Page 1

NOVISAD*

^ETVRTAK8.NOVEMBAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23612 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

IZME\UGRA\EVINSKEIMA[INSKE[KOLEUNOVOMSADU

Foto: F. Baki}

Napadnutu~enik no`emizbo dvamladi}a? str. 13

PASTORUBRISELURAZGOVARAO SFILEOMIKACINOM

SLEDINOVAPRERASPODELAFINANSIJSKOGTR@I[TANABALKANU

NASLOVI

Politika

OdlukeUstavnog sudaifinansirawe Vojvodine podlupomEU

3 DS tra`i 160.000 evra iz Kne`evi}evog sefa

Dru{tvo 6 Betonskoj konstrukciji odzvonilo?

NoviSad

ZASEDALAVLADAVOJVODINE

Koordinaciono telozasaradwu sVladomSrbijestr. 3

Bank e prod a j u A u s t r i j a , Slov en i j a , S r b i j a , a kup u j u R u s i str. 4

BESPARICANATERALAPU[A^EDAMEWAJUNAVIKEI[TEDENAPU[EWU

Srbijaostavqacigarete, alizatomotaduvan

str. 4

UHAP[ENIBIV[IVLASNIKIDIREKTORZREWANINSKE„JUGOREMEDIJE” JOVICASTEFANOVI]NINIIJO[DVOJICA

Osumwi~enidasuvrednost sirovinauve}avaliido70puta str. 13

str. 14 – 18

SPORT

n PARTIZANDO^EKUJEINTER

n \OKOVI]POBEDIOMAREJA

n DIVCUNOVIMANDAT

7 De~je ruke crtale mir 8 Puno posla za patrole u zelenom

Vojvodina 10 U Kawi`i nagrade najuspe{nijim pedagozima

Ekologija 11 Novobe~ejski hrast star vi{e od 300 godina

Crna 12 Na Fru{koj gori maltretirawe zbog kra|e droge

Hladnojutro, sun~andan Najvi{a temperatura14°S


2

POLiTikA

~etvrtak8.novembar2012.

dnevnik ALEKSANDARVU^I]NAJAVIO

Bi}e promena zbog prislu{kivawa poslani^ke teme

Glasawe,paviceguverneri Skup{tina Srbije trebalo bi danas da glasawem okon~a drugu sednicuredovnogzesadawa,zapo~etu23.oktobra.Poslanici}ese izjasnitiopredlozimazakonaoamnestijiioupravqawumigracijama,kaoioizmenamazakonaoza{titipodatakaoli~nostiiolekovimaimedicinskimsredstvimaiovi{eme|unarodnihsporazumaiugovora. Potom}ebitizapo~etanovasednica,nakojoj}eposlanicirazmatratipredlogeodlukaoizboruSavetaguverneraNarodnebanke SrbijeiizborudirektoraUpravezanadzornadfinansijskiminstitucijama.PredlogodlukeoizboruSavetaguverneraNBS-abio jenadnevnomreduaktuelnesedniceparlamenta,aligajeOdborpovukaoizproceduredabipredsedniki~lanoviSavetabiliizabraniponovimizmenamaZakonaoNBS-u,kojejeSkup{tinausvojila predvadana.

Biberu~orbu Tokom ju~era{we rasprave upojedinostimaozakonuomigracijama poslanik DS-a Janko Ves el in ov i} zam er io je {to je pred poslanicima umestopremijeraiministraIvice Da~i}a, ministarka zdravqa Slav ic a \uk i}-Dej an ovi}. – Zaista sam razo~aran zbog toga.Nepori~emDa~i}eveobaveze koje ima kao predsednik Vlade, me|utim, to je problem koordinacije izme|u wega i predsedina parlamenta Neboj{e Stefanovi}a. Vi ste znali da}eDa~i}razgovaratisTa~ijem, a isto tako ste znali da }e biti rasprave o ovom zakonu i

tojetrebalodauskladite–poru~iojeVeselinovi}. Protestovala je i poslanica DSS-aDonkaBanovi}. – Gde je predsednik Vlade? Kolegemepodse}ajunatodajeu Briselu, da ima zakazan sastanak i radnu ve~eru s Ha{imom Ta~ijem.Natojradnojve~eri}e vaqda biti prisutna i doma}ica, nadam se ne i kuvarica, Ketrin E{ton. Ne govorim o `enama u politici pejorativno, samo se pla{im da gospo|a E{tonnezabiberi~orbupredsedniku Vlade pa }e on, kad se vrati,zabiberi~iti~orbusvim gra|animaSrbije–upozorilaje DonkaBanovi}.

Pri~aj,papla}aj Odborzaadministrativno-mandatnaibuxetsko-imunitetskapitawaSkup{tineSrbijekazniojeposlanikaSNS-aMarkaAtlagi}a zbogtoga{tojeopomenutjersenijedr`aodnevnogreda.Atlagi}u je odredio nav~anu kaznu od 7.589 dinara, odnosno deset odsto osnovne plate poslanika, a taj novac }e i}i u Fond solidarnosti Skup{tineSrbije. Ju~e su ~lanovi Odbora dali saglasnost poslaniku JS-a Radoslavu Komlenovi}u da mo`e, osim {to je poslanik, biti i ~lan Upravnog odbora EPS-a. PoslanikuNS-aMladenuGruji}u “dozvoqeno”jedabudesavetnikza uspe{nostposlovawauprivrednomdru{tvu“Lilidrogerije”,poslaniku SPS-a Zoranu Radovanovi}u da mo`e obavqati funkciju vr{iocadu`nostidirektoraKlini~kogcentra„Ni{„.

Sudseraspituje za(neke)poslanike Poslanik kluba DS-a Janko Radakovi} pitaojepredsednika Odbora Zorana Babi}a (SNS) dalijetomradnomtelustigao zahtevnekogdr`avnogorganaza ukidaweimunitetanekomodposlanika. Babi} je odgovorio da Odboru nije stigao zahtev za ukidaweimuniteta,alidajebilo interesovawa dr`avnih organaotomedalinekiodposlanikau`ivajuimunitet. – Sud u Ni{u interesovao se dalijedanposlaniku`ivaimunitet,alijo{uveknemazahteva za wegovo ukidawe – tvrdi Babi},uznapomenudaseradiosa-

obra}ajnomprekr{aju,zakojije zapre}ena nov~ana kazna od 15.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora u trajawu od mesec dana. – Postoji i interesovawe jo{ jednog dr`avnog organa za jednogposlanika,auvezisprekr{ajemuoblastiprivrede. Na pitawe ~lanova Odbora dokle se stiglo s dogovorom o novomrasporedusedewauskup{tinskoj sali, Babi} je rekao da jo{ nije postignut i da }e inicirati sastanak Kolegijuma da bi to telo poku{alo da postignekompromis. S.Stankovi}

Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izrazio je ju~e u parlamentu o~ekivaweda}edo}idoodre|enihpromena nakon„afereprislu{kivawe”. –Mislimda}eodre|enihpromenabiti,a nakojimnivoima,to}emovideti–rekaoje Vu~i}novinarimauSkup{tiniSrbije. Onjeponovioda}edokrajanedeqere}i sve {to ima da ka`e u vezi s prislu{kivawem najvi{ih dr`avnih funkcio- nera.

–Imatuvi{einteresantnihstvari.Rekaosamda}udokrajanedeqesvere}i,kao {tosamrekaoda}uiza}isinformacijama o „Politici„, „Dnevniku„ i „Novostima„. Tu sam kasnio dva dana, ovog puta ne}u kasniti–poru~iojeVu~i}. Powegovojnajavi,unarednunedequdana bi}e“jo{ve}ihpredmetanego{toje’Jugoremedija’ jer se nastavqa rad i po drugim korupciona{kimpredmetimaanesamokada jeupitawutakompanija”.

Podsetiv{i na to da je „Jugoremedija„ jedna od 24 sporne privatizacije, Vu~i} je rekao da se dr`ava pona{a odgovorno i da svakogdanaradite`akposaokadajeupitawuborbaprotivkorupcije,uzopaskudasu qudikojiseneposrednobavetimeizlo`eni raznim drugim pritiscima i opasnostima. –Dr`avaradisvojposao.Uovojzemqi}e se po{tovati zakon, bez obzira na to ko je navlasti–tvrdiVu~i}. S.St.

DA^I]ITA^IPONOVOUBRISELU

O Kosovu na ve~eri kod E{tonove Predsednik Vlade SrbijeIvicaDa~i} sastao sesino}uBriseludrugi putskosovskimpremijeromHa{imomTa~ijem,u prisustvu visoke predstavnice EU Ketrin E{ton. Razgovori u okviru dijaloga BeogradaiPri{tinevo|enisu tokom radne ve~ere, a dnevni red sastanka utvr|enjenakonkratkih odvojenihsusretavisoke predstavnice s dvojicom premijera, saop{tila je wena portparolka Maja Kocijan~i~. –O~ekujemoda}ewih dvojica otvoreno razgovarati o nastavku dijaloga i zna~ajnim temama – rekla je Maja Kocijan- Prethodni sastanak u Briselu ~i~. Medijima ne}e biti omogune, zvani~nici Srbije rekli }ennikakavkontaktsu~esnisudaodtogsusretaneo~ekuju cimaudijaloguve}}eimbiti ni{taspektakularno. prosle|eno pisano saop{teDirektorKancelarijeVlaweE{tonovenakonve~ere. deSrbijezaKIMAleksandar Kabinet Ketrin E{ton saVulin izraziojesino}uvereop{tio je da je ciq susreta weda}esastanaksrpskogpreDa~i}a i Ta~ija nastavak dimijera Ivice Da~i}a sa kojaloga koji je po~eo 19. oktosovskim premijerom i visobra,radinormalizacijeodnokom predstavnicom EU biti sa dve strane. S druge strakonstruktivan i dodao je ciq

Beogradadanakrajupregovora bude postignuto trajno i pravdeno re{ewe. „Siguran sam da }e sastanak biti konstruktivan, razgovara}e se o integrisanomupravqawuprelazima, kulturnom nasle|u, o svim onim stvarima koje su ve} dogovorene, ali i o onim koje }e tek biti dogovarane”, rekaojeVulin.

Kako je rekao, sastanak u Briselu je tek po~etak i da jo{ nije nikakav istorijski sastanak. On je ponovio da je pozicija Beograda jasna. Dr`imosepolitikena{ezemqe isve{tobudemoradiliradi}emosaidejomdakadasepregovori zavr{e bude postignuto trajno, pravdeno re{ewe, zakqu~iojeon.

POTPREDSEDNICAVLADESUZANAGRUBJE[I] ODOGOVORIMAPRI[TINEIBEOGRADA

Imenovawa Vlada Srbije postavila je Dragana Markovi}a zadr`avnogsekretarauMinistarstvuprirodnih resursa,rudarstvaiprostornogplanirawa,aDraganaStevanovi}a zadr`avnogsekretarauMinistarstvuregionalnograzvojailokalnesamouprave, objavqeno je u najnovijem broju „Slu`benog glasnika”. ZazastupnikaSrbijepredMe|unarodnimkrivi~nim sudom odre|en je mr Milisav ^oguri}, pomo}nik ministra pravde i dr`avne uprave, umestoMiodragaMaji}a kojijerazre{entedu`nosti. Stevan Nik~evi} razre{en je du`nosti direktora JP „Jugoimport-SDPR” i postavqen za dr`avnog sekretara u Ministarstvu spoqne i unutra{wetrgovineitelekomunikacija.Zavr{ioca du`nosti direktora JP „Jugoimport-SDPR” imenovanjeJugoslavPetkovi}.Zavr{iocadu`nosti direktoraUpravezaveterinuuMinistarstvupoqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede postavqenjemrIvanSo~o,azavr{iocadu`nostidirektoraRepubli~kedirekcijezavodeuistomministarstvupostavqenjeMiodragPje{~i}.

Platforma za nekoliko nedeqa Uo~iju~era{wegsastankapremijera Srbije Ivice Da~i}a i kosovskog Ha{ima Ta~ija, potpredsednica Vlade za evropske integracije Suzana Grubje{i} izjavila je da od tog sastank a ne treb a o~ek ivati ni{ta spektakularnojerjere~o„samompo~etkunormalizacijeodnosaBeograda iPri{tine”. Po wenim re~ima, platforma Beograda za pregovore o Kosovu mogla bi se„unarednihnekolikonedeqa”na}i uparlamentu. – Ovo je sam po~etak normalizacije odnosa Beograda i Pri{tine, ali ne verujem da se odr`ivo i drugotrajno re{ewe mo`e posti}i do decembra, {tobinamotvorilomogu}nostidobijawa uslovnog datuma za pregovore –

reklajeSuzanaGrubje{i}novinarima uSkup{tiniSrbije. Na pitawe za{to premijer ide i na drugisastanaksTa~ijembezplatformeBeograda,onajekazaladaimamnogotemaokojimasemo`erazgovarati, iz tehni~kog dijaloga koji je vodila prethodna vlada, a me|u kojima je najkomplikovanije sprovo|ewe dogovora o integrisanom upravqawu administratvnimprelazima. –Kadaplatformabudegotova,ona}e datipunmadatzapoliti~kepregovorei prostorzapostizawedogovoraskosovskim Albancima. O~ekujem da }e platformauparlamentubitiunarednihnekolikonedeqa–reklajeSuzanaGrubje{i},idodaladabezkosovskihSrbane trebaulazitiupoliti~kepregovore.

TVIT CRTICA Mla|ino drugarstvo Ni{ta ~udno da se opozicionari bave radom Vladeiministrima.LDP-ovacDragoKova~evi} podvla~i: „Vu~i} neprekidno saop{tava da }e namne{tosaop{titi:)„ Kova~evi}navodiiovo:„FazongodinejeDinki}evatvrdwa–’Uvladivladadrugarstvo’:)„

Splavarewe Rediteq Janko Baqak se “pla{i”: „Samo da namseIvicaiHa{imnezbli`eprevi{e.Krenuzajednonasplavove,utakmice,kodIvanaIvanovi}a...„

Insajder „javqa” Tvitera{i ne preska~u da ne{to priupitaju predsedavaju}egGeneralnojskup{tiniUNVuka Jeremi}a ode{avawima“prekobare”:„Nego,da ~ujemoinsajderskevestiizUN-adali}eSuzan Rajs (ambasadorkaSADuUjediwenimnacijama) nasleditiHilariKinton?„

VukJeremi}odgovara: „Najvi{esepri~aowoj iXonuKeriju,vide}emo...„

[ta (ni)je bezazleno NovinarPe|aVasiqevi} prime}uje:„Nezvu~i bezazleno vest da SNS sutra dr`i pres-konferencijuispredSkup{tinegradaBeograda„. Napredwak Bojan Marjanovi} }e “zagonetno“: „Nimalo:-)„

(D)ru`ewe NovinarSlavi{aLeki}nepropu{tadaprokomentari{e aktuelnosti na politi~koj sceni: „Vu~i}}edokrajanedeqere}ikojeprislu{kivao.Opet.Mo`dasaznamoikojiseministardru`iosLukomBojovi}em.Dokrajanedeqe.Neke„.

Prasi}i i su{i Savetnik ekspredsednika Srbije Neboj{a Krsti} o predsedni~kim izborima u SAD: „^ove~e bo`ji!Sveistokaokodnas.Sveistokaokodnas„.

IlijaVojnovi} ima“amandman“:„Kodnasu{tabovimase,vala,boqejede„. Krsti}“replicira“:„Ma,itojemit...Sadsui onisprasi}imapre{linasu{i„. Vojnovi} dodaje: „Al’ se i daqe jede rukama a bri{erukavima„.

Novinarski (iz)govor Novinarisevarajuakomisledamoguprevariti{eficuNarodnepartijeMajuGojkovi}. “#onokad novinar zaspi pa ka`e: jaoj, u hitnoj sam,jel’mo`eposlepodne? #izgovor”,“dosetila se”Majanalajni.

Preko kafe do ve~ere Dopisnik RTS-a iz Brisela Du{an Gaji} komentari{e sastanak Da~i}a, Ta~ija i E{tonove. „Prviputnikafa,sadve}radnave~era.Toje vaqdatanormalizacija„

Slavuj(ka) Poslanica JS-a Nevena Stojanovi} “ne krije“ ko je wena simpatija me|u peva~ima. Oka~iv{inalajnusvojuslikusMiroslavomIli}em,kogasunekadazvali“SlavujizMr~ajevaca”,ka`e:“E,ovognarodnogpeva~anemo`eteda osporavate”. S.St.


politika

dnevnik

Koordinacionotelo zasaradwusVladomSrbije obezbe|ivawa uspe{nog i nesmetanogobavqawaposlovaiz nadle`nosti Pokrajine. Boqa koordinacija neophodna je radi re{avawa niza problema ~ijisuuzrokvi{estrukoosporavawe nadle`nosti i ustavne pozicijeAPVojvodineupret-

Boqakoordinacijaneophodnajeradire{avawa nizaproblema~ijisuuzrokvi{estruko osporavawenadle`nostiiustavnepozicije APVojvodineuprethodnihnekolikomeseci postignutim dogovorom predsednika Republi~ke i Pokrajinskevlade. „Razlozi za formirawe tog tela nalaze se u nameri Vlade Vojvodine da uspostavi boqu saradwu s Vladom Srbije radi

hodnihnekolikomeseci„,stoji usaop{tewu. VladaVojvodinejeporu~ila dajespremnadaseprekoKoordinacionog tela za saradwu, u skladu s dogovorom wenog predsednikairepubli~kogmi-

nistrafinansija,ukqu~iuizradu zakona koji se odnose na APV,posebnoonihkojiseti~u buxeta i finansirawa nadle`nosti. Saradwa na izradi propisa takova`nihzaVojvodinuiSrbiju,kojajenajavqenabezu~e{}a predstavnika organa Po-

krajine, neophodna je, smatra VladaVojvodine,dabiseusamompostupkuuskladilistavoviiobezbedilizakonskiuslovi koji proisti~u iz Ustava Republike Srbije, a odnose se na polo`aj i funkcionisawe APVojvodine. S.K.

PASTORUBRISELURAZGOVARAOSFILEOMIKACINOM

OdlukeUstavnogsuda ifinansiraweVojvodine podlupomEU Evropska komisija prati}e uticajodlukaUstavnogsudaSrbije i analizirati finansijsku situaciju u Vojvodini, a te informacije bi}e uvr{}ene i u Izve{taj o napretku Srbije u procesu pridru`ivawa EU, saop{teno je ju~e nakon sastanka predsednika Skup{tine Vojvodine I{tvana Pastora i komesara za pro{irewe i prekograni~nusaradwuEU[tefanaFilea uBriselu. „Evropska komisija }e, u saradwi s pokrajinskom administracijom, pa`qivo pratiti uticajodlukaUstavnogsudaSrbijena`ivotqudiuVojvodini idaqiprocesdecentralizacije Srbije„,navodiseusaop{tewu izSkup{tineVojvodine.Dodaje seidajeevropskikomesarFile poru~io da }e preneti vlastima u Srbiji vi|ewa EK-a po pitawu Vojvodine i zatra`iti analizufinansijskesituacijeu Pokrajini, kao i redovno izve{tavawe o daqim odlukama Ustavnogsuda. Fileje,kakoseprenosi,podsetionatodajeVojvodinaproteklih godina bila navo|ena kaopozitivanprimerdecentralizacije i polo`aja mawina, i izrazionaduda}etakobitiiu budu}nosti,tenajavioda}eprilikomprvognarednogdolaskau SrbijuposetitiiNoviSad. Predsednikvojvo|anskogparlamenta ocenio je da bi odluke Ustavnog suda mogle dovesti do izvesnepoliti~kenapetostiizme|uvlastiuBeograduiNovom Sadu,kaoidajeizmenamaZakonaobuxetskomsistemudovedeno

u pitawe i funkcionisawe principavladavineprava. „Izmenama Zakona o buxetskomsistemudodatnoserelativizuje Ustavom zagarantovanih sedamodstorepubli~kogbuxeta, kolikobitrebalodaiznosivoj-

proteklih{estgodinaVojvodina izgubila ceo jednogodi{wi buxet. Usaop{tewusenavodiidasu sePastoriFileslo`iliutomedasezbogfokusirawaSrbije na re{avawe pitawa Kosova

EkonomskekapacitetePokrajinetrebaja~atikroz implementiraweStatutaVojvodineistvarawe ustavnogizakonskogokvirakoji}etoomogu}iti (JelkoKacin) vo|anskibuxet.Ponacrtubuxetaza2013.godinu,Vojvodinadobija 20 odsto mawe novca„, ukazao je Pastor. Dodao je da je do sadatacifra„barnapapirubila korektna, a sada ni to nije slu~aj„, te precizirao da je u

nesmegubitikontrolanaddrugim va`nim pitawima, i da to uti~enadaqiprocespridru`ivawaSrbijeEU. Sastankusevropskimkomesaromprisustvovalisuipotpredsednik Skup{tine Vojvodine

Milivoj Vrebalov i direktor vojvo|anske kancelarije u BriseluPredragNovikov. Tokom ju~era{weg dana ~elnicipokrajinskogparlamentau Briselusurazgovaraliisizvestiocem Evropskog parlamenta zaSrbijuJelkomKacinom iposlanicima tog parlamenta. Kacinjenakontogsastankaupisanomsaop{tewumedijimaocenio da je „u vrlo konstruktivnim razgovorima s Pastorom potvrdiodapitaweVojvodinenegubi ni najmawe na zna~aju u svetlu dijalogaBeogradasPri{tinom iborbeprotivkorupcije”.Onje istakao i da Vojvodina ostaje najja~i adut Srbije u procesu pribli`avawu EU kao razvijena,multikulturnaimultinacionalna sredina te poru~io da ekonomske kapacitete Pokrajine„trebaja~atikrozimplementirawe Statuta Vojvodine i stvarawe ustavnog i zakonskog okvirakoji}etoomogu}iti„. „InstitucijeEU}eiubudu}e pratitirazvojVojvodineijase nadam da }e sada{wa Vlada Srbije i sve budu}e imati konstruktivan pristup tom pitawu ukoristsvihgra|ana,iSrbijei Vojvodine„,naveojeKacin. Delagacija Skup{tine Vojvodineboraviudvodnevnojposeti Briselu, gde }e se sastati s nekoliko predstavnika evropskih institucija, a prisustvova}e i manifestaciji„Mirisiiukusi Vojvodine”, tokom koje }e biti predstavqena vojvo|anska vina u prostorijama Kulturnog centra„Hunineu”. B.D.Savi}

REKLI SU Pajti}:\ilasvra}a DSnavlast

SNS:Samomo`e dasawa

Potpredsednik Demokratske stranke BojanPajti} izjaviojeda katastrofalna politika Vlade Srbije u svim segmentima dru{tvenog`ivotagarantujepovrataktepartijenavlast. KaoprvekorakeDragana\ilasa,kaobudu}eg lidera DS-a, i wega kao zamenika predsednika,Pajti}jeza„Kurir”naveopozicionirawe stranke u novim politi~kim okolnostima. Na pitawe da li misli da }e DSponovomo}idadobijepoverewegra|ana posle svih afera u koje su upleteni weni ~lanovi,Pajti}jeodgovoriodajejedinizakqu~ak koji se mo`e izvesti iz svih tih aferatodaunutarsvakestrankepostojequdisklonizloupotrebama. –Prostoprebrojavawepokaza}edasuneke druge stranke mnogo zastupqenije u tim aferamanegoDS–ukazaojeon.

Srps ka nap redn a stranka,reaguju}ina izjavu Bojana Pajti}a, izd al a je sao p{tewe u kojem se navodidaDSuVojvodini vi{e ne mo`e ni saw at i o pod r{ ci kak vu u`iv aj u napredwaci. „UpravojeBojanPajti} slikaiprilikaDemokratskestranke,biznismenitajkunna~eluPokrajinskevlade,~ovekkojijerazorioFondzakapitalnaulagawa, Razvojnu banku Vojvodine i budu}nost gra|ana Vojvodine”, navedeno je u saop{tewuSNS-a. „SNS nema ni{ta protiv toga da bilo ko, pa ni Bojan Pajti}, sawa svoje snove, samo ga podse}amo na to da je, zajedno sa starim-novimrukovodstvomDemokratske stranke, `ivot svih gra|ana Srbije pretvoriouno}numoru”,ka`uuSNS-u.

3

ZAHTEV DEMOKRATAPOSLEOSLOBA\AJU]E PRESUDEBIV[EMGRADONA^ELNIKUZREWANINA

ZASEDALAVLADAVOJVODINE

VladaAPVojvodineobrazovala je na ju~era{woj sednici Koordinaciono telo za saradwusVladomRepublikeSrbije, saop{teno je iz Pokrajinske vlade. To telo je formirano, kako senavodi,uskladusprethodno

~etvrtak8. novembar2012.

DS:Gnusnela`iSNS DSju~ejenajo{trije osudila,kakojeistakla, „sramno saop{tewe SNSukojemjeiznetniz optu`bi i kleveta na ra~un predsednika VladeAPVipotpredsednika DS Bojana Pajti}a”. Nazvati Pajti}a, profesorauniverziteta,~ovekasanespornimvelikim rezultatima u radu, koji je Vojvodinu svihovihgodinavodionana~inkojijedoveo do~iwenicedajeonadanaspostalaure|ena evropska regija i ~iju politiku gra|anke i gra|ani Vojvodine godinama podr`avaju „neprikosnovenimtajkunomi~ovekomkojijerazoriobudu}nostgra|anaVojvodine“,otvorenopokazujenameruSNSdasenajgnusnijimla`ima bori protiv politi~kih protivnika, saop{tila je DS. „Izliv vlasti u mozak kod SNSjetakodramati~an,daoniinevidekolikajeop{tanesigurnostudr`avipodVladomukojojseneznakokogaprislu{kujeiko komeradioglavi”,naglasilajeDS.

DStra`i 160.000evraiz Kne`evi}evogsefa

Gradski odbor Demokratske stranke u Zrewaninu zatra`io je ju~e od ministra poqoprivrede i biv{eg zrewaninskog gradona~elnika Gorana Kne`evi}a da toj partiji vrati 160.700 evra na|enih u sefu u banciuNovomSadu.Prilikom sudskogprocesavo|enogprotiv Kne`evi}a i wegovih saradnika pred Specijalnim sudom u Beogradu, visoki funkcioner SNS-asebraniotvrdwomdasu u tom u sefu bile pare wegove tada{westranke,DS-a,dobijeneoddonacija.Tepare,naveoje Kne`evi} u odbrani, kori{}ene su za pla}awe raznih aktivnostipartije,za{tajeon,kao prvi~ovektestrankeuZrewaninu,biozadu`en. “Sudjeuobrazlo`ewupresude nedvosmisleno potvrdio da novac pripada Demokratskoj stranci. Goran Kne`evi} je u toku prvostepenog postupka tvrdio da je novac prona|en u sefu–novacDS-aprikupqenod

donatora.Ukolikoinakon`albe Tu`ila{tva takva presuda ostanenasnazi,logi~nojedase novacvratiDS-u,akakostranka nema saznawa o wegovom poreklu,celusumu–160.000evra– usmerilabiuhumanitarnesvrhe”, navedeno je u ju~era{wem saop{tewu Gradskog odbora DS-auZrewaninu. Zrewaninske demokrate su ocenile da je postupak protiv Kne`evi}ananeoveliku{tetu, nesamostrancinegosvemu{to je ona ~inila u politi~kom i privrednom miqeu grada u proteklihdesetgodina. “Prvostepena osloba|aju}a presuda Goranu Kne`evi}u, optu`enomzaorganizovanikriminal,do~ekanajesolak{awemza ~lanove Demokratske stranke u Zrewaninu jer je time skinuta anatema sa stranke, ali i funkcionerakojisudanasuGradskom odboruDS-auZrewaninuikoji su oslobo|eni optu`bi”, zakqu~ujeseusaop{tewu. @.B.

Trivan:Pretwei ucenezapreletawe Demokratska stranka optu`ilajeju~eSrpskunaprednustrankuiSocijalisti~kupartijuSrbije da pretwama i pritiscima naweneodbornike,posebnoone zaposlene u rudnicima „Resavica”,poku{avadapromenivladaju}uve}inuuSkup{tiniop{tine Despotovac. Koordinatorka pravnog tima DS-a Jelena Trivan reklajenakonferencijiza novinare da ta partija u Despotovcusamaimave}inu–23od45 odbornika–idastrankekoalicijevladaju}euSrbijipoku{avaju korumpirawem, pretwama i ucenamadanekeodwihih„preveduudrugitabor”. Powenimre~ima,onisudobilikonkretnepretweiponude,akadasutoodbili,bilisu podvrgnuti razli~itim vrstamarepresije,posebnozaposleniujavnompreduze}u„Resavica”,na~ije~elojedo{aopredsedn ik op{ tins kog odb or a SNS. ^lanPravno-medijskogtima DS-a Janko Veselinovi} obja-

snio je na kraju da odbornici DS-a imaju ozbiqan problem u svim op{tinama u kojima je ta srankauve}ini,alidasequdi uglavnompla{edaiza|uujavnost. –DSmolimedijedaneshvate to kao politi~ko kukawe, ovdeseradiougro`avawudru{tvenog sistema i demokratskogsistemavrednosti–rekao jeVeselinovi}. D.M.

\uri}: Putkaizolaciji Postavqewe biv{eg {efa BIA-e Radeta Bulatovi}a na mesto {efa Odseka za Pokret nesvrstanih u Ministarstvu spoqnihposlovaSrbijepooceni poslanika Liberalno-demokratskepartijeBojana\uri}a, predstavqa„jo{jednopoja~awe izolacionisti~kepolitike”. –Nekokojecini~anrekaobi da je logi~no da Bulatovi} kao predstavnik DSS-a, koji se zala`ezapoliti~kuneutralnost, vodisektorzanesvrstaneuMi-

nistarstvu spoqnih poslova. Me|utim, bojim se da su posledice takvog imenovawa mnogo ozbiqnije–rekaoje\uri}Tanjugu. On je ocenio da Ministarstvospoqnihposlovapodministrom Ivanom Mrki}em i daqe funkcini{e kao ministarstvo koje se na svaki na~in trudi da izoluje Srbiju i pokvari wene odnose s najzna~ajnijim centrima politi~ke mo}i u me|unarodnojzajedici.

Jerkov:^anakiFejzulahi tra`ilipodr{ku Portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov izjavila je ju~e da su za sada Nenad ^anak i EmilFejzulahi jedinikandidati za predsednika te stranke koji su od lokalnih strana~kih odbora zatra`ili podr{ku. – Izborni kongres LSV-a bi}eodr`an8.decembra–rekla je aleksandra Jerkov Tanjugu. Ona je navela da je podr{ku od lok aln ih odb or a LSV-azatra`iloi{estkandid at a za potp reds edn ik e stranke,atosu:\or|eStoj{i} iz Sremske Mitrovice, Aleksandar Jovanovi} i Maja Timotijevi} iz Novog Sada, Branislav Bogaro{ki i

Tibor Va{ iz Zrewanina i OlenaPapuga izKule.Onaje objasnila da je po Statutu strankepredvi|enodakandidatkoji`elidau~estvujena izborima za predsednika mora da dobije podr{ku najmawe tre}ine lokalnih odbora ili tre}ine stalnog sastava Glavnogodbora.


4

ekonomija

~etvrtak8.novembar2012.

dnevnik

BESPARICA NATERALA PU[A^E DA MEWAJU NAVIKE I [TEDE NA PU[EWU

Srbijaostavqacigarete, alimotaduvan Prodaja cigareta u radwama je opala, naro~ito posle najfri{kijeg oktobarskog poskupqewa, ali je zato procvetala trgovina duvanom, kako legalna tako i ona ispod `ita. Sve vi{e je pu{a~a koji „motaju” pa je i ponuda zlatnog lista sve boqa. Me|utim, zlatna boja duvana na pijacama i ulicama ~esto se preliva i u crnu jer se trgovina obavqa na nedozvoqenom tr`i{tu pa se, kako smo se mogli uveriti na novosadskim tr`nicama, ta roba mo`e prona}i na tezgama s vo}em i povr}em, pa ~ak i s dowim ve{om. Fabrike duvana u Srbiji ka`u da jo{ nemaju procene o tome da li je to {to sve vi{e pu{a~a ostavqa cigarete i prelazi na duvan u kesi koji sami umotavaju u „rizlu„ ugrozilo wihovu prodaju, ali ukazuju na ~iwenicu da je takva „moda” postojala i u drugim zemqama koje su pove}ale akcize na cigarete zanemariv{i

kupovnu mo} potro{a~a. Napomiwu i da, zakonski, prodaja duvana na pijacama nije dozvoqena te da dr`ava gubi prihode od akciza i PDV-a. Koliko, jo{ se ne mo`e re}i ali, ako nezvani~an

~aju, motawe je isplativije. Koliko, ne moram ni da ra~unam jer sam zadovoqan samim tim {to umesto dve kutije dnevno, koliko sam donedavno pu{io, i {to bih platio 340 dinara, kesicu duvna od 40 grama razvu~em i na tri dana. Hteo – ne hteo, pu{i{ mawe jer ti vi{e vremena treba za „tehnologiju”, to jest za motawe duvana. Pomenimo, na kioscima i specijalizovanim prodavnicama najboqu pro|u imaju „holan|ani”, ali i „englezi”. Na{im pu{a~ima najomiqeniji su „dram”, „samson”, „van nele”, „zlatna virxinija”... Duvan koji se prodaje na pijacama je jeftinija varijanta. Zavisno od kvaliteta i ja~ine, kilogram se mo`e kupiti po 1.200 do 4.000 dinara. Ponuda je dobra – ima hercegova~kog, qubovijskog... Prodavci i kupci su izra~unali da paklo, uz tro{ak za papiri-

we pu{e, em im vi{e ostaje u xepu, em im je, listom ka`u, ukus lep{i a zadovoqstvo ve}e. – Kesica kvalitetnog uvoznog duvana od 40 grama ko{ta 250 dinara. To je skupqi ali finiji du-

Na pijaci alternativa MilanKu`nik iz Grupacije proizvo|a~a i prera|iva~a duvana pri Privrednoj komori Srbije upozorava na to da svaki duvan na pijaci nije za motawe. – Postoji specijalni duvan za pu{ewe i retko ko to kod nas pravi, a to je me{avina pet-{est vrsta duvana, aditiva i sokova. A to {to je narod sada navalio da kupuje, samo je alternativa zbog cena cigareta – uveren je on. podatak mo`e biti neki orijentir, pomenimo da smo od prodavaca u novosadskim trafikama ~uli da je prodaja cigareta pala i 20 odsto. Elem, ra~unica „pu{a~a preleta~a” pokazuje da je rezani duvan i tri puta jeftiniji. Em ma-

van, upakovan, tako da je za{ti}en od vlage, ne su{i se... Kesica sa sto filtera ko{ta izme|u 100 i 150 dinara, a 60 papira za uvijawe, to jest rizla, ko{ta 40-50 dinara – ispri~ao nam je Novosa|anin A. G. koji je s cigareta pre{ao na duvan. – U svakom slu-

Foto:S.[u{wevi}

}e s filterom koji se jednostavno pune a pojavili su se na tr`i{tu, ko{ta izme|u 60 i 140 dinara. Recimo i za dvesta komada „obi~nih” treba izdvojiti 200 dinara. Dodatna oprema, to jest presvlake za cigarete su 100, odnosno 200 dinara, ali to je ve} za one koji novu modu prate u potpunosti. Kilogram rezanog duvana dovoqan je za tri boksa, a kako ka`u prodavci, uz „mek{e motawe” i za ~etiri. Ma{inica za ru~no zavijawe, koja ko{ta izme|u 300 i 800 dinara, predstavqa

KANA\ANI TRA@ILI PA NA[LI BOGATU RUDU

SLEDI NOVA PRERASPODELA FINANSIJSKOG TR@I[TA NA BALKANU

GRA\ANI VERUJU BANKAMA

Na{tedwi osam milijardi evra

Ukupna devizna {tedwa gra|ana u Srbiji po~etkom novembra prema{ila je osam milijardi evra, saop{tila je ju~e Narodna banka Srbije. „U 2012. godini devizna {tedwa je pove}ana oko 400 miliona evra, uprkos negativnoj izlo`enosti pojedinih banaka u medijima i izrazito negativnog predstavqawa aktivnosti u prevazila`ewu wihovih problema”, navodi se u saop{tewu centralne banke. „Takav kontinuirani rast devizne {tedwe potvr|uje da poverewe gra|ana u bankarski sektor u Srbiji, ne samo da nije naru{eno nego da se i daqe pove}ava”, istakao je NBS, i naveo da je „o~ito da, u odnosu na visinu kamatnih stopa, {tedi{e prednost daju stabilnosti finansijskog sistema i bankarskog sektora”. Ukazano je na toda se s rastom doma}ih izvora finansirawa banaka, kao {to su dinarska i devizna {tedwa gra|ana, smawuje izlo`enost banaka nepovoqnim tr`i{nim kretawima u inostranstvu i uve}ava finansijska stabilnost doma}eg bankarskog sektora.

BankeprodajuAustrija, Slovenija,Srbija, akupujuRusi Bankarsko tr`i{te na Balkanu bi uskoro moglo izgledati ne{to druga~ije nego sada. Mawe bi bilo banaka koje imaju matice u zemqama Evropske unije, a vi{e ruskih i ku}a poreklom s Bliskog istoka, iz zemaqa naftnih rajeva. Razvijene dr`ave Evrope prodaju vlasni~ki udeo u bankama koje imaju, {to zbog krize, {to jer nisu zadovoqne prihodima koje ostvaruju. [ta je trenutno iz Srbije i regiona na prodaju i ko bi se mogao pojaviti kao kupac? Slovenija planira da proda Novu qubqansku banku, a razlog je te{ka finansijska situacija s kojom se de`ela susre}e jo{ od lane. Srbija nudi na prodaju Privrednu banku Beograd s 250 filijala, 1,1 milionom klijenata, ali i gubitkom od 792 milijarde dinara pro{le godine. U ponudi je dr`avni udeo od 65 odsto. Kupac }e se tra`iti i za Srpsku banku, nekada{wi finansijski servis JNA. Hipo grupa prodaje banke i lizing ku}e u bi{im republikama SFRJ: kod nas, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. U pomenutim ku}ama dr`ava Austrija je vlasnik sto odsto. Oni u Srbiji imaju pozitivno

Kinezi i Britanci dobrodo{li Me|unarodni konsultant Milan Kova~evi} ka`e da bi bilo dobro da kod nas do|u banke iz Kine i Velike Britanije. Naravno sve }e zavisiti od toga koliko je Srbija zanimqiva za wih. A podaci nisu ba{ za hvalu: od 32 banke koliko kod nas posluje, 13 ima gubitke. Svaki peti kredit je problemati~an za vra}awe. U tom pogledu od nas je u Evropi gora samo Ukrajina, gde ima te{ko}a u servisirawu ~ak 40 odsto zajmova. Ali to tr`i{te je neuporedivo ve}e od na{eg pa su i budu}e {anse ve}e. poslovawe, ali pomenuta tr`i{ta su usitwena pa su odlu~ili da odu. A ko dolazi? Za Privrednu su zainteresovani ruska Gasprom banka pa

grupa VTB tako|e odatle, koja je kod nas ve} prisutna jer u wenom sastavu posluje Moskovska banka. [to se ti~e Hipo banke i lizing ku}e, kao prvi kandidat javila se Erste banka. Oni bi

jednokratni tro{ak, a pravqewe cigareta tom „tehnologijom” traje, kako navode prodavci, mawe od pola minuta. Me|utim, pu{a~i ka`u da je ipak ekonomi~nije zavijawe jedne po jedne cigarete jer, ako se tabakera unapred pripremi i napuni, ruka prema woj ide ~e{}e, kao da se radi o paklici cigareta. U svakom slu~aju, kada se sra~una i duvan i papiri}i, boks cigareta koje sami pu{a~i naprave staje od 500 do 1.500 dinara. S. Glu{~evi}

`eleli da postanu vlasnici obe ku}e samo u Srbiji. A u Hipo grupi ka`u da oni prodaju ceo Balkan zajedno, ali da }e sve zavisiti od interesovawa i ponu|ene cene. Zna~i, zainteresovani za poslovawe u odre|enim zemqama mogu se javiti s ponudama. Ukoliko bi postala vlasnik srpskog dela Hipo banke, Erste bi po ja~ini postala tre}a grupacija na na{em tr`i{tu. Koliko }e se wihovi planovi sresti s interesima austrijske dr`ave, ostaje da se vidi. Za srpsko tr`i{te zainteresovane su i banke iz Abu Dabija. Me|utim, ni za Privrednu ni za Srpsku tenderi jo{ nisu raspisani. O tome ko bi mogao biti kupac stru~wak dr Sini{a Ostoji} ka`e: – Mislim da }e oni do}i iz zemaqa bogatih naftom i gasom. Ne ~udi me {to se kao kandidati pomiwu bankari iz Rusije i Abu Dabija: kretawe cena tih energenata na svetskom tr`i{tu prethodnih godina donela su im odli~nu zaradu i vi{ak novca. To treba ulo`iti pa za{to ne i kod nas? – navodi Ostoji}. D. Vujo{evi}

Crnivrh odzlata

Kanadska kompanija „Avala risorsiz”, koja istra`uje mineralne resurse u isto~noj Srbiji, otkrila je na istra`nom poqu „Korkan” na Crnom vrhu nove rezerve rude od koje se posle prerade mo`e dobiti 30 tona zlata, saop{teno je ju~e. – S ve} otkrivenim rezervama na istra`nom poqu „Bigar hil„ na istoj planini, to ukupno iznosi 72 tone zlata s grani~nim sadr`ajem zlata od 0,6 grama po toni – rekao je po za-

vr{etku posledweg prora~una rezervi menaxer istra`ivawa u toj kompaniji Xastinvander Torn. Po wegovim re~ima, „Avala„ naporno radi da do|e do krajweg ciqa – da se nova otkri}a „razviju” do aktivnih rudnika. – Trenutno se fokusiramo na teh ni~ ke i eko nom ske aspekte od kojih }e zavisiti da li je taj rudarski projekat izvodqiv, i s tim u vezi u toku je izrada nekoliko studija u kojima se ispituju najboqe metode da bi se obezbedila ekonomska isplativost projekta otvarawa rudnika – rekao je Van der Torn.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNALISTANARODNEBANKESRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`i za

1

Kupovni za devize

111,3323

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 113,6044

116,2173

110,9915

Australija

dolar

1

90,4847

92,3313

94,4549

90,2077

Kanada

dolar

1

87,4910

89,2765

91,3299

87,2231

Danska

kruna

1

14,9187

15,2232

15,5733

14,8731

Norve{ka

kruna

1

15,1921

15,5021

15,8586

15,1456

[vedska

kruna

1

12,9876

13,2527

13,5575

12,9479

[vajcarska

franak

1

92,0939

93,9734

96,1348

91,8120

V. Britanija

funta

1

138,7664

141,5984

144,8552

138,3416

SAD

dolar

1

86,5591

88,3256

90,3571

86,2941

Kursevi iz ove liste primewuju se od 7. 11. 2012. godine

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (452,52 0,19)

18,64

713

2.448.356

Dunav osigurawe, Beograd

9,22

699

2.097

AIK banka, Ni{

-1,32

1.420

43.382.884

Impol Seval, Sevojno

7,14

750

22.500

NIS, Novi Sad

2,26

680

8.721.840

Kopaonik, Beograd

5,77

1.100

33.000

Imlek, Beograd

-0,23

3.000

12.580.050

2,78 Promena

37 Cena

37 Promet

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.050

2.100

Energoprojekt holding, Beograd

Albus, Novi Sad

-18,46

106

12.720

0,92

550

1.100

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Vital, Vrbas

-16,54

1.110

7.770

-0,93

424

403.619

Meser Tehnogas, Beograd

-14,40

3.210

32.100

Soja protein, Be~ej

0,22

452

102.948

Jubmes banka, Beograd

0,00

8.696

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.644

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.102

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.340

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.300

0,00

131.040

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

429

0,00

Tigar, Pirot

0,00

189

0,00

BIP u restrukturirawu, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Go{a monta`a, Velika Plana Privredna banka, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad Razvojna banka Vojvodine, N. Sad Pobeda holding, Petrovaradin

-6,58 -5,75 Promena

2.002 82 Cena

338.418 88.600 Promet

2,26

680

8.721.840

18,64

713

2.448.356

0,00

210

Be~ejska Pekara, Be~ej

0,00

250

110.250

Soja protein, Be~ej

0,22

452

102.948

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

5


6

~etvrtak8.novembar2012.

IZGRADWANOVOGKLINI^KOGCENTRA VOJVODINENAJAVQENAZASLEDE]UGODINU

Betonskoj konstrukciji odzvonilo?

Izgradwa i rekonstrukcija ~etiriklini~kacentrauSrbiji najavquje se ve} nekoliko godina,aliradovinisupo~elini na jednoj od lokacija. Ovaj put nijeupitawunovacjerjeSrbija dobilakreditEvropskebankeza obnovuirazvoj.Kakojenedavno zana{listizjavilaministarka zdravqadrSlavica\uki}-Dejanovi}, godinama nije zavr{ena ni projektna aktivnost, iako imamoprojektnujedinicu.Skadrovskim promenama za koje se opredelila, izrazila je nadu da }e projekti biti uskoro zvr{eni,~ime}esestvoritiuslovida se slede}e godine po~nu radovi. Tone}emo}idasedesiistovremenousva~etiriklini~kacentra,alisuKlini~kicentarVojvodine i Klini~ki centar Ni{ uplanudakrenuprvi. Jo{pretridesetakgodinazapo~eto je podizawe nove zgrade tada{we Pokrajinske bolnice, dana{weg Klini~kog centra Vojvodine. Podignuta je betonskakonstrukcijaitusestalo– ~ekalasusenekaboqavremena. Pre nekoliko godina ~inilo se dasuonakona~nodo~ekana,unekolikonavratanajavqivanjepo~etakradova,aliseuvekne{to ispre~ilo.

–Jo{pretrigodinepotpisali smo master-plan za ure|ewe prostoraKlini~kogcentraVojvodine,anakontogajepotpisan osnovni plan za rekonstrukciju BiClamele,odnosnobetonske konstrukcije koja stoji ve} tri decenije – ka`e direktor Klini~kog centra Vojvodine prof. dr Dragan Dra{kovi}. – Zdravstveno-tehnolo{ki projekti su privedeni kraju i mi smo u~estvovali u wihovoj izradi sa stranim i doma}im projektantskimbiorima,kakojeinalo`iloMinistarstvozdravqa,a{to jeiuslovdasedobijekredit.U tokujetenderzaizvo|a~aradova, vodi ga Ministarstvo zdravqa. Mislim da }e prvi radovi po~etiuprole}e. Betonska konstrukcija je pripremqenazaradove.UBiC lamelama}ebitisme{tenehirur{ke grane, neke internisti~ke,osnovnalaboratorijska i radiolo{ka dijagnostika... Novi objekat }e horizontalno biti povezan s Urgentnim centrom,kojijeiprojektovantako da bude samo po~etak ne~ega {to}esenastavitiuvidustacionarnogdelaKlini~kogcentraVojvodine. J.Barbuzan

SBB:NEDODEQUJEMOFREKVENCIJE

„Pink”umesto crnogekrana Kompanija Srpske kablovske mre`e(SBB)saop{tilajedani nakojina~innemo`e,niti`eli da uti~e na dodeqivawe nacionalnih frekvencija, ali da je odlu~ila da umesto crnog ekrana,poprestankuemitovawa TV „Avala„, uvrsti u ponudu

„Pink 2„ kao najsli~niji program. „Od TV ’Avala’ smo dobili dopis u kojem nas obave{tavaju o prestanku rada. Republi~ka radiodifuznaagencija(RRA)je TV ’Avala’ oduzela licencu za emitovawe„, podsetila je kompanija SBB. „Ne `ele}i da nespremno do~ekamo pojavu crnog ekrananamestuTV’Avala’,odlu~ili smo da na tr`i{tu potra`imosli~ansadr`aj,anajatraktivniju ponudu smo dobili odkanala’Pink2’,kojismouvrstilinatomesto.

SBB isti~e da je o~igledno do{lo do zabune u javnosti u vezi s nacionalnom frekvencijomTV„Avala”,inapomiwe daSBBninakojina~innemo`e, niti uti~e na dodeqivawe nacionalnih frekvencija. Da li }e neko dobiti novu frekvenciju, i ko, o tome}eodlu~iti RRA, ukazuje ta kompanija u svom ju~era{wem saop{tewu. Istov rem en o, zap os len i u TV „Aval a„ sao p{tavaju da im se, danima posle ga{ewa signala te televizije, niko nije obratio niti objasnio novonastalu situa- ciju,iapelujunanadle`neorganedareagujuirazjasnestatus radnika. „Iscrpqeni vi{emese~nim i{~ekivawemrazre{ewamolimo da se agonija {to pre okon~a. Od marta, kada smo dobili deonovembarskeplatezaprethodnugodinu,nismoni{taprimili„, podse}aju zaposleni, i tra`eoddr`avnihorganadaim omogu}e da se {to pre prijave na Biro za zapo{qavawe i spre~evlasnikedaodugovla~es progla{ewemste~aja.

Bankahumanogmleka iuVojvodini Pod pokroviteqstvom Ministarstva zdravqa i uz podr{ku Pokrajinskog sekretarijatazazdravstvo,socijalnupolitikuidemografijuiInstituta za neonatologiju u Beogradu, „Rosa” je u okviru svoje tradicionalne akcije inicirala osnivawe banke humanog mlekauNovomSadu,naInstitutu za zdravstvenu za{titu dece i omladine Vojvodine, i timeoti{lakorakdaqeupodr{ci prevremeno ro|enim mali{anima.Uokvirukampawe „Podr`imo razvoj banaka humanog mleka”, Institut u Novom Sadu bi}e opremqen najsavremenim medicinskim aparatima da bi prevremeno ro|enebebeionesazdravstvenimproblemimaizovogregio-

na imale {to adekvatniju zdravstvenunegu. –Izuzetnonamjedrago{to je „Rosa” prepoznala zna~aj osnivawabanakamleka{irom Srbije, a zadovoqstvo nam je {to}esedrugabankahumanog mleka formirati upravo na na{eminstitutudabi{tovi{e prevremeno ro|enih beba imalo odgovaraju}e uslove za razvojuprvimmesecima`ivota–ka`edirektorInstituta za zdravstvenu za{titu dece i omladinu Vojvodine Slobodan Grebeldinger. – Najmodernija medicinska oprema koja bude nabavqena poboq{a}e rad na{eustanove,dok}eedukativne aktivnostipomo}imnogimmalimpacijentimadaserazvijaju napravina~in. J.B.

dRU[TvO

dnevnik

DOSOCIJALNOGPRAVAPREKOBRDAPAPIRA

Odustajuzbogprocedure Izmesecaumesecsvejevi{e zahtevagra|anaSrbijezanov~ana davawa, a sasvim sigurno da bi ih bilo i vi{e da nije komplikovane administrativne procedurekojasemorapro}ida bisestalonasocijalni{alter dr`ave. Naime, da bi se danas ostvarilo bilo koje socijalno pravo, potrebno je prikupiti brdopapira,obi}iiponekoliko dr`avnih institucija, svuda ~ekatiuredovimainakrajubitiuneizvesnostidali}epomo} zaistaisti}i. Iakojede~jidodatak,kojidanas prima 404.427 dece, oko 20 evraisvimajejasnodaseodwega detenemo`enahranitininedequdana,dabiroditeqiostvarilipravonawega,morajuprikupitinajmawe11papira,aakojere~ osamohranomroditequ,onda~ak 16.Zaroditeqskidodatak,atrenutno ga prima oko 62.000 korisnika,potrebnojenajmawedeset dokumenata,auslu~ajudagatra`iotac–15.Primeraradi,dabi se dobio de~ji dodatak, izme|u ostalog, treba podneti izvod iz mati~nekwigero|enihzasvudecu u porodici, uverewe o dr`avqanstvuSrbije,dokazeoprebivali{tu, fotokopiju overene zdravstvene kwi`ice, dokaze o posedovawu odnosno neposedovawunepokretnosti,potvrduoprihodima, potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini, potvrdu o svojstvu redovnog u~enika za decu {kolskog uzrasta... Zna~i,dabiroditeqiprikupili svu neophodnu dokumentaciju –

jerakobilo{tanedostajedobijajuodbijenicu–trebadaposete najmawe pet institucija, od op{tineiSUP-a,mati~ara,Kata-

cijalnu pomo} ili su nezaposleni. U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) su izra~unali da nepotrebne procedure dr`avu i narod godi{weko{taju1,35milijardu evra. U to nisu ubrojali vreme izgubqeno~ekawemuredovima.Powihovojra~unici, samo za ostvarivawe porodiqske naknade potrebno je 86 dokumenta, od kojih je 80 nepotrebno. Navode i primer da, ako bi trudnica bila pet mesecinatrudni~kombolovawu,morasvakimesec da dokazuje da je trudna nose}i iste dokumente, {tobizna~ilodajojjepotrebno 43 papira. Gra|ani godi{we samo na ime republi~ke admini-

De~jidodatak2.964dinara De~jidodatakzaprvo,drugo,tre}ei~etvrtodetesadaiznosi 2.964dinara.Roditeqskidodatakzaprvodetedodequjesejednokratnoiiznosi35.045dinara,zadrugodetepo5.710dinarau24 rate,zatre}epo10.277tako|eu24rate,aza~etvrtopo13.703u tokudvegodine. stra,Poreskeuprave,padosudau kojem sve dokumente moraju overiti.Pritommorajubitispremniidaplatetaksu,kojesuoslobo|enisamoonikojiprimajuso-

strativne takse, kada vade izvod izmati~nekwigero|enih,uverewe o dr`avqanstvu i ostala dokumenta,isti~uuNALED-u,plate9,27milijardidinara.Kadabi

se ta dokumenta razmewivala elektronski,u{tedelobise4,61 milijardedinara. – Da bi neko dobio socijalnu pomo}, mora da podnese li~ni zahtev i jo{ bar 14 dokumenata, me|ukojimasufotokopijali~ne karte, izvod iz mati~ne kwige, pravosna`nasudskaodlukaoizdr`avawuodsrodnika,uvereweo imovinskom stawu, porodici, ku}nojzajedniciidrugo–navodi predsednica NGO “Amati” koja sebavibrigomostarimaisiroma{nima u Srbiji Nade`da Satari}. Onatvrdidasocijalnapomo} upravo zbog niza paradoksalnih uslovaigolemebirokratijeine sti`eonimakojimajezaistapotrebna i koji nemaju od ~ega da `ive.Isti~edamnogistari,pogotovouselima,odustajuustartu odzahtevazasocijalnompomo}i jersusvesnitogadanemoguprikupitisvepapirekojedr`avaod wihtra`i. U Ministarstvu rada i socijalnepolitikesusvesnikomplikovane administrativne proceduruzaostvarivawenekogodsocijalnihpravainajavqujuizradu jedinstvenog informacionog programa koji }e olak{ati proceduruikojibitrebalodasezavr{i do polovine naredne godine.Onitvrdeda}etajnoviprogram povezati razli~ite resore koji imaju podatke o najugro`enijimapa}ebitipotrebnomawe papirologijeuostvarivawupravanasocijalnupomo}. Q.Male{evi}

OSIMSTRUKE,POSLODAVCIODMLADIHIN@EWERATRA@ERAZNAZNAWAIVE[TINE

Dobarstajlingi –nemojkasniti Sajam poslova za studente i diplomce tehni~ko-tehnolo{kihnauka„JobFaire12– Kreirajsvojubudu}nost”,odr`an,5. i6.novembra u Beogradu, u organizaciji Evropskog udru`ewa studenata tehnike – BEST Beograd,biojeposebnaprilikadasebudu}i in`eweri sretnu s potencijalnim poslodavcima,odnosnopredstavnicimavi{e poznatihiuglednihkompanija.Uzzlatnog pokroviteqa Sajma, NIS-a, bili su tu i stru~waci iz „Microsofta„, „Ball Packiginga„, TITAN-ai„PSTecha„, aporedzanimqivihi edukativnihpredavawastudentima(posebnojeprivla~nobiloonootome„Kakozaraditi 2.000 evra mese~no odmah nakon zavr{etkastudija„),budu}iin`ewerimogli suida„treniraju”kakodanastupepredpublikom,pripremesezaposao... Tema ovogodi{weg sajamskog okruglog stola bila je posve}ena pitawu koja se

znawa i ve{tine, osim struke, tra`e od mladih in`ewera. Uz 25 predstavnika kompanija, prisustvovali su mu i predstavnici Ministarstva omladine i sporta,Nacionalneslu`bezazapo{qavawe... Moglesuse~utidragocenepoukeizanimqivekonstatacije.Takojemenaxerkaza qudske resurse (HR) „Telenora„ Jelena Milivojevi} naglasiladastudentinafakultetima sti~u teorijsko znawe, u ~emu predwa~e dr`avni fakulteti, a da se u prakti~nimznawimai,recimo,incijativizarazvojeiusavr{avaweisti~uonis privatnih. S druge strane, HR direktor NIS-a Biqana Dukovi} u svojoj praksi prime}ujevidnurazlikuizme|udr`avnih i privatnih fakulteta, u korist dr`avnih.Tako|ejeukazalanatodajedragocenoiskustvostudenatakojisuradiliustudentskim organizacijama. U toj kompani-

ji,recimo,osimengleskogjezika,zaposleni sti~u komparativnu prednost u~ewem ruskog. U „Microsoftu„ kandidate za posao intervjui{usamiin`eweri,{tosepokazalokaodobarsistem,aDra`en[umi} iz te kompanije isti~e va`nost prakse tokom studirawa, koju ta firma organizuje tokomcelegodine.Govore}iotestovima naintervjuimazaposao,IvanaDamwanovi}izNacionalneslu`bezazapo{qavawe istakla je da se ~esto de{ava da nisu odgovaraju}ipasuizNSZ-apronalazili slu~ajeve kori{}ewa klini~kih testova zadijagnostikuli~nosti.[eficaslu`be zaregrutovawekompanijeTelekom„Srbija„SvetlanaRadovi}istaklajedasunaj~e{}egre{kekandidatazaposaoka{wewe,neprikladnoobla~ewe,preterananeformalnostukomunikacijiitd. V.^eki}

UPETROVARADINUODR@ANABISKUPSKAKONFERENCIJASV.]IRILAIMETODIJA

Restitucija problemati~naispora –Katoli~kacrkvauSrbijinijezadovoqnabrzinomrestitucije koju sprovodi dr`ava – izjavio je ju~enakonferencijizanovinare zrewaninskibiskupLadislavNemet nakon 28. vanredne biskupske konferencijesv.]irilaiMetodija, odr`ane u Petrovaradinu. Po wegovim re~ima, Zakon o restitucijiseprimewujeveomasporo,a~inisedasetra`eposebni razlozizaodlagaweodlukaovra}awuimovineKatoli~kojcrkvi. –Zakonjenasnazive}{estgodina,avrlomalotogasmodobilinazad,podnajrazli~itijimizgovorima. Problem se pravi ~ak i kod nekih stvarikodkojihnemanikakvihpreprekazavra}awe–rekaojeNemet. Po wegovim re~ima, biskupi s teritorije Srbije nadaju se da }e novaVladaubrzatitajproces. Govore}i o osigurawu sve{tenika i redovnika, Nemet je rekao dasetajproblemvu~eve}nekolikogodina. –@elimotodare{imonatemequ nekog ugovora s dr`avom. Sve{tenicisudeoovogdru{tva,ane-

maihvi{eod250,temislimdabi to trebalo re{iti mnogo br`e – istakaojeNemet. Napitawedalijeza`ivelasaradwa s novoformiranom VladinomKancelarijomzaodnosesverskim zajednicama, Nemet je kazao da je kontakt ostvario nadbiskup beogradski Stanislav Ho~evar, ali da }e zatra`iti zvani~an sastanak{efaKancelarijespetbiskupasteritorijeSrbije. – Usled ukidawa Ministarstva vera,nekenadle`nostisupre{le u druga ministarstva. Trenutno nemamouvidutokojapravaukojem ministarstvu mo`emo ostvariti. Kancelarija nema ni svoj sajt gde bismo se mogli informisati o kontaktima–rekaojeNemet. Biskupisurazmatraliinastup naproslavi1700godinaodMilanskog edikta, planiranoj slede}e godineuNi{u,azrewaninskibiskup Nemet ka`e da su se nadali te{wojsaradwisaSPC. –Pretrigodine,kadajekrenulo planirawe proslave, tada{wi episkop ni{ki Irinej, sada pa-

trijarh SPC, izrazio je otvorenost za saradwu. U me|uvremenu, zbog doga|aja o kojima ~esto ne znamo dovoqno, ta saradwa sada nije ba{ najboqa. Zato smo odlu~ilidadamosvojdoprinosproslavi, ne iskqu~uju}i saradwu sa

tici kardinala Zenona Groholevskog, vatikanskog ministra obrazovawa,dabisRepublikom Srbijom potpisao ugovor o me|usobnom priznavawu akademskih titula i visoko{kolskih diploma.

Papanedolazi BiskupzrewaninskiLadislavNemetizjaviojedanemaizgledada papaslede}egodineposetiSrbiju. –Katoli~kipoglavardobiojepozivodnekada{wegpredsednika SRJSvetozaraMarovi}a,akasnijeiodpredsednikaSrbijeBorisa Tadi}a.Uobaslu~ajaSPCjetoblokirala.Znamodapostojestrahovioddolaskapape.Onjespremannadolazakjeridegdegodgapozovu.PozivazaNi{slede}egodinejo{nema,atrebaznatidaseposetekatoli~kogpoglavaraplanirajutri-~etirigodineunapred. SPC i drugim crkvama. Srpska pravoslavna crkva }e imati niz programauNi{uisasvimjeizvesnoda}epozvatipredstavnikeVatikana. U tom smislu saradwe }e biti, ali ne u obimu u kojem smo `eleli–rekaojeNemet. Onjezapo~etakdecembranajavioiposetuBeograduiSubo-

Biskupi su ju~e razmatrali i smerniceSinodabiskupauRimuo tomekakosprovoditijevan|eqeu savremenim okolnostima, te o proslavi „Godine vere”, koju je pro{log meseca proglasio rimokatoli~ki poglavar papa BenediktXVI. P.Klai}


Pomo}narodnim kuhiwama KolosrpskihsestaraEparhijeba~keprikupqa}edo20.novembrapomo} za narodne kuhiwe na Kosovu i Metohiji. Pomo}urobiinovcusemo`edoneti od ponedeqka do petka, od 10 do 13 ~asova, a u to vreme se mogu dobiti i informacije na broj telefona 452 229. Sedi{te Kola srpskih setara je u UliciDimitrijaAvramovi}a8. Z. D.

Besplatna{kolazatrudnice U [koli za trudnice Doma zdravqa u tokujeupistrudnicakojetrebadaseporodeu januaru 2013. godine. [kolica po~iwe u 28. nedeqitrudno}e,aobukatrajesvedoporo|aja.Novosa|ankekoje}eseporoditiufebruarumogudado|udaseinformi{uoupisu. Budu}emajke}e,poha|awemovebesplatne [kole za trudnice, nau~iti kako da se najboqe pripreme za poro|aj i kako da bez straha i panike krenu da rode svoj dete. Trudnice }e u [koli biti pripremqene i za prve korake materinstva, za period koji ih ~eka posle poro|aja, u~i}e kako da doje,

Novosadska ~etvrtak8.novembar2012.

V remeploV

kao i {ta da rade kad se pojave problemi zbogdojewa.Predvi|enajeiobukazabudu}etatekoje}enau~itikakodapomognusvojim suprugama i kako da neguju novog ~lana porodice. Trudnice mogu da se upi{u u [kolu koja se nalazi u ulici Zmaj Ogwena Vuka 19 i u Rumena~koj102.Prijavqivawezapoha|awe kursa je telefonom (Zmaj Ogwena Vuka 19, 021/4879-580i4879-574,svakogdanau12iod 18 ~asova, Rumena~ka 102, 021/4879-309 radnim danima od 9 ~asova) ili li~nim dolaskom. I. D.

Udru`iliseprimeweni umetnici Me|u prvim ~lanovima Udru`ewa primewenih umetnika Srbije,osnovanoguprole}e1953.bilojeipetorowihizVojvodine,me|ukojimajenajpoznatijabilaZlataMarkovBarawi.TokomnarednihgodinauovomUdru`ewujebilosvevi{e ~lanovaizVojvodine,npr.kostimografStanislavaCerajJati},slikarMiodragNedeqkovi},umetnicatapiserijeEtelkaTobolka,arhitekta\or|eTabakovi},Du{anNoninidrugi...Kona~no, 8. novembra 1964. osnovano je samostalno Udru`eweprimewenihumetnikaVojvodine. N. C.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Ar~esekunde koje`ivotzna~e prvih deset meseci ove U godine skoro deset hiqada po zi va Hit noj po mo }i

u~iweno je iz ~iste dosade, ili zlobe. Kada se tome doda i preko 41 hiqada nenamernih uzmemiravawa ove slu`be, ili okretawa pogre{nog broja jasno je da ovi la`ni pozivi oduzimaju drago ce no vre me ko je ne kom zna~i `ivot. Ono {to nije jasno je da, ako ve} neko mora da istresa svoje kra}e ili du`e frustracije i to ne `eli da plati, za{to od cele gomile besplatnih brojeva zove ba{ Hitnu pomo}? Prevelik je ulog da bi strukture koje odlu~uju ov-

de ostale neme. Napla}ivawe neopravdanog izlaska na teren hitnih slu`bi u mnogim zemqama je odavno uvedeno i sigurno bi za po~etak da lo ne ke re zul ta te. Ono drugo, te`e za sprovo|e we, ali efi ka sni je, je edu ka ci ja sta nov ni {tva u kojim slu~ajevima okretati broj 94. No, mo `da bi po mo glo i uvo |e we bes plat nog bro ja na ko jem bi gra |a ni mo gli da is ka `u svo ju gor ~i nu i bes (psov ke do zvo qe ne) ili jed no stav no da se za ba ve, ali ne pre ko `i vo ta dru gih. A. Latas

BezgrejawauDo`a\er|a RadniciToplane}edanasu9~asovapo~etisaradovimanaotklawawuhavarijeuUliciDo`a\er|a30.Zbogtogagrejawane}ebitiuobjektima2,4,6,8,20,21,22,23,25,27,34,43i45uovojulici. Zavr{etakradovao~ekujeseupopodnevnim~asovima. A. Va.

Foto:R.Hayi}

De~jerukecrtalemir Takmi~ewe povodom Me|unarodnog konkursa „Plakat mira”, u kojem u~estvuju novosadski osnovci, odr`ano je ju~e, i ovom prilikomvi{estotinau~enikasenadmetalozanagraduuaulimastercentraNovosadskog sajma. Organizatori su klubovi me|unarodnehumanitarneorganizacije„Lajons” „Neoplanta”i„MilevaMari}-Ajn{tajn”a ciqme|unarodnoglikovnogkonkursa„Pla-

katmira“jedaohrabrimladedaizrazesvojevizijemira.Tokom25godinautakmi~ewu je u~estvovalo vi{e od ~etiri miliona dece{iromsveta. Nadmetawejeotvorio~lanGradskogve}a zaobrazovaweRadomirDabeti}aorganizacijujepodr`alaGradskaupravazaobrazovaweobezbediv{i{kolskipriboriklupe nakojimasecrtatalo,kaoiTuristi~kaor-

ganizacijaNovogSadai,naravno,Novosadskisajamkojijeustupioprostor.Pozivza u~e{}e na konkursu dobilo je vi{e od 30 osnovnih{kola,aizsvakesenadmetalopo desetorou~enika.Najboqiradbi}eposlat nafinalnotakmi~eweuSAD,aTuristi~ka organizacija }e napraviti izlo`bu svojim prostorijamaucentru. A. Va.

Tribinao antifa{izmu

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555, 525-261, radnimdanom od8do20, subotomod8do14

Tribina“Predvratimaantifa{isti~ke Evrope” i “Holokaust i zna~aju~ewaoholokaustu”odr`a}e sesutrau11satiusali1Skup{tineAPVojvodineitimeobele`iti Me|unarodnidanborbeprotivfa{izmaiantisemitizma.Oholokau- stuizna~ajuu~ewaowemugovori}e publicista Pavle Radi}, kwi`evnicaQiqanaJoki} KaspariprofesorGordanaTodori}. K. \

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

SutraDan japanskekulture Foto:S.[u{wevi}

USKORO U ULICI DIMITRIJA AVRAMOVI]A

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646, 571-322

Besplatnih 60parkingmesta

Sre|ujeseprivremenoparkirali{te u Ulici Dimitrija Avramovi}a, iza picerije „]ao”apredvi|enojedanaovoj lokaciji bude 60 parking mesta

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka34, tel:639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa48/I Tel:442-645, 677-91-20

koja ne}e biti pod naplatom. U „Parkingservisu”suapelovali na strpqewe i razumevawe gra|anadokseparkirali{tenezavr{i. B. M.

Iskqu~ewastruje

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrste prevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664, 6350-740

NoviSad:od8do13 ~asovakowi~ki klub “Grani~ar” i benzinskestanicenaautoputu;od9do12 ~asovaDe~jabolnica;od8do11 ~asovaAvgustaCesarca1-15,15a,Bulevaroslobo|ewa91,LazeKosti}a 7-15, 8-18, Petra Drap{ina 4856,45-53,57i59.Svilo{:od9do15 celo naseqe. Lug: od 9 do 15 celo naseqe.Grabovo:od9do15 celonaseqe.Bano{tor:od9do15 vikend

naseqaKru{evqe,Prqu{aiDuga me|a. Futog: od 8.30 do 12 ~asova Dunavska2-38,1-31,Panonska1-11, 2-12.Ka}:od11.30do13.30 Branka Kozareva;od9do11 Dobrovoqa~ka 31-53,36-50b;od8do13 povremenou pojedinimulicamanaseqaodsemafora prema Budisavi. Sremski Karlovci:od9do11 ~asovadeonaseqaSremskiKarlovciodLova~kogdomapremaStra`ilovu.

Manifestacija „Dan japanske kultureuNovomSadu”odr`a}ese sutrau18~asovauPokrajinskom zavoduzaza{tituprirode,Ulica Radni~ka 20. Posetioci }e, izme|uostalog,mo}idavidepromocijukwigehaikupoezije,kaoiizlo`bu origamija i ikebane, a manifestaciju }e otvoriti zamenik {efa misija ambasade Japana u SrbijiKazuakiKameda. G. ^.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

~etvrtak8.novembar2012.

„RADOSNODETIWSTVO”MORADAPO[TUJEPROPISE

„NOVOSADSKOPOZORI[TE”I„DNEVNIK” POKLAWAJU

Ni peticija ne pomera satnicu {kolice

Karte za predstavu „Fani i Aleksandar” „Novosadsko pozori{te” u saradwi sa „Dnevnikom” poklawa danas dva puta po dve karte za predstavu „Fani i Aleksandar” koja se odr`ava sutra u 19 sati u ovom pozori{tu u Ulici Jovana Suboti}a 3-5. Dvoje najbr`ih ~italaca koji se jave na broj 528-765 od 12 do 12.05 sati u`iva}e u ovoj predstavi po tekstu Ingmara Bergmana u re`iji gosta iz Ma|arske \er|aVidovskog. Cena karte za predstavu iznosi 400 dinara, za |ake, penzionere i studente 300, a grupne posete se napla}uju 200 dinara. Karte se mogu rezervisati na broj telefona 525-552. A.L.

„DNEVNIK”I „ALNARI”DARUJU

„Carstvo, to si ti” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Alnari” u sa¬ r ad¬ w i s “Dnev¬ n i¬ k om” u na¬ r ed¬ nom pe¬ r i¬ o ¬ d u da¬ r i¬ v a¬ } e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ g e utor kom, sre dom i ~etvrtkom. Dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili do bit ni ci, bi }e da ri va ni pri¬me¬rkom kwige „Carstvo, to si ti“ HavijeraMoroa u izdawu „Alnarija“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina 24. Pedro Prvi postao je vladar Brazila kada je imao samo dvadeset i tri godine. Wegova sudbina ostavila je neizbrisiv trag u istoriji dva kontinenta.

Vo |en neo b u zda nom stra {}u, Pedro je stavio svoj `ivot u ruke dveju `ena – one su bile wegov spas i wegova propast: dok ga je supruga, vrla austrijska princeza Leopoldina, vodila ka vrhu, vatrena qubavnica Domitila de Kastro okovala ga je po`udom koja ga je vukla ka samom dnu dekadencije. Ka da mu je ogrom no pro stran stvo Bra zi la po sta lo premalo, a mo} prestala da ga zanima, odlu~io je da stavi na kocku sve – pa i svoj `ivot – kako bi se izborio za ono u {ta je verovao. I stekao je slavu kakvom bivaju nagra|eni samo najhrabriji. A.Va.

Slike Radmile Ivo{-Beujukian Izlo`ba slika Radmile Ivo{-Beujukian bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u prostorijama Galerije ogranka SANU u Novom Sadu - Platoneum (Pa{i}eva 6). Slikarka prvi put izla`e u Novom Sadu, a poreklom je iz na{eg grada. Obrazovala se u @enevi i Parizu, samostalno je izlagala u Bejrutu i Dubaiju, a posle novosadske postavke Radmila Ivo{ Beujukian dogodine }e izlagati u Los An|elesu. Organizatori izlo`be su, uz Galeriju SANU, Galerija „Most” i Zavod za kulturu Vojvodine. Novosa|ani }e slike mo}i da pogledaju u narednih 15 dana. Z.D.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-11.45, 13.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Nedodirqivi” (16.05), „Hrabra Merida” (12.20, 13.30), „Meda” (18.20), „96 sati: Istanbul” (20.25), „Hotel Transilvanija” (14.05, 16), „Led” (20), „Divqaci” (22.30), „Asteriks i Obeliks u Britaniji” (12, 14,16.15), „Paranormalna aktivnost 4” (20.20, 22.10), „Pazi koga bira{„ (17.45), „Artiqero” (18, 20.15) „Skajfol” (14.15, 17,19.30, 20, 22.20, 22.45), „razbija~ ralf” (11.30, 15, 12.15, 14.10, 16.10, 18.15), „Hipnotizer” (22.25), „Argo” (22.15), „Valter” (18.30)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}” drama „Uje`” (19.30), Kamerna scena „Proba za operu” (21) Pozori{te mladih: velika sala „Bela bajka” (18) novosadsko pozori{te: „Fani i Aleksander” (19)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Izlo`beni plakat Muzeja Vojvodine (1847 - 2012)” (do 16. novembra), „100 godina vojnog vazduhoplovstva Srbije (1912 - 2012) (do 11. novembra), „Duh `ita” (do 15. novembra)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: LejlaBerak, AlmaBrakus, Vesna\inovi}, TamaraRa{i}, SawaTe{i}, MilicaVuji~i} i JelenaGrbi} iz Novog Sada, MarijaNedini} iz \ur|eva, Milena\ogatovi} i RadaKau- rin iz Ka}a, TawaSoldo iz Vrbasa, DarinaPotfaiova iz Glo`ana, DE^AKE: Gordana Stojanovi}, Teodora Milkov-Mani}, MirjanaRadujkov, BiqanaSari}, IvanaDobrani}, ZoranaMarkov i MilenaVuki}evi}iz Novog Sada, DraganaBilvarski iz Bano{tora, Sne`ana Vujaklija iz Novog Slankamena, Nata{a Dragoqevi} iz Veternika i MarijaHramov iz Sombora.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Ester Andra{a Erde{ (1942) u 11.45, Ivan Radoslava Ivkov (1961) u 12 ~asova, Jovan Vi}entija Popovi} (1931) u 12.45, Spasenije Gavra Cvjeti}anin (1936) u 13.30 i Marko Petra Hajder (1946) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahrawena Dragiwa Veselinke Sentivanac (1933) u 13 ~asova, a na Dowem novom u Futogu An|a Joze Julari} (1935) u 13 ~asova.

DNEVNIK

Roditeqi ~ija deca idu u „Radosno detiwstvo„, a pri tom im mali{ani poha|aju i neke alternativne programe koji se pla}aju, i daqe se bune protiv odluke donete pro{le godine, da se ovi programi mogu realizovati samo od 17 ~asova. Iako su roditeqi svesni da se zbog zakonskih normi ovaj program ne mo`e odr`avati ranije, oni i daqe apeluju na nadle`ne da to omogu}e. Wihov ciq je da im deca poha|aju {to vi{e alternativnih programa dok su oni na poslu. Roditeqi, wih 21, ~ija deca idu u “Radosno detiqstvo” pot-

pisali su peticiju, koju su poslali Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe APV, gradona~elniku Milo{u Vu~evi}u i ~lanu Gradskog ve}a zadu`enom za obrazovawe RadomiruDabeti}u.

nila ove programe za vreme rada vrti}a, osim engleskog jezika koji deca mogu da poha|aju od 15 ~asova. Po zakonu ovi programi mogu da se odr`avaju iskqu~ivo posle 17 ~asova, i ma

portparolka PU “Radosno detiwstvo” Ru`aPajanti}. Da podsetimo, uprava „Radosnog detiwstva„ donela je odluku o odr`avawu alternativnih programa posle 17 ~asova kako zbog Zakona o pred{kolskom obrazovawu, tako i zbog pritu`bi roditeqa ~ija deca ne poha|aju ove van{kolske aktivnosti. Roditeqi su se `alili {to se ove radionice odr`avaju od 14 do 15 ~asova, pa vaspita~i uzimaju decu koja pla}aju, a ostalu {aqu u druge grupe, ili ih dr`e u istoj u~ionici ali moraju da }ute dok se igraju. A.Varga

Roditeqimali{anakojipoha|ajualternativne programeidaqesebuneprotivodlukedaseovi programimogurealizovatisamood17~asova - Nijedna peticija ne mo`e da promeni ovu odluku. Re~ je o republi~kom zakonu i nama je bila inspektorka koja je zabra-

koliko `eleli da iza|emo roditeqima u susret; mi zakon moramo po{tovati, tako da se raspored ne}e mewati - ka`e

DVEGODINERADAKOMUNALNEPOLICIJE

Puno posla za patrole u zelenom Od kada se na gradskim ulicama pojavila komunalna policija, gra|anima se rodila nada da }e se stvari u oblasti op{te komunalne kulture popraviti. I dok su se jedni obradovali wihovom formirawu, drugi ne mogu da ih vide o~ima. Ova slu`ba je po~ela sa radom pre dve godine, odnosno 8. novembra 2010. godine. Prvobitni sastav su ~inili na~elnik komunalne policije, {ef odseka i 39 komunalnih policajaca, a trenutni ~ine na~elnik i 59 komunalnih policajaca (ukqu~uju}i i dva {efa odseka) organizovanih u dva odseka. U komunalnoj policiji je lane zaprimqeno i obra|eno 9. 366 telefonskih prijava gra|ana i 743, koliko je stiglo elektronskom po{tom, a izre~eno je 3.076 mandatnih kazni. Ova slu`ba je 343 puta asistirala inspekcijama. Tako|e, podneli su 1.493 zahteva za pokretawe prekr{ajnog postupka, a doneto je 119 odluka Prekr{ajnog suda, po zahtevu komunalne policije. Komunalni policajci nastavili su i ove godine s kontrolama, a to po-

O onlajn festivalu

Tribina o antifa{izmu

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

kazuje i ~iwenica da je u gradu mawe divqih deponija, vlasnici pasa se mahom pridr`avaju odluka o izvo|ewu ku}nih qubimaca. Sproveden je veliki broj akcija suzijawa uli~nih prodavaca na najfrenkventnijim mestima, a ~esto su se tokom ove dve godine de-

{avali i incidenti izme|u patrole u zelenom i uli~nih prodavaca. Naravno, ako je suditi po prijavama upu}enim pripadnicima komunalne policije, Novosa|anima najvi{e smeta buka koja dopire iz kom{ijskih stanova, pa ~ak i cvrkut papagaja iz susedne zgrade. Za prethodnih godinu dana, od kako je na snagu stupila Skup{tinska odluka o ku}nom redu u stambenim zgradama, komunalni policajci imali su pune ruke posla, a najkriti~niji dani su petak i subota. Vikendom imaju i pregr{t prijava zbog preglasne muzike iz kafi}a i nepo{tovawa gradske odluke radnog vremena ugostiteqskih objekata. Nekoliko puta se desilo da napadaju patrolu komunalne policije, a jedan takav slu~aj dogodio se letos na [trandu kada su pijani gosti nasrnuli na komunalnu policiju. Osim toga, komunalni policajci krenuli su i u akciju suzbijawa prosja~ewa po novosadskim ulicama, a zapo~eta je i akcija hvatawa lopova slivnika. Q.Nato{evi}

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Tribina “Pred vratima antifa{isti~ke Evrope” i “Holokaust i zna~aj u~ewa o holokaustu” odr`a}e se sutra u 11 sati u sali 1 Skup{tine AP Vojvodine i time obele`iti Me|unarodni dan borbe protiv fa{izma i antisemitizma. O holokaustu i zna~aju u~ewa o wemu govori}e publicista Pavle Radi}, kwi`evnica Qiqana Joki} Kaspar i profesor Gordana Todori}. K.\

Promocija ~asopisa „Scena” Promocija ~asopisa “Scena” od`a}e se sutra u 12 sati u prostorijama Sterijinog pozorja, ulica Zmaj Jovina 22. O novom broju govori glavna urednica DarinkaNikoli}, a pridru`i}e joj se i ~lanovi redakcije. K.\.

^ITAOCI PI[U SMS

Video radovi sa ovogodi{weg me|unarodnog onlajn festivala “Kologne OFF”, koji je odr`an u Kelnu u Nema~oj, bi}e prikazani ve~eras u 20 sati u Klubu “Tribina mladih“ u Kulturnom centru, Katoli~ka porta 5. Manifestacija je nosila naziv “Pomerawe kontinenata-qudska prava, se}awa, identitet”, a u~estvovalo je oko 100 umetnika iz ~itavog sveta. O festivalu i predstavqenim radovima govori}e AndrejTi{ma. N.R.

065/47-66-452

Kad je zeleno sla|e od zrelog Na Futo{koj pijaci prodavci ne daju da mu{terija za svoje pare bira vo}e i povr}e koje }e kupiti. Ka`u, mora po redu. Pitam za{to, ne dobih odgovor, tek: Nemoj da se mr{ti{, ne stoji ti lepo. Zamolim da mi odaberu zrele mandarine, ube|uju me kako su zelene sla|e. E ne}e mi biti `ao ako narod tamo prestane da kupuje! 064/2419... *** Parking na Najlonu napla}uju 80 dinara, a parking 90 odsto kaquga! Sramno za „Parking servis“ i za Novi Sad! 064/4368... *** Kontrolor GSP nije me pustio da se sa wim vozim dve stanice i kupim pokaznu, a uvek je kupujem. Pona{aju se kao da im je tata kupio firmu. 0 62/2630... *** Uvek se pitamo zbog ~ega u rubrici „va`niji brojevi“ nema telefona „prijava kvara” tj. 977? Gra|anima to ~esto treba! 064/5838... *** Izgleda da smo stvarno postali vandalska nacija. Pro{le nedeqe pro|oh pored Spensa i vi-

deh o~ajno stawe puwa~a na solarni pogon! Ko je za to kriv? Na{a dokona omladina? Gospodo komunalci, {etate li vi i ovim delom grada? 064/3078... *** Ulica Du{ana Vasiqeva u pogledu higijene nikada nije

bila u lo{ijem stawu. U toj ulici se nalaze tri {kolske institucije, to je i ulica koja vodi ka Kvanta{u... Za~u|uje potpuna pasivnost i nadle`nih i gra|ana {to se mire sa takvim stawem?! 064/3978...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

9

ZAPOSLENI U „DUNAV GRUPI AGREGATI” ZAKQU^ALI SE U ZGRADI, NE DAJU MENAYMENTU UNUTRA

Radni~ke plate opet seku Dunav?

Zaposleni u „Dunav grupa agregati„ tra`e da im se odjednom isplate sva zaostala dugovawa,atosuplateiukrcavawa -naknadazaboravaknabrodovimaizdecembra2011.godineiod avgusta2012.godinedosada,kazao je ju~e predstavnik radnika Qubo^okorilo.Onjeuzostale radnike ju~e bio zakqu~an u preduze}u a menaxmentu „Dunav grupaagregati„natajna~innijedozvoqenodau|eupreduze}e. Povod za ponovni protest je nepo{tovawe sporazuma iz oktobrapokomesuzaposleniuponedeqak5.novembratrebalida dobiju dve plate i dva ukrcavawa, za decembar 2011. i avgust ovegodine. - Sada je situac ij a mnog o ozbiqnija nego protekla dva puta kada smo blokarili ulaz preduze}a i Dunav. Osim dinamike isplate zaostalih primawausporazumusmonaveliida

trebadaotpo~nesocijalnidijalog radi konsolidacije preduze}a.Dosadanismootomeraz-

Blokada firme je tek po~etak, verovatno }emo opet, po tre}i put biti primorani da blokiramo Dunav-kazaoje^okorilo. Navedojedajeneshvatqivo da poslovodstva ne po{tuj e spor az um. Direktor preduze}a Ma{an Ercegovi} izjavio jeju~edabidopetkatrebal o da stign e sag lasnostodEvropskebanke za obnovu i razvoj da se proda brod, kako bi se izmirile obaveze prema radn ic ima. Evrops ka bank a, ka` e dir ektor, suvlasnik je „Dunav grupe agregati” i bez bankars ke sag las nos ti ne mo`e se uraditi ni konFoto:N.Stojanovi} sol idac ij a preduz e} a. govar al i, a nemamo over en e Vlasnik “Dunav grupe agregazdravstvene kwi`ice od 24. juti” Du{an Borovica trenutno laovegodine. jeupritvoru. Z. Deli}

TRODNEVNA SVE^ANOST POVODOM 9. NOVEMBRA, DANA OSLOBO\EWA GRADA 1918.

Sutra Garda Vojske Srbije na Trgu slobode Centralnamanifestacijapovodom9.novembra,Danaoslobo|ewaNovogSadauPrvom svetskom ratu, odr`a}e se sutra u 14 sati,kada}egradona~elnikMilo{Vu~evi} ipotpredsednikVladeiministarodbraneAleksandarVu~i} sve~anodo~ekati Po~asnu ~etu Garde na Trgu slobode. Nakon toga u izvo|ewu ansabla „Vila” bi}e organizovano veliko kolo na centralnom gradkomtrgu.Proslavaoslobo|ewatraja-

}etridana,apo~iwedanasuSabornojcrkviu9~asovaliturgijompovodomMitrovdanaposle~ega}ebitiodr`anpomensrpskim i savezni~kim vojnicima koji su nastradalitokomovograta.Istogdanau^itaoniciGradskebibliotekeu21~asbi}e odr`an nau~ni skup „Novembarski dani u NovomSadu1918.godine”. Predstavnici grada sutra }e posetiti SpomensobuPrvebrigadeKopnenevojske

u Komandi garnizona u 8 sati, dok }e sat kasnije polo`iti vence na Spomen krst palim borcima 1912-1918 u Porti Uspenskecrkve.Sve~anaakdemijabi}eodr`ana u19satiuMalojdvoraniSpensa. Zavr{nicaproslavepredvi|enajeusubotukoncertomzlatnihansambalau19satiuMalojdvoraniSpensa,agra|anibesplatne karte mogu preuzeti istog dana na blagajnamacentra. A. L.

Foto:N.Stojanovi}

RADNI^KA ULICA BI]E IPAK PROHODNA OVE GODINE

Sti`e bitumen, kaldrma dogodine Radni~kaulicane}ebitizavr{enaovegodine,ali}emakar bitiotvorenazavozila,rezultat je dogovora Zavoda za izgradwugrada,kaonadzornogtela,iinvestitorakojiradetrenutnouovojulici.Premare~ima pomo}nice direktora za odnosesjavno{}uZIG-aAleksandreVasiqevi},raskopanepovr{ine bi}e dovedene u tehni~ki ispravno stawe tako da mogu da

se koriste i odr`avaju tokom zime, a ovim bi se i u{tedeo znatannovac. Naime, kako navodi Vasiqevi}, u ovoj godini bi}e postavqen bituminizirani nose}i slojdu`celesaobra}ajnice,koji }e biti osnova za nastavaka radova u narednoj godini. Tako biZIG,beznovihraskopavawa idodatnihtro{kova,ve}ujanuaruraspisaotenderzaizvo|a~a

KontejnerizaodlagawekrupnogotpadapostavqenisuuPetrovaradinu, a sugra|ani }e do sutrauwihmo}idaodla`usme}e.Radnici“^isto}e”kontejnere su postavili na uglu ulica Patrijarha Raja~i}a i [enoine, kao i ulicama Fru{kogorskog odreda (Blok 8), Jovana Monasterlije(kodtrafostanice),Preradovi}evoj(kodokretniceautobusa3i9)iBo`idara Axije (kod pru`nog prelaza u Sadove). Ba{tenskiotpadodnosi}ese danas iz Veternika, a sutra iz

Vasiqevi} napomiwe da su radovi u Radni~koj ulici zapo~etiuavgustu,relativnokasno s obzirom na zavr{etak gra|evinskesezone15.novembra,ada su „Vodovod i kanalizacija“ i Toplana investitori rekonstrukcijevodovoda,kanalizacije i vrelovoda, dok je ZIG obavqaonadzor.Infrastrukturau ovojulicibilajestaraivi{e od25godina. S. K.

KINESKI TRGOVCI U GRADSKOJ KU]I

ANKETA Nose ba{tenski i krupan otpad

radovazaure|ewesaobra}ajnih povr{ina u Radni~koj ulici, {topodrazumevaivra}awekaldrme. Ono{to}ebitiura|enoove godine jeste izgradwa parkinga sobestraneuliceoduliceSoweMarinkovi}douliceStevana Musi}a, trotoara od ulice Sowe Marinkovi} do Sutjeske, sastranenakojojjeO[„\or|e Nato{evi}“.

PetrovaradinaiBege~a.Travu, grawe,li{}eikorovsugra|ani trebadaspakujuuvre}e,xakove ili kutije i ostave ispred svojihku}aitodo6sati. N. R.

Predavawe u Planetarijumu Predavawe„Za{tojeJupiter va`an za `ivot” bi}e odr`ano ve~erasu20satiuPlanetarijumu Astronomskog dru{tva, gorwi plato Petrovaradinske tvr|ave kod Muzeja grada. Predava~ je Aleksandar Zorki}, a ulazjebesplatan. Q. Na.

[to pre do konkretne saradwe Predstavnici grada i Udru`ewa kineskih trgovaca u Srbiji sastali su se ju~e, kako bi se gostima predstavile povoqnostikojeNoviSadmo`edaponudi investitorima, a koje se odnose naustupawe lokacija i komunalnoopremawezemqi{ta pod povoqnim uslovima, saop{tenojeizGradskeku}e. Pomo}nik gradona~elnika Vladimir Stojkovi} istakao je dapostojemnogeoblastisaradwe s kineskim privrednicima, dok je ~lan Gradskog ve}a za

privredu Goran Se~ujski naveo da se intezivno uklawaju prepreke za dolazak zainteresovanih investitora. Sastanku je prisustvovalai{eficaKancelarije za lokalni ekonomski razvojOliveraSimovi}. GostisupakocenilidaUdru`ewe mo`e da pru`i logisti~ku podr{ku pri investirawu i trgovinskojrazmeni,asvisuizrazili spremnost da u skorijoj budu}nosti saradwa postane konkretna. S. K.

SASTANAK GRADONA^ELNIKA VU^EVI]A I EPISKOPA BA^KOG IRINEJA

Grad i SPC slave \ur|ic

Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} i wegovo presve{tenstvo episkop ba~ki i novosadski dr Irinej dogovorilisusedasedoga|ajiodzna~aja za dve najzna~ajnije i najstarije institucije u na{em gradu ubudu}e zajedni~ki obele`avaju,saop{tenojeizkabineta gradona~elnika. Tom prilikom razgovaralo se i o obele`avawu slave Novog Sada Prenosmo{tijusvetogGeorgi-

ja-praznikaunarodupoznatog kao\ur|ic,kojiSrpskapravoslavna crkva obele`ava u petak, 16. novembra. Skup{tina grada, podse}amo, odlu~ila je 2007. da slava Novog Sada bude \ur|ic. U saop{tewu se ka`e da je gradona~elnik naglasio spremnost gradskih vlasti da sara|ujusaEparhijomba~komi svim tradicionalnim crkvama iverskimzajednicamaugradu. Z. D.

POTPISAN PROTOKOL O NASTAVKU RADA MRE@E „ZORA”

Zajedno protiv nasiqa u porodici Aneks Protokola o nastavku rada Operativne mre`e za za{titu `ena i dece od nasiqa u porodici „Zora” u periodu od 2012-2014.godinepotpisanjeju~euCentruzasocijalnirad,uz prisustvopredstavnikaGradske uprave za socijalnu i de~ju za{tituiRegijomEmilijaRomawaizItalije,kojisupodr`ali ovaj projekat i u prethodne dve godinerada. Kakobiseosobamakojetrpe nasiqe omogu}ila br`a i efikasnijaza{tita,kaoipsiholo{ka, pedago{ka ili pravna pomo}, osnovana je Operativna mre`a za za{titu `ena i dece od nasiqa u porodici „Zora”. Otkako je koordinativno telo „Zore”po~elodaradi,4.januarapro{legodine,280`enakoje supretrpelenasiqeseobratilozapomo}. - Zahvaquju}i ovom projektu miuspevamodadobijamojasniju slikuopostojawuovogfenomena. U pitawu je osetqiva i te{katema,arazmenominformacijaitimskimradomsagledava se ovaj problem na kvalitetan na~in - rekao je v.d. direktor Centra za socijalni rad Nenad Dra{kovi}.

Predstavnik Regije Emilijo RomawaLukaDePietri jenapomenuo da je Novi Sad dao jedan ozbiqan odgovor u brobi protiv ovog sveprisutnog fenomena. -Senzibilnostpopitawunasiqajevrednost,kaoipostojawe ove Mre`e, koja treba da predstavqamodelkoji}esekoristiti na nivou dr`ave, a ne samograda-istakaojeLukaDi Pietri. Strate{kiciqeviMre`esu ja~awe svesti i znawa gra|ana za prepoznavawe, reagovawe i za{titu u situaciji nasiqa u porodici, povezivawe usluga i razvijawe modaliteta rada izme|usaradni~kihinstitucijai nevladinihorganizacijaunutar Mre`e, unapre|ivawe znawa i ve{tina stru~waka i uspostavqawe jedinstvenog sistema evidentirawaibazepodatakao nasiquuporodici. Potpisivawu aneksa Protokola o saradwi za rad operativnemre`ezaza{titu`enai dec e od nas iq a u por odic i „Zora” prisustvovao je i ~lan Gradskog ve}a za socijalnu za{tituibriguoporodiciideciBelaKurina. I. D.

O prozi postmodernizma Predavawe,,Poetikaformeuprozipostmodernizma”profesora AlaTatarenka,sauniverzitetaizLavovauUkrajini,bi}eodr`ano ve~eras u 20 sati u ~itaonici Gradske biblioteke, Dunavska 1. Predavawu}eporedTatarenkau~estvovatiprofesoriSavaDamjanov iAleksandarJerkov. K. \.


10

~etvrtak8.novembar2012.

vOJvOdinA ПРВИХ СТО ДАНА ПЕЋИНАЧКЕВЛАСТИ

ИЗАБРАНАНОВАИЗБОРНАКОМИСИЈАУБЕЧЕЈУ

Комплетирано Општинско веће

БЕЧЕЈ: Напоследњојседници СО Бечеј, између остаог је разрешена и именована нова Изборна комисија општине Бечеј. С обзиром на стално потенцирање актуелне владајуће коалиције, везане за штедњу, из опозиције су стизале примедбе да је Општинско веће прегломазно. Али, зашто постоје већине,него да прегласају мањине. Тако је било и овога пута. Ласло Фриш из ДСВМ, која је у састав локалног парламента ушла на „мала врата“ као странка националне мањине,добио је 20гласова,од могућих 36, и сада је члан Општинског већа задужен за рурални развој и заштиту животне средине.Изборна комисија општине Бечеј,која је реализовала минуле изборе, није дочекала да обележи ни први рођендан. Изабрана је фебруара ове године,а на седници локалног парламента 6. новембра је разрешена.

Новуизборнукомисијучине: председник Предраг Завишић (СНС), његов заменик Бранислав Хрњак (ЛДП), као и секретар Оршоља Момчиловић и њен заменик Ласло Фриш,док су чланови Изборне комисије Ференц Фехер, (заменица Жужана Гајић обоје из одборничка група „За Бечеј“),Милош Иванишевић из ЛДП (Драган Копић СПО), Мирјана Дорословачки ЛДП (Немања Пилиповић СНС), Јања Томашевић СПО (Тихомир Намачински СПО),Светлана Вулетић СНС (Миомир Пеленгић СНС),Зоран Попов СНС (Радмила Филиповић СНС), Калман Пфау СВМ (Елвира Серда СВМ), Ласло Тромбиташ СВМ (Роберт Урбан СВМ),Срђан Глигорић ДС (Тимеа Ђукић ДС), Дејан Ружичић ДС (Габор Флајс ДС), Катарина Хорватски ДС (Добрила Ђин ДС). В.Јанков

dnevnik

Рашчишћавају хаос претходника ПЕЋИНЦИ:На конференцији за новинаре одржаној поводом првих стотину дана нове пећиначке власти,први човек ове општине Сава Чојчић нагласио је да стање у општини,које су они затекли,није било ни мало „ружичасто“,те да је у тренутку примопредаје у општинској каси било нешто више од милион динара,док су дуговања била преко пет стотина пута већа. Чојчић је додао и то да је општина Пећинци,од буџета који је био највећи по глави становника на Балкану,дошла до тога да се дефицит мери милионима евра. По речима председника Чојчића нова владајућа коалиција је од првог дана заузела став да неће платити ни једну фактуру која није валидна. -Ми смо за првих сто дана власти успели да стабилизујемо финансијску ситуацију и да вратимо Пећинце на инвестициону мапу Србије. Пећиначка општина враћена у првих пет у Србији,али је наш циљ је да будемо општина број један за инвестирање. Инвестиција „Боша“ се успешно реализује,потписан је меморандум о разумевању са фирмом „Кватро“,а интересују се и други страни инвеститори.Имамо у најави још две инвестиције за радну зону у Ашањи и водимо преговоре са једним швајцарским инве-

стиционим фондом око изградње соларне централе у катастарским општинама Карловчић, Ашања,Огар и Обреж,на изузетно неплодном земљишту шесте и седме категорије –каже Чојчић. Сава Чојчић додаје и то да је нова општинска власт за 100дана исплатила 190милиона динара дуга,те да је прилив у општинску касу „појачан“ захваљујући ефикаснијем раду Локалне пореске администрације. -Комотно можемо да кажемо да смо приходовали дупло више него што смо трошили и да је 100од ових 190милиона чист дуг наслеђен из претходног периода,док је осталих 90милиона утрошено на текућу ликвидност.Данас на рачуну општине Пећинци имамо 100 милиона динара средстава.То је новац који смо добили од Владе Републике Србије у два трансфера,један од 35и један од 65милиона динара,а све да би могли да сервисирамо преузете обавезе око Бошове инвестиције у Шимановцима. Аплицирали смо код Министарства финансија и код Владе за 500 милиона динара, имамо усмена обећања да ћемо те паре врло брзо добити.Потребан нам је наставак радова на канализационој мрежи у Шимановцима,пре свега на пречи-

стачу који смо требали имати и раније.Морамо да средимо и путеве у радној зони Шимановци и да их ставимо у функцију да би могли да привучемо друге инвеститоре и да репрезентујемо општину као погодну за улагање пошто имамо велики број,како домаћих тако и страних привредника,који се распитују о условима за инвестирање у општини Пећинци –истиче Чојчић. Председник Чојчић је нагласио да је против, пре свега челника, претходне власти поднето више од 30пријава због злоупотребе службеног положаја. -Имали смо један кредит који су претходници потписали, фирма „Градитељ НС“ са АИК банком,на 1,8милиона евра,где смо били принуђени,због претње блокадом,а издатих наших меница,да поднесемо тужбу за привремену меру. Добили смо врло брзо пресуду у Привредном суду у Новом Саду и Апелациони суд из Београда је потврдио исту. Ја у овом моменту и после 100дана не могу да кажем колико је остатак дуга,зато што сваког дана,сада мало ређе, испадају неке фактуре и уговори и долазе на наплату – каже први човек пећиначке општине Сава Чојчић. Ј.Антић

„МИНЕЛФЕПО”УКАТАСТРОФАЛНОЈСИТУАЦИЈИ

Дуг шест пута већи од имовине

МИРОСЛАВВАСИНПОСЕТИОЛУКУБОГОЈЕВО

Великипотенцијал уречномсаобраћају БОГОЈЕВО: Покрајински секретарзапривреду,запошљавањеи равноправност полова Мирослав Васин посетио је Луку Богојево, гдејесапредставницимаопштине ОџациируководствомЛукеразговараооунапређењуречногсаобраћајаупокрајини.Токомсусретабилојеречиопотебисанацијеобрушеногвертикалногкеја,такодањегова дужина буде 210 метара, те о реконструкцији пруге од станице Богојево према Луци. Разговарано је и о регионалној сарадњи Луке Богојево са лукама у окружењу и значају формирања логистичког центрауБогојеву. ПокрајинскисекретарМирославВасинистакаоје да су Влада Војводине и ресорни покрајински секретаријати предузелинизактивностинаревитализацијисаобраћајаупокрајини,сапосебнимакцентомнаревитализацијуречногижелезничкогсаобраћаја. - Намера нам је да речни саобраћај,којијеуВојводинипотпунозанемарен,подигнемонадале-

ковишиниво,јерјеречоубедљиво најекономичнијем виду транспорта,којипружамогућностиза многеуштеде -рекаојеВасин.-До краја недеље донећемо Програм за унапређење привреде Војводине,којисесастојиоднових,веома значајних ставки, почев од оних уподобљених са стратешким правцима Европске уније, па до конкретних, подстицајних мера, којећемоусмераватикапривреди Војводине -најавиојеВасинидодаодаћепрограмсадржатиинеколикоодредбибитнихзазапочетипроцесревитализацијесаобраћајаупокрајини. -Једанодстратешкихправацајестезначајнијаулогаречногижелезничког саобраћаја у токовма превозаробе,уодносунадрумскисаобраћај, а други правац јесте доминантно учешће јавно-приватног партнерства у решавању проблема уобластисаобраћаја,алиидругим областима-рекаојеВасин. С.Милер

ПовезивањеСомбора сопштинамана Косову

СОМБОР: У склопу недавне посете представника општина и градоваСрбијепрвихданановембрауКосовскојМитровицисуборавили и представници Сомбора. Повод одласка на Косово било је потписивање „Повеље о повезивањусрпскихопштинаКосоваиМетохије са унутрашњошћу Србије“, какојенаведеноиутекстуПовеље. ГрадСомборуКосовскојМитровиципредстављалисучлановиГрадског већа Бранислав Јеремић и НовицаБлагојевић акакосусаопштили из званичних извора сом-

борских градских власти, основни циљпотписивањаПовељејестеда се непосредним повезивањем општинскихстуктураобезбедисарадња у области привреде, образовања, културе, и осталим областима друштва. Представници локалних самоуправа Србије обишли су неколико општинанаКосову:Лепосавић,ЗубинПоток,духовнеикултурнезнаменитостиСрбаутомделуКосова, док је потписивање Повеље уприличено у северном делу Косовске Митровице. М.Мћ

ЗРЕЊАНИН: Неизмирене обавезе зрењанинског предузећа “Минел Фепо” у стечају износе преко 1,7милијарди динара,што је скоро шест пута више од вредности имовине коју поседује,саопштила је на јучерашњем првом поверилачком рочишту у Привредном суду у Зрењанину стечајна управница ове фирме Андријана Живановић. Непокретна имовина фирме “Минел Фепо” углавном је лоцирана у комплексу где је и седиште предузећа,а осим тога поседује и викендицу на Тиси,као и опрему производног карактера која је,у највећој мери, у исправном стању. “Минел Фепо”,такође,има удела у београдској фирми “Минел Шредер”. -Стечајни дужник је оптерећен изразито високим обавезама, које

Представљајући извештај о стању које је затекла у предузећу чији је власник,наводно,руски конзорцијум, Живановићева је рекла да је у “Минел Фепу”било 69радника,али да су услед увођења сте-

Стечајна управница из Земуна За стечајну управницу именована је Андријана Живановић из Земуна,пошто она ту улогу обавља и у фирмама ћеркама “Минел Фепо” –“Минел електроопрема”и “Технодизајн”,обе из Рипња,у којима се, такође,води стечајни поступак.Недавно је за председника Скупштине поверилаца изабран Никола Ружин,бивши радник и поверилац. су највећим делом настале јер је “Минел Фепо”био јемац,односно солидарни дужник другим фирмама. Највеће обавезе има према банкама, где је својом имовином јемчио за друга предузећа – објаснила је Живановићева и напоменула да у овом тренутку реорганизација овдашње фирме није изводљива.

чајног поступка сви они остали без посла. - Пошто ће бити потребно обезбеђивати објекте у власништву фирме и довршити већ започету производњу која би могла довести до увећања стечајне масе, биће ангажован део радника, али по уговору о делу –рекла је она.

Стечајни судија Радомир Радојчић је нагласио да постоји рок од 90дана,од отварања стечајног поступка,у току ког неко од поверилаца може да поднесе план реорганизације. Мада, судећи по тренутној сиуацији,то се вероватно неће десити. Стечај је отворен почетком октобра на предлог “Комерцијалне банке”јер је “Минел Фепо”била јемац –платац за предузеће “Минел трансформатори”из Рипња које је од те банке узело кредит од три милиона евра. Али, пошто своја потраживања није могла да наплати од главног дужника,јер је и то предузеће у катастрофалној пословној ситуацији, банка је покушала да то учини преко јемца.Испоставило се да су покушаји били безуспешни, пошто није могла да активира менице јер су сви рачуни “Минел Фепо”у блокади дуже од годину дана, и то на износ од преко 600милиона динара. Ж.Балабан

ПОВОДОМ ДАНА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У КАЊИЖИ

Годишње награде најистакнутијим педагозима

КАЊИЖА: Свечана академију поводом 8.новембра Дана просветних радника приређена је у Дому уметности у организацији Удружења просветних радника општине Кањижа.Уз пригодан програм у присуству колега из свих образовних установа најистакнутијим су уручене традиционалне награде „Просветни радник године„. Годишње награде „Просветни радник године„ додељују се најистакнутијим просветарима из сваке образовне установе на основу гласова њихових колега.Добитници су васпитачица Викторија Селеш из Трешњевца из Предшколске установе „Наши бисери„, наставница клавира Марта Велез из Основне музичке школе Кањижа, учитељица Ерике Ческо Кермеци из Основне школе „Јован Јовановић Змај„ из Кањиже, учитељица Дора Шаркањ из Основне школе „10.октобар„ Хоргош-Мале Пијаце,наставница хемије Ерике Холи Тот Уђонка из Основне школе „Киш Ференц„ Трешњевац-Ором и наставник физике Роберт Хечко

Награђени просветари сдиректорима

из Пољопривредно техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф„из Кањиже.Награде су им уручили директори образовних установа. У програму су учествовали малишани из Хоргоша из ПУ „Наши бисери„, плесна група КУД „Бела Барток„ из Хоргоша, рецитаторка Наталија Сорајић из Основне школе „Јован Јовановић Змај„,со-

листкиња Тамара Хармат из Основне школе „Киш Ференц„, хор кањишких основаца под вођством Агнеш Речко Балог,а завршетак академије зачињен је делима класичне музике у извођењу наставника Основне музичке школе Кањижа Алфреда Асталоша,Марије Радомировић,Жолта Гуљаша и Кристине Ференц. Текс и фото: М.Митровић

Хиљаду захтеваза реституцију СУБОТИЦА: Председник Удружења за повраћај одузете имовине Милан Узелац је рекао даје уСуботициподнет721 захтев везан за реституцију од којих је 207 из Суботице. Очекује се да ће бити поднето 35.000захтевазаповраћајимовине, а укупна вредност враћене имовине износи око 60 милионаевра. - Највише захтева који су поднети у Суботици се односе на повраћај пољопривредног земљишта.Удружење има око 500чланова.Идаље сенеслажемо са решењем по којем је могућевраћањеземљеуоблику у којем је и одузето, а у свим осталим случајевима власници ће бити обештећени кроз обвезнице.Затотражимодасеврати земља или одговарајућа замена -рекаојеМиланУзелац. Агенцији за реституцију у Београдудосадаподнетопреко 9.000 захтева за поврат одузете имовиненаконДругог светског рата.Наоснову700одлукакоје су донете о враћању имовине биће враћено више од 18.000 квадрата пословних простора, преко 11.500 квадрата станова, 1.200 хектара пољопривредног земљишта и друго. У Историјском архиву у Суботици сваки другипредметсеодносинареституцију и до сада има 1.000 С. И. захтева.

„Држ не дај” гостује уБечеју

БЕЧЕЈ: Новосадска позоришна трупа „Држ не дај“гoстује вечерас с истоименом представом у Градском позоришту Бечеј. Представа је заказана за 20 сати,а улазнице по цени од 250 динара продају се на благајни домаћина малој позоришној трупи. Ауторке текста су Маја Гргић, која је потписала и режију, и Соња Младенов, која, уз Наташу Бециј и Николу Ивачкова, глуми на сцени. Имајући у виду да је радња представе везана за увек актуелно питање младенаца и то да ли ће успети да избалансирају танку границу између паганских и урбаних обичаја и правила, сигурно је да ће привући и заинтигрирати гледаоце у сали. В.Ј.


ekologija

dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

U CELOJ OP[TINI APATIN

AKCIJA „I JA BRINEM O SVOJOJ PLANETI” U ADI I MOLU

Starenovineulaznica zapozori{nupredstavu Lokalnasamoupravaop{tine Ada uzela je u~e{}e u rea- lizaciji projekta „I ja brinemosvojojplaneti”napoqu edukacijedeceizoblastio~uvawa `ivotne sredine. Na tu temu su odr`ane dve pozori{nepredstavezadecuuAdii Molu pod nazivom „Kako su drvoicvetspasilisvet”uizvo|ewu Pozori{ta „^arapa” izBeog rada. Predstavajenamewenamali{anima pred{kolskog uzrasta iu~enicimaosnovnih{kola,a ulaznica je bila tri do pet primeraka starih novina, koje su sakupqane u kontejnerima, obezbe|enim od strane JKP „Standard”izAde.

Projekat se ina~e sprovodi preko Udru`ewa gra|ana „Eko art” iz Novog Beograda, uz podr{ku Ministarstva `ivotne sredineiprostornogplanirawa, Stalne konferencije gradova i op{tina Srbije, a pod pokroviteqstvom Ministarstva poqoprivrede, trgovine, {umarstvaivodoprivrede. - O~uvawe `ivotne sredine zahteva stalnu edukaciju i razvijawe svesti o problemima ekologije i recikla`e otpada, {to jo{ uvek nije, u dovoqnoj meri,prisutnouredovnomobrazovawu - obrazla`e predsednik a|anskeop{tineZoltanBilicki razloge lokalne samouprave dapodr`iovuakciju. M. Mr.

Deca do{la na predstavu sa starim novinama u ruci

OAZA NETAKNUTE PRIRODE TURISTI^KI POTENCIJAL

Novobe~ejskihrast starvi{eod300godina Jedan od najvreme{nijih hrastovauSrbijinalazise nizvodno od Novog Be~eja, na petnaestomkilometruleveobalereke Tise. Stru~waci procewuju da je star vi{e od 300 godina. Obim starog hrasta lu`waka je oko devet metara. Za{ti}en je

ukoliko se sanirawu wegove slabeta~ke.Uplanujedasena wemu uradi takozvana “hirur{kaintervencija”kakobi{to boqebioza{titi}en.Onjetako|e za{ti}en i od strane dr`ave, a o wemu vode ra~una i u “Vodama Vojvodine” i Pokra-

na razne na~ine, kako bi ova prirodnalepotabila{todu`e o~uvana. Postavqen je i gromobranskisistemdabibioza{ti}enodudaragroma,po{tosuranijih godina odlomqene grane naneledosta{tete.Ovoizuzetno lepo drvo, sa divnom {irokomkro{wom,nalazi seusredini gde mo`e da opstane, ali

jinskom zavodu za za{titu spomenikakulture. Predstavniciprivrednihorganizacija i lokalne samouprave u Novom Be~eju posetili su ovaj prirodni spomenik pod za{titomdr`ave.StanojePetrovi} iz Vodoprivrednog dru{tvenog preduze}a “Gorwi Banat” iz Kikinde ka`e da se za-

jedni~kim snagama planira oplemewivawe prostora oko hrasta. - U planu je da mi kao privredna organizacija, u saradwi sa“VodamaVojvodine”, op{tinomNoviBe~ej iMesnomzajednicom Kumane, sprovedemo radovekakobitajdeoprirodebio boqeure|eniprivedennameni. @eqa nam je da stvorimo jednu malu turisti~ku destinaciju u sastavu novobe~ejske op{tine. Zami{qeno je da budu osposobqeni mali tereni za odbojku, daseuredipla`a,obezbedimawamarinasabetonskomstazom, a kasnije bi se ogradilo kompletno podru~jeokohrasta–otkriojeplanovePetrovi}idodaodajeovajhrastjedinstveni da nema starijeg na obali Tise, nitiucelojVojvodini. Uplanujedaseizgradipristupniputdostaroghrasta,kako bi se omogu}io lak{i pristupnaro~itodecikojadolaze u{koluprirodenaovomlepom mestu.Sadasedowegamo`edo}i iz nekoliko pravca - vodenim putem, jer je hrast od same obaleudaqen 200metara,alii suvozemno,itoizpravcaTara{a, Novog Be~eja, kao i Kumana.Ublizinistaroghrastajei netaknuta priroda gde se mogu videti divqe `ivotiwe poput srna, jelena, fazana i divqih sviwa. @. Balaban

Posebanzakononaknadama zanacionalneparkove Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornogplanirawapripremaposebanZakono naknadamakojim}enajedinstvenna~inbitiregulisanokori{}ewenacionalnihparkovauSrbiji. Oradunanovomzakonudirektorejavnihpreduze}anacionalnihparkovaTara,Kopaonik,\erdapi Fru{kagora,ParkaprirodeMokragoraiSpecijalnogrezervataprirodeUvacobavestiojeresor-

niministarMilanBa~evi} dodaju}ida}edr`ava statiizasvihpozitivnihikvalitetnihinicijativakojeizovihnacionalnihparkovasti`u. Direktori nacionalnih parkova su, pak, bili jedinstveniuocenidajeprimarniciqza{ti}enihprirodnihdobarao~uvaweprirodnihresursa kroz pronala`ewe drugih izvora finansirawa, putemnaknadairazvojaturizma. Q. M.

11

Otkupelektri~nih ure|aja Ovla{}ena firma „E-Recikla`a Sombor“, ina~e }erka firme „Jugo-impeks“ iz Ni{a, na podr u~j u ~etir i op{tin e Zapadnoba~kog upravnog okruga, pa tako i apatinske op{tine, zapo~iwe sakupqawe, otkup, prevoz i recikla`u opasnog otpada, od pravnih lica i gra|ana, na taj spre~avaju}i da se na deponijama spaquje opasanotpadkojiusebisadr`izaga|uju}e materije poput freo- na, re~eno je na promociji u Apatinu. -Narednihdanapo~iwemosakupqawe elektronskog otpada, od fri`idera, bojlera, {rtedwaka,ve{ma{inadomonitora, ku~i{ta,televizora,napodru~juceleop{tineApatin.Zapo~etakotpad}eseotkupqivatii odvoziti direktno ispred ku}a gra|anajednomnedeqnodabiu

narednomkorakupostaviliekolo{ke kontejnere u otkupne centrekoje}emodogovoritisa lokalnom samoupravom od koje imamo podr{ku, ka`e Sini{a Ajdukovi},zastupnikfirme“ERecikla`aSombor”. Gra|anima }e elektronski i elektri~niotpadpla}atiod10 do 20 dinara po kilogramu na `iro ra~un u roku od sedam dana,dok}epravnimlicimaPDV biti smawen u vrednosti robe. Ovajotpad}esedaqeodvozitiu jedini srpski recikla`ni centaruNi{u. - Uve{}emo danono}no de`urstvo komunalne inspekcije jer se na glavnoj deponiji u Apatinu opasan otpad spaquje uglavnom u ve~erwim satima i vikendom,rekaoje{efop{tinske komunalne inspekcij NikolaMar~eta. J. P.

ZA BEOGRAD, KRAGUJEVAC, NOVI SAD I NI[

Mapebuke do2015.godine Srbija bi do kraja godine vawe dejstva buke na stanovnitrebalo da raspi{e tender za {tvo. Prema wegovim re~ima, izradu mapa buke za Beograd, trenutnosamonanekolikomeKragujevac, Novi Sad i Ni{, sta u Srbiji postoje {titnici najavqenojeju~enakonferen- od buke na putevima, iako je ciji o buci koja se odr`ava u projektima nihova izgradwa Beogradu, a prenose agencije. bila predvi|ena. On je preciMape buke bi trebalo dasezavr{edo2015.godine, re~eno je na tom skupukojiseodr`avau okviru Projekta „Primena Direktive za{tite od buke 2002/49/EC”, koji predstavqa pomo} Vlade Holandije Vladi Srbije sa ciqem da se izgrade kapaciteti na nac io n aln om, reg io nalnom i lokalnom nivou.Tada}e,kakojeistaknuto, na internetu bitipodacionivoubuke u svakoj ulici i o broju qudi izlo`enih buci. Profesornani{kom Fakultetu za{tite na rad u Mom ir Pra{ ~evi} kazao je da }e mapa buke poslu`iti za izradu akcionih planova koji }e biti osnova za izr ad u i sprov o| ew e Prometna novosadska ulica mer a za ubla` av aw e dejs tva ziraodajezaizrdujednogkilometra barijere ili {titnika bukenaqude. - Do kraja 2020. trebalo bi od buke na putevima potrebno da se urade mape i akcioni izdvojitinekolikostotinahiplanovi za gradove koji imaju qadaevra,dodaju}idabiSrbivi{e od 100.000 stanovnika, a ja u oblasti ubla`avawa {tetdefinisani su i rokovi za iz- nosti buke mogla da ra~una na radu {titnika od buke za sao- pomo} fondova EU koja najvi{e novca daje kao pomo} oblabra}ajniceuSrbiji. Pra{}evi~h je naglasio da sti`a{tite`ivotnesredine. izrada strate{ke karte buke Prema re~ima profesaora ko{ta oko pola evra po glavi na Medicinskom fakultetu u stanovnikazagradove.OnjekaBeogradu Gorana Belojevi}a zaoida,iakoseuSrbijinivo mapirawe i akcioni planovi bukemeriianaliziravi{eod }e omogu}iti ta~an uvid u to 50 godina, dr`ava kasni sa koliki broj qudi je izlo`en sprovo|ewem mera za ubla`aprekomernojbuciiomogu}iti

adekvatnemerezaubla`avawe posledicabuke. - Buka veoma negativno uti~e naqudeimo`epromenitiwihovomentalnoifizi~kozdravqe, mo`e dovesti qude u stawe potpune neura~uwivosti, a sudska

praksajepokazaladabukamo`e biti u osnovi nekih ubistava. Ujedno, buka prouzrokuje i nesanicukojasesmatraozbiqnombole{}u,auti~einakardiovaskularnebolesti–veliBelojevi}. Ministarkaenergetike,razvojai`ivotnesredineZorana Mihajlovi} kazala je da trenutno stawe u ovoj oblasti u Srbiji nije za pohvalu, ali da o~ekujeda}euskoropo~etida se donose strate{ki planovi kojiseodnosenabuku,aodskupa o~ekuje konkretne predloge za {to boqu primenu direktivaobuciEU.

OSNOVANE DVE ZADRUGE SAKUPQA^A SEKUNDARNIH SIROVINA

@iveodotpada,doprinoserecikla`i Nakondvodnevnekonferencijeore{avawuproblemaotpadau Srbijipodnazivom“Dostajeodlagawa”Mre`aorganizacijacivilnog dru{tva Zelena inicijativaosnovalajedvezadrugesakupqa~asekundarnihsirovinakao iprvinacionalniadresarrecikla`nih ostrva u Srbiji. U poslove oko prikupqawa otpada i recikla`u bilo je ukqu~eno u proteklih 15 meseci vi{e od 10.000 qudi koji su sakupili vi{eod70tonaotpada. Prema re~ima generalnog sekretara Zelene inicijative VladimiraRadoji~i}a ciqovog projekta bio je da se stvore uslovizaorganizovanoinstitu-

On nagla{ava da }e se akcija likajeto{tetazana{egra|ane cionalno delovawe sakupqa~a 10.000do15.000dinara,anajve}i sekundarnih sirovina, kao i da broj wih su pripadnici mawin- Zeleneincijativenastavitipre svedo~i~iwenicadauve}emdelu sere{iproblemindividualnih skihgrupaisocijalnougro`enih svegakrozpodsticawedr`aveda [vedskenemauop{tesme}a,paje ovadr`avaprimoranadagauvozi sakupqa~a, kroz razvoj socijal- kategorija stanovni{tva. U Sr- osnuje poseban fond koji bi ponog preduzetni{tva. On isti~e bijisegodi{webaciotpadvre- mogao integraciji sakupqa~a u izinostranstvakakobinastavilaprocesrecikla`ekoda u Srbiji radi od 35 jima proizvodi ogromne do50hiqadaindividuU prikupqawe otpada i recikla`u bilo je ukqu~eno u proteklih koli~ine elektri~ne alnih sakupqa~a koje energije i goriva. Naidr`avajo{nijeprepo15 meseci vi{e od 10.000 qudi, me,ovaskandinavskazeznalakao{ansuzarazkoji su sakupili vi{e od 70 tona otpada mqa“uvozi”sme}eizsuvoj sistema upravqawa sedne Nema~ke kako bi otpadom,iakooniprikupe75odstosirovinazareci- dan50milionaevrakojisemo`e postoje}i sistem recikla`e u nastavila svoj program reciklareciklirati. Iskustva zemaqa u Srbiji. `esme}azaproizvodwuenergije kla`uuzemqi. - Prose~an `ivotni vek saku- okru`ewu pokazuju da je legaliIna~esvakegodineuSrbijise za hiqade doma}instava. Efikapqa~auSrbijije46godina,oni zacijaradasakupqa~adoprinela baci ~ak dva i po miliona tona sansistemzasortirawaotpadai rade dnevno vi{e od 11 sati, ~e- da procenat recikliranih siro- sme}a.Ovdesesamo2.500tonara- sistem recikla`e je do sada dostosuupitawudecamla|aod18 vinaporasteza20odsto-istakao znogotpadaodla`enaadekvatan prineodasamo~etiriodstosmegodina, mese~no zara|uju od jeRadoji~i}. na~in, a sve ostalo propada. Ko- }auzemqizavr{inadeponijama.

[vedska ve} od ranih 1990. primewujesveobuhvatansistem,kroz izmenuzakona,bliskusaradwusa privredomipromenusvestiqudi kakobimewalidru{tvoiu~inilagaekolo{kisvesni. U[vedskojvlasnicifabrika su morali da obrate pa`wu na nekolikokategorijaotpada.Postavqene su takse i zabrane za odlagawe sme}a na deponije i postavqenisuciqeviuoblasti recikla`e sme}a. Kao rezultat toga, danas se vi{e od 90 odsto sme}a koje proizvodu doma}instva, reciklira i ponovo iskori{}ava u proizvodwi elektri~neenergijeigoriva. Q. Male{evi}


12

~etvrtak8.novembar2012.

crna hronika

dnevnik

TROJKAIZ^EREVI]ATERETISEDAJEPROTIVPRAVNO LI[ILASLOBODEMLADI]AIZBANO[TORA

OTKRIVENOUPROCESUPROTIVDVABIV[A STRA@ARAUNOVOSADSKOMZATVORU

Prislu{kivanai NaFru{kojgorimaltretirawe `enanaporo|aju zbogkra|edroge?

Ujeku„afereprislu{kivawa„ najvi{ihdr`avnihfunkcionera, uVi{emsuduuNovomSaduju~eje, pore~imaadvokataZvonkaSaboa, okon~an prvostepeni postupak u kojem su kao dokaz protiv okrivqenih kori{}eni snimci wihovihpoverqivihrazgovorasadvokatima, kao i snimak razgovora jednogodoptu`enihsasvojomsuprugomsveganekolikosatinakon wenogporo|aja. Upitawujeslu~ajdvojicebiv{ih ~uvara zatvora na Klisi, uhap{enih u aprilu ove godine, kojejesudskove}e,kojimjepredsedavaosudijaSvetimirPopovi}, ju~eosudilona3,5odnosno~etiri godine zatvora zbog primawa mita. – Policija, a zatim i Tu`ila{tvo,zloupotrebilisusvojaprava pa su prislu{kivali ovakve razgovore,snimaliih,ajavnitu`ilacjepredlo`iodaseoniizvedukaodokaznaglavnompretresu.Iakosamseprotiviotomeda se u dokazima na|u snimci razgovaraokrivqenihiadvokata,kaoi snimak razgovora supruge jednog od okrivqenih tokom poro|aja u Betaniji u Novom Sadu, predsednik ve}a petorice sudija SvetimirPopovi}jeodrediodaseiti dokazi izvedu, {to je ne~uveno i nezabele`eno u na{em pravosu|u –ka`eadvokatZvonkoSabo,koji s novosadskim advokatom Slobodanom B. Beqanskim zastupa jednogodokrivqenih. Pore~imaadvokatadrNemawe Aleksi}a, branioca jednog od za-

tvorskih~uvara,snimcipoverqivih razgovora okrivqenih i wihovih advokata nisu smeli da se na|u me|u dokazima jer podno{ewetakvihdokazapredstavqakrivi~nodelo. –Odmahnakonemitovawaspornihsnimaka,nazapisnikpredprvostepenimve}emsampodneokrivi~nuprijavuprotivorganizovanekriminalnegrupeodvi{eNN lica zbog osnova sumwe da su po~inili krivi~no delo neovla{}enogsnimawa.Taprijava}esa svimspisimapredmetamoratibitiprosle|enaSpecijalnomtu`ila{tvuzaorganizovanikriminal uBeograd–ka`eAleksi}. Powegovimre~ima,nijesporno{tosusnimcinastali,alitakverazgovoretu`ilacnebismeo nidaslu{a,akamolidakoristi nasudu,izbogtogajezamenikvi{egjavnogtu`iocauNovomSadu, kojijevodiotajslu~aj,tako|eobuhva}en pomenutom krivi~nom prijavom. – Li~no ne smatram da su mi ugro`enaqudskaigra|anskaprava zbog tog prislu{kivawa, ali razgovorisklijentimanesmejuda postanu deo sudskog postupka, a upravotosedesilouovomslu~aju –ka`eadvokatNemawaAleksi}. Advokatiodbraneuovomslu~ajusunajavili`albunaprvostepenu odluku kao i obra}awe ombudsmanu, Visokom savetu sudstva i predsednikuVrhovnogkasacionog sudazbogpostupawaVi{egsudau NovomSadu. N.Perkovi}

RO^I[TELUKIBOJOVI]UITROJICI„ZEMUNACA”

[panci tra`e dasaslu{aju SretkaKalini}a?

[panski istra`iteqi zatra`ili su putem me|unarodne pravne pomo}i od nadle`nih srpskih dr`avnih organa da do|u u Srbiju radi saslu{awa biv{eg pripadnika „zemunskog klana“ Sretka Kalini}a zbog wegove eventualne pomo}i u rasvetqavawu pojedinih krivi~nih dela u toj zemqi,za koja se sumwa da ih je po~inio tamo uhap{eni Luka Bojovi}. To je ju~e obelodaweno pred Specijalnim sudom u Beogradu, u nastavku su|ewa Bojovi}u i trojici “zemunaca”: Vladimiru Milisavqevi}u,tako|e uhap{enom ove godine u [paniji, te Sretku Kalini}u i Milo{u Simovi}u, po optu`bama za povezanost s tri pucwave koje su se desile u drugoj polovini 2004.godine u Beogradu: na Andriju Dra{kovi}a, Zorana Nedovi}a, zvanog [ok, i na sada pokojnog Branka Jeftovi}a Jorgu. Ju~e saslu{ani svedok Du{ko Tanovi},penzionisani pripadnik

obezbe|ewa bio je Goran Gordi}, koji je sadauobezbe|ewupredsednika Srbije Tomislava Nikoli}a –rekao je Tanovi}. Prise}aju}i se kriti~nog 26. jula 2004, Tanovi} je, po sopstvenom svedo~ewu,tog dana vozio Zorana Nedovi}a, ali je istakao da se malo ~ega se}a te da pucwavu nije ni video, kao i da je bio rawen jer ga je pogodilo nekoliko hitaca. – Na dan tog doga|aja oti{ao sam „audijem„po Nedovi}a,a prethodno sam pokupio Gordi}a. Potom je on pre{ao u „be-em-ve„u kojem su bili momci iz obezbe|ewa. Jedan od wih je bio s nama u „audiju„.Kad smo pro{li „Arenu„, po~ela je pucwava na na{e vozilo. Dobio sam metak u rame,kuk,koleno i palac. Prilikom pucwave ubijen je Milutin Jovi~i},koji je sedeo iza Nedovi}a.Tada je rawen i Nedovi}, a povredu opasnu po `ivot zadobio je i Gordi}–opi-

Novosadska kriminalisti~ka policijaodredilajemeruzadr`avawa Savu D. (1991), Milanu S. (1990) iStevanu[. (1981)iz ^erevi}azbog sumwe da su protivpravno li{ili slobode Neboj{uN. (1993)izBano{torai fizi~ki ga maltretirali, tra`e}i da im isplati 10.000 evra zadrogukojujeon,kakosesumwa,ukraoSavuD. Osim iznude i protivpravnog li{avawa slobode, Sava D. se tereti i za neovla{}eno stavqaweuprometopojnihdrogai omogu}avawe u`ivawa opojnih droga,dok je MilanS.osumwi~enjo{izanedozvoqenodr`aweino{eweoru`ja. Kako smo nezvani~no saznali,trojicaosumwi~enihsuNeboj{uN.kolimaodvezlidoputa koji iz ^erevi}a vodi ka centru na Andrevqu, gde su ga malt ret ir al i i mu~ il i uz

MUP-a,ispri~ao je pred sudskim ve}em da je zbog lo{e materijalne situacije i male penzije tokom 2004. godine prihvatio da neko vreme bude voza~ kod Zorana Nedovi}a [oka, ali, kako je naglasio, uglavnom za potrebe prevoza wegove dece,a veoma retko Nedovi}a. Svedok je, izme|u ostalog, naveo da je Nedovi} „kra}e vreme pre nego {to se ujulu2004.godine desio kriti~ni doga|aj, anga`ovao ~etiri-pet momaka u svoje obezbe|ewe„. –Oni su u razgovorima pomiwali da su pripadnici tada{we VojskeJugoslavije,ali ne znam da li je to samo pri~a. Ina~e, {ef

sao je Tanovi}. – Istr~ao sam iz tih kola i krenuo do drugog automobila koji je bio u na{oj pratwi,a Nedovi}je tako|e u{ao u to vozilo, nakon ~ega smo oti{li u bolnicu na Be`anijskoj kosi,posle ~ega se vi{e ni~eg ne se}am. Svedok je naglasio da nema nikakva saznawa o eventualnim motivimanapadanaNedovi}a. – Ni{ta ne znam. Nisam video ko je pucao,niti koliko je napada~a bilo,~ini mi se da su bili u vozilu tamne boje.Onaj koji je sedeo pozadi,na glavi je imao belu fantomku – posvedo~io je Du{ko Tanovi},izjasniv{i se da ne tra`i naknadu {tete,te da optu`ene nikad pre nije video. J.J.

}a skinuli golog i vukli ga vezanogzaautomobil. Iakojeuovomslu~aju`rtva nas iln ik a, kriv i~n a prij av a nije zaobi{la ni Neboj{u N.,

FINALESU\EWABIV[IM„ZVEZDINIM”FUNKCIONERIMA YAJI]U,CVETKOVI]UIMARINKOVI]U

Odbrana:Tu`ila{tvo daodustaneodgowewa Advokati odbrane nekada{weg direktora FK „Crvena zvezda„ Dragana Xaji}a zatra`ili su ju~e da Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu odustane od krivi~nog gowewa za optu`be koje legendarnog Xaju i tako|e biv{efunkcionereklubasbeogradske „Marakane„ Vladimira Cvetkovi}a i Milo{a Marinkovi}ateretezazloupotrebu slu`benog polo`aja u vezi s pojedinim transferima fudbaleraustraneklubovepo~etkom minuledecenije. Takav predlog odbrane je usledio nakon {to je ju~e pred Vi{im sudom u Beogradu saslu{an posledwi predvi|eni svedok – fudbaler Goran Druli}, kojijeuvezisa svojim transferom u {panski „Real Sargaosa“ 2001.godinenaveodamu„ni{ta ne duguju ni Xaji}, ni Cvetkovi}, ni Marinkovi}, ve} klub ’Crvena zvezda’“.

MUP:Gordi}neobezbe|uje predsednika Nikoli}a Direkcija policije demantovala je odmah navode svedoka Du{ka Tanovi}a da se u obezbe|ewu predsednika Srbije Tomislava Nikoli}a nalazi Goran Gordi},za koga je svedok naveo da je nekada bio u obezbe|ewu Zorana Nedovi}a [oka. „Direkcija policije isti~e da Goran Gordi}ne radi u Ministarstvu unutra{wih poslova i da taj ~ovek nikada nije bio u obezbe|ewu predsednika Nikoli}a.Od kada policija obezbe|uje predsednika Republike Nikoli}a,i pre nego {to je imenovan na funkciju predsednika,a i danas,Goran Gordi}nije bio,niti se nalazi u obezbe|ewu predsednika Republike“,nagla{ava Direkcija policije.

Put za Andrevqe

pretwe da im mora isplatiti 10.000evra. Iako iz policije nije potvr|entakavscenariomu~ewa,trojicanapada~asunavodnomladi-

kojiseteretizaneovla{}eno stav qaw e u prom et opojn ih droga, kao i za krivi~na dela te{ke kra|e i nedozvoqenog dr`awa ino{ewa oru`j,jerje osumwi~endajeukraopi{toq svogro|akaiprodaogaMilanuS. Troj ic a osumw i~ en ih }e uz kriv i~n uprij av ubit iizv ed ena ist ra` nom sud ij i Vi{ eg sud a u Nov om Sad u na sas lu{aw e. Ina~e, na istom putu, koji je no}uneosvetqenigdenemamnogo stanovnika niti vozila koja prolazejersunatompotesumahomvikendice,jednomseve}dogodilo sli~no delo. Naime, na istommestujeumartuovegodinejedanBeo~inaciz~isteobesti i qubomore tukao i automobilomvukaosvoju{esnaestogodi{wudevojku. N.Perkovi}

Vladimir Cvetkovi}

Advokati odbrane Xaji}a su predlog Tu`ila{tvu da „odus tane od krivi~nog gowewa“ obrazlo`ili svojim ocenama da ga „nijedan od saslu{anih svedoka nije teretio“,kaoistavomda„nemanipisanihdokazaupredmetu koji bi teretili“. Tu`ila{tvo bi,kakosuistakli, o predlogu trebalo daodlu~iurokuod tridana. Fudbaler Goran Druli}jenasu|ewu posvedo~io da je ugovor o prelasku iz „Zvezde“ u „Real Saragosa“ s predstavnicima {pan- Dragan Yaji} se ju~e rukovao s Goranom Druli}em skog kluba zakqu~io 5. jula Druli} je napomenuo da se }a vodi po optu`nici beograd2001. u @enevi. Tvrugovor odnosio na period kada skogVi{egtu`ila{tvaobuhvadio je da je tim ugose pre{lo na evro kao valutu }eni suitransferi Perice Ogvorom precizirano pla}awa pa je s tim u vezi uka- wenovi}a u madridski „Real“ da mu „Saragosa“ u zaona to dajeizra~unaodajeod 1999, Zorana Wegu{a u madridperiodu od ~etiri „Saragose“ „dobio ne{to mawe ski „Atletiko„ 1998–1999. i godine ispla}uje po milion i po mraka Yaji}:Su|ewejefarsa godi{we. – Preds tavn ic i – O~ekujemda}etu`ilacodustatijerjesu|ewefarsa – izja„Saragose“sumireviojeDraganXaji}novinarimaispredzgradesuda. klida}eseisplata tog iznosa realizovat i tak o {to }e odmilionevra,adadamu’Zve- Ivana Dudi}a u lisabonsku 500.000 nem a~k ih zda’duguje1,022milionevra“. „Benfiku„ 2000. godine. Optumar ak a upla} iv at i –Idaqesmatramdamiklub `nicomsetrojicibiv{ih~elna moj ra~un, a jo{ „Crvenazvezda„ dugujetajiznos, nika„Zvezde„nateret stavqaju milion maraka pre- aliminedugujenikoodoptu`e- zloupotrebe u vezi s pojedinim ko FK „Crvena zve- nihli~no –rekaojeDruli}. od pomenutih transfera tedasu zda„,itakonaredne Onjepodsetionatodajepo- protivpravno prisvajali veli~etiri godine – ka- krenuosporprotivFK„Crvena ke pare.Ta~kom optu`nice u vezao je Druli}, isti- zvezda“. zi s Dudi}evim transferom za ~u}i da su mu objaNastavaksu|ewajezakazanza zloupotrebu slu`benog polo`asnilidajetakavna- 17.januar2013. godine. ja se sumwi~i i fubalski mena~in isplate najboProcesom koji se protiv Xa- xer Ranko Stoji}. qizbogporeza. ji}a, Cvetkovi}a i MarinkoviJ. J.

BRZOMAKCIJOMNOVOKNE@EVA^KEPOLICIJE

Uhva}enuukradenom voziluDomazdravqa Brzom akcijom pripadnici Pol ic ijs ke stan ic e Nov i Kne`evacprona{lisuvozilo u vlasni{tvu Doma zdravqa „Nov i Kne` ev ac”, koj e je ukradenouutorakoko19sati sparkingaispredambulanteu SrpskomKrsturu. Pol ic ij a je @eqk u H. (1976)izSrpskogKrsturaodredila zadr`avawe do 12 sati jer je osumwi~en da je upravqao ukradenim vozilom pod dejstvom alkohola. Po saop{tewu policije, ustanovqeno jedajeukrviimao2,33promilaalkohola.

Osumwi~eni @eqko H. je ukrao vozilo Doma zdravqa „Nov i Kne` ev ac„ „zas tav a 101”kojejenaparkinguispred ambulantebiloneobezbe|eno, ostav qen o nez ak qu~ an o s kqu~em u bravi. @eqko H. je seo za volan ukradenog automobila,apolicijagajeubrzo zaustavila na ulazu u Novi Kne`evac i posle alko-testa zadr`alanatre`wewu. Policija je najavila da }e protiv osumwi~enog podneti krivi~nuprijavuzbogneovla{}enog kori{}ewa tu|eg motornogvozila. M.Mr.

ZBOGRAZBOJNI[TVAUHAP[ENATRIMLADI]A IZZREWANINA

No`emopqa~kali radnicu

Pripadnici zrewaninske Policijske uprave uhapsilisuN.^. (18)iB. ^. (18) iz Zrewanina i jo{ jednu maloletnu osobuzbogsumwedasupo~inili krivi~no delo razbojni{tva. Pretpostavqa se da su osumwi~eni u no}i izme|u6.i7.novembra,maskirani, uz upotrebu fizi~kesileipretweno`em,od Policijska uprava u Zrewaninu radnice kioska “Fensi” uzeli `nom sudiji Vi{eg suda u Zre43.000dinara.Onisuuzkrivi~- waninu koji im je odredio prinu prijavu sprovedeni istra- tvor. @.B.


crna hronika

dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

13

U AKCIJI POLICIJE NA NOVOM BEOGRADU

Uhap{enokrivqeni zapucwavukod {kolenaLimanu Posleakcijeujednomlokalu na Novom Beogradu prekju~e je uhap{enFilip V. izNovogSada (24), koji je osumwi~en da je po~etkomseptembrapoku{aoda ubijeme{taninaNemawu J. dok je prolazio pored novosadske Osnovne {kole „@arko Zrewanin” na Limanu 3. Posle li{ewaslobode,onjepreksino}pre-

uhap{en,teretesedasu10.septembra iz „renoa 5„ u pokretu ispalili najmawe sedam hitaca izvi{eoru`janaNemawuJ.koji je u tom trenutku bio u dru{tvusjo{jednimmladi}em. ProtivFilipaV.ve}supodno{enekrvi~eneprijave,apripisujemusedajeu~estvovaouobra~unimauzupotrebupi{toqa.

IZME\U GRA\EVINSKE I MA[INSKE [KOLE U NOVOM SADU

Napadnutu~enikno`em izbodvamladi}a?

Uvi|ajposleobra~una

ba~enuNoviSad.Protivwega je podneta krivi~na prijava za poku{aj te{kog ubistva i trebalo bi da danas bude priveden na saslu{awe kod de`urnog istra`nog sudije novosadskog Vi{egsuda. Kako smo pisali, Filip V. i Vuka{in S. (19), koji je ranije

Weg ov osumw i~ en i sau ~ esnikslovizajednogodvo|anavij a~ a fudb als kog klub a iz Nov og Sad a. Pucw av a por ed {kole, po jednoj verziji, dovodi se u vezu s nera{~i{}enim odn os im a me| u ekst remn ij im navija~kimgrupama. M. V.

PALI NA DILOVAWU U NOVOM SADU I BiH

Okrivqenizbog kokainaizItalije Novosadskakriminalisti~kapolicijali{ilajeslobode~etvoricu osumwi~enih za dilovawe kokaina na podru~ju Novog Sada i BosneiHercegovine. Okrivqenizakrivi~nodeloneovla{}eneproizvodweistavqawauprometopojnihdrogasuZoran J. (1975)izBa~a,Milo T. (1978), dr`avqaninBosneiHercegovine,Milan B. (1981)izIn|ije.OsnovanosesumwadasuoninabavaqalikokainuItalijiodDragana J. (1977)izPe}inaca,protivkoga}ebitipodnetakrivi~naprijava zaneovla{e}enostavqaweuprometopojnihdroga,saop{tilajeju~enovosadskaPolicijskauprava. UautomobiluZoranaJ.policijajeprekju~euNovomSaduprona{laoko125gramamaterijezakojusezasadapretpostavqadajekokain,asumwasedajetusupstancuwemuiMiluT.predaoMilanB. PrilikompretresastanauNovomSadukojikoristiZoranJ.prona|enojejo{oko215gramabelogprahakojijeposvojpriliciisti narkotik,dodajeseusaop{tewu. M. V.

U ZREWANINU SASLU[ANI ^ELNICI „RAZVOJA” I „BOROVICE TRANSPORTA”

Direktoriizare{etaka De`urniistra`nisudijaVi{egsudauZrewaninuIle{ Bako{,posle~etvoro~asovnogsaslu{awa,doneojere{eweoodre|ivawu pritvora direktoru Javnog preduze}a “Razvoj” iz @iti{ta J. M. (35), direktoru firme“Borovicatransport”iz RumeD. J. (57)iM. D. (58)izBeograda.Wihtrojicuuhapsilisu pripadnici Uprave kriminali-

beslu`benogpolo`ajausaizvr{ila{tvuizrewaninskoVi{e javno tu`ila{tvo podnelo je zahtev za sprovo|ewe istrage protiv wih – istakla je BranislavaGolijanin,napomiwu}ida su tim re{ewem obuhva}eni i vlasnik zrewaninskog “Vojvodinaputa”Du{an Borovica (56) idirektortefirmeZ. I. (37), kojisuodranijeupritvoruiko-

Petnastogodi{wiu~eniknovosadske Sredwe gra|evinske {kole, iz Ka}a, uhap{en je pod sumwomdajeju~eoko14.20sati kodMa{inske{koleno`emzadao vi{e uboda dvojici mladi}a. Milan [. (1990) iz Rakovca zadobio je {est ubodnih rana, triustomak,triugrudniko{, a wegov sugra|anin Branislav S. (1993),rodomizTesli}a,jed-

nuubodnuranuugrudniko{,saznajemo u Klini~kom centru VojvodineuNovomSadu. Povre|enimmladi}imajeposle operacije stawe stabilizovanoipodstalnimsulekarskim nadzorom. Poprvimnezvani~nimsaznawima, osumwi~eni je posle doga|aja nekom ispri~ao da su ga dvojica mladi}a i ranije maltretiralaiodwegauzimalipa-

re i stvari. A navodno, ju~e su mu, izme|u wegove i obli`we Ma{inske{kole,uzeliranacs patikamaibacaliu{aht.Onje, po tom izvoru, telefonom pozvao svog bliskog ro|aka da mu prijavinapad,aliprenojeovaj stigao, do{lo je do obra~una. Odmah nakon sukoba, povre|eni su radi pru`awa prve pomo}i privremenozavr{iliuMa{inskoj{koli,gdeseuholumoglo

videtidajepolicijaobele`ila trakomprostorokostolicekojajeostalaulokvikrvi. Uvi|ajjeobavilade`urniistra`ni sudija novosadskog Vi{egsuda Tatjana \ura{kovi}. Okrivqenijesino}priveden nasaslu{awekodistra`nogsudije Vi{eg suda, uz krivi~nu prijavu za poku{aj te{kog ubistva. M. V. Foto:F. Baki}

UHAP[ENI BIV[I VLASNIK I DIREKTOR ZREWANINSKE „JUGOREMEDIJE” JOVICA STEFANOVI] NINI I JO[ DVOJICA

Osumwi~enidasu vrednostsirovina uve}avaliido70puta PripadniciradnegrupeUprave kriminalisti~ke policije i Ministarstva unutra{wih poslova,usaradwisTu`ila{tvom za organizovani kriminal, ju~e su li{ili slobode biv{eg vlasnika zrewaninske Fabrike lekova “Jugoremedija” i vlasnika preduze}a“MD-Nini”izNi{ai “Jaka 80” iz Radovi{a (Makedonija)Jovicu Stefanovi}a Ninija (53), zatim biv{eg direktora za organizaciona, ekonomska i pravna pitawa u “Jugoremediji” Zlatka M. (69)idirektorkufirme “MD-Nini” Olgu A. (60), svi izNi{a,zbogsumwedasupo~inilikrivi~nodelozloupotrebe slu`benog polo`aja. Oni su uhap{eni u nastavku akcije rasvetqavawa zloupotreba u postupkuprivatizacije24preduze}auSrbiji. MUP je ju~e saop{tio da su osumwi~eniodmarta2006.dofebruara 2007. godine uve}avali fakture za nabavku sirovina za proizvodwu lekova “Jugoremedije”odAD“Jaka80”izRadovi{a, koje je tu istu sirovinu, poreklomizIndije,nabavilopoceni 70 puta ni`oj od prodajne. Na osnovu tako uve}anih faktura, kakosepodozreva,osumwi~enisu pribavili imovinsku korist Stefanovi}evompreduze}u“Jaka

JovicaStefanovi}Nini

80”,odukupno396.414.220dinara, ana{tetu“Jugoremedije”. ”Tako|e,naistina~inpreduze}e’MD-Nini’jenabavqalosirovinuodino-dobavqa~aizIndije, Nema~keiItalijepoceni50puta ni`oj od prodajne preduze}u ’Jugoremedija’. Na osnovu tako uve}anih faktura pribavqena je imovinskakorist’MD-Nini’,~ijijetako|evlasnikStefanovi}, od 176.815.273 dinara, a na {tetu zrewaninske kompanije”, navedenojeupolicijskomsaop{tewu,uz napomenudajenatajna~in,uve}evawemfaktura,pribavqenaukupna korist preduze}ima “MD-Nini”i“Jaka80”odoko7,5miliona

Poslovnazgrada„Jugoremedije”

evra, za koliko je o{te}ena zrewaninskafarmaceutskaku}a. Makedonskafirma“Jaka80”je 2002.godinekupila“Jugoremediju”, ali je posle vi{emese~nih radni~kihprotesta,kojejepredvodio tada{wi radni~ki lider Zdravko Deuri},ugovoroprivatizacijiraskinut,apreduze}esu preuzelimaliakcionari.Onisu sve vreme tvrdili da je Nini upropastiofabrikuidamujeto dozvoliotada{widr`avnivrh. Stefanovi} je hap{en i novembra2010.godine,kaovlasnik, generalnidirektoripredsednik Upravnog odbora “Srboleka”, a teretiosedajezajednosbiv{im

generalnim direktorom te kompanijeodoktobra2006.doaprila 2010. godine o{tetio radnike i akcionarezavi{eodpetmilionaevra. Kontroverznibiznismen,koji je bio i na Interpolovoj poternici,osim“Jugoremedije”i“Srboleka”,biojeivlasnikizrewaninske Hemijske industrije “Luksol”, novosadskog “Vetproma”,padejske“Mente”ijo{nekolikoni{kihfirmi.Zanimqivo jedajepoternicazaNinijemukinuta2003,adajegodinudanaranije,jo{dokjebionawoj,uspeo dakupi“Jugoremediju”. @. Balaban

Deuri}:Pro{ireweistrage samoopravdawezamojpritvor

Gradili{teputau@iti{tu

sti~ke policije i Policijske upraveZrewaninunastavkuakcijesuzbijawakorupcije. Portparolka zrewaninskog Vi{eg suda Branislava Golijanin potvrdila je ju~e za “Dnevnik”dajetrojiciosumwi~enih pritvorodre|endonaredneodlukesuda,anajdu`emesecdana, itozbogopasnostidabimogli uticatinasvedokekoji}ebiti saslu{aniutokuistrage. –Onisesumwi~edasupo~inili krivi~no delo zloup otre-

ji }e naknadno biti saslu{ani predistra`nimsudijomapovodomnovihpolicijskihnavoda. Kakosepodozreva,osumwi~eni su zloupotrebom slu`benog polo`ajao{tetilijavnopreduze}e“Razvoj”iz@iti{ta,odnosno Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine, za oko 1,4 milion evra i pribavili protivpravnu imovinsku korist preduze}ima “Vojvodinaput” i “Borovica transport”. @. B.

Biv{i generalni direktor “Jugoremedije” Zdravko Deuri} (49)tvrdidasunavodiizpolicijske krivi~ne prijave, na osnovu kojih je doneto re{ewe o pro{irewu istrage protiv wega i finansijske direktorke Ankice M. (48),potpunoneta~niidaslu`esamotomeda biseopravdaloto{tojenevinproveo52dana upritvoruzrewaninskogOkru`nogzatvora. Deuri}seteretidajezloupotrebioslu`benipolo`ajidajesnajkiN. D. izMoskve,koja jezastupala“Jugoremediju”ibrinulaoprodajizrewaninskihlekovanaruskomtr`i{tu,u dvanavrataisplatioprovizijuodpo12.365i 20.000evra,azaprodajukojanijerealizovana. –Radiseosupruzimogdaqegro|akaT. D., kojaje2011.godineuRusijiregistrovalafirmuskojomje“Jugoremedija”,naosnovuodluke Upravnogodbora,potpisalaugovorokonsaltingu. Ona je radila poslove konsaltinga i marketingaukoristna{efabrikei{irila prodajnumre`unaruskomtr`i{tu.Sve{toje

ra|eno,ra|enojepozakonu–izjaviojeDeuri} za“Dnevnik”. On je istakao da je, zahvaquju}i saradwi s firmomN.D.,zadvegodineizvozleka“baralgetas”naruskotr`i{tepove}andesetputa. – Po ugovoru, trebalo je da tro{kove konsaltingaplatimourokuod15dana.Ali,tonismou~inilijula2011.ve}tekufebruaruove godine.Uprkostome{tosmokasnilispla}awem,ruskafirmajeidaqeobavqalauslugeza “Jugoremediju”–dodaojeDeuri}. Onjenaglasiodakompanija“Krka”imastotinakradnikaanga`ovanihnaposlovimamarketingai{irewaprodajnemre`e,adase“Jugoremediji” ne dozvoqava anga`ovawe nijednog. –Policijanebismeladasebaviposlovnom politikom“Jugoremedije”–istakaojeDeuri}. Ukrivi~nojprijavisetvrdiidajepo~inio krivi~nodeloneupla}ivawaporezapoodbitkujerje,navodno,unovembru2011.godineob-

ra~unao i isplatio akontaciju plate za 447 radnikafabrikelekova,alinijeuplatioporezeidoprinoseod5.260.382dinara,zakoliko je o{tetio buxet Republike Srbije. Deuri}, me|utim, odbacuje i te navode i tvrdi da su upla}eniminimalnidoprinosi. –Pogledajtekolikojepreduze}apoSrbiji kojagodinamaneupla}ujuporezeidoprinosei niko ih ne dira zbog toga jer wima rukovode tajkuni.Jedino“Jugoremediju”,kaofabrikuu vlasni{tvu radnika, prozivaju zbog toga {to dr`avinijeuplatilamaksimalnedoprinose– zakqu~iojeDeuri}. ProtivDeuri}aiAnkiceM.,kaoiprotiv direktorke preduze}a “Luksol farmacija” i “Penfarm”Milane Z. (28)iovla{}enogsudskogve{takaStevana G. (47),vodiseistragau zrewaninskomVi{emsuduzbogsumwedasupo~inilikrivi~nodelozloupotrebeslu`benog polo`aja i o{tetili “Jugoremediju” za oko 600.000evra. @. B.


14

SPORT

~etvrtak8.novembar2012.

MASTERS KUP U LONDONU

\okovi}pobedioMareja poslepreokreta Najboqi teniser sveta Novak \okovi} zabele`iojedrugupobedu na zavr{nom Mastersu u Londonu. \okovi} je ponovoslavioposlepreokreta, aboqijebioodEndijaMarijau triseta,sa4:6,6:3i7:5,tedobio desetiodwihovih17duela. \okovi} je tako skoro osiguraoprvomestougrupiA,apoku{a}edagapotvrdisutrakada }e igrati protiv Toma{a Berdiha. Drugi srpski predstavnik uLondonuJankoTipsarevi}danasigraprotivHuanaMartina delPotra. Tek drugi put u wihovih 17 duela me~ je pripao teniseru kojinijeosvojioprviset.Pr-

ULondonudo 2015.godine Udru`ewe teniskih profesionalaca(ATP)saop{tiloje da}eLondonbitidoma}inzavr{nog Masters kupa do 2015. godine.Prethodnojepetogodi{wim ugovorom bilo predvi|enodaseubritanskojprestoniciodr`iovoelitnotakmi~ewejo{slede}egodine. - zbu|ewe koje prati zavr{niMastersuLondonujeprosto fantasti~no. Navija~i, igra~i,mediji,kaoikomercijalni partneri u~inili su da je atmosfera u Londonu bez presedana - rekao je predsednikATPBredDruit. Zavr{ni Masters se posle ~etiri godine, iz [angaja 2009. preselio u London. Prethodnosugradovidoma}ini ovog takmi~ewa bili Hjuston,FrankfurtiWujork.

Novak\okovi}

viputtosedogodiloprenekolikonedeqanaATPturniruu [angaju kada je slavio tako|e \okovi}. Novak je sada na korak od osvajawa A grupe zavr{nog Mastersa jer je zabele`ioidrugitrijumf,poslepobede nad @o-Vilfredom Congom. Mari ima pobedu nad Toma{omBerdihom. Novak \okovi} prakti~no je izgubio prvi set ve} u uvodnom gemu,kadajeEndiMarejnapravio brejk i bez problema sa~uvao prednost do kona~nih 6:4. Novakjelo{epo~eome~,napravio je tri neiznu|ene gre{ke i „poklonio” protivniku brejk loptu, koju je ovaj iskoristio zahvaquju}isjajnojdefanzivi,a

OD DANAS DO NEDEQE KUP ZREWANINA

Evropskikrem naBegeju

Pliva~ki miting, Srbijagrandpri–Kup Zrewanin2012,odr`a}eseoddanasdonedeqe u najve}em banatskom gradu. Predstoje}a ~etiri dana Zrewanin }e ugostiti preko 500 pliva~aiz54klubana{ezemqe iokru`ewa,anademat}eseu25 metarskombazenu. Potvr|enojeu~e{}e53kluba izSrbijei10zemaqaokru`ewa (BiH,Bugarska,CrnaGora,Hrvatska, Ma|arska, Italija, Makedonija,Rumunija,Slovenijai

Turska). O~ekuje se prisustvo velikih zvezda plivawa, me|u wima i svetski rekorderi i osvaja~i olimpijskih medaqa, Duje Dragawa i Federiko Kolbertaldo.Svojnastupve}supotvrdilimnogisrpskireprezentativci: ^aba Sila|i, Ivan Len|er,NikolaTrajkovi},Miroslava Najdanovski i KatarinaSimonovi}... Kvalifikacije po~iwe danas u10~asova,apopodnevnatakmi~ewau17sati.Ulazjebesplatan.

ondaibrzomprelaskuizodbraneunapad. Na drugoj strani je Britanac impresivno osvajao gemove na svojservis.\okovi}gajenajvi{eugroziokadajeprirezultatu3:4bilo30:30.Marejjeosvojio20od23poenanasvojservis, od toga 11 uzastopnih na po~etku seta i 12/12 posle uba~enog prvogservisa. Ninapo~etkudrugogsetaNovaknijedelovaoimpresivno,ali jesamojedanwegovudarac,naneverovatan na~in, potpuno preo- krenuodotada{witokme~a.Bilo je 1:1 u gemovima i 30:40 na servis\okovi}a.DajeMarejtada stigao do brejka, kraj me~a biobinavidiku.Me|utim,prvi

teniser sveta je odli~no serviraoizatimsmestio„drajvvolej” u ta~ku gde se spajaju osnovna i uzdu`nalinija-40:40![kotlan|anin je to propratio sa kiselimosmehom,zatimvezaodveneiznu|enegre{keiizgubiogem. Wegovanervozaprenelaseiu naredne gemove, tako da je bilo samo pitawe trenutka kada }e Novaksti}idoprvebrejklopte name~u.Pri3:2i30:30odigrao je sjajan poen na mre`i, a onda dobio poklon od Mareja u vidu ishitrenog izlaska na mre`u i bekhendakojijezavr{iovanterena-4:2.Brejkdovoqanza1:1i tre}iodlu~uju}iset. @estokabitkazasvakipoen nastavqena je i u tre}em setu, \okovi} je bio sigurniji na servisu,alinijeuspevaodaponov o prob ij e otp or riv al a, propustiojenovubrejk{ansu, pasustiglido4:3uo~iserisa na{eg tenisera. Po{to se odbran io od nap ad a \ok ov i} a, Marijezaigraosigurnije,preciznije poga|ao, te no{en publikom stigao je do dve brejk {anse. Iskoristio je drugu i izjedna~io na 4:4. \okovi} je bezproblemaizjedna~io,aonda napao rivala koji se mu~io saprvimservisom. \okovi}jebrzostigaododve brejk {anse, iskoristio je ve} drugu i stigao do 6:5 i servisa za me~. Pritisak je blokirao Novaka, Mari je stigao do dve brejk lopte, ali jedan dobar servis je popravio samopouzdawe na{em teniseru koji je spasao obe. Usledio je as za me~ loptu,obateniserasuodigrala stegnuto, a pod pritiskom je podlegao prvi Mari koji je bekendposlaouautidoneopobedu\okovi}u.

dnevnik

VOJVODINA NS SEME DO^EKUJE QI@ANE

Rivalusamo respekt

Odb ojk a{ i Vojv odineNSsemenemogu seba{pohvalitiskoromudosada{wemtoku Superlige, a priliku da ga popraveima}eume~upetogkola,danasod18~asova,kadado~ekuju ekipu Spartaka iz Qiga. U ~etiri kola Novosa|ani suostvarilijednupobeduitri poraza, ali sva tri puta su gubili posle pet setova. ^iwenica je da su u taj-brekovima (semsRibnicom)biliuegalui imali priliku da ih re{e u svoukorist,alijenedostajalo sigurnostiiodlu~nosti.Utaboru crveno-belih veruju da je to i do uigranosti renoviranogtima,kaoidoiskustva,te da }e vremenom sve to do}i da svojemesto. - Uo~i duela sa Spartakom najava mo`e biti sli~na kao i pred susret sa Po`arevqanima. Mislim pre svega na to da

ve. Na{a ekipa treba da ima atm osf er u na ter en u, s tim {tojojjepotrebnaipodr{kas tribina,tezatopozivamoipublikudanampomogne-rekaoje sportskidirektorNikolaMari}. - Ekipa iz Qiga je dosta iskusnaikvalitetna.Moramoda pristupimoozbiqno,kaoisvakomdrugomme~u,stimdazavr{niceme~evatrebadaodigramo mnogo sigurnije. O~ekujem te{k utakmici i na{u pobedu. Trebajunampobedeunizu.^iwenicajedaidosadakadasmo gubili nismo bili inferiorni, borili smo se, imali prilike,biliuegalu,semupetom setusRibnicom,alinamjefalila sigurnost u fini{u. Mo`da je to i do forme, sre}e, koncentracije i iskustva. Verujemda}e,akonastavimoovako,sre}apre}iinana{ustranu. Vide}emo koliko }emo na-

Odbojka{iVojvodineverujuda}esavladatiQi`ane

Partizan bezpublike Disciplinska komisija FSS kaznila je Partizan zbog pona{awa navija~a na utakmici Super lige protiv NovogPazara.PredsednikDisciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije Slobodan Pajovi} rekao je da je Partizan ka`wen jednom utakmicom igrawapredpraznimtribinamainov~anosa500.000dinara. Razlogjetransparent„Alija?ASpasojeJugovi}?”iskandirawe „No`, `ica, Srebre-

nica”,nautakmiciprotivNovogPazara,odigranojuokviru 10.kolaJelenSuperlige. Bio je to odgovor navija~imaNovogPazara,kojisunekolikodanapretoga,nautakmici Kupa Srbije protiv Rada, istakli transparent na kojem je pisalo: „Re{en rebus srce, bubreg,plu}a`ivela`utaku}a”. Partizan }e pred praznim tribinama do~ekati kragujeva~kiRadni~ki1923,unedequ sapo~etkomu16~asova.

jedobardeoekipauSrbijiuspeo da napravi nove timove, znatno kvalitetnije nego pro{le sez on e, a to va` i i za Spartak.KlubizQigadoveoje mlade ali dosta iskusne igra~e,odkojihsunekimaweigraliubiv{imklubovimailibiliiglavniigra~i,recimokao Kosti}, koji je u Spartak stigaoizPo`arevca.Tubihistakao i Paji}a, Zindovi}a, Pozni}a, Turawanina i Kari{ika. Spartak ima i solidan rezultat u prethodna ~etiri kola, tri godine je superliga{, alinasetodosadanijepobe|ivao.No,tradicijajejedno,asu{tina drugo. Rivala treba po{tov at i, ali nek a na tom e ostane, da ne poklawamo bodo-

predovatiovesezone,potencijala imamo, treba biti uporan istrpqiv-rekaojetrenerNikolaSalati}. Pobedu `eli i sredwi blokerMiroslavVrban. -Spartakovesezoneimazaista dobru ekipu, za respekt. Ipak,mislimdajeprednostna na{oj strani, {to moramo da poka`emo na terenu. Treba da rad im o na pod iz aw u form e, unapre|ivawu igre iz me~a u me~.@elimopobeduineophodna nam je i zbog bodova i zbog elana.Samotrebadaispo{tujemosvedogovoreidaseborimoseodprvogdoposledwegpoena-poru~iojeVrban. Ulaz na utakmicu je slobodan. M. R.


SPORT

dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

15

PARTIZANDANASU^ETVRTOMKOLULIGEEVROPEDO^EKUJEINTER GrupaA An`i-Liverpul Udineze-Jangbojs 1.Liverpul 2.An`i 3.Udineze 4.Jangbojs

3 3 3 3

2 1 1 1

0 1 1 0

(18) (19) 1 1 1 2

8:6 3:2 5:6 6:8

6 4 4 3

GrupaB Akademika-Atletiko Viktorija-Hapoel 1.Atletiko 2.Viktorija 3.Akademika 4.Hapoel

3 3 3 3

3 2 0 0

0 0 1 1

(19) (19)

0 1 2 2

6:1 5:3 3:6 2:6

9 6 1 1

GrupaC Fenerbah~e-AEL Olimpik(M)-Borusija 1.Fenerbah~e 2.Olimpik(M) 3.Borusija(M) 4.AEL

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

(19) (19) 7:4 7:5 4:4 1:6

7 4 4 1

GrupaD Bordo-Maritimo KlubBri`-Wukasl 1.Wukasl 2.Bordo 3.KlubBri` 4.Maritimo

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 0 2

(19) (19) 0 1 2 1

4:0 5:4 2:5 1:3

7 4 3 2

GrupaE Kopenhagen-[tutgart Molde-Steaua 1.Steaua 2.Kopenhagen 3.Molde 4.[tutgart

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 0 2

0 1 2 1

(19) (19) 5:2 2:2 3:4 2:4

7 4 3 2

GrupaF AIK[tokholm-PSV Napoli-Dwepar 1.Dwepar 2.PSVAjndhoven 3.Napoli 4.AIK

3 3 3 3

3 1 1 0

0 1 0 1

0 1 2 2

(19) (19) 8:3 4:3 5:6 3:8

9 4 3 1

GrupaG Sporting-Genk Bazel-Videoton 1.Genk 2.Videoton 3.Bazel 4.Sporting

3 3 3 3

2 2 0 0

PonovitiigruizMilana Fudbaleri Partizana danas igraju utakmicu ~etvrtog kola grupe H Lige Evrope. Protivnik je italijanski Inter koji }e sigurno u Beogradu tra`iti priliku da overi plasman u narednu rundu takmi~ewa. [ansu jo{ uvek ima i Partizan tako da }e dve ekipe pretpostavqa se odigrati odli~nu utakmicu. Partizan ne zna da se brani, govore svi redom u Humskoj, a Inter je ekipa takvih imena kojoj ne bi slu`ilo na ~ast da igra zatvoreno. Gledaoci o~ekuju vrhunsku utakmicu, u kojoj je ciq samo jedan – pobeda. Naravno, Partizanu to nije imperativ, ali crno - beli svim silama `ele da doka`u za{to uprava i stru~ni {tab imaju veliko poverewe u wih. Uz dobru atmosferu na tribinama u najavi je fudbalski spektakl. Aleksandar Lazevski ipak upozorava. - Drago mi je da je na{a javnost prepoznala kvalitet u na{oj utakmici u Milanu, ali ~ini mi se da se malo preterano di`e tenzija pred revan{. Imam utisak kako svi sada razmi{qaju da Partizan mora pobediti Inter. To, naravno, nije pravo stawe stvari jer zna se ko nam je protivnik, ali da }emo

LazarMarkovi}uMilanuigraosjajno

dati sve od sebe, to stoji. Ova generacija ima veliku priliku da nadma{i neke prethodne i Partizan stavi na fudbalsku kartu Evrope. Dosta je pri~a kako je Partizan veliki klub, to se zna, ali mi ho}emo da to potvrdimo i na terenu. Navija~i-

0 1 1 2

7:3 5:4 3:4 1:5

Partizan u pro{losti nije imao mnogo uspeha u susretima sa ekipama iz Italije. Crnobeli su do sada odigrali 14 me~eva protiv klubova sa Apenina, a skor je ubedqivo na stra-

nad Romom (4:2) bio i posledwi skalp uzet ne kom ve li kom evropskom klubu u Humskoj 1. - To su pro{la vremena. Ovo danas je realnost - po~eo je Vladimir Vermezovi} izlaga-

7 6 2 1

GrupaH Nef~i-Rubin Partizan-Inter 1.Inter 2.Rubin 3.Nef~i 4.Partizan

3 3 3 3

2 2 0 0

(18.00) (21.05) 1 1 1 1

0 0 2 2

6:3 5:2 1:4 0:3

7 7 1 1

GrupaI Atletik(B)-Lion [mona-Spartak 1.Olimpik(L) 2.Sparta 3.[hmona 4.Atletik(B)

3 3 3 3

3 2 0 0

(21.05) (21.05) 0 0 1 1

0 1 2 2

8:5 7:4 5:8 3:6

9 6 1 1

Lacio-Panatenaik os (21.05) Totenhem-Maribor (21.05) 1.Lacio 2.Maribor 3.Totenhem 4.Panatinaikos

3 3 3 3

1 1 0 0

2 1 3 2

0 1 0 1

2:1 4:2 2:2 2:5

5 4 3 2

GrupaK Bajer-Rapid (21.05) Metalist-Rosenborg (21.05) 1.Bajer 2.Metalist 3.Rozenborg 4.Rapid

3 3 3 3

2 2 1 0

1 1 0 0

0 0 2 3

5:0 4:1 3:4 1:8

7 7 3 0

GrupaL Tvente-Levante (21.05) Hanover-Helsinborg (21.05) 1.Hanover 2.Levante 3.Tvente 4.Helsingborg

3 3 3 3

2 2 0 0

1 0 2 1

VladimirVermezovi}iMilanSmiqani}

ni protivnika. Pre 24 godine „parni vaqak” je zabele`io jedinu pobedu nad Italijanima. Ispostavi}e se da je trijumf FIFINARANG-LISTA

GrupaJ

0 1 1 2

6:4 5:2 4:7 3:5

7 6 2 1

- Imali smo veliku priliku da tamo ostvarimo dobar rezultat, ali na `alost nije nas htela lopta, a u odsudnim trenucima nismo imali sre}e. Najve}i sam krivac {to se to nije i desilo. Naravno, sada se ve} ne razmi{qa o tome ve} o revan{u

Vermezovi}: Pola`emodiplomski

(21.05) (21.05) 1 0 2 1

ma obe}avam bespo{tednu borbu, a sve {to do|e preko toga je fantasti~no – ka`e reprezentativac Makedonije Aleksandar Lazevski. Napada~ Lazar Markovi} ve} je zaboravio na prvu utakmicu u Milanu.

Srbija nazadovala Na naj no vi joj rang-li sti FIFA, reprezentacija Srbije nazadovala je za devet mesta, pa sada zauzima 42. poziciju. Na prva dva mesta su kao i pro{li put [panija i Nema~ka, a zatim slede Agerntina, Portugal i Italija. Me|u deset najboqih nalaze se jo{ Engleska, Holandija, Kolumbija, kao i Rusija i Hrvatska. Od preostalih reprezentacija koje se nalaze u grupi sa Srbijom za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2014, Belgija je napredovala za deset mesta pa je sada na 20. Vels zauzuma 66. mesto, a [kotska 70. Najslabije rangirana je Makedonija, koja je napredovala za 21 poziciju, pa je sada 83. Od Srbije su boqe rangirane i re pre zen ta ci je Cr ne Go re (34) i Bo sne i Her ce go vi ne (31).

we na konferenciji za medije.Iluzorno bi bilo da mi nekom pretimo i da protiv Intera o~ekujemo da naplatimo sve ce-

ho ve pret hod nih ne u spe ha i sru{imo neprijatnu tradiciju. Svaka tradicija je tu da se sru{i, na nama je da probamo to da u~inimo. Poku{a}emo sve u toj nameri, pa ako bude dovoqno, svi }emo biti zadovoqni. Pojavile su se sumwe i sve se vi{e pri~a da je dobra igra u Milanu plod slu~ajnosti. Ja ka`em da nije. Nama je diplomski rad, a vide}emo da li }emo da ga polo`imo sa ‘osmicom’ ili ‘desetkom’. Verujem u momke, ali sve ovo je priprema za ne{to {to nas o~ekuje u budu}nosti poru~io je trener Partizana. Zanimqivo je da }e se na dan odigravawa utakmice navr{iti ta~no 51 godina otkako se Partizan u evrokupovima prvi put sastao sa jednim italijanskim predstavnikom. Bilo je to na stadionu JNA, protiv Juventusa, koji je pobedio rezultatom 2:1 (prvo kolo Kupa {ampiona). Strateg crno-belih uveren je da je we go va mla da eki pa sprem na da pru `i vr hun sku partiju. - Ova ekipa je spremna da odigra veliku utakmicu, skoro na nivou najja~ih evropskih timova. Za nas nije optere}ewe to

{to nismo postigli gol. Do}i }e i on. O~ekujem publiku u velikom broju, jer nam je vetar u le|a neophodan. Ka da je re~ o ka drov skim pro ble mi ma, osim Mo ha me da Zabije, svi igra~i su spremni za utakmicu 4. kola Lige Evrope. Vermezovi} je na konferenciji za medije objasnio da je Libijac poku{ao da trenira posle me~a sa Borcem u Kupu, ali da je povreda bila ja~a. Tako|e, naglasio je da zna kojih }e 11 po~eti duel sa Interom. Kao po obi~aju, nije `eleo da saop{ti imena, ali su novinari svojim lukavstvom poku{ali da „iz vu ku” bar na zna ke startne postave. Na pitawe da li }e Marko [}epovi} imati ulogu aduta sa klupe, Vermezovi} je odgovorio potvrdno, a na to se nadovezalo isto pitawe i za Nikolu Ninkovi}a. - Najboqe sada da vam ka`em ko su xokeri, a ko starteri! Svi su u kombinaciji, ali na mom spisku ve} postoji 11 odabranih. Ne daj bo`e da ve~eras bude nekih problema. U tom slu~aju bih morao da mewam. Ina~e, Ninkovi} }e biti xoker.

koji nam mo`e doneti mnogo. Znamo da igramo fudbal i ube|en sam da mo`emo da osvojimo ako ne sva tri onda barem jedan bod. Znamo kako Inter igra i tu ne bi trebalo da bude iznena|ewa, ali mi moramo pru`iti izvrsnu partiju ukoliko ho}emo da popravimo bodovni saldo. Po{tujemo Inter, ali imamo pravo da se nadamo iznena|ewu – rekao je Markovi}. Puno se o~ekuje i od Stefana [}epovi}a koji je napravio dobru golgetersku seriju u prvenstvu. - Gol na me~u sa ni{kim Radni~kim doneo mi je datno samopouzdawe. Spreman sam da dam sve od sebe protiv Intera. Trenirali smo vredno ovih par dana na realizaciji i verujem da nam to mo`e doneti mnogo. – rekao je [}epovi}. Milo{ Ostoji} ka`e da je odbrana spremna na velika isku{ewa. - Ko god bude igrao za Inter kadar je da nam stvori mnogo problema. Ako na terenu to bude Dijego Milito posao je tim te`i. Ipak, pametniji smo za jednu utakmicu, dobro smo analizirali Inter i sada i nadam se da mo`emo sti}i do povoqnog rezultata. Ne smemo srqati ve} se mudro nadmetati sa Milanezima – naglasio je Ostoji}. I.Lazarevi}

Interbez sedmorice Andrea Strama}oni na gostovawu u Beogradu ne}e mo}i da ra~una na sedmoricu povre|enih fudbalera, od kojih su dvojica bili „starteri” u pobedi nad Juventusom (3:1) minulog vikenda. Defanzivci Valter Samuel i Andrea Ranokija u ambulanti su se pridru`ili Vesliju Snajderu, Dejanu Stankovi}u, Kristijanu Kivuu, Xoelu Obiju i Filipu Kutiwu, koji je do`iveo naprsnu}e tibije u duelu sa crno-belima pre dve nedeqe. Trener Strama}oni u Beogradu ra~una na slede}e fudbalere - golmani Handanovi}, Kastelaci, Belec, defanzivci: Zaneti, Silvestre, @uan @ezus, @onatan, Nagatomo, Pereira, Pasa, vezisti: Guarin, Mudingaj, Kambijaso, Gargano, Benasi, Romano, napada~i: Milito, Kasano, Palasio, Livaja. Inter na me~ sa Partizanom donosi bilans za (straho)po{tovawe od devet pobeda na devet zvani~nih utakmica u gostima ove sezone. Milito i drugovi u doma}em prvenstvu su zabele`ili {est pobeda na strani: Peskara 3:0, Torino 2:0, Kjevo 2:0, Milan 1:0, Bolowa 3:1, Juventus 3:1, dok su u Ligi Evrope savladali Neft~i (3:1), a u kvalifikacijama Vasluj (2:0) i splitski Hajduk (3:0).

ZvezdaiPartizan tra`epomerawederbija? Sini{a Mihajlovi}, Branko Brnovi} i ^edomir Janevski jo{ nisu saop{tili spiskove igra~a na koje ra~unaju za re pre zen ta tiv ne oba ve ze naredne srede, ali je izvesno da }e i Crvena zvezda i Partizan imati nekolicinu bitnih igra~a van stroja u nedeqi „ve~itog derbija”. Prema unapred odre|enom rasporedu, 143. prvenstveni susret Crvene zvezde i Partizana, trebalo bi da bude odigran u subotu, 17. novembra u 19 ~asova na stadionu u Qutice Bogdana, ali... FSS je odlu~io da zaka`e prijateqsku utakmicu sa ^ileom u sredu, 14. novembra u [vajcarskoj, u Sent Galenu i to je u velikoj meri poremetilo plan ra da i Alek san dra Jankovi}a i Vladimira Ver-

mezovi}a, jer ukoliko „orlovi” posle utakmice budu prespavali u [vajcarskoj, vrati}e se u klubove tek u ~etvrtak, {to bi osta vi lo ja ko ma lo vremena za trening pred jednu od dve utakmice sezone. Do sada nije bi lo zva ni~nog zahteva ni Crvene zve zde, ni Partizana, da derbi bude po me ren za ne de qu, 18. novembar, ali realno je da se „ve~iti” (bar) oko toga slo`e i zajedno od Zajednice Superlige zatra`e odlagawe za 24 ~asa. Interes svakako imaju, a za o~ekivati je da se to dogodi kada se-

lek tor Si ni {a Mi haj lo vi} bude pro~itao spisak onih koji }e putovati na prijateqski duel sa ^ileom. Istog dana, Crna Gora }e igrati me~ kvalifikacija za Mundijal, protiv San Marina, a Crvena zvezda imaju dvojicu standardnih „soko lo va” Jo va no vi }a i Kasalicu, dok Par ti zan ima jednog, Vol ko va. Ipak, crno-beli }e najverovatnije izgubiti i drugog levog beka te nedeqe, jer je Lazevski standardan u timu Ma ke do ni je, ko ja }e igra ti prijateqski me~ protiv Slo-

venije.I Eli Babaq trebalo bi da krene na dalek put, u Ju`nu Koreju, gde ga o~ekuje me~ za reprezentaciju Australije, a sasvim je izvesno da }e Ivan Ivanov u Sofiju na susret Bugarske i Ukrajine. Ako neko ne bude bio za pomerawe, to }e pre biti Crvena zvezda, u kojoj }e naredne nedeqe razmatrati ko su igra~i koje }e izgubiti pre „ve~itog derbija” i da li im je boqe da igraju u subotu ili nedequ, jer ih ve} naredne srede o~ekuje me~ ~etvrtfinala Kupa Srbije, protiv OFK Beograda. Ukoliko bi derbi bio odigran u nedequ, onda bi crveno-beli imali samo ponedeqak i utorak da se oporave i pripreme za odbranu trofeja u Kupu...


16

SPORT

~etvrtak8.novembar2012.

dnevnik

MURIWO I POSLE REMIJA S BORUSIJOM OPTIMISTA

OP[TINSKA LIGA S. MITROVICA (I RAZRED)

Akobudemodrugi, te{koprvima Real po sle ~e ti ri odigrana ko la za u zi ma drugo mesto na tabeli svoje grupe, a zasluge za to umnogome pri pa da ju Man ~e ster sitiju, koji je iz dva okr {a ja sa Ajak som osvo jio sa mo je dan bod. Situacija je takva da su Bo ru si ja (osam bodova) i Real (sedam) veliki favori ti za pla sman u osminu finala. ^ak i u slu~aju da izgube od Sitija (dva boda) u gostima, „kraqe vi” u po sled wem ko lu do ~e ku ju Ajaks (~etiri), sa kojim su se u posledwih 14 meseci sastali tri puta i zabele`ili isto toliko pobeda, uz gol- @oze Muriwo (desno) razliku 10:1. rekao je Portugalac posle re@oze Muriwo to dobro zna mija sa Borusijom (2:2). i zato saseca u korenu svako Prv ak Nema~ke go st uje pitawe vezano za slabije parAjaksu, pa do~ekuje Man~esttije Reala u Ligi {ampiona. er siti. Pr ema pr ik azanim - Kada bi se takmi~ewe zavrigrama, tim Jirgena Klopa je {ilo danas, mi bismo oti{li ve} trebalo da osigura prvu podaqe. Mnogo puta sam pro~itao ziciju. Me|ut im, M uriwo kako je ovo najte`a grupa u kopodse}a da je obe titule prvajoj se Real ikada na{ao. U ~emu ka Evrope osvojio kada je sa je onda problem? Sve vreme smo svojim ekipama osvojio drugo ili prvi ili drugi na tabeli mesto u grupnoj fazi.

- Sa Portom sam izbacio Man~ester junajted, a sa Interom sam bio boqi od ^elsija. O~igledno je da pozicija u grupi nije najva`nija stvar. Uostalom, ako na kraju budemo drugi, to }e biti problem za prvoplasirane ekipe iz ostalih grupa. Ko god bude prvi, u osmini finala }e se nadati lak{em protivniku nego {to je Real.

Grupa A

Grupa B

Dinamo(K)-Porto 0:0 PS@-Dinamo(Z) 4:0 (Aleksu16,Matudiu61,Menezu65.i Haoaruu80.)

Olimpijakos-Monpeqe 3:1 (Ma}ado u 4, Greko u 80. i Mitroglu u 82.-Belhadau67.izpenala) [alke-Arsenal 2:2 (Huntelaru45+2,Farfanu67.-Volkotu18.i@iroduu26.)

Milan-Malaga (Patou73.-Elisuu40.) Anderleht-Zenit (Mbokanuu18.)

1.Porto 2.PS@ 3.Dinamo(K) 4.Dinamo(Z)

1.[alke 2.Arsenal 3.Olimpijakos 4.Monpeqe

1.Malaga 2.Milan 3.Anderleht 4.Zenit

4 4 4 4

3 3 1 0

1 0 1 0

0 6:2 1 10:2 2 5:7 4 0:0

10 9 4 0

Tigijevuoduz eta olimpijska bronza Rva~u slobodnim stilom iz Uzbekistana Soslanu Tigijevu oduzeta je bronzana olimpijska medaqa zbog dopinga, preneli su lokalni mediji. Utvr|eno je da je 29. godi{wi rva~, koji je ro|en u ruskoj republici Osetiji, bio pozitivan na zabrawenu supstancu metilheksanamin. Tigijev je na Igrama u Londonu osvojio bronzanu medaqu za Uzbekistan u kategoriji do 74 kilograma.Odli~je }e sada biti dodeqeno Ma|aru Gaboru Hato{u koga je Tigijev pobedio u borbi za tre}e mesto.

4 4 4 4

2 2 2 0

2 1 0 1

8:5 7:7 7:7 5:9

8 7 6 1

4 4 4 4

3 1 1 1

1 2 1 0

Srem - Mitros 2:1 (1:0)

M esut Ozil d one o je Madri|anima bod, pogotkom iz slobodnog udarca u 89. minutu, ali se @oze Muriwo na konferenciji vi{e bavio poni{tenim golom K aqehona, po~etkom drugog poluvremena. - Pogledao s a m snimak i video da je gol bio r egularan. Dali smo tri, priznata su nam samo dva. Zato sam r azo ~aran kona~nim rezultatom. Muriwo se osvrn uo i na zvi`duke doma}e publike, koji su tokom prvih 45 minuta odje ki vali sta dionom Santjago Bernabeu. - Da sam navija~, bio bih zadovoqniji da vidim ovakvu utakmicu, u kojoj je moj tim osvojio bod, nego neke utakmice iz drugih grupa Lige {ampiona, koje su kvalitetom pre za Ligu Evrope. Pored dva (planirana?) boda, Real je u susretu sa Borusijom izgubio i Gonzala Iguaina, koji zajedno sa Karimom Benzemom ne}e biti u kombinaciji za prvenstveni me~ sa Levanteom.

Grupa C

0 1 2 3

Dvapenala uRa~i

Grupa D 1:1 1:0

0 1 2 3

8:1 4:4 1:4 3:7

10 5 4 3

Man.siti-Ajaks 2:2 (Tureu22.iAguerou74.-DeJongu10. i17.) Real(M)-Borusija(D) 2:2 (Pepeuu34.iOzilu89.-Reusu28.i Arbeloau45.autogol) 1.Borusija(D) 2.Real(M) 3.Ajaks 4.Man.siti

4 4 4 4

2 2 1 0

2 1 1 2

0 6:4 1 10:7 2 6:8 2 6:9

8 7 4 2

RADNI^KI IZ NOVE PAZOVE SLAVIO NA BANOVOM BRDU

Ohrabrujepobedaugostima U Rad ni~ kom su pre za do voqni prvom pobedom u gostima protiv odli~ne ekipe ^ukari~kog. To je doga|aj za pam}ewe otkako je Radni~ki postao ~lan Prve lige.Sportski direktor Novopazov~ana Ra{a Orlovi} pun je hvale gostoprimstvom koje su priredili Br |a ni no vo pa zo va~ koj ekipi. - Sve je bilo na nivou. Verujem da smo stekli za uvek dobrog sport skog pri ja te qa.[to se ti~e same utakmice, oni su imali izgledne {anse, mi tako|e. ^ukari~ki svoje

nije realizovao, a mi smo svoje iskoristili. Ina~e, celu utakmicu smo odigrali ~vrsto, {to kazuje da je za nas faza priprema i navikavawa na vi{i rang uspe{no okon~ana. Utakmica protiv ^ukari~kog treba da nam bude uzor kako u nastavku prvenstva da igramo - ka`e Orlovi}. Sa po seb nim in te re so va wem i raspolo`ewem o~ekuje se susret sa pro{logodi{wim superliga{em Metalcem. Radni~ki je u utorak odigrao kontrolnu utakmicu sa drugom postavom novosadske Vojvodine

(1:2). Protiv Metalca izosta}e Bo{kovi} i Radnik zbog `utih kartona, ali se u tim vra}a komandant odbrane kapiten Dalibor Puni{i}. - Metalac je ekipa za respekt. Mi smo posle 13 kola stekli potrebno iskustvo kako da se uspe{no suprotstavimo doju~era{wem superliga{u. Uz to igramo pred svojom publikom, {to je pogodnost ali i obaveza vi{e da prika`emo pobedni~ku igru – zakqu ~u je sport ski di rek tor novopazova~ke ekipe. J. Vukovi}

SREMSKA RA^A: Igrali{te Srema, gledalaca 50, sudija ]iri} (Be{enovo). Strelci: Marijanovi} u 16. (iz penala) i [ivoqicki u 53. za Srem, a Lazi} u 64. minutu (iz penala) za Mitros. @uti kartoni: Ostoji}, V. Trivuni} (Srem), Pani} (Mitros). SREM: Mitrovi} 9, B. Milovanovi} 6 (D. Trivuni} ), Ostoji} 6, [upuri} 7, \.Milovanovi} 7, M. Jovi} 9, V. Trivuni} 8, Marijanovi} 7, [ivoqicki 8, Raji} 6, Bogdanovi} 6. MITROS: Vukovi} 8, Krsti} 6, Cvetkovi} 6, Stanki} 7 (Petkovi}), Babi} 7, Pani} 7, ]iri} 7, Bene`an 7 (Sarajli}), Lazi} 7, Tubi} 7, Mladenovi} 7. Ve o ma trv da i ne iz ve sna utakmica do samog kraja. Dva gola iz penala posignuta nakon igrawa rukom, dok je [ivoqicki posle velike gu`ve pred golom Vukovi}a, bio najsna la `qi vi ji i iz bli zi ne ugurao loptu u mre`u. R. Golubovi}

Borac (R) - Hajduk 0:4 (0:1) RADENKOVI]: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Gojkovi} (Grgurevci).Strelci: Marko Plav{i} u 14, Vasiqevi} u 59, Rade Mari~i} u 83.i Manev u 88. minutu. @uti kartoni: Mijatovi} (Borac), Galeti} (Hajduk). BORAC: Runi} 6, Sam~evi} 6, Jezdi} 6, Rudi} 6 (Turudi} 6), Milo{ Vladisavqevi} 6, @.Vladisavqevi} 6 (Gli{i} 6), J.Vladisavqevi} 6, Mijatovi} 6 (Ugqe{i} 6), Stanisavqevi} 6, Jovanovi} 6, Milutin Vladisavqevi} 6. HAJDUK: B. Zeqkovi} 7., Galeti} 7 (Mario Plav{i}), Marko Plav{i} 8, Babi} 8, Vasiqevi} 8, Rajko Mari~i} 7, Lazarevi} 7, Are`ina 7, Ma nev 8, Ne na do vi} 7 (V. Zeqkovi}), Cvjeti} 7 (Rade Mari~i}). Divo{ani su jo{ jednom, dokazali, da su ove jeseni igrali najboqi fudbal u ligi. M. Rudi}

Borac (VR) - Sloga (Z) 2:1 (2:1) VELIKIRADINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Vukmir (^alma).Strelci: A. Plemi} u 10. i 30. za Borac, a Mira`i} u 18. minutu za Slogu. @uti kartoni: D. Plemi} (Borac), Mira`i}, Kne`evi} (Sloga). BORAC: Nikoli} 7, Ostoji} 6, Peri} 6, Cvjeti} 7, Suboti} 6, Mili~i} 7, Cerovac 7, Kova~evi} 7, \uri~i} 7 (Vukovi}), A. Plemi} 8 (Te{anovi}), D. Plemi} 7 (Stani{i}). SLOG A: An do no vi} 7, Pe tri} 6, Do bo 6, M. Ili} 6 (^i ki} 7), Ka ra kli} 7, Kne `e vi} 6, Mi ra `i} 7, Jef ti} 7, Ani ~i} 6 (Ve se li no vi}), Z.

^ALMA: Sloga - Fru{kogorac 2:0, VELIKIRADINCI:Borac-Sloga(Z) 2:1,NO]AJ:No}aj-Bosut2:0,RADENKOVI]:Borac-Hajduk0:4,SREMSKA RA^A:Srem-Mitros2:1.Sremaciz Jarkabiojeslobodan. 1.Hajduk 10 2.No}aj 10 3.Srem 9 4.Mitros 10 5.Sremac 10 6.Bosut 10 7.Borac(VR) 10 8.Sloga(Z) 10 9.Borac(R) 9 10.Sloga(^) 10 11.Fru{kogorac10

Ili} 7, (Igri} 7).

9 6 5 4 4 3 3 3 2 1 2

0 1 2 4 3 3 2 1 3 4 1

1 3 2 2 3 4 5 6 4 5 7

30:7 31:16 15:14 13:7 23:16 6:10 11:17 7:17 10:19 5:16 9:21

27 19 17 16 15 12 11 10 9 7 7

Be lo vu ko vi}

B. La}arac

Sloga (^) - Fru{kogorac 2:0 (2:0) ^ALM A: Igra li {te Slo ge, gle da la ca 100, su di ja Sto ja no vi} (Ma ~van ska Mi tro vi ca).Strel ci: Ke ki} u 22. i Se ku li} u 27. mi nu tu (iz pe na la). SLOGA: Pan|en, Pejakovi}, Antoni}, Vetmi}, Zec, Topi}, Sekuli}, Keki} (Vukmir), Mocowa, Igwati} (Petkovi}), Samarxi}. FRU[KOGORAC: Veselinovi}, Leki}, Vukojevi}, Vukmir, D. Grabi}, @. \ori}, I. \ori}, Tepi}, V. Tepi}, K. Grabi}, ^uli}. Tek u 10.kolu ^almaci su se radovali.Pobedili su zaslu`eno u derbiju za~eqa. Keki} je postigao gol s 20 metara, dok je Sekuli}, postigao gol iz penala, predhdno je bio zaustavqen nepropisno u kaznenom prostoru gostiju. D. Bojani}

No}aj - Bosut 2:0 (0:0) NO]AJ: Igrali{te No}aja, gledalaca 50, sudija Filipovi} (Sremska Mitrovica).Strelci: Zaskalicki u 75. i Ivi} u 78. minutu (iz penala). @uti kartoni: Bugarski, Simi} (No}aj), Zari}, S.Sedlarevi}, D.Sedlarevi} (Bosut). NO] AJ: Ugqe {i} 8, @iv ko vi} 7, Bo` ja ko vi} 7, Ga xu ri} 7, Za ska lic ki 8, Go spo vi} 7 (Si mi}), Bu gar ski 7, To ji} 7, \u ri} 7, Ivi} 8, Og we no vi} 8. BOS UT: Jef ti} 7, Mi }i} 7 (\u ri}), Gli {i} 7 (Ma ti}), Da mja no vi} 7, D. Se dla re vi} 7, Dra ku li} 7, Bog da no vi} 7, Ob ra do vi} 7, S. Se dla re vi} 7, Ku zma no vi} 7, Za ri} 7. Od li~ no su igra li do ma }i ni, ali ni go sti ni su bi li ba{ sla bi. Za skal ci ki je dao gol gla vom iz bli zi ne po sle cen tar {u ta Og we no vi }a iz kor ne ra. Ivi} je bio stre lac s pe nal ti ka. Pred hod no je bio sru {en na do mak go la go sti ju.

Su|ewezaname{tawa uPoqskoj U Var{avi je po~elo su|ewe grupi poqskih fudbalskih zvani~nika optu`enim za organizovawe i u~estvovawe u kriminalnim aktivnostima. Tu`ioci su pro~itali vi{e od 500 stranica optu`nice protiv 39 osoba koje su op tu `e ne za pod mi }i va we ar bi ta ra, po sma tra ~a i VETERANI VOJVODINE GOSTOVALI U SOMBORU: Omladinski fudbalski klub Metalac iz Sombora obele`ava 65 godinapostojawa,auokviruproslaveugostilisuveteranenovosadske Vojvodine. Posle zanimqive igre slavili su Novosa|ani (4:3). OFKMetalacjeigraouslede}emsastavu:Dunkler,Vukas,

Miti},Horvat,Dragi~evi},A.Dragi},Miki},Obradovi},Kova~evi},Dubaji},Petrovi}(gralisujo{:Komu{anac,M.Dragi}, \api}, Vu~kovi}), Vojvodina: Vasi}, Boji}, Baji}, Dun|erski, Stupanski, [ar~evi}, [orgi}, Drakuli}, ^abri}, Poznanovi}, Mudrinski. M. J.

6

igra~a i name{tawe utakmica od 2003. do 2006. godine. To je jo{ jedno u nizu su|ewa povodom istrage koja je po kre nu ta 2005. go di ne i zbog koje je uhap{eno oko 600 osoba. Me|u uhap{enima su i jedan biv{i selektor reprezentacije Poqske, kao i jedan od ~lanova te selekcije.

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs


SPORT

dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

17

SPENSOVA LIGA MALIH FUDBALSKIH [AMPIONA

Godi{te:2001.

Godi{te:2002.

KMF Sidro (Be{ka) FK Petar Pua~a 0:11

OFK Stari grad (B. Palanka) - FK Kinder 0:2

GolovezaFKPetarPua~adali su: Stojni}, Ivan, Vlaisavqevi}, Marjanovi},[avija3iZuki}4. KMF Sidro:Rajli},Vra~arevi}, Lang, ^avi}, Kliska, [inik, Radovvi}, Milenkovi}, Majki}, Prica, Milovanovi}, Grubje{i}. FK Petar Pua~a: Stojni}, Ivan, Vlaisavqevi}, Grabe`, \uri|,Marjanovi},[avija,Zuki},Sredojevi},Jovanov,Paro{ki,Paunovski.

FK Sini{a Mihajlovi} - FK Petli} (Zrewanin) 0:2 GolovezaFKPetli}dalisu: Zeki}iNaran~i}. FK Si ni {a Mi haj lo vi}: ]irk ov i}, V. Jov an ov i}, O.

Jov an ov i}, @e` eq, Kov a~ evi}, Jov an~ ev i}, Mak i{, Kolar i}. Petli}: Ivanov,Zeki},[erban,Naran~i},Bojani},Kne`evi},Radi},Ba}an,Kowi}.

[F Dejan Kuriya - FK Ka} 0:2 Golove za FK Ka} dali su: Gvozdenovi}iMitrovi}. [F Dejan Kurixa: Grabe`, Koska, Pavlov, Beatovi}, Majki},Kova~evi},Borovnica,Mati},]iri}.

GolovezaFKKinderdalisu: Mlinovi}iMajstorovi}. OFK Stari grad: Mila{inov, Stevanovi}, Ajder, Kisi}, Bawac, Laki}, [trbac, Simi}, Me|edovi}, Popadi}, Radanov, Arbutovi},Kozomora. FK Kinder: Skaki}, Bi~an, Rako~evi},Roksandi},Perlaki, Malinovi}, Miodragovi}, Kereke{, [ender, Simi}, Crwanin, Nikoli}, Majstorovi}, \or|evi},Sunajko.

OFK Stari grad - Vojvodina 0:7 GolovezaVojvodinudalisu: Vuruna,Babi},Kqaji}2i[evo3.

OFK Stari grad: Kozomora, Arbutovi}, Radanov, Popadi}, Me|edovi},Simi},[trbac,Laki}, Bawac, Kisi}, Ajder, Stevanovi},Mila{inovi}. Vojvodina: Mijanovi}, Tojzan, Miri}, Samarxiija, Kqaji},\urovi},Mati},[evo,Babi},Vuruna,Novevski.

Vojvodina - Borac (NS) 10:1 Golove za Vojvodinu dali su: Kqaji},Babi},Vuruna2i[evo 6,azaBoracGrbi}.

FK Bistrica 05 - Novi Sad 2:0 GolovezaFKBistricadaoje Stankovi}. FK Bistrica 05: @ivi}, Stankovi}, Smie{ko, Podlipec, Grujin, Isakovski, Musa, Baji}, ]ur~in, Pantovi}, Horvat, Gruji}, Zec, \urovi}, Vargec. Novi Sad: Zagorac,Stefanovi},Stojanovi},Pera},Te{i}, Kolowa, Kozi}, Gvozden, Sekulovi}, Zeki}, Cvetkovi}, Mudri.

FK Futog Gale - FK Bistrica 05 0:5 GolovezaFKBistrica05dalisu:Stankovi},Horvat,Ra|enovi}iMilosavi}2. FK Futog Gale: Trkuqa, Marti},Savi},Rokvi},Bencun, Surutka,Vuli},Todori}M,Sekuli},Todori}A,Medi}.

FK Bi stri ca 05: @iv i}, Stankovi}, Smie{ko, Podlipec, Grujin, Isakovski, Musa, Baj i}, ]ur~ in, Pant ov i}, Horvat, Gruji}, Zec, \urovi}, Varg ec, Ra| en ov i}, Mil os avi}.

FK ^emp 07 - FK NS Junajted 0:3 (pff) FK ^emp 07: Muratovi}, Marseni}, Petrovi}, Vuleti}, Akin,\ur|ev,Nadlacki,Popovi},Sulejmani.

FK Krila Krajine (B. Palanka) - FK Futog Gale 2:0 GolovizaFKKrilakrajine dalisu:Ivanovi}iMa`ar. FK Krila Krajine: Simi}, Marinkovi},Radovanovi},Ivanovi},Mirkovi},Lukovi},Bencun, Nikoli}, [e{um, Ili}, Ma`ar,]orovi}. FK Futog Gale:Medi},Todori}M,Sekuli},Todori}A,Vuli}, Surutka, Savi}, Bencun, Savi},Marti},Trkuqa.

FK NS Junajted: Bla`i}, Bo{wak, Akin, Milo{evi}, Bodiro`i}, Sremac, Medi}, \or|evi}, Klai}, [qa~i}, Burka, Dautovi}, Arbutina, Rondovi},Arbutina,Rube`i}. FK Petli}: Ba~ko, Stevanovi}, Tama{i, Cveti}anin, Paunov,Gali},Bajat,Eleven,Vujovi},\uri|.

FK Petar Pua~a: Vidakovi}, Vojnovi}, Dervi{i, Jacenko, Ceki}, Panti}, Rakovac, Kosti}, Gomirac, Urakalo, Kvo~ka,Milovanovi}. FK Prof. Bolesnikov: Prohaska, Petri}, Blagojevi}, Nemet, Jo{ikovi}, Debeqakovi}, Boji}, Velkovski, Stojkov, Batos,Mu{kiwa,Vickovi}.

Borac (NS) - FK Krila krajine 1:5

FK Kinder - FK Prof. Bolesnikov 0:4

GolzaBoracdaojeDevu{i}, azaFKKrilakrajine:Simi}, Marinkovi}, ]orovi} i Lukovi}2. Borac: Krsti}, Milanovi}, Jankovi}, Grbi}, Simi}, Devu{i}, Stjepanovi}, Kara}, Uremenovi},Bu~a,Luki}. FK Krila krajine: Simi}, Marinkovi},Radovanovi},Ivanovi},Mirkovi},Lukovi},Bencun, Nikoli}, [e{um, Ili}, Ma`ar,]orovi}.

2002. godi{te

2001. godi{te 1. FK P. Pua~a 2. FK Prof. Bol. 3. FK Petli} 4. FK Ka} 5. FK S. Mihajl 6. FK Futog Gale 7. [F D. Kuriya 8. FK Bistrica 9. KMF Sidro

3 3 3 3 3 2 3 3 3

3 3 3 2 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 21:1 0 15:2 0 12:1 0 7:3 2 7:7 1 3:7 3 2:15 3 0:14 3 3:20

Golove za FK Prof. Bolesnikovdalisu:Petri},Jo{ikovi}iBatos2. FK Kinder: Bi~an, Kerke{, [ender, Skaki}, Mirinovi}, Perlaki,Roksandi},Rako~evi},Simi}, Sunajko,\or|evi},Majstorovi}. FK Prof. Bolesnikov: Prohaska, Petri}, Blagojevi}, Nemet, Jo{ikovi}, Debeqakovi}, Boji},Velkovski,Stojanov,Batos,Mu{kiwa,Vickovi}.

9 9 9 7 3 1 0 0 0

1. Vojvodina

FK Ka}: Slep~evi}, Stanivuk,Gvozdenovi},Vuk{a,Radujkovi}, Bajlov, Mandi}, Vujanovi}, Beqin, Bla`i}, Aleksi}, Mitrovi}.

FK Bistrica 05 - FK Prof. Bolesnikov 0:3 Golove za FK Prof. Bolesnikov dali su: Markovi}, Stani{i}iZlatar. FK Bistrica 05:Jagodi},Vulevi}, Petrovi}, Vuk{a, Mitrovi}, ]ur~i}, [arenac, Uva~ek, Zagor~i}, ]osin, Bo`i}, Pa~ari}, Mirjani}, Todorov, Srdanovi}. FK Prof. Bolesnikov: Gal, \ura{inovi}, Jokovi}, Ma}e{i},Sredojevi},Markovi},Cetiwa, Stani{i}, Lau{evi}, Zlatar, Ra{iti, Nemet, Ka{ikovi}.

4 4 0 0 31:1 12

2. Krila Krajine 4 3 1 0 13:3 10 3. FK Prof. Bol. 4 3 0 1 21:6

9

4. FK Bistrica

4 3 0 1

9:3

9

5. FK Petli}

3 2 0 1

9:3

6

6. FK P. Pua~a

3 2 0 1

5:4

6

7. FK Kinder

4 2 0 2

6:6

6

8. OFK S. grad

4 2 0 2

2:9

6

9. FK S. Mihajl

2 1 0 1

4:6

3

10. FC NS junaj.

3 1 0 2

3:8

3

11. Borac

4 1 0 3

5:18 3

12. Novi Sad

3 0 1 2

2:11 1

13. Futog Gale

4 0 0 4

0:14 0

14. FK ^emp 07

4 0 0 4

2:20 0

Borac (NS) - FK Kinder 0:3

Vojvodina: Mijanovi}, Tojzan, Miri}, Samarxiija, Kqaji},\urovi},Mati},[evo,Babi},Vuruna,Novevski. Borac: Bu~a,Kremenov},Simi}, Milanovi},Krsti},Devu{i},Stjepanovi},Kara},Grbi},Jankovi}.

FK NS Junajted: Rube`i}, Arbutina M, Rondovi}, Arbutina D, Dautovi}, Burka, [ija~i}, Klai}, \or|evi}, Medi}, Srem ac, Mil o{ ev i}, Akik, Bo{ wak, Bod ir o` i}, Bla`i}.

FK NS Junajted - FK Petli} 0:4 GolovezaFKPetli}dalisu: Stevanovi}, Eleven i Cveti}anin2.

FK Petar Pua~a - FK Prof. Bolesnikov 3:0 GolovezaFKPetarPua~adali su:Dervi{i,Panti}iGomirac.

GolovezaFKKinderdalisu: Simi},\or|evi}iSunajko. Borac: Bu~a,Kremenovi},Kara}, Stjepanovi}, Devu{i}, Simi}, Grbi}, Jankovi}, Milanovi},Krsti},Luki}. FK Kinder: Bi~an, Kerke{, [ender, Skaki}, Milinovi}, Perlaki,Roksandi},Rako~evi}, Simi},\or|evi},Sunajko. Foto: J. Barajevac


18

SPORT

~etvrtak8.novembar2012.

ODR@ANASKUP[TINAOLIMPIJSKOGKOMITETASRBIJE

Divcunovimandat Do sa da {wi pred sed nik Olimpijskog komiteta Srbije ju~e je na sednici Skup{tine dobio novi ~etvorogodi{wi mandat. Vlade Divac tako }e biti na ~elu OKS do Olim pij skih igara u Rio de @aneiru 2016. godine. - Spreman sam za naporan rad u naredne ~etiri godine. Nadam se da }emo posle Rija imati dosta razloga za radovawe - rekao je Divac u obra}awu delegatima nakon izbora. Sednici je prisustvovalo 57 od 65 ~lanova Skup{tine OKS. Divac se pro{le nedeqe zahvalio granskim sa ve zi ma na uka za nom po ve re wu i po dr {ci, ali je dodao da mu „nije Delegatijednoglasnopodr`alikandidaturuDivca

VladeDivac

drago” {to je bio jedini kandidat za predsednika. Kao i na putu za London, i u naredne ~eti ri go di ne, stru~ nom slu `bom Olimpijskog komiteta Srbije, u funkciji generalnog sekretara rukovodi}e \or|e Vi{acki. - Verujem da smo brojne izazove u proteklom olimpijskom ciklusu uspe{no prevazi{li velikim radom, energijom i po sve }e no {}u svih za po sle nih u Olimpijskom komitetu Srbije. Istovremeno, svestan sam da smo onim {to je ve} ura |e no po sta vi li zdra ve osnove, a da je veliki posao tek pred nama - rekao je prvi ~ovek srpskog sporta i dodao: - Ostvareni rezultati u Londonu nas obavezuju da u narednom ciklusu obezbedimo mak-

Usvojenizve{tajoradu Skup{tina OKS usvojila je Izve{taj o radu za period 20092012 zakqu~no sa Olimpijskim igrama u Londonu. Predsednik OKS Vlade Divac u svom izlagawu na temu izve{taja o radu posebno je istakao napredak rezultata Olimpijskog tima Srbije na Olimpijskim igrama u Londonu u odnosu na prethodno izdawe Igara i istakao da su sportisti Srbije u prethodnom olimpijskom ciklusu, nastupili na 9 takmi~ewa iz kalendara MOK i sa wih doneli ukupno 57 medaqa, od ~ega 13 zlatnih, 23 srebrne i 21 bronzanu. Isti~u}i zna~ajne momente u ciklusu London 2012, Divac je podsetio na zna~aj usvojenog Zakona o sportu, kojim je OKS prepoznat kao krovna institucija vrhunskog sporta koja zastupa interese nacionalnih sportskih saveza olimpijskih sportova saop{tila je pres slu`ba OKS i dodala: - Govore}i o svom programu za ciklus 2013–2016, Vlade Divac rekao je pored ostalog da }e kao i do sada sa svojim saradnicima biti okrenut unapre|ewu okru`ewa sportiste u svakom smislu i da }e sistemski raditi na unapre|ewu trenerskog kadra, administracije, medicinskog osobqa i svega onog {to ~ini okru`ewe sportiste i doprinosi wegovom rezultatu.

si mal ne uslo ve za tre ning, pripreme i takmi~ewa na putu za Rio de @aneiro 2016. godine. Planovi su veliki, ali imaju}i u vidu {ta smo do sada po sti gli za jed no sa na {im partnerima, verujem de }emo posle Olimpijskih igara u Riju imati mnogo razloga za zadovoqstvo. Na ovoj sednici Skup{tine, delegati su glasali i za ~lanove Izvr{nog i Nadzornog odbora. Po Statutu OKS deset ~lanova Izvr{nog odbora izabrano je glasawem na predlog sportskih saveza olimpijskih spor to va: Vuk sa no vi} Dragan, predsednik Ragbi saveza Srbije, Jevrosimovi} Veselin, predsednik Atletskog saveza Srbije, Kalini} Zoran, predsednik Stonoteniskog saveza Srbije, Lakovi} Zoran, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Marjanovi} Velimir, predsednik Rukometnog saveza Srbije, Ni{ovi} Mirko, predsednik Kajaka{kog saveza Srbije, Petkovi} Nenad, generalni sekretar Streqa~kog saveza Srbije, Sovrovi} Velibor, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Todorov Ivan, predsednik Xudo saveza Srbije, ]endi} Zoran, generalni sekretar Tekvondo asocijacije Srbije. Jo{ tri ~lana Izvr{nog odbora izglasana su na predlog Predsednika: @arko Paspaq, Nenad Golijanin i Neboj{a [apowi}. Nadzorni odbor u naredne ~etiri godine ~ini}e: Vulevi} Du{an, Atletski savez Srbije, Matkovi} Aleksandar i Stefanovi} Marko, Vaterpolo savez Srbije.

dnevnik VOJVODINASRBIJAGASVE^ERASDO^EKUJESLOGU

@elei{estu pobedu

Ko {ar ka {i Voj vo di ne Sr - BE, a Iveqa je povre|en. Oni bijagasa u proteklih pet kola ne}e igrati ni ve~eras. U duePrve lige Srbije ostvarili su lu s BKK Radni~kim povre|eni maksimalan u~inak i nalaze se su Stefan Stoja~i} i Vuka{in na vrhu tabele. Ve~eras u maloj Petkovi}, koji nisu trenirasali Spensa (20 ~asova) do~e- li. Vide}emo da li }e oni biti kuju Slogu. Kraqev~ani nisu u sastavu. Istina, imamo duga~star to va li ka ko se od wih o~e ki va lo, ali nedavno su promenili trenera i doveli odli~nog pleja Marka Popovi}a. Promene su pozi tiv no uti ca le na sta we u ekipi. U crveno - belom taboru o~ekuju te{ku i neizvesnu utakmicu. - Bi}e to te{ka, ali kvalitetna ko{arka{ka pred sta va. Kra qev ~a ni su lo {e po ~e li prvenstvenu trku za bo do ve, ali do la skom Marka Popovi}a do bi li su mno go. Me |u tim, na{a jedina opcija je pobeda i `elimo da nastavimo uspe{an niz - rekao je cen tar Novosa|ana Bo`o \umi}. Trener Vojvodine Srbijagasa Si ni {a Mati} ne deli utakmice na lake i te{ke, ali i on je naglasio da je promena u Slogi Bo`o\umi}(desno) prili~no unapredila tu ekipu. ku klupu, ali bez petorice bit- Na{ rival sad ima boqu nih igra~a to vi{e nije isti igru i sastav. Hijerarhija u ti- tim. Na{e je da igramo i namu se zna. Pro{le sezone smo metnemo na{ stil rivalima. pora`eni u Kraqevu i `elimo Maksimalno }emo se truditi da im se revan{iramo. Me|u- da pru`imo sve od sebe i da potim, imamo velikih problema, bedimo, makar i s pola ko{a jer Osmokrovi} i ^omagi} i razlike - naglasio je Mati}. daqe su pod suspenzijom FIM.Pavlovi}

NBALIGA

HardeniYenings igra~inedeqe Bek Hjuston Rokitsa Xejms Harden i plejmejker Milvoki Baksa Brendon Xenings bili su najboqi igra~i u prvoj nedeqi NBA lige. Harden je u tri me~a (2-1) prose~no bele`io 35.3 poena, te po 6.3 skoka i asistencije po utakmici. Xenings je ubacivao 17 poena, uz 13 asistencija i 3 skoka u prve dve utakYejmsHarden(belidres) mice Baksa. Harden je samo dva dana pre po~etka sezone Xenings je predvodio Bakse stigao u Teksas i odmah eksplo- do dve pobede i najboqeg starte dirao. Postigao je 37 poena uz 12 sezone ekipe iz Milvokija od asistencija, 6 skokova i 4 ukrade- 2005. godine. On predvodi ligu ne lopte protiv Detroita. sa 13 asistencija po utakmici, U slede}em me~u Atlanti je {to je wegov li~ni rekord. ubacio 45 poena, a potom 24 u Na Istoku je prvi kradqivac pr vom po razu od Por tlan da. lopti sa ~etiri po utakmici, a u Harden je u~inkom protiv De- oba me~a, protiv Bostona i troita postao prvi igra~ posle Klivlenda imao je po „dablXordana, Birda i Vejda koji je dabl”. Uz to je uz zvuk sirene poimao sli~nu statistiku na jed- stigao trojku za pobedu Milvonom me~u. kija protiv Kavalirsa.

DANASISUTRAPETOKOLOEVROLIGE Danas GrupaA Kantu-Fenerbah~e

(20.45)

GrupaB Alba-Makabi (20.45) Armani-Olimpijakos (20.45) VOJNI^KI TURNIR: U okviru obele`awa Dana Prve brigade Vojske Srbije, na terenu Doma VS u Novom Sadu odr`an je turnir u malom fudbalu. Pored doma}ina, na turnirusuu~estvovleiekipeVladeVojvodineiElektrodistribucijeNoviSad.Igraloseposistemusvakosasvakim,apobednikjeekipaPrvebrigade.Drugomestopripa-

lo je Elektrodistribuciji Novi Sad, a tre}e Vladi APV. Sve utakmice je sudio profesionalni vojnik po ugovoru @arkoRusov. Nakonzavr{etkaturnira,uDomuVSjeorganizovanodru`ewe,naravno,uzvojni~kipasuq. M.B.

GrupaC [alon-Unikaha

(19.30)

GrupaD CSKA-Barselona(17) Lietuvas-Be{ikta{(18.30)

Sutra GrupaA Panatenaikos-Kimki (20) Olimpija-Real (20.30) GrupaB Prokom-Montepaski

(19.45)

GrupaC Cedevita-Kaha Efes-@algiris

(18.30) (19.45)

GrupaD Partizan-Bamberg

(20.45)


kultura

dnevnik АУСТРИЈСКОПОЗОРИШНОПРИЗНАЊЕ ЗАМЛАДОГУМЕТНИКА

риште. У образложењу жирија наведено је да је Лолић „минималним средствима приказао генијални комад Волфганга Бауера „Магично поподне“. „Звездани тренуци позоришта су ретки, али њих доноси млади редитељ из Београда,Милош Лолић.Ослобођена робовања традицији и сентименталним сећањима на касне шездесете,његова режија

доноси целовит текст у његовој пуној снази и величини„, оценио је жири. Награда „Нестрој„ се додељује од 2000. за изузетна позоришна достигнућа на аустријским сценама. Овогодишњим седмочланим жиријем, састављеним од угледних критичара аустријских медија, председавала је др Карин Катрајн. Лолић је први добитник овог престижног признања за младог уметника који није са немачког говорног подручја. Награду „Нестрој„за режију до сада су добили, између осталих,Лик Бонди,Петер Цадек, Алвис Херманис, Гжегож Јажина,Криштоф Марталер. У Југословенском драмском позоришту Лолић је режирао представе „Друга страна„ Дејана Дуковског (2006)и „Сањари„Роберта Музила (2008)за коју је добио Гран при „Мира Траиловић„ на Битефу 2009. Лолић је награђен и Гран пријем „Борштниково сречање 2011” за представу „Бартлби, писар„, а на фестивалу „Bayerische TheatertageAugsburg2012”припала му је награда за режију представе „Крваве свадбе„за коју је добио и Политикину награду за режију на овогодишњем „Битефу”. Тренутно припрема представу „Отело„ у Југословенском драмском позоришту. У глумачкој подели су: Војин Ћетковић, Никола Ђуричко, Милена Живановић, Бранислав Лечић и други.Премијера је планирана за крај децембра.

Егзилдуховни, географскииполитички Представа „Одисеј“ Горана Стефановског, у режији Александра Поповског, највећа копродукција у региону (Театар „Улисис“ Радета Шербеџије / Бриони, „Гавела“/Загреб,Словенсконародно гледалишче/Марибор,Атеље212 / Београд, Српско народно позориште, Стеријино позорје/ Нови Сад и Театар на навигаторот / Скопље) имаћеовогмесецасвоју новосадску премијеру и биће изведена 22, 23. и 24. новембра на сцени „ЈованЂорђевић“ СНП-а. Изпоменутихпозориштаиградова је и глумачка екипа, састављена готово од свима познатих имена.Одисеј је Озрен Грабарић, Пенелопа је Анита Манчић, а у осталимулогамасуБранкоЈордан (Телемах), Наташа Матјашец Рошкер(Атена),СветозарЦветовић (Зевс/Менелај),БорисИсаковић (Посејдон / Нестор), Јасна Ђуричић (Одисејев пас / Калипса / Одисејева мајка), Дијана Видушин(Меланта/Наусикаја/Кирка /Хекуба),ФрањоДијак(Просац/ ДечаксИсмара/Киклоп/Астијанакс) и Никола Ристановски (Певач / Тиресија). Драматуршкиња је Дора Делбианко, сценографи су „Нумен“ и Ивана Раденовић, костимографкиња је Марита Ћопо,аауторимузике „Фолтин“. „Егзил може бити и духовни и географски и политички. Човек може бити у егзилу и код куће. Није свака кућа - дом, а није ни

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ УБЕОГРАДУ

Премијерабалета „ПетарПан” Премијерабалета„ПетарПан” у кореографији Бруса Стајвела, директорабалетаНародногпозоришта, биће одржана у суботу, 10.новембра на Великој сцени Народногпозоришта уБеограду. Балет који је светску премијеру имаопредесетгодинауЛасВегасу,поруџбинајеБалетаНеваде, иигранјеувишеамеричкихбалетских компанија. За међународно признатог кореографа и педагогаСтајвелапоставкабалета„ПетарПан”јеиспуњењеживотногсна,чувенапричаЏејмса Беријаодечакукојиодбијадаодрастењегасеидаљедотичекаои санолетењузакојијеуверенда јесансвакогчовека. Балеткојијепоставиопредесетгодинанаоригиналнумузику америчког композитора Томаса Семанског технички је веома сложен и за извођење у Народном позоришту подршку је дала амбасадаСАДуБеограду. Према речима Стајвела, на једногиграчаидејошдвојепомагачајерсвиликовисемЗвончице лете,попутатлетичарадижусеу ваздух, играју подигнути на конопцима. Бајковита балетска представа првенствено је намењена деци али, према искуству

десетогодишњег живота „Петра Пана”уамеричкимпозориштима и родитељи ће са задовољством гледатиовајбалет.

ОпоставцибалетауНародном позоришту, раду са играчима, Стајвелјеимаосаморечипохвале, истакао је висок ниво израде ко-

19

НАСЦЕНИ СНП-a 22,23.и24.НОВЕМБРАНАЈВЕЋАКОПРОДУКЦИЈСКАПРЕДСТАВА„ОДИСЕЈ”

Милошу Лолићу награда „Нестрој” Млади редитељ Милош Лолић добитник је аустријске позоришне награде „Нестрој 2012”,у категорији најбољи млади уметник, за представу „Магично поподне„ Волфганга Бауера, у продукцији бечког „Волкстеатера„, саопштило је Југословенско драмско позо-

~etvrtak8.novembar2012.

стима исценеирадсасолистима. „Великојезадовољствовидети какодругисолистидајудругубојуулозикојутумаче.Двенедеље смоучилииграчекакода лете,акосене„залепе”о зидове, представаћедобро проћи”, нашалио се Стајвел. Играчиупредстави,солистиБалетаНародногпозориштаказалисудајеза њих рад на овом балету потпуноновоискуство,да јесурадиатмосферабили одлични. Многи од њих првипутиграјуупредставизадецу,радујусејерсу исамиродитељикаоЈован Веселиновић (Петар Пан) или Силвија Џуња (Звончица). Милош Кецман (Мајкл) је рекао да је за свењихраднановојпредстави био интересантан, билојелеподаседружеи граде своје карактере за којесусигурнидаћеседопасти деци. Милош МарјаниграЏона,БојанаЖегарац Венди а Капетана Куку амерички играч Нејтан Котам који је увајликтумачиоиуСАДна преми(Танјуг) јерипредесетгодина.

свака идеја дома аутентична. Кажудаједомтамогдејесрце,али штааконезнамотачногдејесрце?”, наводе писац и редитељ у најавипредставе. -Чак и они који не знају ништа о Одисеју,знају што значи Одисеја. Знају да то означава некакво

програмској књижици за ову представу. - Што значе појмови путовања,дома,данас кад је свијет постао дигиталан, виртуалан, отворен? Што данас значи појам враћања кући?Која је то сила која вуче Одисеја назад према Итаки?Што је дом?

путовање с многим непредвидивим догађајима који углавном завршавају повољно, с повратком кући. Путовање и повратак кући су битне ставке подсвјесног колективног сјећања,наративна матрица наших живота и начина на које видимо себе. Наша представа има циљ испитати,поиграти се и истражити театарске разлоге ових двају феномена – пише у

Узподсећањедасефилм “Чаробњак из Оза” завршава реченицом Thereisnoplacelikehome / Нигде као код куће,унајави заовупредставускрећупажњуи да она на енглеском језику има дупло значење.Једно јеафирмативно,да нема таквог места као што је дом,адруго “негативно”, да је дом нешто што не постоји, нешто чега нема, да је то само

ПРОМОЦИЈА СРПСКЕ ОПЕРСКЕЛИТЕРАТУРЕ

Концерти по Војводини Солисткиња Опере Српског народног позоришта у Новом Саду, Лаура Павловић, сопран, уз клавирску сарадњу Страхиње Ђокића, отпочеће пројекат посвећен промоцији српске оперске литературе. Концепт се темељи на тежњи уметнице да из,ионако ограниченог, оперског опуса нашег поднебља изабере одломкеарије и призоре и представи их у пет градова Војводине. Тиме ће се публици представити одломци из опера Биничког,Бајића,Коњовића и АлександреВребалов,које она врло ретко има прилику да чује,услед одсуства оперских дела српских композитора са домаће оперске и концертне сцене. Програму се придружује и пар песама Јосифа Маринковића и Милоја Милојевића, као и Балканске игре Марка Тајчевића за клавир. Као подухват од посебног значаја, овај пројекат подржали су заједнички Град Нови Сад и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АПВ.Концерти ће бити одржани у Сомбору (Галерија Културног центра Лаза Костић, 15. новембра), Кули (КПЗ Куле, 20.новембар), Шиду (Галерија Сава Шумановић, 27. новембар), Новом Саду (Галерија Матице српске, 5.децембар) и Суботици (јануар 2013.). Организатор пројекта је Удружење у култури Ингмарт.

део наше мисли,сећања,подсвести. „Питање је хоће ли Одисеј,кад се врати, наћи оно што је некад давно изгубио. Хоће ли се моћи смирити и хоће ли,кад се послије свих тих година врати на почетак, установити да је Итака његов прави дом. Или га послије повратка чека жеља за новим путовањима. Враћајући се кући,откривамо сами себе,оно што смо заборавили или сакрили док смо одлазили, растурали, рушили. Дом је тамо гдје имамо потребу рећи гдје смо били“(Из програмске књижице). Театар„Улисис“ РадетаШербеџије такођеналазивезусаовомтемом.„Кретањеууметност,помак и путовање ознака су активног ставаспрамстварностииповести. Путовањејеједанодначинанемирењаснеминовномсудбином,типичнозамедитеранскукултуру,од Хомеранадаље.Тујесвакичовек осуђенналутање,спољашњеили унутрашње, свако је у трагању за властитом Итаком. Путују појединцииликови,аУликсимјесвимаамблематскафигура,теподсетникзатодасеникаданепрестане надати,радитиитрагатизановим изразима,какобисеизбеглозатварање у егоцентрични свет који окрећелеђастварностиидругима. Уликс јемитскаипесничкафигура лукавог ума који, крећући се кроз друге језике и културе, увек спајаразличитости“. Н. Пејчић

САРАДЊАЧЕТИРИФИЛМСКАФЕСТИВАЛА НАДУНАВУ

Подршка младихаутора У Београду је јуче представљен пројекат „FreshDanubeFilms„који представља почетак сарадње четири филмска фестивала на Дунаву -Синема сити из Новог Сада, Crossing Europe из Линца, Дорф-а из Винковаца и Слободне зоне из Београда. Пројекат у трајању о годину дана осмишљен је са циљем промоције и подржавања културне различитости и креативне синергије кинематографија дуж Дунава умрежавањем и стварањем едукативне платформе за младе ауторе, објаснили су представници четири фестивала новинарима у галерији Артгет. Директор и селектор Слободне зоне Рајко Петровић рекао је да је синоћном пројекцијом аустријског филма „Твоја лепота не значи ништа„у оквиру фестивала Слободна зона, званично обележен почетак сарадње. Према његовим речима, значај овог пројекта је што ће представити дебитантске филмове младих аутора и што ће ти филмови бити приказивани у оквиру ова четири фестивала. Милош Игњатовић,директор фестивала Синема сит рекао је да је идеја да пројекат за годину дана, колико је замишљено да траје, успостави мрежу која ће потом расти и у коју ће бити

укључени и други фестивали и филмски професионалци. Циљ пројекта је међусовно повезивање, размена и промоција, поручио је он. Вођа пројекта Ивана Тодоровић надовезала се рекавши да су циљеви ФДФ-а промоција културне разноликости дунавског региона, едукација младих филмских професионалаца,промоција младих аутора. Циљ је да се у мрежу укључе и други фестивали и институције као и да се формира онлајн база са корисним информацијама за младе филмаџије. Сабин Гебетсројтер из филмског фестивала CrossingEuropeиз Линца изразила је задовољство учешћем у пројекту чији је циљ промовисање младих аутора из дунавске регије чиме ће се створити нешто ново у свету филма. Директор Дорф фестивала из Винковаца Тони Шарић оценио је да ће ФДФ помоћи у размени искустава међу земљама дунавске регије и допринети бољој културној сарадњи. Пројекат би требало да таје до 15. децембра 2013. године али организатори нису искључили могућност продужења пројекта који је финансијски подржан од стране Европске фондације за културу.

PRO^ITATI

Kwiga

Akteri

Pisac: EdnaO’Brajen Prevod: Viktorija Krombholc Izdava~: Agora, 2012. (Zrewanin)

Sveci i gre{nici

Citat

Sadr`aj

Re~ kritike

No}, sredina leta ili tu negde.Vrelinakuqaizre{etakanaplo~niku,~ujesezvuk trube, ili to be{e trombon, ruk e besk u}n ik a i wih ov i tankiprstinalikgrawupru`aju se i prekliwu da im se {ta udeli. U neku ruku bili smo jedn o drug om stranc i, stranciutomu`urbanomgradu{toodi{e`ivotom.

Kwiga pri~a irske spisateqice, na{e savremenice, koja,bez`urbe,udobroprona|enim si`eima otkriva jednakost izme|u `ivota i fikcije u lirski obojenoj intenzivnoj i nezaus tavqivojproziprotivkojeodbranenema:onavam,kakojeve} prime}eno,bukvalnoizmi~e tlopodnogama.(Nekadajeza to dovoqan i samo naslov pri~e-„Ki{upo{aqikorewumom“!)

Tu`ni, nesre}ni ili zaludno zaqubqeni junaci – a ponajvi{ejunakiwe-umelanholijineizbe`nog`ivotnogporaza otvorenoggardakakopremasopstvenoj,takoipremasudbini ~italaca koji ostaju slomqenih srca. (Izneverena o~ekivawa bibliotekarke, usedelice i qubiteqke poezije, i jednog pesnika; odmazda nad irskim pobuwenikom u idili~nom restoranupodliticomplaninskoglanca;irskiemigrant,usamqenik,nepovratnoslomqenogsrcaitd).Kwigapri~a„Sveciigre{nici“{iriprivla~nulepotunostalgijeitakoizgubqenih, a tako bogatih sudbina: lep{e, ubedqivije i tragi~nije od samog `ivota. Nije slu~ajno da je ~uveni Filip Rot zapisao: „Najnadarenija `ena koja danas pi{e prozu na engleskom“. \or|ePisarev


20

svet

~etvrtak8.novembar2012.

dnevnik

AMERIKANCINAPREDSEDNI^KIMIZBORIMADALIDEMOKRATSKOMKANDIDATUDRUGU[ANSU

Prona|enruski brodsazlatom

Obama:Najboqevreme zaAmerikutekdolazi VA[INGTON:Ameri~kipredsednikBarakObamapobediojena izborimaidobiojo{jedan~etvorogodi{wi mandat. U pobedni~komgovorujeporu~iodanajboqe vremezaAmerikutekdolaziida nameravadazajednosapredstavnicima demokrata i republikanaca radi na re{avawu pitawa koja se nalazepredzemqom. Obama je ju~e oko jedan posle pono}ipoameri~komvremenudo{aouMekKormikcentaru^ikagu, gde su ga pristalice do~ekale vi{eminutnim aplauzom i povicima“Jo{~etirigodine”. Obra}aju}i se okupqenima, predsednikAmerikejeistakaoda su izbori vratili duh i veru da svi mogu da ispune svoje pojedina~ne snove. “Znamo u na{im srcima da za Ameriku najboqe tek dolazi.Hvalasvimakojisuglasali.Bezobziradalisteglasaliza mene ili Romnija, vi ste izneli va{glas”,kazaojeObama. On je ~estitao sam Romniju na sna`noj kampawi, rekav{i da je borba izme|u wih dvojice bila o{tra,alisamozato{to“volimo ovuzemqu.”“NameravamdaseunarednimnedeqamavidimsaRomnijem da vidimo kako da pokrenemo zemqu napred”, rekao je izabrani predsednikAmerike. Po wegovim re~ima, ameri~ka ekonomijaseoporavqa,adecenija ratovawasezavr{ava. “Mi`elimonacijukojupo{tujuivoleusvetuiverujemoutole-

rantnuAmeriku,otvorenuzaimigrante”,dodaojeObama. Predsednik SAD se zahvalio supruziMi{el,rekav{idanebi danasbioono{tojeste“bez`ene kojajepristaladaseudazamene pre20godina”. “Nikadatenisamvoleovi{ei nikadaponosnijikadavidimdate ina{anacijavoli”,dodaojeObama.Onjerekaodanikadanijevi-

{eli}erkeSa{aiMalija,kaoi potpredsednikXoBajdensaporodicom. Obama je ro|en 1961. godine, a nakon ~etvorogodi{weg senatorskog sta`a na izborima za predsednikaSAD2008.godinepobedio jekandidatarepublikanacaXona Mekejna. Pobedom nad Mitom Romnijem dobio je drugi predsedni~kimandat.

Porodica Obama slavi pobedu

{everovaoubudu}nostAmerike. “Ve}i smo od na{ih individualnihli~nostiipokaza}emoda`ivimo u najve}oj naciji na svetu. Hvala Ameriko i Bog blagoslovio Sjediwene Dr`ave”, zavr{io jeObamagovor.Nakrajusunabinuporedwegaiza{lesuprugaMi-

^estitkaMitaRomnija Republikanskipredsedni~kikandidatMit Romni pozvao je pobednika izbora Baraka Obamui~estitaomunapobedi. “UpravosampozvaoObamudamu~estitamna pobedi.@elimimsvimadobro,posebnopredsedniku, prvoj dami i wegovoj deci”, rekao je Romniobra}aju}isepristalicamauBostonu. Onjerekaoidasenadada}epredsednikObamabitiuspe{anuvo|ewuna{enacije.“Kandidovaosamse,jersamzabrinutzaqudeuAmerici.Voleobihdasammogaodaispunimva{e`eqeidavodimnacijuudrugompravcu,alinarod jedruga~ijeodlu~io”,kazaojeRomni.Onsezahvaliosvompotpredsedni~komkandidatuPoluRajanu,supruziEnisvimakojisuu~estvovali ukampawi.

InauguracijapredsednikaSAD odr`a}ese20.januara2013.godineuVa{ingtonu. Premarezultatimakojeprenose ameri~ki mediji, Obama je osvojio274elektorskaglasa,{to je~etirivi{enego{tojedovoqno za trijumf, dok je Romniju do sadapripao201elektorskiglas. Uizbornom{tabuObameu^ikagubilojevelikoslavqe,kaoi na ulicama vi{e gradova. Si-EnEn i Foks Wuz javili su da je Obama pobedio u Kaliforniji, Wujorku, Vermontu , Ajovi, Konektikatu, Havajima, dr`avi Va{ington, Pensilvaniji, Wu Xerziju, Delaveru, Oregonu, Minesoti, Va{ingtonu Di-Si, Ilinoju, Wu Meksiku, Wu Hemp{iru, Merilendu, Masa~usetsu, Viskonsinu,Mejnu,RoudAjlanduiMi~igenu. Kandidat republikanaca Mit RomnijedobiouArizoni,Kentakiju, Indijani, Ajdahu, Zapadnoj

Virxiniji,Xorxiji,Ju`nojKarolini, Severnoj Karolini, Oklahomi, Tenesiju, Juti, Montani, Arkanzasu, Nebraski, Mizuriju i Nebraski. Situacijajejo{neizvesnaunekoliko sving (kolebqivih) dr`ava,alitamo{wirezultativi{ene mogudapromenekona~niishodd. Novoizabaraniameri~kipredsednik Barak Obama mora}e i u novommandatudasesuo~i sa podeqenim Kongresom, sobziromdasudemokrate zadr`ale kontrolu nad Senatom, a republikanci nad Predstavni~kim domom. Demokrate,kojesupred izbore morale da odbrane vi{e poslani~kih mesta bile su vi|ene kao rawivija politi~ka partija u Senatu, gde se od ukupno 100mestaglasaloo33. Dvarepublikanskakandidataudr`avamaMisuri i Indijana, koja su tokom kampawe imala suvi{e eksplozivne opaske o silovawuiabortusuizgubila su, me|utim borbu za poslani~ke stolice, dok je jedan republikanaculiberalnomMasa~usetsuostaobezsvogmestauSenatu,javilajeagencijaAso{ijejtedpres. Kako je javio AP, republikanci su na dobrom putu da zadr`e prili~no ubedqivu ve}inu u drugomdomuKongresa-Predstavni~komdomu,{tozna~ida}eObamau drugom mandatu imati problema sa sprovo|ewem bilo kakvih ambicioznijihpredlogazakona. Glasaloseosvih435poslani~kihmestauPredstavni~komdomu, gde su republikanci zadr`ali kontrolu, uprkos nekoliko pobedademokrata. Sdrugestrane,kontrolademokratanadSenatom}eimstvoriti za{tituodrepublikanskihpoku{ajadaonemogu}esprovo|eweranijih Obaminih zakonskih predloga, kao {to je reforma zdravstveneza{tite,koja}eupotpunostistupitinasnagu2014.godine.

Svetskizvani~nici~estitaliizbornupobedu BRISEL, MOSKVA: Brojni svetski i evropski lideri ~estitali su ju~e ujutro izbornu pobedu ameri~kom predsedniku Baraku Obami. Najvi{i zvani~nici EU i NATO ~estitalisuObamipobedu,uzo~ekivawada}ese saradwaBriselaiVa{ingtonajo{vi{eprodubiti. „SAD su kqu~ni strate{ki partner EU i radujemo se nastavku bliske saradwe sa predsednikom Obamom, uz dodatno ja~awe bilateralnih veza i dubqu saradwu na poqima bezbednostiiekonomije”,navodiseuzajedni~kom saop{tewu predsednika Evropske komisije

@ozea Manuela Baroza i predsednika Saveta EUHermanaVanRompeja. ^estitkama se pridru`io i generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen, koji je podsetiona60godinadugosavezni{tvoEvropeiAmerikeiwihovuuloguuo~uvawusvetskogmira. Obamijenapobedi~estitaowegovruskikolegaVladimirPutinkojijeizrazionaduda}e wegovreizborimati„pozitivan”uticajnaodnoseRusijesaSAD.Nema~kakancelarkaAngelaMerkel~estitalajeObaminaponovnom izboru,navode}ida„dubokoceniwihoveme|u-

sobnesusreteirazgovoreopitawimavezanim zanema~ko-ameri~keitransatlantskeodnose, kaoiprevazila`eweglobalnefinansijskei ekonomskekrize”. Kineski predsednik Hu \intao i premijer Ven\iabao~estitalisuObami,istakav{ida jeuwegovomprvom~etvorogodi{wempredsedni~kommandatuostvarennapredakukineskoameri~kimodnosima. IliderizemaqazapadnogBalkana~estitalisupobeduBarakuObaminapredsedni~kim izborimauSADiizrazilinaduda}esenastavitisaradwaAmerikesazemqamaregiona.

MOSKVA: Ronioci su prona{liruskibrodkojijesa700 tona rude zlata potonuo pro{log meseca u Ohotskom moru, alise11~lanovaposadeidaqe vodekaonestali. RuskaagencijaItar-Tasjavilajedajebrodprona|ennadubini od 75 metara, preneo je AP. Teretni brod „Amurskaja” nestaoje28.oktobrakadajedao

signal za havariju u oblasti Santarskih ostrva, nakon ~ega jevezasawimprekinuta.Policijaje,ume|uvremenu,podigla optu`nicu protiv vlasnika broda, koji je istovremeno direktor luke Nikolaevsk na Amuru,gdejebrodregistrovan, jerjeizdaonalogdabrodisploviuprkoslo{emvremenuinepo{tovawupropisaotovaru.

UKRATKO Desetinemrtvih irawenih uDamasku DAMASK: Serija eksplozija potresla je sirijsku prestonicu tokomno}iizme|uutorkaisrede. UnapadimanapristaliceBa{ara el Asada ubijeno je najmawe 25 i rawenovi{eod50osoba.Uodvojenomnapadu,pobuweniciizzasede ubili brata predsednika sirijskogparlamenta.Sirijskadr`avna televizija javila je da je u jednomodnapadaubijenonajmawe10, araweno30osoba. Tajnapadbiojesamojedanuseriji eksplozija koje su potresle ~etvrtHajelVarud,naseqenuporodicamaelitnihjedinicaoru`anihsnaga.

Olujaopetpreti WUJ ORK: Amer i~k a avio kompanija„Junajtiderlajns”saop{tilajeda}eobustavitisve letovedoiizoblastiWujorka, zbognovogolujnogsistemakoji sepribli`avaregionu,nedavno pog o| en om sup ero l uj om „Sendi”. Ova odluka odnosi se na triglavnaaerodromauWujorku - XFK, „La Gvardija” i „Wuvark” u Wu Xerziju, rekao je portparolkompanije^arlsHobart. Hobart je za Frans pres dodaoidazasadanemo`edaka`e koliko }e letova biti obustavqeno. „Obustavi}emove}inuletova doiizoblastiWujorka,odsredeupono}do~etvrtkaupono}, zbog prognoze da sti`e sne`na oluja”, objasnio je Hobart. Ne{to ranije, gradona~elnik Wujorka Majkl Blumberg, rekao je da }e, zbog nadolaze}e oluje, ju~e u podne, na 24 sata, biti zatvor en i wuj or{ ki park ov i i pla`e.Onjedodaoda}egradski zvani~nicipoku{atidaevakui{u stanovnike ni`ih oblasti koje bi, prema prognozi, oluja trebalodapogodi. Gradona~elnik Wujorka rekaojeidaevakuacijastanovni{tva,uvremenajvi{eplimetokomkulminacijeoluje,ne}ebiti takvih razmera kao ona koju sugradskevlastisproveleudelovima grada pre naleta oluje „Sendi”pro{lenedeqe.

Odobrenigej brakovi MADRID: [panske vlasti odobrilesusklapawebrakovaizme|u osoba istog pola, po{to je Ustavni sud, posle sedam godina, odbacio zahtev Narodne partije za proveru ustavnosti zakona o istopolnimbrakovima. [panski Ustavni sud presudio jeprotivzahtevaNarodnepartije, sedam godina od podno{ewa `albe. Tokom vladavine SocijalistickeradnickepartijesaLuisomRodrigesomSapateromna~elu,2004.godine,usvojenjeZakono legalizacijiistopolnihbrakova. Narodnapartija(PP),kojajeuto vreme bila u opoziciji, ulo`ila je`albuUstavnomsudunapostoje}izakon,navodecidaon„nijeu skladusaUstavom”ida„kr{itemeqne norme bra~ne zajednice”, prenele su agencije. Ustavni sud [panije odbacio je takvu `albu, nakon ~ega je potvr|ena mogu}nost sklapawa homoseksualnih brakova. Izme|u 2005. i 2011. godine u [paniji je sklopqeno vi{eod20.000homoseksualnihbrakova,{to~ini1,8odstobrakovau tojzemqi,pokazujupodaciDr`avnoginstitutazastatistiku.

Sru{iosetr`ni centar

AKRA:UglavnomgraduGane Akri se sru{io vi{espratni tr`ni centar. Najmawe troje qudi je poginulo, a strahuje se da}ebilans`rtavabitimnogo ve}i. Policija je saop{tila da je najmawe 40 radnika radilo u zgradiutrenutkunesre}e. „Mogudapotvrdimdaje,zasada,trojequdiizgubilo`ivoti daje{estorospaseno”,rekaoje pomo}nik upravnika policije FrimenTetijnovinarima.O~evicisu,zaagencijuFranspres, reklidasigurnoimamnogo`rtava, jer tr`ni centar „Melkom” redovno pose}uje veliki brojqudi. Spasila~ke slu`be na licu mesta naveli su da je ru{ewe zgradeustaklu,otvorenezaupotrebuufebruaruovegodine,najverovatnije izazvano propustimaugradwiidanijebilodokazaoeventualnojeksploziji.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MARKRUTE Turska }e sigurno postati ~lanica EU, izjaviojeholandskipremijerMarkRute,dokjewegovturskikolegaRexepTajipErdoganpodsetio dazemqeJu`neAmerikeimajubezviznire`im, doksetoTurskojuskra}uje.Rutejeizjaviodaje uverenda}eTurskapostati~lanicaEUurazgovoruuAnkaristurskimpredsednikomAbdulahomGulomipremijeromErdoganom.

SADEKLARIYANI IranskiministarpravdeSadekLarixanije reaguju}i na ponovni izbor Baraka Obame optu`io SAD za „zlo~ine” zbog sankcija prema Iranu.OnjenaglasiodaVa{ingtonnebitrebalodauskorijevremeo~ekujeobnavqawepregovorasaTeheranom.„Poslesvogtogpritiska izlo~inanadnarodomIrana,nijemogu}eprekono}iuspostavitiodnosesaAmerikom.”

DONALDTRAMP Ameri~kimilijarderDonaldTrampocenioje dasupredsedni~kiizboriuSAD„sramotaiprevara”, izraziv{i svoje nezadovoqstvo Obaminim reizborom na „Tviteru”. Trampovi „tvitovi” su ubrzopostalihitnainternetu,anajupe~atqivijijebioonajukomepozivana„mar{naVa{ington,kakobisezaustavilalakrdija”.TrampjedodaodauSADne`ividemokratija.

MaleviolinemajstoraDejvidaEdvardsa EDINBURG: Dobro svirati instrument je umetnost, ali je veliko ume}e i napraviti instrument koji stvara magi~ne milozvuke–pogotovoakojevelikisamo38milimetara. Tvoracmaleneviolinesvakako je znao {ta radi, jer iako mnogo mawa od standardne, ona proizvodiidenti~nezvukeurukama izvo|a~a. [kot Dejvid Edvards, biv{i profesionalni ~elista, napustio je karijeru u filharmoniji da bi pravio ove savr{eneminijature. Bio je inspirisan mawkom malenih ku}a za lutke. Me|utim,te`wetr`i{taisopstveno usavr{avawe odveli su ga mnogodaqeno{tojeo~ekivao– ubrzo je po~eo da proizvodi identi~nereplikeraznihpredmeta, uglavnom poku}stva, koje subilepotunofunkcionalne. Dejvid i u svojoj 76. godini ima odli~no oko za detaqe. „Ja samnajboqinasvetu.Nezausta-

vqamsedokminijaturunedovedemdoperfekcije.Sdrugestrane, ja sam u prednosti u odnosu na ostale, jer do tan~ina znam

kako violina izgleda”, navodi ovajsimpati~nimajstor. Nekada su ove umetnine pravqenepoporuxbini.Me|utim,ka-

Violine imaju svega 38 milimetara

daselista~ekawarasteglanasedam godina, bilo je jasno da tako ne}emo}ijo{dugo.Ubrzopotom pre{aojenane{todruga~ijina~in proizvodwe pomo}u kojeg je mogaodadostigne`eqenikvantitet,adapritomo~uvakvalitet. Maju{naviolinara|enajepo uzoru na Stradivarijusovu i, iako je u razmeri 1:12 u odnosu na normalnu, ona vredi pravo bogatstvo–vi{eod1.000funti. Violinica je samo jedan od sto artikalakojeovajumetnikproizvodi.Zasvojudu{usa~uvaoje po jedan primerak od svakog predmetakojije„umawio”. Oveumetnineizra|ujuseoddrvetakru{ke,{qiveiebonovine, a pojedini kolekcionarski primercimoguseizra|ivatiipovi{egodina.Majstoristi~edagaje strpqivosti nau~ilo muzicirawe.„Jau`ivamusvomposlu.Toje moj`ivot,mojastrast,ismatram sebe veoma sre}nim”, ka`e zadovoqnigospodinEdvards.


BALkAn

dnevnik

KOSOVSKIPREMIJERUDVODNEVNOJPOSETIHRVATSKOJ

Josipovi}:Pro{lovreme propitivawa dr`avaigranica ZAGREB: Hrvatski predsednik Ivo Josipovi} primio je kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija, koji boravi u dvodnevnoj poseti Zagrebu.

na ekonomskom planu. „Hrvatsko iskustvo pokazalo da je briga i obezbe|ewe prava mawinama put prema stabilnosti”, rekao je Josipovi}, izraziv{i za-

Josipovi} je ponovio spremnost Hrvatske da se i daqe aktivno zala`e za nastavak politike pro{irewa EU i da sna`no podr`ava Kosovo, ali i ostale dr`ave regiona, u evroatlantskim aspiracijama. On je naglasio da je u regionu „pro{lo vreme propitivawa dr`ava i granica i da je sada vreme za konkretniju i sna`niju saradwu”.

spremnosti Hrvatske da pomogne u dijalogu Beograda i Pri{tine, da je to stav dr`avne politike i dobar potez. U izjavi novinarima na proslavi pola veka postojawa zagreba~kog Fakulteta politi~kih nauka, Josipovi} je podsetio da je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova, kome, kako je rekao, `eli punu afirmaciju i uspeh, ali i ponovio da i sa Sr-

Josipovi}podsetiodajeHrvatskapriznala nezavisnostKosova,kome,kakojerekao,`elipunu afirmacijuiuspeh,aliponoviodaisaSrbijom `elinajboqemogu}eodnose

Ivo Josipovi}

Kako se navodi u saop{tewu Josipovi}evog kabineta, u razgovoru su potvr|eni prijateqski odnosi Zagreba i Pri{tine, kao i obostrana `eqa za daqim ja~awem saradwe, naro~ito

hvalnost kosovskom vo|stvu na podr{ci pravima hrvatske mawine koja postaje slu`beno priznata i koja }e dobiti jedno poslani~ko mesto u kosovskom parlamentu.

Ta~i je zahvalio Hrvatskoj i predsedniku Josipovi}u na podr{ci Kosovu kao i na zna~ajnom doprinosu stabilizaciji i normalizaciji odnosa u regionu, {to je ciq koji dele i Hrvatska i Kosovo, navodi se u saop{tewu. Hrvatski predsednik Ivo Josipovi} rekao je, povodom izjave premijera Zorana Milanovi}a o

bijom `eli „najboqe mogu}e odnose”, preneli su hrvatski mediji. Ta~ija je ju~e primio i premijer Zoran Milanovi}, koji je na konferenciji za novinare rekao da je Hrvatska spremna da pomogne u dijalogu Beograda i Pri{tine ako obe strane imaju poverewa, ali da ne}e da se name}e.

ZVANI^NICIEVROPSKEUNIJEJU^EIZNELIOPTIMISTI^KEPROGNOZE

Gr~ka2014.izlaziiz sedmogodi{werecesije BRISEL: Pogo|ena godinama visokog duga, {tedwe i burnih protesta protiv stroge ekonomske politike, Gr~ka }e 2014. kona~no iza}i iz sedmogodi{we recesije, saop{tila je ju~e Evropska unija. Dok se prezadu`ena Gr~ka sprema za kqu~no glasawe o dodatnim merama {tedwe, EU u jesewoj prognozi predvi|a da }e Atina 2014. ostvariti privredni rast od 0,6 odsto, a gr~ka ekonomija }e do tada potonuti za otprilike petinu u odnosu na nivo pre izbijawa krize,

Novostezawekai{a Gr~ki poslanici su sino} glasali o paketu mera koje predvi|aju u{tedu od preko 13 milijardi evra do 2016. godine, uglavnom kroz smawivawe plata i penzija i pove}awe poreza. Debata o predlogu mera {tedwe, koje je preksino} nakon 11-~asovne rasprave odobrio parlamentarni Odbor za finansije, po~ela je u parlamentu, a o~ekivalo se da }e nove mere biti izglasane tesnom ve}inom. Nove mere {tedwe neophodne su kako bi prezadu`ena Gr~ka, koja je u recesiji ve} godinama dobila novu tran{u pomo}i od 31 milijardu evra od me|unarodnih kreditora i tako izbegla bankrot.

Spaseni ribari BAR: Dvojica ulciwskih ribara Vlatko Kne`evi} i Perica Batri}evi} prona|eni su na otvorenom moru, nakon skoro celodnevne potrage u kojoj su, pored crnogorskih, bile ukqu~ene i al ban ske po mor ske snage. Vlatko Kne`evi} je biv{i {ef ulciwske policije, a wegov prijateq Batri}evi} va`i za iskusnog ribara iz Ulciwa. Oni su nestali prekju~e po podne u talasima na otvorenom moru naspram pla`e Kopakabana, neposredno nakon {to su barkom isplovili iz Bojane. U akciju portage za wima odmah su se ukqu~ile crnogorske pomorske snage, a kasnije su im se pridru`ile i albanske kolege, jer su morske struje i talasi sna`no vukli prema Otranskim vratima. Drama se, ipak, sre}no zavr {i la po {to su dvo ji ca ri ba ra pro na |e na na oko pet miqa na otvorenom moru, naspram ulciwske Velike pla`e. Spaseni su u posledwi ~as.

prenela je agencija AFP. „Ta~ka prekretnica u recesiji o~ekuje se u drugoj polovini 2013, pa bi 2014. trebalo da bude ostvaren skroman rast od 0,6 odsto”, navodi se u prognozi dugoj 200 stranica. EU je optimisti~nija ~ak i od gr~ke vlade, koja je pro{le nedeqe saop{tila da o~ekuje rast od 0,2 odsto u 2014, 2,5 odsto 2015. i 3,5 odsto 2016.

Unija je, me|utim, upo zo ri la da se wena progno za osla wa na o~e ki va ni po vratak poverewa i in ve sti ci ja, ko ji pak za vi se od efi ka snih eko nom skih re formi, kao i napretka u velikim in fra struk tur nim pro jek ti ma, de lom fi nan si ranim iz fondova evrozone. „Oporavak zavisi od kqu~ne pretpostavke da }e program prilago|avawa biti dosledno sproveden”, navodi se u izve{taju. Nezaposlenost u Gr~koj je ove godine dostigla 23,6 odsto, {to je jedan od razloga recesije u toj zemqi, pored vladinih mera {tedwe i lo{e investicione klime, kao i pada tra`we gr~kog izvoza.

POZIVVLASTIMAUBEOGRADUISARAJEVU

Kacin:Odblokirati saradwutu`ila{tava BRISEL: Potpredsednik Delegacije EP za jugoisto~nu Evropu Jelko Kacin pozvao vlasti u Sarajevu i Beogradu da od-

nalnu saradwu sa Srbijom, posebno u domenu saradwe tu`ila{tva za ratne zlo~ine. Sporazum koji reguli{e wihovu sa-

Jelko Kacin

blokiraju saradwu tu`ila{tava za ratne zlo~ine. Smatram da je od velike va`nosti da BiH unapredi regio-

radwu mora biti odblokiran, {to je odgovornost i Vlade u Beogradu i Predsedni{tva BiH”, istakao je Kacin.

Tokom susreta sa {efom Misije BiH pri EU Igorom Davidovi}em, Kacin je poru~io da se sada pru`a jedinstvena prilika da se nadoknade propu{tene {anse i da politi~ki lideri u BiH zajedni~kim naporima izbore dobijawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU. „Iako BiH nedopustivo mnogo kasni u procesu pribli`avawa EU, smatram da se upravo sada pru`a jedinstvena prilika da se nadoknade propu{tene {anse i da politi~ki lideri BiH zajedni~kim naporima izbore dobijawe statusa kandidata. Za taj korak je neophodno napokon dogovoriti i sprovesti zakonodavne promene u skladu sa odlukom Evropskog suda za qudska prava u slu~aju ‘Sejdi}-Finci’”, rekao je Kacin, prenela je Srna. „Osnovno demokratsko pravo svakog punoletnog gra|anina je upravo glasa~ko pravo i pravo da bude biran, zato re{ewe ovog problema mora biti imperativ Sarajeva”, saop{teno je iz Kacinovog kabineta.

~etvrtak8.novembar2012.

21

Titodrugiputme|u Jugoslovenima?

SKOPQE: Dru{tvenim mre`ama nedavno je po~ela da kru`i fotografija koja je zaintrigirala mnoge. Na slici je ~ovek koji izuzetno podse}a likom na nekada{weg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Jo{ se uvek ne zna o kome je

re~, ali je fotografija snimqena u Skopqu u jednom gradskom autobusu. ^ovek je tako, ne znaju}i, postao prava internet zvezda jer je fotografija po~ela da kru`i po onlajn profilima qudi iz svih nekada{wih republika SFRJ.

SLOVENIJA I HRVATSKA

Spasiocidoku}a samo~amcima ZAGREB,QUBQANA: Zbog izlivawa Drave usled vodenog talasa koji je do{ao iz Slovenije, evakuisano je oko 300 me{tana naseqa Virja Otoka na podru~ju Vara`dinske `upanije. Hrvatski mediji izve{tavaju da je voda u Virje Otoku toliko narasla da spasioci do ku}a mogu do}i samo ~amcima. Policija je saop{tila da }e me{tani biti sme{teni u vatrogasni dom u Cestici ili kod rodbine. Odluka o evakuaciji doneta je nakon {to je u Virju Otoku probijen nasip u du`ini od 30 metara. Po navodima lokalnih medija, poplavqeno je oko 150 ku}a na podru~ju Lovre~an Otoka i Virje Otoka, a na terenu je stotinak vatrogasaca i policajaca. Vanredne mere odbrana od poplava progla{ene su u nekoliko

op{tina na vara`dinskom i me|imurskom podru~ju. Zatvorena su dva mawa grani~na prelaza sa Slovenijom. Na ulasku u Hrvatsku o~ekivan je protok Drave od 3.100 kubnih metara u sekundi, ali je on, kako navodi Hrvatska radiotelelvizija, dostigao 3.300 kubnih metara u sekundi. Dosad je najve}i zabele`en protok bio 2.800 kubnih metara u sekundi. Situacija se pa`qivo prati u regionu Zagreba zbog Save. U Hrvatskim vodama novinarima je re~eno da je vodostaj na podru~ju Podsuseda 497 centimetara, {to je mawe nego 2010, kada je zbog sli~ne situacije podru~je Velike Gorice pogodila poplava.

[tetaoko 10milionaevra QUBQANA: U poplavama u Sloveniji o{te}eno je oko 2200 objekata, a materijalna {teta samo u severoisto~nom delu zemqe iznosi oko 10 miliona evra. Kako javqaju slovena~ki mediji, velika {teta je pri~iwena i u drugim krajevima zemqe zbog odrona i o{te}ena puteva, mostova i druge infrastrukture. Krajeve zahva}ene poplavama posetio je ministar saobra}aja i okoline Zvonko ^erna~, koji je izjavio da su bujice o{tetile nekoliko hiqada stambenih i poslovnih objekata i da }e se pomo} za sanaciju infrastrukture obezbediti iz zaliha i preraspodelom postoje}ih ulagawa. Poplave u severoisto~-

nom delu zemqe ve}inom je izazvao porast vodostaja Drave, a ministarstvo spoqnih poslova negiralo je navode o tome da su za {tetu u zemqi krive lo{e komunikacije sa Austrijom, kroz koju ova reka proti~e pre ulaska u Sloveniju, javila je Hina. Poplave se, kako se tvrdi, nisu mogle izbe}i jer su izazvane obilnim padavinama i vi{kom vode u akumulacijama. Obilne padavine zahvatile su prethodnih dana i podru~je gorweg toka Save u Sloveniji, odakle je visoki vodostaj sada stigao do Zagreba u Hrvatskoj, dok je ministarstvo bezbednosti BiH upozorilo da i u ovoj zemqi postoji opasnost od poplava.

Romni„pobedio”u „SlobodnojDalmaciji” SPLIT:Ceo svet je ju~e ujutro ve} bio upoznat s pobedom Baraka Obame na ameri~kim izborima. Uprkos toj ~iwenici, „Slobodna Dalmacija” je svojim ~itaocima ponudila ne{to druga~iju verziju: ‘Mit Romni ulazi u Belu ku}u’, je udarni naslov na naslovnoj strani posledweg izdawa splitskog dnevnog lista U silnoj `eqi da ponudi najsvje`ije informacije i stru~no ih analizira, splitiski list je oti{ao korak daqe i ponudio osvrt kolumniste Danka Plevnika koji pi{e „o uspehu Romnijevog mega poslovnog projekta” i „Obaminoj gre{ci distancirawa od krupnog kapitala”. Tekst je naslovnicu splitskog lista stavqen u 2.59 ujutro, u vreme kada su ozbiqne ankete ve} predvi|ale sigurnu pobedu demokratskog kandidata, a jo{ je ~udnija ~iwenica da u samom tekstu na 10. stranici lista stoji da „Amerika ima novog-starog predsednika Baraka Obamu”.

Podatak da, po „Slobodnoj Dalmaciji”, Romni ulazi u Belu ku}u, ju~e ujutru je prokomentarisao poznati novinar Radio Splita Jadran Marinkovi}, re~ima „da }e samo zbog splitskih

novina kandidat Republikanske stranke od muke obojiti ku}u u belo”. Ina ~e, split ske no vi ne pam te sli ~an gaf iz 2007. go di ne ka da je dan na kon par la men tar nih iz bo ra u Hr vat skoj pre ko ce le na slov ni ce za gre ba~ kog iz da wa ob ja vqe no da je po be di la So ci jal de mo krat ska par ti ja, iako je na iz bo ri ma po be di la Hr vat ska de mo krat ska za jed ni ca.


22

~etvrtak8.novembar2012.

PROFESOR daje ~asove iz matematike. Dolazim ku}i. Telefon 063/490-136. 63455 ^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399305. 63809 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon: 021/6399305. 63810 PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon: 021/6399-305. 63811

IZDAJEM 3,5 stan Liman 4 - II sprat 93m2 - name{ten sa dva telefona - 300E. Telefoni: 064/124-97-91, 021/63-34-104. 63601 IZDAJEM name{ten stan 44m2, Detelinara, Nade`de Petrovi} 3, prvi sprat, centralno grejawe, telefon, prepravqen, mirna ulica. Telefon 063/ 688551. 63486 IZDAJEM name{tenu garsoweru, 1. sprat, ugao Cara Du{ana i Bulevara cara Lazara. Telefon 064/14-63-126. 63542 IZDAJEM trosoban luks name{ten stan 85m2, tv, DV, ve{ ma{ina, ma{ina za posu|e, klima, kablovska, internet, telefon. Iskqu~ivo za poslovne qude, Liman II, ul. Resavska, cena po dogovoru. Telefon 063/8237164. 63652

LIMAN 2, prodajem ukwi`en stan od 26m2. Tel. 63-68-429, www.bomil.rs. 15015 SAJAM, odli~an ukwi`en noviji stan u zgradi „Budu}nosti”, 34m2, cena 35.000. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15016 CENTAR, okolina Ribqe pijace, odli~an stan od 42m2 na III spratu sa liftom, cena 43.500. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15017 KOD LIMANSKE PIJACE, [ekspirova ulica, zgrada od fasadne cigle, odli~an stan od 88m2, sre|en, cena 79.500. Tel. 063/828-83-77, www.bomil.rs. 15018

PRODAJEM garsoweru, 9+9m2, u Ulici Zemqane }uprije. Cena 13.000 evra. Telefon 063/10-77713. 63779 FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit, 37 hiqada. Telefon 063/239-411. 63799 GRBAVICA, novija ukwi`ena garsowera od 27m2, cena 33.000. Tel. 6366-952, www.bomil.rs. 15001 NARODNOG FRONTA, ukwi`en 1,0 stan bez ulagawa 32m2, cena 31.000. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15002

SAJAM, dvoiposoban, 63m2, ukwi`en kao dvosoban, odli~nog rasporeda, sun~an, lift, terasa, kulturan kom{iluk, I sprat. Agencije iskqu~ene. Telefon 063/121-7460, stankodsajma@gmail.com. 63681 GRBAVICA, kod Limanskog parka, odli~an 1.5 stan od 36m2, bez ulagawa, cena 39.200. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15003

NOVA DETELINARA, ukwi`en 1,5 stan na I spratu, novija zgrada, cena 39.100. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15004 LIMAN, 2.0 stan kod parka, od 50m2, prodaje se po ceni 41.200. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15005 BULEVAR, okolina @elezni~ke stanice, klasi~an dvosoban stan od 51m2, cena 44.300. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15006

NOVO NASEQE, ukwi`en 3,0 stan od 73m2 na V spratu sa liftom, cena 61.800. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15007 GRBAVICA, u novijoj „Aleksandrovoj” zgradi prodajem odli~an ukwi`en 3,0 stan, cena 72.100. Hitno! Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15008 KEJ, ukwi`en, odr`avan 2,5 stan od 70m2, cena 63.900 sa gara`om od 12m2. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15009 NOVA DETELINARA, nov, useqiv, odli~an 2,5 u ekstra zgradi, kvalitetan investitor, cena 63.000 sa PDV-om. Tel. 6366-952, www.bomil.rs. 15010 LIMAN, ukwi`en 3,0-3,5 stan od 80m2 na IV spratu, cena 70.000. Telefoni: 636-6952, www.bomil.rs. 15011

OGLASi l ^iTUQe AGENCIJI „BOMIL” potreban AGENT PRODAJE sa iskustvom, fiksna plata + %! Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15019

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 63428 PRODAJEM drva bagrem, hrast i jasen cena 3500 din. 1 metar. Telefoni: 061/617-22-19, 063/7719-142, prevoz gratis. 63776 PRODAJEM povoqno rasvetne ure|aje proizvo|a~a „Targetti” model 712904b (4 kom) i model 712930 (6 kom) 5 rasvetnih ure|aja firme „Linea” model D/I 2h80w, L=1622mm, indent. 005926. Telefoni: 021/6613-709, 021/6350-337. 63807

dnevnik

S po{tovawem opra{tamo se od

i

Darinke Vukovi}

PRODAJEM vikendicu za stanovawe sa vo}wakom na placu od 1700m2 potez Mala Testera. Telefon: 060/7668810. 63775 PRODAJEM ku}u u Kamenici ili mewam za dvoiposoban stan u Novom Sadu uz doplatu. Telefon 060/7668810. 63774

63907

Dragi

Posledwi pozdrav i hvala

Mirjana Maqkovi} ro|. Milivojevi} Bila si u na{im `ivotima oslonac, podr{ka i ona ta~ka {to svetli kada je bilo najte`e. Hvala ti, majko, {to si nas podizala, ulep{ala detiwstvo i ostavila trag u na{im `ivotima koji niko nikada ne}e izbrisati. Hvala ti, ta{ta, {to si me gledala kao sina i u svakom trenutku podr`ala. Posledwi pozdrav od onih zbog kojih si se borila i `ivela.

]i}a Tvoji: Nikolija, Anastastija, @eqko, Biqana i Zdravko.

Bratanica Jasna.

Mirjani Maqkovi}

Hvala ti za sve {to si ~inila za nas i `ive}e{ ve~no u na{im se}awima.

O`alo{}eni: suprug Radovan, }erka Biqana, zet Zdravko i unu~ad Nikolija, Anastasija i @eqko.

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 8. 11. 2012. godine, u 15 ~asova, iz kapele u starom \ur|evu. Ve~no o`alo{}eni: porodice Maqkovi} i Vukmanovi}.

63891

Najtu`nije zbogom na{oj

Mili moj jedini

vaspita~ici

Za sve godine provedene sa tobom.

Zaposleni u vrti}u u Temerinu.

]i}a Ti si me uveo u svet kwiga, muzike i umetnosti, Ti si mi pru`ao sna`nu, a ne`nu podr{ku i qubav. Hvala ti za sve. Hvala ti {to si bio i bi}e{ moj duhovni otac i predivni stric. Ve~na ti hvala i slava.

Ivan Ivkov

Mirjani

od wenih koleginica iz vrti}a u B. Jarku.

Bratanica Vesna sa porodicom. Posledwi pozdrav dragom

Ivici

Hajder Marku

od: Mile, Mire i Qube.

63900

na{em

Posledwi pozdrav na{oj najlep{oj i najdra`oj kumi i sestri

Mirjani

Vida, Sale i Oqa.

od: kume Mare Vujnovi} i porodice Radovana Kamenka.

63895

63896

Posledwi pozdrav na{em ocu

Posledwi pozdrav majci, babi i prababi, svekrvi i ta{ti

Jovanu Popovi}u

Savi [trbac

Vole}e te Milica i Mirjana. 63893

Marko Hajder

O`alo{}eni: brat Milo{, snaja Zorka, bratanice Jasna i Vesna.

63796

Posledwi pozdrav dragom prijatequ.

A ostavio si zlatan trag u na{im srcima i veliku prazninu tvojim odlaskom.

63897

63899

Posledwi pozdrav dragom bratu, deveru i stricu

IZDAJEM lokal 80m2, Ul. @elezni~ka - nema izlog. Telefon 063/505 - 198. 63728

POTREBNA devojka, momak za rad ({etwe, ve`be) sa tinejxerkom. Prednost osobe iz Sremske Kamenice. Telefon 021/400141, zvati od 8 - 16h. 63736 POTREBNE ozbiqne, vredne, komunikativne osobe do 30 godina starosti za poziciju ofice sales manager. Visoko ili vi{e obrazovawe. Prijave na 063/516154 ili majapns@sbb.rs. Zarada zagarantovana. 63747 TRA@IM frizera i kozmeti~ara (pedikir, manikir) nudim povoqne uslove. Telefon +38268001923. 63788 IZDAVA^KA ku}a tra`i sekretaricu i radnike do 35 godina starosti. Telefon 064/87287-10. 63813

1952 - 2012.

63890

63898

63894

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegla, Cvijanovi}, Ul. jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/131-2135. 62935 MOLER i farbar radi moleraj, drvenariju i lepqewe tapeta. Telefon 6435-095. 63142 STOLAR popravqa name{taj, lepi rasklimane stolice, tapacira i lakira. Popust za penzionere. Telefoni: 897-168, 062/837-19-94. 63691

Mirjana Maqkovi}

Milica, Nada i Bora Vuji}.

hvala ti za svu blagost i qubav kojom si grejao na{e du{e. BULEVAR EVROPE, ekstra luks 4,0 stan, kompletno name{tena kuhiwa ostaje, bez kosina, cena 79.350. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15012 NOVA DETELINARA, ukwi`en noviji originalno 3,5 stan dobrog rasporeda, na I spratu, cena 71.400. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15013 GRBAVICA, nov, odmah useqiv luks, ukwi`en 5.0 stan od 110m2, cena 97.900. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15014

Obave{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da je posle duge i te{ke bolesti preminula supruga, majka i baka u 61. god.

tugom

12. 11. 1931 - 6. 11. 2012.

Posledwi pozdrav velikom prijatequ

na{em

\uri Vujkovi}u

ro|. 1923. Sahrana je 8. 11. 2012. godine, u Ba~kom Jarku, u 13 ~asova. O`alo{}eni: }erka Jela, sinovi Dane i Lazo sa porodicama. 63906

od: sina Dragana i k}erke Svetlane sa porodicama. Sahrana je 8. 11. 2012. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 12.45 ~asova. 63903

od: Barbare, Marka i Zvonka.

63901


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi prijatequ

pozdrav

drugu

i

~etvrtak8.novembar2012.

Posledwi pozdrav dragom kumu

Najdra`i!

Marko Hajder Dobrici Radoi~i}u

od porodice Orovi}.

Bio si na{a snaga, na{ oslonac, nesebi~no si davao sebe da bi nam `ivot u~inio lep{im. Tvoja energija vodi}e nas daqe kroz `ivot, ponosni {to smo tvoji. Sahrana }e se obaviti 8. 11. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Zauvek s tobom u srcu tvoji: supruga Stojanka, }erka Dijana i sin Dejan.

Umro je na{ prijateq

\ura Vujkovi}

Marku Hajderu

od porodica Te{i} i Gvozdenovi}.

Dragi \uki, hvala ti za svu nesebi~nu qubav i pa`wu kojom si nas obasipao. Tvoje prisustvo je oplemenilo i ulep{alo na{e detiwstvo i odrastawe. Tvoji: Bo`idar i Milo{ sa roditeqima. 63881

63861 63873

Posledwi pozdrav

63883

Najdra`i

...i tako

Marko Hajder \ukiju uvek punom veseqa, {ale i `ivota. ^ika \uro, ostajete sa nama u srcima i se}awu.

Dragi te~o!

Marko Hajder

Tajkane, bio si mi prva re~ i moj prvi korak bio je ka tebi. Uvek sam se iznova vra}ao misle}i da malo dajem kako bi nadoknadio samo deli} qubavi koju si ti poklawao meni.

Sa tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je u 64. godini preminula na{a draga

Marko Hajder

Radmila ]ur~i}

Do|e neko vreme kada odlaze dragi qudi, a mi nastavqamo, `ivot da tkamo od lepih uspomena i nade u neki novi susret.

Setih se! Ve} dugo nismo podelili ni jedan slatki{, a znam uvek si ~uvao ne{to za mene!

Marko, Tijana i kuma Tatjana sa porodicama.

S bezgrani~nom qubavqu, tvoj sin Deja, snaja Daca i unuk Matija.

Vole te tvoji: Lon~ari i Kozar~i}i.

Zauvek u srcu, tvoje: Joce, Marka i Filipa.

63886

63869

63867

63863

Posledwi pozdrav po{tovanom prijatequ

Zauvek si u na{im srcima. Tvoje }erke Zoja i Milana sa porodicama.

Posledwi pozdrav sestri

Posledwi pozdrav sestri

Marko Hajder

\uka

Marko Hajder

hvala za svu qubav, pa`wu, toplinu, lepe re~i i osmehe kojima ste nas nesebi~no obasipali. Zauvek }ete `iveti u na{im srcima. Marina i kuma Ana sa porodicom.

Suvi{e smo mali da bi znali {ta zna~i rastanak, ali znamo da odlazi{ me|u zvezde gde }emo te tra`iti uvek kada se setimo predivnih trenutaka provedenih sa tobom.

Qubav se ne iskazuje re~ima kao ni bol zbog tvog preranog odlaska, ali moje srce je ispuweno toplinom koju si nam nesebi~no pru`ao. Dok `ivim, kroz mene `ive}e tvoj lik i se}awe na tebe.

Tvoji najmiliji unuci: Andrej, Matija i Aleksej.

Tvoja seka Dija, zet Sa{a i unuci Andrej i Aleksej.

63885

63876

63874

Draga moja bako

Sahrana je u petak, 9. 11. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

63879

Najdra`i i jedini tatice

Dragi na{ deko,

Dragi na{ ~ika

23

Radmili ]ur~i}

od porodica: Dobrenov i Dimitrijevi}.

O`alo{}eni: sestra Milica Kre{o sa porodicom.

O`alo{}ena sestra \ur|ica Tomqanovi} sa porodicom.

63875

63880

63882

Posledwi pozdrav

Miki!

Posledwi pozdrav na{oj

Radmili ]ur~i}

Marku Hajderu

Posledwi pozdrav dragom kumu

Posledwi pozdrav dugogodi{wem prijatequ

Marko Hajder Daro

Dragici Sentivanac

neizmerno ti hvala na svemu {to si u~inila za mene svih ovih godina. Osta}e{ zauvek u mom srcu. Tvoj jedini unuk Sa{a.

Po dobroti pamti}e je drugarice \u|a i Zlata sa porodicama.

63889

... „ Evo sam ti do{la sjedim na Bikavcu. Slu{am Drina hu~i novi dan se sprema sve je kao nekad pjevaju slavuji samo tebe Miki pored mene nema...� Zauvek samo tvoja supruga Stojanka.

63887

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 79. godini preminula na{a draga supruga, majka, baka i ta{ta

Mojoj jedinoj sestri i na{oj dragoj tetki

ro|. Petrovi}

Marku Hajderu

Marku Hajderu

od: Biqe i Mire sa porodicama.

od: An|elke i Stevke sa porodicama.

od porodice Kremi}.

63872

63866

63865

63877

Darinki Vukovi}

Darinka Vukovi}

~ika Marku

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi pozdrav dragom i voqenom prijatequ

Posledwi pozdrav dragom

Marku Hajderu

Marku Hajderu

Marku Hajderu

posledwi pozdrav.

Sahrana je 8. 11. 2012. godine, u 14 ~asova, u Svilo{u. O`alo{}eni: suprug Aleksandar, }erka Sofija, unuk Aleksandar i zet Branislav. 63888

Sestra Kovinka i Nata{a i Milica sa porodicama.

od porodice Buqak.

od porodice Grahovac.

od porodice Medi}.

63884

63871

63870

63868


24

^iTUQe l POMeni

~etvrtak8.novembar2012.

Posledwi pozdrav voqenom ocu i dedi

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je iznenada, u 61. godini, preminuo na{ voqeni i nikad pre`aqeni sin i brat

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e na{ voqeni suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav na{em po{tovanom kolegi, drugu i prijatequ

Ivanu Heringu Dobrisavu Radoi~i}u

Lazar Hrwakovi} iz Sremske Kamenice

od: sina Branislava, snaje Mire i unuka Vuka{ina, Vawe i Zorane.

Dragi tata, po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju.

Sahrana je danas, 8. novembra 2012. godine, u 12 ~asova, u Beogradu, na grobqu Orlova~a. Bio si na{ oslonac i na{a snaga. ^ekamo te na kapiji tvoje rodne ku}e, ne veruju}i da vi{e nikada ne}emo ~uti tvoj glas. Kroz tvoj vedar duh `ive}e{ ve~no sa nama.

Dobrisav Radoi~i}

od kolektiva AD „MLINOSERVIS” Novi Sad.

1951 - 2012.

koji je tragi~no preminuo u subotu, 3. novembra, biti sahrawen u petak, 9. novembra, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

629-P

Posledwi pozdrav dragom prijatequ i saradniku

O`alo{}eni: supruga Dostana, sin Branislav i }erka Brankica sa porodicama.

Neute{na majka Milica i brat Vojislav sa porodicom. 63843 63847

63846

Posledwi pozdrav na{em dragom kom{iji, na{em dugogodi{wem predsedniku... na{em drugaru

Posledwi pozdrav tati i dedi

voqenom

Posledwi pozdrav na{oj dragoj babi

Posledwi dragom

pozdrav

na{em

Ivanu Heringu Hvala za svu saradwu i prijateqstvo. Po~ivaj u miru. Kolektiv „STRUJA” DOO. 728/P

An|i Julari} 7. 10. 1935 - 7. 11. 2012.

Dobrisavu Radoi~i}u Marku Hajderu od: }erke Brankice, zeta Sa{e i unuka Vasilija. S tugom i po{tovawem, stanari zgrade Pasterova br. 6.

Lazi

od: Vinka, Olge, Sa{e, Sandre, Sofije, Dragana i Duwe.

od: Zorana Jakare i Jovanke sa decom.

63850

63848

Ve~no }e{ srcima.

biti

u

na{im

Milan Koprivica 12. 6. 1967 - 8. 11. 2007.

3 Dana 7. novembra 2012, napustila je ovozemaqski `ivot na{a voqena i po{tovana

Sada... Sada su ostale samo uspomene, se}awa tvojih re~i, osmesi, na{e slike... i ostalo je jo{ ne{to... tvoji tragovi... i oni ne blede... i bole... i peku... i krvare... i o~i pla~u i ruke te tra`e... Za{to je ovo moralo da ispadne ba{ ovako?! Tvoji: majka Sofija, brat Dragan, sinovac Nikola, sinovica Elena. 63826

63845

63878

Posledwi pozdrav po{tovanom

PET GODINA

Posledwi pozdrav dragom uji

PET GODINA

PETOGODI[WI POMEN dragom prijatequ

Dragica Sentivanac ro|. Eremi} Ispra}aj je danas, 8. novembra 2012. godine, u 13 ~asova, na Uspenskom grobqu. Weni: Qiqana, Aleksandra, Nemawa i Miodrag. 63862

\uri Vujkovi}u

Milan Koprivica \ukiju

Skromno, smireno i tiho kako si `iveo, tako si nas napustio. Hvala ti, \uki, za sve. Slu`i}e{ nam za primer.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni suprug i otac preminuo 1. 11. 2012. godine, a sahrawen je 3. 11. 2012. u Ba~kom Petrovcu.

od \or|a sa porodicom.

Ostala su se}awa na dane provedene s tobom... na dane beskrajne sre}e... Na dane koji se nikada vratiti ne}e... Sla|ana i Elena.

63853

63827

Kom{ije iz Narodnog fronta 33. 63849

12. 6. 1967 - 8. 11. 2007.

Lemiju Bojan i Miqan Mara{ sa porodicama.

63842

Posledwi pozdrav kom{inici

Posledwi pozdrav dragom bratu

Dr Miroslav [uster ginekolog 1937 - 2012.

Milan Koprivica

Osta}e ve~no u na{em se}awu.

\uri Zauvek }e{ biti u na{im srcima.

O`alo{}eni: supruga Zuzana, sin Vladimir sa suprugom Anom i }erka Miroslava.

Sestra Dara i {ogor Mirko sa porodicom. 63852

Tuga i bol za tobom, nesretno nastradali dru`e, brate, osta}e zauvek velika rana u na{im srcima. ^uva}emo te od vremena i zaborava. Mi}o Be{ovi} sa porodicom.

63841

63856

An|i Julari} od kom{ija: Popovi}, Gajdo{, \uri~i}, Rakita i Raji}.

63864


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN

8. 11. 2009 - 8. 11. 2012.

na

SE]AWE

DESETOGODI[WI POMEN

~etvrtak8.novembar2012.

SE]AWE

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je na{ dragi

i

8. 11. 2002 - 8. 11. 2012.

Aleksa Vidi}

Lampret Kristijana

ro|. 2009. u Kanadi

8. 11. 1991 - 8. 11. 2012.

Neka nam te an|eli ~uvaju! Voqeni ve~no `ive u srcima najmilijih.

Ostalo nam je samo da se se}amo, a se}awe i qubav ne blede. Uvek }emo te voleti.

Baka Zora, deda Brane i ujko Milo{ Bojani}.

Tvoje }erke, unu~ad i supruga. 63759

63778

Posledwi pozdrav dragom

ro|. Ga~uli}

8. 11. 2011 - 8. 11. 2012. Se}awe na tebe nikada ne}e izbledeti.

Dani, meseci i godine ne mogu ubla`iti neizmernu bol i izle~iti tugu za tobom, ali bol i tuga se ne pi{u ve} se nose u srcu i du{i. Imamo te svuda i u svemu si sa nama, samo te nema tamo gde nam najvi{e nedostaje{, u `ivotu. Neka te an|eli ~uvaju, dete na{e.

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je preminula na{a draga Baka

Nikola Tus

Jelena Ini} Lela Nada Novakovi}

25

preminuo u 79. godini. Sahrana je danas, 8. 11. 2012. godine, u 15 ~asova, na mesnom grobqu, u Zmajevu.

Povazai Justina ro|. Bar{i 1928 - 2012.

Tvoji: Vera, Tea, Duki i Ria.

O`alo{}eni: supruga Stanka, bra}a Anton i Ivan sa porodicama.

Sahrana je u ~etvrtak, 8. 11. 2012. u Keviju.

63730

63828

63838

U TU@NOM SE]AWU

O`alo{}ena porodica.

Dana 9. 11. 2012, navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nas je zauvek napustila na{a draga, voqena majka, }erka i supruga

Ivici Wegova Ikica.

Tvoji: mama, tata i Milorad.

63817

63729

Ivan Ivkov

Kosa Bijeli}

Dragi na{

Taka~ Diana

ro|. Mihi} 18. 3. 1933 - 8. 11. 2000. Dragom Ivici, posledwi pozdrav od: sestre Borke, Gorana i Men|ike.

63819

Ivici

\uki

Posledwi pozdrav na{em posledwi pozdrav od tatinih drugova: Milenka, Lacike, Zorana, Mirka, Glumca, Radeta, Guge, Cvete, Milana, Krleta, \or|a, Paje, Ivice, Pe|e, Zule i Rade lovca.

K}er Mirjana i sin Danilo sa porodicom.

63812

63816

Navr{ava se deset tu`nih godina od kako nas je napustila na{a voqena majka i supruga

zauvek }emo te se se}ati, sa qubavqu i po{tovawem. Tamara, Milica i Zvonko.

63820

Na{em \ukiju

1959 - 2012. Toga dana, u 11 ~asova poseti}emo wenu ve~nu ku}u, polo`iti cve}e i zaliti suzama. Zaborav ne postoji, ostale su uspomene i se}awa u mislima, a tuga u srcima. O`alo{}ena porodica: sin Vawa, majka Radojka i suprug Erne.

63840

Posledwi pozdrav

Ivici od: tetke @ivke, seke Vere, Nenada i Du{ka sa porodicom.

Nada Naran~i}

Ivan Hering

ro|. [ar~ev 15. 11. 2002 - 15. 11. 2012.

1949 - 2012.

Pomen }e biti odr`an u subotu, u 11 ~asova, 10. 11. 2012. godine, na Gradskom grobqu.

Posledwi pozdrav jedinom bratu od sestre Amalije i sestri~ine Aleksandre.

O`alo{}ena porodica. 63818

Preminula je na{a draga majka i supruga

63832

63791

\ura Vujkovi}

\uri Vujkovi}u

Kad Bog voli nekog na dar mu daruje prijateqa. Zamisli koliko je voleo nas, kad nam je za prijateqa podario tebe.

Posledwi pozdrav na{em Ivanu{ke koji nas je iznenada napustio i stvorio bol u na{im srcima. Za{to?

od porodice Fratucan.

Jocko i Beba sa porodicom. 63834

Stjepana Daki} ro|. Krauthaker

63829

Na{em dragom \ukiju.

Ispra}aj mile i drage nam pokojnice je u petak, 9. 11. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Neute{ni: suprug Zoran, sinovi @eqko, Sr|an i sestra Jozefina. 63851

\ura Vujkovi}

Ivan Hering

1942 - 2012.

1949 - 2012.

Posledwi ispra}aj }e se obaviti danas, 8. 11. 2012. godine, u 14 ~asova, iz porodi~ne ku}e, u Novim Ledincima, Ul. Devet Jugovi}a 9.

Stjepana Daki}

Obave{tavamo dragu rodbinu i prijateqe da }e se sahrana obaviti u ~etvrtak, 8. 11. 2012. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Gospo|incima.

\uki, puno ti hvala za svu qubav, pa`wu i dobrotu.

Uvek }emo te voleti i misliti na tebe.

Uvek }e{ biti u na{im srcima.

Sinovi @eqko i Sr|an, snaja Klaudija i Marija.

63854

Tvoja Ivanica, Stevica, Sowa, Branko i tvoji pioniri Marko i Nina.

O`alo{}eni: tvoja supruga Oqa, sin Zlatko, }erka Svetlana, unukica Lena i snaja Jelena.

63821

63831


26

06.30 09.00 09.05 09.30 10.00 10.10 10.35 11.05 11.30 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.45 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.55 00.40 01.05 01.30 02.20

Добро јутро,Војводино Државни посао Под истим кровом Центар света Вести Еко Печуј,докпрограм Строго платонски Кухињица Вести Вршачки венац Додати живот годинама Вести Зелени сат Плави круг Вести за особе са оштећеним слухом Преживели Погледуистомправцу,спец. емисијааутораЛаслаТота Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Фолдер култура ТВ Дневник Преживели Сучељавање Војвођански дневник Један на један Лутер Погледуистомправцу,спец. емисијааутораЛаслаТота Строго платонски Фолдер култура Сучељавање Концертгодине2011.

ЕдитМијати

СЕРИЈА

Строгоплатонски Иго Беласта воли свој живот. Има 21 годину, ради у продавници стрипова и манга романа, живи са својих двоје најбољих пријатеља – са Џеј-Бијем, вечитим самцем, и Сибил, која жели да добијеНобеловунаграду... Улоге: БаптистЛекаплен, Едит Мијати, Фабијан Ара, КапусинЛеспина,ОдриЂакомини, Себастијен Жира, МарионСтамењ Режија:СтефанКопецки (РТВ 1,11.05)

07.00 08.35 08.55 09.50 10.45 11.45 12.30 12.40 13.10 13.55 14.45 15.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 23.05 23.35

tv program

~etvrtak8.novembar2012.

Миљеница Здравоживо Грување Концерт-Кулпинфест2012. Концерт године 1993.-ЕКВ БиоскопуСенти(мађ) Вести (мађ) Украјинска панорама Биографије Гламур Упрвомлицунауке Добро вече,Војводино (рум) ТВ Магазин (рус) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (рус) Лутер Биографије Фолдер култура ТВ баштине

07.30 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

ГласАмерике Панонско јутро Лола Вреле гуме За корак испред Без цензуре Путоманија Белилукипапричица Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Лола Путописи Војвођанске вести Др Мартин Војвођанске вести Филмскипрограм Глас Америке

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.03 10.00 10.31 11.03 12.00 12.15 12.31 13.15 13.20 14.21 14.54 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.57 20.50 21.00 23.05 23.10 00.00 00.15 00.24 01.11 02.41 03.00 03.47

08.30Цртани филм 09.00Вести 09.05Храна и вино 09.30Серија 10.30Украденасрца 11.00 Вести 11.05 Дунавска салетла 11.30 ИЦТплус 12.00Обалскастража 13.00Вести 13.10Опчињени 14.05Ево нас код вас 15.00Вести 15.10ЉудисаМенхетна 16.00Објектив (слов) 16.15Објектив (мађ) 16.30Храна и вино 16.55Како се каже 17.00МистеријеКГБ-а 17.30Новосадско поподне 18.30Сигуранквадрат 19.00Објектив 19.30Опчињени 20.30Витраж 21.00Лична грешка 21.30МистеријеКГБ-а 22.00Објектив 22.30Обалскастража 23.20ЉудисаМенхетна 00.10 Украденасрца

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Повратак отписаних Сасвим природно Моја лепа Србија Збогомдругови Дневник Спорт плус Истражитељи из Мајамија Евронет Најбоље драме ТВБ:Кроз прашуме јужне Америке Задњакућа,Србија Гастрономад Ово је Србија Непобедиво срце Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Непобедиво срце Фудбал:Лига Европе,спортски програм Фудбал:Лига Европе,Партизан-Интер,пренос Вести Истражитељи из Мајамија Дневник Евронет Хероји Ноћни биоскоп:Момци и девојке-водич до ужитка,филм Повратак отписаних Вести(04.00,05.00) Око магазин

ЛазарМарковић

ФУДБАЛ:ЛИГАЕВРОПЕ

Партизан–Интер (РТС 1,21.00)

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.15 22.15 23.15 23.30 00.30 00.35 01.25 02.00

09.30 М7–Мултиспорт 10.00 АТП Мастерс куп Лондон 13.00 АТП Мастерс куп Лондон Дублови 14.45 АТП Мастерс куп Лондон Сингле 16.30 Преглед ФА куп 17.50 Премијер лига,магазин 18.30 Евролига: Лијетувас –Бешикташ 20.45 АТП Мастерс куп Лондон Сингле 22.30 НБА акција 23.00 Евролига:Алба –Макаби 01.15 Евролига:Емпорио Армани –Олимпијакос

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Породичне тајне Серија Тачно 1 Лас Вегас Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Породичне тајне Сулејман Величанствени Радна акција Досије Ноћни журнал Лас Вегас Срећне вести Породичне тајне Експлозив Ексклузив

Фолкшоу Уживаћете у песмама које за вас изводе: Марина Тадић, Лексингтон бенд, Ивана Селаков, Тропико бенд, Даире бенд, Ли мен, Алегро бенд, Данијел Ђурић, Амадеус бенд и Апсолутно романтично. Музички коктел за свељубитељеправемузике! (КТВ,20.00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Под сјајем звезда,14.00Живети свој живот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Фолк шоу,22.00Објектив,22.30Ток шоу,00.00Објектив,00.30Фолк шоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Фарма, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Зелена патрола,12.30АБС шоу,13.00Репризе вечерњих емисија,14.00Дечији програм,14.55Инфо,15.30Кућица у цвећу, 16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Изблиза,19.30Кухињица,18.55Инфо,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Концерт,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00 Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

dnevnik

ОДБОЈКА:ПС

Војводина –Спартак (РТС2,17.55) 06.02 07.22 07.45 07.50 08.02 08.25 08.35 08.40 08.50 09.18 09.30 09.57 10.00

03.43 04.28 04.51 05.15 05.37

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Викинг Вики Томас и другари Ози бу Добро вече,децо Под отвореним небом Може и другачије Прича се по граду Великани СедницаНароднеСкупштине РепубликеСрбије,пренос (Програмзависиодтрајања преноса) Београд-вечити град Српске спортске легенде Образовноогледало У свету Гитарартфестивал Траг у простору Трезор Под отвореним небом Великани Може и другачије Прича се по граду-енглески језик Ликовна колонија РТС ТВ лица:СилвестерЛевај Социјалне вештине Елиза из Ривомброзе Одбојка:ПС,Војводина-Спартак,пренос Викинг Вики Добро вече,децо Верскикалендар Живот и стандарди Метрополис Елиза из Ривомброзе Фестивал фестивала:Безимени,филм Градске приче Трезор Фудбал:Лига Европе,Партизан-Интер Одбојка:ПС,Војводина-Спартак ТВ лица:СилвестерЛевај Живот и стандарди ЛиковнаколонијаРТС Социјалне вештине Градскеприче

07.00 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.45 06.15

Добро јутро Брачни судија Први национални дневник Папарацо лов Тачно у подне Српска посла Национални дневник Фамилијарнанамештаљка Прељубници Национални дневник Мала невеста Први кувар Србије Моја велика свадба Све за љубав Прељубници Српска посла Амиџи шоу Филм:Ноћна стража Филм:Коначна трка Фамилијарна намештаљка

10.08 10.51 11.19 11.50 12.18 12.43 13.15 14.09 14.37 14.46 14.58 15.26 15.51 16.36 16.58 17.55 19.13 19.38 19.48 20.00 20.29 21.00 21.54 23.33 23.57 00.48 02.30

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије 12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

07.35Најбоље године 08.25Топшоп 08.45У здравом телу 09.15Топшоп 09.30Хоћу да знам 10.00Вести 10.35Цртани филмови 12.00Нинџа ратници 12.55Топшоп 13.05Амерички топ-модел 14.00Дневни магазин 16.00Вести 16.40Спортски преглед 17.00Два и по мушкарца 17.30Пријатељи 18.00Пут око света 18.30Вести 19.10Нинџа ратници 20.00Никита 21.00Филм:Роки 2 23.20Вести 23.55Спортски преглед 00.15Никита 01.05Амерички топ-модел 01.55Најбоље године 02.45 УкључењеуБ92Инфо

08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00 01.30 03.30

Цртани филмови Пинк таргет Туркан Сити вести Невина Породични обрачун Агенција за СИС Др Оз Маријана и Скарлет Филм:Официр с’ружом Сити вести Гледај мајку,бирај ћерку Собарица са Менхетна Туркан Филм:Ухвати ме ако можеш Силиконске лепотице Филм:Официр с’ружом Филм:Ухвати ме ако можеш

Ухвати ме ако можеш Како би помирио своје растављене родитеље и вратио очев дуг порезној управи, средњошколац Френк Абегнејл бежи из Њу Рочхелеа на Манхатан са само 25долара.Само неколико година касније, ФБИ агент ће ухапсити Френка у Француској као једног од најтраженијих светских превараната. Улоге: Том Хенкс,Леонардо Дикаприо, Кристофер Вокен, Натали Бај, Ејми Адамс Режија: Стивен Спилберг (Пинк2,22.00)

Јадранка Јевтић

Истина или правдa Ко може данас са сигурношћу да тврди да је оженио – лепотицу? Нико! Необичан судски спор, који се провлачио деценијама по суду, у емисији „Истина или правда” показаће како лепотица може да роди –ружно паче. Водитељка: Јадранка Јевтић (Хепи,20.45) 05.00 08.00 08.20 08.45 08.55 09.15 09.35 09.45 10.00 10.50 11.15 11.40 12.05 12.25 12.45 13.10 13.40 13.55 14.10 15.00 15.45 16.45 17.00 17.30 17.55 18.30 19.30 20.25 20.45 22.00 23.30 00.00 01.00 01.40 02.45 03.15

Јутарњи програм Бакуган 1 Винкс МегаМинималс Авантуре малог Пере Зоки на веселој фарми Поп Пикси Телешоп Земља коња Бен 10 Бакуган 3 Моћни ренџери Хантик Кунг Фу мајстори зодијака Ешли Хепи квизић Телешоп Вести БеверлиХилс Црвени орао Долинавукова Телешоп Насловна страна –квиз Гласовиувремену Телемастер Долинавукова Црвени орао Вести Истина или правда Луда кућа Гламур Долинавукова Беверли Хилс Црвениорао Звездана капија Борба у кавезу,филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak8.novembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

16

27

ПСИхИЈАТРИЈА ПРОТИВ СЕБЕ

Пише: академик ДушанКецмановић 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Шта не треба обући Шминкање са Клио Екстремни преображај Проблематичне будуће мајке Карсонов свет Најбољи амерички кувар Стручњак за торте Компулзивно гомилање Новац на јеловнику Уштедети купујући Преуређење куће Шминкање са Клио Шта не треба обући Алесандрова кухиња Стручњак за торте Уштедети купујући Нова нада посластичара Соул фуд породица Ургентни центар Мајами инк Уштедети купујући Нова нада посластичара

08.00 Ловци на нацисте 09.00 Прича о струји 10.00 Војиничев код – најтајанственији рукопис на свету 11.00 Наполеон 12.00 Најгори послови у историји 13.00 Како је Џејн Остин постала омиљена 14.00 Ко си заправо ти? 15.00 Тајм тим година XИ 16.00 Прича о струји 17.00 Путовања и открића 18.00 Најгори послови у историји 19.00 Русија кроз векове 20.00 Наполеон 21.00 Древни светови 22.00 Ловци на нацисте 23.00 Путовања и открића 00.00 Потрага за Северозападним пролазом 01.00 Снимање рата

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Вилењаци Срећни клинци Тајна Николе Тесле Нортфорк Фрик Шоу Код судбине Бугимен Грофица Еротски филм Еротски филм

Грофица Мађарска грофица Ержебет Батори из 17. века, опседнута својом лепотом, починила стотине убистава из уверења да ће купање у крви девица сачувати њену младост. Заједно са својим сарадницама оптужена је за тортуру и убијање преко 650 девојака и младих жена... Улоге: ЏулиДелфи,Рада Мичел,ИтанХоук,Винсент Гало Режија: ЏулиДелфи (Синеманија,22.00)

Неподношљива лакоћа постојања Праг, 1968. године. Томас је млади хирург запослен у болници, врло омиљен међу женама. Посебну склоност према њему гаји привлачна Пражанка Сабина, коју и он симпатише више него остале девојке с којима одржава односе. Једнога дана, на пословном путу, упозна Терезу, девојку која ради у селу као конобарица... Улоге: Данијел Деј-Луис, ЖилијетБинош,ЛенаОлин, Дерек де Линт, Ерланд Џосефсон Режија: ФилипКауфман (ХРТ1,23.30) 07.00 Добро јутро, хрватска 10.13 Митским путевима 3, док. серија 11.11 Кључ у руке 12.00 Дневник 12.41 Пркосна љубав 13.33 Др Оз, ток шоу 14.13 На врх језика 14.30 хрватска хроника Бих 14.53 Тренутак спознаје 15.29 Позитивно 16.01 Луда кућа 16.58 хрватска уживо 18.00 Контакт 18.27 8. спрат, ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.09 Кич?, док. серија 20.41 Спектар 21.35 Паралеле 22.10 Пола сата културе 22.50 Дневник 3 23.30 Циклус култних филмова: Неподношљива лакоћа постојања, филм 02.15 Регионални дневник 02.35 Мајчин дар, филм

07.00 07.30 07.55 08.20 08.45 09.10 10.00 13.35 15.10 16.00 16.20 16.40 17.05 17.35 19.20 19.30 20.00 21.00

23.25 00.10 00.55 01.40 02.30 02.50

06.00 07.30 09.00 10.00 11.30 13.00

06.00 07.35 09.05 10.35 12.10 13.55 14.40 16.10 18.20 20.05 21.40 22.55 00.40 02.10 04.05

Пингвини мога тате Последњи воз Синема верите Поноћ у Паризу Џастин Бибер: Никад не реци никад Срећа је топло ћебенце, Чарли Браун Водоноша X-Мен: Прва класа Артур 3: Рат два света Шмокљани на мору Љубавни злочини у Кабулу Борџије Кућа из снова Плениоци Бити Џон Малкович

Дијагноза убиство Добра жена Браћа и сестре Филм: Из другог угла Вокер, тексашки ренџер Видовњак Монк Вокер, тексашки ренџер Добра жена Браћа и сестре Филм: Ледени снови Монк Видовњак Пандури новајлије Краљевски болесници Филм: Суперолуја у Сијетлу Вокер, тексашки ренџер

08.10 09.00 09.15 11.05 11.30 11.50 12.45 13.00 14.00 15.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.07 19.10 19.58 20.00 21.00 22.15 22.30 00.30 02.10

Галилео ТВ продаја Флешпоинт ТВ продаја Ексклузив Таблоид Крв није вода ТВ продаја Ружа ветрова Сулејман Величанствени Флешпоинт РТЛ 5 до 5 Галилео Ексклузив Таблоид РТЛ Данас РТЛ Време Крв није вода РТЛ Време Ружа ветрова Сулејман Величанствени РТЛ Вести ЦСИ Менталист Астро шоу

ЖилијетБинош

22.55

РадаМичел

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 01.20

Мала ТВ. хотел Зомби Телетабис Девојчица из будућности Олујни свет Школски сат Филм Мајчин дар, филм Школски сат Регионални дневник Жупанијска панорама У уреду Глобално село Рецепт за живот, филм Цртани филм Дует, док. серија Живот иде даље Фудбал: Европска лига: Атлетик Б. - Лион, пренос Фудбал: Европска лига, емисија Заштитница сведока ЦСИ: Мајами 24 Којак Дарма и Грег Ноћни музички програм

17.30 18.30 21.00 23.00 00.30

Крађа Диван човек Биографија - Алиса Милано Једно убиство Магла рата Биографија - тинејџери на платну Нестали Повратак на улице Сан Франциска Биографија - Алиса Милано Багзи Истина о Чарлију Створ Пространо је море

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.10 02.25

Запослени људи Сав тај џез Преко палубе Недужни Бул Дурам Млади револвераши 2 Пирана 2: Мрестилиште Обучена да убије Еротски филм Еротски филм Еротски филм

14.00 16.00

СЕРИЈА

ЦСИ ЦСИ истражује смрт Џејсо Девероа. Убица се није трудио да сакрије тело, а очигледно је желео да се домогне чипа с РФИД технологијом, уметнутим у ручни зглоб жртве... Улоге: Лоренс Фишбурн, Роберт Дејвид Хол, Ерик Сзманда, Гери Дурдан, МарџХелгенбергер (РТЛ,22.30)

МарџХелгенбергер

09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00

01.50

Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Аутомобили Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Риболовачки изазови Робсона Грина Чудовишта из реке Одбројавање до судара Како преживети катастрофу Водич из безизлазних ситуација Риболовачки изазови Робсона Грина Чудовишта из реке

08.30 08.45 10.00 15.30 16.45 20.00 22.00 23.00 00.00 00.30

Сви спортови Фудбал Футсал Фудбал Фудбал Борилачки спорт Борилачки спорт Покер Аутомобилизам Фудбал

21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

О

Ако су сви луди, нико није луд

сим сасвим ретко – рецимо, због сиде – обо- ко није луд, јер није тачна, и друго, јер је они који валели од неке физичке болести не стигматизу- же за непоремећене – а они су носиоци стигматизају се. Пошто нема разлике између душевних ције – никад неће прихватити. и физичких, а потоњи нису предмет стигматизације, Роберт Кендл једноставно описује дисоцијалност нема разлога да то буду ни први. душевно поремећених људи и њену улогу у настајаПокушаји да се уклони та стигма долазе између њу стигме душевног поремећаја и њеној отпорности осталог, с „највишег места“. Тако у расправи која је на промену: „Одговори душевно поремећених људи претходила доношењу у британском парламенту чу- на обична социјална очекивања су чудни и нервиравеног Закона о третману душевно поремећених 1930. ју. Стога се њихови пријатељи, комшије и сродници др В. Дејвис истиче: „Ми желимо да променимо став не могу више поистоветити с њима, нити схватити јавности о томе шта је душевни поремећај. На њега зашто се тако понашају. Тај губитак способности треба гледати као на физичку болест“. идентификације и емпатијског уживљавања у душевС друге стране Атлантика, 1999. председник САД но поремећеног човека има битну улогу у покретању Вилијем Џеферсон Клинтон изјављује: „Душевна бо- процеса стигматизације. Њега појачава немир који у лест, као и физичка, може се тачно дијагностиковати нама изазива суочавање с лудилом. За наше самопои успешно третирати“. Осим што су те тврдње нетач- штовање битан је концепт о нама као рационалним не – прво, разлике између душевних и физичких обољења су далеко бројније од сличности, и друго, душевни поремећаји не могу се тачно дијагностиковати и успешно третирати – оне су и наивне. Наиме, никаквим изјавама и декретима не могу се људи убедити у то да нема разлике између оболелих. „Чак и ако би људи“, пише Ник Хеслам, „почели да на душевни поремећај гледају као на физичку болест, попут дијабетеса, који изазива хемијски поремећај познатог узрока и изван је индивидуалне контроле, остале би непромењене карактеристике душевно поремећених, које доводе до њихове стигматизације. Душевни поремећај би задржао емпиријски недоказану повезаност с насиљем, те непредвидивост и нера- И ближњима није лако да разумеју своје чудаке зумљивост које од памтивека чине лудило реметећим чиниоцем“. Хеслам тврди и бићима. Изузетно узнемирава сусрет с људским бида веровање у искључиво или превасходно биолошко ћем које је изгубило разум и чије понашање није (випорекло душевног поремећаја чак појачава њихово ше) рационално. маргинализовање и дискриминацију оболелих. Коначно, душевно поремећен човек подсећа непоИ резултати најновијих испитивања утицаја схва- ремећене на то шта би се и њима могло десити, да би тања да велики депресивни поремећај и алкохолизам и сами могли сићи с ума. А страх од лудила је униимају неуробиолошко порекло на стигматизирајући верзалан. Стигма душевног поремећаја служи одбраоднос према особама с тим поремећајима показују да ни од опасности душевног поремећаја. Она успостасу они који верују да су ови озбиљни поремећаји вља границу („одбрамбени зид“) између душевно неусловљени неуробиолошким чиниоцима више скло- поремећених и душевно поремећених јер стигматини да стигматизују особе с зовати значи повући јасну наведеним поремећајима разлику између „нас“ и Једна од револуционарно него они који не деле њихо„њих“. погрешних тврдњи бившег во мишљење. Постоји теза да разлоге америчког председника Клинтона Психијатри и психолози стигматизације душевно који настоје да деконструи- јесте да се свака душевна болест, поремећених људи треба шу психозу тврдњама да тражити у репресивном какао и физичка, може тачно постоји само квантитативрактеру друштва. Тврди се ди јаг но сти фи ко ва ти на разлика између сумануда не би било стигматизаи успешно лечити тих идеја људи у општој поције кад би друштво било пулацији и психијатријских толерантно према другачипацијената, који, значи, заговарају постојање конти- јем, ономе што одудара од просечног, уобичајеног, нуитета између нормалног и патолошког, наводе пре- очекиваног. Та теза је основана. Но, откуд то да је од венцију стигме душевно оболелих као још једну до- памтивека свако друштво нетолерантно – више или бру страну њиховог приступа суманутости. Наиме, мање – према ономе ко нарушава или се чини да наако нема разлике између нормалног и патолошког, рушава постојећи ред? Одговор треба тражити у тосуманутог и несуманутог, онда смо или сви луди или ме што је ненарушавање функционисања било којег нико није луд. Свака од те две опције наводно укида система услов његовог функционисања. Зато је свака разлог за стигматизацију душевног поремећаја јер је заједница развила механизме помоћу којих колико постојање две категорије: душевно непоремећени и год је могућно контролише чиниоце који могу нарудушевно поремећени основна претпоставка стигма- шити систем. Кад се цео систем или већи његов део тизације потоњих. Кад се те две категорије стопе у покаже нефункционалним, он се насилно или постеједну, нема стигматизације. Звучи привлачно у својој пено мења. Без обзира на то да ли се дуго није мењао једноставности. Но, проблем је у томе што је тај при- или је револуционарно промењен, оба су подједнако ступ колико неоснован толико и наиван. Стигма се не нетолерантна према различитости коју оличава думоже смањити ни тврдњом да смо сви луди, ни да ни- шевно поремећен човек. Књигу Душана Кецмановића „ПСИХИЈАТРИЈАПРОТИВСЕБЕ”, која кошта 1.296 динара, чланови Форума читалаца, уз попуст од 30 одсто, могу наручити за 907 динара од издавачке куће „Клио” путем телефона 011/3035–696, 063/220–870, и-мејла forum@clio.rs или www.clio.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak8.novembar2012.

dnevnik

8. novembar 2012. OVAN 21.3-19.4.

Правна питања у вези с новцем данас би коначно требало да се заврше. То би требало да вам подигне расположење, ако ни због чега другог, онда бар зато што сте скинули терет с леђа.

BIK 20.4-20.5.

Лоше искуство у вези с каријером, путовањем или образовањем данас би могло вашег пријатеља или колегу довести у експлозивно расположење. Та особа може бити веома непредвидива и променљивог расположења.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Могуће је да сте под стресом. Било би мудро да унесете много воде у свој организам. Умерено вежбање и одмор такође су вам веома потребни. Потрудите се да избегнете зачињену храну.

Вероватно се осећате посебно романтично и страствено и желите читав дан да проведете с љубавним партнером. Вероватно ћете то на крају и урадити, али уз одређено кашњење у последњем тренутку. Данас би вас могла посетити особа женског пола, можда колегиница која вас понекад нервира. Ако не будете пажљиви, та особа би вас могла увући у непотребну дискусију или пробудити вашу несигурност.

Очекујте много позива данас. Неки од њих од особе која живи далеко, док ће један бити од пријатеља с тешким проблемима, а трећи би могао бити од љубавног партнера за кога сте веома забринути.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Одличног сте расположење и готово сте спремни на било шта. Ваша физичка енергија је посебно висока, зато се препустите физичким активностима, можда спорту. Желећете да направите кратак излет ван града. Данас можете осетити снажну психичку везу с пријатељем који живи далеко и кога дуго нисте видели. Можда се питате шта је та особа спремна да уради, и то вас забрињава. Позовите ту особу.

Групне активности би се данас могле показати као терет јер су особе које вас окружују увучене у дискусију која се чини да никада неће престати. Ово није добар дан да се укључујете у жучне расправе.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Проблеми поводом новца можда захтевају вашу пажњу данас. Рачуни треба да буду плаћени, чекови депоновани или уговори реализовани. Када то завршите, значајно ћете себи подићи расположење.

Могуће предстојеће промене у личном или пословном животу би вам могле донети осећај несигурности. Ипак, потрудите се да останете прибрани. Ако ништа друго, имаћете много користи од ове промене.

Можда планирате да одете на дугачко путовање или да се вратите у школу да бисте добили још неку диплому. Вероватно сте то одлагали неко време. Сада вас ништа неће спречити у томе.

TRI^-TRA^

Гнев пијаног титана V REMENSKA

PROGNOZA

Хладно

Vojvodina Novi Sad

13

Subotica

12

Sombor

13

Kikinda

12

Vrbas

12

B. Palanka

13

Zreњanin

14

S. Mitrovica 14 Ruma

14

Panчevo

14

Vrшac

12

Srbija Beograd

14

Kragujevac

13

K. Mitrovica 11 Niш

12

јутро , Сунчан дан

Evropa

НОВИСАД: Ујутру хладно, a током дана сунчани периоди с мало облака. Ветар слаб јужни и југозападни. Притисак изнад нормале. Минимална температура 2 степена, а максимална 13 степени. ВОЈВОДИНА: Јутро хладно, понегде слаб мраз, a током дана сунчано с мало облака и топлије него јуче. Ветар слаб јужни и југозападни. Притисак изнад нормале. Минимална температура -1 степен, а максимална 14 степени. СРБИЈА: Ујутру слаб мраз у централним и јужним пределима. Tоком дана сунчано с умереном облачношћу на северу пре подне. Биће мало топлије него јуче. Ветар слаб јужни и југозападни. Притисак изнад нормале. Минимална температура -4 степена, а максимална 15 степени. Прогноза за Србију у наредним данима: У петак умерено наоблачење уз малу шансу за краткотрајну кишу на северу Србије. У суботу сунчаније. У недељу ће дувати појачан југоисточни ветар у Поморављу и Подунављу. У понедељак такође ветровито, али мало топлије.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗА: Релативно повољан утицај на већину хроничних болесника. Опрез се саветује цереброваскуларним болесницима ујутру, а у пределима с маглом астматичарима. Могући су главобоља и променљиво расположење.

Madrid

15

Rim

17

London

14

Cirih

10

Berlin

10

Beч

11

Varшava

9

Kijev

10

Moskva

2

Oslo

1

St. Peterburg 4 Atina

19

Pariz

11

Minhen

10

Budimpeшta

12

Stokholm

4

Сем Вортингтон (36), звезда филмова „Аватар”, „Терминатор: Спасење”, „Борба титана” и „Гнев титана”, потукао се у бару у Атланти с радником обезбеђења. Вортингтон борави у Џорџији ради снимања новог филма Арнолда Шварценегера „Тен”. Вортингтон је био у видно алкохолисаном стању када је почео да се кошка с вратаром бара „Вортекс”, који није хтео да га пусти да уђе. Глумац је тврдио да је агент Одељења за борбу против порока, што је лик који тумачи у новом филму. Након препирке, Сем је почео да гура радника обезбеђења и ударио га је, а радник га је попрскао сузавцем и позвао полицију. Аустралијски глумац је ухапшен и одведен на трежњење у локалну полицијску станицу. Биће оптужен за ометање јавног реда и мира.

VIC DANA - Тата, знаш ли да читаш затворених очију - пита Перица тату. - Да, зашто? - Tреба да ми са потпишеш у књижицу - каже Перица.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

108 (10)

Slankamen

245 (-1)

Jaшa Tomiћ

Apatin

191 (9)

Zemun

312 (-2)

Bogojevo

185 (6)

Panчevo

320 (0)

Baч. Palanka

196 (4)

Smederevo

474 (-2)

Novi Sad

191 (3)

Tendencija porasta

SAVA

N. Kneжevac

180 (6)

Tendencija stagnacije

Senta

242 (5)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija porasta

Titel

238 (0)

NERA

Hetin

66 (0)

TISA

-54 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija porasta

S. Mitrovica 351 (32) Beograd

Kusiћ

258 (-2)

36 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 8.novembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you