Page 1

NOVI SAD *

PETAK 7. DECEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23641 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

REPUBLI^KA I POKRAJINSKA VLADA PRONA[LE ZAJEDNI^KO RE[EWE ZA RAZVOJNU BANKU VOJVODINE

RBV ide u banku, osniva se fond za razvoj aPV str. 3

U NOVOM SADU ODR @AN DE SE TI SA JAM ZA PO [QA VA WA

DANAS ODLUKA OP[TINA SEVERA KiM O PREKIDU BLOKADE PRELAZA

Politika

Dogovor dr`avnog vrha i kosmetskih Srba

3 Pretwe smr}u sudijama Ustavnog suda zbog zabrane „Obraza”

Ekonomija 4 U „Jugoremediju” stigle struja i privremena uprava 5 Legalizacija nije u skladu sa Ustavom

str. 2 OPOZICIJA TRA@I VANREDNU SEDNICU POKRAJINSKOG PARLAMENTA I DONO[EWE DEKLARACIJE

DANAS U RUSIJI, ZA DVE NEDEQE I U SRBIJI

Dru{tvo 6 Pomo} mo`e da plati samo tri odsto starih

Novi Sad

Foto: G. ^etnik

Skup{tina Vojvodine da osudi zlo~ine nad Srbima str. 2

NASLOVI

Po~iwe izgradwa „Ju`nog toka” str. 4

Dvesta radnih mesta jurilo 1.800 qudi

str. 8

7 Uskoro „lisice” ste`u to~kove 7 Ukra{avawe grada na pragu

Vojvodina 10 Zimska `etva trske u Belom Blatu 11 Prodaja Pekare Kikinda neposrednom pogodbom

Crna 13 U Novom Sadu ~erupali prugu

LOV

SRE]AN EPILOG PO@ARA U NOVOSADSKOM KAFI]U „LAZINO TELE”

Prisebni konobari spasli `ivote PRIMENOM ZAKONA O AMNESTIJI

Osu|enima za tragediju u „Launyu” smawene kazne

str. 13

str. 14 – 18

SPORT

Hladnije, uve~e naobla~ewe Najvi{a temperatura 3 °S

n KA^AR I MEDOJEVI] SAMO @EQA

Foto: J. Pap

str. 9

U FAZANERIJI I LOVI[TU „RISTOVA^A” KRAJ BA^A PO^IWE AMBICIOZAN PROJEKAT

Uskoro farme muflona i jelena lopatara str. 12

MINISTARSTVO POQOPRIVREDE NAPRAVILO RADNU GRUPU ZA AFLATOKSIN

Jo{ ~ekamo istinu o zara`enom kukuruzu n POMO] KLADIONI^ARIMA

n RUKOMETA[ICE SRBIJE POBEDILE UKRAJINKE

str. 5


2

POLiTikA

petak7.decembar2012.

dnevnik

DANAS ODLUKA OP[TINA SEVERA KiM O PREKIDU BLOKADE PRELAZA

poslani ^ ke teme

Ministari„Obraz” PoslanikLDP-aZoranOstoji} najaviojeju~eda}etastranka pokrenuti inicijativu za smenu ministra pravde Nikole Selakovi}a, i izrazio nadu da }esewegovojstanciutomepridru`itiiDS,LSVidrugeopozicionepartije. –Vladamoradaseogradiod ministra Selakovi}a, ho}e li Vladare}idanestojiinepodr`avaorganizacijekojeprave spiskove? Ne mo`ete voditi evropsku politiku, a raditi svedapodr{kaevropskojpoliticiopada–rekaojeOstoji}u Skup{tini Srbije, u delu sednicekadaposlanicitra`einformacijeoddr`avnihorgana. –Sadsmomimaloovdepatrio- te, pa pumpate ekstremiste i dovoditeihpredSkup{tinu,a u Briselu smo kooperativni. Nemo`etonadobrodasezavr{i. Tak o su radil i i va{i prethodnici, i jo{ plus ministar pravde i ~lan Vlade u~e-

stvuje u skupovima s ekstrimistima. Uznapomenudajedr`avaimala„razneministrepravde”,ali da se ne se}a da je neko od wih u~estvovaonaskupovimatakvih desni~arskih organizacija, Ostoji}poru~uje:„Nemamnikakvopitawezatakvogministra, aliimampitawezaVladuipremijeraIvicuDa~i}a dali}ese Vladaograditi„. I {efica poslani~ke grupe Lige socijaldemokrata VojvodineAleksandraJerkov kritikovala je Selakovi}evo prisustvo na skupuispredDomaNarodneskup{tinenakojemsusemoglevideti i pristalice desni~arskih organizacija „Obraz”, „Na{i” i „1389”.OnajeupitalaSelakovi}adalimujepoznatodajeorganizcija „Obraz” zabrawena zbog dokazanemr`we.Wujeinteresovalo na koji na~in ministar namerava da osigura da se odluke UstavnogsudaSrbijesprovode.

Bunarbezdna PoslanikSPO-aAleksandarJugovi} zahtevaojeju~edaVladaSrbijeobrazujeradnotelokoje}eispitatikolikonovcasujavnapredu- ze}anaosnovusponzorskihugovoraidonatorstvauplatilanara~un srpskihsportskihklubovauposledwojdeceniji.Tako|e,potrebnoje dasaop{tiipodatakkolikijedugsportskihklubovadr`avi. – Tada bismo mogli videti koliko smo bolnica, {kola, obdani{ta moglisagraditizanovackojisunesavesnimposlovawemubunarprosuligeneralnisekretari,~lanoviUO,menaxeri,sportskidirektorii ostalifunkcioneriuna{imsportskimklubovima–naveojeJugovi}.

Cvetkovi}podneoostavku Nekada{wi premijer Mirko Cvetkovi} podneo ostavku na poslani~ku funkciju. Pre Cvetkovi}a ostavku na funkciju poslanikapodnelisuiministriprethodne vlade Sne`ana Malovi} i OliverDuli}. Uparlamentusuuposlani~kim klupamajo{uvekeksministriodbrane Dragan [utanovac, za dr`avnuupravuMilanMarkovi},za KiMGoranBogdanovi},zapoqo-

privredu Du{an Petrovi} kao i biv{idr`avnisekretaruMinistarstvupravdeSlobodanHomen. Na izbornoj skup{tini DS-a pre desetak dana, predsednik stranke Dragan \ilas pozvao je poslanike DS-a, koji su bili ministriuprethodnojvladi,dapodnesuostavke. Zbogodlaskanadrugufunkciju ju~ejeostavkupodneoiposlanik SNS-aGojkoRadi}.

Prolazeamandmani opozicijeoJP Uo~iraspraveupojedinostimaopredlo`enomZakonuojavnim preduze}ima, skup{tinski Odbor za privredu, regionalni razvoj,trgovinu,turizamienergetikuprihvatiojedanasskoro polovinu od ukupno oko 70, uglavnom opozicionih, amandamna.Iz predlo`enog zakona izbrisana je re~ informisawe, ausvojenjeiamandmankojimje preciziranodaseujavnimpreduze}ima u oblasti informisawa koja nisu privatizovana do

danastupawanasnagutogzakona,odredbeprimewujudowihove svojinske transformacije, a ne do privatizacije, kako je to prvobitno predvi|eno. Poslani~ka grupa LDP-a prelo`ila je nekoliko amandmana, a me|u prihva}enimajeiamandmankojimsepreciziradasejavnapreduze}a koja nemaju konkurenciju,odnosnokojasumonopolisti, nemoguogla{avatinakomercijalnoj osnovi, bez saglasnosti vlade. S. Stankovi}

Dogovordr`avnogvrha ikosmetskihSrba PredstavniciSrbasKosovai Metohijedobilisugarancijekojesutra`ilioddr`avnogvrhana sastankuuzgradiPredsedni{tva na Andi}evom vencu, i izjavili novinarimadasusaglasnisastavovima predsednika Tomislava Nikoli}a iVladeSrbije.NovinarimajeispredPredsedni{tva re~eno da ~etiri skup{tine op{tineseveraKosovaiMetohije zasedajudanasuLeposavi}uiodlu~ujuoprekidablokade,adotadaostajunaJariwu.Platformao Kosovubi}epredstavqena17.decembra {efovima poslani~kih klubovaSkup{tineSrbije. To je ukratko bilans sastanka predsednika ~etiri op{tine severa KiM s predsednikom Nikoli}em i premijerom Ivicom Da~i}em, kojem su prisustvovali i predsednik Skup{tine Neboj{a Stefanovi},{efKancelarijeza KiMAleksandarVulin,{efbeogradskog tima za razgovore s Pri{tinom Dejan Pavi}evi} i potpredsednici Vlade Suzana Grubje{i},RasimQaji} iJovan Krkobabi}.Ne{tovi{eodsati porazmatranisudetaqidogovorapostignutoguBriseluuokviru dijaloga Beograda i Pri{tine. Premijer Da~i} je rekao, poslesastankauPredsedni{tvu,da jenawemupotvr|enodr`avnojedinstvo u sprovo|ewu politke o pitawu Kosova i Metohije i dodaodanemarazlogazablokaduadministrativnihprelaza. –Moramodabudemojakidabismo odbranili KiM, vojno ga ne mo`emo odbraniti ve} samo politi~ki, i zato moramo biti jedinstveni – rekao je Da~i}, pod-

Za sever dovoqne garancije Vlade Predsednikop{tineKosovskaMitrovicaKrstimirPanti} rekaojeposlesastankasdr`avnimvrhomdaodlukuodeblokadi Jariwatrebadadonesuodborniciskup{tinaop{tinasasevera Kosova,nasednicizakazanojzadanas,alijedodaodajeonoptimista. Panti} je rekao da je za wega dovoqna garancija Vlade Srbijeidao~ekujeda}etajstavprihvatitiiodbornici.Onje ocenioidasuzahteviskup{tinaop{tinasaseveraKosovauva`eniiprihva}eniuBriseludabisporazumozajedni~kojkontroliadministrativnihlinijamogaodasesprovodi.Powegovimre~ima,dobijenesuipisanegarancijejerjeVladaSrbije usvojilazakqu~akdasuwihovizahteviprihva}eniida,uslu~ajuzloupotrebesporazuma,mo`edagasuspenduje. se}aju}ipritomdajenaprethodnomsastankuspredsednicimaop{tina severa KiM obe}ao da }e Vlada Srbije, i on kao pregovara~,statiizawihovihzahteva. –Itosmoiu~inili.Prihvatilismodapo~neprimenasporazuma o integrisanom upravqawu administrativnim prelazima.

Jerkov:Razumem qudenaKosovu [efica poslani~ke grupe LSV-a AleksandraJerkov reklajeju~eda,iakonijepristalicabilokakvihaktivnostikojebiSrbenaKosovuiMetohijiuvukleudubqisukobsme|unarodnomzajednicom,imarazumevawazawih,budu}i da nemaju dovoqno informacija o tome {tajeta~nodogovorenouBriselu. –Neophodnojeutvrditi{tajeta~nopredvi|enotimsporazumimaizBrisela,sobzirom natodajenamaposlanicima,aigra|animana KosovuiMetohijikoji`eledaza{titesvoja prava, to apsolutna nepoznanica – rekla je AleksandraJerkovnovinarimauparlamentu.– Postoji~itavnizdisonantnihtonovairazli~itih informacija o tome o ~emu je premijer Ivica Da~i} razgovarao u Briselu. Razumem qudenaKosovu,budu}idanemajuinformacija o tome {ta se de{ava s wihovim `ivotima i sudbinamajersuupravoonitikoji}eosetiti posledicesvakogodtihdogovora.

Bi}eotvorena~etiridokrajagodine, bi}e statusno neutralni i ~itavovajsporazumtuma~imokao takav. Mi to ne tuma~imo, i ne prihvatamo, kao bilo kakve grani~neprelaze,liniju,ve}iskqu~ivo kao privremene objekte sa statusom administrativnih prelaza.Zna~i,namojeinsistirawe

Ha{im Ta~i i Ketrin E{ton su se saglasili s tim da se na ovim prelazimanaseveruKiM,Jariwu i Brwaku, ne napla}uje carina i nekedrugeposebneda`bine,niti dasepraveproblemiSrbimakoji koriste svoja li~na dokumenta i registarsketablice.Itajre`im }e ostati takav sve dok se ne postigne dogovor o tim otvorenim pitawima,o~emuserazgovornastavqaposlenovogodi{wihpraznika–rekaojepremijer,uztvrdwudajepostignutodasere`imna timprelazima„usu{tininemewaiostanekakavjebiosvihovih godina“. Posle sastanka, predsednik Skup{tinejeizjaviodasupredstavnici kosovskih Srba zadovoqni razgovorima s dr`avnim vrhom i da }e biti ukqu~eni u pregovore s Pri{tinom. Stefanovi}jerekaodajedogovorenoda sesvebudu}eakcijenaseveruKosovausagla{avaju,idapredstavnici kosovskih Srba budu konsultovaniobudu}impotezimadr`ave. Po wegovim re~ima, pojedinideloviju~era{wegrazgovoraspadajuudomendr`avnetajne. – Mislim da na~in rada koji smo primenili danas mo`e dovesti do trajnog re{ewa tako da Srbija potpuno zadr`i svoje nacionalne interese i da ih ni na koji na~in ne ugrozi – ocenio je predsednikSkup{tine,inajavio da}e{efovimaposlani~kihgrupa17.decembrabitipredstavqen nacrt platforme za re{avawe problema Kosova i Metohije, da bi se uskoro dr`ava strategija na{la i pred poslanicima republi~kogparlamenta. D. Milivojevi}

\ilas:Neselimse uvilunaSewaku Gradona~elnik Beograda Dragan \ilas negiraojedaseseliuvilunaSewakuida su wegovi saradnici Marko Blagojevi} i AleksandarBijeli} saslu{avaniupoliciji.NakonferencijizanovinareuSkup{tini grada Beograda, \ilas je rekao da je on mawinskivlasnikvilenaSewakuzakojusu nekimedijitvrdilidajujekupiosamdabi seuwupreselio,dodaju}idajesteistinada vi{e ne}e `iveti u stanu u Mile{evskoj ulici,ve}da}esepreselitiustanuUlici patrijarha Varnave. Po wegovim re~ima, stanuMile{evskojuliciukojemjedosada `iveo,bi}eprodat,aon}esvepromeneblagovremenoprijavitiAgencijizaborbuprotivkorupcije. Tako|ejerekaodanijemilijarderkako tvrdemediji,ve}je„uspe{anposlovni~ovek”, i dodao da bi bilo boqe kada bi se vi{etakvihqudibavilopolitikom,umesto {to se politikom bave qudi koji, da

nemapolitike,nebiznali~imebisebavili. \ilasjeodbaciooptu`beMiodragaKosti}a izre~eneu„Ka`iprstu„B-92inaveo da je Poqoprivredna korporacija Beograd odli~anprimertogakakodr`avamo`e,uz pomo} kvalitetnog menaxmenta, napraviti uspe{nufirmu. \ilasjezapitaoKosti}akolikojepreduze}aprivatizovao,kolikajesadaprose~na platauwima,kolikoradnikajedanaszaposleno,akolikoihjeradilopreprivatizacije. \ilas je tako|e zatra`io da Kosti} odgovoridalijespremandavratinaposao sveonequdekojejeotpustiouzotpremninu, ukoliko mu dr`ava vrati dupli iznos tih para.Onnije`eleodagovoriotomedali smatradajestabilnostvladaju}ekoalicije uBeograduugro`ena,ve}jesamokratkonaveodajeotomesveve}rekaoigra|anima,i politi~kimpartnerima.

POSLANICI SNS-a, SPS-a I DSS-a TRA@E VANREDNU SEDNICU POKRAJINSKOG PARLAMENTA I DONO[EWE DEKLARACIJE

Skup{tinaVojvodine daosudizlo~inenadSrbima Poslanici iz poslani~kih grupa koje okupqa Srpska naprednastrankaiSocijalisti~ka partija Srbije, kao i poslanici Demokratske stranke Srbije, tra`e vanrednu sednicu Skup{tine Vojvodine na kojoj bi se razmatrala deklaracija o osudi zlo~ina po~iwenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostoru biv{e Jugoslavije, preneli su ju~e u zajedni~kom obra}awu novinarima, u skup{tinskom holu, Igor Mirovi} (SNS),PavleBudakov (SPS)i BranislavRistivojevi} (DSS). Mirovi}, koji je {ef poslani~ke grupe SNS-a, rekao je da veliki broj poslanika, wih 37, tra`i sazivawe sednice i dono{ewe deklaracije povodom „sramnih odluka Ha{kog tribunala koji nije uspeo da presudi optu`enimazaratnezlo~ine,ne samouHrvatskojve}inaKiM”. – Motivisani smo, pre svega, odgovorno{}u koju imamo

prema onim gra|anima u Vojvodini koji su bili `rtve terora na prostoru biv{e Jugoslavije – rekao je Mirovi}, koji veruje da }e deklaraciju podr`atiivladaju}ave}inai da }e Skup{tina „biti jedinstvena, kao {to je bila jedinstvenaiunekimdrugimslu~ajevima„. Uzosuduzlo~inanadpripadnicima srpskog naroda, u deklaraciji se tako|e pozivaju dr`avniorganidapreduzmusve dasedokrajaistra`eiprocesuirajuzlo~inijerdr`ava,dodao je Mirovi}, ne mo`e biti nemi posmatra~, bez obzira na to{toHa{kitribunal„ne~ini ni{ta da se ti zlo~ini do krajarasvetleiistra`e”. [ef poslani~ke grupe SPS–PUPS–JS–SDPS-a Pavle Budakov rekao je da je deklaracija sa~iwena u `eqi da javnostbudeupoznatasastavom Skup{tineVojvodine.

–O~ekujemodaseiostaliposlanici pridru`e prilikom izja{wavawaidapodr`etudeklaraciju. Jer, smatram da to nije strana~ko pitawe. To je pitawe kojejedalekoiznadstrana~kog, onojegra|anskopitawe,nacio- nalnopitawe–kazaojeBudakov. Tim glasom osta}e, po re~ima Budakova, dobar trag po za-

vr{etkuradaHa{kogtribunala, o kojem }e se, smatra, jo{ mnogopisatiiraspravqati. –Mislimda}enakrajudo}i do toga da je Ha{ki tribunal sudio po politi~kim, a ne po pravnimprincipima–rekaoje Budakov. Napomiwu}i da se u preambuli Rezolucije Saveta bezbedno-

stiUN-akojomjeosnovanMe|unarodni krivi~ni tribunal za biv{u Jugoslaviju ka`e da je jedanodzadatakatogtribunalauspostavqawe i odr`avawe mira, poslanik DSS-a Branislav Ristivojevi} je rekao da to „nije mogu}eadasesvim`rtvamaratovadevedesetihgodinapro{log vekaneodadu`nopo{tovawe”.

Predsednik du`an da sazove sednicu Mirovi} je rekao da, po Poslovniku Skup{tine,petinaposlanikamo`epodnetiinicijativu za sazivawe sednice, a da je predsednik Skup{tine du`an da je sazove u roku od deset dana. PredsednikSkup{tineI{tvanPastor ju~e nije`eleodaseizja{wavaozakazivawusednice.Onjeprekoskup{tinskeslu`beporu~ioda }e tim povodom u ponedeqak odr`ati konferencijuzanovinare. Mirovi} je predsedniku, pak, preko skup{tinske slu`be poru~io „da poka`e demokrati~nost” i da preko sajta Skup{tine javnost

budeobave{tenaopredlogu37poslanikazadono{ewe deklaracije o osudi zlo~ina nad pripadnicima srpskog naroda na prostoru biv{e Jugoslavije. –Ovonijetemazapoliti~konadgorwavawe, ovojetemazaujediwewesvihstranaka–rekao je Mirovi}, i dodao da je tekst deklaracije otvorenzasugestije. Ina~e,me|upotpisnicimapredlogazazakazivawevanredneskup{tinskesednicenisuposlanici SRS-a. Oni su pozvani, ali wihov odgovor nije stigao, rekao je novinarima poslanikDSS-aRistivojevi}.

– To prosto nije mogu}e poricawemzlo~ina,gurawempod tepih, veli~awem zlo~ina, kao {tosmobilinedavnosvedociu Hrvatskoj–dodaojeRistivojevi}. Powegovimre~ima,pomirewe je postupak koji te~e i ima duga~ku dinamiku, ali je on „umestonapred,krenuounazad„. –[tavi{e,uspeojedaponovo poja~a me|unacionalne tenzije. Upravo zbog toga predla`emosvimostalimposlanicima u Skup{tini, u prvom redu vladaju}ojve}ini,daseusklopu ovog procesa pridu`i na{em politi~kom aktu – rekao jeRistivojevi}. Onjenaveodabisedeklaracijomosudilizlo~ininadpripadnicimasrpskognaroda,tra`ilo gowewe tih zlo~ina, a prognanicima „jo{ jednom iskazala nepokolebqivost da je Vojvodinawihovnovidom”. S. Kova~evi}


politika

dnevnik

REPUBLI^KAIPOKRAJINSKAVLADAPRONA[LEZAJEDNI^KORE[EWE ZARAZVOJNUBANKUVOJVODINE

RBV ide u banku, osniva se fond za razvoj apV VladaSrbijeiVladaVojvodine potpisale su ju~e sporazum o tome da status Razvojne bankeVojvodinebudere{enpo modeluprenosaimovineiobavezananekudrugubanku,odnosnorazvojnifondAPVojvodine,ka`eseuzajedni~komsaop{tewudvevlade. Sporazumom je, kako je navedeno, predvi|en prenos aktive i pasive na onu banku koja ponudi najboqe uslove za to, u skladusaZakonomopreuzimawu imovine i obaveza odre|enih banaka radi o~uvawa stabilnostifinansijskogsistema RepublikeSrbije.Re~jeoblizu110milionaevraosiguranih depozita i blizu 100 miliona neosiguranih depozita, odnosnooko80.000deponenata. Svi deponenti i {tedi{e Razvojne banke mogu biti potpuno spokojni jer je wihov novac,dosadadeponovanutojfinansijskoj instituciji, potpunosiguraniobezbe|en. Zajedni~kim sporazumom planirano je i da se za iznos neosiguranih depozita, koji nijepokrivenkvalitetnomaktivombanke,uiznosuodoko70 miliona evra, emituju petogodi{we obveznice, od kojih }e AP Vojvodina emitovati 78,11 odsto,aRepublikaSrbijapre-

ostalih 21,89 odsto. Tim obveznicamamo}i}esetrgovatina sekundarnom tr`i{tu. Republika Srbija i AP Vojvodina obveznice}eprenetiAgenciji za osigurawe depozita, u ciqu

APV i 21,89 odsto RS (identi~nomodnosuuemisijiobveznica)inakoji}ebitiprenet deo aktive (kreditni portfolio pravn ih lic a i staln a imovina)RBV-a.

Vlada Republike Srbije i Vlada APV, uz podr{ku Narodne banke Srbije, odlu~ile su se na taj zajedni~ki korak jerjetameraoptimalnazadeponente i sve klijente banke, najjeftinija za gra|ane, odnosnobuxeteSrbijeiVojvodine, a ujedno omogu}ava i potpunu stabilnostfinansijskogtr`i{ta,saop{tilesudvevlade.

Sporazumomje predvi|enoosnivawe, pohitnompostupku, razvojnogfondaAP Vojvodine

wihovog daqeg prenosa na izabranubankupreuzimaoca. Sporazumom je tako|e predvi|eno osnivawe, po hitnom postupku,razvojnogfondaAP Vojvodine,ukojem}eu~e{}ei upravqa~kapravaostvarivati AP Vojv od in a i Rep ub lik a Srbija u odnosu 78,11 odsto

Pokrajina }e inicirati dono{ewe zakona o razvojnom fondu AP Vojvodine po hitnom postupku. Tim zakonom }e seosnovatiiureditipolo`aj, na~in finansirawa, poslovi, upravqawe, kontrola rada, nadzor i druga pitawa od zna~ajazaradtogfonda.

Nikoli}iPajti}razgovaraliosvim{umovima MiroslavVasinjeizjavioda„nijeta~nodaje pokrajinski premijer Bojan Pajti} tra`io od predsednika Srbije Tomislava Nikoli}a da ne potpi{eZakonobuxetu”. On je rekao da je Pajti}, kao razuman ~ovek, shvatiodamoradakomuniciraspredsednikom dr`ave,idajeju~ei{aokodNikoli}adarazgovara o svim {umovima koji su postojali u prethodnom periodu – „o buxetu, po{tovawu Ustava i primeni svih akata koji se odnose na Vojvodinu”. –Na{zahtevjebiodasedotaknusviaspekti problema i da se re{avaju u okviru Ustava. To smoidobili–izjaviojeVasin,navode}idasu

zadovoqniuveravawimakojesudobiliodpredsednikaNikoli}a. On je ponovio da Pokrajinska vlada ostaje priodlucioprivremenomfinansirawuPokrajinedokUstavnisudneodgovorinazahtevPokrajineineoceniustavnostZakonaobuxetu. –Po{tojeUstavnisudve}doneonekeodluke koji se ti~u Vojvodine, a mi to po{tujemo, tra`imodaUstavnisud{topredoneseodluku ona{emzahtevu–izjaviojeVasin,ponavqaju}iocenudajenovimzakonomVojvodinaizrepubli~kog buxeta uskra}ena za deset milijardidinaraidaVladaVojvodinetonemo`eda dopusti.

Preth odn o je pok raj ins ki sek ret ar za priv red u, zap o{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav Vasin rekao za Radio-televiziju Vojvodine da je Vlada Vojvodine odustala od dok ap it al iz ac ij e Razv ojn e banke Vojvodine s novih 150 mil io n a evra i prih vat il a predlog Vlade Srbije da RBV pre| e pod ing er enc ij u nek e druge banke. To re{ewe, dodao je Vasin, podrazumeva da }e svi depoziti RBV-a biti osigurani, a da }e razvojna komponenta banke biti sa~uvana na taj na~in {to }e Pokrajina dobiti razvojni fond. Na pitawe da li je pokrajinska administracija na taj na~in priznala gre{ku jer je prihva}eno re{ewe koje je ministar finansija Mla|an Dinki} predlagao od otvarawa pri~e o dubiozama RBV-a, Vasin je odgovorio da to „apsolutno ne zna~i to„,ve}da su „sad stvoreni uslovi da se formira pokrajinski fond za razvoj„, ~ime Vojvodina dobija mogu}nost da se razvija. – Kao zreli qudi seli smo, razmislili i prihvatili to – rekao je pokrajinski sekretar zaprivredu. E.D.

Vojvo|anski DS: protivzakonito izabran predsednik op{tine [id Pok raj ins ki odb or Dem ok rats ke strankezaVojvodinusaop{tiojeju~eda je presudom Upravnog suda potvr|eno da

je predsednik op{tine [id Nikola Vasi} (SNS) izabran protivzakonito. Povodom te presude, Pokrajinski odbora

DS-a za Vojvodinu organizova}e danas u Novom Sadu konferenciju za novinare, najaviojeDS.

petak7.decembar2012.

3

pretwe smr}u sudijama Ustavnog suda zbog zabrane „Obraza” Ustavni sud Srbije dobio je dopisspretwamasmr}usudijama togsudaiwihovimporodicama, koji je potpisan s „Preki sud, The Black Hand –Apis”,navodise usaop{tewuobjavqenomju~ena sajtusuda.Uprete}emdopisuje, izme|u ostalog, navedeno da se „naosnovuzakqu~akaideklaracije Svetskog svesrpskog saveza u odbrani srpskih nacionalnih interesa, osu|uju na smrt 11 sudija Ustavnog suda zbog zabrane organizacije ‘Ota~astveni frontObraz’,zbog,navodno,povrede Ustavom Srbije zajam~enihpravaodre|enihdru{tvenih grupa‘Paradaponosa’...”. Upretwiseka`edasudijama Ustavnog suda, „ukoliko ne postupe po toj presudi, sledi da s

porodicamazagodinudananapuste teritoriju Srbije i nasele se na Kosovu i Metohiji ju`no od Ibra ili im sledi izre~ena kaznakadasesteknuuslovi”. Na kraju dopisa pi{e da }e sudije i wihove porodice po prijemudopisabitipra}eni„na svakom koraku” i da „ako ne}e milom, ho}e silom”, uz tvrdwe „izvr{ewetogre{ewane}emo}i spre~iti ni srpska vojska i Da~i}eva policija”, naveo je Ustavni sudu u saop{tewu. Ustavnisudjenapomenuodajeo prete}emdopisuiwegovojsadr`ini obavestio nadle`ne organe.Tajsudjeujunuzabraniodelovawe „Obraza”, na inicijativu Republi~kog javnog tu`ila{tva.

REKLI SU

patrijarh: SpC nije pisala pismo PatrijarhsrpskiIrinej tvrdidapismoukojem senapadadr`avnivrhzbogpolitikepremaKosovuiMetohijinijepotekloodSinodaSrpskepravoslavnecrkve. –TopismonijeodnasiCrkva}eseograditiod napisanog i objavqenog pisma – rekao je patrijarh. Onjedodaodaneznakojeautorikojemedijimaposlaosporno pismo u kojem se u osam ta~aka kritikuje dr`avna politika premaKosovuiMetohijiiCrkvanagrubna~inogra|ujeodwe. PatrijarhjenaveodasuCrkvaionkaopatrijarhranijeiskazalisvojstavode{avawimanaKosovuiMetohijiipoliticikojasesprovodikadajere~oju`nojsrpskojpokrajini,anapitawe dalijeprotivsprovo|ewadogovorenihsporazumauBriselupatrijarhjeodgovorio: –Rekaosamsvojstavranije,nebihdagaponavqam.Ovomprilikomni{tanemoguvi{edaka`em. Autenti~nost pisma koje se pojavilo u magazinu „Nedeqnik” najprejeuizjaviTanjuguosporioportparolSPC,vladikaba~kiIrinej.

Vrebalov: Vojvo|anin je evolutivni proces Potpredsednik Skup{tine AP Vojvodine Milivoj Vrebalov razgovarao je ju~e sa studentima novosadskogFilozofskogfakultetaoskup{tinskim nadle`nostima, aktivnostima i politi~kopravnomdelovawu. Vrebalov istakao je da je Vojvodinajedinstvenaregija,kojajeposvojimspecifi~n os tim a prep oz nat qiv a u Evrop i, izm e| u ostalog i zbog toga {to u woj `ivi 26 naroda i govori se {est slu`benih jezika, {to pokrajinski parlament ~ini najmnogojezi~nijimnakonEP.„Vojvo|aninjeevolutivniproces,anerevolucionarni.Svismomiodnekudado{liisamojepitawevremenakolikoqudimatrebadaprihvatena{na~in`ivota”,rekaoje VrebalovidodaodasusequdiuVojvodinivekovnimvaspitawem nau~ilitolerancijiime|usobnompo{tovawu.Onjedodaoida jepitaweautonomijeVojvodinepitawe21.veka,tedasuupravo studentitikoji}eubudu}nostiodre|ivatidaqitokdoga|ajai sudbinuregije.


4

ekonomija

petak7.decembar2012.

U OYACIMA JO[ NIJE POKRENUT POGON KOMPANIJE „MAGNA SITING”

Gas odlo`io sve~ano otvarawe Proizvodnipogonsvetskipoznate komapanije „Magna siting„ svakakoje jednaodnajve}ihinvesticija u op{tini Oxaci. Proizvodna halajeve}odavnozavr{ena,kaoi infrastrukturniobjekti,pristupni putevi, trafo za elektri~nu energiju, vodovod i kanalizacija, me|utim, na`alost, gas koji treba da slu`i za zagrevawe proizvodne hale nije doveden do objekta, iako seradiintenzivno. Sve~anootvaraweproizvodweu oxa~kompogonu,najavqenoza5.de-

cembar, nije odr`ano zbog tehni~kog razloga, po{to on nije kompletno tehni~ki opremqen. Zbog togproblemauOxacimasuboravili predstavnici Vlade Vojvodine, „Srbijagasa„, kompanije „Magna„ kaoipredstavniciizvo|a~aradovafirmeKEEZ.Nazajedni~komsastankus lokalnom samoupravom zakqu~enojedajeonaispunilasvoje obaveze na zadovoqavaju}i na~in po{tosuinfrastrukturniobjekti kojisudogovoreniswomizgra|eni navreme,alijeizostaou~inakpodizvo|a~aradovazagasnuinstalaciju,firme„Promonte”iweihkooperanata. –Nasastankusmodobilipohvaluodpredstavnika„Magne”,po{to smou~inilisve{tosmodogovori-

lispredstavnicimaterenomirane kompanije–rekaonamjepomo}nik predsedniceop{tineOxaciVasil Nastoski.–Doslovnosmoispunili sve obe}ano i nemamo razloga da ose}amo bilo kakvu krivicu zbog ne~ijegne~iwewa.Po{toseokre}e na politi~ku stranu zbog toga {to „Srbijagas„ ima za direktora funkcionera SPS-a, a u lokalnoj vlastiSPSnijevi{euvladaju}oj koaliciji,mogudaka`emdanismo spremnidapomislimodatoimabilo kakve veze s politikom. Hitno

}ebitiodr`ansastanakspredstavnicima „Srbijagasa„, na kojem }e bitipreciznoodre|enokada}egasna instalacija biti zavr{ena i kompletnoproverena. Predstavnici„Magne„ sunezadovoqnizbogodlagawadatumaotvarawa,aliproizvodwa je jo{ ranije organizovana, tako da ne}e trpeti eventualnu {tetu. Mismo,naravno,tako|e nezadovoqni,alinetolikodabismo nekoga optu`ivali zbog namere da u~ini ne{to lo{e. Verujem da }e pogon„Magne”prekrajagodinebitiotvoren. Da li su izvo|a~i radova malo vi{eprecenilisvojubrzinuiefikasnostilijepostojaonekidrugi razlog,mo`da}emoisaznati. S. Miler

VESTI „Hemofarm” najboqi izvoznik Farmaceutska kompanija „Hemofarm” iz Vr{ca dobitnik je ovogodi{we nagrade za najboqeg izvoznikagodine.Nagradudodequje Agencija za promociju izvoza i strana ulagawa (SIEPA). Nagradu u kategoriji malih i sredwih preduze}adobilajekompanija„Goma lajn” iz Kragujevca, dok su posebna priznawa u toj kategoriji dobile „Ku~ Kompani” iz Kragujevca, „Meteh” iz Smedereva, „MING”izBeograda,„Termovent SC”izTemerinai„Vizard”izBeograda. Kompanija „Hemofarm” je najve}i izvoznik farmaceutskih proizvodainajve}inetoizvoznik Srbijezadevetmeseciovegodine, sa izvozom od 120 miliona evra. Kompanijaprodajegotoveproizvodeu30zemaqanatrikontinenta,a izvoz obuhvata vi{e od 60 odsto wenihprihoda.

Plate rastu nakratko Do kraja godine o~ekuje se pad industrijskeproizvodweuSrbiji, kao i rast zarada zbog pove}awa plata u javnom sektoru od dva od-

sto.Me|utim,ujanuaruifebruaru 2013. zarade }e opasti, izjavio je saradnik Instituta za tr`i{na istra`ivawa(IZIT)Sa{a\ogovi}.Oktobarskaprose~nanetozaradauSrbijiiznosilaje41.558dinaraitojeza3,2odstonominalno, odnosno0,5odstorealnovi{enegomesecdanaranije,rekaoje\ogovi}iocenioda}eunovembrui decembruzaraderastizbogpove}awa plata u javnom sektoru od dva odsto. U januaru i februaru 2013. do}i}edopadazarada.

Nov~anice delimi~no izmewene NarodnabankaSrbije(NBS)najavilajeda}edanaspustitiuopticajnov~aniceod500i2.000dinara sa delimi~no izmewenim obele`jima. Na licu nov~anica od 500 i 2.000dinaranemaizmenaobele`ja, ananali~jujeizmewenagodinaizdawa (2012) i potpis guvernera (Jorgovanka Tabakovi}). Nov~aniceod500dinara}ebitiparalelno uopticajusaprethodnimizdawima tenov~aniceod2004,2007.i2011,a nov~anica od 2.000 dinara bi}e u opticajuparalelnosaprethodnim izdawemtenov~aniceod2011.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu

Zemqa

Valuta

EMU

evro

1

111,6870

113,9663

116,5875

111,3451

Australija

dolar

1

89,4426

91,2680

93,3672

89,1688

Kanada

dolar

1

86,1317

87,8895

89,9110

85,8680

Danska

kruna

1

14,9686

15,2741

15,6254

14,9228

Norve{ka

kruna

1

15,1895

15,4995

15,8560

15,1430

[vedska

kruna

1

12,9515

13,2158

13,5198

12,9118

[vajcarska

franak

1

92,2651

94,1481

96,3135

91,9827

V. Britanija

funta

1

137,5964

140,4045

143,6338

137,1752

SAD

dolar

1

85,5315

87,2770

89,2844

85,2696

Kursevi iz ove liste primewuju se od 6. 12. 2012. godine

dnevnik

NEIZVESNA SUDBINA ZREWANINSKE „JUGOREMEDIJE”

Se privremenom upravom stigla i struja Pripremno ro~i{te pred Privrednim sudomuZrewaninu,nakojem}eseodlu~ivatio zahtevu Hipo Alpe-Adrija banke da u zrewaninskoj fabrici lekova “Jugoremedija” bude otvoren ste~ajni postupak, zakazano je za 27. decembar.Ume|uvremenu,sudijaPrivrednogsudaGordanaKoci} imenovalajeRadovana Savi}a iz Kikinde za privremenog ste~ajnog upravnika te farmaceutske ku}e.Savi}evdolazaku“Jugoremediju”ve}je daoefektajerjeufabrikustiglastruja kojajenedavnoiskqu~enazbogneizmirenih obaveza prema “Elektrovojvodini”. O~ekujesedabudeukqu~enigasidaproradigrejawe. Do27.decembraprivremenomste~ajnom upravnikuostajedapopi{epotra`ivawa, dugovawa, zalihe lekova u magacinima i utvrdi ko su wihovi vlasnici, po{to su nekipodhipotekombanaka,adrugiuvlasni{tvu Republi~ke direkcije za robne rezerve.Savi}bi,tako|e,trebalodaproceni imalifabrikalekova{ansidaponovoproradi.Pogonisutehnolo{kisa~uvaniiuzre{avawefinansijskihpote{ko}anebitrebalodabudeproblempokrenutiproizvodwu.A ho}elisetoidesitizna}esekrajemdecembra

jer postoji mogu}nost da ve} na pripremnom ro~i{tunekoodpoverilacapodneseplanreorganizacije.Tobimoglibitiisamiradnici kaovelikipoverioci,naravno,udru`enisnekimkoimakapital.

Hipo Alpe-Adrija banka je 3. decembra Privrednomsudupodnelazahtevzapokretawe ste~ajau“Jugoremediji”.Takompanijajekrajemaprilapro{legodinestombankomsklopila ugovor o restrukturirawu kredita, ali po{tosena{laute{kimposlovnimproble-

mima, koji se ogledaju i u blokadi ra~una od blizu700milionadinara,“Jugoremedija”nije moglaispuwavatisvojeobaveze.Ina~e,dabi se osigurala puna otplata iznosa dugovane glavnice,kamateisvihdrugihtro{kova,ugovoromkojijeuime“Jugoremedije”potpisaotada{wiv.d.direktoraZdravkoDeuri} uspostavqenojezalo`nopravoukoristbankenadpokretnominepokretnom imovinomfabrike. „Kreditesmopodiglizasanacijuproizvodnihpogona,kaoizapodsticajrazvoja i uskla|ivawe proizvodwe s ambijentalnimuslovima,zakonompropisanimod Ministarstvazdravqa.’Jugoremedija’se zakreditobratilaprivatnojbancikoja jeiza{laususretfabricipovrlonepovoqnim i komercijalnim uslovima jer dr`ava,kojajevlasnik42odstokapitala ’Jugoremedije’, nije htela da podr`i nastojawa akcionara za ulagawe u fabriku”,saop{tilisuiztefarmaceutskeku}e,i dodalidasunakonzavr{enesanacije“vlasti raznimpritiscima,nasiqemkaoismawewem cenelekova,dovele’Jugoremediju’usituaciju davi{enemo`edaispla}ujekrediteiobavezepremapoveriocima”. @. Balaban

DANAS U RUSIJI, ZA DVE NEDEQE I U SRBIJI

Po~iwe izgradwa „Ju`nog toka” Izgradwa magistralnog gasovoda„Ju`nitok”danasbitrebaloda po~ne u Rusiji, u Krasnodarskom kraju.Natajna~in}e,poslevi{e godina pregovarawa i utvr|ivawa trase, zapo~eti realizacija tog projekta koji }e gas iz Rusije dopremati ka Ju`noj i Centralnoj Evropi.Gasovod„Ju`nitok”}eiz Rusije,ispodpovr{ineCrnogmora,stizatidobugarskelukeVarna, apotomprekoteritorijeSrbijedo zemaqaEvropskeunije.O~ekujese da }e izgradwa „Ju`nog toka” ko{tatioko16milijardievra,da}e gaspote}i2015.godine,ada}eukupan kapacitet gasovoda, od oko 63 milijarde kubnih metara prirodnoggasa,bitiostvaren2017.godine. Osim izgradwe tog gasovoda, planira se izgradwa krakova ka Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Srbija}eseovomprojektu,kako jenedavnoizjaviogeneralnidirektorJP„Srbijagas”Du{anBajatovi}, prikqu~iti prakti~no odmah posle po~etka izgradwe gasovoda „Ju`nitok”polagawemceviuCrnomoreuRusiji.Naime,kakojenajavio,planiranojedaizgradwadeonicegasovodauna{ojzemqipo~ne 20. decembra, radovima na izgradwi kompresorske stanice u Ba~komDobromPoqu. Izgradwa i prolazak ovog va`nog energetskog objekta kroz teritoriju na{e zemqe izuzeteno su

zna~ajni za Srbiju. Pre svega, Srbija}este}idalekopovoqnijupozicijunaenergetskojmapiEvrope, {to je zna~ajno i sa stanovi{ta energetikeiprivrede,aliiumnogim drugim segmentima, a gasovod }e doprineti smawewu zavisnosti na{ezemqepriuvozugasa,po{to sadagasizRusijeuna{uzemqusti-

`esamoizjednogpravca,izMa|arske.Uzto,bi}eobezbe|eniprihod odtranzitnihtaksi,kojiseprocewujenaoko200milionaevra,ao~ekuje se i pozitivan uticaj na privreduzemqejerbinaizgradwitrebalo bi da bude anga`ivano oko 4.000qudi,dokbi,nakonzavr{etkatogposla,stalnozaposlewena-

Bez krize Izgradwomgasovoda„Ju`nitok”Srbijadobijanovipravacsnabdevawa,{to}epozitivnouticatinawegovustabilnostiredovnost.Sigurnojedajegra|animaSrbijejo{uvekuse}awujanuar2009.godine,kadaje zbogrusko-ukrajinskogspora,prestalaisporukaruskoggasakaEvropi, {tojeSrbiju,dokojegassti`eizMa|arske,ostavilobeztogenergenta.Uzpostojawe„Ju`nogtoka”,takavscenariosenebimogaoponoviti.

{lo oko polovina. Svoje mesto u ovomposluna}i}eidoma}efirme,atamogde}etobitimogu}e,bi}e anga`ovana doma}a operativa. Time bi doma}e firme u budu}nosti,zahvaquju}ireferencamakoje budu stekle pri anga`manu u tom poslu,otvorilesebivrataizadrugeposlove. Nosilac projekta izgradwe „Ju`nog toka” kroz Srbiju je ruskosrpskopreduze}e„Ju`nitokSrbija”,ukojem„Gasprom”ima51odsto kapitala, a JP „Srbijagas” 49 odsto. Ministarka energetike, razvoja iza{tite`ivotnesredineZorana Mihajlovi} izjavila je ranije ove sedmiceda}eZakonoJu`nomtoku bitiusvojendokrajagodineidaizgradwatoggasovodauSrbijitreba dapo~neudecembru. Generalni direktor kompanije „Gasprom Transgas Krasnodar” IgorTka~enko jeizjavioda}ekompresorskastanica„Ruskaja”uneposrednoj bliziniCrnogmorabiti najve}a na svetu i da }e ukupan obimgasakoji}esetransportovatidosti}i 63milijardekubnihmetaragodi{we,{toje10odstoukupnetra`wegasauEvropi.Uizgradwu„Ju`nogtoka”,koji}etransportovati ruski gas u Evropu po dnu Crnog mora, bi}e ulo`eno oko 15,82 milijarde dolara, prenela je agencijaItar-Tas. D. Mla|enovi}

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Promet

BELEX 15 (486,96 1,05)

Sava Kova~evi}, Vrbas

40,01

3.370

43.810

@itopromet - mlin, Senta

39,47

7.950

79.500

AIK banka, Ni{

2,10

1.602

1.083.356

Frikom, Beograd

20,00

7.632

61.056

NIS, Novi Sad

0,42

723

11.698.331

Soja protein, Be~ej

10,02

604

1.241.104

Imlek, Beograd

-2,81

3.110

466.500

9,34 Promena

3.500 Cena

192.252 Promet

Komercijalna banka, Beograd

4,61

1.112

26.676

Energoprojekt holding, Beograd

-17,43

180

29.160

0,70

578

419.914

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Jubmes banka, Beograd

-4,12

8.051

4.105.948

-1,63

423

333.964

Soja protein, Be~ej

Dunav osigurawe, Beograd

-3,23

688

9.815

10,02

604

1.241.104

Jubmes banka, Beograd

-4,12

8.051

4.105.948

Metalac, Gorwi Milanovac

-1,67

1.653

578.380

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.103

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,98

4.551

682.605

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.300

79.500

297.150

Veterinarski zavod, Subotica

-1,28

542

289.420

Tigar, Pirot

2,84

181

7.600

Meser Tehnogas, Beograd Pet akcija s najve}im padom Prvi partizan Emo, U`ice

Telefonija, Beograd Imlek, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad Soja protein, Be~ej Neoplanta, Novi Sad

-2,99

195

975

-2,81 Promena

3.110 Cena

466.500 Promet

0,42

723

11.698.331

10,02

604

1.241.104

2,25

409

Veterinarski zavod, Subotica

-1,28

542

289.420

Mlekara, Subotica

-0,44

1.350

270.000

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

MINISTARSTVOPOQOPRIVREDENAPRAVILORADNUGRUPUZAAFLATOKSIN

Jo{~ekamoistinu ozara`enomkukuruzu Ako ne bude po onoj, dobro nampoznatoj–kadne}e{dare{i{problem,osnujradnugrupu, mog li bis mo u dog ledn o vreme ipak dobiti preciznije informacije i o koli~ini kukuruza zara`enog aflatoksinom, i o {tetama koje }emo zbogtogaimati.Ministarstvo poqoprivrede, naime, formiralo je radnu grupu koja }e utvrditi stepen zara`enosti ovog od i{ weg rod a kuk ur uz a aflat oks in om, a javn ost }e sled e} e ned eq e bit i obav e{tenaorezultatimaispitivawa.Ministarstvotonijesaop{tilo, iako se o~ekivalo da kona~no da neku suvislu informaciju o slu~aju kukuruz, ve}jetonovinarimaju~ekazao dr`avni sekretar u tom ministarstvuDejanKrwaji},upau-

5

Legalizacija nijeuskladu saUstavom UstavnisudSrbijeocenio jeju~edana~innakojijeure|en postupak legalizacije objekata Zakonom o planirawu i izgradwi, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonodavcuostaviorokod{estmeseci da ispravi osporene zakonske odredbe. Istom odlukom Ustavni sud je odbacio zahtev za obustavu izvr{ewa pojedina~nih akata i radwi preduzetihnaosnovuosporenih odredaba Zakona, navodi se u saop{tewu sa dana{we sednice, koje je objavqeno na sajtusuda.

Usaop{tewujeprecizirano da je Ustavni sud zauzeo stav da institut legalizacije,samposebi,nijeusuprotnosti sa Ustavom, ali da je oceniodana~innakojijeZakonom ure|ena legalizacija nije ustavan. Ustavni sud je odlo`io objavqivawe te odluke u „Slu`benom glasniku Republike Srbije” za {est meseci od dana wenog dono{ewa, kako bi zakonodavcu pru`io mogu}nost da u tom roku postupak legalizacije uredi na na~in koji }e biti saglasanUstavu.

Dinki}:2013. prelomnagodina

Gluvitelefoniuministarstvu – Preduze}e za kontrolu kvaliteta, koje je utvrdilo prisustvo aflatoksina, bilo je du`no da najpre obavesti ministarstvootome,dabidr`avapreduzelaodgovaraju}ekorake,aneda putemmedijaplasiratuinformaciju,pritommewaju}istepen zara`enosti–kazaojeDejanKrwaji}. Me|utim, u `itarskim udru`ewima i trgova~kim firmama tvrdedasuozara`enomkukuruzujo{premesecdanaobave{teniiministarpoqoprivredeGoranKne`evi} iwegovisaradnici,ali,o~itosvedosadani{tanisupoduzeli. zi konf er enc ij e pos ve} en oj sviwskojkugi. Onjeistakaoda}ebitikontrolisanveomavelikibrojuzoraka, kako iz dr`avnih skladi{ta,takoiodsvihvelikihproizvo|a~a, a vanredni monitornig}ebitifinansiranizbuxetaRepublikeSrbije. –Svionikodkojihjeustanovqena pove}ana koncentracija

petak7.decembar2012.

aflatoksina mora}e da sprovedu odre|ene mere, a dr`ava }e vrlorigoroznodaiza|enakraj sasvimaonimakojisuugrozili bezbednost stanovni{tva – rekaojeKrwaji}iponoviodasu, po novom Zakonu o bezbednosti hrane, sami proizvo|a~i odgovornizabezbednostproizvodai du`ni da sami {aqu uzorke laboratorijama, a ne da ~ekaju da

kod wih do|e dr`avni inspektor. Posledwih nekoliko dana objavqeni su kontradiktorni podaciotomedajeplesnimazahva}enood30do~ak70procenatakukuruza. Kontrolna ku}a SGS, koja je pro{lenedeqeobjavilainformaciju da je zara`eno 70 odsto rodakukuruzauSrbiji,apotom zna~ajno umawila taj procenat, ju~e je saop{tila da se kukuruz mo`enesmetanoizvoziti. „SGS Srbija” je obnarodovala da }e kukuruz kontrolisati besplatno, to jest da je spremna da obavi kontrolu i izda sertifikate bez naknade i usmeri izvoznike na kupce koji }e sigurno kupiti takav kukuruz. „Kompanija SGS smatra da suizvozniciupoznatisa~iwenic om da zbog sit ua c ij e na

svets kom tr` i{ tu kuk ur uz a mogu lako plasirati robu, pod uslovom ispuwavawa ugovorenihzahtevasaspektaparametara kvaliteta i zdravstvene ispravnosti (aflatoksin do 20 ppb„,saop{tilojetopreduze}e. Daqe, kompanija navodi da „u slu~ aj u da pom en ut ih 200.000 tona koji po re~ima predstavnika Udru`ewa `ita Srbije, ne mogu da se izvezu zbog te izjave, a zadovoqavaju te uslove, SGS je spreman da obavi kontrolu kukuruza besplatno„ . Pomenimo, direktor „@ita Srbije” Vukosav Sakovi} izjavio je da }emo zbog izvoza umawenog200.000tona,sobziromna to da tona te `itarice ko{ta oko230evra,imati{tetuod46 milionaevra. S.Glu{~evi}

Min is tar priv red e Mla|an Dinki} izjavio je da }e 2013. biti prelomna za srpsku ekonomiju i da }e izvoz porastizanajmawe25odstou por e| ew u sa ovom god in om. Dinki} je, na dodeli nagrada za najboqeg izvoznika godine, istakao da }e se taj prelom sastojati od dve stavke duploni`egbuxetskogdeficita i stabilizacije javnih finansijakaoinaglograsta izvoza. On je rekao da }e izvoz u ovoj god in i imat i skrom an rast, da }e dosti}i 8,6 milijardi evra, a procewuje se da }e u narednoj godini rasti najmawe 25 odsto i iznositi oko11milijardievra.Prema re~ima Dinki}a, rast izvoza u 2013. bi}e u najve}oj meri zasnovan na rastu izvoza iz autom ob lis ke ind us trij e u Kragujevcuodnajmawe1,5mi-

lijardi evra, kao i eksporta iz Rafinerija nafte u Pan~evu, u vrednosti od 600 do 800milionaevra.


6

dru[tvo

petak7.decembar2012.

SRBIJA MORA UREDITI DUGOTRAJNU NEGU BESPOMO]NIMA

Pomo}mo`e daplatisamo triodstostarih USrbijisemaloradinasistemu dugotrajne nege, i to je ne{to {to narednih godina moradabudeure|enodabise ispo{tovali evropski propisiipraksa.Nanedavnojradioniciodugotrajnojnezi,koju je organizovala Kancelarija Evropske komisije u Srbiji u saradwisTimomVladeSrbije za socijalno ukqu~ivawe i smawewe siroma{tva, razgovaraloseodugotrajnojneziu EU, o modelu finansirawa, kriterijumima i proceni potrebe pru`awa usluga. To je potrebno da bi predstavnici

samo devet odsto wih koristi neko od prava, i to naj~e{}e dodatak za pomo} i negu. Me|utim, pri re{avawu svakodnevnihproblemastarisedominantnooslawajunaporodicu,bezobziranatodali`ive s wom ili ne, pa zatim na ro|ake, kom{ije, prijateqe, dok pla}enu pomo} anga`uje svegatriodsto. Pla}enu pomo} bi anga`ovalimnogistarikojimajepotrebn a dug ot rajn a neg a, ali oni za to jednostavno nemaju para.Jer,stariuSrbijikojimatrebanegadanassesusre}u

dnevnik

INICIJATIVA REGIONALNE LEKARSKE KOMORE VOJVODINE

Opozvatidirektorku LekarskekomoreSrbije Skup{tina Regionalne lekarske komore komoreVojvodineiweniorganiitelasveto ozbiqno poreme}en i ugro`en, preduzme sve Vojvodinedonelajeodlukuopokretawuini- vremesuuvi{enavrataupozoravaliiobave- potrebnemere.Oneukqu~ujunadzornadzakocijativezaopozivdirektorkeLekarskeko- {tavali celokupnu stru~nu javnost, s Mini- nito{}uisvrsishodnostiradaLKS-aipromoreSrbije prim.drTatjaneRadosavqevi}, starstvomzdravqana~elu,ozloupotrebamai menuZakonaokomoramazdravstvenihradnikao lica odgovornog za zakonitost akata i neustavnim, nezakonitim i protivstatutar- kapohitnompostupku,uskladuspredlogom radaLKS-a.Uobrazlo`ewutakveodlukeRe- nimaktivnostimaorganaitelaLKS-a. kojijepodnelaRegionalnakomora. gionalna lekarska komora VojvoIna~e, ta komora podr`ava dine navodi da je odlukom svojih stav ov e kol eg a iz Udru` ew a Ka k oka ` uuRe g i o n al n ojle k ar s kojko m o r i organa2006.godineunelasvasvoja privatnih lekara Srbije u sveVojvodine,apelujesenaMinistarstvozdravqada sredstva, prostor, ~lanstvo i mu,semudelukojiseodnosina pravnisubjektivitetuLKSina- uciquspre~avawadaqihzloupotrebaiomogu}avawa ukidawe Komore. Naime, Udrustavilaradkaoregionalnakomo`ewe privatnih lekara Srbije zakonitoginesmetanogradaLKSpreduzme ra,snameromi`eqomdakomora tra`i da se LKS ukine i da se svepotrebnemere lekara Srbije, nakon 60 godina, vo|ewe registra lekara prevestekne ugled i autoritet prema denaSrpskolekarskodru{tvo, struciijavnosti. Kakoka`uuRegionalnojlekarskojkomori kao{tojeslu~ajumnogimzemqamausveU posledwe dve godine, Regionalna lekar- Vojvodine, apeluje se na Ministarstvo zdra- tu, a da Ministarstvo zdravqa s nadleskakomoraVojvodineobavqaZakonomoko- vqada,uokvirusvojihnadle`nosti,auciqu `nim institucijama Ministarstva fimorama poverene i ostale poslove u veoma spre~avawa daqih zloupotreba i omogu}ava- nansija obavi i finansijsku inspekciju ote`animuslovimazbogsistematskogometa- wazakonitoginesmetanogradaLKS-a,regi- LKS-a uz obaveznu smenu nelegalno izawaiprotivzakonitogsu`avawanadle`nosti onalnihkomorauwenomsastavu,aliidrugih branedirektorkeTatjaneRadosavqevi}. od LKS-a. Skup{tina Regionalne lekarske komora zdravstvenih radnika ~iji je rad J. Barbuzan

MEDIJI KAO BAROMETAR

Tabloidnodru{tvo Nema novca ni za pelene Zdravstvenim osigurawem u Srbiji nije obuhva}ena besplatnadugotrajnanegaakowenciqnisule~eweirehabilitacija.Tozna~idasvistarikojisuvi{emeseciiligodina nepokretni moraju imati novac za kupovinu pelena, kojesuim~estoneophodne,amalijeprocenatwihkojito zaistaimogu. Prethodnim zakonskim propisima pelene za stare i nepokretne su bile besplatne, ali je nakon izmena pravila odlu~eno da dugotrajna nega nije obuhva}ena zdravstvenim osigurawemjerseubrajauuslugezakojesesmatradanisu medicinskineophodne. Bili osigurani ili ne, svi korisnici moraju da plate u celostisveono{toimjeneophodnopodstaredanekakobi imalipristojan`ivot. na{ihzdravstvenihisocijalnih organizacija, kao i organiz ac ij e civ iln og dru{ tva, znali {ta im vaqa ~initi da bisvimgra|animaSrbijekoji do|u u situaciju da im je potrebna, negu i dobili na na~indostojan~oveka. Na posebnu potrebu ure|awa oblas ti dug ot rajn e neg e kod starije populacije ukazala je predstavnica Udru`ewa “Amati”, koja je istakla da je najv e} i broj star ij ih osob a funkc io n aln o spos ob an da `ivi u svojoj ku}i ili stanu, kaoidasvaka~etvrtastarija osobaod70godinaimapotrebu za nekom uslugom za svakodnevn o funkc io n is aw e, dok

s borbom protiv siroma{tva, kup ov in om lek ov a, tro{ kovima za lekara, nedostatkom podr{ke porodice, nedostatkombesplatnihservisaulokalnoj samoupravi za pomo} nemo}nima... Ono {to dr` av a sig urn o mora da uradi ako `eli da se prikqu~ievropskojporodici jestedaosiguradobarpristup zdravs tven oj nez i, kval it et neg e, mnog o boq e soc ij aln e usluge i odr`ivost finansirawadugotrajnenege.Timpre {to se procewuje da }e stanovni{tvo biti sve starije i da }e potreba za dugotrajnom pomo}i rasti iz godine u godinu. Q. Male{evi}

VESTI Bankamati~nih }elija2013. Ugovoroizgradwijavnebankekrviizpup~anikapotpisan je u Institutu za zdravstvenu za{titu majke i deteta Srbije „Dr Vukan ^upi}„, tako da se mo`e o~ekivati da }e Srbija dobiti javnu i porodi~nu banku mat i~n ih }el ij a kraj em 2013. godine. Na taj na~in }e svi kojima je potrebno le~ewe mati~nim }elijama mo}i besplatno da dobiju odgovaraju}i uzorak ako on postoji u bilo kojoj svetskoj javnoj banci mati~nih}elija. Davala{tvofunkcioni{ena istom principu kao i dobrovoqnodavawekrvi,odnosnoroditeqi doniraju krv iz pup~anikanovoro|en~etainikadane pitajukojedobiote}elije. Noviobjekat,kojibitrebalo da bude izgra|en u sklopu Instituta za majku i dete, mora}e dazadovoqisvepropisanesvetskestandardezabankemati~nih }elija,auwoj}emo}idasesa~uvaoko10.000uzoraka.

Nikoli}uru~io Sretewsko ordewe Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} uru~iojeSretewskiorden drugog stepena arhimandritu SPC Jovanu Radosavqevi}u, `upniku oxa~kom i arhiprezbiteru podunavskom Katoli~ke crkve Jakobu Pfajferu, biskupu Reformatske hri{}anske crkve I{tvanu^ete-Seme{iju ipredsedniku Saveza jevrejskih op{tina Aci Singeru. Ordewe za zasluge i li~ni doprinos u razvoju me|ukonfesio- nalnesaradweiversketolerancijeuru~enojenasve~anojceremoniji u Predsedni{tvu Srbije, a Nikoli}jepretoga,uIslamskojzajednici u Beogradu, uru~io Sretewski orden i po~asnom reisu-uulemiIZSHamdijiJusufspahi}u. Nikoli} je na sve~anosti u Predsedni{tvu,kojajepo~elaizvo|ewemsrpskehimne,istakaoda sequdidelenadobreililo{ei da „}e nas vera i mantija ubudu}e spajati,jersviimamoisticiqda `ivimo~asnouna{ojzemqi”.

Kakvonamjedru{tvo,takvi su i mediji u Srbiji, ocenili suu~esnicidebate„Kadka`ete mediji: propaganda ili informisawe”,uzocenudasepovla|ivawemneobrazovanojpublici uru{ava kvalitet medijskogsadr`ajaitabloidizujemedijskascena. – Mi smo, ~ini se, nekakvo tabloidno dru{tvo, ne samo zbog postojawa tabloida, prosto smo takvi. Najtira`nije novine u Srbiji su tabloidi, ozbiqno{tivoseneprodaje– izjavio je glavni urednik magazina “Status” Slavi{a Leki}, koji ka`e da je u pogledu vlasni{tvanadmedijimasituacijaapokalipti~na. Dir ekt or Med ijs ke dok ument ac ij e “Ebart” Vel im ir ]urgus Kazimir je ukazao na todamedijiuSrbijidelesud-

binu dru{tva. Ta sudbina je, kako je izjavio, dosta te{ka, mutna, u woj nema uzajamnog poverewa i qudi se bore za osnovnu egzistenciju, {to je sudbinaiqudikojiradeume-

@IVOT PREISTORIJSKIH ZEMQORADNIKA U PODUNAVQU

Gospodari glinei`ita U salonu Narodnog muzeja u Zrewaninu u sredu, 12. decembra,u19~asova,bi}eotvorena arheolo{kaizlo`bapodnazivom“Gospodariglinei`ita”, autorkeMarijeJovanovi},arheologa – muzejskog savetnika MuzejaVojvodineuNovomSadu.Izlo`bapredstavqaprojekat grupe stru~waka Muzeja Vojvodinekojajepoku{alada do~aradeo`ivotapreistorijskih zemqoradnika u Podunavqu.Sobziromnatodasewihovi tragovi – stani{ta, nekropole, kultna mesta i pokretniarheolo{kimaterijal, kaoiretkiartefakti,nalaze svuda oko nas, izlo`ba ima za ciqdao`ividelovetebogate kulturneba{tine. Na izlo`bi }e biti predstavqen i deo vin~anskog naseqa s Gomolave, neolitskog nas eq a u Pod un av qu, koj e prip ad a 5. mil en ij um u pre Hrista. Sastavni deo izlo`be predstav qa rek ons trukc ij a vin-

~anskog naseqa, ode}e, nakita od keramike i metala, kao i brojne figurine na kojima je sa~ uv an o ume} e prei s tor ijskih qudi. Posebnu inovaciju ~ini rekonstruisana ode}a iz perioda vin~anske kulture i bronzanogdoba.Uzstru~nupomo}kostimografaidizajnera, rek ons trui s an e su bog at o ukra{ene haqine neolitskih `ena, kao i rasko{ne haqine `enaizbronzanogdoba. Izlo`baobuhvatanekoliko segmenata–`ivotpreistorijskih zemqoradnika u Podunavqu, odevawe od neolita do mla|eg gvozdenog doba na tlu Vojvodine,razmenuitrgovinu u prei s tor ij i, vojv o| ans ku preistoriju u jesewim nijansama, tegove od astragala za tka~k i razb oj i ant rop omorfnuplastikuspredstavom ode}e. Izl o` ba }e u Nar odn om muzejuuZrewaninubitiotvorena do 31. januara 2013. godine. @. B.

dijima.Onocewujedazbogtoga mediji ne bogu biti oslonac,kakavbismoo~ekivaliza razvoj demokratije, vladavine prava i normalnog i pristojnog dru{tva. Po wegovim re-

~ima, pogre{no bi bilo smatrati da su novinari neka vrsta avangarde dru{tva i da ga mogusamimewati. Docent Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu Sini{a Atlagi} predo~avadajenajve}i problem medija Srbije nemogu}nostekonomskesamoodr`ivosti i odatle proisti~u svi drugi problemi. Po wegovoj oceni, jo{ jedan problem savremenog sveta, a u Srbiji ba{ izra`en, je veoma veliki upliv pi-ar agencija u politi~ki`ivotuop{te. – Odnos pi-ar sektora i novinara je odnos me|uzavisnosti, u proteklom periodu naru{en na {tetu novinara jer oni,bukvalno,dova`nihigra~aupoliti~kom`ivotudolazeprekopi-artimova–predo~iojeAtlagi}.

SPORAZUM O SARADWI FILOZOFSKOG FAKULTETA UNS-a I BRITANSKOG SAVETA

Kembriyispitiu CentruzajezikeFF Sporazum o saradwi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Britanskogsaveta,kojisuju~ena tomfakultetupotpisaliwegova dekanka prof. dr Ivana @ivan~evi}-Sekeru{ i direktor Britanskog saveta u SrbijiToniO’Brajen, utemeqiojemnogobrojnepozitivne promene i pre svega oja~ao internacionalizaciju delatnostiFakultetaidaqepodizawe nivoa kvaliteta rada, posebnouwegovomCentruza jezike.Zna~ajovogsporazuma je, pre svega, u tome {to }e prvi put biti omogu}eno polagawe Kejmbrix ispita u Centru za jezike Filozofskog fakulteta, Britanski savet}eFF-upru`itistru~ne savete o reformi nastave engleskog jezika u skladu s najsavremenijim evropskim metodama... – Uspostavqawe saradwe s Britanskimsavetomzna~ajan jekorakuostvarivawuinter-

nacionalizacijeFakultetai Univerziteta, koju podrazumeva bolowski sistem visokog obrazovawa i evropski standardi kojima te`imo – ka`e za „Dnevnik” dekanka @ivan~evi}-Skeru{. – Tako|e, nameravamo da podignemo nivo akademskog obrazovawa u oblasti engleskog jezika i kulture, posebno na doktorskimstudijama,itokakopredava~a,takoistudenata.Tako }emoomogu}iti,recimo,dau Centru za jezike dr`imo i specijalizovane kurseve poslovnogenleskogjezikapa}e stru~waci razli~itih profila mo}i da usavr{avaju svojeznaweengleskoguoblastimedicine,ekonomijeidr. Saradwa }e biti posebno zanimqiva za sve koji `ele da studiraju i Velikoj Britaniji jer }e Britanski savet jednom godi{we ovde organizovatiotvorenidan,odnos no prez ent ac ij u tak vih mogu}nosti. V. ^eki}

U ^OKANSKOM DNEVNOM CENTRU „DELIMO OSMEHE”

Penzionerkeobradovale decuzaMikula{

Penzionerke^okeuDnevnomcentru„Delimoosmehe”

@eneizUdru`ewapenzionera ^oke, povodom katoli~kog praznikaMikula{a,poklonile suju~edecisposebnimpotrebama iz Dnevnog centra u ^oki „Delimoosmehe”{alovekojesu sameispleleipaketi}esaslatki{ima. Deca iz Dnevnog centra „Delimo osmehe” i vrti}a „Duga” revan{irala su se darodavcima

prigodnimprogramom.Penzionerka Marija Cender ka`e da su,iporedniskihpenzija,`ene odlu~ile da obraduju mali{ane skromnim poklonima na dan kojemsesvadecaraduju,aujedno dapodsetesveuokru`ewunato daposvetepa`wuDnevnomcentruukojemsezbriwavajudecas posebnimpotrebama. M. Mitrovi}


Ve~eSkrjabina

Kulenovi} uMuzi~koj{koli

U sve~anoj sali Muzi~ke {kole „Isidor Baji}” danas u 12.30 sati bi}e uprili~en susret s kompozitorom VukomKulenovi}em. Ovaj svetski poznati kompozitor izve{}e svoji novu kompoziciju „Druga sonata za klavir”. Q. Na.

Kadpadnesneg, morase~istiti Komunalna policija i komunalna inspekcija danas }e odvojeno da obilaze gra|ane i preduzetnike, u nameri da im skrene pa`wu, da po~iste sneg koji meteorolozi najavquju sutra. To su ka`u u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove ~inili

i ju~e. Delujemo prvi put preventivno, ka`u u ovoj inspekciji, i po{to verovatno ne}e sve sti}i da obi|u, `ele da i preko medija, skrenu pa`wu Novosa|anima, da pred svojim objektima sneg po~iste. Z. D.

Novosadska petak7.decembar2012.

POVODOM NOVE GODINE I BO@I]A

Uskoropo~iwe ukra{avawegrada „Stan” }e ove godine kititi grad povodom Nove godine i Bo`i}a i ovih dana se o~ekuje da krenu u posao, saznajemo. U ovom komunalnom preduze}u ka`u da sa Gradom nisu jo{ potpisali ugovor o tome, ali da }e to biti u~iweno

uskoro. U toku je i nabavka novih ukrasa, koju kupuje Zavod za izgradwu grada. Podse}amo, deo ukrasa nestao je prilikom provale nepoznatih lica u skladi{te „Stana”, u vreme dok se rekonstruisala Ulica Lasla Gala. Z. D.

hronika

Vino,medikola~ izTransilvanije Povodom Evropskog prevenstva u rukometu za `ene koje se odr`ava u Novom Sadu, ali i predstoje}ih novogodi{wih praznika, u centru grada postavqeni su {tandovi sa slatki{ima, pi}em, suvenirima i nakitom. Gra|ani }e imati prilike da posete {tandove do16. decembra i da po pristupa~nim cenama kupe neke od proizvoda. Izme|u ostalog nudi se vino po ceni od 200 dinara po litri, kola~ iz Transilvanije koji ko{ta 150 dinara, kao i ru~no izra|enih sapuna, ~ija se cena kre}e od 150 do 250 dinara. Prodaju se i kreme za lice od meda, mati~ni mle~, livadarski i bagremov med. Ukoliko su posetioci vi{e zainteresovani za

NOVOSADSKI VODI^

pi}e mogu degustirati doma}e vino, rakiju, „gorki listi}” i likere raznih ukusa. [tandovi sa medom, kako smo se uverili,

privla~e ve}u pa`wu gra|ana, od onih sa vinom, iako je vino jeftinije od meda za par stotina dinara. Trgovci su relativno zado-

voqni, ali se nadaju ve}oj pose}enosti narednih dana, uprkos niskim temperaturama. A. M.-K. A.-D. V.

„PARKING SERVIS” NAJAVQUJE

Odnarednegodine „lisice”loveto~kove

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693

za ra ci o nal nu po tro {wu (po tro{wa za period od 30 dana od 1 do 350 kilovat ~asa) 11,89 odsto, potro{wa do 500 kilovat ~asa (za 30 dana) 15 odsto, dok je popust za socijalno ugro`ene gra|ane 35 procenata. Radno vreme bla gaj ni u po slov noj zgra di „Elektrovojvodine“ radnim danima je od 7 do 18 i subotom od 8 do 12 ~asova. B. M.

[AROLIKA PONUDA NA [TANDOVIMA U CENTRU GRADA

Prvigradona~elnik NovogSada nac za delovawe na frontu. Zato je Johan de Baho, carski komesar, odmah iza{ao u susret Novosa|anima koji su zatra`ili da dobiju gradona~elnika. Tako je „sin Novog Sada”, ina~e u celoj dr`avi poznati visoki ~inovnik i pravnik Dimitrije Bugarski 7. decembra 1788. imenovan za novosadskog gradona~elnika. Ali, umro je posle nepunih godinu dana. N. C.

O~itavawe mernih ure|aja i utro{ene struje zavr{eno je ju~e i u narednim danima ra~uni }e biti dostavqeni kupcima na ku} ne adre se, od no sno adre se firmi. Kako ka`u u Elektrodistribuciji „Novi Sad” pla}awem ra~una u predvi|enom roku ostvaruju se stimulativni popusti i to za pla}awe u roku pet odsto,

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

V remeploV

Sredinom 18. veka samo je nekoliko ve}ih gradova u Habsbur{kom carstvu imalo gradona~elnike. U ostalim gradovima prvi sudija je, uporedo sa re{avawem raznih sporova, odlu~ivao o komunalnim pitawima. Tada je postalo o~igledno da predstoji novi rat izme|u Turske i Austrije, pa je carska vlada u Be~u po~ela da ja~a lokalnu vlast, kako bi vojska imala siguran oslo-

Sti`ura~uni zastruju

KOMUNALCI PODSE]AJU SUGRA\ANE

U okviru resitala „Ve~e Skrjabina” na Akademiji umetnosti u Multimedijalnom centru, Ulica \ure Jak{i}a 7, ve~eras u 20 ~asova nastupi}e pijanista MilanMiladinovi}. Ulaz je besplatan. I. D.

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

Nakon gotovo tri godine ~ekawa u magacinu, novosadski „Parking servis” mo}i }e da u upotrebu uvede i „lisice”, jer su se za to stekli zakonski uslovi. Iako je jo{ ranije bilo najavqivano da }e se u borbi protiv nesavesnih voza~a u gradu, pored „pauka”, koristiti i „lisice” za zakqu~avawe to~kova, to se do danas nije dogodilo. U ovom preduze}u su nam kazali da su ure|aje kojima se spre~ava

odvo`ewe vozila, „lisice”, nabavili jo{ krajem 2009. godine, kada se i o~ekivalo usvajawe novog Zakona o komunalnim delatnostima. Nabavqeno je tada 80 komada za putni~ka vozila i po dva komada za blokadu kombija i kamiona u ukupnoj vrednosti od milion i osamstotina hiqada dinara. Po{to su se tek sada, kako ka`u, usvajawem Zakona o komunalnim delatnostima, stekli

uslovi za wihovu primenu, „Parking servis” }e od januara ili februara naredne godine po~eti da ih koristi. U toku je izrada pravilnika o kori{}ewu ure|aja za spre~avawe odvo`ewa nepropisno parkiranih vozila, koji donosi Uprava za saobra}aj i puteve u saradwi sa „Parking servisom”. Kako smo saznali, cena za postavqawe „lisica” bi}e 3.500 dinara. B. M.

„^ISTO]A” INVESTICIJOM RE[AVA PROBLEM

Novikamioniprazne podzemnekontejnere

U „^isto}u” bi do 15. decembra trebalo da stignu dva nova specijalizovana kamiona za odno{ewe sme}a iz podzemnih kontejnera, najavio je za „Dnevnik” v.d. direktora tog preduze}a Dragan Bo`i}. Za nabavku i postavqawe kontejnera za ovu godinu bilo je u planu da se potro{i 69.000.000 dinara, do juna je na kontejnere potro{eno 15.507.400 dinara, a za tu namenu je ostalo jo{ 11.449.000 dinara. Taj novac umesto za kontejnere, potro{en je za kupovinu kamiona.

- ^im sam do{ao u „^isto}u” novac koji je bio namewen za kupovinu novih podzemnih kontejnera, preusmerio sam na nabavku novih vozila, {to je usvojeno na prvoj Skup{tini grada u novom sazivu. Zanimqivo je da je predhodna gradska vlast u ciqu poboq{awa komunalne higijene, isforsirala postavqawe podzemnih kontejnera, a nisu obezbedili vozila za wihovo pra`wewe. „^isto}a” trenutno raspola`e samo s jednim kamionom za odno{ewe sme}a iz tih kontejnera, pa je pitawe kako bi izgledale ulice u

centru kada bi do{lo do ve}eg kvara na tom vozilu - isti~e Bo`i} Kako ka`e, kada budu imali tri vozila, ukoliko i do|e do kvara, uvek }e imati rezervnu varijantu za odno{ewe sme}a. - Naredne godine planiramo pro{irewe zona za postavqawe kontejnera pod zemqom. kada ih postavimo na svim mestima gde je planirano, nije iskqu~eno da }e se krajem slede}e godine kupiti jo{ jedan ili dva kamiona - predo~ava sagovornik. Q. Nato{evi}


8

NOVOSADSKA HrONIKA

petak7.decembar2012.

No}kupovine uzpopuste [oping najt po ukusu i meri potro{a~a,kojiseorganizujeza qubiteqe dobre kupovine, odr`a}e se sutra od 18 do 24 sata u Merkatorcentru,asugra|ani}e imatiprilikudapo50odstoni`imcenamakupebrendiranuode}u.Tako|e,posetiocitogtr`nog

centra mo}i }e da prisustvuju i prednovogodi{woj `urki, koja ukqu~ujeples,animacijuimuziku. Merkator je obezbedio i 10 odstopopustazasvekupcekojiod 18do24satabudupazariliusupermarketu. N. R.

OLAK[ICE ZA OSIGURANIKE DDOR-a NOVI SAD

Besplatnopokri}e zimske{tete

Kompanija DDOR Novi Sad }e svojimosiguranicimaprekosistema objediwene naplate „Informatike” omogu}iti besplatno pokri}e {tete nastale usled topqewa snegailileda.Pokrivenesu{tete nastale na bojama na gra|evinskoj stolariji (spoqnoj i unutra{woj), podnim, zidnim i plafonskim oblogama,podovimaizidovimaunutar objekta (stana, odnosno porodi~ne ku}e), kao i stvarima sme{tenim u objektu, kao posledica otopqavawasnegaililedasakrovova ili spoqnih zidova objekta. Uzovuuslugu,gra|animogudaobezbedeiuslugu„24sataHitneku}ne

popravke”kojajedostupnanon-stop i obezbe|uje brzu intervenciju u slu~ajuiznenadnihkvarovaudoma}instvu.Izovekompanijepodse}ajudasupo~etkomgodineizsvogbuxetaizdvojilipetmilionadinara za pomo} doma}instvima koja su osiguranici preko sistema objediwene naplate, a koja su pretrpela {tetu uzrokovanu lo{im vremenskim uslovima. Grad Novi Sad se prikqu~ioizdvojiv{idodatna~etirimilionadinara,a„DDORNoviSad”sezahvaqujeisvomdugogodi{wem poslovnom partneru „Informatika”. I. D.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” DARUJU ^ITAOCE

„Avatoili`ena posledwegdespota”

Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬o¬ca,ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va,a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu „Avato ili `ena posledwegdespota”IsidoreBjelice. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari „Laguna„, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostalaizdawa oveizdava~ke ku}e.

„Avato“jesvakakonajprovokativniji roman Isidore Bjelice kojisebavitemomzabrawenezemqeza`ene. Kako se desilo da od vremena slobodoumnog cara Du{ana, koji je prekr{io avato i uveo caricu Jelenu na Hilandar, do|emo do vremenakadacelateritorijaSrbijepostajezabrawenaza`enei to ~ak i za `enu samog vladara? Tviter postaje wena jedina zona slobodeukojube`ioddiktature svogmu`a,perverznoginarcisoidnogvladaraSrbije. N. R.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano11.45, 13.45), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30), „Hrabra Merida” (13.15, 13.30), „96 sati: Istanbul” (18.20), „Hotel Transilvanija” (15.20), „Led” (16.05), „Asteriks i Obeliks u Britaniji” (11.30, 14.30), „Artiqero” ( 20.20, 22.25) „Skajfol” (17.15, 20, 22.40), „Razbija~ Ralf” (11.15, 11.20, 13.20), „Vir” (20.05), „Atlas oblaka” (17.10, 21.15), „Smrt ~oveka na Balkanu” (18.30), „Sumrak saga: Praskozorje 2” (15.30, 20.10, 22.20), „@elim te” (17.45, 20.15, 22.15), „Pet legendi” (11, 13, 15, 17), „Posledwa stra`a” (22.45), „Savr{en plan” (19), „Deda Mraz je pao na zemqu„ (16.30)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama, „Pri~e iz be~ke {ume” (19.30) Pozori{te mladih: velika sala „Estrogen” (20)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: BLIZANCE:@elimirkaVukeli} izKa}a(dvedevoj~ice), DEVOJ^ICE. Tatjana Jovi~i} iz Novog Sada, Elivra Balban, Jovanka Me}e{i} iz Futoga, Milena Dangubi}, Slavica Pu{ka{ iz\ur|eva,TawaSa~i} iz^uruga,MilicaKova~evi} iz^ortanovaca,Marija@ivkov izBa~kogGradi{ta, DE^AKE: Sevil Sancak, Dragana Ivi}, Ranislava Kova~evi}, IldikoUvali} izNovogaSada,JelenaVirag izBa~kogGradi{ta, MirjanaMila{inovi} izBa~kogNovogSela,BrankaJajin izKoviqa,IvanaMartinStanki} iz[ajka{a.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Rozalija Frawe Va{tag (1918) u 10.30 sati, Jozo Milene Duspara (1962) u 11.15, Jovan Emanuela Stankovi} (1926) u 12 sati urna, Du{anka Radivoja Kremer (1934) u 12.45, Stjepan Marka [imi} (1921) u 13.30 i Gospava Toda Zeqkovi} (1945) u 14.15 sati. Na Dowem novom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Borisav Svetislava Petkovi} (1939) u 13 sati. Na Pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawen \or|e \or|a Vasi} (1949) u 13 sati.

DNEVNIK

U SUSRET DRAMSKOM FESTIVALU „LENGVIY DRAMA LEB”

Osnovciglumenaengleskom Ususrettre}emdramskomfestivala na engleskom jeziku „Lengvixdramaleb„,kojiseodr`ava ovog vikenda, Gradsku biblioteku,kojajeorganizatormanifestacije, posetio je direktor Britanskog saveta za zapadniBalkanToniO’Brajen.Onse sastaosadirektoromBibliotekeDraganomKoji}em sakojimje razgovaraoonastavkusaradweu okvirubibliote~kogFondabritanskekwigeiozajedni~komanga`ovawunajedinstvenomdramskomfestivaluzadecu.

- Veoma sam sre}an {to sam ponovo u Novom Sadu i {to ponovo sara|ujemo sa qudima iz Biblioteke. Dramski festival je jo{ boqi nego pro{le godine i ima mnogo ve}eg interesovawaucelojzemqi,a nadamseda}eubudu}nostipostatiinternacionalni-rekao jeO’Brajen-Ho}emodaukqu~imo i druge kulturne institucije u to, ali i da, ako nam uslovi dozvole, organizujemo nek u man if es tac ij u, koj a }e bit i fok us ir an a na u~ew e

stranihjezika,izme|uostalog iengleskog. Festival}eseodr`atisutra iprekosutraupozori{nojsali Gimnazije„LazaKosti}”,nakome}eu~estvovati350u~esnika iz osnovnih {kola iz cele Srbije. Takmi~arskog je karaktera, tako da }e najtalentovaniji dobiti brojne vredne nagrade kwige i DVD, koji }e pomo}i wihovodaqeu~eweovogjezika, ~lanske karte za Fond britanske kwige u Biblioteci, a najtalentovaniji}ezasvojeznawe

dobiti mogu}nost besplatnog polagawaKETiliPETispita Kembrix univerziteta, shodno svom uzrastu. Trud nastavnika }e, tako|e, biti nagra|en besplatnimkursevimazaprofesionalno usavr{avawe koji se od strane Ministarstva prosvete i nauke vrednuju sa 15 sati stru~neprakse... UlaznapredstaveuGimnaziji je besplatan, sutra program po~iweu10sati,aunedequu11 sati. G. ^.

ODR@AN DESETI SAJAM ZAPO[QAVAWA

Dvestaradnihmesta jurilo1.800qudi Sajam zapo{qavawa, 10. po redu,odr`anjeju~euholuStudijaM,nakomejeu~estvovalo 28poslodavaca,kojisuponudilioko200radnihmestazaradnike razli~itih zanimawa i kvalifikacija. U potragu za poslom na sajam je stiglo oko 1.800sugra|ana. Najvi{e su bili tra`eni komercijalisti u razli~itim poqima,aliipekari,elektri-

kvalder”. Kao i uvek, najvi{e jebilomladihqudi,aliposao sutra`iliinezaposlenisredwegeneracije. Jedan od onih koji je svoje uhlebqewepoku{aodana|eju~e je i Oliver Slijep~evi}, kome o~ekivawa nisu ba{ optimisti~na. - Zavr{io sam Fakultet za uslu`ni biznis i poku{ao sam danas da na|em posao u struci,

Danas naknada Na {alterima svih po{ta danas po~iwe isplata nov~ane naknadenezaposlenimlicima.Naknadumogudapodignuiraseqenalicasapodru~jaKosovaiMetohije.

~ari, trgovci, arhitekte, biolozi i savetnici u osigurawu. Radna mesta, izme|u ostalih, nudilisu„Delta|eneraliosigurawe”, „Vojmedikal”, „Bejkrum”, „Metlajf osigurawe”, „Atos”, „Epicentar” i „Tren-

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

odnosno kao ekonomista ili ekonomista u turizmu, ali nije bilo previ{e izbora. Poku{avamdana|emposaoprekogodinu dana, ali bezuspe{no. Ne o~ekujem da dobijem posao zahvaquju}iovomsajmu,alijevre-

delo probati. Naravno, posao tra`imsvakodnevnoiprekointerneta-ka`eSlijep~evi}. Organizatori Sajma zapo{qavawa su Nacionalna slu-

Radionicazadecu „^arobniprsti” Kreativna radionica “^arobni prsti”, koja je namewena deci uzrasta od pet do 11 godina,odr`a}esesutraod11 do12.30satiuGalerijiMaticesrpske,Trggalerija1. Mali{ani }e imati priliku da vide tajni trezor Galerijeikakose~uvajuskulpture, a uz pomo} ~arobne {kriweigra}eigrupoga|awaina-

u~iti od kojih materijala se izra|ujuikojevrsteskulpturapostoje. Ukreativnomdeluradionice pravi}e skulpture od razli~itih materijala. Radionica se organizuje u okviru edukat ivn og prog ram a za dec u “Potraga za blagom”, a ulaz je 150dinara. N. R.

^ITAOCI PI[U SMS

Sanovimpodzemnimkontejnerima mu~e se gra|ani, a i zaposleniu„^isto}i“!Skloniteih! 064/2406... *** Molimgospodinagradona~elnika da zaustavi postavqawe

pe{kenibiciklom!Zarsadpred zimutodanamurade? 061/1570... *** Koliko jo{ treba mudrovati,paakove}nemaparazanovu bus liniju, neka se postoje}a

podzemnihxakkontejnera!20minuta treba da se isprazne dva. Polaseprospe,nisufunkcinalniuop{te!Molimdabuduvra}enistaritipovikontejnera. 064/2406... *** Danas je bager pro{ao delom uliceSimeMatavuqa,porednasipa, da poravna rupe pune vode. Sada je jo{ gore, ne mo`e se ni

linija preusmeri ka Bulevaru Evrope! 063/5130... *** Zar niko od nadle`nih nije poku{aoizUliceVeselinaMasle{edaseukqu~iuUlicuHaxiRuvimovu?Dajebaremjednom poku{ao shvatio bi da onaj ogromni putokaz onemogu}uje preglednost? 063/5130..

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Promocija dvotomne antologije „U znaku vampira” i „U znaku vampirice”bi}eodr`anave~eras u 19 ~asova u kwi`ari „Serendipiti”, koja se nalazi na Spensu. Mu{kai`enskakolekcijapri~a donose neobi~ne i interesantne pripovesti. Ovu dvotomnu antologiju}epredstavitipoznatipisac, prevodilac i izdava~ Goran Skrobowa,kojijeujednoiprire|iva~antologije. I. D.

Mukespodzemnim kontejnerima

420-374

tAKSi

Pri~e ovampirima

065/47-66-452

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

`bazazapo{qavawe,GradNovi Sad, AP Vojvodina, kao i Savez sindikata grada Novog Sadaiop{tina. G. ^.

*** Mo`e li neko da objasni za{to busevi na liniji 7 nemaju stajali{te ka Novom nasequ, kod kru`nog toka? Sa druge strane ulice, ka centru, je postavqeno!? 063/5130.. *** Danasu21.vekuTBC.Jo{gore, vaspita~ica „Radosnog detiwstva”,pasepitamospravomdali isteidunasanitarnipregled? 060/0491... *** Predla`em da se Vojna bolnica preseli u kasarnu u Futo{kuulicuzaGrad. 063/7820... *** Otvarajusela`nefirmeitakosepopetputauzimajupareiz buxeta. 062/2630... *** Nikad nije bilo vi{e kulinarskihemisijanatvprogramima,asvevi{egladnihudr`avi Srbiji! 063/4797... *** Sramota!30miliomazapeva~e natrgu!!!Boqepu{tajtemuziku, a narodu besplatno delite sendvi~e,sokove,kuvanovino.To}e bitido`ivqaj!Kojipeva~i? 065/6133...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Prisebnikonobari spasli`ivote je svako znao {ta treba da radi i koji mu je zadatak, jer su pro{li obuku za za{titu od po`ara. Na~elnik Uprave za vanredne situacije Bo{ko Pilipovi} ka`e da je ekipa od sedam vatrogasa-

Gradtrebalokalima daizdajelicencu Predsednica Udru`ewa za ekologiju i za{titu od dejstva vatre „Eko Fajer” QubicaKrwai} isti~e da je na{ problem {to od 1989. godine mislimo da je zadatak za{tite od po`ara na vatrogascima. Ona najavquje da }e predlo`iti gradskim vlastima dono{ewe akta koji }e ugostiteqske objekte primoravati da ispune uslove, pre izdavawe licence koju }e dobijati od grada. - Ne bavimo se prevencijom po`ara, slabe su nam zakonske regulative, uga{ena je sredwa {kola koja se bavila za{titom po`ara i sve je preba~eno na Ministarstvo unutra{wih poslova, tako da mi na lokalu nemamo nikakve nadle`nosti. Zakon ne mo`e da napi{e sve mogu}e prevenicije, potrebni su qudi koji }e se o tome brinuti, a mi taj kadar u gradu na`alost nemamo - tvrdi ona. Mali pomak, po wenim re~ima je predlog pravilnika o za{titi po`ara koji je uradila Uprava za vanredne situacije i koji je jo{ uvek na razmatrawu.

ostala na deset kvadrata nagorelog zida. Uzrok po`ara je, kako se za sada procewuje, kamin u suterenu gde je lo`ena vatra, te je na grejnom sistemu kod me|usprata do{lo do isijavawa i izbijawa dima. - ^im smo primetili dim, evakuisali smo goste i pozvali vatrogasce. Jedan kolega je proverio da li ima jo{ nekog u toaletu, drugi je iskqu~io struju i aparatima za ga{ewe lokalizovali smo po`ar. Deo osobqa je stajao i na vratima kako bi spre~io da se neko od gostiju ne bi slu~ajno vratio po stvari prepri~ava doga|aj konobar DejanCvetkovi}. On napomiwe da

ca sa dva brigadna vozila stigla za nekoliko minuta i samo dovr{ila ga{ewe po`ara. - Da je vi{e takvih lokala ne bismo imali uop{te problema -

Vu~evi}zatra`io izve{tajnadle`nih Gradona~elnik Milo{ Vu~evi} zatra`io je od nadle`nih inspekcija izve{taj o inspekcijskom nadzoru u tom objektu, saop{tavaju iz wegovog kabineta. - Grad nastavqa kontinuirano da provodi akcije vezane za prevenciju po`ara kroz rad svojih odbora pri Skup{tini grada i drugih radnih tela koja su zadu`ena za bezbednost gra|ana. U narednom periodu }emo u zajedni~koj akciji sa vatrogascima re{avati problem pristupa~nosti vatrogasnih vozila novosadsim ulicama, kako bi wihove slu`be mogle efikasije da reaguju - ka`e se u saop{tewu.

OD12.DECEMBRAU„PARKINGSERVISU”

Prodajastanarskih parkingkarata Prodaja stanarskih godi{wih parking karata po~iwe 12. decembra, a korisnici koji su do sada kupovali stanarske karte, a koji su ispuwavali uslove za to, dobi}e poziv sa datumom kada treba da do|u u prostorije „Parking servisa„ u Ulici Filipa Vi{wi}a 47 i kupe karte, pa }e tako izbe}i gu`ve. Cena stanarske parking karte je ni`a za 30 odsto od pro{logodi{we i iznosi 130 dinara mese~no, odnosno 1.560 dinara godi{we. Prodaja „zlatne godi{we karte„ po~iwe 10. decembra, a oni koji se odlu~e za kupovinu te karte avansnom uplatom do kraja godine, obez-

Foto:B.Lu~i}

po~iwe Pilipovi}. - Imali su sve potrebne mere, od aparata za ga{we i hidrantske mre`e do plana evakuacije i sporednog izlaza. Jedino je uska ulica pravila problem i zbog gra|evinskih vozila u woj jedan kamio za ga{ewe morao je stajati u ulici Svetozara Mileti}a - izjavio je Pilipovi}. Zastupnik „Lazinog teleta” Bojan Bojat napomiwe da je materijalna {teta zanemarqiva te da lokal od ju~e popodne redovno radi.

bedi}e je po staroj ceni od 4.990 dinara na mese~nom nivou, te }e na ovaj na~in, kako ka`u, ostvariti znatnu u{tedu. Nova cena „zlatne„ godi{we karte po~iwe da se primewuje od 1. januara 2013. godine i na mese~nom nivou }e ko{tati 5.990 dinara. Prodaja takozvane „preduzetni~ke karte„ po~iwe, tako|e, 10. decembra, po ceni koja nije promewena, i ko{ta 2.516 dinara za mesec dana i va`i}e tokom cele slede}e godine. Pravo na kupovinu preduzetni~ke karte imaju preduzetnici koji imaju vozilo u svom vlasni{tvu, a ~iji se poslovni prostor nalazi u zoni naplate. B.M.

- I eto pored svih predostro`nosti, po`ar ipak mo`e da se desi. No, isplatitile su se sve za{tite koje imamo - rekao je Bojat. Inspektori Uprave za vanredne situacije, u okviru vanredne kontrole ugostiteqskih objekata u aprilu i maju izdali su sedam re{ewa o zatvarawu lokala. ^etiri lokala su nakon toga ispunila sve uslove i ponovo rade, a lokali „Drama”, „Gusan” i „Verige” su jo{ uvek zatvoreni. Kako ka`e na~elnik sektora za preventivnu za{titu ove uprave Dragoslav Durkali} posledwa dva upravo obavqaju rekonstrukciju i trebala bi ponovo proraditi. - U toj akciji izrekli smo vi{e od 1.000 mera za otklawawe nedostataka i podneli preko 110 prek{ajnih prijava. Veliki problem nam predstavqaju registracije firmi gde se ne proverava da li lokali ispuwavaju uslove, nego se nepravilnosti otkriju tek naknadano, na{im radom, {to svima komplikuje posao - tvrdi Durkali}. AleksandarLatas

Gradska uprava za komunalne poslove grada re{ava zahteve ugostiteqe radi dobijawa dozvola za rad zimskih ba{ti za ovu zimu. Sezona zimskih ba{ti je po~ela 15. novembra, a zavr{ava se 15. marta naredne godine. U saop{tewu Gradske uprave za komunalne poslove ka`e se, da se radi Nacrt odluke o ure|ewu grada Novog Sada, kojim }e biti predvi|eno, da se zimske ba{te ne}e mo}i postavqati na zelenim javnim povr{inama. Me|utim, u prelaznim i zavr{nim odredbama Nacrta odluke, ugostiteqima }e biti dopu{teno da dr`e zimske ba{te na zelenim povr{inama, ako su imali dozvole u lawskoj sezoni, a najdu`e pet godina od dana stupawa na snagu nove odluke, navela je Uprava za komunalne poslove. Predsednik Udru`ewa ugostiteqa Novog Sada DraganStanojevi} ka`e da su ugostiteqi trebali da dobiju dozvole za rad za ovu zimu do 15. novembra, jer su zahteve predali u roku. - Re{ewa kojeje komunalna inspekcija podelila ugostiteqima da sklone ba{te su posledica lo{e koordinacije dve gradske slu`be. Inspekcija je re{ewe o uklawawu ba{ti napisala ne znaju}i da Gradska uprava za komunalne poslove nije jo{ izdala dozvole za ovogodi{wu sezonu, pa tako nijedan ugostiteq ni nema dozvolu za ba{tu za ovu sezonu. Imaju}i u vidu da je uklawawe zimskih ba{ti

veliki posao, a da su ba{te velike investicije, nezadovoqstvo kafexija je logi~no - isti~e Stanojevi}. Ka`e da su ugostiteqi tek ju~e dobili Nacrt odluke o ure|ewu grada, ali da u tom spisu nigde ne pi{e da se zimske ba{te mogu dr`ati na zelenim povr{inama najdu`e pet godna od vremena kada se pomenuti nacrt usvoji.

Iinspekcija ~ekapo{tu U Komunalnoj inspekciji ka`u da oni vode posao i ne ulaze ko {ta ima odnosno nema. - Ne}emo raditi ishitreno i donosti re{awa za prinudno izvr{ewe, dok ugostiteqima ne stigne po{ta od Gradske uprave za komunalne poslove - rekli su u Gradskoj upravi za komunalne poslove. Stanojevi} navodi da nije za potcewivati prihod koji od zakupa prostora za zimske ba{te dobija Grad, jer je cena kvadrata duplo skupqa nego za letwe ba{te. Zato je, prema re~ima Stanojevi}a, nedopustivo kako se Grad poneo prema ugostiteqima, a u ovom slu~aju, po sredi je ka{wewe od skoro tri sedmice u izdavawu dozvola za rad zimskih ba{ti u novoj sezoni. Z.Deli}

Zavr{enaobnova fasadeBogoslovije Restauracija fasade zgrade Bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima zavr{ena je, iako je ostalo da radnici dovr{e trotoare i oboje sokle na nekim delovima. Ju~e su skinute skele sa frontalne strane objekta, kako bi radnici mogli da pri|u trotoarima, a kada oni to zavr{e, bi}e kona~no stavqena ta~ka na ovaj posao koji je potrajao pet godina. Renovirawe je po~elo u avgustu 2007. godine. Do kraja 2009. godine bile su zavr{ene dve strane zgrade, a tre}a zapo~eta. Zbog zastoja u finansirawu nastupio je

prekid radova u trajawu od pune dve godine. Tek u oktobru pro{le godine, kada ni najve}i optimisti to nisu o~ekivali, obnova je nastavqena. Finansijer je Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine. Projekat obnove i nadzor bili su povereni Pokrajinskom zavodu za za{titu spomenika kulture, a radovi firmi „Zrmawa” iz Batajnice. Zgrada u kojoj se danas nalazi Bogoslovija podignuta je 1901. godine kao palata Crkveno-narodnih fondova po projektu Vladimira Nikoli}a, a u vreme patrijarha Georgija Brankovi}a. Z.Ml.

SvirkauCK13

Bezvodedveulice Bez vode }e od 8 do 14 ~asova danas biti Ulica Ki{ Ernea, od Ulice Jovana Popovi}a do Futo{kog puta i Futo{ki put, od Vr{a~ke ulice do Ki{ Ernea. A.L.

Projekcijafilmau„Kafekwi`ari” gionalnog projekta „Mladi}i kao saveznici u spre~avawu nasiqa i sukoba na zapadnom Balkanu”, koji treba da, kroz edukaciju i kampawu „Budi mu{ko”,

Bi}eu`ivawau zimskimba{tama

POSLEPETGODINAUKARLOVCIMA

U Omladinskom centru CK13 ve~eras }e u 22 ~asa nastupiti slovena~ki surf sastav „Bi~ boj” i beogradski surf-rok trio „Trisome” . Ulaz je 250 dinara. A.M

Dokumentarni film „Budi mu{ko - mewaj pravila” bi}e prikazan ve~eras od 19 ~asova u „Kafe kwi`ari” u Ulici Modene. Film je nastao u okviru re-

9

KASNIIZDAVAWEDOZVOLAUGOSTITEQIMA

SRE]ANEPILOGPO@ARAU„LAZINOMTELETU”

Po`ar u klubu „Lazino tele”, koji se desio preksino} oko 21 sat, zahvaquju}i pravovremenoj reakciji konobara i ispuwenim svim protivpo`arnim merama nije doveo do nikakvih qudskih gubitaka ili povreda, a {teta je

petak7.decembar2012.

preispita negativne stereotipe mu{kosti i promovi{e nenasiqe, rodnu ravnopravnost i zdrave `ivotne stilove me|u mladi}ima. B.M.

AMBASADORHOLANDIJEUPOSETINOVOMSADU

Ja~awesaradwe nasvimpoqima

Gradona~elnik Milo{ Vu~evi} primio je u Gradskoj ku}i ambasadora Holandije u Beogradu Lorana Stokvisa. Zahvaquju}i se na poseti, gradona~elnik Vu~evi} je istakao da Novi Sad ima veliki potencijal i da je prioritet gradske vlasti br`i ekonomski razvoj, pove}awe `ivotnog standarda Novosa|ana i {iroka saradwa na me|unarodnom planu u okviru koje se i sa gradovima iz Holandije mogu realizovati konkretni projekti. Loran Stokvis je naglasio da ima velikih mogu}nosti za u~vr{}ivawe veza Novog Sada sa ho-

landskim gradovima, koje ve} postoje u ekonomskim, kulturnim, sportskim i mnogim drugim oblastima. Sastanku su prisustvovali i pomo}nik gradona~elnika VladimirStojkovi} i {efica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj OliveraSimovi}. U razgovoru sa delegacijom iz Holandije izra`eno je obostrano zadovoqstvo zbog tradicionalno dobrih odnosa Novog Sada i ove zemqe, kao i namera da u budu}nosti ti odnosi budu jo{ plodotvorniji na obostrano zadovoqstvo. B.M.


10

petak7.decembar2012.

Комуналци испунили обећање

БЕЧЕЈ: Обећања су зато да се испуне. Истина, није, баш, увек тако... Управо због тога радује испуњено обећање бечејског ЈП „Комуналац“, чији радници су ових дана

стабла подсећала на огромни камени праисторијски споменик из енглеске провинције Солсбери. - Летос смо били принуђени, зато што су се осушила, да уклонимо одређени број дрва на тргу. Ради економичности, то смо урадили у две фазе. Прво смо исекли крошњу, а вађење стабла смо оставили за период када можемо у исте рупе да засадимо нове саднице. Дошло је то време и заменили сно десетак бреза, неколико јасена и пирамиБечејскикомуналци посадили саднице дални храст. Надамо се извадили огољена стабла бреза на да ће саднице за коју годину својом централном градском тргу и засади- лепотом пленити на тргу, како што ли нове саднице исте врсте дрвета. то чине постојећа дрва - каже рукоТако је нестало бечејско „чудо при- водилац „зеленила“ у ЈП „Комународе“, које су неки назвали дрвени лац“ Золтан Фејеш. В.Ј. Стоунхенџ, јер су огољена дрвена

vOJvOdinA

dnevnik

УБЕЛОМБЛАТУ,КАДЈОЈВРЕМЕНИЈЕ

Почела зимска жетва трске

БЕЛО БЛАТО: Ове године, вероватно због лоше претходне сезоне и финасијске дефицитарности, жетва трске у Белом Блату почела је нешто раније. Уобичајено време почетка сече је када падну први мразеви и када се температура спусти испод нуле. Тада је и сам жетелачки рад олакшан, јер радници не упадају до колена у мочварно тло белоблатских трстика, а и трска се лакше сече. Али, околности и потребе диктирају неку другу организацију, те је и дефинитивно ове године жетелачко - трскарска сезона званично почела средином новембра, кад јој време није. Сечење трске је озбиљан и напоран посао. Пре свега, време сече или жетве пада у периоду када су доста екстремни метеоролошки услови, јер је важно да јаки мразеви исуше трску, са које тада отпада лишће. За само сечење, које траје до марта или априла, потребни су спретност, искуство и велика издржљивост. Али и хладно и суво време, без киша и повећаног водостаја околних река. Идеални су услови када се заледе баре и ритови, пошто се трска нај-

боље сече по леду. Стога је при температурама дубоко испод минуса, са северцем као појачавајућим фактором, радити послове таквог типа прави подвиг. А то могу само најупорнији и изузетно мотивисани жетеоци.

ве крајњи производ. Од трске се израђују штукатур, термоизолација, тршчани кровови, сунцобрани, паравани и други артикли. За разлику од неких иностраних земаља, где се трска наменски гаји већ годинама уназад, у Белом

Стипендијеза 72студента ТЕМЕРИН: Председник општине Темерин Владислав Цапик уручио је 72 уговора о стипендирању у академској 2012/2013. години. Захтеве је поднело 87 студената са подручја општине Темерин, 15 је одбијено, јер им је просечна оцена на студијама била испод 8,5. Право на месечну стипендију од по 4.000 динара има 25 студената друге и 15 треће године. Будућим академцима, који се налазе на четвртој (13), петој години (4) и мастер студијама (15) општина Темерин је М.Мл.

Најлепше пева Маријана Босанчић

Радници трску секу углавном ручно, уз помоћ алата званог ђаласка. Везују је у снопове, после чега се превози до радионица за прераду. Прерађивачи, затим, трску класирају по дужини, која достигне и пет метара, те од ње пра-

Викенд у клубу „Зомби” БЕЧЕЈ: Новоотворени бечејски клуб „Зомби“ ради само викендом, када редовно организује атрактивне проводе за младе, па међу гостима има све више и житеља околних градова. Петком је улаз, по правилу, бесплатан, али провод није ништа мање атрактиван од суботњег. Вечерас ће свирати акустични дуо Владимир Гурјанов и Драган Станојевски, на чијем репертоару ће се наћи хитови деведесетих година. Сутра ће у гостима бити новосадски индустриал бенд „Dreddup“. Довољно је рећи да су Новосађани, током каријере дуге деценију и по, свирали као предгрупа светским звездама „Msrylin Manson“ и „Prodigy“. Улаз за сутрашњу свирку је 100 динара. В.Ј.

Блату она представља коровску биљку која расте од марта до новембра. И без обзира на то што је на банатском тлу самоникла, баш овдашња важи за једну од најквалитетнијих. Ж.Балабан

АПАТИН: На такмичењу певача аматера Први глас општине Апатин, међу 14 такмичара, победила је петнаестогодишња Маријана Босанчић. Док је публика највише гласова дала најмлађој учесници Јелени Микљи. - Први наступ имала сам на такмичењу Најлепши глас школе 2008. године, када сам победила. Прошле године освојила сам друго место на међународном такмичењу „Шкољкице“.Волим да певам и због тога ми је и ова награда Први глас Апатина посебно драга- рекла је воклани солиста у ГКУД „Дунав“ у Апатину Маријана Босанчић. Ј.П.


vOJvOdinA

dnevnik

petak7.decembar2012.

11

НАКОН ТРИ НЕУСПЕШНЕ АУКЦИЈЕ

Продаја Пекаре Кикинда непосредномпогодбом Фебруарски снег још се памти

ЗАСЕДАО ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Зимскеприпреме почеленавреме

БЕЧЕЈ: У жељи да их предстојећа зима не предухитри, Општински штаб за ванредне ситуације у Бечеју организовао је седницу на којој je било речи о расположивим капацитетима, бројном стању и исправности механизације у условима зимске службе. Општа је оцена да је највећи део субјеката већ спреман да одговори изазовном задатку, а онај мањи је у завршној фази комплетирања залиха соли и агрегата, односно ремонта механизације. Како је рекао начелник Општинског штаба за ванредне ситуације у Бечеју Чедомир Алексић припреме су почеле на време. ЈП „Комуналац“, које је задужено за уклањање снега с тротоара у ужем центру града, има на залихи пет тона соли и ризле, што је половина од планиране потребне количине. Дирекција за изгрдњу Бечеја је ових дана потписала уговор са суботичком фирмом „Комград“ за одржавање укупно око 75 километара коловоза у местима и локалним путевима и за ту потребу ће им обезбедити 150 тона соли и 50 тона ризле. „Бачкапут“ је задужена за чишћење од снега Државног пута другог реда и има на за-

лихама око 300 тона соли и 200 тона ризле. У случају потребе, у помоћ ће притећи тешка механизација овдашњих фирми ВДП Средња Бачка и ПИК Бечеј у стечају. ЈП Водоканал је очистило атмосферске канале, а возни парк ће ојачати са два нова возила и све ће бити у приправности. Процењује се да би у општини стотинак породица, углавном старачих домаћинстава, могло бити угрожено у појачаним зимским условима. Највише их је у Бечеју, 57, и то по месним заједницама у првој девет, другој 21 и трећој 27, у Бачком Градишту и Бачком Петровом Селу по 12, Радичевићу и Милешеву са Дрљаном по седам и Пољаници пет. Геронтолошки центар је оспособљен за кување великог броја оброка, има услове за прихватање 20 угрожених, а исто толико места има и у Дому за старе и пензионере. Ронилачки клуб „Посејдон“ је спреман да притекне у помоћ при спашавању људства, али и, као зимус, при уклањању леденица из олука вишеспратница. Процењено је да би било добро да се санирају олуци и кровови на 17 објеката јавних установа. В. Јанков

УСКОРО ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ У ВРБАСУ

Безопасног анималноготпада

ВРБАС: Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду (ЈАЗИП) спровела је јавну набавку велике вредности у износу од око 13 милиона динара, за изградњу објекта за сакупљање животињског отпада. Најповољнију понуду дало је Грађевинско предузеће „Блашко“ из Куле, које ће почети са радовима након уплате аванса од стране Министарства за пољопривреду. - Изградња трансфер станице за анимални отпад је део пројекта, у којем је учешће општине Врбас 60, а некадашњег Фонда за заштиту животне средине 40 одсто. Изградњом прихватилишта за псе и спровођењем тендера за извођача радова, општина Врбас је испунила своје обавезе. С обзиром на то да је након промене републичке власти престао да функционише Фонд за заштиту животне средине, очекујемо да ће његове обавезе преузети Министарство за заштиту животне средине – рекао је директор ЈАЗИП-а ВладимирДаковић. У трансфер станици ће се скупљати анимални отпад, то јест угинуле животиње, а затим односити даље на нешкодљиво уклањање. Предвиђено је да у том објекту буду три хладњаче са контејнерима за разврставање анималног отпада по категоријама. Осим тога, планирана је изградња просторија за обдукцију, која је неопходна у случају спорних угинућа животиња, просторија за машински део,

КИКИКНДА: Пекара Кикинда, у уторак 18. децембра, биће понуђена на продају непосредном погодбом. Након три неуспешне аукцијске продаје, крајем новембра одбор поверилаца, а на предлог стечајне управнице Милице Богуновић, донео је одлуку да се ова фабрика прода непосредном погодбом. На продају ће бити понуђене две грађевинске целине. - Једна је објекат Пекаре Кикинда са земљиштем, објектима и опремом, која је у функцији, с обзиром на то да је у закупу пекара “Дондон“. Тој целини додат је и празан плац до самог објекта, који ће будућем власнику добро доћи, јер се на плацу могу градити нови објекти. Другу целину чини зграда на углу улица

браће Татић и Косовске. Она запараво представља грађевинску целину, са земљиштем и опремом. У том делу налазе се магацини, гараже и погон облатнаре. Купац погон може да уреди у складу са својим потребама - истакла је Милица Богуновић На продају ће бити понуђена и сва остала расположива опрема, која тренутно није у функцији закупца пекаре “Дон-дон”. Ту су и три расходована возила, пекарске машине, ситан инвентар и резервни делови. Опрема се купује појединачно, док се целине не могу рашчлањавати. Након отварања понуде, потенцијални купци могу повећавати цену за део који желе да купе.

Уколико најуспешнији купац понуди цену која је већа од 50 одсто процењене вредности Пекаре, неће морати да се пита Одбор поверилаца, а уколико је цена мања, Одбор поверилаца доноси одлуку о продаји. Прва целина процењена је на 149 милиона, за шта је депозит 15 милиона динара. Друга целина процењена је на 10 милиона динар, а за осталу опрему, која се продаје нема депозита. За сада нико није уплатио депозит, за шта је рок 14. децембар. Могући купци, како објашњава стечајна управница, зову и распитују се, неки су били да погледају возила и опрему. Продаја Пекаре непосредном погодбом заказаА. Ђ. на је за 18. децембар у 12 сати.

ЗБОГ ЛОШЕ УРАЂЕНИХ ИНСТАЛАЦИОНИХ ЦЕВИ

Станаринезадовољни грејањем

ВРБАС: Група станара из Блока „Сава Ковачевић“ 6 и 7 у Врбасу незадовољна је грејним услугама које има пружа Јавно комунално предузеће „Стандард“. Наиме, станари истичу да је лоше грејање у њиховим домовима почело пре три године, када је на систем грејања додатно прикопчана зграда са око 20 станова. - Од тада почињу све наше муке и ко зна колико је још станова прикопчано на постојећу котларницу на штету нас старијих потрошача. Обраћали смо се Управном одбору ЈКП „Стандард“, шефу Радне јединице „Екотерм“, писали петиције ко зна колико пута, које су претпостављам углавном завршавале у кантама за смеће, али на све наше приговоре остали смо ускраћени за одговоре. Углавном нам рачуни уредно стижу за наводну уредну пружену услугу грејања – каже једна од станара СмиљаБошков. Она додаје да у леденим данима претходних година температура у становима није прелазила 14 степени, док су, како каже, поједини

Блок „Сава Ковачевић” 6 и 7

морали да ветре станове због прегрејаности. АлександарСекицки из врбаског комуналног предузећа каже да су они упознати са овим проблемом који ће, додао је он, у што краћем периоду покушати да реше. - Пре неколико година у тим зградама су рађени инсталатерски радови, које је радио приватник и тај посао није добро урађен. Због тога постоје проблеми са грејањем, али ћемо ми покушати то

што пре да решимо. Није лоше грејање у свим становима, већ само у појединим. Прошле године је тим корисницима био умањен рачун за пружање грејних услуга, а уколико не решимо проблем током ове грејне сезоне, такође ћемо им умањити рачуне – рекао је Секицки. Иначе, према општинској одлуци грејање радним данима почиње у 6 сати ујутро и траје увече до 22 сата, а станари напомињу да су у њиховим становима радијатори млаки тек око 7 сати, док су у 9 увече хладни. Поводом тога, Секицки истиче да и овај проблем стварају лоше урађене инсталационе цеви, јер вода спорије долази до радијатора, као и да се грејање увек гаси сат времена раније након чега су радијатори млаки још неко време. М. Кековић

Турнир бечејских средњошколаца Владимир Даковић

гардероба, као и просторије за раднике и ветеринарског инспектора. - Угинуле животиње су сврстане у опасан отпад заједно са радиоактивним отпадом, отровима, пестицидима и другим, што говори колико је битна изградња трансфер станице по свим одредбама правилника за овакве објекте. Изградњом овог комплекса бићемо свеобухватна и јединствена, може се рећи, Служба зоохигијене на нивоу Републике – додао је Даковић. Отварањем трансфер станице стичу се услови за реализацију других пројеката, као што је, на пример, изградња постројења за производњу биогаса од животињског отпада. М. Кековић

ПРЕМА ПОПИСУ У ОЏАЧКОЈ ОПШТИНИ

Свемањестановника

ОЏАЦИ: Републички завод за статистику је објавио званичне податке пописа становништва на територији општине Оџаци, по којима у оџачкој општини живи укупно 30.154 становника, што је готово 10 хиљада мање у односу на попис од пре тридесетак година. По националном саставу, највише је Срба 25. 077 становника или 83 %, затим други по бројности према истим подацима су Мађари којих има 1.188, а трећи су Роми, којих је пописано 1.035. У оџачкој општини живи и 835 Словака, 225 Хрвата, 121 Црногорац, 105 Југословена, 100 Румуна, 61 Русин, 60 Немаца, 46 Македонаца, као и 32 Албанца. Пописано је 27 Украјинаца, а на питање регионалне припадности 302 становника оџачке општине су се изјаснили као Војвођани, а 700 становника се нису изјашњавали по националној припадности. У оџачкој општини је било становника који су се изјашњавали и као Словенци, Бошњаци, Муслимани, Руси и Власи. С. Милер

Лоптом до књига

БЕЧЕЈ: Унија средњошколских ученичких парламената општине Бечеј наставља с традицијом одржавања хуманитарних турнира. Последњи у низу био је трећи у одбојци по имену „Лоптом до књига“ и свака осмочлана мешовита екипа, где су минимум три места била резервисана за девојке, уплатила је котизацију од по 600 динара и та средства ће бити употребљена за куповину књига у школским библиотекама.

- Учествовало је укупно 18 екипа у којима су три места била обавезно резервисана за девојке. Турнир је привукао велику пажњу средњошколаца, па су и трибине спортског центра биле попуњене у завидном броју. Епитетом победника окитила се екипа „Предатори“, друго место припало је „Малим кенгурима“, а трећи су били „Плаћеници“ - рекла је у име организаВ. Ј. тора Кристина Марјанац.

ПРОЈЕКАТ НАМЕЊЕН УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Ђациволонтирају, послодавцидонирају

КИКИНДА: Средњошколци из Кикинде у сарадњи са Канцеларијом за младе 7. децембра добровољно ће волонтирати у локалним предузећима. Предузетници ће потом донирати у први средњошколски фонд „Средњошколци за средњошколце„ који је основан 2010 године. -На овај начин средњошколци ће обезбедити финансије за своје ученичке парламенте - истакла је је локална кординаторка Уније средњошколаца из Кикинде Исидора Батинић. -Пројекат је конципиран тако да ученици 7. децембра не похађају школу него да волонтирају у неком предузећу, а то може бити јавно или приватно предузеће.Волонтер је дужан да се појави 7. де-

цембра на том радном месту, а послодавац је у обавези да донира према својој процени одрђену суму новца у наш средњошколски фонд. Како су финансије неопходне за реализацију највећег броја активности које ученички парламенти спроводе, Унија средњошколаца се одлучила да имплементира овај европски концепт у српске школе. - И локална самоуправа ће подржати овај пројекат - истакла је чланица Општинског Већа задужена за спорт и омладину ДраганаДукић. -Разлог, што смо као институција изашли у сусрет је што ће, између осталог, волонтери моћи да се упознају са радом локалне самоуправе.Сва средства која буду прикупљена уложће се у њихов у фонд

из којег ће се финансирати пројекти везани за омладину и њихове активности. Пре две године на овај начин пркупљено је 600 хиљада динара и финансирано је 10 пројеката са темом „Школска околина„. Прошле године прикупљено је више од милион динара , а новац је утрошен на 16 пројеката а тама је била „Култура младих у мојој школи“. Тема конкурса за 2013. годину биће објављена накнадно. Пројекат финансијски помаже немачка фондација „Shuler helfen leben„, а подржан је и од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и од Привредне коморе Србије. А. Ђуран

Пољочуварима три милиона ЗРЕЊАНИН: Покрајински секретаријат за пољопривреду, кроз програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, одобрио је граду Зрењанину три милиона динара за опремање пољочуварске службе. По речима начелника Одељења за локални економски и рурални развој и инвестиције Стојана Краља, у питању су наменска средства која ће знатно побољшати рад пољочуварске службе. - Служба постоји већ пет година, а 28 зрењанинских пољочувара успешно обавља свој посао, штитећи око 100.000 хектара пољопривредног земљишта. Од самог формирања службе, на територији града Зрењанина, поднето је пар стотина прекршајних пријава против крадљиваца и лица која су наносила штету на туђим пољопривредним усевима – казао је Краљ. Он је истакао да пољочуварску службу већ три године помаже Покрајина која је суфинасирањем допринела томе да пољочувари успешно обављају свој посао, а захваљујући новим улагањима очекује се унапређење и још ефикаснији рад ове службе. Ж. Б.

Слободно времебез ленствовања БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: У оквиру пројекта „Шта све можемо у слободно време?“, који широм Србије организује београдско удружење „Група Процес“ уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у Бачком Петровом Селу је реализована акција „Буди млад, буди активан!“. - Циљ читавог пројекта је да промовише квалитетно провођење слободног времена младих и да им омогући да се активно укључе у живот локалне заједнице. Акцију „Буди млад, буди активан!“ организовали смо, као партнери Удружења „Група Процес“ заједно са Омладинском групом „Млади за наше село“ из Бачког Петровог Села - рекла нам је главна уредница двонедељника „Бечејски дани“ Марија Ерак. Акција је имала два дела. У првом је одржана пригодна трибина, а у другом се с речи прешло на дело, па се двадесетак младих активиста из Дома месне заједнице преселило на терен за мале спортове у центру села, где су пруступили уређењу спортског објекта. В. Ј.


12

LOv

petak7.decembar2012.

dnevnik

U FAZANERIJI I LOVI[TU „RISTOVA^A” KRAJ BA^A PO^IWE AMBICIOZAN PROJEKAT

Uskorofarme muflonaijelenalopatara Kraj Ba~a, u ~uvenoj „Ristova~i” koja je najpoznatija po velikoj fazaneriji i fazanskom lovi{tu, u narednoj godini po~e}e da radi farma muflona i jelena lopatara, najavquje se u JP „Vojvodina{ume - Lovoturs”. Za mawe od dve godine, sa ovih farmi u mesare i prodavnice trebale bi da stignu prve koli~ine mesa ove divqa~i - prenosi nam direktor „Lovotursa” BranislavStankov. - Da bismo krenuli u ozbiqniji farmski uzgoj potrebno je

da godi{we obezbedimo izme|u 15 i 20 tona ove divqa~i, kako bi imali ozbiqnije prodajne koli~ine. Ali, pre nego {to krenemo u posao potrebnio je da dr `a va do ne se ne k o li ko pravilnika koji }e jasno definisati status farmi divqa~i ka`e Stankov. - Po zakonu je, naravno, dozvoqeno formirawe ovakvih farmi, ali podzakonska akta - pravilnici, jo{ nisu dora|eni. Kada govorimo o zakonu, ne mislim na Zakon o

Pa{waci Ristova~e ~ekaju muflone

divqa~i i lovstvu, ve} Zakon o dobrobiti `ivotiwa, i set zakona koji reguli{u veterinarske propise. Na{e opredeqewe je da imamo dve farme, po jednu lopatara i muflona, u sada{wem prostoru lovi{ta „Ristova~a”. Ovo lovi{te }e prestati da egzistira kao takvo. Od preko 1.700 hektara, sada{we po vr {i ne, osta }e sa mo prostor za poligonski lov fazana, ostalo }e biti proizvodni deo. [ta }e se proizvoditi? - Pored fazana, po ~ijoj proizvodwi je Ristova~a poznata, proizvodi}emo i divqu sviwu - zavr{avamo gater za ovu divqa~, a tre}i segment u okviru centra bi}e prostor za farmi muflona i jelena lopatara. Taj tre}i deo bi}e na povr{ini dva puta po 35 hektara. U okviru svake od ove dve farme predvideli smo po 10 separata sa ispa{nim povr{inama od po dva hektara. Su{tina je da se na farmama divqa~i ne radi klasi~na ishrana `ivotiwa, nego dohrana. Ako se divqa~ proizvodi u ogra|enom prostoru i ako ona zavisi 365 dana od ~o-

SUSRETI LOVACA KR^EDINA I BANATSKOG DESPOTOVCA

BratskikrajTami{a inaPlanini Lovci iz Kr~edina i wihovi pobratimi iz Banatskog Despotovca sastali su se dva puta u prethodna dva vikenda. Prvi zajedni~ki lov bio je pre dve nedeqe u Sremu, a uzvratni susret

U Kr~edinu doma}ini su svoje pobratime odveli na potes Planina, omiqen ve}ini Kr~edinaca, ali i gostuju}im lovcima koji nemaju ~esto priliku da love po brdovitom terenu, a

BiH. Minule subote, Despotov~a ni su, u ulo zi do ma }i na, Sremce odveli na terene kraj Tami{a, koji su najinteresantniji i najlep{i u wihovom lovi{tu.

usledio je pro{le subote (jedan deo Kr~edinaca ostao je i u nedequ) u Banatu, a u oba slu~aja su se lovili ze~evi i fazani.

ujedno i da se podsete postojbine svojih predaka, koji su u Banat ko lo ni zo va ni ma hom iz okoline Kupresa i Glamo~a u

Divqa~i je bilo, ne kao ranijih sezona, ali „lov nije samo lov”, {to je najboqe pokazalo tre}e poluvreme. D. Kn.

NAKON POSLEDWE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA LSS

Novistatut najavnojraspravi Na pro{lonedeqnoj sednici Upravnog odbora Lova~kog saveza Srbije, odlu~eno je da se na javnu raspravu po lova~kim udru`ewima uputi predlog novog Statuta LSS. Wegov idejni tvorac je, kako smo nezvani~no saznali, Pero [kobi}, koji je proletos smewen sa mesta predsednika Nadzornog odbora LSS, ali vrh LSS tu smenu nije priznao kao legitimnu. Jedna od prvih stavki koje upadaju u o~i je ~iwenica da se nigde ne spomiwu regionalni savezi

(LSV, LSKiM, LSCS), a LSS se defini{e kao „nacionalna asocijacija lovaca i lova~kih udru`ewa”, tako da nije u opciji „savez saveza”, za{ta se zala`u navedeni regionalni savezi. [ta }e pokazati javna rasprava u kojoj verovatno ne}e u~estvovati znatan broj lovnih radnika iz Vojvodine, [umadije, Kosova i jo{ nekih delova Srbije, pokaza}e dani koji su pred nama. D. Kn.

Skromni prohtevi i ukusno meso jelena lopatara

veka tj. hrane koju im on iznosi, onda je to lo{a farma divqa~i. To }e biti farme poluintenzivnog tipa, gde `ivotiwe dobar deo hrane, {to naravno zavisi od godi{weg doba, nalaze same na livadama i u {umama, kao {to }e to biti u staroj hrastovoj {umi, bogatoj `irom i podraastom i svim plodovima koje ona daje. To je bitno zbog kvaliteta mesa - nagla{ava Stankov. Meso jelena lopatara je izuzetnog kvaliteta, sa malim procentom masti, a velikim udelom proteina. Procenat masti u mesu se duplira ili ~ak triplira onog momenta kada ispa{nih po-

vr{ina nema ili su premale, pa divqa~ po~iwe da konzumira koncentrovanu hranu i krmne sme{e. Uostalom, kada divqa~ jede koncentrate i krmne sme{e, to prakti~no vi{e nije divqa~. Zato su bitne {to ve}e i kvalitetnije ispa{ne povr{ine. - Planovi su da do kraja godine krenu radovi. Trenutno privodimo kraju tenderske procedure za nabavku `ice i ostalih matwerijala koji su nam potrebni. Po~etkom naredne godine, a smatramo da je optimalno vreme negde u martu, planiramo da kupimo prve koli~ine divqa~i od

Zoolo{kog vrta u Pali}u. Zakon predvi|a da divqa~ koja je namewena za farmski uzgoj mo`e da dolazi iskqu~ivo sa drugih farmi ili zoolo{kih vrtova - najavio je direktor „Lovotursa”. Jeleni lopatari i mufloni koje }e se naseliti sa~iwava}e mati~ni fond. Period tova ili uzgoja traja}e 15 meseci. Od dana formirawa mati~nog fonda koji }e se poklopiti sa periodom telewa i jagwewa, nakon godinu i tri meseca o~ekuju se prve koli~ine mesa ovih vrsta divqa~i, a to je jesen 2014. godine. Du{an Kne`i} Foto: Jaroslav Pap


crna hronika

dnevnik

petak7.decembar2012.

13

PRIMENOMZAKONAOAMNESTIJI

Smawenekazneosu|enima zatragedijuu„Launyu”

JEDNOMESE^NIPRITVOROKRIVQENIMA ZAPQA^KEUMO[ORINUI\UR\EVU

Uzplen zate~enipi{toqi, no`eviipalice Policija u Titelu li{ila je slobode S. X. (1991) i B. P. (1990) s podru~ja Novog Sada i odredila im zadr`avawe zbog osnovane sumwe da su izvr{ili te{ku kra|u i dva razbojni{tva, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. Oni se terete da su 3. decembra, maskirani „fantomkama“, opqa~kali jednu prodavnicu u Mo{orinu, iz koje su prethodno pobegle upla{ene radnice. Na putu za [ajka{ zaustavila ih je policija i prona{la u vozilu „fantomke“, dva no`a, dve re-

plike pi{toqa, dve palice i ukradeni novac. Osnovano se sumwa da su wih dvojica, zajedno s maloletnikom iz Koviqa, izvr{ili i dva razbojni{tva u Mo{orinu i \ur|evu, tako {to su, maskirani, prete}i no`em zaposlenima, oduzimali novac iz kase. S. X. i B. P. dovedeni su na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, koji im je odredio pritvor, u trajawu do 30 dana, a protiv maloletnika }e biti podneta krivi~na prijava u redovnom postupku, dodaje se u saop{tewu. E.D.

UNOVOMSADU

^erupaliprugu Protiv dvojice Novosa|ana policija }e podneti krivi~nu prijavu zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo kra|e, na {tetu Javnog preduze}a „@eleznice Srbije“. D.O. (1981) i M.C. (1983) zate~eni su u utorak, u Primorskoj ulici, kako skidaju {rafove i spojnice na delu `elezni~ke pruge, saop{tava policija. E.D.

PREVARAIFALSIFIKOVAWEUBA^KOJPALANCI

Prodaokolauz fal{dokumentaciju

Policija je zadr`ala Z. Q. (1984) iz Rume, pod sumwom da je izvr{io krivi~na dela prevare i falsifikovawa isprave. On se tereti da je falsifikovao dokumentaciju pomo}u koje je, pod tu|im imenom, prodao automobil jednom `itequ Despotova. Koriste}i li~nu kartu s tu|im podacima, on je kupcu predao i falsifikovanu carinsku dokumentaciju, kupoprodaj-

ni ugovor i vlasni~ki list. U verodostojnost dokumenata posumwali su policijski slu`benici u Ba~koj Palanci kada je kupac poku{ao da registruje automobil. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu, biti doveden na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, navodi se u ju~era{wem saop{tewu policije. E.D.

NAAUTOPUTUSUBOTICA–NOVISAD,KODVRBASA

Stradaovoza~ „sitroena”

Jedno lice izgubilo je `ivot u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko 6.30 ~asova na autoputu Subotica – Novi Sad u blizini Vrbasa. Po re~ima de`urne istra`neg sudije vrbaskog odeqewa Osnovnog suda Novi Sad Mirjane Vigwevi}, koja je obavila uvi|aj, na licu mesta stradao je voza~ koji je upravqao automobilom marke „sitroen C-5“ austrijskih registracija i koji je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario prvo u bankinu, a potom i u saobra}ajni znak.

– Nije bilo drugih u~esnika u saobra}ajnoj nezgodi i za sada ne znamo {ta je uzrokovalo da vo za~ iz gu bi kon tro lu nad automobilom, s obzirom na to da na licu mesta nismo zatekli o~evice. Obdukcija }e utvrditi da li je voza~ bio pod uticajem alkohola – rekla je sudija Vigwevi}. Nakon pretresa automobila prona|ena su li~na dokumenta nesre}nog voza~a i jedine informacije koje su ju~e saop{tene je da je stradali iz Rume i da je 1967. godi{te. M.Kk.

NESRE]AUSREMSKOJMITROVICI

Paosaskele ipoginuo

U preduze}u „Panonske elektrane TE-TO” u Sremskoj Mitrovici je, za vreme izvo|ewa radova, sa skele pao R. B. (55) s podru~ja In|ije i tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremska Mitrovica. Nesre}a se dogodila prekju~e oko 14.45 sati, a uvi|aj na licu mesta obavio je de`urni

istra`ni sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, u prisustvu zamenika osnovnog javnog tu`ioca i policije. Na lice mesta iza{ao je i inspektor za za{titu na radu, a naredbom istra`nog sudije, telo preminulog prevezeno je u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu zbog sudsko-medi cin ske obdukcije. (Tanjug)

Trojici osu|enih za po`ar u novosadskom kafi}u „Launx„ februara 2008. godine, usvojen je zahtev za smawewe kazni na osnovu Zakona o amnestiji. Milo{uMale{evu, osu|enom na 12 godina zatvora, kazna je umawena tri godine, Sr|anuBovanu, koji je osu|en na sedam godina zatvora, 21 mesec pa }e u zatvoru provesti pet godina i tri meseca. Tama{Kolaru je tako|e smawena kazna godinu i devet meseci. – ^etvrti osu|eni za ovu tragediju, BojanKula~anin, pre amnestije je izdr`ao kaznu zatvora od dve godine – saop{tila je sudija Svetlana Tomi}-Joki},

portparolka Vi{eg suda u Novom Sadu Podsetimo, u po`aru u kafi}u „Launx”, koji se nalazio u Zmaj Jovinoj ulici u centru Novog Sada, 17. februara 2008. godine u ranim jutarwim satima stradali su sestra i brat Mirjana (23) i Milo{ (19) Peki}, Milena Kolunxi} (23) i Branka Sakovi} (23) iz Novog Sada, Boris Bjeki} (23) iz Veternika, Du{ica Kula{ (23) iz Vaqeva, Marija Gavran~i} (23) iz Kikinde i Vladan Dragovi} (27) iz Savinog Sela, a te{ke telesne povrede zadobili su Aleksandar Anti} i Maja Milik{i}. M.V.

DANASPRESUDAZALAWSKIOBRA^UNUBA^KOMGRADI[TU

Sudvagaizme|uvaspitne mereikrivi~nesankcije Nakon ju~era{weg izno{ewa zavr{nih re~i i zakqu~ewa glavnog pretresa, u novosadskom Vi{em sudu danas }e pred ve}em kojim predsedava sudija Zlata Rodi}-Kne`evi} biti izre~ena presuda Zoltanu Petrovi}u (1992) iz Ba~kog Gradi{ta, okrivqenom za poku{aj te{kog ubistva. Optu`eni je u pritvoru ve} 13 meseci za delo koje mu se pripisuje, dok je maloletnik R. P., koji je prilikom ovog doga|aja osumwi~en za poku{aj ubistva i kome se pripisuje da je 12 puta ubo sugra|anina, a protiv kog je ve} doneta pravosna`na presuda u odvojenom postupku, pre deset meseci iza{ao na slobodu, a potom je upu}en u vaspitnu ustanovu uz izre~enu vaspitnu meru koja podrazumeva boravak tamo od {est meseci do dve godine. Po optu`nici, 3. oktobra oko 4.30 sati, posle seoske slave zvane Bu~, u Ba~kom Gradi{tu na uglu ulica Narodnoslobodila~ke vojske i Glavne, Zoltan Petrovi} je, s pomenutim maloletnikom, a kada mu je sposobnost da shvati zna~aj svoga dela bila smawena, ali ne do bitnog stepena i sposobnost da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena, pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu poku{ao da li{i `ivota F. T.. Oni su, navodno, u{li u {ator-kr~mu, gde ve} nisu poslu`ivali goste i, bez odobrewa ~uvara inventara, uzimali i konzumirali limenke piva te pri tome iz obes-

ti prevrtali stolove i klupe i povla~ewem metalnih {ipki poku{ali da sru{e {ator. Po izlasku, razbili su staklo na izlogu prodavnice prekoputa, a potom krenuli niz ulicu Narodnooslobodila~ke vojske. Za to vreme optu`eni Petrovi}

nuli na wega, udaraju}i ga rukama i nogama. Zatim je R. P. pomenutim no`em na rasklapawe deset puta ubo o{te}enog koji je dobio povrede opasne po `ivot. Posle toga, osumwi~eni su se vratili u {ator i lupali po stolovima, a zatim napustili

PalatapravdeuNovomSadu

je {tapom lupao po saobra}ajnim znacima, dok je maloletni R. P. komadom betona ga|ao tablu firme, a kada su spazili me{tanina F. T., koji je i{ao ka autobuskom stajali{tu, do{lo je do sva|e, nakon ~ega je maloletni R. P. izvadio iz xepa bricu sa se~ivom od sedam centimetara i ubo o{te}enog dva puta u stomak i grudi, dok ga je Petrovi} drvenim {tapom udarao u glavu i telo. O{te}eni je po~eo da be`i, a okrivqeni su ga stigli i nasr-

SUBOTI^KAFIRMA „MK-KUJUNYI]”NATAPETU

Krivi~na prijava zbogobmane

Pripadnici Policijske uprave u Subotici kontroli{u preduze}a DOO „MK-Kujunxi}” iz Subotice, koje se bavilo anga`ovawem radne snage za rad u inostranstvu, Republici Hrvatskoj i Italiji. Preduze}e je zakqu~ilo ugovore o radu s velikim brojem osoba iz Srbije, kojom prilikom je direktor firme preuzimao novac od wih na ime tro{kova potrebnih za zapo{qavawe, odnosno za radne i boravi{ne dozvole. Kako zakqu~ene ugovore DOO „MK-Kujunxi}” nije ispo{tovao do 15. novembra 2012. godine, a pri~iwena je materijalna {teta velikom broju gra|ana, suboti~ka policija }e Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Subotici podneti krivi~nu prijavu protiv odgovornih lica zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja. Policija poziva sugra|ane koji su o{te}eni, a to do sada nisu prijavili u Policijsku upravu u Subotici, da se jave svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova na telefon 024/630–322, najkasnije do 20. decembra 2012. godine. Kako je ranije izjavio za{titnik gra|ana Subotice ZlatkoMarosiuk, hrvatska firma „MK-Kujunxi}„ prevarila je oko 300 gra|ana iz cele Srbije. Po wegovim re~ima, kancelariji lokalnog ombudsmana javilo se izme|u 60 i 70 qudi iz Subotice. S.I.

mesto doga|aja, obrazla`e se u optu`nom aktu. – Obavili smo razgovor i na osnovu prilo`enih podataka mislimo da je najcelihodnije izre}i okrivqenom vaspitnu meru. On se kaje {to je bio na mestu doga|aja i doveo sebe u tu situaciju, mada ne priznaje delo, i ima `equ da se popravi. Vaspitna mera bi postigla efekat – kazala je ju~e predstavnica Centra za socijalni rad u Be~eju. – U celosti je dokazano delo koje mu se stavqa na teret – na-

vela je zamenica vi{eg javnog tu`ioca QiqanaTomi}. – Delo je dokazano mada okrivqeni minimalizuje svoju ulogu i tvrdi da nije ni bio prisutan u bitnim momentima, a da bi postigao umawewe krivice. Ipak, ono je po~iweno iz obesti, o{te}eni je bio na tlu kad je kontinuirano povre|ivan. Branilac okrivqnog je u zavr{noj re~i izjavio da nema materijalnih dokaza za delo koje se wegovom braweniku stavqa na teret te da bi najprihvatqivije bilo da se on tereti za u~estvovawe u tu~i, uz napomenu da je maloletnik R. P. osu|en pravosna`no za delo obi~nog ubistva u poku{aju. - DNK analiza nije prona{la tragove na predmetima koji su kori{}eni u ovom doga|aju. Wemu bi nasvrsihodnije bilo izre}i vaspitnu meru odnosno poja~an starateqski nadzor, kako to i predla`e Centar za socijalni rad - kazao je branilac. Na prethodnom ro~i{tu o{te}eni je izjavio da je tog jutra i{ao na posao u Novi Sad, a da je jedan od dvojice okriviqenih imao izva|en no` a drugi granu u ruci, i da mu je rekao da }e ga zaklati i ise}i. Tako|e, okrivqeni je ranije, na glavnom pretresu, izjavio da nije udarao po stolovima, a da je popio vi{e od pet piva, da nije bio siguran u hodu i da se sreo s biv{im kom{ijom koji ga je psovao po rasnoj osnovi. M.Vuja~i}

KRAJPONOVQENOGSU\EWADVOJICI„ZEMUNACA”

Kalini}uiSimovi}u ostajepo40godinazatvora Specijalni sud u Beogradu je, posle ponovqenog su|ewa u slu~aju “zemunski klan” Milo{u Simovi}u i Sretku Kalini}u, ju~e objavqenom odlukom potvrdio da ostaje na snazi pravosna`na presuda kojom su osu|eni na po 40 godina zatvora zbog optu`bi za u~e{}e u ve}em broju krivi~nih dela kriminalne grupe sada pokojnih Du{ana Spasojevi}a i Mileta Lukovi}a od 2000. do marta 2003. godine. Portparolka Specijalnog suda u Beogradu sudija Maja Kova~evi}-Tomi} izjavila je za „Dnevnik“ da se, „s obzirom na to da je sudska odluka u ponovqenom postupku ista kao u presudi izre~enoj u odsustvu, samo konstatuje da postoje}a presuda ostaje na snazi“. – To zna~i da ponovqeni postupak nije doveo do nekih novih bitnih saznawa koja bi uticala na izmenu presude – ka`e sudija Kova~evi}-Tomi}.

Novi proces U me|uvremenu je pred Specijalnim sudom protiv Simovi}a i Kalini}a pokrenut novi postupak po optu`bama za nekoliko krivi~nih dela iz 2004. godine, a obuhva}eni su i Vladimir Milisavqevi} i Luka Bojovi}, koji su uhap{eni u februaru ove godine u [paniji. Ina~e, i Vladimir Milisavqevi} je u odsustvu osu|en na 40 godina zatvora. Milo{ Simovi} i Sretko Kalini} su istovremeno i na izdr`avawu zatvorske kazne, budu}i da je pro{le godine Specijalni sud, tako|e posle ponovqenog su|ewa, potvrdio da im ostaje na snazi i presuda kojom su osu|eni na po 30 godina zatvora po optu`bama za u~e{}e u atentatu na premijera Zorana \in|i}a 12. marta 2003. godine.

U predmetu „zemunski klan“ sada pravosna`nom presudom Specijalnog suda, objavqenom 18. januara 2008. godine, 26 optu`enih je osu|eno po razli~itim optu`bama na razli~ite vremenske kazne, a svi ukupno na 465 godina zatvora. U to vreme su optu`eni Milo{ Simovi} i Sretko Kalini} bili u bekstvu, a pohap{eni su u junu 2010. godine, nakon {to je Simovi} te{ko ranio Kalini}a na periferiji Zagreba. Simovi} je uhap{en 10. juna 2010, posle ilegalnog prelaska u Srbiju, a dva meseca kasnije je Hrvatska izru~ila Kalini}a, koji se u me|uvremenu oporavio u zatvorskoj bolnici. Sud je u januaru 2011. prihvatio zahteve optu`enih Kalini}a i Simovi}a da im se radi su|ewa u prisutnosti su|ewe ponovi. U predmetu „zemunski klan“ Sretku Kalini}u se optu`nicom stavqa na teret da je s Miletom Lukovi}em u~estvovao u ubistvima Todora Garda{evi}a, Sredoja i Zorana [quki}a, Jovana Guzijana i Radeta Cveti}a. Optu`en je i za u~e{}e u ubistvu Zorana Uskokovi}a Skoleta i Milo{a Stevanovi}a. Kalini}u se optu`nicom stavqa na teret i u~e{}e u otmicama Milije Babovi}a i Suada Musi}a. Optu`nica Milo{a Simovi}a tereti za u~e{}e u ubistvu Branislava Lainovi}a Dugog u martu 2000. godine u Beogradu. Osim toga, optu`ba mu pripisuje da je zajedno s Vladimirom Milisavqevi}em u~estvovao u ubistvima @eqka Bodi{a, Sr|ana Quji}a, te @eqka [krbe i Nenada Bato~anina. Optu`nicom mu je stavqeno na teret jo{ nekoliko krivi~nih dela, me|u kojima i teroristi~ki akt usmeren protiv ustavnog ure|ewa, zbog, po tvrdwi optu`be, ume{anosti u minirawe firme „Difens roud“ „sur~inca“ Qubi{e Buhe ^umeta. Tako|e, i Milo{u Simovi}u je su|eno i po optu`bama za u~e{}e u obuhva}enim krivi~nim delima otmice. J.J.


14

SPORT

petak7.decembar2012.

dnevnik

DESETO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETA[ICE (4–16. DECEMBAR)

Pobedazadrugikrug

1.^e{ka 2.Norve{ka 3.Srbija 4.Ukrajina

Srbija - Ukrajina 25:23 (14:10) BEOGRAD: Beogradske arena, gledalaca 5.000, sudije: Floresku i Duca (Rumunija). Sedmerci: Srbija 3 (2), Ukrajina 7 (4). Iskqu~ewa: Srbija 6, Ukrajina 14 minuta. SRBIJA: Risovi} (1 sedmerac), Toma{evi} (17 odbrana, 1 sedmerac), Krpe` 1, Popovi} 5, Leki} 4 (2), Damwanovi} 5, Eri}, Rajovi} 2, Pop–Lazi} 3, Ogwenovi}, Filipovi} 1, Ni{avi}3, Milo{evi} 1, Stoiqkovi}, Li{~evi}, Dmitrovi}. UKRAJINA: Vlasenko, Parhomenko (12 odbrana, 1 sedmerac), Timo{enkova, Laiuk 1, Pidpalova 2, [ucka 2, Managarova 7, Bor{~enko 4 (3), Cibulenko, Va{~uk 1, Turkalo 1, Nikolajenko 2 (1), Redka, Glibko 3, Burla~enko, Stelmak. @enska rukometna reprezentacija Srbije zabele`ila je prvu pobedu na Evropskom prvenstvu u na{oj zemqi, ~ime je pro{la u drugi krug takmi~ewa. Izabranice selektora Sa{e Bo{kovi}a u drugom kolu savladale su selekciju Ukrajine 25:23 (14:10). Ono {to je za na{e devojke najva`nije je to da u subotu protiv ^ehiwa odigraju maksimalno anga`ovano kako bi sa {to ve}im brojem bodova nastavile borbu na kontinentalnom takmi~ewu.

Koliko se bile optere}ene va`no{}u utakmice, govori i podatak da su zbog stegnutosti rukometa{ice Srbije prili~no te{ko krenule u me~, {to je Ukrajina maksimalno iskoristila i povela sa 2:0. Prvi gol odigrao je veliku ulogu na psiholo{kom planu, a vrlo brzo usledio je preokret i vo|stvo od 3:2. Rezultatska klackalica bila je na snazi do 19. minuta, kada su Ukrajinke posledwi put vodile na me~u 6:7. Usledila je serija 3:0 za prednost od dva gola razlike (9:7), koju Srbija nije ispustila do kraja utakmice. Nijedna od ekipa u prvom poluvremenu nije uspela da do|e do prednosti ve}e od dva gola. Ukrajinske su maltene posledwih pet minuta prvog poluvremena odigrale sa dve igra~ice mawe, ali na{ tim to nije umeo da iskoristi u potpunosti po{to je primio dva gola i u takvim okolnostima. Veliki peh za Srbiju je povreda Svetlane Ogwenovi} tokom prvog poluvremena, pa sada sa zebwom navija~i o~ekuju rezultate pregleda i da li }e ona mo}i da pomogne saigra~icama u nastavku turnira. U tom delu igre fenomenalnu igru pru`ila je golmanka Katarina Toma{evi}.

Grupa A (Beograd) Ukrajina-^e{ka Srbija-Norve{ka Srbija–Ukrajina ^e{ka-Norve{ka 1 1 2 2

22:25 26:28 25:23 sino} 1 1 1 0

0 0 0 0

0 0 1 2

25:22 28:26 51:51 45:50

2 2 2 0

Sutra Ukrajina–Norve{ka Srbija-^e{ka

(18.15) (20.15)

Grupa B (Ni{) Francuska-Makedonija [vedska-Danska Makedonija-[vedska Danska-Francuska 1.[vedska 2.Francuska 3.Danska 4.Makedonija

2 1 1 2

2 1 0 0

0 0 0 0

29:16 27:26 15:26 sino} 0 0 1 2

53:41 29:16 26:27 31:55

4 2 0 0

Sutra [vedska-Francuska Danska-Makedonija

(18.15) (20.15)

Grupa C (Novi Sad) Nema~ka–[panija Hrvatska–Ma|arska [panija-Hrvatska Ma|arska-Nema~ka 1.[panija 2.Ma|arska 3.Hrvatska 4.Nema~ka

Velika borba na me~u Srbija – Ukrajina

U nastavku me~a Srpkiwe su propustile {ansu da mnogo pre kraja re{e utakmicu u svoju korist. Nekoliko izvrsnih kontri na{e devojke nisu realizovale pa je izostala prednost od {est, sedam golova razlike. Me|utim, to

2 2 2 2

2 1 1 0

20:23 28:27 25:21 24:21 0 0 0 0

0 1 1 2

48:41 51:49 49:52 41:47

4 2 2 0

Danas Ma|arska–[panija Hrvatska–Nema~ka

(18.15) (20.15)

Grupa D (Vr{ac) CrnaGora-Island Rumunija-Rusija Rusija-CrnaGora Island-Rumunija 1.CrnaGora 2.Rumunija 3.Rusija 4.Island

2 2 2 2

2 1 0 0

26:16 21:21 27:30 19:22 0 1 1 0

0 0 1 2

56:43 43:40 48:51 35:48

4 3 1 0

Danas Rusija-Island Rumunija-CrnaGora

Razbrawena: Katarina Toma{evi}

su na{e rivalke znale da iskoriste, malo po malo i Ukrajinske su smawivale razliku pa su u 42. minutu do{le na samo gol zaostatka, a da na golu nije bila raspolo`ena Katarina Toma{evi}, lako je moglo da do|e i do preokreta. U trenucima kada se povredila Biqana Filipovi}, Katarina je poput hobotnice na golu dala krila saigra~icama da izdr`e period krize i Jelena Ni{avi} je pred sam kraj utakmice (54. minut) go-

Slavqe rukometa{ica Srbije

IZJAVE POSLE UTAKMICE

Damwanovi}: Presudila`eqa Srpska rukometna reprezentativka Sawa Damwanovi} posle trijumfa nad Ukrajinom (25:23) i plasmana u drugu fazu {ampionata Evrope izjavila je da je presudila `eqa za pobedom. - Sre}a sam zbog prve pobede i plasmana daqe. Mislim da je presudila na{a `eqa za pobe-

Kapiten srpske selekcije Andrea Leki} rekla je da je zadovoqna zbog pobede, kao i zbog ~iwenice da je ekipa izdr`ala psiholo{ki pritisak. - Nije nam bilo lako, jer su svi o~ekivali pobedu i dva boda. Ali, sa druge strane prijalo je to {to je u Areni bilo vi{e

Sawa Damwanovi}

dom. Obe}avam da }emo u nastavku biti jo{ boqe. Sledi nam ^e{ka, imamo dovoqno vremena da analiziramo protivnika i naravno, nadam se novoj pobedi izjavila je ona.

gledalaca nego protiv Norve`anki i ta podr{ka nam je mnogo zna~ila. Sre}ne smo i zadovoqne, okre}emo se narednim me~evima i nadam se novim pobedama - poru~ila je Leki}eva.

(18.05) (20.15)

lom za 24:20 otklonila sve dileme. Tada je ve} bilo jasno da }e Srpkiwe zabele`iti pobedu koja je vodi u drugu fazu takmi~ewa. Ipak, koliko je utisak posle me~a sa Norve{kom bio pozitivan uprkos porazu, toliko posle ove pobede deluje da }e za borbu za sam vrh na{a reprezentacija morati mnogo boqe. Pripremio:J. Gali}

GRUPA B (NI[)

[ve|anke pro{le Makedonija - [vedska 15:26 (8:11)

NI[: Hala „^air”, sudije: Stolarovs i Likis (Letonija). Sedmerci: Makedonija 5 (3), [vedska 3 (3). Iskqu~ewa: Makedonija 6, [vedska 2 minuta. MAKEDONIJA: Anderejeva (10 odbrana), Naumoska, Ma~eska 2, Sazdovski 3, Mrki}, Grozdanoska, Mladenovska, Gjorgijevska, Bajramoska 4, Nikoli} 1, Crvenkoska 3 (3), Pe~evska, Papu|ijeva 2, Despodovska, Mitrova, [teriova. [VEDSKA: Olson, Grubstrem (17 odbrana, 2 sedmerca), Agren 4, Flognman, Fogelstrem 1, Blom 1, Roberts 2, Sand 1, Havia, Vestberg 1, Alm, Torstenson 8, Gulden 7 (3), Heleberg 1, Valen, Jakobsen. Rukometa{ice [vedske su, bez ve}ih problema, savladale Makedonke u derbiju B grupe i obezbedile mestu u slede}oj rundi Evropskog prvenstva. O~ekivao se mnogo ve}i otpor uvek kvalitetne selekcije Makedonije, ali na{e ju`ne kom{inice nisu pokazale neosporni kvalitet. Od starta susreta su [ve|anke diktirale tempo i brzo povele 4:1, kada je vo|stvo poraslo na pet golova (7:2), Makednoke su bile u situaciji da jure zahuktalog protivnika i na odmor su oti{le sa svega tri gola zaostatka. Odr`avale su kakav-takav prikqu~ak Makedonke (tri gola minusa) sve do 41. minuta, kada je usledila serija [ve|anki 5:0 i kada su Skandinavke povele 22:14 me~ je gotovo bio re{en. U posledwih deset minuta vidno indisponirane Makdonke ni{ta nisu mogle kvalitetnijem rivalu i do kraj a me~a postigle su svega jedan pogodak.

Sa sajta norve{ke televizije TV2

ZBOG NESPORTSKOG GESTA SELEKTORA BO[KOVI]A

RSSseizvinio

Rukometni savez Srbije izvinio se srpskoj i evropskoj sportskoj javnosti, a posebno norve{kom timu i igra~ici zbog ne sport skog po na {a wa se lek to ra Sr bi je Sa {e Bo {kovi}a prema rukometa{ici Lin Jo rum Su land na me ~u Evropskog prvenstva u Beogradu. Bo{kovi} je u prvoj utakmici Evropskog prvenstva u Srbiji, koja se igrala u Beogradskoj are-

ni u utorak, dva puta povla~io norve{ku rukometa{icu, jednom za dres, a drugi put za ruku, dok je ona bila u igri, a on uz teren. Norve{ki mediji su nakon utakmice prikazali snimak na kome se vidi kako Bo{kovi} ometa Suland. U saop{tewu, RSS navodi da se incident dogodio u `aru borbe. „Molimo Vas da uva`ite na{e izviwewe, jer se sve dogodilo u `aru borbe i ovakav

propust vi{e nikada ne}e da bude ponovqen od strane selektora srpske reprezentacije Sa{e Bo{kovi}a. U sportskom i duhu fer-pleja `elimo svim u~e sni ca ma Evrop skog prvenstva sportsku i vite{ku borbu za plasman na {ampionatu”, navodi se u saop{tewu. Povodom ovog slu~aja oglasila se i Evropska rukometna federacija koja je saop{tila da ne}e kazniti Bo{kovi}a.


SPORT

dnevnik

FIBAEVROKUP

Zvezdaoverila prvomesto Orleans-CrvenazvezdaDiva75:85 (19:22,24:15,15:31,17:17)

ORLEANS: Zenit ogromnuprednostpredpo~etak Arena,gledalaca:3500, zavr{ne, razigrala se i raspusudije: Kjari (Italicaladovoqnodasa„polagasa” ja), Kardu{ i Kortes privede me~ kraju. Imala je i ([panija). podr{kutridesetakDelija. ORLEANS: Jang25,B.Grin6, Blistao je Bojan Suboti}, Lebrun,Raposo3,Eito6,Pelin ubaciv{i24poenauzskoroper2,Kozan2,K.Grin14,Hil 17,Pamba-@uli. CRVENA ZVEZDA DIVA: Cvetkovi},Braun, Suboti}24,Rako~evi}16, Mitrovi}, Lazi} 2, Simonovi} 1, Savovi} 15, Kati} 16, radivojevi}, Nelson3,Skot8. Crveno-beli pobediliOrleanuFrancuskoj 85:75 (43:37) i obezbedili liders ku poz ic ij u pred drug u faz u. BlistaoBojanSuboti}.Crvena zvezda Diva ne staje. Na posledwem gostovawuuprvojfaziEvrokup a ostvar il a je jo{ jednupobedu,11.unizuu dva takmi~ ew a, pa sa opravdanimoptimizmom do~ekuje nastavak takmi~ewa. I to sa prvog mesta! Sjajnom igrom u Blistao: Bojan Suboti} tre}ojdeonici(31:15)steklaje fektan {ut (5/6 za dva, 4/5 za tri,2/2sapenala),auigrunije Hgrupa ulazioEltonBraun,zboglak{e pobede.Srpskom predstavniku Kahasol-Sasari 76:85 odgovarao je i rezultat druge Orleans-C.zvezda 75:85 utakmice petog kola Grupe H. ItalijanskiDinamoSasaripo5 5 0 486:439 10 1.C.zvezda 5 2 3 407:401 7 2.Kahasol bedio je Kahasol u gostima 3.Sasari 5 2 3 445:461 7 85:76,pa}eZvezdauposledwem 4.Orleans 5 1 4 370:407 6 kolu igrati u Pioniru me~ bez rezultatskogimperativa.

KUPSRBIJEZA@ENE

Lak{itrening ^elarevo–Crvenazvezda35:88 (11:30,12:15,4:21,8:22) ^ELAREVO: Sala Osnovne {kok le ’’Zdravk o ^el ar’’, gledalaca 200, sudije: Isakov, SemjaniviPopovi}(sviNovi Sad). ^EL AR EV O: Mi. Rad o{ evi}2,[trb ac,Luk i}1,Ninkov i} 1, Ma. Rad o{ ev i} 22, Milk ov i}, Terz i} 4, Majk i}, Lak ov i} 3, Puc ovs ki, Vu~ eti}2. CRVENA ZVEZDA: Gapi}, Dijan 14, Nik{i} 8, Crvendaki} 15, Mj. Radovi} 9, Mn. Radovi} 2, Stana}ev 10, Vu~kovi}10,Ivani{evi}3,Papi}4, Jovanovi}9,Vukosavqevi}4. Bio je ovo samo lak{i treningzaBeogra|ankekojesudo

vrha napunile ko{ mlade i oslabqenedoma}eekipe.Preko no}i ostale su doma}e ko{arka{ice bez najiskusnije Sow e Mar i} i sve boq eg strelc a ove jes en i Qiq an e Lalovi},pajevisokporazbio neminovan. Posle po~etnog vo}stva od 7:0 za Beogra|anke doma}e su stigledo11:13ibilojetosve {to se ti~e rezultatske neizvesnosti.Go{}esutadanapravileserijuod19:0,anakontoga iz minuta u minut su pove}avalerazlikukojajenakraju iznosila 55 poena za vode}i timPrve`enskelige. V.Vujanovi}

RUSKOSELCIOPRAVDALIO^EKIVAWA

Beri}etnaprole}e Prvi deo prvenstva u Podru~noj ligi Zrewanin fudbaleri Crvene zvezde iz Ruskog Sela zavr{ili su na drugom mestu sa 33 boda koliko ima i Begej iz @iti{ta, ali Ruskoselci imaju ne{to slabiju gol razliku(36:22). Predsednik kluba Mendi ^o~aj i potpredsednik Luka Radujkov sa ~lanovima Upravnog odbora sumirali su rezultateminulepolusezone. - Nismo nezadovoqni u~inkom.Ligajedostaizjedna~enog kvaliteta, mogli smo imati i bogatiju zimnicu. Ra~unicu su nam pokvarili neplanirani poraziprotivimewakaizVojvode Stepe, Rusanda iz Mele-

naca i Naftagasa iz Elemira. RitamsuporemetiliipovredekapitenaKlasni}a,^eki}a. Verujem da }emo nastaviti istimputeminaprole}eipotvrditi da imamo kvalitet za prvo mesto - ka`e predsednik Mendi^o~aj. Igra~i su zadovoqni u~inkom,a o tome svedo}e i re}i jednog od najiskusnijih [ibula. - Pokazali smo da mo`emo svakoga da pobedimo. Nije mala stvar nadigrati lidera iz @iti{taiverujemuberi}etnoprole}e-nagla{ava[ibul jedan od najboqih strelaca u timu Crvene zvezde iz Ruskog Sela. M.Ra~i}

petak7.decembar2012.

15

SVETSKOKLUPSKOPRVENSTVO

^elsiiliKorintijans DevetoizdaweSvetPilot takmi~ewe organizoskog klupskog prvenvano je 2000. godine u Brazilu. stva po~elo je ju~e u Tadajeu~estvovaloosamekipa, Japanu utakmicom iz{est kontinentalnih {ampiome|u Hiro{ime i Oklanna, osvaja~ Interkontinentalda(1:0),a zavr{ni me~ igra}e se nog kupa iz 1998. i klub iz ze16. decembra. Takmi~ewe okumqe doma}ina. Timovi koji su pqa prvake kontinentalnih igralinaovomprvenstvusuKotakmi~ewa: UEFA (Evropa), rintijans (osvaja~ brazilskog KONKAKAF (Severna i Sred{ampionata i doma}in prvenwaAmerika),Konmebol(Ju`na stva), Man~ester junajted (koji Amerika), AFC (Azija), OFC jetegodineodlu~iodasepovu(Okeanija),CAF(Afrika),kao ~eizFAkupakakobiu~estvoi klub iz zemqe doma}ina prvaouzavr{niciSvetskogklupvenstva. skog prvenstva), meksi~ka NeNa zavr{nom takmi~ewu ove kaksa, marokanski klub Raxa godinegodinena}i}ese:^elsi, Kasablanka, Real Madrid (koji ju`nokorejski Ulsan Hjundai, je1998.osvojioInterkontinenegipatski Al Ahli, meksi~ki talni kup), Saut Melburn, VasMonterej, Oklend Siti sa No- kodaGamaiAlNasrizSaudijvog Zelanda, brazilski Korin- skeArabije. tijans i ekipa Sanfre~e Hiro{ima, koja je osvojila ligu Japana prvi put u klupskojistoriji. Svetsko klupsko prvenstvo igrasepokupsistemu, po~ev{i odplej-offaze,u kojoj su se Hiro{ima i Oklend Siti borili za mestou~etvrtfinalu. Hiro{ima }e igrati sa Al Ahlijem, dok }e seudrugo~etvrtfinalnom duelu sastati Monterej iUlsan. ^elsiiKorintijans, kao predstavnicidvanajuspe{nija kontinenta, takmi~ewe zapo~iwu od polufinala, i glav- Fudbaleri ^elsija brane boje Evrope u Japanu nisukandidatiza osvajawe trofeja. Ipak, brojna [ampionjebioKorintijans, de{avawa u londonskom timu, kojijeufinalusavladaoVasko kriza rezultata i promena tre- daGamunapenalesa4:3.Uregunera,moglabidauti~unaostva- larnom delu me~a bilo je 0:0. rivawe pozitivnog rezultata u Naredne godine takmi~ewe je Japanu. S druge strane, Korin- trebalodabudeodr`anou[patijansjeBrazileirozavr{iona niji,azatrofejbiseborilo12 {estom mestu, po{to je u po- ekipa. Me|utim, zbog propasti sledwemkoluizgubiokaogostu kompanije ISL, koja je bila velikomderbijuodgradskogri- partner Svetskoj ku}i fudbala valaSaoPaulasa3:1. (FIFA), Svetsko klupsko prIpak,netrebazaboravitini venstvo nije igrano, kao ni nanajboqi afri~ki klub 20. veka, rednetrisezoneizsli~nihrazegipatski Al Ahli, bez obzira loga. na veliku fudbalsku krizu u Odr`avawepilottakmi~ewa Egiptu,kaoniostaleu~esnike, Svetskog klupskog prvenstva odkojih}esvakotra`itisvoju nije ometalo organizaciju In{ansuzaosvajawetrofeja. terkontinentalnogkupa,kojise

od 1980. tradicionalno igrao u Japanu.Samomesecdanapreodlaska u Brazil, Man~ester JunajtedjenaNacionalnomstadionu u Tokiju savladao Palmeiras,iosvojiojedinitrofejInterkontinentalnogkupauklupskojistoriji. Ipak, 2004. godine, kada je odr`ano posledwe izdawe “Tojota kupa”, UEFA i FIFA su do{lenaidejudaseoformijedno takmi~ewe. Prvo novoo- formqenoprvenstvoigranojeu Japanu,uperioduod11.do18.decembra 2005. godine. Tada su u~estvovali samo kontinentalni {ampioni: Liverpul, Sao Paulo, egipatski Al Ahli, Al Itihad iz Saudijske Arabije, SaprisaizKostarikeiSidnej.

Internasionalbioboqiodkatalonskogklubarezultatom1:0. Milanjebioprvi2007.godine, savladav{iBokuJuniorssa4:2, dokjegodinudanakasnijeMan~ester Junajted u finalu pobedio kolumbijski LDU Kito sa 1:0golomRunija. Italija je imala jo{ jednog prvaka, i to milanski Inter, koj i je 2010. bio boq i od afri~k og preds tavn ik a TP Mazembe,izDemokratskeRepublikeKongo,pobediv{isa3:0. Ovo je bilo prvo i jedino finalenekeekipeizvanEvropei Ju`neAmerike. Nagradni fond turnira je 16,5milionadolara,isvakiod sedam klubova dobija nov~anu nagradu. Pobednik osvaja pet

Osvaja~novogtakmi~ewabioje SaoPaulo,kojijeufinalusavladao Liverpul sa 1:0 golom Mineira. Naredna tri izdawa Svetskog klupskog prvenstva igrana su u Japanu, s tim {to je i 2006. u~estvovalo{estekipa,aod2007.u takmi~eweseukqu~ujeiklubdoma}inprvenstva.2009.i2010.godine Svetsko klupsko prvenstvo igranojeuAbuDabiju,nastadionu “[eik Zajed”, a naredne dve godineigra}eseuMaroku. Najvi{e titula prvaka ima Barselona, koja je bila {ampion2009.i2011.godine,a2006. je bila vice{ampion. Tada je

miliona dolara, vice{ampion ~etiri miliona, bronzani tim tri, ~etvrti dobija dva, petoplasirani 1,5 miliona, {estoplasirani milion i posledwa ekipaosvaja500.000dolara. Najvi{e titula imaju klubovi predstavniciEvrope,ukupnopet, uzdvafinala,dokekipeizJu`ne Amerike imaju tri trofeja, pet finalistaijednotre}emesto.Tu suiAzija,kojaima~etiritre}a mesta,SevernaiSredwaAmerikaimajudvatre}amesta,Afrika, kojaimajednogfinalistuijednu bronzanuekipu,dokjeOklendSiti, kao predstavnik Okeanije, 2009.biopeti.

SUSRET]URKOVI]AIPLATINIJAUZAGREBU

Nire~okazni Ivan ]urk ov i}, potp redsednikFudbalskogsavezaSrbije, izjavio je da je na proslavi 100 godina HNS u Za-

Ivan ]urkovi} i Mi{el Platini

greb u imao pril ik u da se sretneiporazgovarasapredsedn ik om UEFA Mi{ el om Platinijem.

Platini je na tom skupu jasno poru~io Hrvatskoj i Srbijidamorajudapovedura~unao navija~ima i da predstoje}i dueli kvalifikacija za MundijaluBrazilu2014.uZagrebui Beogradumorajudaproteknubez incidenata, jer }e u suprotnom bitio{trihsankcija. ]urkovi} je izjavio da Platini, me|utim, nijednog trenutka nije spomiwao kaznu koja}ebitiizre~enaSrbiji13. decembra zbog incidenata koji su se dogodili na me~u mladih selekcija„orlova”iEngleskeu Kru{evcu. - Ne, apsolutno nijednu re~ nismo razmenili na tu temu. Mada,dabudemiskren,mo`dai nije bilo potrebe posle vi{e nego slikovitog govora koji je imao pred ~elnicima FS Hrvatske.Platinijejasnoupo-

zorio da su huligani na tribinama, regularnost takmi~ewa i jo{nekestvariglavnaom~aoko vrata i wima, a i jednom wihovom susedu. Vrlo dobro se znanakogajemislio-izjavioje za]urkovi}. On je objasnio i koji su slede}i potezi FSS i najavio novesusretesaPlatinijem. - Na{e veze, dugogodi{wa prijateqstva su jedna strana medaqe.Nadrugojsustvarikoje su u~iwene, neke koje nisu, a poku{avaju da se iskonstrui{u, aliinekekojemorajudanasnateraju da ih kona~no re{avamo. Platini i ja }emo se verovatno videti jo{ jednom do kraja godine, a sigurno na utakmici Hrvatska - Srbija u martu 2013. On je jo{ jednom ponovio da }e li~nobitiprisutannatomme~u -dodaojepotpredsednikFSS.


16

SPORT

petak7.decembar2012.

ENGLESKAPREMIJERLIGA

Subota Arsenal-VBA AstonVila-Stouk Sautempton-Reding Sanderlend-^elsi Svonsi-Nori~ Vigan-KvinsPark Nedeqa Man.siti-Man~esterj. Everton-Totenhem VestHem-Liverpul Ponedeqak Fulam-Wukasl 1.Man~esterj.15 12 2.Man.siti. 15 9 15 7 3.^elsi 4.Totenhem 15 8 5.VBA 15 8 6.Everton 15 5 15 6 7.Svonsi 8.VestHemJ.15 6 15 5 9.Stouk 15 5 10.Arsenal 11.Liverpul 15 4 12.Nori~ 15 4 15 4 13.Fulam 14.Wukasl 15 4 15.AstonVila 15 3 16.Vigan 15 4 17.Sanderlend14 2 18.Sautempton15 3 19.Reding 14 1 20.KvinsPark 15 0

0 6 5 2 2 8 5 4 7 6 7 7 5 5 5 2 7 3 6 6

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (14.30) (16) (17) (21) 3 0 3 5 5 2 4 5 3 4 4 4 6 6 7 9 5 9 7 9

37:21 28:11 25:16 28:23 24:19 25:19 23:17 19:17 14:12 24:16 19:18 13:21 25:26 17:21 12:23 15:28 13:18 21:32 19:27 11:27

NA[PREDLOG

\avolinapadaju„gra|ane” Spu{tena je zavesa najesewideotakmi~ewa u evropskim klupskim fudbalskim tak-

Atusetek~ekaraspret.NajzanimqivijisusretovogvikendauEvropiseigrauMan~esteru, gde }e se sudariti gradski

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

13 12 11 11 11 10 9 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 6 6 5 4 4 4 4

2 4 3 2 2 3 6 7 8 8 5 7 7 4 4 6 4 7 6 5 5 3 3 1

5 4 6 7 7 7 5 5 5 5 7 6 6 8 8 7 9 7 8 10 11 13 13 15

38:25 39:24 35:18 34:27 29:25 37:28 33:26 27:19 28:25 28:26 30:32 35:29 26:24 33:34 26:31 30:31 28:27 28:30 26:32 19:41 19:32 29:41 22:37 21:36

41 40 36 35 35 33 33 31 29 29 29 28 28 28 28 27 25 25 24 20 24 15 15

NEMA^KABUNDESLIGA

Danas Hamburger-Hofenhajm Subota Borusija(D)-Volfsburg [tutgart-[alke Nirnberg-Fortuna Frajburg-GrojterF. Augzburg-Bajern Ajntraht-Verder Nedeqa Borusija(M)-Majnc Hanover-Bajer 1.Bajern 2.Bajer 3.Borus.(D) 4.[alke 5.Ajntraht 6.Manjc 7.[tutgart 8.Verder 9.Hamburg 10.Borus.(M) 11.Frajburg 12.Hanover 13.Fortuna 14.Nirnberg 15.Volfsburg 16.Hofenhajm 17.Augzburg 18.GrojterF.

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30) (15.30) (17.30)

15 12 2 1 41:6 38 15 9 3 3 28:19 30 15 7 6 2 30:16 27 15 7 4 4 25:19 25 15 7 3 5 27:26 24 15 7 2 6 21:18 23 15 6 4 5 17:24 22 15 6 3 6 26:24 21 15 6 3 6 16:18 21 15 5 6 4 22:25 21 15 5 5 5 20:17 20 15 6 2 7 28:27 20 15 4 6 5 18:19 18 15 4 4 7 14:21 16 15 4 4 7 14:23 16 15 3 3 9 22:36 12 15 1 5 9 11:26 8 15 1 5 9 10:26 8

HRVATSKA

Danas Lokomotiva-Cibalija Zagreb-Istra Hajduk-Inter Subota Zadar-Split Rijeka-Slaven Nedeqa Osijek-Dinamo(Z) 1.Dinamo 2.Rijeka 3.Hajduk 4.Split 5.Slaven 6.Lokomot. 7.Osijek 8.Istra 9.Inter 10.Cibalija 11.Zadar 12.Zagreb

(16) (16) (18) (15) (19) (19)

18 13 2 3 39:14 41 18 9 4 5 28:23 31 18 8 6 4 26:14 30 18 9 3 6 28:21 30 18 9 3 6 28:26 30 18 8 5 5 26:21 29 18 5 8 5 19:17 23 18 5 5 8 16:20 20 18 4 7 7 21:24 19 18 4 4 10 16:30 16 18 3 5 10 19:36 14 18 3 4 11 10:30 13

Sigurno Kilmarnok-Seltik Borusija(D)-Volfsburg Arsenal-VBA PS@-Evijan Betis-Barselona Palermo-Juventus

2(1.40) 1(1.40) 1(1.50) 3+(1.50) 3+(1.40) 2(1.65)

Realno Tuluz-Bastija Sanderlend-^elsi Hamburger-Hofenhajm Vaqadolid-Real(M) Torino-Milan Sporting-Benfika

1(1.70) 2(1.80) 3+(1.80) 4+(1.80) 2(2.10) 2(1.90)

Iznena|ewe Espawol-Seviqa Rems-Bordo Man.siti-Man~esterj. Bolowa-Lacio Atletiko(M)-DeprotivoH Roma-Forentina

ENGLESKA–^EMPION[IP

1.Kardif 2.KristalP. 3.Lester 4.Midlzbro 5.Hal 6.Votford 7.Milvol 8.Brajton 9.Blekburn 10.Noting.F. 11.Lids 12.Blekpul 13.^arlton 14.Barnli 15.Hadersf. 16.Derbi 17.Vulverh. 18.Bolton 19.Birmingem 20.Ispvi~ 21.Barnsli 22.Bristol 23.[efild 24.Piterboro

[PANIJA–PRIMERA

POMO]KLADIONI^ARIMA

36 33 26 26 26 23 23 23 22 21 19 19 17 17 14 14 13 12 9 6

Danas Blekburn-Kardif (20.45) Subota (14) Derbi-Lids Hadersfild-Bolton (16) Lester-Barnsli (16) (16) Piterboro-Midlzboro Vatford-Hal (16) (16) NotingemF.-Barnli [efildV.-Bristol (16) ^arlton-Brajton (16) KristalP.-Blekpul (16) (16) Ipsvi~-Milvol Vulverhempton-Birmingem (18.20)

dnevnik

1(2.80) 2(2.20) 2(2.90) 2(2.50) (4.30) 2(3.40)

Duel Zabalete (Man~ester siti) i Runija (Man~ester junajted)

mi~ewima (Liga {ampiona i Liga Evrope). Pa`wa fudbalske javnosti ponovo je fokusiranananacionalnaprvenstva. [KOTSKA

Subota Kilmarnok-Seltik (13.30) (16) Harts-Aberdin Invernes-Hibernijan (16) (16) Madervel-RosKaunti SentMiren-StYonston (16) Nedeqa Dandi-DandiJ. 1.Seltik 2.Hibernijan 3.Invernes 4.Aberdin 5.Madervel 6.SentYonst. 7.DandiJ. 8.Kilmarnok 9.Harts 10.RosKaunti 11.SentMiren 12.FKDandi

15 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 15

8 8 6 6 6 6 5 5 4 3 4 3

4 3 7 6 6 5 5 4 6 8 4 2

(13.45) 3 5 3 4 4 5 5 6 6 5 8 10

28:13 28 27:21 27 31:28 25 22:17 24 24:20 24 19:20 23 19:21 20 24:20 19 14:18 18 17:22 17 20:28 16 10:27 11

TURSKA

RUSIJA

Danas Be{ikta{-Eski{ehir Elazigspor-Mersin Subota Ka{impasa-Gen~lerbirligi Gaziantep-Kabaruk Sivas-Galatasaraj Bursa-Ordunspor Nedeqa Trabzon-Kajzeri Akhi{ar-Antalija Fenerbah~e-Istanbul 1.Galatasar. 14 2.Antalija 14 3.Be{ikta{ 14 4.Fenerbah~e14 5.Eski{ehir 14 6.Kasimpa{a 14 7.Trabzon 14 8.Bursas 14 9.Sivas 14 10.Ordus 14 11.Gen~lerb. 14 12.Gacijantep 14 13.Istanbul 14 14.Kajzeri 14 15.Karabuk 14 16.Mersin 14 17.Elazig 14 18.Akhisar 14

7 8 7 6 6 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2

5 2 4 6 4 4 4 7 4 6 6 4 3 3 3 6 6 5

2 4 3 2 4 4 4 3 5 4 4 6 7 7 7 6 6 7

(19) (19) (13) (15) (18) (18) (15) (18) (18)

29:18 25:19 32:21 21:13 27:17 22:15 17:12 23:18 17:19 18:17 22:23 14:21 14:17 19:25 17:25 15:23 9:24 10:24

26 26 25 24 22 22 22 19 19 18 18 16 15 15 15 12 12 11

HOLANDIJA

Danas Herakles-Utreht Subota Valvajk-NEC DenHag-Cvole AZAlkmar-Viqem Ajaks-Groningen Nedeqa Herenven-Roda Breda-Fejenord Venlo-Vitese PSV-Tvente 1.Tvente 2.Vitese 3.PSV 4.Ajaks 5.Fejenord 6.Utreht 7.NEC 8.DenHag 9.Groningen 10.Herakles 11.Valvajk 12.AZAlkmar 13.Herenven 14.Cvole 15.Breda 16.Venlo 17.Roda 18.Viqem

rivali Siti i Junajted. Lider sa Old Traforda nakon pobede protiv Redinga (4:3) ima korak prednosti,alitoume~evimajutih rivala ni{ta ne zna~i. Pro{lesezonegra|anisudobili oba liga{ka duela (1:0, 6:1), doksu|avolislaviliuFAkupu(3:2). Srpski internacionalac u dresuSitijaAleksandarKolarov o~ekuje dobru utakmicu i pobedni~kiniz. - Nastup u Ligi {ampiona ovesezonezasvenasjebiorazo~aravaju}i, ali i velika {kola za narednu sezonu. Sada se okre}emoodbranititule.O~ekujem da pru`imo dobru igru. Ne}e biti lako ali sam uveren da }emo pokazati da smo spravom{ampioniEngleske-kazao jeKolarov. U Bundes ligi trka se nastavqa.Nakonremijaupro{lone-

PORTUGAL

Danas Rostov-Krasnodar Subota Amkar-K.Sovjetov Kuban-Alanija Lokomotiva-Volga Nedeqa Terek-Dinamo CSKA-Mordovija Ponedeqak Rubin-Spartak Zenit-An`i 1.An`i 18 2.CSKA 18 3.Zenit 18 4.Terek 18 5.Kuban 18 6.Rubin 18 7.Lokomotiva18 8.Spartak(M) 18 9.Dinamo(M) 18 10.Krasnodor 18 11.Rostov 18 12.Amkar 18 13.Volga 18 14.KrilaSovj. 18 15.Alanija 18 16.Mordovija 18

12 13 11 10 10 10 9 9 9 7 5 5 3 3 2 2

4 1 4 2 1 1 4 2 0 4 5 4 5 4 4 3

2 4 3 6 7 7 5 7 9 7 8 9 10 11 12 13

(15.30) (09.00) (11.30) (14.00) (10.30) (13) (14.45) (17) 33:17 31:16 35:19 22:25 32:21 26:18 27:20 34:30 26:24 30:25 18:22 19:29 18:30 16:36 18:31 17:39

40 40 37 32 31 31 31 29 27 25 20 19 14 13 10 9

BELGIJA (20) (18.45) (19.45) (19.45) (20.45) (12.30) (14.30) (14.30) (16.30)

15 10 4 1 29:9 34 15 10 4 1 30:11 34 15 11 0 4 50:16 33 15 8 6 1 36:18 30 15 9 3 3 30:18 30 15 7 4 4 20:17 25 15 6 5 4 23:25 23 15 4 7 4 25:25 19 15 5 4 6 17:24 19 15 4 6 5 31:30 18 15 4 5 6 20:20 17 15 3 5 7 21:28 14 15 3 5 7 20:30 14 15 3 4 8 14:25 13 15 3 3 9 12:29 12 15 2 5 8 17:33 11 15 2 4 9 14:31 10 15 2 4 9 14:34 10

12 10 10 8 9 8 8 8 6 5 5 5 5 3 3 3

4 4 3 8 2 5 4 3 8 6 5 3 3 7 5 2

1.Porto 10 2.Benfika 19 3.Braga 10 4.RioAve 10 5.Fereira 10 6.Estoril 10 7.Gimarae{ 10 8.Sporting 10 9.Nasional 10 10.V.Setabul 10 11.Olhanense 10 12.@ilVisente10 13.Maritimo 10 14.Akademika 10 15.Moreirense10 16.BeiraMar 10

8 8 5 5 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1

2 2 2 2 6 3 3 5 2 5 4 4 4 6 4 4

(20.30)

0 0 3 3 1 4 4 3 5 3 4 4 4 3 5 5

(21.15) (21.30) (17) (17) (17) (21.15) (19.15) (21.15) 26:6 25:6 20:14 15:13 13:9 15:14 10:18 9:11 15:20 11:17 13:16 9:14 7:16 12:14 12:16 13:21

26 26 17 17 15 12 12 11 11 11 10 10 10 9 7 7

(18) (20) (20) (20) (20) (14.30) (18) 2 4 5 2 7 5 6 7 4 7 8 10 10 8 10 13

42:16 28:18 32:24 34:24 33:24 39:32 21:17 34:33 34:27 21:27 26:28 22:32 17:31 18:32 16:34 22:40

40 34 33 32 29 29 28 27 26 21 20 18 18 16 14 11

Danas Pe~uj-MTK Eger-Di{|er Subota Ke~kemet-Debrecen Ujpe{t-Pak{ Halada{-[iofok Kapo{var-\erETO Nedeqa Lombard-Ferencvaro{ Honved-Videoton

igraseuRimugdevu~icado~ekuje preporo|enu Fiorentinu. Viola nije pora`ena na devet uzastopnihutakmica,doksuToti i drugovi nakon poraza u gradskomderbijuvezalitripobede. Pro{le sezone oba duela pripala su qubi~astima (3:0 i 2:1).Prvistrelacvu~ice,Erik Lamelao~ekujedaserijagostiju bez poraza zavr{i na Olimpiku: - Fiorentina pod vo|stvom trenera Monete dobro je startovala u {ampionatu. Wihovi ciqevisunajvi{i,imajudobru mladu i poletnu ekipu koja nema respekta prema rivalima. Ipak,mismonakonlo{egstrata, uhvatili zalet i iz kola u koloigramosveboqe.Doma}ini smo, imam navija~e uz nas i o~ekujem da na{i golegeteri na|uputdomre`egolmanaViviana - kazao je Argentinac u redovimaRome. I.G. GR^KA

Danas Estoril-V.Setubal Subota Porto-Moreirense Nedeqa RioAve-P.Fereira Maritimo-Nacional @ilVisente-BeriaMar Gimarae{-Olhanense Ponedeqak Akademika-Braga Sporting-Benfika

MA\ARSKA

Danas Standard-[arlroa Subota Mons-Anderleht Gent-Vasland Kortrijk-Varegem Mehelen-Lokeren SerklBri`-Leuven Nedeqa Ber{ot-KlubBri` Genk-Lirs 1.Anderleht 18 2.Varegem 18 3.Lokeren 18 4.Genk 18 5.Standard 18 6.KlubBri` 18 7.Kortrijk 18 8.Mons 18 9.Leuven 18 10.Gent 18 11.Mehelen 18 12.Ber{ot 18 13.[arlroa 18 14.Lirs 18 15.Beveren 18 16.SerklBri`18

deqnomderbijuizme|uBajerna i Borusije, ekipa Leverkuzena probilasenadrugomestoisada je najbli`i pratilac Bavaraca. Sa ~etiri vezane pobede, farmaceutiovogvikendagostujuuHanoveru. PrvistrelacBajera,Stefan Kisling (9 golova) o~ekuje da na krilima forme koja je u usponuwegovaekipaosvojiceo plennate{komgostovawu: - Sigurno da nam ne}e biti lako na AVD Areni. Hanover igra promenqivo ove sezone, imaju nekoliko sjajnih igra~a nakoje}emomoratidaobratimo pa`wu. Nadam se da }emo uzetitribodaiprekinutineu- godnu seriju. Nismo slavili na posledwa ~etiri gostovawa, a posledwetriutakmicezavr{ene su podelom bodova - kazao je Kisling. Jedna od najzanimqivijih utakmica italijanske Serije A

(17) (19) (14) (16) (16) (18.30) (16.30) (18.30)

1.\erETO 17 11 5 1 35:15 38 2.MTK 17 9 5 3 28:18 32 3.Debrecen 17 9 1 7 24:18 28 4.Videoton 17 7 5 5 21:15 26 5.Ferencvar. 17 6 7 4 26:23 25 6.Honved 17 7 4 6 27:25 25 7.Dio`|er 17 6 6 5 17:19 24 8.Pak{ 17 5 8 4 24:19 23 9.Kapo{var 17 6 5 6 17:20 23 10.Ujpe{t 17 5 7 5 25:22 22 11.Halada{ 17 5 6 6 22:18 21 12.Ke~kemet 17 5 5 7 21:26 20 13.Lombard 17 5 5 7 16:25 20 14.Pe~uj 17 4 7 6 17:21 19 15.Eger 17 2 5 10 15:30 11 16.[iofok 17 2 3 12 15:36 9

Subota Kerkira-Jawina PAOK-Levadiakos Atromitos-OFI Nedeqa Platanias-Veria Ksanti-Panionis Asteras-Aris Panatinaikos-Olimpijakos Ponedeqak Pantrakikos-AEK 1.Olimpijakos13 11 2.PAOK 13 7 3.Tripolis 13 7 4.Panionios 13 7 5.Atromitos 13 5 6.Panatin.(-2)13 5 7.Jawina 13 5 8.Levadijak. 13 5 9.Platanias 13 4 10.Pantrakik. 13 4 11.OFI 13 3 12.Kerkira 13 2 13.AEK 13 3 14.Ksanti 13 2 15.Aris 13 2 16.Verija 13 2

2 4 3 0 6 6 3 3 3 2 5 6 2 5 5 5

0 2 3 6 2 2 5 5 6 7 5 5 8 6 6 6

(16.15) (16.15) (18.30) (14) (16.15) (16.15) (18.30) (18.30)

31:7 17:8 18:7 16:14 11:9 14:10 12:11 10:11 13:17 13:16 12:15 7:15 10:15 7:16 11:21 7:17

35 25 24 21 21 19 18 18 15 14 14 12 11 11 11 11

Tuluz-Bastija Subota PS@-Evijan Nansi-Valensijen Troa-Nica So{o-Lil Monpeqe-Aja~io Ren-Brest Nedeqa Rems-Bordo Marsej-Lorijen SentEtjen-Lion 1.Lion 2.Marsej 3.SentEtjen 4.PS@ 5.Valensijen 6.Bordo 7.Ren 8.Tuluz 9.Nica 10.Lil 11.Lorijen 12.Bastija 13.Monpeqe 14.Brest 15.Rems 16.Aja~io(-2) 17.Evijan 18.So{o 19.Troa 20.Nansi

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

9 9 7 7 7 6 8 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 1 1

4 2 5 5 4 7 1 4 7 6 6 3 5 2 4 6 4 3 5 5

(20.45) (17) (20) (20) (20) (20) (20) (14) (17) (21) 2 4 3 3 4 2 6 5 3 4 4 7 6 8 7 5 7 8 9 9

(21.30) (16) (18) (20) (22) (12) (17) (19) (21) (21)

1.Barselona 14 13 1 0 48:16 40 2.Atlet.(M) 14 11 1 2 29:13 34 3.Real 14 9 2 3 34:10 29 14 8 1 5 23:24 25 4.Betis 5.Malaga 14 6 4 4 19:10 22 14 7 1 6 17:19 22 6.Hetafe 7.Vaqadolid 14 6 3 5 20:15 21 14 6 3 5 16:21 21 8.Levante 9.Sosijedad 14 6 2 6 21:18 20 10.RajoVaqek. 14 6 1 7 18:30 19 14 5 3 6 19:20 18 11.Seviqa 12.Valensija 14 5 3 6 18:23 18 13.Saragosa 14 5 1 8 16:23 16 14 4 3 7 16:19 15 14.Selta 15.Atletik(B) 14 4 3 7 19:32 15 16.Osasuna 14 3 4 7 12:15 13 17.Majorka 14 3 4 7 14:23 13 18.Granada 14 3 3 8 11:20 12 19.LaKoruwa 14 2 5 7 21:31 11 20.Espawol 14 2 4 8 13:22 10

[PANIJA–SEGUNDA

Subota LasPalmas-Hueska Gvadalahara-Numansija Almerija-Lugo BarselonaB-El~e Sabadeq-Mursija Nedeqa Kordoba-Hihon Herkules-Rekreativo Ponferadina-Mirande{ Viqareal-Akorkon Herez-Hirona Kasteqon-Rasing

(18) (18) (18) (18) (20) (12) (12) (17) (17) (17) (19)

1.El~e 16 12 2 2 25:8 38 2.Almerija 16 10 4 2 30:18 34 3.Alkorkon 16 10 1 5 28:18 31 4.\irona 16 9 3 4 29:16 30 5.Viqareal 16 7 6 3 19:13 27 6.Barselona 16 8 2 6 34:25 26 7.Sabadeq 16 6 5 5 22:17 23 8.LasPalmas16 6 5 5 22:24 23 9.Mursija 16 6 4 6 19:17 22 10.Numansija 16 5 7 4 19:19 22 11.Ponferad. 16 7 1 8 21:29 22 12.Kordoba 16 6 4 6 17:19 22 13.Rekreativo16 7 1 8 23:24 22 14.Kserez 16 5 5 6 19:23 20 15.Kastiqa 16 5 3 8 27:31 18 16.Sporting 16 4 5 7 20:25 17 16 4 5 7 15:22 17 17.Lugo 18.Hueska 16 3 7 6 16:20 16 19.Rasing 16 3 5 8 13:21 14 20.Mirandes 16 2 7 7 12:17 13 21.Gvadalah. 16 3 4 9 16:27 13 22.Herkules 16 3 4 9 12:25 13

ITALIJA–SERIJAA

Subota Atalanta-Parma Roma-Fiorentina Nedeqa Kaqari-Kjevo Palermo-Juventus Peskara-\enova Sijena-Katanija Torino-Milan Inter-Napoli Ponedeqak Sampdorija-Udineze Bolowa-Lacio 1.Juventus 2.Napoli 3.Inter 4.Fiorent. 5.Lacio 6.Roma 7.Milan 8.Parma 9.Udineze 10.Katanija 11.Atalan.(-2) 12.Sampd.(-1) 13.Kaqari 14.Torino(-1) 15.Kjevo 16.Bolowa 17.Palermo 18.\enova 19.Sijena(-6) 20.Peskara

(18) (20.45) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) (19) (21)

15 11 2 2 32:10 35 15 10 3 2 28:12 33 15 10 1 4 27:16 31 15 8 5 2 27:14 29 15 9 2 4 24:18 29 15 8 2 5 34:24 26 15 6 3 6 24:19 21 15 5 5 5 18:20 20 15 4 7 4 22:24 19 15 5 4 6 19:23 19 15 6 2 7 15:22 18 15 5 3 7 19:21 17 15 4 4 7 14:24 16 15 3 7 5 15:17 15 15 4 3 8 17:27 15 15 4 2 9 17:20 14 15 3 5 7 14:22 14 15 3 3 9 16:26 12 15 4 5 6 14:17 11 15 3 2 10 10:30 11

ITALIJA–SERIJAB

FRANCUSKA Danas

Danas Espawol-Seviqa Subota Sosijedad-Hetafe Malaga-Granada Vaqadolid-Real(M) Osasuna-Valensija Nedeqa Levante-Majorka Atletik(B)-Selta Atletiko(M)-Deportivo Betis-Barselona Ponedeqak R.Vaqekano-Saragosa

28:15 20:16 24:10 24:12 28:16 20:13 21:19 23:17 21:20 16:15 23:27 21:33 19:19 15:20 13:15 15:19 17:23 15:22 16:32 10:26

31 29 26 26 25 25 25 22 22 21 21 18 17 17 16 16 16 15 8 8

Danas Sasuolo-Modena Subota Bre{a-Re|ina ]ezena-Empoli Krotone-Lan}iano Groseto-ProVer}eli Verona-Askoli Novara-Padova Vi}enca-Livorno Specija-Bari Ternana-JuveStabia Nedeqa Citadela-Varese 1.Sasuolo 17 12 2.Livorno 17 12 3.Verona 16 9 4.Bre{a 17 6 5.Padova(-2) 17 7 6.Vareze(-1) 17 7 7.Modena(-2) 17 7 8.JuveStab. 17 7 9.Sitadela 16 6 10.Empoli(-1) 17 6 11.Specija 17 5 12.Bari(-7) 17 7 13.Krotone(-2)17 5 14.Ternana 17 4 15.Askoli(-1) 17 5 16.Vi}enca 17 3 17.]ezena 17 3 18.Re|ina(-3) 17 4 19.Lan}ano 17 2 20.ProVer}eli17 4 21.Novara(-4) 17 3 22.Groseto(-6) 17 2

3 2 5 8 7 6 6 4 4 5 6 5 5 6 4 8 7 6 8 2 5 8

(20.45) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (12.30) 2 3 2 3 3 4 4 6 6 6 6 5 7 7 8 6 7 7 7 11 9 7

32:11 35:21 26:13 24:19 22:17 21:21 22:16 25:23 21:22 29:33 21:22 26:19 18:19 14:18 19:24 17:20 16:28 16:21 15:26 16:28 18:23 19:28

39 38 32 26 26 26 25 25 22 22 21 19 18 18 18 17 16 15 14 14 10 8


SPORT

dnevnik RADNAGRUPAZASPASCRVENEZVEZDEUAKCIJI

Yaji} jedini kandidat Komisija za stabilizaciju i reorganizaciju na{eg najtorfejnijeg kluba posle trodnevnog „tajm-auta“ bi}e ponovo na okupu, u pro{renom sastavu, uz preostale~lanoveUpravnogodbora.O~ekujesedadanasnajzad budu donete konkretne odluke kojetrebadaseodrazenabudu}nostkluba,ibegizprovalije. Neboj{a ^ovi} imao je pune ruke posla da sagleda celokupunudokumenatcijuunazad15godinaiformiraslikuofinansijskomstawuita~nommunusuuka-

Dragan Xaji} uz referendumsku podr{ku, bi}e jedini kandidatzafunkcijupredsednika. Dugo je tre}a Zvezdina zvezda razmi{qala {ta mu je ~initi, jer problemi izviru sa svih strana, a navija~i nestrpqivo `ele titulu, boqe rezultate. Ipak, „pritisak“ je urodio plodom... -Nemamizbora,svimeguruju ufotequ,uskoro}usekandidovati-poru~iojeXaji}. Tako je otvoren prostor da menaxer Zoran Stojadinovi}

DraganYaji}

si.Izve{taj}ejavnostibitidostupan naredne nedeqe, a sem konstacije da je stawe te{ko i delikatno ^ovi} je otklonio i nekedilemeoodgovornostionih kojisunesavesnoposlovali. -Utvr|ujemostaweanekrivce.Akodr`ava`elidatouradi ima}enauvidsvupapirologijuporu~ioje^ovi}. Slede}ikorakjeveomabitan, a odnosi se na raspisivawe izbora, po ubrzanoj proceduri zbog specifi~ne situacije, i wihovookon~awedokrajagodine. -Nemapotrebedasebilo{ta mewa u Statutu. Revidira}emo samo odre|ene ta~ke u Pravilniku kako bi se skratio rok od 90danazasprovo|eweizbornih radwi. Te odredbe ne mewa Skup{tina,ve}UO-objasnioje ^ovi}. ^ini se da je glavni kamen spoticawa sklowen u stranu.

preuzmeulogusportskogdirektora,aunarednimdanimamnogotogaokoekipetrebaslo`itinasvojemesto.^inisedasu pogledizana~inre{avwagoru}eg pitawa veoma razli~iti. Stojadinovi} je zagovornik radikalnog reza, jer smatra da mnogiigra~inezaslu`ujuZvezdin dres. Tako|e `eleo bi strancanaklupi,dokjetonije opcijaDraganaXaji}akojismatradabiRajevacdoprineostabilizaciji tima i igre. Novca nema, i to je ko~nica za realizaciju mnogih ideja. Uostlom, samozbogte~iwenicejo{uvek nije usvojena ni ostavka AleksandraJankovi}a.Jasnojedabi poverewetreneruuostavcibiloiznu|enore{ewe,kojenebi donelonekiboqitak. Slede prvi i konkretni potezi komisije za stabilizaciju iorganizacijucrveno-belih. Z.Rangelov

petak7.decembar2012.

SPORTSKIDIREKTORVOJVODINEMIODRAGPANTELI],OPRELAZNOMROKU

Ka~ar i Medojevi} su lepa pri~a Iako je spu{tena zavesa na jesewi deo fudbalske Jelen SuperligeSrbije,uVojvodini je i daqe `ivo. Mladi, rezervistiiigra~inaprobiusredu su imali test utakmicu s prvoliga{om Proleterom sa Slanebare,ukojojsuizgubili 1:2 i nisu pokazali puno. Ipak, re~ je bila o susretu u kojemjetrenerNeboj{aVigwevi} `eleo da proveri neke igra~ekojisubilinaprobi, dokjeProleterodigraodobar me~izaslu`enopobedio. - Bilo je nekoliko igra~a na probi, ali nijedan od wih nijepokazaodajezaVojvodinu - jasan je bio sportski direktor Vojvodine Miodrag Panteli}. - Oni su ve} oti{li, a misenalazimouserijirazgovor a pred po~ et ak zims kog prelaznog roka i definisawu toga koji i kakvi igra~i su nampotrebni. l Ujavnostijetokomnekolikoproteklihdanaspomiw al a mog u}n ost za povratak nekada{wih igra~a Slobodana Medojevi}a iz Volfsburga i Gojka Ka~ara iz Hamburgera. Oni bi, navodno, mogli da do|u na {estomese~nupozajmicu? - Iako je to lepa zamisao, mislim da to u ovom trenutku nije realna opcija, pa ne razmi{qamopunootakvojmogu}nosti. l Aukompravcurazmi{qate kada su eventualna poja~awaupitawu? - Za sada smo, kako rekoh, u fazi razgovora o potencijalnim poja~awima i ima dosta igra~akojisunamzanimqivi. Naj~e{}e se pomiwu l Tijago iz U`ica, kao i EliomarizJavora.

l Kosenalaziutojgrupi? - Za sada su u woj Karan, Bilbija, [kuleti}... Tako|e, pa`qivo smo pratili tokom jeseni igre na{ih fudbalera koji su na pozajmicama u drugim klubovima, pa je sigurno da }e pripreme s nama po~eti Ivani} i Kova~evi} iz novo-

Vuli}evi} bi u inostranstvo Kap it en Vojv od in e u 2012. godini bio je desni bek Miroslav Vuli}evi}. Wemu je ugovor s Novosa|anima istekao i mo`e da potra`inoviklub. - Nemam za sada ni{ta konkretnokadasupoziviu pitawu - rekao je Vuli}evi}zana{list.-Razgovarao sam s preds edn ik om Butorovi}emirekaomuda mi je prioritet da poku{am da pron a| em ang a`man u inos trans tvu. Ipak,akoutomeneuspem, ostaj e otvor en a pri~ a s Vojv od in om i pot rud i} u se,izbogsebeizbogcrveno-belih, da {to pre re{imsituaciju.Kluboviiz Srbije me ne zanimaju, jer tolike godine sam nosio dres novosadskog tima i bio kapiten i jedino mogu darazmi{qamoVo{i.

MiodragPanteli}

Bojovi} raskinuo ugovor Milan Bojovi}, napada~ koji je jesenas postigao tri prvenstvenagola,akojijeuVojvodinustigaouleto2011.godine,ju~e je sporazumno raskinuo ugovor s klubom. Iako je u nekoliko utakmica bio xoker crveno-belih, nije uspeo da se ustali u startnojpostaviidobiojeodre{enerukedapotra`inovusredinu. Onjedrugiigra~,posleAlmamijaMoreire,kojijenapustio redovenovosadskogsuperliga{a.

Otkazan me~ s Dowim Sremom Bilojepredvi|enodaVojvodinapreodlaskaigra~anazimski odmorodigrajo{jednutreningutakmicu.Potomplanu,usubotujerivalNovosa|animatrebaodabudeDowiSrem,superliga{izPe}inaca. Ovajsusretje,me|utim,otkazan,takodasusviigra~iVojvodineizvani~nonazimskojpauzi,koja}epotrajatido9.januara idu}egodine,kadajezakazanpo~etakzimskihpriprema.

-Dvojicaigra~a~ijasteimena naveli jesu zanimqivi za nas, slede nam razgovori na tu temu. U svakom slu~aju o~ekuje nasdostaposlatokomzime... Almami Moreira je l napustioNoviSadiugovor swimjesporazumnoraskinut. ^ar{ija pri~a da bi istiraspletmogaodabude i s Holan|aninom Ser`iwom Grinom, igra~em koji nijeispunioo~ekivawa. -Moreirajeoti{ao,aku}i, u Holandiju, otputovao je i Grin. Vide}emo {ta }e se s wegovim statusom doga|ati u danima koji slede. }u i Brankovi}ujedatodoznawadamo`edatra`inoviklubov,apostoji i grupa igra~a koji bi moglidaodunapozajmice.

U^ELSIJUUVERENI

LionelMesi

UBARSELONIODAHNULI

Mesi lak{e povre|en Fudbalski klub Barselona potvrdiojedajeLionelMesi na me~u sa Benfikom u Ligi {ampiona do`iveo samo lak{upovredulevogkolena. U katalonskom klubu su se pla{ilidajepovredadaleko ozbiqnija, ali je posle pregledaobjavqenodamujenoga samo ote~ena i da bi ~ak mogaodabudeutimuzanaredni me~primere,unedequprotiv Betisa. -Pregledisupokazalida Lionel ima samo oteklinu sa spoqne strane levog kolena. U zavisnosti od oporavkadone}emoodlukudali }e biti u timu za narednu utakmicu protiv Betisa ka`eseusaop{tewuBarselone.

Mesijepaonazemquposle sudara sa golmanom Benfike Arturom u fini{u me~a na KampNouiuprvimtrenucima se mislilo da }e du`e odsustvovati sa terena. Taj me} zavr{en je bez golova, ali je Barselonajo{ranijeobezbedila mesto u narednoj fazi, dok je Benfika morala da se zadovoqi mestom u Ligi Evrope. Argentinskom fudbaleru trenutno nedostaje jedan gol dabiizjedna~iorekordGerdaMileraod85golovaujednoj godini, koji je postavio 1972.godine.Mesijeposledwi put bio povre|en u septemb ru 2010. na me~ u sa Atletikom i tada je propustiodvame~a.

17

Za iskupqewe pehar Lige Evrope Igra~ i i tren er plav ac a ocenili da je veliki neuspeh {tonisuuspelidaizboreplasmanudrugufazuLige{ampiona, i kao novi ciq postavili osvajawe trofeja u drugom po kvalitetu evropskom takmi~ewu. ^els i je pob ed io dans ki Nordsjelendsa 6:1,alinijeuspeodapro|eudrugufazuLige {ampiona. Plavci su zavr{ilikaotre}eplasiraniuEgrupi i pos tal i prv i akt eln i {amp ion koj i nij e pro{ ao grupnu fazu, pa }e takmi~ewe name|unarodnojsceninastavitiuLigiEvrope. Golman^elsijaPetr^ehrekaojedaodgovornostzaeliminaciju tima iz Lige {ampiona osim trenera Rafe Beniteza morajudapreuzmuifudbaleri. - Svi smo u istom brodu, menad`er i igra~i. Odgovornost je ista za sve, jer smo tim. Ne trebaokoli{ati,{estutakmicabezpobedenijedobaru~inak

iotkakosamdo{aou^elsine pamtimdasmoimalisli~nuseriju.Igra~imorajudaustanui preuzmu odgovornost- rekao je golman ^elsija Petr ^eh engleskimmedijima. RafaelBenitez,kojijepro{logmesecanaklupi^elsija zamenioRobertadiMatea,deli odgovornost i smatra da tim mora da se iskupi u Ligi Evrope. - Na`alost, kada promenite menad`era,tojesamojednaizmena. Odgovornost ja na svima. LigaEvropenijeva`notakmi~ewe ako se ne osvoji. Da}emo sveodsebedapobedimo,ukoliko do|emo do polufinala ili finala-izjaviojeBenitez. DavidLuizrekaojeposledebakla u najelitnijem evropskomtakmi~ewudase„plavci” sadaokre}uLigiEvropa,saciqemdaosvojetrofej. - Pro{le godine smo osvojiliLigu{ampiona,aovegodine ve} smo ispali u grupnoj fazi.

Tojepomalotu`no,alinakrajutojevelika{ansadaosvojimonovitrofejzaklub.Sadana Ligu Evrope gledamo kao Ligu {ampiona. Po|ednako nam je glamurozna kao najelitnije takmi~ewepo{tomnogiodnas nemajutajpehar,takodanamje tosadaprimaranciq”,rekaoje Luiz. SesarAspilikuetaocenioje daLigaEvropenijetolikovelikotakmi~ewekaoLiga{ampiona, ali da je i ona presti`na. - Svakako da nije kao Liga {ampiona,alijetovelikitrofejuEvropiisvako`elidaga osvoji, a mi samo treba da odr`imo ambiciju za osvajawe te titule. Mi smo se kvalifikovali za to takmi~ewe i poku{a}emodagaosvojimo-kazaoje Aspilikueta. ^elsi }e svog protivnika u LigiEvropedobitina`rebuu Nionu,koji}ebitiodr`an20. decembra.

sadskog Proletera, kao i [u{warkojijeimaoodli~nupolusezonu u Sutjesci iz Nik{i}a.Dali}eostatiuVojvodini ili }e jo{ {est meseci provesti u klubovima u kojima su igrali, zavisi od procenetreneraNeboj{eVigwevi}a. Kapitenu Miroslavu l Vuli}evi}u istekao je ugovor, a Abubakaru Oumaruu isti~e u junu. Postoje nagove{ taji da bi najb oq i igra~ crveno-belih tokom zim e mog ao da prom en i sredinu. - Vuli}evi} ima dogovor s nama da proba da prona|e inostranianga`man,aono{tosvi uklubu`elimojestedaAbubakar ostane u Vojvodini barem jo{ {est meseci. To bi podrazumevalo da produ`i ugovor kojigapremanamaobavezujedo leta,auovomtrenutkuneznam kakvi su wegovi planovi - rekaojesportskidirektorNovosa|anaMiodragPanteli}. Tekst i foto: A.Predojevi} SMENANAKORMILUBA^KE IZSUBOTICE

Bogi} umesto Milidraga

Iakojeprvenstvozavr{enou Vojvo|anskojfudbalskojligiu taborusuboti~keBa~ke1901.je do{lodopromene.Upravakluba je smenila dosada{weg trenera Zorana Milidraga. Izbor upraveklubajepaonaDragiBogi}a, nekada{weg {efa struke apatinskeMladosti,Srema,Be`anijeiPali}a. Suboti~ani su prvi deo prvenstva zavr{ili na drugoj poziciji, tri koraka iza prvaka JedinstvaizNovogBe~eja. -Zadovoqansam{todolazim u dobro organizovani klub, sa dugom tradicijom i jasnim ciqem,atojeplasmanuvi{irang, {tojeio~ekujemkaonovi{ef stru~nog{taba.-rekaojeDragi Bogi} prilikom predstavqawa. -Prednamajeozbiqanzadatak. Dokseigra~iodmarajuUprava kluba na ~elu sa Zoranom Markovi}emnesediskr{tenih ruku,praviplaniprogramipoku{avadaanga`ujenovekvalitetneigra~e. S.St.


18

SPORT

petak7.decembar2012.

dnevnik VO[A (NE)O^EKIVANO SLAVILA U PRVOM ME^U U ^ELENY KUPU

Klinci `eqom nadvisili Rumune

MilicaMandi}

AndrijaPrlainovi}

OLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE

Milica i Andrija najboqi Olimpijski komitet Srbije proglasio je tekvondistkiwu Milicu Mandi} i vaterpolistu Andriju Prlainovi}a za najboqe sportiste na{e zemqe u 2012. godini. Mandi}eva je zaslu`eno ponela priznawe po{to je posle 2012 godina donela zlatnu olimpijsku medaqu na Igrama u Londonu. Wen trener

Dragan Jovi} progla{en je za najuspe{nijeg trenera u olimpijskoj godini. Prlainovi} je ove godine, zajedno sa saigra~ima iz reprezentacije, osvojio bronzu u Londonu, kao i zlato na Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. Uz to, na Olimpijskim igrama u Londonu je progla{en za najboqeg strelca.

PRED JUBILARNI 50. „DNEVNIKOV” TURNIR U MALOM FUDBALU

I fudbalerke `ele da igraju

Interesovawe za na{ turnir prema{ila su ve} sada sva o~ekivawa, izgleda da mnogi koji su u minulih godina prodefilovali na na{oj smotri `ele u godini jubileja da budu i u~esnici 50. jubilarnog „Dnevnikov” turnira u malom fudbalu. Zovu nas sa svih strana Vojvodine, ali i Beograda i svi na ja vqu ju da }e si gur nio igrati na manifestaciji u Spensu. Naravno najmla|i su najuporniji, ali nam se javqaju

(1996. i mla |i), pi o ni ri (1998. i mla|i) i mla|i pioniri (1999. i mla|i). Kotizacije za seniorske ekipe je ista kao i pro{le godine 15.000 dinara, veterani }e pla }a ti 11.500, ka de ti 11.000, pi o ni ri 10.000, a mla|i pioniri 9.000 dinara. Nagradni fond, s obzirom da se radi o jubilarnom turniru, }e ove godine biti ve}i nego prethodnih, prvaku }e pripasti 500.000 dinara, a bi}e nagra|ena i drugoplasirana i tre}eplasirana

Najuspe{niji tim u mu{koj konkurenciji je vaterpolo reprezentacija Srbije, dok }e odluka koja }e `enska ekipa poneti priznawe biti doneta po zavr{etku Evropskog prvenstva za rukometa{e u na{oj zemqi. Iako su vaterpolisti tim koji je u pro{losti najvi{e puta primio ovu nagradu, ove godine

je i priznawe za najuspe{nijeg mladog sportistu oti{lo u ruke perspektivnog Du{ana Mandi}a, bronzane ekipe iz Londona. Sve~anost povodom dana OKS na kojoj }e najuspe{nijima sportistima i treneru biti uru~eni Trofeji OKS odr`a}e se 21. decembra u Domu Narodne Skup{tine Republike Srbije.

SVETSKO PRVENSTVO ZA OMLADINCE U PERTU

S Grcima u ~etvrtfinalu

Srbija - Kanada 17:6 (3:1, 4:1, 4:2, 6:2) PERT: ^elenx stadijum, gledalaca: 500, sudije: Fekete (Ma|arska), Bartels (Kolumbija). Iskqu~ewa: Srbija 13, Kanada 11. SRBIJA: Vitrovi}, Asanovi} 2, Maksimovi} 2, Gogov 8, Radulovi}, Ili}, Mandi} 2, Manojlovi}, Obradovi}, Tanaskovi}, Stojanovi} 2, Jak{i} 1, Dobo`anov. KANADA: Gre{ner, Dejvis 1, Galant 2, Peland, Vat, Hening, Isa 1, Lapins, Grejem, Peri, Tamvud 2, ]ur~ija, [abot. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u ~etvrtfinale Svetskog prvenstva za omladince koje se odr`ava u australijskom gradu Pertu. Izabranici Dejana Savi}a u osmini finala su savladali Kanadu 17:6 i u ~etvrtfinalu }e se danas sastati sa Gr~kom. Delfini su od po~etka krenuli agresivno i tako su igrali do kraja me~a, tako da se pitawe pobednika nije postavqalo nijednog trenutka. Posle 3:1 i 4:2 na{i momci su ubrzo do{li do ubedqivih 7:2. I u na-

stavku su srpski igra~i nastavili da dominiraju, postigli su jo{ ~etiri gola u tre}oj deonici, a mo`da bi prednost bila ubedqivija da nije bilo golmana Kana|ana Drejka Gre{nera. U zavr{nici jo{ {est golova delfina za na kraju ubedqivih 17:6. Blistao je Dra{ko Gogov sa osam postignutih golova. On je istakao da je veoma sre}an zbog odli~ne igre i da jedva ~eka duel sa Grcima. - Sada sam postigao osam golova ja, u drugom me~u }e to u~initi neko drugi. Najva`nije je da smo pobedili. . Za nas je duel sa Grcima najva`niji na turniru i ako `elimo odli~je moramo da pobedimo. rekao je Gogov. U ostalim me~evima osmine finala postignuti su slede}i rezultati: Rumunija - Novi Zeland 5:4, SAD - Brazil 19:11, Australija - Iran 21:2. U ~etvrtfinalu }e igrati: Srbija - Gr~ka, Italija - Rumunija, Ma|arska - Australija, Hrvatska SAD. G. M.

Istanbul ho}e mesto u kalendaru

Pro{legodinefudbalerkeigraleurevijalnomme~u

i ekipe veterana, koji pere deset, pa i 20 godina igrali na na{em turniru i svi se sla `u da je „Dnev ni kov” turnir jedinstvena manifestacija. Pro{e godine u revoijalnim me~evima igrale su i fudbalerke, ove godine i one `ele u zvani~nu konkurenciju. Turnir }e se i ove godine igrati u maloj sali Spensa, gde su uslovi za igra~e i publiku idealni. [to se ti~e propozicija, ni{ta se ne}e mewati u odnosu na prethodne turnire, igra}e se sa pet igra~a u poqu i sa golmanom, a jednu ekipu sa~iwava}e 10 fudbalera. Igra}e se u pet konkurencija: seniori, veterani ( igra~i koji su napunili 35 godina), kadeti

ekipa. Nov~anu nagradu smo predvideli i veteranima, a u mla|im kategorijama, pored medaqa, najboqe ekipe dobi}e i sportsku opremu. Podrazumeva se, kao i ranijih godina, da }e se ove nagrade podeliti pod uslovom da se prijavi ukupno oko 100 ekipa. Prijave za turnir prima}emo svako radnog dana u Sport skoj ru bri ci „Dnev nika” (Bulevar oslobo|ewa 81, prvi sprat soba broj 14), od 10 do 14 sati i na `iro ra~un [ah kluba „Dnevnik” 340 - 2511- 60, s naznakom za „Dnevnikov” turnir i imenom ekipe. Informacije se mogu dobiti i na telefon: 021/480 - 6827. G. K.

^elnici Formule 1 napravili su kalendar za narednu sezonu, ali su ostavili jedno mesto prazno, a naga|a se da }e ga popuniti najve}i grad Turske. Turske vlasti se sla`u sa tim da Istanbul ponovo bude doma}in trke Formule 1. Biznismen Vural Ak koji je postao ve}inski vlasnik staze u Istanbulu ka`e da je postigao dogovor sa vlasnikom Formule 1, Bernijem Eklstonom. Kona~nu odluku o tome bi trebalo da donese turska vlada. Ina~e, trke se u Turskoj odr`avaju od 2005. godine, a u 2012. nije bilo takmi~ewa zbog nesuglasica oko finansija koje su nastale sa Eklstonom. Ipak, nije sve tako jednostavno kao {to bi to Turci voleli. U FIA ka`u da nije jo{ sve definitivno kada je u pitawu odr`ava-

we trke u Istanbulu. Kalendar za narednu sezonu je napravqen, ali u wemu Turske nema, a naga|a se da bi upra`weno mesto u kalendaru mogao da popuni Istanbul. Trka za veliku nagradu Nema~ke pomerena je sa 21. na 7. jul, dok je pored upra`wenog datuma napisano „trka u Evropi”. Posledwih meseci se naga|alo da bi u F1 mogla da se vrati trka za veliku nagradu Francuske koja se ne vozi od 2008. godine. Ipak, dogovor za Francusku nije ni blizu, tako da je malo verovatno da }e ta trka „upasti” u kalendar. Pored Francuza i Austrijanci se nadaju da bi F1 mogla da se vrati u wihovu zemqu gde se ne voze trke od 2003. godine. ^ini se da su Turci malo po`urili sa radovawem oko povratka trke u wihovu zemqu, naravno, sve }e biti jasnije narednih dana.

Od boj ka {i Voj vo Da li }ete u revan{u biti dine NS seme slavikompletni? li su veoma va`nu po- Ve} sutra igramo prvenbedu nad rumunskom stveni me~ sa @elezni~arom. Unireom u De`u u prvom me~u Beogra|ani jesu posledwi na {esnaestine finala ^elenx tabeli, ali moramo i na tom Kupa. Gotovo niko nije mogao me~u da odigramo jako od starda o~ekuje da }e Novosa|ani ta i o~ekujem da Veselinovi} napraviti podvig vredan sva- i Martinovi} budu u timu, a za ke hvale, jer se znalo da na go- Roqi}a }emo jo{ da vidimo sto va we idu bez ~e tvo ri ce koliko }e biti iskori{}en, standardnih prvotimaca i sa po {to ni je do voq no opo ra samo jednim prima~em servi- vqen od viroze. Nastavqamo u sa. istom ritmu, imamo snage i Sla vi li su no vo sad ski nadamo se jo{ boqim igrama, a klinci (najstariji u timu bio najboqe od svega je to {to na^ubrilo sa 22 godi ne) nad is ku snijim protivnikom 3:2 i tako do{li na korak od plasmana u narednu rundu. Trener Nikola Salati}, zbog svih problema, isticao je da je dobro {to se revan{ me~ igra u Novom Sadu i tu video {ansu za svoj tim, a sada, posle velike pobede, mirnije mo`e da do ~e ka utakmicu koja se igra u utorak. - Nije bilo realno da o~ekujemo pobedu, posebno kada smo bili u si tu a ci ji da idemo u tako krwem sa sta vu. Sport je to, i pokazalo se da, kada verujete u ne{to i spremni ste da od i gra te mak si malno, mogu da se postignu zavidni i go to vo neo ~e kivano dobri rezul ta ti. Bi li smo sa samo jednim pri ma ~em ser vi sa, li be ro Kapur je bio odli~an na prijemu i Odli~anuRumuniji:liberoMiloradKapur u odbrani, ali je i mladi Ko- {a mlada ekipa kroz igrawe lari} sve zadatke odradio bez evropskih utakmicama sti~e gre{ke. Svakako, treba pohva- neophodno iskustvo. liti i @ivanovi}a koji je, Ko li ko igra we u Evro pi kao tehni~ar, igrao prima~a, mo`e da vam bude problem, jer kapitena u ovom me~u ^ubrila u decembru vas o~ekuje dosta i ^edomira Stankovi}a - is- utakmica, a tu pre svega mipri~ao je Salati}. slimo na prvenstvene me~eve s Kako procewujete kvalitet Rad ni~ kim iz Kra gu jev ca i rumunske ekipe? Ribnicom? - Imaju na{a dva internaci- Radni~ki je u istoj situaonalca i vidno je bilo da re- ciji kao i mi, jer igra isto spektuju ime Vojvodine. Bili takmi~ewe. O~ekuje nas {est su iznena|eni na{im sastavom utakmica u decembru i `elii prvo {to su nas pitali bilo mo da u svim takmi~ewima doje: „Gde su vam prima~i?”. To ~ekamo prole}e, a da u prvenih je mo`da malo opustilo, stvu ostanemo u vrhu. Ima}ekao i na{ slabo odigran prvi mo i malih problema s treniset, a kasnije, kada smo zaigra- rawem zbog Evropskog rukoli ozbiqnije, nisu mogli da se metnog prvenstva, ali moramo vrate. Ipak, solidna su ekipa svemu da se prilagodimo i da i mora}emo i u revan{u da od- nastavimo u dorbom ritmu, ma igramo dobro, nikako ne do- koji rival da nam je s druge zvoqavaju}i sebi luksuz da se strane mre`e - zakqu~io je opu{tamo zbog prvog dobije- Salati}. nog susreta. M. Risti}

Dana{wi ko{arka{ki program Prva mu{ka liga Srbije - BEOGRAD: Mega Vizura - Tami{ (18), BKK Radni~ki - Sloga (18). Drugamu{kaligaSrbije - VLADI^IN HAN: Morava - Crnokosa (19.30). Drugamu{kaliga-sever - NOVI SAD: Sport Ki plus - Velika Kikinda (16.30), APATIN: Apatin - SO Ko{ (21). M@RK liga - BAWA LUKA: Mladi kraji{nik - Vr{ac (19), BEOGRAD: Radivoj Kora} - Sloboda (19.30). HebaJLS - KRAQEVO: Polet Ratina - Nibak (15).

KLINCI ODU[EVILI: Najmla|iko{arka{iKKMladost izVeternikaiakosejo{netakmi~esvakodnevnoodu{evqavajusvojetrenereiznati`eqnikekojeihprate.Prenekolikodanade~aciro|eni2001.godineusvomdebijusavladalisusvoje vr{wakeizNovogSada(40:30)inagovestilida}ezakojugodinuizrastiupraveko{arka{e.Naravno,zasadatreninzisu najva`niji,podbudnimokomMarkaKoji}agotovosvakodnevno trenirajuuO[„MarijaTrandafil”. D. I.


SveT

dnevnik

petak7.decembar2012.

19

SUKOBIPRISTALICAIPROTIVNIKAEGIPATSKOGPREDSEDNIKAMOHAMEDAMORSIJA

EKS-JU

Sedmoromrtvih, tenkovinatrguTahrir

Ja{arevi}u 18godinazatvora

KAIRO: U sukobima pristalica egipatskog predsednika Mohameda Morsija i demonstranata tokom no}i izme|u srede i ~etvrtka u Kairu, poginulo sedmoro qudi, a 446 je povre|eno. Na trgu Tahrir raspore|eni tenkovi egipatske vojske. U no}nim okr{ajima u Kairu kori{}eni su molotovqevi kokteli, palice i kamewe. Sukobi su od ju~e ujutro pro{ireni i na druge delove zemqe, a protivnici Mohameda Morsija zapalili su prostorije pokreta Mislimansko bratstvo u gradovima Suec i Ismailija. Do sukoba je do{lo i u gradu Mahala i u provinciji Menufijah. Morsijeve pristalice i protivnici sukobili su se i u predgra|u Kaira Mokatam, a u Aleksandriji su povre|eni pripadnici bezbednosnih snaga. No}a{wi sukobi is pred predsedni~ke palate u ~etvrti Heliopolis u Kairu bili su

najnasilniji od izbijawa nereda 22. novembra, kada je Morsi ustavnim amandamnima sebi dodelio {iroka ovla{}ewa. To je, tako|e, prvi put da su se pristalice i protivnici predsednika sukobile posle pro{logodi{we pobune kojom je svrgnut

autoritarni {ef dr`ave Hosni Mubarak. Sukob je po~eo u sredu popodne, kada su hiqade Morsijevih islamisti~kih pristalica do{le nedaleko od predsedni~ke palate, gde je protestovalo oko 300 protivnika predsednika.

Islamisti, ~lanovi Morsijevog Muslimanskog bratstva, rasterali su demonstrante sa mesta ispred glavne kapije palate i ru{ili su wihove {atore. Potom su ispred palate stigle stotine Morsijevih protivnika i po~ele da bacaju molotovqeve koktele na predsednikove pristalice, koje su odgovorile kamenicama. Sukobi su nastavqeni i tokom no}i i pro{irili su se na okolne ulice. Sukobe nije spre~ila ni policija koja je morala da baci suzavac kako bi rasterala okupqene. Nasiqe je prestalo pred zoru, ali obe strane se, po svemu sude}i, pripremaju za dugu bitku - opozicija je najavila novi protest i poru~ila da odbija svaku ponudu za dijalog ako se ustav ne izmeni. Morsi je najavio da }e 15. decembra biti odr`an referendum na kojem }e se gra|ani izjasniti o novom ustavu.

IZRAELSKIPREMIJERINEMA^KAKANCELARKA

AFRIKA

Mandelini lekaripoginuli JOHANESBURG: Poginulo je 11 putnika i ~lanova posade kada se vojni avion koji je prevozio lekarski tim biv{eg predsednika Nelsona Mandele sru{io u planinama u Ju`noj Africi, prenose lokalni mediji.

Olupina ju`noafri~kog vojnog aviona tipa „dakota”, koji je nestao s radara rano ju~e ujutro, prona|en je u oblasti Xajants kasl u planinama Drakensberg u ju`noafri~koj provinciji Kvazulu Natal na jugoistoku zemqe. Portparol ju`noafri~kih oru`anih snaga Sipive Dlamini potvrdio je da je avion poleteo iz vazduhoplovne vojne baze Voterkluf u Centurionu u Isto~nom Kejpu i nestao rano ujutro s radara. Vojni avion prevozio je lekarski tim koji je krenuo u rutinsku, nedeqnu, posetu biv{em 94-godi{wem predsedniku i legendi borbe protiv aparthejda Mandeli u wegovo rodno selo Kunu na jugoistoku Ju`ne Afrike, prenosi agencija AFP.

Slogauneslozioizgradwi jevrejskihnaseqa BERLIN,TELAVIV: Nema~ka kancelarka Angela Merkel i izraelski premijer Bewamin Netanijahu slo`ili su se da se ne sla`u u odnosu na planove Izraela da izgradi jevrejska naseqa. „Slo`ili smo se da se ne sla`emo o tome. Mi u Nema~koj verujemo da rad na dvodr`avnom re{ewu mora da se nastavi, moramo nastaviti da poku{avamo da do|emo da pregovora i jednostrani potezi se moraju izbegavati”, istakla je Merkelova na konferenciji za novinare sa Netanijahuom. Izraelski premijer je, me|utim, ju~e ponovo od-

bacio me|unarodne kritike zbog planiranog novog projekta jevrejskog naseqa kraj Jeruslima, istakav{i da }e Izrael zadr`ati to podru~je pod kontrolom na osnovu svakog mirovnog sporazuma s Palestincima. Nakon sastanka s Merkelvom, Netanijahu je rekao da „ve}ina vlada koje su videle te predloge tokom godina, ukqu~uju}i i Palestince, razumeju da }e ti blokovi biti deo Izraela u kona~nom politi~kom sporazumu o miru”. Izrael planira da izgradi oko 3.000 domova za jevrejske naseqenike u koridoru izme|u Jerusa-

lima i jevrejskog naseqa Maale Adumim. To je izraelski odgovor na de fakto priznawe palestinske dr`avnosti u Generalnoj skup{tini UN pre nedequ dana. Palestinci tvrde da }e im to onemogu}iti da osnuju povezanu dr`avu na Zapadnoj obali, jer }e ta teritorija jevrejskim naseqima biti podeqena na dva dela. Netanijahu je prethodno izjavio za nema~ke medije da su on i mnogi Izraelci razo~arani odnosom nema~ke kancelarke Merkel prema Izraelu, jer se Berlin nije usprotivio palestinskoj dr`avnosti u UN.

SARAJEVO: Sud BiH osudio je ju~e Mevlida Ja{arevi}a iz Novog Pazara na 18 godina zatvora zbog napada na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu. Drugooptu`eni Emrah Fojnica i Munib Ahmetspahi} oslobo|eni su optu`bi za organizovawe teroristi~ke grupe zbog nedostatka dokaza. Ja{arevi} je 28. oktobra 2011. godine na Ambasadu SAD u Sarajevu ispalio 105 metaka iz automatske pu{ke, za oko 50 minuta. Tada je rawen policijski slu`benik Mirsad Veli}, koji je obezbe|ivao zgradu Ambasade. U poli-

cijskoj akciji koja je sprovedena nekoliko dana nakon napada, u vehabijskoj zajednici u Gorwoj Mao~i kod Br~kog uhap{eni su Munib Ahmetspahi} i Emrah Fojnica. Mevlid Ja{arevi} je ro|en je u Novom Pazaru 1988. godine i pripadnik je vehabijskog pokreta. Ja{arevi} je u zavr{noj re~i pro{le sedmice rekao da „ako ga Sud BiH osudi, to ne}e spre~iti nekog drugog da u~ini isto {to i on” i da se kaje za svaku osobu koja je tog dana bila upla{ena, isti~u}i da }e takvih napada biti „sve dok Amerikanci ubijaju muslimane”.

Ostavka gradona~elnika MARIBOR: Gradona~elnik Maribora Franc Kangler podneo je ju~e ostavku, posle talasa protesta gra|ana tog grada, koji su zahtevali da se povu~e, optu`uju}i ga za ume{anost u korupciju. Kangler je najavio da wegova ostavka zvani~no stupa na snagu 31. decembra, javila je slovena~ka agencija STA. ^ovek koji se posledwih nedeqa u Sloveniji na{ao pod lavinom kritika zbog navodnih dokaza o wegovoj ume{anosti u vi{e slu~ajeva korupcije, najavio je ranije da }e ju~e uprkos prethodnom odbijawu takvog poteza, podneti ostavku kako wegovi sugra|ani ne bi trpeli nasiqe. Gradona~elnik se na

Franc Kangler

ovaj potez, prema navodima slovena~ke televizije Pop, odlu~io i da bi za{titio policajce, porodicu i saradnike. Maribor~ani su posledwih nedeqa organizovali nekoliko protesta od kojih su najmasovniji bili 26. novembra, uz u~e{}e vi{e od 10.000 gra|ana.

Uhap{en[ukriAlija SKOPQE: Kosovska policija uhapsila je i predala Makedoniji [ukri Alija, jednog od najve}ih privr`enika i ideologa radikalnog islama u regionu, koji je u Skopqu osu|en na trogodi{wu kaznu zatvora za nasiqe nad imamom Islamske verske zajednice. Makedonski mediji navode da je on bio „mozak” petostrukog ubistva kod Smiqkovskog jezera u aprilu ove godine. MUP Makedonije saop{tio je da se „ne iskqu~uje wegov uticaj na uhap{ene osobe koje su osumwi~ene za ume{anost u petostruko ubistvo kod Smiqkovskog jezera na Veliki petak ove godine”.

NaFilipinimatajfunusmrtio500qudi MANILA: Najmawe 500 qudi poginulo je, a 400 se vodi kao nestalo u tajfunu Bopa koji je u utorak ujutro pogodio ju`no filipinsko ostrvo Mindanao. Spasioci su do sada na{li 477 mrtvih, od kojih 258 na obali i 191 u mestima Novi Batan i Monkajo. Kancelarija za civilniu bezbednost u Manili saop{tila je da je 19 osoba poginulo na ostrvu Mindanao i jo{ devet na drugom ostrvima. Zbog jakog nevremena koje je izazvao tajfun 250.000 qudi ostalo je bez svojih domova. Bopa je jedan od najja~ih tajfuna koji je ove godine pogodio Filipine. Vetar je duvao 210 kilometara na sat. Tajfun je izazvao poplave, klizi-

{ta i nestanak elektri~ne energije u dve filipnske oblasti. „Od poginulih, 258 je prona|eno na isto~noj obali ostrva Mindanao dok je 191 telo prona|eno oko mesta Wu Batan i Monkajo”, rekao je general Ariel Bernardo, komandant jedne armijske divizije anga`ovane u spasavawu. Civilna kancelarija u Manili je saop{tila da je 17 qudi poginulo u drugim mestima na Mindanau, a jo{ devet na centralnom ostrvu Visajan. „Mi jo{ imamo vi{e od 377 nestalih i na{ glavni zadatak sada je da do|emo do wih”, rekao je Bernardo agenciji AFP.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA Ameri~ki predsednik Barak Obama najmo}nija je osoba na svetu drugu godinu zaredom, prema Forbsovoj listi najuticajnijih qudi u svetu. Iza wega su Angela Merkel i Vladimir Putin, a zanimqivo je da je prvi ~ovek Fejsbuka Mark Zakerberg ispao iz prvih deset. „Obama je pobedio na izborima i dobio jo{ ~etiri godine za svoj program”, pi{e „Forbs”.

DEJVIDKAMERON Britanski premijer Dejvid Kameron spreman je da raspi{e referendum o ostanku Velike Britanije u EU, pi{e „Tajms”. Kameron }e zatra`iti od javnosti podr{ku za labavije odnose Londona sa Briselom o kojima }e, kako se nada, mo}i da se pregovara narednih godina. On je, spreman i da bira~ima pru`i i mogu}nost da odbiju takav dogovor.

YONMEKAFI Ameri~ki softverski guru Xon Mekafi uhap{en u Gvatemali zbog ilegalnog ulaska u tu zemqu, u koju je pobegao iz Belizea, ~ije ga vlasti tra`e zbog ubistva. Mekafi (67) uhap{en je nekoliko sati po{to je zatra`io azil u Gvatemali. Vlasti u Belizeu ga tra`e u vezi sa ubistvom kom{ije, Amerikanca Gregorija Fola, koje je po~iweno 11. novembra.

Obele`avawejubilejaMilanskogedikta MILANO: Nadbiskup milanski, kardinal Angeli Skola odr`ao je sve~ano ve~erwe bogoslu`ewe, ~ime je po~elo obele`avawe 1700. godi{wice Milanskog edikta (Edittodi Milano), kojim je 313. hri{}anstvo izjedna~eno s drugim re-

agen ci ja. Mi lan ska nad bi skupija objavila je kalendar obele`avawa jubileja edikta. Tokom naredne godine, pored Milana, manifestacije }e biti odr`ane i u Rimu, Jerusali mu, Ca ri gra du (Is tan bulu), Ni {u, Tri ru, Jor ku,

Idu}egodine,manifestacije}ebitiodr`aneu Rimu,Jerusalimu,Carigradu,Ni{u,TriruiJorku, gradovimakojisupovezanisa`ivotomimperatora Konstantina,kojijedoneoedikt ligijama u Rimskom carstvu, sa op {ti la je Nad bi sku pi ja Milana. Ve ~er we bo go slu `e we se slu`i uo~i praznika svetog Ambrozija Medilanskog, jedne od naj zna ~aj ni je li~ no sti hri{}anstva, koji je bio arhiepiskop Milana u 4. veku, prenela je Verska informativna

mestima koja su povezana sa `i vo tom im pe ra to ra Kon stantina (272 - 337), koji je doneo edikt. Nadbiskup Skola izjavio je za list „Republika” da je godi{wica Milanskog edikta doga|aj „od svetskog zna~aja”. Katoli~ki izvori navode, pozivaju}i se na skora{we navode

vatikanskog predstavnika za {tampu Federika Lombardija i srpske patrijar{ije, da papa Be-

nedikt [esnaesti povodom jubileja Edikta ne}e 2013. putovati u Ni{, prenosi VIA.


20

kWiGA

petak7.decembar2012.

dnevnik

ГОРДАНИТИМОТИЈЕВИЋУРУЧЕНАНАГРАДА„РАДЕОБРЕНОВИЋ”

Најбољироманзадецу „Свракинсат” У

оквиру манифестације „Децембарски Змајдани“, у Змајевим дечијим играма у Новом Саду јуче је Гордани Тимотијевић из Краљева уручена награда „Раде Обреновић“, за најбољи роман за децу и младе објављен у 2012. години. То је наслов „Свракин сат“, објављен у ИК „Пчелица“ из Чачка. Једногласну одлуку донео је жири ЗДИ у саставу Снежана Шаранчић Чутура, председница, Меланија Римар и Ивана Мијић. У „Свракином сату“ изнова се потврђује да, ма колико тематски опсег књижевног стварања био широк, нека тематска жаришта књижевности за децу остају истински и непрестано изазовна, а причање о животињама јесте од таквих тематских поља, наглашава се у образложењу. Жири наглашава да је један од понајвећих квалитета овог романа , жанровска динамичност. „Свракин сат“ ауторка уобличује као роман у ком се преплићу, смењују, разигравају различити књижевни облици, и усмене и писане традиције, брзо и ефектно романескно приповедање, одмерени комични и хуморни детаљи, опаске и досетке, каткад пословичког типа, каткад са зрнцем ироније. Такође и нонсенсна лирска песма, форма писма, упутства за игре и играње, поетика усмене ређалице, басне. Разазнаје се и поетика приче о животињама, њихова композиција, хумор и забавност, али и особен интертекстуални слој, мање или више алузивни, различити цитатни импулси којима се повезује са класицима књижевности за децу и налази своје место у таквом традицијском низу. Између осталог, управо таква разиграност и динамичност у поимању романа као отворене и флуидне форме, чини „Свракин сат“ слојевитим и интригантним делом за децу, наводи жири. Иако причање о доживљајима животиња и догађајима у шуми ауторка не обликује са тенденцијом алегоријског штива, извесна симболика целог романа, па тако и среди-

шње, насловне синтагме, ипак постоји. Сат ког желе животиње и који сврака успева добавити, иако им уопште није неопходан, може се појмити као симбол бесмислене људске потребе да гомила непо-

задовољство, а да истовремено не потискују оно суштински битно. Причајући о јунацима, који чекају родин повратак, певају и плешу, играју се, праве вашаре, пишу писма, доколичаре, расправљају о ва-

TOP-LISTA Најтраженијинасловиу књижари„Каирос” 1. „Сагмајстероваистрага“,БошкоКрстић -„Каирос“ 2.„Српскагеополитичкапарадигма“, ЉубишаДеспотовић-„Каирос“ 3.„БуђењеЕвропе“, ДаркоГавриловић-„Каирос“ 4.„Сјајуокузвезде“, ЉиљанаХабјановић-Ђуровић-„Глобосино“ 5.„Ангелосагапис“, ТамараЋурчић-Деспотовић-„Каирос“ 6.„Отићи“,ЈованкаВукановић-„ Каирос“ 7.„Јеленаисултан“, ДебораФернбек-„МоноиМањана“ 8.„Блиставострашно“,2.део, БекимФехмиу-„Самиздат Б92“ 9. „Причеизсрпскестарине“, ДаркоГавриловић-„Каирос“ 10.„Јагодићи“,ЂорђеМилосављевић -„Лагуна“

УНОВОМСАДУПРЕДСТАВЉЕНААНТОЛОГИЈА ХИСПАНОАМЕРИЧКЕПРИЧЕXX ВЕКА

требно. А може се схватити и као вечита жеља да се поседује ново и необично, ма колико апсурдно било, да се упознају чуда невиђена и добаве ствари, које можда ничему не служе, али зато радују, забављају, макар и за кратко време пружају

жном и неважном, ауторка заправо посредује причу о пријатељству различитих, лепоти познавања другог и врлини поштовања онога што код других не разумемо. „Свракин сат“ је ода лепоти заједничког, свакодневног, обичног живота. Та етичка

димензија романа, понуђена овде сасвим ненаметљиво, наводи се, између осталог, у образложењу. Коначно, „Свракин сат“ Гордане Тимотијевић јесте роман који својом жанровском и наративном разуђеношћу, игривом стилском визијом (иначе изузетно склоном чаролији набрајања, разбрајања, ређања), релативизовањем (али не и укидањем) фабуле као битног поетичког упоришта традиционално појмљеног романа за децу, особено живим ритмом, у пуном смислу те речи чува читаочеву драгоцену, неретко и крхку пажњу. Ово изузетно штиво нуди једну, условно речено, опуштену романескну концепцију, која успева, пре свега, да забави свог читаоца. А то, по себи, није ни мало, ни споредно, закључио је жири. Гордана Тимотијевић (1954) дипломирала је на групи за немачки језик и књижевност Филолошког факултета у Београду. Радила је као стручни и књижевни преводилац, а од 2006. године је уредник у издавачкој делатности Библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву. Објавила је до сада пет књига намењених деци, за које је добила низ признања: „Гордана Брајовић“, „Невен“, „Сребрно Гашино перо“. К. Р.

Одмагичног реализмадо суровестварности

А

нтологија хиспаноамеричке приче XX века „Вечита смрт од љубави јача”, у издању куће „Танеси“, које је одабрала и приредила, неке и превела Бојана Ковачевић Петровић, представљена је јуче у Новом Саду, у књижари „Булевар бук“. Како је подсетио уредник куће „Танеси“ Симон Симоновић на промоцији, ова антологија је објављена на 750 страна у два тома, садржи педесет прича, и педесет аутора, поређаних по хронолошком редоследу, који су живели и ства-

промоцији су говориле и Јелена Лагатор и Ана Руднички, које су имале удела у превођењу прича. У Антологији, која носи наслов по истоименој причи Гарсије Маркеса, највише има писаца из књижевно најплоднијих земаља Хиспанске Америке: из Аргентине (10), Мексика (10), Перуа (6), Кубе, Чилеа и Уругваја (4)укупно из 14 земаља. Има и овде познатих писаца као што су Борхес, Кортасар, Фуентес, Гарсија Маркес, Варгас Љоса, као и оних за које ће многи

рали кроз цео двадесети и почетак 21. века. - Захваљујући Бојани Ковачевић Петровић, нама је пружена прилика да се, поред познатих аутора упознамо и са двадесетак нама непознатих писаца, али врло афирмисаних у Латинској Америци, који су освојили значајне књижевне награде - указао је Симон Симоновић. У првом тому су, како је на промоцији истакла Бојана Ковачевић Петровић, поред дванаест, тринаест прича које су сада преведене, и неке приче из постојећих антологија, објављених од 1970. до 2000. године. Други том садржи приче наменски преведене за ову антологију (укупно је било ангажовано 19 преводилаца). Њихов најстарији аутор Леополдо Лугонес (1874), а најмлађи Сантјаго Ронкаљоло (1975). На

читаоци први пут чути: Едмундо Пас Солдан, Сантјаго Ронкаљоло, Сиро Алегрија. Приче су, по речима Бојане Ковачевић Петровић, разнолике: од магичног реализма до сурове стварности Латинске Америке, прожете дрогом и криминалом, од суше и сиромаштва до хипи покрета и фантастике. Друг Бојане Ковачевић Петровић из гимназијских дана, који је, како је рекла, „заразио“ латиноамеричком књижевношћу, писац Угљеша Шајтинац, на промоцији је изнео утисак да је запањујуће како приче најстаријих аутора у овој антологији подсећају на оне најмлађе Такође и да су аутори, који искрено пишу о свету из којег долазе, нама ближи, јер можемо да препознамо фрустрације с којима се суочавају због своје стварности. Н. П-ј.

НОВОИЗ„СЛУЖБЕНОГГЛАСНИКА”

Мајсторствократкеформе

У

„Службеном гласнику“ недавно је објављена четврта књига прича Милована Марчетића, „Записи на снегу“. Ова приповедачка збирка потврђује оно што је било видљиво још од прве – да је реч о једном од најбољих српских приповедача данас. За причу „Излазак“ из ове књиге, Марчетић је пршле године добио Андрићеву награду. У том тексту аутор успева да на простору једне релативно кратке форме, каква је свака прича, каже нешто битно о овом времену, његовим парадоксима, странпутицама и ишчашењима- најављује издавач. Марчетић у различитим причама полази од наоко споредне теме, попут шишања дечака, опсесивног гледања телевизијских сапуница или биографије једног тајкуна, на коју се, као у концентричним круговима, надовезују све крупнији психолошки, социјални и историјско-политички мотиви и увиди. Низ се ту не завршава: Марчетићеве приче садрже и онај најређи, метафизички састојак који целом приповедном свету даје печат аутентичности, наводи се у рецензији

BA[TINA

Расправе научникаиписаца

Л

ист „Наставник“ Профе сорског друштва, покренут је у Београду 1890, под уредништвом професора Пере П. Ђорђевића. Излазио је до 1914, затим 1919. и 1921. године. Овај часопис педагошког карактера доносио је прилоге из области наставе у средњим школама, расправе српских научника и писаца, прегледе рада професорске организације, приказе књига и уџбеника и др. Сарадници су били: Момчило Иванић, Љубомир Јовановић, Лука Лазаревић, Ратко Петровић, Сима Томић, Михаило Поповић, Михаило Јовановић, Милутин Драгутиновић и др. У Библиотеци Матице српске часопис постоји и обрађен је у електронском каталогу Библиотеке. Д. Г.

Са беспрекорним осећајем за апсурд и гротеску, као и са песничком посвећеношћу самом језику, Марчетић у својим минијатурама осликава паралелне светове у којима се, као у кривим огледалима, одражава свет из којег другачије његови ликови не би могли да умакну, рекао је Давид Албахари. Милован Марчетић (1953) живи у Београду, пише поезију и прозу. До сада је објавио следеће књиге: „Дан двадесет хиљада паса” (песме, 1982), „Начини ишчезавања“ (песме, 1986), „Без имена, без лица“ (песме, 1990), „Животи песника“ (приче, 1986), „Ратно острво“ (песме, 2000), „Мој Холивуд“ (приче, 2000), „Мера душе“ (изабране песме, 2002), „Прво лице“ (приче, 2003), „Ташкент“ (песме, 2006), „Иза затворених очију“ (песме, 2010) и „Записи на снегу“ (приче, 2012). Био је главни уредник у „Књижевној речи“, главни уредник часописа „Реч“ и „Књижевност“. Оснивач је и главни уредник Београдског књижевног часописа. Р. Л.

Фото:Б.Лучић

Усмртзбогбестселера Д

ејвидОливерРелин,једанкоаутор светскогбестселера„Тришољице чаја”пронађенјеу49.годинимртавпоред железничкихтрачницаублизиниградићаКорбет,удржавиОрегонПотврђено је да је у питању самоубиство;Релин,новинарипланинарзаједно са Грегом Мортенсеном написао је књигу о заједничким планинарским искуствимакојесугапокренулеухуманитарнуакцију. Укњизи„Тришољицечаја”ониописујупутовањепоцентралнојАзијиипокушаједаизградешколеупотхималајској области, за иначе тешко сиромашно становништво.Какосуописалиукњизи којајеод2006.продатаувишеодчетири милиона копија, после неуспешног походаначувенихималајскиврхК2,из-

губљенеидехидриранепронашлаихје испасилагрупапакистанскихсељакаи тајдогађајинспирисаоихјенахуманитарнуакцијукојомбисенанекиначин одужилипакистанскомнароду. Бајковита прича доспела је под лупу новинара који раде на документарном серијалу„60минута”ибестселераутор ЏонКракауероптужиоихједасумноге податкеуовојкњизиједноставноизмислили.Уовојемисијидокументовалису извештајепокојимасеопоравакдвојицепланинараупакистанскомселуКорпе није десио онако како је описан у књизи.Осимтога,подиглесусеисумњеозлоупотребиновцакојисесливао уМортенсоновхуманитарнифондЦентралноазијскиинститут.Наиме,показалоседајевећидеоновца,намењеног

[E O ] N ET за изградњу школа у

Централној Азији, одлазио на промоцију књигеширомсвета. Иакојесудодбационеколико тужби купаца књиге за превару, а аутори потврдили да је одступање од истине било само у литерарне сврхе и резултат„нетачног”сећања,Мортенсон и Релин из ове афере нису изашли уздигнуте главе. Њихов углед био је озбиљно укаљан, остали су без новца за адвокате, а хуманитарни фонд без прихода. Релиновадругакњига,одвадоктора којираденаболестивезанојзадобијањекатарактеуземљамауразвоју,планирана је за штампу у јуну следеће године. Ивана Вујанов


kultura

dnevnik УСИНАГОГИ30. ДЕЦЕМБРА НАНОВОГОДИШЊЕМГАЛАКОНЦЕРТУ

Стефан Миленковић и„Гудачисветог Ђорђа” Новогодишњи гала концерт уз Стефана Миленковића и „Гудаче светог Ђорђа“, биће приређен у недељу 30. децембра у Синагоги, најављује Музичка омладина Новог Сада. - Другу годину заредом, новосадска публика ће имати прилику да ужива у врхунском музицирању једног од највећих талената с ових простора. Потпуно другачији у односу на претходну годину, а опет посебно припремљен програм за ову прилику, чиниће ремек-дела Чајковског, Гершвина и Бизеа – напомињу у МОНС –у. - Свима је позната прича о Стефану Миленковићу као „чуду од детета“, с каријером започетом у петој години када је први пут наступио с оркестром. Већ у 16. години, Стефан је забележио редак јубилеј одсвиравши у Мексику свој хиљадити концерт. На овом концерту један од наших најбољих виолиниста

представиће се као солиста и уметнички вођа сјајног камерног оркестра с атрактивним делима примереним божићно-новогодишњим празницима најчувенијих композитора историје музике.

„Гудачи светог Ђорђа“ до сада су остварили преко 1500 наступа широм наше земље и иностранства. „Карактеристичним музичким профилом, посвећеношћу и ентузијазмом увек наилазе на неподељене симпатије публике, као и на изузетно високе оцене стручне јавности“. Улазнице стају 1.000 и 1.200 динара и купују се у Музичкој омладини Новог Сада (Католичка порта 2/3, тел.021/452 344), радним данима од 8 до 14 часова. Резервације улазница могуће и преко сајта www.muzickaomladina.org Реализацију концерта је помогао Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање. Н. П-ј.

ВЕЧЕРАСУНОВОСАДСКОЈ СИНАГОГИ

шне концерте у Новом Саду и другим градовима Војводине, као и у иностранству, међу којима су наступи на фестивалу „Егзит“, концерт у Студију М у оквиру радијског фестивала „Тактонс 2011“, као и гостовања у Словенији и у Мађарској. Њихов досадашњи рад обухватио је сарадњу са реномираним фламенко играчима, кореографима и певачима из Шпаније и Мађарске. Вечерашњи концерт „Ла сед хитане“ са насловом „Фламенко – историја страсти“ представиће публици ретроспективу досадашњег деловања састава, уз који ће као специјални гост наступити истакнути шпански фламенко певач млађе генерације Хесус Ернандес, а најављено је и учешће гостију изненађења – неколицине еминентних новосадских џез музичара. Цена улазнице је 750 динара. Б. Х.

ИЗЛОЖБАГАЛЕРИЈЕМАТИЦЕСРПСКЕУВУКОВАРУ

СаваТекелија велики српскидобротвор У Галерији Српског културног центра – Заједничко веће општина, у Вуковару данас у 17 часова биће отворена изложба Сава Текелија – велики српски добротвор. коју је приредила Галерија Матице српске у сарадњи са Заједничким већем општина. Реализацију изложбе омогућио је Секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине. На отварању изложбе ће говорити Драган Црногорац, председник Заједничког већа општина, Снежана Мишић, ауторка изложбе и кустос Галерије и Милан Мицић, помоћник секретара за културу и јавно информисање Војводине. Изложбу Сава Текелија – велики српски добротвор чини 13 дигиталних принтова на платну оригиналних портрета Саве Текелије и чланова његове породице, и пет диги-

талних принтова његових цртежа, који чине Легат Саве Текелије у Галерији Матице српске. Поред тога биће изложене књиге о Сави Текелији и неколико копија докумената из Збирке рукописне грађе Рукописног одељења Матице српске, међу којима су Оснивање Текелијанума – оригинал тестамента, Објављеније о Сербској летописи, Оснивачки акт и др. На тај начин ће бити представљен један од највећих српских добротвора и задужбинара, личност која је својим несебичним залагањем допринела културном и просветном унапређењу српског народа у Угарској крајем XVIII и током XIX века. Сава Текелија (1761–1842), потомак чувене арадске племићке породице Поповић Текелија један је од најугледнијих, најобразованијих и

најбогатијих Срба тога времена у Угарској. Изложба ће бити отворена до 31. децембра.

Духвремена Ме ђу на род ни фе сти вал са времене видео уметно сти „Видеомедеја“, у продукцији Удружења за видео уметност „Видеомедеја“, одржаће се од 14. до

растерећени од комерцијалних циљева и ослобођени од утицаја политичког естаблишмента, приказаће шта је видео уметност данас.

ани ма ци ја, медиј ске ин ста ла ци је, ин тервен ци ја у про стору, ин терактив ни и роботи зовани објекти, „урл“ пројекти, „опен сорс“ апли каци је, жи ви ауди о-

НАГРАДАМЛАДОМ ГЛУМЦУ

НенадуСтојменовићу „ПетарБанићевић” Глумац Народног позоришта у Београду Ненад Стојменовић овогодишњи је добитник Награде „Петар Банићевић„ коју додељује Национални театар. Жири, у саставу Добрила Стојнић (глумица), Жељко Хубач (драматург) и Молина Удовички Фотез (директор Драме Народног позоришта), донео је једногласну одлуку о лауреату. Стојменовић је награду, која ће му бити уручена током децембра, добио за улоге Шатова у драми „Зли дуси„ и Џона Вортинга у представи „Важно је звати се Ернест„. ‘’Овог младог глумца Националног театра уз изузетан уметнички домет остварен у поменутим улогама, краси и мера и укус у игри, висок професионализам и поштовање према Народном позоришту‘’, наводи се у саопштењу жирија. Награда ‘’Петар Банићевић“ додељује се младом глумцу/ глумици старости до 35 година живота, који се уметнички истакао у периоду од 1. новембра 2011. до 31. октобра 2012. и исказао висок професионализам у послу и односу према Народном позоришту.

21

НОВОСАЂАНИМАСВЕБЛИЖА16.ВИДЕОМЕДЕЈА

Јубиларниконцерт групе„Ласедхитана” Вечерас у 21 час у Синагоги одржаће се јубиларни концерт новосадске фламенко групе „Ла сед хитана“, организован поводом обележавања десете годишњице постојања и рада овог музичког састава. Ансамбл „Ла сед хитана“ формиран је 2002. окупивши групу ентузијаста, љубитеља овог особеног вида традиционалне шпанске музике и плеса, који су убрзо са запаженим успехом почели да наступају на концертима. Уз извођење песама и игара класичног фламенка, чланови „Ла сед хитане“ убрзо су почели да експериментишу и са комбиновањем ове музике и елементима различитих других жанрова, попут џеза и рока, сарађујући са бендом „Шинобуси“ и изводећи сопствене ауторске композиције. Током протекле деценије „Ла сед хитана“ приредила је бројне успе-

petak7.decembar2012.

Арон Хендерсон, „Line”

16. децембра у Студију „М“ Радио-те ле ви зи је Вој води не, у Новом Саду. У оквиру програма, Фе стивал се фокусира на уметничке пројекте који комбинују слику и звук, напредну комуникацију и објекте и јединствена је прилика за едукацију и увид у могућно сти примене напредних технологија у актуелној свет ској уметничкој пракси. Од Северне и Јужне Америке, преко европских и скандинавских земаља, све до Либана и Израела, уметници, потпуно

Жиринаграђујеипредставља Међународни жири који ће ове године изабрати најбољу видео пројекцију за Награду „Сфинга“ и најбољу инсталацију изложбе за Награду „Богданка Познановић“ радиће у уметничком саставу: Мануел Саиз (Шпанија), Харалд Хунд (Аустрија), Александар Давић (Србија). На Фестивалу „Видеомедеја“ биће представљени и њихови радови. Као и у прет ходним издањи ма, засту пљене форме ће би ти: ви део радо ви, до кумен тарни и крат ки фил мо ви, ди ги тал на

ви зуел ни наступи, електрон ска му зи ка. Уред ни ци про гра ма, Ивана Сремчевић Мати јевић и Драган Жи ван чевић, ове годи -

не су би ра ли између 700 при јављених радова са свих кон ти нетата, од којих је много њих при сти гло од европ ских ди стри бутера. Такмичарски део програма у кон ку рен ци ји 49 иза бра них про јек ци ја би ће пред ста вљен кроз четири темат ске целине: „Memory of Sexes“, „Moving Movements“, „Days of Heterotopia“, „Artery Line“, док ће изложбу чинити 15 медијских инсталација, укључујући једноканалне и вишеканалне видео инсталације, генеративне и нет пројекте, интерактивну уметност и хи брид не форме. Спе ци јал ни програм, између осталог, чиниће и представљање националне сцене, под називом „Made in Serbia“ Ивана Сремчевић Мати јевић и Драган Жи ван чевић су по себно истакли вели ко задовољ ство што из годи не у годи ну умет ни ци из нај ра зли чи ти јих крајева света из нова кон кури шу за учешће на „Ви деомедеји“ и на тај начин форми рају не ку вр сту не за ви сне сце не, иако се међу собно раз ли кују по својим умет ничким ви зи јама и домети ма. - Чак и када интенција уметника није потпуно јасна, публика има могућност да кроз различите стилове и уметничке приступе доживи лични импулс и дух времена који је инспирисао уметнике да се изразе – кажу уредници програма. Фе сти вал „Ви де омеде ја“ у Новом Саду, одржава се 16. пут. Улаз на све програме је бесплатан. И. Бурић

СУТРАНАСЦЕНИМАДЛЕНИЈАНУМА

БРИТАНСКОПРИЗНАЊЕЗАМОДЕРНУУМЕТНОСТ

Премијерамјузикла „Ребека”

Тарнерова награда Елизабет Прајс

Редитељ Небојша Брадић рекао је да су, радећи на мјузиклу „Ребека„, морали да прођу кроз различите жанрове и да „тај наратив дају на начин да поштује велико културно наслеђе, али и да говори савременим позоришним језиком„. Брадић је уочи сутрашње премијере мјузикла светски познатог композитора Силвестера Леваиа, у „Мадленијануму„ у Земуну оценио да је „Ребека„ као добра позоришна прича изазов за сваког позоришног радника и човека који се бави музичким театром да нађе у њему свој кључ. „Предложак је био јако занимљив и омогућио је да се добар наратив исприповеда на атрактиван сценскомузички начин„, додао је он. Брадић је приметио да је овај мјузикл веома захтеван и да има распон од класичне музике до рокенрола. „У том смислу, причајући једну причу која се дешава у тридесетим годинама прошлог века, ми смо морали да прођемо кроз та музичко-

сценска искуства, кроз различите жанрове и да тај наратив дамо на начин да поштује велико културно наслеђе, али и да говори савременим позоришним језиком„, објаснио је редитељ. Он је рекао да прича, заснована на познатом роману Дафне ди Мо-

рије по коме је Алфред Хичкок снимио истоимени филм, садржи елементе бајке и трилера. „То је прича која има у себи одређене елементе бајке и као таква, с једне стране жанровски разнолика, укључујући и трилер, односно крими причу, и бајку, она је дала могућ-

ност за једно суптилно психолошко тумачење, које се наравно ослања и на бајке о Плавобрадом и Пепељузи, а с друге стране и на један савремен концепт„, објаснио је Брадић. Он је рекао да је музика Леваиа веома изазовна и додао да је музички сегмент, колико и глумачки, урађен на високом нивоу, похваливши своју екипу, која је добрим делом са њим учествовала и у мјузиклу „Јадници„. Сценографија Геросава Зарића је, према Брадићевим речима, на свој начин стилизована и ослања се на предложак, епоху, али „говори савременим визуелним језиком„ који Зарић негује у својим представама. Учествују орекстар и хор којима диригуjе Ђорђе Станковић, костиме је урадила Маја Давидовац Недељковић, а играју Иван Босиљчић, Бранислава Подрумац, Катарина Гојковић, Дејан Луткић, Наташа Марковић, Душица Новаковић, Зоран Лековић и други. (Танјуг)

Видео уметница Елизабет Прајс, која користи колаж и исечке како би истражила наш однос са конзумерском културом, добитница је престижне британске Тарнер награде. Прајсова, лондонска музичарка и једна од оснивачица инди поп групе „Talulah Gosh„ добила је 25.000 фунти (40.000 долара) вредну награду која се сваке године додељује британском уметнику испод 50 година. Уметници је награду уручио глумац Џуд Лоу на церемонији у лондонској Тејт Британ галерији, преносе агенције. Жири је похалио „заводљиве„ видео инсталације Прајсове који комбинују слике, текст и музику. На једној инсталацији „Вулвортс хор из 1979” тв снимци пожара у робној кући уклопљени су са снимцима цркава и спотова женских бендова. Друго дело „Вест

Хиндер„ инспирисано је бродом који је 2002. потонуо са товаром луксузних аутомобила. Прајсова је филмове почела да ради пре свега неколико година али је, према мишљењу жирија, створила „позамашну колекцију радова у последње три године”. Прихватајући награду Прајсова је рекла да би њена каријера била „незамислива„ без јавне подршке уметности и похвалила је тројицу других финалиста рекавши да сви заједно деле „поштовање, другарство и осећај апсурда”. Тарнерова награда име носи по 19.вековном пејзажисти Џ.М. В. Тарнеру и установљена је 1984. Награда је често изазивала контроверзе и дебате о вредности модерне уметности. Међу претходним добитницима су Грејсон Пери, Крис Офили и Дејмијен Херст.


22

petak7.decembar2012.

oglasi

dnevnik


dnevnik

oglasi

petak7.decembar2012.

23


24

OGLASi l ^iTUQe

petak7.decembar2012.

dnevnik

Posledwi pozdrav prijatequ

S tugom i bolom javqamo rodbini i prijateqima da je 6. 12. 2012. godine preminula na{a draga mama

\or|u Vasi}u

od porodice Krga.

65559

na adresu. Povoqno. Tel.: 021/717058, 063/521-559, 063/539-051. 64663

Posledwi pozdrav svom dragom i voqenom ocu

Gospava - Beba Zeqkovi} 1945 - 2012.

POTREBNI radnici za obavqawe domarsko-inkasantskih poslova. Mogu}e i penzioneri. Telefon: 063/549-731. 65418 IZDAJEM novu name{tenu garsoweru, {iri centar, CG, mi`e na du`i period. Telefon 064/15575-10. 61505 IZDAJEM na du`e, zaposlenoj `eni komforan stan, 42m2, na Keju, pogled na Dunav. Telefon 520271, posle 22 ~asa, ili 063/69-0989. 65428

KUPUJEM zlato. Najboqa cena u gradu. Telefon: 064/9945002, Savi}. 65362 PRODAJEM drva hrast - bagrem, jasen, mogu}a usluga rezawa i cepawa, prevoz gratis. Telefoni: 063/77-19-142 i 061/61722-19. 65384

Sahrana }e se obaviti 7. decembra, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. \or|u Vasi}u

O`alo{}eni: sinovi Dejan i Vladimir sa porodicom.

od sina Dalibora.

65568 65560

FRU[KOGORSKA ULICA, 44m2, ~etvrti sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit, 37 hiqada. Telefon 063/239-411. 63799 FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit, 37 hiqada. Tel.: 063/239-411. 65531

SAJAM - Master centar, ukwi`en, dvoiposoban, 63m2. Odvojena velika kuhiwa, lift, zatvorena terasa, sunce, odli~an raspored. Telefon: 063/121-74-60. 65497

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav Vladimirovoj majci

Radojki Mihajlov Nikoli} od stanara iz Banovi} Strahiwe 2.

BEO^IN ku}a 120m2 stambene prostorije na spratu, plin, telefon, kablovska, gara`a, tri lokala u posebnoj ku}i. Cena dogovor. Telefon 063/845-87-57. 65447

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/9533943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 65270 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 65409

Gospavi Zeqkovi}

Radojka Mihajlov - Nikoli} Sahrana je danas 7. 12. 2012. godine u 15 ~asova na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: debele sviwe‚ prasi}e, polovan kavez za koke-nosiqe, dostava

Bebi

od kuma Milana i druga Sa{e.

Prijateqi Miqa i Ratko Stani}.

65567

65566

65600

Tu`nim srcem obave{tavamo da je preminula na{a draga majka u 80 godini.

Posledwi pozdrav dragoj

Posledwi pozdrav dragoj sestri i tetki

Posledwi pozdrav dragoj

Bebi

tetka Bebi

Bo`o, Qubica i Kole Nikoli}.

Jelena, Duwa, Lena i Daki.

65561

65565

O`alo{}ene }erke sa porodicama. 65601

Sa tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminuo na{ dragi suprug, brat, otac i deda

\or|e Vasi}

Posledwi pozdrav dragoj sestri i tetki

Posledwi pozdrav dragoj sestri

Bebi

Bebi

1949 - 2012. Sahrana je danas, 7. 12. 2012. godine, u 13 sati, u Sremskoj Kamenici.

Mile, Bosa i Dragan Nikoli}.

Vinka Drqa~a.

65563

65564

O`alo{}eni: supruga Rada, sestra \ur|ica, sin Dragan, snaja Aleksandra i unuka An|ela. 65558


^iTUQe l POMeni

dnevnik

petak7.decembar2012.

PETOGODI[WI POMEN

Navr{ava se pet godina od kada nije sa nama

25

POMEN

POMEN

7. 12. 2010 - 7. 12. 2012.

7. 12. 2010 - 7. 12. 2012. voqenom sinu i bratu

Dragi na{

Radomir S. ^ankovi} Ra{a Branko Paji}

Zdravko (Du{ana) Kre{talica

Dragi brate, du{a i srce jednako bole. Vole}u te do kraja `ivota.

2007 - 2012.

Tvoja sestra Gordana sa porodicom.

Nastavili smo da `ivimo i radimo kako si nas ti u~io. Spomiwemo te sa ponosom. Godine ne mogu da izbri{u uspomene i se}awe na tebe. Uvek }e{ biti uz nas.

Radomiru S. ^ankovi}u Dve duge godine tuge i bola za tobom. Te{ke su suze i boli majke. ^uvamo te u na{im srcima od zaborava. Vreme ne le~i bol. Tu`ni: majka Marija i brat \ura sa porodicom.

65505

65507

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj majci, }erki i sestri

^ETRDESETODNEVNI POMEN

POMEN

Jasmini Kele~

Nade`da Patlejh

7. 12. 2011 - 7. 12. 2012.

obele`i}emo danas, 7. 12. 2012. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Najtu`niji dani prolaze ali je qubav u na{im srcima ve~na. Neka tvoja dobra du{a miruje sa an|elima. Vole te tvoji: sin Miroslav, }erka Jovana, majka Milica i sestra.

Dana, 8. 12. 2012. godine, u 10 ~asova na Gradskom grobqu, u Novom Sadu obele`i}emo ~etrdesetodnevni pomen. Zauvek }e{ ostati u mojim mislima i se}awu.

65524

65444

nikada te ne}emo zaboraviti.

Tvoja porodica! Supruga Miqa, sin @elimir i brat Mom~ilo sa porodicom.

Uro{, Zorana, Sofija, Petra i Gordana.

65479 65452

Posledwi pozdrav

3

Zbogom draga na{a

Sa tugom i nevericom opra{tamo se od na{e prijateqice

Predragu [evi}u Sa tugom i uz du`no po{tovawe opra{tamo se od na{eg kolege. Aktivni i penzionisani radnici Policijske Uprave Novi Sad.

Du{ka Kremer

Buba i Kajka Raki}. 65523

Posledwi dragom

pozdrav

TU@NO SE]AWE

Nenad Dabi}

Du{anke Kremer

Hvala Vam za lepo i iskreno, dugogodi{we prijateqstvo. S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo Vas od zaborava.

441/P

Posledwi pozdrav

7. 12. 1985 - 7. 12. 2012.

ro|. Rodi}

Tvoj suprug Du{ko.

ro|. Rodi} Hvala za dru`ewe i {to si se radovala kada smo dolazili. Vje~naja pamjat. Porodice Petrovi} i Kova~ev.

Dragi Neco, godina pro|e, a tuga nama ostaje.

65512

65456

Olivera, Sale i Cena.

na{em

POMEN Dana 8. 12. 2012. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama na{a voqena mama, baba, ta{ta i prababa

Danijel Mi{kovi} 2009 - 2012.

Vojislav J. Kne`evi} Uspomenu na wega ~uvaju: Vojin, Radul, Nata{a, Jaglika i Neboj{a.

Navr{ile su se tri godine bola i tuge od kako nisi sa nama ali u na{im srcima `ive}e{ ve~no. Uvek }emo te voleti i misliti na tebe. Po~ivaj u miru i neka te an|eli ~uvaju. Tvoji: mama, tata i brat.

65475

Borisavu Petkovi}u Borisavu Petkovi}u Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e se sahrana obaviti 7. 12. 2012. godine, u 13 ~asova, na Dowem grobqu, u Futogu. od prijateqa Slobodana Drqa~e sa porodicom.

Nada Nikoli} 1933 - 2011. Pomen }e se odr`ati 8. 12. 2012. godine, u 9.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Tvoje: }erke Mira, Dana i Nena sa porodicama.

65540

Mara Radi}

65474

POMEN O`alo{}eni: sin Sla|an, snaja Gordana, unuci Borislav i Slobodan.

65459

Danas, 7. 12. 2012. godine navr{ava se devet godina od kako nije sa nama na{ voqeni

Moja majko, nisi nikad sama, moje suze za tebe se mole. Imala si ra{ta se roditi, sa decom se svojom ponositi, unucima tvojim sokolima. Poletite golubovi preko plavog neba, na krilima odnesite pozdrav srca mog. Odnesite golubovi buket belih ru`a, ru`ama joj okitite wenu svetu du{u.

Sin Marinko. 65357

65539

POMEN Dana 8. 12. 2012. godine, u 11 sati, u Temerinu, na grobqu, u Starom \ur|evu odr`a}emo {estomese~ni pomen na{em dragom

Napustio nas je na{ dragi i voqeni bra}ela

Sa velikom tugom obave{tavamo prijateqe i rodbinu da nas je 5. 12. 2012. godine napustio na{ voqeni

Josa Kujunxi}

Milovan Simonovi}

Rade ]upina iz Stepanovi}eva

Vreme prolazi, tuga ostaje zauvek. ^uva}emo sa qubavqu uspomenu na tebe.

Mom~ilu Dejanovi}u Nosimo te i ~uvamo u na{im srcima, mislima i se}awima. Tvoji: sinovi Dejan i Stojan, snaje Sne`ana i Tamara, unu~ad Strahiwa, Marko i Maksim. 65538

Tvoji najmiliji: supruga Gospava i sinovi Milan i Novica sa porodicama.

65441

1947 - 2012.

iz Subotice Wegovi Popovi iz „prestonice�.

Sahrana je danas, 7. 12. 2012. godine, u 14 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Rumenki. Uvek }e te voleti i misliti na tebe: tvoja supruga, sin, }erka i unuci.

65535

65537


26

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00 11.30 11.55 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.05 22.35 23.45 00.10 00.35 01.00

tv program

petak7.decembar2012.

Добројутро, Војводино Државнипосао Архивфеномен Вести Палета-колажнаемисија Строгоплатонски Кухињица Имемогсокака Вести Кадкућанијетесна Српскиекран Чијијетосалаш Вести Чаририболова СпортскаВојводина Вестизаособесаоштећеним слухом ЏонатанКрик:Проблемукапијивешала Сучељавање Временскапрогноза ТВДневник Једаннаједан Разгледнице Државнипосао Свестранци ТВДневник ЏонатанКрик:Проблемукапијивешала Премијерка:Државнапосета Војвођанскидневник Петказање Једаннаједан Строгоплатонски Свестранци Концерт:Невернебебе

Концерт: Невернебебе (РТВ1, 01.00)

07.00 Миљеница 08.45 Петказање 10.00 Свјетионик(хрв) 10.30 Додатиживотгодинама 11.20 Здравоживо 11.40 Некапесмакаже 12.30 Вести(мађ) 12.40 Пријатељствобезграница, док. филм 13.10 Женскеприче,филм2.део 15.15 ДобровечеВојводино(рус) 16.45 Духовка(слов) 17.15 Емисија(слов) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Траговимадавнепрошлости: Тројицауспору 20.00 Добровече,Војводино (слов) 21.30 Суперолуја 22.20 Биографије 23.05 Палета

Женскеприче, 2.део Улоге: Стокард Ченинг, КејтКепшо,РебекаДеМорнеј,МиаФероу,ЕлМекфирсон Режија:ЛиРоуз (РТВ2,13.10)

07.30 ГласАмерике-отворенистудио 08.00 Панонскојутро 09.00 Лола 12.00 Здрављејелек 12.30 Портретпривредника 13.00 ДрМартин 13.45 Путоманија 16.00 Панонскахроника 17.30 Војвођанскевести 18.00 Лола 19.00 Перископ 20.00 Војвођанскевести 20.30 БезЦензуре 22.00 Војвођанскевести 22.30 Филмскипрограм

09.05 09.35 10.30 11.00 11.10 11.35 12.05 13.00 13.05 14.05 14.30 15.10 16.00 16.15 16.30 16.55 17.00 17.30 18.40 19.00 19.30

Хранаивино Серијскипрограм Украденасрца Вести Личнагрешка Дунавскасалетла Зодијак Вести Опчињени Витраж Врелегуме ЉудисаМенхетна Објектив(слов) Објектив(мађ) Хранаивино Какосекаже МистеријеКГБ-а Новосадскопоподне Конак Објектив Опчињени

СЕРИЈА

Украденасрца Прелепа Федора Гарцез имала је живот из бајке, све док зла Октавија Иразабал нијеукралањенусрећу-отелајојћерке,одузелауспешну фабрикупарфемаподметувшијојзлочин... Улоге: Соња Смит, Александра Лазкано, Давид Зепеда (НовосадскаТВ,10.30) 20.30 21.30 22.00 22.30 23.20 00.10

Аргументи Специјалнаемисија Објектив Зодијак ЉудисаМенхетна Украденасрца

09.30 Евролига: ЦСКА–Бешикташ 11.15 Премијерлига 12.00 Евролига:Цедевита– Олyмпијакос 13.50 Лигашампиона:Барселона– Бефика 15.30 НБААцтион 16.00 Евролига:Партизан–Барселона 18.30 Евролига:Лиетувос–Бамберг 20.15 Најавашпанскелиге 21.00 Евролига:Панатинаикос– Фенербахче 22.45 НајаваПремијерлиге 23.15 Чемпионшип: Блекбурн–Кардиф 01.00 Евролига:ЕмпориоАрмани– Залгирис

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 10.10 10.15 10.40 11.10 11.15 11.43 12.00 12.15 12.31 13.17 14.54 15.20 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.10 23.24 23.27 00.15 00.30 00.40 01.24

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Причепрекопунелиније Вести Разгледница Енциклопедија за радознале Вести Градске птице Евронет Дневник Спортплус Местозлочина:Њујорк Крај зиме,филм Ијаимамталенат ОвојеСрбија Мојрођаксасела ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Мојрођаксасела Мумија,филм Вести Местозлочина:Њујорк Дневник Евронет Хероји Ноћнибиоскоп:Твин Пикс-ватро ходај самном,филм 03.38 Причепрекопунелиније 04.00 Вести(05.00)

ИванДунђерски

ДворциВојводине Лазар Дунђерски, најмлађи деда Гецин син, најмаркантније је име ове моћне и веома утицајне породице. У другој половини 19. века он је поседовао 40.000 хектара ораница у Бачкој и Банату, две фабрике пива, фабрику тепиха, девет таранспортних бродова и чак пет двораца. У епизоди „Гецини Дунђерски” о томе говоре њиховипотомци, попут Ивана Дунђерског. (РТС2, 22.35) 06.45 07.21 07.44 07.54 08.01 08.11 08.38 09.01 09.14 09.35 10.00

Градскептице: Беларода У четвртој епизоди биће представљена бела рода. Гледаоци ће имати прилику да сазнају све што се може сазнати о овој врсти птице и то из уста чика Живе Ђурића, орнитолога-аматера из Меленаца,који већ деценијама посматра,проучава, а током летње сезоне и живи заједно са родама. У оквиру емисије биће ексклузивно приказана и једна ретка, до сада можда још неснимљена врста птице,рода станарица. (РТС 1,11.15)

07.00 07.15 07.45 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.15 20.10 20.20 21.15 23.00 01.00 01.15 01.15 02.05 03.00 03.25

Ексклузив Експлозив Дођинавечеру Тачно9 Одбачена Породичнетајне Скривенакамера Тачно1 ЛасВегас СулејманВеличанствени Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Породичнетајне Лото СулејманВеличанствени ВечесаИваномИвановићем Филм:Наплатадуга Ноћнижурнал ЛасВегас Срећневести Породичнетајне Експлозив Ексклузив

10.18 10.46 11.16 12.05 12.51 13.04 14.05 14.32 14.55 15.07 15.28 15.55 16.22 17.12 18.09 19.39 19.50 19.56 20.09 21.45 22.35 23.09 23.40 00.30 01.02 01.24 02.23

07.00 11.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 05.00

Слагалица ВикингВики Томас и другари ДенииДеди Добровече,децо Зујалица Књижевна школица Арс практика Острво орангутана Београд-вечитиград СедницаНароднеСкупштине РепубликеСрбије,пренос Мој љубимац Живот и стандарди Бардови театра:МиодрагРадовановић 44.БЕМУС:ЛП дуо,Соња Лончар и Андрија Павловић Верскикалендар Трезор Зујалица Књижевна школица Арс практика Острво орангутана Антисемитизам Градске птице Праг села Србије ПетарВелики Рукомет(ж)-ЕП:МађарскаШпанија,пренос Добровече,децо Датум Верскикалендар Рукомет(ж)-ЕП:Румунија-Црна Гора,пренос Нирнбершкипротивнапад Дворци Војводине Контекст Фудбал-преглед Лиге Европе Лов и риболов Ијаимамталенат Трезор Рукомет(ж)-ЕП:МађарскаШпанија (р)

Добројутро Свезаљубав ПрвиНационалнидневник Магазинин Тачноуподне Српскапосла Националнидневник Причекојепишеживот Прељубници Националнидневник Маланевеста ПрвикуварСрбије Грандшоу Прељубници Српскапосла Шопингхоличарке Папарацолов Филм:Романсаицигарете Филм:Анђели уништења

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00 Одељење за убиства

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина

08.00Дечији програм,09.00Кухињица,10.00Метрополе и регије света,12.00Репризе вечерњих емисија, 14.55 Инфо, 15.30 Забавни програм, 16.00Инвестиције,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Дечији програм,19.30Кухињица,18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Прес пресек,21.15Рат,револуција,герила,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Срем на длану:С.Митровица,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

dnevnik

07.35Свештотребадазнате 08.45Уздравомтелу 09.15Топшоп 09.30Хоћудазнам 10.00Вести 10.35Дневнимагазин 12.30Цртанифилмови 13.45Непобедивибанзуке 14.45Топшоп 15.00Никита 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.00Серија:Дваипомушкарца 18.00Серија:Пријатељи 18.30Вести 19.05Интервјудана:ЕксклузивноИвоЈосиповић,председник Хрватске 19.35 Непобедиви:банзуке 20.05Серија.Никита 21.00Филм:Црвениратник 23.10Вести 23.45Спортскипреглед 00.05Свештотребадазнате 00.55Прождрљивеајкуле

Интервју дана: Иво Јосиповић Контроверзна одлука Хашког трибунала да ослободи хрватске генерале Анту Готовину и Младена Маркача произвела је потпуно различите реакције у Хрватској и у Србији.Она је унела нове напетости у односе две државе оптерећене бројним проблемима. О томе каква је будућност српско-хрватских односа, о перспективама сусрета са председником Србије,као и о спорним темама, Југослав Ћосић разговара у Загребу, са председником Хрватске Ивом Јосиповићем. (Б92,19.05)

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.00 18.00 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Цртанифилмови У рингу Филм:Глорија Ситињуз Филм:Полицајацподконтролом Породичниобрачун СобарицасаМенхетна МаријанаиСкарлет САТ2 Туркан Тријумфљубави Ситињуз Опаснаигра Филм:Неможешпобећи Филм:Сусретсазлом Опаснаигра Тријумфљубави

08.00 08.30 08.55 09.20 09.35 10.00 10.50 11.30 12.00 12.25

Бакуган1 Земљакоња АвантуремалогПере Зокинавеселојфарми ПопПикси Винкс5 Монсуно Бен10 Моћниренџери СкубиДу

НебојшаГлоговац

Нормалниљуди ПредграђеуБеограду-гето у гету. Безнадежност, калустрофобија, послератна атмосфера, депресија и усамљеност једне генерације у последњим месецима 2000. годинеиизгледакаодасеникад неће завршити. Животи пријатеља,свењиховепотребеиамбиције,сновииочекивања су безвредни. Стева шанкерјезаљубљенуглумицу.Дујајезаљубљенусвојмотор, Бане, власник кафића, планриа да му га украде. Никола,повратникизрата,тражи посаљо.Тома,возачхитнепомоћи, заљубљен је у Миру. Мирај е увези са криминалцем,којијезлоставља.Понекад, она мисли да је заљубљенауТому. Улоге: Небојша Глоговац, Љубинка Кларић, Иван Јевтовић, Никола Ђуричко, СлободанНинковић Режија:ОлегНовковић (Хепи,16.05) 12.45 13.05 13.25 13.40 14.00 15.00 15.50 16.15 17.55 18.30 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00 01.00

Бакуган3 ГенераторРеx Порекло7чувара Телешоп Гламур Дображена Вести Нормалниљуди,филм Телемастер Гламур Црвениорао Насловнастрана –квиз Љубавнисигнали Лудакућа Долинавукова Црвениорао Дображена

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

petak7.decembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

28

27

РАЗГОВОРИСМИЛОШЕВИЋЕМ

Пише:АјворРобертс 07.15 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00

Тајмтимгодина Другисветскиратубоји Причаоструји Путћилибара Александрија.највећиград Викторијанскаапотека Париз,тамогдесеродила модернауметност Путћилибара ИсуспреИсуса Причаоструји ТраговимаТинтина Викторијанскаапотека Завођењеуграду:Какоје настаошопинг Лондонскаболница Другисветскиратубоји ТраговимаТинтина Тајмтимгодина Ђавокогзнамо Ловцинанацисте

Вилењаци Срећниклинци Филм:Америчкаимперија Филм:Чудеснадивљина Филм:Долановкадилак Филм:Маминсин Филм:Беззаклона Филм:СукијакиВестерн Ђанго 00.00 Еротскифилм 01.00 Еротскифилм

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00

Беззаклона Бос, Чарли, Мос и Батон су четири неуморна гонича стоке. Они живе у непрегледним преријама запада, њихово пријатељство је одређенопрастаримкодексом части,докњиховојизолованој врсти прети изумирање. ПутихнаводиублизинуградићаХармонвил,гдезатичу насилну страховладу тамошњегшерифа... Улоге:РобертДивал,КевинКостнер,АнетБенинг Режија:КевинКостнер (Синеманија,20.00)

АнетБенинг

06.15 06.40 07.30 08.00 08.30 08.55 09.50 10.50 11.50 12.40 13.35 14.30 15.30 16.25 16.55 17.25 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55 01.25

08.20 Браћаисестре 09.20 Филм:ЏекХантерипотрага заАкхенатоновомгробницом 11.20 Вокер,тексашкиренџер 12.20 Видовњак 13.20 Монк 14.20 Вокер,тексашкиренџер 15.20 Ерика 16.20 Браћаисестре 17.20 Филм:ЏекХантеринебеска звезда 19.20 Монк 20.20 Филм:Пајканипо 22.20 Плавекрви 23.20 Хаваји5-0 01.20 Вокер,тексашкиренџер 02.20 Дијагнозаубиство

Уштедетикупујући Штанетребаобући ШминкањесаКлио Екстремнипреображај Најбољибританскиресторан саГордономРемзијем Соулфудпородица Најбољиамеричкикувар Стручњакзаторте Компулзивногомилање Новацнајеловнику Уштедетикупујући Лудизакућом-Америка ШминкањесаКлио Штанетребаобући Алесандровакухиња Стручњакзаторте МедијумсаЛонгАјланда Супругемафијаша Уклетакућа Екстремнипреображај Мајамиинк МедијумсаЛонгАјланда

Судијезастил Лаказарада Судијезастил Школазапарове РазведениГари Телоједоказ Џордан Али Мекбил Шапат духова Увод у анатомију Лекар по поруџбини Породично благо Џина Симонса Лаказарада Школазапарове РазведениГари Мелиса и Џои Приватнапракса Секс и град Увод у анатомију Пројекат Модна писта Паранормална искуства познатих лицности Шапат духова Секс и град Мелиса и Џои Тори и Дин:Венчања из бајки

ЂинаГершон

Прашкидует Допутовавши на научни скупуПраг,лепаамериканка др Лора Грахам случајно срећехаризматичногачешког књижевника Јижија Колмера. Планулајељубавнапрвипоглед између двоје људи различитих животних искустава и нараштаја те убрзо мења свењиховепланове... Улоге: Ђина Гершон, Раде Шербеџија, Патриција Хуџ,ОтакарБрусек Режија:РоџерЛСајмон (ХРТ1,01.15) 07.00 Добројутро,Хрватска 10.13 Митскимпутовима,док. серија 11.10 Кључуруке,док.серија 12.15 Спорт 12.43 Пркоснаљубав 13.38 ДрОз 14.20 Вестиузхрватскизнаковни језик 14.30 Јеловнициизгубљеног времена 14.55 Другомишљење 15.35 Научнапетица 16.05 Лудакућа2,серија 16.58 Хрватскауживо 18.00 Контакт:Надобромпуту 18.20 Изаекрана 18.55 МањинскиМозаик 19.10 Темадана 19.59 Спорт 20.10 Певајмојупесму 21.40 Царствопорока 23.25 SweetHereafter,филм 01.15 Прашкидует,филм 02.45 Убиствонафакултету,филм

08.45 Фантастичнипријатељи 09.10 Школскисат 10.00 ПреносседницеХрватског сабора 13.30 Убиствонафакултету,филм 15.10 Школскисат 16.00 Регионалнидневник 16.40 ГенерацијаYКомплекси 17.10 Брилијантин 17.55 Обалакомараца,филм 19.50 Цртанифилм 20.10 НовиСад.Рукомет,ЕП: Хрватска-Немачка,пренос 21.45 Књигаилиживот 22.10 СимфонијскиоркестарХРТ-а иАлександарМарковић 23.15 УбиствауМидсамеру 00.45 ЦСИМајами 02.48 Ноћнимузичкипрограм

08.10 10.00 11.50 14.00 16.10 18.00 20.00 22.00 00.00

06.00 07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00 00.30

Удатазамафију Волимтедосмрти Острвогусара Јентл НапуштајућиЛасВегас Заповести Ошамућениизбуњени ВеликиЛебовски Еротскифилм

Пространојеморе Извансумње Екстремнокрупанплан Основнествари Земљанкесулакеженске Окршајхоливудскихзвезда БраћаБлуз Откаченипрофесор Окршајхоливудскихзвезда Истеривачидухова Окршајхоливудскихзвезда Новине Тамодалеко Решенслучај

07.45Галилео 09.05Флешпојнт 11.25 Ексклузивтаблоид 11.45 Крвнијевода 13.00Ружаветрова 13.55СулејманВеличанствени 15.00Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Чуварплажеузимском периоду,филм 22.00Будванапениодмора 23.00Терминатор:Побунамашина, филм 01.00Hustle,филм

Чуварплаже узимскомпериоду Драганјемладићкојизбог лошег образовања не може да пронађе добар посао. Школакојујезавршионепружамумногомогућности,нити обећавапросперитетуживоту. Једино што проналази јесте посао чувара плаже за времезиме.Нипородицаму неолакшаваживот... Улоге: Ирфан Менсур, Гордана Косановић, Данило Бата Стојковић, Мира Бањац,ДараЧаленић Режија: Горан Паскаљевић (РТЛ,20.00)

ИрфанМенсур

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00

Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Пета брзина Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Бродолом на крстарењу УраганСенди:Олујакојаје уздрмалаАмерику 22.00 Изуми и открића који су променили свет 23.00 Најдубље зарањање 00.00 Ништа лично

08.30Билијар 09.15Санке 09.45Бијатлон 10.15Скијање 11.30 Бијатлон 12.45Скијање 13.15СКСенМориц 14.30Бијатлон 15.45Билијар 16.30Уметничкоклизање 17.30Скискокови 19.00Бијатлон 19.45Скијање 21.00Билијар 23.00Коњичкиспортови 23.15Скискокови 00.00 Мотоспорт

Глупа,тврдоглава будала

М

илошевић ми је рекао да је сигурно много седника да се кувају напољу уз понеко освежење когрешио, није правио каталог, али је преви- је би им донели телохранитељи. Кад је посланицише веровао људима. Сачувавши озбиљан ма госпођа Плавшић одржала говор о дужностима израз лица, вратио сам га у прве дане на функцији. према отаџбини и да прихватање плана значи издаТад је тврдио да је био невероватно проамерички чо- ју, гласали су великом већином против. век. САД су биле апсолутно одлучно против распаУпитао сам Милошевића да ли је тад схватао кода Југославије. Добро је познавао Американце из лико је та одлука кобна. Рекао је да је одмах рекао своје раније банкарске инкарнације и тамо се лепо Скупштини да ће то значити много више крвопроосећао. Зато је био помало шокиран кад је схватио лића, али је размере несреће сагледао тек касније. А да су се Американци окренули против њега. били су толико близу да то спрече пре катастрофалЈедна од његових највећих личних грешака била не интервенције Плавшићеве. Цео рат је могао бити је свађа с америчким амбасадором Вореном Цимер- завршен за неколико дана. Милошевић је додао да маном. На 600. годишњицу Косовског боја организовао је велики митинг у Косову Пољу, на којем су била руководства свих република и цео дипломатски кор. Али не и новопостављени Цимерман и још неколико представника земаља које је он натерао да бојкотују тај догађај. Зато је Милошевић одлучио да не прими Цимермана. Тако се нису срели дуже од годину. Милошевић је рекао из ретроспективе да се понео као „глупа, тврдоглава будала“. Цимерманово непријатељство имаће трајне последице. То је најсамокритичнији коментар који сам чуо од Милошевића. Када смо прешли на пропуштене прилике за мир, Милошевић се присетио својих разговора с Изетбеговићем, који је био дубоко забринут могућношћу међународног признавања независне Словеније и Хрватске јер ће га то натерати да се суочи с избором који се надао да ће избећи. Милошевић је децембра 1991. рекао Изетбеговићу: „Знам да се плашиш срп- Амбасадор САД Ворен Цимерман жестоко казнио Србију ске доминације у Југославији без контратеже Хр- су Американци већ били незадовољни планом јер ватске и Словеније“. Изетбеговић је климнуо гла- нису желели да шаљу копнене трупе ради његове вом. „Можеш да будеш савезни премијер ако оста- примене. Питао сам да ли његова одбојност према неш с нама“, рекао је Милошевић. Али, Изетбего- госпођи Плавшић датира од тад. Рекао је – деливић је, по Милошевићу, под притиском САД оду- мично. Али, њене примедбе о прихватању шест мистао од поверења у српску добру вољу и определио лиона убијених Срба због интереса српства су гросе за независност. Да је Изетбеговић икад дошао у тескне. искушење да прихвати ту понуду, Милошевићеве Последња велика прекретница на путу до мира је политичке намере на подривању савезног премије- одлука босанских Срба августа 1995. да своја прегора Анте Марковића, како варачка права предају Мипише Милошевићев предлошевићу. Окупио је целу Након међународног признања ставник у савезном предсвиту југословенских, српседништву Бора Јовић, мо- Словеније и Хрватске,Милошевић ских и црногорских државгле су само појачати његотврди да је говорио Изетбеговићу: них институција, команву разбориту нелагоду. Уз данта југословенске војске „Знам да се плашиш српске то је међународна заједнигенерала Перишића и, што доминације у оваквој Југославији, ца, посебно тадашња тројје посебно значајно, српка ЕУ, док су Срби подриског патријарха Павла. Кад али можеш да будеш савезни вали Марковића, радила су босански Срби потписапремијер ако останеш с нама” на Милошевићевој маргили документ, Милошевић нализацији, опредељујући их је обавестио да ће бити се за контакте с републичким лидерима радије него бомбардовани сутра јер УН њима приписују кривис последњим најбољим представником савезне вла- цу за масакр на пијаци Маркале. Једини начин да то сти. избегну је да јавно објаве да ће кривци бити строго Милошевић је затим дуго говорио о пропусту кажњени: и друго, да почну да повлаче тешко наоруСкупштине на Палама да прихвати Венс–Овенов жање на 20 километара од Сарајева. план у мају 1993. Сећао се да су југословенски Вођство босанских Срба се томе подсмевало. Мипредседник Ћосић, црногорски Булатовић, грчки лошевић је поновио упозорење. Они су наставили да премијер Мицотакис и он ишли да подрже план. се подругују. Он је, наравно, био у праву. БомбардоПошто је Караџић одржао нарочито (и типично) вање је почело у зору, пре него што су они успели да лош говор у корист прихватања плана, план је напао се врате на Пале. Од тад је њихова политичка и воји генерал Младић. Тад је Милошевић говорио сна- на позиција драматично ослабљена. Америчке „пажно у корист плана и, како се сећао, добио аплауз метне бомбе“ су свакако смањиле број жртава, гововећине посланика. Тад је Скупштина је била спрем- рио је Милошевић, али су биле ефикасне у рушењу на да гласа за план, а онда је Биљана Плавшић зах- комуникационих центара и оставиле војску босантевала прекид седнице и тражила да посланици ских Срба у потпуном расулу. У ствари, додао је, он СДС-а одрже хитну, затворену седницу. Краји- је у Дејтону спасао велики део територија војнички шник, тада председник Скупштине, прихватио је изгубљених. (Заборавио је друге кључне делове тезахтев и чланови СДС-а отишли су у посебну про- риторије, нарочито српска предграђа Сарајева, која сторију, оставивши Милошевића и три друга пред- нису пала пред муслиманско-хрватском војском). KwiguAjvoraRobertsa„RAZGOVORISMILO[EVI]EM”mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad)za 864dinarailinaru~itiprekotelefona 021/6622–609imejlaknjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Vlada @ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),Aleksandar Savanovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Filip Baki} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Forum”NoviSad @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

petak7.decembar2012.

dnevnik

7. decembar 2012. OVAN 21.3-19.4.

Данас ћете можда покушати да обезбедитесебисавршенипосао,вероватноууметничкојилинекојдругој креативнојобласти.Мождаиматенеку специфичну позицију у виду или размишљатеовишеопција.

BIK 20.4-20.5.

Духовност би могла имати ново значење за вас. Можда ћете пожелетидапроведетевремеумедитирањуилистудирању.Размислитео прошлом животу или његовој пролазности.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Романтична страст сада би требалодабуденавеомависокомнивоу. Те емоције вероватно ће вам обезбедити уметничку инспирацију којућетепожелетидаканалишетеу правцуукрашавањакуће.

Аконистеуљубавнојвези,немојтесеизненадитиакоданасосетите романтичну привлачност, можда према неком из вашег комшилука. Акостеувези,очекујтедаћетеупознатиновепријатеље.

Вашсистемвредностиданасможепопримитиноведуховнеиидеалистичкеаспекте.Световнапитања могуиматисасвимновозначењеза вас. Можда ћете чак видети духовностиусвомпослу.

Други људи данас ће вам бити веома важни. Данас ће односи попримитијошвећизначајнегоштоје тообичнослучај.Могућеједаћете упознати неке веома занимљиве особе.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Ваш ум је преокупиран многим стварима, а мисли ће бити веома интензивне до краја дана, зато се потрудитедапреодласканаспавањеурадитенекевежбеилипрошетатедабистеразбистрилиглаву.

Нови пословни контакт могао би отворити могућност за нову каријеру у уметничкој области, која може укључивати слик арство или неке друге ликовне уметности, писање. Размислитеозбиљноотоме.

Духовне вредности показаће се данас као веома значајне. Можда ћетепожелетидасеупуститеупроучавање духовних или метафизичких области које вас највише занимају.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Интуиција, енергија и машта су свудаоковас.Успоставићетемного приснијувезусособомузкојуданас проведетевреме,билодајетопријатељ,љубавнипартнериликолега спосла.

Вистеособакојајесклонадуховности,алиједанасвашумокренут другимобластима.Новиувидииоткрића могу доћи брзо и у великом броју,амождаћетепожелетидаих изразитекрозуметност.

Вашаинтеракцијасдругимљудима је срдачна и пуна подршке. Романтичним осећањима приступате уз бајковити интензитет. Потрудите седасвељудевидитеонаквимакаквизаистајесу.

TRI^-TRA^

Ријана уоковима V REMENSKA

На Твитеру је Ријана (24) по ставила фотографију златне огрлице у облику окова, коју је на поклон добила од Криса Брауна. „Рекао ми је: немој да ти је пало на памет да је некоме даш”, написала је Ријана, а касније се с истом огрлицом појавила и на промоцији свог новог парфема. Браун је поново у вези с певачицом коју је пре неколико година брутално пребио, изуједао и давио.

PROGNOZA

VIC DANA

Хладније,увеченаоблачење

Vojvodina Novi Sad

2

Subotica

1

Sombor

2

Kikinda

1

Vrbas

2

B. Palanka

2

Zreњanin

2

S. Mitrovica

3

Ruma

2

Panчevo

2

Vrшac

1

Srbija Beograd

2

Kragujevac

3

K. Mitrovica

3

Niш

3

Evropa

НОВИ САД: Ујутру слаб мраз, потом хладније и променљиво облачносасунчаниминтервалима.Ноћунаоблачење.Ветарслабпроменљив,пајугоисточни.Притисакоконормале.Минималнатемпература-2,амаксимална2степена. ВОЈВОДИНА: Ујутруслабмразисуво.Токомданахладнијеипроменљиво облачно са сунчаним интервалима. Увече наоблачење које ноћудоносиснегназападуВојводине.Ветарслабпроменљив,пајугоисточни.Притисакоконормале.Минималнатемпература-4,амаксимална3степена. СРБИЈА: Ујутруслабмраз,најугуиистокупонегдеслабснег.Током дана суво, променљиво облачно, са сунчаним интервалима и хладније.Увеченаоблачењесазапададоносиснег.Ветарслаб,променљив,поподнејугоисточни.Притисакоконормале.Минималнатемпература-5,амаксимална3степена. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Усуботуветровито.Падаћеуглавномснег,анајугуповременакишапоподнејачаипрелазиу снег.Унедељуврлохладносаснегомувећинипредела.Ипочетком идућеседмицехладно,углавномсуво,саснегомповремено.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Неповољно за цереброваскуларнеболеснике,аупределимасмагломиза астматичаре.Могући суболови умишићима,поремећајснаиглавобоља. Саветује се умерена физичка активност и адекватно одевање.

Madrid

11

Rim

12

London

5

Cirih

1

Berlin

-2

Beч

0

Varшava

-2

Kijev

-1

Moskva

-3

Oslo

-7

St. Peterburg -2 Atina

14

Pariz

4

Minhen

-1

Budimpeшta

3

Stokholm

-2

Зауставиполицајац плавушуикаже: -Морам давамнаплатим 100евра збогпоквареног светла. -Супер, усервисусухтели даминаплате 300евра.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

77 (5)

Slankamen

222 (16)

Jaшa Tomiћ

Apatin

156 (4)

Zemun

300 (15)

Bogojevo

149 (2)

Panчevo

314 (6)

Baч. Palanka

160 (2)

Smederevo

474 (-6)

Novi Sad

158 (10)

Tendencija stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

169 (3)

S. Mitrovica

361 (7)

Tendencija stagnacije

Senta

230 (0)

Beograd

253 (13)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

215 (17)

NERA

Hetin

62 (-10)

TISA

-58 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

40 (-2)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 7.decembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"