Page 1

N

NOVI SAD *

E

D

E

Q

N

I

NEDEQA 9. SEPTEMBAR 2012. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXX BROJ 23552 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

DUBOKI KORENI SPREGE NOVCA I POLITIKE U ZEMQI SRBIJI

Kvarni qudi u kvarnom sistemu SporneprivatizacijenisudanasglavnatemauSrbiji zato {to to Brisel od nas tra`i - jer on to od nastra`ive}godinama-ve}zato{togra|anitovi{enemoguine}edatrpe,ocenajebi{egdirektora AgencijezaprivatizacijuBrankaPavlovi}a. –Nemogusetu`nimpri~ama„mi}emoi}idokraja”,„ni{tanasne}ezaustaviti”,„nikone}ebitipo{te|en”... gra|anima zamazati o~i. Oni ovoga puta, kaonikadapre,~ekajukonkretnerezultate.Stimda danas imaju mnogo mawe strpqewa – rekao je Pavlovi}za„Dnevnik”.

On,me|utim,upozoravaidasekqu~nepqa~keipak nisuodigraleuprivatizaciji,jersu,tvrdi,pqa~keu javnimnabavkama,bankama,kodgra|evinskogzemqi{ta...neuporedivove}e. –Zaprivatizacijejelakovidetidalijenekokriv iline,alikodmnogove}ihpqa~kitrebavi{eraditiizapeti,a„ve}eribe”o~epitiizatvoriti.Ipri tomenezaboravitidaenormnobogatstvoste~enona nelegalanna~inimasvojekoreneudevedesetim,kada jezapravoizapo~etaspregapolitikeitajkuna–podse}aPavlovi}. str. 4

TEM A„DNEVN IK A”:U PAN^EVA^KOJ „PETROHEMIJI” U JEDNOM DANU NA PRINUDNI GODI[WI ODMOR UPU]ENO 1.300 RADNIKA

NASLOVI Teofil Pan~i} Okvir za mr`wu

\or|e Randeq Drage kom{ije, sram nas bilo INTERVJU NEDEQE

Mirjana Novakovi}

str. 7

Bora Oti} Smrad

Neboj{a Bara~kov

KRVAVI MINHEN 1972.

Ganya ipak pr`i mozak

Ni{ta vi{e nije isto

str. 11

Kad stane grad...

NA SEDNICI GLAVNOG ODBORA DS-a POTVR\ENE PODELE U VRHU STRANKE Izborna skup{tina Demokratske stranke odr`a}ese10.novembrapodelegatskomsistemu,rezultatjeju~era{wegzasedawaGlavnogodboraDS-a.Nasesijijeusvojenizve{taj liderastrankeBorisaTadi}a,alijeodba~en wegovpredlogdaseodr`eneposredniizborizasveorganeDS.Upomenutomizve{taju onjeporu~iodajewegova„odgovornostikrivica{tonijebr`eiodlu~nijesmewivaoone kojejetrebalo,{tojebiobole}ivpremanedelotvornim ministrima i nije smewivao funkcionere koji se vezuju za korupciju, od kojih je dobio uveravawa da nije istina ono {to se govori“. U analizi odgovornosti i krivicezaizborniporaz,Tadi}jerekaoda su demokrate uspeh na majskim izborima ostvarile samo na KiM, dok su podbacile u centralnojSrbiji,uVojvodiniinajvi{e–u Beogradu.KaosvojukrivicuTadi}jenaveoi {tojedozvolio„velikekadrovskegre{kei afirmacijuqudikojiimajubezobzirneambicije”. „Ako budem izabran za predsednika DS-a, to ne}u ponoviti. Ako ponovo budem izabranzapredsednikastranke,jaosigavamakojetrebasmeniti”,poru~iojeTadi}.Ina~e,kakoje„Dnevniku“potvrdiojedanod~lanova GO DS, Dragan \ilas je odlu~io da se kandidujezapredsednikastrankenapredstoje}imizborima. str. 2

str. 4

Prijatno toplo

Najvi{a temperatura 29°S

Dan „D” 10. novembar SADA SMO PO^ELI I KOMARACA DA SE PLA[IMO

Bez panike, molim

„Od raznih virusa umiru qudi svakodnevno, i bojim se da prevelika pa`wa, kojaseovihdanapridajekomarcimai’zapadnom Nilu’, vi{e li~i na skretawe pa`wesanekihdrugihstvarinegonastvar-

nuopasnostodovogvirusa”,izjaviojeza „Dnevnik” doskora{wi direktor Klinike za infektivne bolesti Klini~kog centra Vojvodine profesor dr Jovan Vukadinov, ~lanEti~kogodboraKCV. str. 6


2

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

CITATI

Samo na sednici Skup{tinegrada12.septembramo}i}e dasevididalipostojive}ina koja mo`e da formira novu vlast u Novom Sadu. Bio je jedanperiodkadsenijeznaloko ima ve}inu, kada su postojale raznespekulacije.Mislimdaje situacija sada mnogo jasnija, alivide}emo.^iwenicajedaje glasawetajno,pamo`edabude iiznena|ewa Igor Pavli~i}, gradona~elnikNovogSada

Da~i}:Mere protivkrize

Bezposkupqewa strujeigasa

Predstavnici Vlade Srbije predo~ili su ju~e sindikatima i poslodavcima svu te`inu situacijeukojojsezemqatrenutnonalazi,aliiantikriznemerekoje}eomogu}itidatusituacijupre`ivimo,izjaviojepremijerSrbijeIvicaDa~i}inajavio da }e vlada u ponedeqak usvojiti rebalans buxeta. Da~i}, koji je na kratko napustio sednicu republi~kog Socijalno-ekonomskogsavetakakobise obrationovinarima,rekaojeda }e te mere omogu}iti da buxet Srbijebudelikvidanidaplate i penzije budu obezbe|ene do krajagodine.Onjenajavioda}e u ponedeqak biti odr`ana sednica Vlade Srbije na kojoj }e biti usvojen predlog rebalansa buxeta,adokrajasedmiceisvi prate}i zakoni koji }e omogu}iti sprovo|ewe antikriznih mera.Premare~imaDa~i}a,time}ebitiomogu}enookomilijardu evra razli~itih u{teda, od ~ega }e polovina biti na prihodnoj, a polovina na rashodnojstranibuxeta.

Ministarka energetike, razvojaiza{tite`ivotnesredine Zorana Mihajlovi} najavila je dane}ebitiposkupqewastruje igasadokrajagodineidasenadadane}ebitirestrikcija,jer nas o~ekuje te{ka energetska kriza. „U~ini}emo sve da remontibuduzavr{eninavremei daobezbedimodovoqnekoli~ineenergije.Bezobziranasu{u, mismozemqakojave}27godina nijeizgradilanijedanelektroenergetskiobjekat,apotro{wa struje je godi{we rasla 1,5 odstoitro{ilismostrujumnogo vi{e po jedinici dru{tvenog proizvodanego{tosutoradile sve druge zemqe u okru`ewu”, reklajeMihajlovi}.Ministarka je bila kategori~na da se EPSne}eprivatizovati,ve}da }e biti promewen na~in upravqawa - izvr{i}e se korporativizacijaEPS-ainajavilada }ena„udarubitistrujnamafija”jersuse„uenergetskisektor proteklih godina stigle milijardeevra,arezultatagotovoda inijebilo”.

Fejt:IstorijskidanzaKosovo Me|unarodnicivilnipredstavnikPiterFejtpozdravio je usvajawe ustavnih amandmana u Skup{tini Kosova, koji „pripremaju teren za formalno okon~awe nadgledane nezavisnosti10.septembra“iocenio da je to istorijski dan za

Kosovo. Fejt je istakao da usvajaweamandmanaotvaraput Me|unarodnoj upravqa~koj grupi, koja se u ponedeqak sastajeuPri{tini,darazmotri progla{ewe kraja nadgledane nezavisnosti Kosova i kraj mandata me|unarodnog civilnog predstavnika. „Svojom odlukom, poslanici Skup{tine Kosovoizsvihetni~kihzajednica ove ponosne i raznolike zemqe,pokazalisusvojuzajedni~ku privr`enost da Kosovo

u~ine funkcionalnom nezavisnomdr`avom“,navodiseusaop{tewukojejeizMe|unarodnecivilnekancelarijedostavqenoKIMradiju.„KadaMe|unarodnaupravqa~kagrupau ponedeqak,kao{toseo~ekuje, proglasikrajnadgledanenezavisnosti, Ustav }e biti samostalan kao osnovni pravni okviruovojzemqi”,zakqu~io jeFejt,ocewuju}idaje10.septembar2012.istorijskidanza Kosovo.

ProtestVladeSrbije VladaSrbijeuputilajeprotestnunotuMe|unarodnojunijiza telekomunikacijetra`e}idasespre~isprovo|eweodlukepri{tinske vlasti koja tra`i da se me|unarodni prefiks Srbije (381),kojikoristefiksnaimobilnatelefonijanaKosovuiMetohiji,zamenime|unarodnimprefiksomAlbanije(355).Vladina KancelarijazaKiMsmatradarezolucijakojusudonelevlastiu Pri{tinipredstavqanajgrubqekr{eweme|unarodnihsporazumaistandardaiocewujedajetojo{jedanunizujednostranihpotezaPri{tinekojipokazujedaalbanskastranane`elidaspornapitawaizme|uBeogradaiPri{tinere{avapregovorima.

Vu~i}:Partnerstvo sNema~kom PrvipotpredsednikVladeSrbijeAleksandarVu~i}izjavioje da}etokomposeteNema~kojslede}enedeqesanema~kimzvani~nicima razgovarati ne samo o ekonomskim pitawima, ve} i o Kosovuiborbiprotivkorupcije.Vu~i}jenovinarimarekaoda }esusretibitinaveomavisokom nivou i dodao da je zahvalan nema~kojstrani{tosutolikopa`we posvetili Srbiji i wemu kao potpredsedniku Vlade. „Sa

vicekancelarkomNema~kene}emo i}i samo da razgovaramo, ve} }emo potpisivati sporazume zbog~egaupravopo~iwesednica Vlade”,objasniojeVu~i},kojije prisustvovao obele`avawu 130 godina japansko-srpskih odnosa. On je najavio da }e u Nema~koj razgovarati i sa ministrom za ekonomskirazvojisaradwuDirkom Nibelom i najzna~ajnijim qudima iz privredno-ekonomkog resora.

CRNA [utanovacupoliciji Biv{iministarodbaneDragan[utanovacpotvrdiojedaseodazvao pozivunadle`nihorganaidajeodgovaraonapitawaupolicijipovodom krivi~ne prijave Agencije za borbu protiv korupcije za neprijavqivawedelavlasni{tvanadstanomnaVra~aru.„Kao{tosamnajavio, odazva}usesvakompozivunadle`nihorgana.Sveuskladusazakonom. Razgovorjebiovrlokorektan,odgovoraosamnasvapitawaitojeto”, izjavioje[utanovac.Krivi~naprijavaAgencijezaborbuprotivkorupcijegateretizaneprijavqivawejednedesetineidealnogdelastana od63kvadrataucentralnombeogradskomnasequVra~ar.

Falsifikovali 600hiqadaevra MUPjesaop{tiodasuzajedni~komakcijomvi{epolicijskihuprava, uhap{eni ~lanovi me|unarodne kriminalne grupe i uz krivi~nu prijavu predati istra`nom sudiji Vi{egsudauNovomPazaru.Slobodesuli{eniS.M.(50)izSopotai P. M. (49) iz Aran|elovca, M. I. (54)izMioniceifrancuskidr`avqaninK.E.C.(26)zbogsumwedasu izvr{ili krivi~na dela falsifikovawanovcaiprevare.Osumwi~enisu,usaizvr{ila{tvu,napravili 600.700evra,zakojeseosnovanosumwadasufalsifikovanisanamerom daihstaveupromet.Policijajeoduzela600.700evra,~etiripi{toqa i206metaka.

Sumwive nov~aniceod 5.000dinara Tokom prvog dana tradicionalnogjesewegva{arauZaje~arujeotkriveno{estnov~anica uapoenimaodpo5.000dinaraza koje se sumwa da su falsifikati, re~eno je Tanjugu u MUP-u Srbije.Nov~anicesuprona|ene upetakiposlatesunave{ta~ewe, a policijski slu`benici PolicijskeupraveZaje~arpreduzimajusvemeredarasvetletaj slu~aj, naveli su u MUP-u. Gra|animajesavetovanodanov~anicu,usmerepremaizvorusvetlosti i ukoliko se celom wenom {irinom vidi srebrna nit, to zna~idanisufalsifikovane.

NA SEDNICI GLAVNOG ODBORA DS-a POTVR\ENE

Dan„D”je zborna skup{tina Demokratske stranke odr`a}e \ilas protivkandidat Tadi}u se10.novembrapodelegatiskomsistemu,rezultatjeju~eraKakoje„Dnevniku“potvrdiojedanod~lanovaGODS,Dragan {weg zasedawa Glavnog odbora \ilasjeodlu~iodasekandidujezapredsednikastrankenapredDS-a,kojijeusvojioizve{tajlidestoje}imizborima.„Onjetosaop{tioupetaknasednicibeorastrankeBorisaTadi}a.Nasedgradskogodbora”,otkrivazana{listfunkcionerDS-a.Podsenici,kojujenazvaoprelomnom,Tatimo,\ilasjepredhodnonajavqivaodasene}ekandidovati,ako di}jezatra`ioodGOneposredne sesada{wilidernepovu~e.Kakosaznajemo,utrcizapotpredizborezasveorganestranke,objasedni~komestospekuli{esasanovimimenima,poputBorislasniv{i da je to najdemokratskiji vaStefanovi}a,Bo`idara\eli}a,aliiVukaJeremi}a,kojije na~in,ukomeu~estvujusvi~lano~akslovioizapotencijanogkandidatazaliderademokratada vistranke,alijeGlavniodborodjeostaoTadi}evpredlognesporednihstrana~kihizbora. lu~io druga~ije. Za delegatski sistem opredelilo se 208 ~lanova GO, dok je Tadi}ev predlog dobio nosno ~lanova stranke koji nisu Po wegovim re~ima, me|u pot144 glasa. To je protuma~eno kao ~lanoviGlavnogodboraDS-a. predsednicima DS-a bilo je sukoUvi{eodsatadugomgovoruon mala pobeda struje koju predvode ba, „ispod povr{ine vo|ena je zamenik predsednika DS Dragan jepodsetionatodajejo{20.maja otvorenaijasnaborbazastrana~\ilas i i vojvo|anski premijer hteo da se povu~e s mesta lidera ko liderstvo“. Kao svoju krivicu BojanPajti},jersuseonizalaga- stranke, re~ima „vidimo se u neTadi} je naveo i {to je dozvolio kom drugom filmu“, ali je poslulizadelegatskisistem. „velikekadrovskegre{keiafirIna~e, ju~e je prvi put zabele- {aoPredsedni{tvoDSiodustao macijuqudikojiimajubezobzirne `imo da je umesto zamenika pred- odostavke.Danas,kakojerekao,s ambicije” i {to se „nije odupreo obzirom na sednika strantendenciji konfederalizaciji doga|awa u ke, dakle \ilastranke“. GO DS-a doneo odluku da sa, li~no lider –Akobudemizabranzapredseddemokrate u lokalu mogu  stranci i izazove koji demokrata Tanik DS-a, to ne}u ponoviti. Neu koaliciju i sa SNS o~ekujuSrbidi}vodiosesiju mam vi{e razloga za popustqiju,nemanameGO. U pomenuvost.Verovaosamdasusvirazumrudaodstupii,kakojerekao,„natom izve{taju on je poru~io da je niiodgovorniidaimnijeli~ni stavqaborbu”. wegova „odgovornost i krivica interesiznadsvega,ve}zajednice {tonijebr`eiodlu~nijesmewiU analizi odgovornosti i vaoonekojejetrebalo,{tojebio krivice za izborni poraz, Tabole}ivpremanedelotvornimmidi}jerekaodaovajput,zaraz[to pre, nistrimainijesmewivaofunkcilikuod2004.i2008.kadajepred ali bez lin~a onere koji se vezuju za korupciju, izbore za sve rezultate odmah odkojihjedobiouveravawadanije na sebe preuzeo krivicu, preu- PonekimizvorimaizGO, istinaono{tosegovori“.Zatoje zimasamodeo.Onjeizneopodai potpredsednik DS-a Bojan pobraoaplauz,posebnogostiju,odtakdajeuspehnamajskimizboPajti}zalo`ioseuz\ilasa rimaostvarensamonaKiM,kada strana~ka skup{tina bukojeistakao–zahvaquju}iGode {to pre. Pajti} je, me|uranuBogdanovi}u,inaveodaje tim,istakaoidanemo`eda Statut APV DS podbacio u centralnoj SrseTadi}lin~ujezbogizborveliko biji, u Vojvodini i najvi{e u nihrezultata. Beogradu. ostvarewe DS-a

I

–Mojajeodgovornost{to nisaminsistiraonatomeda sepitawareorganizacijedr`aveiStatutaVojvodinedefini{u kroz organe stranke,kakobismoizbeglinegativne efekte. Ipak, duboko sam uveren u to da je Statut Vojvodine jedno od velikih ostvarewaDSureformskom smislu–rekaojeTadi}.

Predsednik zakazuje Skup{tinu KakojejedanodfunkcioneraDSupauziprokomentarisaoza „Dnevnik“„poStatutupredsednikiskqu~ivoodlu~ujekada}e bitiSkup{tina,anaGOjedaodlu~iona~inuizbora,dalije delegatiski ili neposredni, a oba su predvi|ena Statutom“. Na{izvorka`edato{tosenijeuva`ioTadi}evpredlog,ve} onajizakojegstojezamenikipotpredsednikDS-a\ilasiPajti},„mo`edazna~isamomalumoralnuprednost,alini{tavi{e,jerSkup{tinaDS-aokupqa4.000delegata“.

INT ERV JU:BAJRAM REYEPI, KOSOVSKI MINISTAR UNUTRA[WIH POSLOVA

Vulinu}ebitizabrawenulazak irektoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju AleksandruVulinubi}ezabrawenulazaknaKosovoukolikone bude po{tovao pravila igre, nedvosmislena je poruka kosovskog ministra unutra{wih poslova BajramaRexepija. – Aleksandar Vulin za ulazak naKosovodobijadozvoluodVlade Kosova.Me|utim,upetaksmobili prinu|eni da ga deportujemo preko prelaza Merdare jer nije po{tovao utvr|enu agendu. On i ina~e neprestano kr{i ustanovqen protokol i me{a se u unutra{westvariKosova,iukoliko tako nastavi, vi{e ne}e dobiti dozvolu da u|e na teritoriju Kosova–objasniojeRexepiza„Dnevnik”. l Mo`e li to da proizvede nove tenzije izme|u Beograda i Pri{tine? –[tosenasti~e,nevidimza torazlog.Nekasepravilamoraju po{tovati.Tova`iizagospodinaVulina. l U petak je u Zubinom Potoku pucano na vozilo Euleksa i rawena je pripadnica Kosovske policijske slu`be? – Taj incident se nedvosmisleno mo`e tuma~iti kao jo{ jedan poku{aj destabilizacije severa Kosova, jer svaki napad na KPS, EuleksiliKforpredstavqaatak na legalne snage sigurnosti. Istragajeutoku,alikogoddajeto uradio,morabitiuhap{eniadekvatnoka`wen. l Ovo, me|utim, nije bio jedini incident u posledwe vreme na severu, naprotiv, ali malo je istraga dovedeno do kraja? – Realno, mogu}nosti KPS-a naseverusulimitiraneizatoje va`nodaseuoveistrageukqu~e

D

Dodikovi biseri l Kako se u Pri{tini gleda na ocenu predsednika RS Milorad Dodika da bi Beograd trebalo da pripoji sever Kosova, uz prihvatawe ostatka pokrajine kao dr`ave. –DodiktrebadagledasvojaposlauRepubliciSrpskojinekane solipametostalima.Na`alost,onseve}dokazaokaoneozbiqanpoliti~arkojizaradnekakveli~nepromocijesvremenanavremeizlazistakvimbiserima. iEuleksiRegionalnaistra`na jedinica,kakobise{topreotkrili po~inioci i ustanovili motivi. Tim pre {to na{e informacije govore da se uop{te ne radi o me|uetni~kim sukobima, kako se `eli prikazati, ve} se radi o obra~unima koji imaju za ciq ja~awe politi~kih ili kriminalnihpozicijautomdelu Kosova. l Tenzije na severu navodno su podignute i zbog odluke va{eg ministarstva da ubudu}e ne va`e voza~ke dozvole koje je izdao MUP Srbije gra|anima koji imaju prebivali{te na Kosovu? –Tonaprostonijeta~no.Odavnosezatozna,rokzapromenudokumenata bio je dovoqno dug, a i tojebiokompromis,jerposlovu

zakona,samoonikojisuimalivoza~ke dozvole do 1999. imali su pravonanove.Ipaksmoprihvatilidauva`imoionedozvolekoje suume|uvremenuizdaleparalelne institucije, ali se naprosto dokumenti moraju promeniti, jer od nas Evropska komisija tra`i dasvipersonalnidokumentibudu u skladu sa propisanim sigurnosnim standardima. ^ule su se i primedbedajeprocedurapreduga, ali ni to ne odgovara istini, jer proveradalijenekozaistapolo`io voza~ki ispit traje najvi{e dva-tridana. l U Beogradu se komentarisalo kako se Pri{tini iza{lo u susret sa prihvatawem wenog u~e{}a na regionalnim skupovima bez obavezne fusnote, a da zauzvrat nije dobijen nika-

kav ustupak, naprotiv – zategnuto je i pitawe dozvola? – Zato {to se me{aju stvari. Pitawe dozvola nema veze sa Srbijom ve} sa gra|anima Kosova, koji moraju da svoje dokumente upodobe dr`avi u kojoj `ive. To pitawe nema stoga veze ni sa nastavkomdijalogaBeogradaiPri{tine,jeruo{tenijenadnevnom redu.Akadajere~ofusnoti,samo jeispo{tovanoono{tojeuosnoviidogovorenouBriselu:dafusnota stoji u svim zvani~nim dokumentimakaoobrazlo`ewe,ane dajeobaveznoiwenoprisustvona tabliu~esnika.Alisvakakodaje dobro {to se Vlada Srbije opredelila da bude pragmati~na a ne tvrdoglava. l O~ekujete li da }e taj pragmatizam rezultirati i ukidawem paralelnih institucija? – U nekoliko navrata jasnu porukunatutemuuputilisuBeogradu i EU i brojni zapadni lideri. Tojeneophodankorak,jerjezaista neodr`ivo da Vlada Srbije ovde finansira ilegalne strukture MUP-a, koje su ~esto i organizatoriincidentnihsituacija.Akada je re~ o paralelnim lokalnim organimavlasti,potrebnojeodr`atiizbore,koje}e,naravno,organizovati kosovske vlasti, i na wima dobiti legalne predstavniketamo{wihgra|ana.Na{je,ina~e, stav da sadr`aj Ahtisarijevog paketatrebaobjasnitisrpskojzajednicinaseveru.Jer,uverensamu to da 90 posto tamo{wih gra|ana ninezna{tatajdokumentsadr`i, ve} su neprestano pod pritiskom raznihlidera,medija,paikriminalnihgrupa.Ionisamimorajuda odlu~edali}ebitideodemokratskihprocesaiinstitucija,ili}e `ivetiuiluzijama. n Miroslav Staji}


nedeqa9.septembar2012.

c m y

dnevnik PODELEUVRHUSTRANKE

10.novembar

Ako ponovo budem izabran za predsednika stranke, jao si ga vama koje treba smeniti (Boris Tadi}) Srbije,wenihgra|anaistrankei uloge u dru{tvu. Tolerisao sam bezobzirne ambicije, a to je opasno.Qudistra{nihambicijalojanisusamowima,anepoliti~kim idejama. Ako ponovo budem izabranzapredsednikastranke,jaosi gavamakojetrebasmeniti–poru~iojeTadi}.

„Tviter”iza zatvorenihvrata Zamenik predsednika DS Dragan \ilas usprotivio se predlogupredsednikaTadi}a daseizbornaskup{tinaodr`i10.novembra.\ilasje,kakonavodeneki~lanoviGOna svojim Tviter nalozima, predlo`io da strana~ki izboribudu14.oktobra,podelegatskom sistemu. „Mora}etemenedasmeniteakoho}ete daizboribudutada”,rekaoje Tadi} \ilasu, na {ta mu je beogradski gradona~elnik odgovorio da }e „taj predlog bitistavqennaglasawe”.

Lider demokrata je rekao da su potrebnepromeneuDS-u, dasenijedovoqnobaviostrankom,alida nema dva `ivota „jer je bio predsednikSrbije”.Powemu,nipokojucenusenesmedozvolitidaDS, „bastion demokratije“, potpadne poduticajfinansijskihmo}nikai tajkuna. Budu}nost DS-a, poru~io je,trebausaglasitisvizijomrazvoja Srbije i prona}i re{ewe za rastu}e siroma{tvo i nezaposlenost. –DSmorabitimnogoefikasnija nego {to je bila u prethodnom periodu–rekaojeTadi},odbaciv{ioptu`bedaje~estoodlu~ivao „nadvoru“,aneuorganimastranke. On je istakao da u tom smislu nikada nije prekr{io Statut stranke, da odluke nisu dono{ene „na dvoru“ ve} u Predsedni{tvu Srbije,ikonstatovaodajemo`da biloboqedasevi{ebaviostrankom,paonanebibilausituacijiu kojojjeste. PredsednikDS-azavr{iojetime izlagawe o periodu od kada je preuzeokormilostrankedodanas, i podsetio da je bio za to da ova sednicaGOiunastavkubudeotvo-

„Dinki}je nesposoban” Tadi} je izjavio da tokom razgovoraoformirawuvlade nijehteodaprihvatiuslovda lider URS Mla|an Dinki} bude ministar finansija i ekonomije,„jerzatonijesposoban”. Tadi} je rekao da je Dinki}poreddobrihrezultata ostavio katastrofalan trag u svom delovawu, i istakao da ako DS zbog toga nije formirala vladu – smatra da jetoispravno. renazajavnost,alidapo{tujeodluku ve}ine Predsedni{tva DS-a koja je bila protiv. Upitao je zatimdalisenekopredomislio,rekav{i da je spreman da se ponovo razmatraodlukaidasednicabude otvorenazajavnost,alikakosenikonijejavio,Tadi}jezamolionovinare da napuste salu Sava Centra u kojoj je odr`avana sesija GlavnogodboraDS-a. n DraganMilivojevi}

3

KARMA KOMA

Okvir za mr`wu P

ro{la je sedmica u Novom Sadu bila u znaku neke zidne (i zidane, i nadzi|ivane) mr`we, i to po sebi nije ni{ta novo, ni{ta {to gledamo prvi put, a te{ko i da je posledwi put, nismo mi te sre}e, a kanda nismo ni zaslu`ili. Jer ne mo`e sasvim nestati sa zidova ono {to nije nestalo iz nas, ili bar iz onih me|u nama koji smatraju da ih mr`wa uzvisuje. Ono {to jeste novo, i o ~emu se progovoriti mora, jeste neka vrsta, tja, gotovo pa performerskog nadmetawa u tome ~ija je mr`wa gora i ve}a, to jest, ko je vi{e `rtva mr`we Drugog. U tom nadmetawu ima nekih neobi~nih momenata koje su svi odlu~ili da presko~e, a {teta je da je tako, jer ni od takve }utwe nikakvog dobra nema. Najpre su se pojavili grafiti koji govore uvredqivo o sada{woj gradskoj vlasti, o gradona~elniku P., o Nenadu ^. („^anak usta{a“), i koji prete da je „Vojvodina na redu“. Pa dobro, niti je prvi put ^anku da je „usta{a“, niti Vojvodini da je „na redu“, niti bilo {ta drugo; sve je to ve} vi|eno premnogo puta, dvadeset i koju godinu to traje, gotovo bez pauze. Na te su grafite reagovale gra|anske organizacije, a i apostrofirani politi~ari, ina~e zauzeti klin~em oko borbe za prevlast nad ovim gradom. Ko je pisao te grafite? Nisam ni vidovit niti sam [erlok Holms, niti sam bilo kome dr`ao sve}u pa da znam. Je li ~ak mogu}e da je to maslo sada{wih vlasti, ili nekoga wima bliskog, ne bi li se prikazali `rtvama mr`we onih drugih, koje }e tako predstaviti kao ekstremisti~ke demone? Da, na~elno je mogu}e. Ali, da li je i koliko je verovatno? O tome }emo ne{to ni`e. Samo dan-dva kasnije, i pretendenti na preuzimawe vlasti pokazali su, s prikladnom indignacijom, „svoje“ grafite, one koji poru~uju „Srbi napoqe iz Vojvodine“ i „@iveo Pavli-

~i}“. E, takvih grafita jo{ nikada nismo vi|ali na zidovima na{ih gradova, ovo je neka vrsta sve~ane premijere, pa bi im vaqalo posvetiti posebnu pa`wu. Ho}u li da ka`em da je mogu}e da su ih pretendenti na gradsku vlast, u `aru prqave politi~ke borbe, na neki na~in naru~ili ne bi li ocrnili politi~ke protivnike? Da, mogu}e je. Ali, da li je i koliko je verovatno? E, o tome bi vaqalo sada govoriti. Grafiti one vrste kakvi su bili upereni protiv Pavli~i}a, ^anka, Vojvodine ili koga i ~ega sve ve}, odavno su deo svakodnevnog urbanog folklora, takore}i rutinski iskaz i izliv odre|ene kodifikovane mr`we ovda{weg turbopatriotskog podzemqa. Otuda je prili~no verovatno da je i posledwi slu~aj te vrste autenti~an: naprosto, uklapa se u odavno razra|enu matricu. To vam je kao da se, na primer, u Splitu pojavi „prousta{ki“ grafit: nikakvo ~udo, ~esta stvar. Zamislite, me|utim, da se u Splitu pojavi „~etni~ki“ grafit, koji pri tome „tera“ Hrvate iz Splita, Dalmacije ili cele Hrvatske? Da li je mogu}e da se tako ne{to dogodi? Na~elno je mogu}e, ali je veoma malo verovatno. A ako se to dogodi u kontekstu neke lokalne politi~ke me|usobice, onda ionako zanemarqiva verovatnost autenti~nosti takvog grafita dodatno dramati~no opada, pa se ovaj nadaje kao diletantski isfabrikovani „okvir za mr`wu“. To je, dakle, problem s ovim potowim grafitima novosadskim: teorijski su mogu}i, ali je verovatno}a wihove „autenti~nosti“ zanemarqiva. Naprosto, niti imaju srodne prethodnike, niti je jasno ko bi ih i za{to za svoj gro{ uop{te pisao, jer ne postoji politi~ka snaga i politi~ki program koji bi iza wih stali. Mislim, {ta to uop{te zna~i „Srbi napoqe iz Vojvodine“?! Glupost i besmislica, ne{to kao „Hrvati mar{ iz Splita“. Daqe, ~ak i da zami-

slimo da neko tako ne{to misli, smatra i smera, za{to bi taj neko pisao ba{ „`iveo Pavli~i}“ (i to gle, ba{ sada)? Ho}e li se time re}i da Pavli~i}, wegova stranka ili koalicija stoje iza tog programa, iza „Srbi napoqe iz Vojvodine“? Pa, kako li ne „istera{e“ nikoga za ovolike godine na vlasti? Osim toga, kad bi tome bilo tako, to bi zna~ilo da oni zapravo sami sebe ho}e da proteraju iz Vojvodine, s obzirom na to da su i oni koje u tom grafitu simboli~ki predstavqa imenica „Pavli~i}“ znatnom ve}inom Srbi. Zato taj grafit deluje tako otu`no „re`irano“: na svaki je na~in preglup i groteskno beskontekstualan, osim {to je jo{ i ciqano prestra{an. A ~ak je i wegova prestra{nost od utopijske prirode, kao kad biste po zidovima isterivali Italijane iz Rima ili Firence, i jo{ se pri tome pozivali na autoritet nekih italijanskih politi~ara. To nema ni u crtanom filmu, ma ni kod Montipajtonovaca. Osim, naravno, ukoliko se ovde nije mislilo ne na Srbe po nacionalnosti nego na Srbe po profesiji, {to je ne{to sasvim drugo, je li. Ina~e, pre koju godinu su se na strati{tu ubijenih Hrvata Ov~ara kod Vukovara pojavili }irili~ni srpski {ovinisti~ki grafiti. Cela Hrvatska je bila zgranuta. A onda se, policijskom istragom, ispostavilo da ih je ispisao izvesni Hrvat, pomalo du{evno labilan, jer je „hteo da skrene pa`wu na sebe“. Osim na sebe, skrenuo je pa`wu i na sve kojima je bilo „odmah jasno“ ko pi{e takve stvari. Jedino je wih silno rastu`io pravi identitet po~inioca. n TeofilPan~i}

VI[ EODISTOR IJ E: UPODObqAVAwELOKALNEVLASTiUNOVOmSADUKAOTRADicijA

Kakoministarpolicijeka`e rekomponovawesciqem tradiciji. ^ega, vrlo je verovlast,trajalasvegagodinudana upodobqavawa–tajpro- vatno, budu}i nosioci novosad– od samog kraja 1927. do uvo|eceskojije,~inise,malo skevlastinisunisvesni. wadiktature6.januara1929.gokojalokalnasamoupravaudr`aKada se govori o vi{estradine.Bjelicanavodidajeodujevipotpunoizbegla,poprili~no na~juiizborimauSrbiji,po~ediwewa novosadska gradska je uzburkao duhove na politi~- tak 90-ih godina pro{log veka upravabilapodstriktnomkonkojsceni.Objektimaprekompo- uzima se redovno kao po~etak trolomvlade,awenastruktura novawaje,posverazumqivo,naj- obnavqawa demokratskih tekojeodra`avalapromenekojesuse vi{e zasmetalo to {to je pro- vina,gotovozatrtihnakon1945. odvijaleuvrhudr`avnevlasti. cesuop{teipokrenut,aondai Za druge to mo`da i stoji, za Istina, inicijative za odrsamna~in,gdegodunajmawuruku NoviSad–te{ko.Naime,prvi `avawem izbora u Novom Sadu sporan, na koji je multipartij- vi{estrana~ki lokalni izbori postojalesujo{od1918.godine, ski ciq upodobqavawa ostva- uNovomSadunakonslomasamopremdajebira~kopravopretoren. S druge strane, subjekti u upravqawa,odr`ani1992.godigabiloveomaograni~eno,na~eprocesususvojunamerupravda- ne,bilisuzapravotekdrugiod mujeinsistiralaonda{waopoli izra`enom `eqom u ideal- prisajediwewaVojvodineSrbizicija. Me|utim, specifi~na nom spoju s matematikom, a za ji novembra 1918. godine. Jer etni~ka struktura Vojvodine poentu su koristili pozivawe istorijskiizvoripokazujudasu bila je i ostala kqu~ni razlog napresedane:tosu,dakle,radi- u me|uratnom periodu gra|ani {tojeonaostalajedinapokraliidrugiprenas. Novog Sada samo na novembarjinauKraqeviniSHSukojojdo Kadjestvaroti{lapredale- skimizborima1927.neposredno poznihdvadesetihnijebilopoko,ustalisunekikojisuupre- biralisvojepredstavnikeuloliti~kevoqedaseodr`eizbokomponovawu ka upodobqavawu kalnojvlasti. rizaop{tinskusamoupravu,uz videli negirawe potrebe za iz–Izuzevizbora1927,gradonaDalmaciju gde je to ura|eno borima:kao,{tagoddagra|ani ~elnici i lokalna vlast u No1926.godine. odlu~e na izborima, lokalnu vom Sadu u me|uratnom periodu – Nikola Pa{i} je, navodno, vladaju}ukoaliciju}enakraju, bilisuimenovaniodstranecentakav stav centralnih organa po sili boga, skrpiti pravdaostrahomdabiu stranke koje na temenekimop{tinamaMa|aqukoalicionogspora- Izuzev izbora 1927, gradona~elnici riiNemcimoglidobizuma ve} vode dr`avu. ti svoje predsednike. S i lokalna vlast u Novom Sadu Panamonda,jeli,izdruge strane, ni vojvou me |u rat nom pe ri o du bi li su bori nisu ni potreb|anskiradikalikojisu imenovani od strane ni. ~vrsto dr`ali vlast u centralnih vlasti Takvi komentari gradovima, nisu imali najvi{e su se mogli interesdasepotompi~uti povodom „slu~aja tawu bilo {ta mewa. NoviSad“,gdebizakojidantatralnih vlasti, u prvo vreme od ^akjebilospekulacijauondako|etrebalodabudeizvedenzastrane Ministarstva unutra{woj javnosti da su upravo vojvr{ni ~in prekomponovawa {wihdela–obja{wavaza„Dnevvo|anski radikali odgovorili vlasti,atakoiwenoupodobqanik” dr Slobodan Bjelica s KaPa{i}a od namere da za avgust vawe s centralnom. Tu budu}u tedre za istoriju Filozofskog 1923. godine raspi{e op{tinvladaju}u koaliciju mo`ete nafakultetauNovomSaduiautor skeizboreuVojvodini–predozivati svakako, ali ne}e pogrekwige„Politi~kirazvojNovog ~avanamBjelica. {iti previ{e onaj ko u wihoSadaizme|udvasvetskarata“. Sastav novosadskog Gradskog vim namerama o upodobqavawu Onpritomenapomiweidaje saveta(skup{tine)odre|ivaose budeuo~io–svojevrsnuodanost ta jedina na izborima izabrana uglavnom na osnovu parlamen-

P

tarnih izbora odr`anih na teritoriji Novog Sada, na kojima su redovno radikali dobijali najvi{e glasova, pa otuda i wihovave}inauSavetu.Vojvodina je,napomiweBjelica,bilajedno od najve}ih radikalskih upori{ta.Inatimjedinimlokalnim izborima u Novom Sadu izme|u dvarata,dodaje,upravosuradikalidobilinajvi{eglasova. Ipak, ni takav na~in formirawalokalnevlastinijebiogarantstabilnosti,pasusegradona~elnici prili~no ~esto mewali–od1919.do1927.~akpetoricasuobavqalatudu`nost. –Prvihnekolikomeseci1925. godine grad je bio bez prvog ~o-

veka,nezbognea`urnostiMinistarstva unutra{wih dela, ve} zbog nesposobnosti me|usobno podeqenih radikala da istaknu zajedni~kog kandidata. Ni kompromisno re{ewe u vidu advoakata dr Milana Milovanovi}a nije bilo dugog veka, pa je takozvana „gradona~elni~ka kriza“ uzdrmala grad i novembra 1926. godinekadajedojulaidu}egodine du`nost prvog ~oveka grada bioprinu|endaobavqazamenik gradona~elnika Jovan Laki} – navodina{sagovornik. U periodu nakon [estojanuarskediktature,jedinapromena kojujegradosetiojestebila~iwenicadajeimenovaweunovo-

sadskojvlastipre{lourukebana. Iako je 1934. donet Zakon o gradskim op{tinama koji je predvi|ao da dve tre}ine gradskih ve}nika biraju gra|ani, dokbipreostalutre}inupostavqaoban,gradskanomenklatura je do kraja onda{we dr`ave zavisila od naho|ewa bana. Iako su u jesen 1936. godine odr`ani op{tinski izbori u Dunavskoj banovini,NoviSadtimizborimanijebioobuhva}en.Aodsvih potowihnajavada}etihizbora biti,ipaknijebiloni{ta. Mi smo, u me|uvremenu, bar dobili priliku da iza|emo na birali{ta.Ostaloje}utawe... n DenisKolunyija


4

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

U PAN^EVA^KOJ „PETROHEMIJI” U JEDNOM DANU NA PRINUDNI

amislite jedan mali grad.Mali,aodwegazavisi ~itava jedna regija, ~itavadr`ava.Zamislitedataj grad nestane, da se ugasi, zamislite... a onda „otvorite o~i“, jertoseupravode{ava.Gde?U Srbiji,uVojvodini,uPan~evu. Staje„Petrohemija“,gradugradu.Wih1.300pregalnikaodlazi naprinudniodmor.Inijetosamo 1.300 qudi, pomno`ite cifrusatriidolazitedonajmawe 4.000 du{a u strahu od toga {ta }e biti. Stvarno, {ta kad stane„Petrohemija“? To{to1.300wihne}eraditi najmawedvamesecainijetoliki problem, prima}e ka`u 65 postoplate,ali}ezatosvikooperanti koji od kompanije zavise–prestatidarade.Zatimi svionikojisukooperantikooperanata,pakooperantikooperantovih kooperanata i tako u krug, onaj za~arani krug nema{tine i borbe za goli `ivot. Pitawe je da li „Petrohemija“ dobija ili gubi ovim zastojem koji je pokrenut 1. septembra zarad rekonstrukcije Fabrike za proizvodwu polietilena visoke gustine - popularnog PEVG-a,odnosnodalijemawi finansijski problem kada se radiiline.Radniciisindikat tvrde jedno, direktor i menaxmentdrugo,kojeupravu? Zasada va`i dogovor da se rok ne prekora~uje.Esad,dali}ebiti ispo{tovan, da li }e vetar, sneg i ki{a dozvoliti normalanrad?Strahujuijedniidrugi,aevoiwihovihpri~a. Izra~unav{i odnos bruto i netoiznosanamese~nomplanu, cifradokojesedolazikadase umawiuplatadoprinosaiporeza za 1.300 qudi na prinudnom odmoruje80milionadinaramawauprotokugrada,a60milionamaweugradskombuxetu.Bar potvrdwamasindikalacaMi{e Farage,NoviceKoci}aiZorana Obradovi}a. Me|utim, kao {tove}rekoh,tonijesve. – To nije sve, jer u narednom periodu nije sigurno da }e isplata biti obe}anih 65 posto,

Z

T E M A „ D N E V N I K A ” : MAR[IRAWE MLADIH NEONACISTA

Uvre|ena budu}nostSrbije ijesedugo~ekalopada–te{kodajetoika}e da se sukobi s mladim ultradesni~arima, koji su kavobjektivanpovod–tokomtrvewaokoprouglavnomnakloweniupravopotowimstrankama. menevlastiuNovomSadu,ponovobuknuizStanislavaPopov,{kolskipsihologipsihoteradancipuze}egfa{izma:uvredqivigrafiti,jezikmrpeutkiwa ~ija su klijentela naj~e{}e adolescenti, `we„mar{”odavdeiodande,„mar{”ovamoionamo... mladiizme|u14i19godina,smatradajeutomuzrastu Nijelitona{poslovi~nipoliti~kifolklor,svesajo{ uvek rano govoriti o fa{izmu ili neonacizmu monare~ima?Te{ko.Nasprammlakogslu`benoprokaorazvijenomfenomenuilipoliti~komstavu. movisanogdr`avnogantifa{izma,kojistalnokaskau –Tojeipakte{kare~zatajuzrast.Presvegamo`eosudifa{isti~koggovoraisimbola,jo{uveksupremo govoriti o wihovom agresivnom pona{awu, koje glasnepretweneonacisti~kihorganizacijakojejedva odraslikoristezaispuwewesvojihpoliti~kihciqedakrijusvojeciqeve,atojedasuudru{tvuprihvava – ka`e za na{ list Stanislava Popov. – Mladi u tqivisamo„dobriSrbi“,{tojevi{enegojasnapretovom periodu tek sti~u sposobnost apstraktnog miwa.Identitetskopitawe,jesmolidr`ava,nacijaili {qewa,prviputrazmi{qajusvojomglavomopojmone{totre}e,gdesunamgraniceitd,jo{uvekjeotvovima kao {to su narod, dr`ava i politi~ke partije. renoipodsti~estalnuetni~kumobilizaciju,ideoloDotogperiodasusevi{eoslawalinaono{tosunagijuiskqu~ivostiiksenofobijukojasenezaustavqa u~iliusvojojporodici.Ba{zatosulakplenzarazsamonamr`widrugognaroda,negosvega{tojedrugali~ite vrste socijalnih uticaja, pa i onih politi~~ije. A iskqu~ivost je predvorje fa{istoidnih „rekih.Odakletolikoagresivnihmladih,tojepitawe, {ewa“kojaneidubeznasiqa. tolikowihkojisetukuiuni{tavajuuimene~eg{to Popularnostisveprisutnostagresivnogfa{izma zapravo ni ne razumeju {ta je? Jer, mislim da oni u medijima, na blogovima, internet prezentacijama, autenti~nonerazumejukojijetociqzakojisebore. grafitima, na fudbalskim utakmicama, u svakodnevPrvo,nikonijero|ensnekimstavom,naro~itones noj komunikaciji... budi politi~kim. Stavovi ose}awe poraznog istouop{te, pa i politi~ke Ko veli~a Ratka Mladi}a, Adolfa rijskog iskustva u prpredrasude,ne{toje{to Hitlera, vi~e „ubij, zakoqi“, „no`, tqaguSrbije.Koveli~a sesti~e.PrvouporodiRatka Mladi}a, Adolfa ci,paposleu{koli,pa `ica, Srebrenica“, lepi etikete Hitlera, vi~e „ubij, za- „usta{o“ itd, ko govori o ~istoj naciji i pod uticajem vr{waka i koqi“, „no`, `ica, Srekona~no sredine u kojoj beloj rasi... nema zazor ni da se brenica“, lepi etikete mladi`ive. na si qem ob ra ~u na s pro tiv ni ci ma „usta{o“itd,kogovorio Akoseovemislizao- ~istojnacijiibelojra{treno svedu, mo`e se si...nemazazornidasenasiqemobra~unasprotivnire}isasvimogoqenodajecelodru{tvo,ustvari,pocima.Pritomeuvre|enabudu}nostSrbije–mladi,tj. sve}enoodagajawumladihfa{ista:akoagresijaimronajdeowihkojiseneose}apripadnicimadru{tva `wanijeautenti~anstavmladihineizvireizwih negowegovimotpadnikom,kaodanemaprilikudase samih,ondatozna~idasuonipodlo`nijio~itopodupozna{taseswihovomzemqomde{avalodevedesestaknuti nekim politi~kim receptima odraslih, tih,idaukapiradavisokucenutada{wegekstremiskrenuli put ekstremizma. Fa{izacija omladine se zmapla}amoidanas.Umestotoga,dobardeowihprooslawanaplasirawepri~adaje„na{narodve~na`rstoprijawauzfa{izam. tva“r|avihokolnosti,prevrtqivihsuseda,zaveremePremasociometriji,podaciizistra`ivawagovo|unarodne zajednice, a pritom je „~ist, bezgre{an i redaodoko1,5milionamladihuSrbiji,~akokopomu~eni~ki“,patrebasamodanastaviutabanimputem lamilion awihimarasisti~keilinacionalisti~ke tradicije.Takoseprenosiceojedansetidealno-tipstavove.Mladiverujuucrkvuivojsku,aveomamalou skih predstava o tome kako treba da izgleda dobar politi~keinstitucije,strankeipoliti~kore{ewe mladiSrbin.Aodtihpredstavapadotogadasetu~e krizeuop{te.Dodu{e,preko60odstowihizme|u18i naulicisvakokojedruga~iji,konosimajicu^eGeva35godinaizlazinaizbore,inajvi{esuglasalinaporeiliimagejobele`ja(kaousredNovogSadauZmaj Jovinojuliciproletos)–samojekorak. – Ako govorimo o agresivnom pona{awu, fa{isti~kimidejamaipredrasudama,tose~estopovezuGordost i predrasude jesni`imnivoomobrazovawa,kaoiintelektualBudu}idaradiu{kolikojajedvojezi~naiima nih kapaciteta. Ali kako radim u jednoj od boqih u~enikesrpskeima|arskenacionalnosti,Stanisredwih{kolagdejeselekcijau~enikavrlovisoslavaPopovuo~avadasemawinskegrupepopraka,jernamizosnovnih{koladolazenajboqiu~eniviludr`eodvojenoidru`eme|usobom,{tonije ci,svedoksamdaioniitekakoimajupredrasudeo samokodnasslu~aj.Kakoka`e,takojeiusvakoj drugima–ukazujesagovornica„Dnevnika“.–U~enistranojzemqiukojojjedosadbivala.Tegrupese citepredrasudesti~uiz{iresocijalnezajednice, natajna~insigurnijeose}aju,atoimpoma`eida tosunau~iliputemmedija,odaktuelnihautoritesa~uvajusvojkulturniidentitet.Ina~e,ka`e,bata, idola, a s druge strane su verovatno na li~nom remuwenoj{koli,mladisenikadnesukobqavaplanuisaminezadovoqni,besniifrustriranijer jusdrugimasamiodsebe. nemogudaostvarenekesvojeciqevei`eqe.Izta–Timladisevi|ajusvakodnevno,dobrosepokvog stawa je vrlo lako prona}i `rtvenog jarca u znajui`ivezajedno,pasenemo`ere}idaimaju nekoj mawinskoj nacionalnoj grupi, me|u hendikeizra`ene predrasude prema drugima, ali kada se, piranima,socijalnougro`enima,mladimarazli~irecimo,pojavilopitawegejparade,ne~eg{toba{ teseksualneorijentacije,ili~akunekojve{ta~ki nevi|aju~estoi{tojezawihnovo,bilojeintesuprotstavqenoj grupi: navija~ima drugog kluba, resantnovidetikolikorevoltasupokazalipreu~enicimadruge{kole... mapojaviokojojzapravonisuniedukovaninidoAliakosuonilakplenzapoliti~kezloupotrebe, voqnoobave{teni.Aispoqavalisuvrlonegativondamogubitiiprijem~ivizaodraslekojiimajuisnestavoveibilispremnidakoristete{kere~i, krenehumanisti~keciqeve,rezonujeStanislavaPohtelisudaidudasetukuiborezanekupravdu– pov,akojisemo`danebavedovoqnomladima.NekonavodiStanislavaPopov. risteprilikudaihedukuju,lakoodustajuipovla~ese predagresivnijima. Uostalom,eksperimentzakojimsupo~etkomgodisledwimizborimazaDSiSNS,aliistotakostojida neposegliMajaPelevi}iMilanMarkovi},mladii ideologijanijeono{toihmotivi{edasebavepoliizvo|enidramskipisci,punojepokazaoona{empotikom,patakonemogujasnonidaseopredeledalisu liti~komokru`ewu.Wihdvojesuse zadevetfebruarvi{ezastrankelevoilidesnoodcentra. skihdanau~laniliusedamvelikihpoliti~kihparKaodajeopisivaostawenaovomrubuEvrope,petija kojima su plasirali tekst o politi~kom markesnikErnstJandlnapisaoje:nekimisledalevoidetingu koji je, bez izuzetka, veoma pozitivno ocewen. snonemogudazamenemesta-kakvagre{ka.Nesamo Alipomenuto{tivojebilodeloJozefaGebelsa,obdamewajumesta,ve}sestrate{kamanipulacijanejavqeno1928.godinepodnazivom“Znaweipropaganprestano odvija. Recimo, danas antifa{izam Repuda”.Dvojedramaturgasuuwemuizmenilisamotrireblike Srbije proklamuju i Milo{evi}u jo{ uvek ~i:“propagandu”izrazom“politi~kimarketing”,“naverniIvicaDa~i},kojiseizvukaoispodki{obrana cionalsocijalizam”odgovaraju}omstrana~kom“demoDS-a,iwegovinarodwa~kikoalicionipartneriko- kratijom”,“socijalizmom”,“liberalizmom”,aHitlejisuizrasliiz[e{eqevog{iwela,aukrajwemre- rovo ime – imenom predsednika doti~ne stranke. zultatuwihovazajedni~kaideolo{kaplatformaje Tekstnijebiootvorenofa{isti~ki,negoizvremena sasvimmaglovita:sveiderukupodruku,dobroimaje dokjenacionalsocijalizamjo{nastupaouvijeno,ali ilevoidesno,paionojo{de{we(VeqaIli}).Dru- jeciqpostignut:pokazalosedajeideologijauzemqi gimre~ima,pravajetomutqavina„uputstavazade- Srbijipotpunoizgubilasmisao.Svepartijesugotolovawe“,naspramkojesejasnoocrtavajujedinopro- voidenti~noodreagovale–privuklaihjebeskrupufilistranakakao{tosuDSS,SRSiDveri.Upra- loznapropaganda.Onagebelsovska. ksi,aparatsilekojidanasvodeDa~i}iVu~i},moran ReqaKne`evi}

N

Kadstane mo`daseismawiakoserokovi probiju.Zapravo,velikaje{ansa da se taj procenat umawi – tvrdi Zoran Obradovi} predsednik Sindikata in`ewera i tehni~ara„Nezavisnost“. Neizvesnoje,ka`e,idokle}e totrajati,bezobzira{toradovitrenutnodobronapreduju. – Ulazimo u zimski period kojimo`edaote`aiusporiradove.Tajperiodmo`edabudei pet-{est-sedam meseci, ali to je sada naga|awe. Fabrika ne radi, ne proizvodi, ne plasira svoje proizvode, nestaju ta tr`i{ta i sad je mawak novca u

mor,aliposledicesukaodomino efekat – upozorava Obradovi}. Odlukomoprinudnomodmoru pogo|enoje,procewujese,najmawe100kooperanata. –Neko}ere}idaimamovelike anekodaimamomaleplate,neko }ere}idasmouproseku,ali~iwenicajedasunampretrigodine smawiliprimawaza50postoida nisu posle toga znatno pove}ana. Qudisu`iveliovajperiodsodre|enim potrebama, uzimali kredite, i sad odjedanput vi sve to prese~ete.Teobavezeostajuipremadr`avi,ipremakomunalijama

privredi mawak novca za porezeidoprinose,mawaknovcaza buxet. Da ne govorimo o stotinama kooperanata koji su vezaniza„Petrohemiju”,zna~idai onisadanemajuposlaidajewihovimporodicamaugro`enaegzistencija.Touop{tenijeprosta pri~a, svi }e osetiti ovaj periodnarazli~itena~ine,od „Petrohemije”, gra|ana Pan~eva,Vojvodinedosvihkojisuvezani na bilo koji na~in za wu. [to du`i bude period zastoja, ve}e}ebitiposledice.Mo`da to sada izgleda bezazleno, jer qudiidu„samo”naprinudniod-

ipremabankama,svetomoradase plati,itisuqudiprinu|enida tra`eposaonacrno.Stvarasevelikibrojonihkoji}ebitiusivoj ekonomiji, koji ne}e pla}ati ni poreze ni doprinose samo da bi nadomestiliturazlikukojuovde gube,odnosnodabimoglidaizmiruju svoje obaveze. Ra~unajte i na to da je ovo mo`da najkriti~niji period,dasudecakrenulau{kolu,astudentikre}unafakultet– ka`eObradovi}. Primawa radnika na prinudnom odmoru su razli~ita, bi}e onih na minimalcu, a ima i onih koji}etomaweosetiti.Nasre}u, onisnajmawimprosekom,atosu sprema~ice,ostalisuufirmi. – Bi}e mnogo qudi koji }e primati platu ne{to vi{e od 20.000 dinara, ali bi}e i onih koji}edobijati40.000.Razli~itisuproseci,alineradbitrebalo da se pla}a isto. Jer, kad seditekodku}e,ondaseditekod ku}esviisto,alitonijezakonska kategorija i nije moglo da pro|e,madasmomitopredlagali–obja{wavaObradovi}. Na prinudnom odmoru nisu svi u isto vreme, a nisu ni svi istibrojdanavanfabrike.Sve zavisi od prirode radnog mesta ipotrebekompanije.

Bar }e se lak{e disati UPan~evusepitajudali}esvioviradoviu„Petrohemiji” barem smawiti zaga|ewe grada? „Zaga|ewe je problem cele Ju`neindustrijskezone.„Petrohemija“,ba{kaoi„Azotara“,ima punota~akakojesupotencijalniemiterizaga|uju}ihmaterija uvazduh,jerjejednostavnotakavtehnolo{kiproces.Ali~iwenicajedamiipakpunopola`emonaza{titu`ivotnesredine, odmonitoringadoobustavqawaproizvodwekadasuvremenske prilike nepovoqne. Istina, u toj oblasti Rafinerija nafte Pan~evo je najvi{e odmakla, jer su oni u mogu}nosti da ula`i dostanovcauovakveprojekte,aliimi}emorealizacijomprojekta PEVG, u potpunosti eliminisati nepovoqne uticaje na `ivotnusredinu,barsaoveta~ke”,obe}aojedirektor„Petrohemije”MilanTeofilovi}.

DUBOKI KORENI

Kvarniqudiu rotiv korupcije se mogu boriti samo oni koji su otporninawu.Onikojimaseonanijeilinemo`edogoditi.Svakakoneonikojisu,kako toocewujesociologSre}koMihailovi},„osetilimirisnovca– kvarniqudiukvarnomsistemu”. – U vreme sveprivatizacije lova se vaqa po ulicama, pa ko senebisagnuo.Sagnulisusei oni koji su se zakliwali da se sagiwatine}e.Prvooni.Potom onikojisupquvalipoprethod-

P

nima.Nakrajuionikojisuupo~etku bili za~u|eni – isti~e Mihailovi}. Vrlobrzo}eseznatidalije zaista do{lo vreme da se protekladecenijapretreseidasesve privatizacije,anesamoonekoje odnastra`iEvropa,pro~e{qaju,stvarinazovupravnimimenom akrivciizvedupredlicepravde. Jer, ne budu li iza svih pompeznihnajava,kojesuproteklihdanaizgovoriliiprviuovojdr`avi i oni odmah do wih, usledili

Pri~e za malu decu Jednojesigurno,ukazujePavlovi},dadanasnebibilotoliko spornihprivatizacijadanijebilospregetajkunaspoliti~arima. „Mo`eoddvestaprivatizacijadaslu~ajnopromaknujedna-dveprqave,alinemo`eseimatitolikibrojspornihbezaminovawas vrhavlasti.Panemo`enekoizbankedaiznesestotinemiliona evra,adatonevidekontrolaNBS,BIA...Kakvesutopri~e,pau tovi{enimaladecaneveruju.Bez{irokogkruga,ukojemjekqu~naspregapoliti~araitajkuna,kojepovezujuzajedni~kiintiresi, ni{tasenijemoglouraditi.Zatojesveono{tojenamauzetowimadato.Ionajkouspedastanenaputtojspreziima}eogromnopovereweogor~enogipravde`eqnognaroda”,isti~ePavlovi}.

konkretni potezi sa vidqivim rezulatima, Srbija }e izgubiti jo{ jednu {ansu da se izvu~e iz blatakorupcijeipostanepravna dr`ava. No, kako „riba uvek smrdi od glave”, prvi na spisku odgovornihmoralibisena}ivisokidr`avnifunkcioneriizprotekle decenijeijo{unazad.Jernijedna privatizacija, tvrdi za na{ list Branko Pavlovi}, biv{i direktorAgencijezaprivatizaciju,nijemoglabitiobavqenana sporanna~inadazatonijeimalazelenosvetloiblagoslovvlasti.Onpritometvrdidajekao ~elnikAgencijeukazivaonanezakonitosti,tedajeupravoupiraweprstaukorupcijukumovalo wegovojsmeni. – Dominacija novca nad politikomdovelajeovudr`avudotle dasupojedinci-alinesamooni koji su kupovali privatizovane firme ve} i oni “nevidqivi” o kojimaseinepri~aakojiimaju vi{eodprozivanihtajkuna-postali bogatiji od same dr`ave – isti~ePavlovi}.


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

5

GODI[WI UPU]ENO 1.300 RADNIKA

grad...

–Nisusviqudina45danaprinudnog odmora. Neki }e biti na prinudnomod20do40dana,iprimewenjeprincipsmewivostitamogdejetomogu}eu„Petrohemiji”.Dapribli`nosvipodnesemo isti teret. Radno mesto je radno mesto,akosetriradnikanawemusmewujupopetnaestdana,onda }e imati umawenu zaradu 17 posto.Aimaionihkoji}edolaziti samo po potrebi, kao na primerblagajnicakojadeliplatu– obja{wava Mi{a Faraga, predsedniksindikataPetrohemije.I odlazinasastanakUO„Petrohemije”.

nakonbombardovawakadajeuni{teno40postokapaciteta.Ekonomska kriza je dodatno pogor{alafinansijskusituaciju„Petrohemije”, prevashodno zbog dispariteta tr`i{nih cena osnovne sirovine i proizvoda koje Petrohemija prodaje na doma}emiinotr`i{tu.Prisada{wemstawutr`i{ta,na`alost, kompanija najmawe gubi kada ne radi–ka`enamTeofilovi}. „Petrohemija”je,navodidaqe sagovornik „Dnevnika”, nakon 2009. godine bila snabdevana iz NIS-a sa najvi{e 35-40 posto ukupnih potreba osnovne sirovine, dok su zanemarqive koli~ine nabavqane iz okru`ewa i dovo`ene su `elezni~kim cisternama. – Mo`e se re}i da je glavni izvorbiosaCrnogmoraitoje dopremawe obavqano re~nim transportom, odnosno bar`ama. Zbog dugotrajne su{e re~ni transport je danas potpuno ote`an, prevashodno na Dunavu, na ~ijem plovnom putu zbog niskog

Pri sada{wem stawu tr`i{ta, na`alost, kompanija najmawe gubi kada ne radi (Milan Teofilovi})

Atmosfera je „malo napeta”, madasesvitrudedadelujuhladnoipribrano.Boresezaopstanak, bez podr{ke Pokrajine i podr{ke resornog Ministarstva.Kaoiuvek,loptaseprebacujesjednihnadruge.Utomping -pongustradajuuvekonikojisu najmawekrivi. Izlazimnahodnik,vaqalobi krenuti ku}i. Dok se pozdravqam, susre}em jednu od sre}nicakojajepukimslu~ajemizbegla prinudniodmor. – Ne znam {ta bih radila da sammoraladaodem.Suprugmije posle 25 godina radnog sta`a ostaobezposla.Imamodvojeodrasledecekojanemogudasezaposle. Moja plata je jedini prihod u porodici. Ne smem ni da pomislimna65postoprimawa– kaodasepravda{tojeostalana poslu. Pri~a, naravno, ne bi ni izblizabilakompletnabezdirektora Milana Teofilovi}a, kog smo prvo pitali o razlozima za upu}ivawe tolikog broja radnikanaprinudniodmor? – „Petrohemija” je kompanija koja dugi niz godina posluje s finansijskim gubitkom. Razlog zatosunere{enisistemskiproblemikompanije,kojisunastali

vodostajapostojeta~kegdejedo{lo do obustave saobra}aja i transportjemogu}samoprevla~ewem bar`i. U takvim uslovima,„Petrohemija”bite{koodr`alakontinuitetproizvodwe– daqe}edirektor. Pri tome tvrdi da „Petrohemija” u ovom trenutku ispuwava svesvojezakonskeobavezeprema zaposlenimausmisluisplatezaradauvisiniod65procenata,u skladusKolektivnimugovorom, zasvevremedoksuzaposlenina pla}enom odsustvu bez wihove krivice. – Prema usvojenom menaxment planu,realizacijainvesticijeu „Petrohemiji” planirano je da traje 117 dana, po~ev od 1. septembrado25.decembra.No,nezahvalno je prognozirati u ovom trenutku da li }emo iza}i iz okviraplana–priznajeTofilovi}.–Mismonapo~etkuprojektaiposloviuovomtrenutkutekupoplanu.Dali}emosesuo~itisnekimnepredvi|enimokolnostima? Naravno da je to uvek mogu}e.Konkretno,zamonta`ui demonta`u velikih posuda vremenske prilike su jako bitne a na wih ne mo`emo da uti~imo. Me|utim, i pored toga, uveren samda}emosvezavr{itiuplaniranomvremenskomokviru. n ZoricaDragojevi}

T E M A „ D N E V N I K A ” : NAVODWAVAWE NA[E NASU[NO

DubokzdenacizaEU a{ plan je da za ~etiri godineSrbijaima1,1milion hektara pod sistemimazanavodwavawe...Prihodod proizvodwe hrane }e tada biti uve}anzadvemilijardeevra,uodnosu na sada{we stawe... Za ovaj projekatpotrebnojepetmilijardievra.... Dr`ava}eutro{itido 1,3 milijardi evra za izgradwu primarne kanalske mre`e, a vlasniciwivadobi}ejeftinekreditezaopremuvrednu~etirimilijardedinara...”Sviovimilionii milijarde, dinari i evri, na`alost, bili su samo deo posledwe predizborne kampawe. A po{to imamo kratko pam}ewe, nije zgoregdaihsepodsetimojer,izgleda, inakonizboraiformirawanove vlasti–razlikajeista. Dajenavodwavawerak-ranana{eprivredeznamosviinetreba dovoditi u pitawe to da li nam novisistemitrebaju,alivaqabitirealan,imatiekonomskura~unicu i znati {ta mo`emo a {ta ne.Beznavodwavawanemavaqane proizvodwepovr}a,vo}a,gro`|a, semenskogkukuruza,postrnihkultura… Kada do|emo do kukuruza, p{enice,postavqasepitaweekonomike navodwavawa. Elem, problemaje,ucelojpri~ionavodwavawusijaset,odtoga{tonemamo ukrupweneparcele,{tojemo`da iosnovsvega,dotogadanekoristimo elektroenergiju, 17 puta jeftiniju od dizel goriva, da nemamokanalskumre`u...Tek,re{ewe,verujunekiistru~waciipaori,nijeunavodwavawuve}ukori{}ewuhibridaisortikojesuvi{eotpornenasu{uodpostoje}ih, pa ~ak i u kori{}ewu genetski modifikovanihhibrida. –Su{ajeotvorilaimnogadruga pitawa, ne samo navodwavawa. A kada je o zalivawu re~, onda strukatrebadadami{qeweotomekojasuzemqi{tapogodna,{ta supreduslovizanavodwavawe,na kojimsekulturamaostvarujeekonomija proizvodwe... Pitawe je odakleobezbeditiparezasisteme zanavodwavaweipokojojdinami-

N

ciusvajatiituagrotehni~kumeru.Dakle,su{ajeotvorilaipitawe kvaliteta agrotehnike, po~evodpripremezemqi{tazasetvu,rokovasetve,izborahibrida, nege useva, ulagawa... Na sve to trebadaodgovorinauka,amidaje slu{amo – ka`e za na{ list Milan Prostran, sekretar za poqoprivredu u Privrednoj komori Srbije. Po wegovim re~ima, kada je u pitawu setvena struktura, treba setruditidaseujesenposeje{to vi{eozimihkulturastrnih`ita, odnosnop{enice,je~ma,uqanerepice,~akinekihvrstapovr}a,jer strna`itanetra`evelikasredstvazaulagawekaoprole}nekul-

kroz primarne i sekundarne mre`ekanala,aliwihtrebaurediti. Uz to, ponavqam, i ekonomija navodwavawa se dovodi u pitawe. Jer i sistemi za navodwavawe su tro{akuekspolataciji–poru~ujeProstran. Vojvo|anskipoqoprivrednici, me|utim, uop{te nisu optimisti kadajeozalivawuwivare~. –Kakodanavodwavamokadanemamovode?Ako}emozasvakuparcelubu{itibunar,patakodubok zdenacnemaniEvropskabanka,ni onanamnemo`epomo}i.Uzmimo dasuuVojvodiniparceleoddeset hektara. Onaj ko ima sto hektara imadesetparcela,atojedesetbunarapodvehiqadeevra,odnosno

Batalite demagogiju VojislavMale{evka`edajekodnassveproblem,odkanala,skupe nafte za navodwavawe, ali da je ipak najve}a falinka – dr`ava. „Problemje{tosvekaduradimoiulo`imoogromnasredstvado|e nareddr`avakojavu~enerazumnemere,oboricenuna{ihproizvoda,spustirampuzaizvoz...Saovakvomvladomnemo`edabudeboqe. [tanamvredidanavodwavamo,pla}amonaftu150dinarapolitri, adanamnekozabraniizvozioboricenu.Pritome,ulagaweunavodwavaweratarskihkulturaseisplatisamouovakvimsu{nimgodinama,aliukolikovamnekonezatvorigranicu.Jedinore{ewejeda nasdr`avapustidaradimo,danasostavinamiru,nemadruge.Ako ve} ho}e da se me{a, neka se ume{a sada. Neka umesto demagogije zaistaukloniposledicesu{e”,nagla{avaMale{ev. ture. Tako|e, nikada ne dolaze u takavrizikodsu{a,wihovrodje vidqiv,akaoprimerzatoimamo p{enicuovegodine. – Briga, agrotehnika i odabir hibridajene{tonajva`nije.IdanasimazelenihpoqauVojvodini. Imajakodobrihkukuruzausuvom ratarewu,gdenijepodba~ajnidesetposto,anaistomlokalitetu, nakom{ijskojwivi,{tetajei60 procenata. Kada je u pitawu navodwavawe,trebabitikrajwerealan.Biobihjakosretanakobismo mogli da godi{we pod sistemimazanavodwavaweosvojimobarem 50.000 hektara. Ali milion hektaraza~etirigodine–etone mo`e. Imamo vodnog potencijala

20.000evra,plussveostalo.Pami nemamo ni poqo~uvarsku slu`bu, kradunamkukuruz,krompir,odneso{e sve sa wiva, a kamoli {ta drugo–ka`ezazana{listpoqoprivrednikizKa}aVojislavMale{ev. Osvr}u}isenastawekanalske mre`e u Vojvodini, on ukazuje na ~iwenicudapumpenaustavamane radetridesetivi{egodina.Nekada su, veli, bile u funkciji pa kadanemavodeukanalima,oneje vukuizreka,podi`univopodzemnihvodaipunekanaledamo`eda se navodwava. Isto tako, kada su velike padavine, izvla~ile su tu voduizkanalaipumpalejeureke dabisnizilenivopodzemnihvo-

da.Sadani{taodtoganeradi,ka`eMale{ev. –Akou[panijimogudavukupo 700kilometaraizjezeracevovodima vodu za navodwavawe, ako je Italijaispresecanakanalima,moglobivaqdane{toikodnasdase uradi. Me|utim, xabe se ~isti. Pro|ubageri,o~istekanale,aliu wimanemavode,teponovokreneda rastetravaidolazidozamuqavawa.Svejeuzalud.Uba~kom,koviqskomritu,evo,kanalisuo~i{}eni,mo`eseprekowihpe{ice,ali suprazni,uwimasamotravaikorov...–veliuglednika}kipaor. RecimonakrajuitodauSrbijizapravonikoineznakolikose zapravo povr{ina navodwava. Premajednompokazatequ,upitawuje66.000hektara,nadrugomse mestupomiwe40.000,alisenavodwavawe kao pojava u stvari i ne vodivi{eustatistici.Zna}ese na~emusmo,vaqda,kadasezavr{i popispoqoprivrede,kojipo~iwe ovogmesecaapredvi|enojedase okon~ado15.decembra.Anekada, netakodavno,Srbijajeimalaoko 150.000 hektara u sistemu navodwavawa,notojenestalouraznim vra}awimaioduzimawimawiva,i brojnimkra|ama,odguma,to~kova icevidodr`avnezemqe. Naravno,trebare{itiistatus vodoprivrednih preduze}a, u kojima,recimo,jo{uvekpostoje“radne jedinice”,avi{eodtrigodineim se odla`e rok privatizacije i dr`avaihdr`iunokdaunu.Pomenimoidasuvojvo|anskisekretarza poqoprivreduGoranJe{i}iambasadorka Danske u Srbiji Mete Kjuel Nilsen ove nedeqe razgovaraliomogu}nostimasaradweiinvestirawaunavodwavaweuVojvodini.Je{i}jerekaodajekanalska mre`auVojvodiniodneprocewive vrednosti,alijeoceniodamorada sestaviufunkcijupostandardima dana{wice,edabisedigaoprinos po hektaru. “To je glavni politi~kiciq”,poru~ioje. Samodanebudekaonapo~etku pri~e... n Sla|anaGlu{~evi}

No commeNt

SPREGE NOVCA I POLITIKE U ZEMQI SRBIJI

kvarnomsistemu Odavnoseznadaonajkojeekonomski mo}an kroji kapu onima kojitonisu.Akakoovdeogromna ve}ina ne da nema mo}, ve} nema novca ni za hleb, nije te{ko zakqu~itidaje,ka`ePavlovi},izgubila strpqewe da ~eka pravdu. Na{sagovornikstogaocewujeda }esada{wavlast,akobrzonepoka`erezultateiuradiono{tose

uraditimora,atozna~iprocesuirawe “velikih” i “nedodirqivih”, trajati mnogo kra}e nego {tojetoikomogaoprognozirati. – Demokratska stranka je platilavelikucenuzbogkorupcijei to ju je ko{talo silaska sa vlasti. Tako }e pro}i i ova vlast, alimnogobr`e,akosveostanesamo na velikim najavama i malom

Pqa~ka od Milo{evi}a do dana dana{weg Ta~nojedajeMilo{evi}devedesetihhapsiosvojeministre,trgovineienergetike,aliontonije~iniozato{toje`eleodazaus tavi korupciju,ve}zato{tosuseoniosmelilidauzimajuvi{eodonoga {tojeSlobarekaodamogu,ka`ePavlovi}.„KodMilo{evi}asusvi politi~arinapolo`ajimamoglidaseugra|ujudesetodsto,aostalo jemoralodaideuparalelnitajnibuxetkojijeonvodio.Droga,alkohol,nafta,cigarete…prodavanisuilegalno,aliuzMilo{evi}ev blagoslov.Ondasunekiministripomislilidabimoglida’zahvate’ vi{e,aliimMilo{evi}tonijeoprostiove}ihjeoteraonarobiju. Na`alost,uodnosunaovekojisudo{liposle5.oktobra,Slobaje bio’malabeba’.Obimpqa~keimovineposledemokratskihpromena 2000.godinejeneuporedivove}i.[tojenajgore,vi{esenepqa~ka samoukoristtajkuna,ve}vlastuzimaizasebedotemeredajepostalaitajkunidr`avniorganujednome”,tvrdiBrankoPavlovi}.

u~inku. Tim pre {to su u ovom trenutkugotovonasvimmestima udr`avnimorganimakojisuzadu`eni za procesuirawe spornih privatizacijaistioniqudikoji suneprekidno}utali,`murilii ni{tanisupreduzimalidasekorupcijazaustavi.Svionikojisu biliobaveznidareagujuani{ta nisu uradili moraju danas biti makarsmeweni,akoneisamipozvaninaodgovornost.Ito}ebiti dokaz da je postignuta politi~kasaglasnostdasea`dajizvanojkorupcijastanezavrat–ka`e Pavlovi}. PrivatizacijenisudanasglavnatemauSrbijizato{totoBrisel od nas tra`i, ukazuje Pavlovi},jerontoodnastra`ive}godinama, ve} zato {to gra|ani to vi{enemoguine}edatrpe. – Ne mogu se tu`nim pri~ama „mi }emo i}i do kraja”, „ni{ta nas ne}e zaustaviti”, „niko ne}e biti po{te|en”... gra|anima zamazati o~i. Oni ovoga puta, kao nikada pre, ~ekaju konkretne rezultate.Stimdadanasimajumnogomawestrpqewajersusvesnida

Branko Pavlovi}: Treba o~epiti „ve}e ribe”

vi{enemaju{tadaizgube.Mogu oni sada pri~ati da se „golim okom vidi da je re~ o lopovskim privatizacijama”, a kada sam im kao direktor Agencije za privatizaciju odneo dokaze o 10 konkretnihslu~ajeva,svesupre}utaliamenesmenili–rekaojePavlovi}. Napitawedali}enakonwegovesmenesamozato{tojeukazao nakorupcijudanasbilokosmeti daistra`ujesporneslu~ajeveada ne rizikuje polo`aj, Pavlovi} odgovara da se nada da su do{la druga~ija vremena i da to vi{e nisupitawakojasemoguostavqatibezodgovora.Jergra|anisada, tvrdi,zahtevajuu~inak.

–Me|utim,morabitijasnoida kqu~nepqa~keipaknisuuprivatizaciji – upozorava Pavlovi}. – One jesu velike, ali su pqa~ke u javnimnabavkama,bankama,kodgra|evinskogzemqi{ta...neuporedivo ve}e.Zaprivatizacijeje,dakle,lakovidetidalijenekokriviline, alikodmnogove}ihpqa~kitreba vi{eraditiizapeti,a“ve}eribe” o~epitiizatvoriti.Ipritomene zaboraviti da enormno bogatstvo ste~eno na nelegalan na~in ima svojekoreneudevedesetim,kadaje zapravoizapo~etaspregapolitike itajkunadabisenakrajucelona{edru{tvosvelosamonapoliti~kuitajkunskuelitu–iostale. n QubinkaMale{evi}

svetski indeks konkurentnosti


6

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

arihuanailitrava,vutra, ganxa,gras,MeriXejn,doma}ica, {iptarka, guwa, vutragewa,{it,pot,xixa...samose nekiodizrazazadrogukojuomladinaduvausvemla|emuzrastu.Naravno, lekari odavno upozoravaju da oni `ive u zabludi da je re~ o lakojdrogi,jerkakonekore~e,ne postojelakeite{kedroge.Droga jedroga,iona{tetiorganizmu,a posebnomozgu.Najnovijaistra`ivawakojasura|enauSAD,govore da ovaj opijat mo`e i te kako da „spr`imozak“,posebnotinejxerima,tj.dauti~enawihovuinteliganciju. –Najnovijemulticentri~noistra`ivawe Univerzizeta Durham iz Severne Karoline (SAD), koje jeobjavqenopro{logmesecauProceedings of the National Academy of Sciences,govoridaadolescentikojipo~nudakoristemarihuanupre 18-tegodinepokazujuzna~ajanpad pritestirawuIQ uodraslomdobu bezobziradaliprekinuupotrebu tokom vremena. Istra`iva~i su otkrili da korisnici marihuane, kojizapo~nuupotrebuuadolescencijiikojijedu`evremekoriste, imajupadpostignu}anatestovima inteligencije od prose~no osam poenakadaodrastu,uodnosunaispitanike koji nikada nisu koristili droge – pri~a za na{ list psihijatar dr Neboj{a Bara~kov, dodaju}ida,zarazlikuodovihnalaza, ispitanici koji su upotrebu marihuanezapo~eliuodraslomdobunisuimalipadIQ. Sagovornik „Dnevnika” obja{wavadajedrMajer,kojajerukovodila istra`ivawem, zakqu~ila da su nalazi saglasni s hipotezom daupotrebakanabisauadolescenciji,kadamozakprolazikrozkriti~niperiodrazvoja,mo`eimati neurotoksi~neefekte.Svedosada{westudijenisuuspeledarazlu~e da li je slabiji IQ prethodio ili bio posledica upotrebe marihua- ne.Me|utimovastudijajeprospektivnoprocewivalaneuropsiholo{kofunkcionisawevi{eod20go-

M

SADA SMO PO^ELI I KOMARACA DA SE PLA[IMO

Bezpanike, molim irusom „zapadni Nil”, koje prenose doma}i komarci, u Srbiji je zara`eno37osoba,atrisuuprotekladvamesecapreminule.Prva pacijentkiwa umrla je od ove tropskegroznice,otkrivenedaleke1937.godineuAfrici,jo{ polovinom jula, a druga i tre}a nedavno.Usvatrislu~ajare~je oosobamastarijimod50godina, hroni~nim bolesnicima za koje je zaraza groznicom „zapadni Nil”bilasmrtonosna. Kako je od smrti prvog pacijentadoizlaskaslu~ajaujavnost pro{lo bezmalo celo leto, opravdano se postavqa pitawe dalijeozara`enimdvokrilcimatrebaloobavestigra|aneodmah ili tek sada kada je virus

uputstvo u kojem upozorava na groznicu“zapadnogNila”,iono jeistogdanaobjavqenoinasajtu oveustanove.UtomuputstvunavedenojedajeuSrbijiizolovan virus,iznetisusvipodaciowemu,posledicamakojeizaziva,te lak{imite`imklini~kimslikama koje izaziva kao i merama prevencije. U institutima za javno zdravqe, me|utim, obja{wavaju da nisumoglidaizlazeujavnostsa podacima o virusu sve dok nisu dobili“crnonabelo”dasezai- sta radi o groznici “zapadnog Nila”, a to su, tvrde, mogli tek kada neko od obolelih premine ili bude primqen na bolni~ko le~ewe.Zatosuse,ka`u,teksada, kada je virus i labaratorij-

}aiboqaza{titaodkomaraca. Nevoqa je, me|utim, {to i pored tog umiruju}eg glasa stru~wakabrojobolelihrasteizdana u dan, pa je komarac postao glavnijunaknaslovnihstranai u percepciji gra|ana vi{e nije uobi~ajeniletwismor,ve}smrtosni insekt ~ijeg se i zujawa trebapla{iti.Stogaine~udi {tosvikojiovihdanaosetemalaksalost,glavoboquiliimaju povi{enu temperaturu odmah pomisledasuzara`enigroznicom“zapadniNil”idajeslede}e{to}eimsedogoditimeningitis ili upala mozga, koje dolaze kao te`a klini~ka slika ovebolesti. Doskora{wi direktor Klinike za infektivne bolesti Klini~kog centra Vojvodine profesor dr Jovan Vukadinov, Virus odavno kod nas ~lan Eti~kog odbora KCV, kaNa~elnikInstitutaVojnomedicinskeakademijezaepidemio`ezana{listdasekodovegrologijupukovnikRadovan^ekanacisti~edajejo{2004.godinena znicesmrtniishodjavqauizume|unarodnomskupuuBeograduukazanonamogu}nostpreno{ewa zetno malom broju slu~ajeva i virusa„zapadniNil”,kaoinatodaseonve}tadanalaziounapopravilusamokodpacijenata {ojsredini.^ekanacnavodiidasasigurno{}unemo`emore}i kojisuprethodnove}imalinedalijeuprethodnomperiodukodnasbiloslu~ajevaoboqewaod ko hroni~no oboqewe. Samim togvirusa,jersedijagnostikanaweganijeradiladoprepargotim,obja{wava,nijenibilonudina. `noranijeupozoravatigra|ane – Tigrastih komaraca, koji slove za prenosioca ovog virusa, itakostvaratipaniku.Wojnekodnasnema,alipokazalosedaimadrugihvrstakojetako|emomanimesta,tvrdiovajeminentgubitiprenosioci:tosukomarciizroda“kuleks”kojisuprinistru~wak,dodaju}ida,primesutninana{improstorima–naveojepukovnik^ekanac.–Virus ra radi, u Klini~kom centru seodr`avauodre|enom`ari{tu,izme|upticakojesuzara`ene Vojvodine nema ni jednog paciikomaracakojisehranekrvqu.Ta`ari{tasuendemskaionase jenta koji je oboleo od ovog vivremenom {ire. Sve je ve}i broj zara`enih ptica i komaraca, rusa. {tozna~idaseverovatnosgodinamata`ari{ta{ire.Osnovni –Minismo,ilibarjazatone na~intransmisijevirusa,kojinemo`edaseprenosis~ovekana znam, obave{teni ni od “Batu~oveka,jeubodzara`enogkomarca. ta” ni od na{e epidemiolo{ke slu`be o ovom virusu, ali on, ba{ kao i svaki drugi virus, u uvelikoizolovaniimanekoliski zvani~no potvr|en, mogli malom procentu mo`e izazvati ko desetina obolelih. Odnosno, obratitijavnostiiupozoritije upalu mozga. I mi to itekako dalibigra|anisamobespotrebouzro~niku,prenosiocuiposleznamo da dijagostikujemo. Inano sa strahom gledali na svakog dicama. ~e,nijere~obolestikojajetokomarcausvojoj,apogotovobliNo, pre “Batuta” i wegovog liko epidemiolo{ki zna~ajna zini svoje dece, ili bi danas upustva zdravstvenim ustanovadabisejavnostobave{tavalao mirnijeslu{aliinformacijeo ma, u Institut za virusologiju, woj,nitijete{kauve}inislusveve}embrojuzara`enihviruvakcine i serume “ Torlak” jo{ ~ajeva da bi se na to skretala som“zapadniNil”jersunavre6. jula je stigao prvi materijal posebnapa`wa.Narodnetreba, mesprovelimereprevencijekozatestirawenagroznicu“zapadporedsvega{touovimvremenijeovihdananadle`nistu~waci nog Nila”. Do 31. avgusta zdravma pre`ivqava, dodatno “bompreporu~uju. stveneustanoveizSrbijeposlabardovati” informacijama o Me|u stru~wacima nije nepolesu„Torlaku”ukupno53uzorka raznim bolestima koje se tu i znanicadaklimatskepromenei pacijenata sa te{kom klini~tamopojavquju,apogotovoneo sve toplija leta donose i nove komslikom.Pomo}nikdirektoonima koje nemaju epidemijski bolesti na ove karakter – re~i su proprostore. Pogoto- Odraznihvirusaumiruqudisvakodnevno, fesoraVukadinova. vo one koje su Tek kada neka bolest ibojimsedaprevelikapa`wa,kojase prethodnih deceimaepidemiolo{kipoovihdanapridajekomarcimai„zapadnom tencijal,dodajena{sanijabilekarakteristi~ne samo za govornik, treba upozoNilu”,vi{eli~inaskretawepa`wesa tropske krajeve i riti javnost, uputiti je nekihdrugihstvarinegonastvarnu koje su dobro poo na~inu preno{ewa, opasnostodovogvirusa. znate u dr`avama posledicama i preven(ProfdrJovanVukadinov) gde su vru}ine veciji. I u takvim slu~alike i duge. Sve jevima, kategori~an je nadle`ne zdravstvene institurazadijagnostikuuovominstiprofesor, niko nema pravo da cijesaop{tilesudaseve}nekotutuJasminkaNedeqkovi}objabilo{tapre}uti. likogodinapripremajuzapojavu {wavadajezapostavqawedijag–Tadasejasnoka`eo~emuse novih virusa i da su obezbedile noze wihovim stru~wacima poradi–ukazujedrVukadinov.–U potrebnukoli~inureagenasakatrebnood24do48sati,dodaju}i ovom slu~aju, me|utim, virus kobise{topreuspostaviladida je “Torlak” od 2010. spreman nematakavpotencijalnitiizajagnoza. Uostalom, na{ kom{iza dijagonostiku ovog oboqewa. zivatolikusmrtnostkodpaciluk ve} nekoliko leta ima proTek, ona je potvrdila da je prvi jenata.Na`alost,odraznihviblema s virusom “zapadnog Nislu~aj ove bolesti dokazan jo{ rusaumiruqudisvakodnevno,i la”,pajebilosamopitawedana 18.jula. bojim se da prevelika pa`wa, kada}eisrpskikomarcipo~eti Dakle,odzvani~nogdokazada kojaseovihdanapridajekomardagaprenosenagra|ane. jeizolovanvirus“zapadnogNicima i „zapadnom Nilu”, vi{e InstitutzajavnozdravqeSrla”pro{lojeskorodvameseca. li~i na skretawe pa`we sa nebije“Batut”jo{po~etkomavguIpak,epidemilozitvrdedapa- kihdrugihstvarinegonastvarsta uputio je svim nadle`nim nicimestanema,alidajeneop- nuopasnostodovogvirusa. zdravstvenim institucijama hodnapovi{enaopreznostiven Qubinka Male{evi}

V

I S T R A @ I V A W A : TINEJYERI KOJI DUVAJU

Ganyaipak dinanauzorkuod1.037ispitanika. Onisuprvotestiraweimalis13 godina, a potom su retestirani sa 18,21,26,32i38godina(zanimqivodasewih~ak96odstoodazvalo uuzrastuod38godina).Intenzitet upotrebe marihuane tokom testirawa definisan je kao vi{e dana tokomnedeqe. Jedna od potencijalnih dilema dalisumo`daosobesani`imIQ prijem~ivije redovnoj upotrebi marihuane, re{ena je upore|ivawemispitanikasistimedukativnimnivoom.Itajpodatakjepotvrdio da su redovni konzumenti marihuane u tinejxersko dobu imali ve}ipadIQ. –Ovoistra`ivawe,osimzna~ajnogimerqivogpadaIQ kodredovnih u`ivalaca marihuane, potvr|ujeodranijeznanuhipotezudaje mozak adolescenata podlo`niji {tetnim uticajima sredine nego mozak odrasle osobe. Ovo svakako va`iizasveostalepsihoaktivne supstance od nikotina, alkohola, prekoekstazijaispida,dokokaina iliheroina:{tojepo~etakraniji, posledice su te`e – navodi dr Bara~kov. Marihuana je najrasprostrawenijainaj~e{}ezloupotrebqavana psihoaktivnasupstancauna{ojzemqi,posebnome|uadolescentima i mladim qudima. Ona zapravo predstavqaosu{enevr{nedelove `enskebiqkeindijskekonopqe;u

{irem smislu re~i, marihuana je bilokojideobiqkekonopqekoji je ise~en, osu{en i samleven. Od wesedobijajuidrugepsihoaktovne supstance, poput ha{i{a, koji je zapravo izdvojena i osu{ena smolabiqke.Jedanodprodukataje ikanabiolovouqe, kojisedobija postupkom hladnog ce|ewa (kao npr.maslinovouqe),kojejenekoliko puta intezivnijeg dejstva od marihuaneiha{i{a. –Supstanceodgovornezapsihoaktivne efekte indijske konopqe i wenih produkata nazivaju se kanabinoidi.Wihimanekolikovrsta,alisanajsna`nijimdejstvomje THC(tetrahidrokanabiol),sanajve}om koncentracijom u smoli biqke–obja{wavaBara~kov.–Od koli~ineTHC-aumarihuanizaviseiweniefekti.Marihuanaprose~nosadr`iod0,5do5odstopsihoaktivnesupstance.Ha{i{sadr`ioko10do15odsto,aprocenat aktivnesupstanceukanabiolovom uqusekre}eido50odsto.Danassu aktuelni hibridi marihuane koji imaju oko pet do {est puta ve}u koncentraciju THC-a, a postoje i prirodnevrstekao{tojesinsemilia ili genetski modifikovana marihuana koja sadr`i od 7-14 odstoTHC-a. Ina~e, marihuana, osu{ena i ise~ena, li~i na za~in origano. Naj~e{}esekodnaskoristiuvidu specijalno pripremqenih cigare-

Istra`iva~isuotkrilidakorisnici’trave’, kojizapo~nuupotrebuuadolescencijiidu`eje vremekoriste,imajupadpostignu}ana testovimainteligencijeodprose~noosampoena kadaodrastu,uodnosunaispitanikekojinikada nisukoristilidroge ta(u`argonu-xoint,xokavac),kadamo`eidaseme{asduvanom.U organizam se unosi pu{ewem (popularnonazvanoduvawem),mo`ei pomo}u lule, ili specijalnih naprava-nargila. – Efekti marihuane zavise od koncentracije THC-a, tipa marihuane, od na~ina unosa, od iskustva, o~ekivawa, op{teg telesnog stawa, raspolo`ewa, dru{tva i ambijenta u kome se uzima. Ono {to je glavno je da marihuana potencirapostoje}edu{evnostawe. Neko ko je tu`an nakon uzimawa marihuane bi}e jo{ tu`niji, neraspolo`eniji. Onaj ko je raspolo`en,veseo,posta}ejo{veseliji

Psihijatar dr Neboj{a Bara~kov

ZEMAQSKI DANI TEKU

Dragekom{ije,sram

N

everovatno, nikako da se otarasim, u san do|e pa mi preti... No}as sam, eto,i{estputuzastopnosawao zgraduVladeSrbije,aonaprava „ku}ica u cve}u, trava oko we, jo{ kad bi u woj bio dragi, imalabihsve...“ E,dragogdodu{eutojku}ici nema, ali je u mom snu Vlada okru`enazelenimwivama,farmama, vo}wacima i vinogradima, vodopadima veli~ine omaweg \erdapa... eto, sad prepoznajem–tojesanVelimiraVeqe Ili}a, xuxe ovda{weg, trenutno ina~e uposlenog na radnom mestu ministra za infrastrukturu. A otkud meni onda {estdana,anaro~itono}i,svi tivo}waciifarmeuNemawinojuBeogradu.Paministruse, dok je sekao i kosio po nadle`nostima na{e severne (da ne ka`em jedine) pokrajine u enormno duga~kom intervjuu „Politici“, otela i jedna apsolutno sumanuta re~enica: „Vlada Srbije nema mehanizme kontrolekakosetro{ePAREKOJE DAJEVOJVODINI.“ Blago nama, najzad su mi se svi snovi ostvarili: naro~ito oni u kojima ja, kao, sedim, sve ~etirira{irio–{tonoge,{to ruke – a Vlada mi u Nemawinoj radi,stvara,zara|uje,paimeni {aqe. Proizvede kukuruza u onoj strmoj stalno zagu{enoj, automobilimapretrpanojNema-

winoj u Beogradu – toliko ga proizvede da smo, ovako mali, petazemqa-izvoznicanacelom svetu,papokosi`itoipo{aqe u[umadijuiMa~vu,povadisuncokretipravacVrbasiZrewanin,paizvadikrompirdaga{aqeuIvawicu,Pe{terskuvisoravan snabdeva ovcama i kozama, nama uhrani sviwe i samo nampredwe{unkeikulene{aqe, zadwe su za izvoz da ih u Wegu{ima pr{utom prozovu, a vo}waci i vinogradi na obroncima Nemawine su ko stvoreni za sortna vina i rakije (pitati predsednika dr`ave). A u kravqa vimena, ipak je to centar na{eprestonice,ugra|ujusilikone... Sadsevimomsnusmejete,lakojevamasamnom,alprobajte Veqi.JerVeqatoinesawa,on totakovidiinajavi,~istoonako infrastrukturno. Ili i ne vidi,negose~istoonakoizdosade,frqaspade`.E,`alosna nam majka, u na{oj vladi kanda vi{enemanizakogkoneumeda se zevze~i. Ili se mo`da i ne zevze~i kad nas na KRADUCKAWEpodsti~e.Jertojenagovor, ka`wivkaoipodstrekavawena krivi~no delo, bez obzira {to jedeminutivno. Ina~e, treba li uop{te i da pomiwem kako je danas jako te{kodo}idoposla,~akimladimasafakultetskimdiplomama (nisam ciqao na Tomu FLOma-

stera,madasewegovapri~anastavqa i kraja joj nema). Me|u mnogimpapirimakojemladidanas treba da dostave komisijamazazapo{qavawesuidvepotvrde–odsudaipolicije.Jedna je: da dosad nisu ka`wavani, i druga:danisupodistragom.Ali ne treba se mnogo uzrujavati – akotepapirenisuustawudadobiju,jo{uvekmogupostatiministri u vladi Ivice Da~i}a, ministra policije, pa jo{ i wenog predsednika. Recimo ministri poqoprivrede,kojauovojdr`avi i nije neka va`na privredna grana, s obzirom da le`imo na nafti, a od industrije imamo Nokiju, Majkrosoft, Soni i Merecedes.Ergo,na{„teku}i“ministarpoqoprivrede,nekadvrsniko{arka{i–preonogvi{egodi{weg~u~awauzatvoru–jo{ vrsniji gradona~elnik ZrewaninaGoranKne`evi},se{}enaoptu`eni~ku klupu u ponedeqak, 17. septembra, da odgovara za delo za koji je zapre}ena kazna dopetgodinazatvora. Ma{ala. Ba{ sam interesantan znati {ta }e biti s ministarstvom ove najsporednije privredne grane ako on bude i osu|en.Izatvoren.Amo`dame ijo{vi{ezanima{ta}estim ministarstvom biti ako ne bude.JervidimodabezGoranani{ta ne funkcioni{e. Tako se, recimo,prenekove~eurodnom mu Zrewaninu dogodio najve}i


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

IMAJUNI@IIQ ODSVOJIHVR[WAKA

pr`imozak i razdraganiji – upozorava sagovornik „Dnevnika”. Efektiposleduvawaganxetrajudo5sati,aodlikujuiheuforija,poja~anagovorqivost,brbqivost–ovostawese~estonaziva„bleskastaeuforija“,asamamarihua- na„semekikota“.Osobekojesuseuduvale, imajuiose}ajbezbri`nosti,mewaseper-

zi~kajevrlomalapase~estoinepomiwe. Psihi~keposledicesu,dakle,naj~e{}e,a re~ je o amotivacionom sindromu koji se manifestujekaogubitak`ivotneenergije, interesovawa, radovawa, kao depresivno raspolo`ewe, ose}awe praznine, dosade, besmislenosti, {upqine u grudima i glavi. Zatim, dolazi do o{te}ewa opa`awa,

cepcijaprotokavremenakojete~eubrzano iliusporeno...Kodnekihpodsti~erazdra`qivost,usporavareagovaweiremetikoordinacijupokretairavnote`u,{to{teti sposobnosti za bezbednu vo`wu. Osobe koje~estoduvajuzaboravqajunaskoredoga|aje,imajuporeme}ajpa`we,koncentracije,brzinerasu|ivawa,aponekaddolazi i do halucinacija. Govore}i o fizi~kim efektima marihuane, dr Bara~kov navodi daosobekojevoletravuimajucrvenezakrvavqene beowa~e, blago pro{irene zenice, suva usta, pove}an apetit naro~ito za slatki{ima, ubrzan rad srca i pove}ani krvnipritisak. Ipak, najva`nije je {ta sve mo`e da se desi ako neko u~estalo koristi marihua- nu?DoktorBara~kovupozoravadamarihuanaizazivapsihi~kuzavisnost,jeronafi-

rasu|ivawa, memorije (naro~ito kratkoro~ne), o{te}ewa logi~kog razmi{qawa, do psihoze sa sumanostima, halucinacijama,pani~nimstrahom,napeto{}u... Fizi~kiposledicesuo{te}ewadisajnih organa (bronhitis, astma, emfizem), imuniteta, zatim hormonske promene, problemisreproduktivnimsistemom(poreme}ajmenstrualnogciklusakoddevojaka,poreme}ajpokretqivostispermatozoida kod mu{karaca), maligni potencijal (~e{}itumoriorganazadisaweiorgana zavarewe),kaoio{te}ewaploda,prevremenogro|ewaismawenete`inanaro|ewu.Istovremeno,sa~estomupotrebomjavqaseitolerancija–potrebadasenakon du`eguzimawamarihuanedozaneprestano pove}avadabisepostigliistiefekti. n Qiqana Nato{evi}

nas bilo skandalkojisamu`ivotuvideo–jerse vaqdanijenizbioza50godinamognavija~kogsta`a. A{tasedogodilo?Ne{to{toupamtiti sigurno ne}ete, jer }e se narodwa~kavlastuZrewaninuve}postarati datozaboravicelaovanarodwa~kadr`ava. Igrana je ko{arka{ka utakmica izme|ureprezentacijaSrbijeiSlova~ke,nesamome|udr`avnaizvani~nanego i kvalifikaciona – za Evropsko prvenstvo dogodine u Qubqani. U prepunojnovojdvoraniemitovanajeslova~ka himna,aondajepo~elaina{ai–razglas se posle pet-{est sekundi pokvario.Inidabekne.Tajac.Aondaseskandal pretvorio u ne{to {to je i mene, prononsiranog srpskog nacionalistu, zaprepastilo – sva publika u sali je himnu „Bo`e pravde“ bez gre{ke i iz svegglasaotpevala.Nemogudatvrdim, alisamsklondapomislimdasujeZrewaninci u~ili napamet, presli{avali seiuve`bavali,znaju}idobrokogasu biralidaimvodiZrewaninikogasuna krajuidobili.Nekakosuosetilidamorajubitinasvespremni. Tojo{nisusaznali,ilibarshvatili, mojiNovosa|ni.Ve}ina.Jermojdrugsa Podbare Milan Damjanovi}-Lika, moja de`urnasavestinajpronicqivijiautomehani~aruovomdelusveta,ve}mije zavapio: „Pa, bato, moj, ja glasao za SPO, a nisam ni znao da (time) glasam zaTomuNikoli}a!“ I rekao mi jo{ {to{ta {to i sam o wima danas mislim, ali to ve} nije za {tampu. Zaista nije, jer ovo }e mo`da pro~itati i neko dete. A kleo sam se kadgoduVukaDra{kovi}a,pisaoowemu

iwegovomdoprinosu ru{ewu komunizma, bio mu glavni govornik na promocijama wegovihkwiga,ta {ta da vam ka`em–naslavuga zvao,diviomuse, onog9.martabio spremanidapoginem,akotreba.Zawega...zasvenas,aprotivSlobe.Ido~ekao da i on danas, kao Voja Ko{tunica prepetgodina,ka`edajetostvarNovosa|ana,daonnebidaseme{a,daje svetomimowegovogznawa...EpaDra{kovi}uVu~e,neznamteodju~e,meneje danassramota–{totebenijesramota. JesamlijabiraoteStarovi}eiJeli}e u Gradski odbor SPO, ili si ih mo`da ba{titakopronicqivotuponame{tao. Dakle,akosu„vlastpreuzelepartije sa rodoslovom od kojeg nas hvata zebwa“,kakonapisamojkolegaQubaStojadinovi} u „Politici“, onda je barem u Novom Sadu vreme da se zaka`e parastosSrpskompokretuobnove.Alijepitawezasveprijateqe~lanovaGradskog odbora SPO – za wihove bra~ne drugove,ro|ake,kumove,ku}neprijateqe,za sugra|ane–dakle,zasvenas:ho}emoli ih i daqe sretati i javqati im se na ulici, na [trandu, u kafani, u letwoj ba{ti,usportskojhali,nastadionu,u pozori{tu (pardon: takvi u pozori{te nisu ni zavirnuli) i praviti se kao da se ni{ta nije desilo? Sram nas bilo, dragimojiNovosa|ani,akoseidaqene budemouwihovoimestideli. n \or|e Randeq

7

INTERVJU NEDEQE: MIRJANANOVAKOVI],KWI@EVNICA

Devedesetesusevratile „istorijskimpomirewem” eklanamjedaseuSrbijinapolo`aje sti`e zadu`ivawem ili ucenama.„Principkojimsepostavqaju qudi je potpuno negativan, ~ak i oni koji su bili iole po{teni, kada u|u u to kolo postaju istovetni. Nisam glasala, ubacila sam beli listi} i ni u jednoj kombinaciji se ne ose}am iznevereno. Vi ka`ete da svakodnevni `ivot u Srbiji ide van`anrovskim putem, kao moji romani, samo jo{kadabi`ivotbiopodeqenpo`anrovima.@anroviimajunekakvapravila,aovdepravilanepostoje(smeh).Tamanmislitedasteukrimi`anru,aon pre|eudrugioblik.USrbijijekrimi `anr ~esto idealan, savr{en ram za sliku zemqe i to je bio razlog za{to samseodlu~ilazawega.Uop{tenemorate da mislite, dovoqno je da gledate”, govori spisateqica Mirjana Novakovi}, ~iji je prvi roman „Strah i wegovsluga”u{aouu`iizborzaNinovu nagradu, a posledwi „Tito je umro”idaqeprivla~ipa`wu~italacaimedija. „Izmena `anrova prija mojoj ~itala~koj lektiri iz perioda pre nego {to po~iwem da pi{em kwigu. ^itala~ku lektiru nesvesno izaberem, pa u|emutaj’fazon’iondameinteresuje da napi{em ne{to takvo. Konkretno, za’Tita’jebiokrimi};pomislih’moradajejakote{kopisatikrimi}’itakosamkrenula.Lepomijedapi{emne{tonovoine{to{tomoramdau~im. Volimeksperiment.^akiakosenenagra|uje,auglavnomjetako,jerqudine vole da ~itaju te`e, neobi~ne stvari. Vredirizikovati,~akiakoizgubite„, govori nam beogradska „gastarbajterka”uNovomSadu,skojomprvorazgovaramopozicijamastrahaiistine. –Da,jednaodglavnihtema„Tita”je {taikolikomo`etedaka`eteodonoga{tosede{ava,idatakougrozitene~iju finansijsku dobit. Mo`ete ih kritikovati,aliakoihtupotka~ite, ondasteuvrlonezgodnojpoziciji.Velikehrabrostinema.Tosupojedina~ni, retki slu~ajevi, premalo u odnosu nakoli~inupqa~keikorupcije. l Dotlesmostigli-hrabrostje tu}ipoyepu? – Hajde da pohvalimo Srbiju, ipak ovde nema toliko ubistava kao u zemqamasaozbiqnimkriminalnimpodzemqem. Ovde policija poprili~no kontroli{epodzemqe,asdrugestrane postoje razne ta~ke dodira vlasti i podzemqa:odfudbalskogsaveza,preko stranaka,navija~a,estrade...Konciih dovoqno povezuju da ne diraju jedni druge,apo{tosvilepozara|uju,nemaju razloga da budu mnogo nasilni. Ne jersudobri,negosuposlovelepopodelili,panemoraju. l Nema pomaka bez potpune promenepoliti~keelite? –Da,stim{totonemo`emodapromenimoi-ta~ka.Nisamfatalista,ve} ~itamnovine.Jo{odTitanitjeuvek ista, o~igledno da se malo pomerimo napred,padvakorakanazad.Mawideo qudijeposle5.oktobrau{aouvlast, okoristio se. Deo je emigrirao, drugi susepo~elibavitisvojimposlovima, normalnijenegodevedesetih.Nekiqudikojisustvaraliporodiceikarijere,posle12godinaokrenulisuseizapitali„ha,{taseovdede{ava!?”.Imalismodobrovremenakratko,aligrejs periodbrzopro|e. l Vampirisesve~e{}epomiwuu politici,avistemajstorzatutemu? –Da,samo{tosuvampirimitskabi}a,aovisustvarni(smeh).Snagedevedesetih se jesu vratile, ali ne nakon

R

–Odavnoseose}amuvre|enom.Ro|enasam1966,tepri~e„ovajjedobarza vas,drugovi,gra|ani,bra}oisestre...” Druga~ije nas zovu ali {ema je ista – rade{toimjeuinteresu.Pla{imse daovanapredwa~kavlastjo{nijenajgore mogu}e, nije to posledwi stepenik,slutimdaqipoliti~kiiekonomskipad. l Neverujeteupresvla~ewe? – Ne, mislim da je to privremeno, kaoisvekodnas.Svesimuliramo,pretvaramo se da radimo ono {to se u Evropi radi. A ta simulacija je te`a negodastvarnoradimo,atolikoenergijeinovcapotro{imo. l Za{tojesuo~avawesapro{lo{}upostalofraza? –Sve{toseponovihiqaduputapostanefraza.Suo~avawenijekonstatovaweonog{toje~iweno,negoutvr|ivaweza{to,kakojera|enoi{tadase preduzmekakosenebiponovilo.Ito smosimulirali. l Izviwewauregionu,osudezlo~ina–simulacije?

zadr`ivlastnalokalu.Menijetologi~anpotezSPS-a.Dobarililo{,to jedrugastvar,alivlastsetakoformira.Svejedozvoqeno. l Pravi je momenat da stranke rasformiraju,krenutiodnule? –Bilobilepo,alijeutopisti~ki. Nemogu}e.Tosuodli~napreduze}akojadobrofunkcioni{u.Jedinore{ewe jese~agrananakojimasede,alimirno re{ewezatonepostoji.Asvakarevolucijajema~kauxaku. l Hibris? –Hibrisjekwi`evnakategorija,na`alostnijeiz`ivota,madabimivolelidaodre|enevrstesamouverenosti ipohlepebuduka`wenealisetovrlo retkozaistade{ava. l Revolucija tra`i zajedni~ki imeniteq? –Zadesetakgodinato}everovatno bitiglad,mo`daizapet.Ekonomijaje uni{tena svojski, kredite nema ko da namda.Opet,mivolimodasehvalimo kakosmojakobuntovni,ausu{tinije suprotno,servilansmonarod,{tojeu

– Ne bi ni u Hag slali optu`enike danismobiliprisiqeni.Mipromene u su{tini ne}emo, ve}ina ne}e, jer su senaviklinabezakoweismatrajuda}e uhaosupro}ineka`weno.Mada,inajgori mentalitet mo`e da se dovede u redzakonimaikontrolom. l Ribasmrdiodglave? –Naravno,alimistalnobiramotu glavu.Mawijeproblemmislitida}e se pro}i neka`weno, a ve}i {to se klinciu~eneradu.Idealisupevaqka, krimnalacilisportista,madaovoposledwete`e,jermorapunodaradi.Kakavgodbiosocijalizam,sasvimnegativnimstranama,ipaksmou~eniiprihvatili u~ewe, fakultete i rad. Taj deopri~ebiojevrlouspe{an,generacije su izgra|ene kao ozbiqni qudi i radnici. l Koja definicija je ta~nija: ostanak ili povratak u devedesete? –Nijednonidrugonijeta~no.Mnogotogasepromeniloitonijezanemarqivo.Iza{lismo,~inimise,anemislim da smo se vratili jer dva puta u isturekunemo`emou}i. l Gdesmoonda? –Upotmulomtoku.U`asnom,nazadnom, konzervativnom, kvazipatriotskom. On uvek postoji, taj podzemni tok, koji ponekad izbije kao `estoka poplavaimislimdaseonvra}a. l Imatelirazumevawezaonekojesuizmanipulisalimediji?

nesrazmerisna{ompri~om„ne}emoda trpimo”. l Kakotoobja{wavate? –Strahomodpromene.Boqepoznato zlo,mawezlo,imamopunoizrekasre~ju„zlo”. l Pla{enasonikojinaglasgovoreistinu? –Kodnasonajkojigovoriistinuse dr`idajesamonakorakod~oveka{to ideulicomipri~asamsasobom(smeh). l Ninova nagrada kao katalizatortrvewa? – Tojenajva`nijakwi`evnanagrada kodnas.^ar{ijaimedijisebavewome jerona,izme|uostalog,garantujepare itira`.Znate,„cui bono„,ko}eprofitirati. Razumqivo mi je, prepucavaju se i u drugim zemqama, a to nije trka na100metaradaseznakotr~inajbr`e.Bilobizanimqivodelitije20godinaunazad,tuuop{tenebibiloproblema.Ovako,kodobijeNinovunagradukaodasumuzalepilimetunagrudi, iakotanagradanikomenijegarantovalada}ega~itatizatrigodine,akamoli50. l Kwige uz deteryent, muzika uz pla}enra~un...? –Uvremenukadamaloqudi~ita,za{todane?Kwigajeroba.^imje{tampanauhiqadamaprimerakavi{enije samoumetnost,negoroba.Nebihimala ni{taprotivdamisekwigeprodajuu samoposlugama. l Tonijederogiraweumetnosti? – Mislim da ne. Onog tenutka kada ste odlu~ili da prodajete kwigu tada seswomde{avaisto{toisbilokojom robom. Mo`da je to {izofreno, alinevidimutomeproblem,ve}jedan aspektumetnostikojajeopredme}ena. l Opredme}eweumetnosti? – Tojepitawetehnologije.Odkada smoizmislilipismoizamenilioralnopreno{ewe,{tojeistobiounosan posao,uvekjebilotako. l Novi ministar kulture, faraonski projekti, vre|awe uglednih...? – Drugo nisam ni o~ekivala. A ti projekti imaju bitan ekonomski aspekt,akosufaraonskitusuifaraonskepare,ve}ivamjeprocenat.Toje ona„pagodaekonomija”,izbednihzemaqa u kojima diktatori grade hramove dokqudigladuju.Gradeisebispomenike, ali to je drugorazredno, va`ni su procenti. n Igor Mihaqevi}

Potrefilose Prethodna go{}a „Intervjua nedeqe” Silvia Dra`i} pitala je „na nevi|eno”MirjanuNovakovi}daliznakojebilaJudita[algo? –Bilajekwi`evnica,znamzaroman„PutuBirobixan”,aligana`alostnisam~itala.Potrefilosepitawe,verovatnoqudikojinisupiscinebiznaliodgovor(smeh). ovih izbora, ve} pre nekoliko godina „istorijskimpomirewem”.Siledestabilizuju}ezanapredaksuuvekprisutne,~akikadse~inidasupotu~ene,one tiwajunegde,spremnedasevratekada seuka`einajmawaprilika.Skoronikonijeka`wen,osimonihkojejetra`ioHag.Akaouhororromanima,zlo koje je neko potiskivao uvek se vrati na povr{inu. Pomirewe je samo formalnoprogla{eweonog{tojeustvarnostive}uvelikova`ilo. l Pomiwaweinteresagra|anaje postalauvreda?

–Uverenasamdajeve}inaglasalaza Milo{evi}a ne zato {to je ratovao, ve}{tojedr`aoniskucenuhleba–„da nedo|ekapitalizamidaneumremood gladi”, ne zato {to je htela da ide na Zagreb.Samobezpromena. l Dalivamnedostajujasnedru{tvenepodeleizdevedesetih? –Una~eluznamkojedobar,akone, stimdaihjetadabilolak{eprimetiti. l Promenevlastinalokalu? –NeznamkakojeDSzamisliodaizgubinarepubli~komnivou,adanekako


8

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

d 5,4 miliona stanovnika Slova~ke,wih47,8posto`iviururalnim oblastima, a od toga se polovina bavi poqoprivredom. No, udeo Slova~keupoqoprivrediEvropskeunije dosti`esvegapolaprocenta,{tojeizuzetnonisko,aktomejo{slova~komagraruuop{tenecvetajuevropskeru`e.Prose~na veli~ina farmi je 95 hektara, ali industrijska poqoprivredna gazdinstva ~inetri~etvrtineukupnepoqoprivrede Slova~ke. Sve ovo smo saznali u PoqoprivrednojkomoriSlova~keiobilaze}i tamo{wagazdinstvaudru{tvuuspe{nih srpskihfarmera,ratara,sto~araivo}ara, dobitnika priznawa „ProAgro lider 2012”kojedodequjeProkreditbanka. U odnosu na period pre pristupawa Slova~keEU,evidentnojesmaweweproizvodweumlekarstvu,azna~ajnojeiukupno redukovawe broja jedinki u govedarstvu, sviwogojstvu i `ivinarstvu, predo~avaMarijana^ertikova,zadu`enauPoqoprivrednoj komori Slova~ke za robnu razmenu i me|unarodne odnose. Tako je u odnosu na 1995, kada je u Slova~koj bilo dvamilionatovqenikai160.000krma~a, pre dve godine bilo svega 687.000 tovnih sviwai41.000krma~a.^akje,ka`u,iodmahposleDrugogsvetskogratabrojsviwa biove}i! –UlaskomuEUo~ekivaoseprocvatpoqoprivredne proizvodwe, ali to se nije dogodilo.Izlo`enitr`i{tu,na{iproizvo|a~inisumoglidaseprilagodesituaciji.Uzgojovacajedinobele`irast,jer je za tr`i{te interesantna proizvodwa ov~ijeg sira. Ve}ina ov~arskih farmi je sa200do400grla,madaimaionihsa1.000. Farmeri su do 2011. godine imali pomo} dr`aveuvidutakozvaniog„crvenoguqa”, odnosnouviduporeskiholak{icazanabavkugorivazapoqoprivredu.Tajvidpomo}ijeukinut,aliseovihdanarazmatra mogu}nost za ponovno wegovo uvo|ewe – ka`e^ertikova. Poredtoga{toizdr`avnekasenemaju subvencija, poqoprivrednici Slova~ke se `ale da se u raspodeli sredstava iz

O

„DNEVN IK”NALIC UMES TA: U SLOVA^KOJ I ^E[KOJ SA SRPSKIM FARMERIMA

[OROM S BOROM

Be~ ne}e po mleko kod kom{ija

Ispa{a goveda u ^e{koj

po hektaru, Nemci 335, a Holan|ani 450! Nijeni~udodajeuvozprehrambenihproizvoda u stalnom porastu i jo{ od 2003. znatnonadma{ujeizvoz. Natu~iwenicuukazujeibiv{iministar poqoprivrede Vladimir Hovan, suvlasnik i generalni menaxer firme „Agropartner”umestuPlaveckePodhradi, u regiji Zahorje. Eks ministar poqoprivrede Hovan, koji je na toj du`nosti bio godinu dana 2009/2010, rukovodi gazdinstvom koje je sa partnerima kupio 1996. godine. Raspola`e sa 8.300 hektara zemqe od ~ega je 5.000 obradivo, a pored ratarskeipovrtarske,iproizvodwamleka na farmi sa oko 650 muzara daje vrhunske rezultate; u tovuje700junadi,na ergelijeoko60kowa u vlasni{tvu i jo{ toliko grla drugih vlasnika je natreninguipansionu. Firma upo{qava160qudi.Godi{wa produkcija sa farme je do 5,5 miliona litara mleka, uz prose~nu mle~nost po kravi odoko9.900litara. Hovanukazujeda,kada su u pitawu zemqe isto~ne EvroSajm „Zemqa hraniteqka” u ^e{kim Bu|ejevicama pe, situacija nije fondovaEUose}ajukaoproizvo|a~idru- sjajna, obja{wavaju}i da razvijenim zegog reda, jer znatno vi{e novca dobijaju mqamaEUnisupotrebnipoqoprivredni razvijenije dr`ave, stare ~lanice EU. proizvodinegotr`i{te. Stogasu,tvrde,oniiztzv.mla|ihdr`ava –Srbijijebitnodauprocesuevropskih unepovoqnijempolo`ajuisaznatnoma- integracija pripremi poqoprivredne wimsubvencijama,{toautomatskizna~i proizvo|a~e, osigura wihovu poziciju i idasuwihoviproizvodimawekonkurent- za{titije,kakonebibilasamotr`i{te. ni.Kaoilustracijunavelisunamprimer OtkupnacenamlekauSlova~kojsadaje27 dafarmeriizSlova~kedobijaju150evra evrocenti,uNema~koj30do33,uAustri-

ji35.Kadaimavi{kovaproizvoda,izrazvijenijihzemaqaseve}omponudomobara cena,aminemamomehanizmedaseborimo protiv toga, pa ni mogu}nost da se tamo prodaju na{i jedftiniji proizvodi. Iz

ma. Kilo `ive vage dosti`eidodvaevra,alipotra`wa je, ka`e Vrakovski – slaba. –Roditeqisuobra|ivali20hektra.Udana{wim uslovima ne bi mogli na tolikom posedu da pre`ive,maiakobiradilisvaki dan od jutra do sutra. Danas mora da se radi na mnogovi{emnivou.Imoraseraditipunodabise izboriloskonkurencijom, opstajalo i napredovalo – poru~ujeVrakovski. U^e{kimBu|ojevicama se odr`ava poznati poqoprivredni sajam „Zemqa hraniteqka”, s tim da po brojuizlaga~aizastupqenosti zemaqa ne mo`e da se nosi sa Me|unarodnim poqoprivrednimsajmomuNovomSadu.Ipak,vredelo gajeposetiti.Nijebilosrpskihizlaga~a,nititolikoleskova~kihpqeskavica idima,alijebilorasnihmuzara,mehani-

Mo`emo biti konkurentni Neboj{aRadni}izStarog@ednika,uspe{anjeirataristo~ar,jersafamilijom obra|uje 240 hektara, a u oborima imaju stotinu krma~a i godi{we isporu~i 1.200tovnihsviwa.„UrazvijenimzemqamaEvropemo`daimane{tojeftinijeproizvodwe,boqihobjekataiboqetehnologije,alisenebihpla{iokonkurencije.Uz odre|enudozuopreznosti,vredelobidaqeulagatiusviwogojstvo,neizaletatise, negokorakpokorak.UstarimzemqamaEUvidimdadobroradeinapreduju,mla|e suulo{ijojpozicijinegopreulaskauUniju,pasebojimdaakomiposlewihkao noviu|emoutodru{tvo,bi}enamjo{te`e.No,prose~anfarmeruEvropiimaposedoko80hektara,ajasamve}sadiznadtogproseka,pabih,uzdobruagrarnupolitiku,mogaoopstatiukonkurencijisafarmerimaizBavarske,HolandijeilidrugihrazvijenihkrajevaEvrope”,uverenjeRadni}. Be~ane`eledaukom{iluku,uSlova~koj, otkupqujumleko,nego{tite}isvojeproizvo|a~eradijepla}ajuznatnovi{ucenu, bez obzira {to je kod nas jeftinije. Oni otkupqujusvojemlekoza35evrocentipo litru,amina{eizvozimouItalijuza30 evrocenti–predo~avaHovan. Daima{tadasevidive}ukom{iluku, uverilismosenagazdinstvuuvlasni{tvu agroekonomiste Vaclava Vrakovskog, gde seobra|uje3.000hektarainafarmamadr`i2.700grlastoke.Doma}inVrakovskije firmu osnovao pre 17 godina, a iskustvo sakupqao od malih nogu na roditeqskom imawuod20hektara.Danasjena150hektarajedanzaposlenradnik,alijetuinajmodernija mehanizacija. Na farmi muzara prose~nagodi{wamle~nostkravaje7.000 litara,dokjeotkupnacenalitremlekaje sedamkruna.Pore|ewaradi,zalitarpivatrebadatisedamlitaramleka.Bikovi rase„{arole”toveseuzispa{uuturnusu oddvegodine,doknedostignu700kilogra-

zacije svetskih proizvo|a~a, pa i liciderskihsrca.Zaliderame|uju`nobanatskim paorima, diplomiranog in`ewera poqoprivrede Vladimira Lazarova iz Omoqice, obilazak gazdinstava u Slova~koj i ^e{koj je dragoceno iskustvo, kaoizaMilanaJawatovaizNovogKne`evca, Negoslava Padejskog iz Perleza, PavlaTati}aizTurije... –Dostama{inakojesamvideonasajmu u^e{kimBu|ojevicama namewenojeredukovanojobradi,kojunameravamdauvedem na svojim parcelama. Uverili su me da sam na dobrom putu, ali video sam i ono {to je lo{e – uveren je Lazarov. – MisliosamdajeuEvropskojunijiipak malo druga~ije. Definitivno nije, i sad tvrdimdanezaostajemoza^esimaiSlovacima.IuSrbijiimauspe{nihratara i moderno opremqenih sto~arskih farmi, koji proizvodwom mogu da pariraju Evropi. n Milorad Mitrovi}

Dasmonavreme zapu{ilirupe,nebicugvuko smradnanas,smrdilibi samisebiti{tokandelaju ije to kadgod tako smrdilo ko danaske.Ka`udasgodinamarastuinosiu{i,osetilibisigurnodajedruk~ijeilbi~uliodmatorih,wimajenosnarastomalkopre.Kod nasnosevirastukad~ovekpo~nedamatori, u{i o}edu da narastu i od mlogo kirewa.Biojejedandrvenilutak,wemu jenosrastoodlagarija,alwegasuizdeqaliodtalijanskecepanicepanijeko ovina{ilutkovi.Na{inittrep}u,nit im nos raste kad la`u, nit umu da idu. Ove na{e lutkove samo prime{taju ko kadsedr`avnipenzioneriigraju{aha, zaastalomdigoduladovini.Ondaksede isamoimmozakradidapojeduonogpreko,druk~ijenisuumelinikadsubiliu slu`bi. Udarilevru}ineodekodnaspanepopu{taju.Budedamalkozaladi,altobudesamo~askom,pakoidanijebilo.Dunaviscurio,kodajenegdipoderoobalu pagapopila`ednazemqa.Auvaro{i kandelakanalizacija,sve{tipazanos, celoleto.Nijeovosadprotivvlasti,da imnanosnabijamkakosulewiinio~inanisuuradili,ikakose,eto,mijadni gu{imo u kandelawu. Dok nam ne puste daDunavnarasteibudeko{tojekadgod umoibiokadar,kandela}ena{avaro{. Kadsko~ivodaureki,omabudedruk~ije, valda se zapu{i taj cug {to vu~e smrad. Dasmonavremezapu{ilirupe,nebi cugvukosmradnanas,smrdilibisami sebiti{tokandelaju.Ovako,xabadami sadguramoku~inu,kadsuonisvojuve} turiliuposo. Od kad su nam uveli te kompjutere i odkadsvetvi{evoledasesigrailegalaca i da sebi nadevaju tajna imena, da samooniznajukakosezovu,po~ojeveliksmraddase{iriiztihekranaiza kojih se sakrivaju. Tolko smrde da sve probija i na ovu stranu. Izbegavaju da divanesqudimako{tosekadgoddivanilo:dastane{pred~oveka,gleda{gau o~i i ka`e{ {ta ima{ da mu ka`e{. Mo`da bi oni to i probali, al mlogo kandelaizwiniusta,kandadave}sami sebismrdepaodori{usamokompjuter, tusvojutvr|avicu.Kadbiistaliprid kogadadivane,moralibida~ujui{ta tajdrugiimawimadaka`e.Kandadase itogboje,kandadaimnebigodilo.Ovako,lajusami,zadrugenehajuibalegaju

N

RAP ORTIZJU@ NOGLOND ON A: KAKO SAM NAVIJAO U ENGLESKOJ

Good morning, Millwall va{ta sam slu{ao o Milvolu i kod ku}e u Srbiji, ali i ovde u Engleskoj. Ipak, drug kome najvi{e verujem, rekaomijeuo~iputa:„Akonepogleda{Milvol,kaoidanisibiou Engleskoj“.Napitaweobezbednostiionadaleko~uvenimhuliganima,kratkojeodgovorio:„Svejeto naduvano.Aiono~egajenekadabilo, vi{e nema. Razlog je jednostavan. Kazne su vi{estruko poo- {trene, policija je na svakom koraku.Budibezbrige.“ Odavnosamdoneoodlukuda}uu Londonuposetitijednufudbalsku utakmicu.Dilemudalidaidemna utakmicuVesthema,kojijenasvom terenuuPremijerligiigraosFulamom, ili pak da pogledam Milvol u ^empion{ip duelu s Midlsbroom,re{iosamjo{uNovomSadu.Akomiseuka`eprilika–pravacJu`niLondon.Aisve dasamhteonaobeutakmice,nisam mogao,jersuobepo~eleuistovreme–12.45.[tozna~i:terminpredvi|enzame~evevisokogrizika. Tek,uputiosamseposledoru~ka metroom, promeniv{i od „Princ rixenta“ tri linije, do stanice „Sarikiz“,odkojesenajbli`esti`enastadionDen.Ponekadtustanicupolicijazatvori,pasviputnicimorajudasi|una„Kanadavoteru“,alitoseovogaputanijede-

S

silo. Prilikom posledweg presedawa u metrou, ugledao sam scenu koja mi je odmah rasplamsala ma{tu:~ovekodsvojih45godina,istetovirani}elav,ubelojtrenerciscrvenimmotivima,telefoniraojenenameravaju}idausko~iu vagon. „Sigurno navija za Midlsbroidajeinstrukcijesvojoj navija~kojekipi“,pomisliosam. Kadasamiza{aoizstanice„Sari kiz“, naleteo sam na lika koji neodoqivopodse}anafudbalskog huligana.Istetoviranodglavedo pete,kratkopod{i{an,}askaojes devojkom.Ubrzojenai{aoistariji~ovekujaknisMilvolovimobele`jima. Odmah sam im pri{ao, predstavio se i rekao {ta `elim dagledam,zamoliv{iihdamipoka`uputdostadiona. Stariji navija~ me je pitao nameravamlidautakmicugledamna TV-u, u pabu, i pozvao me na pi}e. Nisamprihvatiopoziv,jersam`eleo{topredado|emdostadiona, iakomejeuveravaodaimamdovoqno vremena. Do po~etka utakmice ostalojeokosati15minuta.Onaj mla|inapomenuojedajeizFinske idave}dugo`iviuJu`nomLondonu.Pozdravilismoseikrenuosam putstadiona.Usputsamsretaolikovepoputonihizfilma„Fabrika fudbala“, ali kako sam se bli`iostadionu,policijejebilosve

vi{e, prakti~no na svakoj raskrsnici. Danjebioobla~aavremeidealnozafudbalskimatine.Milvolje slabostartovaouovojsezoni.Besparica je zavladala, tim je skrpqen,aiodonihkojisutu,„lavovi“ovogaputanisumoglidara~unajunapovre|enogkapitenaPola Robinsona.Kasnijemijenatribinama jedan stariji gospodin obja{wavaodaekipaMidlsbroavredi 20 miliona funti, a Milvola 500.000.Ipak,navija~idoma}egtimauuobi~ajenombrojunapunilisu stadion. Spiker je pred kraj objaviodajeprodato9.645ulaznica.

Na{ novinar na stadionu Milvola

Poku{ao sam da na tribine u|em uz pomo} novinarske legitimacije. Akreditaciju nisam imao, a kada sam upitao da li je mogu}e da to u~inim na licu mesta,re~enomijedajesve„bukirano“ i da, ako `elim, mogu da se akreditujem za slede}i me~ koji }eMilvolkaodoma}inodigrati 18. septembra s Kardifom.

Skromni buxet uputio me je na blagajnugdeseprodajunerezervisanamesta.Izbrojaosam26funti za najjeftiniju ulaznicu, pa samseuskoroobreona„Koldblu lejn“ dowoj tribini. U{ao sam me|u prvima i izabrao mesto u posledwem redu iza gola. Tako sam podjednako mogao da pratim de{avawa na „Beri ki~ener“ i

Dvojicanavija~areklisumiposleme~adasamim doneosre}uidasenadajuda}emoseopetvideti naMilvolovojutakmicikadaponovobudem do{aouEnglesku. „Dokerstend“tribini(odaklemi seoko500doma}ihnavija~au~inilo naj`e{}im), a pogotovo da lepo vidim kako se sa brojnijim doma}im navija~ima nose „Borovi“, koji su sedeli naspram mene (wihoko1.000),alisamonagorwojtribini.Naime,ve}nekolikogodinadowatribinanastrani predvi|enojzagostejezatvorena –naravno,izbezbednosnihrazloga. Kako se bli`io po~etak me~a punile su se i tribine. Pre mene u{lasu~etvoricaveterana,aonda su na „Kold blu lejn“ po~ele da ulazerazneface,razli~itihuzrasta.Ono{tojebiloprimetnojeda sutakore}isvibilibelci,mahom

Stadion Milvola

}elaviilikratkihfrizura,mawe ili vi{e istetovirani. Znatan deowihnautakmicujepoveodecu, od tinejxera pa do mali{ana koji nizavrti}jo{nisustasali.Isto tako, veliki deo nosio je nove Milvolovedresovetegetboje,koji mi se, ruku na srce, nisu dopali. Posebnomiseurezalaslika`ene blizu svojih 60 godina, s gomilom karika u u{ima, obmotana s dva Milvolova {ala, koja je, kro~iv{i na tribinu, zastala, uzdahnula i kratko i jasno rekla: „Oh, good morning Millwall“. Utakmicajepo~ela,aubrzosu i zagremeli navija~ki slogani: „Let them all come down to the Den“i „We are Millwall, super Millwall, We are Millwoll from the Den“! Navija sesasvihstrana,aposebnobu~no


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

l Dok je Demokratska stranka na{la {to je tra`ila, izgubila je {to je imala.

l Istori~ar zna {ta je bilo. Ministar policije – ko }e biti.

NAOPA^KE

sina, dugokosog tinejxera, dok je u dowem redu iza gola, porodica kao ro|ena za „Akademiju debelih“, zajedni~ki proslavqala (ne)o~ekivani uspeh svog tima. Nasmejana masa pokuqala je s tribina kada je sudija odsvirao kraj. Zna~ilo je to da }e Milvol, uprkos skepti~nim prognozama, skupo ove sezone prodati ko`u, a ~ekaju ga u predstoje}im me~evima Hal, pa Kardif... Dvojica navija~a rekli su mi posle me~a da sam im doneo sre}u i da se nadaju da }emo se opet videti na Milvolovoj utakmici kada ponovo budem do{ao u Englesku. Pomislih u sebi: „Da nije stonog tenisa i Paraolimpijade, ne bih verovatno nikada u`ivo ni gledao Milvol“... Sada je jo{ trebalo bezbedno sti}i do podzemne `eleznice, ali sam ve} bio ohrabren ~iwenicom da se u dolasku bukvalno ni najmawi incident nije dogodio. Gostuju}i navija~i su ostali na suprotnoj strani, a pab „Golden lajon“, gde se tradicionalno okupqala najratobornija Milvolova ekipa, odavno je zatvorila policija. Sve {to sam video i ~uo do ulaska u stanicu „Sari Kiz“ bio je policijski kombi, koji je vrtoglavom brzinom, uz zvuke zavijaju}e sirene, projurio pored. Dovoqno da pomislim da su huligani dva tima, ipak, unapred dogovorili bliski susret negde daleko od policijskih o~iju, ali i ma{te radoznalih stranaca koji o~igledno uvek preteruju na pomen imena – Milvol.  Sava Savi}

P

l Da smo pre videli mawe zlo, ne bismo prevideli veliko.

kada suparni~ki tim dugo dr`i loptu. U petom minutu utakmice ba{ na „moju“ tribinu u{ao je Finac kojeg sam prvo upoznao kro~iv{i u Ju`ni London. Odmah je ra{irio ruke i proderao se „Milvol“! Imao sam utisak da je `eleo da bude Englez ve}i od bilo kog Engleza iz Ju`nog Londona. Brzo je prona{ao svoje dru{tvo, u kom je glavnu re~ vodio izvesni Soj. Videlo se da ga `ivot nije mazio. Dovoqno je re}i – klasi~an skinhed. U poluvremenu su se tom liku javqali mnogi, mada su mu se neki od wih, dakako kri{om, i podsmevali. [to se terena ti~e, brzo se videlo da su gosti kvalitetniji tim, ali je engleski fudbal upravo zbog toga zanimqiv jer boqi ~esto ne pobe|uje. Me~ je zavr{en pobedom doma}ina 3:1. Svaki gol proslavqan je eufori~no, a naro~ito tre}i Kiohov koji je zape~atio favoritovu sudbinu. Tridesetogodi{wak ispred mene bacao je trogodi{weg sina (naravno obu~enog u Milvolov dres) u vazduh od sre}e. Par redova ni`e ogromni }elavac od svojih 50-ak godina grlio je svog

re ~etrdeset dana, ako je broj dana uop{te va`an – najvrelijeg skula, nego `iva istina, imaju izra`en ose}aj odgovornosti, privr`eni dana u`arenog leta, po objektivnom ose}aju! – luwaju}i (slu`be- su porodici, deci naro~ito... Jako vole decu! To je tako, pa tako. A {to no) u anemi~nim, bezizra`ajnim, pa i na momente beznade`nim se mog braka sa Anom [ipicki ti~e, trzavica je bilo, nije da nije – prepodnevnim pejza`ima oko svetloplavo obojadisane Slova~ke ku}e u uostalom kao i u svakom braku, nemojte mi re}i da ih u va{em nema – ali Staroj Pazovi, zastajem na asfaltnoj plotni – spotaknut o nesvakida- ni~ega ozbiqnijeg, ni~ega {to bi nas dovelo pred rastavu braka... ne, ne... {wi drveni nadra`aj kao o lutaju}u misao – i, kao gurnut s ivice Marsa Toga nije bilo! – E, ne znam da li vam je neko od wih mo`da ispri~ao wina vru}i podijum apsolutno pustog parka, posmatram (i fotografi{em) hov specifi~ni predbra~ni obi~aj...” jedan od najorigilanijih drvoreda na sremskom kontinentu. Geometrijska “Ne, nije.” formacija od sedam-osam debelih stabala neodredqivih godina, ali s “Koliko je sati? Da, dobro, pri~amo jo{ malo... Pa, vidite, od utiskom divqe snage i zdravqa, `ilavosti i dugove~nosti ovih drvenih trenutka kad se vere, pa do ven~awa, mlado`ewi je dozvoqeno da spava sa bi}a gu{}ih, tr{avih kro{wi o~uvane hlorofilne pigmentacije nepo- verenicom, mo`e da dolazi kod we, skoro kao da su u braku. I u tom, da takretnog li{}a koje vu~e na bagremovo i asocira na ona obla~na, piktu- ko ka`em, me|uvremenu, period izme|u veridbe i ven~awa, de{ava se da ralna Berberova uqa. Trotoarom plovi `ena: Qiqana Feldi, gospo|a iz pro|e i po godinu, dve, pa i tri... Neka vrsta generalne probe! I ova slatobli`we kapije, supruga pokojnog Zlatka Feldija, in`ewera “Energo- ka priprema skoro uvek se zavr{i brakom... Ha-ha-ha... A kako ste upoznaprojekta”, kome je sedamadesetih godina miokard eksplodirao na gradi- li Qiqu Feldi?” zainteresovao se Vukota. li{tu u Zimbabveu (pisao pre tri nedeqe). I `enu u prolazu, koju sam ta“Slu~ajno. Prolazila je pored ovog drvoreda”, odgovorih i zaka~ih pida prvi put ugledao, upitah da li zna kojoj vrsti pripadaju doti~na drve- tawe: – “Da li ste poznavali wenog pokojnog supruga? Pri~ala mi je kata i kada je drvored zasa|en? Ne zna. U ovu sredu, pak, ~etrdeset dana po- ko ga je ubio infarkt u Zimbabveu.” sle spontanog uli~nog intervjua sa gospo|om Qiqanom – sremskom Srp“Zlatka? Da, naravno... Dobar, skroman ~ovek”, re~e Vukota. “Naputokiwom (Popinci), koja je “jako, jako volela i po{tovala” svog supruga vali smo se po svetu sa ’Energoprojektom’. Ja sam radio u Centralnoa(pazova~kog) Slovaka Zlatka in`. Feldija – zati~em se, opet, ni kriv ni fri~koj republici, dve ipo godine, pa u Libiji tri... e, u Libiji me je dva du`an, blizu onog za~udnog drvoreda i, zazjavaju}i kod Slova~ke ku}e po puta posetila supruga... pa sam onda radio u Rusiji godinu ipo dana, paseptembarskom pejza`u dok je fotoreporter preparkiravao “Dnevnikov” pa... I sva~ega sam se nagledo, prijatequ! – Koliko je? Ajd, jo{ malo }u auto, cimam iz poluzami{qenosti ostati... Da! Da! Sva~ega sam se nagleprvog prolaznika... dao u Africi. Imam ku}i ko`u pito“Znate li koje je vrste ovo drvena, duga~ka je pet metara, i nisam dao }e?” da se od we naprave cipele. Gradili Ne, nije mu poznato. Prolaznik smo branu hidrocentrale Boali, kad spusti tamnozelena stakla na nos i odjedared vi~u Francuzi – tamo nas je pogleda me preko okvira. “Nema mnobilo iz raznih zemaqa – vi~u Francugo kako su ga okresali”, re~e, “samo zi: ’Piton!’ I crnci, radilo ih je oko patrqci su {tr~ali iz stabla... A pesto na gradili{tu, uvate zmiju u trpogledajte sada kolike su kro{we, ski. Prisustvovao sam trenutku kad su kao ki{ni oblaci! – Ne mogu vam popitona ubijali...” mo}i, `urim.” “Ubili su pitona? – S kojim praI, re~ po re~, spletom ~udnih kovom, do|avola?” incidencija, od toliko drugi prola“Zbog jela. Meso je jako ukusno”, reznika toga jutra, ispostavilo se da je ~e Vukota. “Bace ga na tigaw, ispr`e, morao da nai|e – sokakom pored plaprste da poli`e{. I ja sam probao. ve Slova~ke ku}e – ba{ penzionisaMeni su poklonili ko`u kao suvenir. ni komercijalista socijalisti~kog Pa, onda – {ta daqe da vam pri~am – dinosaurusa “Energoprojekta”. pa, onda sam gledao jugoslovenske rad“Poznajete li Qiqanu Feldi?” nike na afri~kim gradili{tima kaupitah Prolaznika. ko umiru od malarije... U`as! U`as! “Feldi?” ^ovek se osvrte, koraknu Tamo je bilo vi{e na{ih firmi. Znanazad i grebucnu belu bradu. “^ekajte, Centralnoafri~ka republika, te, pa to je ovda{we slova~ko preziokru`ewe grada Bangi, to je na polume, poznato mi je, da... A, Qiqa! Na taru, to je ona prava divqa Afrika!... wu mislite? Kako da ne, gospodine! Bokasa. ^uli ste za Bokasu. NailaziKako da ne! Pa, eno, tamo joj je ku}a li smo na qudske kosti na gradilipored parka... da, da... Pokojni Zlat{tima. A ja sam bio zadu`en za magako, wen suprug, radio je u “Energocine, za snabdevawe stambenog naseprojektu”. I ja sam radio u Africi!” qa, pa sam ~esto i{ao i u nabavke. Ru“Imate li malo vremena za mene?” kovodio sam grupom od oko dvadeset upitah Prolaznika. doma}ih crnaca, a jedan crnac mi je “Kratak sam sa vremenom”, re~e bio voza~. I paste sad ovo iskustvo. Prolaznik. “Imam zakazano u Domu Lomatamo se putem kroz xunglu, a put zdravqa... A {ta vas interesuje, pri- ZvonkoVukota:“Sva~egasamsenagledaouAfrici...” Foto: S. [u{wevi} je u stvari vodotok, kaquga... Pqusne jatequ? Ko ste? – O tom drve}u ne ki{a, sapere crvenu zemqu, pa po putu znam ni{ta... mo`da je neka vrsta akacije...” izbiju kamenduske... Muke `ive! Kad se vozilo pokvari u xungli, pa kad I sedosmo na klupu kod plave Slova~ke ku}e. Prolaznik se zove Zvo- se zano}i na putu, pa kad no}u zarobqeni u vozilu slu{ate te zastra{unimir Vukota. Srpkiwa Qiqana, ro|. Banova~ki, udala se za Slovaka, a ju}e zvuke xungle oko sebe, onda shvatite koliko ste sitni, jadni... Jednog Srbin Vukota o`enio je Slovakiwu... dana, dok smo se vozilom truckali kroz xunglu, panter sko~i sa drveta na “^ujte, ovde ima dosta srpsko-slova~kih brakova”, re~e Vukota preko krov auta u pokretu, i kao sa odsko~ne platforme, nestade u {umi...” isruba nao~ara. “U ono vreme se nije gledalo ko je {ta...” pri~a Vukota i podi`e se sa klupe ispred Slova~ke ku}e. – Kre}em, sad “Me{ani brakovi?” je ve} vreme. Imam zakazano kod doktora...” “Pa, ~ujte, i ja sam rezultat me{anog braka. Otac Drago Srbin, mati “[ta {kripi?” upitah ~oveka na rastanku. Marija Hrvatica. Ro|en sam u Banovcima. Na{ sin Viktor u braku je sa “Pitajte {ta ne {kripi... Prvo sam operisao trbu{nu aortu, pa u jaSlovakiwom Vlastom, `ive sa nama u ku}i. I imaju dvoje dece. Unuk nuaru srce. Imam tri bajpasa. I sad to moram odr`avati. Planirao sam, Aleksandar sad je ba{ upisao fakultet. Imamo i }erku Ivanu, `ivi u kad odem u penziju, putova}u, u`iva}u... Od sudbine se ne mo`e pobe}i”, svom stanu... A, ~ujete, {ta znam, moje iskustvo je pozitivno, Anini rodi- zakqu~i Vukota, koraknu i okrenu se... teqi Janko i Er`a – Al`beta u originalu – odli~no su me prihvatili, “A supruga?” upitah. “Rekoste da je i ona bolesna?” ~estiti porodi~ni qudi, i pomagali su nas... Koliko je sati? Au! Pa, do“Ana je tek velika pri~a... Ana je medicinski fenomen, znate. I lekabro, imam jo{ desetak minuta... Pitajte.” ri se ~ude. Pre dvadeset godina otkrili su joj po~etak raka. Izva|en joj “Kako ste upoznali suprugu? Ime joj je...” je ceo `eludac – pazite, ceo `eludac! – onda su joj napravili ve{ta~ki “Ana [ipicki”, re~e Vukota. “Otac Janko prvoborac... da, da... A kako jedwak, odstranili joj slezinu, pa `u~ nema... I eno je `ivi i dan-danas! sam je upoznao?” – Pokaza rukom du` trotoara. – “Eto tu na ovoj {traf- I ne mo`e bez ku}evnog rada. Rad je spasava... Odoh...” ti smo se upoznali. Ovde smo se {ezdesetih godina svi upoznavali! Ja sam “Dobro, kako je mogu}e `iveti bez `eluca?” i{ao u Prvu zemunsku gimnaziju i igrao ko{arku za ’Jedinstvo’. Oboje “^ujte, ~iwenica je da Ana `ivi... Tegoba ima, naravno. Ali, pro{lo smo ~etrdeset ~etvrto godi{te, ven~ali smo se rano... a, ~ujte, koliko je od operacije dvadeset godina, prijatequ! A kako je mogu}e da je posle smo imali, dvadeset dve godine svega...” svega `iva? Tanko crevo je spojeno sa ve{ta~kim jedwakom. ^etiri ope“Kome se `urilo pred mati~ara? Vama ili Ani?” racije je pre`ivela... e, prijatequ, kad se setim...” “Ven~ali smo se kad sam bio na tre}oj godini ekonomije. I onda oti“A kako ste vi pre`iveli wene operacije?” {li da stanujemo pod kiriju... znate kako to ve} biva... i tako da sam ba“I to je pro{lo”, re~e Vukota i odlaze}i dobaci preko ramena: “A talio fakultet. Nisam diplomirao. Ali, dobro”, re~e Vukota i pridi`e {to se ti~e ovog drvoreda, Gradsku ~isto}u pitajte, ima jedna `ena...” se s klupe ne bi li krenuo svojim putem... Ma{ih se za xepni telefon. Zaustavih ga u poku{aju ustajawa. “A supruga? ^ime se ona bavi?” “A, pa to je sofora... Sophora Japonica!” re~e telefonski Bosiqka “U penziji je... Ana je bila farmaceut. Radila je u apoteci, dok se nije Ili}, in`. hortikulture. “Vrsta medonosnog bagrema. Drvored je zasarazbolela pre dvadeset godina”, re~e Vukota. |en uo~i Drugog svetskog rata. Soforin vek je oko sto godina...” “Brak sa Slovakiwom. Kakvo je to iskustvo? I da li uop{te ima smiTrotoarom nailazi zgodna dama unutra{we lepote. – “Znate li koje je sla uop{tavati ovu situaciju?” upitah Vukotu. vrste ovo drve}e?” upitah Prolaznicu. Ona stade. “^ujte, pa ima... Ha-ha-ha... Ima smisla. Generalno, kako da ka`em, SloSve za dobru pri~u. vaci su miroqubiv svet, vredni su, i to, da se razumemo, nije nikakva flo @eqko Markovi}

l Kad bismo o~istili Srbiju od svega i sva~ega, ne bi ostalo ni{ta.

oni do wega, posle ako pre zakuske bude diskusije, pitawa i predloga taj {to je rad da rizikuje prvo digne ruku da tra`i re~. Smelo je da se divani tek kad nekog prozovu i daju mu re~. Nije ondak bilo smrada ko danas, znalo bi se otkud je do{o. Nije ondak bilo ni sakrivawa, qudi su se u o~i gledali, poznavali i znali ko je ko i kakav je ko. Danas se neki mi{ zavu~e u svoju rupu, upali taj svoj kompjuter i udri po svima. Razumu se taki u sve, ko Marica u kriv konac. Ti po kojima balegaju imaju ime i prezime a ovi sakriveni su ko pravi ilegalci, imaju tajna imena, tajne staze i kanalizacione cevi koje sprovode di im je voqa. Kadgod su qudi imali posla preko glave, nisu vodili tu|u nego svoju brigu, vaspitavali su prvo svoju ~eqad, da im to ne rade drugi, nisu se me{ali u tu| poso i nisu se radovali tu|oj nevoqi neg su tr~ali da pomognu. Znalo se i onda da se dobro dobrim vrati, zlo kad se vrati bude jo{ dvared gore i to se po{tovalo dok je bilo reda i dok smrada bilo nije. Nije ondak narod bio pokvaren, pokvarili nas danas, kanda da ni osetili nismo kako, ose}a se jedino da smrdimo jedni drugima i da mlogi u tom u`ivaju. Mo`da jo{ nije dockan da bude druk~ije, da se druk~ije vladamo i da se ne krijemo iza tih uvoznih {picnameta. Kadgod su ode kod nas nadimci bili glavniji od kr{tenog imena, boqe se po wima svet raspoznavo i lak{e se pamtiKoko{ije|ubrejenaveknajve}ma lo ko je ko. Do{lo je neko {tipalozanos pogano doba, larmamo jedKadgod je i |ubre imalo svoj ni na druge ko da nismo od iste miris, po mirusu se znalo dal je fele, ko da }e nam to ne{to boqe kowsko, ov~ije, sviwsko il su u doneti i ko da se mi ne{to pita{tali krave. Koko{ije je navek mo. Najsme{niji su oni komentanajve}ma {tipalo za nos. Valda ri koji po~iwu: Da se ja pitam... zato {to i }orava koko{ka nabo- lep{i bi nam bio vazduh, da se tode zrno. Xaba uredne u po~i{}ene ga manemo. Za vlast je najboqi narod koji avlije, navek one i{~eprkaju nese buni, koji gleda tu|a posla, {to. Danas svaka {u{a ima pravo a brine tu|u brigu i u sva{ta se i na~in da balega po drugim qudi- razume. Najgore je za one {to vlama, sakrivena iza kompjutera. ^i- daju kad narod }uti, ondak znaju da tam malko te komentare, tolko ne}e biti dobro. To je ko pred sasrxbe, zlobe i radosti za tu|e ne- lauku, kad se sve smiri a vidi se voqe, to nikad nije bilo ko sad. da }e slota. Ondak jedno pet minuValda je u narod u{o neki pun- ta, dok ne udari nevreme, ni |ubre drav pa samo trqaju guzicu o sto- ne smrdi. Ako ovih dana odjedared licu za tim komjuterima i laju ko ni{ta ne kandela, bi}e garant kakere, sebe radi a ne sela radi. kva salauka. Gledajte samo tog Kadgod se to diskutovalo na sa- {to miri{i dal kandela il ne, stancima. Prvo se ~uje {ta glav- dal mu raste nos il ne. ni ima da ka`e, onda {ta divane,  Bora Oti}

Slu~ajnisusreti podjapanskimbagremom

Ilija Markovi}

ko marva kad uve~e ide ku}i s pa{e. Useru ceo {or i kad stignu do svoje ku}e nemaju vi{e s ~im da prqaju, ostane wina ku}a jedina neusrana. ^uvo je narod ku}e u tih pola sata, al ne mo{ ti od marve, stada, ~opora i krda sa~uvati, navek neko privari i iskoristi gu`vu. Ondak se nije svet zdravo srdio na take, znalo se koja marva to o}e i vole da uradi, al nije ni smrdilo ko danas. Kad ba{ nije mirisalo po voqi, divanilo se da: dismr, bazdi, baxuga, kandela, smrdi, ~uje se, ose}a se... Svakojako se divanilo, al se niko krio nije. Bude da neko olajava po kom{iluku, al znalo se ko to o}e i ko su te poselu{e, tra~are, jezi~are i alapa~e i od wih se ~uvalo sve {to drugi nisu trebali da ~uju. Lajale su, al za wima we smrdilo. Mo`da se izluftiralo kolko su pajale po selu, a mo`da ba{ i nije smrdilo ko {to danas smrdi za ovima.

UPOTREBA @IVOTA

l Mali je na dobrom putu da postane veliki problem.

Smrad

9


10

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

naredna dva meseca odU SJEDIWENIM DR@AVAMA I ZVANI^NO PO^ELA KAMPAWA ZA PREDSEDNI^KE IZBORE skora zvani~ni predsedni~ki kandidati Demokratske i Republikanske stranke, Barak Obama i Mit Romni, bi}e usredsre|eni na jednu stvar: strpqewe bira~a. Koriste}i, dakako, razli~ite strategije: Obama, koji od bira~a tra- izbora 1984. nezaposlenost je bi- meseca da uveri bira~e da ume da Kampawa ali i tri predsedumicu - jesu li republikanci `i novi ~etvorogodi{wi man- la iznad 10 procenata. Ba{ kao i razume probleme obi~nog gra|a- ni~ke debate do 6. novembra trestvarno izabrali dostojnog ridat apelova}e na produ`eno str- u Obaminom mandatu. nina. U tome je wegov protivkan- balo bi da otklone, mada je za nevala Obami ili je pak biv{i gupqewe; Romni, pak, tvrde}i da je Ekonomija je daleko najva`ni- didat trenutno daleko boqi. ke to odavno jasno, kqu~nu nedoverner Romni bio samo „najboqi voda do{la do usta, da je strpqe- ja tema za bira~e u ovoj kampawi, ZA IZBOR JE POTREBNO OBEZBEDITI 270 ELEKTORSKIH GLASOVA wu do{ao kraj i da je promena u a tu Obama jedino lo{ije stoji u Barak Obama Mit Romni Beloj ku}i preko potrebna. odnosu na Romnija. Ali, kao {to U zvani~ni deo predsedni~ke Obamini prethodnici nisu strakampawe – Romni je zvani~nu dali na izborima zbog visoke 196 podr`a podr`ava va Obamu 41 nagiwe 170 podr`a podr`ava va Romnija 36 nagiwe 95 izjedna~eno kandidaturu prihvatio pretpro- stope nezaposlenosti, tako ni {le nedeqe na strana~koj kon- Obama ne bi evenutalno ostao Minesota Mi~igen Wujork 3 Va{ington 12 Sev. Dakota 3 10 16 29 Vermont venciji u Tampi, Obama prote- bez drugog mandata samo zbog staPensilvanija 20 Viskonsin 10 Ju`. Dakota 3 4 Mejn kle nedeqe u [arlotu – aktuel- wa ekonomije. Indijana 11 Wu Hemp{ir 4 ni predsednik SAD je u{ao sa Predsedni~ki izbori dobijaju Montana Monta na 3 Ohajo 18 11 Masa~usets neuspokojavu}im brojkama o sto- se uz pomo} velike koli~ine novpi nezaposlenosti. Re~enica iz ca, u ~ijem pribavqawu su obojiOregon 7 4 Rod Ajlend wegovog govora ca kandidata priAjdaho 4 7 Konektikat Konekt ikat Vajoming 3 pred delegatima li~no uspe{na, ali Wu Yersi 14 Romni je shvatio da ne Ajova 6 konvencije: „Biprevashodno u priNebraska 5 Nevada 6 Delaver 3 }e potrebno vi- mo`e kampawu graditi dobijawu bira~a Ilinois Va{ington Va{ingt on DC 3 Juta 6 {e od samo nekobez stra na~ kih 20 samo na sloganu: Kolorado 9 Misuri Merilend 10 liko godina da se preferencija, taKanzas 6 Kentaki 8 Ako vam je dobro, 10 popravi stawe kozvanih neopredeViryinija 13 Tenesi 11 onda ni{ta ameri~ke ekonoqenih. Oni, na Oklahoma Zap. Viryinija 5 Arizona Wu mije“, ve} sutrakraju krajeva, reMeksiko 7 11 Sev. Karolina 15 dan je ozbiqno naru{ila iznova dovno presu|uju na izborima. 5 55 probu|eni entuzijazam me|u de- Wihov sud obi~no zavisi od anaKalifornija Ju`na Karolina 9 legatima na konvenciji – nezapo- lize stawa u nov~aniku i predikTeksas slenost je ostala zakucana iznad cije trendova po tom pitawu u Yoryija 16 38 Alabama 9 osam procenata. kombinaciji s procenom li~noMisisipi 6 29 Florida (Zlo)upotreba statistike u sti kandidata – da li je kadar i da Luizijana 8 Aqaska 3 Havaji 4 kampawi mo`e biti fatalna, i te trendove u~ini povoqnim, ali Arkanzas 6 toga je Obama svestan. Ako bi bi- i da bude dostojan vo|a nacije. ra~ima bila servirana striktno Oko potoweg pitawa dvojica N E V A D A K O L O R A D O A J O V A V I S K O N S I N statistika, po woj ispada da je kandidata su u nezvani~nom delu stopa nezaposlenosti (u avgustu trke ispalili na tone propaBelci Belci Belci Belci 8,1 posto) gotovo ista kao i fe- gandne municije. Romniju i repuAfro 70% 57% 88% 83% 83 % Afro... Afro... Afro... bruara 2009, kada je Obama preu- blikancima je kristalno jasno amerikanci 3% 2% 6% 7% zeo du`nost (8,3). Nezaobilazno da kampawa pod (nezvani~nim) Latino 26% Latino 20% Latino Lat ino 5% Latino 5% Ostali 6% 6% Ostali 10% Ostali 7% Ostali 5% pore|ewe s prethodnicima ne bi motom „ako vam je dobro, onda nibilo ni{ta povoqnije: od Drugog {ta“, ne mo`e biti dovoqna, Nezaposlenost 12% Nezaposlenost 8,3% Nezaposlenost 5,3% 7,3% 5,3 % Nezaposlenost 7,3 % Stopa siroma{tva Stopa siroma{tva Stopa siroma{tva 10,5% siroma{tva 14,7% siroma{tva 12,3% siroma{tva 10,5 % Stopa St opa siroma{t siroma{tva va 10,3% svetskog rata kada je nezaposle- iako bi u nekim drugim okolnonost u vreme izbora bila ~etiri stima opoziciji bez problema O H A J O WU HEP[IR V I R Y I N I J A F L O R I D A puta iznad sedam procenata – donela pobedu. Romni je, naime, trojica predsednika su izgubila svestan da u javnosti mora da isBelci Belci Belci Belci izbore. Izuzetak je Ronald Regan pegla imix bezdu{nog kapitali64% 81% 57% 92% Afro... Afro... Afro... Afro... 1984, kada je pred wegov reizbor ste, kakav je bio dok je vodio 1% 19% 15% 12% nezaposlenost bila 7,2 posto, i „Bain capital“ i bogata{a kojem je Latino Latino 2% Latino Lat ino 7% Latino 22% 3% Ostali 5% Ostali 10% Ostali 6% Ostali 4% to je ne{to za {ta se Obama hva- prirodno da {titi interes jedNezaposlenost 5,4% Nezaposlenost 5,9% 8,8% Nezaposlenost Nezaposlenost 7,2% ta kao izuzetak koji ne potvr|uje nog procenta bogatih AmerikaStopa siroma{tva Stopa siroma{tva siroma{tva 7,2% siroma{tva 10,7% Stopa St opa siroma{t siroma{tva va 15,3% Stopa siroma{tva siroma{tva 14,3% gorwe pravilo: dve godine pre naca. Romni, dakle, ima svega dva

U

Testirawestrpqewa

NAPETOST U KINESKO-JAPANSKIM ODNOSIMA ZBOG NENASTAWENOG ZEMQI[TA, A IMA TOGA JO[

Sten~ugerazdora me|ukom{ijama ar~e zemqe nasred okeana poprskano naftom ili goli{ave stene oko kojih se pretpostavqa da ima riba, nafte ili gasa, o~as postaju greben razdora me|u kom{ijama. Morsko kamewe se progla{ava nacionalnim, ~ak strate{kim interesom velikih sila, pa se oko wega sva|aju vlade, pletu sukobi i afere, a ponekad kre}e – u rat. Jo{ su sve`a se}awa na argentinsko-britanski sukob zbog Foklandskih ostrva. U Evropi su se zbog par~eta stene u Crnom moru, zvanog Zmijsko ostrvo, Rumunija i Ukrajina sudile mesecima pred Me|unarodnim sudom. Turska i gr~ki deo Kipra su kiparskoj krizi dodali i problem eksploatacije morskih izvora nafte i gasa. Na Dalekom istoku se, uporedo s privrednim razvojem, vade iz arhiva stari, vekovima nera{~i{}eni imovinski odnosi. Tako se pre samo dvadesetak dana u odnosima Kine i Japana pojavilo teritorijalno pitawe ostrva koje Japanci nazivaju Senkaku, a Kinezi Diaoju. Re~ je o grupi od pet nenaseqenih ostrva i tri grebena u Isto~nom kineskom moru koja po me|unarodnom pravu pripadaju Japanu, a na koja pola`u pravo i Kina i Tajvan. A takva nere{ena teritorijalna pitawa su kao stvorena za nacionaliste. Najpre je grupa prokineskih aktivista stigla do tih ostrva protestuju}i zbog, kako su obrazlo`ili, jednostranih akcija Japana. Nedequ dana kasnije, to je u~inila i grupa od 150 Japanaca koji su tamo postavili japansku zastavu. Usledili su masovni protesti u Kini, od uli~nih demonstracija do uni{tavawa vozila i druge imovine s japan-

P

6. NOVEMBRA

skim oznakama. Ostrva su i pre dve godine bila predmet diplomatskog spora izme|u Kine i Japana, a povod najnovije zategnutosti je namera Japana da otkupi tri od pet ostrva, ~iji je vlasnik zapravo japanski biznismen Kunioki Kurihara, koji ih iznajmquje japanskoj dr`avi. Ostrva Senkaku su samo najsve`iji primer me|udr`avne sva|e u tom delu sveta. Japan pride vodi diplomatski rat i s

Ju`nom Korejom i Rusijom. Ju`na Koreja ima takvih problema i sa Severnom Korejom, a Kina je ~esto u zavadi zbog pretenzije na sto malih ostrva arhipelaga Spratli, na koja pola`u pravo jo{ i Tajvan, Vijetnam, Malezija, Filipini i Bruneji. U tom istom regionu Japan ima nere{ena pitawa i sa Rusijom oko Kurilskih ostrva. Zbog tih teritorija Rusija (ranije SSSR) i Japan nisu ni ozvani~ili kraj Drugog svetskog rata. Ako se pa`qivije posmatraju

svi pomenuti incidenti, u osnovi dominiraju tri razloga zbog kojih nenaseqeni komadi zemqe postaju predmet diplomatskih sporova. Prvi i najva`niji su prirodna bogatstva u blizini ostrva, pogodna za ulov ribe, ili pretpostavqeni izvori nafte i gasa. Uostalom, nafta i gas su postali razlog razmirica i najve}ih prijateqa na svim kontinentima. Stoga i ne ~udi da kako rastu potrebe razvije-

nog sveta za energentima, tako se pove}ava i broj vojnih sukoba u regionima bogatim naftom. To pitawe je bilo, jo{ uvek je i tek }e uzburkati me|ukom{ijske odnose do usijawa i na Dalekom istoku. Drugi va`an uzrok jeste poku{aj pobednika u Drugom svetskom ratu da ne dozvole revidirawe stawa uspostavqenog porazom. Za Rusiju region Ju`nih Kurila ima dvojako zna~ewe: da se biv{em neprijatequ Japanu ne vrati oduzeta teritorija,

ali i strate{ki je va`an po{to je prakti~no re~ o kapiji za izlazak ruske flote u Tihi okean. Sli~no zna~ewe imaju i ostrva Dokdo ili Take{ima za Ju`nu Koreju. Ta su ostrva na polovini rastojawa izme|u Japana i Ju`ne Koreje. Usput, mala ali bogata ribom, pretpostavqa se da kriju i rezerve gasa. Japan, pak, smatra da mu pomenuta ostrva pripadaju po me|unarodnom pravu.

Ju`na Koreja je na tim ostrvima jo{ 1954. godine uspostavila obalske stra`e. Pre ~etiri godine je izme|u dve zemqe do{lo do pravog diplomatskog rata. Ju`na Koreja je povukla svog ambasadora iz Tokija samo zato {to je u jednom japanskom uxbeniku pisalo da su ta ostrva japanska teritorija. Seul pri tome tvrdi i da je Tokio jo{ 1696. priznao da su ostrva Dokdo deo ju`nokorejske teritorije. Kasnije, 1905. godine, uo~i kolonizacije Korejskog poluo-

strva, Japan je i wih anektirao, ali je posle Drugog svetskog rata Ju`na Koreja proglasila pomenuta ostrva svojom teritorijom, i ona su postala simbol pobede nad japanskim militarizmom. Mnogo se ne razlikuje ni istorija spora izme|u Kine i Japana oko ostrva Senkaku. Normalizacijom odnosa Kine i Japana 70-tih godina pro{log veka, do{ao je na red i status pomenutih pet ostrva i tri grebena. Tada{wi kineski lider Deng Hsiao Ping je predlo`io formulu koja je u to vreme bila razborita, ali koja }e u budu}nosti komplikovati kinesko-japanske odnose. Ping je bio za to da se teritorijalni spor prepusti sudu budu}ih generacija. Predlog su tada aminovale i SAD, koje su i onda i danas duboko ume{ane u nere{ena pitawa zemaqa Dalekog istoka. Amerikancima je u to vreme bila potrebna Kina u odr`avawu ravnote`e sa SSSR-om. Danas se, me|utim, prilike mewaju, pa Kina postaje jedna od prvih svetskih sila koja je, navodno, pretwa u regionu. Kako god, Bela ku}a je nedavno definisala svoju tihookeansku strategiju u poku{aju da se i daqe legitimi{e kao za{titnik interesa malih zemaqa Dalekog istoka od „kineske opasnosti“. U tome, me|utim, ne ide previ{e daleko i vodi ra~una o svojim odnosima s Pekingom, {to nije lak zadatak. Iz toga se mo`e zakqu~iti da je i ova pri~a o nacionalnom zna~aju grebena deo {ire borbe velikih i malih zemaqa za prednost u dana{wem globalizovanom svetu. n PetarTomi}

od najgorih“ aspiranata koji su se u proteklih 15 meseci ukqu~ili u trku za republikansku predsedni~ku nominaciju. U ~iwenici da su izvan trke ostali mnogi kojima su davane dobre {anse, le`i spekulacija da je ovaj izborni krug ostavqen onima ~iji je pobedni~ki mentalitet, u najmawu ruku, vrlo upitan. Da li su bili u pravu oni koji su namerno tr~awe prepustili drugima, vide}e se najranije 2016. godine. Romnijev izbor potpredsedni~kog kandidata republikanaca, pokazuje koliko je biv{i guverner Masa~useca odlu~an da sve karte u kampawi stavi na ekonomiju a time i da istakne svoju kqu~nu direkciju u slu~aju da se useli u Ovalni ofis. Izborom kongresmena Pola Rajana, miqenika pokreta „^ajanka“ i fiskalnog ultrakonzervativca, targetiraju se bolne Obamine ta~ke i razlozi kilavog ekonomskog oporavka, kroz re{ewa za koje se Rajan vatreno zala`e: smawewe administracije, uravnote`enog buxeta, mirovawu poreza, te smawewa javne potro{we i javnog duga, koji je za Obaminog mandata narastao sa 10,6 na 16 hiqada milijardi dolara. „Ne}u vam re}i da je put koji nudim lak i brz i vi me niste ni izabrali da bih vam govorio ono {to `elite da ~ujete“, poru~io je Obama urbi et orbi sa strana~ke konvencije. Promene koje je sproveo i koje su po~ele da mewaju Ameriku, iznutra ali i prema spoqa, u kampawi }e imati efekat sve dok ne udare u zid pitawa koje nije javno postavio: da li gra|ani uop{e `ele da ~uju da se od wih tra`i jo{ strpqewa za zavr{etak posla – za {ta su onomad dali glas? n DenisKolunyija

VESTI SADprotiv razlazaBiH Sjediwene Dr`ave ne}e dozvoliti nikakvo „mirno razdru`ivawe” u BiH, a svako igrawe teritorijalnom celovito{}u je ni{ta vi{e do gubqewe vremena, tvrdi ministar spoqnih poslova BiH Zlatko Lagumxija. Takav su mu stav, kako navodi Lagumxija, preneli brojni predstavnici ameri~ke administracije tokom wegovog boravka na konvenciji Demokratske stranke u [arlotu. „Ukoliko bi se to, ipak, dogodilo, najve}i gubitnici }e biti oni koji prvi krenu u tu avanturu”, rekao je {ef bosanske diplomatije.

Zbogporeza ukom{iluk Najbogatiji Francuz Bernar Arno `eli dvostruko belgijskofrancusko dr`avqanstvo kako bi izbegao porez na prihode od 75 odsto koji francuska vlada namerava da uvede. Belgijski mediji prenose da je ~etvrti najbogatiji ~ovek na svetu, ~ije se bogatstvo procewuje na 41 milijardu dolara, ve} je zvani~no podneo takav zahtev nadle`nima u Briselu. „Ovaj zahtev tretira}emo kao i sve ostale kojih imamo 47.000”, potvrdio je predsednik nadle`ne komisije belgijskoj parlamenta.

Ponovolete avioni Leta~ko osobqe nema~ke „Lufthaze” obustavilo je {trajk, tako da su ju~e otkazana samo dva sletawa i jedno poletawe, ali je sindikat te avio-kompanije, i pored postignutog dogovora o kqu~nom zahtevu, najavio spremnost za novu obustavu rada. Rukovodstvo „Lufthanza” je, naime, ispunilo zahtev {trajka~a time {to je pristala da ne zapo{qava jeftine radnike po ugovoru na odre|eno vreme, kao ~lanove kabinskog osobqa. Ina~e, bilans proteklih {trajka~kih dana u Nema~koj je hiqade „zarobqenih” putnika na aerodromima, dugi redovi pred {alterima, otkazani letovi i materijalne {tete koje se mere milionima evra.


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

^ETIRI DECENIJE OD NAJVE]E TRAGEDIJE U ISTORIJI OLIMPIJSKOG POKRETA

Posle Minhena ni{ta vi{e nije bilo isto astra{uju}a vest iz Minhena! Zlo~in u olimpijskom selu... osvanulo je na naslovnoj strani „Dnevnika” 6. septembra 1972. „Jugoslovenski sportisti tek su po~eli da se bude kada su ~uli vest o akciji palestinskih komandosa(...) Ogor~ewe je ogromno. Svi vrte glavama i odmahuju rukama. Olimpijada je do{la u pitawe, ukaqana je wena ideja internacionalizma i jednakosti...”, pisalo je u prvom izve{taju koji je tog dramati~nog dana poslao Pavle Male{ev, specijalni izve{ta~ na{eg lista sa Dvadesetih olimpijskih igara. ^etiri decenije kasnije, tragedije koja je zauvek promenila olimpijski pokret prise}a se dr Branislav Pokrajac, ~lan zlatne rukometne generacije. – Ubrzo po upadu u izraelski paviqon saznali smo da se ne{to de{ava, jer je ceo taj deo Olimpijskog sela blokiran. Ali nismo znali ba{ sve detaqe, ve} ono {to smo videli na TVu ili {to se po principu rekla-kazala pronosilo selom. Lako je tada bilo pasti u malodu{nost, razo~arati se zbog svega. Me|utim, na{ trener Vlado [tencl nas je obodrio da se u potpunosti okrenemo onome zbog ~ega smo do{li u Minhen, jer, na`alost, da pomognemo - ne mo`emo. I tako smo nastavili da jo{ `e{}e treniramo, svoje misli usmeravaju}i koliko god je mogu}e na tu drugu, sportsku stranu, istovremeno se nadaju}i da }e se sve na kraju ipak dobro zavr{iti... Rukometna reprezentacija SFRJ upravo je tog dana trebalo da odigra kqu~nu utakmicu u polufinalnoj grupi sa selekcijom doma}ina, Zapadne Nema~ke. No, u toku ranih popodnevnih sati na{a je delegacija obave{tena da se me~ odla`e za sutradan. – Te ve~eri, kada smo se vra}ali s treninga, na ulazu u selo nam je re~eno da moramo malo da sa~ekamo. Upravo u tom trenutku je nedaleko od nas pro{lo vozilo u kojem su, kako smo ~uli, bili teroristi i zarobqeni izraelski sportisti. I pratili smo ih pogledom sve dok stotinak metara daqe nisu svi u{li u helikoptere i odleteli bukvalno preko na{ih glava... „Te`ak dan pun neizvesnosti, straha i saose}awa sa zato~enim izraelskim sportistima, svi na{i takmi~ari zavr{ili su ipak rado-

Z

Suze Yesija Ovensa Na Olimpijskom stadionu u Minhenu pre ~etiri decenije odr`ana je komemoracija povodom pogibije 11 ~lanova izraelske ekipe, kojoj je prisustvovalo skoro 100.000 qudi. Me|u detaqima s tog potresnog doga|aja izdvajaju se suze velikog Xesija Ovensa. Kako navodi Male{ev, „ni stari as nije odoleo seti, pa je zaplakao”...

Tragedija za sam kraj Policija je blokirala Olimpijsko selo i posledwe ve~eri Igara u Minhenu. Pronele su se glasine da je opet do{lo do pucwave i da je tom prilikom jedna osoba poginula. Ne{to posle pono}i novinarima se obratio predstavnik za {tampu Organizacionog komiteta OI Hans Klajn, saop{tiv{i da nije bilo nikakve upotrebe vatrenog oru`ja, ali da je jedan austrijski student zaista izgubio `ivot. Nesre}ni mladi} je, naime, poku{ao da skine zastavu s jednog od olimpijskih jarbola, ali je tom prilikom pao na beton i zadobio smrtnosne povrede.

snom ve{}u, kojom su ih nema~ka televizija i radio obave{tavali da su teroristi pohvatani i likvidirani, a taoci spaseni. Umireni hepiendom, potra`ili su okrepqewe u snu. Ali avaj. Novo jutro ih je do~ekalo jo{ stra{nijim stresom: svi taoci su poubijani, na aerodromu je vo|en pravi rat, Igre se moraju prekinuti, drugog izlaza nema, krv je prekrila sve i ugu{i}e olimpijski plamen”, pisao je Male{ev... – Posle prvog {oka kako je uop{te mogu}e da se tako ne{to dogodi na Olimpijskim igrama, slede}e je pitawe bilo: a {ta sad? Nije bilo nekakvog straha za vlastite `ivote, ve} pre svega zebwa od posledica jednog bezumnog ~ina. Pretila je opasnost da }e Igre biti prekinute i da }e biti uni{tene ~etiri godine rada i truda, ~etiri godine odricawa, i na privatnom i na profesionalnom planu. Na kraju je ipak prevladalo mi{qewe da bi takva odluka bila pogubna po olimpijski pokret. Nas je vest da }e Olimpijada ipak biti nastavqena zatekla na jutarwem treningu. Posle smo oti{li na utakmicu i dobili Zapadne Nemce sa 9 razlike. I na kraju osvojili zlato – se}a se Pokrajac. „Olimpijada je spa{ena. Nastavi}e se, jer je to jedini na~in da se bar delimi~no zaustavi krvarewe iz te{ke rane nanete olimpizmu crnom epizodom koja je odnela 17 `ivota. Predsednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta Everi Brendix rekao je: “Igre se moraju nastaviti”. I tako }e biti. Me|utim, iako se nastavqa, Olimpijada }e biti daleko od onoga {to smo do sada videli. Isuvi{e je bilo krvi, straha, terora, o~aja i neizvesnosti, da bi gledaoci i sportisti mogli ponovo uspostaviti onaj fluid koji inspiri{e na velike rezultate. Naravno, bi}e jo{ sportskih podviga, ali unapred su osu|eni na brz zaborav, po{to se srca svih jo{ uvek ste`u pri pomisli na pucweve, krv, smrt”... nadahnuto je pisao Pavle Male{ev. Boksersku legendu Zvonka Vujina, osvaja~a prve na{e olimpijske medaqe u ovoj plemenitoj ve{tini na OI u Meksiko Sitiju ~etiri godine ranije, tog su dana zatrpali telegrami ~estitki, jer je pobedom nad Britancem Gremom Mutonom obezbedio novu medaqu za SFRJ. – Nismo primetili da su posle tragedije u Olimpijskom selu poja~ane bezbednosne mere. Ili bar nismo primetili nekakvo poja~no prisustvo uniformisane policije. A da li ih je bilo u civilu, to ne znam. Uostalom, i teroristi su se u kampus uvukli obu~eni kao sportisti, u trenerkama... Verovatno se unutar Olimpijskog komiteta SFRJ posle svega javila zebwa da bismo i mi mogli biti meta nekih drugih terorista, ali ja o tome nikada nisam vodio ra~una. Niti mi je to padalo na pamet. Politika je u to vreme naprosto bila „ne{to drugo”, s ~im mi sportisti nismo imali naro~ite veze. Vujina je o~ekivao polufinalni duel sa ameri~kom zvezdom u usponu Rejom Silsom. Ipak, priznaje da je i pre i posle tog me~a, u kojem je nezaslu`eno pora`en, ~esto gledao kroz pro-

zor, ka izraelskom paviqonu, i razmi{qao o tome kako bi se pona{ao u sli~nim okolnostima. Ne{to bi, uveren je, poku{ao, potukao bi se... I verovatno tako|e stradao. Ali zna da ni on ne bi mirno sedeo i gledao... – U takmi~arskom smislu to {to se de{avalo uop{te nije uticalo na mene. Ali jeste uticalo u onom qudskom. Muka mi je bilo od toga {to je neko jedno divno sportsko nadmetawe poku{ao da iskoristi za promociju nekih svojih ciqeva, kakvi god oni bili, pri tome svesno `rtvuju}i `ivote qudi koji s tim ciqevima u osnovi nisu imali nikakve veze. Jadno, bedno, `alosno. Ipak, uspeo sam da posle svega iza|em u ring kao da se ni{ta nije dogodilo...

Zvonko Vujin: Jadno, `alosno...

„Sve~ano je uga{ena olimpijska vatra u Minhenu. Fanfare su za}utale, jarboli ostali prazni a medaqe krenule na put. @ivot u Olimpijskom selu je zamro, borili{ta su opustela... Na najve}em sportskom skupu na svetu prodefilovali su najboqi od najboqih. Svakako da }e nam u nezaboravnoj uspomeni ostati trijumfalni uspesi Amerikanca [pica, Australijanke Guld, ko{arka{a Sovjetskog Saveza i onih trenutaka kada se na pobedni~kom jarbolu vijorila jugslovenska zastava, podignuta u ~ast na{ih rukometa{a, boksera Pavlova i Vujina, rva~a ^orka i Nenadi}a. Ovaj veliki skup mira do`iveo je i veliku senku atentatom na izraelske sportiste. Me|utim, sportski duh je bio ja~i. Igre su nastavqene, rekordi su i daqe pqu{tali, a Olimpijada je ipak uspela da zale~i svoju veliku ranu”... – Ali ~iwenica je da posle Minhena ni{ta vi{e nije bilo isto – nedvosmislen je dr Pokrajac. – Na`alost, „Crni septembar” je pokazao da sportske manifestacije nisu nedodirqive i da bi medijsku pa`wu, koja ih po pravilu prati, i mnogi drugi rado iskoristili za nekakvu „poruku”, ma ona bila i krvava. Zbog toga je na svaki slede}im Igrama, na kojoj sam u~estvovao, kao igra~ ili kao trener, obezbe|ewe bivalo sve ja~e i ve}e. Uostalom, sada su u Londonu po krovovima montirali i raketne sisteme. No, izgleda da je to u ovom i ovakvom modernom svetu neminovnost ako se `eli sa~uvati ~istota Olimpijskih igara koliko god je to mogu}e.  MiroslavStaji}

MINUT ]UTAWA ZA IZRAELSKE OLIMPIJCE STRADALE U MINHENU 1972. GODINE

I posle svega – politika Pi{e:MilanFogel ko pitate bilo kog politi~ara, iz bilo koje zemqe na svetu, da li politika i sport imaju i{ta zajedni~ko, dobi}ete odgovor da to ne treba da bude tako. Ne treba, to je ta~no, ali politika, sve vreme od obnavqawa Olimpijskih igara, ima ve}eg ili maweg uticaja na najve}u svetsku sportsku smotru. Od izbora zemqe u kojoj }e se odr`ati Olimpijske igre pa sve do odustajawa od u~e{}a na OI iz ~isto politi~kih razloga. Ipak, u istoriji modernih olimpijskih igara postoji samo jedan doga|aj koji se ne mo`e podvesti pod {ablon politi~kog obra~una velikih sila: masakr 11 izraelskih sportista i sportskih radnika na Olimpijadi 1972. godine u Minhenu, kada je osam terorista „Crnog septembra”, palestinske teroristi~ke organizacije, upalo u olimpijsko selo i zauzelo zgradu u kojoj se nalazio olimpijski tim

A

Izraela. Dvojicu sportista su ubili na licu mesta, a 9 wih je stradalo prilikom obra~una na aerodromu, odakle su teroristi planirali da se sa taocima prebace u Kairo.

Izraelski olimpijski komitet predlo`io je povodom 40 godina od masakra u Minhenu da se na otvarawu Olimpijskih igara u Londonu oda po{ta stradalim izraelskim sportistima. Predlog je i pored

insistirawa nema~kog, ameri~kog i jo{ nekih olimpijskih komiteta, odbio predsednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta @ak Rog, sa neprihvatqivim obja{wewem da otvarawe Olimpijskih igara nije povoqan momenat za odavawe po{te mrtvima. U stvari, analiti~ari u Izraelu procewuju da je prilikom dono{ewa ovakve odluke preovladao strah od mogu}ih reperkusija muslimanskih ekstremista, koji i danas slave smrt nedu`nih sportista kao svoju pobedu. Moramo re}i da niko nije pitao sportiste sveta da li oni `ele da odaju po{tu svojim sportskim drugovima koji su stradali u jednom bezumnom

teroristi~kom napadu. Jo{ jednom je pobedila politika, a razlozi odbijawa su potpuno neprihvatqivi za izraelsku sportsku i gra|ansku javnost. Izraelcima ostaje za utehu da je 5. septembra u organizaciji nema~kih vlasti na aerodromu Firstenfeldbruk odr`ana komemoracija u znak se}awa na stradale izraelske sportiste, kao i da je Mosad, do danas, likvidirao sve one koji su u~estvovali u masakru i wihove nalogodavce – ako to mo`e biti uteha. Jedini je izbegao egzekuciju Abu Daub, Arafatov bliski saradnik, koji je nedavno umro u bolnici u Siriji. Niko nije `eleo osvetu; u ono je vreme izostala me|unarodna solidarnost i Izrael je morao sam da potra`i pravdu – od ~ega ne}e odustati dok i posledwi u~esnik masakra, ukoliko ih ipak jo{ negde ima, ne bude odgovarao za svoja nedela. (autorjeglavniurednik „Mosta“–BiltenUdru`ewa useqenikaizeks-JuuIzraelu)

11

FILMTRAGI^NIHDOGA\AJA UOLIMPIJSKOMSELU

utorak,5.septembar1972.  06.00-Atentatori,identifikovanikaopripadniciekstremisti~kepalestinske organizacije „Crni septembar”, probijaju se u paviqon izraelske eipe,ubijajudvojicuizadr`avajudevetoricu~lanovaekipekaotaoce.  07.30-Policijaopkoqavapaviqonisnajperistizauzimajupolo`ajena okolnim krovovima. Gradona~elnik Olimpijskog sela Valter Treger po~iwe pregovoresatentatorima,dokministarunutra{wihposlovaHans-DitrihGen{erpreuzimarukovo|eweoperacijom.  11.00-Pregovorisenastavqajuipo{tojeistekaoprviultimativnirok kojisupostaviliatentatori.  13.20-Antentatorimajedoturenru~ak.  14.00-Isti~eidrugiultimativnirok.Istovremenosezavodipotpuni embargonavestiodoga|aju.  14.15-[efminhenskepolicije[rajbernare|ujesvojimsnajperistima daubijuatentatore,akoimsezatouka`eprilika.  14.25-Sti`ekancelarViliBrantdabili~nonadgledaopregovorei~itavuoperaciju.  14.35-Jedanhelikoptermisterioznosle}eiuskoroodle}ebezikakvog obja{wewa.  15.00 - Egipatski olimpijski tim, koji broji 57 ~lanova, povla~i se s Olimpijade.  15.35-Zvani~nosesaop{tavadajeultimativnirokprodu`endo17.00 ~asova.  18.00-Pliva~kiasMark[pic,ina~eameri~kiJevrejin,podjakomstra`omsprovedenjedoaerodromaiodleteouSjediweneAmeri~keDr`ave.  18.35-Gen{er,Tregeri[rajberodlazeuizraelskipaviqonradipregovorasatentatorima.  19.50-KancelarViliBrantsaop{tavanatelevizijidasuvode}izapadnonema~kipoliti~ariponudilidazameneizraelskesportistekaotaoce,ali atentatoriodbacujutajpredlog.  20.00-Nare|enojedaseisprazniOlimpijskoselo,alijenaredbapovu~ena45minutakasnije.  20.30-Prekoegipatskogposrednikaatentatorimaporu~enoda}eZapadnaNema~kaplatitikolikogod`elezaizbavqeweizraelskihsportista,ali atentatoriodgovarajudaimnijestalonidoparanido`ivota.  20.35-Izraelskiolimpijskitim,odnosnowegovdeokojinijezarobqen, odbijadanapustiOlimpijskoselo.  21.00-Trihelikopteraspu{tajuseuOlimpijskoselo.  22.00-Autobusprebacujeatentatoreitaocedohelikoptera.  22.15-Prvihelikopterpole}e.Dvaminutakasnijepole}edrugi,ajo{ dvaminutapotomitre}i.  22.20-KancelarBrantizjavqujedajewegovavladaskoncentrisanana napordaseizbegnekrvoproli}e.  22.45-Gerilciitaocisti`unavojniaerodomFirstenfeldbrukkraj Minhenaiskoroodmahpo~iwepucwava.Policijasaop{tavadasuatentatori prviotvorilivatru,alijekasnijesaop{tenaidrugaverzija.  23.30-Minhenskapolicijasaop{tavadasu,poslebitke,svitaocioslobo|eniidasu~etiriatentatorazarobqena.  23.40-O~eviciizjavqujudasuvatruprviotvorilisnajperistiutrenutku kad su atentatori opkolili taoce i ~ekali da se s wima ukrcaju u avion “Lufthanze”.  23.45-Olimpijskifunkcionerisaop{tavajudasutriatentatorarawenano`emidasuprona|enauizraelskompaviqonunakon{tojeonevakuisan.  23.50-Bonskavladasaop{tavadajekancelarBrantrazgovaraosegipatskimpredsednikomSadatomunaporudasespre~ikrvoproli}e.Kasnijeje,me|utim, saop{teno da je Brant zapravo razgovarao s egipatskim premijerom Sidkijem.

sreda,6.septembar  00.30-Reporterijavqajusaerodromadapu{karawejo{traje.  01.00-Policijaodbijadapotvrdidasuuizraelskompaviqonuna|ena triatentatorasranamaodno`a.  01.40-Pu{karaweprestaje.Dvojicaatentatorapoku{avajudapobegnu, aliihhvataju.Policijazvani~nosaop{tavadaseneznata~anbroj`rtava.  03.10-Najzadsezvani~nosaop{tavadajeubijenosvihdevettalaca(uz dvojicuubijenihdanranijeupaviqonu)idajepoginuoijedannema~kipolicajac.  03.20-Bavarskiministarunutra{wihposlovasaop{tavadasupoginula i~etiriatentatora.Izra`ava`aqewezbogonoga{tosedesiloisaop{tava dajesnajperistimanare|ewedapucajudao{efminhenskepolicije[rajber. Potvr|ujedajejedanodatentatorabiozaposlenkaoba{tovanuOlimpijskom selu.  03.30-SavezniministarGen{ersaop{tavadaje,pregovaraju}isatentatorima,videodasusvitaocivezani,{tojeonemogu}avaloakcijuspasavawa.  04.20-OlimpijskifunkcionerKlajnizjavqujedasuatentatorieksplozijomrazorilihelikopterstaocimaizatimotvorilivatruizma{inkina wegoveostatke.  05.00-Nakonferencijizanovinaresaop{tenisudetaqi.Masakrjepo~eohicimasnajpera,pripadnikanema~kepolicije,kadasupoku{alidaiskoristeposledwuprilikuukojojsuseteroristimogliodse}iodtalaca,utrenutkukadasuseprebacivaliizhelikopterau„boing”.Me|utim,aerodromje bioupotpunommraku,pasupolicajciispalilisignalnerakete,{tose,pore~ima bavarskog ministra unutra{wih poslova Merka na kraju pokazalo kao kobnagre{ka,jersustvorenesenkezapravoomelesnajpere–prviwihoviplotuniprakti~nonisuimalinikakvodejstvo.Uokr{ajukojeuslediosmrtnoraweniteroristapodvukaosepodjedanhelikopteridigaogabombomuvazduh sasvimtaocimakojisuuwemubili,doksupreostaliIzraelcibukvalnostreqani,jersuvezaniho~ijuirukubililakplenterorista.Usmr}enojepetPalestinaca,dvasute{korawena,astradaojeijedanpolicajac.


12

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

TREND RA PORT: HIT KOMADI ZA JESEN 2012.

Ve}ejeboqe ko biste pitali politi~are {ta misle o tome Kada su boje u pitawu, “jednobojne” dame bi ove jesekakva }e biti predstoje}a jesen, sasvim sigurno ni trebalo da izaberu boju vina ili senfa, u trendu su bi odgovorili “nemirna, stresna, neizvesna i jo{ bela i siva, a posebno raduje povratak crvene. Ona puna velikih izazova”, ekonomski stru~waci bi je je ove sezone toliko aktuelna da joj je po{lo za rukom opisali kao “kriznu, mogu}e recesijsku i sasvim sida “presvu~e” i neprikosnoveni modni klasik – malu gurno te{ku”, analiti~ari kao period u kojem }e se na crnu haqinu, a najve}i “krivac” za to je, bez svake sumnove uloge privikavati kako opozicija, tako i taze we i konkurencije, modna ku}a Valentino. A poklonipozicija, dok se obi~nim smrtnicima ona, najverovatci ne{to spektakularnijeg i ekstravagantnijeg modnije, “privi|a” kao “papreno skupa i na ivici li~nog nog izraza ove }e sezone do}i na svoje zahvaqu}i svebankrota”. prisutnim zlatnim i srebrnim tonovima. Dizajneri su Sre}om, ima pone{to pre`ivelog i van sveta polise uglavnom fokusirali na sve~ane haqine u zlattike i finansija. Nekima }e tako jesen doneti prinonoj/srebrnoj boji, no ni u dnevnim kombinacijama svevu u ku}u, drugima }e zasvirati svadbena zvona, tre}itlucavost i sjaj se ne moraju izbegavati. Ako ste, pak, ma se sme{i povi{ica, ~etvrtima novi (ili bilo karaspolo`eni za kombinovawe boja, topla preporuka je kav) posao, petima karta u jednom pravcu... A ako se ne hit - miks kobaltno plave i crne. Pritom }e se oni veprepoznajete ni u jednoj od navedenih ru`i~astih va{ti u igrawu bojama poigrati razli~itim nijansama rijanti, za utehu vam uvek mo`e biti plave, polaze}i od svetlijih ka tampodatak da jesen donosi i pregr{t nijim tonovima, koji }e se na kraju Pored vojni~ke, ova }e novih modnih trendova. Tako bi, ako stopiti sa crnom. je verovati dizajnerima, predstoje}e Naravno, svaka sezona donosi i jesen definitivno godi{we doba moglo da bude sve samo nekoliko ultimativnih modnih odisati i baroknom ne obla~no, tmurno i maglovito. smernica, kojima bi se trebalo ruatmosferom, prisutnom kovoditi prilikom osmi{qavawa Stoga, u ~ast nadolaze}e sezone i neuni{tive lepote koju sa sobom nosi prvenstveno u delikatnom svog novog/starog stajlinga. Tako ni modna, neki bi rekli industrija, a ja ova jesen po tom pitawu nije izuzevezu na haqinama verujem umetnost, red bi bio da malo tak, a jedan od na~ina promi{qawa “pro{etamo” svetskim modnim pimode u nadolaze}oj sezoni je i milistama i vidimo koji su to sve jesewi hit komadi. Potari stil, kao jedan od najzastupqenijih ove jeseni. znato je, naime, da (koliko god visoka moda bila daleDizajneri su osve`ili tradicionalne vojni~ke krpika i nedostupna ve}ini) sve te krpice na kraju (u znatce – od pelerine, preko kaputa, pa sve do sukwe i ~izano jeftinijoj i popularnijoj varijati) zavr{e i na ma. Po`eqno je da birate ode}u od {to kvalitenijih gradskim ulicama. materijala i svakako nagla{ene siluete u obliku peKrenimo od detaqa. Na dnevnom redu su pre svih {~anog sata, koja je i daqe, bez obzira na stil odevavisoki okovratnici, tanki kai{evi, dekorativne wa za koji se odlu~ite, apsolutno “pod morati”. Pored kragne, predimenzionirani xepovi i, apsolutni hit, vojni~ke, ova }e jesen defitivno odisati i baroknom krznene torbe. Iako je donedavno bilo globalno neatmosferom, prisutnom prvenstveno u delikatnom i po`eqno, o ~emu su svedo~ili i ogromni bilbordi s kompleksnom vezu na haqinama, sukwama, ko{uqama i nekim od najlep{ih `ena sveta, poput Kristi Tarkaputima. U igri su (a i kako druga~ije kada je barok u lington, Kim Bejsinger, Eve Mendez, Penelope Kruz pitawu) prili~no skupi, ali i kvalitetni materijali i [arliz Teron, koje su bez ijedne krpice na sebi popoput svile, brokata, ko`e i pli{a, a {to se stila tiru~ivale da }e “radije i}i gole, nego obu~ene u kr~e, on je podeqen u dve linije – kraqevsku i rokersku. zno”, ~ini se da se ovaj kuksuzni komad ove sezone vraOstaje samo da izaberete. }a na velika vrata. O tome najboqe svedo~e krznene I za kraj, kqu~na re~. Ove sezone ona glasi “komotkreacije nekih od najpoznatijih svetskih dizajnerno” i odnosi se prvenstveno na kapute i jakne. Kada goskih ku}a: Marka Xekobsa, Kristijana Diora, Fendivorimo o kaputima, bilo da se radi o du`em ili kraja i Luja Vitona, me|u kojima svoje po~asno mesto ima }em, va`no je imati na umu da je “ve}e boqe” i da su upravo torba od krzna. Naravno, ako vam ovaj krzneni strogo krojeni uski modeli definitivno stvar prokambek izgleda surovo i ako je va{a savest ja~a od {losti. Ove jeseni i zime oni su {iroki i voluminoqubavi prema luksuzu, uvek se mo`ete odlu~iti za vezni. Ukratko, vreme je da dopustite sebi malo udobno{ta~ko krzno i tako pomiriti svoje dve velike strasti koja je, kona~no, do{la u modu. Pritom, `enstvesti – onu prema o~uvawu prirode s onom koju ose}ate nosti ne mawka: predimenzionirani kaputi i jakne vrprema modi. No, bez obzira na to za koju se varijantu lo su {ik, xemperi su super prakti~ni i topli, a panodlu~ite, jedno je sigurno: krznene torbe ba{ i nisu talone nosive. Istovremeno, struk mo`ete da naglasinajprakti~nije re{ewe, niti su jednostavne za odrte tankim kai{em i – seksi figura je zagarantovana. `avawe. n Jasna Budimirovi}

A

ALDO TRAVEL: BANGKOK - PUKET U DECEMBRU I JANUARU

Pecawe grabqivica u Indijskom okeanu

N

ajlep{e vreme za posetu egzoti~nom Tajlandu je od novembra do kraja aprila. „Aldo Travel” pripremio je posebnu ponudu koja obuhvata posetu glavnom gradu Bangkoku i odmor na ostrvu Puket tokom 17 dana, za samo 1.390 evra. Polazak je 1. decembra, a u pripremi je i sli~an, ali ne{to skupqi program za 5. januar, {pic sezone u ovoj vrhunskoj svetskoj destinaciji. Blistavi budisti~ki hramovi, moderni hoteli, spektakularni tr`ni centri, lud no}ni provod, egzoti~na hrana, gostoqubivi doma}ini, samo su neke od stvari koje u Bangkok dovode ogroman broj turista tokom cele godine. Reka ^ao Praja deli grad na dva dela, tradicionalni na desnoj obali sa mnogobrojnim klongovima, kanalima povezanim sa rekom i grad na levoj obali koji pokazuje impresivan razvoj. U konkurenciji brojnih destinacija za odmor na Tajlandu, predwa~i najve}e ostrvo - Puket. Udaqeno je 900 kilometara od Bangkoka, odakle se na ostrvo avionom sti`e za oko sat vremena. Dnevne temperature dose`u 35 stepeni, pa savr{ene pe{~ane pla`e „kao sa razglednica”, tople (27-28 stepeni) i bistre vode Andamanskog mora privla~e milione turista. Hotela je bezbroj i svi su uklopqeni u rajski ambijent, u{u{kani u yinovsko palmino drve}e, u lagunama, sa prelepim pla`ama i prvoklasnom uslugom. Na ostrvu postoji osam lepo ure|enih i odr`avanih pla`a sa barovima, prodavnicama, ronila~kim {kolama.... Turistima se nudi poseta Nacionalnom parku Sirinat, te gradu Puketu u kojem se obilaze brojne znamenitosti budisti~ke, islamske i katoli~ke tradicije. Specijalni aran`man „Aldo Travela” za Bangkok i ostrvo Puket (1. do 17. decembra) ukqu~uje povratni avio prevoz iz Budimpe{te (i povratni kombi transfer do Budimpe{te) preko Be~a

(„Austrian Airlines”), zatim ~etiri no}ewa sa doru~kom u Bangkoku (hotel 4*), povratni avio prevoz na ostrvo Puket, 10 no}ewa sa doru~kom na ostrvu Puket (dvokrevetna soba, hotel 4*), ukqu~uju}i sve aerodromske i ostale takse i lokalne transfere. Cena takvog aran`mana je 1.390 evra po osobi. Postoji mogu}nost sme{taja u vrhunskim hotelima sa 5*, u dvokrevetnoj sobi, kako u Bangkoku, tako i na Puketu i tada bi ukupna cena bila 1.750 evra po osobi. Ova specijal na cena va`i za sve rezervacije ura|ene do 30. septembra, a posle toga je cena za 10% vi{a. Postoji mogu}nost doplate za polupansion u samom hotelu, iako je na Tajlandu vanpansionska potro{wa veoma jeftina, sa odli~nom ponudom raznih restorana brze hrane, morske ili tajlandske kuhiwe. Specijalna je i fakultativna ponuda takozvanog sportfi{inga i gejmfi{inga. Re~ je o dnevnim ili ~ak vi{ednevnim izletima i sportskom pecawu velikih sabqarki, tuna, barakuda, dorada na dobro opremqenim brodi}ima. Uz doma}insku asistenciju dobije se veoma bogat ru~ak (tajlandska ili morska kuhiwa), ukqu~ena su celodnevna pi}a, u pauzi se organizuje kupawe na predivnim pla`ama kao i snorkling, a ukqu~en je i povratni transfer od hotela do po~etne luke. Takva celodnevna pecaro{ka zabava ko{ta od 30 do preko 100 evra u zavisnosti od izabranog broda i veli~ine grupe. Nezaboravni dani provedeni u vodama i na obalama Indijskog okeana da}e vam materijal za pecaro{ke pri~e koje }e se prepri~avati godinama nakon povratka sa ovakve rajske destinacije. Naravno da ova specijalna ponuda va`i i za sve one koji nisu strastveni pecaro{i, koji bi ve} u decembru da osete vrelinu tropskog leta i da u`ivaju u ~arima dalekog istoka, kako velegrada Bangkoka, tako i jednog od najlep{ih svetskih ostrva, egzoti~nog Puketa. 27936


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

13

(NE)VES EL ASVAK OD NEV IC A: SAJENTOLOGIJA ILI U [TA TO VERUJU SLAVNI

BojnopoqeZemqa onekad se ~ini da doga|aji cima, bespomo}nim lepoticama i susti`u jedan drugi: dok se visokim,plavokosimameri~kimdena ju~e zavr{enom Venecilijama koji re{avaju probleme pejanskom festivalu najvi{e rasprasnicama i preciznim laserskim hicima. Poznata je anegdota da je invqaloofilmu„TheMaster„(prevod spiracijuzapri~uo„Ekskaliburu“ mo`e bit razli~it, od gospodar do dobioutokuoperacijetokomkojeje u~iteq, prema tome kako ko shvata 8minutabioklini~kimrtav.Mada sadr`aj i poruke pri~e o vo|i sekova pri~a nije objavqena, mnogi je te/religije i wegovim podanicismatraju za~etkom sajentolo{kih ma/sledbenicima,ukqu~uju}ii~laideja. nove porodice), stranice `ute Habardjebiojedanodproduktiv{tampe prepune se novih pri~a o nijihpisacapalpa,istekaojeprirazvodu Toma Kruza i Keti Holms. li~an broj fanova koji su pratili Zajedni~ki imeniteq oba doga|aja wegove pri~e objavqivane po ~asojescijentologija,u~ewekojejesamo pisima.Kakosevidiuslu~ajupri~e sebeunapredilouSajentolo{kucr„Ekskalibur“, bio je sklon mistikvu.FilmPolaT.Andersona,istifikacijama–pri~amaipostupcima ni za voqu, ne pomiwe ovo u~ewe, koji su, po wemu, u vezi sa onostraalisusli~nostiswimo~iglednei nim, odnosno vi{im silama. Drugi nisupromaklenovinarima,posebno svetskiratjeprekinuopi{~evukainspirisaneslu~ajemKruzovograzrijerujerjestupiouarmiju;ukratvoda, koji je ne samo ~lan pomenute kom periodu komandovao je na dva crkve,ve}je,navodno,vrlovisokou antipodmorni~kabojnabrodaalije wenojhijerarhiji. razre{en du`nosti, navodno, zbog „Filozofskedileme“kojeseuinsvojenesposobnostidadonosiodlutervjuima tvoraca i aktera filma pomiwu,otomekolikaje agresivnost u sprovo|ewu plemenitih ideja dozvoqenaikadaseprelazi granica posle koje se toneuprogramirawepona{awasledbenika,neodoqivopodse}ajunarasprave koje je sajentologijaizazivalaodtrenutka kada je, iz relativne anonimnosti, iza{la na svetla velike javne pozornice.Presvegazahvaquju}imedijskimli~nostimakojesusedeklarisalekaowenipoklonici ime|ukojimajeKruznajsvetlijazvezda,madanei jedina. Sajentologija je jedno vreme bila vrlo moderna me|u glumcima, muzi~arima i ostalim ~lanovima{oubiznisai xet-seta, {to se vidi i po postojawu Sajentolo{kog centara za slavne li~nosti. Kako pi{e Lafajet Ron Habard {tampa Nazanin Boniadi, glumica ke. Naravno, zvani~na Habardova koju je Sajentolo{ka crkva 2004. biografija izostavqa ta obja{wepredvidela za Kruzovu suprugu ali wa. tajplannijeuspeo,sklonilase,odKraj rata Habard do~ekao je u nosno bila sklowena dok se stvari bolnicigdesele~ioodranaipsineslegnu,uSajentolo{kicentarza hi~kih problema. Tamo je smislio slavne. principe svoje metode/u~ewa „diaZa~etnik ~itave pri~e o scijennetike“,kojudefini{ekaomodernu tologiji je Lafajet Ron Habard nauku o mentalnom zdravqu. Po iz(1911-1986),~oveksavi{ezanimawa lasku iz bolnice Habard se bavi i interesovawa, vojnik u Drugom promovisawemsvogu~ewa,u~emuje svetskom ratu, biznismen i pisac imaoiuspehaineuspeha.Zaovutepalp fantastike – ali i {arlatan, mupoku{aojedazainteresujepoznaprevarant i mentalno nestabilna te umetnike, me|u kojima su bili osoba,kakogaodre|ujuonikojiniOldosHaksli,odosnoSFpisciTesu wegovi po{tovaoci. Habardov odor Sterxen i A. E. van Vogt. `ivot skriven je iza vi{e „zvani~Ipak, zvani~ne institucije, posebnih“verzija,zakojesumnogitvrdinooneizoblastipsihologije,nisu li da su primeri besomu~nog samoimalesimpatijezadianetiku.Godireklamerstvakojesenapajamanipune 1952. Habard zapo~iwe stvarawe lacijom~iwenicama.Kakogodbilo, idefinisaweprincipanovenaukeHabard je najpre skrenuo pa`wu na scijentologije, kojoj je predvideo sebe pri~ama koja je po~eo da obja- veliku budu}nost i nazvao je crvquje polovinom 1930-tih, u tako- kvom.Tokom1960-tihHabardje,kao zvanomzlatnomdobujeftine„palp“ „komodor“, s grupom odabranih pofantastike,kojaseprepoznavalapo bornika sajentologije, plovio mobombasti~nim zapletima punim ~u- rima i razra|ivao koncepte ovog dovi{ta i vanzemaqaca, magijom i u~ewa koje povezuje kosmi~ke enersuper tehnologijom, ludim nau~ni- gije sa ~ovekovim opstankom i raz-

P

vojem,fizi~kimiduhovnim.Uprkos medijskoj pa`wi, Engleska, Gr~ka, [panijaiPortugal,odnosnoVenecuela, nisu dozvolile da se flota scijentologa iskrca u wihovim lukama. Sudovi nekoliko zemaqa su odbili da ovom u~ewu priznaju statusreligije,abilojenekolikopostupakaizaprevaru. Habard se sa istomi{qenicima vratio u SAD 1975. i naselio u kalifornijskoj pustiwi; ima tvrdwi daseonkrioiodvlastijerjeprotiv wega bilo podignuto vi{e tu`bizbogprevarakojesuseodnosile na imovinu poklawanu Sajentolo{koj crkvi. S vremena na vreme u medijima se podizala buka oko scijentolo{kih kampova i na~ina na kojisetamopostupaspolaznicima. Habard je poku{ao da se vrati i na nau~no fantasti~nu scenu; posle dvezbirkeukojimasureprintovane starepri~e1982.objavqenjewegov obimni (preko 1000 strana) roman „Bojno poqe Zemqa“. Roman je tipi~no„puca~ka“pri~aoZemqikojusupokorilivanzemaqci i borbi za weno oslobo|ewe. Iako je literarni doma{aj kwige zanemarqivonajeu{lanaliste bestselera sve dok se nije otkrilodasuukwi`arama, koje se uzimaju za reprezentativne prilikom pravqewa listi najprodavanijih, Habardovu kwigu kupovali qudineobi~nogpona{awa– kupovalisupovi{eprimerakaipla}alinovimnov~anicama. Sumwe da su kupci bili~lanoviSajentolo{ke crkve na posebnom zadatku nisupotvr|enealisubacile senku na uspeh romana. Godinu dana pre Habardove smrti pojavio se prvi deo desetotomnog SF romana „Misija Zemqa“ (na preko 4.000stranica)sme{tenogu daleku budu}nost i tako|e fokusiranognaoslobo|ewe odtiranije. I ovog puta se ponovio isti scenario s kampawom kupovine kwiga odstrane~lanovaHabardovecrkve: romanjeobjavqivanod1985.do1987. (Habard je preminuo 1986). Iako je filmska adaptacija romana „Bojno poqe Zemqa“ iz 2000, sa sve Xonom Travoltom u glavnoj ulozi, progla{ena za najgori film ikada snimqen, Habardove pri~e i romani ostaju za poklonike Sajentolo{ke crkveobaveznalektira–bezobzira nawihovkvalitet.SledbeniciHabardovogu~ewaneobazirusenina kritikekojeseiznosenaradidelovawe wihove crkve, na pore|ewa sa sektama koje gaje kult vo|a i bezu- slovne poslu{nosti, odnosno manipuli{u `ivotima i imovinom svojih~lanova.Isti~ukakosenaisti na~in pona{aju mnoge organizacije/institucije/crkve, a da se samo Sajentolo{kacrkvaproziva.Medijiiwihovipotro{a~isvakakonisu zainteresovanidasebaveisterivawempravde,alivoleskandalepaje sve{toimavezesasajentologijom– pravaposlastica. n Ilija Baki}

PUT OKO SVETA

GLADAN: Ameri~ki zvani~nici saop{tili su da je jedan ~ovek (35)poku{aodaprogutafalsifikovane nov~anice od 50 dolara po{to je uhva}en sa la`nimnovcemuzabavnomparku na zapadu Wujorka. Doti~ni je pred policijom poku{ao da ukloni dokaze, natrpav{i pet nov~anica u usta, ali ih je policijanavremeizvadila.

PRIORITET: Prilikom odlu~ivawa o rekonstrukciji wegovog kabineta, britanski premijer DejvidKameronnakratkojenapustio sednicu vlade. Razlog, vrloneuobi~ajen–`eleojeda pomogne svojoj deci da napi{u napi{u pesmu o ~uvenom „Vini Pu” medvedi}u. O~ito u moru drugihbriga,sve{tojepremijer mogao da ka`e od poetskom uratkubilojeda„govoriokrznenommedvedi}u”.

SAJTSATIRE:Crnogorskisatiri~arVeqkoRajkovi}izPodgorice, postavio je prvi sajt humoraisatireuCrnojGori.Na sajtu}epredstavitisvoje,kao i satiri~arsko stvarala{tvo najzna~ajnijihautoraizregiona.Sajtjenekomercijalan,ajediniciqpokretawaje,pore~imawegovogtvorca,popularizacija humora i satire na ovim prostorima. Adresa sajta je www.ljudnica.me.

NOVA BARBIKA BI]E OLI^EWE PROVOKATIVNOSTI I NALIK NA TRANVESTITA

Lutka sa naslovnestrane P

ro{etala je svoje duge noge,uzak struk, – Smatramo da bi svaka `ena trebalo da je bujnu kosu i zaobqene grudi pre 53go- galmurozna tokom celog dana.Stil odevawa je dine prvi put,a i dan danas,nakon vi- izraz osobenosti.Zato smo za na{u Barbi oda{e od pola veka,izgleda jednako dobro.Ipak, brali otka~eni izgled i rokenrol stil.Ona je kroz sve te godine,ona je pro{la kroz vi{e faodevena za ludu avanturu–objasnili su ovi diza.Promenila je 108karijera i ~uvala 50qubi- zajneri kad su,pre koju godinu,najavqivali kamaca,ukqu~uju}i pse,kowe,ponije,ma~ke,pako }e nova Barbika izgledati. pagaje,{impanzu,lava,`irafu i zebru.Bila je Ipak,{to se ti~e Dijamantske Barbi,bi}e bolni~arka, poslovna `ena, modna stilistki“ko pre devojci,wegova devojka”.Ne}e seprowa, novinarka, peva~ica, balerina, rokerka, izvoditi na traci i bi}e u ograni~enom broju. sportiskiwa i jo{mnogo toga,i ~ini se da se u U planu je da se proizvede svega 125primeraka svakoj ulozi snalazila sasvim dobro i da je,bez i lutka }e ko{tati 125dolara.Ograni~ene liobzira na stil obla~ewa i ulogu,pronalazila nije Barbike predstavile su i Hi~kok Barbi, deo svoje publike. upotpuwenu pticama koje je napadaju, i Barbi Pravo ime joj je Barbi Milisent Roberts,a “Zvezdane staze”,insipirisanu istoimenim seme|u qudima,naro~ito devoj~icama,poznatija rijalom filmova. je kao –Barbika.Visokaje 28,75centimetara, Popularnost Barbike potvr|uje i hiqade na~iwena od plastike,ima ~etiri sestre,jedkolekcionara.Neki su udru`eni putem klubonog biv{eg “ve~itog verenika”i gomilu statuva, konvencija, ~asopisa, novina i interneta. snih simbola.Poreklom je iz Vilouza,ameri~Ona ima 300svojih fejsbuk profila i 1.000.juka dr`ave Viskonsin,a prvi put pojavila se na tjub naloga. Wen sajt, www.barbie.com, do sad godi{wem sajmu igra~aka u Wujorku 9. marta ima 10 miliona registrovanih korisnika, a u 1959,u skromnom crno-belom kupa}em kostimu prosekuih 45.000dnevno poseti virtuelni svet is kowskim repom,koji je postao wen za{titgde postoje video zapisi,onlajn prodaja,deo za ni znak.Otisnula se i u svet i tokom slede}ih kolekcionare,igrice,i jedna vrlo popularna 50i vi{e godina postala najprodavanija lutka sekcija “Ja mogu biti”, gde se bukvalno bira {irom zemaqske kugle. {ta }e korisnikova Barbika biti u tom trenu, Ro|ena je pod okriqem kompanije “Matel”, teniserka,gimnasti~arka,predsednica. tako {to je saosniva~ica ove firme Rut HenIpak,i svaki heroj pri~e ima svog oponenta, dler, posmatraju}i svoju }erku kako se igra pa je tako i ova lutka godinama nailazila na lutkama od papira, do{la na one koji joj ba{nisu nakloideju da napravi trodimenzioweni. Postojawe takozvanalnu igra~ku. Za jedan ame- Promenila je 108 karijera nog “Antibarbi pokreta” i ~uvala 50 qubimaca, ri~ki ~asopis, Hendler je izzasnovano je ~iwenici da javila da je “~itava wena filutka nije samo slu`ila za ukqu~uju}i pse, kowe, lozofija o Barbiki bila da igru, ve} su je mnoga deca ponije, ma~ke, papagaje, preko lutke devoj~ica mo`e ristila za saka}ewe. Na {impanzu, lava, `irafu ko biti ono {to po`eli”i da je sajtu pokreta www.antibari zebru ova lutka uvek predstavqala bie.com, mogu se na}i foto“~iwenicu da `ena ima izgrafije unaka`enih barbibor”. To mo`e objasniti toliko Barbikinih ka,a neke ~ak imaju i umetni~ku notu. Itek“karijera” i `ivotnih uloga, ali, ono {to je stovi obja{wavaju za{to Barbi ne treba da wena sr`, to je moda. Barbika je oduvek bila bude ikona me|u lutkama. Jedna od ~estih deo komercijale i uspeh je ostvarivala na poautorki tekstova na ovom portal,doktorica sa qu zabave. Kako je svojevremeno objasnio diUniverziteta u Batu,Agnes Nern,sprovela je rektor “Matela” Ri~ard Dikson, wen imix je istra`ivawe u vezi sa mu~ewem Barbike kao mewan kako bi odgovorila na napade drugih lulegitimnom vrstom igre. taka i igra~aka. – Devoj~ice ovu lutku posmatraju kao –Barbi je pre svega modna lutka i ona mora ne`ivi objekat pre nego dragocenu igra~ku i da reprezentuje trenutnu modu i trendove. prijateqa.Barbike nisu posebne,one su zajedBrend Barbike je oduvek bio tu da devoj~icama nokratnu upotrebu i zamenqive–pi{e u svom ka`e da mogu biti sve {to po`ele. Na kraju, tekstu Nern. lutka mora biti u koraku sa dana{wom kultu@ena napravqena od plastike i ne{to gume rom–kazao je jednom prilikom Dikson. “`ivi”etove}pet decenija i s obzirom na to da je dotakla srca mnogih svojih obo`avalaca, Stoga je napravqen jo{jedan potez u karijeri bilo bi zapravoinezamislivo da nije stvoriove plasti~ne lepotice,koji bi mogao privu}i la i neke neprijateqe.Ipak, treba dobro razne samo devoj~ice ve}i de~ake,i ona bi uskoro misliti pre nego {to seneko odlu~i na potez na police radwi trebaloda do|e kao– tranveuklawawa ove lutke iz ne~ijeg `ivota,jer,ako stit.Nosi}e pseudonim “Blond Dajmond Barbi ni{ta drugo, i ako se u stranu ostave mo`da dol”. Dizajnirao ju je par druge seksualne orineke lepe uspomene iz detiwstva,ova lepojka jentacije Filip i Dejvid Blond (~ije prezime ima svoju cenu. Prva lutka je prodata 1959. ova nova lutka i nosi),a upravo je jedan od tvogodine dodu{e za tri dolara, ali je najvi{a raca,Filip,tranvestit i,kako ka`u svetske nocena dostignuta na aukciji bila je 27.450dolavine,lutka izuzetno podse}a na wega.Ode}a kora za originalnu netaknutu Barbiku iz pomeju }e imati je bqe{tava i provokativna.Mini nute godine.Da sada je,ina~e, prodato vi{e od srebrna haqina,beli krzneni kaput,ve{ta~ke milijardu Barbika u vi{e od 150 zemaqa, a trepavice,visoka metalik {tikla,ogroman prproizvo|a~ “Matel“ tvrdi da se diqem sveta sten,narukvica i nau{nice i jaka {minka bi}e svake sekunde prodaju –tri Barbike! obele`je nove lutke.A proizvo|a~ju je opisao kao “lepu,provokativnu i magi~nu”. n Andrea Jerini}


14

nedeqa9.septembar2012.

dnevnik


SPORT

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

15

KVALIFIKACIJEZASVETSKOPRVENSTVO

Remiipakpomeriorlova [kotska-Srbija0:0

Mihajlovi} o~ekivaopobedu Selektor Srbije Sini{a Mihajlovi} rekao je posle da `ali za pobedom, ali i da je protivnik imao izgledne prilike za pogodak - Nadao sam se da }emo da pobedimo, ali dobar je i nere{en rezultat kad to nismo uspeli. Bilo je i pozitivnih i negativnih stvari u na{oj igri. Imamo za ~im da `alimo, ali je i na{ rival propustio neke izgledne prilike - rekao je Mihajlovi} posle utakmice u Glazgovu. Mihajlovi} je kazao da je nezadovoqan {to su direktne gre{ke wegovih fudbalera stvarale {anse protivni~koj ekipi. - Nezadovoqan sam {to su na{e direktne gre{ke uzrokovale da nas {kotski fudbaleri ugroze. Kada se sve sabere, mogu da budem zadovoqan rezultatom. Ima dosta toga {to }emo sugerisati igra~ima, a posebno je bilo primetno da sporo prenosimo loptu iz veznog reda do napada - kazao je selektor orlova. On je istakao da je primetio strah me|u reprezentativcima Srbije, ali je istakao da je to

normalno po{to je prva utakmica u kvalifikacijama. - Primetio sam i strah me|u igra~ima, ali je prva utakmica kvalifikacija i sve je to normalno. Svesno ulazimo u rizik, igramo s mladim igra~ima kako bismo stvorili tim za budu}nost - istakao je Mihajlovi}. Selektor [kotske bio je vidno razo~aran. - Razo~aran sam {to nismo pobedili, stvorili smo dovoqno prilika za trijumf, ali ih, na nesre}u, nismo iskoristili rekao je Levin. Kapiten [kotske Geri Koldvel ocenio je da je utakmica bila tesna i da su obe ekipe mogle da do|u do pobede. - Utakmica je bila tesna, mogli smo da pobedimo, ali i lako da izgubimo. Ovo je tek po~etak kvalifikacija, dobro smo startovali i sada moramo da nastavimo da gradimo igru. @eleli smo pobedu, ali nam je u pojedinim trenucima falio zavr{ni pas. Moramo sada da se saberemo, po{to ima jo{ mnogo do kraja - kazao je Koldvel.

Karayi}ostajei posleBrazila Kao i najboqi fudbaleri Srbije i prvi ~ovek nacionalnog Fudbalskog saveza sprema se za starta kvalifikacija za SP 2014. Za razliku od igra~a, ve}ini je ovo vatreno kr{tewe kada je u pitawu trka za plasman na Mondijal, Tomislav Karaxi} je pregrmeo dva kvalifikaciona ciklusa, za SP 2006. i SP 2012.

Prvi ~ovek FSS, a uo~i po~etka borbe za mondijalsku vizu, ka`e da je svestan koliko te`ak zadatak o~ekuje selektora Sini{u Mihajlovi}a i wegove izabranike. - Ulazimo u period pravqewa nove reprezentacije i paralelno poku{avamo da napravimo rezultat koji podrazumeva odlazak na Svetsko prvenstvo. Bi}e

lak{e sti}i na Evropsko prvenstvo iz prostog razloga {to }emo za dve godine imati izuzetno dobar tim. Ciq je da imamo ekipu koja }e u slede}im godinama i}i na Svetsko i Evropsko prvenstvo sa vi{e sigurnosti i optimizma”, rekao je Karaxi}. Izostanak Srbije sa SP u Brazilu predsednik FSS bi smatrao neuspehom ali . - Neodlazak na Svetsko prvenstvo jeste neuspeh, ali mi smo jasno rekli, postavili plan da u mandatu od ~etiri godine smatramo uspehom ako odemo na jedno od dva velika takmi~ewa. Ako ne odemo na Svetsko prvenstvo i selektor to smatra svojim neuspehom, to je wegov li~ni ~in . Na pitawe da li to zna~i da ukoliko Srbija ne ode na Svetsko prvenstvo, ne}e podneti ostavku, Karaxi} je rekao: - „To mi ne pada na pamet! Iz prostog razloga {to podnositi ostavku zna~i odustajati od planova i ciqeva - kategori~an je bio Karaxi} koji je jo{ dodao: U~ini}emo sve da imamo stabilan savez kao {to imamo, da napravimo dobru atmosferu, da u te{koj ekonomskoj godini imamo obezbe|ene uslove za `ivot i rad, a rezultati na svim nivoima reprezentativnog fudbala su promenqivi.

HulkzaBrazil, petarda[panije Dok su evropske reprezentacije po~ele, a latinoameri~ke nastavqaju kvalifikacije za SP, Brazil i [panija igraju prijateqske me~eve. Doma}in narednog Mundijala dobio je minimalnim rezultatom Ju`nu Afriku, a strelac je bio novi napada~ Zenita Hulk. Sa druge strane, aktuelni {ampion Evrope i sveta [panija deklasirala je Saudijsku Arabiju sa 5:0. Strelac je bio i povratnik u reprezentaciju David Viqa. Pored wega, mre`u su tresli jo{ Santi Kasorla, ]avi Ernandes, te dvostruki strelac Pedro Rodriges. Viqa je gol postigao iz penala.

GLAZGOV: Stadion „Hempden park”, gledalaca 50.000, sudija: Erikson ([vedska). @uti kartoni: Snodgras ([kotska), a Nastasi} i Ninkovi} (Srbija). [KOTSKA: Mekgregor 7, Haton 6, Dikson 6, Bera 7, Koldvel 6, Adam 7, Morison 6 (Meki), Vebster 6, Miler 6 (Rouz), Snodgras 6 (Forest), Nejsmit 6. SRBIJA: Stojkovi} 7, Ivanovi} 6, Bi{evac 7, Nastasi} 6, Kolarov 7, Mijailovi} 6 (Fejsa 7), Igwovski 7, Ninkovi} 6, To{i} 6, \uri~i} 6 (Leki}), Lazovi} 6 (Tadi}). Reprezentacija Srbije remijem bez golova u Glazgovu je zapo~ela kvalifikacije za Svetsko prven-

GrupaA [kotska-Srbija Vels-Belgija Hrvatska-Makedonija 1.Belgija 2.Hrvatska 3.Srbija 4.[kotska 5.Makedonija 6.Vels

1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1

0:0 0:2 1:0 2:0 1:0 0:0 0:0 0:1 0:2

3 3 1 1 0 0

U slede}em kolu u utorak sastajuse:Srbija-Vels,Belgija-Hrvatska,[kotska-Makedonija. stvo. Podmla|eni sastav orlova solidno se sna{ao u paklu „Hempden parka”, bio je disciplinovan i borben sve vreme, ali i nedovoqno hrabar u ofanzivi da ozbiqnije zapreti [kotima, ~ija fudbalska vrednost svakako nije impresivna. Tra`io je pobedu selektor Mihajlovi}, tvrdio da smo kvalitetniji od rivala, kojem je dodelio ulogu blagog favorita, ali jasno je kao dan da se pod pozitivnim skorom podrazumevao i remi. Dakle, ciq je ostvaren, ali brige ostaju. Otvorena su mnoga pitawa, pre svega kako posti}i pogodak sa deficitom napada~a i ne previ{e kreativnim manevrom. O~igledno, svaki poen u kvalifikacijama mora}e da se zaradi kroz tvrdu borbu uz uslonac na defanzivu koja je trenutno osnovna baza nacionalnog tima. U svakom slu~aju napredak postoji, minimalan, ali i

Duel Milera i Nastasi}a

bitan u procesu smene generacija i formirawa mladog sastava. Najavio je selektor Mihajlovi} odre|ena iznena|ewa u postavi. Povukao je nekoliko zaista neo~ekivanih poteza. Ostavio je na klupi pouzdanog {topera Suboti}a, a {ansu pru`io mladom Nastasi}u, potom raspolo`enog asistenta Tadi}a u holandskoj ligi zamenio je Darko Lazovi}, a jedinog klasi~nog napada~a Leki}a jo{ jedan poletarac \uri~i}. Svoju rolu ispred odbrane dobio je Sr|an Mijailovi}. Po~etak me~a protekao je u znaku Srbije. Imali smo kontrolu lopte, i{ao je pas, stvorena je i prva prilika. U 7. minutu Kolarov je dobro ciqao iz slobodnog udarca, iskosa sa dvadesetak metara, a krajwim naporom je Mekgregor zaustavio loptu. No{eni podr{kom sa tribina [koti su uspeli da se nametnu, budu ofanzivniji i agresivniji. Uostalom, za samo 15 minuta izveli su ~ak pet kornera, posle jednog nastala je ogromna gu`va u na{em kaznenom prostoru, sre}om bez opasnosti po Stojkovi}a. Opet su orlovi ispoqili odavno uo~ene slabosti. Vezni red jeste bio borben i rastr~an, ali ni-

{ta vi{e od toga. Zavr{nog pasa, kreativnosti ili nekog individualnog re{ewa koje bi omogu}ilo da se pribli`imo golu i zapretimo, jednostavno nije bilo. Neopreznost odrbrane [koti nisu iskoristili u 22. minutu. Snodgras je u{ao u {esnaesterac sa desne strane, Stojkovi} je iz duela „jedan na jedan” iza{ao kao pobednik, grudima je ukrotio taj {ut. Atake popularnih „sukwica” bez ve}ih problema smo zaustavqali mada je potom lopta sporo izno{ena u poqe protivnika. Vredan pomena je jo{ samo lukav poku{aj Lazovi}a u 44. minuta, wegov udarac je zavr{io pravo u naru~ju golmana [kota. U nastavku susreta slika na terenu se nije bitnije promenila. Za nijansu je Srbija delovala organizovanije, ~emu je doprineo ulazak Fejse u poluvremenu umesto Mijailovi}a. Opet je na{ tim delovao sporo protiv borbenih [kota, koje je o~igledno i suvi{e respektovao. Uporni Igwovski je poku{ao sa distance (55. minut), potom je jo{ jednom hrabrom intervencijom Stojkovi} sa~uvao mre`u ispred Milera. U fazi napada po~elo je ne{to da se de{ava tek ulaskom Tadi}a, koji je proigrao Ko-

HRVATSKAJEDVAPOBEDILAMAKEDONIJU

[timackritikuje, Rakiti}ba{lo{ Nisu izabranici Igora [timca, selektora Hrvatske, blistali na startu kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2014. Savladali su Makedoniju (1:0) nakon pogotka Nikice Jelavi}a. [timac je tek delimi~no zadovoqan izdawem protiv borbene ekipe koju sa klupe vodi ^edomir Janevski. - Uvek mo`e boqe. Treba uzeti u obzir da smo nakon utakmice protiv [vajcarske na Poqudu imali dosta trauma. ]orluka je bio povre|en, Modri} nije potpuno spreman i trebalo je imati hrabrosti tako u}i u utakmicu. Puno smo razgovarali s igra~ima, zaista im treba skinuti kapu. Rizikovali smo, ali raduje me {to smo bili mirni tokom ~itavog me~a. I reakcije s klupe su bile odli~ne - rekao je [timac. Izdvojio je zamerke u igri svog tima selektor Hrvatske. - Nakon prve ozbiqne akcije Makedonije po~eli smo da

na takti~kim postavkama i da }e oni doneti rezultat u budu}nosti a do tada [timac mora da kritikuje. - Rakiti} je bio indisponiran, od wega o~ekujem puno vi{e. Nismo bili dobri u sredwem delu pa su Makedonci lako dolazili do Momenat s utakmice izme|u Hrvatske i ~istog udarca. Makedonije Suvi{e smo spori pani~imo, ra{irili smo se u u pas-igri, slabo smo se kretali. sredini i tada nismo dobro Nekoliko igra~a je podbacilo, funkcionisali. Da smo imali mislio sam da }e ipak do kraja sre}e u po~etku sve bi bilo poluvremena dati neki impuls, druga~ije. Na to se nadove`e i ali to se nije dogodilo - rezigmalo negativnosti s tribina i niran je [timac ali i sre}an eto. Igra~ima u takvim jer ima koga da pohvali. trenucima treba podr{ka navi- Jelavi} i Manxuki} }e biti ja~a - `ali [timac {to je sta- na{a snaga. Manxo je poginuo na dion Maksimir bio poluprazan. terenu, svaka mu ~ast. @rtvovao Selektor Hrvatske ka`e da je se za ekipu i dozvolio svom sa ekipom, proteklih dana radio cimeru Jelavi}u da bude junak .

BELGIJANCILAKOPOBEDILIVELS

Vilmots:Mo`emopunoboqe Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Mark Vilmots rekao je da je zadovoqan pobedom protoiv Velsa (2:0). - Nije lako pobediti u Kardifu, ovo je prili~no vru} teren i mnogi }e imati problema sa wima. Veoma sam zadovoqan igrom u odbrani, ali nije mi se dopalo {to smo u napadu pokazali mnogo non-

{alancije. To moramo brzo da popravimo i uveren sam da }e sve da bude mnogo boqe ve} na slede}em me~u protiv Hrvatske- poru~io je Vilmots. Vilmots, i pored toga {to je zadovoqan, dodaje da o~ekuje mnogo boqe izdawe svog tima u nastavku kvalifikacija za prvenstvo sveta u Brazilu 2014. godine.

larova, a ovaj topovski raspalio po lopti i zamalo bio neprecizan. Uzvratio je doma}in nekoliko minuta kasnije kada je Nejsmit kraj na{e stati~ne odbrane pro{ao i proma{io zicer. Kako se utakmica bli`ila kraju Srbija je bila ofanzivnija, mada je generalni utisak da su oba tima bila zadovoqna podelom plena. Previ{e rizika u akcijama, posebno na{e ekipe, nije bilo. Sam fini{ me~a doneo je ne{to vi{e uzbu|ewa. Malo zapa`eni To{i} ve{to je u 90. minutu proigrao Tadi}a koji se izborio za prostor i {ut, ali je Mekgregor bio na pravom mestu. U istovetnoj situaciji na{ao se i rezervista Forest u 92. minutu, a ponovo se istakao odli~nom odbranom Stojkovi}. Borbena i ne previ{e zanimqiva i kvalitetna utakmica okon~ana je realnim ishodom. Bod na gostovawu u veoma te{koj i izjedna~enoj grupi je ipak po meri orlova. Mada, uz malo vi{e odva`nost u napadu moglo se i do pobede protiv [kota ~iji je kvalitet objektivno skroman u odnosu na sam evropski vrh. Slede}i ispit orlovi pola`u ve} u utorak u Novom Sadu, kada }e ugostiti Vels. Z.Rangelov KVALIFIKACIJE UAMERICI

Gau~osi re{etaju Sjajno izgleda i mo}no igra reprezentacija Argentine u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje }e se 2014. igrati u Brazilu. Odli~no su uigrani, tehni~ki nadmo}ni u odnosu na rivale, pa nije ni ~udo {to posle sedam kola stoje na ~elu tabele. Gau~osi su u posledwem me~u, gostovali su u Kordobi, savladali Paragvaj (3:1) i to im je ~etvrti trijumf u ju`noameri~kim kvalifikacijama. Golove su prvotimac Barselone Mesi, odnosno Real Madrida Di Marija i Iguain. Kada je kolo kompletirano bilo je jasno da su samo Argentinci slavili na strani, u ostalim me~evima doma}ini su bili uspe{niji. Ju`noameri~ke kvalifikacije za SP 2014, rezultati: Kolumbija - Urugvaj 4:0 (1:0), Ekvador - Bolivija 1:0 (0:0), Argentina - Paragvaj 3:1 (2:1), Peru - Venecuela 2:1 (0:1). Tabela: Argentina 13, ^ile i Ekvador po 12, Urugvaj 11, Kolumbija 10, Venecuela i Peru po 8, Bolivija i Paragvaj po 4. Zanimqivo je bilo i na severu ameri~kog kontinenta, u zoni KONKAKAF (Sredwa i Severna Amerika), tako|e su nastavqene kvalifikacije za SP 2014. Neprijatno su iznenadili fudbaleri SAD, u Kingstonu, su pora`eni su od Jamajke - 1:2.


16

SPORT

nedeqa9.septembar2012.

MLADAREPREZENTACIJANAKORAKODEP

ME\UNARODNAPRIJATEQSKAUTAKMICA

Minimalanporaz Novosa|ana Nant–Vojvodina2:1(2:0) (Specijalnoza„Dnevnik”) NANT: Stadion Be`uri, gledalaca 3.000, sudija: Duamel (Francuska), strelci: Ka-

Igrali su jo{: Sisoko, Keita, Ture, Sangar, Li i Kumar. VOJVODINA: @akula, (Kesi}), Smiqani} (Pavlovi}), Bra-

venstva gostovao u Francuskoj i odigrao prijateqski susret sa ekipom Nanta. Obzirom da je ekipi Vojvodine zbog obaveza prema nacionalnim selekcijama nedostajalo ~ak 13 igra~a, rezul-

DejanKaranjenadvisioigra~eNanta,alijepogodiosvojumre`u

ran (autogol) u 3. i \or|evi} u 40. za Nant, a Bojovi} u 79 . minutu za Vojvodinu. NANT: Riu, \i|i, \ilobi|i, Maduni,Viwu, Ture, Pankrat, Besa, \or|evi}, Deau, Maenga.

nkovi} (Makari}), Karan, Trajkovi}, Radoja, Grin (Ili}), Sekuli} (Ivani}), [kuleti} (Ga}inovi}), Bojovi}, Deleti} (Spremo). Lider srpskog {ampionata ekipa Vojvodine je u pauzi pr-

tat pa i sama igra (drugo poluvreme) bili su sasvim zadovoqavaju}i. Jo{ jednom se potvrdilo da Novosa|ani u svojim redovima imaju sjajne mlade igra~e u

Dobraprovera Hajduk–Borac(BL)0:0 CRVENKA: Stadion „Milorad Xomba“, gledalaca 300, sudija: Simovi} (Lov}enac). HAJDUK: Bra}, Cvetkovi}, Kova~evi}, Bulatovi}, Lali}, Obrovac, Sekuli}, Stojkovi}, Ve se li no vi}, Mi ro sa vqev i Adamovi}. Igrali su jo{: Peri}, Popovi}, ]ovin, Bo{kovi}, Ki{, Vorkapi}, [veqo i Grozdi}. BOR AC: Ko zi}, Ras pu di}, Vasiqevi}, Ba{i}, Trivunovi}, Tenovi}, @i`ovi}, Dugi}, Kruni}, Subi} i Kantar. Igrali su jo{: Mar~eti}, @ari}, Stojni}, Runi}, Pavlovi}, Radulovi} i Dujakovi}. Pauzu u prvenstvu nastalu zbog oba ve za re pre zen ta ci je fudbaleri Hajduka su iskoristi li da kroz me |u na rod nu prijateqsku utakmicu provere spremnost pred nastavak trke

za bodovima. Za protivnika su imali ekipu Borca iz Bawaluke. Ono {to je posebno treba ista}i je da je susret protiv Borca odigran u Crvenki, mestu koje je 1970. godine imalo prvoliga{a i Fudbalski klub Crvenka je svoj prvi prvoliga{ki susret odigrao ba{ protiv Borca, i drugo, u ekipi Hajduka su sa velikim uspehom nastupali kapiten, a posle i direktor Borca Goran \uki}, kao i vihorni napada~, pokojni Sini{a Peuli}. Zbog svega toga susret Hajduka i Borca je budio posebne emocije. No, {to se igre ti~e vrlo malo se moglo videti. Bilo je tek nekoliko pozicija koje su ne{to vi{e obe}avale, a je li proverom zadovoqan {ef stru~nog {taba Hajduka Veli~ko Kaplanovi}?

- Nisam zadovoqan, vi{e sam o~ekivao u segmentu igre koji se zove preuzimawe odgovornosti. Igra~i moraju da shvate da u sva koj po zi ci ji mo ra ju da preuzmu odgovornost. Ako na prijateqskoj utakmici ne preuzimate odgovornost kako }ete to ura di ti u pr ven stve noj. Igra ~i mo ra ju da shva te da ukoliko imaju strah od gre{ke ona }e im se sigurno i dogoditi, dakle mora se raditi na samopouzdawu, podizati ih u toj meri da shvate da mogu. To sam ve} rekao da jedan dobar rezultat, jedna pobeda, }e im vratiti preko potrebno sampouzdawe – ka`e Kaplanovi}. Susret protiv Borca je iskori{}en da se provere igra~i koji su posledwi pristupili Hajduku Obrovac i Stojkovi}. \.Bojani}

mla|im kategorijama koji su potpuno opravdali poverewe trenera Zagor~i}a. Utakmica je po~ela pehom Dejana Karana koji je nespretno startovao na loptu uba~enu iz kornera i neodbrawivim udarcem glavom smestio iza le|a Sr|ana @akule. Sve do 40 minuta i drugog gola srpskog internacionalca Filipa \or|evi}a igra se odvijala uglaavnom oko {esnaesteraca. Ka na rin ci su po ku {a va li uglavnom udrcima sa distance dok Novosa|ani ni jednom isu ozbiqnije ugrozili golmana Riua. Pet minuta pre kraja poluvremena, Nant je duplirao svoju prednost. Filip \or|evi} dobro je ispratio centar{ut sa leve strane i bez problema savladao @akulu. Kako su u drugih 45 minuta, jedan za drugim u igru ulazili mla|i igra~i igra Novosa|ana je bila sve boqa i konkretnija. U 62. minutu Branislav Trajkovi} je dugim pasom uposlio Ivani}a koji je bio br`i od golmana ali nije uspeo da zavr{i akciju kako je `eleo pa je od svega Vojvodina zaradila samo korner. Desetak minuta pre kraja, Vladan Pavlovi} je posle dobrog prodora idealno centrirao, Bojovi} u skoku bio najvi{i. Udarac centarfora Vojvodine golman je u prvi mah odbranio ali je Bojovi} iz otpatka smesto loptu u mre`u. D.^apeqa

Radnik-Dowi Srem1:1(1:0) BIJ EQ IN A: Gradski stadion, gledalaca: 200, sudija: Miri} (Bijeqina). Strelci: Basara u 43. minutu za Radnik, Josimov u 55. minutu za Dowi Srem. @uti kartoni: Basara i Pavi} (Radnik), ^orda{i} (Dowi Srem). RADNIK: Luki}, Zeqkovi}, Jovanovi}, Krsmanovi}, Koji}, Jefti}, Niki}, Mirkovi}, Risti}, Kantar, Basara. Igrali su jo{: Ostoji}, Komlenovi}, ]ulum, Pavi} i Takovac. DOWI SREM: Beli}, Putin~anin, Josimov, Mileki}, Laki}Pe{i}, ^orda{i}, Bukorac, Ko{uti}, To{i}, Jankovi}, Damwanovi}. Igrali su jo{: Star~evi}, Markovi}, Birn, Jovanovi}, Jeli~i}, Uro{evi}, Zeqko, Milosavqevi}, Milutinovi}, Radi{i} i Ristov. Nastavqeno je prijateqstvo dva superliga{a, zapo~eto u Pe}incima pre mesec i po dana. @.Radivojevi}

NOVOSA\ANISPREMAJUZAMKUKRU[EVQANIMA

Hrabronalidera Fudbaleri Novog Sada lo{e su po~eli novu prvoliga{ku sezonu. Izabranici trenera Josifa Ili}a mimo svih o~ekivawa upisali su ~etiri poraza u isto toliko kola i do{li u nezavidnu situaciju. Kanarinci }e prve bodove u sezoni poku{ati da osvoje danas u duelu sa liderom prvenstva i jedinom ekipom koja je stvarila maksimalan u~inak, kru{eva~kim Napretkom. Nakon poraza u U`icu, `uto - plavi su uspeli da poja~aju ekipu, konsoliduju redove {to je rezultovalo pobedom u pretkolu Kupa protiv somborskog Radni~kog (3:0). Plasman me|u 32 ekipe podigao je samopouzdawe Novosa|ana pred dana{wi me~ s liderom. - Kru{evqani su u zamahu, pretenduju da budu prvi na kraju sezone. Imaju tim za Superligu to je sasvim jasno. S druge strane, mi smo jo{ uvek da tako ka`em u nesre|enoj fazi, tra`imo tim i igru. Moram priznati da u

Hrabronalidera-fudbaleriNovogSada

ovom trenutku respektujemo rivala, ali }emo isto tako u~initi sve da osvojimo tri boda. Jednostavno nemamo prava na novi kiks - rekao je Josif Ili}. Drim tim sa Bagdale u Novi Sad sti`e u ulozi izrazitog

Foto:F.[u{wevi}

favorita, a puleni trenera Nenada Milovanovi}a lekcije su po deli li In |i ji, Mlado sti, Mladenovcu i pro{log vikenda Be`aniji. ^arapane predvodi golman Krznari}, tandem golgetera Mirosavqevi} - Gavri},

dnevnik

i tamnoputi Frimpong i Regan. Zanimqivo je da }e Kru{evqani na Detelinari imati protiv sebe i tradiciju. Naime, od kako su napustili elitu, fudbaleri Napretka nisu uspeli da slave protiv Novosa|ana. Pre dve godine oba duela dobili su kanarinci (2:1. 2:0), a u minuloj sezoni bilo je bez pobednika (0:0 i 2:2). - Najgore je kad mora{ da se vadi{ za lo{ start. Poku{a}emo da na|emo motiva i snage da ostvarimo prvu pobedu. Ova utakmica nije prelomna, ali }e ishod biti presudan za daqi tok takmi~ewa. Dobro poznajemo rivala i ste strane nepoznanica nema. Najbitnije je da igra~i sa psiholo{ke strane dobro u|u u me~ i poku{amo da kontroli{emo situaciju. od wih. Kompletni smo. - re~i su trenera kanarinaca Ili}a. Utakmica Novi Sad - Napredak igra se danas od 16.30 ~asova na Detelinari. I.Grubor

Nagrada zaupornost Selektor mlade reprezentacije Srbije Aleksandar Jankvoi} rekao je da je zadovoqan reDanska-Srbija 1:1 mijem sa Danskom u Olborgu u 1:3 S.Irska-Makedonija pretposledwem kolu kvalifi1.Sr b i j a 7 5 2 0 12:3 15 kacija za EP. Orli}i su igrali 7 3 4 0 16:8 13 2.Danska 1:1 sa Danskom, pa pred odlu~uju3.Makdonija 7 3 3 1 13:10 12 }e duele imaju dva boda vi{e od 4.S.Irska 7 1 1 5 5:10 4 te selekcije, a tri od Makedoni5.F.Ostrva 8 0 3 5 3:18 3 je sa kojom igraju u utorak. - Bila je ovo te{ka utakmica u Uposledwemkoluuponedeqak sastaju se: Srbija - Makedonija, kojoj smo `eleli da protiv doDanska-SevernaIrska. bre Danske potvrdimo dobar u~inak u prethodnom periodu. Svesno smo im dopustili da na sredini terena imaju inicijativu, a onda smo uzvratili kroz dve dobre akcije, mada je falila prava zavr{nica. Morali smo da iskoristimo prilike i da smo uspeli posao bi bio veoma olak{an. Dancima je po{lo za rukom da iskoriste na{u nepa`wu AleksandarJankovi} i povedu - rekao je Jankovi}. za upornost prelepim pogotkom Jankovi}evi izabranici su Ninkovi}a. Smatrao sam da nam zaigrali mnogo agresivnije u je potrebna prava reakcija i iznastavku i rezultat se video, a mene su samo poja~ava~e ritam, orli}i su sjajnim golom Ninko- koji nije i{ao na ruku doma}ivi}a do{li do boda. nu. Ovakav ishod nam u potpuno- Dogovor iz svla~ionice smo sti ide na ruku i igra~i su znapreneli na teren. Nismo juri- li da poka`u karakter - nagla{ali bez plana, a nagra|eni smo sio je Jankovi}.

Grupa4

Stankovi}sevratio treninzima Biv{i kapiten reprezentacije Srbije Dejan Stankovi} posle vi{emese~ne pauze zbog operacije Ahilove tetive prikqu~io se saigra~ima na treninzima Intera. Kako prenose italijanski mediji Stankovi} mora da nadoknadi propu{teno, jer nije odradio letwe pripreme i uskoro }e konkurisati sa sastav crno-plavih. Upravo zbog Stankovi}eve duge pauze trener Intera Andrea Strama}oni odlu~io je da Srbin ne bude prijavqen za utakmice u Ligi Evrope protiv Rubina iz Kazawa, Nef~ija i Partizana. Dobra vest za navija~e Intera je i oporavak slovena~kog golmana Samira Handanovi}a i on bi trebalo da ~uva mre`u ve} narednog vikenda kad crno-plavi u tre}em kolu Serije A gostuju Torinu.

Pej~inovi}treneru slomionos I to se de{ava! Nemawa Pej~inovi} razbio je nos svom treneru Kodu Puel, strategu Nice! Nije po sredi nikakav incident, status na{eg internacionalca nije ugro`en u francuskom timu. Radi se o tome da je Pej~inovi} na treningu, u poku{aju da glavom udari loptu, doka~io i trenera koji je aktivno u~estvovao u akciji. Naime, Klod Puel, svojevremeno prvi strateg Monaka, Lila i Liona, vodi da bude na terenu, da iz blizine prati akcije svojih fudbalera. Posle bliskog susreta sa Paj~inovi}em mo`da }e razmisliti o tome da promeni navike. Ekipa je ostala na terenu

da zavr{i trening a trener Puel oti{ao je u bolnicu da proveri te`inu povrede. - Puel je hteo da dohvati visoku loptu, ali je i Pej~inovi} krenuo na istu. Ipak, trener je bio uspe{niji. Dodu{e, niko nije o~ekivao da to uradi nosem - {alio se na ra~un stratega Nice, wegov prvi pomo}nik. Nemawa Pej~inovi} je pre dve godine stigao u Nicu, do 2010. nosio je dres Herte. U Bundes ligu stigao je iz Crvene zvezde u kojoj je igrao jednu sezonu. Pej~inovi} (24) je odigrao i jedan me~ za seniorsku reprezentaciju Srbije (2008).

DANASNAFUDBALSKIMTERENIMA Prva liga Srbija - NOVI SAD: Novi Sad - Napredak, IN\IJA: In|ija - Radni~ki (NP), LAZAREVAC: Kolubara - Teleoptik, ^A^AK: Borac - Banat, BEOGRAD: Vo`dovac - Proleter, LU^ANI: Mladost - Sloga, MLADENOVAC: Mladenovac Metalac, BEOGRAD: Be`anija ^ukari~ki, ZAJE^AR: Timok Jedinstvo Putevi. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. SrpskaligaVojvodina- BEO^IN: Cement - Dolina, STARI BANOVCI: Dunav - Radni~ki (SM), BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Senta, TEERIN: Sloga - Dinamo, PALI]: Pali} - Radni~ki (S), [ID: Radni~ki Mladost (BJ), SREMSKA MITROVICA: Srem - Tekstilac, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Jedinstvo (SP). Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. Vojvo|anska liga Istok STAR^EVO: Borac - Kikinda (16.30). Utakmica po~iwe u 16.30 ~asova.

Vojvo|anskaligaZapad- NOVI SAD: Indeks - Crvenka (10 ~asova) NOVI BANOVCI: Omladinac - Mladost (T), MLADENOVO: Budu}nost - Hajduk (B). Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova. Podru~na liga Novog Sada RUMENKA: Jedinstvo - Borac ([), BA^KA PALANKA: Stari Grad - TSK, GAJDOBRA: Hercegovac - Vrbas, PETROVARADIN: Petrovaradin - Sutjeska, \UR\EVO: Ba~ka 1923 Omladinac, BA^KO GRADI[TE: Vojvodina - Veternik, ZMAJEVO: Obili} - Tvr|ava. Utakmice po~iwu u 17 ~asova. Gradska liga Novog Sada SUSEK: Susek - Fru{kogorski partizan, KISA^: Tatra Ba~ka, SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Vinogradar, RAKOVAC: Borac - Sirig, ^ENEJ: ^enej - @elezni~ar, BANO[TOR: Proleter Sremac. Utakmice po~iwu u 16.30 ~asova.


SPORT

dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

17

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

NovabrukauTalinu Estonija - Srbija 88:81 (16:22, 25:21, 22:20, 23:18) TAL IN: Grad ska ha la, gldal ca 4.800, su di je: Bar de ra (Francuska), Siritsa (Be lo ru si ja), Ro dri gez (Ne ma~ka). ESTONIJA: T. Sok, G. Dorbek 7, Sage , Talts 8, Arbet 17, S. Sok 8, Vene 15, Ehfus, Kangur 19, Halik 14, M. Dorbek, Radik.

tawe plasman na {ampionat Evrope. Srbija sada u A grupi ima pet pobeda i ~etiri poraza, ba{ kao i Estonija. Estonci u po sled woj run di do ~e ku ju Island i Srbiji je potrebna pobeda nad Izrealom sa 19 poena razlike jer ako Estonija pobedi Island napravi}e se trougao i Srbiji je potrebna

imao je 20 poena i devet skokova, po 16 poena ubacili su Tepi} i Teodosi}, a 11 Bjelica. Srbija je duel u Talinu po~ela u petorci Teodosi}, Tepi}, Bjelica, Savanovi}, Krsti}. Odli~no je me~ otvorio Nemawa Bjelica koji je pogodio dve trojke bez proma{aja u prvih pet minuta. Na{a selekcija ponovo je imala nekoliko

Krsti}a na parket. Ulaskom kapitena vratila se i igra u odbrani na{e reprezentacije, u narednih nekoliko minuta uzvratili smo serijom 12-2 i vratili sigurnu prednost. Me-

A grupa Island - Crna Gora Estonija - Srbija Izrael - Slova~ka 1. Crna Gora 2. Izrael 3. Srbija 4. Estonija 5. Island 6. Slova~ka

MomenatsutakmiceuTalinu

SRBIJA: Teodosi} 16, Tepi} 16, Ra{i}, Bjelica 11, Savanovi} 6, Krsti} 19, An|u{i}, Erceg 7, Ma~van, Nedovi} 3, [timac 2. Ko{arka{ka reprezentacija Srbije nastavila je sa bledim izdawima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Srbija je u devetom kolu pora`ena u Talinu od Estonije sa 88:81 (16:22, 25:21, 22:20, 23:18), pa je sada ozbiqno dovela u pi-

ubedqiva pobeda Izraelcima da bi imala ve}i ko{ koli~nik od Izraela. Na utakmici u Talinu na{a selekcija je jo{ jednom ispoqila sve slabosti koje je pokazala tokom ovih kvalifikacija. Raspolo`eni doma}in je sve to iskoristio i na kraju sasvim zaslu`eno slavio podsetiv{i tako na pobedu i remi fudbalera protiv Srbije pre dve go di ne. Ne nad Kr sti}

propusta u odbrani, ali i pored toga je kontrolisala rezultat. Nenad Krsti} je bio odli~an u prvih deset minuta sa osam poena i pet skokova pa je Srbija imala 22:16 nakon prvog kvartala. Druga ~etvrtina po~ela je veoma lo{e za na{ tim. Estonci su u prva ~etiri minuta napravili seriju 9-1, pre{li su u vo|stvo (25:23), pa je Ivkovi} morao da reaguje i vrati

9 9 9 9 9 9

9 6 5 5 1 1

0 3 4 4 8 8

92:101 88:81 106:73 734:649 794:668 763:654 688:703 685:840 656:806

18 15 14 14 10 10

|utim, doma}in je bio veoma raspolo`en za {ut, po~eli su igra~i Estonije da poga|aju trojke i iz veoma te{kih pozicija, i to ih je odr`avalo u igri. Prvo poluvreme zavr{eno je novom serijom doma}ina, ovoga puta postigli su pet vezanih poena i nakon 20 minuta Srbija je imala samo dva poena vi{ka (43:41). Mu~ewe na{e reprezentacije nastavilo se i u tre}oj ~etvrtini. Nikako na{i ko{arka{i nisu mogli da pove`u nekoliko minuta dobre igre. Uz to, Estonci su se razigrali, poga|ali su i nerezonske {uteve, pa je rezultat bio izjedna~en. U celoj tre}oj ~etvrtini nijedan tim nije imao prednost ve}u od dva poena, pa je pred posledwih deset minuta bilo nere{eno – 63:63. U posledwih deset minuta igra Srbije potpuno se raspala. Raspolo`eni Estonci raspucali su se, napravili neverovatnu seriju 10-0 i tri i po minuta pre kraja imali su velikih 78:68. Do kraja utakmice poku{ali su na{i ko{arka{i da se vrate, ali nisu uspeli i za tri dana }e u Pioniru protiv Izraela imati pred sobom veliki imperativ morawa jer u slu~aju poraza ostaju bez plasmana na Evropsko prvenstvo.

KVALIFIKACIJE ZA VELIKU NAGRADU ITALIJE

Hamiltonnajbr`i, Alonsotekdeseti Vo za~ Me kla re na i zavr{ili trku na istim po- je ove sezone i bio je samo dve Luis Hamilton na}i zicijama. To je dobra vest za i po desetinke iza Hamiltona. }e se na pol poziciji wih dvojicu, po{to su u Mon- Odmah iza wega bio je Pol di na 13. trci ovogodici posledwih godina slavili Resta u bolidu Fors Indije, {weg {ampionata Formule 1, uglavnom voza~i koji su star- ali }e on posle kazne zbog Velikoj nagradi Italije. tovali iz prvog reda, posebno promene mewa~ke kutije zauBritanac je do 23. pol pozi- sa pol pozicije. Za Alonsa je zeti deveto mesto na startu. cije u karijeri do{ao u vreme- lo{a vest {to startuje kao de- ^etvrti }e tako biti sedmonu od 1:24.010 minuta na legen- seti, bar {to se ti~e pobede, struki svetski {ampion Midarnoj Monci, sa jednom dese- po{to je 1971. godine posled- hael [umaher, a sledi}e ga tinkom prednosti u odnosu na timskog kolegu Xensona Batona. Tre}i na startu bi}e Felipe Masa u Ferariju, koji je priredio mo`da i najve}e iznena|ewe kvalifikacija. Kvalifikacije u Monci odlu~ene su u posledwim trenucima, a iako se o~ekivao duel Hamiltona i vode}eg u plasmanu Fer nan da Alon sa u samom fini{u, on je izostao. Upravo [panac je bio najbr`i u prva dva dela, ali je voza~ Meklarena stalno bio veoma blizu, da bi kada je bilo naj va `ni je do mi nant no do{ao do pol pozicije, svoje ~etvrte ove sezone. Umesto Alonsa, koji je Baton,HemiltoniMasaposlekvalifikacijauMonci na po ~et ku po sled weg kruga napravio gre{ku koja ga wi put neko trijumfovao na bra ni lac ti tu le Se ba sti jan je mnogo ko{tala i zauzeo tek legendarnoj stazi posle star- Fetel, timski kolega Niko deseto mesto, Hamiltona je us- ta sa desete pozicije. Tada je Rozberg, Kimi Raikonen u Lopeo da iza zo ve sa mo Ba ton. prvi kroz ciq pro{ao Piter tusu i voza~ Zaubera Kamui Ipak, iako u tome nije uspeo, Ge tin, a ta tr ka osta la je Kobaja{i. wih dvojica su osigurali prvi upam}ena po najmawoj razlici Pr vi deo kva li fi ka ci ja startni red za Meklaren prvi izme|u prve trojice, po{to ih najlo{ije je po~eo za voza~a put posle pet godina, kada su je delila jedna desetinka. Fors Indije Nika Hilkenberkao prvi i drugi startovali Za razliku od Alonsa, Masa ga, koji se zaustavio na stazi. Alonso i Hamilton, a kasnije je imao najboqe kvalifikaciMladi Nemac je pro{le nede-

qe, na stazi „Spa Frankor{amp“, imao najboqu trku karijere po{to je kao ~etvrti pro{ao kroz ciq, a u Monci }e se na}i u posledwem startnom re du. Uz eli mi na ci ju Hilkenberga nije bilo nikakvih iznena|ewa u prvom delu, pa su tada kvalifikacije zavr {i li vo za ~i Ka ter he ma, Marusje i Hispanije. Od 18. do 23. mesta tako su se na{li Heiki Kovalainen, Vitalij Petrov, Timo Glok, [arl Pik, Narijan Kartikejan i Pedro de la Rosa, koji }e na legendarnoj stazi voziti 100. trku u karijeri. U drugom delu najve}e iznena|ewe bilo je to {to su kva li fi ka ci je zavr{ene za drugog voza~a Red Bula Marka Vebera, koji je imao 11. vreme. Odmah iza wega bio je Pastor Maldonado u Vi li jam su, ali }e on zbog kazni koje je dobio po sle Ve li ke na gra de Belgije biti tek 22. na startu. To zna~i da }e se voza~i koji su bili iza wega u tom delu napredovati za jedno mesto na startu, a to su bili Serhio Peres u Zauberu, voza~ ekipe Toro Roso Danijel Rikardo, @erom d’Ambrozio, koji u Lotusu mewa suspendovanog Roma na Gro `a na, i @an-Erik Verw u drugom bolidu ekipe Toro Roso. Velika nagrada Italiji u Monci vozi se od 14 sati.

PARAOLIMPIJSKE IGRE U LONDONU

Stonoteniserke ~etvrte Na{a `enska reprezentacija u stonom tenisu na paraolimpijskim igrama u Londonu osvojila je ~etvrto mestu. U borbi za bronzu reprezntativke Srbije pora`ene su od Ju`ne Koreje s 3:1. U prvom me~u Mon Sung je savladala Nadu Mati} se 11:4, 11:13, 11:2, 11:5, potom je Jung

Jong savladala Borislavu Peri} Rankovi} s 11:13, 11:6, 11:4, 11:9, Tra~ak nade se pojavio kada je Borislavu Peri} Rankovi} ponbedila Mon Sung s 11:9, 5:11, 11:9, 12.10. Me|utim, u ~etvrtom me~u Jung Jong je bila boqa od Nade Mati} - 15:17, 15:13, 11:9. 11:7.

Mitrovi}peti ubacawukopqa Srpski atleti~ar Dra`enko Mitrovi} zauzeo je peto mesto u bacawu kopqa na Paraolimpijskim igrama u Londonu. Mitrovi} je u petoj seriji bacio najboqi hitac od 24,34 metra. Srpski atleti~ar je ranije osvojio osmo mesto u bacawu kugle, a zatim srebrnu medaqu u bacawu diska. U bacawu kopqa zlatnu medaqu osvojio je Luis Alberto Feliks Sepeda iz Meksika hicem od 28,07 metara, srebrnu Aleksej Kuzwecov iz Rusije, koji je imao rezultat od 27,87 metara, a bronzanu Manolis Stefanudakis iz Gr~ke hicem od 27,37 metara.

Fenomenalna EsterFerher Holan|anka Ester Fer her si gur no je jedna od najve}ih heroina u istoriji paraolimpizma. Ona je u Londonu osvojila zlato u tenisu u kolicima, pobediv{i zemqa-

prethodnih pet me~eva sa Ferher ove godine ukupno je osvojila jedan set, a u Londonu je najdaqe stigla napraviv{i brejk sredinom drugog seta, da smawi na 4:2. Sve je bilo gotovo posle 59 minuta.

EsterFerher

kiwu Anik van Kot u dva seta – 6:0, 6:3. Verher je tako osvojila ~etvrto uzastopno paraolimpijsko zlato, ali je wen niz pobeda jo{ fascinantniji od toga – Ferher je u Londonu produ`ila niz uzastopnih trijumfa na 470 me~eva! Posledwi poraz do`ivela je jo{ 2003. Sam me~ nije doneo nikakvu neizvesnost jo{ od kada je Ferher u prvom gemu napravila brejk bez izgubqenog poena. Van Kot, kojoj je ovo bilo prvo paraolimpijsko finale, u

Holandija vlada tenisom u kolicima, sve tri medaqe u singlu pripale su wima (Jiske Grifiun osvojila bronzu), a u finalu dubla sastaju se dva wihova para – Ferher igra sa Marjolein Beus protiv srebrne i bronzane iz singla. Od po~etka karijere, 1999. godine, Ferher je osvojila ukupno 42 gren slema i 22 finalna mastersa (ukupno, u singlu i dublu). Od 2002. je na gren slemovima ukupno izgubila ~etiri me~a, tri u finalima i jedno polufinale, dok u singlu nisu pora`eni.


18

sport

nedeqa9.septembar2012.

KVALIFIKACIJEZALIGU[AMPIONA

OLIMPIJADAUISTANBULU

Korak do elite

Pobeda i remi UIstanbulujeodi- grano 10. kolo [ahovske olimpijade. Na{i predstavnici zavr{avaju u stilu rezultata posledwihkola.Pobeduna{ojmu{koj ekipiprotiv[vajcaracadoneo je Nikola Sedlak, ina~e, uz Marku{a, najuspe{niji na{ igra~, a `ene su napravile jo{ jedanmr{aviremisaKolumbijkama.Nata{aseodmorilaipobedila,aManakova,sjajnauprvompoluvremenu,nemo`esevi{e prepoznati - izgubila. Sledi dan odmora a posledwe kolo igraseunedequ. Eventualnim pobedama na kraju mo`emo se nadati da }e plasmanom barem potvrditi prose~an rejting i turnirski broj.Uvrhuobegrupejeneizvesnoko}eosvojitimedaqeiako suRusiiKinezifavoriti. Va`niji rezultati: Kina – SAD2,5:1,5,Argentina–Rusija 1,5:2,5, Jermenija – Holandija 3:1, Azerbejxan – Ukrajina 1,5:2,5,^e{ka–Poqska1:3,Ma|arska – Danska 4:0, Nema~ka – Belorusija 2,5:1,5, Filipini – Vijetnam2:2,Indija–Kuba2:2, Izrael-Gruzija2:2,Uzbekistan –Bugarska3:1,Rumunija–Francuska 2,5:1,5, Gr~ka – [panija 2:2, Slovenija – Hrvatska 2,5:1,5, Venecuela – Moldavija 2:2, Srbija – [vajcarska 2,5:1,5 (Ivani{evi} (2645) - Peletje

Partizan-Porto27:25(14:13)

NikolaSedlak

(2595) remi, Marku{ (2599) – Galager (2513) remi, Sedlak (2549)-Kurman(2469)1:0,Popovi} (2579) – Hug (2469) remi), itd.Plasman:1-3.Kina,Jermenija,Rusija17,4.Ukrajina16,58. Ma|arska, SAD, Nema~ka, Poqska15,9-15.Argebtina,Uzbekistan, Filipini, Rumunija, Holandija,Slovenija,Vijetnam 14,itd.27.Srbija13bodova.Narednisusret:[panija–Srbija. @enska selekcija. Va`niji rezultati: Kina - Kazakhstan 2:2, Jermenija – Rusija 0,5:3,5, Ukrajina–Poqska2,5:1,5,Azerbejxan – Francuska 1,5:2,5, Indija – Izael 3,5:0,5, Nema~ka – [panija 3:1, Uzbekistan – Ita-

lija 2:2, Mongolija – SAD 2:2, Ma|arska – Bugarska 1:3, Rumunija - Holandija 3,5:0,5, Iran – Austrija3,5:0,5,Gruzija–Vijetnam 2,5:1,5, Turska – Gr~ka 2:2, Srbija - Kolumbija 2:2 (Bojkovi} (2392) - Salazar (2228) 1:0, Manakova–B.Franko0:1,Stojanovi} (2277) – I. Franko (2253) remi, Raki} (2300) - ^irivi (2212) remi), itd. Plasman: 1-2. Kina, Rusija 17, 3. Ukrajina16,4-7.Francuska,Kazahstan, Nema~ka, Indija 15, 814. Poqska, Bugarska, Jermenija, Uzbekistan, Rumunija, Peru 14, itd. 25. Srbija 12 bodova. U posledwemkoluparjeAustrija –Srbija. B.Dankovi}

OBAVQEN@REBZALENEVROLIGU

Partizan na Galatu, Vo{a s Barselonetom Vaterpolisti Partizana,ZvezdeiVojvodine saznali imena protivnika u LEN Evroligizasezonu2012/13.Crno-beliprotivSegedaiGalatasaraja, crveno-beli na Jug i Olimpijakos. Vojvodina protiv Barselonete. Evropski vaterpolo po~iwe `ivot bez Pro Reka, iznenadno uga{enog {ampiona Starog kontinenta. Prvak Srbije Partizan, {ampion Evrope za pretpro{lusezonu,igra}eunarednomciklusuEvroligeuGrupi D, protiv ma|arskog Segeda, nema~kog[pandaua,turskogGalatasaraja i ekipe koja stigne iz kvalifikacija. Posebno }e biti zanimqivi dueli crno-belih sa turskim predstavnikom, kojiseovogletapoja~aoreprezentativcem Srbije SlobodanomNiki}em.

Onjeve}bio„vi|en”uCrvenoj zvezdi, u koju su u proteklih mesecdanastigliAndrijaPrlainovi}, Nikola Ra|en, Denis [efik,BorisVapenski,Du{ko Pijetlovi}... Oja~ani vice{ampion Srbije igra}e protiv hrvatskog Juga, gr~kog Olimpijakosa, francuskogMonpeqeaijo{jednogkvalifikanta. Novosadska Vojvodina, polufinalista pro{logodi{weg doma}eg plej-ofa, igra}e u Grupi C,protivBre{e,SintezeizKazawaiBarselonetom. Uo~i `reba nastup su otkazali ma|arski Va{a{ i ruski [turm.Sobziromnatodasuranije, pored Pro Reka, odustali crnogorskikluboviidvahrvatska-PrimorjeiMladost,postalo je jasno da u slede}em izdawu Evroligene}ebitinijednogu~esnikaposledwegFajnalfora.

OTVORENOPRVENSTVOAMERIKE

Bra}i Brajan trofej i rekord Bra}a Bob i Majk Brajan,osvojilisutitulunaUSopenuukonkurenciji dublova, po{to suufinalusavladaliIndijcaLeanderaPaesai^ehaRadeka[tepaneka. Bra}a Brajan, najboqi dubluistorijitenisa,susavladali indijsko-~e{ku kombinaciju rezultatom6:3,6:4.Ovoje~etvrti trijumfAmerikanacanagrensle-

dnevnik

muuWujorku,po{tosugaprethodnoosvajali2005,2008i2010.godine.Onisudo{lido12.grenslem titule u karijeri, ~ime su preteklilegendarnogMarkaVudforda iTodaVudbrixa,kojiimaju11. Bra}aBrajansudosadapetputa osvajali Australijan open (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), jednom Rolan Garos (2003) i dva puta Vimbldon(2006,2011).

Takmi~ewe}epo~eti26.septembra, a jedan od derbija kola bi}eodigranuBeogradu,gdeJug gostujeCrvenojzvezdi. Ostali u~esnici Lige {ampionabi}epoznatiposledodatnihkvalifikacija,kojeseigraju od 14. do 16. septembra u dve grupe. Grupa A: Eger, Spartak Volgograd, Vuqagmeni, Hanover, [urman i prvoplasirani iz kvalifikacionegrupeA. Grupa B: Jug, Olimpijakos, Crvenazvezda,Monpeqe,drugoplasirani iz kvalifikacione GrupeB. Grupa C: Bre{a, Vojvodina, Sintez Kazaw, Barseloneta i prvoplasiraniizkvalifikacioneGrupeB. Grupa D: Seged, Partizan, [pandau 04, Galatasaraj i drugoplasirani iz kvalifikacioneGrupeA.

BEOGRAD: Hala Bawica, gledalaca 1.500, sudije: Hansen i Jeding (Danska). Sedmerci: Partizan 2 (1), Porto 4 (3), iskqu~ewa: Partizan 14, a Porto 10 minuta. Crveni karton:Rozariou27.minutu(Porto). PARTIZAN:Vasi}(4odbrane), Milo{evi} 3, V. Ili} 1, Me{ter, Radanovi}, Pavlovi} 1,Maksi}3,@ujovi}1,Radovanovi} (14 odbrana), Kajgani}, Radivojevi}, Ili} 2, Kostadinovi}6,Ivo{evi}4,Mitrovi} 5,Marseni}1. PORTO: Bravo (3 odbrane), Ramos,Duarte3,Fera`4,Mota 3,Alve{,Spinola4,Amador2, Laurentino (5 odbrana), Roha, Moreira 7, Elija{ 1, Rola, Dive{1,Rozario. Rukometa{i Partizana savladalisuPorto(27:25)inalaze se na korak od plasmana za Ligu {ampiona. Portugalci su sepredstavilikaotvrdprotivnik, ali su crno-beli velikom borbeno{}uuspeliusamomfini{udaobezbedetrijuf.Izjedna~ena utakmica u prvom polu-

MomenatsutakmicePartizan-Porto

vremenu u kome je Partizan do{ao do prednosti (14:13). Po~etkom drugog poluvremena Partizan vrlo brzo dolazi do prednostiod(19:15),aliuporni Portugalci uspevli su do 50. minutadapreokrenurezultati povedu sa jednim golom razlike (24:23).

TRINAESTIMEMORIJALNITURNIR„SLOBODAN^ILEMI[KOVI]”

Vojvodina osmi put

Urukometa{imaVojvodinepo{lo je za rukom da osmi put, ~etvrtizaredom,podignupeharnamewenpobednikutradicionalnog 13.memorijalnogturnira„Slobodan^ileMi{kovi}”.Ovogaputa Novosa|anasuufinalupobedili zrewaninski Proleter 26:19. Odbranom trofeja izabranici \or|a ]irkovi}a opravdali su epitet najkvalitetnije ekipe na Memorijalu,atimesunagovestilida su najozbiqniji protiv kandidat beogradskomPartizanuza{ampionskutitulu.

akolektivnoisna`nouodbrani. ZarazlikuodwihNovosa|anisu imaliizuzetnoraspolo`enogVuka{inaStojanovi}a,kojijezaprvih 30 minuta imao stopostotan u~inak(9/9).UposledwadvaminutaprvogpoluvremenaVojvodinaje stekla dva gola vi{ka i rastere}enooti{lanaodmor. U nastavku susreta novosadski crveno-belisunastavilidapove}avajuprednost.PoredStojanovi}a vi{i nivo igre pokazao je i golmanStankoAbaxi},{toseodraziloinarezultatskuprednost.

FINALE

Vojvodina-ProleterAgro`iv26:19(14:12) CRVENKA: Sportskahala„Slobodan^ileMi{kovi}”,gledalaca300,sudije:Alimpi}iCrwanski(Ba~kaPalanka).Sedmerci:Vojvodina4(4),Proleter6(2),iskqu~ewa:Vojvodina4,Proleter16minuta. VOJVODINA: B.Radi{i},Popov,M.Radi{i},Bari{i},Veselinov1,Stjepanovi}4,Abaxi}(11odbrana,2sedmerca),Stojanovi}11(4),L.Arseni}(1odbrane),^upkovi}3,Jo{i}2,Marijanac3,Milo{evi},Mitrovi}1,Stankovi}1,]u}uz. PROLETERAGRO@IV: Ili}(8odbrana),Momirov,Trnini} 2,M.Kne`evi}1,V.Kne`evi}1,Bjelica1,Kova~evi}2(1),^agaq,Lojani~i}3,Stojilkovi}(1odbrane),Kostelac2(1),Doko2, Ga}inovi},S.Dimitri}3,Davidovi}1,Gojkovi}1. ME^ZATRE]EMESTO

CrvenkaJafa-Jugovi}Unimet25:30(12:18) KVALIFIKACIJE ZASP2014. GrupaA Hrvatska-Makedonija Vels-Belgija

1:0 0:2

GrupaB Malta-Jermenija Bugarska-Italija

0:1 2:2

GrupaC Kazahstan-R.Irska Nema~ka-FarskaOstrva

1:2 3:0

GrupaD Estonija-Rumunija Andora-Ma|arska Holandija-Turska

0:2 0:5 2:0

GrupaE Albanija-Kipar Slovenija-[vajcarska Island-Norve{ka

3:1 0:2 2:0

GrupaF Rusija-S.Irska Azerbejyan-Izrael Luksemburg-Portugal

2:0 1:1 1:2

GrupaG

Azarenka pobedila [arapovu

Lihten{tajn-BiH Litvanija-Slova~ka Letonija-Gr~ka

MalojebiloonihkojisuverovalidaSaraEranimo`edaiznenadiSerenuVilijamsupolufinaluOtvorenogprvenstvaAmerike. Trostruka {ampionka US Opena deklasirala je Italijanku u dva seta(6:1,6:2).Biojetosamolak{itreningsna`neAmerikanke. U drugom polufinalu Viktorija Azarenka je savladala Mariju [arapovu.Ruskiwajenakonprvogsetabilabli`apobedi,aliprvateniserkanaVTAlistinapravilajepreokret(3:6,6:2,6:4).

CrnaGora-Poqska Moldavija-Engleska

1:8 1:1 1:2

GrupaH 2:2 0:5

GrupaI Gruzija-Belorusija Finska-Francuska

1:0 0:1

Me|utim,zahvaquju}iodli~nim odbranama mladog golmana Radovanovi}a i odli~ne realizacije iskusnog Uro{a Mitrovi}a crno-beli su ponovo do{lieuminimalnovo|stvokoje suuneizvesnojzavr{nicisa~uvaliiobezbediliplasmanufinale. S.Anti}

CRVENKA: Sportskahala„Slobodan^ileMi{kovi}”,gledalaca 100, sudije: Adamovi} (Crvenka) i Miskin (Sombor). Sedmerci: Crvenka 2 (2), Jugovi} 6 (3), iskqu~ewa: Crvenka 2, Jugovi}6minuta. CRVENKAJAFA: Vitas(9odbrana,2sedmerca),N.Ra~i}(7 odbrane),Miri},Perovi}7(1),Nikoli}1,Slavuqica,Egi}1 (1),V.Ra~i}1,Radowi}3,Sunajko,@egarac5,Gugleta4,Pu{ica,Gruji~i}3,Tunguz,Ivi}. JUGOVI]UNIMET: Perovi}(14odbrana),Dobrijevi},Vrgovi}2,Vasi}8,Belo{,Kankara{3,Radakovi}5(2),Ili},Vugdragovi}3,Travar,Krsman~i},Milosavqev(1odbrana),Suxum 4(1),Vu~i}evi}1,Stejin2,Joki},Vukovqak2. Iako ~lan Prve lige, Zrewaninci su se pokazali kao tvrd orahzaNovosa|anesvedo28.minuta, Zrewaninci su vodili potpunoizjedna~enuborbu(12:12),pozicionosudobroigraliunapadu,

Novosa|anisuod36.minutaostali bez Qubomira Jo{i}a (povrediosko~nizglob),aupolufinalu prvogdanaostalisuibezusluga MiqanaPu{ice(lateralniligament).Tojebilaprilikadatre-

Radowi}najboqi sredwibek Doma}in i organizator „^iletovog memorijala” proglasio je Ogwena Radowi}a iz Crvenke za najboqegsredwegbeka,napoziciji na kojoj je igrao pokojni SlobodanMi{kovi}. ner]irkovi}{ansupru`iigra~imasamawomminuta`om,aoni sumisvojomigromianga`ovano{}u vratili na najboqi na~in, gde se posebno isticao levoruki Neven Stjepanovi}. U redovima Zrewaninacaudrugompoluvremenusjajnupartijupru`iojemladi golman dvadestogodi{wi @ivojin Ili}, koji je u vi{e navrata mamioaplauzeprisutnepublike. Uutakmicizatre}emestoslavilisurukometa{iJugovi}a,kojisubezve}ihpote{ko}asavladali doma}ina, ekipu Crvenke (30:25).Ka}anisuod7.do13.minuta stekli prednost od pet golova kojusuodr`avalisvedokrajasusreta. Golman Bojan Perovi} ponovojeimaosvojdan,dokjeMarko Vasi} potvrdio da stasava u sve boqegigra~aida}epredstavqati va`an {raf u postavci igre koju sprema trener Svetozar Jovovi}. Trener doma}ih Igor Desnica poku{avao je da prona|e postavu kojom bi poremetio ritam Ka}ana.Me|utim,osimindividualnih kvalitetamladihigra~aPerovi}a, @egarca, Guglete, Radowi}a, teiskusnogVitasa,kojisusvremena na vreme dolazili do izra`aja, Crven~ani nisu ozbiqnije ugrozili svog rivala. Na osnovu onoga {to su prikazali rukometa{iCrvenkeuprotekladvadana tokom generalne probe pred po~etka sezone, stekao se utisak da ovaj mladi sastav o~ekuje jo{ jedna gr~evita borba za o~uvawe elitnogstatusa. J.Gali}iT.Jovovi}

PRIJATEQSKAUTAKMICA

In|ijke ipak ja~e Temerin-@elezni~ar19:27(9:13) TEMERIN: DvoranaJKPTemerin,gledalaca:100,sudije:LabusiMili}ev(^urug),sedmerci:Temerin6(4),@elezni~ar3(3),iskqu~ewa: Temerin4,@elezni~ar10minuta. TEMERIN: Ivanov (7 odbrana), Mari~i} 2, Ember,Drugovi}3(2),Vukovi},Nikoli}6(2), Ember, Blanu{a 1, Te{anovi} 1, Jankovi}, Pani}(3odbrane),Kremenovi},Tepi},Laki},Miku{ak,Mora~a2,Lisica,Pavlov4. @ELEZNI^AR:Jezdi}(10odbrana),\or|evi}1,Orlovi}1,Popovi}4,Predojevi}1,Mili}1,\urovi}1,Petrovi}5,^ampa4(1),Jezdimirovi}4(1),Rupi}2,Jankovi}(6odbrana,sed-

merac),Stameni},Cveti},Stani}3(1),Miti}. PoslepobedeuAdi,protivprvoliga{aHalasJo`efa(30:29),mlada~etatreneraMilana Vje{tice,pru`ilajedobarotporsuperliga{u izIn|ije. LavovskisuseborileTemerinke,predvo|ene kapitenomNikoletomNikoli},isvedosredinedrugogpoluvremenapratileritamdalekoiskusnijih go{}i. Od 45. minuta, voda je krenula na vodenicu @elezni~ara, u ~ijim redovima je bekJovanaPetrovi}imalanajboqirealizatorskiu~inak. M.Meni}anin


Novosadska nedeqa9.septembar2012.

hronika

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DAnASugrADu BIoSKopI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Totalni opoziv” (20.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14, 14.30, 14.45, 15.45, 16.15, 16.30, 18.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.35), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 20.30, 22.30), „Vanzemaqci u kom{iluku” (18.10, 22.20), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” ( 20.05, 22.35), „Hrabra Merida” (14.10, 16.10, 18), „Za~in za brak” (20.20, 22.20).

V remeploV

Za devojke iskqu~ivo internat U „Jugoslovenskom dnevniku” koji je izlazio u Novom Sadu od 1930. do 1935. godine objavqen je 9. septembra 1934. ~lanak o neo~ekivanoj novini u doma}em prosvetnom `ivotu: od po~etka teku}e {kolske godine u~enice `enske u~iteqske {kole mora}e da stanuju u {kolskom internatu, ine~e dobro opremqenom.

Direktor {kole je tvrdio da su roditeqi saglasni sa ovom odlukom, koja je ~ak i predvi|ena zakonom o {kolstvu, jer }e se wihove k}eri bezbednije i, {to je naro~ito va`no, jeftinije {kolovati. Svega dve u~enice nastavi}e da poha|aju tre}i razred u~iteqske {kole u Beogradu, odnosno Sarajevu. N. C.

Foto:S.[u{wevi}

„VOJVODINA FEST” JU^E I DANAS NA [TRANDU

Mamili mirisi i zanatski proizvodi Manifestacija na kojoj se predstavqaju majstori kulinarskih ve{tina i starih zanata, kao i oni koji se tek dokazuju dobrim idejama i kvalitetnim rukotvorinama, pod na zi vom “Voj vo di na fest” tre}u godinu zaredom, prire|ena je ju~e na [trandu, a traja}e i danas do 21 ~as. Qubiteqi dobre hrane mogli su da probaju razli~ita vojvo|anska jela, od paprika{a i kobasica od mangulice, preko ribe i temerinske pite s pasuqem, do kola~a iz Transilvanije, pala~inaka, proizvoda od meda i raznih vina.

Osim pri ma mqi vih mi ri sa koji su se {irili novosadskom pla`om i mamili sladokusce i gurmane, pa`wu posetilaca privukle su i razne zana tli je, ko je su s po no som predstavile svoje radove, neki ~ak po prvi put u Novom Sadu. Vlasnik zanatske radionice „Koc ki ca” iz Su bo ti ce Imre Lerinc svojim proizvodi ma ko ji po spe {u ju raz voj svih detetovih ~ula zainteresovao je mnoge roditeqe, koji su na licu mesta imali `equ da testiraju kreativnost mali{ana. Proizvodi iz wegove

radionice uglavnom odlaze u zabavi{ta, {kole i zdravstvene ustanove, a nameweni su razli~itim uzrastima, kao i deci s nekim vidom invaliditeta. - Prvi put Novosa|anima prezentujem svoj rad i vrlo mi je drago kada primetim intere so va we, jer je ide al na igra~ka ona koja je istovremeno i zabavna i edukativna, s ob zi rom na to da zna wa ste~ena kroz igru du`e traju – ukazao je Imre dodaju}i da je ce la po ro di ca ukqu ~e na u posao koji traje vi{e od 20 godina.

Sa mnogo mawe iskustva, ali ne i `eqe i entuzijazma, tako|e prvi put predstavila je svoje {alove i kape Sawa Ki{ iz Sremske Kamenice. Prvu kapu isplela je svojoj k}erkici pre dve godine i kada je videla kako joj to lako „ide od ruke” nastavila je da plete i povremeno proda nekom poznaniku. Talenat je, kako ka`e, najverovatnije nasledila od bake, i planira da ga razvija daqe. [trand je ju~e bio mnogima omiqena destinacija i pravi izbor, a nadamo se da }e tako biti i danas kada se zavr{ava “Vojvodina fest”. I. D.

Adrenalinski skok „Bangditosa” Tre}eg dana Festivala uli~nih svira~a posebnu pa`wu publike, naro~ito onog dela koji voli adrenalinski skok, izazavao je kaskaderski {ou nema~ke trupe „Bangditos”, koji su izveli svoju ta~ku sino} u 19 ~asova u dvori{tu Sokolskog doma. Automobil koji jurca ostavqaju}i trag spaqene gume, a usput slu`e}i svojoj posadi kao poligon za niz neverovatnih gegova i akrobacija deo je jedinstvene ta~ke „Bangditosa”. Zvezda ve~eri definitivno je hoda~ po `ici Ramon Kelvink Xunior koji je kora~ao iznad Trga slobode malo po-

sle 21 ~as. Na bini u Katoli~koj porti, izme|u ostalih, nastupili su bendovi „Strej dog” i „Zaa”.

na komedija sa iluzijama i snovima”. Ova deseto~lana ekipa dolazi iz Gr~ke i nastupa na Trgu slobode u 21.30 ~asova. Na dana{wem programu nalazi se i pozori{na predstava De~jeg kulturnog centra iz Beograda „Milin posli}”, a glumac Ivan Jevtovi} re`irao je ovaj prvi pravi rokenrol mjuzikl za decu na ovim prostorima. Predstava }e biti izvedena u Katoli~koj porti u 19 ~asova. U MiletiFoto:S.[u{wevi} }evoj ulici u 20.15 ~asova Festival uli~nih svira~a prolaznicima }e svirati duva~ve~eras zatvara uli~no pozori- ki kvintet „Kvintologija” iz {te „Heliks” predstavom „Uli~- Slovenije. J. Z.

„STILOS ART” I „DNEVNIK” DARUJU

„Devojka staklenih stopala” Izdava~ka ku}a „Stilos Art” u saradwi sa „Dnevnikom” dariva}e danas dvoje ~italaca sa po jednim primerkom kwige „Devojka staklenih stopala” Alija [oa. Kwige }e dobiti dvoje najbr`ih ~italaca, koji se jave od 16 do 16.05 sati na broj telefona 528765. Kwige ~itaoci mogu da preuzmu u prodavnici „Stilosa” u Jevrejskoj ulici 28. Radno vreme prodavnice je radnim danom od 7.30 do 20 ~asova, a subotom od 8 do 19 ~asova. Zaba~eni i snegom okovani arhipelag Zemqe Svetog Haude popri{te je neobi~nih pojava. ^udna krilata stvorewa lete po zale|enim mo~varama, albino

`ivotiwe skrivaju se u {umama pokrivenim snegom, meduze sijaju u dubinama okeana, a Ajdu Maklerd je zadesila zastra{uju}a metamorfoza – polako se pretvara u staklo, od stopala navi{e. Ajda se vra}a u tu ~udesnu zemqu, gde misli da se staklo za~elo, u nadi da }e mo`da prona}i ~oveka koji bi mogao da je izle~i. Mida Kruk je mladi usamqenik koji je ~itav `ivot proveo na ostrvu. Dok poma`e Ajdi da se nosi s neda}ama, ona polako omek{ava wegovo stegnuto srce i izme|u wih po~iwe da se ra|a qubav. Wihova najve}a dragocenost jeste vreme – a ono isti~e velikom brzinom. A. L.

De`ura apoteka „Sajmi{te” Apoteka „Sajmi{te” u Ru me na~ koj 106 de `u ra danas od 7 do 20 sati. No}no de`urstvo, ve~eras od 20 do sutra u 7 ~asova, je u apoteci “Bulevar”. Ova apoteka nalazi se u Bulevaru Mihajla Pupina 7.


20

nOvOSAdSkA HROnikA

nedeqa9.septembar2012.

NA41.BRANKOVOMKOLU

Mladimpesnicima uru~enenagrade Nagrada„Stra`ilovo”zanajboqekwigeobjavqeneuediciji „Savremena poezija” Brankovog kola uru~ena je ju~e na Stra`ilovu ovogodi{wim laureatima Dubravki Milenkovi} i Veliboru Sikimi}u, dok je Aleksandri Marilovi} pripala specijalna nagrada za najboquprvusamostalnukwigupesama mladih autora do trideset godina. Dubravka Milenkovi} dobilajenagraduzakwigu„Melem-pesme”, Velibor Sikimi} za zbirku „Zvjezdarnik”, a AleksandraMarilovi}za„Mirazuzvijezdama”. Uru~ewepriznawauprili~enojeuokviru41.Brankovogkola,kojetrajeod7.do17.septembra u Sremskim Karlovcima, NovomSaduiStra`ilovu.Sve~anostjeusledilaposleobila-

Foto:B.Lu~i}

ska groba Branka Radi~evi}a, pored koga je pesnik Dejan Aleksi} polo`io cve}e. Na

Stra`ilovujeju~eodr`animiting poezije na kom je u~estvovalovi{eod30umetnika.

U nastavku programa drugog dan a 41. Brank ov og kol a, u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu predstavqena je poezija pesnika romanti~ara iz „Antol og ij e srps ke poe z ij e (1847–2000)”, a priliku da se predstavedobilojeitrojedobitnika nagrade „Stra`ilovo”. Danasnaprogramuu10sati kraj ~esme „^etiri lava” u centruSremskihKarlovacaje jubilarni25.pesni~kiturnir u {ahu, a u 20 sati u Muzeju VojvodineuNovomSadubi}e re~iosrpskimnarodnimobi~ajima u Dalmaciji, ta~nije o ~uv ar im a Hris tov og grob a. U~estvujuSlobodanakaRosi}, Simonida Stankovi} i ojka~kagrupa„Plitvice”. Z.Ml.

dnevnik

DANASZBOGBICIKLISTI^KETRKE

AutobusizaSrem mewajutrasu Zbogbiciklisti~ketrke„Trofejsajamskihgradova”danas}e od10do14.30~asovaautobusinagradskimlinijama3(Petrovaradin-Centar-Detelinara),9i9a(Novonaseqe-Liman-Petrovaradin)inaprigradskimlinijama61(SremskiKarlovciVinogradska),62(SremskiKarlovci-Dudara)i64(zaBukovac) i}idrugimputem. Autobusinaovimlinijama}eseumestoBeogradskomiPreradovi}evomulicomkretatiKejomSkojevacaiReqkovi}evom ulicomdoraskrsnicesaPreradovi}evom,odakle}esevratiti naredovnutrasu. Autobusnaliniji69(SremskaKamenica-^ardakumestoVaradinskimmostom}esaobra}atimostomSloboda,asapetqena Mi{elukuukqu~i}esenaredovnutrasu.Iusuprotnomsmeru autobusi}esaobra}atiizmewenimdelomputa.Zalinije3,9,9 a,61,62i64bi}eotvorenaprivremenastajali{tanaKejuSkojevacaikodVaradinskogmosta,inauglu[enoineiReqkovi}eve(kodTo~ka). Svenavednelinijenaizmewenimdelovimatrasekoristi}e postoje}astajali{tadrugihlinija. Z.D.

POSAOZA[ANKOMVI[EODOBI^NOGKONOBARISAWA

Barmen„aristokrata” me|uzanatlijama „Zadovoqan gost je budu}nost zasvenas”,parolajekojomsevodebartenderiuNovomSadu,dok negde, iza {anka, na sebi svojstven na~in pripremaju pi}e gostima. Ovaj posao, ili, mo`e se re}i,disciplina,neobuhvatapuko uslu`ivawe gosta jednostavnim potezom va|ewa fla{e iz fri`idera, ve} bartending podrazumevacelokupanradubaru. -„Barmenjearistokratame|u zanatlijama”, kazao je meni moj master–prise}asejedanod~uvenih novosadskih bartendera i predsednik udru`ewa „BarmeNS” Ranko Spasojevi}. - Jo{ odvremenakadasuprvibarmeni

Obukaokoktelkulturi Bartending je posao koji zahteva usavr{avawe rada u kafani. Kakobipromovisaliovajzanatikoktelkulturu,Udru`ewe„BarmeNS”organizujeobukebarmenakojetraju{estnedeqa. Kakoje rekaopredsednikUdru`ewaRankoSpasojevi}kursseorganizujeu saradwisaUdru`ewembarmenaSrbije,apolaznicidobijajusvetskipriznatesertifikateSvetskefederacijebarmena(IBA). -Tokomobuke,kandidatseupoznajesacelokupnimradomubaru isavladavatehnikepripremawakoktela,{ejkovawe,slagawe,me{aweidrugo.Nisuupitawusamoalkoholnapi}a,oniu~eiokafi,~aju,vinu,pivu,bezalkoholnimnapitcima,slobodnomsipawu, flertendingu.Prijavqivawejenamejlrankobar@gmail.com,preko fejsbukstrane„BarmeNS”,amo`einabrojtelefona063/538-126. po~eli da me{aju i slu`e pi}a po~etkom 19. veka, ta se profesija smatrala prili~no „glamuroznom”.Tojeobi~noslikakoju imajuqudisadrugestranebara. Vrlo malo qudi ikada sazna koliko je posve}enosti, obuke, samopouzdawainapornogradapotrebnodabinekobiodobarbarmen.Slu`ewepi}aistojekaoi plesubalskojdvoranistim{to }e,uobaslu~aja,sviqudipravi-

Sajamlepih stvari Malisajamlepihstvaribi}e odr`andanasod13do20~asova uStudiju„M”.Nasajmu}ebiti izlo`en nakit, torbe i nov~anici,opremaiigra~kezadecu, prirodna kozmetika, ode}a...Ulazjebesplatan. B.M.

tiistepokrete,ali}enekiutome biti graciozniji i elegantnijioddrugih. Spasojevi} se u ove vode upustiopregotovodvedecenije,najprekaokonobar,apotomsepreorijentisao na {ank, koji mu je delovaozahtevnije.Uhvatiosei literature kako bi se dou~io o na~inima pripremawa i servirawa razli~itih svetskih napitaka.Premawegovimre~ima,ta-

datonijebilonimalolako,jer interneta nije bilo, a da bi se do{lo do kvalitetnijih kwiga, morala se upotrebiti izuzetna upornost.ObukujeimaouUdru-

`ewubarmenatada{weJugoslavije, u Beogradu, a kako ka`e, usavr{avawetrajeidanas. -Moja„disciplina”jeceobar, jer se odli~no snalazim u svim kategorijama pi}a, kako alkoholnim tako i bezalkoholnim. Tako|e,slu`imse„flertendingom”, odnosno atraktivnim pripremawemkoktelakadafla{ei {ejkeri„lete”okomene.Koktele mogu da kreiram iz glave, da opi{em wihove karakteristike iaromu,adaihineprobam-predo~iojesagovornik. Porede}i bartending u inostranstvuiuSrbiji,Spasojevi} navodi da kod nas on zaostaje u organizacionom smislu. Smatra dajepozicijabarmenau svetu, pre svega u Americi,mnogoistaknutija, jer su oni svojevrsni {oumeni koji zabavqaju i uslu`uju goste. Kako ka`e,„preko”jeakcenat na barmenima, a ne na konobarima, kao kod nas, i u svetu u mnogim klubovima uop{te ne postojekonobari,pagosti sami dolaze na bar popi}e. - Ugostiteqstvo je prili~no podlo`no svim poreme}ajima u dru{tvu, kako negativnim tako i pozitivnim. U trendu sa krizom, gostiseprvoodri~ukafane,ali,zato,~imtakriza malo popusti, svi se vrlo rado vra}aju u kafanudatoproslave.Sveusvemu, akosvojposaoobavqatekorektno,zavas}euvekbitiposla-zakqu~iojeSpasojevi}. A.Jerini}

Foto:S.[u{wevi}

Prezentovan najnoviji Zetortraktor PrezentacijaZetortraktora prire|ena je ju~e na Rimskim {an~evima na parceli pored kompanije „Agrovojvodina mehanizacija”, koja je gotovo dve godinezastupnikidistributer ove istoimene ~e{ke fabrike. Posetiocisuimaliprilikuda videnekolikoizlo`enihZetor traktora,odmodelaiz1960.godinedonajnovijegForteraHSX 140,akasnijesumoglidaihposmatrajuuradusaobrtnimplugom,sagerminatoromisakratkom tawira~om firme „Lemken”.Uvodnure~imaojedirektor „Agrovojvodina mehanizacije”DraganKrstin,kojijeistakao zna~aj saradwe sa Zetorom, a podsetio je da pomenuto preduze}eve}desetgodinaradi i sa kineskim „YTO” traktorima. -„Agrovojvodinamehanizacija”jeuspostavilasaradwusaZetoromiponovopo~eladavra}a nekada{wi imix. Za mawe od dve godine koliko sara|ujemo prodalismovi{eod70komada,

azanaskojismoutomposlutaj brojjevredanpo{tovawa.Nadamoseda}esaradwatrajatidugo ida}ezadvegodineZetortraktori postati broj jedan iz na{egprodajnogprograma–rekao je pomo}nik direktora Mirko Kalkan. Glavne karakteristike Zetora su te {to je to jednostavan traktor,nemamnogoelektronike, te vlasnik mo`e sam da ga odr`avaidostajejeftinutom smislu. - U konkurenciji od 60 traktora, Udru`ewe nema~kih poqoprivrednihproizvo|a~apro{le godine je ocenio Zetorov traktorFortera135kaodrugoplasirani, odmah na poziciji iza traktora Fent vario, koji se pokazao kao najmawi potro{a~ukategorijitraktorado90 kilovata. U pitawu je najprodavniji model koji sada ima i poboq{anu verziju Fortera HSX 140 – napomenuojeeksport menaxer fabrike Zetor Pavel Jahoda. I.D.

OPAOBROJVEN^AWAUMATI^ARSKOMUREDU

Sudbonosno„da” sve~e{}eurestoranima Mladenci {irom sveta, pa i u Beogradu u posledwe vreme, svoj dan proslavqaju na najoriginalnije na~ine, tako {to se ven~avaju pod vodom, naplanini,uzoolo{komvrtu,anekisudbonosno “da”izgovarajuprilikomskokasapadobranom.U NovomSaduoveegzibicijenisuu{leutradiciju. -Jedinadvaneobi~naven~awakojihsese}amsu bilaubalonukojijeleteoiznadgradainamostu Slobodedokjejo{uvekbiouizgradwi,alitoje svebiloprenekolikogodina-ka`epomo}nikna~elnika za gra|anska stawa Biqana Dragin. – Ipak,sve~e{}esetra`idamati~ardo|eurestoran,dokseuodnosunapretrigodine,brojmladenacakojiseven~avajuuop{tinismawio. Restoraniihotelikojidanas,osimru~kailive~erenudeicve}e,dekoraciju,prskalice,budu}im bra~nim parovima pru`aju lep ambijent za ven~awe,bezpotrebeza{etwomdoop{tineinazad. -Uglavnomsutove}ihoteli,avelikibrojven~awaseodigravainaribarskomostrvu.Uodnosu

na prethodne godine kada su se parovi ven~avali uglavnomvikendom,danasseovaceremonijade{ava svaki dan. Imamo i mnogo slu~ajeva kada do|u mladenci u op{tinu da se ven~aju samo u pratwi kumova,atekposlenekolikomesecinapravekompletnusvadbuizavetujuseucrkvi-ka`eDragin. Nimasovnoven~awe,kojesemo`ekvalifikovatikaoneobi~nije,nijeza`ivelouna{emgradu.Nakon uspe{ne premijere kolektivnog ven~awa pre trigodine,NoviSadseprikqu~ioevropskimgradovima koji popularizuju ovu manifestaciju. Tada jeta~no50parovareklo„da”,aceremonijajebila besplatna.Ciqmanifestacijebiojedasemladim parovimapomognedadobiju ven~aweizsnova.Zatu priliku su, uz pomo} sponzora, mladencima bile besplatno obezbe|ene ven~anice, kupovina burmi sa velikim popustom, bidermajeri, fotografije, svadbenoputovaweidrugipokloni.Me|utim,pro{legodinejetoizostalo,akakose~ini,iovesu A.Varga slabiizgledidabudeodr`ano.

Foto:S.[u{wevi}

Zvucipolke odjekivalicentrom

Nakon{tojeDru{tvoSlovenaca“Kredarica”izNovogSadaposetilo i predstavilo vojvo|ansku i slovena~ku muziku u Dupleku kodMaribora,usledilajeuzvratnaposetaduva~kogorkestraiztog mesta na{em gradu. Gosti iz Slovenije su najpre imali koncert u Sinagogi, a ju~e su defilovali uz ma`oretkiwe Trgom slobode, ZmajJovinomiDunavskomulicom. Dirigentduva~kogorkestraDamjanKolari} ka`edasuprviput uNovomSaduidasuodu{evqenigostoprimstvom.MilanBire{iz „Kredarice”napomiwedajeovasaradwanajbitnijazbogtoga{to neguje tradiciju i kulturu slovena~kog naroda. „Kredarica” je osnovana1997.godine,aosimorkestraimaihoriorganizuje~asovejezika. I.D.


OGLASi

dnevnik

IZDAJEM dvokrevetni apartman i dvokrevetne sobe, Vrdnik, blizina bazena. Telefon 063/7511-606. 59795

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399-305. 59851 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 59852 ^ASOVE bezbedne vo`we daje iskusan instruktor svih kategorija, povoqno! Telefon 063/8072928. 59983

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399305. 59853 ME\UNARODNI autobuski prevoz, putno i zdravstveno osigurawe: Beograd, Novi Sad, Pariz, Cirih, Bern, Bazel, Be~, Trst, Budimpe{ta, Skopqe. Telefon 021/496-333. 60089

IZDAJEM name{tenu sobu sa upotrebom kupatila u naju`em centru Novog Sada, blizu svih fakulteta. Telefon 064/2615846. 59156

IZDAJEM sobu komfornu u strogom centru, za jednu devojku, od 1. 10. 2012. godine. Telefon 66-24-448. 59918 POTREBAN cimer u okolini centra u dvosobnom name{tenom stawu, ima CG. Telefon 021/ 6619 - 263. 60086

IZDAJEM garsoweru 28m2 kod Suda i 24m2 u Bele Wive - Podbara. Telefon: 060/418-3223. 60174 IZDAJE SE ekskluzivan nov dvosoban stan 42m2, II sprat sa liftom, Augusta Cesarca, centar-bulevar, sa gara`om, kompletno opremqen italijanskim name{tajem, klimatizovan 200 evra. Telefon 063/517-846. 649407 IZDAJE SE troiposoban salonac u strogom centru kod Izvr{nog ve}a, I sprat, kompletno name{ten, klima, telefon, internet, kablovska, ve{ ma{ina, TV, mogu i vi{e studenata 250 evra. Telefon 063/517-846. 649408 IZDAVAWE - u ponudi vi{e garsowera, jednosobnih i dvosobnih stanova name{tenih i praznih na dobrim lokacijama u Novom Sadu. Pozovite na telefone: 065/20-19-004, 062/277-290, www.solis-nekretnine.com. 649330 NOVA DETELINARA, ukwi`ena nova garsowera 26m2, kompletno name{tena sa 2 le`aja, na prvom spratu. [ifra: 23792. Telefoni: 065/20-19-013, 021/427277, www.solis-nekretnine.com. 649335 IZDAJEM poluname{tenu garsoweru u Arse Teodorovi}a, CG, 28m2, cena 110E i 24m2 -odvojena kuhiwa, 1. sprat, CG - Somborski bulevar. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779. 649375 IZDAJEM u Radni~koj jednosoban stan 32m2 i na Limanu dva jednoiposoban stan 40m2, oba kompletno name{tena. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649525

IZDAJEM na Novom nasequ lep jednoiposoban stan 44m2, name{ten za 120E, i 125m2 u Radni~koj prazan, nov. Telefoni: 021/528-137, 063/538-166. 649526 IZDAJEM novu, name{tenu garsoweru u centru Novog Sada, za jednog studenta. Telefon 063/566-426. 59819 IZDAJEM komforan, nename{ten stan, 50m2 u ulici Bra}e Jovandi} 9. Telefon 063/ 514-418. 58485 IZDAJEM stan u Novom Sadu u Ul. Danila Ki{a br. 39, novogradwa, name{ten, centralno grejawe, parket. Telefon: 023/524-735 i 062/221-004. 59455 IZDAJEM kompletno name{ten jednoiposoban i jednosoban stan u Jevrejskoj ulici 23. Studentski grad udaqen 1000m. Telefoni: 063/500-346, 060/500-3460. 59482 IZDAJEM kompletno opremqen troiposoban stan od 80m2, Ulica Laze Kosti}a, kod Sepnsa. Telefon 063/77-22-321. 59567

IZDAJEM name{tenu garsoweru dvema studentkiwama ili studentima, zaposlenoj devojci na du`e vreme. Telefon 064/4952319. 59638 IZDAJEM stan, dvosoban, 64m2, 3. sprat, cg, dve terase, Maksima Gorkog. Cena 150 evra Telefon 064/307-80-01. 59796 IZDAJEM dvoiposoban stan u Rumena~koj ulici kod Sajma. Telefon 064/147-39-56. 59803 IZDAJEM kompletno opremqen dvosoban stan kod Limanske pijace. Tel. 063/566-426. 59820 IZDAJEM jednoiposoban komforan name{ten stan na Bulevaru kod Socijalnog, prvenstveno mla|em zaposlenom bra~nom paru ili studentkiwama. Telefoni: 021/790-090, 063/8794148. 59824 IZDAJEM jednosoban stan na Novom Nasequ. Telefon 063/8409-574. 59840 IZDAJEM name{ten 3, 5 soban stan, Liman 4/II sprat, 93m2, 300E + depozit. Telefoni: 063/58-9811, 021/63-34-104. 59842 IZDAJEM kompletno name{ten jednosoban stan na mansardi u blizini Univerziteta. Telefon 064/22-156-28. 59858 IZDAJEM sobu za jednu studentkinu na Beogradskom keju. Telefon 524-854. 59864 IZDAJEM dvosoban, komforan name{ten stan kod @elezni~ke stanice. Odmah useqiv. Telefoni: 022/461-744, 063/461-501. 59866 IZDAJEM nov dvosoban stan u Bra}e Ribnikara preko puta pumpe, II sprat, cg, 53m2, 200 eura. Tel. 021/66-11-700. 59884 IZDAJEM dvosoban stan name{ten na Limanu. telefon 064/891-3849, 060/0652-003. 59898 IZDAJEMO prazan jednoiposoban stan, 45m2, Ulica bra}e Ribnikar, drugi sprat, lift, terasa, telefon, kablovska, klima, podrum. Telefoni: 064/1268-268, 021/522-037. 59924 IZDAJEM lepo name{ten mawi jednosoban stan u Ulici Novosadskog sajma 7. Telefon: 063/765-3632. 59954 IZDAJEM dvosoban name{ten stan, centar, prvi sprat, ozbiqnom bra~nom paru ili zaposlenim mu{karcima. Telefon 064/1418901. 59958 IZDAJEM garsoweru sa upotrebom kuhiwe i kupatila blizu Futo{ke pijace. Telefon 021/522501. 59963 IZDAJEM jednosoban, 40m2, nename{ten stan u Ulici [ekspirovoj, kod Limanske pijace. Studenti ne dolaze u obzir. Telefon 063/534-276. 59969 IZDAJEM dvosoban name{ten komforan stan studentima - |acima ili mladom bra~nom paru. Novi Sad, Telep, Drvarska 22. Telefoni: 062/319-330, 021/6392709. 59978 IZDAJEM jednosoban stan u zgradi kod fakulteta za studente iz Vojvodine. Telefon 063/8072928. 59982 IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, kod Sajma, 45m2 (dve odvojene sobe) studentima ili mladim zaposlenim osobama odmah useqiv. Telefon 6390-326, 063/1267-358 59990

nedeqa9.septembar2012.

IZDAJE se name{tena garsowera kod Medicinske {kole, 3. sprat, lift, dvori{na strana, TV, kablovska, gradsko grejawe, 130 evra. Telefon 063/77-62-588. 59999 IZDAJEM name{tenu garsoweru 22m2 u @elezni~koj ulici za jednu osobu, prvi sprat, CG, kablovska, telefon, agencije iskqu~ene. Telefon: 063/7717-884. 60037 IZDAJEM komforanu garsoweru 30m2, centar, telefon, centralno grejawe, kablovska, ve{ ma{ina. Telefoni: 064/11-36-076, 021/552-270. 60043 IZDAJEM superkomfornu garsoweru sa internetom na Novom nasequ na du`e vreme. Telefoni: 402-491, 064/241-92-05, od 1. 9. 2012. godine. 60045 IZDAJEM dvosoban 60m2 komforan name{ten stan i mawi jednosoban name{ten stan u centru Novog Sada. Telefoni: 021/456765, 069/4456765 i 064/1381313. 60062 IZDAJEM name{ten jednoiposoban stan u Stra`ilovskoj ulici, kod Buda bara. Telefon 063/567-139. 60064 IZDAJE SE dvosoban name{ten stan sa TV-om, kablovskom, ve{ ma{inom, Ulica Pariske komune blizu Sajma i Med. fakulteta. Telefon 063/749-55-86. 60067 IZDAJEM dvosoban 57m2, komforan, lepo name{ten stan, blizu fakultetima, Ulica Dragi{e Bra{ovana. Telefoni 064/2774364, 021/6364-959. 60076 IZDAJEM name{tenu garsoweru kod Instituta u Sremskoj Kamenici. Telefon 021/465-815, 064/4420-331. 60080 IZDAVAWE NEKRETNINA, profesionalno posredovawe u izdavawu kvalitetnih nekretnina svih struktura uz obezbe|ewe pla}awa zakupnine i tro{kova. www.stanovi.rs. Telefoni: 021/522-533, 021/523-380, 063/522202. 60102 IZDAJEM dvosoban name{ten stan od 54m2 u M. Kraqevi}a. Telefoni: 6330891, 062/8586667. 60109 IZDAJEM dvosoban prazan stan, 60m2, Liman IV, tre}i sprat, CG, topla voda, kablovska, telefon, klima. Telefon 063/501-273. 60110 IZDAJEM, kod Sajma, dvoiposoban name{ten stan, 70m2, kompletno opremqen. Tel.: 063/7167-510, 021/6310-391. 60024 IZDAJEM jednosoban stan 32m2 na Salajci. Telefon 021/6322888, 063/580-301. 60145 IZDAJEM jednosoban name{ten stan, visoki parter, Stanoja Stanojevi}a 4. Komplet renoviran, 33m2. Telefon 063/8074-411. 60151 SALONSKI stan 140m2, strogi centar, drugi sprat, 100% renoviran, dva ulaza, stanovawe ili tiha delatnost na du`i period. Telefon 063/8074411. 60152 IZDAJEM povoqno jednoiposoban stan na Limanu 4, kod Mornarice. Zvati 063/514-771. 60180

TRO^ LAN A po ro di ca iz Som bo ra tra `i le po na me {ten ili pra zan stan u No vom Sa du. Pla}a mo una pred. Te le fo ni: 021/6622-746, 062/518-545. 59964 POTREBNI U ZAKUP: reprezentativno name{teni stanovi od 50 - 120m2 i zasebne ku}e u Novom Sadu. 063/519-533, novisad@stanovi.rs 60103 POTREBNI u zakup na du`i rok boqe name{teni stanovi od 300600 Evra. Centar, Liman, Grbavica i Cara Du{ana.Telefon 063/522-202, 063/519-533 60104 HITNO potrebni u zakup luks i reprezentativno opremqeni trosobni, ~etvorosobni i ve}i stanovi. Od 450do 1000 evra. Brza realizacija. 063/519-533, 063/522-202 60105

21

KUPUJEMO stan u Novom Sadu, dajemo Audi A-4 + doplatu 13.000e. Samo ozbiqne ponude. Telefoni: 021/526-387, 063/518546. 59965 IMAMO 40.000e, kupujemo stan u Novom Sadu, svi koji ne{to imate - javite se! Telefoni: 021/526-387, 062/518-545. 59966 KUPUJEM stan do 55m2 do 5. sprata po mogu}nosti klasi~nog rasporeda u okolini MUP-a, agencije iskqu~ene. Telefon: 069/165-0941. 60004 U NOVOM SADU, kupujem od vlasnika dvosoban stan za sebe, ukwi`en, bez agencije. Telefon: 063/528-759. 60005

DOR]OL, 33m2, studio, III, lift, ukwi`eno, od investitora. Telefon 063/107-11-11. 59620 LUKSUZAN dupleks 83, 4m2 na Novoj Detelinari + gara`a 17m2 prodajem povoqno, stop agencijama. Telefon: 062/622249. 60058

JEDNOSOBAN 37m2, Bul. Kraqa Petra, ukwi`en, terasa, lift. Telefon: 064/11-43-730. 60175 GARSOWERA, 28m2, ukwi`ena, terasa, preko puta Futo{ke pijace, ]irpanova ulica, cena 31.700E. Telefon: 060/418-32-23 i 064/11-43-73-0. 60176 PRODAJEM sobu - dvori{nu garsoweru od 8m2 u centru. Cena 7.300 evra. Telefon 064/2003-103, www.solis-nekretnine.com. 649339 GRBAVICA, novija ukwi`ena garsowera od 27m2, cena 31.000. Telefon 063/828-83-77, www.bomil.rs. 649381 BUL. OSLOBO\EWA, u novijoj zgradi, ukwi`ena kompletno name{tena garsowera, cena 27.400. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649382 LIMAN, noviji, odli~an, ukwi`en, stan od 26m2 sa odvojenom kuhiwom. Telefon 63-68-429, www.bomil.rs. 649383 SATELIT, novija ukwi`ena garsowera, cena 18.600. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649385 HITNO!!!! Nova Detelinara 18m2 garsowera, 1. sprat, lift, CG, useqivo, cena 19.000E. Telefoni: 064/823-6601, 021/424-963. 649371 PRODAJE SE komforna nova garsowera u zgradi vrhunskog kvaliteta, sa povratom PDV-a, na Grbavici, blizina Spensa i fakulteta, povr{ina 27m2, na 3. spratu za 36.500 evra. [ifra:23614. Telefoni: 060/0189422, 021/451-570, www.solis-nekretnine.com. 649336 UKWI@ENA garsowera na Limanu 2 u bilizini fakulteta 26m2 za 33.000 evra. [ifra:23656. Telefoni: 065/2019011, 021/427-277, www.solis-nekretnine.com. 649337 PRODAJE SE odli~na nova garsowera 27m2 na Somborskom bulevaru, 2. sprat, lift, terasa, cena 30.000 evra. [ifra:22371. Telefoni: 065/2019-011, 021/6624325, www.solis-nekretnine.com. 649338 GARSOWERA - 20m2, ukwi`ena, odmah useqiva, perfektno stawe, CG, cena 18.300E nije fiksno. Telefoni: 064/823-6610, 021/6614-200. 649361 UKWI@EN 27m2 - 28.000E, odvojena kuhiwa, zgrada „Budu}nosti� i 26m2 za 25.900E, CG, lift, 4. sprat, nova odmah useqiva garsowera sa PDV-om. Telefoni: 064/823-6610, 021/424-963. 649364


22

nedeqa9.septembar2012.

GARSOWERA 29m2 u strogom centru, Wego{eva, prizemqe, centralno gradsko grejawe, visoki plafoni, pogodna za kancelariju, ukwi`ena 29.000. Telefon 063/517-846. 649413 GARSOWERA, 29m2, III sprat. Hitna prodaja. Nova Detelinara. Telefoni: 021/526-622, 064/21560-90. 649424 SAJAM 24m2, prvi sprat, terasa, ukwi`eno u idealnom delu. Telefoni: 444-107, 633-7853. 649436 DETELINARA, ukwi`ena 27m2, I sprat+terasa 8m2, 21.000E. Telefoni: 063/444-743, 021/526-622. 649433 JANKA ^MELIKA, 19m2 16.000E, garsowera u zgradi, V sprat bez lifta, sa name{tajem, predato na legalizaciju. Telefoni: 063/441-663, 021/526-622. 649428 SOMBORSKI BULEVAR nova, I sprat, 27m2 - 22.000E. Telefoni: 021/526-622, 063/444-743. 649421 GARSOWERA, Park City, 28m2 i garsowera Nova Detelinara-Sajam, 28m2, odli~na. Telefoni: 021/450-417; 063/128-97-97. 649452 NA NOVOJ DETELINARI 26m2 na prvom spratu, ukwi`en, terasa, lift, cena 28.900. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom. 649458 CENTAR - nova ukwi`ena garsowera u kvalitetnoj zgradi, cena sa kompletnim name{tajem i tehnikom, prvi sprat, terasa, centralno gradsko grejawe, IDS 61919 cena: 28.500E. Telefoni: 021/427-088; 064/823-6600, www.total-nekretnine.rs. 649507 GARSOWERA!!! Kod Medicinskog fakulteta od 21m2!!! Hitno i povoqno!!! Pozovite!!! Telefon 065/2500-213. 649514 PREKO PUTA„DNEVNIKA” u mirnoj ulici lepa garsowera 26m2, ima terasu za 29.500. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649528 PRODAJEM nove ukwi`ene garsowere 24m2 na I i III spratu. Lift, terasa, izvanredna zgrada. Janka Veselinovi}a kod Sajma. Povoqno! Telefon 063-108-8017. 649485 HITNA PRODAJA! Odmah useqiva GA 24m2, Laze Lazarevi}a, III sprat, odv. kuhiwa, cena 22.900. Tel. 021/523-700, 063/536212. 650728 IZA LUTRIJE, ukwi`en jednosoban stan 37m3, funkcija jednoiposobnog, kompletno sre|en, bez ulagawa. Telefon 6615-117. 649548 NOVIJI, odmah useqiv stan 31m2 na Bulevaru kraqa Petra kod SUP-a. Terasa, ostava. Cena sa kompletnim name{tajem 28.900E. Telefon 063/108-8017. 649484 KOD MERKATORA i Limanskog parka jednosoban stan od 28m2 ni`e spratnosti mirno okru`ewe odmah useqiv ukwi`en. Pozovite 063/500-213. 649515 ODLI^AN, renoviran jednosoban stan od 28m2 u [ekspirovoj ulici kod limanskog parka. Brzo useqiv, ukwi`en. Cena 27.000E. Telefon 063/777-6233. 649488 ODLI^AN jednosoban stan sa mogu}no{}u pregra|ivawa 37m2 Ka}e Dejanovi}, II sprat, ukwi`en, ima terasu. Cena 31.000. Telefon 063-504-799. 649489 ODLI^AN, renoviran stan 41m2 Felegi Tivadara kod @. stanice. Useqiv, ukwi`en, terasa. Cena sa kuhiwom i klimom 35.000. Telefon 063-1088-017. 649490 ODLI^AN, nov, ukwi`en stan od 35m2 u delu ku}e na Podbari u Ulici Save Vukovi}a. Bez ulagawa, hitno, 20.000E. Telefon 063/777-6233. 649494 NA NOVOJ DETELINARI 30m2 pred useqewem gradi „Moj Dom” povrat PDV-a cena 31.000. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649459 ODLI^AN jednosoban stan kod Limanskog parka 28m2 odvojena kuhiwa sa prozorom cena 28.000. Ponuda stanova na www.nekrenine-mojdom.com. Telefoni: 451318, 523-193. 649460

NA LIMANU I odli~an jednosoban stan kod Ekonomskog fakulteta na prvom spratu ima terasu i lift ukwi`en 40m2, cena 42000. Telefoni: 451-318, 523193, www.nekrenine-mojdom.com. 649461 JEDNOSOBAN Liman I, ukwi`en, prvi sprat bez ulagawa 40m2, cena sa name{tajem 41.000E. Telefoni: 021/450-417; 064/189-38-87. 649446 KOD MASTERCENTRA na Sajmu 30m2 na prvom spratu, ukwi`en 33.000. [ifra 1003653. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649463 VOJVODE MI[I]A. Jednosoban, 33m2, V bez lifta - 34.000E. Telefoni: 021/526-622, 063/78099-09. 649420 NOV jednosoban 28m2 + 28m2 galerije Grbavica, Mi{e Dimitrijevi}a, III sprat, centralno grdsko grejawe, gleda na dvori{te, odvojena kuhiwa, ukwi`en, useqiv 35.000. Telefon 063/517846. 649414 KLASI^AN jednosoban stan u samom centru, 40m2 - za samo 33.000 evra. Stan je za kompletno renovirawe, odmah useqiv, ukwi`en. [ifra:22610. Telefoni: 021/520-231; 063/433738. 649340 KLASI^AN jednosoban stan kod @elezni~ke stanice, 3. sprat, ukwi`en i odmah useqiv, 30m2 - cena 29.000 evra. [ifra:23937. Telefoni: 064/2003103, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649341 IZUZETNO dopadqiv noviji jednosoban stan 29m2, na odli~noj lokaciji. Ukwi`en i odmah useqiv. Telefon 065/2019-010, www.solis-nekretnine.com. 649342 S. DETELINARA, ukwi`en 1.0 stan od 32m2 po ceni od 28.850. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649386 GRBAVICA, noviji ukwi`en stan od 31m2, cena 32.900. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649384 HITNO prodajem ukwi`en odmah useqiv jednosoban stan 26m2, peti sprat, u Ul. Dragi{e Bra{ovana. Telefon: 063/519-429. 60095 PRODAJEM ili izdajem garsoweru u Ulici Vuka Karaxi}a 6A/13, povr{ine 23.96. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 065/21-43-684. 59789 PRODAJEM garsoweru kod stanice, brzo gotova, 12.000e. Telefon 060/08-88-565. 60112 PRODAJEM jednosoban stan, ju`na strana, visoki parter, komplet renoviran, Stanoja Stanojevi}a 4, 33m2. Telefon 063/8074-411. 60148 PRODAJEM garsoweru, 6. sprat, lift, 1.300 kaplara broj 12, ju`na strana, 22m2. Telefon 063/8074-411. 60147

GRBAVICA, kod Limanske pijace, odli~an 1.5 stan od 36m2, bez ulagawa, cena 40.200. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649387 JEDNOIPOSOBAN - 39m2, 2. sprat, lift, ukwi`en, useqiv, odli~an raspored, cena 36.000E. Telefoni: 064/823-6601, 021/661420, www.avenia-nekretnine.com. 649372 GRBAVICA 37m2 jednoiposoban stan, nova zgrada, CG, prazan, odmah useqiv, cena 38.100E. Telefoni: 064/823-6610, 021/6614-200. 649373 GRBAVICA - 31m2, ukwi`en, odmah useqiv, zgrada stara 7 god., lift, terasa, CG, cena 32.800E. Telefoni: 064/823-6610, 542-779. 649376 @. STANICA, ukwi`en, odmah useqiv, 1.5 stan od 43m2 po ceni od 32.000. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649390 CENTAR, okolina Ribqe pijace, u zgradi od fasadne cigle, odli~an 1.5 stan na I spratu, cena 46.400. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649394 SAJAM, u novijoj zgradi kod teniskih terena, odli~an ukwi`en 1.5 stan, cena 42.000. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649395

OGLASi

PRODAJEM jednoiposoban stan, 33m2, peti sprat, stan odmah useqiv, na Detelinari kod {kole, hitna prodaja, cena samo 22.600 evra. [ifra:20555. Telefoni: 021/451-570; 064/112-62-39, www.solis-nekretnine.com. 649343 ODLI^NA ponuda! Jednoiposoban stan na Somborskom bulevaru, odovojena kuhiwa, sa svojim prozorom, IV sprat. [ifra:22362. Telefoni: 063/520296, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649344 PA@WA! Hitno i povoqno prodajem noviji ukwi`en jednoiposoban stan 36m2 na Grbavici blizu Limanske ambulante i pijace. Stan je odmah useqiv. Cena 39.000 evra. [ifra:23053. Telefoni: 021/520-231, 065/2019-013, www.solis-nekretnine.com. 649345 HITNO!!! Bulevar oslobo|ewa kod Futo{ke pijace 41m2 jednoiposoban, useqiv, ukwi`en, 3. sprat, terasa, lift, CG, odli~an raspored, cena 42.250E. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779, (www.avenia-nekretnine.com). 649360 PERFEKTAN 36.000E jednoiposoban stan na Novoj Detelinari, 1. sprat, terasa, CG, lift, odli~na gradwa-sendvi~ zid, ukwi`en na 30m2. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779, (www.avenia-nekretnine.com). 649367 KATOLI^KA PORTA, lep dvoiposoban 61m2, na IV spratu, dva ulaza u stan, odvojena kuhiwa, terasa, dve klime, gleda na dvori{te, ukwi`en, 52.000. Telefon 063/517-846. 649417 LIMAN I, 44m2, 38.000E. Kod [tranda, ukwi`en, bez ulagawa. Telefoni: 021/526-622, 063/444743. 649423 VOJVODE MI[I]A, ukwi`en 37m2, jednoiposoban, I sprat, 40.000E. Telefoni: 021/522-177, 062/89-56-705. 649426 NOVA DETELINARA, ukwi`en, jednoiposoban stan, 39.000E, II sprat. Telefoni: 064/215-60-90, 021/526-622. 649427 NOVI BULEVAR, jednoiposoban, nov, lift, terasa 44.300. Telefoni: 444-107, 633-7853. 649437 GRBAVICA 36m2, jednoiposoban, kompletno renoviran 40.200 cena nije fiksna. Telefoni: 444107, 633-7853. 649438 NA GRBAVICI jednoiposoban stan 37,7m2 na II spratu pred useqewe ima povrat PDV-a. www.nekretnine-mojdom.com. Telefoni: 451-318, 523-193. 649464 NA BUL.OSLOBO\EWA 40m2 jednoiposoban stan na drugom spratu ukwi`en cena 41.200. [ifra 1002901. www.nekretnine-mojdom.com. Telefoni: 451-318, 523193. 649465 U PARISKEKOMUNE 40m2 na prvom spratu u funkciji jednoiposobnog ukwi`en lift terasa 38.100. [ifra 1003313. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekrenine-mojdom.com. 649466 U STROGOMCENTRU kod Keja, Ul. Sowe Marinkovi} 33m2 prvi sprat cena 38.000. Telefoni: 451318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649462 BULEVAR ukwi`en jednoiposoban stan, 32m2, {esti sprat, lift, cena sa PDV-om: 30.000E. Telefoni: 021/427-088; 064/8236600, www.total-nekretnine.rs. 649508 SAJAM jednoiposoban stan u novijoj kvalitetnoj zgradi na prvom spratu, terasa, lift, u spava}u sobu mo`e stati francuski le`aj, IDS 61841, cena 35.000E. Telefoni: 021/427-088; 064/8236600, www.total-nekretnine.rs. 649509

NOVA DETELINARA, 50m2, noviji odmah useqiv jednoiposoban stan, uredni papiri - upotrebna dozvola, cena 42.250E. Telefoni: 021/427-088; 064/823-6600, www.total-nekretnine.rs. 649510 GRBAVICA, 40m2, ukwi`en noviji jednoiposoban stan u kvalitetnoj zgradi, redovan sprat, terasa, lift, cena 45.300E. Telefoni: 021/427-088; 064/823-6600, www.total-nekretnine.rs. 649511 LIMAN u neposrednoj blizini {kole, vrti}a i pijace stan 43m2, odli~nog rasporeda, korektno stawe, lift, terasa. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649530 BULEVAR OSLOBO\EWA preko puta „Dnevnika” nov, ukwi`en stan 42m2 na drugom spratu. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649531 BULEVAR OSLOBO\EWA ba{ lep, kompletno name{ten jednoiposoban stan 38m2 na drugom spratu sa liftom. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649532 NOVO NASEQE u blizini robne ku}e jednoiposoban stan 48m2 za 37.700. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649533 GAGARINOVA jednoiposoban stan 43m2 u veoma korektnom stawu, ukwi`en za 37.200. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649534 NOVO NASEQE jednoiposoban stan 39m2 u neposrednoj blizini {kole i vrti}a, ukwi`en, zgrada sa liftom. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649535 DANILA KI[A odmah useqiv stan 37m2 odli~nog rasporeda, ukwi`en za 38.200. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649536 NOVO NASEQE jednoiposoban stan 37m2 na drugom spratu, u blizini {kole i vrti}a, za 31.000. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649537 [EKSPIROVA ULICA, kod Limanskog parka, u zgradi sa liftom, ukwi`en, prazan, odmah useqiv stan od 35m2. Cena 31.000E. Telefon 063/504-799. 649486 HITNO, Narodnog fronta, Liman III, 40m2, mogu}nost adaptacije u jednoiposoban. Ukwi`en. 37.000E. Telefon 063/777-6233. 649487 ODLI^AN JIS 36m2, P. ^arnojevi}a, III sprat, lift, terasa, dvori{na strana, nov, prvoklasna oprema i gradwa + gara`a, odmah useqiv, cena samo: 38.000. Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650722 HITNO! Brzo useqiv JIS 56m2, Novo naseqe, Bul. S. Jovanovi}a, III sprat, lift, terasa, klima, odv. kuhiwa, odli~an! Cena samo: 48.500. Tel. 021/523-700, 063/536212. 650724 HITNA PRODAJA! Odmah useqiv JIS 34m2, B. ]opi}a - po~etak Adica, II sprat, terasa, novneuseqavan, PVC, kl. parket, ukwi`en, cena: 23.800. Tel. 021/523700, 063/536-212. 650727 BRZO USEQIV JIS 29m2, Novo naseqe, IV sprat, lift, odli~nog rasporeda, blage kosine, odv. kuhiwa, dve sobe, ukwi`en, cena samo: 22.500. Tel. 021/523700, 063/536-212. 650730 HITNA PRODAJA! Dvosoban 43m2, Trg mladenaca, PR, kolski ulaz, cg, salonski, ukwi`en, cena: 31.500. Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650729 HITNO! Brzo useqiv DS 42m2, Ilije Bir~anina, III sprat, nov, terasa, kuhiwa sa prozorom, cena sa povratom PDV-a: 39.000. Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650725

dnevnik GRBAVICA, odli~an dvosoban stan 45m2, moderno i kvalitetno opremqen, ukwi`en, dobrog rasporeda. Telefon 6615-117. 649543 KLASI^AN dvosoban stan, ukwi`en 53m2, u dobrom stawu, bez ulagawa, blizina @. stanice, povoqno. Tel. 6615-117. 649545 GRBAVICA!!! Dvosoban stan u novoj zgradi odli~nog rasporeda od 55m2 ni`e spratnosti sa gara`om. Pozovite 063/500-213. 649516 HITNA prodaja dvosobnog stana 53m2 Seqa~kih buna, III sprat, terasa ukwi`en. Cena 41.500. Telefon 063-692-917. 649491 NA LIMANU III, kod Merkatora, ukwi`en, komforan dvosoban stan od 61m2 po povoqnoj ceni, 46.500E. Lift, terasa. Telefon 063/108-8017. 649492 HITNA prodaja ukwi`enog dvosobnog stana od 53m2 na Limanu III u neporednoj blizini Merkatora. Prazan, odmah useqiv, 38.100E. Telefon 063/775-9121. 649493 U CENTRU, nov, odmah useqiv stan 51m2 Vuka Karaxi}a, 200m od pe{a~ke zone, I sprat, lift, terasa. Odli~an! Povoqno! Telefon 060-6211-685. 649495 ODMAH USEQIV, komforan dvosoban stan 52m2 Mi{e Dimitrijevi}a, III sprat, terasa, ukwi`en. Cena 41.200. Telefon 060-6211-685. 649496 KOMFORAN dvosoban stan iza Elektrovojvodine 66m2 Vladimira Nikoli}a 48.000. Ukwi`en, useqiv, dve lepe terase. Telefon 063-108-8017. 649497 DVOSOBAN, Liman I, 61m2, ukwi`en, odmah useqiv, odli~an stan, hitno, spu{tena cena 51.500E. Telefoni: 021/450-417 ; 064/189-38-87. 649450 DVOSOBAN, Liman III, 62m2, odli~an stan, lokacija ekstra, ~isti papiri. Telefoni: 021/450417; 063/128-97-97. 649451

NA NOVOM NASEQU 52m2 u Ul. Seqa~kih buna, III sprat. Hitno i povoqno 41.200. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649467 NA NOVOM NASEQU dvosoban stan 55m2 u ul. B. Vojvode Stepe. Hitno i povoqno 46.300. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649468 NA [ONSIJU dvosoban stan 52m2 lift terasa ukwi`en cena 4.6300. Telefoni: 451-318, 523193, www.nekretnine-mojdom.com. 649469 NA GRBAVICI 52m2 na III spratu ukwi`en stan potrebno renovirawe cena 41.200. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649470 U VLADIMIRA NIKOLI]A na Grbavici stan za renovirawe 66m2 cena 730 evra/m2. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretninemojdom.com. 649471 KOD MASTERCENTRA i ABC marketa 50m2 na prvom spratu. Hitno i povoqno 45.300. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649472 U STROGOM CENTRU Ulica Maksima Gorkog kod Foruma 64m2 prazan kqu~ u agenciji cena 1100 evra /m2 nije fiksno. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649474 DVOSOBAN stan na Limanu II 50m2 kod Spensa i Poliklinike Papi} cena 51.500. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretninemojdom.com. 649475

KOD STANICE dvosoban stan 52m2 na III spratu komplet sre|en i ukwi`en cena 47.400. Telefoni: 451-318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649476 NA NOVOJ DETELINARI nov prazan ukwi`en useqiv stan 67m2 cena 57.000. Telefoni: 451318, 523-193. 649477 CENTAR 47m2, klasi~an dvosoban, odvojene sobe, dvostran, lift, terasa, ukwi`en 51.500. Slike na www.trefnekretnine.co.rs. Telefoni: 444-107, 633-7853. 649439 GUNDULI]EVA, dvosoban na I spratu, ukwi`en, lift, terasa 51.500. Slike na www.trefnekretnine.co.rs. Telefoni: 444-107, 6337853. 649440 DU[ANA VASIQEVA 64m2, Kej-Ribqa pijaca, kompletno renoviran, prvoklasno opremqen dvosoban stan, II sprat sa liftom, PVC stolarija, zgrada od fasadne cigle, pogled na Dunav, ukwi`en 73.500. Telefon 063/517-846. 649415 EKSKLUZIVAN dvosoban na uglu Bulevara oslobo|ewa i Petra Drap{ina, „Erker” dvori{na strana, II sprat sa liftom, prvoklasna gradwa, useqiv za 30 dana 1200/m2. Telefon 063/517846. 649416 HITNA prodaja - dvosoban 54m2, Liman, ukwi`en, useqiv, lift, terasa, CG, odli~an raspored, zgrada od fasadne cigle, cena 46.350E. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779. 649365 HITNO!!! 45m2 dvosoban, ukwi`en, useqiv, fasadna cigla, cena 41.200E. Telefoni: 021/6614-200, 064/823-6610, 021/424-963. 649362 HITNA PRODAJA, za renovirawe dvosoban stan 52m2, Ul. Mi{e Dimitrijevi}a, na tre}em spratu, odli~an raspored, starija zgrada, odmah useqiv, cena 43.900 evra. [ifra:23072. Telefoni: 021/451-570; 064/134-0459, www.solis-nekretnine.com. 649346 PRODAJEM ukwi`en stan 51m2 na N. Detelinari na 3. spratu, parking mesto! Mo`e prodaja i na kredit. [ifra:21347. Telefoni: 021/6624-325, 063/520-296, www.solis-nekretnine.com. 649347 DVOSOBAN stan na Novom nasequ na prodaju, cena 38.500E. [ifra:10077. Telefon 063/77-26845, www.solis-nekretnine.com. 649348 DVOSOBAN stan u blizini Keja, 52m2 na 4. spratu sa terasom, ukwi`en. Cena 51.500 evra. [ifra:13226. Telefoni: 065/2019011, 021/6624-325, www.solis-nekretnine.com. 649349 HITNO prodajem ukwi`en dvosoban stan na Limanu 3, u blizini pijace i Limanskog parka 52m2 - cena 49.000 evra. [ifra:23749. Telefoni:0 64/1126239, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649350 GRBAVICA, dvosoban stan od 54m2, na tre}em spratu, useqiv, ukwi`en, Aleksandar gradwa. Cena 49.500 evra. Telefon 064/112-6239, www.solis-nekretnine.com. 649351 DETELINARA, klasi~an 2.0 stan na I spratu, ukwi`en na 47m2, cena 34.000. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 649391 BULEVAR, okolina @elezni~ke stanice, klasi~an dvosoban stan od 51m2, cena 44.300. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649392 GRBAVICA - 40m2, dvosoban u novijoj zgradi, ukwi`en, useqiv, terasa, lift, CG, odli~an raspored, cena 45.000E. Telefoni: 064/823-6601, 424-963. 649377 [ONSI - 52m2, odli~an dvosoban stan, odmah useqiv, ukwi`en, CG, lift, terasa, renoviran, cena 46.400E. Telefoni: 064/823-6610, 6614-200. 649378 LIMAN, 2.0 stan kod parka od 50m2 u prizemqu prodaje se po ceni 41.200. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649388 OKOLINA CARA DU[ANA, noviji, odli~an, u ekstra zgradi, 2.0 stan od 46m2, cena 51.500. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649389 NOVO NASEQE, dvosoban 62m2, IV sprat, bez lifta, dve terase, tavanska {upa, 45.000E. Telefon 065/888-5636. 59383


OGLASi

dnevnik

LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit.Cena 37.000e. Telefon 063/239-411. 59572 USEQIV klasi~an dvosoban stan 52m2, terasa, ostava, 3 sprat, kuhiwa - prozor, ukwi`en, gara`a, bez posrednika. Telefoni: 421-437, 063/534-505. 59944 DVOSOBAN stan 50m2, u odli~nom stawu, Ul. Omladinskog pokreta 8/II, renovirano kupatilo, sigurnosna vrata, dvostrano orjentisan. Telefon: 064/190-4752 i 021/444-060. 59949 BEZ POSREDNIKA na Bulevaru Evrope, 57m2, Isprat, parket, terasa 4m2, kuhiwa sa posebnim prozorom, cena 42.750. Telefoni: 064/158-36-77, 064/427-14-61. 60026 DVOSOBAN 53, 4m2 u centru grada prodajem povoqno, stop agencijama. Telefon: 062/622249. 60056 PRODAJEM stan u ulici Stevana Mokrawca 63m2, prvi sprat, u dobrom stawu. Telefon 064/9783215. 60083 HITNO prodajemo dvosoban ukwi`en stan za 37.000. telefon 6447-622, 063/540-165. 60097 PRODAJEM nov 1,5 komforan stan 42m2 u Petrovaradinu - Potez Vila. Telefon 069/216-47-62. 59907 GRBAVICA, nov jednoiposoban stan 42m2, na tre}em spratu sa liftom i terasom, cena 52.000E sa PDV-om. Telefon: 060/02-01000. 59933 ODLI^AN noviji 1,5-soban, 2. sprat, lift, ukwi`en, kod Socijalnog, bez posrednika. Telefon 065/552-4817. 60118 PRODAJEM dvosoban Stevana Hristi}a, 44m2, 5. sprat, nije zadwi, lift. Telefon 062/543816. 60155

POVOQNO - odmah useqiv dvoiposoban dupleks stan 67 m2, Bulevar Evrope, peti sprat, lift, uredni papiri, cena 46.350E. Telefoni: 021/427-088; 064/823-6600, www.total-nekretnine.rs. 649512 NOVA DETELINARA, odli~an nov odmah useqiv 2.5 stan od 64m2, ukwi`en, po ceni od 62.600. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649393 NOVA DETELINARA 39m2 orginal dvoiposoban, perfektan raspored, ukwi`en, useqiv, CG, cena 34.000E. Telefoni: 064/8236610, 021/542-779. 649369 RADNI^KA UL. 67m2 - funcionerska zgrada, odli~an raspored, visoki parter, idealno za poslovni prostor, uli~na orjentacija, standardna ulagawa, ukwi`en, prazan, cena 69.000E. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779. 649370 KEJ, ukwi`en, odr`avan 2.5 stan od 70m2, cena 63.900 sa gara`om od 12m2. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649398 DVOIPOSOBAN 82m2, zgrada 6 god. stara, lift, terasa, ukwi`en, useqiv odmah, odli~an raspored, cena 63.900E. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779, (www.avenia-nekretnine.com). 649363 LAZE KOSTI]A, ukwi`en dvoiposoban,76m2, renoviran, salonac, cena dogovor. Telefoni: 021/526-622, 063/780-99-09. 649419 HITNO i povoqno, prazan, odmah useqiv, renoviran dvoiposoban stan 58m2 u Ulici Maksima Gorkog. Terasa. Ukwi`en. Cena 50.000. Telefon 063/777-6233. 649498 BRANIMIRA]OSI]A, 69m2, noviji, III sprat, terasa, odli~an raspored, kuhiwa odvojena. Ukwi`en. Mo`e sa gara`om. Cena sa name{tajem 63.000E. Telefon 063/108-8017. 649500 DRAGE SPASI]!!! Dvoiposoban stan od 70m2!!! Prazan, useqiv, ukwi`en u dobrom stawu. Pozovite!!! Telefon 063/500-213. 649517 NOVO NASEQE!!! Dvoiposoban stan od 65m2 na prvom spratu kompletno sre|en u ekstra stawu, brzo useqiv ukwi`en. Telefon 065/2500-213. 649518

ZGRADA BUDU]NOSTI!!! Na Podbari izuzetno lep dvoiposoban stan od 63m2 sa odli~nom terasom u perfektnom stawu!!! Telefon 065/2500-213. 649519 BUDU]NOST, odli~an dvoiposoban san 68m2, bez ulagawa, odli~nog rasporeda, Nova Detelinara. Telefon 6615-117. 649547 NOVIJI trosoban stan u blizini Futoske ulice, 71 m2, kvalitetna gradwa, redovan sprat, terasa, lift, cena 65.900E. Telefoni: 021/427-088; 064/823-6600, www.total-nekretnine.rs. 649513 HITNA PRODAJA! Perfektan TS 91m2, Stra`ilovska kod fakulteta, lift, terasa, pogled na Tvr|avu i Dunav, mo`e biti i ^S, novija zgrada, ukwi`en, cena: 98.000. Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650726 LIMAN III!!! Trosoban stan kod Merkatora 77m2, lift, ukwi`en odmah useqiv gleda na dvori{te. Pozovite! Telefon 063/500-213. 649520 UKWI@EN, kompletno renoviran trosoban stan 76m2, Gagarinova ulica. Lift! Terasa, ukwi`en. 65.000E, hitno! Telefon 063/777-6233. 649501 GRBAVICA, odli~an odmah useqiv trosoban stan 75m2 Milana Simovi}a. II sprat, terasa, ukwi`en. Povoqno! Telefon 0606211-685. 649502 PRODAJEM nov, odmah useqiv stan 86m2 u Qermontovoj ulici na Grbavici. Ukwi`en, ima terasu. Hitno! Cena 51.500. Telefon 060-6211-685. 649503 POVOQNO prodajem izvanredan trosoban stan Omladinskog pokreta 70m2+7m2 terasa. Ukwi`en. Kupatilo i wc odvojeni. Cena 51.500. Telefon 063-7776-233. 649504 LIMAN I Fru{kogorska 81m2, trosoban, ukwi`en 72.100. Telefoni: 444-107, 633-7853. 649441 TROSOBAN, Liman II, 90m2, novija zgrada, odli~na lokacija, odli~na cena. Telefoni: 021/450417; 063/128-97-97. 649442 NA BUL.EVROPE 82m2 idealan trosoban stan gleda na dve strane veliki dnevni boravak, cena 950E/m2. Telefoni: 451-318, 523193, www.nekrenine-mojdom.com. 649478 NA LIMANUII Ravani~ka ulica trosoban stan 82m2 kompletno sre|en. Telefoni: 451-318, 523193, www.nekrenine-mojdom.com. 649479 TROSOBAN, Grbavica, ukwi`en, II sprat, A. [anti}a, lift, 71m2, cena 65000E. Telefoni: 021/450-417; 064/189-38-87. 649449 @. STANICA 75m2 - trosoban, 1. sprat, terasa, CG, ukwi`en, useqiv, odli~an raspored, renovirano kupatilo, cena 56.650E. Telefoni: 064/823-6601, 021/6614200, slike na www.avenia-nekretnine.com. 649366 KLASI^AN, ukwi`en trosoban stan u blizini SUP-a, u kvartu punom zelenila i dosta parking mesta, tre}i sprat sa liftom i terasom 77m2, cena 69.000 evra. [ifra:22773. Telefoni: 021/451-570; 065/20-19-013, www.solis-nekretnine.com. 649352 U BLIZINI BULEVARA trosoban stan 98m2 dvostrano orijentisan na 2. spratu. Ugra|eni elementi, gara`a. [ifra:23380. Telefoni: 021/520-231, 063/520296, www.solis-nekretnine.com. 649353 ODLI^AN noviji trosoban stan na Novoj Detelinari. Ukwi`en, terasa, lift. 85m2 - cena 76220 evra. [ifra:13721. Telefoni: 065/2019-013, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649354

CENTAR, u novijoj zgradi, trosoban stan odli~nog rasporeda, dvostran, odli~an polo`aj, ukwi`en i odmah useqiv, cena 83.400. Telefon 636-6952. 649399 NOVO NASEQE, ukwi`en 3.0 stan od 73m2 na V spratu sa liftom, cena 61.800. Telefon 6368429, www.bomil.rs. 649396 LUKS Petra Drap{ina 68m2 trosoban, 1. sprat, useqiv, ukwi`en, terasa, CG, odli~na gradwasendvi~ zid, odvojena kuhiwaprozor, cena 82.400E. Telefoni: 064/823-6601, 542-779, www.avenianekretnine.com. 649379 PRODAJEM na Bul. Kraqa Petra I trosoban stan 70m2 na drugom spratu, cena 63.000e. Telefon 060/02-01-000. 59930 GRBAVICA, nov trosoban stan pred uselewem, 76m2, na ~etvrtom spratu, sa liftom, cena 90000E sa PDV-om. Telefon: 064/220-95-65. 59934 U TURGEWEVOJ prodajem stan na drugom spratu od 75m2 + 5m2 terase, cena 70.000E bez posrednika. Telefon 060/180-80-44. 60007 CENTAR, Izvr{no ve}e, 95m2, trosoban salonski stan, prvi sprat, dvostrano orijentisan, CG, velika terasa, bez posrednika. Telefon 063/5020-25. 60046 GRBAVICA, trosoban, 67m2, nov, II sprat, u mawoj zgradi, ukwi`en, lift, hitno i povoqno, bez posrednika. Telefon 064/8345-476. 60084 ADVOKATSKA kancelarija prodaje luksuzno opremqen 3,0 stan, 90m2, 2, sprat, gradio Aleksandar, u paketu sa dve gara`e od 15,5 i 16,5 m2 na istoj lokaciji. Agencije iskqu~ene. Telefon 065/5529-962, radnim danom 18-19 ~asova. 60091 LIMAN III, trosoban, 2, sprat, 73m2, odr`avan i modifikovan. Bez posrednika. Povoqno, vlasnik. Telefon 061/269-20-66. 60093 HITNO prodajemo trosoban stan za 45.000, odmah useqiv i ukwi`en. Telefon 6447-622, 063/540-165. 60098 PRODAJEM nov trosoban stan 86m2, tre}i sprat, mogu}nost povra}aja PDV-a, cena: 900e/m2. Telefon 063/11-52-660. 60113 CENTAR, Liman, odli~an, trosoban stan, bez ulagawa, 80m2, hitno, bez posrednika. Telefon 065/552-4817. 60119 LIMAN IV, dvoiposoban ukwi`en stan, 80m2, na lepoj lokaciji, dvostrano orjentisan, cena 68.000E. Telefon: 064/888-3428 i 063/605-089. 60027 PRODAJEM stan u centru 61m2, trosoban, Radni~ka 17/I, CG, KTV. Telefoni: 063/548-714, 021/521-901, 522260. 60187

NOVA DETELINARA, ukwi`en noviji originalno 3.5 stan dobrog rasporeda, na I spratu, cena 71.400. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649400 KOD LIMANSKE pijace, [ekspirova ulica zgrada od fasadne cigle, odli~an stan od 88m2, sre|en, cena 82.400. Telefon 063/828-83-77, www.bomil.rs. 649401 LIMAN, odli~an, ukwi`en 3.5 stan od 95m2 bez ve}ih ulagawa, cena dogovor. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 649402

nedeqa9.septembar2012.

TROIPOSOBAN, Liman II, crvena fasadna cigla, odli~na orijentacija, 108.000E. Telefoni: 021/450-417; 064/189-38-87. 649454 KOD SKUP[TINE troiposoban salonski stan na prvom spratu, 90m2, hitna prodaja 73.000. Telefoni: 451-318, 523-193. 649481 KEJ, odli~an 3.5 stan na II spratu, cena 82.400. Telefon 6368429, www.bomil.rs. 649404 HITNA prodaja novijeg, troiposobnog, ukwi`enog stana od 83m2 u Haxi Ruvimovoj ulici kod Sajma. Lift, terasa. Cena 60.000E. Telefon 063/108-8017. 649505 LIMAN ^ETIRI lep troiposoban stan 93m2, odli~nog rasporeda, ukwi`en, mo`e redovan kredit. Telefoni: 528-137, 063/811-7331. 649538 KOD IZVR[NOG VE]A troiposoban stan na prvom spratu 112m2, salonskog tipa. Telefon 063/538-166. 649541 BUDU]NOST, odli~an troiposoban stan 86m2 u Pasterovoj ulici, povoqno. Telefon 6615117. 649544 HITNA PRODAJA! Dvoeta`ni stan ^S 96m2, Suboti~ki bulevar, V sprat, lift, terasa, dvori{na strana, ukwi`en, klima, sig. vrata, cena samo: 69.300. Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650723 NOVO NASEQE u lepoj mirnoj ulici i kvalitetnoj zgradi petosoban stan na prvom spratu, bez ulagawa. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649539 LUKS STAN!!! U neposrednoj blizini Spensa i fakulteta ~etvorosoban ukwi`en stan u novijoj zgradi. Telefoni: 528-137, 063/538-166. 649540 CENTAR!!! Kod {kole „\ura Dani~i}” ekstra sre|en i ure|en stan od 102m2 na prvom spratu!!! Useqiv po dogovoru, pozovite!!! Telefon 065/2500-213. 649521

^ETVOROSOBAN, Liman II, 110m2, 135.000E, ekstra. Telefoni: 021/450-417; 063/128-97-97. 649453 KOD KEJA odli~an komplet renoviran stan 107m2 na prvom spratu. Telefoni: 451-318, 523193, www.nekretnine-mojdom.com. 649480 GRBAVICA, prodajem nov, odmah useqiv luks, ukwi`en 6.0 stan (nije dupleks) od 136m2 na IV spratu, mo`e i zamena za stan vi{e spratnosti od 80-90m2. Telefon 063/828-83-77, www.bomil.rs. 649403 BULEVAR EVROPE, u novoj zgradi, nov neuseqavan 4.0 stan od 80m2 po ceni od 65.100 sa PDV-om. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 649397 LIMAN - 4-soban 90m2, komplet renoviran, PVC stolarija, ukwi`en - useqiv, odli~an raspored, 2 terase, lift, CG cena 83.500E. Telefoni: 064/823-6601, 021/542-779. 649374 HITNA PRODAJA, ~etvorosoban stan 154m2 u strogom centru grada. Noviji, ukwi`en, useqiv, sam na spratu. [ifra: 20196. Telefoni: 021/451-570, 064/134-0459, www.solis-nekretnine.com. 649355 U NEPOSREDNOJ blizini Spensa prodaje se komplet renoviran ~etvorosoban stan 115m2 u zgradi sa malo stanova. [ifra:13867. Telefoni: 063/520296, 021/427-277, www.solis-nekretnine.com. 649356 BULEVAR, penthaus u blizini Futo{ke pijace, nov {estosoban stan u 2 nivoa bez kosina sa prelepim terasama i pogledom na grad, povr{ine 156m2, na V spratu. Cena 177.500 sa PDV-om, odmah useqiv. [ifra:23732. Telefoni: 060/018-9422, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649359

LIMAN I!!! U ekstra zgradi ~etvorosoban stan od 154m2, luksuzan sa dva kupatila!!! Pozovite!!! Telefon 063/500-213. 649522 DUNAVSKI PARK!!! ^etvorosoban stan odli~nog rasporeda sa lepom terasom u odli~noj zgradi. Pozovite!!! Telefon 063/500-213. 649523 NOVO NASEQE!!! Odli~an petosoban stan od 106m2 kod {kole i vrti}a u ekstra stawu, ukwi`en useqiv po dogovoru!!! Telefon 065/2500-213. 649524 EKSKLUZIVNO!!! Liman I, u najboqoj zgradi novije gradwe, stan od 155m2, I sprat, lift, terase. Povoqno! Telefon 063/7776233. 649506 EKSKLUZIVNA devetosobna vila {iri centar 392m2 na placu 462m2, centralno gradsko grejawe, dve velike gara`e, prvoklasan kvalitet gradwe i opreme, ukwi`ena 310.000. Telefon 063/517-846. 649409 SALONSKI stan 112m2, kod Izvr{nog ve}a, Jovana Bo{kovi}a, I sprat, tri spava}e sobe, radna soba, salon, velika terasa, nove instalacije, u odli~nom stawu, ukwi`en 139.000. Telefon 063/517-846. 649418 ^ETVOROSOBAN stan, u strogom centru, nov, ukwi`en, 105m2 - luks. Telefoni: 062/522-177, 062/89-56-705. 649425 ODLI^AN ~etvorosoban stan kod Poliklinike Papi} I spensa 106m2. Telefoni: 451-318, 0600753782, www.nekrenine-mojdom.com. 649482

HITNO prodajem odli~an dupleks na Grbavici u novijoj zgradi, u Alekse [anti}a. [esti sprat sa liftom, 3 sobe + dnevni boravak. 95m2 za samo 71.500 evra! Ukwi`en. Parking mesto i ostava u ceni. [ifra:20210. Telefoni:06 3/527-459, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649357 PRODAJEM nov ukwi`en neuseqavan dupleks 109m2 na 3.spratu sa liftom, CG, na po~etku Bulevara Evrope. Cena 87.000E. [ifra:23404. Telefoni: 065/2019011, 021/520-231, www.solis-nekretnine.com. 649358 CENTAR, 165m2, petosoban, fantasti~an, odli~an raspored, veliki dnevni boravak i trpezarija, odvojena kuhiwa, dva kupatila, terasa, lift, III sprat, novija zgrada, parking, kapija, Pavla Papa 7, sto metara od pozori{ta, 900e/m2, vlasnik. Telefon 063/560-298. 60072 CENTAR na Trgu Mladenaca prodajem ~etvorosoban salonski stan na tre}em spratu, sa liftom, 116m2, cena 103.000E. Telefon 060/02-01-000. 59931 GRBAVICA, 105m2, ukwi`en, redovna eta`a, u novijoj zgradi, cena 105.000E. Telefon: 064/22095-65. 59932 PRODAJEM odmah useqiv salonski stan, 119m2, drugi sprat, centar Novog Sada. Telefon: 661-7959. 60044 PRODAJEM ~etvorosoban stan, prvi sprat u naju`em centru Novog Sada, 90m2 plus, terasa sa centralnim grejawem. Telefon: 063/569-046. 60048

23

SALONSKI STAN u strogom centru od 115m2 na 1. spratu, CG, klima, KTV, 2 telefona, velika terasa. Telefon 062/29-18-29. 60143

NOVA ku}a na Somborskom bulevaru - ukwi`ena, eta`no na gas, trosobna, odli~an raspored 2 kupatila, parking, cena 55.000E-nije fiksno. Telefoni: 064/823-6601, 021/424-963, (www.avenia-nekretnine.com). 649368 SEVERNI TELEP, okolina Vr{a~ke ul., prodaje se dvojna ku}a+garsowera u funkciji kancelarije sve ukwi`eno 236m2, cena 103.000 evra, mogu}a zamena za stan. Telefon 063/828-83-77. 649405 NOVA luksuzna sedmosobna vila 350m2 na placu 576m2, kod sportskih terena „Bolesnikov”, gara`a, najvi{i standard gradwe i opreme, dve velike terase, centralno grejawe, kompletna dokumentacija, treba videti! 270.000. Telefon 63/517-846. 649410 NOVI SAD, Slana Bara, 215m2, plac 480m2, CG, fasadna cigla, parket, 2 el. brojila, dva kolska ulaza, tri gara`e. Cena, dogovor, a mo`e i zamena za JIS stan i doplata. Telefon 021/526-622; 063/1124-911. 649422 KU]A Salajka - [ajka{ka 143m2, ukwi`eno, plac 400m2, blizina Temerinskog puta, pogodna za firme. Telefoni: 021/450-417; 063/128-97-97. 649447 KU] A Pe tro va ra din, 220m2/725m2-plac/cena dogovor, ukwi`ena, odli~na gradwa. Telefoni: 021/522-177, 063/11-24911. 649431 S. KAMENICA, kod {kole milicije, spratna ku}a sa dva odvojena stana, nusprostorije, 85.000, ukwi`ena. Slike na www.trefnekretnine.co.rs. Telefoni: 444-107, 633-7853. 649435 PRODAJEM novu lepu porodi~nu ku}u na lepoj lokaciji u Sremskoj Kamenici, na placu od 490m2, po ceni od 93.000 evra. [ifra:31310. Telefoni: 065/2019-011, 021/451570, www.solis-nekretnine.com. 649332 PRODAJEM odli~nu novu ~etvorosobnu spratnu ku}u 200m2 u blizni SC Vujadin Bo{kov, na placu od 600m2. Sve zajedno sa mawom mesnicom. Od lep{ih ku}a u kraju, u mirnoj asfaltiranoj ulici. Prodaja hitna zbog odlaska u inostranstvo. [ifra: 30674. Telefoni: 065/2019-006, 064/134-0459, www.solis-nekretnine.com. 649333 PRODAJE SE ku}a 70m2 na ^eneju u glavnoj ulici, na placu 900m2, sa 5,5 jutara prvoklasne zemqe, struja, voda, telefon 190.000. Telefon 063/517-846. 649411 U SREMSKIM KARLOVCIMA vi{e ku}a na prodaju, vrlo povoqno, za detaqe nezvati agenciju „Lider-nekretnine”. Telefon 063/517-846. 649412 HITNO prodajem plac 500m2, izme|u Petrovaradina i S. Karlovaca - Puckaro{, ravan, ukwi`en, u blizini struja i voda, dozvoqena gradwa, cena: 6.300 za ke{ - popust! Tel. 021/523-700, 063/536-212. 650731 LOKACIJA za gradwu stambene zgrade na Novoj Detelinari, kod Sajma, dozvoqena gradwa P+3+Pk. Za vi{e informacija pozovite 064/2003-103, www.solisnekretnine.com. 649334 PRODAJEM obradivo zemqi{te, 20hektara na potezu N. Kne`evac-Kikinda. Telefoni: 021/526-622, 063/11-24-911. 649432 BA^KA TOPOLA - 7 jutara, obradivo zemqi{te, blizu puta i sela - 48.000E. Telefon 063/1124-911. 649429 PLACEVI, Popovica 1006m2 23.000E i Bocke 985m2, 22.000E, oba placa su u gra|evinskoj zoni. Telefoni: 021/450-417; 063/12897-97. 649455 BOCKE, ukwi`en plac, sa pogledom na grad i Dunav, ukupno 951m2, struja do placa, bunar na placu, kod ku}e srpsko-ruskog prijateqstva, cena samo 16.000 evra. Telefon 064/112-62-39, www.solis-nekretnine.com. 649331


24

nedeqa9.septembar2012.

PRODAJEM zapo~etuvikendicu na Bege~koj jami sa druge strane nasipa, lepa lokacija, plac 600m2, cena 10.000e. Telefon 021/6500-051,062/876-05-36. 59972 PRODAJEM vikendicunaPopovici 120m2, plac 8.08 ari, ukwi`ena.Telefon060/50-56-357. 60111 KUPUJEMO poqoprivredno zemqi{te u Vojvodini, (Ba~ka Banat),celagazdinstva.Isplata u gotovni odmah. Samo ozbiqne ponude. Telefoni: 021/526-387, 063/518-546. 59967 PRODAJEM gra|evinski plac 3.000m2 . naseqe Veliki Rit, 4 legalizovana placa, cena 25e/m2. Telefon021/6500-051,062/876-0536. 59971 PRODAJEM triipohektarazemqenaBanstoluitrosobnuku}u u Karlovcima, blizu centra, cena25.000e.Telefon063/1477-181, 064/043-8702. 59994 U SRBOBRANU prodajem2,3jutra zemqe koja izlazi na reku Krivaju. Zemqa je pogodna za lovniiribolovniturizam,plasteni~ku proizvodwu, vo}wak. Telefon069/730-306. 59995 SREMSKA KAMENICA,staro selo, 15.500m2, parcela idealna za sve namene, put, struja, izvor na parceli, lepo pogled. Telefon064/288-61-71. 59891 PRODAJEM vikendicunaKamewarukompletnoopremqenablizu Dunava. Telefon: 061/161-7282. 59929 PETROVARADIN - plac 1.050m2/14em2 i plac 2.500m2/10em2, asfalt, dozvoqena gradwa, blizu Novi Sad, 3km. Telefon063/585-076. 59997 PRODAJEM placeve, Petrovaradin, asfalt, struja, voda, gas, 6500EinaPopovici7.000E.Mo`ezamenazastaniliauto.Telefon064/146-5474. 60069 PRODAJE seporodi~naku}ana Telepu, na placu od 240m2 povr{ine. Dobra lokacija. Telefon 063/86-72-01. 59679 PRODAJEM ku}u na Vidovdanskom nasequ, 204m2, ukwi`ena. Telefoni: 060/4419-375, 062/10729-996. 59788 NOVI SAD,NikoleTesle,prekoputaJodnebawe,prodajempola ku}e - prizemqe, deo dvori{ta, tavana i podruma. Telefoni:063/15-88-063,063/85-75-215. 59919 PETROVARADIN - pijaca, ku}a1/1220m2+100m2,plac930m2, useqiva, 56000 = 10.000 kapara + ostalo za godinu dana. Telefon 063/152-052-1. 59996 PRODAJA - ZAMENA komforneku}euSalajci,150m2potkrovqe, nusprostorija 20m2, gara`a 40m2, 600m2 placa. Mogu} svaki dogovor.Telefon021/6330-016. 60100 PRODAJEM ku}unaKlisiAlekse Nenadovi}a 23, plac 700m2, obezbe|en kolski ulaz pomo}ni objekti, cena 25.000e. Telefoni: 021/6500-051,062/876-0536. 59973 BEO^IN ku}a 140m2 sa nusprostorijama, gara`a, plin, telefon,dvalokalauposebnojku}i, velikodvori{te.Cena40.000eura.Telefon063/845-87-57. 59859 STARI LEDINCI - na prodaju staraku}aiplac7ari,Ul.Sime [olaje br. 16. Telefon: 021/886628. 50039 PETROVARADIN - 32000 evra, ku}a 90m2 za renovirawe. Ukwi`ena,dozvoqenoP+1+M,kodambulante i milicije. Telefon 063/585-076. 59998

ALIBEGOVAC, plac 1300m2, zapo~etaku}aoko80m2.Telefon 062/645-869. 60153 SREMSKI KARLOVCI - u potezu Beqe{evo, 3ha 24a, zemqa veoma povoqno, pogodna za sve namene.Telefon064/16-12-596. 60128 SAVE \ISALOVA, ukwi`eno, Salajka,ku}aoko200m2placoko 450m2. Mo`e zamena za mawi stan + doplata. Telefon 0692/645-869. 60154 TELEP, Ul. Qubice Ravasi, ku}a oko 250m2, plac 800m2, bez ulagawa.Telefon:062/8901199. 60156 KU]A, Avijati~arsko naseqe, ukwi`eno, ~vrsta gradwa, sa pomo}nim prostorijama, gradsko centralnogrejawe.Mo`ezamena za dva mawa stana. Telefon 062/645-869. 60157

NA BULEVARUEVROPE odli~an lokal na uglu bulevara i Ulice Koste Racina 150m2 gradio „Moj Dom”. Telefoni: 451318, 523-193, www.nekretnine-mojdom.com. 649457 LOKAL, Bulevar oslobo|ewa 27m2, ukwi`en, odmah useqiv 28.000. Telefoni: 444-107, 6337853. 649434 LOKAL Bul.caraLazara,38m235.000E, uli~ni veliki portal. Noviji. Telefoni: 021/526-622, 063/11-24-911. 649430 MAGACINSKIPROSTORili RADIONICA na ulasku u Ba~ki Jarak, na glavnom putu. Hala 11x7 i dvori{te 20 m2. Telefon064/19-22-001. 57272 IZDAJEM lokal 80m2, Ul. @elezni~ka - nema izlog. Telefon: 063/505-198. 59927 ZA IZDAVAWE! Eksluzivan poslovni prostor, na atraktivnoj lokaciji, ceo sprat Bul. oslobo|ewa, povr{ine 600m2, poslovna zgrada, useqiv. Telefoni: 421-437,063/534-505. 59945 IZDAJEM opremqen kafi} u zakup u Novom Sadu na Novom Nasequ kod crkve. Telefon 064/112-49-93. 60114 PRODAJEM LOKAL, prizemqe hotela Elit, Jovana Du~i}a 35, pogodan za sve delatnosti, ima odvod mirisa van krova, 24m2. Telefon063/8074-411. 60146 IZDAJEM lokal, prizemqe hotelaElit,JovanaDu~i}a35,pogodan za sve delatnosti, ima odvod mirisa van krova, 24m2. Telefon063/8074-411. 60150

SKENDER BEGOVA 3,poslovni prostor, 53m2, I, CG, lift, direktno od investitora, 107.590. Telefon063/107-11-11. 59624 PRODAJEM lokal43m2bulevar KraqaPetra2.Cg,klima,telefoniinternet.Telefon065/55106-55. 59848

PRODAJEM gara`u18m2uzgradi kod Ribqe Pijace, videti! Cena-dogovor.Telefon:064/5248-097. 60011

OGLASi l ^iTUQe

CENTAR 17m2, Pavla Papa 7, odli~na velika gara`a u zgradi, uli~ni ulaz, visina 3, 5m. Mo`e da bude i magacin. 9750E. Vlasnik.Telefon063/560-298. 60073 PRODAJEM gara`u hitno podzemna, u ulici M. Dimitrijevi}a.Telefon062/543-816. 60158

MOLER radisvemolerskeradove:gletovawe,kre~ewe,{panske zidove,farbawestolarije.Telefon064/29146-53. 60054 KROJA^: {ivewe pantalona i sukwi, popravke raznih vrsta. Najpovoqijeugradu.Temerinska 8, dvori{te. Telefon 6612-570 od9-1215-19. 60065 VODOINSTALATER pru`asve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsneokokade. I vangrada.Telefoni:063/7509499,065/5610864, 021/6394167. 60094 PE]KAR -zidamkaqevepe}ii otkupqujemkori{}ene,radimsa svojim materijalom, imam nove pe}i. Telefon: 064/155-4029 i 021/6301-524. 60141

KUPUJEM sve vrste automobila, mo`e i havarisana. Dolazim odmahpopozivu.Isplatamaksimalna na licu mesta. Telefoni: 062/823-1298, 064/337-7695, 824611. 58555 JUGO 60 koral, prvi vlasnik, gas, nov atestiran, registorvan do 14. 7. 2013. godine, alu felne, akumulatori. Telefon 6624-151, \oka. 60075

PRODAJEM novije kolor televizore svih veli~ina (E37, E55, E72), 100 programa, TXT. Dostavqam na adresu. Non-stop, Mladen. Telefoni: 021/421-516, 064/157-25-14. 59846 KUPUJEM ispravneineispravne kolor televizore, LCD, plazma,novijelap-topra~unare,maksimalna isplata. Dolazim! Non-stop, Mladen!. Telefoni: 021/421-516,064/157-25-14. 59847

PRODAJEM ceragem aparat + gudl podloga, istovremeno masa`a i poboq{awe celokupnog zdravstvenog stawa, otklawa razne tegobe i zdravstvene probleme.Telefon:064/3023-156. 60063

KUPUJEM zlatnike,dukate,napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318180,021/451-409. 58595

dnevnik KUP UJ EM O star o gvo` |e, ve{ ma{ in e, {por et e, bak ar, mes ing, alum in ij um, akum ul atore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni:062/649-000,065/9649-000. 59804

Tugu i bol ne bri{e vreme. Tvoje zasluge ni posle sedam godinanisuzaboravqene.

Hvala za svu dobrotu, plemenitostiiskrenoprijateqstvo

An|elkaBaji} ro|.[utilovi} 4.3.1941-11.9.2005. Ve~no si u srcima tvojih najmilijih. SuprugSpasoje, sinoviNenadiPredrag, snajeMilankaiIvana iunu~ad Bojana,Gordana, Tamara,TijanaiTatjana. 59984

P O M E N

drMirkuTomi}u

Dana11.9.2012.godinenavr{ava se pet godina od kako nas je napustiona{dragi

Zauvekostajeteumomsrcu.

@ivkoPavlovi}

Va{aGlorija.

Uvek}etesese}ati tvojinajmiliji.

60116

60198

KUPUJEM sav polovan o~uvan name{taj, regale, ugaone garniture, ostale garniture, sto, stolice, komode.... Telefoni: 021/6612-531, 063/7852-743, 063/7852-728. 60002

KU]NI MAJSTOR - monta`e, demonta`e name{taja, sanitarija, popravke, vrata, prozori, roletne, brave, {arke, kre~ewe, farbawe, rasveta. Telefon: 065/6824-398. 60071 BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegla, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/131-2135. 59448

KADA SERVIS - obnova glazureuvoznimmaterijalom,za{titnafugna(nebu|a),dugogodi{we iskustvo, garancija. Telefon 6321-332,500-155,065/543-6896. 59615 HIDROIZOLACIJA svih vrsta ravnih krovova, podruma, gara`a, skidawe vlage sa zidova. Mo`e i odlo`eno pla}awe. Garancija. Telefoni: 021/731-895, 060/0731-895i064/128-94-87. 59767 VODOINSTALATER: izrada kupatila, odr`avawe sanitarija iugradwatu{kabinaikada.Telefoni: 066/6434199,6430016. 59909 MOLERSKO - FARBARSKE usluge. Radim i mawe poslove. Telefon 063/173-2692, majstor Miki. 59943 STOLAR - popravqam regale i kau~e, lepim rasklimane stolice,tapaciramilakiram.Popust zapenzionere.Telefon897-168i 062/837-1994. 59957 OTAC I SIN vr{e molerskofarbarske usluge kvalitetno i povoqno. Telefon 060/0765195, 064/0765-195,021/791-615. 59980

PRODAJEM gro`|e za proizvodwu vina i rakije. Telefon 064/285-4336. 59991 KARLOVA^KI RIZLING za vino i rakiju. Telefon 064/8059488,883-809. 60078 RAKIJU prepe~enu {qivovu prodajem.Telefon021/6366-322. 59791

PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida, ispitan u nadle`nojustanoviuBeogradu,dvanaestogodi{we iskustvo, le~ewe 7 dana. Telefon: 064/240-55-49, 037/490-797,dedaRado{. 60041

SE]AWE

9.9.2003-9.9.2012. Voqenojtetki

KoviqkiBjeqac Ve~na tuga i nezaborav za sve dane provedene sa tobom. Tvoj plemenitilikuvekjesanama.

in`.DraganIvkovi} arhitekta 9.9.1993-9.9.2012. Uvek prisutan mislima.

Tvoji:Sne`a iDarko saporodicama. AGENCIJI „BOMIL” potreban agent prodaje sa iskustvom, okofiksneplatemogu}dogovor! Telefon636-6952, www.bomil.rs. 649406 INTERNACIONALNOJ kompaniji potrebne komunikativne osobedo35godina.Pozicijaoffice sales manager. Visoko ili vi{e obrazovawe. Poslati CV na majapns@sbb.rs 59822 AGENCIJA za ~uvawe, podu~avawe dece svih uzrasta u Novom Sadu i Evropi, nudimo: bebisiterke,dadiqe,guvernante,pomo} porodiqama. Telefon 021/400148. 60087 KU]NA NEGA bolesnih,starih u va{em domu. Nudimo: medicinske sestre, gerentonegovateqice,gerentodoma}ice,fizioterapeute, za korisnike u zemqi i inostranstvu.Telefon 021/400148. 60088 EVROPA, Novi Sad: potrebne bebisiterke, medicinske sestre, gerentonegovateqice, gerentodoma}ice,doma}iceku}e,fizio- terapeuti sa paso{em EU i znawem nema~kog. Telefon 021/400148. 60090 RENOMIRANOM restoranu u Novom Sadu hitno potrebni kuvariikonobari.Telefonzainformacije061/61-33-065. 60101

u

na{im

SuprugaOlga i sestraVerica.

60132

60131

Posledwi pozdrav dragom prijatequivelikom~oveku

VinajAnica PosledwipozdravdragojNani. Osta}e{ nam u lepoj uspomeni dru`ewasatobom.

RadomanuPerkovi}u

Tvoji:prijateqi Ivana i PetarProdanovi}.

odNene i^a|eBlagojev.

60188

60202

Posledwipozdravdragojmami

JovankiPeri} KUPUJEM lomqeno srebro i zlato,nakit,dukate,zubnozlato. Odvlasnika.Najboqacenaugradu.Telefon064/994-5002. 59447 ^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobilestarezaotpad.Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 60181

ro|.Amixi} Sahrana }e se obaviti u nedequ, 9. 9. 2012. godine, naBukova~komgrobqu,u15.00~asova. Sinovi:\uraiNeboj{a, snajaTawa iunuk ^edomir. OG1


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Zahvaqujemo rodbini, prijateqima i kom{ijama koji su odali posledwu po~ast na{em ocu.

Posledwi pozdrav.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

nedeqa9.septembar2012.

Posledwi pozdrav

25

Tu`nim srcem javqamo da je posle kratke i te{ke bolesti, u 49. godini preminuo na{ voqeni otac, sin i `ivotni saputnik

\or|e Stojanovi} Ber~ewi I{tvanu

Stevi Zoranovi}u

Taka~ [andor Ve~ni pomen na{em kolegi.

1922 - 2012. Budisava

Aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad.

O`alo{}ena porodica.

Sahrana je u ponedeqak, 10. 9. 2012. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu.

od drugova: ^eli}a, Baje i [ormaza.

dr Pal Tibor Sahrana }e se obaviti u ponedeqak, 10. 9. 2012. godine, u 16 ~asova, u Temerinu, na Zapadnom grobqu. O`alo{}ena porodica.

O`alo{}ena porodica.

60133

DVOGODI[WI POMEN Dragi na{

POMEN

9. 9. 1995 - 9. 9. 2012.

Mladene Milaku 2010 - 2012.

\ura Stupar Tu si sa nama, u na{im mislima i srcu. Tvoji najmiliji.

60186

60192

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Dana 11. septembra 2012. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e

Doroteja Mar~i}

Rade Vuleti}

1934 - 2012.

ro|. Joki}

Sahrana je danas, 10. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Draga Rado, postoji ne{to {to nikad ne umire a to su qubav, ponos i ve~no se}awe na tebe. Tvoji: brat Radoica i sestra Nada sa porodicama, majka Persa i otac Radivoje.

3021-P

60199

ostavio si nam se}awa koja nikada ne}e izbledeti i dobrotu i savete koje }emo uvek pamtiti. Pro{le su dve godine od kako nisi sa nama, ali uvek }e{ `iveti u na{im srcima i mislima. Tvoje najdra`e devojke: Jela, Jovanka i Slavica.

60179

O`alo{}ena porodica.

Julka Stankovi} Pro{lo je najtu`nijih ~etrdeset dana od kako nisi sa nama. Za nas ni{ta vi{e nije kao pre. Po dobroti }emo te pamtiti i sa ponosom i qubavqu te spomiwati. Hvala ti na trenucima provedenim s tobom i na qubavi koju si nam bezgrani~no davala. Suprug Mikica, sin Sini{a, tvoja qubimica Senka, snaja Qubica i zet Pe|a. 59877

60030

60201

60182

POMEN

Posledwi pozdrav snahi

Posledwi pozdrav snaji

Posledwi pozdrav po{tovanoj i dragoj kom{inici

Pre ~etrdeset dana pridru`ila se besmrtnima

Milenka Badwar Esteri od stanara zgrade Kej `rtava racije 6.

60195

Posledwi pozdrav dragoj

ro|. Kotlica iz Ba~kog Dobrog Poqa 2. 8. 2012 - 9. 9. 2012.

Milki

Milki

od devera Milorada sa porodicom.

od: devera Milutina i jetrve Dragice sa porodicom.

60196

60197

Sa velikom tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena

Esteri

Milka Milenkovi}

1926 - 2012.

Sahrana je u ponedeqak, 10. septembra 2012. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 14.15 ~asova. Zauvek }emo te nositi u srcu.

Puno smo te voleli i puno }e{ nam nedostajati. Porodica Zveki} - Mi{kolci i porodica Zveki} - Du{anovi}.

Dragoj

60117

Navr{ava se deset godina od smrti

Bogdana Radanovi}a

O`alo{}eni: suprug Branislav, }erka Biqana, sin Vladimir, zet Dejan, snaja Mira i unuci Jelena, Katarina, Stefana i Ogwan.

60189

Ako je tvoj `ivot morao stati, qubav i se}awe na Tebe i Tvoju dobrotu ve~no }e trajati. Po~ivaj u rajskom miru, blagorodna du{o, a mi }emo te ~uvati od zaborava. S qubavqu i tugom, suprug Nikola.

Tvoja porodica.

60001

60191

Sa velikim uva`avawem i po{tovawem opra{tamo se od na{eg dragog druga

GODINU DANA od smrti na{eg Sr|ana.

Esteri Ivkovi}

Radomana V. Perkovi}a

27. 9. 1926 - 6. 9. 2012.

Sr|an Trivi}

posledwi pozdrav od Milice i Qiqe.

1976 - 2011.

Nismo Vas izgubile, osta}ete u na{im srcima.

O`alo{}ene: Milica i Qiqana Lekovi}.

Koliko te volimo to si znao, ali nikada ne}e{ saznati koliko patimo za tobom. Ponosni {to smo te imali, tvoji najmiliji.

60190

60184

Ispra}aj }e se odr`ati na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u utorak, 11. 9. 2012. godine, u 10.30 ~asova.

Bio si jedan od nas. Radili smo i delovali kao jedan tim. Tom radu dao si ~astan doprinos. Predwa~io si u re~itosti, mudrosti i pronicqivosti. Sve {to smo radili bilo je za op{te dobro. Rezultate je cenila javnost, a potvrdilo vreme. ^lanovi Izvr{nog ve}a SAP Vojvodine 1986 - 1989. 60200


26

07.00 08.00 08.05 08.30 08.50 09.20 09.40 09.50 10.30 11.00 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 15.00 15.05 15.30 16.00 17.00 17.25 17.55 18.20 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 22.45 23.10 00.05 00.30 01.25 02.05

tv program

nedeqa9.septembar2012.

Верски недељник Вести Цртани филм Све о животињама Академац Увек медаља Страшне приче за плашљиву децу Зелено,волим те зелено Кад зазвони Знање имање Вести Еко –Шуме Војводине Центар света Додати живот годинама Нови таблоид НС Вести за особе са оштећеним слухом Здраво живо Чари риболова Ток шок ТВ Дневник Све(т)око нас Фестивал „Кантат“,хроника Биографије Улични свирачи ТВ Дневник Три тихе мисе,филм Биографије Војвођански дневник Хроника Бранковог кола Спортска хроника Грување Улични свирачи-отворени студио Три тихе мисе,филм Биографије Исус-божјисин: Мисија,док.серија

08.00 09.00 11.00 13.00 14.00

Књижевнимагазин Портрет привредника Више од откоса Ћаскање Акција

Више од откоса (Панонија,11.00) 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30

Војвођанскевести Здравље и Ви Ногенапут-путподноге Војвођанске вести Уловитрофеј Док.емисија Војвођанске вести Лице с насловнице Војвођанске вести Филмскипрограм

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 11.00 12.33 13.00 13.15 13.29 14.15 14.55 15.10 15.24 16.15 16.18 17.14 17.45 18.24 18.58 19.30 20.05 21.05 23.15 23.19 00.15 00.32 02.02 02.40 03.00 03.23 03.54 04.47 05.48

Заљубљени Шекспир

Нови таблоидНС „Таблоид”јевећ16година брендодВардарадоТриглава.Какосумакедонскимузичари дочекали уредника и водитеља емисије Александра Филиповића уз песме „Биљана платно белеше” и „Лихнида”... (РТВ 1,14.00)

АлександраФилиповића

07.30 08.00 08.30 09.00 09.40 09.50 10.05 10.35 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00

Српски екран,емисија МТВ-а Агро мозаик Спортска Војводина Исус -Божији син ХроникаБранковогкола Нова занимања Како?... Траговима давне прошлости Духовка (слов) Емисија запензионере(слов) ТВ Магазин (рум) Баразда (мађ) Дуриндо -мађарска народна музика Под истим кровом Духовка,емисијанаслов. са титл.на српски Недељни магазин (ром) Изравно (хрв) Свјетионик (хрв) Украјинска панорама Спектар (буњ) Македонско сонце Урбана џунгла (мађ) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Баразда (мађ) ТВ Магазин (рус) Телеклуб (рум) ТВ Спорт (мађ) Венди и Луси,филм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Жикина шареница Дизни на РТС ГастрономадуИзраелу Дневник Спорт плус Балканском улицом:Раде Марјановић Време је за бебе Гастрономад Вести САТ Вести Срећни људи Ухвати талас Луд,збуњен,нормалан Сасвим природно Слагалица Дневник Срећни људи Заљубљени Шекспир,филм Вести Титаник Дневник Егзит Луд,збуњен,нормалан Балканском улицом:Раде Марјановић Вести(04.00,05.00) Сасвим природно Сат Срећни људи Верски календар

08.20Сремски Карловци,од суботе до суботе 08.45Серијски програм 09.10Време је на мојој страни 09.30Дивљапланета 10.00Серијски програм 12.00Бели мантил 12.15Конак 12.20Неон сити 12.30Азбука родитељства 13.00Вести 13.05Седам НС дана 13.30Лична грешка 14.00Вести 14.05Серијски програм 15.00Дивља планета 15.30Време је на мојој страни 16.00Вести 16.10Дечји фестивал фолклора Лицидерско срце 17.00Вести 17.05Вреле гуме 17.35Храна и вино 18.20Неон сити 18.30Све што желим 19.00Објектив 19.30Африка од врха до дна 20.00Ево нас код вас 21.00Личности и догађаји 22.00Објектив 22.30Седам НС дана 23.00Серијски програм

Лето је 1593.и млада звезда лондонске позоришне сцене у успону, Вил Шекспир, се суочава са казном без премца: паралишућом клетвом уметничке блокаде. Док се велико елизабетанско доба забаве развија пред њом,Вил је без икакве инспирације. Улоге: Џозеф Фајнс, Гвинет Палтроу, Џуди Денч, Џефри Раш,Бен Афлек Режија:Џон Маден (РТС1,21.05)

09.30 10.00 12.00 14.00 16.00 16.15 17.00 17.39 20.00 10.30 20.40 21.10

Премијер лига Магазин КХЛ:Слован –Динамо Рига Фудбал:Кордоба-Елче Ф1Монца –Трка Наданашњидан ТВС Премијерлига,магазин ЕБЕЛ:Медвешчак-Салцбург Светфудбала Наданашњидан ФудбалМондијалмагазин Аргентинскалига:Аргентионс Јуниорс-БокаЈуниорс 23.15 КфалификацијеСП: Холандија-Турска 01.15 Агрентинскалига: РиверПлате-Њувелс

08.30 10.30 11.00 11.35 13.00 14.30 16.00 16.35 19.00 19.35 21.00 23.00 23.35 23.55 02.00 03.20

КРОЗСРБИЈУ

Цветнеливаде Рајца Овоглетаодржанајејубиларна 40. Косидба на Рајцу. Тојесвечанизавршетаксвих послова око летине, у недељи после Петровдана, када сеиорганизујумобе. Ауторка иуредница:ДаницаБрокета (РТС2,14.30) 06.02 07.00 07.45 07.50 08.01 09.01 09.26 09.29 09.44 09.59 10.30 11.00 12.01 12.25 12.30 13.01 13.30 14.00 14.21 14.30 14.58 16.00 16.45 17.00 17.32 17.56 18.46 19.39 20.00 20.15 21.05 22.10 22.58 23.26 23.55 01.15 01.40 02.11 02.56 03.20 04.17 04.46 05.31

Гвинет Палтроу

05.00 06.00 09.30 10.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 19.15 21.00 00.00 01.30

Домаћин Рањено срце Галилео Филм:Астерикс и Обеликс против Цезара Езел Вече са Иваном Ивановићем Први глас Србије Жене са Дедиња Вести Филм:Рат УС Опен 2012. Филм:Предосећај Трачара

dnevnik

06.30 08.00 09.20 09.50 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 15.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 04.30

Музиказадобројутро Аменађес Датум Верски календар Дозволите.. Жогарија Бернард Поштар Пат Далеко од куће Под отвореним небом Мој љубимац Знање имање Потрошачки саветник Датум Е-ТВ Траг у простору Културако аресипе Српски источници Верскикалендар Кроз Србију ХарисЏиновић Биографије Датум Српске спортске легенде Магазин Лиге шампиона Концерт руског кубањског козачког ансамбла Твоје песме,моји снови ЛиковнаколонијаРТС Верскикалендар Научни кафе Шангарепо,ти не растеш лепо,филм Јелен топ десет Вита студентис Викенд евронет Рукомет-Квалификацијеза Лигушампиона:Партизан- Српскеспортскелегенде Магазин лиге шампиона Биографије ХарисЏиновић Шангарепо,ти не растеш лепо,филм Траг у простору Јелен топ десет Мој љубимац

Маратон Филм:Снежни дан Србија у ритму Европе Универзум Топ шоп Филм:Мемоари једне гејше Улови трофеј Здравље и Ви Слике живота Обични људи Мини серија Мирослав Лазански:Од Вест Поинта до Москве и Окинаве Универзум Еурека Мућке специјал Филм:Розанин гроб Мини серија Мућке специјал Филм:Розанин гроб

Добра земља Топшоп Вести Б92 Пријатељи Штребери Интернат Вести Филм:Келијеви хероји –Злато за одважне Вести Филм:Америчка пита Утисак недеље Вести Б92 Спортски преглед Филм:Мисија Интернат УкључењеуБ92Инфо

Мисија Шпански језуитски свештеник, отац Габријел долази у јужноамеричку џунглу како би саградио мисију и преобратио локалне Индијанце Гварани у хришћанство.Придружује му се некадашњи португалски плаћеник, Родриго Мендоза... Улоге: Роберт де Ниро, Џереми Ајронс, Лијам Нисон Режија:Роланд Џофе (Б92,23.55)

Елисон Хозак

Коцкар,девојка, револвери Два смртна непријатеља морају да се удруже и оставе са собом своје несугласице како би задржали ранч.Када Б.Ј.уложи пола ранча у партији са Ше, није могао ни да претпостави да ће извући лошији крај.Након тога,ранчје подељен на пола и њих двојица не могу да се сложе ни око чега. Улоге:Дин Кејн,Џејмс Тупер,Елисон Хозак Режија:Ен Вилер (Хепи,22.30) 05.30 07.30 09.00 09.15 09.45 10.00 11.15 11.30 11.55 12.20 12.45 13.40 14.00 14.10 15.30 16.45 17.00 17.55 18.25 19.10 21.00 22.30 00.00 02.00 03.30 04.00

Џереми Ајронс

07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.30 01.15 03.00

Јутарњи програм Знање на поклон Шарени вилењаци Залив шкољки Телешоп Ловац на змајеве Моји џепни љубимци Генератор Рекс Гормити Побуна диносауруса Након напада 1 Телешоп Вести Летњиковац Вести Телешоп Заклети на ћутање Телемастер Моја Србија Ужичка република 1.део, филм Једна жеља,једна песма Коцкар,девојка,револвери, филм Агенција Ћирилица Моја Србија Заклети на ћутање

Добро јутро Филм:Браћа Далтон Топспид Филм:Орловиранолете Ја то тако Недељно поподне са Леом Киш ДобровечеСрбијо Национални дневник 48.сатисвадба Тренутак истине Вип рум Филм:Зато што ја тако кажем Филм:Жута Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

06.00Освета,07.00Ауто спринт,07.40Смех терапија, 08.00 Мини концерт, 09.00 Мини концерт,10.00Шоу -Парови,11.00Ретроспектива недеље,12.00Пипи шоу,14.00Зрно по зрно,15.00Фолк шоу,17.00Ток шоу, 19.00Политикон,20.00Без цензуре,21.30Филмски програм,23.00У међувремену,04.00Филмски програм

08.45Ски Јахорина,09.15Фокус,09.45Музика, 12.00 Максимално опуштено, 12.55 Хит недеље,13.00Фокус,13.45Топ шоп,16.00Здравље и Ви,17.00Фокус,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.40ФАМ,21.10Булевар, 22.00Холивуд,22.25Бање Србије,23.05Фокус,23.45Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.30Ауто шоп,00.40Фокус,01.10Ски Јахорина,01.40 Веб џанк

07.00Дечија серија,08.00555личности,09.00 Сваштаоница, 09.30 Испод поклопца, 10.00 Филм инфо, 10.30 Здравље, 12.15 Златно поље, 14.00 Акценти, 14.15 Волеј, 15.00 Изазови истине, 15.30 Серија, 16.00 Акценти,16.30Док.филм,18.00Акценти,18.15Извори здравља,19.00Путопис,20.30Само вас гледамо,22.30Акценти дана,23.00Филм

08.00Дечији програм,09.00Недељни магазин, 10.00Кухињица,11.00Култура тела,11.30У нашем атару, 12.00 Травел клуб, 13.00 Куда иде Војводина,14.00Филм,15.30Спорт,16.30АБС шоу,17.00Недељни магазин, 17.30Дечији програм,19.00Филм,20.30АБС шоу,21.00Филм,23.00Недељни магазин,00.00Филм,02.00Ноћни програм

10.00 Ловци на змајеве, 12.00 Цицина тезга, 13.30Паор,14.30Зоо хоби,15.00Доктор Ху, 16.00 Без тамбуре нема песме, 17.00 Документарни програм,17.45Филм,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху, 21.00 Е-ТВР, 21.30 Документарни програм, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови

08.00Храна и вино,09.00Филм,10.30Муфљуз, 11.00 Под сунцем, 12.00 До краја света, 12.30 Панорама општине Житиште,13.00Продукција мреже,14.00Агросфера,15.05Филм,17.00До краја света,18.00Иза сцене, 18.30Ноди,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Одговор,21.05Тајни знак,22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

nedeqa9.septembar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

16

27

УспОн И пАд сРпсКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОнОМсКе пОЛИТИКе”

пише: Мијат Лакићевић 07.15 07.40 08.35 09.00 09.55 10.50 11.45 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Малиљуди,великисвет пакленаКели венчаницаизснова Лудизакућом-Америка спасавањеоронулих грађевина Луксузнидом Четиривенчања-Америка ШминкањесаКлио Уштедетикупујући венчаницаизснова проблематичнебудућемајке породилиште 24сатауУргентномцентру Ургентницентар погрешанпол Л.А.Инк породилиште

07.35 Златнакинотека:Миран човек,филм 10.19 УбиствауМидсамеру 12.00 дневник 12.29 плодовиземље 13.24 Ријека:Море 14.00 недељомудва 15.05 Миридобро 15.40 природнисвет,док.серија 17.25 Крениколо,док.серија 17.55 ШерифуЊујорку 19.10 Темадана 19.30 дневник 20.15 Јадранскеигре 22.15 дневник3 22.55 Шерлок 00.30 недељомудва 01.30 УбиствауМидсамеру 03.00 природнисвет,док.серија

Рим последња граница вучице 1066. У телу Хенрија осмог средњи век дневник Ане Франк дневник скулптура војиничев код – најтајанственији рукопис на свету Камерман живот и дело Џека Кардифа Бо Брумел –тај дивни човек Завера на острву Устика Капјонг Траговима Тинтина Хитлерови истраживачи Изгубљени гусарски брод Црнобрадог

У казину у Лас вегасу, највећ и коцк арс ки бакс уз скида клетву са себе када се заљубљује, на велик о згражавање свог шефа. Он јенајбаксузнијичовекувегасу, његова лоша срећа је заразна,штокористињегов шеф... Улоге:ВилијамМејси,МаријаБело,АлекБолдвин Режија:ВејнКрамер (Синеманија,20.00)

06.00 07.45 08.20 10.10 11.10 13.05 14.45 17.00 17.30 19.00 20.05 22.05 23.35 01.10 02.55 04.35

Гангстерска петорка Када пруденс пева Луди камен Том и Џери и Чаробњак из Оза Кантри у срцу Ледена стаза дрво живота Холивуд на снимању неспокојни Том и Џери и Чаробњак из Оза Каубоји и ванземаљци 127сати Упознајте Монику велур Отмица Кобна замена врућа кафа

08.15Мојиџепниљубимци,филм 09.25Бен10:Ултимејтејлијен 10.05судијаејми,филм 12.30подстанарка,филм 14.25Луђациуподморници,филм 16.15Јуху-ху,филм 18.30РТЛданас 19.10Галилео 20.00Борновидентитет,филм 22.10ЦсИМајами 00.45Астрошоу 01.45РТЛданас 02.20судијаејми,филм 03.55Обмана,филм

Италијанскирибариизвлаче Џејсона Борна из мора и такомуупоследњитренспашавају живот. Он се полако опоравља, али и даље се осећа изгубљеним јер пати од потпуног губитка памћења.неможеседасесетизаштојепронађенумору,које икакосезове... Улоге: Мет Дејмон, Клајв Овен, Франка Потенте, КрисКупер,БрајанКокс Режија:ДагЛиман (РТЛ,20.00)

НастасјаКински

Теса Током 19. века у енглеској провинцији један човек сасвим случајно сазна да је у далеком крвном сродству с угледномплемићкомпородицом. Изузетно префињена, његовакћеркаТес,затрудни са својим далеким племенитимрођаком,алисевезараспада,адетеумре... Улоге: Настасја Кински, ЛиЛавсон,ПитерФирт,Џон Колин Режија:РоманПолански (ХРТ2,20.00) 07.30 Аниманијаци 07.50 РенеФлемингиберлинска филхармонија 08.55 пинкпантер,филм 10.48 Библија 10.58 Црес:Миса,пренос 12.05 суперосветници 13.15 ГрејсиГлори,филм 14.50 Фантастичначетворка: долазаксребрноглетача, филм 16.20 КонцертклапеМаслина 17.18 Генераловцарскиосмех,Тв филм 18.22 пазин:епубоћању,снимак 19.07 Гаража 19.32 документарнасерија 20.00 Теса,филм 22.50 параолимпијскеигреЛондон 2012-сажетак 23.10 Циклусфестивалских победника:Тајна,филм 00.55 Ша-ла-лафест 02.15 ноћнимузичкипрограм

МаријаБело

УбиствауМидсамеру дијагнозаубиство Филм:ШампиониФормуле1 Филм:Каразуб Триреке поморскапатрола скандал Краљевскиболесници Филм:Америчкипредседник

Борновидентитет

семиМакс ОзиБу Имагинум византијскоплаво МиШи-воденидив Лавиринт Чуднијеодфикције Хладнииграч Торенте3 еротскифилм еротскифилм

Хладнииграч

08.00 10.00 15.00 17.15 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

07.30 09.00 10.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00

долинасветлости Основнествари Утехаирадост Тамодалеко Одбеглекћерке девојкаизсестринства принцплиме Биографија-Робертдауни Џуниор 20.00 сувишнипртљаг 22.00 возтрезор 00.00 Одбеглекћерке

06.00 елмовеавантуреуземљи гунђања 08.00 Младиреволвераши2. 09.40 ени 12.00 Останиузмене 14.00 Женафранцускогпоручника 16.00 Бронсон 18.00 Бинго 20.00 Школскидани 22.00 Тежакизбор 00.00 еротскифилм 01.30 еротскифилм 02.30 еротскифилм

МетДејмон

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 15.50 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00

Амерички чопери Разоткривање митова У делићу секунде врхунско градитељство Трговци аутомобилима прљави послови Лов на сабљарке Трагом аукција Краљеви аукција производња спортске опреме То могу и ја преживљавање у аутомобилу Опасан лов преживљавање удвоје Како се прави? Моћни авиони Оружје које је променило свет 22.00 Чудовишта из реке 23.00 страствени риболовци 00.00 Чудо да сам жив

03.00 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 13.00 14.15 15.15 16.00 17.45 18.30 18.45 19.45 20.45 22.00 01.15

Тенис Фудбал Гп3 Гп3 Тенис супербајк суперспорт Фудбал Бициклизам Бициклизам супербајк Мотоспортови Фудбал Тенис Тенис Тенис Мотоспортови

Vazdagazda

LADIMIR GLIGOROV: Sve do Ustava iz {tosedoga|alouhrvatskomstudentskompokretu ’74,daklejednodesetgodina,kqu~nojebilo naSveu~ili{tui,generalno,partijskom`ivotu. pitawekakodaseBrozasklonisdominant- Preuzetivlastnijetakojednostavnoaonitonisu ne pozicije. Wegov polo`aj posebno je za repu- znalidauradekakovaqa. bli~karukovodstvabiostalnapretwa,jerjeuvek Jasam,recimo,imaojakodobarodnossaTripamogao da na Brionima donese neku odluku? To je lom. On je bio neoptere}en ~ovek, razumevao je bioprvoproblemsrpskomrukovodstvu,jersupo- pluralizam,liberalizam...ProblemkodHrvataje slepadaRankovi}ado{linovi,liberalnijiqudi. delimi~no negativna uloga Bakari}a, ali i cele Postavqalosepitawekako}eSrbidabudupred- wihoveekonomskeprofesije.Oninisuvideliinstavqeni i ho}e li Broz mo}i da smewuje svakog teres Hrvatske u privrednoj reformi. Imali su kadmupadnenapamet.Sli~nobiloiuHrvatskoj.Madajedo{lodo smene generacija, stalno je u vazduhu visila mogu}nost da Bakari}napravidogovorsaBrozomkojibitoponi{tio. Dakle,dogovorkojibivodiopostepenom uklawawu Broza, da on, recimo, bude po~asni predsednik, morao je imati te`inu koju bi on on morao da uva`i. Nije bilo dovoqnodasenapraviizme|u,recimo,CrnogoracaiMakedonaca,ve} srpskog i hrvatskog rukovodstva, kojejebilorelativnonovo.Tujei slovena~ko,alionoseose}alonesigurnimzbog„cestneafere„ Broz prakti~no postaje monarh tek’74,aliuvremedecentralizacije, republi~kim rukovodstvima jedatazna~ajnijauloga,posebnou Srbiseodpromajevi{ebojeBriona ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Ali problem je kako uspostaviti do- utisakda}ereformai}inarukuSrbiji,{tojepo sledanfederalnisistemsajednimgazdomnaBri- mommi{qewubilota~no.Po{tojeHrvatskaimaonima i autokratskom strukturom partije. Even- lajakturizamiceouslu`nisektor,onisuimali tualni dogovor srpskog i hrvatskog rukovodstva, dostakoristiodotvarawezemqeivelikogpriliipaknijepostignutizbognemalognepoverewe,jer vadeviza,alinisuznalikakvi}ebitidaqiefekpostojaostrahdaonadrugastrananeizneveri.Uz ti liberalizacije. Bojali su se da }e nekim volto,nijednorepubli~korukovodstvonijebilomo- {ebnimkanalimaparedasemanipulacijakursom nolitno.Svakojeimalosvojuunutra{wuopozici- odlijuuSrbijuiwenuindustrijskuproizvodwu.U ju:najednojstraniDra`a,nadrugojBakari}.Po- Beogradu su bile najve}e banke i spoqnotrgovinstojalisuistarijikadrovi,kojisukasnijeispli- skapredze}a,{tojepoja~avalowihovstrah.Sdruvali,aiudba{i.Ujavnostije,opet,do{lodozao- gestrane,izSrbijeseprigovoralodaonaprodaje {travawasrpsko-hrvatskihodnosa,zbogDeklarapoqoprivredne proizvode Hrvatima za dinare a cije o hrvatskom kwi`evnom onitostrancimazadevize,kojezikuisrpskogodgovorauvijeostajuwima.MnogisusigurHrvatskajeimalajak du Predloga za razmi{qawe noutoiverovali.Niokokur1967.Narednegodinesuizbile turizamidostakoristiod sanisumoglidasenagode.Srstudentske demonstracije, sibisunagiwalifiksnomaHrotvarawezemqeipriliva tuacijajebilakomplikovanai vatibiliprotiv.(Od1994.Hrde v i z a,alini s uzna l ika k vi dogovoruop{tenijebilolako vatska vodi politiku strogo }ebitiefekti napraviti.Idoga|aji’68.razfiksiranog kursa, dok Srbija, li~ito su tuma~eni. U Hrvatliberalizacije.Bojalisuse barformalno,imaplivaju}i.) skojsusebojalidajeto,ustvaIstotako,vaqanakoordinada}evol{ebnimkanalima ri,pozivnacentralizacijukocija izme|u poslovnih i polipa r edasema n i p u l a c i j ama ji sti`e iz Beograda. U Beo- ti~kihqudi,bezkojepoliti~kursomodlijuuSrbiju graduseposlebilojakogpodoki dogovori nisu mogu}i, nije zrewa prema tzv. Hrvatskom postojala ni u Hrvatskoj ni u proqe}u mislilo se da }e hrvatsko rukovodstvo Srbiji.Delimi~noijerbiojakuticajpolicijei i}inanacionalisti~kustranu.Nakrajusuonisatajnihslu`bi. mi tra`ili intervenciju Broza. I on je interveU Srbiji je posle pada rukovodstva SK smewen nisao.PrvouHrvatskoj,pauSrbiji.Itimejeliveliki broj rukovodilaca u privredi, govori se o beralizamokon~an. najmawe pet hiqada. Zna~i li to da je obra~un u Na koga mislite kad ka`ete da su „sami tra`ivrhu imao veliku podr{ku „baze“? li intervenciju“? - Jesu tad kolektivi u`ivali odre|enu samo-Recimo,Armijajepritiskala.SrbiizHrvatstalnostiprekoradni~kihsavetabiralidirekskesutra`ilidasetore{iauSrbijijebilodotore, ali bili, ipak, pod kontrolom partije. I staantihrvatskograspolo`ewa. svidirektorisubili~lanovipartijeimogliiz Kad ste pomenuli dinamiku, mo`da ih je preduwebitiizba~enikadgodtreba.Takvipoliti~ki hitrio maspok, mislili su da }e ga kontrolisati, sistemi su beskrajno nestabilni, jer kad do|e do ali nisu uspeli. promene u partiji mora da se promene i qudi u -Tojesigurnojedanodelemenata.Ali,nijeprsvimdrugimsferamadabibilazadr`anamogu}vi ni posledwi put da qudi koji imaju o~igledne nost kontrole. Promene u Hrvatskoj su bile ~ak interesedakooperirajunena|una~inadatourave}enegouSrbiji.Naro~itoakosera~unakoje de.Jasambionasvimtimsastancimaidemonstrasvebiouzatvoru.JedinojeSlovenijaznaladato cijama, prisustvovao mawe-vi{e svemu zna~ajnom radiuqudnije.

V

Аутор Мијат Лакићевић и издавач,београдски Фонд за отворено друштво,цео тираж књиге „ИспРед вРеМенА”поклонили су Фондацији нУнс-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд,тел.011/334–3255,334-3136,и-мејл nuns@nuns.rs).Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500динара у нУнс-у,или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, сназнаком:Корисник:ФондацијанУнс,сврха уплате:донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

nedeqa9.septembar2012.

dnevnik

Horoskop

Недеља вам неће омогућити мир и одмор. Било да имате госте, да се дружите са родбином, било да идете на излет, време ће брзо и садржајно протећи. Некретнине.

OVAN 21.3-19.4.

BIK 20.4-20.5.

Све бисте хтели, али и не би, ако изискује превише напора. Пођите од себе и својих стварних потреба, жеља, угодите себи на високом нивоу. Љубав је код куће. Уређујете дом.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

9.septembar2012.

Месец излази из вашег знака, па би пасивност и опуштеност била паметно решење. Можете и путовати, али лежерно, без фрке и нервозе. Немојте судити другима. Припремате се за радне дане, повучени у неки свој простор. Пословни планови су реални и успешни, али их чувајте као своје тајне. Састанци и сусрети су повољни и пријатни.

Љубав је свуда око вас. Како је Венера дошла у ваш знак, тако сте почели више да цените партнерски однос и све оно лепо што од живота можете добити или створити. Недељу проводите у кругу породице, играјући се и дружећи се са својом децом или пријатељима. У основи, ово је повољан период за вас. Партнер сања своје снове.

NenaRadaшin,astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Регулишете званичне односе и папире, на успешан начин, поготово ако имају везе са судом, некретнинама или иностранством. Убедљиви сте када проговорите.

Немојте се превише такмичити у партнерском односу, ко је у праву, а ко није, како ће бити а како неће. Изложени сте туђим утицајима, па одолевајте најбоље што можете. Друштво ће вас анимирати. Ти исти пријатељи су у ситуацији да вам конкретно реше евентуални проблем званичне или пословне природе.Тајне страсти ће потрајати још извесно време.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Имате добре односе са иностранством, па и могућност путовања, мада вам се ипак нигде не помера. Одлажете одређене потезе и планове. Повећање прихода.

Исувише пожртвовања није најбоље решење, јер ће се то готово увек очекивати од вас. Подвуците црту и посветите се више сами себи него другима. Спокој.

Доносите значајне одлуке, за које је потребно да уложите много више труда него што мислите. Али, успех је сасвим известан, сагласно уложеном раду и активности.

TRI^-TRA^

Женагодине V REMENSKA

PROGNOZA

Пријатно

Vojvodina Novi Sad

28

Subotica

28

Sombor

29

Kikinda

27

Vrbas

28

B. Palanka

28

Zreњanin

28

S. Mitrovica 29 Ruma

29

Panчevo

29

Vrшac

27

Srbija Beograd

29

Kragujevac

29

K. Mitrovica 28 Niш

Млада певачица Лана дел Реј понела је ласкаву титулу жене године, по избору британс ког изд ањ а маг аз ин а „GQ”. Певачица чији је успех неоспоран, али око чијих гласовнихспособностисеводеполемике, проглашена је за жену године2012. године. Ланајеза ту прил ику поз ир ал а за насловну страну магазина, потпуногола. Нацеремонијинакојојјојје урученопризнање,певачицује са пун о хвал е нај ав ио Бој Џорџ, а она се захвалила свима на подршцу, а уредништу магазина „GQ” на томе „што је, за пром ен у, имал а јед ан нормаланинтервју”.

30

VIC DANA

Evropa

тоПло

NOVI SAD: Nakon sve`eg jutra, sun~ano i prijatno toplo. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12, a maksimalna oko 28 stepeni. VOJVODINA: Ujutru hladno. Tokom dana sun~ano i prijatno toplo. Vetar slab severni i severoisto~ni. Pritisak iznad normale. Minimalne temperature od 8 do 12, a maksimalne od 27 do 29 stepeni. SRBIJA: Ujutru hladno. Tokom dana sun~ano i prijatno toplo. Vetar slab severni i severoisto~ni. Pritisak iznad normale. Minimalne temperature od 6 do 15, a maksimalne od 27 do 30 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: Po~etkom naredne sedmice sun~ano i jo{ toplije, pa }e temperature od ponedeqka ponovo biti malo preko 30 stepenis. Prva tri dana sedmice duva}e umeren i topao jugoisto~ni vetar u pomoravqu i podunavqu. Od ~etvrtka malo ni`e temperature uz mogu}u prolaznu ki{u u ~etvrtak. Za idu}i vikend sun~ano i prijatno vreme. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: Biometeorolo{ka situacija pogodova}e hroni~nim bolesnicima i svim osetqivim osobama, ali se dodatna pa`wa ipak savetuje osobama sa sr~anim tegobama. Glavoboqa i nesanica su o~ekivane meteoropatske reakcije. Preporu~uje se umerena fizi~ka aktivnost i slojevito odevawe.

Madrid

33

Rim

28

London

28

Cirih

26

Berlin

25

Beч

27

Varшava

21

Kijev

20

Moskva

12

Oslo

18

St. Peterburg 14 Atina

31

Pariz

31

Minhen

26

Budimpeшta

28

Stokholm

16

Иде плавуша улицом и наиђе на неку жену, па јој се обрати: - Е, где си, Тања, дуго се нисмо виделе... На то ће жена: - Извините, али ја нисам Тања. А плавуша ће: - Ју! Чак си и име променила!

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

165 (-31)

Slankamen

228 (0)

Jaшa Tomiћ

Apatin

244 (-30)

Zemun

260 (7)

Bogojevo

229 (-27)

Panчevo

276 (6)

Smederevo

452 (-2)

Baч. Palanka 243 (-15) Novi Sad

216 (-7)

Tendencija opadawa

SAVA

N. Kneжevac

171 (2)

S. Mitrovica

18 (9)

Tendencija stagnacije

Senta

244 (2)

Beograd

202 (6)

STARIBEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

208 (0)

NERA

Hetin

72 (-2)

TISA

-92 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

24 (0s)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 9.septembar 2012.  
Dnevnik 9.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement