dok je akademik Hajdin odr`ao impresivnu, `ivopisnu i vrlo emotivnu besedu o Milankovi}u. Sve~anost je bogatim muzi~kim programom uveli~ao virtuoz na fruli Bora Dugi}. Ina~e, na Novosadskom univerzitetu, trojica najve}ih nau~nih genija koja je iznedrio srpski narod – Tesla, Pupin i Milankovi} – ovekove~ena su i dodeqivawem wihovog imena jednom fakultetu (u Zrewaninu) i amfiteatrima na PMF-u i FTN-u. V. ^eki}

ZAVO\EWE REDA U GRADOVIMA

Komunalna policija dr`avu pribli`ava gra|anima Promocijom u Skup{tini Srbije ju~e je najavqen po~etak rada Komunalne policije, koju su osnovali Beograd, Novi Sad, Vaqevo, Po`arevac, Zrewanin, Sremska Mitrovica, [abac i Sombor. Predsednik Srbije Boris Tadi} je izjavio da svi gra|ani mogu biti ponosni zbog po~etka rada Komunalne policije, nove slu`be koja }e dr`avu pribli`iti gra|anima. Pribli`avawe dr`ave gra|anima nije jednostavan posao, rekao je on, kada se imaju u vidu stare navike i odro|enost dr`ave od gra|ana: – Va{ posao ne}e biti lak jer }ete se suo~iti s lo{im navikama gra|ana, u~vr{}enim tokom decenija – rekao je predsednik Tadi} na sve~anosti u parlamentu, obra}aju}i se komunalnim policajcima. Tadi} je izjavio da Komunalna policija od prvog dana mora da gradi autoritet i kredibilitet te slu`be.

– O~ekujem da }e komunalni policajci promeniti izgled gradova da bi Srbija postala urednija i organizovanija dr`ava. Ukoliko budete odlu~ni, a pravedni i strogi, i ako razumete probleme qudi, izgradi}ete kredibilitet va{e slu`be – izjavio je Tadi}, uz konstataciju da nije ideja dr`ave da je se qudi pla{e ve} da je po{tuju. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} rekao je da su poslovi komunalnog reda i za{tite `ivotne sredine optere}ivali rad policije, koja nema dovoqno resursa da se wima bavi na na~in kakav }e primewavati Komunalna policija. On je izjavio da su 360 komunalnih policajaca obu~avali najboqi policijski stru~waci. Zajedni~ki rad policije, Komunalne policije i gradova je najboqi primer partnerstva za 21. vek. Ministar za dr`avnu upra-

vu i lokalnu samoupravu Milan Markovi} izrazio je uverewe da }e Komunalna policija pomo}i gra|anima da `ive u lep{em, urednijem i bezbednijem okru`ewu, a gradona~elnik Beograda Dragan \ilas je ocenio da }e glavni posao komunalnih policajaca biti pomo} gra|anima i re{avawe problema divqih de-

ponija, kr{ewa komunalnog reda i parkirawa. – Da li je 300 komunalnih policajaca dovoqno da, kada se sutra probudimo u Beogradu sve sija, blista, niko se pogre{no ne parkira, ni{ta nije prqavo? Nije. Ali, nije dovoqno ni 300.000 komunalnih policajaca – izjavio je \ilas.

UMRE@AVAWE

Radionica za novinare Grupa omladinaca iz Zrewanina, starosti od 15 do 25 godina, ima}e priliku da, u okviru projekta “Umre`avawe”, u~estvuje u radionicama o novinarstvu, veb-dizajnu i muzici. Ovaj projekat finansiraju Ministarstvo omladine i sporta i grad Zrewanin, a sprovodi ga lokalna Kancelarija za mlade, u partnerstvu s Kulturnim centrom. – Analiziraju}i Lokalni akcioni plan za mlade, uo~ili smo da je nedostatak informisa-

nosti me|u omladinom jedan od ve}ih problema, zbog ~ega smo stavili akcenat na taj segment – izjavio je ju~e koordinator Omladinskog infocentra Nemawa Golu{in. – Tokom novinarskih radionica ima}e priliku da saznaju kako da {ire informacije koje poseduju. Projekat je nastavak strate{kog rada na poboq{awu polo`aja mladih u lokalnoj zajednici i ima za ciq da osna`i petnaestoro polaznika koji }e se u budu}nosti baviti in-

formisawem svojih vr{waka i kreirawem omladinske kulturne politike u zrewaninskoj Kancelariji za mlade. Na radionicama, koje }e se odr`avati subotom, polaznike }e o finesama pisanog, televizijskog i radijskog novinarskog zanata upoznati novinari “Dnevnika”, regionalnog nedeqnika “Zrewanin”, RTV “Santos” i drugi. @. B.

DODEQENE NAGRADE „DR \OR\E NATO[EVI]”: Na Dan prosvetnih radnika ju~e su u Izvr{nom ve}u Vojvodine trinaesti put uru~ena priznawa “Dr \or|e Nato{evi}” koja se dodequju pred{kolskim ustanovama, osnovnim i sredwim {kolama iz Vojvodine, kao i vaspita~ima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima koji su ostvarili izuzetne rezultate u obrazovnom, odnosno vaspitnom radu u prethodne dve godine. Za {kolsku 2009/10. godinu priznawe, koje se sastoji od poveqe, plakete i nov~ane nagrade, dobili su magistar istorije i nastavnik u Osnovnoj {koli “Vuk Karayi}” iz Ba~ke Palanke Predrag Vajagi}, Pred{kolska ustanova “P~elica” iz Apatina, O[ “Servo Mihaq” iz Mu`qe, kod Zrewanina, O[ “1. oktobar” iz Boto{a i Op{ta dvojezi~na gimnazija “Svetozar Markovi}” iz Novog Sada. Priznawe ovogodi{wim dobitnicima uru~io je predsednik Skup{tine Vojvodine [andor Egere{i, koji je istakao zna~aj i ugled autenti~nog pokrajinskog Foto: R. Hayi} priznawa “Dr \or|e Nato{evi}”. I. D.

DNEVNIK

ZAU[KE

^uvaj se kom{ije i kad donosi lekove Poglavqe prvo: putovawe – Juniorska olimpijada za fizi~are odr`a}e se u decembru u Nigeriji. U na{em {esto~lanom timu je i u~enica “Jovine” gimnazije M. K., koja je lokalnu konkurenciju preliminarno odrala na relevantnim takmi~ewima i testovima. Talentovana M. K. po~inila je neoprostiv greh, koji }e je, po svemu sude}i, spre~iti da u Africi predstavqa na{u zemqu. Ta “na{a zemqa” je wena diskvalifikaciona i nau~na jeres, po{to nadle`no ministarstvo, u kooperaciji s Dru{tvom fizi~ara Srbije nema novaca da mlade po{aqe u Nigeriju. Li{eni svake odgovornosti, Nadle`ni }e kasnije, mrtvi ozbiqni, pri~ati o problemu odliva mozgova. Pametni koji su pobegli kaza}e da su to u~inili u nu`noj samoodbrani. Poglavqe drugo: upoznavawe – Pro{le smo nedeqe saznali da Vojvodina nije Haiti. Zemqotres od pet stepeni Rihterove skale ovde se de{ava tek jednom u 500 godina i potpredsednik Vlade svedo~i da nije previ{e opasan. Kraqeva~ko pomerawe tla odnelo je dva `ivota, zbog ~ega su novosadski neimari potreseno razmislili da li da espreso popiju s jednom, ili dve ka{i~ice {e}era. Bez mleka, jer su u `alosti, a i nema ga. Poglavqe tre}e: banalnost – Dva su `ivota uga{ena i u Leskovcu i ^a~ku, na skelama. U radni~kom raju zvanom Srbija svake godine na poslu strada 40 qudi, od ~ega polovina gra|evinaca. Ne znam za{to se di`e panika: od 12.000 neprijavqenih bau{telaca, pogine svega 1,6 promil?! Uostalom, vlast to ne tretira kao `ivotnu katastrofu nego kao socijalnu brigu o nezaposlenima.

Poglavqe ~etvrto: strast – Dok ne pojede lava, na{em je ~oveku sviwa kraq `ivotiwa, a dok ne ubije kraqa – dobar je i premijer. Na va{aru u selu Male Pijace paori vele da krma~e i prasad ne vra}aju ni ono {to pojedu. Zara|uje onaj ko radi na veliko, niko ne}e muzare, svi bi mu{ke za tov, a mangulice su na ceni zbog mesa i mawka ponude. To {to klani~ki va{ar previ{e li~i na Parlament je tako|e neka vrsta gra|anske strasti. Poglavqe peto: opsednutost – Sindikat “Ujediwene seoske mlade” zadovoqno je zakqu~io da je wihovim naporima PIO zakon ubla`en po voqi radnog i umirovqenog naroda, iznevereno dodav{i da su wihovi pravi zahtevi zapravo nedosti`ni u ovim okolnostima. Ja im di`em zdravicu jer su pre`iveli no} s Vladom i uspeli da sa~uvaju nevinost za novu udaju. Vlada je, prosto – opstala. Poglavqe {esto: bolest – Dr`ava je prvi put u istoriji apelovala na gra|ane da ~uvaju lekove. Apoteke ne mogu da skladi{te dotrajale medikamente, zbog ~ega se penzionerima i hipohondrima s genima hr~ka preporu~uje {tekovawe do daqweg. ^uvaj se kom{ije i kad donosi lekove. Poglavqe sedmo: smrt – Rado Srbin gine na drumu. Na{u qubav prema mo}nim automobilima nadja~ava iskqu~ivo pasija ka java{luku. Ove godine, dve hiqade voza~a ban~ilo je u kafani “Ocvala savest”, punim gasom pod punim gasom. Kada je stigao konobar, ceh su {eretski prosledili nedu`nima i impresionirali dru{tvo. Ra~un pla}a 19 mali{ana, `rtava niske strasti i visokog barbarizma. Igor Mihaqevi}

IN MEMORIAM

Ozren Krstono{i} (1913–2010) U 97. godini u svom rodnom Be~eju, kojem je posvetio ceo novinarski vek, umro je dugogodi{wi dopisnik "Dnevnika" Ozren Krstono{i} – ~ika Oza. Ro|en je neposredno pred Prvi svetski rat, a mladost je proveo u Kraqevini Jugoslaviji, tragaju}i za mladala~kim idealima. Taman kada je pomislio da ih je prona{ao, izbio je Drugi svetski rat, koji ga je odveo u zarobqeni{tvo u logore na Bawici i Mauthauzen. U Jugoslaviju se vratio 1945. godine i ubrzo nakon toga postao ata{e za {tampu u Ma|arskoj i dopisnik Tanjuga iz Budimpe{te. Pet godina nakon povratka u zemqu postaje stalni dopisnik "Dnevnika" iz Be~eja. Od 1961. pa sve do penzionisawa, krajem sedamdesetih godina pro{log veka, ~ika Oza, vredni hroni~ar svog rodnog grada i wegove okoline, svakodnevno je obave{ta-

vao ~itaoce "Dnevnika" o `ivotu u ovom delu Ba~ke, zgodama i nezgodama wenih `iteqa. Odlazi u penziju u 65. godini, ali sve do pre deset godina, dakle pune tri decenije, nastavqa da pi{e za lokalne "Be~ejske novine", u kojima je imao hroniku iz pro{losti Be~eja. Neumorno je pisao o zadu`binama, Uro{u Predi}u i drugim poznatim qudima iz ove varo{i koji su napravili svetsku karijeru, ispisivao rodoslove mnogih poznatih be~ejskih porodica... Posledwih deset godina nije mogao da pi{e, ali je usmeno prenosio svoje veliko znawe i iskustvo mladim kolegama, pri~ao im o pro{losti i qudima iz Be~eja. Zbog toga su ga kolege posebno volele, cenile i po{tovale. Sahrana Ozrena Krstono{i}a je danas u 14.30 sati na Pravoslavnom grobqu u Be~eju.


KULTURA

DNEVNIK

FEST U BEOGRADU OD 25. FEBRUARA DO 6. MARTA

U kom si filmu Me|unarodni filmski festival (Fest), 39. po redu, bi}e odr`an, pod sloganom „U kom si filmu“, od 25. februara do 6. marta 2011. godine u Beogradu. Na sajtu Festa se navodi da }e 39. Fest biti odr`an u Sava centru, Kulturnom centru, Muzeju Kinoteke i u renoviranoj dvorani Doma omladine u Beogradu. „Na predstoje}em Festu }e biti prikazani skoro svi najboqi i nagra|eni filmovi sa najve}ih festivala u posledwih osam meseci, kao {to su festivali u Berlinu, Kanu, Veneciji, Torontu, kao i brojni drugi zna~ajni novi fil-

movi svetske produkcije, najnoviji filmovi zna~ajnih autora ali i ostvarewa najmla|ih, budu}ih zvezda svetskog filma“, pi{e na sajtu festivala. Na sajtu festivala se dodaje da }e publika i po{tovaoci Festa imati prilike da na vi{e sajtova interaktivno doprinose i samoj kampawi festivala, a da }e zavr{na kampawa pod sloganom „U kom si filmu“ trajati vi{e od 50 dana, od sredine januara do kraja festivala. Kompletan program 39. Festa bi}e objavqen 15. januara, a ulaznice }e biti pu{tene u prodaju 1. februara 2011. godine.

SUTRA PREMIJERNO „SABRANA DELA VIQEMA [EKSPIRA” U POZORI[TU MLADIH

Tri glumca u svim ulogama Na velikoj sceni Pozori{ta mladih sutra u 20 ~asova premijerno }e biti izvedena predstava „Sabrana dela Viqema [ekspira (ukratko)“ Adama Longa, Xesa Borgesona i Danijela Singera, koju su „adaptirali, re`i-

vu, jer im pru`a veliku slobodu i mogu}nost da se razigraju. Stoga je Igor Pavlovi} po`eleo da, kako je rekao, napravi neku svoju verziju ovog komada, pozvao svoje kolege, na{ao koproducente, i tako je nastala

Zoltan Molnar, Igor Pavlovi} i \or|e Simi}

rali, izabrali muziku, radili sve {to treba i ne treba i igraju“ Zoltan Molnar, \or|e Simi} i Igor Pavlovi}. Radi se o predstavi nastaloj u koprodukciji trupe „Arteria“, Pozori{ta mladih i Gradskog pozori{ta u Be~eju, gde }e biti izvedena 19. novembra. Ovaj komad je svojevremeno bio postavqen u Narodnom pozori{tu / Kazali{tu / Nepsinhaz u Subotici u re`iji Kokana Mladenovi}a, i u toj predstavi su igrali \or|e Simi}, i Igor Pavlovi} koji je na ju~era{woj konferenciji za novinare podsetio da je bila izvo|ena ~ak pedesetak puta, a zatim je pre dve godine skinuta s repertoara. Glumci ina~e vole ovu predsta-

vlovi}. - Predstava se dosta zasniva na improvizaciji, a pored toga je i interaktivna i „uvla~i“ i publiku u igru. Glumcu ova predstava ostavqa jako malo vremena za presvla~ewe, rekvizite, ula`ewe iz jednog u drugi lik, napomenuo je Zoltan Molnar i dodao da mu je vrlo drago {to je uspeo da savlada toliki materijal za kratko vreme, budu}i da se kasnije pridru`io u radu na ovoj predstavi, umesto spre~enog Arpada ^ernika. To je u krajwem gluma~ka zabava, jer po re~ima \or|a Simi}a, glumac u ovoj predstavi ima prilike i da uradi sve {to je oduvek zami{qao a nije smeo. - Ova predstava je bazirana na gluma~koj ve{tini, i omogu}uje da se ona isproba. Jako sam zadovoqan dok igram Foto: B. Lu~i} ovu predstavu i na-

Gostovawe studenata iz Bawaluke U Pozori{tu mladih 11. novembra }e gostovati studenti druge godine glume s Akademije u Bawaluci. Kako je napomenuo upravnik Pozori{ta mladih Zoran \eri}, oni }e izvesti jednu tako|e zabavnu predstavu, wihovu verziju „Audicije“. ova nova predstava, koju Pavlovi} najavquje kao urnebesnu komediju, uz nadu da }e je takvom zaista do`iveti i publika. - To je divan, duhovit tekst, u kojem postoje sva op{ta mesta o [ekspiru, o onome {to znamo i {to mislimo da znamo o wemu. Sva trojica glumaca u ovoj predstavi igraju prakti~no sve likove koje je [ekspir napisao, i mu{ke i `enske - ka`e Igor Pa-

dam se da }e i publika u`ivati u woj koliko i mi - navodi \or|e Simi}. Karte za novosadsku premijeru su u prodaji, staju 400 dinara, i mogu se kupiti na blagajni Pozori{ta mladih. Kada bude premijerno igrana u Be~eju, prihod od ove predstave }e, kako je izneto, biti namewen pozori{tu iz Kraqeva koje je stradalo u zemqotresu. N. Pej~i}

IZLO@BA NIKOLE YAFA U BEOGRADSKOJ GALERIJI „OZON”

Pazi, umetnost ne ujeda Izlo`ba radova novosadskog umetnika Nikole Xafa, pod nazivom „Pazi, umetnost ne ujeda“, koja nudi ideju da se umetnost do`ivqava dodirom i drugim ~ulima, bi}e otvorena ve~eras u beogradskoj Galeriji „Ozon“, najavila je ta kulturna ustanova. Ova postavka je namewena slepim, slabovidim i slepim kod o~iju. Objekti i slike su za dodirivawe, a na~iweni su od krzna, perja, krqu{ti, kose, a koristi se i Brajevo pismo. Neobi~nost ove izlo`be je u tome {to }e umetnik doneti poveze za o~i, koje }e posetioci morati da stave i do`ive ovu postavku kao slepe osobe, rekli su Tanjugu u Galeriji „Ozon“. Od posetilaca se „zahteva“ da eksponate istra`uju dodirom, bez ustru~avawa, a ciq ovog projekta je vi{estruk: tolerancija i dijalog, poboq{awe kvaliteta `ivota osoba s hendikepom, su`ivot.

Xafo je ro|en 1950. godine u Novom Sadu. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. ^lan je Udru`ewa likovnih umetnika Srbije i Vojvodine. Od 1990. godine mawe se bavi slikarstvom, a postaje aktivan u borbi za dru{tvene vrednosti i umetni~ki dignitet. On je idej-

ni tvorac i pokreta~ grupe „Led art“ (1993), sa kojom kreira i realizuje vi{e od 30 projekata. Suosniva~ je Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu (1995) i Multimedijalnog centra „Led art“ u Novom Sadu (2000). Izlo`ba }e biti otvorena do 20. novembra.

utorak9.novembar2010.

15

FESTIVAL ISTO^NOEVROPSKOG FILMA U KOTBUSU

Pobednik Novkovi}ev „Beli, beli svet” Srpski film „Beli, beli svet” (White White World) pobednik je Festivala isto~noevropskog filma, odr`anog u Kotbusu. Re`iser Oleg Novkovi} i producent Uliks Fehmiu su ovu nagradu dobili za posebno hrabar filmski jezik kojim je hrabrim i osobenim pristupom opisanu svakodnevnu patwu „autsajdera” pretvara u mo}no estetsko iskustvo, re~eno je u Kotbusu. Radwa ove moderne tragedije doga|a se u rudarskom gradu Boru - nekada simbolu industrijskog prosperiteta, a sada simbolu postindustrijske krize koja poga|a ~itav svet. Re~ je o Rediteq Oleg Novkovi} nagra|en na festivalu u Kotbusu igri qubavi i smrti, odnosno igri strasti, ili igri presci, te nagradom distribusna \uri~i}, Neboj{a Glogoop~iwavawa i pot~iwavawa, tera. Film “Beli, beli svet” vac, Boris Isakovi}, Milica koju igraju qudi sa periferiimao je svetsku premijeru na Mihajlovi}, Marko Janketi} je, koje je napustilo i dru{tvo presti`nom InternacionalNagrada „Lubina” za najboi sopstvena sudbina. Jedino nom filmskom festivalu u Loqi film Festivala isto~no{to je u wima neuni{tivo je karnu, gde je osvojio dve nagraevropskog filma u Kotbusu dostrast i strasna `udwa za `ide i to nagradu za umetni~ki tirana je sa 20.000 evra. Ovaj votom. film „Art Cinema Award“, dok je festival, nastao 1991.na iniOleg Novkovi} je, ina~e, jenagrada za najboqu glumicu cijativu filmskog kluba bivdini autor koji je na ovom fefestivala pripala Jasni \u{e DDR, okupio je ove godine stivalu trijumfovao dva puta. ri~i}. 140 filmskih ostvarewa iz 40 Naime, 2006. godine Novkovi} „Beli, beli svet“ snimqen je zemaqa. je bio apsolutni pobednik sa prema scenariju nagra|ivane Novkovi}ev film }e premifilmom „Sutra ujutru“ sa dramske autorke Milene Marjeru u Srbiji imati 30. novemosvojenom glavnom nagradom, kovi}, a u filmu igraju Uliks bra na ostvarawu Festivala nagradom `irija kritike FiFehmiu, Hana Selimovi}, Jaautorskog filma u Beogradu.

POKRAJINSKA VLADA POLASKANA PODUHVATOM „PROMETEJA”

Specijalno priznawe Pravopisnom re~niku Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} primio je Zorana Kolunxiju, vlasnika novosadske izdava~ke ku}e „Prometej“, koja je na Sajmu kwiga u Beogradu dobila specijalno priznawe za kapitalno delo „Pravopisni re~nik srpskog jezika“, autora dr Milana [ipke. „Pokrajinska vlada je polaskana {to je u~estvovala u finansirawu tog izuzetnog izdava~kog poduhvata, koji je prepoznat ne samo kao projekat od nacionalnog zna~aja od strane onih koji se jezikom bave, nego je prepoznat i kao izdava~ki poduhvat bez presedana u kulturolo{kom smislu“, izjavio je Pajti}. Prema wegovim re~ima, privilegija je baviti se javnim poslom koji omogu}ava u~e{}e u jednom projektu koji je po svojoj prirodi istorijski. „Uveren sam da }e se „Pravopisni re~nik srpskog jezika’ na}i u svakoj biblioteci, u svakoj

U BUKURE[TU

Festival srpskog filma U Bukure{tu danas po~iwe vi{ednevni festival srpskog filma na kome }e biti prikazana najnovija ostvarewa srpskih umetnika. Festival srpskog filma traje do do 11. novembra u rumunskom glavnom gradu, u organizaciji Rumunsko-srpskog saveza prijateqstva i uz podr{ku Rumunskog nacionalnog saveza za kinematografiju. Na otvarawu festivala u~estvova}e, pored ostalih, glumica Mirjana Karanovi} i re`iser Vladimir Paskaqevi} kao i predstavnici Filmskog centra Srbije. Tokom tri dana, bi}e prikazana posledwa filmaska ostvarewa u Srbiji: „\avoqa varo{„ Vladimira Paskaqevi}a, „Tamo i ovde“ Darka Lungulova, „Kako sam postao heroj“ Mladena Mati~evi}a“, „Sveti Georgije ubiva a`dahu“ Sr|ana Dragojevi}a, „Klopka“ Srdana Golubovi}a i „Turneja „ Gorana Markovi}a.

{koli, u svakoj porodici koja dr`i do obrazovawa i `eli da unapre|uje znawa i koristi materwi jezik na pravilan na~in“, dodao je Pajti}. Kolunxija je istakao da izdava~i koji nisu nau~ne institucije ne mogu sami da realizuju tako velike projekte, zbog ~ega je finansijska pomo} Vlade Vojvodine bila od kqu~ne va`nosti. „Veoma je bitno {to smo u Novom Sadu, gde se nalazi kolevka srpskog izdava{tva, kwi`arstva i {tamparstva, uspeli da objavimo jednu ovakvu kwigu“, rekao je vlasnik „Prometeja“ i dodao da }e se u narednim godinama i daqe raditi na slede}im izdawima Re~nika. „Pravopisni re~nik srpskog jezika“ dr [ipke je kapitalno jezi~ko-leksikografsko izdawe i predstavqa prvi srpski standardnojezi~ki priru~nik u posledwih sto godina. Prijemu u vladi prisustvovao je i pokrajinski sekretar za kulturu Milorad \uri}.

NAJVI[E FRANCUSKO KWI@EVNO PRIZNAWE

Mi{elu Uelbeku nagrada „Gonkur” Francuski pisac Mi{el Uelbek ovogodi{wi je dobitnik nagrade Gonkur, za roman „La carte et le territoire“. Pesnik i romanopisac, Uelbek je prvi roman „Pro{irewe podru~ja borbe“ objavio 1994. i s wim postigao veliki uspeh. Svetsku slavu sti~e drugim romanom „Elementarne ~estice“ iz 1998, nakon kojeg je usledio roman „Platforma“. Pre pet godina objavio je roman „Mogu}nost ostrva“, a ove godine „La carte et le territoire“. Uelbek (52) u svim romanima opisuje emotivnu i seksualnu bedu i potpunu samo}u modernog ~oveka. Li{en bilo kakvih iluzija, na dru{tvo i qude gleda iz ugla usamqenika koga vi{e niko i ni{ta ne mo`e prevariti. U romanu „La carte et le territoire“ kritikuje umetnost, qubav, novac, ironi~no opisuje francu-

sko selo i pravi sopstvenu karikaturu. Poznat kao ~ovek koji ne po{tuje religije, Uelbek je izazvao `estoke kritike muslimanskih

organizacija intervujuom u kwi`evnom magazinu „Lir“ zbog kojeg se na{ao na sudu pod optu`bom za rasne uvrede i podsticawe na versku mr`wu. Optu`bi je oslobo|en u januaru 2002.Uelbekove kwige prevedene su na 35 jezika.


SPORT

utorak9.novembar2010.

c m y

16

DNEVNIK

OSMINA FINALA KUPA SRBIJE ZA MU[KARCE I @ENE

Suboti~ani doma}ini Ribnici Utakmice osmine finala 46. Kupa Srbije u konkurenciji odbojka{a odigra}e se danas i sutra. Danas su na programu utakmice u Beogradu (dve), Novom Pazaru, Novom Sadu, Subotici i Kladovu, dok }e se me~evi u Ni{u i Staroj Pazovi odigrati sutra. Utakmica Borac Star~evo – NIS Vojvodina odigra}e se u Novom Sadu umesto u Pan~evu. Naime, klubovi su se dogovorili da se me~ odigra u Novom Sadu, uz sagla-

snost Dragana Tadi}a, direktora takmi~ewa OSS. Danas i sutra odigra}e se svih osam utakmica u konkurenciji odbojka{ica. Danas je na programu {est utakmica: u Vrbi, Kragujevcu, Ni{u, Beogradu, Novom Sadu i Lazarevcu, dok }e se sutra odigrati me~evi u Staroj Pazovi i jo{ jedan u Beogradu. U osmini finala Kupa Srbije igra}e se samo jedna utakmica, a pobednici }e izboriti plasman u ~etvrtfinale.

NOVOSA\ANI DOMA]INI STAR^EVCIMA

Vo{a favorit

Iako je u me~u osmine finala Kupa Srbije NIS Vojvodina trebalo da bude gost, na predlog Borca iz Star~eva, taj duel }e biti odigran u Novom Sadu. Ovo }e, iako mo`da tako ne izgleda s obzirom da je Vo{a favorit, biti pravi ispit za izabra-

SUTRA S KOREJKAMA: Jutros rano (3.15) na{e odbojka{ke gracije odigrale su utakmicu sa prvim favoritom {ampionata, reprezentacijom Rusije, a sutra }e se sastati sa selekcijom Ju`ne Koreje. Bez obzira na ishod me~a s Ruskiwama Srpkiwe }e morati u duel sa Korejkama da idu na pobedu, jer i u slu~aju da ne stignu u polufinale igra}e za {to boqi plasman.

Grupa E (Tokio) Sreda Peru - Kina Poqska - Turska Srbija - Koreja Japan - Rusija 1. Rusija 2. Japan 3. J. Koreja 4. Srbija 5. Poqska 6. Turska 7. Kina 8. Peru

5 5 5 5 5 5 5 5

(3.15) (7.45) (5.30) (10.45) 5 4 3 3 2 2 1 0

0 1 2 2 3 3 4 5

15:2 10 13:8 9 12:9 8 10:9 8 9:11 7 10:10 7 5:13 6 3:15 5

Grupa F (Nagoja) Sreda Brazil - SAD Holandija - Nema~ka Italija - Kuba ^e{ka - Tajland 1. Brazil 2. SAD 3. Nema~ka 4. Italija 5. Holandija 6. Kuba 7. ^e{ka 8. Tajland

5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 3 3 2 1 1 1

0 1 2 2 3 4 4 4

(6) (8.15) (10.30) (3.45) 15:3 10 13:5 9 10:6 8 11:10 8 9:10 7 6:12 6 5:14 6 4:13 6

Nikola Salati}

nike Nikole Salati}a, jer posle lo{e igre i poraza od Crvene zvezde sada treba da poka`u prave vrednosti, da odigraju kao kolektiv i ne dozvole bilo kakvo iznena|ewe. - Imali smo sastanak i iskreno se nadam da su svi ozbiqno shvatili ono {to sam rekao. Ko zna, mo`da poraz od Zvezde dobro do|e i kao otre`wewe, ali ono {to je ~iwenica jeste to da moramo mnogo anga`ovanije, motivisanije i odgovornije u}i u susret sa Borcem. Niko nije za potcewivawe, a kup takmi~ewe mo`e da bude neugodno. U osmini finala nema revan{a i ako napravimo kiks jedan trofej je ve} izgubqen, koji ina~e treba da branimo. Sva poenta je u tome da o~ekujemo od svakog igra~a da se podredi rezultatu i timu, jer ovo nije individualni sport. I oni koji budu na terenu moraju tako da razmi{qaju - objasnio je {ef stru~nog {taba Nikola Salati} i dodao: - Kada je zdravstveni bilten u pitawu, mawe vi{e svi su zdravi. U prethodnoj utakmici je Luka ^ubrilo malo povredio le|a, ali je po~eo da trenira i verujemo da }e biti spreman za susret sa Borcem. Dana{wi me~ u maloj sali Spensa po~iwe u 18.30.

Mu{karci Danas @elezni~ar (Beograd) – Partizan (Beograd) Novi Pazar junior – Crvena zvezda (Beograd) NIS Vojvodina (Novi Sad) – Borac (Star~evo) Spartak (Subotica) – Ribnica (Kraqevo) \erdap (Kladovo) – Radni~ki Kredi banka (Kragujevac) Obili} (Beograd) – Spartak (Qig) Sutra Ni{ – Smederevo Jedinstvo (Stara Pazova) – Mladi radnik (Po`arevac) @ene Danas Gimnazijalac (Kraqevo) – Dinamo azotara (Pan~evo) Sme~ 5 (Kragujevac) – Klek Student (Ni{) – TENT (Obrenovac) Radni~ki (Beograd) – NIS Spartak (Subotica) Novi Sad Pionir petrol – Jedinstvo (U`ice) Kolubara (Lazarevac) – Crvena zvezda (Beograd) Sutra Jedinstvo (Stara Pazova) – Vizura (Beograd) Vizura supernova (Beograd) – Po{tar 064 (Beograd)

(16) (18) (18,30) (19) (20) (20,30) (16,30) (20)

(18) (18) (18,30) (19) (19,15) (20) (17) (20)


c m y

DNEVNIK

KONA^NA VTA LISTA ZA 2010. GODINU

Jeca osma, Ana 17.

Srpska teniserka Ana Ivanovi} napredovala je na VTA listi za sedam mesta, pa }e godinu zavr{iti kao 17. teniserka sveta. Takav Anin rezultat je, kada se sve sabere, zapa`en uspeh imaju}i u vidu da je do pre samo ne{to vi{e od dva meseca bila na 68. poziciji. Nekada{wa pr-

novski je napravila novi korak unapred i sada je 71. igra~ica na svetu. Kona~na VTA lista za 2010. godinu: 1. Karolina Voznijacki (Danska) 8.035, 2. Vera Zvonarjeva (Rusija) 6.785, 3. Kim Klajsters (Belgija) 6.635, 4. Serena Vilijams (SAD) 5.355, 5. Venus Vilijams (SAD) 4.985, 6. Sa-

Vratila se me|u najboqe: Ana Ivanovi}

va teniserka sveta je za mesec dana osvojila pobedni~ke trofeje na turnirima u Lincu i u nedequ na Baliju, {to joj je obezbedilo povratak u sam svetki vrh, odnosno me|u 20 najboqih teniserki na svetu. Jelena Jankovi} ostala je na osmom, a Dankiwa Karolina Voznijacki zavr{ila je sezonu na prvom mestu. Bojana Jova-

manta Stosur (Australija) 4.982, 7. Fran~eska Skjavone (Italija) 4.935, 8. Jelena Jankovi} (Srbija) 4.445, 9. Elena Dementijeva (Rusija) 4.335, 10. Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.235 poena... 17. Ana Ivanovi} (Srbija) 2.600 ... 71. Bojana Jovanovski (Srbija) 881 poen itd. A. P.

ATP LISTA

Viktor nikad boqi Viktor Troicki igra sjajno u fini{u sezone i od ju~e je 29. igra~ na ATP listi, {to mu je najboqi plasman u karijeri. Posle ulaska u polufinale na turniru u {vajcarskom gradu Bazelu, Viktor je napredovao za tri mesta u odnosu na pro{lonedeqnu listu. To samo mo`e da raduje qubiteqe tenisa u Srbiji, jer uskoro (5. do 7. decembar) sledi finale Dejvis kupa u Beogradu izme|u Srbije i Francuske, a dobro je {to imamo, uz \okovi}a, jo{ igra~a koji se nalaze u sjajnoj formi. Novak je ostao na tre}em mestu, po{to nije uspeo da odbrani pro-

Soderling ([vedska) 4.960, 6. Toma` Bedrih 3.710, 7. David Ferer ([panija) 3.645, 8. Andi Rodik (SAD) 3.485, 9. Fernando Verdasko 3.240, 10. Mihail Ju`wi (Rusija) 2.955 poena... 29. Viktor Troicki (Srbija) 1360... 48. Janko Tipsarevi} (Srbija) 980... 136. Ilija Bozoqac (Srbija) 408... 204. Nikola ]iri} (Srbija) 238... 213. Filip Krajinovi} (Srbija) 230... 295. Boris Pa{anski (Srbija) 145 poena itd. [to se poretka kod parova ti~e, u samom vrhu ATP liste nije bilo promena, pa se na ~elu, posle 11. trijumfa u sezoni, nalaze ame-

SPORT

utorak9.novembar2010.

BRANISLAV DELI] O UVREDQIVIM SKANDIRAWIMA NA NA[IM STADIONIMA

Edukacija navija~a jedini lek Lepeza problema sa kojima je suo~en fudbal, a u re`iji navija~a, gotovo je neiscrpno vrelo. Sada su opet aktuelna skandirawa navija~a sa politi~kom pozadinom. Krenulo je sve od simpatizera Rada na me~u u Subotici gde se mogao ~uti uvredqiv slogan "spasi Srbiju i ubij se, Borise". Nastavak je usledio tokom ovog vikenda na stadionima u Smederevu gde su skandirawe zapo~eli doma}i navija~i a prihvatili ga gostuju}i (Rad), pa na Marakani tokom susreta Zvezda- Ofk Beograd gde se oglasio sever. - Postupaju}i po pravilnicima UEFA i FIFA a imaju}i u vidu i nulti stepen tolerancije ovih organizacija prema na{em takmi~ewu bavili smo se fudbalskim propisima i prinmenili one koji reguli{u ovu oblast. Reagovali smo, upozorili i ukazali na nedoli~no pona{awe Radovih navija~a - kon-

Branislav Deli}

statovao je komesar za takmi~ewe Branislav Deli}. Efekta, o~igledno, nije bilo. - Utisak je da su dimenzije ovih doga|aja postale {ire nakon {to su se sredstva informisawa ukqu~ila sa svojim obja{wewima. Pojasni}u {ta predvi|a ~lan 69 Disciplinskog pravilnika u kojem se ka`e da svako ko vre|a qudsko dostojanstvo podle`e odgovornosti. U

ovom slu~aju radi se o objektivnoj odgovornosti klubova za nedoli~no pona{awe gledalaca koje je usmereno ka predsedniku dr`ave. Sanckije su upozorewe, nov~ana kazna i zabrana odigravawa utakmica na odre|enom terenu. Raspon kazni nije preciziran - istakao je Deli}. Dakle, sankcija, u ovom momentu ne}e biti. - Smatramo da su upozorewa i ukazivawa osnovni oblik na{eg delovawa. Nismo razmi{qali o rigoroznijim disciplinskim merama. Klubovi su du`ni da razgovaraju sa svojim navija~ima i edukuju ih, {to i ~ine - zakqu~io je komesar za takmi~ewe. Glavni arbitar me~a u Smederevu Sr|an Kaurin na kratko je prekinuo utakmicu kada su se sa tribina za~ula uvredqiva skandrawa.

Najboqi plasman u karijeri:Viktor Troicki

ri~ka bra}a Bob i Majk Brajan. Na tre}em i ~etvrtom mestu ostali su Srbin Nenad Zimowi} i Kana|anin Danijel Nestor. Top 10 tenisera u parovima: 1.-2. Bob i Majk Brajan (SAD) po 12.220, 3.-4. Nenad Zimowi} (Srbija) i Danijel Nestor (Kanada) po 8.920, 5. Leander Paes (Indija) 4.970, 6. Jirgen Melcer (Austrija) 4.255, 7. Luka` Kubot (Poqska) 4.205, 8. Luka{ Dluhi (^e{ka) 4.135, 9. Maks Mirwi (Belorusija) 4.070, 10. Oliver Mara~ (Austrija) 4.070 poena itd. Srpski igra~i u dublu: 55. Viktor Troicki 1.355... 64. Du{an Vemi} 1.255... 69. Janko Tipsarevi} 1.155... 134. Ilija Bozoqac 589... 166. Novak \okovi} 430 poena itd. A. Predojevi}

FED KUP

Italijankama trofej @enska teniska reprezentacija Italije pobednik je ovogodi{weg Fed kupa. Italijanke su u finalu u San Dijegu savladale selekciju Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava rezultatom 3:1. Ovo je tre}i trofej Fed kupa koji Italijanke osvajaju u posledwih pet godina, posle pobeda 2006. i 2009. godine.

- Sudija ima pravo na takav postupak kada proceni da navija~e treba upozoriti zbog uzvikivawa uvredqivih parola. On je to u~inio, a samo }u dodati da su "pesmu" po~eli navija~i Smedereva a prihvatili je Radovi. Potom se sve smirilo. Prema na{im va`e}im propisima ovakva de{avawa nisu razlog za totalni prekid susreta, ili pra`wewe dela tribina. Definitivni prekid me~ mogu} je samo u slu~aju te`eg oblika nasiqa objasnio je Deli}. Na kraju, stih "spasi Srbiju i ubij se" aktuelan je gotovo ~itavu deceniju na na{im stadionima... - To je ta~no, ali mi tada nismo rukovodili takmi~ewem. Ponovi}u, UEFA i FIFA pomno prate zbivawa u na{em takmi~ewu uz nulti stepen tolerancije. Mi smo primenili u ovoj oblasti fudbalske mere i insistira}emo na wima, a to su upozorewa, ukazivawa i edukacija - zavr{io je Deli}. Z. Rangelov

IZ FK PARTIZAN

Slovak Salata poja~ava odbranu Od dolaska trenera Stanojevi}a Partizan je krenuo u realizovawe strategije ~iji ciq bi bio {to ~e{}e u~estvovawe u Ligi {ampiona. Tri godine, proceweno je , bio bi optimalni rok kada bi ona trebalo da da prve rezultate. Me|utim, elitno takmi~ewe u Srbiju je stiglo ve} letos pa su samim tim stvari ubrzane. Crno–beli su u prva ~etiri me~a u Ligi {ampiona mogli da vide {ta je to {to im fali za ozbiqnije nadmetawe sa bogatima. Pre svega to su pozicije {topera i ofanzivnih veznih igra~a. Shodno tome akcenat Alberta Na|a bi}e stavqen na igra~e koji pokrivaju te prostore. Do po~etka prelaznog roka ostalo je jo{ dosta, ali neki transferi se ve} sada naslu}uju. Plasmanom u Ligu {ampiona Partizan je dobro zaradio i planira da potro{i par miliona evra na poja~awa. Skoro izvesno je da }e redove Beogra|ana na zimu poja~ati {toper Slovana iz Bratislave Kornel Salata (25), momak koji se istakao u me~evima kvalifikacija za Ligu Evropa protiv

Crvene zvezde. On bi trebalo da bude idealna zamena za Krstaji}a ~ija karijera je pri kraju. Osim visinom (191 cm) Slovak na kapitena vaqka podse}a i dobrim snala`ewem u {esnaestercu protiv-

Aleksandar Stanojevi}

nika (Zvezdi dao gol), {to je dodatna preporuka za wegovo anga`ovawe. Cena bi mu bila oko 600 hiqada evra, a s obzirom na godine Slovan ne bi trebalo da mu pravi problem oko odlaska. Tako|e, izvesno je da }e Partizan pozicije ofanzivnih veznih igra~a popuwavati van Srbije. Stanojevi} insistira na brzim

fudbalerima, kojih, o~igledno kod nas nema. Iako su se {ef struke i koordinator za sport Albert Na| nasmejali na ova {u{kawa, uveliko se u krugovima bliskim Humskoj spomiwe dolazak Andresa D’Alesandra, povremenog reprezentativca Argentine i ~lana brazilskog Internasionala. Gau~os je u poznim fudbalskim godinama (29), a sumu od 2,5 miliona evra Partizan bi mogao da isplati. Predsednik kluba Dragan \uri} najavio je da uprava ne}e `aliti para da dovede igra~a koji }e praviti razliku, a Argentinac to sigurno jeste. Ono {to je izvesno, a {to treba da zabrine crno – bele, je to da niko iz omladinske {kole nije ni blizu prvog tima, odnosno nivoa potrebnog za Evropu. Bajke su pri~ane o Matiji Nastasi}u (17), talentovanom {toperu, ali wega sada niko ne spomiwe. A te{ko i da je u ozbiqnim planovima Partizana s obzirom da je pola godine od trogodi{we strategije ve} pro{lo. I. Lazarevi}

Van Gal vikao na igra~e

{logodi{wi trofej u Bazelu. Ovoga puta Roxer Federer bio je uspe{niji u finalu na doma}em terenu i sada je razlika izme|u wega i na{eg najboqeg igra~a 750 poena.Janko Tipsarevi} je pao za dve pozicije i sada je na 48. mestu na ATP listi. Zanimqivo je da su se, za sada, petorica igra~a plasirali za Masters koji se igra u Londonu od 21. do 28. novembra. To su Nadal, Federer, \okovi}, Mari i Soderling, dok }e tri preostala mesta poku{ati da popune Bedrih, Ferer, Rodik ili Verdasko. Top 10: 1. Rafael Nadal ([panija) 11.810, 2. Roxer Federer ([vajcarska) 7.695, 3. Novak \okovi} (Srbija) 6.945, 4. Endi Mari (Velika Britanija) 5.670, 5. Robin

17

Trener nema~kog fudbalskog {ampiona Bajerna iz Minhena Holan|anin Luis van Gal priznao je da je po zavr{etku utakmice sa Borusijom iz Menhengladbaha, koja je zavr{ena nere{enim rezultatom 3:3, o{tro kritikovao igra~e i optu`io ih da su neodgovornom igrom upropastili me~. Van Gal je rekao da je po zavr{etku me~a bio izuzetno razo~aran i deprimiran, o ~emu svedo~i i video snimak na kome se vidi kako holadnski stru~wak vi{e od dva minuta sedi na klupi i nepomi~no posmatra travu ispred sebe. - Ta~no je, bio sam vrlo glasan u svla~ionici. Razo~aran sam ishodom me~a i sav bes sam iskalio na

U DERBIJU PORTUGALSKOG PRVENSTVA PORTO – BENFIKA (5:0)

Na goste i koko{kom

Derbi portugalskog fudbalskog prvenstva izme|u Porta i Benfike bi}e upam}en po katastrofi gostiju (0:5), ali i nesvakida{wim incidentima. Navija~i Porta, po~etkom drugog poluvremena, ga|ali su golmana gostiju lopticama za golf, od kojih ga je jedna i pogodila. Zbog toga je utakmica bila prekinuta na nekoliko minuta. Nije bilo pra`wewa tribine iza gola Benfike, ali jeste privo|ewa pojedinaca. Ko zna kako, na stadion su pristalice doma}ih pro{vercovale i jednu koko{ku, koju su tako|e bacili na Roberta. Ona je tr~karala oko gola dok je stjuardi uz malo muke nisu uhvatili. U tim trenucima je Porto ve} imao re{enu utakmicu, po{to je golovima Silvestrea Varele i Radamela Falkaoa (dva) vodio rezultatom 3:0. Benfika je potom ostala s desetoricom igra~a na terenu - iskqu~en je bio brazilski {toper Luizao - a kona~nih 5:0 postavio je Hulk s dva pogotka. Porto posle deset kola ima deset bodova vi{e od drugoplasirane Benfike, koja o~igledno ima male {anse da odbrani titulu prvaka. Porto je pro{le sezone bio tek tre}i na tabeli, iza Benfike i Brage, pa ove jeseni igra Ligu Evrope.

igra~ima. Vrhunska ekipa ne sme sebi da dozvoli da utakmicu upropasti u deset minuta - rekao je trener Bajerna. Minhenski tabloid TS preneo je da je Van Gal vikao na igra~e i da su wegov monolog bez problema mogli ~uti svi koji su prolazili pored svla~ionice. - Kada planirate da se probudite. Propustili ste toliko prilika, upropastili ste utakmicu. Slu{ajte me dobro, ako ovako nastavite bi}e velikih promena - preneo je TS samo deo Van Galove lekcije igra~ima.

Janko Tumbasevi}

IZ FK VOJVODINA

Povratak Tumbasevi}a Za sutra{wi ~etvrtfinalni me~ fudbalskog Kupa Srbije s Jagodinom u Novom Sadu (po~etak u 13 sati) Vojvodina }e biti ja~a za dvojicu fudbalera. Naime, prvenstveni duel s Borcem Janko Tumbasevi} presko~io je zbog `utih kartona, a Vladan Pavlovi} zbog povrede. U sutra{wem duelu obojica }e biti na raspolagawu {efu stru~nog {taba Zoranu Milinkovi}u koji je, zbog blizine novog prvenstvenog me~a i gostovawa u Subotici za vikend, nagovestio podelu snaga, jer Novosa|ani `ele pobede na oba koloseka. S. S.

NA UTAKMICI PREMIJER LIGE BiH

Nacisti~ka obele`ja u [irokom Brijegu Tokom prvenstvene fudbalske utakmice 13. kola Premijer lige BiH u [irokom Brijegu, izme|u istoimenog kluba i Sarajeva, dogodio se incident na tribinama, u kojem su navija~i mahali nacisti~kim zastavama i uzvikivali nacisti~ke parole. Duele ovih ekipa prate neredi i kontroverze, a pro{le sezone se u jo{ nerasvetqenom incidentu dogodilo ubistvo navija~a Sarajeva Vedrana Puqi}a. U nedequ se s tribina doma}ina u [irokom Brijegu vijorila nacisti~ka zastava s kukastim krstom i ~uli su se uzvici "zig hajl". Vi- Isticawe nacisti~kih obele`ja na tribinama jorila se i zastava Vatikana. Policija na zimane majice s likom ubijenog Puqi}a. utakmici nije intervenisala povodom isIma tvrdwi da se policija pona{ala neticawa nacisti~kih simbola, {to lokalni profesionalno. policijski zvani~nici nisu `eleli ni da Na terenu je situacija bila mirna, a utakkomentari{u. Me|utim, navija~ima Saramicu su dobili fudbaleri [irokog Brijega jeva su prilikom policijskog pretresa odurezultatom 2:1.


18

SPORT

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OL RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

Preokret u Krwe{evcima

Doma}in nemo}an

Borac Sloga Mil{ped – Podriwe 2:1 (0:1) KRWE[EVCI: Stadion Borca Sloge Mil{ped, gledalaca 100, sudija Graovac (Ruma).Strelci: Simonovi} u 48. i Te{i} u 58. za Borac Slogu Mil{ped, Trivkovi} u 13. za Podriwe. @uti kartoni: Te{i}, D. Igwatovi}, Juri{i}, Skrobi} (Borac Sloga Mil{ped), Stankovi}, Vejnovi} Petri} (Podriwe). BORAC SLOGA MIL[PED: Travica 6, Simonovi} 7 (Jeremi}), Skrobi} 6, Te{i} 7, Keki} 8, M. Igwatovi} 7, Savi} 6 (Mar~eti} 7), Kamberi 7, D. Igwatovi} 7, Juri{i} 6, Pejovi} – (Mitrovi} 6). PODRIWE:Oxakli} 7, Ostoji} 6, Stankovi} 6, Vitorovi} 7, Petri} 7, N. Radovanovi} 6, Trivkovi} 7, Drqa~a 6, Vejnovi} 7, Mira`i} 7, A. Radovanovi} 6 (Simi} 6). U veoma trvrdoj i zanimqivoj utakmici, svih 90 minuta, doma}in je uspeo da savlada favorizovane goste. Gosti su poveli posle gre{ke Travice.Trivkovi} je lako zatresao mre`u. U nastavku je vi|en preokret po{to je prvo Simonovi} s 30 metara pogodio same ra{qe, a Te{i} je posle gu`ve, s pet metara , savladao Oxakli}a. D. Trifunovi}

Hajduk ([) – Mladost (K) 2:1 (0:1) [IMANOVCI: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Miti} (Stara Pazova). Strelci: \eri} u 62. i Radosavqevi} u 67. za Hajduk, a Bastaji} u 25. minutu za Mladost. @uti kartoni: Radosavqevi}, Opa~i}, Kelebuda (Hajduk), [tuli~ (Mladost). Crveni kartoni: Opa~i}, Stojanovi} (Hajduk). HAJDUK: Stankovi} 7, Majki} 7, \eri} 8, Domazet 7, Gu`vi} 7, \uri~i} 7, Svilar 7, Radosavqevi} 8, Opa~i} 7, Radanovi} 7 ([evi} 7), Savi} 7 (Vuk{a 7, Kelebuda 7). MLADOST: Petkovi} 8, [tuli} 7, Naumov 6, Plav{i} 6, Nedeqkovi} 7, Peri{i} 6 (Rado{evi} 6), Milovanovi} 6, \uri~i} 6, Bastaji} 7 (Kurja~ki 7), Vu~eti} 7, Novakovi} 7. Iako su gosti prvi poveli i igrali dobro, [imanov~ani su borbenom igrom uspeli da preokrenu rezultat u nastavku i sa ova tri osvojena boda izbiju na ~elnu poziciju sremskoliga{kog karavana. Z. Muji}

Jedinstvo (SP) – Fru{kogorac 11:0 (6:0)

STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 200, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica). Strelci: Dragin u 4, 11. i 21, Bo-

ris Vuj~i} u 19, \urkovi} u 32, 46. i 58, Dragani} u 39, 71. i 88. i Lepanovi} u 64. minutu. @uti karton: Marjanovi} (Fru{kogorac). JEDINSTVO: Bala` -, Simonovi} 7, Rajak 7, Branislav Vuj~i} (Stojni} 7), Erceg 7, Maho 7, Dragin 8, Kudra 7 (\urkovi} 8), Boris Vuj~i} 7, Lepanovi} 7 (Petrovi} 7), Dragani} 7. FRU[KOGORAC: Zec 6, Amanovi} 5, Marti} 5, Marjanovi} 5, Radivoj{i} 6, Leki} 5, Galija{ 6, Qiqak 6, Vuk{i} 5, Jovanovi} 5, Stambolija 5. Od prvog minuta Staropazov~ani su krenuli silovito. Zatresli su jedanaest puta protivni~ku mre`u, a mogli su jo{ osetnije da poprave gol razliku. M. Bzovski

Hajduk (B) – Qukovo 1:1 (0:0) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Bawac (In|ija). Strelci: Katari} u 60. (autogol) za Hajduk, B. Batalo u 55. za Qukovo. @uti kartoni: Pani}, Peji}, Jak{i}, Trtica (Hajduk), Mijatovi}, @ivkovi}, B. Batalo (Qukovo). Crveni karton: Puhali} (Qukovo). HAJDUK: Kosti} 7, Curkovi} 6, Jak{i} 6, Subotin 6, Pani} 6, Filipovi} 7, M. Mitrovi} 6, @. Mitrovi} 6 (Todorovi} ), Dubravac 6 (Lazarac), Trtica 6, Peji} 6. QUKOVO: Mijatovi} 7, D. Batalo 6, Peji} 7, Rodi} 6, Katari} 6, [odolovi} 7, Tomani} 6, Puhali} 6, B. Batalo 7, Ivani{ 7, @ivkovi} 6. U 43. minutu Mijatovi} je Subotinu odbranio penal. U nastavku Be{~ani kre}u `estoko, ali, u jednoj kontri, gosti posti`u gol. Pet minuta kasnije nesmotrenost Katari}a, koji je hteo loptu da izbaci van igrali{ta, ali je pogodio sopstvenu mre`u. U nastavku igre Be{~ani imaju ~ak pet povoqnih {ansi za pobedu, ali nespretni strelci su sve proma{ili. M. Batalo

Grani~ar (A) – Hajduk (V) 2:0 (0:0) ADA[EVCI: Stadion Grani~ara, gledalaca 300, sudija Radivojevi} (Ba~inci). Strelci: Kon~ar u 86. i Vlaisavqevi} u 90. minutu. @uti kartoni: Markovi} (Grani~ar), Stani{i}, Mihaqevi} (Hajduk). GRANI^AR: Dabi} 7, Grbatini} 7 (Mali} 7), Gledi} 7, Kon~ar 8, Pani} 7, Kula~anin 7, Markovi} 7 (Vurdeqa 7), Kosanovi} 7 (Vlaisavqevi} 8), Ivkovi} 7, Deraji} 7, Erak 7. HAJDUK: Toma{evi} 6, D. Raki} 7, Jovanovi} 6, Jeremi} 6, Sto-

jakovi} 7 (Sakan 6), Pavi} 7, Mihaqevi} 7, Stani{i} 7, Veteha 6 (Runti} 6), Zari} 6 (Petrovi} 6), Gruji~i} 7. Pred velikim brojem gledalaca doma}ini se nisu predavali do samog kraja. I ta upornost im se isplatila u samom fini{u. Kon~ar je na~eo mre`u Toma{evi}a, a Vlaisavqevi} u posledwim sekundama igre potvrdio zaslu`enu pobedu grani~ara. B. Ili}

Partizan – Zeka Buquba{a 3:1 (1:0) VITOJEVCI: Stadion Partizana, gledalaca 150, sudija Vladi} ([id). Strelci: Daki} u 16, V. Petrovi} u 63. i Topxagi} u 83. za Partizan, Maksimovi} u 77. za Zeku Buquba{u. @uti kartoni: G. Radovi}, @. Radovi}, Mileti} (Partizan), Stankovi}, Savinovi} (Zeka Buquba{a). PARTIZAN: Bo{kovi} 7, @. Radovi} 7, P. Srbinovski 6 (Mileti} 6), M. Markovi} 6, M. Petrovi} 7, Mili} 6, Petkovi} 6 (Topxagi} 7), G. Radovi} 6, Daki} 7 (Miki} 6), V. Petrovi} 7, \or|i} 6. ZEKA BUQUBA[A: Staj~i} 6, Romandi} 5, Zabla}anski 6, Stankovi} 5, Maksimovi} 6, I. Ivi} 5 (Petrovi} 5), Simi} 6 (Savinovi} 5), @ivkovi} 5 (Vasi} 5), Martinovi} 5, A. Ivi} 5, \onli} 6. Vitojeva~ka ma{inerija, iako nije igrao Dule Markovi} Beli, lagano je samlela iskusne goste iz Ravwa i tako krenula ka samom vrhu tabele. Najlep{i momenat na utakmici je drugi gol doma}ina. Milo{ Petrovi} je izveo aut sa nekih 40 metara. Ubacio je loptu pred sam gol gostiju, Staj~i} je okrznuo loptu, a Vladimir Petrovi} Pi`on je samo potvrdio gol. Q. [a{i}

Sloven – @elezni~ar 2:1 (1:0) RUMA: Stadion u Borkova~koj dolini, gledalaca 200, sudija Popovi} (La}arak). Strelci: Marinkovi} u 22. i Dra`i} u 89. za Sloven, a Crnomarkovi} u 50. za @elezni~ar. @uti kartoni: Mili~evi} (Sloven), Rakar, Brki}, Brankovi}, Golubovi}, Qubovi} (@elezni~ar). SLOVEN: Vujakovi} 7, Raki} 7, Mili~evi} 7, Nani} 7, Lazi} 7, Marinkovi} 7, Ne`i} 6 (Lovri} ), Alempi} 6 (Kolarevi}), Cveti}anin 7, Dra`i} 7, Milojevi} 7 (Jeremi}). @ELEZNI^AR: Rado{evi} 7, Ra{i} 6, Dimitrijevi} 6, Qubovi} 7, Brki} 7, Rakar 7, Brankovi} 7, Cvjetinovi} 6 (Zagorac 6), Krqi} 6 (Kozina), Golubo-

BE[KA: Hajduk – Qukovo 1:1, STARA PAZOVA: edinstvo – Fru{kogorac 11:0, KRWE[EVCI: Borac Sloga Mil{ped – Podriwe 2:1, GOLUBINCI: Jadran – LSK 0:0, ADA[EVCI: Grani~ar – Hajduk (V) 2:0, [IMANOVCI: Hajduk – Mladost (K) 2:1, VITOJEVCI: Partizan – Zeka Buquba{a 3:1, RUMA: Sloven – @elezni~ar 2:1. 1. Hajduk ([) 13 8 2 3 27:10 26 2. Podriwe 13 7 3 3 30:12 24 3. Partizan 13 7 3 3 35:20 24 4. LSK 13 6 5 2 22:8 23 5. Hajduk (B) 13 6 4 3 19:16 22 6. Jedin. (-1) 13 7 1 5 30:26 21 7. Bor. Sl. Mil. 13 6 3 4 16:19 21 8. Sloven 13 5 4 4 20:19 19 9. Hajduk (V) 13 6 1 6 15:16 19 10. Zeka Buqub. 13 5 3 5 20:20 18 11. Mladost (-1)13 4 4 5 14:14 15 12. Grani~ar (A)13 4 3 6 12:18 15 13. Jadran 13 3 3 7 8:12 12 14. Qukovo 13 3 3 7 10:20 12 15. @elezn. 13 3 2 8 17:18 11 16. Fru{kog. 13 1 1 11 6:52 4

vi} 7 (Crnomarkovi} 7), Kne`evi} 6. Kada je Marinkovi} u 22. minutu efektnim udarcem savladao Rado{evi}a, svi na stadionu su o~ekivali ubedqivu pobedu doma}ina. Ali, do kraja poluvremena ni{ta se zna~ajnije nije de{avalo. U nastavku doma}ini su imali dve izuzetne prilike, ali nisu uspeli ni sa gol crte da pogode mre`u. Zato ih je Crnomarkovi} kaznio u 50. minutu. Posle toga gosti su propustili nekoliko prilika da povedu. I onda, u samom fini{u, Dra`i} je iskoristio nepa`wu gostuju}e odrbrane i lepim golom iz kontre doneo svom timu sva tri boda. M. Juri{i}

Jadran – LSK 0:0 GOLUBINCI: Stadion Jadrana, gledalaca 100, sudija In|i} (In|ija). @uti kartoni: V. Berowa, Bobi}, Samac (Jadran), Milovan Bosan~i} (LSK). JADRAN: G. Kova~evi} 7, V. Berowa 7 (Mraovi} 7), Bobi} 7, Deni} 7, Bulatovi} 7, Ra{i} 7, Savi} 7 (Malen~i} 7), Samac 7, P. Milakovi} 7, D. Peki} 7. LSK: Milivojevi} 7, Miji} 6, Vukoli} 8, Papi} 7, La|evac 7, Milovan Bosan~i} 6, Vasiqevi} 6 (Milan Bosan~i} 6), Todorovi} 6 (Mitrovi} 6), Gavrilovi} 7 (Savi}), Radulovi} 6, Jovani} 6. Da je bilo pet-{est razlike za Jadran, ne bi bilo nezaslu`eno. Dva puta su doma}i pogodili u stativu, dva puta sudija nije svirao penal za Jadran: prvi put In|i} nije svirao o~igledan faul, a drugi put igrawe rukom gostiju u svom kaznenom prostoru. Uz to, Samac, Ra{i} i Bulatovi} nisu pogodili mre`u gostiju i iz najpovoqnih prilika za gol. B. Lazi}

OP[TINSKA LIGA PE]INCI

Gosti najavili `albu Vitez – Srem 2:1 (1:1) SUBOTI[TE: Stadion Viteza, gledalaca 50, sudija Grozdani} (Ogar). Strelci: Crveni} i Stefanovi} za Vitez, Nemawa Vesi} za Srem. @uti karton: An|eli} (Srem). VITEZ: Staki}, Cuci}, Ristivojevi}, Gotovac, Ne{kovi}, Blagojevi}, Obradovi}, Damjanovi}, Crveni}, Vra~evi}, Stefanovi} (Vasi}). SREM: Ko{uti}, Vukomanovi}, A. Rogi} (Mili}), Mari~i}, An|eli}, Dragosavac, Bo{kovi}, Nemawa Vesi}, Proti} (Babi}), Turudi}, Mati}. Doma}in je pobedio, ali su gosti najavili `albu, jer smatraju da na ovoj utakmici nisu igrali Crveni} i Stefanovi}. Ko je, pak, igrao na wihove takmi~arske kwi`ice, to treba utvrdi organ koji vodi ligu. @. Jovanovi}

Mladost (P) – Kameni 8:2 (3:0) PRHOVO: Stadion Mladosti, gledalaca 100, sudija Horvat (Ruma). Strelci: Poznanovi} u 22, Matanovi} u 31, V. Toma{evi} u 40, Pe{terac u 50. i M.Savi} u 65, 70, 78. i 89. za

Mladost, Skorupan u 83. i Cveji} u 88. za Kameni. @uti kartoni: Rakoni}, Nini} (Mladost), Uro{evi}, Cveji}, Miqu{, Jovanovi} (Kameni). MLADOST: Nini} 8, Stoj{i} 8, Pe{terac 8, Poznanovi} 8, D. Toma{evi} 8, Krwaji} 8, V. Toma{evi} 8, Rakoni} 8 (Popovi} 7), M. Savi} 9, Matanovi} 8 (@ivkovi} 7), D. Savi} 7 (Plav{i} 8). KAMENI: Tri{i} 7, Nani} 6 (Jovanovi} 6), Lazi} 7, Danilovi} 6, Radan 6 (Miqu{ 6), Vu~evac 6, Radoj~i} 7, M. Balaban 6, Uro{evi} 6 (Cveji} 6), Skorupan 7, Draga{ 6. Z. Vasi}

Sloboda – Lovac 2:0 (1:0) DOWI TOVARNIK: Stadion Slobode, gledalaca 100, sudija Petrovi} (Pe}inci). Strelci: Simi} u 15. i Veselinovi} u 85. minutu. SLOBODA: Gruji~i} 8, Simi} 7, Vra~evi} 6, D. Kosti} 7, Mirilov 6, Brankovi} 6, Jar~anin 6, Zori} 6, Vrani} 8, Veselinovi} 7, Spasojevi} 7. LOVAC: Samarxi} 7, P. ]ali} 6, \or|evi} 6, Z. Devrwa 7,

Masal 6, Ostoji} 6, Kosani} 6, A. ]ali} 7, Popovi} 5, Maksimovi} 6, Opa~i} 6. B. Kari}

Grani~ar – Sremac (De~) 2:5 (1:2) OBRE@: Stadion Grani~ara, gledalaca 50, sudija Stepanovi} (Dowi Tovarnik). Strelci: Milo{ Nikoli} u 36. i Dra`i} u 60. za Grani~ar, Ba~evac u 13, Juri{i} u 45. i 80. i Vuleti} u 61. i 65. minutu. @uti kartoni: Drqa~a, T. Mijatovi} (Sremac). GRANI^AR: Xakula 5 (Mihajlovi} 6), ^avi} 5, Raki} 5, Miroslav Nikoli} 5, Dra`i} 5, I. Nikoli} 5, Markovi} 5 (N. Orlovi} 5), Velimir 5, Milo{ Nikoli} 5, Lisulov 5, Z. Orlovi} 5. SREMAC: Vuka{inovi} 6, Juri{i} 7, Macavara 6, N. @ivanovi} 6, T. Mijatovi} 6, Drqa~a 6, @. @ivanovi} 6, Ba~evac 6 ( Vuleti} 7), Medi} 6, D. Mijatovi} 6, Jovanovi} 6 (Zdjelari} 6). S. Orlovi}

Sloven – OFK Bresta~ 2:1 (1:0) SIBA^: Stadion Slovena, gledalaca 150, sudija Maksi}

OBRE@: Grani~ar – Sremac (De~) 2:5, SIBA^: Sloven – OFK Bresta~ 2:1, OGAR: [umar – Napredak 9:0, SUBOTI[TE: Vitez - Srem 2:1, PRHOVO: Mladost – Kameni 8:2, DOWI TOVARNIK: Sloboda – Lovac 2:0. Popinci su bili slobodni. 1. [umar 11 10 0 1 44:9 30 2. Sloven 11 9 0 2 22:9 27 3. Popinci 11 8 0 3 28:11 24 4. Sremac (D) 11 7 1 3 27:16 22 5. Bresta~ 11 6 3 2 22:15 21 6. Sloboda 11 6 0 5 20:20 18 7. Mladost (P) 11 5 1 5 27:18 16 8. Napredak 11 4 1 6 25:32 13 9. Srem 11 3 1 7 14:20 10 10. Kameni 11 3 1 7 25:42 10 11. Lovac 12 3 0 9 19:34 9 12. Vitez 11 2 1 8 8:35 7 13. Grani~ar 11 1 1 9 13:34 4

(Ogar). Strelci: Gmizi} i Mitrovi} za Sloven, Strahiwa Mladenovi} za OFK Bresta~. @uti kartoni: Gmizi}, N. ^iki}, Z. Vidakov(Sloven), Jovi~i}, Ili}, Nikolov (OFK Bresta~). SLOVEN: Nenadov , B. \. ^iki}, Markovi}, Vukin (S.B.^iki}), Bosan~i}, Kari}, Z. Vidakov, Stepanovi} (N. ^iki}), Gmizi}, Mitrovi}, Petrovi}. OFK BRESTA^: Paliku}a, V. Glu{ac, Petkovi}, Beli}, Nikolov, Sretkovi}(Ili}), Stefan Mladenovi}, Jovi~i}, Strahiwa Mladenovi}, Srzi}, Lon~ar(Krwulac). \. Vidakov

Fru{ka gora – Grani~ar 1:2 (0:1) RUMA: Stadion Fru{ke gore, gledalaca 100, sudija Horvat (Irig). Strelci: Radi} u 90. (iz penala) za Fru{ku goru, Milovanovi} u 25. i 71. za Grani~ar. @uti kartoni: Danijel Qubi{i}, Dejanovi}, Dejan Qubi{i}, Baxa, Kati} (Fru{ka gora), Ilija Jovanovi}, Taborovi} (Grani~ar). FRU[KA GORA: Radivojevi} 7, Kati} 5, Kadar 6 (Filipovi} 6), Arsenovi} 5, Dejanovi} 6, Grubje{i} 5, Danijel Qubi{i} 6, Jovi} 6 (Mikavica 6), Nedi} 6, Dejan Qubi{i} 6 (Baxa 6), Radi} 6. GRANI^AR: @. Nov~i} 7, Ilija Jovanovi} 7, M. \or|i} 7, Kosti} 7 (M. Jovi} 7), \. Samarxi} 7, Karda{ 7, S. \or|i} 7, B. Jovi} 7, Taborovi} 7 (S. Jovanovi} ), M. Samarxi} 7 (Ivan Jovanovi} ). Gosti su zaslu`ili pobedu. U toku cele utakmice su dominirali i znali {ta ho}e. Na drugoj strani doma}ini su bili slabi i nemo}ni da bilo {ta u~ine. D. ^u~in

Sremac – Rudar 0:3 (0:1) DOBRINCI: Stadion Sremca, gledalaca 50, sudija Cveti~anin (Ruma). Strelci: Gruji} u 29, Cvjeti} u 46. i Juri{i} u 76. @uti kartoni: Radojev, Nenadi} (Sremac), Juri{i}, Gruji} (Rudar). SREMAC: Z. A{}eri} 8, Nikoli} 7, Trifunovi} 6, Radojev 7, A. Radovac, Jawi} 7, Nenadi} 6, ^esti} 7, Maleti} 7, Zeqaji} 7, Vukomanovi} 6. RUDAR: Jovanovi} -, Mrvi~in 8, Q. Boji} 7, Gruji} 7, M. Boji} 8 (Juri{i} 8), Cvjeti} 7, Stri~evi} 7, Mili~evi} 8, Gerbec 7, Grabi} 8, Uro{evi} 8. Dok su doma}ini imali snage dobro su parirali lideru na tabeli. Sve posle toga bilo je u znaku gostiju. S. Krsti}

OFK Kraqevci – Hrtkovci 3:3 (1:2) KRAQEVCI: Stadion OFK Kraqevaca, gledalaca 200, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: Gaji} u 42. i Veselinovi} u 58. i 81. za OFK Kraqevce, Nikoli} u 28. i 84. i Savi} u 34. minutu za Hrtkovce. @uti kartoni: Dragutinovi}, ^vorkov, Kordolup (OFK Kraqevci), Novak, Radovi}, Savi} (Hrtkovci). OFK KRAQEVCI: Mo{i} 6, ^vorkov 7, M.Milovanovi} 7, Mladenovi} 7, B.Jovanovi} 7, Dragutinovi} 7, Lasko vi} 8(Aranicki 6), Gaji} 8, Kurixa 6(Veselinovi} 8), Rikanovi} 7, Kordolup 7. HRTKOVCI: ^i~a 6, Zuber 7, [urjan 7, Mandi} 8, Kozar 7, Vukmanovi} 7, Radovi} 7(Raji} 7), Savi} 7(Manojlovi} 7), Nikoli} 8, ^esti} 7(Novak 7), Me|ed 7. Gosti boqi u prvom poluvremenu. Poveli su s 2:0, ali Gaji} je u fini{u iz slobodnog udarca s 20 metara dao nadu svom timu. Preokret se desio u nastavku kada je rezervista Veselinovi} postigao dva gola. Doma}i su poveli 3:2, ali je Nikoli} drugim golom poravnao rezultat. Bio je to sjajan {ut sa 18 metara. B. Kordolup

Fru{kogorac – Polet 1:7 (1:2) MALI RADINCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 50, sudija Vrani} (Ruma). Strelci: Pavlovi} u 44. za Fru{kogorac, Qubinkovi} u 8, 24. i 75, Jugovi} u 49, 81. i 89. i Jovi} u 61. minutu za Polet. FRU[KOGORAC: Kne`evi} 5, Draga{ 6, Vasi} 6 (Curkovi} 6), Stojkovi} 6, Miokovi} 6, Obrenovi} 5, Baji} 6, @. Jovanovi} 6, Pavi} 6 (]iri} 6), Vojnovi} 6 (Poznan 6), Pavlovi} 7. POLET: Dardi} 9, Lozan~i} 8 (Polak 8), N. Petrovi} 8, Dragi}evi} 8, Tiringer 8, Cvijanovi} 8, Stevanovi} 8, Bo`i} 8 (Nonkovi} 8), Jugovi} 9, Jovi} 8 (Mari} 8), Qubinkovi} 9.

PUTINCI: PSK Putinci – Jedinstvo(P) 0:4, KRU[EDOL: Kru{edol – Napredak 0:0, MALI RADINCI: Fru{kogorac – Polet 1:7, KRAQEVCI: OFK Kraqevci – Hrtkovci 3:3, RUMA: Fru{ka gora – Grani~ar 1:2, DOBRINCI: Sremac – Rudar 0:3, RUMA: Jedinstvo – Dowi Petrovci 1:0. 1. Rudar 12 10 2 0 30:6 32 2. Grani~ar 12 8 0 4 20:12 24 3. Jedin. (P) 12 7 3 2 16:8 24 4. D. Petrovci 12 7 2 3 25:8 23 5. Jedin. (R) 12 7 1 4 17:11 22 6. Polet 12 6 3 3 32:17 21 7. Hrtkovci 12 5 3 4 27:21 18 8. Kraqevci 12 4 3 5 14:15 15 9.Kru{edol 12 4 3 5 12:25 15 10. F. gora 12 2 5 5 15:16 11 11. Fru{kog. 12 3 2 7 14:31 11 12. Napredak 12 2 3 7 11:30 9 13. Putinci 12 2 1 9 14:28 7 14. Sremac (D) 12 1 1 10 7:26 4

Bio je ovo sudar dva neravnopravna rivala. Nikin~ani su imali {ansu da pobede jo{ ubedqivije. Z. Kolyi}

Kru{edol – Napredak 0:0 KRU[EDOL: Stadion Kru{edola, gledalaca 70. Sudija Riba} (Hrtkovci). @uti karton: S. Vi{wi} (Napredak). KRU[EDOL: Pardovicki -, Gari} 7, M. Markovi} 7 (Bre~ko 6), Radulovi} 6, Baji} 7 (Qepoja 6), Mir~evski 7, Kruni} 6 (Peri} 5), Anti} 6, Vuk Markovi} 7, Marseni} 7, Vukojevi} 6. NAPREDAK: Krni} 9, Vrani} 8, Biti}i 8 (Hajnal 6), Miqkovi} 8, Beukovi} 9, Vu~eti} 8, Mihajlik 7 (S. Vi{wi} 6), M. Vi{wi} 7 (Lazi} 6), Ivanovi} 7, Bo`i} 7, Bojkov 7. Doma}in je bio boqi u toku cele utakmice. Krni} je sve branio, a u fini{u utakmice gosti su imali veliku {ansu i dobre kontre da obezbede i sva tri boda. S. Radulovi}

PSK Putinci – Jedinstvo (P) 0:4 (0:1)

PUTINCI: Stadion PSK Putinaca, gledalaca 150, sudija Svetlana Bili} (Ruma). Strelci: I. Stojanovi} u 5. i 47, Milo{evi} u 70. i D. Petrovi} u 75. minutu. @uti kartoni: Graovac, Vukoti} (PSK Putinci). PSK PUTINCI: Tomi} 5, Latas 5, Ili} 5, Graovac 5 (^vorkov 5), Stankovi} 6, Karanovi} 5, Ribi} 5 (Al~akovi} 5), Stojanovi} 5, Vukoti} 5, Gwatovi} – (Stamenkovi} 5). JEDINSTVO: Der 8, G. Petrovi} 7, Despotovi} 8, I. Stojanovi} 9 (Bosilkov ), Nikoli} 7, D. Petrovi} 8, Maxar 7, Zelinac 8, Milo{evi} 8 (Crnkovi} 7), Kuli} 7 (B. Stojanovi}), @akula 6. Plati~evci su nadigrali doma}ine u svim elementima fudbalske igre. Doma}ini moraju da po~nu da razmi{qju {ta }e biti sa fudbalom u Putincima. T. Stani{i}

Jedinstvo (R) – Dowi Petrovci 1:0 (1:0) RUMA: Stadion na Barunovcu, gledalaca 150, sudija Daki} (Vitojevci). Strelac: Maleti} u 18. @uti kartoni: P. Sabo, Maleti}, Rako{, Mili} (Jedinstvo), D. Mudri}, Zaki}, N. Oparu{i}, Peji} (Dowi Petrovci). Crveni karton: Ga{parevi} (Dowi Petrovci). JEDINSTVO: Rogi} 8, P. Babi} 7, Cviji} 7, Joki} 7, Opa~i} 8, Maleti} 8, Raji} 7 (V. Bo`i} 7), P. Sabo 7 (Vuji} 7), Plav{i} 7 (Vrgoti} 7), Rako{ 8, Grbi} 8. DOWI PETROVCI: Velebit 7, Nikoli} 7, Se~anski 7 (A}imovi} 7), Zaki} 8, Zekanovi} 7, [a{a 8 ([iqkovi} 7), A. Mudri} 7 (N. Oparu{i} 7), Peji} 7, Ivkovi} 7, D. Mudri} 7, Mati} 7. Veoma tvrda i borbena utakmica sa malo {ansi, ali sa dosta startova, na engleski na~in. Pobednosni gol postigao je Maleti} iz slobodnog udarca s 25 metara, a loptu je poslao uz samu stativu. Iskusni Velebit (ima svega 52 godine) bio je za malo kratak. D. Jovanovi}


SPORT

c m y

DNEVNIK

19

utorak9.novembar2010.

OP[TINSKA LIGA TITEL–@ABAQ

VOJVO\ANSKA LIGA – ZAPAD

^uru`ani deklasirali lidera

Prekid zbog crvenog kartona

Hajduk (^) - Ba~ka 4:0 (2:0) ^URUG: Stadion Hajduka, gledalaca oko 150, sudija: @ili} (Titel). Strelci: Jockov u 10. (iz penala) R. Samolovac u 15. [ari} u 50. i Sankovi} u 60. minutu. @uti karton: Todi} (Ba~ka). HAJDUK: Kotlaja 8, Suva~arov 8, P. Samolovac 8, Stankovi} 8, Jockov 7 (Maksimovi}), Davidovac 7, Zec 7 (Plakalovi}), Sre}kov 7, R. Samolovac 8, [ari} 8, Sankovi} 7 (Suvajac 7). BA^KA: Kalajxi} 6, Todi} 5, Tohoq 5, Radanovi} 5, Si. Trivunovi} 5, Erdeqan 5, Leti} 5 (Beri}), Balog 5 (D. Trivunovi}), M. Trivunovi} 5 (St. Trivunovi}), Jankovi} 5, Ostojin 5. U najboqoj igri ove jeseni ^uru`ani su prosto razneli lideri propustiv{i priliku da jo{ sa nekim golom ga isprate ku}i. Ve} posle 15 minuta igre bilo dva gola prednosti za doma}ina. Kapiten Sini{ta Jockov je realizovao opravdano dosu|en penal, da bi ubrzo posle toga Radoslav Samolovac udvostru~io prednost. Milan [ari} je u nastavku izuzetno lepim golom pove}ao vo|stvo na 3:0, da bi posle najlep{e akcije na utakmnici koju je izveo Petar Samolovac, Jovan Sankovi} postigao ~etvrti gol. P. Bundalo

Hajduk (G) - Sloga 1:1 (1:1) GARDINOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 50, sudija R. \akovi} ([ajka{), strelci: Pani} u 15. (iz penala) za Hajduk, a Jurlina u 34. minutu (iz penala) za Slogu. @uti kartoni: B. Ili}, V. Nikoli}, \or|evi} (Hajduk), Krkqu{, Ahmetovi}, Vi{ni} (Sloga). Crveni kartoni: Kreji} (Hajduk), Ivanovi} (Sloga). HAJDUK: Radakovi} 7, Asanov 7, Pani} 7, Martinov 7, J. Radakovi} 7, B. Ili} 7 (Jovanovi} 7), Berak 8, V. Ili} 7 (\or|evi} 7), Koreji} 7, M. Ili} 7.

Crvena zvezda - Metalac AV 3:3 (2:0) (prekinuto u 73. minutu)

^URUG: Hajduk - Ba~ka (\ur|evo) 4:0, VILOVO: Obili} - Jedinstvo (Gospo|inci) 1:2, TITEL: Titel - Mileti} (Mo{orin) 1:2, GARDINOVCI: Hajduk Sloga (Loka) 1:1. 1. Ba~ka 2. Hajduk (^) 3. Titel 4. Jedinstvo 5. Mileti} 6. Hajduk (G) 7. Obili} 8. Sloga

11 11 11 11 11 11 11 11

9 7 6 6 6 2 2 1

0 2 2 1 1 1 1 2

2 2 3 4 4 8 7 8

38:18 31:11 21:11 21:15 19:16 10:24 18:33 7:38

27 23 20 9 19 7 7 5

SLOGA: Gajevi} 7, A. Jov~i} 6, Nedeqkovi} - (Vi{ni} 7), S. Jov~i} 7, Mi}an 7, Krkqu{ 7, Kraguqevi} 7, Ivanovi} 7, Ahmetovi} 6 (Gavri} 6), Jurlina 7, Mladenovi} 7. Oba gola postignuta su u prvom delu poluvremena iz opravdano dosu|enih jedanaesteraca. U nastavku utakmice sudija \akovi} iskqu~io je zbog ko{kawa Kreji}a i Ivanovi}a. S. Simi}

TITEL: Sportski centar, gledalaca 100, sudija: Ma{i} (Koviq). Strelci: L. Paji} u 65. za Titel, a Prugi} u 16. i 84. minutu za Mileti}. @uti kartoni: Spasojevi} (Titel), a N. Bagi}, Romi}, B. Bagi} (Mileti}). TITEL: \uri~i} 6, Hucki 6, Mari} 6, [u{a 6, Staji} 6, Cetewi 6, Tot 6, L. Paji} 6, Spasojevi} 6, Miladinovi} 6, P. Mra~ajac 6. MILETI]: Slavni} 6, N. Bagi} 6, K. Bagi} 6, P. Bagi} 6, Pavlovi} 6, Prugi} 7, Bawac 6, Kozarev 6, Mari} 6, Bogdani} 6, Li{i} 6. Borbeni gosti iskoristili su bledu igru Titeqana. Gosti su ve} u 16. minutu vodili posle gre{ke doma}e odbrane. U drugom delu ne{to boqa igra doma}ih rezultirala je izjedna~ewem u 65. minutu. U fini{u susreta gosti su iskoristili novun gre{ku Titeqana i stigli do sigurne pobede. @. M.

Letelo perje sokola Borac - Soko 6:1 (3:0)

Budu}nost - Slavija 1:4 (0:2) PARAGE: Igrali{te Budu}nosti, gledalaca oko 100, sudija Zubac (Ba~ka Palanka), strelci: Mu{iki} u 76. za Budu}nost, a

RADNI^KI: Ko{prdi} 6, Bojovi} 6, Kerleta 6 (Borojevi} 6), \evaqekaj 6, Savi} 6 (\okanovi} 6), Jovanovi} 6, An|i} 6, Bjelotomi} 6, Gre~ 6 (Mati} 6), Babi} 7, Vidanovi} 7. JUGOVI]: Kova~evi} 8, Kizi} 8, Nikoli} 8 (Bla`i}), Brkqa~ 8, Grozdi} 8, Miqani} 8, Babi} 8 (@epina ), Antoni} 8, \eki} 8 (Randeq), @ivanov 8, Terzi} 9. U prvih 45 minuta doma}in je bio ravnopravan rival, ali u nastavku je ponestalosnage, gosti su poveli sa 4:1 i bili boqi u svemu. Babi} je samo u fini{u me~a ubla`io poraz svog tima. M. Jovi~i}

Dunav – Indeks 4:1 (2:0) STARI BANOVCI: Stadion pod Bairom, gledalaca 200, sudija Jocovi} (Vrbas). Strelci: D.Luki} u 1. i 19. (iz penala), Filipovi} u 40, A{}eri} u 60. i Maloba-

Titel - Mileti} 1:2 (0:1)

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

OBROVAC: Stadion Borca, gledalaca 300, sudija N. Ha{ka (Ba~ka Palanka), strelci: Jovanovi} u 14. i 75. Pejovi} u 19. i 84. Vranac u 41. Stani{i} u 78. za Borac, a Rodi} u 64. minutu za Soko. @uti kartoni: Pejovi}, Maksimovi} (Borac), Krtini}, Tasovac (Soko). BORAC: \uki} -, Maksimovi} 8, Powevi} 8, Vranac 9, Dra`i} 8, Dra{ko 8 (Gaji} -), Trkuqa 8, Stani{i} 9, Pejovi} 9, Jovanovi} 9 (Jawatov -), Pe{ut 8. SOKO: Lu~i} 6, Trivunovi} 6, Glavandeki} 5, Tasovac 7, D. @arkovi} 5 (Dubak 5), Krstini} 5, ]ulibrk 5 (Bukvi} 6), Bori} 6, Rodi} 7, Ratkovi} 6, Vukasovi} 5 ([arovi} 6). Derbi je protekao u sjajnoj igri Borca koji je u svim elementima igre nadvisio lidera. Prvo ~erupawe sokola zapo~eo je Jovanovi} koji je izbio sam ispred golmana Lu~i}a, zaobi{ao ga i postigao gol. Na 2:0 povisio je Pejovi} koji je loptu smestio u suprotan ugao gola gostiju. potom je Pera Vranac iz slobodnog udarca s 25 metara smestio loptu pod pre~ku. Gosti su ipak po~etkom drugog poluvremena postigli svoj prvenac iz gu`ve. Do kraja utakmice dominirali su doma}i. Najlep{i pogodak postigao je 17-godi{wi Vlada Stani{i} u 78. minutu lob udarcem. B. Gaji}

NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija Mandi} (Novi Sad), strelci: Mijin u 33. i 34. Ra{iovan u 54. za Crvenu zvezdu, a M. Bukvi} u 52. i 71. Nali} u 62. minutu za Metalac AV. @uti kartoni: ^upi}, Suvajxi}, Markovi} (Crvena zvezda), Ivkovi} (Metalac AV). Crveni kartoni: Tomqanovi}, Peri{i} (Crvena zvezda). CRVENA ZVEZDA: \urikin 6, ^upi} 6, Markovi} 6, Suvajxi} 6, Avakumovi} 6, Peri{i} 6, Tomqanovi} 6, \or|evi} 6, Mijin 8, Ra{iovan 7, Amixi} 6. METALAC AV: Anti} 6, Babi} 6, Majki} 6 (Soldat 7), Ardali} 6, [e{um 7, Kosi} 6 (Ble{i} 6), Nali} 6, Stojiqkovi} 6, M. Bukvi} 8, Ivkovi} 7, Vorkapi} 6 (Q. Bukvi} -). Ni{ta nije nagove{tavalo da }e se utakmica prekinuti, doma}i su sa dva gola u prvom delu kruni-

GLO@AN: Budu}nost – Vojvodina (Tovari{evo) 1:2, OBROVAC: Borac – Soko (Nova Gajdobra) 6:1, MAGLI]: Magli} – Slavija (Bo|ani) 6:0, PARAGE: Budu}nost – Slavija (Pivnice) 1:4, DESPOTOVO: Ba~ka – Kara|or|evo 4:0, SELEN^A: Krivaw – Krila Krajine (Ba~ka Palanka) 0:3. 1. Slavija (P) 2. Soko 3. Borac 4. K. Krajine 5. Vojvodina 6. Budu}. (G) 7. Ba~ka 8. Kara|. (-1) 9. Magli} 10. Budu}.(P) 11. Krivaw 12. Slavija (B)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8 9 8 6 5 4 4 3 3 2 1 1

3 0 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2

0 2 1 3 4 5 6 5 6 7 7 8

25:6 21:11 34:11 23:10 23:18 16:20 12:22 14:18 17:23 24:29 10:26 15:40

27 27 26 20 17 14 13 11 11 8 6 5

Kirti u 5. i 67. Santra~ u 33. Fej|i u 81. minutu za Slaviju. BUDU]NOST: Ka{ikovi}, Jokanovi}, Maksimovi}, Mijatovi}, Marjanov, Vig, Mu{iki}, Crwanski, Nedeqkovi}, Zori}. SLAVIJA: ^obrda (Plav{i}), Cimbaqevi}, Vuka{inovi}, Zaskalicki, Ni{i}, Kirti, ^elovski, Kotiv (Milec), Santra~, Bala` (Pin}ir), Fej|i. Kirti je iz slobodnog udarca poslao loptu iznad `ivog zida u desni gorwi ugao golmana Ka{ikovi}a. U 33. minutu Santra~ je lobovao istr~alog golmana i pove}ao rezultat. U 76. minutu ^elovski nabacio je loptu pred gol doma}ina, najbr`i je bio Kirti i glavom poslao loptu u mre`u. Mu{iki} je smawio vo|stvo gostiju, ali preokreta nije bilo. J. [uster

ni~ki, Duki} u 50. za Ba~ku. @uti kartoni: Stevi}, Jovanovi} (Radni~ki), Bjelo{, Duki}, Gajdobranski (Ba~ka). RADNI^KI: Reli} 7, Babi} 7, Stevi} 6, Proki} 6, Ninkovi} 6, Boji} 7, Ivi} 6, \ur|evi} 6, Santra~ 6 (Sladojevi} 7), Jovanovi} 7, Mili~i} 6 (Pavlovi}). BA^KA: ^u~kovi} 6, Peci} 5 (Pu|a 6), La}arak 6, Bjelo{ 6, Jefti} 6, Zelin~evi} 6, Kozomara 5, \uri} 5 (Gajdobranski 5), \oki} 5, Furtula 5, Duki} 6. Od gostiju iz Ba~ke Palanke se mnogo vi{e o~ekivalo. Ove jeseni na stadionu u Hesni slabiji tim nije gostovao. ^ak i izjedna~uju}i gol koji su postigli bio je mali poklon pomo}nog sudije Vagi}a iz Sombora koji je signalizirao, kod {uta Duki}a da je lopta pre{la gol liniju. Gosti gotovo bez {ansi, a glavni sudija ^i~i}, komotno je mogao ~ak osmorici gostiju podeliti `ute kartone, zbog o{trijih startova. Mitrov~ani su poveli u 48. minutu. Jovanovi} je odbijenu loptu {utnuo sa nekih 20 metara, lopta je u letu udarila u glavu Ivi}a, promenila pravac prevarila ^u~kovi}a i na{la se u mre`i. I kod pobedonosnog gola doma}ih u glavnoj ulozi bio je Jovanovi}. [utirao je s 25 metara lopta je pro{la ispod golmana ^u~kovi}a udarila u stativu i pre{la gol crtu. B. Rokni}

Omladinac – Sloga Radni~ki 3:1 (2:0)

Golman Futo`ana Anti} interveni{e ispred napada~a Zvezde Foto: N. Stojanovi}

sali dobru igru i na odmor oti{li sa kapitalnom predno{}u. Uporni gosti su preko Milorada Bukvi}a smawili su rezultat, da bi Ra{iovan opet uve}ao prednost Zvezde. Me|utim, najpre je Nali} savladao \urikina, da bi to isto po drugi put u~inio preciznim udarcem Milorad Bukvi}, a onda u spornom 73. minutu u duelu sa gostuju}im igra~em Tomqanovi} je zadobio posekotinu, tra`io od sudije Mandi}a da kazni gostuju}eg igra~a a ovaj mu pokazao crveni karton. Opkolili su doma}i sudiju Mandi}a pa je i Peri{i} morao u svla~ionicu. Kada se gu`va razi{la Mandi} je odsvirao kraj utakmice. M. Popovi}

Radni~ki (I) – Jugovi} 2:4 (1:1) IRIG: Stadion Radni~kog, gledalaca 200, sudija Milankov (Sombor). Strelci: Babi} u 36. i 86. za Radni~ki, @ivanov u 10, Brkqa~ u 56. i Terzi} u 57. i 71. minutu za Jugovi}. @uti kartoni: Bojovi}, Jovanovi}, Babi}, Mati} (Radni~ki), Nikoli}, Miqani}, Antoni} (Jugovi}).

bi} u 82. za Dunav, Ivanovi} u 83. minutu za Indeks. @uti kartoni: [u{a, Skopqak (Dunav), \orovi}, Staki}, Powevi}, Savi}, Ivanovi} (Indeks). Crveni karton: [u{a (Dunav). DUNAV: Trifunovi} 6, Skopqak 7 (\etenovi} 6), D. Luki} 7, Kalaba 7, [u{a 6, Ka~ar 7 (Malobabi} 7), Filipovi} 7 (G. Luki} 6), Zogovi} 6, A{~eri} 7, Jerkovi} 6, Vidakovi} 7. INDEKS: Buzaxija 6, O`vat 6, Powevi} 6, Savi} 6 (^ergi} 6), \orovi} 6, Ivanovi} 6, Stani} 6, Kosanovi} 7, Staki} 6, Gubereni} 6, \or|evi} 6 (Zori} 6, Valan 6). Gosti iz Novog Sada u potpunosti su nadigrani. Najboqi pojedinac susreta bio je Jovan Filipovi}. A, najlep{i gol bio Malobabi}ev. On je ut~ao u kazneni prostor i sa penaltika efektno savladao Buzaxiju. G. Kova~i}

Radni~ki (SM) – Ba~ka 2:1 (0:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion u Hesni, gledalaca 250, sudija ^i~i} (Oxaci). Strelci: Ivi} u 48. i Jovanovi} u 57. za Rad-

BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 250, sudija Grozdani} (Ogar). Strelci: Pej~inovi} u 31. i 65. i Vesi} u 36. za Omladinac, Ugqe{i} u 84. minutu (iz penala) za Slogu Radni~ki. @uti kartoni:Haka~, Ivani{evi}, Stefanovi}, Rusmir (Omladinac). Crveni kartoni: Rusmir (Omladinac), Vasi} (Sloga Radni~ki). OMLADINAC: Jagodi} 7, Ivani{evi} 7, [qepica 7, Duki} 7, Stoisavqevi} 7, Stefanovi} 8, Mirosavqevi} 7, Rusmir 6, Oej~inovi} 8, \eran 7 (Haska 7), Vesi} 7 (Haka~ 7, Mra~ajac). SLOGA RADNI^KI: Mati} 7, Milo{evi} 7, Jovanovi} 7, Pendo 7, Simiki} 7, Bojani} 6 (Rai~evi} 7), Vasi} 6, \or|evi} 7, Ugqe{i} 7, [aji} 7 (Lepiwica 7), Erak 7 (@ebi} 7). U Belegi{u je odigrana odli~na utakmica. Gledaoci su mogli videti ~etiri gola, mnogo dobrih akcija, brzih kontri, ~etiri `uta i dva crvena kartona. Novobanov~ani su za nijansu bili boqi rival i zaslu`eno su osvojili sva tri boda, mada je bilo najava iz suparni~kog tabora, pre utakmice, da }e oni biti sigurni pobednici u ovom duelu. G. Dragoqi}

Polet (S) – Borac 2:3 (1:2)

SIVAC: Igrali{te Poleta, gledalaca 150, sudija: Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica), strelci: Ili} (iz jedanaesterca) u 23. i Jo-

KVALITETNE LIGE MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI FS VOJVODINE

Omladinci

Kadeti

Pioniri

Slavija - Proleter 0:2, Indeks - Kikinda 2:0, Dowi Srem - Radni~ki (NP) 0:0, Mladost Radni~ki (S) 2:0, In|ija Srem 3:0, Omladinac - Novi Sad 0:3, Ba~ka Topola - ^SK Pivara 0:1, Bib bul Radni~ki Obili} 4:2.

Mladost - Hajduk 0:0, Novi Sad - Kikinda 1:1, Radni~ki (SM) Radni~ki (S) 3:0, Ba~ka Topola ^SK Pivara 0:3, Big bul Rani~ki Banat 0:0, Spartak Zlatibor voda - Dinamo 4:0, Vojvodina - Be~ej Old gold 2:0, Ba~ka 1901. - Vr{ac 0:0, In|ija - Crvenka 0:0.

Mladost - Hajduk 1:3, Novi Sad - Kikinda 3:2, Radni~ki (SM) Radni~ki (S) 0:2, Ba~ka Topola ^SK Pivara 0:5, Big bul Radni~ki - Banat 0:4, Spartak Zlatibor voda - Dinamo 1:1, Vojvodina - Be~ej Old gold 7:0, Ba~ka 1901. - Vr{ac 2:1, In|ija - Crvenka 4:1.

1. In|ija 13 11 2. N. Sad 13 9 3. ^SK Pivara13 9 4. Srem 13 8 5. Rad.(NP) 13 7 6. Proleter 13 7 7. Slavija 13 7 8. BB Rad. 13 6 9. Rad.(S) 13 6 10. Mladost 13 5 11. Omladinac 13 5 12. Obili} 13 4 13. B. Topola 13 3 14. Dowi Srem 13 3 15. Kikinda 13 2 16. Indeks 13 1

1. Vojvodina 15 14 2. ^SK Pivara15 12 3. Banat 15 10 4. Novi Sad 15 10 5. Hajduk 15 9 6. Spartak ZV 15 9 7. Crvenka 15 9 8. Be~ej 15 6 9. Kikinda 15 5 10. B. Topola 15 4 11. Rad.(S) 15 4 12. Ba~ka 1901. 15 4 13. Rad. (SM) 15 4 14. Vr{ac 15 3 15. In|ija 15 2 16. Mladost 15 2 17. Dinamo 15 1 18. BB Rad. 15 0

1. Vojvodina 15 15 2. Banat 15 14 3. ^SK Pivara15 13 4. Dinamo 15 12 5. SpartakZV 15 9 6. Novi Sad 15 8 7. Rad.(S) 15 7 8. Hajduk 15 6 9. Crvenka 15 7 10. Vr{ac 15 6 11. In|ija 15 5 12. Kikinda 15 5 13. BB Rad. 15 4 14. Rad.(SM) 15 3 15. B. Topola 15 2 16. Ba~ka 1901. 15 2 17. Mladost 15 2 18. Be~ej 15 1

2 0 2 2 2 2 0 5 2 4 2 4 0 6 2 5 0 7 2 6 0 8 2 7 3 7 2 8 1 10 0 12

40:8 41:9 34:17 36:15 21:12 19:11 27:24 25:24 25:33 15:20 18:31 20:33 14:17 11:31 10:36 6:41

35 29 29 24 23 23 21 20 18 17 15 14 12 11 7 3

1 0 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 8 3 8 2 9 2 9 2 9 4 8 5 8 5 8 6 8 4 11

46:9 42:13 39:13 32:11 40:12 40:14 24:18 30:35 25:32 17:26 16:25 14:26 20:37 17:40 12:27 18:38 7:27 6:42

43 37 33 32 30 30 30 21 17 15 14 14 14 13 11 11 9 4

0 0 0 1 0 2 1 2 4 2 2 5 2 6 3 6 0 8 2 7 2 8 2 8 3 8 1 11 2 11 2 11 1 12 1 13

92:2 55:11 59:20 49:12 32:15 36:23 37:30 30:25 33:38 14:25 27:31 28:37 19:39 18:44 7:48 8:56 4:36 15:71

45 42 39 37 31 26 23 21 21 20 17 17 15 10 8 8 7 4

SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Ba~ka 2:1, MLADENOVO: Budu}nost – Prvi maj 2:1, BELEGI[: Omladinac – Sloga Radni~ki 3:1, IRIG: Radni~ki – Jugovi} 2:4, NOVI SAD: Crvena zvezda – Metalac AV 3:3 (prekinuto), ZMAJEVO: Obili} – Mladost(T) 7:0, SIVAC: Polet- Borac 2:3, STARI BANOVCI: Dunav – Indeks 4:1. 1. Borac 13 10 2. Dunav 13 8 3. Indeks 13 7 4. Ba~ka 13 7 5. C. zvezda 12 6 6. Polet 13 6 7. Omladinac 13 5 8. Radn. (SM) 13 6 9. Budu}nost 13 4 10. Sloga Radn. 13 4 11. Mladost (T) 13 3 12. Jugovi} 13 5 13. Obili} 13 3 14. Prvi maj 13 3 15. Metalac AV 12 1 16. Radn. (I)(-1)13 0

3 2 3 2 3 2 4 0 5 4 7 1 4 3 4 4

0 3 3 4 3 5 4 7 4 5 3 7 6 7 7 9

43:24 31:16 16:15 21:17 19:13 20:17 26:20 22:25 19:20 17:18 18:21 18:23 18:15 10:17 11:25 6:29

33 26 24 23 21 20 19 18 17 16 16 16 13 12 7 3

vanovi} u 86. za Polet a Vu~kovi} u 32, ]uk u 34. i Nikoli} u 60. minutu za Borac. @uti kartoni: Pejanovi}, Dobrijevi}, Ili} (Polet), a @akula, Ili}, Jovanovi}, Plav{i}, Sedlar (Borac). Crveni karton: @akula (Borac) u 80. minutu. POLET: Latinovi} 6, Pejanovi} 6, Rako~evi} 7, [egan 7, Dobrijevi} 6, Varga 6 (Isajlovi} 6), Malacko 6 (Kon~ar -), Svrkota 7, Furtula 6, Ili} 6 i Jovanovi} 7. BORAC: Be~eli} 7, Ili} 6 (@akula 6), Dobriwac 7, Jovanovi} 7, Popovi} 7, Plav{i} 7, [uwka 7, Sedlar 6, Nikoli} 7, Vu~kovi} 8, (\akovi} -), ]uk 7, (Vujadinovi} -) U prvih pola sata apsolutno dominantnu igru doma}i su krunisali golom iz opravdano dosu|enog penala. Me|utim, iskusnim gostima su bila potrebna dva minuta da preokrenu rezultat, {to su ostvarili golovima Vu~kovi}a i ]uka. U drugom delu doma}in je poku{ao ofanzivnom igrom da stigne prednost gostiju, {to su fudbaleri Borca koristili za kontranapade i iz jednog takvog su u 60. minutu pove}ali prednost. Golom Jovanovi}a u fini{u igra~i Poleta su susret u~inili dramati~nim, ali nisu imali snage za preokret. Doma|ini su veoma quti na sudiju Igora Milanovi}a iz Ma~vanske Mitrovice jer ih je u nekoliko navrata o{tetio \. Bojani}

Budu}nost - 1. maj 2:1 (2:0) MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 150, sudija: Kraw~evi} (Novi Sad). Strelci: Mari} u 25. i 34. za Budu}nost, a Sikirica u 58. minutu za 1. maj. @uti kartoni: Bubalo i Beqanski (Budu}nost), a Rokni}, ^upeqi} i Zori} (1. maj). BUDU]NOST: Lugowa 7, Novak 7, M. Srdi} 8, B. Srdi} 8, Pu|a 8, Bubalo 7, Kajtes 7, Majki} 7, Mari} 8 (Vejinovi}), Grbi} 7, Vujovi} 7 (Beqanski 7). 1. MAJ: Deli} 6, Putica 6, Bori} 6, ]ori} 7, Milo{evi} 6, Markovi} 6 (Star~evi} 6), Luki} 6 (Rokni} 6), Mihajlovi} 6, ^upeqi} 6, Je` 6 (Zori} 6). Tre}u vezanu pobedu ostvarili su fudbaleri Budu}nosti. Mladenovqani su u pravoj prvenstvenoj utakmici koja je obilovala sa atraktivnim potezima na obe strane stigli do minimalne pobede. Budu}nost je do{la u vo|stvo u 25. minutu. Nakon {to je dobro poslu`en Mari} je sa 18 metara uputio precizan {ut u levi gorwi ugao golmana Deli}a, kome nije preostalo ni{ta drugo ve} da pogledom isprati put lopte u mre`u. Na drugi gol se nije dugo ~ekalo, ponovo je Mari} bio u glavnoj ulozi, posle centar{uta Bojana Srdi}a sa leve strane, vo|i navale doma}ih nije bilo te{ko da sa svega 5-6 metara ubaci loptu u mre`u. Iz situacije koja nije mnogo obe}avala, gosti su uspeli da u 58. minutu da smawe rezultat. Nakon poluvisokog centar{uta Lugowa je slabo intervenisao ispustio loptu, a Sikirica je bio na pravom mestu i sa 7-8 metara uspeo da pogodi nebraweni deo mre`e. M. \. Kremenovi}


20

SPORT

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

Bako{ ~uva vrh Zadrugar - Vojvodina 3:0 (2:0) LAZAREVO: Stadion „Citadela MM“, gledalaca 400, sudija Pa{tar (Subotica), strelci: Bako{ u 10. i 15. Cveti}anin u 47. minutu. ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 7, Milanovi} 7, Vi{kovi} 7 (Stani{i} 7), Cveti}anin 8, Dubak 8, Gaborov 7 (Pani} -), Ratkovi} 7 (Tasi} -), Vukoje 7, Boki} 7, Bako{ 8. VOJVODINA: Vla{kalin 7, Mezei 6, D. Be{lin 6 (N. Be{lin 6), Pu{i} 7, Bala` 7, Vasi~in 7, Parabucki 7, Mar~eta 6, Arsenov 6, Tomi} 7, Rockov 6. Izvanredna igra mladog sastava iz Lazareva. Robert Bako{ je sa dva efektna pogotka donoeo prednost lideru. Na po~etku drugog dela izvrsnim udarcem sa oko 20 metara Cveti}anin je zape~atio sudbinu gostiju iz Novog Milo{eva, koji su igrali veoma fer.

7, Da~i} 6, Raki} 7, Pe{terac 6, Angelovski 6, Ninkov 7, Labudovi} 7. Samo {to je po~ela utakmica Antuni} je postigao pogodak. Petnaestak minuta kasnije jo{ jednom je savladao Lukovi}a. Inicijativa Suboti~ana rezultirala je i tre}em golu Rajkova~e. [topuq je smawio rezultat posle centar{uta Milo{a \akovi}a udarcem glavom. S. St.

AFK – Obili} 4:2 (1:1) ADA: Stadion u Rekreacionom centru „Adica“, gledalaca: 100. Sudija: Z. Vojni} (Subotica). Strelci: Kitl u 15. i 87., Mraki}

Proleter - Jedinstvo 1:1 (0:0) BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalaca 300, sudija: V. Naran~i} (Zrewanin). Strelci: Timi} u 86. za Proleter, a Male{ u 62. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Mikovi}, ^e~ari} i Timi} (Proleter), a Rigo, B. Mati}, Male{ i Babi} (Jedinstvo). PROLETER: Luki} 5, Ili} 6, Nikoli} 5, Tomi} 6, Mikovi} 6, Nastanovi} 7, ^e~ari} 5, Mo{esku 6, Raki} 5 (Radosavqevi}), Timi} 7, Mileti} 5 (@ivkovi}). JEDINSTVO: Veskov 8, Ivan~ev 8, Lisica 8, [kero 9, Stankovi} 8, Drqa~a 9, Male{ 9, [ijanovi} 8, B. Mati} 8 (Bara~kov), Rigo 8 (Vaskovi}), Babi} 8. Tokom prvog poluvremena obe ekipe su imale samo po jednu {ansu. U drugom poluvremenu gosti su mnogo `ustrije napadali, a u 62. minutu jedan sna`an {ut Male{a zavr{io je u dowem levom uglu gola Proletera. Doma}i su krenuli u ofanzivu, napadali i opsedali gol gostiju, koji su se `estoko branili i tek u 86. minutu golom Timi}a koji je naleteo na loptu uspeli da izjedna~e. R. Jovanovi}

Ba~ka 1901 - Dinamo 3:1 (2:0) SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 120, sudija Jovanovi} (Kusi}), strelci: Antuni} u 1. i 19. Rajkova~a u 68. za Ba~ku 1901. a [topuq u 58. minutu za Dinamo. BA^KA 1901: B. Tumbas 7, Babi} 7, Luka~ 7, F. Tumbas 7, Joveti} 8 (Vojni} -), Zeli} 8, Kitanovi} 7 (Stipan~evi} 7), Kolunxi} 7, Perovi} 7, Rajkova}a 7, Antuni} 8. DINAMO: Lukovi} 6, Stojanovi} 6, D. Babi} 7, [topuq 7, \eko

Preokret nastaje kada su redovi doma}ini osve`ili ulaskom \uki}, Igwatov i Mraki} koji povezuju pokidane konce u igri. Za desetak minuta ~ak tri puta se zatresla mre`a Stijovi}a. M. Mitrovi}

Radni~ki (ZR) - Budu}nost 0:1 (0:0)

ZREWANIN: Igrali{te „kraj Skrobare“, gledalaca 200, sudija Stojanovi} (Kikinda), strelac Popov u 85. minutu. @uti kartoni: \akovi}, Markoski (Radni~ki), @e. Radin, Zekanovi}, Popov, \ukanovi} (Budu}nost). RADNI^KI: \uri} 7, Trkuqa 6, Jawanin 7, Radulovi} 6, Zaki} 6, Obradovi} 6, Lazi} 5 (Iveti} 5), Xajski 7, \akovi} 5, Mar~eta 5 (Ali{an 5), Markoski 7. BUDU]NOST: [tevin 7, Trwanov 6, Grban 7, Malba{i} 7, Todorov 7, @e. Radin 7, Luki} 7 (S. Radin 7), Zekanovi} 6, Popov 7, Antin 7 (\ukanovi} 6), Basta 6 (Petrovi} 7). Lepo vreme, odli~an teren a lo{a fudbalska predstava. Bilo je poku{aja, ali jako malo. Utakmica je odlu~ena u 85. minutu, brzu kontru gostiju iskoristio je Du{ko Petrovi} da uputi idealan centar{ut a iskusni Vlada Popov na drugoj stativi efektno glavom je zakucao loptu u ra{qe.

Ba~ka (P) - Borac 4:0 (2:0) Zoltan Kitl (AFK)

79. i Mihalec u 89. za AFK, a @muki} u 43. i Jan~i} 73. minutu za Obili}. @uti kartoni: Lacko (AFK), ^eleketi} i Jevti} (Obili}). AFK: Ereg 7, Mihalec 7, Golubovi} 7, [etet 7, Vi{wi} 7, Kitl 8, Fekete 7 (\uki} 7), Te{i} 7 (Mraki} 8), Sazi 7 (Igwatov 7), Ko{ 7. OBILI]: Stijovi} 6, Latinovi} 7, Kova~ 6, Va{ 6 (Jan~i} 7), ]ulibrk 6, ^eleketi} 7, ]ebi} 6 (Jevti} 7), [urbatovi} 7 ([oklova~ki -), @muki} 8, Sarapa 7, Mandi} 7. A|ani su ukwi`ili pobedu protiv solidne ekipe Obili}a. Do vo|stva su do{li u 15. minutu iz solo prodora najboqeg igra~a na utakmici Kitla, koji se pokazao najneugodnijim za odbranu novokne`eva~kih „vitezova“. U fini{u prvog dela lepo naba~enu loptu u {esnaesterac @muki} je uputio u mre`u golmana AFKa.Nastavak je pripao gostima koji su golom rezerviste Jan~i}a poveli.

PA^IR: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija Nedeqkovi} (Novi Kne`evac), strelci: Stojanovi} u 28. [icar u 40. 48. i 75. minutu. @uti kartoni: Stojanovi}, Ramovi}, Mati} (Ba~ka), Poqak, Radosavqevi} (Borac). BA^KA: Gorjanac 7, Mirkov 7 (]iri} 7), Vujaklija 8, Polovina 8, \urovi} 8, Balunovi} 7, \ereg 8, Stojanovi} 7 (Maruni} 7), [icar 9, Lon~ar 8, Ramovi} 7 (Mati} 7). BORAC: Vekovi} 6, Jovanovi} 6, Vuji} 6, (Radosavqevi} 7), Poqak 6 (Kolak 6), Miti} 6, ]irkovi} 6, Nikoli} 7, Spasi} 7, Jovanovi} 7, Vasiqevi} 6, Makarun 7. Fudbaleri Ba~ke pru`ili su jednu od najboqih partija ove jeseni. Igrali su izvanredno i u 28. minutu Stojanovi} je postigao pogodak na centar{ut Ramovi}a. Het-trik Dragana [icara u 40. 48. minutu, a najlep{i pogodak je postignut u 75. minutu kada je Lon~ar centrirao, a [icar postigao efektan gol. S. St.

Ba~ka Topola - Kozara 6:0 (5:0) BA^KA TOPOLA: Stadion Ba~ke Topole, gledalaca 150, su-

MFL BE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Golman iskqu~en u poluvremenu Proleter – Budu}nost 0:1 (0:0) RAVNO SELO: Igrali{te Proletera, gledalaca 100, sudija: Mili} (Vrbas). Strelac: Majstorovi} u 74. minutzu. Crveni karton: Luburi} (Proleter) PROLETER: Luburi} –(Jankovi} 6), Puziga}a 7, Gruji} 8, Plav{i} 7, Siv~evi} 7, Toprek 7, Cvetanovi} 8, Ma}i`enski 8, @ivkovi} 7, Bogdanovi} 7, Ne{kovi} 7. BUDU]NOST: Barcal 8, Komatina 7, Pap 7, Balago 7, Obradovi} 7, Vujovi} 7, Isakov 7, Mak{a 7, Cimbaqevi} 7, Majstorovi} 7, Vazmar 7. Odli~na fudbalska predstava u Ravnom Selu, dobra igra oba tima, gosti su prepustili inicijativu doma}inu koji odli~nu igru nije krunisao pogotkom uprkos sedam idealnih prilika u prvom poluvremenu. Me~ je odlu~en u poluvrenmenuo kada su se sukobili golman doma}ih Luburi} i trener gostiju Abramu{i}, nakon ~ega je Luburi} dobio crveni karton. Uprkos tome doma}ini su nasta-

vili sa napadima ali bez zavr{nice, gosti su se uglavnom orjentisali na kontranapade i nakon jedne naba~e lopte Jankovi} je izbio loptu pravo na glavu Majstorovi}a koji pogodio mre`u. R. ]uri}

Sutjeska - Jedinstvo (BPS) 11:1 (6:1) BA^KO DOBRO POQE: Stadion kraj Su{are, gledalaca 50. Sudija: Milovi} (Vrbas). Strelci: Tom~i} u 1, Lopu{ina u 11, 38, 39 i 54, Baturan u 49. i 60, [ibali} u 4. i 42, @ugi} u 51. i Igwatovi} u 63. za Sutjesku, a N. Kova~ u 17. za Jedinstvo. SUTJESKA: Ga{ovi} 7, Igwatovi} 8, Osmaji} 8, Drin~i} 8, Potkoarac 7 (Kaurin 7), Rodi} 8, Lopu{ina 9,Tom~i} 8, (Obradovi} 7), @ugi} 9 , Baturan 8 (Naumovi} 7), [ibali} 8. JEDINSTVO: Vereb 6, Milenkovi} 5, Na| 5, Sabo 5, Pakaski 5, Vi{kovi} 5, Kosanovi} 5, Kova~ 6, Vik{anovi} 5, Suboti~ki 5 Tobd`i} 5.

RAVNO SELO: Proleter – Budu}nost (Savino Selo) 0:1, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska – Jedinstvo (Ba~ko Novo Selo)11:1, RADI^EVI]: Mladost – Mladost Radost (Srbobran)1:3, KUCURA: Iskra – Vojvodina (Ba~ko Gradi{te)1:0, Slobodna je bila ekipa Napretka, jer je Borac istupio iz lige. 1. Budu}nost 10 9 1 0 29:11 28 2. Sutjeska 10 7 2 1 37:10 23 3. Napredak 9 6 2 1 34:8 20 4. Proleter 10 5 1 4 35:17 16 5. Iskra 10 5 1 4 19:18 16 6. Vojvodina 10 3 2 5 20 :14 1 7. Mladost R. 9 3 1 5 12 :18 10 8.Mladost (R) 10 3 0 7 10:30 9 9. Jedinstvo 10 2 0 8 7:54 6

Doma}i su dominirali tokom celog me~a. Utakmmicaje zavr{ena za ~etiri minuta, jer su doma}i postigli ve} dva gola.Seriju golova otvorio je Tom~i} u prvom minutu , nastavii su je Lopu{ina sa ~etiri pogotka, [ibali} i Baturan sa po dva. Zatim se u strelce upisao odli~ni @ugi}, a kona~an rezultat je postavio Igwatovi}. Gosti su po~asni pogodak potigli preko Kova~a u 17. minutu. B. V.

PODRU^NA LIGA SOMBOR SUBOTICA: Ba~ka 1901. - Dinamo (Pan~evo) 3:1, PA^IR: Ba~ka Borac (Star~evo) 4:0, LAZAREVO: Zadrugar - Vojvodina (Novo Milo{evo) 3:0, BAJMOK: Radni~ki Spartak (Debeqa~a) 2:0, ADA: AFK - Obili} (Novi Kne`evac) 4:2, BANATSKI KARLOVAC: Proleter Jedinstvo (Novi Be~ej) 1:1, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Kozara (Banatsko Veliko Selo) 6:0, ZREWANIN: Radni~ki - Budu}nost (Srpska Crwa) 0:1. 1. Zadrugar 13 10 1 2 31:12 31 2. B. Topola 13 10 0 3 24:8 30 3. Rad.(B) 13 9 1 3 24:14 28 4. Proleter 13 8 2 3 19:10 26 5. Obili} 13 5 5 3 26:17 20 6. Jedinstvo 13 5 4 4 30:23 19 7. Borac 13 5 4 4 17:23 19 8. Budu}nost 13 5 3 5 22:23 18 9. Ba~ka(P) 13 5 1 7 19:20 16 10. Ba~.1901.(-1) 13 5 2 6 20:24 16 11. Vojvodina 13 4 2 7 13:19 14 12. Kozara 13 4 2 7 19:29 14 13. AFK 13 3 3 7 14:20 12 14. Spartak 13 3 2 8 15:29 11 15. Dinamo 13 3 2 8 13:29 11 16. Rad.(ZR) 13 3 0 10 11:17 9

dija Eror (Pan~evo), strelci: Pavlov u 4. 27. Ka`i} u 15. Kaurin u 33. ^ovin u 40. i 62. minutu. @uti kartoni: Mom~ilov, ^oli} (Ba~ka Topola), M. Buni}, Bjelanovi} (Kozara). BA^KA TOPOLA: Kroni} -, Dragi} 7, ^eh 7 (^oli} 7), Mom~ilov 7, Lali} 8, Jovanovi} 8, Ka`i} 8 (Martin 7), Rahi} 7, Kaurin 8, ^ovin 9 (Milovanovi} 7), Pavlov 8. KOZARA: Oqa~a 5, M. Buni} 5, Fu}ak 5, Bjelanovi} 6, Laki} 5, B. Buni} 6, Reqi} 6, Labus 5 (Dimitri} 6), Sole{a 5, Papi} 6 (Kitanovi} 5), Stepan~evi} 5 (Dragomirovi} 6). Fudbaleri Ba~ke Topole igrali su dobro, stvarali {asne i davali golove i utakmica je ve} re{ena u prvom poluvremenu kada je rezultat bio 5:0. Mre`u je na~eo Pavlov ve} u 4. minutu, a ta~ku na utakmicu je stavio ^ovin najboqi igra~ ovog susreta. S. St.

Radni~ki (B) - Spartak 2:0 (1:0) BAJMOK: Sportski centar, gledalaca 100, sduija Mom~ilovi} (Ba~ka Topola), strelci: Popovi} u 24. i [trbac u 81. minutu. RADNI^KI: Cvjetkovi} -, Milenkovi} 7 (Babi} 7), [koro 7 (Do{en 7), Vasi} 8, Ivkovi} 8, Petrika 7, Lazi} 7 (\or|evi} 7), Jawi} 7, [trbac 8, Popovi} 9, Tumbas 7. SPARTAK: Ro{ul 7, Va`iju 6, Mak 6, Vukoje 7, Stevanovi} 7, Kondi} 6, Gvozdenovi} 6, ^i`ik 6, Su}evi} 7, Mandi} 6, Marti 6. Popovi} je pogodio ciq sa 20 metara na asistenciju [trbca. Uzdrmao je stativu, a odbijenu loptu u mre`u nisu uspeli da ubace Petrika i Tumbas. Kod drugog gola [trbac je zavr{io vi{e od pola posla, izigrao je odbranu Spartaka i povisio rezultat. S. St.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Grani~ar (Gakovo) 0:3, LALI]: Panonija - Sloga (^onopqa) 4:1, DEROWE: Omladinac - Rusin (Ruski Krstur) 3:1, BA^KI MONO[TOR: Dunav - Lipar 2:1, BA^KI BREG: Dinamo - Dinamo (Sonta) 2:1, SVILOJEVO: Terekve{ - Jedinstvo (Ribarevo) 1:1, SOMBOR: Metalac - [ikara (Sombor) 0:2. 1. Omladinac 12 11 0 1 41:7 33 2. Grani~ar 12 9 1 2 34:16 28 3. Panonija 12 8 3 1 36:19 27 4. Rusin 12 8 0 4 34:21 24 5. Dunav 12 6 2 4 26:24 20 6. Sloga 12 5 2 5 15:19 17 7. Din. (BB) 12 5 2 5 21:26 17 8. Terek. (-1) 12 4 2 6 18:21 13 9. A. [anti} 12 4 1 7 20:24 13 10. Jedinstvo 12 3 3 6 17:24 12 11. [ikara 12 3 3 6 11:26 12 12. Lipar 12 3 1 8 21:30 10 13. Dinamo (S) 12 2 2 8 18:36 8 14. Metalac 12 2 0 10 20:39 6

MFL @ITI[TE – NOVA CRWA SRPSKI ITEBEJ: 1. otkobar Napredak (^estereg) 3:3, TORDA: Olimpija - Terekve{ (Hetin) 1:1, NOVA CRWA: Roham - Borac (Aleksandrovo) 1:6, ME\A: Proleter Polet (Banatsko Vi{wi}evo) 4:4, 1. Borac 10 10 0 0 60:4 30 2. Napredak 10 8 1 1 45:9 25 3. Proleter(-1) 10 5 1 4 20:29 15 4. Roham 10 4 1 5 23:25 13 5. 1. oktobar 10 3 1 6 18:32 10 6. Olimpija 10 2 3 5 15:28 9 7. Terekve{ 10 2 2 6 13:40 8 8. Polet 10 1 1 8 18:34 4

Kontrom do bodova Radni~ki - Omladinac 1:2 (0:2) RATKOVO: Igrali{te Radni~kog, gledalaca 100, sudija: Milo{evi} (Crvenka). Strelci: G. Spasi} u 65. za Radni~ki, a Vlaisavqevi} u 31. i Tripunovi} u 43. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Ma. Radoj~i}, G. Spasi} i Crwanski (Radni~ki), a Tripunovi}, Mari~i}, Divjak, Lekaj (Omladinac). Crveni kartoni: Ma. Radoj~i} (Radni~ki), a Tripunovi} (Omladinac). RADNI^KI: Koci} 7, Bere{ 7 (Crwanski 7), Aleksi} 7, Ninkov 7, Preli} 8, Ma. Radoj~i} 7, Ivovi} 7, Mu{iki} 6 (Mi. Radoj~i} 7), Kardinal 6, D. Spasi} 7, G. Spasi} 8. OMLADINAC: Cari} 8, Mari~i} 7, Drezgi} 7, Divjak 7, Sl. \ur|ev 8, Halas 6 (Kova~i} 7), Vukadinovi} 7, Berlekovi} 8, Si. \ur|ev 7 (Lekaj 7), Vlaisavqevi} 8, Tripunovi} 7. Doma}i napada~i stvorili su desetak zrelih {ansi i sve su ostale neiskori{}ene. Gosti su iz dva kontranapada postigli dva gola i odneli bodove. A. ^i~i}

Grani~ar (R) - Zadrugar 2:2 (1:1) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100, sudija: Kir{ner (Sombor). Strelci: [veqo u 33. i 47. za Grani~ar, a Pjevi} u 38. Mili}evi} u 60. minutu za Zadrugar. @uti kartoni: Milo{ Gwatovi}, Kri~ka, Vidi}, Mom~ilovi}, [veqo (Grani~ar). GRANI^AR: Pavasovi}, Nikola Ko`ul, Marko Gwatovi} (Vidi}), Dra~a, Lali}, Mom~ilovi} (Brala), Milo{ Gwatovi} (Vukeli}), Nemawa Ko`ul, Kri~ka, Bjedov, [veqo. ZADRUGAR: Ran|elovi}, Stojanovi}, Miler, Paji}, Lepojevi}, N. Stojanovi}, Pjevi}, Toji} (Don~i}), Stankovi}, Brankovi}, Mili}evi}. Obe ekipe su motivisane u{le u igru, tokom celog susreta prikazan je dinami~an i veoma borben fudbal. Bod gostiju je svakako sla|i, jedina mrqa bila je posle me~a, [veqo je zbog psovki i pquvawa na sudija Kir{nera dobio crveni karton pri ulasku u svla~ionicu. J. D.

Hajduk - Mladost 1:1 (0:0) STAPAR: Igrali{te Hajduka, gledalaca 150, sudija: B. Marjanovi} (Sombor). Strelci: D. Stani} u 56. (iz penala) za Hajduk, a Ki{juhas u 78. minutu za Mladost. @uti kartoni: D. Stani}, Jusufi, Lazi} (Hajduk), a Krznar (Mladost). HAJDUK: Stojanovi}, D. Stoj{i} (Ni{evi}), Stani~kov, Lazendi}, Pelengi}, Pekez, Lazi}, Z. Stoj{i}, Jusufi (Miqu{), D. Stani}, Luki}. MLADOST: Vu~ini}, Kokot (Joki}), Te{ovi}, Krznar, Grdini}, Jan~evski, Rabrenovi} (Kovijani}), Kili}, Stojanovi}, Ki{juhas, Vukovi} (Jela~i}). Derbi kola ispunio je o~ekivawa u izvanrednoj fudbalskoj predstavi. Doma}i su do{li u vo|stvo iz opravdano dosu|enog penala, dok su gosti izjedna~ili iz slobodnog udarca s 25 metara sjajnim {utem Ki{juhasa. J. D.

BSK - Kordun 3:1 (2:0) BA^KI BRESTOVAC: Igrali{te BSK, gledalaca 150, sudija Mari~i} (Sombor). Strelci: Popovi} u 36. (iz penala) Raki} u 44. i Stani} u 88. za BSK, a Dragojevi} u 55. minutu za Kordun. @uti kartoni: Popovi}, Stankovi} (BSK), a Mra~ina, N. @ivkovi}, Pavlovi} (Kordun). Crveni karton: Tarbuk (Kordun). BSK: R. Lon~ar 7, Stankovi} 7 (V. Lon~ar 7), \ur|evi} 7, Popovi} 8, Bagi} 7, Bo`i} 7, ]uji} 7, Rajkovi} 8, Raki} 7, Radoj~i} 8, Divjak 8. KORDUN: Rajkovi} 7, Pavlovi} 7, N. @ivkovi} 7, Tarbuk 7, Kr{i} 7, Mra~ina 6 (Boca 7), Kne`evi} 6 (Bulaja 7), Stanojevi} 7, Dragojevi} 8, Stokrpa 6, M. @ivkovi} 6, Grube{i} 7. Doma}in je do{ao do pobede te`e nego {to se to o~ekivalo. Gosti su nastupili nekomplet-

STAPAR: Hajduk - Mladost (Kru{~i}) 1:1, STANI[I]: Stani{i} @AK (Sombor) 1:0, KARAVUKOVO: Polet - Oyaci 2:2, CRVENKA: Crvenka - Borac 3:0, KULA: Kula - Prigrevica 1:2, RI\ICA: Grani~ar Zadrugar (Srpski Mileti}) 2:2, BA^KI BRESTOVAC: BSK - Kordun (Kqaji}evo) 3:1, RATKOVO: Radni~ki - Omladinac (Bukovac) 1:2. 1. Stani{i} 13 11 1 1 40:14 34 2. Prigrevica 13 10 2 1 23:8 32 3. Mladost 13 10 1 2 33:13 31 4. Zadrugar 13 7 2 4 21:16 23 5. Hajduk 13 6 4 3 30:19 22 6. Omladinac 13 6 4 3 31:19 22 7. Grani~ar 13 5 3 5 28:34 18 8. @AK 13 4 3 6 19:22 15 9. Borac 13 5 0 8 20:31 15 10. Kordun 13 4 2 7 21:26 14 11. Crvenka 13 4 2 7 20:29 14 12. BSK 13 4 1 8 21:33 13 13. Radni~ki 13 3 3 7 23:34 12 14. Kula 13 3 2 8 22:31 11 15. Polet 13 3 2 8 21:32 11 16. Oyaci 13 1 4 8 17:29 7

ni i pru`ili su dostojan otA. ^i~i} por.

Stani{i} - @AK 1:0 (1:0)

STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200, sudija: Vra~ar (Sombor). Strelac: Vukadinovi} u 28. minutu. @uti kartoni: Miki} i Kurixa (Stani{i}), a Primorac i Orsi} (@AK). STANI[I]: Dubravac, Vukadinovi}, Komazec (Niki}), [ari}, Eri}, Jawi} (Cveti}anin), G. Jagodi}-Kurixa, A. Jagodi}-Kurixa, Miji} (Dragi~evi}), Kawo, Kurixa. @AK: Kozlina, Primorac, Vukas, Sardani}, Boji} (Berlekovi}), Orsi}, Savi}, Trivunovi}, Vukovi}, Vidakovi}, Klaji}. Stani{i} je bio boqi tim i imao daleko vi{e prilika da zatrese protivni~ku mre`u, ipak rezultatska neizvesnost je trajala sve do posledweg minuta susreta. J. D.

Kula – PIK Prigrevica 1:2 (0:1) KULA: Igrali{te na Gederu, gledalaca 100. Sudija: Peri{i} (Srpski Mileti}) 7. Strelci: [ipo{ u 81. (iz penala) za Kulu, a Ostoji} u 28. i Griva u 70. minutu za PIK. @uti kartoni: [arac (Kula), a ]u}a i Marin (PIK). KULA: Vuki~evi} 5, Kukoq 6, Stoj~i} 6 (od 63. Jovan -), Vukovi} 6, [arac 6, Vuja~i} 6, Bo`ovi} 6, Poli} 6, [ipo{ 6, Milo{evi} 7 i Dursum 6 (od 46. Kardo{ 6). PIK: Keki} 7, ^ovi} 6, Kqaji} 6, Meni}anin 6, Ba}anov 6, ]u}a 7, Vladeti} 6, Todorovi} 6, Griva 7 (od 80. Mili} -), Ostoji} 7 (od 50. Kmezi} 6) i Marin 6. Fudbaleri Kule su zaslu`eno izgubili od PIK-a iz Prigrevice, jer je gost imao ~vrstu osovinu: Keki}-]u}a-Griva-Ostoji}, dok je u ekipi Kule samo iskusni Baja Milo{evi} ispunio o~ekivawa. Odluka o pobdniku je pala u 70. minutu kada je golman Kule Vuki~evi} katastrofalno pogre{io. Jednu vra}enu loptu, u nameri da uputi svom igra~u daje ta~no u noge centarforu gostiju Grivi kome nije bilo te{ko da postigne drugi gol za svoju ekipu. Doma}ini su golom [ipo{a iz opravdano dosu|enog penala samo ubla`ili poraz. \. Bojani}

Crvenka - Borac 3:0 (0:0) CRVENKA: Stadion Milorac Xomba, gledalaca oko 50, sudija Marijanovi} (Sombor), strelci: Matija{evi} u 55. Ili} u 62. i \ur|evi} u 85. minutu. @uti kartoni: @egarac, Gavrilovi} (Borac). CRVENKA: [}epanovi} 7, Ko~i} 6, Dragovi} 6 (I. Ili} -), S. Radmanovi} 6, G. Radmanovi} 6, Radulovi} 7, Latinovi} 6, Grnovi} 6, Matija{evi} 7 (Komazec -), V. Ili} 6 (Bata -), \ur|evi} 7. BORAC: Vajagi} 6, Petrovi} 6, Jak{i} 6, Gavrilovi} 6 (Gute{a ), Jelisavac 6, Radakovi} 6, Pokrajac 7, Smiqani} 6, @egarac 6, ]uk 5, Dautovi} 5 (Obradovi} -). Iako je zabele`ena sigurna i ubedqiva pobeda, bila je ovo jedna od naslabija igara fudbalera Crenke u ovoj sezoni. Slaba{ni gosti iz Gra~aca nisu iskoristili nekoliko veoma povoqnih prilika. T. Jovovi}


SPORT

c m y

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

NOVOSADSKA LIGA

21

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Bukov~ani iznenadili Petrov~ani sa~uvali bod ^erevi}ane @elezni~ar - Mladost (BP) 1:1 (0:1)

Sremac - Fru{kogorski partizan 0:1 (0:0) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca oko 100, sudija Lali} (Petrovaradin), strelac Milovanovi} u 85. minutu. @uti kartoni: Bogdan, @egarac (Sremac), Amixi} (Fru{kogorski partizan). Crveni karton: Vasiqevi} (Sremac). SREMAC: Simi} 7, Vlaji} 6, ^abrilo 6, @egarac 6, Dubraja 7, Bogdan 6, Stojkovi} 6 (Novakovi} 7), Jankovi} 7, An|eli} 6, Akmaxi} 7, Pavlovi} 6 (Vasiqevi} 6). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: Vrawe{ 8, Deli} 7, Simi} 7, Makejiri} 8, @ivkogi} 7, Stankovi} 7, Ili} 7, \ur|evi} 7, Te{i} 7, Amixi} 8, Milovanovi} 8. Jo{ jednom su fudaleri Sremca razo~arali, ovoga puta protiv Bukov~ana koji su se prestavili kao ~vrsta ekipa koju trenira iskusni trener Zoran Star~evi}. Tokom cele utakmi-

tu. Ali, zato je u nastavku sve re{eno za tren oka. B. P.

TSK – Proleter 5:0 (3:0) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 100, sudija: An|elkovi} (Novi Sad), strelci: Lavrwa u 21. (iz penala), 24. i 68, [ere{ u 35. i Leti} u 50. minutu. @uti kartoni: [ere{ (TSK), Vidovi} (Proleter). TSK: Petkovi} - , Mandi} 7, ^ipe 7, Daki} 8, Varga 7, Kara} 7, [ere{ 8, Gajica 7 (\ur|evi} - ), Leti} 9 (Vorkapi} - ), Lavrwa 9, Rosi} 7 (Pa{ka - ). PROLETER: Pantelinac 5, Krsti} 5, Mati} 5, Tama{ 5, Vidovi} 5, Deli} 5, \uri} 5 (Dra`i} - ), ^. Axi} 5, M. Axi} 5, Blagojevi} 5, ^avi} 5. Nastavili su Temerinci seriju odli~nih rezultata, na

KONFERENCIJA KLUBOVA NOVOSADSKE LIGE

I poete da pozavide

Mo`da i zato {to je tre}e Konferencija klubova Novosadske lige odr`ana u Sremskim Karlovcima, centru srpske duhovnosti i kulture, protekla je u atmosferi kakava recimo vi{e prili~i umetnicima nego fudbalskim ratnicima.Svi komesari (@ivkovi}, Rama~, Tomi~i}), na ~elu sa generalnim sekretarom Saveza Brankom Baglavom, u svojim izlagawima mogli su samo da hvale, jer izuzev nekoliko sitnica, takmi~ewe te~e gotovo besprekorno, za primer i hvalu. I predstavnici klubova su bili nadahnuti u svojim govorima, a zajedni~ko je svima da su redovne konferencije, redovna vi|ewa i dru`ewa u~inila da takmi~ewe proti~e kakao nisu predvi|ali ni najve}i optimisti i da se pozitivna, gotovo porodi~na atmosfera sa skupova rukovodilaca lige i klupskih ~elnika prenela i me|u fudbalere i trenere. Da samo tako i ostane. B. P. ce gosti su imali blagu inicijativu, me|utim i fudbaleri Sremca su imali svoje {anse, ali ih nisu iskoristili. U 80. minutu Jankovi} je topovskim udarcem pogodio pre~ku, pet minuta kasnije mladi igra~ Milovanovi} iskoristio je gre{ku odbrane doma}e i matira vrlo dobrog Simi}a. B. Star~evi}

Stra`ilovo Milan Dinamo 4:0 (0:0) SREMSKI KARLOVCI: Igrali{te kraj Dunava, gledalaca 25o, sudija:Bem (Novi Sad). Strelci:Cvijeti} u 47. i 5o, Horwak u 51. i Horvat 72. minutu.@uti kartoni:Grbi}, Perduh i Piqak (Budisava). STRA@ILOVO MILAN: B. Smiqani}, Torbica, R. Kne`evi}, Horwak, Daki}, Koji~i}, Ni}iforovi} (^ekovi}), D. Kne`evi} (Ivani{), Horvat, Rodi}, Mecing (Cvijeti}). DINAMO: I. Sabo, Majuri}, Petkovi}, Piqak, A{}eri}, Velicki, Grbi}, Bozoki (Stanojevi}), Mitri} (Pacuk), Tepi} (V.Sabo), Perduh. Sve utakmice koje je Stra`ilovo Milan odigralo ove jeseni sli~ile su jedna drugoj, rivali su se `ilavo branili u prvom poluvremnu da bi u nastavku jedina nepoznanica bila koliko }e izabranici Jocka Ili}a dati golova (jedino TSK odoleo). I mlada ekipa iz Budisave, ne{to `e{}a i borbenija u odnosu na ranije goste u Karlovcima, nije primila gol u prvih 45 minuta, no u tom periodu doma}i golman Bane Smiqani} ni jednom nije rukama dirnuo lop-

posledwih pet utakmica, imaju maksimalan u~inak i impresivnu gol-razliku (29:0). Ponovo je najboqi strelac, Vladimir Lavrwa, upisao tri gola, a u asistencijama je predwa~io Lazar Leti}. Crveno-beli su tri puta pogodili pre~ku, pa gosti iz Bano{tora mogu da budu prezadovoqni kona~nim epilogom. M. Meni}anin

Mladost (NS) - ^enej 5:0 (3:0) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Nikoli~in (Novi Sad). Strel-

NOVI SAD: Mladost - ^enej 5:0, Ajaks - Fru{kogorac 1:0, BEGE^: Ba~ka - Sirig 7:2, SREMSKI KARLOVCI: Sra`ilovo Milan - Dinamo 4:0, ^EREVI]: Sremac - Fru{kogorski partizan 0:1, KISA^: Tatra - Partizan 1:4, LEDINCI: Vinogradar - Borac 1:1, TEMERIN: TSK - Proleter 5:0. 1. Str. Milan13 12 2. Mladost 13 10 3. Ba~ka 13 9 4. TSK 13 8 5. Partizan 13 7 6. Dinamo 13 7 7. Fr. part. 13 7 8. Tatra 13 5 9. Ajaks 13 4 10. Sirig 13 4 11. Borac 13 3 12. Fru{kog. 13 4 13. Proleter 13 3 14. Srem. (-3) 13 3 15. Vinogr. 13 1 16. ^enej 13 1

1 0 2 1 2 2 2 3 3 3 1 5 1 5 3 5 3 6 1 8 4 6 1 8 4 6 2 8 2 10 0 12

51:8 34:8 37:16 37:4 26:12 24:21 20:26 22:26 18:27 31:30 17:30 17:31 16:36 15:26 7:31 11:51

37 32 29 26 24 22 22 18 15 13 13 13 13 8 5 3

OFK VRBAS: Jovi~i} 5, Roganovi} 6 (Bodowi 6), Durutovi} 7, Novakovi} 6 (Klisari} 7), Eri 6 (Stani} 7), Dokni} 7, Pekovi} 6, Duleti} 6, Maravi} 7, \uki} 6, Ku|erski 6. BE^EJ OLD GOLD: Radijevi} 6, Holo 6, Prodanov 6, Dra`i} 6, Kova~i} 7, Kora} 7, Todorovi} 7, Barta 6, Mali} 8, Grbi} 6, Stajki 6. Oba trenera ima}e mnogo zamerki na igru svojih fudbalera. Gostuju}i jer su tri puta vodili, jednom i sa dva gola pa nisu sa~u-

stiju loptu prebacio preko pre~ke. D. Ivani}

Tatra - Partizan 1:4 (1:2) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 150, sudija Vojki} (Novi Sad), strelci: Keleman u 43. za Tatru, [odi} u 17. i 28. S. Qubanovi} u 73. i M. \uri{i} u 85. minutu za Partizan. @uti kartoni: Api}, Mi}i}, Ti{ma (Partizan), TATRA: Privizer 6, Kocka 6, Srnka 7 (Kohut -), Pavijan 6, Fej|i 8, Stani} 6, Urumovi} 6, [vowa 6 (O`vat 6), Racko 7 (Lazi} -), Popadi} 6, Keleman 7. PARTIZAN: Po~i} 6, Api} 6 (Breberina 6), M. \uri{i} 7, Ni}eti} 6, Ti{ma 6 (M. Qubanovi} 6), Mihi} 6, R. \uri{i} 6 (Lalovi} 6), Star~evi} 7, S. Qubanovi} 7, Mi}i} 7, [odi} 8. Podmla|ena i nekompletna ekipa doma}ih tokom cele utakmice bila je ravnopravna i imala vi{e izglednih prilika, ali su samo jednu pretvorili u gol. Iskusni gosti od pet prilika ~etiri su realizovali i na kraju zaslu`eno slavili. P. Palik

Ajaks - Fru{kogorac 1:0 (0:0) NOVI SAD: Sportski centar „Sajmi{te“, gledalaca 200, sudija Raxen (Budisava), strelac: Stoj~i} u 91. minutu.

Gayi} u prodoru na utakmici na Novom nasequ

ci: Stojanovi} u 8. Samarxija u 23. i 43. Milija{evi} u 55. bukva u 70. minutu. @uti kartoni: ]ur~i}, Zeqkovi} (^enejac). Crveni karton: Dragin (^enej). MLADOST: Ivani{evi} 7, Vukva 8, Golubovi} 8, Staji} 8, Papi} 7 (Sladi} 7), Stojanovi} 7, Hajdukovi} 7, Gaxi} 8, He|e{i 7 (Joci} 7), Bor~i} 7, Samarxija 8 (Milija{evi} 7). ^ENEJ: Brzak 6, ]ur~i} 6, Ostoji} 6, Zeqkovi} 7, Bozi} 6, Reli} 6, Vilotijevi} 6, Jovanovi} 6, Bubwevi} 6, Dragin 6, Savovski 7. Mladost je lako pobedila skroman ekipu sa ^eneja. Goleadu je zapo~eo Stojanovi} najlep{im golom, a zavr{io Bukva posle kornera sa pet metara pogodio je desni dowi ugao. U 42. minutu gosti su uputili jedini ali pravi {ut na gol doma}ina. Zeqkovi} je iz slobodnog udarca ga|ao ra{qe, ali je Ivani{evi} vrhom pr-

NOVI SAD: Igrali{te @elezni~ara, gledalaca 200, sudija Galambo{ (Sremski Karlovci), strelci: Staki} u 58. za @elezni~ar, a M. Pupovac u 33. minutu za Mladost. @uti kartoni: Staki}, Grubje{i}, Ka}anski, Strajin (@elezni~ar), Saveqev, Kobilarov (Mladost). Crveni kartoni: Stoj~i}, Strajin (@elezni~ar), Rupar, \uki} (Mladost). @ELEZNI^AR: Bali~evi} 7, Ostojin 7, Bokan 6, Ka}anski 7, Strajin 8, Alavawa 6, Grubje{i}

@uti kartoni: Milanovi} (Ajaks), Karasjenov, Markovi}, [imulija, Bukvi} (Fru{kogorac). AJAKS: Luka~, Santra~, Milanovi}, ^uturilov, ]atovi}, Nedimovi}, Mir~et}, Milovac (Te{ovi}), Dragi~evi}, Staj~i}, Stevanovi}. FRU[KOGORAC: Stan~i}, Gruji}, Kukuruzovi}, [imulija, Perovi}, Markovi} (Bukvi}), Karasjenov, Peri}, Abramovi} ([urlan), Luki} (Tomi}). Na novosadskom Sajmi{tu, iz kola u kolo, sve lep{i i atraktivniji fudbal. Tim renera Svetozara ^i~e je do pobede stigao u nadoknadi vremena, posle lepe i osmi{qene akcije koju je efektno zavr{io strelac Staj~i}. Kod doma}ina, osim strelca, dobar utisak ostavili i Stevanovi}, Luka~ i kapiten ]atovi}, a kod gostiju se istakao ofanzivni desni bek Gruji}.

Sudija Galambo{ imao delikatan zadatak u Industrijskoj zoni

7, Petkovi} 8, Staki} 8 (Guzina 6), Krwaji} 6 (Stoj~i} -), Spaji} 7. MLADOST: Veseli} 6, Fabri 7 (^alija 6), Pavkovi} 7, Kobilarov 7, Saveqev 8, Rupar 6, Pupovac 8, Severiwi 6 (Pavlis 6), Zbu}novi} 6 (Mar~eta -), Jaku{ 7, Lali} 7. U derbiju kola podela bodova. Prvi deo pripao je lideru.Dubinska lopta u petercu doma}ih do{la je do Pupovca koji je bio br`i od odbrane doma}ih i savladao Bali~evi}a. U drugom delu inicijativa je bila na strani doma}ina. @eqa je izjedna~io posle neuspele ofsajd zamke. Zaki} je povukao loptu sa nekih 30 metara, u{ao u {esnaesterac i savladao Veseli}a. Mogao je Staki} nekoliko minuta kasnije da dovede doma}ina u vo|stvo, ali je {utirao kraj gola. Nesigurni sudija Galambo{ iz samo wemu znanih razloga poni{ti je gol Strajinu, navodno zbog faula nad golmanom, a bio je i najslaM. Po. bi akter utakmice.

@SK - Hercegovac 2:2 (2:1) @ABAQ: Stadion @SK-a, gledalaca oko 150, sudija: ]uk (Novi Sad). Strelci: Ba{i} u 23. Mati} u 39. za @SK, a Luki} u 19. i Hrwez u 85. minutu (iz penala) za Hercegovac. @uti kartoni: Radanovi}, Kalajxi} (@SK), a Zelen, Horvati}, Hrwez, Dragovi} (Hercegovac). Crveni karton: Luki} (Hercegovac). @SK: Duvwak 7, Osatkovski 6, I|idov 6, Bojovi} 5, Pa{i} 7, Radanovi} 6, Kalajxi} 6, Popadi} 6, Mati} 6, Zagorac 6 (\ur|i}), Medi} 6. HERCEGOVAC: Duki} 8, Dragovi} 7, Borkovi} 7 (Gruba~i}), \or|evi} 8, Hrwez 7 (Horvati} 6), Trivunovi} 7, Zelen 6, Nov~i} 6, Luki} 6, Jeli~i} 7. U izuzetno tvrdoj i zanimqivoj utakmici @abaqci su ubele`ili prvi remi na svom terenu u ovom delu prvenstva. Poveli su gosti golom Dragana Luki}a, da bi doma}in do odmora golovima Milana Ba{i}a i Darka Mati}a preokrenuo rezultat u svoju korist. U 85. minutu Marko Hrwez je s penala izjedna~io rezultat. P. Bundalo

OFK Vrbas – Be~ej Old gold 4:4 (1:2) VRBAS: Stadion kKraj [lajza, gledalaca: 50. Sudija: Kolakovi} (Ba~ka Palanka). Strelci: Maravi} u 8. i 48, Durutovi} u 68. i Klisari} u 70. za OFK Vrbas, a Mali} u 2, 30, 60. i 65. minutu za Be~ej Old gold. @uti kartoni: Jovi~i}, Dokni}, Ku|erski, Bodowi i Stani} (OFK Vrbas), a Dra`i}, Kora}, Todorovi}, Barta i Mali} (Be~ej Old gold).

vali prednost, a doma}i zbog katastrofalnih gre{aka koje su pravili wegovi igra~i odbrane, pogotovo golman Petar Jovi~i}. Ve} u drugom minutu gosti su stekli prednost preko Zorana Mali}a koji je nagovestio svoj golgeterski dan. Doma}ini su se brzo konsolidovali i preko Maravi} izjedna~ili. Me|utim Mali} je drugim golom doneo prednost.Kada su doma}ini drugim golom Maravi}a na samom po~etku drugog poluvremena izjedna~ili o~ekivao se i preokret jer su potpuno preuzeli inicijativu. U jeku tih napada usledila je kontra gostiju u ponovo Mali} poga|a mre`u pored neodlu~nog Jovi~i}a. Samo pet minuta kasnije katastrofalna gre{ka doma}eg golmana koga preska~ lopta, a Mali} rutinski posti`e ~etvrti gol na utakmici. Vrba{ani su bili na ivici poraza ali Durutovi} iz slobodwaka a zatim i Klisari} ipak i tre}i put susti`u prednost Be~ejaca. J. Len|er

Slavija - [ajka{ 5:0 (2:0) NOVI SAD: Igrali{te Slavije, gledalaca 100, sudija Kolakovi} ([ajka{), strelci: \oki} u 13. i 32. Nogo u 51. i 60. \or|evi} u 75. minutu. @uti kartoni: Pa{}an, \or|evi} (Slavija), [vedi} ([ajka{). SLAVIJA: Stanivuk 7, Kara} 7 (Dra~a -), Zlatkovi} 7, Anxi} 7, Saveqi} 7, Obradovi} 7 (Nogo 8), Pa{}an 7 (^olovi} 7), \or|evi} 8, \oki} 8, ^i~i} 8, Kiti} 8. [AJKA[: Todori} 6, Petrovi} 6, Kotuqa~ 5, Male{evi} 5 (Ostoji} 5), Qaji} 5, Lazi} 5, Radivojevi} 5, Stojanov 6, Subotin 6 (Milovan~ev 5), [vedi} 6, Alempi} 5 (Nikoli} 5). Posle nekoliko neo~ekivano poraza Salajni su zaigrali odli~no. Momci trenera Bok{i}a petardom su ispratili goste u Koviq, a po {ansama pobeda je mogla biti i ubedqivija. Trinaesti minut bio je koban za goste, dupli pas \or|evi}a i Pa{}ana efektno je zavr{io \oki}. Isti igra~ postigao je i drugi gol, a ovoga puta na asistenciju Kiti}a. I u nastavku doma}i su nastavili sa atacima pa je rezervista Nogo dva puta matirao Todori}a, a ta~ku na odli~nu igru stavio je \or|evi}. M. Po.

Jedinstvo - Omladinac 1:1 (1:1) RUMENKA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: Zeqkovi} u 12. za Jedinstvo, a M. Pupovac u 21. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Mekterovi}, Vidosavqevi}, Male{evi} (Jedin-

NOVI SAD: @elezni~ar - Mladost 1:1, Slavija - [ajka{ 5:0, @ABAQ: @SK - Hercegovac 2:2, BA^: Tvr|ava - Borac 1:1, RUMENKA: Jedinstvo - Omladinac 1:1, BA^KA PALANKA: Stari grad - Petrovaradin 1:5, SRBOBRAN: Srbobran - Kabel 0:1, VRBAS: Vrbas Be~ej Old gold 4:4. 1. Mladost 13 8 3 2 21:9 27 2. Omladinac13 8 3 2 21:11 27 3. Hercegovac13 7 4 2 15:9 25 4. Kabel 13 7 4 2 13:8 25 5. Slavija 13 6 3 4 22:19 21 6. @elezni~ar13 5 5 3 18:12 20 7. @SK 13 6 2 5 22:17 20 8. Vrbas 13 4 5 4 20:15 17 9. Petrov. 13 5 2 6 23:20 17 10. Borac 13 5 2 6 15:20 17 11. Jedinstvo 13 4 2 7 12:20 14 12. Tvr|ava 13 3 4 6 12:18 13 13. Stari grad13 4 1 8 14:28 13 14. [ajka{ 13 4 0 9 12:26 12 15. Be~ej 13 3 2 8 16:25 11 16. Srbob. (-1)13 3 2 8 20:19 10

stvo), Komazec (Omladinac). Crveni karton: Milo{evi} (Omladinac). JEDINSTVO: \uri} 8, Vukovi} 6, Zdravkovi} 6 (Uzurov -), Vuleti} 7, Zeqkovi} 8, Lalovi} 6 (Male{evi} 7), Mekterovi} 7, Jovanovi} 7, [ar~evi} 7, Popovi} 7 (Vidosavqevi} 7), Anu{i} 7. OMLADINAC: Zeqkovi} 7, An|elkovi} 6, Milo{evi} 6, Peceq 7, Avdi} 7, Komazec 7 (Bukvi} -), Maksimovi} 7 (Prodanov -), T. Samarxi} 6, M. Pupovac 7, ]eli} 6, Bjeki} 7. Najvi{e zahvaquju}i odli~nom golmanu \uri}u u prvom delu Omladinac nije stekao ve}u prednost. Odbranio je golman doma}ih udarce iz blizine Mileta Pupovca i lukavi {ut \eli}a je krajwim naporom izbio nogom u poqe. Poveli su doma}i golom veterana Zeqkovi}a, koji je loptu zahvatio volejem. Devet minuta kasnije Mile Pupovac je preciznim udarcem prona{ao put ka mre`i. Drugi deo pripao je doma}inu, talentovani Popovi} udarcem glavom pogodio je stativu, a golman Zeqkovi} sa dve dobre odbrane spre~io M. Po. je najgore.

Tvr|ava – Borac 1:1 (0:0) BA^: Stadion Tvr|ave, gledalaca oko 100. Sudija Bosin ( Novi Sad) , strelci: Ninkovi} u 73. za Tvr|avu, a Vidovi} u 75. minutu za Borac. @uti Kartoni: [e}erov, Vlaji}, \enadija i Kerkez (Tvr|ava), a D. Ris, Panteli} i Doroslova~ki (Borac). Crveni karton: Spasojevi} (Borac). TVR\AVA: Vu~kovi} 7, Janovi} 6, Ninkovi} 8, Mili}evi} 7, Kerkez 8, [e}erov 6, Ognjenovi} 6, [omo{i 7, Bojani} 6, Vlaji} 7,(\enadija) 6, Vukojev 6 (Doro{ki) 6 BORAC: Subi} 6, Vidovi} 7, Filipovi} 8, B. Ris 7, Doroslova~ki 6, ( M. Ris) 6, Majstorovi} 6, Spasojevi} 6, Putnik 6, ( Veselinovi}) 6, @dero 6, (Geli}) 6, D. Ris 7, Panteli} 7 Miroslav Ninkovi} debitant na utakmici je pogotkom u 73. minutu doneo prednost Ba~anima, ali je samo dva minuta kasnije Vidovi} izjedna~io rezultat. M. Po.

OFK Stari grad - Petrovaradin 1:5 (1:2) BA^KA PALANKA: Igrali{te Starog grada, gledalaca 150, sudija: [arac (Be~ej). Strelci: ]uk u 26. za Stari grad, a Lali} u 21. (autogol) Prlina u 30. (iz penala), Abramovi} u 50. i 68. i Kokanovi} u 52. minutu za Petrovaradin. @uti kartoni: Mustafovi}, Buq (Stari grad), a Ikoni} (Petrovaradin). Crveni karton: Lali} (Stari grad). OFK STARI GRAD: Tankosi} 7, Kne`evi} 6, Lali}, \eki} 6, Mustafovi} 6, Vujakovi} 6 (Buq 6), Pavlovi} 6, Markovi} 6 (Rado~aj 6), Maletin 5 (Kokanov 6), Serdar 7, ]uk 6. PETROVARADIN: Rankov 6, Ikoni} 6, Spasi} 6, Dragin 6, Krsmanovi} 6 (Ivezi} 6), Todorovi} 6 (Bosan~i} 7), Abramovi} 8, Milo{evi} 6 (Mari} 6), Prlina 7, Kokanovi} 7, Gordani} 6. [esti uzastopni poraz do`iveli su fudbaleri OFK Starog grada.. M. \. Kremenovi}


22

SPORT

utorak9.novembar2010.

MFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

[est iskqu~ewa u I|o{u Borac - Vojvodina 0:2 (0:1) (prekinuto u 78. minutu) I\O[: Stadion Borca, gledalaca 50, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelci: Balog u 6. i D. Todorov u 70. minutu za Vojvodinu. @uti kartoni: Stepanov i Dudej (Borac), a M. Todorov i Gavri} (Vojvodina). Crveni kartoni: ^eleketi} u 49. Badrqica u 53. [ugi} u 73. Spahi} u 78. (Borac), a Popov u 49. i Milin u 53. (Vojvodina). KIKINDA: @AK - Napredak (Banatska Topola) 0:2, KUMANE: 2. oktobar - Jedinstvo (Bo~ar) 9:1, I\O[: Borac - Vojvodina (Ba{aid) 0:2 (prekinuto u 75. minutu, doma}i ostali sa sedam igra~a). 1. Vojvodina 2. Borac 3. Napredak 4. 2. oktobar 5. @AK(-1) 6. Jedinstvo

10 10 10 10 10 10

7 7 4 3 3 0

3 2 1 3 1 2

0 1 5 4 6 8

29:11 27:15 19:21 27:24 17:26 19:41

24 23 13 12 9 2

BORAC: Badrqica, Radin, Pa{trovi}, [ugi}, Stani{qevi}, Stepanov, ^eleketi}, Spahi}, Dudej, Be}agul, Kara~owi. VOJVODINA: Gruji}, D. Todorov, Qubinkovi}, Selakovi}, Kne`ev, Gavri}, Popov, Balog, Milin, Pani}, M. Todorov. Op{tinski derbi zavr{en je prekidom u 78. minutu po{to je doma}in zbog ~etiri crvena kartona ostao sa sedam igra~a. Gosti iz Ba{aida poveli su u 6. minutu lepim pogotkom Baloga. U drugom poluvremenu ~ak {est crvenih kartona, {to je zna~io i kraj me~a. M. S.

2. oktobar - Jedinstvo 9:1 (6:0) KUMANE: Stadion 2. oktobra, gledalaca 50, sudija: Skuban (Kikinda). Strelci: Dejan Vioglavin u 10, 22, 30, 40, 80. Te{i} u 23. i 35. Gvo`|arev u 68. Milosavqev u 70. za 2. oktobar, a Male{ u 75. za Jedinstvo. 2. OKTOBAR: Lapadat, Jovanov, Rigo, Bibin, Kontri}, Lazi}, Gvo`|arev, Vioglavin, Lazi}, Stanisavqev, Milosavqev, To{i}. JEDINSTVO: Batan~ev, Mirkov, ^ubrilo, Adamovi}, Markovi}, Jeremi}, Do{en, Male{, Berbakov, Paji}, Mun}an. M. S.

@AK - Napredak 0:2 (0:1) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 50, sudija: Laki} (Banatsko Veliko Selo). Strelci: @. ]iri} u 37. i Dukatarov u 79. za Napredak. @uti kartoni: B. Adamov i Joni} (@AK), a Koldanov, Feher, @. ]iri} i Barta (Napredak). Crveni karton: Zari} (@AK) u 40. minutu. @AK: Radoj~i}, Zari}, P. Adamov, Bili}, Tanackov, Joni}, Va`i}, Pekarevi}, Kolari}, Vojvodi} (N. Adamov), Raji}. NAPREDAK: Turi, @. ]iri}, Blanu{a, Barta, Koldanov, Mr|an, ^udanov, Dukatarov, Pe}anac (I. A~), A. Petrovi}, Feher (@. A~). M. S.

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

PODRU^NA LIGA SUBOTICA

Kara|or|ev~ani overili prvo mesto

Penalom do bodova

Jedinstvo – Bile}anin 5:3 (2:2) BANATSKO KARA\OR\EVO: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150. Sudija: Toma{ev (Zrewanin), strelci: Babi} u 12, Ajdari} u 45, Jawatovi} u 48. i 75. i A. Martinovi} u 80. za Jedinstvo, a D. Uqarevi} u 17. i 85. i Dar. Pijetlovi} u 23. za Bile}anin. @uti karton: Lazi} (Bile}anin). JEDINSTVO: Medi} 6, Dap~evi} 6, Milakovi} 6, [tikovac 6 (od 69. A. Martinovi}) 6, Stanojevi} 6, (od 88. Kliska) -, Jawatovi} 8, Ajdari} 7, Mar~eti} 6, Babi} 7, i Kova~evi} 6. BILE]ANIN: P. Varadinac 6, Dragi} 6, Lazi} 6, Papi} 7 (od 46. Aleksi}) 6, Dr. Pijetlovi} 6, Dar. Pijetlovi} 6, Milo{evi} 6, N. Uqarevi} 6, Mar{i} 6. Trener Jedinstva je na teren izveo podmla|eni sastav, koji je pru`io ne{to slabiju partiju, ali je ipak uspeo da ostvari pobedu koja je zna~ila i overu jesewe titule. Najboqi pojedinac Dragan Jawatovi} komandovao je igrom, a pored dva postignuta pogotka up~estovao je i u asistencijama za pogotke saigra~a. Publika je mogla da u`iva u veoma korektnoj igri u kojoj je pored osam golova bilo jo{ toliko zrelih prilika da se zatresu mre`e i na jednoj i na drugoj strani. D. Mili}ev

Crvena zvezda - Borac 1:0 (1:0) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija: Arsi} (Staji}evo). Strelci: Mujki} u 31. minutu. @uti kartoni: Ili} (Crvena zvezda), a Stana}ev (Borac). CRVENA ZVEZDA: ]iri}, Siv~ev, Bilbija, Miladinov, Simi}, Klasni} ([erbexija), Mujki} (Horvat), Ili}, Mudrini}, Mitrovi} (Nikoli}), Tubin. BORAC: \or|evi}, Mijatov, Jeli} (Bo`i}), Mikala~ki, Ivanov, Stana}ev, Po{tin, Novakov, Pavlovi} (Xemajlovski), Kresi}, Gruji}. M. Ra~i}

Potisje - Mladost (L) 3:2 (2:1) KNI]ANIN: Igrali{te kraj Bikare, gledalaca 200, sudija Salma (Torda), strelci: Bala` u 9. M. Milovac u 44. Joci} u 46. za Potisje, a Mi{i} u 6. i 60. minutu za Mladost. @uti kartoni: Dimitrijevi}, Stojkovi}, V. Milovac (Potisje), @u`a (Mladost). POTISJE: Antanasijevi} 7, Stojkovi} 8, Dimitrijevi} 7, Mihajlovi} 7, Bala` 7, Stojanovi} 7, V. Milovac 7, Joci} 7, Marinkovi} 7, M. Milovac 7, Kodi} 7. MLADOST: Kandi} 7, Grubor 6 (Stani} -), Deli} 7, Titin 6, Buka 7 (Valavec -), Marijanovi}

7, Mi~evi} 6 (Brkqa -), Mi{i} 8, Nini} 7, @u`a 7, Maksimovi} 7. Izvanredna fudbalska predstava.

Vojvodina - Delija 3:0 (prekinuto u 11. minutu) PERLEZ: Igrali{te „ispod Mlina“, gledalaca 100, sudija Ivani} (Melenci), strelci: Jelin u 6. Stanojevi} 9. Malba{ki 10. minut. VOJVODINA: Lazarevi}, I. Stefanovi}, Jovanovi}, @miri}, G. Stefanovi}, [oli}, Srdanov, Amixi}, Stanojevi}, Malba{ki, Jelin. DELIJA: Kara~owi, Anu{i}, Popov, [}epanovi}, Stojin, Belo{, Kri~kovi}, Simi}. Gosti su doputovali sa osmoricom igra~a i kada je Malba{ki u 10. minutu postigao pogodak, ~im se krenulo sa centra Kri~kovi} se „povredio“, ~pa je susret prekinut.

Begej – Polet 1:0 (0:0) @ITI[TE: Igrali{te Begeja, gledalaca 100, sudija Ka{i} (Zrewanin). Strelac Ninkovi} u 84. minutu. @uti kartoni: Novak, Grbi}, Nikoli}, Pudar i Daqevi} (Begej), a [ibul, Ke~a, Vujin i Tubin (Polet). BEGEJ: Damjanovi} 7, Daqevi} 7, Novak 6, (od 77. Brki}), Egrexija 7, Markov 7, Zori} 7, Grbi} 6, Ninkovi} 7, Nikoli} 6, Pudar 6, i Glu{ac 7. POLET: Ribakov 7, Biki} 6, Tubin 6, ^udanov 7, D. Zori} 6 (od 46. Vujin) 6, B. Zori} 6, Cari} 6, [ibul 6, Ke~a 6, Jeli~i} 6 i Rodi} 7. U veoma nervoznoj utakmici biv{i golman Begeja Ribakov bio je nesavladiva prepreka za nekada{we saigra~e. D. Mili}ev

Krajina - Naftagas 1:2 (0:1) KRAJI[NIK: Igrali{te Krajine, gledalaca 200, sudija Davidovi} (@iti{te), strelci: Stojisavqevi} u 76. za Krajinu, a Bjeli} u 30. Raca u 56. minutu za Naftagas. @uti kartoni: Karanovi}, Kova~evi} (Krajina), Rado{evi}, Bjeli}, Topalov, Mi{~evi}, Ra|enovi} (Naftagas). KRAJINA: Poznanovi} 6, Grmu{a 7, Kosanovi} 6, Zori} 7, Tawga - (Kova~evi} 6), Stojisavqevi} 8, Vigwevi} 7, Karanovi} 7, \. Novakovi} 6 (Bogunovi} -), M. Novakovi} 6, Bjeleti} 7. NAFTAGAS: Ra|enovi} 7, Barawi 7, Pra{~evi} 6, Grabunxija 7, Topalov 8, Rado{evi} 7, Bjeli} 7 (Kalaba -), Stepanov 7 (Galin -), Kurtovi} 7 (Dabi} 6), Raca 7, Mi{~evi} 7.

Tri penala za \alince Grani~ar - Jedinstvo 4:1 (3:0) Milanov (Nikolin), L. Zrim, S. Zrim, Rankov. Nikad `e{}i kom{ijski derbi. U napetoj atmosferi slavili su doma}ini, a nezadovoqstvo Krsturaca umalo na poluvremena da kulminira napu{tawem utakmice. Ve} u 5. minutu sudija M. Trbovi} je svirao penal za Grani~ar koji je proma{io Sarapa, ali je igra~ utakmice T. Dabevski zatresao protivni~ku mre`u u 15. i 34. minutu, a u me|uvremenu dosu|en je jo{ jedan penal za doma}u ekipu koji je realizovao Pavli~evi}. Revoltirani Krsturci su na poluvremenu pretili da }e napustiti me~, tvrde}i da je navodno neko sudijama naredio i \alince stimulisao da ih pobede. Sudija je u 53.minutu dosudio i tre}i penal.

KRAJI[NIK: Krajina - Naftagas (Elemir) 1:2, MELENCI: Rusanda - Mladost (Banatski Despotovac) 3:0, KLEK: OFK Klek - Crvena zvezda (Vojvoda Stepa) 2:0, @ITI[TE: Begej - Polet (Nakovo) 1:0, BANATSKO KARA\OR\EVO: Jedinstvo - Bile}anin (Se~aw) 5:3, KNI]ANIN: Potisje Mladost (Luki}evo) 3:2, RUSKO SELO: Crvena zvezda - Borac (Zrewanin) 1:0, PERLEZ: Vojvodina - Delija (Mokrin) 3:0 (prekinuto u 11. minutu, gosti ostali sa sedam igra~a). 1. Jedinstvo 13 12 2. Krajina 13 8 3. Naftagas 13 8 4. Potisje 13 7 5. Vojvodina 13 6 6. C. zvezda(VS)13 6 7. Rusanda 13 6 8. Mladost(L) 13 5 9. Bile}anin 13 5 10. C. zvezda (-1)13 5 11. OFK Klek 13 5 12. Begej 13 4 13. Delija 13 3 14. Borac 13 4 15. Mlad.(BD) 13 4 16. Polet 13 1

1 0 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 1 6 2 6 2 6 3 5 1 7 3 6 3 7 0 9 0 9 1 11

38:5 29:14 17:11 28:22 19:7 25:21 29:28 27:22 28:29 11:18 19:30 17:20 16:25 16:30 13:31 10:34

37 26 26 23 22 21 19 17 17 17 16 15 12 12 12 4

OFK Klek - Crvena zvezda (VS) 2:0 (2:0) KLEK: Igrali{te „\. Vu~urevi}“, gledalaca 100, sudija Vaskovi} (Novi Be~ej), strelci: Ili} u 35. Milanovi} u 37. minutu. @uti kartoni: Ili}, Dologu{in, Cerovi} (OFK Klek), Tomas, Todorovi} (Crvena zvezda). Crveni karton: Podgorelac (Crvena zvezda). OFK KLEK: Kurte{an 7, Stanojevi} 7, Dologu{in 7, Bogdanovi} 7, Ili} 7, \or|evi} 8, Cerovi} 7 (Grkini} -), Provixalo 7, Milanovi} 8, Perovi} 7, No`ini} 7 (Gardinova~ki -). CRVENA ZVEZDA: Pavkovi} 7, Krivoku}a 6 (Deriku}ka -), Juhas 7, J. Na|alin 7 (Ceko -), Tomas 7, Podgorelac 5, Popovi} 6, V. Na|alin 7, ]ur~i} 6, Markoski 7, Todorovi} 6.

Rusanda - Mladost (BD) 3:0 (3:0) MELENCI: Igrali{te „kraj Bawe“, gledalaca 100, sudija Jerinki} (Kikinda), strelci: B. Stojkov 2. Stevanov u 9. I. Stojkov u 22. minutu. @uti karton: Radojev (Rusanda). RUSANDA: Popov -, Marinac 7, [argin 7, [kondri} 7, Mi{kovi} 7, Eremi} 7, B. Stojkov 8 (Bibin 7), Radojev 7, I. Stojkov 7 (Adamov -), Stevanov 7 (Kuru}ev -), Stankovi} 7. MLADOST: Biki} 6, Krivo{ija 6, Piva} 6, Simani} 7, Cveti} 6, Mitri} 7, Dragi~evi} 7, Milosavqevi} 7, Zagorica 6, Radmilo 6, \uki} 6. U korektnoj utakmici, ve} u 2. minutu Branislav Stojkov je pravom bombom pogodio samo ra{qe gostiju, a samo nekoliko minuta kasnije Stojkov je na drugoj stativi sa~ekao loptu i plarisao je u mre`u. Malo kasnije odli~an centar{ut iskoristio je Ivan Stojkov.

Vinogradar - ^oka 1:2 (1:2) HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 150, sudija Nikoli} (Subotica), strelci: Sabado{ u 7. za Vinogradar, a Kne`evi} u 13. (iz penala) i u 40. minutu za ^oku. VINOGRADAR: Salaji 7, Z. Vukov 7, Z. Nagel 6 (M. Vukov 6), Ha{ko 6, \or|evi} 7, Vesni} 7, Galambo{ 7, Salma 6 (^. Nagel 6), Sabado{ 7, Na| 6 (V. Engi 7), T. Engi 7. ^OKA: Toma{ev 7, Rado{evi} 7, Feher 6, Bauk 6, Kne`evi} 8, N. Terzin 7, Radosav~evi} 8, Davidov 7, Atanasovi} 7, Vilovski 6 (Guji} 6), Z. Terzin 7. Veliko iznena|ewe priredili su fudbaleri Vinogradara. Iako su poveli u 7. minutu preko Sabado{a, radost je bila kratka. Gosti su izjedna~ili iz penala, da bi isti igra~ postigao drugi pogodak i doneo pobedu svom timu. S. St.

Baj{a - Tisa 3:0 (1:0) BAJ[A: Stadion Baj{e, gledalaca 200, sudija Gligor (Subotica), strelci: Dra{kovi} u 44. Duqahi u 66. Z. Rekecki u 84. minutu. BAJ[A: Rak 7, ]eran 7, Tanka 8, Curnovi} 7, Budaji 7, @emberi 8 (R. Rekecki 7), [ija~ki 7, [u{war 7 (Z. Rekecki 7), DUqahi 8 (O~ena{ 7), Dra{kovi} 8, Bra{wo 7. TISA: Ko~i{ 6, Ma}aji 6, Baki 6, Taka~ 7, Si~ 6, Salaji 6 (Geri 6), Bor{o{ 6 (Kermenci 6), Guqa{ 7, Potpara 7, ^ernok 6 (Farago 6), Balint 6. Sjajna igra doma}ina. Minut pre kraja poluvremena na asistenciju [u{wara Dra{kovi} je postigao pogodak. U drugom delu doma}in je igrao jo{ boqe. S. St.

Ba~ka (M) - Preporod 3:2 (2:0) MOL: Stadion Ba~ke, gledalaca 200. Sudija: Zari} (Subotica). Strelci: Se~ewi u 4, Jeli} u 20. i Morovi} u 52. za Ba~ku, a Daki} u 49. i Kopunovi} u 79.minutu za Preporod. BA^KA: S. Matkovi} 7, Vilago{ 7, Vrba{ki 7 (Dongo 7), Jeli} 8, Kri`an 6 (Odri 7), Se~ewi 8, B. Matkovi} 7, ]eran 7, Morovi} 8, Lali~i} 7, Sel 7. PREPOROD: Tanasi} 7, Grbi} 7, Terzija 6 (Vukovi} 7), Daki} 7, Lakanovi} 7, Per~i} 6 (Jari} 7), Kopunovi} 7, Damjanovi} 6, Kr~mar 6 (Jak{i} 7), Mileti} 6, Grubor 7. Protiv neugodnog protivnika iz Novog @ednika doma}ini su u 4.minutu pogotkom Se~ewija do{li u vo|stvo, da bi Jeli} u 20.minutu udvostru~io prednost.

Tavankut - Potisje 3:1, ^antavir - Panonija 1:3, Sloboda Wego{ 2:2, Ba~ka - Preporod 3:2, Krivaja - Proleter 1:2, Jadran - Subotica 1:0, Vinogradar - ^oka 1:2, Baj{a - Tisa 3:0. 1. Baj{a 2. Panonija 3. Proleter 4. Tavankut 5. Wego{ 6. Vinogr. 7. Preporod 8. Ba~ka 9. Sloboda 10. ^oka 11. ^antavir 12. Subotica 13. Tisa 14. Krivaja 15. Potisje

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

9 8 8 7 6 7 6 6 6 6 5 5 4 4 0

1 3 2 3 1 4 3 3 5 2 0 6 1 6 1 6 0 7 0 7 2 6 1 7 2 7 1 8 1 12

27:11 29:19 31:15 28:14 24:18 28:22 31:20 25:25 23:23 19:25 20:23 22:27 12:26 19:21 10:48

28 26 25 24 23 21 19 19 18 18 17 16 14 13 1

Po~etkom drugog poluvremena posle gre{ke odbrane Ba~ke pogodak glavom posti`e Daki}. Morovi} je u 52.minutu iz solo akcije postigao tre}i gol za Ba~ku, a pet minuta kasnije Lali~i} je propustio {ansu {utiraju}i pored gola. Sredinom drugog poluvremena gosti su preuzeli inicijativu, stvarali vi{e {ansi, od kojih je najizgledniju propustio Jari}, a poraz su gosti ubla`ili pogotkom Kopunovi}a. M. Mr.

GRADSKA LIGA SUBOTICE \ur|in - Lokomotiva 1:1, Solid - Elektrovojvodina 2:1, Ba~ka 2 - Bratstvo 6:1, Hajduk - @ednik 2:1, Mala Bosna Udarnik 2:3. Bikovo je bilo slobodno. 1. Hajduk 2. Udarnik 3. Solid 4. Elektrov. 5. @ednik 6. \ur|in 7. Ba~ka 2 8. Lokomotiva 9. Bikovo 10. M.Bosna 11. Bratstvo

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 6 5 4 4 3 3 2 3 1 1

1 2 1 3 2 3 2 4 0 3 1

1 1 3 3 3 3 4 3 6 5 7

25:10 19:10 10:7 19:14 17:14 11:13 15:13 11:16 4:16 8:14 9:21

22 20 16 15 14 12 11 10 9 6 4

PRVA LIGA–@ENE KRAGUJEVAC: Su{ica - Lask (Lazarevac) 1:5, ZEMUN: Sloga - Ma{inac PZP (Ni{) 0:4, KRU[EVAC: Napredak - Po`arevac 0:0, [ABAC: [abac - Ma~va ([abac) 3:0, SUBOTICA: Spartak - Uno fortuna (Kragujevac) 6:0, LESKOVAC: Lemind lavice - Novi Be~ej 0:0. 1. Spartak 8 8 0 0 48:0 24 2. Ma{inac 8 7 1 0 40:3 22 3. Napredak 8 5 2 1 31:3 17 4. Po`arevac 8 4 3 1 22:9 15 5. Lask 8 4 2 2 22:14 14 6. [abac 8 4 2 2 17:15 14 7. Ma~va 8 2 1 5 13:37 7 8. Sloga 8 1 2 5 6:26 5 9. Lemind l. 8 1 2 5 5:26 5 10. Uno fortuna8 1 1 6 7:34 4 11. N. Be~ej 8 0 3 5 5:28 3 12. Su{ica 8 0 3 5 6:30 3

Pripremio: S. M. Petrovi}

POTISKA LIGA

\ALA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 100. Sudija: M. Trbovi} (Novi Kne`evac). Strelci: T. Dabevski u 15. i 34, Pavli~evi} u 20. i 53. ( oba iz jedanaesterca) za Grani~ar, a L. Zrim u 75. minutu za Jedinstvo. @uti kartoni: Miklo{, Pavli~evi} (Grani~ar), Malba{ki, A. Zrim, S. Brzak, Tahi} i Gojan (Jedinstvo). Crveni kartoni: L. Zrim u 75. i Rice po zavr{etku utakmice ( Jedinstvo). GRANI^AR: Jovanovi}, Miklo{ (Popovi}), Ugri, R. Dabevski, Sarapa, Igwatov, Popov (Cveji}), T. Dabevski, Trivi}, Pavli~evi}, Ne|i}. JEDINSTVO: Rice, A. Zrim, S. Brzak, Se~ei (Tahi}), Gojan, Malba{ki, B. Brzak (Dra`i}),

DNEVNIK

\ALA: Grani~ar - Jedinstvo (Srpski Krstur) 4:1, OROM: [ampion Olimpija - Sloga (Ostoji}evo) 1:0, PADEJ: Tisa - Horgo{ Higlo (Horgo{) 0:3. PODLOKAW: Hajduk - Trome|a (Majdan) odlo`eno. Slobodna je bila Slavija (Banatsko Aran|elovo). 1. Horgo{ H. 8 7 1 0 27:5 22 2. Jedinstvo 8 5 0 3 26:18 15 3. Grani~ar 8 4 1 3 15:19 13 4. Tisa 7 4 0 3 19:9 12 5. Sloga 8 3 1 4 16:19 10 6. Slavija 8 3 1 4 14:21 10 7. Hajduk 6 1 1 4 14:19 4 8. [ampion O. 7 1 3 3 9:13 6 9. Trome|a 6 0 2 4 10:19 2

U 75. minutu Jedinstvo je golom L. Zrima ubla`ilo poraz. Strelac jedinog gola za goste u prekidu utakmice, nogom je u ~lanak udario sudiju pa mu je opravdano pokazao put u svla~ionicu, dok je golman Rice zbog psovki upu}enih sudiji pocrveneo po zavr{etku utakmice. M. Mitrovi}

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

GAJ: Partizan - Polet (Izbi{te) 2:1, BARANDA: Radni~ki - Vr{ac United (Vr{ac) odlo`eno: BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nsot - Budu}nost (Alibunar) 6:1, BANATSKO NOVO SELO: Sloga - Vulturul (Grebenac) 5:0, UQMA: Partizan -T empo (Sefkerin) 4:2, KOVIN: Kolonija - Slavija (Kova~ica) 5:2, KOVIN: Radni~ki - Jugoslavija (Jabuka) 4:0, OMOQICA: Mladost - BAK (Bela Crkva) 2:0. 1. Kolonija 12 8 2 2 32:15 26 2. Sloga 12 8 2 2 28:12 26 3. BAK 12 6 2 4 20:17 20 4. Partizan(G) 12 5 5 2 21:22 20 5. Mladost 12 6 1 5 29:18 19 6. Radni~ki(K) 12 5 3 4 21:17 18 7. Partizan(U)12 5 3 4 22:19 18 8. Vr{ac 11 5 1 5 14:13 16 9. Tempo 12 4 4 4 19:19 16 10. Jugoslavija 12 5 1 6 16:19 16 11. Radni~ki(B)11 4 3 4 23:20 15 12. Vulturul 12 5 0 7 19:23 15 13. Slavija 12 4 2 6 20:29 14 14. Polet 12 3 2 7 14:27 11 15. Bud. (BB)(-1)12 3 1 8 22:30 9 16. Bud. (A) 12 2 2 8 6:26 8

KAMP PERSPEKTIVNIH FUDBALSKIH SUDIJA: Vojvo|anske fudbalske sudije su jedne od najboqih u zemqi,a n to nije ni ~ude jer se u posledwih nekoliko godina izuzetno pa`we posve}uje wihovom razvoju. Tako je to i sada. Pro{le nedeqe 28 najperspektivnijih vojvo|anskih arbitara iz obe grupe vojvo|anskih liga, podru~nih liga i me|uop{tinskih liga provelo je ~etiri dana na Panoniji, gde su uz iskusne instruktore upijali nova znawa. G. K.


SPORT

c m y

DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

23

UO^I SUTRA[WEG EVROLIGA[KOG GOSTOVAWA PARTIZANA U POQSKOJ

Veseli se vra}a

OKLAHOMA I KRSTI] SAKUPILI 10.000 DOLARA ZA KRAQEVO: Kapiten ko{arka{ke reprezentacije Srbije Nenad Krsti} i wegov klub Oklahoma sakupili su 10.000 dolara za pomo} Krsti}evom rodnom Kraqevu, koji je pro{le nedeqe pogodio zemqotres. Igra~ i klub sakupqali su priloge na preksino}noj utakmici protiv Bostona, a posle me~a prodat je i potpisan dres koji je Krsti} nosio. - Poku{avam da pomognem i sjajno je ovo {to su klub i qudi uradili, a to je dobar znak. Nema veze koliko novca po{aqemo - rekao je Krsti} posle me~a. - To je moj grad. Moji roditeqi `ive tamo, kao i moji baba i deda i prijateqi. Kada leti odem u Srbiju provedem malo vremena u Beogradu, ali Kraqevo je moj grad. Stvarno sam optimista jer ima mnogo dobrih qudi u Srbiji i u svetu koji mogu da pomognu da se popravi {teta. Ne govorimo ovde o velikoj koli~ini para, to je mali grad i ni{ta nije previ{e skupo. Samo da se izgradi za normalan `ivot - kazao je centar Oklahome.

Nejtan Xavai je te{ko podneo poraz od Makabija u Pioniru u 3. kolu Evrolige. Australijanac je bio izuzetno samokriti~an, do mere da je sebe istakao kao glavnog krivca za poraz. Pred novo evroliga{ko isku{ewe, gostovawe crno-belih Prokomu u sredu, tamnoputi Aborixin je istakao: - O~ekuje nas sigurno veoma te{ka utakmica. Pripremili smo se i fokusirali, moramo da zaboravimo na poraz od Makabija. Moramo da budemo koncentrisani, mnogo vi{e nego na prethodnim me~evima. Najva`niji igra~i moraju da istupe i poka`u vi{e - rekao je Xavai, prvenstveno misle}i na sebe. Trener Partizana Vlade Jovanovi} je pred polazak na put u Poqsku poru~io: - Svaka utakmica za nas je te{ka, s obzirom da poku{avamo da uklopimo nove igra~e. Utakmica protiv Prokoma, bez obzira na wihovih 0-3 na po~ektu Evrolige, bi}e jako te{ka. Imaju veliki broj stranaca, veliki

buxet. Evroliga im je nedavno dala A licencu koju su verovatno zaslu`ili stabilnim buxetom. Prokom ima veoma respektabilan sastav, igraju i jaku Balti~ku ligu, a u doma}em {ampionatu uglavnom odmaraju nosioce igre, tako da wihovi rezultati u tom takmi~ewu nisu merodavni, kao {to ni ovi u Evroligi ne pokazuju pravu snagu. [to se ti~e o~ekivawa, mladi stru~wak je istakao: - Nadam se da }emo odigrati mnogo boqe nego protiv Makabija. Pro{lo je skoro sedam dana od tada, trebalo bi u pristupu i igri da se vidi pomak naboqe. Navija~e Partizana najvi{e zanima da li }e se Jan Veseli, posle dva me~a pauze zbog upale tetiva, vratiti u tim za me~ s Prokomom. - Jan je puno boqe. Velika verovatno}a je da }e biti u sastavu za sutra uve~e. Sada barem postoji mogu}nost da bude u sastavu, do sada nije ni ona postojala - zakqu~io je Vlade Jovanovi}.

Jan Veseli

NBA LIGA

SLAVNI NBA IGRA^ STIGAO U TURSKU

Odli~ni Pekovi}, Minesota izgubila Biv{i centar ko{arka{a Partizana i Panatinaikosa Nikola Pekovi} ostvario je prvi dabl - dabl u~inak u NBA karijeri. Me|utim, wegovih 12 ko{eva i 11 skokova nisu spre~ili ubedqiv poraz Minesote u Hjustonu (94:120). U novom debaklu Minesote, kojoj je to bio {esti poraz u dosada{wih sedam utakmica, u~estvovao je i Darko Mili~i}. On je za 20 mi-

Ajverson u Be{ikta{u

Biv{a velika NBA ko{arka{ka zvezda Alen Ajverson doputovao je u Istanbul, gde bi trebao da nastavi karijeru i zaigra za Be{ikta{. Ajverson je pristao na dvogodi{wi ugovor s turskim prvoliga{em za ~etiri miliona dolara, po{to pre toga nije uspeo da prona|e anga`man u NBA ekipama. U~esnik ~ak 11 ol-star me~eva i biv{i prvi strelac NBA lige najzvu~nije je poja~awe u Turskoj u ovom prelaznom roku. O~ekuje se da }e 35-ogodi{wi bek debitovati za novi klub 13. novembra, kada Be{ikta{ do~ekuje ekipu Ojaka. Wegov novi klub nije osvojio titulu jo{ od 1975. godine.

nu srpske reprezentacije Krsti}u. On je za 41,5 minuta ubacio 13 ko{eva i imao osam skokova. Neuspeh na gostovawu u Detroitu (97:102) pretrpeo je i Golden stejt Vladimira Radmanovi}a. On je za 20 minuta ubacio samo sedam poena, uz tri skoka i dve asistencije. Los An|eles Lejkersi su u sudaru s Portlandom (121:96)

Alan Ajverson ju~e na aerodromu u Istanbulu

Ajverson je trebalo da doputuje u subotu, ali je wegov dolazak odlo`en za dva dana, pa se u Istanbulu pojavio tek ju~e. Zanimqivo je da }e izvrsnog plejmejkera na delu mo}i da vide i qubiteqi ko{arke u Srbiji, po{to se Be{ikta{ i Hemofarm nalaze u istoj, B grupi u Evrokupu, u kojoj su jo{ i ekipe Asvela i Getingena. Upravo Vr{~ani i turski tim igra}e u prvom kolu, 16. novembra, u Istanbulu, a Be{ikta{ i Ajverson u Sportskom centru Milenijum nastupi}e u me~u 5. kola, predposledweg u grupnoj fazi, 14. decembra. A. P.

ODBOJKA Superliga (m)

11. Jagodina 12. Mladost

NIS Vojvodina – C. zvezda Smederevo – Partizan Spartak (Q) – @elezni~ar Jedinstvo (SP) - Radni~ki (K) Ribnica – M. radnik 1. Radni~ki 2. Partizan 3. C. zvezda 4. Ribnica 5. NIS Vojv. 6. Spartak 7. @elezni~ar 8. Jedinstvo 9. M. radnik 10. Smederevo

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 2 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 2 2 3 3

0:3 0:3 3:2 0:3 3:0 9:1 8:4 7:3 6:5 6:6 7:7 6:7 5:7 3:9 1:9

9 7 6 5 5 4 4 4 1 0

Superliga (`) Kolubara – Dinamo A. Klek – Po{tar Vizura – TENT Radni~ki (B) – NIS Spartak Jedinstvo (U) – C. zvezda

Detaq s utakmice Hjuston – Minesota

nuta ubacio sedam poena, tri puta bio najvi{i u skoku, uz tri blokade i dve asistencije. Hjuston je, posle pet uzastopnih poraza na startu {ampionata, stigao do prve pobede a najzaslu`niji za to bio je Argentinac Luis Skola sa 24 poena i osam uhva}enih lopti. Poraz je do`ivela i Oklahoma Nenada Krsti}a. Predvo|en Rejom Alenom (19 ko{eva) i Polom Pirsom (17), Boston je ostvario ciq zbog kojeg je doputovao u Oklahomu, a doma}inu nisu vredela ni 34 poena najboqeg aktera susreta Kevina Durena. Jedinog pravog asistenta Duren je imao u kapite-

potvrdili da }e i ove godine biti prvi kandidati za titulu. Do sedme uzastopne pobede jezera{e je predvodio {panski as Pau Gasol s ~etvrtim tripl-dablom u karijeri: 20 ko{eva, 14 skokova i 10 asistencija. Wemu uz rame bio je Lamar Odom s 21 poenom i 12 uhva}enih lopti. Uz Wu Orleans, Lejkersi su ostali jedini nepora`eni tim u {ampionatu. Rezultati: Wujork - Filadelfija 96:106, Atlanta - Finiks 114:118, Detroit - Golden Stejt 102:97, Hjuston - Minesota 120:94, Oklahoma - Boston 83:92, L.A. Lejkers - Portland 121:96.

1. C. zvezda 2. NIS Spartak 3. TENT 4. Jedinstvo 5. Vizura 6. Radni~ki 7. Dinamo 8. Klek 9. Kolubara 10. Po{tar

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 2 2 2 2 2 1 0

0 0 1 3 3 3 3 3 4 5

1:3 3:1 3:1 2:3 2:3 15:3 14 15:3 14 13:5 12 10:12 7 8:10 7 8:10 7 9:10 6 6:12 5 7:12 3 1:15 0

Prva liga (m) Spartak (S) – Obili} Novi Sad DDOR – Crnokosa Mladost – Putevi (I) Borac – Jagodina VGSK – Klek Srbija{ume Bavani{te – Ni{ 1. Spartak 2. Novi Sad 3. Bavani{te 4 Klek S. 5. Putevi (I) 6. VGSK 7. Borac 8. Obili} 9. Ni{ 10. Crnokosa

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 3 3 3 3 3 2 2 1

0 1 2 2 2 2 2 3 3 4

3:2 3:1 2:3 3:0 3:1 3:1 15:7 12 12:6 12 12:9 10 11:6 9 12:9 9 9:9 9 10:8 8 9:9 7 9:12 5 7:13 4

5 5

1 0

4 5

4:12 3 5:15 2

Prva liga (`) Varadin BMG gradwa – [umadija Jedinstvo (SP) – Putevi Radni~ki – Gimnazijalac Vizura SN – Novi Sad PP Sme~ 5 – Spartak (Q) Vojvodina – Lazarevac 1. Jedinstvo 2. Vojvodina 3. Varadin BMg 4. Radni~ki 5. Novi Sad PP 6. Sme~ 5 7. Vizura SN 8. Gimnazijalac 9. Spartak 10. lazarevac 11. Putevi 12. [umadija

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 4 3 2 2 1 0 0 0

0 0 1 1 1 2 3 3 4 5 5 5

3:0 3:0 3:0 2:3 3:1 3:1

15:4 14 15:4 14 12:4 12 12:4 12 13:6 11 10:7 9 12:10 9 9:12 6 7:14 3 4:15 0 1:15 0 0:15 0

Druga liga – sever (m) Srem 2006 – Petrovaradin RFU – FOKI Mladost Ekspans – In|ija Dunav volej – Apatin NIS Vojvodina 2 – Sloven 1. D. volej 2. In|ija 3. Mladost E. 4. Sloven 5. RFU 6. Srem 2006 7. Petrovarad. 8. NIS Vojvod. 9. Apatin 10. FOK

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 2 2 2 1 1 0

3:1 3:1 2:3 3:0 0:3

0 12:1 12 1 11:5 9 1 11:7 9 2 7:7 6 2 7:8 6 2 6:8 6 2 9:10 5 3 6:9 4 3 5:11 2 4 4:12 1

Druga liga – sever (`) MD Zrewanin – Kikinda Mladost – Ruma Novi Sad 2 – Prvi tempo Klek 2 – Srem Ki 0230 – Futog 1. MD Zrewanin 4 2. Mladost 4 3. Srem 4 4. P. tempo 4 5. Futog 3

4 4 3 2 1

3:1 3:0 0:3 1:3 odgo|eno 0 12:3 12 0 12:3 11 1 10:6 9 2 6:6 6 2 7:6 5

6. Ki 0230 7. Kikinda 8. Novi Sad 2 9.Ruma 10. Klek 2

3 4 4 4 4

2 1 1 1 0

1 3 3 3 4

6:7 5:9 6:11 4:9 4:12

4 3 3 3 1

Prva vojvo|anska liga – centar (`) VST – Maks NS volej tim – Partizan Sloga – NS tim Varadin BMg gradwa 2 - N. Sad 3 Vojvodina 2 – Futogvest 1. NS volej tim 2. Varad. BMG 2 3. VST 4. Sloga 5. Futogvest 6. Partizan 7. Maks 8. Novi Sad 3 9. Vojvodina 2 10. NS tim

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 2 2 2 2 0 0

3:0 3:1 3:0 3:0 1:3

0 12:1 12 1 11:5 9 1 9:5 8 2 9:6 7 2 8:8 7 2 8:7 6 2 7:7 6 2 6:9 5 4 1:12 0 4 1:12 0

Prva vojvo|anska liga – sever (`) CVS – Vrbas Be~ej – Blok aut Spartak 2 – Ba~ki zmaj Merkur – Mladost Volejstars – Apatin 1. B. Zmaj 2. Spartak 2 3. Volejstars 4. Mladost 5. Vrbas 6. CVS 7. Be~ej 8. Merkur 9. Blok aut 10. Apatin

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 2 2 1 0 0

11:4 10 10:4 9 9:4 9 10:5 8 11:7 8 9:8 6 6:6 6 3:9 3 2:12 1 0:12 0

Prva vojvo|anska liga – jug (`) @iti{te – Dunav Kraji{nik – Vr{ac Proleter – MD Zrewanin 2 Banat – Se~aw Omladinac – Mladost Ekspans 1. Omladinac 2. @iti{te

4 4

4 3

3 3 2 1 1 1 1 1

1 11:5 1 9:6 2 6:7 3 9:9 3 6:9 3 5:11 3 5:11 3 3:11

9 8 6 6 4 3 2 2

Prva vojvo|anska liga – centar (m) Vo{a – Petrovaradin 2 Mladost Ekspans 2 – Srem 2006 2 Stra`ilovo - Novi Sad DDOR 2 Dubl – [id 1. Vo{a 2. Mladost E. 3. Dubl 4. Petrovaradin 5. Stra`ilovo 6. Srem 2006 7. Novi Sad 2 8. [id

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 1 0 0

3:0 3:0 3:0 3:0

1 11:4 10 1 10:3 9 1 10:4 9 1 9:5 9 1 9:5 8 3 3:10 3 4 2:12 0 4 0:12 0

Prva vojvo|anska liga – sever (m) 2:3 3:0 1:3 0:3 3:0

1 1 1 1 1 2 2 3 4 4

3. Kraji{nik 4 4. Vr{ac 4 5. Dunav 4 6. Proleter 4 7. Banat 4 8. Mladost E. 4 9. MD zrewanin 4 10. Se~aw 4

3:0 2:3 2:3 3:0 3:0

0 12:5 10 1 11:3 10

Partizan Megal – Merkur Mladost – Vrbas Magli} – Be~ej Spartak 2 – Kikinda 1. Kikinda 2. Partizan M. 3. Vrbas 4. Magli} 5. Spartak 6. Mladost 7. Merkur 8. Be~ej

4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 1 1 1 0

3:1 2:3 3:2 0:3

0 12:1 12 1 10:6 8 1 9:6 8 1 9:7 8 3 6:10 4 3 7:11 3 3 5:10 3 4 5:12 2

Prva vojvo|anska liga – jug (m) Hercegovina – Gorwi grad Banat – Proleter Prvi tempo – Borac 2 Radni~ki 1. Proleter 2. Banat 3. Radni~ki 4. G. grad 5. Hercegovina 6. Borac 7. P. tempo

4 3 3 4 3 2 3

4 2 2 2 1 0 0

3:1 0:3 odgo|eno slobodan

0 12:1 12 1 6:3 6 1 6:5 6 2 8:7 6 2 4:7 3 2 1:6 0 3 1:9 0


24

SVET

utorak9.novembar2010.

AMERI^KI PREDSEDNIK ODBIO POZIV PETORICE NOBELOVACA

POJAS GAZE

Obama ne}e i}i na skup u Hiro{imi

TOKIO: Ameri~ki predsednik Barak Obama odbio je poziv da prisustvuje skupu dobitnika Nobelove nagrade za mir koji se odr`ava u Hiro{imi, javio je Aso{ijeted pres. Petorica nobelovaca pozvala su u pismu Obamu, koji je i sam 2009. dobio Nobelovu nagradu za mir, da odr`i uvodno izlagawe na wihovom sastanku u Hiro{imi u petak i time poja~a apel za svet bez nuklearnog oru`ja.Ameri~ki predsednik koji }e se u to vre-

me nalaziti u Japanu u okviru azijsko-pacifi~ke turneje, nije prihvatio poziv. U zvani~nom odgovoru koje je funkcioner Stejt departmenta zadu`en za Aziju uputio guverneru Hiro{ime iznosi se da Obama ne}e prisustvovati skupu u tom gradu, bez ula`ewa u razloge takve odluke, ali se odaje priznawe naporima u~esnika i organizatora da doprinesu nuklearnom razoru`awu, prenela je ameri~ka agencija AP. Mnogi Japanci

DNEVNIK

Vestervele apelovao na Izrael

smatraju da je bacawe nuklearne bombe na Hiro{imu i Nagasaki bila neopravdana upotreba preterane sile. Nuklearna bomba je u Hiro{imi ubila 140,000 qudi. U SAD, me|utim, mnogi veruju da je taj ~in primorao Japan na predaju i da su zbog toga spaseni `ivoti mnogih drugih qudi. Pismo Obami potpisali su, izme|u ostalih, biv{i predsednici Sovjetskog Saveza Mihail Gorba~ov i Poqske Leh Valensa.

GAZA: Nema~ki ministar spoqnih poslova Gvido Vestervele apelovao je danas na Izrael da prekine blokadu pojasa Gaze i pozvao Hamas, koji upravqa Gazom, da oslobodi otetog izraelskog vojnika Gilada [alita. Tokom prve posete jednog nema~kog ministra Gazi u posledwih nekoliko godina, Vestervele je rekao da je neprihvatqivo da Izrael tri godine dr`i pod blokadom 1,5 milion Palestinaca. „Stav Nema~ke je jasan. Mi se zala`emo za okon~awe blokade i isti~emo zna~aj ponovnog uspostavqawa uvoza i izvoza u toj en-

Realno da Kabul preuzme punu kontrolu do 2014.

Majk Mulen

snagama, objavio je britanski dnevnik „Tajms“. List je podsetio da je Avganistan podeqen na 34 provincije, a u devet u ju`nom i isto~nom delu zemqe su koncentrisani talibanski pobuwenici i tamo vlada najve}e nasiqe, preneo je

Radio Slobodne Evrope. Po planu generala Petreusa, zapadna provincija Heran bi trebalo da bude najbr`e predata vladi, dok bi u provincijama Kandahar i Helmand snage NATO ostale jo{ najmawe dve godine, pi{e „Tajms“.

Jedna od ta~aka dnevnog reda lisabonskog samita je da se iska`e jasna podr{ka ciqu predsednika Karzaija o transferu odgovornosti za bezbednost u Avganistanu na avganistanske snage do 2014, rekao je Gejts novinarima tokom posete Australiji, javio je Rojters. Mulen je istakao da postavqeni rok „ima smisla“. Agencija je podsetila da je ameri~ki predsednik Barak Obama najavio za juli 2011. po~etak povla~ewa ameri~kih vojnika iz sastava me|unarodnih snaga koje predvodi NATO. Protivnici tog plana tvrde da }e to ohrabriti talibane i da }e posle jula uslediti pobuweni~ke akcije dok }e u Avganistanu jo{ biti ameri~kih vojnika iz kontigenta koji }e se smawivati. U Avganistanu je oko 150.000 stranih vojnika od kojih su dve tre}ine Amerikanci.

STRAH OD NOVOG POLITI^KOG PAKTA

Turska, Liban, Sirija i Jordan u trgovinskoj zoni ANKARA: ^etiri muslimanske zemqe Turska, Liban, Sirija i Jordan - formira}e trgovinsku zonu, koja bi se mogla transformirati i u politi~ki pakt, {to ve} izaziva zabrinutost na Zapadu i u Izraelu. Po saznawima turskih listova, lideri ~etiri zemqe }e se u januaru sastati u Istanbulu, kada }e i zvani~no biti promovisano stvarawe trgovinske zone u kojoj }e biti omogu}eno slobodno kretawe qudi i roba. Turski ministar spoqnih poslova Ahgmeta Davutoglu je

prilikom nedavne posete Kuvajtu najavio da }e ova saradwa biti pro{irena i na {est zemaqa Persijskog zaliva na ~ijoj se teritoriji nalaze ogromna nalazi{ta nafte i gasa. „Kada ujedinimo sever (Siriju, Liban, Jordan i Tursku) lansira}emo saradwu i sa zemqama Zaliva“, izjavio je Davutoglu. Po pisawu istanbulskog „Hurijeta“, ovaj razvoj ve} izaziva podozrewa na Zapadu, po{to se strahuje da bi trgovinska zona mogla da se pretvori u politi~ki blok muslimanskih zemqa.

„U pojasu Gaze `ivi 1,5 milion qudi koji trpe posledice ove blokade. Blokada slabi umerene snage, a ja~a ekstremiste, i to se ne sme dozvoliti“, rekao je Vestervele, naveo je Rojters. Izrael proverava sve {to dolazi u Gazu kako do Hamasa ne bi stiglo oru`je ili materijali koji mogu biti upotrebqeni u vojne svrhe. Vestervele je proteklog vikenda razgovarao sa izraelskim i palestinskim liderima u Jerusalimu i Ramali na Zapadnoj Obali, gde se nalazi sedi{te me|unarodno priznate Palestinske uprave, javio je Rojters.

IRAN

PODR[KA NATO-a PLANU AVGANISTANSKOG PREDSEDNIKA

KABUL, MELBURN: Plan avganistanskog predsednika Hamida Karzaija da do 2014. avganistanske snage preuzimu pune kontrolu od me|unarodnih snaga je ocewen u vrhu NATO i SAD kao realan, a o~ekuje se da }e da dobije podr{ku na predstoje}em samitu NATO u Lisabonu 19-20. novembra. Podr{ku planu avganistanskog predsednika su istakli ameri~ki sekretar za odbranu Robert Gejts i na~elnik Zdru`enog {taba ameri~ke vojske i vode}i oficir snaga SAD u NATO admiral Majk Mulen, a komandant Me|unarodnih snaga u Avganistanu general Dejvid Petreus je napravio raspored predaje kontrole, javile su agencije. General Petreus }e svoj plan predaje kontrole avganistanskih provincija snagama avganistanske vlade predstaviti liderima NATO na samitu u Lisabonu. U tom planu su neke zone ozna~ene kao „zelene“ i trebalo bi da u toku narednih {st meseci budu predate avganistanskim

klavi“, kazao je Vestervele na konferenciji za novinare u Gazi. Evropska unija svake godine Palestincima {aqe pomo} od vi{e miliona evra, a veliki deo tog novca izdvaja upravo Nema~ka, naveo je Rojters. Me|utim, Berlin je u junu kritikovao Izrael zbog toga {to nije dozvolio ministru za razvoj Dirku Nibelu da obi|e Gazu i vidi kako napreduje jedan humanitarni projekat koji finansira Nema~ka, uz obrazlo`ewe da bi ta poseta pru`ila legitimitet radikalnom palestinskom pokretu Hamas.

Sada{wa turska vlada se u spoqnoj politici primetno okre}e prema islamskom istoku, {to zabriwava Zapad pogotovo zbog sve razvijenije saradwe Ankare i Teherana. Ima analiti~ara koji upozoravaju da Turska pravi strate{ki zaokret i okre}e le|a Evropskoj uniji, {to {ef diplomatije Davutoglu demantuje. On obja{wava da je jedan od prioriteta spoqne politike wegove vlade unapre|ewe odnosa sa zemqama u regionu Bliskog istoka i na Balkanu.

Selidba stanovnika Teherana TEHERAN: Saobra}ajni kolapsi, visok nivo zaga|ewa, te{ko}e u organizovawu pomo}i u slu~aju zemqotresa, samo su neki od problema izazvanih prenaseqeno{}u glavnog grada Irana Teherana, koje predsednik Mahmud Ahmadinexad namerava da re{i drasti~nim merama, odnosno preseqewem 37 odsto stanovnika. Iranski lider je na skupu gradskih funkcionera rekao da }e wegova vlada ponuditi stanovnicima glavnog grada pogodnosti za preme{taj u druge op{tine kao {to su boqa radna me-

sta i povoqni stambeni krediti.Teheran je do`iveo pravu demografsku eksploziju odmah posle islamske revolucije 1979. godine kada se za kratko vreme broj stanovnika gotovo udvostru~io. Danas provincija Teheran ima 12,3, a sam grad osam miliona stanovnika. Planom iranskog predsednika predvi|eno je preseqewe ukupno pet miliona qudi iz cele provincije, od kojih tri miliona iz samog grada, prenela je agencija Ansa. (Tanjug)

RUSIJA

Medvedev i Sarkozi o u~e{}u na samitu G-20 MOSKVA: Predsednici Rusije i Francuske, Dmitrij Medvedev i Nikola Sarkozi, razgovarali su ju~e telefonom o pripremama za predstoje}i samit Grupe 20 u Seulu 11. i 12. novembra, saop{tila je pres slu`ba Kremqa. U saop{tewu koje je preneo Itar-Tass navedeno je da su {efovi dr`ava nastavili i razmenu mi{qewa o „aktuelnim aspektima evropske bezbednosti kao nastavak razmatrawa tokom nedavnog susreta u Dovilu“. Pored toga, saop{teno je da su lideri dve zemqe razgovarali i o bilateralnoj saradwi.

AZERBEJYAN

Vodi vladaju}a partija AKU: Vladaju}a Nova partija Azerbejxana u vo|stvu predsednika Ilhama Alijeva, vodi na odr`anim parlamentarnih izborima, saop{tila je Centralna izborna komisija. Na osnovu prebrojanih glasova sa 4.891 od 5.314 izbornih mesta, kandidati vladaju}e stranke vode u vi{e od polovine od 125 izbornih jedinica, {to im obezbe|uje izme|u 60 i 70 mandata u parlamentu sa 125 poslani~kih mesta, prenela je agencija Itar-tass. Prva dama Azerbejxana Mehriban Alijeva, dobila je rekordnih 94,49 odsto glasova, a sada{wi predsedavaju}i parlamenta Oktaj Asadov 82,57 odsto. [to se ti~e opozicije, wene najistaknutije li~nosti, li-

der partije Narodni front, Ali Kerimli, i {ef partije Musavat, Isa Gambar, nisu pobedili u svojim izbornim jedinicama. S druge strane, vo|e nekoliko drugih opozicionih stranaka, koje imaju mawe radikalne stavove u odnosu na vlasti, izabrane su u parlament. Analiti~ari, me|utim, ocewuju da je opozicija razjediwena i da mnogi weni lideri nisu uspeli da uspostave kontakt sa narodom, po{to su retko izlazili iz svojih kancelarija. Predsednik Alijev je 2003. godine na toj funkciji nasledio svoga oca Hejdara, biv{eg visokog sovjetskog funcionera, da bi ponovo bio reizabran pet godina kasnije.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI BARAK OBAMA Ameri~ki predsednik Barak Obama ocenio je da je poraz demokrata na izborima za Kongres SAD „pre i iznad svega“ odraz lo{eg stawa u privredi. On je u intervjuu televiziji CBS rekao da se ne mo`e govoriti o „sveukupnom odbacivawu wegove politike“.“Stranka na vlasti smatra se odgovornom za privredu koja i daqe ima slabe rezultate“, izjavio je Obama.

AUNG SAN SU ]I Prvi rezultati izbora u Burmi, odnosno Mijanmaru, kako tu zemqu zove wen vojni re`im, ukazuju da su dobro pro{le stranke bliske vojnoj vladi. Glavna opoziciona stranka, koju predvodi dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Su ]i, bojkotovala je glasawe. Bili su to ina~e prvi izbori u Burmi posle 1990. godine. Tada je ubedqivu pobedu odnela stranka Aung San Su ]i.

EDISON PEWA U~e{}e ~ileanskog rudara Edisona Pewe na Wujor{kom maratonu za mnoge je bilo neverovatno, ali je ipak stigao na ciq. „Ovo mi mnogo zna~i. Danas sam se borio sam sa sobom, bolovima i iscrpqeno{}u, ali sam stigao do ciqa. @eleo sam da motivi{em druge da skupe hrabrost i snagu i izbore se sa te{ko}ama“, poru~io je ~ileanski rudar. Na maratonu se pojavio uprkos povredi kolena.

LEJDI GAGA NA POZORNICI USRED ZAGREBA POJAVILA SE SA SLOVENA^KOM ZASTAVOM

Hrvatska – moja de`ela

ZAGREB: Hrvatska je bila iznena|ena kada se Lejdi Gaga u petak na pozornici zagreba~ke Arene pojavila ogrnuta slovena~kom zastavom. Ispostavilo se da stvar nije preterano ozbiqna, i da se velika zvezda ogrnula obele`jem susedne dr`ave iz prostog razloga - zastava joj je pala pred noge. „Na{la sam se u prvom redu, metar i po od pozornice. Znala sam da }e pre pesme „Telefon“, Gaga pri}i veoma blizu i razgovarati sa publikom... Pre nego {to je do{la do kraja pozornice, bacila sam zastavu ka woj“, rekla je Damina Cijan sajtu 24ur. „Nisam o~ekivala da }e se u trenutku kada skine kaput ogrnuti zastavom... Na`alost, posle dva koraka je skinula“, rekla je Damina Cijan. Weno priznawe u Hrvatskoj je objavqeno po{to je pokrenut talas spekulacija o namerama Lejdi Gage i potencijalnim zna~ewem slovena~ke zastave na wenim ramenima. „Ne razumem ~emu takav skandal i takvi komentari... Nisam mogla ni posumwati da bi se Hrvati zbog toga mogli uvrediti“, rekla je Damina Cijan.

Ledi Gaga sa zastavom Slovenije


DNEVNIK

OGLASI

utorak9.novembar2010.

25


26

utorak9.novembar2010.

OGLASI z ^ITUQE

DNEVNIK

ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-09-16. 11836 DRVA - bukva, cer, hrast, jasen, izrezano, 3500 sa prevozom i ugaq. Telefon: 064/9582-103, 061/2124-195. 14046 BUKVA hrast i bagrem cer povoqna cena sa prevozom. Telefoni: 064/144-25-33, 061/6740173. 14471 PRODAJEM ogrevno drvo bukva sa prevozom i vr{imo uslugu rezawa. Telefoni: 069/691-722, 064/28-54-782. 14611

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Feher Stevici Neka te an|eli ~uvaju. Po~ivaj u miru.

rike vode, ispitana za vo}e u Jasku kod Vrdnika. Telefon 064/401-41-80. 14579 PRODAJEM placeve u Veterniku. Agencija. Telefon 011/2440 - 656 Beograd. 14125 NOVO naseqe, izdajem jednosoban prazan komforan stan, cg, Partizanskih baza. Telefon 6360-644, posle 16 ~asova. 14689 IZDAJEM kompletno name{ten jednosoban stan u ulici Novosadskog sajma 7. Telefon 063/765-36-32. 14621

IZDAJEM lokal 55m2 u Ul. Janka Veselinovi}a preko puta pijace. Telefon: 063/543-263. 13925 IZDAJE se lokal 100m2 plus 100m2 magacin Partizanska 40. Telefoni: 021/444-206, 063/540-510. 14425

Kom{ije: Marko, Marija i Mia.

14779

Posledwi pozdrav dragom dedi

Milutinu Laki}u Nikada te ne}emo zaboraviti.

VEOMA POVOQNO! Prodajem dva useqiva dupleksa: 73m2 i 84m2 u Prezidentovoj zgradi na uglu Futo{kog puta br. 1 i Bulevara Evrope sa terasama i predivnim pogledom. Informacije 063/47-57-65. 14700

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 14420

Praunuci Marko, Awa, Nikola, unuka Tawa i zet Bane.

14777

Posledwi pozdrav dragom prijatequ i kumu

VEOMA povoqno. Prodajem useqivu garsoweru, 20m2 u Danila Ki{a 36. Informacije 063/47-57-65. 14702

PRODAJEM dva useqiva stana 41m2 i 46m2 u Prezidentovoj zgradi, na uglu Futo{kog puta i Bulevara Evrope. Telefon 063/47-57-65. 14699

Feher Stevici

Uvek }e{ `iveti u na{im srcima PRODAJEM ukwi`en stan 69m2 u Radni~koj 51, na devetom spratu, dve terase sa pogledom na Petrovaradin, Fru{ku goru. Informacije 063/47-57-65. 14703

10 jutara zemqe u komadu 800metara od asfalta i fab-

Jova i Jelena Ne{a i Mila

14690


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminula

Umrla je na{a draga

Slobodanka Fewac

i

utorak9.novembar2010.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ dragi suprug, otac i deda

Farka{ Vera

ro|. ^izmi}

14778

Sahrana je u sredu, 10. 11. 2010. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: brat Miki i snaja Erika Farka{. 14763

Sa tugom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je dana 8. 11. 2010. godine preminuo na{ dragi suprug, brat, ujak i te~a

pozdrav

dragom

Mi{o Milanovi}u

ro|. 24. 6. 1942. god.

Sahrana mile nam na{e supruge, mame, bake i prabake je danas, 9. 11. 2010. godine, u 13 sati, na Alma{kom grobqu. Tvoji: suprug Jovan, }erka Buba i Brane, unuke Tawa i Veka sa porodicama.

Posledwi na{em

Milenko Milanovi} Mi{o 1934 - 2010. preminuo 7. novembra 2010. godine, u 75. godini. Sahrana je danas, 9. novembra, na grobqu, u Ba~kom Magli}u, u 14 ~asova.

Posledwi pozdrav babi

od Qiqane i Steve Karanovi} i prijateqa Krstana Pani}a sa porodicama.

27

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je preminula

Stana - Slavica Ili} Sahrana je danas, 9. 11. 2010. godine, u Beo~inu, na Gradskom grobqu, u 13 ~asova. Posledwi pozdrav od: Save i Duleta sa decom. 14762

14750

Posledwi drugarici

pozdrav

mojoj

i

Posledwi pozdrav

O`alo{}eni: supruga Koviqka, }erke Vera i An|elka, unuci Ana - Marija, Ivan, Iva i zet @elimir.

14734

Petar Brezovac

Dragi tata, zauvek }e{ ostati u na{im srcima, tvoje Vera i An|elka.

Veri

1923 - 2010. Ispra}aj je u sredu, 10. 11. 2010. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Etelka, sestra Milica i ostala rodbina.

od: Miroslava, Maje, Vlade i Rade Taka~.

Dari

Du{ki Stanojka Gvozdenov sa porodicom.

od: Zorana, Vere, Milorada i Ivane.

14775 14748

14766

Posledwi pozdrav dragoj i po{tovanoj

Nedostaja}e nam jutra bez tebe, tvoje pri~e, dogodov{tine i ~uveni pozdrav „davoo”.

Gospo|i Du{ki Marinkov

Feher Stevica

14764

Posledwi pozdrav kumu

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav iskrenom prijatequ, poslovnom partneru i kolegi lovcu

Milenko Milanovi} Mi{o

Stevanu Feheru

Mo`da spava sa o~ima iznad svakog zla. Izvan stvari, iluzija, izvan `ivota. Mo`da `ivi i do}i }e posle ovog sna. Mo`da spava sa o~ima izvan svakog zla.

od firme „Metaloplast 021” d.o.o. 14776

Stevici

Jovanu Vu~kovi}u Coji

od porodica ^apeqa i Nini} iz Bege~a.

14732

Opra{tamo se od na{eg jedinog brata

„Davoo” Stevo, i neka te an|eli ~uvaju.

Svetlanine koleginice iz Odeqewa.

Kom{ije iz Gr~ko{kolske 6.

Zoran, Vesna, Tea, Ivana i Milica.

14767

14768

14737

14760

Hvala ti na lepim i nezaboravnim ro|a~kim susretima, dragi na{ Cojo.

Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{eg dobrog te~e

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi pozdrav braci

Stevi

Feher Stevici Jovan Vu~kovi}

Jusufa Tahirbegovi}a

Ne mogu da verujem da te vi{e nema braco.

Porodice: Kirilovi} i Vuksanov.

Marjan i Slavica.

14770

14774

Posledwi pozdrav

Milutin Jocovi} sa porodicom.

Jusufa Tahirbegovi}a

od: Gojka Diki}a, Borisa Kuzmana, Marka Durakovi}a i Gorana Kleverni}a.

14761

14731

Posledwi pozdrav

Pre nego smo toga svesni, umorne korake privu~ene dubodoline mir.

Posledwi pozdrav prijatequ

Wegove sestre: [uhra i Behija sa porodicama: Mi{a, Satka, Izudin, Milan, Jasmina, Ba{kim, Qiqa i Nikos.

Stevici Feheru

Aleksandar Kosti}

teti Verici

Oti{ao je ~ovek koji je brinuo vi{e o nama svima nego o sebi.

od porodice Erdeg.

Jaca i Verica sa decom, Duca i Nada.

14771

14773

Stevici

Ve~na mu slava i hvala. Stanari zgrade Bulevar Kraqa Petra I/28 Novi Sad. 14769

14757

od Maneta sa porodicom.

14758


28

^ITUQE z POMENI

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

Sa neizmernim bolom i tugom u srcu obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je na{ nikad pre`aqeni otac, deda, pradeda i svekar preminuo u 84. godini.

Preminuo je na{ voqeni

Stevice Tata, ovo je najtu`niji dan u na{im `ivotima, posledwi put se opra{tamo od tebe. Vole}emo te i ~uvati u na{im srcima i slediti put kojim si nas vodio.

Jovan Vu~kovi} Coja 9. 9. 1947 - 7. 11. 2010.

Tvoji: sinovi Marko i Sini{a i supruga Gordana. Ispra}aj je u sredu, 10. novembra, u 11.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}eni: supruga Svetlana i deca Miqena i Vasa.

Milutin Laki} iz Ka}a Sahrana }e se obaviti na Ka}kom grobqu, iz kapele u Ka}u, dana 9. 11. 2010. godine, u 15 ~asova. O`alo{}eni sinovi: Rada i Ilija, snaje Ceca i Nada sa porodicama.

14724

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je zauvek napustio na{

14740

Posledwi pozdrav dragom uji

Posledwi pozdrav dragom dedi

na{em

14752

Dagi na{

Oti{ao je na{ zet

I{tvan Feher Stevan Milutinu Laki}u

1972 - 2010. Sahrana je danas, 9. 11. 2010. godine, u 15 ~asova na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: roditeqi majka Mira, otac Aristid, sinovi Marko i Sini{a i supruga Gordana.

Milutinu Laki}u iz Ka}a

od: Brankice, Jelene i zeta Branka Kojadinovi} sa porodicama.

od: unuka Nevene i Tamare sa porodicama.

14743

14741

14723

Coja

Cojo ostaje{ u na{im mislima do na{eg trajawa. Tvoji: Mira, Gale i Jova.

Posledwi strini

pozdrav

snaji

i

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom i nikad pre`aqenom bratu

da negde drugde peva i peca. Porodica Buzdumovi}: Beba, Mile, Zale i Joja.

14756

14755

Stevici

Posledwi pozdrav na{em

Milutinu Laki}u

Darinki Budim~i}

Porodica Radovi}.

od: brata Save, snaje Nade, sinovca Sr|ana i sinovice Sne`ane sa porodicama.

od sestre Deve.

14726

14744

14746

14735

Tatko Coja osta}e{ zauvek na{ i sa nama.

Stevici

Volimo te, Svetlana, Vasa i Mika.

Milutinu Laki}u

od: drugara i prijateqa bra}e Stojanov Sa{e i Dejana, od ~ika Pante i Alekse Jovanovi} sa porodicom.

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

„Zemqa jesmo, ostalo su sve prividi. Jedino nije privid rana koja se u no}i otvara i bridi.�

dragom

Posledwi pozdrav dragom te~i

Dragom kolegi

14754

od porodice Kobilarov.

Posledwi pozdrav

Milutinu Laki}u

Milutinu Laki}u

Jovanu Vu~kovi}u Coji za ve~no se}awe

od sestre Jelke i wene dece.

od: Milutina, Milorada, Milana, Zdravka i @ivka.

14747

14749

Kolektiv Gradske biblioteke u Novom Sadu. 59171

14736

Stevici Feheru

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav bratu

od: kolega lovaca Tanasin Steve, Milo{a Moji}a, Om~ikus Drage i Ferike sa sinovima.

od kom{ija iz Jablani~ke ulice, porodice: Mari}, Fogara{i, Markovi}, Kotar~evi}, ]ulum, Spasenovi}, Jasi}, Jan~uri}, Moldvai, Zerdo, Ore{kovi}, Simeunovi}, Kne`evi}, Ru`i}, Varga, Oberkne`ev, Savi}, Ivan~evi}, Dam{i}, Varga, Kulpinski V, Kondi}, Bara}, Morokva{i}, Stankovi}, Krompi}, Xida, Paripovi}, ^obanovi}, Gligorijevi} D, Gligorijevi}, [arwai, Mirkovi} B, Sabo G, Sabo J, Sabo T, ^uki}, Milinski, Ili}, Taka~, Aladi} i Stankovi}.

14753

14739

Feher Stevici

Posledwi pozdrav dragom bratu

Milutinu Laki}u

Milutinu od brata Rajka sa decom.

od: brata Spasoja i snahe Gorinke sa porodicom.

14745

14742


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima i prijateqima da je na{ voqeni suprug, otac i deda

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Pavle Jeleni} Sahrana je danas, 9. 11. 2010. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Marica, }erka Violeta, zet Zvonko i unuci Marko i Milan.

Sa `alo{}u se opra{tamo od na{eg druga i velikog prijateqa

Stevice Fehera

Stevi Feheru

preminuo u 76. godini.

od porodice Solarov.

29

utorak9.novembar2010.

Donosio si nam radost u ku}u i `ive}e{ u na{im mislima, nezaboravan.

Stevan Feher Duboko nas je potresla vest da vi{e nisi me|u nama. Tvoje tetke Srebrenka i Smiqa sa porodicama.

Porodica Nestorovi}. 14714

14686 14706

Posledwi kom{iji

pozdrav

na{em

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Nenad Stojanovi} Ne{ko

Stevi

Dragan Krga

14688

Pavlu Jeleni}u

iz @abqa

Dagane, danas je 17. godina od kako te nema, mi svaki dan pla~emo za tobom.

Porodice Vurdeqa i Strani}.

Posledwi pozdrav od: neute{ne majke Slavice i brata Pe|e sa porodicom.

14715

14730

Sau~estvujemo u tuzi i bolu wegove porodice.

Stanari zgrade Bulevar cara Lazara 65, Novi Sad.

14694

14687

Dragana Peki}a

Posledwi pozdrav dragoj sestri

1979 - 2010. Posledwi pozdrav od: }erke Milane, sina Luke i supruge Jasne i ostale rodbine. Sahrana milog nam pokojnika je u Karavukovu, danas, 9. 11. 2010. godine, u 15 ~asova. 14729

Sa tugom i bolom u srcu zadwi put se opra{tamo od Volimo te tvoji: mama, sestra Sofija i brat Jovica.

Nenad Stojanovi} Ne{a

@ivi u srcu, snovima, se}awima i uspomenama svojih. Stric Mile, strina Mira i sestre Milka i Vesna sa svojim porodicama.

Tu`nog srca se opra{tamo od

Dragana Peki}a

Preminuo je na{ voqeni suprug i otac

Dragan Peki} 1974 - 2010.

Dragi na{ sine i brate, ve~no }e{ ostati u na{im srcima.

Ispra}aj je danas, 9. novembra 2010. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Tvoji: mama Zora, sestre Milica i Mirjana sa svojim porodicama.

O`alo{}eni: supruga Sne`ana i }erke Dragana i Jelena. 14725

14728

Opra{tamo se od na{e drage

Darinki Budim~i}

14727

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Upokojila se u Gospodu na{a snaja i ujna

[est meseci nije sa nama na{ dragi brat, ujak, stric, dever, deda

ro|. Vuceqa od ro|ene bra}e Mirka i Marka. 14696

^edomir Vrane{ Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je 6. 11. 2010. godine zauvek napustila na{a voqena

25. 3. 1940 - 1. 10. 2010.

Jovanke Kari{ik S tugom i qubavqu: Vera, Vujadin, Goga i Stevan.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo ~etrdesetodnevni pomen na{em dragom suprugu, ocu i tastu odr`ati danas, 9. novembra, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Darinka Budim~i} Ve~an joj pokoj i hvala za sve. ^uva}e uspomene weni Bidim~i}i.

Tomislav Dangubi} iz Ravnog Sela Meseci prolaze, a ti }e{ biti uvek sa nama. Prona|i ve~ni mir uz tvoje roditeqe i sestru Goju. Tvoji najmiliji.

Neute{na porodica. 14701

14594

Za nezaboravno vi{edecenijsko drugarstvo i prijateqstvo, posledwi pozdrav dragom

Danas, 9. 11. 2010. godine navr{avaju se dve godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra

14581

14705

Posledwi i tati

Posledwi pozdrav snaji

pozdrav

suprugu

Darinka Budim~i} ro|. Vuceqa

Sahrana }e se obaviti na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, dana 9. 11. 2010. godine, u 12 ~asova.

O`alo{}eni: suprug Milivoj, sin Svetozar, k}i Tatjana, snaja Dejana, zet Beca i unu~ad Petar, Lazar i Mila.

Darinki Budim~i}

Jusufu Tahirbegovi}u

3. 4. 1941 - 7. 11. 2010.

Bo`idara Miliki}a

Pinki, Jovan, Ratko, Milan i Blagota.

Vreme prolazi, a ti si jo{ uvek u na{im srcima.

Gruji Jano{evu

od devera Jovana sa porodicom.

od: supruge Amalije i dece Dragana, Bosiqke i Mirjane sa porodicama.

14707

14698

Porodica Miliki}. 14695

14712

14709


06.30 08.30 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 10.35 11.30 12.00 12.10 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 17.00 17.22 17.30 18.00 19.30 20.10 20.30 21.00 22.00 22.30 22.35 23.30 01.00

TV PROGRAM

utorak9.novembar2010.

Jutarwi program Izlog strasti Slon Benyamin Bajko kviz Vesti @ivopis: ^ast Plej gejms Faca Kuhiwica Vesti Imam jednu `equ No}na smena Klasik rok Vesti Plej gejms Slon Benyamin Vesti Most u Bruklinu Igra 2 Jermolovi TV Dnevnik Tajna hrane: Soja Izlog strasti Razglednice TV Dnevnik TV fonija, kviz Dokolica Signali Vojvo|anski dnevnik Strana~ka hronika 1989 – Godina velikog loma Pad zida, film Signali

06.05 08.00 09.00 10.00 10.27 11.00 12.00 12.19 13.14

Oko sveta (Panonija, 17.00) 07.30 08.00 08.30 09.00 09.20 10.00 11.45 12.10 12.20 13.00 14.00 14.30 15.30 15.55 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.35 23.00

Glas Amerike U susret suncu Info vesti U ogledalu Tin in Qubav na prodaju Vju Bila jednom jedna nedeqa Situacije Bez cenzure Beli luk i papri~ica Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti O~istimo Srbiju U ogledalu Oko sveta Vojvo|anske vesti Qubav na prodaju Na{ gost Vojvo|anske vesti An|elo, an|eo ~uvar Lice s naslovnice Vojvo|anske vesti Razgoli}eni Italijanski vegeterijanski kuvar 00.00 Glas Amerike 00.30 No}ni program

Aleksandra Popovi}

Signali Da li je `eqa za vla{}u ukinula politi~ke i ideolo{ke razlike me|u strankama i da li na politi~koj sceni Srbije vladaju interesi ili ideologije? Gosti: Aleksandar Vu~i}, zamenik predsednika Srpske napredne stranke, Marko \uri{i}, predsednik Izvr{nog odbora Demokratske stranke i Jovo Baki}, sociolog. Autorka: Aleksandra Popovi} (RTV 1, 21.00)

06.30 07.00 07.50 08.45 09.45 10.15 10.30 10.55 11.15 12.00 12.30 12.40 13.15 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 19.35 20.00 21.30 23.00 00.00

Kuhiwica (ma|) Grad an|ela Nevidqivi protivnik Kviz: Koliko se poznajemo Znawe Ru~ak na lepe o~i Most u Bruklinu Igra 2 Jermolovi Trolovi Vesti (ma|) Izravno (hrv) Pompeja Folder kultura Bajko kviz Na{i dani (ma|) Omladinska emisija (ma|) Nedeqni magazin (rom) TV Dnevnik (hrv) TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) Kuhiwica (ma|) Dobro ve~e, Vojvodino (rom) Gospodin Maks, film Pompeja TV Prodaja

15.22 16.03 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.59 23.00 00.05 00.29 01.18 03.20 04.03 04.34 05.12 05.47

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 19.40 20.10 21.00 22.00 23.00 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00

09.00 09.30 10.30 11.00 11.10 12.00 12.59 13.00 13.10 15.00 15.10 16.00 16.30 16.45 16.59 17.00 17.15 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

Hrana i vino Put za Ejvonli Dok. program Objektiv Nemi svedok Evo nas kod vas Kursna lista Objektiv Ubistva u Midsameru Objektiv Put za Ejvonli Sprint Neon siti Objektiv (slov) Kursna lista Objektiv (ma|) Neon siti Popodnevni program Istraga Objektiv Hrana i vino [esto pitawe Nemi svedok Objektiv Ubistva u Midsameru

08.00 08.30 09.30 10.00 10.45 11.00 23.00 00.00 01.45 02.00

Pregled [ampionata Pregled ATP Bazel Pravi NBA Ful Tilt poker NBA u`ivo ATP Masters Pariz Ful Tilt poker Fudbal NBA u`ivo NBA: Atlanta – Finiks

08.00 De~iji program, 09.00 Kuhiwica, 10.00 De~iji program, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Metropole i regije sveta, 14.00 Info K9, 15.00 Metropole i regije sveta, 16.00 Info K9, 16.45 Biber, 17.00 De~iji program, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 19.45 Biber, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.15 Biber, 22.30 Info K9, 23.00 Vodi~ kroz metnost i nauku, 23.30 Film, 01.00 Biber, 01.30 No}ni program 10.00 [ampioni, 10.40 Vi{e od sporta, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subotom popodne, 15.00 Sportski pregled, 16.00 Qubav na prodaju, 17.00 Putujte kao grof, 17.30 Travel, 18.00 Ku}a sedam `ena, 19.00 Objektiv, 19.30 Crtani film, 19.40 Galerija, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 Marfijev zakon, 00.30 Tok {ou

Jutarwi program Jutarwi dnevnik Sre}ni qudi Kvadratura kruga Putopis Kapri Dnevnik Porodica Soprano ^ovek koji je ubio Liberti Valansa, film Vreme je za bebe Bela la|a Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica, kviz Dnevnik Bela la|a Kolo sre}e, film Porodica Soprano Dnevnik ^ista~ No}ni bioskop: Druidi, film Vreme je za bebe Oko magazin Kvadratura kruga TV prodaja Verski kalendar

Eksploziv Ekskluziv Opasne igre Cena sre}e Tri Hil Do|i na ve~eru Survajver-bez cenzure Seks i grad Film: Progowen Opasne igre ^ari Hiqadu i jedna no} Survajver Ekskluziv Vesti Eksploziv Do|i na ve~eru Survajver-bez cenzure Hiqadu i jedna no} Gumu{ Survajver Film: Savr{eno stvorewe Eksploziv Ekskluziv Survajver-bez cenzure Zlo~ini iz pro{losti Tri Hil

Tok {ou Gosti ve~era{we emisije su kwi`evnik Ivan Dinakov i glavni i odgovorni urednik lista “Zrewanin” Dalibor Bubwevi}. Dok je Bubwevi} pri~ao o stawu u novinama, tu`bama i prethodnom sajmu kwiga, biv{i u~esnik “Farme”, politi~ar Raka Radovi} otkrio je afere koje su se odvijale u toku snimawa ”Farme”. U emisiji su gostovali jo{ i peva~ice Jasna \oki} i Sla|ana Risti}, koja je otpevala miks narodnih pesama i najavila nastupe. Voditeqi: Tea Topi} Lani{tanin i Milenko Kri{an (KTV, 20.00)

NAPOMENA: Na RTS 2 od 10.00 mogu} je prenos sednice Skup{tine Republike Srbije 08.41 09.10 09.35 10.04 11.03 11.32 12.03 12.45 13.45 14.14 14.39 15.01 15.32 16.00 16.51 17.19 17.41 18.00 19.28 20.00 21.15 22.15 22.40 23.10 23.38

Enciklopedija za radoznale Matematika u srcu Uzbuna Dete na{eg vremena Trag Gra|anin Brams: Edin Karamazov Trezor Enciklopedija za radoznale Matematika u srcu Uzbuna! Antonije Gaudi Antologija o `ivotiwama Ovo je Srbija Preko crte Kamerom kroz Srbiju Enciklopedija Odbojka (`): SP, Srbija–Rusija (r) Ruske bajke Me|unarodni dan borbe protiv fa{izma i antisemitizma, prenos Kapri TV mre`a Hit libris @ivot sa muzikom Velikan nauke: Pavle Savi}

Tresla se Srbija Serijalom od pet emisija „Tresla se Srbija“ posve}enih zemqotresu koji je pogodio Kraqevo, TV Avala }e gledaocima do~arati dramati~ne momente koji su ostavili te{ke posledice na ovaj grad i wegove qude. Ovaj serijal }e poku{ati da da odgovor i na pitawa da li je Srbija sposobna da iza|e na kraj sa ovakvim vanrednim situacijama i koliko smo kao dru{tvo spremni da pomognemo. (Avala, 18.30) 10.25 11.02 12.00 12.15 12.35 13.00 14.00 14.30 14.55 15.00 16.00 16.55 17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.50 21.00 23.00 00.00 00.30

DNEVNIK

c m y

30

Milica na kvadrat Otvoreni studio Vesti Simpsonovi Otvoreni studio Mentalista Vesti Milica na kvadrat Otvoreni studio Nostradamusov efekat Doktor Haus Otvoreni studio NCIS Otvoreni studio Vesti u 18 Tresla se Srbija Simpsonovi Otvoreni studio Milica na kvadrat Mentalista Otvoreni studio Film: Komandos 24 Vesti Milica na kvadrat

Julija Jen~

Slu`io sam engleskog kraqa Sve {to je mladi batler Jan Dite ikada `eleo je da upravqa svojim hotelom i da ima prelepu `enu pored sebe. Ali, ponekad morate dobro da se ~uvate od sopstvenih `eqa. Uloge: Ivan Barnev, Odrih Kajzer, Julija Jen~ Re`ija: Jir`i Mencel (B92, 21.00) 06.00 Radijsko dizawe, jutarwi program 07.00 TV dizawe, jutarwi program 10.00 Vesti za osobe o{te}enog sluha 10.35 Indija 11.30 Top {op 12.00 Film: Efekat pomra~ewa 14.00 Kriti~na situacija, dok. program 15.00 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Ju`ni Pacifik - Osetqivi raj 16.00 Vesti B92 16.35 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Tajni `ivot primata - [impanze 17.45 Nacionalna geografija: Hronika krokodila 18.30 Vesti B92 19.15 Sun|er Bob Kockalone 20.00 Kriti~na situacija 21.00 Film: Slu`io sam engleskog kraqa 23.00 Vesti B92 23.55 Film: Smrtonosna kombinacija 01.35 Nacionalna geografija: Hronika krokodila 02.25 Ukqu~ewe u B92 Info

05.30 06.30 07.00 10.00 11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.45 17.00 17.45 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.45 21.00 01.00 02.45 03.00

05.30 08.00 08.20 08.45 08.50 09.05 09.15 09.45 10.00 10.30 11.00 11.20 11.30 12.00 12.30 13.00 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.45 16.00 17.55 17.25 18.30 19.30 20.00 20.55 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.30 03.00 04.00 04.30

Jutarwi program Nodi Sa Bo u avanturu Mala princeza Pokojo Zdravo, Kiti Kliford Tele{op Avanture malog Pere Iks Lovci na dorke iz svemira Zdravo, Kiti Vinks Kilari Bakugan Kalamiti Yejn Presovawe Tele{op Vesti Zvezdana kapija SG-1 Jelena Tele{op Film: Imawe Blesingovih Telemaster Ne mo`e da {kodi 7 `ivota Dok. serijal: 1. svetski rat Jelena Vesti Muzi~ki {ou: Hepi stars I to je `ivot Zvezdana kapija SG-1 Riko{et Luda ku}a Hepi stars Zvezdana kapija SG-1 Film Jelena

Dalibor Andonov Gru

I to je `ivot U ve~era{woj emisiji svoje „muke“ oko roditeqstva otkrivaju glumac Nenad Nenadovi} i jedan od najpopularnijih repera u nas, Dalibor Andonov Gru. Urednica i voditeqka: Aleksandra Simi} (Hepi, 22.00)

Valentina Farma Dobro jutro Farma Siti kids Pali an|eo Farma Grand {ou More qubavi Farma Nacionalni dnevnik Valentina Lola Farma U sosu Idemo daqe Nacionalni dnevnik Farma - pregled dana Loto Farma - izbor sluga i `urka Film: Izuzetna hrabrost Siti Film: Vojnikova zvezda

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

08.35 Tandem, 08.45 Turisti~ke razglednice, 08.55 Ski Jahorina, 09.25 Fokus, 12.00 Info klub, 12.55 Fokus, 13.45 Top {op 6, 16.00 Fokus, 16.45 Ski Jahorina, 17.30 Tandem, 17.40 Info Puls, 20.00 Fokus, 20.50 Info Puls, 21.10 NS Indeks, 21.35 Film, 23.15 Fokus, 23.45 Turisti~ka razglednica, 00.00 Info Puls, 00.20 Eks - JU vesti, 00.45 Fokus, 01.15 Ski Jahorina

08.00 Pismo glava, 09.00 Pregled {tampe, 09.30 Putevi nade, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Farma, 12.00 Akcenti, 12.10 Zdravqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Udica, 15.00 Biznis Art, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Serija, 19.00 Prolog, 20.10 Pun gas, 21.00 Film, 22.30 Akcenti dana, 23.00 555 Li~nosti, 23.30 Film

12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Va{ar ta{tine, 14.00 Yuboks, 14.30 [i-Ra, 15.00 Karmelita, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Put vina, 16.45 Mobil E, 17.00 Novosti 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Novosti 2, 19.30 [i-Ra, 20.00 Karmelita, 20.45 Raskr{}a, 21.15 Va{ar ta{tine, 22.00 Novosti 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Yuboks, 00.00 Glas Amerike

08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem


DNEVNIK

utorak9.novembar2010.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

28

31

FRAGMENTI GODINA BUKE I SAMO]E

Pi{e: Vidosav Stevanovi}

Hana Verbum

Evropski `igolo Posle nesre}e s delfinima i starijim qudima na pla`i, nespretnog ~ista~a akvarijuma i biv{eg `igola wegov prijateq svodnik Ti Yej poziva u Amsterdam... Uloge: Rob [najder, Hana Verbum, Edi Grifin, Yeren Krab, Til [vajger, Daglas Sils Re`ija: Majk Bigelou (Nova TV, 21.40) 07.45 08.00 08.30 10.35 12.30 13.15 14.15 16.00 17.00 17.25 18.20 19.15 20.05 21.05 21.40 23.25 23.40 01.25 01.55 02.20 03.45

Pepa Mini kviz Zauvek zaqubqeni Slomqeno srce IN Najboqe godine Zauvek zaqubqeni Slomqeno srce Vesti Slomqeno srce IN Dnevnik Najboqe godine Lud, zbuwen, normalan Evropski `igolo, film Ve~erwe vesti Anakonda: Lov na krvavu orhideju, film Seks i grad Bra~ne vode Divqa srca, film Ezo TV, tarot {ou

08.00 Legende o Deda Mrazu 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Vampirska princeza 11.00 @iveti sa neprijateqem 12.00 Faraonov izgubqeni grad 13.00 Drugi svetski rat u boji 14.00 Hitlerovi falsifikatori 15.00 Mi Evropqani 16.00 Veliki nau~nici 16.30 Qubavni problemi 17.00 Mra~na nauka 18.00 Isusov tajni `ivot 19.00 No} slomqenog stakla 20.00 Pri~a o krompiru 21.00 Drugi svetski rat u boji 22.00 ^a~apoja: Misterija izgubqene civilizacije 23.00 Mi Evropqani 00.00 Veliki nau~nici 00.30 Qubavni problemi 01.00 Mra~na nauka

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Leonardo Fantasti~na ~etvorka Mala princeza Leonardo Fantasti~na ~etvorka 1. Mala princeza DOA Poltergej Gwurac Na{ italijanski zet Ubiti kraqa Neumorni Studentkiwa Keli 2 Nole {ou Snegovi Kilimanyara

06.00 07.50 09.30 11.20 13.15 13.40 15.05 16.45 18.10 20.05 21.40

Tajni `ivot p~ela Ze~ica na koleyu Zaposlena devojka Za{to sam u braku? Filmovi i zvezde Lopovi sa Harvarda Mali Zizu Horton @ene Neprijatni taoci Spartak: Krv i pesak – Crvena otrovnica Spartak: Krv i pesak Sacramentum gladiatorum Dvanaest rundi Zaqubqeni profesor Gejmer

22.35 23.30 01.20 02.55

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.12 Lugarnica 10.15 Divqinom Amerike – 3000 km pe{ke, dok. film 11.00 Kod Ane 11.10 Debi Trevis preure|uje 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar 12.32 More qubavi 13.20 Hitna slu`ba 14.20 Me|u nama 15.00 Luda ku}a 15.40 Nau~na petica 16.15 Hrvatska u`ivo 17.35 8. sprat, tok {ou 18.20 Kod Ane 18.31 Odmori se, zaslu`io si 19.30 Dnevnik 20.10 Konvoj Libertas: Vatra, dok. serija 21.10 Dr`ava, selo, grad 22.30 Dnevnik 3 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas 00.45 Hitna slu`ba 01.30 Zvezdana vrata: Svemir 02.15 Fringe - Na ivici

07.55 08.25 08.50 09.35 10.00 10.45 11.15 12.00 12.35 13.05 13.30 14.15 15.00 16.45 17.30 17.50 18.30 19.00 19.45 20.00 22.05 22.55 23.45 23.55 00.40 01.35 01.55

Mala TV Dvorac igra~aka [kolski program Mega Mindi Beverli Hils Globalno selo Prizma U istom loncu Evromagazin Proces Zvezdana vrata: Svemir [kolski program Kojak Tri Hil U kancelariji Dok. program @upanijska panorama Divqinom Amerike – 3000 km pe{ke, dok. film Hit dana Brzina 2, film CSI: Las Vegas Fringe - Na ivici Dnevnik plavu{e Zavr{ni udarac Obave{tajci Prikra}eni Ksena - princeza ratnica

Brzina 2 Posle raskida s momkom s kojim je do`ivela opasnu pustolovinu u autobusu, Eni Porter je zapo~ela novu vezu. On je Aleks i radi u elitnom policijskom motoristi~kom odredu. Posle jedne sva|e predo`i svojoj devojci krstarewe na elitnoj jahti... Uloge: Sandra Bulok, Yejson Patrik, Viqem Defo, Temuera Morison, Brajan Mekardi, Glen Plamer, Kristin Firkins Re`ija: Jan de Bont (HRT 2, 20.00)

Sandra Bulok

06.50 10.30 11.30 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.15 22.00 00.00

Yuli, Draga @ene fudbalera S vetrom u le|a Badi u nevoqi @ene fudbalera S vetrom u le|a Dosije Drezden Jednom voqena Trava Qubav je oru`je ^ast silnika

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.00

Pekar Pla{qivi detektiv Devojka broj 6 Negde daleko Dueti ^vorovi Zajedni~ka tu`ba Petak trinaesti Svilena qubav ^edno zavo|ewe Unutar isku{ewa

04.00 06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00

Fajlov rat Sudija Ejmi Meklaudove }erke Ne{ Briyis Panduri novajlije Sudija Ejmi Ne{ Briyis Doma}ice iz okruga Orany Fajlov rat Zakon i red: Zlo~ina~ke namere Ne{ Briyis Misterija Hejvena Doma}ice iz okruga Orany Prevarena Bra}a i sestre

Neboj{a Glogovac

SERIJA

Instruktor Po{to su se Instruktor i Marjan stvorili u najdubqem re~nom klancu u Evropi, na trome|i Bosne, Srbije i Crne Gore, zavr{ili su u Sarajevu, na crvenom tepihu filmskog festivala! Tu je Instruktor do{ao na ideju da se pretvaraju da su novinari... Uloge: Stjepan Peri}, Damir Ron~evi}, Sven Medve{ek (glas), Ante Ton~i Petkovi}, Neboj{a Glogovac Autor: Nevio Marasovi} (RTL, 23.20) 07.45 RTL ritam zona - Top 40 doma}i 08.45 Zabrawena qubav 10.00 Ve~era za 5 11.10 Ekskluziv: Tabloid 11.40 1001 no} 13.05 Klon 14.55 An|eo i vrag 15.45 Doma}ice 16.35 Heroji iz strasti 17.25 Bibin svet 18.00 Ekskluziv: Tabloid 18.30 RTL danas 19.05 Ve~era za 5 20.00 1001 no} 21.30 Ezel 22.20 Slu~ajni turista, putopisni {ou 23.20 Instruktor 00.00 Vesti 00.15 ^uvar zakona, film 02.20 Astro {ou, emisija u`ivo 03.20 Zveriwak, film

10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 15.05 16.00 16.55 17.50 18.45 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Kako se to pravi Kako to rade? Oru`ja budu}nosti Auta po meri Generalka Prqavi poslovi Lovci na oluje Oru`ja budu}nosti Pre`ivqavawe Razotkrivawe mitova Pograni~na policija Kako se to pravi Kako to rade? Mo}ni brodovi Qudskih ruku delo Megagraditeqi Oru`ja budu}nosti Auta po meri Prqavi poslovi Mo}ni brodovi

08.30 08.45 09.30 11.00 12.45 14.15 15.00 17.30 19.00 19.10 19.15 20.30 21.00 23.00 23.15 00.00

Svi sportovi Fudbal Fudbal Veslawe Maraton Fudbal Kuglawe Ma~evawe Fudbal Olimpijske igre Ma~evawe Boks Boks Ekstremni sport Reli Veslawe

Lewina je voleo vi{e od fudbala D

ok tra`im uzroke doga|awu haosa na ovim *** prostorima, stari diktator je nekako uvek U vi{e krugova mojih ro|aka be{e samo jedno na prvom mestu. To me zbuwuje: nisam bio `ensko dete moje generacije. Kao da se neki biotitoista, ne prija mi da budem antititoista. Mlalo{ki zakon potrudio da mu{kom decom nadokki opozicionari, samozvani demokrati, fanati~nadi one koji }e izginuti u ratu. Bila je to tiha ni vernici i re`imski slugani ozna~avaju ga kao devoj~ica ~ije su kike mirisale na p{enicu i pejedinog krivca. „Broz je izazvao rat”. Uvek koritrolej. Kasnije je postala nastavnica, hemije ili ste wegovo prezime, nikad nadimak: time iskazuju svoju mr`wu i neku vrstu bolesne intimnosti. Niko se ne se}a da je wihov Broz – radije ga nazivam Tito, pod tim imenom je uradio dobro, lo{e i ono izme|u – kad je izbio rata bio mrtav 11 godina. Pozma{an deo krivice mu se mora zbog toga otpisati. Tim optu`bama wegovih protivnika se na zaobilazan na~in prihvata iluzija o `ivotu posle smrti, koju su gajili wegovi sledbenici i ~itavu deceniju posle pada komunizma proveli pod imbecilnim sloganom „I posle Tita – Tito.” Zar i wegovi protivnici ne ponavqaju to isto, samo u obrnutom smeru? Da ne bi morali da ka`u: „I na{ Sloba-Sloboda ime prste u tome, i te kako ima. I mi s wim”. *** U mom romanu Hristos je de~ak koji ne}e da raste i odbija da govori. Da li je neko primetio koliko gluvonemi ne dele na{e svakodnevne sva|e i pakosti, ne samo zbog nemogu}nosti komunikacije? Neki pustiwaci, ml~alnici, zavetuju se na }uIz srpske literature proteran u zaborav tawe, uvereni u to da ih ni bekstvo od sveta, ako nije poja~ano tom dodatnom apstinencijom, ne}e fizike, i udala se kolegu iz {kole. Dobili su spre~iti da misle, sawaju i ~ine lo{e. Hristos je sina – mawak `enske dece se me|u mojim ro|acijedna krajnost, jedna mogu}nost qudskosti. Druga ma ponavqao i u vreme mira, dok se novi rat nije je Sloba-Sloboda i svi koji behu pre wega. Ali, ni slutio – i sagradili ku}icu na periferiji obja{wewa wegove pojave ne mogu da na|em u onom Kragujevca. ^im sam se vratio iz Gr~ke, zazvonio {to sad radi. Koreni su negde u wegovom detiwje telefon u ku}i na brdu. Bila je to sestra koju stvu, nejasni i wemu i drugima. Tako nastaje, ponisam video od na{eg detiwstva, jedva sam se semalo protiv moje voqe, „de~ak koji nije mogao da tio ovalnog li{ca i krupnih dobrih o~iju. Umose nasmeje”. Usamqeni de~ak u malom gradu, obeleran i {upaq glas ispri~ao mi je pri~u od koje `en ru`nim nadimkom „Sloba Govno”, nespretan, sam se naje`io. Wenog sina regrutovali su nekonedru`equbiv, upla{en, debele stra`wice. Neliko meseci pre nego {to su mojim sinovima stisposoban je za sport, tu~e i nesta{luke, odvojen gli pozivi. Roditeqi su mu priredili ispra}aj u od svoje sredine. @ivi sa strogom i povre|enom vojsku. Na po~etku opsade Vukovara stiglo je pimajkom. Otac mu se ubija pod ~udnim okolnostima. smo kojim ih vojska obave{tava da je mladi} poU 12. godini, umesto da ginuo. Moja sestra je bise igra, neumorno ~ita Budu}a Milo{evi}eva `ena bila je la sigurna da to ne mo`e Lewinove kwige. Potom ta~no. Odbila je nimalo lepa devoj~ica, osvetoqubiva biti susre}e svoju budu}u `eizjave sau~e{}a, isterai autisti~na, odba~eno dete mutnog la iz ku}e sve one koji nu, odba~eno dete mutnog porekla, naknadno priznata k}er porekla, naknadno prisu, sau~estvuju}i, u stvaznatu k}er jednog partijri `eleli smrt wenog jednog partijskog funkcionera, skog funkcionera, optesina. I evo potvrde onooptere}ena dvosmislenim pri~ama re}enu dvosmislenim ga {to je znalo weno majo smrti majke, sestre Titove pri~ama oko smrti svoje ~insko srce: pojavio se omiqene qubavnice majke, sestre Titove oficir koji je u~estvoomiqene qubavnice, nivao u boju kod Vukovara malo lepu devoj~icu, osvetoqubivu, tvrdoglavu, i potvrdio da joj je sin `iv, u hrvatskom je zaroautisti~nu. Taj susret je presudan za oboje. bqeni~kom logoru, vesnika je nagradila delom porodi~ne u{te|evine. Uzda se u mene da }u joj *** Svake godine objavquju se spisak iza{lih romana preko svojih veza s druge strane saznati gde je i koji su pred „Ninovim“ `irijem, sledi {iri izkad }e biti razmena zarobqenika. Iz razgovora s bor, pa u`i i izbor dobitnika. Na prvi spisak prijateqima saznajem: mladi} je izgoreo u prvom kamionu koji je bio uhva}en u zasedi na putu u kuulaze svi romani, automatski, samim tim {to su kuruzima ispred Vukovara, majka odbija da se su{tampani. Ali „Snega u Atini“, objavqenog u o~i s istinom. Ipak ~inim {ta mogu, {aqem Kragujevcu – koji }e idu}e godine iza}i na franfaks prijateqici u Parizu koja ga prosle|uje cuskom – nema ni na prvom spisku, mada ga je izdapoznatoj novinarki u Zagebu. Istim putem dobiva~ uredno poslao `iriju. Gre{ka ili namera? jam odgovor da u zarobqeni~kim logorima u HrMislim da nije ni jedno ni drugo. To je namerni vatskoj nema mladi}a s tim imenom i prezimezaborav, uklawawe se}awa, potiskivawe u podnom. Desetak dana ne usu|ujem se javiti se sestri. svest, slede}a stepenica silaska u nesvesno posle Spreman sam slagati, ali kako i {ta. Ne mogu joj cenzure i autocenzure. Jo{ ju~e su me poku{avali ugasiti nadu koja wenog sina odr`ava u `ivotu. u~initi nepostoje}im, danas bi se iznova razbeKad god zazvoni telefon, di`em slu{alicu misneli kad bih im poku{ao dokazati da postojim. sle}i da je ona. Ne ~ujem {upqi umorni glas koNije to vi{e jednoumqe, to je jednonesvest. ji bih prepoznao me|u stotinama.

Kwigu Vidosava Stevanovi}a „DNEVNIK SAMO]E / Izbor fragmenata 1988–1993” u izdawu “Slu`benog glasnika”, po 1.620 dinara mo`ete naru~iti putem telefona 011/ 36–444–52 ili i-mejla: prodaja@slglasnik.com ili www.slglasnik.com.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


MONITOR

utorak9.novembar2010.

DNEVNIK

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Utorak je Marsov dan, va{ dan, pa ste u punoj formi. Aktivni ste i uspe{ni na svim frontovima. Ostvarujete dobre kontakte s inostranstvom i sve se nekako odvija s lako}om i u va{u korist.

BIK 20.4-20.5.

Nastavqate tamo gde ste ju~e stali, po istom principu, ista meta, bli`e otstojawe. Va{a Venera se vratila u svoj znak Vage i postala mnogo lep{a, pa i mudrija. To vam je donelo boqu situaciju.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs

9. novembar 2010.

Zamoreni ste ve} od istih i sli~nih de{avawa, boqere}i nede{avawa, pa vam je potrebna promena. Na vidiku su novi susreti i interesovawa, pa i mogu}nost putovawa. Planirajte! Mesec danas plovi kroz topli znak Strelca, {to je povoqno za privatni posao, kontakte i sastanke. Vodite ra~una i o svom zdravstveno-kondicionom stawu. Sport je uvek aktuelan i po`eqan. U stalnom ste kontaktu s osobama koje vas na neki na~in optere}uju. Ali, lako }ete vi to re{iti, samo budite dovoqno strpqivi. U svom domu se vi{e bavite decom, na topao i za{titni~ki na~in. Posao i posao, uvek isti i odgovorni, ve} vas je prekalio, ali vam je i dosadio. Imate mogu}nosti da avanzujete, uz du`no po{tovawe i uva`avawe pretpostavqenih. Pove}awe prihoda.

VAGA 23.9- 23.10.

Eto vama zabave, qubavi i skladnih odnosa. Ne}e pro}i neopa`eno draga osoba. Neko vam se vra}a, pa se i sami sebi vra}ate na pravi na~in. Obnavqate i u~vr{}ujete svoju poziciju u svim segmentima.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Mnogi do|u i pro|u, tek proteknu kroz va{e dane i situacije. Ali donesu neke nove mogu}nosti i {anse koje treba da prepoznate i iskoristite u datom trenutku. U`ivajte u svojoj slobodi. Veoma ste uporni i gotovo fanati~ni u ostvarewu svojih `eqa, na svim poqima. Mo`ete delovati pod maskom i tako distancirati protivnika, ili partnera, zarad li~ne predostro`nosti. Na|ite meru!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Napredujete bez zadr{ke i zaustavqawa, pogotovo u novom zamahu na poslu. Koliko truda, toliko prihoda. Qubav opet postaje tajna i mo`da mawe va`na, do daqweg. Samosvest.

Ne slu{ajte prijateqe, ali preko wih pro{irite svoje mogu}nosti i poznanstva. Sklopite nove kontakte. Slobodno zatra`ite od onih koje poznajete da vas pove`u poslovno s odgovaraju}im qudima. Rastrzani ste na vi{e strana, istovremeno prisutni na vi{e mesta, i nauka vam mo`e pozavideti na tim sposobnostima jer su uveliko u toku istra`ivawa na tu temu. Nisu ribe uzalud dobri pliva~i!

TRI^-TRA^

Zgodna mala V REMENSKA

PROGNOZA

POVREMENO

Vojvodina Novi Sad

16

Subotica

14

Sombor

15

Kikinda

17

Vrbas

15

B. Palanka

16

Zrewanin

17

S. Mitrovica 16 Ruma

16

Pan~evo

18

Vr{ac

17

Srbija Beograd

18

Kragujevac

19

K. Mitrovica 19 Ni{

Zvezda „Avatara” Zoi Saldana je na premijeru filma „Abel” u Los An|elesu do{la u maloj crnoj haqini, u kojoj je wena izuzetno vitka linija izgledala jo{ izdu`enije, gotovo vanzemaqski. Zoi se proslavila ulogom u „Avataru” i postala nezaobilazna na brojnim dru{tvenim doga|ajima. Lepa glumica je na crvenom tepihu u Los An|elesu pokazala neverovatno uzak struk. Ali, za razliku od drugih poznatih mr{avica, ne izgleda ispijeno. Bila je jednostavno {armantna. Saldana je nedavno najavila da bi i ona mogla da pokrene svoju modnu liniju. Voli dramati~ne dizajnere, poput Kristijana la Kroa i Kelvina Klajna.

20

KI { A

Evropa

NOVI SAD: Vetrovito i obla~no vreme uz povremenu ki{u. Vetar poja~an jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11, a maksimalna 16 stepeni Celzijusa. VOJVODINA: Vetrovito i delimi~no obla~no vreme uz povremenu ki{u. Temperature }e biti malo ni`e, ali i daqe su iznad proseka. Duva}e poja~an jugoisto~ni vetar, na jugu Banata sa udarima do 100 km/h. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8, a maksimalna 18 stepeni. SRBIJA: Vetrovito i delimi~no obla~no vreme uz povremenu ki{u. Vi{e padavina bi}e na severu zemqe, dok }e na jugu biti vi{e suvih i sun~anih perioda. Temperatura }e biti malo ni`a, ali i daqe iznad proseka. U Pomoravqu i Podunavqu }e duvati jak jugoisto~ni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8, a maksimalna 21 stepen na jugu Srbije. Prognoza za Srbiju u narednim danima: I narednih dana toplo za ovo doba godine i vetrovito. U Pomoravqu i Podunavqu }e duvati poja~an jugoisto~ni vetar. Bi}e i ~estih naobla~ewa koji donose samo kratkotrajnu prolaznu ki{u. U ~etvrtak i petka malo ni`e temperature, a za naredni vikend sun~ano i toplo vreme.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Prognozirane biometeorolo{ke prilike nepovoqno }e uticati na sve hroni~ne bolesnike. Od meteoropatskih reakcija mogu}i su glavoboqa, bolovi u mi{i}ima i razdra`qivost. Oprezno u saobra}aju!

Madrid

162

Rim

18

London

9

Cirih

5

Berlin

6

Be~

11

Var{ava

11

Kijev

16

Moskva

10

Oslo

0

VIC DANA Pita sin oca: - Tata, tata, kada }emo kupiti „golf 5”? Otac: - Sine, kada iza|e „golf 9”.

SUDOKU

St. Peterburg 3 Atina

23

Pariz

10

Minhen

6

Budimpe{ta

15

Stokholm

4

9

4 2

1

9

7 5

5

4

VODOSTAWE DUNAV

TAMI[

Bezdan

138 (-3)

Slankamen

262 (4)

Ja{a Tomi}

Apatin

211 (-4)

Zemun

316 (2)

Bogojevo

- (-)

Pan~evo

330 (4)

Smederevo

490 (6)

Ba~. Palanka 205 (-1) Novi Sad

215 (0)

Tendencija stagnacije

4 1 7 5 2 8 3 6 9 TISA

1

SAVA

N. Kne`evac

187 (0)

S. Mitrovica

202 (-8)

Tendencija stagnacije

Senta

238 (-2)

Beograd

267 (5)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

283 (-10)

Tendencija stagnacije

Titel

258 (4)

NERA

Hetin

66 (2)

-12 (0)

Tendencija stagnacije

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

7

3

Kusi}

8 5 2 9 6 3 4 7 1

4

1

3 9 6 1 7 4 8 2 5

3 2

36 (0)

4

2 6 9 3 5 7 1 4 8

2

Tendencija stagnacije

7

7

6

7 3 4 8 1 6 5 9 2

4

9

5 8 1 4 9 2 7 3 6 6 2 8 7 3 5 9 1 4

7 5

8 8

4

1 2

9 4 3 6 8 1 2 5 7 1 7 5 2 4 9 6 8 3 Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 9.novembar 2010.  
Dnevnik 9.novembar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"