Page 1

c m y

NOVISAD*

UTORAK8.MAJ2012.GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINALXX bROJ23428 CENA30DINARA * 0,50 EUR

„Dnevnikova” galerija malih maturanata

s tr. 1 0

SABIRAJU SE UTISCI I JO[ BROJE GLASOVI NAKON \UR\EVDANSKIH IZBORA

RazgovorioVladi ~ekaju{efadr`ave l BorisTadi} vodiza 13.051glas l Radikali ostaliizvan Skup{tine

str. 2 – 5

l USkup{tinu APVulazi sedamlista? l Kakosuglasali vojvo|anski gradoviiop{tine

UPRKOSPREDLOGUMINISTARSTVAPROSVETE

ODSLEDE]ENEDEQEKREDITIZAIZOLACIJUSTANOVA

Zajmoviza prozoreivrata u11banaka str. 6

Mat urs ke ve~ er i uglavn om po res tor an im a str. 8

SIRENEHITNEPOMO]IZUJALE NOVIMSADOM

OSMACIMAIWIHOVIMRODITEQIMANIJELAKO

Vremeobaralo pe{ake

Paprenoutvr|ivawe gradiva

str. 7

SPORT

str. 16 – 23

str. 8

NASLOVI

Ekonomija

Vojvodina

6 Novu vladu potrebno formirati {to pre

NoviSad 8 Za Dan pobede koncert na Trgu slobode

n TROICKIUSPE[NO STARTOVAOUMADRIDU

11 Kvalitetna radna snaga privla~i strance 12 Saradwa Kikinde i @omboqa srpsko-rumunski most

Dru{tvo 14 Trka izme|u bolesti i skupih lekova 14 Dr`ava pla}a sve{teni~ke penzije

n MIHAJLOVI]OD15.MAJA VODIORLOVE

Crna

9 Sremski Karlovci dobili hotel sa pet zvezdica

15 Zbog pqa~ke prodavnica u Novom Sadu uhap{ena dvojica Futo`ana 15 Usvojena uredba o uni{tavawu zapqewene droge

Uglavnomsuvo n KO[ARKA[KIDERbI UVR[CU

n IZVE[TAJIITAbELE NI@ERAZREDNIHLIGA

Najvi{atemperatura22°S


2

POLiTikA

utorak8.maj2012.

dnevnik

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.

Pastor~eka Tadi}evpoziv Lider Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan Pastor izjavio je ju~e da o~ekuje poziv predsedni~kog kandidata liste „Izbor za boqi `ivot” Borisa Tadi}a za razgovor o podr{ci u drugom krugu predsedni~kih izbora. Pastor je na konferenciji za novinare u Subotici kazao da je, kao kandidat SVM-a, na predsedni~kim izborima

osvojio 2,3 odsto glasova, odnosno poverewe 91.401 gra|anina, i taj rezultat ocenio kao „prihvatqiv i dobar”. – O~ekujem poziv Tadi}a, danas, sutra, prekosutra, kada to do|e na dnevni red, da po~nemo da razgovaramo o tome {ta da radimo s vi{e od 91.000 glasova, odnosno {ta }e biti s programom „Za Vojvodinu u normalnoj Srbiji”– rekao je Pastor. – Upustio sam se u trku sa-

mo da bih dao {ansu za realizaciju tog programa. On je kazao da se nada da }e posti}i dogovor s Tadi}em i da je „otvoren i spreman za zdrave kompromise”, izraziv{i nadu da }e nakon tih razgovora pozvati 91.000 bira~a da glasaju za Tadi}a. Pastor je rekao da }e SVM u Narodnoj skup{tini osvojiti pet ili {est mandata i da }e mo}i da formira najmawu odborni~ku grupu. On je kazao da mu je poverewe poklonilo 91.401 gra|ana Srbije i da su ti glasovi “rezervoar” i wihova snaga. Pastor je istakao da su izbori pokazali da je ostala jedna mawinska stranka Ma|ara i da }e u drugi krug izbora za pokrajinske poslanike i}i u svih deset kandidata SVM-a, od kojih je i ~etvoro iz Subotice. – Zadovoqan sam rezulatima i u mnogim op{tinama u Vojvodini }emo bez problema formirati ve}inu. U Subotici, po mojim podacima, imamo oko 2.000 glasova mawe nego lista “Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}”. Mi s DS-om mo`emo, ali ne s nekim wihovim funkcionerima – rekao je prvi ~ovek SVM-a. S.I.

Tadi}:Zdravospritiscima Predsedni~ki kandidat Demokratske stranke BorisTadi} izjavio je ju~e da s drugim strankama jo{ nije razgovarao o podr{ci za drugi krug predsedni~kih izbora i da podr{ku tra`i od gra|ana. – Ne trpim pritiske i ucene. Nisam ih trpeo ni 2004. ni 2008. godine. Zdravo s pritiscima – istakao je Tadi} pred vi{e od hiqadu pristalica koje su ga do~ekale na trgu u Pan~evu. Tadi}, koji je po~eo kampawu za drugi krug predsedni~kih izbora 20. maja, pozvao je da se ispita da li je wegova imovina ve}a od onoga {to je on zaradio, i istakao da mu nije jasno za{to se wegovi protivnici pla{e takve provere. – Oni imaju ku}e i stanove, a ja imam kwige, svoje i svojih rodi-

osvojio 18,97 odsto glasova. Kandidatkiwa SRS-a Jadranka [e{eq osvojila je 7,15 odsto glasova, kandidat URS-a Zoran Stankovi} 5,62 odsto, a kandidat Grupe gra|ana „Dveri” VladanGli{i} 1,86 odsto glasova. Mawe od jedan odsto glasova osvojili su svi ostali kandidati: kandidat Pokreta radnika i seqaka Zoran Dragi{i} 0,61 odsto, kandidat „Preokreta” ^edomirJovanovi}0,48, kandidatkiwa Socijaldemokratskog saveza Danica Gruji~i} 0,41, kandidat Grupe gra|ana Muamer

Zukorli} 0,27, a kandidat Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan Pastor 0,02 odsto glasova bira~a. Na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, s obra|enih 93,33 odsto bira~kih mesta, lista „Ivica Da~i} – SPS–PUPS–JS„ je osvojila 20,43 odsto, „DSS – Vojislav Ko{tunica„ 19,90 odsto, lista „Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikoli}” 19,79 odsto i lista „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}” 17,41 odsto glasova. Slede SRS s 8,77 odsto, „URS – Mla|an Dinki}” sa 6,37 odsto, Lista „Dveri za `ivot Srbije” s 2,97 odsto, „^edomir Jovanovi} – Preokret„ s 0,77 odsto, „Savez vojvo|anskih Ma|ara – I{tvan Pastor„ s 0,18 odsto, „Reformisti~ka stranka – Milan Vi{wi}” s 0,06 odsto, „Stranka demokratske akcije Sanxaka – Sulejman Ugqanin„ s 0,08 odsto, Pokret radnika i seqaka s 0,42 odsto, „ Socijaldemokratski savez –Neboj{a Lekovi}” s 0,08 odsto, „Sve zajedno” s 0,05 odsto, Koalicija Albanaca Pre{evske doline s 0,02 odsto glasova, „Nijedan od ponu|enih odgovora” s 0,16 odsto glasova, Komunisti~ka partija s 0,10 i „Crnogorska partija – Nenad Stevovi}” s 0,05 odsto glasova. Na Kosovu i Metohiji je iza{lo 30,47 odsto gra|ana upisanih u bira~ki spisak.

Orban:Vojvo|anski Ma|aripoliti~ki sveaktivniji – Izbori u Srbiji ukazuju na ve}u politi~ku aktivnost i optimizam vojvo|anskih Ma|ara – ocenio je ju~e ma|arski premijer Viktor Orban. On je rekao da je vlada u Budimpe{ti pratila prekju~era{we izbore u Srbiji delom zbog pitawa ma|arske zajednice, a delom zato {to se zala`e za daqe {irewe EU, prenela je agencija MTI. – Preliminarni podaci pokazuju da je u~e{}e ma|arske zajednice na izborima u Srbiji pove}ano i da je ishod glasawa, s ta~ke gledi{ta Ma|arske, bio uspe{an – rekao je Orban.

vac novina, preduzetnik i proizvo|a~ igra~aka, ministar, poslanik i predsednik. On je zatra`io da se sve wegove plate stave na

Nikoli}:Prvoda seslegnemuq Lider SNS-a Tomislav Nikoli} izjavio da jo{ nije bilo razgovora sa socijalistima o formirawu nove vlade, ali da se tokom no}i ~uo s IvicomDa~i}em. On je naveo da je u pitawu bio samo

Kosovo:Nikoli}, Ko{tunica,paDa~i} Republi~ka izborna komisija saop{tila je ju~e privremene rezultate izbora za predsednika Srbije s Kosova i Metohije s obra|enih 85 od 90 bira~kih mesta. Na wima je najve}i broj glasova osvijio kandidat liste „Pokrenimo Srbiju” Tomislav Nikoli} s 21,09 odsto glasova, dok je drugo mesto zauzeo kandidat DSS-a VojislavKo{tunica s 20,75 odsto. Tre}e mesto zauzeo je Ivica Da~i} (SPS) s 20,36 odsto, dok je Boris Tadi} (DS)

teqa. To je moja imovina – kazao je Tadi}, i dodao da je u `ivotu radio mnoge poslove, bio proda-

„kurtoazni” razgovor, odnosno razmena ~estitki u vezi s izbornim rezultatima. Naglasio je da je za „ozbiqniji razgovor” sa socijalistima o formirawu nove vlade potrebno da se prvo „slegne muq izme|u SPS-a i DS-a koji je podignut preksino}nim Da~i}evim nastupima”. Nikoli} je ocenio da je lider SPS preksino} bio previ{e „eufori~an” i da nije dobro to {to preko medija „ucewuje

stranke koje su osvojile vi{e glasova od SPS-a„. – Da~i} takvim pona{awem mo`e da naquti potencijalne partnere na politi~koj sceni – rekao je Nikoli} i na pitawe da li time implicira mogu}u saradwu s DS-om dodao da ni{ta ne implicira. On je dodao da o~ekuje podr{ku bira~a koji su u prvom krugu glasali protiv politike Borisa Tadi}a, i precizirao da time misli na one koji su glasali za DSS, SRS i Pokret „Dveri”. Na pitawe o eventualnoj saradwi s URSom, Nikoli} je podsetio na to da je lider te stranke Mla|an Dinki} jo{ uo~i izbora poru~io da ne `eli saradwu sa SNS-om, i ocenio da je ta lista pre{la cenzus zahvaquju}i predsedni~kom kandidatu ZoranuStankovi}u, a ne Dinki}u. Nikoli} je u Jajincima, gde je dan nakon op{tih izbora nastavio kampawu, rekao da `eli da bude predsednik svih gra|ana i da poziva bira~e svih stranaka koje su se zalagale za promene da u drugom krugu predsedni~kih izbora glasaju za wega.

jednu stranu, a imovina na drugu i uporedi. Tadi} se usprotivio tome da mu protivkandidat Tomislav Nikoli} „govori o po{tewu”. – Nikoli} meni da govori o po{tewu!? To je s one strane pristojnosti – kazao je Tadi}, ali je istakao da ipak po{tuje svog politi~kog protivnika i glasove koje je osvojio, ali ne i wegovu politiku koja „nanosi {tetu gra|anima”. Tadi} je naveo da su mu ve }i pro tiv ni ci od Tomislava Nikoli}a oni koji u DS-u rade samo za svoj li~ni interes. On je poru~io da ipak treba razbiti famu da su svi politi~ari nepo{teni jer to nije istina, i u DS postoje po{teni qudi koji vaqano obavqaju svoj posao. Ta-

Nisamja... – Nisam ja pozivao qude u sistemu dr`ave da progawaju ~itave narode s one strane Prokletija. Nisam ja, niti su moja politi~ka organizacija i saborci, pozivali qude da za jednog nastradalog Srbina pobiju 100 muslimana – rekao je Tadi}. Nismo mi, naglasio je Tadi}, proizvodili ratove, haose i mr`wu me|u qudima, nego smo ih branili i pru`ali ruku pomirewa, stideli se u wihovo ime jer oni nisu imali moralni potencijal da se postide zbog onoga {to su govorili. di} je rekao da jedino DS vodi politiku pribli`avawa Evropskoj uniji i da su gra|ani to prepoznali.

Da~i}: Nisutoucene Predsednik SPS-a Ivica Da~i} izjavio je da je podr{ka kandidatu DS-a BorisuTadi}u u drugom krugu predsedni~kih izbora „logi~ni nastavak” dosada{we saradwe.Me|utim, on je rekao i da se predsedni~ki izbori ne mogu razdvojiti od formirawa nove Vlade Srbije. „@elim da znam ko }e biti u idu}oj Vladi. Ne mogu da podr`im Tadi}a a da posle na kqu~nim mestima u Vladi budu stranke koje

i predsednika i premijera sa ne{to vi{e od 20 odsto podr{ke, onda je on „izgubio kontakt sa realno{}u”. Da~i} je rekao da je dobro sara|ivao sa Tadi}em i da mu nije jasno na koga je Tadi} mislio kada je rekao da ne}e trpeti ucene. „Kakve ucene? Jesu li ucene da razgovaramo o formirawu Vlade? Vaqda je osnovno da mi neko objasni kakav `eli koncept ove dr`ave. Ako je to ucena, neka tra`e drugog

Daosebiodu{ka „Li~no mi je najva`nije Ministarstvo unutra{wih poslova. Tu sam mnogo ulo`io i dugujem qudima sa kojima sam radio”, rekao je on i naveo da kada je preksino} rekao da zna ko }e biti premijer, jer je sebi dao odu{ka zbog toga {to je SPS, kako smatra, bio potcewivan svih ovih meseci. On je dodao i da je „politi~ki korektno” da o budu}oj vladi prvo razgovara sa DS s kojom je sara|ivao protekle ~etiri godine. govore da je Republika Srpska genocidna tvorevina ili, na drugoj strani, Nikoli}a i one koji ho}e da prekinu saradwu sa Evropskom unijom”,rekao je Da~i}. Lider socijalista je tako|e naveo da }e pitawe budu}e vlade razmotriti sa svojim koalicionim partnerima PUPS i JS.On je istakao da je spreman da podr`i bilo koju vrstu razgovora na temu formirawa Vlade i podr{ke predsedni~kom kandidatu, ali da ukoliko neko misli da te stranke mogu da imaju

partnera„, rekao je on. On je dodao da SPS nikada do sada nije podr`ao nijednog kandidata u drugom krugu predsedni~kih izbora, te to ne mora da uradi ni sada. „To nije ucena, ve} logi~no razmi{qawe. Ako se `eli dogovor o podr{ci, onda se `eli dogovor i o formirawu Vlade. Ne mo`emo sada da podr`imo nekog predsedni~kog kandidata a tek posle da razgovaramo o formirawu Vlade. Uostalom, ako mogu neka formiraju Vladu sami”, rekao je on.

Kadu,~i~a-Gli{aiBetmenzapredsednika Po preliminarnim podacima Republi~ke izborne komisije, oko 4,3 odsto glasa~a na predsedni~kim i 4,19 odsto na parlamentarnim izabralo je da poni{ti svoj glasa~ki listi} i ne podr`i nijednu opciju na izborima. U toku ju~era{weg dana na dru{tvenim mre`ama „Fejsbuk” i „Tviter”„osvanu-

li„ su razni {aqivi i{arani glasa~ki listi}i, koji su verovatno snimqeni mobilnim telefonima glasa~a. Pojedini glasa~i su tako, da bi bili originalni ili mo`da zbog nezadovoqstva predlo`enim kandidatima, davali „predloge” za novog {efa dr`ave, me|u kojima je i bilo i ime prosla-

vqenog „Zvezdinog„ fudbalera DraganaXaji}a, ali i aktuelnog „Zvezdinog„ fudbalera Brazilca Kadua, koji je dan pre izbora golom svoj tim doveo do pobede nad „Partizanom„. Me|utim, „po ukusu” pojedinih bira~a je i Betmen, dok je jedan listi} nosio poruku „~i~a-Gli{u za predsednika”...

KONFERENCIJAZANOVINAREDEMOKRATSKESTRANKE

TrijumfTadi}a,pa formirawenovevlade Zamenik predsednika Demokratske Stranke i wen kandidat za gradona~elnika Beograda Dragan\ilas izjavio je ju~e da za tu stranku formirawe vlade nije pitawe trgovine ve} konsenzusa o najva`nijiM politi~kim i ekonomskim pitawima, i najavio da }e se konkretni razgovori o novoj vladi Srbije voditi kada se zavr{e predsedni~ki izbori 20. maja. Po wegovim re~ima, ~itav proces treba da bude zavr{en za mesec-dva. Ð \ilas je na konferenciji za novinare na kojoj su bili svi potpredsednici DS-a – Jelena Trivan, Bojan Pajti}, Du{an Petrovi} i Dragan [utanovac, izjavio da nema razloga da oni koji su do sada sara|ivali s DSom na republi~kom nivou to ne nastave da ~ine i naredne ~etiri godine.

– @elimo da formiramo vladu sa svim strankama koje dele na{e vrednosti, a konkretne razgovore treba da vodimo kada se zavr{e predsedni~ki izbori – poru~io je \ilas, ali je i napomenuo da }e DS do okon~awa drugog kruga predsedni~kih izbora biti u redovnom kontaktu s dosada{nim koalicionim partnerima i na nivou Republike i Beograda, budu}i da dr`ava i sada{wi organi vlasti moraju da funkcioni{u. – Za DS formirawe vlade nikada nije bilo pitawe ko }e koje mesto zauzeti, imamo odgovornost prema gra|anima i za nas je najva`nije da se formira vlada koja }e nastaviti da funkcioni{e na istom putu – rekao je \ilas odgovaraju}i na pitawe da li je lista „Izbor za boqi `ivot” spremna da premijersko mesto prepusti lideru SPS-a Ivici Da~i}u.

\ilas je istakao da se DS priprema za drugi krug predsedni~kih izbora, u koje Tadi} ulazi s pozicije broj jedan i „na woj }e i ostati“. – Nikakva pobeda u Beogradu ne bi zna~ila ni{ta da ne pobedi Tadi} – rekao je \ilas, isti~u}i da ne vidi nikakvu mogu}nost da Tadi} ne trijumfuje. – Sumiraju}i rezultate izbora, danas sa sigurno{}u mo`emo re}i da je BorisTadi} pobednik prvog kruga predsedni~kih izbora, a da je Koalicija „Izbor za boqi `ivot” odnela pobedu u Vojvodini, Beogradu i u vi{e od 40 op{tina – izjavila je potpredsednica DS-a Jelena Trivan, koja je u sedi{tu demokrata u Krunskoj predstavila i op{tinske ~elnike DS-a u Despotovcu, Alibunaru i Adi koji su na lokalnim izborima ostvarili natpolovi~nu ve}inu. D.Milivojevi}

Dveritvrde dasupre{le cenzus Pokret Dveri tvrdi da je na parlamentarnim izborima uspeo da pre|e cenzus i da su osvojili oko 5,1 odsto glasova bira~a. Funkcioner „Dveri” Bo{ko Obradovi} rekao je ju~e na konferenciji za novinare da je ta politi~ka organizacija pre{la cenzus ali da je toku „onemogu}avawe ulaska ‘Dveri’ u republi~ki i pokrajinski parlament”.”U CeSID-u su ju~e rekli da smo osvojili 4,6 procenata glasova i to bez rezultata sa Kosova i Metohije za koje niko ne zna kada }e i ko da ih broji. Mi smatramo da smo sada negde oko 5,1 procenta”, tvrdi Obradovi} i dodaje da su „Dveri” uputile „niz prigovora raznim izbornim komisijama”. Prema re~ima Obradovi}a, „Dveri” su zabele`ile niz propusta prilikom izbornog procesa a dobile su, kako on ka`e, i nekoliko stotina prigovora iz dijaspore.


c m y

politika

dnevnik

utorak8.maj2012.

3

IZBORI2012. * IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012.* IZBORI2012. JO[BEZZVANI^NIHREZULTATAPOKRAJINSKIHIZBORA

PODS-a:USkup{tinu APVulazisedamlista, LDPnaivicicenzusa RIKBROJI:BorisTadi} s 25,34 odsto i TomislavNikoli} s 24,99 odsto osvojenih glasova idu u drugi krug predsedni~kih izbora, saop{tio je RIK. IvicaDa~i} je osvojio 14,24 odsto glasova, VojislavKo{tunica7,44, a ZoranStankovi} 6,56 odsto. RIK saop{tava da je Tadi} osvojio 969.639 glasova, a Nikoli} 956.588 glasova, pa je tako razlika izme|u prvog i drugog predsedni~kog kandidata u prvom krugu 13.051 glasova. Republi~ka izborna komisija saop{tila je rezultate predsedni~kih izbora na osnovu prebrojanih 97,86 odsto glasova.

^estitkaiz Brisela

SKUP[TINASRBIJE:Lista okupqena oko SNS-a osvojila 73 mandata, a lista oko DS-a 67, saop{tio RIK. Slede SPS–JS–PUPS sa 44, DSS s 21, LDP s 20 i URS sa 16 osvojenih mandata. Obra|eno je 97,54 odsto glasova.

– Brisel od Srbije o~ekuje brzo formirawe nove vlade i nastavak reformi i napretka na putu ka Evropskoj uniji – izjavila je ju~e MajaKocijan~i~, portparol visoke predstavnice EU za spoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton. – ^estitamo narodu Srbije na slobodnim i mirnim predsedni~kim i parlamentarnim izborima i o~ekujemo da }e nova vlada biti posve}ena reformama i raditi na progresu na putu ka EU. Ona je dodala da se u Briselu ~eka i ishod drugog kruga predsedni~kih izbora u Srbji za dve nedeqe.

CeSIDOBJAVIORASPOREDNOVIHMANDATAUSKUP[TINISRBIJE

Radikaliostalivan parlamenta

Najvi{e poslani~kih mandata u novom sazivu parlamenta ima}e Koalicija „Pokrenimo Srbiju”, koju predvodi SNS, 73, i lista „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}”, okupqena oko DS-a, 68, saop{tio je na ju~era{woj konferenciji za novinare Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Po kona~nim procenama izbornih rezultata koje je predstavio programski direktor CeSID-a Marko Blagojevi}, tre}a po snazi u parlamentu bi}e koalicija okupqena oko SPS-a sa 45 poslani~kih mandata, a slede DSS i lista „Preokret” s po 20 poslanika. URS }e imati 16 poslanika, SVM pet, a SDA Sanxaka,

„Nijedan od ponu|enih odgovora” i lista „Sve zajedno” po jedno poslani~ko mesto. Blagojevi} je napomenuo da brojawe glasova s bira~kih mesta na Kosovu i Metohiji koje se obavqa u Vrawu u Ra{ki jo{ nije obavqeno, ali da ti glasovi, eventualno, mogu samo uticati na to da jo{ jedno poslani~ko mesto dobije DSS. SRS i „Dveri„, po procenama CeSID-a, bez obzira na rezultate izbora na bira~kim mestima na KiM, ne}e mo}i da pre|u izborni prag. Blagojevi} je objasnio da je izlaznost na KiM bila daleko ispod o~ekivane, na nivou od oko 32 odsto, i da je re~ o oko 35.000 glasova.

– Bez obzira na opredeqivawe bira~a s KiM, SRS i „Dveri„ ne mogu pre}i pet odsto, {to zna~i da je izvesno da te partije ostaju ispod cenzusa. SRS bi trebalo da je dobila 16.000 ili vi{e glasova od 35.000 koliko je ju~e glasalo, {to ne deluje mogu}e. Sli~na je situacija i s „Dverima„, kojima fali vi{e od 20.000 glasova – rekao je Blagojevi}. Do ka{wewa u prebrojavawu glasova s KiM do{lo je, kako je objasnio, zbog ~iwenice da je materijal u centre za brojawe stigao u ranim jutarwim ~asovima, te da se obra|uje jedno po jedno bira~ko mesto. D.Milivojevi}

SRS:Po{tujemovoqugra|ana Funkcionerka Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je ju~e da je ta stranka iznena|ena lo{im rezultatima koje je postigla na parlamentarnim izborima, ali da }e po{tovati voqu gra|ana. – Nismo o~ekivali tako lo{ izborni rezultat. Ali dobro, to je voqa gra|ana i to smo uvek po{tovali. Sada smo vanparlamentarna stranka, a na{i odbornici u lokalnim parlamentima mo}i }e da formiraju koalicije sa svima, osim s napredwacima – rekla je Vjerica Radeta Tanjugu.

Na pitawe da li je predsednik SRS-a Vojislav[e{eq, koji je u Hagu, obave{ten o lo{em izbornom rezultatu stranke, ona je rekla da je [e{eq „vrlo pribrano primio izve{taj” o rezultatima izbora. – Svestan je toga da smo sada u te{koj situaciji. Ali, podsetio nas je na to da to nije prvi put. I da smo ~esto prolazili kroz te{ke trenutke i da smo se uvek izdizali mnogo ja~i – rekla je Vjerica Radeta. – Do ovog rezultata je svakako delom do{lo i zbog medijskog spinovawa i zbog velike koli~i-

ne para koje su tajkuni ulo`ili u sve stranke osim u SRS – navela je ona, i dodala da je ta stranka sa~uvala optimizam i veruje da }e u bu}nosti do}i „na mesto koje zaslu`uje”. Vjerica Radeta je kazala i da u SRS-u o~ekuju finansijske probleme jer su im izvori finansirawa, kao vanparlamentarnoj partiji, ograni~eni. Predsednica Izvr{nog odbora radikala naglasila je da radikali ne}e odstupati od svoje „dosada{we politike”, ali i da }e Predsedni~ki kolegijum SRS-a razgovarati o rezultatima izbora.

„Ekonomist”:Najverovatnije kohabitacija Ugledni londonski nedeqnik „Ekonomist” ocewuje da }e Demokratska stranka o~uvati dominantnu ulogu u vladi Srbije bez obzira ko bude dobio premijerski mandat, a da TomislavNikoli} ima boqe {anse da dobije u drugom krugu predsedni~kih izbora.”Najverovatniji rezultat je ono {to Francuzi zovu ‘kohabitacija’”, ka`e se u komentaru

„Ekonomista” o ishodu op{tih izbora u Srbiji. „Dok Francuska tek drugi put u svojoj istoriji mewa predsednika nakon prvog mandata, a evropski strah od nejasnog ishoda gr~kih izbora raste, izgleda da }e budu}a srpska vlada veoma li~iti na prethodnu”, ka`e se u komentaru „Ekonomista”.Nakon navo|ewa rezultata op{tih izbora u Srbi-

ji, „Ekonomist” prenosi da je vicepremijer Ivica Da~i} najavio da }e on biti premijer u novoj vladi, uz konstataciju da je „najverovatnije u pravu”.List konstatuje da }e nakon te{kih koalicionih pregovora koji slede, nove vlasti gotovo izvesno ostati na evropskom putu, ali da }e biti mnogo te`e odgovoriti na te{ku ekonomsku krizu u Srbiji.

Po sino}nim podacima iz Pokrajinskog odbora Demokratske stranke, na osnovu 90 odsto obra|enih podataka, u slede}i saziv Skup{tine Vojvodine sigurno ulazi sedam stranaka i koalicija, dok je jedna na ivici cenzusa. Najvi{e poslani~kih mesta po proporcionalnom sistemu osvojila je lista Demokratske stranke, koju podr`ava 21,06 odsto gra|ana, dok lista oko SNS-a ima 18,34 odsto glasova. Sledi LSV s 11,36 odsto glasova pa SPS s 11,13 odsto. SRS je osvojio 6,23 odsto, SVM 6,15 odsto, a DSS 5,84 odsto glasova. Sa 4,90 procenata podr{ke lista LDP-a je na ivici cenzusa. Ispod cenzusa su „Dveri„ sa 4,62 odsto i URS s 3,77 odsto. Po proporcionalnom sistemu raspodequje se 60 od ukupno 120 mandata u pokrajinskom parlamentu. Ko }e popuniti preostalih 60 poslani~kih mesta, koji se raspodequju na izborima po ve}inskom sistemu, zna}e se nakon drugog kruga pokrajinskih izbora koji }e se odr`ati 20. maja, zajedno s drugim krugom predsedni~kih izbora. U prvom krugu, naime, nijedan od kandidata nije osvojio ve}insku podr{ku. A po podacima vojvo|anskih demokrata, u drugi krug u{lo je 50 kandidata DS-a, te oko 30 kandidata SNS-a, dok su ostali kandidati uglavnom iz

didata na pokrajinskim ve}inskim izborima 20. maja. Potpredsednik Demokratske stranke i kandidat za pokrajinskog premijera Bojan Pajti} izjavio je ju~e da su kandidati te stranke u Vojvodini ostvarili ubedqivu pobedu na svim nivoima. Pajti} je istakao da je u Vojvodini najboqi rezultat ostvario wihov predsedni~ki kandidat, parlamentarna i pokrajinska lista, kao i lokalne izborne liste. – Osim toga, u drugom krugu pokrajinskih izbora imamo 50 kandidata, a Srpska napredna stranka svega 30. Tako|e, na lokalnim izborima na{e liste su ispred napredwaka u ~ak 35 op{tina i gradova od 42 u kojima su sad odr`ani lokalni izbori – naveo je Pajti}. On je dodao da demokrate na osnovu tih rezultata u gotovo svim op{tinama mogu formirati lokalnu vlast „u saradwi s dosada{wim koalicionim partnerima„, dok su, kako je istakao, u Se~wu, Adi i Alibunaru osvojili apsolutnu ve}inu. Pajti} je pozvao gra|ane Vojvodine da u drugom krugu predsedni~kih i pokrajinskih izbora 20. maja potvrde podr{ku kandidatu

snost i stabilan razvoj Vojvodine i Srbije”. U Pokrajinskoj izbornoj komsiji ju~e su saop{teni tek izborni rezultati na osnovu izbornog materijala iz {est vojvo|anskih op{tina, koji ne predstavqaju reprezentativni uzorak. U PIKu, ina~e, izborne rezultate saop{tavaju po pristizawu izbornog materijala od op{tinskih i gradskih komisija, a rok u kojem moraju biti saop{teni kona~ni rezultati pokrajinskih izbora

Mirovi}:Obmawivawejavnosti Kandidat za pokrajinskog premijera koalicije okupqene oko Srpske napredne stranke Igor Mirovi} ju~e nije `eleo da iznosi preliminarne rezultate pokrajinskih izbora. On je na{em listu izjavio da su u izbornom {tabu te stranke obradili oko 50 procenata izbornog materijala, ali da }e podatke o rezultatima izneti kad budu imali kompletne podatke, a o~ekuje da }e to biti tokom dana{weg dana. Mirovi} smatra da izno{ewe izbornih procena bez kompletnih podataka predstavqa obmawivawe javnosti. On je kazao i da je veoma problemati~no ka{wewe u objavqivawu izbornih rezultata u nadle`nim izbornim komisijama, a istakao je i da su ovi izbori, i to na teritoriji LSV-a, SVM-a i drugih stranaka i grupa gra|ana. Iz LSV-a su ju~e saop{tili da je u drugi krug u{lo devet kandidata te stranke, a iz SVM-a da }e imati deset kan-

Ju`noba~kog okruga, obele`eni brojnim incidentima, pa ~ak i poku{ajima izborne kra|e. – Ni na jednim izborima do sad u Ju`noba~kom okrugu nije se de{avalo da u izbornom danu ima 40 poziva policijskim stanicama zbog izbornih nepravilnosti, odnosno poku{aja izborne kra|e. Jer, {ta drugo mo`e biti razlog tome da se nudi novac za glasove? To se ovde nije de{avalo ni za vreme Slobodana Milo{evi}a! – istakao je Mirovi}. On ipak nije precizirao da li }e SNS podnositi prigovore zbog nepravilnosti na koje ukazuje i na kojim mestima, navode}i da }e tu odluku ta koalicija doneti kad im budu dostupni svi zapisnici s birali{ta.

DS-a za predsednika Srbije BorisuTadi}u, te ve}inskim kandidatima te stranke za pokrajinske poslanike, odnosno da se „opredele za evropsku budu}nost, izve-

isti~e sutra u 20 ~asova za izbore po ve}inskom sistemu, odnosno prekosutra za izbore po proporcionalnom modelu. B.D.Savi}

PORTPAROLKALSV-aALEKSANDRAJERKOV

Ligapoboq{ala rezultat Portparolka LSV-a Aleksandra Jerkov izjavila je da je LSV jedina iz vladaju}e koalicije u Pokrajini poboq{ala izborni rezultat u odnosu na pre ~etiri godine. Ona je na konferenciji za novinare rekla da na osnovu 77,74 odsto obra|enog materijala s izbora za Skup{tinu Vojvodine Demokratska stranka ima 23,4 odsto osvojenih glasova, SNS 19,74 odsto, dok je LSV na tre}em mestu s 12,93 odsto. Po podacima LSV-a, cenzus za sada prelaze i koalicija oko SPS-a s 12,37 odsto glasova, SVM sa 6,83 odsto, SRS sa 6,68 odsto, DSS sa 6,44 odsto, Koalicija „Preokret„ s 5,4 odsto i Pokret „Dveri„ s 5,06 odsto glasova. – LSV je pre ~etiri godine osvojio ne{to vi{e od osam odsto glasova na pokrajinskim izborima, dok su sve ostale stranke iz vladaju}e koalicije dobile mawe. Zahvaqujemo gra|anima {to su prepoznali na{ rad i na{a zalagawa za polo`aj Vojvodine – rekla je portparolka LSV-a.

Najavila je da }e se LSV jo{ o{trije boriti za utvr|ivawe polo`aja Vojvodine i da }e odmah po konstituisawu pokrajinskog parlamenta insistirati na dono{ewu zakona o finansirawu nadle`nosti Pokrajine. Jerkov je podsetila i da je devet kandidata LSV-a za poslanike u Skup{tini Vojvodine po ve}inskom izbornom sistemu u{lo u drugi krug izbora. – Na{ zadatak je da u drugom krugu podr`imo Borisa Tadi}a da pobedi TomislavaNikoli}a. Poznato je da se s Tadi}em ne sla`emo o nivou nadle`nosti Vojvodine, ali je dug prema na-

{oj doslednoj politici da pomognemo svakom ko mo`e da pobedi Nikoli}a – rekla je Aleksandra Jerkov. Podsetila je na to da LSV zbog SPS-a nije ni u{ao u Vladu Srbije i da izgleda da }e SPS ponovo biti uslov za formirawe vlasti i u Vojvodini i Srbiji. Aleksandra Jerkov je rekla da Platforma Vlade Vojvodine od pre sedam godina jasno govori da Pokrajina treba da ima sve nivoe vlasti, i dodala da }e to morati da prihvate i socijalisti ako `ele u vojvo|ansku vlast. – Ako SPS nema problem da to prihvati, to je onda stvar koju samo treba da objasni svojim bira~ima. U protivnom, neka formiraju koaliciju s drugima – poru~ila je ona. Jerkov je rekla da je LSV veoma zadovoqan izbornim rezultatima u Novom Sadu, Zrewaninu i Kikindi, gde }e mo}i da formira vlast s DSom i jo{ nekim strankama, odnosno u Subotici i Pan~evu, gde nakon vi{e godina ponovo ima odbornike.


4

politika

utorak8.maj2012.

dnevnik

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012.

„Dveri”u{leuKarlovce Po prvim rezultatima Op{tinske izborne komisije u Sremskim Karlovcima, na izborima za lokalni parlament najvi{e glasova je dobila lista „DS – Milenko Filipovi}„. Za demokrate je od 4.878 iza{lih na birali{ta glasalo 1.203, {to bi trebalo da im obezbedi osam od ukupno 25 mesta u odborni~kim klupama. Za URS je glasalo 520 Karlov~ana, pa }e imati tri mesta. Na pro{lim izborima, DS se izborio za deset odbornika i s G17 plus, koji je tada osvojio pet mesta, u startu imao ve}inu.

Debitant na ovim izborima, SNS je u Karlovcima dobila 784 glasa ili pet odborni~kih mesta. SRS je podbacila osvojiv{i 332 glasa. To je dovoqno za dva me sta u od bor ni~ kim klupama u kojima su posledwih osam godina radikali imali {est odbornika. Socijalisti su, kao i radikali, dobili 332 glasa, odnosno dva mesta u parlamentu, jedno vi{e nego na prethodnim izborima. Za DSS je glasalo 277 bira~a, a taj broj gla so va omo gu }i }e im, kao i na pro{lim izborima, jedno odborni~ko mesto. LSV je osvojio 369, a „Dveri„ 380

IN\IJA

vatno najboqi rezulata DS-a na lokalnim izborima u celoj Srbiji. On je najavio i vrlo brzo formirawe nove lokalne

vlasti – ve} ove sedmice. – Iskoristi}emo priliku da, dok svi budu konstituisali lokalne vlasti, mi privu~emo jo{ tri do ~etiri investicije i zaposlimo neke nove qude – poru~io je Je{i}, koji je In|iju vodio i u prethodnih 12 godina. B. D. S.

NOVI BE^EJ

LDPubedqivo LDP je na lokalnim izborima u Vojvodini najboqi rezultat ostvarila u Novom Be~eju i Be~eju, gde je nosilac liste te stranke, tj. koalicije „Preokret„, bio aktuelni predsednik op{tine Novi Be~ej MilivojVrebalov. Lista „Preokret„ u Novom Be~eju osvojila je oko 30 odsto glasova, {to je, kako je za na{ list ju~e izjavio Vrebalov, najboqi rezultat te stranke na lokalnom nivou u celoj zemqi. – U Novom Be~eju smo ostvarili najboqi rezulatat, i ima}emo osam odborni~kih mandata, dok }e lista DS-a imati pet,

nom sistemu. Na tim izborima 976 glasova dobila je lista „Pokrenimo Vojvodinu„, a „Izbor za boqu Vojvodinu„ 847. Karlov~ani su na predsedni~kim izborima najvi{e glasova dali Tomislavu Nikoli}u, 1.265. Iza Nikoli}a po broju glasova je Boris Tadi} (1.237). Lista „Pokrenimo Srbiju„ za republi~ki parlament tako|e je u Karlovcima dobila najve}e poverewe bira~a. Za wu je glasalo 1.206 Karlov~ana, a za „Izbor za boqi `ivot„ 1.039. Na birali{ta je iza{lo 57,78 odsto od upisanih 8.443 bira~a. Z. Milosavqevi}

NOVI KNE@EVAC: U Skup{tini op{tine od 31 mandata, DS je osvojio 13 i znatno popravio pozicije. SVM-u je pripalo {est, SNS-u sedam,

Ispod cenzusa su ostali URS (4,75 odsto) i LDP (3,61 odsto). Po podacima GIK-a, od upisanih 312.723 Novosa|ana glasalo je 166.049, tj. oko 52 odsto. Sude}i po rezultatima, vladaju}a ve}ina osta}e ista, odnosno samo }e se pro{iriti. Tako bi vlast trebalo da formiraju DS, LSV, SPS, RDS i SVM jer ukupno imaju ve}inu od 51 odsto. Iz SNS-a su saop{tili da su ulo`ili GIK-u prigovor za nekoliko bira~kih mesta zbog nepravilnosti. Kako ka`u, bilo je vi{ka glasa~kih listi}a i kupovine glasova. D. Ig.

tako da }emo biti u mogu}nosti da zajedno, uz jo{ jednog partnera, formiramo lokalnu vlast – kazao je on. Dodao je da je u Be~eju lista koju je predvodio drugoplasirana, dok je na prvom mestu lista DS-a s kojom }e i u toj op{tini formirati lokalnu koaliciju. Vrebalov je, ina~e, pro{ao i u drugi krug na ve}inskim izborima za pokrajinskog poslanika. A uveren je u to da }e za dve nedeqe taj mandat osvojiti jer je, kako je naveo, u prvom krugu osvojio 5.200 glasova dok je wegov protivkandidat iz SNS-a dobio 2.800. B. D. S.

SPS–PUPS-ugotovopolovinaSkup{tine Najvi{e glasova na lokalnim izborima u Apatinu, po nezvani~nim podacima Op{tinske izborne komisije, dobila je lista „SPS–PUPS – dr @ivorad Smiqani}” i obezbedila 13 odborni~kih mandata u Skup{tini s 29 mesta. Za ovu listu glasalo je 5.012, ili 31,43 odsto iza{lih na glasawe. Lista „Za boqi `ivot – Boris Tadi}” dobila je {est mandata, a po tri mandata „GG Pokret za Apatin – Milan Dra`i}” i „SRS – dr Aleksandar Martinovi}”. Liste „SVM – I{tvan Pastor” i „Pokrenimo Apatin – Tomislav Nikoli}” osvojile su po dva odborni~ka mandata. Bez mandata su ostali „URS – Sawa Ba~i}”, „Pokret socijalista – Aleksandar Vulin„, „GG Dveri Apatin„, „KP – Josip

Broz„, „GG Za zdravstvo Apatin – Miodrag Pavlovi}”, „DSS – Vojislav Ko{tunica„ i „Preokret – ^edomir Jovanovi}”.

SPS–PUPS-u tri i LSV-u dva mandata. U drugi krug izbora za mandat pokrajinskog poslanika po ve}inskom izbornom sistemu idu Predrag Beri} (DS) i Aniko Jeras (SVM). KAWI@A: Po prvim rezultatima, SVM, koji je dosad imao apsolutnu ve}inu – 19 od 29 mandata, sada bi s osvojenih 11 mandata mogao oti}i u opoziciju. DS, koji je bio jedina opozicija s deset mandata, sada bi s devet osvojenih mandata i bez u~e{}a SVM-a mogao formirati ve}inu. Tri mandata osvojio je LSV, kao i GG „Biraj put” s nosiocem liste I{tvanomBa~kulinom iz Horgo{a, biv{im predsednikom SO Kawi`a i jednim od osniva~a SVM-a, koji je uo~i izbora istupio iz stranke. On je rivale pobedio na izborima za predsednika MZ Horgo{. Nezvani~no, dva mandata dobila je

Zahvaquju}i se gra|anima na poverewu koje su na lokalnim izborima ukazali listi SPS–PUPS, dr @ivoradSmiqani}, predsednik socijalista u Apatinu i predsednik te op{tine istakao je da to obavezuje da se nastavi investicirawe da bi mladi imali mogu}nost da se zaposle. – Svi oni koji imaju iste te`we dobro su do{li i verujem da u lokalnom parlamentu i ne}e biti opozicije. ^iwenica je da }e, na osnovu osvojenih mandata, SPS i PUPS odre|ivati pravila igre, ali su dobrodo{li svi kojima je u prvom planu boqi `ivot gra|ana, investicije i nova radna mesta – rekao je Smiqani}, dodav{i da je saradwa sa SRS-om u prethodnom sazivu bila dobra i da „nema razloga da tako ne bude i u novom sazivu, {to ne zna~i da ne}emo sara|ivati i s drugima koji to `ele”. J. P.

BE^EJ

u Skup{tinu APV po ve}inskom izbornom sistemu, a \or|oKurixa („Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}„), 2.203 glasa, ili 13,82 odsto. S obzirom na to da nijedan od ukupno devet kandidata u Apatinu nije dobio potrebnu ve}inu, odluka o izboru }e biti doneta u drugom krugu glasawa 20. maja. U bira~ki spisak u apatinskoj op{tini upisano je 27.190 gra|ana, od kojih je 15.949, ili 58,77 odsto, iza{lo na izbore 6. maja. Glasa~i u Apatinu su najvi{e glasova na izborima za predsednika Republike dali BorisuTadi}u – 4.025, {to je 25,28 odsto. Kandidat IvicaDa~i} dobio je 18,98 odsto, a Tomislav Nikoli} – 17,37 odsto glasova. ^etvrta je Jadranka [e{eq, s 1.380 glasova tj. 8,66 odsto podr{ke glasa~a. J. Prel~ec

BA^KA PALANKA

Bezmandata ostalisocijalisti, radikali,liga{i – U Be~eju je najvi{e odborni~kih mesta – 11, osvojila lista „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}“ (4.460 glasova – 23,32 odsto). Po osam mandata osvojile su liste „Mi{a Vrebalov – Preokret za Be~ej“ (3.216 – 16,81 odsto), „Pokrenimo Be~ej – Tomislav Nikoli}” (3.166 – 16,55 odsto) i „Savez vojvo|anskih Ma|ara – I{tvan Pastor” (3.049 – 15,94 odsto), dok je preostali mandat pripao mawinskoj listi Demokratske stranke vojvo|anskih Ma|ara (467 – 2,44 odsto) – naveo je predsednik Izborne komisije op{tine Be~ej Sr|anGligori}. On je dodao da }e mandati u roku od deset dana biti dodeqeni odbornicima po redosledu. Socijalisti su i ovog puta u Be~eju bili prvi posle crte i ostali bez odbornika. Sakupili su 890 glasova, ili 4,65 odsto. Nedostajalo im je, po nezvani~nim

procenama, 27 glasova za ulazak u lokalni parlament. Odmah iza wih je koalicija PUPS–DSS-a (739 – 3,86 odsto). U Skup{tini ne}e biti ni radikala (632, ili 3,30 odsto), a jo{ jedan „starosedelac“ }e biti „van igre“ – LSV (626 – 3,27 odsto). Pokret ma|arske nade ima 345 glasova – 1,80 odsto, URS – 320, ili 1,67 odsto, DZVM – 302, ili 1,58 odsto i GSM – 191, ili procenat glasova iza{lih bira~a. Gligori} je istakao da je broj upisanih bira~a 34.181, od kojih je glasalo 19.127, {to zna~i da je izlaznost bila 55,96 odsto. – Za pokrajinske poslanike po ve}inskom sistemu u drugi krug plasirali su se kandidat „Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}“ SlobodanZlokolica s 3.382 glasa i kandidat „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikoli}“ mr Vuk Radojevi} s 2.881 glasom – naveo je on. V. Jankov

lista „Vreme je za bu|ewe” Udru`ewa za razvoj op{tine Kawi`a „UKROK” i jedan mandat „Pokret ma|arske nade – Laslo Balint”. Izborna komisija saop{tila je da }e ponovo prebrojati glasove LSV-a i liste „Vreme je za bu|ewe”. U drugi krug za pokrajinskog poslanika po ve}inskom sistemu idu Sabol~ Kavai (SVM) i MarijaRafai (DS).

posle drugog izbornog kruga za pokrajinskog poslanika. U prvom krugu za pokrajinskog poslanika po ve}inskom sistemu Laslo Kormawo{ (SVM) ima 1.549 glasova, a Predrag Miji} (DS) 1.099, dok je tre}eplasirana Stana\ember (LSV) dobila 1.011 glasova.

^OKA: Pobedu je odnela lista SVM-a, kojoj je od 25 mandata u op{tinskom parlamentu pripalo devet. Na drugoj poziciji je DS sa sedam mandata, dok su po tri osvojili SNS, Koalicija SPS–PUPS i LSV. Predsednik ~okanskih demokrata dr PredragMiji} ka`e da je mogu} nastavak saradwe s dosada{wim partnerima u lokalnoj vlasti iz SVM-a, da su mogu}e i druge kombinacije, ali da }e formirawe ve}ine uslediti

Kandidat SPS–PUPS-a dr @ivorad Smiqani} dobio je 5.140, ili 32,25 odsto glasova iza{lih na izbore za poslanike

Smiqani}: Za boqi `ivot svi su dobrodo{li

POTISJE ADA: Po nezvani~nim rezultatima, apsolutnu pobedu odnela je lista DS-a „Izbor za boqi `ivot – Boris Tadi}”, ~iji je nosilac aktuelni predsednik op{tine ZoltanBilicki, osvojiv{i 16 od 29 odborni~kih mandata. SVM-u je pripalo {est, GG „Ferenc Irmewi Feco za uspe{nu op{tinu – URS„ ~etiri, „Pokrenimo Mol i Adu – Tomislav Nikoli} – Stanka Mihajlov” dva, dok je DZVM-u s liderom stranke i dosada{wim predsednikom Skup{tine op{tine Aronom ^onkom pripao jedan mandat. Na ve}inskoj listi za pokrajinske poslanike u drugi krug idu Jo`ef Tobia{ (DS) i FerencIrmewi (GG–URS).

Na lokalnim izborima u Novom Sadu najvi{e glasova, i to 30.899, odnosno 18,61 odsto, osvojio je DS, pokazuju podaci Gradske izborne komisije. Sledi SNS sa 16,44 odsto (27.305), LSV sa 16,12 odsto (26.772) i SPS–PUPS–JS–SDPS s 8,13 odsto (13.503). Cenzus su pre{li i Romska demokratska stranka s osvojenih 10.649 glasova, ili 6,41 odsto, DSS s 5,92 odsto (9.835), „Dveri„ s 5,36 odsto (8.892) i SRS s 5,13 odsto (8.517). U Skup{tinu Novog Sada ulaze i SVM i NOPO jer su kao mawinske liste pre{le prirodni prag s osvojenih 1,78 odsto glasova, odnosno 1,07.

APATIN

Je{i}evskornajboqi me|udemokratama Po dosada{wim rezultatima lokalnih izbora, najubedqiviju pobedu u Vojvodini lista DS-a ostvarila je u In|iji, koju je predvodio Goran Je{i}, ina~e i aktuelni predsednik te op{tine. S oko 40 odsto glasova, odnosno 18 od ukupno 37 odborni~kih mandata u lokalnom parlamentu, Je{i}eva lista ostvarila je boqi skor i od liste DS-a u Beogradu koju je predvodio Dragan \ilas. Drugoplasirana lista u In|iji bila je ona okupqena oko SNS-a s osvojenih tek 13 odsto glasova, koji }e napredwacima omogu}iti {est mandata. Mandate u lokalnom parlamentu podeli}e jo{ koalicija oko SPS-a, koja je osvojila pet mandata, zatim DSS i SRS po tri mandata i LSV dva. U izjavi za „Dnevnik” Goran Je{i} je kazao da je to vero-

glasova, {to zna~i po dva odborni~ka mesta. Cenzus nisu pro{li LDP i SPO s osvojenih 204 glasova, „Zeleni Srbije„ s 103 glasa i PUPS–JS, kojima je poverewe ukazalo 211 bira~a. U drugi krug izbora za pokrajinskog poslanika po ve}inskom sistemu u{li su BranislavFilipovi} („Izbor za boqu Vojvodinu – Bojan Pajti}„), osvojiv{i 952 glasa, i RadosavKarabasil („Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikoli}„) s 784 glasa. Obrnut je odnos u Karlovcima na glasawu bio za pokrajinske poslanike po proporcional-

NoviSad:DSprvi, SNSiLSVizjedna~eni

SENTA: Pobeda na lokalnim izborima u sen}anskoj op{tini pripala je SVM-u, s 12 od ukupno 29 mandata. DS je osvojio deset, Gra|anski savez Ma|ara i URS po tri, a Koalicija SPS–PUPS-a jedan mandat. SVM je u prethodne dve godine bio potisnut u opoziciju pa su vlast dr`ali DS, GSM i LSV, ali liga{i ovog puta nisu pre{li cenzus. Za poslani~ki mandat u pokrajinskom parlamentu po ve}inskom sistemu u drugi krug u{li su AtilaJuhas (SVM) i Aniko @iro{-Jankeli} (DS). M. Mitrovi}

PovratakSPS-a Po nezvani~nim podacima, najvi{e glasova u Ba~koj Palanci dobila je lista DS-a (5.024), odnosno demokrate su osvojile devet mandata, ali je i SNS osvojio isti broj mandata sa 4.718 glasova. Za ukupno 42 odbornika palana~kog parlamenta glasalo se na 43 bira~ka mesta. Od 48.636 upisanih bira~a na izbore je iza{lo 29.266, tj. 60,17 odsto. Najve}e iznena|ewe je SPS, koji je osvojio osam mandata s 4.690 glasova. To predstavqa svojevrsni povratak socijalista, koji su u Ba~koj Palanci bili na vlasti od uvo|ewa vi{estrana~ja pa do 2004. godine. Na ovim lokalnim izborima

nastupili su s PUPS-om i SDP-om Srbije, bez JS-a. Do sada vladaju}i radikali spali su s 18 na sedam mandata jer su osvojili tek iznad 4.000 glasova. DSS, koji je do sada bio u koaliciji sa SRS-om, osvojio je ~etiri mandata. Iznena|ewe su i „Dveri”, koje su osvojile dva mandata, kao i stranka vojvo|anskih Slovaka, a jedan mandat pripao je SVM-u. S obzirom na to da jo{ nema zvani~nih rezultata, u {tabu SNS-a smo saznali da su wihov kandidat, dr Goran Stupar i kandidat SPS-a dr GoranLackovi} u{li u drugi krug izbora za poslanike u Skup{tini APV po ve}inskom izbornom sistemu. M. Suyum

VR[AC

Svakitre}iglas zaPokretVRER Po re zul ta ti ma iz bor nog {taba „Pokret Vr{a~ka regija – Evropska regija„, taj pokret je na lokalnim izborima u op{tini Vr{ac dobio najvi{e glasova – 32,78 odsto. Slede SPS s 19,04 odsto glasova, DS – 17,84, SNS – 15,91, Udru`ewe gra|ana „Za boqi Vr{ac„ – 7,90, LSV – 6,52 procenta. VRER }e imati 15 odbornika, SPS devet, DS osam, SNS sedam, a LSV i UG „Za boqi Vr{ac„ po tri odbornika. – Pokret VRER ostvario je pobedu u 90 odsto izbornih jedinica, postigili smo najboqi rezultat – rekao je lider

Pokreta VRER ^edomir@ivkovi}. – U narednim danima }emo razgovarati, pre svega, s do sa da {wim ko a li ci o nim partnerima, DS-om. Mi smo zadovoqni izbornim rezultatom. Pred sta vi li smo na{ program po{teno svima, nikog ni smo na pa da li. Ni sam `eleo u toku kampawe, ali sada, na wenom kraju, izra`avam negodovawe zbog prqave kampawe i neistina koje su izno{ene, {to je ispod svakog nivoa. Ako budemo u prilici da formiramo vlast, trudi}emo se da realizujemo sve one projekte koje smo obe}ali u kampawi. R. J.

ALIBUNAR Po evidenciji izbornog {taba DS-a u Alibunaru, u ovoj op{tini je od 19.080 upisanih u bira~ki spisak glasalo 11.230 bira~a ili ne{to vi{e od 60 odsto. Najvi{e glasova za odbornike Skup{tine op{tine dobila je lista DS-a, ukupno 4.300, i po svoj prilici s 12 odbornika ima}e ve}inu za formirawe lokalne vlasti u Alibunaru.

Na drugom mestu je SPS s 1.472 glasa, na tre}em SNS – 1.252... Za izbor pokrajinskog poslanika po ve}inskom sistemu, u drugi krug idu Nedeqko Kowokrad Meda iz DS-a, koga je u prvom krugu podr`alo 3.044 bira~a, i Milan]uruvija iz SPS-a, za koga je glasalo 2.228 bira~a. R. J.


c m y

politika

dnevnik

utorak8.maj2012.

5

IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012. * IZBORI 2012.

Pavli~i}: DS osvojio Novi Sad – demokrata gradona~elnik – DS je u Novom Sadu pobedilanasvimizborima,itonamjeibiociq– rekao je novinarima jo{ uvek aktuelni gradona~elnik Igor Pavli~i}. Onjeistakaodasugra|ani rad novosadske vlasti ocenili pozitivno i da o~ekuje formirawe nove vladaju}ekoalicijeumawe-vi{eistomsastavu. – O~ekujem pobedu BorisaTadi}a udrugomkrugu predsedni~kih izbora i daleko boqi rezultat odprvogkruga.Teknakon20.maja zapo~e}emo pregovore s drugimstrankamaradiformirawa vladaju}e ve}ine i o~ekujem da gradona~elnik bude demokrata, sobziromnatodasmoosvojili najvi{e glasova. Na lokalnim izborima smo u odnosu na pro{leizboreosvojili28.000gla-

sovamawe,alitojeizbornavoqaNovosa|ana.Gra|aninamjesu ukazali poverewe i u narednommandatubi}enamjo{te`e imoramojo{odgovornijeupravqatigradom–rekaojePavli~i}. Napitawanovinaradali}e mestogradona~elnikabitipre-

pu{teno Aleksandri Jerkov iz LSV-a ili partijskom mu kolegiMiroslavuVasinu,Pavli~i} jenapomenuodaseokadrovskim pitawimanijerazgovaraloida onjestekandidatDS-azagradona~elnika. – Sve je stvar dogovora, ali jednostavno,sbudu}imkoalici-

onimpartnerimanijebilo jo{ razgovora. I na pro{lim izborima nismo zahtevali ve}i broj uprava i podelu vlasti s LSV-om shodno osvojenim glasovima. Najva`nije je staviti najboqe qude na odgovorna mesta jer dobar ~ovek mo`e da re{i problem – zakqu~iojePavli~i}. Po podacima demokrata,nalokalnimizborima u Novom Sadu oni su osvojili najvi{e glasova, odnosno 18,54 odsto. Slede SNS s 16,42 odsto, LSV s 16,17 odsto,SPSs8,14odsto,Romska demokratska stranka s 6,41 odsto,DSSs5,89odstoi„Dveri„s 5,32 odsto, dok se SRS bori za cenzus,aispodpetodstoostali suURSiLDP. D. Igwi}

SOMBOR

Demokrate, napredwaci, pa URS Nakonodr`anihop{tihizboraiuSomboru,posvemusude}i,malo}ese{tapromenitiuovomgradu.Naime,inaovimizborima,nakojejeiza{lo44.440gra|anaspravom glasa, {to ~ini bezmalo 55 odsto bira~a, kaonajja~apokazalaseDemokratskastranka,kojajepopodacimalokalneizbornekomisijeuvo|stvunasvimlistama. U trci za 61 odborni~ko mesto u Skup{tini grada, DS je sa svojim koalicionim partnerom DSHV-om dobio poverewe 22,55 odstoiza{lihbira~a,{to}ebitidovoqno za 17 mandata, daleko mawe od dosada{wih 26.OdmahizaDS-asepozicioniraoseSNS, kojajedobilapoverewe15,33odstoiza{lih bira~a i sledstveno tome 11 mandata. Kao jednoodve}ihiznena|ewasepokazalalista

URS-a,zakojujeuSomboruglasalo9,13odstoiza{lihbira~a,~imejeovojlistiobezbedilosedammandata. OdmahizaURS-ajeSPSsa7,91odstoglasova({estmandata),DSSsa6,45odsto(pet mandata),SPOsa6,32odsto(~etirimandata),dokjeUG„BoqiSombor“,ina~enajve}e iznena|eweovogodi{wihlokalnihizbora, osvojio5,31odstoglasovaitimeobezbedio sebi~etiriskup{tinskefoteqe.Ulokalnojskup{tini}esena}ii~etiriodbornikaSRS-a,kojijeosvojio5,41odstoglasova iza{lih, kao i predstavnik DZVM-a (2,48 odsto)idvaizredovaSVM-a(4,51odsto). BezmestaunovomsazivuSkup{tinegrada }e ostati LSV i LDP, po{to nisu pre{licenzusodpetodstoosvojenihglasova.

KIKINDA

Naosnovu97,78odstoprebrojanih glasova na izborima za Skup{tinuGradaBeograda,najvi{e mandata - 50, osvojila je lista„IzborzaboqiBeogradDragan \ilas”, druga je lista „Pokrenimo Beograd - Tomislav Nikoli}” sa 37 mandata, rekaojepredsednikGradskeizbornekomisijeIvan[ebek. Predsednik GIK-a je rekao da je lista koju predvodi DS osvojila 35,18 odsto glasova, a lista SNS-a 25,72 odsto. [ebek je dodao da se LDP za sada nalaziispodcenzusasa4,64odstoglasova. - Lista SPS-PUPS-JS Ivica Da~i} osvojila je 9,14 odsto tj. 13 mandata, a lista „DSS Vojislav Ko{tunica” 7,46 odsto,{tojedesetmandata-rekao je[ebek. Skup{tina Beograda ima 110 odbornika. Na sednici GIK-a re~eno je danijebilonikakvihprigovora na reg ul arn ost izb or a. Skup{tinaBeogradaimaukupno 110 odbornika, a izbori su organizovani na 1.172 bira~ka mesta.

Grad on a~ eln ik Beo g rad a i nosilac liste „Izbor za boqi Beograd” Dragana \ilas izjaviojepreksino}dajetalista naizborimauBeograduosvojilaoko36odstoglasova,adaje koa l ic ij a okup qen a oko napredwaka osvojila izme|u 24 i 25odstoglasova. - Koalicija stranaka koje su u prethodne ~etiri godine vodileBeograddobilesuveliko poverewegra|anadagavodeiu naredne~etirigodine.O~ekujemdaradimoibudu}enana~in kakosmodosadaradilinakoristBeogra|ana-rekaoje\ilas. On je dodao da je siguran da sukoalicionipartneriSPSPUPS i JS tako|e zadovoqni rezultatima i da veruje da dele wegovo vi|ewe funkcionisawa grada u naredne ~etiri godine. \ilas, zamenik predsednika DS-a, uz zahvalnost Beogra|anim a na ukaz an om pov er ew u, naveo je da je LDP na ivici cenzusa,alidaverujeda}epartija u}i u gradski parlament, dokjeURSispodcenzusa.

SUBOTICA

SNS za mandat ja~i od DS Ukikindskojop{tininabirali{ta je iza{lo 61,87 odsto upisanihbira~a.Popreliminarnim rezultatima Op{tinske izborne komisije,nakonstoodstoobra|enih bira~kih mesta, lista „PokrenimoKikindu–TomislavNikoli}”osvojilaje24,5odstoglasova, tj. 12 odborni~kih mesta, a „Demokratskastranka–BorisTadi}”20,83odstoili11mandata. Lista „LSV – Nenad ^anak„ ima 12,04 odsto glasova ili {est odborni~kihmesta,„IvicaDa~i} –SPS,JS,SDPSrbije” 11,43odsto–{estmandata,„DSS–VojislavKo{tunica„5,08odsto– dva mandata i „Savez vojvo|anskih Ma|ara–I{tvanPastor„4,35odsto–dva mandata. Cenzus nisu pre{li: „Snaga Kikinde–kukaimotika–BranislavBaji}”,s4,87odstoosvojenih glasova, „SRS – dr Aleksandar Martinovi}”–4,55odsto,„Preokret„–4,28odstoiURS–3,4procenta. Oddevetkandidatazapokrajinskeposlanikenave}inskojlisti, udrugikrugizborauizbornojjedinici 21 bira~i }e glasati za Stanislavu Hrwak (SNS) koja je

Naizborimazave}inskulistuposlanika uSkup{tiniAPVudrugikrug}e,uizbornojjediniciSombor1,u}ipredstavnikDSadrLazarRa~i} iSNS-adrZoranPar~eti},dok}esvogpredstavnikauizbornojjedinici Sombor 2 tako|e imati DS (Sr|an Zavi{in) ali i „probu|eni“ SPS (dr Du{anVuja{kovi}). Na proporcionalnoj listi za izbor poslanikauSkup{tinuAPVnajve}epoverewe bira~a zadobila je lista DS-a s 23,19 odsto, druga je lista SNS-a s 18,48 odsto, tre}a lista SPS-a s 9,89 odsto, ~etvrta LSV-a s 9,48 odsto, peta SRS-a sa 7,20 odsto, {esta DSS-a sa 6,86 odsto, za kojom sledeURSsa6,19odstoi„Preokret“s5,58 odsto. M. Miqenovi}

Beograd glasao za \ilasa

osvojila19,63procenataizaIlijuVojinovi}a (DS)kojemjepovereweukazalo16,45odstoglasa~a. U izbornoj jedinici 22 u drugom krugu izbora za pokrajinske kandidatebi}eSvetislavVukmirica (SNS) s osvojenih 24,45 odsto i Milo{ [ibul (LSV) s 16,14 odstoglasova. Nakon obra|enih 50 od ukupno 60 bira~kih mesta u kikindskoj op{tini,popodacimaOp{tinske izbornekomisije,uizbornojjedinici21zapokrajinskeposlanike poproporcionalnomsistemuglasawa, lista oko SNS-a ima 23,48 odsto,listaokoDS-a19,90odsto, lista oko SPS-a 13,74 odsto, a LSV10,01odsto.Uizbornojjedinici22poistomsistemuglasawa, listaokoSNS-ajeosvojila23,96 odsto, oko DS-a 16,72 odsto, LSV 6,27ilistaokoSPS-a10,4procenataglasovabira~a. Na predsedni~kim izborima u kikindskoj op{tini je Tomislav Nikoli}dobio27,18odstoglasova, Boris Tadi} 23,82, Ivica Da~i} 11,92, a ^edomir Jovanovi} 7,79 odsto glasova, rezultati su s 50bira~kihmesta. A. \uran

PE]INCI Uop{ tin iPe} inc inabir al i{ tajeiza{ lo11.911bir a~ a, ili73,99ods to.Zaizb or30odb orn ik auSOglas al oseza11 lis ta.Pozvan i~n impod ac im aOp{ tins keizb orn ekom is ij e, najv i{ e odb orn i~k ih mand at a osvoj il a je koa l ic ij a „DS–PUPS–LDP – Bat a Mark ov i}„ – 11, sled i Grup a gra| ana„Luk i”–{est,„Pok ren im oPe} inc e–Tom is lavNik ol i}„ –~et ir i,kol ik ojeprip al oiURS-u–Sav a^oj~ i},koa l ic ija „Jed ins tven o za na{ e sel o” – Mil an Step an ov i} – Grup a gra| an a „Za na{ e sel o” – Jed ins tven a Srb ij a dob il a je tri mand at a i „Ivic a Da~ i} – SPS„ dva odb orn i~k a mand at a. Ostal ih pet stran ak a, part ij a i grup a gra| an a nij e pre{ lo cenz us. Za izbor poslanika u Skup{tini APV po ve}inskom izbornomsistemu,ponezvani~nimrezultatima,udrugomkrugubira}eseizme|u@ivkaBateMarkovi}a,kogajepredlo`ilalista „IzborzaboquVojvodinu–BojanPajti}„,i\or|aArsenijevi}a,popredloguliste„PokrenimoVojvodinu–TomislavNiJ. A. koli}”.

Pobedio „Izbor za boqi `ivot” Po podacima Gradske izborne komisijeuSubotici,naglasaweje iza{lo56,7odstogra|anaina100 odsto obra|enih bira~kih mesta koalicija“Izborzaboqi`ivot– BorisTadi}”uSuboticijeosvojila26,67odstoglasova.SledeSVM s22,52odsto,SNS-10,80,„Listaza Srbiju„ - 8,30, LSV - 6,58, „Preokret„-5,93iSPS-5,87odstoglasova. URSjeosvojio3,73odstoglasova, Savez ba~kih Buwevaca - 2,72, Buweva~kastranka-1,71,Pokret ma|arskenade-1,64,DSVM-1,63, GG „Solidarnost„ - 1,14 i koalicija„Svezajedno„-0,76odstoglasova. Predsednik Gradskog odbora DS-auSuboticiModestDuli} rekao je da su osvojili znatno vi{e glasovaodSVM-a.

– Na{i dosada{wipartneri}ebitiibudu}i,ajedino sa SNS-om ne}emo u}i u koaliciju. GO DSS-a u Subotici vodi lokalno odgovornupolitiku–rekao je Modest Duli} na pres-konferencijiuo~iizborneno}i. Koaliciju “Izbor zaboqi`ivot–BorisTadi}”osimDSa,~ineSDPSrbijei DSHV. Najverovatnije koalicioni partnerubudu}emlokalnomparlamentubi}eLSV. PotpredsednikSNS-a GojkoRadi} jeistakaodasuzadovoqnire-

zultatimauSubotici,po{toprvi put izlaze na izbore, i da se bez wihne}emo}iformiratilokalni parlament.

RUMA NateritorijiRume,popreliminarnimrezultatima,na43glasa~ka mesta, od 47.664 upisanih glasa~a, svoje pravo je iskoristilo 27.434, {toje57,8odsto.Zanovisazivlokalnogparlamentanajve}ibrojglasovaosvojiojeDSiobezbedio14odborni~kihmesta.Nadrugommestu jeSNSsosvojenih11mandata.SledeSRSsasedammesta,SPSsa{est iDSSsosvojenihpetodborni~kihmesta. ZaizborposlanikauSkup{tiniAPVojvodinepove}inskomizbornomsistemu,ponezvani~nimrezultatima,udrugomkrugubira}eseizme|ukandidataDS-aNenadaBorovi}a,zakogajeglasalo7.252bira~a, ikandidataSNS-aRadeMaravi}a,komejesvojglasdalo5.468glasa~a.Natre}emmestujekandidatSRS-adrAleksandarMartinovi},kojijeimaosvegastotinuglasovamaweodMaravi}a,odnosno5.368. J. A.

SREMSKA MITROVICA Nateritorijisremskomitrova~keop{tinenajve}ibrojodborni~kih mestaulokalnomparlamentuosvojilajeDemokratskastranka,zakoju jeglasalo23,6procenataiza{lihglasa~a,{toje18odborni~kihmesta. Nadrugommestuna{laseGrupagra|ana„VrednaMitrovicaBranislavNedimovi}”saosvojenih15odborni~kihmesta,odnosno19procenataglasova.ZatimsledeSNSs12mandata,odnosno15,4odstoosvojenihglasova,DSSzakojejeglasalo12,5procenataglsa~a,odnosnodevet osvojenihmestaiSPSsasedamosvojenihodborni~kihmesta,odnosno devetprocenataglasova. Kadasuupitawukandidatizaizborpokrajinskihposlanikapove}inskomsistemu,premapreliminarnimrezultatimaudrugikrugidukandidatSNS-adr@ivkoVrceq ikandidatDS-adrGoranIvi}. J. A.

Najve}e iznena|ewe jebiloto{toURSnije pro{ao cenzus, a LSV,Koalicija“Preokret”, Mirko Baji} i Bla{ko Gabri} su se nakon ~etiri godine ponovo na{li u lokalnomparlamentu. Krajem pro{le godine do{lo je do previrawauGOURS-aikqu~ni qudipoputJasmina[e~i}a iNemaweSimovi}a, kao i ~etiri odbornikaivi|enijiqudisu napustilistranku. U suboti~kom GIK-u jo{ nisu `eleli da govore o tome koja je strankaosvojilakolikomandata. S. Ir{evi}

ZREWANIN

SNS najavio pregovore o vlasti Predsednik zrewaninskog odbora SNS Goran Kne`evi} izraziojezadovoqstvoizbornimrezultatimakojejepostiglalista„PokrenimoZrewanin“inajavioda}edanaspo~eti razgovore s potencijalnim parterima o formirawu lokalnevlastiuZrewaninu. –Gra|aniZrewaninasujasnopokazalidaimajunajvi{e poverewaulistu„PokrenimoZrewanin”–rekaojeKne`evi}ju~enakonferencijizanovinare,pozivaju}isveaktere politi~kescenedauva`eizbornuvoqugra|ana. Napitawedali}erazgovaratiisDS-om,onjerekaoda „nekokojeZrewanindoveoute{kusituacijunemo`edadonesepromene”idatomo`edau~inisamonovasnaga,atoje SNS. –Lista„PokrenimoZrewanin”jeosvojila11odstoglasovavi{eodDS-a,doksusvikandidatitestrankezaizbore pokrajinskihposlanikapove}inskomsistemupro{liudrugi krug – kazao je Kne`evi}, koji je i ~lan Predsedni{tva SNS-a. Skup{tina grada Zrewanina, koja bira gradona~elnika, ima67odborni~kihmandata.Gradskaizbornakomisijasaop{tilajeju~edajeKoalicija„PokrenimoZrewanin”osvojila29,49odstoglasova,ili24mandata.DSjeosvojio18,73odstoglasova,ili15odborni~kihmesta,LSV–15,40odstoglasova ili 13 mandata, SPS–PUPS–JS – 9,70 odsto glasova, ili osam mandata, SRS – 5,14 odsto, ili ~etiri mandata i SVM–3,31odstoglasova,ilitrimandata.


6

ekonomija

utorak8.maj2012.

dnevnik

OD SLEDE]E NEDEQE KREDITI ZA IZOLACIJU STANOVA

Zajmovizaprozore ivratau11banaka Obe}ani subvencionisani kreditigra|animazaunapre|eweenergetskeefikasnostistanovaiku}aposvojprilicimogli bi krenuti slede}e nedeqe. Kako„Dnevnik”saznaje,ovenedeqe}eMinistarstvoza`ivotnusredinuiprostornoplanirawepotpisatiugovors11banaka kojesuseodazvalenapoziv,izme|u kojih }e gra|ani birati najpovoqniju. Ministarstvo`ivotnesredine,rudarstvaiprostornogplanirawaje,usaradwisRepubli~kimfondomzaza{titu`ivotne sredin, izdvojilo 300 miliona dinara za unapre|ewe energetske efikasnosti u stanovima i ku}ama,plusmilijarduzaobjek-

te javne namene. Tim parama }e dr`avasubvencionisatikamate na kredite koje }e odobravati izabraneposlovnebanke,kojima }e gra|ani, korisnici kredita,

seci, uz jednokratne tro{kove obrade od jedan odsto iznosa kredita koje pla}a korisnik kredita. Fond }e subvencionisati kamatu obra~unatu po ka-

nimu~e{}emkorisnikakredita od 30 procenata vrednosti projekta.Tro{koveobradekredita snosi korisnik zajma i oni ne mogubitive}iod0,5odstojednokratno od iznosa kredita. Fond }e subvencionisati iznos kamate obra~unate po kamatnoj stopi od pet procentnih poena na godi{wem nivou od odobrenog iznosa kredita i platiti banciunapredzaukupanperiod otplate kredita u dinarskoj protivvrednosti. Banke imaju mogu}nost da pojedina~no utvr|uju uslove obezbe|ewa, minimalnirokotplate,kamatnustopu i druge bitne elemente otplatekreditakojinisuutvr|enijavnimpozivom.

Za kredite u dinarima maksimalan iznos je 1,5 milion dinara s rokom otplate do 60 meseci, uz jednokratne tro{kove obrade od jedan odsto iznosa kredita, koje pla}a korisnik kredita dostavqatizahtevesdokumentacijomzaodobravawezajmova. Dogovoreno je da valuta kredita mo`e biti dinarska ili EUR. Za kredite u dinarima maksimalan iznos je 1,5 milion dinarasrokomotplatedo60me-

matnojstopioddesetprocenata na godi{wem nivou i banci uplatiti unapred za ukupan periodotplatekredita. Maksimalan iznos kredita u evrimaje15.000evra,srokomotplatedo120meseciiminimal-

Koliko}egra|anauspetida obnovispoqnustolariju,ugradi energetski efikasnije pe}i,kotlarniceilipostavisolarnesisteme,zavisiodiznosa kredita koji budu tra`ili od banaka. Me|utim, koliko god mali iznos da tra`e, sekretar Udru`ewa za gra|evinarstvo u Privrednoj komori

PROMENE NA FINANSIJSKOM TR@I[TU

NOVU VLADU POTREBNO FORMIRATI [TO PRE

Privredanesme ostatiu~ekaonici

MEWA SE SITUACIJA NA TR@I[TU

Starikupci budu}nost trgovine Zbog pada stope nataliteta i produ`enog `ivotnog veka, osobe starije od 60 godina predstavqaju najbr`erastu}udru{tvenugrupuu svetuibudu}nosttrgovinejeuwihovimrukama,pokazujeistra`ivawe konsultantske ku}e „A.T. Karni„.Istra`ivawe„Kosuzrelipotro{a~ii{taoni`ele?”,sprovedenou23zemqe,pokazujevelikonezadovoqstvozrelegrupepotro{a~a, koji isti~u da kompanije i trgovci svoje proizvode i marketin{kestrategijefokusirajunamla|upopulaciju,apremalopa`weposve}ujustarima.Usvetuimavi{e od506milionaosobastarijihod60 godina,awihovbrojseizgodineu godinupove}avaza2,6posto,{toje dvostruko br`e od rasta svetske populacije, tako da bi ih do 2040. godine moglo biti 1,3 milijarda. Starijiod60godina~estosuzdraviiaktivniqudisasveve}omkupovnom mo}i, pa ~ak i u Srbiji, u kojojsuprimawatepopulacijeispod onih na razvijenim tr`i{tima. Do kraja veka ti potro{a~i ima}e~ak30odstoukupnekupovne mo}i, ali i potpuno druga~ije potro{a~kepotrebeodostatkapopulacije.Istra`ivawejepokazaloda zreli potro{a~i ne `ele da budu tretiranikaostariinesposobni. Wima smeta kretawe kroz velike supermarkete,visokepolice,neodgovaraju}e pakovawe i mala slova na proizvodima, kao i nedostatak prostorazasedeweuradwama.

ZaekonomijuSrbijejeizuzetno va`nodanovavladabudeformiranaukratkomrokudabi{toprezapo~elare{avawegoru}ihproblemakao{tosupokretaweprivredne aktivnosti, smawivawe nelikvidnosti, ali i reforma javnog sektora i nastavak aran`mana s MMF-om. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan \uri~in oceniojedabivladakaoprvikoraktrebalodadefini{eprioritete ekonomskog razvoja – „dva do triprioritetakojamorajudaprivuku investicije u Srbiju s obziromnatodajeglavniproblemekonomijenedovoqninivoprivredne aktivnosti”. –Drugikorakjeulogadr`aveu tomprocesu,posebnoulogajavnih preduze}airegulatornihmehanizama,podtimpodrazumevamiuvo|ewe eti~kog i efikasnog upravqawa javnim sektorom, i profesionalizaciju javnog sektora gde god je to mogu}e – naveo je \uri~in.–Tre}ikorakjeostvarivawe imperativa kompatibilnosti s EU,odnosnopravqewesistemakoji je prepoznatqiv evropskim investitorima. Kona~no, posledwa stvarjeodr`avawe~vrstogbuxetskogograni~ewanamakronivouu skladu s proporcijama koje defini{eMMF,sobziromnatodasmo mi zemqa koja odr`avawe svoje spoqne likvidnosti duguje kreditimakojidolazeodme|unarodnih finansijskih institucija pa moramo da ispuwavamo odgovaraju}e uslove. Po~asni predsednik kompanije „Tarket Sintelon” Nikola Pavi~i} oceniojedaSrbijitrebavla-

Skup sistem, a rezultati slabi Stru~waksaNovosadskoguniverzitetaSin{aOstoji} ka`eda nova Vlada mora da nastavi sa strukturnim i institucionalnim reformama -Neophodna je reforma penzionog i zdravstvenog osigurawa.Ovakavsistemkakavsadaimamojepreskupaarezultatisuslabi.Neophodnojezatimsmawewejavnogduga,tususestvariprili~nootelekontroli.Naravnotujeiodnosdinar-evro.Morali bi da jasno defini{emo {ta `elimo u budu}nosti . Odnosno da program dinarizacije stvarno inplemnetiramo u na{i siistem ilidakrenemodrugimputem.Topodrazumeva{tojebr`emogu}e ulazakuEvropskuunijuievrozonu. dasa{irokompodr{komuzemqi isvetu,kojamo`edadonesecelovitprogramreformiidaihrea- lizuje. –Reforminemabezpodr{keme|unarodnihfinansijskihinstitucija.Trebanamunutardr`avesocijalni dogovor o podno{ewu te-

retatihreformijerdru{tvabez unutra{wekohezijenemogudaih sprovedu–rekaojePavi~i}. Prema wegovim re~ima, va`no jedasebrzoformiravlada,alikakojeistakao,„nebilokakavkabinet”jervladasamalopodr{kene}emo}idasprovedereforme.Kao

SrbijeGoranRodi}smatrada }e se poboq{ati toplotna izolacijauveomamalombroju stambenih objekata jer bi ~ak oko1,3milionstanovauSrbijitrebalodaserekonstrui{e, za {ta je neophodno ~ak pet milijardi evra! Ali, dobro je daseposaobarpo~ne. R. Dautovi}

glavne reformske procese, Pavi~i}jenaveosmawewejavnepotro{we i weno dovo|ewe u sklad sa dru{tvenim proizvodom, {to se mo`e ostvariti u naredne ~etiri godine. Bitan elemenat reformi je i pokretaweprivredneaktivnostii pove}aweizvozakojimbisenadomestioismawiovelikispoqotrgovnski deficit, pove}ao priliv deviznihsredstava,aliipodstalo otvarawe novih radnih mesta, dodaojeon.Pavi~i}jenaglasioida kamatenakreditetrebadabuduna nivou zemaqa EU i da iznose do {estprocenata,„ane19odstokao {tojeslu~ajuSrbiji”,aneophodna je i nova politika kursa i inflacijaispodtriprocentanagodi{wemniovu. „Sve to treba da se ostvari da biprivredafunkcionisalaidabi radniciradili”,smatraon. Nekada{wi predsednik Privredne komore Srbije Radoslav Veselinovi} oceniojedasuglavni ekonomski zadaci nove Vlade Srbije stabilizacija buxeta, racio- nalizacija javne potro{we i podsticajizapove}aweproizvodwe. On je istakao da je neophodno „podi}i”srpskuprivredukakobi se obezbedila makorekonomska stabilnost.Veselinovi},kojijei predsednik kompanije „Galeb grupa”,podsetiojedajeprivredaute{kom stawu zbog velike nelikividnosti koja, kako je rekao, ne}e brzobitire{ena. Zbog toga, prema wegovim re~ima,{topretrebadabudeformirananovavlada,kakobinavreme po~ela da re{ava probleme privrede. E. Dn.

Grciprodaju udeou AIKbanci Gr~kaATEbankaobjavilaje konkurszaprodajusvih20,3odsto akcija koje poseduje u AIK banciizNi{a. Kakosenavodiuoglasuobjavqenomulistu„Politika„,investitorima je ponu|eno 1.774.114 obi~nih i 316.767 ku-

mulativnihprioritetnihakcija, {to je najve}i pojedina~ni udeo u akcionarskom kapitalu AIKbanke. Ni{kaAIKbankaima5,7odsto udela na srpskom tr`i{tu po ukupnoj aktivi koja iznosi 143 milijarde dinara. Po podacima iz finansijskog izve{taja,AIKbankajeu2011.godini imala profit od 2,9 milijarde dinara i ostvarila 329 dinara zaradepoakciji. U oglasu se navodi se da je ATEbankekaofinansijskesavetnikeanga`ovalaIBGbanku izGr~keikompanijuEPICiz Srbije.Potencijalnikupciakcija mogu se obratiti savetnicima do 11. maja za dobijawe kratkogprofilaAIKbanke,a ukoliko `ele da kupe akcije, imajurokdo15.majadadostave savetnicima izjavu o zainteresovanostizakupovinuakcija. Trenutnacenaobi~nihakcija AIKbankenaBeogradskojberzi iznosi 1.600 dinara. Tr`i{nakapitalizacijeAIKbanke jeoko14milijardidinara.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za za za Va`i za za devize devize efektivu efektivu 1

109,6014

111,8382

114,4105

109,2659

Australija

dolar

1

85,5860

87,3327

89,3414

85,3240

Kanada

dolar

1

84,6082

86,3349

88,3206

84,3492

Danska

kruna

1

14,7312

15,0318

15,3775

14,6861

Norve{ka

kruna

1

14,4501

14,7450

15,0841

14,4059

[vedska

kruna

1

12,2731

12,5236

12,8116

12,2356

franak

1

91,1977

93,0589

95,1993

90,9185

V. Britanija

funta

1

136,0663

138,8432

142,0366

135,6498

SAD

dolar

1

84,4127

86,1354

88,1165

84,1543

Kursevi iz ove liste primewuju se od 5. 5. 2012. godine

Cena

Promet

8,61%

2.498

24.980

Dunav osigurawe a.d. , Beograd

6,55%

993

4.967

Morava a.d. , Jagodina

5,00%

840

16.800

Energoprojekt holding , Beograd

2,27%

450

122.850

Komercijalna banka , Beograd

0,97%

1.773

85.120

Promena %

Cena

Promet

Energoprojekt Visokogradwa a.d.

-11,56%

413

56.956

Dimni~ar a.d. , Beograd

-10,00%

7.200

50.400

Filip Moris , Ni{

-4,48%

831

8.310

Mlekara Loznica a.d. , Loznica

-4,19%

160

77.440

Go{a monta`a a.d. Velika Plana

-3,01%

2.900

623.500

Promena %

Cena

Promet

NIS a.d., Novi Sad

-0,62%

640

5.759.430

Soja protein a.d. , Be~ej

-1,11%

535

194.740

Dijamant a.d. , Zrewanin

0,00%

7.000

70.000

Pet akcija s najve}im padom

Vojvo|anskih top-pet akcija [vajcarska

Promena %

Galenika Fitofarmacija a.d.

Kolut, Kolut

0,00

250

0,00

Mlekara, Subotica

0,00

1.700

0,00

BELEX 15 (495,73 Naziv kompanije

0,21)

Promena %

Cena

Promet

Agrobanka a.d. , Beograd

-1,43%

893

267.942

Imlek a.d. , Beograd

-0,50%

3.015

211.083

Jubmes banka a.d. , Beograd

-0,84%

11.204

123.240

AIK banka a.d. , Ni{

0,00%

1.600

19.200

NIS a.d., Novi Sad

-0,62%

640

5.759.430

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

-0,22%

459

3.426.422

Soja protein a.d. , Be~ej

-1,11%

535

194.740

Energoprojekt holding a.d.

2,27%

450

122.850

Metalac a.d. , Gorwi Milanovac

0,00%

1.670

24.068.540

Alfa plam a.d. , Vranje

-1,41%

6.900

138.000

Komercijalna banka a.d. , Beograd

0,97%

1.773

85.12

Galenika Fitofarmacija a.d.

8,61%

2.498

24.980

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.400

0,00

Tigar, Pirot

0,00

499

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

302

0,00

Svi iznosi su dati u dinarima


Luksovadigitalna umetnost Video radovi „Svet digitalne umetnosti” autoraAntalaLuksa izBerlinabi}eprikazanive~erasu20~asovauLikovnomsalonuKulturnogcentragrada,Katoli~kaporta5.Radovisueksperimentalniiekspresivni,prepli}e se vi{e slika u jednoj uz podvu~enu zvu~nu podlogu od semplovanih na|enih zvukova. O autoruiwegovimdelimagovori}eAndrejTi{ma.Ulazjeslobodan. A. J.

Predstavqawekwige„Bacilasamjabukuupe}”autorkeMarije Aleksandrovi} odr`a}eseve~erasu19~asova uZavoduzakulturuVojvodine,UlicavojvodePutnika2.

Kwigaanaliziraromskeepsko-lirskeilirskepesme.Govori}e Qiqana Pe{ikan Qu{tanovi}, Svenka Savi}, DraganaBeleslijiniAleksandra\uri}Bosni}. A. J.

Kwigaidokumentarac„Uti{aniglasovi” Promocija kwige i dokumentarnog video rada „Uti{ani glasovi” Ivane In|in u produkciji „Ogledala”-Centrazainicijativeukulturi,bi}eodr`anave~erasu19~asovauKulturnomcentruCK13,UlicavojvodeBojovi}a13.

Ovakwigakojagovorio`enskoj,femininoj,feministi~koj nezavisnoj pozori{noj i performerskojpraksiugradudevedesetihbi}epredstavqena iupetaku20~asovauArtklinici,Gr~ko{kolska broj5. A. L.

Novosadska utorak8.maj2012.

Maliprosjaci, velikiproblem

cama,sasun|erimaikanticama u rukama, spremni da na brz in u oper u {of er{ajbnu za si}u, ili ispru`enim ru~icama ispred crkvi i na ulicama, spremni da prihvate „neki dinar“ kaomilostiwu.Kolikoihje ta~no,nikopouzdanonemo`edaka`e,aponekimprocenama, vojska maloletnih prosjakabrojisigurnonekolikostotinamali{ana. Prec iz na evid enc ija o deci koja prosja~e na ulici senevodi,akodnasnepostoji saglasnost ~ak ni oko definicijepojaveprosja~ewa, a ta oblast nije ure|ena ni zakonom. Zato se no-

c m y

hronika SIRENE HITNE POMO]I ZUJALE GRADOM

Vremeobaralope{ake

vosadska vlast re{ila da seuhvatiuko{tacsaovim problemom i to uz pomo} komunalne policije. Wihov zadatak }e biti da kolegama,plavimpolicajcimajave gde se mali prosjaci nalaze, a zatim }e timovi - policija, komunalna policija, de`urni istra`ni sudija i zaposleniuCentruzasocijalni rad izlaziti na teren, kako bi te mali{ane skloniliuSigurnude~juku}u. Da li }e ovaj sistem profunkcionisati i za`ivetiostajedasevidi,ado tada ili }emo malim prosjacima, onako u prolazu, udeliti koji dinar, ili }emoihignorisati,{tojeveomate{ko. Q. Nato{evi}

VE^ERAS U KA]U

Tribina„@ivotje iznadsvega” Tribina „@ivot je iznad svega”, na kojoj }e se govoriti o za{titi dece i omladine od narkomanije, alkoholizma i pu{ewa, odr`a}e se ve~eras u 18satiubibliote~komogran-

Diskusija„Vrati(li)glava”,kojeseorganizujeuokviruprojekta„Uz~ajikwige-pravo u promene”, odr`a}e se sutra u 20 sati u Gradskoj biblioteci na odeqewu „\ura Dani~i}”,Dunavska1.Govori}esenatemu„@enekrozistoriju,odkraqica,nau~nicadosasvimobi~nih`ena,wihovpolo`ajiuloga”,a go{}anadru`ewubi}evi{ikustosMuzeja gradamrGordanaPetkovi}. N. R.

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

u`na slika na{eg grada T sumusaviiprqavide~aciidevoj~icenaraskrsni-

Diskusija o`enama krozistoriju

PredstavqawekwigeMarijeAleksandrovi}

ku„\uraJak{i}”uKa}u,Ulica Vojina Paleksi}a bb. O ovomproblemugovori}eautor kwige „Bolesti zavisnosti koddeceiomladine”mrMilovanVujovi}. N. R.

V remeploV

Hayi}hvalio Mileti}a Jovan Haxi}, jedan od osniva~a Matice srpske i direktora SrpskegimnazijeuNovomSadu, javno je govorio „od kada je ove {koleuwojnijebiloboqeg|aka od Svetozara Mileti}a. A {irasrpskajavnostjeprviput ~ulazaMileti}apo{tojeon8. maja1844,„uimejunostigimnazijalne” nad odrom jednog uva`enognovosadskogprotepro~itaosvoj„`alospev”.Utovreme Mileti} je napisao i svoj poznatispev„EklogailiPastirskaigra”. N. C.

Foto:R.Hayi}

Nagle oscilacije vremena, kao i smewivawe skorosvihgodi{wihdobaujednomdanu,kodmnogihsugra|anaprouzrokovalesuzdravstvenetegobe.PremapodacimaSlu`bezahitnumedicinsku pomo} ju~e su u prepodnevnoj smeni do 14 sati ekipezdravstvenihradnikaiza{lenaterenoko 40puta.DoktorkaHitnepomo}iNadaVu~inovi} ka`edasuzdravstveniproblemisugra|anabili razli~iti. -Imalismodostaslu~ajevadasuqudipadali naulici,bilojekolapsa,epinapadaijedanpsihijatrijskislu~ajuPrihvatili{tu,kojesenalaziuUlicikraqaPetraPrvog.Jutrosjeumrlai jedna osoba sa onkolo{kom dijagnozom, a imali smoislu~ajakutnoginfarkta.Sahroni~nimbolesnicimasituacijajestandardna,nemapunopacijenata.Bilojeidostapovreda.Kadajeovakvo vremesavetujemovoza~imadodatnuopreznost,jer smoprimetilidanaglepromenevremenauti~ui nakoncentracijuvoza~a-ka`eVu~inovi}. [toseti~enedeqe,kadajedostaNovosa|ana slavilo\ur|evdan,najve}ibrojintervencijaodnosio se na zbriwavawe povreda alkoholisanih sugra|ana. -Uprepodnevnojsmeniimalismo54intervencije,auno}noj64.Znatanbrojizlazakanateren smoimaliuve~erwim~asovima,jerjebioveliki broj pijanih qudi, koji su izazivali tu~e na javnim mestima ili padali na ulici. U Kisa~u smo imali i jedan pad niz stepenice sa te{kim povredama-ka`eVu~inovi}. Premare~imaovedoktorkeposledwihmeseci najvi{e glavoboqe zadaju im pijani sugra|ani, jer zbog neumerenosti u pi}u stvaraju probleme najavnimmestima. N. R.

ZBOG IZGRADWE VRELOVODA U BRANISLAVA NU[I]A

Saobra}ajprivremeno jednimsmerom

Radnici „Novosadske toplane„ danas po~iwu izgradwu poveznog vrelovoda u Ulici Branislava Nu{i}a od broja 20 do broja 23. Zbog ovog posla bi}e privremeno izmewen re`im saobra}aja. U toku izgradwe vrelovodauvodisejednosmeransaobra}aj sa neparne strane UliceBrannislavaNu{i}aodbro-

ja11do23upravcuka]irpanovojuliciiograni~avasebrzinakretawavozilana30kilometarana~as.Tokompolagawaceviiasfalitrawakolovozasao- bra}aj}ebitiprivremenoobustavqen, a javnost }e biti blagovremeno obave{tena. Rok za zavr{etakradova jekrajmeseca. B. M.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8 do10~asovaBulevar oslobo|ewa 1-4, 81, Vase Pelagi}a 7-13, 14, Jevrejska 1933,24,36-38,42,AvgustaCesarca 2, od 8.30 do 12.30 ~asova R. Bo{kovi}a1-23,2-22,od11 do12.30 DevetJugovi}a3-17,BoreProdanovi}a2-4,]irpanova22-40.^erevi}:od8.30 do13 ~asovadelovi

vikendnaseqaMalaTestera,Kalu|erica i Panxino brdo. Koviq:od8 do16~asovapovremeno i u pojedinim ulicama naseqa. Veternik:od7.30 do13.30 ~asova povremeno i u pojedinim ulicamanaseqa.^enej:od8do10~asova potez Kuzmanovi}evi sala{i 263-282ai„Raskr{}e”.

JELEN TOP 10 TURNEJA STI@E U NOVI SAD

SvirkanaSpensu

Jelen top 10 turneja u subotu 12.majasti`euNoviSad,umalu salu Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina”. Nastupi}e bendovi„Let3”,„Darkvuddab”,

„Ajsburn”, „Obojeni program”, „Kanda, Koxa i Nevoj{a”, „[arks, snejsks end plejns” i „Supernaut”, a ulaz je besplatan. G. ^.

Foto:S.[u{wevi}

POSAO U JEVREJSKOJ ULICI PRIVODI SE KRAJU

Svepodkonac zadesetakdana

Rekonstrukcijape{a~keibiciklisti~ke staze u Jevrejskoj ulicite~epoplanu,zanekoliko dana asfaltira}e se jo{ neki nedovr{eni delovi i, kako saznajemo, ceo posao bi trebao da bude gotov za desetak dana. Staze se rekonstrui{u sa obe strane ulice, od Bulevara MihajlaPupinadoBulevaraoslobo|ewa. Ukupna povr{ina pe-

{a~kih staza koje se obnavqaju je 3.500, a povr{ina biciklisti~kih staza 1.029 kvadrata. Pe{a~ke staze se izra|uju od `utih betonskih plo~a, a izme|uparkingprostoraibiciklisti~kihstazabi}ezasa|enzelenipojas.Poplo~avawetrotoara sa obe strane strane je zavr{eno, te je ulica prohodna za pe{ake. B. M.


8

nOvOSAdSkA HROnikA

utorak8. maj2012.

Sve~anaakademija SUBNOR-a Povodom Dana pobede nad fa{izmom, 9. maja, pokrajinski Savez udru`ewa boraca Narodnooslobodila~kog rata organizuje sve~anu akademiju, koja }e se odr`ati sutra u 11 ~asova u Klubu Vojske Srbije, Beogradski kej 9. Na sve~anosti }e govo-

riti predsednik SUBNOR-a Vojvodine Svetomir Atanackovi}. U kulturno-umetni~kom programu u~estvuju glumica Gordana \ur|evi}-Dimi}, Folklorni ansambl „Vila” i u~enici O[ „@arko Zrewanin”. J. Z.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” POKLAWAJU

„Ko}esuzedabri{e kadtenebudevi{e” Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Mono i Mawana”, u sa¬rad¬wi s “Dnevn ¬ i¬kom”, danas i u ~etvrtak da¬ruje ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se danas prva ja¬ve od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na

broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, dobi}e kwigu „Ko }e suze da bri{e kad te ne bude vi{e” Robina

[arme, u izdawu „Mono i Mawane“. Dobitnici kwige mogu preuzeti u novoj kwi`ari “Vulkan”, u tr`nom centru “Merkator”. Nakon {to sam napisao dve prethodne kwige iz serije Kalu|er koji je prodao svoj ferari, primio sam bezbroj pisama od ~italaca ~iji se `ivot izmenio zahvaquju}i mudorsti koju su u wima prona{li. Komentari ovih qudi su me inspirisali i podstakli. Pisma koja sam primio su me ohrabrila da sve ono {to sam nau~io o umetnosti `ivqewa preto~im u niz lekcija o `ivotu. Na taj na~in sam ono najboqe {to mogu da ponudim pretvorio u kwigu koja }e, nadam se, izmeniti va{ `ivot. Sve {to sam imao da ka`em re~eno je od srca i u nadi da }ete ne samo prona}i mudrost u ovim re~ima, ve} je i primeniti da biste postigli trajan uspeh u svim oblastima `ivota. Isku{ewa kroz koja sam pro{ao su me nau~ila da nije dovoqno znati {ta treba preduzeti – moramo to znawe primeniti da bismo `iveli onako kako `elimo. A. Va.

ZijahSokolovi} ponovou„Fabrici” Zijah Sokolovi} ponovo nastupa u „Fabrici„ novosadskog Studentskog kulturnog centra, gde }e 15. maja izvesti dvoipo~asovnu monodramu „Kabares kabarei”. Kako stoji u najavi SKCNS-a, Zijah Sokolovi} svojom izvedbom publiku podse}a na wihove `ivotne odabire, gre{ke, gluposti, kao i na univerzalnu prirodu ~ovekovu. Maj-

storskom mimikom i glasom, gledaoce vodi od smeha do u`asa. Poigravaju}i se ose}awima i mi{qewem publike do ivice izdr`qivosti, u ovoj monodrami prepli}e dve velike teme - qubav i smrt. Karte se mogu kupiti u pretprodaji u muzi~koj prodavnici „Mungos” po ceni od 800 dinara, dok }e na dan izvo|ewa karta ko{tati 1.000 dinara. J. Z.

„Ulicaprofesija” naBejbiEgzitu Program „Ulica profesija”, koji je organizovan u sastavu najve}e regionalne porodi~ne manifestacije „Festival optimizma Bejbi Egzit”, odr`a}e se u subotu 19. i nedequ 20. maja na Petrovaradinskoj tvr|avi. Ovaj sadr`aj pomo}i }e svr{enim osnovcima da se, kroz razgovore sa profesionalcima iz razli~itih zanimawa,

odlu~e koju }e sredwu {kolu upisati. Svoje profesije predstavi}e vojnici, komunalni i saobra}ajni policajci, vatrogasci, opti~ari i medicinski radnici, gra|evinci, ali i frizeri za ku}ne qubimce. Mla|a deca u „Ulici profesija” mogu prona}i hobi program, a bi}e zanimqivo i onima koji vole da ~itaju. N. R.

dnevnik

UO^I SUTRA[WEG KONCERTA NA TRGU SLOBODE

Hardkorspektaklu„Fabrici” Dan pobede nad fa{izmom, 9. maj, Studentski kulturni centar Novi Sad ve} {estu godinu zaredom obele`ava manifestacijom „Ritam Evrope”, u okviru koje }e se ve~eras, u 21 ~as, odr`ati koncert mladih hardkor bendova u klubu „Fabrika” SKCNS-a. Nastupaju bendovi „[ajze Mineli” iz Nema~ke, „Sitizens patrol” iz Holandije, „Diverzija” iz Hrvatske i doma}i bend „Grawe”. Ve~era{wi koncert je svojevrsna uvertira za centralni doga|aj svakog „Ritma Evrope” koncert na Trgu slobode, koji }e se odr`ati sutra u 20 sati. Jedan od najperspektivnijih bendova doma}e scene „Zemqa gruva” nastupi}e prvi na bini u centru grada. Nakon wih, u 21.10 ~asova, zasvira}e sarajevski

bend „Letu {tuke”, ~ije su pesme „Mjesto za dvoje”, „[uti{„ i „Paranoja” postale regionalni hitovi. Kontroverzni, avangardni i kultni bend „Lajbah” iz Slovenije nastupa u 22.35 ~asova. Wihova ovogodi{wa turneja obele`ena je promocijom nau~no fantasti~nog filma „Gvozdeno nebo” za koji su komponovali muziku koju izvode na koncertima. Pored toga, svira}e i pesme sa predstoje}a dva albuma, ~ije objavqivawe se o~ekuje uskoro. Kao prate}i program „Ritma Evrope” organizovan je i me|unarodni konkurs „Kontrasti”, a izlo`ba pristiglih i nagra|enih fotografija i plakata bi}e postavqena u „Fabrici„ SKCNS-a. Ulaz na sve programe je besplatan. J. Z.

OSMACIMA I WIHOVIM RODITEQIMA NIJE LAKO

Paprenoutvr|ivawe gradiva Ve}ina osmaka u Novom Sadu priprema se za prijemne ispite za upis u sredwe {kole. Mnoge je ve} uhvatila panika, jer }e se ove godine mala matura razlikovati od pro{le. Lane je na maloj maturi bilo 25 odsto potpuno poznatih i isto toliko delimi~no poznatih zadataka, dok je 50 odsto bilo nepoznatih. Od ove godine ta granica se pomera, da bi se na testovima iz srpskog jezika i matematike do {kol ske 2013/2014. go di ne postepeno pove}avao broj zadataka koji |acima ne}e bi ti pret hod no po zna ti iz pri prem nih zbir ki. Za ove pri pre me |acima je potrebno mawe ili vi{e vre me na i nov ca. Neki u~enici su, uzdaju}i se u svoje radne navike, re{i li da se pri premaju sami, dok ne ~i ji ro di te qi pla }a ju pri vat ne ~asove. U svakom slu~aju, malo je osmaka, a naro~ito wihovih roditeqa, koje ve} nije uhvatila upisna groznica. Naravno, kao i ranijih godina, ve} po~etkom {kolske godine u

ve }i ni osnov nih {ko la na stavnici srpskog jezika i matematike, u okviru svojih re-

dovnih radnih obaveza, po~iwu da dr`e pripremne ~asove za polagawe kvalifikacionog ispita. Na ovim ~asovima obra|eno gradivo se ponavqa i utvr|uje, a za razliku od na-

stavnika, koji su obavezni da ove ~asove odr`avaju, u~enici na wih dolaze dobrovoqno. S druge strane, oni koji nisu sigurni da }e sve {to je potrebno uspeti da nau~e samo u svojoj osnovnoj {koli – idu i na privatne ~asove. Cene dvo~asa iz srpskog, matematike ili stranog jezika kod proverenih profesora u gradu su {arolike. Tako su, primera radi, privatni ~asovi iz francuskog izme|u 500 i 600 dinara, ~as informatike je 400 dinara, dvo~as iz engleskog je od 500 do 600 dinara, koliko se, uglavnom, napla}uju i dvo~asi hemije, fizike i matematike. Kod nekih nastavnika koji daju privatne ~asove cena nije fiksna, ve} je stvar dogovora. Di rek tor {ko le “Kosta Trifkovi}” Mi lan Spaso jevi} ka`e za na{ list da su u ovoj {koli jo{ zi mus po ~eli pri premni ~aso vi iz matemati ke i srp skog, uz minimalnu nadoknadu nastavnicima, a to je odlu~io Savet roditeqa. Tako|e, organizovana je i pripremna nastava, a |aci imaju i probno testirawe.

UPRKOS PREDLOGU MINISTARSTVA PROSVETE

Maturskeve~eriuglavnom porestoranima Foto:S.[u{wevi}

Nabajs,panaput Proteklih dana vreme je bilo toplo i sun~ano, a mnogo Novosa|ana je to iskoristilo za {etwu, xoging ili vo`wu bicikla. Mada se ju~e malo natmurilo, oblaci i

malo ki{e nisu spre~ili ovog mali{ana da krene u avanturu biciklom. U kompletnoj „ratnoj opremi”, s kacigom na glavi, smelo je jezdio ulicama. G. ^.

KatonaiMarinkovi} naTimsu Najja~i ~ovek u Srbiji, Ginisov rekorder i aktuelni {ampion Svetske strongmen lige Ervin Katona i prvak Evrope 2008. godine Radojica Marinkovi} gostuju sutra u 12 sati na Fakultetu za sport i turizam Tims, Radni~ka 30a. Oni }e na tribini

„Granice qudske snage kroz disciplinu Strongmen”, koja }e se odr`ati u amfitetaru ovog fakulteta, govoriti o treningu, na~inu `ivota, ishrani, ali i o mnogim drugim zanimqivim detaqima koji su doveli do vrhunskih rezultata. N. R.

Maturanti osnovnih i sredwih {kola u sve~anoj atmosferi proslavi}e zavr{etak jednog perioda svog {kolovawa. Glavni problem ovih dana bila je kona~na odluka gde }e se matura obele`iti. Iako je Ministarstvo prosvete predlo`ilo da osnovci malu maturu proslavqaju u {koli, to jo{ uvek nije izglasano, pa }e |aci i ove godine mo}i da u`ivaju u restoranima. Kako smo saznali iz razgovora sa direktorima osnovnih {kola, osmaci }e svoje debitantsko ve~e provesti u Hotelu „Park”. Prema re~ima direktora O[ „\or|e Nato{evi}” Nedeqka \or|i}a, Savet roditeqa je ovo mesto izabrao kao najboqu od pet ponu|enih lokacija. -Mi smo sa hotelom „Park” jo{ u septembru potpisali ugovor da }emo tamo odvesti |ake na matursko ve~e - rekao je \or|i}. - Ovo mesto izabrao je Savet roditeqa, a proslava }e u~enike ko{tati 2.400 dinara. U tu cenu ura~unat je i koktel za roditeqe, jer po tradiciji i oni prisustvuju ovoj ve~eri. \aci }e imati ve~eru, u cenu su ura~unata i tri pi}a, animatori i dixejevi. U Hotelu „Park” slavi}e i O[ „Branko Radi~evi}”. Iako se matursko ve~e pribli`ilo pojedine osnovne {kole jo{ uvek nisu odlu~ile gde }e povesti u~enike. Direktor O[ „Ivo Lola Ribar” Milorad ^udi} ka`e da jo{ uvek nisu odredili

mesto, jer nisu dobili Uredbu Ministarstva prosvete, po kojoj bi znali da li }e decu voditi u restoran ili moraju slaviti u {koli. U O[ „Vuk Karaxi}” ka`u da i daqe ~ekaju odluku Saveta roditeqa. -Jo{ uvek ne znamo gde }e slavqe biti organizovano, jer ~ekamo odluku Saveta roditeqa - rekla je direktorka O[ „Vuk Karaxi}” Mira \ur|ev. - Oni su voqni da prona|u mesto van {kole, jer to `ele i wihova deca. Predloge }e izneti na sednici Saveta, a odluku o mestu proslave done}e Savet roditeqa. Sredwe {kole su se tradicionalno odlu~ile za proslavu u Hotelu „Park”. Na ovom mestu slavi}e maturanti Ekonomsko-trgova~ke {kole „Svetozar Mileti}”, Gimnazije „Laza Kosti}”, Medicinske {kole „7. april” i Tehni~ke {kole „Mileva Mari} Ajn{tajn”. Prema re~ima direktorke Gimnazije „Svetozar Markovi}” Tatjane Vukadinovi} maturanti }e za 3.000 dinara na ovom mestu provesti osam sati za pam}ewe. -Ve} nekoliko godina maturu proslavqamo u hotelu „Park” i zadovoqni smo na~inom na koji oni to organizuju. U~enici }e za 3.000 dinara imati {vedski sto, muziku, {ampawac da nazdrave za kraj {kolovawa, a kao novinu uveli su besplatno pi}e - ka`e Vukadinovi}. N. Radman

I u {koli “\or|e Nato{evi}” osmaci nisu gubili vreme, a po~eli su da se pripremaju jo{ u septembru, odnosno po~etkom {kolske godine. Imali su i inicijalne prijemne ispite, kako bi uvideli koje su im slabe ta~ke. U osnovnoj {koli “@arko Zrewanin” u~enici zavr{nih razreda su sa pripremama krenuli odmah po po~etku {kolske godine, a direktor @arko Mu{icki obja{wava za na{ list da deca dolaze i subotom i ve`baju sa nastavnicima iz matematike i srpskog.

Privatni ~asovi engleskogjezika se pla}ajuod 500do 600 dinara,kolikose, uglavnom,napla}uju i dvo~asi hemije, fizike i matematike - U celu pripremu za sredwu {kolu ukqu~eni su i {kolski psiholozi, kako bi ocenili koji profil zanimawa bi im odgovarao u daqem {kolovawu. Oni sa |acima razgovaraju svakodnevno, a u nekim slu~ajevima ukqu~eni su i roditeqi – zakqu~io je Mu{icki. Ina~e, zavr{ni ispit se vrednuje prilikom upisa u sredwe {kole, a od 100 poena, 40 nosi mala matura, a 60 uspeh |aka tokom osnovnog {kolovawa. Malu maturu polaga}e svi u~enici, bez obzira da li `ele da nastave {kolovawe ili ne. Q. Nato{evi}

PLESA^I I INSTRUKTORI IZ CELOG SVETA

Salsa festival krajemmaja

Kubanero salsa festival odr`a}e se 24. do 27. maja na vi{e lokacija u Novom Sadu. Kako je najavio organizator, „Alegro dens centar”, grad }e ugostiti vrhunske salsa plesa~e i instruktore iz celog sveta. Bi}e organizovane salsa `urke, koncert na otvorenom i takmi~ewe u ruedi. Na Trgu slobode }e u subotu ve~e, 26. maja, performans imati kubanski bend. U tri dana festivala bi}e organizovane i salsa radionice za po~etnike, one sa sredwim znawem plesa i napredne nivoe. Puna cena propusice, koja podrazumeva sve radionice i `urke, je 75, 85 i 95 evra, za jedan dan je 45, 55 i 65 evra, dok se ulaznica za sve `urke u tri dana pla}a 25 evra. Sve informacije mogu se dobiti na adresi Trg Marije Trandafil 14, telefonom na brojeve 060/600-3-030 i 063/431767, kao i preko mejla mail@allegrodance.info. A. J.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Otvoren„Premijer Prezidenthotel” Best Western brendu, najve}em i najstarijemsvetskomlancuhotela na svetu - rekla je na sino}wemotvarawumenaxerkahotela IvonaBorojevi}.-Ovdesmokako bismo pozitivno uticali na poboq{awe turisti~ke ponude SremskihKarlovaca.„Premijer Prezident hotel„ }e zasigurno bitipravireprezentovogistorijskog grada i wegove lepote. Sa ukusno stilizovanih i komfornih18sobaiapartmana,balskomdvoranom,vipsalom,velnes i spa centrom hotel }e privu}i mnogobrojne goste iz zemqe i inostranstva,koji}eimatiprilikudaseupoznajusabajkvitom slikomSremskihKarlovaca. Hotel poseduje devet soba sa francuskim le`ajem, tri dvokrevetne sobe, isto toliko ekskluziv soba, vip apartman, Pre-

mijer Prezident apartman i Prezidentapartman.Poredtoga ima i balsku dvoranu koja mo`e daprimi250qudi,vipsalu,xa-

kuzi, zatvoren bazen, teretanu, finskusaunu,firzerskisaloni salonzamasa`uuokviruvelnes ispacentra. Z.Ml.

VLASNICIMOTOCIKALAMUKUMU^E

Ivespamanedostajeparking O~itodajenepropisnoparkirana vespanakeju,zbog~egajewenogvlasnika Zorana Pavlovi}a kaznila komunalna policija, pokrenula lavinu pitawa za{to Novi Sad nema parkirali{te za ove dvoto~ka{e. Zoran Pavlovi}, o ~ijem je problemu na{ listpisao,ka`edasezbogtoga{to sugakaznili`alioiza{titniku pravagra|ana,kojimujedostavio odgovor. -Uodgovorustojidainspekcijska slu`ba nije povredila moja pravaidasamsena{aouprekr{aju,alisdrugestrane,dobiosamipotvrdudamijepovre|eno pravo usled ~iwenice da je parkirawe motocikaladozvoqenosamonadvamesta.To suuliceIlijeOgqanovi}aiModene-ka`e Pavlovi}idodajedajeparkirawemotorado-

zvoqenoinaparkirali{tuispodmostaSlobode. Prema re~ima sagovornika, u obrazlo`ewu koje mu je poslato, stoji da je

zbog svega ovoga za{titnik prava gra|ana podneoinicijativuzadono{ewere{ewakojim }e u Novom Sadu biti odre|en ve}i broj parkirali{a za motocikle, kako do ovakvih stvari vi{e ne bi dolazilo. Pavlovi} ka`e dabibilodobrokadabiseovajpredlograz-

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena:„Alvin i veverice 3: „Urnebesni brodolom” (14), „Ma~ak u ~izmama” (16), „kung fu panda 2” (13.45), „Hepi fit 2” (12.45), „[e{ir profesora koste vuji}a” (14.30), „Ustani~ka ulica” (18.20), „Loraks” (12.50, 14.45), „Ogledalce, ogledalce” (14.10, 16.10), „igre gladi” (15.30, 22.15), „Best egzotik Merigolg hotel” (18), „Ameri~ka pita: Ponovo na okupu” (18.05, 20.10, 22.35), „Projekat H” (20.20), „klip” (20.15), „Bojni brod” (16.50, 22.15), „Legenda o kung fu zeki” (12.15), „Lok aut” (20.30, 22.30), „Osvetnici” (14, 16.45 17, 19.30, 20, 22.10, 22.45)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te:Scena „Jovan \or|evi}” opera „Seviqski berberin” (19), Scena „Pera dobrinovi}” drama „Parastos u belom„ (19.30) Pozori{temladih:velika sala „Pop ]ira i pop Spira” (20) Novosadskopozori{te:„Fani i Aleksander” (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodpetkau7satidoju~euistovremerodilesu: DEVOJ^ICE:QuqetaOsmani, SvetlanaBugarin-Pantovi},BiqanaMedi}, MiqanaBrzak, OlgaBocenko-A}imov, DorijanaStojanovi}, BiqanaMeselxija, DraganaNuka,MilenaStojanovi}i TamaraBawac izNovogSada,JasnaSavi}-Kuru{i} izSremskeKamenice,EmaPoli} izBudisave,SawaTrbojevi} izBa~kogJarka,Maja Mandi} izBe{ke,MilankaLa`eti} izBa~kePalanke,Ivanka[ili} iz@abqa,SuzanaRaimi izBeo~inaiVesnaPetrovi} izIn|ije,Sne`anaNikoli} izVajskei@ivkaMarkovi} izObrovca, DE^AKE: Dragoslava Savi}-Gruji}, Olivera Ivanovi}, Tamara Pastor, SvetlanaMi}anovi}, Ivana[agrin, GordanaRajwak, JelenaU`ari LeonoraPlavcizNovogSada,MarijaAngelov, Dubravka Milo{evi} i Jelena [ari} iz In|ije, Miroslava Zubac, Biqana [uvak, Jelena Samarxi}- Pap i Nikica Nedimovi}- Jerki} iz Petrovaradina, Svetlana \or|evi} iz Karavukova, Angelina Jovanovi}iMarijaStoj{in iz@abqa,@eqkaKumovi} izVeternika,JelenaLeti} izKoviqa,Biqana[uvakovi} izSremskihKarlovaca, TatjanaEtinskiiVukosavaTanasi}izKa}a,MarinaSpasi} izNeradina,BiqanaGrbi}izBege~a,AngelinaTomi} izKuzminaiMirjanaVuleti} izSremskeKamenice.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Slobodan Stevana Jeleni} (1951) u 10.30 ~asova, Antun Frawa Molnar (1938) u 11.15 ~asova, Moravka Tihomira Mirjani} (1949) u 12 ~asova, Ranka @arka Krsti} (1956) u 12.45 ~asova, Leonida Svetislava Nikitovi} (1916) u 13.30 ~asova, Jelena Marka Maglovski (1945) u 14.15 ~asova, Spasenka Stevana Andri} (1939) u 15 ~asova, Qubi{a Obrada Babi} (1927) u 15.45. Na grobqu Novi Majur u Petrovaradinu danas }e biti sahrawena Lucija Joza [uli~enko (1930) u 13 ~asova. Na Dowem starom grobqu u Futogu danas }e biti sahrawena Danica Vasa Repija (1923) u 15 ~asova.

motrio, ali smatra da bi trebalo napraviti dobarsistemparkingazamotore,kakonebi do{lodojo{ve}eghaosaugradu. -Primeraradi,akobidozvolilidasepariramoispredbioskopa,zamislitekakavbi setuhaosnapravo.Iovakoimamawakmesta zaparkirawe-zakqu~iojePavlovi}. Zasadanismouspeliodnadle`nihdasaznamodalijeovajpredloguzeturazmatraweida lieventualnopostojimogu}nostdasenapravi vi{eparkingmestazavespe,mopedeimotore. Podsetimo,useptembrupro{legodineje Novosa|aninaZoranaPavlovi}akomunalni policajackazniojesapethiqadadinaraza nepropisnoparkirawemotora.OnjenaSun~anomkejuisprednauti~kogkluba„Liman” parkiraosvojuvespu,akomunalnipolicajac mujenapisaokaznunaosnovuOdlukeoure|ewugrada. Q.Nato{evi}

Kupovinuautobusa ko~e`albe Upravni odbor Gradskog sao- bra}ajnog preduze}a „Novi Sad„ potvrdiojeizbornajboqegponu|a~azakupovinupetautobusana gas, a to su novosadska firma „Autobus”iistoimenopreduze}e izZagreba.Autobusepla}aGrad novcem iz buxeta, a procewena vrednostovenabavkeje725milionadinara.Uveziovenabavkesadate~erokzapodno{ewe`albi naizborponu|a~a. Gradskiprevoznikjeuposledwem tromese~ju 2011. godine pokrenuodvapostupkajavnenabavkeitoza16soloautobusanagas izakupovinupetautobusa. Preduze}e je u pregovorima sau~esnicimanatenderuza16 autobusa, a o~ekuje se da se postupakzavr{ipolovinimjunai onda kona~no objavi najboqi ponu|a~.

Svitrgovcikojisukonkurisalidabudunabavqa~i16autobusa na gas ulo`ili su `albu republi~koj Komisiji za za{titu pravaupostupkujavnihnabavki. Gradskiprevoznikjeodlukuoizbor najboqeg ponu|a~a poni{tio,isadatekunovipregovori sponu|a~ima.Tendernemoraponovo da se objavi, ve} sa ponu|a~imagradskiprovozniktrebada postignedogovordadokumetacijudopune. Naoglassusejavili,podse}amo,„Unikreditlizing”,„Autobus”, „S lizing” i „Vulovi} transport”. Me|utim, preduze}e nije saop{tilo ~iju je ponudu izabralo kao najboqu, uz obrazlo`ewedaodlukanijekona~na, zbogmogu}nostidaponu|a~imogu da se `ale na izbor najboqeg prodavca. Z.Deli}

OMBUDSMANOBILAZIMESNEZAJEDNICE

Za{titnikgra|ana uKoviqu Za{titnikpravagra|anaposeti}e sutra MZ „Koviq„ u okviru Programa obilaska mesnih zajednica na teritoriji grada Novog Sada. Zaposleni u kancelarijigradskogombudsmana boravi}e u MZ „Koviq”, UlicaLazeKosti}a70,od10do 12 ~asova. Tokom ovog meseca, gradski ombudsman poseti}e i mesne zajednice „Detelinara„

(16. maj), „Bistrica” (23. maj) i „Ka}”(30. maj). Iz kancelarije za{titnika gra|ana pozivaju `iteqe ovih mesnih zajednica da do|u u zakazanom terminu i podnesu pritu`bu ukoliko smatraju da im je radom ili aktom gradskihuprava,organizacijai slu`bi,kaoipreduze}aiustanova ~iji je osniva~ Grad, povre|enonekopravo. J.Z.

Promocijakwige RadojkeKuvizi} Kwiga „^uvari svetlosti - narodni `ivot i obi~aji” autorke RadojkeKuvizi}bi}epredstavqenasutrau19satiu^itaonici Gradske biblioteke, Dunavska 1. O delu }e govoriti dr Miodrag Maticki,VladanSavi} iautorka.Umuzi~komdeluprogramau~estvova}e peva~ izvornih pesama Saveta \or|evi} i gajda{ MaksimMudrini}. N.R.

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JkP “Stan” 520-866 i 520-234 kol centar preduze}a „Put” 6313-599 kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JkP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „konkordija” 452-233 dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 dnevni centar za stara lica 4889-512 info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE no}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

9

TENDERIGRADSKOGPREVOZNIKA

SINO]USREMSKIMKARLOVCIMA

Sremski Karlovci su od sino}bogatijizaluksuznihotel sa pet zvezdica u samom centru mesta, ~ime }e kvalitet tamo{we turisti~ke ponude biti podignut na znatno vi{i nivo. Naime, sino} je u ovom mestu sve~ano otvoren „Premijer Prezident hotel” kompanije “Prezident”,kojausvomsastavu ima jo{ „Best vestern Prezident hotel„ i restoran „Ogwi{te” u Novom Sadu, te Vilu „Prezident„uKarlovcima. - Pre tri godine na dana{wi dan po~eo je da radi na{ „Best vesternPrezidenthotel”,kojije zaveomakratkovremepostaolidernatr`i{tuipomeriogranice u svetu hotelijerstva, tako {to je postao prvi hotel u Novom Sadu koji se prikqu~io internacionalnom brendu, to jest

utorak8.maj2012.

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA dom zdravqa „novi Sad”, kol centar 4879-000 klini~ki centar 484-3484 no}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena vuka (subota i nedeqa) 6624-668 no}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 vr{a~ka 28 4790-584 klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 de~ja bolnica 425-200 i 4880-444 institut - Sremska kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 viP - taksi 444-000, SMS 1088 delta plus - taksi 422-244 Maksi novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 de`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

„KOMPAS” TOURISM& TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

O^NICENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVODDOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


utorak8.maj2012.

c m y

10

dnevnik

„Dnevn i k o v a” gal er i ja m a l ih mat ur an at a

S

a `eqom da ovogodi{wim osmacima pomogne da im osmogodi{we dru`eweostanezauveksjajnaperlauniskise}awa,„Dnevnik”svakogdanaosimnedeqeobjavqujezajedni~kefotografijemalihmaturanataiz{kolasateritorijeGradaNovogSadaiizSremskihKarlovaca.

U „Dnevnikovoj” galeriji malih maturanata predstavi}emo svih 3.240 malihmaturanataizNovogSadaiselakojapripadajuGradu,kaoi76maturanataizSremskihKarlovaca.Prodefilova}etakokrozovumalomaturantskugalerijuslike141odeqewaiz35osnovnih{kola,ukojimase nastavaodvijanasrpskom,slova~komima|arskomjeziku.

Osnovna{kola„Du{anRadovi}”,NoviSad

VIII6

VIII7

VIII8

VIII9

Osnovna{kola„\or|eNato{evi}”,NoviSad

VIIIa

Sutra:O[„\or|eNato{evi}”iO[„BrankoRadi~evi}”,NoviSad

VIIIb


vojvodina

dnevnik

utorak8.maj2012.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА СКУПО ПЛАЋА НЕБРИГУ О ЖИВОТИЊАМА

Азилради,пси нападају

Радови на комлексу петровоселске плаже

УРЕЂУЈЕ СЕ ПЛАЖА У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ

Тиса ближа мештанима

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: Житељи Бачког Петровог Села,најзад ће добити плажу на свом делу Тисе.У овом тренутку реализује се прва фаза,у оквиру које ће се изградити приступни пут од туцаника кроз Улицу Симе Панића и нивелисање дела обале који је намењен купачима на плажи и камперима у делу шуме уз плажу. - Вредност ових радова је 600.000 динара и средства су обезбеђена од продаје локације у Индустријској зони Бечеј,чиме испуњавамо обавезу враћања новца у опремње грађевинског земљишта и то равномерно у сва општинска насеља.Извођач актуелних радова је бечејска фирма ДТД „Средња Бачка”-рекаонамје директор Дирекције за изградњу БечејаЗвонимирСтанков. Друга фаза радова подразумева постављање мобилијара на плажи, као и,када стигне дозвола од Воде Војводине,понтона са ког ће купачи улазити у Тису.Тако ће се остварити и вишегодишња идеја месног Удружења спортских риболоваца „Кечига” да се шумско приобаље од ушћа речице Чик у Тису до буду-

ће плаже на потесу „Кривина”претвори у спортско-рекреативну зону. - То је изузетно атрактиван предео.С једне стране ту јес Тиса,која овде прави једину кривину од 90 степени,а с друге то је место где се улива Чик,који извире код Ходмезевашархеља у Мађарској. На обали планирамо да уредимо места за спортске риболовце, а у залеђу ће бити простор за кампере, дечија и спортска игралишта -додао је у име УСР „Кечига”Шандор Полтура. Председник Савета месне заједнице Бачко Петрово Село Јожеф Фелдеши,нагласиоједобру сарадњу с локалном самоуправом: -Само заједничким снагама можемо да реализујемо програм рада који смо донели по конституисању Савета,где Тиса заузима битно место.Поред радова на плажи и месту за кампере,покренули смо иакцију за уређење Великог острва нешто низводније на Тиси, које је са 17 хектара највеће на овој реци и има предуслове да се прогласи Парком природе,али затојепотребнојош много тогадасеуради. В. Јанков

СПОРТСКО НАДМЕТАЊЕ УЧЕНИКА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Олимпијскипламен стижеуцарскиград СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Од вечерас Сремска Митровица ће,поред епитета царског,понети и епитет олимпијског града. Наиме,од сутра,па до 15.маја у овом граду биће одржане Девете школске олимпијске игре на којима ће учествовати 4500ученика из целе Србије уз 500волонтера. -Ова Школска олимпијада биће јединствена по много чему.По први пут олипијска бакља ће проћи кроз све градове учеснике са дефилеом на улицама.Без помоћи Министарства спорта и омладине,као и Министарства одбране,не бисмо успели да сместимо ученике, којима је на располагање стављена војна касарна у Сремској Митровици – казао је председник Савеза за школски спорт Србије Жељко Танасковић.

Вршилац дужности начелника Градске управе за спорт Сремске Митровице Богдан Божин је истакао да је Митровица са правом пре пет година аплицирала за организовање Школске олимпијаде, те да и поред свих проблема,град живи за спорт. Осим на 14спортских терена у Митровици, надметања ће се одржавати и у Руми,Инђији,Шиду и Београду, док ће ученици и њихови тренери бити смештени у сремскомитровачкој касарни, где ће свако вече бити одржавани културно забавни програми. Данас се очекује долазак првих такмичара, док ће олимпијски пламен Митровчани са гостима свечано дочекати у 20 сати на Тргу Ћире Милекића. Званично отварање игара заказано је за сутра у 13.30сати. Ј. Антић

Успеси младих пијаниста

БЕЧЕЈ: Млади ученици бечејске Музичке школе „Петар Коњовић“ у класи професорке Ђијанте Ловаш, Зита Секе (припремниразѕред)иученик четвртог разреда Мартин Крајтмар, забележили су успех на пијанистичком Интернет музичком такмичењу. -Укупно се пријавило око 200 такмичара.Зита Секе је у конкуренцији 30 такмичара освојила прву награду у својој узрасној категорији,а Мартин Крајтмар је у конкуренцији 44такмичара своје узрасне категорије био други. У обе категорије наши ученици су били једини представници из Србије. Иначе, такмичење је врло атрактивно и несвакидашње, јер учесник свира свој програм у матичној школи и путем интернета шаље снимак жирију, који даје своју оцену. Али, снимак је доступан свим заинтересованим и преслушавањем снимка свако се може уверити у квалитет извођача и објективност жирија -рекла

Мартин Крајтмар

је директорка Музичке школе „Петар Коњовић“Тамара Крајтмар. Такмичарски врло активни Мартин Крајтмар био је врло запажен и на Међународном такмичењу младих пијаниста, које се одржава сваке парне године у Паризу,јер је и овде освојио друго место. В. Јанков

БАЧКАПАЛАНКА:Када је крајем прошле године,додуше незавршено,почело са радом прихватилиште за псе луталице кодНове Гајдобре, веровало се да ће бити решен проблем напада паса луталицаиодштетнихзахтеваграђана према општини Бачка Паланка. Међутим,сада и званичници кажу да на улицама Бачке Паланке,али и 13села,и даље има пуно напуштених животиња,да је број уједених људи све већи,а новац који општина мора да плаћа као одштету мери се милионима динара. Надлежни у општини кажу да су пре извесног времена добили примедбу од Друштва за заштиту животиња „Нојева барка”из Бачке Паланке. Заштитници животиња су тврдили да се у прихватилишту налази само 60-так уместо око 120 паса који су евидентирани у ветеринарској амбуланти где су чиповани, вакцинисани против беснила и стерилисани. Постојала је сумња да су недостајући пси поново пуштени, или убијени. Међутим,надлежни кажу да су они који су бринули о њима псе давали на усвајање,а да о томе нису водили евиденцију,јер нису знали да то морају да чине.Овај случај се још испитује, а општинари најављују да ће брига о прихватилишту бити поверена једном од овдашњих комуналних предузећа.

Прихватилиште у Новој Гајдобри

Када комплетно прихватилиште буде завршено,а за то ће требати још око 12милиона динара, у њему ће моћи да се смести пар стотина животиња.Тада ће постојати ветеринарска амбуланта, просторија за ветеринара и раднике, купатило, магацин за храну... Надлежни кажу да ће скоро исту суму која је потребна за завршетак прихватилишта општина морати да плати као одшету грађанима које су повредили пси луталице.Седам милиона је већ исплаћено,а у току је доста судских

поступака и захтева за надокнаду. Број паса на улицама се повећава, а општински службеници задужени за овај проблем,кажу да се неће лако решити без помоћи грађана.Уместо да пуштају своје љубимце који су им досадили или које више из материјалних или било којих других разлога више не могу да пазе,требалоби да се јаве комуналној инспекцији и њихов пас ће ускоро бити смештен у прихватилиште,биће чипован,вакцинисан и стерилисан. М. Суџум

„КАЛЦЕДОНИЈА” И „КОМПРОМ” ГРАДЕ ПОГОН У РУМИ

Квалитетнарадна снагапривлачи странце

РУМА:Јуче је у румској Градакој кући потписан уговор о уступању грађевинског земљишта још једном инвеститору.Поред енглеског „Албона“, ово је други инвеститор који долази у овајдеорумске индусријске зоне. Наиме,реч је 2,3хектара земљишта у Западној индустријској зони у Руми, за коју су хрватско – италијански инвеститори „Калцедонија“и „Компром“,платили минималну тржишну вредност од 1,3милиона динара. -УРуму нисмо дошли случајно.Након исцрпне анализе неколико различитих локација по Србији, одлучили смо се за ову јер нам је ту најбоља саобраћајна ситуација,али и добра радна снага. Такође, овде смо наишли на позитивну реакцију општинског руководства, тако да смо само три месеца након првих разговора, већ добили земљиште и почињемо до краја овог месеца са изградњом погона –реклаје директорка Јасна Пропратник која ће бити задужена и за румски погон. По њеним речима, прва фаза изградње погона обухвата изградњу тренинг центра у коме ће посао наћи 70 радника и која ће

Посаоза40 инвалида РУМА: За 40 лица са инвалидитетом са територије румске општине биће у наредних шест месеци обезбеђен посао на јавним радовима.Реч је о пословима у Савезу слепих и Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“.Они ће бити ангажовани на припремању базе података у Савезу слепих,док ће у средњој школи прво бити обучени,а потом и упослени на припреми културних дешавања. Пројекат је поднело Одељење за друштвене делатности општине Рума,а одобрила га је Национална служба за запошљавање. За ову намену је издвојено нешто више од осам милиона динара, а током тих шест месеци, њима ће бити уплаћени сви доприноси, као и трошкови превоза. - Намера нам је да за младе људе обезбедимо какву, такву материјалну сигурност,као и да их приближимо бар корак инвалидској пензији.Ово им је идеална могућност да зараде сопствени динар,али и да се укључе у друштвене токове и створе нова познанства – казао је начелник румског Одељења друштвених делатности Светислав Дамјанчук. Ј. А.

Јавнирадови уСрбобрану СРБОБРАН: Као меру активне политике запошљавања Покрајинскисекретаријатзарад, запошљавање и равноправност полова и општина Србобран, у сарадњи са Националном службомзазапошљавање,склопили су уговор о реализовању јавног радаукојемћебитиангажовано 60 лица са I, II и III степеном стручнеспремесасписканезапослених.Онићеунареднадвамесеца радити послове уређења и одржавања јавних површина у сва три места општине Србобран. - За реализацију овог јавног рада јеизбуџетаАПВојводинеи буџета општине Србобран обезбеђенонештовишеод4,2милиона динара, искључиво за зараде запосленихлица-реклајеНада Нађ,директоркаЈПДирекције за урбанизам и изградњу општине Србобран, које је носилац овог пројекта. М. Кк.

Адаптација у гимназији

бити завршена до октобра ове године,док би до краја 2015.године требало да буде завршен простор од 4500 квадрата у коме ће бити запослено 260радника. - Овим почиње реализација трећег пројекта ове компаније у Србији.Финансиралисмо пројекат с 1,85милиона евра и мислим да је то најбоља потврда да је овакав начин подстицаја инвеститора и најуспешнији – иста-

као је директор СИЕПА Божидар Лаганин. Председник румске општине Горан Вуковић нагласио је да је коначно,након дугог чекања,дошло и до реализације пројеката и да се сав труд коначно исплатио, а да су инвеститори који своје погоне граде у Руми или су заинтересовани за улагање, озбиљни и велики,те да верује да неће бити поблема. Ј. Антић

У свим вртићима даљинско грејање КИКИНДА: Предшколска установа „Драгољуб Удицки” завршила је уграђивање централног грејања у свих 19 вртића у кикиндској општини,као и у управној згради. Последњи вртић у коме је овај посао завршен је новокозарачки „Шиљо”,а какоје рекао дирекор ПУ Милош Пејаков, вредност ове инвестиције је око три милиона динара, а новац је обезбедила Република. По речима васпитачице Паве Вујиновић,из вртића „Шиљо”,до сада су имали проблема са грејањемјерсупећибилестарепреко20 година. Кикиндска Предшколска установа је у протекле две године

11

учествовала у пројекту Европске уније „Образовање за све”и добила је донацију преко 10.000 евра. Опрема је инсталирана у кикиндски вртић „Мики”јер је то установа са тренутно највише деце.

- Од свих предшколских установа у Војводини, које су учествовале,донацију смо добили само ми и Апатин.Добили смо пројектор,интерактивни под, што је нешто ново и до сада невиђено код нас,затим лаптоп, фотокопир и доста играчака. Наш тим је вредно радио и због тога смо и награђени – објашњава Пејаков. Пејаковјеподсетиода јеутокууписдецеувртић и апеловао да родитељи што пре упишу децу како би се групе лакше формирале. Као и претходних година, не постоји листа чекања и сва деца ће бити уписана. А. Ђ.

КИКИНДА: На захтев руководства кикиндске Гимназије „Душан Васиљев”,Јавно предузеће Дирекција за изградњу града почело је реконструкцију тоалета у школи,који је годинама у врло лошем стању.Уређују се тоалети на сва три спрата, а вредност радова је око 3,6 милиона динара, саопштила је Едита Дивковић, директорка кикиндске Дирекције. Јавним тендером радове је добила кикиндска фирма „Златна греда Костић”. Дирекција заизградњује урадила и пројекат за комплетну реконструкцију зграде Гимназије и Економско- трговинске школе и са њим конкурисала код Министарства образовања.Од пре две седмице у Гимназији је уведен и додатни видео надзор у свим ходницима унутар зграде,са уличне стране и у дворишту. Јасна Томашев, директорка Гимназије,истакла је да је видео надзор вредан 360.000 динара, а средства је одобрила локална самоуправа. А. Ђ.


vojvodina

utorak8.maj2012.

САРАДЊАКИКИНДЕИЖОМБОЉА

Српско-румунски културнимост КИКИНДА: У културном центру Кикинда представљени су резултати ИПА пројекта „Културне и језичке везе - мост између две нације”. Овај пројекат Културни центар Кикинда реализовао је током протеклих 16месеци,у сарадњи са невладином организацијом „Банат-рипенсис”из Жомбоља. Укупна вредност пројекта била је 140хиљада евра,подељених на 119 хиљада евра за водећег партнера партнера из Румуније и 21 хиљада евра за Културни центар Кикинда. Циљ пројекта је био да

се покаже колико смо близу,слични, а колико се не познајемо довољно. У оквиру пројекта је одржано више разговора културних посленика с обе стране границе, као и дечјих радионица,размењени су рок концерти и кулинарска искуства,а штампан је и кувар рецепата из Жомбоља и Кикинде и брошура о културном наслеђу два града. Након свега Културном центру у Кикинди остала је и техничка опрема, тако да ће убудуће моћи да приређују филмске пројекције. А. Ђ.

КУП ГЛИНЕНАША НА БЕЧЕЈСКОМ СТРЕЛИШТУ

Звонкопоновонајбољи

БЕЧЕЈ: На традиционалном отвореном првенству Војводине у аутоматик бал трапу „Куп Бечеја 2012“, које је одржано на стрелишту СК „Трофеј“, Звонко Дејановћ из Госпођинаца одбранио је лане освојени епитет најуспешнијег глиненаша. Поред златне медаље, председник СК „Трофеј“ Стеван Живков-Аксин уручио је и ручни сат.У екипној конкуренцији са 133 поготка најбољи су били „глиненаши“Футога и освојили су победнички пехар. Укупно 30 такмичара у појединачној конкуренцији гађало је две серије по 25летећих мета,а шесторица најуспешнијих су у плеј-офу

испуцали нових 25метака.Звонко Дејановић је погодио 67 глинених голубова,Ђура Попов из Елемира је „убио“ само једног мање, освојио је друго место и сребрну медаљу.Славиша Падров из Елемира и Слободан Јарић из Футога су имали идентичан број погодака 63 и у распуцавању Падров је забележи три,а Јарић два поготка.Бранко Дрљача из Пландишта је са 61 поготком био пети, а Славко Матић из Футога са 59 оборених голубова шести. У екипној конкуренцији иза Футожана (133поготка),пласирали су се такмичари из Сакула (130),Ковачице (129)... В.Јанков

УСПЕШНОШИДСКОПОЗОРИШТЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

Аматерикао професионалци

ШИД: С разлогом су Шиђани поноснинасвоје Аматерско позориште „Бранислав Нушић”, обновљенопослепрекида од 35година. Иницијативу о поновномпокретању рада друштва дао је директор КОЦ-а Срђан Малешевић,даби кормило овог друштва преузео агилнирежисер Цветин Аничић. Онје 2004.године,после дугог застоја, први пут дигао публику на ноге и на Покрајинском такмичењу освојио друго место представом „Чин пред буру илити ђавољи низансен”. Представа је освојила низнаграда и постала хит.Знање и таленат овог човека увели су аматерско друштво „Бранислав Нушић”међу најбоље у Војводини.У протеклих девет година припремљено је 15 целовечерњих представа иосвојеноје80награда. - Најуспешније су биле представе „Франкештајн”, „Желим да

се ослободим” и „Муленруж”.Великимискуством сматрам луткарско позориште којем сам водио у Шиду. Гостовалисмоубугарском граду Силистри сапредставом„Алиса у земљи чуда”,апоред нас наступала су професионална луткарска позоришта из: Турске, Украјине, Русије, Пољске, Литваније и Бугарске. Иако смо ми аматерско луткарско позориште, веома смо доРежисерЦветин Аничић бро котирани међу најбољим позориштима у Силистри. уличном фестивалу од 2008па до Тада смо закључили да су Шиђа- 2011.године.Били смо једино пони међу високим професионал- зориште из Србије у друштву 40 ним луткарским позориштима на- земаља овог света. шли своје право место - каже Вишеодстотинуглумаца амаАничић.-То није све учествовали тераангажованојеупредставама смо и у Пули на Међународном токомдеветгодина.Успостављенајепраксадасепосле сваке новепоставкенагради једанглумац Диплома коју не признају зазалагањеипостигнутиуспеху Цветин Аничић је завршио у Софији Националну академију за позокреирању улоге, а највише су се риште и филмску уметност.Овакве академије постоје само у Софији, истицалиИгор Грекса и МирјаПрагу и Москви. Човек са дипломом академца и високом школском на Јовановић.СамАничићјенаспремом у Србији не може да оствари своја егзистенцијална,елеменграђен „Вишњићевом повељом” тарна права. КОЦ, у коме је Аничић запослен, и правници Oпштине прошле године у Тршићу на ВуШид нисупризнaлиову диплому и траже од режисерада је нострификовомСабору.Тојенаградакоју кује,ауСрбији практично нострификације нема. додељујеПедагошки сабор РепуД.Савичин блике Србије.

Архивауелектронскомоблику КИКИНДА: ОпштинаКикиндазавршилајепројекатдигитализацијеопштинскеархиве,којијереализовануоквирупрограмаEXCHANGE3,асредства,уизносу од 172 хиљаде евра, одобрила је делегација ЕвропскеунијеуСрбији.Овојеједаноднајважнијих пројекатакојисетичеефикасности. -Надамседаћемоунаредномпериодуолакшати приступ документацији грађанима која је у поседу нашеопштине.Истотакоубрзаћемодобијањедокуменатанеопходнихпотенцијалниминвеститорима истакаојепредседникОпштинеКикиндаИлијаВојиновић.

dnevnik

c m y

12

Дигитализација општинске архиве подразумева стварањеелектронскихкопијасвихдокуменатакојису досадабилинапапиру.Циљпројектајестедалокална самоуправа постане бољи, бржи и ефикаснији сервис грађанаиграђанки.Дигитализацијомграђанићепуно брже добити одговоре на своје захтеве. Партнер на овомпројектубилајеОпштинаЗвездара,анадзорјеизвршилаСталнаконференцијаопштинаиградова.Учешћелокалнесамоуправеуовомпројектубилоје17,а Европскеуније154хиљадеевра.УпротекледвегодинеОпштинаКикиндауспелаједареализујеседампројекатакојејефинансиралаЕвропскаунија. А. Ђ.

VESTI Асфалтирано двориштешколе БЕЧЕЈ: Годинама су два спортска терена ОШ „Шаму Михаљ” у Бечеју били бољи део школског дворишта, а недавно је завршено, дуго обећавано, асфалтирање дворишног простора између две школске зграде. - Захвални смо локалној самоуправи што је имала разумевања за наш проблем и,када већ није урађено средствима Фонда за капитална улагања како је планирано,смогли су снаге да нам средствима из локалног буџета асфалтирају 957 квадратних метара дворишног простора и 157квадратних метара пута којим се доноси ужина и односи смеће.Вредност инвестиције је 2,2 милиона динара, а успешно је радове извела темеринска фирма „Лукач путеви” - рекла је директорка ОШ „Шаму Михаљ” Клара Курин-Барта. Сада се сви у школи надају,да ће и спортски терени бити асфалтирани у другој половини године. В.Ј.

Бољиуслови запензионере КИКИНДА: Општина Кикинда до сада је увек излазила у сусрет Удружењу пензионера. Недавно је санирана сала у којој се одвија највише активности и коју свакодневно посећују пензионери.План је да локална самоуправа овдашњем удружењу пензионера обезбеди повољности приликом плаћања рачуна. Представници локалне самоуправе обишли су и организацију инвалида рада која се налази у истој згради. Највећи проблем који има организација инвалида рада је простор,јерјеобјекатукојемсесада налазе скучен и недовољан за обављање разних активности. Најављено је да ће за инвалиде рада бити нађене нове просторије.Удружење инвалида рада налази се у згради Општинске организације пензионера од 1985.године и тренутно има више од 4.500 чланова. А.Ђ.


TRe]e dOBA

dnevnik

utorak8.maj2012.

Prekosutra~ekdebqi3,46posto U ~etvrtak, 10. maja, biv{i zaposleni dobi}e prvi deo aprilskepenzijeuve}aneza3,46 posto. Bi}e to prvo ovogodi{we uskla|ivawe penzija koje }euprosekudonetioko800dinaramese~novi{e. Naime, nakon uskla|ivawa, najvi{i iznos penzija za kategorijuzaposlenih,ukqu~uju}ii profesionalnavojnalica,penzionere samostalnih delatno-

sti i poqoprivredne, iznosi}e 109.997 dinara. U isto vreme najni`a penzija za sve kategorije bi}e 12.654, dok }e jedino penzionisani paori primati najni`iiznosodsvega9.941dinar. S ovim ~ekom pove}ava se i visinanov~anenaknadezatu|u pomo}inegu,zasvekategorije, na 15.136 dinara, jer se i ona uskla|uje na isti na~in kao i

penzija. Visina nov~ane naknadezatelesnoo{te}eweodre|uje se zavisno od utvr|enog procenta telesnog o{te}ewa, a osnovzawenoodre|ivawebi}e 6.306dinara. Od ovog meseca vrednost op{teg boda, bitnog elementa za utvr|ivaweprvepenzije,akoji seuskla|ujekaoimese~neprinadle`nostipenzionera,je681 dinar. Ina~e, sada je prose~an

~ek za biv{e zaposlene i vojne penzionere 25.148, samostalce 24.022, a paore u ostavci 9.694 dinara. Ovakouve}anepenzijepenzioneri}eprimatisvedo1.oktobra, kada sledi drugo redovno uskla|ivawe penzija. Procene sudabipove}awe,koje}ebiti ispla}eno u novembru, moglo bitiokojedanposto. Q.Male{evi}

Iporedkra|e,uFonduPIO vi{ak280miliona Upravni odbor Republi~kog fondaPIOusvojiojezavr{ni ra~un te institucije za pro{lugodinu,pokojemsuu2011.

ostvareni ukupni prihodi i primawaod500,6milijardidinara, ukupni rashodi i izdaci iznose 500,3 milijarde, dakle,

Hrvatsko-srpskisamit Me|unarodni dani razgovora o penzionom i invalidskom osigurawugra|anakojiostvarujupravaprimenomSporazumao socijalnomosigurawuizme|uSrbijeiHrvatskeodr`a}eseod 15.do17.majauZagrebuiOsijeku. Gra|anizainteresovanizapravnupomo}isavetemoguzakazatiterminnatelefon011/4595–244.

buxetski suficit 280,7 je miliona. Po osnovu privatizacije u Fond PIO lane se slilo 557,4 miliona dinara, preneta neutro{enasredstvaodprivatizacijeiz2010.godinesu3,7milijardi,dokukupnaodprivatizacije koja se prenose u 2012. iznose4,3milijardedinara.Lane jenajvi{enovca,493,7milijardiili98,6odsto,potro{enona isplatu penzija i drugih PIO prava,dokje1,35odstoutro{e-

BOTOKSGENERACIJA BIDASTAREWEIZBACIIIZRE^NIKA

Peglawedo posledwebore

U dru{tvu optere}enom diktaturom mladosti veoma je te{ko prihvatiti sopstvene godine. Ipak,nekegranicemoradapostoje, makar zakonske. U SAD pojam „stariji“,odnosno„star“veomaje te{koodrediti.Socijalnoosigurawe kao granicu izme|u „sredove~nog“i„starijeg“uzima62godine, dr`avno medicinsko osigurawe„Mediker“tugranicujepostavilona65,aistugranicupovla~i

nicu izme|u „sredove~ne“ i „stare“ osobe navelo je 61 godinu. S druge strane, anketirani stariji od61godinesebesusvrstavalime|u sredove~ne. Istra`ivawa su potvrdiladamla|iistarijiqudi imaju razli~it pogled na starost, s tim da su „stari“ qudi po definiciji mla|ih od 45, osetno mla|iod„starih“qudikojesudefinisalionikojisustarijiod45 godina.

ive}inanau~nikakojasebavinekimodproblemastarewa.^aksu idefinicijeure~nicimaneodre|ene, a u obi~nom razgovoru kao „starija“ se ozna~ava svaka osoba decenijuivi{estarijaodgovornika. Uanketikojususprovelinau~nicisMaristuniverzitetauWujorku, vi{e od hiqadu anketiranih mla|ih od 45 godina kao gra-

Po tradiciji, kao granica se uzimaonakojujepostaviloSocijalnoosigurawe,atoje65godina, iako se stvari mewaju jer se primawetakozvanepotpunestarosne penzije i ostalih pogodnosti pomerilona67godina.Kadasetome doda~iwenicadaseprose~ni`ivotnivekprodu`ava,kaoidaraste kvalitet `ivota, mogu}e je o~ekivati da }e se promeniti i

na{istavoviotomekogaocewujemokaostarog,akogakaomladog. Po ameri~koj konzumerskoj tradiciji,popustinastarostpo~iwuposle50.godine.Tako„Mekdonalds“ odokativnom metodom starijim qudima nudi popuste na jelo, ali se to pokazalo kao neefikasnojersvevi{equdiidena kozmeti~ke intervencije u nadi da}eubla`itiboreipodmladiti izgled,tesesadapreporu~ujetra`ewenekeidentifikacije. Starijiqudio~iglednoodbijajudasebesvrstajuukategorijuqudi na zalasku `ivotne karijere jer,prizna}ete,uveksemo`ena}i nekokojestarijiodnas.Trenutno seAmerikancimu~eisterminom „stariji“jerjezamnoge„seniore“ uvredqiv,aponu|enare{ewanisuimdovoqnodobra.Kadasezna daseuSADsudezasvakusitnicu, naradostadvokata,biraweizraza za osobu koja se pribli`ava penzijskimgodinamanijenimalolak zadatak.Zatosusocijalniradnici i gerontolozi nalo`ili da se izre~nikasvojihradnikaizbace re~ikao{tosu„starac“i„starewe“, a da se o gra|anima koji su pre{li65.godinugovoriopisnim re~enicama. Ume|uvremenususepobunilii „bebibumeri“(generacijero|ene posleratakojimajezapo~etnagli porastbrojastanovni{tvanaZapadu),are{ewaponu|enaujednom magazinu izgleda da nisu nikoga zadovoqila.Sobziromnaoptere}enostmlado{}uidobrimizgledom, generacija botoks deluje nekakonajta~nije. I.Vujanov

no na teku}i rad Fonda, odnosnoplatezaposlenihimaterijalne tro{kove. Na ime doprinosaupla}enoje267milijardi. Na sednici je usvojena i odlukaoredovnompopisuimovine i obaveza Fonda PIO za pro{lugodinukojijesastavilacentralnakomisijaapokojem}emawakosnovnihsredstava nastao zbog kra|e biti ukwi`en na teret kapitala s nabavnom vredno{}u od blizu 1,8milion. Q.M.

13

Bedneplate oborileipenzione doprinose Republi~kifondzapenzijskoi invalidsko osigurawe utvrdio je noveosnovicezauplatudoprinosazamaj,junijulovegodineion je2,83odstoni`iuodnosunadosada{wi. Gra|animogudaseopredeleza jednuod13osnovica,nezavisnood stru~nespremekojusustekli.Po osnovica osigurawa 18.946 21.653 29.231 35.186 43.306 47.095 62.252 68.748 83.905 108.264 162.396 216.528 270.660

zakonu,najni`aosnovicaje35odsto prose~ne republi~ke zarade iz prethodnog tromese~ja i trenutnoje18.946dinara.Najvi{aje pet prose~nih plata, {to je sada 270.660 dinara. PIO doprinos je 22odstoinarednatrimesecarasponzauplatujeod4.168do59.545 dinara. doprinos mese~no 4.168 4.763 6.430 7.740 9.527 10.360 13.695 15.124 18.459 23.818 35.727 47.636 59.545

KADpO[TARZVONI,IDVEGENERACIJEpOTOMAKARADUJUSE JEDNOJpENZIJI

Slabavajda odprezimena Krkobabi}

– Od 57.000 stanovnika op{tine Ba~ka Palanka, 11.000 prima penziju, ali 70 odsto te{ko joj se mo`e obradovati jer jeizme|u8.000i15.000dinara– vajkaseodborniklokalnogparlamenta Boro Rami}, koji se agilno bori za prava svojih ispisnika. –Imam73godineisviugraduznajudasam~asnoradiosvo-

–ka`eAn|elkaKrkobabi},kojao~itonijeimalanikakvevajde od svoga prezimena. – Sin je naBirourada,wegovotrojedecesusportisti,ajedinojesnaja na plati. Dve unuke imam od }erke,kojajebilaprimoranana to da zatvori frizerski salon jersunametibilipreveliki. \uroGlijanovi} je16godina upenziji,alisene`alinavi-

niunuka,kojajemedicinskasestra,tako|eneradi. Bogdan [ugi} je samac, `ivi odinvalidnineine`alisena weniznos,samokadnebimorao najve}ideodaizdvajazadoktoreilekove. I ve}ina wegovih ispisnika nagla{avadabiimstarostbila mnogolak{a,amladimaisredove~nima mladost i `ivot lep-

KAKODOKTORKA@E

Idisawe vaqatrenirati Umetelipravilnodadi{ete?– pitawe je koja mo`da zvu~ni sme{no pa i glupo, ali je, na`alost, dokazano da najve}i broj qudi nikadanenau~ipravilnutehnikudisawa.Tako|e,malobrojnisuioni kojiznajudana~indisawauti~ena zdravqe pa se po celom svetu sve vi{e treniraju tehnike udisaja i izdisaja. Ustanovqene su i {kole gde se u~i kako {to boqe organizamsnabdedikiseonikom.Jer,disawe~istiteloioboga}ujegaenergijom,~imesestvararavnote`aizme|utela,misliiose}awa.Wunaru{avastres,alipravilnimizdisajemiudisajemionsemo`eeliminisati. Lekarinagla{avajudapresvega trebaznatipravilnoizbacitivazduhizplu}ajerjetopreduslovza pravilanudisaj.Dabisetopostiglo, najboqe je malo se saviti na-

prediuzizdisajuvla~itistomak. Vazduhvaqaprvoizbacitiizstomaka,apotomiizplu}a.Kodudisaja puni se stomak, a zatim grudni

Ovako je pravilno

ko{ i plu}a. Pravilno je disawe stomakom,anegorwimdelomtela kadasepodi`uramenaigrudi.Da bi se lak{e „nau~ilo” pravilno disawe, mo`e se ve`bati le`e}i nale|ima,stavqawemdlananasto-

mak da bi se boqe kontrolisalo wegovodizaweprilikomudisajai spu{tawe kad se vazduh izbacuje. Naravno,dubokodisawenajboqeje uprirodi,parku,{umiilinaobalireka,jezeraimora. ^itavorganizamseobnavqadisawem. Ono je povezano ne samo s telomve}imislimaiose}awima, koja,pak,uti~unanervnisistemi imunitet.A}elijeimunogsistema sadr`e receptore koji odgovaraju na iste neuropeptide kakvi se koriste u nervnom sistemu. Sre}ni qudi,recimo,proizvodeneuropeptide u nervnom sistemu koji pozitivno uti~u na imunitet, a rezultat je mawe bolesti i ve}a otpornost organizma. Obrnuto, depresivni proizvode hemijske supstance koje ugro`avaju imunitet, koji zatopostaje„prijem~iv”nabakterijeiviruse. J.Barbuzan

Bogdan [ugi} i An|elka Krkobabi}

jervremenouIndustrijilimarskihproizvoda„Jedinstvo“,bio predsednik op{tinskog sindikalnog ve}a i sekretar mesnog Vatrogasnog saveza. Ba{ sam se naradio, pre jedno 15 godina oti{ao sam u penziju, ali nije mi se dalo da u woj u`ivam. Imamunu~ad,alipo{tosinne radi, jedini im je prihod snajinaplata.Idaimnemoramopomagati, penzije koje `ena i ja primamo bile bi dovoqne samo da `ivotarimo sirotiwski kao ive}inagra|anaovedr`ave. Ne mo`e Boro svojim palana~kim vr{wacima objasniti kakoBeograduspevadaobezbedi seniorima pomo} od 5.000 dinara, a za to nema para nijedan grad u Vojvodini. Nije vaqda ~itavaPokrajinatolikoosiroma{ila? –Radilasamuonda{wemKomitetu za urbanizam, a na kraju morala uzeti porodi~nu, odnosnumu`evqevapenzijuod15.000 dinara,jerjemojajo{mizernija

\uro Glijanovi}

sinu prinadle`nosti po{to je svojevremeno bio zaposleni u mo}nomDDOR„NoviSad“. –Mojapenzijabibilasolidnadasuprugaija,zana{euslove `ivimo sasvim solidno – priznaje\uro.–Me|utim,sinu, kojijenedavnonapunio45godina,moramsvakogmesecazasta` da upla}ujem po 8.000 dinara, a

Boro Rami}

{i, samo kad ne bi zavisili od roditeqskih ili dedinih i babinihpenzija.Ve}susepomirilisdrevnomistinomdanikada golup~e goluba nije hranilo. U Srbiji odavno ne. Ali u woj su seoni,akoni{tadrugo,zarazliku od potomaka, o~eli~ili i nau~ilive{tinutrpqewa. M.Suyum


dRU[TvO

utorak8.maj2012.

Dr`avapla}a sve{teni~ke penzije Vi{e dileme nema. Dr`ava }e pla}ati doprinose za penz ijs ko i inv al ids ko i zdravs tven o osig ur aw e za sve{tenikeiverskeslu`benika od ovog meseca. Naime, VladaSrbijekrajempro{le nedeqe usvojila je Uredbu o uplati doprinosa za sve{tenike i verske slu`benike, kojastupanasnaguosmogdana od dan a obj av qiv aw a u “Slu`benom glasniku Srbije”, odnosno do kraja ove nedeqe.

prin os e upla} uj e Fond u PIO najkasnije do 15. u mesecuzaprethodnimesec.Crkva, odnosno verska zajednica, opredequje osnovicu doprinosa u saradwi s nadle`nom organizacijom za obavez no soc ij aln o osig ur aw e kojepodatkeotomedostavqa Por es koj uprav i. Por es ka uprava donosi re{ewe o zadu`ewu na osnovicu doprinosakojuodredicrkva,odnosnoverskazajednica.Ujedno, Poreska uprava ima obavezu

Doprinosizasve{tenikeiverskeslu`benike upla}iva}eseprekoMinistarstvavera,koje imaobavezudadoprinoseupla}ujeFonduPIO najkasnijedo15.umesecuzaprethodnimesec PoVladinojuredbi,novac zauplatudoprinosazaPIO i zdravstveno osigurawe za sve{tenikeiverskeslu`benike obezbe|uje se u buxetu Srbijedovisinenajni`emese~ne osnovice utvr|ene Zakonomodoprinosimazaobavezno socijalno osigurawe. KakojeFondPIOprenekolikodanautvrdionajni`ui najvi{uosnovicuunarednom tromese~ju,tozna~ida}edr`avazasve{tenikeiverske slu`benikepla}ati4.168dinara mese~no jer toliko iznosi najni`a osnovica. Razliku doprinosa izme|u najni`e mese~ne osnovice doprinosa i neke druge, a nudi sejo{12,pla}a}ecrkvaili verskazajednica. Doprinosi za sve{tenike iverskeslu`benikeupla}iva}e se preko Ministarstva vera,kojeimaobavezudado-

da najkasnije do 5. u mesecu dostavqa podatke o sve{tenicima i verskim slu`benicima,ojedinicilokalnesamoupravenakojojsevr{izadu`ewe za odre|enog osiguran ik a, najn i` oj mes e~n oj osnovici osigurawa i obra~unatomiznosudoprinosaza obavezno socijalno osigurawenatuosnovicu. Ina~e, dr`ava se ve} Zakonom o doprinosima obavezalanatoda}epla}atipenzijskoiinvalidskoosigurawe za sve{tena lica, jedino {to wime nije odre|eno na koju osnovicu. Zbog toga je biloineophodnodonetiovu uredbu da bi se propisalo koji mese~ni iznos dr`ava mora uplatiti za svakog od oko 2.000 sve{tenika i verskih slu`benika, koliko se procewujedaihima. Q. Male{evi}

POTRO[WA MEDIKAMENATA U SVETU I KOD NAS U PORASTU

Trkaizme|ubolesti iskupihlekova Iakosuve}isadatro{koviza lekove veliki, Svetska zdravstvena organizacija predvi|a da }e u narednim godinama i daqe rasti. Posebno }e porasti tro{kovi za proizvodwu i promet lekovanamewenihle~ewuposledica gojaznosti, kao i grupe bolestikojesuvezanezasvestarijupopulaciju,kao{tosumaligne,neurolo{ke,kardiovaskularne i ko{tano-zglobne bolesti. Sve su izra`eniji zahtevi struke,kaoipacijenata,dasenapozitivnojlistilekovana|edalekovi{epreparata,{topredstavqa stalni pritisak na zdravstvenukasuizkojeseve}sadaza lekoveizdvajaido15odstoukupnog novca od samodoprinosa za zdravstvo. Uz to, ~esto se mo`e ~utiprimedbagra|anadapijemo nekvalitetnemedikamente. Otkri}e i razvoj lekova skup je i dugotrajan posao koji danas mogudaizvodesamobogatezemqe ivelikefarmaceutskekorporacije. Od pronalaska nove supstance do marketin{ke autorizacije pro|e u proseku deset do 15godinaipotrebnojeulo`iti izme|u800i900milionadolara. Dabipovratileulo`eneparei ulo`ile dobit u istra`ivawe novihlekova,inovativnekompanije posebnu pa`wu poklawaju patentnoj za{titi svojih pronalazaka, originalnih, inovativnih lekova. U periodu va`ewa patentageneri~kimkompanijama nije dozvoqeno da proizvode generi~kekopije.Tekpoistekuva`ewa patenta, generi~ke kompanijenatr`i{teplasirajulekove koji su ekvivalentni originalnim, terapijski se ne razli-

Kadaovogodi{wiosmaci25. junanaoglasnimtablamaosnovnih{kola,ukojimasuproveli osam godina, vide kona~ne rez ult at e zav r{ nog isp it a, mo}i }e jedan ili dva dana da dobro razmisle o tome u koje {kole i na koje smerove imaju najve}e{ansedaseupi{usbodovimakojesusakupili.Zatim }e, kada usklade svoje `eqe i

mogu}nosti koje im daju sakupqenibodovi,26.i27.junaod8 do 15 sati u {kolama u kojima su pol ag al i zav r{ ni isp it predavati liste sa spiskom od

qa za nas tav ak {kol ov aw a {kole }e ista}i na oglasnim tablama 3. jula, dok }e raspored u~en ik a po smer ov im a sredwih {kolama biti objavqen5.julau8sati. U~enici koji budu raspore|en i u ovom prv om upis nom krugu, u {kole u koje su primqeniupisiva}ese6.i7.jula od8do15~asova,itosoriginaln im dok ument im a. Oni koj i u ovom krug u ne bud u r a s p o r e | e n i , mora}edasa~ekaju da, 7. jula posle 15 ~asova,naoglasnim tablama osnovnih{kolabudu objavqena slobodn a mes ta u sredw im {kolama.Natamesta neraspore|en i u~en ic i mo} i }e da konk ur i{ u tak o {to}e9.jula,od9do15~asova, ponovo podnositi liste sa `eqama za nastavak {kolovawa. Natimlistamasada}emo}ida

Kona~nelisteu~eni~kih`eqazanastavak {kolovawaista}i}e{kolenaoglasnimtablama 3.jula,dok}erasporedu~enikaposmerovima sredwih{kolabitiobjavqen5.julau8sati 20 svoj ih `eq a za nas tav ak {kolovawa. Te `eqe }e {kolske upisne komisije uneti u centralnu bazu podataka i zatimih1.julado7satioka~iti na svoje oglasne table. Istog dana u~enici }e proveravati da li su wihove `eqe ta~no unete, a ukoliko primete gre{ku,2.julaod8do15~asovaod {kols kih upis nih kom is ij a tra` i} e da gre{ ku isp rav e. Kona~ne liste u~eni~kih `e-

upi{u samo preostala mesta u sredw im {kol am a. Rasp or ed u~enikaposredwim{kolamau ovom,drugomupisnomkrugu,na oglas nim tab lam a osnovn ih {kola bi}e objavqen 11. jula do7~asova,asutradan,12.jula od 8 do 15 ~asova upisiva}e se u~enici raspore|eni u drugom krugu, ~ime }e biti zavr{en i ovogodi{wiupisu~enikauprvirazredsredwih{kola. D. Deve~erski

kuju, odnosno obezbe|uju isti kvalitet, bezbednost i efikasnost. Ali generi~ki lekovi imajucenuuodnosunaoriginalnelekoveni`uod20do90odsto.

ma~koj, 39 odsto u [vedskoj... Stav je evropske industrije lekovadasugeneri~kilekoviravnopravni na tr`i{tu s originalnim.Onisuistogsastavakao

Novi preparati u Srbiji Natr`i{tuuSrbijipostoji4.000lekovakojisudobilidozvoluzapromet,akojeproizvodivi{eod300proizvo|a~a.NanedavnojkonferencijiuBeogradunatemutr`i{telekova,pozitivne listeisnabdevaweinovativnimigener~kimlekovima,direktor Fondaproizvo|a~ainovativnihlekovaBojanTrkuqa govorioje opreprekamakojeimainovativnafarmaceutskaindustrijauSrbiji.Kakojerekao,kodnassenedovoqnokoristeinovativnilekovi,arazlozisurazli~iti,po~evodprocesaregistracijekoji zbogpreoptere}ewaAgencijezalekoveponekadtrajegodinudana. Prvagodinapro|euregistraciji,aslede}ata~kajedolazakleka napozitivnulistu.Zane{tovi{eodtrigodinenapozitivnulistunijestavqennijedaninovativnilek.Pro{legodine,zahvaquju}inaporurukovodstvaRepubli~kogfondazazdravstvenoosigurawe,nalistusustavqena33inovativnaleka. Generi~kilekoviseprimewujuusvimzemqamasveta.Oni~ine 40 odsto svih propisanih medikamenatauSAD,41odstouNe-

ioriginalni,samoihpravidrugafabrikaipu{tauprometposleistekapatentneza{tite.Pa ipak,tro{kovikojedr`aveima-

juzapreparatesvesuve}iiznatno optere}uju zdravstvene kase. Name}e se pitawe gde je kraj stalnojtrciizme|ubolesti,kakonovihtakoive}poznatihkoje ne posustaju, i pronala`ewa efikasnijih,aliiskupqihlekova? „Mana” dana{woj terapiji lekovima je i to {to se najve}i brojbolestile~ianeiizle~i, pa tako hroni~ni bolesnici lekove moraju da piju do`ivotno. Preparate ne podnose svi qudi jednako,akodnekihsuveomaizra`eni negativni efekti le~ewa. – Danas se sve vi{e govori o genetskomin`eweringukoji}eu budu}nosti biti osnova za pravqewenovihlekova–ka`efarmakolog mr Tijana Popovi}. – Nauka je danas u mogu}nosti da izradigenetskumapu~oveka,ana osnovuwemo`esepredvidetiod kojihbolesti}e~ovekbolovati. Korist }e biti dvojaka. S jedne strane, mogu}e je bolest preduprediti ili je odlo`iti za kasnije `ivotno doba, a s druge, farmaceutska industrija }e mo}idanapravipreparat„pomeri” bolesnika. Lekovi dobijeni genetskim in`eweringom efikasnije}ele~iti,beznuspojavajer }e tako izra|eni preparati napadatiodgovaraju}ereceptorsko mesto. Me|utim,ve}sadaseznadavelike farmaceutske svetske ku}e imajubojazanda}emati~ne}elije potisnuti tradicionalan na~inle~ewe.Jermedicinabudu}nostinudikona~noizle~ewebolesti, {to }e smawiti potrebu zaproizvodwomlekova. J. Barbuzan

JUNACI NA[IH DANA: PORODICA HANULA

Pobe|ujutimski

PRED UPIS U SREDWE [KOLE

Dorasporeda udvakruga

dnevnik

c m y

14

Mnogo je onih kojima je te{kouSrbiji,jerovana{akriza traje decenijama, a roditeqimajenajte`edecidaobjasne za{to ne{to nemaju, a drugi imaju. Jo{ je te`e ako `ivot izre`iradasamootacbrineo ~etvorodeceoddvedo14godine starosti. Mirko Hanula iz Pivnica kod Ba~ke Palanke mo`e se nazvati kapitenom tima koji je svojevrsni junak na{ihdanajersesdvamaloletna sin~i}aidve}erkiceborikao lav. Supruga je odabrala drugi put,aoniseuhvatiliuko{tac sasiroma{tvom. Otac Mirko je po profesiji zidar,alikadnemaposla–jer i sam ka`e da je kriza i qudi nemaju novca – ostavqa fanglu i mistriju i la}a se motike te kopapowivamailiradidruge poslove. Veli da je potrebno mese~nodazaradibarem50.000 dinara da bi porodica `ivela, atodanasnijelako.NemajuHanulenioranice,aliimajulepu

ba{tupauhranesviwe,pili}e, tu su i koke, pa barem ima mesa... – Po prirodi stvari najvi{e mi poma`e ~etrnaestogodi{wi sinMiroslav,ina~evrlodobar

u~enik osnovne {kole – pri~a otac Mirko. – Kada ja radim, Miroslavjeglavaku}eibrine o sedmogodi{wem bratu Nemawi, ali i jedanaestogodi{woj sestri Miri, odnosno dvogodi-

{wojJovani.Znajudapospreme ku}u, pone{to skuvaju, organizuju u~ewe, igru, a stariji pred spavawemla|imaznajuda~itaju ibajke. Miroslavznadapripremidoru~ak,ispe~ejaja,skuva~ajili pe~e meso, napravi pire krompir, a jedino, kako ka`u, tata najboqeumedakuvapasuqpase ondadobronajedukaodajeslava. Ima vremena da sedne i za ve} ostareli kompjuter, a veli da,akobudeuslova,nemadileme otome{ta}ebitikadaodraste –informati~ar.Mirajeodli~nau~enicapetograzreda,abrineosestriciJovani,skojomse igra,doksbratomNemawomradidoma}ezadatke.Otacka`eda je u wihovom domu stalno prisutna pozitivna energija pa da im, i pored svega, zajedni{tvo dajesnagudaseizboreza`ivot. Velidabiiotu|ojdecibrinuo kaoosvojoj–takopri~ajuiradejunacina{ihdana. M. Suyum

VESTI Patrijarhprimio [ajna PredsednikRomskepartijeSr|an[ajn ju~e je,povodommesecaaktivnostiposve}enogRomima,razgovaraospoglavaromSrpskepravoslavnecrkvepatrijarhomIrinejom izamolio gazasaradwuure{avawuproblemapovra}aja imovineverskimzajednicamauSrbiji,kaojednomodnajva`nijihpitawaskojimatrebadase suo~i parlament. On se zahvalio patrijarhu Irineju i Crkvi na svemu {to su u~inili za integracijuRomausrpskodru{tvo. –USrbiji`ivipolamilionaRoma,kojidelesudbinusasrpskimnarodom–rekaoje[ajn, ioceniodajeobrazovawekqu~zawihovupunu integraciju,saop{tilajeRomskapartija.

Novosa|anki nagrada zaborbuprotiv diskriminacije Saradnici Zavoda za ravnopravnost polovaDraganiTodorovi}izNovogSada pripalajenagradaza borbuprotivdiskrimina-

cije ukategoriji „Javnavlast”,kojudodequjeKoalicijaprotivdiskriminacije.Nagradujojjeuo~ivikenda majauMedijacentruu Beogradu uru~io {efDelegacijeEvropske unijeuSrbijiVensanDe`er.DraganaTodorovi} je feministi~kim aktivizmom u Zavodu za ravnopravnost polova doprinela borbiprotivdiskriminacijeipromovisawu rodne ravnopravnosti i qudskih prava LGBT-osobauVojvodini.Koalicijaprotiv diskriminacijeustanovilaje “Godi{wunagraduprotivdiskriminacije” kaopriznawe pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine u~inili najvi{e napora u suzbijawudiskriminacijepremamawinskimi marginalizovanim grupama ili doprineli unapre|ewu jednakosti svih gra|ana i gra|ankiuSrbiji. A. Va.

Kurszaoficire umirovnimmisijama U Centru za mirovne operacije General{tabaVojskeSrbijeju~ejepo~eome|unarodni

kursza{tabneoficireumultinacionalnim operacijama.Ciqkursajeosposobqavaweslu{alacazaradna{tabnimdu`nostimaumultinacionalnim operacijama, u skladu sa pro-

ceduramaistandardimaNATO.Polaznici}e bitiosposobqenizaradnadu`nostimaukomandamai{tabovimajedinicarangabrigadei vi{eg,„safokusomna{tabnimproceduramau procesuoperativnogplanirawa”. KurssuorganizovaliCentarGeneral{taba VojseSrbijezamirovneoperacijeusaradwis Me|unarodnimcentromoru`anihsnaga [vedske.Poredslu{alacaizMinistarstvaodbraneiVojskeSrbije,kurspoha|ajuipolaznici iz[vedske,FinskeiBosneiHercegovine.


crna hronika

dnevnik

ZBOG PQA^KI DVEJU PRODAVNICA U NOVOM SADU

Uhap{ena dvojica Futo`ana

Futo`ani Goran C. (1977) i Du{an P. (1974) uhap{eni su podsumwomdasuopqa~kalidve prodavnice u Novom Sadu uz pretwu pi{toqem, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava.Wimasepripisujedasu razbojni{tvapo~iniliupetak, kadihjepolicijazadr`alanakon {to je u wihovom vozilu

prona{lanovac,metalnu{ipku ino`. Okrivqenisuprivedeninasaslu{awe de`urnom istra`nom sudijinakon~egajeGoranuC.odre|en pritvor do 30 dana. Traga sezajo{jednomosobomzakojuse sumwadajeu~estvovalaurazbojni{tvima, dodaje se u ju~era{wemsaop{tewu. M. V.

INCIDENT U BANATSKOM ARAN\ELOVU

Automobil demoliran naparkingu

U centru Banatskog Aran|elovauno}iizme|unedeqeiponedeqka o{te}en je putni~ki automobil„golf4”vlasni{tvo preduzetnika Sre}ka Kijca iz Banatskog Aran|elova. Vozilo se nalazilo na parkingu u Ulici9.januarbroj79poredstanice za otkup mleka. Vlasnik je nemio doga|aj Policijskoj stanici Novi Kne`evac prijavio ju~eujutro,apretpostavqaseda je do poku{aj paqevine i demolirawa vozila do{lo u toku prethodneno}i. Uvi|aj je, po ovla{}ewu istra`nog sudije Osnovnog suda Kikinda,izvr{ilaekipaPoli-

cijske stanice Novi Kne`evac izasadaseneznamotivovogincidenta.Premapodacimaistra`nihorgana,vlasnikautomobila je i ranije imao slu~ajeva o{te}ewavozilaodstranejednog lica iz Banatskog Aran|elova,pajeutokuintenzivnapolicijskaistraganarasvetqavawuovogslu~aja. Odoga|ajujeizve{tentu`ilac Osnovnog javnog tu`ila{tva Kikinda Mirko Ga{ovi}, a krivi~na prijava podneta je protiv nepoznatog izvr{ioca zboguni{tewaio{te}ewatu|e stvari. M. Mr.

NA GRANI^NOM PRELAZU GRADINA

Spre~en{verc kilogramazlatnika Upravacarinaspre~ilajeju~enagrani~nomprelazuGradina bra~ni par Pakistanaca s britanskim dr`avqanstvom u poku{aju krijum~arewa 144 zlatnika vrednosti ve}oj od 1,7 miliondinara.Zlatnici,ukupne te`ine preko kilogram, otkrivenisudetaqnimpregledom vozilamarke„tojotahilux”,ko-

jim je par putovao, navodi se u saop{tewuUpravecarina. Crna ko`na vre}ica, u kojoj su zlatnici bili spakovani, prona|enajeukasetikojasenalazilaispredsuvoza~a,dokjeu ugradnom krevetu kamp-prikolice prona|ena vazdu{na pu{ka. (Tanjug)

Otkriveniilegalci ziorepromaterijalzaproizvodwu guma iz Turske u Zapadnu Evropu, navodi se u saop{tewu Uprave carina. Detaqna kontrola kamiona je izvr{ena nakon {to je prime}eno da je carinskoobele`je(plomba)o{te}eno. (Tanjug)

15

ZBOG UDARAWA FUDBALERA NA UTAKMICI U LUKI]EVU

Navija~uuslovnainov~anakazna Vi{i sud u Zrewaninu osudio je navija~a FK „Mladost„ iz Luki}eva Aleksandra K. (38)nazatvorskukaznuodtrimeseca,uslovno na godinu dana, kao i na nov~anu kaznu od 10.000 dinara zbog nasilni~kog pona{awa. Kakojere~enoju~enakonferencijizano-

vinareutomsudu,navija~izbanatskogselaLuku}evaosu|enjezbognasilni~kogpona{awa na fudbalskoj utakmici izme|u FK „Mladost“ i gostuju}e „Vojvodine” iz Perleza, odigranoj 28. avgusta 2011. godine, kada je, kao gledalac, pesnicom preko

ograde,udarioulicefudbalera“Vojvodine“A.Z. inaneomulakutelesnupovredu. Navija~u Aleksandru K. je zabraweno da godinu dana prisustvuje utakmicama FK „Mladost“. Presuda jo{ nije postala pravnosna`na. (Tanjug)

VLADA SRBIJE USVOJILA UREDBU O UNI[TAVAWU ZAPLEWENE DROGE

Gore}evi{etonaheroina, marihuan eikokaina Ministarstvo unutra{wih poslova Srbije najavilo je da }e, u skladu s Uredbom Vlade Sribije koja je usvojena pro{log petka, uskoro zapo~eti uni{tavawe nekoliko tona zaplewenih opojnih droga, potvr|uju}itakodasuseteksadasve kockiceslo`ileidasetajposao,kojive}dvegodine~ekada bude ura|en, zavr{i. Policija je napravila operativni plan spaqivawaiunarednomperiodu}e,unekolikotura,bitiuni{tenadrogakojajezaplewenau akcijama na teritoriji Srbije. Droga }e biti uni{tena u Termoelektrani „Nikola Tesla” u Obrenovcu, a javnost }e biti obave{tenaopo~etkuakcije. Da bi se akcija uni{tavawa narkotika sprovela, policija mora obezbediti najvi{e mere bezbednosti za prevoz zaplewenedrogedoTEuObrenovcu.Za to}ebitikori{}enaspecijalna blindirana vozila, a osim interventnih jedinica, bi}e ukqu~eno i 30 pripadnika specijalne jedinice policije naoru`anih “helkerima”. Ceo konvojprati}epolicijskihelikopteri. Kao dodatna mera opreza bi}e formirano nekoliko trasa puta kojim bi droga mogla krenuti, a o tome kojim }e zaistabitidopremqenadomestaza uni{tewe bi}e odlu~eno u posledwemtrenutku. Prethodno spaqivawe droge idrugihpsihoaktivnihsupstanciuSrbijibiloje23.decembra 2008. godine, kada je BIA uni{tila vi{e od 450 kilograma narkotika u Termoelektrani “NikolaTeslaA”uObrenovcu. TadajepolicijadopremiladroguizKragujevca,Ni{a,BeogradaiNovogSadaiuni{tilajeu kotluelektrane.Odtadadodanas,iakosusenagomilaletone

zaplewene marihuane,kokainaiheroina, ~uvaju se u prepunim sudskim deopima i policijskim magacinima jer je nakon decembra 2008. godine proces uni{tavawa zaustavqen zbog birokratske procedure, koja je morala biti otklowena da bi se ponovo stvorila mogu}nost spaqivawa psihoaktivnih supstanci koje je srpska policija zaplenila u akcijama hap{ewanateritorijiSrbije. Naime, Projekat izrade Studije o proceni uticaja za- Droga}esespaqivatiuobrenova~kojtermoelektrani paqenih zaplewenih narkotika rasprava o wemu, a sredinom loTermoelektranu“NikolaTei cigareta na `ivotnu sredinu martaMinistarstvozaza{titu sla” u Obrenovcu kao nosioca trajao je dugo. Tek po~etkom `ivotne sredine je dalo sagla- projekta. pro{legodineusledilajejavna snost na taj dokument i odrediUnadle`nostMUP-ajeizrada operativnog plana za spaqivawe,aVi{isuduBeograduima obavezu da formira komisiju U evropskim dr`avama koja }e nagledati proces. U kouni{tavawe svake godine misiji treba da budu sudija ViUraznimakcijamasrpskepolicijeuprotekletrigodinezaple{eg suda, jo{ dvojica sudija iz wenojenekolikotonamarihune,kokaina,heroinaizawihovospaostalihsudovaidvapolicijska qivawe u kotlu akcija }e se morati izvoditi u nekoliko navrata. inspektora. Predsednik komiProcewujesedajezaplewenadrogakoja~ekanauni{tavawevredna sijeimapravoda,prenego{to oko30milionaevra.Stru~wacitvrdedabionave}bilauni{tena narkoticinapustedepoe,tra`i danijebilozastojaokoizradeStudijeioperativnogplana,alii da se obavi wihova kontrola i isti~udasenijesmelotolikoodugovla~itistimposlomjerzadrproveri da li se zaplewena te`avu nije dobro kada se nakupi ovolika koli~ina psihoaktivnih `ina poklapa sa zate~enom. supstanci. Studijom o proceni uticaja na UzemqamaEUpraksajedasezapleweninarkoticiuni{tavaju `ivotnu sredinu predvi|eno je svake godine, ili maksimalno svake druge, da se velike koli~ine da se u TE u Obrenovcu mo`e drogenebitalo`ileidabisejasnovodileevidencijeozapleni. spaqivati 50 kilograma droge UsusednojnamHrvatskoj,uzprisustvomedija,od2008.godinedrona sat, na temperaturi izme|u gasepopravosna`nostipresudalicimaodkojihjeoduzeta,ustro800 i 1.200 stepeni Celzijusogokontrolisanojproceduri,uni{tavauFabricicementa“Na{ivih,za{tajepotrebno300tona ce”uistoimenomslavonskomgraduna1.400stepeniCelzijusovih. ugqa.Procewenojedajetopravamerakojaneuti~ena`ivotnusredinu. Q. Male{evi}

OBELE@EN DAN PROTIVTERORISTI^KE JEDINICE MUP-a

Uspe{niuborbiprotiv terorizmaikriminala Pripadnici Protivteroristi~ke jedinice (PTJ) Ministarstva unutra{wih poslova obele`ili su ju~e svoj Dan i slavu jedinice \ur|evdan. Sve~anosti,ubaziPTJuLipovici, prisustvovao je i zamenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}, koji je odao priznawe pripadnici te elitnejedinicezaborbuprotiv terorizmaiorganizovanogkriminala. Da~i}jeistakaodaPTJ,koja je spremna da reaguje u svakom trenutku, zaslu`je svaku pohvaluistakav{idatozahtevaapsolutnopredanostposlu.OnjeistakaodaMUPpripadnicimate jedinicepru`astrate{kupodr{ku nabavquju}i im vrhunsku opremu,dodav{idajePTJelitna jedinica i da je obaveza svakog od wenih pripadnika da to opravda. Da~i} je istakao i da najve}uopasnostzagra|aneSrbije ali i regiona pred{tavqa terorizamkojije~estopovezan

NA BATROVCIMA

Zajedni~komakcijomcarinei policije na grani~nom prelazu Batrovciju~eujutrosuotkrivena tri avganistanska dr`avqaninakojasupoku{aladailegalnopre|udr`avnugranicu. Ileganimigrantibilisusakriveniukamionukojijeprevo-

utorak8.maj2012.

PripadniciPTJnave`biosloba|awatalaca

s razli~itim oblicima organizovanogkriminala. Prema wegovim re~ima, teroristi~ke aktivnosti ~esto se finansiraju prodajom narkot ik a a me| us obn i int er es kriminalnihgrupadoveojedo toga da savladaju sve granice.

Da~i}jepodsetioidajeSrbijavi{eoddvedecenijasuo~ena s delovawe vi{e teroristi~kih organizacija na Kosovu i Metohije a da „svet govori da wihovi instrukturi obu~avaju teroristeuAziji”.Premawegovim re~ima, ni me|unarodne

snagenaKosovuiMetohijinisu uspeli da ih stave pod kontrolu tako da u ju`noj srpskoj pokrajini i danas stradaju nedu`nicivili. Na sve~anosti su uru~ene velike plakete PTJ za doprinos ravoju jedinice a ~iju dobitnici su Da~i}, ambasadori Rusije i SAD, Aleksandar Konuzin i MeriVorlik,specijalnitu`ilac za organizovani kriminal MiqkoRadisavqevi} iepiskop {aba~kiLavrentije. PTJ je formirana 7. maja 2003.kaojednaodjedinica@andarmerije da bi, na predlog MUP-aanakonve}egbrojauspe{noizvr{enihzadataka,Vlada Srbije 11. aprila 2007. donela OdlukuoizdvajawuPTJiz@andarmerije. Pripadnici PTJ izvr{avaju najslo`enije bezbednosne zadatke u slu~ajevima suzbijawa terorizma, osloba|awa talaca, hap{ewa najopasnijih kriminalnihgrupa. (Tanjug)

U VUKOVIKU, KOD ARAN\ELOVCA

No`emubionema~kogov~ara Istra`nisudijaOsnovnogsuda u Kragujevcu odredio je pritvorDu{kuT. (41)izBukovika, kodAran|elovca,zbogsumweda je no`em usmrtio psa rase nema~kiov~ar,apotompretiowe-

govom vlasniku Vladimiru A., saop{tila je ju~e kragujeva~ka policija. Kakojenavedeno,Du{koT.je 4. maja u vidno alkoholisanom stawu,naseoskomputuuBuko-

viku, ispred porodi~ne ku}e VladimiraA.svi{eubodano`emusmrtiopsa.Potomje,dr`e}i no` u rukama, vlasniku psa Vladimiru A. upu}ivao ozbiqnepretwe.

ProtivDu{kaT.supodnete prijave zbog sumwe da je izvr{io krivi~na dela ubijawe i mu~ewe `ivotiwa i ugro`avawesigurnosti. (Tanjug)


SPORT

utorak8.maj2012.

ATP LISTA

Nadal sve bli`i Novaku

DANAS PO^IWU EVROPSKE KVALIFIKACIJE ODBOJKA[A ZA OLIMPIJSKE IGRE: Odbojka{i Srbije (na slici) }e igrati s Bugarskom, [panijom i Slovenijom u A grupi Kontinentalnih kvalifikacija u Sofiji za Olimpijske igre. U B grupi su Nema~ka, Slova~ka, Italija i Finska, a plasman u London izbori}e samo pobednik turnira. Veliki izazov je pred na{im momcima, aktuelnim prvacima Starog kontinenta, a na startu turnira sa selekcijom doma}ina ima}e najte`i zadatak u grupnoj fazi nadmetawa. Na{a reprezentacija, uz Bugarsku, je favorit za mesto u polufinalu, a u B grupi to je Italija, dok ostale o~ekuje velika borba za drugo mesto.

Srbije je u odnosu na Evropsko prvenstvo slabija za neigrawe Ivana Miqkovi}a, ali se vratio oporavqeni Starovi}, pa iz na{eg tima najavquju da bi mogli da obezbede vizu za London jo{ u Sofiji. - Ve} po izvla~ewu parova znalo se da }emo, uz Italiju i Bugarsku,biti glavni favoriti za plsman na Olimpijadu, ali je nezahvalno re}i ko je u ovom trenutku najspremniji. [teta {to na startu igramo s doma}inom koji je veoma kvalitetan i `eli da opravda organizaciju turnira plasmanom u London. Smatram da smo spremni za izazove koji nas ~ekaju – rekao je selektor Igor Kolakovi}. Danas se sastaju: Nema~ka – Slova~ka (13.30), Italija – Finska (16.30) i [panija – Slovenija (19.45). M. R.

UO^I KVALIFIKACIONE REGATE ZA OLIMPIJADU

Ili} izabrao za Lucern Stru~ni {tab vesla~ke reprezentacije Srbije, sa selektoromNeboj{omIli}emna~elu,odrediojesastavnacional-

koja}eseod20.do23.majaodr`ati u Lucernu. Priliku da u posledwem poku{aju do|u do olimpijskevizedobilisu:ski-

IvaObradovi}

nog tima koji }e na{u zemqu predstavqati na kvalifikacionoj regati za plasman na Olimpijske igre u Londonu, a

fovi Iva Obradovi} i Marko Marjanovi}, dubl skul Milo{ Stanojevi}, Du{an Bogi}evi} i~etveracbezkormilarazala-

kevesla~eNenadBabovi},Milo{ Tomi}, Nemawa Ne{i}, Milo{Stanojevi}.Ili}jeodredioidarezervnaposadabude dublskulzalakevesla~eNemawaNe{i},Milo{Stanojevi}. Na kvalifikacionoj regati u Lucernu deli}e se jo{ po tri olimpijskevizeuskifovimai po dve u svim ostalim disciplinama. Pripreme za ovu, izuzetno va`nu, regatu na{a vesla~ka reprezentacija }e obaviti na SrebrnomjezeruiAdiCigalnliji. Po re~ima selektora Neboj{e Ili}a ova grupa reprezentativacajeposvemupokazanom zaslu`ila priliku da se borizaLondon. –PosadekojeputujuuLucern pokazalesunajstabilnijuformuinajboqerezultate.Uveren samdasvionikojisebudutakmi~ili u [vacarskoj imaju {ansu,nekove}u,nekomawu,za plasman na Olimpijske igre – istakaojeIli}. J. G.

dnevnik

c m y

16

Novak\okovi}ulaziu41.nedequvladavinesa12.020bodova, ispredRafelaNadalasa9.615i RoxeraFedererasa8.520bodova. Nadal je nastavio da topi prednostna{egteniseraiwegovdeficitjeuodnosunapro{lunedequumawenza445bodova.Janko Tipsarevi} zadr`ao je osmo mestosa2.820bodova,dokjeViktor Troickinazadovaozajednoisada je 30. sa 1.220 bodova. Du{an Lajovi}jeplasmanomudrugokolo Serbia opena obezbedio napredak za 12 mesta i sada je 179. Nikola]iri}zauzima198.poziciju, dok je Ilija Bozoqac tek tristoti. TOP 10:1. (1) Novak \okovi} (Srbija)12.020,2.(2)RafaelNadal ([panija) 9.615, 3. (3) Roxer Federer ([vajcarska) 8.520, 4. (4) Endi Marej ([kotska) 7.860, 5.(5)@oVilfredConga(Francuska) 4.885, 6. (6) David Ferer ([panija) 4.280, 7. (7) Toma{ Berdih(^e{ka)3.990,8.(8)Janko Tipsarevi} (Srbija) 2.820, 9. (9) Mardi Fi{ (SAD) 2.750, 10. (10)XonIzner(SAD)2.725.

VTA LISTA

Bojana ispala iz prvih 100 JelenaJankovi}palajezajednu pozicijuisadaje18,dokjeBojana Jovanovskinazadovalaosammesta isadaje107.nasvetu.Jankovi}evu je na 17. mestu pretekla teniserkaizSlova~keDanijelaHantuhova. Najboqe plasirana srpska igra~ica i daqe je Ana Ivanovi}na15.poziciji.

BojanaJovanovski

TOP 10: 1. (1) Viktorija Azarenka (Belorusija) 8.600, 2. (2) Marija [arapova (Rusija) 8.260, 3. (4) Agwe{ka Radvawska (Poqska) 6.750, 4. (3) Petra Kvitova (^e{ka)6.295,5.(5)SamantaStosur (Australija) 5.805, 6. (6) Karolina Voznijacki (Danska) 5.310, 7. (7) Marion Bartoli (Francuska) 5.065, 8. (8) Na Li (Kina) 4.550, 9. (9) Serena Vilijams (SAD) 4.300, 10. (10) Vera Zvonarjova(Rusija)3.755.

TURNIR U MADRIDU

Troicki dobro startovao Viktor Troicki plasirao se udrugokoloturnirauMadridu pobedom nad Amerikancem DonaldomJangom-6:1,4:6,6:1.Jang je igrao ofanzivnije od Troickog,trudiosedadiktiraritam

ViktorTroicki

forhendom, a Viktor je uglavnom ~ekao gre{ke protivnika, uz tek pokoji napad. Sre}om, Amerikanacjedostagre{io,pa je Troicki bez problema dobio

prviset.Jangjenastartudrugog seta napravio brejk, zatim poveosa4:2ine{tokasnijeizjedna~io(6:4). Ve} na po~etku odlu~uju}eg setaTroickijenapraviobrejk bezizgubqenogpoena i ~inilo se da je povratiokontrolu.ali Amerikanac uspeva da napravi ribrejk i dasmawina2:1zahvaquju}isjajnomriternu i gre{kama Troickog. Trend oscilacijanaobestranenastavio se i u narednom gemu – Troicki je prvu brejk {ansu propustio,alijedrugustvorioizuzetnim drop {otom, da bi Jang potom odservirao duplu gre{ku (3:1). Dominacija Troickog se nastavila - posle svog servisgema napravio je novi brejk, servira za me~ i dobio ga za pobeduod2:1.

RAFAEL NADAL O NAJBOQEM SVETSKOM IGRA^U

Novak je briqantan teniser Rafael Nadal pohvalio je mogu}e boqe, kao {to sam i Novaka \okovi}a pred po~e- radio od po~etka godine. Nemogu}e je dobiti lak `reb na tak turnira u Madridu, ali turniruizMastersserije,svi smatra da }e srpski teniser najboqi igra~i sveta su ovde, te{ko ponoviti pro{logodizato}usetruditidaidemko{weuspehe. - Novak je briqant an ten is er, on ove god in e igrasjajnoinormalnojedanemo`e da dobije sve me~eve. Ali kada imate nivo igre kao Novakov, sve mo`e da se desi. Pro{legodineje osvoj io mnog o turnira, ali potrebn o je mnog o okoln os ti da se poklopi kako bi se to pon ov il o. Moratedabudete Novak\okovi}iRafaelNadal zaista fokusirarak po kora - dodao je Nadal, ni i da imate sre}e - rekao je na~ijemseputunalazeVerdaNadal. Prvi rival Nadalu u Ma- sko i Berdih, a zatim u poludridu bi}e Rus Nikolaj Davi- finaluDelPotro,Congaili denko,trenutno56.teniserna Izner. -Mora}udaigramnavrhunsvetuodkojegjeizgubio~eticu svojih mogu}nosti i pro}i riputaunizu. -Onjekomplikovanprotiv- }udalekoakotobudeslu~ajnik,poku{a}udaigram{toje nadaseRafa.


SPORT

c m y

dnevnik

utorak8.maj2012.

17

SINI[A MIHAJLOVI] OD 15. MAJA NA KLUPI SRBIJE

Selektornajavio smenugeneracija PRVENSTVO ITALIJE

Op{teveseqeu Torinu,Juveslavi Fudbaleri Juventusa osvojilisu28.tituluprvakaItalije, prvuodsezone2002/2003,{toje biopovodzavelikoslavqe.Na ulicamasuseveselilinavija~i Juventusa, a nisu zaostajali ni igra~iusvla~ionici. Euforija je bila ve}a utoliko {to najve}i broj navija~a smatradasusenaJuventusune-

zaslu`eno slomila kola u aferi„kal~opoli“,zbogkojesutimuizTorinaoduzetedvetitule (2005,2006). Juventus je pobedio Kaqari sa2:0,dokjeprvipratilacMilanizugubioodIntera2:4,tako datorinskitimkoloprekraja ima nedosti`na ~etiri boda prednosti.

ZADOVOQSTVO NA NOVOSADSKOJ SLANOJ BARI

U IN\IJI

Najboqa prole}na partija

U najboqem izdawu ovoga prole}a, fudbaleri novosadskog Proletera su u potpunosti nadigraliizaslu`enoslaviliume~u skandidatomzaplasmanuSuperligu, ekipom Doweg Srema (2:1). Nije bilo slabog mesta u pobedni~kom timu,po~ev od odli~nog golmana Dejan Bogunovi}a, vrednog Marka Vukasovi}a, strelaca Ogwena Krasi}a i Sa{e Bogunovi}a, do Nemawe Obradovi}a. Sremcima su po borbenosti i zalagawupokazalidasujednaodnajboqih ekipa prvoliga{kog karavana.UovomsusretaSlanobarci su ~etvorostruki dobitnici: revan{iralisuseSremcimazajesewiporaz,trojkomsutrkuzavi{i rang na~inili neizvesnijem, stigli su do prve prole}ne pobede kodku}e,aOgwenKrasi}jeprekinuopostdug419minuta. -Ovonamjeprvapobedakodku}eovogprole}a,alisuwojprethodnile odli~ne igre na strani. Evidentno je da smo u odli~noj forma, jer bodove osvajamo kod ku}iinagostovawima-ka`etrenerLalatovi}. DowiSremjebioizuzetanrival. -U{lismoume~re{enidaizginemo na terenu od prvog do posledwegminuta,znalismo{taho}emo,dobrosmoanaliziraliwihovuigruiuspelidaihsavladamo.Postigli smo dva prelepa gola,na`alostunadoknadivremena smokapitulirali,{toneumawuje na{u zaslu`enu pobedu protiv izuzetne ekipe Doweg Srema. Od srcaim`elimdau|uuelitu,toi zaslu`uju - istakao je strateg Proletera. UsubotunaDetelinariigrase gradskiderbi,bezsumweutakmica zafudbalskesladokusce. M. Po.

Kanarinci podbacili Fudbaleri Novog Sada, prema priznawu {efa stru~nog {taba JosifaIli}a,odigralisunajslabijuutakmicuudosada{wemdelu prvenstvanagostovawuuIn|iji, ~ime su nastavili seriju od pet utakmicabezpobede. -Odigralismonajlo{ijuutakmicuudosada{wih27kola.UIn|iju smo oti{li oslabqeni zbog povredaiparnihkartona,{tone mo`e da bude opravdawe. Pojedini igra~i nisu ispoqili pobedni~ki mentalitet. Imali smo prividnu inicijativu tokom ve}egdelasusreta,alijejalovostu fazi napada bila o~igledna. Ze~evi},kojisepoprviputna{aou ulozicentarfora,iMi{annisu uspelidanadomesteizostanakTufegxi}a i Baji}a.Ekipa In|ije bila je mogu slobodno re}i boqa za taj jedan gol koji je postigao najboqi akter susreta Tom~i} rekaojeJosifIli}. Zavikendseigragradskiderbi,aSlanobarcisuuusponuforme. -Opredelilismosedaufini{usezone{ansuuka`emomla|im igra~ima i onima koji su ranije imali skromniju minuta`u, pa otuda i oscilacije u na{oj igri, {tojeio~ekivano.Proleterima veoma kvalitetan i kompaktan tim, no ~ar gradskog derbija je uvek prisutna. Idemo da se nadigravamo i da pojurimo tri boda. Radujenas~iwenicada}emobiti ja~izanekolicinuigra~a-optimistajeIli}. Vladimir Tufegxi} i Bojan Ili}seoporavqaju,dokjepovredaNenadaLazarevskogozbiqnije prirode i wegov povratak na teren je odlo`en jo{ neko vreme. TalentovaniFilipBaji}boravi trenutnouItalijiname|unarodnomkampuitrebalbidaseprikqu~i`uto-plavomjatuzanekolikodana. I. Grubor

Reprezentacija Srbije dobi}e najzad novogselektora.Navru}uklupuorlovase{}e Sini{a Mihajlovi}, biv{i proslavqenireprezentativaca sadatreneruusponu.Promocija jezakazanaza15.maj.Tojeepilog tro~asovnog sastanak na Terzijama, na kojem su predsednik FSS Tomislav Karaxi} i generalnisekretarZoranLakovi}utana~il~igotovosvedetaqesaMihajlovi}emokobudu}e saradwe. -AdvokatskitimdobiojenalogdasvedetaqeugovorasaSini{omMihajlovi}empripremi zapotpisivawe,kojebitrebalo dausledi15.maja-saop{tioje brojnimnovinarimaKaraxi}. Mihajlovi} je potvrdio predsednikovukonstataciju: - Pregovori su jo{ u toku zbog tehni~kih elemenata, ali

Sini{aMihajlovi}

advokati spremaju ugovor i na dobromsmoputudasvere{imo unarednimdanima.

ROBERT PROSINE^KI NAKON NOVE POBEDE NAD PARTIZANOM

@alzatitulom

Trener crveno- belih Robert Prosine~ki bio je ju~e na raspolagawu novinarima, spreman da pru`i odgovore na sva aktuelnapitawa.Dobroraspolo`ewehrvatskogstru~wakabiloje evidnento nakon tre}e vezane pobede nad ve~itim rivalom ovog prole}a. Ipak, bez mnogo dvoumqewa odgovorio je na zanimqivu komparaciju, odnosno da li bi mewao titulu za ovaj triling trijumfa protiv crnobelih. - Titula je titula, velika je stvarbiti{ampion.Nebe`imo od~iwenicedaPartizandominirave}petgodina.Ipak,mno-

gozna~i{tosmoprekinulicrnu seriju svima u klubu, navija~ima, igra~ima i meni kao treneru. Takve stvari podi`u moral i samopouzdawe. Moramo u narednoj sezoni da napadnemo taj trofej - rekao je Prosine~ki. Pohvalio je strateg Beogra|ana kompletnu ekipu, ponovio da imaju kvalitet i karakter i da nije imao nijedan problem u radutokomovepolusezone. - Svi su pravi profesionalci. Sve zadatke su izvr{avali maksimalno korektno, iako postoje dugovawa, kasne plate. To senijedorazilonaodnosprema

ZvezdauAtini Ekspedicijacrveno-belihodlazidanasuAtinu,gde}eusreduuve~euveli~iatiproslavutituleOlimpijakosa,klubasakojimimavi{enegoprijateqskeodnose. -Dugosmorazmi{qalidalinamseovaprijateqskautakmicauklapaure`impripremapredfinaleKupasaBorcem.Procenilismodajetodobraprilika,daprotivvelikogrivala,na deluvidimonekeigra~ekojisuimalimawuminuta`utokomsezone.Tako|e,onistandardni}etreniratiukampuOlimpijakosa,osve`i}emoihispremnisa~ekatifini{sezone-objasnio jeProsine~ki.

za Lazovi}a, klub ne}e mo}i da ga zadr`i. Ali, tra`i}emo re{ewa,dabudemosna`nijijerbi bilodobrodatimzaigrauLigi Evrope. Odre|enepoukeizprole}nog delasezonesuizvu~ene. -NijedovoqnodobitiPartizandabiseosvojilatitula.To je nekako osnovni zakqu~ak. Mora{ stalno da napreduje{, usavr{ava{ igru i pobe|uje{ uvek.TakvesuobavezeuZvezdiistakaojeRobertProsine~ki. Z. Rangelov

Kadetiiomladincimaksimalni OmladinskiikadetskitimoviFKVojvodinaidaqeigrajuveomadobrousvojimligama.Proteklogvikendanovosadskimladi}i gostovali su ^ukari~kom u Beogradu i ostvarilidvepobede. Prvosukadetinadigralidoma}inasa3:0 (1:0),agolovesupostigliSergejMilinkovi}-Savi}, Neboj{a Kosovi} i Georgije

Ili}.UekipiVojvodine,kojuvoditrener Vladimir Ga}inovi}, debitovao je Lazar Zli~i}ro|en1997.godine.NatabelikadetskeligevodiCrvenazvezdasa65bodova,a drugajeVojvodinaspetbodovamawe. Udueluomladinaca^ukari~kogiVojvodine, slavili su u~enici trenera Milana Kosanovi}asa1:0(1:0),agoljepostigaoEl-

Spinuduplakruna

Zajedni~kisnimaktakmi~araSTKSpin(~lanovisvihpetekipa)

ra{inovi}, Zlatko Кesler, Teo ^i~evski,Sa{aUjfalo{iiMilutinGlava{ki. Interesantno je da je STK Spinnastupiosasvihpetekipa upetliga,aostvarenisuslede}i plasmani. Spin 2 bio je prvi u DrugojligiispredVitaminaBi Studenta,aigralisu:ZoranMa-

RobertProsine~ki

obavezama. Sa mnogo motiva su ulaziliusvakime~.Imamoobe}awe kluba, ta~nije rukovodstvada}esvapotra`ivawabiti uskororegulisana. O daqim planovima bi}e vi{ere~ikadasesezonazavr{i. - Moramo da osvojimo Kup, ako je mogu}e dobijemo sve susretedokraja.Potomslediodmor, ali i neke odluke o budu}imtransferima,uobapravca. [ta ja sada mogu da ka`em, ako recimo stigne neka super povoqna ponuda iz inostranstva

VESTI IZ FK VOJVODINA

ZAVR[ENA RESTLINS LIGA NOVOSADSKIH REKREATIVACA

Stonoteniski klub Spin osvaja~ je druge duple krune u ovosezonskom takmi~ewu Restlinslige,kojejeobuhvatilo liga{koiKupnadmetawe.Nai- me, Restlins liga, liga novosadskih stonoteniskih rekreativaca,okupqa66timovaupetrangovasaoko350igra~a,uznapomenu dauPrvojiDrugojligimoguda igraju i registrovani igra~i iz svih rangova takmi~ewa STSS, osimsuperliga{a. STKSpinjeodbraniotitulu osvojenupro{legodine,aovegodinesakupioje42bodasaskorom od20pobedaidvaporazaispred Najboqe ekipe i SZR Popovi}. [toseti~eKupa,upolufinalu je Spin pobedio SZR Popovi} 5:2,aufinalujesavladanainajboqaekipasa5:3.ZaPrvuekipu STKSpinaigralisuIlija\u-

Orlove krajem maja i po~etkomjunao~ekujutriprijateqskeutakmice.

-Ve}dvamesecaradimkaoda sam postavqen za selektora. Volimdasvespremimunapred, bez obzira da li na kraju epilogbudepozitivaniline-rekaojeSini{a. Izvesnajesmenageneracijau nacionalnomtimu. - Imamo mnogo igra~a, ali }emo da podmladimo reprezentaciju.Istinajedasamve}razgovaraosapojedinimigra~ima izinostranstvaiSrbijenatu temu. Pojavila se informacija da }e prvi zadatak reprezentativacabitiodanau~eteksthimne„Bo`epravde”. - Bi}e takvih stvari, nekih noviteta,aliosvemu}emovi{erazgovaratinapreskonferenciji, ako se sve kockice slo`e - zakqu~io je Sini{a Mihajlovi}. Z. Rangelov

ti},DraganBun~i},DamirBosanac, Pavle Vukadinov i Mitar Paliku}a.Spin3jeutre}ojligi biodrugi(prvijeNovoplastroleri,atre}i3-kom-1doo).Zatre}uekipuSpinaigralisu:BorislavaPeri}Rankovi},NadaMati}, Miroslav Homa i Mile Ivi}.^etvrtaekipaSpinajebi-

la~etvrtau^etvrtojligisa bodom zaostatka iza tre}eg Sapiensa,doksuprvoidrugo mesto osvojili Liman parketari i Portal TV. Boje su braniliGoranPerli},ZoricaPopadi},ZoranAtanackovi},RomanaRomanoviGoran [ehovac. U Petoj ligi peta ekipaSpinazauzelajesedmo mestood18timova(uprve~etiri lige takmi~i se po 12 ekipa).PrvijebioSvetozar Markovi}, drugi Pahuqice Alo moda, a tre}i @abaq DVD. Za Spin 5 igrali su: Ferenc Juhas, Mladen ]iri}, MihajloUva~ak,FerencBan~i,BiqanaUbovi}iMilo{Peri}. Novi takmi~arski ciklus po~e}e u oktobru, a me~evi }e se igratipotradicijiuSPC„Vojvodina“. S. S.

mirAsani.Novbosa|ani,ina~evode}itim u Omladinskoj ligi Srbije, bili su mnogo boqi tim tokom ~itavog me~a i rutinski stiglidova`nepobedekojomsunapravili novikorakkatituliprvakadr`ave. Vojvodinajelidernatabelis58bodova, a drugoplasirana Crvena zvezda ima 50 bodova(dveutakmicemawe). A. P.

IN MEMORIAM

Stevan Bena (1935–2012) U Beogradu je, u 77. godini, preminuo nekada{wi fudbalerVojvodineireprezentativac Jugoslavije Stevan Bena. Benajekarijerupo~eouomladinskom timu pan~eva~kog Dinama, a Vojvodini je igrao u periodu od 1956.do 1964,kadajepostao i reprezentativac Jugoslavije.ZaVojvodinujeodigrao 98 prvenstvenih utakmica i postigaoje14 golova. PosleVojvodine karijeruje nastaviouSRNema~koj,gdeje s uspehom igrao u ekipama Minhen 1860 i Hanover 96. Karijerujezavr{iou SAD, gde je igrao za Okland Kliperse i DalasTornado.Uzdvasus-

reta za B tim, odigrao je i sedam utakmica za A reprezentaciju Jugoslavije. Kad je prestao da igra, posvetio se trenerskom pozivu. Bio je trener zemunske Galenika, a vodiojei Vr{ac. Stevan Bena }e biti sahrawen 9. maja 2012. godine naNovomgrobquuBeogradu.


18

S PORT

utorak8.maj2012.

dnevnik

SREMSKA LIGA

DRUGA SREMSKA LIGA

Rudarnadigrao[umar

Opa~i}~uvavrh

Rudar - [umar 3:0 (3:0) VRDN IK: Igra li{te Rudara, gledalaca 200, sudija In|i} (In|ija).Strelci: Peri} u 14.i 42.i Gruji} u 24. minutu (iz penala).@uti kar to ni: Pe tro vi}, Pe ri} (Ru dar), Dra go je vi}, Ro gi} ([umar). RUDAR: Ivanu{i} 8, Mitrovi} 8, Santra~ 8, Boji} 8, Gruji} 9, Mrvi~in 8, Risti} 8, Petrovi} 8 (Vondra~ek 8), Peri} 9, Stri~evi} 9 (Bre~ko 8), Vu~ini} 8 (Le`akov 8). [UMAR: Rogi} 7, Mili~evi} 8, Kresojevi} 7, Kova~evi} 7, Mitrovi} 8 (Jovi} 7), Bajlovi} 7 (Mili} 7), Teodorovi} 7, Lozi} 7, Obradovi} 7 (Dra`i} 7), Dragojevi} 8, Novakovi} 7. Gosti iz Ogara najavqivali ~ak i sigurnu pobedu.Vrdni~ani su igrali izvanredno i nadigrali su rivala u svim elementima igre. Gost je izbegao i te`i poraz. S. Krsti}

Radni~ki (I) - Hajduk (B) 1:2 (0:0) IRIG: Igrali{te Radni~kog, gledalaca 150, sudija Vasili} (Srem ska Mi tro vi ca).Strelci: Erkanovi} u 90. za Radni~ki, Poqak u 46. i M. Mitrovi} u 82. minutu za Hajduk. @uti kartoni. Bakaji, Erkanovi} (Radni~ki), Jovanov, Bujenovi}, M. Mitrovi} (Hajduk). RADNI^KI: Vidanovi} 7, Urban 6 (Bakaji 6), Borojevi} 7, Ka}anski 7, Guzina 7, \eveqekaj 7, Grubje{i} 6, Babi} 7, [evi} 6, Marinkovi} 6 (Lazi} ), Erkanovi} 7. HAJDUK: Simonovi} 8, Jovanov 7, Dimitrijevi} 7, Subotin 7 (Brki} ), Glavatovi} 7, Poqak 8, Bujenovi} 7, @. Mitrovi} 7, Dubravac 7, M. Mitrovi} 9, Peji} 7. Iri `a ni su u pr vom de lu ima li ne ko li ko pri li ka, ali [e vi} je bio ne spre tan.Od mah u na stav ku Po qak je is pro bao svoj {ut s 16 me ta ra i Vi da no vi} je bio sa vla dan. Potom se, opet, sve de{avalo na sredini terena, sve do 82. kada je Milan Mitrovi} iskoristio nesmotrenost doma}e odbrane i s 12 metra

neometan pogodio nebraweni deo mre`e. M. Jovi~i}

Zeka Buquba{a - Jadran 1:1 (1:1) RAVWE: Igrali{te Zeke Buquba{e, gledalaca 50, sudija Miji} (Prhovo).Strelci: Zabla}anski u 36. za Zeku Buquba{u, Bulatovi} u 16. minutu za Jadran. @uti karton: Radenkov (Jadran). ZEKA BUQUBA[A: Ugqe{i} , Romandi}, Vasi}, Ban~evi}, Ivi}, Stankovi}, \onli}, Belovukovi}, Drqa~a (Savinovi}), Simi}, Zabla}anski. JADRAN: G. Kova~evi}, Bobi} (Bo{wakovi}), Vukajlovi}, Brankovi}, Bulatovi}, Ra{i}, Radenkov (I. Milakovi}), P. Milakovi}, Samac, Peki}, S. Kova~evi}. Prvi deo protekao je u izjedna~enoj igri.U nastavku, gosti su ne{to opasniji, ali nisu realizovali {anse. J. Borojevi}

Sloga - Sremac 3:1 (2:1) KRW E[ EVC I: Igra li {te Saloge, gledalaca 100, sudi ja Ili} (No va Pa zo va).Strelci. Komazec u 8. i 23. (iz penala) i Keki} u 61. za Slogu, Radosavqevi} u 38. minutu za Sremac. @uti karton: Vuj~i} (Sloga). SLOGA: Kuqa 7, Simonovi} 7, Mar~eti} 6, Dra`i} 7, Komazec 7, Igwatovi} 8, Keki} 7, Kamberi 8, Skorobi} 6 (Rastovi} 7), Vuj~i} 6 (Travica ), Pejovi} 7. SREMAC: Uzelac 6, Kova~evi} 6, Perin 6, Skopqak 7, Vra~ev 6 (Glamo~ak), ^ortanova~ki 7, Rajak 7, Gruji} 6 (Radosavqevi} 7), Abaxija 6 (Radivojevi}), Grujin 6, Rosi} 6. U kom{ijskom derbiju vi|ena je borbena igra, a pobedio je tim koji je vi{e `eleo da trijumfuje. D. Trifunovi}

Hajduk (V) - Mladost 2:2 (0:0) VI[ WI] EV O: Sta dion Hajduka, gledalaca 500, sudija Leki} (Vrdnik).Strelci: Vejnovi} u 59. i Gruji~i} u 90. za Hajduk, Kalaba u 75. i Savi} u 80. minutu za Mladost.@uti kartoni: Raki}, Veteha, Jan-

kovi}, Pavi} (Hajduk), Naumov, Savi}, Radanovi}, Gavrilo vi}, Traj ko vi}, Ka la ba (Mladost). HAJD UK: To ma {e vi} 8, Jankovi} 8, Jovanovi} 7, Veteha 7 (Vasili} 7), Bakajli} 7, Pavi} 8, Mladenovi} 7, Raki} 7 ([apri} 7), Zari} 7, Vejnovi} 7, Gruji~i} 7. MLADOST: Travica 8, Gruji~i} (Savi} 8), [tuli} 7, \uri~i} 7, Mrkaji} 7, Radanovi} 8 (Vuj~i} 6), Naumov 7, Gavrilovi} 7, Kalaba 8, Vu~eti} 7 (Trajkovi} 6), Seqimi 7. Dinami~na utakmica u kojoj su do ma }i ni po ve li, go sti preokrenuli rezultat, da bi u fini{u doma}in, ipak, uspeo da osvoji bod. Z. Raki}

LSK - Podriwe 7:1 (5:0) LA] AR AK: Igra li {te LSK-a, gledalaca 200, sudija Cveti~anin (Rumsa).Strelci: Raji} u 4. i 75, Savi} u 7, 30, 36. i 50 .i Marko Plav{i} u 43. za LSK, Todorovi} u 55. minutu (iz penala) za Podriwe.@uti kartoni: Bosan~i}, Jo va ni}, Ra du lo vi}, Ra ji} (LSK), Vu ~i}, To do ro vi} (Podriwe). LSK: Aleksi}-, Radulovi} 8 (Mario Plav{i} 8), Marko Plav{i} 8, Papi} 8, La|evac 9, Boji} 8 (^orak), Jovani} 8, Bosan~i} 8, Raji} 9, Andri} 8, Savi} 9 (Polovina 8). PODRIWE: Mihajlovi} 9, Jovanovi} 6, Vladisavqevi} 5, Jeremi} 7, Vu~i} 5, Petri} 5, Trivkovi} 5, Vitorovi} 5 (Krsti} ), Stani} 5, Todorovi} 5, Simi} 6. Ve o ma di na mi~ na utak mi ca. Mada je ovo nekada bio derbi, sada je razlika u klasi velika. V. Savi}

Sloven - Grani~ar 2:0 (2:0) RUM A: Stadion Slovena, gledalaca 100, sudija Stojanov (In|ija).Strelci: Mili~i} u 27. i Berowa u 45.minutu. SLOVEN: Ba{i} 8, Mili~i} 8, Milo{evi} 8, Milovanovi} 8, Maksimovi} 8, ^upeqi} 8, Spasoje vi} 8, Bo`i} 8, Milojevi} 8 (Raki} 8), Berowa 8 (Ili}), Stupar 8 (Dostani}).

VI[WI]EVO: Hajduk-Mladost 2:2, LA]ARAK: LSK-Podriwe 7:1, IRIG: Radni~ki-Hajduk(B)1:2,RUMA:Sloven-Grani~ar 2:0, RAVWE: Zeka Buquba{a-Jadran 1:1, KRWE[EVCI: Sloga-Sremac 3:1, VRDNIK:Rudar-[umar3:0,[IMANOVCI:Hajduk-Partizan0:2.

1.Hajduk(B) 24 2.Sloven 24 3.Mladost 24 4.Grani~ar 24 5.Partizan 24 6.Hajduk(V) 24 7.Rudar 24 8.Jadran 24 9.Podriwe 24 10.LSK 24 11.Sremac 24 12.[umar 24 13.Hajduk([) 24 14.Z.Buq. 24 15.Sloga 24 16.Radn.(I)(-1)24

15 14 14 14 11 11 10 9 9 9 8 8 7 6 6 6

7 2 4 6 5 6 0 10 5 8 4 9 5 9 6 9 6 9 3 12 4 12 3 13 4 13 6 12 6 12 4 14

56:21 57:21 41:24 44:27 44:27 37:33 30:32 33:29 36:49 34:33 29:39 35:46 31:44 32:51 35:68 23:52

52 46 44 42 38 37 35 33 33 30 28 27 25 24 24 21

GRANI^AR: Ili} 7, Kula~anin 7, Kon~ar 7, Skakavac 7 (Skakavac 7), Vukmir 7, Trlaji} 7, Keki} 7, Kosanovi} 7 (Kne`evi}), Ugqe{i} 7 (Danguzov), Bo{wakovi} 7, Vurdeqa 7. Rumqani su bili zadovoqni vo|stvom iz prvog dela i utakmicu su priveli rutinski. Prvi gol postigao je Mili~i} preciznim {utem s 17 metara, dok je Berowa izvanredno {utirao s 16 metara. N. \uri~i}

Hajduk ([) - Partizan 0:2 (0:1) [IMANOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 100, sudija Vladi} ([id).Strelci. Bogdanovi} i \or|i}. @uti karton i. Rai~evi} (Hajduk), Tripi}, Radovi} (Partizan). HAJDUK: Tabak 6, Qubinkovi} 6, Mijatovi} 6, Grba~i} 6 (@ivkovi} 6), Kelebuda 6, \or|evi} 6, Kliska 6 (^avi} 6), Rai~evi} 6, Krstovi} 6, Kresojevi} 6, Domazet 6 (Balaban 6). PARTIZAN: Bo{kovi} 8, Milinikovi} 7, \or|i} 8, Bogdanovi} 8, Mili} 7 (Ivkovi} 7), Zelinac 8, Radovi} 7 (P.Srbinovski ), Tripi} 7 (D.Srbinovski 7), Markovi} 8, Petrovi} 7, [a}irovi} 7. Vitojev~ani su bili boqi za dve klase. A, realan rezultat bi trebao biti pet {est razlike za goste.Ustvari doma}i igra~i predhodnu no} su igrali na no}nom turniru u Kupinovu i bili su umorni. B. R.

OP[TINSKA LIGA RUMA窶的RIG (PRVI RAZRED)

^vorkovzaustaviolidera Jedinstvo (R) - OFK Kraqevci 0:2 (0:1) RUMA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 70, sudija Stoli} (Ruma).Strelci: ^vorkov u 20.i Veselinovi} u 62. minutu. @uti kartoni: Rako{ (Jedinstvo), Lon~ar, Nenadi}, ^vorkov (OFK Kraqevci). JEDINSTVO: Der 6, Opa~i} 6, Cviji} 6, Danijel Qubi{i} 6, Jovi} 6 (Sudar 6), Rako{ 6 (Basara 6), S. Sabo 6, P. Sabo 6, Plav{i} 6 (Dejan Qubi{i} 6), Grbi} 6, Vasiqevi} 6. OFK KRAQEVCI: Mo{i} 7, Lon~ar 6 (Mari~i} 6), Spasojevi} 6, Nenadi} 6, Viloti} 6 (Tomi} 6), Veselinovi} 6, Vukmanovi} 6, ^vorkov 7, Tutu{ 6, Gaji} 7 (Jovanovi} 6), Milovanovi} 6. Mudrijom igrom gosti su zaslu`eno do{li do trijumfa.Goran ^vorkov je postigao vode}i gol volej udarcem s 25 metara. \. Drowak

Mladost (B) - Fru{kogorac 1:0 (0:0) BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Lazi} (Kraqevci).Strelac: Jugovi} u 51. minutu. @uti kartoni: Mari}, Aleksi} (Mladost), Stojkovi} (Fru{kogorac). MLADOST: Veji} 8, Mari} 7 (Kukoq 7), Krivo{i} 7, Ko{uti} 7 (S.Bo`i~kovi} 7), Dudu-

kovi} 6, Simi} 7, Bo`i} 7, Aleksi} 7, M.Bo`i~kovi} 7, Jugovi} 7, Stojanovi} 8. FRU[KOGORAC: M.Jovanovi} 7, Poznan 6, Stojakovi} 6, Stojkovi} 6, Pavlovi} 7, Stepanovi} 6 (Radvaw), Baji} 7, @.Jovanovi} 6, Pavi} 8 (Kne`evi}), Miokovi} 8 (Vein), Curkovi} 7. Od mogobrojnih {ansi Bu|anov~ani su iskoristili samo jednu. Stojanovi} je nabacio loptu, a iskusni Jugovi} je s 16 metara poslao loptu neodbrawivo u mre`u M. Jovanovi}a. P. Qubinkovi}

Kru{edol - Napredak 1:0 (1:0) KRU[EDOL: Igrali{te Kru{edola, gledalaca 50, sudija Stojkovi} (Dobrinci).Strelac: Vukovivi} u 17. minutu. @uti kartoni: M. Markovi}, Zeki}, Radulovi} (Kru{edol), N.Bo`i}, Krni} (Napredak). KRU[EDOL: Pardovicki 8, \oki} 8, @ivi} 9, Radulovi} 8, Zeki} 8 (Solar), Krasni}i 8, Vukojevi} 8, M. Markovi} 9, Rajli} 8 ( Bizumi} 7), Qepoja 8 (Kosti} ), V.Markovi} 8. NAPREDAK: Krni} 9, Vu~eti} 7, Ili} 7, Vi{wi} 7, Devrwa 7, N. Bo`i} 7 (Mario Buza{), Lazi} 7, Star~evi} 8 (Bojkov), Milan Buza{ 7, Vujevi} 7, Suboti} 7.

Favorizovani gosti nadigrani su u svim elementima igre.Uz to sre}a je spasla goste. Doma}ini su od mnogobrojnih prilika iskoristili samo jednu i zaslu`eno slavili. S. Radulovi}

PSK Putinci - Fru{ka gora 1:0 (0:0) PUTINCI: Igrali{te PSK Putinaca, gledalaca 70, sudija Bla`on (Ruma).Strelac: D.Miqkovoi} u 81. minutu. @uti kartoni: D. Miqkovi}, Alimpi} (PSK Putinci). PSKPUTINCI: Pu|a 7, Brkovi} 7, Mitrovi} 7 (Latas), Simonovi} 7, Alimpi} 7, Gligori} 8, Stankovi} 7, Mudri} 6, Vukoti} 6 (Gwatovi} 6), S.Miqkovi} 7, D.Miqkovi} 8. FRU[KA GORA: Radivojevi} 8, Milinkovi} 7, Gradi} 6, Dejanovi} 8, Jovi} 7, Grubje{i} 6, \oki} 7, Trni} 7, An|eli} 6, Radi} 6, Jawi} 6 (Putica 6). Obu}ari su poku{ali da iznenade doma}ine, ali Putin~ani su izvanredno igrali, i tu igru krunisao je Dane Miqkovi} lepim {utem s 14 metara. T. Stani{i}

Borac (K) - Polet 0:2 (0:1) KLENAK: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Riba}

KRU[EDOL: Kru{edol-Napredak 1:0, PUTINCI: PSK Putinci-Fru{kagora1:0,BU\ANOVCI: Mladost-Fru{kogorac1:0,KLENAK:Borac-Polet0:2,RUMA:Jedinstvo-OFK Kraqevci 0:2.Sloga iz Vogwa jebilaslobodna.

1.Jedins.(R) 17 2.Napredak 16 3.Mladost(B)17 4.PSKPutin. 17 5.Fru{kogo. 16 6.Borac(K) 17 7.Kraqevci 16 8.Sloga(V) 16 9.Kru{edol 16 10.Polet 16 11.Fru{kagora16

12 10 8 7 7 6 6 4 5 3 3

4 1 3 3 3 6 5 5 4 5 4 7 2 8 6 6 1 10 4 9 3 10

32:12 31:12 26:20 21:16 16:12 20:27 27:30 19:23 11:17 15:37 18:29

40 32 27 26 25 22 20 18 16 13 12

(Hrtkovci).Strelci: Dragi}evi} u 4. i M. Jovi} u 55. minutu (iz penala).@uti kartoni: Stoja no vi}, Ili}, Mi lan Va si} (Borac), Polak (Polet). BORAC: Milan Vasi} 6, Milo{ Vasi} 6 (Ranki} 6), Ili} 7, Jakovqevi} 6, Vujaklija 7, @ivkovi} 6 (Milenkovi} 6), V.Mati} 7, Stojanovi} 7, Samarxi} 7 ([ok~ani} 6), M. Mati} 6, Pjevac 6. POLET: Milenkovi} 8, Petrovi} 8 (Nonkovi} 7), Burmuxija 7, Stojkovi} 8, Liki} 9, Dragi}evi} 9, P. Jovi} 8, Cvijanovi} 8 (Todorovi} 8), Jovanovi} 8, M. Jovi} 9, Polak 9. Vred na po be da Ni kin ~a na. Da su gosti igrali kao u KLenkune bi do{li u situaciju, da se gr~evito bore za opstanak. Z. Kolyi}

Popinci - Grani~ar (K) 2:1 (1:1) POPINCI: Seosko igrali{te, gledalaca 50, sudija Dragojlovi} (In|ija).Strelci: Pejovi} u 25. Opa~i} u 88. za Popinci, a Bogosavqevi} u 13. minutu za Grani~ar.@uti karton: Rudi} (Grani~ar). POPINCI: V.Zari} -, Popovi} 6, Banova~ki 7, Pejovi} 8, Nedimovi} 6, Novi} 6, Jovanovi} 6 (Erceg 7), Trajkovi} 6 (\.Zari} 6), Opa~i} 7, Tica 6, Peji} 6. GRANI^AR: Stevi} 7, Rudi} 6, Q.Simi} 7, Bogosavqevi} 7, Danilovi} 6, Pe~enica 6, Luka~ 7, Vukadinovi} 6, Stefanovi} 6, S. Simi} 6, Vukovi} 6 (Ze~evi} ). U rastrzanoj igri Kuzminci su poveli.Bogosavqevi} je sa desetak metara lako matirao Zari}a. Pejovi} je izjedna~io izvanrednim {utem s 15 metara, a Opa~i} je iz slobodnog udarca sa oko 20 metara doneo pobedu svojoj ekipi. B. Lazi}

Borac (M) - Sloven 4:1 (3:1) MART INC I: Igra li {te Bor ca, gle da la ca 200, su di ja Qu bin ko vi} (Ru ma).Strel ci: Slavki} u 20, 35. i 75. i Jovi} u 37. za Borac,a N. Mitrovi} u 34. mi nu tu za Slo ven. @u ti kartoni: R. Male{evi}, Radosavqevi}, Mati} (Borac), Ma`i}, Vidakovi} (Sloven). BORAC: Jandri} 8, Parmakovi} 8, Mati} 8, [ar~evi} 8, Radosavqevi} 8, Joveli} 8, @uni} 9, R.Male{evi} 8 (Jovi} ), Slavki} 9, Talirevi} 8 ([umar ski 8), M. Ma le {e vi} 8 (@ili} 8). SLOVEN: Ko{uti} 8, Markovi} 7 (Vidakovi} 7), Petrovi} 7 (Nenadov 7), Vukin 7, Gruji} 7, Ma`i} 7, Radosavqevi} 7, Nikoli} 7, N. Mitrovi} 7, Peri{i} 8, ^iki} 7 (D. Mitrovi} 7). Jo{ jedna sjajna utakmica u Martincima i zaslu`ena pobeda doma}ina. Istakao se Nenad @uni}, koji ima samo, 16 godina. R. Me|edovi}

Grani~ar (G) - Budu}nost 4:2 (3:0) GRABOVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 150, sudija Xombi} (In|ija).Strelci: M.Samarxi} u 8, Miki} u 36, Milovanovi} u 40. I Karda{ u 76. za Grani~ar, a V.Simeunovi} u 75. i Tufegxi} u 79. minutu za Budu}nost. Crveni karton: Simi} (Budu}nost). GRANI^AR: Taborovi} 9, Kosti} 8, Jovanovi} 8, Mileti} 7 (D. Samarxi} 7), Marjanovi} 8, \. Samarxi} 7 (Rahar 7), Karda{ 8, \or|i} 8 (Mari} 7), Miki} 8, M. Samarxi} 9, Milovanovi} 8. BUDU]NOST: Jefti} 7, ^upi} 7, Mihailovi} 7, V.Simeunovi} 8, \onli} 7, Pani} 6, Simi} 5, N. Gruji} 7, Markovi} 7 (Stojkovi} 7), Tufegxi} 8, G. Simeunovi}- (S. Gruji} 7). Gosti su stvarali {anse, Taborovi} je branio sve, dok su doma}ini iz ~etiri {anse postigli ~etiri gola. M. Simi}

OFK Bresta~ - Qukovo 2:1 (1:0) BRES TA^: Igra li {te OFK Bresta~a, gledalaca 150, su di ja Po po vi} (La }a rak).Strelci: Savi} u 39. i Mla de no vi} u 48. za OFK Bresta~, a \ilas u 61. minutu za Qukovo. @uti kartoni: Srzi} (OFK Bresta~), Jovi~i} (Qukovo). OFK BRES TA^: Jo vi ~i} Be li}, Kne `e vi}, ^e jo vi}, Glu {ac, Sa vi}, Stoj kov ski, Ko va ~e vi} (Mi ha i lo vi}), Mladenovi}, Srzi}, Jovi}. QUK OV O: Mi lo {e vi}, Novakovi}, Miladinovi}, Luka~, Stepanovi}, \ilas, @ivkovi}, Bjeqac, Ra{i}, Jovi~i}, Vra~ar (Pavlovi}). Qu kov ~a ni su bi li ap so lutni favorit, ali su nadigrani, i mogu biti zadovoqni kona~nim rezultatom.Tvorac doma}e pobede bio je Mlade-

POPINCI: Popinci-Grani~ar (K) 2:1, BELEGI[: Podunavac-Borac(S)3:0(gostinisu do{li), PLATI^EVO: Jedinstvo-@elezni~ar1:0,BRESTA^: OFK Bresta~-Qukovo 2:1, MARTINCI: Borac-Sloven4:1,HRTKOVCI:HrtkovciDowi Petrovci 2:0, GRABOVCI:Grani~ar-Budu}nost4:2.

1.Popinci 21 2.D.Petrovci 21 3.Podunavac 21 4.Qukovo 21 5.Sloven 21 6.Hrtkovci 21 7.Borac(M) 21 8.Budu}nost 21 9.Grani~ar(G) 21 10.Jedinstvo 21 11.Grani~ar(K) 21 12.@elez.(-1) 21 13.Bresta~ 21 14.Borac(S)(-1)21

12 12 12 11 11 11 10 9 8 8 7 6 4 4

4 3 3 4 4 2 2 3 5 5 5 1 2 1

5 6 6 6 6 8 9 9 8 8 9 14 15 16

43:23 36:20 31:28 37:22 33:22 31:26 36:35 34:29 36:26 29:41 26:34 21:32 19:46 27:55

40 39 39 37 37 35 32 30 29 29 26 18 14 12

novi}.Prvo je asistirao kod Savi}evog gola, kada je ovaj s 15 metara, uhvatio Milo{evi}a na spavawu, a potom je i sam bio strelac posle solo prodora. M. Subotin

Hrtkovci - Dowi Petrovci 2:0 (1:0) HRTK OVC I: Igra li {te Hrtkovaca, gledalaca 300, sudi ja Ra di vo je vi} (Ba ~in ci).Strelci: Savi} u 27.i Nikoli} u 89. minutu. @uti karto ni: Ni ko li} (Hrt kov ci), Ga{parevi}, Se~anski (Dowi Petrovci). Crveni kartoni: [opalovi} (Hrtkovci), Nikoli} (Dowi Petrovci). HRTKOVCI: ^i~a 8, Me|ed 8 (Nemet 8), Todorovi} 8 (Man di} 8), [o pa lo vi} 8, Vukmanovi} 8, Radovi} 8, Manojlovi} 8, Brkqa~a 8, Nikoli} 8 (Ugr~i} 8), Savi} 8, Novak 8. DOWIPETROVCI: Deli} 7, Nikoli} 7, [a{a 7, ]ali} 7, Ga{parevi} 7, Se~anski 7, ^vorkov 7, V. Mati} 7, Mudri} 7 (B. Mati} 7), Bosni} 7 (Oparu{i} 7). Odli~na utakmica. oma}in je bio boqi od gostiju u toku svih 90 minuta.Savi} je postigao gol s 20 metara, a iskusni Deli}, je bio nemo}an. eli} je jo{ gore pro{ao kod gola Nikoli}a Nikoli} ga je lobovao sa ~ak 40 metara. N. Ugr~i}

Jedinstvo - @elezni~ar 1:0 (0:0) PLATI^EVO: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Jovan~evi} ([id).Strelac: @akula u 50. minutu. @uti kartoni: Maxar, @akula (Je din stvo), Mi lo va no vi}, Golubovi} (@elezni~ar). JED INS TVO: [a {i} 7 (\or |i} 7), G. Pe tro vi} 7 (Mitrovi} 7), Stoji} 7 (Despotovi} 7), Trumi} 8, Maxar 7, D. Petrovi} 8, Raji} 7, @akula 7, Simi} 7, Zuber 7, Kuli} 7. @ELEZNI^AR: Strajni} 7, Paji} 6, Mi{~evi} 6 (Kova~evi} 6), Pa{i} 6, Jovanovi} 6, Do{en 6, Milovanovi} 6, Rakar 6, Golubovi} 6, Ma~ak 6 ( Bulatovi} 6). In|ijci su doputovali sa namerom da odbranom osvoje bod.Ipak, jednu gre{ku, odbrane gostiju, iskoristio je snala`qivi @akula i sa pet metara prosto ugurao u mre`u Strajni}a. S. Brankovi}


SPORT

c m y

dnevnik

utorak8.maj2012.

MFLBA^KAPALANKA–PRVIRAZRED

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Derbi Ba~anima

Studentiblizubara`a Indeks-1.maj3:0(0:0)

Tvr|ava-Vojvodina2:1(1:0) BA^: Stadion Tvr|ave, gledalaca 300, sudija: Krneta (Ba~ka Palanka),strelci: Krsti} u 40. Spasi} u 50. za Tvr|avu, a T.Nikoli} u 92. za Vojvodinu. @uti kartoni: Krsti},\enadija, Zelin~evi} (Tvr|ava), Vukojev, Vigwevi}, Rami}, Vujanovi}, Mili}evi}, \uranovi}, M. Stanojev(Vojvodina). TVR\AVA: Vu~kovi}, [omo{i, \enadija, Kajgani}, Zelin~evi}, Mile{evi}, Kuveqi}, Spasi}, Krsti}(Rosi}), Vlaji}(Ninkovi}), N. Vukojev (Doro{ki). VOJVODINA: Vujin, Vigwevi}, Rami}, \uranovi}, M. Vukojev, Ranisavqev(Milovanov), G. Stanojev, Mili}evi}, Soldat

MFLBA^KAPALANKA– DRUGIRAZRED

BA^KO NOVO SELO: Ba~ki Hajduk – Na{a zvezda (Silba{) 8:0, NE[TIN: Ne{tin – Labudwa~a(Vajska)2:3,MALI BA^: Mladost – Slavija (Bo|ani) 2:0, VIZI]: Borac – Sloga(Plavna)3:4. 1.B.Hajduk 13 2.Slavija 13 3.Mladost 13 4.Labudwa~a 13 5.Borac 13 6.Sloga 13 7.Ne{tin 13 8.N.zvezda(-1) 13

10 7 6 5 5 4 3 3

1 2 2 4 0 2 4 3

2 4 5 4 8 7 6 7

42:16 25:18 24:21 26:20 23:30 21:28 13:23 16:34

31 23 20 19 15 14 13 11

BA^: Tvr|ava – Vojvodina (Tovari{evo)2:1,DESPOTOVO:Ba~ka – Krivaw (Selen~a) 3:1, PARAGE:Budu}nost–Soko(NovaGajdobra)2:3,MAGLI]:Magli}–Borac (Obrovac) 2:1, KARA\OR\EVO: Proleter – Kulpin (Kulpin) 3:1, GLO@AN:Budu}nost–KrilaKrajine(Ba~kaPalanka)1:2. 1.Tvr|ava 18 15 2 1 57:7 47 2.Budu}.(G) 18 12 3 3 46:15 39 3.Vojvodina 18 11 5 2 52:23 38 4.Kr.Krajine 18 9 4 5 33:19 31 5.Budu}.(P) 18 7 5 6 31:27 26 6.Kulpin 18 6 4 8 24:32 22 7.Krivaw 18 6 3 9 23:32 21 8.Soko 18 5 4 9 21:29 19 9.Borac 18 5 4 9 24:36 19 10.Magli} 18 5 1 12 20:42 16 11.Proleter 18 4 2 12 17:58 14 12.Ba~ka 18 3 3 12 17:46 12

(M. Stanojev), Vujanovi}, T. Nikoli}. Pobedom u derbiju kola fudbaleri Tvr|ave u~vrstili su se na prvom mestu.\enadija je u 40 minutu u{ao u kazneni prostor gostiju i kada se spremao da uputi udarac ka golu gostiju sru{en je sa le|a.Sudija Krneta pokazao je na belu ta~ku, a siguran realizator je bio Krsti}. Vukojev je u 50. minutu uposlio Spasi}a koji sigurnim udarcem pogodio mre`u. Gosti su u nadoknadi vremena posle slabe intervencije odbrane Tvr|ave preko Time Nikoli}a smawili rezultat. M.Po.

MFLBE^EJ–VRBAS–SRBOBRAN

Petkovi} presudio Be~ejOldgold–Napredak2:1(0:1) BE^ EJ: Grad ski sta dion kraj Tise, gledalaca: 100, sudija: Kirti (Savino Selo). Strel ci: Drap {in u 51. i Petkovi} u 89. za Be~ej Old gold, a Kova~ev u 27. minutu za Napredak. @uti kartoni: Lo vre, La zi} i Ra {ko vi} (Be~ej Old gold), a Jovanovi} (Napredak). BE^EJ OLD GOLD: Lazi} 7, Kobiqski 7, Prodanov 7, Vender 6, Bilbija -(Blagojevi} 6), Ra{kovi} 7, Dra`i} 6, Kajtez 6 (Mali} 6), Lovre 7, Stajki 6, Drap{in 6 (Petkovi} -). NA PRE DAK: La ko vi} 6, M. [u}ov 6, Rali} 7, Filipovi} 6, Kobac 6 (Boko} -), ^egar 6, Jovanovi} 6 (S. [u}ov ), Milivojev 7, Kova~ev 7, Te{anovi} 6, Desnica 6. Mladi Igor Petkovi} je u posledwa tri susreta postigao ~etiri gola i polako je izrastao u va`nu kariku tima sa Tise. Iako je igrao samo pet na e stak mi nu ta u sa mom fini{u utakmice postigao je pogodak za pobedu. Gosti su prvi stigli u vo|stvo pogotkom Kova~eva u 27, minutu, a Drap{in je izjedna-

Mladost Radost – Vojvodina 0:3, Be~ej – Napredak 2:1, Budu}nost – Jedinstvo 5:0, Iskra – Mladost 7:1. SlobodanjebioProleter. 1.Vojvodina

20 16 0 4 59:21 48

2.Proleter

20 14 2 4 50:25 44

3.Napredak

20 13 1 6 40:24 40

4.Be~ej

21 12 4 5 49:35 40

5.MladostR. 21 12 1 8 55:24 37 6.Budu}nost

20 10 2 8 53:32 32

7.Iskra

20 6 0 14 38:63 18

8.Mladost

21 1 2 17 9:67

5

9.Jedinstvo

21 1 2 17 12:74

5

~io ve} na po~etku nastavka utakmice. Tek tada se razvila ne{to dinami~nija igra oba tima. Bi lo je i pri li ka na obe stra ne. Naj bli `i po go ci ma bili su veteran u redovima gostiju, ina~e jedna od legendi be~ejskog fudbala, Ivica Milivojev, koji je u 66. minutu pogodio stativu, odnosno Igor Prodanov u 75. minutu, kada je majstorski izveo slobodwak s 25 metara i uzdrmao pre~ku. V.Jankov

NOVI SAD: \a~ko igrali{te, gledalaca 200, sudija Kantar (Ba~ka Palanka), strelci: Nedi} u 51. Vujanovi} u 60. Bojovi} u 77. minutu. @uti kartoni: Bojovi} (Indek), Novakovi} (1. maj). INDEKS: Smiqani} 7, Bojovi} 8, Bara} 7, Powevi} 8 (Jovovi} -), Topoli} 7, Salkaji 7, Nedi} 8, Zlatkovi} 7 (Stani} 7), Pervaz 7, Gubereni} 8 (Veqkovi} -), Vujanovi} 8.

Vujanovi}posti`edrugigolzaIndeks

1. MAJ: Arsenovi} 7, Putica 6, Alempi} 6, Kne`evi} 7 (Mrkovi} 6), Pupovac 6 (Vila -), Anxi} 6, Je` 6, Kolarevi} 6, Jovanovi} 6, Novakovi} 7, Milanovi} 6 (\ura{evi} 6). Propisno su se studenti isproma{ivali u prvom delu i samo je to bio razlog {to se na odmor oti{lo bez golova. U tom delu Vujanovi} je pogodio pre~ku, a potom je na metar od gola izblokiran. Malo kasnije Vujanovi} je pripremio {ansu Nedi}u, ali je ovaj umesto prazne mre`e poslao loptu kraj gola. Mogao je sudija Kantar mirne du{e da poka`e na belu ta~ku posle prekr{aja nad Gubereni}em. Najdebqi kraj protesta izvukao je trener Jankovi} koji je udaqen sa tribine. U nastavku kapiten Nedi} se iskupio za proma{aj i poklon loptu poslao u mre`u. Napadali su studenti u talasima {to je donelo novu promenu. Zlatkovi} je idealno uposlio Vujanovi}a, a ovaj bio neumoqiv. Akciju za uxbenike zapo~eo je Powevi}, nastavio Gubereni}, a u gol pretvorio Bojovi}.. M.Kova~evi}

Jedinstvo-Ba~ka 0:1(0:0) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalaca 200, sudija Ben (Novi Sad).Strelac: Smiqani} u 92. minutu. @uti kartoni: N. Jovi{i} (Jedinstvo), Kne`evi}, Tan~i}, Smiqani} (Ba~ka). JEDINSTVO: L. Jovi{i} 6, Luki} 6, [apowa 6, Vuji~i} 6, N.Jovi{i} 6, [u{a 6, Dragin 6, Ogrizovi} 6, Pej~inovi} 6

KVALITETNALIGAMLA\IHKATEGORIJAFSV Omladinci Hajduk-Omladinac 7:0, Slavija - Srem 2:1, Indeks - Radni~ki (S) 1:1, Kabel-Spartak ZV2:0,^SKPivara-Banat0:1, Novi Sad - Radni~ki (NP) 1:2. SlobodanjebioDowiSrem. 1.Banat 21 15 2 4 2.^SKPivara20 13 3 4 3.Hajduk 20 12 3 5 4.NoviSad 10 10 6 4 5.SpartakZV 21 10 3 8 6.Rad.(S) 21 6 10 5 7.Srem 21 6 6 9 8.Slavija 20 7 3 10 9.Indeks 20 6 4 10 10.Kabel 20 6 4 10 11.D.Srem(-2)20 7 2 11 12.Omlad. 20 6 0 14 13.Rad.(NP)(-1)20 4 2 14

54:18 43:13 40:20 32:23 38:23 34:28 33:34 28:30 19:28 22:31 22:33 20:67 28:65

47 42 39 36 33 28 24 24 22 22 21 18 13

Kadeti

In|ija - Novi Sad 5:3, Radni~ki (NP)-^SKPivara0:0,Banat-Hajduk 1:2, Spartak ZV - Vojvodina (odlo`eno),Radni~ki(S)-Crvenka 2:0, Be~ej OG - Dinamo 2:2, Ba~ka Topola - Ba~ka 6:0, Kikinda - Vr{ac2:3. 1.Vojvodina 23 19 3 1 72:15 60 2.^SKPivara24 18 3 3 68:15 57 3.In|ija 24 15 3 6 44:25 48 4.Banat 24 14 5 5 69:34 47 5.SpartakZV 23 14 4 5 53:22 46 6.NoviSad 24 13 4 7 58:33 43 7.Hajduk 24 12 4 8 40:21 40 8.Dinamo 24 12 3 9 37:30 39 9.Vr{ac 24 8 4 12 27:45 28 10.Rad.(S) 24 7 6 11 28:43 27 11.Crvenka 24 7 5 12 32:41 26 12.B.Topola 24 6 6 12 26:29 24 13.Rad.(NP) 24 4 9 11 21:49 21 14.Be~ej 24 5 5 14 29:61 20 15.Ba~ka(BP)(-1)242 3 19 16:79 8 16.Kikinda 24 1 1 22 12:90 4

(Erceg ), Kukoq 6 (Igra~), Nagli} 6. BA^KA: \urkovi} 7, Medan 6, Pono}ko 6, Kne`evi} 6, Radevi} 7, Stupar 6, Mari} 6 (Stevanovi}), Tan~i} 6, Smiqani} 7, Radanovi} 6 (Rubin ), Pej~inovski 7. Od svega ostala su samo prise}awa na nekada{we rezultate Ba~ke, ali i Jedinstva.Ako, za goste ima i opradawa, jer su nastupili sa sedam bonusa, doju~e-

Pioniri

In|ija-NoviSad1:5,Radni~ki (NP)-^SKPivara0:5,Banat-Hajduk 4:0, Spartak ZV - Vojvodina (odlo`eno), Radni~ki (S) - Crvenka3:0,Be~ejOG-Dinamo2:3,Ba~kaTopola-Ba~ka1:5,Kikinda-Vr{ac2:1. 1.Vojvodina 23 22 1 0 131:8 67 2.^SKPivara24 19 1 4 81:23 58 3.Dinamo 24 15 5 4 44:35 50 4.SpartakZV 23 15 4 4 63:20 49 5.Banat 24 11 7 6 40:28 40 6.NoviSad(-1)2411 7 6 49:26 39 7.Rad.(S) 24 11 4 9 39:36 37 8.Ba~ka(BP) 24 10 2 12 44:53 32 9.B.Topola 24 9 3 12 35:56 30 10.Crvenka 24 9 3 12 40:68 30 11.In|ija 24 8 3 13 29:45 27 12.Kikinda 24 8 2 14 31:46 26 13.Vr{ac 24 7 1 16 24:53 22 14.Be~ejOG 24 5 3 16 34:75 18 15.Hajduk 24 3 4 17 12:49 13 16.Rad.(NP) 24 2 2 20 9:84 8

U nekim trenucima doma}ini su se prosto poigravali sa Novosa|anima. Dobriwac je ubla`io poraz. Postigao je izvanredan gol iz slobodnog udarca sa oko 20 metara. K.Vig

Polet–Radni~ki(SM) 1:0(1:0) SIVAC: Stadion Poleta. Gledalaca 125. Sudija Dejan \urovi} (Savino Selo). Strelac: Malacko

Foto:R.Hayi}

ra{wih kadeta, za fudbalere Jedinstva nikakvog. Iako, su doma}ini stalno napadali, igralo se takore}i na jedan gol, gosti su pristojno igrali, igrali su na kontru, i tako su i postigli gol. M.Bzovski

Omladinac-Obili} 2:0(0:0) NOVI BANOVCI: Igrali{te Omladinca, gledalaca 300, sudija Zeqkovi} (Crvenka).Strelci: Vidakovi} u 60.i Stefanovi} u 75. minutu. @uti kartoni: Krsti}, Spasi}, Mar~eti} (Obili}). OMLADINAC: Jagodi} 7, Luki} 7, Ili} 7, Savi} 7, Stoisavqevi} 7, Jeli} 8, \uri~in 7, Xepina 7, Milovanovi} 7 (Mra~ajac 7), Stefanovi} 7 (Haka~ 7), Stefanovi} 7 (Kova~evi} 7), Vidakovi} 7. OBILI]: Dupqanin 6, Kobilarov 7, Spasi} 6 (Mar~eti} 6), Krsti} 6, Rodi} 6, Bukvi} 6, ]etkovi} 7, @ivojinov 6, Grijak 6, Divjak 6 (Tomi}), Bjelogrli} 6. Dugo su odolevali gosti iz Zmajeva.U 60. minutu Milovanovi} je o{tro poslao loptu u kazneni prostor gostiju, a odbijenu loptu je prihvatio Vidakovi} i lako je ubacio u mre`u Dupqanina. Kona~an rezultat je postavio Stefanovi}. Poslao loptu u mre`u sa nekoliko metara.Predhodno je Jeli} izvanredno centrirao. G.Dragoqi}

Sloga-Borac 4:1(3:0) ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 150, sudija Ivani{evi} (Oxaci).Strelci: Simeunovi} u 32. i 42, Vasi}u 35. i Ivkovi} u 65. za Slogu, Dobriwac u 83. minutu za Borac. @uti kartoni: Miqkovi}, Zec (Sloga), Veselinovi} Kukoq, Dobrwac (Borac). SLOGA: D. Savi} 7, Milo{evi} 7, Jovanovi} 7, Bojani} 7, Miqkovi} 7, Rai~evi} 7 (Ivkovi} 7), Kova~evi} 7 (Zec ), \or|evi} 7, Simeunovi} 8, Pova`an 7, Vasi} 7 (S.Savi} ). BORAC: Romi} 6, Ikoni} 6 (Mandek 6), Radovi} 6, Ili} 6, Papri} 5, Veselinovi} 6, [uwka 6, Dobriwac 6, Tomqanovi} 6, Kukoq 6 (\or|evi} ), Mitrovi} 6 (Mili} ). Slabi gosti, nai{li su na raspolo`ene Erdevi~ane, koji su tokom celog susreta, imali terensku incijativu, stvarali povoqne {anse, i postigli su samo ~etiri gola.Svi golovi su postignuti posle smi{qenih akcija.

u 41. minutu za Polet. @uti karton: Radovanovi} (Radni~ki). POLET: @ivkovi} 7, Pejanovi} 7, Josovi} 7, B.Dobrijevi} 8, V.Dobrijevi} 8, Svrkota 7, [egan 7, Perovi} 8, Rako~evi} 8, Malacko 8, Zejak 7 ( Vuka{inovi} -). RADNI^KI: Reki} 7, Stevi} 6, Miji} 6, Ivi} 6, Radovanovi} 7, Ninkovi} 7, Bosan~i} 6 (Ga~i} 6), \or|evi} 6 (Cvijeti} 6), Deraji} 7 (Manev -), Skorupan 7, Roki} 6. Lider na tabeli i verovatno budu}i srpskoliga{, Radni~ki iz Sremske Mitrovice pao je u Sivcu. Imali su gosti u prvih pola sata igre nekoliko prilika da ugroze @ivkovi}a ali je u dva navrata Deraji} bio, prvo neprecizan, a potom i previ{e oklevao pa je opasnost po gol doma}ih bila otkowena. Doma}ini su gol najavili u 38. minutu kada je Josovi} primio loptu na nekih 18 metara i odmah, ne oklavaju}i, {utirao ali je ona za malo zaka~ila pre~ku. Trenutak odluke zbio se tri minuta kasnije kada je, u najlep{e izvedenoj akciji tokom utakmice, Zejak prodro po levoj strani, uputio centar{ut na suprotnu stranu gde je loptu prihvatio Perovi} i odmah uposlio Malacka koji sa desetak metara iskosa od gola gostiju, upuutio prizemnu loptu u dowi desni ugao Reki}a. \.Bojani}

Mladost(BP) -Crvenazvezda 3:2(1:0) BA^KI PETROVAC: Igrali{te u Vrbari, gledalaca 300, sudija: Papi{ta ([id). Strelci: Kokanovi} u 31. Kobilarov u 65. i Zbu}novi} u 80. za Mladost, a Vu~kovi} u 49. i Tri{i} u 55. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Kokanovi}, Radakovi}, Kawa, Zorzi}, Zbu}novi} i Kobilarov (Mladost), a Tri{i}, Okiqevi} i Tadi} (Crvena zvezda). MLADOST: Fej|i 7, Jaku{ 6, Kobilarov 8, Moji} 7 (Radakovi} 7), Rupar 7, Uzelac 7, Kawa 6 (Zorzi} 7), Sladojevi} 7, \or{evi} 6 (Pavlis 7), Zbu}novi} 7, Kokanovi} 8. CRVENA ZVEZDA: Vuki} 7 (Okiqevi} 6), Baji} 7, Radovanovi} 6, Tri{i} 6, Avakumovi} 7, Tadi} 7, Peki} 6 (Kara}), Ivkovi} 7, Stoji~i} 6, Ratkovi} 6, Vu~kovi} 7. Posle mnogo preokreta Petrov~ani su stigli do ~etvrte uzastopne pobede. U prvom delu doma}i su napadali jalovo, ali je ipak Kobilarov uspeo da postigne gol. U drugom delu su gosti bili konkretniji, najpre je Vu~kovi}

19

KA]:Jugovi}-Budu}nost0:0, BA^KI PETROVAC: MladostCrvena zvezda 3:2, ERDEVIK: Sloga-Borac4:1,STARAPAZOVA: Jedinstvo-Ba~ka 0:1, NOVI SAD: Indeks-Prvi maj 3:0, SIVAC: Polet-Radni~ki (SM) 1:0, STANI[I]: Stani{i}Mladost(T)2:1,NOVIBANOVCI:Omladinac-Obli}2:0.

1.Rad.(SM) 25 2.Jedinstvo 25 3.Indeks 25 4.Mladost(BP) 25 5.Cr.zvezda 25 6.Omladinac 25 7.Sloga 25 8.Budu}nost 25 9.Mladost(T) 25 10.Prvimaj 25 11.Borac 25 12.Stani{i} 25 13.Polet 25 14.Jugovi} 25 15.Ba~ka 25 16.Obili}(-1) 25

15 11 11 10 12 10 11 10 8 10 9 8 7 6 5 3

6 4 9 5 9 5 9 6 3 10 9 6 5 9 6 9 9 8 2 13 5 11 7 10 8 10 9 10 6 14 6 16

48:20 30:16 28:18 37:26 39:32 29:23 41:32 32:24 37:36 29:38 30:40 34:37 31:35 30:42 20:47 16:52

51 42 42 39 39 39 38 36 33 32 32 31 29 27 21 14

izjedna~io rezultat, a potom {est minuta kansije Tri{i} bio na pravom mestu za zaslu`eno vo|stvo. Veliki peh zadesio je ~etu trenera Miroslava Gordani}a, jer se povredio golman Vuki}, pa je na gol morao napada~ Vu~kovi}. Trener Mladosti Sini{a Stanivuk povukao je odli~ne poteze uvo|ewem Zorzi}a i Pavlisa, pa je najpre Kobilarov jedan od najboqih pojedinaca uspeo da iz gu`ve izjedna~i, a na istovetan na~in Zbu}novi} prona{ao put ka mre`i za minimalnu pobedu Petrov~ana. M.Po.

Jugovi}-Budu}nost 0:0 KA]: SC Siget, gledalaca 200, sudija: Markovi} (Stara Pazova). @uti kartoni: Grozdi} i Suvara (Jugovi}), a Majki}, Pu|a, Mari}, Antoni} (Budu}nost). JUGOVI]: Suvara 7, Mili} 7, Kqaji} 7, @ivanov 7, Grozdi} 7, Antoni} 7, Nikoli} 7 (Bla`i} 7), Smiqani} 8 (Sukara 7), Savi} 7 (@epina 7), \or|evi} 7, Srdi} 7. BUDU]NOST: Lugowa 7, Karanovi} 7, Vigwevi} 7, Vejnovi} 7, Novak 7, Pu|a 8, Kne`evi} 7 (Baji} 7), Majki} 7, Mari} 7 (Antoni} 7), [e{um 7, Erak 7 ([qivi}). U dobroj igri obe ekipe Ka}ani nisu uspeli da savladaju ~vrste Mladenovqne. Tokom cele utakmice puleni Gorana Nakon~i}a imali su vi{e od igre i vi{e {ansi, a da su kojim slu~ajem bili malo precizniji Savi}, Srdi}, Bla`i} i \or|evi}, Ka}ani bi se sigurno radovali. Gosti iz Mladenova su samo u drugom poluvremenu imali dve {anse koje nisu iskoristili, tako da je nere{en rezultat najrealniji ishod. M.Grbi}

Stani{i} –Mladost(T)2:1(0:0) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 200, sudija: \ura{kovi} (Ruma), strelci: Petrovi} u 78. G. Jagodi} Kurixa u 85. za Stani{i}, a ]uk u 70. minutu za Mladost, `uti kartoni: G. Jagodi} Kurixa, A. Jagodi} Kurixa, Dra~a ( Stani{i} ), Gavrilovi}, B. Krivokapi}, R. Krivokapi} Beri} (Mladost), Crveni karton: Kurixa (Stani{i}). STANI[I]: Stankovi} 7, Vra~ari} 7 ( Jawi}-), Muni`aba 7, G. Jagodi} Kurixa 8, Bobanac 7, Miji} 7, Petrovi} 8, A. Jagodi} Kurixa 8, Cveti~anin 7, ( Dra~a 7 ), Kne`evi} 7, ( Terzija 8), Kurixa 7. MLADOST: Omcikus 7, Gavrilovi} 7, Vidakovi} 6, Naumov 7, [ija~i} 7, B. Krivokapi} 6, R. Krivokapi} 6, ( Krivo{ija -), Beri} 6, ]uk 7, Bojovi} 6, Stankov 6 ( Kozomara –) U prvom delu susreta , Stani{i} je propustio deset lepih {ansi, ali su napada}i zatajili. U drugom delu ]uk je iz neuspele ofsajd zamke doveo goste u vo|stvo. U 73. minutu jedanaesterac za Stani{i}. Cveti~anin je sru{en u {esnaestercu gostiju, koji nije iskoristio Cveti~anin. Izjedna~io je Petrovi}, iz slobodnog udarca u 78 minutu. Kona~an rezultat, postigao je Goran Jagodi} Kurixa. M.Jovi}evi}


20

SPORT

utorak8.maj2012.

dnevnik

vOJvO\ANSKA LIGA – ISTOK

PODRU^NA LIGA SOMBOR

Igolmankrenuo unapad Radni~ki (B) - Ba~ka 1901 1:0 (1:0) BAJM OK: Sport ski cen tar, gledalaca 500, sudija: ]iri} (Subotica). Strelac: Maslovara u 30. minutu. @uti kartoni: Maslovara, Do{en, Kowevi}, Stojanovi}, Vukovi}, Bogunovi}, Kne`evi} i Tomi} (Radni~ki), a Soviq, N. Markovi}, Kozo{, Godar i Nikutovi} (Ba~ka 1901). RADNI^KI: Stojanovi} 7, Ma slo va ra 8 (Ta ta lo vi}), Vu~kovi} 7, Kowevi} 7, Kne`evi} 8, Ke~o 7 (Do{en), Kopunovi} 7, Bogunovi} 7, Tomi} 8, Vukovi} 8, Tre{wi} 7 (Lazi} 7). BA^KA 1901: Gorjanac 7, \erek 7, Luka~ 7 (Harmat), S. Markovi} 7, Vasi} 8, Simovi} 7, Kozo{ 7, N. Markovi} 7, Soviq 7 (Godar), Bursa} 7, Nikutovi} 8. U 15. minutu posle dobrog {uta Tomi}a, lopta je pro{la tik iznad pre~ke gola Gorjanca. Nekoliko minuta kasnije,

je bilo te{ko da savlada golmana Medi}a. Ina~e, doma}in je bio nadmo}niji. M. S.

Ba~ka (P) - Kozara 0:1 (0:1) PA^ IR: Sta dion Ba~ ke, gledalaca 100, sudija: Davidovi} (@iti{te). Strelac: Be{lin u 30. minutu. @uti kartoni: S. Petrovi}, R. Petrovi} (Ba~ka), a Laki} (Kozara). BA^KA: Halas 5, Milenkovi} 5, Kitanovi} 5, Vadasi 7, Polovina 7, Ra|enovi} 7, S. Petrovi} 5, Tatalovi} 5, [icar 5 ([oper 5), R. Petrovi} 5, Miloradovi} 5 (Bedekovi} 5). KOZ AR A: Al sa na gi} 7, Utr`en 6, M. Buni} 7, Labus 6, Laki} 6 (Stupar 6), Kitanovi} 7, B. Buni} 7, Reli} 6, Karanovi} 6, Pepi} 6 (Zeqkovi} 7), Be{lin 8.

Sloboda - Jedinstvo (BK) 1:0 (1:0) NOVIKOZARCI: Stadion „Ilija Panteli}”, gledalaca 300, sudija: Dubak (Pan~evo). Strelac: Markovi} u 38. minutu. SLOBODA: Ribakov 7, Stupar 7 (Aramba{i} 7), Lani{tanin 7, Ostoji} 8, Petrovi} 7, Markovi} 8 (Proli}), Trifunac 8, Gavrilovi} 7, Fu~ak 7, Mono{tori 7 (Malixa), Grubor 7. JEDINSTVO: Medi} 7, Trkuqa 7 (Bicok 7), Majki} 7 (Dap~evi} 7), Deli} 6, Milakovi} 7, Martinovi} 7, \akovi} 6, Ninkovi} 7, Ajdari} 6, Ma. Novak 6, Ml. Novak 7 (Popovi} 7). Fudbaleri Slobode zabele`i li su mi ni mal nu po be du protiv starog rivala, ekipe Jedinstva iz Banatskog Kara|or|eva. Strelac jedinog pogotka vrednog tri boda bio je talentovani Ilija Markovi}. Iskusni Sa{a Trifunac pre{ao je nekoliko protivni~kih igra~a, a potom u kaznenom prostoru gostiju odli~no uposlio Markovi}a, kojem ni-

1.Rad.(B) 25 19 2.Proleter 25 17 3.Dinamo 25 17 4.Ba~ka(S) 25 15 5.Jed.(NB) 25 13 6.Budu}nost 25 12 7.Kozara 25 12 8.Borac 25 12 9.Sloboda 25 12 10.Kolonija(-1)25 9 11.Jed.(BK) 25 8 12.AFK 25 8 13.Ba~ka(P) 25 5 14.Rad.(ZR) 25 3 15.Obili}(-1) 25 3 16.Vojvodina 25 2

2 4 6 2 4 4 6 4 5 7 5 8 5 8 4 9 3 10 6 10 5 12 5 12 2 18 8 14 0 22 0 23

56:30 59 66:25 57 79:20 55 62:16 51 60:39 44 53:38 41 33:23 41 50:47 40 33:33 39 47:41 32 40:44 29 35:47 29 38:58 17 23:56 17 20:108 8 16:84 6

Prvu priliku imao je Radovan Petrovi} ali je o{tro {utirao sa 18 metara preko pre~ke. Gosti su poveli iz brze ak ci je. U na stav ku igre Ba~ka je poku{ala da izjedna~i, ali nije uspela. S. St.

Kova~evi} i Ki{ (Kolonija). JEDINSTVO(NB): Nem~ev 8, Milosavqev 7, Stojisavqevi} 7 ([tefki} -), Nikoli} 7 (Rigo -) Stankovi} 7, Drqa~a 8, Male{ 7, [ijanovi} 8, Mati} 7, Radi{i} 8, Vasi~in 7 (Zlatar-). KOLONIJA: Rado{evi} 5, Lakovi} 6, Maksimovi} 6, Milo{evi} 5, Kova~evi} 6, Vel~anovi} 5, Ma|arov 6 (Ki{ 6), Pu {i ca 6, De li bla ~a nin 5 (Bi`i}-), @ivi} 6, Bo`in 5 (Majstorovi}-). U zanimqivoj i korektnoj utakmici gosti iz Kovina skupo su platili seriju proma{aj. Na drugoj strani, ubedqivoj pobedi doma}ih, ogromni je do pri nos gol ma na Bo ja na Nem~eva, koji je u vi{e navrata, na ~udesan na~in, spasao svoj gol. Kada je po~etkom drugog poluvremena, posle najlep{e akcije na utakmici, u kojoj su pored strelca Vladimira Radi{i}a u~estvovali [ijanovi} i Male{, pitawe pobednika bilo je re{eno. St. Davidovi}

Budu}nost - Borac 4:3 (1:0)

Proleter - vojvodina 9:0 (4:0)

SRPSKA CRWA: Igrali{te Bu du} no sti, gle da la ca 200, sudija: Vaskovi} (Novi Be~ej). Strelci: Popov u 5. i 57. Radin u 65. i Ku{i} u 72. za Budu}nost, a U. @ivkovi} u 60. i 88. i Petrkovi} u 80. minutu za Borac. @uti karton: Manojlovi} (Budu}nost). BUDU]NOST: Arsin 7, Grban 7, Hu~ka 7, Tica 7, \ukanovi} 7, Manojlovi} 7, Ili} 8, Perin 7, Popov 8, Radi{i} 7 (Ku{i} 7), Radin 7. BORAC: [arac 7, D. @ivkovi} 6, Bjeli} 6, Guran 6, Krsti} 7, Vasi} 7 (Mr~i} 6), Stanojevi} 6, Labudi} 7, U. @ivkovi} 8, Petkovi} 7, Stanisavqevi} 7. U korektnoj igri oba rivala doma}i su bili boqi, a u 5. minutu iskusni Vlada Popov je lepim lobom doneo prednost doma}inima. Gosti su se ume{no branili. U 57. minutu posle dobrog centar{uta opet Popov glavom pogodio mre`u. Da bi isti igra~ odigrao dobru loptu Radinu koji je efektno zavr{io akciju. I mladi Ku{i} je iskoristio priliku, a gosti su u fini{u susreta ipak uspeli da ubla`e poraz.

BANATSKI KARLOVAC: Stadion Proletera, gledalca 450, sudija Tomovi} (Pan~evo), strel ci: [u qa gi} u 1. Aleksi} u 13. i 26. Dobri~i} u 15. Babi} u 50. i 85. Mo{esku u 55. \or|evi} u 65. Ivanovi} u 80. minutu. @uti kartoni: Cuci} (Vojvodina). PROL ET ER: D. Lu ki} (Ili} -), Zdravenski 7, [uqagi} 7, Nastanovi} 7, Mikovi} 7 (Racketa 7), Luki} 8, Dobri~i} 7, Mo{esku 7, Aleksi} 7 (Babi} 7), Ivanovi} 7, \or|evi} 7. VOJVODINA: Batan~ev 6, Rakazov 6, Ba{tovanov 6, Cuci} 6, Simi} 6, Isakov 6, Na| 6, Arsenov 6, Bala` 6, Terzin 6, Arsenov 6. Gosti su doputovali s podmlatkom. Borili su se sr~ano, ali doma}ini su ipak zabele`ili visoku pobedu. Istakli su se i novajlije u timu Babi} i Racketa. R. Jovanovi}

Gu`vapredgolomBajmo~ana

propala je kontra gostiju. Kozo{ je u 20. minutu divno centrirao ali je iskusni Soviq bio kratak. Dva minuta kasnije gol odluke. Akciju je zapo~eo Ke~a, koji je lioptu dodao do Tre{wi}a, a on lepo uposlio brzonogog Maslovaru koji je pobegao gostuju}oj odbrani i sa 15 me ta ra ma ti rao gol ma na Gorjanca. I u nastavku se igralo `ustro. Gosti su imali priliku u 75. minutu kada o{tro {utirao Nikutovi}, a iskusni Stojanovi} bio na mestu. Vrlo uzbudqivo je bilo u posledwim mi nu ti ma ka da je i gol man Gorjanac krenuo u napad , ali je Stojanovi} bio nesavladiv. S. Stojiqkovi}

NOVIKOZARCI:Sloboda-Jedinstvo(BanatskoKara|or|evo)1:0,NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Kolonija (Kovin)5:1,BANATSKIKARLOVAC:Proleter - Vojvodina (Novo Milo{evo) 9:0, BAJMOK: Radni~ki - Ba~ka 1901 (Subotica) 1:0, SRPSKA CRWA: Budu}nost-Borac(Star~evo)4:3,ZREWANIN:Radni~ki-Dinamo(Pan~evo) 2:4,PA^IR:Ba~ka-Kozara(Banatsko VelikoSelo)0:1,ADA:AFK-Obili} (NoviKne`evac)5:0.

Jedinstvo (NB) – Kolonija 5:1 (2:0) NOV I BE^ EJ: Sta dion kraj Tise, gledalaca: 200, sudi ja: Zi na ja (Su bo ti ca). Strelci: Male{ u 12, Radi{i} u 44. i 50, Mati} u 78, [ija no vi} u 88. za Je din stvo (NB), Kova~evi} u 58. minutu za Koloniju. @uti kartoni:

MFL ALIBUNAR – PLANDI[TE JANO[IK: Jano{ik - Vojvodina 3:0, MARGITA: Sloga - Grani~ar 0:1, ILANXA: Banat - Agrobanat 3:0, BARICE:Barice-Krajina2:2,slobodna jebilaekipaNapretka. 1.Grani~ar 2.Sloga 3.Jano{ik 4.Krajina 5.Banat 6.Vojvodina 7.Barice 8.Agrobanat 9.Napredak

14 13 13 13 13 14 13 14 13

12 10 8 7 7 4 3 2 1

1 1 0 3 0 5 2 4 1 5 4 6 4 6 0 12 0 12

50:17 44:16 25:26 34:19 29:24 29:31 26:39 18:45 5:43

37 30 24 23 22 16 13 6 3

Kom{ijskiderbi Crven~anima Crvenka - Kula 2:0 (0:0) CRVENKA: Stadion „Milorad Xomba”, gledalaca oko 100, sudija: Desnica (Apatin). Strelci: Kon~ar u 48. i Mi. Male{ u 80. minutu. @uti kartoni: Ma. Male{ (Crvenka), a Vuki~evi} (Kula). CRVENKA: Vrbqanac, Ko~i} 7, Dragovi} 7 (Vidari}), Latinovi} 7, [u{ilovi} 7, Bata 7, Kon~ar 8, Mi. Male{ 8, Matija{evi} 7, Ma. Male{ 7, \ur|evi} 7 (Popovi}). KULA: Vuki~evi} 8, Bodi{ 6, Poli} 6, Kosti} 6, Na| 6, Kuli} 7, Tapai 6, Kirman 6, Stoj~i} 6, Vje{tica 7, Dursum 6. Crven~ani su u kom{ijskom derbiju zaslu`eno slavili, a {to wihova pobeda nije i ubedqivija najzaslu`niji je golman Kule Vuki~evi} koji je u prvom poluvremenu imao nekoliko zaista odli~nih intervencija. Golovi Kon~ara i Milana Male{a u nastavku rezultat su dobrih akcija i wihove snala`qivosti, ali su udarci Dragovi}a u prvom i Kuli}a u drugom poluvremenu sa oko 25 metara bili najlep{i potezi na utakmici. T. Jovovi}

@AK - Omladinac (B) 0:0 SOMB OR: Igra li {te @AK-a, gledalaca 200, sudija Mari~i} (Sombor). @uti kartoni: Sazdani}, Burgi}, Savi}, Vidakovi} (@AK), Leri}, Jovanovi}, Kova~i}, Si. \ur|ev (Omladinac). @AK: Kozlina, Mari} (Grahovac), Gaji} (Bulovi}), Elez (Radusin), Todorovi}, Sazdani}, Burgi}, Kova~evi}, Savi}, Vukas, Vidakovi}. OMLADINAC: Dubravac, Raco, M. Halas, Sl. \ur|ev, Pa~irski, Kova~i} (R. Halas), Reli}, Dujmovi}, Si. \ur|ev (Trifunovi}), Hocieslavski, Jovanovi}. Dvoboj lokalnih rivala nakon obostrano slabe igre zavr{en je najnepopularnim rezulatom, jer obe ekipe su imali samo po jednu {ansu. J. D.

Hajduk - Borac 2:2 (1:2) STAPAR: Igrali{te Hajduka, gledalaca 100, sudija Raki} (Apatin), strelci: Vuki}evi} u 18. Luki} u 46. (iz penala) za Hajduk, ^ankovi}u 8. i 25. minutu za Borac. @uti kartoni: Stoj{i}, Pelengi} (Hajduk), @egarac, Gute{a, Joki}, Kara-

xi} (Borac). Crveni karton: Mrdaq (Borac). HAJDUK: Stojanovi}, Stani~kov (Jusufi), Ben~i}, Pelengi}, Pekez, Puri}, Lazi}, Tubi}, Stoj{i}, Luki}, Vuki~evi}. BORAC: Babi}, Dautovi}, Karaxi}, ^ankovi}, Joki}, Radakovi}, Petrovi}, D. Veselinovi}, @egarac, Mrdaq, B. Veselinovi}(Gute{a). Najboqi igra~ Borca ^ankovi} je ve} u 8. minutu doveo svoju ekipu u prednost iz gu`ve. Isti igra~ je bio strelac i drugog pogotka nakon odbijene lopte sna`no je pogodio mre`u {to je bilo dovoqno da gosti osvoje bod protiv velikog favorita. J. D.

Prigrevica - Omladinac (D) 1:0 (0:0) PRIGREVICA: Igrali{te Prigrevice, gledalaca 100, sudija Kir{ner (Sombor), strelac Dimitrovi} u 87. minutu. @uti kartoni: V. Raki} (Prigrevica), Veselinovi} (Omladinac). PRIG REV IC A: Te {i}-\u ri}, ^o vi}, Kqa ji} (Mi li}), Ba }a nov, Ja ko vqe vi}, ]u }a, Kne `e vi}, D. Ra ki}, V. Ra ki}, Osto ji}, Di mi tro vi} (Di mi}). OMLADINAC: Kuzmanovi}, Veselinovi}, Segedi, Lu~ar, Stanisavqevi}, Seqakov, Ogwenovi}, Savin, Medi} (@ivkov), Savi}, ]osi}. Doma}i fudbaleri priredili su pravu reviju proma{aja. Kada se ve} ~inilo da }e se susret zavr{iti podelom plena nakon centar{uta Dmitrovi} je glavom zakucao loptu u mre`u. J. D.

Radni~ki - Lipar 5:1 (2:0) RATK OV O: Sta dion Rad ni~kog, gledalaca 300, sudija Pi qa (Sve to zar Mi le ti}), strelci: Kardinal u 17. Zec u 25. 54. 81. i 85. za Radni~ki, Kova~ u 75. minutu za Lipar. @uti kartoni: Vig, Crwanski, Ma. Radoi~i}, Aleksi} (Radni~ki), Ravza, Maqkovi}, Karin (Lipar). Crveni akrtoni: Kardinal. Ma. Radoi~i} (Rad ni~ ki), Pe na, Mqko vi} (Lipar). RADN I^K I: ]e ran 7, Petkovi} 7, Aleksi} 8, Ivovi} 8, Pavlovi} 7 (Ma. Radoi~i} -), Vig 8, Kardinal 7, Mu-

KRU[^I]: Mladost - BSK (Ba~ki Brestovac) 1:3, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Kordun (Kqaji}evo) nije odigrano, PRIGREVICA: Prigrevica - Omladina (Deowe) 1:0, KARAVUKOVO: Polet - Grani~ar (Ri|ica) 3:1, STAPAR: Hajduk - Borac (Ba~ki Gra~ac) 2:2, SOMBOR: @AK Omladinac (Bukovac) 0:0, CRVENKA: Crvenka Kula 2:0, GAKOVO: Grani~ar - Sloga (^onopqa)5:4 1.Crvenka 23 2.BSK 23 3.Prigrevica 23 4.Hajduk 23 5.Kordun 22 6.Sloga 23 7.Polet 23 8.Omlad.(D) 23 9.Mladost 23 10.Grani~ar(R) 23 11.Kula 23 12.Zadrugar 22 13.Gran.(G)(-1) 23 14.Borac 23 15.@AK 23 16.Omlad.(B) 23

17 16 12 10 11 10 10 10 9 9 9 6 7 7 5 5

1 5 3 4 4 7 7 6 1 10 4 9 2 11 2 11 4 10 3 11 3 11 7 9 4 12 2 14 7 11 6 12

56:28 50:29 38:29 39:31 46:32 34:34 41:39 28:36 31:36 39:37 31:34 27:30 33:52 32:60 30:33 29:44

52 51 40 37 34 34 32 32 31 30 30 25 24 23 22 21

{iki} 7 (Crwanski 7), Zec 9, Pre li} 8, Mi. Ra do i ~i} 7 (Stojanovi} 7). LIPAR: Pena 6, Romi} 7, Ki{ 6, Ravza 7, Poli} 6, Jovi{i} 7, ^esti} 6 (Nestorovi} 6), Vojnovi} 8, Kova~ 7, Maqkovi} 6, Karin 6 (Basari} -). Derbi kola odlu~io je raspucani Nemawa Zec sa ~etiri gola. Doma}in je u svim elementima igre nadvisio goste iz Lipara. A. ^i~i}

Grani~ar (G) - Sloga 5:4 (1:1) GAKOVO: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 20, sudija Krizmani} (Sombor), strelci: Timar u 13. 46. i 62. Krstanovi} u 50. i 65. za Grani~ar a Ran~i} u 10. 58. i 60. Reqi} u 54. minutu za Slogu. @uti karton: Dubaji} (Grani~ar). GRANI^AR: Prekajac, Dubaji}, [}eki}, Stoj~i}, Krsta no vi}, O`bolt, Ti mar, Skrobowa, Mati}, Marinkovi}. SLOG A: Be re ti}, Ba ri}, Baki}, Mari~i}, Kova~, Lovri}, Rebi}, Sekuli}, Ran~i}, Batalov, Dra`i}. Tako ne{to se retko doga|a, Grani~ar iako doma}in nastupio je samo sa 10 fudbalera. Ni gosti nisu bili mnogo boqe, do du {e oni su po ~e li utakmicu u kompletnom sastavu ali se u 58. minutu Batalo povredio i snage su bili izjedna~ene jer u gostuju}em sasta vu ni je bi lo re zer vnih fudbalera. J. D.

PRvA JU@NOBANATSKA LIGA

Raspolo`eniKovinci Radni~ki (K) – Sloga (P) 6:0 (3:0) KOVIN: Igrali{te Radni~kog, gledalaca: 200, sudija: Petrovi} (Pan~evo). Strelci: Savi} u 14. i 85, Brajovi} u 25. i 42, Bosni} u 65. i 73. minuti. @uti kartoni: [aranovi}, Savi} (Radni~ki), Stefanovi} (Sloga). Crveni karton: Trengovski u 42. minutu (Sloga). RADNI^KI: Poti} -, [aranovi} 7 (Radenkovi} 7), Petri} 7, Nikoli} 7, Savi} 7, Mladenovi} 7, Na| 7, Brajovi} 8, Bosni} 7, Raji} 7 (Pu{ica 7), Bin|a 7 (Vasiqevi} 7). SLOGA: Bogo{ 5, Jankovi} 5, [eqi} 5, Angelovski 6, Trengovski 5, Stefanovi} 5, Stanoilovi} 5, ^abilovski 5 (\eki} 5), cvetkovi} 5 (Petrovski 5), Vukomanovi} 5 (Radovi} 5), Stefanovski 6. U prvom poluvremenu doma}i fudbaleri imali su incijativu i posle lepih akcija tri puta su nateralki goste da krenu sa centra. U drugih 45 minuta fudbaleri Radni~kog postigli su jo{ tri pogotka i ubedqivo savladali goste iz Plandi{ta. B. Stojkovski

IZBI[TE:Polet-Vr{acjunajted (Vr{ac) 3:1, OMOQICA: Mladost Jugoslavija (Jabuka) 0:0, KOVA^ICA: Slavija-Borac(Sakule)3:0,SEFKERIN:Tempo-Radni~ki(Baranda)1:1, DEBEQA^A:Spartak-Vulturul(Grebenac)1:4,UQMA:Partizan-Partizan(Gaj)2:2,KOVIN:Radni~ki-Sloga (Palndi{te) 6:0, BANATSKO NOVO SELO:Sloga-BAK(BelaCrkva)4:1. 1.Rad.(K) 23 15 6 2 64:21 51 2.Borac 23 12 5 6 44:25 41 3.Rad.(B) 23 10 7 6 45:24 37 4.Jugoslavija 23 9 9 5 36:32 36 5.Vr{acj. 23 10 5 8 26:22 35 6.Slavija 23 10 5 8 39:38 35 7.Mladost 23 10 4 9 44:36 34 8.Vulturul 23 10 4 9 32:24 34 9.Polet 23 9 5 9 30:37 32 10.Sloga(P) 23 9 4 10 28:35 31 11.Tempo 23 8 6 9 23:36 30 12.BAK 23 7 7 9 33:31 28 13.Sloga(BNS)23 8 4 11 33:38 28 14.Partizan(U)23 6 6 11 31:42 24 15.Partizan(G)23 7 2 14 28:38 23 16.Spartak(-1)23 3 3 17 17:74 11

Sloga (BNS) - BAK 4:1 (3:1) BANATSKONOVOSELO: Mesno igrali{te, gledalaca 300, sudija: Jaji} (Pan~evo). Strelci: Jak{i} u 19. (iz penala), S. D. Jovi} u

22. i 28. i D. Milanovi} u 88. (iz penala) za Slogu, a Marila u 10. minutu za BAK. @uti kartoni: Marinkovi}, S. D. Jovi}, S. S. Jovi} (Sloga), a Mijuca i Markovi} (BAK). Crveni karton: Kalkan (Sloga). SLOGA (BNS): M. Milanovi} 7, Kalkan 7, Mar~eti} 7, Milovac 7, [arac 8, Rusuloj 8 (S. S. Jovi}), D. Milanovi} 7, Perla{ 8, S. D. Jovi} 9 (Lazarevi}), Jak{i} 8, Marinkovi} 8. BAK: Zagorac 7, Mijuca 6, Markovi} 6, [upi} 7, Juga 6 (Georgijevski 6), Kantarevi} 6 (Stojanov 6), Marila 6, An|eli} 7, @ivkovi} 7, Ili} 6 (Filep 6), Nedi} 6. U otvorenoj igri gosti su stigli do prednosti u 10. minutu, kada je Marila lepim {utem iskosa doneo prednost. Jak{i} je s bele ta~ke u 19. minutu izjedna~io. U 22. minutu vo|a navale doma}ih Jovi} posle kornera glavom pogodio mre`u, da bi isti u 28. minutu iz gu`ve postavio rezultat poluvremena. U nastavku susreta doma}i su imali inicijativu i {anse, dva puta su pogodili pre~ku, da bi Dejan Milanovi} dva minuta pre kraja s bele ta~ke postavio kona~an rezultat.


SPORT

c m y

dnevnik

NoVoSADSKA LiGA

PoDRU^NA LiGA NoVi SAD

EfikasniKudri} Fru{kogorski partizan - ^enej 3:1 (1:0) BUKOVAC: Igrali{te Fru{kogorskog partizana, gledalaca 200, sudija: Da{i} (^erevi}). Strelci: Kudri} u 35. i 70, Kantar u 58. Za Fru{kogorski partizan, a Mojsilovi} u 65. minutu za ^enej. @uti kartoni: M. Peri} (Fru{kogorski partizan), Dragin i Milo{ev (^enej). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: P. Peri}, Makivi}, Devi}, Amixi}, Kudri}, V. Vukovi}, M. Peri}, Kantar, @ivkovi}, Jurkovi}, M. Vukovi}. ^ENEJ: Prijovi}, ]ur~i}, Bo`i}, Maleti}, Kova~evi}, Bubwevi} (Krsti}), Dragin (Konstantinov), Vilotijevi}, Milo{ev (Rogi}), Salonski, Mojsilovi}. Fudbaleri Fru{kogorskog partizana u lepoj utakmici, zaslu`eno su savladali ^enejce. Gosti su pru`ili dobar otpor Bukov~anima, ali ovi nisu dozvolili bilo kakvo iznena|ewe. Ponovo je na sceni bio odli~ni golgeter Sretko Kudri}, ina~e biv{i golman, koji je dva puta pogodio mre`u iskusnog Marka Prijovi}a. Lep gol za crno - bele postigao je i mladi Bojan Kantar, a za odbranu ~asti gostiju pobrinuo se Sr|an Mojsilovi}. Interesantno je to da su u redovima Fru{kogorskog partizana u poqu igraju trojica biv{ih dobrih golmana. Uz Kudri}a su tu i Vojislav @ivkovi} i Milisav Vukovi}. M. P-}

Mladost - Sremac 5:0 (4:0) NOVISAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Zlati} (Novi Sad), strelci: Hajdukovi} u 4. i 39. Vuki~evi} u 24. Paro{ki u 33. i Kajfe{ u 62. minutu. @uti karton: Vuki~evi} (Mladost). MLADOST: Stankovi} 7, Paro{ki 8, Ka`i} 7, Papi} 7, Brki} 7, Mitrovi} 7, Stani{i} 7, Vuki~evi} 8, Kajfez 9, Ivani{evi} 8 (Deli} 7), Hajdukovi} 9. SREMAC: Zagi} 5, Vlaji} 6, Kuji} 6, Pavkovi} 6, Andrin 7, Krakanovi} 7, Stojilovi} 7, Bre-

SUSEK: Partizan - Ba~ka 1:1, NOVI SAD: Mladost Sremac Beomal 5:0, BANO[TOR: Proleter - Tatra 0:3 (prekinuto u 11. minutu), SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Borac Alas 8:0 (prekinuto u 73. minutu), TEMERIN:TSK-Dinamo4:0,BUKOVAC:Fru{kogorskipartizan-^enej3:1,LEDINCI:Vinogradar - @elezni~ar 0:0, FUTOG:Futog-Sirig1:2. 1.TSK 2.Mladost 3.Sirig 4.Futog 5.Fr.par.(-1) 6.Ba~ka 7.Fru{k.(-1) 8.Vinogr.(-3) 9.Partizan 10.Dinamo(-2) 11.^enej 12.Tatra 13.@elezni~. 14.Sremac(-2) 15.Prolet.(-2) 16.Borac(-6)

24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 23 24 23 22 23

21 19 14 14 13 11 10 9 9 9 8 6 7 5 6 1

1 2 2 3 5 5 2 8 3 8 1 12 4 9 6 9 3 12 4 11 3 13 8 9 5 12 4 14 1 15 2 20

97:8 60:20 53:28 56:30 40:33 47:48 43:32 36:37 42:51 38:41 29:58 32:34 23:44 29:56 30:68 19:85

64 59 47 44 41 34 33 30 30 29 27 26 26 17 17 -1

berina 6, Adamek 6, Miqkovi} 6, Nikoli} 6. I desetkovani fudbaleri Mladost napunili su do vrha mre`u skromnih Sremaca. Interesantno je da je golman Ivani{evi} igtrao {topera. D. ivani}

Proleter - Tatra 0:3 (prekinuto u 11. minutu) BANO[TOR: Igrali{te Proletera, gledalaca oko 20, sudija: Manigoda (Novi Sad). Strelci: Vargeg u 1. Kulik u 6. i Tot u 10. minutu. PROLETER: Vasili}, ^. Axi}, Krsti}, M. Axi}, Dra`i}, Deli}, Nedimovi} i Stojkovi}. TATRA: Muha, [vowa, Fun}ik, Srnka, Savi}, Badwar, Tot, Vargec, Cveti}, Keleman i Kulik. Doma}i su po~eli sa osam igra~a i posle primqenog tre}eg gola u 11. minutu povredio se Nedimovi}, napustio teren, a sudija je kako propozicije nala`u prekinuo utakmicu. P. Palik

MFL KiKiNDA – NoVi Be^eJ

Bo~arcimaderbi Jedinstvo - Polet 4:2 (2:1) BO^AR: Stadion Jedinstva, gledalaca oko 300, sudija: E. Mono{tori (Kikinda). Strelci: Luki} u 22. He|e{i u 42. Mirkov u 67. i Vuji} u 82. za Jedinstvo, a Cari} u 7. i Mudiniri} u 54. minutu za Polet. @uti kartoni: Mezei, He|e{i, Luki} (Jedinstvo), a D. Zori} i ^udanov (Polet). Crveni kartoni: Mudrini} i D. Tubin (Polet). JEDINSTVO: ]orkovi}, Mirkov, Do{en, Penavski, Ko{ni~ar, Pilipovi}, Vuji}, Mezei, Rockov, He|e{i, Luki} (Adamovi}). POLET: Zrili}, Mutavxi} (Angelovski), S. Tubin, Rodi}, Mudrini}, ^udanov, Cari}, D. Tubin, \ori}, D. Zori}, Biki}. Derbi zavr{ena je pobedom doma}ina. M. S.

@AK - Vojvodina 1:0 (0:0) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca oko 100, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelac: Vujin u 49. minutu. @uti kartoni: Ninkovi}, Kolari}, Fu~ak (@AK), a Gavri} i Todorov (Vojvodina). @AK: Toma{ev, Horvat, Blanu{a, Ninkovi}, Tanackov, Adamov, Fu~ak, Joni} (Gavran~i}), Kolari} (Stojanovi}), Stankovi}, Vujin (Gruji}). VOJVODINA: A. Gruji}, Radosavqev, M. Todorov, Selakovi}, D. Gavri}, Zavi{i}, Jakovqev, Balog, Kiurski, D. Todorov (Qubinkovi}), S. Gavri} ([o{i}). Kikindski `elezni~ari ostvarili su pobedu u op{tinskom derbiju protiv ba{aidske Voj-

BA[AID: Napredak (Banatska Topola) - Delija (Mokrin) 0:5,KIKINDA:@AK-Vojvodina (Ba{aid) 1:0, KUMANE: 2. oktobar - Borac (I|o{) 1:0, BO^AR:Jedinstvo-Polet(Nakovo)4:2.

1.Jedinstvo 2.Polet 3.@AK 4.Borac 5.Vojvodina 6.Delija 7.2.oktobar 8.Napredak

21

utorak8.maj2012.

16 16 16 16 16 16 16 16

15 14 5 5 4 4 4 2

0 1 0 2 4 7 3 8 5 7 4 8 2 10 4 10

63:10 60:21 19:23 31:51 17:24 22:23 17:37 18:59

45 42 19 18 17 16 14 10

vodine. Strelac jedinog pogotka bio je Vujin na po~etku drugog dela igre. M. S.

Napredak - Delija 0:5 (0:2) BA[AID: Stadion Vojvodine, gledalaca 100, sudija: Laki} (Banatsko Veliko Selo). Strelci: [imi} u 13. i 60. (iz penala) Da. Miladinov u 20. i 79. (iz penala) i Ivanovi} u 65. minutu. @uti kartoni: Male{ev i Dragi} (Napredak), a Krspoga~in i Da. Miladinov (Delija). Crveni karton: Vojnovi} (Napredak). NAPREDAK: Barta, Iv. Feher, Vojnovi}, Male{ev, Ba{tovanov, Petrovi}, Tintor (Pe}anac), Dragi}, Ig. Feher, D. Vuka{inovi}, Nikoli} (S. Vuka{inovi}). DELIJA: Petkovi}, Krspoga~in, Srbqin, Bo{wakov, De. Miladinov, [imi} (Peri{i}), Da. Miladinov, Stojin, Popov (Barbat), Ivanovi}, Tot (Stepan~ev). M. S.

Srbobrancizaustavqeni uStepanovi}evu omladinac - Srbobran 3:1 (1:0) STEPANOVI]EVO: Igra- slu`ili ~istu i zaslu`enu po{e postavqenog zida zavr{ili{te Omladinca, gledalaca bedu predvo|eni raspolo`enim la u mre`i na zaprepa{}ewe 200, sudija Kalafat (Novi Sad), strelcima i kreatorima igre golmana gostiju. Kada je na strelci: Bjeki} u 18. i 90. i Pu- Kirtijem i Radetom Cimbaqeodli~no proigravawe ^epi}a povac u 57. za Omladinac, a Ro- vi}em. Futo`ani se nisu ni na i duplog pasa sa Brkqa~em mi} u 75. minutu za Srbobran. poluvremenu oporavili od {oovaj drugi postigao gol ~ini@uti kartoni: Bjeki}, Batar, T. ka, jer je Kirti suvim listom dolo se da }e gosti do`iveti Samarxi}, Avdi}, N. Samarxi}, neo nedosti`nu prednost. Ta~ku katastrofu. Me|utim, posle Peceq, Pupovac (Omladinac), na odli~nu igru stavio je rezergre{ke Galovi}a Stefan JanHodonicki, Perendi} (Srbo- vista Bala{. kovi} postigao gol, ali do M. Po. bran). kraja su doma}i uspeli da saOMLADINAC: Zeqkovi} 7 ~uvaju kapital. M. Po. Kabel - Petrovaradin (Ratkov -), N. Samarxi} 7, Bata 3:2 (3:1) 7, Peceq 8, Avdi} 8, MaksimoSutjeska – Stari grad vi} 7, [atara 8 (T. Samarxi} -), NOV I SAD: Igra li {te 0:2 (0:0) Bjeki} 9, Pupovac 8, @ivkovi} Kabela, gledalaca 150, sudija 8 (]eli} -), Bodowi 9. D. Gaji} (Ba~), strelci: SekuBA^KO DOBRO POQE: SRBOBRAN: Jovanovi} 6, li} u 3. Celin u 8. Brkqa~a u Stadion kraj Su{are, gledaTorbica 7, Ikra{ev 7 (Srdanov 37. za Kabel, a Lali} u 4. Jan- laca 100. Sudija: Bo`oki (Ko7), Perendi} 7, Popovi} 6, Ivakovi} u 85. minutu za Petro- viq), strelci : Serdar 68. i novi} 6, Vujovi} 6, Vujanovi} 6 (Brankov 7), Hodonicki 6, Romi}7. U Stepanovi}evu je odigran sjajan me~, na keraju vrednu pobedu izborili su doma}i. Nisu doma}i respektovali lidera, krenuli su svim silama {to im se u 18. minutu i isplatilo, kada je Bjeki} utr~ao u {esnaesterac i pogodio suprotni ugao. Prvom golu doma}ih prethodila je {ansa @ivkovi}a, ali je stativa bila saveznik Srbobranaca. I u nastavku su doma}i krenuli u istom ritmu pa je nakon akcije raspolo`enog Bodowija Bjeki} silovito {utirao, loptu je golman Jovanovi} odbio do snala`qivog Pupovca, a ovaj odreagovao na najboqi na~in i plasirao loptu u mre`u. Malo kasnije Romi} je smawio rezultat. Strahovali su doma}i za pobedu jer je nakon povrede golman Zeqkovi} moGolmanPetrovaradinaPlav{i}interveni{eisprednapada~aKabela rao u svla~ionicu, u{ao je varadin. @uti kartoni: Ma- ]uk u 85. minutu za Stari Ratkov, a na gol stao kapiten lixan, Celin, Brkqa~a (Ka- grad. @uti kartoni: @ugi} i Peceq. Uspe{no je obavio pobel). Mirkovi} za Sutjesku a Trisao u posledwim trenucima KABEL: Galovi} 6, Radano- funovi} za Stari grad. utakmice agilni Bjeki} je pobevi} 7 (Anxi} -), Radoji~i} 7, SUT JES KA: Ga {o vi} 6, gao odbrani gostiju i drugim goCelin 8, Krsti} 7, Malixan Tadi} 6, Kosti} 6, Drin~i} 6, lom raspr{io sve nade da }e iz7, Brkqa~a 7 (^ovi} -), Zama- Rodi} 6, Mirkovi} 6, @ugi} vu}i bod. M. P. klar 8, ^epi} 7, Sekuli} 8, 6, Cicmil 6, (Jaki} 6), [ibaRa{iovan 7 (Beri} 6). li} 6, (Peji} 6), Obradovi} 6, Metalac - Slavija (P) PET ROV AR AD IN: Plav - (Tom~i} 6), Gagovi} 6 . 2:4 (1:2) {i} 6, Tati} 6, \or|evi} 7, STARIGRAD: Kne`evi} 6, Todorovi} 7, Kerkez 7, Ive- Bogunovi} 7, (A}imov-) TriFUTOG: Igrali{te Metalzi} 7, Belu`i} 7 (S. Jankovi} funovi} 6, Mustafofovi} 6, ca, gledalaca 100, sudija: Bem 7), B. Jankovi} 7, Spaji} 6 Radosavki} 7, Isakov 6, (]uk (Novi Sad). Strelci: Lazendi} u (Dragin 7), Krsmani} 6 (Pr- 7), Mar ko vi} 7, @i vi} 7, 12. i 53. za Metalac, a Kirti u lina 7), Lali} 8. Trivunovi} 7, Serdar 8, Jova20. (iz penala) i 66. R. CimbaqeSilno motivisani gosti su novi} 6, (Radi}-) vi} u 37. i Bala{ u 90. minutu u prvih 15 minuta bili dostoBleda igra fudbalera SuSlaviju. @uti kartoni: Bjeki}, jan rival pretedentu za najvi- tjeske. Protivnik je bio boMir. Derowa (Metalac), a Davi{i plasman. Ve} u 3. minutu qi, vi{e `eleo pobedu, i na dovi}, Mili} (Slavija). nakon gre{ke golmana koji je kraju zaslu`eno slavio. PoMETALAC: Bjeki} 5, Sapasla bo pro ce nio cen tar {ut ~et kom dru gog po lu vre me na wo{ 6, Bubuq 6, Jele~a 5, LatiSekuli}a doma}i su poveli. doma}i su krenuli ofanzivnovi} 7, Ardali} 6, Stanojkovi} Iiz slede}eg napada raspolo- nije. 5, Bo{kovi} 6 (Mir. Berowa 6), `eni Sr|an Lali} postigao U 65. minutu sudija Bo`oHobel 6, Lazendi} 7 (Karanovi} je gol koji se retko vi|a na ki je propustio da sudi naj6), Gli{i} 6 (Mih. Berowa 6). na{im trenima, prihvatio je stro`u kaznu za doma}e nakon SLAVIJA: Marek 7, Milec 7 lop tu, za o bi {ao ~u va ra i {to je Tom~i} oboren u ka(Bala{ 7), \. Cimbaqevi} 8, Vupre ci znim udar cem po go dio znenom prostoru. ka{inovi} 8 (Davidovi} 7), Sansame ra{qe Galovi}a. Ne ko li ko mi nu ta ka sni je tra~ 7, Kotiv 7, @igmund 8, TanUspeli su fudbalri Kabe- gosti su do{li u vodstvo. Odkosi} 7, R. Cimbaqevi} 8, Kirti la da se opo ra ve od {o ka, li~an {ut Serdara sa distan9, Fabri 7 (Mili}). \or|e Celin izveo je slobo- ce odseo je u dowem levom Veliko rezultatsko iznena|edan udarac, lopta je preko lo- uglu. we, ali po igri Pivni~ani su za-

Iz kontranapada gosti su re{ili sve dileme. i. Vukovi}

oFK Vrbas – Hercegovac 1:0 (1:0) VRB AS: Sta dion kraj [lajza, gledalaca 150, sudija: Galambo{ (Sremski Karlovci), stre lac: Jo va no vi} u 43.minutu. @uti kartoni: Jovanovi}, Ma}i`enski, Ju{kovi}, Sti je po vi} (OFK Vr bas), G. Siv ~e vi}, Kur te{, Babi} (Hercegovac). OFKVRBAS: Jovi~i} 7, Eri 7, Tepav~evi} 7, Stijepovi} 7, S. Vasiqevi} 8, Mr|an 7, Jovanovi} 7, Ju{kovi} 8, Maravi} 7

Foto:D.Ivani}

(Fatu{i} 7), Ma}i`enski 8, D. Vasiqevi} – (Baj~eti} 7). HERCEGOVAC: Baq 7, Babi} 7 Horvati} 6, G.Siv~evi} 7, M.Hr wez 7, S.Hr wez 6 (Kur te{ 6), Tri vu no vi} 6, Nov~i} 6, Ne{kovi} 6 (Gruba~i} 6), \or|evi} 6 Vujovi} 6 (M.Siv~evi} 6). Fud ba le ri OFK Vr ba sa nadvisili su u svim elementima rivala iz Gajdobre, ali su tu boqu i kvalitetniju igru krunisali sa samo jednim golom u fini{u prvog poluvremena. No i to je bilo dovoqno da se osvoje sva tri boda. Gosti su do{li sa namerom da se brane pa su na svaki na~i poku{avali da uspore igru doma}ina {to im je i uspevalo sve do 43. minuta. Tada je usledila odli~na akcija doma}ina koju je po levoj strani poveo Tepav~evi}, ubacio u {esnaesterac, gde je Stijepovi} proigrao Jovanovi}a, koji je iskosa sa oko osam metara, manirom iskusnog strelca pogodio daqi ugao golmana Baqa. I u nastavku Vrba{ani boqi, imaju vi{e od igre ali bez prave realizacije. J. Len|er

PoDRU^NA LiGA NoVi SAD Pioniri

Mladost (T) - TSK 5:1, Mladost(BP)-Jugovi}3:2,Crvena zvezda - Vrbas 0:6, Indeks ^SKPivara0:0,Obili}-Proleter 2:4, Cement - Sloga 1:3, Veternik-MladostRadost0:3.

1.Vrbas 22 21 2.Indeks 22 18 3.C.zvezda 24 16 4.Mladost(BP)2313 5.Sloga 23 13 6.Cement 22 12 7.Veternik 23 12 8.^SKPivara21 10 9.TSK 23 11 10.Jugovi} 24 9 11.Proleter 22 7 12.Mladost(T) 23 7 13.Slavija 23 4 14.MladostR. 22 3 15.Obili} 24 3 16.Tvr|ava 23 3

1 0 156:2 64 1 3 72:14 55 4 4 70:27 52 3 7 63:33 42 3 7 55:32 42 2 8 54:41 38 1 10 47:42 37 4 7 42:32 34 1 11 39:51 34 4 11 53:44 31 7 8 23:42 28 5 11 39:49 26 4 15 22:67 16 0 19 20:91 9 0 21 29:111 9 0 20 11:117 9

Kadeti

Mladost (T) - TSK 3:0, Mladost(BP)-Jugovi}8:1,Crvena zvezda - Vrbas 3:0, Indeks ^SK-Pivara2:0,Obili}-Proleter 0:5, Cement - Sloga 2:1, Veternik-MladostRadost0:3.

1.Proleter 22 19 2.Indeks 22 19 3.Mladost(BP)2313 4.^SKPivara21 13 5.Sloga 23 13 6.Veternik 23 11 7.Cement 22 12 8.Jugovi} 24 12 9.Vrbas 22 8 10.C.zvezda 24 8 11.Slavija 23 7 12.Mladost(T) 23 7 13.Tvr|ava 23 6 14.Obili} 24 4 15.TSK 23 4 16.MladostR. 22 3

3 0 105:10 2 1 78:11 5 5 59:23 2 6 60:23 1 9 50:27 7 5 41:27 3 7 45:32 2 10 57:55 3 11 28:53 2 14 33:54 4 12 19:40 2 14 28:68 3 14 22:46 3 17 27:81 1 18 16:60 3 16 11:69

60 59 44 41 40 40 39 38 27 26 25 23 21 15 13 12

Seniori

FUTOG: Metalac AV - Slavija (P) 2:4, NOVI SAD: Slavija - Ba~ka 1923 2:2, [AJKA[: Borac - Jedinstvo 2:0, VRBAS:Vrbas-Hercegovac1:0,NOVI SAD:Kabel-Petrovaradin3:2,BA^KO DOBROPOQE:Sutjeska-Starigrad 0:2, STEPANOVI]EVO: Omladinac Srboran3:1.Slobodanjebio[ajka{. 1.Borac([) 23 14 5 4 37:24 47 2.Srbobran 22 14 4 4 53:24 46 3.Vrbas 23 11 6 6 39:19 39 4.Kabel 23 12 3 8 40:29 39 5.Jedinstvo 22 9 7 6 35:27 34 6.Sutjeska 23 9 5 9 20:22 32 7.Slavija(NS)23 7 9 7 29:33 30 8.Ba~ka 22 7 7 8 36:27 28 9.Petrovar. 22 7 7 8 31:34 28 10.Hercegovac 22 7 7 8 23:26 28 11.Omladinac 23 6 9 8 31:36 27 12.Starigrad 22 7 5 10 28:28 26 13.Metalac 22 5 7 10 19:33 22 14.[ajka{ 22 6 2 14 28:51 20 15.Slavija(P) 22 5 1 16 27:63 16

omladinci

Metalac AV - Slavija (P) 6:1, Slavija(NS)-Ba~ka19235:0,Borac ([) - Jedinstvo 3:0, Vrbas Hercegovac3:1,Kabel-Petrovaradin1:5,Sutjeska-Starigrad 2:2, Omladinac - Srbobran 4:0. Slobodanjebio[ajka{. 1.Petrovar. 22 16 2.Omladinac 23 14 3.Slavija(NS)2215 4.Srbobran 22 14 5.Borac 23 13 6.Metalac 22 13 7.Sutjeska 23 12 8.Vrbas 23 11 9.Kabel 22 12 10.Ba~ka 22 8 11.[ajka{ 22 8 12.Jedinstvo 22 6 13.Starigrad 22 3 14.Hercegovac 22 4 15.Slavija(P) 22 1

2 4 5 4 1 6 2 6 4 6 3 6 2 9 3 9 0 10 2 12 1 13 1 15 5 14 1 17 2 19

60:29 66:42 62:25 57:35 51:33 40:16 50:45 49:35 34:38 38:51 45:47 39:69 24:42 15:46 20:97

50 47 46 44 43 42 38 36 36 26 25 19 14 13 5


22

S PORT

utorak8.maj2012.

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKALIGA

BA^KIMONO[TOR:DunavMetalac (Sombor) 1:0, SOMBOR: [ikara - Rastina (prekinutou60.minutukodrezultata 1:1, doma}i napali sudiju), SVILOJEVO: Terekve{ - Mladost(Apatin)0:2,LALI]:Panonija-Jedinstvo(Ribarevo)2:1, RUSKIKRSTUR:Rusin-Dinamo (Sonta) nije odigrano, RATKOVO:Radni~ki-Lipar5:1,ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} Oyaci2:3. 1.Mladost 20 2.Radni~ki 20 20 3.Lipar 4.Terekve{ 20 19 5.Rusin 6.Panonija(-1)20 7.Dunav 20 8.[ikara 19 20 9.Oyaci 10.A.[anti} 20 11.Metalac 20 12.Rastina 19 19 13.Dinamo 14.Jed.(-1) 20

17 16 14 9 8 9 9 7 7 7 6 5 4 1

3 1 1 3 6 3 1 4 4 2 3 5 2 0

0 3 5 8 5 8 10 8 9 11 11 9 13 19

63:6 57:19 45:28 42:25 29:27 30:34 31:50 24:26 23:33 29:41 33:36 23:31 19:39 9:62

54 49 43 30 30 29 28 25 25 23 21 20 14 2

DRUGAJU@NOBANATSKA LIGA–ISTOK

VELIKO SREDI[TE: Borac Banat(Dupqaja)3:0,ALIBUNAR: Budu}nost - Kara{ (Jasenovo) 10:0,KUSI]:[evac-Potporaw 7:1, DOBRICA: Dobrica - Hajdu~ica3:2,KRU[^ICA:Ratar-Jedinstvo (Vlajkovac) 0:1, PAVLI[:Crvenazvezda-Vinogradar(Gudurica)2:0,VRA^EVGAJ: Borac - Hajduk ([u{ara) 3:2. SlobodnisubiliDunav(BanatskaPalanka)iKara{(Ku{tiq). 1.Dobrica 23 2.Jedinstvo 22 3.C.zvezda 23 4.Budu}nost 21 5.Borac(VG) 22 6.[evac 22 7.Borac(VS) 21 8.Ratar 23 9.Kara{(K) 20 10.Hajduk 22 11.Hajdu~ica 22 12.Kara{(J) 22 13.Vinogradar22 21 14.Dunav 15.Potporaw 22 22 16.Banat

17 15 13 13 10 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 2

4 2 6 2 2 6 5 5 5 4 6 5 4 3 3 2

2 5 4 6 10 8 8 10 7 10 9 10 11 12 13 18

60:17 41:19 62:27 67:31 45:41 31:32 40:29 35:33 30:31 39:42 28:34 35:56 43:49 36:59 32:56 20:89

55 47 45 41 32 30 29 29 29 28 27 26 25 21 21 8

DRUGAJU@NOBANATSKA LIGA–ZAPAD

UZDIN: Unirea - @elezni~ar (Pan~evo) 0:2, BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nost - Vojvodina (Crepaja)0:0,DOLOVO:DolovoMladost (Vojlovica) 0:2, GLOGOW: Glogow - Pobeda (Samo{) 9:0, IVANOVO: Strela - Borac (Plo~ica)2:3,BAVANI[TE:BSKProleter (Mramorak) 3:0, DELIBLATO: Omladinac - Jedinstvo Stevi} (Ka~arevo) 7:1. Slobodan jebioPlaviDunav(Skorenovac). 1.Budu}nost 21 2.Vojvodina 22 3.@elezni~ar 22 4.Omladinac 22 5.Mladost 21 6.Jed.Stevi} 22 7.Pl.Dunav 21 8.Glogow 21 9.Unirea 21 10.BSK(-1) 22 11.Borac 22 12.Dolovo 21 13.Strela 22 14.Proleter 22 15.Pobeda 21

16 14 15 13 12 11 10 9 8 8 8 5 4 3 2

3 4 1 3 5 7 3 3 3 3 0 3 3 2 3

2 3 6 6 4 4 8 9 10 11 14 13 15 17 16

60:13 60:15 67:27 56:29 43:17 80:37 32:35 52:46 44:41 42:54 31:63 28:59 22:65 27:81 19:88

51 46 46 42 41 40 33 30 27 26 24 18 15 11 9

MFL@ITI[TE –NOVACRWA

^ESTEREG: Napredak - Bega (Novi Itebej) 5:3, TORDA: Olimpija - Roham (Nova Crwa) 1:1, BANATSKO VI[WI]EVO: Polet-1.oktobar(SrpskiItebej)2:5,HETIN:Terekve{-Proleter (Me|a) 3:2, BANATSKI DVOR: Budu}nost - Omladinac (RavniTopolovac)3:3. 1.Napredak 13 12 1 0 57:16 37 2.Proleter 13 8 2 3 46:25 26 3.Terekve{ 13 6 3 4 33:33 21 4.1.oktobar 13 5 3 5 35:28 18 5.Olimpija 13 5 2 6 30:29 17 6.Budu}nost 13 4 4 5 23:28 16 7.Roham 13 4 4 5 15:21 16 8.Omladinac 13 4 2 7 34:35 14 9.Bega 13 3 2 8 19:34 11 10.Polet 13 2 1 10 14:61 7

OFLVR[AC –BELACRKVA

ORE[AC:Jedinstvo-Omladinac(Zagajica)3:2,KAJTASOVO: Partizan - Vojvodina (Crvena Crkva) 4:1, STRA@A: Vitorul-Pobeda(Parta)5:2. 1.Partizan 2.Vitorul 3.Vojvodina 4.Jedinstvo 5.Pobeda 6.Omladinac

8 8 8 8 8 8

7 6 4 3 1 1

1 1 1 0 1 0

0 1 3 5 6 7

25:6 22 30:9 19 19:20 13 19:31 9 19:29 4 10:27 3

dnevnik

PODRU^NALIGAZREWANIN

SUBOTI^KAPODRU^NALIGA

Raspolo`eniVukovi}

Revijagolova

OFKGradnulica-Crvenazvezda(VS)7:2(2:1) ZREW AN IN: Igra li {te OFK Grad nu li ce, gle da la ca 150, sudija: Jerinki} (Ki kin da). Strel ci: Vukovi} u 23. 60. 70. i 75. Buka u 25. Novakov u 78. i 82. za OFK Gradnulicu, a Kosti} u 45. i ]ur~i} u 47. minutu za Crvenu zvezdu. @uti kartoni: Vukovi} (OFK Gradnulica), a Deriku~ka, Lukin i Radin (Crvena zvezda. OFK GRADNULICA: Palfi 7, Munxi} 7, Obradovi} 8, Naranxi} 7 (Tanasi}), Milo{ev 7, Kne`evi} 8, Buka 7, Novakov 8, Vukovi} 9 (Roksi}), Turinski 7 (V. Grbu{i} 7), T. Grbu{i} 7. CRV EN A ZVEZ DA: Gli {i} 5, Ceko 6, Kosti} 7, Deriku~ ka 6, Lu kin 7, Ra din 6, Kla} 6, ]ur~i} 7 (Roksandi}), Karanovi} 7, Miqu{ 6, \or|evi} 7. U otvorenoj igri Zrewaninci su pokazali vi{e, ali `ilavi gosti su parirali u prvom delu. U nastavku susreta daroviti i raspolo`eni Tihomir Vukovi} je efektnim golovima doneo pobedu doma}ih protiv neugodnih gostiju iz Vojvoda Stepe.

Vojvodina -Mladost(BD)4:2(1:0) PERLEZ: Igrali{te ispod Mlina, gledalaca 150, sudija: Bi ki} (Zre wa nin). Strel ci: Brajkov u 31. i 50. Je{i} u 55. i Kalajxija u 70. za Vojvodinu, a F. Krivo{ija u 72. i 76. minutu za Mladost. @uti karton: Je{i} (Vojvodina). VOJV OD IN A: Sr da nov 6, Je{i} 7, Jovanovi} 7, @miri} 7, Brajkov 8, Milovac 7, Lazarevi} 7 (Ostoji}), Amxi} 7, Kalajxija 7, Golubovi} 7, Rudi} 7. MLADOST: Piva~ 8, Topalovi} 6, O. Krivo{ija 6, Mijatovi} 7, Te{i} 6, Drakuli} 6, ^izma{ 6, Mandi} 6, Xemajlovski 6, Smiqani} 6, F. Krivo{ija 7. U korektnoj igri oba rivala doma}i su bili precizniji. U 31. minutu dobar centar{ut je na dru goj sta ti vi pri hva tio Brajkov i doneo prednost Perle`anima. Nastavak je pripao doma}ima koji su sa tri uzastopna pogotka nagovestili katastrofu gostiju. Ali, Filip Krivo{ija je sa dva pogotka ubla`io visoko vo|stvo Perle`ana.

Mladost(L)-Potisje 5:2(2:2) LUKI]EVO: Stadion „S. C. Mladost”, gledalaca 100, sudija: Krstovi} (Zlatica). Strelci: Mi{i} u 6. i 47. Palana~ki u 20. Adamovi} u 55. i Marjanovi} u 80. za Mladost, a Petrovi} u 21. i Ici} u 30. minutu za Potisje. @uti kartoni: Pajevi}, Milinkovi}, Pala-

na~ki, Stefanov (Mladost), a Ili} (Potisje). MLADOST(L): Subu 7, Grubor 7, Stani{i} 7, Pajevi} 6, Joksimovi} 7 (Stefanov), Marjanovi} 7, Stani} 7 (Arsi}), Milinkovi} 7, Mi{i} 8 (Adamovi} 7), @u`a 7, Palana~ki 7. POTISJE: De. Stojkovi} 6, Milovac 6, Dimitrijevi} 6, Petrovi} 6, Bala` 5, Mihajlovi} 6, Anti} 5, Da. Stojkovi} 6, Stankovi} 5, Ili} 6, Ici} 5. Grubu gre{ku gostiju iskoristio je Mi{i} , da bi Palana~ki ne{to kasnije lepim {utem udvostru~io prednost doma}ih. Ve} u slede}em minutu dobar centar{ut ikoristio je Petrovi} i glavom smawio rezultat. A iz dobre akcije Ici} u 30. minutu je izjedna~io rezultat. U nastavku susreta doma}i su bili agresivniji i efikasniji.

Naftagas(E)-Rusanda 0:0 ELEMIR: Igrali{te Crveni dom, gledalaca 500, sudija: Toma{ev (Zrewanin). @uti kartoni: Manger, Barawi, Kurtovi} (Naftagas), a N. Kuru~ev, Zaki}, Radojev (Rusanda). NAFTAGAS (E): Radulovi} 7, Manger 6, Barawi 7, Grabunxija 7, Kurtovi} 6, Titin 6, R. Dabi} 7, Stepanov 7, Topalov 7, Mi{~evi} 6 (Raca 7), D. Dabi} 6 (Mandi}). RUSANDA: Nem~ev 8, N. Kuru~ev 7, M. Kuru~ev 7, Mi{kovi} 7, Milo{evi} 7, Stankovi} 6, Zaki} 7, Radojev 6 (Stojkov), Lon~arski 6, Radi{i} 6, Cveti} 6. Dinami~na utakmica, inicijativa doma}ih i dobra odbrana Melen~ana. Rezultat realan.

Begej-Bile}anin 3:1(1:0) @IT I[ TE: Igra li {te „Dra gan Vu ~u re vi}-Vu~ ko”, gledalaca 250, sudija: @ivkovi} (Kni}anin). Strelci: Grbi} u 5. Zori} u 59. i Nikoli} u 92. za Begej, a Daqevi} u 73. mi nu tu (auto gol) za Bi le }a nin. @uti kartoni: Kapur, Grbi}, Nikoli}, Zori} (Begej), a V. Lazi}, Juhas, Luki} (Bile}anin). BEGEJ: Biki} 8, Kapur 7, Daqevi} 8, Sirar 8, Kova~evi} 7, Erdeqan 7, Radakovi} 7 (Umi}evi}), Suxukovi} 7, ]ulafi} 7 (Runi}), Grbi} 8 (Zori} 8), Nikoli} 8. BIL E] AN IN: Mi lo va no vi} 7, Dragi} 7 (M. Papi}), V. Lazi} 7, G. Papi} 8, Juhas 7, Rogan 8, Gruba~i} 7, P. Lazi} 7 (Uqarevi}), Markovi} 7, Vu~kovi} 8, Luki} 7. Ve} u 5. minutu Luki} je iskosa sa 25 metara doneo prednost Begeju. U otvorenoj igri bilo je prilika sa obe strane, da bi odli~an {ut golman gosti ju krat ko od bio, spret ni Zori} je realizovao za duplo

Uspeorevan{ @ABAQ: @SK - Jedinstvo (Gospo|inci)8:0,LOK:SlogaObili} (Vilovo) 1:4, TITEL: Titel-Hajduk(^urug)5:1,slobodnajebilaekipaMileti}a izMo{orina. 0 1 0 4 0 6 0 12 0 13 0 14 0 15

17 15 13 12 12 11 11 11 8 8 8 7 6 6 5 6

1 4 4 5 3 5 4 3 3 2 1 4 4 4 6 3

5 4 6 6 8 7 8 9 12 13 14 12 13 13 12 14

62:31 63:17 40:22 31:21 47:29 39:31 52:22 38:30 24:33 30:52 29:44 28:46 25:43 34:63 32:56 35:71

52 49 43 41 39 38 37 36 27 26 25 25 22 22 21 21

vo|stvo. A u 72. minutu jak {ut Biki} je odbio, Daqevi} je natr~ao i nespretno loptu poslao u sopstvenu mre`u. I kad su gostu svim silama krenuli ka izjedna~ewu u nadoknadi vremena Nikoli} je sa centra pobegao zaobi{ao golmana i postavio kona~an rezultat.

Borac(ZR)-Krajina 2:2(0:0) ZREWANIN: Igrali{te u Doqi, gledalaca 150, sudija: Karaka{ (Ravni Topolovac). Strelci: Ru`i} u 73. i Pavlovi} u 76. za Borac, a Bosni} u 80. i Stoisavqevi} u 89. minutu (iz penala) za Krajinu. @uti kartoni: Mijatov, Ru`i}, Pavlovi} (Borac), a Rodi}, N. Kova~evi} (Krajina). BORAC: \or|evi} 7, A. Stana}ev 6 (Savi~i}), Po{tin 7, Mikala~ki (P. Stana}ev 6), Mijatov 7, \ulinac 7, Jeli} 7, Ru`i} 7, Pavlovi} 8, Lazi} 6, Mili}evi} 6 (Dabi}). KRAJINA: Rodi} 6, Bogunovi} 7, Kosanovi} 7, N. Kova~evi} 7, M. Novakovi} 6, Stoisavqevi} 8, \. Novakovi} 7 (P. Kova~evi}), @. Karanovi} 8, Berdovi} 6 (N. Karanovi}), Bosni} 6, Stojakovi} 7. U veoma interesantnoj i dinami~noj utakmici doma}i su za tri minuta postigli dva pogotka. U 73. minutu Ru`i} je iskosa pogodio pre~ku od koje se lopta odbila u mre`u. Da bi raspolo`eni Pavlovi} uba~enu loptu skrenuo u mre`u. Ipak `ilavi Kraji{nici su iz gu`ve u 80. minutu smawili preko Bosni}a. Najboqi igra~ gostiju Stevica Stoisavqevi} je u 89. minutu s bele ta~ke postavio kona~an rezultat.

93:9 64:26 60:34 39:69 26:57 22:70 20:74

54 45 36 18 18 14 11

gol je bio onaj peti, kada je Jelin s oko 20 metara jakim i preciznim udarcm primorao golmana Stanivkukovi}a da se ispru`i koliko je dug, ali se lopta na{la iza wegovih le|a. Gosti su za 90 minuta imali dve prilike da ubla`e poraz od koga su iskoristili onaj u 78. minutu pogotkom Suvajca. @.Markovi}

Vinogradar-Sloboda13:4(5:2) HAJDUKOVO: Stadion Vinogradara, gledalaca 120, sudija: Kru{~i} (Novi Kne`evac). Strelci: V. Engi u 12. 18. 42. 49. i 86. Tumbas u 64. 72. i 87. Stepan~evi} u 54. i 57. (iz penala), Na| u 8. Berec u 16. N. Ha{ko u 73. za Vinogradar, a Stankov u 37. i 51. i 62. i Vinai u 31. minutu za Slobodu. VINOGRADAR: Si~, Salma 7 (Vesni} 7), Berec 7 (Tumbas 6), S. Ha{ko 7, Peji} 7, Nagel 7, Vukov 7, Stepan~evi} 8, Markovi} 7, Engi 9, Na| 7 (N. Ha{ko 7). SLOBODA: Pandurovi} 5, Stevo 5, Hajdu 5, Na| 5, Mehe{ 5, Balog 5, Stankov 7, Vince 6, Vukomanovi} 5, Vinai 6, Ivanovi} 5 (Ra{eta 5). Vinogradar je re{io utakmicu ve} u prvom poluvremenu kada je raspolo`eni Engi zapo~eo seriju golova. S.St.

Tisa-Tavankut 4:1(3:0) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 100. Sudija: I. Maletin (Novi Kne`evac). Strelci: Kne`evi} u 4. (iz jedanaesterca), Tandari u 12, 32. i 60. za Tisu, a Poqakovi} u 84.minutu za Tavankut. @uti kartoni: Lacko, Ma~ai (Tisa), Mihaqevi} i Kova~ev (Tavankut). TISA: Bo{wak 7, Kavai 7, Ma~ai 8, Rafai 7, Lacko 8, Tandari 9 (Kermeci -), ^. Z. Bor{o{ 7 (^. I. Bor{o{ -), Kara~owi 7, Dvora~ko 7 (Radosav~evi} 7), Kne`evi} 8, Ivanovi} 8. TAVANKUT: Babijanovi} 5, Kova~ev 5, I. Skenderovi} 7,

1.Lehel 2.Omladinac 3.MSK 4.Jedinstvo 5.Banat 6.Tami{ 7.Mladost

15 15 16 16 15 15 16

12 10 6 7 6 3 3

2 1 2 3 6 4 1 8 1 8 1 11 1 12

42:6 38:14 24:16 29:32 20:30 18:36 16:53

38 32 24 22 19 10 10

JARKOVAC:Sloga-Zlatica 2:6, SUTJESKA: Radni~ki Proleter 2006 (Zrewanin) 2:0,JA[ATOMI]:Radni~ki@FK Banat Bagqa{ (Zrewanin)2:0.SlobodanjebioProleter(Neuzdina). 2 2 39:11 4 2 42:12 1 5 27:13 5 5 27:31 2 8 31:26 3 9 17:34 1 14 112:67

1.Krivaja 24 2.Proleter 24 3.Vinogradar 24 4.Wego{ 24 5.Panonija 24 6.Preporod 24 7.Ba~ka 24 8.Tisa 24 9.Baj{a 24 10.^oka 24 11.Tavankut 24 12.Potisje 24 13.Jadran 24 14.^antavir 24 15.Subotica 24 16.Sloboda 24

16 15 11 12 12 12 11 11 10 10 9 8 7 8 3 3

4 4 3 6 8 5 4 8 3 9 3 9 5 8 5 8 6 8 6 8 4 11 3 13 5 12 2 14 5 16 2 19

51:24 54:34 47:31 42:37 43:27 49:37 53:39 39:30 36:27 29:38 39:33 35:52 34:44 32:35 21:52 25:89

52 48 41 40 39 39 38 38 36 36 31 27 26 25 14 11

Ruski 6, Mihaqevi} 7, Pr~i} 6, Peri} 5 (Kopunovi} 5), Vizin 5, Poqakovi} 7, [imi} 6, Pletikosi} 7 ([ar~evi} -). Ve} u 4.minutu Mihaqev je skrivio penal oboriv{i u naletu prema golu Ivanovi}a, a Kne`evi} je bio siguran realizator. Seriju od tri efektna pogotka Tandari je potom napravio drugi put ovog prole}a. On je najpre u 12.minutu, loptu uputio prema golu sa 30 metara, ona nezgodno odsko~ila i prevarila ~uvara mre`e Babijanovi}a. U 32.minutu Tandari je posle akcije po levoj strani sa ivice {esnaesterca sna`an udarac poslao u desni dowi ugao, dok je tre}i pogodak postigao udarcem sa desne strane skoro sa kornera, koji je dobio ~udan efe i zavr{io u gorwem uglu. M.M.

Osve`ewem dopobede Horgo{Higlo-Jedinstvo3:1(1:1) HORGO[: Igrali{te u Horgo{u, gledalaca 60. Sudija N. Markovi} (^oka). Strelci: Bende u 40, Puqai u 71. (iz jedanaesterca) i Kolompar u 74. za Horgo{ Higlo, a L. Zrim u 45. minutu za Jedinstvo. HORGO[ HIGLO: Mojze{, Bende, Pi{pek (Kolompar), Fodor, Bohata, Marton, Puqai, D. Momirov, Bite, Makra (S. Momorov), Uri. JEDINSTVO: A. Gojan, L. Zrim, ^. Gojan (Majer), Kobleher, Tahi}, S. Brzak, B. Brzak, S. Zrim, Petrovi} (Se~ei), Milanov, \eri} (Kalmar). Posle dva uzastopna poraza Horgo{ani su uspeli da ukwi`e pobedu. Bende je u 40.minutu uspeo da nadmudri odbranu gostiju iz Srpskog Krstura, ali je pred odla-

OSTOJI]EVO:Sloga-Grani~ar (\ala)3:3,HORGO[:Horgo{Higlo -Jedinstvo(SrpskiKrstur)3:1. Odlo`ene su utakmice: Trome|aTisa, Radni~ki-Slavija, [ampion Olimpija-Hajduk. 1.Grani~ar 14 10 2 2 35:15 32 2.Tisa 13 9 4 0 37:5 31 3.Sloga 14 8 5 1 24:11 29 4.Horgo{H. 14 5 2 6 33:26 20 5.Jedinstvo 14 4 4 6 21:25 16 6.Trome|a 13 5 0 8 18:43 15 7.Radni~kiG. 13 3 4 6 30:32 13 8.Slavija(-1) 13 3 3 7 17:27 11 9.[amp.O.(-2) 13 3 1 9 12:31 8 10.Hajduk(-2) 13 2 3 8 12:30 7

zak na odmor L. Zrim izjedna~io. U drugom delu utakmice redove Horgo{ana osve`ile su dve izmene, {to se videlo i po igri. M.M.

PRVA@ENSKALIGA

Brzigolovi

GRADSKALIGA ZREWANIN–ISTOK

1.Rad.(S) 15 11 2.Rad.(JT) 15 9 3.BanatB. 16 10 4.Proleter(ZR)16 6 5.Zlatica 15 5 6.Proleter(N)15 3 7.Sloga 16 1

Subotica - ^antavir 0:0, Preporod-Wego{3:1,Krivaja - Baj{a 0:2, Proleter - ^oka 2:2,Vinogradar-Sloboda13:4, Tisa-Tavankut4:1,PanonijaPotisje3:0,Jadran-Ba~ka3:2.

POTISKALIGA

Pripremio:S.M.Petrovi}

BELOBLATO:Mladost-Banat (^enta) 3:1, MU@QA: Lehel-Jedinstvo(E~ka)7:0,BOTO[: Omladinac - MSK (Mihajlovo) 2:2. Slobodan je bio Tami{(Farka`din).

Titel-Hajduk5:1(3:0)

1.@SK 19 18 2.Titel 19 15 3.Mileti} 18 2 4.Jedinstvo(-3)19 7 5.Obili} 19 6 6.Sloga(-1) 19 5 7.Hajduk 19 4

23 1.Bile}anin 2.C.zvezda(RS)23 23 3.Borac(A) 4.Naftagas(E) 23 5.Krajina 23 6.Borac(ZR) 23 23 7.Begej 8.Gradnulica 23 9.Vojvodina 23 10.C.zvezda(VS)23 11.Mladost(BD) 23 23 12.Rusanda 13.Naftagas(B) 23 23 14.Potisje 15.Mladost(L) 23 23 16.OFKKlek

GRADSKALIGA ZREWANIN–ZAPAD

OP[TINSKALIGATITEL–@ABAQ

TITEL: Sportski centar, gledalaca 100, sudija S. Bjeli} (\ur|evo), strelci: Tot u 22. i 36. Miladinovi} u 24. Kosti} u 80. Jelin u 90. za Titel, a Suvajac u 78. minutu za Hajduk. TITEL: Plav{a 7, [oli} 7 (Hucki -), Mra~ajac 7, Miladinovi} 7, Nastaci} 7, [u{a 7, Lo~ki 7, Jelin 8, Tot 8, V. Paji} 7 (Kosti} -), Kova~ 7. HAJDUK: Stanivukovi} 7, Dobanova~ki 6 (Jak{i} -), Jockov 6, Sre}kov 6, Mitrovi} 6 (Damjanovi} -), Davidovac 6, Zec 6, Samolovac 6, [ari} 6, Majski 6, Suvajac 6. Titeqani su se punom merom revan{irali ^uru`anima za poraz u prvom delu prvenstva. [to rezultat nije izra`eniji krivi su doma}i igra~i M. Paji}, Jelin, Tot, Miladinovi} koji su pred protivni~kim golom bili neprecizni. Najlep{i

PERLEZ: Vojvodina - Mladost (Banatski Despotovac) 4:2, ZREWANIN: Borac - Krajina(Kraji{nik)2:2,ELEMIR: Naftagas-Rusanda(Melenci) 0:0,ALEKSANDROVO:BoracOFK Klek 3:1, BOKA: Naftagas-Crvenazvezda(RuskoSelo) 0:0, ZREWANIN: OFK Gradnulica - Crvena zvezda (Vojvoda Stepa) 7:2, @ITI[TE: Begej - Bile}anin (Se~aw)3:1,LUKI]EVO:Mladost -Potisje(Kni}anin)5:2.

35 31 31 23 17 12 4

Ravangrad–Lemindlavice1:3(1:3) SOMBOR: Gradski Stadion, gledalaca.20, sudija: Suzana Stanojevi} (Beograd), strelci: V.^asar u 10. za Ravangrad, Vasiqkovi} u 5, Miti} u 8., i Savi} u 34. minutu za Lemind lavice. @uti karton: Luki} (Ravangrad) RAVANGRAD: Radi}, Avramovi}, Purda, V. ^asar , Zindovi} , Luki} , Do{en (N.^asar),. Merks , Stankovi} , Matkovi} , Bezbradica (Erdei).

DRUGA@ENSKALIGA -VOJVODINA

PAN^EVO: Pan~evo - Rubin (Mol) 0:4, NOVI SAD: Fru{kogorac - Kalemegdan (Beograd)0:0,ZREWANIN:Radni~ki1919-BSK(Bor~a)0:2.

1.BSK 17 2.Fru{kogorac 17 3.Rubin 17 4.Radni~ki1919 17 5.Pan~evo 17 6.Kalemegdan(-1)17

15 8 5 6 5 4

2 4 4 0 2 4

0 5 8 11 10 9

83:12 24:26 30:49 32:42 25:48 24:34

47 28 19 18 17 15

LEMINDLAVICE: Vojinovi}, Jovi}, Jel. Stankovi}, Sa-

KUMANE: Novi Be~ej - Napredak (Kru{evac) 0:9, [ABAC: Ma~va - [abac 3:1, PO@AREVAC: Po`arevac - Nives (Kwa`evac) 12:0, ZEMUN: Sloga - Spartak (Subotica) 0:4,SOMBOR:Ravangrad-Lemind lavice (Leskovac) 1:3, BEOGRAD: Crvena zvezda Ma{inac(Ni{)4:1.

1.Spartak 19 2.C.zvezda 19 3.Napredak 19 4.Ma{inac 18 5.Po`arevac 18 6.Sloga 19 7.Lemind(-3) 18 8.NoviBe~ej 18 9.[abac 19 10.Ma~va 19 11.Ravangrad 19 12.Nives 19

17 16 15 14 10 8 8 5 3 2 1 1

1 1 175:4 52 1 2 132:5 49 1 3 96:12 46 1 3 104:15 43 1 7 36:38 31 0 11 40:75 24 2 8 29:61 23 2 11 16:92 17 2 14 14:60 11 4 13 14:81 10 4 14 13:97 10 3 15 6:137 6

vi}, Stojanovi}, Mladenovi} , Miti}, Gavrilovi}, Vasiqkovi}, Dubroja, Lazarevi} (Jel Stankovi}). Sve je brzo re{eno, leskov~anke su brzo postigle dva gola. M.Jovi}evi}


KA]ANI BLISTALI NA GENERALKI ZA KUP

AGRO@IV SUPERLIGA SRBIJE

Vojvo|anski derbiuVr{cu Posle dvonedeqne pauze, danas se nastavqaju borbe za bodove u ko{arka{koj Superligi Srbije. Vojvodina Srbijagas ide na noge Hemofarm [tadi. U prvom delu takmi~ewa Novosa|ani su, na svom terenu, prosto pregazili Vr{~ane pa

OgwenKu`eta(5)uakciji

`ele da upi{u nova dva boda u borbi za igrawe u plej - ofu. Hemofarm, koji je najvqivao juri{ na jedno od mesta koje garantuje doigravawe, trenutno je na dnu tabele. Novosadski superliga{ dobro je iskoristio pauzu, a Ogwen Ku`eta jedva ~eka da utakmica po~ne. Prva A `enska liga (plej-aut) Proleter-[abac Radni~ki-Spartak Beo~in-Student ^elarevo-StaraPazova 1.[abac 2.St.Pazova 3.Radni~ki 4.^elarevo 5.Student 6.Beo~in 7.Spartak 8.Proleter 9.Loznica

23 24 23 23 23 23 23 23 23

- Posle pobede nad Crvenom zvezdom, koja nam mnogo zna~i, imali smo dve sedmice za pripreme. Dobro smo odradili sve zamisli trenera Sini{e Mati}a i spremni smo za nove izazove. Vr{~ane smo pobedili na na{em terenu, a mo`emo to da u~inimo i u Milenijumu, s tim {to moramo da zasutavimo wihove najboqe igra~e [utala, Baki}a i Jeremi}a - rekao je Ku`eta. I {ef struke Sini{a Mati} naglasio je da je ekipi pauza dobro do{la. - Iskoristili smo pauzu za sanirawe povreda, odmorili se i na treninzima ispravqali uo~ene nedostatke, jer za to ranije nismo imali vremena. Vr{~ani su na dnu tabele, a time je i opasnost za nas ve}a. Oni igraju dosta dobro i imaju potrebnu timsku hemiju. Svakako da `ele da nas pobede i nikako ih ne smemo potceniti, tim pre {to igraju u svom Milenijumu.Imaju vi{e ko{arka{a sa iskustvom igrawa u Jadranskoj ligi i ambicije da se popunu na tabeli. Mi }emo biti apsolutno koncentrisani i igrati na visokom nivo pa se nadamo da boda ne}e izostati - istakao je Mati}. Utakmica po~iwe u 18 ~asova, uz direktan prenos na RTS-u. M. Pavlovi} Danas

89:75 58:45 61:68 63:68

18 51617:1467 16 81726:1485 15 81517:1358 13 101495:1402 12 111548:1485 11 121563:1559 9 141504:1513 8 151602:1731 2 211174:1746

41 40 38 36 35 34 32 31 25

VR[AC:Hemofarm[tada-VojvodinaSrbijagas(18,TVRTS),KRAGUJEVAC: Radni~ki-MegaVizura(19),BEOGRAD: Radni~kiFMP-PartizanMTS(18).

Sreda BEOGRAD: Crvena zvezda Diva BKKRadni~ki(19). 1.PartizanMTS9 2.C.zvezda 10 3.Radni~ki(KG) 9 4.VojvodinaS. 9 5.Radni~kiFMP9 6.MegaVizura 10 7.BKKRadni~ki 9 8.Hemofarm[.9

7 6 7 5 5 3 3 1

2771:625 4800:760 2751:715 4750:725 4737:732 7824:875 6703:758 8639:785

16 16 16 14 14 13 12 10

GolmanJugovi}aBojanPerovi}

nu mlado{}u i iskustvom. Me|utim, i mi imamo odli~no skockan sastav, pogotovo od kako su nam se prikqu~ili Vujadinovi} i Suxum, ~ime smo odli~no pokriveni na svim pozicijama. Povratkom Vukovqaka i uz Stejina znatno smo popravili i odbranu, tako da svakoga mo`emo da pobedimo.

Braji}pobednik U prostorijama [K Ba~ka Palanka, uz u~e{}e 22 takmi~ara, odr`an je {esti ovogodi{wi cuger. Nakon trinaest kola pobedio je fide majstor Miloje Braji} sa 10 poena. Na drugo mesto plasirao se majstor Luka Rajak tako|e sa 10 poena, dok su tre}u i ~etvrtu poziciju osvojili fide majstor Milo{ [ebez i mk Nikola Rajinac sa 8 poena. [ebez je zbog boqeg Buholca tre}i, a Rajinac ~etvrti.

- Ovo je moja tre}a pobeda na ba~kopalana~kim cugerima. U solidnoj sam formi i mislim da ne zvu~i neskromno ako ka`em da sam se nadao osvajawu prvog mesta.Verujem da }e moja forma biti u usponu s obzirom da me o~ekuje start prvenstva sa ekipom Hercegovca, za koju }u nastupati i u predstoje}oj sezoni. Naredni brzopotezni turenir u Ba~koj Palanci odigra}e se 19.maja. M. \. K.

Tri jum fom na ge ne ral noj probi na najlep{i na~in najavili ste u~e{}e na zavr{nom turniru Kupa Srbije, koji }e se sle de }eg vi ken da odr `a ti u Boru. - Ovo je za nas mnogo va`na i zna~ajna pobeda, ne zbog samog rezultata, ve} i zbog toga {to se ekipa pripremala za Kup, u kojem }emo nastojati da se plasiramo u finale, a potom i da se upustimo u borbu za trofej. [to je najva`nije, svi igra~i su u usponu forme i nadam se da }emo najboqi biti ba{ za vikend u Boru, gde nas u subotu u po lu fi na lu o~e ku je od li~ na eki pa su bo ti~ kog Spar ta ka. Eventualni plasman u finale za ovu mladu generaciju Ka}ana bio bi znak da je stasala, sazrela i da je spremna za velika dela. I nama starijim trofej ne bi bio mawe zna~ajan i drag, jer bi wegovim osvajawem stavili pe~at na jedan divan period proveden u Jugovi}u - naglasio je Perovi}. J. Gali}

DRUGA MU[KA LIGA SEVER

Doma}inzaslu`eno Jedinstvo - Hajduk 35:31 (16:10)

KA^AREVO: Hala sportova, gledalaca 100. Sudije:Ostoji} i Rajkovi} (obojica iz Novog Sada ). Sedmerci: Jedinstvo 2 (1), Hajduk 3 (3), iskqu~ewa: Jedinstvo 8, Hajduk 6 minuta. JEDINSTVO: Mitanovski, Veli~kovski, ^ubrilo 7, D.Cvetkovi} 3, S.Cvetkovi} 12, Dimitrijevski 8, Dotli}, Sretenovi}, Daki} 1, \oki} 1, Jov~i} 3. HAJDUK: Vujkov, Vje{tica 8, Kara} 2, Andri} 1, Ili} 5, Spasojev 11, Vrgovi} 3, Mandi}, Lon~ar, Labus 1. Sigurna igra i zaslu`ena pobeda doma}ih rukometa{a protiv gostiju iz ^uruga. Istakao se Slobodan Cvetkovi} sa 12 pogodaka, a imao je odli~nu pratwu u Dimitrijevskom i ^ubrilu, dok su kod ^uru`ano dobro poga|ali Spasojev i Vje{tica. Osvajawem boda Ka~arevci ostaju u trci za plasman u vrhu tabele drugoliga{kog karavana. B. Stojkovski

Metalac AV - Napredak 34:24 (17:15) FUTOG: Dom sportova, gledalaca: 150, sudije: Obradovi} i Vu-

~i} (Zrewanin), sedmerci: Metalac AV 1 (1), Napredak 3 (2). METALAC ASKO VIDAK: Ani~i} (21 odbrana, 1 sedmerac), Graji}, Pribi~evi} 2, Ili} 1, Koki}, Radi} 2, Vojvodi} 9, Savi} 3, Tojagi} 3, \uki} 1 (1), Petrovi} (5 odbrana), Joji} 4, Jawi} 6, Manojlovi}, Milo{evi} 3. NAPREDAK: @ivkov (3 odbrane), M. Gligi} 6, B. Gligi} 10 (1), Manigoda, Mitrovi} 1, Grbi} 5, Petri}, D. Baki} 2 (1), Ivkovi} 1, Kresovi} (11 odbrana), N. Beki}, Do{en, Jawi}, Stevanovi}. Dok su imali snage i sve`ine gosti iz ^esterega ravnopravno su se nosili s doma}i- SvetozarVojvodi}(MetalacAV) nom, ~ak su ve}im delom prvog U nastavku susreta rukometapoluvremena bili u vo|stvu. {i Napretka nisu mogli da izNo,kada je na gol Futo`ana stao dr`e nametnuti tempo, pa su Dejan Ani~i} kao da je za~arao izabranici @eqka Vujaklije mre`u, pa je doma}in oti{ao na pove}avali prednost. Da na golu odmor sa predno{}u, uz dobre gostiju nije stajao Kresovi} porole Svetozara Vojvodi}a i beda Futo`ana bi bila ubedqiAleksandra Jawi}a. vija. J. G.

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER BRZOPOTEZNI TURNIR U BA^KOJ PALANCI

Superliga (M)

Mladostsazrelaza velikadela Rastere}eni od rezultatskog imperativa, prepu{teni svojoj mladosti, znawu, ume}u i ve{toj ruci trenera Jordovi}a, rukometa{i Jugovi}a su pru`ili briqantnu partiju na vru}em terenu u Kostolcu (29:25, 15:12). Igrali su Ka}ani u ovom me~u raznovrsno, nadahnuto, ~vrsto i efikasno, trener Jordovi} je minuta`u raspodelio na sve igra~e, pa tim pre pobeda nad ~vrstom ekipom Rudara (samo Partizan ovog prole}a pobedio u Kostolcu) dobija na zna~aju. - U potpunosti se sla`em s konstatacijom da smo ostvarili va`nu pobedu, jer su doma}ini, bar mi se tako ~ini, jedino od Partizana u ovoj polusezoni izgubili bodove na svom terenu rekao je najboqi pojedinac na me~u, golman Ka}ana Bojan Perovi}. - Kostol~ani su najprijatnije iznena|ewe {ampionata, iako su novajlije nalaze se u vrhu superliga{ke tabele. Znali smo da }e nam biti te{ko po{to imaju sjajnu ekipu miksova-

Kadetkiwenisu moglevi{e Kikinda - Lehel 43:6 (22:3) Mladost (SC) - Radni~ki (K) 32:16 (15:8)

KIKINDA: Hala SC Jezero, gledalaca 150, sudije: Labus i Mili}ev (^urug). Sedmerci: Kikinda 6 (6), Lehel 2 (1), iskqu~ewa: Kikinda 10, Lehel 10 minuta. Crveni karton: ^abak (Lehel u 27. minutu). KIKINDA: Ilki}, Vu~eti}, Aleksi} 1, Jakovqevi} 3 (1), Sole{a 7, Belo{ 3, @ivkov 2, Mitrovi} 4, Novakovi}, M. Agbaba 9 (4), Golu{in 2, J. Agbaba 2, Ardala 1, Radnovi} 5 (1), Mili}evi} 3, Komleni} 1. LEHEL: ^abak, ^ankovi}, J. Ra{eta 1, Dabi} 2, I. Ra{eta, Horvat 1 (1), Tot 2. Za tri decenije postajawa hale SC Jezero nije se desilo da jedna seniorska rukometna ekipa za 60 minuta u prvenstvenom susretu postigne samo {est golova, {to se dogodilo ekipi iz Mu`qe na gostovawu Kikindi. Ekipa Lehela doputovala je sa sedam kadetkiwa, a da nevoqa za wih bude ve}a od 27. minuta imali su i igra~icu mawe. S obzirom da su Mu`qanke za doma}ina imale lidera na tabeli krajwi rezultat i nije neko iznena|ewe.Mu`qanske kadetkiwe sa igra~icom mawe i nisu mogle vi{e u duelu sa najboqom ekipom u ligi. M. S.

KIKINDA: Hala SC Jezero, gledalaca 50, sudije: Uro{ev i Novakov (Toma{evac). Sedmerci: Mladost 1 (1), Radni~ki -, iskqu~ewa: Mladost 2, Radni~ki 4 minuta. MLADOST: Trnini}, Savkovi} 7, Jo{anovi} 1, Solomun 3, Betra 1, Grmi} 2 (1), Lakovi} 1, Krsti}, Jovica 2, Mesaro{ 3, Kaurin, Latkovi}. RADNI^KI: Malodu{, Duzejka, Bo`i} 5, Milutinov, Stojanovi} 7, Kamwanac, Rankovi} 2, [ogor 2, Beqan, Vujanovi}, Stani{i}, Raji~i}. Rukometa{ice Mladosti iz Srpske Crwe zaslu`enu su pobedile ekipu Radni~kog iz Kovina 32:16. Crwanske su na po~etku susreta stekle opipqivu prednost i bez i najmawih komplikacija stigl~e do ubedqivog trijumfa. U ekipi Mladosti odli~na je bila Lackovi}eva sa 12 i Savkovi}eva sa sedam pogodaka, a u ekipi Radni~kog istakla se Stojanovi}eva sa sedam golova. M. S.

Prva vojvo|anska liga (M) Sivac69-Slavija V.Stepa-B.Palanka Putinci-Crvenka Lavovi-Jedinstvo Vladimirovac-Kqaji}evo Obili}-Prigrevica Kikinda-Radni~ki 1.Lavovi 23 19 1 3 2.Jedin.(NB) 22 17 1 4 3.Crvenka 23 16 2 5 4.V.Stepa 22 14 2 6 5.Sivac69 22 13 1 8 6.Vladimir. 22 11 4 7 7.Slavija 21 11 0 10 8.Putinci 23 9 3 11 9.Radni.(JT) 21 9 1 11 10.Kqaji}evo 22 8 2 12 11.Grafi~ar 21 7 3 11 12.B.Palanka 22 7 3 12 13.Obili} 22 6 1 15 14.Kikinda 20 1 3 16 15.Prigrevica 22 2 1 19

27:22 28:22 26:23 31:18 32:29 26:21 odgo|eno 743:539 39 702:582 35 712:610 34 630:606 30 633:615 27 717:668 26 557:513 22 636:657 21 604:666 19 633:636 18 524:563 17 555:605 17 556:674 13 457:570 5 530:685 5

Prva vojvo|anska liga (@) Topola-@eqa Crepaja-Obili} Rusin-Sloven Dolovo-JadranLider Mladost-Mileti} Unireaslobodna 1.Sloven 16 13 0 2.Topola 17 12 0 3.Jadran 15 10 0 4.Unirea 16 10 0 5.Mileti} 15 8 0 6.@eqa 17 8 0 7.Obili} 17 7 0 8.Dolovo 14 6 0 9.Mladost 14 6 0 10.Crepaja 17 4 0 11.Rusin 16 3 0

23

utorak8.maj2012.

c m y

SPORT

dnevnik

41:17 17:13 14:31 odgo|eno odgo|eno 3 2 5 6 7 9 10 8 8 13 13

468:311 26 483:360 24 362:317 20 474:444 20 373:360 16 355:415 16 315:340 14 378:378 12 303:351 12 293:380 8 292:440 6

Vojvodina-Kolubara 28:26 Rudar-Jugovi}Unimet 25:29 Po`arevac-Crvenazvezda 23:26 CrvenkaJafa-Obili} 32:27 Smederevo-PKB 16:18 Napredak-Radni~ki 23:23 @elezni~ar1949-Partizan 27:26 Metaloplastika-Dinamo 37:22 1.Partizan 27 23 3 1 817:700 49 2.Vojvodina 27 21 3 3 790:683 45 3.Radni~ki 27 16 5 6 763:700 37 4.Metalopl. 27 15 2 10 745:670 32 5.Jugovi} 27 12 4 11 689:685 28 6.Napredak 27 12 4 11 706:720 28 7.Kolubara 27 11 5 11 759:767 27 8.Rudar 27 11 4 12 714:712 26 9.@elezni~ar 27 11 3 13 760:807 25 10.C.zvezda(-6) 27 13 4 10 717:684 24 11.Po`arevac 27 10 1 16 688:717 21 12.Smederevo 27 10 1 16 613:672 21 13.PKB 27 9 2 16 683:710 20 14.Crvenka 27 10 0 17 716:751 20 15.Dinamo 27 6 1 20 730:813 13 16.Obili} 27 5 0 22 683:785 10 U slede}em kolu (19/20. maja) sastaju se:Jugovi}Unimet-Po`arevac,Partizan - Vojvodina, Kolubara - Napredak, PKB CrvenkaJafa,Dinamo-Smederevo,Obili}-Rudar,Crvenazvezda-@elezni~ar 1949,Radni~ki-Metaloplastika.

Superliga (@) @elezni~arMC-M.sport BPNopal-Naisa ^a~ak-Jagodina C.zvezda-JPRadni~ki K.Milo{-Zaje~ar Radni~kiL-Cepelin 1.Zaje~ar 20 20 0 0 2.Jagodina 20 16 1 3 3.Radn.L. 20 12 1 7 4.BPNopal 20 10 1 9 5.M.sport 20 10 0 10 6.C.zvezda 20 8 4 8 7.Naisa 20 9 1 10 8.K.Milo{ 20 8 0 12 9.JPRadn. 20 5 1 14 10.@elezn.MC20 4 1 15 11.^a~ak 20 2 2 16

28:32 34:32 27:44 35:27 25:36 odgo|eno 714:439 40 560:452 33 456:454 25 597:608 21 485:486 20 560:579 20 539:571 19 541:587 16 514:554 11 455:530 9 431:592 6

Prva liga (M) Vojput-MokraGora BaneRa{ka-Zaje~ar VrbasK.-N.Pazova ProleterA.-N.Beograd N.Pazar-Priboj C.zvezda-Jagodina @elezni~ar-MladostTSK 1.Zaje~ar 25 23 1 1 2.Vrbas 24 19 1 4 3.Vojput 23 16 3 4 4.Zlatar 23 13 3 7 5.Priboj 24 12 2 10 6.Proleter 24 12 1 11 7.M.Gora 25 11 1 13 8.N.Pazar 24 9 2 13 9.N.Beograd 22 8 2 12 10.N.Pazova 24 9 0 15 11.@elezn. 24 8 2 14 12.C.zvezda 23 8 2 13 13.TSK 25 8 2 15 14.BaneR. 23 7 1 15 15.Jagodina 25 3 3 19

36:26 20:33 35:32 30:26 33:31 36:19 30:29 744:567 47 687:628 39 645:530 35 644:610 29 583:584 26 626:586 25 736:714 23 619:676 19 608:623 18 636:723 18 621:663 17 525:556 16 597:646 16 574:617 15 624:746 9

Prva liga (@) MetalacAD-Metalac Vojvodina-Crvenikrst BMSMilenijum-Napredak H.Jo`ef-Radni~ki Ku~evo-ORKBeograd Radni~kiR.-ProleterS. 1.BMS 20 18 1 1 2.Radni~.R. 20 18 1 1 3.Ku~evo 20 12 0 8 4.ORKBgd 20 11 1 8 5.Napredak 20 10 0 10 6.Vojvodina 19 8 3 8 7.H.Jo`ef 19 8 2 9 8.MetalacAD20 7 1 12 9.C.krst 20 5 4 11 10.Radni~. 20 5 2 13 11.Proleter 20 5 0 15 12.Metalac 20 4 1 15

31:30 24:24 40:23 46:37 42:30 44:28 631:425 37 672:491 37 647:562 24 570:544 23 558:559 20 484:488 19 491:491 18 518:620 15 492:545 14 527:599 12 559:643 10 457:639 9

Druga liga (M) PotisjeP.-Radni~ki([) Jabuka-Hercegovina MetalacAV-Napredak Radni~ki(NS)-Ruma Somborelektro-@SK Apatin-B.Karlovac Dalmatinac-TitelĐ?D Jedinstvo-Hajduk 1.Titel 26 20 3 3 2.@SK 25 20 2 3 3.Metalac 26 17 2 7 4.Sombore. 24 17 1 6 5.Jabuka 25 15 3 7 6.Apatin 26 13 2 11 7.Jedinstvo 25 13 2 10 8.Radni~.NS 26 12 2 12 9.Hajduk 26 12 1 13 10.Hercego. 26 10 2 14 11.Radni.[. 25 9 0 16 12.Dalmati. 26 8 1 17 13.Ruma 26 7 3 16 14.Napredak 24 8 0 16 15.B.Karlovac 24 6 2 16 16.PotisjeP. 24 1 2 21

23:27 28:27 34:24 59:42 16.maja 40:28 29:36 35:31 820:693 43 757:630 42 767:688 36 674:592 35 786:689 33 740:681 28 776:744 28 790:779 26 818:811 25 738:744 22 678:747 18 672:749 17 839:924 17 713:796 16 690:761 14 594:793 4

Druga liga (@) Jabuka95-Radni~ki(B) Srem-Pan~evo Lehel-Kikinda Ravangrad-Apatin Mladost-Radni~ki(K) Temerin-Vrbas Spartak(D)-Spartak(S) 1.Kikinda2 21 19 2 0 2.Spartak(D) 21 16 0 5 3.Temerin 21 15 2 4 4.Pan~evo 21 15 1 5 5.Mladost 22 14 2 6 6.Srem 21 12 2 7 7.Jabuka95 22 12 1 9 8.Radni~.(B) 22 10 1 10 9.Vrbas 21 7 2 12 10.Ravangrad 22 6 2 14 11.Apatin 22 6 0 16 12.Lehel 22 5 0 17 13.Spartak(S) 22 4 0 18 14.Radni.(K) 22 2 1 19

27:23 sino} 26:43 31:22 32:16 sutra 43:15 728:462 40 607:432 32 528:473 32 666:569 31 674:615 30 590:487 26 657:594 25 567:543 21 547:591 16 562:610 14 481:635 12 489:762 10 532:698 8 516:765 5


24

kULTURA

utorak8.maj2012.

dnevnik

БЕОГРАДСКОНАРОДНОПОЗОРИШТЕСАШЕКСПИРОВИМ„ХЕНРИЈЕМVI”УПЕТАКУЛОНДОНУ

Српскијезикпрвипут уГлобтеатру Премијера Шекспировог „Хенрија VI„ у режији Никите Миловојевића 11. маја у Лондону, где ће се први пут у Глоб театру чути српски језик, представља велику част и служи на понос и Народном позоришту и Србији, изјавио је управник националног театра Божидар Ђуровић на конференцији за новинаре уочи одласка ансамбла на пробе у Лондон. Он је рекао да осећа велику радост што ће се у Глобу први пут чути српски језик и представити глумци Народног позоришта. Судећи по генералној проби сигуран сам да ће се Народно позориште најдостојније представити и свету показати слику српског театра данас на понос и националног позоришта и земље, рекао је он. Као увертира овогодишњој Олимпијади у Глобу ће бити изведено свих 37 Шекспирових комада у поставкама из 37 земаља. Представу „Хенри VI„ припрема ансамбл Народног позоришта у копродукцији за Глоб театром и Фондом „Лаза Костић„. Београдска премијера представе заказана је за 9. јун на сцени „Раша Плаовић„. Редитељ Никита Миливојевић рекао је да је општи утисак после проба да су сви задовољни због чега му је драго. „Глава ми је још увек у представи а осећам да се људима допада и да их узбуђује- рекао је Миливојевић и додао да је урадио представу какву би волео да види. - То је оно што сам желео и замишљао. Насловни лик игра Хаџи Ненад Маричић а у великом ансамблу су Предраг Ејдус, Миодраг Кривокапић, Слободан Бештић и други, а једину женску улогу Јованке Орлеанке игра Миливојевићева студенткиња

са Академије уметности у Новом Саду Јелена Ђулвезан. Сви глумци изразили су задовољство и узбуђење што ће извести представу на једном митском месту попут Глоб театра и позвали управу да се по повратку из Лондона озбиљно позабави извођењем представе у земљи. „Очекујем од управе да представи посвети пажњу и презентује је како доликује у Београду„, рекао је Ејдус што су поздравили и други чланови ансамбла. Маричић је кратко рекао да се због овакве представе вреди бавити позориштем и глумом. Глумци су на конференцији говорили и о универзалном карактеру представе, што је најбоље објаснио Бештић рекавши

да „Хенри VI„ није Шекспиров бисер али је адаптација добра јер је остао само политички заплет. - Сви глумимо политичаре. Наши ликови око округлог стола плету судбине две државе и нема спора о актуелности комада. Он може да се односи и на Србију и на цео свет, нашалио се он. Представа Народног позоришта биће изведена у оквиру „Балканске трилогије„ која подразумева сва три дела „Хенрија VI„ која ће осим српског националног театра радити и Албански театар из Тиране и Македонски театар из Битоља. Говорећи о „трилогији„ Миливојевић је оценио да је назив одличан маркетиншки потез организатора Светског фестивала Шекспира и об-

НАУШЋУУБЕОГРАДУВЕЧЕРАСРОКСПЕКТАКЛУЦРНОМ

„Металика”свира блекалбум „Металика“ - чудовишан бенд, великих и утицајних размера, бенд који је променио – изједначио историју метала са рок и популарном музиком, вечерас ће на Ушћу у Београду одржати свој други концерт у Србији, који ће обележити изведба

„блек“ (црног) албума, познатог по хитовима „Ентер сендмен“, „Сед бат тру“, „Анфоргивен“... Подсећања ради, „црни“ албум, објављен 1991. године, тако је прозван због омота, а иначе је био без наслова. Захваљујући њему, првом месту на

топ листама у 25 земаља и преко 25 милиона продатих копија, „Металика“ је постала планетарни бренд. Актуелна турнеја и јесте организована поводом обележавања 20. годишњице од најважнијег издања америчког састава.

Организатори концерта, „Лајв нејшон“, „Адрија интертејмент“ и „Арена Београд“, уз помоћ „Јелен лајв“, указују да је све спремно и да ништа битно није мењано у односу на претходне најаве. Капије се отварају у поподневним часовима (око

17 часова), концерт „Металике“ почеће у 20 часова, а пре звезда вечери, наступиће две предгрупе. Лед ће морати да пробије француска метал група „Гоџира“, а атмосфера ће већ бити близу усијања када почну да свирају „Машин хед“. Обе предгрупе ће свирати по сат. У тренутку када на бину изађу Џејмс Хетфилд (вокал, гитара), Ларс Улрих (бубњеви), Кирк Хамет (гитара), Роберт Трухиљо (бас), у „фан пит“ (боксу за љубитеље) - распродатом још пре два месеца - треба очекивати шест, а укупно неколико десетина хиљада посетилаца. Бенд који је од 1981, када је основан, до сада, објавио девет студијских албума, у Београду неће свирати само песме са „блек“ албума, нити све оне ствари са првог концерта у Србији, одржаног 2004. на стадиону ФК Партизан, него пробрани избор који би требало да удовољи свима. Остаје да се види да ли ће можда бити и нешто од њиховог последњег изненађења, албума „Лулу“ који су као музику за позоришну представу објавили у сарадњи са чувеним андреграунд уметником Луом Ридом. И.Бурић

АМЕРИЧКИРОКМУЗИЧАРНАВЕЛИКОЈСВЕТСКОЈТУРНЕЈИ

ЛениКравицусептембру уБеограду Популарни њујоршки рок музичар Лени Кравиц наступиће 26. септембра у Београдској арени у оквиру велике светске турнеје на којој промовише актуелни албум „Black and White America„, најавио је организатор „Авалон продукција”.Пре четири године, Кравиц је у Арени одржао концерт који је у јавности оцењен као један од најбољих у Србији. Под слоганом „Black and White Europe„, Кравиц ће почетком јесени наступити у градовима широм Старог

континента, а његови концерти ће бити најављени плакатима и билбордима са прилагођеним насловима за сваку земљу, те је тако наслов концерта у Београду „Black and White Serbia”. Жеља популарног музичара је да тиме „шири јединство међу људима упркос међусобним различитостима”. Албум, којим је инспирисана актуелна турнеја, девети је по реду, а међу издањима је чак пет са платинастим тиражем, због чега добитник и четири „Греми„ на-

граде важи за једног од најуспешнијих музичара. Инспирацију за нове песме тражио је широм света, од Париза у ком је недавно одликован Орденом за уметност и књижевност, до малог места на Бахамима где живи у заједници од свега 400 мештана. Улазнице за београдски концерт продаваће се од сутра по ценама од 2.500 динара (трибине ниво 400), 2.990 (партер), 3.490 (силвер трибине), 3.990 динара (фан пит) и 4.490 (голд трибине).

УПАРИСКОММЕСЕЧНИКУОАНТОЛОГИЈИНАШЕГ СТВАРАЛАШТВА

Виталност српскепоезије

јаснио да осим размене мишљења сарадње између театара није било јер се није имало времена, а и све три представе су рађене у различитом кључу. Ђуровић је напоменуо да постоји идеја, која још увек није финализована, да се све три представе изведу у три дана једна за другом у Београду, Битољу и Тирани, можда у октобру. Током гостовања Народног позоришта у Лондону бихе отворене и две изложбе - „Позорје Лазе Костића„ аутора Зорана Максимовића Позоришног музеја Војводине и „Омаж Шекспиру„ аутора Драгана Стојкова. Обе изложбе, као и предавање „Шекспир у Србији„, биће организоване у едукативном центру Глоба.

У познатом париском месечнику Ле Летр франсез (Les Lettres Françaises), у априлском броју,Франсоаз Ан пише о антологији српске поезије Un infini cercle bleu (Бесконачни плави круг), 2011, коју је приредио и превео Борислав Лазић, песник и преводилац, који деценијама живи и ради у Француској. Франсоаз Ан у уводу каже да је „српска поезија мало позната у Француској и да је Лазићева антологија добродошла. У њој је представљено више од шездесет песника рођених између 1941 и 1982, оних који су живели у земљи као и оних расутих по свету“. Ан наводи да су сви преводи у овој антологији из пера Бориса Лазића, „чиме се изгубила разноврсност писања, иако нам приказује велико богатство формалних елемената, али приметно је да преводу недостаје песничка инспирација“. Међутим, како каже Ан, до нас долазе гласови који се издижу из историјских несрећа, „Зораје,каоу јутро краја света“ (Ранко Рисојевић). Поводом поезије Зорана Бог-

нара, Ан каже да у крајњем песимизму овај песник „ види све под земљом: музику, сликарство, књижевност, филозофију, Ничеа, Платона, Моцарта и бројне друге“. Коментаришући поезију Новице Тадића Ан каже да у његовом делу нећете наћи ни цвеће ни птичице, већ „пероишчупаноизрепаогњенекокошке“. Дуге песме Славољуба Марковића, Александра Лукића, Зорана Ђерића настоје да покажу смисао садашњости сукобљавајући је са прошлошћу. Ан каже да, такође, треба поменути, поезију Јована Зивлака, Раше Ливаде, Небојше Васовића, Радомира Уљаревића, Нине Живанчевић, Јелене Ленголд због снаге њиховог писања. На крају аутор приказа закључује да читава антологија представља доказ виталности српске поезије данас. Заједно са приказом Лазићеве антологије Ан приказује изборе из поезије Филипа Жакотеа, избор колумни Шарла Добжинског посвећен француској поезији, као и часопис Европу који је посвећен Анри Мешонику.

ПРИЗНАЊЕЗАНАЈБОЉУНЕОБЈАВЉЕНУПРИПОВЕТКУ

Награда „Лаза К.Лазаревић” Књижевници Саша Стојановић из Лесковца и Миленко Пајић из Пожеге добили су награду „Лаза К. Лазаревић„, коју 20. пут додељује Културни центар Шабац за најбољу необјављену приповетку на српском језику. Стојановићу је награда додељена за приповетку „Крај револуције„, док је Пајић награђен за приповетку „15:25 повратак”. На овогодишњи конкурс пристигло је 312 приповедака, а једногласну одлуку о најбољим донео је жири у саставу: проф. др Гојко Тешић, проф. др Славица Јовановић и проф. др Анђелко Лазић. Награда је, у част родоначелника модерне српске приповетке и знаменитог шабачког лекара Лазе К. Лазаревића, установљена 1992 године, а састоји се од новчаног износа и плакете.

НАКОНКУРСУМИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

Помоћза15сценарија Министарство културе Србије суфинансираће развој 15 филмских сценарија домаћих аутора на основу резултата конкурса за 2011. годину. Укупна сума одобрена за ове пројекте износи 4.992.000 динара, а појединачни аутори добиће од 200.000 до 500.000 динара, објављено је на сајту Министарства културе. Новосадски аутор Александар Давић добиће средства за развој сценарија за филм „Учитељице” (500.000). На листи су и Душан

Ристић („Тишине„), Славко Штимац („Добрица„), Бојан Вулетић („Реквијем за госпођу Ј.”), Марко Сопшић и Весна Перић (Sotto voce„), Ива Брдар („Камерна љубав„), Срђан Шаренац („Забрђе, неожењено село„), Маша Сеничић („Свлачење„), Предраг Јакшић („Ноћ избора„), Иван Стојиљковић („Сваке друге суботе, понекад недељом, углавном викендом„), а сви они добиће по 388.000 динара. Одабрани су и Тања Брзаковић („Рат је завршен„), Срђан и

Мелина Кољевић („Даничин пут„), Владислава Војновић („Козје уши„), Јован Тодоровић и Момчило Ковачевић („На нули„) и Сања Живковић („Мануела„), који ће добити по 200.000 динара. У Комисији за избор пројеката за суфинанирање развоја филмског сценарија радили су сценаристи и редитељи Ђорђе Милосављевић, Владимир Блажевски и Милош Радовић. На конкурс је пријављено 96 пројеката.

СУТРА,НАЗАТВАРАЊУФЕСТИВАЛА„БЕЛДОКС”УБЕОГРАДУ

Филм оМариниАбрамовић Након светске премијере на Санденс фестивалу и европске премијере на Берлинском филмском фе стивалу, документарни филм „Марина Абрамовић: Уметник је присутан„ у режији Метјуа Ејкерса биће премијерно приказан у Србији 9. маја у Сава центру, на затварању фе стивала „Белдокс” у Београду. Ејкерс бележи 10 месеци живота и уметничког стварања Марине Абрамовић пратећи је кроз шест земаља.Овај период резултирао је њеном ретроспективном изложбом у Музеју модерне уметно сти у Њујорку (МоМА) марта 2010 године, током које је уметница провела више од 700 сати у „немом дијалогу„ са публиком. Можда најдирљивија сцена филма је када њен дугогодишњи сарадник и партнер Улај пристаје да је после више година поново види тако што ће сести наспрам ње током перформанса, приметили су организатори фе стивала „Белдокс”. Редитељ не дозвољава да буде заведен митом који се створио

око Абрамовићеве наизглед контраверзне и радикалне уметности, већ јој прилази као скептик и лаик да би на крају открио шта се уствари крије иза „површинског физичког и менталног ризика„ који су постали синоними за перформанс ове уметнице. Њен рад је осим у МоМА представљен и у Центру „Жорж Помпиду„ у Паризу (1990), Новој

националној галерији у Берлину (1993), на Бијеналу у Венецији (1997), у музеју Гугенхајм у Њујорку (2005)... Ејкерс не тежи томе да његов филм буде доследна забелешка времена проведеног са уметницом и снимљених перформанса, већ према његовим речима представља уметничко дело за себе. (Танјуг)


svet

dnevnik

PREDSEDNIK RUSIJE JU^E POLO@IO ZAKLETVU

UKRATKO

Tre}istart VladimiraPutina

Pobedavladaju}e partije JEREVAN: Na osnovu tri ~etvrtine prebrojanih glasova sa prekju~era{wih parlamentarnih izbora u Jermeniji, pobedila je vladaju}a Republikanska stranka predsednika Ser`a Sarkisijana koja je osvojila 44,41 odsto glasova, saop{tila je Centralna izborna komisija. Na drugom mestu je partija Prosperitetna Jermenija, ~iji je lider milionerski tajkun i biv{i rva~ Gagik Carukijan i koja je bila koalicioni partner u odlaze}oj vladi, sa osvojenih 30,52 odsto glasova. Znatno iza wih je opozicioni blok Jermenski nacionalni kongres koji je osvojio 6,85 odsto glasova, navodi AFP. Cenzus za politi~ki blok iznosi sedam, a za pojedina~ne partije pet odsto. Oko 2,5 miliona bira~a glasalo je za ukupno osam partija i jedan politi~ki blok koji su ponudili svoje kandidate za 131 poslani~ko mesto.

Tragedija nasvadbi uAvganistanu KABUL: Jedna svadba u Avganistanu pretvorila se u tragediju kada je u iznenadnom nevremenu `ivot izgubilo najmawe 26 osoba. Jo{ najmawe 70 qudi, me|u kojima ima `ena i dece, vodi se kao nestalo, saop{tila je avganistanska civilna za{tita. Poplave su pogodile distrikt San~arak, a naro~ito selo Murda, u provinciji Sar-ePul, gde je preksino} veliki broj qudi prisustvovao svadbi, izjavio je zvani~nik za vanredne situacije Sajed Fajzulah Sadat. Sadat je potvrdio da je do sada prona|eno 26 tela, dok se traga za jo{ najmawe 70, prenosi ANSA.

Skandal skupusom PEKING: Na destine veletrgovaca u kineskom gradu ]ingxou, provincija [andung, prodavali su kupus prskan formaldehidom da bi sa~uvao sve` izgled tokom duga~kih putovawa do kupaca, objavqeno je ju~e. Kinesko ministarstvo zdravqe je 2008. objavilo listu nelegalnih prehrambenih aditiva, me|u kojima je i formaldehid. Nema informacija o tome da li su trgovci uhap{eni i kakvu bi kaznu mogli da dobiju zbog u~e{}a u ovom najnovijem kineskom skandalu na sektoru hrane, prenosi AP. Saznaje se da se ovakva praksa ra{irila u poslewe tri godine i da se naro~ito primewuje tokom toplijih meseci, kad povr}e br`e propada u transportu. Kupus je, ina~e, jedna od osnovnih prehrambenih namirnica Kineza, a za transport ovog, kao i drugih vrsta povr}a, se ne zahteva kori{}ewe kamiona hladwa~a, koje ve}ina trgovaca ne bi ni mogla da priu{ti. Poznato je i da su neki trgovci potapali su{enu morsku ribu u ovaj rastvor da bi delovala jedrije.

MOSKVA: Vladimir Putin zapo~eo je ju~e zvani~no svoj tre}i mandat predsednika Rusije, polagawem sve~ane zakletve u Kremqu. Ceremonija inauguracije nasta-

VladimirPutin

vqena je govorom koji je odr`ao novi predsednik, u kojem je najavio „novu etapu u razvoju Rusije” i, osim ostalog, obe}ao u~vr{}ewe demokratije. „Da}u sve od sebe da bih opravdao poverewe miliona Rusa. Smatram svojom obavezom da slu`im

otaxbini i narodu. Ostvari}emo svoje ciqeve ako budemo jedinstveni, ja~amo demokratiju, ustavna prava i slobode. U proteklom periodu oja~ali smo zemqu i povratili dostojanstvo na{e nacije”, rekao je predsednik Putin. Pre stupawa Putina na du`nost, stotinama zvanica u Velikom Kremaqskom dvorcu obratio se dotada{wi predsednik Dmitrij Medvedev, koji je rekao da je u protekle ~etiri godine radio „otvoreno i po{teno”. Ceremoniji su prisustvovali svi ruski visoki funkcioneri. Visokih gostiju iz inostranstva nije bilo. Povodom inauguracije Putina, u Hramu Hrista Spasiteqa u Moskvi odr`an je moleban koji je slu`io patrijarh moskovki i cele Rusije Kiril, a re~ je o obi~nom

molebanu kakav sebi mo`e naru~iti svaki gra|anin, saop{tili su moskovski crkveni mediji. U Moskvi se prekju~e okupilo najmawe 20.000 opozicionih demonstranata uzvikuju}i: „Dosta je la`i”, u posledwem izrazu protesta pred Putinovu inauguraciju. U toku protesta do{lo je do konfrontacije s policijom, kada je grupa demonstranata poku{ala da iza|e iz prostora predvi|enog za demonstracije i do|e do Kremqa. Ina~e, Putin je prvi put izabran za predsednika Rusije 26. marta 2000. godine sa 53 odsto osvojenih glasova, a drugi put 14. marta 2004. godine kada je dobio ~ak 71 odsto glasova bira~a. Svoj tre}i predsedni~ki mandat osvojio je, tako|e, u prvom krugu predsedni~kih izbora koji su odr`ani 4. marta kada je dobio 63 odsto glasova. Zanimqivo je to {to je Putin svaki mandat zapo~iwao 7. maja. Prema izmenama zakona o izborima, Putin }e biti prvi predsednik Rusije ~iji mandat }e trajati {est godina umesto ~etiri godine.

SMENA U JELISEJSKOJ PALATI 15. MAJA

Olandpo~iwe programoporavka PARIZ: Odlaze}i francuski lider Nikola Sarkozi preda}e vlast novoizabranom predsedniku Fransoa Olandu 15. maja, dogovoreno je nakon razgovora dveju strana, saop{tila je ju~e kancelarija predsednika. Po kona~nim rezultatima kandidat socijalista Fransoa Oland pobednik je predsedni~kih izbora koji su prekju~e odr`ani u Francuskoj sa 51,62 odsto osvojenih glasova, FransoaOland dok je wegov rival dosada{wi ogromnim brojem svojih pristalipredsednik Nikola Sarkozi doca izjavio da je wegova pobeda deo bio 48,38 odsto glasova. Za Olanda rastu}eg pokreta u Evropi upereje glasalo ne{to vi{e od 18 milinog protiv o{trih mera {tedwe. ona glasa~a, dok je za Sarkozija Oland je, tako|e, poru~io da }e glas dalo 16,9 miliona qudi. ^ak wegova glavna du`nost kao pred2,1 milion bira~a je ubacio prasednika republike biti da ujedini zan ili neva`e}i listi} u glasa~zemqu. Sarkozi je nakon poraza ke kutije, preneo je AFP. pozvao svoju partiju desnice da Izlaznost je bila preko 80 odostane ujediwena, ali je dodao da sto od 46 miliona potencijalnih je ne}e predvoditi na parlamenglasa~a, {to je relativno visok tarnim izborima u junu. postotak, ali mawi od posledwih Novoizabrani predsednik predsedni~kih izbora 2007. Oland Francuske Fransoa Oland razgoje prvi socijalisti~ki predsedvarao je ju~e sa stranim liderima, nik Francuske posle Fransoa pre svega evropskim, kako bi im Miterana koji je napustio funk- izlo`io svoj plan o tome da bi pociju 1995. godine. Novoizabrani litika podsticawa privrednog predsednik je preksino} pred rasta trebalo da zameni godine

rigorozne {tedwe. „Evropa nas posmatra. U trenutku kada su rezultati bili saop{teni, verujem da je u prili~nom broju evropskih zemaqa to izazvalo olak{awe, rodilo nadu da rigorozne mere ({tedwe) ne moraju vi{e biti neminovna sudbina”, poru~io je Oland u svom prvom obra}awu nakon progla{ewa rezultata izbora. Olandu su pobedu ~estitali nema~ka kancelarka Angela Merkel, predsednik SAD Barak Obama i britanski premijer Dejvid Kameron. Prvi ~ovek Francuske rekao je da je prvu zvani~nu posetu inostranstvu rezervisao za nema~ku kancelarku Angelu Merkel, dok ga je Barak Obama pozvao u Belu ku}u na bilateralni susret uo~i samita Grupe 8 i NATO-a koji bi trebalo da se odr`i za dve sednice u SAD. Nema~ka kancelarka Angela Merkel, koja je do posledweg trenutka podr`avala biv{eg francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, rekla je u Berlinu da je nema~ko-francuska saradwa su{tinska za Evropu i da ona sa novizabranim {efom francuske dr`ave Fransoa Olandom `eli da brzo uspostavi saradwu.

utorak8.maj2012.

25

GR^KA

Samaras formiravladu ATINA: Gr~ki predsednik Karolos Papuqas ju~e je poverio mandat za formirawe koalicione vlade lideru Nove demokratije Antonisu Samarasu ~ija stranka je osvojila najvi{e

AntonisSamaras

mandata ali ne i ve}inu na parlamentarnim izborima u nedequ. Gr~ki bira~i na vanrednim parlamentarnim izborima ni jednoj stranci nisu dali dovoqno glasova da sama formira vladu. Gnevni zbog smawewa plata, glasa~i su kaznili vode}e politi~are i doveli ekstremnu de-

snicu u parlament. Posle vi{e od 99 odsto prebrojanih glasova, konzervativna Nova demokratija osvojila je najvi{e glasova– 18,9 odsto, odnosno 108 od ukupno 300 poslani~kih mesta. Najve}i pobednik izbora je Radikalna levi~arska koalicija ili Siriza, koja je na drugom mestu sa 16,76 odsto glasova koji joj omogu}avaju da dobije 52 poslani~ka mesta. PASOK, koji je na vlasti proveo 21 godinu, a 2009. je osvojio 43 odsto glasova, sada je dobio samo 13,2 odsto i ima}e 41 poslani~ko mesto. Na pro{lim izborima je osvojio 160 poslani~kih mesta. Nova demokratija i PASOK su na pro{lim izborima 2009. godine zajedno osvojile 77,4 odsto glasova. Neonacisti~ki pokret Zlatna zora osvojio je sedam odsto glasova, odnosno 21 poslani~ko mesto. Na izbore je iza{lo 65 odsto bria~a, a u parlament je u{lo sedam stranaka.

SIRIJA

Parlamentarniizbori poslepetdecenija DAMASK: U Siriji su ju~e U sirijskoj skup{tini trenutujutro po~eli prvi vi{estrano nema nijednog opozicionog na~ki parlamentarni izbori za predstavnika, a dr`avni mediji posledwih pet decenija, koje je prenose da }e polovina, od ukupvlast nazvala prekretnicom na no 250 mesta u parlamentu, biti putu politi~kih reformi, dok ih glavne opozicione partije bojkotuju, nazivaju}i ih farsom re`ima predsednika Ba{ara el Asada. Bira~ka mesta su otvorena jutros u sedam ~asova po lokalnom vremenu, a vlasti su saop{tile da skoro Pravoglasaima15milionagra|ana 15 miliona gra|ana ima pravo rezervisana za „predstavnike glasa. Re~ je ujedno i o prvim viradnika i seqaka”, ~ije sindika{estrana~kim izborima od usvate kontroli{e Asadova Baat jawa novog sirijskog ustava u fepartija. bruaru, kojim je dozvoqeno forVlasti su saop{tile da na izmirawe novih politi~kih parborima u~estvuje devet novih tija naspram vladaju}e Baat parpartija, zajedno sa jo{ 10 partija tije, a predsedni~ka funkcija je Nacionalnog progresivnog ograni~ena na dva mandata, od po fronta– saveza kojim upravqa sedam godina. Baat partija vlada Baat partija. zemqom od dr`avnog udara 1963. Lideri najve}ih opozicionih godine, a Asadova porodica je blokova u nedequ su pozvali sudo{la na vlast zahvaquju}i nonarodnike na bojkot izbora, ocevom dr`avnom udaru 1970. godiniv{i da je re~ o cini~nom pone, kad je {ef dr`ave postao ku{aju predsednika Asada da Asadov otac Hafez. ostane na vlasti.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI SER@BRAMERC Glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc, koji boravi u vi{ednevnoj poseti Bosni i Hercegovini, izjavio je da, uprkos dobrim vestima da vi{e nema begunaca, Tribunal od zemaqa regiona tra`i saradwu kako bi se zavr{ila preostala su|ewa i `albeni postupci pred Ha{kim sudom. Bramerc je ponovio da Hag od Srbije o~ekuje da prona|e pomaga~e ha{kim otpu`enicima.

NIKOSMIHALOLIJAKOS Do{lo je vreme za strah izdajnika otaxbine, poru~io je lider gr~ke neonacisti~ke stranke „Zlatna zora” Nikos Mihalolijakos nakon ulaska te stranke u parlament. Sti`emo!”, uzviknuo je Mihalolijakos na konferenciji za novinare u jednom atinskom hotelu, okru`en grupicom mladi}a, obrijanih glava. Oko 200 simpatizera neonacista okupilo se u sali, dok su ostali slavili izborni uspeh.

BEWAMINNETANIJAHU Izraelski premijer Bewamin Netanijahu tra`i da u Izraelu budu odr`ani prevremeni izbori, za ~etiri meseca, umesto onih redovnih, u oktobru 2013. Netanijahu, u govoru na konvenciji svoje partije Likud, nije precizirao datum odr`avawa izbora, ali AP prenosi da se o~ekuje da budu 4. septembra. „Ne `elim godinu i po dana politi~ke nestabilnosti, pra}ene ucenama i populizmom, rekao je on.

POSLEUBISTVAJEDNOGODLIDERAJEMENSKEALKAIDE

Unapaduislamistapoginula najmawe32vojnika SANA: U napadu islamista na dva vojna punkta u blizini grada Zinxibara, na jugu Jemena u provinciji Abijan, poginula su najmawe 32 jemenska vojnika, saop{tavaju vojni zvani~nici. Napadi su usledili nakon {to je prekju~e u provinciji [abva, u napadu ameri~ke bespilotne letelice ubijen jedan od lidera jemenske Al Kaide, Fahd el Kuso, prenosi AP. Kuso se nalazio na listi najtra`enijih zlo~inaca FBI, koji je nudio i nagradu od pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do wegovog hap{ewa. SAD su ranije raspisale poternicu za Al-Kusom koga smatraju Jemenskivojnicinaudaruislamista odgovornim za ubistvo 17 ameri~kih morEl-Kuso je povezivan sa neuspe{nim teronara ubijenih na razara~u „Kol” u Adenristi~kim napadom na putni~ki avion, koji je skom zalivu 2000. godine. trebalo da eksplodira iznad Detroita na Bo-

`i} 2009. godine. U decembru 2010. godine, ameri~ki Stejt department ga je proglasio za globalnog teroristu, {to je bio znak da je wegova uloga u jemenskom ogranku Al Kaide postala izra`enija. Neimenovani ameri~ki visoki zvani~nik rekao je u Va{ingtonu da je El-Kuso ubijen dodaju}i da je on „planirao teroristi~ke akcije protiv jemenskih i ameri~kih interesa”. „Bio je posledwih godina ume{an u vi{e napada u kojima su `rtve bili Amerikanci ili dr`avqani Jemena, mu{karci, `ene i deca”, rekao je zvani~nik. Jemen je pogodio talas nasiqa na jugu, otkako je u februaru na vlast do{ao predsednik Abdo Rabi Mansur Hadi, a vladin odgovor na nasiqe bili su vazdu{ni napadi.


26

utorak8.maj2012.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi iz Bocki

pozdrav

kom{iji

Mihajlu Rni}u VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 52476

KUPUJEM stare automobile do 200E staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, akumulatore, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 52356

Qiqa i Rajko Ivankovi}.

52532

Opra{tamo se od dobre i po{tovane drugarice

Marije [ijakov Za wom tuguju: Perka i Nada.

52545

Planinarsko dru{tvo „Penzioner� iskreno sau~estvuje u bolu porodice i s tugom i bolom se opra{ta od drage na{e

Marije [ijakov Posledwi pozdrav od drugarica i drugova iz planinarskog dru{tva.

52546

Prerano i iznenada preminula je na{a draga koleginica

Marija [ijakov S qubavqu i po{tvawem ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Marica, Jelisaveta, Milka, Javorka i Jadranka. 52534


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav

S tugom i po{tovawem opra{tamo se od na{e drage

Posledwi pozdrav biv{em radniku

Mihajlu Rni}u

ro|. Stankov

Odajemo du`nu po{tu i ve~nu zahvalnost za rad proveden u Slu`bi.

Tvoj razred A-42 sa razrednom.

Draga moja baba

FK „Vojvodina”.

59808/P

70512/P

Posledwi pozdrav na{em biv{em igra~u

Kajka Raji}

Katice Raji}

Antonu Molnaru

Aktivni i penzionisani slu`benici Policijske Uprave Novi Sad.

52533

S tugom se opra{tamo od na{e Kajke

na{em

52539

Sa velikom tugom opra{tamo se od

Oti{la je moja draga baka Vida... Svoje najlep{e uspomene iz detiwstva imam zahvaquju}i woj... Nikada je ne}u zaboraviti i ~uva}u je u svom srcu zauvek.

Opra{tamo se Dejanove majke

baba Biso nau~ila si me prve re~i, prve korake i pru`ila bezbri`no detiwstvo puno qubavi. Zbog tebe sam voleo ^erevi}, Dunav i bele la|e, a {ta sad? Vole}u te uvek. Tvoj Nikola.

od

na{e

FK „Vojvodina”.

80512/P

52529

biv{e

koleginice

Sahrana je danas, 8. 5. 2012. godine, u 17 ~asova, iz ku}e u ^erevi}u. Zauvek weni: }erke Bogdana i Slavica sa porodicama. 52535

3

i

Umro je na{ voqeni

Milorad - Mi{ko Radoja Vukoslavovi}

Mare [ijakov Posledwi pozdrav dragoj i cewenoj koleginici. Kolektiv JP Zavod za izgradwu grada Novi Sad.

Sahrana je na grobqu Zmajevo, 8. 5. 2012. godine, u 15 ~asova. O`alo{}eni: bra}a Predrag i Du{an, snaja Marina, bratanci Milo{ i Radoje i ostala mnogobrojna rodbina.

59807/P

Posledwi pozdrav na{oj

Posledwi pozdrav stricu i dedi

baba Kajki

Kajka Raji}

Tvoja nesebi~na qubav i dobrota koju si nam pru`ila osta}e ve~no u srcima tvog unuka Stanka - Baje sa Gocom i Duwom.

dragom

Slobodanu Doro{kom ^iki Hvala ti za sve razgovore, savete, osmehe. S qubavqu tvoji Mili}i: Milo{, Svetlana, Mirjana i Stevan.

52537

52527

Duboko o`alo{}eni obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je preminula u 80. godini na{a draga

Vidosava [imi} ro|. Grli} u~iteqica u penziji 1932 - 2012. O`alo{}eni: suprug Frawo, sin Miroslav, snaja Branka, unuci Bojan i Maja sa porodicom. Posledwi ispra}aj }e se odr`ati 9. 5. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. 52526

52544

3

Posledwi pozdrav ~ika

Posledwi pozdrav dragom bratu, stricu i dedi

Posledwi pozdrav na{em drugu

Obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je u 81. godini preminula na{a

Qubi

Slobodanu Doro{kom ^iki

Nada Moqac

52530

52528

U 11 sati, na ^enejskom grobqu poseti}emo wenu ve~nu ku}u. Weni najmiliji: }erke, unu~ad, zetovi i suprug.

52536

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 78. godini preminula na{a najdra`a mama

Verica Anki} sa porodicom.

Rada Papovi}

52538

Moja draga

ro|. Stankov

Tvoja unuka Maja, Boki praunuci Luka i Duwa.

Stevanu Beni

Tvoja unuka Katarina, praunuka Milica i zet Dragan.

Marije [ijakov

Dana, 9. 5. 2012. godine navr{i}e se ~etiri tu`ne godine od kako nije sa nama na{a voqena

pamti}u te ve~no. Sestra Ankica, sestri~ine Vera i Qupka sa porodicama.

27

Vida [imi}

Marije [ijakov Po~ivaj u miru! Ostaje{ zauvek sa nama.

utorak8.maj2012.

Slobodanu

ro|. Prodanovi} Sahrana je u sredu, 9. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu.

O`alo{}eni: brat Uro{, snaja @ivkica, Milo{, Kosta, Milica i Svetlana sa decom.

od Sne`aninih kumova: Jakova, An|elke, Jovane i Tijane Drezga.

od drugova: An|elka, Radeta, @ike, Pere i Laze.

O`alo{}eni sinovi: \or|e i Bora. 52542

52543

52515

52520


28

^iTUQe l POMeni

utorak8.maj2012.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo dragi na{

@ivojin Vladulovi}

Mihailo Ban~evi}

preminuo u svojoj 88. godini. Ispra}aj je 9. 5. 2012. u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Porodica.

Sahrawen je 7. 5. 2012. godine u Ma~vanskoj Mitrovici.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ otac, suprug i deda

Molnar Anton [uca

Posledwi pozdrav dragoj priji

Spasenki Andri} od porodica: Stojadinovi}, Krajinovi}, Petkovski, Vasiqevi}.

Obave{tavam rodbinu i prijateqe da je 6. maja 2012. godine preminula moja draga majka

Sin Vladimir sa porodicom.

52484

52485

Posledwi pozdrav na{em dragom

Danas je 14 godina...

Vujadin Barjaktarovi} novinar

Mihajlu Rni}u

Zauvek si u na{im srcima i mislima! od Se~awaca u Novom Sadu.

Tvoji: Sa{a, Vesna, Nemawa i Vujadin.

52491

52379

52514

52502

Mihailu Ban~evi}u

]erka Katarina sa porodicom.

52486

ro|en 11. 6. 1938. iz Veternika Sahrana }e se obaviti danas, 8. 5. 2012. u 11.15 na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Jelka, sin Petar i }erka Irena sa porodicama.

Posledwi pozdrav tati

Mihailu Ban~evi}u

O`alo{}eni: supruga Branka, }erka Nina i sin Vladimir sa porodicom.

52516

Posledwi pozdrav tati

Umro je moj dragi brat od tetke i na{ predobri ujak

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 7. 5. 2012. godine u 90. godini preminula

Stevan @. Bena biv{i fudbaler F. K. Vojvodina, reprezentativac i trener

Marija [ijakov 1945 - 2012. Sahrana }e se obaviti u sredu, 9. maja u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}en sin Dejan. 52506

Posledwi pozdrav Sne`aninom tati

Posledwi pozdrav dragoj Mari

Danica Repija

Sahrana je u Beogradu, u sredu, 9. maja, u 14 ~asova, na Novom grobqu. Pamti}emo ga po skromnosti, srda~nosti i pa`wi koju nam je poklawao. O`alo{}eni: sestra Mirjana, sestri~ina Jelica Ka{anin-Mastenbroek sa porodicom i sestri} Du{an Ka{anin.

Posledwi ispra}aj drage nam pokojnice je danas, 8. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Dowem starom grobqu u Futogu. Weni najmiliji. 52490

52494

Posledwi pozdrav baka Veri.

Posledwi pozdrav mojoj dragoj mami

Luciji [uli~enko Qubi{i Babi}u

ro|ena Mandi}

Mariji [ijakov

Posledwi pozdrav priji

Luciji [uli~enko

Vera Ukropina

1930 - 2012.

1933 - 2012.

Sahrana je danas, 8. 5. 2012. godine, u 13 ~asova, na Novomajurskom grobqu u Petrovaradinu. Olgica sa porodicom.

S tugom i po{tovawem, Qiqa i Panta.

52505

52511

Sa neizmernom tugom i bolom opra{tamo se od na{e drage

Tu`ni i u velikom bolu ispra}amo na ve~ni po~inak dragu tetku

O`alo{}eni: sin Dragan, unuk Boris i snaja Danijela. 52495

Marije [ijakov

Mariju [ijakov

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj

Mariji [ijakov

52510

52509

Obrad, Savinka Sava i Svetlana. 52508

Porodica Ajtlbez.

52497

52496

Posledwi pozdrav na{oj dragoj, voqenoj supruzi i majci

ro|. Da~i} 1933 - 2012.

Po~ivaj u miru! Tvoji: Radoslav, Ana, Lazar i Biqana.

Unuk Marko sa Marijom.

Veri Ukropina

Vera Ukropina 1933 - 2012.

ro|. Stankov O`alo{}eni: sestra Nada, Steva, Du{ica, Ri~i i [tefen.

Posledwi pozdrav baka Veri.

Po~ivaj u miru.

Unuka Milica sa suprugom Draganom.

52499

Sahrana je u sredu, 9. 5. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Suprug Panto i sin Tomislav. 52498


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

3

Posledwi pozdrav tati, dedi i svekru

utorak8.maj2012.

3

3

Posledwi pozdrav tati

Posledwi kom{iji

Javqam tu`nu vest da je moj dragi suprug

Slobodan Doro{ki Slobodanu

dragom

Sa dubokim po{tovawem opra{tamo se od majke na{eg druga Dejana

Marije [ijakov

Slobodanu Doro{kom ^iki

preminuo 7. 5. 2012. godine.

Slobodanu Doro{kom

pozdrav

Sahrana }e se obaviti iz Kapele na grobqu u Gospo|incima, 8. maja 2012. godine, u 17 ~asova. O`alo{}ena supruga Qiqana.

29

Bera, Peki}, Maksa, Mali{a, Bata, Anki} i Megi.

od porodice Bubwevi}: Vase, Mare i Bobana.

52519 52525

52518

od: sina Predraga, unu~i}a Vuka{ina, Slobodana i snaje Jelene.

od: }erke Marijane, unuka Stevana i zeta Vladimira Marinkovi}.

POMEN

8. 5. 2010 - 8. 5. 2012.

52524

52523

3

3

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka i baka

Na{ voqeni, dobri suprug, otac i deda

3

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi pozdrav prijatequ

Qubi{a Babi}

\or|ije Maksimovski

Spasenka Andri}

1927 - 2012.

ro|ena Rajkov 1939 - 2012. preminuo je 6. 5. 2012. godine, u Novom Sadu. Sahrana je danas, 8. 5. 2012. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Zauvek }e ostati u na{im mislima i srcima.

Slobodanu

Slobodanu

od prije Evice Marinkovi}.

od prijateqa @arka i Radmile Vidi}.

52522

52521

Wegovi: supruga Slava, k}er Sne`ana, sin Dra{ko, zet Tibor, snaja Tatjana, unuci Igor, Ivana, Dra{ko i Danilo.

taksista

Sahrana je danas, 8. 5. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Danas se navr{avaju 2 godine od kada nije sa nama. ^uva}emo se}awe na wegovu qubav i brigu koju nam je za `ivota pru`io. Hvala mu.

Borislav i Miroslava sa porodicama.

Zahvalni wegovi najmiliji: Milica, Milorad, Marina, Andrea i Nikola.

52507

52403

52500

Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od tragi~ne smrti na{eg an|ela

Tamare Miladinovi} Pomen na{e miqenice je u ~etvrtak, 10. maja 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. AN\ELE NA[, qubavi na{a, ugasila se svetlost na{eg doma, ostade tama. U na{im srcima tuga i neizreciva bol. Nedostaju nam tvoj zagrqaj, tvoj osmeh, tvoja energija. Kako nastaviti daqe kada je za sve nas tvoje najbli`e `ivot stao tog kobnog 1. aprila. Sre}o na{a, `ivote na{, qubavi na{a, volimo te neizmerno. Tvoja mama Desa, tata Branko i brat Nenad. 52504


06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.55 16.50 17.00 17.20 17.50 19.05 19.30 20.05 21.10 22.00 22.35 23.00 00.05 00.30 01.20 02.10 03.00

tv program

utorak8.maj2012.

Добро јутро,Војводино Злогласни атентати Агро мозаик Вести Гимназијалци Центарсвета Кухињица Вести Нови таблоид НС Снимакконцерта„Шинобуси ипутници” Вести Вреди знати Живопис Вести за особе са оштећеним слухом Без упута Гимназијалци Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Изборнахроника ТВ Дневник Последњи бег на Балкану Радар Војвођански дневник Злогласни атентати Последњи бег на Балкану: Побуњеник из сенке Један на један Радар Музички програм Нови таблоид НС Снимакконцерта

Панонскојутро

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.04 10.00 10.04 10.30 11.06 12.00 12.15 12.37 13.22 14.55 15.10 16.00 16.54 17.00

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Грлом у јагоде Вести Квадратура круга Путопис Велика тишина Дневник Спорт плус Место злочина:Њујорк Нема проблема,филм Гастрономад Ово је Србија Село гори,а баба се чешља Евронет Дневник РТ Војводина

(Панонија,08.00) 06.00 08.00 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00 00.30

Музичко свитање Панонско јутро Анали Е ТВ Простор Без цензуре Ноге на пут Панонска хроника И-вести Војвођанске вести Анали Наш гост Војвођанске вести Агропарламент Војвођанске вести Дискавери Глас Америке Ноћни програм

БетиСан

Неустрашиви Кинески акциони филм о животу једног од најпознатијих кинеских мајстора борилачких вештина, Хуа Јуан Ђие (1868-1910), борца који јеунапредиоборбенедисциплине и који је, већ у своје време, задобио готово митскистатусмеђусвојимсународницима. Улоге: Џет Ли, Бети Сан, НејтанЏонс,ЏонгДонг Режија: РониЈу (РТС1,21.01)

КлаудијаПандолфи

СЕРИЈА

Гимназијалци Ово је прича о Антонију, професору из малог места, којијесањаодабудепребаченуРимсасвојомженоми малом ћерком Еленом. Премештај за Рим стиже након седамгодина,алитадасусе ствари промениле, ћерка је тинејџерка,аинедавномује женаумрла. Улоге: Ђорђо Тирабаси, КлаудијаПандолфи Режија:ЛукоПелегрини (РТВ1,15.55)

06.30 Кухињица –мађ. 07.00 Здраво живо 07.20 Без упута 08.10 Све(т)око нас 08.35 ТВ баштине 09.30КонцертсимфинијскогоркестраКаира 10.25 5.меморијалИсидорБајић 11.00 Горски цар добија младунче 11.35 Зелени сат 12.00 Чари риболова 12.30 Вести (мађ) 12.40 Изравно (хрв) 13.10 Биографије 14.35 Стендап,забавнипрограм 15.05 Потрошачки репортер 15.15 Наши дани (мађ) 16.15 Омладинскаемисија (мађ) 16.45 Недељни магазин (ром) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Кухињица –мађ. 20.00 Добро вече,Војводино (ром) 21.30 Лепа села лепо горе,филм 23.40 ТВ баштине 00.20 ТВ Продаја

06.30 08.30 09.00 09.10 10.05 10.30 11.00 11.15 11.30 12.30 13.00 13.10 14.05 14.30 15.00 15.10 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.10 23.20

Серијскипрограм Храна и вино Вести Серијски програм Најбољи лек Азбука родитељства Вести Рецепти Лауре Равајоли Капри Серијски програм Вести Опчињени Све што желим Спринт Вести Украдена срца Рецепти Лауре Равајоли Времејенамојојстрани Истрага Храна и вино Личности и догађаји Објектив Документарни програм Свратиштезадецуулице Документарнипрограм Опчињени Објектив Рецепти Лауре Равајоли Капри Украдена срца

09.30 12.00 13.00 21.00

АТП Мастерс Мадрид СК студио АТП Мастерс Мадрид Премијер лига:Ливерпул – Челси 23.00 Одбојка Квалификације за ОИ:Бугарска –Словенија 01.00 Одбојка Квалификације за ОИ:Немачка -Словачка 02.30 Преглед руске лиге

17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.01 22.50 22.55 23.45 00.00 00.07 00.53

05.15 05.30 06.00 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.10 22.15 23.40 00.10 00.25 01.00

Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица,квиз Дневник Село гори,а баба се чешља Неустрашиви,филм Вести Место злочина:Њујорк Дневник Евронет Ружна Бети Ноћни биоскоп:Тужни анђели,филм

Ексклузив Експлозив Три Хил Сулејман Величанствени Тајна старог моста Дођи на вечеру Одбачена Аси Тајна старог моста Тачно 1 Сурвајвер Сулејман Величанствени Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Аси Лото Сулејман Величанствени Шатра Сурвајвер Експлозив Ексклузив Сурвајвер-без цензуре Три Хил

06.02 06.45 07.08 07.14 07.24 07.29 07.35 07.46 07.56 08.07 08.19 08.33 09.03 09.25 09.41 09.43 09.54 10.24 10.56 11.25 11.50 12.26 12.59 14.00 14.14 14.43 15.06 15.22 15.24 15.58 16.27 16.57 17.55 20.00 20.27 21.00 22.05 22.44 23.13 23.18 23.50 00.41 01.40

06.00 06.30 07.30 08.30 10.00 11.00 11.35 12.00 12.15 13.00 14.00 14.30 15.30 18.00 18.30 19.30 21.00 23.00 00.00 01.30

Концерт за добро јутро Слагалица,квиз Датум Верски календар Ози бу Мунзи Велики и мали Откривајмо свет са Ђолетом Оливија Френине ципеле Математичке приче Енциклопедија за радознале Животна раскрсница Ликовне технике Успон идеје Верски календар Све боје живота Адлибитум Траг Грађанин Гитарартфестивал Трст-раскршће народа Трезор Математичке приче Енциклопедија за радознале Животна раскрсница Сазвезжђаилегенде Успон идеје Позитивна енергија Екорецептзаздравживот Жалзамладост Капри Кошарка:Суперлига:Хемофарм-Војводина,пренос ТВ мрежа Хитлибрис Капри Читање позоришта ЕвропаиСрби Знакови времена МихајлоМитровић,архитекта Пролеће у Београду Трезор Кошарка:Суперлига:Хемофарм-Војводина

ВОА Маратон Биљана за вас Филм:Операција Београд Отворени студио Топ шоп Отворени студио Вести Отворени студио Љубав у залеђу Вести Доктор Хаус Филм:Калифорнија у мислима Вести Обични људи Филм:Трагови црне девојке Филм:11.14 Ред и закон Филм:Благословена Доктор Хаус

ХедерГрејем

Благословена Саманта и Крег Хавард очајнички желе бебу. Међутим, њој је утврђена неплодност, а притом немају новца дабиприуштилилечењекоје би решило проблем. Али, чиниседаимсесећаосмехује када добијају шансу за бесплатантретманнаједнојклиницизалечењенеплодности. Улоге:ХедерГрејем,Џејмс Пјурфој, Енди Серкис, СтелаСтивенс,ДејвидХемингс Режија:СајмонФелоуз (Авала,00.00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Живети свој живот, 15.00 Спортски преглед, 16.00Освета,17.00Политикон,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив, 19.30Цртани филм,20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00 Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05 Фокус, 13.45 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40Булевар,17.30Златибор,18.00Мозаик,20.00Фокус,21.00Фам,21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај, 01.30 Фокус

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К915.00Дечији програм,16.30 Инфо К9,17.00Бибер,18.00Култура тела,18.30Инфо К9,19.00Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Никад се не зна..., 22.15 Бибер, 22.30Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

12.00 Срем на длану:Шид, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану:Рума,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

06.00 08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.15 12.00 13.30 16.00 16.40 17.05 17.30 18.00 18.30 19.35 20.05 21.00 23.15 23.45

c m y

30

dnevnik

Заувјек сусједи Топшоп Долина сунца Топшоп Хоћу да знам Вести Дневни магазин Цртани филмови Филм:Дан обуке Вести Спортски преглед Пријатељи Џои Квиз:Пут око света Вести +Између две ватре Штрумфови Увод у анатомију Филм:Последњи скаут Вести Спортскипреглед

Оно што нам се дешава у детињству дубоко одређује тајанственепутевекојећемо пратити током читавог живота. Тема „Границе” са ЈеленомХелц судецапознатихи дилема да ли је у питању привилегија или баласт. На тутемуговореИваШтрљић, Калина Ковачевић, Анита Лазић Тодоровић и Игор Маројевић. (Хепи,20.20)

БрусВилис

Последњискаут Истражујући случај убијенестриптизете,приватнидетектив открива организацију намештања утакмица у професионалној лиги америчког фудбала, која води и до политичких врхова. Џо Халенбек је бивши специјални агенттајнеслужбе,којиради каоприватнидетектив... Улоге: Брус Вилис, ДејмонВајанс,ХалеБери Режија:ТониСкот (Б92,21.00) 00.05 01.05 03.00 03.45 04.05 05.40

Режи ме Филм:Ајова Увод у анатомију Саут Парк Филм:Земља -Ваздух УкључењеуБ92Инфо

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 15.30 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 20.40 21.30 22.30 23.30 00.30 02.15 03.00 04.00 05.00

Добро јутро Магазин ИН Градске вести Тачно у подне-живо Звезде Гранда Сити Национални дневник Моје срце куца за Лолу Мала невеста Национални дневник Мала невеста Љубав и освета Гранд парада Мултимилионер Добро вече,Србијо Филм:Мона Лиза Калифорникација Звер Плави гром Моје срце куца за Лолу

Граница

05.00 07.00 07.50 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.20 13.40 13.55 14.00 15.15 15.30 15.55 17.30 17.55 18.35 19.35 20.20 22.00 23.10 00.30 01.00

Јутарњи програм АвантуремалогПере Звезданиште Нодиуземииграчака Ешли Телешоп Сабрина Генератор Рекс Хунтик Мојиџепниљубимци БајкаоТибету Квизић Пресовање Телешоп Вести Изгубљене године Телешоп Вести Ћирилица Насловна страна –квиз Телемастер Јелена Црни Груја Граница Долина вукова Изгубљене године Црни Груја Црна мачка бели мачор, филм 02.50 Звездана капија Универзум 04.00 Јелена

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak8.maj2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

16

31

ОВОГ ПУТА КРИЗА(НИ)ЈЕДРУГАЧИЈА

Пише: Кармен РејнхартиКенетРогоф 07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 10.55 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Новацнајеловнику Нованадапосластичара Л.А.Инк Стручњакзаторте Обрачунпосластичара Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Највећигубитник Мајамиинк Ургентницентар Породилиште Екстремнипреображај ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Ургентницентар

08.00 09.00 10.00 11.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Човекова историја Сикерт против Сарџента Ла Џоја и ратници у магли 1066. Други светски рат у боји Тајм тим година X Човекова историја Како је уметност створила свет Севдах Деца Стаљинграда Ловци на нацисте Тајни рат Други светски рат у боји Тајм тим година X Човекова историја Како је уметност створила свет

18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 08.30 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Цврчакимрав Дедасаизраслином МалиТарзан Триамигоса НестанакГарсијаЛорке Нијекрај Екстремисти Твист Избрисанасећања Еротскифилм Еротскифилм

Избрисанасећања Сајмон се буди у болници са амнезијом након замало фаталног догађаја, открива да се не сећа последње две године свог живота. Његова супругаАначекадагавиди, али он је не препознаје. Сазнаје и да је његов брат Питерпронађенмртав... Улоге:РајанФилип,Сара Полеј,СтивенРиа Режија:РоландСусоРицхтер (Синеманија,22.00)

СараПолеј

06.00 07.50 10.30 11.45 13.25 14.50 16.50 18.35 20.05 21.35 22.35 00.20 01.05 02.40

Ранго МојеимејеКан СпашавањеЕдwардса 10стварикојемрзимкодтебе Титеф Феномен Душасурфера Марстражимаме Страступустињи Играпрестола Лудавожња Узвратниударац Дечкокојинеобећава Маливеликивојник

07.00 Добро јутро,Хрватска 09.05 Лугарница 10.18 Из птичје перспективе,док. серија 11.05 Деби Тревис преуређује 12.00 Дневник 12.31 Кад заволим,време стане 13.18 Др Оз,ток шоу 14.10 Међу нама 14.40 Научни петица 15.12 Понос Раткајевих 16.06 Алиса,слушај своје срце 17.27 Задар:Хрватска уживо ЕВромагазин уживо 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.12 20пет,квиз 19.30 Дневник 20.12 Све у 7!,квиз 21.08 У Европи,док.серија 21.50 Отворено 22.40 Дневник 3 23.15 Мештар од свега,док.филм 00.09 Циклус европског филма:Ст. Триниjанс,филм 01.46 Ин медијас рес 02.31 Трачарица 03.11 Закон и ред 03.51 Др Оз,ток шоу

09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20

УбиствоуМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Ургентницентар Дијагноза:Убиство Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствоуМидсамеру Дијагноза:Убиство Монк Видовњак Скандал Браћаисестре Филм:Ледениснови

07.15Мојиџепниљубимци 07.30Кобра11 09.40Ексклузивтаблоид 09.58Куварипо 10.00Вечераза5 11.10Ватренонебо 12.00Ружаветрова 13.10Крвнијевода 14.00Сурвајвер 15.05Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Вечераза5 17.58Куварипо 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 20.50Уводуанатомију 21.45Сурвајвер 22.45Јавнетајне 23.35Менталист 00.30РТЛвести 00.40Бранитељ 02.10Астрошоу

СЕРИЈА

Менталист ТалулаРајли

СентТринијанс МладуАнабелотацдоводи у интернат. Већ по предворју и понашању девојке на рецепцији јасно је да је Сент Тринијан све пре него добар интернат. Подивљале девојчице збијају неслане шале а сама Анабел је жртва несланешалепритуширању... Улоге:РупертЕверет,КолинФирт,ТалулаРајли,ГемаАртертон,МишаБартон Режија:ОливерПаркер (ХРТ1,00.09)

07.43 08.13 08.42 09.10 10.00 10.45 11.10 11.30 12.00 13.20 15.00 15.20 15.45 16.30 17.00 18.00 18.20 18.30 19.15 19.40 20.00 20.50 22.35 23.15 23.50 00.30 00.55 01.20 02.05 02.55

Мала ТВ Неухватљиво прасе Руди Истраге Младог Месеца Школски сат Алиса,слушај своје срце Деграси Нови нараштај Батман и храбри суперјунаци Реконструкција Топ гир 10,док.серија Одјек грома,филм Деграси Нови нараштај Олујни свет Школски сат Мала ТВ Доктор Ху Регионални дневник Жупанијска панорама Три Хил Телетабис Музика,музика... Ин медијас рес Прелудејзапољубац,филм Трачара Ружиона Закон и ред У уреду Симпсонови Родитељи и деца Којак Ноћни музички програм

06.00 07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.35 18.30 20.00 21.00 23.00

Крађа Градбезбожића Биографија-РаселКроу Решенслучај Градбезбожића Биографија-МетДејмон Дивљестрасти БилоједномуМексику Биографија-РаселКроу ГрадбезБожића Биографија-МетДејмон Снајпериста3 Осветниксагитаром

06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.40 20.00 22.00 00.00 02.00

Мртав човек хода Ламбада Заборављени злочин Алиса Подизање Аризоне Кад китови дођу Једина права ствар Полицајац из вртића Дневник кошаркаша Еротскифилм Еротскифилм

Тим истражује убиство повезано с крађом возила, али неколицинадетаљауистразиоткривадајезлочинпочињенизособнихразлога.Жртва је Гордон Хуџ, адвокат мотобандеСинерСејнтс... Улоге: Сајмон Бејкер, Робин Туни, Тим Канг, Овејн Јеоман,АмандаРигети Режија:КрисЛонг (РТЛ,23.35)

АмандаРигети

10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.40

Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Трговциаутомобилима Генералка Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде? ЗлатоБеринговогмора Ловнасабљарке ЧовекпротиврибесаМетом Вотсоном Отмицаиспасавање Разоткривањемитова ЗлатоБеринговогмора Ловнасабљарке

08.30 11.00 12.00 15.30 16.45 17.45 18.45 19.45 21.00 23.00 01.00

Фудбал Тенис Тенис Бициклизам Фудбал Бициклизам Тенис Билијар Бокс Аутомобилизам Бициклизам

У

И богати плачу

наредном делу тврдимо да је ово готово и на тржиштима у настајању и у напредним приуниверзално усредсређивање на нејасно вредама и веома су висока и код једних и код друрачунање трошкова спасавања непотпуно гих. Дакле, права зао ставштина банкарских криза и доводи нас у заблуду. Чини то јер не постоје ни- јесте већи јавни дуг, који умногоме превазилази каква општеприхваћена правила за прављење про- директне трошкове великих спасавања. Очигледцена, а непотпуно је јер су фискалне последице но, повећање јавног дуга зависи од читавог низа банкарских криза много обимније од непосредни- политичких и економских чинилаца, укључујући јих трошкова спасавања. Ове последице углавном и делотворност мера политике које се предузимасу резултат знатних негативних утицаја на јавне ју као одговор на кризу и интензитета почетног приходе и чињенице да је, у неким епизодама, ре- реалног економског шока који је призвео кризу. акција фискалне политике на кризу подразумевала и пакете стимулативних мера. Чињеница да је већина банкарских криза, посебно оних системских, повезана с привредним падовима добро је позната у емпиријској литератури. После Другог светског рата уобичајене мере политике које су се примењивале као одговор на системску банкарску кризу биле су спасавање банкарског сектора, било кроз куповину лош их средс тава, дир ектн о спајање лоших банака с релативно здравим институцијама, директна преузимања од стране државе или нека комбинација тих мера. У много случајева, те мере имале су веома значајне фискалне последице, посебно у раним фазама кризе. Међутим, банкарске кризе дуго трају, а последице на тржиштима имовине дуго се задржавају, посебно када су у пи- Хипотеке срушиле светске економије тању цене некретнина и реална привреда. Онда и не чуди што кризе имају зна- Ипак, невероватно је колико су велика повећања чајан и негативан утицај на јавне приходе. Пара- дуга универзална. леле између губитака прихода на тржиштима у наЗемље можда могу прерасти серијске престанке стајању и у развијеним привредама веома су упа- отплате јавног дуга и епизоде веома високе индљиве. Напредне привреде показују већу склоност флације који се понављају, као што показују прида користе стимулативне мере да би ублажиле пад мери Аустрије, Француске, Шпаније и других зепривредне активности, што се веома добро видело маља. Међутим, историја нас учи да је много теже у агресивној потрошњи на инфраструктуру у Јапа- прерасти понављање банкарских и финансијских ну током деведесетих година 20. века. Тржишта у криза. Није нам била потребна финансијска криза настајању, која су нетолерантнија према дугу и на из 2007. да нас на то подсети. Од 66 земаља у накојима финансирање више зависи од ћудљивости шем узорку, само су Аустрија, Белгија, Португал међународних тржишта капитала, имају много ло- и Холандија успеле да избегну банкарске кризе од шије могућности да користе 1945. до 2007. Међутим, тоантицикличну фискалу поликом 2008. чак три од ове четиАко се залиха дуга тику. Ипак, утицај који криза ри земље нашле су се међу зеима на путању кретања пореза мљама које су се упустиле у индексира тако да је оквирно је сличан између ова масовна спасавања банака. вредност индекса 100 два типа земаља. Зап раво, тал ас фин анс ију тре н ут к у кри з е,ис к у с тво Да бисмо добили грубу проских криза који је почео с изговори да реална залиха цену утицаја кризе на јавне бијањем кризе непрворазредфин анс иј е, кор ис тил и смо дуга расте на 186три године них зајмова у САД 2007. расисторијске податке о дугу ценпршио је било какво раније након кризе тралних власти, о чему смо рауверење међу професорима, није говорили. Важно је истаучесницима на тржишту, или ћи да ови подаци дају само делимичну слику, јер онима који одређују мере политике, да су финанкриза утиче на целу земљу, укључујући и државе сијске кризе или део прошлости или да су потичланице федерације и општине. Такође, током снуте у нестална тржишта у настајању. „Овог пуоваквих епизода дуг који влада гарантује обично та је другачије„ синдром био је жив и здрав у знатно расте, али ова тенденција се не показује у САД, у облику широко распрострањеног уверења подацима за централну власт. Не изненађује што, да је брз раст продуктивности који је потицао из укупно гледано, трошкови спасавања банкарског гране информационих технологија оправдао односектора, недостатка прихода, као и пакети стиму- се цена и прихода на тржишту деоница који су далативних мера фискалне политике указују на то да леко превазилазили историјску норму. Ова варка постоје растући фискални дефицити који повећа- завршила се пуцањем ИТ-мехура 2001. године. вају постојећу залиху јавног дуга. Оно што можда Али, неумереност се убрзо опет појавила, овог пуизненађује је колико је то повећање дуга драстич- та у другом облику и на другом тржишту. Обезбено. Ако се залиха дуга индексира тако да је вред- ђивање непрворазредних хипотека, комбинована с ност индекса 100 у тренутку кризе, искуство гово- великом потражњом за тим инструментима у зери да реална залиха дуга расте на 186 три године мљама попут Јапана, Немачке и Кине, подгревала након кризе. Дакле, реална залиха дуга се готово је уверење да ће цене кућа заувек наставити да радуплира. Таква повећања јавног дуга очигледна су сту. Књигу “ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ”можете купити у књижари “Службеног гласника” (Јеврејска 13,Нови Сад)уз попуст од 30 одсто, за 1.210динара,или наручити путем телефона 021/6622–609 и 421–859 или и-мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

utorak8.maj2012.

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

ВашаВенерасеиграуваздушном знакуБлизанаца.Али,питањејекакопартнертосхватаилинесхвата. Инсистирајтенасвојимпринципима и потраживањима, у свему. Озбиљнијеприступитедрагојособи.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

8. maj 2012.

Уторак је ваш дан, Марсов дан, паћебитипродуктиваниуспешан. Имате добру позицију у каријери и поред неких ограничавајућих околностизбогвишесиле. Приватни посаовамдоносиприходе.

BIK 20.4-20.5.

RAK 22.6-22.7.

dnevnik

c m y

32

Дализбогнекихемотивнихдилемаидогађаја,тек,нистеустањуда мирујете. Контактирате с више занимљивих особа и симпатија, али, водитерачунаотомеданеискомпликујетеситуацијусувише.

Месец је у знаку топлог и жовијалногСтрелца,штовасупућујена контакте с иностранством. Празници су прошли па можете пуним једримазапловитиуновепословнеи приватнеподухвате.

Иматемного послаивреднисте, макар дуже остали на радном месту. У генерално успешном и креативномстепериодупанемојтештедети снагу и покажите своју креативност.Провод.

ВашМеркурпливајеуватреном знакуОвнапајошуконтактусМарсом,штовамдајеенергичностинестрпљивост. Избегавајте вербалне сукобе,семкадастесигурниусвојупобеду.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Фаталнистеинеизбежниусвему, па и у љубави. Уколико изађете у провод,лепоћетесепровести.Само избегавајте провокације и агресивнеситуације.Немојте наметати искључивосвојежеље.

На добром сте путу, поготово у приватномбизнису.Држитесезаконаипотпишитесвепапиреиуговоре. Месецпролазикрозвашзнакпа сте склони променљивим расположењимаиситуацијама.

Успешни сте и продорни. Могући сунекинесвеснинемириидилеме, које ће сутрашњи дан разрешити. Због тога се опустите и препустите инерцији. Љубавни склад и сарадњасунеприкосновени.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Данас су пословни састанци и краћа путовања под повољним околностима.Тежитенекимдалеким циљевима,наупоранначин,алибудитефлексибилни.Уважитетуђеинтересеимогућности.ЉубавјеОК.

Имате много замисли и обавеза које сте себи наметнули. Радите с околностима с којима се суочавате. Нема потреба да се борите и нервиратејертиместваратетензију.Опуштеноипореду.

Предстоје вам успешни контакти и послови. Склони сте лепим стварима и осећањима, романтични и помало далеки, одсутни. У односу на партнера сте попустљиви, али немојтепристатибашнасве.

TRI^-TRA^

Тешкодетињство V REMENSKA

PROGNOZA

Углавном

Vojvodina Novi Sad

21

Subotica

20

Sombor

21

Kikinda

19

Vrbas

19

B. Palanka

21

Zreњanin

19

S. Mitrovica 22 Ruma

22

Panчevo

21

Vrшac

17

Srbija Beograd

20

Kragujevac

21

K. Mitrovica 23 Niш

23

Evropa

СУво

НОВИСАД: Малосвежијеиуглавномсувовремеузсунчане периоде. Слаба киша је могућа само пре подне. Ветар слаб до умеренсеверозападни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература11,амаксималнаоко21степен. ВОЈВОДИНА: Малосвежијевреме,упрвомделуданапонегдесаслабомкишом,апослеподнеуглавномсувоузсунчанепериоде.Ветарслабдоумеренсеверозападни.Притисакизнаднормале.Минимална температура 11,амаксимална 22степена назападу. СРБИЈА: Релативно свеже време уз сунчане периоде и променљиву облачност која доноси пролазну кишу понегде. Већа шансазакишујеуцентралнимпределима.Ветарслабдоумерен северозападни. Притисак око нормале. Минимална температура 7,амаксимална 26 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Одсредесунчаније исветоплијевреме.Завикендсумогућипљусковиизахлађење, као ипочеткомидућеседмице.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временскеприликемогуиматинеповољанутицајнакардиоицеребро-васкуларнеболесникеиреуматичаре.Очекујусеблажи облици уобичајених метеоропатских реакција. У саобраћају је неопходандодатниопрез.

Madrid

25

Rim

21

London

16

Cirih

22

Berlin

21

Beч

20

Varшava

18

Kijev

27

Moskva

21

Oslo

10

St. Peterburg 14 Atina

29

Pariz

17

Minhen

22

Budimpeшta

22

Stokholm

14

Секси глумицаМилаКунис данасјеприличноуспешна,али нијеувекбиласрећнаи безбрижна. Открила је дет аље из свог тешкогдетињства. МиласеродилауУкрајини и морала је да сакрива чињеницу да је Јеврејка. - Чит аву моју породицу је захватио холокауст.Мојибакаидека сууспелидапобегну, али многи нису преживели. Породица ме је одгајала тако да знам да сам Јеврејка, али билонамјетешко.Кадасмосепрес елилиу Америкунис амзналаенглески.Плакаласам сваки дан. Нис ам разумела културу, људе испричалајеМила. Родитељи су је упис али на часове глуме кадајојјебилодеветгодина.Самодвегодинепослетогадобилајеулогуусерији„Days Of Our Lives”. Била је одлучна у томе да успе. Када је ишла на аудицију за хумористичку серију „Луде седамдес ете”, услов је биодаиманајмање18година,аонајеималасамо14.Реклаимједаћеимати18насвој рођендан,алинијереклакоји.Улогуједобила и од тада њена глумачка каријера напредује.

VIC DANA Сединилскикоњнадрветуидува. Пролазисвињаипитага: -Штарадишгоре,будало,гдеситивидео дасенилскикоњипењуподрвећу? Нилскикоњсезагледаизбуњенорече: -Ајме,којелудило,свињакојаговори.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

SAVA

Bezdan

297 (4)

Slankamen

345 (3)

Apatin

363 (10)

Zemun

383 (3)

Tendencija opadawa

Senta

297 (-7)

Bogojevo

320 (11)

Panчevo

388 (4)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Smederevo

530 (4)

Titel

342 (2)

NERA

Baч. Palanka 306 (11) Novi Sad

297 (6)

Tendencija stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

122 (0)

TISA

92 (-2)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac 250 (-16) S. Mitrovica 269 (-17)

Tendencija opadawa i stagnacije

Beograd

Kusiћ

329 (2)

70 (-6)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 8.maj 2012.  
Dnevnik 8.maj 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement