Page 1

c m y

NOVI SAD *

UTORAK 8. FEBRUAR 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 22983 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

POSLE SABOTA@E NOVOSA\ANI NEZADOVOQNI, TOPLANA KA@E DA SISTEM FUNKCIONI[E

Protest Prosvetara kod Mileti]a

Zagonetka hladnih stanova

str. 9

Naslovi

U i i

{kolama radno neradno

Novi Sad 7 Otoplilo pa mnogima pozlilo 8 U vrti}ima opet puni tawiri

Vojvodina 3 Zoran Stankovi} predlo`en za ministra zdravqa

Ekonomija 4 Aerodrom leteo do 700 dinara, aterirao na 632

Tre}e doba 6 I simulanti }e morati na proveru u Beograd

11 Prezimiti na evidenciji nezaposlenih

Crna 12 U aprilu su|ewe Srbulovi}u za ru{ewe bedema

Dru{tvo 14 @ene kasno sti`u kod lekara

s tr. 8 i 1 4

POTVR\ENA PRESUDA ^ETVORKI IZ VETERNIKA ZA TRGOVINU QUDIMA

Zbog prostitucije u „Kola{inki” 15 godina robije

str. 12

Sun~ano i toplo Najvi{a temperatura 13 °S

DOLIJAO ZREWANINAC BRANISLAV KEWI], OSUMWI^EN ZA LIKVIDACIJU SUPRUGE

SINO] NA TRGU SLOBODE

Novosa|ani Biv{i sudija uhap{en u Sarajevu gledali zvezde str. 13

str. 16 – 21

sPort

n KUBICA OPERISAN, KARIJERA NEIZVESNA

n REPREZENTACIJA NEKOMPLETNA U IZRAELU

Foto: N. Stojanovi}

Foto: S. [u{wevi}

Politika

n O TENISKOM PRAZNIKU U NOVOSADSKOM SPENSU

n SUPERBOL GLEDALO VI[E OD 100.000 QUDI

str. 8


utorak8.februar2011.

POLiTikA

c m y

2

dnevnik

MINISTARSVETOZAR^IPLI]

Pitaweodgovornosti predparlamentomi premijerom CVETKOVI]IDODIK:Premijer Srbije MirkoCvetkovi} uru~io je ju~e Zlatni dinar cara Du{ana predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za ja~awe privrednih i kulturnih veza Srbije i Republike Srpske. Cvetkovi} je na sve~anosti, koju je organizovao Klub privrednih novinara, istakao da je Dodik u~inio pomak u uspostavqawu odli~nih odnosa Republike Srpske i Srbije. „Samim tim {to imamo dobre ekonomske odnose s Republikom Srpskom zna~i da imamo dobre odnose i s Bosnom i Hercegovinom, a Srbija nastoji da odr`i uspe{ne ekonomske odnose i sa ostalim zemqama regiona„, rekao je Cvetkovi}. Dodik je posle uru~ewa priznawa izrazio `equ da Republika Srpska i Srbija naprave jedinstveni privredni, kulturni i duhovni prostor. „To je moj ciq i ja sam posve}en tom ciqu, u nadi da }e on ostvariti definitivan uspeh„, rekao je Dodik. On je istakao da specijalni odnosi Republike Srpske i Srbije nisu samo mrtvo slovo na papiru jer je vidqivo sve {to je u~iweno kroz mnoge projekte koji su do sada sprovedeni.

MINISTARSPOQNIHPOSLOVAITALIJE UBEOGRADU

MinistarzaqudskaimawinskapravaSvetozar^ipli} izjaviojeju~edapitaweodgovornosti svakog ministra stoji pred parlamentom i predsednikom VladeSrbijeidanikonemani{ta protiv toga da se ta odgovornost i utvrdi. ^ipli} je, na konferenciji za novinare na kojoj je predstavqena nova dr`avna sekretarka Slavica Deni},kazaodajesvakiministar, odnosnonosilacjavnefunkcije „kojinosinadle`nostaliiodgovornost na svoj rad”, podlo`an smeni, kao i da argumentovana kritika mo`e unaprediti rad, a neargumentovana dovesti dopoliti~keborbe. Odgovaraju}inapitawanovinaraozahtevupojedinihnevla-

Jeremi} i Fratini su, tako|e, najavilida}eumajuuBeogradu biti odr`an samit vlada dveju dr`ava. [ef italijanske diplomatije bio u jednodnevnoj poseti Beogradu,tokomkojejerazgovaraoi s predsednikom Srbije Borisom Tadi}em ipotpredsednikomVladeSrbijezadu`enimzaevropske integracije Bo`idarom \eli}em. Predsednik Srbije Boris Tadi} razgovarao je s Frankom Fratinijem o daqem napretku

bilateralnihodnosa,uskladusa Sporazumomostrate{kompartnerstvu izme|u dve zemqe. Kako je saop{teno iz kabineta predsednika Srbije, Tadi} je zahvalioministruFratinijunapodr{ciItalijeevropskimintegracijama na{e zemqe. Tadi} je s italijanskim{efomdiplomatijerazgovaraoiozna~ajurealizacije dogovorenih italijanskih investicija u Srbiji, a tokom razgovorabilojere~iiopredstoje}em dijalogu Beograda i Pri{tineioregionalnimpitawima,navedenojeusaop{tewu.

Italija je jedna od dr`ava~lanica EU koja je me|u prvima ratifikovalaSporazumostabilizacijiipridru`ivawuizme|u Srbije i EU. Zvani~ni Rim bio jeijedanodnajve}ihpobornika stavqawa Srbije na „belu {engen listu”. Srbija i Italija su naspoqnopoliti~komplanuostvarilevisoknapredakuodnosimauposledwihnekolikogodina, anovembra2009.godineuRimuje odr`ansamitdvezemqenakojem su, osim najvi{ih dr`avnika, u~estvovaliiprivrednici.

Vladimir]urgusdr`avni sekretarMSP-a NaposledwojsedniciVladaSrbijerazre{ilaje Mirjanu@ivkovi} du`nosti generalnog sekretara Ministarstva spoqnih poslova.NatufunkcijuimenovanjeVladimir]urgus. Q.M.

FileiNikoli} 17.martauBriselu Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} sasta}e se 17. marta u Briselu s evropskimkomesaromzapro{irewe[tefanomFileom,re~eno jeju~eTanjuguuFileovomkabinetu.Nikoli}iFilesasta}ese pred komesarovu posetu Beogradu predvi|enu za kraj marta i razgovarati o evropskim integracijamaSrbije,reklajeFileovaportparolkaAnkaPaduraru.

Ovo }e biti drugi Nikoli}ev sastanak s Fileom otkako je ~e{ki diplomata imenovan za komesara. Prvi susret odr`anje19.jula,tako|euBriselu,itadajeNikoli}preneoda je Srbija podeqena na vlast i opoziciju,alidajejedinstvena po pitawu evropskih integracija, za {ta odre|enu zaslugu, kako je rekao, ima i wegova stranka.

–Konemo`edaodgovoritoj vrsti odgovornosti, mora da se

SlavicaDeni}dr`avnisekretar Ministarstvozaqudskaimawinskapravapredstavilojeju~e novogdr`avnogsekretaratogministarstvaSlavicuDeni},koja je prva Romkiwa imenovana na tu funkciju. Ministar ^ipli} je rekaodajewenopostavqewepokazateqdaresornoministarstvo iVladaSrbijevodera~unaiimajusistemskore{ewezaproblemeRoma.OnjerekaodapostavqewemSlaviceDeni}namestodr`avnogsekretaraMinistarstvopoku{avadasistemunapredi. SlavicaDeni}jeistakladasedru{tveniproblemiRoma,koji suprimaocisocijalnepomo}iikorisnicinarodnihkuhiwa,ne}epromenitidoksenekreiraromskaintelektualnaelitakoja}e mo}idapreuzmeodgovornost.Onajeistakladajezapoboq{awe polo`ajaRomakqu~annastavakprimenemereafirmativneakcije,idodaladajeobrazovawekqu~nastvar.SlavicaDeni}jeprofesorfilozofije,~lanPokrajinskogsavetazaobrazovawe,bila jenovinarRTVVojvodina,predsednicaUOKancelarijeAPVojvodinezainkluzijuRomai~lanicatimazamonitoringnaprojektu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovawe „Mentorski rad u sredwim{kolamaiintegracijaromskedece”.

Fratini podr`avaSrbiju Ministri spoqnih poslova SrbijeiItalijeVukJeremi}i FrankoFratini izrazilisuju~e u Beogradu o~ekivawe da }e Srbijadokrajaovegodinedobitistatuskandidataza~lanstvou Evropskojunijiida}ebitiodre|en datum po~etka pregovora. Ministrisusenakonferenciji za novinare osvrnuli i na izve{taj specijalnog izvestioca SavetaEvropeDikaMartija,zalo`iv{i se za ozbiqnu, nezavisnu ime|unarodnuistraguoilegalnoj trgovini qudskim organima, kojom }e biti utvr|ena istina.

dinih organizacija i lidera LDP-a^edomiraJovanovi}a za wegovu smenu, ^ipli} je kazao daverujedaodre|enapitawapoti~u iz „neke vrste politi~kog pozicionirawa”. Onjerekaodasunasastankus predstavnicima romskih nevladinih organizacija pre konferencijebiliprisutniionikojisutra`iliwegovusmenu,dodaju}i da nikome nije ideja da napravi podelu me|u romskim civilnim sektorom. ^ipli} je istakao da je pitawe podr{ke wegovomraduipoliti~koimedijsko, isti~u}i da je wegova obaveza i odgovornost da se obezbedi i omogu}i nesmetano sprovo|ewe mera iz nadle`nostitogministarstva.

R.Trajkovi}:Ne}uu}i uvladukojuvodiTa~i NosilacJedinstvenesrpskelisteRadaTrajkovi} reklajeju~eda ne}eu}iukosovskuvladukojubude predvodioliderDemokratskepartijeKosovaHa{imTa~i,alijedodaladajere~oli~nomstavu,ane stavukoalicije.RadaTrajkovi}je zaagencijuBetakazaladautakvu vladunebiu{lanidajojbudeponu|enresorzdravstva,jerbijeto dovelo u „sukob” s Hipokratovom zakletvomnakojuseobavezalakao lekar. Po wenim re~ima, zdravstvojeodgovornostprema`ivotimaqudi,aTa~ijeuizve{tajuDikaMartija ozna~enkaovrhkriminalne strukture koja je bila ume{aniutrgovinuorganimaotetih kosovskihSrba.RadaTrajkovi}je dodala da je odluka o neulasku u vladu wen li~ni stav, a da }e se stavJSL-aznatinakonverifikacije poslani~kih mandata. JSL je naizborimaosvojio~etiriposlani~kamesta.

RadaTrajkovi}jenavelada}ese JSL `estoko suprotstaviti majorizaciji Srba u kosovskom parlamentu. – Ukoliko se nastavi majorizacija prilikom odlu~ivawa, insistira}emo kod me|unarodne zajednicedaubudu}enijepo`eqnou~estvovati u institucijama koje nas ne prepoznaju i u kojima nemamo mogu}nosti da re{avamo nijedan problem Srba. Insistira}emo na mehanizmimadasetokompregovora Beograda i Pri{tine ubaci i instrument veta u kosovskom parlamentu – rekla je ona. – Proces pomirewanaKosovuismisaou~estvovawa u institucijama bi}e na jedan na~in promovisan onog trenutkakadaAlbancishvatedasuim Srbipotrebni,da,naprimer,neki zakonnemogubezSrbadare{avaju, donose. To }e biti veliko dostignu}ezademokratizacijusamih kosovskihinstitucija.

na|enamaweodgovornommestu –rekaojeministar^ipli}. ^ip li} evo razr e{ew e s funkcije pro{le nedeqe tra`ilo je nekoliko nevladinih org an iz ac ij a, LDP i glavn i muftija Islamske zajednice u SrbijiMuamerZukorli},awegov rad kritikovali su dr`avni sekretar Marko Karaxi} i pomo}nik ministra Petar Anti}, koji su svojevoqno napustilitoministarstvo.^ipli} jenaveodaseju~esastaosdvades etak nevladin ih roms kih organizacijaidajeswimapoku{ao da se dogovori kako da najzna~ajnijapitawabuduorganizovana.Onjekaodoga|ajnajzna~ajniji za Rome istakao popis stanovni{tva. ^ipli} je rekao da po podacima iz 2002. godine u Srbiji `ivi 108.000 Roma, ali da je taj podatak nepotpun jer se smatra da ih ima bartriputavi{e.

Agenciji 2.605funkcionera predaloizve{taj Agenciji za borbu protiv korupcije 2.605 funkcionera predalo je izve{taje o promeni u li~noj imovini i prihodimave}imodgodi{we prose~ne zarade u Srbiji, {to iznosi oko 3.500 evra, re~eno je ju~e u toj agenciji. Portparolka Agencije Aleksandra Kosti} rekla je Tanjugu da }e se novi podaci na}i na sajtu Agencijenajkasnijezadvameseca kada se „sistem tehni~ki osposobi da na sajtu pored starihbudupostavqeniinovipodaci”.Powenimre~ima,podaci }e biti sukcesivno postavqani nasajt,apromeneposebnoozna~ene.

Ona je objasnila da promena u li~noj imovini i prihodima ne zna~i wihovo nu`no pove}awe. Funkcioneri su bili du`ni da podnesuizve{tajnajkasnijedo31. januara teku}e godine, sa stawem nadan31.decembraprethodnegodine,ukolikojedo{lodobitnih promena u odnosu na podatke iz prethodnopodnetogizve{taja.

VOJVO\ANSKIKLUBZAOTVARAWEVOJVO\ANSKOGPITAWAZBOGEKONOMSKOGPROPADAWAPOKRAJINE

NapotezuvlastuBanovini Nevladina organizacija Vojvo|anski klub pozvala je ju~e Skup{tinu i Vladu Vojvodine dahitnootvoreraspravuoekonomskom zaostajawu Pokrajine, kojajeodnajrazvijenijegregio- nazaposledwihnekolikogodina, po posledwim statisti~kim pokazateqima, danas na nivou nerazvijenogregiona.Dragomir Jankov izVK-aukazaojenatoda je BDP Vojvodine pao ~ak pet procenata ispod proseka Republike Srbije, dok je od BDP-a centralne Srbije ni`i sedam odsto. –Vojvodinajeudramati~nom stawuiakouskoronereagujemo, tonu}emojo{dubqeuletargiju isiroma{tvo–upozoriojeJankov. On je ocenio i da to nije posledica ekonomskih zakonitostive}„svesneeksploatacijeod grupanavlasti”.

PredsednikVK-a\or|eSuboti} kazao je da je APV postala nedovoqnorazvijeniregionzbog „katastrofalnog polo`aja u ustavnom i politi~kom sistemu Srbije i pogubne centralizacije„. On je od pokrajinske vlasti zatra`io da {to pre sa~in analizuipredlogmera,apoliti~ke aktere iz Vojvodine pozvao da ovo pitawe otvore i pred republi~kimparlamentom. – Pokrajinska vlast treba da insistira na hitnom vra}awu imovine i prihoda Vojvodini i lokalnimsamoupravama,{tojei jedan od politi~kih uslova rezolucije Evropskog parlamneta usvojene 19. januara ove godine – rekaojeSuboti},kojijeapelovao navojvo|anskiparlamentdainiciraustavnepromenekojebiVojvodini obezbedile zakonodavne, sudskeiizvr{nenadle`nosti,te imovinuiizvorneprihode.

Ponovio je da se Vojvo|anski klubzala`ezaSrbijukaofederativnudr`avu.Aoceniojeida je neophodno formirawe vojvo|anske lobi-liste, „koja bi kod evropskihparlamentaracalobirala za poboq{awe statusa Vojvodine„. Novinar i publicista DimitrijeBoarov oceniojedajeekonomskopropadaweVojvodineprvenstvenopoliti~kiproblem. –Zatojeva`nodasetoraspravi i da Skup{tina Vojvodine stavi na dnevni red pitawe za{toVojvodinazaostaje,ili,pak, da li zaostaje – istakao je Boarov. Dodaojedazapqa~akaweVojvodine ne treba kriviti ni ni{ki,nikragujeva~kinibeogradski region, ve} treba sagledati „{tajetosistemskipogre{no”. MiroslavIli} jeoceniodaje Vojvodinaposledwedvedecenije

ukolonijalnompolo`ajuuodnosunaSrbiju,odnosnonaBeograd. Onsezalo`iozaradikalizaciju vojvo|anskog pitawa, te da se „umesto stalnog pravdawa Beogradu, zatra`i ravnopravan razgovor, pa i o temama kao {to su secesija,ilidr`avaVojvodina”. \or|e Bugarin iz Privredne komoreVojvodineoceniojedaje decentralizacijakakvudanaszagovaraju politi~ke stranke „velika prevara”. On je nezadovoqan i delovawem pokrajinske vlasti. Nekada{wikomunisti~kipokrajinskifunkcionerJonSrbovan zalo`io se za hitno formirawe statisti~kog zavoda APV. Onjeoceniodasepropadwemo`e zaustaviti „samo ustavnim promenama, te decentralizacijom funkcija, para i odgovornosti„. B.D.Savi}


politika

dnevnik

Danas o blanko ostavkama Predsednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} razgovara}e danas sa {efovima poslani~kih grupa o ukidawu blanko ostavki, re~eno je Tanjugu u wenom kabinetu. Predstavnici vladaju}e koalicije najavili su krajem januara da }e institut blanko ostavki biti ukinut izmenama Zakona o izboru narodnihposlanikaiPoslovnikaoradu Skup{tine Srbije. [efica poslani~ke grupe „Za evropsku Srbiju” Nada

Kolunxija rekla je da }e se na dana{wem sastanku razgovarati i o izmeni Poslovnika o radu parlamenta, kao i o sve~anoj sednici povodom Dana dr`avnosti 15. februara. „Razgovara}emo o planu rada parlamenta i, izme|u ostalog, o ukidawu blanko ostavki, a tu praksu}emoukinutiizmenamaZakonao izborunarodnihposlanikaiPoslovnika o radu parlamenta”, kazala je Nada Kolunxija.

PREDSEDNI[TVOG17PLUSJEDNOGLASNOPREDLO@ILOKANDIDATA ZANOVOGMINISTRAZDRAVQA

Dinki} izabrao Zorana Stankovi}a Na predlog liderastrankeMla|ana Dinki}a, i uz podr{ku ministra u odlas ku Tom ic e Milosvaqevi}a, Predsedni{tvo G17 plus sin o} je jedn og lasno za novog ministra zdravqa predlo`ilo biv{eg na~enika VMA i nekada{weg ministra odbraneSCGdrZoranaStankovi}a. S a o p { t a v a j u } i imekandidata,potpreds edn ic a G17 plus i ministarka omladine i sporta Sne`anaSamarxi}Zoran Stankovi} Suzana Grubje{i} i Sne`ana Samaryi}-Markovi} Markovi} rekla je novinarima da ne vidi razlojajepokoalicionomsporazuPotpredsednica G17 plus je ga da Stankovi} ne bude primu pri formirawu Vlade Srrekla da Stankovi} nije ~lan Nemo`eIli}da hva}en od ostalih koaliciobij e dob il a Min is tars tvo ovestranke,kaoinijednedruuz drmakoaliciju nih partnera u vlasti, i podzdravqa – rekla je Sne`ana ge„nitiseodwegatotra`i“, Napitawedalijeministar setilanatodasuidemokrate Dinki}dobioodgovorpremi„sara|ivale dobro sa Stankojera Cvetkovi}a na pismo o vi}emdokjebioministarodStankovi}nije~lanG17plus,kaoinijedne dr`avnom sekretaru Minibrane“. drugestranke,nitiseodwegatotra`i, starstva finasija Slobodanu – Po{ten je ~ovek, vrhunalisumu,kaoiosta l imis t ak n u t imli~ n o s ti m a Ili}u, potpredsednica G17 ski prof es io n al ac u svoj oj istrankama,otvorenavrataURS-a plus Suzana Grubje{i} je uzoblasti i kao na~elnik VMA vratiladazaodgovortrebada je rukovodio velikim siste(Sne`anaSamaryi}-Markovi}) se „sa~eka pristojan rok“. Na mom, a profesionalni i li~pitawedaliovomo`estvorini integritet i rukovo|ewe tiproblemukoaliciji,onaje jo{ ve}im sistemom dokazao Sam arx i}-Mark ov i}, pods e- alidasumu,kaoiostalimisbilaizri~ita. jekaoministarodbrane.[to }aju}inatodajebilapomo}- taknutimli~nostimaistran–Ne,nemo`e.Nemo`ejeje veoma bitno, poznaje i drnicaministraodbraneudoba kama,otvorenavrataURS-a. dan dr`avni sekretar, makar `avnu upravu. Prihvatqiv je Stankovi}evog ministrovawa Kako se ~ulo, stranka }e o tobioiSlobodanIli},stopresvegazana{ustranku,kouSCG. izborusvogkandidata,koji}e voritiproblemukoaliciji– na ministarskoj funkciji zakonstatovalajeona. meniti Tomicu MilosvaqeviUparlamentstiglaostavka Suzana Grubje{i} je sino} }a,obavestitipremijeraMirrekla da o rekonstrukciji za kaCvetkovi}a. USkup{tinuSrbijeju~ejestiglaostavkaTomiceMilosaprotekle tri godine nisu voNa molbu da komentari{e vqevi}a nafunkcijuministrazdravqa.Ostavkujepredsedni|eni razgovori Dinki}a i navode predsednika sindikata ciSkup{tineSrbijeSlavici\uki}-Dejanovi} uputiopredIviceDa~i}a spredsednikom farmaceutailekaradajestasednikVladeSrbijeMirkoCvetkovi}. Borisom Tadi}em, i da je to we u zdravstvu haoti~no, poNovi ministar zdravqa bi}e izabran u Skup{tini Srbije bilo„samounajavi”. sebnouprivatnojpraksi,ida ukoliko za wega glasa ve}ina poslanika od ukupnog broja, liseG17plusose}akrivimza predvi|aZakonoVladi.Skup{tinaSrbijetreba,shodnotom to,Sne`anaSamarxi}-Markozakonu,danaprvojnarednojsednicipotvrdiprestanakmandavi}jerekladapredla`edase Stankovi} je, ina~e, va`io ta Milosavqevi}u, koji do tada obavqa samo teku}e poslove. sa~ ek a da bud u} i min is tar za nekad bliskog DSS-u VojiRepubli~ki parlament bez rasprave prima k znawu ostavku zdravqaodgovorinato. slava Ko{tunice i kao takav ministra,~imemuprestajemandat.PredsednikVladeSrbije –Ponama,vidiseveomare- se na{ao na mestu ministra du`an je da republi~kom parlamentu predlo`i novog miniformskirad.Budu}iministar odb ran e SCG. Weg ov izb or straurokuod15danaodprestankamandataprethodnogmini}e predlo`iti {ta daqe – uztektrebadapro|euSkup{tistra.Noviministarbiraseve}inomglasovaodukupnogbroja vratilajepotpredsednicaG17 niSrbije. narodnihposlanika. plus. D.Milivojevi}

rekli su

[utanovac: Stiropor i izbori – Bez obzira na `equ opozicije da se dese prevremeni izbori, oni }e biti kada im je vreme – izjavio je potpredsednik Demokratske stranke Dragan[utanovac.–^iwenicajedasuigra|ani kojisuseokupiliuvelikom broju ispred Narodne skup{tine ostali zbuweni zbog nemawa ponude za re{ewe problema Srbije, kao i zbog o~igledne `eqe da se u Srbiju vrati vremeukojemsuJUL,radikaliinapredwaci vodili svoju politiku. To ukazuje na to daSNSimasamojednuponuduzagra|ane,a tojeupravostiroporkojijeNikoli}ponudiokaore{ewe. Onjedodaodaje,„zarazlikuodcrnerupe na evropskom tepihu, Nikoli} ovoga puta bioma{tovitijiiponudiopodnupodlogu”. [utanovac je poru~io da }e se u demokratskojSrbijivlastdobijatinaizborimaigubitiuparlamentu.

Nikoli}: Nema mogu}nosti za saradwu s DSS Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} izjaviojepreksino}danevidivi{emogu}nost za saradwu s DemokratskomstrankomSrbije. – Vi{e nema mogu}nosti zasaradwu.Svevremesam poku{avao da sara|ujemo, alionisutoodbijali.Da sam u Demokratskoj stranci Srbije, bio bih zabrinutzawenusudbinu–rekaojeNikoli} u emisiji „Utisak nedeqe” na Televiziji B92. Govore}i o mitingu Srpske napredne strankeuBeogradu,Nikoli}jerekaodajetaj skup„postaviopitawelegitimitetavlasti” uprkostome{toonaidaqemo`edaobezbedi podr{kuve}ineposlanikauSkup{tini.Nikoli}jeoptu`iovladaju}ukoalicijudaspre~avapovratakuzemquBogoqubaKari}a koji jenudiojemstvodasevratiidaizjavu.

Jovanovi}: Akcija za pre`ivqavawe – Oni koji godinama politi~ke pozicije gradenapopulizmu,bilona vlasti ili u opoziciji, danas okre}u glavu pred ve{}udaje,zasamonekoliko sati trgovawa ~ak 55.000qudiprodalojedinuakcijuAerodromaBeogradkojusudobili–rekao je predsednik Liberalno-demokratske partije ^edomir Jovanovi}. – To zna~i da je, samo u jednom danu, toliko porodica u Srbijiprocenilodaimitabednanaknada odoko640dinarapoma`edapre`iveuzemqiukojojneodgovornipoliti~ariporu~ujuda}esedr`avapobrinutizasvewihoveproblemesamoakoihsvojimglasomzadr`eilidovedunavlast. Neshvatqivoje,kakojerekao,dadr`ava to nezainteresovano gleda i da premijer ube|ujegra|aneda}euovojgodini,nemewaju}i politiku, Vlada posti}i boqe rezultate.

utorak8.фебрuar2011.

3

ANALITI^ARIODOMETIMAMITINGASNS-a

Neuverqive poruke, ali i opomena vlasti Ve}ina politi~kih analiti~ara,kojisuovihdanakomentarisali poruke i domete subotweg mitinganapredwakauBeogradu,smatradaSNSiwihovipartnerinisuponudilibilokakavizlazve} dasuiskqu~ivoiznosilizamerke aktuelnoj vlasti, a koje se naj~e{}e pomiwu i u istra`ivawima javnogmwewa. Analiti~ar Jovo Baki} ka`e dajeproblemovogmitingauuverqivosti.Onsmatradajesme{no {to su o problemu korupcije govorili pojedini politi~ki akteri. –Sme{nojekadaotomegovori Velimir Ili}, ~iji su ~lanovi partijezbogkorupcijeosu|ivani.

se odlu~ili za miting ba{ sada jerjepravimomenatdaopozicija iskoristi natalo`eno nezadovoqstvogra|ana. –Verujemdasuo~ekivawagra|ana koji su do{li na miting ispuwena, iako nije bilo su{tinskih predloga za boqi `ivot. Ali,davqeniksezaslamkuhvata, a oni su im slamka. Drugo je {to }esetomnaroduiluzijaraspr{itikadaonido|unavlast,kao{to suseraspr{ileimnogim„{eta~ima„zaovihposledwihdesetgodina–uverenjeBaki}.On,ipak, ne veruje da }e vlast iza}i u susretzahtevimanapredwakairaspisati vanredne parlamentarne izboreunarednadvameseca.

Osetilipri~u ZoranStojiqkovi}ka`edamujesamsubotwimitingostavio„jedanmnogomu~nijiutisak–dajestra{nokolikojebilo}utawaokupqenognaroda”.Dodajedanijenio~ekivaodanapredwaci„obe}aju ono{togra|animamnogozna~i,atosuposaoizarade”. –Onisamomogudakapitalizujuono{tojevlastsamaponudila. Oni su dobro osetili pri~u: mawe priviligija, mawe poslanika... Me|utim,umestotoga,nekapotpi{udogovorsgra|anima,ivlasti opozicija,nekaoro~eobe}awaionda}emoradoi}inaizbore,aovakoizborine}emnogotogapromeniti–smatraStojiqkovi}. Ili kada o tome govori nekada{waperjanicaJUL-aAleksandar Vulin,kojijesadaogor~ennabogata{e,anijetajose}ajpokazivao devedesetihkadajebioustrukturama vlasti i u dru{tvu najbogatijihqudi.IliMilankaKari}? Zar treba Bogoquba vratiti? Problem ovog mitinga je u uverqivosti–oceniojeBaki}. Me|utim, ukazuje i na to da bi ovajprotest,aposebnowegovamasovnost, morali da budu opomena svakojrazumnojvlasti.Arazumna vlast,powemu,dosadabive}smenilamnogeministre.Baki}jedodao i da „napredwaci mogu biti zadovoqnijersigurnonisuo~ekivalitolikoqudi”,navode}idasu

Profesor Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu Zoran Stojiqkovi} ocenio je da socijalno nezadovoqstvo ima indirektne vezespoliti~kimzahtevimajerje odli~an teren za opoziciju da ga iskoristizamitingiiznesekao ciq vanredne izbore. On smatra daizborinisupotrebnipreoktobrailinovembra„dokseneformuli{u svi odgovori i ne uvedu pravilaigre”.Ato,powemu,podrazumeva da je potrebno ukinuti blanko ostavke, uvesti korektno politi~ko zakonodavstvo, usvojitizakonofinansirawupoliti~kihaktivnosti,reformisatipravosu|eiomogu}itifunkcionisaweinstitucija. E.D.

DSS: Nazire se koalicija SNS-a i DS-a Portparol Demokratske strankeSrbijePetarPetkovi} rekaojeju~edase,nakonistupa predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikoli}a, mo`e zakqu~iti da }e napredwaci i Demokratska stranka formirati koaliciju nakon slede}ih parlamentarnih izbora.Petkovi}jenakonferenciji za novinare u Beogradu oceniodajeglavnaporukamitinga SNS-ausubotubiladanapredwacinemogudasara|ujusDSSom. – Nikoli} nije rekao na mitingudane}eukoalicijusDSom i Borisom Tadi}em. Ako ne mo`e s DSS-om, ni s drugim opozicionimpartijama,nisnekimstrankamauVladi,{tadrugopreostajenegodamislimoda }e formirati vlast s Demokratskom strankom, o ~emu se u javnosti i te kako govori – kazaojeportparolaDSS-a. Powegovimre~ima,Nikoli} namitingunijerekao„nire~o KosovuiMetohiji”,inijeuputio nijednu primedbu na ra~un Evropskeunije,iako,kakojere-

kao, „svi dobro znamo da EU prekoEuleksaSrbijiotimadeo teriotorije”. – Poruka mitinga je da se SNS ne}e baviti vla{}u, nego da samo tra`i izbore... Nikoli} je rekao da je Tadi}eva politikadobraidasamotrebada senapravina~insprovodi,azapravo smo svi svedoci, kao gra|ani,danampolitika‘Evropa nema alternativu’ nije donela ni{tanovo–rekaojePetkovi}. Onjeoceniodajeza„su{tinske promene potrebna su{tinska, dr`avotvorna politika, kojusprovodiDSS,birawetre}egputaiodustajaweodpolitike‘Evropanemaalternativu’”. PortparolDSS-anije`eleoda komentari{e u~e{}e doskora{weg koalicionog partnera te partije–NoveSrbijenasubotwemmitingu,navode}idajelider NS-a Velimir Ili} „izabraosvojput”iindirektnoodgovorionapitawedalitakoalicijaidaqepostoji. – Ili} je bio na mitingu na kojem mi nismo bili tako da je svejasno–rekaojePetkovi}.

NS: Izviwewe zbog Veqinog lapsusa NovaSrbijaju~eseizvinilazboglapsusapredsednikastranke VelimiraIli}a,kojijeusubotu,namitinguopozicije,rekao„da seSrbijaopredelilaidane}eDemokratskustrankuSrbijevi{e, ve} napredwaci da je vode”, obja{wavaju}i u saop{tewu da je on mislionaDemokratskustranku.PooceniNS-a,mitingje„pokazaosnaguizrelostopozicije,voqugra|anadasestaweuSrbiji mewanaboqei`equgra|anadaseomogu}idasenabira~kimmestimaopredelezaoneukojeimajupoverawe”.Ne`ele}idasena miting baci bilo kakva mrqa, NS se izviwava povodom lapsusa predsednikastrankeVelimiraIli}a,kojije,prilikomobra}awa gra|anima,rekao„daseSrbijaopredelilaidane}eDSSvi{e, ve}napredwacidajevode”.Potpunojejasnoiizkontekstagovora vidqivo, napomiwe NS, da je Ili} „mislio na Demokratsku stranku,kojapredvodivladaju}ukoaliciju,anenaDemokratsku strankuSrbijekojajeopozicinapartija”.


4

ekonomija

utorak8.februar2011.

RASPISANKONKURSZAPRIVLA^EWE INVESTITORA

Zaradnomesto od2.000 do10.000evra Agencija za strana ulagawa (SIEPA) u saradwi s Ministarstvom ekonomije i regionalnograzvojaobjavilajejavni poziv zainteresovanim kompanijama za dodelu bespovratnihfinansijskihsredstavazainvesticije. Pozivjeraspisannaosnovu Uredbe o uslovima i na~inu

mobilsku,elektronskuiindustriju informacionih tehnologija i podru~ja od posebnog interesa od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu, dok }e visina podsticaja za investicije u sektor usluga iznositi od 2.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnommestu.

dnevnik

PO^ELAPRODAJABESPLATNIHAKCIJA„NIKOLETESLE”

Aerodromdoleteodo700 dinarapaateriraona632 Akcije beogradskog Aerodroma „NikolaTesla”zavr{ilesuprvi danutrgovininaBeogradskojberzina632dinara,odnosnoupaduod 1,4 odsto, nakon {to im se tokom danacenakretalaurasponuod610 do700dinara. Uprvutrgovinunasrpskomtr`i{tu kapitala obi~ne akcije Aerodroma, ~ija je nominalna vrednost600dinara,iza{lesusa cenomod641dinar. Vlasnike je ju~e promenilo ne{to vi{e od 20.000 vlasni~kih hartija Aerodroma i ostvaren je promet od 12,79 miliona dinara.

Akcije Aerodroma „Nikola Tesla”uvr{}enesunaAlistingBeogradske berze na kojem su vlasni~kehartijejo{~etirikompanije.Navlasni~kera~unegra|ana kojisusteklipravonabesplatne akcijepreba~enajepojednaakcija Aerodroma. NalogezaprodajuakcijaAerodromagra|animogudatiupo{tamailiovla{}enombrokeru,adanas, kako je rekao direktor PPT „Srbija”Goran]iri},upo{tama nije bilo gu`ve. Gra|anima je na vlasni~ke ra~une preba~eno i po sedamakcijaAkcionarskogfonda

~ija je pojedina~na nominalna vrednost 550 dinara,me|utimtrgovinatimakcijamanaBerzi jo{ nije mogu}a. O trenutnomkretawucene akcija i pre kraja trgovawa,naraspolagawusu i informacioni servisiBeogradskeberze,koji omogu}avaju pra}ewe trgovawa u realnom vremenu, odnosnoutrenutkukadasepromena dogodi. Besplatne naloge za prodajuakcijeAerodromagra|animogu dati u po{tama i jedini doku-

ment koji im je za to potreban je li~na karta, ili uz odre|enu naknaduovla{}enombrokeru.Naloziva`e90danaiusvakomtrenutkumogudasepovuku.

KOSETOTAMOIGRASNESTA[ICOM

[e}eruzagodinu danadupliranacena Za investicije u proizvodni sektor podsticaj za novootvoreno radno mesto izme|u 2.000 i 5.000 evra, a za devastirana podru~ja i podru~ja od posebnog interesa od 4.000 do 10.000 evra privla~ewa direktnih investicija, a mogu u~estvovati svapreduze}a~ijisuproizvodi i usluge predmet me|unarodne trgovine. Ukupan iznos odre|uje se u zavisnosti od propisanih kriterijuma. Rok za slawe prijava za trinaesti krug odobravawa novca po~iwedanasitrajedo4.marta. Za investicije u proizvodnisektorpodsticajizanovootvoreno radno mesto kre}u se izme|u2.000i5.000evra,odnosno od 4.000 do 10.000 evra za devastirana podru~ja i podru~ja od posebnog interesa – Zaje~ar,Kraqevo,Ni{,Novi Pazar. Za investicije u auto-

Kakosepreziciraupozivu, ukupan iznos odre|uje se u zavisnostiodrazli~itihkriterijuma, kao {to su referenca investitora,udeodoma}ihdobavqa~a i efekat investcije na produktivnost ostalih doma}ih preduze}a, odr`ivost investicije, nove tehnologije iprenosivostznawaive{tina na doma}e dobavqa~e. Uzimaju se jo{ u obzir i efekti investicije na qudske resurse, ocena uticaja na `ivotnu sredinu, obim izvoza, supstitucija uvoza kao i efekti investicije na privredni razvoj op{tine,odnosnogradaukoji seinvestira.

Po{tistiglo 24,9milijardi dinara – Ukupan prihod Po{te Srbije u 2010. iznosio je 24,9 milijarde dinara, {to je oko dve milijardevi{enegou2009–izjaviojeju~egeneralnidirektor tog preduze}a Goran ]iri} na konferencijizanovinare,inajavioda}eizgradwaglavnihpo{tanskih centara u Beograd, NovomSaduiNi{ubitigotova umartu2012.–Rashodiu2010.od 20,191 milijardi su pove}ani u odnosu na 2009. godinu, kada su bili18,995milijardi. On je izrazio zadovoqstvo {tosuukupniprihodiPo{teu 2010.~etiripostove}iuodnosu na planirane, a rashodi jedan odstomawiuodnosunaplan. ]iri} je naglasio da }e Po{taSrbijenastavitirastuposlovawu,podsetiv{inatodaje

u Beogradu po~ela izgradwa Glavnog po{tanskog centra na 28.000kvadratnihmetara. Utokujeprojektovawe,rekonstrukcija i opremawe glavnih po{tanskihcentarauNovomSadu i Ni{u, koji se prostiru na po 4.500 kvadrata. Vrednost tog projektaiznosioko40miliona evra,{to}ePo{tafinasirati sopstvenimnovcem.

Malo-pomalo,{e}erjeuradwamapre{aostotku,pase~akiuvelikim marketima prodaje za 105 dinara,dokjeuko{ijskimdu}animastigaodo120!Ovajenamirnica verovatno i rekorder po poskupqewima jer mu se od lane cena udvostru~ila. Podsetimo, {e}er jepro{legodineko{tao53do56 dinara da bi jesenas u fabrikama kilogramsko pakovawe ko{talo 62,auradwama73dinara.Snovom godinom usledila su nova poskupqewaovenamirnice,dabismosadaimalirekord,{tonezna~ida onne}ebitioborenpoduticajem de{avawa na svetskom tr`i{tu, gde je zabele`en cenovni maksimum, kao i zbog vi{ih otkupnih cena slatkog korena. U najgorem slu~aju, me|utim, mo`e se desiti nesta{icaiovenamirnice,me|utim, u Poslovnoj zajednici za industrijsko biqe uveravaju nas da dotogaipakne}do}i. – Situacija na doma}em tr`i{tu {e}era u ovom trenutku je stabilnaizasadanepostojibojazanodnesta{ice–izjavilajedirektorkateinstitucijeOlga^urovi}. Ukampawi2010.uSrbijijeostvarena rekordna proizvodwa {e}eraodblizu500.000tona,naglasilajeona,napomiwu}idadoma}e potrebe iznose od 180.000 do 200.000tona. – Imamo proizvedenih 492.000 tona{e}era,ana{aizvoznakvota jeblizu180.000tona–dodalaje. Na molbu da prokomentari{e nekenavodedasupojediniprera-

Povratakusedamdesete Olga^urovi}jekazaladaaktuelnacena{e}erapredstavqa vra}awenacenovninivoodpre40godina,odnosnoizsedamdesetihgodinapro{logveka,kadaje„dr`avaJugoslavijaodlu~ila dagradisilne{e}eranepoSrbijiiVojvodini”. –EUjeimalaplandasnizicenu{e}erana400do460evraza tonu, me|utim to se nije ostvarilo i ona sada iznosi vi{e od 800,pa~akdo900evra–reklajeOlga^urovi}. |iva~i i proizvo|a~i slatki{a, bezalkoholnih pi}a i vo}nih sokovanabazi{e}eraunapredkupili velike koli~ine {e}era za svojepotrebe,Olga^urovi}jekazaladajojtonijepoznatojerjeto stvarpojedina~neposlovnepolitike.Powenimre~ima,mogu}eje da je „neko kupio odre|enu koli~inu jer cena {e}era, kao i cena svih prehrambenih proizvoda, u svetuska~eilidajenekozadr`ao odre|enu koli~inu da bi boqe pro{ao”.

DANASISUTRANAMOSTUKODBE[KE

Bezsaobra}ajaposatipo ZbogradovanamostuprekoDunavakodBe{kenaautoputuE-75,deonicaNoviSad–Beograd,danasisutrasaoba}aj}ebitipotpuno obustavqenod11do12.30~asova,saop{tenoje izJP„PuteviSrbje”.Svimu~esnicimausao-

04. 02. 2011.

1.324,29610

Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE

EMU

evro

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`iza za za za zadevize devize efektivu efektivu 1

101,4580

Moleseu~esniciusaobra}ajudaobratepa`wu na postavqenu privremenu saobra}ajnu signalizaciju, prilagode brzinu kretawa postoje}imuslovimaipovedura~naobezbednostiradnikanamostu. R.D.

103,5290

105,9100

101,1470

Australija

dolar

1

75,6303

77,1738

78,9488

75,3988

Kanada

dolar

1

75,5515

77,0934

78,8665

75,3203

Danska

kruna

1

13,6065

13,8842

14,2035

13,5649

Norve{ka

kruna

1

12,9462

13,2104

13,5142

12,9066

[vedska

kruna

1

11,5143

11,7493

12,0195

11,4791

[vajcarska

franak

1

78,1168

79,7110

81,5444

V.Britanija

funta

1

120,2540

122,7080

SAD

dolar

1

74,5467

76,0681

Promena %

Cena

20,21

226

93.338

Madera, Beograd

20,00

480

19.680

AIK banka, Ni{

0,65

4.019

9.947.523

Ra{ka konfekcija, Novi Pazar

13,10

95

22.135

Komercijalna banka, Beograd

0,02

30.010

30.070.015

6,36

117

585

Energoprojekt holding, Beograd

0,71

990

459.512

4,33 Promena %

9.029 Cena

12.885.004 Promet

Agrobanka, Beograd

4,33

9.029

12.885.004

Imlek, Beograd

2,55

2.134

565.470

Soja protein, Be~ej

0,80

1.006

2.963.291

Univerzal banka, Beograd

0,97

5.200

327.605

Metalac, Gorwi Milanovac

0,20

2.490

4.985.280

Privredna banka, Beograd

0,88

691

96.740

Tigar, Pirot

0,00

760

15.096.664

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,61

3.300

128.700

Meser Tehnogas, Beograd

1,49

6.800

271.986

708.768

Alfa plam, Vrawe

-0,82

8.227

526.542

Veterinarski zavod, Subotica

0,63

634

282.850

Fabrika hartije, Beograd

-11,54

230

39.100

Energoprojekt Visokogradwa, BG

-7,69

180

32.400

Ni{ka mlekara, Ni{

-6,92

1.210

76.230

Globos osigurawe, Beograd Voda Vrwci, Vrwa~ka Bawa Vojvo|anskih top-pet akcija

-4,22

431

195.930

-4,18 Promena %

3.900 Cena

58.500 Promet

NIS, Novi Sad

0,20

491

48.648.178

77,8776

Soja protein, Be~ej

0,80

1.006

2.963.291

125,5300

119,8860

Energotehnika J. Ba~ka, N. Sad

77,8177

74,3185

Kurseviizovelisteprimewujuseod7.2.2011.godine

BELEX 15 (757,41 1,07)

Promet

Auto ku}a Zemun, Zemun

Agrobanka, Beograd Pet akcija s najve}im padom Valuta

bra}ajupreporu~ujusealternativnipravci: petqeNoviSadiKovin(kaBeogradu),petqa Be{ka(kaNovomSadu),putBeograd–Ruma– NoviSad,odnosnomagistralniputM-22.2Beograd–NoviSad.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE

Progres, Beograd

Zemqa

Olga^urovi}jekazaladasemo`edesitiidasutou~iniliitrgova~kilancidabiboqezaradili, ponovo isti~u}i da je to „deo poslovne politike, da li }e neko kojezarobionovacunekurobutu robu dr`ati ili je prodavati da obrnekapital”. Pomenimo, vode}e {e}erane u Srbiji objavile su otkupnu cenu slatkogkorenanovogroda–pla}a}ega36dinarakilogram.Tojeza tre}inuvi{eodlawskogulagawa, kadajeodre|enacenaod2,70dina-

ra pa je korigovana na 2,90. Pro{logodi{wa kampawa bila je uspe{naalisujepratiliuve}ani tro{kovi.Kakojezana{listrekao direktor {e}erane TE-TO u Senti Qubi{a Radenkovi}, zbog nemogu}nosti va|ewa repe, ova fabrikanekovremeradilajepolovinom kapaciteta. Samo za izvla~ewerepesraskva{enihwiva iz atara bio je potreban dodatni 1,5milionevra.PoRadenkovi}evim re~ima, zbog pove}anih tro{kova neminovno je i pove}awe cene{e}erajerjeigaszaminulu kampawubio54postoskupqiuodnosunaprethodnukampawu,nafta jeposkupelaza~etvrtinu,atako|eidrugirepromaterijali. –Ako`elimodapoqoprivredniciimajudobrucenusvojihproizvoda,ondaseovacenamorapojavitiinarafovimauprodavnicama–kategori~anjeRadenkovi}.– Kododre|ivawacenemoramobiti veomaopreznijernismosigurniu trend kretawa cena {e}era na svetskomtr`i{tu. Me|utim, da pri~e o mogu}oj nesta{ici {e}era u Srbiji nisu u domenu spekulacija pokazuje i to{toseotomscenarijugovori iuVladiSrbije.MinistartrgovineSlobodanMilosavqevi} izjaviojedaVlada~inisvedanedo|e do nestabilnosti na tr`i{tu {e}eraidaseobezbededovoqne koli~inepoprihvatqivimcenama.Onjerekaodasepregovarasa svim {e}eranama u Srbiji da bi se obezbedile dovoqne koli~ine {e}era. S.Glu{~evi}

0,00

1.656

Jugozapadna Ba~ka, Ba~

0,00

312

543.816

Veterinarski zavod, Subotica

0,63

634

282.850

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik MISIJAMMF-aUSRBIJI OD10.DO22.FEBRUARA

Anti{ok terapija

MisijaMe|unarodnogmonetarnog fonda boravi}e u Srbiji od 10.do22.februarapovodomsedme, posledwe revizije stend-baj aran`mana sa Srbijom pre isteka tog aran`manauaprilu,potvr|enoje ju~eTanjuguuKancelarijiMMFauBeogradu. Delegaciju MMF-a }e, kao i tokomprethodnihrevizija,predvoditiAlbertJeger,aglavnetemerazgovorabi}emakroekonomski razvoj Srbije u okviru programa i u~inak, kad je re~ o ci-

utorak8.februar2011.

FEBRUARSKIIZVE[TAJNAJVE]ESVETSKEREJTINGKU]E

OdSrbijemawerizi~naiAlbanija Najve}abonitetnaku}anasvetu „Dan i Bredstrit” u februarskom izve{taju i daqe svrstava Srbijuugrupuzemaqasumerenim rizikomposlovawaiisti~edabi semogu}imnovimsporazumomSrbijesMe|unarodnimmonetarnim fondom nastavila fiskalna disciplina i oja~alo poverewe investitorausrpskuprivredu. Kao i po prethodnim izve{tajima,iunajnovijemrejtingni`i odSrbijeuregijiimasamoBosna iHercegovina. Oporavak srpske privrede je bioubrzantokompro{legodine, najvi{ezahvaquju}iekspanzijiu sektorimafinansijskogposredo-

vawa,transporta,trgovineiugostiteqstva, navedeno je u saop{tewuD&B.Iakosuperformanseuprvatrikvartalapro{legodine bile boqe od o~ekivanih, u posledwemkvartaluzabele`enje pad spoqne potra`we i izvoza kaokqu~nihfaktoraekonomskog oporavka,dokjeizostaozna~ajnijipodsticajdoma}etra`weusled niskihzarada,pogor{anihuslova natr`i{turada,slabedostupnosti kredita i ~vr{}e monetarne politike. Po~etkomdecembra2010,unameridaobuzdarastu}uinflaciju podstaknutu rastom cena poqoprivrednihproizvoda,kaoidaqe

slabqewedinara,Narodnabanka Srbijejepodiglareferentnukamatnustopu,petiputod po~etka avgustaodkadajeukinulaciklus popu{tawamonetarnepolitike. Rejting koji D&B dodequje odre|enoj zemqi ukazuje na rizik poslovnog okru`ewa u toj zemqi idajeinformacijuoefikasnosti pla}awakainostranstvu,kaoio isplativosti potencijalnih investicija. Pokazateqi koje D&B koristiuodre|ivajurejtingazemqe su politi~ki rizik, poslovni rizik, makroekonomski rizik ispoqnirizik. Rejting je ovog meseca smawen Tunisu, Ma|arskoj, Liba-

nu, Obali Slonova~e, Novoj Gvineji i Trinidadu i Tobagu, dok je pove}an Etiopiji. U regionu i daqe najve}i rejting

SAVETZABORBUPROTIVKORUPCIJETRA@IDASEISPITAPOREKLONOVCATAJKUNA

qevima postavqenim za kraj 2010. KakojeTanjuguranijeizjavio stalnipredstavnikMMF-auBeogradu Bogdan Lisovolik, bi}e re~i i o preostalim strukturnimreformama,posebnoouspostavqawu mehanizma za restrukturirawe korporativnog duga. Lisovolik je, pred posledwu reviziju stend-baj aran`mana sa Srbijom, ocenio da su srpske vlasti, generalno gledano, zadovoqavaju}e sprovodile taj program,iakosurezultativarirali na razli~itim poqima. On je ukazao na to da je program bio prili~no uspe{an u re{avawu kratkoro~nihpitawa,kao{toje spre~avawe bankarske i valutne krize, ili ostvarewe {tedqivog,alinesuvi{ezategnutogbuxetskogdeficita. –Me|utim,programjebiomaweuspe{anusvojojdugoro~nijoj, strukturnoj dimenziji. Na primer,napredakureformipenzionog sistema i racionalizaciji broja radnika dr`avnog sektora jebioskroman,dokjenapredaku poboq{awu poslovne klime bio sporiji nego {to se planiralo – istakaojepredstavnikMMF-a.– Kadjere~ostavuMMF-aotome daliSrbijitrebadodatniaran`manstomme|unarodnomfinansijskom institucijom po isteku postoje}eg, kqu~no pitawe je da li srpske vlasti smatraju da bi programsFondomdoneodovoqne koristiuovomtrenutku.

Bezakowe uzblagoslovdr`ave? Dr`avne institucije su prethodnih godinaupornoizbegavaledaprateporeklo i tokove novca u privatizacijama firmi u kojima su u~estovali pojedini srpskitajkuni,asvedoksetoneu~ini, Srbija}eostatitizemqazarobqenakorupcijomukojojsvigra|ani,osimpoliti~keeliteitajkuna,`iveilinaivici siroma{tvailiupotpunomsiroma{tvu, upozorio je u pisanom oglasu Savet za borbuprotivkorupcije. Savet za borbu protiv korupcije zatra`io je od dr`avnih institucija da ispitaju poreklo i tokove novca srpskihtajkunakojisukupovalipreduze}a uSrbiji,dodaju}ida}eoninasvomsajtu objaviti dokumentaciju o privatizacijamakompanijaukojimajeu~estvovao Milan Beko: Luke Beograd, „Ce-marketa”,„Novosti”i„KwazaMilo{a”.TvrdedasuBekuunezakonitojprivatizaciji pomagali „kqu~ni qudi u dr`avnim institucijama”omogu}avaju}imukr{ewezakonaupri~iwavawuogromnematerijalne {tete za dr`avu i gra|ane kao vlasnike. Tako}eve}dokrajaovenedeqe,kako najavquje predsednica Saveta Verica Bara}, biti objavqen izve{taj o privatizacijikompanije„Novosti”.Onaka`e da }e izve{taj „pokazati da su u~iwene brojnenepravilnostiupostupkuprodaje akcija’Novosti’,itouzsaznaweinstitucija koje bu bile du`ne da {tite interes dr`ave kojajejedanodvlasnikatekompanije.Verica Bara}isti~eda}eSavetodVladeSrbijeza-

Srbija}eostatizemqazarobqena korupcijom,ukojojsvigra|ani, osimpoliti~keeliteitajkuna, `ivenaivicisiroma{tva tra`iti da preispita privatizaciju „Novosti” i za{titi interes dr`ave ne samo u toj kompaniji ve} i drugim preduze}ima koja su bilausastavu„Borbe”.

KLUBPRIVREDNIHNOVINARAPROGLASIONAJBOQE

Privrednici ogledalodecenije Klub privrednih novinara Srbije proglasio je za privrednika decenije predsednika {aba~kog Koncerna „Farmakom MB” Miroslava Bogi}evi}a,dokjekompanijadecenije„MKgrupa”MiodragaKosti}a. Nagraduzabankaradecenije je dobila direktorka banke Inteza u Srbiji Dragiwa \uri}, nagraduzaposlovnuviziju direktor Srbijagasa Du{an Bajatovi}, nagradu za poslovnog~ovekadirektorInterkomercaGoranPer~evi}, nagraduzaizvoznamenskeindustrije je dobio ministar odbrane Dragan [utanovac. Re`iser Emir Kusturica je dobio nagraduzastvaraocakojijeobele`iodeceniju. Bog i} ev i} je nov in ar im a rekao da dr`ava treba da finans ir a prer a| iv a~k u ind ustriju kako bi se pove}ala zaposlenost. On je izvoz sekundarnih sirovina u Srbiji nazvao najve}im zlo~inom u srpskoj privrediizakqu~iodato„treba zabraniti”. „Dr`avatrebadafinansira programe koji }e se baviti proizvodwom sekundarnih sirovina. To je jedan od na~ina da se zaposle postoje}i kapaciteti”,kazaojeBogi}evi}. Mio d rag Kos ti}, ~ij a je firma progla{ena za kompa-

5

niju decenije, novinarima je nakondodelenagradekazaoda jeMKgrupaiza{laizkrizei dastalnokrozzapo{qawe,posebno mladih qudi, radi na

„Spasprivredejeuizvozui upoqoprivredi,kojana`alost ni u buxetu za ovu godinu nije prepoznata kao glavna izvona {ansa”, kazao je on i dodao da

MiroslavBogi}evi}iMiodragKosti}

smawewu stope nezaposlenostiuSrbiji. „Danasipakimaoptimizma, jersmovidelidauSrbijiima qudi koji imaju viziju kako Srbijudaizvukuizovekrize”, kazaojeKosti}. Onjekazaoda}eiovagodina biti te{ka, da privredi treb a pom o}, pos ebn o del u privredekojanemasnagedaizvozi.

senadada}esestawepromeniti. Direktor Srbijagasa Du{an Bajatovi} koji je dobio nagradu za poslovnu viziju je kazaodasemoraraditinapove}awuproizvodweuSrbiji. On je dodao da je wihova idejadaseizvr{irestukturirawe Srbijagasa, a da nakon toga ponude vladi da se izvr{ikoorporativizacijajavnih preduze}a.

– Ve} ~etiri godine „Novostima” upravqajutripovezanefirmekojesuna nezakonit na~in postale ve}inski vlasniktemedijskeku}eina{zadatakjeda gra|animaprezentujemoistinu–istakla jeVericaBara}. Ina~e,povezanosttrifirmeokojima govori Verica Bara} – „Trimeks„, „Ardos„i„Karmat„,odkojihsudveregistrovaneuAustrijiajednanaKipru–postalesupredmetanalizeKomisijezahartijuodvrednostiunovembrupro{legodinekadajeMilanBekojavnopriznaodaje ve}inski vlasnik „Novosti”. Po saznawima Komisije, postupak provere vlasni~kihodnosame|ufirmamakojesupostale ve}inski vlasnik „Novosti” je u toku i mogao bi biti zavr{en do kraja februara. Sam Beko je u razgovoru s predstavnicima Komisije za hartiju od vrednostipotvrdiodaposedujeve}inski paketakcija„Novosti”iobe}aoda}eo tome dostaviti dokaze, ali to jo{ nije u~inio.Komisijajedokazeopovezanosti tri firme, za koje Savet tvrdi da su u vlasni{tvu Milana Beka, zatra`ila od regulatornihtelaAustrijeiKipra,ali iodme|unarodneorganizacijekomisija za hartije od vrednosti i Ministarstva spoqnihposlovaSrbije. Do kraja nedeqe Savet }e, isti~e VericaBara},prezentovatiizve{tajukojem }e se ukazati na brojne nepravilnosti u postupkuprodaje,itouzimenadr`avnihinstitucijakojesutosveznaleidozvolile. Q.Male{evi}

ima Slovenija, a slede Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Albanija, Ma|arska, Makedonija i Gr~ka. POSLEOCENEEVROPSKOG PARLAMENTA

Komisija lovi monopole?

Komisija za za{titu konkurencije zapo~ela je analizu srpskogtr`i{taunekolikozna~ajnihoblastidabiutvrdiladali suta~ninavodiEvropskogparlamenta o postojawu monopola u Srbiji. „Na osnovu rezultata analiza ieventualnihpostupakakoji}e biti pokrenuti, bi}e mogu}e jasnije oceniti da li je ocena (iz Rezolucije) Evropskog parlamenta o postojawu monopola u raznim sektorima bila u potpunostita~na”,isti~eseupisanoj izjavi Komisije za portal „EurAktivSrbija”.Nenavodise okojimoblastimajere~. Evropski parlament je u RezolucijioSrbiji,usvojenojujanuaruovegodine,oceniodauSrbiji monopolinaru{avajufunkcionisawetr`i{ta.UKomisijiocewujudajeoblastkonkurencijeuSrbiji regulisana u skladu s evropskimstandardima,alidanepostoji dovoqna svest u~esnika na tr`i{tu o zna~aju po{tovawa pravila antimonopolske politike. Komisija}ezatounarednomperiodu veliku pa`wu posvetiti upoznavawujavnosti,firmiidr`avnih organa sa zna~ajem za{tite konkurencije,navedenojeuizjavi zaportal„EurAktiv„.UKomisiji isti~u da je u odgovorima na Upitnik Evropske komisije data op{taslikatogdomena–uskla|enostspropisimaEUiobavezama kojejeSrbijapreuzela.


6

TRe]e dOBA

utorak8.februar2011.

Odsutra~ekovi Isplataprvogdelajanuarskepenzijeonimakojikoristeteku}era~unepo~iwesutra,dok}eostalimaprinadle`nostipo{taridonetiprekosutra,10.februara.Iznosne~ekujeisti kaoiprethodni.

VISOK PRITISAK I [IROK STRUK SU@AVAJU PAM]EWE

@eninro|endan zaboravqazbog masnih~varaka Metaboli~ki sindrom, koji objediwuje simptome i bolesti kao {to su visoki krvni pritisak, {iroki struk i nizak nivo HDL-a(dobarholesterol),mogu}i je uzro~nik opadawa mentalnih funkcija kod starijih, sude}iponajnovijimistra`ivawima Nacionalnoginstitutaza zdravstvenoistra`ivaweFrancuske. Qudi s metaboli~kim sindromomimajuza20odstove}u{ansu da do`ive opadawe kratkoro~ne

va koji su ukqu~ivali procenu te~nosti govora i op{te kognitvnefunkcije. Brojnestudijeproteklihdecenijaotkrilesupovezanostmetaboli~kog sindroma i opadawa mentalnih funkcija pam}ewa, alijeovastudijauspelaidapotvrdi ovu vezu. Na~elnica gerijatrijske psihijatrije u Medicinskom centru San Francisko dr Kristina Jefi isti~e va`nostovihrezultatakoji}epo-

dnevnik

INVALIDNINU SVE VI[E TRA@E ONI KOJI SU ZAISTA BOLESNI

Isimulanti}emorati naproveruuBeograd Lane je Fondu PIO stiglo oko130.000zahtevazamedicinsko ve{ta~ewe a re{eno je 110.000.Vi{eod40odstozahtevajebilozaostvarivaweprava nainvalidskupenziju,aostali suzatu|upomo}inegu,telesno o{te}ewe, te zahtevi po me|unarodnim ugovorima i oni iz centara za socijalni rad. Oko petodstove{ta~ewaura|enoje poZakonuoprofesionalnojrehabilitaciji iako su lekari Fondapo~elidaradeteksredinompro{legodine. Ina~e,jedanlekarve{takgodi{we uradi izme|u 2.300 i 2.500 zahteva. Direktor Sektora za ocenu radne sposobnosti FondaPIOdrAleksandarMilo{evi} isti~e da je zbog smawewamogu}nostizarazne{pekulacijeuvedenocentralnopozivawestranakaodnosnoosiguranikakoji`elepredinvalidsku komisiju radi ostvarivawa pravanainvalidskupenziju.To zna~idasezasveucelojSrbiji pozivi{aquizBeogradaprema datumuprispe}a.

Nemavi{eskretawakapodmitqivimdoktorima

– Zna~i, gde god da osiguranik preda zahtev za ostvarivawe invalidske penzije, u Jagodini, Kru{evcu, ^a~ku... poziv zalekarskipregledsti}i}emu izglavnoggrada – rekaojedoktor Milo{evi}. – Pozivi se {aqu unapred a ni lekar ni osiguranikneznajudosamogve-

{ta~ewa koga }e pregledati, odnosnokodkoglekara}ebiti napregledu.Ranija praksa dase lekarima dodequju predmeti prestala je da se primewuje upravo zato da bi bio onemogu}en bilo kakav kontakt izme|u wih i osiguranika. Izmeweni penzijski zakon ukinuo je i

pretkomisije u domovima zdravqa koje su postojale pet godina,azadatakimjebiodaoveravaju predlog izabranog lekara zaizalazpredinvalidskukomisiju. – Procewenojedawihovopostojawesamoprodu`ava~ekawe osiguranikanaizlazakpredinvalidsku komisiju i znatno usporava proceduru. Prethodnihnekolikogodinadrasti~no je smaweno vreme ~ekawa na pregled za ocenu radne sposobnosti, a zahtevi se re{avaju u zakonskom roku od dva meseca. Primetnojedajeumnogomepoboq{an kvalitet, ali i obimnostmedicinskedokumentacije prilikom ve{ta~ewa za ocenu radne sposobnosti. Ina~e, sve jemawibrojzdravihosiguranika koji nisu ostali bez radne sposobnostiapredajuzahtevza odlazak u invalidsku penzija, {to u osnovi i jeste bio na{ ciq:dazahtevepodnoseonikoji su zaista bolesni i imaju osnov za invalidninu – isti~e Milo{evi}. Q. M.

IZ SLOVENIJE UMESTO 8.000 PENZIONERA U SRBIJI JANUARSKI ^EK DOBILO SAMO [EST

Dali}ateude`elislave ikineskuNovugodinu? memorije,aza13procenatave}u {ansudaiskuseopadawevizuelne radne memorije, u odnosu na ispitanike istih godina koji ne pateodovihtegoba.

Mr{avisedu`emogu uzdatiumemoriju

Francuski nau~nici su tokom ~etiri godine pratili vi{e od 7.000mu{karacai`enastarijih od65godina,mere}iwihovesposobnostipam}ewaserijomtesto-

mo}i boqem tretmanu pacijenata. – Qudi koji imaju metaboli~kisindromodsada}ebitiperiodi~nopodvrgavanikognitivnim testovimadabiseutvrdilodali imsesmawuje pam}ewe –ka`eJefijeva. Iako na prvi pogled deluju obeshrabruju}e, ovi rezultati umnogome }e pomo}i boqoj nezi starijihqudijer}enavrememo}idaseuhvateranistadijumidemencije,recimo. S druge strane, metaboli~ki sindrom je mogu}e lekovima i promenomna~ina`ivotadr`ati pod kontrolom, te se lekari nadajuda}eitakouspetidauti~u na smawewe opadawa kognitivnih funkcija. Ipak, u nadawu treba biti oprezan: jo{ nije utvr|eno koje kognitivne funkcije zavise od koje komponente metaboli~kog sindroma, ali ostaje nada da se poboq{awem `ivotnog stila, dijetom i pove}anom fizi~kom aktivno{}u te dobrimizboromlekova,{anseza demencijumogusmawiti. I. Vujanov

Madasmove}zakora~iliufebruar, dugo najavqivanih slovena~kih penzija jo{ uvek nema. Naime, nakon {to je novembra pro{le godine stupio na snagu Sporazum o socijalnom osigurawu izme|u Slovenije i Srbije, oko8.000srpskihpenzionerakojisusvojeprinadle`nostizaradiliude`elidobilojegarancijeda}eimprvi~eksti}iujanuaru. Me|utim, ceo prvi mesec pro|e a od obe}anih penzija ni{ta. Na ra~un srpskog Fonda PIOdodanadana{wegstiglesu parezaisplatusamo{estpenzionera iz Slovenije. Tamo{wi

Svi srpski dugovi izmireni Srpski Fond PIO redovno ispla}uje sve penzionere u biv{imjugoslovenskimrepublikama,kojisudeosvogsta`astekli u Srbiji. Tako se mese~no za podmirewe ovih prinadle`nosti ispla}ujeoko316milionadinara.UHrvatskojjeoko5.751,uRepubliciSrpskoj6.243,Makedoniji4.243,FederacijiBiH4.541 iCrnojGori3.235penzionerakojima~eksti`eizBeograda. penzijski fond je za ovih {est penzionera, dr`avqana Srbije, napraviopredra~unslovena~kog delapenzijeitusezaustavio, uz obe}aweda}eunarednomperiodu intenzivnije upla}ivati novaczapreostalepenzionere.Po

KAKO LEKAR KA@E

Rudnikminerala uglavicicvekle O lekovitim svojstvima cve- blagotvorna biqka deluje i ankle,plodakojegimanapijcito- tikancerozno. Izuzetni su kom cele godine, zna se od dav- zdravstveniefektikoddeminenina. Bogata je vitaminima i ralizacije kostiju i zuba: primineralima, lako probavqiva, sustvojoda~inijedragocenomu mo`e se uzimati bez ograni~e- borbi protiv arteroskleroze i wa i opasnosti od {tetnih posledica. Osim izuzetnogbogatstvabelan~evinama, mastima i ugqenimhidratima,cveklasadr`igotovosvemineralne sastojke: kalcijum, kalijum, natrijum, fosfor, magnezijum, gvo`|e, fluor,mangan,bakar,jod,sumpor, litijum, stroncijum, brom... Zna~ajno je i prisustvovitaminaB1,B2,C, kaoiB12,izuzetnoretkog u namirnicama biqnog poreklaatakova`nogza Biqkakojausporavastarewe vegetarijance. Zahvaquju}iantocijanu,kojidajetoplu usporavawu procesa starewa. crvenu boju soku od cvekle, a Osnov vi{estruke lekovitosti uti~einaobnavqawekrvi,ova ~ine, ipak, betaninibetain,jer

re~imadirektorkeCentrazaodnosesjavno{}uFondaPIOSrbijeJeliceTimotijevi}, izpara pristiglih za {est penzionera prvo }e se namiriti od{tetni zahtev Fonda PIO za iznos ispla}en korisnicima slovena~kihpenzija, itozaperiododstupawanasnagukonvencijeizme|u SlovenijeiSrbijedodanauplate, apreostalideo}ele}i nara~unpenzionera. Kakojekonvencijastupilana snagu 1. novembra, od tad Srbija nije imala obavezu da slovena~kim penzionerima koji `ive u Srbiji ispla}uje deo zara|en u

podsti~u razmenu materija, reguli{ukrvnipritisak,smawuju holesterol, odr`avajukrvnesudove,podsti~uradjetre...Koristi se i za regulisawe krvnog pritiska, osobito niskog. Povoqno uti~e na `ivce i radmozga.Zasvevrstele~ewa koristi se sve` sok cvekle, a od kilgrama mo`e ga se dobiti 700 do 750 grama.Cveklajekorisnau le~ewuslabokrvnosti,posebno kod dece i mladih, a pospe{uje rad `eluca i creva. Po{to kuvawem gubi svoju lekovitost, najboqe ju je koristiti u sve`em stawu,kaosalatuilice|enisok.Trebajetankooqu{titi, sitno narendati, prelitisokomodlimunai medom.Kada maloodstoji, istisnutisokipitiugutqajimacelogdana. J. Barbuzan

de`eli,alijetoipak~inilada najstariji zbog ~ekawa ne bi ostali bez primawa. U na{em fondu niko ne mo`e da potvrdi za{to je obra~un slovena~kih penzijaura|enzasamo{estpenzioneranitikadsemo`eo~eki-

Obe}awapotonulaumutnojQubqanici

vatidasvikoji~ekajupenzijudo weido|u. Ina~e, na slovena~ku penziju dvedecenije~ekaoko8.000penzioneraitoonihkojiimajudu`e od godinu dana slovena~kog sta`a. Najni`a penzijska osnovicauSlovenijije 544, anajvi{a2.178evra.FondPIOSrbije je jo{ pre tri meseca poslao oko 8.000 predmeta za one koji imaju pravo na slovena~ku penzijuda bitamo{wifondnapravioprera~un.Dr`avqaniSrbijekojipotra`ujupenzijuizde`elemoglisu,amoguidaqe,na

sajtu Fonda PIO Srbije pretra`iti bazu pokrenutih podatakazaprera~unpoSporazumuo socijalnomosigurawusaSlovenijom koriste}i elektronski servis. Uz identifikaciju preko JMBG-a svi mogu proveriti da li su na spisku i da li je za wih ura|en prera~un. Ako nisu naspiskupokrenutihpostupaka a imaju dokaze da ispuwavaju uslove za dobijawe dela slovena~kepenzije,trebadaseobrate nadle`noj filijali Fonda PIO. Qubinka Male{evi}

Narednatrimeseca penzijeskupqe4,9posto Za gra|ane koji sami sebi upla}uju doprinoszapenzionoosiguraweodovogmesecaosnovicaosigurawavi{aje4,9posto zbog uskla|ivawa s kretawem zarada u prethodnomkvartalu.Tako}esadsvimo}idaseopredelezajednuod13ponu|enih osnovica osigurawa, i to nezavisno od stru~ne spreme koju imaju, a kre}u se od 3.865do55.224dinaramese~no.Ina~e,po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osigurawe, najni`a osnovica je 35 odsto prose~ne republi~ke zarade iz prethodnogtromese~ja, {tojesada17.571, anajvi{apetprose~nihplataili251.020 dinara.Odtihiznosadoprinoszapenzijskoosigurawesvihkategorijaje 22odsto. Novoutvr|eni doprinosi primewiva}e seovoginarednadvameseca. FondPIOSrbijeutvrdiojedanajni`aosnovicaod1.februarado30.aprila ove godine za preduzetnike, osniva~e privrednog dru{tva, advokate iznosi 17.571,anajvi{a274.740dinara.Najni`a osnovica tokom cele 2011. za umetnike, sve{tenike, verske slu`benike, poqoprivrednikebi}e17.571dinar.Zaosiguranike po ugovoru procewena je najvi{a godi{wa osnovica u ovoj godini na 3.060.525dinara.

osnovicaosigurawa

mese~nidoprinos

17.571

3.865

20.082

4.418

27.110

5.964

32.633

7.179

40.163

8.835

43.677

9.608

57.735

12.701

63.759

14.026

77.816

17.119

100.408

22.089

150.612

33.134

200.816

44.179

251.020

55.224


ZAPENZIONERESTARIJEOD65GODINA

Izradabesplatnekarte750dinara Gradskiprevoznikod~etvrtkapo~iwedaizdajebesplatnegodi{wekartezapenzionerestarijeod65godinaiza povla{}enekategorijekorisnikausluga.Pokazneodlane va`edo31.marta.Izradaovogodi{wekatreko{ta750dinaraizarazlikuodpro{legodinezahtevzaizradunove pokaznemo`esepodnetinasvimprodajnimmestimaGSPa. Dva dana posle podno{ewa zahteva penzioneri }e na istomkioskumo}idapodignunovupokaznukartu.Prilikompredajezahtevapenzioneritrebadaprilo`efotokopijuli~nekarte,fotografijunovijegdatumakaoizali~nu kartu i naravno, da imaju 750 dinara. Penzioneri koji

imajubiometrijskeli~nekartezahtevmorajupredatiisku~ivonaMAS-u. Tri{alteranaMAS-ubi}eotvorenaod7do14~asova,a kioscinaterminalimanaFuto{kojpijaci,kod@elezni~kestaniceiu[afarkovojuliciod5.30do19.30~asova,svi samoradnimdanom.KiosknaNovomnasequispredmarketa„Rodi}„iprekoputaLimanskepijacebi}eotvoreniod 7do14.30~asova.Kategorijeputnikakojitako|eimajupravonabesplatangodi{wiprevoz,kaoidosadatupovlasticu }e ostvariti preko spiskova udru`ewa, ustanova i institucijakojimapripadaju. Z.Deli}

Novosadska utorak8.februar2011.

BOLESNIODDIJABETESA

Pravonarehabilitaciju Osobestarijeod18godinakojebolujuoddijabetesa le~enog insulinom imaju pravo na specijalizovanurehabilitacijuod10danana osnovu otpusne liste ili mi{qewa lekara specijalisteinternemedicine,navodiseuizmeni Pravilnika o medicinskoj rehabilitacijiusacioniranimzdravstvenimustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju. Pored toga, dopunom Pravilnika predvi|eni su dodatni uslovi i za dijabeti~are tipa 1 i 2. Za

osobekojesunatabletiranojterapiji,kaododatniuslovjekriterijumkojiseodnosinaodre|ennivo{e}eraukrvi,atojedajehemoglobinve}iod7,5odstoodpropisanog(ukolikoje ta vrednost {e}era utvr|ena dva puta u toku {estmeseci)iliglikemijomne{tove}omod devetmmol/l (utvr|enomuzdravstvenojustanovinajmawedvaputauintervaluodnajmawedva mesecautoku{estmeseci).Telefonzadodatneinformacijeje021/4885-608. I.D.

hronika

Telefoni:0214806-833,4806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

N

I odluka se ohladila

eobi~ansporkojisevodiizme|ugra|anaiToplane traje skoro ~itave zime, a posledwa “bitka” vo|ena je u petak. Tada je ovo gradsko preduze}e saop{tilo da ih je neko sabotirao, pa zbog toga postoji mogu}nost dapojedinidelovigradaostaju bez grejawa i tople vode zbogeventualnihhavarija.Dodu{e, ova informacija o sabota`i nije preterano potreslagra|ane,jersusemnogii pretogasmrzavali,aToplana je uporno tvrdila i tvrdi da grejeshodnoOdlucigradaida je temperatura u stanovima idealna. O~itojedaToplana,kadaje pomenutaOdlukaupitawu,vu~e vodenicu na svoju stranu, jerujednomslu~ajupo{tujutaj propis,audrugomne.Kona~no je otoplilo, ali no}u je boga

mi hladno. I, izgleda da su u Toplanizaboravilidabitrebalo da se po{tuje i pravilo dagrejnasezonatrajesvedok su tri dana uzastopno temperature u 21 ~as ni`e od 12 stepeni. Prili~an broj Novosa|ana`aliosetokomvikenda da su im radijatori bili potpuno hladni i to i dawu i no}u.Moradauovompreduze}u ne gledaju vremensku prognozu,jer,zawihovuinformaciju, temperature budu i do minus pet. Zbog ovoga se nedavnoucelupri~uume{alai komunalnainspekcija,kojazapravokontroli{etemperaturu u stanovima samo dawu, a ondaispadnedajetemperaturastanapotaman.Izgledada bitrebalodajekontroli{ui no}u, pa bi se onda videlo pravostawe. Q. Nato{evi}

FilmoEditPjaf Muzi~kifilm„@ivoturu`i~ as tom” ve~ er as }e bit i prikazanu20~asovauCK13, Ulica vojvode Bojovi}a 13, u okvir u cik lus a besp latn og

bioskopa.Filmjezasnovanna `iv ot u franc us ke pev a~ ic e Edit Gas ion, poz nat ij e kao EditPjaf.Ulazjeslobodan. A.Va.

V remeploV

SUNCEOPETNAZIMOVAWUKODNAS

@ivot izminusa uplus

Nekomeje`ivotmajka,anekome ma}eha, pomisli}e oni koji nisu mogli da u`ivaju u suncu ju~era{weg dana, kao {tosutoju~e~inilioviqudi nafotografijamapoputsugra|ana na fotografijama. Ponekad, zbog silnih obaveza i jurwave naturene `estokim ritmomzaboravimokakve~arinudiNoviSad.

Mo`dajevreme,donovihki{a i snega, da se podsetimo i izdvojimomakartolikozapartijubasketa,ili{etwuKejom, a nije lo{a opcija ni opu{tawe u ba{ti u centralnom delu grada. Mo`da je kombinacija sve tri “varijante” najprimamqivija. I.D. Foto:N.Stojanovi}, R.Hayi}

„Posledwa{ansa” naSpensu Mon od ram a „Pos ledw a {ans a” prem a tekstuMirjaneBobi}Mojsilovi} odr`a}eseuamfiteatruSportskogiposlovnog centra“Vojvodina”upetak,18.februara, u 20 ~asova. Ulaznice se mogu kupiti na blagajniSpensaod12do20~asovapoceni od800dinara. Predstava „Posledwa {ansa” je na 35. internacionalnom festivalu monodrame ipantomimeuZemunuosvojilaprvunagradu stru~nog `irija publike, a na 15. festivalumalihscenauIsto~nomSarajevu nagraduzanajboqumonodramu. A.Va.

HITNOJPOMO]ISTALNOZVONITELEFON

Otoplilo,pamnogima pozlilo Hroni~niisr~anibolesniciopetispa{tajuuslednaglihtemperaturnihpromena, {topotvr|ujeiizve{tajlekaraHitnepomo}i,kojiimaju50odstovi{eizlazakana teren, nego {to je uobi~ajeno. Novosa|ani se`alenabolugrudima,tegobeusledpovi{enogpritiska,gu{ewe,abilojeinekolikoslu~ajeva{loga,ka`elekarkaZitaBeli}.Prilikomklimatskihekstremazahro-

ni~ne bolesnike je naro~ito va`no da se pridr`avajupropisaneterapije.Aukoliko sepojavenovisimptomi,neophodnojedase javeizabranomlekarubezzakazivawai~ekawa,posavetovalajedrBeli}. Pored intervencija, lekari novosadske Hitne pomo}i savetuju gra|ane kako da ubla`e bolove ili simptome viroze, zbog kojese,tako|e,brojpozivapove}ao. I.D.

VREMERESPIRATORNIHINFEKCIJA

U~itaonici „Bunanadahije” U Srpskoj ~itaonici u Novom Sad u 8. feb rua r a 1904. prire|enojeprvo„~itaon i~ko selo”utojgodini.PetarMarkovi}, profesor Novosadske gimnazijeodr`aojepredavawe oPrvomsrpskomustanku,apotom je Tihomir Petrovi}, tako| e gimn az ijs ki i pot ow i univerzitetskiprofesorpro-

~itao pesmu „Po~etak bune na dahije”. Pre polaska ku}ama u~esnici„sela”suseoko22~asauhvatiliukolo,izaigrali uz zvuke tambura{kog orkestraLipeGrui}a.Igralosedo tri sata ujutro, a svi su bili, na molbu odbora ^itaonice, obu~eniu„obi~nasvakodnevna odela”. N.C.

Virusikrenuliupohod Poredtoga{torastebrojobolelihodvirusa gripa H1N1, ozbiqnija je situacija sa porastomrespiratornihvirusnihinfekcija,kojiizazivajusli~nuklini~kusliku,ka`ena~elnicaCentrazavirusiologijusInstitutazajavnozdravqeVojvodinedrVera JerantPati}.Neophodnojeuraditidijagnosti~ki pregled ukoliko se pojave neki od simptoma gripa kako bi se postavila adekvatnaterapija,istaklajePati}. Kadasuupitawudeca,naj~e{}edolaze kod svog pedijatra zbog upale gorweg re-

spiratornog trakta, ka`e na~elnica Pedijatrijske slu`be u Domu zdravqa dr MilkaBudakov,dodaju}idajetotipi~na slikaviroze. -Decase`alenagu{oboqu,sekrecijuiz nosa,malaksalost,boluzglobovima,kojije na po~etku intenzivan, ali prolazi nakon par dana uz pravilnu terapiju - ka`e Budakov dodaju}i da je mawi broj mali{ana kod kojihvirozaprelaziuupaluplu}a. Iako je broj pregleda veliki, naro~ito tokomno}nogde`urstvakadasepregleda50

mali{anauproseku,nemapunopacijenatas te`omklini~komslikom.Uordinacijilekara Op{te u domu zdravqa prakse nema alarmantnog pove}awa pacijenata s jakim simptomimagripa,potvrdilajedrSvetlana Male{evi}. - Situacija je dosta bla`a nego {to smo o~ekivali-ka`eMale{evi}dodaju}idaza obi~nu prehladu savetuju uno{ewe dosta te~nosti u organizam, sredstva za skidawe temperature,ukolikojevi{aod38stepeni iobaveznomirovawe. I.D.

KoncertuGradskojku}i Koncert violiniste Roberta Lakato{a ipijanistkiweSawe Lukovacbi}eodr`ansutrau19 ~asova u Sve~anoj sali Gradske

ku}e. Organizator je Kulturni centar, a koncert se odr`ava u okviru ciklusa „Paviqon muzike”.Ulazjeslobodan. A.L.

Izlo`bacrte`a uKulturnomcentru Izl o` ba crt e` a Zor an a Bulatovi}a bi}e otvorena sutra u 19 ~asova u Malom likovnomsalonuKulturnogcen-

tra Novog Sada, Bulevar MihajlaPupina9.Posetiocimogu da pogledaju izlo`bu do 8. marta. A.Va.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

utorak8.februar2011.

c m y

8

dnevnik

Uvrti}imaopetpunitawiri

Foto:N.Stojanovi}

U vrt i} im a „Rad os nog detiwstva” od ju~e je po~ela redovna isporuka hrane, tako da }emali{anisadanastavitida se hran e prem a prep or uk am a Ins tit ut a za javn o zdrav qe VojvodineiSvetskezdravstvene organizacije. Direktor te ustanove Borislav Samarxi} rekao je za na{ list da je pro{log ~etvrtka imao sastanak sa svim dobavqa~ima, kada su se dogovorili o pla}awu i isporucihrane. - Sve se vratilo u normalu, imamo dovoqno hleba, mleka,

mle~nih proizvoda, povr}a i vo}a. Deca po~iwu ponovo da sehranepremajelovniku,koji pravi nutricionista - ka`e sagovornik. Podsetimo, nekoliko nedeqa ova ustanova je kuburila s namirnicama, a zaposleni su improvizovali jelovnike, kako bi deca dobijala sva tri obroka tokom dana. Nakon sastanka s gradskim ocima problem je re{en, dugovawa su pla}ena, pa se i ishrana vratilaunormalu. Q. Na.

Foto:S.Nikoli}

SINO] NA TRGU SLOBODE

Novosa|ani gledalizvezde Sino}noposmatrawenebapomo}u teleskopa izazvalo je kod Novosa|ana veliko interesovawe.NaTrguslobodeod19~asova astronomska dru{tva iz Novog Sada i iz Ba~ke Palanke uprili~ila su ovaj nesvakida{widoga|ajunameridazainteresuju prvenstveno mlade da se vi{e posvete izu~avawu prirodnihnauka,airadipromocije prvog broja ~asopisa „Astrnomski magazin”. ^asopis oku-

pqa mlade zainteresovane za astronomijuu„Klubqubiteqa„ ove nauke, kazao je profesor s Prirodno - matemati~kog fakulteta dr Du{an Mr|a i pozvao Novosa|ane da se u~lane. Ujednojeskrenuopa`wu dasvetlosno zaga|ewe ometa posmatrawe,alidaseuprkostomepomo}uteleskopamoguvidetisvetle}iobjekti,mesec,planetei svetlosnezvezde. Z. D.

„DNEVNIK” I „PROMETEJ” POKLAWAJU KWIGE

„Lazinkros `ivotuuznos”

Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “Prometej”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nih osam sedmica, da¬ri¬va¬}e svakog dana ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sapodvekwi¬ge. Dva naj¬br¬`a ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se svakog dana ja¬ve od 15 do 15.05 ~a¬so¬vanana{brojte¬le¬fo¬na528765, do¬bi¬}e po pri¬me¬rak kwige. Onikojiseovenedeqenajbr`ejave na navedeni telefon, dobi}e besplatanprimerakkwige“Lazin kros `ivotu uz nos”. Nagra|eni

~itaocimogusvojprimerakkwige da podignu u kwi`ari “Most – Prometej”, Zmaj Jovina 19, telefon 452-744. Povodom170godinaodro|ewa i100godinaodsmrtiLazeKosti}a (Koviq, 12. februar 1841. – Be~,26.novembar2010.)izdava~ke ku}e “Tiski cvet” i “Prometej” objavile su kwigu Milana @ivanovi}a “Lazin kros `ivotu uz nos”.

Ukwizijeipri~icakojujesam Lazanegdeispri~ao/zapisaose}aju}iseranogdetiwstvauKoviqu. Tako jednom prilikom bjehu se svi doma}i okupili oko wega, uzmemenakriloizapodenerazgovor,vi{eu{ali,{ta}ebitiod mene. No ja po~nem ozbiqno mislitiotomeistanemihzapitkivati. -Kad}ujabitioficir? - To mo`e brzo biti, tek {to naraste{. - A kad }u ja biti kapetan? -Malo}e{pri~ekati,al ne}enitobitidugo. Ijatakoizre|amsvuvojni~ku jerarhiju... Napo{qedakdo|ohdo|enerala. Sviseslo`i{eutomedas vremenomitomo`ebiti.... Lako}a kojom do|oh do |eneralskog patenta osmeli medamisliminavi{e... -Akad}ujabiticar? Svisenasmija{e,nokakojane popu{tah,dopusti{emidaseito mo`ezamisliti...Nomeniseu~ini zgodna prilika da postignem najvi{e do ~ega dopira{e moja dje~jama{ta.Jo{oniurije~i,aja upadohspitawem: -Akad}ujabitiBog? Jo{kaoda~ujemonajgrohotni smijeh{togaizazvaatopitaweu mojihstarijih;nokaodanedobih odgovora.

„DNEVNIK” I „MONO I MAWANA” NAJBR@IM ^ITAOCIMA POKLAWAJU KWIGE

Pre`iveti svukovima

Iz¬da¬va~¬keku¬}e„MonoiMawana” i „Alnari”, u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom”,una¬red¬nompe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge utorkom i ~etvrtkom. Da¬nas}edvanaj¬br¬`a ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ji se ja¬ve od13do13.05~a¬so¬va na na{ broj te¬le¬fo¬na 528-765, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak kwige„ Pre`ivetis vukovima“ Mi{eDefonseke. Re~ izdava~a: Godine 1941, autorkini roditeqi, izbeglice u Belgiji, deportovani su. Po{tojeporodicakoja ju je sakrivala do{lausituacijudajeizru~inacistima,Mi{aodlu~ujedapobegne. Prema istoku. Tamo gde su, kako jojjere~eno,odvedeniweniroditeqi. Nema~ka, Poqska, Ukraji-

na...Odjednogseladodrugog,Mi{a krade da bi se prehranila i obukla.U{umijojuto~i{tepru`a jedan par – vukova. Ona }e usvojiti wihovo pona{awe i ~opor }e je prihvatiti. Neko vreme, ne}e vi{ebitisama... U toku ~etiri godinelutawakroz Evropu, svu u plamenu i krvi, Mi{a otkrivadivqa{tvo qudi i humanost `ivotiwa.Nakraju svojeodisejepronalazisvetsebisli~nih, gde je ~ekaju novaisku{ewa. Dobitnici }e kwige preuzimati u novoj kwi`ari „Vulkan” u tr`nom centru „Merkator”, gde mogu na}i i mno{tvo drugih izdawa ku}a „Mono i Mawana” i „Alnari”. A. V.

Protestprosvetara kodMileti}a Predstavnici Sindikata prosvetih radnika regije Novi Sad kasnosino}sudoneli odluku da nastave {trajk. Predsednik tog sindikata Marko Radeta objasnio je da }e{kolekojenisuradile, od danas po~eti sa nastavom, ali sa skra}enim ~asovima, odpolasata. Novosadski prosvetari,~lanovisindikata SPRV i „Nezavisnost“kojinisupotpisali sporazum sa Ministarstvom prosvete, ju~e su odr`ali protest na Trgu slobode. Iakosenisuokupiliu o~ekivanom broju, jer su ju~e neke {kole pre{lesapotpuneobustave na skra}ene ~asove,naTrguseokupilo oko 300 u~iteqa, nastavnika,profesora Skup, pa {etwa do Gimnazije „Jovan Jovanovi} Zmaj” ivannastavnogkadra. - Na{i zahtevi su ostali ri sindikata, ponudili protvi,kojireguli{esamonekuisisti i nastavqamo {trajk. To kol, a kasnije dva sindikata platu, smatram da je izdaja i {tosmozajedni~ki,sva~esti- odustala i potpisala ovaj no- nasiwihovog~lanstva–rekao jeju~epredsednikSPRVregije Novi Sad Mirko Radeta i Bez nastave u 26 {kola dodao da su prvobitno planiralidasepovorkaprosvetara [kolesuju~eradileraznoliko,jersunekeostaleupotpupro{eta gradom, ali da se od nojobustavi,dokihsevelikibrojvrationaskra}ene~asove. toga odustalo zbog toga {to Kadajere~o{kolamaunovosadskojregijiukojimajeve}inneki od kolega rade skra}eno, sko~lanstvoSPRV-a,pore~imaMirkaRadete,u26{kolanipa nisu mogli da do|u, kao i jebilonastave,u55wihsu~asovitrajalipo30minuta,dokje zbog toga {to je i policija u ~etiri{koleradiloredovno. {trajku, te {etwa i sabra}aj

^ITAOCI PI[U SMS

Foto:S.[u{wevi}

nebimoglidabuduadekvatno obezbe|eni. Nakon iskazanog nezadovoqstvaipodse}awanatodarazlog {trajka nije samo mala plata, ve}i,kakoka`u,lo{areforma obrazovawa, prosvetari su se pro{etali i do Gimnazije „Jovan Jovanovi} Zmaj“, koja sve ovovremejedinauNovomSadu nije podr`ala {trajk, bezuspe{nopozivaju}ikolegedaimse prikqu~e. A. Vidanovi}

065/47-66-452

Trpim,jedeminepri~am Gledao sam par puta, po par po~etaka one emisije o kuvaru koji dovodi restorane u red. Pitao sam se ho}e bar dve ka{ikene~egapojestiitoonoga {tojesambirao.Aja{taikakojedem,boqedanepri~am.A ~ega ima mogu zamisliti. Ocenaemisije-}utaoitrpeo.Sad negledamnipo~etke. 064/4669... *** 6.februar,busbroj894,linija 7, polazak sa Limana oko 23 sata. Vrlo nequbazan voza~ autobusa i brzo vozi da vrat slomi{.Nadamseda}egaGSP primernokazniti. 065/6402... *** E moj Pavli~i}u, pa {to nam nisi objasnio da treba svi na kru`ni tok tr~imo da bi se zagrejali. Mi se ku}i smrzavamo. Trebasvidaneplatimogrejawe. Limanac. 064/2150... *** E pa gospodo prosvetari, sve sve,samonemojtere}idastezaboravilionunarodnu:„Tiwega‘lebom,aontebekamenom“! Iliti,viwihznawemiakademskim titulama, a oni vas ovako „jadnimibednim„platama!Po meni, budite sre}ni {to imate ito{toimate!Jer,kakosteih u~iliinau~ili,dobroonijo{ i rade! Ako to „skontaju” ovi

drugi{to{trajkuju,bi}etejo{ ika`weni{tosteuzelinovce, anisteihni{tanau~ili! 063/1050... ***

Sramota {ta na{i ministripri~aju,dajezapove}awe cene hleba kriva visoka cena p{enice.Pazarnisuonikrivi {to su svojom politikom cene p{enice posledwih godina deplasirali setvu ove kulture. Akoseznaloda}ecenap{enice

biti visoka na inostranom tr`i{tu,{tonisudodatnostimulisaliseqakedasevi{eposeju? 063/591... *** Ru`i} ka`e prioritet SPS-ajesocijalnapravda. UNovomSadutotvrdii ve~iti direktor vrti}a Samarxi}, a od socijalnih karataniS.Pomenu socijalne karte i Bajatovi} i da }e pomo}i da se izrade. Rezultat ne znamo~ijijegori.Momentalno gori Kolubara. Justicia. 064/2491... *** Svima velika hvala, o mi{qewu. Da prosvetari kolikorade,kolikoslobodnih dana imaju i kako im je lepo.Ivasjenekoodwihnau~iodapi{ete.Trebali ste u te vode uplivati,pabibiliupoznati sa lepotom tog posla. 064/2660... *** Epagospodoprvopodigniteminimalac,paondadelitepove}awa buxetskoj gospodi!!!! I nas ku}i ~ekajugladnadeca... 061/1935... *** Nekada,posleDrugogsvetskog rata mnogi su propquvali sve,

samoneono{totrebaiplustoga dobar procenat kategorisanih je ostao bez brka, a onda jedandobardeoperiodanawihov immukama`iveloselepo.[ta mi o~ekujemo kad neki ne znaju nidedinoime. 060/0227... *** Ako se neko pita, {ta je srpska delegacija radila na molitvenom doru~ku u Americi?! Ja }udaVamka`em!KakoJenkijavqaju, a prenosi radio-Mileva, svimsilamasu,gre{niBogu,molilidanamManitupove}abroj narodnihkuhiwa,idaihjo{dugo, dugo po`ivi! Kako trenutno stvaristoje,jedinouzwihmo`emoopstati! 063/1050... *** „Fingirane saobracajke”: gde su tu advokati, kao organizatori,mogu}esudije,kaoiqudiiz osiguravaju}ih organizacija? Postoji povezanost. Isto tako postoji povezanost pojedinih lekara. 062/8772... JKP„Vodovodikanalizacija“ve}godinamanapla}ujeuslugukanalizacijeitamogdekanalizacijanepostoji-dalijeto korupcija,organizovanikriminalilisitnakra|a?Ho}emoli zateparedobitibarbesplatne prikqu~keuovomveku? 064/3388...


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak8.februar2011.

9

KOD @ELEZNI^KE STANICE TESNO TAKSISTIMA IZ UDRU@EWA I „KOCKICAMA”

Plateparkingpa~ekaju mu{teriju Taksistiiznovosadskihudru`ewasve~e{}e se `ale kako im je zbog kolega „kockica”tesnonataksistajali{tukod@elezni~ke stanice. Ka`u da danima nemaju mesta,pazbogtogamorajudapla}ajuparking. Ovoseju~edogodiloipredsednikuUdru`ewa „Vojvo|ani” Radoslavu Krsti}u, koji tvrdidajemoraodaplati380dinaraparkirali{te,jerjejedinotubilomesta. - Nije u redu da mi iz udru`ewa nemamo mestazbogkolegakojinisuregistrovaniu NovomSadu,kaoizbogonihkojisenazivajulinijskitaksisti.Udru`ewasadaispadajuvi{ak,iakomorajudapla}ajusveda`bineigraduidr`avi-ka`eKrsti}.

S druge strane glavni saobra}ajni inspektor Mladen Ba{i} ka`e za „Dnevnik” da inspektori u saradwi s komunalnom policijom naj~e{}e kontroli{u taksi stajali{tekod@elezni~kestanice.

Taksistiizudru`ewa`ale sedazbogtaksista„kockica” danimanemajumesta - Na tom stajali{tu postoji optimalan brojmesta.Me|utim,taksisti„kockice”su seprebacilinaovostajali{te,odkadasmo imzabranilidastojeupotkovicinaulazu

ustanicu.Drugiproblemjetaj{tove}ina taksista odlazi kod stanice, a sve je mawe mu{terija-ka`eBa{i}. Isti~edasuukontrolamaustanovilida taksisti koje nazivaju „kockice” pla}aju urednoporezeidoprinose,tedaseautomatskinesmatrajunelegalnimtaksistima. -Re~jeoqudimakojisupredpenzijomi koji su napustili udru`ewa. Oni formirajuvi{ecene,alisdrugestranemnogo urednije pla}aju porez i od nekih koji su u udru`ewu - ka`e Ba{i} i dodaje da zna za taj problem, jer takisti iz udru`ewa tra`e da budu prioritet na ovom stajali{tu. Q. Na.

POSLE SABOTA@E U PETAK GRA\ANI NEZADOVOQNI, TOPLANA KA@E DA SISTEM FUNKCIONI[E

Zagonetkahladnih stanova Sabota`a ili {ta god da je bila namera onih koji su se „igrali”sventilimanavrelovodima “Novosadske toplane”, zasadajeostalabezposledica, barprematvrdwamaToplaneu kojojka`u,sistemradiispravno.Ju~esuradniciotklawali kvar u Ulici Jovana Hranilovi}a,zbog~eganijebilogrejawa u okolnim ulicama tokom ve}egdeladana.Poizjavamaiz Toplane ovaj kvar nije u vezi sa sabota`om, o kojoj u preduze}u ne `ele da govore, dok se nezavr{ipolicijskaistraga.

Mnogoprimedbiina toplanu„Zapad”,koja jedinanijebilameta nepoznatihsabotera Iakonijepogo|enaovomakcijom,zasadanepoznatihpo~inilaca, toplana „Zapad”, koja greje Novo naseqe, Satelit, Detelinaru i okolinu Sajma, nijeispunilao~ekivawaizvesnog broja gra|ana. Neko nije imao grejawe u nedequ, neki toplu vodu, ali u Toplani navodedaseradiopojedina~nim reklamacijamaidanemapokazateqa da ne{to nije u redu s grejawem i radom „Zapada”. I doksegra|ani`aledanemogu da dobiju telefonsku vezu s Toplanom, dotle iz preduze}a

ponavqajudasvefunkcioni{e normalno. Podsetimo,upetaksunepoznate osobe u{le u {ahtove Toplane, podi`u}i poklopce od 70 kilograma, i rukuju}i ventilima,uspelisudapodig-

Do Toplane i SMS-om Gra|aniodju~emogudaToplaniprijavereklamacijeuvezis grejawem i da zaka`u kontrolno merewe temperature slawem SMS-anabroj064/8442-638.Brojjeotvoren24~asa.Besplatni broj korisni~kog servisa jeste 0800-100-021, brojevi odseka za potro{a~esu420-853 i423-712,aslu`bereklamacija4881-103, 4881-104,4881-105 i4881-106.

U KARLOVCIMA

Predstavqenplan zaotpad Lokalni plan upravqawa otpadom(LPUO)zaSremskeKarlovce,kojiunarednih10godina ure|ujeovuoblastnateritorijikarlova~keop{tinesaaspekta za{tite `ivotne sredine, prezentovan je ju~e u sve~anoj saliMagistrata.Izradakarlova~kog LPUO poverena je Fakultetu tehni~kih nauka u NovomSadu,aprojekatjefinansiraojeGIZitojesamojedanod 11ovakvihplanovakojisura|enitokomproteklegodinezaop{tine u Ju`noba~kom okrugu. Planomsepredvi|amoderniza-

nu pritisak u vrelovodu toplana„Sever”,„Jug”i„Istok” vi{e od dozvoqenog. Zbog toga je ve}i deo grada ostao bez grejawa, dok radnici Toplane nisu stabilizovali sistem, a tada je iskazana i bojazan da

cija mehanizacije i opreme za raduop{tini,{irewezonepokrivenosti uslugama upravqawa otpadom na celu teritroiju op{tine, primenu tretmana odre|enih vrsta otpada u okviru mogu}nosti op{tine i stanovni{tva.Tajdokument,osimkonkretnih mera u pogledu upravqawa optadom, nudi karlova~kojop{tiniidveopcijezapristupawe regionu za upravqawe otpadom. Obaveza karlova~ke op{tineunarednomperiodujestedarazmotriovajdokumenti usvojiga. Z. Ml.

VESTI Poklonuz „Opasnukwigu zade~ake”

video igrica podseti najmla|e na prave mirise i oblike detiwstva. A. V.

U kwi`ari „Vulkan“ u Merkatoruoddanaspo~iweakcijau kojoj uz svaku kupovinu kwige „Opasnakwigazade~ake”kupac dobija ~okoladno mleko na poklon. Ova kwiga namewena je svima koji `ele da se podsete detiwstva i onima koji }e nau~iti kako se pravi pra}ka, ku}ica na drvetu... Ciq „Opasne kwigazade~ake“je,kakoka`uu Alnariju,dauerikompjuterai

Humanitarnove~e„Podr`ite nas, jer mi podr`avamo druge!” odr`a}eseve~erasod21.30sati u Klubu „Sterija”, Pozori{ni trg1,nakome}enastupitietno xezgrupa„Trojica”izBeograda. Ulaznica ko{ta 200 dinara i mo`e se kupiti pred koncert. Ovo ve~e organizuje Centar „@ivetiuspravno”,asavprihod od ulaznica namewen je pedago{kojasistenciji. B. M.

Etnoyez

}eseposledicepromen e prit is ka tek osetiti.Policijaje obavilauvi|ajijo{ se traga za po~iniocima, za koje u Toplan i ka` u da su znali dobro {ta rade,odnosnodasubili stru~ni i opremqen i odg ov ar aj u}omopremom. Ovak av inc id ent nij e zab el e` en u istoriji grada i Toplane, a mo`emo samo da naga|amo koji su porivi naterali po~inioce da se surov o poi g raj u i s preduze}emisgra|anima. [ta je po sredi, pok az a} e pol icijskaistraga.Ono{tojeevidentno,jestedajeToplanapostala jedno od najneomiqenijih,akosetakomo`ere}i,javnih preduze}a u gradu, nakon {tojeporedposkupqewaunovembruod30odsto,tokompro{logmesecaujedna~ilatemperaturu u gradu na propisanih 20 stepeni Celzijusa. Ovaj postupak je obja{wen time da za Toplanuvi{enemasubvencija izgradskogbuxeta,tedapreduze}e mora da radi racionalno, to jest da ne greje vi{e od odprisanetemperature. S. Krsti}

U NEDEQU, 13. FEBRUARA

Bosiq~i}tre}iput predNovosa|anima GlumacIvan Bosiq~i} priredi}e koncert u nedequ, 13. feb rua r a, u 20.30 sati, u Srpskom narodnom pozori{tu. Povodom toga na konferencij i za nov in ar e Bosiq~i} je rekao dajemuzi~ko-poetsko ve~e dobar povod da se po tre}i putdru`isanovosadskompublikom. - Kada sam osmi{qavao koncept znao sam da je poezijauzevergrinmuziku dobitna kombinacija pred Novosa|anima. Izabrao sam intimnu kabaretsku varijantu koja ima tok pozori{ne predstave. Karte su rasprodate i o~ekujemo dobre emocije - rekao je Bosiq~i}. Ovog puta na seceni }e nastupiti mawi sastav uz intimn ij u atm osf er u u koj oj poezija dolazi do izra`aja. Na koncert u }e gos tov at i Mina Lazarevi}, Ivana Kne-

`evi},Kristina Savi} iBiqana Pekovi}. Bosiq~i}jenajavioigoste iznena|ewakoji}epremawegov im re~ im a bit i vel ik o osve`ewe za novosadsku publiku. N. R.

BRITANSKI AMBASADOR DEVENPORT U GRADSKOJ KU]I

^vr{}asaradwa Gradona~elnik Igor Pavli~i} primiojeju~euGradskojku}i novog ambasadora Velike Britanije u Beogradu, Majkla Devenporta.Pavli~i}mujetom prilikom po`eleo dobrodo{licunaglasiv{idaNoviSad imaodli~neodnosesambasadom VelikeBritanije.Devenportje

zahvalio na prijemu i izrazio zadovoqstvozbogdobresaradwe s Novi Sadom. Obojica su se slo`ilada}eunarednomperiodu raditi na uspostavqawu ~vr{}ihvezauoblastikulture, privrede i obrazovawa, doprinose}i tako ja~awu me|unarodnihodnosa. B. M.

Napomolusaradwa sPiranom Odgovor na dopis predsednika Skup{tine grada Aleksadra Jovanovi}a u kom je pozvao predstavnike Pirana da posete Novi Sad stigao je ju~e od gradona~elnika tog grada Petera Bosmana. - Zaista me raduje to {to se viiva{aop{tinanaovakavna~inprimiliidejudaostvarimo saradwu izmewu Novog Sada i Pirana, i zahvaqujem se na pozivu da tu ideju i realizujemo navodiseuodgovoruBosmana. Dosusretapredstavnikadva grada najverovatnije }e do}i

po~etkomleta,kadadelegacija slovena~kog grada do|e u Srbiju. Jovanovi} se gradona~elniku Bosmanu obratio nakon {to su doma}i mediji preneli interesovaweprvog~ovekagradazauspostavqawe odnosa sa Novim Sadom. Predsednik Skup{tine gradatadajeuputiodopissainformacijama o glavnom gradu Vojvodine,istovremenopozivaju}islovena~kekolegedaposete Novi Sad, kako bi predstavnicigradovarazgovaraliomogu}ojsaradwi. A. L.

SINDIKAT U „KOLBISU NS” NE]E VI[E DA ^EKA

Rokzaplatedanas isti~e Oko 160 radnika u Mesnoj industriji „Kolbis NS” okupqenihokosindikata”Nezavisnost” dalo je ju~e rok poslovodstvu firme da za 24 ~asa pron a| e re{ ew e i isp lat i osam zaostalih zarada, po ~etiri plate iz 2010. i 2009. godineidauplatidoprinoseza zdravstvenoipenzijskoosiguraweod2004.godine. Regionalni poverenik sindikata „Nezavisnost” Branka Petrovi} kazala je ju~e da su obavestiliinstitucijeugradu i pokrajini o {trajku, koji je po~eojo{20.januaraidaseod tadapadodanasnenazirekraj zavrzlamama. Kak o je rek la Pet rov i}, vlasnici„KolbisaNS”subra-

}a Stevan i Lazar Kobiqski, alijedirektorpreduze}aDragan Mitrovi} to osporio rekav{idasuonimawinskivlasniciu„KolbisD.O.O”„,teda ve}inskipaketakcijaimaslovena~ka banka iz Qubqane FID. Mitrovi} ka`e da su u toku razgovori s predstavnicima iz Razvojne banke Vojvodine,kojajenajve}ipoverilac preduze}a „Kolbis NS”. U pogonimaoveMesneindustrijeu Industrijskoj zoni se ni{ta neradi.Ju~ejebilozatvoreno iosamprodavnicauNovomSadu. Prema re~ima predsednika sindikata „Nezavisnost” Du{ana Mi}unovi}a daod31.decembra2010.godinenisudobilinidinara. Z. Deli}

Iskqu~ewastruje Ka}: danas: od 8.30 do 10 sati:Mesara”Siget”,Koviq: od 8.30 do 12 sati:deoUliceIlijeNe{inaodUlicebra}eVukovdokraja. Petrovaradin: od 9 do 12 sati:deovikendnaseqaAlibegovacod vinogradapremaIri{komvencu. Novi Sad: sutra: od 8.30 do 11.30 sati: Ulica Bra}e Vukov od Ulice Toze Markovi}a do broja 32 i Ulica Toze Markovi}a od PajeGa}a{adoBra}eVukov,od 8.30 do 10 sati:Gunduli}evaod broja2do18iodbroja21do25,od 9 do 11 sati:Kosovska27,29i 31,MarkaMiqanovabr.5,od 9 do 12 sati:uliceZdravkaErdevika, Ilije Ne{ina, Jovana Miki}a Spartaka, Janka Buqika, Klisanskiputodbroja21do37,MiliceNikoli},RadivojaMilanaKaircaiMileveSimi}odbroja19do39.


utorak8.februar2011.

VOJVODINA / NOVI SAD

DNEVNIK

c m y

10

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД ПРЕДСТАВИЛАСПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ

Словенци долазе на „Сремски фронт“

Бечејске „Бубамаре”жељно очекују нове чланове

Расте јато бечејских „Бубамара”

БЕЧЕЈ:Дечији хор „Бубамаре“из Бечеја у последњих годину дана прави је хит на, готово, свакој иоле значајнијој манифестацији града крај Тисе. Разумљиво, јер су, по правилу, најмлађи учесници програма, самим тим и најатрактивнији. -Од марта прошле године постојимо и за сада хор броји двадесетак чланова. Наравно, тиме се не задовољавамо.Жеља нам је да се наше јато „Бубамара“ увећа, па смо отворили конкурс за упис нових чланова узраста од три до 13 година. Пробе се одржавају два пута недељно, поне-

дељком и четвртком од 18сати у просторијама Друге месне заједнице, а певамо на три језика, српском,мађарском и енглеском. Већ имамо увежбано десетак композиција,а сваког месеца репертоар увећамо за,бар,две нове песме - каже вођа хора, професор клавира у бечејској Музичкој школи „Петар Коњовић“ Ђианта Ловаш. Ко жели да му дете постане весела бечејска „бубамара“, више информација може добити на телефон 064/6168395, а месечна чланарина је 400динара. В.Ј.

АДАШЕВЦИ: Споменобележје „Сремски фронт“ недавно је представљено на Сајму туризма у Словенији. Словенци су се заинтересовали за овајспомен-комплексинајавили долазак. Режисер Горан Миличевић, консултант директора Туристичке организације др Воја Суботић и директор Туристичке организације Шид Мирослав - Мића Јањић имаћепунерукепосладаорганизују посете страних и домаћихгостију,јерјеопредељење да се „Сремски фронт“ представинанајбољимогућиначин иосмислитуристичкапонуда.

Гојазнудецуу„Чиготу” ШИД: Упротекледвегодинениједногојазнодетеизшидскеопштиненијеборавилоу„Чиготи“,урехабилитационцентрузаскидање килограмаукојемтрошковеборавка загојазнудецуињиховеродитељепокривадржава.Тојебиоповоддасенаједномместуокуперодитељи гојазне деце, лекари и представници рехабилитационог центра, какобибилиинформисанинакојиначинмогудецудаупутеналечење.Састанкусеодазвалоокотридесетакродитељагојанедеце,којису одлекарамоглидачујуштајетогојазностиколикојеопаснапоздрављеибудућиразвојдеце. СекретарЦрвеногкрстаопштинеШидИвицаЈовић упозоравада гојазна деца са собом носе психички терет, јер не могу задовољити основнекритеријумесвакодневногживота. Д.С.

DaNas u GRaDu BIOSKOPI Arena: „Montevideo, Bog te video!” ( 15, 18, 19, 19.30, 21, 22.30), „Tilva ro{„ (18.30, 20.30, 22.40), „Medved Jogi” (13.30, 15.15, 16.50), „Upoznajte male Fokerove” (15.45, 19.45), „Turista” (17.45,21.45), „Guliverova putovawa” (12.30), „Hari Poter i relikvije smrti„ (13.00,16), „Zlatokosa i razbojnik” (14.30, 16.10, 18.10), „Pri~a o igra~kama” (14.10), „Paranormalna aktivnost 2” (22.20), „Artur i rat dva sveta” (13.45), „Dilema” (20.10), „Letopisi Narnije 3D” (17). Jadran: „^arobni svet Paje Patka” (18), „[i{awe” (19.45), „Zamena” (21.30). Art bioskop „Vojvodina„ na Spensu „Na turneji” (20)

POZORI[TA Srpsko narodno pozori{te Scena „Jovan \or|evi}„ „Dom Kihot” (19), Scena „Pera Dobrinovi}” „Je li bilo kne`eve ve~ere” (19.30). Novosadskopozori{te„Pomoranyina kora” (19).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Gordana Krspoga~in iz Subotice (de~ake), DEVOJ^ICE: Ninoslava Milo{evi}, Tawa Arsi} - Petkovi}, Valentina Gajinov i Violeta Steji} iz Novog Sada, Ivana Dimitrijevi} iz Sremske Kamenice, Vesna Kolar iz Kisa~a, Renata Vukmirovi} iz Futoga, Biqana Vuka{inovi} iz In|ije, Jelena [olaja i Bojana Babi} iz @abqa, Jasmina @ulovi} iz Srbobrana, Shermine Bajrami - Limani iz Pre{eva, Jela Balog iz Vajske, Nata{a Tomi} iz Siriga, Milica Markovi} iz Petrovaradina i Nada [ari} iz \ur|eva, DE^AKE: Nata{a Burka, Emina Ademov, Maja [kori} - Milin, Jelena Kovanovi}, Marina Mati}, Tamara Igwatovi}, Sne`ana Simi}, Nata{a Luki}, Jovana Bandrki}, Aleksandra Vileti i Nijole Kau{iute iz Novog Sada, Qiqana Kecman iz ^elareva, Zora Martinovi} iz Be~eja, Ivana Muchova iz Kisa~a, Tatjana Mu~alov iz Petrovaradina, Jelena Ledziwi iz Ba~ke Palanke, @eqka Perkovi} iz Veternika, Marina Popovi} iz Sremskih Karlovaca, Sne`ana Trnini} iz Zrewanina, Erika Ve~era iz Temerina, Aleksandra Manasijevi} iz Karavukova, Sawa Miloradov iz Ba~ke Palanke, Marija Stevanovi} iz Oxaka, Ana Vrba{ki iz Vrbasa i Sne`ana Mirkovi} iz Ledinaca.

saHRaNE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni Slobodan Mihajla Petrovi} (1943) u 9.45 ~asova (ispra}aj), Rade Du{ana ]opi} (1938) u 10.30, Miloje Nikole Pavlovi} (1940) u 11.15, Zdravko Novaka Devi} (1965) u 12, Ana Jano{a Farka{ (1928) u 12.45, Mladen Aleksandra Mirilov (1942) u 13.30, Radivoj Marka Medakov (1931) u 14.15, Svetislav Lazara Ostojin (1947) u 15 i Greku Aslana Adem (1947) u 15.30.

ГоранМиличевић

- Добили смо уверавања да ће бројни туристи из Републике Словеније посетити споменоблежје „Сремски фронт“. Ме|утим, нама је остало врло мало времена до Сајма туризма

у Београда, када ћемо презентовати детаље туристичке понуде. Горан Миличевић прави снимке за петоминутни ЦД спот ивећ јеизрадио 40-томинутни ЦД, који ће се продавати као сувенир, а спот ради у руској и српској верзији. НаправићемоаранжманисаБугаримаиИталијанима.ДрВоја Суботић има задатак да уписаној форми представи историјски значајовогкомплекса. - Правићемо проспекте, мајице, беџеве и друга обележја која туристи могу да купе као сувенир. До 12. априла, када се овде обележава пробој Сремског фронта, очекујемо долазак неколико десетина пута више гостију него што је то било прошле године - каже Јањић. Предстоји сређивање комплекса, који се простире на 28 хектара, а од тога, у огра|ени део овог спомен-обележја, спада свега осам хектара. Сав преостали простор треба уредити и прилагодити туристичкојпонуди. - Направљен је идејни пројекат уређења простора по европским стандардима, који је урадио архитектонски атеље „Вучићевић“ из Београда. Ако се брзо обезбеде средства и инвеститори, све ће брзо бити и завршено. Уплануједасенаправи етно-ресторан, са десне стране аутопута, 30 метара удаљен од Спомен-обележја. Ресторан ће са обе стране имати велики паркинг занеколико

стотина возила. Биће видљив са једне и друге стране аутопута, а прекривен соларним плочама. Замишљеноједаовај етно-објекат буде место накојем ће се моћи пробати сремски специјалитети. Уз реку Босут биће изграђена широка пешачка стаза, а од две давно ископане рупе ћемо изградити вештачка језера. Једно језеро биће направљено за купање, а друго за пецање рибе. Од Адашевачког канала, који се улива у Босут, поред пешачке стазе, изградиће се друга етно-кућа са 100 лежаја за преноћиште. Мало даље од моста на Босуту, преко кога прелази аутопут, изградиће се

пристаниште за бродић, који ће ићи на релацији АдашевциВишњићево. Велику улогу у овом делу посла имаће и Месна заједница Адашевци,а њен председник Илија Мирковић већ се побринуо да споменобележје буде уређено – каже МићаЈањић. Првог јануара ове године општина Шид добила је на управљање споменик ипростороко њега. Истог дана пренела је у надлежност Месној заједници Адашевци одржавање споменика, а Туристичкој организацији Шид представљање овог значајног историјског споменика. Д.Савичин

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Др Воја Суботић и Мића Јањић

420-374

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

STOMATOLO[KA  ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760 BiLJa&OLJa, AMBULANTA  ZA MALE @IVOTIWE,  Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara.Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

RADIOLO[KI KABINET  „DIJAGNOSTIKA  CENTAR”,  rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA  ORDINACIJA  „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA  ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO,  Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ЛИЦИТАЦИЈАУСОВРБАС

Општинскиплац продатза 30.000евра ВРБАС: Јуче је у сали СО Врбас одржана лицитација, на којој су понуђена четири грађевинска плаца, од којих три у индустријској зони Врбаса и један у самом центру града. За лицитације плацева у индистријској зони у близини фудбалског стадиона „Шлајз“, површина од 600 до 4.900 квадратних метара није било заинтересованих купаца, те су јавна надметања проглашена неуспелим. За најатрактивнији плац који је понуђен, површине од 1.602 квадрата у самом центру Врбаса, пријавила су се четири учесника, а на лицитацији је победила

фирма „Спирала“ из Врбаса која је понудила 2.073 динара по квадрату, 50 динара више од почетне цене, што је опет било довољно за куповину плаца за који је предвиђена изградња пословно-стамбеног објекта. Од продаје овог земљишта у општински буџет ће се слити 3,32 милиона динара. Иначе, општина Врбас по други пут продаје овај плац, јер је претходном купцу, који га је тада платио око 18 хиљада евра, одузет с обзиром на то да на њему три године није почела градња. Н.П.

ПРОШИРЕНСПИСАКНАЦИОНАЛНЕСЛУЖБЕ ЗАЗАПОШЉАВАЊЕ

Презимити наевиденцији незапослених

ЗРЕЊАНИН: На евиденцији зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање у децембру 2010. године, у средњем Банату, било је 19.640 особа без посла, од тога 11.400 у граду Зрењанину. За двадесетак дана број незапослених порастао је за 260, тако да је крајем јануара у Средњобанатском округу без сталног запослења било 20.000 људи. Додуше, ови подаци нису сасвим репрезентативни, јер Служба често са својих спискова брише грађане који јој се не јављају редовно или одбијају неке од понуђених

- Био је слаб одзив. Послодавци нису били заинтересовани, да ли због висине средстава која су им додељивана или нечег другог, заиста не знам – додао је Кнежевић. У оквиру програма запошљавања младих „Прва шанса”, на волонтерској пракси било је 228 особа, а у статусу приправника запослено је 121 лице. Потписани су и уговори са 84 особе за коришћење финансијске помоћи за покретање сопственог бизниса. Као популаран вид борбе против незапослености издвојио се и сајам запошљавања. У 2010. одр-

ГужванаСајмузапошљавања

послова. Стога се претпоставља да је незапосленост у овом делу Војводине далеко већа. - Неколико већих фирми у граду је раскинуло уговоре са радницима. Такође, завршени су сезонски послови, па људи гледају да презиме

жана су два таква сајма – у Новом Бечеју у марту, на ком је учествовало 17 послодаваца који су исказали потребе за 101 радником, и априла у Зрењанину, када су понуђена 372 радна места у 27 предузећа. На овај начин укупно се запослило 338 љу-

Најкритичнија2003.година По подацима које је представио Перо Кнежевић, најкритичнија година у Средњобанатском округу, по броју незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање, била је 2003. када је регистровано 32.529 особа без радног места. Годину дана касније тај број био је 31.169, а 2008. поприлично нижи – 26.289. Број незапослених 2009. године износио је 19.842. на евиденцији наше службе, јер добијају одређену новчану накнаду – објаснио је в.д. директора зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање ПероКнежевић разлоге последњег пораста броја незапослених. Кнежевић је на конференцији за новинаре, предочавајући прошлогодишње резултате активних мера запошљавања, казао да је у 2010. са евиденције ове службе запослено 6.200 особа. Када је реч о субвенцијама за отварање нових радних места потписан је 21 уговор са послодавцима за запошљавање 56 особа.

ди. Кнежевић је најавио да ће ове године бити одржана три сајма, два у Зрењанину и један у Новом Бечеју. - Организовали смо и две обуке за масере, за по десет кандидата са евиденције незапослених, затим за пословне секретаре, за пекара – посластичара, за израду предмета од пустоване вуне, за вођење пословних књига, као и основну информатичку обуку за слепа и слабовида лица и специјалистичку информатичку обуку – представио је Кнежевић прошлогодишњи учинак и додао да је за потребе фирме „Ацер” обучено 18 шивача лаке конфенције. Ж.Балабан

Сланинијада уКачареву

KAЧАРЕВО: И ове године ће се крајем фебруара у Качареву окупити пуно света на традиционалној 24. Светској сланинијади која је најављена за 17. фебруар, а посетиоци ће моћи да уживају у познатом војвођанском специјалитету до 20. фебруара. „Сланинијаду“ ће и ове године отворити потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић. Биће додељене

награде најбољим произвођачима, а произвођачи ће се надметати за „златни чварак“ и „златни котлић“. У оквиру манифестације биће изабрани најлепши и најјачи посетилац, а организатори ће наградити писца најлепше крилатице о сланини и творца најуспешније карикатуре на исту тему. Л.Н.

utorak8.februar2011.

11

ДАРЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕПОЛИЦИЈСКОЈУПРАВИКИКИНДА

„Пунто”засаобраћајце КИКИНДА: Председник Општине Илија Војиновић и члан Општинског већа Бранислав Чолак предали су данас начелнику Полицијске управе Кикинда Драгану Јовићу кључеве новог аутомобила марке „пунто“. Возило је поклон локалне самоуправе полицајцима у кикиндској општини. Захваљајући на новом возилу, начелник Полицијске управе Драган Јовић рекао је да у наредном периоду полиција планира да постави видео-надзор у граду и да безбедност Кикинђана подигне на виши ниво. Возило је купљено новцем од наплате саобраћајних казни на територији кикиндске општине, који се делом враћа у буџет локалне самоуправе. Члан Општинског већа Бранислав Чолак, објашњава да Са-

вет за безбедност саобраћаја општине Кикинда одређује на који начин ће средства бити утрошена. - Новац ће бити утрошен на отклањању такозваних „црних тачака“ у граду односно најфрекивентнијих саобраћајница у граду. Део ће се издвојити за предавања школској деци, а део за опремање Саобраћајне полиције – каже Чолак - Њима је овог момента био најпотребнији аутомобил који смо и купили. За аутомобил марке „пунто“ издвојено је око 826 хиљада динара. Саобраћајној полицији у Кикинди републичка Управа собраћајне полиције прошле недеље донирала је теренско возило, а ускоро се очекује још уређаја за контролу брзине и алкохола у организму. А.Ђ.

Радопримилипоклон

НЕИЗВЕСНАСУДБИНАОДМАРАЛИШТА„ПИОНИР”УКРАЊСКОЈГОРИ

Новизакуп старомзакупцу

СОМБОР: Када је пре две године најзад почело решавање судбине некадашњег сомборског градског одмаралишта „Пионир“ у Крањској Гори, изгледало је да ће врло брзо доћи до трајног решења у вези са овим објектом, са око 60 лежаја, који је остао у власништву Града. Сравњени су рачуни са дотадашњим закупцем „Меплас ТНТ“ д.о.о из Гросупља, након чега нико ником ништа није дуговао, па је, по одлуци Градског Већа, расписан конкурс за новог закупца. Испоставило се да је, по мишљењу градских већника, нову најбољу понуду дао стари закупац „Меплас“ па је следствено томе, са њим и закључен једногодишњи уговор, што је образложено као својврсни тајм-аут док се власник, Град Сомбор дефинитивно не одлучи да ли ће овај објекат и надаље издавати, или ће се у потпуности вратити у посед. Уговор је протумачен као изузетно повољан, пошто се закупац обавезао да исплаћује месечну најамнину у висини од 2.200 евра, али и да у летњој и зимској сезони уступи бесплатно, на по десет дана целокупне смештајне капацитете Сомборцима.

ОдмаралиштеуКрањскојГори

У објекат, који сада носи име Youth hostel „Nika“ у Крањској Гори, први су, на пет дана, прошле зиме отишли функционери и радници Градске Управе, Спортског центра „Соко“ и неколико представника сомборских школа, колико да се упознају са условима који владају у бившем „Пиониру“, да би их у летњој сезони, према званичном одговору на питање „Дневника“ варошког Одсека за информисање и протокол, следили чланови сомборског мушког рукометног клуба. Како се

ове зиме једногодишњи закуп приближио крају, а о плановима даље употребе свог одмаралишта Град још увек није донео никакву одлуку, ГВ је одлучило да се још увек актуелном потписивањем анекса уговора закупцу, продужи закуп на још три месеца, током којих ће овај, како се каже у информацији Градске Управе, „сагледати све околности и модалитете могућег решавања питања у погледу даљег коришћења овог објекта“, шта год да ова формулациМ.Миљеновић ја значила.

УПРАВНИРЕПУБЛИЧКИСУДРЕШИОЖАЛБУСМЕЊЕНЕДИРЕКТОРКЕ ДОМАЗДРАВЉА

Привремениорган смењивао безобразложења

ВРБАС: После више од годину и по дана Управни суд Републике Србије је решио жалбу др Јасмине Аси из Врбаса која се жалила на одлуку Привременог органа општине Врбас који ју је, у јулу 2009. године, сменио са места директора Дома здравља „Вељко Влаховић“. Управни суд је своју одлуку о поништењу решења о смењивању директорице

моћника председника општине, СО Врбас ће на наредном заседању исправити овај пропуст. - У време када је донета одлука о смени др Јасмине Аси, став Привременог органа је био да се не дају образложења за смене појединих руководиоца, али сада када је Управни суд то затражио од нас, ми ћемо дати образложење које је у пар

Дома здравља образложио тиме да у поменутом решењу нису наведени разлози смене, чиме је Привремени орган прекршио одређене законске одредбе. У општинском руководству тврде да одлука Управног суда не значи да је др Јасмина Аси поново директорица Дома здравља већ да се од локалне самоуправе тражи образложење односно да се тадашња одлука о смени сада допуни образложењем. Према речима Вукашина Вујичића, по-

наврата већ изнето на седници СО Врбас. Зна се да је др Јасмина Аси смењена због тога што као директорица Дома здравља није конкурисала за доделу средстава од виших органа власти где су пропуштене бројне шансе, као и због стања у амбулантама у насељеним местима врбаске општине које су биле у веома лошем стању - рекао је Вујичић, који тврди да чланство др Јасмине Аси у Српској радикалној странци није био разлог њене смене.

- Пријатно сам се изненадила када сам после годину и по дана добила пресуду Управног суда у моју корист. Без обзира какав ће бити епилог ове пресуде, она је мени пре свега морална победа, јер сам тада смењена без икаквог конкретног образложења - рекла је др Јасмина Аси, која сада ради у Служби хитне помоћи. Према речима Бранислава Петровића, председника врбаских радикала, који је био практично опозициони члан Привременог органа који је донео одлуку о смени др Јасмине Аси, пресуда Управног суда јасно говори то да је др Јасмина Аси још увек директор Дома здравља. - Она има право да тражи разлику у плати од 8. јула 2009. године па све до законите смене када до ње дође и којој сада мора да се изјасни скупштина. Законита смена подразумева или истек четворогодишњег мандата или добро образложење које ће суд уважити - каже Петровић и најављује још једну сличну пресуду која се очекује из Управног суда. Он подсећа да је у то време привремени орган без образложења сменио и начелницу општинске управе која се такође жалила Управном суду. Петровић каже да уколико суд донесе пресуду у њену корист под знак питања ће бити стављене све одлуке начелника који је постављен након њене незаконите смене. Н.Перковић

VESTI Прекинутштрајк, часовискраћени збогмазута АПАТИН: Гимназија „Никола Тесла“ и Средња Грађевинско-дрвопрерађивачка школа прекинуле су обуставу рада и од данас држе редовну наставу. Обе школе су чланице Удружења гранских синдиката „Независност“. Настава се нормално одвија и у Техничкој школи са Домом ученика. У основној школи „Жарко Зрењанин“ штрајк од 30 минута по часу је прекинут, али је школа наставила скраћено одржавање часова, због недовољних количина мазута за грејање.У петак је школа уплатилa седам тона мазута што је довољно за седам дана али он још није испоручен школи. Због кашњења у испоруци часови ће данас и сутра бити скраћени на 30 минута. Директорка школе „Жарко Зрењанин“ Нада Здравковић каже да се очекује редовна настава од среде, до када би требало да стигне мазут. Ј.П.

Поскупеопревоз аутобусом КИКИНДА: Јавно предузеће „Аутопревоз” кориговало је цене карата ка селима кикиндске општине. Аутобуска карта у једном правцу биће скупља 4,57 одсто или 10 динара. Најнижа цена карте била је 120, а сада је 130 динара у једном птравцу, док је највиша била 140, а сада је 150 динара. До корекције цена дошло је због високе цене горива, које је вишеструко поскупело од последњег поскупљење карата у приградском саобраћају 1. августа. Нове цене карата примењиваће се од 10. фебруара. А.Ђ.

Без опасности одпоплаве СЕНТА: У сенћанском насељу Кертек укинуто је ванредно стање уведено због недавних поплава услед надирања подземних вода. Одлуку о окидању донела је председница општине Сента Анико Ширкова на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Сента. - Најважније је да је најгоре прошло, ископани су канали, пумпе су радиле даноноћно и више нема директне опасности. Одајем признање свима који су заиста напорно радили и својим залагањем успели да спрече да у Кертеку настане још већа штета - каже председница Ширкова. Штаб за ванредне ситуације општине Сента је саопштио да ће и у наредном периоду предузимати мере да у максималној мери заштити становнике и њиховун имовину од штетног утицаја елементарних непогода. М.Мр.


12

utorak8.februar2011.

SU\EWENOVOSADSKOMNASTAVNIKUIVANU MIOVI]U[TASNOM,OKRIVQENOMZAOBQUBU

Dokaznipostupak ~ekanave{ta~ewe DokaznipostupakprotivnastavnikageografijeNovosa|anina Ivana Miovi}a [tasnog (58), optu`enog za obqubu nad maloletnicima zloupotrebom polo`ajaiiskori{}ewemaloletne osobe za pornografiju, odla`en je ju~e na neodre|eno vremedokve}eVi{egsuda,kojimpresedavasudijaSlobodanka Gutovi}, ne dobije nalaze i mi{qewa ve{taka, nakon {to jeonju~eizneoodbranu. Kakoje„Dnevnik”pisao,optu` en om, koj i je pred av ao u osnovnim {kolama „Jovan Du~i}„ u Petrovaradinu i „VeqkoVlahovi}„u[angaju,pripisujesedajeobqubiosedmoricu de~akaod11do15godina.Ivan Miovi}[tasnijeokrivqenda je mal i{ an im a prik az iv ao pornografskesadr`aje,ade~a-

ke dirao po polnim organima. Kako su objavili neki mediji, osumwi~enijeupolicijiizjavio da je ~inio radwe koje mu sepripisujuod2008.godinedo hap{ewa. Tako|e, wemu se stavqanateretdajenamamqivao |ake u svoj kabinet uz darivawe~okoladicaisitnihpoklona. Tako|e, sumwa se da je tom prilikom i fotografisao wihoveportrete. Za ove opt u` be saz nal o se slu~ ajn o,kadsenak ontrib in e ovr{wa~k omnas iq uu{kol i, jed an od osnov ac a isp ov ed io psih ol og u Sav et ov al i{ ta za mlad e. Pot om je o ovome obave{ ten {kols ki psih ol og i jo{ nek i pros vet ar i, pa je usled il o obav e{tew e o dog a|aj upol ic ij i. M.V.

NANOVOMNASEQU

Uhap{enposle pqa~ke Policija je ju~e oko 17 sati posle kra}e potere uhvatila Novosa|anina Simu I. (1981), osumwi~enog da je neposredno pretogaopqa~kaoradwunaNovom nasequ. Wemu se pripisuje dajedelopo~iniomaskiranka-

puqa~om navu~enom preko lica uz pretwu no`em. Simi se stavqa na teret da je u ovom delu grada po~inio vi{e razbojni{tavapoprodavnicamaiapotekama. M.V.

UNOVOMSADU

Ukralinov~anik putnici Policijajepodnelakrivi~nu prijavu protiv Novosa|ana Aleksandra I. (1987), [andora B. (1989)iAdeleL.(1991)zbog sumwedasuusubotunastajali{tu gradskih autobusa ukrali nov~anik jednoj putnici. Nepo-

sredno posle toga policija je prona{la osumwi~ene i dovela ihuslu`beneprostorije,anov~anikvratilivlasnici,navodi se u soap{tewu Policijske uprave. M.V.

ZAVR[NERE^INASU\EWUUHAGU[ESTORICI ^ELNIKAHERCEG-BOSNE

Dokazanzlo~ina~ki poduhvatHrvata Dokazinasu|ewu{estorici politi~kih i vojnih {efova bosanskih Hrvata pokazali su da je postojao udru`eni zlo~ina~ki poduhvat, s biv{im hrvatskimpredsednikomFrawom Tu|manom na ~elu, ~iji je ciq biostvaraweetni~ki~istevelike Hrvatske, utvrdilo je ha{kotu`ila{tvo. To je trebalo da se ostvari progonom bo{wa~kog i drugog nehrvatskog stanovni{tva iz delovaBiHzakojeseplaniralopripajaweHrvatskoj,nagla{enojenapo~etkuzavr{nere~i na su|ewu ~elnim qudima Herceg-Bosne – hrvatske paradr`ave u BiH. Premijer Herceg-BosneJadrankoPrli},ministar odbrane Bruno Stoji}, komandanti Hrvatskog vije}a odbrane (HVO) generali Slobodan Praqak i Milivoj Petkovi},komandantvojnepolicije HVO-a Valentin ]ori} i {ef komisije za razmenu zarobqenika Berislav Pu{i} optu`eni su za zlo~ine protiv ~ove~nosti po~iwene protiv Bo{waka i drugih nehrvata na podru~jimaBiHkojajetrebalo dabudupripojenaHrvatskoj. Kako ju~e izve{tavaju elektronskimedijiuHrvatskoj,tu`ilac Kenet Skot je naglasio jedasupokoqBo{wakauStupnom Dolu ili logor Dreteq u kojemsubilizato~eniBo{waciposledicaudru`enogzlo~ina~kog poduhvata da se osnuje velika Hrvatska. Ciq je bio i da se politi~ki i vojno pot~ine i o~iste Bo{waci i drugi nehrvatispodru~jakojajetrebalo da budu pripojena Hrvatskoj. – Taj projekt velike Hrvatskeosmi{qenjeodvrhaprema dole–rekaojeSkot,idodaoda je projekt osmi{qen pod vodstvomTu|mana,adajeoptu`ena {estorka bila wegov arhitekta, ali i izvr{ilac. To potvr-

|ujenizjavnihizjavazvani~nikaHrvatskeiBiH,kaoisadr`aji transkripata iz kabineta predsednikaTu|mana. – Svedoci su pokazali da je Tu|manbioopsednutidejomobnoveBanovineHrvatskeuwenimgranicamaiz1939.–rekao jeSkot,citiraju}iiskazebiv{eg hrvatskog premijera JosipaManoli}aibiv{egameri~kogambasadorauHrvatskojPitera Galbrajta, kao i kwigu biv{eg hrvats kog min is tra spoqnih poslova Mate Grani}a. – Ameri~ki ambasador posvedo~iojeidajeTu|manimao negativanodnospremaBo{wacima i da se zalagao za preseqewestanovni{tva,atojemi{qewe delio i politi~ki i vojnivrhHerceg-Bosne. IztranskripatakojejeSkot citirao videlo se da je Prli} li~no Tu|manu potvrdio da je sprovodio politiku koju je od wegatra`io,dokjePraqak,po Skotovim re~ima, tu`iocima potvrdio da je vodio politiku kojajebilaparalelnaonojkoju jevodilaHrvatska. – Odb ran e Petk ov i} a i Praqka potvrdile su i da su civilne strukture Herceg-Bosne imale kontrolu nad HVOomidasuvojnesnagesprovodileono{tojepolitikanaredila–kazaojeSkot,idodaodaje Petkovi}evaodbranapritome imenovala predsednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne Matu Bobana, kao i Prli}a i Stoji}a.–Prli}jeurazgovoru sha{kimistra`iocimapotvrdiodajeHVOodgovoranzazlo~ine. Protiv {estorke Hrvata iz BiH optu`nica je podignuta pre{estipogodina,asu|ewe traje ve} ~etiri i po godine i o~ekujeseda}ebitizavr{eno dokrajaleta2011.Tu`ila{tvo jezawihzatra`iloukupno240 godinazatvora. (Tanjug)

crna hronika

dnevnik

NINAKONVI[EODTRIGODINENIJEUTVR\ENAODGOVORNOSTZAUKLAWAWE DELAZIDANAPETROVARADINSKOJTVR\AVI

Uaprilusu|eweSrbulovi}u zaru{ewebedema Odgovornost za ru{ewe oko 200 metara dugog bedema na Petrovaradinskoj tvr|avi nije u potpunosti utvr|ena ni nakon vi{eodtrigodineodtogdoga|aja. Za sada je osu|en samo neposredni izvr{ilac, Stjepan Re`uk izBukovca,itonauslovnu kaznu zatvora od {est meseci, zbog krivi~nog dela uni{tewa io{te}ewatu|ihstvari.Nalogodavacnijeprona|en,alikako saznaje Radio 021, za polovinu aprilapredOsnovnimsudomzakazan je glavni pretres protiv nekada{wegdirektoragradskog Zavoda za za{titu spomenika kulture \or|a Srbulovi}a. On seutomslu~ajusumwi~izakrivi~nodelozloupotrebeslu`benog polo`aja, te falsifikovawaslu`beneisprave.

Navodnojepolicijauistrazi otkriladajeZavodprimiozvani~an zahtev kompanije AD „Park” da se bedem na Tvr|avi zameni ogradom. Da podsetimo, bedemnaTvr|avisru{enjeuto-

ku dve no}i izme|u 15. i 18. novembra2007.godine.Srbulovi} je nakon ru{ewa bedema ponovio da smatra da taj bedem nije autenti~an i da ga je trebalo ukloniti,alijeiosudioto{to

je bedem poru{en preko no}i bezdozvoleZavodainaveodaje Zavod podneo krivi~ne prijave protivN.N.licaprvogdananakonru{ewa.Istogdananovinari„Dnevnika”zatekliru{ioce kakozavr{avajuzapo~etiposao. \or|eSrbulovi}(1963)iwegov saradnik Miodrag Mi{qenovi} (1964) saslu{ani su 25. decembra 2007. u novosadskom Op{tinskomsuduzbogsumweda su po~inili zloupotrebu slu`benogpolo`aja.Onisutogdana od ranog ujutra bili na informativnomrazgovoruunovosadskoj policijskoj upravi, gde suizadra`nidoprivo|ewau19 satikodistra`nogsudijetada{weg novosadskog Op{tinskog suda.Wimajetadaodre|enpritvor. E.D.

POTVR\ENAPRESUDA^ETVORKIIZVETERNIKAZATRGOVINUQUDIMA

Zbogprostitucije u„Kola{inki” 15godinarobije ApelacionisuduNovomSadu je potvrdio presudu Vi{eg suda kojomsuQiqana\uri},Radosava \uri}, Radoje \uri} i Du{an Manojlovi} progla{eni krivim za krivi~no delo trgovine qudima, saop{tila je ju~e portparolka Vi{eg suda SvetlanaTomi}-Joki}. Re~ je o potvrdi presude sudskog ve}a Vi{eg suda u Novom Sadu, kojim je predsedavala sudija Zora Jamu{akova, donetoj 15.jula2010.godine.TompresudomQiqana\uri}(1968)jeosu|enana{est,Manojlovi}(1965) napet,aRadosava(1950)iRadoje\uri}(1949)napodvegodine zatvora. Proces protiv porodice \uri} iz Veternika smatra se jednim od najve}ih slu~ajeva trgovine qudima i prostitucije u Vojvodini. Po presudi, koju je 23. aprila 2008. godine izreklo ve}e tada{wg novosadskog Okru`nog suda kojim je predsedavala \ur|ina Bjelobaba, oni su od novembra 2002. do marta 2003. godine u kafani “Kola{inka” u Veterniku dr`ali tada maloletnu Q. M. (1986) iz Molaradiprostitucije.Uleto 2002. godine u jednoj kafani u Temerinu,gdejetadamaloletna Q. M. radila kao konobarica, Qiqana \uri}æ joj je predlo`ila da isti posao mo`e raditi i kodweu“Kola{inki”,gdejeradila i `ivela s ostalim okrivqenima. Ponudila joj je sme{tajiplatuod150do200evra. Q.M.jeutopoverovala,akada su do{li u Veternik, Qiqana \uri}æjojjerekladamoradaradi i kao prostitutka za wu i ostaleokrivqene.Q.M.tonije htela, ali joj je Qiqana \uri}æzapretilada}æeroditeqi da joj nastradaju. Nije joj dozvolila da napusti kafanu pa su je

stalnopratiliRadojaiRadosava\uri}ædanebipobegla.Dnevnojeimalanekoliko“mu{terija” koji su Qiqani p æ la}æali po 50evrazapolasata,a75evraza ceo sat. Sve to je trajalo do 12. marta2003.godine.TadajeQ.M. namolila Qiqanu \uri}æ da je odvede ku}æi i ova je odvezla na stanicujerjebilovanrednostawe i najavqena je racija. Q. M.

novoobrelau„Kola{inki”,gde jezaokrivqenekaoprostitutka radilado11.jula2005.Tadajuje Qiqana \uri}æ prodala izvesnomCaciizKur{umlijeza500 evra.Itamojemoraladasebavi prostitucijom,svedokje21.jula nije prona{la policija, koja ju jesmestilauprihvatili{te. Me|utim, i u leto 2006. godinesuDu{anManojlovi}æiRado-

„Kola{inka”uVeterniku

ih, upla{ena pretwama, nije prijavilapoliciji. Posledvegodine,ujunu2005, pretwama i uz pomo}æ Manojlovi}æa, Qiqana \uri}æ je vratila Q. M. u „Kola{inku”. Manojloviæ} se ~ak zabavqao s Q. M. ali je ona saznala da on poznaje ostale okrivqene i da sveukazujenatodasedogovorio swimadabijevratiliuVeternik.Ipak,nakonpretwikojejoj jeuputilaQiqanaæ,Q.M.sepo-

sava \uri}æ oti{li po Q. M. Manojlovi}æ jujepozvaotelefonomirekaodaje,kaobiv{imomak,do{aodajevoziuNoviSad da tamo `ive. Ona je pristala, poduslovomdajenevodiu“Kola{inku”, a Manojlovi}æ joj je obe}æao da ne}æe. Me|utim, nesre}ænu devojku je odmah odvezao u Veternik, gde joj je Radoje \uri}ærekaodajeManojloviæ}od wegakupiomobilnitelefon,da je du`an 2.000 dinara i da ona

morada“odradi”dug.Takosuje nateralidave}æprvove~e,8.juna 2006, ima seksualni odnos s jednimmu{karcemkojijeplatio50 evra. I narednih dana su je terali naprostitucijuiimalajeseksualneodnosesdevet“klijenata”, dabiQiqana\uri}æ~aknaterala da se 12. juna 2006. i ven~a s Manojlovi}æem. On je od \uri}æa pozajmio14.000dinarazaburme iQ.M.jeitomoralada“odradi”.Dabipobeglaodwih,Q.M. ih je zamolila da joj dozvole da seodjaviizMola.Manojlovi}æi Radosava \uri}æ æ su je odvezli u policijsku stanicu u Adi da bi se odjavila. Potom je oti{la kuæ}i da bi svojoj majci Manojlovi}æa predstavila kao mu`a.Iskoristilajeprilikui majcirekladapozovepolicijui takosekona~nodo~epalaslobode. U obrazlo`ewu presude, koja je izre~ena nakon za javnost zatvorenog su|ewa radi za{tite `rtve, sudija \ur|ina Bjelobaba je navela da je sudsko ve}æe ocenilo da su osu|eni delovali kaoorganizovanagrupa,tedasu iskoristilito{tojeo{teæ}ena bila maloletna, kao i wenu strukturuli~nostikojajebila pogodna za manipulisawe. Na wihovu krivicu su ukazali svi izvedenidokazi,kaoi~iwenica dajeo{te}æenaQ.M.usuo~avawubilauverqivija.Kakojenavela sudija Bjelobaba, sudu je najte`ebilodasudiRadojuiRadosavi \uri}æ koji su u poznim godinama. Ipak, kako je rekla, pravdanepoznajestarosnudob,a dokazisureklidasukrivi. Po policijskim podacima, Vojvodinajepodru~jesnajve}im brojemidentifikovanih`rtava trgovinequdima. E.D.

PRESE^ENLANACTRGOVINEDROGOMIZCRNEGOREUSRBIJU

[estoricilisice,zaplewene 83kile„skanka” Beogradska policija presekla je jo{ jedan lanac trgovine drogomizCrneGoreuSrbiju,a tomprilikomuhap{enoje{est osoba i zapleweno oko 83,5 kilograma maruhuane-skanka i 10.000evra,saop{tenojeju~eiz MUP-a. Zbogpostojawaosnovasumwe da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}eneproizvodweistavqawa u promet opojnih droga, uhap{enisuMilanJ. (25)izBa-

ra, Milo{ R. (28) iz Ulciwa, Nikola K. (29) iz Virpazara, SlobodanR. (23)iGoranV. (25) izSutomorai NemawaB. (27)iz Beograda. SumwasedasuMilanJ.,Milo{R.iNikolaK.organizovali nabavku, kupovinu i transport oko 83,5 kilograma maruhuane-skankaizCrneGoreuBeograd,apotomje,zajednosaNemawom B., Slobodanom R. i Goranom V., preko svoje mre`e

preprodavaca,distribuiralina beogradskotr`i{te. Policijajeprvoli{ilaslobodeNemawuB.,u~ijemjestanu u kojem boravi, prona|eno oko kilogram maruhuane-skank, MilanJ.iMilo{R.uhap{enisuu putni~kom automobilu, dok je ostatak kriminalne grupe slobodeli{enuprostorijima„JUbiznis”centra. Prilikompretresastanakoji su iznajmqivali Milan J. i

Milo{R.prona|enoje80paketasoko82,5kilogramamaruhuane-skank, dok je prilikom pretresastanaukojemjeMilo{R. neprijavqenoboravio,prona|eno i oko 10.000 evra, za koje se sumwadapoti~uodprodajedroge. Osumwi~eni su, uz krivi~nu prijavu, privedeni de`urnom istra`nom sudiji Vi{eg suda u Beogradu, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

PO@ARUGARDINOVCIMA

Ugu{ioseuku}i Radovan Nikoleti} (1968) iz Gardinovaca preminuo je u petak u po`aru u porodi~noj ku}i usled gu{ewa, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. U poku{aju da ga spasu, lak{e opekotine zadobili su

wegova majka i jedan me{tanin. Vatru je izazvao `ar koji je ispao iz otvora za lo`ewe pe}i, a plamen je o{tetio vrata, prozor i deo name{taja, dodaje se u saop{tewu policije. M.V.

zrewaninski sud

Policajcu pocepaoko{uqu IvanP. (33) iz Ja{e Tomi}a od go va ra }e pred su dom zbog na pa da na po li caj ca. We ga Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu sumwi~i da je 29. de cem bra 2009. go di ne, oko 1.30 ~as, u ja{atomi}kom lokalu “Tuta M”, u pijanom stawu, nasrnuo na slu`benike Policijske stanice u Se~wu O. M. i B. S. Najpre je odbio da im

da na uvid li~nu kartu, obra}aju}i im se pogrdnim re~ima, da bi zatim iza{ao iz kafi}a, vi~u}i i pevaju}i ulicom. Kada su ga policajci upozorili da to ne ~ini, on im je odbrusio da nije kriv, a onda je, po{to su ga slu`benici uhvatili za ruke, iscepao ko{uqu O. M. i otkinuo mu identifikacionu plo~icu.

Arsenaloru`ja uku}i Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je optu`ni predlog protiv ZoranaP. (50) iz Jarkovca, zbog sumwe da je po~inio krivi~no delo nedozvoqene proizvodwe, dr`awa, no{ewa i prometa oru`ja i eksplozivnih materija. Tu`ila{tvo navodi da je on od 1. januara 2007. do 1. februara ove godine, u svojoj ku}i krio automatsku pu{ku M-56 i 173 metka za wu, kao i pi{toq marke ZCZ, kalibra 9 milimetara, 70 raznih vrsta metaka, 21 lova~ki patron i osam okvira za automatske pu{ke M-56 i M-70.

@enuhlebom policu Zrewaninac M.V. (52) se{}e na optu`eni~ku klupu Osnovnog suda u Zrewaninu po{to ga Tu`ila{tvo tereti da je po~inio nasiqe u porodici. Kako se isti~e u optu`nom predlogu, M. V. je 11. januara ove godine, oko 20 ~asova, fizi~ki nasrnuo na vanbra~nu suprugu M.V.

Mu` se te ve~eri ku}i vratio u alkoholisanom stawu, a kada je o{te}ena stavila hleb na sto da bi servirala ve~eru, on ju je veknom udario po licu. Potom je uzeo kuhiwski no` i zapretio joj re~ima: “S ovim }u te zaklati i `ivo }u meso s tebe jesti!”

Filmskipirat nasudu Zbog sumwe da je neovla{}eno iskori{}avao autorska dela, zrewaninsko Osnovno javno tu`ila{tvo podnelo je optu`ni predlog protiv BrankaM. (33) iz Zrewanina. On se tereti da je 11. decembra 2010. godine, oko 10.30 ~asova, na Novoj pijaci u Zrewaninu, prodavao 60 kompakt-diskova s neovla{}eno umno`enim filmovima.

Pijan,pajo{ bezdozvole Osnovno javno tu`ila{tvo u Zrewaninu tereti Petra^. (20) iz ^ente da je ugrozio javni saobra}aj. U optu`nom predlogu podnetom protiv wega pi{e da je mladi} 10. aprila pro{le godine, oko 7.55 ~asova, u okolini ^ente, nemaju}i voza~ku dozvolu, upravqao automobilom marke “ford eskord”, i to pod dejstvom alkohola od 2,15 promila

i kre}u}i se nedozvoqenom brzinom od 92 kilometra na sat. Usled toga, na jednoj krivini je izgubio kontrolu nad autom pa je pre{ao u drugu kolovoznu traku i naleteo kamion kojim je upravqao N. T. iz Zaje~ara. U ovom sudaru lak{e su povre|eni Petrovi saputnici R. M. i maloletni N.M, obojica iz ^ente. @.B.

13

OKRIVQENIZAUBISTVOJASNEKURTE[,SA[AJA]IMOVI]IZSREMSKEKAMENICE, JO[UMA\ARSKOJ

Paralelnoistra`nipostupak ipapirologijazaizru~ewe Novosadski Vi{i sud ju~e je dostavio Ministarstvu pravde u Beogradu re{ewe o sprovo|ewu istrage protiv Sa{e Ja}imovi}a (38) iz Sremske Kamenice, okrivqenog za ubistvo neven~ane supruge Jasne Kurte{ (1966), kao i re{ewe o pritvoru, naredbu za raspisivawe poternice i saglasnost o me |u na rod noj po ter ni ci de `urnog istra`nog sudije Tatjane \ura{kovi}. Istra`ni postupak povodom zlo~ina, koji se dogodio 27. januara na novosadskom Novom nasequ, odvija se u odsustvu okrivqenog koji

Sa{aJa}imovi}

se dan kasnije predao policiji u Budimpe{ti i navodno priznao zlo~in, a zatim i zatra`io da mu se sudi u Ma|arskoj. On je tom prilikom dao i pi{toq koji odgovara opisu onog koji je kori{}en u pomenutoj egzekuciji. Istra`ni sudija Tatjana \ura{kovi} sprovodi istragu redovno, uz zakazivawe saslu{awa svedoka i pribavqawe nalaza ve{taka, tako da }e po ekstardiciji okrivqenog, koji je kod severnog suseda zadra`an samo zbog posedovawa oru`ja, ostati samo da se on saslu{a pre preda-

je predmeta Tu`ila{tvu, saznajemo nezvani~no. Kako je na{ list pisao, Jasnino be`ivotno telo s vi{estrukim ranama iz vatrenog otru`ja, prona|eno je u wenom stanu na prizemqu u Ulici Stevan Hristi}a 37. Navodno, telo pokriveno ~ar{avom na krevetu, uz ~etvorogodi{wu }erku, koja je po svoj prilici verovala da joj mama spava, prona{la je majka nastradale oko 13 sati iza razvaqenih vrata stana, dok se ubitvo najverovatnije dogodilo oko dva ~asa ujutro. M.V.

DOLIJAOZREWANINACBRANISLAVKEWI],OSUMWI^ENZALIKVIDACIJUSUPRUGE

Biv{isudija uhap{enuSarajevu Zrewaninski advokat BranislavKewi} (49), koga policija sumwi~i za ubistvo supruge Jasmine (37), uhap{en je u Sarajevu, nezvani~no saznaje “Dnevnik”. Kewi} je u trenutku hap{ewa navodno bio u hotelskoj sobi. Nakon ubistva Jasmine pro{log petka, ovom advokatu i biv{em sudiji tada Op{tinskog suda u Zrewaninu, izgubio se svaki trag, a policija se dala u potragu za wim. Po{to je imao dokumenta Bosne i Hercegovine, osumwi~eni je uspeo da pre|e granicu i do|e do Sarajeva, gde je i otkriven. O~ekuje se da na{i nadle`ni

organi kolegama u BiH upute zahtev za ekstradiciju, posle ~ega bi Kewi}u bio odre|en pritvor. Da bi za to postojao i pravni osnov, potrebno je da prethodno MUP podnese krivi~nu prijavu protiv osumwi~enog, {to do sada nije u~iweno, kao i da Vi{e javno tu`ila {tvo u Zre wa ni nu sta vi zahtev za sprovo|ewe istrage. Na Novom grobqu u Zrewaninu ju~e je sahrawena Jasmina Kewi}, diplomirana pravnica, koja se s Branislavom upo zna la dok je ra di la kao pripravnica u sudu. Jasmina je rodom iz E~ke, sela udaqenog svega nekoliko kilometara od

Zrewanina, gde i danas `ive we ni ro di te qi. Ima bra ta blizanca, tako|e pravnika. Za sobom je ostavila dvoje maloletne dece – }erku i sina, o kojima }e, posle tragedije koja je Kewi}e zavila u crno, brigu voditi rodbina. Danima se pri~a da je razlog ubistva bila Branislavova qubomora. – On je wu obo`avao. ^ula sam da ga je nedugo pre ovoga {to se dogodilo napustila i da su bili pred razvodom. Mogu}e da je to dovelo do ove tragedije, mada Branislav nikada nije odavao utisak da bi mogao tako ne{to u~initi – ispri~ala je za “Dnevnik” prijate-

Cve}eza Jasminu

BranislavKewi}

qica Kewi}evih koja je `elela da ostane anonimna. Podsetimo, be`ivotno telo Jasmine Kewi} na|eno je u petak, oko 10 ~asova, u porodi~noj ku }i u [tro sma je ro voj ulici 37. Zate~ena je s no`em zarivenim u srce, a kraj tela je bio jo{ jedan no` s polomqenim se~ivom. U prostoriji u kojoj je bila pokojnica prime}ene su i dve {oqice za kafu, pa se pretpostavqa da su Jasmina i Branislav, pre tragedije, sedeli i razgovarali. @.Balaban

Gra|ani Zrewanina polagali su cve}e ispred ku}e porodice Kewi} u [trosmajerovoj 37, gde se 4. februara desio stravi~ni zlo~in u kojem je stradala pravnica Jasmina Kewi}. U susedstvu jo{ ne mogu da veruju {ta se dogodilo. Jedna od najbli`ih kom{inica zaplakala je u petak kada je od novinara saznala za tragediju. A na dvori{noj kapiji zalepqene su dve fotografije osumwi~enog mu`a.

POSTUPAKZAODUZIMAWEIMOVINEBIV[IMFUNKCIONERIMAFK„CRVENAZVEZDA“

Advokati:Yaji}zaradioi dodesetputavi{e Pred Vi{im sudom u Beogradu ju~e je po~eo postupak povodom zahteva Vi{eg tu`ila{tva u Beogradu za privremeno oduzimawe

ma za zloupotrebe u vezi s pojednim transferima fudbalera. Vi {e tu `i la {tvo zah te va privremeno oduzimawe imovi-

RASVETQENARAZBOJNI[TVAUKAWI@I

Maskiranopqa~kao dve`ene Policijski slu`benici u Kawi`i uhapsili su Norberta L. (1984) iz tog potiskog gradi}a zbog osnovane sumwe da je po~inio dva razbojni{tva. Wemu je istra`ni sudija Osnovnog suda u Subotici posle saslu{awa odredio pritvor u trajawu do 30 dana. Osumwi~eni Norbert L. tereti se da po~inio razbojni{tva na {tetu dve `ene iz Kawi`e, ro|ene 1948. i 1940. godine, a oba napada na `rtve po~iwena su na sli~an na~in. Kako saznajemo, prvo razbojni{tvo dogodilo se 9. januara ove godine oko 10 sati, a drugo pre nekoliko dana u isto vreme. Po saop{tewu Policijske uprave u Kikindi, u oba slu~aja osumwi~eni je u prepodnevnim satima s fantomkom na glavi sa~ekao o{te}ene `ene na terasi wihovih ku}a, uz pretwu no`em zakqu~ao ih u kupatilo, izvr{io premeta~inu po ku}i i odneo prona|eni novac. M.Mr.

utorak8.februar2011.

DraganYaji}sbraniocima

imovine od biv{ih ~elnika FK „Crvena zvezda” Dragana Xaji}a, Vladimira Cvetkovi}a i Milo{a Marinkovi}a, kao i fudbalskog menaxera Ranka Stoji}a, kojima je nedavno po~elo i su|ewe u krivi~nom postupku po optu`ba-

ne uz obrazlo`ewe da je tokom finansijske istrage utvr|ena nesrazmera izme|u zakonitih prihoda okrivqenih i imovine koja u wihovom vlasni{tvu ili u vlasni{tvu ~lanova wihove porodice. Tu`ila{tvo predla-

`e privremeno oduzimawe imovine jer smatra da postoji opasnost da bi okrivqeni mogli da je otu|e pre okon~awa krivi~nog postupka koji se protiv wih vodi u vezi s pojedinim od ukupno ~etiri obuhva}ena transfera fudbalera FK „Cr ve na zve zda“ u ino stra ne klu bo ve kra jem devedesetih godina pro{log veka. Odbrana Dragana Xaji}a, Vladimira Cvetkovi}a, Milo{a Marinkovi}a i Ranka Stoji}a osporava zahteve Vi{eg tu`ila{tva i navodi da su wihovi klijenti imovinu stekli potpuno legalno, te da su tokom vi{edecenijskih karijera uz redovna primawa dobijali velike nagrade, bonuse, premije… Branioci Dragana Xaji}a su naveli da je on tokom fudbalske i sportske karijere zaradio i do deset puta vi {e od vred no sti imo vi ne koju poseduje. Tu`ila{tvo je u zahtevu u slu~aju Dragana Xaji}a navelo da je finansijskom istragom utvr|eno da je wegov ukupan

prihod od legalno prijavqenih primawa od 1992. do 2005. godine iznosio 5,2 miliona dinara. Taj iznos je, kako je navelo Tu`ila{tvo, u „o~iglednoj nesrazmeri“ s vredno{}u nekoliko nepokretnosti u vlasni {tvu Xa ji }e ve po ro di ce ~ije se oduzimawe tra`i. Advokati Xaji}eve odbrane su istakli da je zahtev Tu`ila{tva „neutemeqen na dokazima, neuredan i neprecizan“. Advokat Dragan Savi} je naveo da je Xaji} u nekada{woj SFRJ dugi niz godina bio najve}i poreski obveznik, te da su beogradske op{tine Palilula i Savski venac ~ak vodile spor kojoj }e da plati porez„. Na su|ewu koje je nedavno po~elo pred Vi{im sudom u krivi~nom postupku kojim su obuhva}ena ~etiri transfera fudbalera „Crvene zvezde“ u strane klubove, svi okrivqeni su odbacili sve optu`be, tvrde}i da nisu po~inili nikakve zloupotrebe kao i da nikad nisu prisvojili ni~ije pare. Ro~i{te se nastavqa danas. J. J.


14

dRU[TvO

utorak8.februar2011.

MALIGNI TUMOR DOJKE POPRIMA EPIDEMIJSKE RAZMERE

DEO [KOLA I JU^E U [TRAJKU

@enekasnosti`u kodlekara

Uu~ionicama {aroliko Mada su sindikati radnika u prosveti i obrazovawu Srbije krajem pro{le nedeqepotpisalisVladomprotok ol o isp lat i zar ad a u ovoj godini i ju~e normalizovali nastavu u {kolama kojesuwihove~lanice,udelu {kola koje su ~lanice Unije sindikata prosvetnih radnikaSrbije(uVojvodini je to Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine) i Sindik at at „Nez av is nost” {trajkjenastavqen. Sindikati koji su prekinuli{trajksmatrajudasuu petak od Vlade dobili ga-

stoujunuipetpostouoktobru). Od oko deset milijardikojeVladaimanameruda izdvoji za popravqawe mater ij aln og pol o` aj a zap oslenih u javnom sektoru, po ovomprotokolu,zaprosvetu jeplanirano3,63milijarde. Od tog a dve mil ij ard e za plate, 1,33 milijarda za jubilarne nagrade i 0,3 milijardizaotpremnine. PotpisaniProtokolpru`a gar anc ij e da prem a {trajk a~ im a ne} e bit i sankcija niti umawewa zarade, ako su ju~e po~eli da rade.

Ni{ta novo u Agenciji RazgovoripredstavnikaprosvetnihsindikataiMinistarstva prosvete, koji su ju~e odr`ani u Agenciji za mirnore{avawesporova,nisudovelidopomakaikona~nog dogovora, tvrde predstavnici sindikata. Kako je rekao predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije„Nezavisnost”Tomislav@ivanovi},susretunisu prisustvovali odgovaraju}i predstavnici Ministarstva prosvete pa nije ni bilo re~i o platama i poboq{awu materijalnogpolo`ajaprosvetara.PredsednikSindikataobrazovawaSrbijeBranislavPavlovi} rekaojedaje taj sindikat prisustvovao razgovorima, ali da je wegov stavdajesVladompostignutdogovoridaprotokolkoji jepotpisanzna~idanemavi{erazlogazamirewe.Ministarstvoprosvetesaop{tilojeju~edasenastavaskra}ewem~asovailipotpunoregularnoodvijauoko94odsto {kolauSrbiji. rancijeda}esepregovorio pob oq{ aw u mat er ij aln og polo`aja zaposlenih u {kolam a nas tav it i u april u. Osim toga, smatraju da su bezrazlogazadaquobustavu nastave ostali i zbog dogovoradabuduispla}enejubilarn e nag rad e za 2009. i 2010. i za ovu godinu, kao i otpremnine za sve koji su u me|uvremenu oti{li u penziju. Po dogovoru s Vladom, zaposleni u prosveti mogu nakrajuovegodine,uodnosu nadecembarpro{legodine, o~ekivati 13,63 posto ve}u platu (dva posto u januaru, tri posto u aprilu, tri po-

S druge strane, druga dva reprez entativna sindikata koja nisu zadovoqna protokolomkojijeponudilaVlada,smatraju}idaonnudimaglovitare{ewabezikakvih mehanizama kontrole – nastavilasu{trajk. Ovi sindikati ostali su pri zaj edn i~k om stav u od pro{lenedeqedane}eprekinuti{trajkukolikoVladanepristanenatodaimse zaradeumajuiuoktobrupove}ajuzapopetposto,dokje del om dog ov or a o isp lat i otpremninaijubilarnihnagradazadovoqan. D. Deve~erski

ZAHVAQUJU]I „TELENOR FONDACIJI”, NOVA OPREMA NA KATEDRI ZA TELEKOMUNIKACIJE FTN-a

Trening-sistemi unapredilinastavu

Na Katedri za telekomunikacijeiobradusignalaFakulteta tehni~kih nauka u Novom Sadu nastava je unapre|ena sa {est vrednih trening-sistema

zatelekomunikacije.Tisistemi, „TelecomsTrainer – ETT101”, austral ijs kog proi zv o| a~ a Emona,naFTNsustiglizahvaquj u} i sar adw i s „Tel en or fondacijom”,~ijajepa`waposebnousmerenapremamladima, wihovom obrazovawu i profesio n aln om usav r{ av aw u. Savremeni trening-sistemi zna-

~ajno}eunapreditive`bestudenatauLaboratorijizatelekom un ik ac ij e jer je pom o} u wih mogu}e obavqati veliki broj modernih eksperimenta u jednom kompaktnom ku}i{tu. – Vi{ e od 150 studenata mo}i }e da kor is ti nov u oprem u pril ik om prakti~ne nastave, koja}eteksadadobiti svoj puni smisao. Zah vaq uj u} i saradwis„Telenor fond ac ij om„, napravili smo va`an koraknapredzawihovo obrazovawe – ka`e {ef Katedre zatelekomunikacije i obradu signala prof. dr Voj in [enk. Pore~imastru~nogsaradnikauLaboratorijizatelekomunikacije dipl. in`. Dejana Nemeca, vrednost novih trening-sistema je okomiliondinara, ins tal ir an i su pro{log meseca i studenti su ih ve} „oprobali”. Novaopremasemo`ekoristiti na ~ak des et razl i~ it ih predmeta u okviru tri studijska smera – Telekomunikacije i obrada signala, Mikrora~unarskaelektronikaiPo{tanski saobra}aj i telekomunikacije. V. ^eki}

dnevnik

Rak dojkejenaj~e{}izlo}udni tumor kod `ena i poprimio je oblik epidemije. U svetu se godi{weotkrijevi{eodmilion novih slu~ajeva malignog tumora dojke.Retkosejavqapredvadesete,anaj~e{}ijeposle45.godine. Iakojele~ewetogtumoraposledwihdesetakgodinaznatnounapre|eno,jo{uvekjejedanodnajve}ih problema s kojima se lekari suo~avaju~iwenicada`enekasnodolazekodlekara,o~ekujidapromena na dojci koju su uo~ile pro|e sama od sebe, misle}i da to nije ni{tajertumordojkeuranojfazinaj~e{}enepravinikakveprobleme,nitijepromenabolna.Poznato je da je vreme u onkologiji jedanodglavnihfaktorazapozitivanishodle~ewa.Zatosena`eneapelujedanau~edabarjednomu perioduod12do16mesecioduna pregledkodhirurga-onkologaida imseuradiultrazvu~ni,odnosno mamografski pregled, u zavisnostiod`ivotnedobi.Tojejedini na~indasetumordijagnostikujeu ranojfazi,kadasuirezultatile-

Od primene programa „Srbija protiv raka”, koji je sa~inilo Ministarstvo zdravqa, o~ekuje se da se u narednim godinama smawi obolevawe i umirawe od malignih bolesti ~ewaneuporedivoboqi.Ukoliko `ena do|e na le~ewe rano, u po~etnomstadijumubolesti,kadaje tumormali,ispoddvacentimetra, kadasenijepro{irionapazu{ne `lezde i kada ima dobre patolo-

{ko-biolo{ke karakteristike, ondaseuprosekuoddesetpacijenatadevetizle~i. Na`alost, u na{e onkolo{ke centre `ene jo{ uvek sti`u kao zapu{teni slu~ajevi. Od primene

programa “Srbija protiv raka”, koji je sa~inilo Ministarstvo zdravqa, o~ekuje se da se u narednimgodinamasmawiobolevawei umirawe od malignih bolesti, produ`i`ivotobolelihipoboq{a kvalitet `ivota bolesnika i wihovihporodica.Uokviruovog programapredvi|enjeiskrining, ili„pro~e{qavawe”`enastarih od45do69godinadabisepromene na dojci otkrile u ranoj fazi. Ovimprogramomdosadajeura|eno50.000skrining-pregledadojke, {to nikada do sada u Srbiji nije bilozabele`eno.Uzpodr{kuEU, ove godine bi trebalo da se plan skrininga sprovede do kraja. To podrazumevaformirawekancelarije za skrining u Institutu za javnozdravqe„Batut”uBeogradu, kao i zavr{etak nabavke opreme. U prvoj polovini ove godine EU }ekupiti32mamografa,audugoj polovinigodine japanskavlada}e namnabavitijo{26. Dotada}ei daqe dva mobilna mamografa raditipunomparom{iromzemqe. J. Barbuzan

PALIJATIVNO ZBRIWAVAWE PACIJENATA U ZREWANINU

Lekaripoma`ukadtugaskrha Palijativnozbriwavawepacijenata,o~emujeVladaSrbijelaneusvojilanacionalnu strategiju,bilojetemapredavawaodr`anog uzrewaninskomKulturnomcentru,uokviru edukacijemedicinskihsestara,auorganizaciji Saveza zdravstvenih radnika. Op{ta bolnica“Dr\or|eJoanovi}”uZrewaninu,i prezvani~nogformirawaoveslu`be,uokviruonkolo{kogodeqewazapo~elajepru`awe pomo}i obolelima od raka. Planom Ministarstva zdravqa, ova zdravstvena ustanova na{laseugrupiprvihukojima}ebitiuvedeno odeqewe za palijativno zbriwavawe, a do tada ovda{wi lekari se snalaze kako da omogu}e{tokvalitetniji`ivotonimakoji brojeposledwedane. –Palijativnozbriwavaweobuhvatabriguo pacijentu i wegovoj porodici tokom razvoja

te{kihprogresivnihbolesti,kaoiofamiliji posle smrti obolelog ~lana. Ono podrazumeva pa`wu i le~ewe, i potencira kvalitet `ivotakodpacijentadoklegodjetomogu}e– objasnilajemedicinskasestraGordanaRadin. Kako je navela strukovna medicinska sestraIvanaJov~i},qudisgubitkomnisusamo onikojisudo`ivelismrtdrageosobeve}i oni koji su suo~eni s trajnim naru{avawem zdravqa. – Tuga, kao i druge emocije, nedovoqno je “osve{}ena”kodqudiitimesestvarajo{ve}i problem. Medicinska sestra pru`a emotivnu podr{ku osobama koje tuguju da bi im pomogladajeizrazenaodgovaraju}ina~ini da adekvatno pro|u kroz sve procese i faze tugovawa.Osnovnojedaseprimewujukorisni stavoviupru`awupodr{ke,adaseizbegava-

ju oni koji nisu delotvorni – napomenula je IvanaJov~i}. Programom o palijativnom zbriwavawu pacijenatauop{timbolnicama,kojitektrebadaserealizujeudr`avi,nijeplaniranoda oboleliostanuubolni~kojposteqidokraja `ivota. Zapravo, kratkotrajnim hospitalizacijamaseomogu}avaporodicidapredahnei odmoriseodobavezapremate{koobolelom ~lanu, a bolesniku se poma`e u otklawawu iliubla`avawusimptomabolesti. –Svevi{equdi`elidautakvimfazama najbli`euputenabolni~kunegu.Mogu}eje damisleda}ebriguowimanajboqevoditi nekokojestru~an,ausu{tini,~iwenicaje daobolelisvojeneda}enajlak{epodnesuuz qubav i brigu najbli`ih – nagla{avaju lekari. @. Balaban

LOGOPEDSKE ORDINACIJE U SVIM DOMOVIMA ZDRAVQA

Mali{aniimajuproblem sgovorom Govorno-jezi~ki poreme}aji kodmali{anapred{kolskoguzrasta sve su ~e{}i. Dete progovara okodevetogmeseca,agovorserazvija do pete, odnosno sedme godine. Da bi se razvijao, govor mora stalno da se podsti~e. Ako dete ostanebezodgovaraju}eggovornog stimulansa,govorsene}epravilno razvijati. U dana{we vreme u`urbanog`ivotairada,kadasu roditeqi preokupirani re{avawemegzistencijalnihproblema,s decomsenaj~e}enedovoqnorazgovara,{todovodidotogadajekulturagovoranaru{ena.Mali{ani odrastaju uz TV, gledaju strane programeive}stri-~etirigodineusvajajustranere~i,{touspo-

ravarazvojmaterwegjezika.Zato ne~udi{tojesvevi{emali{ana pred{kolskoguzrastaspote{ko}amaugovoru. Istra`ivawaInstitutazaeksperimentalnufonetikuipatologijugovorauBeogradupokazujuda vi{e od 60odsto mali{ana pred{kolskog uzrasta ima problem s razvojem govora, {to predstavqa jedanodglavnihrazlogakasnijih problema s u~ewem i usvajawem {kolskog gradiva. Naj~e{}i poreme}aji koji se sre}u kod mali{ana pred{kolskog uzrasta su smetwe u izgovarawu glasova, nerazvijen govor, razli~ite disfazije,problemi s „osiroma{enim„ re~nikom,nepotpune i agramati~-

ne re~enice...Ovakvimproblemima vaspita~i, prosvetni radnici iroditeqi,aliistru~wacikoji sebaveovomproblematikom,treba da posvete odgovaraju}u i pravovremenu pa`wu jer se tada posti`uveomadobrirezultati. Zdavstvena za{tita u oblasti govorno-jezi~kih poreme}aja pru`a se o tro{ku zdravstvenog osigurawa u logopedskim ordinacijama u domovima zdravqa na podru~ju mesta prebivali{ta i,kakoka`uu Republi~kom zavodu za zdravstvenoosigurawe, za to postoje dovoqni kapaciteti.LogopedskeordinacijeZavodje opremio i kadrovski obezbedio u zdravstvenim ustanovama na podru~juceleSrbije.

Me|utim,upojedinimslu~ajevima detetu je potrebna pomo} stru~wakanavi{emnivouzdravstveneza{tite,paakologoped u domu zdravqa proceni da detetu ne mo`e da se pru`i odgovaraju}azdravstvena za{tita,mo`e dati predlog za upu}ivawe u referentnu zdravstvenu ustanovu, odnosno Zavod za psihofiziolo{ke poreme}aje i patologiju govora „Prof. dr Cvetko Brajovi}„Beogradu. Uput za le~ewe u zdravstvenoj ustanovi u Beogradu deci van podru~ja Beograda daje pedijatar, a overu uputa obavqa lekarska komisija wihove mati~ne filijale. J. B.

VESTI Policajci ipremijer

^ekajupoziv Nezavisnogsindikata

Nezavisnisindikatpolicije,~iji~lanovisuu{trajkuod3.februara,jo{~ekapoziv iz Vlade da se sastanu sa premijerom Mirkom Cvetkovi}em. Prema tvrdwama NSP, {trajkuje 70 odsto policijskih slu`benika,ukqu~uju}iionekojiradenaizdavawudokumenatagra|animairegistracijamaautomobila,a{trajk}etrajatidoispuwewawihovihzahteva. GlavnizahtevNSPjepove}aweplataod 40 odsto, a tra`i se i nabavka novih uniformi, potpisivawe posebnog kolektivnog ugovora, „koji bi odgovarao zaposlenim u MUP,aneMinistarstvufinansija”,kaoi izmene nekih odredbi Zakona o policiji. [trajk se odvija uz po{tovawe zakonski predvi|enog minimuma procesa rada, policajci dolaze u stanice, ali ne patroliraju ulicama,negosamoizlazenaintervencijeu slu~ajudaihpozovugra|ani,ilisepo~ini krivi~nodelo.

–PozivamoNezavisnisindikatpolicijeda usvoj{trajka~kiodboruvrsteiostalesindikateupolicijiidazajedni~kiuradimone{to konkretno–poru~iojeju~enakonferencijiza novinare u novosadskoj Policijskoj upravi portparolSindikatasrpskepolicijeRadovan ]endi}.– Nezavisnisindikatpolicijesmatra damo`esam“izgurati”ovaj{trajkidamunisu potrebni drugi u pregovara~kom timu. Ne mo`emenikoubeditiutodasamojedanodsindikatamo`ebititolikojakdaignori{eostaleidasemo`esamizboritizabilo{ta.Ina~e,odnajave{trajkaunovembrubilojeinteresantnihdoga|awakojasuiza{lanavidelo:da su ~elnici nekih sindikata dobili radna mesta,nekisuzaposlili~lanoveporodice,apojedinisudobilislu`beneautomobilezasindikalnokori{}ewe. Tosmosazanaliputemsredstavainformisawa, {to nam je kasnije potvr|eno kao ta~no. Predsedniksindikalnegrupenovosadskepoli-

cije NenadQubi{i}napomenuojedaje Sindikat srpske policije ozbiqna organizacija s 5.000~lanova,odkojihje670unovosadskojPolicijskojupravi. M. V.

Uskorouniverzitet odbrane? MinistarodbraneDragan[utanovac jeizrazionaduda}euskorobitiformalizovanostvaraweuniverzitetaodbranejersuzatostvorene pretpostavke dobijawem akreditacije za tri vojnenau~neustanove.[utanovacje,nadodeli godi{we nagrade za najboqi nau~noistra`iva~ki projekat, doktorsku disertaciju i magistarskiraduVojsci,rekaodajepro{lagodina bilareformskazaceosistemodbrane,ukqu~uju}iivojnunauku,idajetosamotekpo~etak. – Akreditaciju Ministarstva prosvete za visoko{kolski sistem obrazovawa dobile su Vojnaakademija,Vojnomedicinskaakademijai Vojnotehni~kiinstitut,koji}ebitiokosnica budu}eg univerziteta odbrane – izjavio je [utanovac.


kultura

c m y

dnevnik

СА СНИМАЊА ФИЛМАУСРПСКО-МАЂАРСКОЈКОПРОДУКЦИЈИ

Зимскесцене „Сневанихснегова” Снимање зимских сцена играног филма „Сневани снегови” у режији и по сценарији Золтана БичкеијаизКањижеобављеноје протеклихдана.Прваклапафилмапалајеулетопретпрошлегодине,алијераднањеговојреализацијизапочеојошпречетириго-

виморад,јердосадасмозавршили једну петину материјала. До сада смо за реализацију филма имали подршку Извршног већа АПВојводинеиФондације„Силефелд”изМађарске,анадамсе обезбеђењу средства за завршетак снимања у овој години, да

ЗолтанБичкеииФриђешКовачнаснимању

дине, међутим, према речима Бичкеија,таквојевремедасевеликиподухватнеможеодједном завршити. -НапредујемокоракпокоракдодајеБичкеи.-Снимилисмосве летње сцене, а сада и мањи део зимских и требало би да наста-

Фото:М.Митровић

бисмо филм могли приказати идућегодине.Поштојеупитању српско-мађарска копродукција у плануједасеприкаженаНационалнојфилмскојсмотриуБудимпештиикоднасуНовомСаду. Тематика филма је типично војвођанска, углавном се дешава

уравнициипустари,задњегодине владавине Турака на овим просторима крајем 17.века. По ондашњим изворима на стотину квадратних километара било је свеганеколикољуди,свисуутекли и изумрли након дуготрајне опсаде Турака, па се у такву пустару враћа шачица људи да поновозапочнуједнуцивилизацију. - Слична ситуација се доживљавалаипослератова,данешто морамо обновити и градити, па себавимотимекакофункционишу нарави равничарског човека, каквесумогућностикаданастаје црно-бела ситуација. Мислим да људи у равници знају да сањају великесновеиусвомсрцуносе изузетнуносталгијузачистином и рајским светом, али онекад у самом остварењу, равничарски човекјемалоидетињаст,несмотрениимасвојихманаиспецифичности које ће се видети у овомфилмуобјашњаваБичкеи. У филму „Сневани снегови” играју глумци из Војводине и Мађарске,међукојимасуглавне улоге поверене Фриђешу Ковачу и Нандору Силађију из Суботице,затимАнитиТот,ЧабиХорватуиМиклошуСекеуизБудимпеште. Куриозитет за први наступ на српском филму је ангажман већвремешногдоајенаглумишта ЂокаРосића(79)родомизКрупња, који је каријеру остварио у Бугарскојгдежививећдеценијама, имао је улоге у многим бугарским, немачким и мађарским филмовима, али га до сада није било у остварењима на југословенскојисрпскојсцени,паћему улога у „Сневаним снеговима” битипрвауматичнојземљи. М.Митровић

utorak8.februar2011.

ДОДЕЉЕНАНАГРАДАБРАНКОВОГКОЛА „ПЕЧАТВАРОШИСРЕМСКОКАРЛОВАЧКЕ”

Добитници ДраганЛакићевић иМиркоВуковић Добитници награде Бранковог кола „Печат вароши сремскокарловачке” за 2010.годину суДраган Лакићевић за књигу песама

ДраганЛакићевић

„Снежни врт” (Партенон,Београд, 2010)и Мирко Вуковић за књигу поезије ‘’Запис на бурми‘’ (Арт принт,Бањалука,2010).Одлукује јучеједногласнодонеожириукомесубилиКрстивојеИлић(председник), Јелена Алексић и Ненад Грујичић.Уужемизборубилесу књиге Слободана Ракитића, МомираВојводића,ТањеКрагујевић, Душка Новаковића, Милована Марчетића, Владиславе Војновић иИлијеЛакушића.Награда‘’Печат вароши сремскокарловачке’’ ћепо42.пут битисвечано уручена на дан рођења Бранка Радичевића по јулијанском календару, 15. марта уКарловачкој гимназији.

Уобразложењужирија,између песнички пројекат,‘’Запис на бурсталог,наводиседапетнаеста по ми‘’, слави љубав на ‘’наднебереду књига поезије Драгана Ла- сан‘’,костићевски начн,у открикићевића „Снежни врт”,доноси ћу драге као судбинске и андропедесет пет нових песама у гински комплементарне половивезаној форми и рими (дво- не.На плану заната,Мирко Вукостих, катрен, квинта, сонет). вићствара песме у наоко слободШироког тематско-мотив- ном стиху, али изнутра, као у каског спектра,ова свевидећих квом калеидоскопском римаријучула поезија предочава дина- му,леонински озвучене и ритмичмичне слике и призоре света, ки оркестриране.Лексички богата транспоноване у суптилни и иновантна, ова књига показује говор уметничког бића.У не- већ уочено својство песника Вукопрестаној свести о песми, вића,моћ да гради нове речи,неоЛакићевић дотиче и прожи- логизме и синтагме,да отвара жима поља прошлог и сада- ве зденце матерњег језика и пламшњег дајући им ‘’језиком ти новим поетичким решењима. над језицима‘’ ауру будућег и вечног. У тананом осећању матерње мелодије, аутор отвара стара питања поезије дајући им ново духовно рухо и значење.Песник пејзажа и медитације, свакодневних мена природе и душе, лирски отец родољубиве молитве и херувимске чистоте језика,у књизи ‘’Снежни врт‘’ призвао је иницијалне поетичке тачке из својих првих књига ‘’Између нас зима‘’и ‘’Друго лице‘’. Пунина круга досадашњег певања Драгана Лакићевића указује се раскошном творевином,отвореном за нова поетска путовања и духовне објаве. МиркоВуковић За књигу поезије Мирка Вуковића „Запис на бурми”, два- „Запис на бурми”је књига без чинаесту по реду, жири каже да је јих песама неће моћи бити састацеловита песничка творевина ин- вљена ни једна озбиљна нова анспирисана темом љубави. У са- тологија љубавне поезије. временој српској поезији редак З.Милосављевић

КОНЦЕРТПЕРКУСИОНИСТЕЏЕФАКВИНАИАНСАМБЛАУДАРАЉКИМШ„СТАНКОВИЋ“

БЛИЖИСЕ„НОЋОТВОРЕНИХАТЕЉЕА“

Шапатиолујаудараљки

„Бескућници” уАртклиници

Захваљујући све већој популарностимузикезаудараљке,каоиделовањупедагошкиходсеканаовдашњиммузичкимшколамаиакадемијама,наступисолистанаударачким инструментима и ансамбала перкусионистанисуреткостнанашимконцертнимподијумима,аови музички догађаји по правилу привлаче велику пажњу публике. Међутим,новосадскиљубитељимузике одавно нису имали прилике да присуствују толико особеном и атрактивномконцерту,каоштојето био недавни наступ у Студију М сјајног младог солисте на ударачкиминструментимаЏефаКвинаиз Сједињених Америчких Држава, којиуживарепутацијуједногодводећих виртуоза на добошу и сродним удараљкама, а заједно са њим набинисусенашлиичлановиАнсамбла перкусиониста Музичке школе„Станковић“изБеограда. Ексклузивност овом музичком догађајуниједаваласамочињеницадајетобилајединственаприликазасусретсаврснимиинтернационално реномираним перкусионистом, овенчаном угледним признањима какав је Џеф Квин, већ и тоштојеовобиопрвиконцертудараљки приређен у Новом Саду, на којем на бини није било ни једног мелодијског инструмента, како је рекаодомаћиновогпрограма,наш еминентнимаримбафонистаипрофесор АУ Небојша Јован Живковић. Главни актер концерта, Џеф Квин, је веома рано почео да учи удараљке, са 15 година започео је музичку каријеру као члан више америчких добошарских секција, као и у добошарској секцији Универзитета Северног Тексаса. Завршио је студије удараљки и освајао је најпрестижније награде у овој области извођаштва, у категорији солиста и ансамбала удараљки на Светским фестивалима перкусионистаСАД.Квинјетакођебиочлан поставе – соло извођач и инструкторзаудараљкеспектакуларнебродвејскемузичкепредставе„Бласт“, која је освојила награде „Еми“ и „Тони“. Овај солиста интензивно концертира широм САД, као и на турнејамапоЕвропииАзији,атакођеикомпонује,аранжираипре-

даје,бавећисепревасходноосновнимтехникамасвирањанадобошимаисличниминструментима,који суњеговаглавнапреокупација. Концерт у Студију М убедљиво је приказао бриљантну технику и импресивно извођачко умеће америчког перкусионисте, који је свирајући на једноставним ударачким инструментима–добошу и чинелама, суверено представиопуниекспресивниизвучнидијапазон своје музике, од лаганих иделикатнихритмичких фраза,попутједвачујног шапата до моћних ерупцијазаглушногиолујног звука,ујасноиконцизно структурисаним композицијама. Квинов енергичан,извођачкисуверен и непосредан наступ освојиојеслушаоце,које је његова бравурозна извођачка пиротехника оставила без даха, а његова извођења била су пропраћена и уобичајеним малим бубњарским триковима, као што је жонглирање са палицама, њихово пребацивање из руке у руку, или шаљива„забуна“,кадајесолиста, држећи ритам на чинели,постепеносалимачинеле,палицупомерио у страну, тако да је онауистомтемпу,држаларитамударајућиповаздуху, у празно, што је билопропраћеносмехом публике. Овај кратки и врло упечатљиви бубњарски спектаклбиоједопуњеннаступом ансамбла младих перкусиониста београдске Музичке школе „Станковић“,којијеформиранпречетиригодинапоугледунасличнеамеричкеишвајцарскеударачке„маршевске“ саставе. Перкусионисти „Станковића“,одевениуидентичне плаво-беле униформе, у постави која је обухватила бројне разноврснеударачкеинструменте,одчинела,разноврснихдобошадобасбубњева полетно и складно извели су неколико занимљиво кореографи-

саних тачака, у пуном богатству ударачкогзвукакојијенатајначин употпунио ову кратку, али музичким садржајем богату демонстрацијуразноврснихизражајнихаспекатамузикезаудараљке. Послеконцерта,указаласеприлика за кратак сурет и разговог са ЏефомКвином,којијенапитањео

15

-Музика је нештоштојенеопипљиво,винеможетедаједодирнете, али можете да је осетите и постоје многи различити начини на којесеонаможеосетитииизводити. Ја сам одабрао да свирам удараљке. Као клинац почео сам да свирамнастандардномсету бубњева,усредњојшколисамсвираодобош у „маршевским бендовима“, потом је дошло учешће у представи „Бласт”, где сам веома много научио и којемијепоказалокако бављење удараљкама можебитизабавно,тако да сам томе посветио цео живот. И сада настављам тим правцем и покушавам да постигнем и урадим што више у области музикезаудараљке. Напитање,можели семузикакојуонизводи и пише сврстати у неку подврсту музичког минимализма, Џеф Квин одговара да се у извесном смислу његовамузикаможесматратиминимализмом. - У САД се музика уобичајеноделинаразличитеуметничкеформе,попутмузикезалименедуваче,музикеза дувачке оркестре, музика за маршевске оркестре,музикезамаримбафоне или друге сличнеудараљке-каже Квин.-Такосеимузика Фото:С.Шушњевић коју пишем и свирам може сврстати у одретоме колико је форма музике коју ђенукатегорију,каомузиказаудаизводи слобода и отворена за им- раљке и могла би се назвати и непровизације, одговорио да су све комврстомминимализма,мадатакомпозиције које је он свирао на квумузику,каоиаранжманезаудаовомконцерту,записанеидаимају рачке ансамбле неки други опет прецизно формирану музичку сврставају у категорију „светске структуру.Међутим,приликомњи- музике“. У сваком случају, пошто ховогизвођења,узритам,појављу- самузудараљкезавршиоистудије ју се и неки други извођачки еле- композиције,настојимсвакакодау менти,каоштојетоманипулација свомделовањуистражимнајразлисапалицама,некиодређенипокре- читије области музичког израза, и ти или чак и говор, тако да се он, не размишљам превише о таквим пишући своју музику труди да све поделама. тоупишеупартитуру. БориславХложан

Најављенакаоманифестација која на неуобичајен начин отваравратаусветуметности, Панчевцима, Београђанима и Новосађанима ближи се „Ноћ отворенихатељеа“. За Дан заљубљених и празник винара (свети Трифун), 14. фебруара организатори из асоцијације „Фрактал3“ обећавајудобрузабавууоквирукоје ће, поред сликара, програм да увеличају песници, музичари, глумци, вишемедијални уметници. Какојесаопштенонајучерашњој конференцији за медије, свакиатељережирасвојужурку,ауНовомСадубићеихтридесетак од којих чак 20 на Петроварадинској тврђави. Маја Ердељанин, Лазар Марковић, СлободанНедељковић,Младен Маринков, Баћа Васиљевић, Бошко Шево, само су неки од уметникакојимаћесеу„Ноћи отворених атељеа“ придружи-

ти „Изба“ и Арт клиника. Док ћеу„Изби“битицентарманифестације и представљања „Фрактала3“,уАртклинициће се окупити „уметници-бескућници“. Вајар Владимир Илић објасниојеочемујереч: -Нашеучешћеу„Ноћиотворенихатељеа“освртјена2005. годину, када је у Арт клиници сарадомпочеларадионицатакозваних уметника-бескућника. Још увек много уметника којидоплимирајунаакадемији завршенаулици,асадасмосе одлучили да представимо и стареиновеполазнике,укупно њихдесетак. Председник удружења „Фрактал3“ за Војводину, ДаркоЂорђевић,предочиоједаће наредне године бити простора за даљу „фрактализацију“, јер је интересовање за учешће великоиуЗрењанину,Сремским Карловцима... И.Бурић

ОДВЕЧЕРАСУБЕОГРАДУГИТАРАРТФЕСТИВАЛ

Повратаккласици ГитарартфестивалбићесвечаноотворенвечерасуБеограду наступом Леата Едуарда и састава „Лос Ромеро” у Коларчевојзадужбини.Уоквиру12.међународног фестивала гитаре, који се ове годин одржава под слоганом„Inside”,дозатварање 13. фебруара, наступиће 70 уметникаизпрекодесетземаља, апредвиђенисуиразнипратећи програми,каоитакмичењаисеминаризамладегитаристе. Виолиниста Стефан Миленковић одржаће концерт са босанско-херцеговачким лаутистом Едином Карамазовим 9. фебруара у Коларчевој задужбини,аорганизаторисунајавили да ће фестивал карактерисати „повратак класици”. У истој дворани свираће гитаристи из Србије Огњен Грчак и КинеКсвефејЈанг. У Сава центру 10. фебруара наступа италијански квартет сопрана „Дивас”, састав „Лос

ромеро” и оркестар „Камерат сербика”саиталијанскимдиригентомМарчеломРотом. Португалска фадо певачица МаризавраћасепетипутуСавацентарупоследњихнеколикогодинанаступом11.фебруара, када ће промовисати нови албум„ФадоТрадиционал”. УКоларцу12.фебруаранаступа гитариста Горан Кривокапић,апотомибразилскипијаниста и гитариста Егберто Гисмонти, док у истој дворани завршне вечери фестивала 13. фебруара наступају Дарко Карајић и Роман Вјазовски (Виазовскиy)и„АњелоДезидериос квартетофуриозо”. У оквиру споредног фестивалског програма „Међународногсајмагитареимузике”,који траје од 10. до 13. фебруара у хотелу„Континентал”,учествоваће,измеђуосталих,рокгитаристи Влатко Стефановски и РадомирМихајловић-Точак.


SPORT

utorak8.februar2011.

c m y

16

dnevnik

SRBIJA ]E IGRATI ZA POVRATAK U A SVETSKU GRUPU FED KUPA POSLE SJAJNOG NASTUPA PROTIV KANADE U NOVOM SADU (3:2)

SJelenomiAnom mo`emoidopehara Lepa teniska pri~a sa sre}nim zavr{etkom ostala je za nam a. Predv o| en e Boj an om Jov an ovs ki, rep rezent at ivk e Srb ij e pob ed il e suume~uBSvetskegrupeFed kupaselekcijuKanadesa3:2i, iako su nastupile bez dve najve}e zvezde - Jelene Jankovi} iAneIvanovi}-izborilesu pravodaseborezapovrataku najja~u svetsku konkurenciju. Devojke su, dakle, bile sjajne, fantasti~na je bila i novosadska publika koja je pru`ila izab ran ic im a sel ekt or a Dejana Vrane{a bezrezervnu podr{ku, pa je ukupni utisak iz velike sale Spensa vi{e negopovoqan. Junakiwe trijumfa nad iskusnijimKana|ankamabilesu Boj an a Jov an ovs ki i mal a Aleksandra Kruni}. Bojana je osvojila oba poena u singlu, pobediv{iiMarinoiVoznijak, dok je Kruni}eva, Srpkiwa iz Moskve, o~arala oko 4.000 gledalaca sjajnom igrom i borbom u me~u koji je odlu~ivaoukupnogpobednika,preciznijeudublu. -UFedkupu,kaoiuDejvis kup u kod mu{ kar ac a, nem a pravila i iznena|ewa su uvek mogu}a - rekla je za na{ list biv{aFedkupreprezentativka,kasnijeiselektorTatjana Je~menica. - Naravno, lak{e binambilodasuekipimogle dapomognuiJelenaiAna,ili dajebaremjednaodwihmogla da nas tup i prot iv Kan ad e.

Ovako,savteretpaojenaple}a Bojane Jovanovski, {to je kod we neminovno stvorilo pritisak. Ipak, ona je sve to izd r` al a, pok az al a da igra sve boq i ten is i bil a je istinskipredvodnikekipe. Aleksandra Kruni} imala je {ansu protiv 84. igra~ice svetaRebekeMarino,alinije uspeladajepobedi.Sre}om,u dublu je igrala maestralno i zna~ajno doprinela da Srbija nadigraKanadu. -Jeste,Aleksandrajeimala lepu{ansuprotivMarinoda na~iniiznena|ewe-dodalaje Je~menica. - Trema i neiskustvo su ipak u~inili svoje i ona tu priliku nije iskoristila.Tutrebanapomenutida Ana Jov an ov i}, objekt ivn o, nije imala {ansu u duelu s Aleksandrom Voznijak i nije bilo te{ko naslutiti da }e dubl re{iti pitawe pobednika. Pribojavali smo se igre parova,jeronisunamuvekbilirupa.TadajeKruni}evaodigrala sjajno i svaka joj ~ast naonom{tojepokazala.Wena igra bila je zrela, iznad o~ekivawa, a treba znati da je dubl potpuno druga~ija igra od pojedina~nih me~eva i da trebaimatiose}ajiznaweza wega. Aleksandra je pokazala da je u perspektivi dobro re{ewezaovajsegment,madasam sigurna da wena `eqa nije da igrasamouparovima. Kak o kom et ar i{ et e nov osadsku publiku i wen doprinos kona~nom trijumfu Srbi-

Tatjana Je~menica u dru{tvu sa Slobodanom @ivojinovi}em i Sne`anom Markovi}-Samaryi}

je,kojisureprezentativkena{ezemqelistomisticale? - Publika je bila fenomenalna! - odgovorila je Je~menica. - Svi smo bili skepti~ni kada je o interesovawu za me~bilore~i,alise,sre}om, pokazalo da nismo imali razlogazabrigu.Navija~isuaktivno u~estvovali u me~u i zna~ajno pomogli devojkama,

pokazuju}idaodli~nopoznaju ovaj sport. Ve} sada sa sigurno{}u mo`emo da ka`emo da }e,po~etkommarta,velikasala Spensa biti ispuwena do posledwegmestakadauDejvis kupu snage budu odmerili SrbijaiIndija. Poznatisuimogu}irivali Srpkiwa u bara`u za popunu A Svetske grupe. To su selek-

Selektor Dejan Vrane{

Miqenica Novosa|ana: Aleksandra Kruni}

I DEJVIS KUP TIM SRBIJE PO^ETKOM MARTA IGRA U NOVOM SADU

[ampionipo~iwunovikrug SjajniutisciizFedkupme~aSrbijaKanadajo{nekovreme}eprijatidu{amasvihonihteniskihzaqubqenikakoji su pun il i vel ik u sal u nov os ads kog Spens a. Me| ut im, ne} e se ta lep ot a skroz ni sle}i, a gledaoci u najve}em vojvo|anskomgraduiokoliniima}ejo{ jednuprilikudau`ivaju.Naime,od4.do 6. marta, opet u Spensovoj lepotici, igra se me~ 1. kola Dejvis kupa izme|u SrbijeiIndije,panemanikakvesumwe da }e sala u velelepnom objektu biti dupkepunaida}esetra`itikartavi{e. Jer, ko ne bi `eleo da na delu vidi Novaka \okovi}a, Janka Tipsarevi}a, ViktoraTroickogiNenadaZimowi}a.

Zanimqivo je da je, pre ta~no {est godina(koincidencija-od4.do6.marta 2005. godine), ba{ u Novom Sadu otvoren ciklus koji je orlove doveo do titule svetskog {ampiona. Tada je, na {qaci u hali 1 Novosadskog sajma, reprez ent ac ij a ond a{ we SCG ugos til a sel ekc ij u Zimb abv ea u prv oj grup i Evro-afri~ke zone i zabele`ila maksimlnu pobedu od 5:0. Boje na{e zemqe branili su Janko Tipsarevi}, Novak \okovi}, Nenad Zimowi} i Du{an Vemi}, a selektor je bio Dejan Petrovi}. SCGjeslavilas5:0ikrenulajenaput koji }e Srbiju kasnije dovesti do trofejapobednika.

Me~sIndijom,dakle,simboli~nobismomoglidapredstavimokaootvarawe novog kruga i novog juri{a izabranika sada{weg selektora Bogdana Obradovi}akavisinamainovinapadnasalataru DvajtaDejvisa. Ujedno,ina{edevojkesu,pobedomnad Kanadom,upravoizNovogSadakrenule unovipohodkaASvetskojgrupiuFed kupuimo`emosamodaimpo`elimo,kada se Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} bud u prid ru` il e Boj an i Jov an ovs ki iAleksandriKruni},dapo|ustazomkojom su ve} pro{li na{i momci i da napadnuisamtrofejuFedkupu! A. P

Sve boqa Bojana Jovanovski slavila sa saigra~icama pobedu

cijekojesupora`eneu1.kolu A grupe: Australija, Francuska,Slova~kaiSAD.@rebje na programu sutra, a koja bi selekcija najvi{e odgovarala na{imdevojkama? -SelektorVrane{je,~ini mi se, rekao da bi nam najvi{eodgovaralaSlova~ka-objasnila je Ta{a Je~menica. Neznam,sveselekcijesujake i ne}e biti lako u eventualnom duelu s wima. Me|utim, nadam se da }e Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} opet bitinaraspolagawuselektoru,

a s wima u ekipi mo`emo da osvojimo i pobedni~ki trofejuFedkupu.Neverujemda ijednaselekcija`elidanas vidikaorivala.Ijo{jejedna stvar jako dobra za na{u reprezentaciju: Bojana Jovanovskisadaravnopravnokonkuri{ezasastav,tujeiKruni}evaisadaimamokompletnu ekipu koja, ako zaigra u najja~emsastavu,mo`edanam donese puno radosti u budu}nosti. A. Predojevi} - J. Gali} Foto:Filip Baki}


SPORT

dnevnik

utorak8.februar2011.

17

NEKOMPLETNUREPREZENTACIJUSRBIJESUTRATESTIRAJUIZRAELCIUTELAVIVU

Uvertira zaIrce Reprezentacija Srbije ima}e u sredu u Tel Avivu posledwu proveru pred nastavak kvalifikacijazaEP2012.Izraelcima}eselektorPetrovi}susprotsaviti izmewen sastav usled vi{e sile, bez nekoliko standardnih igra~a. Povrede su iz stroja izbacile Stankovi}a, Vidi}aiNinkovi}a,asuspenzija zbog crvenog kartona zara|enog protivBugaraiNikolu@igi}a. Dakle,naskeneru}ebitijo{jedan debitant Dimitrije Iwac, vezista Leha, ali i povratnici Tomovi},Bi{evac,kaoisveefikasniji Marko Panteli}. Deo ekspedicije orlova otputovao je izBeogradasastru~nim{tabom, aigra~ikojisunastupalizasvoje klubove u nedequ sa~eka}e u TelAvivu. -Koristi}enamovakvaprovera, iako nismo kompletni. Novi fudbaleri treba da opravdaju ukazanopoverewe,jermo`dadruge {anse ne}e biti. Va`an je i pozitivan rezultat, protiv veoma neugodnog rivala, kako bi u pravoj atmosferi do~ekali naredna takmi~arska isku{ewasmatraselektorPetrovi}.

Dragan Mr|a }e verovatno predvoditinapadorlova. -Zanasnemaprijateqskihsusreta,iza{lismoizturbulentnogperioda,nemavi{ealibija. Moramo da igramo na najvi{em nivou, jer je to dobra uvertira zame~saSevernomIrskomkoji moramo da dobijemo na na{em terenu i bez pomo}i publike, a ksnijeimegdansaEstonijom-jasanjenapada~Siona. Kapitensku traku, u odsustvu Stankovi}aiVidi}a,pone}enoviasJuventusaMilo{Krasi}. -Velikaje~astzamenedakao kapitenpredvodimtim.Da}emo maksimum protiv Izraela. Utakmicajeizuzetnobitnazbog mentalitetatimaipsiholo{ke stabilnosti. Novi igra~i ima}e iskustvo vi{e, motiv da se nametnu,alibi}etodobraproveraizanasstarije,dauhvatimo pobedni~ki ritam pred nastavak kvalifikacija- konstatovaojeKrasi}. Pod dirigentskom palicom selektoraPetrovi}aorlovi}e odraditi dva treninga u Tel Avivu, a me~ se igra u sredu na Blumfild stadionu i po~e}e u 19~asova. Z.R.

Dragan Mr|a }e najverovatnije predvoditi napad Srbije u Izraelu

PRIPREMEVOJVODINEUCRNOJGORI

Bezreprezentativaca (Od na{eg specijalnog izve{ta~a) BE^I]I: Prvi put od kako se nalaze na pripremama u Crnoj Gori, fudbalera Vojvodine natreningujebilomaweod20. Ta~nije, na raspolagawu {efu stru~nog{tababilojeosamanaestigra~a.Nedostajalajegrupa

i Jermenijom sva petorica prikqu~i}eseekipi10.februara. Pored navedenih igra~a, jo{ dvojica su napustila pripreme. Povre|eni Dejan Karan upu}en je u Novi Sad. Tamo }e uraditi neophodnasnimawa,atekposle

Zoran Milinkovi} i igra~i uo~i jutarweg treninga

A i mladih reprezentativaca Srbije (@eqko Brki}, Slobodan Medojevi} , Vuk Mito{evi}), reprezentativac Makedonije Daniel Mojsov i Gruzije Georgi Mereba{vili. Posle me~eva s Izraelom, Kamerunom

magnetneresonanceutvrdi}ese stepen wegove povrede. U pitawu je tetiva izme|u ~lanka i stopala. I golman Stefan Mijatovi}nijeju~etrenirao.Onje oti{ao u Danilovgrad da sredi dokumenta.

POSETAGENERALNOGSEKRETARA: Dva dana u hotelu „Splendid” u Be~i}ima proveo je generalni sekretar FK Vojvodina Radisav Rabrenovi}. Gensek Vojvodine uverio se u pogodnosti koje reprezentativni objekat pru`a igra~ima, a u razgovoru sa {efom stru~nog {taba Zoranom Milinkovi}em (na slici) dobio potvrdu o neugodnoj podlozi s ve{ta~kom travom, koja uprkos kvalitetima koje poseduje u pore|ewu s terenima sli~nog tipa nije idealna za ovu vrstu priprema. U jednom ~asu pojavila se mogu}nost da ekipa jednom dnevno putuje u Kumbor i tamo trenira na travnatom terenu, ali je ta ideja otpala jer bi se na putu dosta izgubilo. Sve ve}i problem predstavqa i broj ekipa koje se pripremaju u SC „Jaz“. Iz dana u dan ih je sve vi{e, pa i to, na neki na~in, ometa rad. Tako|e, tokom bo-

[to se zdravstvenog biltena ti~e, jedino iskusni Nikola Lazeti},kojisutraslaviro|endan, ose}azategnu}elista,pajeju~era{weprepodneproveosledom nabolnommestu. TrenerMilinkovi}jeuo~iju~era{weg prepodnevnog treninga, a posle nedeqnog slobodnog dana koji je iskori{}en za du`e spavawe,{etwu,masa`uibazen, uprvimahprepla{ioigra~enagovestiv{i im trka~ke deonice, uz opasku “ko pre`ivi pri~a}e”, alijeigra~imaubrzobilojasno dajeupitawu{ala,pajetrening protekaouuobi~ajenomritmu. SviseuVojvodinispremajuza sutra{wuutakmicusGrbqem,uz `equ da nastave niz uspe{nih rezultata na crnogorskom primorju (pobe|en Petrovac 2:0 i remisMogrenom1:1).Istotako, s nestrpqewem se o~ekuje i me~ reprezentacije s Izraelcima, koji }e fudbaleri i stru~ni {tab Novosa|ana pa`qivo pratitiputemTVekrana,uznaduda }e kapiten i golman Vojvodine @eqkoBrki}najzaddobitiminuta`ukojuodavnozaslu`uje. SavaSavi}

ravka Radisava Rabrenovi}a, koji je ekipu Vojvodine posmatrao u prijateqskom duelu s OFK Petrovcem, razmatrane su tri opcije u vezi s datumom povratka crveno-belih iz Crne Gore. U opciji su 12, 16. i 20. februar, a `eqa Zorana Milinkovi}a je da to bude 12. S.S.

SUSRETSDEJANOMBOGUNOVI]EM: Nekada{wi golman Vojvodine i Novog Sada Dejan Bogunovi}(na slici) u ovoj sezoni brani gol Metalca iz Gorweg Milanovca. Zatekli smo ga ju~e pre podne na susednom terenu SC “Jaz” kako tr~i krugove. Zastao je na ~as da se pozdravi sa sekretarom stru~nog {taba Miroslavom Smaji}em, raspitao se kako je u Vojvodini, izneo svoje utiske o klubu za koji brani, nagovestiv{i da mu ugovor isti~e u junu i da su male {anse da ga produ`i. Wegov ro|eni brat Sa{a, jesenas kapiten Novog Sada, karijeru }e nastaviti u Slobodi Point Sevojno, rivalu Vojvodine u polufinalu Kupa Srbije. S.S.

SEKRETARSTRU^NOG[TABAMIROSLAVSMAJI]OSVOJIMU^ENICIMA

Celapostava uprvomtimu je je, kada se posvetio nauci, BE^I]I: Kao igra~ doguigraojo{uNe{tinuiponovo rao je do Tre}e lige, ali je u \a~k om igral i{ tu, kao i u obrazovawudosegaozvezde.NaKlubumalogfudbalaSistem. ravno,re~jeosekretarustru~-U[kolifudbalaRMRponog {taba FK Vojvodina, dok~eo sam da radim 1993. godine, torunaukaizoblastisportai kada me je profesor Radosav fiz i~k og vasp it aw a, ~ij a je pozvaodaradimkaodemonstrau`a specijalnost fudbal, Mitor. Sve do 2004. godine, kada roslavuSmaji}u.Iztograzlosamprestaodaradimzbogodrega ovde se mo`e ~uti da Vo{a |enih nesuglasica, zajedno smo ima dva doktora, Vukosava i radiliSlavkoMolnarija,koSmaji}a. Miroslav Smaji} je docent na Faluktetu sport a i fiz i~k og vasp it aw a u Nov om Sadu, a predaje predmet–prikazsportova. Naosnovusporazumao saradwi ove visokoobraz ovn e ustan ov e i FKVojvodina,potpisanog jula pro{le godine, Smaji} je dopunski rad zasnovao s novosadskim superliga{em, na poslu u kojem se, o~igledno, vrlodobrosnalazi. Zan im qiv o je to {to je kao trener u [koli fudbala RMR, kojujeosnovaonekada{wi wegov u~iteq i fudb al er Vojv od in e iz prv e {amp io ns ke generacije a sada kolega Radivoj Mika Radosav,trenirao~akjedan ae s tor ic u fudb aler a koj i tren utn o imaj u ugov or e s FK Vojvodina. - Prakti~no, cela postavastiglajedoprvog tima i to je rezul- Miroslav Smaji} tat za ponos i nas koji smo ih jijesadavanredniprofesorna trenirali, ali cele {kole istom fakultetu. Za to vreme RMR – ka`e Smaji}. – Na prikroz na{u {kolu pro{li su preme u Crnu Goru doputovali jo{ Ka~ar, Bua~, Vukobratosu@eqkoBrki},SlobodanNovi}, Kova~evi}, \urovi}, pa vakovi} (1986), Milko Novakosada{wikapitenSevojnaMakvi},DejanKaran(1988),Slobosimovi}…-nabrajaSmaji}. dan Medojevi} (1990), Vuk MiZa jednog tada mali{ana odto{evi} i Aleksandar Katai mahjeznaoda}ebitiigra~. (1991), dok je Goran Smiqani} -TojeVukMito{evi}.Sti(1990) zbog suspenzije ostao u gaojesa5,5godinaubelimpaNovom Sadu, a drugim klubovi- tikama.Svide~acitrudilisu ma ustupqeni su Darko Drini} sedaprilikom{utirawa{to (1989),StefanZogovi}(1990)i ja~e udare loptu, a on je tako OgwenMudrinski(1991). mekanoaliipreciznounutraSmaj i} (39 god in a) je kao {wim delom stopala pogodio igra~ ponikao u Indeksu, za- loptu, ~ime je odmah pokazao timjeigraouVojvodinikojaga dajedruga~ijiodostalih.Weje ustupila Kabelu. Tamo je gov pas u tom uzrastu malo ko proveo~etirigodine,akasni- je mogao da razume, a tehnika

mu je vremenom postala besprekorna. Danijesveutalentuidase mnogo mo`e posti}i upornim radom i odricawem, pokazuje drugiprimer. - Slobodan Medojevi} nije nagove{tavao u najmla|em uzrastutakavuspon.Ali,Medaje uvek bio spreman da slu{a i radiupornijeodostalih,aviditedoklejestigao. Na{ sagovornik isti~edamnogitreneri, kojisebavenajmla|im uzrastom,premapravilugre{euslede}em: -Svi`ele{tobr`e da“napumpaju”fizi~ki tu decu. U jednom periodutouspeva,ali oniubrzoostajunadostign ut om niv ou, a drug i ih, prio r odn o, kako biolo{ki sazrevaju,prelaze.Utrenirawudecedo12godina prim er en o je dav at i ve`be koje odgovaraju wihovojte`ini,dakle sklekove, trbu{wake, skok ov e… a pa` wu usmeriti na tehni~ku obuku. U tom uzrastu ne prave se rezultati, ve}budu}iigra~i,ako }e do kog ranga da dosegne poka`e vreme – veliSmaji},kojijeod 2004. godine, sezonu i po radio kao pomo}ni trenerBanetuSmiqani}u, a potom i Milanu \uri~i}u u Vojvodin i, da bi kas nij e preuzeo jednu godinu omladincecrveno-belih. [to se trenerskog anga`mana ti~e, Smaji}ev “Si-Vi” bogatijijeizapodatakdajesBanetom Smiqani}em radio kao pomo}nikuklubuAlItihadiz LibijeidajekratkovremeproveouzAleksandraKoci}auFK SremizSremskeMitrovice. - Sada qubav prema trenerskomposlu,kadgodmiobaveze na fakultetu i FK Vojvodina dozvole, ispuwavam rade}i s Bogdanom Tomi}em u [koli fudbala ^emp 07. Imamo sedamdesetak de~aka i to je ono {to me opu{ta i zaista ~ini sre}nim–ka`eMiroslavSmaji}. S.Savi}


18

sport

utorak8.februar2011.

SLOGA ZAKQU^ILA SPISAK POJA^AWA

MijinuTemerinu Ta~ka na uspe{an posao u prelaznom roku, u srpskoliga{u Slogi iz Temerina, stavqenajeanga`ovawedvojice internacionalaca, ~ime su jasno proklamovani visoki prole}ni ciqevi. Svetozar Mijin (32),najzvu~nijepoja~aweTemerinaca,ubogatojkarijeri,branio je boje Veternika, Kabela, Hapoel Bar [eve, Rudara iz Pqevaqa, Klu`a i indijskog prvoliga{aMahindrajunajteda. Iskustvomste~enimname|unarodnojpozornici,olak{a}ecrveno-belimaborbuzavisokplasman u srpskoliga{kom dru{tvu.Zagolove}ebitizadu`en Danislav Jefti} (32), nekada{winapada~ElanaizSrbobrana, novosadske Slavije, Kabela i Smedereva. Posle nekoliko sezona provedenih na Islandu, vratio se u otaxbinu i obukao crveno-belidresSloge. Naspiskunovajlija,nalazise jo{ talentovani vezista NemawaVasin(Senta),Sr|anSuvajxi},MilanMare{~ukiStefan ^upi}, trio iz novosadske Crvenezvezde.Prvitestiremiu Somboru(1:1),protivprvoliga{aRadni~kog,nagovestilisuda PA^IRCI PO^ELI PRIPREME

Ciq– opstanak

KaoisviiBa~kaizPa~iraje jo{ po~etkom februara po~ela pripreme za prvenstvo pod dirigentskompalicomMiroslavaLazarevi}a sa pomo}nicima Milanom Ivan~evi}em i Jovicom Popovi}em. Naprvojprozivcibilo je 27 igra~a, a me|u wima i novi igra~i Ba~ke R. Petrovi} (Radni~ki, Bajmok), Vukovi} (\ur|in), Andra{i} i Kitanovi} (Ba~ka 1901.), Luki} (Krivaja), Tatalovi}(Polet,Sivac).Naprvom treningu bilo je i nekoliko mla|ih igra~a, koji }e poku{ati daizboremestoutimu.Klubsunapustili:Lon~ar,Balunovi}(Krivaja), Sijeran, [oper (Aleksa [anti}), Vujaklija (Austrija) i S.Petrovi}(Radni~ki,Bajmok). TrenerMiroslavLazarevi}napravio je zanimqiv plan priprema,apredvi|enojedaPa~ircido po~etkaprvenstvaodigrajusedamosamkontrolnihme~eva. Sviuklubuisti~udajejedini ciqkluba,opstanak. -Imamote`akraspored.-ka`e predsednikSkup{tineklubaRajkoMostarski.-Alisenadamoda }emoizboritiopstanak.Imamoi solidnu zalihu od 18 bodova, {to grantujedamo`emoigratimirno, bezgr~a. S. St.

SvetozarMijin

jestru~ni{tabnadobromputu daslo`i`eqenimozaik. -Posletrisedmicerada,odigralismoprvikontrolnime~i nekompletni, ostavili dobar utisak. Izostala su {estorica

kandidata za najboqi tim, ali i tako oslabqenima, pobedajeizmaklaufini{u. Seriju provera nastavqamo u sredu, kada odlazimo na megdan Mladosti iz Ba~kogPetrovca,jesewem prvaku Novosadske podru~ne lige, dok tri dana kasnije,gostujemouBe~eju - ka`e Miodrag Cviji}, {ef stru~nog{taba. Iskristalisalase isituacijaokoodlazaka.Visokinapada~ Du{an^epi},uzeoje papire i poja~ao Stra`ilovo Milan, {toper Nemawa Stanojevjeoti{aou NoviSad,dok}eBojanVukovi}nastupati za omladince novosadskog Proletera.MladivezistaDraganMilovi},karijerunastavqanaprvoliga{koj pozornici Malte, gde jeledprobioJovanVukani},nekada{wibekSloge. M. Meni}anin

PETROV^ANI KUJU PLANOVE ZA VI[I RANG

Stiglakvalitetna poja~awa Oti{li su Petrov~ani na zas lu` en i zims ki odm or sa oreolom jeseweg prvaka novosadskog podru~ja, ali i sa velikom`eqomiambicijamada i nakon prole}ne trke ostanu na~elnojpozicijiidaseplasiraju u Vojvo|ansku ligu, zapad. Nakon dva neo~ekivana poraza na startu jeseweg prvenstva do{lo je do promene naklupi. S dolaskom Sini{e Stanivuka Ba~kopetrov~ani su odli~nim igrama stigli do jesewe po~asti. Kormilar plavobelih prozivku je obavio 23. jan ua r a, uz pris us tvo svih igra~a koji su igrali tokom polusezoneosimStankaPopovakojijeoti{aouTvr|avuiz Ba~a. Kadasedodadajesastavpoja~ an pet or ic om odl i~n ih fudbalera, u prelaznom roku stig li su: Stak i}, Spaj i}, Strajin, Petkovi} (@elezni~ar),O`vat(Indeks)spravom ihubrajajuunajve}ekandidate zavi{irang. - Ostali smo na okupu a doveliono{tonamjenedostajalo, napravili zdravu konkurenciju na svim pozicijama u

timu. Malo nas je na po~etku poremetila povreda Rupara, alinasvusre}uzaovihdvadesetak dana rada to je bila jedina neda}a. Novajlije su se odli~nouklopileibrzoprivikle na sistem rada. Na raspol ag aw u imam 26 igra~ a spremnih da zadovoqe na{e ambicije-ka`eStanivuk. Nakon odra|ivawa najnepopularnijegdelazaigra~e,kakavjedaqiplanrada? - Nastavqamo treninge na otvorenom u sali i teretani, vidi se da su igra~i `eqni lopte, po~iwemo sa odigravawempripremnihutakmicakoje }e doprineti da se {to boqeuigramo.Uplanusususreti sa Starim gradom i Ba~ke iz Ba~k e Pal ank e, Borc em, Indeksom, ^SK Pivarom, Budu}nostiizSavinogSela,SutjeskomizBa~kogDobrogPoqaiOmladincem.Auplanuje i utakmica sa slova~kim tre}eliga{om Tatrom. Kroz ove utakmice vija}emo formu i nad am se spremn o do~ ek at i startprvenstvaiderbime~s Kabelom. S pobedom bi puno togare{ili. M. Popovi} BUDU]NOST IZ ALIBUNARA

Novi po~etak

[KOLA FUDBALA RMR VOJVODINA OSVOJILA TURNIR„\IVOVA2011”: [kolafudbala„RMRVojvodina” (NoviSad)ugeneraciji2002.godi{taosvojilajeTurnir„\ivova2011”kojisuorganizovaliSOSkanaliproizvo|a~sportske opreme „\ivova”. Turnir je igran tri vikenda, u beogradskom SOSSportskomcentruza~etirigeneracijemla|ihkategorija, ukupno58ekipa.Novosa|anisubilinajboqiukonkurenciji17 ekipa, a u finalu su pobedili [F „Sava Soldatovi}” sa 1:0. [kola fudbala RMR Vojvodina igra je u slede}em sastavu: AleksaTodori},AleksaRadmilovi},DavidRa|enovi},Aleksa Samaryija,Luka\urovi},AleksandarGajinov,KristijanIvan, DimitrijeKlai},AlenZagra|a,avodioihjetrenerMiroslav Kova~evi}.

Fudbaleri Budu}nosti iz AlibunaraigralisuuVojvo|anskoj ligi Istok, a onda su zbog nedostatka para, alik drugih razloga ispali u Prvu ju`nobanatskuligu,gdeimidaqenecvetaju ru`e.Jesewi deo prvenstva zavr{ili su na posledwojpoziciji.Staraupravasejednostavno povukla,nijebilazainteresovanadaidaqevodiklub.Zbogtoga nekoliko simpatizera kluba odlu~ilisudakrenuodnule,sazvalisuSkup{tinuklubaiizabrali Gorana Jovi~evi}a jo{ uvek aktivnog igra~a za predsednika, atusui\or|eCvetkovi},SlobodanBobaDadi},ZvonkoZavi~i} i biv{i igra~ Branislav \apa. -Naposledwemsmomestu,ali tojerazlogvi{edakrenemo,da poku{amo da spasemo alibunarskifudbal,imadostadaseigra isiguransamda}emouspeti.Odlu~ilismodauprole}nomdelu prvenstva {ansu damo na{im igra~ima,koji}enadamseboritidoposledwegatomazaBudu}nost. Trenesku palicu dali smo Emanuelu Bro{}ancu, koji je iz Alibunara.Naspiskuje17igra~a,ra~unamonajo{nekolicinu, odavdesuimogudapomognu.-optimista je novi predsednik GoranJovi~evi}. R. Jovanovi}

dnevnik ODBOR ZA BAZI^NI FUDBAL FS SRBIJE ZASEDAO U ^OKI

Status{kola fudbalapodlupom Odbor za bazi~ni fudbal FS Srbijeodr`aojesednicuu^oki, a doma}ini su bili FK ^oka i Akademija fudbala iz Totovog SelakodKawi`e.Centralnatemabilajeizmeneidopune~lana 22. Statuta FSS koji reguli{e posebne fudbalske saveze - udru`ewa,komepripadagotovo99odsto fudbalskih klubova, kako je na sednici istakao Igor Janko-

rist i pobaq{awa rada u bazi~nomfudbalu,ve}totrebauraditiprekopredstavnikauFSS,nagla{enojenaskupuu^oki.Ukazanojedatrebainstitucionalno regulisati pitawe u~e{}a velikogbrojatakozvanih{kolafudbala i drugih oblika u Fudbalskojorganizaciji,atobisedefinisaliovim~lanom.[kolefudbalatrebalobidabuduprekoma-

nifudbal}esvojstavpoovompitawunakonrazmatrawedostaviti Izvr{nomodboruFSS. Predo~enojedasuobaveze{kolafudbalamawenego{tosuobaveze fudbalskih klubova, pa }e ovopitawebitiaktuelnoprilikom licencirawa {kola prema pravilniku. Odbor je formirao tro~lanuradnugrupukoja}epripremitipredlogezaizmenuido-

^lanoviOdborazabazi~nifudbalFSSrbijeipolazniciAkademijefudbalauTotovomSelukodKawi`e

vi},direktorSektorazabazi~ni fudbaliinformatikuFSS. @eqa je da se uredi u~e{}e svihfudbalskihentiteta,klubovaiorganizacijauFudbalskojorganizacijiSrbije,nanajboqimogu}ina~in. -Propisreguli{eorganizovanifudbalionekojiimajustatus fudbalskogkluba,apremaNacrtu koji }e biti na raspravi, klub je onaj koji ima najmawe seniorsku ekipuijednuomladinskuselekcijuukqu~eneuredovnotakmi~ewe FSSrbije.Sviostali,gdejeibazi~ni fudbal, nemaju status fudbalskogkluba{topokre}ebrojna pitawa. Ideja je da se u okviru ~lana22.StatutaFSS,kojifakti~kine`ivi,defini{ebazi~ki fudbal, naprave izmene i dopune ~lanakojimbiseregulisalou~e{}esvihfudbalskihklubovaunutarFudbalskeorganizacije-ukazaojeIgorJankovi}. Ne postoji Savez za bazi~ni fudbal,{totrenutnonebibilo funkcionalnoinebibilouko-

ti~nih fudbalskih saveza predstavqene u Fudbalskom savezu preko predstavnika. Poznato je da{kolefudbalaibazi~nifudbal nemaju pravo nadoknade za razvoj igra~a jer po statutu FIFA, ona se primewuje za igra~e od12do23godine.Prematojodredbi svaki fudbaler treba da imapaso{gdestojewegovipodaci i u slu~aju transfera, od tog vremena zavisi koliko }e klubu pripadadati po osnovu ulagawa u razvojigra~a. U raspravi je istaknuto da bazi~ni fudbal obuhvata naj~e{}e uzrasteod7do12godinaidajepotrebno objasniti zbog ~ega ne}e u~estvovatiueventualnimnaknadama tro{kova za razvoj igra~a. StavFSSjeda{kolefudbalaodnosno klubovi bazi~nog fudbala trebada`iveod~lanarineidonacije lokalnih samouprava, a da zaulo`enirazvojigra~atrebada dobiju klubovi koji imaju status fudbalskogklubaunutarFudbalskeorganizacije.Odborzabazi~-

PETROVARADIN PODMLA\UJE EKIPU

OstaotrenerIli} Jes ew u trk u nov os ads kog podru~ja ekipa Petrovaradina zavr{ila je na 7. mestu. Najve}ezaslugepripadajutreneru Stojanu Ili}u i igra~ima, i agiln om preds end ik u Draganu Cveti~aninu koji je napravio pravi potez nakon ostavke trenera Tuti}a u situacijikadajeekipabilavezana za dno, dovela je Ili}a, koji je doveo tim do zlatne sredine. Zato je najve}e poja~awe ovih zimskih dana dogovoroprodu`ewusaradwe. - Dobro smo izanalizirali polusezonu,brzosedogovorili o nastavku saradwe, jer nam se ambicije poklapaju. Od po~etka priprema zajedni~kim snagama stvara}emo tim za budu}nost. Znatno smo podmladili redove. Radu sa prvim timom prikqu~ilismo{esttalentovanihomladinaca,apritomdoveli trojicu iskusnih veznih igra~akoji}ebitipodlogaza budu}nost-biojekratakpredsednikPetrovaradina. ItrenerIli}zadovoqanje {to}enastavitizapo~etiposao. Nek ol ic in i prv ot im ac a, me|u kojima su Gordani}, Kr-

smanovi},Mari},Bulatovi}i Peri{i} dali smo odre{ene ruke,jeruprole}nomdelu`elimodasebaziramoioslonimonamlade,ekipukoja}emo}idaispunina{e`eqe,abi}e i te kako dobra podloga za ve}aostvarewa.Naprvojprozivcibiloje23igra~a,ame|u wim a i nov ajl ij e: Dal ib or Kne`evi} (Stra`ilovo Milan),MarkoTomqanovi}(Crvena zvezda), Dalibor @ivkovi}(Fru{kogorskipartizan) italentovaniMarkovVoinovi}(Borac). - Treniramo na pomo}nom terenu i sali DTV Partizana -poja{wavaIli}-Krozpripremn e utakm ic e }em o se uigravati, seriju provera zapo~eli smo s utakmicom sa Ind eks om, pot om igram o s Borc em, Jug ov i} em, Crv en e zvezdom, omladincima Vojvodineitre}eliga{imaSlogom iz Temerina i Mlado{}u iz Ba~kogJarka.Svesutoekipe iz vi{ih rangova, vide}emo i zna}emona~emusmo,ali}eti susretidoprinetidaspremno do~ekamostartprvenstva-istakao je na kraju trener Petrovaradina. M. Po.

punu ~lana 22. Statuta FSS. Usvojen je kalendar takmi~ewa i imenovanikoordinatoriumre`i Bazi~nog fudbala FS Srbije. ^lanoviOdborasuseupoznalisa informacijama o projektima „Moja {kola-moj klub“, volonterima FSS, Bi~ soker Srbije i Mini pi~ liga Srbije, kao i informaciju o 34. me|unarodnom Otvorenom prvenstvu Srbije za petli}e„Fudbal8“,kojeseod25. do29.aprilaovegodineodr`avau Kladovu. Na sednici u ^oki razgovaranojeioEvropskomprvenstvu„U17“ikriterijumimazanapredovawe u okviru konvencije o bazi~nom fudbalu u UEFA. ^lanovi Odbora posetili su AkademijufudbalauTotovomSelukod Kawi`e,gdesuseupoznalisawenimradomiokojojsusevrlopohvalnoizjasnili.Upitawujeobjediwen rad sportskog odeqewa Gimnazije za talente „Boqai” u SentiiFKAkademija,kojisulociraniuTotovomSelu. Tekstifoto: M. Mitrovi} CRVENA ZVEZDA JA^A U NASTAVKU

\ori} zadu`en zagolove Fudbaleri Crvene zvezde pod dirigentskom palicom Dragana ]iri}a ve} nekoliko dana rade punom parom. Na treninzima je oko dvadesetak igra~a. Iako je ovihdanabilojakohladnouglavnom su svi dolazili na trening, izostajalisujedinikojiposaonisumogli uskladiti. Predsednik kluba^o~ajka`edajezadovoqan novim igra~ima. Ipak, isti~e da mujepunosrce{tojeuspeodaanga`uje iskusnog golgetera \ori}a,kojikadajespremanmo`esam da re{i sve me~eve. Uostalom, biojesjajandokjenosiodresSlobodeizNovihKozaraca,@AK-ai OFK Kikinde. Wemu je uz rame Du{ko Marijanovi} koji bi po re~ima uprave kluba trebalo da bude pravi komandant odbrane Crvenezvezde,sobziromnasvoje ogromnoiskustvo. Trener Dragan ]iri} ka`e da svaki igra~ koji odradi najmawe 15 treninga konkurisa}e za prvu postavu, a to }e pokazati kroz kontrolneutakmicekoje}eCrvena zvezda odigrati sa klubovima izkikindskeop{tine. M. Ra~i}

U NAKOVA^KOM POLETU

Nikone}emestopredsednika Nakon drugog poku{aja odr`ana je vanredna Skup{tinaFKPoletizNakova,~lanaZrewaninskepodru~nelige,nakojojjekompletnorukovodstvo, na ~elu sa predsednikom Zoranom Milijevi}em,podneloneopozivuostavku.Kako naSkup{tininijebilopredlogazaizbornovog predsednika,oformqenajeradnagrupakakobi prona{lare{ewe.

Delegacija Poleta obratila se za pomo} i predsedniku Op{tine Iliji Vojinovi}u ali ni{takonkretnonijedogovoreno,pa}edo}iido drugogsastanka.Klubsenalaziute{kojfinansijskojstiaciji,atrenutnojenaposledwemmestu Podru~neligeZrewaninsasvega~etiriosvojena boda.Nakov~anine`eledaseklubugasi,aliza sadanemajure{ewezaklupske~elnike. M. S.


SPORT

dnevnik OPORAVQENIZVEZDIN[TOPER MILANVILOTI]VRATIOSEFUDBALU

Spreman za nove pobede Vi{emese~nadramakrozkoju jepro{aopouzdaniZvezdindefanzivacMilanViloti}imala je sre}an kraj. Naime, stasiti {toper (25) sredinom avgusta pro{le godine suo~io se sa velikom „`ivotnom utakmicom“ kadasulekariustanovilidaje desna lopatica „napadnuta“ tumoroidnim tkivom. Hrabro i dostojanstveno je u{ao u boj sa opakombole{}ukojajepretila

to mnogo u specifi~no turobnimdanimakrozkojesammorao daprolazim.Ovoiskustvomeje o~vrsnulo.Nemogudase`alim zbogsituacijeukojusamdospeo vaqdaigromsudbine.Ose}amse kao pobednik, ponosan sam na sve prepreke koje sam presko~io. Svaki tren je za mene sada prelepasituacija,do`ivqajkojitrebadatraje-poru~iojepopularniVilota.

VladanLuki}do~ekujeMilanaViloti}auAntaliji

da ugrozi fudbalsku karijeru. Po~etkomseptembra,uBolowi komplikovan hirur{ki zahvat izveojedoktorMarioMerkuri, iprveprocenebilesuprotkane optimizmom. Period rehabilitacijepotrajaojegotovopetmeseci, posledwi pregledi tokom janura pokazali su da je Milan zdrav i spreman za povratak na teren.Uostalom,unedequuve~e stigaojeuAntaliju,gdecrvenobeli sprovode drugu fazu priprema, prikqu~io se ekipi, zadu`ioopremu... -Ose}amdozumaletremu,kao onogtrenutkakadsamdolaziou Zvezdu.Imaosampolusezonupauze,pasamprakti~nonovigra~, a kroz glavu lete misli da moramdasedoka`em.Ba{miprijaovasituacija,kaoiose}ajda ovde pripadam.Fantasti~no se ose}am,te{kojere~imado~aratiemocijekojenaviru–vidno uzbu|en istakao je Viloti} po dolasku u hotel Kalista, gde su ga srda~no sa~ekali saigra~i, stru~ni {tab i rukovodstvo kluba. Pakao je iza Milana, karakternogmomkakojijeu`ivaomakasimalnu podr{ku ~itave sportske javnosti preto~enu u iskrenu`equdanastavidru`ewesaloptom. - Hvala svima na brizi, ose}aosampodr{ku,zna~ilomije

Opetpri~eofudbalupostaju omiqenatemazaMilana. - Najbitnije je da sam se vratiosvojojekipi.Jedandeopriprema sam odradio u Bolowi, kolikosamspremanto}ezapravopokazatitestovikoje}uuraditiovde.Vide}emogdeseuklapamikolikomijo{trebarada da bih stigao momke. Najlep{e je saznawe {to sam kona~no u prilicidaseborimzamestou timu.Mislimda}ufizi~kibiti spreman do po~etka prvenstva–napomenuojeViloti}. BiojedirqivisusretsatreneromProsine~kim -UpoznavawesaRobijemmije izgledalojako~udno.Zasvenas je on legenda i sada sam u poziciji da pri~am i sedim sa wim, da pravim planove za daqi rad. Neobi~noje,teksadshvatamda je on zaista na{ {ef stru~nog {tabaipresre}ansamzbogtoga –istakaojeViloti}. Sa nestrpqewem Milan o~ekujenovidebi,premijernime~u Zvezdinomdresu. - Mogao bih da odigram utakmicuovogtrenutka.Ogromnaje `eqa,silanmotiv,autisakkoji me okupira podi`e adrenalin,leteobihpoterenu–kroz iskrenosmehporu~iojeMilan Viloti}, novo-staro poja~awe crveno-belih. Z.Rangelov

MEKLI[NAJZADZADOVOQAN@IGI]EM

Nikola ~ovek odluke MenaxerBirmingema Aleks Mekli{ izjavio jedajezadovoqanna~inom na koji srpski reprezentativac Nikola @igi}napredujeuPremijer ligi i da sada ekipasarazlogommo`e daseosloninawega. Mekli{jeoddolaska visokognapada~auklub govoriodaceni@igi}a, ali da on jo{ ne razume engleski fudbal i da moradamuseprilagodi. Na prethodne dve utakmice@igi}jebiostarter i u obe je bio strelac, protiv Man~ester Nikola@igi}uzagrqajuBojera naagresivnost,{tosamizahteSitija(2:2)iprotivVestHema vaoodwega,zawegajebioiza(1:0), direktnog konkurenta za zov-rekaojeMekli{. opstanakuPremijerligi.Sa~e[skotskimenaxerka`edamu tiri gola do 26. kola biv{i najedrago{tonakrajunijepogrepada~ Crvene zvezde, Rasinga i {iokadajeupitawu@igi}. Valensije, kona~no je is~upao i - On ima sjajan pregled igre nekure~hvaleodMekli{a. - Nikola je dosta napredovao glavom. Osim {to moze da pouigriitrenutnojenanivouna stignegolizsvakesituac ije,on kojem sam i o~ekivao da bude. odli~no i asistira i name{ta On nije ostrvski tip igra~a i lopteglavom.Jo{}eonpokazaprivikavawe na engleski stil, ti{taume-dodaojeMeli{.

utorak8.februar2011.

19

PARTIZANNAPUSTIOANTALIJU

Predah, pa glazura u Dubaiju Partizanova ekspedicija ju~e pre podne napustilahotel“Kornelija Dajmond”i krenula put Beograda. Trener AleksandarStanojevi}jeodlu~io da da “voqno” igra~ima do ~etvrtka kada }e otputovati u Dubainazavr{nideopriprema. Me|utim, nisu svi fudbaleri Partizana bili zajedno u “~eli~nojptici”kaBeogradu. Naime, reprezentativci Srbije,RadosavPetrovi}(“A”)i AleksandarMiqkovi}(mlada), kao i trener golmana Goran Pandurovi} i fizioterapeut Slobodan Brankovi} kao ~lanovistru~nog{tabaselektora Vladimira Petrovi}a, napustilisuhotelranije.Onisu hvatali let za Tel Aviv. U glavnomgraduIzrealapridru`i}e se “orlovima”, odnosno “orli}ima”. Sawima}eputovatiiZoran To{i}, koji se sa moskovskim CSKAtako|epripremaouAntaliji. Prins Tajgo i Dominik Adija}eseodazvatipozivuselektora Gane, Gorana Stevanovi}a. Tandem napada~a }e se “crnimzvezdama”prikqu~itiu Belgiji,jer}eGanadanasigrati prijateqski me~ protiv Togoa, u Antverpenu. Aleksandar Lazevski}esareprezentacijom Makedonije iza}i na, tako|e

SposledwegtreningaPartizanauAntaliji

prijateqski megdan Kameruncima.

Stanojevi}jejo{ranijeizjavioda}emurezultatibitiva-

Kleo kona~no oti{ao u Hongkong Napada~fudbalskogklubaPartizanBrazilac Kleo kona~no otputovao u Hongkong gde }e potpisatiugovorsaekipomGuang`u.Poslenizaperipetijainaga|awa,potvr|enojedasusvepreprekeotkloweneida}eKleopotpisatiugovor natrigodine,pokojem}ebezbonusazara|ivati okomilionevraposezoni.Crno-belisunaime obe{te}ewadobiliokotrimilionaevra. Na kraju je tako ispuwena `eqa Brazilca da ovimugovorom,kakojerekao,re{isvojuiegzi-

Muriwo se pomirio TrenerfudbaleraRealaizMadrida @oze Muriwo svojom izjavomposlepobedenadRealSosijedadom (4:1) zvu~ao je kao da se pomirio sa sudbinom da wegov klub nakrajusezonezavr{itiizanajve}egrivalaBarselone.Portugalac je bio prezadovoqan partijama svih igra~a izabranika posle pobedenadRealSosijedadom,~imeje Real“vratio”sedambodovamawka uodnosunalideraBarselonu. -Ne}ebitismaksvetaakoove godinenebudemo{ampioni.Jeste dasamdrugibiosamojednomukarijeri, i to u tre}oj sezoni sa ^elzijem.Bitnojedaminepoklawamo ni{ta Barseloni. Bitno je dasviigra~iuformi,inovajlija Adebajor, koji je odmah dokazao za{to je ovde. Kaka je sve boqi, imamo vi{e opcija u napadu, a OzilidiMarijasutudaosvajaju prostoripravevi{kovenaterenu.ORonaldune}udatro{imre~i, osim {to bih dodao je postao pravi timski igra~.- , rekao je Muriwo.

Gulit merkao Zvezdinog Brazilca Trener fudbalskog kluba Terek Holan|anin Rud Gulit izneo jenizpohvalanara~unBrazilca u Crvenoj zvezdi, Evandra, za kojegjerekaodabibiopravopoja~awezawegovuekipu. Legendarni Holan|anin nalazi se sa Terekom na pripremama u turskomBeleku,gdesumukom{ije crveno-beli.Gulitnijepropustio da pogleda pripremne utakmice beogradskogklubaanaprvuloptu mujezaokozapaoBrazilacEvandro,zakojegjerekaodabibiopravopoja~awezawegovuekipu.

stenciju svoje porodice, dok je i sprski Partizanpro{aoveomadobro,po{tojeKleadobiood Crvenezvezdezaokopolamilionaevra.Pored toga, Brazilac je golovima Partizanu doneo mnogo vi{e novca, po{to je bio jedan od najzaslu`nijih za plasman srpskog {ampiona u Ligu {ampiona. Kleo }e se odmah prikqu~iti novom timu na pripremama, dok se sa starim oprostio re~ima: „Ovonijezbogom,ovojedovi|ewa”.

`niuposledwojutakmiciuAntalijiiname~evimauDubaiju. Iakojewegovtimopetremiziraouposledwmkontrolnomme~u protiv Rudara iz Pqevaja, konstatovaoje: Va`nojedanijednuutakmicu nismo izgubili. - rekao je trenerPartizanaStanojevi}.Zadovoqansamjjersmoodradilidobrepripreme.igralismo idobro,dr`aliritam,stvarali{anse,aiproma{ivali{to je razumqivo u ovom delu priprema. jedino mi smeta {to namnedostajezavr{nipas,ali imavremenadasvetoispravimo. Igra}i }e dobiti dva dana odmara,aondasvenastavqamou Dubaiju.

Dinamo ne}e u Kosovsku Mitrovicu Odprijateqskogduelaizme|utakodvajasrpskiialbanskideograda.Dinazvane selekcije Kosova i zagreba~kog motonijeprihvatio,aliizzanimqivog Dinama,kojajetrebalodabudeodigrarazloga.PutdoPri{tineipovrataku na 17. februara, ne}e biti ni{ta.To istom danu ne bi bio problem za “monijenovavest.Kadajeutakmicaotkazadre”,alidodatnih80,90kilometaraod na,ve}inamedijanana{improstorima Pri{tinedoKosovskeMitrovicebi. „Pa,putovalibismopetsatinajmapovezalajeotkazivawesapoliti~kim we i vra}ali se isti dan”, rekao je pritiscima. Mar~inkonavodnirazlogotkazivawa Ipak, direktor za odnose s javnoutakmice. {}u zagreba~kog kluba Tomislav Mar~inkoobjasniojedajeDinamoodOnjedodaodarazumedajetozaSrlu~io da ne ide na Kosovo samo zbog TomislavMar~inko be {kakqiva tema, ali da je Dinamo toga{toutakmicanijemogladabudeodigranau biospremandaodenaKosovoiz~isto“sprotskih Pri{tini, gde trenutno nema trave na stadionu, razloga,jeruHrvatskoj`ivivelikibrojAlbanajerserenovira. ca,jeruDinamuigrajudvojicaAlbanacaAdemii Zami{qeno je da duel bude preba~en u Kosovsku Be}iri,kaoi{tojetajklubnaKosovuuvekimao Mitrovicu,gdejestadionjakoblizumostakojiraz- velikibrojnavija~a”.

Bufon opet na golu Selektor fudbalske reprezentacije Italije ]ezare Prandeli saopstio spisak igra~anakojera~unazaprijateqskuutakmicusaNema~kom, koja}ebitiodigran9.februara u Dortmundu. Prandeli je u nacionalni tim pozvao kao {tojeiranijenajaviogolmana Juventusa \anlui|ija Bufona, koji zbog povrede nije branio za nacionalni tim od pro{logodi{weg Svetskog prvenstva uJu`nojAfrici.Unacionalnom timu “azura” bi}e i novi napada~ Antonio Kasano, kao igra~ sredine terena milanskogInteraTijagoMota,koji jero|eniBrazilac. Na spisku su- golmani: \anlui|i Bufon (Juventus), Salvatore Sirigu (Palermo),

EmilijanoVivijano(Bolowa), odbrana: Davide Astori (Kaqari), \orjdo Kjelini, Leo- nardo Bonu}i (Juventus), Matija Kasani (Palermo), Domeniko Kri{ito (\enova), KristijanMa\o(Napoli),Andrea Ranokija (Inter), sredina terena: Alberto Akvilani (Juventus), Danijele De Rosi (Roma), Sebastijan \oviinko (Parma), Stefano Mauri (Lacio),RikardoMontolivo(Fiorentina), Tijago Mota (Inter), Antonio No}erino (Palermo) i An|elo Palombo (Sampdorija), Napad: Marko Borijelo (Roma), Antonio Kasano (Milan), Alesandro Matri (Juventus), \anpaolo Pacini (Inter) i \uzepe Rosi (Viqareal).

Nema Balaka Selektor nema~ke fudbalske reprezentacije Joakim Lev izostavio je igra~a Leverkuzena Mihaela Balaka iz nacionalnog tima “pancera” za prijateqski me~saItalijom.Levjeodlu~io da umesto Balaka pozove fudbaleraDortmundaSvenaBendera. Na spisku su- golmani: Rene Adler(Leverkuzen),ManuelNojer([alke),odbana:DenisAogo, Hajko Vesterman (Hamburger), Holger Bad{tuber, Filip Lam (Bajern), Xerom Boateng (Man~ester siti), Arne Fridrih (Volfsburg),MatsHumels,Marsel [melcer (Dortmund), Per Mertezaker (Verder), sredwi red: Sven Bender, Mario Gece, KevinGroskrojc(Dortmund),Sami Kedira, Mesut Ozil (Real), Bastijan [vajn{tajger (Bajern), Kristijan Tre{ ([tutgart), napad: Mario Gomez, Miroslav Klose, Tomas Miler (Bajern), LukasPodolski(Keln).


20

sport

utorak8.februar2011.

KO[ARKA[KI SEMAFOR NLB mu{ka liga PartizanMTS-Nimburk86:75,Hemofarm[tada-Zagreb98:81,Cibona-Crvenazvezda86:78,Krka-Radni~ki88:73, Budu}nost-Cedevita93:90,Zadar-Igokea89:65,[iroki-Olimpija86:85. 1.Partizan 20 13 7 1586:1390 33 20 13 7 1544:1452 33 2.Krka 20 12 8 1534:1439 32 3.Olimpija 4.Budu}nost 20 12 8 1529:1461 32 20 11 9 1618:1561 31 5.Cedevita 20 11 9 1607:1593 31 6.Zagreb 20 10 10 1501:1484 30 7.Igokea 20 10 10 1647:1695 30 8.Radni~ki 20 9 11 1560:1603 29 9.Nimburk 10.Hemofarm 20 9 11 1596:1651 29 20 9 11 1534:1610 29 11.Cibona 12.[iroki 20 9 11 1516:1645 29 20 5 14 1557:1624 26 13.Zadar 20 6 14 1507:1626 26 14.C.zvezda

IVBL `enska liga Partizan-[ibenik81:61,MariborRadivojKora}66:69,^elik-Medve{~ak 66:60,Gospi}-VojvodinaNIS89:54,Lupa -Jedinstvo54:69. 1.Gospi} 19 17 2 1667:1233 36 19 15 4 1472:1280 34 2.Partizan 18 13 5 1283:1134 31 3.[ibenik 4.Ceqe 18 13 5 1268:1186 31 5.Jedinstvo 17 11 6 1155:1101 28 6.Lupa 19 9 10 1257:1317 28 18 8 10 1232:1267 26 7.R.Kora} 19 7 12 1292:1392 26 8.^elik 9.Vo`dovac 18 6 12 1111:1184 24 18 5 13 1068:1203 23 10.Vojvodina 11.Maribor 18 5 13 1245:1460 23 12.Medve{~ak 19 1 18 1126:1419 20

Prva A mu{ka liga Srbije ProleterNaftagas-Borac79:72,Tami{ - Sloboda 75:72, Superfund - Novi Sad 74:86, Sloga - Vojvodina Srbijagas 74:63,Napredak-MegaVizura71:81,Metalac - Crnokosa 80:66, OKK Beog rad FMP86:94. 20 19 1 1757:1383 39 1.FMP 20 15 5 1657:1502 35 2.Beograd 3.Metalac 20 13 7 1615:1548 33 4.M.Vizura 20 13 7 1740:1699 33 5.Tami{ 20 11 9 1411:1408 31 6.NoviSad 20 11 9 1611:1599 31 20 9 11 1596:1679 29 7.Proleter 8.Sloga 20 9 11 1627:1628 29 20 9 11 1525:1606 29 9.Sloboda 20 8 12 1535:1536 28 10.Napredak 11.Vojvodina 20 8 12 1390:1492 28 12.Borac 20 8 12 1444:1550 28 13.Crnokosa 20 6 13 1594:1697 25 14.Superfund 20 1 19 1524:1699 21

Prva A `enska liga Proleter - Kovin 66:55, Hemofarm [tada-Crvenazvezda88:45,^elarevoStudent 80:51, Spartak - Kovin 94:67. Radni~kijebioslobodan. 1.Hemofarm 14 14 0 1178:693 28 15 10 5 1091:1009 25 2.Spartak 3.^elarevo 14 10 4 1045:993 24 14 9 5 1137:1051 23 4.C.zvezda 5.Kovin 15 7 8 1093:1182 22 14 5 9 922:1025 19 6.Student 7.Proleter 14 4 10 814:925 18 8.Loznica 14 3 11 747:975 17 9.Radni~ki 14 2 12 921:1095 16

Prva B mu{ka liga Vojvodina - Spartak 91:85, @elezni~ar-Radni~kibasket70:66,KonstantinRadni~kiKG72:65,VivaBasket-Radni~ki(O)76:69,KGStudentUK-Smederevo Vizura 83:79, Mladost - Jagodina 73:64, BKKRadni~ki-Ni{94:54. 1.BKKRadni~. 16 15 1 1398:1058 31 2.Radni~.Bas. 16 12 4 1218:1058 28 3.@elezni~ar 16 11 5 1309:1253 27 4.Spartak 16 10 6 1392:1282 26 5.VivaBasket 16 9 7 1323:1302 25 6.Konstantin 16 9 7 1268:1287 25 7.KGStudentUK16 9 7 1291:1263 25 8.Vojvodina 16 8 8 1256:1281 24 9.SmederevoV.16 8 8 1349:1327 24 10.Mladost 16 7 9 1254:1325 23 11.Radni~ki(O) 16 6 10 1256:1273 22 12.Ni{ 16 4 12 1111:1272 20 13.Jagodina 16 4 12 1205:1335 20 14.Radni~kiKG 16 0 16 1161:1473 16

Prva B `enska liga Kraqevo-VrbasMedela61:86,Kolubara Mladost - jagodina 57:48, Moravac -

Trep~a 81:36, Basket Stars - Beo~in 76:70,Bor-Plejof36:57,Sivac-Stara Pazova55:64.. 16 14 2 1234:920 30 1.VrbasM. 15 14 1 1219:844 29 2.R.Kora} 3.S.Pazova 16 13 3 1265:928 29 4.[abac 15 12 3 1059:881 27 16 9 7 1202:1175 25 5.Jagodina 16 8 8 1047:920 24 6.Beo~in 7.BasketSt. 16 8 8 975:1120 24 8.Kolubara 16 8 8 1040:996 24 16 6 10 1014:1100 22 9.Sivac 16 6 10 882:933 21 10.Plejof 11.Kraqevo 16 5 11 1021:1171 21 16 5 11 873:1004 20 12.Moravac 16 3 13 826:1097 18 13.Trep~a 14.Bor 16 0 16 719:1287 16

Zajedni~ka `enska KSV liga Vrbas Wego{ - ^elarevo 68:63, Ruma 92-Proleter73:63,Hemofarm[tadaTopol~anka 20:0 (sr), Vojvodina NIS Gimnazija20:0(sr),Sivac-Srbobranreahem0:20(sr). 1.SrbobranR. 14 11 3 807:599 25 13 11 2 897:731 24 2.^elarevo 3.Ruma 13 10 3 667:459 23 4.Vojvodina 13 9 4 782:637 22 5.Hemofarm 13 6 7 618:691 19 14 6 8 612:622 19 6.Proleter 7.Topol~anka 13 6 7 459:559 18 14 4 10 384:566 14 8.Gimnazija 9.Sivac 14 4 10 336:424 9 17 2 15 339:613 8 10.Vrbas

Druga srpska mu{ka liga - Sever Apatin-Top96:88,Srem-KrajinaGrme~107:81,Partizan-Ruma73:87,Kikinda-ba~kaPalanka91:59,Akademik-Hajduk 86:69, Sveti \or|e - Dinamo 87:60, Mladost-Crvenka75:53.. 1.Srem 16 14 2 1459:1079 30 2.Sv.\or|e 16 13 3 1339:1173 29 3.Dinamo 16 13 3 1323:1128 29 16 13 3 1364:1169 29 4.Akademik 5.Kikinda 16 12 4 1370:1103 28 6.KrajinaG. 16 11 5 1322:1206 27 16 8 8 1353:1311 24 7.Ruma 16 7 9 1185:1167 23 8.Hajduk 9.Crvenka 16 5 11 1111:1226 21 10.Apatin 16 5 11 1084:1203 21 11.Top 16 4 12 1174:1234 20 12.Partizan 16 4 12 1085:1322 20 13.B.Palanka 16 2 14 924:1412 18 14.Mladost 16 1 15 927:1287 17

Partizanekipni prvak

Danas Grupa I Uniks–Hemofarm[tada (17) GranKanarija–Cedevita (21.30)

1.Uniks 2.Hemofarm 3.G.Kanarija 4.Cedevita

3 3 3 3

3 1 1 1

0 2 2 2

245:223 235:229 246:247 263:290

6 4 4 4

Na Prvenstvu Srbije na ergometrima, koje je odr`ano u Novom Sadu, u~estvovovalo je preko 290 takmi~ara iz trinaest vesla~kih klubova, kao i studenti Novosadskog univerziteta, Univerziteta u Beogradu i Vojne akademije. Prvo mesto u ukupnom plasmanu zauzeo je Partizan sa {est medaqa (dve zlatne, dve

la je najboqe vreme u kategoriji seniorki, dok je u kategoriji lakih seniorki trijumfovala An|ela Ivkovi} (Galeb). Prvo mesto u konkurenciji juniora pripalo je Dejanu Jovi~i}u (C. Zvezda), dok je najboqa juniorka Andrea Kukla (Pali}). Uro{ Aleksandri} (Grafi~ar) je najbr`i kadet, a Miona Mitrovi} (Danubiusa 1885) naj-

NoviSad-Partizan90:74,Hemofarm -Borac87:73,Radni~ki-FMP86:96,Mega Vizura-Crvenazvezda88:82,Kwa`evacBeovuk102:76.Mladost-Morava111:74. 1.FMP 13 12 1 1235:938 25 2.Hemofarm 13 12 1 1206:922 25 3.MegaVizura 13 10 3 1202:1059 23 4.Mladost 13 9 4 1073:956 22 5.NoviSad 13 7 6 1079:1041 20 6.Partizan 13 7 6 1009:977 20 7.C.zvezda 13 6 7 990:994 19 8.Beov uk 13 5 8 1095:1115 18 9.Kwa`evac 13 5 8 1057:1078 18 10.Radni~ki 13 3 10 933:1015 16 11.Borac 13 2 11 853:966 15 12.Morava 13 0 13 807:1478 13

posle sudara sa @ilbertom Arenasom. Utvr|eno je da je Danijels povredio ki~menu mo`dinu. Igra~i Majamija ostvarili su {estu uzastopnu pobedu trijumfom nad Klipersima 105:86. Dvejn Vejd ubacio je 28 poena, a Kris Bo{ 16. Na drugoj strani Blejk Grifin stigao je do jo{ jednog dabl-dabl u~inka od 21 ko{a i 16 skokova. Wujork je bio boqi od Filadelfije rezultatom 117:103, a nezaustavqiv je bio Amari Stodemajer sa 41 poenom, uz samo ~etiri proma{aja iz igre (17/21). Asistirao mu je ruki Leri Filds sa 25 ko{eva. Sa druge strane najefikasniji je bio Elton Brend sa 28 poena. Indijana je savladala Wu Xersi 105:86 tako da }e Pejsersi sa [arlotom i Detroitom voditi `estoku borbu za mesto u plej-ofu.

publike. Novi Sad je ve} dve godine za redom doma}in Prvenstva Srbije na ergometrima i verujemo da smo dosada{wim radom i rezultatima zaslu`ili da ovo takmi~ewe postane tradicija na{eg grada. @eqa nam je da za naredno Prvenstvo obezbedimo dva video bima i ve}i broj ergometara, {to }e takmi~ewe u~initi jo{ interesantnijim za pu-

Grupa J LeMan–Budivelnik

(18)

Sutra Getingen-Aris

1.Buddivelnik 2.Getingen 3.LeMan 4.Aris

3 3 3 3

2 2 1 1

1 1 2 2

(19.30)

204:202 215:221 217:212 237:238

5 5 4 4

Grupa K Nimburk-Galatasaraj (18) Estudijantes-Kaserta (19.45)

1.Kaserta 2.Estudijantes 3.Galatasaraj 4.Nimburk

3 3 3 3

3 2 1 0

0 1 2 3

242:229 240:224 209:224 223:237

6 5 4 3

Grupa L Alba-Kahasol Beneton-Panelinios 1.Kahasol 2.Beneton 3.Alba 4.Panelinios

3 3 3 3

3 2 1 0

0 1 2 3

(20) (20.45)

229:204 213:212 206:216 222:238

e–mail adresa sportske rubrike „Dnevnika” je: sport@dnevnik.rs

6 5 4 3

DetaqsPrvenstvadr`aveuNovomSadu

srebrne i dve bronzane), ostaviv{i iza sebe Crvenu zvezdu tako|e sa {est odli~ja (jedno zlatno, tri srebrna i dva bronzana), dok je tre}e mesto pripalo Smederevu sa jednom zlatnom i jednom srebrnom medaqom. Nikola Stoji} (Partizan) najbr`i je senior, prvak Srbije u kategoriji lakih seniora je Milo{ Stanojevi}. Vesla~ica Zreneksa Jovana Arsi} ostvari-

br`a kadetkiwa. Najboqi pionir je Zoran Raji} (Smederevo), dok je Iva Novakovi} (Partizan) najboqa pionirka. VK Danbijus 1885. je bio odli~an doma}in i organizator takmi~ewa. - Ugostiti skoro 300 vesla~a iz cele Srbije bio je istinski izazov za Danubijus, ali verujem da smo ispunili visoka o~ekivawa, kako u~esnika, tako i brojne

bliku i time zna~ajno doprineti popularizaciji veslawa. Posebno bih `eleo da istaknem zahvalnost Vesla~kom savezu Srbije, kao i celokupnom sudijskom `iriji, koji su svojim radom doprineli da takmi~ewe bude istinski praznik vesla~kog sporta, pobeda mladosti, sportskog duha i fair pleja - re~i su Danila Lu~i}a, direktora vesla~kog kluba Danubijus 1885.

BANATSKI KARLOVAC PO^EO PRIPREME

Slediberi}etnijeprole}e Karlova~ki rukometa{i nisu se proslavili u jesewem delu prvenstva Druge lige , osvojili su samo osam bodova.Istina, nisu posledwi na tabeli (~etvrti odpozadi), ali jesu u zon i ispadawa pa ako se u nastvaku takmi~ewa ne poprave sva{ta se mo`e dogoditi. Trener Puni{a Xelebxi} boqe od drugih zna da pripreme moraju odli~no da se odrade, pa se zato i krenulo `estoko. -U ekipi su igra~i koji su posle du`eg posle dugog perioda tek pro{le sezone po~eli da igraju zajedno i razumqivo je {to smo tako pro{li u prvom delu prvenstva. Osim toga, bodovi su jeftino odlazili, gubili smo sa golom- dva, a imali smo i te`ak raspored, devet susreta na strani i {est na doma}em terenu. Pro~eli smo pripreme, odigra}emo vi{e provernih utakmica i nadam se biti potpuno spremni za nastavak liga{kog takmi~ewa.Prole}e mora da bude beri}etnije od jeseni ako ne `elimo da nam se desi selidba u ni`i rang – rekao je Xelebxi}. Oti{ao je Vuk Pavlovi} u Vladimirovac, do{li su golman Milutin Mladenovi} i Nemawa Bitevi} iz Alibunara, a o~ekuju se Radovan Tomi} iz pan~eva~kog Dinama i Stevana Gogi}a iz Alibunara. R. Jovanovi}

Jedinstvena juniorska liga Srbije

NezaustavqiviAmari Ko{arka{i Bostona savladali su Orlando rezultatom 91:80 u derbi me~u NBA lige, u kojem je bek Seltiksa Markiz Danijels zaradio nezgodnu povredu ki~me. Boston je do 38. pobede u ligi predvodio sjajni plej Raxon Rondo koji je ubacio 27 poena uz sedam asistencija, dok je Pol Pirs dodao 18 ko{eva. Sjajni Rej Alen je ubacio dve trojke i stigao do cifre od 2558 poena. Sada mu za veliki uspeh nedostaju jo{ samo dva precizna {uta za tri poena da bi pretekao legendu Indijane Rexija Milera, rekordera po broju uba~enih trojki u NBA ligi. Kod Mexika je jedini na visini zadatka bio Dvajt Hauard sa 28 poena i 13 skokova. Ipak, ovaj me~ ustao je u senci povrede Danijelsa, koji je na nosilima iznet

PRVENSTVO DR@AVE NA ERGOMETRIMA

ULEB EVROKUP

Prva srpska mu{ka liga - Sever Duga-Jedinstvo0:20(sr),StaraPazova-Radni~ki68:63,Vrbas-SportKi20:0 (sr), Novi Sad MT - Nova Pazova danas (21), Meridiana - Dunav 87:80, Mladost Teletehnika - Oyaci 77:63, Topola - Veternik90:97. 18 17 1 1308:1032 35 1.Mladost 2.Dunav 18 15 3 1212:1020 33 3.N.Pazova 17 13 4 1140:969 30 a 17 13 4 1145:979 30 4.Meridian 5.Veternik 17 11 6 1159:1073 28 6.Oyaci 18 10 8 1157:1164 28 17 11 6 1215:1095 28 7.Vrbas 8.S.Pazova 17 11 6 1083:975 28 17 8 9 1092:1021 25 9.Jedinstvo 10.Topola 18 7 11 1034:1146 25 16 7 9 1000:1048 23 11.N.SadMT 12.Radni~ki 18 5 13 1036:1099 23 13.SportKi 24 0 24 0:480 0 14.Duga 24 0 24 0:480 0

dnevnik

Rukometa{iBanatskogKarlovcanadajuseboqimrezultatima

KUGLAWE Superliga (m) Crvenazvezda–Apatin6:2(3474:3391) Kawi`a–E|{eg2:6(3383:3385) Kraqevo–Partizan2:6(3226:3277) Beograd–Metalac6:2(3692:3497) Ni{Put–SentaVisa6:2(3453:3303) 1.Beograd24,2.Ni{Put20,3.Partizan19,4.SentaVisaProm 18,5.Metalac14,6.Crvenazvezda12,7.E|{eg11,8.Kraqevo7, 9.Apatin5,10.Kawi`abezbodova.

Superliga (`) Apatin–Pioni0:8(3207:3393) E|{eg–Jedinstvo7:1(3246:3111) @elezni~ar–Kristal0:8(2823:3037) TozaMarkovi}–AdaKompjuters5:3(3213:3141) 1.Pionir24,2.SPCVojvodina16,3.Apatin14,4.Kristal13,5. TozaMarkovi}12,6.Jedinstvo11,7.AdaKompjuters8,8.E|{eg6, 9.@elezni~arbezbodova.

Prva liga - Vojvodina (m) Jedinstvo–Hajduk6:2(3352:3223) Polet–TozaMarkovi}5:3(3295:3166) Kristal–Dolina3:5(3369:3424) Vojvodina(NS)–Banat0:8(3233:3362) Vihor-@elezni~ar6:2(3306:3280) 1.Banat22,2.@elezni~ar18,3.Dolina17,4.Vojvodina(NS)15, 5.Jedinstvo13,6.T.Markovi}12,7.Kristal11,8.Polet8,9.Vihor7,10.Hajduk7bodova.

Prva liga - Vojvodina (`) VrbasDana–NoviSad6:2(3032:2927) Banat–Radni~ki(NS)5:3(3066:3021) Spartak(D)–Petrovaradin5:3(3066:3021) Alimenta–Srem2:6(2892:2990) Vojvodina(BG)–slobodna. 1.Srem20,2.VrbasDana16,3.Banat15,4.Vojvodina(BG)14,5. Petrovaradin14,6.Radni~ki(NS)10,7.Alimenta7,8.NoviSad5, 9.Spartak(D)3boda.

Prva vojvo|anska liga (m) Srem–Spartak(D)3:5(3210:3212) Petrovaradin–Kordun5:3(3252:3215) Slavia–13.maj7:1(2995:2910) AdaKompjuters–Be~ej7:1(3351:3073) MaticaSpartak–TSK7:1(3233:3107) 1.Petrovaradin24,2.AdaKompjuters20,3.Kordun19,4.MaticaSpartak16,5.TSK15,6.Slavia13,7.Srem11,8.Spartak(D)9, 9.Be~ej2,10.13.maj1bod.

Druga vojvo|anska liga (m) Dunav–Sloven6:2(3013:2928) Jadran(F)–Vojvodina(BG)1:7(2939:3178) Radni~kiLK–Sloboda5:3(2987:2956) NoviSad–Radni~ki(NS)5:3(3039:3024) Jadran(G)–VrbasDana6:2(2839:2815) JadranPrigrevica–slobodna. 1.Sloven22,2.Dunav20,3.Radni~ki(NS)16,4.Radni~kiLK16,5. Vojvodina(BG)14,6.NoviSad11,7.Sloboda11,8.VrbasDana9,9. Junakovi}Prigrevica7,10.Jadran(G)4,11.Jadran(F)bezbodova.


SPORT

dnevnik PRVA A LIGA: KIKIN\ANI DOMA]INI VOJVODINI

Ve~eras protiv svojih: Miroslav Ran|i}

|anisuizgubiliodPartizanai pobediliNi{.Igra~iVojvodineodduelasaBudvomnisutrenirali kompletni, imaju dosta povre|enih i bolesnih, tako da jeneizvesnoukojem}esastavui nastupitiuKikindi.

3 3 2 3 2 3

3 3 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 2 3

41:12 30:12 22:7 20:31 11:28 9:43

9 9 3 3 0 0

-PosleduelasaBudvomemotivno smo se ispraznili, a i prate nas bolesti i povrede. No, i pored svega toga mi smo favoritiuduleusa@AK-om. Kao i u svakom duelu idemo na pobedu,prilazjenajva`niji,jer akouutakmicuu|emoopu{teno, tomo`edanamseobijeoglavu, padaposlemoramodasedodatnopomu~imo.Moramodakrenemo maksimalno od po~etka i da slomimootpor@AK-a.Kikin|ani su dobro fizi~ki pripremqeni, tako da verujem da nas ~eka te`ak duel. Treba samo da ponovimo partiju iz polufinala Kupa Srbije i opravdamo ulogu favorita i u~esnika Evrolige - rekao je prvotimac Vojvodine Miroslav Ran|i}, kojije,ina~e,ponikaouredovima@AK-a. G. M. - M.S.

PRVA B LIGA BELA GRUPA Rezultati 3. kola: Dunav Go~16:6,[abac-Singidunum 7:11,Rabotni~ki-Spartak13. februar a.

1.Dunav 2.Rabotni~ki 3.Go~ 4.Singidunum 5.Spartak 6.[abac

3 2 3 3 2 3

3 2 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 2 3

39:23 9 20:9 6 37:37 6 25:23 3 18:28 0 22:41 0

Ozbiqno imotivisano

Rezultati3.kola:BeogradPartizanRajfajzen3:19,Ni{ - Crvena zvezda 3:11, @AK Vojvodinave~erasu19.

1.Partizan 2.C.zvezda 3.Vojvodina 4.Beograd 5.@AK 6.Ni{

PLAVA GRUPA Rezultati 3. kola: Be~ejac-Mladost8:6,TENT-Zemun 13:13, Bawica - Senta 15:2.

1.Bawica 2.TENT 3.Be~ejac 4.Zemun 5.Mladost 6.Senta

3 3 3 3 3 3

3 2 2 1 0 0

0 1 0 1 0 0

0 0 1 1 3 3

36:13 48:26 30:20 33:34 21:38 14:51

9 7 6 4 0 0

21

VO[A DANAS GOSTI QI@ANE

Novosa|ani favoriti

Posledwa utakmica 3.kolaPrveAligeza vaterpolisteodigra}e se ve~eras u Kikindi izme|u@AK-aiVojvodineu19 ~asova.Novosa|anisufavoriti u ovom duelu. U prethodna dva kolaKikin|anisupora`eniod Partizana i Zvezde, a Novosa-

utorak8.februar2011.

Viktor Troicki

ATP LISTA

Troicki24.

Pos le ubed qiv e pobede u Smederevu, odbojka{i NIS Vojvod in a igraj u jo{ jednu utakmicu, koja mo`e da nosi predznak -unapred dobijena, a ugo{}uju Spartak iz Qiga. Poraz od Zvezde nije ostavio dubqi trag na izabranicima Nikole Salati}a icrveno-beliopetdominiraju u utakmicama gde su favoriti. Qig se u mnogobrojnim

{to je bio slu~aj u Smederevu. Ekipa je kona~no kompletirana,jedino Basta ve}du`e vreme vu~e povredu kolena. Svakoj utakmici moramo da pri|emo odgovorno, da smawim o gre{ ke i temp ir am o formu za najva`niji period sezone - poru~io je tener Salati}. Sa tren er om se slo` io mladi korektor Milija Mrdak.

Viktor Troicki napredovao je za jednu poziciju i trenutno je 24. igra~ sveta, ~ime je izjedna~io svoj najboqi plasmanukarijeri.UTop10sedesilajednapromenaukojojjeRusMihailJu`wisadesetepozicijeizguraoNemca JirgenaMelcera. Lista:1.RafaelNadal([panija)12.390poena,2.RoxerFederer ([vajcarska) 7.965, 3. Novak \okovi} (Srbija) 7.880, 4. Robin Soderling([vedska)5.9555,5.EndiMari(V.Britanija)5.760,6.DavidFerer([panija)4.570,7.Toma{Berdih(^e{ka)4.270,8.Endi Rodik(SAD)3.385,9.FernandoVerdasko([panija)3.240,10.MihailJu`wi(Rusija)2.920...24.(25)ViktorTroicki(Srbija)1.535... 52. (51) Janko Tipsarevi} (Srbija) 935... 138. (135) Ilija Bozoqac (Srbija)392...193.(194)Nikola]iri}(Srbija)265...

VTA LISTA

Bezve}ihpromena Na najnovijoj VTA listi nije bilopromenaposlenedeqeukojoj su se dame nadmetale za svoje nacijeuFEDkupu.JelenaJankovi} zadr`ala je osmu poziciju, dok je Ana Ivanovi} 19. Bojana Jovanovski je 54, Aleksandra Kruni}jesa281,dokjeAnaJovanovi}322.nasvetu. Lista:1.KarolinaVoznijacki (Danska) 8.655 poena, 2. Kim Klajsters(Belgija)8.515,3.Vera Zvonareva(Rusija)7.405,4.Fran-

~eska Skijavone (Italija) 5.055, 5. Samanta Stosur (Australija) 4.862, 6. Venus Vilijams (SAD) 4.645,7.NaLi(Kina)4.450,8.Jelena Jankovi} (Srbija) 4.385, 9. Viktorija Azarenka (Belorusija)3.935,10.Agwe{kaRadvanska (Poqska) 3.340... 19. Ana Ivanovi}(Srbija)2.405...54.BojanaJovanovski (Srbija) 1087... 283. (281)AleksandraKruni}(Srbija)178....322.AnaJovanovi}(Srbija)142...

FINALE SUPERBOLA

GrinBeju{ampionskipehar Ekipa Grin Bej Pekersa savladalajePitsburgPekerserezultatom 31:25 (14:0, 7:10, 0:7, 10:8) u 45. po redu Superboula odr`anognastadionuKaubojsau Dalasu. Stru~waci su pre me~a bili saglasni u oceni da obe ekipeimajupodjednake{anseza trijumf.Ipak,predvo|eniAronom Roxersom (tri pasa za ta~daun)GrinBejPekersisupokazalidasuovesezoneimalinajboquinajmo}nijuekipuiuspeli su da osvoje ~etvrti Superboul,13.uistoriji.Zanajkorisnijeg igra~a, na stadionu Kaubojsapredoko100.000gledalaca, izabran je kvoterbek Pekersa EronRoxers. EkipaizGrinBejaodli~noje po~ela utakmicu i u drugoj ~etvrtini do{la do prednosti od 21:3.Ipak,unastavkuutakmice Pitsburg je uspeo da se vrati i smawi na 28:25. Dileme oko pobednika dva minuta pre kraja utakmicere{iojeMejsonKrosbikojijesvojojekipidoneotri novapoenainajaviovelikoslavqe. ^el i~n i iz Pits burg a su osvojilidvaprstenauposled-

Blok je me|u najja~im elemеntima u igri Novosa|ana

utakmicama pokazao kao tvrd protivnik, ali na gostovawu uNovomSadu,realnogledaju}i,nema{tadatra`i. - Predstoje}e obaveze moram o ozbiqn o da shvat im o, prava na kiks vi{e nemamo, posebno u susretima sa ekipama iz doweg dela tabele.Ima tu jo{mnogo da se igra,a preostali su jo{neki me|usobni susreti ~etiri prvoplasirana tima i sigurno je da }e ishodi tih me~eva dati kona~an plasman pred plej-of. I pored tog a {to smo poj a~ al i rad, o~ekujemo da i protiv Spart ak a odi g ram o maks imalno i uzmemo tri boda,kao

Detaq iz finalnog me~a

wih pet sezona, ali im ni to iskustvo u ovakvim me~evima nij e pom og lo prot iv veo m a motivisanih igra~a iz Grin Beja.

-Ma{taosamoovakvommomentu dok sam kao de~ak gledaoXoaMontanuiStivaJanga. Pok az al i smo kar akt er, snagu, zajedni{tvo i svi mom-

cisuovozaslu`ili-rekaoje Roxers. Svojevrsni spektakl u Dalasu otvorilajeKristinaAgilerakojajeotpevalaameri~kuhimnu.

ROBERT KUBICA OPERISAN

Karijerapodznakompitawa Lekari se bore da sa~uvaju desnu ruku Robert Kubica i samim tim spas u mu kar ij er u voz a~ a Formule 1, koja je bila u konstantnom usponu. Tokom relija u Italiji, 26-godi{wi Kubica je izleteo sa staze i zakucao se u zid obli`we crkve, voze}i autom ob il [kod a Fab ij a. Zad ob io je ozbiqnetelesnepovrede,polomiojenogu, i{~a{iorame,adesnarukamujebilagotovoizgubqena.Ipak,lekarisenepredaju. Posle prve (vi{e~asovne) operacije, medicinskoosobqeubolniciuSavonije odahnulo.Prvistrahovida}emudesnaruka biti amputirana sada polako nestaju. Ali,lekarisuoprezni. -Vide}emounarednihnekolikodanakako }e wegov organizam reagovati. U narednih nedequ dana mogu}a je opasnost od vaskularnih problema i mogu}e je da }e biti potrebnajo{jednaoperacija.Posleoveprve operacije, Robertovo telo je dobro reagovalo, ruka mu je bila topla, {to je ohra-

bruju}e.Ipak,sa~ekajmo-rekaojena~elnikbolniceuSavoniIgorRoselo. ZaKubicuje,posvemusude}i,ovagodinaizgubqena{toseti~etrka.Mogu}eje da}emubitipotrebnoivi{evremenada sepotpunooporaviibudespremanzanaporekojeizuskujutrkeuFormuli1. -Jednagodinajeonopotrebnovremeza oporavak, ali znam da su voza~i posebni pacijenti. Imao sam mnogo pacijenata motociklista,kojisuseoporavqalibr`eodprognozaiod„obi~nih„qudi-rekaojeRoselo. Kubi~in menaxer Danijele Moreli je optimista. -Onjejakibi}edobro. Rivali Kubice sa staze, ali pre svega, sportmseni, po`eleli su mu da se {to pre vratiunajbr`icirkus.FernandoAlonsoje nasvomprofilunapisao: -Podr`imosviKubicu!Osim{tojesjajanvoza~,onjeisjajan~ovek-poru~iojevoza~Ferarija.

TimoGlokizVirxinatako|eseoglasio: -MislimnaRoberta,`elimmusvenajboqe i nadam se da }emo se uskoro videti na stazi,apogotovovanwe,jersmoprijateqi. RubensBarikelopozvaojesvedasepomolezaKubicu: -Pozivamvasdasvizajednopo`elimosve najboqeKubici.Svigavolimoizaslu`uje najboqe.

Foto:F.Baki}

- Apsolutni smo favoriti uutakmicisaSpartakom,ali to moramo opravdati i na terenu,{to podrazumeva maksimalno zalagawe. Ni{ta sem tri boda ne bi nas zadovoqilo.Na nama je da me~upri|emo maksimalno ozbiqno i da posaozavr{imo{topre.Me~evi sa lak{im protivnicimanamdobrodolaze,jersada ja~e radimo na treninzima, a ujedno, dobra je priprema za finalni turnir Kupa koji se igra krajem meseca u Beogradu- istakaojeMrdak. Utakmica se igra u maloj SaliSpensaod17~asova. M. R.


22

Svet

utorak8.februar2011.

KAMBOYA I TAJLAND

Ba{ir prihvata otcepqewe

Pozivnauzdr`anost i„plave{lemove” PEKING:Kinajeju~epozvalaTajlandiKamboxudaseuzdr`eodsukobaispre~epove}awe tenzijena zajedni~kojgranici,

izazvane oru`anim okr{ajima snagadveazijskedrzave. „Kinasenadada}edvezemqe pribe}i miru i uzdr`anosti,

Hram uzrok sukoba

re{iti spor kroz konsultacije i spre~iti da se stawe pogor{a”, saop{tio je predstavnik Ministarstva spoqnih poslova Hong Lei, a prenela agencija Sinhua. On je istakao da Kina ima prijateqske odnose sa obe susedne zemqe. Tajlandske i kamboxanske trupe sukobile su se i ju~e, ~etvrti dan za redom, na spornoj granici kod hrama PreahVihearkojisvojatajuobe zemqe. U okr{ajima je do sada poginulonajmawe{estvojnika. Premijer Kamboxe Hun Sen hitno je ju~e pozvao Savet bezbednosti UN da po{aqe „plave {lemove”nagranicuKamboxei Tajlanda i tako spre~i eskalacijusukobakamboxanskihitajlandskih vojnika, prenele su agencije. (Tanjug)

KARTUM: Predsednik OmarHasanal-Ba{irizjavio jeju~e,nekolikosatiprezvani~nog objavqivawa kona~nih rezultata referenduma o n e z a v i s n o - sti, da }e prih vat it i otc ep qew e ju`nog Sudana. „Danas }emo saop{titi ~itavom svetu da prihvatamo i po{tujemo izborstanovni{tvajuga”,rekao jeBa{irsvojimpristalicama uKartumu.„Kona~nirezultati referenduma su poznati. Glasalisuzasecesijuimi}emo to po{tovati”, rekao je predsednik Ba{ir, a prenosi Rojters.

I„faraoni” morajudaodu Potpredsednik egipatske vlade, Omar Sulejman, ponudio je da se formiraju radne grupe koje bi pripremile predloge za izmenu Ustava,a~elniciopozicijepredlo`ilidaseodmahuvedumereza obnavqawepoverewa,ukqu~uju}i ukidawevanrednogstawauzemqi. Predstavnik i daqe zabrawenogMuslimanskogbratstvaMohamadMorsirekaojedaVladanije prihvatila ve}inu predloga opozicije. Muslimansko bratstvo, iako veoma uticajno, podeqeno je

Obama:NarodEgipta`elislobodu VA[INGTON: Ameri~ki predsednik Barak Obama rekao je da Egipatvi{ene}ebitiono{tojebio,sadakadatuzemquve}dvenedeqepotresajuprodemokratskedemonstracije.Obamajenaveodaje jasnodanarodEgipta`elisloboduiotvoreneipravi~neizbore. Upitandali}eegipatskipredsednikHosniMubarakuskoronapustitifunkciju,ameri~kipredsednikjeukazaodasamoMubaraku ovomtrenutkuzna{ta}eu~initi.ObamajezaTVFoksnaveodaje uverenda}evladakojuEgip}aniizaberunademokratskimizborimabititakvada}eSADmo}isawomdasara|ujukaosapartnerom. Egip}ani ve} dve nedeqe protestuju protiv autokratskog re`ima Mubaraka(82),kojiseve}30godinanalazinavlasti.

Na glavnom trgu u Kairu jo{ uvek traju protesti

iznutra i nema jasnu politi~ku platformu.@ivotuKairusepostepeno normalizuje. Ulice su, prviputuproteklihnedequdana, pune automobila, a otvorene su i bankeiprodavnice,aberzauKairujedodaqegzatvorena.Egipatskaekonomijapretrpelajeveliku {tetuzbogneredauzemqi,avlada preduzima mere za obnavqawe privrednihaktivnosti.Mubarak, koji je na ~elo dr`ave do{ao ok-

tobra1981.godine, posleatentata na Anvara el Sadata, sve do sada razmi{qaojedaseponovokandidujeza{efadr`ave.Ali,i„faraoni”imajusvojkraj.Kaomogu}i nasledniciMubarakanaj~e{}ese pomiwu dve li~nosti, doskora{widirektorIAEAMohamedel BaradejiAmrMohamedMusa,egipatski diplomata koji je od 2001. godine generalni sekretar Arapskelige.

Policijauhapsila35islamistauTurskoj ANKARA:Turskesnagebezbednostiju~e suuhapsile35pripadnikazabraweneislamisti~kegrupe„Hizbolah”,kojasesumwi~i za vi{e ubistava. Po izve{taju turske novinske agencija Anadolija, pripadnici te grupesuuhap{eniuIstanbulu,kaoiDijarbakiru,BatmanuiSanliurfanajugoistoku

zemqe.Ovagrupa,iakonosigotovoistinaziv, nema nikakve veze sa „Hezbolahom” u Libanu,kojisegodinamaboripritivIzraelaikojinavodnoimabliskevezesaSirijom i Iranom. Islamisti~ka grupa „Hizbolah” se u Turskoj pojavila sredinom osamdesetih godina pro{log veka, kada su

TUNIS

SuspenzijaBen Alijevepartije TUNIS: Ministarstvo unutra{wih poslova Tunisa izdalo je nalog o suspenziji politi~kih aktivnosti biv{e vladaju}estrankeizatvarawuwenih kancelarija {irom zemqe. U saop{tewu pro~itanom na dr`avnoj televiziji navodi se da }e suspenzija trajati dok se nedonesekona~naodlukaozabranitepartije. Lid er te strank e, biv{ i predsednikTunisaZinEl-abidinBenAlisvrgnutjepretri nedeqe. Pobegao je iz zemqe i dobio uto~i{te u Saudijskoj Arabiji. Dopisnici javqaju da bi zab ran a Dem ok rats kog ustavnogokupqawabilanajradikalnija mera posle svrgavawaBenAlija.Tastrankabila je kqu~ni element wegove du-

gogodi{we autoritarne vladavine. U me|uvremenu, tuniski medijijavqajudajenajmawejedna osoba poginula u sukobima izme|udemonstranataisnagabezbednosti u gradu Kebili. Specijalne policijske jedinice raspore|enesuiugraduKefu, na severozapadu zemqe, dan po{to su ~etiri osobe poginule kadasusnageredaotvorilevatru na demonstrante. Tunisom trenutnoupravqaprelaznavladanacionalnogjedinstva,na~elu sa premijerom Mohamedom Ganu{ijem.Predsedni~kiizbori trebalo bi da se odr`e za {estdosedammeseci.Ustanak uTunisuinspirisaojeproteste udrugimdelovimaarapskogsveta,ukqu~uju}iEgipat.

MA\ARSKA

UEGIPTUIDAQEBEZDOGOVORA

KAIRO: U Egiptu, demonstranti su i daqe okupqeni na centralnomTrguTahriruKairu.Napo~etkupregovoraVlade idelaopozicije,jo{nemadogovoradaseodmahsprovedupoliti~ke reforme. Dogovoreno je da se formira komisija za ustavne reforme, omogu}i sloboda {tampe, oslobode uhap{eni tokom antivladinih protesta i ukine Zakon o vanrednom stawu, kada to dozvoli bezbednosnasituacija.

dnevnik

po~eleoru`aneborbeizme|uvladinihsnagabezbednostiikurdskihpobuwenikakoji se bore za ve}a prava i slobode, kao i za autonomijusvognarodaujugoisto~nojAnadoliji.Zaovugrupusevezujevi{eubistava simpatizreraborbekurdskognarodazave}u autonomijuipravauTurskoj.

Aleksovponovo predsedniksrpske samouprave BUDIMPE[TA: Qubomir Aleksovponovoje,podrugiput zaredom,izabranzapredsednika Zemaqske samouprave Srba u Ma|arskoj.Onjedobionajvi{e glasova na izbornoj sednici Skup{tine srpske samouprave, odr`anoj ovog vikenda u sedi{tu te mawinske samouprave u Budimpe{ti. Istovremeno je izabrano i dvoje potpredsednika, Milica Pavlov i Borivoj Rus, svi sa liste „Segedinski Srbi”, koja u novoj Skup{tini, formiranoj9.januaraovegodine,ima15odukupno21delegata. Ostalih {est mesta pripadaju „Srpskom forumu”, koji ve}inu ima u Srpskoj samoupravi Budimpe{te. Odgovaraju}i na pitawedalijenakonformirawa (druge) vlade Viktora Orbana, maja pro{le godine, do{lo do nekih promena u odnosu na srp-

skumawinuAleksovjeizneonegativanstav. „Novina posebno prema srpskoj mawini nije bilo, ali se neke stvari generalno mewaju. Ono{tosmomikaoprincipzacrtalijestedaseuteku}emizbornom mandatu reguli{e i osvari zastupni{tvo nacionalnihzajednicauparlamentuida se mawine i daqe potpoma`u i finansiraju”, ukazao je Aleksov. Takve ideje, kako je rekao, na~elnozagovaraivladaSaveza demokratske omladine (Fides) i demohri{}ana, ali je pitawe da li }e se to ostvariti i u praksi.Tatemajesadaveomaaktuelnapo{tojetokuizradanovog ustava, a potom i novog izbornog zakona, koji bi, najazad, re{io pitawe mandata 13 zvani~no priznatih nacionalnih mawinauMa|arskoj. (Tanjug)

[PANIJA

Partijaprotiv nasiqa MADRID:Zabrawenopoliti~kokrilobaskijskeseparatisti~keorganizacijeETA,Batasuna,saop{tilojeju~edajeformiralo novupartijukojaseprotiviupotrebinasiqa.Novapartija„odbacujenasiqeiprotiviseupotrebinasiqa,ukqu~uju}iinasiqeorganizacijeETA”,izjaviojeuBilbauRufiE~eberija,dugogodi{wi lider Batasune. Zabrawena od 2003. godine zbog povezanosti sa ETA,~ijenasilnenapadenikadaneosu|uje,Batasunao~itopoku{avadaseprestrojiuredovnupoliti~kupartijukakobiu~estvovalanalokalnimizborimaumajumesecu,prenosiAFP. ETAseokrivqujeza829ubistavatokomposledwih~etrdesetih godina koliko traje wena separatisti~ka kampawa za nezavisnost Baskije.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI YULIJANASAN@ Osniva~ „Vikiliksa” Xulijan Asan` zatra`iojeju~eodlondonskogsudadaspre~iwegovo izru~ewe [vedskoj zbog optu`bi za silovawe, tvrde}idatamone}eimatipravi~nosu|eweida biStokholmmogaodagaizru~iSAD,kojebimogledagaosudenasmrt.Ukolikosudprihvatizahtev[vedske,Asan`}emo}idase`ali vi{im instancama,svedoVrhovnogsuda.

SILVIOBERLUSKONI Nekolikostotinaqudiprotestovalojeispred vileSilvijaBerluskonijaubliziniMilanaukojojitalijanskipremijernavodnoorganizujedivqe zabavesmladim`enama.Demonstranti su zahtevaliostavkuitalijanskogpremijera,posleoptu`bi dajepla}aoseksualneusluge17-godi{wojdevojci, {tojekasnije,kakotvrdedemonstranti,poku{ao daprikrijekoriste}isvojpolo`aj.

ANDERSFOGRASMUSEN GeneralnisekretarNATO-aAndersFogRasmusen upozorio je ju~e da bi nemiri u zemqama kao {tosuEgipatiTunismoglidaizazovuekonomske te{ko}eiuti~unapove}awebrojailegalnihimigranatauEvropi.Rasmusenjedodaodabinestabilnostzbognemirautimzemqamatako|emoglanegativnodauti~enabliskois to~nimirovniproces, alinijeopasnostzazemqe~laniceNATO-a.

Dr`avqaniSrbijenadrugommestu me|unovimNemcima BERLIN: Gra|ani Srbije su, posle qudi turskog porekla, najmnogobrojnijime|uskoromilion qudikojisuuperioduod2002.do 2009. uzeli nema~ko dr`avqanstvo. Po navodima dnevnika „Velt” koji se poziva na odgovor Ministarstva inostranih poslova na odgovaraju}i parlamentarni upit, u navedenom periodu 967.860 stranaca odlu~ilo se da uzmenema~kodr`avqanstvo.Me|u wima je bilo najvi{e Turaka (309.346),apotomgra|anaSrbije, odnosno Srbije i Crne Gore (61.936).Izawih,nalisti25nacijaizkojihsenajvi{equdiodlu~ilo da zatra`i nema~ki paso{,sledeIranci,gra|aniRusije, Ira~ani, Markonaci i Ukrajinci. Najvi{e stranaca je izme|u 2002. i 2009. nema~ko dr`avqanstvo dobilo u saveznoj pokrajini

Diseldorf, glavni grad pokrajine Severna Rajna-Vestfalija

Severna Rajna-Vestfalija (skoro 300.000), potom u Baden-VirtemberguiHesenu.Usvihpetsaveznih pokrajina na nekada socijalisti~kom istoku Nema~ke je za

tovremeoko17.700stranacaprimilo nema~ko dr`avqanstvo. Najvi{e stranaca se za nema~ki paso{odlu~ilo2000.godinekada je onda{wa socijaldemokratsko-

zelenavladausvojilapropisekojimajeolak{anosticawenema~kog dr`avqanstva - ~ak 187.000 qudi.Tajbrojje2008.paonaispod 100.000 - najmawe od ujediwewa 1990.[efopozicionihZelenih, politi~ar turskog porekla ^em Ezdemir je naveo povodom objavqivawaovihpodatakadajekvota stranaca koji uzimaju dr`avqanstvo zemqe u kojoj `ive, u Nema~koj jedna od najni`ih u Evropskojuniji. Ezdemir je zatra`io reformu propisaodvojnomdr`avqanstvu, koje izuzev u vanrednim slu~ajevima,nijedopu{tenouNema~koj. Ideju podr`ava i liberalna ministarka pravosu|a Sabine Lojthojser-[narenberger, ali se tomeizri~itoprotivive}ikoalicioni partner, Hri{}ansko-demokratskaunija(CDU)kancelarkeAngeleMerkel.


balkan

dnevnik

HRVATSKA

(HNS) osvojila je 11 od 25 odborni~kih mesta. Drugoplasirana je koalicija HDZ-a i Hrvatske seqa~ke stranke (HSS), koja ima sedam mesta, dok Samostalna demokratska srpska stranka ima ~etiri mesta u gradskom ve}u.

Vukovar

li 25 odbornika. Koalicija Socijaldemokratske partije (SDP) i Hrvatske narodne stranke

Desni~arska Hrvatska stranka prava - dr Ante Star~evi} osvojila je tri mesta. Kako Sr-

bima u gradskom ve}u Vukovara pripada devet mandata, s obzirom na to da je na izborima prekju~e izabrano tek ~etvoro Srba, preostalih pet dolazi s lista koje su pre{le prag, {to zna~i da }e koalicija SDPHNS po tom osnovu imati jo{ dva odbornika, HDZ-HSS jo{ dva i SDSS jo{ jednog. Navode}i da su dobili 1.828 glasova, u SDSS-u isti~u da su ostale tri srpske strana~ke i nezavisne liste dobile od stotinak do 170 glasova svaka, pa su se glasovi koji su im dati rasuli u korist dve vode}e koalicije. Broj glasova, u odnosu na lokalne izbore u maju 2009. godine, pove}an je za blizu 800, ~ime je postignut i dvostruko ve}i broj mandata, rekao je predsednik SDSS-a i nosilac liste Vojislav Stanimirovi}, isti~u}i da ni sada Gradsko ve}e ne}e mo}i da bude konstituisano bez SDSS-a.

NerediuEgiptuspasli Hrvatskuskandala ZAG REB: Masovne demonstracije protiv Hosnija Mubaraka u Egiptu spre~ile su slivawe „prqavog” novca u Hrvatsku, pi{e „Ve~erwi list”. Naime, list tvrdi da su Mubarakovi najbli`i saradnici, planirali da „operu“ novac ulagawem u Hrvatsku. ^lan egipatskog predsedni{tva, jedan od najbli`ih Mubarakovih saradnika Muhamed Ez i nedavno smeweni ministar turizma Zuher Grana, ~ije su imovine u zemqi i inostranstvu zamrznute zbog korupcije i kriminala, planirali su da ulaga`u u Hrvatsku i u woj operu prqav novac. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor po~etkom decembra 2010, prilikom posete Egiptu,

na hr vatsko-egi patskom po slovnom forumu u Kairu predstavila je Vladin katalog 30 javnih investicionih projekata iz podru~ja energetike, tu-

rizma i putne infrastrukture, ~ija je ukupna vrednist oko 14 milijardi evra. Ona je, kako pi{e „Ve~erwi list”, pregovarala o ulagawima u Hrvatsku s velikim brojem egipatskih zva-

ni~nika, me|u kojima su bili i Muhamed Ez, Zuher Grana, ali i mnogi drugi kojima je danas zabrawen izlazak iz zemqe i zamrznuta imovina. Muhamed Ez je navodno bio zainteresovan za gradwu hotela na Jadranu, dok je Zuhera Granu interesovalo ulagawe u trgovinu i industri ju gvo `|a. Navedene podatke listu je potvrdio ano nim ni iz vor iz egipatske privred ne ko mo re, koji je dodao da je Hr vat ska de mon stracijama u Kairu spa se na od skandala sa prqavim novcem. Portparol hrvatske Vlade Mladen Pavi} rekao je „Ve~erwem listu” da je dobro da nije bilo ulagawa i „da se prqav novac nije oprao kroz investicije u Hrvatskoj”.

Karamarkooprocesuirawu komunisti~kihzlo~ina ZAG REB: Hrvatski ministar unutra{wih poslova Tomislav Karamarko nedavno je u Saboru najavio da }e ove godine intenzivirati istragu i procesuirawe komunisti~kih zlo ~i na, pi {e „Ve~er wi list„. List navodi da je evidentirano 718 lokacija, od kojih 628 masovnih grobnica u kojima je 90.000 `rtava, a najvi{e je vojnika NDH, nema~kih i talijanskih. Grobnice na|ene u okolini Zagreba podse}aju na strati{ta kao {to je „Ov~ara„, ka`e u razgovoru za „Ve~erwi list„ ministar Karamarko, isti~u}i da su u jame u okolini Zagreba posle dolaska partizana bacani rawenici koji su bili u bolnicama. „Obavqeno je preko 2.000 informativnih razgovora, podneto pet kri vi~ nih prijava protiv nepoznatih po~i ni la ca i jed na kri vi~ na prijava protiv poznatog po~inioca krivi~nog dela ratnih zlo~ina”, rekao je ministar dodaju}i da je do sada sastavqeno vi{e od 500 izve{taja u kojima su sve prikupqene in-

23

GR^KA

Srbizadovoqni izborimauVukovaru VUKOVAR: U Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS) zadovoqni su rezultatima prekju~era{wih vanrednih izbora za gradsko ve}e Vukovara, na kojima su dobili ukupno ~etiri odborni~ka mesta. Na izbore je iza{lo 11.358 od ukupno 32.711 bira~a, koliko ih je na bira~kom spisku, a mogli su da biraju izme|u 16 strana~kih i nezavisnih lista, kako bi izabra-

utorak8.februar2011.

formacije u vezi ratnih zlo~ina i koja su prosledheba nadle`nim `upanij skim tu `ila{tvima. Karamarko ka`e da su mu podr{ku dali svi ~elni qudi dr`ave, sada{wi i biv{i predsednici Ivo Josi-

Tomislav Karamarko

povi} i Stjepan Mesi}, kao i premijerka Jadranka Kosor, a ocenuje i da se revizije istorije na osnovu istraga o li-

kvidacijama 1945. ne boje pravi antifa{isti ni rodoqubi. „Na `alost, sada u predizbornoj godini ve}ina poteza do`ivqava se kao deo predizborne kampawe, iako to {to policija radi trenutno s tim nema nikakve veze”, ka`e Karamarko. Na podse}awe da neki pravnici ka`u da zlo~ini koji su se desili posle rata nisu ratni zlo~ini i da zastarevaju, pa za wih niko ne mo`e krivi~no odgovarati, Karamarko odgovara da kvali fi kaci ja pre svega zavisi od dr`avnog tu`ila{tva koje treba oceniti da li se radi o ubistvima ili o ratnom zlo~inu. „Do{lo je vreme da priznamo da je zlo~ina bilo, da ih rasvetlimo i da oni kona~no do`ive dru{tvenu i politi~ku osudu u skladu s prirodom zemqe koja je na pragu ulaska u EU. Osim toga, do`ni smo odgovore o tom fenomenu masovnih pogubqewa porodicama ubijenih sebi i budu}im generacijama”, podvukao je Karamarko na kraju razgovora.

InspektoriEU,MMF iECBuAtini ATINA: Tim inspektora koji nadgledaju primenu sporazuma Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda o finansijskoj pomo}i Gr~koj u vidu zajma po~eo

je ju~e u Atini razgovore u svrhu revizije programa gr~ke vlade za {tedwu, {to mora da bude obavqeno pre odobrewa slede}e rate zajma u iznosu od 15 milijardi evra u

Gr~ki parlament u Atini

martu. O~ekuje se da }e se, u sklopu kvartalne revizije 110 milijardi evra vrednog programa za pomo} Gr~koj, predstavnici EU, MMF-a i Evropske centralne banke (ECB) sastati sa ~etiri gr~ka ministra, prenela je agencija AP. Planirana isplata u martu }e biti ~etvrta rata zajma od kad je Gr~ka u maju 2010. dogovorila taj program, a dosad su toj zemqi ispla}ene ukupno 53 milijarde evra. Vi{e sindikata u Gr~koj protestuje protiv najnovijih mera {tedwe, pri ~emu su za ovu sedmicu {trajk najavili radnici transportnog sektora, apotekari, lekari u dr`avnim bolnicama i advokati. Zvani~nici vlade u Atini isti~u da je Gr~ka ve} ispunila zahteve koji su inspektori EU, MMF-a i ECB-a izneli tokom posledne posete u novembru. (Tanjug)

BUGARSKA

Grciblokiraligrani~ni prelazPromahon–Kulata SOFIJA: Gr~ki farmeri blokirali su danas granicu sa Bugarskom nezadovoqni otkupnim cenama svojih poqoprivrednih proizvoda i obe{te}ewima. Blokadu je, me|utim, prvo otpo~elo oko 130 otpu{tenih radnika iz unutra{wosti Gr~ke. Oni su svojim telima zaustavili saobra}aj na oko dva kilometara iza prelaza „Promahon“, na glavnom putu E-79, saop{tio je bugarski MUP. Po bugaskim medijima, gr~ki farmeri ve} su

nagomilali svoju poqoprivrednu mehanizaciju sa kojoj }e blokirati grani~ni prelaz po sistemu - pola sata otvoren, sat vremena zatvoren. Trajawe blokade }e zavisiti od reakcije vlade, a odluka o akcijama doneta je nakon neuspelih razgovora sa gr~kim ministrom poqoprivrede. Prvog dana protesta ne planira se blokada grani~nog prelaza Ilindan - Eksohi, Bugarski MUP savetova je gra|anima, koji putuju u pravcu

Gr~ke da koriste prelaz Ilindan-Eksohi Gr~ki poqoprivrednici najavili su da }e blokirati i autoputeve, podr`avaju}i na taj na~in inicijativu o smawewu putarina. Farmeri iz gr~ke oblasti Seres po~etkom pro{le godine, tako|e su blokirali grani~ni prelaz Promahon-Kulata. Bugari su tada saop{tili da su gubici od blokade prelaza iznosili tri miliona evra dnevno. (Tanjug)

Premijanijeizvu~ena, lotomanijasenastavqa SOFIJA: U Bugarskoj se nastavqa lotomanija, nakon {to i posle 11 kola nije izvu~ena premija u igri na sre}u loto ‘’6 od 49”. Xekpot }e u narednom izvla~ewu, u ~etvrtak dosti}i sedam miliona leva (3,5 miliona) evra i tako postati najve}a premija u istoriji lota u Bugarskoj. Bugari, ali i gra|ani susednih zemaqa su za izvla~ewe, koje je u nedequ uve~e obavqeno pred kamerama nacionalne te-

levizije uplatili 1 124 569 listi}a, ali niko nije uspeo da pogodi dobitnu kombinaciju 2, 6,

9, 19, 35, 43. Igra na sre}u loto ima dva izvla~ewa, a drugo je atraktinvije. Nije, me|utim, zanemarqivo i prvo izvla~ewe gde }e premija u ~etvrtak dosti}i blizu 700.000 evra, jer i posle 38 kola xekpot nije izvu~en. Bugarski mediji su javili da je, posle nezapam}ene premije naglo poraslo interesovawe za otvarawe loto punktova u velikim trgova~kim centrima, koji su poznatiji kao molovi.

PREMAMI[QEWUDELABUGARSKEJAVNOSTI

BabaVanga postajesvetica? SOFIJA: Povodom stogodi{wice ro|ewa bugarske proro~ice Vangel Gu{terove, poznatije kao baba Vanga, koja }e se obele`iti 3. oktobra, u delu Bugarske

pravoslavne crkve ima zahteva da se ona proglasi svetom, prenosi Verska informativna agencija. Taj predlog je izneo arhijerejski namesnik za Petri~ Angel Ko~ev, koji je u ku}i u kojoj je Vanga `ivela do smrti 1996. godine slu`io obred jeleosve}ewa, svete tajne u pravoslavqu kada se osve}uje uqe za pomazawe bolesnika. Ku}a je do 2007. godine bila zatvorena, a uskoro }e biti pretvorena u muzej. Ko~ev je istakao da je slepa Vanga „mu~enica pravo-

slavne crkve”, le~ila je bolesne, rekla da }e se „Jugoslavija raspapoznavala trave i davala nadu sti jer Srbi mnogo psuju Boga”. unesre}enima, kao i da su se deKod baba Vange odlazili su i {avala „~udesna isceqewa”.Namnogi bugarski i sovjetski komukon wene smrti hiqade qudi donisti~ki funkcioneri. laze u hram koji je podigla, odlaZa `ivota podigla je svojim ze na wen grob, do`ivqavaju ponovcem u mestu Rupite veliku zitivnu energiju, posti`u duhovcrkvu pose}enu svetoj Petki. U nu ~istotu i isceqewe, dodao je verskim medijima su objavqeni i Ko~ev. ~lanci koji smatraju da se radi o „Mnogi u Bugarskoj i {ire `e„hri{}anskom okultizmu”, koje le da se ona kanonizuje”, rekao je je prisutno tokom cele istorije Ko~ev i pozvao Sveti sinod da vere, a koji je [esti Vaseqenrazmotri ovu inicijativu. Baba Vanga, Vangelija Pandeva Gu{terova, ro|ena je 1911. godine, u Makedoniji, u gradu Strumici. U dvanestoj godini joj se desilo „ne{to ~udno”, po vedrom vremenu podigao ju Crkva svete Petke u mestu Rupite je iznenadan jak vetar i poneo neski sabor u 61. pravilu osudio i koliko metara, a posle toga je stavio pod crkvenu kaznu. oslepela. Po~ela je da prori~e, [estogodi{we pokajawe, bez navodno je predvidela dan bompri~esti, odre|eno je za one koji bardovawa Beograda 6. aprila misle da „vide ne{to”, ali i za 1941. godine, kao i smrt bugarskog one koji prori~u sudbinu, predcara Borisa, zemqotres u Skoskazuju doga|aje, rade sa talismapqu, ali i svoju smrt. Navodno je nima i gataju


24

mre@a

utorak8.februar2011.

dnevnik

BLUEBERRY NETCAT

Таблетпремасрпскомџепу

П

Веб мрежа „ЛинкдИн” иде на берзу интернет мрежа за Д руштвена професионалну употребу

"ЛинкдИн"објавила је да је поднела америчким берзанским властима пројекат за увођење на берзу,пренеле су светске новинске агенције. Број понуђених акција и цена за увођење на берзу још нису одређени,наведено је у саопштењу калифорнијске компаније у коме се не прецизира ни планирани календар увођења на берзу. У проспекту на веб сајту америчке Комисије за хартије од вредности, објављена је теоријска цифра од 175милиона долара.

од "Блубери" брендом стижеуређајкојије,реклибисмо,прављентакодаустартубудеприлагођен потребама српског тржишта. Да ли је "Блубери нет кет" идеалан таблет по мери српског потрошача? Очигледно је да је за шире слојеве погодно креирати значајно, вишеструко јефтинији уређај,којибиимаошансудабуде нашироко прихваћен. Можда је управоприступкакавимамоприлику да видимо у "нет кет" оно штотребаСрбијикакобисеомасовила и популарисала ова врста уређаја. "Блубери нет кет" М-01, како гласипунаознакаовогмодела,до-

дроид оперативним системом, ако тожелите.

Хардвер Екранимадијагоналуод7инча, азанимљивоједајењеговарезолуција 1280x720 пиксела, са 16:9 односом страница. Са једне стране,тојевишенегонабилокомтаблетукојисмодосадаиспробали. Нажалост, мишљења смо да 16:9 односстраницанијебашнајсрећнији,поштосетаблетимахомдржеусправно.Другаврстапроблема стиже из прилагођавања апликацијарезолуцији800x480пиксела,типичнојзателефоне,накојој "Гугл" инсистира,паћесасвимси-

пусти YouTube HD снимке. "Блубери неткет"неподржавадиректно3Гконекцију,већјеомогућено коришћење 3Г УСБ модема које можетенабавитикоддомаћихоператера, о чему смо већ говорили. Системскемеморијеима256МБ,а радисеоДДР2меморији.Кадаје интерна меморија у питању, њеима2ГБ,аонасеможе проширитипутемкартице. Максималан капацитет картице коју можете користити натаблетуизноси16ГБ. WиФи је неизоставан на

"ЛинкдИн",основан 2003,навео је у документацији да тренутно има 90 милиона корисника, као и да је закључно са септембром 2010.удвостручио промет у односу на исти период 2009. године, тако да је достигао 161,4 милиона долара. Компанија је током три тромесечја прошле године забележила нето профит од 1,85милиона долара,док је годину дана раније забележен губитак од 3,38милиона долара. "ЛинкдИн" је до 2010. био профитабилан још само једном 2007. године када је успео да оствари равнотежу.

Мултимедија

Повећање безбедносних мера на „Фејсу”

У

"Фејсбуку"су,да би повећали безбедност своје услуге, предузели две нове мере -увођење безбедносног протокола ХТТПС и система за друштвену идентификацију, пренели су француски електронски медији. Протокол ХТТПС ће омогућити шифровање података како би се "сурфовало" том друштвеном мрежом. Покретање тог протокола ће, међутим,бити опционо јер његово коришћење има тенденцију да успори функционисање веб сајта. Систем за друштвену идентификацију, односно идентифика-

К

Рекламни банери на „Гугл мејлу”

орпорација "Гугл" почела је са тестирањем рекламних банера на свом поштанском сервису "џимејл", пише техноблог "Енгеџет".

Многобројни корисници "џимејла" су изјавили да су се у десном делу екрана, где се обично позиционирају текстуалне рекламе, појавили банери са сличицама. Из "Гугла" су потврдили информацију да је нови тип рекламе у оквири поштанског сервиса покренут у тест режиму."Стално

Е

цију корисника, омогућаваће да се провери да ли је Интернет корисник, прикључен на одређени профил, заиста власник тог профила. Од конектоване особе се,ради провере,може тражити и да наведе идентитет пет својх пријатеља на основу фотографија са њихових профила. Пре само неколико дана,"Фејсбук"је био суочен са два упада на његов сајт -то је била пиратерија "фан" странице његовог оснивача Марка Цукерберга и званичног профила француског председника Николе Саркозија.

експериментишемо са рекламом на џимејлу. Сада покушавамо са приказивањем анимираних банера када корисник отвара пошту са сличицама", наведено је у саопшењу "Гугла". Аутори Енгеџета на новотарију "Гугла" реагују без ентузијазма, али примећују да појава јарких банера унутар поштанског сервиса није масовна. Компанији "Гугл" припада најпопуларнији претраживач као и видеохостинг "Јутјуб". Поштански сервис "џимејл" је међу лидерима по броју корисника,али је ипак иза "хотмејла"и "јахумејла". Џимејл је крајем 2010.имао више од 193 милиона регистрованих корисника.

лази у стилизованој кутији црне боје,са"мачком"којајеимотивпо коме је уређај добио име ("Нет" део,наравно,асоциранаконективност и могућност прикључивања наинтернет).Усамојкутијизатичемосамтаблет,затимслушалице, УСБкаблићзадиректноповезивање са рачунаром, као и струјни адаптер - ништа чудно. Пријатно изненађење нас дочекује када схватимодасеупакетуналазејош двеинтересантнествари.Тујемини УСБ-УСБ кабел/адаптер, који омогућава директно прикључење флешдрајвоваидругихуређајаса УСБинтерфејсомиповезивањеса таблетом. Ту је и мала, елегантна торбицазаношење,којаћесвакако добродоћиприликомношењаовог уређаја. Корисници могу додатно дакупе кожну футролу сатастатуром.ТастатурасенауређајповезујепрекоУСБконектораинатајначин можете претворити таблет у својеврстан мини-лаптоп са Ан-

Д

уређајима овог типа, па га тако и овде затичемо. Блутут и ГПС модулинисууграђени.Таблетсанашег приказа располаже фронталном камером од 1.3 мегапиксела, док задње камере нема. Уређај се испоручујесапуњивомбатеријом одоко3200мАх,којаједовољна заокошестипосатиконтинуалног рада у пракси. Маса уређаја износи415грама."Блубери""Нет кет" стижесаАндроид2.1оперативним системом, али се истиче даћеврлобрзобитиомогућенапгрејднаАндроид2.2,којиће,наравно,битибесплатан.

Екран "Блубери неткет"имарезистивниЛЦДекран,сасвимсвојимманама. Осветљење екрана је слабо, угловигледањаједноставнолоши,а неманимултитачподршке!Међутим,враћамосенаспоменутусинтагму: ...али,затепаре...Овеставке

А

генција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА)позвала је заинтересоване домаће компаније да се као суизлагачи придруже националном штанду Србије на информатичком сајму EW 2011(Embedded Njorld)који се одржава од 1.до 3.марта у Нирнбергу.Ради се о највећем сајму "ембеддед" технологија

Маликамкордерииз„Кенона”

(Тманаге),"JiMBa"и "икспиријенс" (Experience). "Асеко" је златни спонзор конференције WW2011 (Wincor World) управо одржане у Падерборну.

(интегрисаних електронских система) на свету. Услови учешћа компанија на сајму у немачком граду су исти као и за остале сајмове на којима СИЕПА организује националне штандове. Компаније за партиципацију од 1.000евра у динарској противвредности добијају део из-

Закључак Нема потребе превише паметоватикадајеупитању"Блубери нет кет".Затепаредругогничегнема! Уколикожелитедауђетеусветтаблет рачунара, можда на не тако магичан начин, онда је ово прави уређај за вас. Са врло повољном малопродајном ценом која износи испод 200 евра, утисак је да нема пуно размишљања. Његови конкуренти који исто тако спадају у таблете-"ајпед","галакситаб"и"вјупед",сусви,отвореноговорећи,бољи уређаји. Истовремено, сви су вишеструкоскупљи.Ипоредмана, "неткет"таблетје,реклибисмо,веомадоброприлагођеннесамоине толико потребама, већ пре свега могућностима просечног корисниканатериторијиСрбије. ФилипМајкић,Бенчмарк

ложбеног простора,пулт,изложбене витрине у складу са потебама излагача,простор за састанке са клијентима, пропуснице за сајам, приступ интернету, упис у званични каталог излагача и место у сајамској броџџури.Рок за пријаву за сајам је 31.јануар,а заинтересовани се за више информација могу се обратити на мејл goran.radosavljevic@siepa.gov.rs.

Веб-сајт ТОС-а међу 50најбољих у Србији Ч

Супербанкоматиз„Асека” Југоисточној Европи.Поред производа "супер АТМ", Асеко СЕЕ (Србија),чија мајка компанија има седиште у Пољској, на конференцији јепредставио и производе као што су: L4A (Loyalty4All), "тимениџ"

гурнодолазитидоскалирањаидеформација. Срце система чини ARM11 процесор, који ради на 800MHz.Каотакавјеспособанда

Уовомдоменутаблетбриљира, имамо ли разумевања за екран нешто слабијих карактеристика. Читањекњига?Читањестрипова?Све се то може са овом направом, и многовишеодтога.Свезависиод вас,вашевољедамалоистражујете иекспериментишетесаапликацијама. Верујте, исплати се. Ништа не можеописатиосећајкадасхватите давамјесправицакојудржитеурукамаиспуниладан.Тадаћетебити поноснинатоштостеодабралитај уређај,ауовомслучају,инатошто степрошлиприличнојефтино.Можемопричатидабируковањебило лакшесанекимскупљимуређајем, алиакосувамтиуређајинедоступни,виодтоганематеништа.

Србијa на светскомсајму технологије

вропски огранак компаније "Кенон" лансирао је нову серију, за сада, најмањих камкордера стандардне дефиниције "легрија ФС400". Наследници серије ФС300,нови модели ФС46 и ФС406 нуде напредне карактеристике у формату који дозвољава лако руковање што и најнеискуснијим корисницима омогућава да снимају без напора. Серија ФС400 нуди низ побољшаних карактеристика укључујући процесор "диджик DV II" (Digic), оригиналан "Кенонов" видео објектив и моћно увећавање уз помоћ напредног зума од41dxs.

омаћи огранак мултинационалне информатичке компаније "Асеко СЕЕ",представио је на манифестацији у Падерборну, у Немачкој, свој производ "супер АТМ" прилагођен потребама корисника у

драстичноутичунаквалитетугођајаиискуствакојенудиовајтаблет. Екрани су изузетно битна ставка код таблета и одлучујуће утичу на искуство у коришћењу. За разлику од,рецимо,нетбоокрачунараидругихуређајасаекранима,овдесерадиоуређајукојиседржиурукама, превлачи, мењају се углови гледања,ијакојебитнодаекран будеквалитетан,са добрим угловима гледања и осветљењем. НетЦат просто обавезно морате држати на максималном осветљењуприликомкоришћења уређаја. Но, одсуствомултитачподршке врло директно утиче на коришћење, пошто су вамбројнеоперацијекојеАндроидињеговеапликацијенуде једноставнонедоступне.

асопис "ПЦ прес" уврстио је веб-сајт Туристичке организације Србије (ТОС)на листу 50најбољих домаћих веб презентација за 2010. годину, саопштено је данас из ТОС-а. Сајт ТОС-а, (www.serbia.travel <http://www.serbia.travel>/www.tos.rs<http://www.tos.rs>), нашао се у категорији „Спорт и (аван)туризам",уз образложење да на њему могу да се нађу детаљне информације о свим местима у земљи које вреди посетити (а има их много), као и препоруке за смештај свих врста,од кампова до хотела,у близини жељених дестинација. Наводи се да је сајт информативног типа, не бави се органи-

зацијом путовања, али на њему лако могу да се пронађу линкови сајтова фирми које путнике могу да одведу до циља. Наравно, ту је и галерија,која укључује и видео-снимке. У ТОС-у истичу да је веб презент ација ТОС-а тиме још једном потврдила свој успех на интернет сцени Србије, јер је децемб ру сајт доб ио год иш ње приз нањ е Удружењ а екон омских проп аг анд ис та Срб иј е УЕПС-а, односно прву награду у категорији непрофитних вебсајтова. Комп летн а лис та доб итн ика објављена је у 174.броју часописа „ПЦ прес"за фебруар.

НОВОСТИИЗ„ТЕЛЕНОРА”

Десет пута више разговора и порука

Т

еленоров сервис “Мој мени”у оквиру опције “10 пута више” омогућава да удесетостручите кредит и до 15. марта искористите на разговоре, видео позиве, СМС и ММС поруке у Теленоровој мрежи. Додатак се може купити Теленор бонус динарима,као и новцем са главног рачуна.Потребно је само да се на сервису “Мој мени” под опцијом 1провери минималан износ којим треба да се допуни кредит, да би се остварило право на бонусе. На крају, стање бонус кредита можете проверити бесплатним позивањем броја *121*9#.


@enska posla

dnevnik

utorak8.februar2011.

25

Kakosebezbolno re{itiprazni~nih kilograma o se jo{ nije susreo s pro ble mom na go mi la nih „prazni~nih” kilograma. Tokom decembra jedemo obilnije, masnije, a kola~i i torte sastavni su deo na{eg dnevnog menija. Nakon novogodi {weg sla vqa do la zi tre `wewe. Najdra`e farmerice i

K

efektne promene, zdravo }ete skinuti vi{ak s vage.

Apstinencijaodslatkog Torte, keks i razni kola~i svaki dan su se na{li na na{em tawiru. Kao slatki zalogaj nakon ru~ka ili ve~ere i kao „idealan” me|uobrok. Tokom

i naravno kola~a. Vreme je da se vratite na svoj stari re`im ve~erwe ishrane. Zadwi obrok konzumirajte najkasnije u sedam sati uve~e. Potrudite se da on bude lagan. Pahuqice, salata, vo}e ili lagana piletina sa kuvanim ili sve`im povr}em odli~an je izbor.

^i{}ewe organizma Tokom praznika unosimo te{ku, masnu i slatku hranu koja te{ko pada i sporo se vari. Rezultat toga su brojni toksini i ose}aj „te`ine”. Potrebno je o~istiti organizam, a to }ete najboqe posti}i pove}anim unosom te~nosti. Supa obavezno treba da se na|e kao predjelo svakog ru~ka. Pove}ajte unos vode, ~aja, vo}a i nezasla|enih vo}nih sokova (najboqa opcija su sve`e

ne stoje vi{e tako savr{eno. Kako se bezbolno re{iti prazni~nih kilograma?

januara smawite unos slatki{a, pogotovo posle pet sati popodne. Ako ste se navikli na slatki zalogaj, konzumirajte ga tokom jutra jer }ete na taj na~in uspeti da sagorite kalorije. Najboqe je da slatki zalogaj zamenite zdravim me|uobrokom. Odaberite sve`e ili su{eno vo}e ili vo}ni jogurt.

Vodaisamovoda

Nije retkost da na ba ci mo po ko ji ki lo gram vi {ka to kom pra zni ka. Mo`da na prvi pogled oni i nisu vidqivi, jer ipak u dve nedeqe ne mo`emo drasti~no da promenimo stawe na vagi, ali sami smo svesni da su sarma, prasetina i brojni kola~i ostavili svoj trag. Upravo zbog toga u jedne od naj~e{}ih novogodi{wih odluka se ubraja i odlazak na dijetu. No rigorozan re`im ishrane vam nije potreban. Uz male, ali

Sokovi, gazirana pi}a, kokteli i druga alkohola pi}a su skrivene kalorijske bombe. Tokom praznika ~esto nazdravqamo a da nismo ni svesni kako tek~nosti nije samo te~nost. Zamenite sva pi}a obi~nom vodom. Pijete minimalno 1,5 do 2 litre vode dnevno. Ne samo da je zdrava, ona ne goji, iznutra hrani na{u ko`u i smawuje ose}aj gladi.

Laganave~era Uz praznike ide ne samo zabava nego i kasni obroci. Na`alost oni nisu zdravi, nego se u ve}ini slu~ajeva sastoje od ukusne, ali kalori~ne francuske salate, mesa

S

Svemo}novo}eipovr}e Bez obzira na formu (sve`e, kuvano, teku}e ili kruto) vo}e i povr}e treba da bude sastavni dio va{e ishrane. Dnevno unesite minimalno 600 grama vo}a i povr}a. Ne samo da }e vam pomo}i prilikom vra}awa normalne te`ine, ve} }e va{ organizam snabdeti vitaminima, mineralima i energijom koja mu je nedostajala tokom te{ke prazni~ne kuhiwe.

Ribaimorskiplodovi Decembar je mesec mesa, a zato januar pretvorite u mesec ribe i morskih plodova. Minimalno dva puta nedeqno na va{em tawiru treba da se na|u riba i morski plodovi. Kad pravite sendvi~, umesto salame stavite tuwevinu. A ako ne mo`ete bez mesa, prvi izbor je svakako belo meso.

Zalogajimabiramo poldeteta

P

vi ih igramo. I pri tome ~esto veoma dobro kalkuli{emo. Ili barem mislimo da to ve{to radimo. Ako vladamo pravilima igre, ishod mo`e biti dobar. Ali ko je zapisao pravila? I jesu li qubavne igrice uvek zabavne ili ~esto mogu biti i opasne? U po~etku nekog odnosa igramo na sigurno. Kalkulacije ko }e se prvi javiti, kakvu poruku }emo poslati, posle koliko vremena }emo je poslati, kako }emo flertovati i koliko toga }emo o sebi obznaniti. Male la`i, ulep{avawe istine i glumqewe nedosti`nih stoji na spisku popularnih igrica. One u po~etku jesu zabavne. i u ve}ini slu~ajeva im pribegavamo kako bi pomo}u wih za{titili sebe i lak{e shvatili drugu osobu. Zanimqivo je baciti udicu i o~ekivati reakciju. Ali do|e

oce|eni sokovi). Nezaobilazan je i probioti~ki jogurt koji }e pomo}i va{oj probavi.

NAU ^N IC IDOK AZ AL I?

rehrana bogata povr}em i vo}em te neslanim sirom pomo}i }e vam da rodite devoj~icu. @elite li de~aka, preporu~uje se vi{e slanog mesa, banana i krompira. Za{to je hrana tako va`na? Ako nedeqama pre za~e}a jedete hranu s velikim procentom kalcijuma i magnezijuma, poput zelenog povr}a, imate dobre izglede da rodite devoj~icu. Recept za `ensku decu – puno seksa i malo soli Holandski nau~nici sa Univerziteta Delft i Mastriht pratili su 172 para, a `enama su odredili ta~an meni. To je rezultiralo da je 80 posto `ena rodilo k}erke. Pre nego su po~eli s eksperimentom isti parovi imali su ukupno 358 sinova i samo dve k}erke. @ene su devet nedeqa pre nego su planirale za~e}e jele daleko vi{e vo}a, povr}a i pirin~a. Tako su povisile nivo kalcijuma i magnezijuma u krvotoku. Uz to su svakodnevno uzimale dodatke kqu~nih minerala. Redovno su im i pratili kvalitet krvne slike te ta~no odredili trenutak najve}e plodnosti.

Qubavneigrice –zabavneiliopasne

S druge strane. hrana bogata kalijumom i natrijumom – poput banana, krompira ili slanine – pomo}i }e `enama koje `ele sina, iako bi ovo jo{ trebalo ispitati. Nau~nici su uvereni da odre|ena hrana utie~e na za~e}e deteta odre|enog pola. Ipak, dodaju da je bitno i vreme za~e}a. Zbog ~ega je prehrana zna~ajna? Pol deteta zapravo odre|uje tip sperme koji oplodi jajnu }eliju. Ali nivo minerala u krvi majke pogodnija je ili za spermu koja nosi XX hromozome, zbog kojih se ra|aju devoj~ice ili XY spermu. Naime, sperma s Y hromozomom koja dovodi do ro|ewa de~aka, preferira mawe kiselu sredinu, dok oni sa samo X hromozomom boqe plivaju u kiseloj okolini. A budu}i da sperma koja dovodi do ro|ewa k}erke putuje du`e do jaja{ca majke, parovima se preporu~uju da imaju seks tri ili ~etiri dana pre ovulacije te izbegavaju stoje}e poze tokom samog odnosa. @ele li devoj~icu `enama je boqe i da izbjegavaju orgazam jer on dovodi do ve}e smawewa kiselosti.

i trenutak kada vi{e nema potrebe za igricama. Ako nastavimo mo`emo da ugrozimo budu}nost odnosa. Zato treba razviti ose}aj kada prestati sa igricama i da li ih uop{te i zapo~iwati. Igrawe na kartu nedosti`nosti i nezainteresovanosti ~esto mo`e da se izrodi u krah odnosa i pre nego {to je oni zapo~eo. “^utwe” dovodi do zahla|ewa odnosa. Posle izvesnog vremena kalkulisawe mo`e da postane i mu~no te neretko dolazi do gubitka voqe da se odnos daqe gradi. Iako }ete ~esto

od svojih prijateqica ~uti savete kao {to su “nemoj odmah odgovarati na poruku, nemoj biti uvek dostupna” nemojet ih doslovno primewivati jer mogu dovesti do toga da zainteresovana osoba izgubi svako interesovawe odnosno pogre{no protuma~i va{e pona{awe. S godinama, zbog brojnih negativnih iskustava, postajemo oprezniji, a to ujedno zna~i da }emo pre pribe}i igricama, blefirati i o~ekivati reakciju, nego iskreno staviti sve karte na sto, jer smatramo da bi nam se moglo desiti da puno toga izgubimo. Nije retkost da zbog odre|enih pravila igre, ne ~inimo ne{to {to bi zaista hteli. Ne}emo se javiti prve, jer to ipak rade mu{karci. Ne}emo odmah odgovarati na poruke, neka malo ~eka. I pre svega ne}emo otvoreno na samom po~etku pokazati koliko nam se frajer svi|a. Kako se onda zainteresovani i ne bi upla{io. Ali ko je postavio ta pravila? Zar su svi odnosi podlo`ni jednakim pravilima? Igrice su zabavne do odre|ene granice. Ali samo ako vode razvijawu odnosa, a ne zadr`avawu na istoj poziciji. Mo`e biti dobro „kuvati “ frajera na vatrici neko vreme, ali mo`e vam se dogoditi da wemu to dosadi. Verovatno ste propustili odli~ne prilike jer se niste htele da se prve javite. ^ekale ste da on to uradi. Pa zar nisu takva pravila? Svi mi kalkuli{emo. Ako ste spremni na qubavne igrice, jeste li svesni koliki je ulog? Jeste li svesni {ta mo`ete da dobijete, a {ta da izgubite? Ove igrice nisu puno druk~ije od igara na sre}u. Uvek se ka`e da treba prestati igrati ~im se po~ne dobijati. Ali ve}inu qudi zaslepi iznos koji su osvojili. Tako je i u qubavi. Igrice u po~etku su dobre ukoliko slu`e da namamimo frajera. Trebaju da budu zanimqive i da u nama probude `equ i interes za drugu osobu. No ~im primietite da pobe|ujete, stanite. Uzmite svoju nagradu i prestanite da igrate. U protivnom biste mogli ostati bez svega.

^isttepihutrikoraka ez obzira da li imate tepih od zida do zida u svim sobama ili samo nekolika mawih tepiha – sa jednom se stvari svaki vlasnik tepiha mora suo~iti. Svi moramo ~istiti svoje tepihe. Ve}ina qudi koji imaju tepihe u ku}i moraj u~initi samo par stvari da bi im oni bili ~isti; ~esto usisavawe i ponekad prawe tepiha. Pa ipak postoje slu~ajevi kada uobi~ajena rutina ~i{}ewa ne poma`e u uklawawu svega {to se skupilo na va{im podovima.

B

Usisavawe Prvi savet je o~igledan – usisavawe. ^ak i ako mislite da dovoqno ~esto usisavate, radite to ~e{}e. Ovo }e pomo}i uklawawu prqav{tine, kose i ostale prqav{tine iz va{eg tepiha i dr`ite povr{inu tepiha ~istom. Uz usisavawe, skidajte cipele kad ulazite u ku}u i ostavite ih u blizini vrata. Tako ne}ete imati blato, sme}e i ostalu prqav{tinu koju ste pokupili cipelama na va{im tepisima. Ovo }e znatno olak{ati usisavawe, a ne}ete morati ni razmi{qati o dubqem uno{ewu prqav{tine u tepih hodawem po wemu u patikama.

Neupotrebqavajteteku}edeteryente Drugi savet je da ne upotrebqavate teku}e deterxente na svom tepihu. Teku}i deterxenti koji se koriste u ku}nim ma{inama za prawe tepiha, mogu sakupqati u tepih – i tada se pona{aju kao ta~ka prikupqawa dodatne prqav{tine. Umesto toga, izaberite deterxente za suvo prawe, koje mo`ete na}i u radwama koji prodaju usisava~e. Tako|e, uklonite tragove teku}eg deterxenta koji je mo`da preostao u tepihu. Za to upotrebite ~ista~ na paru, te pome{ajte pola {oqice sir}eta sa 10 litara vode kao sredstvo za ~i{}ewe. Ovo }e ukloniti ostatke deterxenta i o~istiti tepih (ali mo`e imati neugodan miris).

Sredstvakojabiuvektrebalo imatipriruci Kona~no, posedwi savet je da imate nekoliko sredstava pri ruci koja su dobra za uklawawe mrqa iz tepiha. Mineralna voda, kada je natopite na tepih i time namo~ite mrqe do hrane i crnog vina, vrlo je uspe{no sredstvo uklawawa mrqa, jeftino je i lako za upotrebu. Hidrogen peroksid, razrije|en sa vodom, tako|er vam mo`e pomo}i u uklawawu mrqa, poput onih od boje od hrane (prethodno se uverite da vam je boja tepiha otporna). Kona~no, imajte pri ruci pra{ak za pecivo; rastvor napravqena od pra{ka za pecivo vam mo`e pomo}i u uklawawu `ivotiwskih mrqa. Da bi vam tepih bio ~ist morate se malo potruditi, ali uz dobru brigu, tepisi vam mogu trajati decenijama.


26

utorak8.februar2011.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Slobodanu Petrovi}u od kom{ijaizulice Rimena~ke125i 127.

21470

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 21252 PRIMAMO sve vrste molerskih radova. Telefon: 063/7545593 i 064/9820511. 21322

ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-09-16. 18878 ^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, prodajem ugaq. Telefoni: 6618-846, 063/8485495. 21095 BESPLATNI prirodni preparat protiv hemoroida {uqeva, klini~ki ispitan, proveren, elimini{e za 7 dana, deda Rado{. Telefon 064/240-55-49. 21290

Posledwi pozdrav

DankiGaji{in od: sestre Emilije, sina Milana, snaje Dragane sa decom.

21469

Posledwi pozdrav majci i baki

voqenoj

DankiGaji{in od }erke Milu{ke Ban|ur i unuka Marka.

21467

Posledwi pozdrav dragom kumu

Du{anuDimi}u

Posledwi baki

pozdrav

voqenoj

Danki

od: kumova Olivere i Nikole Kozline sa porodicom.

od unuke Dragane sa porodicom Trp~evski.

21462

21466

Posledwi strini

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav majci i baki

voqenoj

DankiGaji{in

DankiGaji{in od wene sinovice Gaji{inMirjane.

od }erke Bojane sa porodicom Savi}.

21468

21465


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

25


26

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

27


28

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

29


30

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

31


32

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

33


34

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi

utorak8.februar2011.

35


36

utorak8.februar2011.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

l

utorak8.februar2011.

37


38

utorak8.februar2011.

l

dnevnik


dnevnik

l

utorak8.februar2011.

37


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Slobodanu Plav{i}u

Danka Gaji{in 1947 - 2011. Sahrana je u sredu, 9. 2. 2011. godine, u 14 ~asova, na \ur|eva~kom grobqu O`alo{}eni suprug Bo{ko.

27

utorak8.februar2011.

Posledwi pozdrav dragom

Sa tugom i velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 5. februara preminuo na{ dragi

Slavko Popov

Slobodanu Plav{i}u

1953 - 2011.

od: ne}aka Sini{e i Mirjane sa decom Vladimirom i Jelenom.

od ne}aka Slobodana i snaje Slavke iz Siriga.

21453

21454

dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni otac i suprug

Sahrana je dana 9. 2. 2011. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Ve~no }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Ankica, }erke Aleksandra i Danijela, brat Danilo sa }erkom Kristinom.

21463

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj mami i baki

POMEN Pro{lo je 8 tu`nih godina otkad nisi sa nama

Posledwi bratu

pozdrav

21436

Sa tugom i bolom obave{tvamo rodbinu i prijateqe da je 7. februara preminuo na{ dragi

Dmitar Soldat 1937 - 2011.

Slobodanu Plav{i}u

Danki Gaji{in iz \ur|eva od: sina Qubi{e snajke Dace i unu~adi Bojana i Goce.

Ugqe{a Qubojevi} Ugi

Slobodan Plav{i} od sestre @ivke i @ivana Raj~eti}aaa

1949 - 2011.

2003 - 2011.

Sahrana je u sredu, 9. 2. 2011. godine u 15 sati, na Gradskom grobqu. Neka Te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav. Tvoji najmiliji: supruga Bosiqka, }erke Vesna i Nada, unuci Jovan, Jelena i Kristina i zet Mihajlo.

preminuo 7. 2. 2011. godine. 21464

21432

21451

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav kom{iji i prijatequ

Sahrana je danas, 8. 2. 2011. godine, u 13 ~asova, na Dowem koviqskom grobqu.

Posledwi bratu

pozdrav

voqenom

Posledwi bratu

pozdrav

voqenom

Tvoji Ivan i Sale. O`alo{}eni sin Branislav i supruga Stana.

21460

21450

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Miroslavu Markovi}u

Milanu Tankosi}u

Obave{tavamo da je 6. 2. 2011. godine, u 63. godini preminuo na{ voqeni brat

Dmitru Soldatu

Dmitru Soldatu

od stanara Bul. Despota Stefana 6.

od porodice Peri{i}.

od brata Mile sa porodicom.

od: sestre Borke i sestri}a Davora sa porodicom.

21461

21456

21433

21434

Posledwi pozdrav Jeleninom i Goranovom tati

O b av avamo v rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Zvonimir i Aleksandar Driwovski sa porodicama.

Kumovi Maja i Milomir Batar.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je premino na{

Mariola Tresiglavi}

Dmitru Soldatu

ro|. Basta 1926 - 2011.

21449

Sahrana }e se obaviti 9. 2. 2011. godine, u 15.13 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}ene sestre Mara i Milka sa porodicama.

Posledwi pozdrav zetu i te~i

Na{a koleginica

21440

Posledwi pozdrav suprugu, ocu i dedi

Posledwi pozdrav snajki

Joki Oqa~a

od: Kaje, Jasne i Sr|ana sa porodicom.

od: deverova Uro{a, Milo{a i Marka.

21445

21444

21446

Wen Platni promet. 21458

21435

Sahrana }e se obaviti danas, 8. 2. 2011. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Supruga Jolanka, sin Vladimir i }erka Vidosava sa porodicom.

napustila nas je posle kratke i te{ke bolesti. Pamti}emo je kao vrednog radnika i dobrog kolegu.

Ilonki Gajdo{ od porodica [ari} i Sentivanac.

Slobodanu Petrovi}u

Slobodanu Petrovi}u

O`alo{}ena porodica. 21455

Posledwi pozdrav

od brata Pavla sa porodicom.

21443

21457

Ilonka Gajdo{

Milan Tucakov

voqenom

Sahrana je danas, 8. 2. 2011. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku.

Sahrana je obavqena 7. 2. 2011. godine, na grobqu, u Beo~in Selu. O`alo{}eni: Sinovi Radoslav i Dragan sa porodicama.

21459

pozdrav

Milan Tankosi} Mi}ko

[arloti

Kolano Ivanu

Posledwi bratu


28

^iTUQe l POMeni

utorak8.februar2011.

Posledwi pozdrav prijatequ i kom{iji

dragom

S tugom javqamo rodbini i prijateqima da je preminuo na{ dragi i voqeni suprug i otac

dnevnik

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav dragoj

Dragi{a V. Radowi}

Ilonki

Milan Tucakov Milanu Tucakovu

ro|. 1938. Sahrana je u sredu, 9. 2. 2011. godine u 15.30 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Antonija.

Subotica Pali}

Sa velikom tugom se opra{tamo od na{e drage koleginice.

O`alo{}eni: supruga Qubica, sin Branko i k}erka Qiqana.

Ilonkine i Helenine kolege iz Sektora za ALM i FI: Tawa, Ru`a, Goca, Mira, Deja, Oqa, Verica, Natalija i Naca

21439 21442

Posledwi prijatequ

pozdrav

velikom

Milanu

od: Vere, Maje i Milenka sa porodicama.

od: sina Branka, snahe Olge i unuka Ivana i Aleksandra.

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

Milom bratu

21415

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Leposava Alvirovi}

Neka te an|eli ~uvaju, kao {to si ti ~uvala nas. Zauvek }emo te nositi u srcima. Tvoj unuk \or|e, zet Miroslav i }erka Helena. 21437

Ilonki Gajdo{

Prijateqstvo se ne bira, ono biva, ko zna zbog ~ega, kao qubav.

od porodica Milenkovi} i Predragovi}.

Posledwi pozdrav mojoj drugarici Leposavi od Ru`ice Labudovi} sa decom.

21416

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

Du{anu Dimi}u Duletu

Sahrana je 9. 2. 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}eni: supruga Du{anka, sin Vojislav i sin Vladimir sa decom.

posledwi pozdrav.

od porodice Radinovi}.

21422

Posledwi pozdrav \urinom ocu

@ivku Pauni}u

Miroslav Markovi}

od wegovih: Qubice, Milice i Svetlane.

Krstin @ivi

21429

Posledwi pozdrav

Du{anu Dimi}u

od: Mire, Miladina i Mileta sa porodicama.

21417

Posledwi pozdrav

21441

21438

Cveti Orlovi}

Brat Vasilije sa }erkama, sestra Vidra sa porodicom.

21398

Posledwi pozdrav dragom ocu, dedi i svekru

Gajdo{ Ilonka Duletu Dimi}u

Sa dubokom tugom i bratskim bolom u na{im srcima opra{tamo se od plemenitog i ne`nog brata, strica, ujaka i dede, na{eg nikada zaboravqenog Dragi{e.

Kolektiv Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matemati~kog fakulteta u Novom Sadu.

21419

21423

Posledwi pozdrav

od porodice Stojkov.

924/P

TU@NO SE]AWE

Posledwi pozdrav dragom tati i dedi

8. 2. 2007 - 8. 2. 2011.

Fedor sa suprugom Anitom i decom.

21424

Du{anu Dimi}u

21425

Opra{tamo se sa puno tuge od na{eg dragog supruga, tate i dede

Radojica Mehanxi}

Krstin @ivi

1960 - 2007.

Uvek }emo te nositi u srcu i nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i po{tewe.

Porodica ^urovi}.

Tvoj Bata, snaja Vladislava i unuci Nikola, Marko i Aleksandar.

U na{im srcima te ~uvamo od zaborava. Tvoji: mama Marija, brat Borivoj sa porodicom i tetka Jovanka.

21420

21430

21281

POMEN

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 75. godini preminuo na{ voqeni tata, suprug i deda

Du{ana Dimi}a Ispra}aj je u sredu, 9. 2. 2011. godine, u 13 sati, na Uspenskom grobqu u Ul. Novosadskog sajma.

Du{an Dimi}

Radovan Marjanovi}

Posledwi pozdrav dragom i po{tovanom ~ika Duletu.

Wegovi najmiliji: supruga Smiqa, }erka Tatjana i sin Zoran sa porodicama.

Porodica Ivan~i}.

21431

21421

@iva Krstin

2009 - 2011.

Sahrana je u sredu, 9. 2. 2011. godine 13.30 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Pro{le su dve tu`ne godine od kako nije sa nama.

O`alo{}eni: supruga @ivka sa }erkom Sofijom i sinom Du{kom.

Wegovi najmiliji.

21418

21381


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav kom{iji

SE]AWE

utorak8.februar2011.

Posledwi pozdrav Goranovoj mami

Sa velikom tugom i neizmernim bolom opra{tamo se od na{e

Darko Na| Milivoju Pavlovi}u od stanara Qermontove 12 i 14.

Pavlovi}u

Verica i \ura| Mili}evi}.

Pro{lo je pet tu`nih i bolnih godina ali uvek i u svemu sa tobom. Voqeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole.

29

Cvete Orlovi}

Cveti Miroslav i Danijela Bugarski.

Sa beskrajnom qubavqu i ponosom ~uva}emo te ve~no od zaborava. Zauvek tvoji sinovi Vasa i Goran.

Porodica. 21365 21387

21395

21350

Danas, 8. 2. 2011. navr{ava se pet godina od kako nas je napustio na{ tata, deda i suprug

Pro{la je tu`na godina od kako si nas ostavila

Pro{lo je jedanaest godina od kako nije sa nama na{ dragi

Ana Radanovi} Toma Segedinski 1942 - 2006.

21385

Posledwi pozdrav

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 67. godini preminula na{a voqena mama, supruga i baka

Cveta Orlovi}

Sveto Ke{eq

Tuguju za wim: supruga Vera, k}erka Jasmina i unuk Filip.

Tvoji najmiliji: suprug Mladen, sin Bo`o, }erka Bo`ana i svekrva Stana.

21397

21401

ro|. Kowikovac

2000 - 2011.

Uvek }e{ biti u na{im srcima.

tetka Cveti

Sahrana mile nam pokojnice obavi}e se u sredu, 9. 2. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu.

Uspomenu na wegov svetao lik ~uva zahvalna porodica.

Tvoji najmiliji: suprug Milan, sinovi Vasa i Goran, snaje Danijela i Tamara i unuka Mila. 21363

Tu`nim srcem javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je na{a draga

21383

od Goranovih drugara: Fleka, @ivka, Ko~e, Kabe, Peleta, Crnog i ]age.

Povodom tu`nog doga|aja, smrti na{e koleginice

Najdra`oj baki

Umrla je moja draga tetka Cveta

21382

Ilonka Gajdo{

Ilonke Gajdo{

preminula 6. februara 2011. godine, u 57. godini. Sahrana je 9. februara 2011. godine, u 10.30 ~asova, iz kapele, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni sin Sr|an i suprug Mihajlo.

1953 - 2011.

Dana, 8. februara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage i voqene majke, bake i ta{te

Cveta Orlovi}

Zauvek }e{ biti u mom srcu.

upu}ujemo iskreno sau~e{}e porodici. Kolektiv â&#x20AC;&#x17E;NLB banke, Novi Sadâ&#x20AC;?. 402-P

21413

Cveti Orlovi}

Bila sam joj tre}e dete. Nikad je ne}u zaboraviti.

Tvoja unuka Mila.

Ksenija Torbica Nena sa mamom, tatom i sestrom.

21366

21411

Vide Utvi} iz Rume 1922 - 2010.

Leposava Alvirovi}

Ilonka Gajdo{ Opra{tamo se od tebe, ali nikada ne}emo zaboraviti prijateqstvo koje je tako kratko trajalo. Neka te an|eli ~uvaju.

16. 2. 1936 - 6. 2. 2011.

Ugqe{a Qubojevi}

Kumovi Ivan i Dejan.

Mojoj ... odanom saputniku, sigurnom i uvek spremnom prijatequ posledwe zbogom... moja voqena majka, baka moj prijateq, oslonac, sigurnost. Suprug Mi}a, }erka Slavica i unuka Sawa sa porodicom.

21407

Sahrana je u sredu, 9. 2. 2011. godine u 14.15 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Osam godina je pro{lo od kada nisi sa nama. Se}awa na tebe ne blede.

O`alo{}ene }erke: Ivanka, Verica i Dara sa porodicama.

Tvoja prija Vesna i Branko. 21408

Posledwi kumu

pozdrav

21268

Posledwi pozdrav dragom dedi

voqenom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 69. godini preminuo na{ voqeni tata i deka

Kolano Ivanu

21393

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je 4. 2. 2011. godine preminuo na{ dragi

Kolano Ivanu

Ivan Kolano

od kumova Laze i Nade Martinovi}.

21390

Ispra}aj na{eg najmilijeg je u sredu, 9. 2. 2011. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu. Tvoji najmiliji: sin Goran, }erka Jelena i unuci Bojan, Milan i Maja. 21392

Zdravko Devi}

od unuka Bojana i porodice Erki}.

21386

Sahrana je danas, 8. 2. 2011. godine, u 12 sati, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: otac Novak, brat Rajko, brat Danko sa porodicom i rodbina. 21406


30

Марина Фратуцан

Ту,сасвимблизу Уновојемисији„Ту,сасвим близу“ о упитнику који је СрбијапредалаЕвропскојкомисији, као и о томе шта је од одговора које је Војводина послалауБеоградушлоуконачну верзију упитника. Гошћа емисије је Маја Седларевић, потпредседница СкупштинеВојводине. Ауторка: Марина Фратуцан (РТВ 1, 20.30) 06.30 Јутарњипрограм 08.20 Микијевакујна 08.30 Тролови 09.00 ПутовањесаТеријем 09.30Бајкоквиз 10.00 Вести 10.05 Живопис:Лекзадушу 10.30 Фаца 11.30 Кухињица 11.55 Десилосе 12.00 Вести 12.10 Имамједнужељу 13.05 Ноћнасмена 13.30 Класикрок 14.00 Вести 14.05 Центарсвета 14.30 ПутовањесаТеријем 15.00 Вести 15.10 Мађионичари,филм 17.00 ТВДневник 17.22 Тајнахране:Грејпфрут 17.30 Кухињица 18.00 Разгледнице 19.30 ТВДневник 20.05 ТВФонија–квиз 20.30 Ту,сасвимблизу 21.00 Сигнали 22.00 Војвођанскидневник 22.30 Страначкахроника 22.35 Изблиза:Невен 23.00 Чему...Играчке? 23.30 Микијевакујна 23.40 Кухињскеприче,филм 01.05 Великитамбурашкиоркестар

06.30 07.00 07.30 09.00 09.55 10.25 12.00 12.30 12.40 13.05 13.15 14.15 14.45 15.15 16.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.05 00.00

tv program

utorak8.februar2011.

Кухињица–мађ. Емисија(мађ) Твојживоту65минута,филм ПЦТВ Знање:СецесијауНовомСаду Јаимама Судар Вести(мађ) Изравноемисија(хрв) Микијевакујна Јермолови Фолдеркултура Бајкоквиз Нашидани(мађ) Омладинскаемисија (мађ) Недељнимагазин(ром) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица(мађ) Добровече,Војводино(ром) Сералонга,филм Јермолови ТВПродаја

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.10 14.30 15.30 15.55 16.00 17.00 17.25 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.15 22.00 22.30 00.00

Глас Америке У сусрет сунцу Вести укратко У огледалу Вести укратко Љубав на продају Е-ТВ Вести укратко Простор Без цензуре Вести укратко Бели лук и папричица Разговори о здрављу Војвођанске вести Очистимо Србију У огледалу Балдини и Симони Природно из Србије Војвођанске вести Љубав на продају Нашгост Војвођанске вести Анђело,анђео чувар Лице с насловнице Војвођанске вести Разголићени Глас Америке

СЕРИЈА

БалдинииСимони Улоге: Виторио Амандола, Миријам Катанија, Том Корадини (Панонија, 17.00)

09.05 09.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.05 12.15 12.45 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

Хранаивино Коракпокорак Вести Живаватра Вести Немисведок Агродан Спринт Неонсити Објектив Разоткривени Вести Евонаскодвас Вести Живаватра Објектив(слов) Објектив(мађ) Објектив Истрага Неонсити Новосадскопоподне Неонсити Агродан Објектив Хранаивино Шестопитање Живаватра Објектив Разоткривени Немисведок

13.00 Премијерлига:Евертон– Блекпул 15.00 Шампионат 16.00 Премијерлига 17.00 Фудбалпријатељска:Црвена Звезда-Университатеа 19.30 Ускијавање 20.00 СветскаЛига–Бокс:ПекингАстана 21.30 ФулТилтпокер 22.30 Фудбалпријатељска:Црвена Звезда-Университатеа

08.00Дечијипрограм,09.00Кухињица,11.00Репризевечерњих15.00Метрополеирегијесвета,16.00 ИнфоК9,16.45Бибер,17.00Дечијипрограм,18.00 Културатела,18.30Кухињица,19.00ИнфоК9,19.45 Бибер,20.10Аргументи,21.15Никадсенезна...,22.30ИнфоК9,23.00Водичкроз уметностинауку,23.30Филм,01.30Ноћнипрограм 07.30 Бели лук и папричица, 08.30 Цртани филм,09.00Годинепролазе,11.00Кућа7жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Ветар у леђа, 15.00 Спортски преглед, 16.00 Љубав на продају, 18.00 Године пролазе, 19.00Објектив,19.30Цртанифилм,20.00Токшоу,22.00Објектив,22.30Живаватра,

07.38 07.44 07.49 08.00 08.28 08.37 08.49 09.17 09.42 10.09 11.00 11.30 11.57

Кристијан Коулсон

ГоспођицаМарпл: Најављује сеубиство

Контроверзнедетективске авантуре госпођице Марпл настављају се мистериозним убиством које је претходнобилонајављено.Радњаседешаваумаломселу Чипинг Клегхорм, почетком педесетих година прошлог века. Улоге:Џералдин Мекјуан, Кристијан Коулсон, Зое Ванамејкер (РТС 1, 13.32) 06.05 08.00 09.04 09.44 10.06 10.34 11.10 12.00 12.15 12.38 12.51 13.32 15.20 16.04 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.55 23.37 00.25 00.49 01.36 01.52

Јутарњи програм Јутарњи дневник Бољи живот У здравом телу Квадратура круга Путопис Очајне домаћице Дневник Спорт плус Гастрономад Касл Госпођица Марпл,филм Време је за бебе Бела лађа Дневник РТ Војводина Шта радите бре Београдска хроника Око магазин Слагалица,квиз Дневник Бела лађа 48сати -свадба Досмртииназад,филм Касл Дневник Шериф ТВпродаја Живели,филм

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.55 16.45 17.45 18.00 18.20 18.45 20.10 21.00 22.30 00.20 00.50 01.00 03.00

Експлозив Ексклузив Елениндух Ценасреће Дођинавечеру Гумуш Ценасреће Филм: Тврђава2 Елениндух Кадалишћепада ВИП Дођинавечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Кадалишћепада ЈаволимСрбију Филм: Паклениветар Експлозив Ексклузив ВИП Вајпаут

13.00 14.00 14.10 14.38 15.03 15.23 16.00 16.35 17.04 17.26 18.02 18.32 18.38 18.43 18.57 19.25 20.00 20.28 21.00 21.48 22.10 22.33 22.50 00.00 00.31 01.27

08.01 09.00 09.01 09.25 10.00 10.10 11.05 12.00 12.15 12.30 13.02 13.40 14.00 14.35 15.02 15.30 16.00 16.05 17.01 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00 02.00

dnevnik

Шумскашкола Пепапрасе Оливија Уноћнојбашти Алексуџунгли Причеоречима Енциклопедијазарадознале Математикаусрцу Антологијакућа Можемоливероватинауци? Траг Грађанин Међународнифестивалхарфе Трезор Причеоречима Енциклопедијазарадознале Математикаусрцу Антологијакућа Школски програм ОвојеСрбија Сексперти Причеизприроде Путоказивере Невернебебе Шумскашкола Пепапрасе Оливија Уноћнојбашти Алексауџунгли ТВмрежа Хитлибрис Очајнедомаћице Живетисамузиком Наука2010:Дијабетес ЛиковнаклонијаРТС Након свих ових година:Бијело дугме ТВпродаја Трезор Причеизприроде

Отворенистудио Инфо Отворенистудио Топшоп Вести РејчелРеј Љубавузалеђу Вести Милица² Топшоп Отворенистудио Милица² Вести Изавести Сликеживота Копаоник Вести Љубавузалеђу Горштак Вести Чистрачун ПородицаСерано Филм:28данакасније ДокторХаус Вести Милица² Филм:Дежави Чистрачун

Ванеса Радгрејв

Дежави Дејна,власницапродавнице у Лос Анђелесу, купује у Израелу. После сусрета са мистериозномженомонаодлазиуПаризиДовер,гдесе заљубљује у енглеског сликараШона,којијеожењен. Улоге: Стивен Дилејн, Викторија Војт, Ванеса Редгрејв, Глинис Барбер, Мајкл Брендон Режија:Хенри Џаглом (Авала, 00.00)

08.35Тандем,08.45Туристичкеразгледнице,08.55 СкиЈахорина,09.25Фокус,12.00Инфоклуб,12.55 Фокус,13.45Топшоп6,16.00Фокус,16.45СкиЈахорина,17.30Тандем,17.40ИнфоПулс,20.00Фокус,20.50ИнфоПулс,21.10НСИндекс,21.35Филм,23.15Фокус,23.45Туристичкаразгледница,00.00ИнфоПулс

12.00 Хроника општине Шид, 14.00 Џубокс, 14.30 Ши-Ра, 15.00 Кармелита, 15.45 Кухињица, 17.00 Новости 1, 17.15 ХроникаопштинеРума,18.10Бунтовници,19.00Новости2,19.30 Ши-Ра, 20.00 Кармелита, 20.45 Раскршћа, 21.15 Вашар таштине, 22.00Новости3,22.30Бунтовници,23.15Џубокс,

Ким Kатрал

Малиград уМонтани Смештена у амбијент очаравајуће лепоте америчког Запада, ова савремена шесточасовна мини серија открива све тајне малог града крозкомплекснеинапетеодносе три различите генерацијекојетуживе. Улоге: Брајан Кервин, Ким Катрал, Челси Филд, Џереми Лондон Режија:Џојс Чопра (Б92, 23.35) 06.00 07.00 10.00 10.35 11.00 11.30 12.00 14.00 15.00 16.00 16.35 17.05 18.00 18.30 19.15 20.00 21.00 23.00 23.35 01.10 01.55

06.00 06.55 10.00 11.40 12.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.45 18.45 19.00 19.10 19.30 20.00 20.45 21.00 21.15 22.30 01.00 02.45 03.00 04.30

Радијскодизање ТВдизање ВестиБ92 Квиз:Супергеније Трнавчевићиудивљини Топшоп Филм:Тркасамесецом НГиБи-Би-Си наБ92:Историјанауке Најбољегодине ВестиБ92 Спортскипреглед Најбољегодине Квиз:Супергеније ВестиБ92 СунђерБобКоцкалоне Би-Би-Си наБ92:Изгубљени светкомунизма Филм:ЦрниЏек ВестиБ92 Филм:МалиградуМонтани ФлешГордон УкључењеуБ92Инфо

Тријумфљубави Добројутро Двор Ситикидс Забрањенаљубав Грандшоу Двор Националнидневник Тријумфљубави Тереза Усосу Идемодаље Двор Националнидневник Двор-преглед дана Лото Двор-избор слушкиње и надзорника Амиџишоу Двор Филм: На крову света Сити Филм: Сан о ружи Филм: На крову света

05.30 Јутарњипрограм 08.00 Ноди 08.10 Малапринцеза 08.30 СаБоуавантуру 08.50 Мегаминималс 09.05 Здраво,Кити 09.15 Абу 09.40 Телешоп 09.55 Вести 10.00 Ангелинабалерина 10.30 Југио 11.00 Бакуган 11.20 Винкс 11.30 Сирене 12.00 Квизић 13.00 Пресовање 13.40 Телешоп 13.55 Вести 14.00 Парови 15.00 Јелена 15.40 Телешоп 15.55 Вести 16.00 ТНТ 17.00 Парови 17.55 Телемастер 18.25 ЦрниГруја 19.00 Парови,уживо 19.55 Вести 20.00 Хепистарс 21.00Парови,уживо 23.00 ТНТ 23.55 Вести 00.00 Парови,уживо 03.00 ТНТ 04.00 Хепистарс 04.45 Јелена

СаБоуавантуру Решавајтезадаткезаједно са Бо и њеним другом Дезадором. Бо живи у замку са змајемДезадором,oнјемлађи од Бо и раднозналији, па честопадауневоље.Затосе Бо брине о њему. Њен менторјеЧаробњак.Онимдаје задаткеисаветујеихкакода ихреше. (Хепи, 08.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Писмоглава,09.00Прегледштампе,09.30Путеви наде, 10.00 Преглед штампе, 10.15 Филм инфо, 11.00 Фарма, 12.00 Акценти, 12.10 Здравље, 14.00Акценти,14.15Удица,15.00БизнисАрт,16.00Акценти,16.30Док.филм,18.00 Акценти,18.15Серија,19.00Пролог,20.10Пунгас,21.00Филм,22.30Акцентидана,23.00555Личности 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Иза сцене, 14.30 Земљанаде,15.30Док.програм,16.00Пријатељии супарници,17.00Подсунцем,17.50Вестизаглувонеме,18.00Банатданас,19.00 Мозаикдана,19.30Хранаивино,20.00Пријатељиисупарници,21.00СигналиопштинеСечањ,22.00Мозаикдана,22.30МаксКју,23.15Квиз,00.15Подсунцем.


dnevnik

utorak8.februar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

Ратсестринства Жене које су припадале сестринствуДелтадобросуповезанеиимајудоброплаћенепослове.Познатесуиврло популарне. Неслужбено, оне су лепше и у везама су са згоднијим момцима. Службено, немојте их наљутити... Улоге:ЛусиХејл,КортниТајорн - Смит, Аманда Шул, ФибиСтрол,КристенХагер Режија:ЏејмсХајман (НоваТВ,22.15) Бумба Сломљеносрце Гумуш Аси ИН Заувекзаљубљени Сломљеносрце Најбољегодине Гумуш ИН Дневник Најбољегодине Аси Ратсестринства,филм Вечењевести Ратсестринства,наставак филма 00.10 Бетмензаувек,филм 02.10 Брачневодe

08.15 09.15 10.10 11.40 12.55 13.35 14.35 15.30 16.30 18.25 19.15 20.05 21.00 22.15 23.30 23.45

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.15

Најгорипословиуисторији Мач ТрилеруМанили Великебританскевојсковође ПравиКазиноројал Ловцинанацисте Снимањерата ФармаизВикторијанског доба–посебнобожићно издање Најгорипословиуисторији Причаопољопривреди: Блато,знојитрактори ДанкадајеумроЏемсДин Какојеуметностстворила свет Шопеновимстопама Индокина Жртвениритуаликелтских друида ФармаизВикторијанског доба–посебнобожићно издање Најгорипословиуисторији Причаопољопривреди: Блато,знојитрактори

Краљлав Лепотицаизвер Пинокио Путописнаемисија УпознајтеЏонаДоа ДесантнаДрвар Сивикамионцрвенебоје Причаовојнику Северанце Избаченизколосека СтуденткињаКали Затворскаприча

07.55 Хари Потер и полукрвни принц 10.25 Ноћна мора пре Божића 11.40 Примо 13.05 Веридба (2009) 14.55 БраћаБлум 16.50 Транспортер 18.20 Луда ноћу музеју 2 20.05 СетисеТитана 21.55 Стјуарт:Живот уназад 23.25 Царство порока 00.20 Великаљубав

SlavNiStRaNcigoStiSRbiJe

Pi{e:RadovanPopovi} 07.00 Добројутро,Хрватска 09.12 Студио60наСансетСтрипу 10.10 Путовањенашихпредака, док.филм 11.02 КодАне 11.12 ДебиТревиспреуређује 12.00 Дневник 12.32 Морељубави 13.20 ПунакућаРафтера 14.20 Међунама 14.55 Мојапородица 15.25 Процес 16.00 Хрватскауживо 17.25 8.спрат,токшоу 18.12 КодАне 18.35 Твојасамсудбина 19.20 Дора-идемонаЕвросонг 19.30 Дневник 20.25 Прашкопролеће,док.серија 21.20 Мисија 22.15 Паралеле 22.50 Девник3 23.25 Ловцинанатприродно 00.15 Ксена-принцезаратница 00.55 ДрагиЏоне 01.15 Лажими 02.00 Мојапородица 02.30 СлеџХамер

ЛусиХејл

14

31

08.20 08.45 09.30 09.55 10.40 10.50 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 15.45 16.30 17.10 17.35 18.00 18.45 19.40 20.00 20.45 22.25 23.10 23.20 00.55

ЛагодниживотЗекаиКодија Школскипрограм СлучајзаекипуБАРЗ Твојасамсудбина Гармиш-Партенкирхен: Светскоскијашкопрвенствоемисија Гармиш-Партенкирхен: СветскоскијашкопрвенствоСуперГ(Ж),пренос Евромагазин МалаТВ Школскипрограм Збогом,птицо,филм Жупанијскапанорама Студио60наСансетСтрипу Оверланд3 ХанаМонтана СлеџХамер ПунакућаРафтера Путовањенашихпредака, док.филм Хитдана Дображена Циклусромантичних комедија:ЗаборавиПариз, филм Лажими Дневникплавуше Збогом,птицо,филм Ноћнимузичкипрограм

ДебраВингер

ЗаборавиПариз МикиГордонјекошаркашки тренерикошаркамујенајважнијастваруживоту.Вишеје на путу него код куће, а кућа муизгледакаоскладиштекошаркашкихреквизита.Кадму умреотац,онморадаиспуни његовупоследњужељу... Улоге:БилиКристал,Дебра Вингер, Џо Мантења, Синтија Стивенсон, Ричард Масур, Џули Кавнер, ВилијамХики Режија:БилиКристал (ХРТ2,20.45)

08.30 10.30 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.00 18.30 19.00 21.15 22.00 00.00 01.50

08.00 10.00 12.00 14.10 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Интермецо1 Збогом,децо Интермецо2 ХарииХендерсонови Светромулеђа Кошуте ДосијеДрезден ХарииХендерсонови Интермецо3 Реквијемзасан Трава Сексуалниживот Кућа2:Другаприча Ноћајкула

Трчи Рони трчи Мој тата лопов 11’09’’01–11.септембар Како сам упознао Сару Осмоза Џонс Скејтери Сансет стрип Вилард Преварена Луди за маторкама 2.

06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.20 01.10 02.10 03.50

Адвокатоваказна Меклаудовећерке Дображена Адвокатоваказна НешБриџис Филм: Двострукиживот ЕленорКендал Фојловрат Дображена Дијагноза:Убиство НешБриџис Браћа и сестре Филм: Далеко од погледа Филм: Храбра нова девојка Дијагноза:Убиство Филм:Отетаусредбеладана Фојловрат

СанаЛатан

Браоншећер Сидни, нова уредница њујоршког хип-хоп час описа „XXЛ„иДри,А&Рменаџеру успешнојмузичкојкући,знају се још од детињства. Кад се Сидни из Лос Анђелеса преселиуЊујорк,онисепоновносрећуиприсећајутренуткаиздавнепрошлости... Улоге: Тај Дигс, Сана Латан, Мос Деф, Никол Ари Паркер, Борис Кође, Квин Латифа Режија:РикФамуџима (РТЛ,21.40) 07.30 09.30 10.05 10.35 11.35 12.25 13.20 14.05 15.40 16.35 17.30 18.00 18.30 19.05 20.00 20.50 21.40 23.35 23.50 01.25 02.25 02.55

РТЛритамзона Бибинсвет ЕксклузивТаблоид 1001ноћ Езел Вечераза5 Клон Аурора Свештојебитно Мењам-ену Бибинсвет ЕксклузивТаблоид РТЛДанас Вечераза5 1001ноћ Езел Браоншећер,филм РТЛВести Режиме Астрошоу РТЛДанас Одколевкепадогроба, филм

09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Новисвет Преживљавање Америчкедрвосече Хотродшегрт:ХардШајн Генералка Прљавипослови Америчкедрвосече Преживљавање Чудовиштаизреке Разоткривањемитова ПограничнаполицијаСАД Какосеправи? Какотораде? Грађевинскеинтервенције Врхунскоградитељство Томогуија ПограничнаполицијаСАД Хотродшегрт:ХардШајн Прљавипослови

08.30 08.45 09.15 10.15 10.45 12.30 13.00 14.00 19.45 20.00 21.00 23.00 23.30 00.30

Сви спортови Фудбал Биатлон Алпскоскијање Алпскоскијање Крос-кантрискијање Биатлон Тенис Алпскоскијање Бокс Бокс Екстремниспортови Алпскоскијање Фудбал

У

Хичкоков страх од српске кубуре

костиму Алфреда у „Травијати“ 5. децембра Посетио је и боемски део града, Скадарлију и пре1961. на сцени Народног позоришта појавила кршио дијету. се будућа светска звезда Лучано Павароти, ко„Кад сам с пријатељима, онда не мислим ни на то ме је то први наступ ван Италије. Бранко Драгутино- шта и колико једем“. вић написао је у критици ове оперске представе: Онда му је виолиниста на уво му засвирао мелоди„Талентовани млади тенор почетник с лепим гла- ју из оперете „Грофица Марица“, на шта је Хичкок совним материјалом и савладаним елементима вокал- поскочио и окренуо својој жени: не технике, био је везан за врх диригентске палице и неискусан у глумачком оживљавању лика“. Паваротију се догодила невоља – после другог чина је замењен, јер је остао без гласа! *** „Престрашен сам и застаје ми дах“, препуној дворани Коларчевог универзитета обратио се Алфред Хичкок, легендарни филмски режисер. Било је то 1964, пре пројекције његовог филма „Сенка сумње“. Аплауз је био френетичан, такорећи – незапамћен до тад у овој дворани. Дошао је у Југославију после боравка у Италији и Француској (у Монаку је обишао своју филмску љубимицу Грејс Кели), а онда долетео у Дубровник и Београд. Радо је прихватио предКирк Даглас као Ван Гог лог свог домаћина, директора Југословенске кинотеке у Београду Владимира По„Сећаш се, Алма, слушали смо то онда...“ гачића, да разговара с филмаџијама. Испричао им је Она је на то рекла: необичну причу: „Неки веома уморан трговачки пут„Било је то 1925, кад је снимио свој први филм. На ник долази у један амерички град и тражи хотел у ко- банкету, тим поводом, оркестар је свирао исту ову мејем би преноћио. Узалуд. Сви хотели су препуни. У лодију“. очајању, одлази у хотел за обојене. Ни тамо нема меПогачић поклонио је српску кубуру „мајстору страста за њега, јер је – бео. Преостаје му једино да оде у ве и ужаса“, који је приметио: неки ноћни ресторан. Онако уморном, негде после по„Чуваћу се да је не прислоним на слепоочницу!“ ноћи, сине му идеја. Он одлази у тоалет и помоћу на*** горелог чепа лепо се нацрни на оним деловима тела Легендарни филмски глумац Кирк Даглас три дана који се виде... Тај трик му упали и он, коначно, доби- се у Београду није смиривао, у новембру 1964: пријеја собу у хотелу за обојене. Каже портиру да жели да ми, вечере и разговори у „Авала филму“ у Кошутњаплати унапред јер ујутро треку, где је срео режисера Роба рано да устане да би ухваберта Риодмака, који је сниБудућа светска оперска звезда тио воз. Ујутру га буди телемао „Благо Ацтека“, као и фон. Остаје му свега десет Лучано Павароти први наступ ван многе стране глумце. А само Италије имао је у Југославији минута до поласка воза. Трчи који дан пре, ту су били Орна станицу и ускаче у воз. сон Велс, Џејмс Мејсн и Ен1961.Али, задесио га је малер. Онда наилази кондуктер и тони Квин. После другог чина „Травијате“у тражи од њега да пређе у ваСрдачан, шармантан и негон за обојене. Трговачки Народном позоришту замењенје, посредан, као гост београдјер је –остао без гласа путник је запрепашћен, љути ске Академије за позориште се. Шта ће он у колима за и филм, разговарао је са стуобојене! Заврће рукав да би кондуктеру показао да је дентима и професорима, а размишљајући о тада актубео. Али, шта се то дешава? Он је потпуно црн! И он- елним филмским трендовима рекао: да му постаје јасно: портир је пробудио погрешног „У последње време се највише робује спектаклима. човека!“ Уосталом, најбоље ствари се махом раде под веома теУживао је у панорами града, а пошто је већ био шким условима. То показује искуство италијанског прочитао основне податке о прошлости Београда, до- неореализма. Али, потом се јавила тежња за имитацимаћинима је рекао: јом Холивуда и сав ранији труд је спласнуо. Онда су „Колико сте ви тек имали да градите кад се зна да дошли енглески млади гневни људи, па Французи и су вас бомбардовали и Немци и савезници? Лако је тако траје стално обнављање“. другим великим градовима Европе да се хвале својом Одмах је ставио до знања да је научио неколико лепотом. Сем Варшаве, само је Београд толико ру- српских речи: шен. Прочитао сам податак – најмање 40 пута у току „Хвала лепо. Добро вече. Како сте?“ свог постанка. Имате леп мали зоо-врт. Само, не свиКад га је један београдски студент упитао шта би ђа ми се што великог слона држите везаног! Замолите урадио да има свега 30 долара у џепу, одговорио је: управу, ако може, и у моје име – да слона ослободе. „Погрешно сте ме питали. Дуго сам живео и с маКазали су ми да је у време бомбардовања и зоо-врт ње новца. Издржавао сам се и школовао. Завршио сам био порушен, животиње побегле на улице, али да су студије, али увек веровао да сам глумац. Мој циљ је се саме вратиле назад. Стварно лепа прича, не знам да било позориште, али ту нисам успео да постанем звели је истинита“. зда“. KwiguRadovanaPopovi}a„SLAVNIGOSTISRBIJEXX VEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odsto,po910dinara,ilinaru~itiputemtelefona021/6622–609ilii-mejla knjizara4@slglasnik.com.

Prvibroj Slobodnevojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazavojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. od1.januara1953. Slobodnavojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSvetoZaRMaRKovi]toZapogubqenodokupatora9.februara1943. izdava~„Dnevnikvojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,bulevaroslobo|ewa81.telefaksredakcije021/423-761. elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, internet:www.dnevnik.rs. glavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).generalnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.besplatnimalioglasizaoglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:aiKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

utorak8.februar2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

8. februar 2011.

Уторак јесте вашдан,али нећете деловати у пуној форми јер вас ремете емоције због проласка Месеца кроз вашзнак.Посветите више времена и пажње својој деци и драгој особи.Чувајте живце.

BIK 20.4-20.5.

У каријери су присутне веома хаотичне околности.Можете се држати по страни,не бирајући ничију страну, и тако остати своји.Препуштени сте себи и од ваше снаге и упорности зависи колико ћете постићи.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

Неморате слушати савете пријатеља,нити им се превише повиновати јер не вреди претеривати ни у чему. Уколико радите на заједничким пројектима, с удруженим средствима,будите присутни. Добар и продуктиван дан за вас. Потрошићете и последњи атом снаге трудећи се да постигнете оно што морате или желите. На пољу каријере је важно да се никоме не замерите директно.

LAV 23.7-22.8.

У изразито стединамичном и занимљивом периоду, када се ваше идеје пласирају уз подршку оних до којих вам је стало. Јавни непријатељи су активнији него иначе. Ипак вас не дотичу.

DEVICA 23.8- 22.9.

Исцрпљујете се у приватном послу и немате редовне навике па ни уредан живиот.На извршиоце се не можете ослонити, али ни сами све постићи. То вам може погоршати здравствено стање.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Присутни сте у јавности и у друштву.Неки нови сусрети ће вам унети неочекиване исходе. Креативни сте,али не и стрпљиви. Будите што сервилнији премадругима да не бисте изгубили пријатеље.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Време је да се врате дуговања у било којемсмислу.Такође,време ја да пазите с ким ступате у послове. Будите самостални и наступајте на нов начин. Оптимизам, реалност и тајанственост. Фатална љубавна ситуација вам исцрпљује енергију,било да сте заједно с вољеном особом или сасвим сами. Доказано је да простор преноси информације. Пазите шта коме шаљете и мислите.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Одлажете планове или путовања, с видљивим разл озима или без њих. Али сте зато максимално активни у свом дому и свему што се односи на укућане.У приватном послу су видљиве промене.

Чувајте своје тајне, поготово оне љубавне. Неко вас жели, неко вас сања, у тишини и тајности. Али, ви као да немате довољно времена за вољену особу. Стални изазови вам недају мира.

Неке непревиђене околности морате узети у обзир.Пословна ситуација је у застоју па добро испитајте и утврдите градиво. Мањи новчани издаци. У љубави сте своји и слободни,а опет снажно повезани.

TRI^-TRA^

Помирење V REMENSKA

PROGNOZA

С унчано

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

11

Sombor

12

Kikinda

8

Vrbas

11

B. Palanka

12

Zrewanin

12

S. Mitrovica 12 Ruma

12

Pan~evo

13

Vr{ac

11

Srbija Beograd

14

Kragujevac

15

K. Mitrovica 13 Ni{

ВодитељкаикомичаркаЧелзи Хендлер позната јеподугом језику,којимјесвојевремено оплела Анђелину Џоли, актуелну невенчану супругу Бреда Пита, јер је због ње оставио њену најбољу пријатељицу Џенифер Анистон. Иакосеисамавероватнослажесизјавама отомекакојеАнђелина„кур... иразарачица домова”,Анистонова се ипакјавнооградила одовихизјаваитакосепосвађаласасвојом пријатељицом Челзи. Да су девојке закопале ратну секиру показале су гостовањем ЏениферАнистонутокшоу„Челзи лејтли”, укоји јеглумицадовела15-годишњегтеријераНорма. Том приликом се Џено појавила у ултракраткојсмеђојхаљинии показалазавидно дугачкеноге.

15

Evropa

и топло

Madrid НОВИСАД: Сунчаноитопловреме.Јутроћебитихладноуз могућупојавусумаглице.Ветарслаб,ујутрујугозападни,токомдаRim наускретањунасеверозападни.Притисакизнаднормале.МиниLondon малнатемпература-3,амаксималнаоко12степени. ВОЈВОДИНА: Ујутруслабмразсасумаглицомпонегде.Током Cirih данасунчаноиивеома топловреме.Ветарслаб,ујутрујугозападBerlin ни,токомданаускретањунасеверозападни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-4,амаксимална13степени. Be~ СРБИЈА: Ууторакујутруслабмразипонегдемагла.ТокомдаVar{ava насунчаноивеоматопловремеузтемпературеизнаднормалеза Kijev почетак фебруара. Ветар слаб, ујутру југозападни, током дана у скретањунасеверозападни.Притисакизнаднормале.МинималMoskva натемпература-5,амаксималначак16степени. Oslo Прогноза за Србију у наредним данима: У среду и четвртак свежије,алиузтемпературеидаљеизнадпросека.Упетакопет St. Peterburg малотоплије.Завикендпостепенозахлађење.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Прогнозирана биометеоролошка ситуација повољно ће утицати на већинухроничнихболесника.Ипак,свимасепрепоручујеумеренаактивностиадекватнооблачењеускладусадневнимтемпературама.Кодосетљивихособамогућисуреуматскииболовинаместимастарихранаипрелома.

14 18 9 8 8 11 8

VIC DANA Ухватиовукзеку.Сретнегалија пагапита: -Штаћешдарадишсазеком? -Правићуракију-одговоривук. -Какото? -Па,кадонимогудаправепиво одјелена,могуијаракијуодзеца.

5 0 -2 0

Atina

17

Pariz

10

Minhen

10

Budimpe{ta

9

Stokholm

2

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

198 (-10)

Slankamen

350 (-20)

Ja{a Tomi}

Apatin

266 (-11)

Zemun

382 (-16)

Tendencija stagnacije

Senta

344 (-22)

Bogojevo

240 (-10)

Pan~evo

386 (-12)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

301 (-12)

Tendencija opadawa

Smederevo

528 (-6)

Titel

364 (-24)

NERA

Ba~. Palanka 252 (-12) Novi Sad

274 (-18)

Tendencija opadawa

Hetin

128 (8)

88 (-4)

Tendencija stagnacije

N. Kne`evac 318 (-39) S. Mitrovica 212 (-22)

Tendencija opadawa

Beograd

Kusi}

323 (-15)

50 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 8.februar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"