Page 1

c m y

NOVISAD*

SREDA8.FEBRUAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23341 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

KO MU NAL NA IN SPEK CI JA UPO ZO RA VA

NOVINEUZDRAVSTVENOMOSIGURAWU OKOJIMASEMALOZNA

Nezaposleni besplatno kodzubara str. 13

EKONOMISTIUPOZORAVAJUDASRBIJAVI[E NEMO@EDASEZADU@UJE

Dugseotrgao kontroli, buyetne}e izdr`ati

Led en ic e vreb a j u

Foto: N. Stojanovi}

str. 5

str. 7

Prva`rtvaledenog talasauVojvodini

str. 12

GOLOMRAZICANAPRAVILA[TETU, SNEGSTIGAOKAOSPAS

NOVI FEQTON

NASLOVI

Mrazopr`io je~am,amogaobi ibreskveikajsije str. 6

Veomahladno, bezsnega Najvi{atemperatura- 8 °S

Politika 2 Vuk ~eka Cvetkovi}a 3 Prelamaju li se naredni izbori na Vojvodini

Ekonomija 4 Porez udara mese~ne plate ve}e od 158.000 dinara 4 Uvozimo struju naveliko

Poqoprivreda 6 Paori tra`e vi{e KAN-a nego {to ga ima

NoviSad 9 Odba~ena krivi~na prijava protiv Pavli~i}a

Vojvodina 11 Apatinska op{tina poma`e 100 studenata

Dru{tvo 13 Ako imate 1.000 evra, mo`e odmah

Autobiografija Monike Sele{ str. 31

Crna 15 Jednomese~na beba sa sestrom i bratom u Sigurnoj ku}i

str. 16 – 20

SPORT

PARTIJEO[TREJEZIKZAKAMPAWU KOJAJO[NIJENIPO^ELA

Srpski predizborni re~nik

str. 3

JU^EUJUTROUPRITVORSKOJJEDINICI UOKVIRUZGRADESPECIJALNOGSUDA

n NOVAKUCENTRUSVETSKE SPORTSKEJAVNOSTI

n SPENSOVALIGAMALIH [AMPIONA

n STRELCISESPREMAJU ZAEPUFINSKOJ

n „DNEVNIKOV” [AHSREDOM

Kalini}iMilovanovi} poku{alibekstvo, @andarmerijaih uhvatila str. 14


2

POLiTikA

sreda8.februar2012.

Zastojudijalogu ugro`avakandidaturu Srbija ne}e dobiti status kandidataza~lanstvouEvropskojunijiukolikoBeogradve} tokom naredne nedeqe ne postignedogovorsPri{tinomo regionalnom predstavqawu Kosova,reklisuTanjugudiplomatskiizvoriuBriselu. – Mi o~ekujemo napredak u dijalogu ve} do polovine februara–rekaojeTanjuguizvor blizak nema~koj misiji pri EU.Usuprotnom,napomiwetaj izvor, „ne}emo mo}i da podr`imo kandidaturu Srbije krajemmeseca”. Ministriinostranihposlova zemaqa ~lanica EU sasta}e se u Briselu posledweg dana februara da bi razmotrili da li je Srbija ispunila uslove koje je krajem pro{le godine postavioEvropskisavet.Prvi me|u tim uslovima je nastavak dijalogaBeogradaiPri{tine ipostizawesporazumaoregionalnom predstavqawu Kosova. Dijalog je, me|utim, u prekidu ve}vi{eoddvamesecazbognemogu}nosti dve strane da se

slo`eokopomiwawarezolucijeSavetabezbednostiUN1244 ispodimenaKosova. Izvor Tanjuga je podsetio na to da je nema~ki ministar spoqn ih pos lov a Gvid o Vestervele tokom nedavnog susretasa{efomsrpskediplomatije Vukom Jeremi}em upozorio sagovornika na to da su rokovi na izmaku. Vestervele jetadajavnoporu~iodasene}e dozvoliti da se ponovi situacija iz decembra pro{le godine, kada je dijalog tekao naporedo sa sastancima Saveta,asporazumointegrisanim prelazimapostignutbukvalno u posledwi ~as. I drugi diplom ats ki izv or i pot vr| uj u da }e Srb ij a te{ ko dob it i status bez sporazuma o predstavqawu.SagovorniciTanjugasutako|enavelidaseuslu~ajudaSrbijanedobijestatus kand id at a kraj em feb rua r a ilipo~etkommarta,otompitawu najverovatnije vi{e ne}e raspravqati do decembarskogsamitaEU.

Bujanovac: Uliceipolitika Ministarzaqudskaimawinskaprava,dr`avnuupravuilokalnu samoupravu Milan Markovi} izjaviojeju~edajeodlukaodbornikaalbanskihpartija da usvoje predlog kojim se bri{e 17 srpskih naziva ulica u Bujanovcujo{jedanunizupoteza koji pokazuje politi~ku nezrelost rukovodstva te op{tine.Markovi},kojijeipredsednikKoordinacionogtelazaop{tine Pre{evo, Bujanovac i

Medve|a, dodao je da ta odluka nijeniprvaniposledwaprovokacijaidaimazaciq„prizemnupoliti~kupromocijupojedinihalbanskihpoliti~araidestabilizaciju prilika u Bujanovcu”. –Na`alost,dosada{wapolitika koju vode pojedini albanski politi~ki lideri u Bujanovcuu~inilajedauop{tenismo iznena|eni ovom pogre{nom odlukom. Sigurno bi nas mnogovi{eiznenadilodajeta skup{tina op{tine donela odlukuotomekakopomo}inajsiroma{nije gra|ane bez obzira nanacionalnupripadnost,daje napravila plan privrednog oporavka, ustrojila bar jednu industrijsku zonu... – rekao je Markovi}. Onjedodaodata„provokacija” ne}e ni{ta promeniti i da }e Koordinaciono telo ulo`itisvesvojesnagedanedozvoli

da gra|ani Bujanovca budu tao- ci devedesetih godina i politi~kih lidera koji, kako je naveo, nisu u stawu da se okrenu budu}nostijernisusposobnida re{avajuproblemeod`ivotnog zna~ajasvojihsugra|ana. – Odluka Ministarstva }e bitidonetauskladusazakonom inemapotrebedabilokogadr`imo u u nedoumici, a dok sam ministar ne}u dozvoliti promene naziva ulica, to je potpuno jasno – rekao je Markovi}, i istakao da su to odbornici znali iprenego{tosu glasali. – Ne}e mo}i da promene nazive ulica i mislim da ih to najvi{eiboli. U Bujanovcu, gde je ne{to vi{e od dve godine na vlasti albansko-srpska koalicija, srpski odbornici su napustili sednicu nakon {to su odbornici albanskih partija usvojilipredlogkojimsebri{e 17 srpskih naziva ulica u tom gradu.Predlogopromeninaziva ulicausvojilajesedmo~lanakomisija u kojoj su ~etiri predstavnika albanske mawine preglasala tri predstavnika iz redovasrpskognaroda.Potojodluci,uBujanovcubibilibrisani nazivi ulica: Cara Lazara, Carice Milice, Vojvode Mi{i}a, VojvodeStepe,RadomiraPutnika,DimitrijaTucovi}a,Dositeja Obradovi}a Svetozara Markovi}aidrugihvelikanaizsrpske istorije, nauke, prosvete i kulture.Teulicebi,kakojenavedeno, za albansko bu|ewe trebalodanoseimena:Skenderbeg, Rexep Hasani, Qam Breznica, Naim i Sami Fra{eri, Idriz Seferiidrugihalbanskihkwi`evnikaiboraca.

Ko{tunica:Ta~ka na~lanstvouEU –Poslenarednihizbora,novavladatrebadaproglasipoliti~kuivojnuneutralnost,{tozna~istavqaweta~kenadosada{wudr`avnupolitikukojajeimalaciq~lanstvoSrbijeuEvropskojuniji–izjaviojeliderDemokratskestrankeSrbijeVojislavKo{tunica.Urazgovoruza„Novosti„Ko{tunicajenajavioda}ewegova strankaiurazgovorimazaformirawebudu}evlastidoslednoda insistiranapoliti~kojneutralnostikaonovojnacionalnojpoliticikojaodnosesEUure|ujenanovimi,presvega,ekonomskimodnosima. –OvakvaEU,kakvajedoju~ebila,vi{ene}epostojati–smatra Ko{tunica,navode}idajeonaudubokojkriziineizvesnojedali }euop{teopstati. Govore}ioodnosimasdrugimstrankama,Ko{tunicajenaveoda DSSsDemokratskomstrankomima„suprotstavqenepolitikegotovoosvimpitawima”. –SaSNS-omsmospremnizaozbiqanrazgovorukojembismoiznelisvena{eargumenteza{tojeupoliti~kojneutralnostibudu}nostzemqe–rekaojeKo{tunica.

dnevnik

SKUP[TINASRBIJESTARTUJEBEZOBEZBE\ENEVE]INEZAGLASAWE

Vuk~ekaCvetkovi}a Republi~ki parlament ima dovoqnoposlanikadazapo~nedana{wu sednicu, obavi raspravu o ta~kamadnevnogreda,alineida glasa.Topotvr|ujeipredsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} nakon{tojojjeiz SPO-a ponovo poru~eno da ne}e odstupitiodzahtevazasmenuSr|anaSre}kovi}a iSawe^ekovi}. –Ne}ebitinikakvihproblema jerdanaspo~iwemoradsnajmawe 84 poslanika. Pretpostavqam da }e,bezobziranasnegivremenske nepogode,tolikoposlanikadanas uSkup{tini–optimistajeprva dama parlamenta, najavquju}i da }e dan za glasawe odrediti „onda kada budem ocenila da imam 126 poslanika“. Predsednica podse}a da na predlogVlade,Skup{tinanaovoj vanrednojsednicitrebadaseizjasniokadrovskimre{ewimavezanimzaVisokisavetsudstvaiDr`avnove}etu`ilaca.Onajedodala da su joj poslanici SPO-a rekli da ne}e u~estvovati u radu, „ali vide}emo, radi se o takvim kadrovskimre{ewimakojaomogu}avajudazna~ajneinstitucijena{eg pravosu|a funkcioni{u i mislimdabibiloveomadobroda sepojave“. Napitawedali}epri~atisa samostalnim poslanicima, me|u kojimajeiVesnaPe{i},kojibi mogliobezbeditidvanedostaju}a glasa, predsednica Skup{tine je odgovoriladasu„presvegaposlanici SPO-a kandidati za razgovor“,tedajezatoikontaktirala sposlanikomtestrankeAleksandromJugovi}em. –Dijalogjenajmo}nijesredstvo uparlamentusvedodanaizglasavawa.Dobilasamdostadecidiran odgovorSPO-a,aliznate,upoli-

tici su decidirani odgovori otvorena mogu}nost za dijalog. U krajwem slu~aju, mi smo do sada glasalivi{eodhiqaduputa,asamo jednom nismo izglasali jedan

ca je potvrdila da je razgovarala na ovu temu i s premijerom MirkomCvetkovi}em,uznapomenuda jeipak„problem,bezobziranato {tojedefaktopoliti~kepriro-

zakon–o`eleznici.Nijetoba{ uvekbilolako,aliprostoprocewujemdatrebadanastavimoistom metodoligijom – objasnila je novinarima Slavica \uki}-Dejanovi}.

de,lociranuparlamentimislim daVladatunemasvojere{ewe“. Povodom dileme o tome mo`e li se desiti da se ne izglasaju predlo`enare{ewa,Slavica\uki}-Dejanovi}ka`e:„Bilobimi

[utanovac:Bi}e{tobitimora IzVladeSrbijeju~esenijemogaodobitinikakavodgovoro „sudbini“ Sre}kovi}a i Sawe ^ekovi}. „Dnevnik“ je poku{ao ne{todasaznaiprekodru{tvenemre`e„Tviter„odministra odbrane Dragana [utanovca. Na pitawe kako }e re{iti problemsaSPO-om,ministar[utanovacnamjeodgovoriokratko: „Lako...“.Namolbudaka`edalitozna~ismeneilimo`danekinoviposlani~kiglas,[utanovaczagonetnoodgovara:„Bi}e {tobitimora.” Pritomejenaelaidanesumwa „daikolegeizDS-a~inenapore da radimo korektno“. Predsedni-

`ao, ali sve je mogu}e, anticipiram da se do sada na kadrovskim pitawimatonijedoga|alo“.

– Posebno {to bi tako ne{to zna~iloblokiraweVSS-aiDVTa. Nije dobro da ovaj parlament, kojijeradiozaistaefikasno,zbog odre|enihnezadovoqstavaispoqi tosvojsvonakraju.Zbogtoga}ui li~no ulo`iti napor da se to ne dogodi–poru~ilajeSlavica\uki}-Dejanovi}, najavquju}i daqe razgovoresposlanicimaSPO-a. Poslanik SPO-a Aleksandar Jugovi} kratko ka`e za „Dnevnik“: –Nikomenijepozvaodaozbiqnorazgovaramoine}emou~estvovatiuraduparlamentarneve}ine. Usaop{tewuSPO-asenavodi dajePredsedni{tvostrankeju~e, uzsaglasnostliderapartijeVuka Dra{kovi}a koji je jo{ uvek u Americi, donelo odluku kojom zahtevaodpremijeraMirkaCvetkovi}a da razre{i funkcija ministra vera i dijaspore Sr|ana Sre}kovi}aidr`avnu sekretarku u Ministarstvu za qudska i mawinska prava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Sawu ^ekovi}.Predsedni{tvoSPO-adonelojeiodlukukojompodr`avaneu~estvovawe narodnih poslanika te stranke u radu parlamentarne ve}inedorazre{ewaSre}kovi}a i^ekovi}evesafunkcijauVladi Srbije. U parlament je ju~e stigla ostavka, ali ne onih zbog kojih SPO„ratuje“sasvojimkoalicionimpartnerima.Poslanici}edanas konstatovati ostavku ministarkeomladineisportaSne`ane Samarxi}-Markovi} nakon {to je imenovana na ~elnu funkcijuuDirektoratuzademokratiju Saveta Evrope. Ona je objasnila daostavkupodnosizbogpriprema zastupawenanovudu`nost. S.Stankovi}

SPOposlaoostavku iz2008.godine Srpski pokret obnove poslao je ju~e u Vladu Srbije ostavke ministra Sr|ana Sre}kovi}a i dr`avnesekretarkeSawe^ekovi}a,dokSre}kovi}i^ekovi}katvrdedanisupodneliostavke. U Generalnom sekretarijatu VladeSrbijeTanjugujepotvr|eno da su ostavke Sre}kovi}a i Sawe ^ekovi} koje je uputio SPO stigle. U Sekretarijatu, me|utim,ka`udasuoneneva`e}ejernisupodneteli~noiodnosesenafunkcijekojesuSre}kovi} i Sawa ^ekovi} obavqali prerekonstrukcijaVlade.

–Nisampodneoostavkunamesto ministra vera i dijaspore – rekaojeSre}kovi}Tanjugu. ISawa^ekovi}jetako|enegiraladajepodnelaostavku. –Nikadanisampodnelaostavkunamestodr`avnogsekretarau Ministarstvu za qudska i mawinska prava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu – rekla je onaTanjugu. OnajepreciziraladajeVlada Srbijewu,kaoiministraSre}kovi}a, razre{ila du`nosti prilikom rekonstrukcije Vlade martapro{legodineiimenova-

la ih na nove funkcije u rekonstruisanimministarstvima. SPOjeju~e,me|utim,prosledio tekstove ostavki Sre}kovi}a i Sawe ^ekovi} u kojima se ovla{}ujepredsednikSPO-ada teostavkepreda. „Podnosim neopozivu ostavku nafunkcijuministrazadijasporuuVladiSrbije.Mojaneopozivaostavkustupanasnagutrenutkomwenogpodno{ewainemo`e seopozvatipodbilokojimizgovorom.Istovremenoovla{}ujem predsednika SPO-a Vuka Dra{kovi}a... da bezuslovno preda

ovuostavku”,navodiseuostavci Sre}kovi}akojujepodneoSPO. UostavciSawe^ekovi},koja je tako|e stigla iz te stranke i istovetnog je teksta, stoji da ostavkupodnosinamestodr`avnogsekretarauMinistarstvuza dr`avnuupravuilokalnusamoupravu. Kako se vidi u saop{tewu SPO-a,ostavkasawe^ekovi}na funkciju dr`avnog sekretara u Ministarstvuzadr`avnuupravu ilokalnusamoupravuoverenaje uPetomop{tinskomsuduuBeogradu18.jula2008.godine.

^anak:SPOjeupravu –LigasocijaldemokrataVojvodine podr`ava pravo svakog koalicionog partnera da postavqa ministreuresorimakojimupripadajuinikonemapravodaseme{a u odluku Srpskog pokreta obnove o tome ko }e biti ministar dijaspore i vera – izjavio je ju~e predsednikLSV-aNenad^anak za B-92,idodaodaonli~nonijeniza smewivawe niti protiv smewivawaministradijasporeiveraSr|anaSre}kovi}a,negodajere~o principu da svaka stranka mo`e postavqatiministrauresorukoji joj je koalicionim dogovrom pripao. – Niko nema pravo da se me{a u izbor SPO-a ko }e biti

ministaruresoruzakojijeodgovornostpreuzeoSPOiSPOima

tawuproblemati~naosoba.^anak je naveo da je za LSV moglo biti

SDPSzaprincip –SocijaldemokratskapartijaSrbijepodr`alaje„principijelnopravo”SPO-adasdr`avnefunkcijerazre{isvog~lana kog je na funkciju i postavio, rekao je ~lan Predsedni{tva SDPS-aMehoOmerovi}.–Nestavqaju}isenina~ijustranu, principijelnosmozatodastrankakojapostavisvog~lanana nekuoddr`avnihfunkcijaimapravoidagarazre{i.Takosu dosadafunkcionisaliodnosiukoalicionimvladama. pravodagazameni,aostalikoalicionipartneriimajupravodato primeiskqu~ivonanivouprimawakznawu,timpre{tonijeupi-

problemati~no da biv{i portparolSlobodanaMilo{evi}a(IvicaDa~i})budeministarpolicije ili da „Milo{evi}ev Albert

[per” (Milutin Mrkowi}) bude opet na poslovima izgradwe infrastrukture. –Akosetomoglopodvestipod diskreciono pravo stranaka, onda nevidimza{tojeovopostalotolikiproblem–rekaoje^anak. OnjekazaodajeprilikomformirawaVladeSrbijepostignutjasandogovorotomedakadrovskare{ewazapojedineresorepreuzimajupojedinestranke. –Dakle,strankepreuzimajuodgovornost,isamimtim,dabituodgovornost mogle nositi, moraju imatiimogu}nostkadrovskihre{ewakoja}ebitiuskladusnivoomodgovornosti–rekaoje^anak.

VladikaIrinej:Govormr`welideraLDP-a Portparol SPC vladika ba~ki Irinej ocenojeju~eizjavelideraLDP-a^edomiraJovanovi}a,kojijeSPCnazvao„mutantom”,kaogovormr`weinapadnatuinstituciju. Irinejjeupisanojizjavinaveoda,iakoje Jovanovi} prekr{io vi{e zakona i Ustav Srbije,SPCnemailuzijuda}ejavnitu`ilacstatiuza{tituSPC,alidasuvernici “duhovnozreli”idu{tvenoodgovornidane poklonesvojequdskoigra|anskonepoverewe“bogoborcimaimrziteqimaCrkve”.

“UizjaviJovanovi}aseni{taneodnosina SPCnegoseodnosinawegovuprojekcijuSrpskepravoslavnecrkve,nawegovupotpunoiskrivqenupredstavuoCrkvi,okojojina~eni{tanezna”,naveojeIrinej. Novosadskiliberalisu,reaguju}inanavode Irineja ba~kog, ocenili da ni{ta od onoga {tojeu„naru~enojizjavi”naknadnorekaone mo`edemantovati~iwenicudajeuvukaoSPC uvelikusramotunaobele`avawugodi{wice Novosadskeracije.Usaop{tewuLDP-asedodaje da u Jovanovi}evoj izjavi sa sednice Po-

krajinskog odbora LDP-a odr`ane u Novom Sadunepostojini{tasporno.„Na{stavnema nikakvevezesvernicimaiodnosompremapravoslavqu.Naprotiv,mi`elimodaSPCbude omogu}eno da zaista bude va`na verska, dru{tvena i nacionalna institucija”, naglasili suizLDP-a.Jovanovi}jenasedniciPokrajinskog odbora LDP-a pro{le sedmice u Novom SadukritkovaoSPCzbogodnosapremagradona~elnniku Igoru Pavli~i}u. On je SPC nazvaomutantomporu~iv{i:”Hvalavam{togradona~elnikaNovogSadanistebaciliuDunav”.


c m y

politika

dnevnik

POLITI^KA JAGMA ZA GLASOVE VOJVO\ANA

Prelamajulisenaredni izboriuVojvodini Vojvo|anski politi~ari smatrajudanemani~egneobi~nogu poja~anom interesu brojnih stranaka za Vojvodinu, wen ustavni polo`aj i ekonomske probleme,sobziromnatodanas uskoro o~ekuju izbori. Ipak, ~inisedaVojvodinanikadnije bilautojmeritop-temaudosada{wim izbornim ciklusima. Naprotiv,pokrajinskakampawa uvek je bila u senci bitke za osvajawe mandata u centralnoj vlasti,akojaseobi~nolomila na„velikim”temamakao{tosu pitawa evropskih integracija, problem Kosova i sli~no, zbog kojihseina~egodinamaodla`u pitawa vezana za decentralizaciju vlasti, autonomiju Vojvodine,politi~kisistem... Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostre{ smatra da su u aktuelnoj kampawi politi~ki akteri posebno zainteresovani za pridobijawe bira~a u Vojvodinijer}e,kakojeocenio,„Vojvodina odrediti pobednika na predstoje}imizborima”. –Politi~kascenauBeogradu iucentralnojSrbijiprili~no je iskristalisana jer je gotovo izvesno da u glavnom gradu na izborima pobe|uje Dragan \ilas,odnosnodemokrate,dokjeu centralnoj Srbiji vidqivo da napredwaci imaju upori{te. I u Vojvodini je ta slika tako|e jasna,aliovdejedosaduvekrazlikauizbornomskorubilanajve}a u korist proevropskih i demokratskih snaga. Zato je sad va`nodasetaprednosto~uva,i zato}eseizbornirezultatlomitiuVojvodini–kazaojeKostre{za„Dnevnik”. Ondodajedatozavisiodtoga koliki }e biti odziv bira~a

jer,kakoka`e,ve}aapstinencija ide naruku napredwacima. Zbog toga su, po wegovim re~ima, mnoge stranke ovih nedeqa mnogovi{enegoina~eposve}enevojvo|anskimtemama. –Pavidelismoda~akiDSS, kojijedoskoraoVojvodinipri~ao kao o severnoj srpskoj pokrajini,sadVojvodinuvidikao regionukojitrebaulagati.Ija pozdravqam {to su i oni shvatili da je ja~awe vojvo|anske autonomije neophodno – ocenio jeKostre{. Napitawekakoondadaseme|ustrana~ki obra~uni de{avaju upravome|ustranakamakoje~i-

ne aktuelnu vlast u Pokrajini,onjerekaoda je uveren u to da }e se kampawa „drasti~no promeniti” kad se izboriraspi{u. – Do sad smo imali priliku da istaknemo u ~emu se mi me|usobno razlikujemo, {to gra|ani tako|e treba da znaju, ali ipak, svi smo svesni toga da su i LSV i DS i SVM i LDP ipak na istoj strani politi~kelinije,ali i potencijalni p o s t i z b o r n i partneri. Uveren sam, zato, u to da kampawa treba da bude usmerenanatoda se gra|anima objasni{tabiVojvodina mogla izgubiti ukoliko bi se klatno na ovim izborima pomerilonadrugustranu–smatraKostre{. FunkcionerSavezavojvo|anskihMa|araTivadarTot veruje da aktuelna strana~ka najezda naVojvodinupotvr|ujepravilo da se najve}i broj politi~kih aktera Vojvo|ana seti samo uo~i izbora. On je za na{ list kazaodajeuprotekle~etirigodine SVM bio jedina stranka koja je dosledno u parlamentu {titilainteresePokrajine. –Mijesmonacionalnapartija, ali smo i regionalna, {to smopokazalina{imdelovawem

urepubli~komparlamentu,zbog ~ega smo prilikom usvajwa buxeta pre dve godine ostali usamqeni i bili izlo`eni stra{nojkampawi–naveojeon,dodav{i da jedino SVM ukazuje i na to da je Vojvodina u posledwihpetgodinazbogproblemau prenosunovcaizrepubli~kekaseupokrajinskuzakinutazaceo jednogodi{wibuxet.

Socijalistiu Vojvodinimnogo nepri~aju,ve}rade (@ivoradSmiqani}) Totjekazaodajedosada{wia praksa pokazala da stranke s centralom u Beogradu Vojvodinu„prepoznaju”samouizbornoj kampawi, kada „poku{avaju da osvoje {to ve}i broj glasova u Pokrajini,adabipotomidaqe moglespre~avatirazvojautonomijeVojvodine”. Socijalisti~ka partija Srbije, koja je tako|e deo vladaju}e koalicije i u Pokrajini, prili~nojepostraniuaktuelnim nadgorwavawima stranaka navojvo|anskojpoliti~kojsceni,doksestrana~kivrhSPS-a, ~ini se, vi{e bavi nekim velikim dr`avnim temama. Funkcionersocijalista@ivoradSmiqani}, ina~e predsednik op{tine Apatin, ka`e za na{ listdasocijalistiuVojvodini mnogonepri~aju,ve}rade. –Miradimonalokaluibavimoseproblemimagra|ana.Gra|anima je dosta velikih parola odkojihnemajunikakvekoristi –kazaojeSmiqani}. B. D. Savi}

Bajatovi}:SNSnijealternativa P o t p r e d s e d n i k SPS-a Du{an Bajatovi} ocenio je da Srpska napredna stranka ne mo`e pru`iti alternativu sada{woj politici vladaju}oj u Srbiji.OnjeuemisijiB-92„Ho}udaznam” rekao da strahuje od alternativekojuSNS nudi. – Mene ne brine pro{lostSNS-aito kakosunastali,mene brine {to oni ne nude alternativu. Politika „sja{i Kurta da uzja{i Murta„ nije alternativa–rekaojeBajatovi}. On je kazao da se SPS reformisao „ali i ostao dosledan, {to donosi podr{ku bi-

ra~a”, i da je posledwih godina uticao na „normalizaciju pol it i~k e scen e u Srb ij i”. Bajatovi}ocewujedajesporazumom SPS-a s Demokratskom strankom „stvoren socijaldemokratski blok a stvarawem

SNS-a neutralisan klero-na–NisusamoDSiSPSnavlacio n al is ti~k i blok”. Potsti.Tujeimnogomalihpartija predsednik SPS-a je rekao da koje su skupe za odr`avawe na je u Srbiji te{ko re{avati vlasti–rekaojeon. krupne probleBajatovi} je me zbog tog a rekaodanemani{to se sve „po- NisusamoDSiSPS kakvih frakcija navlasti.Tujei smat ra kao uSPS-uve}samo dnevn op ol it i~mnogomalihpartija „razli~itih razkaprilika”. mi{qawa koja u kojesuskupeza –USrbijinetojstrancinikaodr`avawenavlasti da nisu bila zama konsenzusa o najva`nijim pibrawena”. –Ko}edazabraniMrkowitawima: o Kosovu, ekonomskom razvoju,socijalnojpolitici... }udapri~ato{topri~a?On sveseposmatrasamokaodnev- je in`ewer, graditeq – rekao nopoliti~kiinteres–rekaoje je Bajatovi}, i dodao da su u SPS-ujedinekrizebileposle on. Bajatovi} smatra da je neop- 5.oktobrakadajestrankaimahodno „ukrupniti politi~ku la „krizu identiteta, uprascenuSrbije”nakojojjemnogo vqawa,ifinasirawaiodr`avawa”. malihpartija.

REKLI SU

Markovi}:Nema130 Dinki}:Do11.marta ekonomska nego20agencija platforma Ministar za qudska i mawinska prava, dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi} demantovaojeju~etvrdwe nekih medija i politi~aradauSrbijiima130dr`avnih agencija, i istakao da ih ima mawe od 20 „koje posluju u skladu sa zakonomojavnimagencijama”. –Dalijesistemtihagencijadobar–nije. Uposledwetrigodinegovorimdasistemtih agencijanijedobar,alitojedrugastvar–rekaojeMarkovi}poslepotpisivawasporazumaovra}awumati~nihkwigaSavezujevrejskihop{tinaSrbije. – Srbiji ne treba vi{e od pet agencija – rekaojeon,idodaodatrebare{itiproblem nastao pogre{nim na~inom wihovog osnivawajerse„posaodr`avneupraveizdvojiousubjektekojinisuorganidr`avneuprave”. Markovi}jerekaodaonkaoministarmo`estalnonegiratidanema130agencijaili da u dr`avnoj upravi ne radi 500.000 nego 280.000qudi,alitonemaefekta.

–DecentralizacijaSrbije bi}e glavna tema u predizbornoj kampawi Ujediwenih regiona Srbije koji }e do 11. marta su{tinski definisati i ekonomskiprogram–najavio je ju~e lider URS-a Mla|an Dinki} u Kragujevcugdeje,izazatvorenih vrata, razgovarao s privrednicima o ekonomskojplatformiiotome{tajepotrebnouraditiuSrbiji.–Planiramovelikiskupsprivrednicima11.martakada}emosu{tinskidefinisati kompletan predizborni program za ekonomijuURS-a.Naglasiv{idadecentralizacijaSrbijene}epravabezjednakih{ansiza svequde,usvimgradovimaizasvestruke,Dinki}jerekaodajenaprvommestuono{totrebauraditiuekonomiji–poreskareformajer Srbijaimakomplikovanporeskisistems,kakojekazao,isuvi{emnogoporeskihoblikai da neke treba ukinuti, poput firmarine, naknadezakori{}ewegra|evinskogzemqi{ta.

Krkobabi}: OzbiqnooLDP-u – Partija ujediwenih penzionera Srbije odr`ava kontakte s ve}inom stranaka,alinisjednom jo{ nije bilo zvani~nih pregovoraomogu}imkoalicijama – izjavio je predsednik PUPS-a Jovan Krkobabi} u intervjuu za „Danas”. – O~ekujemda}emopregovoreokon~atidokrajafebruara. Krkobabi}jedodaoda}ePUPSkona~nu odlukuotomedonetinajkasnijedoraspisivawaizbora,odnosnonakonobavqenihpregovora. On je naveo da mu nisu jasne izjave funkcionerasocijalistadajezawihLiberalno-demokratska partija prihvatqiv postizbornipartner. –Akotakone{topostojiizme|uLDP-ai SPS-a,tozna~idajejednaodtedvestranke napustila svoja programska na~ela. Ukolikodo|edodogovoraizme|uPUPS-aiSPSa,jaiIvicaDa~i} mora}emonatutemuda obavimoozbiqnerazgovore–rekaojeKrkobabi}.

sreda8.februar2012.

3

Vericamewa Sne`anu Potpredsednica Vlade SrbijeVericaKalanovi} izjavilaje ju~enovinarimauKragujevcuda }epreuzetiMinistarstvosportaiomladine„popredvi|enoj proceduri” i nastaviti rad koji je Sne`ana Samarxi}-Markovi} zapo~ela. –Mojaambicijanijeda ubudu}nostibudemministarkaomladineisporta, me|utim, kad je u ovim prilikama Sne`ana neo~ekivanooti{lanafunkcijuvrlozna~ajnuzana{u zemqu i kada je Vlada na kraju mandata, moramo da poka`emo odgovornost i prema zavr{etku odre|enih projekata inastavkuaktivnostikojejezapo~eloMinistarstvoomladine

isporta–reklajeVericaKalanovi}. Ministarkasportaiomladine Sne`ana Samarxi}-Marko-

vi}odlazinafunkcijuuSavet Evrope gde }e raditi kao generalna direktorka novog Direktoratazademokratiju.

PARTIJE O[TRE JEZIK ZA KAMPAWU KOJA JO[ NIJE NI PO^ELA

Srpski predizborni re~nik Politi~ka kukavica, mutant, vaqawepoblatu,prasi}iisviwe –ranijepredizbornire~nikpoliti~arauSrbijikojajo{nijeni proglasilapo~etakizbornetrke zaglaswenihgra|ananajdaqepo~etkommaja.Prqava,o{tra,pai uobi~ajena kampawa, smatraju akterisrpskepoliti~kescene. –Politi~kakukavica?Patoje mnogomaweru`nare~negodanekoganazovetelopovom,kriminalcem,~ovekomkojijeuni{tioovo iliono.Menitodelujedajemalo gore–kazaojezamenikpredsednika DS-a Dragan \ilas, komentari{}iuTVemisiji„Utisaknedeqe”saop{tewesvojestrankekoja sepita„kakojemogu}edasezasve funkcijeuzemqikandidujenajve}apoliti~kakukavica,~ovekbez ideje i hrabrosti, Tomislav Nikoli}„. Nikoli}ev zamenik u SNS-u Aleksandar Vu~i} je u tom saop{tewu video „o~aj” vladaju}eg DS-aioptu`iodemokratedaprotiv wih vode „prqavu kampawu”, pozivaju}i ih da umesto svakodnevnihsaop{tewamakardohvate

ilinetreba„.Sadka`e:„Mikad do|emo na vlast – tad }emo re}i {tajena{apolitikapremaKosovu„.Pa,~ekajtequdi,dabistedo{linavlast,trebadaka`ete,pa neko da glasa za vas... Koje tri stvarijeuradiodasevidedanasu Srbiji?AVu~i},po{tojemla|i, mo`esamojednudaka`e.

–Ponosansamnamnogestvari koje sam radio – kazao je Vu~i}, navode}i da je to „borba protiv korupcije, borba protiv Dragana \ilasa, borba protiv ’eneregetske mafije’ Vojina Lazarevi}a i Vuka Hamovi}a„. – Da pri~amo o

Slab povod za te{ke re~i Politi~kianaliti~arJovoBaki},pak,verujedajeproblemsrpskogpoliti~kog`ivotautome{tokampawaprakti~noineprestajei{toseve}inastvarineradizboggra|anave}zbogkampawe. –Akojepovodisuvi{eslabzaupotrebutakote{kihre~i,~ovek ostajeu~uduinaj~e{}esetavrstanegativnekampaweobijeoglavu onomekojevodi.Akobismosezadr`alinapovr{ini,nesumwivoje lo{potezonogakojijezapo~eotuigru–kazaojeBaki}. lopateipomognugra|animau~i{}ewusnega.\ilas,me|utim,ka`edaonsaop{tewanepi{e,ai „neodobravauvek”ono{touwima stoji. On to „ne bi na taj na~in„, a ovo saop{tewe je pisao „nekokogasumaloponeleemocije”. –Ali,bitnijajesu{tinanego forma–dodaoje\ilas,navode}i dajeNikoli}20godinaupolitici,alidaonnevidi{tajeuradio dazemqibudeboqe.–Kadjeuhap{enRatkoMladi},rekaoje:„Mi }emona{stavre}isutra”.Tosutradan nikad nije do{lo. Kad su do{le barikade, pa Boris Tadi} rekaodaquditrebadasepovukus wih, oni su rekli: „Pa mi ne bismo sada da ka`emo da li treba

TomislavuNikoli}u,~ovekukoji je gradio prugu Beograd–Bar, a ovidanasnisuustawunidao~istesnegstrotoara,itona{imparamaina{imma{inama?! Potpredsednik DS-a Du{an Petrovi} nevidivelikurazliku una~inuvo|ewapolitikeuSrbijiiudrugimdemokratijama. –Tojepolitikauna{ojzemqi. Sdrugestrane,nevidimdasemnogo razlikuje od odnosa u drugim parlamentarnim demokratijama, sve su to prirodne i normalne stvari. Saop{tava svako svoje stavoveonakokakomislidajepotrebno.Verujemda}emoimativrloo{trukampawu–oceniojePetrovi}. S. N. Kova~evi}

NS:Prqavakampawa vladaju}ekoalicije –Vladaju}akoalicija,sDemokratskomstrankomna~elu,vodiprqavukampawuprotivna{ihpartnera,Srpskenaprednestranke–izjavila je ju~e potpredsednica Nove Srbije Dubravka Filipovski, i naglasiladajeposebanproblemto{tovelikibrojmedijapodr`ava vlast. Ona je rekla da se vladaju}a koalicija pona{a neodgovorno, uprkos tome {to su u DS-u svesni toga da je dr`ava pred izborima. Ocenilajedajevlastdu`nadanaizboreza|esjasnijimprogramom, umesto{tosebavinapadimanaopozicionestrankeputemraznihsaop{tewa.


4

ekonomija

sreda8.februar2012.

POTRO[WA ELEKTRI^NE ENERGIJE REKORDNA

Uvozimo struju naveliko Elektroprivreda Srbije saop{tila da je potro{wa struje u zemqi rekordna i da je zbog toga uvezeno 14,04 milionakilovat-satistruje,desetodstopotro{webezKosova. U saop{tewu se navodi da jeuposledwihnekolikodana,

EPS apeluje na gra|ane da racionalno tro{e elektri~nuenergiju. Preduze}e „Elektrovojvodina„ tako|e je apelovalo na potro{a~e da racionalno tro{estrujujerjesistempod velikim optere}ewem zbog izuzetnoniskihtemperatura.

dnevnik

U SRBIJI KRAJEM DECEMBRA BILO 1.735.000 ZAPOSLENIH

Jo{ 1.100 qudi ostalo bez posla

UkupanbrojzaposlenihuSrbijikrajemdecembraprocewuje se na 1.734.983, {to je oko 1.100 licamaweuodnosunaprethodnimeseci40.000maweuodnosu najanuar2011.godine,objavioje mese~ni bilten Privredne komore Srbije „Konjunkturni trendoviSrbije.” Najve}i pad zaposlenosti zabele`en je u sektoru preduzetni{tva,zakojiseprocewujeda

je u ovom periodu ostao bez 26.000zaposlenih. Nezaposlenih lica posledweg dana 2011. godine ukupno je bilo 745.187, {to je 15.667, ili 2,15posto,vi{euodnosunakraj 2010. godine. Stopa registrovane nezaposlenosti u decembru iznosi27,62odstoive}ajeuodnosunaprethodnimesec,kadaje iznosila27,21odsto,navodiseu biltenu.

TE^E ROK ZA DOSTAVQAWE PORESKIH PRIJAVA

zbogveomaniskihtemperatura, potro{wa elektri~ne energije u Srbiji sve ve}a pa je tako ju~e dostignut apsolutni rekord od 162 miliona kilovat-sati, dok je na podru~ju bez Kosova zabele`ena potro{wa od 140,2 miliona kilovat-sati.

„Svakasijalicakojajebespotrebno ukqu~ena je potro{a~ koji optere}uje sistem. Ako bi svaki od oko 900.000 kupaca ’Elektrovojvodine’ u svom doma}instvu iskqu~io makarjednosvetlo,sistembi funkcionisaosigurnije„,navodiseusaop{tewu.

SARADWA VOJVO\ANSKE KANCELARIJE U BRISELU I NIS-a

Do evropskih fondova zajedno

Direktor Kancelarije AP Vojvodine u Briselu Predrag Novikov i direktor predstavni{tvaNIS-auBriseluZoran Skenderija potpisali su ju~e sporazum o saradwi i zajedni~kom nastupu. Po re~ima prvog ~oveka vojvo|anske ku}e u prestonici EU, Vojvodina ima kapacitetezaistra`ivaweiula-

gaweubrojnimoblastimaenergetskog sektora: od kori{}ewa biomase, termalne, solarne i eolskeenergije. – Pokrajinska administracijanaosnovuusvojenihprioriteta jasno je istakla `equ da saradwa s kompanijama u ovim oblastima bude osnova za novi ekonomski razvoj. Predstavni{tvoVojvodineuBriselujeste servisinstitucija,aliikompanija,pajeiNISprepoznaosvoj interes da, sara|uju}i s nama, budeprisutannamestimanakojima se donose odluke koje zna~ajno mogu uticati na poslovawe–obja{wavaNovikov.

Po wegovim re~ima, nemati informacije i ne razmi{qati o dugoro~nim konsekvencama odsustva lobirawa za svoje interese,najskupqajeopcijakoju kompanijadanasmo`eodabrati. – Nakon dobijawa statusa kandidatazaEU,sledinamipostepena inplementacija EU regulative i primena brojnih standarda u privrednim sektorima. Stoga je va`no pripremiti se za veliko evropsko tr`i{te od preko 500milionapotro{a~a. Ovaj na{ sporazumsNIS-om predvi|a i zajedni~ke projekte kod evropskih fondova, pomo} za kapacitete APV u oblasti obnovqivihizvoraenergije,kaoisaradwuunastupupremarelevantnim EU institucijama – isti~e je Novikov. Onka`edajeva`nodadr`avneinstitucijeiprivrednisektoriskoristepartnerstvoKancelarije Vojvodine u Briselu s brojnim regionima. Primer NIS-abi,smatraon,trebaloda sledeidrugevelikekompanije. –Prednamasuvelikepromeneuposlovawuusvakomsmislu i smatram da je na{ zadatak da pomognemo na{im kompanijama da u|u u partnerstvo s evropskimkolegama–ka`eNovikov. P. K.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

104,4310

106,5622

109,0131

104,1113

Australija

dolar

1

85,9938

87,7488

89,7670

85,7306

Kanada

dolar

1

79,8769

81,5070

83,3817

79,6323

Danska

kruna

1

14,0448

14,3314

14,6610

14,0018

Norve{ka

kruna

1

13,6678

13,9467

14,2675

13,6259

[vedska

kruna

1

11,8231

12,0644

12,3419

11,7869

[vajcarska

franak

1

86,8282

88,2941

90,3249

86,2633

V. Britanija

funta

1

125,8659

128,4346

131,3886

125,4806

SAD

dolar

1

79,6272

81,2522

83,1210

79,3834

Kursevi iz ove liste primewuju se od 7. 2. 2012. godine

Porez udara mese~ne plate ve}e od 158.000 dinara Po~etak godine uvek je traumati~an za one koji mnogo zara|uju. Tadanadle`niobjavqujuosnovicu zapla}aweporezanadohodakgra|anaatojetrostrukabrutozarada u Srbiji za prethodnu godinu. U 2011. bila je 1.898.388 dinara, ili 17.900evra.Ta~nije,ovajporezmora}e da plate svi koji su mese~no zara|ivalioko158.000dinara.Zakonskirokzadostavqaweporeske prijave je 15. mart. Ovi prihodi, sem plate, obuhvataju i zarade od rentirawa,autorskihprava,poqoprivrede,samostalnihdelatnosti, poosnovuindustrijskesvojine.Tu sejo{ubrajajuiprihodiodsporta i~lanstvaunadzornimiupravnim odborima. Svi koji su zaradili preko pomenutesumene}eporezplatitipo istojstopi.Onikojisuodpomenutih prihoda zaradili od trostrukog do {estostrukog iznosa prose~nezarade,odnosnodo3,7milio- nadinara,plati}eporezpostopi od deset posto. Za ve}e iznose zakonomjepredvi|enavi{astopa,15 procenata. Obveznicine}eautomatskipla}ati porez na pomenutu sumu jer

Osnovicazapla}aweporezanadohodakgra|ana lanejebila1.898.388dinara,ili17.900evra imaju pravo na olka{ice. Lane je prvipragzapla}aweoveobaveze, odnosno trostruka zarada, bio 1.708.200dinara.Tadasuoviobvezniciimalipravonali~niodbi-

tak od 253.118 dinara, a za svakog izdr`avanog ~lana porodice jo{ po94.919dinara.Ovegodine}esume olka{ica bito ne{to vi{e. Alinitadakaonisadanemoguu

zbirupre}ipolovinudohotkakoji seoporezuje. [ta~ekaonekojiporezizbegnu da prijave do 15. marta? Ukoliko ih poreznici uhvate, za wih su, zbog ka{wewa, predvi|ene kazne od 5.000 do 50.000 dinara. Mnogo stro`e bi}e ka`weni obeznici koji uop{te ne prijave ovaj porez iakosubiliobaveznidatou~ine. Za wih je kazna pla}awe poreza, alioddvostrukopadodesetostrukove}esumeodonekojubisnosili dasunavremeprijavilizaradu. Pomenuta suma od 1,89 milion dinarazamnogejenedosti`na.Me|utim, svake godine je mnogi onih kojizara|ujuneuporedivovi{eod trostrukogproseka.Laneje,pozaradiiz2010,uVojvodininaprvom mestu bio profesor ekonomista kojijezaradio166,66milionadinara. On je bio „naj„ po zradi i u Srbiji. Sledio ga je preduzetnik izSremskeMitrovices55,65miliona.Sledilisukomercijalista iz Zrewanina i in`ewer iz Petrovaradina s po 30 miliona. U Vojvodini je lane podneto 3.125 prijavanavreme,auSrbiji18.000. D. V.

ATRAKTIVNI USLOVI [TEDWE ZA DEVIZE I DINARE

U Pireus banci kamata {est posto

Piraeusbankajeju~etr`i{tupredstavilanovu,posebnuponuduza{tedwu,kaoidva novadepozitnaproizvoda. Specijalnaponudaza{tedwupodrazumeva atraktivne kamatne stope koje va`e do kraja februara za proizvode „pireus 50„ i „pireusunapred{tedwu„uevrima.Klijentima koji se odlu~e za „pireus 50„ evro{tedwu je omogu}eno da ostvare kamatu od ~ak{estpostozaoro~ewana12meseciida pri tom imaju na raspolagawu do 50 odsto

polo`enogdepozita.„Pireusunapred{tedwa„ obezbe|uje kamatnu stopu od {est posto,tako|ezasredstvapolo`enanagodinu dana,iisplatukamateunapred. Novi proizvod „pireus premijum plan„ {tedwa u evrima klijentima omogu}ava da slobodna sredstva oro~e na tri godine, uz kamatukojauprvojgodiniiznosi5,5posto, udrugoj{est,dokjeutre}ojgodinikamata 6,5 procenata. Efektivna kamatna stopa je 5,38posto.

Novitip{tedwejei„pireus50„{tedwa u dinarima za koju, uz raspolo`ivih 50 odsto{tednoguloga,va`ikamataido11posto za depozite polo`ene na 12 meseci (EKSje10,95posto).Pireusbankajeponudilainovekamatezaklijentekoji`eleda {tedeu{vajcarskimfrancimaidolarima. Kamatnastopaza{tedwuufrancimakre}e seidotriposto,dokzaoro~ewauameri~kojvalutiklijentimoguostvaritikamatui do3,5posto.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

BELEX 15 (523,46 -1,06)

Promet

Vunil, Leskovac

20,16

149

149

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

20,02

1.091

346.832

Institut za za{titu na radu, NS

20,00

3.840

[ajka{ka {e}erana, @abaq

15,38

Informatika, Beograd Pet akcija s najve}im padom Jugoremedija, Zrewanin

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

0,71

1.713

241.495

38.400

NIS, Novi Sad

-3,12

652

26.205.923

1.500

94.500

Komercijalna banka, Beograd

3,03

1.700

51.000

10,49 Promena %

2.265 Cena

135.910 Promet

Imlek, Beograd

-6,09

2.805

1.686.139

-12,00

198

148.500

BIP u restrukturirawu, Beograd

-6,67

28

5.320

Imlek, Beograd

-6,09

2.805

1.686.139

Energoprojekt holding, Beograd

Soja protein, Be~ej

0,87

580

828.777

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,55

507

5.769.908

Energoprojekt holding, Beograd

-3,33

551

121.190

Jubmes banka, Beograd

0,00

12.838

141.218

Agrobanka, Beograd

-3,33

551

121.190

9,12

1.818

341.705

-3,12 Promena %

652 Cena

26.205.923 Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

-1,02

1.651

255.900

Univerzal banka, Beograd

-0,26

1.925

11.552

NIS, Novi Sad

-3,12

652

26.205.923

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

5.000

50.000

Centrosrem tekstil, St. Pazova

0,00

360

3.306.960

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.700

0,00

Soja protein, Be~ej

0,87

580

828.777

Tigar, Pirot

0,00

515

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

360

0,00

NIS, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad TE - TO, Senta

20,02

1.091

346.832

0,00

3.720

334.800

Svi iznosi su dati u dinarima


VERICAKALANOVI]

„Fijat” kre}e 15. marta Potpredsednica Vlade SrbijeVericaKalanovi} izjavilaje ju~e da }e 15. marta po~eti probnaproizvodwanovogmodelaautomobilaupogonima„Fijatovih” dobavqa~a, koji su podiglipogoneuGro{niciuKragujevcu. Kalanovi}evajeposetilapogon fabrike „Promo magneto kompani”–PMC,koji}eproizvoditi limene delove za novi model automobila, a u ~iju izgradwuiinstaliraweopremeje ulo`eno 60 miliona evra. Ona je naglasila da su pogone podiglisedam„Fijatovih”dobavqa~a, i to tri u krugu fabrike „Fijat automobili Srbija”, a ~etiri u Gro{nici, gde je do

sreda8.februar2012.

5

EKONOMISTIUPOZORAVAJUDASRBIJAVI[ENEMO@EDASEZADU@UJE

Dug se otrgao kontroli, buyet ne}e izdr`ati –GotovojeizvesnodajeSrbija ve} probila granicu javnogdugaod45odstobrutodoma}eg proizvoda – izjavio je ~lanFiskalnogsavetaVladimirVu~kovi},iizraziobojazandaseunarednedvegodine mo`edesitidaSrbijapove}a javni dug na iznad 50 odsto BDP-a. Zakonom o buxetskom sistemu odre|eno je da u~e{}e javnogdugaSrbijeuBDP-uzemqe nesmedabudeve}eod45odsto dabisespre~ilodadr`avapostane prezadu`ena i u|e u du`ni~kukrizu.Ipak,Srbijase u posledwe tri krizne godine

[tetasMMF-omve}napravqena pre devet meseci bila kasarna istog naziva. U izgradwu svih sedam i opremawe ulo`eno je oko 100 miliona evra. Najva`niji dobavqa~i „Fijata” u svetu,izprvegrupesu„Maweti mareli”, „Xonson kontrols”, „Sigit”,HTL,PMC,... –Ovojenajve}iprojekatuposledwih nekoliko decenija – rekla je Verica Kalanovi} za fabriku„FijatautomobiliSrbija”,ipodsetilanatoda}eta fabrika, osim zapo{qavawa, omogu}iti Srbiji zna~ajan izvoz. Direktor PMC-a Dejan Dragutinovi} rekao je novinarima dajetakompanijazna~ajandobavqa~„Fijata”nesamouKragujevcu ve} i u svim wegovim fabrikamausvetu.

c m y

ekOnOMiJA

dnevnik

PovodomaktuelnihrazgovorasMMF-omuBeogradu,VladimirVu~kovi}jeistakaodajearan`man„izpredostro`nosti„ bitanzaSrbiju,usmislubezbednostisrpskeekonomijezaulagaweija~awapoverewaidatrenutnonijebitannovackojitaj aran`mannosi. Odgovaraju}inapitawedalijeve}na~iwena{tetasobzirom na to da je MMF odlo`io odluku o reviziji aran`mana, Vu~kovi}jerekaodajedelimi~na{tetanapravqenaidasesvako oklevawe investitora da ula`u u na{u zemqu reflektuje prekodeviznogkursa.Vu~kovi}jepodsetionatodasrpskastrananijeuvekdokrajaispuwavalasveobavezedogovorenesMMFomidajedobijalapozitivneoceneureviziji,idodaodanerazumezahteveFondapo{tosituacijanijetolikoozbiqna. mnogo zadu`ivala da bi prebrodila razliku izme|u sve mawih prihoda u buxetu i velikih buxetskih rashoda, bez smawivawa javne potro{we i pove}avawaporeza.Takojejavnidugzemqetokomtrigodine

pove}an ~ak {est milijardi evra,awegovou~e{}euBDP-u sa sasvim pristojnih 26 odsto na~ak45procenata. I sam prem ij er Mirk o Cvetk ov i} je pre nek i dan priznao da je javni dug pred

rodni monetarni fond posle razgovora u Beogradu sniziti projekciju rasta privrede na{ezemqe. – Velika je verovatno}a da fiskalni prihodi ove godine ne}e biti na nivou planiranih–rekaojeVu~kovi},idodaoda}eVladazatozapastiu te{ko}e jer ne}e mo}i da finansiradeficitbuxeta. Onjeoceniodabinovavladamoraladasprovedefiskalnu reformu, uz pove}awe porezanadodatuvrednost,alii uzistovremenosmawewejavne potro{we, a najve}i deo prilago|avawa }e morati da podnesedr`ava. kraj pro{le godin e probio Premijer ka`e da wegova ovu granicu, ali da je u me|u- Vlada, kao {to je i obe}ala, vrem en u weg ov o u~e{ }e u ne}epove}avatiPDV,adaon BDP-u smaweno, te da Srbija nemo`edaka`e{ta}esedeima mogu}nost da se zadu`i {avati posle izbora i kakav jo{ mil ij ard u }e biti program evra a da pri budu}e vlade na tom ne prekr{i tompoqu. Javnidugzemqe I ekonomski zakon koji je sato k omtrigo d i n e sav etn ik premadonela. pove}anza~ak{est mij er a Srb ij e To{tojesmaJur ij Baj ec wen o u~e{ }e milijardievra, pods e} a na to javn og dug a u awegovou~e{}e da je Skup{tiBDP-u zap rav o uBDP-usasasvim na ve} izglasase odn os i na pristojnih26odsto la buxet za ovu projekciju prina~ak45procenata godinu kojim se vrednograstaza ne predv i| a ovu godinu koji rastPDV-a.On bi treb al o da je,me|utim,ocenioda}ebuiznosi1,5posto.Ipak,Vu~kodu}avladauprvedvegodine vi}upozoravanatodasveanamandata morati da ozbiqno lize govore da se rast BDP-a „zag riz e” u fis kaln e i Srbije kre}e ka nuli, umesto strukturnereforme. planiranih1,5posto.Onjeizraziobojazanda}eiMe|unaV.^vorkov

OTI[LIAMERIKANCI, DO[AOSNEG

@elezara privremeno stala

– @elezara „Smederevo„ planira da privremeno obustaviproizvodwunajmawe desetdana,stavqawemdruge visoke pe}i na „tihi hod” jer je zbog nevremena onemogu}eno snabdevawe sirovinama–izjaviojeju~e vr{ilacdu`nostigeneralnog direktora te komanije Vukoica[}eki}. On,me|utim,nijeprecizirao kada }e proizvodwa ~elika u `elezari privremeno stati, istakav{i da treba obezbediti opremu odzamrzavawaio{te}ewa. [}eki} je naglasio da }e zaposlenimabitinaraspolagawupla}enoodsustvouz naknaduzaradeod60procenata, {to odre|uje menaxment, ili da koriste godi{wiodmor,dok}edeoradnika ostati u fabrici da bi radili na odr`avawu opreme. – Sirovine koje smo naru~ili odmah po preuzimawu`elezareodstraneVlade Srbije, ili su u lukama kojesuzamrznuteinemogu da se dopreme ili su zarobqene negde u dowem toku Dunava i u narednih nekolikodanane}emo}idabudutransportovaneuSmederevo–dodaojev.d.generalnogdirektora`elezare.


6

POQOPRivRedA

sreda8.februar2012.

VELIKOINTERESOVAWEZARAZMENU@ITA

Paoritra`e vi{eKAN-anego {togaima – Vi{e od 12.000 poqoprivrednih proizvo|a~a iz Srbije podnelo je zahtev za razmenu p{enice i kukuruza za ukupno 14.000 tona mineralnog |ubriva KAN – izjavio je za „Dnevnik” pomo}nikministrapoqoprivredeitrgovineMilo{Milovanovi}, dodav{i da je rok za prijavqivawe istekao 6. februara. – Odziv poqoprivrednika bio je veomadobariukupnoprijavqena koli~ina |ubriva za 2.810 tona

gazdinstva, a razmena }e biti obavqena preko Direkcije za robnerezerve,u~ijemjevlasni{tvu |ubrivo, odnosno preko ovla{}enihskladi{tara.Svaki poqoprivrednik mo`e razmeniti najvi{e za 200 kilograma po hektaru povr{ine zasejane p{enicomujesewojsetvi2011.godine, ali najvi{e do 30 hektara. Razmena za p{enicu i kukuruz, kadasemineralno|ubrivoneposredno preuzima sa skladi{ta

dnevnik

ZAKUPDR@AVNIHORANICAUBA^U

Hektarlicitiran do800evra Lokalnasamoupravauop{tiniBa~ograni~ilajepovr{inudr`avnihoranicakoje jedanzakupacmo`edalicitirana30hektarapajetako90poqoprivrednikado{lodo dr`avnihoranica. Ta~nije, 48 zakupaca je iz Ba~a i 42 iz Ba~kogNovogSela,apo~etnacenaiznosilaje25.000dinarapohektaruipotomiznosu zemqu su dobila poqoprivredna doma}instvakojasebavesto~arstvom.Prose~no ostvarena cena na licitaciji iznosila je 35.000dinarapohektaru,alibilojeionih

kojisuhektarzemqelicitiraliido84.000 dinara. [ta }e sejati nije bitno, ali je za lokalnusamoupravubitnodaseizlicitiranacenainaplati. Nadle`ni ka`u da zna~ajnijih primedbi na licitaciju nije bilo, a u ovoj op{tini ima 3.739 hektara dr`avnog poqoprivrednogzemqi{ta.Izlicitiranoje1.840hektara, 658 je po pravu pre~eg zakupa pripalo sto~arima,a270hektarajeinfrastrukturnozemqi{tekojesenedajeuzakup. M.Suyum

GOLOMRAZICANAPRAVILA[TETU,SNEGSTIGAOKAOSPAS

Mrazopr`ioje~am, amogaobiibreskve ikajsije Ministarstvo }e u najkra}em mogu}em roku razmotriti ovu situaciju da bi sve potrebe poqoprivrednika bile podmirene, ukoliko za to postoje realne finansijske mogu}nosti prema{ujekoli~inuod11.190tonakojajeinicijalnobilapredvi|enaVladinomuredbom. Ministarstvo poqoprivrede i trgovine }e u najkra}em mogu}em roku razmotriti ovu situaciju,„dabisvepotrebepoqoprivrednikabilepodmirene,ukolikozatopostojerealnefinansijske mogu}nosti”, istakao je Milovanovi}, oceniv{i da to {to je prema{ena inicijalna koli~ina |ubriva pokazuje da je ta „merabilapravovremenai,ite kakodobra”. Milovanovi}jenaglasioida su kqu~nu ulogu u razmeni odigrali savetodavci, neposrednim u~e{}emipromovisawemtemere Ministarstva kod direktnih korisnika – poqoprivrednih proizvo|a~a. UMinistarstvuisti~uidaje prijavqena koli~ina mineralnog |ubriva gotovo ~etiri puta ve}anegoprethodnihgodina,kadajeiznosilaoko3.000tona. Pravo na razmenu imali su proizvo|a~i–nosiociregistrovanog aktivnog poqoprivrednog

Direkcije u HIP „Azotara” u Pan~evu,bi}eobavqenouparitetu jedan kilogram |ubriva za 1,30kilogramp{eniceroda2011. godineiliza1,5kilogramakukuruzaroda2011.godineiliza1,35 kilogramp{eniceroda2012.godine. Pri tom, poqoprivrednik snosi tro{kove transporta, istovara,utovara,putarine,ekolo{ke takse i ostale zavisne tro{kove. Zapreuzimawe|ubrivapreko ovla{}enih skladi{tara, sa skladi{ta Direkcije u HIP „Azotara”predvi|enjeparitet– jedankilogram|ubrivaza1,40kg p{enice roda 2011. godine; ili za1,60kgkukuruza,iliza1,50kilogramp{eniceroda2012.godine.Ovla{}enomskladi{taruna ime tro{kova transporta, istovara, utovara, putarine, ekolo{ke takse i ostalih zavisnih tro{kova pripada do 0,15 kilograma p{enice, odnosno kukuruza za kilogram isporu~enog |ubriva. Razmena}eseobavqatiprema redosledupodno{ewazahteva.

– Sneg koji je prekrio vojvo|anska poqa stigao je kao spas zauseve,anaro~itizaje~amkojijenanekimpoqimave}pretrpeo {tete od glomrazice i niskihtemperatura–izjaviojeju~eza„Dnevnik”prof.drMiroslav Male{evi} s novosadskog Poqoprivrednogfakulteta. Onjenaglasiodajeje~amotporannamrazevekojisenespu{taju ispod -12 stepeni, a s obziromnatodasuprethodnihdana,presnega,nisketemperature i{leido-14,jasnojedajebilo izmrzavawa dela lista, kao i uginu}abiqakaje~ama.Onnije mogao precizirati koliku je ukupnu {tetu pretrpeo je~am, ali je rekao da gubici verovatnonisuzna~ajniji. Kadajep{enicaupitawu,dr Male{evi}potvr|ujedajesneg stigaokaospasjerjegolomrazica pretila da nanese ozbiqne {tete. –Sre}aje{tojesnegpaojer dasemrazspustioispod-15stepeni,svakakobido{lodoizmrzavawa – ka`e Male{evi}. – Ovako, hlebno `ito je sada za{ti}eno, a sneg je dobar jer }e nakon topqewa obezbediti dovoqno vlage u zemqi{tu. Procewivalismodabidobrobilo dapadnepedesetakcentimetara snega, a to se i dogodilo. Kada, poprognozimeteorologa,zadesetakdanapro|eovoozbiqnije zahla|ewe,rataribitrebaloda

obave prihrawivawe useva i primeneodgovaraju}emere. On je podsetio na to da p{enica, posejana jesenas u Srbiji naoko490.000hektara,nijeimala povoqne vremenske i druge

Ne}ebitikao1963.godine PosledwevelikoizmrzavawezasadajabukauVojvodinidesilose1963.godinenapodru~juSubotice.Tadasusetemperature spustiledo-30stepeni,aizmrzlasuimladastablajabuka. uslovezarazvoj,itoodsamesetve, koja je obavqena uglavnom na zemqi{tu „te{kom i tvrdom“zbogdugotrajnesu{e. –Vo}euvojvo|anskimvo}wacimazasadanijeugro`eno,ali biproblemamoglobitiakobi

[IRISEZZ„LOVRENAC”UMLADENOVU

Zadrugari}eorati ivojnewive Zemqoradni~kazadruga„Lovrenac“ u Mladenovu posledwihgodinapostajesvesna`nija i zna~ajnija u proizvodwi hrane.Svojevremeno,ovazadrugajeuspeladavrati869hektaraimovinenekada{wezadruga kojaje1967.godinesvojuzemqu, objekt e i pok retn u imov in u unela u tada{we Lovno-{umsko gazdinstvo „Kara|or|evo“. Od tada se izde{avalo mnogo tog a pa je kom{ ijs ka Vojn a ustanova „Kara|or|evo“ posrtalagodinamaikaoradnajedinica u{la u sastav Vojne ustanove„Morovi}“. – „Lovrenac“ ima 59 osniva~aioko150kooperanatazadruge – ka`e direktor Simo Bo{wak. – Ugovaramo proizvodwu na 2.200 hektara, a od 869 hektara zadru`ne imovine Zadruga samostalno obra|uje 200 i u radnoj zajednici zaposleno je {est radnika. Ostatak na{ih oranica, a pod uslovima ne{ to pov oqn ij im od tr` i{nih, daje se na obradu na{im zad rug ar im a. Tak o| e, od VU „Kara|or|evo“ uzeli smo u zakup 720 hektara koje obra|uju

Od Vojne ustanove „Kara|or|evo” uzeto u zakup 720 hektara, koje obra|uju zadrugari na{izadrugari,adatisuimna kori{}ewe pod istim uslovima pod kojima mi pla}amo zakup. Su{tina ovakvog na~ina radajeutome{tosvina{iza-

drugari, odnosno kooperanti organizuju proizvodwu preko ZZ „Lov ren ac“, a poq op rivredneproizvodemorajuplasiratiprekonas.

setemperaturaspustilaispod18 stepeni – ka`e za „Dnevnik” prof.drZoranKeserovi} snovosadskog Poqoprivrednog fakulteta. – Najugro`eniji su zasadibreskveikajsijenaobron-

Bo{wak dodaje da je u toku nabavka mehanizacije da bi zadrug a pos tep en o pov e} av al a obim obrade zemqi{ta u sopstvenoj re`iji. Vremenom, sve oranice obra|ivala bi zadruga,atozna~izna~ajnonovozapo{qavawe. – U toku je postupak za povra}ajdelapokretnezadru`ne imovine svojevremeno unete u „Kar a| or| ev o“ – dod aj e Bo{wak.–Toseodnosinasto~ni fond i mehanizaciju, a sada to potra`ujemoodVU„Morovi}“. Ovdenapomiwudajezavr{ena investicija vredna 800.000 evra,odnosnoizgra|enjesilos kapaciteta4.000tonaisu{ara kapaciteta 20 tona na sat. Polovinajefinansiranasopstvenim novcem, a druga polovina iz Fonda za razvoj i bankarskim kreditima. Rade projekat zanavodwavawe470hektarazemqe za proizvodwu povr}a po kojem je Mladenovo vekovima poznato, a ra~una se da bi do posla moglo do}i dvadesetak radnika.Razmi{qaseioproizvodwibiogasa... M.Suyum

cima Fru{ke gore, i to ako su ispod 150 metara nadmorske visine.Upravobiwihtemperature od -18 do -20 stepeni mogle najvi{eipogoditi.Problemje, naravno,utome{toutimzonamaovovo}enijetrebalonisa-

diti a ovaj mraz bi samo mogao potvrditidasemorapazitigde se,kakoikojevo}esadi.Jabuke, kao najva`nija vo}na kultura u Vojvodini, za sada zimu prolaz bezikakvihproblema.Ra|enesu i analize rodnosti koje potvr|uju da nas ~eka solidna godina ukoliko,naravno,nebudenekih temperaturnih udara, a oni se neo~ekuju. DrKeserovi}dodajeidajabukemoguizdr`atimrazeveido27stepeni,alisenadadatone}emo morati da proveravamo u praksi. Doksu,sjednestrane,padavine u{u{kale useve, s druge su omeleono{tosemorauraditi. Rezidbavo}wakaZemqoradni~kezadruge,,Jedinstvo“izOxaka iovegodinejepo~elanavreme s iskusnim reza~ima iz Vlasotinaca, kao i godinama ranije. ,,Jedinstvo“ima18hektaravo}waka jabuke, planirano je bilo daseposaozavr{iza10do12dana. Me|utim, veoma lo{i vremenski uslovi odlo`ili su radove. – Vremenski uslovi nam nisu i{li na ruku, omeli su nas da ve} u ovom periodu, kada je to uobi~ajeno, zavr{imo rezidbu. Posao orezivawa jabuka }emo nastaviti~imbudemomogliu}i uzasade–reklanamjerukovodilac vo}arstva u ,,Jedinstvo“ SlobodankaLuki}. E.Dn.

OsnovanoUdru`ewe vinaraVojvodine Razvoj i popularizacija vinogradarstva i vinarstva glavni je ciqpro{lenedeqeosnovanogUdru`ewavinaraVojvodine. ^lanoviUdru`ewasuvinarijesazna~ajnimiskustvomikvalitetnom ponudom vina i rakije. Osniva~ki akt su potpisali: „Vinum”izNovogSada,„Vindulo”izTemerina,„Agrina”izRumenke, „Dibonis”izSubotice,„\ur|i}”izSremskihKarlovacaiDepartman za vinogradarstvo, vo}arstvo, hortikulturu i pejza`nu arhitekturuPoqoprivrednogfakultetauNovomSadu. Kakosaznaje„AgroServis”,ovevinarije}edokrajaaprilaotvoritinajve}uvinotekuucentruNovogSada,ausvojenjeiprogram edukacijeipovezivawasturisti~kimorganizacijama.

KLACKALICENASVETSKOJPIJACI

Stoka}eitekako bitinaceni Oskudne zalihe trebalo bi da osiguraju rekordne cene goveda i gove|egmesau2012,od~ega}ekoristi imati uzgajiva~i, dok }e predstavqatiizazovzatovili{ta idistributeremesa,premanovim analizamaRabobanka. Uve}inikqu~nihproizvodnih regionacenesuposledwihnedeqa neznatno sni`ene usled umerenog pove}awaponudeizimskogsmawewatra`weusevernojhemisferi, prenosiportal„Agrarije”. Ali, izuzev u prvom kvartalu, cenestokebitrebalodadostignu maksimumkakoseprelaziskratkoro~nihskokovauponudi(uglavnomnatr`i{timaSADiBrazila)namaterijalnoni`uponudu.

Nadu`estaze,globalnaponuda mesnihproteinanastavqadauti~e na smawewe prihoda i usporavawerastapopulacijenakqu~nim tr`i{tima u razvoju. Od toga }e koristi imati proizvo|a~i koji }eu`ivatiumar`amakojegodinamanisubiletolikovisoke. Tovili{taidistributeritrebadabuduzabrinuti,kakozbogvisokihcena,takoizbogograni~ene dostupnosti resursa, {to doprinosislabojiskori{}enostikapacitetaiuzrokujesmawewemar`e. Uistovreme,sposobnostprera|iva~amesadaobezbedecenedostupne potro{a~ima bi}e testirana kao rezultat ekonomskih problema–naro~itouEvropiiSAD.


Sajamlepih stvari

Odlo`enaskup{tinaNovosadskogkluba

Izlo`baru~nora|enognakita i umetnina „Mali sajam lepih stvari„ bi}e odr`ana u nedequ, 12.februara, u 12.30 sati, u Studiju „M„. Na sajmu }e u~estvovati vi{e od 50 izlaga~a, koji }e izlo`iti nakit od razli~itih materijala, rajfove, {naleiukosnice,torbe,ta{ne, modnedodatke. D.R.

Godi{wa skup{tina Novosadskog kluba,zakazanazadanas,odla`esezbog vremenskih prilika. O novom terminu

skup{tine~lanovi}ebitiblagovremenoobave{teni. B.M.

Otkazanifilmikoncert Projekcija dokumentarnog filma „Hronike Svjatoslava Rihtera” zakazana za danas u Multimedijalnom centru Aka-

demijeumetnosti,otkazanajezboglo{egvremena. Izistihrazlogane}ebitiodr`annikoncertpovodom dana zaqubqenih

„[ubert za sve”, koji je trebalo da bude u subotu, 11. februara u Gradskoj ku}i. D.R

Novosadska sreda8.februar2012.

Uvek dobrodo{la zarada

P

pravnost.Teme,koje}eseobra|ivati,su uvezisaodre|enomliteraturomipodsti~upodizawesvestiopoboq{awupolo`aja`eneudru{tvu. Uzprijatnuatmosferui~aj,`ene}e osim dobrih preporuka kwiga, mo}i da u~estvujuukvalitetnojrazmenimi{qewa, dobiju stru~ni savet i podr{ku. Projekat je podr`ao i finansirao Pokrajinskisekretarijatzarad,zapo{qavaweiravnopravnostpolova. N.R.

c m y

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ozivgradona~elnikai 1.700dinaradnevnice bilisurazlozidaseu centrugradaskupiskoro900 sugra|ana koji su `eleli da zadu`elopateipomognuoko ~i{}ewasnegauNovomSadu. Dajepozivuslediobeznajavqene nov~ane kompenzacije, zainteresovanih bi bilo taman da se smeste u garsoweru,{tozna~idajenovacmotivja~iioddebelogminusa. Bilo je primetno da je me|u honorarnim ~ista~ima snega bilonajvi{eonihizme|u20 i30godina,amoglisusevideti i sredwo{kolci, pa i dame. Pomenuti u~enici su ove nedeqe na iznenadnom

Diskusijeo`enama,uz~aj Projekat „Uz ~aj i kwige - pravo u promene!”, koji organizuje Gradska biblioteka u saradwi sa Udru`ewem gra|ana„Centarzarodnealternative-AlteR”,po~e}eve~erasod20do22satana pozajmnom odeqewu Biblioteke „\ura Dani~i}”,Ulicadunavska1. Ovaj projekat, koji je zami{qen kao ciklusoddesetdiskusije,odr`ava}ese svake srede, a ima za ciq da se javnost senzibili{ezakwigu,~itaweibiblioteku,uzskretawepa`wenarodnuravno-

odmoru, koji im je donela vanrednasituacija,pasunekiodlu~ilidavi{akslobodnog vreme poto{e na lepo i korisno. Pomo}i}e da se grado~isti,ane{to}eizaraditi.Me|utim,bilojedostaionihkojisubezposlai primawapasuovu„radnuakciju” videli kao priliku da stave neki dinar u nov~anike.Zna~i,nekomezaxeparac nekomezahleb,uglavnomnovac }e dobro do}i. Kako se moglo ~uti, pare }e sugra|anima biti ispla}ene preko studentske zadruge, nadamo uskoro, da bi svi bili zadovoqni. B. Markovi}

Oza{titivo}ailoze Predavaweoza{titivo}aivinovelozebi}eodr`anove~eras od19satiusve~anojsaliMagistratauSremskimKarlovcima.O ovoj temi govori}e dipl. in`ewer \or|e Ra{i}. Organizator je karlova~kaop{tina. Z.Ml.

V remeploV

PO880GRA\ANADVADANAPOMAGALOZIMSKIMSLU@BAMA

Danasbez~i{}ewa snegazadnevnicu Akcija u kojoj su gra|ani ~istili sneg sa primarnihgradskihmestazavr{enajeju~e,jer pore~imaPRJKP„Put”JeleneStojisavqevi},ura|enjeposaokojijebiopredvi|en. -O~i{}enjesnegsaplaniranihlokacija,a po{tojeprestaodapada,nemavi{epotrebeda anga`ujemogra|ane.Uakcijijesvakidanu~estvovalo880gra|ana,kojisudobililopateod javnihkomunalnihpreduze}aislu`ilikaoispomo}zimskimslu`bama.Svisuostavilisvojepodatkeu{tabu,takoda}euvezisaisplatomdnevniceod1.700dinarabitiobave{teni telefonom-ka`eStojisavqevi}. [tabzavanrednesituacijeNovogSada,drugog dana akcije u kojoj gra|ani ~iste sneg sa primarnih gradskih mesta, zahvalio se svima koji su se odazvali pozivu i u~estvovali u uklawawusnega,saop{tenojeizkabinetagradona~elnika. IzGradskeku}epozivajusvegra|anedapo{tujuOdlukuoure|ewugradaida~istesneg ispredsvojihku}a,zgradailokalakakobizajedno doprineli da ulice budu prohodne i da bude{tomawenezgoda.Novosa|anikojinemajupotrebanalatza~i{}ewemogudasejaveu svoje mesne zajednice, kao i nadle`nim gradskimpreduze}ima. B.M.

I ju~e se vredno radilo

Foto.N.Stojanovi}

KOMUNALNAINSPEKCIJAUPOZORAVA

Ledenicevrebaju skrovova,terasa... Od^erevi}adoMaroka Du{anDodaSavi},ro|enu^erevi}u8.februara1910. jelekarsku praksu po~eo u Bege~u 1936. Ma|arski okupatori su ga proteraliuSremgdesumuusta{eve} ubileocaibrata.Postaojeprvi partizanskilekariuSremuobezbediovi{ebazazaskrivaweile~ewerawenihibolesnihpartizana.UBosnijeosnovaoprvuparti-

zanskubolnicudabi1945.imenovan za na~elnika saniteta Tre}e armije. Posle rata je u okviru struke obavqao zna~ajne dr`avne du`nosti. Kao poverenik za narodnozdravqeisocijalnupolitiku,naprimer,veomajezaslu`anza iskorewivawetrahomaunas,alii Tunisu, Al`iru i Maroku. Umro jeuNovomSadu1985. N.C.

Ve}jepostalouobi~ajenoda, kadpadnesneg,zbogneo~i{}enih trotoara koji se potpuno zamrznuprekono}i,odlazakdo posla ili prodavnice postane test sposobnosti kako se odr`ati na nogama. Tada su o~i uglavnom uprte u trotoar, a rektko kada se obra}a pa`wa naopasnostkojavrebaodledenicaisnegasakrovova.Mnogi nesvatajukolikoovajproblem mo`e da bude opasan, a sada se to i potvrdilo, jer je upravo ledenica ubila jednu Beogra|anku. Kod nas na svu sre}u,

ovakotragi~nihposledicanijebilo.Stogavaqanapomenuti dasusviuobavezidaledenice skidaju sa krovova, kao i {to ~isteledsaulica. UKomunalnojinspekcijika`u da vlasnici ku}a i lokala traba da uklone sneg i led sa krovova. - Preduze}a, ustanove, pravna lica, preduzetnici, skup{tine zgrada i vlasnici ku}a du`isudauklawajusnegiled sakrovaobjekta,akoonipredstavqajuopasnostzaprolaznike i sam objekat - ka`e za „Dnevnik” {ef komunalne inspekcije Sr|an Jakovqev. Prema wegovim re~ima, pri uklawawusnegai leda sa krovova zgrada prolaznici moraju da budu upozoreni. - Prilikom skidawaledenica treba voditi ra~una da vazdu{ne instalacije i vodovi budu sa~uvaniodo{te}ewa,a oluci i slivnici dasenezatrpavaju. Tako|e, vaqa paziti da se sneg iledodla`utako daneometajusaobra}ajnakolovozuiprolazpe{aka trotoarom. Kada nije mogu}e uklawawesnegai leda sa krovova zgrada, stanari i vlasnici lokala

Foto:S.[u{wevi}

suuobavezidapostaveodgovaraju}eoznakeupozorewaoopasnostiobru{avawasnegaileda sa krovovova, kao i odgova-

~i{}ewe snega ispred objekata,smatraJakovqev. Zatoonapelujenasvegra|ane da ovu obavezu shvate veoma

Vatrogascizanajekstremnijeslu~ajeve Apelujese nagra|aneda, gdegodjetomogu}e, o~istesnegi ukloneledenicesakrovova,terasaibalkonakakobiseizbeglopovre|ivaweprolaznika. Tamogdepostojiopasnost odledenica, gra|aniiskup{tinestanaratrebadaihuklonesamostalnoukolikojetomogu}e,usuprotnom,trebadapozovubroj telefonaKomunalnepolicije4872-544,koja}e,akojetopotrebno,slu~ajprosleditiVatrogasnojbrigadi. Brojtelefona dispe~erskogcentra Komunalneinspekcije,zapredlagawemesta za ~i{}ewe snega je 4872-402, a de`urni telefon „Puta” kojiotvoren24~asaje6311-322. raju}ezaprekeradiobila`ewa ugro`enihdelovanatrotoaru. Kazne su iste kao i za neo~i{}en sneg, s tim {to je objektivno da na ovu problematiku nije lako uticati kao na samo

ozbiqno,jerposleobilnihpadavina i niskih temperatura, velike ledenice se formiraju namnogomestaionemogubiti opasne, kao i obru{avawe snega. Q.Nato{evi}


8

nOvOSAdSkA HROnikA

sreda8.februar2012.

PAUKODNOSIVOZILAOSTAVQENANASTAJALI[TIMAGSP-a

ANKETA @IVOTNAHLADNO]IIVELIKOMSNEGU

Nekom radost, nekom muka

Novosa|ani su kona~no do~ekali pravu zimu. Kako se snalaze u novonastaloj„beloj”svakodnevniciismetaliimhladno}aisneg kojijeokupiraograd,pitalismoneolikona{ihsugra|ana. Paulina \e~evi}, studentkiwa: - Volim hladnije vreme, a i sneg obo`avam, tako da trenutnou`ivamuzimi.Ovakvovreme mipru`aprilikudau~imzais-

dnevnik

Bra ni slav Ja win, ugos titeq: -Meniuop{tenesmetaovakvovreme,nijeminite{koda ~istimsneg,aimojkrajjedobro o~i{}en. Jedino mi sme-

Autobusi kasne od pet do dvadeset minuta Gradskiautobusiju~esuuproseku kasnili pet minuta, a na prigradskimlinijamaokodeset, saop{tila je Slu`ba za informisawe gradskog prevozniika. Prevoz putnika funkcionisano jenasvimlinijama,osimdoGrabova, dok autobusi za ^enej saobra}aju do Lisa. Autobusi za

aerodromuSur~inunesaobra}ajuodponedeqka,asutra}eseznatidali}ebitiponovouspostavqensaobra}ajnatojrelaciji. Gradski provoznik je od ju~e anga`ovao „Parking servis”, ~ije }e pauk vozilo odnositi automobile ostavqena na stajali{tima i okretnicama. Na to

su primorani, jer vlasnici automobila nisu poslu{ali apel gradskog prevoznika da ne ostavqaju kola namewena za autobuse. Autobusi u me|umesnom prevozu sa autobuske stanice ju~e sukasnilioddesetdo20minuta.Saautobuskestaniceutoku

ju~era{wegdananisusaobra}aliautobusizaCrnuGoru,uoba smera. U saop{tewu GSP-a se navodi da sneg na MAS-u ~iste dveslu`be.UnutarMAS-aprilaze do perona odr`ava Zimska slu`ba gradskog prevoznika, a staze oko autobuske stanice JKP„Put”. Z.Deli}

KOMUNALNEMUKENOVOSA\ANANATEMPERATURIISPODNULE

Pucaju zale|ene cevi pitnirok.Jedinosmatramdabi trebalidapovedemomalovi{e ra~unaoqudimakojinemajugde daseugreju. Danijel Drobi},trgovac: -RadimnaFuto{kojpijaci tako da mi je te{ko zbog niskih temperatura, jer koliko

godtoplodaseobu~em,nanogama je uvek hladno. Dolazim iz Rakovca svaki dan i put je o~i{}endobro,aautobusimalokasne.

taju qudi koji stalno kukaju zbog snega i hladno}e, kao da prviputosetezimu. Luka Pupovac,penzioner: - Za nas starije ovo vreme umedabudete{ko,paizlazim napoqe {to mawe. Pogotovo je opasno jer je klizavo i mo-

gaobilakodasepovredim.U krajugde`ivim,stanarisuse organizovaliio~istilisneg, koji nas je poprili~no iznenadio. G.^.

SNE@NEMUKE„PARKINGSERVISA”

Bez naplate parkirawa gubici ogromni Zbog snega koji neprekidno pada ve} nekoliko dana „Parkingservis”imaogromnegubitkejerseparkiraweuzonamapod naplatomnenapla}uje,rekaoje za„Dnevnik”direktorovogpreduze}aIvan Ferko.Onjenaglasiodasuqudisvakidanodtri sataujutrunaterenuidasesneg ~isti, ali po{to stalno pada, gra|ani mo`da nisu zadovoqni efektima~i{}ewa. - Kamionom smo jutros iznosilisneguDunav.Dnevnoje100 na{ihqudinaterenuinekolikoma{ina,apodkontrolomsmo zimskeslu`be.Kqu~nelokacije su parkinzi kod Instituta u Sremskoj Kamenici, kod Klini~kogcentraVojvodine,naBulevaruMihajlaPupinaiBulevaruoslobo|ewa,aostalosumawiprioriteti.Sobziromdane napla}ujemo parking, qudi su anga`ovani na ~i{}ewu snega, kaoipauk-izjaviojeFerko. S druge strane, sugra|ani su nezadovoqni jer nemaju gde da parkirajukola,ade{avasedasu zbogposlaprimoranidasedajuu autopoovakvomvremenu.Bran-

ko D. ka`ezana{list,damunijejasnoza{toseparkinzine~iste,apodnaplatomsu. - Va`no je da {ire parking naplatu, a sad ne mo`e{ na}i o~i{}eno parking mesto. Pritom, iako se negde o~isti sneg, nai|ekamionkojiponovonagrne sneg na parkirali{te i sve ispadne uzalud. Mislim da saradwa i komunikacija izme|u javnihpreduze}anijedobra-istakaojena{sugra|anin. DirektorFerkosmatradasu sugra|animalorazma`eniine shavataju situaciju sa snegom i dodajedajekomunikacijaizme|u „Parking servisa” i „Puta” dobra.Kaoprimernavodidajetokom ju~era{weg jutra parking kodInstitutauKamenici~etiriputa~i{}en. - Imamo 5.500 parking mesta pod naplatom i gubici su nam ogromnijernenapla}ujemoparkirawe.Nismora~unalikoliko smo na gubitku, a ne mogu re}i koliki su nam dnevni prihodi odnaplateparkirawakadnema snega jer je to poslovna tajna objasniojeFerko. D.Igwi}

Hladno}a guta struju Temperaturaod11stepeniispodnuleju~ejezna~ajnoopteretila sistem „ElektrodistribucijeNoviSad”,jerjeutokudanapotro{eno8.9milionakilovat-~asova, {to je vi{e od o~ekivanog. Prema re~ima nadle`nih iz ovog preduze}a sistem jeisporukuovihkoli~inastruje izdr`ao bez ve}ih kvarova i ispada.Najve}eoptere}ewebilojeizme|u18i22sata,{toje

ukazalo na to da je nastavqeno zagrevawestanova. Kakosmosaznaliizovogpreduze}a sve mobilne ekipe anga`ovanesunaterenu,apodignut je i sistem pripravnosti i de`urstvananajvi{inivo.Tako|e, specijalizovane ekipe poja~alesukontroluradispre~avawa kra|e struje, kako bi se za{titio sistem i spre~ili vanrednikvarovi. N.R.

Sneg i temperature u debelomminusupreokrenulesu`ivot u gradu naglava~ke. Osim zastoja u saobra}aju, ka{wewa autobusa, zaostalih belih nanos a na pe{ a~k im staz ama…dosta sugra|ana koji ima problema i sa pucawem cevi i instalacijama za grejawe. Tako|e, sugra|ani se `ale i na nestankevodekojisuprouzrokovanismrzavaweminstalacija i vodomera i sve zajedno to ~inizimskukomunalnumuku. Preduze}e „Stan” zatrpano je pozivima sugra|ana zbog pucawa vodovodnih instalacionihceviiinstalacijazagrejawe,{tojeposledicalo{eizolacijeobjekata.Premare~ima pomo}nika direktora za tehni~ka pitawa Du{ka Vojnovi}a,„Stan”uprosekuprimistotinu poziva, te zato moli za razu m ev aw e ako int erv entn e ekipe ne stignu odmah na lice mesta. Kako isti~e, i sneg im ote`avaposaojernakolovozima u sporednim ulicama ima neo~i{}enogsnega,{tostvara te{ko}eusabra}aju. -Uslu~ajukadasezaledivodovodnacevpoku{avamodacev zagrejemo, ako uspemo da do|emodowe.Najve}iproblemkod vodovodnihinstalacijaje{to secevmo`eponovosmrznutii {toledeni~epovimogudaizazovuhavariju-ka`eVojnovi}. Portparolu„Vodovoduikanalizaciji”Davor Santra~ isti~ezana{listda,zasada,nije bilo nikakvih havarija u gradunavodovodnojmre`i,ali se pojavio drugi problem i to upravozbogzime. -Punopozivadobijamoodsugra|anakojinemajuvode,jerse instalacija ili vodomeri smrzavaju, a to se uglavnom de{ava qudima koji imaju prikqu~ak zakopan pli}e od predvi|enog. Prikqu~ak je obi~no pod ze-

mqom80santimetara,{tojedovoqnaza{tita-ka`eSantra~. Iu„^isto}i”navodedaidaqe imaju problema sa pra`wewem kanti i kontejnera iz velikog broja ulica na sremskoj stranigradaiprigradskimnaseqima zbog neo~i{}enih kolovoza. U sve ulice koje se nalaze na uzvi{ewima i koje se ne ~iste od snega, kamioni za odno{ewesme}anemogudau|u. -Molimogra|anezarazumevawe.Kadasebudustekliuslovi,kanteikontejneri}ebiti ispra`weni-ka`uuovompreduze}u. U„Novosadskojtoplani”ka`u da su svih {est toplana u daqinskomsistemuufunkciji i da ovih dana nema prekida u isporucigrejawa,{tozna~ida nije bilo nikakvih havarija. Jo{ od10.novembrapro{legodine na snazi je dnevno-no}ni re`im rada koji podrazumeva grejawe 24~asabezprestanka. Kako je sistem Toplane izu- zetno slo`en, mogu}e je da pojedini korisnici imaju mawih problema, ali svaki nedostatak }e u najkra}em roku biti otklowen, ka`u u pomenutom preduze}u.UkolikoNovosa|ani imaju primedbu na grejawe

Foto:F.Baki}

Klima-ure|ajipravepotop Mnogi sugra|ani su imali problema i sa klima ure|ajima ovihdana,nekimajezbogcurewaklimazale|enaterasa,apojedinima je i klima koja je uga{ena napravila „potop” u stanu, jerseizwepo~eladacurivoda.PredsednikUnijeservisera klimaure|ajaIvan Siler ka`ezana{listdaklimakojajeiskqu~ena,nebismeladacuriustanu,adadotogamo`edado|e jedino ako crevo spoqa nije dobro name{teno, te na prevoju (kodprozora)gdesespajajutoplaihladnatemperaturadolazi dokondenzovawapare. -Op{tapreporukanasservisera,daseklimaneukqu~ujeako sutemperatureuminusu.Upapirimastojidaklimamo`edase ukqu~uje do minus pet stepeni, ali to nije preporu~qivo. Moj savetjeneukqu~ivatiklimukadajenapoquispodnule,akoje jakamaglaiakopadasnegiliki{a-zakqu~iojeSiler.

^ITAOCI PI[U SMS

mogu pozvati broj telefona 0800/100-021. Tako|e, „Novosadska toplana„ posledwihnedequdanabele`i rekordnu potro{wu gasa u istoriji svog poslovawa sa utro{enih skoro milion i po kubika ovog energenta dnevno. Kako bi i na ovim ekstremno niskimtemperaturamaobezbedilidovoqnukoli~inutoploteustanovimatro{i se skoro milion i po kubika gasa dnevno, {to je duplo ve}a potro{wauodnosunafebruarpro{legodine. Z.D.,Q.Na.iB.M.

065/47-66-452

„Belilo” do{lo glave snegu Velikepohvaleisvaka~ast zaJKP„Belilo”izSremskih Karlovaca! Sneg u februaru ihnijeiznenadio,fantasti~no ~iste cele Karlovce od jutra do mraka, pa i no}u. Jo{ jednom svaka ~ast momci, za svakupohvaluste!!! 064/1062... *** Partije u ovom predizb orn om vak um u ne idu na svoj kvalitet, pogotovodvenajve}e, negosapunonejasno}avidqivora~unaju sam o na ~is to nezadov oqn e bir a~ e, {to je jedino jasno. Nadm et aw e „bog om dat ih” u nek im momentimali~inaterawe, tako da }e broj nezad ov oqn ih bit i uglavomjo{ve}i. 060/6394... *** Udarn a ka` wavaw e onih koj i „ne}e” da ~iste sneg i visina kazne u dinarima! Za vikend podneto 20-tak prijava protiv gra|ana! Da li je me|u ka`wenima i JKP „Put” za neo~ i{ }en e ulic e u Nov om

Sadu? Da li smeju i wih da kazne ili to rade samo „sitnojburaniji”?! 063/5230.

*** Iduradnici„Vodovoda”,uustima cigare, u rukama burek i komentari{u kako su suvi{e finidabi~istilisneg. 062/2630...

Vlada uvela sebi vanredno stawe!? 062/2630.. *** Srbija u haosu, jadu i bedi. Iznenadioihsnegusredzime, evroska~e,umiruqudiodgladi, radi se za 500 dinara na ovakojzimi10sati. 62/1590... *** Ko treba da ~isti parkingekoje„Parkingservis”napla}uje? 064/6862.. *** Vojs ka ~is ti sneg, spas av a zav ej an e. Gde suoni{toprovaqujuu kas arn e i tam o „~iste”? 063/7549... *** Jelena Jankovi} se `alila da je u Belgiji bilo hladno,abilajeobu~enakao striptizeta! Wu, kad ne ide tenis, uvek ne{to zaboli i tu je pravi profesio- nalac. 063/8375... *** Utorak, 7. februar u 07.26 ~asova autobus 55 za Veternik,putnicine}edasepomere u sredinu koja je prazna,

voza~ ne reaguje, kre}e, a mi ostajemonastanici!?U`as. 064/1701... *** ^udimse~itaocukomejemnogo800dinarazagodi{wukartu ujavnomprevozu.USuboticije jeftinije, to je mnogo mawi grad,imamawegradskihlinija. Preselite se u Suboticu ili jo{boqenaselo,pavamautobus ne}e ni trebati. I tako se u autobusenemo`eu}iodpenzionerakojisesamovozikaju. 063/5070.. *** Pustitenarodmaloda`ivi. Narodmasovnooboleva,umire, gine sve zbog briga i obaveza kako da pre`ivi od ovo malo penzije i plate, kada se dobije itomalo,nikonebivoleoda ne plati obaveze do nule, ako nemaod~egaprvouzmelekove, malo plati i obaveze, a malo ako ostane za ne{to hrane kad dolazeopomeneiskqu~i}egas, struju,vodu,~emutovodi?Nekadasmoodplateipenzijemoglisvedaispla}amoinagodi{wi na more u bawe na planine,asadapre`ivqavawepreko sto stranki, nijedna ne misli nanarodsamonasebe. 065/5503...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

NEMA ELEMENATA ZLOUPOTREBE SLU@BENOG POLO@AJA

Odba~ena krivi~na prijava protiv Pavli~i}a Vi{e javno tu`ila{tvo u Novom Sadu odbacilo je krivi~nu prijavu Agencije za borbu protiv korupcije, podnetu protiv gradona~elnika Igora Pavli~i}a, wegovog zamenika Zorana Mandi}a i ~lanova Gradskog ve}a zbog sumwe da su po~inili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja.

- Nakon provere svih navoda krivi~ne prijave, Tu`ila{tvo je utvrdilo da u radwama prijavqenih nema elemenata krivi~nog dela zloupotreba slu`benog polo`aja, niti bilo kog drugog krivi~nog dela, koje se goni po slu`benoj du`nosti - kazao je portparol tu`ila{tva Tomo Zori}, dodaju}i da

je Agencija za borbu protv korupcije podnela je 25. januara krivi~nu prijavu protiv Pavli~i}a i wegovih saradnika Tu`ila{tvu za organizovani kriminal. U prijavi je bilo navedeno da se osnovano sumwa da su gradona~elnik i ~lanovi ve}a, zloupotrebom slu`benog polo-

`aja, „naneli vi{emilionsku {tetu” gradu, preduze}u ATP „Vojvodina” i wegovom ve}inskom vlasniku IlijiDevi}u. Upitan za komentar, gradona~elnik Igor Pavli~i} za na{ list rekao je samo da }e javnost o svemu danas biti obave{tena. Q. Na.

U EKOLO[KOM CENTRU U KARLOVCIMA

Odmi~e gradwa odr`ive zgrade Odr`iva zgrada Ekolo{kog centra u Sremskim Karlovcima, ~ija gradwa je po~ela u novembru, trebalo bi da bude zavr{ena u prvoj polovini ove godine i predstavqa}e po svim karakteristikama primer eko - gradwe u Srbiji, re~eno je na ju~era{woj konferenciji za novinare, na kojoj je Pokret gorana Vojvodine prezentovao dokle se stiglo u izgradwi tog objekta. Kako je nagla{eno, ideja Pokreta gorana Vojvodine bila je da

wa prvog sprata i sada slede zavr{ni radovi i ugradwa odr`ivih sistema. Dr`avni sekretar u Ministrstvu za{tite `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa dr MiladinAvramov, koji je u julu simboli~no ozna~io po~etak gradwe zgrade, rekao je da }e Srbija ovim objektom dobiti mesto za edukativne programe u prvom redu za mlade iz razli~itih oblasti, a pre svega za{tite `ivotne sredine. Bi}e to, kako

sreda8.februar2012.

9

POTPISAN SPORAZUM O SARADWI RADI POVE]AWA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

[kolama neophodna boqa izolacija

Na{a zemqa tro{i tri do ~etiri puta vi{e energije za zagrevawe prostora nego zemqe EU, a stadard ovda{weg stanovni{tva znatno je ni`i nego u Evropi. Zato u narednim godinama treba te`iti {tedwi energije postavqawem dobre izolacije, re~eno je ju~e prilikom potpisivawa sporazuma o strate{koj saradwi na projektu pove}awa energetske efikasnostna na podru~ju Novog Sada. Potpisinici sporazuma bili su JKP „Stan”, Agencija za energetiku Grada Novog Sada i preduze}a FIM iz Kawi`e i „Henkel Ceresit„ iz In|ije, koje korisiti nema~ku tehnologiju i doma}e sirovine u izolaciji objekata. Uz to daje i garanciju od 15 godina i va`i za eksperta u termoizolaciji. Pre nekoliko meseci „Stan” je po~eo da sprovodi projekat pove}awa energetske efikasnosti, koji se ogleda u termoenergetskom snimawu objekata. Prema re~ima direktora RajkaBoj~i}a, ekipe „Stana” su ve} sa~inile dvadesetak snimaka u nameri da naprave Atlas energetskih neefikasnih objekata. „Stan” je, podsetio je direktor, obu~io zaposlene za ovaj posao, a kupio je i opremu, koja snima

izolaciju unutar prostora i spoqa. - Do sada smo radili na proveri izolacija u {kolama i do{li do pora`avaju}eg saznawa da se energija rasipa, pogotovo tamo gde su objekti stari tri i ~etiri decenije, dok je u novijim izolacija znato boqa - kazao je direktor. Naveo je da }e „Stan” u dogovoru s Gradom izolovati prostor do 1.000 kvadrata u jednoj od {kola. - U osnovnim {kolama prosek potro{we energije je 160 kilovat sati po kvadratnom metru, a u sredwim {kolama 195 kilovat sati po kvadratu. Evropski prosek je ispod stotinu kilovat sati - rekao je MladenKowevi} iz gradske Agencije za energetiku, dodaju}i da zbog toga treba krenuti u rekostrukciju {kola, da bi se energija {tedela, jer je svake godine sve skupqa. Prema re~ima ~lana Gradskog ve}a za obrazovawe Nemawe Starovi}a, posao se ne mo`e odjednom odraditi, ve} u du`em vremenskom periodu. - Grad je zainteresovan za pove}awe energetske efikasnosti i to je ekonomsko pitawe, jer se dosta novca iz buxeta izdvaja za grejawe {kola - naveo je Starovi}. Z. Deli}

„DNEVNIK” I „ALNARI” DARUJU ^ITAOCE

„K}erka Toskane” Ova odr`iva zgrada Ekolo{kog centra, koja }e se, po re~ima predsednice PGV JeleneJavti}, zvati „Ekolo{ki centar Radulova~ki„, za zagrevawe i hla|ewe koristi}e energiju zemqe preko geosondi i toplotne pumpe. Za zagrevawe vode bi}e upo-

Zahvaquju}i odr`ivoj zgradi sme{tajni kapaciteti Ekolo{kog centra u Karlovcima bi}e pove}ani na 46. Projekat je izra|en u Projektnom birou „Kuzmanov and partners”, a gradwu je finansijski podr`ao prof. dr MiodragRadulova~ki iz ^i-

Zgrada}ezazagrevaweihla|ewekoristiti energijuzemqeprekogeosondiitoplotnepumpe podigne zgradu koja }e koristiti obnovqive izvore energije i biti energetski efikasna. Radovi su po~eli bu{ewem i polagawem sondi na dubini od 125 metara, koje su deo sistema za energetski efikasno grejawe i hla|ewe. Betonirawem tre}e polo~e kompletirana je izgrad-

je istakao, primer dobre prakse iz oblasti o~uvawa `ivtne sredine i odr`ivosti koji }e pose}ivati qudi iz drugih delova Srbije kako bi se upoznali sa prednostima i mogu}nostima za implementaciju. Osim toga, ona }e i obogatiti turisti~ku ponudu Karlovaca.

^EKAONICE DOMA ZDRAVQA PUNE

Nema gripa, samo viroza U posledwoj sedmici januara u novosadskom Domu zdravqa zabele`ena su 34 slu~aja oboqewa sli~nih gripu, dok ih je u prvoj nedeqi februara bilo 92. Me|u obolelima najvi{e je onih od 15 do 29 godina, a to se povezuje sa boravkom u ko lek ti vi ma, po put {kola i fakulteta, gde se kapqi~ne infekcije br`e prenose, navodi pomo}nica direktora novosadskog Doma zdravqa dr DarinkaIvan~i}. Upr kos iz u zet no ni skim temperaturama broj obolelih od gripa se ne pove}ava, ve} se registruju samo viroze koje su uobi~ajene za ovo doba godine, napomenula je Ivan~i}. Za sada je ~etvoro mali{ana obolelo od gripa i dvoje odraslih, ali sa vrlo blagim simtomima. Dom zdravqa

”Novi Sad” sara|uje sa Insti tu tom za jav no zdra vqe Vojvodine i sva stawa sli~na gripu prijavquje, kako bi se ispitali uzorci i spre~ilo daqe {irewe. - Ni je za pa `en po ve }an broj pacijenata ni na pedijatri ji ni kod le ka ra op {te prakse. Iznenadili smo se da su, iako je zavejan grad, svi pacijenti su do{li na preglede u zakazanom terminu kazala je na{a sagovornica. Gra |a ni ma se pre po ru ~u je da bez preke potrebe ne izlaze napoqe, a to naro~ito va`i za hro ni~ ne bo le sni ke. Neo p hod no je i ade kvat no uto pqa va we, za {ti ta no gu, re dov no uno {e we te~ no sti, minerala i vitamina, kao i po vre me no pro ve tra va we prostorija. I. D.

Mali Eskimi u Ka}u Velike koli~ine sne`nih padavina i temperature koje idu i do 15 podeoka ispod nule, ve}ini sugra|ana predstavqaju problem, ali ne i mali{anima. Oni su jedva do~ekali da izvuku svoje sanke iz podruma, da se grudvaju i u`ivaju u zimskim ~arolijama. Ipak, postoje i oni malo ma{tovitiji. Deca u Ulici Svetozara Mileti}a u Ka}u su umesto Sne{ka Beli}a napravili pravi pravcati eskimski iglo, u kome se igraju za vreme nenadanog {kolskog raspusta. Iako svi jedva ~ekaju da hladno vreme pro|e i da se sneg istopi, oni verovatno `ele da wihova gra|evina {to su`e opstane. G. ^.

trebqavana energija sunca preko sun~evih kolektora. Kuriozitet zgrade predstavqa}e ekolo{ki lift na biorazgradivo uqe, zahvaquju}i kome }e objekat biti dostupan svima. Prilikom gradwe kori{}eni su dobri izolacioni materijali koji }e sa sertifikovanim prozorima garantovati energetsku efikasnost.

kaga. Podr{ku su dali i Ministarstvo `ivotne sredine, rudarstva i prostornog planirawa, Fond za za{titu `ivotne sredine, kompanije „Lafar`”, „Nexegrupa„, Rehau DOO, „Vega”, JP “Vojvodina {ume”, Nacionalni park „Fru{ka gora„, kao i karlova~ka op{tina. Z. Ml.

ZBOG GRADWE KUHIWE I NOVOG VRTI]A U „RADOSNOM DETIWSTVU”

U planu nabavka novih vozila Upravni odbor Pred{kolske ustanove”Radosno detiwstvo„ usvojio je ju~e program investicionih aktivnosti za ovu godinu, a on se odnosi na nabavku novih vozila i izgradwu vrti}a u Radni~koj ulici. Ukoliko taj program usvoji Skup{tina grada, ova ustanova bi uskoro mogla da dobije dva pikapa i ~etiri kombija koji bi slu`ili za potrebe nove Centralne kuhiwe. Za dva pikapa treba dati tri milijarde dinara, a za ~etiri kombija 12.000.000 dinara. U ovoj ustanovi ka`u da su im neophodina nova vozila, jer je vozni park star vi{e od 20 godina, a uskoro }e biti izgra|ena i Centralna kuhiwa koja se nalazi u industrijskoj zoni. - Vozila su nam vi{e nego potrebna, jer kakve koristi od ekstra moderne kuhiwe, ako nemamo

~ime da prevezemo hranu do vrti}a. Posebno treba uzeti u obzir da se hrana i to tri puta dnevno nosi u sve vrti}e u gradu i prigradskim naseqima - ka`e direktor „Radosnog detiwstva” BorislavSamarxi}, dodaju}i da su naporima svih zaposlenih u sada{wim vremenskim okolnostima, obroci u vrti}e stizali na vreme. Naveo je da su „Radosnom detiwstvu” ova vozila potrebna i zbog novog vrti}a koji }e pove}ati kapacitete ustanove. Sem nabavke automobila ustanova planira i da izdvoji 80.000.000 dinara za teku}e odr`avawe objekata. Taj novac je planiran za gra|evinske, stolarske, molerske radove, popravku ravnih krovova, za intervencije na vodovodu i kanalizaciji, na centralnom grejawu, kao i za druge poslove u vrti}ima. Q. Nato{evi}

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Alnari” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge sredom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve od 14 do 14.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, biti darivani po pri¬me¬rkom kwige „K}erka Toskane” MarineFiorato u izdawu „Alnarija“. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari “Vulkan”, u tr`nom centru “Merkator”. U Italiji osamnaestog veka, rastrzanoj intrigama i sukobima, vrhunac dru{tvene sezone predstavqa kontroverzna kowi~ka trka Palio koja se odr`ava u srcu Toskane. Dok se stvari zahuktavaju u Sije-

ni, gradu neuporedive lepote, vedri duh doga|aja i sve~anosti pomra~ava smrtonosno rivalstvo koje kulminira izme|u gradskih distrikata. Svaki distrikt, simboli~no predstavqen razli~itim `ivotiwama, bira jaha~a koji }e se boriti za pobedni~ki trofej. Dok takmi~ewe pretvara distrikte u zava|ena plemena, a gra|ane u beskompromisne zveri, jedna mlada `ena zaqubquje se u jaha~a iz protivni~kog distrikta – autsajdera koji preti da poremeti klimavu ravnote`u izme|u mo}nika koji vladaju zemqom. Da li }e wihova qubav uspeti da nadja~a mr`wu i borbu za prevlast ili }e ih primorati da se suo~e sa u`asnim posledicama izdaje sopstvenog tabora? A. Va.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU KWIGE

„Sve {to smo pre}utali”

Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti po pri¬merak dela „Sve {to smo pre}utali” Marka Livija. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Laguna”, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde se mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Pustolovina puna uzbu|ewa, ne`nosti i humora, koja ~itaoca vodi u samu sr` odnosa izme|u oca i }erke i pri~a nam o pr-

voj qubavi – onoj koja nikad ne umire. Nekoliko dana pre ven~awa, Xuliju zove li~ni sekretar wenog oca. Kao {to je i slutila, Entoni Vol{ – uspe{an poslovan ~ovek, ali hladan otac – ne}e mo}i da prisustvuje sve~anosti. Ali Xulija ovog puta priznaje da ima besprekorno opravdawe. Umro je. Ona u tome neminovno vidi posledwu o~evu {alu, po{to mu se ~esto de{avalo da iznenada nestane i poremeti joj `ivot. Na dan wegove sahrane, Xulija otkriva da joj je otac priredio jo{ jedno iznena|ewe. To je sigurno najneobi~nije putovawe u wenom `ivotu na kojem }e razotkriti dugo ~uvanu tajnu... N. R.

„Gosip”svira na Egzitu Ovogodi{wi „Egzit„ festival ugosti}e bend „Gosip„, koji }e na glavnoj bini nastupiti u ~etvrtak, 12. jula. Kako ka`u iz Egzita, harizmanti~na Bet Ditoi wene kolege iz benda u Novi Sad donose mo}ni i zavodqivi post pank rok zvuk. Nastup na „Egzitu„ potvrdio je i australijski bend „Volfmader„, koga mnogi upore|uju sa „Blek sabatom„, „Led cepelinom„ i „Dip parplom„. Oni }e na Mejn stejxu zasvirati u nedequ, 15. jula. Posetioci ovogodi{weg „Egzita„ u`iva}e i u nastupu legendarnih „Wu order„ i „Buraka som

sistema„, a Dens arena ugosti}e ~uvenu etiketu „Kadenca rekords„ tako da na Tvr|avu sti`u Lu~ijano, Ribut, Keni Larkin, RobertDijec i MajanNidam. Ulaznice za „Egzit„ prodaju se po promotivnoj ceni od 6.990 dinara, studenti i sredwo{kolci uz popust mogu da kupe ulaznice za 5.490 dinara, a redovna cena iznosi}e 10.990 dinara. „Egzit„ festival odr`ava se od 12. do 15. jula, a vi{e informacija o festivalu, ulaznicama i prodajnim mestima nalaze se na inetrnet stranicama: exitfest.org i gigstix.com. J. Z.


VOJVODINA/NOVISAD

sreda8.februar2012.

ОТВОРЕНА ОБНОВЉЕНА АПОТЕКА У ЛАЋАРКУ

Полековеудвесмене ЛАЋАРАК: Након комплетне реконструкције радног простора, апотека у највећем селу сремскомитровачке општине Лаћарку званично је почела да ради. У реконструкцију објекта

С отварања апотеке

уложено је преко три милиона динара, а новоотворени објекат биће снабдевен свим лековима који могу да се добију на рецепт и путем слободне продаје и радиће сваког радног дана. Новоотворени објекат, поред тога што радити у две смене, задовољава и највише стандарде у погледу радног простора који је модерно опремљен и, пре свега, је у служби грађана. Досадашња апотека радила је само пре подне и то је, по речима мештана, био проблем, јер су морали углавном по све лекове да иду у Сремску Митровицу. - Наког пробног рада од месец дана, можемо рећи да смо новом апотеком задовољни и ми у Савету МЗ, и што је најважније задовољни су и пацијенти - казао је председник Савета МЗ Лаћарак БошкоУметић.

Поред приступачних цена породичних лекова, козметике за све узрасте и анатомске обуће познатих светских фирми, купци уз лек овде могу добити и савете стручног особља. - Отварањем овог објекта стари објекат искористићемо за централно снабдевање тако да неће бити проблема што се тиче дефицитарних лекова и несташица - истакао је на отварању директор Сремска апотеке Митровица Драган Божић. Свечаности поводом отварања апотеке присуствовао је и градоначелник Сремске Митровице БраниславНедимовић. Он је том приликом рекао да ће улагања у примарну здравствену заштиту бити настављена и у наредном периоду. Циљ је да снабдевање лековима буде лако доступно и пацијентима у осталим селима сремскомитровачке општине. - Поред ове установе град ће се потрудити да и на оним местима где не постоји овакав облик примарне здравствене заштите, теренским путем дођемо до свих грађана којима је неопходна медицинска помоћ фармацеута. Град је издвојио средства и за то. У комплетну реконструкцију апотеке уложено је преко три милиона динара, а најважније је што ће убудуће мештани Лаћарка имати добре услове за лечење, попут оних који постоје у градским срединама - нагласио је градоначелник Недимовић. Ј. Антић

Помоћувраћањуимовине

СЕНТА: Локална самоуправа општине Сента обавештава грађане да ће општински јавни правобранилац АгнешКечкешБаш пружати бесплатну правну помоћ грађанима у вези са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу. Помоћ ће се пружати, почев од данас, сваке среде од 16 до 19 часова у пријемној канцеларији општине Сента (канцеларија број 9.). М. Мр.

DaNas U NOVOM saDU BIOSKOPI Arena:„Parada”(15.25,20.10,22.25),„Alviniveverice3:„Urnebesnibrodolom” (12.30,14.30,16.20),„MisijaspasitiBo`i}”(11.20,13.20),„[erlokHolms:Igra senki”(17.45,22.25),„Ma~aku~izmama”(12.10,14.10,15.30),„Pono}uParizu” (17.50),„Kungfupanda2”(12),„Hepifit2”(11.30,12.35,13.25,13.30),„Mu{karci koji mrze `ene” (22), „Mapetovci” (13.50, 15.50), „Yek i Yil” (18.20, 20.25,22.45),„Kupilismozoovrt”(15.35,18),„Podzemnisvet:bu|ewe”(18.15, 20.15,22.10),„Izdaja”(19.45),„[e{irprofesoraKosteVuji}a”(16,17.30,20, 20.30,22.30) KulturnicentarNovogSada:„KakosumeukraliNemci„(18.30),„Najmra~niji sat”(21)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te: scena„PeraDobrinovi}”drama„Uje`”(19.30),scena„Jovan\or|evi}”opera„Pikovadama”(19) Pozori{temladih:velikasala„Mandragola”(20) Novosadskopozori{te:„Mara”(19)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”;postavkaOdeqewazakulturnuistoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakAd9do19sati,subota-nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvanitragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine20.veka”,„Vojvodinaizme|udva svetskarata-antifa{isti~kaborbauVojvodini1941-1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{titeprirodeuVojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 ~asova do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Mirjana Ninkovi}, Dijana Cvetkovi}, Mirjana Stojanovi} i BiqanaGrmu{a-Mu`ikiz Novog Sada, KsuhuaZheng i MajaSpevakiz Ba~ke Palanke, AnaAgarskiiz Kisa~a, @ivana Popovi} iz Futoga, TatjanaBarnaiz Budisave, AleksandraBena{i} iz Vajske i Du{ankaMilankoiz ^eneja, DE^AKE: Milena [ebez, ^ila Tomi}, Qiqa [teti}, Milena Kamasi, Milomirka[ari} i DraganaMilidragovi} iz Novog Sada, Qiqana Stani{i} i Novog Slankamena, Iboja Markovi} iz Iriga, QubicaStevanovi}-@ivkovi}iz ^erevi}a, ZvezdanaJovanovi}iz Sremske Kamenice, JelenaPopovi} iz Kr~edina, Mirjana Ki{ iz \ur|eva, Jasna\isalov iz Turije, MalvinaTot iz Temerina i DraganaBagi} iz Mo{orina.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Vladimir Koste Stojanovi} (1931) u 9.45, Bogdan \or|a Ru{kuc (1936) u 10.30 ~asova, Vladimir Kate Marti} (1935) u 11.45, Zoran Stojka Petrovi} (1942) u 12 ~asova, Savka Manojla Ra{eta (1959) u 12.45, Slavko Ilije Karlovi} (1934) u 13.30, Zlata Petra Crnkovi} (1934) u 14.15, Mirjana Petra Bogeti} (1939) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Smiqa Lazara Dopu| (1923) u 13 ~asova. Na pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawen Aleksandar Du{ana Grgur (1928) u 13 ~asova.

DNEVNIK

c m y

10

САРАДЊА БЕЧЕЈА И МАЂАРСКЕ ОПШТИНЕ ШАТОРЉАУЈХЕЈ

Позивницазатакмичење идружење БЕЧЕЈ: Више од две деценије међусобно сарађују две општине - Бечеј и Шаторљаујхеј са севера Мађарске, али је то мало познато житељима поменутих градова, а камоли широј јавности. Све је почело још 1989. године, када су овдашњи гимназијалци били на такмичењу из

матерњег језика у градићу близу словачке границе. Генерације деце су вредно училе и најбољи су одлазили на поменуто такмичење, присећа се почетка сарадње тадашња професорка Гимназије, садашња чланица Општинског већа задужена за образовање ИлонаВарњу.

Председник Петер Кнези с гостима и сарадницамa

Новацзаагрозону икапеле

КИК ИНД А: За про јекте „Агро-еко индустријски парк Северни Банат”, одно сно оснивање пољопривредне зоне и изградњу капела у Руском Селу, општина Кикинда је добила три милиона динара из фонда од иггара на срећу. Новац је председнику општине Илији Војиновићу уручио државни секретар у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Душко Радаковић. - На сваком конкурсу за средства од игара на срећу кикиндска општина добија средства пре свега захваљујући добрим пројектима - рекао је Радаковић, додајући да лично настоји

да помогне родном граду да реши неке проблеме. У изградњу капела до сада је утрошено око де сет милиона динара, тако да ће се овим средствима по сао приве сти крају, изве стио је члан општинског већа ИмреКабок,док је покрајински по сланик Саво Добранић изразио очекивање да ће сарадња са свим министарствима и секретаријатима бити настављена и ове године. Кикиндска општина добила је у протекле четири године највише новца од Министарства за управу и локалну самоуправу од свих општина у Србији - 30 милиона динара. А. Ђ.

TElEfONI

ПОЗИВ АУТОРИМА ДА ПОШАЉУ РАДОВЕ

Поетсковече заДанзаљубљених

КУЦУРА: Културно-просветно друштво ДОК у Куцури организује Поетско вече поводом Светог Трифуна и Светог Валентина, у уторак, 14. фебруара. Окупљање је заказано у 19.30 сати у Библиотеци и читаоници „Данило Киш” у Куцури. У првом делу Поетске вечери чланови Клуба писаца, новинара, публициста и преводилаца Куцуре ће публици представити своје радове посвећене љубави и вину, а читаће се сродни радови домаћих и светских поетеса и поета. Проф. др МихајлоФејсапозива све ауторе да, уколико не могу да допутују у Куцуру, пошаљу песме на адресу: fejsam@gmail.com, а ор-

ганизатори ће се побринути да та песма, у сарадњи са Рецитаторским студијом ВеснеЂиласДринчићиз Врбаса, буде интерпретирана на најбољи начин. Ауторима који програм обогате на овај начин, песма ће бити објављена у 16. броју Часописа за културу „Ерато над Куцуром”, а уколико пошаљу изабрану песму из светске песничке ризнице, она ће бити објављена у посебној, вишејезичној збирци љубавних песама, коју припрема КПД ДОК. Поетско вече наставиће се у Дому културе коктелом са неколико квалитетних врста вина и састанком са циљем да Куцура добије репрезентативну монографију. В. Х.

VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitnapomo} 94 Ta~novreme 95 Predajatelegrama 96 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 520-866i520-234 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

Од 2000. године током маја у Бечеју се одржава такмичење из мађарског матерњег језика на војвођанском нивоу и петоро најбољих, међу којима су увек и Бечејци, одлазили су у Мађарску да презентују своје знање. Бележили су ученици из Војводине запажене резултате на реномираном такмичењу. Посета делегације општине Шаторљаујхеј, коју су чинили председник Петер Самошвелђи и његов заменик ДенешДанко, могла би да прошири и унапреди сарадњу две општине. Госте је примио председник бечејске општине Петер Кнези са сарадницама Илоном Варњу и Андреом Галго-Ференци, која је задужена за прекограничну сарадњу. - Поред поменутог такмичења из матерњег језика, у нашој средини организујемо још три атрактивне манифестације на којима бисмо желели да угостимо Бечејце. Прва је логоровање основаца од 21. до 26. маја, у оквиру којег се одржавају разне креативне радионице, друга је кулинарско такмичење у јуну, где учесници кувају паприкаш од дивљачи, а трећа манифестација је Међународни фестивал фолклора, саопштили су гости из Мађарске. В. Јанков

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 970,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPaS“ TOURiSM &TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.rs O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20

BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik АКЦИОНИПЛАНЗАЗАПОШЉАВАЊЕУРУМИ

Посаозаинвалиде

РУМА: Акционим планом за запошљавање Општине Рума,који ће ускоро бити представљен грађанима,овегодинеакценатће бити стављен на запошљавање особа са инвалидитетом.Планом којићефинансиратииПокрајинска влада,крозјавнерадовеуложићесеоко 26милиона динара у збрињавање незапослених инвалида. ПрошлегодинеОпштина Рума јепутемјавнихрадовазапослила 21лице са неким видом инвалидитета. Од тога су четири особе биле запослене у Савезу слепих, док је седамнаест особа запослено преко Савеза спортова у Спортском центру. -Четири особемлађеод 25година,ушлесу у програм финансирања преко локалне самоупра-

ве до стицања услова за инвалидску пензију. Сам град има доста користи од рада особа са инвалидитетом.Урадили су трим стазу у Борковцу,учествовали у сређивању града,спортске хале и многих терена,а у Савезу слепих су урадили базу података, тако да смо сви имали користи од њиховог упошљавања -истакао је начелник општинскогодељења за друштвене делатности Светислав Дамијанчук. Закон о запошљавању лица са инвалидитетом почео је да се примењује у Србији у мају 2010. године,кадајеу Србији евидентирано 22 хиљаде незапослених инвалида.По Закону послодавац је дужан да на 50запослених радника,запосли једну особу са инвалидитетом. Ј.А.

ЧЕТРДЕСЕТМИЛИОНАКИКИНДСКОЈОПШТИНИ

Уредићепутеве иканале

КИКИНДА: По конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, кикиндској општини припало је 40милиона динара.Реч је о бесповратним средствима, намењеним реализацији пројеката, који се односе на уређење атарских путева, одводњавање и водоснабдевање. - Осам милиона динара биће утрошено за реконструкцију водоводне мреже у Кикинди - рекао је покрајински секретар приликом потписивања уговора Даниел Петровић. - За Наково, Мокрин, Башаид, Нове Козарце и Сајан одобрена су по два милиона динара за уређење атарских путева.Сва села добила су и могућност да, мимо новца којијеодобрен из Фонда за

воде,одреде приоритете када је реч о чишћењу каналске мреже.Са седам месних заједница пописани су уговори на по три милиона динара. - Преко Јавног предузећа „Воде Војводине” до краја године стићи ће још 30 милиона динара у кикиндску општину, додао је Петровић.-Прошле године Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по пројектима и конкурсима одобрио је 83милиона динара општини Кикинда. Одобрена средства веома су значајна за Општину Кикинда,сложили су се покрајински посланик Саво Добранић и заменик председника Општине Милош Латиновић.Ове године кикиндска општина добила је за 32одсто више средстава него лане. А.Ђ.

Просветарима исплаћенејубиларне награде

СРБОБРАН: Просветним радницима у општини Србобран исплаћене су заостале јубиларне награде за минуле три године. Средства за исплату јубиларних

БранкоГајин

награда за 2009. и 2010. годину у висини од 1, 8 милиона динара обезбеђенасуизопштинскогбуџета, док је потребних 1,1 милион динара за награде за 2011. годину стигло из буџета Републике Србије. Право на исплату јубиларних наградаималоје45просветараиз петшколасрбобранскеопштине. -Иакосејубиларненаградепросветним радницима исплаћују из републичког буџета, добили смо само средства за прошлу годину. Нисможелелидаделимопросветнерадникеиуспостављамосистем укомнекоимамањеиливишеправа,пасмоизлокалнекасеобезбедили два милиона динара и свим просветним радницима којима се дугује новац на име награда, исплатилиприпадајућиизнос-рекао је Бранко Гајин, председник општинеСрбобран. М. Кк.

Сламаркеизлажу упрестоници СУБОТИЦА: Изложба слика од сламе суботичких ауторки организованајеуБеограду.Билајетои прилика да в.д директорка Тури-

стичке организације града Суботице Ивана Јовчић упозна присутне са туристичким могућностима Суботице и Палића,као и новим плановима и активностима. На предстојећем сајму туризма у Београду ће на атрактиван начин бити промовисан суботички Вински пут. О самој вештини прављења слика и предмета од сламе говорила је Љубица Вуковић-Дулић. -Дела сламарки обишла су свет и од својих почетака побуђују велико занимање стручњака и љубите-

ља наиве, али и свих посетилаца Суботице који ове уметничке слике препознају као сувенире,као аутентично дело,карактеристично за Су-

ботицу као туристичку дестинацију - објашњава историчарка уметности Љубица Вуковић Дулић. Изложбу слика од сламе је отворила Љубица Киселички, помоћница градоначелника за културу из Суботице и том приликом је истакла важности очувања вештине и уметности као сегмента културне баштине.Изложба ће бити отворена до 12.фебруара у просторијама Туристичке организације Србије у центру Београда,у Чика Љубиној 8. С. И.

sreda8.februar2012.

11

ЗРЕЊАНИНСКИЛАНАЦ„ББТРЕЈД”ОДОЛЕВАКРИЗИ

Месечноуслужемилион потрошача ЗРЕЊАНИН: Компанија „ББ Трејд” из Зрењанина, која поседује ланац трговина у Војводини, прошлу годину завршила је са оствареним прометом од 29 милиона евра, што представља раст од 18 одсто у односу на 2010, рекао је на јучерашњој конференцији за новинаре генерални директор овог предузећа Драгољуб Бјелоглав.Лане је,казао је Бјелоглав,„ББ Трејд”наставио са ширењем малопродајне мреже,па су „Персу маркети”отворени на још 21 локацији.Али,уз отварање,спроведена је и детаљна анализа пословања сваког малопродајног објекта и на основу резултата одлучено је да се затвори 17трговина које нису задовољавале зацртане стандарде профитабилности. -„ББ Трејд”се изборио да из локалног малопродајног ланца прерасте у регионални,чије се пословање данас одвија у 14општина Баната и Бачке,у 50насељених места,где 620 запослених у „Персу” и „ИТО маркетима” месечно услужи у просеку милион потрошача. Током 2011. завршено је ребрендирање и реорганизација комплетне малопродајне мреже, што је представљало озби-

Представници„ББТрејда”и„Подунавља” удружениуДомаћитрговинскиланац

љан инвестициони захват, па сада трговински ланац у власништву „ББ Трејда”, представљен кроз „Персу” и „ИТО маркете”, своју делатност обавља у 14класичних продавница, 68 минимаркета, десет суперета и два супермаркета –истакао је Бјелоглав. За ову годину, на основу бизнис плана за период до 2016.године,по

речима Бјелоглава, зацртан је промет од 3,6милијарди динара.Да би то постигли,у „ББ Трејду”планирају даље ширење малопродајне мреже у Војводини,али и активно учешће у јачању трговинске групације „Домаћи трговачки ланац” (ДТЛ), чији је оснивач зрењанинска компанија, заједно са још 12 малопродајних ланаца из целе Србије.

- Циљ је обједињавање набавке и увоза како би се обезбедила конкуретна набавна,а самим тим и продајна цена у малопродајним објектима који припадају ДТЛ-у.Циљ нам је и заједничка производња артикала приватне робне марке,а основни задатак је трансфер технологије и знања –изјавио је јуче председник Управног одбора ДТЛ-а и сувласник предузећа „Подунавље”из Бачке Паланке Марјан Рнић. Иначе, уз „ББ Трејд” и „Подунавље”,још две фирме из Војводине су оснивачи групације „Домаћи трговачки ланац” – „Сента промет” из Сенте и „Медијус” из Нове Пазове. Комерцијални директор „ББ Трејда”Дарко Бјелоглав је додао да ће се у првом кварталу ове године,преко ДТЛ-а, на рафовима трговачких ланаца наћи око 20производа из категорије основних животних намирница и још толико из категорије кондиторских производа. -Планирано је да се до краја године стави у промет око 120 артикала трговачке робне марке.Њихова каракетристика биће одличан однос цене и квалитета,нагласио је Дарко Бјелоглав. Ж.Балабан

АПАТИНСКАОПШТИНАПОМАЖЕСТОСТУДЕНАТА

Тридесетнових стипендиста

АПАТИН:Тридесет студената који су у досадашњем школовању постигли изузетне резултате потписало је уговор са апатинском општином о стипендирању на основу којег ће месечно добијати по 7.000 динара из општинског буџета. Сада се на овај начинстипендирасто студената,а у протеклих седам година стипендирано је чак 350 студената, истакао је председник општине др Живорад Смиљанић. Студент треће године Факултета техничких наука у Новом Саду МиланТрбулин,један је одонихкојисупотписалиуговоре: -Ово за мене значи признање, награду за труд што сам учио. Очекујем да ћу после завршених студија успети да се запослим у Новом Саду или негде другде у Србији. Мислим да је најбоље остати овде и уопште не размишљам о одласку у иностранство каже Трбулин.

-Први пут конкуришем за стипендију и драго ми је што сам је добио, јер је сматрам као подстрек да наставим овим путем рекао је Игор Срдић, студент друге године на ПМФ у Новом Саду. Он студира математику и каже да жели да ради као просветни радник. Студенткиња четврте године на Факултету примењених уметности -савремени костим,МануелаМанојловић и до сада је користила стипендију. С обзиром на успех у студирању и то да је недавно имала и своју самосталну изложбу у галерији „Меандер” у Апатину где је приказала своје моделе хаљина није чудно што се изборила за нову стипендију. - Стипендија ми много значи, као помоћ родитељима,али и мени, како бих могла да купим све оно што ми је потребно за студирање.Очекујем да ћу по завршетку студија успети да се бавим дизајном одеће,што ми јенајдраже.

УБОГОЈЕВУОДРЖАНМЕЂУНАРОДНИСКУППЧЕЛАРА

Прополисизвор здравља

БОГОЈЕВО:Уорганизацији удружења пчелара ,,Тамашко Јожеф“изБогојева,одржанјемеђународни скуп пчелара из Хрватске,МађарскеиСрбије.Наскупу суучествовалаудружењаизОсијека,Баје,Апатина,БачкогМоноштора, Каравукова, Старе Моравице и домаћина скупа Богојева. СкуппчеларајеодржанусаливатрогасногдомауБогојеву. Прошлоглетанаскупумкојем суприсуствовалаготовоистаова удружења,започетајетемаосакупљању прополиса, чија својства делују благотворно на здравље људи,атакођесувођениразговори о производњи далеко веће количинеовогпчелињегпроизвода, закојипостојидобротржиште. Богојевачкипчеларисупрошле године од Покрајинског секретаријатазапољопривреду,водопривредуишумарствонаосновупројекта ,,Сакупљање прополиса“, добили30хиљададинара,којесу утрошили на снимање едукативногфилма,закојивећпостојивелико интересовање пчелара који желедасеукључеуактивностсакупљањаовогпчелињегпроизвода. Наскупујеприказанфилмкоји су на аматерски начин снимили члановиудружењапчелараизБогојева,ПредседникудружењаТи-

хомир Молнар и члан Иштван Немеш. На скупу су истакнути врлодобриусловизагајењепчела на подручју Подунавља, пошто постоји право шумско богатство сазасадимабелетополекојалучи прополис. Посебно је истакнуто подручје Војводине и Копачког рита(Хрватска)узрекуДунав. Циљеви пројекта су пре свега стварање могућности за већу добитодпчелињихзаједница,путем селекције широких размера, затимштовећибројпчелараукљученусакупљањепрополиса,због већих количина. Проширење већ постојећегтржишта,каоирадна селекцији пчела за сакупљање прополиса. Представници удружења пчелара из Апатина, истаклисудаимајупонудузапласман пакетних ројева пчела у земље ЕвропскеУније.Ценесекрећуод 1,5кгпчелабезматице,увремену од1-5маја,од30-50ЕУ,аод20-25 маја20ЕУ.Понуђачдајеитранспортникавеззапакетнеројевеса специјалномхранилицом. Учесницискупасуоценилида јеокупљањебиловеомауспешно, похвалили приказани едукативни филмидауврлоскоројбудућности очекују да ће многи пчелари битиукључениусакупљањепрополиса. С.Милер

Потписивање уговораостипендирању

Сигурно је да из данашње перпективе све то изугледа прилично тешко, али потрудићу се да то остварим-каже Мануела. Осим за стипендије, из општинског буџета је протеклих шест година извојено 22,8мили-

она динара за волонтирање 246 младих са завршеним факултетима,а 2,6милиона динара за финансирање 347приправника у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Ј.Прелчец

Основано Раднаместа ДруштвоМС подзнаком БАЧКА ПАЛАНКА: Оснипитања вачком Скупштином формирано

је Друштво чланова Матице српске у Бачкој Паланци.Конституисање је завршено избором седмочланог Управног одбора. За председника Друштва изабран је др Небојша Кузмановић,док је за потпредседника изабран др Јово Радош. До сада оваква друштва формирана су у Погорици, Бања Луци, Нишу, Зрењанину и Ивањици. М.Сџ.

Изванредан одзив давалаца крви БЕЛА ЦРКВА: Током два дана колико је трајала прва овогодишњаакцијадобровољногдавања крви, коју су организовали ЦрвеникрстБелеЦрквеиекипа Трансфузиолошке службе из Панчева, прегледано је 114 добровољнихдавалаца,а103судаликрв.Уовојакцији нашлосеи осамновихдавалаца. Апсолутни рекордер МиланкоАнђелковић јекрвдаопостопрвипут. Какоје секретар Црвеног крста ВладимирРадоњић рекао, одзивјебио изванредан, а наредна акција заказанајеза19.и20.април. М. В.

АПАТИН: Према подацима које је објавила Народна банка Србије,за очекивати је да ће још четири фирме из Апатина отићи ће у стечај, што значи да ће још око 30 радника остати без посла.Наиме, Народна банка је објавила списак фирми код којих протекле године нису имала никаква плаћања,па се стога очекује да ће држава у тим фирмама увести стечај. Са подручја апатинске општине помињу се „Метал“, где је тренутно на списку 18радника,„Млинпек“из Сонте са пет,ЛББ „Фриго“из Апатина са седам и по једним запосленим у фирми „Енигма“и „Беодива“. Ј.П.


sreda8.februar2012.

vojvodina

c m y

12

dnevnik

СНЕГ НАСТАВИО ДА ПАДА И ДОНОСИ НОВЕ НЕВОЉЕ PRVA@RTVALEDENOGTALASAUVOJVODINI

Umro od hladno}e SVILOJEVO: FerencBar{owi(1959)izsela Svilojeva,uapatinskojop{tini,preminuojenajverovatnijeodhladno}eusvojojku}iuGlavnojulici.Nezvani~nosaznajemo,preminulomjepasodgrizaodeonoge. Bar{owijevobe`ivotnoteloprona{aoseoski ~obanAtilaT.,ju~eujutrokadajedo{aodagaobi-

|eidonesene{tohraneikadagajezatekaouhladnojsobiibezhrane.Slu~ajjeprijavqenMesnojzajednici. -Na{sugra|aninje`iveosaminijeradio.Uku}inijeprona|enonijednogrejnotelo,{tojemogu}e da je preminuo od hladno}e - rekao je sekretar MesnezajedniceSvilojevoTiborBala. J.P.

Ангажованииватрогасци СОМБОР: Десетак центимета-

ра новог снежног покривача који је пао на већ постојећих 40-так, није драматично погоршао „невесело„ стање у којем се налази Сомбор и околина. Према речима Предрага Ракоњца из градског Штаба за ванредне ситуације и јуче су сва јавна и јавна комунална предузећа функционисала без било каквих застоја, али је сама акција чишћења снега са градских и сеоских улица као и путева у околини условљена између осталог дотрајалошћу механизације. Јуче су сва Добровољна ва-

трогасна друштва у сомборским селима добила налог да се ставе на располагање канцеларијама Месних заједница које координирају рад са Штабом за ванредне ситуације. - За разлику од претходна четири дана све нам чешће пристижу захтеви социјално угрожених грађана, којима понестаје хране, па смо, у сарадњи са сомборским Црвеним крстом и Центром за социјални рад, предузели кораке да се овим нашим суграђанима хитно помогне и да им се доставе пакети са намирницама - каже Ракоњац.

Прихватилиште збрињаваидецу сулица

СУБОТИЦА: Саобраћај на подручју Суботице одвија се успорено. Већина локалних путева је проходна, док су сви регионални магистрални путеви очишћени. Снабдевање водом, струјом, топлотном енергијом и гасом у граду је стабилно. Центар за социјални рад и „Каритас” у протекла 24 сата збринули су 11 одраслих бескућника и исто толико деце. Храну, одећу, ћебад и кревете за прихватилиште обезбеђује Црвени крст Суботица.

беђено је гориво за радне машине за чишћење снега. Позивамо још једном заинтересоване грађане да и сутра чисте снег уз надокнаду од 150 динара по сату. Могу да се јаве на телефон контакт центра Градске управе број: 626-999, а чистиће се према приоритетима и на локацијама које је одредио штаб - рекао је градоначелник СашаВучинић, командант Градског штаба за ванредне ситуације. За „лопатање” пријавило се око 250 Суботичана који су у понеде-

Склониште од зиме Да би тражио посао, Милутин Богдановић из Лебана дошао је пре две године у Суботицу. Од зиме се склонио у прихватилиште, јер када је остао без посла није могао да плаћа стан. - Породица ми је погинула у рату. Живео сам у насељу Зорка и када сам остао без посла избацили су ме из стана. Говорим четири језика, знам да обављам зидарске и молерске послове, али због година ретко ко ме ангажује. Дошао сам да се склоним од зиме - каже Богдановић. До сада је склониште потражило девет мушкараца и једна жена. Већина њих је дошла да се окупа, руча и преспава. Капацитет је 30 лежајева. Уколико грађани примете да је некоме потребна ова врста помоћи, могу то дојавити Црвеном крсту на број телефона 621-101. Целокупно људство и механизација ЈКП „Чистоће и зеленила” и даље су 24 сата на терену и чисте саобраћајнице. Од данас ће почети и са изношењем нагомиланог снега из пешачких зона и кружних токова, због најављених нових снежних падавина. - Успоставили смо и координацију са руководствима 18 приградских месних заједница и обез-

љак чистили снег за 150 динара по сату. Градски штаб за ванредне ситуације подсећа на грађане на обавезу да чисте тротоаре испред кућа и зграда. Штаб апелује на грађане да од снега чисте и кровове како не би дошло до урушавања кровне конструкције. Одлука о почетку наставе у основним и средњим школама у Суботици биће доС. Иршевић нета данас.

На пословима чишћења снега у Сомбору, свакодневно је ангажовано преко 70 радника, као и 11 грађевинских машина ЈКП Чистоћа, али велики проблем је одлагање очишћеног снега. „Извршена је прерасподела људства, тако да су на послове рашчишћавања снега пребачени и радници иначе ангажовани на расаднику, у машинској радионици или на гробљима, која су у потпуности очишћена”, каже Андрија Пензеш, директор ЈКП Чистоћа. М. Миљеновић

Формиранстационар забескућнике

БАЧКА ПАЛАНКА: Црвени крст у Бачкој Паланци и Центар за социјални рад, уз помоћ локалне самоуправе, формирали су целодневни стационар за бескућнике. На овај потез Штаб за ванредне ситуације определио се због најава метереолога да се наредних дана очекују изузетно ниске температуре током ноћи. У просторијама Месне заједнице Братство у Бачкој Паланци обезбедјена је топла просторија са лежајевима и потрепштинама за смештај бескућника. Иначе, у просторијама Црвеног крста од понедељка у времену од 9 до 20 сати ради дневни центар у коме грађани могу да се огреју и окрепе врућим чајем, а у просеку дневно га посети око 30-так људи. Зимска служба ДОО „Ћосић“, коју је ангажовала локална самоуправа за одржавање скоро 90 одсто од око 300 километара путева у овој општини, саопштила је да је у последња 24 сата, од понедељка

АПАТИН: Војници Првог центра за обуку Војске Србије из Сомбора, њих тридесет, учествовало је јуче у рашчишћавању снега у Апатину на пешачком и паркинг простору око здања општине. - Ова акција је у складу са договором на Општинском штабу за ванредну ситуацију. Упоредо предузимамо и друге мере за уклањање снега са улица на периферији града. Јавно комунално предузеће „Наш дом“ формираће групе од пет до десет волонтера, који ће учествовати на рашчишћавању снега у Апатину и селима првенствено око породичних кућа старачких домаћинстава и фирми које су приватизоване а не раде и немају запослене - рекао је заменик председника апатинске општине МиодрагБакић. Ј. П.

рани аутмобили због којих машине не могу да очисте паркинг места. Основне и средње школе не раде, а сви објекти за целодневни боравак деце у предшколској Установи „Младост“ у Бачкој Паланци раде редовно, али је саопштено да је број деце

Стиже магнезијум Јуче је у Бачку Паланку требало да стигне прва количина магнезијума, за који путари кажу да је у овако екстремним условима много ефикаснији од соли, која се баца по коловозу. У Зимској служби кажу да магнезијум топи лед и снег и до -20 степени, а со само до -6 степени. пројект“ Слободан Родић каже да се комуналне услуге пружају редовно, а да се паркирање у центру Бачке Паланке и даље не наплаћује. Приоритет у чишћењу имају градске улице, па паркинг простор није најчистији, а проблеме представљају и парки-

знатно мањи, односно да велик део родитеља децу задржава код кућа. У Дому здравља сазнали смо да није значајније повећан број пацијената, посебно оних са повредама изазваним падовима на снегу или леду. М. Суџум

ОбустављенапловидбаТисом

СЕНТА: Река Тисе је окована ледом и на њој је обустављена свака пловидба, због ледостаја и хидрометеоролонеповољних шких услова. Према саопштењу Лучке капетаније Сента у чијој надлежности је деоница од 63-ћег километра од бране код Новог Бечеја до српско-мађарске границе према Сегедину, поред обустављања пловидбе Тисом и каналима система ДТД, обустављен је и рад бродске преводнице код Новог Бечеја и свим преводницама на овом сектору.

На снази су истоветне обуставе и низводно на сектору Лучке капетаније Тител. Шеф Лучке капетаније Сента капетан Драго Вујиновић каже да ће поновно успостављање пловидбе бити могуће када прођу ледени дани, а да је једино у случају потребе одбране од поплава и за рад око преводница и устава, могуће ангажовање ледоломаца. У зависности од тока реке, дебљина леда на Тиси је различита, износи од пет до 10 сантиметара, понегде и више, а шетња залеђеном површином реМ. Мр. ке је опасна.

Брод „Хајдук” у залеђеној Тиси код Кањиже

Немашколедопетка АутобусикаНештину МАЛИИЂОШ: Иако је првобитно донета одлука да због временских неприлика основне школе и предшколске установе неће радити само два дана, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош је одлучио да нерадни дани за ове образовне установе буду до петка. Из штаба кажу да су све улице у три насеља ове општине проходне, а да се чишћење јавних површина интензивно наставља и апелују на грађане да чисте тротоаре испред кућа и зграда, као и да сопствене аутомобиле, због отежаног саобраМ. Кк. ћаја, користе само у посебно потребним случајевима.

Активирани свиштабови ЗРЕЊАНИН: Штаб за ванредне ситуације Средњобанатског управног округа разматрао је актуелне догађаје, изазване великом количином снежних падавина и снежних наноса, на територији средњег Баната. Командант Окружног штаба и начелница Округа Тања Дуловић саопштила је, после састанка, да су, у циљу праћења ситуације на терену, активирани штабови на свим нивоима – општински, градски и окружни, и да је организовано 24-часовно дежурство, тако да ће грађани, у случају потребе, моћи да се обрате за помоћ. - Обавеза штабова је да свима којима је потребно организује пружање помоћи и нико од грађана не сме бити ускраћен за то. Такође, позивамо и подсећамо све грађане на појачану солидарност у пружању помоћи свима којима је она неопходна – рекла је Дуловићева.

Она је, истовремено, упутила апел и позвала добровољне даваоце крви да дају крв у надлежној служби Опште болнице “Др Ђорђе Јоановић”, с обзиром на то да су, како је рекла, залихе осетно смањене и тиме су угрожене редовне активности запослених у овој установи. Објављене су и адресе и бројеви телефона штабова за ванредне ситуације у средњем Банату којима грађани могу да се обрате за помоћ. Окружни и градски штаб за ванредне ситуације налази се у Зрењанину, Трг Слободе 10, а бројеви телефона су 023 536 – 593, односно 315 – 0101. Број Општинског штаба у Житишту је 023 821–306, у Новом Бечеју 771–135 и 771–136, у Новој Црњи 815 – 129 и 815–030, а у Сечњу 841–111. Ж. Б.

Наређенодасечисти

И војницичисте

до уторка, у Бачкој Паланци пало 20 сантиметара новог снега. Речено је да су сви путеви у општини проходни, али се саобраћај одвија отежано, јер на коловозу има око 10 сантиметара снега. Директор овдашњег Јавног комуналног предузећа „Комунал-

ОЏАЦИ: Општински штаб за ванредне ситуације у општини Оџаци, на чијем челу се налази Председник општине ПредрагЦветановић, наредио је свим директорима јавних установа и осталим правним лицима на територији општине Оџаци, да ангажују раднике на рашчишћавању снежних наноса испред својих објеката. Уведено је 24 часовно дежурство у Општинском штабу, а седнице са извештајима са терена се одржавају најмање једном дневно. За потребе чишћења снега на подручју самих Оџака, наређено је коришћење техничких средстава правним лицима, ЗЗ ,,Јединство“, ЗЗ ,,Панклас“, пекара ,,Вучић“ , као и предузетнику из Оџака БраниславуМитићу. Радовима координира ЈКП ,,Услуга“ из Оџака. С. М.

НЕШТИН: У месним заједницама Нештин и Визић, селима у које три дана није стигао ниједан аутобус из Бачке Паланке, а прошле године укинуте су и линије ка Новом Саду, сазнали смо да им је паланачки „Дунавпревоз“ јуче у преподневним сатима послао допис. По информацијама компаније која превози путнике у приградском саобраћају бачкопаланачке општине, којој припадају и ова два села у Срему, први аутобус из Бачке Паланке ка Нештину и Визићу требало је да крене синоћ у 19,15 сати. Такође, каже се да ће се надаље аутобуске линије одржавати по постојећем возном реду, с тим што ове недеље не саобраћају школски аутобуси.

Проблем на овој релацији сличан је као и на другим путевима, јер на коловозу, који Зимска служба ДОО „Ћосић“ редовно одржава, има око 10 сантиметара снега. Паланчани су очистили чак и деоницу преко дунавског моста који води у хрватски град Илок, али и деоницу преко граничних прелаза од Бачке Паланке, Илока до Нештина, као и ова два села. Проблем је што на око десетак километара овог пута има великих успона, па су представници „Дунавпревоза“ данас обишли ову деоницу и стајалишта, односно окретишта у Нештину и Визићу и потом донели одлуку да поново успоставе саобраћај ка ова два села. М. Сџ.

Недостаје гориво

СЕЧАЊ: Иако је на територији

Сечња проглашено ванредно стање, још пре него што је то учинила Влада Србије на нивоу Републике, у овој средњобанатској општини ситуација изазвана великим снежним наносима и ниским температурама за сада је под контролом, потврђено је јуче “Дневнику” у Општинском штабу за ванредне ситуације. Члан тог Штаба Владо Ђерић рекао је за наш лист да је целокупна механизација којом располаже општина, а у питању је 13 машина, ангажована на терену и да ради на чишћењу снега на регионалним и магистралним, али и локалним путевима. - Живот у општини одвија се несметано. Нема људских жртава, снабдевање енергијом је нормално, једино је саобраћај отежан, али без већих застоја. Дивљач на терену је угрожена, међутим посветили смо се и решавању тог питања. Такође, школе, по препоруци Министарства просвете, неће радити до понедељка – реферисао је Ђерић.

Саговорник “Дневника” је додао да је на терену ангажовано и људство. Напољу се налази 165 радника који лопатама уклањају снег са оних локација до којих механизација није могла да допре, а ради се углавном о прилазима важним установама као што су Дом здравља и здравствене амбуланте. - Недостаје нам горива за машине које су на терену и зато смо се обратили за помоћ Влади Србије, али и Покрајини – додао је Ђерић и упозорио да сечањска општина, коју су пре неколико година захватиле катастрофалне поплаве, има негативна искуства са отапањем снега. Уколико би, нагласио је он, садашње количине снега нагло почеле да се топе, то би довело до друге ванредне ситуације изазване поплавама. Зато је потребно што пре овој комуни обезбедити довољне количине горива како би се предупредиле негативне последице. Ж. Б.

Спремниизаотапањеснега

БЕЧЕЈ: У снегу скоро пола метра висине, на

обали Тисе, како је овде зову Панонске принцезе, само је једна стаза. Направили су је најупорнији пешаци. А за то време центром града шпартају разне машине за уклањање снега. Да је само једна прошла овом путањом, Бечејци би имали могућност да прошетају идиличним амбијантом крај Тисе. - Како се река није излила из свог корита, одбрамбени насип није у опасности од леда. Али,

нисмо без посла. Црпна станица код „Жуте куће“ између Бачког Петровог Села и Бечеја превентивно пребацује воду из Мртве Тисе у реку, како би се ослободио простор уколико дође до наглог отопљења и изливања реке. У овом тренутку ради један агрегат капацитета 75 литара у секунди, што је скоро 250 кубика воде у за сат времена. Буде ли у наредном периоду температура око пет степени у плусу, снег ће се полако

топити и неће правити проблеме. Поготово што смо ових дана мерили ниво подземних вода и утврдили да је у бунару лоцираном у бечејском Горанском парку 270 сантиметара испод површине. Значи, добар део отопљеног снега ће земља упити - рекао нам је секторски руководилац одбране од поплаве „Средње Бачке“ у Бечеју Светозар Мидић. В. Ј.


dRU[TvO

dnevnik

NOVINE U ZDRAVSTVENOM OSIGURAWU O KOJIMA SE MALO ZNA

Nezaposleni besplatno kod zubara Odpo~etkagodine,zbogizmenaidopunaZakonaozdravstvenom osigurawu, svi nezaposleni u Srbiji imaju pravo nabesplatnepregledeile~ewe zuba. Pravo na besplatne stomatolo{ke preglede i le~ewe usta i zuba u dr`avnim ordinacijama uvedeno je od 1. januara ove godine, ali o~igledno da nezaposleni o tome nisu obave{teni jer je zanemarqiv broj onih koji su tu mogu}nostiskoristili. Da bi ovo pravo ostvarili, nezaposlenitrebadanainfopultu Nacionalne slu`be za zapo{qavaweuzmudokazonezaposlenosti i navedu razlog zbog ~ega tra`e wegovo izdavawe.Potvrdaseizdajeodmah. Onaseuzzdravstvenukwi`icu odnosi u Republi~ki fond zazdravstvenoosigurawekoji izdaje potvrdu o stoprocentnoj nadoknadi stomatolo{kih pregledaile~ewazubaizbuxeta RFZO. Nezaposleni nemaju pravo na besplatnu protetiku. Me|utim, ne mogu ba{ svi nezaposlenidadobijupotvrdu zabesplatanopopravqawezuba.Naime,ufilijalamaRepubli~kogfondazazdravstveno

osigurawepotrebnojeutvrditi visinu primawa svih ~lanova porodice. Da bi dobio ovu potvrdu primawa moraju bitiispodcenzusakojizaovaj meseciznosi17.136dinarapo ~lanu.Svinezaposleni~ijasu primawapo~lanuve}aodtog iznosa nemaju pravo na besplatne stomatolo{ke usluge jer se smatra da je mogu sami platiti.NezaposleniNovosa|ani bli`e informacije o proceduri za dobijawe potvrdezabesplatnupopravkuzuba mogu dobiti na telefon 4885622. Porednezaposlenih,odNove godine besplatno kod stomatologa u dr`avnim ordinacijama mogu i}i i oni koji su izlo`eni pove}anom riziku oboqevawa.Nabesplatnepreglede kod zubara mogu i}i i maloletnici, studenti do 26 godine, trudnice, majke do 12 meseciodporo|aja,starijiod 65 godina, monasi, primaoci materijalnepomo}i,korisnici porodi~ne invalidnine, pripadnici romske nacionalnosti bez stalnog prebivali{ta,kaoi`rtvenasiqauporodiciitrgovinomqudima. Q. M.

ZREWANINSKA KANCELARIJA ZA MLADE PROSLAVILA TROGODI[WICU RADA

Nametnuli se idejama Kancelarija za mlade u Zrewaninuobele`ilajetre}ugodi{wicu postojawa i rada. Za to vreme, pore~imakoordinatoraKancelarijeDarkaTrajlova,sprovedenjeu delo niz projekata koji su za ciq imali poboq{awe kvaliteta `ivotamladihuovojsredini.Radlokalne Kancelarije pohvalila je dr`avna sekretarka u MinistarstvuomladineisportaIvanaKova~evi},napomiwu}idakoordina-

razvoj preduzetni{tva i partnerstvoizme|uKancelarijezamlade i ameri~ke kompanije “Menpower” koja se bavi razvojem radne snage. Zahvaquju}i tome, Zrewanin ima centarzarazvojkarijere. Gradona~elnik Mileta Mihajlov, povodom trogodi{wice postojawa Kancelarije za mlade, uprili~io je u Plavom salonu Gradske ku}e prijem za wene ~lanove i saradnike. Tom prilikom

sreda8.februar2012.

13

ZA[TO NA OPERACIJU KATARAKTE ^EKA 16.000 PACIJENATA

Ako imate hiqadu evra, mo`e odmah Onajkonema1.000evra,jertoliko ko{ta operacija katarakte kod privatnika, ~eka}e najmawe dvegodineudr`avnimbolnicama. Naime,uovomtrenutkuve}16.000 pacijenata ~eka na operaciju katarakte u nekom od klini~kih centara i ve} je popuwen i drugi mesec2014.godine. Tih16.000ve}zakazanihpacijenata~ekadabudeoperisanoujednomod22centrauSrbiji.Najdu`e liste trenutno su u Klini~kom centru Srbije gde ve} ~eka 4.048 pacijenta. Zatim u Klini~kom centru Vojvodine gde je na listi 2.481 pacijent. Na Vojnomedicinskojakademiji,gdesegodi{weobavi 3.500 zahvata, lista ~ekawa je u{la u 2013. godinu, ali je ipak kra}anegouKlini~kimcentrima Srbije i Vojvodine. Prema oceni profesoraAleksandraVuksanovi}a,direktoraRepubli~kogfonda zdravstvenog osigurawa, ovih ve} upisanih16.000pacijentasaliste

~ekawamoglibidaseoperi{uza godinudana,pairanije. - Izgleda da treba izvr{iti preraspodelu i vi{e uposliti oftamologeuop{timbolnicama jer tamo liste ~ekawa nisu duge. Sada utvr|ujemo za{to se u pojedinim ustanovama tako dugo ~eka

ciju katarakte, onda bi neki od wihbiliupu}eniu[abac,Loznicu, Zaje~ar ili ]urpriju gde se, prema posledwima na listi, zahvatizakazujuzaslede}imesec,a najkasnijeapril.RFZOsada`eli da se ujedna~i vreme ~ekawa na operacije katarakte, a jedna od

Ukolikobisezaistaizvr{ilapreraspodela 16.000pacijenatakojiuovomtrenutku~ekaju operacijukatarakte,ondabinekiodwihbili upu}eniu[abac,Loznicu,Zaje~arili]upriju nazahvat.Formiralismostru~nu komisiju koju vodi profesor dr Miroslav Vukosavqevi} sa VMA inajdu`ezamesecdanao~ekujemo konkretnare{ewakakooptimalno da iskoristimo kapacitete u oftamologiji-objasniojeprofesorVuksanovi}. Ukolikobisezaistaizvr{ila preraspodela 16.000 pacijenata kojiuovomtrenutku~ekajuopera-

idejajeidasepacijentisatercijalnog nivoa preusmere na sekundarni te da se u klini~kim centrima rade samo najkomplikovanijeoperacije. Ina~e,usvakojsalizaoftamologijudnevnomo`edaseuradi20 operacija.Me|utim,tvrdiprofesor dr Branislav \urovi}, predsednik Udru`ewa hirurga katarakte,tolikoseneuradi.

-Delimi~nojetoizbogdiskontinuiteta u nabavci potro{nog materijala.Po~etkomgodinesvaka bolnica daje procenu koliko operacija mo`e da uradi: regionalna - 500, a Klini~ki centar Srbije-5.000,alidabisetorealizovalobolnicemorajudadobiju odgovaraju}a so~iva - rekao je dr\urovi}. Prvi ~ovek RFZO profesor Vuksanovi}tvrdidaodkakojepolovinom pro{le godine uvedena centralizovana nabavka so~iva koja se ugra|uju prilikom operacijekatarakte,nesta{icanema. -Zaovugodinujeugovorenavelikakoli~inaso~ivakojaseugra|ujuprilikomoperacijekatarakteiakostru~nakomisijapredlo`idasepacijentisatercijalnog preusmerenasekundarninivoradioperacijekataraktemi}emoka wima uputiti intraokularna so~iva-poru~ujeVuksanovi}. Q. Male{evi}

RAZMENA ISKUSTAVA U SUZBIJAWU NASIQA U SENTI

Da mre`a institucija funkcioni{e efikasnije Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova AP Vojvodine, u saradwi sa Autonomnim `enskim centromizBeograda,organizovao jeuSentisavetovaweradirazmeneiskustavausprovo|ewumeraza suzbijawe nasiqa u porodici na lokalnom nivou. Skup u Gradskoj ku}iuSentijeorganizovanza~lanicemre`euborbiprotivnasiqa zaop{tineSenta,Kawi`aiAda, me|ukojimasuicentrizasocijalni rad, domovi zdravqa, osnovne {kole,pred{kolskeustanove... U ime doma}ina predsednica sen}anske op{tine Aniko [irkova i predsednik SO Senta Laslo Rac Sabo su istakli zna~aj

svih aktivnosti koje su usmerene naspre~avawenasiqa. U~esnici su izneli svoja iskustva u borbi protiv nasiqa, a jedanodzakqu~akajedamra`ainstitucija koje bi trebalo da u~estvuju u borbi protiv nasiqa ne funkcioni{enaodgovaraju}ina~in u svim segmentima, te da ima jo{mnogotogadaseuradikakobi sistemefikasnofunkcionisao. Moderatori skupa su najavili nastavak zapo~etih aktivnosti ve}zamesecdana,kada}eu~esnicipredstavitikonkretneslu~ajeveizsvojeprakseitimedoprinetikvalitetnijojrazmeniiskustavaizoveoblasti. M. Mitrovi}

Sa skupa u Gradskoj ku}i u Senti

Mati~ne kwige se vra}aju jevrejskim op{tinama tor,aliisvivolonteriisaradnicizaslu`ujupriznawe. -Pokazalosedajeuspe{noikorisno za omladinu ono {to je ministarstvo zapo~elo 2007. godine,

MihajlovjerekaodajeKancelarijana{lasvojemestoulokalnojsamoupraviidajeuspeladasepozicioniraistekneugledzahvaquju}ivrednomraduiprojektima.

Kurs engleskog jezika Zainteresovani za besplatan onlajn kurs engleskog jezika imalisuprilikudasedonedeqeprijavezrewaninskojKancelarijizamlade.Kursobuhvata50lekcijaputemonlajnplatforme,prethodnoakreditovanihodstraneBritanskogsaveta,iorganizujegaYALS mre`a. -Poslesvakelekcijepolazniciradetest,kakobimoglipre}inaslede}inivo.Po zavr{etkuonlajnkursa,sviu~esnici}e polagatizavr{nitestibi}eoceweniodstraneli~nogmentoraizYALS mre`e–obja{wavaTatjanaPrpi} izKancelarijeza mladeidodajedajeovo deopostoje}egprograma“Aktivnigra|ani”kojiimazaciqpodizawekapacitetaKZMzauspostavqaweme|unarodnesaradwe. Kursjeplaniranza24polaznika,starostiod15do30godina,itraja}edokrajamarta.Poha|aseod ku}e,puteminternetportala,uterminimakojiodgovarajusvakompolaznikushodnowegovomslobodnomvremenuitempurada. atojeprocesformirawakancelarija za mlade. Podseti}u da ih je tadabilosamopet,adanasihimamo 124. Zrewanin je me|u prvima dobioKancelarijukojaomogu}ava mladima da iska`u svoje potrebe, ali i da realizuju projekte, budu kreativni i aktivno u~estvuju u `ivotugrada–navelajeKova~evi}eva. AleksandarMentov izAmeri~keagencijezame|unarodnirazvoj kazaojedasuuUSAID-uizuzetno zadovoqnisaradwomsazrewaninskomKancelarijomkojadatiraod 2009.godine.Dosadajeusklopuwe sprovedenovi{eprojekata,aMentovjekaodvanajzna~ajnijaizdvojio omladinski akcioni plan za

-Miulokalnojsamoupraviprepoznali smo wihov entuzijazam i pomogliim,presvegazbogprihvatawa Lokalnog akcionog plana za mlade koji je donet 2009. godine. Mladi iziskuju veliku pa`wu i po{tovawe,jeronisuna{abudu}nost–istakaojeMihajlov. Prijemu je prisustvovao i direktor Internacionalne asocijacijezaqudskevrednostisasedi{tem u @enevi i direktor programa za mlade u okviru “The Art of Living” fondacije Kamle{ Patel, koji je kasnije odr`ao predavawenasve~anostiorganizovanoj u Pozori{nom klubu “Zelenozvono”. @. Balaban

Savezujevrejskihop{tinauSrbijidr`ava }evratiti119mati~nihkwigakojesuoduzete1946.godine,atojeomogu}enosporazumom koji su ju~e potpisali ministar za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi}ipredsedniktogsavezaRubenFuks. Markovi}jerekaodasetimerealizujeodlukaVladedasecrkvamaiverskimzajednicamavratemati~nekwigekojejedr`avauzela 1946.godine,sobavezomdaihprepi{eivrati za tri godine, {to nikad nije u~iweno.

Ukupno,naveojeon,trebadabudevra}enoizme|u25.000i26.000mati~nihkwiga,koje}e prethodno biti kopirane po posebnim standardima, kako bi dr`avni organi imali podatkeizwih. Sporazumovra}awumati~nihkwigadosada jepotpisansaSrpskompravoslavnomiRimokatoli~kom crkvom. Prema re~ima Markovi}a,SPCtrebadabudevra}eno20.897mati~nih kwiga,adosadajeiskopiransadr`ajsveganekolikohiqada,pajetoproceskoji}etrajati.

RubenFuksjenaglasiodajezajevrejskuzajednicudobijaweuposedtakvedragocenearhivske gra|eveomazna~ajno,„presvega{tosutoostaciostatakamati~nihkwiga,kojihjevi{eod90 odstouni{tenouDrugomsvetskomratu”. - Jevrejska zajednica danas je bledi trag desetakodstoodoneodpreDrugogsvetkograta-konstatovaojeonidodaoda}emati~ne kwigebitizna~ajnozanau~naistra`ivawa, jerunekimop{tinamaukojimasukwigevo|enevi{enemanijednogJevreja.

VESTI TV Avala izmirila obaveze prema RRA Televizija„Avala“izmirilaje obavezekojejeimalapremaRepubli~koj radiodifuznoj agenciji {tozna~idavi{enemapostupaka kojibikaorezultatmoglidaimajuoduzimawedozvoletojteleviziji zbog nov~anih dugovawa, saop{tilajeRRA. - Televizija „Avala”, kojoj je RRA u decembru pro{le godine uputila opomenu zbog nepla}ene naknadezakori{}ewedozvoleza emitovawe programa, izmirila je svojeobavezeuodnosunaAgenciju. Tozna~idatimeuovom~asuuRRA vi{e nema postupaka koji bi kao rezultat mogli imati oduzimawe dozvoletojtelevizijizbognov~anih dugovawa - izjavio je portparol Saveta RRA Srboqub Bogdanovi}. Savet RRA, dodao je Bogdanovi},senadada}eipitawedugovawa ove televizije prema zaposlenimakojejedovelodo{trajka bitire{enonanajboqina~in,u skladu sa dogovorom koji je postignutnasastankuuRRAproteklogmesecaida}eovatelevizijaprodu`itisanesmetanimemi-

tovawem svoga uobi~ajenog programa.

Rekordna donacija u kampawi „Bitka za bebe” Biznismen Milan Popovi} na ra~unFondaB92uplatiojeukampawi „Bitka za bebe” novu, rekordnudonacijaodkojejeve}poru~eno deset najsavremenijih inkubatora, namewenih prevremeno ro|enim bebama na odeqewima intenzivne nege. Rekordna donacija,upla}enauprvojnedeqifebruara,iznosi121.973evra,aPopovi} je tokom „Bitke za bebe” ve}doniraonovaczakupovinu11 inkubatora. Po`eqiPopovi}a,podvainkubatora bi}e isporu~ena kliniciNarodnifront,Klinicizaginekologijuiaku{erstvoKBCSrbija, Univerzitetskoj de~joj kliniciuBeograduiOp{tojbolniciuVr{cu. Po jedan inkubator bi}e uru~en Klinici za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra VojvodineiInstitutuzamajkui dete.

Sve vi{e obolelih od raka plu}a Brojobolelihodrakaplu}au Srbijiustalnomjeporastu,asamotokom2010.godinetooboqewejeotkrivenokodoko6.400qudi,podacisuMe|unarodneagencijezaistra`ivaweraka(Globocan).BrojnovoobolelihseizgodineugodinuuSrbijipove}ava zaoko100osoba,are~jeoveoma ~estommalignomoboqewusavisokom stopom smrtnosti koje je zastupqenijekodmu{karaca. Zdravstvena udru`ewa su tim povodom pokrenula kampawu „Tvoja plu}a, tvoja odluka„ koja }eunarednomperiodubitirealizovananizommanifestacijai akcija, u ciqu podizawa svesti gra|ana o va`nosti preventivnihpregleda.

Doktorke na obuci za oficire sanitetske slu`be NaVojnomedicinskojakademiji ju~ejesve~anoobele`enpo~etak obuke 18 doktorki medicine za

oficiresanitetskeslu`be.Obuka i osposobqavawe traje ~etiri meseca,aonekojejeuspe{nozavr{e bi}e unapre|ene u ~in aktivnihoficirasanitetskeslu`bei raspore|enenaradujedinicamai ustanovamaVojskeSrbijeiMinistarstvaodbrane. Kandidatkiwe su primqene na konkursu Ministarstva odbrane zapotrebeVojskeSrbije.

FoNet proslavio 18. ro|endan NovinskaagencijaFoNetjeju~e navr{ila 18 godina postojawa i rada, kao prva privatna i nezavisnaagencijauSrbiji.OsamnaestugodinuradaFoNetjedo~ekao sa jasno uobli~enim i prepoznatqivimmultimedijalnimkonceptom agencijske produkcije vesti, koja pored klasi~nih informativnih servisa, pisanog, tonskog, foto i televizijskog, obuhvata i Internet televiziju FoNetweb.tv. Autori vesti, izve{taja, fotografija, video klipova i televizijskih priloga FoNeta su novinari, fotoreporteri i snimateqi agencije u Beogradu, dopisniciisaradniciuSrbiji,regionui inostranstvu.


crna hronika

sreda8.februar2012.

c m y

14

dnevnik

RASVETQENORAZBOJNI[TVOUOP[TINIKAWI@A

Tribrataosumwi~ena zakra|ukablova Pripadnici Policijske stanice u Kawi`i rasvetlili su kra|e kablova na teritoriji op{tine Kawi`a pa su krivi~ne prijave Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Subotici podneli protiv trojice bra}e Save (1982), Dejana (1984) i ErneaK. (1990) iz Horgo{a. Oni su osumwi~eni da su u toku januara ove godine isekli i otu|ili vi{e desetina metara kabla pod naponom sa zalivnog sistema u Martono{u i crpne stanice na Tisi u Kawi`i. Kao {to smo pisali, ova trojka uhva}ena je u subotu prilikom

kra|e kablova sa zalivnog sistema u vlasni{tvu Zemqoradni~ke zadruge „Paprika” u Krsturskom ritu u ataru Martono{a. Proceweno je da su u tim kra|ama vlasnicima pri~inili {tetu od oko 1,8 milion dinara. Iz PU Kikinda je ju~e saop{teno da su bra}a iz Horgo{a osumwi~ena da su iz dve nenastawene ku}e i vikendice u Horgo{u otu|ili podzemni kabl za struju i elektroinstalacije s ku}nim elektri~nim brojilima. M.Mr.

BIV[I„ZVEZDIN”FUDBALEROPTU@ENDAJE2009. PRETUKAOIGRA^AKULSKOG„HAJDUKA”

Koroman21.februara predsudom Biv{i fudbaler „Crvene zvezde„ Ogwen Koroman se{}e na optu`eni~ku klupu Prvog osnovnog suda u Beogradu 21. februara zbog optu`bi da je u maju 2009. godine u tunelu stadiona

OgwenKoroman

„Marakana” pretukao igra~a kulskog „Hajduka„ Du{ka Duki}a, objavqeno je na sajtu suda. Tog dana bi iz tre}eg poku{aja trebalo da mu po~ne su|ewe po optu`nici Prvog osnovnog tu`ila{tva u Beogradu od 6. novembra 2009. koja ga tereti za krivi~no delo nasilnog i nedo-

li~nog pona{awa na sportskim priredbama. Za to krivi~no delo zapre}ena je kazna od jedne do osam godina zatvora jer je kvalifikovano te{kim povredama o{te}enog Duki}a, koji je od posledica batina dobio potres mozga i i{~a{en zglob. Koroman i Duki} su ko{kawe na terenu tokom utakmice „Crvena zvezda„ – „Hajduk„ iz Kule nastavili i neposredno posle me~a, u tunelu koji vodi ka svla~ionicama. Po navodima Tu`ila{tva, Koroman je u tunelu stadiona „Marakana” najpre udario Duki}a u vilicu. Kad se Duki} od posledica prvog udarca stropo{tao niz stepenice, biv{i reprezentativac udario ga je jo{ jednom, a daqi sukob spre~ili su ostali igra~i. U lekarskom nalazu je konstatovano da je Duki} zadobio lak{i potres mozga i i{~a{ewe zgloba, navodi se u optu`nici. Koroman se nedugo posle izvinio Duki}u i svom klubu. (Tanjug)

JU^EUJUTROUPRITVORSKOJJEDINICIUOKVIRUZGRADESPECIJALNOGSUDA

Kalini}iMilovanovi} poku{alibekstvo, @andarmerijaihuhvatila Pritvorenici beogradskog Okru`nog zatvora Sretko Kalini} i @eqkoMilovanovi}, okrivqeni u odvojenim procesima za te{ka krivi~na dela, ju~e oko 5.30 ~asova su poku{ali bekstvo iz pritvorske jedinice tog zatvora u okviru zgrade Specijalnog suda u Beogradu, u ~emu ih je spre~ila efikasna intervencija @andarmerije, saop{tila je Uprava za izvr{ewe krivi~nih sankcija. Kako je obelodaweno, dvojica pritvorenika su poku{ali bekstvo tako {to su uspeli da „delimi~no, pri dnu, otesteri{u i odvale re{etke na svojim }elijama pa se izvuku iz wih, a zatim su savladali pripadnika slu`be obezbe|ewa te su potom, odvaliv{i re{etke na prozoru u hodniku, isko~ili u dvori{te zatvora gde su odmah pohvatani”. U dvori{tu zatvora

Slu`benici Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija koji de`uraju u kontrolnoj sobi zgrade videli su trenutak izlaska dvojice pritvorenika i odmah obavestili @andarmeriju. ^etvorica `an-

`e otpor, ali da su ih pripadnici @andarmerije savladali. Po Obradovi}evim re~ima, oko zgrade Specijalnog suda nisu na|eni tragovi koji bi ukazivali na pripremu bekstva.

BratislavDiki}iMilanObradovi}

postupak ukoliko se utvrdi da postoje elementi krivi~nog dela“. Utvr|ivawe daqih ~iwenica preuze}e policija, tu`ila{tvo i istra`ni sudija u saradwi s Upravom za izvr{ewe krivi~nih sankcija. O doga|aju su obave{teni vr{ilac funkcije predsednika Vi{eg suda u Beogradu i tu`ilac za organizovani kriminal. Iz Uprave je saop{teno i da je „bezbednost u Okru`nom zatvoru u Beogradu podignuta na vi{i stepen, kako od Uprave te ustanove tako i od komande @andarmerije, a situacija u zatvoru je mirna i pod kontrolom“. Advokati SlavkoPetri} i Du{an Ma{i}, branioci dvojice okrivqenih pritvorenika, s nevericom su ju~e primili informaciju o poku{aju bekstva, isti~u}i

ZBOGU^E[]AUMASOVNOJTU^IINAPADA NAPOLICIJUUBEOGRADU2006.GODINE

Sutrapresuda Bogdanovu Prvi osnovni sud u Beogradu izre}i }e sutra prvostepenu presudu Ivanu Bogdanovu zbog optu`bi da je u~estvovao u masovnoj tu~i i napadu na policiju uo~i ko{arka{ke utakmice izme|u „Partizana„ i „Crvene zvezde„ u Beogradu 2006. godine, po{to je ju~e okon~ano su|ewe. Tu`ila{tvo je, u zavr{noj re~i, zatra`ilo od Suda da Bogdanova osudi po zakonu na efektivnu zatvorsku kaznu jer je utvr|eno da je izvr{io krivi~no delo spre~avawa slu`benog lica u obavqawu du`nosti u sticaju s nasilni~kim pona{awem, za koje je zapre}ena

kazna do pet godina zatvora. Tu`ila{tvo je predlo`ilo da sud prilikom dono{ewa presude posebno ceni kao ote`avaju}u okolnost to {to je Bogdanov pripadnik navija~ke grupe „Crvene zvezde” „Ultra bojsi”. Bogdanovqeva odbrana tra`ila je da mu se izrekne osloba|aju}a presuda i da mu se ukine pritvor, podse}aju}i na nalaz beogradskih ve{taka da on nije bio svestan situacije u kojoj je kao i da su povrede koje je zadobio odbrambenog karaktera, te da nije mogao biti, kako je tvrdilo Tu`ila{tvo, inicijator sukoba. (Tanjug)

NESRE]AUBEOGRADU

Ledenicausmrtila `enu

SretkoKalini}

su, naime, pripadnici @andarmerije brzom intervencijom uhvatili obojicu pritvorenika i vra}eni su u }elije. Trenutak poku{aja bekstva, izlazak dvojice pritvorenika iz }elija u hodnik, snimile su bezbednosne kamere koje pokrivaju zgradu u Ustani~koj, a snimak je dat na uvid javnosti na konferenciji za novinare odr`anoj u Upravi za izvr{ewe krivi~nih sankcija. Na konferenciji je saop{teno da se „na snimku, koji je kasnije pregledan, vidi kako Kalini} i Milovanovi} otvaraju spoqa vrata }elije, a zatim se provla~e ispod re{ataka koje su prethodno isekli testericama“. Direktor Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija MilanObradovi} je izjavio da su dvojica pritvorenika poku{ali bekstvo tako {to su uspeli testericama da iseku deo re{etke pri dnu vrata }elija, a zatim su uspeli da se provuku. Po izlasku iz }elija su savladali stra`ara, kome su s uniforme skinuli epolete – slu`bene ambleme – i zalepili ih na svoje xempere, te su ga vezali lisicama koje su od wega oduzeli. Zatim su uspeli da odvale re{etke na prozoru na hodniku i isko~ili su u dvori{te. Daqe nisu stigli.

@eqkoMilovanovi}

Uhap{enopet~uvara Pet pripadnika slu`be obezbe|ewa uhap{eno je sino} zbog sumwe da su odgovorni za poku{aj bekstva Sretka Kalini}a i @eqka Milovanovi}a, izjavio je direktor Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija Milan Obradovi}. Oni su ju~e ujutro suspendovani s posla, odmah po otkrivawu poku{aja bekstva dvojice osu|enih na po 40 godima zatvora, podsetio je Obradovi}. On je rekao da pretpostavqa da su Kalini} i Milovanovi} imali “pomo} iznutra” u svom dana{wem poku{aju bekstva iz pritvorske jedinice Okru`nog zatvora u Ustani~koj ulici. - Ne mogu unapred da tvrdim ali mogu da pretpostavqam jer je iz zatvora nemogu}e pobe}i. Pet pripadnika slu`be obezbe|ewa, koja su bila u smeni, privedeno je popodne u beogradsku policiju povodom istrage o tom slu~aju i odre|eno im je policijsko zadr`avawe od 48 sati - rekao je Obradovi} gostuju}i na televiziji B92. Ovaj slu~aj je ozbiqan propust i ozbiqna odgovornost slu`be obezbe|ewa, rekao je Obradovi}, istovremeno isti~u}i da je to ”bio samo nepodoban poku{aj, jer oni nisu pobegli”. Direktor Uprave je podsetio da je u septembru 2004. @eqko Milovanovi} pobegao iz beogradske Palate pravde slu`bi obezbe|ewa i policiji, kao i iz pritvora u isto~nom Sarajevu. - Odavde nije pobegao - rekao je Obradovi} i najavio detaqnu istragu tog slu~aja. - Svako ko je osu|en na 40 godina zatvora razmi{qa o bekstvu, a na{e je da to spre~imo. To smo u vi{e navrata i uradili, spre~iv{i na vreme i sam poku{aj bekstva, ali o tome ne mogu da govorim da ne bi ugrozio izvore informacija. (Tanjug) darma su muwevito reagovala, pa su dvojica begunaca prakti~no odmah uhva}eni i vra}eni u }elije. Na~elnik @andarmerije BratislavDiki} je rekao da su Kalini} i Milovanovi} poku{ali da pru-

Kova~evi}-Tomi}: Nisuimali{ansedapobegnu Jedna `enska osoba poginula je ju~e u 9.50 sati u Paunovoj ulici 59 u Beogradu kada je s krova pala ve}a koli~ina snega i leda i usmrtila je na licu mesta, potvr|eno je Tanjugu u Informativnoj slu`bi MUP-a Srbije. Kako javqaju beogradski mediji, Aleksandra O. (49) poginula je oko 10 ~asova u Paunovoj ulici 59, na Bawici kada joj ispred zgrade s krova pao komad leda te`ak oko pet kilograma i ubio je na licu mesta. Po istom izvoru, nesre}na `ena je krenula u nabavku namirnica, da baci sme}e u obli`ni kontejner i podigne platu, ali su je ledenice usmrtile na samo nekoliko koraka od ulaza u wenu zgradu.

Portparolka Specijalnog suda u Beogradu sudija MajaKova~evi}Tomi} izjavila je ju~e za „Dnevnik“ da se za devet godina, koliko postoji taj sud, a u okviru wega i pritvorska jedinica, koliko je woj poznato, nije desio sli~an doga|aj. – Mi smo potpuno iznena|eni – kazala je Maja Kova~evi}-Tomi}, napomiwu}i da ne poseduje nikakvo zvani~no obave{tewe o doga|aju. – Li~no mislim, a znaju}i kako funkcioni{e bezbednosni sistem u na{em objektu, da oni nisu imali nikakve {anse da pobegnu – kazala je Maja Kova~evi}-Tomi}.

O brojnim pitawima, po~ev od toga kako su privtorenici uspeli da nabave testerice, na koji na~in su komunicirali, koordinisali aktivnosti, te nizu drugih, tek bi trebalo da se do|e do odgovora u istrazi koja je u toku. Shodno pravilima slu`be, radnici slu`be obezbe|ewa, wih petorica koji su radili na bloku pritvorske jedinice gde su bila sme{tena dvojica pritvorenika do daqeg su suspendovana, a me|u wima i stra`ar koji je zadobio lak{e povrede kad su ga Kalini} i Milovanovi} napali, vezali lisicama i oteli mu ambleme. Iz Uprave su najavili da }e „protiv suspendovanih radnika slu`be obezbe|ewa biti pokrenut disciplinski postupak kao i krivi~ni

da u posledwim kontaktima koje su imali s klijentima zbog sudskih procesa koji su u toku ni{ta nije ukazivalo na to da eventualno nameravaju tako ne{to. Advokat Petri}, branilac optu`enog Kalini}a, ka`e da mu cela informacija o doga|aju zvu~i potpuno neverovatno. Okrivqenom @eqku Milovanovi}u sudi se u Specijalnom sudu u „predmetu Pukani}“, pod optu`bom koja ga tereti da je u Zagrebu „23. oktobra 2008, na parkingu ispred zgrade nedeqnika ‘Nacional’ pored kola suvlasnika tog lista Ive Pukani}a ostavio skuter s eksplozivnom napravom, koju je neidentifikovani pripadnik grupe organizovane za izvr{ewe ubistva, aktivirao daqinskim upravqa~em“. @upanijski sud u Zagrebu je u odsustvu osudio Milovanovi}a na 40 godina zatvora po optu`bi za ubistvo Pukani}a i wegovog saradnika Nike Frani}a, koji je tako|e poginuo u eksploziji. @eqko Milovanovi} je uhap{en 31. maja 2009. u jednom stanu na Dor}olu u centru Beograda. Milovanovi} je u Novom Sadu osu|en na devet godina zatvora zbog vi{e razbojni{tava. „Zemunce“ Sretka Kalini}a i Milo{aSimovi}a o~ekuje 27. februara po~etak ponovqenog su|ewa u slu~aju „zemunski klan“ po optu`nici koja ih tereti za u~e{}e u nizu te{kih krivi~nih dela kriminalne grupe koju su predvodili sada pokojni Du{an Spasojevi} i Mile Lukovi} Kum u periodu od 2000. do marta 2003. U odsustavu su u tom predmetu osu|eni na po 40 godina zatvora. Obojica su i posle ponovqenog su|ewa krajem pro{le godine osu|eni na po 30 godina zatvora pod optu`bom za ume{anost u ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a 12. marta 2003. godine u Beogradu. J.J.


crna hronika

dnevnik DANASUNOVOMSADUNASTAVAKSU\EWA VELIMIRUILI]UPOTU@BINOVINARA

Saslu{awe svedokaive{taka Ponovqeno su|ewe predsedniku Nove Srbije Velimiru Ili}u potu`binovinaranekada{weTelevizije„Apolo”Vladimira Je{i}a, bi}e nastavqenodanasuparni~nimpostupkom u novosadskom Vi{em sudu saslu{awemsvedokaive{taka. Popresudisprethodnogsu|ewa, zavr{enog 2006. godine, Ili} je Je{i}u trebalo da isplati 9,5 miliona dinara zbog fizi~kih i du{evnih bolova, pretrpqenog straha i povrede ugledai~asti. Je{i} je lidera Nove Srbije tu`iojergaje,prilikomsnimawa intervjua 2003. godine, {utnuoipoku{aofizi~kidaganapadne.

Ili}se`alionapresudupa jenawegovpredlogsu|eweponovqeno, a na ro~i{tu odr`anom19.januaraovegodinepred ve}em Osnovnog suda u Novom Sadu on je rekao da se ne se}a najboqe spornog intervjua, da je taj razgovor bio provokativanidajezbogtoga{utnuofasciklu,adanijeudariotognovinara. Je{i} je na tom ro~i{tu ostao pri prvobitnom tu`benom zahtevu, tra`e}i da Ili} ka`edaligajekasnijeumedijima povezivao s nekada{wim {efom Kancelarije Vlade Srbije za medije Vladimirom Bebom Popovi}em, tvrde}i da je wegovPi-Ar.

Ku}aukojojjepo~iwenzlo~in

ODLO@ENOSU\EWEZAUBISTVONATELEPU

Okrivqeniseopet `alinazdravqe Glavnipretresunovosadskom Vi{em sudu za ubistvo Josipa Diwe{a (76) i Rozalije Pali} (70) na novosadskom Telepu, po~iweno30.decembrapretpro{le godine, ju~e je otkazan zbog toga {to prvookrivqeni Novosa|anin Aleksandar Slankamenac, zvani Ceping (44) nije priveden izpritvoraubeogradskomzatvoru, navodno, usled zdravstvenih problema. Slede}a ro~i{ta, predsednicave}asudijaZoraJamu{akov zakazala je za 19. i 20. aprilovegodineudevetsati. Nasu|ewesuju~edo{limnogobrojnisudskive{taciisve-

sreda8.februar2012.

POSLEPODNO[EWAKRIVI^NEPRIJAVEZAZANEMARIVAWEPROTIVRODITEQA IZNOVOGSADA^IJEJENOVORO\EN^EUMRLO

Jednomese~nabeba sasestromibratom uSigurnojku}i Smrtjednomese~nogV.M.,kojije,ponalazimalekara,24.januara preminuo usled nepa`we i nemara svojih roditeqa, potreslajeNoviSad,akaosre}aunesre}istiglajevestdasewegova sestra bliznakiwa M. M. uspe{nooporavilaubolniciidaje odju~esastarijomsestromibratom sme{tena u Sigurnu ku}u u NovomSadu. Supru`nici Jelena i MiroslavM.,protivkojihjenovosadska policija podnela krivi~nu prijavuzbogzanemarivawaizlostavqawa, u tro{nu ku}u u ZelengorskojulicinaKlisidoselilisuseprenekolikomeseci. Uku}icisuimalistruju,aline ivodu,pokojujeJelenaodlazila kod kom{inice, dok su za grejawesobiceukojojsusvibilisme{tenikoristilikvarcnupe}. Iako su `iveli te{ko, bez ikakvihprimawauuxericikoja imjedatanakori{}ewe,kom{ijesmatrajudasuMiroslaviJelenamoraliboqepazitinasvojudecu. –Znajusvidaoni`iveveoma te{koizbogtogaimjepomagao koliko je ko mogao jer u ovom kraju svi te{ko `ivimo. Ali, nije nam jasno da su mogli dete tako da zapuste, pogotovo {to ve} i pre blizanaca imaju dvoje dece–ka`uukom{ilukui~ude se kako patrona`na sestra, koja jedolazilakodovogbra~nogpara ubrzo nakon Jeleninog poro|aja,nijeprijavilanadle`nima ukakvimuslovimadeca`ive.

{wudevoj~icu,kojisustekro|enom sestrom, sme{teni u Sigurnuku}u. Kako je za na{ list objasnio supervizor Centra za socijalni raduNovomSadu MiroslavRadovi}, ova porodica nije bila u sistemusocijalneza{titenipo jednomosnovu. –Onisunekovremeboravili uBeo~inuitamotako|enisukoristilisocijalnupomo}–rekao jeRadovi}.–Suprugjeprijavqen uBeo~inu,asuprugauPetrovaradinu. Preselili su se prvo u Petrovaradin, a odatle na Klisu.Zablizance,odkojihjede~ak umro, saznali smo od De~je bolnicetekkadajedetedovedenou lo{emstawuiodpolicije.Odmahsmoiza{linalicemestai ustanovili da u ku}i u kojoj je ova porodica `ivela ima jo{ dvoje dece. Uspeli smo da ih izdvojimoizporodiceismestimo u Sigurnu ku}u. Tako da }e sve trojedeceoveporodiceprivremeno biti sme{teno u Sigurnoj ku}i, a posle }e sve i}i redovnomprocedurom. Na{ sagovornik isti~e da Centruzasocijalniradnikonijesignaliziraodauovojporodiciimaproblemasdecom,dodaju}idauovomslu~ajunijebilonajave patrona`ne sestre jer o~iglednonionanijezakqu~ilada je problem takav da je u pitawu zdravqedece.Radovi}napomiwe dajesaradwaspatrona`nimsestrama, lekarima, policijom i svima koji sumwaju da postoji

doci,alijeve}e,polasatanakon zakazanog termina, saop{til o da se isp os tavil o da okrivqenog, koji se nekoliko putadosadanapretresima`alionategobe,iovogputane}e privesti. Aleksandar Slankamenac okrivqen je da je 30. decembra 2010. godine u Panonskoj ulici ubio dvoje starijih qudi kad je poku{ao da ih pokrade. Oni su bili u rodbinskim odnosima s drugookrivqenom Jelenom Diwe{, kojoj je u ovom zlo~inu ubijensvekar,otacwenogpokojnogmu`a. M.V.

UHA[KOMSUDUOSU\ENAJELENARA[I]

Uslovnakazna zala`nesvedoke

JelenaRa{i}

Ha{kitribunalosudiojeju~eJelenuRa{i} nagodinudana zatvorazbogtoga{tojeobezbedilala`nasvedo~ewauprocesu protiv Milana Luki}a, koji je zbogzlo~inauBosniiHercegovini prvostepenom presudom osu|ennado`ivotnizatvor. Ra{i} je pro{log meseca priznaladajetrojiciqudidalanovacdabila`nosvedo~ili u korist Luki}a i na taj na~in gaoslobodilikrivicezamasovno ubistvo muslimana u Vi{egraduujunu1992.godine. Ra{i}jeuistra`nomzatvoru provela78dana,auskladusju~era{wompresudomostatakkaznene}emoratidaodslu`iukolikounarednedvegodinenenapravi neko krivi~no delo, preneojeAP. (FoNet)

POSLESASLU[AWAUVI[EMSUDUUSUBOTICI

A|ankapritvorena zbogdroge

PripadniciPolicijskeupraveKikindaodredilisuzadr`avawe AniM. (1953)izAde,zbogosnovasumwedajepo~inilakrivi~no deloneovla{}eneproizvodwe,dr`awaistavqawauprometopojnihdroga. Policijajesaop{tiladajekodosumwi~eneprona|enaodre|ena koli~inasupstancezakojusesumwadajeopojnadrogaheroinivi{etabletaslisteopojnihdroga. Istra`nisudijaVi{egsudauSuboticijeposlesaslu{awaAni M.odrediopritvorutrajawudo30dana. M.Mr.

15

Po re~ima jedne kom{inice, Jelena i Miroslav su `iveli mirno i nisu tra`ili pomo}. Kako smo saznali, Miroslav je ve}inuvremenaprovodiona@elezni~koj stanici s grupom besku}nika i klo{ara koji tamo svakodnevnoobitavaju,dokjeJelenauglavnombilasamakodku}e s ~etvoro dece. Oboje supru`nikaimajuiroditeqe,wenisu uPetrovaradinu,awegoviuBeo~inu,alizbognekihranijihporodi~nihproblemanisuunajboqimodnosima. Nakontragedije,JelenaiMiroslav su s decom nastavili da `ive u ku}ici u Zelengorskoj ulici sve dok u ponedeqak radnici novosadskog Centra za socijalniradnisudo{lipo~etvorogodi{weg de~aka i dvogodi-

problemodli~naidaCentarza socijalni rad svaki slu~aj proveri. –Nikadasenijedogodiloda patrona`nasestrailibilokoja slu`ba dostavi informaciju onekomeadasetoneodradi.Ta saradwa funkcioni{e. O~igledno da je nekih problema u ovom slu~aju bilo, ali s prijavomnarazli~itimadresamais decomokojojsusamoroditeqi znali,aneinadle`nesocijalneslu`be,ni{tasenijemoglo ni u~initi. Ku}a u kojoj `ive ima struju, ali nema vode. Logi~no je da u takvim uslovima, gde nema vode, higijena nije na zadovoqavaju}em nivou. Na to se nadovezala i ova hladno}a. Sadasudecaizdvojena,ipored protivqewa oca, i zbrinuta, a

Tro{naku}icaukojojje`ivela{esto~lanaporodica

daqe}esevidetijersvinadle`niradesvojposao–zakqu~io jeRadovi}. U Domu zdravqa „Novi Sad„ za na{ list je obja{weno da je patrona`nasestraprvipututu porodicu u{la 22. decembra pro{legodineibilajeunekoliko poseta posle toga, sve do 28.decembra,kadasudecaimala 11dana.

sta ili neke druge humanitarne organizaciji nabavi ve{ta~ko mleko i tako dohrani bebe. Me|utim, po evidenciji u pedijatriji Novog Sada, ova porodica senijejavilazapomo}svedodana kada je de~ak doveden i kada muvi{enijebilopomo}i. Blizancisu,isti~uuDomuzdravqa,trebalo17.januaradado|u naprvuvakcinukodpedijatrai

Udru`ewe„Roditeq”: Svismozatajili PredsednicaUdru`ewa“Roditeq”NoviSadDragana]ori} isti~edajestra{no{tojeumrlabebakojajetekzakora~ilau `ivot,ipodse}anatodajeprenekolikodanazboggladiizapu{tenostiumrla{estogodi{wadevoj~icauSvilajncu. –Svisemoramozapitati{tanamsetodoga|aigdenastovodi–ka`eDragana]ori}.–Gdesvitogre{imoiza{tosmopostalitakoneosetqivizatu|unesre}u?Kakojesvimapromaklo da}etodeteumretiakosene{tonepreduzme?Svakapatrona`na sestra je, ako je dolazila, morala primeti da mala deca `ive u potpunoneuslovnomprostoru.Tojebiladu`nadaprimeti,aako jeprimetila,trebalajedaprijaviCentruzasocijalnirad.Moglajeimoraladaprimetiokakvojku}ijere~,kakvisuuslovi, mawakte`inekodbebauodnosunastarost...Onesustru~nezato itowimanesmeproma}i.Nijenekadsamo~iweweono{to~ini prekr{ajve}jenekadine~iweweprekr{aj.Mnogomoramouraditidabismospaslisvakodetejernemamoihprevi{edabismo ihtakoolakogubili.Tumorapomo}icelodru{tvoinesmemo nezainteresovanogledatinatakvepojavesamozato{tojetone~ijaobavezapanekajeonizvr{ava.Kadatajnekozataji,ishodje ovakav,adasunekidrugi,kojisuznalizaovudecu,reagovali,mo`dabipri~abilasasvimdruga~ija. Patrona`nesestrekojesubileuku}nojposetireklesudasu, iakosuusloviukojimataporodica`ivelo{iidajere~omalim materijalnim primawima ili gotovo nikakvim, deca ipak dobro.Prostorijaukojimasubebe boravile je bila topla. Konstatovalesudavodeuku}inema, alidaseporodicasna{la,kaoi dasustrujudobiliodkom{ija. Starijadecakojasu`ivelau ku}ibilasu,pozapa`awupatrona`nih sestara, dobro obu~ena, nahrawenai~ista.Drugimre~ima,tvrdeuDomuzdravqa,ni{ta nije ukazivalo na ovoliko zanemarivawedecenitida}esedogoditito{tosedogodilo. Majkajepatrona`nojsestrirekladasveznaokobebaidanema potrebedaidaqedolaziuposetu.Sara|ivalajespatrona`nom sestromi~akjojjeskrenulapa`wunatodanemadovoqnomlekazadojewe.Patrona`nasestra jujeposavetovaladaakonemadovoqnonovcadakupidohranu,poku{adauzpotvrduonedovoqnoj koli~ini mleka od Crvenog kr-

naprvovagawe,alisenisupojavili ni tog a ni narednih dana. Prvi kontakt s pedijatrom bio je,na`alost,ve}zakasnio.Donelisude~akaipedijatarjeodmah video da je on te{ko bolestan, dali su mu kiseonik i pozvali Hitnu pomo} i Centar za socijalniradidetejeodnetouDe~ju bolnicu.Sutradanse,napomiwu u Domu zdravqa, pojavio otac i tra`iouputizadevoj~icu,koja je nakon toga zadr`ana u De~joj bolnici. IuDomuzdravqaisti~udajesaradwa s Centrom za socijalni rad izuzetna, i dodaju da svaki put – a toga je bilo u nekoliko navrata – kada patrona`na sestraililekariprimetedajedetezapostavqenoilidanepostoje normalni uslov za podizawe deteta, odmah alarmiraju nadle`neslu`bedabisespre~ilanesre}a. Patrona`ne sestre koje su bile zadu`ene za obilazak ovih blizanacadalesuizjavuinspekciji. Q.Male{evi} N.Perkovi}

TU@IOCIEULEKSATRA@EPOMO]ODVI[EDR@AVA

Potragaza`rtavamatrgovineorganima Tu`ioci Euleksa na Kosovu, ukqu~eni u sudski proces protiv sedam osoba optu`enih za trgovinu qudskim organima, saop{tili su ju~edasuodRusije,Ukrajine,IzraelaiTursketra`ilipomo}uidentifikovawu`rtava tihzlo~ina. Specijalnitu`ilacEuleksazaorganizovanikriminalXonatanRatel izjaviojeagencijiFranspresdajenekolikozahtevazapravnu pomo} u identifikovawu i locirawu `rtava kojimasuuzetiorganiupu}enmnogimzemqama,ukqu~uju}iRusiju,Izrael,UkrajinuiTur-

sku.Rateljedodaoda,tako|e,sara|ujusaSAD, Kanadom,Nema~komiVelikomBritanijomda bina{lidruge`rtve. –Energi~noradimosasvimtimzemqamada bismolociraliiidentifikovali`rtveida bionemogledasvedo~e–rekaojeRatel. Sedamosobajeoptu`enozatrgovinuorganima i organizovani kriminal u slu~aju „Medikus”, nazvan po klinici u Pri{tini gdesunavodnoizvedenitizlo~ini.Me|uoptu`enimauovomsudskomprocesu,kojisevodi pred sudijama Euleksa jesu biv{i kosov-

skisekretarzdravqaIqirRe~aj iistaknuti pri{tinski urolog Lutfi Dervi{i, naveojeAFP. TurskidoktorJusufSonmez jeoptu`enda jeilegalnimoperacijamauklawawaoorgane,a Izraelac Mo{e Harel je optu`en da je nalazio`rtveidovodioihnaKosovo.Francuska agencijadodajedasu`rtve,pooptu`nici,dovo|ene iz siroma{nih isto~noevropskih i centralnoazijskihzemaqa,gdeimjeobe}avano oko 15.000 evra za organe, dok je primaocima organanapla}ivanodo100.000evra. (Tanjug)


SPORT

sreda8.februar2012.

DOBIJAWEM NAGRADE LAUREUS NOVAK \OKOVI] SE SVRSTAO U SVETSKU ELITU

Izuzetno dostignu}e Najboqi svetski teniser Novak \okovi} rekao je da mu nagrada Laureus za najboqeg sportistu sveta u 2011. godini mnogo zna~i. - Ovo je izuzetno dostignu}e, predivna nagrada koja mnogo zna~i za mene, moju porodicu i prijateqe, ali i za moju zemqu. Za divqewe je ovo {to radi Laureus akademija, zahvalan sam svima koji su me nominovali, ~lanovima akademije i novinarima - izjavio je \okovi}, koji

osvojiti jo{ mnogo trofeja, kao i da }e dati sve od sebe da nasledi Nadala na olimpijskom tronu u Londonu - rekao je Beker. Svojevremeno jedan od najboqih svetskih tenisera, Rumun Jon Cirijak smatra da su \okovi}eve igre u protekloj godini bile zapawuju}e. - Ono {to je u posledwe vreme \okovi} uradio za svetski tenis je neverovatno - poru~io je Cirijak.

dnevnik

c m y

16

UO^I DEJVIS KUP ME^A U NI[U SRBIJA – [VEDSKA

Optimizamnemawka Na pres-konferenciji srpskog Dejvis kup tima, odr`anoj u ni{kom ^airu, selektor i igra~i su bili jednoglasni kada je u pitawu kona~ni pobednik ~etvrtfinala ovog renomiranog takmi~ewa. A kako i ne bi kada smo pre dve godine osvojili salataru, kada u svojim redovima imamo asove poput Janka Tipsarevi}a, Nenada Zimowi-

igra}emo maksimalno koncentrisano, ozbiqno i ni jednog trenutka ne}emo dopustiti da potcenimo protivnika. Mi jesmo favoriti, ali u ovoj grupi nema slabih protivnika. [ve|ani su ozbiqan tim, bez obzira {to im ne igra najboqi igra~ Soderling, ali u toj ~iwenici smo na istom - rekao je selektor Bogdan Obradovi}.

pohod ka tituli u ovom takmi~ewu i Ni{ je pravi izbor. Viktor Troicki je siguran da }e atmosfera biti izuzetna i da }e im mnogo pomo}i da ostvare ciq, a to je trijumf nad selekcijom [vedske. - Odr`ali smo samo dva treninga i sve je fantasti~no. Hala je jako lepa, a ambijent kakav se samo po`eleti mo`e. Hotel je

ovo takmi~ewe je posebno i moramo zaista da odigramo maksimalno ozbiqno ako mislimo da pobedimo. A pobedi}emo! Ilija Bozoqac je starosedelac u ekipi. Kao iskusan reprezentativac po`eleo je sre}u debitantu Du{anu Lajovi}u. - @eleo bih da se zahvalim selektoru na pozivu i da po`elim dobrodo{licu novom ~lanu Du-

Spektakularnasezona Sajt ATP preneo je izjavu izvr{nog predsednika Breda Drjuita da je \okovi} odu{evio navija~e {irom sveta jednom od najve}ih sezona u istoriji. - Ako je wegov trijumf na Australijan Openu pro{log meseca bila neka vrsta najave, onda smo mi u jo{ jednoj spektakularnoj sezoni - rekao je Drjuit. - ^estitam Novaku na zaslu`enom izboru Laureus akademije. Ju Es Tudej objavio je fotografuju \okovi}a sa devojkom Jelenom Risti}, navode}i da je srpski as dobio novo priznawe nedequ dana posle trijumfa na Australijan Openu i da sada ima priliku da postane peti teniser u Open eri sa tri uzastopne gren slem titule. - Srpski superstar pretekao je u izboru pobednika Tur de Fransa, Australijanca Kejdela Evansa. \okovi} se nakon osvajawa ~etiri posledwa gren slema pridru`io Roxeru Federeru i Rafaelu Nadalu, jedinim teniserima koji su do sada osvajali Laureus nagradu - prenosi Sidnej Moning Herald i podse}a da je teniser najboqi svetski sportista {esti put u posledwih osam godina.

TeniskareprezentacijaSrbijenakonferencijiza{tampuini{kom^airu

}a, Viktora Troickog, kada su u ekipu Ilija Bozoqac i mladi Du{an Lajovi}. Bez obzira {to ne}e igrati najboqi tenisert sveta Novak \okovi}, optimizam ne mawka. - Prvo da ka`em NIS Dejvis kup tim ~estita Novaku \okovi}u na izuzetnom uspehu. Svi smo gledali prenos i navijali smo za wega. Drago mi je {to igramo ovde u Ni{u, pred publikom koja je godinama prisustvovala velikim ostvarewima na{eg sporta. Teren je izvanredan. I mi }emo ovog vikenda biti na visini,

Janko Tipsarevi} je izneo zanimqiv podatak kada je u pitawu izbor hale ^air: - Iskreno, Viktor i ja smo insistirali da igramo u Ni{u. Vodili smo se upravo ~iweniciom da odemo u grad koji ima jaku sportsku tradiciju, koji ima izuzetnu pzubliku i koji je po svemu zaslu`io da se u wemu odigra jedno ovako zna~ajno takmi~ewe.Jako mi je drago {to se ova manifestacija odr`ava u Ni{u. Bio sam pre petnaestak godina ovde i sada vidim da je hala izvanredna. Mi, prakti~no, kre}emo u novi

sjajan, malo je Ni{ zavejan, ali mi }emo igrati na pobedu. Kako smo ~uli, hala je rasprodata i bi}e puna, a na nama je da odigramo maksimalno i da zabele`imo trijumf koji }e nas pribli`iti novoj {ansi da osvojimo ponovo ovaj trofej. Nenad Zimowi} je istakao da su [ve|ani opasan protivnik. - Lepo je igrati ovde. Teren je fantasti~no ura|en. [ve|ani imaju izuzetnog dubl igra~a Lindstrema koji je deseti na svetu, imaju igra~e koji su slabije rangirani na ATP listi, ali

{anu Lajovi}u. Ko god bude igrao igra}e srcem i mislim da }emo sti}i do te tri pobede neophodne da odemo u polufinale. Du{an Lajovi} vredno trenira i u`iva u dru{tvu iskusnijih. - Zahvaqujem se selektoru na pozivu i velika mi je ~ast da budem u timu koji je osvojio Dejvis kup i to sa ovakvim igra~ima. Ovo je veliko iskustvo za mene, mo}i }u mnogo da nau~im i nadam se da }emo savladati [vedsku. @reb za me~ izme|u [vedske i Srbije zakazan je za ~etvrtak u 12 ~asova.

LIGA [AMPIONA: VOJVODINA GOSTUJE [PANDAUU

Zapresti`ibodove Vaterpolisti Vojvodine Wegov kolega na centarskoj poziciji }e danas u 5. kolu Lige {amNemawa Ubovi} slo`io se s kapitenom. piona gostovati u Berlinu - Radili smo vredno posledwih meekipi [pandaua. U prvom susec dana da bismo podigli fizi~ku sretu u Novom Sadu utakmica je zavrspremu. Nalazimo se u sli~noj situaci{ena remijem (6:6), a oba tima imala su ji kao pro{le godine sa Rusima. Tada priliku i da uzmu sva tri boda. Situasmo isto ku}i odigrali nere{eno sa cija u B grupi je ve} re{ena, daqe }e Spartakom, a onda smo u Volgogradu dubrova~ki Jug i zagreba~ka Mladost, pobedili. Proba}emo i sada da uzmemo tako da je duel izme|u [pandaua i Vojtri boda u gostima. Po povratku iz vodine stvar presti`a. Berlina, u subotu, ~eka nas prvenstve- Iskoristili smo period 15. decembra do sada da se {to boqe pripremimo za nastaA grupa: Olimpijakos-Budva,Primorje-Vuqagmeni vak sezone. Radili B grupa: Mladost-Jug,[pandau-Vojvodina smo na bazi~nim priC grupa: Partizan-Va{a{,Eger-Seged premam, koje su nam D grupa: ProReko-Marseq,Jadran-SpartakVolgograd nedostajale pred po~etak sezone. Odradili smo i sparing me~eve i spremni smo ni duel sa Crvenom zvezdom. Ako `eda damo maksimum u nastavku sezone. limo pozitivan ishod u oba me~a moraAtmosfera u ekipi je dobra. Situacimo da ispo{tujemo ono {to nam trener ja u na{oj grupi je re{ena, mi nemamo Dejan Stanojevi} i da ne igramo u gr~u. {anse da pro|emo daqe pa }emo zato U prethodnim duelima kasno smo se buova dva preostala susreta u L[ sa dili i zapravo tek od tre}e ~etvrtine [pandauaom i Mladosti iskoristiti po~iwali da igramo. Sada se nadam da da poka`emo da vredimo i da smo zaslu}emo od starta krenuti maksimalno `ili da se takmi~imo u ovom elitnom rekao je Ubovi}. klupskom nadmetawu - rekao je kapiten Utakmica u Berlinu po~iwe u 20 Vojvodine Vladimir Cuki}. ~asova. G. Malenovi}

Dana{wiparovi

UzNovakajeuLondonubilaiwogovadevojkaJelena

je presti`no priznawe zaslu`io kao prvi sportista sa ovih prostora. - Velika je ~ast pobediti u konkurenciji gde je svetska sportska elita. Imao sam najboqu godinu u karijeri, ali nagrada je plod rada mog celokupnog tima. Oni su doprineli da trenutno budem {to jesam. \okovi} se osvrnuo ne istorijski duel protiv Rafaela Nadala u finalu Australijan opena pro{log meseca, istakav{i da je to bio wegov najuzbudqiviji me~ u `ivotu. - Obojica smo bili na ivici snaga, posebno na zavr{noj ceremoniji, kada nismo mogli da stojimo, pa su nam dodali stolice. Ipak, nosim se s naporima koje iziskuje vrhunski tenis, iako se svi tro{imo i mentalno i fizi~ki. Sada imam mnogo samopouzdawa, pobe|ujem i verujem da mogu da nastavim tako rekao je srpski as. Le gen dar ni ne ma~ ki te niser Bo ris Be ker, koji je \okovi}u uru~io nagradu Laureus, ocenio je da pred neverovatnim Srbinom stoji jo{ mnogo trofeja. - On sa izra`enim ponosom igra za Srbiju. Uveren sam da }e

Sjajnu sezonu Novak je zavr{io sa tri osvojena gren slema, odnosno 70 pobeda i deset titula, od kojih su pet iz Masters serije. Novak \okovi} se dobijawem Laureus nagrade pri dru`io velikanima svetskog sporta, kao {to su ameri~ki golfer Tajger Vuds (dobitnik 2000. i 2001), nema~ki voza~ formule 1 Mihael [umaher (2002. i 2004), ameri~ki biciklista Lens Armstrong (2003), {vajcarski teniser i rekorder sa ~etiri priznawa Roxer Federer (2005, 2006, 2007. i 2008), atleti~ar sa Jamajke Jusein Bolt (2009. i 2010) i {panski teniser Rafael Nadal (2011). Doga|aju su prisustvovali brojni gosti iz javnog `ivota: \akomo Agostini, Franc Bekenbauer, Sergej Bubka, Bobi ^arlton, Boris Beker, Na|a Komane~i, Dejvid Kultard, Emerson Fitipaldi, Lenoks Luis, Aleks Ferguson, Edi Xordan, Edvin Mozes, Ilije Anastasi, Martina Navratilova, Monika Sele{, Mika Hakinen, Katarina Vit, Xonatan Edvards, Alberto Tomba, Mark [pic...

CentarVojvodineNemawaUbovi}

Foto:F.Baki}

Partizannemaizbora

Luka[apowi}

Za razliku od B grupe, u C grupi, gde sa tri ma|arska kluba igra {ampion Evrope Partiza Rajfajzen, jo{ ni{ta nije re{eno. Crno-beli ukoliko ve~eras na Bawici savladaju Va{a{ otvoraju vrata ~etvrtfinala. - Moramo da pobedimo da bismo ostali u igri za ~etvrtfinale. Va{a{ je izuzetan tim, uigran i kvalitetan. Ali, i oni kao i mi imaju oscilacije u igri. Bitno je da kontroli{emo me~ od starta - rekao je trener Partizana Igor Milanovi}. Beogra|ani }e u duelu sa Va{a{em biti ja~i za dva povratnika iz SAD, Luku [apowi}a i Ivana Rackova. U prvom delu sezone Partizan je u Bu-

dimpe{ti sa Va{a{om odigrao nere{eno 10:10. - Prikqu~io sam se timu 11. decembra pro{le godine. Dosta sam radio da se {to pre uklopim i nadam se pobedi, jer nam od we zavisi opstanak u Ligi {ampiona - rekao je Rackov. Crno-beli imaju samo ~etiri boda i u preostala dva susreta su im potrebne pobede da bi pro{li u ~etvrtfinale. - Dobro sam radio u prethodne dve nedeqe, uklopio sam se i radujem se debiju. Poku{}emo da do|emo do pobede u me~u sezone za na{u ekipu - rekao je [apowi}. Utakmica na bawici po~iwe u 19 ~asova. G. M.


c m y

dnevnik

SPORT

sreda8.februar2012.

17

JUGOVI] GOSTUJE PARTIZANU (17.30)

Ka}aninegube nadu Rukometa{i Partizana i Jugovi}a danas (17.30, Bawica) }e otvoriti prole}ni deo Superlige.ka}ani su se jesenas `estoko suprotstavili aktuelnom {ampionu i nesre}no ostali bez bodova, sada u prestonicu putuju s mawe optimizma, {to potvr|uju i re~i golmana Bojana Perovi}a. - Nerealno je da gajimo neke preterane ambicije. U odnosu prethodnu utakmicu, kada smo celu takmicu bili potpuno ravnopravan rival, sada smo prili~no oslabqeni. Ni{ta ne}u novo re}i ako konstatujem da je Partizan na{a najkvalitetnija ekipa, a uz to igra na svom terenu, tako da je favorit - rekao je Perovi}. Ipak, nemate {ta da izgubite? - Te{ko je da mo`emo da ponovimo partiju iz prvog dela sezone. Naravno da u Beograd idemo bez bele zastave i da}emo sve od sebe da iznenadimo {ampiona. Svesni

smo da je to objektivno te{ko, ali idemo da se borimo koliko je u na{oj mo}i. Izdawa iz duela sa @elezni~arom i Vojvodinom ne ulivaju poverewe? - U obe utakmice nije bio problem u pristupu, ve} nedovoqan broj igra~a u rotaciji, a igra koju mi gajimo tra`i `estoku po`rtvovanost i borbenost. U prvom poluvremenu protiv Ni{lija igrali smo besprekorno, da bi nam u drugom ponestalo danfa. Zbog izostanka nekoliko igra~a prinu|eni smo da tra`imo novi model igre, pogotovo u odbrani, a za to je potrebno vreme. Eto, prava prilika je da protiv Partizana prona|emo dobitnu kominaciju. Moramo da se vratimo na{oj igri ~vrsto u odbrani i sa {to mawe golova, a sve uz to trebamo {ansu da dobiju i mladi rukometa{i kazao je Bojan Perovi}. J. Gali}

UZ FANTASTI^AN USPEH TENKVONDISTE DAMIRA FEJZI]A

Vr{a~kijunak idenaOlimpijadu Tekvondista iz Vr{ca Damir Fejzi} sa svega 17 godina izborio je olimpijsku vizu i siguran je putnik sa reprezentacijom Srbije za London. Fejzi} je tako postao drugi vr{a~ki olipijac, pre 60 godina Sreta Stefanovi} je u~estvovao na Olimpijadi u Helsinkiju (1952. godine). Sedamnaestogodi{wi Vr{~anin je na kvalifikacionom turniru u Kazawu ostvario fantasti~an uspeh, osvojio je zlatnu medaqu, a reprezentacija Srbije ukupno dva zlata i srebro. - Presre}an sam. Kad smo krenuli sa pripremama to je izgledala nemogu}a misija,me|utim, dogodilo se ne{to {to svaki sportista sawa, i}i }u na Olimpijadu. Sigurna sam da }emo se kvalitetno pripremiti za najve}u sportsku planetarnu smotru, a prerano je da obe}avam sli~an podvig - ka`e presre}ni Fejzi}. Vr{a~kog sportskog junaka hvale treneri bra}a Duji}, koji isti~u da je Damir po~eo da trenira tenkvondo sa svega {est godina u vr{a~kom klubu Euro{ped i da je vrlo brzo uo~en wegov talenat. Donosio je medaqe sa brojnih doma}ih i me|unarodnih takmi~ewa, ali da }e ovako mlad oti}i na Olimpijadu malo ko je i pomislio.

DamirFejzi}

Damiru je `ao {to se za Olimpijadu nije kvalifikovao i wegov sparing partner Stojan Rabijac, ali veruje da }e on to u~initi za onu narednu u Brazilu. Naime wih dvojica su ve} evidentirani od stru~waka Olimpijskog komiteta Srbije kao kandidati za Olimpijadu u Riju. Presre}ni gradski oci, ^edomir @ivkovi} i Stevica Nazar~i} i Julkica Mitra{inovi}, su priredili prijem za svoje tekvondiste i wihove trenere i svi zajedno se silno radovali ovom velikom uspehu Damira Fejzi}a. R. Jovanovi}

S PRIPREMA VOJVODINE U TURSKOJ

Daneureknemo, svete~epoplanu (Od na{eg specijalnog izve{ta~a) ANT AL IJ A: Uto rak ujutro u Antaliju je doneo tamne oblake i ki{u, pra}enu burom sa Sredo zemnog mo ra. Uslovi za trening fudbalera koji se u Turskoj nalaze na pripremama bili su se na ivici normalnih. Me|utim, iako su doma}ini ube|ivali generalnog sekretara Vojvodine Radisava Rabernovi}a da je najboqe da ekipa prepodne obavi trening u teretani hotela “Rojal Holidej Palas”, posle konsultacije sa {efom stru~nog {taba Dejanom Vuki}evi}em, vo|a puta novosadskog tima je oti{ao sam do terena, uverio se da su oni u besprekornom stawu i fudbaleri su mu se ubrzo pridru`ila i trenirala. - Ve} godinama dolazimo u Antaliju, veoma uspe{no sara|ujemo sa agencijom “SB sport” i qudi koji vode brigu o nama jednostavno nisu mogli da nas odbiju – rekao je Rabrenovi}. – Tereni su izvanredno pripremqeni, bili su prakti~no suvi i na{ {ef struke imao je optimalne uslove da sprovede u delo sve ono {to je zamislio. Kao nekom magijom, dok je sam trening trajao, ki{a je presta-

la i olovno nebo za tili ~as se ra{~istilo. Granulo je sunce i uslovi za rad postali su vi{e nego povoqni, jedino je jo{ poja~an vetar ukazivao na to da je kojih pola sata ranije vreme bilo tamno-sivo i nepovoqno za fudbalere. Ka`u doma}ini, tako je to zimi na obalama Mediterana.

Igra~i su posvedo~ili da je trening protekao na visokom nivou, uz izuzetnu anga`ovanost svakog igra~a i s te strane zadovoqstvo je bilo o~igledno kod svih – od trenera, do svakog od fudbalera ponaosob. Uz to, nikakvih problema s evetualnim povredama u ekipi nema, {to samo pove}ava povoqan utisak.

DANAS

Vo{aiSlova~kodelemegdan Od danas Vojvodina po~iwe s proverama u me~evima s jakim rivalima, tako da }e igra~i imati slobodno prepodne. Ve} u 14 ~asova po srpskom vremenu igraju me~ s ~e{kim prvloiga{em, ekipom Slova~ko iz Uherskog Hradi{~a, koja zauzima osmo mesto na tabeli tamo{we Gambrinus lige. Zanimqivo je da su ^e{i sme{teni u hotelu “Baia”, zajedno s novinarima koji prate ekipu Vojvodine. Ju~e prepodne, dok su crveno-beli iz Novog Sada trenirali po planu, igra~i FK Slova~ko nisu izlazili van hotela, ve} su trening odradili u teretani.

Ukrajinci U luksuznom hotelu “Rojal Holidej Palas” nema puno ekipa koje su na pripremama. Ovaj ogromni objekat (ima oko 600 soba) trenutno ugo{}uje Vojvodinu i tim Metalurga iz Zaporo`ja. Iako je bilo najavqeno da }e uz Novosa|ane tamo boraviti i Steaua iz Bukure{ta, dru{tvo novosadskom superliga{u prave Ukrajinci s kojima }e crveno-beli odmeriti snage 14. februara.

PRIPREME KULSKOG HAJDUKA

Snegometarad Ono ~ega se {ef stru~nog {taba Hajduka Zoltan Sabo pribojavao obistinilo se. Zbog snega otkazane su planirane s oxa~kim Tekstilcem i Teleoptikom. - Zbog snega nismo uspeli u proteklih par dana da odradimo ono {to smo `eleli i jedva ~ekamo da odemo u toplije krajeve, gde }emo, nadam se, nadoknaditi ono {to smo propustili prethodnih dana - ka`e Sabo. Dve planirane utakmice su otkazane. - Poku{a}emo da odigramo utakmicu i po snegu, ~isto da momci osete loptu. Tokom boravka u Umagu nastoja}emo da odigramo vi{e od ~etiri planirana me~a, ali to }emo re{iti kada budemo stigli tamo. Kakvo je zdravstveno stawe? - Osim golmana Latinovi}a, koji je dobio temperaturu, ostali su zdravi i za sada nemamo problema - saop{tio je Sabo. \. B.

Doktor Borko Vukosav samo je gledalac pored terena i najlep{e bi bilo da tako ostane sve do kraja ove faze treninga, koja se, da podsetimo, zavr{ava 19. februara. [to se samog dnevnog rasporeda obaveza Novosa|ana ti~e, svaki detaq razra|en je do kraja i prazan hod prakti~no ne postoji. Igra~i ustaju ve} u 6.45 ~asova po na{em vremenu (Turska je sat ispred u odnosu na Srbiju) i sve do odlaska u krevet (21.30) znaju {ta i kada treba da urade. Treniraju dva puta dnevno, od 8.30 do 10 i od 15.30 do 17 ~asova, a obavezan odmor izme|u napora po planu im je od 13 do 15 sati. - Ma, ide sve kako treba, da ne ureknemo – u prolazu je dobacio uvek dobro rasplo`eni Branislav Trajkovi}. – Napori su zaista veliki, ali smo dobro trenirali tokom tri nedeqe u Novom Sadu, tako da smo ovamo stigli s odli~nom podlogom i bez problema izdr`avamo sve {to {ef Vuki}evi} naredi. Znamo {ta nas ~eka na prole}e, kolike i kakve su obaveze pred nama i motiv je kod svakog igra~a izra`en. Neka ovako ostane, ne}emo se buniti. A. Predojevi}

Bundesligaobara rekorde Prole}ni deo sezone u Bundesligi u proseku posmatralo 44.000 navija~a, a 18 klubova pro{le godine zaradilo dve milijarde evra. Nema~ka Bundesliga (DFL) na pragu je postavqawa novog rekorda, po{to je prole}ni deo sezone u proseku posmatralo 44.000 qubiteqa fudbala. Pro{le godine Bundesliga je sa vi{e od 42.000 gledalaca bila najpose}eniji nacionalni {ampionat, a rast interesovawa zabele`en je i u drugoj

ligi. DFL je saop{tio da je 18 nema~kih klubova pro{le godine zaradilo skoro dve milijarde evra i da ve} sedmu godinu za redom bele`e rast u poslovawu. - Ove cifre govore o atraktivnosti Bundeslige. Navija~e inspiri{u vrhunska igra i nezvesnost me~eva- rekao je izvr{ni direktor DFL Kristijan Sajfert.On je dodao da prose~na cena ulaznice za utakmice nema~kog prvenstva ko{ta 22.43 evra.

REPREZENTATIVCI NA PRIPREMAMA U NOVOM SADU

Sledefinskiizazovi I seniorska i junorska reprezentacija Srbije u streqa{tvu nalaze se na zavr{nim pripremama u Novom Sadu za Evropsko prvenstvo u ga|awu vazdu{nimoru`jem, koje }e se od 14. do 20. februara odr`ati u finskom gradu Vierumaekiju. To je posledwa prilika da se osvoji kvota za Olimpijske igre. Strelci }e u Novom Sadu ostati do nedeqe, a u subotu i nedequ }e se odr`ati i finale Kupa vazdu{nim oru`jem. - Na{i doma}ini, Streqa~ka dru`ina Novi Sad i Spens, uvek su se trudili da nam omogu}e najboqe uslove. Na`alost, zbog izuzteno hladnog vremena uslovi na streli{tu nisu idealni, ali i pored toga strelci posti`u lepe rezultate na treninzima. Nadam se da }emo se dobro pripremiti za predstoje}e Evropsko prvenstvo - rekao je v.

Na{inajboqistrelciuSpensu

d. selektora Goran Maksimovi} i dodao da }e prvi deo reprezentacije, juniori, otputovati u Finsku u utorak, a drugi, seniori u ~etvrtak slede}e nedeqe.

Najiskusnija reprezentativka na{e zemqe i osvaja~ica pet olimpijskih medaqa Jasna [ekari} je podsetila da je reprezentacija Srbije u ga|awu pi-

{toqem posledwe dve godine na evropskim prvenstvima osvajala zlatnu medaqu. - Sa istom ambicijom }emo i}i i na ovo Evropsko prvenstvo, ali nezahvalno je prognozirati unapred. Na{ najve}i adut u seniorskoj ekipi je pi{toqa{ica Zorana Arunovi}, koja ve} ima kvotu za London. Bobana Veli~kovi} i ja }emo biti pod pritiskom, jer }emo se nadmetati i za tu preostalu kvotu. Ali, da}emo sve od sebe, jer su po meni i kvote i medaqe podjednako va`ne - rekla je [ekari}eva i podsetila de Srbija ve} ima sedam obezbe|enih kvota za Olimpijske igre. Reprezentaciju je ju~e primio direktor Spensa Boris Barjaktarevi} i po`eleo strelcima da na Evropskom prvenstvu uzmu jo{ koju vizu za London i osvoje medaqe. G. Malenovi}


18

sport

sreda8.februar2012.

BEO^INCI ODRADILI PRVI DEO PRIPREMA

Snegkvariplanove Fudbaleri Cementa se marqivo pripremaju za prole}ni deo prvenstva u Srpskoj ligi. [efu stru~nog {taba Zoranu Gruji}u i wegovom saradniku Miladinu Pura}u javio se kompletan igra~ki pogon. radi se normalno, uprkos velikom snegu. Stru~ni {tab kao i sportski direktor Bojan Rad zadovoqni su onim {to su uradili u prelaznim rokom. Trenutno pod budnim okom Gruji}a treniraju starosedeoci: Milo{ Suba{i}, Vojislav ]etojevi}, Nikola Sakan, Branislav Veber Milo{ Bursa}, Milan ^ankovi}, Ivan ^ovi}, Gordan Jeri}, Goran Xari}, @eqko

Ga{parevi}, Aleksandar Grkovi}, Petar Ili}, Dejan Ki{, Rade Lukaja, Dejan Mili}evi}, Milqan Milovi}, a wima su se pridru`ile novajlije: Neboj{a Desnica (Sloga, Temerin), Milo{ Radin (Big bul - @SK @abaq), Radojica Kalinov (Veternik Viskol), Milan \uri{i} (Partizan, Susek), Nemawa Radoja (Vojvodina, Novi Sad), Jovan Vukasovi} (Novi Sad). Tako|e prvoj ekipi su prikqu~eni omladinci: Laka Nedimovi}, Milo{ Perovi}, Bojan \uri}, Miodrag Ostoji}, Danijel Haxi}, Vladimir Miladinovi}, Tihomir Bako{. U zimskoj pauzi klub su napustili: Aleksandar Raki} (Taj-

land), Dane Trbovi} (Ma|arska), Stojan \uki} (Jugovi}, Ka}), Igor Ili} (Radni~ki, [id), An|elko Mati} (Novi Sad), Marko Poletanovi} (Vojvodina), Radovan Selakovi} (Zadrugar), Nemawa Zlatkovi} (Indeks, Novi Sad). - Prvu fazu smo odradili, sada bi trebali da krenemo sa serijom prijateqskih utakmica, ali nas je sneg zaustavio. - isti~e Cementov strateg Zoran Gruji}. Zakazali smo 11 kontrolnih utakmica, me|utim, veliko je pitawe sdali }emo mo}i uop{te da igramo. Za sada se snalazimo i nadamo se da }e sneg prestati da pada B. Star~evi}

\UR\EV^ANI RADE PUNOM PAROM

Ja~iunastavku Proteklo je vi{e od dve nedeqe kako je novajlija u Podru~noj fudbalskoj ligi Novi Sad Ba~ka iz \ur|eva po~ela pripreme za prole}ni deo prvenstva. \ur|ev~ani su igrali sjajno na po~etku prvenstva, jedno vreme bili na vrhu tabele, ali kasnije su neo~ekivano izgubili nekoliko me~eva i sezonu zavr{ili na sedmom mestu. - Ponovo smo na po~etku. Nadam se da }emo u nastavku prvenstva igrati boqe i da }emo ispuniti prevashodni ciq, a to je opstanak u Novosadskoj podru~noj ligi - re~i su pomo}nog trenera Miroslava Pu{ka{a. Trenutno pod budnim okom trenera Zorana [arabe i weTRENER BORCA JELI] PRED PROLE]NU SEZONU

Ciq opstanak S pripremama za prole}ni deo prvenstva Vojvo|anskefudbalske lige startovao je novosadski Borac. Na prvoj prozivci treneru Jeli}u se javilo 24 igra~a, ostali deo ekipe predvo|en: Kukoqem, Ja{ovi}em, Maksimovi}em, Miri}em, Gostoji}em, [uwkom i @akulom pridru`i}e se narednih dana. Kako trener isti~e prevashodni ciq tima sa Klise koji je odli~nim igrama u fini{u prvenstva stigao do sedmog mesta, bi}e opstanak. - ^vrsto stojimo na zemqi, realno sagledavamo trenutnu situaciju i znamo da je pred nama neizvesno prole}e. Ulazimo u novu sezonu oslabqeni, oti{li su odli~ni golman Kne`evi}, a nema ni najboqeg strelca Nikoli}a, Papri}a i Dubraje. Raduje ipak, da je kostur ekipe ipak ostao na okupu. To }emo nagraditi dolascima [arenca (Kabel) i odli~nog golmana Rni}a (Ba~ka). Imamo u planu da dovedemo jo{ dvojicu igra~a. Ciq nam je da obezbedimo i naredne sezone igrawe u ovom rangu takmi~ewa - ka`e Jeli}. Fudbalski centar na Klisi pru`a optimalne uslove. - Radi}emo paralelno u klupskoj teretani i terenima. Malo nam ove polarne temperature zadaju problema, ali verujem da }emo ipak odraditi zacrtano. A onda kroz pripremne utakmice sti}i u situaciju da ne moramo da razmi{qamo da li }emo prvenstvo do~ekati spremno. Protivnici u pripremnom periodu }e nam biti: Novi Sad, Veternik, Mladost (Ba~ki Jarak), Crvena zvezda, [ajka{ i Slavija. Ukoliko se ne pomeri start prvenstva ima}emo me~ i sa omladincima Vojvodine u suprotnom duel sa Salaj~anima bi}e nam generalna proba. Pored opstanka jedan od ciqeva je afirmacija mladih igra~a koji su ponikli u klubu - istakao je na kraju ambiciozni trener Jeli}. M. Popovi}

Zoran [araba

govog pomo}nika Miroslava Pu{ka{a radi dvadesetak fudbalera i to: Kalajxi}, Drobwak, Todi}, ]ur~i}, Samolovac, Erdeqan, S. Trivunovi}, M. Vujovi}, Ostojin, D. Trivunovi}, M. Trivunovi}, N. Trivunovi}, Ru`i}, Leti}, Tohoq, Samarxi}, Jankovi}, Balog, N. Vujovi}, Markovi}, ]irin, Luki}, Panti} i Dejanovi}. Odlazak iz kluba najavio je golman Dragi{a Mari},a ekipi su se prikqu~ili: Dejan Dejanovi} i Bora Drobwak (^SK), Rajko Radanovi}, Goran Kalajxi} i Spasojevi} ([ajka{).A iz omladinske {kole u rad su se ukqu~ili: Balog, ]irin, Vujovi} i Markovi}. @. M.

dnevnik

SREM RENOVIRAO IGRA^KI POGON

Novajlijepreplavile Promenadu U taboru fudbalera mitrova~kog Srema, na Promenadi kraj Save, bure - nema. Novi {ef strke belih ^eda Mati}, sa saradnicima Petrom Karai~i}em i Miroslavom ^avkom, nije zabrinut za prvoliga{ku sudbinu Mitrov~ana, jer posle odlaska Baji}a (Novi Pazar), Tatomirovi}a (Jagodina), Vuka{inovi} (Radni~ki 1923.), Nenadovi}a (Kolubara), Trebovca (Novi Sad), Obradovi}a (Proleter), Nikoli}a i Jankovi}a (Sloboda Point), desetak novajlija preplavilo je mitrova~ku Promenadu. Golman Dalibor Divac dobio je konkurenciju. Re~ je o mladom ~uvaru mre`e novo-

^eda Mati}

sadske Vojvodine Danijelu Vargi, koji }e se posle Pe}inaca, {est meseci kaliti u

BAJMO^ANI ZADOVOQNI PRELAZNIM ROKOM

Ofanzivom doprvogmesta Profil igra~a koja je uprava vojvo|anskog liga{a Radni~kog anga`ovala u prelaznom roku jasno govori kakav }e se fudbal igrati na prole}e u Bajmoku. Ofanzivna igra i golovi name-

omladinskog pogona suboti~kog Spartaka Zlatibor vode Dragan ]uk i Stevan Ke~o. - Napravili smo dobar posao, anga`ovali smo dobre i kvalitetne igra~e. Na{ ciq je pla-

BA^KOPETROV^ANI O^EKUJU BERI]ETNO PROLE]E

Stanivuk zasukaorukave Pre petnaestak dana pipreme za prole}ni deo prvenstva zapo~eo je vojvo|anski liga{ Mladost iz Ba~kog Petrovca. Novajlija u ligi je tokom jeseni igrao u granicma o~ekivanog, zavr{io na 11. mestu sa 19 osvojenih bodova, ~etiri mawe od petoplasirane erdevi~ke Sloge. Trener Sini{a Stanivuk zadovoqan je odzivom igra~a i wihovim zalagawem. - I u narednoj polusezoni moramo da nastavimo sa dobrim igrama. Polusezona koja je ostala iza nas, odnosno kompletna godina u kojoj smo izborili plasman u vi{ rang, od strane uprave i navija~a okarakterisana je kao veoma uspe{na. [to je navaj`nije, kvalitetne predstave uvek je pratilo dupke puno gledali{te na Vrbari koji uskoro treba da se renovira. Imali smo i padove u igri. Sve }emo u~initi da ih svedemo na {to mawu mogu}u meru. Optimizam gradim na ~iwenici da smo se u prelaznom roku poja~ali. ka`e Sini{a Stanivuk. Novi igra~i Mladosti su: Moji} (^SK), Jovanovi} (Ba~ka), Sladojevi} i \or|evi} (Crvena zvezda) i Zorzi} (Sutjeska), a klub je u me|uvremenu jedino napustio O`vat. - Uz dobre pripreme, u prole}nom delu prvenstva mo`emo

popraviti plasman, plan je da kraj takmi~ewa do~ekamo na {estom mestu. Zaostatak nije veliki pa se nadam da }emo u tome uspeti - poja{wava Stanivuk. Na meniju Petrov~ana bi~e nekoliko atraktivnih protivnika.

Sini{a Stanivuk

- Rivali }e nam biti Veternik Viskol, Novi Sad, Tekstilac, ^SK, Kabel, Omladinac, Stari grad, Slavija iz Pivnica, Tatra, Budu}not iz Glo`an a generalka sa Mlado{}u iz Ba~kog Jarka. Naravno, ako vremenske prilike dozvolew. Dovoqno me~eva da se na otvarawu prole}ne sezone za bodove okitimo pobedom u susretu protiv Obili}a. - optimista je strateg Petrov~ana. M. Popovi}

NOVA UPRAVA U FRU[KOGORSKOM PARTIZANU

MiodragVukovi} predsednik Odr`ana je izborna Skup{tina Fudbalskog kluba Fru{kogorski partizan iz Bukovca, na kojoj se raspravqalo o trenutnoj situaciji u kolektivu, koji ima tradiciju dugu 66 godina. Do{lo je i do promene u upravnim organima. Predsednik Upravnog odbora je Miodrag Vukovi}, a mesto potpredsednika pripalo je nekada{wem igra~u Vladi Sladojevi}u. Tako|e, izabran je i Nadzorni odbor, na ~ijem ~elu je Slavoqub Miti}. - Fru{kogorski partizan je posle jeseweg dela prvenstva u

Novosadskoj ligi u vrhu tabele. Glavni na{ ciq je da se takmi~imo,a nastali su neki problemi, koje moramo da re{imo. Stisnu}emo zube i u~initi sve da krenemo napred, jer ovaj sportski kolektiv ne bi smeo da nestane sa scene. Za to }e nam biti potrebna i odre|ena sredstva, pa moramo svi da zasu~emo rukave i prona|emo ih – istakao je ~lan UO Vlado Savanovi}. Ina~e, promewen je i Statut kluba u skladu sa Zakonom o sportu Srbije. M. P.

Fudbaleri Radni~kog jesenas sjajno igrali u me~u sa suboti~kom Ba~kom

}u se kao imperativ ukoliko momci trenera Zorana Milidraga `ele da se plasiraju u Srpsku ligu Vojvodine. Zbog toga od desetorice novajlija koji su u prelaznom roku poja~ali Radni~ki ve}ina su navalni igra~i. Novi fudbaleri Bajmo~ana su: Dragan Tre{wi}, Filip Ilovac (Ba~ka 1901, Subotica). Damir Bogunovi}, Davor Kne`evi}, Darko Kowevi} (Sloga, ^onopqa), Sr|an Vukovi} (Metalac, Sombor), a najve}e poja~awe je svakako levokrilni napada~ Miladin Milanovi} (Zaje~ar, Timok). A pristigla su i dva mlada igra~a iz

sman u Srpsku ligu. Proleter iz Banatskog Karlovca nam be`i samo jedan bod, to nije puno, nadam se da }emo posle samo nekoliko kola zaposeti vrh tabele ka`e prvi ~ovek Radni~kog predsednik Dragoslav Savi}. Trenutno fudbaleri Radni~kog treniraju na svom terenu, ali i u sali u Dudovoj {umi u Subotici i u teretani. - Bez obzira na sneg i hladno vreme verujem da }emo biti spremni za po~etak prvenstva i da }emo se u junu svi radovati zbog ostvarenog ciqa - ocenio je tener Zoran Milidrag. S. Stojiqkovi}

Sremu. Iz ni{kog srpskoliga{a Cara Konstantina, u redove Mitrov~ana vratio se iskusni defanzivac Milo{ Vasiqevi} i wegov saigra~, vezista Dejan Stamenkovi}. Vesnik lepog prole}a je i iskusni internacionalac Zvezdan Stojilkov, koji }e poboq{ati ubojitost napada. Mladi Rumqanin Slavko Srem~evi} stigao je iz Doweg Srema, a talentovani Nemawa Mrdakovi} iz Kova~evca, kraj Mladenovca. I to nije sve. Po re~ima direktorke Biqane Karaji~i} o~ekuje se i dolazak dvojice superliga{kih napada~a kao i jednog mladog reprezentativca Ugande. R. Artukov

PROMENE U NOVOMILO[EVA^KOJ VOJVODINI

Popov novi trener Tokom zimske pauze do{lo je do promne trenera i igra~kog sastava FK Vojvodine iz Novog Milo{eva, koji je prezimeo na posledwem mestu Vojvo|anske lige - istok sa svega tri boda. Na klupi je sada Uro{ Popov umesto Mi{e Kovrlije. Uprava kluba, na ~elu sa predsednikom Du{kom Arsenovim, svesna je ~iwenice da su tri boda iz prvog dela prvenstva malo kako bi se obezbedio opstanak, pa je zato donela odluku da svi prvotimci koji to `ele mogu da napuste klub. Za sada su ovo pravo iskoristili golman Vla{kalin, potom Proti}, [ibul, Mar~eta i Mom~ilov. U klubu se nose s mi{qu da {ansu daju igra~ima koji su nekada branile boje kluba, a sada ne igraju nigde,a akcenat }e se staviti na podmla |i va we eki pe. Jed nog trenutka Novomilo{ev~ani su bili pri odluci da na pu ste tak mi ~e we, ali sre}om to se nije dogodilo. Ina~e, pripreme za novo prvenstvo fudbaleri Vojvodine jo{ nisu po~eli, a to }e u~initi za neki dan kada konsoliduju igra~ki kadar. M. S.

OMLADINAC PO^EO PRIPREME ZA NOVU SEZONU

Derow~anisepoja~ali Kao i svake godine, fudbalska sezona u Derowama zapo~i we fud bal skim Sve to sav skim balom, pre nego {to lopta po~iwe da se kotrqa igrali{tem. Tako je bilo i ove godine, zara|ena su neka skromna sredstva na Balu i {to je najva`nije `eqa za uspehom u novoj sezoni se vidi na svim licima. Omladinac zauzima mesto u zlatnoj sredini Podru~ne lige Sombor, a uz malo vi{e sre}e su mogli biti u vrhu. Uvek skromnih ambicija, Derow~ani vode ra~una o tome da se uvek prostiru onoliko koliko ,,guber,, dozvoqava, odnosno ne gaje ambicije kada su finansijska sredstva kojima raspola`u toliko skromna, da jedva sti`u za goli `ivot. Na prvi trening istr~alo je dvadesetak igra~a pod rukovodstvom trenera Dragana Arsi}a koji }e poku{ati da ih pripremi za napornu sezonu. Stigla su i dva poja~awa, to su Uro{ Niki} i Du{ko Lazi}, a trener Dragan Arsi} ra~una da }e slede}i igra~i us pe ti da odr `e sa da {wi

Fudbaleri Omladinca iz Derowa

kurs: Ne nad Ku zma no vi},Uro{ Niki}, Nikola Savi}, Sto jan @iv kov,Mar ko Sta ni sa vqe vi},Zdrav ko Lu ~ar, Ro bert Se ge di, Dra gan Tasi}, Dragan Savin, Vujica ]o si},Mi lo van Se qa kov,Alek san dar Sto ji ~i}, Dragan Bojani},Vladimir Krsti}, \or |e Me di}, Du {ko

Lazi}, Milan @ivkov, Ivica \uri{i}. Agil ni pred sed nik Alek sandar Malobabi} i sekretar Jecko Kupusinac i drugi koji su prisustvovali prvom treningu, pa`qivo su posmatrali i ve} se sklapaju planovi za po~etak prvenstva. St. Miler


SPORT

c m y

dnevnik

sreda8.februar2012.

19

SPENSOVALIGAMALIHFUDBALSKIH[AMPIONA Godi{te:1999. Sini{aMihajlovi} –VeternikViskol3:2 Strelci: Suba{i}, Nestorovi} i Spasojevi}(S.Mihajlovi}),[ebezi Markovi}(Veternik). SINI[A MIHAJLOVI]: Stojkovi}, Ili}, Suba{i}, \uri~ek, Kolari}, Nestorovi}, Panteli}, Spasojevi}, Mihajlovski, \or|evi}, Vujani},Doro{ki,Grgi},Dragutinovi}. VETERNIK VISKOL: Nini}, Jevi},[}epanovi},Duraki,Novak,[ebez, Utr`en, Xida, [vowa, Macura, Markovi}.

Indeks–Slavija4:3 Strelci:Peruni~i}iSenderaktri gola(Indeks),SlavuqiKne`evi}dva gola(Slavija). INDEKS: Samarxi},Sekicki,Senderak,Uzelac,Li~ina,Lazi~i},[krbi}, Simowi, peruni~i}, Tati}, Ivanovi},Jovi~i},Bo{wakovi}. SLAVIJA: Grahovac, Radi}, Slavuq, Barat, ]o{kov, Kara}, Radak, Asani,Kne`evi},Kosovi},Dimitrov, Prwi},Ivanovi},Bogdani},Ubovi}.

Vojvodina –ProleterMeridijana3:0 Strelci:Veselinovi}trigola. VOJVODINA: Kampi}, Ka~avenda, Lali}, Veselinovi}, Ili}, Stanojev, Alargi},Maksi},Devetak. PROLETER: Pu{ara, Grbi}, Kizi}, Mi{kovi}, Omaqev, Ota{evi}, ]ulum,Smiqi},An|elkovi}.

PetarPua~a – Fru{kogorac4:0 Strelci:Vidakovi},Staji},Vukmanovi}iJoki}. PETAR PUA^A: Veselinovi}, \or|evi},Jerkovi},Milinkovi},Vidakovi}, Manojlovi}, Staji}, Vukmanovi},Bosi},Joki}. FRU[KOGORAC: Elez, Kokota, Barojevi}, Reqi}, Gre~, Ivani}, Simi~i}, Tadi}, Tepi}, Radosavqevi}, Aleksandrov.

NoviSad– ProfesorBolesnikov0:0 NOVISAD: ]iri},^esti},Veji}, Le|anac, Ziri}, Kunovac, Valentik, Tomi},Alargi},Gardinova~ki,\akovi}, \or|evi}, Jovanovi}, [kori}, Lampi}. PROFESORBOLESNIKOV: @upi}, Zec, Kexa, Novakovi}, Kurti{i, Mladenovi}, Bobar, ]eran, Medi}, Isakovski, \eki}, Mari}, [kori}, \urovi}.

PETAR PUA^A: Rakovac, Lulexija, Kvo~ka, Trivunovi}, Gomirac, Mati}, Rondovi}, Tojzan, Dervi{i, Vuruna, Urukalo,  Gruji}, Isakovski. KMFTVR\AVA: Kozi},Stojanovi}, Panti}, Gu{a, Kolowa, Peri}, Te{i},Gvozden,Tomi},Sekuli}.

VeternikViskol –Indeks0:3 Strelci:Pankov,Mijatovi}iMari}. VETERNIKVISKOL: Laki},Radakovi}, Nini}, Veselinovi}, Risti},Zeli},Raj~evi}. INDEKS: Pankov,Ibro~i},Mijatovi},Mari},Cvijanovi},Stepanov, Labus,Panovi}.

Sini{aMihajlovi} – ProfesorBolesnikov1:3 Strelci: Popovi} (S. Mihajlovi}), Vickovi}, Novevski i Nemet (Prof.Bolesnikov). SINI[A MIHAJLOVI]: ]irkovi},Ili},Kolari},Suba{i},Domaz et ov i}, Neg ov an ov i}, Pop ov i} Marko,Popovi}Milica,Denda,^avi}. |a,IvanKristijan,Vargec,Dejanovi}. BIS TRIC A 05: @iv i}, Baj i}, ^ornenki, Horvat, Stankovi}, Pantovi},^ur~inMileta{ki,[krbi}.

Godi{te:2001.

Godi{te:2002.

Mladost(BJ) –Futog0:3(pp)

^emps02–^emps036:5

MLADOST: Rosi}, ^avi}, Kozomora, Stani}, Kne`evi}, Mrilovi}, ]az i}, Bro} et a, Brd ar, Mar~ et a, Drini}. FUTOG: Obradovi}, Rajak, [}epanovi},Dimitrijevi},[trbac,Davidovi}, Spasojevi}, Savi~i}, Vuki}evi}, Siqanovski,Bukinac,Rajak,Kerkez.

Strelci: \ur|ev dva gola i Mati} ~etiri (^emps 02), Miqevi}, BorovnicadvaiKlisuri}dva(^emps03). ^EMPS 02: Akin, \ur|ev, Petrovi},Bjelica,Popara,Mati}. ^EMPS03: Maruna,Miqevi},Rodi}, Borovnica,Milinkovi},Klisuri}.

PetarPua~a –KMFTvr|ava4:2

KMFSidro –OFKSlavija0:3(pp)

Strelci: Dervi{i i Vuruna tri gola (Petar Pua~a), Gu{a i Gvozden (KMFTvr|ava). PROF ES OR BOL ES NIKOV: Stojkov, Batos, Vickovi}, Novevski, Nemet, Kosanovi},Kurili},Vuruna,Velkovski, Boji}, Debeqakovi}, Musa, Kqaji}, Boli}, Jo{ikovi},Todorovi}.

DejanKuriya –Fru{kogorac2:1 Strelci: Trivunovi} i Ra{i} (Dejan Kurixa), Majstorovi}(Fru{kogorac). DEJANKURIXA: [i{qagi}, Grabe`, \ur|evi}, Luki}, Zamaklar, Pavlov, Mo}an, Nud i}, Luk i}, Tod i}, Martinovi},Trivunovi},Milei, Strani}, Kulpinac, Ra{i}. FRU[ KOG OR AC: Markov, Samac, Savanovi}, Gra~an in, Trn in i}, Majs tor ovi}, Sunajko, Ani}i}, Kuru{i},Deli}.

VojvodinaRMR –Bistrica053:1 Strelci:Ra|enovi},\urovi} i Mili}evi} (Vojvodina RMR),Horvat(Bistrica05). VOJVODINA RMR: Ra|enovi}, Samarxija, Gavrani}, Radmilovi}, \urovi}, Verner, Mili}evi}, Zagre-

KMF SIDRO: ^inku, Jelan~i}, Milenkovi}, Radovi}, Majki}, Piplica,Vasi},Grubje{i},Si~,Milovanovi}, Mi{~evi}, Toma Tamara, Nadoban,[inik,Prica. SLAVIJA: Vrba{ki, Kova~, Nikoli}, Sirar, Kukuda, Anti}, \eri, Ran~evi}, Slavuj, Kefer, Jovanovi}, Peri{i},Paro{ki,Ubovi}.

Jedinstvo –SKSportlend0:3(pp) JEDINSTVO: Peja{inovi}, Karanov, Rac, Mladenovi}, Vu~i}evi}, Milivojevi}, Brajkovi}, Zeqkovi}, Uram,Petkovi},Kantarxi},Kne`evi}. SPORTLEND: Vukovi}, Vrhovac, Stojanovi},Paravina,Baj~eti},Simi},Sanader,Burka,Kosti},Medi}, Arbutina.

Fru{kogorskipartizan –Sini{aMihajlovi}1:2 Strelci: Grma{ (Fr. partizan), Jovanovi} i Popovi} (S. Mihajlovi}). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: Grma{, Bjeli}, Stahov, Radoji~i}, Kosjer, Sladojevi}, Grlica, Petrovi},Te{anovi},Gavrilovi},Peri}, Amixi},Beatovi}. SINI[A MIHAJLOVI]: Radosavqevi}, Markovi} Marko, Markovi} Darko, Joki}, Jovanovi}, Kolarov, Maki{, Kova~evi}, \uri}, Todorovi}, Svirac, Kampfer, Damjanac,Popovi},Kolari}.


20

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda8.februar2012.

JUBILEJNOVOSADSKOG[AH-KLUBA

Devetvelikihdecenija

Dragan[olak

[olakprvak Turske Novosa|anin, velemajstor Dragan [olak, postao je prvak Turskenasvomprvomnastupuna {ampoinatuutojzemqi.Iakoje prepo~etka{ampionata,porejtingu,[olakibioubedqivfavorit,zbogvelikogbrojatakmi~ara(309)Draganjesasedampobedaitriremijaizdesetpartijauspeodaizmaknevelikojgrupipratilacazapolapoena. Plasman: 1. [olak 8,5, 2-10. Erdogdu, Firat, Esen, Jilmazjerli, Kanmazalp, Da{tan, Arat,[emgul,Eminov8itd.

Saznawa o osnivawu prvog {ahovskogdru{tvauNovomSadudopiru do polovine 19. veka. U to vreme bilo je malo primera organizovanog {ahovskog nadmetawa, ~ak i u najrazvijenijim zemqama Evrope. Nije bilo ni{ta neobi~nodasuse{ahovskikluboviosnivali,gasiliiponovoformirali. Takvasudbinazadesilajei{ahovskiklubuNovomSadu,kojije~etiriputapo~iwaosaradom. Prvoosnivawe{ahovskogkluba u Novom Sadu bele`i austrijski majstor, novinar i pisac Johan Berger u svom godi{waku “[ah jarbuh”gdejenaveodaje{ahovski klub u Novom Sadu osnovan 1880. godine.OtomejeprvipisaoOzren Nedeqkovi}(1903-1984),{ahovski majstorirodona~elnik{ahovskog novinarstva, ali bez izno{ewa bli`ihpodataka. Drugo organizovawe {ahovskog `ivotauNovomSadupokrenuoje drJo`efNoa(1856-1903)utovreme poznati ma|arski {ahovski

PRVENSTVOBEOGRADA

Pikulaprvi UBeogradujezavr{enootvoreno prvenstvo grada. Pobedio je Dejan Pikula sa 7,5 ispred DanilaMilanovi}asa7poena. Ova dvojica su se ujedno plasirala na ovogodi{we prvenstvo dr`ave po{to je turnir bio i kvalifikacionog karaktera. Slede 3-5. Perunovi}, ^abrilo 7,6-10.Govedarica,Sredojevi}, Marti}, Andrijevi}, Veli~kovi} 6,5, itd. U~estvovalo je 109 igra~a. Naprvenstvu{ahistkiwapobedila je Qiqa Drqevi} sa 8,5 poenaispredSandre\uki}koja jesakupila7,5poena.Wihdvesu se plasirale za ovogodi{wi {ampionatza`ene,arezervaje Adela Veliki} kao tre}a na ovom prvenstvu sa 6,5 poena. U~estvovaloje19takmi~arki.

DrJo`efNoa

majstoriu~esnikzna~ajnihturnira od 1880. do 1896. godine (Grac, Berlin,Be~,Londonidr.).Originalnapravilaovogklubasaamblemom {ahovskog kraqa ~uvaju se u Arhivu Grada. Klub ~iji je prvi predsednik bio dr Noa, organizivaojeiprviturnirnakojemjepobedio Armin Kasovic (1864-1929), po zanimawu stomatolog. Ali posle nekoliko godina, budu}i da je dr Noa kao sudija preme{ten iz NovogSada,obustavqenasuprvenstvenatakmi~ewa,novaupravanijebiranaii{~ezlajeorganizovanaformapasesa{ahomnastavilo po kafanama. Uprkos prividnom zastojuNovosa|anisupratili{a-

SVETOSAVSKITURNIR„ANPASANA”

Banovi}stigaoMujagi}a Uprostorijama[ahovskogklubaslepihislabovidih,,Anpasan” uNovomSaduodigranasujo{~etrikolaSvetosavskogrejtingturnira. Miroqubive me|usobne susrete velemajstora iskoristio je omladinacIvanBanovi}pasena~elutabelepridru`ioFidemajstoruMujagi}usa6poena,majstorMiodragJevti}jenatre}emmestusa5,5poena,asledigagrupaod{estigra~asapolapoenamawe.Ostalojedaseodigrajo{samojednokolo. Stawenatabeliposle8odigranakola:1-2.RamoMujagi},Ivan Banovi}6,3.MiodragJevti}5,5,4-9.BojanLukaji},KrasojeNotaro{, Milan Ilij}, Petar J. Popovi}, Sretko Avram, Aleksandar Aleksi}5,10-12.TomislavVujevi},Nenad\uri},Bo`idarKarli~i}4,5,13-18.@ivaMarkov,RajkoPopovi},\uro\uki},Davorin Vrane{,VladanPetrovi},@arkoSimovi}4,19.AleksaIlin~i} 3,5,20-23.MomirIlin~i},JasminaMilivojevi},ZdravkoJakovqevi},JankoSalamun3,24.PetarBorba{2,25.IgorNedeqkovi}1,5.

PROBLEMBR.375

Belidajemat udvapoteza L. Zagorujko “Konk. Latvijski”, 1952.

Re{ewe problema br. 374 (Marcel Segers, “Tore&Cavallo Scacco”, 2001.) sa pozicijom: beli – Kh7, De7, Tb3, Td8, Lc6, Lc7,Sc4,Se3,pe{acib4,d6,e2, e5, f5; crni – Kd4, Ta7, Td1, La6,Sa3,pe{aci:b6,c5,f4,h4; je 1.Dg7! Pretwa 2.e6 mat. Na 1...Tg1 sledi 2.Td3 mat. Na 1...S:c4 sledi 2.Sc2 mat. Na 1...L:c4 sledi 2.e6 mat. Na 1...f:e3sledi2.Dg4mat.

hovskedoga|ajeusvetu,ainteresovawezakraqevskuigrupotvr|eno jeunovosadskom~asopisuzazabavu,poukuikwi`evnost“Javor”,u kojemse1889.godinepojavilanajstarija {ahovska rubrika na srpskom jeziku pod naslovom: Igra “[AH”,a~ijijeurednikbioNikolaKowovi}(1869-1950),velikan srpskog{aha. Tre}e osnivawe kluba, prema bele{kamaAleksandraNi}ifora (1892-1940),kasnijeprvogsekretara N[K-a, usledilo je 1904. godine, ali je klub radio samo ne{to vi{eodgodinudana.Iakobez{ahovskogklubaNovosa|aninisubilibezsvojihpredstavnikana{ahovskimturnirima.NikolaKowovi}1900.godineuMinhenu,Stevan ]iri} (1886-1955), kasnije prvi novosadski{ahovskimajstor,svoj prviturnirodigraojeuDebrecinu,@arkoOgwanovi}(1889-1957), kasnije prvi pobednik prvenstva NovogSada,uBe~u1910.osvojioje drugo mesto, a Jovan Rajkovi} (1872-1950)jebiotre}inaturniru u Zagrebu 1911. godine. Potowa dvojicasusvojeprijateqstvozapo~eto u Zagrebu nastavili po povratkuuNoviSad{to}ebitiod presudnogzna~ajazaosnivaweNovosadskog{ahovskogkluba. Po zavr{etku Prvog svetskog ratauNovomSadu{ahseredovno igrao po kafanama, sve do simultanke {ahovskog ve{taka Bore Kosti}a (1887-1963), odr`ane 24. jula 1921. godine u Novom Sadu. Prvisrpskivelemajstorinajve}i popularizator {aha u svetu s pohvalomseizraziooja~inipojedinihigra~a,uzmi{qewe“dabise ovde mogao i trebalo da se osnuje klub, kako bi se kraqevska igra moglasistematskinegovati”. NatajpoticajinicijativusunastaviliJovanRajkovi},industrijski ~inovnik i direktor, Bo{ko Me{terovi}, bankarski ~inovnik i@arkoOgwanovi},novinarkoji su12.februara1922.godine,nadan Trijerarha,nekada{weslaveNovogSada,sazvalinovosadske{ahiste za konstitutivnu skup{tinu kluba. U prostorijama najstarijeg hotelauNovomSadu,tadapodimenom “Carica Jelisaveta” (dana{wi hotel “Vojvodina”), pred ~etrdesetak{ahista,JovanRajkovi} je saop{tio ciq sastanka i izneo potrebu i zna~aj osnivawa kluba pod imenom Novosadski {ahovski klub. Usvojen je nacrt klupskih

JovanRajkovi}

pravila sa amblemom {ahovskog topa i zatim poslat na zvani~no odobrewe.Originalnapravilana`alostnisusa~uvana.Uprvuupravu N[K-a izabrani su: Jovan Rajkovi} za predsednika, Bo{ko Me{terovi}idrAntonGroszapotpredsednike, Aleksandar Ni}iforzasekretara,@arkoOgwanovi}zablagajnika,QubomirKrstanovi} za bele`nika, Stefan Bastijan~i} za doma}ina, dr Jovan [varc za pravnog savetnika, zatim,GezaJakab,AleksandarRozenberg,MartinVarnusiI.Hajo{za odbornike, te G. Gavanski i major Nedeqkovi}zakontroloreblagajnika.Takojeiz~etvrtogpoku{aja osnovanodru{tvopodimenomNovosadski{ahovskiklub,kojeodtadadodanas(izuzevzavremeDrugog svetskograta)nijeprekidalosvoj radpunih90godinaipokontinui- teturadajenajstarijiklubuSrbijiinaBalkanu. Onajzna~ajnijimuspesima{ahista Novosadskog {ahovskog kluba objavqenajekwiga1997.godinekojujepovodomovogjubilejaneophodnodopunitititulamadr`avnogprvakaipobednikakupaSrbijeosvojenimzaproteklih15godina. Podse}amodajeNoviSadolimpijskigradzahvaquju}i{ahu,zbog ~egajeneophodnoobnovititradiciju organizovawa jubilarnog {ahovskog turnira Novosadskog {ahovskog kluba kojim bi se obele`io 90. ro|endan najus pe{nijeg sportskogdru{tvauNovomSadu. Slavko Stanojevi}, sakupqa~ {ahovskeistorije Krasoje Notaro{, FIDE majstor

GIBRALTAROPEN

[ort{ampion Iako su Jifan Hou i Najxel [ort na Gibraltar openu podeliliprvomestosapo8poena(iz 10 partija), [ort je progla{en {ampionom jer je posle brzopoteznogdoigravawapobedioumi-

kiwe koja je iza sebe ostavila plejaduvrhunskihvelemajstora. Plasman:1-2.Hou,[ort8,3-6. Adams,Mame|arov,Bologan,Sutovski7,5,7-23.LeKvang,Alma{i, Hauel, Sasikiran, Movse-

SPOMEN-TURNIRUPA^IRU

Pobednik Arbutina

UPa~irujekrajemjanuaraodigranmemorijalnirapidturniru pomen\ureIkra{a,biv{eg~lanadoma}egklubaBa~ke.Nastupiloje40igra~a,prijateqaklubai pokojnog\ure.Posle9odigranih kolazaslu`enipobednikjeFide majstorSini{aArbutina. Plasman: 1. Sini{a Arbutina 7, 2-5. Novak ^abarkapa, Radosav Petkovi}, Filip Kumi}, Stevan Vidi}, 6,5, 6-8. Oliver Pardi}, Sini{a Paro{ki, Dragomir Soki} 6, 9-12. Branislav Vujovi}, Milomir Tovilovi}, I{tvan Pajzer, Zlatko Engi 5,5, 13-15. Zoltan Kova~, Stevan Sr|anov, Jo`efHala{i5,16-26.Uro{Milurovi},MiloradMaravi},Bela Benarik, Dragoslav Filipovi}, Vladimir Marjanu{i}, BranislavJawu{evi},Ma}a{Tot,Rade Vu~eli}, Dragan Kozomora, SvetozarJan~ikin,MilanVojinovi} 4,5, 27-29. \er| Na|, Radovan Karali}, Antun Daj~ 4, 30-36. [andor Geler, Branislav Aradski, LasloHolobica3,5,itd.

JifanHouiNajyl[ort

ni-me~usa1,5:0,5.Ovimjeu~iwena nepravda svetskoj prvakiwi jerjeuredovnimkriterijumima (zaodre|ivaweplasmanaigra~a) bilaboqaod[orta.Ipak,iovakojetosjajanuspehsvetskeprva-

sjan,Svidler,Negi,Polgar,Lazni~ka, Fridman, Gustafson, Jusupov, Salem, Berg, Sargisjan, Kanep,Kabrera7,itd.Srpskivelemajstor Milo{ Pavlovi} bio je45.sa6,5,poena.

Aforizmi l Kad u partiji ima previ{e slabosti, onda se ni rokadom ne posti`emnogo. l Lakojekraqasateratiuugao–poku{ajtetodauraditedami! l Dvakowanemogumatiratikraqa,alitre}i–mo`e! l Vi{evredipe{akuigri,negodamavantable! l Vi{evredipe{akuruci,negodamanagrani! l Cenesesamo`rtvepobednika,@rtvepora`enogsusamogre{ke pacera. l Doktiwega{ahom–ontebe{akom. l Lovacmijebiotolikolo{-ni{tanijemogaodapogodi.

dnevnik

ANALIZIRANEPARTIJE

JifanHou kaoAjvanho Oni koji nisu dobili vajld kartuzaVajkanZesastalisu se na Gibraltaru na {arolikom festivalu kapije Sredozemnogmora.Wih256.Itamo, najzad,usedmomkolu,sastale suseprviputdveneustra{ive amazonke da ukrste bojna kopqa:aktuelnasvetska{ampionka, Jifan Hou, i najja~a {ahistkiwakojasepojavilau posledwih 50 godina, Judit Polgar.NarejtinglistiFIDEujanuaru2012.wenrejting je2710poena.Juditneigrana turnirima za {ahistkiwe u principu, smatraju}i da je to poni`avaju}e za `ene. Zanimqivo je da wena najstarija sestra,@u`aPolgar(nijevi{eaktivna),nedeliistomi{qewe,pajebila~akisvetska prvakiwa. Nasuprot Judit, Jifan Hou se od po~etka karijere ne libi da igra i na mu{kim i na “`enskim” turnirima,kaoinaobi~nimtakmi~ewima maweg ranga sa igra~ima daleko ispod wenog rejtinga, uvek spremna da rizikuje. Iako ne bi trebalo previ{e da zakqu~ujemo iz jedne partije, mora se priznati da Polgarova nijepru`ilaneki ve}i otpor, ka`e komentator partijeAlehandroRamirez.

Hou–J.Polgar Sicilijanska odbrana Paulsenova varijanta (B46) 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 c:d4 4.S:d4Sc65.Sc3a66.Le2Sge7 Relativno redak potez, u sencimnogopopularnijihalternativa 6…Dc7 i 6…d6. Mogu}e je da je Judit htela svoju mladu protivnicu da {to je mogu}e ranije izbaci iz pripreme. Ovaj potez ima smisla jeridejuobi~noprati7…S:d5 i8…Sc6. 7.Lf4Nenaj~e{}e,alinei neka novost. Meta je slabost poqad6. 7...Sg6 8.S:c6 b:c6 9.Ld6 To je jedini na~in da opravdava igru bele. Bela sada ima lep spojnatompoqu,alisadruge strane,onamoraidagazadr`ikakobispre~ilapotezpe{akomnad5. 9...L:d610.D:d6De7Tojenajprirodniji potez. Odmah poku{avadarazbijed6-blokadu. Potez 10…Db6!? napadaju}i poqab2if2jetako|emogu}, jerjemaloneprijatnopobelu daodbraniobeta~ke.Crnojje na raspolagawu i Db8 za razbijaweblokade. 11.0–0–0Sude}ipoutro{enom vremenu za ovaj potez, jasnojedajesvetska{ampionka bila upoznata sa ovom varijantom. Ona nastavqa da igra najja~epoteze. 11...D:d612.T:d6Ke713.Thd1 Sf414.Lf3Tb814...Sd5!?Izgleda kao da je 14.Lf3 i bio dizajniran da spre~i ovaj potez: 15.e:d5 K:d6 16.d:c6+ Kc7 17.c:d7Lb718.L:b7K:b7.Isad imamoveomazanimqivupoziciju ~ija procena zavisi u osnoviodtogadalijepe{ak nad7vrlojakiliveomaslab? Crna ima jednostavan plan Td8(ili)iKc7ilic6izarobqavaweuqezaabelamorada `uridagaza{titi.Janepretendujem za potpunom analizom ovog izve{taja, ali ovde je primer varijacija: 19.Se4 Thd8 20.Sc5+ Kc6 21.b4 a5 22.a3 a:b4 23.a:b4 Tab8 24.c3 Tb5 25.Kb2 T:c5 26.b:c5 K:c5 27.Kb3Tb8+! 15.T6d2 g5 Zapravo, sama partija je igra novina. Ranije igrano 15...e5 16.Sa4 Td8 17.Sc5a5jebiloureduzacrnog (Orsini - Kovaqov, La Plata, Argentina 2008). Me|utim, siguran sam da se igra belog mo`e poboq{ati; i 15...d516.g3Sg6jemogu}e,ali Juditpreferirape{akanag5. 16.Sa4 Ovaj potez ciqa poqe(c5)koje}ebitioslobo|enonakonodigravawad5.Crna je blizu izjedna~ewa, ali jo{ neovde.Onajo{uvekimane-

kih problema sa slabim pionimailo{eglovcanac8. 16...d5 17.g3 Sg6 18.Te1 Kf6 19.Lh5 Tb4 20.Sc3 (20.Sc5?! Tc4) 20...d4?! Mislim da je ovo potez kojim po~iwe za crnu prava glavoboqa. Nije bilo neophodno stvoriti tolike slabosti.Strpqivijea5jebilodobro,jerbelanijeiskazivala nikakve realne pretwe. 20...a5 21.a3 Tb8 i crna je jo{ bli`aizjedna~ewu.

21.e5+ S:e5 22.Se4+ Ke7 23.S:g5 23...h6?! ^udan potez kojim tek tako poklawa piona.23...Sg6?24.f4!±saogromnom pretwom na f5. Crna ovde ima lo{u poziciju; 23...Sc4? 24.T:d4 u potpunosti dominira;23...f6jeverovatno najboqi potez. 24.b3 jer skaka~ na g5 nije pod napadom. 24...Td825.f4ipozicijamora da je boqa za belu. Ali crna jo{uvekima{ansedaseodr`iuigri. 24.S:e6 L:e6?! 24...K:e6 25.f4f626.f:e5f:e527.b3!±i janevidimkakocrnamo`eda zaustavi a3 uz T:d4. Me|utim, to je jo{ uvek mawe zlo od ovoga. 25.T:e5 Bela je dobila ~istog piona. Povrh toga, ima boqupe{a~kustrukturuiboqu koordinaciju figura. Crna mora o~ajni~ki da poku{a dazadr`isvesvojepreostale pe{ake. Ali, bio je to uzaludanposao. 25...Td8 26.f4?! Daje crnoj tra~aknade.Potez26.Le2bio bi zavr{na obrada po{to je a6-pe{akslabatopnaa5bio bi veoma jak. Bela je pre f4 trebala prvo da igra topom, jersadapoqeb5vi{enijedostupnozatopa. 26...Tb527.Tde2Kf628.Lf3c5 29.a4 Tb4 29...Ta5 30.b3 stavqa topauveomanezgodanpolo`aj. 30.T:c5 T:a4 31.b3 Tb4 32.Le4! Sa ispravnom idejom na umu – prebacivawe lovca naf1-a6dijagonalu. 32...Lg4 33.Te1 Td6 34.Ld3+Obi~an pogled je dovoqan da proceni poziciju. Bela ima pe{aka vi{e i ima boqu pe{a~ku strukturu, bezbednog kraqa i boqe raspore|ene figure. Crna ne}e mo}i jo{ dugodaizdr`i. 34...Ld7 35.Tee5 Le6 36.Kd2 Tbb6 37.Ta5 Tbc6 38.Ta4 Tb6 39.Te4 Lf5 40.Te:d4 I drugi pe{ak je pao, {to je bilo neizbe`no, a ostatak je povetaraczaJifan. 40...Te6 41.Lc4 Tec6 42.Ta5 Lc843.Ld3Le644.Td8!

Prodor Kineskiwe je nemilosrdan.Nesamodaimavi{ak materijala, ve} je i podvezala crne figure kako je znala i umela. Td8 oduzima mnogo kqu~nihpoqazacrnefigure, kao{to}emouskorovideti. 44...Lc8 45.Tad5 Le6 46.Th5 Kg7 47.f5 I lovac je zarobqen. Solidno izdawe Jifan Hou koja je bila nemilosrdna poslePolgaroveslabostikadajeodigrala20…d4. 1:0 Pripremio: B.Dankovi}


Svet poznatih

c m y

dnevnik

sreda8.februar2012.

ИВАН МИЛИНКОВИЋ И „ЛЕГЕНДЕ” У НОВОМ САДУ

21

PAPARACO

Енергија саткана од емоција С

олистички концерт групе „Легенде“у малој дворани „Спенса“, у четвртак 9. фебруара поново ће будити најлепше емоције код свих генерација.Биће то један у низу концерата којим обележавају две и по деценије рада и осамнаесту турнеју,коју одржавају у више од педесет градова широм Србије, БиХ, Црне Горе, Македоније и дијаспоре.

и вокал „Легенди” – Иван Милинковић. Пре неколико дана одржали су 49. концерт у београдском Сава центру, а за Дан заљубљених или Св.Трифуна у истој дворани одржаће још један. -Иако су карте биле распродате,први пут смо се уплашили да хала, због хладне снежне вечери, која је отежала саобраћај у Београду,неће бити пуна.Међу-

хале игра, скаче и пева у глас. Наш карактер и темперамент осликавају песме пуне емоција, али оне најжешће,животне нумере.Код нас ништа није исфризирано,не влада нека вештачка атмосфера, прича Милинковић, и подсећа да су до сада одржали око 1.500солистичких концерата, не рачунајући наступе. -Можда смо ту бројку већ надмашили,али знамо да нас је то-

-Био је то други пут да у тој метрополи наступамо поводом Светосавског бала.Певати на броду који крстари Сеном прави је доживљај.Град светлости је посебна дестинација, веома узбудљива.Сјајно смо се провели,обилазили смо град, шетали, ишли у Оперу…прича Милинковић,и открива да ће ове године одржати пар концерата у Канади. - С нашим песмама неколико пута обишли смо планету. Чак и највећа певачка имена праве па-

Не разводим се

- У вашем граду, поред редовног репертоара,који обухвата ауторске песме Зорана Дашића,етно и забавне,после дужег времена извешћемо и неке старе песме у новим аранжманима.Човек се мало тргне када чује 23 године каријере, али с поносом, боље рећи задовољством прихвата ту чињеницу.То време доноси искуство, да кажем,додају патину,јер,каже се, кроз године си лепши, уколико их проживиш на прави начин. Опет,са друге стране,свима је жао кад године пролазе.У шали кажемо да смо сада пунолетни, јер је ово осамнаеста турнеја, каже за наш лист оперски тенор

тим,публика је дошла и тиме показала поштовање према нама и ономе што радимо.Наша публика је различитих генерација, од младих тинејџера, преко оних средњих година, до пензионера. Како која година пролази атмосфера на концертима је све живља.Дешава се да дветрећеине

Просидба на концерту Извесни Дарко из Лазаревца пре дванаест година запросио је девојку на концерту Легенди. -Од тада обоје долазе на наше концерте и обележавају своје битне датуме.Уз нашу музику прославили су и рођење ћерке,која нас је слушала док је била у мамином стомаку,а пре две године слављен је и десети рођендан на концерту,каже Иван.

П ХарисонФордје опетистребљивач РикДекард

П

рема писању британских филмскихмагазина,Харисон ћесигурнодаопетиграРикаДекарда, јер Скот жели да публика „БлејдРанер2”доживикаоправи наставак са глумачком поставом из1982.годинекадајеснимљен првифилм. Радњапрвогфилмајесмештена у Лос Анђелес 2019. године и говори о истребљивачу Рику Декарду(ХарисонФорд)којиимазадатакдапронађеиуништичетири андроида.Засадајенепознатода лићесенаставакбавитионимшто јепретходилорадњипрвогфилма илићеићидаљеубудућност. „БлејдРанер”јеадаптацијапричеФилипаК.Дика„Далиандроиди сањајуелектричнеовце”,апрошле године је студио „Алкон” откупио праванаснимањеримејкаодпродуцентаоригиналаБадаЈоркина.

ком традиционалних концерата у Сава центру видело више од 200 хиљада посетилаца, каже Иван. Концерт у Новом Саду биће један од четрнаест овог месеца,а 28.јануара одржали су концерт у Паризу, тачније на броду који је пловио Сеном.

Претходних дана било је спекулација да се Иван Милинковић разводи од супруге Мице са којом има деветогодишњег сина Филипа, због наводне везе са две деценије млађом конобарицом коју је упознао на једном од својих концерата. -То је ноторна лаж.Ми као група све ове године били смо мимо било каквих скандала,па ме је тај трач веома изненадио. Мицу никада не бих повредио, а камо ли оставио, то је сваком јасно кад нас види. Она и син су ми све на свету.Осим тога, да преврнете цео град, не би пронашли лепшу и бољу жену од ње,каже Иван. усе,и од неколико година,када су у питању турнеје. Срећан сам што интересовање не јењава ни после толико година, напротив, све је веће И током турнеје,која траје годину дана,обиђемо педесет градова у Србији,Црној Гори, Македонији и БиХ,а онда се успут удену и дестинације у иностранству. Енергија публике даје нам ветар у леђа,а ја сам срећан што још увек имам жељу да се доказујем, објашњава Иван Милинковић. Владимир Ђуричић

ЈеданјеФредиМеркјури

евач Адам Ламберт демантоваоједагајегрупа Квин „усвојила”каоновог фронтмена. Младипевач,којисепрославиоучешћему„Америчкомидолу”упркосчињенициданијепобедио,прошленедељебио јена мети трачева музичке штампе, којајепренеладаћекренутина турнеју заједно са британским рокенролвеликанима. Међутим,радило сеоједном цитату који је извучен из контекста,анеправомплануда Ламберт (30) замени Фредија Меркјуријанаместу певача. „Свака частновинарима,али не идем на турнеју са Квин, самоћу наступитисабендомна једној доделинаграда”,написао је ЛамбертнасвомТwиттеру. Он је додао да се радује прилици да дели бину са БрајаномМејем,алидаје„немогуће да било ко, било када замени Меркјурија”.

БоноВокси богатствоФејсбука

С

лавни певач групе У2ће,наконштосе акције друштвене мреже Facebook нађу на берзи,битинајбогатијирокернапланети. Боно Вокс поседује 1,5 одсто акција најпопуларније друштвене мреже преко капитала који је у Фацебоок инвестирала његоваприватнакомпанија „Елеватион Партнерс”. Премапроценамаекономских стручањака његове акцијећекрајемгодинена берзидавреденештомањеодмилијардудолара. Бонова фирма је 2009. године акције платила око 90милионадолара,аизлазакФацебооканаберзуће и мале акционаре учинити богатим,аБоноћеодПола Макартнија преузети трон најбогатијегрокмузичара. Славни певач ће са акцијамаФацебоокастећибогатство одокомилијардуи100.000до-

лара,штоћебитиоко300хиљададоларавишеодМакартнија.

Коцкајтесес РобијемВилијамсом

Р

Група Квин протеклих година наступала је са Полом Роџерсом, а у оквиру турнеје

ВитниХјустонсевратила старојљубави?

В

КетринЗитаЏонс

итниХјустон(49)иРеј(33)суупетакувечевиђениувеомапопуларномхоливудскомресторану„ЛеПетитФоур”,аонјепремањојбиоизузетнопажљив. Отвараојеизатвараовратакадсуодлазилиизресторана, ачакјеипровериодасеудобносместилакадјеселаукола. Када су угледали фотографе нијеимбилодраго,алинисудозволилидаимтопокваривече... Пар се годинама мири и свађа,апоследњипутсеопомирењу шушкало се 2010. године. Америчлкимедијисунедавно писали и да је певачица банкротирала, што је њен портпаролдематовао,аВитни отоменежелидаговоријерје у току снимање филма „Спаркле”, њеног првог великог остварења још од „Телохранитеља”.

Квин+ Паул Родгерс” посетила је и Београд и наступала у Арени.

оби Вилијамс (37) ћезанеколикомесеци лансирати сајт за онлине играње покера,а“Дејлимејл”пише да га је неколико удружења за борбу противзависностиодкоцкањајавноосудило. “Користисопственупопуларностдабизарадио новац на људима који имају озбиљанпроблем,штојепотпуно нељудски. Добијени новац требалобидапроследиустановамазалечењеодзависности”, преносилист.

Вилијамс,којисепренеколико година изборио са зависношћуодантидепресива,кажеда невидиништалошеупокретању сајта чији је једини циљ забава,анезарада.

ХариПотеричашицавише Д анијел Редклиф (22), звезда серијала филмоваоХаријуПотеруичаробњацима из школе Хогвортс,рекаојеза“Хит”часописдајечакинаснимањадолазиопијан. “Као личност сам склон самоуништењу и зависности. Нисам могао да поднесем притисак околине, и претворио сам се у некога ко остаје кодкућеипијесам,уместода изађе са друштвом. Нисам разговарао ни са ким, ништа радиоосимштосамседеокући и пио док се не онесвестим”,рекаојеглумац. “Акобисмогледалифилмове,могаобихтачнодавампокажемсценеукојимасаммртавпијан.Видиседаупогледунеманичега,дасампотпунопразан”. Онјелета2010.одлучиода престанедапије,икажедаје

остао при обећању да више неће конзумирати алкохол. “Пошто нисам особа која мо-

же да се заустави на два пића, боље је да не пијем уопште”,закључиојеон.


22

RePORTA@e

sreda8.februar2012.

dnevnik

NIDAPADAJUSEkIRESNEbAkUlINARI NEoDUSTAJUoDZIMSkogSAMITAUSANADU,NASEVERUbANATA

Qutazapr{karasteralaoblake asionirane kulinare iz Kikinde, Be~eja, Novog Be~eja, Subotice, ^oke, Novog Kne`evca i jo{ nekih mesta ni me}ava nije mogla spre~iti da do|u u selo Sanad na severu Banata, gde ih je na dru`ewe pozvao kolega Vladan Subotin. Na brojnim smotrama {irom Vojvodine, ali i kad skoknu preko granice u Ma|arsku, oni su quti rivali u spravqawu raznih {pecija, znaju i da se spore~kaju u ocenama, ali su zapravo temeqni prijateqi. Iz u zev am ba sa do ra Tu ri je Jevrema – Je{e Moldovanova, koji se nije odva`io da sa svojim kotli}em, talandarom, kofer~etom punim {pecija, ribom s Beqanske bare i prononsiranom kobajom krene na put po kijametu, ostali se nisu obazirali na me}avu. Suboti-

Doma}in je za dru`ewe u velikom grn~arskom loncu skr~kao sarmu od ribe. Otkriva da se kulinarstvu okrenuo kad je pre stao ak tiv no da se ba vi sportom, video da mu ide, a i uku}ani nisu imali ni{ta protiv kad se dokazao s varja~om. – U po sled we vre me, ~ak uspe{no, sve vi{e spremam jela i pod sa~evima, pa sam lane {ampionsko priznawe osvajio u @omboqu u Rumuniji – hvali se Vladan. – U Ma|arskoj sam pobe|ivao u Solnoku i jo{ nekim mestima za pe~ewe jaretine, jagwetine i piletine, a na doma}em terenu bilo je pehara za ribqu ~orbu, ov~iji i pile}i paprika{ i ostalo. Kulinarstvom se bavim desetak godina, a po{to gotovo svakog vikenda odlazim na fe{te, od 2009. s isto mi {qe ni ci ma u Sanadu organizujem takmi~ewa u kuvawu ribqe ~orbe i paprika{a pa }emo i narednog leta ~etvrti put biti doma}ini. Sakupi se veliki broj ekipa, bude ih i po stotinak. Po{to je nai{la krize i bespari ca, bi }e mo za do voq ni da ove go di ne do |e pe de se tak

P

ekipa, {to je za na{e malo mesto s oko 1.200 stanovnika sasvim dovoqno. Branislav Jak{i} iz Novog Be~eja pripremio je vrhunsku ribqu ~orbu, a svima je prijalo

Alaj smo se sastali be}ari

i ~uveno vino „krokan” s Bisernog ostrva, bez kojeg Novobe~ejci ne idu u goste. Bane pri~a da se s Vladanom i dru`inom zbli`io na brojnim takmi~ewima, od onog na Velikogospojinskim danima u Novom Be~eju do isto tako masovnog susreta na ba~koj obali Tise. – Tu sam, gde god da se kuva ribqa ~orba – raportira Jak{i}. – Osvajao sam prvo mesto

Peharima okru`en Vladan Subotin

Jak{i} bez „krokana” ne ide u goste

~anin Ranko Nedimovi} je od ku}e doneo bogovski prebranac i pitu s makom, a na licu mesta je pekao pala~inke. U snegom okupiranom Sanadu, prostrana ga ra `a oki }e na brojnim diplomama i peharima koje je Subotin stekao za desetak godina na mnogim takmi~ewima u zemqi i inostranstvu za dobro dru{tvo nije bila tesna. Korpulentni Go-

ran Jerkov i dru`ina iz Novog Be~eja dobro su se razmahnuli, sve dok se kroz smetove nije probio novokne`eva~ki ribar Dene{ Serda, uveravaju}i da je minula sezona na Tisi bila plodna, te onome ko zna nije problem i ni kad je zale|ena. – Ma, ja~i smo mi od svakog nevremena, pa da sekire s neba padaju – tvrdi Vladan. – Svako je po izboru spremio ne{to za mezetluk, da se sretnemo, ispri~amo i proveselimo, a kad sneg okopni, ponovo }emo na turneju po kulinarskim festivalima.

PRE^ANSKA LEKSIKA

Klice U

ili ledenice – sirotiwski sladoled

jeo se za jezik svako ko ka`e da nema vi{e zima kakvih je nekad bilo! Te sneg do dupeta, tzv. stojser, pa raspu{tene {kole, zavejani drumovi, pikirawe gladnih galebova na limanske balkone,

lo{e, osim kod lekova. Pa ne mora{ mo}i da kupi{ fri{kog hleba ba{ u svako doba dana. I no}i. No, nesta{ica struje ili, jo{ gore, hla|ewe radijatora, ba{ je neprijatno nezdravo.

Foto: D. Beli}

zamrznut Dunav, odu{ke na Jami i Arkawu, sankawe na nasipu, hokej na [odro{u... Kona~no, klice-ledenice od pola metera. I du`e. Vi{e od polovine simbola jake zime, na`alost, vi{e nije nimalo romanti~no. ^ak i desetak centimetara snega dovede saobra}aj u gradu na ivicu kolapsa pa niko ne razume kako se u planinskim predelima i drugim dr`avama s isto toliko (i vi{e) pahuqa i smetova, to~kovi kotrqaju gotovo normalno. Kad stane saobra}aj, staje i uredno snabdevawe, {to ne mora biti

Klica ili ledenica nekad je gledana kao ne{to simpati~no, a sad je opasno. Blastavu i prozirnu za sun~ana dana, naj~e{}e su prva prime}ivala i tra`ila deca. Jedna rasna klica bila je uvek toliko duga~ka da su je mogli doma{iti maltene i |aci prvaci jer je visila na niskim strehama. Kad je napoqu niska temperatura nekoliko dana, na krovu ima dosta snega, a ako je krov od trske, drveta ili klasi~nog crepa, deo snega se topi i pretvara u vodu. Sne`nica se sliva ka streji i kad do|e u dodir s hladnim vazduhom – smrzava se.

Nova voda klizi niz klicu, goji je u osnovi, ali i produ`ava. Tako sve dok klica-ledenica ne otpadne pod sopstvenom te`inom ili je neko ne polomi. Slu~ajno ili namerno. Klice na {talama smatrane su dobrim znakom. Govorilo se: kolike klice, toliko klipovi. Ne bez razloga. Krupne ledenice su zna~ile da je u {tali toplo. Da se sneg na krovu topi zato {to je unutra bar desetak grla, koja duvawem i isparavawem krava i kowa, dr`e {talu ba{ prijatnim mestom. Brojnost stoke, pak, ukazuje i da doma}in ima i dosta stajwaka, pa kako onda da klipovi budu mali! Na praznim {talama ledenica nema, kao ni na {upama gde su traktori. Tamo se za klipove pita mineralno, ve{ta~ko |ubrivo, za sada ~arobni {tapi}, dok u zemqi jo{ ima zaostalog humusa. Klice-ledenice su bile i prve “poslastice”, neka vrsta sladoleda siroma{koj deci koja su morala da ih liznu uprkos svih molbi i opomena mama i baka da }e se razboleti, dobiti {arlah ili difteriju, ne}e mo}i da gutaju ni pri~aju. [to se zaista i de{avalo, nekad i zbog ledenica. Ali i drugih klica, jer se istim imenom u Vojvodini krste i opasni zarazni mikroorganizmi. Te klice-ledenice u gradovima mogu biti vrlo opasne. Vise na visokom, a kad po~nu da se tope, bukvalno bombarduju prolaznike. Klica je, naravno, i zametak biqaka, onaj deo semena iz kojeg, kad do|e vreme, izbija novi izdanak. Ba{ kad se na krovovima iskristali{u ledene klice, krompir u toplim podrumima i {pajzovima po~iwe da pu{ta i bledozelene budu}e koren~i}e i listi}e. Predvi|a brzo prole}e. PavleMale{ev (Gra|a za kwigu „Trired riba pliva / Divani o re~ima”)

Ralicom i traktorom kroz smetove

na Velikogospojinskom kotli}u, prijala mi je i nov~ana nagrada u Be~eju, a bilo je uspeha i u drugim mestima. Za ~orbu sam samouk, poku{ao sam nekoliko puta i po{to je uspelo, kuvam ve} tri decenije. Uku}ani se ra du ju kad se do’vatim kotli}a, a po~eo je i sin Predrag da ulazi u {tos. Ali nema tu neke posebne mudro sti. Bit na je kva li tet na ri ba, do ma }a za ~in ska pa pri ka, vo da i malo soli. Kikin|anin Du{an Lukin je lane u Be~eju osvojio „Zlatni kotli} Vojvodine” za ribqi, ali zna da zapr`i i dobar ov~iji ili paprika{ od nekog drugog mesa, kao i druge gurmanluke. – U~io sam od drugara – priznaje Lukin. – Za ribqu ~orbu cake mi je otkrio Toma Suboti~ki, zvani Baca, iz Novog Milo{eva, a posle sam nadogra|ivao iskustvom. Za ribqi paprika{, koji se u Kikindi i okolini gotovo i ne sprema, tajne sam pokupio u Apatinu i Bezdanu. U`ivam i da za familiju spravim dobre kobasice, po receptima koji su porodi~na tradicija. Kod ku}e vole {to ho}u da kuvam, ali nije im uvek drago {to ~esto odsustvujem zbog odlaska na takmi~ewa. Znaju da to volim pa su prihvatili, a dru{tvo mi prave brat od tetke Vladimir Radovanovi} i zet od }erke Goran Rackov, kojim se izuzetno ponosim, tako|e dobro kuva ribqu ~orbu. Dru`ewe se odu`ilo u zimskoj no}i, a svi su uspeli da se upute ku}ama zahvaquju}i prtini koja je pravqena ralicom uz traktorsku vu~u. MiloradMitrovi}

TESTERESPREMNEDAURNI[UlEgENDARNESoMboRSkEbo\o[E

Stabloporaslona krovupetospratnice a zelenilo, i drve}e oba{ka, Somborci su neka fela „manijaka“. Mo`e{ im re}i {ta god ho}e{, da ih propisno nagrdi{ i naru`i{, ali zeleni{ ne sme{ da im dira{. Jer, svako dete zna, Sombor je odmah tu negde pored Va{ingtona po broj stabala „per kapita“, {to }e re}i po glavi stanovnika. Da su Somborci ozbiqni u qubavi prema drve}u mo`da najefektnije svedo~i i

Z

gazda posledwe eta`e donedavno najru`nije zgrade u strogom centru varo{i, kome je na tom petom spratu toliko nedostajalo zelenilo da je na ravnom krovu odlu~io da zasadi desetogodi{we stablo, pa se sada mo`e se pohvali da je i vlasnik ubedqivo najvi{eg drveta u somborskom ataru.

Za se~u predvi|eno ~ak 5.000 stabala u habzbur{ka vremena dobavqenih ~ak s delte Misisipija, dok je u drvoredima zdravo i vitalno samo 39

Ima `ivota i na najru`nijoj varo{koj zgradi

U tom urbanom, a opet parkovskom okru`ewu, „perjanica“ su Nekad je od Sombora zeleniji bio naravno bo|o{i, koje je samo Va{ington s kraja 19. i po~etkom 20. veka dobavio s delte Misisi- (Celtisoccidentalis) vi{e od 75 odpija somborski majordom, su{i- sto „vi|eno“ za va|ewe i zamenu. ~avi ^iha{ Bene. Opevani i Neki odmah i pod hitno, a drugi proslavqeni, ponos su i dika slede}ih nekoliko meseci ili Somboraca, ali kako stvari godina. Dotrajali giganti i ~ustoje, kanda im je `ivotni vek vari somborskih plu}a padaju na na zalasku pa je u gradu, opravda- najmawi da{ak vetra, ru{e krono, podignuta pravcata uzbuna. vove, lupaju parkirane automoElem, trogodi{wi projekat bile, a bogami jesenas, kad je ona JKP „^isto}a“ na stvarawu ka- salauka udarila, umalo i „danak tastra sveukupnog zelenila va- u krvi“ da uzmu padaju}i po voziro{kog „krivac“ je za blagu neu- lima u pokretu. Rangiralo to rozu svakog ekolo{ki osve{te- svako drvo u varo{i, pa i glasonog gra|anina. Naime, po anali- vite bo|o{e, ocenama od keca zi, vi{e od 22.000 komada zele- do petice, gde je jedinica znak nila, od kojih na stabla „otpa- da se motorka pali odma’, a peda“ preko 16.000, kako se to tica da je drvo „k’o zvono“, snastru~no ka`e, entiteta, `rtve `no i vitalno. Ovih za se~u svesu vi{edecenijske nebrige i ukupno je 5.000, a mladih, zdravih i vitalnih svega 39. Pa ti neodr`avawa drvoreda. Brojke sumorne i sve crwe jer vidi gde je Sombor danas od VaM.Miqenovi} svedo~e da je od 7.014 bo|o{a {ingtona.


sreda8.februar2012.

c m y

kultura

dnevnik

23

СУТРАПРЕМИЈЕРНОПРЕДСТАВА„MARATTHESADЕ”УНОВОСАДСКОМПОЗОРИШТУ/УЈВИДЕКИСИНХАЗУ

Којеунутра,аковандушевнеболнице Представа„MarattheSade“Петера Вајса, у режији Андраша Урбана,премијерноћебитиизведена сутра у 19 часова у Новосадском позоришту / Ујвидеки синхаз.Овоједругапремијерау текућој сезони Новосадског позоришта,апрвапредстава намађарскомјезику,којуУрбанрежиравансвогматичног,суботичког „ДежеКостолањи“театра. Главнијунациовепричесухерој француске револуције Жан Пол Мара, (игра га Тамаш Хајду), и Маркиз де Сад (игра га АтилаМађар),покојемје,иначе, касније назван садизам. Петер Вајс је у поднаслову ове драме написаодасеуњојрадиопрогонуиубиствуЖанаПолаМараа,у извођењу болесника душевне болнице у Шарентону по замисли Маркиза де Сада. Радња ове драме, како истиче редитељ Урбан,дешавасеуправотамогдесе дешава, глумци носе савремене костиме и углавном и реквизити указују на неки садашњи амбијент.А,темајевечита,актуелнау свим временима: бити за или против револуције, друштвеног ангажовања,промена... -Менејенајвишезанималогде је граница друштвеног деловања човека,уствариакције,поштоје основни проблем питање људског деловања у односу на револуцију, односно где се прекида

могућност људског деловања у промени друштва, или света око нас. Занимало ме је до којег нивоа свести можемо да идемо, уз употребу којихинструменатаможемодамењамодруштво,икоје су то, не мислим првенствено у етичком,негоуопштемљудском смислу, границе или моменти, гденемадаље,илинепостојимогућност. Мада, ја мислим да ми апсолутно не живимо с нашим могућностима, или их немамо. Апсолутно немамо свест о томе какви икојису наминструменти којима можемо утицати на друштво,илинасветоконас –каже редитељ ове представе Андраш Урбан. Главни актери ове представе јуче су новинарима рекли да је рад на њој био врло тежак, али занимљив, како истиче Тамаш Хајду,илуструјућига као дугачак пут, који води на све стране, а требанаћиправи. -Уистовремеиграмоовеликовеикаонормалнеикаоненормалне, не мало „овакве“ и мало „онакве“,панека публикаизаберекадсамнормалан, акаднисам. Уствари,тоједобропитање:које изван душевне болнице, а ко унутра?Велико јетопитањеиу животу.Јакојеинтересантнобилорадитиса Андрашем Урбаном, јер он има чудан начин размишљења упозоришту.Менијепр-

Фото:Б.Лучић

випутдазаједнорадимоистварномијејакобилоинтересантно. Али,билоје тешко,јернеможемодакажемодајетоштосморадили заснованонакласичномпозоришту. Морали смо да нађемо позоришнијезик,уствари,дами глумци нађемо неки заједнички

језик са Урбаном, исту линију, траг...Навикаосамнатодаредитељвишевежерукеглумцима,а код Урбана имамо већу слободу, што не значи да је онда све лакше-напомињеАтилаМађар. ХајдуиМађарпотврђују дасу токомраданапредставипосети-

ЈАНУАРСКАБЕСТСЕЛЕРЛИСТА

ПРВИПУТОВЕСЕЗОНЕ

„Пиковадама”насцениСНП У јубиларној, 150. сезони, Опера Српског народног позоришта премијерно је извела једно од ремек-дела светске оперске баштине,оперу Пикова дама Петра Иљича Чајковског, 28.марта 2011.године,на Дан позоришта. Опера Пикова дама ће први пут у овој сезони бити изведена вечерас и у петак,10.фебруара,на сцени „Јован Ђорђевић„у19 сати. Оперу ће дириговати Александар Којић,а у главним улогама ће наступити: гост из Хрватске Миљенко Ђуран (Херман), Свитлана Декар (Лиза), Марина Павловић Бараћ (грофица), гост из Београда Небојша Бабић (Томски), Васа Стајкић (Јелецки), Виолета Срећковић (први пут као Полина),Бранислав Јатић (Сурин), Лаура Павловић (Прилепа)и други. Оперу Пикова дама је режирао Олег Мељников,а сценографију је урадила Љубов Сидељникова (обоје гости из Белорусије); костимограф је Јасна Бадњаревић, кореограф Владимир Логунов, а диригент Хора је Весна Кесић Крсмановић. У представи учествују солисти Опере, солисти и ансамбл Балета, Оркестар и Хор Српског народног позоришта. Утицај великог песника Пушкина на руске композиторе XIXвека био је изузетан и готово да не постоји сличан пример литерарне инспирације на музичко стваралаштво у оквиру једне националне музичке културе. Пушкин и Чајковски су два имена нераздвојно везана за ремек-дела руске опере,

НајтраженијиТишмин награђенироман „Бернардијева соба„ Слободанa Тишме коме је 16.јануара додељена НИН-ова награда као најбољем роману у 2011. години успео је да до краја месеца избије на прво место најпродаванијих књига према анкети електронске Књижаре.ком. Тишмину књигу је приметио НИНов жири, али читаоци, углавном, нису до тада ни чули за њу,па се тако није уопште појавила на листама бестселера током прошле године. Реална популарност књиге биће видљива већ у фебруару када прођу ефекти НИН-ове награде. Резултати истраживања које Књижара.ком спроводи већ девет година у књижарама Србије,Црне Горе и Републике Српске сада су поузданији него претходних година јер обухватају три најважнија и највећа књижарска ланца „Делфи„, „Вулкан„ и „Евро-Ђунти буксторс”. Лидер на листи у децембру „Мајн Кампф„ Светислава Басаре првог месеца ове године склизнуо је на друго место,а на треће се попела књига Мариа Варгаса Љо-

СвитланаДекариМиљенкоЂурану„Пиковојдами“

као што су Евгеније Оњегин и Пикова дама,дела која су ушла у ризницу европске музичке културе. Чајковски је од Пушкинове припо-

лии душевну болницу уЧуругу, идајеитобилонеобичноизанимљивоискуство.ТамашХајду примећуједазанекеболеснике, кад би их видели на улици, никаднебиреклидасумало„отишли на неку страну“. Имају ману,овакву,онакву,алиондапоч-

немодаразмишљамоколикоманасамиимамо, итусеопетпостављапитањекојеванакоунутра,какододајеАтилаМађар. Осталеулоге уовојпредстави играју: Мелинда Јашков, Емина Елор, Золтан Ширмер, Даниел Хуста, Силвија Крижан, Агота Силађи, Терезиа Фигура, Арон Балаж,ИштванКереши,ГабриелаЦрнковић,ЕдитФараго,Атила Гириц, Атила Немет и Габор Понго. СценографијујеосмислиоредитељУрбан,акостимеМарина Сремац. Композитор Силард Мезеи је већдостасарађиваоса Урбаноми наводидајеовогпута првенствено писао музику за песме,којихимајакопуноудрами. -Прекомпоноваосампесме,и онда из њих кренуо да пишем музику за представу. Основни концепт музике је нека спрега између романтичног и ироничног.Јакојеважноштосамаранжманрадиоврлоједноставно,са што мање инструмената, и што мањеаранжманскихствари.Морам да похвалим глумце, јер су себаш потрудилидадоброотпевају песме које нису баш лаке – истичеСилардМезеи. Вечерас у 19 часова је новинарска премијера, а репризе су 10.и23.фебруара. Н.Пејчић

ветке створио изузетно снажну психолошко-музичку драму која представља врхунац његовог оперског стваралаштва.

„МЕГАКОМ”НАЈАВИОЗАПРЕДСТОЈЕЋУСЕЗОНУ

Атрактивна листа филмова Београдски дистрибутер ‘Мегакомфилм„(МЦФ) најавио је за предстојећу сезону атрактивну листу филмова које ће приказати у домаћим биоскопима ове године. Први на репертоару биће „Ратови звезда, епизода I: фантомска претња 3Д„, чија је премијера заказана за данас у „Синеплексу„(у тржном центру Делта сити) уБеограду. МЦФ као заступник студија „Твенти сенчери фокс„ (20th Century Fox) обезбедио је за нашу публику низ хитова као што су тродимензионална верзија чувеног филма „Титаник„, затим „Прометеј 3Д„,„LifeofPi3Д”. Ту су и четврти наставак анимираног серијала за децу „Ледено доба„, као и „Абрахам Линколн - ловац на вампире”. Поред блокбастера МЦФ је откупио и већи број квалитетних филмова из независне продукције,од којих ће неколико бити премијерно приказано већ на предстојећем Фесту,од 24.фебруара до 4.марта. На тој листи су „Челична лејди„са Мерил Стрип у главној улози некадашње британске премијерке Маргарет Тачер, нови филм славног редитеља Романа Поланског „Крвопролиће„, награђивана „Меланхолија„ контроверзног данског редитеља Ларса фон Трира,италијанска драма „Имамо папу„Нанија Моретија.

се „Авантуре неваљале девојчице„ која се не скида са листе већ више од две године откако је перуански писац овенчан Нобеловом наградом. „Руска зима„Дафни Калотај се позиционирала на четврто место за једно ниже од претходног месеца,

али то је само потврда да се сигурно позиционирала међу тражене мелодраме. „Калуђер који је продао свој Ферари„,Робина Шарме,из категорије популарне психологије и „саветодавне„ лектире већ неколико година је најпродаванији наслов издавачке куће „Моно и Мањана„и у 2011. продато је додатних 19.000 примерака,а на лист Књижаре ком је заузео пето место. „Тигрова жена„,наше горе лист, Тее Обрехт склизнула је на шесто у односу на друго у децембру када је, вероватно,била популарни поклон за празнике. Да квалитетна књига има увек купаца доказ је последњи роман нобеловца Жозеа Сарамага „Смрт и њени хирови„,сада на седмом месту. Још једна сентиментална прича „Кућа орхидеја„, Лусинде Рајли је на осмом,док девето и десето место са истим бројем гласова деле „Карта и територија„ француског контроверзног писца Мишела Уелбека и други Шармин приручник за самопомоћ „Ко ће сузе да брише кад те не буде више„.

УЈУГОСЛОВЕНСКОМ ДРАМСКОМПОЗОРИШТУ

ДОДЕЉЕНАНАГРАДА ДРУШТВАКЊИЖЕВНИКАВОЈВОДИНЕ

Представе с енглеским титлом

„ЂорђеФишер” Ратку Божовићу

Југословенско драмско позориште уводи од следећег месеца титлове на енглеском језику за одређене представе.Жеља нам је да на овај начин обогатимо културну понуду нашег града и тиме приближимо позоришно стваралаштво бројним страним држављанима, објашњавају у ЈДП-у овај пионирски потез.На Великој сцени „Љуба Тадић„ биће титловане четири представе -„Скакавци„Биљане Србљановић у режији Дејана Мијача, „Шине„Милене Марковић у режији Слободана Унковског, „Тако је морало бити„ Бранислава Нушића у режији Егона Савина и Волтеров „Кандид или Оптимизам„у режији Александра Поповског. Са репертоара Театра „Бојан Ступица” одабрано је пет представа „Хадерсфилд” Угљеше Шајтинца и редитељке Алекс Чизхолм, „Елијахова столица„Игора Штикса у режији Бориса Лијешевића, „Швабица„Лазе Лазаревића у режији Ане Ђорђевић и две представе редитељке Иве Милошевић „Драма о Мирјани и овима око ње” Ивора Мартинића и „Федрина љубав” Саре Кејн.

Награда „Ђорђе Фишер“, коју овегодинеподесетипутдодељујеСекцијасатиричараихумориста Друштва књижевника Војводинезадоприносразвојуипопуларизацијихумораисатире,припала је професору универзитета РаткуБожовићу. Одлука жиријау коме су били Илија Марковић, Милан Тодоров и Нинус Несторовић, билајеједногласна. Знаменити социолог културе, дугогодишњишефКатедрезановинарствоиполитичкусоциологију, књижевник и публициста, Ратко Божовић, последњих двадесетак година своју научно истраживачку пажњу посветио је, између осталог, и бунту против неслободне јавности, наглашава жири. „Бунтовни афористичари пркосили су власти која је поништила и слободу и истину и закон.Заиста,онисубушилибалон мртве јавности затвореног и застарелог друштва,“ написао је у једном од својих дела професор Божовић. Књигамаесејаостваралаштву наших најбољих афористичара

„Седморица из Страдије“, „Без маске“,„Седмонебо“,„ОдСтрадиједоСтрадијеIиII“и„Седморицапротивмене“, РаткоБожовић дао је огроман допринос историји српске сатиричне књижевности, наводи се у саопштењужирија. Р.Л.


24

svet

sreda8.februar2012.

MALDIVI

Predsednik podneo ostavku MALE: Predsednik Maldiva Mohamed Na{id podneo je ju~e ostavku posle tronedeqnih antivladinihprotestaipo{toseveliki deo vojske prikqu~io demostrantima. Policija Maldiva ju~ejezauzelazgradudr`avnetelevizijeitako|eseprikqu~ilademonstrantima. „Podneosamostavku,jernisam osoba koja `eli da vlada uz upotrebu sile. Verujem da ukoliko vladaostanenavlasti,tobizahtevaloupotrebusile{tobibilo nepravedno prema mnogim gra|anima”,rekaojeNa{iduobra}awu nadr`avnojteleviziji. Predsednikteostrvskedr`ave u Indijskom okeanu prepustio je svoju funkciju potpredsedniku Mohamedu Vahid Hasanu Maniku, prenela je agencija AFP. Vojni vrh Maldiva negirao je da je na ostrvu do{lo do dr`avnog udara, ve}dasu„savetovalipredsednika Na{idadapodneseostavku”. „Tonijeudar.Definitivnonije pu~”, potvrdio je portparol Vojske, pukovnik Abdul Rahim Abdul Latif za francusku agenciju u telefonskoj izjavi iz prestoniceMale.

[trajk u Rojtersu LONDON: Novinari agencije Rojters koji rade u Velikoj Britaniji stupi}e u ~etvrtakipetaku{trajkjer jemati~nakomapnijaTomson Rojters odbila da im pove}a plate To }e biti prvi {trajk u ovojmedijskojku}iposlevi{e od 25 godina. Odluka o {trajkudonetajeupetak,takoda}enovinariRojtersau ~etvrtak,9.februara,po~eti 48-o~asovni {trajk. Novinari su nezadovoqni zato {to im je ponu|eno pove}awe od samo 1,75 odsto, dok su oni tra`ili pove}awe na nivou inflacijeuBritaniji,odnosno~etiriodsto. Glavni urednik Rojters wuza Stiven Adler rekao je da je kompanija obave{tena da }e {trajkovati 150 novinara. „Po{tujemo pravo na{ihkolegadapreduzmutakvu akcijukaodeopregovara~kog procesa i radujemo se da ih pozdravimo kad se vrate na posao wihovog narednog radnogdana”,saop{tiojeAdler, kojisenalaziusedi{tuRojtersauWujorku. [trajk, koji podr`ava 83 odsto ~lanova NUJ-a u Londonu, ne}e uticati na rad 2.800 novinara koji rade van VelikeBritanije.

dnevnik

IRAK

Budu}i prvi ~ovek Kine u poseti SAD PEKING: Potpredsednik KineSi\ingping,koji}e2013. godine postati predsednik do}i}eslede}esedmiceuSADda se predstavi ameri~koj javnosti.Si\ingpingbitrebaloda se sastane i sa predsednikom Barakom Obamom.Osim toga, Si}eposetitiporodicekojesu gaugostile1985.godineugradu Muskatin u Ajovi, kada je do{aouSADpredvode}idelegaciju~ijijezadatakbiodaprou~i nove tehnike sviwogojstva. Si, ~ija k}er studira na Harvardu, ove godine }e postati {ef vladaju}e Komunisti~ke partije Kine, {to je korak ka preuzimawu funkcije predsed-

nika dr`ave. U razgovorima i obra}awima javnosti u SAD, kojeukqu~ujesastanaksaBarakom Obamom 14. februara, Si }enastojatidauveriameri~ku javnostdaPekingiVa{ington nastavqajudate`ezdravimodnosima, uprkos povremenim turbulencijama. Si(58)}ese,kadbudedo{ao navlast,suo~itisdelikatnim zadacimakao{tojeodr`avawe stope kineskog razvoja u okolnostima globalne finansijske nesigurnosti, smawenog broja resursa, ekolo{ke krize i tiwaju}ihsocijalnihnemira,naro~ito me|uetni~kih u zapadnimoblastimaSin|ijangiTi-

bet.Zabudu}eglideraKineodre|en je 2007. godine. Pokazao sekaosposobandasuzbijasvoja vi|ewaiizbegavaantagonizme izme|urazli~itihgranaiklikauKomunisti~kojpartijiKine,navodiagencijaAP.Poznavaoci Sijevog rada isti~u wegovu otvorenost, ume}e procewivawaistvarawali~nihkontakara, kao i veliko samopouzdawe. Biv{i dr`avni sekretar Henri Kisinxer pro{le godinegajeopisaokao„mnogojasnijeg” u odnosu na dosada{we kineske lidere, a potpredsednik SADXozefBajdernkao„otvorenogiiskrenog”.

RUSKI[EFDIPLOMATIJESERGEJLAVROVUDAMASKU

Tra`ewe nade za Asada DAMASK, MOSKVA: [ef ruske diplomatije Sergej LavrovdoputovaojeuDamask,gde razgovara sa sirijskim predsednikomBa{aromal-Asadom, saop{tilo je rusko ministarstvo inostranih poslova. Kako prenose Ria novosti, Lavrovjeporu~ioAsadudatreba

va,alinije`eleodaotkrijesadr`aj te poruke, rekav{i samo da }e je uru~iti primaocu, prenelisuruskimediji. Lav rov a je, kak o pren os i AP, u Damasku do~ekalo hiqad e Sir ij ac a ma{ u} i ruskimzastavamainose}itransparentnenakojimajepisalo

Sirijcido~ekujuSergejaLavrova

da uradi sve {to je neophodno dabiosiguraomiruzemqi. „Lider svake zemqe treba dazna{tajewegovaodgovornost.Virazumeteva{uiuzajedn i~k om je int er es u da arapskinarodi`iveumirui harmoniji”, rekao je Lavrov Asadu. Kakojeranijenajavio,Lavrov }eAsaduprenetiporukuruskog predsednika Dmitrija Medvede-

„Hvala Rusiji i Kini” i fotog raf ij e Asad a i rus kog predsednika Dmitrija Medvedeva. Lavrov je u Damask stigao sa {efom spoqne obave{tajn e slu` be Mih ai l om Fradk ov im, sam o nek ol ik o danapo{tosuseRusijaiKina sup rots tav il e u Sav et u bezbednosti UN usvajawu rezolucije kojom se osu|uje sirijskire`im.

Ulagawe veta Moskve i Pekinga na rezoluciju o Siriji izazvalojeo{trekritikezapadnih zemaqa. Kina se nada da}eseposetaLavrovaDamasku„isplatiti”iporu~ilada se zala`e za „politi~ko re{ewe”krizeuSiriji. „Nadamo se da }e se posredni~ki napori Rusije isplatiti”, rekao je predstavnik za {tampukineskogministarstva spoqnih poslova Liu Vejmin. „Kina planira da po{aqe izaslanika u zemqe regiona i da imakontruktivnuuloguupoliti~kom re{ewu sirijske krize”,naveojeLiu,nepreciziraju}iokojimjezemqamare~. SjediweneAmeri~keDr`avesenadajuda}eLavrovAsadovom re`imu jasno preneti dajeizolovanodme|unarodne zajednice. Francuski predsednik NikolaSarkoziizjavioje,posle ju~era{weg susreta s nema~kom kanc el ark om Ang el om Merkel, da Pariz i Berlin ne}e prihvatiti „blokirawe” me|unarodneakcijekojaseodnosi na Siriju. Sirijske vlasti su ponovo najavile da }e nastaviti „operacije” protiv „naoru`anih grupa” u upori{tupobuwenikaHomsu,svedo „ponovnog uspostavqawa reda”utomgradu. Usaop{tewutvrdidasute „teroristi~ke grupe po~inileposledwihsedmicau`asna ubistva u kojima je stradalo nastotinenedu`nih`ivota”. Odpo~etka pobuneprotivsirijskog re`ima pre 11 meseci ubijenoje,premapodacimaopozicije,vi{eod6.000qudi.

Ahmadineyad pozvan na saslu{awe TEHERAN: Parlament Irana pozvao je predsednika Mahmuda Ahmadinexadadado|enasaslu{awe u vezi s nizom optu`bi, me|ukojimajeionazalo{e vo|ewe ekonomije zemqe.To}ebitiprvoskup{tinskosaslu{awejo{od 1979.godine,kadajeuIranu izbila Islamska revolucija i sa vlasti svrgnut {ahRezaPahlavi. Zam en ik preds edn ik a parlamenta Mohamed RezaBahnoarrekaojedaposlanici zahtevaju od Ahmadinexadaodgovoreuvezisaekonomijom,aposebnouvezisnamernimzao- bil a` ew em spec ij aln og MahmudAhmadineyad buxeta za teheranski metro i qe, a on je po zakonu obavezan javni transport. Ahmadinexad da se odazove u roku od mesec }etako|ebitiispitivanuvedana. zisasvojimodlukamaudomenu Ova de{avwa su posledica spoqa{we i unutra{we poli- borbezamo}uzemqiuo~ipartike.Pozivpredsednikudr`a- lamentarnih izbora zakazanih vebi}eposlattokomovenede- zamart.

PAKISTAN

U fabrici 18 mrtvih LAHORE: Najmawe 18 osoba poginulo je u eksploziji gasa u ilegalnojfabricilekovauPakistanu . @rtve stare od 12 do 23 godine. Spasioci su do sada uspeli da izvuku 13 povre|enih ispod ru{evinana , veruje se da ih ima jo{ 30. Prvi podaci o `rtvamagovoreodvade~aka,od 12i14godinakaoiosedam`ena. Ve}ina radnika fabrike su

mu{karcistariod14do234godine a u trenutku eksplozije u fabricijebiloi17`enaidevojaka. Zvani~nici strakuju da broj`rtavanijekona~an. Pakistanski zvani~nici navodedasudosadatriputazatvaralifabriku,kojajesagra|ena u stambenoj ~etvrti u Lahoreu, alijevlasniksvakiputponovo otvarao.

NEVREME U SVETU

Ledeni talas stigao do Sahare TRIPOLI: Ledenitalaskojiseve}10dana{iriEvropomodneoje389`ivota,asne`nepadavineume|uvremenusustigleido severnogdelaSahare.UAl`irujezboglo{ihvremenskihprilika `ivotizgubilo25qudi.Gotovodanemaevropskezemqekojaseposledwih dana ne mu~i sa ra{~i{}avawem snega, spasavawem ugro`enih i promrzlih i snabdevawem energentima. Me|utim, hladni talasizEvropestigaoje~akdoLibije.GradGarijan,70kilometaraodTripolija,potpunojeprekrivensnegom,{tonepamteninajstarijigra|ani.Saobra}ajugradujeusporen,anajte`esupogo|eniuli~niprodavciivojnicinovihlibijskihvlastikojinaulicamaobezbe|ujumir. Broj`rtavauEvropijepove}anpo{tojenajuguBugarskenabujalarekaju~eprobilabranuiusmrtilanajmaweosmoroqudi,au vi{eevropskihgradovatokomno}ipromrzlojo{besku}nikakoji nisuimaligdedasesklonesaledomokovanihulica. Upojedinimdelovimakontitentaponovosuzabele`eneizuzetno nisketemperature,anajhladnijejebilou~e{komgraduKvildagde jeizmereno39stepeniispodnule.[iromkontinentasvakodnevno seprijavqujunove`rtvehladno}e,anajve}ibrojqudistradaunezagrejanimdomovinailinaulicama,javilesuagencije.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI PAPABENEDIKTXVI Papa Benedikt XVI je u poruci u~esnicima prve Vatikanske konferencije o pedofiliji, pozvao na korenitu obnovu u Katoli~koj crkvi, posle niza skandala.„Isceqewe`rtavamorabitinajve}abrigahri{}anskezajedniceimoraseodvijatiuporedo sakorenitomobnovomcrkvenasvakomnivou”,poru~iojepapa.Onjekazaodakonferencijatrebau~itavojcrkvidapromovi{ekulturupodr{ke`rtvama.

DMITRIJMEDVEDEV Predsednik Rusije Dmitrij Medvedev poziva na dodatnubudnostobave{tajnihispecijalnihslu`bi tokom izbornog perioda zbog eventualnih teroristi~kihaktivnostiekstremistasasevernogKavkaza. „Najva`niji politi~ki doga|aj godine je izbor predsednikaRusije.Jasnojedatajdoga|ajmo`eizazvatirazli~itereakcije”.

KLODGEAN Francuski ministar unutra{wih poslova Klod Geandospeojenametu`estokihkritikaposlewegoveizjavedasunekecivilizacije,posebnoonakojoji onpripada,vrednijeoddrugih.Kriti~arikomentare Geanaunajboqemslu~ajusmatrajupogre{noprotuma~enim i cini~nim, a u najgorem– ksenofobi~nim. Geanjeodbiodapovu~etere~i,potvrdiv{idaihje izgovorionasastankudesni~arskogpodmlatka.

Kraqi~inadijamantskagodi{wica LONDON: Britanska kraqicaElizabetaDrugaobratilase nacijiuporucipovodom{ezdesetogdi{wicesvojevladavinei zahvalilasenabrojnimporukama podr{ke i `eqama Kao i prethodnih godina kraqica je godi{wicu dolaska na presto, obele`ila mirno, uz obavqawe redovnihobaveza,jertajdanujedno predstavqa i godi{wicu smrtiwenogoca. Elizabeta je nasledila presto 1952. od svog oca, kraqa Xorxa VI. Me|utim, preju~era{widanjeprivukaoposebnupa`wu. Dosta qudi je iza{lo da pozdravi kraqicu, jer ovaj dan ozna~ava 60 godina wene vladavine, druge najdu`e vladavine posle kraqice Viktorije, koja jevladala63godine. Proslave kraqi~ine dijamantske godi{wice planirane su tokom narednih pet meseci, kada}ebitiorganizovanomno-

go regionalnih, nacionalnih i internacionalnih doga|aja, a glavnidoga|ajibi}eujulu. Kraqica je povodom jubileja dobilabrojneporuke,sa~estitkamai`eqamadajo{dugovla-

da. Kraqica Elizbeta je rekla da je „duboko dirnuta” brojnim qubaznimporukama. „Pi{emkakobihVamiskazalazahvalnostzadivnupodr{ku koju ste tokom godina pru`ili

BritanskakraqicaElizabetaDruga

meni i princu Filipu”, navodi se u kraqi~inoj poruci. Britanski premijer Dejvid Kameron odao je po{tu kraqi~inoj „izuzetnoj slu`bi” i zahvalio joj na vo|ewu nacije koje je ona obavqala„uzdostojanstvoitihiautoritet”. Tokom godine ~lanovi kraqevske porodice, ukqu~uju}i i kraqi~inogunukaprincaVilijamaiwegovusuprugu,vojvotkiwu od Kembrixa, obi}i }e zemqe Komonvelta, me|u kojima Kanadu,JamajkuiBelize. Kraqicaiwensuprug,princ Filip,po}i}euoblilazakVelike Britanije, koji }e trajati od marta do jula. Vikend dijamantske godi{wice traja}e od drugogdopetogjula,ao~ekujese da }e vrhunac biti svetkovina naTemzi,nakojoj}eseskupiti flotila od 1.000 razli~itih brodovaibitiodr`angalakoncert.


BALkAn

dnevnik PROTESTUGR^KOJZBOGNOVIHMERA[TEDWE

Spaqenanema~ka zastava

ATINA: Gr~ki demonstranti zapalili su nema~ku zastavu i poku{ali da zapale nacisti~ku zastavu ispred parlamenta u Atini u znak protesta zbog vladinih mera {tedwe. Grupu od 200 demonstranata koji su nosili veliku gr~ku zastavu sa starom gr~kom izrekom „ili sa {titom ili na wemu” {to zna~i „ili pobediti ili poginuti u borbi”, potisnula je policija. Dok su demonstranti uzvikivali „Lopovi, lopovi”, jedan od okupqenih je izvadio nema~ku zastavu i zapalio je. Drugi su izvadili veliku nacisti~ku zastavu koju su poku{ali da zapale, ali ih je u tome spre~ila policija. Ukupno 20.000 qudi protestovalo je danas u Atini i Solunu zbog novih mera {tedwe u Gr~koj kojoj preti bankrot. [trajk su organizovale dve vode}e sindikalne federacije GSEE i ADEDY, koje imaju oko dva miliona ~lanova u javnom i privatnom sektoru. Protesti su po~eli preksino} u organizaci-

ji sindikata koji su bliski levi~arskim partijama. U Gr~koj su ju~e radile samo osnovne slu`be u {kolama, ministarstvima, bolnicama i bankama, a usporen je javni prevoz. Prema prvim izve{tajima, zasad jedino nije poreme}en vazdu{ni saobra}aj. U Atini se vode pregovori izme|u vlade i delegacije MMF i Evropske unije koja tra`i nove mere {tedwe, smawewe rashoda iz buxeta, smawewe plata

i nova otpu{tawa radnika u javnom sektoru. Predsednik sindikalne konfederacije GSEE Janis Panagopulos je nove mere opisao kao „smrtnu presudu” za zemqu, odnosno radnike i slu`benike. Privremena vlada premijera Lukasa Papadimosa je prisiqena da sprovodi mere {tedwe po{to je to preduslov za dobijawe pomo}i od me|unarodnih finansijskih institucija kako bi se izbegao bankrot zemqe.

RUMUNIJA

Novipremijer po~eokonsultacije BUKURE[T: Novi premijer Rumunije Mihaj Raz„Moj prioritet }e biti ekonomska i politi~ka van Ungureanu po~eo je ju~e konsultacije o sastavu nostabilnost zemqe. Vlada }e nastaviti reforme”, isve vlade u kojoj }e, kako se nagove{tava, ostati vi{e ti~e Ungureanu koji je lojalan Baseskuu i, prema oceministara iz dosada{weg kabineta Emila Boka koji nama analiti~ara, va`i za proameri~kog politi~ra je ju~e podneo ostavku. Premijer Unu Rumuniji. Novog premijera podr`agureanu (43), biv{i {ef obave{tajne vaju tri stranke vladaju}e koalicije: slu`be, treba da za deset dana predlovode}a Liberalno - demokratska par`i vladu. Prema novinskoj agenciji tija, kao i stranka ma|arske mawine Medijafaks, ve}ina „starih” miniUDMR i Nacionalna unija za progres stara ukqu~uju}i i nekoliko na Rumunije koje imaju tesnu ve}inu u kqu~nim pozicijama osta}e i u novom parlamentu. Opozicione partije najakabinetu: {ef diplomatije Kristian vquju da }e nastaviti bojkot rada parDiakonesku, ministar za evropska pilamenta i iznova pozivaju predsednitawa Leonard Orban, ministar pravka Baseskua da podnese ostavku i da Mihaj Razvan Ungureanu de Katalin Predoiu. raspi{e vanredne izbore. Novi premijer Ungureanu je bio {ef spoqne obaU opoziciji tvrde da je ovo smi{qeni manevar {eve{tajne slu`be, a ranije ministar spoqnih poslova. fa dr`ave Baseskua, kako bi umirio nezadovoqnu On je preksino} dobio mandat da formira vladu, pojavnost i izbegao sada raspisvawe vanrednih izbora. {to je premijer Emil Bok podneo ostavku kako smiPogotovo {to najnovije ankete potvr|uju da se sada rio proteste gra|ana koji su, nezadovoqni zbog mera za vladaju}u Demokarsko - liberalnu partiju izja{tedwe, danima tra`ili odlazak i vlade i predsed{wava svega 20 odsto gra|ana, a za Socijaldemokrate nika Trajana Baseskua. i Liberale dve vode}e opozione stranke - 53 odsto.

UKRATKO

Istragaopo`aru PODGORICA: Crnogorska policija ju~e ujutro po~ela je istragu o uzrocima po`ara u zgradi redakcije podgori~kog dnevnog lista „Dan”, u kojem je stradao jedan ~ovek. Dnevni list „Dan” danas se pojavio na kioscima, ali je {tampan na 40 strana, umesto na uobi~ajenih 80 do 100. U po`aru koji je ju~e izbio u zgradi gde su redakcije „Dana”, „Revije D”, radija D i D plus, stradao je elektri~ar Milovan @ivkovi} (32). Vatra je uni{tila jedan od tri sprata zgrade gde su bile prostorije dva radija, revije i deo redakcija lista „Dan”. Pomo} kolegama iz Dana ponudile su ju~e brojne kolege iz crnogorskih medija.

25

OGRANI^ENNAPREDAKPOTENCIJALNOGKANDIDATAZA^LANSTVOUEU

DorisPak: Samojedinstvena BiHmo`euEvropu STRAZBUR: Posle du`eg zastoja u BiH je vidqiv minimalni pomak. To je poruka koja se mogla ~uti na zasedawu Spoqnopoliti~kog odbora Evropskog parlamenta prilikom predstavqawa nacrta Rezolucije o napretku BiH u pro{loj godini. U tekstu rezolucije, koja bi u svojoj kona~noj formi trebalo da dabude usvojena u aprilu, pozdravqa se dogovor lidera politi~kih stranaka u BiH o formirawu vlade na dr`avnom nivou, buxetu za 2012. godinu, zakonima o dr`avnoj pomo}i i cenzusu. Me|utim, nagla{ava se i zabrinutost zbog „ograni~enog napretka“ BiH , kao potencijalnog kandidata za ~lanstvo u EU. „Ne mislim da mi treba da dr`imo lekcije BiH. Mi samo govorimo {ta vidimo, {ta nedostaje i da se to, {to bi trebalo da se uradi, ne radi zbog nas, ve} da to uti~e na wihovu decu“, izjavila je Doris Pak, izvestilac EP za BiH, koja je i sastavila nacrt ove rezolucije. Doris Pak ovu rezoluciju vidi i kao svojevrsni „poziv na bu|ewe“ bosanskohercegova~kim politi~arima, koji se pozivaju da preuzmu odgovornost prema sopstvenim gra|anima, do|u do kompromi-

sa, dogovora o reformama i zajedni~ke vizije budu}nosti zemqe. Ona podse}a da su „funkcionalna dr`ava i funkcionalna vlast na dr`avnom nivou“ neophodni uslo-

vi za napredak BiH ka EU. U Evropskom parlamentu ka`u da sna`no veruju da ja~awe centralne dr`ave ne zna~i i slabqewe entiteta u BiH ve} stvarawe uslova za efikasniju administraciju koja }e biti spremna da pripremi dr`avu za pristupawe Uniji: „Postoje dva entiteta, ali to su dva stuba jedne dr`ave. Ako ne bude jedinstvene dr`ave, BiH nikada ne}e u}i u EU i to je kristalno jasno“, smatra Pak. Ona je jo{ jed-

nom pozvala me|unarodnu zajednicu da razmotri ukidawe OHR-a , {to bi, prema wenom mi{qewu, omogu}ilo doma}im politi~arima da preuzmu posao i odgovornost u svoje ruke. U nacrtu teksta rezolucije kao kriti~ne ta~ke u BiH Doris Pak prepoznaje duboko ukorewenu korupciju, nefunkcionalnost pravosudnog sistema, podeqenost obrazovnog sistema, lo{e ekonomsko stawe u zemqi. Me|u poslanicima Spoqnopoliti~kog odbora EP izra`ena je i zabrinutost zbog informacija o porastu ekstremnog nacionalizma u BiH, uticaju vehabija, ali i odsustva osude takvog stawa od strane muslimanske zajednice u zemqi. „Na BiH je da ispuni svoje zadatke. Mi smo tu da joj pomognemo, da je podr`imo, mi `elimo da u budu}nosti vidimo BiH u EU, ali BiH mora to da zaslu`i sama“, zakqu~ila je Emine Bozkurt, predstavnica evropskih socijaldemokrata zadu`ena za BiH. Posle razmatrawa amandmana, Rezolucija o napretku BiH u 2011, trebalo bi da bude usvojena prvo na Spoqnopoliti~kom odboru EP, a zatim i na plenarnom zasedawu Parlamenta u aprilu u Strazburu. (Doj~evele)

RaseqeniCrnuGoru tu`eStrazburu PODGORICA: Udru`ewe raseqenih, izbeglih i prognanih najavilo je da }e tu`iti dr`avu Crnu Goru zbog nemogu}nosti re{avawa pitawa crnogorskog dr`avqanstva. Oni }e tu`bu podneti Evropskom sudu za qudska prava u Strazburu. Predsednik Udru`ewa Milenko Jovanovi} je kazao da je takav potez neminovan nakon {to je Ustavni sud odbacio zahtev udru`ewa da preispita odluku crnogorske vlade iz 2008.

godine, koja onemogu}ava dobijawe dr`avqanstva onima koji su, zbog ratnih de{avawa, do{li u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Jovanovi} je, u izjavi medijima, naveo da je zakonom propisano da pravo na crnogorsko dr`avqanstvo imaju oni koji na teritoriji Crne Gore zakonito borave 10 godina, ali se boravak raseqenika i izbeglica tretira kao nezakonit. On je izrazio o~ekivawe da }e sud u Strazburu

nalo`iti Crnoj Gori da izbeglicama, raseqenima i prognanima u~ini boravak zakonitim. „Mnoga deca su ovde ro|ena i nemaju dr`avqanstvo. To dokazuje da u Crnoj Gori postoji apatridija, iako se to sakriva”, rekao je on i ukazao da raseqena i izbegla lica u Crnoj Gori ne mogu da se zaposle u bilo kojoj dr`avnoj slu`bi. U Crnoj Gori trenutno boravi 11.000 qudi sa Kosova i skoro 7.000 osoba iz Hrvatske i BiH.

ME]AVA,OLUJNIVETARINISKETEMPERATUREBLOKIRAJU@IVOTUREGIONU

Padalidrve}eibilbordi, selaodse~enaodsveta, prelominapoledici...

Sudoslobodio AbuHamzu SARAJEVO: Evropski sud za qudska prava u Strazburu oslobodio je Imada al-Husina, poznatijeg kao Abu Hamza, iz zato~eni{tva iz Imigracionog centra u Lukavici. Abu Hamza }e biti pu{ten na slobodu, nakon tri godine i ~etiri meseca zato~eni{tva. U predmetu Imad al-Husin protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za qudska prava presudio je u korist Abu Hamze, rekla je wegova }erka Nuxejma Softi}. Abu Hamza, biv{i vo|a muxahedina u BiH, dr`avqanin Sirije s prebivali{tem u Sarajevu, uhap{en je 5. oktobra 2008. godine zbog procene da predstavqa opasnost po nacionalnu bezbednost BiH. Nakon {to su iscrpqeni svi pravni lekovi u Bosni i Hercegovini, slu~aj je upu}en Sudu u Strasburu. (Tanjug)

sreda8.februar2012.

PODGORICA,ZAGREB,SARAJEVO: Crnu Goru zahvatila je sne`na me}ava, pra}ena olujnim vetrom i izuzetno niskim temperaturama, {to je uzrokovalo nove probleme u saobra}aju i snabdevawu elektri~nom energijom. Kola{in i Mojkovac od ju~e ujutro su bez struje zbog kvara na transformatoru. Jak severni vetar besneo je Podgoricom i obarao drve}e i bilborde. Podgori~ki i tivatski aerodrom od ju~e ujutro su zatvoreni. Ponovo je zatvoren putni pravac Nik{i}-[avnik-@abqak, dok su od ranije zatvoreni putevi Mojkovac-\ur|evi}a Tara-@abqak i Nik{i}-Plu`ine-[}epan Poqe. Saobra}ajnica od Podgorice ka Kola{inu i Mojkovcu ju~e ujutro je ponovo otvorena za saobra}aj,

Me}ava u Hrvatskoj

ali se on odvija jednom saobra}ajnom trakom. Auto-moto savez Crne Gore apeluje na gra|ane da bez preke potrebe ne kre}u na put i da to posebno ne ~ine u jutarwim i ve~erwim satima. Na severu Crne Gore mnoga sela su odse~ena od gradskih centara. Lokalne vlasti u Pqevqima i Plu`inama tra`ile su uvo|ewe vanredne situacije, a te{ka je situacija i u @abqaku, Mojkovcu i Andrijevici. [kole na severu zemqe zatvorene su do ~etvrtka. Sneg ponovno pada u ve}em delu Hrvatske, a na Jadranu duva jaka bura. Najvi{e novog snega palo je u Zagrebu, gde je izmereno 28 centimetara, u Ogulinu, Virovitici. U Zagrebu, gde sneg pada 24 sata, ote`an je saobra}aj, a na terenu je 199 ekipa Zimske slu`be.

Kola{in pod snegom

Voz koji je iz Splita saobra}ao ka Zagrebu iskliznuo je ju~e iz {ina kod Knina, ali nije bilo povre|enih. Najkriti~nije i daqe u Vrgorcu i Imotskom, jer je odse~eno vi{e od stotinu sela i zaselaka u tom kraju. Zbog hladnog talasa, u Splitu je vi{e od 500 qudi tra`ilo lekarsku pomo} zbog preloma na snegu i poledici. Uprava Klini~ko bolni~kog centra u Splitu poredi masovne povrede sa „ratnim stawem”, i o{tro kritikuje lokalne i dr`avne vlasti da su nespremno do~ekale vremenske neprilike u sred zime. Nastava je i daqe odlo`ena u Splitsko-dalmatinskoj i [ibensko-kninskoj `upaniji. Ta odluka donesena je i u Vukovarsko-sremskoj `upaniji, gde nastave ne}e

biti do ponedeqka. Vetar i sneg uzrokovali su prekide struje oko Plo~a i na delovima poluostrva Peqe{ac i ostrva Bra~, a stanovnici Dubrovnika nemaju pitke vode. Od petka pada sneg u BiH zbog ~ega su mnoga sela i zaseoci odse~eni, a putne komunikacije blokirane. U brdsko-planinskim krajevima sne`ni smetovi visoki su i do tri metra. Elektroprivrede BiH saop{tava da je zbog nestajawa zaliha ugqa situacija sa snabdevawem elektri~nom energijom zabriwavaju}a, jer ne radi `eleznica, a putevi do termoelektrana su neprohodni. Generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica ka`e da hidroelektrane trenutno

uop{te ne proizvode elektri~nu energiju, {to dodatno situaciju ~ini te`om. Stawe elementarne nepogode na podu~ju op{ine Srebrenica i daqe je na snazi. Sneg neprekidno pada, a ve}i deo lokalnih puteva je neprohodan. Me{tanima najudaqenijih sela ponestaje hrane. Daqu normalizaciju stawa u Mostaru ometa jak vetar koji duva od sino}. Dve starije `enske osobe prona|ene su mrtve u mestu Goranci kod Mostara koje je ve} nekoliko dana odse~eno i blokirano zbog sne`nog nevremena. Putevi do 24 sela na podru~ju op{tine Han Pijesak neprohodni su zbog sne`nih nanosa, a do 11 sela putne komunikacije su uspostavqene. Uprkos novim sne`nim padavinama jutros se u Sarajevu stawe donekle normaliziralo kada je re~ o javnom gradskom saobra}aju. Pored trolejbusa rade i tramvaji na relaciji ^engi}-Vila-Ba{~ar{ija. Osim s vremenskim neprilikama, stanovnici Sarajeva u posledwim danima susre}u se i s nesta{icom vode, i to u ve}em delu grada. U Bugarskoj je vanredno stawe zbog pucawa brane i poplavnog talasa. Poginulo je osmoro qudi, vi{e od desetoro je nestalo, stotine su evakuisane, a 700 ku}a je pod vodom.


mre@a

sreda8.februar2012.

dnevnik

c m y

26

НОВИ ПАТЕНТ

Е

Ајфон ће вас препознавати

пл је управо добио патент за идеју која користи фронталну камеру на неким од својих уређаја како би уређај могао да препозна свог власника. Ако се подаци шаљу према Еплу, то значи да ова компанија може аутоматски да прилагођава апликације и поставке према личним преференцијама корисника. С друге стране, то такође значи да ће Епл имати све ваше

личне податке чуване унутар „облака„. Еплинсајдер пише да патент носи ознаку 20110317872 у Америчкој канцеларији за патенте и печате. Назван је „LowThresholdFace Recognition,”а у њему се описује на који начин рачунално препознаје корисника. Овај патент такође пружа методе за препознавање више корисника који користе исти геџет. Сваки корисник при томе може прилагодити свој персонализовани профил с јединственом позадином, апликацијама и поставкама и тај профил ће бити одмах доступан чим уређај препозна лице корисника. Предност овог патента у односу на друге сличне патенте је у томе да његове методе знатно сманују утиецај услова осветљења и биометријска изобличења слике. То другим речима значи да

ће вас уређај препознати и при слабој расвети. Једна од примена овог патента су нпр.виртуални подсетници који омогућавају да један корисник остави неку забиешку другом кориснику који ће је видети кад овај узме заједнички ајпед у руке.Свим другима ова белешка ће бити невидљива.На тај начин један уређај као на пример ајпеда моћи ће лако и једноставно користити сви чланови једне породице.

НЕМАЧКА

О

Еплповлачи производе

вај потез, наставакјеспора компаније из Купертина са компанијомМоторола Мобилити, а ФОСС Патент блог извештавадајеоваква одлука вероватно последица одлукесудаиздецембра. Поменути спор покренут је након што је Моторола тужила Еплзбогнедозвољеног коришћења патената везано за ГПРСтехнологију. Најновија генерација Ајфона, Ајфона4Снијепогођена овом одлуком. На поменутом блогу, који је позиванаинформацијенемачкеновинскеагенциједпа,наводисе даодлукаутичесамонанемачкуонлајнпродавницу,адакупци и даље могу купити произ-

Ч

воде код добављача, али да се Моторола труди да на основу истог патента добије спор и против матичне компаније,Епл Инц. Извор:www.b92.net

АВГ на берзи

ешка фирма АВГ која производи антивирусни софтвер дебитовала је на њујоршкој берзи продајом осам милиона акција.Почетна цена акција АВГ била је је 16долара по акцији,али први дан трговања није био баш много успешан јер су акције пале за 18одсто,на 13,09долара. Вредност целе фирме процењена је на 870милиона долара, пренели су чешки медији. -У последње време остварујемо континуирани раст и чекали смо повољну прилику за излазак на тржиште,рекао је за телевизију ЦНБЦ извршни директор фирме Џеј Ар Смит. О финансијским изгледима није рекао ништа ближе јер су фир-

лошког сектора тешко пролазити на берзи. - Новац ћемо искористити за финансирање нашег даљег раста и развоја -нагласио је Смит. АВГ је основан у Чешкој 1992. године под називом „Грисофт„. Године 1997. прве лиценце продате су Немачкој и Великој Британији, а 1998. и САД-у. Године 2008. компанија мења име у АВГ јер је

И

Нема замора од Фејсбука

страживање Пју центра показало је да људи који дуже времена,од 2004.године,користе друштвене мреже не показују знаке умора од постављања слика,коментара или постова.У истраживању вашингтонског центра наводи се да су страховања да ће доћи до засићења или „умора од Фејсбука„неоснована. Што дуже људи користе Фејсбук,то чешће кликћу на „лајк„опцију, коментаришу,освежавају свој статус и „тагују„пријатеље,показало је истраживање. „Што више корисник има пријатеља на Фејсбуку то је активнији„, наводи Пју. Корисници Фејсбука у просеку могу да допру до 156.569других корисника друштвених мрежа преко пријатеља пријатеља,преноси Ројтерс.Студија је спроведена путем телефона на 2.255одраслих Американаца у новембру 2010.Фејсбук је саопштио да данас има 845милиона активних корисника.

ТЕСТ ИГРЕ „SERIOUSSAM3”

Г

Озбиљна прстобоља

одина 2011.имала је широк избор пуцачина, од независног „HardReseta”до високобуџетног „Crysisa 2” и „Battlefielda3”,али ниједна од тих игара није нас усрећила као последње реченице трејлера за „Serious Sama 3”: „No cover. All man.“ Драго нам је што можемо јавити да ни сама игра није разочарала. Једном давно,пре много лета и још више зима,у земљи рачунарских игара постојало је краљевство по имену Пуцачина.Тим краљевством лутале су безбројне хорде шарених монструма и ванземаљаца,али и бројни надљудски хероји који су својим моћним бацачима ракета чували ред. У том краљевству, крв је текла у потоцима, експлозије су биле бројније од звезда и сјајније од Сунца, а међу играчима који су га посећивали владала је срећа и задовољство. Ипак, као што то обично буде,ти срећни дани нису могли трајати заувек и краљевство је пало под нападима варварског племена Реализма.Бацачи ракета тако су се нашли замењени глоковима, плазма-пушке калашњиковима, а бројна маштовита чудовишта почела су да причају енглески с руским нагласком. Сада, после вишегодишње владавине „реалних“ војних шутера, момци из Кротима желе да нам врате једног од највећих хероја из старих дана напуцавања, господина „Озбиљног“ Сема Стона.Ово је иначе део текста у ком расправљамо о радњи, али овде се заиста нема пуно тога рећи. Игра је смештена у време пре првог „Serious Sama” и после кратког увода у ком се показује кога и зашто требате убити, ставља вам се у руке ваше прво оружје и благонаклоно вас се упућује према првом противнику ког треба раздвојити на крваве комадиће.

На наше изненађење,игра нам је у руке ставила пиштољ који је у примарном начину рада пуцао метке, а у секундарном није испуцавао плазма-ракете,него само нишанио нешто прецизније. Реалност? У нашем „Serious Samu”? Како се касније показало, то је била само мала диверзија и убрзо смо се дохватили ствари попут гусарских топова и девастатора који су с лакоћом дробили на десетине ванземаљских зомбија.

Чак и тако,„SeriousSam”је далеко од лагане игре.За сваког непријатеља ког можете да смакнете,игра ће на вас бацити још десет и преживљавање значи задржавање менталне карте сваког непријатеља око вас,као и предвиђање њихових напада.Игра не нуди никакво регенеришуће здравље и често ћете се наћи у ситуацији где се борите из петних жила како бисте сачували оних 5 ХП-а који вас држе у животу док не пронађете спасоносну флаши-

цу лека или плочицу оклопа. Сваки пут када непријатељ успе да вас закачи,то се догодило јер сте постали непажљиви, а не зато што је било неизбежно. Наравно, након неколико наизглед бескрајних таласа непријатеља, само ће најбољи успети да одбију сваки напад. Неретко смо се после 10-минутног напуцавања осећали физички уморни, али на добар начин јер смо знали да је превладала вештина, а не срећа.Ако вам се пак изазов учини превеликим,онлајн и сплит-скрин ко-оп модови допуштају вам да позовете пријатеље у помоћ. С техничке стране, СС3 није баш софистициран. Графика је једва просечна, док су анимације једноставно лоше.Ипак,од малог развојног тима као што је Кротима нисмо ни могли очекивати врхунску мо-кап технологију, а момци добро баратају ониме што имају.Најважније од свега, игра се на мид-рејнџ компјутеру врти без икаквог пада фрамератеа, упркос броју непријатеља и количини експлозија и прашине која је готово увек на екрану. „Serious Sam 3”: БФЕ буди носталгију за пуцачинама старе школе, али не труди се да реши ниједан од проблема које је тај жанр имао.Дивља акција увек је резултат играчеве вештине, никад вештачки украс који сакрива једноставност, што је одлика најбољих игара овог типа. С друге стране, то је и једини трик у Самовом репертоару,па играчи који траже нешто осим дуге и изазовне ФПС-овске акције овде можда остану разочарани. Што се нас тиче, одушевљени смо игром која се сећа колико се изазова и забаве може наћи у једноставном напуцавању негативаца. Извор:www.bug.hr

ШтадоносиновиВиндоусфон? ме непосредно пред излазак на берзу прилично шкрте у давању информација. Смит је рекао да су инвеститори показали солидно интересовање за акције,иако се фирме срела са гласинама да ће акције техно-

то име препознатљиво корисницима. АВГ нуди бесплатни основни антивирусни програм, али се комплетна заштита и додатне услуге плаћају. Процењује се да овај антивирус користи 110 милиона људи у свету.

В

индоусфон8,кодногназиваАполо,требалобидабуделансирановегодине,а Покетнау доноси неке детаље о овој платформиипрезваничнеобјаве.ЈеднаоднајвећихновинауодносунаВиндоусфонманго јеподршказапроцесоресавишејезгара,за четирирезолуцијеекрана,алииподршказа НФЦ.

WP8уређајиимаћебољеперформасекамере, Интернет Експлорер 10, а биће интергрисаниСкајДрајв.ИнтеграцијаСкајпа уновиОСјеочекивана,имајућиувидуда јеСкајподпрошлогоктобраувласништву Мајкрософта,аАполоћеВиндоусФонкорисницима коначно донети Скајп апликацију.

Виндоусфон8иВиндоус8задесктопи таблетрачунаренећеиматисамоистикориснички интерфејс, сазнаје Покетнаоу, већ и кернел. До изласка ове верзије WP платформе МајкрософточекуједаћеМаркетплејспродавницаапликацијаиматиоко100.000апликација. Извор:www.b92.net


GLOBUS

dnevnik

Грлиме...наредна 24сата

У

Лондонује оборенрекорду најдужемзагрљајунасвету. Шест парова је покушало даоборирекорд,алијесамочетирипаранакрајууспелодасегрли 24часаи44минуте. „ГрљењезаГиниса”јеорганизовано на међународној железничкој станици Сент Пенкрас у

Лондону, у оквиру кампање која има за циљ постављање што више рекорда у британској престониципрепочеткалетњеОлимпијаде. Паровисупремаправилимазваничника књиге рекорда, имали право на паузу од по пет минута свакихсатвремена.

В

Р

гасаца,укључујућиијошдвауниформисаналицанадизалици,која су послата да спусте или отерају тиграсврхазграде. Међутим, уместо да режи и скаченањих,великамачкајебила невероватно мирна, са једном шапом пуштеном преко ивице. Није их удостојио ни погледа. Парминутајетрајаланапетост.А онда су спасиоци уочили шавове наживотињиисхватилидасеради само о играчки у природнојвеличини. Мотком са куком су,засвакислучај,извршили последње проверепренегошто су је оборили на земљу... Нико није повређен, играчка је изазвала салве смеха исигурнојесенаћиу „трофејној” сали ватрогасаца.

А

ко вам је до фудбала и забаве, а пре свегасмеха,прочитајтеовувестипогледајтевидео. Фудбал је најважнија споредна ствар на свету.Милијардегаобожавају,милиогаиграју,милионинавијају.Измишљенјекаозабава заширокенароднемасе.Атојеиданданас. ДвојицаНорвежанаЈоханГолдениХенрик Елвестад измислили су нови начин пикања фудбала, који до суза насмејава како играче, такоипублику. Њихдвојицасудошлинаидејудафудбалерима дају додатну опрему, тако што су их допаса„обукли”упластичневреће,аногесу имосталеслободне.Наравно,дотоккисеоникаимјеобезбеђен. Одигранајеипрваексперименталнаутакмица, између прволигаша Фредрикштада и друголигашаСарпсборга. Упочеткусуиграчиобеекипепокушавали дазаистаиграју,аликадасу„провалили”да јесуперкренутинапротивникаитакогаоборити,одфудбаланијебилоништа.Играчису сепонашаликаодеца,притомсуумиралиод смехабашкаоипублика. Иначе, постигнута су и три гола, а Фредрикштад је победио 2:1. Мада, кога занима резултат!

Иди,бре, превозом

Н Сванулоупола ноћи

В

ештачкоСунцетешкодвеипо тонеобасјалоје Лондон. У понедељак ујутру, два сата пре изласка „правог” Сунца, изашло је вештачко, дело уметничке трупе Grayworld и компаније за производњу сокова „Тропиkана” у оквиру заједничке кампање за „светлијајутра”. „ТрафалгарскоСунце”сеградило шест месеци и величине је 30.000фудбалскихлопти.Тешкоје две и по тоне и светли јачином 60.000 сијалица. Интересантно је дајеово„нашеСунце”видљивоиз свемира.

еименовани мушкарац из Личестера (28) полагао је теоријскидеотестазавозачечак 92пута,иниједномганијеположио. На полагање испита који поред теоријских питања о вожњи садржи и део са препознавањем неправилнихситуацијанавидеу неопрезних возача потрошио је скоро три хиљаде фунти, пошто једнополагањекошта31фунту. Онпрактичнидео-вожњуколима са инструктором - не сме дапокушадаположисведокне успе да превазиђе „препреку” звану теоријски тест. Млади Британацнеодустаје,алидокне положи тест, „смеши” му се градски превоз или вожња таксијем.

Зарадинараскиду

аскинулисте,аизање/његајеосталохиљадуситницаипоклонакојивасподсећајуна пропалувезу?Продајтесветествариизарадитенекидинар. АнабелЕктон(28)изЊујоркапокренулајесајт neverlikeditanyway.com(никадмисенијенисви-

27

Балон-фудбал–каквазабава

Ватрогасципротив плишаногтигра атрогасци из Хјустона у Тексасупозванису даухватеодбеглогтигракојисепопеонаврхнапуштеногхотела,али тигарјебионевероватномиран... Надесетиневозачајезваловатрогасцеиполицију„јернакрову напуштеногхотелауХјустонуседи одбегли тигар”. Позиви су схваћени веома озбиљно, па је у акцију спасавања кренуло једно ватрогасно возило и шест ватро-

sreda8.februar2012.

дело),накојемможете„утрапити”свестварикојестетокомвезедобилинапоклон,асаданежелитеочимадавидите. Ектонова се на овај потез одлучила недавно, након раскида дугогодишње везе, када су јој, од бившег, остале две авионске карте за Лондон, уметничкасликаинеколикокомаданакита. „Све оне приче да јебољеволетииизгубити него никада не волети су ми звучале патетично. Желела сам да урадим нешто драстично”, рекла је Анабел „Њујорк Посту”. „Морамо да наставимодаље.Немаплакањаипреједањасладоледом”, додала је она. Насајтусемогунаћипонудезакуповину неискоришћених венчаница, вереничког прстења, па чак и свадбенихпутовања.

П

Најјачиклинацна свету

огледајтекакомалиРумун„пумпа”склековенафлашама.ЂулијаноСтроепрославиосекаонајјачипетогодишњакнапланетипретпрошлегодине,асадапоказујесвојеновевештине. Малишанкојиоддругегодинепроводискоросвакиданутеретанивећ јеоборионајбржевремеуходунарукамасатегом,појавиосенателевизијигдејеизвео20„ваздушних”склекова,асадаихрадиослоњеннастакленефлаше.

Ћиху,ћиху,ћиху...хик

У Почиње концерт,не гаситетелефоне

У

метникЛукасКмитћенаконцертусвиратиНокиамелодију завиолинуиклавир. УправославнојцрквиуСловачкојјепренеколикомесециодржан концертвиолинистеЛукасаКмита. Уметникјесвирао,публикауживала,аондаседесилооноштоникаконесмедаседогоди–зазвониоје телефон. Иако смо замољени да гасимо телефонеубиоскопу,позориштуи на концертима, увек се нађе неки паметњаковићкојимислидатоне важизањега. Када је зазвонио телефон, виолинистајезастао,аондазасвирао добропознатуНокиамелодију.

једномчешкомбаруелектричнимоделвозазамениојеконобаре. У ресторану „Витопна” у Прагу више нема конобара, већ пиће разноси електрични возић, и то пругом дугом 396 метара. Овај посебни сет возића коштао је чак 600.000 евра, али власници „Витропне” кажудасевећисплатио,пошто се посета бару удвостручила јер је муштеријамазанимљиводаимвозић доноси пиво или грицкалице. Вагони пролазе кроз моделе градова, тунеле,шуме...

В

Техно-црква

икаруШведскојосмислиоје какодапривучемладехришћанена верске службе - тако што ће их претворити у журке. Оле ИдестромизЦрквесвихсветихуСтокхолмунаручиојеодлокалних продуцената посебно осмишљене техно нумере, које пушта у паузама богослужења.

ВикарјеовимпесмамазамениочитањецитатаизБиблијеипевањетрадиционалниххимни,ањеговацрквапосталајехитуСтокхолму. „Ретковиђаммладехришћанекојибуквалноиграјунаседиштимауцркви,аливажноједадолазеуБожјукућу”,скромнојерекао„техно-свештеник”.


28

OGLASi l ^iTUQe

sreda8.februar2012.

Posledwi pozdrav ~oveku i prijatequ

dobrom

dnevnik

Posledwi pozdrav kom{iji

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle kra}e i te{ke bolesti preminula na{a draga supruga, majka i baka u 57. godini.

Bo`inka Peranovi}

Bati

Bogdanu

24. 12. 1955 - 7. 2. 2012. od porodice Andri}.

Baja sa familijom.

O`alo{}eni: suprug Branislav sa decom i unu~adima. Sahrana }e se obaviti 8. 2. 2012. godine, u [ajka{u, u 13 ~asova.

46716

46708

46722

TU@NO SE]AWE zetu

doc. dr Radojici Mehanxi}u

Sa bolom i tugom javqam svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je preminuo moj dragi suprug

Tomislav Krvavica

2007 - 2012.

Tast Qubi{a, ta{ta Mila i baka Mica.

Ispra}aj dragog pokojnika obavi}e se u ~etvrtak, 9. 2. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Jelena i rodbina.

46710

46704

Dani prolaze ali ni jedan bez se}awa na tebe. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima i mislima.

Ne `ubori vi{e, ne hu~e, mirno talasa, u smiraju jave, otplovio je u nezaborav

Rule - Bogdane

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Bo`inki Peranovi} Sa neizmernom tugom i bolom opra{tamo se od na{e drage mame i bake. Wena }erka Gordana, zet Miroslav i unu~ad Milo{ i Kristina. 46717

Posledwi pozdrav na{oj dragoj priji

Posledwi pozdrav na{oj dragoj priji

Bo`inki Peranovi}

Bo`inki Peranovi}

Tako retko u dru`ewu, a tako ve~no u se}awu. Tvoji Novakovi}i iz Novog Mesta Slobodan, Vida, Sa{a i Aqo{a.

Weni prijateqi Dara i Milo{ Obrenov sa porodicom.

Weni prijateqi Sne`ana i Radoslav Obrenov sa decom.

46721 46713

Posledwi pozdrav i veliko hvala svom voqenom dedi

ma{ine, {porete, aku mulatore, karoserije, ~i stimo podrume, tavane, odnosimo {ut. Telefoni: 6618-846, 063/8485-495, 064/95-33-943. 46140

STUDENTKIWA medicine profesionalno radi sve vrste masa`e u svom lepo opremqe nom stanu. Relaks 1000, komplet 2000, kraqevska 3000. Telefon 062/169-7099. 46673

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 46545

KUPUJEM stare auto mobile, staro gvo`|e, ve{

Posledwi pozdrav voqenom

Sa tugom se opra{tamo od

Ru{kuc Bogdana Miji Skaramuci od wegovih unuka: Sowe, \or|a i Nemawe.

Porodica Devi}: Aca, Qiqa i Ivan sa svojom porodicom.

46724

46707

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je na{ dragi suprug, otac, tast i deda

Miho - Mija Skaramuca

46725

Supruga Ivona.

od: kumova Milivoja i Milene Te{i} sa porodicom.

46720

46718

Dana 7. 2. 2012. godine preminuo je u 84. godini

Samo sestrinsko srce zna koliko je te{ko ostati bez brata.

Aleksandar Grgur

1932 - 2012. posledwi pozdrav od Nikole i Milene.

Bo`inki Peranovi}

1971 - 2012.

Dragoj

Savki

Tomislavu Radinu

46714

Posledwi pozdrav dragoj kumi

preminuo 6. 2. 2012. i da }e se sahrana obaviti u Novom Sadu, na Gradskom grobqu, u ~etvrtak, 9. 2. 2012. u 12.45 ~asova. O`alo{}eni: supruga Radojka, }erke Biqana i Jelena, zetovi Du{an i Nenad i unuci Sowa, \or|e i Nemawa. 46723

O`alo{}eni: k}i Svetlana, zet Milan sa sinom Aleksandrom, snaha Emilija sa sinovima Bojanom i Stefanom.

Aleksandar Grgur Bato moj, po~ivaj u miru i neka te An|eli ~uvaju.

Sahrana }e se obaviti 8. 2. 2012. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici.

Tvoja sestra „Belka�.

46706

46709


^iTUQe l POMeni

dnevnik

sreda8.februar2012.

^ETRDESETODNEVNI POMEN

3

3

Dana, 6. februara, u 53. godini preminula je na{a voqena

Danas, 8. februara 2012. godine navr{ava se {est meseci od bolnog rastanka sa mojim voqenim i jedinim bratom

29

Posledwi pozdrav i zahvalnost za dugogodi{we prijateqstvo i dru`ewe

Nikola Bujak

Savka Ra{eta ro|. Joki}

Radoslavom Pavi}evi}em Mi{om

Sahrana je danas, 8. 2. 2012. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Zdravko, sin Jovica, }erka Marija sa porodicama.

Dragi moj Mi{o, tuga i bol za Tobom ne prestaju. Rana je neprebolna. Neizmerno Te voli Tvoja sestra Zaga.

46694

46588

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

3

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Na{em Nikoli dajemo ~etrdesetodnevni pomen u subotu, 11. 2. 2012. godine, u 11 ~asova, na Mesnom grobqu, u Bege~u.

Zoranu Petrovi}u

Sin Goran i }erke Gordana i Biqana sa porodicom.

od porodice Ivanovi}.

46685

46688

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav

pozdrav

velikom

POMEN Danas, 8. februara, navr{ava se {est meseci od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac, deda i tast

Savki Ra{eta

Padi Aleksandru

Savki Ra{eta

od devera Marinka sa suprugom Verom iz Kikinde.

od devera Mirka sa porodicom iz Temerina.

46695

46696

Posledwi pozdrav najvoqenijoj sestri

na{oj

Posledwi pozdrav dragoj priji

Radoslav Pavi}evi} Mi{a Uspomenu na wega ~uvamo u na{im srcima i mislima. Supruga Vukosava, k}erke Zagorka i Darinka sa porodicama. 46589

POMEN

Bolno se}awe na na{eg

dr Branku Mari~i}u Savki Ra{eta

Godina pro|e, tuga i bol u srcu ostade zauvek.

od: sestara Joke i Svetlane sa porodicama.

46697

doc. dr Radojicu Mehanxi}a

Tvoji najmiliji. Hvala za sve lepo i zajedni~ki provedeno prijateqstvo.

46675

POMEN

Sa tugom i bolom opra{tamo se od na{e voqene }erke Prijateqi porodica Mudrini}.

na{em bratu, kumu i prijatequ Ugqe{i.

Nikada te ne}emo zaboraviti najmiliji na{. Neute{ni: majka, brat sa porodicom i tetka.

Vidosava Bo`i} 1930 - 2011.

46690

POMEN

31. 12. 2011 - 8. 2. 2012.

Zorka Mihajlovi} 1927 - 2011.

Hvala ti za svu qubav i dobrotu koju si nesebi~no davala. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja deca: Jelica, Nikola, Ranko i Zorica.

46304

Dana 8. februara godi{wica je smrti dragog prijateqa

od porodice Tatalovi}.

46689

^ETRDESET DANA bez tebe.

8. 2. 2007 - 8. 2. 2012.

Savki Ra{eta

od kom{ija iz Narodnog fronta 20.

Slavku Karlovi}u

Danas, na ^enejskom grobqu obele`i}emo ~etrdesetodnevni pomen na{oj dragoj, voqenoj supruzi, majci, svekrvi, ta{ti, babi i prababi. Tvoji najmiliji. 46681

46683

Posledwi pozdrav velikom gospodinu i prijatequ

Posledwi pozdrav

Branka Mari~i}a Ostaje u lepoj uspomeni kod prijateqa Rexepa, prije Rezije i sviju iz porodice Ali{i}.

46693

46605

Posledwi pozdrav prijatequ, kolegi i saborcu

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je 5. februara iznenada preminula

Ugqe{a Qubojevi}

Savke Ra{eta Otac Manojlo i majka An|a.

od stanara zgrade N. fronta br. 4.

Deja, Lo{ke i Ivan.

46698

Slavku Karlovi}u

46686

Posledwi pozdrav dragoj snahi i ujni

Posledwe zbogom uzletelom an|elu

Bogdanu Ru{kucu

Nevena, Madlen i Du{an.

46674

prerano

46701

POMEN

POMEN

Darko Na|

Radovan Marjanovi}

2006 - 2012.

8. 2. 2009 - 8. 2. 2012.

„Uvek i u svemu”. Voqeni `ive dok `ive oni koji ih vole.

Pro{le su tri tu`ne godine od kada nisi sa nama.

Mirjana Bogeti} Jovanu Pejakovi}u Ispra}aj na kremaciju }e se obaviti danas, 8. 2. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Savki Ra{eta

Du{an Teofilovi}.

od porodice Vukovi}.

46699

46687

Leni ^upi} od dece i zaposlenih Pred{kolske ustanove „Radosno detiwstvo”, Novi Sad.

O`alo{}eni: }erka Olivera i suprug Dragoqub.

323-P

46684

Sa ponosom, tvoji najmiliji.

Tvoji najmiliji.

46702

46700


tv program

sreda8.februar2012.

06.00 07.30 08.00 10.00 11.00 12.00

Џули Грејем

СЕРИЈА

У постељи Ова еротична драма се врти око љубавних живота и сексуалних проблема ражличитих парова који су на неки начин повезани. Емотивна, дирљива,и понекад,духовита,серија прати парове у соучавању са њиховим највећим проблемима. Улоге: Џули Грејем, Оливија Ламли,Џејмс Торнтон Режија:Џејн Проус,Робин Шеперд (РТВ1,20.10) 06.30 09.00 09.30 10.00 10.10 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 19.00 19.30 20.10 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.50 00.15 00.40

06.30 07.00 07.45 08.35 09.45 10.00 10.25 10.35 11.10 11.40 12.05 12.30 12.40 13.10 15.00 15.30 17.00 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.15 23.40

Добројутро, Војводино Злогласниатентати Знање Вести Миљеница Комшилук Кухињица Вести Заједно Здравоживо Фаца Вести Радар Вестизаособесаоштећеним слухом Токшок Миљеница Временскапрогноза ТВДневник Једаннаједан Разгледнице Комшилук ТВДневник Серијанедеље:Упостељи Документ Биоскоп Војвођанскидневник Међународнитероризамод’45. Серијанедеље:Упостељи Једаннаједан Документ Биоскоп

Кухињица(мађ) Трансплантације НовитаблоидНС СКУД„Железничар”концерт народногоркестра„Вилине чаробненоте” ФЛУОШ„Трипрасета”,позоришнапредставазадецу Хајдесамномуобданиште ЗвончићиМаргарета Питамсепитамсе Концертплесногстудија „Импулс“2.део Кадзазвони Центарсвета Вести(мађ) Македонскосонце Љубавнициитајне ТВБаштина ДобровечеВојводино(ром) Пословниуспех(мађ) Музичкипрограм–мађарска музика ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица(мађ) Добровече, Војводино(рум) Дуел,филм Фолдеркултура ТВБаштина

13.00 14.30 15.30 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање Глас Америке Панонско јутро Аналија Све о животињама Била једном једна недеља Тема недеље Лице с насловнице Војвођанске вести Дискавери Војвођанске вести Аналија За корак испред Војвођанске вести Без цензуре Била једном једна недеља Војвођанске вести Дискавери Глас Америке

06.05 08.00 09.05 09.47 10.04 10.33 11.07 12.00 12.15 12.29 13.13 14.46 15.10 15.52 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.59 22.38 23.25 23.52 00.14 01.42 02.38 02.48 04.23 04.55

06.30 08.30 09.00 09.10 10.05 10.30 11.00 11.10 11.30 12.30 13.00 13.10 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.50 19.00 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 24.00

Новосадско јутро Храна и вино Вести Серијски програм Вреле гуме Истрага Вести РецептиЛауреРавајоли Капри Документарнипрограм Вести Опчињени Повратак у рај Врелегуме Вести Украденасрца Објектив (слов) Објектив (мађ) Спринт Храна и вино Новосадско поподне Неонсити Објектив Објектив (слов) Објектив (мађ) Ево нас код вас Опчињени Објектив РецептиЛауреРавајоли Капри Украденасрца

10.00 БарсаТВ:Барселона –Сосиједад 11.45 АјаксТВ 12.00 ФАкуп 14.00 НБАуживо 14.15 КопаделРеј: АтлетикБилбао–Мирандес 16.00 Ускијавање 16.30 ТВС 17.30 ПрегледПремијерлиге 18.00 Премијерлига,класик: Блекбурн –Манчестерјунајтед 19.15 ПрегледЕБЕЛ 19.30 ПравиНБА 20.00 Фудбалмондијалмагазин 20.30 ЗабавнаПремијерлига 21.00 КопаделРеј: Барселона–Валенсија 23.00 Евролига: Ефес–Олимпијакос 00.45 КопаИталија1/2Финале: Милан–Јувентус

05.00 06.00 06.15 06.40 07.20 08.05 09.20 10.50 12.00 13.00 13.15 13.35 14.00 14.55 15.00 16.05 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.25 21.15 23.15 00.15 01.00 01.30

Јутарњи програм Јутарњи дневник Доме,слаткидоме Гастрономад Траг ЗадњакућаСрбија Биографије Дневник Спортплус ИстражитељиизМајамија Треиданаредитеља:Биљана Максић-Пајкић-Брод плови за Шангај,филм Ијаимамталенат ОвојеСрбија Селогори, абабасечешља ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Селогори, абабасечешља Било једном у Пекаму,филм ИстражитељиизМајамија Дневник Навртешци Ноћни биоскоп:Филм Доме,слаткидоме Гастрономад Треиданаредитеља:Биљана МаксићПајкић„Бродпловиза ШПангај”,филм Око Селогори, абабасечешља

Тајна старог моста Ексклузив Експлозив 1001ноћ Кад лишће пада Дођи на вечеру Бандини Аси Тајна старог моста Ексклузив Вести Експлозив Три Хил Срећне вести Дођи на вечеру Једноставан живот Бандини Ексклузив Експлозив Вести Аси Кад лишће пада Филм:Двенедеље зазаљубљивање Пирамида Три Хил Експлозив Ексклузив

НАПОМЕНА:НаРТС2, у10.00часовамогућјепренос седницеСкупштине РепубликеСрбије

ВАТЕРПОЛО: ЛЕН ЛИГА ШАМПИОНА

Партизан–Вашаш (РТС2,18.55)

04.42 05.07

Слагалица Мифи ОткривајмосветсаЂолетом Томасидругари Великиимали Плаваптица Верујте,алинепретерујте Арс практика Зебра,знак,семафор Е-ТВ ТВ мрежа Читање позоришта Наука2011 Међународна трибина композитора Трезор Плаваптица Арспрактика Зебра,знак,семафор Узбуна Достојевски Хокеј:СЛОлига,полуфинале: Партизан-Триглав,пренос ЗвонкоБогдан Ватерполо:Лен лига шампиона:Партизан-Вашаш,пренос Усвету Беокулт УНСаветбезбедности,пренос(програмзависиодпреносаседнице) Фестовепремијере: Путунепознато,филм Ијаимамталенат Канда,Коџа и Небојша Трезор Ватерполо:Лен лига шампиона:Партизан-Вашаш (р) Хокеј:СЛОлига,полуфинале: Партизан-Триглав(р) Усвету Канда,Коџа и Небојша

06.00 06.30 07.00 08.05 08.10 08.30 09.00 11.00 11.45 14.00 15.10 16.30 17.00 18.00 18.30 18.35 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00 03.00 03.30 04.30

ВОА Сликеживота Маратон Кефалица Двоугао Копаоник ПородицаСерано Топшоп Филм:Мостсудбине ДокторХаус ПородицаСерано Копаоник Редизакон Уловитрофеј Двоугао Сликеживота ДокторХаус НЦИС Филм:Патриотскеигре НЦИС Филм:Гејси Копаоник Сликеживота Редизакон Филм:Гејси

12.52 13.53 14.15 14.30 14.35 15.28 16.25 18.30 18.55 20.05 20.30 21.00 22.00 23.35 23.55 00.49 01.48 02.50

Хју Гранти Сандра Булок

Две недеље за заљубљивање Прича прати Луси Келсон, сјајну али неуротичну адвокатицу и њеног богатог клијента, неодговорног сноба Џорџа Вејда.Он Луси третира више као дадиљу,него као правницу прихватајући је олако, као и све што поседује. Улоге: Сандра Булок, Хју Грант,Алиша Вит,Дејна Ајви Режија:Марк Лоренс (Прва,21.15)

05.40 08.00 08.15 08.40 09.30 10.00 10.35 11.00 13.30 14.50 15.05 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.05 19.40 20.05 21.00 23.10 23.45 00.05 01.55

Индија Вести Топшоп Долинасунца Хоћудазнам Вести Топшоп Цртанифилмови Филм:Људикојезнам Топшоп ИстражитељиизМајамија Вести Спортскипреглед Дваипомушкарца Штрумфови Вести Измеђудвеватре Штребери ИстражитељиизМајамија Филм:Афераогрлица Вести Спортскипреглед Филм:Ратнамлада СаутПарк

Афера огрлица

06.58 07.35 07.40 08.12 08.23 08.34 08.57 09.41 09.55 10.00 10.30 11.00 11.30 12.02

dnevnik

c m y

30

Париз,1786.године.Након што њеног оца убију су због политичких погледа,Жан жели да се освети,али и да поврати углед своје породице. Покушава да стигне до краљице, али сви њени напори остају без успеха. Улоге:ХилариСвонк,СајмонБејкер,ЏонатанПрајс Режија:ЧарлсШајер (Б92,21.00)

ХилариСвонк

05.45 10.00 11.30 12.00 13.00 15.00 15.30 16.00 16.20 16.40 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 00.30 01.15 02.45 04.15

Добројутро Магазинин Тајнаљубав Градскевести Грандпарада Сестре Породичниобрачун Националнидневник Сити Ноћујуну Маланевеста Националнидневник Маланевеста Кадсамбиовојник Брачнисудија 48сатисвадба Црнахроника Мириспролећа Филм: Последњијецај Филм: Полицајацгладијатор Витезовиизблата

Тијана Марковић

Једна жеља, једна песма У пратњи оркестра Мише Мијатовића,Ана Бекута пева своје највеће хитове,а жеље гледалаца испуњавају Кевсер Селимова, Зоран Вујичић и Ђорђе Зелчевски.Најлепше песме прате и фолклорни ансамбли, па је забава загарантована. Програм води Тијана Марковић. (Хепи,20.30) 05.00 07.55 08.00 08.20 08.25 08.35 08.45 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 10.00 10.25 10.50 11.00 11.25 11.50 12.10 12.35 12.50 13.20 13.40 13.55 14.00 14.45 15.40 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 19.00 20.30 22.00 22.05 22.50 23.20 03.00 03.45

Јутарњи програм Вести Хунтик Мали меда Чарли Ноди Мала принцеза Поп Пикси Боба и Биба Абу,мали диносаурус Тајни свет меде Бенџамина Торк Телешоп Винкс Сабринин тајни живот Метеор и моћни камиони Бакуган 2 Хунтик Кунг фу мајстори Зодијака Легенда о Неши Поп Пикси Квизић Пресовање Телешоп Вести Дображена Парови,уживопоподне Вести Вести Телешоп Граница Телемастер Насловнастрана –квиз Парови уживо вече Једна жеља, једна песма Вести Дображена Парови –преглед дана Парови –уживо ноћ Звезданакапија-Атлантис Једна жеља једна песма

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Србија коју волим,13.00Зрно по зрно,14.00Живети свој живот,15.00Спортска галаксија,16.00Освета,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Отворени екран, 13.00 Никад се не зна...,14.30Инфо К9,15.00Забавни програм,16.30Инфо К9,17.00Бибер,17.30Дечији програм,18.00Кућица у цвећу, 18.30 Инфо К9, 19.00 Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Травел клуб, 21.15Отворени екран,22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер, 01.30Ноћни програм

12.00Сремнадлану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Сремнадлану:Инђија,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30Ловци назмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

sreda8.februar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Спасавањеоронулих грађевина Четиривенчања-Америка Удварањеумраку Л.А.Инк Стручњакзаторте Најбољиамеричкикувар Краљпосластичаракаокувар Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Кошишатогпса Спасавањеоронулих грађевина Мајамиинк Богатамлада,сиромашна млада Венчаницаизснова Нисамзналадасамтрудна ДрЏи:Форензичнипатолог Л.А.Инк Богатамлада,сиромашна млада

07.00 Добројутро,Хрватска 08.54 Лудиодљубави 10.20 Путовањажелезницом3,док. серија 11.09 Свећебитидобро 12.00 Дневник 12.32 Кадзаволим,времестане 13.16 ДрОз,токшоу 14.11 Речиживот 14.41 АлпеДунавЈадран 15.12 ПоносРаткајевих 16.02 Алиса,слушајсвојесрце 16.50 Хрватскауживо 17.528.спрат,ток-шоу 18.36 Одморисе,заслужиоси 19.30 Дневник 20.04 Мисија 21.01 Паралеле 21.29 24сата 22.21 Отворено 23.05 Дневник3 00.27 Путемевропскихфондова 01.42 Инмедијасрес 02.27 Прекидпрограмаради редовногодржавањауређаја 04.25 Лудиодљубави

08.00 ВарвариТеријаЏонса 09.00 Хитлеровапотопљенатајна 10.00 Тајнеисторије:Краљица девица 11.00 Поздрав 12.30 Великебританскевојсковође 13.00 Другисветскиратубоји 14.00 Истинао... 15.00 ДикенсоваЕнглеска 16.00 СикертпротивСарџента 17.00 Изгубљенидревниградови 18.00 Краљичинасестра 20.00 Косакојајепроменила историју 21.00 Другисветскиратубоји 22.00 ИзгубљенемумијеПапуе НовеГвинеје 23.00 ДикенсоваЕнглеска 00.00 СикертпротивСарџента 01.00 Изгубљенидревниградови

ЏулијаСтајлс

Легендаозмају Божићнапесма Паулининевратоломије ЈедноокиЏек Парекваре Интервјусаубицом КраљНаресуан Ледениторнадо Еротскифилмови

Ледениторнадо ЧарлиПрајс,бившинаучник који је постао писац научнофантастичних дела, почиње даживиједнуодсвојихприча. У исто време, Федерална НаучнаФондацијагубиконтролу надекспериментомипретида направикатастрофу... Улоге: Марк Мосес, Камил Саливен, Кај Ерик Ериксен Режија:СтивенМонро (Синеманија,22.00)

Џејс он Борн је бивиши агенткојијепрошаоврхунску обуку.Учествоваојеуоперацији трансфера новца у Москвутокомкојејенесталавеликасвота.Борнсадаживис девојкомМери,имучигаамнезија... Улоге: Мет Дејмон, Џоан Ален,ЏулијаСтајлс,Брајан Кокс, Франка Потенте, ГабриелМан Режија:ПолГринграс (ХРТ2,20.45) 07.49 08.19 08.45 09.30 09.59 10.43 11.05 11.29 11.49 12.29 15.06 15.36 16.21 16.43 17.08 18.00 18.20 18.35 19.51 20.00 20.45 22.39 23.22 00.05 00.24 01.06 01.26 02.06

КамилСаливен

06.00 07.45 08.15 09.55 10.20 11.50 13.35 15.50 17.20 17.45 19.05 20.05 22.00 22.45 23.50 01.30 03.55 05.15

Прича о играчкама 3 Холивуд на снимању Мале тајне Модерна породица Завера ћутања Три мушкарца и беба Рок барка Марс тражи маме Васпитање за почетнике Сваки Џек има своју Џил Борџије Живот као такав Узвратни ударац Срећа Нинџа плаћени убица Секс и град 2 Изгубљени дечаци:Жеђ Узвратни ударац

06.20 07.20 08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20

Меклаудовећерке Вокер,тексашкиренџер НешБриџис УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Поморскапатрола Видовњак Монк Вокер,тексашкиренџер УбиствауМидсамеру Поморскапатрола Монк Видовњак Филм:Метеорскаолуја

07.05ПопПикси 07.35Кобра11 09.40Ексклузивтаблоид 10.45Вечераза5 11.15Ватренонебо 13.20Ружаветрова 14.10Крвнијевода 15.10Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.05Вечераза5 18.00Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Крвнијевода 20.00Ружаветрова 20.50Менталист 22.25ЦСИЊујорк 00.00РТЛвести 00.15Планетатаме,филм 02.00Астрошоу 03.05РТЛДанас

Планеттаме

Борнованадмоћ 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

FEQTON

МалаТВ Амика Школскисат Серијазамладе Алиса Серијазамладе ХотелЗомби ТуђинциуАмерици Бриљантин МиленијскиШиме МалаТВ Школскисат ДеграсиНовинараштај Обичнаклинка ДокторХу Регионалнидневник Жупанијскапанорама Ватерполо,ЕЛ:Мадост-Југ, пренос Ритамџунгле Инмедијасрес Борнованадмоћ,филм Трачара ЦСИ:Мајами КетиКим Верујми Дваипомушкарца Ловцинанатприродно Ноћнимузичкипрограм

06.30 Песмаизсрца 08.05 Смртупородици 09.35 ПериМејсон:Смртоносан начинживота 11.35 Љубавнапесма 13.05 Страхизнутра 15.00 Чуднафреквенција 17.00 Дубокоупрерији 18.40 Мојаужаснагодина 20.10 Наоружаниневин 22.10 Извансумње 00.10 Песмаизсрца 01.45 Смртупородици 03.15 ПериМејсон:Смртоносан начинживота 05.15 Банданамоторима

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 15.30 17.40 20.00 22.00 00.00 02.00

Бели песак Кад китови дођу Један круг Бубамаре Фриџек Дадли је закон Бејб Робин Худ,принц лопова Милерово раскршће Бели песак Били Медисон Приче

Каданеочекиванакишаметеора нагло заустави путовањесвемирскогброда,преживисамодесетероодњегових четрдесетеропутника,којисе нађу заглављени на неприступачној,голојпланети... Улоге: Вин Дисел, Рада Мичел,КолХаусер,КитДејвид, Луис Фитцџералд, КлаудијаБлек Режија:ДејвидТвохи (РТЛ,00.15)

РадаМичел

08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

08.30 09.00 11.00 12.00 13.00 17.00 19.00 20.00 22.00 22.05 23.05 23.10 23.40 23.45 23.50 00.00 01.15

Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Какотораде? Уделићусекунде Преживљавање Генералка Аутапомери2008. Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Разоткривањемитова Врхунскоградитељство Преживљавање Какосеправи? Какотораде?: Водичизбезизлазних ситуација Прљавиновац СуперљудиСтенаЛија ПограничнаполицијаСАД Разоткривањемитова Водичизбезизлазних ситуација

Олимпијске игре Билијар Футсал Тенис Тенис Фудбал Фудбал Фудбал Сви спортови Коњички спорт Коњички спортови Голф Голф клуб Једрење Сви спортови Фудбал Сви спортови

В

1

31

АУТОБИОГРАФИЈА МОНИКЕ СЕЛЕШ

Клизачица пала на кошчата леђа

ећина професионалних спортиста могу се уморила. Нека чуда од деце у спорту рађају се с врсетити кад су се упознали са спортом који хунском координацијом ока и руке, невероватно саће им бити судбина. За мене, тај дан је по- витљивим зглобовима рамена или фантастично ефичео мирисом слане воде. Као и сваког лета, моја касним црвеним крвним зрнцима. Ја сам само имала породица проводила је двонедељни одмор на Ја- ужасно снажне зглобове руку. Годинама касније, тадрану. Одмор на плажи две недеље годишње био та је инсистирао да је зато што сам носила његове је практично обавезан за европске породице, а ми тегове од четири килограма куд год да сам ишла. Не нисмо били изузетак. Лето којег се најбоље сећам сећам се баш најбоље, па ћу морати да му верујем на је кад сам имала пет година. Била сам ситна девој- реч. Кад смо се вратили кући, молила сам тату да начица која никад није стајала у месту. Једног јутра сам устала, обукла купаћи, брзо појела доручак на стави да игра тенис са мном јер је Золтан био активан играч на европинсистирање мајке и изским турнирима за јунилетела кроз врата. Као и оре. Нови Сад је имао увек, планирала сам да само четири терена за проведем дан на плажи тенис које деца нису моправећи замршене пегла користити док не нашчане замкове, али мој пуне 12 година. Клуб је тата је паковао кутију с имао елитистички став играчкама које су баш закоји се могао мерити с нимљиво изгледале. оним на Вимблдону. По„Куда ћете?“ пит ала стојали су обавезни просам. писи одевања искључи„Да играмо тенис“, одво у бело, било је тешко говорио је мој брат Золосигурати време за третан. И он је имао торбу. нинг, а готово немогуће „Могу ли и ја са вама?“ наћи новац. Већ сам заборавила зам„Нема проблема“, рекове, све што сам чула као ми је тата након што била је реч „игра“ и нитениски клуб није хтео сам желела да пропустим да пусти петогодишњанеку забаву. кињу на своје терене. „Наравно“, рекао је мој Однео је клупко канапа тата Карољ смешећи се. до паркиралишта испред „Обуј се„. Улетела сам у наше зграде, одсекао дуг своју собу френетично комад, завезао крајеве за тражећи своје патике. аутомобиле удаљене око Мама Естер их је нашла пет мет ара. И ето га! и помогла да чврсто веИмали смо наш приватжем пертле. ни, бесплатни, увек сло„Забави се“, рекла је бодни терен где су просрећна што ће имати мач а л а те г ле ћ и оче в е те г о в е Оја писи одевања били слоло мира и тишине за себе. То се није често догађало. Радила је цео дан у бодни. Након месец дана, тата је видео да сам рачуноводственој фирми, кувала је три оброка озбиљна па је једног викенда сео у ауто и возио седневно за породицу, и те две недеље биле су једи- дам сати док није прешао италијанску границу где но време кад је могла да се опусти. Као петогоди- је била најближа продавница тениских рекета за шњакиња нисам знала да је понекад потребан од- децу. Урадио је исто за Золтана седам година раније. Изабрао је најбољи, замотали су га као поклон, мор. Прошли смо три улице док нисмо стигли до ло- ускочио је у ауто и вратио се истог дана. Тата и ја калног терена. Тата и Золтан скинули су навлаке смо наставили да играмо сваке вечери док нас мама не позове на вечеру. Чак и са својих рекета и почели да тад бисмо остали још мало, ударају лопту један према Новосадски тениски клуб је све док нас не позове и други другом. Чинило ми се да то имао елитистички став који је пут. Током вечере, Золтан би траје читаву вечност, већ сам нам причао о предстојећим почела да се досађујем; мимогао да се мери с оним на турнирима, а ја жедно упијаслила сам да ће бити много Вимблдону.Није дозвољавао ла сваку његову реч. забавније. Кад је мој брат ни да се тренира Кад је стигла зима, одлучиоставио рекет да би пио вола сам да ми је доста тениса. ду, искористила сам прилибез прописане, Повукла сам се из своје парку. Отрчала сам, подигла реискључиво беле одеће кинг-каријере и замолила такет и почела да имитирам ту да ме упише на часове оно што сам видела да је он клизања. Помислили бисте да је био љут након радио. „Добро је, Моника!“, викнуо ми је тата с друге што је прешао границе да подржи моју опседнустране мреже. Послао ми је лопту. Волела бих да ка- тост тенисом, али једнако радо ме је водио до клижем да сам опалила дворучни бекхенд с основне ли- залишта у пет ујутро као што се одвезао до Италиније, да се звезда тада родила, али не могу. Прома- је. Није га било брига шта ја радим, док год сам шила сам прву лопту. Онда другу, па и трећу. Зол- срећна. Буђење у цик зоре да бих покушала да тан, показујући одређену количину стрпљења што стигнем на клизалиште пре хокејаша (морала сам није уобичајено код тринаестогодишњег старијег да заузмем мали део клизалишта пре него што пабрата, пустио ме је да наставим тако да дивље зама- кови почну да лете посвуда), брзо ми је досадило. хујем његовим рекетом и трчим назад и напред пре- Ни падање на моје кошчато дупе није било лако. ко терена, не успевајући ништа да повежем. Али, Пад на лед боли. Јако. Проводила сам више времемој тата је одмах приметио нешто. Рекет је био ве- на на леду него усправно и имала модрице да то лик готово као и ја, али сам га носила као да то није докажем. Хаљине за клизање су дивне – оне су биништа. Мој замах није слао лопте преко мреже, али ле мој првобитни мотив да постанем клизачица – форма није била лоша. Играли смо цело поподне, али нису вредне толиког жртвовања. Након две неЗолтан и ја смо се мењали на рекету, а ја се нисам деље одустала сам од клизаљки. Књигу Монике Селеш „АУТОБИОГРАФИЈА /ФОРХЕНДОМ ПРЕКО МРЕЖЕ ЖИВОТА„ (издавач:„АЗБООК”,Тоше Јовановића 2,Београд),можете за 399динара наручити путем телефона 011/2199–439или и-мејла:office@azbook.rs

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


monitor

sreda8.februar2012.

dnevnik

c m y

32

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Данасстесклонидраматургијии претеривањима, али и промени распол ожења. Нећете мировати већбитифизичкиактивни.Немојте претериватиниучему. Некиранији садржајисепоноворазматрају.

BIK 20.4-20.5.

Иматевеликаочекивањаодсебе, али и од других. Сањарите своје снове, планирате, па ћете се сами моратипотрудитиидаихостварите. Тешкосебудитеујутру,полакопочињетедан, пасеубрзаватесвевише.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

8. februar 2012.

Нису све прилике ни праве прилике, као што нису сви пријатељи увек пријатељски расположени. Не верујтеономештовамсепрезентује. Делујете помало хаотично, што себи,штодругима.Нервоза.

Нистеуситуацијида размрситесве концеирешитесвезаврзламе.Много приче,плановаисусрета,амалореализације.Штабибилокадаибилои непроверене изјаве могу вам закомпликовати дан.Послушајтепартнера.

Месец пролази кроз ваш знак и доносивампромењивеоколностии осећања. Присутни сте у јавности, друштвени и омиљени, прихваћени, гдегоддасенађете.Спартнеромсеразуметеинадопуњавате.

Можете да идеализујте партнерскиљубавниоднос,јошданасвише негоиначе,изаведитедрагуособу. Не пропустите шансу да вам буде лепо. Јер,већодсутра,Венерамењазнак.

Nena Radaшin, astrolog nena.r@eunet.rs

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Пословнаситуацијајестабилнаи свебољаибоља.Поведитерачуна освомздравственомстањуинемојтесеи сувишезамаратисвакодневнимобавезаманиситницама.Више сеодмарајте.

Ваш заштитник Јупитер сањари својеснове,удослухусмистичним Нептуном. Путујте! Можете негде изаћиујавностилепосепровести. Можетесезаљубитиизанети.Изаберитесами.

На радном месту много комуницирате и сарађујете. Будите доследниидржитепосаоподконтролом. У свом дому негујте идиличну атмосферу с укућанима. Непланираниновчанитрошкови.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Допустите партнеру да буде истражитељживотаимеђусобногодноса.УколикозбогприсустваСатурнаувашемзнакуделујетеи сувише строго,баријереиграницећепопуцатисамеодсебе.

Из вашег знака је отпловио Нептун,којивасјезбуњиваопоследњих месеци. Постали сте реалнији и јасније сагледавате своју позицију. Будитеоптимистајерјестањесвестинајважније.

Нистеконцентрисанизабилошта, али зато маштовити јесте. Имате разноразне идеје, од којих бисте понештомоглииостварити,показати,приказати.Краћипут превазилазиочекивања. Љубавјенавашојстрани.

TRI^-TRA^

У срећној вези V REMENSKA

PROGNOZA

Веома

Vojvodina Novi Sad

-9

Subotica

-8

Иако „не воли да прича о приватном животу”, пливач Милорад Чавић је потврдио да има нову девојку, као и да су заједно већ пола године. Он је у „срећној вези” са глумицом МилицомМилосављевић (21). - Признајем да сам у вези, али не бих много причао о томе... Иако волим црнке, некако ми боље иде са плавим девојкама - рекао је Чавић часопису „Стори”. Што се тиче његове љубави са ИваномЂерисило која га је прошле недеље испратила у Милано, Чавић каже да му је она „само другарица”, као и да се нада да ће то заувек и остати. - Била је велики део мог живота и надам се да ће то тако и остати. Наше породице су блиске и изузетно се поштују - рекао је Милорад Чавић.

хладно , без Снега

Evropa Madrid

НОВИСАД: Веомахладноисувовремеузделимичноразведравање па ће бити и сунчаних интервала. Ветар слаб до умерен источни. Rim Притисак изнад нормале. Минимална температура -12, а максимална London Sombor -8 око-9 степени. ВОЈВОДИНА: ВеомахладноисувовремеузделимичноразведраKikinda -8 Cirih вањепаћебитиисунчанихинтервала,алијенасеверуВојводинипоVrbas -9 негдемогућамагла.Дуваћеслаб,најугудоумеренисточниветар.ПриBerlin B. Palanka -9 тисак изнад нормале. Минимална температура -14, а максимална -8 Beч степени. -8 Varшava Zreњanin СРБИЈА: Хладноивећиномсувовреме.Слабснегћепровејавати S. Mitrovica -9 јошсамопонегденајугуијугозападуСрбије.НасеверуследиделимичKijev норазведравањепаћебитиисунчанихинтервала,алијепонегдемоRuma -8 гућамагла.Дуваћеслабдоумеренисточниветар.ПритисакизнаднорMoskva мале.Температура од-15 до-7степени. -8 Oslo Panчevo Прогноза за Србију у наредним данима: Учетвртакујутруврлоја-10 кимразеви,испод-20степениумногимкрајевима.УВојводинииуко- St. Peterburg Vrшac тлинамајемогућамагла.ЗавикендоблачносаснегомкојипочињеупеAtina Srbija так.Тадаћепастинових10до30цмснега,највишеназападуСрбије. Beograd -8 Pariz Kragujevac

-9

K. Mitrovica -8 Niш

-9

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Временске приликећебитинештоповољније,алитермичкиуслови захтевају опрез код хроничних болесника. Препоручује се адекватназаштитаоднискихтемпература.

5 7 3 -6 -7 -6 -10

VIC DANA КупиоМујоФатидијамантскипрстен, сретнегаХасоипитага: -Мујо,болан,зарФатанијехтела спортскиаутозарођендан? -Јесте,алигдеданађемлажниауто -одговоримуМујо.

-15 -15 -3 -11 9 -2

Minhen

-8

Budimpeшta

-8

Stokholm

-2

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

120 (-24)

Slankamen

192 (-10)

Jaшa Tomiћ

Apatin

184 (-16)

Zemun

250 (-13)

Bogojevo

159 (-13)

Panчevo

272 (-12)

Smederevo

452 (-10)

Baч. Palanka 190 (-15) Novi Sad

153 (-17)

Tendencija opadawa

SAVA

N. Kneжevac

175 (0)

S. Mitrovica

117 (1)

Tendencija stagnacije

Senta

232 (0)

Beograd

198 (-15)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

327 (0)

Tendencija stagnacije i opadawa

Titel

178 (-12)

NERA

Hetin

40 (-6)

TISA

78 (2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i opadawa

Kusiћ

50 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 8.februar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 8.februar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement