Page 1

NOVISAD*

SUBOTA6.OKTOBAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23579 CENA35DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

„Dnevnikova” galerija prvaka

str. 10

NI[TAODJEFTINIJESTRUJEDAWU,EPSSPREMIOPOPUST

Kopotro{ido500kilovata, {tedi500dinara str. 4

INTERVJU

NASLOVI

Ekonomija 4 Jeftini krediti slamka spasa srpske privrede

@ARKOKORA],LIDERSDUIPOTPREDSEDNIK REPUBLI^KESKUP[TINE

Srbijaje podeqeno dru{tvo

Poqoprivreda 6 Dr`ava kupila 100.000 tona kukuruza

NoviSad 7 Dragan Koji} ponovo direktor Gradske biblioteke

MUPSRBIJENASTAVIOAKCIJUSUZBIJAWA KORUPCIJE

Foto: F. Baki}

Vojvodina

11 Zavr{en Ju`noba~ki festival ludaje

NOVI POZORI[NI \IN\I] U „FABRICI” SKC NOVI SAD: „UbitiZorana \in|i}a” nova je pozori{na tematizacija, ne motiva nego posledice ubistva premijera Srbije 2003. godine - re~i su Zorana Pakovi}a,piscairediteqapredstavekoja je sino} premijerno izvedena u novosadskomklubu„Fabrika”,uzvelikupa`wujav-

nosti, ba{ kao i u slu~aju nedavne produkcije„Zoran\in|i}”OliveraFrqi}auAteqeu212. U predstavi igraju: Nikola \uri~ko, EminaElor,BojanDimitrijevi},JovanaStipi}, Igor Filipovi}, Milijana Makevi}. Prva repriza je na programu ve~eras, a narednih danasledeidrugaizvo|ewa. I.B.

str. 3

Crna 13 Ustavni sud utvrdio da su na Top~ideru gardisti ubijeni

Dru{tvo 14 Ratne dnevnice za sve rezerviste

Uhap{eni predsednik op{tine NovaCrwa ijo{petorica

str. 13

SRPSKOSTO^ARSTVONAKOLENIMA,DR@AVASUBVENCIJAMAPOKU[AVADAGAPODIGNE

Uvozmlekaprelazi svegranice

SPORT

n NOLEZBRISAO MELCERA

str. 15 – 18

n PO^IWE[AMPIONAT KO[ARKA[A

KRIVI^NEPRIJAVESRBOBRANSKEPOLICIJE PROTIV^ETVORICEOSUMWI^ENIH

@etvastu|ih wivate{ka 15miliona dinara str. 13

Sun~ano

n VETERPOLISTIU LIGI[AMPIONA

n ZAGREBHO]E KARABATI]A

Najvi{a temperatura27°S

str. 6


2

POLiTikA

subota6.oktobar2012.

PredlogVladeAPV stigaouUstavnisud Vlada AP Vojvodine je 3. oktobra podnela Ustavnom sudu predlogzaocenuustavnosti~lana3,stav2Zakonaoizmenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu, saop{teno je na{em listuutomsudu. „Povodomnavedenogpredloga,uUstavnomsudujeformiran predmetsoznakomIUz-838/2012”,navodeusudu. Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti} ranije je oceniodasepomenutimzakonomosnovzaizra~unavawevisinebuxetaVojvodinedefini{e„naprotivustavanna~in”. S.K.

BiqanaJovanovi} novadirektorka GarancijskogfondaAPV Skup{tinaVojvodinenaprekju~era{wojsedniciimenovala jeBiqanuJovanovi} zanovudirektorku Garancijskog fonda AP Vojvodine. Biqana Jovanovi}, ina~e diplomorani ekonomista,natupozicijudo{lajes mesta predsednice Izvr{nog odbora Razvojne banke Vojvodine,nakojemjebilaodjula2010. godine.

Biqana Jovanovi} prethodno jena~elnupozicijuRBVpostavqenaOdlukomUpravnogodborabankeiuzsaglasnostNarodnebankeSrbije. Od2002.do2005.godinebila je direktorka Fonda za razvoj AP Vojvodine, a potom zamenicadirektorautomFondudoizbora na funkciju u Razvojnoj banciVojvodine. B.D.S.

SOCIJALISTIPRELOMILI

NovavlastuKuli Predstavnici kulskih socijalista koji su do sada ~inili vladaju}u ve}inu u op{tini KulazajednosDS–SVM–„Preokretom“, potpisali su koalicionisporazumsopozicionim SNS–SPS–DSS–URS-om, sa-

op{teno je na ju~era{woj zajedni~koj konferenciji za novinare predstavnika stranaka novevlastiutojop{tini.KoalicionisporazumuimeSPSa potpisao je potpredsednik Pokrajinskog odbora stranke Rad os lav Strik ov i}. Nov a skup{tinskave}ina,koju~ini 20odbornikaodukupno37,bi}e potvr|ena na narednoj sednici lokalnog parlamenta koja se, po nezvani~nim infor-

macijama, o~ekuje slede}e nedeqe. PredsednicaSOKulaSne`anaMrkai} (SPS),koja}eponovom koalicionom sporazumu ostati na toj funkciji, istakla jedasuodlukuoprekomponovawuvlastidonelivi{i nivoi stranke, „a mi kaovojnicipartije}emo po{tovati smernicekojenamonidaju„. Kandidat kog }e predlo`itiSNSzamestoprvog~ovekakulske op{tinejeDraganTrifunovi},privatnipreduzetnikizKule. Predsednik OO SNS-aPericaVidekani} je naglasio da koalicioni sporazum ostavqa prostora i Jedinstvenoj Srbiji da, ukoliko`ele,u|uunovuvlastu op{tiniKula. S druge strane, predsednik OODS-aRanko[pawevi} jenapomenuo da ta stranka nije dobila nikakvo zvani~no obave{tewe od doju~era{weg koalicionog partnera SPS-a, ve} da su o novom koalicionom sporazumu,kakojerekao,obave{teni drugimputem. M.Kekovi}

UPRAVNISUDOMI[QEWUOPOZICIJE UZREWANINU

@albastigla sdanomzaka{wewa Predsednik Skup{tine grada Zrewanina Radovan Bulaji} (SPS) saop{tio je na ju~era{wem zasedawu lokalnog parlamenta da je zaprimio re{ewe Upravnog suda Srbije u kojem je navedeno da su sve odluke donete nakonstitutivnojsednicibileu skladusazakonomipravilnikom grada. Odbornici DS-a, LSV-a i SVM-a podneli su po~etkom jula `albu Upravnom sudu protiv svih odluka donetihnakonstitutivnojsednici,nakojojje35odbornikaKoalicije SNS–DSS–NS-a i SPSa, potpomognuto s dvoje prebega, izabralo novu izvr{nu vlast i vr{iocedu`nostidirektorajavnihpreduze}aiustanova,smatraju}idasuonenezakoniteinelegalne.

–Re{ewesudapokazujedasuna konstitutivnoj sednici donete punova`neivaqaneodluke–rekaojeBulaji}napo~etkuju~era{wegzasedawa. Me|utim,odbornikDS-aGoran Kauri} je optu`io Bulaji}a da obmawuje javnost jer, kako je naveo,Upravnisuduop{tenijeocewivao da li je sednica legalna ve}je`albuodbioizproceduralnihrazloga. Odbornik SRS-a Goran Tajdi} je napomenuo da, ako sudije Upravnogsudanisuustawudau rokuod30danadonesure{ewei konstatuju da je `alba usledila prekasno,ondabiimzaceo`ivottrebalozabranitidasebave timposlom. @.B.

dnevnik

5. OKTOBAR – 12 GODINA POSLE

Tadi}:Iskaziopasnihnamera „Srbija se nakon 5. oktobra 2000. godine promenila i pomerila kao dru{tvo unapred„,izjaviojeju~epredsednikDemokratske stranke Boris Tadi}, i ocenio da posledweizjavepredstavnikavlastivezaneza put ka EU „nisu samo demagogija devedesetihve}iiskaziopasnihnamera”.„Posledwe izjave na{ih zvani~nika da nam se zbog novihuslovavezanihzaproblemKosovavi{ene`urinaevropskomputuida}eSrbi-

jaodsadapostavqatisvojeusloveEU,nisu samo demagogija devedesetih ve} i iskazi opasnihnamera,kojidovodeupitawevi{e puta jasno izra`enu voqu gra|ana ove zemqe,wihovuekonomskubudu}nost,anakrajuina{elegitimneinteresenaKosovu„. On je u tekstu povodom godi{wice petooktobarskih promena, koji je objavqen na sajtuDS-a,napomenuoda5.oktobar2000.godinenijebiosamo~inosvajawaslobodeve}

i nedvosmislena odluka na{eg naroda o strate{kojorijentacijizemqe.„Itakvuodlukunijednavladanemo`eizmenitiumesto samihgra|ana”,ukazaojepredsednikDS-a. Po wegovim re~ima, Srbija se nakon 5. oktobra,imaju}iuvidupresvegadasutada uspostavqenidemokratija,demokratskeinstitucijeidajezapo~etprocesdru{tvenih reformi, promenila i pomerila kao dru{tvounapred.

Ko{tunica:Srbijazapadnim silamaprevelika Vojislav Ko{tunica smatra dajeSrbija5.oktobra2000.stekla vrednu unutra{wu slobodu, ali da velike zapadne sile nastavqajuprojekatdezintegracije dr`ave. „Pravi pobednik 5. oktobrabiojenarod,aposebno mestopripadarudarima‘Kolubare’kojisubraniliiodbranili narodnu voqu”, ocenio je predsednik DSS-a u izjavi dostavqenojmedijima.

Ko{tunica je ocenio da je zapadnimsilamaSrbijaidaqe o~igledno prevelika i da je treba smawiti i da je na delu poku{ajotimawaKosovaifeder al iz ac ij a Srb ij e prek o protivustavnogStatutaVojvodine. „To zna~i da kao dr`ava moramoprona}ipravudr`avotvornu politiku za{tite nacionalnih interesa. Ako smo 5. okotobra kao narod imali

snage da se izborimo za svoju slobodu, i sada moramo prona}i snage da sa~uvamo svoje su{tinske dr`avne, nacionalne i ekonomske interese”, poru~iojeKo{tunica. „Duh 5. oktobra je i duh saradwe, a politi~ki neutralna Srbijatrebasasvimdr`avama da sar a| uj e na ravn op ravn oj osnovi”,zakqu~iojeKo{tunica.

LDP:Tumarawe Preds edn ik Lib er aln o-demok rats ke part ij e ^ed om ir Jovanovi} poru~iojeju~edaje 5.oktobardokazneiskori{}enog potencijala dru{tva i da Srb ij a i dan as „tum ar a” na isti na~in kao {to je tumaralaipre5.oktobra2000.godine.Jovanovi}smatradaseSrbijaisadaneodgovornoodnosi prema{ansamakojihjesvemaweinemilosrdnajepremaqudimaiidejamakojisudruga~ijioddominantnogmi{qewaiz

kojeg je proisteklo i sve ono {tojelo{edanasuSrbiji. Onjeistakaodaipakni{ta {tosedesilonakon5.oktobra ne mo` e prom en it i weg ov u „najvrednijusu{tinu”,kaoida jetogdanaSrbijapokazalapotencijaldasemewa,alitajpotencijalipakostaje„tragi~no neiskori{}en”dodanas. Lider liberala je naglasio da je tog dana Srbija dala sve {to je mogla i impresioniralasvet.„Bilismodovoqnopa-

metni i izveli smo Srbiju iz te slepe ulice, prakti~no bez krvoproli}a, stradawa, nevinih `rtava. Inspirisali smo sli~ne demokratske revolucijeu~itavomnizuzemaqanakon Srbijeiimpresioniralisvet, alinakontogadesioseo{tar sukobunutarnasitookotoga dalijedovoqnozadovoqitise odlaskom Milo{evi}a ili je tosamonu`napretpostavkaza su{tinsku transformaciju zemqe”,ukazaojeJovanovi}.

BageristaYo: Svesu upropastili Udru`ewe gra|ana „Peti oktobar”iNovademokratija – Pokret za Srbiju ju~e su obele`ili12godinaodpetooktobarskih promena, uz porukudasuo~ekivawagra|ana izneverena. Na konferenciji za novinare ispred zgrade Narodne skup{tine,jednaodnajpoznatijih aktera petookbarskih de{avawa Qubisav \oki} – Bagerista Xo, rekao je da je nekada{wi DOS s 19 stranaka upropastio sve {to je voqanarodauradila. \oki},kojijeupravqaobageromtokomdemonstracija5. oktobra2000.godine,rekaoje dasve{tojetadauradionije uradionizajednustrankuve} zanarod,inapomenuodaniod novevlastineo~ekujeni{ta jer se pona{a isto kao nekada{wiDOS.Onjerekaodaje „situacija crna da crwa ne mo`e biti”, a da on li~no „imapenzijuod20.000dinara kojujedobiopro{legodineu 67.godini,posledesetgodina ~ekawa”.

U`i~kedemokrateza\ilasa Lider u`i~kih demokrata JovanMarkovi} izjaviojeju~edaje Gradski odbor Demokratske stranke U`ica, tajnim izja{wavawem, ve}inom glasova odlu~io da podr`i kandidaturu Dragana \ilasa zapredsednikastranke. – Odluka da se podr`i \ilas ukazuje na potrebu svih ~lanova DemokratskestrankeuU`icuda do|e do korenitih promena u

stranciidasekaoosnovniargument za budu}e bavqewe politikomuzimarezultatkojijedosada ostvaren–rekaojeMarkovi}Tanjugu. GO DS-a U`ica je na sednici odr`anoj u sredu jednoglasno odlu~ioidaMarkovi}budekandidat za potpredsednika DS-a na predstoje}im izborima u stranci.

– O~ekujem da }e veliki broj odbora DS-a i iz centralne Srbije i iz Beograda i Vojvodine podr`ati moju kandidaturu, koja }eimati,o~ekujem,ipodr{kuve}ine odbornika i kandidata na izbornojskup{tini10.novembra –kazaojeMarkovi}. Po wegovim re~ima, U`ice je uvekbilodemokratskiorijentisano,{tojepotvrdioiposledwi

izbornirezultatkadajeDSosvojio 30 odsto mandata u gradskom parlamentu. Onjenaglasiodajenajva`nije daDSizsada{wegprocesaiza|e {toja~iidajetouinteresusvih gra|ana Srbija, a ne samo DS-a. U`i~kiodborDS-aima54~lana inaizbornojskup{tinistranke 10.novembrau~estvova}es30delegata.

REKLI SU Markovi}: Izneverenao~ekivawa

@ivkovi}:Kriv Tadi}evi\ilasovDS

Mrkowi}: Svimojiprijateqi

PredsednikJS-aDragan Mark ov i} Palm a ka`edasupetooktobarska o~ekivawa gra|ana Srb ij e izn ev er en a i ocewuje da sve {to je tada obe}ano nije rea- lizovano. – Na tada{we izbore iza{aojenajve}ibrojgra|ana,aliodsvega {tojeobe}anoni{tanijerealizovano–rekaojeMarkovi}. Petioktobargra|ani}e,smatraon,pamtitiipotome{tojetadazapaqenazgrada Narodneskup{tine. – Ne bih hteo da se vra}am unazad, treba daidemonapred,dagledamo{ta}eovavlada da uradi, a nasledila je te{ko stawe u privrediiekonomiji.Neznam,nisamsiguran,alije5.oktobar~inimisedoneoi6. oktobar i {etwu Beogradom. Na na{u sre}u, to {to je trebalo da se desi 6. oktobra ne}e se desiti narednih deset godina – rekaojeon.

– Ako u Demokratskoj stranci ne postoji spremnost da sprovodi program Demokratske stranke,ja}una}idrugu politi~ku orgnaizaciju koja }e sprovesti taj program–izjaviojeju~e nekada{wipremijerSrbijeZoran@ivkovi} zaB92.–Imam52godineinemampravadahiberniramdaqenego}upoku{atidanauobi~ajenipoliti~ki na~inpoku{amdaostvarimto{tosmohteli5.oktobra. On je istakao da je DS „dotakao potpuno dno”,nezato{tojeizgubioizbore,ve}{to nijeuradioono{tojemogaodaSrbijanebi li~ilanaovo{tojedanas. Zadana{wusituacijuuzemqi,kakojeistakao,maksimalnojeodgovorana„Tadi}eva i \ilasova Demokratska stranka”, koja „osimpoimenuibojamanazastavi,nemanikakvevezesastrankomkojajevodilaiizvela5.oktobar”.

Ministar saobra}aja Milutin Mrkowi} tvrdidaneznanikogakoje u~estvovao u aferama, danisakimodtihqudi nije poslovno ni privatnosara|ivaoidanije ta~no da je nezadovoqan radom potpredsednikaVladeSrbijeAleksandraVu~i}a. –Samobudalasemo`eprotivitiborbi protivkorupcije.Osimtoga,nijeta~noda nisamzadovoqankakoradiAleksandarVu~i} – rekao je Mrkowi} za „Blic”. – Onaj kojeodgovoran,moradaodgovarabezobziranatodalije~lanSPS-ailimojprijateq. Na pitawe o wegovom poznanstvu s vlasnikom „Habitfarma” Laletom Sekuli}em,Mrkowi}jekazaodajeonwegovli~niprijateq. – Moj prijateq je i Lale, i Dragoqub Milanovi} i Slobodan Milo{evi} je bio –kazaojeMrkowi}.

TVIT CRTICA ^ijajena{apobeda Funkcioner SPO-a Milan \uki} iznosi svoja razmi{qawanalajniode{avawimauSrbiji:„Neke pojave, najave, kampawe, harange, neki mediji, podmetawa,etikete,pretweipritisci,nekedevedesete.Jednare~.Revolucije,reforme,tranzicija, kampawe,potro{eniqudiisnovi,negativcikoji nikadnegube,~ijajena{apobeda?Jednare~„.

KojepraviDuli} Eksministar Oliver Duli} svakodnevno se “bori”smedijskimnapisimau`utoj{tampi. „^itaju}i novinarsko sme}e, postavqam logi~nopitawe:koje,ustvari,OliverDuli}?Lo-

pov, me|unarodni kriminalac, ortoped, muzi~ar... ekolog, {pijun, dvostruki {pijun, Hrvat, verovatno i neprevazi|eni qubavnik... jednom re~ju, Xejms Bond, agent 007…„, naveo je Duli} nalajni. ApoznatiTV-voditeqIvanIvanovi} “preporu~uje“: „Mogli bi malo svi da sja{u s @cistacica!„ Napredwak Simo ^uli} ima svoju “preporuku”:„@veceivan, jaganebihbraniodasamna va{emmestu,@cistacica„.

Nipre,ni posle Suboti~ki demokrata Darko Mati} preporu~iojesvojimkolegamaizstrankekojistoje

iza naloga „@ZaBorisa_„: Ne morate da me pratite, ja sam samo mali ~lan Demokratske strankenezainteresovanzaSkup{tinu...„ Drugastranamuporu~uje:“Razlogvi{edavas pratimo:)”. Mati}neodstupa:„Ma,netreba,vipreniste biliovde,ane}etebitiniposle10.novembra...„

Zbogom,Marina Savetnik nekada{weg predsednika Srbije Neboj{a Krsti} kratko konstatuje na lajni: „Milankananaslovnoj’Vremena’.Yeah!„ Dok mla|ana Gordana Kari} preporu~uje gledaocima da “kod sjajnog Ivana Ivanovi}a” odgledaju “fenomenalnu Marinu Abramovi}”,

rediteq Janko Baqak ka`e: „Kraj jednog mita ilizbogom,MarinoAbramovi}.Zameneli~no. NekojemoraodatiobjasnikosuMilankaKari} iIvanIvanovi}„.

Olak{awe6.oktobra Novinar u RS Sini{a Vukeli} posmatra de{avawauSrbiji:„Evo,uSrbijise`aleda su im zatvori pretrpani. Ne vidim {ta je tu problem. Problem je {to su na{i poluprazni„. Potom dodaje: „Danas 6. oktobar. Ti{ina. Jedan od rijetkih dana kada gra|ani i politi~ariistoosje}aju.Olak{awe…„ S.St.


politika

dnevnik

INTERVJU @ARKO KORA], LIDER SDU I POTPREDSEDNIK REPUBLI^KE SKUP[TINE

Srbijaje podeqenodru{tvo usledio nakon atentata na Zorana \in|i}a, ili je po~eo jo{ ranije, pa i u samom \in |i }e vom okru `e wu? – Odmah nakon 5. oktobra unutar DOS-a pojavile su se

nosti, koje su danas karakteristi~ne i za Srbiju. Ali, to je normalno jer je DOS izra`avao celokupan politi~ki spektar Srbije.  Danas je premijer Srbije Ivica Da~i}, a predsed nik Sr bi je To mi slav Nikoli}. [ta je vi{e dopri ne lo ta ka vom raz vo ju doga|aja – Vojislav Ko{tunica koji je prihvatio mawinsku podr{ku socijalista, ili Boris Tadi}, istorij skim po mi re wem sa SPS-om? – Nema nikakve sumwe u to da je jedna od najozbiqnijih politi~kih gre{aka koje je Tadi} napravio – taj dokument o istorijskom pomirewu. To je politi~ki ~in koji je naneo {tetu onima koji su se zalagali za br`e promene. Ali, su{tina je u tome {to Srbija nije 2003. godine dobila dovoqno sna`nog politi~kog lidera koji bi preuzeo rizik koji je prihvatio Zodve alternativne politike i oktobra? Jedan od u~esnika ran \in|i} – da Srbiju mewa duh tih politika, kao u nekom svih tih de{avawa i potpredbr`e. Srbija bi svakako dru[ekspirovom dramskom delu, sednik Vlade koju je vodio ga~ije izgledala da nije bilo vi sio je nad gla vom sva kog Zoran \in|i}, lider SDU-a tog politi~kog atentata, ali gra |a ni na Sr bi je. Jed nu je @arko Kora} ka`e za “Dnevtaj atentat je politi~ka ~ipredstavqao Zoran \in|i}, nik”: “U potpunosti odbacuwenica, od wega je pro{lo dedru gu Voj is lav Ko{ tun ic a. jem takve tvrdwe i uop{te ne vet godina. Po mom mi{qewu, Jedna politika je imala razudelim taj utisak”. za takvo stawe su najodgovormevawe za Milo{evi}evu po– @eleo bih da se jasno razniji oni politi~ki lideri i litiku, ona je videla Srbiju dvoje dve stvari: 5. oktobra stran ke ko ji de kla ra tiv no koja je trebalo da se osloni 2000. godine Srbija je, uz strastoje na toj strani, okrenuti na Rusiju, ona je velikim dehoviti rizik i uz ogroman nabrzim demokratskim i proelom odbacivala sve rezultate por stotina hiqada gra|ana, vropskim promenama, i od toreformi u Evropi u posledotvorila sebi budu}nost. Pega imaju politi~ki profit. wih 300-400 godina, a ona druti oktobar se dogodio posle Dakle, ne krivim konzervaga, \in|i}eva, bila je proezavr{enih izbora koje je Mitivne, klerikalne i nacionalo{evi} izgubio. listi~ke krugove za @iveli smo u rezastoj Srbije, oni su `imu koji je ubi- Peti oktobar omogu}io je svakoj generaciji na kraju sada dobili jao svoje politi~svoju {ansu. Sada je politi~ara koja na demokratskim ke pro tiv ni ke i prvi put posle deizborima do|e na vlast, da u~ini nije `eleo da premo krat skih pro me ne{to za Srbiju, a ve}ina wih je malo da vlast, iako je na Srbija u 2012. goizgubio na izboridini dala {ansu naili nimalo iskoristila tu {ansu ma. Sr bi ja se ne cionalisti~kim, mo`e vi{e vratikon zer va tiv nim i vropska i tra`ila brze proti u to vreme, ono je na svu na Rusiju oslowenim snagama. mene, naglu promenu dru{tva sre }u za vr {e no. Gra |a ni, u Ne o~ekujem mnogo od wih, i u~e{}e svih gra|ana Srbije stvari, `ele da ka`u da `ive ali svi gra |a ni usko ro }e u tome. Ta politika je ubimnogo gore nego {to su o~ekiimati priliku da vide {ta su stvom Zorana \in|i}a poravali. Ali ako `elim da u jedoni u stawu da urade za Srbi`ena, ona, na`alost, od tog noj re~enici ka`em su{tinu, ju. fatalnog marta 2003. godine to je da je 5. oktobar omogu}io  Da li je dana{wa Srnije zapravo na{la svog jakog bija dokaz da Milo{evi}esvakoj generaciji politi~ara i pravog lidera. Paradoksal- va po li ti ka ni ka da ni je koja na demokratskim izborino – uglavnom su mnogo ja~i bila pora`ena? ma do|e na vlast, da u~ini nebili lideri na drugoj, nacio– Te dve Srbije postoje od {to za Sr bi ju. Pot pu no je nalisti~koj strani. Srbija je 19. veka. U modernoj politi~drugo pitawe zbog ~ega je vedanas podeqeno dru{tvo, ona koj istoriji mo`emo ih na}ina tih grupa politi~ara konema konsenzus, kao {to ga zva ti jed nu na rod wa~ kom, ji su bili na vlasti od 2000. nije imali ni 2001. godine. pro ru skom, na ci o na li sti~ godine, malo ili nimalo isDakle, ve} unutar DOS-a, od- kom, tradicionalisti~kom… koristila tu {ansu. mah na kon osva ja wa vla sti, a drugu proevropskom, okre Da li je taj zastoj u depokazale su se te protivre~- nutom evropskim vrednostimo krat skim pro me na ma ma i koja smatra da su tekovine evrop skih na ro da po li ti~ki put koji Srbija treba Od „jogurta” do 5. oktobra da sledi. Li~no mislim da je u Srbiji istorijski uvek bi Vojvodina nije imala samo petooktobarsku revoluciju ve} svojevremeno i poznatu “jogurt revolucila sla bi ja ta li be ral na i ju”. Kako danas kroz prizmu tih de{avawa vidite poproevropska struja, ali je polo`aj Vojvodine, u kojoj napredwaci zauzimaju sve vre me no do la zi la na vlast. zna~ajniju poziciju? Najkrupnije promene koje je – Uvek sam smatrao da je vojvo|anska politi~ka scena doSrbija u svojoj istoriji dosta specifi~na. Mene nije nimalo iznenadio udar Milo{e`i vqa va la uvek su bi le u vi}a na Vojvodinu. Ako se se}ate, ~uveno “doga|awe naroda” vre me krat kog bo rav ka na po~elo je “jogurt revolucijom”, odnosno prvi pu~ tada{we vlasti qudi s takvim polikomunisti~ke vlasti izveden je upravo u Vojvodini. Da ti~ kim uve re wi ma. Na `a stvar bude jo{ interesantnija, dolazak Milo{evi}a na lost, u Srbiji posle 2000. govlast obezbedili su tada Srbi s Kosova i ta instrumentadine je relativno kratko trajao taj period jake proevroplizacija Srba s Kosova, kao udarne pesnice srpskog nacioske orijentacije, koju je pernalizma i konzervativizma, traje vi{e od 20 godina. so na li zo vao Zo ran \in |i}. Vojvodina je, za razliku od Srbije, dosta o{tro podeqeSmatram da Srbija istorijna na izrazito proevropske i izrazito antievropske stranski nema svoj evropski konke. U Vojvodini, za razliku od ostatka Srbije, mnogo su slasenzus. bije snage centra. Nave{}u primer za to: po mom mi{qewu, Za Srbiju je centralno piTadi}ev DS bio je izrazita stranka centra. Deo DS-a u Vojtawe to zbog ~ega koalicija vodini, koji je dosta dobro pro{ao na izborima, je na mnona vlasti sve mawe govori o go vi{e proevropskim pozicijama zato {to je Vojvodina jakim evropskim integracijakao najrazvijeniji deo Srbije danas potpuno ekonomski ruma, zbog ~ega vrlo otvoreno i inirana. Vojvodina }e iz istorijskih, ekonomskih i drupredsednik Nikoli} i premi{tvenih razloga platiti najve}u cenu zaostajawa Srbije jer Da~i} ka`u da ne treba jer }e weno zaostajawe biti najve}e, {to se danas u Pokrai}i u EU po svaku cenu, niti jini ve} vidi. Na`alost, Vojvodina, opet iz istorijskih `uriti. Moram da vam ka`em razloga, nikada nije imala kapacitet da se u politi~kom da je to ~ista retorika Vojismislu nametne Srbiji, da ona bude ono {to pri`eqkuju neslava Ko{tunice i da sve to ki Vojvo|ani – motor razvoja Srbije. Vojvodina je od stvapokazuje da je ideolo{ki otac rawa Jugoslavije mnogo vi{e bila talac politike celokupkoalicije na vlasti vi{e Kone Srbije i nikada nije uspela da postane motor wenog raz{tunica nego bilo ko drugi. voja. Bojim da }e se tako i nastaviti i ubudu}e. Svetlana Stankovi} Situaciju dvanaest godina posle petooktobarskih promena mnogi ocewuju kao povratak na ta~ku s koje se krenulo u reforme 2000. godine. Da li smo se vratili u Srbiju u kojoj smo `iveli pre tog 5.

subota6. oktobar2012.

3


4

ekonomija

subota6.oktobar2012.

UPOZOREWEPREDSEDNIKAPOKRAJINSKESKUP[TINEI[TVANAPASTORA

NI[TAODJEFTINIJESTRUJEDAWU, EPSSPREMIOPOPUST

Ko potro{i do 500 kilovata, {tedi 500 dinara – U Srbiji ne}e biti poskupqewastrujeigasadokrajaove godine–potvrdilajeministarka energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine Zorana Mihajlovi}.

dnevnik

potro{a~i koji imaju jednotarifnobrojilo. ZoranaMihajlovi}jenajavila da}edoma}instvakojatro{edo 500 kilovat-sati elektri~ne energijemese~noodoktobraimatipopustod15odsto.Tajpopust }e va`iti {est meseci, tokom grejnesezone,amo}i}edagakoristi 1,9 miliona doma}instava kojima }e mese~ni ra~uni biti mawi500dinara. Zorana Mihajlovi} je kazala dasuuslovizaprimenupopusta da potro{a~ nema dugovawa za strujuidaurokuizmirujeobaveze,idodalada}eporednovog,nastavitidaseprimewujuisvidosada{wipopustizapla}awera~unazaelektri~nuenergiju. –Uvo|ewepopustaod15odsto jekratkoro~namera,koja}epove}ati tro{kove „ElektroprivredeSrbije„,alijemoraladase donese u veoma te{koj ekonomsko-socijalnoj situaciji u kojoj jezemqa,imaju}iuvidudaulazimougrejnusezonu–kazalajeZoranaMihajlovi}. Vr{ilac du`nosti generalnog direktora EPS-a AleksandarObradovi} kazaojeda}euvo|ewe novog popusta kompaniju ko{tatiokopetmilijardidina-

@eleznica u Vojvodini na ivici propasti Predsednik Skup{tine VojvodineI{tvanPastor izjaviojeda }e,akoseneulo`iu`eleznicuu Pokrajini, mo}i da se konstatuje daje„potpunouni{ten”`elezni~kisaobra}ajuVojvodini. Pastor je u razgovoru sa savetnikomgeneralnogdirektora„@eleznicaSrbije„MilanomVu~ini}em rekao da o~ekuje ravnomernu raspodelu12dizelmotornihvozova, koje }e ruska kompanija „Metrovagonma{„ isporu~iti „@eleznicamaSrbije„dokrajagodine.

Dodao je da, po informacijama koje je dobio, postoji predlog da trivozabuduisporu~enauSuboticu,ajedanuRumuiizrazioo~ekivaweda}etajpredlogbitirealizovan. – Bez realizacije tih dogovora mo}i}emosamokonstatovatidaje posleoko150godinapotpunouni{ten`elezni~kisaobra}ajuVojvodini–poru~iojePastor. Onjedodaoidarekonstrukcija pruge Segedin–Reske–Horgo{–Subotica–Ba~alma{–Bajapru`aSu-

boticipovoqnijipolo`ajzarazvitakprivrede. Naveo je da projekat regionalnograzvoja`eleznice,kojisevodi podkontrolomPrivrednekomisije UN za Evropu, razmatra mogu}nostukqu~ivawadelova`eleznicaVojvodineiMa|arske,odnosno revitalizaciju nekada{wih pruga natomprostoru,pajezbogtogaveoma va`an za bitnije povezivawe gradova ovog dela Evrope. Na sastankujedogovorenodaseinicira sastanak predstavnika tri `ele-

znice,Srbije,Ma|arskeiRumunije,sPrivrednomkomisijomUNza Evropu, da bi se izna{lo infrastrukturnore{ewekojejenajboqe zaregion.

KAKOPREPOLOVITIBUYETSKIDEFICITUNAREDNOJGODINI

[tede}e se na platama, penzijama...

Ministar finansija Mla|an Dinki} najaviojezana{eprilike prili~noambiciozanplansmawivawa buxetskog deficita i {tedwe u javnim finansijama. Ve} narednegodine,potomplanu,minus u javnoj kasi trebalo bi da bude Ona je kazala da }e se raditi prepolovqen, a do 2015. deficit na ozbiqnim stvarima kao {to buxetabitrebalodasesmawina su promena tarifnog sistema i svega jedan procenat bruto domaizradasocijalnihkaratausarad}egproizvoda. wisMinistarstvomradaisociTakavplanzvu~iunajmawuruku jalnepolitike. fantasti~no kada se zna da je buxetski mawak ove godine ~ak 6,7 EPSnapragubankrota odsto,{tozna~ida}e,prekoonoga{tojesakupilakrozporeze,drVr{ilac du`nosti generalnog direktora „Elektropri`avadodatnopotro{iti~akpetvredeSrbije„AleksandarObradovi}izjaviodanedostatak naestideosvega{to}ecelokupna uwihovojfinansijskojkonstrukcijidokrajagodineiznosi srpskaprivredaproizvestiu2012. oko41milijardudinara. Takavplan,naravno,jestemogu}– –Akobiostalaovakvasituacija,sovimtendencijamabiuzznatneu{tedeujavnomsektoru, smove}slede}egodineimalirupuunov~anomtokuodgotoalijevelikopitawedali}eibivo80milijardidinara.Naprihodekojisuoko160milijarti ostvaren. Jasno je da }e, u svadi dinara, to bi definitivno zna~ilo i bankrot EPS-a u kom slu~aju, biti krupan test za toku2013.–rekaojeObradovi}. ovuvladu. U svakom slu~aju, tako velika javna potro{wa, neuskla|ena sa –Slede}egodine,kadabudemo ra na godi{wem nivou, odnosno snagom doma}e ekonomije, dovela imalisocijalnekarteitarifni izme|u ~etiri i pet miliona jedoogromnograstajavnogdugau sistem,mo}i}emogovoritiore- evramese~no. posledwih nekoliko godina pa se alnijojcenielektri~neenergije Predsednik Saveta Agencije o~ekujeda}ezadu`ewedr`avedo –kazalajeministarkaMihajlo- za energetiku Srbije (AERS) krajagodinedose}i60odstoBDP. vi}. QuboMa}i} kazaojedaoko3,16 Ukoliko bi dr`ava nastavila da Struja je u Srbiji posledwi miliona doma}instava u Srbiji tro{i tim tempom, vrlo brzo viputposkupela1.aprila2011.go- tro{i 14,5 milijardi kilovat{enebismobiliustawudavra}adine,uproseku15posto,takoda satistrujegodi{we,od~egapet modugoveioti{libiubankrot. cena kilovat-~asa, s ura~unatim milijardipotro{edoma}instva Dr`ava Srbija }e ove godine porezom na dodatu vrednost, iz- na koja se popust odnosi. On je potro{iti 222 milijarde dinara nosi6,83dinara. precizirao i da }e popust od 15 vi{enego{tojeprikupilaodpoMinistarstvo energetike je odsto zna~iti smawewe cene reza i drugih fiskalnih prihoda, odustalooduvo|ewadodatnadva strujedinarpokilovatsatu,oda najavqeno smawewe deficita sata jeftine dnevne potro{we nosno oko 500 dinara u slu~aju zna~ilobida}eu2013.godinibielektri~neenergijejerjezakqu- potro{weod500kilovat-sati. ti utro{eno stotinak milijardi ~eno da bi time bili o{te}eni E.Dn. dinaramaweuodnosunaono{to

[ansazaDinki}a PlanosmawewudeficitabuxetabizaMla|anaDinki}aiwegove koalicionepartnereizSNS-aiSPS-amogaobitiistorijska{ansa,i tonesamousmisludabidovelijavnefinansijezemqeuredve}iza obezbe|ivawesopstvenepoliti~kebudu}nostiimogu}nostostajawana vlasti. Ima}e priliku da ka`u da su morali da {tede jer su wihovi prethodnicidovelizemqunaivicubankrota({touop{tenijedaleko od istine), ali i da }e gra|ani mo}i da osete blagotvorne posledice wihovepolitike.Naime,slede}iizborizaSkup{tinuSrbijeodr`a}e se,akonebudevanrednih,2016.godineiDinki}iVladabiutojgodini imaliprilikudamalo„opustekai{„idaumestobuxetaizbalansiranog na nuli ({to predla`e Fiskalni savet), u izbornoj godini imaju relativno mali minus u javnoj kasi od jednog do dva procenta. To bi zna~ilodabipredizborekrozjavnupotro{wu„pustili”(sude}ibarem poprojekcijamaMMF-aokretawusrpskogBDP-a)mo`daimilijardu evra,{tobivelikibrojgra|anaosetiousvojimnov~anicima.Tobiim, zasigurno,daloiznatnove}e{ansenaizborima. Poreska uprava sakupi. Analize pokazujuda}emerekojesuovihdanauvojene–presvihpove}awestope PDV-a i rast „javnih” plata i penzijasporijiodrastainflacije–unarednojgodini,kakosprihodnetakoisrashodnestranebu-

xeta,dovestidosmawewadeficita za nekih 700 miliona evra. Ostalo }e morati da se izna|e kroz dodatno smawewe tro{kova buxeta. – Ministarstvo finansija je ve}poslalostriktneokvirebuxe-

ta u 2013. godini svim ministarstvimakojipredvi|ajudasebuxetski deficit prepolovi. Osim toga,zavr{avamoradnasredworo~nom planu strukturnih reformi kojipredvi|amerekoje}edovesti do obarawa deficita na svega jedan odsto u 2015. godini i do zna~ajnogsmawivawajavnogduga–rekaojeDinki}medijima. Dabisetoostvarilo,Vlada}e morati da preduzme i neke mere koje je do sada odbijala, a koje se presvegati~uotpu{tawaradnika ujavnojadministraciji,aliizna~ajnogsmawewaraznihsubvencija privredi.Dinki}jeobjasnioda}e unarednojgodinido}idokresawa subvencijaibuxetskihkredita,i toza{estmilijardidinara.Tako|e,bi}edonetizakonpokojem}e proces restruktuirawa dr`avnih preduze}amoratidabudeokon~an najkasnijedo30.juna2014.godine. Dotada}esvedr`avnekompanije kojesadadobijajusubvencijeizbuxeta morati da na|u strate{ke partnereilidapostanusamoodr`ivenatr`i{tu.Jo{dugoro~nije,preciziraojeDinki},planira se da nakon usvajawa buxeta za 2014, prekobrojni u dr`avnoj administraciji budu poslati na tr`i{te.Vlada,kakosudosadaobja{wavali weni zvani~nici, trenutnonije`eleladaotpu{tavi{ak radnika u dr`avoj administracijiizprostograzlogajerbi je otpremnine „iza{le” skupqe negodavaweplata,atrenutnonema vi{ka novca u buxetu. S pove}awemBDP-au2014,trebalobida budeparaizato. V.^vorkov

SUBVENCIONISANIZAJMOVIHITME\UDOMA]IMKOMPANIJAMA

Jeftini krediti slamka spasa srpske privrede Gra|ani sve mawe ~ekaju pred bankamadapodignukredit,alisu zatouposledwevremeuredstali privrednici,ahitsusubvencionisanizajmovi.Ovegodinezatunamenujeodvojeno300milionaevra. Vlada je obe}ala da }e i naredne godinepokrenutisli~anprogram. Koliko }e on vredeti, zavisi od rasta deficita i javnog duga. A predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrovi} nedavno je objasnio dasmawewefiskalnogdeficitai javnog duga u narednim godinama mora biti o{tro. Mogu}nost u{tedatajstru~wakvidiiusmawewusubvencijajerjesada{wisistem,powemu,pre{irok. Kako privrednici sada reaguju na povoqne zajmove i {ta mogu o~ekivatinarednegodine? Mali{a \uki} s Beogradske bankarske akademije smatra da bi Vlada morala da prona|e u narednojgodininovaczasubvencionisanekrediteprivredi. –Tojeposebnozna~ajnozaizvoznike–navodi\uki}.–Aliuovom trenutku su nam prili~no vezane ruke.Deficitjevisok,tujeijavnidugstendencijomrasta.Sveto

smawujeprostorzasubvencijeudr`avnoj kasi. To se direktno odra`ava na na{ kreditni rejting, iz kojeg se izvode kamate za komericijalne kredite pa stope moraju bitivisoke.Touti~enaposlovne banke, ali i na me|unarodne finansijskeinstitucijekojeodobravaju zajmove pod uslovima povoqnijimodtr`i{nih.Srbijabimo-

svo|ewejavnogdugananivokojije dogovorenranije. Tujeplafon45odstoBDP-a,a sadasmokod60procenata. Najtra`eniji su zajmovi za likvidnost i refinansirawe. Iako seo~ekivalodatekreditedobiju kompanije koje imaju problema s finansirawem, banakri se radije odlu~ujuzapreduze}akojaimajuso-

Oporavak HipoAlpe-Adrijabankaodobrilajedosada27milionaevra ovihzajmova – Klijenti su veoma zainteresovani, a ja o~ekujem da }emo u vrlokratkomrokuodobritijo{13milionaevratihkredita– ka`e predsednik Izvr{nog odbora Hipo Alpe-Adrija banke Vladimir^upi}.–Topokazujeidapostojezna~ajnemogu}nosti zaoporavakprivredeuna{ojzemqi. gladobititezajmoveodfinansijskih institucija u ve}em obimu i pod povoqnijim uslovima kada bi popravilakreditnirejting.Zato jepotrebnaboqafinansijskaslika nego {to je imamo, a dobro bi do{aoisporazumsMe|unarodnim monetarnimfondom.Wihoviuslovi su nam poznati: pre svega, tu je

lidnoposlovawe.Programomnije predvi|enodadr`avanasebepreuzme rizik vra}awa kredita pa se finansijskeku}ekodwihovogodobravawa pona{aju tr`i{no. Kod subvencionisanih kredita kamata se dotira s pet odsto. Dinarski krediti se odobravaju klijentima sastopomkojajejednakareferent-

nojNBS-a,atoje10,5posto,aoni indeksirani u evrima s 3,5 posto. Banke to obra~unavaju po 15,5 odsto,odnosno8,5.Rokvra}awaje13 meseciagrejs-periodpet. ZadovoqnisuiuEFGEurobanci,kojajeuprvomnavratuodobrila 16 miliona evra tih kredita a sada nastvaqa. Erste banka je ve} plasirala 199 zajmova vrednih 70 milionaevra.Tojeuticalodaseu septembru zabele`i rast kreditnog portfolija za privredu od 58 milonaevra. Vojvo|anska banka, ~lanica NBG grupe, tako|e se ukqu~ila u tajprogram.Ve}prvihdanadobili su 300 zahteva te{kih 42 miliona evra –Najvi{esunamsejavqalina{istariklijentizakojejetoprilikadado|udonovcapoduslovima povoqnijim od tr`i{nih – ka`e direktorzaprivreduutojku}iVelimirBabi}.–Pojavilisuseinovi,upozitivnomsmislu.Ovo{to sadanudimojeupolapovoqnijeod tr`i{nih uslova koji uobi~ajeno va`e.O~ekujemoda}ezbogmawih tro{kova privrednici redovnije serivisiratiobavezezatezajmove.

Babi}obja{wavadabibilodobrodaseprogramsubvencijanastaviiu2013,alineo~ekujebum.Ka`edasvezavisiodtogakako}edr`avafinansiratibuxetjersesusre}e s mnogim ograni~ewima. A kamate? – Tek kada se stabilizujemo – a to zna~i niska inflacija i kurs bez potresa – popravi}e se i kreditnirejtingzemqepa}esestvoritiuslovidabankeozbiqnoraz-

motre sni`avawe stopa na kredite. Ali, te{ko da }emo uskoro to imatinadnevnomredu.Jer,dabise ispunili nabrojani uslovi, treba daporasteproduktivnost,zaposlenost, da se popravi kreditni rejting, a to se ne}e dogoditi preko no}i–obja{wavaon. Zato privrednicima koji imaju uslovadapozajmeostajedapo`ure ubanku. D.Vujo{evi}


dnevnik

subota6.oktobar2012.

5


6

ekonomija / PoQoPRivReda

subota6.oktobar2012.

PUSTO[UBA^KOPALANA^KIMPRODAVNICAMAIYEPOVIMA

dnevnik

SRPSKOSTO^ARSTVONAKOLENIMA,DR@AVASUBVENCIJAMAPOKU[AVA DAGAPODIGNE

Povratak kupovine Uvoz mleka prelazi hrane na komad sve granice Najnovija poskupqewa svega i sva~ega, ali i najave novih, kod nas po pravilu vi{ih cena – jer ovde niko ne zna {ta je pojeftiwewe – kao da su opusto{ile prodavnice. Kupaca je sve mawe, mada oni koji imaju, ali su u mawini, kupuju na kilograme i xakove, a ve}ina osiroma{enih kupuje na komad. Odavno su apotekari uveli praksu da se pojedini lekovi, poput „ranisana„, prodaju na komad, a ovda{wi trafikanti nam pri~aju da je od posledweg poskupqewa cigareta svi vi{e onih koji tra`e da se i one prodaju na komad. Stariji se se}aju da je po~etkom druge polovine pro{log veka postojala takva kupovina cigareta. Dodu{e, sve je vi{e onih koji odustaju od cigareTakvom stawu ne raduju se ni trta jer svaku paklicu prera~unavaju govci, a najte`e je malim prodavu kilovate ili kubne metre prinicama, odnosno bakalnicama, jer rodnog gasa. ka`u da ih gu{e veliki trgovinski Mesari nezadovoqno vrte glavom lanci koji su po~eli da prodaju roi sve ~e{}e ih kupci zati~u kako sebu na po~ek ~ak do 180 dana. Sve je de. Vele da je prodaja sve`eg mesa vi{e onih koji procewuju da ko opala gotovo za popre`ivi jesen ne}e lovinu, a sve je vizimu, a na prole}e {e onih koji meso Oni koji su spremili }e se pri~ati. Ovde zimnicu sada se kupuju na deke. Jese sti~e utisak da dan brkati mesar podivqale cene ne pitaju sa ~ime nam pri~a da je podoti~e jedino javni }e je jesti sle tri decenije rasektor jer ra~uni da prvi put do`iveo sti`u iritantno da je jedna bakica do{la i zatra`iprecizno, a pojedini distributeri la deset deka od sviwskog buta. ^ak iskqu~uju potro{a~e i za dug od su i sviwski papci poskupeli i sada nekoliko hiqada dinara. za wih treba izdvojiti 150 dinara za Drva zamewuju prirodnih gas kilogram, pa i ta sirotiwska hrana kao energent, sprema se seoba u kupostaje luksuz za sve vi{e siromahiwice i sobice, luftiraju stara {nih i one koji ne}e sebi i drugima }ebad, kaputi se spremaju umesto da priznaju da su u toj kategoriji. pixama i kao, bo`e prosti, kao da Paradajz, paprika i pojedine vrste se sprema smak sveta, ili barem nevo}a odavno se kupuju na komad. ka velika nesre}a. Oni koji su

spremili zimnicu, odnosno „kiselinu„, sada se pitaju sa ~ime }e je jesti, vele da }e sre}an biti onaj ko bude imao za pasuq, krompir i kiseli kupus sa slatkim kupusom. Sve ~e{}e se spomiwu premijeri, biv{i i sada{wi, ministri, Qaji}, Dinki}, Vu~i} i oni drugi koji sada ili prete hap{ewima ili se boje hap{ewa. Narod veli da od toga sirotiwa nema mnogo vajde jer i oni koji zavr{e u zatvoru, ima}e toplu sobu i krevet, kao i hranu, a oni koji su svih ovih godina i decenija pqa~kani i osiroma{eni `ive}e u hladnom, gladni i u strahu pa }e i posledwi dinar davati za cigaru na komad ili, ako preko veze do|u do „bensedina„, ali i tabletica ne bi trebala da se pije na prazan `eludac. Pri~a poznata svima, ali nikoga posebno ne tangira, a najgore je kada sirotiwa za}uti. M.Suyum

SUBOTI^KAINDUSTRIJSKAZONA

„Dunkermotoren” proizvodi, a „Kalcedonija” gradi Industrijska zona Mali Bajmok u Subotici je u posledwih nekoliko godina uspela da privu~e veliki broj investitora. “Dunkermotoren” je jedan od prvih nema~kih investitora u Subotici, a u okviru we posluju, odnosno grade ili zapo~iwu radove, jo{ firme „Simens„, „Kontinental–Kontitek„, „Norma grupa„, „Kalcedonija„ i „Svarovski„. Nema~ki proizvo|a~ mikromotora “Dunkermotoren” po~etkom oktobra je po~eo proizvodwu u novoj hali i zaposleno je 67 radnika. Hala je izgra|ena na povr{ini od 5.000 kvadrata, a izvo|a~ radova bila je firma “SMB-gradwa”. “Slobodna zona” je finansirala gradwu sopstvenim novcem i iz kredita i tako postala vlasnik

objekta koji izdaje “Dinkermotorenu”. Direktor „Slobodne zone Subotica„ Sa{aVu~ini} je rekao da je u toku instalacija ma{ina i opreme pomenutog investitora.

– Nema~ki investitor je poznat po proizvodwi mikromotora, a u vlasni{tvu je ameri~kog „Amateka„. Sada je zaposleno 67 radnika, a planirano je da ih ukupno bude 216

– obja{wava Vu~ini}. – Gradwa je ko{tala 271 milion dinara, bez poreza. Radinici }e imati svla~ionice, kantinu, a postoje preduslovi za otvarawe ambulante, po{te, kao i predstavni{tava {pedicije. – Slobodna zona nudi ~itav niz pogodnosti investitorima – rekao je prilikom obilaska “Dunkermotorena” gradona~elnik Modest Duli}. – Ona se mo`e posmatrati i kao institucija koja podsti~e i unapre|uje poslovawe i otvarawe novih radnih mesta. Osim toga, po~eli su radovi na izgradwi fabrike italijanske firme “Kalcedonija” i u planu je da budu zavr{eni na prole}e. Izvo|a~ zemqanih radova je firma “SMB-gradwa”. S.Ir{evi}

U Srbiji vlada nesta{ica mleka, i ono se svakodnevno uvozi iz regiona, ka`u u Udru`ewu proizvo|a~a mleka. Po re~ima ~lana Upravnog odbora Udru`ewa Sa{e Vito{evi}a, Srbija dnevno uvozi od 80 do 100 tona sirovog ili prera|enog mleka da bi nadoknadila mawak u proizvodwi. – Srbija po stanovniku tro{i najmawe mleka u regionu i bilo bi zabriwavaju}e ako bi se potro{wa pove}ala jer bi tada do{lo do ozbiqne nesta{ice – rekao je on novinarima u Beogradu nakon Godi{we skup{tine Udru`ewe proizvo|a~a mleka. Vito{evi} je dodao da je trenutno u sistemu proizvodwe mleka, za koje se dobijaju premije, 140.000 muznih krava i da je godi{wa proizvodwa mleka u Srbiji oko 800 miliona litara. On smatra da }e zbog su{e i smawewa proizvodwe kabaste hrane dodatno biti smawen sto~ni fond u

biti vidqivi tek za godinu dana, a da }e potpuni uvid u efikasnost mera biti mogu} za tri godine. Sto~ari u Srbiji, kako je naveo, ~ine sve da smawe cenu proizvodwe i da pove}aju produktivnost. Vito{evi} je podsetio na to da je od 1. oktobra ve}ina mlekara

„Mlekoprodukt”boqepla}a – Zrewaninski „Mlekoprodukt” je pove}ao otkupnu cenu mleka 8,2 posto, odnosno 2,2 dinara, {to je, zajedno s korekcijom od 1. avgusta, pove}awe od 3,5 do ~etiri dinara po litru – rekao je za Tanjug generalni direktor te mlekare @ivankoRadovan~ev. Zrewaninska mlekara, koja posluje je u sastavu multinacionalne kompanije „Bingren” je, pod udarom su{e, korigovala otkupnu cenu mleka 1. avgusta za 5,9 odsto, tako da sada proizvo|a~i za litar ekstraklase dobiju 37 dinara, plus dr`avnu premiju od sedam dinara. – Zbog pove}awa otkupne cene mleka, 5. septembra usledilo je poskupqewe sireva od dva posto, a od polovine oktobra do}i }e drugo, za jo{ ~etiri procenta – najavquje Radovan~ev. Srbiji, ali nije mogao da ka`e koliko. Udru`ewe proizvo|a~a mleka Srbije podr`alo je, ina~e, dosada{we mere Vlade Srbije za suzbijawe posledica su{e i pomo} poqoprivredi. Oni su izrazili nadu da }e te mere pomo}i u o~uvawu sto~nog fonda. Vito{evi} je rekao da }e rezultati mera agrarne politike

po~ela da proizvo|a~ima pla}a mleko ekstraklase 37 do 38 dinara litar. Kako je naveo, problem predstavqa to {to samo 40 odsto ukupne proizvodwe potpada pod kategoriju ekstra. Vito{evi} o~ekuje da dr`ava u {to skorije vreme otvori nezavisnu referentnu laboratoriju za utvr|ivawe kvaliteta mleka, {to }e omogu}iti da se mleko proizvo|a~ima

pla}a na osnovu analiza te laboratorije, a ne prema proceni mlekara, odnosno otkupqiva~a. Ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Goran Kne`evi} najavio je da bi ve} na slede}oj sednici Vlade trebalo da bude usvojena uredba koja }e predvideti 500 kilograma kukuru-

za za sva grla koja su u sistemu premirawa. On je, govore}i o novim Vladinim merama, podsetio i na to da je dr`ava po~ela da otkupquje 200.000 tona kukuruza za Robne rezerve, namewenog podsticaju sto~arstva. Novim Vladinim uredbama duplirane su subvencije u sto~arskoj proizvodwi i pove}ana premija s pet na sedam dinara za litar mleka. – Vlada je za umati~ena grla predvidela subvencije od 25.000 dinara godi{we po grlu za pravna i fizi~ka lica, za tov junadi 10.000 dinara i za tov sviwa 1.000 dinara – kazao je Kne`evi}. On je najavio da }e do kraja 2013. godine Srbija dobiti i referentnu laboratoriju za analizu kvaliteta mleka. Ministar je zakqu~io da dr`ava tim merama `eli da ubla`i posledice su{e i podstakne sto~arsku proizvodwu, s obzirom na to da je sto~arski fond u Srbiji drasti~no smawen, kao i proizvodwa mleka, od kojeg je samo 40 odsto ekstraklasa.

Dr`ava kupila 100.000 tona kukuruza Na tr`i{tu p{enice prometovano je 700 tona robe, uz ponderisanu nedeqnu cenu od 29,69 din/kg (27,49 din/kg bez PDV-a), {to je 1,8 odsto ni`e nego prethodne nedeqe, saop{tila je ju~e Produktna berza, podse}aju}i na to da se u ponedeqak startovalo cenom od 27,55 din/kg, bez PDV-a, da bi krajem nedeqe ona pala na nivo od 27,40 din/kg, bez PDV-a. Na redovnom tr`i{tu Produktne berze u protekloj nedeqe trgovano je kukuruzom novog roda u koli~ini od 900 tona, po ponderisanoj nedeqnoj ceni od

28,32 din/kg (26,22 din/kg bez PDV-a). Cena je u padu od 1,84 odsto u odnosu na prethodnu nedequ, uz izra`en trend kontinuiranog pada tokom nedeqe, sli~no kao i na tr`i{tu p{enice. Paralelno s tim tr`i{tem, Produktna berza realizuje otkup kukuruza za potrebe Republi~ke direkcije za robne rezerve. Od predvi|ene ukupne koli~ine od 200.000 tona, u toku samo tri dana prethodne nedeqe relizovan je otkup od preko 100.000 tona po 29,70 din/kg (27,50 din/kg bez PDV-a). Otkup se nastavqa i slede}e nedeqe,

do realizacije celokupne koli~ine predvi|ene zakqu~kom Vlade. Cena soje nastavqa da pada te je u okviru istrgovanih 150 tona postignuto prose~no 71,93 din/kg (66,60 din/kg bez PDV-a). Trgovano je i semenskom p{enicom po prose~noj ceni od 42,77 din/kg (39,60 din/kg bez PDV-a), dok je cena suncokretova sa~me dostigla 35,40 din/kg (30 din/kg bez PDV-a). Tokom nedeqe za nama koli~inski promet na Produktnoj berzi od 1.875 tona, vi{e je nego udvostru~en u odnosu na prethodnu nedequ.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`iza

1

Kupovni zadevize

112,7285

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 115,0291

117,6748

112,3834

Australija

dolar

1

88,8816

90,6955

92,7815

88,6095

Kanada

dolar

1

88,3522

90,1553

92,2289

88,0817

Danska

kruna

1

15,1123

15,4207

15,7754

15,0660

Norve{ka

kruna

1

15,1733

15,4830

15,8391

15,1269

[vedska

kruna

1

13,0760

13,3429

13,6498

13,0360

[vajcarska

franak

1

93,0180

94,9163

97,0994

92,7332

V.Britanija

funta

1

140,2445

143,1066

146,3981

139,8151

SAD

dolar

1

86,6077

88,3752

90,4078

86,3426

Kurseviizovelisteprimewujuseod05.10.2012.godine

Promena %

Cena

Promet

Ineks Radula{ka, Beograd

40,00

8.400

655.200

Stari Tami{, Pan~evo

18,18

1.300

247.000

Jugoprevoz, Velika Plana

12,68

400

8.400

Globos osigurawe, Beograd

11,11

100

50.060

9,74 Promena %

710 Cena

710 Promet

Alfa plam, Vrawe

-5,77

5.521

833.655

Mlekara, Subotica

-4,15

1.315

78.900

Energoprojekt holding, Beograd

-0,79

504

729.404

Dunav osigurawe, Beograd Pet akcija s najve}im padom

NIS, Novi Sad / Vojvo|anskih top-pet akcija

-0,32 / Promena %

622 / Cena

Cena

Promet

0,22

1.354

1.570.295

-0,32

622

3.604.803

Komercijalna banka, Beograd

0,00

900

0,00

Imlek, Beograd

0,03

3.000

939.000

Soja protein, Be~ej

0,00

459

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-0,79

504

729.404

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,00

420

529.200

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.295

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.595

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.120

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,09

4.350

4.350

Alfa plam, Vrawe

-5,77

5.521

833.655

99.500

Tigar, Pirot

0,00

211

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

395

0,00

3.604.803 / Promet

622

3.604.803

Stari Tami{, Pan~evo

18,18

1.300

247.000

199

Promena %

NIS, Novi Sad

-0,32

0,00

Naziv kompanije AIK banka, Ni{

NIS, Novi Sad

Pobeda holding, Petrovaradin

BELEX 15 (433,94 -0,16)

Mlekara, Subotica

-4,15

1.315

78.900

Kontinental, Novi Sad

0,00

256

22.272

Sviiznosisudatiudinarima


V remeploV

Medakovi}podlupomvlasti Dr Danilo Medakovi}, poreklom iz Like, bio je vi{e godina u slu`bi Kneza Milo{a Obrenovi}a, dok je ovaj bio na vlasti, ali i dok je bio ra`alovan (1835 - 45.). U Novom Sadu se nastanio 1847. da bi godinu dana kasnije, na po~etku Ma|arske bune, {tampao list „Vestnik” a potom u Sremskim Karlovcima „Napredak”. Tajna policija Kne`evine Srbije, kojom su zavladali Kara|or|evi}i, budno je pratila wegov rad. Istovremeno, izve{taj austrijske policije od 6. oktobra 1851. svedo~i da je i ona pratila Medakovi}a jer je bio „preterani Srbin i veliki nema~komrzac”. N.C.

Novosadska subota6.oktobar2012.

Telefoni: 021 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

JU^EULIMANSKOMPARKU

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Petioktobar zakazaopiknik

Bacilimasvojupri~u

B

olesti kao stalni pratioci ~ove~anstva ~esto mogu da uka`uinastaweukojemseneko dru{tvonalazi.Takojetuberkuloza, za koju se smatralo da je pro{lost na ovim prostorima, ponovo aktuelna u Novom Sadu. Nisutonekedramati~necifre, alikadaseka`edajepro{lego-

dine obolelo 63 osobe, onda se mo`ere}idajeova,nekada„romanti~na“, zarazna bolest prisutnaivreba.Kadsedodadase onajavqanaj~e{}eulo{imsocijalno-ekonomskim uslovima, sti`emodostawaukojem`ivimo,a weganambacilituberkulozetakonemilosrdnopokazuju. S. Kr.

Doga|aji od 5. oktobra 2000. godine i oni koji su usledili, pretresani su ju~e popodne u se}awima gra|ana i neposrednih u~enika pobune na dru`ewu pod nazivom „Novi optimizam nova mogu}nost” u Limanskom parku kod Kineske ~etvrti. Piknik uz

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NICENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

hronika

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVODDOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

pasuq, osve`avaju}a pi}a, te muziku EKV i Partibrejkersa u pozadini - tako je nekoliko desetina gra|ana obele`ilo ovaj datum, a kroz }askawe je dominirala konstatacija da je borba tog dana sigurno vredela. - Okupili smo se kao gra|ani koji ba{tine vrednosti 5. oktobra. Danas svako ima svoju verziju zna~aja ovog datuma, a za nas taj zna~aj nije sporan. Qudi koji relativizuju zna~aj toga, treba da znaju {taje bilo pre 5. oktobra. Srbija je u problemu, jer ne postoji kultura se}awa, ali i ta ogromna koli~ina doga|aja koji se produkuje sva ko dnev no i na mer no ni je pre va zil {a zna ~aj da na {weg datuma - rekao je jedan od organi za to ra, ge ne ral ni me na xer Po zo ri {nog klu ba “Ze le no zvono” u Zrewaninu Branislav Gruba~ki Guta.

Za pasuq je bio odgovoran jedan od prvoboraca 5. oktobra, vaqevski slikar Bogoqub Arsenijevi} Maki, a pred ve~erwe sate prisutne je na akusti~noj gitari zabavio poznati novosadski zabavqa~ Branimir Rosi}.

Pikniku je prisustvovao i biv{i gradona~elnik Igor Pavli~i}, a doga|aj su organizovali „Novi optimizam„ Pozori{ni klub Zeleno zvono i iz Zrewanina i Studentski kulturni centar. A.L.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

subota6.oktobar2012.

DNEVNIK

DVA SINDIKATA U „^ISTO]I” NEZADOVOQNA POTEZIMA DIREKTORA

Novozapo{qavawere`eplate

Foto:R.Hayi}

JU^E IZLO@BA POVODOM JUBILEJA MILANSKOG EDIKTA

Ni{kiumetni~kizanati uZanatskomdomu Izlo`ba starih i umetni~kih zanata, koju su povodom predstoje}e proslave jubileja Milanskog edikta uprili~ile zanatlije Ni{a, otvorena je ju~eumalojsaliZanatskogdoma, TrgMarijeTrandafil14.Posetiocisumoglividetiikupiti liciderska srca, pe{kire sa ru~no ra|enim vezom, zlatovez, ikone ra|ene duborezom, slike, suvenire sa etno-motivima i {e}erne ikone. Predsednik Udru`ewa zanatlija Novog Sada Slavko Novakovi}, koji je otvorio postavku, podsetio je na zna~aj saradwe izme|u zanatlijaNovogSadaiNi{a. - Saradwa sa zanatlijama iz Ni{a postala je tradicija, kao

iizlo`beime|usobnagostovawa kojima se promovi{e zanatstvo.Tojeprilikadazanatlije razmene iskustva, poka`u {ta su uradili, ali i da prodajom svojihradovane{tozarade-ka`eNovakovi}. Predsednik Udru`ewa samostalnih privrednika i zanatlija Ni{a Blagoje Stanisavqevi} istakao je da je ciq izlo`be promocija zanatstva ju`ne Srbije i grada Ni{a. Po wegovim re~ima, svoje radove Novosa|anima }e predstavitioko50zanatlija,mladihinezaposlenihqudi,koji su pro{ li {kol u zan at a i koji }e ubudu}e od zanata `iveti. N. R.

Novoimenovanidirektor„^isto}e„Dragan Bo`i} odkadagajepostavilaSkup{tinagrada za prvog ~oveka bespotrebno je zaposlio osamradnika,{to}eimatizaposledicusmaweweplatauprosekuzasedamhiqadadinara, re~enojenazajedni~kojkonferencijizanovinaredvasindikata,SamostalnogiNezavisnog. Nagla{enojedajeuzosamradnikaiBo`i}novoprimqeni,devetizaposleni. ZamenikpredsednikaSamostalnogsindikataBobanPetkovi} ka`eda„^isto}a”imakadarzasveposlove,dasunovoprimqenivi{ak, bezodgovaraju}e{koleiradnogiskustva. -Smewenisudosada{wirukovodioci;nije im data im prilika da se doka`u pred novim direktorom.Bezobzirana{kolskuspremu,a zahvaqjuju}i rukovode}oj poziciji novoprimqeni su dobili najvi{e koeficijete. Sada imamo dva pomo}nika direktora za pravnoekonomskeposlove.NovirukovodilacSlu`be komercijalejepoqoprivredniin`ewer-smer sto~arstvo,anovirukovodilacnadeponijije ekonomskitehni~arbeziskustvaukomunalnoj priredi.DirektorBo`i}jezaposlioivoza~a, dok je dosada{wi voza~ sada kurir-referentzaekspedicijupo{te,au”^isto}i”radi ve}40godinaiza~etirimececasti~epravo

Priznawazavannastavne aktivnosti Decu i nastavnike novosadskih osnovnih {kola koji u~estvujuuraduDe~jegsavezaju~e jeuGradskojku}iugostiozamenik gradona~elnika Borko Ili}. ^estitaju}i im Me|unarodnidandeteta,Ili}jeistakao da je ovo prilika da se javnostiskrenepa`wanapolo`aj i prava deteta u dru{tvu, te da svakidanugodinitrebadabude dandeteta,anesamojedan.

Bezvode}edanasod7do22~asabiti`iteqiulicaRadni~keodSutjeske do Stra`ilovske, Sutjeske ulice od Bulevara cara Lazara do Stra`ilovske,Spens,Sudisevernatribinastadiona„Kara|or|e”. Cisternesapitkomvodombi}ekodsuda.Slavinsusvezbogradovana vodovodnojmre`i.Postojimogu}nostdautokuradovaiokolneulice budubezvode. Z. D.

DaNas U GRaDU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.10, 14.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14.30, 14.45, 16.15, 16.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (21.15), „Nedodirqivi” (18.20), „Vanzemaqci u kom{iluku” (16.05), „Bornovo nasle|e” (20.10), „Hrabra Merida” (12, 12.15, 14, 14.15, 16, 16.20, 18.10), „Pritajeno zlo: Osveta” (20.30), „Meda” (18.05, 20, 22.35), „Imate li znawe za drugo stawe” (22.25), „Uhvati ritam 4: revolucija” (20.30), „Sudija Dred” (18.30, 22.10), „96 sati: Istambul” (18.15, 20.15, 22.15), „Hotel Transilvanija” (12.20, 14.20, 16.10, 18)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Jovan \or|evi}” opera „Mileva” (19), Scena „Pera Dobrinovi}” drama „Sluga dvaju gospodara” (19.30) Pozori{te mladih: mala sala „Kvarna farma” (11), velika sala „Testosteron” (20)

MUZeJi Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Muzej p~elarstva porodice @ivanovi}, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovi}a 86, 881–071 (10–18) Dulkina vinska ku}a, Sremski Karlovci, Karlova~kog mira 18, 063/8826675 (15–19)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: DEVOJ^ICE: Jelena ]ulibrk, Gordana Isakovski, Monika Ivanovi}, Ivana Samarxija, Jovana Kalmar i Barbara Belinda Ubavi}-ViningerizNovogSada,KristinaKozar~i} izIn|ije,Dijana^olak izKikinde,SenkaLap~i}-Radi} izTemerina,Miqana Jovovi} izKule,MajaBere{izRatkova,BranislavaWegovan-Goci} izPetrovaradina,TawaMara{ izSubotice,Jelena]iki} iz Koviqa, DE^AKE:VericaKu{i},MarijanaManastirac,ZoricaStefanovi} i Jelena Bun~i} iz Novog Sada, Marijana Jovanovi} iz Rumenke,Klementina^abradi izBa~keTopole,SawaStanojevi} iz StarePazove,AndrijanaHergoti}-Topar izKara|or|eva,Gordana Farka{ izSremskeKameniceiSne`anaVukoti} izObrovca.

saHRaNE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Mileva \ure Majstorovi} (1929) u 10.30 ~asova, Milica Nikole Dragovi} (1928)u11.15,MaricaMilana[uqan(1928)u12.45,An|aLuke [u{nica(1932)u13.30,VojislavNenadaIsakov(1931)u14.15, BudimirManojlaVukovi}(1950)u15i\ur|inkaPanteGavran~i}(1923)u15.45-urna.NaKatoli~komgrobqubi}esahrawen ZoltanJano{aVrawo(1954)u15~asova-urna. NaCentralnomgrobquuFutogubi}esahrawenRadeDu{ana Polovina(1952)u13sati.

Zamenikgradona~elnikauru~iojeu~iteqicamai{kolskim oranizacijamaDe~jegsavezanagrade za uspe{no organizovawe vannastavnih aktivnosti. Za najaktivniji anga`man priznawe je pripalo  predstavnicima De~jegsavezaizO[„\or|eNato{evi}„.Nagrade su dobila i deca iz Centra za likovno vaspitawe dece i omladine Vojvodine. J. Z.

„Hahaha”uCK13

SUD, SPENS, ULICE RADNI^KE I SUTJESKA

Danbezvode,cisternekodsuda

napenziju-kazaojePetkovi}.Dodaoje,dajeu firmustiglainovasekretaricadirektora,te da je u jednom danu u preduze}u bilo ~ak tri radnicenatommestu. -Smewenisupreme{teninanajni`aradna mesta,uodeqewagdeve}imadovoqnoradnika, patakonajednomradnommestuimapoosamde-

Makedonskipank-rokbend„Hahaha”ve~eras}eu22satanastupitiuOmladinskomcentruCK13,a doma}u podr{ku pru`i}e im Novosa|ani „[oplifters„. „Hahaha„ promovi{u drugi album „Siroma{niibogati”kojijeizdala nezavisnaizdava~kaku}a„Munli

telefoni

U FUTOGU „BISERNA GRANA”

VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

DanasFestival narodnihno{wi Festivalnarodnihno{wii oglavqa „Biserna grana” odr`a}esedanasuFutoguuorganizaciji KIC „Mladost”. Ovajfestivaluprviplanstavqa folklorno materijalno blago, narodne no{we i oglavqa,originalnealiiadaptirane koje }e biti prikazane van klasi~nog nastupa na sceni. Na ovogodi{woj manifestaciji posetioci }e mo}i da prisustvuju predavawima vrsnihpoznavalacanarodnihno{wi i obi~aja, da u`ivaju u prezentacijino{wiikoncertuu~esnikaFestivala... U13~asovaodr`a}esepredavawe na temu nevestinska oglavqa, a od 19 ~asova bi}e odr`ana revija narodnih no{wi, kostima i koncert u pozori{tuKIC.Tako|e,naplatou KIC od 10 do 17 ~asova odr`a}e se prodajna izlo`ba „Futo{kibazar”,od16satina programujemaliposlepodnevni koncert. Ulaz na sve programejebesplatan. B. M. NA INICIJATIVU FRANCUSKE AMBASADE

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

rekords„. „[opliftersi” }e, poredstarihpesama,sviratiinove sjo{neobjavqenogalbuma.Nastupi}eipankrokduo„SIZ”,tako|eizMakedonije,kojiprati„Hahaha„ na evropskoj turneji. Ulaznicako{ta250dinara. J. Z.

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Ekshumacijana Tranyamentu NaosnovuinicijativeAmbasadeFrancuskeuBeograduzautvr|ivawe i obele`avawe grobova francuskih vojnika palih tokom borbi u Prvom svetskom ratu na prostoruSrbije, isaznawadapostoji mogu}nost da je nekolicina wihsahrawenaiuNovomSaduna delu Petrovaradinskog grobqa, „Lisje„ }euponedeqakod 10sati po~eti ekshumaciju potencijalnih ostataka francuskih vojnika navojnomgrobqunaTranxamentu. Zavod za za{titu spomenika kulture koji raspola`e podacima o eventualnimlokacijamakojetrebasondirati,obezbedi}epotrebnu dokumentaciju na osnovu koje }eseobaviti radovi. B. M.

vetizvr{ilaca,aposlaimauvrhglavezadvojeradnika-kazaojePetkovi}. Ovisindikatineprihvatajupredlogdirektoradasesuspendujekoletivniugovoribruto zaradasmawiza10do15odsto,umawekoeficijenti,{tobizna~ilosmaweweplatezajo{ desetodsto. -Neprihvatamonidatehnolo{kivi{ak,a imaizme|u100i150prekobrojnih,iz„^isto}e”ode bez otpremnine -rekao je Petkovi}. U firmi,ka`e,sadaimaizme|u670i680radnikaadaplaniprogramradapreduze}azaovugodinuudeluzaradaplaniranza621.zaposlenog. Petkovi}jepohvalionaporenovogdirektora, dasereprogramiradugpreduze}akodRazvojne bankeVojvodine,para~un„^isto}e”ne}ebiti blokiran. DirektorDraganBo`i}kazaoje,dajedoveo svojtimiutomenevidini{talo{e,jerdaje postoje}i menaxment dobro radio „^isto}a”, ka`e, ne bi imala milijardu dinara gubitka. Navodidajeovafirmauodnosunadrugakomunalna gradska preduze}a u najgorem polo`aju. Bo`i}jenamestodirektora„^isto}e”do{ao sa pozicije direktora dr`avnog preduze}a „Odr`avawe i usuge”. Magistar je istorije, kaoilovnogturizma. Z. Deli}

NA GRADSKOM GROBQU POVODOM ZADU[NICA

Obezbe|enkombiprevoz

Povodom Mihoqskih zadu{nica danas }e biti poja~an prevoz ka Gradskomgrobqu.Naliniji14zaSajlovosaobra}a}ezglobniautobus auslu~ajugu`veGSP}eubacitidodatnepolaske.„Lisje”}ezastarijeionesainvaliditetomobezbeditiprevoz,kombi}evozitiod7do 15~asovaodportirniceGradskoggrobqa.Pripremqenjevelikiizborrezanogcve}a,sve}aikandila,kojisemogukupitiporedcve}are naGradskomgrobqu,kodparkinga,~etvrtoggrobnogpoqa,naautobuskojstanici,kodkapijeispredgrobqaiispredkatastra. A. J.


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota6.oktobar2012.

9

DIREKTOR POZORI[TA MLADIH PORU^IO

\eri}:Ne}upodnetiostavku Kako „Dnevnik“ nezvani~no saznaje, sednica Upravnog odbora Pozori{ta mladih, na kojoj }e se verovatnoodlu~ivatiiosudbini sada{wegdirektoraZorana\eri}a, bi}e odr`ana naredne nedeqe. Kao kandidat koji bi trebalo da zameni \eri}a i daqe figurira Dragan Marinkovi} Maca. Me|utim,\eri}za„Dnevnik“ka`edaje od wega ve} tra`eno da podnese ostavku, {to bi olak{alo proces smene,po{toje\eri}udrugojgodinidrugog~etvorogodi{wegmandata. -Nemogudavamka`emkojezapravoodmenetra`iodapodnesem ostavku, jer se takve stvari rade prekoposrednika.Nevidimkoho}e da me smeni i za{to. Izabran samnaosnovustru~nostiirezultata,anajve}ijedasadaimamosvojepredstaveivrlobrojnupubliku – naveo je \eri}, isti~u}i da ostavkune}epodneti. \eri}jenamestov.d.direktora Pozori{tamladihdo{ao2007.go-

-RadPozori{tamladihutom momentubiojepodznakompitawaido{aosamdatorazre{im. Prvi sam direktor koji je bio izabrannajavnomkonkursuujulu2007.godine.Kadamijeistekaomandat,odstranekolektiva zamoqensamdaseponovokandidujem,za{tamijepodr{kupru`io i tada{wi Upravni odbor, te sam pro{le godine ponovo izabran–ka`e\eri},nagla{avaju}idajenestrana~kali~nost. Ponosanjenato{tojePozori{temladihnastupilonaSterijinom pozorju, prvi put za 82 godinepostojawai{tosuuspeli da pokrenu dramski program na osnovu kojeg konkuri{u na svim pozori{nim festivalima uzemqiiokru`ewu. -NoviUpravniodbornijejo{ Zoran\eri} Foto:B.Lu~i} konstituisan. Ne poznajem qude dine, kako ka`e, na preporuku ta- kojisuizabrani,azanimqivojeda da{wegpredsednikagradskeskup- Gradnijetra`iona{emi{qeweo {tineZoranaVu~evi}a inapoziv kandidatima iz Pozori{ta mlaglumaca. dih,koji}esadaimatidvaodsedam

mestauUpravnomodboru–rekaoje \eri}. Powegovimre~ima,Pozori{te jeute{kojsituacijijerparezaprogramenesti`uizGradai~inimu sedasvestojidokse~ekawegova smena.Strankakojajepredlo`ila smenu \eri}a, Srpski pokret obnove,ne`elidakomentari{ede{avawa u Pozori{tu mladih i tvrdida}eseotomegovoritikada sebudene{tode{avalo,tenavode daidaqeostajupristavudajeMarinkovi} odgovaraju}a zamena za \eri}a. Dabi\eri}biosmewen,pozakonujepotrebnonavestirazloge zato.Prekju~ejeprilikomzahteva Upravnog odbora za smenu direktora Kulturnog centra Novog Sada Lasla Bla{kovi}a jedan od zvani~nih razloga bio to {to je oficijelna tabla na zgradi KCNS-aispisanasamolatinicom, ~imesekr{iUstaviZakonoslu`benojupotrebijezikaipisma. S. Krsti}

UPRAVNI ODBOR PREDLO@IO

DraganKoji}ponovona~elu Gradskebiblioteke Upravni odbor Gradske bibliotekenasino}nojprvojsedniciunovomsastavupredlo`iojeSkup{tini grada za vr{ioca du`nosti biblioteke nekada{weg dugogodi{weg direktora Dragana Koji}a. MagistarbibliotekarstvaMilo{ Pankov pre sednice UO podneo je ostavkunamestodirektora. Pankov je ostavku obrazlo`io li~nim razlozima. U izjavi za

„Dnevnik„jekazaodajeostavkudao jernemo`edasledikuluturnupolitiku,kojunameravadavodinova

za popunu fondova i inventarisawe.Kodpredogazav.d.direktoraod glasawaseuzdr`aoDaniloKabi},

Milo{PankovpresedniceUOpodneoostavku namestodirektora skup{tinska ve}ina  u gradu. Upravni odbor predlo`io je da PankovbuderukovodilacOdeqewa

koji u UO predstavqa zaposlene.”Direktora nikada nisu birali zaposleni,ve}vlast.Tonezna~ida

U PREDUZE]U UTVRDILI DA JE RADNICA DOBIJALA ANONIMNE PORUKE I TELEFONSKE POZIVE

„Lisje”zbogucene pozvalopoliciju Nov oi m en ov an i dir ekt or JKP„Lisje”StojanIvani{evi} ju~ejeposlaosaop{tewe, u kojem ka`e da veruje da }e pol ic ij a pron a| i odg ov orn e kojisukoleginicizaposlenoj naodre|enovremeD.Pslali anonimneSMSporukeizvali jetelefnom,dabijeporu~ili kako}edobitiposaonaneodre|enovreme,akoplatiizvePAROVI] SUMWA U NAMERE „DVERI”

Poku{aj diskreditacije Od radnice Javno-komunalnog preduze}a „Lisje” tra`en je mito ili u~lawewe u Pokret „Dveri” kako bi bila zaposlena na neodre|eno vreme, saop{tio je ju~e direktor te firm e Stoj an Ivan i{ ev i}. Direktornavodidajenaosnovuprijaveteradnice,kojaradinaodre|enovreme,osnovao komisijukojajeutvrdilakako jeonadobijalaanonimneporukeukojimajojjezastalanposao tra`en mito. Pozvana je policijakojajeizvr{ilauvi|aj, a dok az i su pros le| en i nadle`nim tu`ila{tvu. Lider izb a~ en ih nov os ads kih dverana Miroslav Parovi} iz odborni~ke grupe „Novi Sad odmah” u svom sao{tewu navodikakojeovdere~opoku{aju da se diskredituju qudi koji ~ine vlast ispred ove odborni~kegrupe. „Veoma je interesantno da jeuiskazuo{te}enareklakako je bila u novim kancelarijama Dveri u Novom Sadu i da jetamorazgovaralasavisokim funkc io n er im a te org an iz acije-zbog istrage nisu navedena imena - koji su je umesto u policiju uputili na nekakvu pravnu slu`bu „Dveri” i na medije„, navodi Parovi}. Ovo powemustvarasumweutodaje neko iz Pokreta „Dveri” ume{an u o~igledan poku{aj diskreditacije odborni~ke grupe „NoviSadodmah”. A. L.

snusumunovcailiseu~laniu Pokret„Dveri”. Ivan i{ ev i} ka` e u sao p{tewudajetimpovodomformiranaKomisija,idajeutvrdila da je koleginica zaista dob ij al a tak ve por uk e. Na predlog tri ~lana Komisije, me|u kojim je bio i direktor, i uz saglasnost kolegnice D. P. pozvana je policija, i oba-

vila informativni razgovor iuvi|aj. Slu~aj je, navodi direktor, sada u rukama nadle`nih organa, a u JKP „Lisje” ovakvi poku{ajimanipulacijeibilokakvog uslovqavawa zaposlenih ni u budu}e ne}e biti tolerisani,ka`enakrajusaop{tewa direktor pogrebnog preduze}a StojanIvni{evi}. Z. D.

ne}u sara|ivati s Koji}em”, rekao jeKabi}. Koji}jena~eluGradske biblioteke bio skoro 18 godina, a poslesmeneuaprilupro{legodine,zakojujetvrdiodajenezakonita,podneojevi{esudskihtu`bi.U me|uvremenu je od tu`bi odustao, jermujeponu|enodabudepomo}nik direktora za izdava~ku delatnost. Sa te pozicije sada dolazi ponovo na~eloGradskebiblioteke. Z. D.

Noseba{tenski otpad Ba{tenski otpad u ponedeqak }e se odnositi na Telepu. Otpad gra|anitrebadaostaveispredsvojihku}ado6~asova. A. L.

GRADONA^ELNIK VU^EVI] OBI[AO PO^ETNE RADOVE

Tvr|avizelenilo pomeri Gradona~elnik Milo{ Vu~evi} obi{aojeju~epo~etneradovenasanacijiiure|ewuzelenilaPetrovaradinsketvr|ave. - ”Trenutno se ure|uju zapu{teni delovi Petrovaradinske tvr|ave,nakojimani{tanijera|eno 30 godina” - rekao je Vu~evi}. - Jedan deo ovog kulturnog spomenika uop{te nije mogao da seupotrebqava,aliuskoro}emo mo}i da u`ivamo u kompletnoj lepoti bisera grada. Svi radovi sesprovodeusaradwisaZavodom za za{titu spomenika kulture GradaNovogSada. Radovivredni50milionadinaratrebalobidabuduzavr{enido 15.novembra.

-PlaniranojedasenaTvr|avi napreko20hektarauklonivisoko iniskorastiwe.Graweiniskorastiwekojeuklonimobi}eiskori{}enouna{emkomposti{tu,koje sekasnijeuzimazapopravqawezemqi{tanaraznimlokacijama.Visokorastiwe}emoiskoristitiza gra|evinskiistolarskimaterial, akrupnijeotpadnodrvo,premadosada{woj praksi, bi}e podeqeno radnicima„Zelenila”.Nakontoga ozeleni}emo sre|ene povr{ine, a uplanujezasa|ivawe25.000sadnica`iveogradeiukrasnog{ibqa razli~itihvrsta-rekaojev.d.direktora JKP “Gradsko zelenilo” MilanNovakovi}. A. Va.

Bogata„De~janedeqa” Uokviruprograma„De~jenedeqe”danas}esedo7do18~asovaodr`atipredavawaokowimanasala{u„Filipus”u[ajka{u.U~esnici}e, poredteorijskogdela,imatiprilikeidaja{uiizvodevolta`neve`be. UO[„Jo`efAtila”od10do12~asovaodr`avaseizlo`bade~jihradovauokviruradioniceCentrazadecuiomladinu.Dru{tvou~iteqa NovogSadau10~asovaorganizujelikovnuradionicuuedukativnomkampuna^eneju,au12jedodelanagradazanajuspe{nijeradovenakonkursu De~jegsaveza„Dovr{izagonetnupri~u”i„U~itequ,u~iteqicidar”.U 19~asovaDru{tvozapomo}osobamasaautizmomi„Hipotens”organizujuinkluzivni~asjahawanaNovosadskomsajmu,hala32. kA. J.


10

dnevnik

subota6.oktobar2012.

„Dnevnikova” galerija prvaka

S

a `eqom da ovogodi{wim |acima prvacima po~etak {kolovawa nikada ne izbledi iz galerije lepih se}awa, „Dnevnik” im poklawa fotografije za osnovno{kolski album. Svakog dana osim nedeqom, 10. strana u na{em listu posve}ena je fotografijama razreda prvaka iz

osnovnih {kola s teritorije Grada Novog Sada i iz Sremskih Karlovaca. Prodefilova}e tako kroz ovu „Dnevnikovu” galeriju prvaka fotografije za nezaborav 141 odeqewa iz 33 osnovne {kole u kojima se nastava odvija na srpskom, ma|arskom i slova~kom jeziku.

Osnovna {kola „Du{an Radovi}”, Novi Sad

I1

I2

I3

I4

I5

I6

U ponedeqak: O[ „Du{an Radovi}” i O[ „@arko Zrewanin”, Novi Sad


vOJvOdinA

dnevnik ИТАЛИЈАНСКИПРИВРЕДНИЦИУКИКИНДИ

Фабриканабази биомасе

КИКИНДА: Италијански при-

вредници, њих десет, предвођени председникомФондације“Мителеуропа” Ђузепеом Форланелијем, поново су јуче боравили у Кикинди, ради договора о евентуалном улагању у кикиндску општину. Представници италијанске групацијепрвипутКикиндусупосетили уаприлу,кадајепотписаниМеморандум о споразумевању, који се односинаизградњупостројењаза производњутоплотнеиелектричне енергијенабазибиомасе. ПривреднициизИталијесастали су се са представницима локалне самоуправе председником ОпштинеСавомДобранићем,замеником председника Општине Милошем Латиновићем, помоћником председника Браниславом Чолаком, чланомОпштинскогвећаНенадом Грбићем, директорицом ЈП “Ди-

рекцијезаизградњуграда”ОливеромКанатарипредставникомпољопривредникаВладомКрејићем. Пројекат,којиносиназив“Војводина”,започеобиуКикинди.Радићем се искључиво посредством Агенције ВИП фонда, који би био логистикаипомоћнеопходназаизградњупостројења.Биомасајесуштински фактор за развој производње и исплативост инвестиције, пајеулагачиманеопходнагаранцијадаћемобезбедитидовољносировина за фабрику. Уколико се одлучезаизградњуфабрикеуКикинди, привредници из Италије, ангажоваћелокалнеграђевинскеидруги извођаче. Фабрика за прераду биомасекошталабиоко40милио- наевра,стимштојевредностсаме фабрике 32, а осам милиона евра неопходнојезасилосе. А.Ђуран

ПОВОДОМОБЕЛЕЖАВАЊАДЕЧЈЕНЕДЕЉЕ

ОдржанДечјивашар ОЏАЦИ: Поводом Дечје неде-

ље, деца из предшколске установе „Полетарац“ из Оџака и деца из дневногборавкаДруштвазапомоћ ментално недовољно развијеним особама, „Златна барка“ изложили су своје радове на Дечјем вашару.

-Циљманифестацијеједасекод децеразвијехуманост,каоједнавеомабитнаособинаивредносткоју сматрамодасвакољудскобићетреба да има - рекла је директорица предшколскеустанове„Полетарац“ ЈеленаСелак.

subota6.oktobar2012.

НОВИСПОРАЗУМБЕЧЕЈСКЕОПШТИНЕИРУСКОГИСТРИНСКОГОКРУГА

Братимљењедвају региона БЕЧЕЈ: Захваљујући заменици председника општине Бечеј Тамари Иванишевић, вишегодишњаспоразумосарадњи сделегацијомИстринскогокруга московске области из Руске Федерације, поново је актуелизован.ОвихданајеуБечејуделегацијаИстринскогокруга,заменица начелнице Истринског округаИринаЈулинцеваБорисовна и начелница канцеларије за културу и спорт Марина ЖерлигинаБорисовна. -Актуелналокалнасамоуправа је одлучила да реактивира идеју стару седам година и да

потпише нови Споразум о сарадњи са Истринском облашћу, који је предрадња за крајњи циљ,атојебратимљењедварегиона из две по много чему сличне земље. Гошће из Русије

Малишанисуизложилиипродавалисвојерукотворинеиосликавали плочник испред Спортско-пословногцентра.Платојебиопрепундеце,њиховихродитеља,каоиосталихзаинтересованих,којисухтели давидеикупесвеоноштосудеца направила. Креде у боји у рукама малишанасунатему„Порукапријатељстванепознатомдругу“,осликавале поруке које су мудре дечје главесмишљале.

Председница општине Оџаци Изабела Шерић организовала је пријем за малишане у просторијама општинске управе. Ово је био првипутдајеорганизованпријем за најмлађе. На пријему су размењенипоклониизмеђудецеиорганизатора, уз песму и разговор, а овомприликомјеурученваучерза потребеуваспитно–образовномраду, оџачке установе за  васпитање С.Милер најмлађих.

Малишаникод председникаoпштине

ВРБАС: УоквируобележавањаДечјенедељеуприличенјепријемнајмлађихкодпредседникаопштинеВрбасдрЖељкаВидовића.ПредседницаОдборазаобележавањеДечјенедељеМарјанаМараш јеистакладаје „Данотворенихврата“приликаданајмлађиукажунасвојаправаипотребе.ПредседникопштинејенагласиодаДечјанедељатребастаријимада будесамоподстрекдаонајмлађимабринутокомцелегодине. -Имамодостадецекојасусоцијалноугроженаиупородицамаукојима сеоњиманебриненаадекватанначин.Утокуцелегодинетрудимоседа М. Кк. тојдеципомогнемо.–рекаојеВидовић.

Маскенбалзакрај

ТЕМЕРИН: Малишани из Дечје установе „Вељко Влаховић“ и ученици нижихразредаосновнихшкола „Петар Кочић“, „Имре Кокаи“, „Славко Родић“ и „ДанилоЗеленовић“уживали су протеклих шест дана у манифестацијама које су припремили запослени и сарадници КИЦ „Лукијан Мушицки“уТемерину.Почелојепријемомдецекодградоначелника Темерина Владислава Цапика, настављено проглашењемнајбољихрадовасаликовног конкурса„Убојамајесени“,дечијихрадоваповодомфестивалалудаје,позоришнимпредставама,те пројекцијама анимираних и цртанихфилмова.УтокуДечјенедеље

отворенајеизложбасликаодсламеХрватскогкултурнопросветног друштва „Матија Губец“ из Суботице.Последњемданаманифестације,уприсуствувишехиљададеце,њиховихродитеља,наставника и васпитача одржан је велики Маскенбал на Пијачном тргу у Темерину. М.Ми.

ЦарТрoјан обилазишколе

АЛИБУНАР: УоквируДечијенедеље,децасуприредилаизложбесвојихцртежа,авршњацимаиродитељимасаваспитачимаиучитељимаприредилиперформансеоправимадетета,рецитовалесусеипесмицеисви суздушноаплаудирализаприказанепрограме.АухолушколеуАлибунаруглумацизБеоградаМилутинЈевђенијевић једосузазасмејаваодецу, извођењембајке„УцараТрoјанакозјеуши“.Накрајусутражилиаутограме,аЈевђенијевићречедаћенареднихданаобићисвешколеуопштинии деципоказатикакосеницарулагањенеисплати. Р.Ј.

имале су и састанак с привредницима,чијефирмеимајуизвозни потенцијал. Како наша понуда може да задовољи само деопотребаИстринскогокруга, састанку су присуствовали и

Данирускекултуре УсалиГрадскогпозориштаод8.до12.октобраодржаћесе„Данирускогфилма“,аод10.до24.октобраугалерији„Круг“биће изложбапоимену„РускисликариуСрбији“.УГрадскоммузејуће од8.до22.октобрабитиизложбарускихплакатаизДругогсветскограта,ауНароднојбиблиотецићесе12.овогмесецаодржати књижевно вече, посвећено савременом руском песнику Борису Рижију.Свеактивностисубесплатне.

представници Регионалне привредне коморе из Новог Сада, дабисечитавЈужнобачкирегион укључио у предстојећу сарадњу. Током боравка у Бечеју, гошћамаизРусијепредставићемо туристичке дестинације, упознаћемоихсакултурномбаштиномиспортскимпотенцијалом-истакаоје,напресконференцији у Градској кући, председник општине Бечеј мр Вук Радојевић. ГошћећеприсуствовативечерашњојСвечанојакадемији,поводом Дана ослобођења Бечеја В.Јанков одфашизма.

ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРМИРОСЛАВВАСИНУСОМБОРСКОМ„БОРЕЛИЈУ”

Сукцесија, паподелаимовине СОМБОР: Покрајински секретар за привреду, рад и запошљавање Мирослав Васин, током свог јучерашњег боравка у Сомбору и обиласка још увек друштвеног предузећа „Борели“, највећеобућарскефирмеуСрбији, поновио је чврсто опредељење покрајинске Владе да је судбинаовогпредузећанераскидиво везаназапроцессукцесијеизмеђубившихрепубликанекадашње СФРЈ,иизразиоочекивањедаће све недоумице бити решаване у складусатим.

- Неодговорно је писмо некадашњег премијера Мирка Цветковића, укомеонсамопојашњавадоклесестиглоупроцесусукцесије, тумачитикаонекакавпристисакизвршне власти на правосудни системСрбије-упозориојеВасин.-У праву, односно у парничном поступку, познат је институт застоја, до кога долази док се не разреше правне недоумице, које претходе извесномпредметуиодлучивањуо њему. Тако је потпуно јасно да се односи„Борелија“ихрватскефирме „Борово“ као некадашњег не-

ЗаштититирадникеУљаре„Сунце”

Децаизложиласвојерукотворине

11

МирославВасинје,токомборавкауСомбору,имаоисастанаксапредставницималокалнихсамоуправаСомбораиКуле,каоичелницимааутопревозничких предузећа „Севертранс“ и „Кулатранс“, својевремено неу- спешно приватизованих у „режији“ контроверзног бизнисмена Милета Јерковића.Премањеговимречима,овајсастанакјерезултираодоговором опословнојсарадњикакосенеби„преклапали“улинијамаитимесеби смањивалишансезаопоравак.Упитаносвомангажмануу„случају“радника сомборске Уљаре „Сунце“, којима је одлуком већинског власника, компаније„Инвеј“,наконотказапонуђенодапређунарадуврбаски„Витал“,чемусусерадницисупротставили,Васинјерекаодајезапочетсоцијалнидијалогидасуњеговаочекивањадаћерадницибитизаштићени,односнодаћеостваритисвасвојаправа,узоценудасеизвршнавластнеможемешатиупословнуполитикуприватнихкомпанија.

сумњивог оснивача могудокрајадефинисатитекпоразрешавању свих билатералних државних односа СрбијеиХрватскеупроцесусукцесијеиутом светлу обраћање премијера Цветковића је био изузетно одговоранчин.Стављатиовакав, сасвим правно основан, став државних органа у некакав Васину„Борелију” „антихрватски“ контекст је најо- имовину у Србији, иако усвојене бичнија манипулација и немушти одредбеЗаконаосукцесијидецеи- покушај некаквог политичког ре- дираноналажудасе,пребилокаваншизма према сада већ бившој квогједностраногпотеза,првокроз Влади Републике Србије - казао је завршетак овог процеса процентуВасин, према чијим је речима оп- ално одреде власнички удели, што станакфабрикеобуће„Борели“,ко- услучају„Борелија“нијеурађено. ја запошљава 700 радника, у ди- „Нови“ власници „Борелијевих“ ректнојвезисаопстанкоммалопро- локала,којесукупилиодхрватског дајнемрежеовогпредузећа. „Борова“пренеколикоданасуопПодсетимо, цео проблем око тужилитадашњегпремијераЦвет„Борелија“ је настао када је кори- ковићадајесвојимписмомнеколистећи чињеницу да су успели у цинисудовауСрбији(којисутраукњижавању малопродајне мреже жилипојашњењеодВладеР.Србина своје име, челници хрватског је о статусу спорне имовине) као „Борова“ као оснивача сомборске највишипредставникизвршневлафабрикеобуће,започелипренеко- сти извршио притисак на судску М.Миљеновsић лико година да распродају „своју“ гранувласти.

Запанчевачкуболницу100.000евра ПАНЧЕВО: ОпштојболнициуПанчеву, њенојпедијатријиипородилиштупривредник Милан Поповић донирао је опрему у вредности100000евра.Тосудвановапорођајнастола,реанимационисто,мониториза праћењевиталнихфункција,апаратзаскринингслуха,шестинфузионихпумпи,чети-

риЦТГапарата,20креветазасмештајноворођенедеце,каоидваинкубатора. Милан Поповић је до ове акције донирао већ 21 инкубатор за породилишта у Србији,каоидвазаБањалуку.ОвоједругопородилиштеуСрбијикојећеПоповићевомдонацијомбитиупотпуностиопре-

мљеносвомнеопходномопремом.-Заменејевеликозадовољствоштомогудапомогнем правој будућности Србије да им први сати и дани у животу буду што безбеднији,адауистовремеродитељимати тренуцибудунајлепшииштобезбрижниЗ.Дг. ји-рекаојеПоповић.

Вечерас свечана академија

Седми фестивал кукуруза КАЊИЖА: Овог викенда седми пут одржава се „Фестивал кукуруза„ са разноврснимпрограмом.Данас,од10 сати, стручнапредавањаокукурузу биће на економији Средњошколскогцентра„Беседеш Јожеф„, у исто време почињедефилезапрега,фијакера и плесача кроз центар града, а потом ће се у парку исред Градске куће деца такмичитиукомушањуиручном круњењу кукуруза и разним вештинама. Уз вашар рукотворина у радионицама деца ће се забављати прављењем играчака од кукурузовине, љуштинеибундеве,абићеи приказивања традиционалних јела од кукуруза, избора најбољепројеинаступафолклорнихгрупа. Фестивал од 16 сати прати понудавинара,аод18стаиод ГрадскекућедоДомауметностијевеселопостављањефигураодбундева.Галаконцерт народних анасмбала је од 19 сати у Дому ументости, а потомсеприређује„Балкукуруза„.Фестивалсезавршавасутра,у17сати, галаконцертом народнихплесоваимузичких М.Мр. ансамбала.

ЗАВРШЕНЈУЖНОБАЧКИФЕСТИВАЛЛУДАЈЕ УТЕМЕРИНУ

Рекордерипутују уКикинду ТЕМЕРИН: Јужнобачки фестиваллудаје,сабогатимизанимљивим програмом, успешно је организовалоДруштвопријатеља баштеуТемерину.УПрвомајској улици и на пијачном тргу, све је било у знаку јесењих плодова. Фестивал су отворили председник СО Темерин Андраш Густоњ и професор Универзитата у Новом Саду Јанош Берењи. Због дуготрајне суше, на фестивалу су биле изложене само три џиновскебундеве. Звањевласниканајтеже (145,10 кг)припалојепроизвођачуШандоруХорвату.Другопласиранису

Денеш Петрик и Шандор Хорват (137,65кг),атрећепласирани јеФлорианНовак (49,65).Најдужетиквеималису ЈожефВарга (185цм),ЗолтанКиш (168)иТиборВарга(165).Укатегоријибелихбундеваистаклисусе произвођачи Јанош Месарош (22,90 кг) Александар и Катарина Сивић (22,65) и Борбала Фараго (20,55).Најлепше композиције од бундева и јес ењих плодова имали су Иренка Тењи, Ерика Кочичка, Роберт Ковач и ЕржебетШетало. Рекордери путују на фестивал М.Ми. лудајеуКикинду.

БЕЧЕЈ: Бечејска општина вечерасорганизујесвечануакадемијуповодомпрославеДанаослобођења Бечеја од фашизма. Свечани скупћесеодржатиуГрадскомпозориштуБечејспочеткому18сати,ауоквирупрограмапоблициће сеобратитисепредставнициСУБНОРизБечејаипредставнициАмбасадеРускеФедерацијеуСрбији. Програм ће оплеменити Градски хор,извођењемпесаманаруском, српском и македонском језику, емитовање снимљеног прилога са сведоком дешавања 8. октобра 1944. године Меланијом Шевић, читање одломка из књиге „Више одвремена“укојојсуописанидогађајиодмахпослеослобођењаБечеја, рецитовање и наступ АНИП В.Ј. „Ђидо“.


12

CRnA HROnikA

subota6.oktobar2012.

dnevnik MINISTARPRAVDEIDR@AVNEUPRAVE NIKOLASELAKOVI]NAJAVQUJE:

Srbijadobija zakonoMPP

ADVOKATIPORODICAVOJNIKASTRADALIHUTOP^IDERSKOJKASARNI2004.TVRDE:

Ustavnisudutvrdio dasugardistiubijeni Advokatiporodicadvojicegardista,DraganaJakovqevi}aiDra`enaMilovanovi}a,kojisu5.oktobra 2004. ubijeni u kasarni na Top~ideru, rekli su ju~e da je Ustavni sud utvrdio da je prekr{eno pravo porodica `rtava na pravi~nosu|ewezatajzlo~in,~imeje,kakoka`u,utvrdiodasuvojniciubijeni. – Najvi{a sudska instanca – Ustavni sud Srbije – utvrdila je kon~anodasuvojniciubijeni–rekao je novinarima pravni zastupnik porodica gardista advokat Predrag Savi} ispred objekta „Kara{„, gde su porodice stradalihvojnikazapalilesve}euznak se}awanasvojenajbli`e. OnjenaveodajeUstavnisudna sednici od 18. jula usvojio ustavne `albeadvokataporodicadajeprekr{eno pravo porodica `rtava na pravi~no su|ewe, kao i pravo na `ivot vojnicima, dodaju}i da uva`avawetogzahtevazna~i„dasuvojnici ubijeni na nasilan i nezakonitna~in”.Advokatisuprecizirali da pismeni otpravak Ustavnog sudanisudobili„jerjeupitawuvrlokompleksnaislo`enaodluka”. –RazumemoiUstavnisud,kojem je potrebno dosta vremene za pismenuizradutepresude–rekaoje

Savi}, podsetiv{i na to da su advokatipro{legodineUstavnom sudu podneli dve `albe u vezi sa stradawemgardista. Savi}jenaveoidasuadvokati porodica „sasvim sigurni u to da }e Ustavni sud nalo`iti dr`avnimorganimadapostupapozahtevima za sprovo|ewe istrage protivsudijeive{takakojisuometaliistragu”. –Sigurnismoiutoda}etaodluka Ustavnog suda imati veliki

O~evigardistazapalilisve}e namestustradawasinova

moralnizna~ajida}ebitipotporauotkrivawuika`wavawuubicavojnika–rekaojeon. Pravni zastupnik porodica advokatOlgicaBati} jenavelai daseuproteklihosamgodinapokazalapotpunanemo}pravosu|a„a s druge strane, mo} nekih drugih struktura vlasti”. Olgica Bati}, koja je i poslanica u Skup{tini Srbije,navelajeda}eiskoristiti svoju poslani~ku funkciju „i predlo`iti formirawe anketnih odbora jer, osim krivi~ne odgovornosti,postojeinekedrugeodgovornosti koje treba da se utvrde”. Pravni zastupnik porodica advokat Aleksandar \uri} je rekaoidajeneophodno,posleodluke Ustavnog suda, da se svi koji su u~estvovaliuprethodnimsudskim postupcima oslobode ~uvawa dr`avnetajne. Roditeqi gardista, Janko Jakovqevi} i Petar Milovanovi} su izrazili razo~arewe {to u proteklih osam godina nije ni{taura|enonaotkrivawu~iwenica o ubistvu wihovih sinova. Onisuuizjavamanovinarimaizrazilinaduida}eposleodluke Ustavnogsudabitiotrkivenapunaistinaotome{tasedogodilo

5.oktobrapreosamgodinauTop~ideru. Jakovqevi}iMilovanovi},kao iwihoviadvokati,navelisuida jo{ uvek nisu dobili nikakvu informaciju od nadle`nih dr`avnihorganapovodomanonimnogpismakojesudobilipretrimeseca. Topismobilojepotpisanos„Biv{eobezbe|eweha{kogoptu`enika”, a u wemu je navedeno da je za smrt wihove dece odgovoran ha{kioptu`enikRatkoMladi},kojijeutovreme,kakosetvrdi,bio uobjektu„Kara{„. Odmah nakon pucwave, 5. oktobra 2004. godine, Vojska je izdala saop{tewedajeMilovanovi}pucao na Jakovqevi}a i zatim izvr{iosamoubistvo,apotomjevojno pravosu|eutvrdilodajeJakovqevi}ubioMilovanovi}aiizvr{io samoubistvo. Zbog sumwe u profesionalnost rada vojnih pravosudnih organa, Savet ministara SCG i Vrhovni savetobraneformiralisunezavisnu komisiju, koja je do{la do zakqu~ka da je na gardiste pucala tre}a osoba. Izve{taj nezavisne komisije2008.godinesupotvrdili i forenzi~ari ameri~kog Federalnogistra`nogbiroa(FBI-ja). (Tanjug)

Ministar pravde i dr`avne upraveNikolaSelakovi} rekaoje ju~eda}eSrbijauskorodobitizakon o me|unarodnom privatnom pravu, modernu kodifikaciju po ugledunamoderneisavremenezemqeEvropeisveta. –Srbija}edobitizakonome|unarodnom privatnom pravu u roku koji se meri mesecima – kazao je Selakovi}, koji je na ni{kom Pravnomfakultetugovorionapo~etku drugog radnog dana 10. konferencije me|unarodnog privatnogpravakojajeokupilanajpoznatije stru~wake iz te oblasti. – UsvajawemnovogzakonaSrbija}e

Generalni sekretar Ha{ke konferencije za me|unarodno privatno pravo dr Hans van Lun rekao je da je ta konferencija „globalniforumzauskla|ivawe pravnih sistema”. Odgovaraju}i napitawedalijemogu}euniverzalnome|unarodnoprivatnopravo,Lunjekazao„nikadnerecinikad”. –Toje,ipak,dugproces,ineke konvencijeratifikovanesuodvi{e od 100 zemaqa, kao {to je to primer u oblasti za{tite prava deteta–kazaojeLun.–Kre}emose natomputu,alinedabismopostigli isto me|unarodno privatno

U~esnicikonferencijeuNi{u

poboq{ati polo`aj svojih gra|ana u odnosu na inostrana prava i olak{a}esvakuvrstupravnogprometa. Powegovimre~ima,oblastme|unarodnogprivatnogpravadobija sve vi{e na zna~aju, naro~ito posle raspada biv{e Jugoslavije, od kada se gra|ani, a i pravna lica, sve ~e{}e susre}u s elementima inostranostiupravnomprometui ekonomskomposlovawu. Selakovi}jepodsetionatoda jeSrbijave}desetgodina~lanicaHa{kekonferencijeidajedo sada ratifikovala devet konvencija.

pravo u celom svetu ve} da bismo obezbedili koordinaciju i izgradili mostove koji omogu}avaju saradwu. DekanPravnogfakultetauNi{u prof. dr Predrag Dimitrijevi} saop{tio je da }e na tom fakultetu biti otvoren Centar za me|unarodno privatno pravo koji }eomogu}itisavremenuedukaciju studenataiztepravnediscipline. Konferencijajeorganizovanau sklopu saradwe i mre`e pravnih fakulteta Jugoisto~ne evrope uz pomo} nema~kog Instituta za me|unarodnusaradwu. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik KRIVI^NE PRIJAVE SRBOBRANSKE POLICIJE PROTIV ^ETVORICE OSUMWI^ENIH

@etvastu|ihwiva te{ka15miliona dinara Srbobranska policija li{ilajeslobodeIgora[.(1983)iz Vrbasaiodredilamuzadr`avawedo48satizbogosnovanesumwe da je izvr{io vi{e krivi~nihdelate{kekra|e. Za isto krivi~no delo osumwi~enisuiMilanD.(1963)iz Temerina, Vladimir K. (1982) iz Ba~kog Jarka i Danilo B. (1980) iz Vrbasa, protiv kojih }ebitipodnetekrivi~neprijave u redovnom postupku, saop{tilajeju~ePolicijskauprava uNovomSadu. Oni se terete da su ovr{ili sojuikukuruzs14tu|ihparce-

lanapodru~juSrbobrana,Vrbasa, Temerina, ^uruga, @abqa, Ba~kePalankeiMalogI|o{a i tako stekli protivpravnu imovinskukoristodoko15milionadinara. Policijanavodidasudeosoje prodali, a ostatak je predat MilanuD.naimedugaIgora[. zakupqenikombajn. Policija i daqe intenzivno istra`uje pomenute doga|aje u ciqurasvetqavawaukupnekriminalne aktivnosti osumwi~enihlica,dodajeseusaop{tewu policije. M. B.

TROJICA SE TERETE ZA NAPAD NA RUMEN^ANINA

Pretu~eniopqa~kan naparkingu Policijajezadr`alaSomborcaIvicuR. (32),DraganaR. (30)iz Kru{~i}a i Novosa|anina Dragana K. (30) osumwi~ene da su na parkingu pretukli jednog me{tanina Rumenke starog 34 godine i opqa~kaliga,saop{tilajeju~ePolicijskaupravauNovomSadu. Oniseteretedasupoprskalisuzavcemuo~iRumen~anina,tukligapesnicamai,po{tojeuspeodapobegne,izautomobilemu uzelitorbusa700evra,platnomkarticomili~nimdokumentima. Trojicaosumwi~enihzarazbojni{tvobi}e,uzkrivi~nuprijavu,dovedeninasaslu{aweistra`nomsudijiVi{egsudauNovom Sadu. E. D.

NESRE]A NA PUTU BAJMOK – ALEKSA [ANTI]

Dvojepoginulo u„jugu”

Prekju~eoko13~asovanamagistralnom putu izme|u Bajmoka i Alekse [anti}a dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj su dveosobepreminule,jednazadobilate{ketelesnepovrededok jejednalak{epovre|ena. Voza~PetarV.je,upravqaju}i putni~kim vozilom ’’jugo 45’’,izgubiokontroluinaleteo na’’bv{aran’’kojisekretaoiz suprotnogpravca,nakon~egase zapalio.Nalicumestapovreda-

masupodleglivoza~PetarV.i suvoza~SofijaB.iz‘’juga45’’, dok je suvoza~ iz ‘’bv {aran’’ GavraK. zadobiote{ketelesne povrede, a voza~ Agne{ G. je lak{epovre|ena. Uvi|aj na mestu doga|aja sproveli su istra`ni sudija OsnovnogsudauSubotici,zamenik tu`ioca Osnovnog javnog tu`ila{tva u Subotici i pripadnici Policijske uprave u Subotici. S. I.

PROCES OPTU@ENIM PRIPADNICIMA JSO ZA IZLAZAK IZ BAZE PRE 11 GODINA

Le~i}:I\in|i} oceniodajebio miranprotest

–Izlazaknaulicubiv{eJedinice za specijalne operacije u novembru 2001. godine, zbog kojegsuosmoricawenihnekada{wih pripadnika u septembru 2011.zavr{iliuprocesusoptu`bomzakrivi~nodelooru`ane pobune, pre vi{e od decenije u vreme doga|aja tada{wa Vlada SrbijeZorana\in|i}a,Vladina komisija, te predsednik SR Jugoslavije Vojislav Ko{tuni-

govarati,kaoidaseJSOizdvojiizRDB-auJavnubezbednost– naveojeLe~i}. Onavodimaizoptu`nicekoji se odnose na ulogu prvog komandanta JSO-a, prvookrivqenogMiloradaUlemekaLegije u doga|aju iz novembra 2001, Le~i}jekazaojedajeposaznawima do kojih je do{ao, „Ulemek tamo bio prisutan zbog ugleda me|u pripadnicima i uticaja u vlasti”».Le~i}jeistakao daje„Ulemekjednomprilikom,dokjeprotestjo{ trajao,ukazaonatodabi trebalo razmi{qati u pravcudase{topreprekine, prenose}i \in|i}eve re~i da mu ‘ne}e ulica smewivati ministre’”. Me|utim, Le~i} je podvukao da je „Ulemek veliki uticaj u vlasti ca ocenili su kao „miran pro- imao i posle doga|aja u novemtest zbog propusta vezanog za bru2001.godine“. anga`ovaweJSO-aprihap{ewu – Jednom sam, usred no}i, bra}eBanovi}kojisuizru~eni 2002. godine pozvan na sastanak Hagu–izjaviojeokrivqeniVe- uInstitutzabezbednostnaBaslin Le~i}, biv{i oficir za wici,gdejeUlemeksedeoukanbezbednostuJSO-u. celariji, za stolom Milorada Okrivqenijeiju~enastavio Bracanovi}a izDB-a,doksuzaizlagawe odbrane pred Speci- menikministrapolicijeNenad jalnimsudomuBeogradu,tvrde- Mili} i politi~ar ^edomir }i da su svi nadle`ni dr`avni Jovanovi} slu{ali wegove naorgani u novembru 2001. oceni- loge o «hap{ewu kriminalne lida„protestomJSO-anijebi- grupe»–ispri~aojeLe~i}. laugro`enabezbednostzemqe“. Brojna pitawa okrivqenom – Zakqu~ci su bili da je to ju~e su postavili ~lanovi sudbio miran protest, da je JSO skogve}a,tu`ilac,advokatiodbiozloupotrebqen,pri~emusu brane,anizpitawajeimaoiprutvr|eni propusti na~elnika vooptu`eni Milorad Ulemek RDB-a,tedanikoodpripadnika Legija. jedinice koji su u~estvovali u Su|ewe se nastavqa 29. noprotestune}edisciplinskiodvembra. J. J.

subota6.oktobar2012.

13

MUP SRBIJE NASTAVIO AKCIJU SUZBIJAWA KORUPCIJE

Uhap{enipredsednik op{tineNovaCrwa ijo{petorica Pripadnici Uprave kriminalisti~ke policije MUP-a Srbije i PolicijskeupraveZrewaninuhapsilisupredsednikaop{tineNova Crwa Peru Milankova (51) i jo{ petosobazbogsumwedasupo~inilikrivi~nadelaprimawaidavawa mita. UzMilankova,slobodesuli{eni i suvlasnik preduze}a “Metkom” iz Kikinde Q. K. (51), vlasnikfirme“Model5”izBeograda Z.P. (41),gra|evinskiin`ewerM. N. (58), vlasnik preduze}a “Transbis komerc” iz Zrewanina B. V. (39)ivlasnikzrewaninskefirme “DNDza{titanaradu”N.].(32). U saop{tewu MUP-a Srbije se navodidajenovocrwanskaop{tina tokom 2012. godine raspisala javnunabavkumalevrednostizaizgradwukapele,zatimzaradovena uli~noj infrastrukturi i ravnawu poqskih puteva na teritoriji te op{tine. Poslove je dobilo preduze}e “Met-kom”, a po prethodnom dogovoru koji su postigli Milankov i suvlasnik te firme Q.K. Osnovano se sumwa da su wih dvojica krivi~no delo primawa i davawamitapo~inilitako{toje suvlasnik“Met-koma”,zadobijene radove, predsedniku op{tine prekju~e u Kikindi isplatio 200.000 dinara. Tako|e, podozreva se da je vlasnik “Model 5” Z. P., po prethodnom dogovoru s Milankovim, dobioizvo|eweradovanasignalizacijiuop{tiniNovaCrwa,akao protivuslugu osumwi~eni je predstavniku op{tinske vlasti kupio name{tajvredan400.000dinara. Po navodima policije, Milankov je od gra|evinskog in`ewera M.N.udvanavratazahtevaoidobio iznos od 200.000 dinara, zbog

toga{tomujepoverenposaonadzoranadjavnimradovima. Milankovusestavqanatereti dajeodvlasnika“Transbiskomerca”B.V.tra`ioidobio650.000dinarajerjewegovompreduze}upoverenposaoravnawaatarskihputeva. ”Osumwi~eni predstavnik op{tine Nova Crwa je za poslove obezbe|ewa anga`ovao preduze}e ’DND za{tita na radu’, koje je u vlasni{tvu N. ]., a od koga je kao protivuslugutra`iodasenara~un Fudbalskog kluba ’Budu}nost’ iz SrpskeCrweuplati100.000dinara i isto toliko na ra~un nepoznate osobe,{tojeN.].iu~inio”,saop{tenojeizMUP-aSrbije. Nakon li{avawa slobode, Milankov je zadr`an u policijskom pritvoru,gdejedaoizjavu.De`urni istra`nisudijaVi{egsudauZrewaninuIle{Bako{ jeistakaoda

PeraMilankov

izabranzapredsednikapograni~ne i nerazvijene novocrwanske op{tine.BiojenosilaclisteDemokratskestranke,~ijijei~lan.Na

Podeqena mi{qewa sugra|ana Vestohap{ewuprvog~ovekaop{tineNovomCrwomseju~ebrzopronela.Sugra|aniPereMilankovauprvimahnisuznalizbog ~egajeli{enslobode,alitonijespre~ilonekedaodmahprokomentari{udajetotrebalou~initimnogoranije. Drugisu,pak,bilimi{qewadanetrebaprejudiciratistvarii dabinadle`nimorganimatrebaloostavitidautvrdedalijeMilankovzaistakriviline. U Op{tinskom odboru DS-a u Novoj Crwi, ~iji je Milankov funkcioner,ju~enisu`elelidakomentari{uhap{ewepredsednikaop{tine. }eosumwi~enidanasbitiprivedeninasaslu{awe,posle~ega}ebiti donetaodlukaotomedali}eimbitiodre|enpritvorutrajawudo30 danaili}ebitipu{tenidasebranesaslobode. PeraMilankovjenaposledwim lokalnim izborima po drugi put

izborima odr`anim 2008. godine Milankovjetako|eosvojiove}inu glasovabira~a,alijetadanastupio uimegrupegra|ana.Ume|uvremenu se u~lanio u Demokratsku stranku Srbije,anakonnesuglasicasvrhom tepartije,pre{aojeuDS.Pozanimawujepoqoprivrednik,aovim

poslomnastaviojedasebaviinakon{toseaktivnoukqu~ioupolitiku.Uposledwevremepojedini sugra|anisugaprozivalijersubili nezadovoqni na~inom wegove vladavine.Osim{tosugaprozivali kroz medije, optu`be na wegov ra~un plasirali su i putem popularnedru{tvenemre`e“Fejsbuk”. Ali, Milankov im nije ostao du`an ve} je zbog kleveta i uvreda podneotu`buprotivpetosoba,od kojih je jedna pristala da vansudskim poravnawem predsedniku op{tine plati 150.000 dinara. Milankovjeodlu~iodatajnovacpodeli na troje sredwo{kolaca i sedmorostudenata. – Razmi{qao sam kako da obesmislim prqavu kampawu koja je povedenaprotivmenejernisam`eleo da nastavim {irewe mr`we i upu}ivaweuvreda{tosudrugizapo~eli. Mislio sam da je najboqi na~in da pare dobijene od presuda podelim u humanitarne svrhe. To samiu~inio–rekaojetadaMilankov. @. Balaban

PRESUDA VI[EG SUDA U NOVOM SADU

Motora{u zasmrtde~aka ~etirigodinerobije Novosa|anin Goran Vejnovi} (1982), okrivqendajeujulupretpro{legodinenaBulevaruoslobo|ewakodstadiona„Kara|or|e” pijanmotorom„suzuki„,prinedozvoqenojbrzini,usmrtionalicu mesta jedanaesetogoi{weg sugra|anina  Davida Dobrijevi}a (1998), osu|en je ju~e u novosadskomVi{emsuduna~etirigodine zatvora,uz{tamujeizre~enamera bezbednosti zabrane upravqawa vozilima A kategorije na dve godineiobavezanjedaplatisudske tro{kove. O{te}ena porodicaupu}enajenaparnicu,odlu~ilojemalove}ekojimjepredsedavala sudija Svetlana Tomi}--Joki}. Presuda je izazvala revolt porodice nastradalog Davida, pre svegaocaJovana,kojijesvevreme ro~i{tabiousuzama,aposleprogla{ewa odluke Suda, pravosudana stra`a je spre~ila incident kadjekrenuopremanaju`ojrodbiniokrivqenog(kojijepoizlaska izsudnicemuwevitooti{ao).^inisedajeepilogsozbiqnijimposledicamako{kawaipakspre~en zahvaquju}i anga`ovawu ve}eg brojasudskihstra`ara. –Biosamsamusvomautomobiluusredwojtraciispredpe{a~kog prelaza prema @elezni~koj stanici, dolaze}i od Mosta slobode. Grupa pe{aka je prelazila. Oddvojicede~akanarolerimajedansespotakao,spustiosenakolenaiodmahpodigao,napravioje jedanzamahkasvomdrugarunape{a~komostrvuine{tomurekao, padrugizamahiondajedo{lodo nesre}e.Smojeleveidesnestrane, a stajao sam najmawe pola mi-

nuta, pre tog trenutka nije bilo drugihvozila–izjaviojeju~esvedokV.N.prezakqu~ewadokaznog postupka. Optu`eni, koji je posle udesa bioukomiiodnesre}eimarukuu longeti, i, po re~ima wegovog

navelinizpropustavoza~aiizjavili da su sve teze odbrane opovrgnute a sve ~iwenice dokazale dajedeloizvr{io. Izme|uostalog,branilacoptu`enogustvrdiojedajepe{akbio du`andapratisituacijunasvim

Mestonesre}e

branioca,invalidjejermujeona „oduzeta”, izjavio je potom da se iskreno kaje i da mu je vrlo `ao zbogsvega{tosedesilo. Prilikom obrazlagawa presude,umu~nomdelukadsunabrajane povrede mali{ana, ~inilo se da imnemakrajaidanemadelatela kojinijenastradaouznagwe~ewa, podlive i rascepe. Wihovo navo|ewejetrajalokaove~nostireakacijaocapoginulogsinajedinca segotovoimoglanaslutiti,naro~ito {to se odbrana u zavr{noj re~i u mnogo ~emu suprotstavila stavove Tu`ila{tvu i punomo}niku porodice nastradalog mali{anakojisuneposrednopretoga

trakamanakolovozudokjeprelazioprekope{a~kogprelaza,izamolio sud da bude blag jer okrivqenog tek ~ekaju te{ko}e u `ivotu dok je sam ve} sam sebe kaznio, uz napomenu je okrivqeni promenioodbranuupostupku,jer jerekonstruisaose}aweodoga|aju,{tojenaglavnompretresuizazvalo vidno negodovawe rodbine nastradalogde~aka. –Voza~je,pomerilimaZakona o bezbednosti saobra}aja, bio u sredwe alkoholisanom stawu. Po nalazimave{taka,biojesmawene sposobnostidashvatizna~ajdela i da upravqa svojim postupcima, alinedobitnogstepena,ve{taci

suutvrdilidajeutrenutkunesre}eimaovi{eodpromilaalkoholaukrviidanijeprilagodiobrzinumotociklana50kilometara nasatve}jevozionajmawe80.Tako|ejeve{taksaobra}ajnestruke izjaviodabi,uslu~ajudajebrzinavozilabilaprilago|ena,bilo tehni~kihmogu}nostidasevozilo zaustavi na vreme. Putnik na motorutako|ejetomprilikomzadobio lake telesne povrede, a o{te}enasuinekaparkiranavozila kod mesta tragi~ne nesre}e, pri~emujepri~iwenavelikamaterijalna{teta–navelajesudija Tomi}-Joki}. – Ve}e nije prihvatilo stav odbrane da je re~ o nehatnomdelu,dajevoza~preovevo`wepioalkoholsnameromdane upravqa motorom, nije prihvatilo navode da je vozio od 60 do 70 kilometranasat,jerjeve{takkazao da je brzina iznosila minimalno80kilometaranasat,uzkorektnuopaskudasutiprora~uni uzeti tako da budu najpovoqniji pookrivqenog. -Tako|e,optu`enijeprofesonalni voza~ i Novosa|anin i mogaojeznatidajenatomdeluBulevara oslobo|ewa pe{a~ki prelaz obele`entepretpostavitidau18 sati 20. jula ima pe{aka na tvoj lokaciji.Deteje`ivotizgubilo, alijetomprilikomjo{jednolice,putniknamotoru,povre|enoi pri~iwena je materijalna {teta. Za to delo zapre}ena je kazna od dvedo12godina,aizreklismokaznuod~etirigodine.Olak{avaju}aokolnostokrivqenogje{todo sadanijekrivi~noosu|ivan-reklajesudijaTomi}-Joki}. M. Vuja~i}


14

dru[tvo

subota6.oktobar2012.

PREVENCIJA SR^ANIH BOLESTI NA INSTITUTU ZA KVB VOJVODINE

Zdrav`ivot ~uvasrce

Samo tokom protekle godine, u InstitutuzaKVBVojvodinehitno jezbrinutoile~eno850bolesnika s infarktom miokarda, ura|eno je 1.200operacijanaotvorenomsrcu, ugra|eno 2.000 stentova, izvr{eno 4.500 kateterizacija i urgentno zbrinuto vi{e od 60 odsto ukupno primqenih pacijenata. Imaju}i u vidu da je Srbija natre}emmestuu Evropi po smrtnostiibrojuobolelih od sr~anih oboqewa, Institut za KVB Vojvodine posebno ukazuje na va`nost redovnih kard io l o{ kih pregleda, negovawezdravihnavikaipotrebuizbegavawarizi~nogpona{awa. –Primenomnajsavremenijihmedicinskih procedura u svakodnevnom radu nastojimo da uti~emo na poboq{awe zdravqa svih gra|ana Srbijeismawimostopusmrtnosti od kardiovaskularnih bolesti – ka`e direktorka Instituta za KVBVojvodineprof.dr Nada^emerli}-A|i}.–Istovremeno,kon-

wejavnostiipodu~avawepacijenataiwihovihporodicaova`nosti pravovremenog otkrivawa prvih znakovabolestisrcakaoizna~aju odgovaraju}eg pona{awa u slu~aju wihovepojave.Osimtoga,uokviru kampawe prevencije kardiovaskularnihbolestisvimpacijentimau Institutu kontinuirano se deli edukativni materijal o zna~aju i va`nosti korekcije lo{ih `ivotnihnavika. U Evropi se godi{we dogodi vi{e od milion sr~anih udara a kardiovaskularnebolestisuvode}i uzro~nik smrti – vi{e od 60 odsto smrtnih slu~ajevauzrokovanojehroni~nim sr~anim oboqewima. Broj poznatihfaktorarizikazanastanaksr~anih bolesti danas dosti`e cifruodblizu250,anekiodwihmogubitipovi{enevrednostikrvnog pritiska,holesterolaili{e}era, lo{e`ivotnenavike,poputpu{ewa,konzumirawaalkohola,neodgovaraju}e ishrane, nedovoqna fi-

[ifra 0-3-5-140-5-3-0 Imaju}iuvidudauSrbijisvakih15minutajednaosobaumreod posledicabolestisrcailikrvnihsudova,bitnojekonstantnopodizatisvestqudiova`nostiizna~ajuprevencijekardiovaskularnih oboqewa. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije za spre~avawebolestisrcapredstavqenajeu{ifri0-3-5-140-5-3-0, {toprakti~noozna~avaukidawepu{ewa(0),svakodnevnu{etwu od3kilometra(3),petobrokautokudana(5),krvnipritisak140, ukupanholesterolnevi{iod5,lo{holesterolnevi{iod3,ibez vi{kakilograma(0). tinuiranimkampawamaprevencije edukujemo gra|ane i uti~emo na wih da bi {to vi{e spre~ili nastanakovihoboqewa. UokviruOdeqewazaedukaciju pacijenata, jedinstvenog u Srbiji, Institut za KVB Vojvodine pove}anakcenatstavqanainformisa-

Profesorme|unarodnogprava i~lanUpravnogodboraBeogradskogcentrazaqudskapravaVojin Dimitrijevi} preminuo je u Beogradu. Dimitrijevi}jero|en9.jula 1932. godine u Rijeci, diplomiraoje(1956)idoktorirao(1965) na Pravnom fakultetu UniverzitetauBeogradu.Biojepo~asni doktor univerziteta McGill (Montreal) i Kent (Kenterberi),adirektorBeogradskogcentra od 1995. godine. Bio je ~lan Venecijanskekomisije,Instituta de Droit international, Me|unarodne komisije pravnika, sudija Stalnog arbitra`nog suda u Hagu, ~lan Upravnog odbora Asocijacijeinstitutazaqudskapravai ~lanSrpskogPEN-centra,kaoi redovniprofesorMe|unarodnog

TRIDESET GODINA ODSEKA ZA PSIHOLOGIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Presti`niodprvogkoraka Odsek za psihologiju FilozofskogfakultetaUniverzitetauNovomSaduproslavioje30. ro|endan,aprigodnusve~anost, kojoj su prisustvovali biv{i i sada{wiprofesoriistudenti, predstavnici obrazovnih, nau~nih i kulturnih institucija, Fakulteta i Univerziteta, otvoriojeprof.drLajo{Genc, jedan od wegovih malobrojnih osniva~a i do danas mu odan i vredannastavnikinau~nik.To {to je ~ak 28 godina mla|i od svog mati~nog fakulteta nimalo nije „smetalo„ tom odseku, osnovanom 1982. kao Grupa za psihologijuuokviruInstituta za pedagogiju, da se razvije u presti`nu katedru, ~iji je studijski program od samog starta dodanasizuzetnoatraktivanza mladequdekojizawihovindeks svake godine konkuri{u u trostruko ve}em broju nego {to je slobodnihmesta.Ve}prvegodinevi{eod200kandidatakonkurisalojena50slobodnihmesta, a prvih 70 na listi bili su vu-

javnogpravaiMe|unarodnihodnosanaPravnomfakultetuUniverziteta u Beogradu. Bio je sudija Me|unarodnog suda pravde, predsednikJugoslovenskogforumazaqudskapravaiJugoslovenskog udru`ewa za me|unarodno pravo,~lanSavetazaborbuprotiv korupcije i predsednik EvropskogpokretauSrbiji.Bio jei~lanpredsedni{tvaGra|anskogsavezaSrbije.Kaogostuju}i profesor,predavaojenauniverzitetima u Splitu, Sarajevu, Virxiniji,OsluiLundu. Objavio je, sam ili kao koautor,velikibrojuxbenikaikwiga,kaoimnogobrojne~lanke.Vi{e izdawa do`ivele su kwige „Terorizam”, „Strahovlada”, „Sila`ewesuma”i„Me|unarodnopravoqudskihprava”.

kovci.Grupajetadaimala~etiri predava~a, a danas 37, od kojih12redovnihprofesora. Dodanasjeovdediplomiralo vi{e od 1.200 studenata. Odsek,

kwiga.Jubilejsuslavqenicima ~estitali dekanka Filozofskog fakulteta prof. dr Ivana @ivan~evi}-Sekeru{, naglasiv{idaje„psihologijadonela

Sociolozi o promenama u dru{tvenoj strukturi Na Filozofskom fakultetu ju~e se istovremeno odr`avao jo{jedanzna~ajandoga|aj,me|unarodninau~niskup„Promeneu dru{tvenoj strukturi i pokretqivosti”, u organizaciji ovda{wegOdsekazasociologiju.Osimnau~nikaiprofesorasFilozofskog i drugih visoko{kolskih ustanova u Novom Sadu, svoje radove predstavili su i u~esnici iz Zagreba, Beograda, KosovskeMitrovice,Nik{i}aiSkopqaisPala. Tajnau~niskupjejo{jedankvalitetandoprinosobele`avawujubileja–100godinasociologijeuSrbiji. koji je u~estvovao u pet Tempus projekata,odli~nojeopremqen zaobrazovniinau~nirad,laboratorijska istra`ivawa, ima bogatu Seminarsku biblioteku s vi{e od 30.000 ~asopisa i 20.000kwiga,gdejeju~epovodom ro|endana otvorena i izlo`ba

novi kvalitet na{em fakultetu”,iprorektorUniverzitetau NovomSaduprof.dr PavleSekeru{, koji je apostrofirao da jeOdsekizrastaouvelikiipo brojustudenatainastavnika,te gapohvalioizajedinstvenprojekat koji radi s Medicinskim

fakultetom – „Registar blizanaca„,prviuSrbiji. Orazvojuisada{wemtrenutkuOdsekazapsihologiju,alii budu}nostisamepsihologije,te problematici „ukalupqivawa” u standardne definicije nauke, nadahnuto je govorio wegov dosada{wi {ef prof. dr Ivan Jerkovi}. Koliko su Odsek za psihologiju i wegovi profesori ceweni i daleko van granica Srbije potvrdilisuiuglednigostiiz inostranstva. Predsednik Evropskefederacijeasocijacija psihologa (EFPA) prof. dr Robert Roe s Univerziteta u Mastrihtu(Holandija),kojijeu stru~nom delu sve~anog skupa odr`ao predavawe „Psihologija u Evropi – Nove perspektive”. Prof. dr Jano{ Laslo, iz Instituta za psihologiju Ma|arskeakademijenaukauBudimpe{tiiUniverzitetauPe~uju, govoriojeonarativnojsocijalnojpsihologiji. V. ^eki}

INKLUZIJA DECE KROZ UMETNOST: U organizaciji Umetni~ke asocijacije Zrewanin, a uz podr{ku Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, u ponedeqak, u 19 ~asova, u holu zrewaninskog Kulturnog centra bi}e otvorena izlo`ba de~jih radova na temu “Da se ja pitam...”, nastalih tokom kreativnih likovnih radionica. Radovi }e biti promovisani i u vidu zidnih i yepnih kalendara za 2013. godinu, kao i u obliku fotografija nastalih tokom realizacije projekta. Autori umetni~kih radova su polaznici [kole za obrazovawe dece sa smetwama u razvoju “9. maj” iz Zrewanina i Centra za decu i mlade s invaliditetom “Alternativa” koji su u~estvovali u likovnim radionicama pod koordinacijom akademskih slikara Gabrijele Parigros i Rastka Stefanovi}a.Osnovni ciq projekta “Da se ja pitam...” jeste inkluzija dece s te{ko}ama u razvoju, kao i upoznavawe, edukacija, osposobqavawe mladih u novim i druga~ijim kreativnim aktivnostima, poput razli~itih likovnih izraza. Aktivnostima u okviru tih radionica pru`ena je podr{ka mladima da prepoznaju potrebe svog okru`ewa i da na odgovaraju}i na~in uka`u na svoje potrebe, ka`u u Umetni~koj asocijaciji. @. B.

zi~ka aktivnost i pove}awe telesnete`ine,kaoipsiholo{ki,socijalniiprofesionalnifaktori koji karakteri{u dana{wi „stil `ivota” koji bi, koliko god je to mogu}e, trebalo prilagoditi o~uvawuna{egzdravqa. J. Barbuzan

Preminuo VojinDimitrijevi}

dnevnik

VETERANI TRA@E REALIZACIJU SUDSKE ODLUKE IZ STRAZBURA

Ratnednevnice zasverezerviste

Nakon {to je Evropski sud za qudska prava u Strazburu presudom, koja jo{ uvek nije pravosna`na,daozapravorezervistimakojisubilimobilisanizbogNATOovogbombardovawa1999.godine,da sedr`avaSrbijaogre{ilaowih, zahtev za ratne dnevnice sada }e podnetimnogikojisutihdanabiliuredovimazaodbranudr`ave. Naime, vetarni Topli~kog okruga,kojisudanimaprotestovali,pre~etirigodinedobilisuod dr`ave ratne dnevnice za vreme provedeno u odbrani dr`ave tokom NATO-ovog bombardovawa 1999. godine, dok wihovi saborci iz drugih krajeva Srbije nisu dobilinidinara.Zbogtogasupojedini ratni vetarni iz Ni{a presavili tabak i dr`avu tu`ili Evropskomsuduzaqudskapravau Strazburu, koji je presudio da i oni moraju biti obe{te}eni i da }euprosekudobitioko250.000dinaranaimeratnihdnevnica.

Po re~ima advokata Sr|ana Aleksi}a,kojijezastupaoveterane, sud u Strazburu utvrdio je da jeuovomslu~ajudo{lodopovrede prava rezervista i nalo`io Vladi Srbiji da, u roku od {est meseci od dana pravosna`nosti odluke, uredi na~in isplate ratnih dnevnica svima koji na to imajupravo.Onisti~edajenovac kojijeVladaSrbijenakonprotestadalarezervistimaizop{tina Kur{umlija,Lebane,Bojnik,@itora|a, Doqevac, Prokupqe i Blacenazvala“socijalnapomo}”, a da je sud u Strazburu zakqu~io dajesu{tinskire~oisplatiradnihdnevnica. –Tanazovisocijalnapomo}ispla}ivana je iskqu~ivo rezervistimakojisuimalipravonaratne dnevnice, pri ~emu nije bio neophodan nikakav dokaz o socijalnojugro`enosti.[tavi{e,izvodiizbanakasubilinaslovqenikaoratnednevnice,anesoci-

jalna pomo} – tvrdi advokat Aleksi}. NakonodlukesudauStrazburu iobavezedr`avedaispo{tujesve rezerviste i isplati im ratne

dnevnice,saveziratnihveteranau Srbiji pozvali su sve ~lanove – rezerviste i ratne veterane koji subilivojnoanga`ovaninateritorijiSrbijezavremeNATO-ove

ili udru`ewima ratnih veterana dabibilievidentiraniiupisani zapotra`ivawe,aliidalipunomo} advokatu da ih zajedni~ki zastupa. Q. Male{evi}

kriptu, nakon liturgije koju }e slu`iti patrijarh Irinej, opro{tajni govor odr`a}e predsednik SrbijeTomislavNikoli}. Ministarstvokulturesa~inilo jetro{kovnikipredlo`ilodase zaprebacivaweposmrtnihostatakaknezaPavlaiwegoveporodice odvoji 4,5 miliona dinara za pokri}esvihtro{kovasahrane. Q. M.

za rehabilitaciju Mihailovi}a, odnosnoponi{ttiipresuduod15. jula1946.godinekojomjeonosu|en na smrt streqawem. Po{to nema zvani~nihpodatakaidokazaotomegdejeikadapogubqenisahrawen Dra`a Mihailovi}, morao je da se vodi poseban postupak pred Prvim osnovnim sudom i da se utvr|enidatumsmrti,dakle31.jul 1946.godine,upi{eumati~nukwiguumrlih. U ponedeqak, 8. oktobra, u Vi{em sudu u Beogradu bi}e nastavqenproceszarehabilitacijugeneralaDra`e. Q. M.

studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Srbiji. Pravo zau~e{}ena konkursu,koji}etrajatido5.novembra,imajuiistra`iva~ikojinisuustalnomradnomodnosu,astipendije dodequje kompanija „Japan tobako interne{enel” a. d. Senta. Svi zainteresovani treba da podnesu predlog istra`iva~kog rada na temu u vezi s Japanom iz oblasti kulture, umetnosti, ekonomije, prava, politi~kih nauka, filozofije, japanskog jezika i kwi`evnosti i „kaizen” menaxmenta. Ciq konkursa je da u Srbiji podstakne izu~avawe japanskog dru{tvaikultureidadoprinese ja~awu srpsko-japanskog prijateqstva, a rezultati }e biti poznati do 25. decembra. Izabrani stipendisti imaju obavezu da do 15.jula2013.godinezavr{esvoje nau~no-istra`iva~keradove.

agresije od 24. marta do 26. juna 1999. godine, da ostvare to svoje pravoidobijunovacnaimeratnih dnevnica.Dabigaostvarili,treba da se obrate svojim savezima

Novosadsko udru`ewe poziva ratne veterane Udru`eweu~esnikaoru`anihsukobanaprostorubiv{eJugoslavijeuNovomSadu,kao~lanSavezaratnihveteranaSrbije, pozivasverezerviste,ratneveteranekojisubilivojnoanga`ovanizavremeNATO-oveagresije,dasejaveod9do12satiuwihoveprostorijeuIlijeOgwanovi}a7.Tu}ebitievidentirani, upisaniida}epunomo}jeadvokatuSr|anuAleksi}udaihzastupaunaplatiratnihdnevnica.Bli`einformacijemogusedobitinatelefon021/420–288.Pozivva`isamozaratneveterane steritorijeNovogSada.

VESTI Sahrana posmrtnih ostataka knezaPavla Danas }e u kripti crkve svetog \or|a na Oplencu, u porodi~nu grobnicukraqevskeporodice,bitipolo`eniposmrtniostaciknezaPavla,knegiweOlgeikne`evi}aNikoleKara|or|evi}a. PosmrtniostacistiglisuuSrbiju u ~etvrtak, 4. oktobra, a na Oplenac uz dr`avne po~asti dopremqene ju~e po podne. Kov~ezi subiliizlo`eniuSabornojcrkvi u Beogradu, a stotine hiqada gra|anaSrbijeodalojepo~astknezu Pavlu,kojijeposlesedamdecenija vra}enudomovinuizkojejeodlukomtada{wihvlastiproteranposle Drugog svetskog rata. Po{tu jugoslovenskom namesniku, koji je pro{le godine zvani~no i sudski rehabilitovan, odao je i dr`avni vrh Srbije.Pre polagawa tela u

GeneralDra`a izvani~nomrtav Od ju~e je Dragoqub – Dra`a Mihailovi},komadantJugoslovenske vojske u otaxbini, i zvani~no mrtav.Naime,Prviosnovnisudu Beograduproglasiogajemrtvim,a kaodatumwegovesmrtiodre|enje 31.jul1946.godine. Re{eweozvani~nomprogla{ewugeneralaMihailovi}amrtvim jebiloneophodnojerbezdokazao smrtiVi{isuduBeogradunemo`e nastaviti postupak po zahtevu

Konkursza stipendije „Sakura” Raspisan je konkurs za dodelu pet stipendija „Sakura„ od po 200.000dinarazaizraduistra`iva~kogradanatemuuvezisJapanom, a na wemu mogu u~estvovati


SPORT

dnevnik

JANKOVI] OBJAVIO SPISAK ZA BARA@ DUELE S ENGLESKOM

Medojevi}predvodiorli}e

SlobodanMedojevi}(4),kapitenmladefudbalskereprezentacije

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije AleksandarJankovi}objaviojespisakigra~azapredstoje}eutakmiceprotivEngleskeubara`uzaEvropskoprvenstvo.Srbija}egostovatiEngleskojupetak, 12.oktobra(19~asovanastadionuKerourouduNori~u), dok }e se revan{ igrati ~etiri dana kasnije u Kru{evcu. Na spisku su - golmani: Branimir Aleksi} (Spartak), Aleksandar Kirovski i Marko Dmitrovi} (Crvenazvezda). Odbrambeni fudbaleri: Nemawa Gudeq (Breda), MarkoPetkovi},MilanRodi}(OFKBeograd),Slobodan Medojevi} (Volfsburg), Aleksandar Panti}, Filip Mladenovi} (Crvena zvezda), Milo{ Kosanovi}(Krakovija); Igra~i sredine terena: Vuk Mito{evi} (Vojvodina),Sa{aMarkovi},Milo{Joji},NikolaNinkovi} (Partizan),FilipMalba{i}(Hofenhajm),LukaMilivojevi},DarkoLazovi}(Crvenazvezda),Goran^au{i}(Rad). Napada~i: Nemawa Koji} (Rad), \or|e Despotovi} (Spartak),LukaMilunovi}iOgwenMudrinski(Crvenazvezda). Evropsko prvenstvo odr`a}e se od 15. do 28. juna 2014.godineuIzraelu.

subota6.oktobar2012.

15

VOJVODINA SUTRA GOSTUJE SLOBODI POINT U U@ICU

Napada~i imajure~

Nesmawenim intenzitetom nastavili su ovonedeqne zaista naporne treninge fudbaleriVojvodine.Kao{tojejavnostipoznato,{efstru~nog{taba Neboj{a Vigwevi} podelio je igra~enadvegrupeioniodutorkaradepodvaputanedeqno,pau Fudbalskom centru „Vujadin Bo{kov” prakti~no tokom ~itavog danavladavelikaaktivnost.Ciq stru~nog{tabajedapodignenivo fizi~ke pripremqenosti ekipe, kaoiformupojedinihigra~a,kojomVigwevi}nijebiozadovoqan. Koliko je u protekloj nedeqi ura|eno, igra~i Vojvodine mo}i }enadeludapoka`usutrauU`icu. -Nemasumwedanaso~ekujeizuzetnote{kautakmica-rekaoje

li}a,Ran|elovi}aiKova~evi}a, kaoiodTijagakojise~estoubacujeizdrugogplana.Znamoislabe ta~ke na{eg sutra{weg rivala, ne bih o wima javno govorio, alijesigurnoda}emogledatida ihiskoristimonanajboqina~in istignemodova`nepobede. Vigwevi}jeju~einsistiraona segmenturealizacije,pasunapada~i bili pod wegovom pa`wom. O~igledno je da su u stru~nom {tabu  sigurni da Abubakar Oumaru,MilanBojovi},aswima i Stevanovi}, Bilbija i ostali igra~i mogu i moraju da igraju efikasnijeiboqeizbogtogase insistiralonaraduswima. ZasastavtimauU`icukonkuri{u23igra~a,ame|uwimanisu rekonvalescenti Poletanovi}iKosovi},kaonifudbaleri

UZ PORAZ PARTIZANA U KAZAWU

Pla}endanakneiskustvu NiudrugomkoluLigeEvronastavka prebrinula sve brige pe fudbaleri Partizana nisu pajevisokimpresingomnaterauspelidapostignunigol.UKalacrno–belenagre{kupana zawu su izgubili od Rubina 0:2 kapitualciju.Porazod0:2nije (0:1)iostalinaposledwemmerazo~arewe za trenera Vladistu u grupi, iza Nef~ija iz miraVermezovi}a. Azerbejxana. UtakmicauKazawu podsetila je na prethodne koje su crno–belidosada odigrali u Ligi Evrope. Kombinovawenasrediniterena,bezugro`avawa protivni~kog gola su najdominantnije karakteristike igre u Kazawu, uz tek jednu veliku {ansu, {to je za utakmicu ovakvog zna~aja malo. U prvom poluvremenuBeogra|anisu se dobro dr`ali, biliegalsaRusima ~iji trener je ve} posle20minutapo~eo da se nervira. Podsetio je tada Partizannaonajiz V e r m e z o v i } e v o g prvog mandata. Usledio je olako DetaqizsusretauKazawuRubin–Partizan primqengol,tako|e odlika Partizanovih igara -Porazboli,alinisamqut dosadauLigiEvrope,inakrana fudbalere. U jednom trejuporaz. nutku igrali smo sasvim koCrno–belisenisuobrukali rektno, a onda smo napravili u Kazawu, ali ostaje `al {to gre{ku i primili gol. I to u nijeizborenpovoqanrezultat. najgorem trenutku, krajem prTek po{to su Rusi dali gol vog poluvremena. U nastavku, ostvarili su dominaciju na tekada smo hteli ne{to da porenu. Iskusna i kvalitetna ~estignemo,primilismodrugii ta Kurbana Berdijeva znala je vi{enismomoglidasepodigdabigolomuuvodnimminutima nemo. Bila je ovo {kola za

mladefudbalerekojusunadam se nau~ili lekciju – rekao je Vermezovi}. Da se moglo do boqeg rezultatamoglose,stim{tojeutisakdajemomcimafalilomalo

vi{edr~nostinasrediniterena. -Falilonamjehrabrostiza ne{tovi{e.Platilismodanak neiskustvuokojempri~amojo{ od po~etka sezone. Kvalitetan protivnikznaojetodakaznii to je kraj. Na{i mla|i igra~i delovali su boja`qivo zato {tosudoju~eigraliuSrpskoj ligi.

Kolonija stranaca i iskusnih igra~a u redovima Rubina bilajeprejakazacrno–bele. - Radi se o najja~oj ekipi sa kojomsmoigraliodkakosamse javratio.Poku{alismone{to da u~inimo, ali nisu nam dali. Na svakoj poziciji Rubin je jak {to se lako moglo uo~iti. Da smo briqirali, a oni odigrali slabije mo`da bismo ne{to i uradili. U svakom slu~aju,ovojevelika{kolazana{efudbalere-istakaojeMiqkovi}. Rusi su prvi gol postigli posle gre{ke Miqkovi}akojiseokliznuokada je hteo da izbaci loptu u korner. Ina~e, desni bek odigraojesasvimkorektnu utakmicu. - @ao mi je zbog svega. Ovaj gol mu~i}e me sve do prve naredne utakmice. [teta, jer mislim da nismobililo{i.Imalismo nekepoluprilikeidasmo biliprisebnijiutimtrenucima sva{ta je moglo da bude.Ovako,do`ivelismo jo{ jedan poraz - vajka se Miqkovi}. Sa{a Markovi} isti~e da su crno – beli platili danakneiskustvu. -Minutiukojimasmoprimaligolovegovoreona{emneiskustvu. Do tada imali smo korektnu igru. Potom je koncentracija popustila, Rusi su dr`ali loptu, mi tr~ali za wom sve do samog kraja. Nadam se da }emo u narednim utakmicama biti boqi - {iri optimizam Markovi}. I. Lazarevi}

NIKOLA \UR\I] PODIGAO [VEDSKU NA NOGE

Selektorovpozivvelikistimulans Nikola \ur|i} podigao je [vedsku na noge sa osam golova na 11 utakmica za Helsinborg, a sve to nije promaklo selektoru Sini{i Mihajlovi}u. Napada~ {vedskog prvoliga{a Helsingborga Nikola \ur|i}rekaojeudagajepozivselektorareprezentacijeSrbijeSini{eMihajlovi}astimulisaodauposledwevremepru`adobrepartije.Mihajlovi}jeprenekolikodananajavioda}eunovembrupozvati u nacionalni tim tog centarfora, kada su u planu prijateqske utakmice. -Re~iselektoraMihajlovi}apredstavqajuvelikistimulans.Zaistamijebilodragokadasam~uodara~unanamenezadueleunovembru.Namenijesadadadoka`emdasamtajpozivizaslu`io.Veliki samoptimistapotompitawu-rekaoje\ur|i}. Dvadeset{estogodi{wi momak ro|en u Pirotu igra u `ivotnoj formi,{topotvr|ujeiwegovu~inakodosampostignutihgolovana 11utakmica,kolikojeodigraozane{tovi{eodmesecdanaudresu {vedske ekipe. U prvenstvu \ur|i} je na {est utakmica postigao isto toliko golova. \ur|i}jedvaputazatresaomre`uiume~uLigeEvropeprotivTventea,alitonijebilodovoqnozapobeduwegovogtima,jersugostiiz Holandijeuspelidaizvukubodusamojzavr{nicisusreta(2:2). -@aomije{tonakrajunismostiglidosvatriboda.Imalismo igruirezultatdosamezavr{nice,alinamjepobedaizmakla.Prepun samsamopouzdawanaterenu.Javnostu[vedskojjeveomapozitivna kadasuupitawumojinastupi.Smatramdasamuneomalo`ivostiu ekipu-istakaoje\ur|i}. Posle25odigranihkolaHelsingborgzauzima6.mestonatabeli prvenstva[vedskeiima39bodova,desetmaweodvode}egElfsborga.Helsinborgjeletospozajmio\ur|i}aiznorve{kogHogesunda,za kojijeSrbinigraood2009.do2012.izatovremepostigao37golova. [vedskitimimapravodanakrajusezoneotkupiugovorna{egigra~aza1,8milionaevra.\ur|i}jeod2006.do2009.igraozabeogradski Vo`dovaczakojijepostigao15golova,aucentarpa`wesportskejavnostistigaojezaobilaznimputem,prekoSkandinavije.

Preko[vedskedosrpskereprezentacije:Nikola\ur|i}

NemawaSekuli}konkuri{ezastartnupostavu Foto:www.fkvojvodina.rs

pomo}nik {efa sru~nog {taba SpasojeJela~i}.-Slobodajeveo- manezgodanrivalkojigajiofanzivni fudbal, a wen kontroverzni trener Qubi{a Stamenkovi} neodustajeodtakveorijentacije uigri.Miznamokojinamjeciq, usvakojutakmiciidemonapobedu,pamislimdamo`emodastignemodotribodaukolikouspemo dapodignemoformu.[toserivalati~e,dobrogapoznajemoisvesni smo da nam najve}a opasnost preti od ofanzivnih igra~a Be-

koji se trenutno nalaze u drugoj grupi, poput Moreire, Grina, [kuleti}a, Trajkovi}a, Pavlovi}a, Jaoa... Vigwevi} ra~una na ve}i broj mladih fudbalera poniklihuVo{iine}ebitiiznena|eweukolikoseBojanuNasti}uiDejanuMelegu,kojisupo~eli susret s Partizanom u pro{lom kolu, pridru`i jo{ neki od vr{waka. Najve}u {ansu da budeustartnihjedanaest,sude}i po radu na treninzima, ima NemawaSekuli}. A. Predojevi}


16

SPORT

subota6.oktobar2012.

DANAS PO^IWE PRVA MU[KA LIGA SRBIJE

TENISKI TURNIR U PEKINGU

Bi}ezanimqivoi zavrhizaopstanak

Novak\okovi}igrausjajnojformi

\okovi}deklasirao Melcera

U~etvrtfinaluATP turnira u Pekingu, \okovi} je deklasirao 31godi{weg levorukog AustrijancaJirgenaMelcera,trenutno 37. tenisera sveta. Za mawe od sat vremena, Srbin je pobedio rezultatom6:1,6:2.Dokojemereje \okovi}dominiraogovoriipodatakdajeposleprvogizgubqenoggemaudrugomsetu,za6:1,4:1,naredni dobiosasamo~etiriudarca,~etirivezanaasa! U duelu za finale \okovi} }e igrati protiv Nemca Florijana Majera,kojegjepobe|ivaoobaputa u dosada{wim me~evima, bez izgubqenog seta u Dubaiju 2011. i na Vimbldonuovegodine.Pobedanad

Melcerom \okovi}u je bila 13. uzastopnaodkadadolaziuPeking. OnovdenijeizgubionijedanATP me~.Titule je osvajao 2009. i 2010. godine,apro{lesezonenijemogao dau~estvujezbogpovredemi{i}au me~u Dejvis kupa protiv Argentine, pa je privremeni {ampion postao Toma{ Berdih, igra~ koji je povratkom\okovi}auPekingpre{aodaigrauTokijuuistovreme. Ovegodine\okovi}semalopomu~iouprvomkoluprotivMihaela Berera(6:1,6:7,6:2),potomjepo~istio Karlosa Berloka (6:1, 6:3), a zatimbiojo{ubedqivijiume~usa Melcerom.Ukolikonebudevelikog iznena|ewa, \okovi} bi u nedequufinalutrebalodasesasta-

nesaboqimizme~a@oVilfred Conga - Felisijano Lopez.Treba pomenutiidajepobeda\okovi}a nadMelceromuMecu,pre{estgodina,bilapobedazadruguATPtituluna{egasaposleoneosvojeneu Amersfortuistegodine. Pobedniku ATP turnira u Pekingupripa{}e500ATPbodovai ~ek na 505.000 dolara, pora`enom finalistiide300bodovai234.000 dolara, dok polufinale vredi 180 bodovai110.000dolara.Sobzirom na to da pro{le godine nije ni igrao,\okovi}ovenedeqenebraninipoen,pabibilolepodautrcisaRoxeromFedereromzasedam danasmawizaostatakzacelih500 bodova.

TURNIR U TOKIJU

Jankodome~lopte, pauporaz Neverovatanme~u~etvrtfinaluATPturnirauTokijuodigralisu(3)JankoTipsarevi}i (6) Milo{ Raoni}. Bez da je imao {ansu za brejk, jednu jedinu,na{teniserdoguraojeKana|anina crnogorskog porekla do taj-brejka tre}eg seta i imao me~ loptu pri rezulatu 6:5, ali je,kaoinebrojenoputapretoga, Raoni}tadaposlaodvemuweiz servisa i vratio vo|stvo, a potomstigaoidopobederezultatom9:7.Upolufinaleide15.teniser sveta - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (9:7)! Velika{tetazaJanka,alirealnogledano,pravoje~udokako je Srbin uspeo da zadr`i pro-

tivnika na terenu dva ~asa i 44 minutabezdamujejednomugro-

JankoTipsarevi}

zio servis. Iako nije imao ni brejkloptu,azatosuzaslu`na 24asaRaoni}aijo{tolikovinera iz servisa, Tipsarevi} je dvaputauveosetoveutaj-brejk. Jednomjebioboqi,jednomzamalo.BiojeovodrugiduelTipsarevi}aiRaoni}aidruganeizvesnapobedaKana|anina.Uprvom me~u, odigranom u januaru ove godine u ^enaju, bilo je 6:7, 7:6, 7:6 za Raoni}a, {to zna~i da su wih dvojica od {est odigranih setovapetre{iliutaj-brejku. Plasmanom u ~etvrtfinale Janko }e uneti nove bodove na ATPlistu,jerjepro{lesezone na ovom turniru ispao u prvom koluodDmitrijaTursunova.

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA Fudbal PrvaligaSrbije-U@ICE:JedinstvoPutevi-Metalac Utakmica po~iwe u 15.30 ~asova. Srpska liga Vojvodina - PALI]:Pali}-Dolina Utakmicapo~iweu15.30~asova. Vojvo|anska liga istok - BAJMOK:Radni~ki-Jedinstvo(BK), SUBOTICA:Ba~ka1901-Jedinstvo (NB), KOVIN: Kolonija Sloboda (NK), VR[AC: Vr{ac Zadrugar,BANATSKOVELIKO SELO:Kozara-Bile}anin,ADA: AFK - Radni~ki (K), SRPSKA CRWA:Budu}nost-Kikinda Utakmice po~iwu u 15.30 ~asova. Vojvo|anska liga zapad - SIVAC:Polet-Borac(NS),RUMA: Prvi maj - Mladost (T), SRBOBRAN:Srbobran-Stani{i},ERDEVIK:Sloga-Hajduk(B),KA]: Jugovi} - Crvenka, BA^KA PALANKA:Ba~ka-Crvenazvezda Utakmice po~iwu u 15.30 ~asova. Podru~na liga Novog Sada FUTOG: Metalac  - Borac ([), BA^: Tvr|ava - Kabel, VETER-

NIK:Veternik-Omladinac Utakmice po~iwu u 15.30 ~asova. GradskaligaNovogSada- NOVISAD:Slavija-Fru{kogorski partizan,@elezni~ar-Sirig Utakmice po~iwu u 15.30 ~asova.

Ko{arka

Prva mu{ka liga Srbije NI[: Konstantin - Tami{ (20),SMEDEREVO:Smederevo 1953-Radni~kiFMP(17),JAGODINA:Jagodina-OKKBeograd(17),KRAQEVO:SlogaSloboda(19.30) Druga mu{ka liga Srbije KRU[EVAC: Napredak Spartak(20),KOSJERI]:Crnokosa - Proleter Naftagas (19), FUTOG: Meridiana Mladost (Z) (18), IN\IJA: @elezni~ar - Napredak (A) (19),BEOGRAD:Beovuk-Mladost(^) Prva `enska liga Srbije JAGODINA:Jagodina-[umadija (19.30), SRBOBRAN: Srbobran - Vrbas Medela (19), STARA PAZOVA: Stara Pazova - Crvena zvezda (18.30), NI[:Student-Beo~in(17)

dnevnik

Rukomet Superliga za mu{karce - VRBAS:VrbasKarneks-Rudar(18), ZAJE^AR:Zaje~ar-Jugovi}Unimet (18.30), CRVENKA: Crvenka Jafa - PKB (18), LAZAREVAC: Kolubara - Napredak (19.30), KRAGUJEVAC:Radni~ki-@elezni~ar1949(19) Prvamu{kaliga,sever -SOMBOR: Somborelektro - Lavovi (19), TEMERIN. Mladost TSK Metalac (18), IN\IJA: @elezni~ar - Nova Pazova (17), ZREWANIN: Proleter Agro`iv Vojput(18),@ABAQ:@SK-TitelXD(19) Prva `enska liga, sever - NOVI SAD: Vojvodina - Jabuka 95 (20,Spens),TEMERIN:TemerinProleterSuperprotein(20),DOLOVO: Dolovo - Halas Jo`ef (18), SREMSKA MITROVICA: Srem-Spartak(15.30) Druga mu{ka liga, sever - BANATSKI KARLOVAC: BanatskiKarlovac-Radni~ki([) (17), APATIN: Apatin - Jabuka (18), NOVI SAD: Radni~ki Crvenka2(18,Spens) Druga`enskaliga,sever -BAJMOK:Topola-@eqa(15.30)

Danasstartujeimu{kiko{arka{kiprvoliga{kikaravan.Snage}eme|usobnoodmeravati ~etrnaest klubova u borbi za prvihpetmesta,kaoizaopstanak.Prvoplasiranihpetekipaplasira}eseuSuperliguSrbije,gde }eseboritizaplasmanuplej-ofimestouJadranskoj ligi.Kadsesvetoimauvidu,ondajejasnoda}eborbe za bodove da budu veoma interesantne. U dosada{wimprognozamazaosvajaweprvogmestakandidati suvaqevskiMetalac,VojvodinaSrbijagas,MegaVizuraiRadni~kiFMP.Tosuprognoziralitrenerii igra~iizsvihklubovaovogstepenatakmi~ewa. Sveekipesuseprili~nopoja~ale,anajvi{ekvalitetnihigra~ado{lojeuMetalac.Me|utim,Vo{anijemnogookrwenauodnosunaproteklusezonu.Iakosu odlazaknajaviliStefanStoja~i}iNikolaKalini}, ipaksupotpisalinoveugovorescrveno-belima.Uz to,do{lojeinekolikopoja~awa,takodaiNovosa|aniozbiqnokonkuri{uizaplasmanuSuperliguiza prvomestouPrvojligi. TrenerVojvodineSrbijagasaSini{aMati}kratkojeprokomentarisaokvalitetlige. -Jo{nemampraviuvidukvalitet,aovegodineu Superliguidepetklubova.Nijetajnadaodska~uMetalac,kojijefavoritbrojjedan.TujeMegaVizura, Radni~kiFMPimi-istakaojeMati}. PitalismoprvogstrategaNovosa|anadalitomo`edaumawikvalitetidovededoraznihkalkulacija utakmi~ewu. -Mo`damo`eidabudetako.Me|utim,{tosenas ti~e, sigurno ne}emo kalkulisati. Hteli smo ne{to da napravimo lane i to smo u~inili. Postavili smo svojklubnamestokojeseceni.Namajenajva`nijeda usvakojutakmici,bezobziranaimerivala,pru`imo maksimumiidemonapobedu.OstalisunamKalini}i

Qubiteqimako{arkeslediinteresantnoprvenstvo

Stoja~i},{tonammnogozna~izauigranosttima,dok suostalipromenilisastave.MislimdaekipuMetalca~ekaono{tosmomiprevazi{liuproteklojsezoni-kategori~anjebioMati}. M. Pavlovi}

VLADA VUKOI^I] SUTRA DEBITUJE NA KLUPI CRVNE ZVEZDE

Najva`nijedapo~nemo dapobe|ujemo Novi trener ko{arka{a Crvene zvezde Vlada Vukoi~i} rekaojedawegovtimmoradapo~ne da bele`i pobede u regionalanomtakmi~ewu,~akipocenu lo{e igre. Rukovodstvo Zvezde je smenilo Milivoja Lazi}a

{e igre. Zna se da je Zvedin ciqdanegubiutakmicenadoma}emterenu.Klubjestabilizovanisozbiromnakvalitete igra~a imamo visoke ambicije. Nismo favoriti, imamo negativan skor, ali ne be`imo od

Nebojiseizazova:VladaVukoi~i}

zbog lo{ih rezultata na startu sezone (porazi od Splita i Zadra),aVukoi~i}}enaklupicrveno-belihdebitovatisutrakada u Pionir dolazi qubqanska Olimpija. - Malo je vremena ostalo da se ekip a spremi za nar edn u utakmicu.Biobihpresre}anda igramo savr{eno, ali u ovom trenutku najva`nije je da zabele`imopobedu,paipocenulo-

uloge da moramo da dobijemo me~-rekaojeVukoi~i}prilikompromocijenaMalomKalemegdanu. Onjedodaodajeimaoposaoi dobru situaciju u Mega Vizuri, ali da je zbog sli~nih ambicija odlu~iodado|euZvezdu,bezobziranasituacijuukojojseklub nalazi. -Ko{arka{isuupo~etkudelovalistegnutoiupla{eno{to

je posledica lo{ih rezultata i smene trenera. Poru~io sam im da nema potrebe za tim, jer ima jo{dostadaseigraivremenada seispravestvari.Mojeosnovne obavezesudasebavimdoga|awimanaterenu,davidim{tajedobro,a{talo{euekipiiu{to kra}em roku nametnem svoju ko{arka{kufilozofiju.Nastoja}u da se izborim sa pritiskom kojitrenerZvezdenosisassobom, a koje kolege drugih ekipa nemaju-poru~iojeVukoi~i}. Trener crveno-belih prokomentarisaojenaredongprotvnika,ekipuOlimpije. - Olimpija je dobar {uterski tim,promenilisuekipuuodnosu na prethodnu sezonu. I oni imajuodre|eneprobleme,aliuspelisudanapraveinteresantan spojmladostiiiskustva,kojiim je omogu}io da preokrenu izgubqen me~ protiv Radni~kog u Kragujevcu-rekaojeVukoi~i}. Onjejo{naveodaCrvenazvezdanasvakojpozicijiimanekolikoko{arka{aidajeneophodnodapro|evremekakobivideo da li su potrebna poja~awa u igra~kom i trenerskom kadru. Utakmicatre}egkolaJadranske lige izme|u Crvene zvede i Olimpijeigraseunedequod18 satiuhaliPionir.

S NATA[OM JAWI], SVETSKOM [AMPIONKOM U BEN^ PRESU

Bi}ejo{ medaqa

Novosa|ankaNata{aJawi}nedavnojenaSvetskom prvenstvuuBratislaviosvojilazlatnemedaqeuben~ presuimrtvomdizawutereta.Takmi~ilaseukategorijido56kilograma.Uben~presupodiglaje85kilograma,ukonkurencijibezopreme.Tako|e,nastupilaje iutriatlonu,kojisesastojiodben~a,dizawatereta iz~u~waimrtvogdizawa.Umrtvomdizawupodiglaje 130kilogramaipomerilasvetskiievropskitotal. Nata{aje~lanklubaIksximizNovogSada,aovom sportuseapsolutnoposvetila. -Prvakdr`avesamosamputa,aostvarilasaminekolikorekordauGPCfederaciji.Te`akjetosport, asvefinansiramomojde~koMilorad]usto,kojise takmi~i u triatlonu, i ja. Milorad je vice{ampion svetaukategorijido90kilograma-istaklajeJawi}eva. Svetska {ampionka ni ne pomi{qa da prekine s takmi~ewima. - Bavqewe ovim te{kim disciplinama podi`e mi adrenalin.Medaqemepodsti~udajo{vi{etreniram, iakosuupitawuvelikete`ine,po~emuserazlikujemoodbodibildinga.Postojejo{dvefederacijei`elimdaiuwimaostvarimvisokerezultate-kazalaje Nata{aJawi}. M. P.

Nata{aJawi}


SPORT

dnevnik SRPKIWE I HRVATICE DANAS PONOVO DELE MEGDAN

subota6.oktobar2012.

17

LIGA [AMPIONA: VOJVODINA DO^EKUJE BARSELONETU (19)

Publikazaslu`ila Nemauzmicawa nagradu nipred[pancima

ReprezentacijaSrbije propustila je priliku da pobedom nagradi sjajnupublikuuPetrovcu na Mlavi u prvom prijateqskomme~usareprezentacijomHrvatske(25:25).Ispu{tenovo|stvo od~etirigolarazlikeisedamposledwih minuta bez postignutog

ishoda na kraju. Mo`emo mnogo boqe i trebali smo da poka`emo mnogovi{epredsjajnimnavija~ima. Ipak, na kraju nas je ko{tao pad koncentracije – rekla je pivotMarijaLojpur. SobziromdasuHrvaticedoputovale u Srbiju nekompletne, da listeihmo`dapotcenile?

SrpkiweiHrvaticeprvuutakmicuodigraleusjajnomambijentu

gola rezultirali su remijem, ali prilika za popravni je ve} danas od 14 ~asova, kada se igra druga utakmica. - Imale smo ih, igrale smo dobronaperiode,uznekolikopadova, koji su doveli do nere{enog

- Nismo ih potcenile, u{le smo sna`no, jako u utakmicu, imale`equdadobijemo.Nakraju smo se mo`da malo opustile privo|stvu,aliovonamjenauk da se utakmica igra svih 60 minuta.

Danasod14~asovajenovikontrolnime~sHrvaticama. - Moramo mnogo boqe i vi{e. Bilobilepodapobedomokon~amoEHFnedequiodu`imoseovoj sjajnoj publici. Hrvatska nije u najja~emsastavu,o~ekujemdalak{eiza|emonakrajsawima–istakla je Lojpur, ina~e igra~ica skopskogVardara. Desno krilo Katarina Krpe` uverena je da }e reprezentacija bitimnogoboqaudrugomme~usa Hrvaticama. -Moramoboqeibi}eboqe,sigurna sam. Dosta pri~amo me|usobno,svakiputnamne{tofali, anadamseda}emoitone{toprona}i. U prvom me~u krenuli smo nervozno, bez koncentracije. Dobrim izmenama trenera vratili smo se u me~, preuzeli kontrolu, alismopaleuposledwih10minuta. Umorne smo od obaveza u klubovima,nijebilonipunovremena zauigravawe,svesetoosetilo. Dalisudevojkemo`dabileiznena|enepunimtribinama? - Li~no se nisam iznenadila, jer znam da je rukomet ovde popularan.Verovatnosuseostaledevojke malo iznenadile, nisu o~ekivale ovako ne{to. Nadam se da }etakobitiiuAreniudecembru -reklaejKrpe`.

NE STI[AVA SE BURA U FRANCUSKOJ OKO NAME[TAWA RUKOMETNIH UTAKMICA

Policijaprislu{kivala razgovore Svakogdana,stranicefrancuske {tampe preplavqene su noviminformacijamaosportskom skandalu godine, u kojem surukometa{i{ampionaMonpeqea upla}ivali novac na sopstveni poraz. S obzirom da su u aferu ume{ani slavni igra~i, poput Nikole Karabati}a,paina{egMladenaBojinovi}a,ovapri~adodatnojezanimqiva ne samo francuskoj, ve}ievropskojjavnosti. Posledwa u nizu poverqivih informacija je da je policija prislu{kivala pani~ne razgovore izme|u Nikole Karabati}aiwegovedevojke,kojojjerukometa{daonovacinalo`ioda uplati tiket na poraz Monpeqea.Iakojekasnijetvrdiodase nije kladio on, nego wegova devojka,prislu{kivawasupotvrdiladaseradiosmi{qenoj,ali nedovoqnomudrojakciji.

Ina~e, Karabati} godi{we zara|uje oko 360.000 evra od ugovora sa Monpeqeom, a kao najboqi rukometa{ sveta ima pozama{nesponzorskeugovore samnogimkompanijamakojisada vise o koncu (Adidas, Visa, Kinder, Brother, Betclic). I nesamoto,danomukojemjepodignuta optu`nica protiv Karabati}a prestao je da va`i wegov ugovor sa klubom, pa je takoostaoibezpomenuteplateodoko30.000evramese~no. Novinar francuskog RTL navodnojemogaodaslu{aprislu{kivane razgovore izme|u igra~ame|usobno,aisawihovim suprugama i devojakama, u trenutku kada je afera objavqenaujavnosti.Neslute}ida ihprislu{kuju,akteriskandala pani~no su se dogovarali okoisteverzijedoga|ajaisvi ti snimci bi}e upotrebqeni

„DNEVNIK” SAZNAJE

Zagrebzove Karabati}a Dok se strasti u Francuskoj ne sti{avaju, alfa i omega hrvatskog rukometa Zoran Gobac nagovestio je da postoji mogu}nost da Nikola Karabati} nastavikarijeruuRKZagreb.

- Najpre se mora napraviti razlikaizme|ukla|ewainame{tawe.Nemamni{taprotivda seigra~iklade,aliakosuume{ani u name{tawe onda sam za todasnosesankcije.ToseodnosiinaNikoluKarabati}a.On jeisuvi{evelikasportskazvezdadabitosebidozvolio,wemu tonetrebau`ivotu.Poznaju}i

ga,uverensamdaonuname{tawimanijeu~estvovao.Verujemu wegovunevinost.Francuskizakoni ne dozvoqavaju kla|ewe sportistima i ako se kladio treba da bude nov~ano ka`wen. No, protiv toga sam da ga zbog toga sada u Francuskoj razapiwu na krst. Sla`em se da stvari treba postaviti na svoje mesto, ali... rekao je za „Dnevnik„ ZoranGobac. Karabati}ev klub je najavioda}eigra~ikojisuu~estvovaliukla|ewu biti otpu{teni izkluba. -MismouHrvatskoj, preciznije u Zagrebu spremni da anga`ujemo takvuigra~kuveli~inu kao {to je Nikola. Naravno, poduslovomdasesamokladio,a nename{taoutakmice.Tojevelikarazlika.Nikolinommenaxeru Andreju Goli}u, koji je i menaxer Zagreba, rekli smo da smo,ukolikouMonpeqeudobijeotkaz,spremnidagaanga`ujemo-kategori~anjeGobac. J. Gali}

protiv wih na sudu. Mogu}e je da }e uskoro u javnosti procureti i transkript pomenutih razgovora.Najvi{edetaqaotkriveno je u sva|i izme|u Nikolinog brata Luke Karabati}aiwegovedevojke@eniPrije, poznate TV voditeqke, koja je u strahu od uru{avawa sopstvene karijere odbijala da priznadajeu~estvovalauzaveri,uprkostome{tojeLukainsistiraoda}ejeza{tititi. Ovaaferapo~elajedaodmotavaklupko,pajetakosumwiv i me~ izme|u Nimea i Monpeqea, koji je favorit izgubio rezultatom 25:21. Tada je iz inostranstva prijavqen velikibrojuplatanaporazMonpeqe.PoputekipeSesona,~ijaje pobeda nad Monpeqeom i pokrenulaovajskandal,iNimeje bio drugi najgori tim lige te sezone.

Vaterpolisti Vojvodine }e ve~eras od 19 ~asova na bazenu Spensado~ekatiekipu {pans ke Bars el on et e u okviru drugog kola C grupe Lige{ampiona.Uprvomkolu Nov os a| an i su por a` en i u Bre{i od istoimenog italijanskog tima sa 13:9, dok je Barseloneta savladala ruski SintezizKazawasa10:7.Barseloneta je vi{estruki prvak

Dana{wi program A grupa: Vaspo Hanover (Nem a~k a) - Vuq agm en i (Gr~k a), Spart ak Volg ograd (Rusija) - Eger (Ma|arska), [urman (Holandija) - Lig am us Tbil is i (Gruzija) B gru pa: Monp eq e (Francuska) - Olimpijakos (Gr~k a), Crv en a zvez da (Srb ija) - Krojc ling en ([vajcarska). Slobodan je Jug(Hrvatska) C grupa: Marseq(Francuska) - Bre{a (Italija), Vojvodina (Srbija) - Barseloneta ([panija). SlobodanjeSintezKazaw(Rusija) D grupa: Oradea (Rumunija) - Seged (Ma|arska), [pand au 04 (Nem a~k a) PartizanRajfajzen(Srbija). Slobodan je Galatasaraj(Turska) [panije,auekipinastupajui reprezentativci David Martin,MarkMingel,FelipePeron e, Bal a` Sir aw i (uzeo {panskodr`avqanstvo),kaoi na{  Marko Petkovi}. IskusnomtimuizBarselonesuprostavi}e se najmla|i sastav u ovog od i{ wem izd aw u Lig e {ampiona.Novosa|anisuprotivBre{epokazalida}ebiti `estokrivalsvimaugrupi,pa najavqujuda}edatimaksimum iususretusa[pancima. -Dolazinamvelikanevropskog vaterpola, znamo ko nastupa za Barselonetu, ali i u ovaj, kao i u sve ostale duele u}i}emosmaksimalnomagresivo{}u i presingom. Da li }emo uspeti da izdr`imo tri ~etvrtine, kao protiv Bre{e ili Radn i~k og, vid e} em o. O~ekujem da tribine budu pune,jersutomomcizalagawem zaslu`iliinadamseda}emo prisustvovati jo{ jednoj le-

Sr|anVuksanovi}seuzdaiunavija~e

poj vaterpolo predstavi - rekaojetrenerVojvodineDejan Stanojevi}. Ekipu je poja~ao Uro{ Kalini}, odgovara sistemu igre kojitrenertra`i,dokMarko Crvenkojo{uveknosigipsi ne}ebitiuekipi. Cent ar Nem aw a Ubov i} smatra da je Barseloneta najja~itimuCgrupi,stimdase on i saigra~i ne}e unapred predati. -Da}emosveodsebeitrudi}emo se da ispo{tujemo dogovore iz svla~ionice sa trenerom Dejanom Stanojevi}em. U pro{lom kolu to smo uradili uprvomdelume~a,ondasmopali zbog presije, na{a mladost ineiskustvo.Mislimdadi`e-

Foto:F.Baki}

moformuizme~aume~idadobro radimo. Poku{a}emo da obradujemona{enavija~e{to boqom igrom - rekao je Ubovi}. Sr|an Vuksanovi} je rekao da ekipa treba da gleda samo svojuigruidaseneosvr}ena tokakavjetimBarseloneta. - Odi g ral i smo dos ta te{kihme~eva,nadamseda}emo uspeti da izdr`imo sve ~etiri~etvrtineida}emosepokazati pred na{im navija~ima u najboqem svetlu. Pozivam navija~e da do|u da nas podr`e-rekaojeVuksanovi}. Karte za me~ sa Barselonetomko{taju200dinaraimogu sekupitinablagajniSpensa. G. Malenovi}


18

sport

subota6.oktobar2012.

LIGAEVROPE GrupaA An`i-JangBojs 2:0 Liverpul-Udineze 2:3 GrupaB Akademika-Hapoel 1:1 Atlet.(M)-Viktor.(P) 1:0 GrupaC Marsej-AEL 5:1 Borusija(M)-Fener. 2:4 GrupaD KlubBri`-Maritimo 2:0 Wukasl-Bordo 3:0 GrupaE Molde-[tutgart 2:0 Steaua-Kopengagen 1:0 GrupaF AIK-Dwepro 2:3 PSVAjndhoven-Napoli 3:0 GrupaG Bazel-Genk 2:2 Videoton-Sporting 3:0 GrupaH Nef~i–Inter 1:3(0:3) Rubin–Partizan 2:0(1:0) 1.Inter 2 1 1 0 5:3 4 2.Rubin 2 1 1 0 4:2 4 3.Nef~i 2 0 1 1 1:3 1 4.Partizan 2 0 1 1 0:2 1 GrupaI AjronKirat-Lion 3:4 Sparta(P)-Bilbao 3:1 GrupaJ Lacio-Maribor 1:0 Panatinaik os-Toten. 1:1 GrupaK Metalist-Rapid(B) 2:0 Rosenborg-Bajer(L) 0:1 GrupaL Hanover-Levante 2:1 Helsinborg-Tvente 2:2 KUPOP[TINEALIBUNAR

Dobri~anima pehar Budu}nost–Dobrica4:6 (1:1,0:0) ALIBUNAR: Stadion Budu}nosi, gledalac 300, sudija: Uro{ [uqagi} 8 (Banatski Karlovac), strelci:Rajinu67.zaBudu}nost, Rakowacu64.zaDobricu.Strelci iz jedanaesteraca: Nikoli}, \apa, [elmi} (Budu}nost), Stajin,Kne`evi},Zekovi},[u{i}i Rakowac (Dobrica).@uti kartoni: Nastanovi}, [elmi}, Rajin (Budu}nost), [u{i}, Katani} i Kne`evi}(Dobrica). BUDU]NOST: Bro{}anc 7, Butkovi}6,Dorijan7(Ardeqan), Nastanovi} 7, [elmi}7, \apa 7, Tarbuk7,Stanin7,Nikoli}7,Rajin6,Ili}(]uruvija). DOBRICA:Zekovi}8,[u{i} 7,Su{i}7,J.Lali}7,Stankov8, Kne`evi}8,Stajin8,Rakowac7, Milosavqev 7, Katani} 7,Zeli7 (I.Lali}). Veliki broj navija~a inspirisali su fudbalere obe ekipe da odigraju kvalitetnu i borbenu utakmicuna. Kako je susret zavr{en remijem, pobednika u op{tinskomKupuodlu~ilisupenali.Dobri~anisubiliprecizniji iwimajepripaopehar. R.Jovanovi} UO^ITURNIRAU[ANGAJU

Poja~anemere bezbednosti Kineska policija poja~ala je mere bezbednosti za predstoje}imastersturniru[angajuzbogpretwikojejenainternetu dobio najboqi tenisersvetaRoxerFederer,prenos e lok aln i med ij i. List „Jut Dejli” preneo je izjavu zvani~nika turnira Janga Jibina,kojijerekaodajepolicijaobave{tenaopretwamai da }e Federerovo obezbe|ewe biti poja~ano tokom turnira, koj i po~ iw e u pon ed eq ak. [angajskapolicijaistra`uje pretw e smr} u, pos tav qen e pro{log meseca na sajt Federerovihobo`avalaca. „[estog oktobra planiram da ubijem Federera, kako bi ukinulitenis”,stojiuporuci nasajtu,gdesenalaziifotografija na kojoj {vajcarski teniserkle~inaterenusaodrubqenomglavom. Tutulu na predstoje}em mastersu brani Britanac Endi Marej.

DU[ANIVKOVI]I@EQKOOBRADOVI]PO^ASNIGRA\ANIATINE

dnevnik SUPERLIGAZAMU[KARCE:CRVENKADO^EKUJEPKB

Novitalas zanovebodove Potajne nade rukometa{a Crvenke da }e uKru{evcu,unajmawu ruku, ostati nepora`eni nisu se ostvarile. Wihov optimizampo~ivaojenasjajnom izdawu u susretu protiv @elezni~ara, kada su na krilima mladosti prekinuli neugodnu tradicijuiostvariliubedqivu i dragocenu pobedu. Nagovesti-

da vide nastavak izdawa koje je donelo uspeh nad Ni{lijama, a tojedablesnuinovidraguqiiz podmla|ene crvena~ke ~ete. JedanodwihjeidesnibekMilo{ Ivi}, koji veoma vredno radi i upija znawe od veterana Gorana \urovi}ai~ekasvojupriliku. -Sveidesvojimtokomikada miseuka`eprilikatrudi}use daje{toboqeiskoristim,ali

Ostavilineizbrisivtragugr~komsportu:@eqkoObradovi}iDu{anIvakovi}

Prijateqstva ostajuzauvek Legendarni srpski ko{arka{ki treneri Du{an Ivkovi}i@eqkoObradovi}reklisudasuponosni{to}epostatipo~asnigra|aniniAtineiPirejainaglasilidasuprijateqstvakojasustekliu glavnom gradu Gr~ke bogatstvo koje }e ~uvati do kraja`ivota.Ivkovi}iObradovi}velikopriznawe dobili su na manifestaciji „Srbi u gr~kom sportu”, koja se u organizaciji ambasade Srbije i poslovnogSavetaGr~ka-Srbija,apodpokroviteqstvompredsednikaGr~keKarlosaPauqasaodr`ava udvorani„Megaromuzikusa”. -Punismoemocijaizadovoqstvonamje{tonamje ukazanaovakva~ast.Jasamtokomkarijeremnogovi{esezonaproveougr~kimklubovimanegousrpskim, a Olimpijakos je jedini tim u koji sam se vratio i treniraogadvaputa.ZaGr~kumeve`unezaboravna prijateqstva,jo{odmojihpo~etakakadasuovderadiliSavaGrozdanovi},StjepanBobekiTodorVeselinovi},pakasnijedo@eqkovogdolaska.Slobodno mogudaka`emdajeGr~kana{adrugaotaxbina-rekaojeDu{anIvkovi},trenerkojijesacrveno-belimaizPirejaosvojiodvetitule{ampionaEvrope. Najtrofejnijievropskitrener@eqkoObradovui}, koji je sa Panatinaikosom pet puta osvajao Starikontinent,istakaojedasuSrbiiGrcisli~annarod. -Sre}nismoakosuqudiuGr~kojne{tonau~ili odnas,jersmoimidostanau~iliovde.Istismou tome{tosmoupobedamaeufori~ni,auporazima mnogotugujemo.Mislimdabibiloboqedasmomalonormalnijiutome.A{toseti~eprijateqstava, dovoqnojere}idasemojraduPanatinaikosuzavr{ioujunu,aodtadasamve}petputabiouAtini, plusletovawe.Bi}edavolimovequdeiovajgradistakaojeObradovi}.

MinistarsavetnikuambasadiSrbijeBrankoLazarevi},~ovekkojijenajzaslu`nijizarealizaciju manifestacije „Srbi u gr~kom sportu”, istakao je dasuuzsjajnepoliti~keiekonomskeodnose,srpski sportisti i treneri jedan od najva`nijih delova spektraprijateqstvaGr~keiSrbije. -Zahvaqujemsesvimakojisupomoglidaseovoliko velikih qudi na|e na jednom mestu, a posebno predsednikuGr~keKarlosuPauqasuigradona~elnicimaAtineiPirejaJorgosuKaminisuiVasilisuMihaliakosu{tosuprepoznalizna~aj@eqkai Dudeiodlu~ilidaimdajupriznawepo~asnihgra|anina-istakaojeLazarevi}. PoznatinovinarZvonimir[imunec,autorspecijalnogfilmaosrpskimsportistimauGr~koj,kojijeprikazanzavrememanifestacijedodaojedasu srpski i gr~ki sportisti u razvoju prijateqstva u~inili10putavi{eodpoliti~ara. -KadasuSrbiiGrcizajedno,ondajesamonebo granica, posebno u kolektivnim sportovima, ko{arci,fudbalu,vaterpolu-rekaoje[imunec. Nazvani~nojkonferencijizamedijeprisustvovalisui@arkoPaspaq,DejanToma{evi},Milan Tomi},IlijaIvi},Predrag\or|evi},SavaGrozdanovi},ZoranGaji}iDragan[akota,anaceremoniji su bili oni koji su ostavili dubok trag u Gr~kojpoputDejanaBodiroge,IvanaMiqkovi}a, Darka Kova~evi}a, Marka Panteli}a, Dejana Br|ovi}a,BranislavaPrelevi}a,treneraBo`idara Maqkovi}a,Vlade\urovi}a,NikoleStameni}ai Du{anaBajevi}a. Naravno, nije izostao na zabavni program, sve u skladu tradicije i prijateqstva srpskog i gr~kog naroda,anastupilisuzvani~nonajboqitruba~na svetuDejanPetrovi}iwegovBigBend.

DRUGISUPERKUPSRBIJE

Zvezdaodbranilatrofej Crvenazvezda-VojvodinaNSseme3:0(25:16,25:22,25:20) BEOGRAD: HalaSC tom.Vojvodinajekuburilasapri„[umice”, gledalaca jemom,alisepoenimaizblokane400, sudije: Gradinski i kako odr`avala u igri. Mihajlo ]uk(obojicaBeograd). Stankovi}iMilijanMrdakbili CRVENA ZVEZDA: Okoli} 8, su prve dve napada~ke opcije goPeri},Stoilovi}7,G.Mitrovi}, stiju, ali je zbog ote`anog prijeKoprivica7,Milutinovi},Jakoma bila i ote`ana organizacija vqevi} 7, Miti} 3, Petkovi} 10, napada i Zvezda je sredinom seta ]eli}6,Bucuqevi}1,Buqi}(l). do{la do velikih 16:10. DominiVOJVODINA NS SEME: ^ubrilo 2, Martinovi} 6, ^. Stankovi}, Roqi} 4, Veselinovi}, Vrban, @ivanovi}, Brzakovi}, Bo{ko~evi}, Mrdak 10, M. Stankovi} 17,Kapur(l). Odbojka{i Crvene zvezde osvojili su Super kup Srbije. Aktuelni {ampion je bio boqi od aktuelnog osvoja~a Kupa maksimalnim rezultatom i osvojio po drugi put ovajtrofej.Novosa|a- Odbojka{iCrvenezvezdestrofejom ni su u duelu bili u pot~iwenoj poziciji tokom ~itarala je Zvezda u svim segmentima vog susreta, slabije servirali, igreuprvomsetuigotovorutinslabije primali servis i vi{e ski,bezgre{keunapadu,povelau gre{ili{tojebeogradskojekipi me~uSuperkupa. maksimalno olak{alo posao. VojvodinajeudrugomsetuimaIpak, s obzirom na to da je ovo lasnagedapariraprotivnikudo predsezonska zvani~na premijera rezultata4:4azatimjeZvezdapoobejuekipao~ekivalaseve}aborbeglana9:5.Ipak,posleservirabanaterenu[umica. wa Nemawe ^ubrila Novosa|ani Ve} od starta susreta beogradsuuhvatiliprikqu~ak(9:8)aodskicrveno-belikoristilisusvoli~no je na mre`i igrao Boris jenajja~eoru`je-servisiodmah Martinovi}. Opustila se Vojvopreuzeli kontrolu nad rezultadina,po~elaja~edaserviraita-

ko je odr`avala egal do drugog tehni~kog tajm-auta. Mrdak je u napadubiopreoptere}enloptama {tojebrzouvidelaCrvenazvezda ipoenimaizblokaponovodo{la dosigurnogvo|stva(19:16).Pored solidne igre Beogra|ana, novosadskicrveno-belimoglisudazakomplikujuzavr{nicusetaalisu sve prilike u kontranapadima ostale neiskori{}ene pa je doma}in do{ao do velike prednosti. Uvidev{i da nema {ta da izgubi Vojvodina je krenula na sve ili ni{ta na startutre}egseta.Po~elojevo|stvomgostiju4:1kojesudr`alido 8:5, a tada je doma}i trener zamenio tehni~are. Kod rezultata 12:8 za Vojvodinu Crvena zvezda je maksimalno pritisla, pre svega servisom i aktivnim blokom, i rapidnosepribli`avala.Poslenekoliko dobrih poteza Du{ana Petkovi}aZvezdajestigladovo|stva(14:13)azatimpreuzelakontroluidomaksimalnepobedestiglaposleodli~neigreuodbranii visokim procentom kori{}ewa kontranapada.Vojvodina,sadruge strane,ni{tanije~iniladabizaustavila nalete Beogra|ana, prokockala je vo|stvo i prvi ovosezonski trojfej u srpskoj odbojci ostaouBeogradu. M.Risti}

VeteranGoran\urovi}uakciji

lisudanascenustupajedannovi talas prepoznatqivog i nepresu{nogizvoracrvena~kerukometne {kole i da se u wemu oblikuju budu}i klupski i reprezentativni sto`eri. U takvomsvetlupredstavilisusei protivNapretka.[totonisui rezultatom potvrdili realno treba uva`iti i iste ambicije doma}ina, ~ije je iskustvo, uz podr{ku navija~a, preteglo na tasu koji je zna~io winovu zaslu`enupobedu. -Iporedporazanimalonije otupqena na{a motivisanost i uverewe da smo na dobrom putu potupne stabilizacije i mnogo izvesnije uspe{nosti u daqem tokuprvenstva-nagla{avatrenerIgorDesnica,kojije,naop{te zadovoqstvo, manirom iskusnogstrategaipedagogauspostavio i najtananije niti koje povezujusverelacijeme|uigra~ima, bilo da se radi o godinama,konkurencijiilitaktici. Ve~erasjenovaprilikadase to i potvrdi. Protiv beogradskih mlekaxija navija~i o~ekuju

Superliga(m) VrbasKarneks-Rudar (18) Zaje~ar-Jugovi}Unimet (18.30) CrvenkaJafa-PKB (18) Kolubara-Napredak (19.30) Radni~ki-@elezni~ar1949 (19) Vojvodina - Metaloplastika (sutra u 18,TV) Partizan - C. zvezda 10. oktobra (17.30) 1.Vojvodina 2.M-plastika 3.Partizan 4.Radni~ki 5.PKB 6.Zaje~ar 7.Kolubara 8.Crvenka 9.Rudar 10.Vrbas 11.Napredak 12.Jugovi} 13.C.zvezda 14.@elezni~ar

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

88:69 86:70 96:85 82:78 84:83 91:92 91:85 74:76 80:83 70:78 75:85 48:51 50:61 77:96

6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0

jesadanajva`nijedaseukwi`e dvanovabodaiverujemda}eto ve~eras sigurno biti - optimistajemladiIvi} Susretpo~iweu18~asova. T.Jovovi}

PRVALIGA–TRE]EKOLO

[ampionuNovomSadu Takmi~ewe u Prvoj rva~k oj lig i nas tavqa se me~evima tre}eg kola. Dva susreta priv la~ e pos ebn u pa` wu, u Senti}eistoimeniklubdo~ekati kom{ije iz Kawi`e, dok }euNovomSadugostovatiaktuelni{ampionProleter. Novosa|anisuuprvadvakola ostvarili polovi~an u~inak,pora`enisuodfavorizovanihSuboti~ana,doksuuBeogradu pobedili Crvenu zvezdu.Kakore~eu~iteqNovosa|ana Aleksandar Jovan~evi}, u~inakuprvadvakolaocrtava iambicijeovogkolektiva. - Ove godine nemamo najvi{e ambicije, {to zbog opravdanih, {tozbogneopravdanihrazloga.U takmi~ewesmou{lisaprili~no podmla|enim sastavom. Na{ osnovni zadatak je da sa~uvamo elitni status, kao i da probamo vi{e juniora i kadeta iz na{eg pogona-rekaojeJovan~evi}. Danasu16~asovauvelikoj saliSpensaNoviSaddo~eku-

Program Danas - NOVI SAD:  Novi Sad Proleter(16),ZREWANIN:Partizan (Toma{evac) - Radni~ki (20), BEOGRAD:Partizan-Crvenazvezda(18), SENTA: Senta – Potisje (19), SUBOTICA: Spartak - Radni~ki (Sombor) odgo|eno. 1.Proleter 2.Partizan(B) 3.Spartak 4.NoviSad 5.Senta 6.Potisje 7.Radni~ki(K) 8.C.zvezda 9.Radni~ki(S) 10.Partizan(T)

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11:1 0 11:3 1 9:5 1 5:7 1 5:9 1 4:10 1 4:10 2 6:8 1 3:4 1 3:4

6 6 4 4 4 4 4 2 1 1

je aktuelnog {ampiona Proletera. -Me~saProleteromnijeuna{emfokusuovesezone,po{tosu Zrewaninci mnogo kvalitetniji od nas i imaju najvi{e ambicije. Na struwa~u }emo izvesti nekolikonovajlija,davidimo{tamogutrenutnodapru`e-ka`eAleksandarJovan~evi}. J.Gali}


kultura

dnevnik

subota6.oktobar2012.

19

„ГЕРУСИЈА”ДАНАСУЦК13УНОВОМСАДУОТВАРАЦИКЛУС „УВОДУРАДИКАЛНЕТЕОРИЈЕ”

Филозофија промене друштва Директно се укључујући у тренутну најврућу јавну „диску(р)сију“ – право једне мањинске групе на своју „параду поноса“ – Клуб студената филозофије „Герусија“ отпочеће најновији циклус акција назван „Увод у радикалне теорије“. У ЦК 13, у Новом Саду, данас у 13 сати Душан Маљковић ће одржати предавање насловљено „Маркиз де Сад, хомосексуалност и аргумент о (не)природности: критика ‘геј покрета’ посредством натуралистичке мисли 18. века“. Није само хомосексуалност горућа тема савременог друштва, па ће и „Герусија“ у наступајућем циклусу бавити се све самом ексклузивом, постколонијализмом, нематеријалним радом, новом теоријом вредности, марксизмом у 21. веку, теоријом одбијања рада... И то за филозофију на неуобичајено практичан, конректан начин, откуд се и дошло до концепта „Увода у радикалне теорије“ као веома важног политичког чина. - То значи да видимо важну улогу теорије у еманципаторским борбама! Теорија нас не занима као пука рефлексија или херменеутика, не желимо само да критикујемо или разумемо стварност, него желимо да је мењамо – кажу у „Герусији“, не желећи да се потписују именом, него само као колектив, и то онај који је одавно прерастао студентску организацију, али због формалности још

увек носи такав назив. - Имамо часопис „Ствар“ – већ два броја, а трећи је у припреми и врло брзо ће бити одштампан. Наш нови сајт је gerusija.comuv.com, на коме могу да се виде све публикације, најаве, манифест... „Герусија“ је сада дефинисана као левичарска организација. Њен најновији пројекат је подржала „Роса Луксембург штифтунг“, што у „Герусији“ тумаче чињеницом да алтернатива „левица-десница“ није лажна алтернатива, него битно позиционирање у теоријско-практичком пољу. - „Увод у радикалне теорије“ је замишљен као пројекат којим се популаризује теорија, али наравно не било која, него радикална теорија. Неке теорије којима ћемо се бавити су јасно препознатљиве као радикалне, а неке, пак, можда и нису, али је задатак да се покаже како и у тим теоријама треба мислити нешто што би било важно за борбу – кажу Герусијанци и Герусијанке, како себе називају чланови „Герусије“. - Сва предавања ће се одржавати суботом од раног поподнева, а предавачи долазе, осим из Новог Сада и Београда, и из Будимпеште, Љубљане, Загреба, Торина, Лозане, Регенсбурга... Занимљиво је да су међу предавачима и нека етаблирана имена, имена из академског поља, али и студенти, активисти и теоретичари који нису познати – што значи да нам није

била битна уобичајена хијерархија положаја и титула, нити то да је доводимо у питање. Позвани су људи који се баве тим теоријама и њихов задатак је да покушају да представе основе те теорије, теоретичара или конкретних проблема, на што приступачнији начин широј публици, као и да покушају да истакну моменте који су радикални. У „Герусији“ су замислили да се после неких предавања прикажу филмови (документарци, интервјуи или играни филмови) о ономе о чему је било говора, а сви ће имати титлове на српском или хрватском, како би се избегло помало елитистичко подразумевање да данас сви знају енглески, француски, немачки или италијански. У данашњем програму у ЦК 13, у 16 сати наступиће Срећко Хорват, који ће говорити на тему „Језик и завођење: зашто је Барт још увијек радикалан?“, а у 18 сати ће уследити промоција зборника „Криза, одговори, левица“ о којем ће као о прилозима за критички дискурс говорити Милош Баковић Јаџић и Душан Маљковић. Тиме ће „Герусија“ започети пут ка циљу на којем је стварање јаке теоријско-политичке платформе у Новом Саду, рад на теоријско-политичкој едукацији, популаризовање радикалне теорије - рад на структуралним условима промене друштва. И. Бурић

ВЕЧЕРАСИ8.ОКТОБРАУОПЕРИ„МИЛЕВА”НАСЦЕНИСНП-a

Гостујугрузијскисопран ирумунскибаритон У вечерашњој представи опере „Милева“ и 8. октобра на сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, гостоваће Викторија Маркарјан (сопран, Грузија) у улози Милеве, и Дан Попеску (бас, Румунија) у улози Ерата. Они ће такође певати и 12. октобра у извођењу „Милеве“ на оперском фестивалу „Армел“ у Сегедину. Праизведба опере „Милева“ (по мотивима из живота Милеве Марић Ајнштајн) новосадске композиторке Александре Вребалов, на либрето Виде Огњеновић, с великим успехом је одржана 21. октобра 2011. у Новом Саду и 25. октобра на Бемусу у Београду. Оперу диригује Александар Којић, редитељ и сценограф је Озрен Прохић, гост из Загреба, а костимограф је Јасна Бадњаревић. У осталим улогама су: Виолета Срећковић (Милева, сениор), Владимир Андрић (Алберт), Јелена Кончар (Зорка), Миљенко Ђуран (Професор Вебер), Бранислав Јатић (Господин Марић), Марина Павловић Бараћ (Госпођа Марић), Саша Штулић (Бесо), Верица Пејић (Милана), Маја Мијатовић (Ружица), Бранислав Цвијић (Гросман), Игор Ксионжик (Мориц), Горан Крнета (Конрад), Лаура Павловић (Хелена), и Славољуб Коцић (Поштар). Учествују оркестар и хор Опере СНП-а. Викторија Маркарјан је дипломирала и завршила мастер студије на Државном конзерваторијуму у Тбилисију. Након тога, радила је у Оперском центру Галине Вишњевске у Москви. Добила је највише признање („tres bien“) на аудицији у УПФМЦ, Највеће признање 2010. и Почасно признање 2011.

ПОЗОРИШНЕПРЕМИЈЕРЕ

Смешноје,аболи КарлоГолдони,Слугадвајугосподара,режијаБорисЛијешевић,ГрадтеатарБудва/ Српсконароднопозориште/Народнопозориште„ТошаЈовановић”Зрењанин Ево, коначно, лепе комедије у Српском народном позоришту, која нас враћа у још лепше време лаке забаве и разбибриге, са покојом оштром нотом, чисто да се човек не зајапури, смех да му не приседне. Дакако, чим је старо и прошло, лепше је него ново и трпно, али шта је друго позориште?! Ако се за Бориса Лијешевића баш и не може рећи да је реформисао комедију, подигао је на виши ниво, баш као што је то у време ренесансног импровизаторског театра, венецијанске комедије дел арте, својим најпознатијим делом „Слуга двају господара“ учинио Карло Голдони, онда се слободно може рећи да је он комедију вратио тамо где јој је у великој мери и место – на ползу публике. А да се при томе, опет, није поводио ниским страстима и ударцима. Радња исувише комплексна да би се могла укратко препричати, препуна перипетија и интриге, у основним цртама је заправо јако једноставна – Труфалдино (Милован Филиповић) је Харлекин, унапређен у смислу да има више људских обриса – гладан је, а не само витичаст и заљубљен. Превртљив је, али и то му се опрашта, јер је људски, криза

је. Његови господари Беатриче (Сања Ристић Крајнов) и Флориндо (Југослав Крајнов) - уграбио је прилику да служи два, јер ни од једног није могао да се задовољи - стандардно за жанр, прикривају идентитет, али нису грешни. Сем што понекад не одолевају да ћушну слугу, што је за господаре, опет, сасвим људски. А стари лисци, родитељи од којих и овде и сада некако све зависи – Панталоне (Бранимир Брстина) и Ломбарди (Драгомир Пешић) – би да се реше, пардон, да венчају своје младе, Розауру (Вишња Обрадовић) и Силвија (Иван Ђорђевић) који сем љубављу, ничим паметним немају да се похвале. Кад се зна да је у сваком послу, па и љубавном, корист често преча од емоција, ето интереса и за праву заврзламу, успешно запетљану и распетљану од стране редитеља и чак две групе глумаца – зрењанинског и новосадског позоришта. Каламбур који код срца чува критику тираније родитеља, светлости дуката, поруку да је жена жени највеће мушко. Много више вербалног од физичког има представа, баш као што је и Голдони више тежио Молијеру, него улици. Назнаке старине, у динамици, држању, нападном гестикулира-

њу и мими, узете су с мером и у игри су раме уз раме са модерним позориштем – ироничним октлоном спрам задате теме, па се све време глумци таман помало спрдају на сцени. Солидна, топла, људска је и режија. Врлодобра, што је права реткост – уједначена игра свих глумаца. Али, представа има и своје мале мане или упуте: дикција - и поред могућег оправдања да је свет Венеције, као и данашњи, шаролик, ружно звуче војвођански локализми; Смералдина (Сања Радишић) – можда блесава, ипак, исувише је лепа, да би одговарала лику слушкиње коју нико неће док се у њу не загледа такмац Труфалдино. На крају можда и најважнији, свакако најдирљивији знак и значење, јесу сценографија од палета (Горчин Стојановић) и пачворк костимографија (Марина Сремац). Ове две, наизглед и већ дуго, силом прилика, споредне уметничке целине, дају представи додатно достојанство у свеопштем сиромаштву, које и кад је духовно - материјалног је облика. А у позоришној уметности оно се са поносом носи. Игор Бурић Фото:Б. Лучић

УСИНАГОГИ2.НОВЕМБРА

КонцертАрсенаиМатијеДедића

На репертоару има улоге у операма: „Чаробна фрула“ (Прва дама), „Риголето“ (Ђилда), „Севиљски берберин“ (Розина), „Тајни брак“ (Каролина), „Фигарова женидба“ (Барборина), и „Јоланта“ (Бригита) и др. Дан Попеску је своје рано музичко образовање почео учећи виолину. Дипломирао је на Националном музичком факултету у Букурешту. Професионални деби остварио је 2001. улогом Колина у Пучинијевим „Боемима“, у Опери Брашов у Румунији. Победник је међународног такмичења оперских солиста „Хариклеа Даркле“ у Браили 1997. и конкурса „Јонел Перлеа“ у Слобозији 2001. Солиста је Опере Брашов од 2001, а тај ангажман му је донео међународна гостовања и турнеје широм Европе (Немачка, Аустрија, Швајцарска, Италија и Шпанија). Н. Пејчић

Концертна агенција Мy Wаy из Београда у сарадњи са Музичком омладином Новог Сада, најављују концерт легендарног шансоњера Арсена и његовог сина џез пијанисте Матије Дедића 2. новембра у Синагоги. - Љубитељи Арсенове кантауторске музике највише га памте по романтичним песмама: „Oно све што знаш о мени“, „О, младости“, „Загрли ме“... Основно занимање му је увек била музика, али у споју с поезијом дошао је до сопственог кантауторског израза, који је постао за њега карактеристичан – подсећају у Музичкој омладини Новог Сада. - Миљеник је публике још од фестивала „Београдско пролеће“ 1967. године и култног филма „Вишња на Ташмајдану“ (1968). Као кантаутор, аранжер, диригент, аутор филмске музике Ар-

сен је оставио неизбрисив траг у музици током своје каријере дуге пет деценија. У последње време Арсен Дедић наступа са својим сином Ма-

тијом, прослављеним музичарем. Говорећи о сарадњи с Матијом, Арсен истиче да ретко када „залазе један другоме у рад“, већ само понекад, ако им се учини да су створили нешто изузетно. Матија Дедић, награђивани џез пијаниста и композитор, недавно је објавио заједнички албум са Зораном Предином, под називом „Трагови у сјети“. Финалиста је Џез фестивала у Монтреју 2002. Улазнице за овај концерт се продају од понедељка 8. октобра у: Музичкој омладини Новог Сада (Католичка порта 2/3, тел.021/452-344) радним данима од 8 до 13 часова, као и два сата пред почетак концерта на улазу у Синагогу. Могућа је и онлајн продаја и резервација улазница и преко сајта www.muzickaomladina.org. Цене карата су 2.000 и 1.800 динара. Н. П-ј.

NA[ IZBOR

Kwiga

Akteri

Pisac: Mirko Demi} Izdava~: Agora, 2012. (Zrewanin)

Po(v)ratni~ki rekvijem

Citat Usvomvi{egodi{wempotucawu po Susjedstanu izo- {trio sam sluh za svaku humanitarnu pomo}, dre`de}i pred zgradama Crvenog krstaisli~nihustanovaitamosti~u}ivanrednusposobnost da me|u prvima „nawu{im“gdesei{tadeli,kome sepoma`ei{tatrebapodu- zeti da se do pomo}i do|e. Ovakvojse„sposobnosti“izve{tila ve}ina izbeglica, magdebiliiodakledolazili.

Sadr`aj

Re~ kritike

Svojevrsni „etno“ roman sa junacima koji naseqavaju gor{ta~ku, opusto{enu Babaniju.Demi}slikaoporui nesre}nu gerijatrijsku babanijskurajukrivusamozato{tosuturo|enia,istovremeno, kroz sudbine ovih izbeglica-povratnika prelama i wihovo stradawe u netom okon~anom ratu „Kom{ilijanaca“i„Susjedstanaca“.

Retkistanovnicinastaweniukrajini bola i ~emera, izgubqenih identiteta a beznadeupotrazinanovim,svojevrsnasu „bra}a“ mrtvih seni iz ~uvenog romana „Ped ro Par am o“ Hua n a Rulf a; jed in o {to, izgleda, niko stanovnicima Svra~jeg Zakutka nije saop{tio da su ve} mrtvi. Prate}i najboqu tradiciju srpske realisti~ke pripovedne proze, autor je roman„ukrasio“,iistovremenopostavio nu`nudistancu,brojnimkwi`evnimaluzijama koje poma`u da boqe shvatimo komplikovanost i traume srpskohrvatskih, izv in it e, kom{ il ij an ac os us jedstanskihodnosa. \or|e Pisarev


20

svet

subota6.oktobar2012.

PREDIZBORNAOFANZIVAAKTUELNOGPREDSEDNIKASAD

UKRATKO

dnevnik PRVEOCENEPREDSEDNIKAGENERALNESKUP[TINE

Obama:Romnijeneiskren Jeremi}:Uspe{na

Pucwava uhotelu TEL AVIV: Policija je u razmeni vatre ubila ameri~kog turistu koji je prethodno u pucwavi ubio jednu osobu u izraelskom letovali{tu Ejlat na Crvenom moru, javile su agencije. Napada~ je ukrao oru`je od ~uvara u Hotelu „Leonardo” kojim je usmrtio jednog od zaposlenih u hotelu. Gosti koji su obedovali u trpezariji hotela rekli su da su iznenada ~uli pucwavu. Uzbrzo nakon toga mnogobrojni policajci su stigli na popri{te doga|aja i krenuli u potragu za napada~em. Izraelski radio je javio da je napada~ ameri~ki turista koji je radio u hotelskoj kuhiwi. On se, navodno, posva|ao sa ostalim zaposlenima, a ~uvar je poku{ao da prekine sva|u i tu~u oteo mu je pi{toq i po~eo da puca.

Filmo BinLadenu LOS AN\ELES: Film o ubistvu Osame bin Ladena bi}e premijerno prikazan na kanalu Ne{enel xiografik 4. novembra, dva dana pred odr`avawe predsedni~kih izbora u SAD. Film „Seal Te am Six: The Raid on Osama bin Laden” (Specijalna ameri~ka mornari~ka jedinica Foke: napad na Osa-

Insert iz filma

mu bin La de na) re `i rao je Xon Sto kvel, u pro duk ci ji kompanije Vajn{tajn i Volta` pik~ers, saop{tio je kanal, prenela je agencija AP. Vajn {taj nov ko pred sed nik Harvi Vajn{tajn je istaknut u prikupqawu novca za kampawu ame ri~ kog pred sed ni ka Baraka Obame. Ne{enel xiografik je, kako je naglasio predsednik tog kanala Hauard Ovens, odabrao 4. novembar za premijeru filma o Bin Ladenovoj likvidaciji da bi se pomogla promocija po~etka jesewe sezone na kanalu. Ovens je naveo da kanal nije politi~ki, te da je uzeo u obzir Vajn {taj no vu `e qu da film bude prikazan pre konkurentskog filma o lovu ameri~kih mornari~kih specijalaca, foka, na lidera Al kaide Osamu bin Ladena.

DENVER: Ameri~ki predsednik Barak Obama krenuo je u politi~ku ofanzivu, dan nakon {to je prema op{toj oceni izgubio u TV duelu sa protivkandidatom Mitom Romnijem. Obama je tokom predizbornog skupa u Denveru zatra`io „istinu od pravog Mita Romnija”. „Ako `eli{ da bude{ predsednik duguje{ istinu ameri~kom narodu”, rekao je Obama pred 12.000 pristalica i dodao da Romni sino} nije iskreno govorio o svojoj poreskoj politici. „Pravi Romni je posledwih godinu dana {irom zemqe obe}avao da }e bogatima smawiti

Barak Obama

poreze za pet triliona dolara. Onaj koji je sino} bio u debati ka`e da ne zna ni{ta o tome”, bio je o{tar Obama.

Aktuelni predsednik je kao neiskrenost u istupu Romnija naveo i wegove stavove o {kolstvu. „Romni je rekao da voli nastavnike, a ranije je govorio da nam ne treba ovoliki broj profesora”, kazao je Obama. Prema istra`ivawu Rojtersa i Ipsosa, Romni je dobrim nastupom na debati dobio poene u bira~kom telu. Tako sada 51 odsto ispitanika ima pozitivno mi{qewe o wemu, {to je prvi put da je dobio ve}insko pozitivno mi{qewe od po~etka kampawe. Obamu i daqe pozitivno vidi 56 odsto bira~a.

NASIRIJSKO-TURSKOJGRANICIMIRNO

Erdogan:Turska ne`elirat ANKARA, BEJRUT: Na sirijsko-turskoj granici, na kojoj je prethodnih dana do{lo do me|usobnog granatirawa ju~e je mirno, saop{tila je sirijska Opservatorija za qudska prava. „Ni{ta se ne de{ava na granici sada”, izjavio je direktor Opservatorije Rami Abdel Rahman agenciji AFP. Sirijske granate pale su pre dva dana na tursku teritoriju i tom prilikom poginulo je petoro civila, ukqu~uju}i troje dece, a u napadu Turske koji je posle usledio na sirijsku teritoriju nekoliko sirijskih vojnika je izgubilo `ivot. Sirijski aktivisti saop{tili su da vladini avioni bombarduju centralni grad Homs, jedno od `ari{ta 18-mese~ne pobune protiv sirijskog predsednika Ba{ara el Asada, prenela je agencija AP. Asadovi vojnici napali su deo grada, Kaldiju, tenkovima, minobaca~ima i avionima, a ju~era{wi napadi su naj`e{}i u posledwih pet meseci. Izve{taja o `rtvama, zasad, nema. Turski premijer Rexep Tajip Erdogan rekao je da Turska ne `eli rat, ali i da niko ne treba da stavqa na probu odlu~nost turske

debatauUN

WUJORK: Glavna debata Genenizma izme|u Grupe 20 najrazvijeralne skup{tine UN pokazala je nijih ekonomija i ostatka sveta. da UN mogu da imaju glavnu ulogu u „Ukoliko budemo uspe{ni, prupromovisawu mira i razvoja u sve`i}emo Generalnoj skup{tini notu, ocenio je Vuk Jeremi}. Predvi uticaj i novi smisao”, kazao je sednik Generalne skup{tine UN je biv{i ministar spoqnih poslova to rekao u intervjuu agenciji SinSrbije. hua, prvom koji je dao nekom stranom mediju od stupawa na du`nost 18. septembra. „Mislim da je debata bila uspe{na”, rekao je Jeremi}, podsetiv{i da je u~estvovalo vi{e od 100 {efova dr`ava ili vlada. S tom ocenom se sla`u i visoke diplomate raznih zemaqa, koji su, kako je navela kineska agencija, ocenili da je novi predsednik GS UN „vodio generalnu debatu na profesionalan na~in i da Jeremi}ev uspe{an nastup ozna~ava odli~an po~etak nove sednice GS UN”, koVuk Jeremi} ja }e trajati do septembra 2013. godine. Ve}ina predstavnika Jeremi} je tako|e ocenio da je 193 ~lanice UN izrazila je uvereodr`ivi razvoj od kqu~nog zna~aja we da }e Jeremi}, sa svojim sposobza prevenciju sukoba {irom sveta. nostima i iskustvom, uspe{no obaUN su, prema wegovim re~ima, jevqati du`nost predsednika GS dina zaista univerzalna organizaUN. Jeremi} je najavio da }e, tocija u svetu, a Kina predstavqa jekom predsedavawa, u~initi sve kadan od wenih stubova. ko bi revitalizovao skup{tinu, Kina je „jedan od najva`nijih akkoja je, kako je istakao, najrepretera u svetu i mislim da je za mene zentativniji organ UN. veoma va`no da u potpunosti shvaOn je rekao da je ve} predlo`io tim kineski pogled na svet”, kazao formirawe konsultativnog mehaje Jeremi}, prenela je Sinhua.

IRAK

Dvabomba{kanapada Turski vojnici u pripravnosti

vlade da za{titi svoju teritoriju. Erdogan je istakao da je „`eqa wegove zemqe mir, bezbednost i stabilnost u regionu”. „Nikada nam ne bi palo na pamet da zapo~nemo rat”, rekao je preksino} Erdogan na konferenciji za novinare, posle sastanka s prvim zamenikom iranskog predsednika Alijem Rizom Rahimijem. „Republika Turska je dr`ava sposobna da brani svoje gra|ane i svoje granice. Ne bi trebalo da iko stavqa na probu na{u odlu~nost po tom pitawu”, nagla-

OsudasirijskoggranatirawauUN WUJORK: Savet bezbednosti UN jednoglasno je usvojio saop{tewe u kojem se „najstro`e” osu|uje sirijsko granatirawe turskog grada Ak~akala. SAD, zemqe Zapada i Turska `elele su vrlo o{tar tekst saop{tewa, dok je bla`i tekst gurala Rusija, najva`niji saveznik Sirije. Ove razlike su prevazi|ene posle gotovo celodnevnih pregovora. U saop{tewu, koje je dobilo podr{ku svih 15 ~lanova, najmo}nije telo UN je ocenilo da incident sa Ak~akalama „potcrtava ozbiqan uticaj koji kriza u Siriji ima na bezbednost svojih suseda i na regionalni mir i stabilnost”. ^lanice Saveta bezbednosti izrazile su sau~e{}e porodicama `rtava kao i vladi i narodu Turske. One su tako|e pozvale momentalan prekid takvih kr{ewa me|unarodnog prava i pozvale vladu Sirije „da potpuno po{tuje suverenitet i teritorijalni integritet svojih sudija”.

sio je turski premijer. Erdogan je podsetio i na ranije povrede teritorijalnog integriteta Turske sa sirijske strane, prenele su agencije. „Ovo nije prvi put da Sirija granatira na{u zemqu. Pre ovoga, ve} sedam puta su se dogodili sli~ni slu~ajevi”, rekao je Erdogan. On je kazao da se doga|aj u Ak~kaleu nikako ne mo`e da protuma~i kao obi~an slu~aj u kojem su uticaji sukoba u jednoj zemqi pre{li granice druge. „^ak i danas, ga|ani su distrikti Hataj i Altonozu. Jedanput to mo`e da bude slu~ajno... ali ne i ako se to dogodi osam puta”, istakao je Erdogan. Sirijske granate pogodile su ju~e turski grad Ak~akale, usmrtiv{i petoro civila, me|u kojima majku i troje dece, nakon ~ega je Turska odmah uzvratila napad. Turski parlament odobrio je danas vojne operacije u susednoj Siriji a zvani~nici {irom sveta osu|uju ju~era{we sirijske napade u kojima su poginuli turski civili i pozivaju na uzdr`anost kako bi se spre~ila eskalacija sukoba.

BAGDAD:Ira~ke vlasti su saop{tile da je u dva bomba{ka napada u blizini jedne {iitske xamije u Bagdadu ju~e je ubijeno pet qudi. Policija je navela da su bombe aktivirane u blizini xamije al-Sadrein i obli`weg policijskoj kontrolnog punkta u podne, po zavr{etku molitve, u jugoisto~nom delu prestonice, javio je AP. Pored pet ubijenih, najmawe 26 vernika je povre|eno. U me|uvremenu, ekstremisti~ka grupa Islamska dr`ava Irak oglasila se na vebsajtu tvrdwom da je izvela talas napada u kojem je poginulo 33 qudi. U Iraku je nasiqe smaweno posledwih godina, me|utim ekstremisti i daqe izvode smrtonosne napade, {irom zemqe.

Obesiosebiv{i gr~kiministar ATINA: Biv{i gr~ki zamenik ministra unutra{wih poslova, Leonidas Canis prona|en je obe{en, nakon pisawa medija da je on pod istragom zbog utaje poreza. Canis, advokat po zanimawu, koji je pre deset godina bio zamenik ministra unutra{wih poslova, prona|en je mrtav u svom domu u gradu Volosu u centralnoj Gr~koj, prenela je agencija AFP. Gr~ki ministar finansija Janis Sturnaras je pro{log meseca izjavio da vlasti istra`uju vi{e od 30 slu~ajeva u vezi sa imovinom i poreskim

obavezama politi~ara, skup{tinskih odbora i drugih radnika javnog sektora. Ciq istrage je da „otkrije korupciju i izbori se sa wom... na svim nivoima vlasti”, rekao je ministar. [ef gr~kog parlamenta Evangelos Meimarakis privremeno je stupio sa funkcije pro{log meseca, nakon navoda u gr~kim novinama da je on jedan od politi~ara koji se sumwi~e za navodno prawe novca. Meimarakis se vratio na du`nost ju~e, dan nakon {to je saop{teno da nije povezan sa bilo kakvim malverzacijama.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI ANGELAMERKEL Nema~ka kancelarka Angela Merkel poseti}e naredne nedeqe Gr~ku kako bi podr`ala „ve}e” reformske napore vlasti u Atini. „To radimo putem ogromnog doprinosa, paketima pomo}i koji Gr~koj treba da plak{aju da iza|e iz krize”, re~eno je u Berlinu. Gr~ka vlada je odmah reagovala, nazivaju}i ovu posetu „veoma pozitivnim znakom” za bilateralne odnose.

MIHAILSAKA[VILI Gruzijski predsedenik Mihail Saka{vili zapo~eo je pregovore o predaji vlasti sa opozicionom koalicijom „Gruzijski san„ koja je pobedila na izborima. O~ekuje se da }e po zavr{etku ovih razgovora lider te koalicije Bidzina Ivani{vili biti imenovan za premijera, dok }e Saka{vili ostati lider Gruzije do kraja svog drugog i posledweg mandata u oktobru 2013. godine.

VLADIMIRPUTIN Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je ju~e da je NATO u dana{wem vidu „atavizam iz vremena hladnog rata” i zalo`io se za {to skoriju transformaciju tog bloka u politi~ku organizaciju. „Za{to on postoji do danas nejasno je. To (NATO) je u zna~ajnoj meri atavizam iz vremena hladnog rata”, rekao je Putin.

Pet ve{awa za „ubistva zbog ~asti” WU DELHI: Pet ~lanova jedne porodice u Indiji je osu|eno na smrt zbog mu~ewa i brutalnog ubistva mladog para radi takozvanog „ubistva zbog ~asti” pre dve godine. Roditeqi, ujak, ujna i brat 19godi{we devojke A{e, ubijene zajedno sa wenim momkom Joge{om 2010, osu|eni su na smrt ve{awem od strane suda u Delhiju. Joge{, koji je bio taksi voza~, `eleo je da o`eni A{u, }erku prodavca povr}a, ali je porodica devojke bila protiv tog braka jer je momak pripadao ni`oj kasti. U Indiji je u posledwe vreme zabele`eno pove}awe broja takvih ubistava, obi~no mladih parova koji se `ene van svojih kasta ili protive `eqama wihovih ro|aka, pa ih ubijaju kako bi se za{titila, kako se to do`ivqava u indijskom dru{tvu, reputacija i ponos porodice. U izve{taju policije se navodi da je mladi par bio vezan, prebijan

Wu Delhi

metalnim cevima i ubijen strujom, objavili su lokalni mediji. „Medicinskim nalazom je utvr|eno da su dvoje mladih umrli zbog termoelektri~nih {okova izazvanih ponovqenim strujnim udari-

ma”, objavio je list „Indijen ekspres”. Javni tu`ilac P. K. Verma je rekao agenciji AFP da je svih pet lica osu|eno na smrt ve{awem jer je bez sumwe dokazano da su mu~ili

i ubili momka i devojku samo zato {to su se voleli i hteli da se uzmu”. Osu|ena porodica mo`e da se `ali na presudu. Pro{le godine Vrhovni sud Indije je objavio da se smrtne presude treba da izri~u onima koji su krivi za „ubistva zbog ~asti”, nazivaju}i to delo varvarskim „kletvom” nacije. U Indiji su dozvoqene smrtne presude samo za najekstremnije zlo~ine. Nema zvani~nih podataka o broju „ubistava zbog ~asti”, ali u jednoj studiji objavqenoj 2010. navodi se da se oko 900 po~ini svake godine u severnim dr`avama Harjani, Penxabu i Utar Prade{u. Me|utim, mnogi takvi slu~ajevi nisu ni prijavqeni vlastima jer policija i politi~ari u tim zajednicama okre}u glavu od ne~ega {to se do`ivqava kao prihvatqiva forma tradicionalne pravde porodica koje `ele da sa~uvaju svoju ~ast.


dnevnik

OGLASi

subota6.oktobar2012.

21

IZDAJEM novu name{tenu garsoweru, {iri centar, CG, mo`e na du`i period. Telefon 064/155-75-10. 61505 IZDAJEM garsoweru `enskoj osobi, Teodora Pavlovi}a. Telefoni: 063/8910-068, 6412-291. 61650 IZDAJEM dvori{ni name{ten stan, ulica Tihomira Ostoji}a 22. Telefon 062/826-3522. 61750 IZDAJEM dvosoban name{ten stan, 60m2, Bulevar oslobo|ewa, kod stadiona „Vojvodine�. Telefon 062/572-351. 61762 IZDAJEM name{tenu garsoweru na Novoj Detelinari od 33m2. Telefon: 064/153-82-89 i 064/244-73-65. 61769

POTRA@WA stanova, ku}a, vikendica, vo}waka, placeva, za izdavawe, kupovinu. Kupujemo ku}u do 60.000E u Kamenici ukwi`enu. Telefoni: 021/6621-797, 063/598-463, 021/6215-260. 61751

PRODAJEM salonski stan, 3. sprat, 85m2, ulica @elezni~ka, bez posrednika. Hitno. Jo`ef. Telefon 062/615902. 61690


22

OGLASi l ^iTUQe

subota6.oktobar2012.

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 4. 10. 2012. godine, u 60. godini preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

FRU[KOGORSKA ULICA, 4. sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{- kredit, 37 hiqada. Telefon 063/239-411. 60940

LIMAN 3, tri sobe plus trpezarija sa kuhiwom, 2. sprat, 73m2. Bez posrednika. Vlasnik. Telefon 061/269-2066. 61754

PRODAJEM zemqu povr{ine 14.500m2, iza pumpe Minut, prema Beogradu, front do autoputa 198m. Telefon 063/587-698. 61470 PRODAJEM u Novom Sadu, na Telepu, pola ku}e (potkrovqe) poseban ulaz, gara`a. Telefon 021/842-894. 61703 PRODAJEM plac u Futogu 850m2, struja, voda. Jo`ef. Telefon 062/615-902. 61691 VILA sajam 396/500, 11 soba, 3 kupatila, 3 gara`e, bazen, 350.000E, Tatarsko brdo 320.000E, placevi 10.500E, 6.000E. Telefoni: 021/451472, 063/598463. 61752

POVOQNO prodajem lokal, na Bulevaru kneza Milo{a 19, 18m2, telefon i sanitarni ~vor. Pogodno za kancelariju. Cena 9.100 evra. Telefon 063/587-698. 61471

TRA@IM ozbiqne `ene za prodaju u kancelariji. Telefon 063/514-406. 61628

POMEN

Posledwi pozdrav svom dragom i voqenom ocu

Violeta Stankovi} Lela

Budimiru Vukovi}u

1980 - 1988. Obave{tavam rodbinu i prijateqe da }e se sahrana odr`ati 6. 10. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Rade Polovina

O`alo{}eni sin Darko. ^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618846, 063/84-85-495. 61392 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/994-5002. 61698 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649-000, 065/9649-000. 61702

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Sahrana je danas, 6. 10. 2012. godine, u 13 ~asova, na Novom grobqu u Futogu.

61806

Milka Ubiparip 1932 - 1994.

Sa tugom i bolom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je u 63. godini preminuo na{ dragi brat, stric i deda

O`alo{}ena supruga Rada, sin Du{an, }erka Gordana sa porodicom.

61796

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Zdravko Ubiparip 1928 - 2010.

Budimir Vukovi} Sahrana }e se odr`ati 6. 10. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Vreme prolazi, tuga ostaje. Dragica, Mirko, Gojko, Sr|an i Dragan.

O`alo{}eni: bra}a Jovan i Du{an sa porodicama.

61785

61807

Posledwi pozdrav

Radi

O`alo{}ena sestra Rada i zet Radomir.

Nada Josimovi} - Dragi{i}

61797

Radi

DVOGODI[WI POMEN

dipl. in`. elektrotehnike

Savi Babi}u

O`alo{}ena sestra Mara sa porodicom.

od kolega iz JP „Srbijagas-a”.

61798

620-P

Posledwi pozdrav dragom zetu

Dragi{a Vlaovi}

Posledwi pozdrav dugogodi{wem kolegi

Draga na{a Dado, pro{le su dve godine otkako si nas zauvek napustila, a mi te jo{ uvek vidimo u nepoznatim prolaznicima, svesni da je to nemogu}e. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bila deo na{ih `ivota. Tvoje: sestrice An|elina i Emilija, tetica Goca i te~a Mom~ilo. 61803

Posledwi pozdrav dragom kolegi

1939 - 2010.

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 61637

Dana, 6. 10. 2012. godine navr{avaju se dve godine od kako nije sa nama, na{ suprug, otac i deda. S po{tovawem i ponosom ~uva}emo uspomenu na tebe.

Stevanu KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318-180, 021/451-409. 58595

dnevnik

Budimiru Vukovi}u

od Nane i porodice Bogdanovi}.

61809

Tvoji najmiliji: supruga Dragiwa i k}erke Milana i Mirjana sa porodicama.

Moma sa porodicom.

Budimiru Vukovi}u Kolektiv „Spomen-zbirke Pavla Beqanskog”.

724-P

61805

61801

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

Dragom suprugu, ocu i dedi

Posledwi pozdrav majci na{eg kolege

PRODAJEM pasiran {ipak i drewinu (ka{a) za pripremawe xema. Recept + dostava na adresu. Telefon 061/68-55333, 022/462-345. 61534

Dragici @ivkovi} PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida, ispitan u nadle`noj ustanovi u Beogradu, dvanaestogodi{we iskustvo, le~ewe 7 dana. Telefon: 064/240-55-49, 037/490797, deda Rado{. 61689

Stevanu Ko{i}u pravniku

od: sestre Zore, sestri~ine Cice i Seke sa porodicama.

Stevanu Ko{i}u pravniku posledwi pozdrav od: supruge Qubice, sina Sa{e, }erke Jelene sa porodicama.

Zaposleni iz kompanije „Color Press Group”.

Sahrana je danas, 6. 10. 2012. godine, u 14 ~asova, na Gorwekoviqskom grobqu. 722-P

61810

61811


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

na{em

Sa velikim bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ mu`, otac, tast i deda

23

subota6.oktobar2012.

PETOGODI[WI POMEN 9. 10. 2007 - 9. 10. 2012. odr`a}e se danas, 6. 10. 2012. godine, u 12 sati, na grobqu u Veterniku.

\urici Jovi}inu

\urica Jovi}in preminuo u 82. godini posle duge i te{ke bolesti u Parizu, gde }e se obaviti sahrana. O`alo{}ena porodica: supruga Verica, sin Stevica, k}i Silvija, zet Herve i unuci Viktor i Hugo.

od porodica: Stojanovi}, Na| i Nikolajevi}.

61771 61772

POMEN

POMEN Navr{avaju se ~etiri godine od kada je prestalo da kuca srce na{e majke, bake i svekrve

POMEN Navr{ava se 40 dana od smrti na{e voqene

1991 - 2012.

Luka Marin Anice Mari}

@arko Jovi} Braca

Marije ^elebi}

iz Ka}a

Tim povodom se okupqamo na wenom grobu u subotu, 6. 10. 2012. godine, u 10.30 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Slobodan, unuci Iva i Marko, snaja Anica i ostala rodbina.

2008 - 2012. Osta}e{ zauvek u na{im srcima.

Zauvek ostaju lepa se}awa i zahvalnost za sve {to je u~inio za nas.

Tvoji: sinovi Dule i Sini{a, unuci Qubomir, Milana, Nikola i Dana i snaja Ana.

Wegovi najmiliji.

61791

61790

2 Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi, babi i prababi

ro|. u Pakracu 26. 7. 1981. godine Pet bolnih godina je pro{lo, Lukin lik toliko `ivi sa nama i u nama da pravoj istini nije dozvoqeno da ispliva jer toliko je bolna i nestvarna da tone u nevericu i neprihvatawe.

61778

[ESTOMESE^NI POMEN na{em dragom

Tvoji: sinovac Luka, brat Miodrag, snaha Sla|ana, verenica Jelena, baka Milica, deda Luka, majka Marija i otac Petar. 61783

Milevi Majstorovi}

\urici Mandi}u

ro|. Vuka{inovi} 1929 - 2012. Sahrana je danas, 6. oktobra, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Po~ivaj u miru. Tvoj sin Dragomir, unuci Aleksandar i Vladimir, snaje Marijeta, Brigita i Svetlana i praunuci Aleksandra, Stefan i Marko.

3

POMEN

POMEN

POMEN

Uvek si sa nama, u na{im srcima i mislima.

Navr{ava se pet dugih godina od kako nije vi{e me|u nama

Vole te tvoji: supruga, deca, snaja i unuci.

61794

61756

^ETVOROGODI[WI POMEN

Kosta Ivo{ev

Mladen Sofiq 12. 5. 1962 - 5. 10. 2011.

Mile Kova~evi} 1946 - 2007.

„A ti, ti si zvezda zaspala na mom dlanu i ja te ~uvam i ne dam...�

Vreme prolazi, ali na{a qubav i se}awe ~uva}e te ve~no od zaborava.

Sawa

Ilija Kravaru{i}

iza nas je godina se}awa na tvoju vedrinu i godina nemo}i nad prazninom koja je posle tebe ostala. Uvek }e{ imati posebno mesto u na{im srcima.

Zauvek u na{im mislima, srcu i du{i.

Sestre Tijana i Ivana, tetka Ankica i baba Bosa.

Porodica.

61716

61773

SEDAMNAESTOGODI[WI POMEN

Milan

Petogodi{wi pomen odr`a}emo danas, subota, 6. 10. 2012. godine, u 11 sati, na ^enejskom grobqu.

Nedostaje{ nam mnogo. Jo{ uvek te spomiwemo svaki dan. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

Na{a qubav ti nikada ne}e dati da stvarno ode{.

Wegovi: supruga Seka, k}i Sne`ana i unuk Milo{.

Supruga Rozalija, sin Boban, snaja Tawa i unuk Da~a.

Sa tobom su uvek Tvoji an|eli: Zoka i Bane supruga Qiqana i majka Radojka.

61741

61765

61776

POMEN Ve} 25 godina nije sa nama na{a voqena mama

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Vukica Gruji}

Isak Loki}

Nemawa Lazarevi}

Anica Daji}

6. oktobar - nekada radost 6. oktobar - danas tuga

iz Koviqa Najmiliji na{i, vreme koje je pro{lo ne bri{e se}awe, niti ubla`ava tugu i bol. Ostala je velika praznina i verovawe da ste tu negde blizu nas. Ve~no o`alo{}ene porodice: Daji}, Jevri}, Pu{i} i Qubojevi}. 61757

1987 - 2012.

iz Gospo|inaca

{to ne mogu da te zagrlim za 32. ro|endan.

Uvek u mislima, zauvek u srcu, s qubavqu i tugom do na{eg trajawa.

Porodica.

Wena deca: Buba i Slobodan sa porodicama.

Voqeni brate, mnogo nam nedostaje{. Te{ko nam je `iveti bez tebe. Samo na{a velika qubav, se}awe i lepe uspomene na tebe daju nam snage da `ivimo i nosimo te u srcima. O`alo{}ene sestre: Stevanka, Lenka, Milosava i Du{ica sa porodicama.

61723

61764

61767


24

^iTUQe l POMeni

subota6.oktobar2012.

Pro{lo je ~etrdeset najtu`nijih dana od kada vi{e nije sa nama na{ suprug, otac i deka

Jovan Milin Zahvaqujemo rodbini, prijateqima i kom{ijama koji su izrazima sau~e{}a podelili sa nama na{ veliki bol.

dnevnik

IN MEMORIAM Dana, 9. 10. 2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od kada nas je zauvek napustio na{ dragi i nikad pre`aqeni suprug i otac

POMEN Navr{ava se ~etrdeset dana od kada nas je napustio na{ voqeni

Jovan Jelovac

Radovan Teodinov

Supruga Du{anka, sinovi Milenko i Radivoj, snajka Katica, unuci Tawa i Danilo.

Wegov dragi i voqeni lik osta}e zauvek u na{im srcima. Wegovi najmiliji: supruga Biqana i sin Danilo.

Danas, 6. 10. 2012. godine, u 11 ~asova poseti}emo wegovu ve~nu ku}u i zaliti je suzama. Zahvaqujemo se svima koji su u te{kom trenutku bili sa nama i uz nas da nam ubla`e tugu i bolu. O`alo{}ena porodica.

61725

61648

61646

Posledwi pozdrav priji

iz Nadaqa

Posledwi pozdrav

3

POMEN

[ESTOMESE^NI POMEN dragoj i nikada pre`aqenoj supruzi

Nikola [krbi} Nine Marici [uqan

Pomen obele`avamo u subotu, 6. 10. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Ostavila si u bolu, tuzi brojnu rodbinu i prijateqe, a posebno tvog supruga Radi{u kome je svaki dan sve te`i i bolniji.

Danas, 6. oktobra, u 9.30 ~asova, na Ka}kom grobqu obele`i}emo jednogodi{wi pomen. Bilo je lepo i bezbri`no `iveti sa tobom. S qubavqu i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Po~ivaj u miru. Tvoji: supruga Jovanka, sestra Qubica, }erke Beba, Dra{ka i Rada, sin Radovan, snaja Awa, unuci Nikola, Milica i Bo`idar.

61645

61640

Marici [uqan

Slavki Jak{i} od Kaje i Evice Drenov~i}.

od porodice Ke`i}.

61782

61781

Tu`na srca obave{tavamo da je preminula na{a supruga, majka i baka

Marica [uqan

^ETVOROGODI[WI POMEN

POMEN Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako nije sa nama na{ sin i brat

Sawa Baji}

Kirilo Serafimovski

1928 - 2012. Sahrana je danas, 6. 10. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Andrija, sin Bata i unuci Tamara, Bojan i Milan.

ro|. Mihajlovi}

potpukovnik u penziji Hvala {to si postojao. Volimo te. Supruga Milica sa decom i unucima.

61780

61763

Danas, 6. oktobra navr{ava se 10 godina od smrti na{e voqene supruge, majke i bake

Posledwi pozdrav dragoj

GODI[WI POMEN Otkada nisi sa nama pro{lo je najtu`nijih godinu dana.

Drago Ubiparip 1954 - 2012. Pomen }emo odr`ati danas, 6. 10. 2012. godine, na ^enejskom grobqu, u 11 ~asova. Po~ivaj u miru, i ve~no ti hvala.

U svakoj ti{ini se ~uje{, u svakoj suzi se vidi{, u svakom otkucaju srca boli{. Praznina u na{im srcima zauvek }e se zvati Tvojim imenom. Tvoji neute{ni: mama Mara, tata \or|e i sestra Sne`ana sa porodicom. 61668

GODI[WI POMEN Dana 13. 10. 2011. vreme je stalo. Ostali su samo bol, tuga i suze.

Tvoji najmiliji.

61634

baba Mari Marije Vla{kalin

Jedna godina pro|e, Sawa, od kako smo ostali bez tebe.

Weni najmiliji.

Pomen na{oj Sawi dajemo u subotu, 6. 10. 2012. godine, na grobqu u Ba~kom Jarku, u 11 ~asova. Tvoja dobrota, qubav, radost, smeh i snaga koje si nam pru`ala nezaboravni su. Tvoji najmiliji: Ugqe{a, Tadija i Du{ko.

61601

61666

od: zeta Milana i unuka Milana Drenov~i}a.

61784

POMEN

JEDNOGODI[WI POMEN

TU@NO SE]AWE Danas, 6. 10. 2012. godine, u 11 ~asova, na grobqu u Oxacima dava}u jednogodi{wi pomen dragom suprugu

Sawa Baji} ro|. Mihajlovi}

Svaku no} zaspimo u mislima i suzama za tobom. Svaki dan zapo~nemo pla~u}i pred tvojom slikom. Tuga je sve ve}a, a rana na srcu sve dubqa.

Ergela{ev Nestor - Neca

Mara Trzin

6. 10. 2011 - 6. 10. 2012.

Pro{la je godina, ali bol nije. Ti si oti{la, a mi smo ostali da te pamtimo i da `alimo.

Tuga je ve~na. Ostala su samo se}awa i uspomene, sre}a je retka, `ivot je kratak, najdu`e `ive mrtvi. ^uvam te u srcu. Tvoja neute{na }erka Mira. 61599

Sawa Baji} ro|. Mihajlovi}

Tetka Mica Eri} i te~a Arsenije Eri}.

iz Oxaka O`alo{}ena supruga @ivka Marinkovi}.

Tvoji najmiliji. 61664

Borivoju Marinkovi}u

61667

61669


^iTUQe l POMeni

dnevnik

POMEN Navr{ava se godinu dana od kako nije sa nama na{ suprug, otac i deda

subota6.oktobar2012.

Danas, 6. oktobra navr{ava se ~etrnaest godina bez na{e drage

IN MEMORIAM

1983 - 2012.

25

GODI[WICA

9. 10. 2010 - 9. 10. 2012.

Slavne Zobenica

Krstan Ruwi} 1940 - 2011.

Milo{ Nedeqkov

Pomen }emo odr`ati 6. 10. 2012. godine, na Ka}kom grobqu. Po~ivaj u miru, i ve~no ti hvala.

profesor Tvoji najmiliji.

S qubavqu, porodica Ruwi}. 61551

ro|. Babi} 1941 - 1998. iz Vajske Zauvek si u na{im srcima. Tvoji najmiliji: suprug Bo`o, }erke Biqana i Maja, zetovi Jova i Ivica, unuke Ivana i Irina, bra}a Marko i Branko sa porodicama.

61629

IN MEMORIAM

TU@NO SE]AWE

61649

TU@NO SE]AWE

2006 - 2012.

Nada Josimovi} Dragi{i} dipl. in`. elektrotehnike

Goran - Gogo Kurja~ki

Mileva Kurja~ki

1977 - 2012.

ro|. [andorov 2004 - 2012. Va{i najmiliji.

Zoran Arsi}

Anica Kru{ka

profesor

6. 10. 1997 - 6. 10. 2012.

Danas, 6. oktobra 2012. godine, u 11.30 ~asova obele`i}emo tu`nu godi{wicu smrti na Gradskom grobqu.

Ve~no `ivi{ u nama i sa nama. Tvoji najmiliji.

Hvala ti Bebo na{a, za sve ti hvala, za svu dobrotu i qubav, za sve one lepe trenutke, pa`wu, i neizmerno po{tovawe koje si nam nesebi~no ukazivala. @ive}e{ u na{im mislima, ~uva}emo te u na{im srcima, kao {to si i ti volela i ~uvala sve nas. Tvoj lik vreme ne mo`e odneti u zaborav, jer si ti trag koji se ne mo`e izbrisati i qubav koja se ne mo`e preboleti. Zato voqeni ne umiru nikad, ve} `ive ve~no u srcima svih koji ih vole.

Porodica. 61619 61530

POMEN

8. 10. 2002 - 8. 10. 2012.

POMEN

3

61679

12. 10. 2008 - 12. 10. 2012.

JEDNOGODI[WI POMEN

Vera Parli}

Mi}i Stuparu

S qubavqu koju smrt ne prekida i sa tugom koju vreme ne le~i, vole te tvoji: mama, taja i tvoja sestra Maja.

61665

Radivoj Milin

Milosavka Jeli}

iz ^uruga

12. 10. 2011 - 12. 10. 2012.

Nikad te ne}e zaboraviti mama Nada i brat \or|e.

61671

3 SEDMOGODI[WI POMEN

Ima par~e zemqe gde sunce posebno sija, gde zraci miluju te wenom rukom, gde svaki cvet ~eka da zawi{e ga vetar, kad te do~eka i vidi. Uvek na istom mestu, iz zemqe nepomi~no iz srca qubav ti {aqe. Ve} godinu dana `ivi kroz nas, jer najdra`i ne odlaze.

iz Bege~a

iz Futoga

Godine prolaze. Nismo dozvolili da vreme u~ini svoje i otrgne te iz na{eg se}awa. Samo i daqe u~imo da `ivimo sa istom boli koja podse}a da nisi tu, a te{ko je... Ve~no o`alo{}eni: suprug Gavra, sin @iva, snaja Tawa i unuka Verica.

Ostavio si nas iznenada da za tobom patimo ~itavog `ivota. Nedostaje nam tvoja ne`nost, toplina i iskrenost kojom si nas obasipao. S qubavqu ~uvamo tvoj vedar i nasmejani lik. Zauvek tvoji: sestra Mira Jak{i} iz Futoga i brat \uro Stupar iz Slovenije sa porodicama. 61684

61677

3

POMEN

Godinu dugih dana sa nama vi{e nije na{

Suprug Milovan, }erke Vera i Nada, zet \or|e i unuci Tamara i Sr|an.

Jovanu Jak{i}u

61610

POMEN

Milinka Jankovi} 1950 - 2005. Smrt je ja~a od `ivota, ali ne i od qubavi koju nosimo u du{i prema tebi. Hvala ti za sve. Sin Miroslav i brat Borislav.

Dana, 5. 10. 2012. godine navr{ilo se 10 godina od kako nije sa nama na{a supruga, majka i baka

61672

Ostavio si trag koji se ne bri{e, se}awa koja ne blede, dobrotu koja se pamti. Od zaborava, u srcima, te ~uvamo, a sa tugom i bolom `ivimo. Tvoji: sinovi @ivko i Du{ko, supruga Milica i sestra Sofija sa porodicom. Obave{tavamo prijateqe da dragom

Josip Vukovi}

rodbinu i }emo na{em

Jovan Jak{i}

JEDNOGODI[WI POMEN

iz Futoga

Jovanu Jak{i}u

Ostavio si neizbrisive qudske, duhovne i porodi~ne vrednosti. U svom ogromnom srcu si odneo mnogobrojne rane na{eg roda i prijateqa, a nama dodao jo{ jednu neprebolnu ranu. Zauvek tvoji: supruga Mira, sin Branislav, snajka Tawa i unuk Vuka{in koga nisi do~ekao da vidi{.

Joja, samo mi koji te volimo znamo kako je `iveti bez tebe. Ve~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj ~estit i dostojanstven `ivot. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

61678

61682

iz Futoga

Tvoja majka Dragica.

DVOGODI[WI POMEN

61680

DESETOGODI[WI POMEN

Mirjana Mandi}

Rada Rimski ^ika

8. 9. 1944 - 5. 10. 2002.

7. 10. 2010 - 7. 10. 2012.

Vreme koje prolazi ne}e izbrisati se}awe na tebe, a ni ubla`iti bol.

1932 - 2012.

Preranio si nas napustio i krenuo carstvu nebeskom. Po{tovawe koje si nam podario pomo}i }e nam da iscequjemo rane koje su nastale tvojim odlaskom. Nedostaje nam tvoja dobrota i vedrina. Tvoji: sestra Marica, zet Marko, sestri}i Novica i Nenad sa porodicama.

61630

POMEN

Svakodnevno si u mislima i se}awima.

Stanislav ]ati} ]ata

1953 - 2011. iz Futoga

JEDNOGODI[WI POMEN

Dr Milan Putnik Branetu Babinu

na{im

Tvoja porodica: supruga Mirjana, snaja Du{anka, unuk Vuk i sin Zlatko.

Uspomenu na tebe ~uvaju tvoji: suprug Bo{ko, }erka Milica i sin Borislav sa porodicama.

61444

61696

davati godi{wi pomen danas, 6. 10. 2012. godine, u 11.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni wegovi najmiliji. 61600

1948 - 2002. Pro{lo je deset godina od kako nisi sa nama, ali si ostao u na{im mislima, na{im srcima i na{im re~ima. Tvoji najmiliji: sin Aleksandar, }erka Milana i supruga Qubica. 61694

Ne postoje godine koje mogu da ubla`e bol i donesu zaborav.

Supruga Slavica, sin Milan i snaja Jasna.

61598


26

tv program

subota6.oktobar2012.

НенадБосанчић

ЛИГАШАМПИОНА УВАТЕРПОЛУ

Војводина –Барселонета

07.30 08.30 09.00 09.30 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

Глас Америке ЕТВ Будиродитељ Филм Економњуз Перископ Без цензуре Простор Лицесанасловнице Војвођанскевести Здравље је лек Књижевнимагазин Војвођанскевести Више од откоса Војвођанске вести Ћаскање Војвођанске вести Филмски програм Глас Америке

(РТВ1,18.55) 07.00 08.00 08.05 09.00 09.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 15.00 15.05 16.20 16.45 17.00 17.25 17.30 18.00 18.55 20.10 21.40 21.50 22.00 22.35 00.35 01.25 02.55

06.20 09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.05 14.15 15.00 15.55 16.05 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

Кухињица Вести Зелено,волим те,зелено Програм за децу и младе Лулу Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Путеви наде Агро мозаик Вести Академац Увек медаља-Јахање Здравље пре свега Карловачкабербагрожђа Вести за особе са оштећеним слухом Петказање Повратак на село Потрошачки репортер ТВ Дневник Двоугао Политбиро Поаро:Мистеријаплавогвоза Лига шампиона у ватерполу: Војводина-Барселонета,пренос Валандер:Улицебезлица Државни посао Двоугао Војвођански дневник Филмска премијера:Ако не ми,ко?,филм Поаро:Мистерија плавог воза Валандер:Улице без лица Политбиро

ТВ баштине Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (слов) ТВ баштине Вести (мађ) Чији је то салаш ХарисЏиновић Биографије Зелено,волим те зелено-квиз Цртани филм Хајде са мном у обданиште Питам се,питам се Треће доба ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Заљубљена географија (мађ) Виве 2012.(мађ) Номус2012. ТВ Продаја

06.00 06.05 08.00 09.00 09.06 11.00 11.05 12.43 13.00 13.15 13.30 14.05 14.50 14.55 15.50 15.54 16.55 18.34 19.02 19.30 20.05 21.04 23.15 23.19 01.27 02.00 02.03 03.03 03.29 04.03 04.30 04.50 05.47

06.30Африкаодврхадодна 07.00Цртани филм Зозонци 07.30Серијски програм 10.20Како се каже 10.30Азбука родитељства 11.00 Серијски програм 12.00Ленија 13.00Вести 13.05Ево нас код вас 14.00Вести 14.05Филм 16.00Вести 16.05Серијски програм 17.00Вести 17.05Витраж 17.30Бели мантил 17.45Конак 18.00Седам НС дана 18.30Сремски Карловци,од суботе до суботе 19.00Објектив 19.30Сајам инфонет 19.45Конак 20.00Све што желим 20.30Седам НС дана 21.00Личности и догађаји 22.00 Објектив 22.35Лична грешка 23.00Филм

06.30 10.00 13.30 15.15 16.00 17.30

АТП Пекинг 1/2финала НБА Европе:Улкер –Бостон АТП Пекинг 1/2финала Најава Премијер лиге Премијер лига:Виган –Евертон ОдбојкасеријаА1: СанЂустиноЛубаМасерата 20.00 НБА Европе:Алба –Далас 22.15 АТП Токио и Пекинг 1/2финала 04.15 Премијер лига:Манчестер Сити –Сандерленд

Зрно по зрно У најновијем издању емисије „Зрно по зрно“ посетићемо Пољопривредну стручну службу, а видећете и репортажу са отварања новогобјекта пијаце на Багљашу. (КТВ,12.00) 05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 08.00Дечији програм,09.00Играмо се,10.00 Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Лајв шот, 15.00 Филм, 16.30 Бибер, 17.00 АБС шоу, 18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Кад порастем бићу...,20.00Прес пресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.15Филм,00.15Бибер,00.30Ноћни програм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Вести Жикина шареница Вести Дизни на РТС Гастрономад Дневник Спорт плус Увиђај Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:СрпскибалетуКини... као сав нормалан свет Вести Цват липе на Балкану Сенке љубави,филм Квадратура круга Слагалица Дневник Цват липе на Блкану Пола века Бонда:Шпијун који ме је волео,филм Вести Елита убица,филм Ви и Мира Адања Полак Вести ТВ лица:СрпскибалетуКини... као сав нормалан свет Квадратура круга Увиђај Грађанин Лети,летипесмомојамила Цват липе на Балкану Верскикалендар

07.45 08.10 09.10 09.40 10.50 11.00 11.35 13.05 16.00 16.35 17.00

ЂорђеЈовановић

СЕРИЈА

Балканскиратови Без претензија да се бави исцрпном анализом карактера балканских ратова, ова серијанадокументарно-фактографски, на научно-популаранначин,пратидогађања која су претходила и била узрок ратном стању на Балканскомполуострву,самератовеињиховепоследице. Улоге: Бобан Петровић, Томислав Пејчић, Ђорђе Јовановић, Мирко Бабић, Синиша Ћопић, Владимир Цвејић,АлександарБерчек Уредникисценариста: МомирКарановић (РТС2,22.20)

01.12 01.33

Датум Верскикалендар Бразде Слагалица ТВ лица:НикВујачић...као сав нормалан свет Велики је свет Бернард Вејбалу Руске бајке Зујалица Датум Верски мозаик Србије Клиника Вет Централна годишња комеморативна свечаност у спомен-парку Јајинци,пренос МојотацкнезПавле Преношењемоштијукнеза Павла Профил и профит Књига утисака Лети,летипесмомојамила Грађанин Светздравља Вреле гуме Медаље заувек Рукометна фантазија 40.Бемус:Охридска легенда Рукомет(ж):Србија-Хрватска,снимакпријатељскеутакмице Потрошачки саветник Свет спорта На прву лопту Балкански ратови Туисад Вреле гуме Рукомет(ж):Србија-Хрватска Медаљезаувек МојотацкнезПавле

06.30 08.00 08.30 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

Маратон Здравље и Ви Филм:Трагови црне девојке Топ шоп Филм:Хасанагиница Здравље и Ви Сваштарица Улови трофеј Биљана за вас Слике живота Обични људи Мини серија Слике живота Улови трофеј Мајсторски Еурека Филм:Црна књига Филм:Живот пред очима Еротска серија Филм:Трагови црне девојке

06.02 06.06 06.17 07.04 07.24 08.13 08.41 08.44 09.03 09.16 09.38 09.42 10.29 11.00 12.00 12.45

Никола Којо

СЕРИЈА

Парада Филм говори о немогућем пријатељствоизмеђуРадмила и Лимуна, геја и хомофоба. Радмило, који живи дискретноинеистичесвојусексуалнуоријантацију,увезије са Мирком, организатором венчања,чијијесандаорганизује прву успешну Параду поносауБеограду. Улоге: Никола Којо, Милош Самолов, Горан Јевтић, Христина Поповић, Млађа Андрејевић,Наташа Марковић, Тони Михајловски,Горан Навојец Режија:Срђан Драгојевић (Прва,20.00) 06.00 08.15 09.45 10.15 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 00.00 02.00 04.00

Рањено срце Домаћин Европлус Филм:Оиверљувеоруле Езел Радна акција Домаћине,ожени се Жене Филм:Луди од љубави Галилео Вести Езел Парада Први глас Србије Филм:Двоструки удар Филм:Шоутајм Филм;Центурион Трачара

dnevnik

14.20 14.50 15.29 15.59 16.31 17.00 17.30 17.51 18.04 19.38 21.01 21.25 21.47 22.20 23.14 23.41 00.11

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика 12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм:Парови,00.50Глас Америке

18.30 19.15 21.40 23.25 00.00 00.20

Цртанифилм Добра земља Топшоп Цртани филмови Шљака Вести Б92 Пријатељи Филм:Дванаест жигосаних Вести Спортскипреглед Ватерполо:Црвеназвезда -Кројцлинген Вести Филм:Смртоносно оружје 4 Филм:Америчка пита: Бета братство Вести Б92 Спортски преглед Филм:Заседа

Бранка Катић

Тамна је ноћ АндријаПрлаиновић

ВАТЕРПОЛО

Црвена звезда –Кројцлинген (Б92,17.00)

07.00 10.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.30 03.30

Добро јутро Викендвизија Живот у тренду Голд музички магазин Филм:Тигар Мала невеста Магазин ин Национални дневник Курсаџије Звезде Гранда Филм:Балкански шпијун Филм:Премлада за смрт? Филм:Суспирија

ДанилоСтојковић

Балканскишпијун „Балканскишпијун”једрама Душана Ковачевића о политичкој параноји Илије Чворовића,бившегстаљинисте,који једвегодинеодлежаоузатвору.Следећисвојупараноју,он прогања свог подстанара, повратника из Француске, у ком види агента мрачних империјалистичких сила, државног непријатељаишпијуна. Улоге: Данило Стојковић, Мира Бањац, Звонимир Лепетић, Бора Тодоровић, Соња Савић,ПредрагЛаковић, Бата Живојиновић, Милан Штрљић,БранкаПетрић Режија:БожидарНиколић, ДушанКовачевић (Пинк,23.30)

Београд 1992.-распад Југославије,блокада,несташице,редови за храну,студентска побуна.Живот двеју београдских породица и личне драме њених чланова проузроковане социјалним потресима и грађанским ратом. Улоге: Драган Мићановић,Бранка Катић,Јелисавета Саблић,Предраг Ејдус Режија:Драган Кресоја (Хепи,19.30) 05.30 07.30 09.00 09.10 09.20 09.45 10.00 11.20 12.05 12.30 12.50 13.15 13.45 14.00 16.30 16.45 16.55 18.25 18.55 19.30 21.00 22.30 23.30 00.10 01.00 02.30 04.00 05.00

Јутарњи програм Знање на поклон Торк Метеор и моћни камион Тајни свет меде Бенџамина Телешоп 20.000миља под морем, анимирани филм Винкс Легенда о Неши Бакуган 3 Фантастично путовање Изненеђење!То је невероватно јестиво Телешоп Викенд поподне -Брвнара Телешоп Вести Бледи месец,филм Моја Србија Телемастер Тамна је ноћ,филм Голи живот Позајми ми ауто Беверли Хилс Звездана капија –Атлантис Истинаилиправда Луда кућа Позајми ми ауто Моја Србија

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00Акценти,12.30Испод поклопца,14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос,18.00Акценти, 18.15 Писмо глава, 20.00 Филм Инфо, 20.30 Везе, 21.00 Токови моћи, 21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota6.oktobar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

11

27

ПРОПАСТ ГЛОБАЛИЗМА И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ СВЕТА

Пише: Џон Ралстон Сол 09.00 09.55 10.50 11.45 12.40 13.35 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Најгори послови у историји Звезде сребрног екрана Сто година Холивуда Авантуре афричког фудбала Бити Мухамед Али Бомбардери Животиње које су ушле у историју Вучице Прича о струји Четири века телескопа Прича о сателитима У месечевој сенци 1066. Упознајте Римљане Менделсон, нацисти и ја Вердијевим стопама

08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Сем и Макс Ози Бу Капетан Страхота Шампион картинга Заклон Мејд ин Југославија Смрт Алда Мора Олд бој Тајна Еротски филм Еротски филм

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.30

10.00 14.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00

Мајами инк Девојчице и дијадеме Проблематичне будуће мајке Обрачун посластичара Стручњак за торте Шта не треба обући Четири венчања - Америка Богата млада, сиромашна млада Шминкање са Клио Краљица слаткиша Најбољи амерички кувар Нова нада посластичара Стручњак за торте Зависници Чудни облици зависности Џоди Марш Л.А. Инк Стручњак за торте Зависница

Тајна Франсоа добија обавештење да му је нестао отац. Догађај га враћа у 1955. годину, кад је био стидљиво и болешљиво дете, заплашено упадљиво снажним родитељским фигурама – пливачком шампионком Таниом и гимнастичарем Максимеом. Улоге: Сесил де Франс, Патрик Бруел, Лудивајн Санијер, Џули Депардје Режија: Клод Милер (Синеманија, 22.00)

08.00 Бен 10: Ултимејт ејлијен 08.25 Галилео 09.35 Училица 10.10 Бибин свет 11.10 Вотерлу роад 13.40 Банда из пешчаника 2, филм 15.35 Лени је мртав, филм 17.20 Стив Џобс: Хипи милијардер 18.30 РТЛ Данас 19.10 Галилео 20.00 Национално благо, филм 22.25 Телесна стража, филм 01.00 Паника у ваздуху, филм 02.40 Астро шоу

Национално благо Ештон Кучер

Убице Џен је лепа, привлачна и напуштена, зато одлази на краћи одмор с родитељима. У хотелу сретне Спенсера, голог до појаса, лепо развијеног и заводљивог. Почињу се дружити, заљубе се и ускоро венчају, иако Џенин отац није пресрећан кћеркиним избором... Улоге: Ештон Кучер, Кетрин Хигл, Том Селек, Кетрин О’Хара Режија: Роберт Лукетић (ХРТ 1, 20.17) 08.10 Кинотека - циклус класичног вестерна: У 3.10 за Јуму, филм 09.40 Фотографија у Хрватској 10.10 Кућни љубимци 10.45 Ђука и Маца 11.20 Нормалан живот 12.00 Дневник 12.35 Ветерани мира 13.25 Духовни изазови 13.55 Призма 14.45 Меркатска династија 1, док. серија 15.15 Репортери 16.15 Еко зона 17.11 Фотографија у Хрватској 17.25 Одмори се, заслужио си 18.05 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.17 Убице, филм 22.00 Дневник 3 22.40 Вишио инспектор Бенкс 00.20 Филмски маратон: Сунце, филм 02.05 Филмски маратон: Кил Бил, филм 03.55 Филмски маратон: Ритам живота, филм

07.35 08.20 08.50 09.15 10.55 13.05 14.05 14.35 15.10 15.11 15.51 15.55 16.20 16.55 19.05 19.30 20.00 21.10 22.20

Сесил де Франс

06.00 Дизање 07.45 Додела Билбордових музичких награда 2012. 10.00 Матурско 11.45 Редакција 13.00 Њихова лига 15.05 Звер 16.30 Дадиља Мекфи и велики прасак 18.15 Дизање 20.05 Конан Варварин 22.00 Како се решити шефа 23.35 Бег из дивљине 01.50 Паклени план дружине чудака 03.35 Прави секс екстра: Кејти Морган: Разоткривање порно звезде 04.05 Конан Варварин

Све по закону Монк Краљевски болесници Хаваји 5-0 Филм: Бруцош из провинције Плаве крви Филм: Напад двоглаве ајкуле Филм: Џек Хантер и изгубљено благо Угарита

Мерлин Мала ТВ Телетабис Ноеми: Тајна, филм Сплит: 800 година од доласка св. Фрање у Хрватску, пренос Чувари здравља КС аутомагазин 4 зида Наврх језика Бриљантин Наврх језика Домаћи документарни филм Позитивно Спортски програм Музички специјал Слатко лудило 2, док. серија Маријине, док. филм Ритам живота, филм Репортери

09.00 10.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 22.00 00.00 01.30

Протуве са трибина Љубавна песма Дете беса Смрт у породици Докторка Квин Сурова казна Биографија - Метју Пери Окрутне намере Љубав и издаја Смрт у породици Докторка Квин

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.05 02.20

Менхетн Божја службеница Агнес Преко палубе Месечина и Валентино Нел Бинго Осам жена Мизери Еротски филм Еротски филм Еротски филм

Бенџамин Френклин Гејтс је археолог чија је породица већ осму генерацију у потрази за легендарним богатством. Они сматрају да су Џорџ Вашингтон, Томас Џеферсон и Бенџамин Френклин сакрили велику количину злата за време америчког Грађанског рата... Улоге: Николас Кејџ, Дајен Кругер, Џастин Барта, Шон Бин, Џон Војт Режија: Џон Туртелтауб (РТЛ, 20.00)

Дајен Кругер

07.15 08.10 09.05 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 16.45 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

08.30 08.45 09.00 13.00 21.30 23.00 00.30 01.15

Пета брзина Мегаградитељи Моћни бродови Пут око света са 80 превозних средстава Врхунско градитељство Људских руку дело Мегаградитељи Како се прави? Како се то прави Екстремне експлозије X-машине Како се прави? Трговци Краљеви аукција Живот на жици Најбољи остају Сам у дивљини

Фитнес Сви спортови Тенис Билијар Борилачки спорт Коњички спорт Тенис Билијар

Indiskretni{arm „qupkihprostaka” postepeno se pre{lo na gra|anski model nacionavaki nacionalizam ti~e se pripadawa i predstavaodrugom.Onsemo`ejavitiupo- lizma.Sportovi,javneproslave,mnogobezazleniji zitivnoj, gra|anskoj formi, gde pripadawe na~ininakojeseispoqavalapripadnost,zamenili podrazumevaobavezudasedodrugogdopre.Alina- suono{tojemoglobiti negativno.Aondajedo{ao cionalizamsemo`ejaviti iunegativnomobliku, periodglobalizmaikonceptnacionalizmajepotpunouklowensdnevnogreda.UKanadise,recimo, presvegaetni~kom,pri~emusepripadaweodre|enoj naciji smatra povla{}eno{}u i izabrano{}u. onajkobigaspomenuo, smatraopriprostimiurasPozitivnividnacionalizmapovezanjesasamopou- koraku s neizbe`nim vremenima. U Evropi je on zdawem i otvoreno{}u prema konceptu javnog do- pripadaonesre}nojpro{losti.Va`najebilasamo bra.Negativninacionalizamzasnivasenastrahu, ekspertska usredsre|enost na ekonomsku, adminibesu i beznade`nom ube|ewu da prava jedne nacije strativnu i politi~ku reorganizaciju Evrope. U postojesamoupore|ewus pravima druge, kao da je re~ o nadmetawu u kojemsemo`epobeditiiliizgubiti.Od1995.tadvatipanacionalizma sve vi{e i o~iglednije ja~aju usledslomaglobalizacije. N e gativni nacionalizam dosegao je vrhunac 1878, tokom jo{ jedne rusko-turske kriza u kojoj je London poku{aodaposredujezaradvlastitekoristi.SADimalesu,pak, svog orlara{irenihkrila –srasponom od10.000miqauticaja,odManile doPortorika. Nesigurnost, siroma{tvo, slavoqubqe – tri su korena destruktivnog nacionalizma. Wegovo ispoqavawe ~esto se zasniva na etni~koj lojalnosti, jednostranom U bla`enom neznawu je spas hrvatskih nacionalista prisvajawu Boga, izvesnom ponosu SAD,madajenacionalizambioprimetan,osnovni {tosedruginepoznajei`ivojmitologijidavamje diskursbiojeekonomski. Aondase,bezmaloniotu~iwenanepopravqivanepravda.Hotimi~noneznakuda,po~eoopetpomaqati i ubliskojvezisastaweomogu}ujeiizuzetnoprosve}enimdru{tvimada rimdemonimastraha,etniciteta,kulturnogotu|eseusredsre|ujunaodre|eneuvrede.Tose,unajgorem waizloupotrebereligije. slu~aju, mo`e prometnuti u psihoti~ni cinizam. Sagledavaju}i to iz ameri~ke perspektive, Ri\ambatista Viko, poznati italijanski filozof, ~ardRortiverujedajere~o„nepoverewuuhumanipisaojeu18.veku,neposrednoprerazmaha nacionazam,zajednosuzmicawemodpraksekateoriji,{to listi~kih pokreta:„Gdegodjequdskiumizgubqen dovodidoobeshrabrewausledkojegqudinapu{taju u neznawu, ~ovek sebe smatra merom svih stvari. sekularizamzaradverovawaugreh“.Bezobzirana Glasinese{ire.Nepoznatopreuveli~ava.Kadqutodalijewegovaanalizata~na dinisuustawudapojmedaleke ili pogre{na, ja~awe negativinepoznatestvari,oniowima \anfrankoFini,biv{i nog nacionalizma pra}eno je sude na osnovu ne~eg {to im je italijanskivicepremijeri starim {iboletima verovawa, poznatoiblisko.“ posve}enosti,strahaigreha. Uve}inislu~ajevanajbli`i ministarspoqnihposlova, Koalicija tri italijanske su nacija i porodica. Niz gonazivaojeMusolinija stranke,odkojihsvakapredstavornikanarepublikanskojkonnajve}imdr`avnikom vqapojedanaspektstarovremvenciji SAD 2004. se pozivao 20.veka,ali~imjewegova skog negativnog nacionalizma, naporodicu jerjeona,isticali gotovo da je do{la na vlast su,naprvommestuipredstavqa koalicijado{lanavlast, 1994.Vo|ajedneodtihstranameru dru{tva. Porodica, dakasvimsilamaseodricao ka, \anfranko Fini, iz bivko, zauzima najva`nije mesto u svojefa{isti~kepro{losti {ih fa{ista, u jednom interqudskom,ba{kaoiemocionalvjuu nazvao je Musolinija „najnom `ivotu, ali weno nametave}im dr`avnikom 20. veka“. Koalicija je kasnije we kao mere ili strukture dru{tva je mafija{ki do{lanavlastiFinise svimsilamaupiwaodase argument ili argument ekstremne desnice, iz ~ega distanciraodsvojefa{isti~kepro{losti.Bioje proizlazesamodvaizbora:nepovredivostporodice zamenikpremijera,potomiministarspoqnihpoili nacije. U oba slu~aja, odanost se procewuje na slova.Op{taatmosferauEvropisetolikopromeosnovutogakolikouspe{no}esepredstavitineka nilada}esewegovdolazaknavlast,kakouEvrookolnostkojanamjebliska. Takav nacionalizam bliskosti zasniva se na pi,takoi{iromsveta,smatratine~imsasvimnorstrahu. Erih From je istakao da se taj nacionalimalnim. TokomistograzdobqaJergHajder,kojini zamjaviokaoposledicanemogu}nostidaseopora- najmawenijeubla`iosvojami{qewaodoseqenivimo od gubitka na{ih predmodernih dru{tvenih cimaiprirodiraseuAustriji,stekaojedovoqno struktura.Zato smoprihvatili„idolatrijukrvii mo}idau|eukoalicionuvladu,potomjeizgubiona tla“ a odstrahase{titimoneznawem,kojese ~esto popularnosti,aonda2004.opetpo~eodaseuspiwe. predstavqakaoqupkaprostodu{nost i postajesta- Sli~an obrazac sre}e se tamo gde bi se najmawe we posve}enosti. Erazmo je upozoravao na pogubo~ekivao igdequdinemaju~egadasepla{e:uNornosttogfenomenai prenego{toseonipojavio: ve{koj,^e{koj,[vajcarskojiDanskoj.UFrancu„Nedostatak kulture nije svetost, niti prosve}eskojsegotovo~etvrtinapopulacijesla`esastavonostgreh“. vima jedne otvoreno rasisti~ke stranke. ^ak i u Nakon1945.bilojepredvi|enoda prestanu zlouSevernoj Irskoj, gde se ula`e toliki napor da se potrebe tevrstenacionalizmatako{toseonvi{e smirisituacija,ekstremistis obestraneosvajaju ne}e podgrevati. U toku narednih ~etvrt stole}a dovoqnoglasovadablokirajunapredak.

S

Књигу Xона Ралстона Сола „ПРОПАСТ ГЛОБАЛИЗМА И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ СВЕТА” можете наручити од Клуба читалаца „Архипелага„ (Теразије 29/II, Београд), путем телефона 011/ 3344–536 и 3344–427, и-мејла klub@arhipelag.rs или СМС-ом на 063/1643-609, www.arhipelag.rs.

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Petar Tomi} (desk,no}niurednik480-6819),Vlada @ivkovi} (novosadskahronika,421-674,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Filip Baki} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Forum”NoviSad @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Коњички спорт (Еуроспорт, 23.00)

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

subota6.oktobar2012.

dnevnik

6. oktobar 2012. OVAN 21.3-19.4.

Ово је веома добар дан за читањеизвештајасберзеиконсултовањесособамакојезнајунештоотим стварима.Сазнајтевишедетаљао свемупренегоштоступитеуакцију.Овојеизузетанданзасакупљањеинформација.

BIK 20.4-20.5.

Комуникација с пословним и љубавнимпартнеромтребалобидабудетопла,отворенаиискренијанего штојетообичнослучај.Искористите то да разрешите све неспоразуме. Из овога би могло проистећи јединствоусвимвашимодносима.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Вашизадацитребалобиданас дасеодвијајубрзоибезпроблема. Атмосфера је необично пријатна, тако да би дан могао пролетети.Увечерњимчасовимане би било лоше да посетите књижару. Налет добре комуникације унапредићељубавиромантику. Осећањаисећањабићедобровољноподељена.Вииливашпартнероткрићетенештоосебиштодругаособа нијезналадосада,аштобимогло ојачативашувезу. Интересантни посетиоци могли би доћиувашдом. Можетеочекиватинекезанимљиверазговоре,амождаћетенаучитиинекефасцинантнечињеницеотемикојајеновазавас.Могуће једаћететоликоуживатиутомедаћетесутрапотражитикњигунаовутему. Могућеједаћесепојавитинеке нове фасцинантне особе у вашем комшилуку. Једанодпријатељамогаобивасупознатистимљудима. Затусврхумоглабибитиорганизованаимпровизованазабавадобродошлице.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Страст вам је на уму данас. Желећетедабудетесљубавнимпартнером. Немојте се изненадити ако се вече претвори у дуг, отворен и веомаинтиманразговорукојемћетеоткритинекетајнезакојестемислилиданикоменећетерећи. Да ли желите да изненадите партнера неким пригодним поклоном?Мождапостојинештоштовашаљубавжеливећдуго,алидосаданијекупила.Тобитребалодабуде дивно изненађење и вероватно ћебитивеомацењено. Групне активности или можда неки фестивалмоглибидонетиновеинформацијеиљудеувашживот.Можетеупознатиљудеразличитихкултураизцелог света.Тоискуствомоглобивас дубоко променити,неочекујетедаћетесеускоријевремевратитиустаљенојрутини.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Далистеупотразизановимначинима да зарадите додатни новац?Истраживањенаинтернетутакође може бити веома корисно, иакоможданезнатегдедапогледате.Идаљетребаданаправитенеке продорекојизвучезанимљиво.

Дискусије о духовним или психолошким стварима могле би резултирати тиме да желите да упознате неке од ауторатихтема.Могућеједаћетеприсуствовати предавању, или погледати документарац о томе. Можда ће вам требатијошнекедодатнеинформације. Данасбистемоглидобитидугоочекиванописмоилипозиводпријатеља који живи у другој држави или граду. То би могло отворити комуник ацију какву већ дуго нисте имали. Уживајте у поновном упознавању.

TRI^-TRA^

Свадба од 20милиона долара V REMENSKA

PROGNOZA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

26

Subotica

25

Sombor

26

Kikinda

26

Vrbas

25

B. Palanka

26

Zreњanin

26

S. Mitrovica 26 Ruma

25

Panчevo

27

Vrшac

26

Srbija Beograd

28

Kragujevac

28

K. Mitrovica 26 Niш

29

Evropa

уз Слаб ветар

Нови Сад: Сунчано и пријатно топло време током дана. Ветар слаб југоисточни. Притисак изнад нормале. Минимална температура од 11,максимална до 26степени воЈводиНа: Свеже јутро,а током дана претежно сунчано и пријатно топло време.Ветар слаб,у Банату до умерем,јужни и југоисточни.Притисак изнад нормале.Минимална температура од 8до 12степени,максималне од 25до 27сртепени. СРБиЈа: Свеже јутро и понегде са маглом,а током дана претежно сунчано и још мало топлије време. Ветар слаб јужни и југоисточни. Притисак изнад нормале.Минимална температура од 5до 14степени, максималне од 24до 29степени. Прогноза за Србију у наредним данима: У недељу и даље топло, а касније поподне захлађење са пролазном кишом, најпре на северу Србије,а у ноћи и на југу.У понедељак свугде хладније ујутру са слабом кишом.У уторак и среду врло хладно јутро,а током дана мало топлије него уз умерено наоблачење.

БиометеоРолошка пРогНоза за СРБиЈу: Биометеоролошкeприликеидаљећепогодовативећинихроничних болесника.Благиопрезсесаветујеособамасасрчанимтегобама.Главобољаипоремећајснасумогућеметеоропатскереакције. Уз придржавање уобичајене терапије и умерену физичку активност,саветујесеислојевитоодевањезбогосетнеразлике измеђујутарњеимаксималнедневнетемпературеваздуха.

Madrid

27

Rim

25

London

16

Cirih

22

Berlin

14

Beч

23

Varшava

17

Kijev

21

Moskva

12

Oslo

11

St. Peterburg 12 Atina

30

Pariz

20

Minhen

24

Budimpeшta

24

Stokholm

13

Породица Џексон као даништанеумедауради без велике помпе, па тако амерички медији венчањ е Џен ет Џес кон и њен ог вер ен ика, мил ијардера Висама ал Мана,већназивајусвадбом века. То и не чуди када се узме у обзир да ће свадбено весеље, планирано засрединунареднегодине у Дохи, одакле је певачицин вереник, коштати невероватних 20 милионадолара. ЏенетиВисамсуувези од 2010. године, а датум венч ањ а је строго чувана тајна. Док покушавају да је обелодане, амерички медији су сазнали да ће пар само на превоз око 500 званица из целог света да потроши три милиона долара, асвакигостћеодмладожењедадобијесатмарке „ролекс”, вредан 10.000 долара.

VIC DANA Среласедвачовека нанебу. -Одчегаситиумро? -Одзиме.Ати? -Одсреће. -Какото,одсреће? -Ето,дођемјакући,затекнемженуукревету иодмахпретражимцелукућу:подрум,таван,исподкревета. Ненађемнигденикогиодсрећеумрем. -Е,идиоте,дасипогледаоузамрзивач данасбисмообојицабилиживи!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

69 (-12)

Slankamen

183 (5)

Jaшa Tomiћ

Apatin

150 (-14)

Zemun

243 (-2)

Bogojevo

148 (-12)

Panчevo

264 (2)

Smederevo

448 (0)

Baч. Palanka 168 (-10) Novi Sad

145 (-7)

Tendencija opadawa i stagnacije

TISA N. Kneжevac

161 (3)

S. Mitrovica

77 (-8)

Tendencija stagnacije

Senta

233 (0)

Beograd

187 (-1)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

313 (2)

Tendencija stagnacije

Titel

170 (-8)

NERA

Hetin

80 (-2)

SAVA

- (-)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i opadawa

Kusiћ

26 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 6.oktobar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"