Page 1

NOVISAD*

^ETVRTAK6.SEPTEMBAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23549 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

DR@AVASPREMARAMPUZAPRODAJUINDUSTRIJSKOGBIQAPREKOGRANICE

Suncokret i repa na ivici zabrane izvoza str. 4

NASLOVI

DAN I P OQ OP RI VRE DE U KI KI N DI

VOJVO\ANSKEDEMOKRATESUTRAODLU^UJU ONASTUPUNAGLAVNOMODBORUDS-a

Politika

Pajti}: Ne}emo se opredeqivati izme|u Tadi}a i \ilasa

3 „Gra|anska Vojvodina” za nove izbore u Novom Sadu

Ekonomija 4 Za pola godine nestalo 11.200 preduze}a 5 „Jat ervejz” leti Malte`anima u ruke

NoviSad

str. 3

7 Za narodnu kuhiwu nema liste ~ekawa

8 Sme}e u kontejner, ili sevaju kazne 9 Dupli lanac i kamere protiv lopova

Vojvodina 10 „Romantikom” u berbu gro`|a 11 Smrad gu{i Suboti~ane

Balkan 21 Politi~ko prestrojavawe u Crnoj Gori

Ekologija 22 Doma}i komarci i ptice {ire tropske viruse

Malo sve`ije Najvi{a temperatura28 °S

„Moja ba{ta” rodila usred grada

Plate u zdravstvu ne}e biti smawivane str. 6

st r . 10

NA^ELNIKSEKTORAMUP-aZAVANREDNESITUACIJEPREDRAGMARI]PREDO^AVA:

[teta od po`ara ve}a od 30 miliona evra str. 12

SPORT

str. 14 – 18

n MITROVI]USREBRO UZSVETSKIREKORD

n fUDBALSKAREPREZENTACIJA SPREMNAZA[KOTE

n BOLTPRELAZI UfUDBALERE

n JUNIORSKAREPREZENTACIJA U^ETVRTfINALUEP

JU^EUCENTRUNOVOGSADA

Mewa~nica opqa~kana u podne

str. 12


2

POLiTikA

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik

Nikoli}: Priznawe Kosova kao uslov nije stav EU PredsednikSrbijeTomislavNikoli} izjaviojeju~e da priznawe nezavisnosti Kosova i Metohije kao uslov za ~lanstvo Srbije u EU nije stav Evropske unije. PredsednikSrbijenagla{avadatonije,nitimo`e dabudestavEU,jer,dajeste-„nikadanebismoimali pregovore” o prikqu~ewu. On je ukazao da je Srbija tuma~ewemkakotrebawenipredstavnicidasepona{aju na skupovima gde u~estvuju i Albanci pokazala dajeprivr`enadijalogui~lanstvuuEUidajesada nareduEU.„Ostajedamiradimosvojposaodaizgra|ujemoSrbijukojusmoobe}ali,daizgra|ujemoodnos sa EU kako treba, jer je to dobro za Srbiju, a da EU ili zaustavqa takve pri~e ili demantuje ili poka`e otvoreno{}u postupaka prema Srbiji da ne stoji iza toga”,rekaojeNikoli}. Nikoli}jepodsetiodajeonodmahnakonizborarekaodajeneprihvatqivodasrpskastrananapu{tasastanke.

IZ KABINETA PREDSEDNIKA EVROPSKOG PARLAMENTA SAOP[TENO

[ulc ostaje pri izjavi PredsednikEvropskogparlamenta Martin [ulc ostaje pri svojojizjaviopotrebime|usobnog priznawa Beograda i Pri{tinezaulazakuEU,saop{tenojeizwegovogkabineta. „Usvojojizjavionjesamorekaoono{tojeo~igledno.PredsednikvidisudbinuiKosovai Srbije kao budu}ih ~lanica

EU”,citiraoje„Doj~evele”poja{weweiz[ulcovogkabineta. U saop{tewu se dodaje da predsednikEvropskogparlamenta„ne`elidakomentari{e{ta drugigovoreoovompitawu”. [ulcovu izjavu, naime, prekju~e je demantovao evropski komesarzapro{irewe[tefan File,precizirawemdanijere~

opotrebipriznavawa,ve}normalizacijeodnosasaKosovom. [ulc je prvi evropski politi~ar koji je pomenuo potrebu me|usobnog priznawa Beograda i Pri{tine u procesu prikqu~ewaEU. „Jedino {to `elimo, nezavisno od diplomatskih aktivnosti,moramodaobezbedimomiri

nenasiqe i to je glavni ciq Evropskog parlamenta. A na krajudugogputazaSrbijuiKosovo, kao uslov za prikqu~ewe EU, postavqa se pitawe me|usobnog priznawa”, kazao je [ulc, odgovaraju}i na pitawa novinaranakonprekju~era{weg susreta s premijerom Srbije IvicomDa~i}em uBriselu.

Da~i}: Opu{teno u Briselu PremijerIvicaDa~i} izjaviojeju~edaje uBriselujasnorekaodaSrbijane}epromenitisvojuvoquipriznatijednostranoprogla{ewu nezavisnost Kosova i ocenio da je izjava predsednika Evropskog parlamenta Martina[ulca wegovli~nistavbaziranna stavovima zemqe iz koje poti~e (Nema~ke). Prema Da~i}evim re~ima, svi razgovori u

Briselu,ukqu~uju}iitajuEvropskomparlamentu,subiliveomapozitivni,kaoicela poseta,tedajeprviputtonkojimserazgovralo bio sasvim druga~iji.”Atmosfera je mnogo relaksiranija, nema pritisaka jer ni minegovorimootomedaposvakucenu`elimodabudemo~lanoviEUidaposvakucenu `elimo da dobijemo pozitivno mi{qewe.

Mi `elimo proces koji }e dovesti do toga. @elimo iskren odnos, da ne la`emo jedni druge,daneulazimoudogovoredabismojednidrugeprevariliidaupetdo12mewamo uslove”, poru~io je Da~i} u izjavi Tanjugu. „EUznana~emujesanama,jasamjasnorekao {tamimo`emo,a{taneiuokvirutogamo`emodatra`imore{ewe”,kazaojeDa~i}.

DS osudio bomba{ki napad na ku}u dr Jakovqevi}a Demokratskastrankanajo{trijejeju~eosudilanapadnaporodi~nuku}udoktoraMilana Jakovqevi}a izZve~ana,direktoraZdravstvenogcentrauKosovskojMitroviciiapelujena smirivawesituacijenaKosovuiMetohiji. „DSapelujenasmirivawesituacijenaKosovuiMetohijiipozivanadle`neorganena KiM, Kfor i Euleks, da prona|u po~inioce napadaidau~inesvekakobi`ivotigra|anki i gra|ana na KiM bili za{ti}eni i kako se ovakviisli~niincidentiubudu}nostinebi de{avali”,navodiseusaop{tewuDS-a. Nepoznatalicabacilasupreksino}eksplozivnunapravuudvori{teporodi~neku-

}e doktora Jakovqevi}a u Zve~anu i tom prilikom,nasre}u,nikonijepovre|en,ali jepri~iwenamawamaterijalna{tetanavozilukojesenalaziloudvori{tu.Odsiline detonijacile popucala su stakla na obli`nojku}i. Jakovqevi}jeju~eoceniodaseradionapadu na tu zdravstvenu ustanovu, a ne na wegovu porodicu, kao i da postoje pritisci kako bi bileukinutesrpskeinstitucijenaseveruKosovaidajeZdravstvenicentarsto`ertihinstitucija. „Mislimdanijeposredinapadnameneimojuporodicu,ve}daseradionapadunaovuin-

stituciju. Moja porodica je napadnuta zato {to sam ja direktor Zdravstvenog centra”, oceniojeJakovqevi}. On je na konferenciji za novinare tako|e podsetiodajewegovasuprugapredsednicasuda i da bomba{ki napad koji se preksino} dogodiovidikaopoku{ajdaseslomesrpskeinstitucijeuovomdeluKosova. Tako|ejesaop{tiodajeju~eujutrouZve~anunapadnutsinna~elnikahirurgijeRadimira Jankovi}a oceniv{idajeo~iglednopo~eoserijskinapadnanajuglednijelekaremitrovi~kebolnicesaciqemdasezapla{eioterajusa Kosova.

PREDSEDNIK DS SE PISANOM IZJAVOM OBRATIO JAVNOSTI

I Tadi} tra`i smenu Kolarevi}a PredsednikDSBorisTadi} u pisanoj izjavi dostavqenoj ju~e medijima zatra`io je smenu pomo}nikaministrakultureDragana Kolarevi}a, zbog wegovog zalagawa za revoluciju kulturne politike o kojoj je upoznao javnostusvomautorskomtekstu „Vremejezaprvisrpskikulturniustanak”.Tadi}ocewujedaq to predstavqa izraz opasne namere obele`avawa pojedinaca

saciqemuskra}ivawaosnovnog prava na slobodu mi{qewa i politi~kogizbora. -Sastavqawespiskova„nosilaca i izvr{ilaca pogubne antisrpske politike” sa imenima i prezimenima istaknutih kulturnih poslenika je skandalozan,anticivilizacijski~inkojijeunajstra{nijemoblikuve} vi|enuistorijiudobanacizma. Poziv na ustanak protiv neis-

tomi{qenika, diskriminatorsko etiketirawe gra|ana koji imaju druga~iji politi~ki stav je~inkojiucivilizovanomsvetu zaslu`uje najo{triju osudukonstatujeliderDS. On isti~e da je „potpuno jasnodasupoku{ajinovevlastiu kojimajeprimetnanovaretorika samo politi~ka zavesa iza koje se kriju istinske namere i vrednosti koje se iskazuju kroz

akte koji afirmi{u diktaturu kao{tosuiskrnavqewetable saimenomulicedrZorana\in|i}auNovomSaduioduzimawe titulepo~asnoggra|aninaBa~a \or|uBala{evi}u”. Tadi}nakrajuporu~ujedaKolarevi},„kojijezavremeSlobodana Milo{evi}a bio jedan od nosilacapropagandnema{inerije nedemokratskog re`ima, mora trenutnodabudesmewen”. D. M.

Be~ej: SVM autogolom oti{ao u opoziciju Savet SVM je kao drugostepeniorganpotvrdioodluku Dis cip lins ke kom is ij e SVM o iskqu~ewu {estoro be~ejskih ~lanova iz SVM, I{tvanaA~aia,AndreeGalgo-Ferenci, Petera Knezia, Norberta Kova~a, Zoltana Saboa i Edvina Ferenca, pa je sada definitivno da oni vi{enisu~lanoviovestranke. Time je SVM, prakti~no, autogolom, ispao iz be~ejske lokalnevlasti. -SVMjeuBe~eju,posle18 godina participirawa u lokalnojvlasti,oti{aouopoziciju. @ao nam je {to strana~kivrhSVMnijenavreme

uvideorealnostaktuelnepolit ik e, pa su „`rt vov al i“ nas u Be~eju, a sada i sami tra`e sli~an kurs- rekao je na konferenciji za novinare ekspredsednik OO SVM Be~ej Peter Knezi, koji je u ovom tren utk u preds edn ik lokalnogparlamentanajve}e pot is ke op{ tin e, dok su ostal i isk qu~ en i ~lan ov i odbornici ili ~lanovi Op{tinskogve}a. Dabilak{efunkcionisali u lokalnom parlamentu, form ir al i su odb orn i~k u grupuna~ijem~elujeZoltan Sabo. V. Jankov

SOMBORSKI SPS O PREKOMPOZICIJI VLASTI U GRADU

U novu vlast uz dokaze o ve}ini

Najn ov ij i zvan i~n i stav Grads kog odb or a Soc ij al isti~ke partije Srbije, povodom naj av a prek omp oz ic ij e vlastiuovomgradu,kojutrenutn o ~in e DS, DSS, SPS,SVMiLSV,nijeotklonio nedoumicu da li je „upodobqavawelokalnevlastisa republi~kom“ u Somboru gotova~iwenica.

tra`e od ovda{wih SNS i URS,partneraurepubli~koj vlasti, da „ nesumwivo doka`u pregovara~kom timu Socijalisti~ke partije Srbije dasaodbornicimaSPSimaju ve}inuuSkup{tiniGrada“. ^etvrti, kao i prethodna tri jednoglasno usvojena, zakqu~ak gradskog odbora somborskih socijalista se odno-

Glumac ne zastupa koaliciju U„Dnevnikovom“izve{tajuokonferencijizamedijeu Somboru opozicionih SNS, URS, SPO, GG „Boqi Sombor“ i DZVM, odr`anoj istog dana kada i Gradski odbor socijalista,aliuprepodnevnimsatim,nakojojjenekolikoopozicionihlideraustvrdilodajepostignutdogovor saSPSopromenivlasti,potkralasenenamernagre{ka. Naime, kako opoziciona koalicija odlu~na da prekomponujevlastuSomboruniovajput(iznepoznatihrazloga)nijenasvojukonferencijuzamedijepozvaladopisnika „Dnevnika“, koriste}i usmene informacije pojedinih kolegaaliiu~esnikaovekonferencijenavedenojedaje Glumac „decidirano potvrdio odluku svog koalicionog partnera“, odnosno SPS da podr`i prekompoziciju vlasti. Ta~na informacija glasi da je Glumac nastupio kao lider i odbornik ovda{weg SDPS-a, te da wegov potpis na zahtevu za promenu vlasti u Somboru nije i zvani~an stavkoalicijeSPS-SDPS. Naime, prema zakqu~cima GrO SPS, donesenim na sednici 04.septembra, kako se navodiuaktukojijepotpisao \ura| Milanovi}, sekretar Izvr{nogodboraovestranke uSomboru„gradskakoalicija DS-DSS-SPS-SVM-LSDV funkcioni{e na utvr|enim princ ip im a koa l ic io n og sporazuma,uzpunome|usobno uva`avaweiaktivnou~e{}e svih ~lanica koalicije“, ali seuistovreme,kaodrugipo redu zakqu~ak navodi i da somborski GrO SPS „ u potpunostisprovodistavoverukovodstvaSPSishodnotome nik ak o ne} e preds tav qat i smetwuunajavqenomprekomponovawu vlasti u Skup{tini Grada Sombora“. Pored toga, somborski socijalisti

sinakoalicionogpartnerai ~lanaodborni~kegrupeuovda{wem parlamentu „Ivica Da~i}-SPS-SDPS“ , Zorana Glumca., koji je jedan od potpisnikazahteva21odbornika izopozicionihstranaka,koalicija i  GG zastupqenih u Skup{tini Grada Sombora, kojiseodnosinasmenupredsednika SG Sombor Sini{e Lazi}a igradona~elnikaNemaweDeli}a (obojica~lanoviDS).-„GradskiodborSPS najo{trije osu|uje istupawe ZoranaGlumca,~lanaSDPSa i odbornika sa liste SPSSDPS,kojinastupasaodborni~kom grupom „Boqi Sombor“.“-ka`eseu~etvrtomzakqu~ku sa sednice GrO SPS uSomboru. M. M-}

TVIT CRTICA [ta Pajti} poru~uje De{avawa u Demokratskoj stranci ju~e su ponovo okupirala „Tviter“ u susret sednici GOusubotu.TakojeLDP–ovacDragoKova~evi} „analizirao“ izjavu predsednika vojvo|anskevladeipotpredsednikaDSBojanaPajti}a: -[tajeustvariporu~ioPajti}-dobarjeTadi}, alineumedaqe.Dobarjei\ilas,alijasam najboqi.:) Nekada{wiposlanikDSSDejanStojiqkovi} baviosedrugimDS–ovcima: AgledajgaprevejaniMi}un:„Izme|uTadi}a i\ilasabiramDS”.Dasupametnikadpo~neGO prvowegadaizbaceizsale,stranke,arhive...

Raspevani \ilas Anekada{wi~elnikDSZoran@ivkovi}bavise„raspevanim“politi~arima. - Da~i}, Tadi}, Dinki}, Toma i Ana Bakuta dobili ozbiqnu konkurenciju..., saop{tio je

@ivkovi} na lajni, „oka~iv{i“ na svoj nalog raspevanog zamenika predsednika DS Dragana \ilasa, u horskom nastupu sa beogradskim osnovcima.

Na opasku svog fana „pitaj pitaj:) „ Todori} }ekratko:„{todanepitam?“

[ta je (ne)po{teno

Poslanik SPS Zoran Radovanovi} tako|e „ brine“odemokratama. -Ne}udaseme{amu8-musednicubra}eDemokrata, al’ ako Vuk Jeremi} iznajmi stan za 13.000$mese~no,aukom{ilukumuje@arkoLau{evi}... zagonetno}eRadovanovi}nalajni.

[efica Narodne partije Maja Gojkovi} razmatrasituacijuuNovomSadu. -Sva{ta~ujem,nekakobibiloferpremaNovomSadudaseponoveizbori.Po{teno-zakqu~ujeMajanalajni. NapredwakBojanMarjanovi} je„zadovoqan“: „ Danas nekim ~udom u Novom Sadu nije osvanuo nikakav grafit. Ni niko nije kukao da mu prete.Nadamsedasmokona~nostalinaputsvemutome.“

Gde si, Aco Analiti~ar Vladimir Todori} se pita na lajni: „Gdeje,{taradi..AcaVlahovi}?:)“

Sumwiv kom{iluk

Ima li Sanadera Predsednik Pokreta radnika i seqaka Zoran Dragi{i} jeudilemi: -Dali}eiSrbijadobitiSanaderaiko}eto biti?-pitaseDragi{i}salajne.

Po`ar ili eksplozija Nekada{wifunkcionerND@arkoJokanovi} upozoravasalajne:

„ElementarnanepogodajekadSuncepali{ume,aidiotlukjekadpoliti~aripaleVojvodinu. Odprvognastajepo`ar,aoddrugog-eksplozija.„

Je li Toma pocrneo I pored raznih medijskih spekulacija gde je letovao predsednik Tomislav Nikoli} o tome nema pouzdanih informacija ni na lajni. Jedni sutvrdilidajebiouTurskojdrugiuEgiptu,a ~lanwegovogkabinetaSimo^uli} tvrdi:„nije letovaonigde“. -Nijei{ao,vaqdabipocrneodajebio:D,tvrdi^uli}nalajni.

Ustavna obaveza Liga{PavleGantar procewujena„Tviteru“: - Kako su krenuli novi vlastodr`ci uskoro }enambitiustavnaobavezadanavidnommestu uku}ioka~imoslikeSvetogSaveiPatrijarhaSPC-a. S. St.


politika

dnevnik

~etvrtak6.septembar2012.

VOJVO\ANSKEDEMOKRATESUTRAODLU^UJUONASTUPUNAGLAVNOMODBORUDS-a

NAPREDWACINOVOGSADA ODGOVARAJUDEMOKRATAMA

Pajti}: Ne}emo se opredeqivati izme|u Tadi}a i \ilasa

Predajte vlast dostojanstveno

Vojvo|anske demokrate o nastupunasedniciGlavnogodboraDemokratskestrankeodlu~iva}eupetak,saznaje„Dnevnik”. Sednica Pokrajinskog odbora DS-a zakazana je samo dan uo~i sesije Glavnog odbora koji bi mogao odrediti daqu subinu stranke nakon izbornog poraza na predsedni~kim i parlamentranimizborima. Iako mnogi smatraju da bi upravo stav Pokrajinskog odboramogaobitipresudanuodnosunatodali}edo}idopromene na ~elnoj poziciji DS-a, izvorna{eglistaiztestranke tvrdi da se vojvo|anske demokrate sutra ne}e opredeqivati izme|u Borisa Tadi}a i Dragana \ilasa. Ipak, gotovo je izvesno da }e Pokrajisnki odbor DS-a zatra`iti preispit iv aw e odg vorn os ti zbog izbornog poraza, odnosno vanredn u prog rams ku i izb orn u skup{tinu te stranke na svim niovima, pa dakle i na liderskojpoziciji. - Sigurno }emo na sednici u petak zauzeti stav o nastupu na Glavnom odboru, ali ne oko kadrovskihpitawa,ve}principijelnih koji se odnose na programska opredeqewa i unutar-

Ne treba o~ekivati ni{ta spektakularno, nikakve spektakularne rasplete jinski premijer, izjavio je ju~e zaB92dajetojstranci„potrebna izborna i programska skup{tina,ito{topre”,aliidana sedniciGlavnogodbora„netreba o~ekivati ni{ta spektakularnonitikadrovskeegzekucije”.Pajti}jekazaoidaonnema ambiciju da vodi Demokratsku

Mi}unovi}:Predsednikje najodgovorniji Da je malo verovatno da }e na sednici Glavnog odbora DS-a do}idosmenenavrhupartije,tvrdiipredsednikPoliti~kog saveta DS-a Dragoqub Mi}unovi}. On je za Radio Slobodna Evropaizjaviodajeusubotumogu}eo~ekivatitek„eventualna istupawapojedinacaini{tavi{eodtoga”. Mi}unovi}smatradajezasituacijuuDS-unajvi{eodgovoran wenpredsednik.Onjeukazaoidajepitawepredsednikastranke uvek otvoreno, jer svaki put kad se glasa o izve{taju koji predsednikpodnosi„tojekaoglasaweopoverewu”. - Ako se taj izve{taj usvoji, onda je stvar gotova i takva se pitawadaqenepostavqaju-rekaojeMi}unovi},dodav{idau izboruizme|uTadi}ai\ilasaonbiraDemokratskustranku. strana~keizborenasvimnivoima-naveojena{izvor. Ina~e, i potpredsednik DS-a Bojan Pajti}, koji je i pokra-

stranku,alinije`eleodaseizjasni o tome da li bi na liderskoj poziciji podr`ao Borisa Tadi}a,iliDragana\ilasa,ko-

jiseumedijimakotirakaojedini rival aktuelnom predsednikuDS-a. Od sednice zakazane za subotu,8.septembra,Pajti}pako~ekuje da }e DS dokazati da je jedinstvena na politi~koj sceni, tedademonstriraodlu~nost. -DSjejedinastrankasaunutarstrana~kom debatom, jedina kojajemewalapredsednike,potpredsednike... DS je zna~ajna za Srbijuutoliko{tosusverelevantne stranke u na{oj zemqi preuzele wen program. Daleko odtogadasmoidelani,alisvakako nismo zaslu`ili ovakvu satanizaciju u medijima - istakaojePajti}. OnjekazaoidaDSnijeudepresiji,uzopaskudadr`avusad vodenekidrugiqudi,adawegovastrankatrebadasekonsoliduje i „da bude efikasna opozicionastranka„.Zatoo~ekujeda }e u subotu DS definisati pravcekretawastranke. - Ne treba o~ekivati ni{ta spektakularno, nikakve spektakularnerasplete.Sednicane}e biti popri{te sukoba, jer mi nismo kao druge stranke, gde se

jedna osoba pita za sve - tvrdi Pajti}. Upitan da li o~ekuje da bi u subotunasedniciGlavnogodborapredsednikstrankeBoris Tadi} mogao biti smewen sa te funkcije tako {to ne}e biti usvojen wegov izve{taj o radu, Pajti} je istakao da neizglasavawe izve{taja ne bi bilo primereno,nitibizatimtrebalodaseposegne. - Nij e ovde pitawe ko me treba oduzeti politi~ku karijeru, ve} kako da DS iza|e sna`nija iz ovog pr oc es a. Ne}emo do zvo liti da s e DS podeli. M ediji su pun i spekulacijaosukobimau stranci. Mogu vam re}i da ta netrpeqivost ne postoji. Postoje raspravekakodaDSiza|eja~a -poru~ioPajti}. Komentari{u}i zahtev pokrajinskogfunkcioneraDS Gorana Je{i}a da Boris Tadi} podnese ostavku, Pajti} je rekao da„imavisokstepensaglasnosti” sa Je{i}em o tome kako re{avati probleme u stranci, ali dasenesla`ukadajere~o metodama. - Mislim da treba da bude raspisana izborna skup{tina a nedabilokopodnosiostavkuizjavio je Pajti} i poru~io da }eu~initisvedasa~uvacelovitostDSispre~ipodeleuwoj. OnjenaveoidajeDSstarija i od Tadi}a, i od \ilasa, i od Pajti}a...Anapitawedali}e Tadi}podnetiostavkunamesto predsednika,podsetiojeidaje aktuelni predsednik Srbije Tomislav Nikoli} nekoliko puta gubio izbore, pa nije podneoostavku. - Tema nije Tadi}. Ba{ me brigakako}eTadi},iliPajti} iza}iiztoga.Pitawejekako}e DS iza}i iz toga - rekao je on, dodav{i da je Tadi} „odigrao istorijsku ulogu„, jer je „uspeo da osna`i politi~ku scenu„ zbog ~ega je ve}ina stranaka u Srbiji danas prodemokratki i proevropskiorijentisana. B.D.Savi}

RATSAOP[TEWIMANAPREDWAKAIDEMOKRATA

Ko je ojadio i opqa~kao Srbiju Demokratska stranka saop{tila je da je izjava Aleksandra Vu~i}a da je ta stranka „opqa~kala i ojadila Srbiju“ dokaz „radikalskog karaktera vlasti”. Iz DS-a dodaju da je wihova osnovna ideja „politi~ki revan{izam i kreirawe afera,anestvarnaborbaprotivkriminalaikorupcije”. „DS upozorava prvog potpredsednika Vlade da je posao

nadle`nih dr`avnih organa a ne politi~ara, da sprovode i najavquju istra`ne radwe, a sudadaowimaodlu~ujeiukazuje javnosti i gra|anima Srbije na opasnost ovakvih postupakakojizaciqimajupoliti~ku harangu a ne re{avawe problemagra|ana”,navodiseu saop{tewu.DS,kakosedodaje, sna`nopodr`avapreispitivawesvihspornihprivatizacija

i postupaka i podse}a javnost dasenajve}ibrojprivatizacija, koje i EU danas defini{e kaosporne,desiouvremekada jeDSbilauopoziciji. Ubrzo je na ovo saop{tewe reagovala i Srpska napredna stranka svojim saop{tewem u kojem kritikuje DS navode}i dasutokom„prethodnogre`ima” u akciji „O~istimo Srbiju” gra|ani o{te}eni za

600.000evra.„Tojesamovrhledenogbregalopovlukaukojisu direktno upleteni najvi{i funkcioneri DS”, navodi se u saop{tewuSNS-a. „Istina je da je Aleksandar Vu~i}, govore}i o {teto~inskom odnosu Demokratske strankepremagra|anima,upotrebio previ{e blage i suptilne izraze”, navodi SNS u saop{tewu.

REKLI SU Dejanovi}: Mi smo odgovorni qudi

\eli}: Da je bilo vi{e glasa~a...

Mrkowi}: Uzbuna zbog Ane i mene

- Prvi utisak je da su ~lanovi Vlade sa kojima sara|ujemzaistaodgovorni idasemo`eo~ekivatikorektna saradwa. ^lanovi Vladeskojimasamkontaktirala posve}eni su poslu i imaju ambicije.Mislim da su odgovorni qudi u izvr{noj vlasti, ali ni{ta ne}emo pri~ati doknepro|eprvihstodana,kada}emosumiratirezultatereklajeza„Novosti”ministarkaipotpredsednicaSS-aSlavica \uki}-Dejanovi} komentari{u}i odnose u vladaju}ojkoaliciji. -SavezsaDSisada{wakoalicijanemogu da se porede. U prethodnom periodu napravili smo velike korake, imala sam dobru saradwu i sa prethodnim partnerima. Ali, politi~ka voqa gra|ana je takva da onajkou|euvlast,trebadasara|uje.Dejanovi}jenajavilada}eidaqebitipromena nalokalu.

^lan Predsedni{tva DS-a Bo`idar \eli} izjavio je da su promene u toj strancipotrebne,adasvakipoku{ajwihovogblokirawamo`edadovededowenog rascepa. \eli} je za „Blic”rekaodabisednica GO trebalo da omogu}i zakazivawe izbora do kraja godine za ~elne pozicije na kojima bi glasali svi ~lanovi stranke.„Nadamseda}etasednicabitipo~etakpromenaustranci”,dodaojeon.Daje samonekolikodesetinahiqadana{ihglasa~avi{eiza{loudrugikrugpredsedni~kihizbora,dasubilimaweube|eniupobeduilidasumawehtelidanaskazne,danas bi svi govorili o genijalnosti i nepogre{ivostiBorisaTadi}a”. „Izazoviuna{ojzemqisutakoveliki,da bibilouputnodaDS{topreosve`iiosna`ilegitimitetsvihwenihorganaispremi sezaopozicionodelovawe”,kazaoje\eli}.

Ministar saobra}aja Milutin Mrkowi} izjavio jeju~edasenikadanijesukobqavao sa Velimirom Ili}em i gradona~elnikom Beograda Draganom \ilasom i da su u pitawu bila samo razli~ita mi{qewa, a da, {to se ti~e Beograda-timkojidobroradi,trebaidaqedaobavqatajposao. Mrkowi}jerekaodanepostojisukobizme|uwegaiministraIli}a. „Najve}uuzbunuujavnostiizazvalajevezaAne (Bekute)imene,na{tasamponosan, imojsukobsaVeqomkoganema.Mimo`emo daponekimpitawimaimamorazli~itami{qewaitonijeni{tastra{no,upitawuje samosukobmi{qewa,”rekaojeMrkowi}. Onjenaveoidasenikadanije„prepirao” sagradona~elnikom\ilasom,ve}dajeupitawubilaborbazarealizacijuprojekataza kojesubiliobezbe|enikrediti.

Novosadski napredwaci odgovorili su ju~e Pokrajinskom odboruDS-a,kojijedanranijeSNS optu`io da „kidi{e” na vlast u Novom Sadu i unosi „atmosferu lin~a”. Za Gradski odbor SNS-a, tosaop{tewePODS-aje„potpunoodsustvorealnostiisvestida imvrloskoropredstojiodlazaku opoziciju,nasre}uiradostmnogihNovosa|ana,kojisugodinama bili taoci wihove nesposobne, bezidejneikorumpiranevlasti„. „SNSnemanameruda,kakodemokrate ka`u, kidi{e na, na`alost,nestru~nimvo|ewemopusto-

3

{ena gradska JP i JKP, niti na ’ure|en’sistem,’uredne’ra~unei nikad prazniju kasu, ve} `eli da odprvogdanavlastiuNovomSadupoka`ekakosenastru~an,kompetentan i po{ten na~in vodi grad~ijisugra|anidaliogromno poverewekoalicijikoju}epredvoditi napredwaci”, navodi se u saop{tewu. SNS je pozvao sve partije u gradu da se „uzdr`e od reakcija svihvrstaisuo~esarealno{}u” i da „na miran, dostojanstven i krajwedemokratskina~inpredajuvlast”. S.K.

„Gra|anska Vojvodina” za nove izbore u Novom Sadu Koalicija nevladinih organizacija„Gra|anskaVojvodina”smatra da je raspisivawe novih lokalnih izbora u Novom Sadu „jedinina~indaseokon~ajuozbiqne politi~ke tenzije koje opasno prete da ugroze bezbednost i miran`ivotNovosa|ana”. „Izvrgavawe ruglu demokratskihproceduraprilikomzakazivawa sednice Skup{tine grada telefonskimputemurokuodsat vremena,potpunoneprincipijelne i sramotne ad hok koalicije koje su pravqene izme|u pojedinih stranaka trenutne lokalne vlastisapojedinimstrankamasa politi~kimnasle|emratnoghu{kawaistvarawaparamilitar-

nihorganizacijakao{tosuSRS iSNS,optu`bezakra|uizbora, za kupovinu glasova, pa zatim prakti~nojavnatrgovinaodborni~kimmandatima,iskqu~ivawe iz stranaka, pretwe, ucene, zatvarawaodbornikau’karantin’svetonemanikakvevezesapoliti~komborbomkrozinstitucije isademokratijom”,saop{tilaje Koalicija u kojoj su Nezavisno dru{tvo novinara Vojvodine, Centarzaregionalizam,Centar zarazvojcivilnogdru{tva,Gra|anski fond Panonija, Gra|anska akcija Pan~evo, Helsin{ki odbor za qudska prava u Srbiji, Zelenamre`aVojvodineiOtvorenilicej.

STRANKEKOJEO^EKUJUPROMENUVLASTIU NOVOMSADUODBACILEZAHTEVZANOVEIZBORE

NVO da ne bude glasnogovornik partija

Funkcioneri novosadskog SNS-a, SPS-a, DSS-a, SPO-a, kao i odborni~ke grupe „Novi Sadodmah”,odbacilisuju~eocenu nevladinih organizacija okupqenih u „Gra|ansku Vojvodinu” dasunovilokalniizborijedini na~in da se okon~aju politi~ke tenzijeuNovomSadu. -Trebalojetodatra`e7.maja, dannakonzavr{etkalokalnihizbora.Sadjekasno-kratkojeTanjugurekaopredsednikGOSNS-a Milo{ Vu~evi},komentari{u}i inicijativu „Gra|anske Vojvodine”zanoveizbore. Potpredsednik novosadskog SPO-aNemawa Starovi} smatra dasutenzijeugraduve{ta~kipodignuteidame|ugra|animanema nikakvih napetosti. On je istakao da svakodnevno ispisivawe raznihgrafitapredstavqajedan

„Svi za Novi Sad” (SPO i Romskademokratskastranka)nedavno sklopilikoalicionisporazumi tvrde da imaju podr{ku 42 od 78 odbornika, tj. dovoqnu ve}inu za promenunovosadskevlasti. - Vanredni lokalni izbori se raspisuju ukoliko se sednica gradskog parlamenta ne odr`i trimesecailiukolikonepostojimogu}nostdogovoraizme|uodborni~kih grupa u Skup{tini o pravqewu skup{tinske ve}ine rekao je Sevi} dodaju}i da su to jedinirazlozikojidovodedonovihizbora. OnjekazaodajesednicaSkup{tine grada zakazana za 12. septembarida}esenawojvidetida li skup{tinska ve}ina mo`e da senapravi. Najboqi na~in za izbegavawe bilo kakvih tenzija u gradu je da

Pavli~i}:Razumqivainicijativa PredsedniknovosadskogDS-aigradona~elnikIgor Pavli~i} izjaviojedajerazumqivainicijativazaraspisivawenovihizborauNovomSadu. -Sobziromnaizbornerezultateide{avawanakontoga,inicijativazaraspisivawenovihizborauNovomSadujerazumqiva iosnovana-rekaojePavli~i},dodaju}ida}e„vremekojejepred namatonajboqeipokazati”. odvidovave{ta~kogdizawatenzijaugradu. Komentari{u}i inicijativu „Gra|anske Vojvodine”, on je rekao da zakon jasno odre|uje u kojim slu~ajevima se raspisuju vanredniizbori. -Mogu}ejeusituacijikadane postojimogu}ostdogovoraizme|u odborni~kihgrupaiodbornikao stvarawu ve}ine u Skup{tini rekaojeStarovi}iistakaodau novosadskom parlamentu postoji nespornave}inaod42odbornika idanemanikakvogosnovazaraspisivaweizbora. I {ef novosadskog odbora SPS-aSini{a Sevi} ka`edaza raspisivawemnovihlokalnihizboranemapotrebesvedokpostojimogu}nostdogovoraizme|uodborni~kih grupa u Skup{tini grada. SPSiSPOsu,naime,zajedno sa SNS-om, DSS-om i odborni~kim grupama „Novi Sad odmah” i

DS i LSV mirno predaju vlast, poru~ioje{efnovosadskogDSSaBorko Ili}. - Zadatak nevladinog sektora nijedabudeglasnogovornikbilo kojepoliti~keopcije,ve}daporedkontrolenevladinogsektora vr{ikontrolunadsvimpoliti~kimde{avawima-rekaojeIli}, isti~u}idauformirawunoveve}ineuSkup{tinigradanemani~egnedemokratskog. Vo|aodbornika„NoviSadodmah“ Miroslav Parovi} rekao je dajeGG„DveriNoviSad“odmah po zavr{etku izbora zahtevao raspisivawenovih,nasvimnivoima,alidatonikonijepodr`ao, pani„Gra|anskaVojvodina“. -IndikativnojedasuseNVO sada, kada wihovi finansijeri o~iglednogubevlastuNovomSadu i drugim gradovima, setile da sunoviizborinajboqere{ewei tra`e wihovo raspisivawe - rekaojeParovi}.


4

ekonomija

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik

DR@AVASPREMARAMPUZAPRODAJUINDUSTRIJSKOGBIQAPREKOGRANICE

PRIVREDINAMETESKINUTISGRBA^E

Suncokretirepana ivicizabraneizvoza Srbija je na korak od zabrane izvoza i to ne kukuruza, ve} industrijskog biqa, to jest soje, suncokreta i {e}erne repe. Ju~e su u Vladi Srbije, kako „Dnevnik” saznaje, vo|eni razgovori o stavqawu rampe za izvoz poqoprivrednih proizvoda. Tako|e, danas bi to mogla da bude jedna od ta~aka na dnevnom redu sednice Vlade. Radna grupa koja se bavi ovim pitwem ju~e je, naime, razmatrala dva predloga: jedan je stigao iz {e}erana i uqara i u wemu se tra`i zabrana izvoza industrijskog biqa iz Srbije, a drugi predlog su dostavili poqoprivrednici okupqeni u udru`ewima, asocijacijama, zadru`nim savezima, koji se zabrani protive. Spu{tawe rampe za poqoprivredne proizvode iz Srbije ve} neko vreme se pomiwe kao jedna od mera da se stabilizuje doma}e tr`i{te, da sto~arska proizvodwa ne do|e u znak pitawa i da se spre~e nesta{ice i sa~uva standard gra|ana. Me|utim, sve ukazuje na to da su kreatori ovih “za{titnih mera” zapravo doma}e agrarne kompanije kojima sada izvoz paorske robe iz Srbije nikako ne odgovara. Naime, kada je re~ o uqaricama, izvoznici su napravili terminske ugovore po cenama dobrano ni`im od sada{wih, te bi u slu~aju realizacije tih poslova bili na gubitku. A ako dr`ava uvede zabranu, niko ih ne obavezuje

Kod {e}erne repe je specifi~na situacija u kojoj, u slu~aju zabrane izvoza, najdebqi kraj izvla~e ratari. Jer, na doma}em tr`i{tu nudi im se cena od 36 evra po toni, a hrvatske {e}erane, recimo, slatki koren pla}aju 50 evra. U slu~aju zabrane izvoza, doma}e {e}erane mogu da ucene proizvo|a~e {e}erne repe i da im ne daju vi{e od 36 evra, a da pri tome imaju mogu}nost da s dovoqno sirovine uposle svoje preradne kapacitete i ne brinu da li }e imati dovoqno {e}era i da li }e s wega pokupiti kajmak. Indikativno je, me|utim, to {to se zabrana izvoza kukuruza koja bi eventualno bila jedino opravdana mera s obzirom na stawe u sto~arstvu, sada ne stavqa u prvi plan, se te iz toga mo`e naslutiti koje doma}e kompanije imaju najvi{e uticaja na Vladu. Poqoprivredna udru`ewa protive se svakoj zabrani izvoza podse}aju}i na ranije primere spu{tawa rampe za poqoprivredne proizvode iz Srbije u kojima su po pravilu profitirali trgovci i velike kompanije na u{trb primarnih proizvo|a~a. Asocijacija poqoprivrdenika je ~ak upozorila resorno ministarstvo i Vladu da su mogu}i i protesti u kojima }e u~estvovati i najsitniji i najkrupniji poqoprivrednici jer }e bi svi jednako bili pogo|eni zabranom izvoza. S.Glu{~evi}

Prera|iva~inamderuko`u Ako uvede zabranu to }e biti jo{ jedan katastrofalan potez ove dr`ave, ka`e za na{ list poqoprivrednik iz Ka}a Vojislav Male{ev. - Za{to dr`ava zabrawuje izvoz, za{to ne otkupi od nas robu po realnim cenama pa da je da prera|iva~ima i da imamo jeftinu hranu? Nije seqak tu da obezbe|uje prehrambenu sigurnost gra|ana, tu je dr`ava - ka`e on ukazuju}i na ogroman problem neuskla|enog odnosa izme|u primarne poqoprivrde i prehrambne industrije - Ako je p{enica bila 22 dinara, ili sada{wih 26, za{to mora kilogram kifli da bude 350 dinara? Ako je `iva vaga sviwe 220 dinara, za{to je kilogram ~varaka 600? Imali smo pre tri godine repu od 2,5 dinara a {e}er je tada oti{o preko 100 dinara da bi u narednoj godini slatki koren bio 4,5 dinara, a {e}er pao na 80 dinara. Kako je to mogu}e, neka neko objasni. Nikog ne zanima {ta radi prera|iva~ka industrija i koliki profit ima, a svi vire u seqa~ki xep. da dogovore sa stranim kupcima ispo{tuju. Na gubitku bi, u slu~aju da se ova mere ne uvede, bili i oni i dr`ava jer bi trgovci

Zapolagodine nestalo11.200 preduze}a

ostali bez para, a Srbija bez sirovina pa je to navodno nit koja povezuje javni interes za zabranu.

MINISTARPOQOPRIVREDEGORANKNE@EVI]

Poskupqewehrane bi}epodkontrolom Mi ni star po qo pri vre de Srbije Goran Kne`evi} izjavio je da gra|ane Srbije o~ekuje neminovno pove}awe cena hrane, ali da }e dr`ava u~initi sve da „ubla`i tu eksploziju cena”. „Mora se u~initi sve da gra|ani i wihov standard ne bude mnogo ugro`eni pove}awem tih cena”, naveo je on i dodao da je dr`ava spremna da eventualno interveni{e na tr`i{tu. Kne`evi} je kazao da za to trenutno nema dovoqno roba u Robnim rezervama, ali je dodao da „postoji i drugi metodi kojima se mo`e intervenisati na tr`i{tu”. „To su administrativni metodi ograni~avawa mar`i i cena {to nisu uputni modeli i ja nisam za to, ali ako budemo prinu|eni mora}emo da interveni{emo i na taj na~in”, rekao je ministar poqoprivrede.

Trenutno nema dovoqno robe u Robnim rezervama, ali postoje i drugi metodi kojima se mo`e intervenisati na tr`i{tu (Goran Kne`evi}) Kne`evi} je podsetio da je rast cena hrane svetski trend zbog pove}awa broja stanovnika

i da Srbija ne mo`e biti izolovana od tih uticaja. On je naveo da je i su{a uzrok poskupqewa

NOVIPOTRO[A^KISAJTNAFTNEKOMPANIJE

Sveogorivu NIS-a

Novi veb sajt Naftne industrije Srbije, namewen potro{a~ima i korporativnim klijentima, nalazi se na na adresi

www.nispetrol.rs. Sajt pru`a detaqne informacije o karakteristikama i kvalitetu NISovog goriva, a uz osnovne podatke o NIS „Petrolu”, potro{a~i se mogu informisati o promotivnim akcijama, nagradnim

osnovnih poqoprivrednih proizvoda, jer je smawila pre svega rod sirovina koje se koriste za sto~nu hranu, {to opet dovodi do poskupqewa stoke, a nakon toga mesa i mleka. Kne`evi} je ponovio i da }e krajem septembra po~eti javna rasprava o predlogu zakona o podsticajima u poqoprivredi. On o~ekuje da }e taj zakon biti usvojen u novembru, zajedno sa zakonom o bud`etu, i da }e napraviti prepoznatqiv ambijent za poqoprivredne proizvo|a~e na rok do pet godina. Ministar poqoprivrede je ocenio i da bi Direkcija za robne rezerve morala da se transformi{e i to podelom na deo za strate{ke rezerve, koji bi mogao da bude pod nadle`no{}u Vojske, i na deo za intervencije na tr`i{tu radi stabilizacije cena, koji bi mogao da bude nadle`nost ministarstva poqoprivrede ili trgovine.

igrama i drugim novostima najve}e maloprodajne mre`e benzinskih stanica u Srbiji, saop{teno je iz ove kompanije. Posebna pogodnost je interaktivna mapa, koja omogu}ava vi{estruku pretragu benzinskih stanica NIS „Petrola„ po gradovima i regionima, kao i vrstama goriva i usluga. Korisnicima NIS kartice za gorivo na raspolagawu je savremen veb servis za kori{}ewe ovog elektronskog sredstva pla}awa goriva i usluga na benzinskim stanicama. Korisnicima se pru`a mogu}nost dvosmerne komunikacije, ~ime NIS, kako se isti~e, nastavqa dobru praksu transparentnosti i konstantnog unapre|ewa usluga za potro{a~e.

Srpska privreda je u veoma lo{em stawu i mora se {to pre osloboditi suvi{nih nameta, rekli su danas u~esnici skupa „Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji”, za tra `iv si sve o bu hvat nu reformu. Pred sed nik Aso ci ja ci je malih i sredwih preduze}a Milan Kne`evi} je pozdravio nameru dr`ave da ukine 104 parafiskalna nameta, jer }e to dovesti do odre|enog ras te re }e wa srp ske privrede.

vawu dr`ave, zakon o javnim nabavkama, borbu protiv crnog tr`i{ta, a dobi}e mo smo sve {to ni smo tra`ili - pove}a}e PDV a, poreza na dobit preduze}a, poreza na dohodak predu ze }a i po ve }a we ak ci za, {to }e sve direktno pove}ati tro{kove poslovawa”. Po na {a we dr `a ve je, prema re~ima Kne`evi}a, uzelo danak prema privredi, pa su rezultati veoma „cr ni” - 31.000 pred u ze }a ima negativan bilans zavr{nog ra~una, 8.000 preduze-

On je naveo da ima ukupno }a posluje na nuli, a 33.000 oko 350 parafiskalnih napreduze}a je u blokadi. meta i da je za ukidawe prva On je rekao da je u posled104 potrebno da se promeni we dve godine 12.500 predu31 zakon. ze}a brisano iz Agencije za „Ako se donese krovni zaprivredne registre jer je kon ko jim bi bilo u blokadi bi la uki nu to du`oj od godiIma oko 350 104 na me ta to nu dana, dok je bi dalo efekta, sa mo u pr voj parafiskalnih a ako to bu de po lo vi ni ove nameta, a za i{lo po je di di ne iz bri ukidawe prva 104 go na~ no kroz sa no 11.200 potrebno je da se skup{tinsku preduze}a. promeni 31 zakon pro ce du ru, to „Ma ga rac je }e tra ja ti do lip sao i pri go di nu da na”, vrednici uskoistakao je Kne`evi}. Priro ne}e mo}i da pla}aju nivreda je u Srbiji, kako je re{ta”, naveo je Kne`evi}, kao, dugo smatrana „fontado da ju }i da mu na ja vqe ne nom za ispuwavawe svih `emere za pomo} privredi viqa buxetskih korisnika”. {e li~e na „{minkawe mr„Privreda je u stawu agotvaca”. nije i nema vi{e vremena Pred stav ni ca Ame ri~ ke da gubi ni jedan dan”, ista- privredne komore u Srbiji kao je on, navode}i da su na- Amalija Pavi} je navela da javqene mere dr`ave vi{e je za investitore najva`nije „estradno - kozmeti~ke, jer da imaju predvidqiv i jasan su u{tede za privredu jako sistem poslovawa kada dolamale u odnosu na te{ko}e u ze u neku zemqu i da je predkojima se privreda nalazi”. log te ko mo re da dr `a va Kne`evi} je kazao da ulazi- ograni~i maksimalan iznos mo u „ekonomiju metafizi- nameta koje samovoqno proke”, jer se najavquju neke pisuju lokalne samouprave. mere bez i jedne brojke efePavi}eva je istakla da je kata. apsurdno da se parafiskal„Tra `i li smo po re sku ni na me ti uvo de ne po re re for mu i ras te re }e we skim zakonima, na primer privrede, zakon o razdu`i- Zakonom o {umama. E.Dn.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom Lasta a.d. , Beograd

Promena %

Cena

Promet

12,20%

230

69.000

AIK banka a.d. , Ni{

3,64%

798

28.728

Dunav osiguranje a.d. , Beograd

2,67%

770

770

Imlek a.d. , Beograd

0,11%

2.713

420.555

NIS a.d., Novi Sad

0,96%

630

2.610.650

Pet akcija s najve}im padom

Promena %

Cena

Promet

Progres a.d. , Beograd

-20,00%

32

9.600

Albus a.d. , Novi Sad

-19,78%

146

17.520

Agroba~ka a.d. , Ba~ka Topola

-12,37%

1.700

4.404.700

Neoplanta a.d. , Novi Sad

-9,09%

300

184.800

Harder Digital Sova a.d. , Ni{

-1,04%

950

57.000

Vojvo|anskih top-pet akcija Agroba~ka a.d. , Ba~ka Topola Neoplanta a.d. , Novi Sad

Promena %

Cena

Promet

-12,37%

1.700

4.404.700

-9,09%

300

184.800

BELEX 15 (439,70 0,07) Naziv kompanije

Cena

Promet

0,11%

2.713

420.555

AIK banka a.d. , Ni{

3,64%

798

28.728

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,00%

362

12.670

NIS a.d., Novi Sad

0,96%

630

2.610.650

Aerodrom Nikola Tesla a.d. ,

0,00%

400

322.400

Tigar a.d. , Pirot

-9,64%

225

303.300

Energoprojekt holding a.d.

-0,85%

466

97.542

Alfa plam a.d. , Vranje

-0,64%

5.700

85.500

Komercijalna banka a.d. , Beograd

0,00%

1.100

6.600

Soja protein a.d. , Be~ej

3,00%

481

125.020

0,00

4.380

0,00

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno Metalac a.d. , G. Milanovac

0,00

1.700

0,00

0,00

2.298

0,00

0,00

10.399

0,00

-19,78%

146

17.520

Galenika Fitofarmacija a.d.

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,00%

362

12.670

Jubmes banka, Beograd

NIS a.d., Novi Sad

0,96%

630

2.610.650

Albus a.d. , Novi Sad

Promena %

Imlek a.d. , Beograd

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik MinisTarsTvo Finansija

Vlada Srbije trebalo bi po~etkomnarednenedeqedausvoji predlog rebalansa buxeta za 2012. godinu i uputi ga u skup{tinsku poroceduru, izjavio je ju~eTanjugudr`avnisekretar u Ministarstvu finansija i privredeVlajkoSeni}. Seni} je rekao da Ministarstvofinansijaiprivredeusa-

radwi sa svim ostalim ministarstvima,intenzivnoradina izradi rebalansa buxeta za 2012.godinu. „Na{ plan je da tokom druge polovine septembra usvojimo rebalanns buxeta i nekoliko desetinaprate}ihzakona”,najaviojeSeni}. „To je trenutno na{ najveci prioritetio~ekujemo,da}ese u okviru vlade, predlog rebalansaiskristalisatitokomove nedeqe. Verujemo da }e po~etkomnarednenedeqevladausvojiti rebalans za 2012. godinu i uputiti ga u skup{tinsku procedurunarazmatrawe”,kazaoje on. Me|u zakonskim predlozima, koji }e biti upu}eni Skup{tiniSrbije,na}i}eseioni kojiseodnosenaukidaweparafiskalnihnameta,reformujavnog sektora, ograni~avawe najvi{ih zarada u javnom sektoru, reformu naplate poreza na dodatuvrednost...,naveojedr`avnisekretar.

Srbijaostala naekonomskomdnu, gdejeibila Prema izve{taju Svetskog ekonomskog foruma (SEF) za 2012. godinu,Srbijajerangiranana95.pozicijinalistiglobalnekonkurentnostikojaobuhvata144zemqe,{to jeistapozicijakaoilane,objavila jeju~eFondacijazarazvojekonomskenauke(FREN). Srbija je u 2012. imala vrednost Indeksa globalne konkurentnosti (IGK)od3,87.Tojeuodnosunaprethodnugodinugotovozanemarqivpad od0,01,kojinijedoveodopomerawa rangaSrbije. Akoseimauvidudajelistazemaqapro{irenauodnosunaprethodnu godinu, ukotvqenost Srbije na 95. poziciji i pored minornog pada vrednosti IGK mo`e se smatrati stagnacijom na dostignutom nivou konkurentnosti, a nipo{to nazadovawem,navedenojeuanaliziFRENa,partnerskoginstitutaSEF-a. Istorijski posmatrano, najve}u vrednostIGKod3,90Srbijajeostvarilauo~iprvogtalasakrize2008, dabive}naredne,2009.godine,vrednost IGK primetno opala na 3,77. Opadawe vrednosti IGK kompatibilnojesa~iwenicomdajekonkurentnostprivredeopalauslednegativnih o~ekivawa privrednika pogo|enihprvimjakimtalasomkrize svetskih razmera. Pri tome, trebalobiimatiuvidudasuo~ekivawa privrednikakqu~nazaformirawe IGK,navedenojeuanalizi. Ukratko,razlogtomele`iu~iwenicidasezna~ajandeovrednosti indeksaformiranaosnovurezultataanketekojupopuwava„topmenaxment“anketiranihpreduze}a. Prevelikaoscilirawauvrednostiindeksa,aposledi~noioscilirawanaranglistisvakakonisuka-

bli`i smo burundiju nego [vajcarskoj Najve}uvrednostIGK-aiprvomestonalistiu2012.zabele`ilaje[vajcarska,dokjenajni`uvrednostimaoBurundi,koji jenaposledwem,144.mestu. Evidentnojedau2012.odzemaqauokru`ewujedinoGr~kabele`ineznatnolo{ijirezultatuodnosunaSrbiju,pasenalazi na 96. mestu SEF-ove liste, tik iza Srbije. Drugi ekstremni primerjeBosnaiHercegovina,gdesemo`eprimetitidajekonkurentnosturokuodgodinudanaunapre|enaza12pozicija,{to jetuzemqusvrstalonalistiSEF-aispredSrbije,prviputod po~etkamerewaiobjavqivawaIGK.Idrugezemqeuokru`ewu,kao{tosuAlbanija,Hrvatska,Ma|arska,Makedonija,CrnaGora,Rumunija,nalazeseispredSrbije. rakteristikaSrbije.Nakonblagih porasta vrednosti IGK u 2010. i 2011. godini, 2012. bismo mogli nazvati,kao{tojeve}navedeno,stagnantnomkadajekonkurentnostupitawu. Pozitivnojeto{tonacionalna konkurentnost nije ugro`ena u izbornojgodiniukojojbisetomoglo o~ekivati(kao{tosenaprimerdo-

po^Eli prEGovori sa „Er azijoM”

„Jatervejz”leti Male`animauruke Ministar saobra}aja Milutin Mrkowi}izjaviojeju~edasuzapo~etipregovorisa„ErAzijom” okupovininacionalnogavioprevoznika,Jata,idasenadapozitivnomishodu. Mrkowi} je prilikomobilaskamostaZemunBor~a rekao da je u pitawu ozbiqna malezijska aviokompanija. „Er Azija”jeve}~etvrti putzaredomprogla{ena za najboqu niskotarifnuaviokompanijusveta.Prema pisawu pojedinih medija, ova aviokompanijaimaplandauBeogradu otvori regionalni centar izkojegbiseprekoKualaLumpura letelo i ka najudaqenijim destinacijama,JapanuiAustraliji,

alijo{nisupoznatidetaqiuvezisatimaran`manom. Male`anima je, kako se tvrdi, potrebna ta~ka u Evropi u kojoj }e sa Starog kontinenta prikupqatiputnikezaKualaLumpuri

daqeihprevozitikadestinacijamanaistoku. „Er Azija” prevozi putnike na vi{eod400destinacijau25zemaqa i wenu flotu trenutno ~ini 101avion,anaru~enojejo{200novihkojibitrebalodabuduisporu-

~eni 2016. godine. Jat ervejz ima flotuod14aviona,odcega10letelicatipa„boing737-300”i~etiri„ATR72-200”,idr`avave}du`e vreme poku{ava da za wega na|e strate{kog partnera. Na prvom tenderuzaprodaju2008.nijebilo ponudazaprodaju 51 odsto kapitala po ceni od 51 milion evra. Vlada Srbije je polovinom pro{le godine raspisala tender za strate{kogpartnerazaosnivawe nove aviokompanije, za koji se zainteresovala letonska kompanija „Baltikaviej{ensistems”,kojaje posleodustala. Srpska aviokompanija „Jat ervejz”jepro{lugodinuzavr{ilasa gubitkomod3,2milijardedinara. banka inTEza

Novadebitna kartica

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE valuta

5

oD 144 Dr@avE svETa, Mi sMo na 95. MEsTu na lisTi GlobalnE konkurEnTnosTi

Rebalans buyeta krajem meseca

zemqa

~etvrtak6.septembar2012.

sredwi prodajni kupovni kupovni va`i za za za za za devize devize efektivu efektivu

EMu

evro

1

115,6317

117,9915

120,7053

115,2777

australija

dolar

1

94,0478

95,9671

98,1743

93,7599

kanada

dolar

1

93,4850

95,3929

97,5869

93,1989

Danska

kruna

1

15,5102

15,8267

16,1907

15,4627

norve{ka

kruna

1

15,8426

16,1659

16,5377

15,7941

[vedska

kruna

1

13,6857

13,9650

14,2862

13,6438

[vajcarska

franak

1

96,2314

98,1953

100,4538

95,9368

v. britanija

funta

1

146,3136

149,2996

152,7335

145,8657

saD

dolar

1

92,2397

94,1221

96,2869

91,9573

kursevi iz ove liste primewuju se od 5. 9. 2012. godine

BankaIntezasaop{tilajedaje natr`i{teSrbijeuvelavizainspajer, me|unarodnu debitnu karticuIntezaSanpaologrupacije. Takarticaomogu}avakorisnicima da bez provizije podi`u gotovinunavi{eod9.000bankomata „Inteza Sanpaolo” grupe u svetu. Poredklasi~nog,novakarticanudimogu}nostbeskontaknogpla}awauzemqiiinostranstvujednostavnimprino{ewemkartice~ita~usavizapejvejvoznakom.Maksimalaniznosra~unakojisenataj na~in mogu izmiriti u Srbiji je 2.500dinara,dokuostalimzemqama zavisi od lokalne regulative. Pla}awerobeiuslugauiznosima ve}im od propisanih vr{i se po standardnomprincipu,uno{ewem PINkoda.

godiloGr~koj),jerseanketasprovodilauvremepredizbornekampawe, gde se po pravilu mogu o~ekivati zna~ajnije oscilacije u o~ekivawimaispitanika. USrbijijeudomenumakreoekonomskog okru`ewa, zabele`en zna~ajan pad u odnosu na izve{taj iz prethodne godine, pre svega zbog produbqivawa inflacije, buxet-

skogdeficita,aliiukupnezadu`enosti dr`ave u odnosu na veli~inu bruto doma}eg proizvoda zakqu~no sakrajem2011. Lo{ rezultat iz makroekonomskog domena nadokna|uje se u najve}oj meri zna~ajnim napretkom na stubukonkurentnostikojimeritehnolo{ku osposobqenost zemqe, gde seposebnoisti~unapreciostvareniudomenurazvojamre`azaobezbe|ivawe usluga mobilne telefonije iInterneta. Odostalihrelativnozna~ajnijih promena mogu se ista}i napreci na stubovima konkurentnosti koji se odnosenainfrastrukturuiefikasnosttr`i{tarada. Realizacija projekata putne infrastrukture tokom 2011. godine izgradwa lokalnih i regionalnih saobra}ajnicakaoizavr{etakrekonstrukcije i izgradwe va`nih mostovainadvo`wakauBeogradui naKoridoru10,bitnojeuticalana promenu ocene stuba konkurentnostikojimerikvalitetnacionalne infrastrukture. S druge strane, pove}avawe fleksibilnosti utvr|ivawanadnica,zna~ajnosmawivawetro{kovaotpremnina,tepove}avawe produktivnosti rada, osetno potpomognuto depresijacijom doma}evalutepresudnosuuticali napove}aweefikasnostitr`i{ta rada.Naostalihosamstubovapromene se mogu smatrati zanemarqivim, jer se uglavnom prime}uju na drugom decimalnom mestu. Kona~no,iporedminornognapretkaidaqezabriwavaispodprose~naocena zaprvistubkojimerirazvijenost institucijalnog ambijenta zemqe, objavilajeFondacijazarazvojekonomskenauke. E. Dn.

MinisTar Milan ba^Evi]

Ponuda Rusima @elezara iAgrobanka Ministar rudarstva Milan Ba~evi} ka`edajejednaruska kompanija zainteresovana za preuzimawe `elezare u Smederevu. Ruskoj Sberbanci ponu|enamre`aAgrobanke. Ba~evi} novinarima u ambasadiSrbijeuMoskvi,posle sastanka srpsko-ruskog me|uvladinog komiteta za saradwu,rekaodajekompanijakoja je zainteresovana za @elazarupretridanabilanarazgovorimauBeogradu. Ministar je rekao da je na Komitetu izneo predlog Srbije da se ruskim partnerima ponudi smederevska `elezara za dolar, za koliko je Vlada Srbije svojevremeno preuzela od US Steel-a. Prema wegovimre~ima,za`elezarujepokazaointeresovaweiukrajinskiDoweck. Jednaodidejajedapotencijalniruskikupacdogovorisa kragujevackimFijatomkojije jedan od korisnika ~elika iz `elezare plasman fijatovih vozila na rusko tr`i{te. To binamare{ilonizproblema, timpre{to`elezararadina tihom hodu i dr`ava daje 150. 000evramese~nozatesvrthe, naveo je Ba~evi} i dodao da bi,sdrugestrane,biloskupo iponovnopokretawetogprocesa.

ME\u Top 500 koMpanija u cEnTralnoj Evropi, 11 jE iz srbijE

Trgovcistrujom izEFT-aboqi odNIS-aiEPS-a

Na tradicionalnoj rang-listi „Top 500 kompanija u centralnoj Evropi”revizorsko-konsultantske ku}e„Diloit”za2011.na{lose11 kompanija iz Srbije, koliko ih je bilo i pro{le godine, a najboqe plasirana me|u wima je kompanija zatrgovinuelektri~nomenergijom EFT,saostvarenimprihodomod2,2 milijardeevra. EFT se na{la na 67. mestu te rang liste, koja se formira na osnovuostvarenihprihodaodprodaje,saop{tilajedanastakonsultantska ku}a. Od kompanija koje posluju na na{emtr`i{tu,drugajeNaftnaindustrijaSrbije(NIS)na89.mestu, a tre}a Elektroprivreda Srbije (EPS)na99.mestu. „Telekom Srbija” se na{ao na 175. mestu, dok je „Delta” zauzela 188. mesto. „Deleze Srbija” je na 201.mestu,„Srbijagas”na283,abiv{i„Ju-EsstilSrbija”na306.mestu, ispred kompanije „Viktorija grupa”kojajezauzela462.mesto. Kompanija „Merkator - S” je na 472.mestu,a„Tarket”na484.mestu.

„[koda” na visokom tre}em mestu ve}dvegodine. „Ukupan prihod od prodaje 500 vode}ih kompanija u centralnoj Evropisatelisteiznosiojevi{e od707milijardievrau2011.godini,odnosnokompanijesuzabele`ileprose~anrastprihodaod9,8od-

Hrana i pi}e „Globalnaprivrednao~ekivawaza2012.sulo{ijaodonihkoja su bila za 2011. godine. Zbog toga se mo`e o~ekivati da }e kompanijeprimarnofokusiranenahranuipi}everovatnoimatisvetlijubudu}nostodonihusmerenihnaproizvodwudugoro~nihdobara”,ocenioje@arkoMijovi}. Na top-listi osiguravaju}ih dru{tava prema bruto obra~unatoj premiji nalazi se „Dunav osigurawe”kojejezauzelo49.mesto. Kaoiproteklihgodina,poqska naftnakompanija„PKNOrlen”sa prihodom od 25,9 milijardi evra i ma|arski MOL sa 19 milijardi evra su zadr`ali vode}e pozicije na Diloitovoj listi, dok je ~e{ka

sto i tako nastavile pozitivan trendrastaiz2010”,prokomentarisao je partner u „Diloitu” @arko Mijovi}. Iakoovirezultatiodajuutisak oekonomskomozdravqewu,prose~nanetodobitjeopalaza3,5odsto tokom 2011. godine, {to ukazuje na ponovnousporavaweprivrednograsta,dodaojeon.

Najve}i broj centralno-evropskih kompanija dolazi iz sektora robe{irokepotro{weitransporta, a po broju plasiranih firmi sledigaenergetskisektor. Mijovi} je istakao da „sektor {irokepotro{weprolazikrozperiod burnih promena. Trend pada profitabilnostikompanijasjedne strane,ipadakupovnemo}isdruge straneseidaqenastavqa.Kupovna mo}gra|anasvevi{eopadakaoposledicaja~awaevrauodnosunadinar, a najavqena poskupqewa }e je dodatnooslabiti”. Sasvim je izvesno da kompanije morajudaseprilago|avajupotrebamakupaca,apotro{a~i}evrlosigurnoinaredne2013.godinenastavitidavrloracionalnotro{e.Na daqe rezultate ovog sektora primarno}euticatikretaweraspolo`ivogdohotkastanovni{tvaio~ekivawapopitawustabilnostiprihodaubudu}nosti.Globalniuticaj }eseprimarnoodra`avatipopitawu cena energije i osnovnih sirovina,dodaojeMijovi}. s. G.


6

dru[tvo

~etvrtak6.septembar2012.

Plateuzdravstvu ne}ebitismawivane Primena kapitacione formuleudomovimazdravqa,koja podrazumevapla}awepou~inku,po~e}eunovembruzaoktobarska primawa, najavila je ministarka zdravqa Slavica \uki}-Dejanovi} iukazalada timene}ebitismaweneaktuelne septembarske plate. Kako je objasnila, primena te formulepo~e}eprakti~nood oktobra, a wena prava primena}esevidetiunovembrukada se isplatite oktobarske plate:

- Kapitaciona formula }e seprimewivatiunovembruza oktobarskaprimawa,abi}ei dva posto pove}awa u masi i svi }e dobiti u zavisnosti od togadalisunaprosekuzdravstvene ustanove samo dva posto,maweoddvaposto,ilivi{eodtogiznosa. Kakojerekla,ciqjedaprimenom kapitacione formule niko ne bude ka`wen i da ne dobije mawe od plate koje, ina~e, kako je istakla, „nisu zadovoqavaju}e”.

U INSTITUTU ZA ZDRAVSTVENU ZA[TITU DECE I OMLADINE VOJVODINE

Novidirektor drGrebeldinger

VladaVojvodineimenovalajeprof.drSlobodanaGrebeldingera za direktoraInstitutazazdravstvenuza{titudeceiomladineVojvodine, naperiodod~etirigodine,saop{tenojeju~eizpokrajinskevlade. Kako se navodi u saop{tewu, Grebeldinger, doktor medicine, specijalistade~ijeivaskularnehirurgije,imenovanjezadirektoraInstitutauokviruredovnekonkursneprocedureiistekamandataprethodnogrukovodstva. S. K.

NOVI „AKTAVISOVI” MEDIKAMENTI, PO CENAMA LEKOVA STARE GENERACIJE

Najsavremenija terapija Nesta{icalekovauapotekama izdravstvenimustanovama{irom Srbije postala je o~igledna po~etkomleta,madanekihlekovau apotekama nema i godinu dana. Proizvo|a~i novih lekova, okupqeniuUdru`ewu„Inovija”,stalnoukazujunatodajekurspokojem seobra~unavacenalekovaod99,3 dinara nerealan i da su proizvo|a~i na gubitku jer se evro kre}eoko118dinara.[tojejo{ gore, mnoge farmaceutske kompanije i veledrogerije upozoravaju natodapretijo{ve}anesta{ica lekova. Danijesvetakocrnoidaimai onihfarmaceutskihkompanijakoje i pored svega obe}avaju redovno snabdevawelekovima,govoriiprimer„Aktavisa„. - Svi lekovi iz palete kompanije „Aktavis„ su dostupni u apotekama, nema razloga za nesta{icu. S druge strane, postojebrojniproblemiskojimase suo~avafarmaceutskaindustrija, kao {to je nerealni kurs za obra~un cene lekova. Te probleme }emo re{avati kroz dijalogsnadle`nimustanovama,ali ne}emo dozvoliti da pacijenti ostanu bez lekova – ka`e za “Dnevnik” generalni direktor predstavni{tva kompanije „Aktavis”zaSrbijuiCrnuGoru PavleMarjanovi}. „Aktavisova„ strategija podrazumeva najnovije generacije lekova po pristupa~nim cenama, pajepitawekolikojeonaostvarqivauSrbiji.

– Na{a strate{ka vizija je u potpunostiostvarqiva.Da}uvam jedan primer: najpropisivaniji lek na svetu, koji spada u grupu antipsihotika, lek koji se koristi u terapiji te{kih mentalnih oboqewa, nije prisutan na na{em tr`i{tu zbog visoke ceneoriginatorakojajeneprihvatqiva za Republi~ki fond za zdravstveno osigurawe – ka`e Marjanovi}.-Sdrugestranese50

Pavle Marjanovi}

odsto psihoti~nih pacijenata u Srbiji le~i lekovima iz pedesetihili{ezdesetihgodina pro{logveka.Leknajnovijegeneracije ima velike prednosti u odnosu na postoje}u terapiju u Srbiji. Na{a vizija je da lek najnovijegeneracijeponudimopo ceni leka starije generacije. Time Fond ni{ta ne gubi, doktoridobijajudalekove}eterapijske mogu}nosti i, {to je najva`nije, pacijenti dobijaju najsavremenijuterapiju. J. Barbuzan

dnevnik

ENERGETSKA PI]A I VO@WA

Umorsebrzovra}a Sve ve}a popularnost energetskihpi}a,kojimajeina{etr`i{tepreplavqeno,ukazujenavelikointeresovawepotro{a~aalii dobru zaradu proizvo|a~a. Premdajeovojvrstinapitkanaklowenijamla|ageneracija,svejevi{e pripadnika starije populacije kojaihkoristi. Osim tinejxera i sportista, energetska pi}a sve ~e{}e koristeprofesionalnivoza~i,radniciobezbe|ewa,no}ni~uvariili studentijer`eledasmaweumor, odlo`esanipove}ajukoncentraciju i budnost. Kako se pove}ava potro{wa energetskih pi}a tako jeisve~e{}araspravaowihovom uticaju na zdravqe. Naime, kod mladihosobaproblemsejavqazato {to nepo{tuju koli~ine koja se preporu~uje i kombinacija sa alkoholom kojoj su tinejxeri posebnoskloni,akodstarijihmogu-

nizmu daju brz u~inak i iskori{}ewe energije. Dejstvom kofeina stimuli{e se lu~ewe adrenalinakojiuti~enapove}awekrvnogpritiska,{e}eraukrviimi{i}ne aktivnosti. Evropska Upravazasigurnosthraneusvojilajemi{qewedaizlo`enosttaurinu i glukoronolaktonu kroz energetskapi}anedeluje{tetno nazdravqeiprepustiladaodluku o wihovoj dostupnosti u prodavnicimabuderegulisanonacionalnim zakonodavstvima. Proizvo|a~i energetskih pi}a pozdravilisutakavstavuznapomenuda umerenokonzumiraweipo{tovawe oznaka upozorewa garantuju bezbednostovognapitka. Ipak, ameri~ki stru~waci se saovakvimstavomnesla`uiporu~uju da su ustanovili da zdrave odrasle osobe koje popiju dve limenke energetskog napitka do`i-

Veliki sadr`aj kofeina Energetskapi}anana{emtr`i{tuimajuvelikisadr`ajkofeina,odoko80mgpolimenci.Tojeznatnovi{eodkofeinau prose~noj{oqicikafe,dvaputavi{euodnosuna{oqu~ajai23putavi{euodnosunasadr`ajkofeinaugaziranimbezalkoholnimpi}ima.Ovonaro~itotrebadazapamteaktivnisportistis obziromnatodapostojirestrikcijasadr`ajakofeinaumokra}ipropisanapravilimaMe|unarodnogolimpijskogkomiteta. }ostdado|edoozbiqnihkomplikacija ukoliko postoji neko od kardiovaskularnihoboqewa. Stru~waci tvrde da sam naziv “energetska pi}a” ne daje ta~nu slikuotome{taonajesuustvari, jer ne sadr`e energetski bogate sastojkekojisagorevawemuorga-

vqavaju pove}awe krvnog pritiska i ubrzavawe sr~anog ritma i datomo`enegativnodaseodrazi inastareinamlade. Energetskapi}amogusedanasu Srbijikupitinasvimkioscima,u prodavnicama,nafudbalskimstadionimapaibenzinskimpumpama

uzmagistralneputeve.^akjeprodajauzmagistralusveve}ajervoza~iverujudakonzumirawemenergetskog pi}a ubla`avaju umor i mamurlukpasamimtimbr`emogu da nastave put. Kako energetsko pi}eusebisadr`ivelikekoli~ine {e}era i kofeina, a mo`e se pitiidoksevozi,wegovefekatje nekolikoputaja~iodkafe,aliu isto vreme koncentracija posle samojednogsatajedvostrukomawa negokadasepopijekafa,refleksisuslabijiiupravqawevozilom samimtimpostajemawebezbedno. Premaobja{wewuNineDragutinovi} Jovanovi}, psihologa u Agencijizabezbednostsaobra}a-

ja, energetska pi}a samo maskiraju efekte alkohola za onog ko vozi, voza~imisledasuodmornijiidasumawepoduticajemalkoholanego{tojesu,aprocenatalkoholau krvijezapravoonoliki koliko su alkohola uzeli. Oni u takvom stawu nastavqaju da voze. MilanBo`ovi} izKomiteta za bezbednost saobra}aja obja{wava da energetskinapitakjesteunekomtrenutkugotovoopasansli~nokaoialkohol ili kao neka druga nedozvoqena sredstva koja uti~u na reflekse, opa`awe i reagovawe voza~a,dodaju}idanepostoje ure|ajipokojimajelako mogu}edetektovatidali jenekokonzumiraoenergetskinapitakiline. Lekari upozoravaju da previ{e kofeina, koji je osnovni sastojak energetskihpi}a,mo`edaizazove efektesli~netrovawualkoholom podse}aju}idajevoza~imauVelikojBritaniji,naprimer,savetovanodapopijudve{oqicekafeili napitak sa dodatkom kofeina, odmoresepetnaestakminutaitekpotomukqu~eusaobra}aj,anedapose`uzaenergetskimnapitkom.Jer, britanskiinstitutzavoza~eutvrdiojedavoza~kojipopijeenergetsko pi}e sa kofeinom rizikuje i svoj i tu|i `ivot u saobra}aju jer takav napitak na organizam deluje kaoalkohol. Q. Male{evi}

VESTI Nemavantelesne oplodwekod privatnika Stru~nakomisijaRFZOobustavilajetenderzaukqu~ivawe privatnika u obavqawe postupakavantelesneoplodwejernisudostaviliodgovaraju}udokumentacijuiponudu,pa}euskoro ponovobitiraspisanajavnanabavka. Prema re~ima portparolkeFondazazdravstvenoosigurawe Sawa Mirosavqevi}, komisija je predlo`ila obustavu postupka javne nabavke jer nijedna od pristiglih ponuda nijebilaispravna: -Nakonstru~nogpregledaponuda, komisija je bila prinu|enadaobustavipostupakjernisu ispo{tovani kriterijumi konkursnedokumentacije,abiloje i neodgovaraju}e ponude procesa vantelesne oplodwe za predvi|enibrojparova. Onajereklada}ese{topre, ovihdana,ponovoraspisatijavnanabavkakakoparovinebi~ekaliprevi{e.

Fizioterapeuti nisumaseri Usubotu,8.septembra,{irom sveta se obele`ava Me|unarodni dan fizioterapeuta, a Dru{tvo fizioteraputa ovaj dan obele`ava pod sloganom “Pokretomdozdravqa”. Fizioterapeutisuzdravstveni radnici, kvalifikovani stru~wacikojiqudimapoma`u da ostanu pokretni i aktivni kroz ceo `ivot. Oni su ekspertizaqudskipokretkojisvojim znawima iz razli~itih nauka kao{tosuanatomija,fiziologija,biomehanika,kineziologija,kineziterapijaidruge,poma`u kod pacijenata sa neurolo{kim, reumatskim, kardiolo{kim, respiratornim i drugim bolestima. Dru{tvofizioterapeutaSrbije `eli na ovaj dan da skrene pa`wujavnostidafizioterapeutinisumaserinitipukiizvr{ioci naloga lekara. Ukazuju da svako postoperativno stawe razhtevarehabilitacionitret-

man,dasvakisportskiklubmora imati svog fizioterapeuta, dajedinoedukovanifizioterapeutimogudaosmisleve`beza odre|eno stawe. Oni su stru~wacizasva`ivotnadobaiedukovanisuizadavawesavetakojimogudaunapredkvalitet`ivota. Oni su sposobni da nau~e pacijente da pravilno koriste pomagala-{tap,{take,kolica, kao i da svojom intervencijom moguotklonitibol. Q. M.

Podr{kaza vi{ejezi~ne table Pokrajinskisekretarzaobrazovawe, upravu i nacionalne zajedniceAPVojvodinemrAndor Deli i predsednik kawi{ke op{tineMihaqWila{ potpisali su sporazum o dodeli nov~aih sredstava od 1,61 miliona dinara, koja }e koristiti pojedine mesnezajedniceiinstitucije. Ovimsredstvimaizpokrajinske kase finansira}e se tro-

{kovi izrade i postavqawe tabli sa nazivima organa i organizacija, nazivima naseqenih mestainaputnimpravcima,nazivimatrgovaiulicanajezicima nacionalnih mawina koji su u slu`benoj upotrebi u op{tini, za {tampawe dvojezi~nih ilivi{ejezi~nihobrazaca,kao iza{tampaweslu`benihglasilaidrugihjavnihpublikacija. Finansijska sredstva su dobile mesne zajednice Martono{, Horgo{iTre{wevac,aodustanovaDomzdravqa„Kawi`a”,Javno preduze}e za ure|ewe naseqa op{tine Kawi`a i Pred{kolskaustanova„Na{ibiseri”. Za osposobqavawe zaposlenih u organima i organizacijama finansijska sredstva su dobili Turisti~ka organizacija op{tine i Centar za socijalni rad. Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe tako|e poma`e op{tini putem regresirawa tro{kovaprevozau~enikaume|ugradskom i me|umesnom saobra}aju. M. Mr.

PROFESORU OCARINILI PO[IQKE IZ INOSTRANSTVA S KWIGAMA U KOJIMA SU OBJAVQENI I WEGOVI RADOVI

Carinaskupqaodkwiga Uprk ostom e{toCar ins ki zak on jas noprop is uj eizu z etke od pla} aw a car in e pril ikom uvoz a iz inos trans tva, u praks i se de{ av aj u i gre{ ke, za ~ij e isp rav qaw e je potrebn o mnog o vrem en a i `ivac a. Nemo} pred nepravdama u primenipropisasopstvenedr`ave, {to se „obi~nim“ gra|animade{avanasvakomkoraku, iskusio je i profesor krivi~nog pravadrNedeqkoJovan~evi}, zbogperipetijascarinom, kad je na dve po{iqke iz inostranstvaskwigomiseparatimaukojimasuuNema~kojobjavqeniiwegoviradovi,platio carinuoko 75evra. Za kwigu poznatog nema~kog profesora krivi~nog prava KlausaRoksina, ukojojjeobjavqen i Jovan~evi}ev rad, koja mujeizMinhenaposlatauBeogradnaku}nuadresu,Jovan~evi}u je stigao obra~un carine odoko50evra.

-Cenatekwigetj.uxbenika u Nema~kojjeni`aodtogpomenutog iznosa obra~unatog na ime carine – ka`e profesor Jovan~evi}, ina~e predstavnik iz Srbije u rukovodstvu me|unarodnog „Udru`ewa Roksin“ kojesebavikrivi~nimpravom u oblasti privrede. Drugi put, tvrdi Jovan~evi}, na po{iqku izinostranstvaukojojjebilo nekolikoseparatawegovog rada,obra~unata mujecarina oko 25evra. Jovan~evi} nam je ispri~ao da je kao profesor krivi~nog prava,popozivuzau~e{}eunau~nomskupu odr`anom 20.maja 2011. u Minhenu, povodom `ivotnog i profesionalnog jubileja profesora Roksina imao ~ast da tim povodom dostavi svoj rad. Po pozivu skupu je prisustvovao i prilo`io svoj rad iprofesordrZoranStojanovi}, {ef katedre krivi~nog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, a sa prostora biv{e

Jugoslavije bio je pozvan jo{ jedino profesor zagreba~kog Pravnog fakulteta Petar Novoselac. - Profesor Roksin nas je obavestio da je zahtevao da primercidvotomnekwige,zbog prili~nete`ine,buduposlati po{tomsvimu~esnicima-auto-

rima na ku}ne adrese, da ne bi imali problema oko no{ewa, tedajepo{tarinapla}enaNema~koj.Nakonosamdanastigla mi je ta po{iqka, ali je po{tarobjasniodasemo`epreuzetiteknakonpla}awa carine uiznosuoko50evra-navodiJovan~evi}.

Potomje,ka`e,oti{aoucarinsku ispostavu te predo~io dajere~okwigamaukojimaje i wegov rad objavqen, ali se svelonamogu}nostpodno{ewa `albe,akoplatitaksu.Re~eno mujedaukolikoubudu}edobije {tampane materijale u kojima jeionobuhva}en,daodmah,pre pla}awada`bine,do|eunadle`nu carinsku ispostavu radi promene re{ewa o cariwewu robe. Posleme|unarodnognau~nog skupaodr`anog18.majaove godineuMinhenu,gdejepredstavqen i Jovan~evi}ev rad, iz Nema~kemujeuBeograd30.avgusta stiglapo{iqkaod20separatatogradaiCD,a ponovo i obra~un carine. Setiv{i se prethodnogslu~ajaisavetakoji je dobio, Jovan~evi} je, po sopstvenom kazivawu, odmah oti{ao u carinsku ispostavu, gdesumuposle{etweod{altera do {altera, naizmeni~no, {toCarina-{toPo{ta,kaza-

lidanaodlukuocariwewumo`e ulo`iti prigovor, uz prethodnopla}awetakse. - Ovo je ne~uveno u savremenom svetu. Naime, re~ je o autorskom delu jednog profesora,publikovanomuinostranstvu. Da li su de{avawa koja sam opisao u skladu s Carinskim zakonom? Ako oni koji primewuju zakon, nesvesno postupaju ili jo{ gore namerno gre{e,svakakobitrebalodase postavi pitawe odgovornosti. Po Carinskom zakonu, od pla}awa uvoznih da`bina, pored ostalihpredvi|enihizuzetaka, oslobo|eni su nau~nici, kwi`evnici i umetnici na sopstvena dela koja uvoze iz inostranstva, a ne pla}a se ni na po{iqke male vrednosti koje besplatnoprimajuizinostranstva od fizi~kih lica pod uslovom da to nisu po{iqke komercijalne prirode – nagla{avaprofesorNedeqkoJovan~evi}. J. Jakovqevi}


Zbogplaniranihradovanavodovodnojmre`i bezvode}edanasod7do15~asovabitiRadni~ka ulica, od Stra`ilovske do Ulice Stevana Musi}a.Od8do12~asovavodene}ebitiuRadni~koj,odUliceStevanaMusi}adoUliceSoweMarinkovi},aod8do11~asovabezvode}e bitiiulicePariskekomune,Omladinskogpokreta, Bogoboja Atanackovi}a. Postoji mogu}nost da blokada vodovodne mre`e bude pro{irenainaokolneulice. I.D.

Monodrama na Adicama

ZAVIKEND

Radni~ka ulica bez vode

Kulinarski praznik na [trandu Manifestacija„Vojvodinafest” kojapromovi{e bogatstvo razli~itosti, multikulturalnost i potencijaleVojvodine odr`a}eseusubotuinedequod 9do21~asna[trandu.Slede}idobrutradiciju,`eqa organizatora je da ponovo okupi gurmane i majstorekulinarskihve{tina,majstorestarihzanata ionekojisetekdokazujudobrimidejamaikvalitetnim rukotvorinama, kulturno umetni~ka dru{tva, ansambleisve druge dasepredstave,upoznajusugra|ane sasvojimve{tinamaimestomizkogadolaze.

Ovogodi{wi„Vojvodinafest„usubotuu11~asova na centralnom platou [tranda otvori}e autorivoditeq „Petkazawa” BoraOti}.U12~asova }e nastupiti vi{estruki pobednik Zlatne vojvo|anske tamburice Milan Pruni} u pratwi Velikogtambura{kogorkestraRadio-televizije Vojvodine. Svi oni koji se jo{ nisu prijavili, mogutodau~inedosutra u15~asovanabrojtelefona021/4881-633. B.M.

Novosadska ~etvrtak6.septembar2012.

Monodrama,,Haqinazaringi{pil’’uizvedbi OlgeSimi} ire`ijiIvaneIn|inigraseve~eras u 20 ~asova na Adicama u ^erevi}koj 41. Predstavu organizuje Centar za inicijative u kulturi“Ogledalo”uokviruprojekta,,[akomo sto-{tiklomopod’’i,,Prazanprostor’’~ijusu realizacijupomogliKancelarijazamladeUpravezasportiomladinuiUpravazakulturugrada NovogSada.Ulazjeslobodan. N.B.

hronika

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Jesen}e odnetigu`ve?

G

u`va.Re~ikojamomentalnoasociranaredovei~ekaonice, sre|ivawe raznoraznih papira i gubqewe vremena.Gu`viimasvuda,sada su aktuelne one u domovima zdravqa, jer je deficit doktoraboqkakojanijeodju~e,atuje i vreme godi{wih odmora. dolazisedosituacijedasu~ekaonicepunijenegoobi~no. Oni koji pose}uju domove zdravqanajvi{ese,tako,`ale nagu`veite{kodobijaweuputaiterapijanaro~itoakoimje izabrani lekar odsutan. Zato sveidedostate{koio~iglednojesasistemnefunkcioni{e kakotreba.Sadrugestrane,iz Domazdravqaporu~ujupacijentima,kojimogudaplanirajuposetudoktorudazaka`upregled

preko kol centra, jer }e tako, kako ka`u, izbe}i ~ekawe i mog}nostdaneodradeonozbog ~egasudo{li. Me|utim,sugra|aninisuba{ odu{evqeni ni pomenutim sistemom,jerka`udaimse~esto preglediprekotelefonazakazujuzadatumenakojetrebadosta~ekati,paispadadasequdi vrte u za~aranom krugu u kome se treba naoru`ati debelim `ivcima. Kako je vreme godi{wih odmora na izmaku ostaje da se nadamo da }e i gu`ve po lakarskim ~ekaonicama po~eti da se smawuju i da }e se stvar polakovratitiunormalu.Doktora }e opet biti mawe nego {totreba,ali}ese,vaqda,malolak{edisati. B.Markovi}

Golubovi odmorili du{u ^uveni dekorativni vodeni zidi} u Ulici Ilije Ogwanovi}a o~igledno nije u funkciji, alijedobrodoksevodasa wega ne preliva po trotoaru prave}i baru{tinu. Me|utim, na bi bili iskrenikadabikazalida odweganemakoristi,jer selepovididaslu`ikao „pitstop”zalaganoosve`ewe novosadskih golubova. Za wih je ovaj „bazen~i}” idealan. Vode je, {tosewihti~e,uizobiqu,imajezapopiti,alii za kratko br~kawe. Kratakpredahdoksenevrate naTrgslobode,jerovdeje na meniju pi}e, a na trgu ne{toizakqucawe. B.M.

„Plejingfor~ejny”nastupave~eras

Festivalplenioiranijihgodina

Foto:B.Lu~i}

VE^ERASPO^IWEFESTIVALULI^NIHSVIRA^A

Centar pun muzike za srce Dvanaesti Festival uli~nih svira~a po~iwe ve~eras koncertom internacionalnog sastava„Plejingfor~ejnx„,koji}eu20~asovanastupitinaTrguslobode.Festival}e trajati do nedeqe, 9. septembra I ugosti}e vi{eod150izvo|a~aizsrbijeisveta.^lanoviovogsastava,kaoiosniva~,rediteqi producent Mark Xonson ju~e su se predstaviliukafeu„Diend”.Wihovimkoncertom, NoviSadiSrbijapridru`i}eseglobalnoj porodici,kojubendiistoimenahumanitar-

nafondacijaizSADnegujuumisijipromovisawajednakostime|uqudima. -Tra`ilismorazli~itequdekojisvirajunaulicama{iromsvetaiujediniliihu pesmi„Stendbajmi”.Fondacijajeizgradilaosam{kola{iromsveta,abendnasceni pokazuje auditorijumu kako se gradi ne{to mnogove}eodwihsamih-rekaojeXonson. Festival ima humanitarni karakter iskazan u sakupqawu novca za korisnike Svrati{ta za decu ulice. Supervizorka

Svrati{ta Anita Jak{i} izrazila je zahvalnostFestivaluuli~nihsvira~azapomo}.”Plejingfor~ejnx”}etokomboravkau Srbijinastavitiprojekatujediwewasveta krozmuziku.RediteqMarkXonsonsnima}e Festivalzapotrebesvognovogdokumentarnogfilmaouli~nimsvira~ima{iromsveta.Utusvrhu,odabra}ejednoglokalnogmuzi~ara. Program festivala i dodatne informacije nalaze se na internet stranici ulicnisviraci.com. J.Zdjelarevi}

PORCIJAHRANESVIMAKOJIMAJENEOPHODNA

Za narodnu kuhiwu nema liste ~ekawa Foto:R.Hayi}

V remeploV

Pre podne donelo savezni~ke bombe Tokomavgusta1944.savezni~kaavijacijajeutridananadletalaNoviSadbaciv{inawega oko stotinu tona bombi. Novi napad oko stotinu te{kih bombarderaB-24izvedenjeprepodne 6. septembra 1944. i za sat i popaloje260tonabombi.Razorena je `elezni~ka stanica, elektri~nacentrala,„@utaku}a”,ukojojsusenalazileokupatorskeustanovekaoii{tamparija nacisti~kog lista „Doj~es volksblat” i srpskog kvinsli-

{koglista„Novapo{ta”.Znatno je o{te}ena i palata „Habag”,sedi{teKultubunda.Tusu, ba{ tada, vo|e ba~kih Nemaca razmatraleplanoveodlaskanema~kogstanovni{tvazaNema~ku.Samou„Habagu”bilojenajmawe stotinu poginulih. Toga danapopodneiznenadnipo`aru Futogu te{ko je o{tetio oko 200ku}a.Vatrajebilapodmetnuta,verovatnokaoosvetazagubitke pretrpqene u bombardovawuNovogSada. N.C.

Projekat narodne kuhiwe buxetskim sredstvima “pokriva” 1.000korisnika,apremare~ima sekretara novosadskog Crvenog krsta Strahiwe Gobeli}a, trenutno nema korisnika na ~ekawu. -Kuhiwajepopuwena,alinemamozainteresovanekoji~ekaju da se oslobodi mesto na spisku korisnika. Retko i bude gu`vana~ekawujerje1.000opti-

Kuhiwahrani 1.000qudiinema zainteresovanihkoji ~ekajudaseoslobodi mestonaspisku korisnika malna cifra koja zadovoqava potrebegrada-ka`eGobeli}. Od 1.000 korisnika narodne kuhiwe 600 wih dobija kuvani obrok, a 400 lan~ pakete. To su qudi koji `ive u prigradskim naseqima i ne mogu da do|u na punktovegdesedelihrana,izatoimCrvenikrstnamese~nom nivou nosi lan~ pakete. Kori-

snici narodnih kuhiwa tokom leta mogu da do|u posvojeobrokeod9.30do 11 ~asova u objekat u Ulici Laze Kosti}a 4a ili u klub penzionera „Olga Petrov”, u Futo{koj67. -Oni koji koriste ove uslugesestalnosmewuju, ima onih koji se odsele ili im se poboq{a finanijskasituacijapavi{e nemaju potrebe za ovomvrstomobroka-ka`eGobeli}. Pored narodne kuhiwe, postoji i projekat „Kuhiwa na to~kovima” u okviru koga se nepokretnim ili te{ko pokretnim licima, kao i starijima od 65 godina koji `ive sami donose obroci na ku}nu adresu. Naj~e{}i korisnici kuhiwesuosobestarijeod 60godina,bolesni,osobe sa invaliditetom, vi{e~laneporodicesapetoro ili vi{e dece. To su primaoci materijal-

nog obezbe|ewa porodice,penzionerikojiimaju penzije do 11.000 dinara, kaoiqudikojisupritislesocijalnenevoqe.Da binekomogaodakoristi usluge kuhiwe mora da donese re{ewe, ukoliko jekorisnikmaterijalnog obezbe|ewa porodice, ili~ekodpenzijeakoje penzionersaniskimprimawima.[toseti~evi{e~lanih porodica roditeqmoradadoneseizvodizmati~nekwigero|enih svakog deteta. Me|utim, uvek se po{tuje stepen ugro`enosti i oni ~ije se stawe procenikaonajugro`enije,dobijaju prva mesta na listikorisnika. Sva neophodna dokumentacija donosi se na adresu Crvenog krsta, Ulica Pionirska 12, a potrebneinformacijese mogudobitinabrojtelefona6622-755. A.Varga Foto:R.Hayi}

Koncert Julije Bal Pijanistkiwa Julija Bal i sopran Senka Soldatovi} Nedeqkovi} nastupi}e ve~eras u 20 ~asova u velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada u Katoli~koj porti 5, u okviru cik lus a ,,Pav iq on muz ik e’’. Na koncertu pod nazivom „Na mojna~in”JulijaBal}esago{}om izvesti sopstvene klavirske transkripcije. Ulaz je besplatan. N.B.

Iskqu~ewa struje NoviSad:od8do8.30 sati~asovauliceAleksandraPopovi}aiPavlaVujisi}a;od8do13 ~asova [angaj, preduze}a „Put invest” i HGP, objekat „Vodovoda i kanalizacije„, KK „Grani~ar”, benzinska pumpa „Minut„ i „Lukoil” na autoputu. Sremska Kamenica: od 8 do 13 ~asovapovremenouulicamaoko milicijske {kole. Susek: od 8 do 13 ~asova deo vikend naseqa Koru{ka, od autobuske stanice prema^erevi}u.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

~etvrtak6.septembar2012.

„^ISTO]A” POSLALA PISMA VLASNICIMA LOKALA

GRAD REGRESIRA PREVOZ SREDWO[KOLACA U DRUGE OP[TINE

Sme}eukontejner, ilisevajukazne

Popustod40do80 odsto Ubuxetugrada,kaoiprethodnih godina,obezbe|enje novac zaregresirawedelatro{kovaprevozau~enikasredwih{kolakojisateritorije grada putuju u druge op{tine radi poha|awa nastave, saop{teno je iz Kabineta gradona~elnika. U~enicikojisubezjednogilioba roditeqa,u~eniciizporodicakojeostvarujupravonade~jidodatak,

koji poseduju izbegli~ku ili raseqeni~kulegitimaciju,decapalih boracailiratnihvojnihinvalida sateritorijeNovogSada,kaoi|aciizporodicaukojimame|ugradskimprevozomputujedvojeilivi{eu~enika, mogudaostvarepravo

na80 odstoregresiranprevoz. Svi ostaliu~enicikojiputujuudruge op{tinenanastavu usredwim{kolama ~iji je osniva~ Republika, Autonomnapokrajinailijedinica lokalne samouprave ostvaruju pravona40 odsto regresiraniprevoz. Pravo na regresirawe tro{kova prevozava`i odoktobra2012.godine,pasvedokrajanastaveu{kolskoj2012/2013.godini,odnosnonajkasnijedojuna2013.godine.ZahtevisepodnosenaPisarniciGradske ku}e,na {alterima 13i14,svakog radnogdanaod8do15~asova. Rokzapodno{ewezahtevaje25. septembar 2012. godine, da bi u~enici povlastice za prevoz koristiliodoktobra2012.godine,anaknadno prispeli zahtevi bi}e obra|eniunarednommesecu.Svaobave{tewa mogu se dobiti preko Kontakt centra, na broj telefona 0800-021-021,stimdajepozivsateritorije NovogSadabesplatanili u Gradskoj upravi za obrazovawe, telefonomnabroj4882-900,od8do 15~asova. B. M.

Pla}awestruje do20.septembra „Elektrodistribucija Novi Sad„ zavr{ila je o~itavawe brojilaigra|aniovihdanamoguo~ekivatira~unezautro{enu struju, saop{tavaju iz ovog poreduze}a. Rok za pla}awe ra~unaje20.septembar. Izmirivawemobavezaupredvi|enomroku,navodiseusaop{tewu „Elektrodistribucije NoviSad„,potro{a~imoguostvariti popust od pet odsto. Za

racionalnu potro{wu, pod kojom se podrazumeva utro{ak do 350kWh urokuod30danasledi popust11,89odsto,asocijalno ugro`enigra|animogura~unatispopustomod35odstoprilikompla}awastruje. Blagajne u zgradi „ElektrodistribucijeNoviSad”radnim danimaradeod7do18~asova,a subotomod8do12~asova. N. B.

Pijaca„Mojsala{” Pijaca„Mojsala{„odr`a}esedanasod14do20~asovanaplatou ispred Spensa. Na ovoj pijaci prvi put predstavi}e se vinarija „Kurjak”izSremskihKarlovaca.Bi}eiizlaga~iorganskeitradicionalnepoqoprivrede,proizvo|a~imeda,sira,kola~a,izlaga~i prirodnekozmetikeiru~nihradova.Narednepijaceodr`a}ese13, 20.i27.septembrauistovreme,naistommestu. A. J.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Totalni opoziv” (20.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14, 14.30, 14.45, 15.45, 16.15, 16.30, 18.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.35), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 20.30, 22.30), „Vanzemaqci u kom{iluku” (18.10, 22.20), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” ( 20.05, 22.35), „Hrabra Merida” (14.10, 16.10, 18), „Za~in za brak” (20.20, 22.20)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Pe tro va ra din ska tvr |a va, 6433–145 (9–17): pod zem ne voj ne ga le ri je Spomen-zbirka „Jovan Jovanovi} Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE:DanijelaKosti} izNovogSada(dvade~aka), DEVOJ^ICE: Jelena Milojevi}, Marina Opa~i}, Maja Pejanovi},BojanaRami},IsidoraDr}a-Rodi},DanicaVrbica,IvanaLuki} i@eqka[o{izNovogSada,VesnaJovanovi} izBa~kogGradi{ta, Dosta Brankovi} iz Temerina, Slavica Daniel iz Milo{eva, DanilkaKupusarevi} iIvanaBokoraciz^elareva,MarijaMu{iki} izZmajeva,RadaVudrag izNovogSlankamenaiDanijela\uri} izKoviqa, DE^AKE:JelenaHrgi},TawaTopo,SowaOro,QiqanaVujasin iTawaVukomanovi}-Kiti} izNovogSada,VeraMa~ak izBe{ke, TijanaKasap izSiriga,AnamarijaAvramovi} izVrdnika,KarolinaMandi} izBa~kogGradi{taiDaliborkaPepi} izSrbobrana.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni \or|e Petra Stojanovi} (1926) u 10.30 ~asova, Svetomir Steva Cupa} (1934) u 12, Damir Milentija Stojiqkovi} (1954) u 12.45, Novka Sime \urica (1952) u 13.30 i Aleksandra Petra Horwak (1967) u 15 ~asova. Na centralnom grobqu u Futogu danas }e biti sahrawena Vukosava Du{ana Drqa~a (1929) u 13 ~asova, a na pravoslavnom grobqu u Sremskoj Kamenici bi}e sahrawena Nevenka Petra Vojnovi} (1931) u 13 ~asova.

DNEVNIK

„^isto}a”jetokomprethodne dve godine postavila 105 podzemnihkontejnerana52mestau u`emi{iremcentruNovogSada, kako bi novi sistem odlagawa otpada doprineo ~isto}i i urednosti grada. Prednosti ovog na~ina odlagawa otpada pokazale su se tokom prethodnihmesecikadasutemperature bile izuzetno visoke, jer su podzemni kontejneri spre~ili {ireweneugodnihmirisa. Me| ut im, potp un i efek at podzemnihkontejnerasemo`e osetiti samo ako se oni upotrebqavajunapravilanna~in. Na`alost, veliki broj zaposlenih u kafeima, restoranima, prodavnicama, buticima i prod avn ic am a koj e pos luj u u u`em i {irem centru grada, ostav qa sme} e, kak o ka` u u „^is to} i”, por ed podz emn ih

kontejnera. Velike kutije sa stot in am a ba~ en ih fla{ ic a od sokova i vode, xakovi sa ostacimahrane,gajbeplasti~nih fla{a i sli~an otpad se svakodnevnonalaziporedpodzemnihkontejnera. U „^isto}i” dodaju da su sigurni da vlasnici i menaxeri kafeairestorana`eledagosti u`ivaju i imaju prijatan boravak u wihovim lokalima, bez prisustva neugodnih mirisa kontejnera i ru`nih prizora rasutog sme}a. Upravo zato je preduze}e uz avgustovske ra~une, na oko 1.000 adresa, uputila pismavlasnicimaimenaxerima lokala koji posluju u u`em i {irem centru grada sa molbom da svojim zaposlenima skrenu pa`wu da sme}e odla`u iskqu~ivo u kontejnere, a ne da ga ostavqajupored.

Radnici „^isto}e” su u otpadu koji se nalazi pored podzemnih kontejnera prona{li ra~une i sli~nu dokumentaciju koja predstavqa dokaz kome pripada sme}e ostavqeno na pogre{nom

mestu. U tom javnom preduze}u ka`u da }e u narednom periodu bitiprinu|enidausaradwisa Komunalnom policijom, zahtevaju ka`wavawe nepravilnog odlagawaotpada. B. M.

VETERNI^KA ULICA KRAQA PETRA PRVOG SLIKA I PRILIKA DANA[WICE

Divqitrgovcigu{elegalnog Vlasnik jedne od radwi u UlicikraqaPetraPrvoguVeterniku po`alio se redakciji “Dnevnika” na veliki broj divqih trgovaca, koji mu svakodnevno preotimaju mu{terije. Powegovimre~imauovojulici poslujepreko15uli~nihprodavaca, koji ne pla}aju porez, komunalnutaksu,taksuzaodno{ewe sme}a, kao i druge da`bine obaveznezalegalnetrgovine,a nadle`ni ne reaguju. Tako|e, na{~italactvrdidajepona{aweuli~nihprodavacaneprimereno, kao i da su izgled tezgi, higijena i ispravnost namirnica sumwivi. Kako tvrdi, na divqim tezgama mo`e se kupiti vo}e, povr}e i ode}a, koji se

u Ulici kraqa Petra prvog zatekla samo ~etiri uli~na prodavca, koji su prodavali vo}e i povr}e.Urazgovorusatrgovci-

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

prodaju iz dvori{ta, kamiona ilisaimprovizovanihtezgi. Tragom ove pri~e ekipa “Dnevnika”iza{lajenatereni

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

mazaposlenimuprodavnicamai buticima saznali smo da broj uli~nihprodavacaipaknijeveliki. Po re~ima na{e sagovornice,kojaradiujednomodbutika,divqapijacauovojulicine postoji,asamonekolicinakom{ija prodaje svoju robu iz dvori{ta. -U na{oj ulici broj divqih prodavaca je uvek isti. Dvojica prodajupovr}eizdvori{ta,jedan~oveksakamionaijedansa tezge. Ode}a se ne prodaje na ulici,nitiseprodavala.Mogu}ejedajenekojednomizneostaru ode}u da proda, ali to nije svakodnevnasituacija-ka`ena{asagovornica. N. R.

065/47-66-452

Jo{imibuseveproredili Budisava,selokoganinatablinema!!!Busevi su katastrofa... Ko to pravi raspored polazaka, verovatno iz nekog restorana, kafane...Bruka i sramota. 064/6407... *** Za069/4222:Voleobihdasepro{etateusumrak kroznaseqeVeterni~karampa,padaviditekako sepona{aju„ugro`ene`ivotiwe“.Decanesmeju dapro|uulicom. 063/522... *** Akt ue ln i grad on a~ elnik, kao nij ed an do sad a, pok az ao je da mu je int eres grad a i Nov os a| an a na prv om mes tu. Nij e grab qiv ac, kao ve} in a u opoz ic ij i i poz ic ij i, ve} ~ov ek na svom e mestu.U`iv amoj epun opover ew e i opet daj em mu svojglas. 063/487... *** „Mi se ne borimo za vlast,ve}`elimodaiNovi Sad ima odgovornu vlast, kao {to je imaju mnogadrugamestauSrbiji!„Akosmemdapitam,a kojetorekaonadanizbora kako pored nekih bira~kihmestauNovomSadu, iz nekakvog kombija, delepo1.000dinaraglasa~ima, ako glasaju za neku partiju,idanatimmestima treba poni{titi rezultateglasawa?!Danassutiodbornici,kojisu do mandata do{li na „ne~astan na~in”, dobrodo{li. 063/1050... *** Bravo Vu~i}u, treba lopovluku stati na put! Pro~e{qajteifirmekojesuikakooti{lepod ste~aj!Kakosuradniciistefirmedobijalirazli~iteiznosepogodinista`a. 065/6133... *** Novosa|ani,dalistezaboravilidasuuperioduod2004.do2008.navlastiuNovomSadubili otac budu}eg gradona~elnika, Maja Gojkovi}, Igor Mirovi} i kakvi su rezultati wihove vlasti? 063/8929...

*** Upetak,31.avgustasamsevozilabusomu9i28 ujutruitadajetobiladvojka.Tomprilikomsam izgubila mu{tiklu svetlo braon boje sa mese~evimkamenom,kojajepripadalamojojbaki.Ni{ta vredno,samouspomena,pabihmolilaonogakona|edasejaviredakciji.Molimvas,punomizna~i. Hvalaunapred. 064/2829...

*** Po{tovatiizbornuvoquNovosa|ana,ismenitivlastkojajedovelasamoinostranetr`necentre, a nijednu fabriku, pri tom nas prezadu`iv{i. 064/2149... *** Dali}eparaolimpijcedo~ekatimasanaterasiipoliti~kivrh?Bojimsedane! 063/8914... *** Nova moda SNS vodi poslanike u karantin da nepobegnu.Kacin`aliDevi}aza{tomujeMaja potpisala,aMirovi}mudro}uti.Usvimigrama su stari radikali u novim odelima. Te{ko nama Novosa|anima! 064/2952...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

~etvrtak6.septembar2012.

KAKO JE TOPLANA ISKORISTILA PAUZU

VE^ERAS U KLUBU “RUT 66”

Humanitarnikoncert „ZaStoleta”

Obnovavrelovoda obele`ilaleto RadniciToplanesuiovogleta,kakoka`uupomenutompreduze}u, radili na popravkama i obnovi dotrajalih i izgradwi novihdelovaizuzetnoslo`enog sistemakojizagrevasvakezime stohiqadastambenihiposlovnih potro{a~a.Rekonstrukcija vrelovoda zapo~ela je zamenom starihceviuulicamaLaslaGala i Alekse [anti}a, a potom izgradwom vrelovodnih prikqu~akauulicamaVojvode[upqikca, \ur|a Brankovi}a i Cara Du{ana. Izgra|en je deo vrelovodnemre`euUliciBranislavaNu{i}a, ~imejere{en dugogodi{wi problem s protocima i pritiskom za `iteqe ovogdelagrada. Zavr{enisuradovinaeta`irawu vrelovoda i vrelovodnih prikqu~akaudeluUliceVojvode [upqikca, od Ulice ArhimandritaJovanaRaji}a do Bulevara kraqa Petra prvog, kao i izgradwa prikqu~ka za objekat u Univerzitetskom kampusu za Gra|evinski fakultet u Ulici DrIlije\uri}aizaobjekteu Ulici Veselina Masle{e 40 i 40b iod broja60 do broja64. Rek ons trui s an je i deo vrelov od auUlic iBogdan aGar a-

RadoviuRadni~kojulici

bant in a i glavn i del ov i postroj ew a za top lu pot ro{ nu vod unaTop lan i„Jug„, ~imeje obezb e| en astab iln ostuisp oruc i top le vod e za ovaj deo grad a. Rad ov i na rek ons trukcij i krit i~n og vrel ov od a u ulic am a Tod or a Jov an ov i} a Toz e i Ilij e Bir~ an in a su u zav r{nojfaz i,azap o~ et isu i

pos lov i u Ulic i \or| a Nik{i} aJoh an a. U tokusuradoviu Radni~koj ulici, {to je najve}a i najzna~ajnija investicija Novosadske toplane u ovoj godini. Radi se prikqu~ak za novi objekat „Radosnog detiwstva” u Radni~koj 20irekonstrukcijavrelovodne mre`e i prikqu~aka u bloku

Radni~keuliceodbroja31dobroja45.Utoku jeiizgradwa vrelovoda i vrelovodnih prikqu~aka za objekat u Patrijarha ^arnojevi}a 2 i Jug Bogdana 10, kao i novi prikqu~ak naSomborskombulevaru13.Zavr{enisuprikqu~ci u ulicama Petra Drap{ina 9 i 56, \or|a Srevickog 1 i u VeselinaMasle{e. Tako|e, automatizovanojenovih50toplotnihpodstanica,~imeje obezbe|en daqinski nadzor i upravqawe, br`euo~avaweilak{e otklawawe kvarova, kao i smawewe gubitaka toplotne energije. Svi radovi na modernizacijiToplaneiulagawauunapre|ewe procesa rada donose boqitak prevashodno korisnicima kroz sigurnu isporuku toplotneenergije.Tako|e,smawujuse,ka`u, gubicitoplotneenergije i pove}ava energetska efikasnost koja ima kqu~nu uloguudaqemrazvojusvihenergetskihsistema. B. M.

VIRUS ZAPADNOG NILA NOVOSA\ANE NIJE POSLAO U APOTEKE

Nemarezapreparate protivkomaraca Uprkosvestimausvimmedijimaipodacimadajeuna{ojzemqijednaosobaumrlaida jevirusom“zapadnogNila”zvani~nozara`ena21osoba,adaseotprilikezajo{toliko qudi sumwa da ih je sna{la ista muka u na{emgradunemapove}anepotra`wezapreparatimakojislu`ezaodbranuodkomaraca.A tigrastikomarcisuprenosniciovogvirusa.

Raspitali smo se u vi{e apoteka i saznali da gotovo i nema prodaje standardnihsprejevaikremaprotivkomaraca,kao {to je “autan”, ili elektri~nih ure|aja kojisekoristeuku}ama.Sezonakomaracaskorojeizavr{ena. Poredwih,ilekariapelujunagra|anedanepani~einemaopasnostiodraz-

U „DUNAV GRUPI AGREGATI” TEMA SU PLATE

Imarazgovora,nemablokade Oko~etiristotinezaposlenihunekada{wempreduze}u„HerojPinki”kojesada posluje u sklopu „Dunav grupe agregati”uvlasni{tvubiznismenaizRumeDu{anaBorovice nisuju~eblokiraliulaz upreduze}e,madasuprekju~eblokadunajvili.Tumogu}nostsuostavilizautorak narednesedmiceukolikoimsedotadane ispune zahtevi. Sindikat tra`i isplata decembarske plate iz 2011. i zaradu od aprila ove godine do sada, isplatu bolovawa, tro{kova prevoza i otpremnina, regulisaweradnogsta`aodaprila2011. ioverenezdravstvenekwi`ice. Predstavnik sindikata u „Dunav grupa agregati”JovicaJak{i} kazaojedaseod

blokade ulaza odustalo, po{to su predstavnici zaposlenih i direktor „Dunav grupeagregati”Ma{anErcegovi} pozvaniodstranepokrajinskevlastiuSekretarijat za privredu, rad i zapo{qavawe nasocijalnidijalog.”Ni{tasenismodogovorili, pa je novi sastanak zakazan za sutra”,rekaojeJak{i}. Pokrajinskisekretarzaradizapo{qavaweMiroslavVasin kazaojedanijebio upoznatsanovimproblemima,jersezaposleni posle {trajka odr`anog u aprilu, kada su blokirali plovni put na Dunavu, nisu javqali.U narednim danima, rekao je Vasin,moramodasedogovorimodaseiste stvarinebiponavqale. Z. D.

SPOJ ULICE LASLA GALA I BULEVARA OSLOBO\EWA U NOVOM IZDAWU

Trotoarzakraj

vijawaepidemije,alidasejavesvomlekaru ukoliko ih mu~i glavoboqa, imaju povi{enu temperaturu ili otekle `lezde. Virus “zapadnog Nila” mo`e da dovede i do te{ke klini~ke slike, koja se manifestuje kao encefalitis, odnosno upalamozga. G. ^etnik

Stojan Kolarov iz Novog Sada, dvades et ~etvorog odi{wi student veb dizajna, boluje od retke bolesti Mucopolysaccharidosis tip 4 (sy Morquio), zbog koje je u invalidskim kolicima. Ovog meseca trebalobidadiplomiraanakontogaga,uoktobru,o~ekujeoperacijauParizu.PoslediceStojanovebolestisunedovoqan i nepravilan razvoj ko{ tan o-zglobn o-mi{ i}n og aparata, te je on visok 105 sant im at ar a. Ima izu z etn o su`en ki~meni kanal u vratnomdeluki~meioperacijaje nephodna da bi se spre~ila daqa kompresija ki~mene mo`dine.

Duplilanacikamere protivlopova Novosadskoj policiji je od po~ etk a god in e prij av qen o 627 krivi~nih dela koja se ti~u bicikala, {to zna~i da jesvakogdanabardvojesugra|ana ostalo bez svog pedaliraj u} eg dvot o~k a{ a. Prem a re~ima policajca \or|a Soki}a, ovaj broj je verovatno mnogo ve}i jer veliki broj Nov os a| an a ne prij av quj e kra|u. Pol ic ij a je podn el a 119 krivi~nihprijavaposlu`benoj du`nosti, dok je 15 osoba tu`eno. Ovi podaci izneseni su na ju~era{woj javnoj raspravinatemukra|ebicikala u gradu, koju je organizovala Nov os ads ka bic ik lis ti~k a inicijativa. U Plavoj sali Skup{tinegradana{lisuse, por ed preds tavn ik a ovog udru` ew a, i preds tavn ic i PU Novi Sad, „Informatike”i„Parkingservisa„. -Iakosugra|aniprili~no skepti~ni prema radu gradskih slu`bi u ovoj oblasti, najva`nijejedasekra|aprijavipolicijikakobismolak-

Samodijalogvra}a komunalcenazelenugranu Najja~i sindikat u Novom Sadu, Gradski odbor sindikata radnika u komunalno - stambenoj privredi pozvao je Grad kao osniva~a komunalnih firmi na socijalno-ekonomski dijalogsasindikatomzbogvelikih gubitaka u gradskim firmama. Trenutnodugoviukomunalnimpreduze}ima iznose preko 10 milijardi dinara, a najve}i gubita{ je Toplana, ~iji je gubitak preko 4,5 milijardi dinara. PozivamoGrad,ka`eseuzakqu~ku sindikata, da prihvati odgovor-

nostidasehitnoanga`ujenasre|ivawulo{egstawaukomunalnimpreduze}ima. Pre svega u „^isto}i”, „Zelenilu”, „Putu„, Spensu, a u posledwevremeiuZIG-u.Iakoradnici u “Zelenilu” rade u tri smene Gradprimewujecenovnikiz2005.te preduze}etoneusveve}ukrizu.Dug „^isto}e„ uz nove kredite narastao jenamilijardudinara,doksupojedini objekti preduze}a stavqeni pod hipoteku. Zarade na Spensu kasne mesecipodana,aliuprkostomedovodesenoviradnici,arukovodioci

KABINET GRADONA^ELNIKA PORU^UJE:

DANAS U „STANU” OD 7 DO 8 ^ASOVA

Odbor Samostalnog sindikata u JKP „Stan” ne}e podr`ati dana{wi {trajk upozorewasindikata”Nezavisnost”,koji planira obustavu rada od 7 do 8 ~asova. „Nezavisnost” ima oko 80 ~lanova od vi{eod380zaposlenihu„Stanu”izakazao je {trajk upozorewa tra`e}i da se neispla}enezaradeidrugaprimawaispla}ujupokolektivnomugovoru.

U saop{tewu za medije Samostalni sindikat je naveo, da bi se podr{kom {trajka upozorewa ugrozilo poslovawe preduze}a,aikorisniciusluga.Firmaje u slo`enoj ekonomskoj situaciji ali se platezasadaispla}ujunavreme,rekaoje predsednik Samostalnog sindikata ZdravkoMandi}. Z. D.

{e na{li vlasnika bicikla nakon{touhvatimokradqivca. Bitno je i da vlasnici imajunekidokazdajebicikl wihov, poput ra~una ili fotografije s biciklom - istakaojeSoki}. Kakobisespre~ilakra|a, prep or uk a je da se bic ikl obezbedi na {to boqi na~in, pop ut stav qaw a dva lanc a umestojednog,kaoidaseparkira na osvetqenim mestima tokom no}i ili na parkinzimazabicikle.PredragRati} iz„Parkingservisa„istakao jedasubesplatniparkinziza biciklepostavqenina21lokaciji u gradu. Oni su pod nadzoromkamera,akapacitet je700bicikala. - Ukoliko ostavite bicikl naparkingukojijeobele`en tablomnakojojpi{edajepod vid eo nadz or om, smaw uj e se mogu}nostkra|e.Akoseipak desi da vam bicikl ukradu, pove}ava se mogu}nost da biciklbudeprona|enivra}endodaojeRati}. J. Zdjelarevi}

SINDIKAT POZIVA GRAD NA RAZGOVORE I TVRDI

Sindikatkomunalacajeuju~era{wemsaop{tewunaveodajeve}nekoliko sedmicanadelunovozapo{avawekojepogor{avapolo`ajzaposlenihipreduze}a,tejezatopozvaogradona~elnikaIgoraPavli~i}a dapreduzmemeredase zaustaviprekomernoineracionalnozapo{qavawe.Uzzapo{qavaweprisutno jeineopravdanopove}avawezaradapartijskimkadrovima,tvrdiseusaop{tewu sindikata komunalaca. To se naro~ito odnosi na „Vodovod”, ZIG, Spens, „Lisje”i„Tr`nicu”,ka`eseizme|uostalogusaop{tewu.IzKabinetagradona~elnikaka`udasujavnapreduze}aposebnapravnalicaidasamostalnoure|ujuradno-pravnistatussvojihzaposlenih. -Gradona~elnikovuticajogledasekrozkontrolumasezaradazacelopreduze}e,kojanesmebitipove}anasuprotnoprogramuposlovawatogpreduze}a,kojidonosiSkup{tinagrada.Dakle,nijednombuxetskomkorisnikune}ebitidozvoqenopove}awemasezarada,{tosekontroli{enamese~nomnivou,prilikomodobravawateku}ihikapitalnihsubvencijakojeseprenoseizbuxetaGradanara~unjavnihpreduze}a-ka`eseuodgovoruizKabinetagradona~elnika.

„Nezavisnost”{trajkuje, samostalnine

Za put u Pariz na operaciju potrebno je obezbediti 25.000 evra,{toStojan,koji`ivisamosaocem,nema.Usklopuhumanitarne akcije ve~eras u 21 ~asuklubu“Rut66„po~iwehumanitarnikoncert„ZaStoleta”nakojem}enastupiti“Nasti mi{el”, „Drugi format”, „Saund kontrol„ i “Hipi hepi”, a ulaznica ko{ta 200 dinara,ilivi{e. Poredtoga,onikoji`ele,mogupomo}iStojanuuplatomnadinarskira~unuBanciInteza-160-550010230899166 ili na devizni ra~un SWIFT CODE:DBDBRSBG; IBAN/ACCAUNT CODE: RS35160553020036405528. Ra~uni su otvoreni na ime StojanaKolarova. D. Ml.

SVAKOG DANA UKRADU DVA BICIKLA

Nemarastamasezarada

Posledwideoradova,odnosnopostavqaweasfaltanaprilazuizme|u Ulica Lasla Gala i Bulevara oslobo|ewa,radnicipreduze}a„Put”zapo~elisuju~e.Poredstepenicakoje su nekada stajale na ovom mestu, izgra|en je i prilaz za osobe sa invaliditetom i bickliste. Ovaj projekat naknadno je pridodat velikim i dugotrajnimradovimauUlicamaLasla Gala i Alekse [anti}a, gde je ura|ena kompletna rekonstrukcija vodovodneikanalizacionemre`ei postavqawenovogkolovoza,parkingaitrotoara. G. ^.

9

„Obojeniprogram” uKineskoj~etvrti Kultninovosadskibend„Obojeniprogram„nastupi}eupetak,12. oktobra u klubu „The Quarter„ u Kineskoj ~etvrti. Bend promovi{e aktuelnialbum„Kakotomisli{:mi”,kojijeve}prvimsinglom„Da li smo nau~ili `iveti u kapsuli” probudio interesovawe publike {iromregiona.Jo{jednomsepokazalodajeinakonvi{eodtridecenijepostojawa,radovogbendasveplodnijiiisnpirativniji.KartesemogukupitinaprodajnimmestimaEventimapopretprodajnoj ceniod500dinara,aklub„The Quarter„nalazisenaBulevarudespotaStefana5. J. Z.

sebi podi`u plate, poru~uje sindikat.UposledwihsedamgodinaSpens jeodGradadobiopetstotinamilio- na din ar a maw e za kor i{}ew e sportskih terena„, navodi se u zakqu~cimapomenutogsindikata. Ovajsindikatporu~ujeidajavnokomunalnaijavnapreduze}asiroma{eigubeosnovnufunkciju,jerGrad smawujesubencijezaizvr{eneradove i pru`awe usluga. Poslovi na odr`avawunormalnogfunkcionisawa Grada se izuzimaju iz programa javnih preduze}a i poveravaju privatnim firmama, ocena je sndikata. Izvorsvihte{ko}augradskimfirmama Sindikat komunalaca vidi u partokratskom na~inu upravqawa preduze}ima,odnosnou~iwenicida su komun aln e firme predate na upravqawe politi~kim partijama. Socijalno-ekonomskisavetgradane funkcioni{e i to krivicom Grada, ka`esejo{uzakqu~kuGradskogodborasindikatakomunalaca. ^lan Gradskog ve}a zadu`ena za komunalnu delatnost Gordana Pu{i} ju~enamjerekladazahtevpomenutog sindikata nije stigao u wen kabinet,paGradskove}eotome,naravno, nije moglo ni da raspravqa. Ostajedasevidikako}eGradreagovati kada i zvani~no dobije zahtev sindikata. Z. Deli}

^asovicrtawau MuzejuVojvodine [kola crtawa i akvarela, koju organizuje MuzejVojvodine,}esezbogvelikoginteresovawa ponovo organizovati od subote, 8. septembra.^asovi}eseodr`avatiuprostorijamaMuzeja,svakesuboteudvatermina,od9i od 11 ~asova. Cena je 3.000 dinara mese~no, a prijaveseprimajunabrojtelefona060/13-66525. G. ^.


10

vOJvOdinA

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik ДАНИ ПОЉОПРИВРЕДЕ У КИКИНДИ

„Моја башта” родила усред града

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ НАЈАВИЛЕ

„Романтиком” у бербу грожђа Музејски воз „Романтика“ће током септембра превозити путнике до Смедерева, Палића, Вршца и Сремских Карловаца, на традиционалне јесење бербе грожђа.Према саопштењу Железница Србије, „Романтика“ће за Палић возити у суботу 15. септембра. Полазак из Београда је у 7часова,а с Палића креће назад у 18.00сати.Из Новог Сада музејски воз за Палић полази у 8.40сати,а повратак је планиран у 20.05сати.Цена повратне карте од Београда до Палића за одрасле је 676динара у трећем разреду,812 у другом и 974динара у првом разреду,док деца и пензионери за вожњу у другом и трећем разреду плаћају 487 динара. Уколико најстарији путници желе да се превозе у првом разреду,повратна карта коштаће их 682динара.За Новосађане повратна карта кошта 448, 538и 646динара у зависности од колског разреда, деца и пензионери плаћају 323динара,док за пензионере карта у првом разреду кошта 453динара. На вршачку бербу „Романтика” ће возити у недељу,16.септембра. Полазак са београдске станице је у 8.20сати.Из Панчева ће музејски воз кренути у 9.00сати,док је повратак планиран у 21.15сати.Повратна карта за одрасле је 372динара у трећем разреду, 447 у другом и 536динара у првом разреду,

а деца и пензионери плаћају 268 динара у другом и трећем разреду. За вожњу у првом разреду пензионери треба да издвоје 376динара. Музејски воз „Романтика” последње суботе у месецу, 29. септембра,превозиће путнике од Београда до Сремских Карловаца на карловачку бербу грожђа. Воз из Београда полази у 9.05сати и стиже у Карловце у 10.55сати.У повратку,„Романтика“креће у 18.50 сати и стиже у Београд око 20.40 сати. Цене карата за одрасле су 444,370и 308динара за први,други, односно трећи разред, деца и пензионери плаћају карте 222 динара,а уколико најстарији Београђани желе вожњу у првом разреду плаћају 311динара. На смедеревску бербу грожђа воз креће у недељу 9.септембра из Београда у 8,10сати .Цена карата је 372динара за трећи разред,447 за други и 536динара за први разред, деца и пензионери плаћају 268динара за све разреде,док пензионери за превоз у првом разреду треба да издвоје 376динара. Карте за вожњу „Романтиком” могу се купити у главној железничкој станици Београд,станици Вуков споменик и железничкој станици у Новом Саду,као и у туристичким агенцијама које продају возне карте. Р. Д.

КИКИНДА: У организацији Удружења пољопривредних произвођача „Банатска ленија“ јучеје на Градском тргу одржанаманифестација „Моја башта“.Манифестација се одржава четврти пут, у оквиру „Дана пољопривреде - Кикинда 2012“.Председник „Банатске леније“ Никола Филиповић истакао је да је ове године више пажње посвећено ратарству,без обзира на то што је сектор пољопривреде имао велике проблеме због суше. -Наредне године ову манифестацију одржаћемо у пољопривредној зони која је ових дана почела да добија своје обличије. Ограда је постављена и очекујем да ће почетком наредне године започети и грађевински радови.Локална самоуправа прихватила је идеју о куповини дела велетржнице у Београду. Поздрављајући присутне председник општине Саво Добранић рекао је дакогодјевреданвредан може својим радом да допринесе издржавању своје породице,тедаје пољопривреда наша перспектива и даће локална самоуправа и убудућебпомагати да се овакве манифестације одрже.

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

КИКИНДА: Народни музеј Кикинда организоваће сутра и у суботу традиционалну манифестацију „Мамут фест”. Под покровитељством Нафтне индустрије Србије, која је издвојила 350хиљада динара,као и подршку Општине Кикинда, организатори су, између осталог,припремили и изложбе „Свет риба”и „Додирнимо природу”,које су из београдског Природњачког музеја, као и многобројне радионице за децу. -Ова манифестација намењена је првенствено предшколцима и основцима. Програми ће бити у Музеју и на Градском тргу.Свима ће бити интересантне изложбе из београдског Природњачког музеја.Једна је „Свет ри-

ба” која приказује многобројне препариране рибе из Јадранског мора, а има и неколико слатководних врста. Друга изложбе се зове „Додирнимо природу”и прилагођена је и слепим и слабовидим особама,јер су легенде написане и Брајевом азбуком – каже Лидија Милашиновић,директорица Музеја. Манифестација ће и ове године бити пропраћена многобројним креативним бесплатним радионицама,у којима могу да учествују сви малишани који дођу у Музеј. -У склопу изложбе „Свет риба”биће и радионица „Музејски акваријум”у којој ће деца моћи да израђују рибе.Организоваћемо и веома популарну радионицу „Детектив у музе-

ју”,а биће и археолошка радионица у дворишту Музеја, под називом „Дечја сонда”. У дворишту ћемо организовати и радионице: „Обуците Кику”,„Глинена Кика”и „Праисторијска маска”.Биће ту још једна необична радионица под називом „Праисторијски ловац”, у којој ће деца „ловити мамута”помоћу лука и стреле - објашњава Драган Киурски, кустор –педагог у Музеју. Децу ће у суботу забављати и кловн Смехуљко, а биће организована и маскирана поворка по Тргу.Концерт Дечјег хора „Чуперак” и наступ Хуманитарног театра „Гусани у магли”је од 19сати.АД „Банини”обезбедио је слаткише за све учеснике. А. Ђуран

СлаваХрамаСабора српскихсветитеља

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

киндску ораницу треба што више искористити. - Локална самоуоправа увешће новине које се односе на ограничавање закупа државне земље.То радимо да би што више пољопривредника имало прилику да обрађује државне оранице с обзиром на то да је од 11.600хектара државног земљишта више од половине закупило само 20пољопривредника.Формираћемо и Фонд за развој пољопривреде за који ће средства бити обезбеђена у буџету.Новац из овог

МамутфестшестипутуКикинди

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

Пољопривредне Директор стручне службе „Кикинда“ Младен Ђуран каже да је сарадња ове службе и произвођача добра. -Надамо се да ћемо и ове године имати могућност да део земљшта испитујемо бесплатно. Желим вам срећну и благороднију наредну годину с обзиром на то да је суша ове године узела свој данак - рекао је Ђуран. Члан Општинског већа задужен за пољопривреду и удружења грађана Имре Кабок додао је да ки-

фонда користиће се за системе за наводњавање, подизање пластеника и друге пројекте -истакаојеКабок. На Градском тргу,своје производе представиио се рекордан број произвођача - 50-так фирми и самосталних пољопривредника. Осим пољопривредника из кикиндске општине, своје производе излаожили су и продавали и гости чланови удружења из: Гложана, Силбаша, Футога, Суботице, Српске Црње, Чоке, Новог Кнежевца, Врбице и Таванкута. Организована је и дечја радионица на којој је најмлађима представљена здрава исхрана.У културноуметничком делу наступиили су оркестари „Пети кец“ и КУД „Еђшег“, а своје радове изложили су и чланови креативне радионице „Чаролија маште“ Културног центра. Манифестацију „Моја башта помогли су локална самоуправа, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,Општинска агенција за пољопривреду и малу привреду, те донатори, удружења и институције. А. Ђуран

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

РУМА: И ове године Храм Сабора српских светитеља у Руми прославиће крсну славу сабором, који ће, као и прошле године,окупити више хиљада људи из Руме и Срема. Храм Сабора српских светитеља још је у изградњи,а у богослужној употреби је од 6. фебруара 2011.године.При овом храму налазе се две парохије о којима се старају два свештеника, старешина храма јереј Сретен Лазаревић и јереј Бранислав Мишковић. Сабор почиње у суботу 8.септембра, вечерњим богослужењем у 18часова.Након богослужења у 20 часова почиње богат културно-уметнички програм, у оквиру кога ће наступати деца из дневног боравка,Центра за социјални рад Рума и ученици Основне музичке школе Теодор-Тоша Андрејевић из Руме. Градско позориште Рума извешће представу „Весели кловнови“,а после представе дечја група Ансамбла народних игара и песама „Бранко Радичевић“ забављаће посетиоце својим кореографијама, а свираће Тамбурашки оркестар „Плави чуперак“ из Руме. Први дан Сабора завршиће се концертом „RU-BEAT DJS“који почиње у 22часа.Други дан Сабора, 9. септембра, почиње јутрењим богослужењем у 8 часова, а после тога Епископ сремски Господин Василије служи Свету архијерејску литургију од 9.30 часова.Сабор се као и претходног да-

на наставља вечерњим богослужењем у 18часова,и након тога почиње пригодан културно- уметнички програм за све посетиоце.Ансамбл народних игара и песама „Бранко Радичевић“ ће и други дан показати своје кореографије,а ученици гим-

назије „Стеван Пузић“ ће извести две представе-„Свети цар Константин и хришћанско учење“ и „Рума кроз време“.Такође ће свирати народни гуслари,а Сабор ће бити завршен пројекцијом руског верског филма „Поп“.Током оба дана биће изложба рукотворина, производа уметничких и традиционалних заната и домаће радиности. М. М.

Археолошкифилм уКовину

КОВИН:Италијанскиинситутзакултуру,НароднимузејуБеоградуибиблиотека„ВукКараџић“изКовинаорганизујуXIIIМеђународнусмотруархеолошкогфилма. МанифестацијаћебитиодржанаудвориштуБиблиотекеодсутра. до13.септембраод19,30часова.НапрограмусушестфилмоваизНемачке,триизИталијеипоједанизАустрије,Грчке,Шпанијеиземље домаћинаСрбије.Смотрузапочињеиталијаскифилм„Окјола,божићнејаслесапланинаЕреи“,затимследе„ИспосницаСветеФеброније“, „Места,култ,сећање”и„Леонтинои“.„Сећањеназаборављениград” аутораДанијелаЛоренца. З. Дг.

Бесплатна ужиназа500 малишана КАЊИЖА: Општинско већеКањижадонелојерешење обројуиценибесплатнеужине деце у предшколској установи и основним школама за школску 2012/2013. годину. Више од 500 деце у предшколској установи и основнимшколамаимаћеправо набесплатнуужину. Цена ужине од 1. септембра износи 50 уместо досадашњих 40 динара. Као и до сада у свакој образовној установи 17 постоодукупногбројаученика, има право на бесплатну ужину. ИзузетакјеОсновнаШкола„10. октобар“ у Хоргошу, у којој додато 50 ученика који имају право на басплатан ручак као део акционог плана у циљу смањењаоперативнихтешкоћа. Бесплатна ужина је намењена деци из социјално угрожених породица. М. Мр.

Светињама упоходе БЕЧ ЕЈ: У оквиру поклоничк их путовањ а по имен у „Светињамаупоходе“,Агенција православне епархије Бачке орг ан изуј е пос ету ман ас тиру Каоне.Заинтересованиверници и остали суграђани из бечејске општине могу да са пријаве у канцеларији СПЦ у Бечеју, Зелена улица 56, или телефоном наброј:6912918,дарезервишу местозапутовање. Полазаак је заказан за недељу, 9. септембар, у 5 сати испредПравославногхрамаСвети великомученик Георгије. Прва дестинацијајеманастирКаоне, где ће се присуствовати Светој литургији, а потом ће се обићи и манастири Лелић, Ћелије и Бранковина. Цена аранжмана је 1.500 динара,авођапутајепарохбечејскиДејанСтанојев. В. Ј.


vOJvOdinA

dnevnik ИЗ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО НАЈАВЉУЈУ

~etvrtak6.septembar2012.

НЕПРИЈАТНИ МИРИСИ И ДИМ ШИРЕ СЕ ПРОЗИВКОМ

Оребалансубуџета СмрадгушиСуботичане уоктобру ПАНЧЕВО: У СО Панчево ће још једном до завршетка ове годинерасправљатиобуџетуито већ наредне седнице локалног парламентауоктобр. Жељко Лазић, градскивећникзафинансије уверава да је однос између расходне и приходне стране буџета засадазадовољавајући. Пуњење буџетајенештовећеод66одсто док су расходи близу 57 одсто штоједобарбаланс. -Разликаизмеђу очекиванихи реалних прихода увек постоји, а оноштојебитноједасетрошковидржеподконтролом -рекаоје градскивећникзафинансије. Пореддваребалансаумартуи јулу,докрајагодинеочекиванје јошједанребалансбуџета.

- Ми смо АТП-у од планираних150милонадинара,ребалансом дозволили 100 милиона. Претходнихгодинатрошио је између310-327милионадинара. За АТПсеморајудонетиновемере да од непрофитабилног предузећапостанепрофитабилно,акако бисмомитетрошковепреместили у инвестициони део буџета објасниојеЛазић. Један од приоритета у наредном периоду је оспособљавање барједнеиндустријскезонекако бисепривуклиинвеститори. Буџет за наредну годину ће бити штедљивалииразвојни,бићевећаиздавањазасоцијалнекатегоријеидецу. З. Дг.

ДОПРИНОС ИНТЕГРАЦИЈИ РОМСКЕ ДЕЦЕ

Средњашколакао одскочнадаска

НОВИ БЕЧЕЈ: У опшини Нови Бечеј,више од годину дана трајао је Пројекат „И ја то хоћу и ја могу и ја знам“, а највећи успех овог пројекта је што је дванаесторо ромске деце,међу којима су четири девојчице,уписало средњу школу – рекао је члан Ромске невладине организације „Роми за декаду Рома“ Никола Стојков, поводом завршетка пројекта.Пројекат „И ја то хоћу и ја могу и ја знам“допринео је да се унапреде капацитети локалне самоуправе, предшколске установе,основних школа и ромских невладиних организција за успешно укључивање и квалитетно образовање деце ромске националности у локалној заједници. На конференцији, поводом завршетка пројекта, партнери су изразили задовољство реализацијом активности и констатовали да је пројекат успео да направи помак ка побољшању образовања и интеграције ромске деце. Директор Предшколске установе „Пава Сударски“ у Новом Бечеју Драган Милорадовић ре-

као је да су у установи успели да повећају број ромске деце и да анимирају родитеље да шаљу децу у вртић. Директор ОШ „Др Ђорђа Јоановић“ Ново Милошево Душко Терзин сматра да је учињено много на стварању услова, свуда где их раније није било,за укључивање ромске деце у наставни и ваннаставни програм школе,кроз њихово ангажовање и оспособљавање просветних радника за извршавање пројектних задатака, Директор ОШ „Јосиф Маринковић“ у Новом Бечеју Владимир Давидовић сматра да је добро што су пројектом обухваћена деца у школи,родитељи и наставници и што се о проблемима школовања ромске деца говорило отворено. Општина Нови Бечеј реализовала је овај пројекат у партнерству са Предшколском установом „Пава Сударски“, основним школама „Јосиф Маринковић“ из Новог Бечеја,ОШ„Др Ђорђе Јоановић“из Новог Милошева и ромском невладином организацијом „Роми за декаду Рома“. М. Киселички

ОПШТИНА ОБРАДОВАЛА ПРВАКЕ

СУБОТИЦА: СтановнициПрозивкеуСуботицивишеоддесетданасегушеудиму.Углавном ноћу се шири густи дим и изузетно непријатнимирисинасељем,адолазеизправцаградске депоније и Пречистача. Члан градског већа задужензаживотнусрединудрАтила Ченгери јерекаодасетајдимнесмеудисатии да грађанитребадазатворепрозоре. -Ноћусенарочито шире диминепријатнимириси.Моралисмодадржимозатворенепрозоре, аипакседимосећаоисталносмоималиутисак да нешто гори. Ћерка ми има астму, па се и гушила. Сада је мало боље, јер је протеклих дана било мање дима - рекао је становник Прозивке Б.Т. Др Ченгеријерекаодаће сепроблемтрајносанирати.

-ЗаједносапредставницимаВатрогаснејединицеобишлисмо теренидоговорилисмоседасе тај деосанира.Нареднихданаупланусуразговориса представницима Дирекције и „Чистоће“ како да се тореши. Диминепријатнимирисисеширесасуседнепарцеле,анесазгариштау“Интеркордовом” дворишту.Повременосејавља и дим,јерватра још увек тиња. Проблем је што на том простору нису отворени канали па се накупило много жара, који ватрогасцинисууспелидаугасе.Таконоћудолази до загревања земље и гори коров и трска. Дим је иритантанинебисмеодасеудише.Митражимо заједничкорешење-рекаојеЧенгери. Према мониторингу квалитет ваздуха је задовољавајући.Неколико данасуизмеренесвећеколичинеконцентрације чађииазотнихоксида,алиудозвољенимграницама. С. И.

У ЧАСТ СЕНЋАНСКЕ БИТКЕ ПОЧИЊЕ ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ СЕНТА

Од вашарске вреве до потраге за благом СЕНТА: Прослава Дана општине и града Сенте почиње сутра и трајаће до 11.септембра, уз изузетно разноврстан програм. „Вашарска врева и цивилно село„, приређују се на Главном тргу у петак у суботу од отварања у 9сати па све до поноћи,где ће уз вашарску понуду своју делатност представити бројне цивилне организације.Сутра, у 17сати, на Вашаришту почиње традиционално такмичење балонара (које ће се сутрадан у исто време наставити у Народној башти), а у исто време на Главном тргу отвориће се Винска улица у којој ће винарије из Хајдукова,Кањиже,Палића,Темерина и Сенте промовисати „Дан бербе 2012”.На позорници Музичког павиљона наступиће сенћанске уметничке групе са програмима посвећеним очувању народних традиција.На великој позорници у центру града од 20сати је концерт познатог састава „Гарави сокак„, од 21,30сати бакљада сенћанских мотоциклиста, а потом следе рок и поп концерти група „Ágota&Her Friends„и „Oliver&Friends„. У суботу од 9сати код фонтане испред Градске куће почиње занимљиво такмичење омладинских екипа „Потрага за благом„,које ће се одвијати на више локалитета у граду. У част Сенћанске битке,значајног историјског догађаја који се збио 11. септембра 1697. године, датума који се у Сенти прославља као локални прзаник, одржаће се такмичења у спортском риболову и кајакашка регата,а организује се и разгледање „Видиковца Сенћанске битке„ у торњу Градске куће. Од 15сати приређује се и традиционално такмичење у изради цветних аранжмана. Почетак „Тиског фестивала„у кувању рибље чорбе од 17сати у градском парку прати-

ме и основних школа,и да на неки начин,то буде прва визија првака о установи коју ће похађати наредних година. - Ове године 505 малишана је уписало први разред,што је за 60 посто мање од броја осмака који су ове године завршили основну школу.То значи да ове године имамо два одељења мање уписаних првака.Као и претходних година, и ове године смо се одлучили да првацима поделимо скроман поклон и да им пожелимо срећу и успех на почетку школовања- истакао је Дамјанчук. М. М.

Противкомараца уСомборуиЗрењанину Третмани против одраслих комараца са земље на подручју општине Сомбор биће изведени од суботе до понедељка 17.септембра,док ће третмани против одраслих комараца из ваздуха на подручју општине Зрењанин бити изведени од понедељка 10.септембра до четвртка 20. септембра,саопштила је новосадска „Циклонизација“. Како се наводи,тачно место и време третмана зависиће од резултата мониторинга и временских услова,а препарат којим ће се радити је „icon“ са активном материјом ламбда-цихалотрин. Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле,те да кошнице затворе или уклоне најмање пет километара од наведеног места третирања. Дејство препарата траје три дана.

Спомен-обележје Сенћанској бици

ће парада мажореткиња.У 19сати на великој позорници на тргу је праизведба представе Сенћанског мађарског камерног позоришта ауторке Кате Ђармати „1697-Била једном једна Сенћанска битка„. На завршетку представе је ватромет,а потом рок концерти. У недељу 9.септембра у 10сати у Хотелу „Ројал„ је изложба прехрамбених производа и војвођански кулинарски шампионат, у Народној башти одржаће се међународно стреличарско надметање, а од 15сати код моста на обали Тисе је пета међународна моделарска изложба и макетарска ревија, у Градском музеју у 18сати је отварање изложбе посвећене архитеки Бели Лајта,а у 20сати на Главном тргу боксерски гала турнир у знак сећања на Сенћанску битку.У понедељак од 16,45на сцени Музичког павиљона је „музика под ведрим небом„ уз наступ дувачког оркестра,у 17сати у Православној цркви светог архангела Михаила је

парастос поводом 315.годишњице Сенћанске битке, а у родној кући Стевана Сремца у 18сати је књижевни сусрет са Светланом Велмар-Јанковић,уз учешће универзитетског професора,критичара и писца Михајла Пантића.У свечаној сали Градске куће је вече хорске музике уз наступ хорова Завичајне фондације „Стеван Сремац„ из Сенте,„Музика вива„из Бачког Петровца „Кантилена„из Кањиже. Поводом празника 11.септембра у 10сати се одржава севчана седница Скупштине општине Сента, када ће истакнутим појединцима и институцијама бити додељена општинска признања.На обали реке Тисе у 12,30сати огласиће се звона на спомен обележју Сенћанској бици,где ће се одржати комеморативна свечаност,а у 18сати у Католичкој цркви светог Иштвана је празнична миса-благодарница поводом 315.годишњицре Сенћанске битке. Tекст и фото: М. Митровић

ИЗМЕНЕ РЕДА ВОЖЊЕ ДОВЕЛЕ ДО НЕЗАДОВОЉСТВА ПУТНИКА

првог дана. Примедбе се односе на скраћење линије 14којајеишладоОмољице,асадајепоследњастаницауСтарчеву.ВеликипроблемОмољичанајеито штоизмененисунајављене.Поредовепроменевраћени су школски поласци градских и међуградских линија,адошлоједопроменаиупојединимградским поласцима. -Градскалинија6Центар–Стрелиште–Војловица – Рафинерија нафте Панчево, у јутарњем и поподневномшпицу,саобраћаћена15минута,послетога наполасата.Градскалинија14скраћенаједоСтарчевадостајалиштаокретницаисаобраћаћенасваких20 минута -рекаојеВоја Савчић изАТП-а. Оноштојетребалодабудедоброидонесепобољшање само је погоршало ситуацију. На старту новог режима вожње забележена су кашњења на линији

-.Унареднимданимаочекујемодаћесестањепоправити. Линија 6 саобраћа ујутру до Рафинерије, и тујевремепутовањанештодуже,аваншпицадоВојловице -изјавиоје Савчић. Измена трасе линије 14 и њено скраћивање до СтарчеваизазавалојеогорчењеуОмољици,јерсудецаималатешкоћедасевратеуселопрвогданашколе.Некисупревозчекалииподвасата,анезадовољствуједопринелоитоштоштампаниматеријалније стигао до мештана, па је закаснило и обавештење о изменама. -Предсампочетакшколскегодинедошлоједопромена уредувожње. Токомвикендајештампанидељенредвожње,аунареднимданимабићепостављениумеснимзаједницама-обећаојеСавчић. З. Дг.

КОД ИЗВРШИТЕЉА 893 ПРЕДМЕТА

Највишепотражује„Суботичкатоплана” СУБОТИЦА: У канцеларији извршитеља у Суботици за последња три месеца запримљено је 893предмета од којих је окончан 181предмет.Износ дуга који се у наведеним предметима наплаћује је 59.3 милиона динара, од којих је до дана израде периодичног прегледа радом извршитеља наплаћено 13.7милиона динара, односно стопа успешности

Првацима саобраћајни пакети Напочеткушколскегодинеученици првих разреда у Банатском НовомСелу,КачаревуиЈабуци добили су саобраћајне пакете од представника градсе управе и полиције. Пакети садрже флуоресцентнипрслук,букваропонашању у саобраћају и флуоресцентну наруквицуитребалобидапомогнупрвацимадабезбедносавладају саобраћајнепроблемепридоласку иодласкуизшколе. Подељено је укупно хиљаду тристаједанпакетић,ановац,690 хиљада, динарадобијенјеизградскогбуџета. - О безбедности првака у саобраћају у септембру ће бринути и полицајци који ће имати појачан надзор саобраћаја у близини основних школа .То је део акције коју већ годинама спроводи полиција помажући првацима и њиховимродитељима -изјавиоје Јовица Милошев, начелник одељења саобраћајнеполицијеПанчево. ОсновнашколауБанатскомНовомСелуналазисепоредмеђународногпутаБеоградрумунскаграница. Осим знака да се у близини налази школа и знака о ограничењубрзине,другесигнализацијена томпутунеманема. З. Дг.

Инклузија упракси

Напоклонсликовница Чекалиаутобусиподвасата ПАНЧЕВО: Измена реда вожње Аутотранспорт- шест, која саобраћа од центра до Рафинерије нафте ибојице ногпредузећауПанчевуизазавалајенегодовањевећ Панчево,односнодоВојловице.

РУМА:Поводом почетка нове школске године локална самоуправа обезбедила је скромне поклон пакетиће за ђаке прваке у свим основним школама на територији општине Рума.Поклон пакет садржи сликовницу- бојанку и дрвене бојице. Начелник румског Одељења друштвених делатности Светислав Дамјанчук, уручио је пакетиће првацима у Основној школи „Вељко Дугошевић“у Руми.Он је том приликом рекао да се локална самоуправа одлучила за овакав пакетић јер бојанка садржи фотографије Ру-

11

рада канцеларије за прва три месеца пословања износи23,24 одсто. -Успешност у предметима на основу извршне односно веродостојне исправе износи 24,64 одсто, док у предметима ради намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга, предмети који су у првом степену у искључивој

стварној надлежности извршитеља, успешност износи 23,20 одсто. Највећи износ потраживања има „Суботичка топлана“, нешто више од 51милион динара, следи „Електродистрибуција“ 2,3 милиона, те „Суботицагас“ око пола милиона динара рекао је приватни извршитељ Дамир Шите. С. И.

КИКИНДА: У Цент ру за стручно усавршавање у току је пројекатподназивом“Инклузија упракси-саречинадела”.Пројекат ће бити реализован у наредних12месеци,апрвомсеминару присуствовалисупросветнирадници из Основне школе “Фејеш Клара”уКикинди. -Пројекатјеосмишљенкаопомоћ школама у инклузовном образовању – каже директор Центра за стручно усавршавање Добривоје Мартоноши. – На претходним семинарима дошли смо до закључка да је просветним радницима неопходан практичан рад у вези инклузије. Одлучилисмодаједнуучионицуу ОШ „Фејеш Клара“ опремимо средствимашвајцарскеАгенције заразвојисарадњу,укојојћесе радитисадецомсапосебнимпотребама. Не сумњам да ће овај пилот пројекат бити добар, што значидаћемогаудогледновремереализоватииусвимкикиндским школама, јер желимо да оснажимо учитеље у примени инклузивногприступауредовној настави. А. Ђ.

Помоћдеци палихбораца иратних инвалида СРБОБРАН: Децапалихборацаиратнихвојнихинвалидаизопштине Србобран добили су од локалне самоуправе школски прибор занаступајућушколскугодину.Децашколскогузрастадобиласусвеске,оловке,перонице,бојицеиблокове за ликовно, које им је уручио члан Општинског већа задужен за просвету и културу Золтан Ифју. Председник Удружења ратних војних инвалида Горан Мијонић, истакаоједајеовопрвипутодоснивањаудружењапредесетгодинада локална самоуправа помаже његовимчлановима. -Свакапомоћједобродошла.За насјенајважниједакрозоваквеакције постигнемо да се деца ратних војних инвалида, а и они сами, не осећају грађанима другог реда. У удружењу има 46 породица палих борацаи78ратнихвојнихинвалида -истакао јеМијонић. М. Кк.


12

~etvrtak6.septembar2012.

CRnA HROnikA

dnevnik

NA^ELNIKSEKTORAMUP-aZAVANREDNESITUACIJEPREDRAGMARI]PREDO^AVA:

[tetaodpo`arave}a od30milionaevra USrbijijeju~esituacijaspo`arima bila mnogo boqa nego prethodnih15dana,kadajeizgorelovi{eod11.000hektara{umai pa{waka i na~iwena {teta, po grubim procenama od 30 miliona evra,izjaviojena~elnikSektora MUP-a za vanredne situacije PredragMari}. OnjeuintervjuuTanjugunaglasioidajekrajwitrenutakdasenapravi kqu~ni iskorak u poimawu problemaspo`arima,„daseokrenemotomedaula`emoupreventivu,aneunaknadu{tete”Mari}je napomenuo i da samo anga`ovawe letilicazaga{ewepo`arako{ta vi{eod20milionadinara. -Na{eanalizepokazujudajeiz godineugodinusvevi{e{umskih po`ara,daje{tetasveve}aive}a i da je jednostavno sada pravi

Podsetiojedajedavoznipark kojim raspila`u vatrogasne jedinicestarijiod20godina-nabavkajednogbrojavozilabiseitekakoosetilaidodaodajepoznatoda Srbija nema helikoptere nosivostiodpetdosedamtonazapo~etnoga{ewepo`ara. -Nabavkadvatakvahelikoptera bi itekako zna~ila - rekao je Mari}. Prema wegovim re~ima, dobro jepoznatoidaseprotivpo`arni putevi,naro~itouprivatnim{umama, prave kada po`ari do|u do krajwefazeikadagajedruga~ije nemogu}e braniti, „a to se mora raditi u nekim uslovno re~eno mirnodopskimuslovima”. Mari} je naglasio i da dr`ava moradapromeniugaogledawana vanredne situacije, ukazuju}i da

UsredwemBanatu400intervencija vatrogacasa JU^EUCENTRUNOVOGSADA

Mewa~nica opqa~kana upodne Ju~e oko 11.30 sati u Wego{evojuliciucentruNovogSada, za sada neidentifikovani mu{karac opqa~kao je mewa~nicu„Svetlost”ipovrediozaposlenu, udariv{i je dr{kom pi{toqa. Po~inilac krivi~nog dela razbojni{tvauzeojeizvesnusumunovcai pobegao,apolicija intenzivnotraga zawim,saop{tilajeju~ePolicijskauprava uNovomsadu. Prema na{im nezvani~nim saznawima, mu{karac starosti do30godinaupaojeumewa~nicu i pi{toqem udario nekolikoputapoglavivlasnicuS.R.,

koja je sama bila u objektu. Zatimjeuzeoizvesnusumunovcai pobegao u pravcu Uspenske crkve. Nekoliko patrola policije odmahsedaloupoteruzarazbojnikom, za kojeg se saznalo da je nasebiimaobelepatike,{orc tamnoplave boje, svetloplavu majicu,ka~ketivelikesun~ane nao~are. Na lice mesta za nekoliko minuta stigla je i ekipa hitne pomo}i, koja je zbrinula tridesetpetogodi{wuS.R.Onajezadobilanekolikoudaracauglavu,alinijete`epovre|ena. E.D.

Tokom ovoga leta Jedinica vatrogasne slu`be imaje 400 intervencijanapodru~juSredwobantskogokruga,{tojeza~etvrtinuizlazakavi{enegotokomcele2011.godine,rekaojeju~e na~elnik Odeqewa za vanredne situacije u Zrenajninu Goran Marjanovi}. Na sednici Saveta Sredwobanatskog upravnog okruga on je oceniodasupo`ari,nastaliuvremetropskihvru}inauSrbiji,pri~inilimalumaterijalnu{tetu,adasubrzolokalizovaniizbogdobreopremqenostivatrogasnejedinice,kojojjedinio nedostajusavremenijavozila. Zrewaninski vatrogasci u~estvovali su i u ga{ewu velikih {umskihpo`arauju`nojSrbiji. (Tanjug) trenutak da se ulo`i najpre u opremaweSektorazavanrednesituacije”,rekaojeMari}.Onjeistakao i da je „dobro poznat podatakdajepotrebnojo{3.000vatrogasaca”, naglasiv{i da bi se „i prijemwih500unarednojgodini itekakoosetio”.

su{umskipo`ari,poredpoplava, najzna~ajnijirizikzagra|aneSrbije”. -Ukolikosetastvarpromeni, ukoliko se izna|u sredstva da se ula`eupreventivubuditesigurni da }e ova slu`ba to itekako znati da vrati gra|anima Srbije,

PRESU\ENOZAUBISTVOUMALOLETNI^KOM ZATVORUUVAQEVU2007.

Trojici{ti}enika 35godinazatvora Trojica {ti}enika maloletni~kog zatvora u Vaqevu pravosna`no su osu|ena na vi{e od 35 godinazatvorazbogubistvaLazara Kova~evi}a (21) iz ^a~ka, 21. juna2007.godineutomzatvorutokommasovnetu~eiborbezaprevlastsuparni~kihklanova,dokje jedanoslobo|enoptu`bi. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojomjeVi{isuduVaqevuDalibora Stankovi}a (28) iz Vladi~inog

Prvompresudom,kojujepro{le godine Apelacioni sud ukinuo i nalo`ionovosu|ewe,Stankovi} jebioosu|enna20godinazatvora, aZlatanovna18,Rami}na16,aSahitina15godinazatvora. Stankovi}jeosu|enjerjesnepoznatim licem 21. juna 2007. godine po prethodnom dogovoru, s umi{qajem i na podmukao na~in ubioKova~evi}adokjeonspavao. Tosuuradilitako{tosuprilikom organizovanog napada jedne

Hanaosudiona20godinazatvora, OliveraRami}a (26)izAleksinca nadevetgodinazatvoraiTobiSahitija (25)izSmederevskePalankena{estgodinaidevetmeseci. Svimasuukaznuura~unateiranije izre~ene kazne po drugim pravnosna`nimpresudama,navodiseu presudi koja je objavqena na sajtu ApelacionogsudauBeogradu. MarjanZlatanov (30)izPirota pravosna`no je oslobo|en optu`bi za u~e{}e u te{kom ubistvu u kom je nastradao Kova~evi}.

grupe osu|enika na drugu grupu osu|enikado{lidospavaonicei znaju}i da Kova~evi} spava i da nijeumogu}nostidaimpru`ibilo kakav otpor, pri{li wegovom krevetuihladnimoru`jemzadali muvi{eudaracauglavuitelo,od kojihjekasnijepreminuo. SahitiiRami}suimpomogliu tome,jersuimomogu}ilidado|u dohladnogoru`jaodnosnometalnogbode`aimetalne{tangleza kojesuznalidasunamewenizaizvr{ewe krivi~nog dela, odnosno ubistvoKova~evi}a. (Tanjug)

Izgorelovi{eod11.000hektara{ume

PredragMari}

a{tozna~ida}eibezbednostbitinavi{emnivounego{tojebilauprethodnomperiodu”,rekaoje on. U protivnom, napomenuo je Mari},„gleda}emoovescenekoje smo gledali proteklih 15 dana” dok su po`ari buktali na vi{e lokacijauSrbiji. Mari}jeistakaodajeju~esituacija mnogo boqa nego svih prethodnihdana. -Po`arnaTariureonuStolac utokuno}ijeloikalizovan,apo`ar na teritoriji Surdulice je stavqenpodkontroluio~ekujese veomabrzowegovalokalizacijakazaojeMari}. Prema wegovim re~ima, jedino aktivno `ari{te je teritorija op{tine Gaxin Han gde deluje avion „berijev” i poqoprivredna avijacija, a otvaraju se i protivpo`arni putevi kako bi se i taj po`arstaviopodkontrolu. Mari} je precizirao da, posle 15danapo`aranavi{elokacijau Srbiji,„najgrubqaprocenakojom raspla`emojedajeizgorelovi{e od11.000hektara{toborove,bukoveime{ane{ume,kaoilivada ipa{waka”. -Tojegrubaprocena.Vide}emo na sastanku Republi~kog {taba, nadam se i preciznije podatke, a tako|ejednaodgrubihprocenaje

da je {teta, samo za period od 15 dana,ve}aod30milionaevra-rekaojeon. Na~elnik Sektora MUP-a za vanrednesituacijejenapomenuoi da }e preciznije podaci biti poznati kada sve akcije ga{ewa po`arauSrbijibuduzavr{ene. -Oko2.000vatrogasacaspasilaca iz Sektora bilo je aktivno 15 dana, prakti~no su svi oni bili vansvojihmati~nihjedinicaina svimpo`arimamoglistedavidite Srbijuumalom-rekaojeMari}. Prema wegovim re~ima, anga`ovanesuuvi{enavrataiznatne snage @andramerije i Vojske Srbije i wihova tehnika i vozila, kaoitriavionaijedanhelikoptrer Ruske Federacije. Mari} je naveo i da su bili anga`ovani i pojedanhelikopterMUP-azaga{ewe i za izvi|awe, jedan helikopterVojskeSrbijezaga{ewei tripoqoprivrednaaviona. - [to se ti~e letelica, o~ekujem da tro{kovi budu ve}i od 20 miliona dinara, s tim {to ruski avion ‘„iqu{in„ potpuno besplatno radi u Srbiji i to je direktna pomo} ruske vlade u ovom kriti~nom periodu - rekao je on, dodav{idazasveostaleletilice pla}amotro{kovesme{tajaposadaigorivo.

NOVAINICIJATIVAADVOKATAOSU\ENIHZAUBISTVOBRISATATONA

Odbranatra`iodsudije dasesamizuzme Odbranapravosna`noosu|enih zbogu~e{}euubistvuBrisaTatona2009.uBeograduo~ekujeodsudije Aleksandra Stepanovi}a da seizuzmeizkrivi~nogvanpretresnogve}akojetrebadaodlu~ujeo predlogu odbrane za ponavqawe postupka,jerje,kakotvrde,usukobuinteresa. Sudija Stepanovi} je izvestilac i predsednik tog ve}a, a branioci osu|enih smatraju da on ne bitrebalodaodlu~ujeopredlogu zaponavqajepostupkaukomjeprvostepenu presudu izrekla sudija MirjanaIli}.Toizrazlogajerje Ili}evasadadisciplinskitu`ilacVisokogsavetasudstvaitrebadarazmotridaliimauslovaza pokretawe postupka za Stepanovi}evo razre{ewe, rekao je branilacjednogodoptu`enihDejana Puziga}e advokat Svetozar Vuja~i}. -Ili}evatrebadaodlu~iozahtevu za razre{ewe sudije Stepanovi}akojijojjepodnelamojakoleginicaZoraDobri~anin,nakon {to je Ustavni sud u jednom drugom predmetu na{ao da su povre|ena prava odbrane, jer je sudija Stepanovi}prekr{iozakon-naveojeVuja~i}.Onjeukazaodapo zakonu,odbrananemapravodatra`i izuze}e ~lana krivi~nog van-

raspravnog ve}a, ali da ~lanovi tomogusamidazahtevaju. Obranaosu|enihzasmrtTatonasmatradabi,ukolikoStepanovi}evove}eusvojiwihovzahtevza ponavqawepostupka,prvostepena presudasudijeMirjaneIli}bila dovedena u pitawe, rekao je Vuja-

veojeadvokatosu|enogDejanaPuziga}e. Sudija Mirjana Ili} rekla je danavodiadvokatanestojeidane `elidakomentari{etakvetvrdwe.Premawenimre~ima,predmet Stepanovi}nijedobilauradniti,}egaonaraditi.

AdvokatSvetozarVuja~i}

~i}.OndabiIli}evamogladapokrenepostupakzaStepanovi}evo razre{ewe, o kom odluku donasi Visoki savet sudstva, naveo je advokat. - Radi pravilnog i zakonitog odlu~ivawa,mio~ekujemodasesudija Stepanovi} sam izuzme - na-

-Tujere~oinicijativizarazre{ewekolikoznamiowojodlu~uje ~lan Visokog saveta, a ne ja kao disciplinski tu`ilac - naglasilajeIli}. Onajenapomenuladajedonela presudu (za Tatona) u kojoj je u potpunosti ~iweni~no stawe po-

tvr|enoodlukomApelacionogsuda,dokjeodlukaokaznama(kojeje Apelacioni sud prepolovio), kakojenavela,li~nistavsvakogsudije. PredmetTatonsasvimdetaqima,kakojenapomenuoVuja~i},dostavqenje3.septembrasavetniku predsednikaSrbijezapravnapitawa Oliveru Anti}u, kao i ministru pravde Nikoli Selakovi}u radimonitoringatogslu~aja. -Mismoihzamolilidasesnagom svog autoriteta u~ine sve da se utvrdi istina i ni{ta drugo istakaojeVuja~i}. Branioci osu|enih su 30. avgustapodneliVi{emsuduuBeograduzahtevzaponavqawekrivi~nog postupka. Ponavqawe postupka tra`e jer sudovi ni prvostepeni (Vi{isuduBeogradu)nitiApelacioninisukaodokazcenilini transkript telefonskog poziva prolaznice,kojajeHitnojpomo}i prijavila da je Taton pao preko ograde, odnosno da nije ba~en. Transkript razgovora dobili su, kakotvrdiodbrana,odHitnepomo}i s potpisom direktora te ustanove. Pravosna`nom presudom Apelacionog suda 14 napada~a na Tatona dobilo je ukupno 123 godine zatvora. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik POLICIJSKO ZADR@AVAWE MLADI]A IZ ^URUGA

Pretu~en Novosa|anin

Kriminalisti~ka policija odredila je meru zadr`avawa Uro{uB. (1984) iz ^uruga, zbog osnovane sumwe da je, u Novom Sadu, izvr{io dva krivi~na dela, nasilni~ko pona{awe i te{ka telesna povreda. Prema ju~era{wem saop{tewu Policijske uprave u Novom sadu, Uro{ B. se tereti da je 12. avgusta, oko 3,30 ~asova ispred

jednog ugostiteqskog objekta, vi{e puta udario pesnicom dvadesetogodi{weg Novosa|anina i tako mu naneo te{ke telesne povrede glave. Osumwi~eni }e biti doveden na saslu{awe istra`nom sudiji Osnovnog suda u Novom Sadu uz krivi~nu prijavu, u zakonom predvi|enom roku, dodaje se u saop{tewu. M. B.

SU\EWE OPTU@ENIMA ZA LA@IRAWE FUDBALSKE UTAKMICE IZME\U „MLADOSTI” IZ LU^ANA I „VOJVODINE”

SudijaRadoj~i}: Nikonijenudiopare

Na glavnom pretresu na su|ewu u Vi{em sudu u Novom Sadu za la`irawe fudbaske utakmice doma}e „Mladosti„ iz Lu~ana i novosadske „Vojvodine” , odigrane 12. decembra 2007. godine, za koju su otpu`ena petorica qudi, ju~e je svedo~io jedini svedok koji se pojavio u sudnici, pomo}ni sudije na toj utakmici IgorRadoj~i}. Tako|e su usvajeni i raniji iskazi svedoka koji se ovaga puta nisu pojavli u sudu. Pred malim ve}em suda, kojim je predsedavao sudija Svetimir Popovi}, pojavili su se okri vqe ni Ratk o But or ov i} (1954) iz Novog Sada, Milan ^abri} (1973) iz Starih Banovaca, Goran Kova~evi} (1971) iz Zemuna i Beogra|anin MihajloJekni} (1963) i Borislav Ka{anski (1971). Transkripti telefonskih razgovora optu`enih nisu saslu{ani na zahtev odbrane, jer odvokati ove strane nisu dobili snimke, te bi im tako bilo ote`ano wihovo pra}ewe. - Nikakva saznawa o potkupqivawu sudija nisam imao, niko mi nije nudio nikakve pare,

niti je {ta tokom utakmice ukazivalo da je ne{to dogovoreno. Od spornih situacija bio je jedan blag protest od strane doma}ina i na kraju utakmice smo se s wima prijateqski rastali - izjavio je Radojevi}. Odbrana je zatra`ila da se svi svedoci pojave pred sudom, jer nova saznawa s kojima raspola`u i kojima bi hteli da ih ispitaju su od izuzetne va`nosti za slu~aj. Kako je sudija wihov zahtev odbio i doneo odluku da }e raniji iskazi svedoka, koji ju~e nisu bili u sudnici, biti pro~itani i usvojeni, odbrana je u jednom momentu ~ak za tra `i la i iz u ze }e su di je. Posle kra}e rasprave, odbrana je taj zahtev povukla, a sve je kona~no smirio i okrivqeni Butorovi}. - Svejedno mi je ko sudi, jer se ne ose}am krivim, i ne `elim izuze}e sudije. Ni svedoci me ne interesuju, pro~itajte izkaze ili nemojte, ja sam nevin, a ovde je jedini krivac tu`ila{tvo - rekao je Butorovi}. Slede}i pretres zakazan je za 4. decembar. A. L.

MilovanBoji}

OPTU@NICA PROTIV BIV[EG MINISTRA ZDRAVQA MILOVANA BOJI]A

Spornapozajmica 300.000evra Vi{e tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je optu`nicu protiv biv{eg ministra zdravqa i funkcionera JUL-a Milovana Boji} zbog sumwe da je zloupotrebom slu`benog polo`aja za 300.000 evra o{tetio kliniku „Ostrog” u kojoj je rukovodilac medicinskog sektora, re~eno je ju~e Tanjugu u tom tu`ila{tvu. Osim Boji}a, za isto krivi~no delo optu`eni su beogradski advokat i predsednik Upravnog odbora u toj klinici VeqkoVukoti} (60), kao i direktorka te specijalne bolnice za le~ewe krvnih sudova Qiqana Sari} (55). Boji} se tereti da je iskoristio kliniku da mu bude garant za pozajmicu od 300.000 evra koju Boji} nikad nije vratio. Boji}u za krivi~no delo za koje se tereti preti kazna od dve do 12 godina zatvora. Prema navodima optu`nice, u koju je Tanjug imao uvid, Boji} je 13. aprila 2009. godine sklopio Ugovor o zajmu s izvesnom Sowom Me{trovi} na iznos od 300.000 evra, s obavezom vra}awa do 1. oktobra iste godine. Kako rok za

vra}awe zajma nije ispo{tovan, Boji} je nagovorio Vukoti}a da 16. februara 2010. potpi{e odluku kojom se klinika „Ostrog” obavezuje da mu bude garant u izmirewu navedenog duga. Sari}eva je 8. marta zakqu~ila u ime klinike ugovor o jemstvu izme|u Boji}a i Me{trovi}eve, navodi se u optu`nici. Ubrzo nakon toga, klinika je dobila kredit od Agrobanke u iznosu od 35 miliona dinara, a novac je legao na ra~un bolnice 21. maja. Istog dana ta suma je preba~ena na ra~un Me{trovi}eve, ali Boji} nikada nije obe{tetio kliniku za dug koji je imala prema Agrobanci. Po{to optu`nica stupi na pravnu snagu, Vi{i sud u Beogradu zakaza}e su|ewe. Boji} je, ina~e, pro{le godine u aprilu prvostepenom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu osu|en na 10 meseci zatvora u zbog optu`bi da je do 2000. godine, iskori{}avawem slu`benog polo`aja, o{tetio Institut za kardiovaskularne bolesti „Dediwe” za vi{e od 200.000 nema~kih maraka.

~etvrtak6.septembar2012.

13

MOBILNI TELEFONI I DROGA ^ESTO SE TAJNIM PUTEM DOTURAJU OSU\ENICIMA

Razvijajubiznisiiz}elije Radnik slu`be obezbe|ewa u Okru`nom zatvoru u Lekovcu li{en je pre tri dana slobode zbog sumwe da je pritvorenicima davao mobilne telefone na kori{}ewe. On se sumwi~i da je tokom februara i maja, u dva navrata, unosio mobilne telefone sa sim karticama u prostorije pritvorske jedinice Okru`nog zatvora u Leskovcu i dao na kori{}ewe pritvorenicima. Javna je tajna da mnogi osu|enici u nekim na{im zatvoriam nastavqaju s kriinalnim aktivnostima, te da re{etke nisu prepreka jer imaju sau~esnike unutar i izvan zatvorskih zidina. Nisu retke ni zloupotrebe pogodnosti i povla{}enog statusa. Pro{logodi{wa zajedni~ka akcija Odeqewa za operativnobezbednosne poslove Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija i pripadnika slu`be obezbe|ewa u ni{kom zatvoru pokazala je da osu|enici te{ko mogu da se odreknu “blagodeti” iz slobodnog `ivota a pre svega mobilnih telefona do kojih dolaze na mnogobrojne i uvek nedozvoqene na~ine. Tada je u ni{kom zatvoru zapleweno 23 mobilna telefona, 12 puwa~a i 28 baterija za ove aparate, jedan digitalni “ mp3 plejer” i {est pari slu{alica. Mobilni telefoni su pronala`eni u vekni hleba, patikama i sandalama, posudama s duplim dnom i kwigama. Zabele`en je i slu~aj da je jedan mobilni aparat zatvoreniku stigao pismom.

Kartice za mobilni se kriju i ispod markice za pisma. U jednoj polaroid fotografiji devojke osu|enika na|ene su ~ak sve tri kartice. U ni{kom zatvoru su imali i slu~aj da je u, na prvi pogled, orginalno zapakovanoj konzervi sardine bio mobilni telefon i to iste te`ine kao i sadr`aj konzerve. Pre nekoliko odina uhap{en je i stra`ar kada je poku{ao da u zatvorske paviqone unese 11 mobilnih telefona i {est puwa~a. U paketu koji je nosio prona|ene su i dve boce viskija. Zatvorenici su posebno ma{toviti kada je u pitawu doturawe narkotika. ^uvari ni{kog zatvora drogu su nalazili u bananama, cigaretama, bombonama,

kesicama grickalica i tortama. Rodbina jednog zatvorenika kesice heroina sakrila je u doma}e kiflice. Pronalaze na~in zatvorenici i da im se doturi alkohol, pa se tako kupuju vo}ni sokovi koji se dr`e na suncu dok u wima ne zapo~ne alkoholno vrewe ili me{aju after{ejv “brion” s limunadom. Zatvoreni su ~ak napravili svoj “patent” i orginalni alkoholni napitak “hlebova~a” koja se pravi od hemoproteina, prevrele smese suvog hleba i vo}a. Pro{le godine je ookrajinski ombudsman, istra`uju}i uslove u vojvo|anskim zatvorima, utvrdio da osu|enici koji su ovisni o narkoticima bez ve}ih problema dolaze do droge ~ak i

u zatvoru. Narkotici se unose u hrani, garderobi, kola~ima, priboru za li~nu higijemu, a prema re~ima samih zatvorenika, do droge u zatvoru se dolazi lako, samo ukoliko se ima novca. Heroin se, umesto prah {e}era, posipa po doma}im kola~ima, stavqa se izme|u ulo`aka na obu}i, krije u orginalnim ambala`ama pene za brijawe, paste za zube, pa ~ak i u koricama kwiga. Prema istra`ivawu ombudsmana od 115 anketiranih zatvorenika, ne{to vi{e od 20 odsto je priznalo da zna kako se mo`e do}i do narkotika u zatvoru. Svi oni su potvrdili da drogu prodaju drugi osu|enici, te da se u zatvoru mo`e kupiti ve}ina poznatih narkotika. Da se sve mo`e nabaviti u srpskim zatvorima svesni su i u Ministarstvu pravde, iako veruju u rigorozne kontrole. Me|utim, od 11.000 zatvorenika i pritvorenika, koliko ih ima u 28 zatvora i kazneno popravnim zavodima, registrovano je vi{e od dve i po hiqade narkomanata i zaista je te{ko sve kontrolisati. Tome broju treba dodati jo{ najmawe 500 latentnih ovisnika . Ako se uz to pridoda da u uno{ewu droge i mobilnih telefona , ponekad u~estvuju i neki ~uvari onda je jasno da zatvorenici koriste svaku priliku kako bi se u zatvoru ose}ali kao kod ku}e a neki i da bi nastavili sa “poslovima” zbog kojih su dospeli iza re{etaka. Q. Male{evi}

U SPECIJALNOM SUDU NASTAVQEN PROCES BIV[IM PRIPADNICIMA „ZEMUNSKOG KLANA”

Kalini} priznaoubistva, optu`ioiBojovi}a U Specijalnom sudu u Beogradu ju~e je nastavqeno su|ewe “zemuncima” Milo{uSimovi}u i Sretku Kalini}u, koji s VladimiromMilisavqevi}emi Lukom Bojovi}em, pohap{enim i pritvorenim po~etkom ove godine u [paniji, odgovaraju po optu`bama za povezanost s tri pucwave iz 2004. godine u Beogradu, odnosno za krivi~na dela ubistva i poku{aj ubistva. Optu`nicom Tu`ila{tva za organizovani kriminal obuhva}eno je ubistvo Branka Jeftovi}a Jorge, te odvojene pucwave na AndrijuDra{kovi}a i Zorana Nedovi}a, zvanog [ok, u kojima su ubijeni wihovi telohraniteqi Dejan @ivan~evi} i Milutin Jovi~i} . Me|utim, Kalini} i Simovi} su i ju~e, kao i ranije, u izlagawu odbrane, vi{e iznosili me|usobne uvrede i optu`be, Kalini} i protiv Luke Bojovi}a, a najvi{e u vezi s doga|ajima koji nisu obuhva}eni aktom Tu`ila{tva u ovom postupku. Tako je okrivqeni Sretko Kalini} ju~e u iskazu pred sudom za ubistvo Ilije Novovi}a u aprilu 2008. godine, prozivao i u navodnu vezu dovodio Luku Bojovi}a i Sini{u Petri}a,

SretkoKalini}

koji je, tako|e, uhap{en u [paniji po~etkom ove godine. - Milo{ Simovi} je ubio Ninoslava Konstantinovi}a, s kojim je bio u bekstvu, a dan pre wegove likvidacije s Milanom Juri{i}emJuretom iskopao je rupu za wegov le{ u blizini mesta gde je kasnije prona|eno jo{ ne~ije telo - pri~ao pred sudskim ve}em Sretko Kalini}, ali nije naveo ni{ta preciznije. Podsetimo, za sada jo{ uvek nema traga „zemuncima“ Ninoslavu Konstantinovi}u i Milanu Juri{i}u koji su 12. marta 2003. godine uspeli da pobegnu, kao i sada u [paniji pritvoreni Vla- LukaBojovi} dimir Milisavqevi}, te ranije Simovi}a izneo jo{ niz optupohap{eni Kalini}, Milo{ `bi i uvreda, a i Simovi} je uzSimovi} i wegov ro|eni brat vratio. Aleksandar. Tokom lavine Kalini}evih Proteklih meseci su se poja- optu`bi, protestovao je tim odvile sumwe da je Juri{i} mo- brane Luke Bojovi}a, zatra`iv`da ubijen u [paniji pre neko- {i od suda da prekine su|ewe. liko godina, a da je KonstantiAdvokat BorivojeBorovi} je novi} ubijen pre wega, navodno u jednom trenutku predlo`io negde oko Beograda. Okrivqe- prekid su|ewa, kako je obrazloni Kalini} je na ra~un Milo{a `io, „da bi neuropsihijatrijatri obavili ve{ta~ewe Kalini}a“. U drugom delu odbrane Sretko Kalini} se izjasnio o navodima iz optu`nice, priznaju}i ubistvo Branka Jeftovi}a, kao i u~e{}e u jo{ dva obuhva}ena doga|aja, pucwave iz 2004.godine. - Sve je to inicirao Bojovi} - kazao je Kalini}. Optu`io je, pri tome, Bojovi}a da mu je „pomogao u ubistvu Jeftovi}a, tako {to ga je dovezao do kladionice u kojoj se ovaj nalazio“. - Moj jedini motiv za u~e{}e u tim doga|ajima bio je taj {to sam bio dobar prijateq s Bojovi}em. Pomagao mi je tokom bekstva i to sam cenio - naveo je okrivqeni. Kalini} je, priznaju}i u~e{}e u pucwavama na Andriju Dra{kovi}a i Zorana Nedovi}a, naveo kako su

„napadi na wih organizovani iz osvete za @eqka Ra`natovi}a Arkana“. Kalini} je tvrdio da nisu istiniti navodi Milo{a Simovi}a o tome da je i Vladimir Milisavqevi} u~estvovao u napadu na Nedovi}a. - Posle bekstva iz Srbije, boravio sam u [paniji i odatle sam oti{ao u Zagreb. Vladimir Milisavqevi} nije bio sa mnom. Milisavqevi} je u Zagreb do{ao na poziv Bojovi}a, koji ga je zatim doveo u Beograd da u~estvuje u napadu na Andriju Dra{kovi}a. Novovi} je kao i u slu~aju Nedovi}a bio izvidnica - tvrdio je Kalini}. Optu`eni Milo{ Simovi} je u odbrani naveo da ostaje pri isazu od ranije, u kojem je priznao u~e{}e u napadu na Nedovi}a, ali ni ju~e, kao ni prvi put, nije govorio o preostale dve ta~ke optu`nice. Uzvra}aju}i na Kalini}eve prozivke, Simovi} je naveo da je „sam Kalini} ranije rekao da ga krivi {to je u zatvoru“. - Sve ono {to je Kalini} kazao nije vredno komentarisawa. On je sam po sebi uvreda, biolo{ka gre{ka. Nemam zbog ~ega da branim Bojovi}a, niti Milisavqevi}a, ni sa jednim od wih nisam u prijateqskom odnosu - rekao je Milo{ Simovi}. J. J.


14

~etvrtak6.septembar2012.

SPORT

NEMAWA SUPI], GOLMAN VOJVODINE, NIJE SAVLADAN U NOVOM PRVENSTVU

Pobedama se ne gleda u zube Nastavili su fudbaleri Vojvodine, lideri na prvenstvenoj tabeli Jelen Superlige Srbije,streninzima,pripremaju}isezanastavak[ampionata,aliizaprijateqskogostovaweuNantu,koje je na programu u subotu. [ef stru~nog {taba ZlatomirZagor~i}nemo`eda ra~unanasveigra~e,jerje dosta wih oti{lo u svoje reprezentacije na me~eve kvalifikacija,alionikoji su tu vredno treniraju u FC „Vujadin Bo{kov“. JedanodwihjeiNemawaSupi},pouzdani~uvarmre`e Novosa|ana,kojijeju~eodradio,zajednosasvojimkolegama-golmanima,nimalo lagan trening kojim je rukovodio wihov trener Sa{aTodi}. -Lepo je to {to smo prvenstvenu pauzu do~ekali kao lideri na tabeli – rekao je visoki golman crveno-belih. – Imamo dobru ekipu i iskoristili smo {ansukojanamseukazala. Na{eambicijeuovojsezo- NemawaSupi} nidobrosupoznateiodnosese li,jersusamotriputazatresli na to da se visoko plasiramo u mre`erivala? prvenstvu i da ponovo poku{a-Pobedamasenegledauzube. modaosvojimoKupSrbije. Va`nojedasmouspe{ni,apotVojvodina je u dosada{wa ~epuno je nebitno da li pobe|ujetirkolaostvarilatripobedei mo s puno golova razlike ili s remi i zahvaquju}i tom skoru s 1:0. Ne bih se bunio da u istom visine gleda na rivale. Ipak, stilunastavimo,jerjesvakapostrelciseba{inisuproslavibeda–pobedaitojenajbitnije.

Vratio se Jao Napada~ iz Gane Antvi Jao, koji je pre samo nekoliko dana prosl|ennapozajmicuuBe`aniju,vratioseuNoviSadinastavio datrenirasigra~imaVojvodine,klubaskojimjepodugovorom. Razlozibrzopoteznogpovratkatamnoputogigra~anisupoznati, tekonseopetobreouFC„VujadinBo{kov“istavionaraspolagawetreneruZagor~i}u.

Sutra polazak u Nant Kao{tojepoznato,fudbaleriVojvodineodigra}eusubotu, 8. septembra, prijateqsku utakmicu s francuskim drugoliga{emNantom. Ekspedicija Novosa|ana od 35 ~lanova u petak polazi za Francusku,dokjepovratakuNoviSadplaniranzaponedeqak, 10.septembra.

PROMENE U CRVENOJ ZVEZDI

Luki} spakovao kofere Luki}jesvestandasupromene u Zvezdi neminovne, a prema saznawima spreman je da u najskorijevremeodesafunkcijei oslobodi mesto za Dragana Xaji}a, ~iji povratak u Qutice Bogdanavi{enijetajna. Kako navode izvori bliski Marakani, Luki} }e tokom vikenda imati sastanak Vu~i}em, kojijeve}potvrdiodajeuvezi

saZvezdomrazgovaraoisaXaji}em,aliisaKirilomKrav~enkom, zamenikom generalnog direktoraGasproma,zadu`enimza inostranaulagawa. Luki} je spreman da saslu{a predloge za stabilizaciju Zvezdeidasepovinujesvemu{toje u interesu kluba. Na Marakani ni{ta ne}e mo}i da krene napred ukoliko ne bude zna~ajnih ulagawa,aonasudobrimdelom vezana za odlazak aktuelne uprave. Vu~i}je,ina~e,potvrdiojeda Gaspromtra`igarancijedr`ave

za ulagawa u sport, kao i da postojedrugefirmekojesuspremnedainvestiraju,kakouCrvenu zvezdu,takoiuPartizan. Sobziromnatodajerukovodstvoruskogenergetskoggiganta jo{ u decembru pro{le godine izrazilovelikonezadovoqstvo na~inomnakojiaktuelnaupravavodiZvezduidasutadaporu~ilidane}ebitipove}awaulagawa,jasnojedausklopu garancijakojeRusitra`espadainovagarniturana~elukluba. Po{ to su Zvez du u preth odn om per io d u, istinaizsasvimrazli~itihrazloga,napustili mnogi qudi sa kojima je Luki} od po~etka mandatasara|ivao,ada jeposledwiunizuidoskor a{ wi gen er aln i sekretar\or|eStefanovi}, aktuelni predsednik je ostao skoro sam. Wegovim odlaskom sa Marakane ste}i}eseuslovizanoveizbore,kojibipremanajavamatrebalo da ponovo budu obavqeni uSkup{tinikluba,aneputem neposrednihizborakojisukao revolucionaran na~in birawa prviputodr`aniumajuovegodine.Sobziromnasituacijuu Zvezdi,o~iglednaje`eqasvih relevantnihfaktoradasesmena na ~elu kluba obavi na miran na~ in. Zat o je i Luk i} spremandaodesam,anedabude smewen.

Posedujemo kvalitet koji je u skladusna{imambicijamainadam se da }emo nastaviti to da dokazujemo i kada se prvenstvo budenastavilo. Istovremeno, novosadski superliga{u~etiriprveutakmicenijeprimionijedangol,{to svedo~ioveomadobrojigriodbranecrveno-belih? -Neobra}ampa`wunatu~iwenicu, iako je sigurno dobro to {to nismo ni jednom vadili loptuizmre`e.^iwenicajeda igramodobroudefanzivi,kaoi todasuseIgor\uri}i\or|e Joki} veoma dobro uklopili u na{tim. Kada se liga bude nastavila, prvostedoma}iniekipiJagodine,potomodlazitenaKaraburmugde}evasdo~ekatiOFKBeograd, a onda vam u goste sti`e prvakPartizan? -Uz puno po{tovawe prema fudbalderima Jagodine, jasno jedasmoutomsusretufavoriti i da, {to se nas ti~e, samo

pobeda dolazi u obzir. Sledi nampotomme~suvekneugodnim OFKBeogradomivoleobihda derbi s Partizanom na „Kara|or|u“ do~ekamo na istom mestunakojemseisadanalazimo, dakle kao lideri. Da bismo u tome uspeli neophodna }e nam biti maksimalna ozbiqnost u svakoj utakmici, kao i to da razmi{qamo samo o prvom narednomrivalu. Imali ste problema s povredom.Kakvojesadastawe,sobziromnatodasutreneripredme~ s Dowim Sremom rekli da branitenavlastituodgovornost? -Treniram potpuno normalno i ne ose}am nikakav bol u povre|enomkolenu.Videlisteda trening koji smo upravo zavr{ilinijebionimalojednostavan,{tojasnosvedo~iotomeda jemojapovredapodkontrolomi verujemda}etakoostatiipred utakmicekojesuprednama–zakqu~iojegolmanVojvodineNemawaSupi}. A. Predojevi}

Prosine~kom novac u dve rate CrvenazvezdadugujeRobertu Prosine~kom ne{to mawe od280.000evraiobavezalase da}etajnovacisplatitiuratama,najkasnijedo15.januara 2013. godine. Vr{ilac du`nostigeneralnogsekretaraStefan Pant ov i} je, tak o| e, naj av io da bioddanastrebalo da po~ne re{avawe zaostalih primawa Radnojzajednici. Pros in e~k i je u intervjuu zagreba~kom „Jutarwem listu” izj av io da se nada da potra`ivawakojaimaodcrveno-belihne}emorati da se re{ av aj u predsudom,nitiotpis iv aw em dug a od weg ov e strane. - Ni slu~ajno da }e bilo ko do}i u poziciju da se odri~e zara|enog novca. Mi smo svojih obaveza svesni. Uostalom, sve je precizirano sporazumnim raskidom ugovora s Prosine~kim,kakovisinadugovawa, tako i dospe}e obaveza ka`ePantovi}. On nij e `el eo da nav od i ta~nu sumu koliko Zvezda duguje donedavnom {efu stru~nog {taba, ali je potvrdio da informacija iz medija da se radi o 280.000 evra u dobroj meriodgovaraistini. - Ne bih da otkrivam konkretnedetaqebilo~ijegugovora,samomogudaka`emdaje re~one{tomawemiznosune-

go {to je objavqeno u medijima.Mismoseobavezalidataj nov ac isp lat im o Pros in e~kom u dve rate, s 15. januarom 2013. godine kao krajwim rokomzaisplatucelokupnogduga.

Odmahpodolaskunafunkciju,Pantovi}ajedo~ekaloinaraslo nezadovoqstvo u Radnoj zajednici, za koju je i Prosine~kipotvrdiodapunihsedam meseci nije primila platu. V. d. generalnog sekretara tvrdi da }e odr`ati datu re~, odnosno da }e do kraja ove nedeqe po~etiisplatazaposlenima. - Radn a zaj edn ic a je na{ prioritet. Kao {to sam i rekao zaposlenima, danas bi}e ispla}ena jedna plata. Zaista je nedopustivo da qudi sedmi mes ec ne prim aj u zar ad u, a pritom uredno obavqaju sve svojedu`nosti.@elimodabudemo korektni prema svima i najva`nije nam je da re{imo pitawe radne zajednice - rekaojeStefanPantovi}.

dnevnik VLADIMIR VERMEZOVI], TRENER PARTIZANA

Desetka za igre u Evropi Iporedodlaskamnogihigra~anaobavezesareprezentacijama Partizan ne}e sedeti skr{tenihrukuve}}etreniratisa preostalim kadrom. Treninzi }e kao i dosad biti dva puta, a trener Vladimir Vermezovi} isti~eda}ewimaprisustvovati13fudbalera. - Da smo imali vi{e igra~a mogli smo poja~ati treninge ovakoonimorajubitislabiji. Nadam se samo da }e se reprezent at ivc i vrat it i `iv i i zdravi kako bismo mogli normalnodaradimo.Ostalibismo i bez Aleksandra Mitrovi}a, alionzbogpovredenijemogao da se odazove omladinskoj selekciji. [efstrukeosvrnuosenaposledwu utakmicu u prvenstvu protivOFKBeogradagdecrno -beliuprvompoluvremenunisu blistali. - Ima vi{e igra~a koji posao nisu odradili kako treba. Vidimdaseve}pri~akako}e Zabija biti sklowen, ali to nije istina jer tek je do{ao. Pa ko bi pos le jedn e lo{ e utakm ic e sklaw ao igra~ e iz tima - pitawem je odgovorio Vermezovi}. Milo{ Ostoji} je potpuno oporavqenodpovrede,a~ekase AleksandarMitrovi}.

-Oni}eraditiposebno. Partizan se ove godine susreo sa sa neo~ekivanim problemom. Osim BSK-a sve ekipe uprva~etirikolaprotiv{ampionasuigralevisokpresing. - To je dobro. Tako se odr`ava ritam pred evropske utakmice. Kadsamseponovovratiousrpski fudbalmisliosamdatunemakvaliteta me|utim ve} na po~etku samdemantovan.Samonekanastavetako,boqejezawih,aizanas. Vermezovi} insistira na izgradwisistemakojibitrebalo dasepo{tuje,kaozalogzaboqe utakmiceuEvropi. -KadsambiotrenerTeleoptika napravio sam petogodi{wi plan posle kojeg bi ekipa igrala standardno u Ligi {ampiona. Rekao sam to: Nemawi Rni}u, Nikoli Grubje{i}u, Ifeaniju Emeghari, Stefanu Babovi}uiMilanuSmiqani}u. Me|utim, posle mog odlaska iz Srbije rasprodata je obe}avaju}ageneracija.Radimoisadana sistemu,te{koide,alimislim da }emo izdr`ati - rekao je Vermezovi}. Trenerjenakrajuoceniodosada{weigre{ampiona. - Za prolazak u Ligu Evrope desetka,azaprvenstvosedmica - zakqu~io je {ef truke crno belih. I. Lazarevi}

VUKI] LICENCIRAN ZA LIGU EVROPE: [ampion Srbije Partizan poslao je UEFA spisak 23 fudbalera na koje Vladimir Vermezovi} ra~una za Ligu Evrope, a na wemu je iznena|uju}e i Zvonimir Vuki}. Vuki} je stavqen na spisak, izme|u ostalog, i zbog insistirawa ~elnika crno-belih, posebno predsednika Dragana \uri}a. \uri} je, kako saznajemo, imao sastanke i sa Vermezovi}em i sa Vuki}em, posle ~ega je prona|eno zajedni~ko re{ewe u interesu kluba, tj. da iskusni napada~ bude licenciran za Ligu Evrope. Vuki} je pro{le sezone bio jedan od najzaslu`nijih za petu uzastopnu titulu Partizana, ali je pre nekoliko nedeqa u{ao u sukob sa Vermezovi}em. Od tada, on je trenirao samostalno, a ~ak se govorilo i o wegovom mogu}em transferu, ali je sve to propalo, pa je on i daqe igra~ crno-belih. Partizan }e u Ligi Evrope igrati u grupi H, protiv Intera, Rubina i Neft~ija.

DANAS PO^IWE MEMORIJALNI TURNIR „STEVAN VILOTI]”

Festival mladosti Danas u Subotici po~iwe tradicionalni fudbalski turnir Memorijal „Stevan Viloti}]ele“.Memorijalseodr`avapodevetnaestiput,anastupa {est reprezentacija koje ~ine igra~ido19godina. Ove godine }e ~ika ]eletu u ~ast igrati selekcije Srbije, Belgija i Ma|arska (A grupa), Izraela,UkrajineiCrneGore (Bgrupa). Prvime~turniraigrasedanas na Gradskom stadionu u Subotici, a sastaju se Srbija i Belgija(17),anastadionuBa~kesnage}eodmeritiCrnaGora

iIzrael(17.05).Sutraod17satiuBa~kojTopoliigrajuUkrajinaiCrnaGora,auistovreme, ali u Senti, Belgija i Ma|arska.Tre}ekolojenaprogramuu subotu,utakmiceseigrajuod17 sati i to Srbija i Ma|arska igrajuuKuli,aIzraeliUkrajinauKawi`i. U ponedeqak je zavr{nica turnira.UBa~kojTopoliseod 14.30 sati igra me~ za peto mesto,naGradskomstadionuuSubotici od 16 sati utakmica za tre}e mesto, dok finalni duel po~iwe u 17 sati, a igra se na stadionuBa~ke. N. S.

Del Pjero u Sidneju Iskusni napada~ potpisao dvogodi{wi ugovor sa Sidnejom ~lanom elitnog ranga australijske lige. Ni River Plata, ni Sion, ni Olimpijakos nisu uspeli da anga`uju Alesandra Del Pjera,tojepo{lozarukom~elnicimaaustralijskogSidneja. PopularniIlkapitanoko{taoje~lanaAlige,elitnograngaaustralijskognacionalnogetakmi~ewa,dvamilionaevrapo sezoni,~etiriukupnojer}eDelPjerodvegodinebranitiboje timaizSidneja,javqajuitalijanskimediji. Italijan (37) je postao najpla}eniji igra~ fudbaler u Australijiinajpoznatijiigra~uistorijiAlige.DelPjeroje do pro{le sezone nosio dres Juventusa u kojem se proslavio, u klubizTorinajestigaodavne1993.godine!Ovo}emubitiprviinternacionalnianga`man!


SPORT

dnevnik

[kotinajavquju pritisak Srbija }e u subotu na Hempden Parkuotvoritisa[kotskomtakmi~eweuAgrupikvalifikacija zaSvetskoprvenstvo2014. Grupa}eizvesnobitiveomate{kaiizjedna~ena,jeruwojnema nijasnogfavorita,ni~istogautsajdera.Uwoj}ebitijo{Hrvatska, Belgija, Vels i Makedonija. Hjustonka`edasu[kotinau~ilidanetrebadaprepu{tajuinicijativurivalu. -Kadasmoupro{limkvalifikacijamaizgubiliod[panije3:2, shvatilismo{tatrebadaradimo. Najpre smo im ostavili suvi{e prostora,alikadasmona0:2izvr{ili pritisak, sve je izgledalo kakotrbaistiglismoizjdna~ewa -ka`eHjuston.[kotisunakraju tog me~a pora`eni od op{tih {ampiona3:2,golomunadoknadi. - Zbog toga je bitno da protiv Srbijeodstartakrenemosapristiskom.Imamotalentovantim,i mislim da dosta togazavisi od pristupa igri. Ne smemo da im prepustimo inicijativu i dozvo-

limo da neometano grade igru ka`eHjuston,kojijeosimmestau stru~nom{tabu{kotskeipomo}nikaKregaLevinatako|eimenaxerDandiJunajteda. - Mislim da smo najboqi kada protivnik ima loptu, a mi kidi{emonawu,unesemoimseulice. To najvi{e vole i navija~i, atmosfera se podigne, {to povratno dobro deluje na tim. Siguran samda}emomo}itakodaigramoi usubotu. [kotipredprvime~kvalifikacija imaju probleme sa defanzivcima,po{tosudvapovre|ena, advapodznakompitawa.Unapadu problemanema,iakojenajskupqi {kotski igra~ Stiven Fle~er jo{usukobusaselektorom.Iako osim wega {kotski napada~i igrajuudrugojengleskojligiili su rezerve u premijerliga{kim klubovima,mnogiodwihsuuodli~nojformi,agolovezaklubove ve} su postizali Ros Mekormak, Kreg Mekejl-Smit i Xordan Rouds.

HRVATSKASEPRIPREMAZAME^SMAKEDONIJOM

Startjakobitan Selektor fudbalske reprezentacijeHrvatskeIgor[timacrekao je da je za wegov tim veoma bitno da dobro startuje u kvalifikacijamazaSvetskoprvenstvo. -Dobarstartjeveomava`anda bisestvoriladobraatmosferau timu.TojeposebnobitnouHrvatskoj, jer raspolo`ewe u narodu

Igor [timac

mo`e da se promeni od euforije do kataklizme za samo jedan sekund... Bitno nam je da odemo u Belgiju u dobrom raspolo`ewu i zato }emo protiv Makedonije igratikaodajefinaleSvetskog prvenstva - rekao je [timac, a preneosajtUEFA. [timacdodajeda}eprotivMakedonijeigratikaodajefinale, a ne prva utakmica u kvalifikacijamazaprvenstvoSveta.HrvatskaseukvalifikacijamazaSvetskoprvenstvo2014.godineuBra-

zilutakmi~iuGrupiAsaMakedonijom, Belgijom, Srbijom, [kotskomiVelsom.Udrugomkolu,11.septembra,igra}eugostima protiv Belgije, koja je jedan od glavnihfavoritazaprvomestou grupi. -Nikadasenisampla{ione~ega,panevidimza{tobihsepla{iojedneutakmice.Ovde samdaigra~imaprenesem znaweiiskustvoidaim pomognemdaseizboresa onim{toutakmicanosikazaoje[timac. [timac je reprezentacijuHrvatskepreuzeood Slavena Bili}a, koji je podneo ostavku posle Evropskog prvenstva u PoqskojiUkrajiniovog leta da bi trenirao LokomotivuizMoskve. - Ube|en sam da }u nastvitisauspesimareprezentacije.[tavi{e,verujemda}u poboq{atiigru.Sre}ansam{to imam priliku da se doka`em qudimakojisuskepti~niumojkvalitetikojineverujuumene-rekaoje44-godi{wi[timac. Hrvatska je, me|utim, nedavno pora`ena od [vajcarske sa 2:4 u prijateqskoj utakmici igranoj u Splitu. - Izviwavam se na{im navija~imazbogtogaiobe}avamda}emo sevratitiuSplitdaseiskupimo zatajporaz-dodaoje[timac.

ORLI]ISUTRAIGRAJUSDANSKOM

Dobara`a prekoAlborga Mlada fudbalska reprezentacijaSrbijesutraigrautakmicu8. kolakvalikacijazaEvropskoprvenstvoprotivDanskeuAlborgu. Orli}imajeovajme~bitiiline bitijersuimSkandinavciglavnikonkurentzaprvomestougrupi.Na{areprezentacijajeve}u Alborgu gde fini{iraju pripremezabitanme~. SelektorAleksandarJankovi} uverenjedaorli}imoguplasman ubara`upravooveritiprekoDanacaiakosuuprvomme~usamoremizirali0:0. - Dolazimo polako do fini{a kvalifikacijakadaseodlu~ujeo prvadvamesta.Prethodniciklus odradili smo odli~no, sa igrom kojajeizme~aume~bilasveboqa.Kompaktnasmoekipakojazna {taho}eiverujeda}etoiostvariti. Uigravali smo se i mislim da smo sada u punoj formi. Verujem da mo`emo da pobedimo Dansku-rekaojeselektor. Orli}i}everovatnoigratisa dva{pica,formacijomkojuupo~etkukvalifikacijanisuforsirali. Jankovi} je tra`io efikasnuekipui~inisedowejedo{ao. OdbranaDanacabi}enavelikim mukamakogododnapada~aSrbije budedobio{ansu. - Vi{e formacija moramo uigrati ako `elimo pobedu

protiv Danske. Krenuli smo sa 4-2-3-1, ali i pored toga {to smo imali posed nismo davali golove.^inisedasemomcisjajno snalaze u novom sistemu i verujemda}etakobitiisada. Jankovi} ne}e ra~unati na nekeigra~enakojejera~unaou Kragujevcu, ali ne veruje da je kvalitettimeizgubqen. - Imamo skup odli~nih igra~a koji svi mogu da igraju u startnoj postavi. Prava porodi~na atmosfera uticala je da svi mnogo radimo i rezultati togasuvidqivi.Moramobitii pametni u Alborgu jer mi smo ti koji se pitaju u tom me~u. Shodnotomene}emosrqative} }emo tra`iti svoju igru kroz kontre. Dancimorajunapasti,dokna{aselekcijamo`ekrozgre{ekerivalatra`itisvoju{ansu. -Svakakodasmouprednosti, ali ne smemo se uspavati. Danskajesjajnaselekcijakojamo`e da pobedi svakoga, ali mo`e i dakiksirakao{tojetouradila kad je potcenila Farska Ostrva (1:1). Pratili smo ih u svim me~evima, dobro smo informisani i uz veliki trud, u {tanesumwammo`emopobeditiSkandinavce. I.Lazarevi}

~etvrtak6.septembar2012.

15

NA[IREPREZENTATIVCIVERUJUDA]EUMIRITIRATOBORNE[KOTE

Nametnu}emosvoj ritamigre Reprezentacija SrbijedanasodlazeuGlazgov gde ih u subotu na „Hempdenparku”o~ekuje premijerni duel u kvalifikacijama za SP u okviru Grupe A. Nije jednostavno do~arati aktuelni trenutak u kojem se nalazi posrnulinacionalnitimSrbije, kojitrenutnozauzima42.poziciju na FIFA rang listi. Poverewejavnostisuizgubili,noviselektorMihajlovi}uprocesusmene generacija isprobao je gotovo 40 fudbalera, zabele`io tri porazairemiuzsamojedapostignutigol.Nenaziresenikonceptni sastav,ijedinielementkojidaje kakvu takvu nadu da mo`emo izgledati kao ozbiqna ekipa je defanzivni deo koji ~ini stameni trio Ivanovi}-Suboti}- Kolarov. Sve ostalo je otvoreno podlo`nopromenama,kakobiseprona{laformuladasepribli`mo golu,ugrozimorivala. A, opet kad se zaviri u SC F[ u Staroj Pazovi ose}a se prividni mir, vera u sopstvene mo}i, optimizam da }e selektoroveidejemladagardanaterenu iznetikakotreba,`eqnadokazivawa i rezultata koji bi izbrisaoprefiksotpisaniiopet zainteresovao publiku koja volifudbal.

Belgija favorit Kakosebli`istartkvalifikacijazaSPtakose,donekle,mewaimi{qeweofavoritimauGrupiAzaprvadva mesta. -Mo`dajeovoinajja~agrupa, sa velikim brojem kvalitetnihreprezentacijakoje}e seboritizamondijalskuvizu. Prvi put smo u situaciji da nema„sigurnihilakih”bodova,kaorecimoprotivFarana. U prvi plan izbija Belgija, koja ima fantasti~an tim, igraju sjajno i motivisani su danajzadodunavelikotakmi~ewe.Pripadaimulogafavorita, mada ne treba tro{iti re~i o snazi Hrvatske i [kotske, dok su za nijansu slabiji Makedonci i Vel{ani- dele mi{qewe Bi{evac, Ninkovi}iTo{i}.

Mihajlovi} obja{wava saradnicima plan treninga

-Bazasvegajestedobraodbrana, i to mo`e da bude na{ adut jerimamopunoiskusnihigra~a uvelikimklubovima,kojiusvakomtrenuznaju{taimvaqa~initi. ^iwenica je da nam nedostaje zavr{ni pas, golovi, ali radimonaispravqawugre{aka. Znamodanasprotiv[kota~eka naporna i te{ka utakmica. Potrudi}emosemaksimalnodaim pariramonaadekvatanna~in,a pozitivan rezultat na startu kvalifikacija doneo bi nam i dodatnosamopouzdawe-istakao je na pres-konferenciji Milan Bi{evac. ZoranTo{i}jeupunojformi uCSKA,mogaobidabudeiudarnaiglaorlovau[kotskoj. -Imamoiskustvaisolidnerezultate u duelima sa ostrvskim selekcijama.Nematunekihnepoznanica, poznajemo wihov stil igre, znamo na koji na~in mo`emodaihugrozimo. Ipak, na terenu, nedavno protivRepublikeIrskenaMarakani u prijateqskom duelu Srbija nije delovala ubedqivo u fazi napada. - Posedujemo kvalitet i talenat.Imamounovojekipiivelikibrojigra~akojimogudabudu uspe{ni u zavr{nici. Potreban nam je mirno}a i samopouzdawe, koje}esti}ikroznarednaisku-

RANG-LISTAFIFE

Srbijaispala iizprvih40 Fudbalska reprezentacija Srbije pala je za sedam mesta na ranglistiSvetskefudbalskefederacijeisadaje42.sa624boda.Prvomestozadr`alajeevropskiisvetskiprvak[panija,sa 1.617bodova. Nema~kajeostaladruga,aEngleskatre}anasvetu,doksena ~etvrtomestoprobilareprezentacijaPortugala,kojajeuavgustubilapeta.Urugvajjepaozajednomesto. Odreprezentacijakoje}esetakmi~itisaSrbijomuGrupiA kvalifikacijazaSvetskoprvenstvo2014.godineuBrazilunajboqejerangiranadevetoplasiranaHrvatska.Belgijaje40,Vels 45,[kotska47,aMakedonijajena97.mestu. Poredaktrenutnodesetnajboqihfudbalskihreprezentacija nasvetu: 1.(1)[panija,2.(2)Nema~ka,3.(3)Engleska,4.(5)Portugal, 5.(4)Urugvaj 6.(6)Italija,7.(7)Argentina,8.(8)Holandija,9.(9)Hrvatska,10.(10)Danska. {ewa. Kre}e takmi~ewe i sada }esvebitinadalekoozbiqijem ivi{emnivou-odgovoriojeTo{i}. Vezista Milo{ Ninkovi} nudireceptzamegdansa[kotima. -Svezavisiodnas,moramoda nametnemo svoju filozofiju igre.Loptatrebadabude{todu`e u na{em posedu. Nikako ne smemodaseupustimoutrkuirat sadoma}inomkoji}eimatiifa-

NAJBR@I^OVEKPLANETEIGRA]ENAHUMANITARNOJUTAKMICI

Boltudresu Man~esterjunajteda

Ser Aleks Ferguson ispuni}e `equ muwevitom Jamaj~aninu i uvrsti}egauekipucrvenih|avolazame~protivReala. UseinBoltjenakondvaosvojena zlata na Olimpijskim igrama izjavio da bi voleo da zaigra za Junajted i da bi voleo da do|e u Man~ester na probu. Ferguson je brzo odgovorio na to i pozvao BoltanautakimicuprotivFulamakojujeMan~esterre{iousvoju korist rezultatom 3:2. Polse utakmice Fergi je prijateqski pro}askaosaJamaj~aninomiupoznaogasaekipom. Sprinter je nakon toga zamolioserAleksadaozbiqnorazmotriwegovzahtevzaprobu,a~ini se da je iskusni trener to i uradio.Fergijeizjaviozazvani~ni Junajtedov magazin da `eli da

Usein Bolt

uvrstiBoltauekipunagodi{woj humanitarnojutakmicikojuMan~esterigraprotivlegendiReala izMadrida.Tu}e,kakoka`e,najboqemo}idaseuveriusposobnostibrzonogogatleti~ara.

-Zanimqivajewegova`eqada zaigrazanas,aliza{todane,to bimoglodabudesjajnodazaigrau humanitarnomme~uprotivReala gdebismovideliod~egajesatkan u fudbalskom smislu - izjavio je Ferguson. -Qudisumislilidase{alim kada sam rekao da bih igrao za Man~ester. Kada bi mi rekli „U redu, ajde, da probamo”, bilo bi nemogu}e da ka`em ne. Ne bih prihvatioizazovkadanebihmisliodamogutodaizvedem.Jasam vrlokompletanfudbalerimogu da napravim razliku na terenu rekaojeBolt. Mo`da se nakon ovog izleta u fudbalskevodeBoltizadr`itamo,pa}ekona~nodrugisprinteri imati priliku da do|u do medaqe.

Fudbaleririzikujusdopingom FIFAjeupozorilada35postoigra~anepo{tujesavetelekarainasvojurukuuzimadodatkeuishrani.Zbogkori{}ewaraznihsuplemenatauishrani,fudbalerikojiihkoristemogu dapadnunaanti-dopingtestu. - Op{te je poznato da mnogi od suplementa imaju u sebi nedozvoqene supstance kao {to je anaboli~kisteroid.Naosnovuraznihistra`i-

vawado{lismodasazawadaoko60postosportistauSADmla|ihod16godinasvakodnevnokorstidodatakuishrani,veruju}ida}enatajna~in poboq{atisvojefizi~kesposobnosti-rekaoje {efmedicinskekomisijeFIFAJir`iDvorak. On je dodao da je FIFA izdala upozorewe fudbalerimadaneuzimajusuplementekojenisuodobrilenacionalneanti-dopingagencije.

nati~nu podr{ku preko 50.000 gledalaca. Verujem da smo u stawudadiktiramotempoigrekoji namodgovara. Ekspedicija orlova u popodnevnimsatimaletiputGlazgova, gde }e do utakmice u subotu odraditiiposledwadvatreninga na kojima selektor Mihajlovi}trebadaotklonidilemeoko startnepostave. Z.Rangelov SUBOTI^ANI PREDSTAVILIMARI]A

Pauzadobro do{la Novi trener Spartak ZlatiborvodejeZoranMari},ju~eje predstavqen u Subotici, a odmahpotomjeodr`aniprvitrening. Mari}ajepredstavio@eqko Kne`evi},potpredsednikSpartakZlatiborvode,kojiseprvo zahvalio Zoranu Milinkovi}u nasvemu{tojeuradiozaSpartak,apotomistakao: –Svidobroznatekakavjeon bioigra~ikakavjetrener.Brzosmosedogovorili,imiion verujemo u ovu ekipu. @elimo mudobrodo{licu,mnogodobrog rada, rezultata i zajedni~kog radovawa, sa zajedni~kom `eqomdaiza|emoizkrize–kazao jeKne`evi}. Zoran Mari} je potom istakaodaodranijenosidobreutiskeoSpartakuida}euzdobar rad suboti~ki prvoliga{ konsolidovatiredove.. – Kre}emo odmah sa radom, a pauzajedo{laupravi~as.Poznajem igra~e Spartaka, sa nekima sam i radio, ali je neophodno da neposredno steknem sliku,napravimobjektivnuanalizu stawa. Kratkoro~ni ciq seti~esamorezultata,makari nau{trbigre–kazaojeMari}. Uz Zorana Mari}a, u stru~nom {tabu }e mu pomagati Goran [aula, dok trener golmana ostajeVladanRada~a. N.S.


16

sport

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik OLIMPIJADA U ISTANBULU

Propu{tena {ansa U Ist anb ul u, na Olimp ij ad i u {ah u, prat im o, pre sveg a, razumqivo, rezultate na{ih predstavnika. Mu{karciseo~ekivanovra}ajuizbezdana, a dame im neo~ekivano iduususret.Ono{tosudobilenamostuju~esuizgubilena }upriji, jer nere{en rezultat sa Vij etn amk am a je neu s peh. Sjana Manakova iz prvih pet kola protiv Poqakiwe je na siluhtela,bezpotrebe,jerme~ jeionakove}bioizgubqen,da dobije remi poziciju, pa je izgubila,aju~ejehteladase“vadi”,paopet-}orak.[teta,jer je bila u velikoj {ansi za individualnu medaqu na drugoj plo~i.Neuspehsuinere{eni rezultati Bojkovi}eve i Raki}eve protiv slabije rejtingovanihprotivnica.

Va`niji rezultati(mu{karci): Azerbejxan – Rusija 1,5:2,5, Kina-Jermenija2,5:1,5,Filipini – Ma|arska 2:2, Ukrajina – [panija2,5:1,5,Moldavija–Nema~ka1,5:2,5,Argentina-Indija 2:2,SAD–Turska3,5:0,5,Izrael –Francuska2:2,Meksiko-Uzbekistan1:3,Hrvatska–Gr~ka2:2, BiH-^e{ka2:2,itd.Egipat Srbija1:3 (Amin(2643)–Ivani{evi} (2645) 0:1, Adli (2602) – Marku{ (2599)1:0, Ezat (2453) – Perunovi} (2614) 0:1, Labib (2429)-Popovi}(2579)0:1). Plasman:1.Rusija13,2-3.Kina,Ukrajina12,4-11.Jermenija, SAD, Ma|arska, Azerbejxan, Nema~ka, Uzbekistan, Filipini,Engleska,Makedonija11,19. Srbija10,itd.Unarednomkolu SrbijaigrasaIndijom. @ens ka sel ekc ij a. Va` nij i rez ult at i: Rus ij a – Poqs ka

2:2, Gruz ij a – Kin a 1,5:2,5, Ukrai jn a–Franc us ka2:2,Srbij a- Vij etn am 2:2 (Bojk ov i} (2392) – Thi Mai (2212) remi, Man ak ov a(2304)–Kie uThien (2226)0:1,Stoj an ov i}(2277)– Thi Nhu (2228) 1:0, Rak i} (2300) – Bi~ Ngoc (2172) remi), Ma| ars ka – Crn a Gor a 2,5:1,5, [pan ij a – Gr~k a 2,5:1,5, Eston ij a - Ind ij a 1:3, Uzb ek is tan - Per u 2,5:1,5, Slov a~k a - Iran 0,5:3,5, SAD – Belg ij a 4:0, Kaz ahs tan – Mong ol ij a 3:1, BiH -Bug ars ka 0,5:3,5,itd. Plas man: 1-3. Kin a, Rus ij a, Poqs ka 12, 4-10. Ukraj in a, Franc us ka, Ma| ars ka, Vij etnam,Ind ij a,[pan ij a,Uzb ek istan 11, 11-13. Gruz ij a, SAD, Srb ij a10,itd.Unar edn omkoluSrb ij aigrasaGruz ij om. B. Dankovi}

ZABAVNA [KOLA FUDBALA U ^OKI

Novak \okovi}

OTVORENO PRVENSTVO AMERIKE – US OPEN

Novak i Janko samo po~eli Najboqi srpski teniseri dugo su ~ekali da istr~e na teren i po~nu me~eve 4. kola. Tosuido~ekali,alisenisudugozadr`alinaigrali{tima. Posle tri prekida i odlagawazbogki{e,Novak\okovi}i JankoTipsarevi}po~elisusvojeduelesaStanislasomVavrinkom i Filipom Kol{rajberom, ali ih i privremeno zavr{ili posle pola sata. Novak je pre odlaska s terena vodio 2:0, a Tipsarevi}5:2ugemovima.

Ta~no u tri ~asa ujutru po vremenuuSrbiji,organizatori US opena odlu~ili su da definitivno odlo`e sve preostale me~evezakazanezautorak(jedva zavr{enonekoliko)iodredeim nove termine. Vremenska prognoza ne daje razlog za optimizam,pa}e,posvemusude}i,iznenadna odlagawa i neprecizna satnica biti najve}i problem igra~a, organizatora i teniske publikedokrajaturnira. Ina~e, Viktorija Azarenka uspela je da se plasira u polu-

finale savladav{i Samantu Stosur rezultatom 6:1, 4:6, 7:6, dok su Marija [arapova i MarionBartolimoraleusvla~ionicu pri iznena|uju}em rezultatu0:4. DavidFererjeprekoRi{ara Gaskea obezbedio mesto u ~etvrtfinalu-7:5,7:6,6:4,ukojem bimogaodasesastanesaJankom Tipsarevi}em. Jo{ u pon ed eq ak su me| u osam najboqih oti{li Federer i Berdih, odnosno Marej i ^ili}.

Na terenima ve`balo 200 mali{ana Otvorenuzabavnu{kolufudbalau^okinazavr{etku{kolskograspustapetdanajepoha|alo 200 devoj~ica i de~aka uzrasta od 7 do 12 godina iz ^oke, Padeja i Ostoji}eva. Otvorenu zabavnu{kolufudbalau^oki, posetio je wen idejni tvorac i direktorAndersLevinsten,najavquju}i nastavak projekta u kojiseugradovimagdeserealizuju, pored fudbalskih klubova ukqu~uju policija, op{tine i {kole.

huligananasportskimpriredbama. Lider {kole Sa{a Dulka ka`edaFK^okasprovodiod2004. godine sprovodi program Otvorene zabavne {kole fudbala uz pomo}KancelarijeuBeogradu,a prviputukqu~enajeipolicija, Centarzasocijalniradop{tine ^oka, predstavnici lokalne samoupraveiosnovnih{kolaiz ^oke,PadejaiOstoji}eva. Po ideji Andersa Levinsena izDanske,{kolaseorganizujeu

devoj~icaide~akauzsavla|ivawe fudbalske ve{tine, upoznavali saobra}ajne propise, dru`ili se i zabavqali. Ova {kola}enastavitidaradiidaqe, ali od sada sa izmewenom koncepcijom–najaviojeLevinsen. AsistentprojektaKancelarije u Beogradu Milovan Ristivojevi} obja{wava da je u pitawu pilotprogramkojisesprovodiu pet gradova u Srbiji, ^oki, Prokupqu, Pirotu, Para}inu i Kwa`evcu,anovinajeukqu~iva-

PRELAZNI ROK U RUSIJI JO[ TRAJE

Gasprom platio 80 miliona za Hulka i Vitsela Upono}31.avgustau najve}em delu Evrope zavr{en je prelazni rok za fudbalere. Bogatiruskivlasniciklubovaizdejstvovali su od nacionalnog savezadautojzemqipijacaradisedamdanadu`e. Zenit iz Sankt Peterburga, odnosno privredni gigant Gasprom koji stoji stoprocentno izakluba,ujednojno}iiske{irali su 80 miliona evra (!?) za

S obzirom na to da prelazni rokuRusijiidaqetraje,trebalobidabudemonaoprezuividimo kako }e rivali zvani~nog {ampiona reagovati na ova dva mega transfera. I Hulk i Vitsel potpisali su petogodi{we ugovore sa Zenitom, koji je lideristorijskogprvenstvaRusije,Premijerlige2012/13. Posle sedam odigranih kola, Zenit ima pet pobeda, remi i porazideliprvomestosaTere-

Hulk i Vitsel

dvojicu fudbalera iz portugalske lige. Polovina je upla}ena Portu za sna`nog brazilskog napada~a \ivanilda Vijeru De Souzu,poznatijegkaoHulk(26), a druga polovina na ra~un Benfike, za sjajnog belgijskog reprezentativca Aksela Vitsela (23). To su dva mega poja~awa koja je dobio Lu}ano Spaleti pred startLige{ampiona,ukojoj}e se Zenit takmi~iti u grupi sa Milanom,AnderlehtomiMalagom.Rusi,o~igledno,videsvoju {ansudapro|uuosminufinala igotovodanisupitalikoliko jenovcapotrebnodasetoosigura.

kom iz Groznog, CSKA iz Moskve ima bod mawe, a An`i iz Maha~kale dva. Lokomotiva iz Moskve,SlavenaBili}a,ima13 bodova. Ovaj{ampionatjeistorijski jerprviuistorijiruskogisovjetskog fudbala koji }e biti igran po „zimskom” kalendaru, standardnom u Evropi. Zbog o{trih zima, Rusi su ranije igralitokomleta,pajeaktuelni{ampion~ekaoskorogodinu danadanastupiuevro-kupovima inesamoto.Sezonajepo~iwala na prole}e i zavr{avala se na jesen, a ekipe koje su igrale Evropu nastavqale su posle jesenidasetakmi~eukupovimai

tokomzime,paiprole}a,doksu trajalepripremezanovoprvenstvo. OdovesezoneiRusi}eigrati u bioritmu velikog dela Evrope-jesen,zimskapauza,pa rasplet na prole}e. Hulk je u Porto do{ao 2008. godine kao anonimni fudbaler koji se {etao po japanskim klubovima, a posledwizakojijeigraojebio Tokio Verdi. Za ~etiri sezone na„Dragau”osvojiojetritituleprvakazemqe,jednuLigu Evrope i titulu najboqeg strelca {ampionata, a u plavo-belomdresupostigao je 78 golova na 196 utakmica. Bio je blizu ^elsija i Man~ester sitija letos, a kadasetoizjaloviloodlu~iojedaodeuRusijusastatusom povremenog reprezentativcaBrazila(5/14). Portojeugodinudanazaradio 87 miliona evra od prodaje dvojice najboqih fudbalera, koje je doveo skoro za „xabe”. Pro{log leta Radamela Falkaa prodali su Atletiko Madridu za 47 miliona evra, a sada Hulkazane{tomawe.Vitsel je u Portugalu proveo samojednusezonu,alijeto bilo sasvim dovoqno da Evropa po~ne da pri~a o wemu.IgraojesjajnozaBenfikuukojujedo{aopro{logleta poslepetsezonauStandarduiz Lije`a.Bioje~lansvihmla|ih selekcijabelgijskereprezentacije, pre nego je skoro postao standardniseniorskireprezentativac i uskoro }emo imati prilikedaseuverimokolikoje dobar igra~, kada se sudare SrbijaiBelgijanaputukaBrazilu2014.godine. RuskiGasprom,poredZenita, generalni je sponzor [alkea i Crvenezvezde,aklubsenalazi upregovorimasavlasnikomMilana Silvijom Berluskonijem okoulaskaiuslavniitalijanskiklub.

S polaznicima u ^oki ve`bao i idejni tvorac i direktor {kole Anders Levinsen

Mali{anisuprogram{kole savladavalinafudbalskimterenima u ^oki, Padeju i Ostoji}evu, gde su improvizovane uli~ne raskrsnice, na kojima su saobra}ajni policajci regulisali promet, umesto automobiladecasu„vozila”lopte,pa su sticala ve{tinu i znawe iz fudbala i poznavawa saobra}ajnih propisa, a upoznali su se i sa policijskom opremom kojasekoristiuborbiprotiv

Srbijiijo{18zemaqaod2001. godine,afinansirajujeambasade Danska i Norve{ka u saradwi sa fudbalskim klubovima doma}inima i Kancelarijom Otvorenezabavne{kolefudbalauBeogradu.[kolau^okije jednaodnajboqihuSrbiji,paju jeposetioiwendirektoritvoracAndersLevinsen. - Zadovoqan sam onim {to samvideonastadionuu^okina ~ijem su travnatom tepihu 200

we u {kolu predstavnika policije,lokalnesamouprave,{kole ikluba,koji}eformiratibord od po tri svoja predstavnika. Umestopokaznogkarakterakoji traje pet dana godi{we, {kola }e trajati kuntinuirano od septembraovedomajamesecanaredne godine. Bord }e se sastajati jednom mese~no, a {kole }e se odr`avatijednomnedeqnounekojod{kolaugradu. Tekst i foto: M. Mitrovi}

PAZOV^ANI IZGUBILI OD VO@DOVCA

Bez snage nema bodova Susret sa Vo`dovcem Radni~kijedo~ekaosaosambolesnih igra~a i naravno izgubio (0:2). Trener Nenad Vani} radio je sa pola ekipe, dok su na drugoj strani lekari ~inili svoje da osposobe oboleli deo ekipe. Sre}om jedan broj igra~astaojenanoge,alinepotpuno spremni na naporan susret. Vani} je poku{ao sa kombinovanim timom da se suprostavi jednomodnajboqihtimovaPrvelige. - Prezadovoqan sam igrom u prvom poluvremenu. Dok su rekovelescenti imali snage Radni~ki se uspe{no nosio sa favorizovanim Vo`dovcem.^ak smo imali dve veoma povoqne prilike.Bonxi}iMarkovi}da su bili malo prisebniji, prvo

poluvremebisezavr{ilouna{u korist - prime}uje trener Vani}. Nakonravnopravneigreuprvom poluvremenu, Radni~ki je nastavio u drugom poluvremenu sa mawe pa`we i `ustrine. To su iskoristili sna`ni i brzi napada~iVo`dovcaizadesetak minutare{ilisusret.Najpreje Haski}unaletuloptuizkornerazabioumre`uporedpasivne odbrane novopazova~kog tima. Ubrzo zatim stub odbrane Radni~kog mlako je vratio loptu svom golmanu. Oprezan je bio \oki},stigaojepreMilo{evi}a, i lakim lobom postavio kona~anrezultat. Tener Vani} morao je na iz igreizvu~eumornePavlovi}ai ^eprwu..

-Iakopolatimapodlekovima,Radni~kisenijeobrukao.To uliva nadu da kad budemo kompletni, pomrsimo ra~une mnogim favoritima - zakqu~uje sportski direktor kluba Ra{a Orlovi}. Treneru Vani}u javili su se ju~esviigra~i.Poja~anjetempotreninga.Verujeseda}eekipabitispremnaikompletnaza susretuIn|iji.Napo~etkuprvenstvaRadni~kijenajaviodau svaki susret ulazi spreman na pobedu. - In|ija je najavila borbu za super ligu. Mi smo odlu~ni na borbu da opstanemo, tako da }e susretuIn|ijibitidinami~an izanimqiv-ka`eDaliborPuni{i},kapitenRadni~kog. J. Vukovi}


SPORT

dnevnik

~etvrtak6.septembar2012.

17

PORTUGALSKI[AMPIONUPOSLEDWIHDESETGODINA INKASIRAO350MILIONAEVRA

Porto uzeo i jare i pare

Zmaj ev i u pos ledwih 10 godina osvojili 23 trofeja, istovremeno pune}i kasu prodajom svojih asova. Od 15 trans fer a ink as ir al i prek o 350milionaevra. Nik o kao Port o. Slavn i klubsastadionaDragaouprethodn oj dec en ij i je usp eo da osvojiLigu{ampiona,dvaputa

po paprenim cenama obezbe|ivaosebilagodnofunkcionisawe, u situaciji kada se Real, Barselona i Man~ester junajted nalaze u dugovima od vi{e stotinamilionaevra. Porto je od leta 2004. realizovao ~ak 15 jakih transfera u inostranstvo, inkasirav{i na imeobe{te}ewaukupno365milionaevra.

FudbaleriPorta

Ligu Evrope (UEFA), naravno i brojne trofeje na doma}oj sceni, a sve to uz ulagawa na nivouklubovasadnatabeleengleske Premijer lige. Slobodno se mo`e re}i da je predsednikzmajeva@or`NunoPinto da Ko{ta kupoprodaju igra~a pretvoriouumetnost. Ono {to je Zdravko Mami} izzagreba~kogDinamanaBalkanu, to je Da Ko{ta u evropskim okvirima. Kupuju}i jeftino,ilibeznadoknade,aonda satakvimigra~imaprave}ivrhunske rezultate, Porto im je podizao vrednost na fudbalskomtr`i{tuiondaprodajom

Turskog fudbalera izdalo srce Fudbalski klub Eski{ehirspor iz Ankare objavio je na zvani~nomsajtudajeEdizBahtijarevi} (26), koji igraju}i za turskog superliga{a nastupa pod prezimenom Bahtijaroglu, preminuousvomdomupo{tose vratiosave~erwegtreninga. Mladi fudbaler je izdr`ao trening ali se nije dobro ose}aopopovratkuustangdeje`iveosadevojkom.Iakojeonaodmah alarmirala lekare, medicinskaslu`bajesamomoglada konstatujesmrtkadajestiglau stanBahtijarevi}a. Edis Bahtijarevi} je ro|en 1986. godine u Novom Pazaru, alijesadesetgodinaoti{aou Tursku i dobio tursko dr`avqanstvo.Nosiojedresmla|ih reprezentativnih selekcija Turske, a 2010. godine prihvatiojepozivdazaigrazaseniorskitimBosneiHercegovine.

Uteigra~ejeprilikomdolaskanaDragaoulo`enotek35milionaevra,{tozna~idajeportugalski klub na wima zaradio 330 miliona evra! U pojedinim slu~ajevima (Pepe, Anderson) nije kompletno obe{te}ewe i{loukasukluba,ali~akikada se odbije taj novac, zarada i daqe iznosi preko 300 miliona evra. Plavo-belimanajvi{eseisplat io kol umb ijs ki cent arfor Rad am el Falk ao, zat im BrazilacHulk,aogromneprofite generisali su i Rikardo Karvaqo, Pepe, Bruno Alve{, LisandroLopez,PauloFerei-

ra. Jedan Deko doveden je iz Salg ei r o{ a za sam o 100.000 evra, po{to ga nije `eleo tada{witrenerBenfikeGrejem Sunes. Top-lista 2004. Rikardo Karvaqo (0) ^elsi30 2004. Paulo Fereira (0) ^elsi20 2004. Deko (0,1) - Barselona 15 2005. Mani{ (0) - Dinamo Moskva16 2007.Pepe(1)-Real30 2007. Anderson (7) - Man~esterjunajted30 2008.RikardoKvare`ma(6)Inter19 2008. @oze Bosingva (0) ^elsi20,6 2009. Lisandro Lopez (2,3) Lion28 2009. Lu~o Gonzales (6,6) OlimpikMarsej18 2009. Ali Sisoko (0,3) Lion15 2010. Bruno Alve{ (0) - Zenit23 2011. Radamel Falkao (4) AtletikoMadrid47 2012.FrediGuarin(2)-Inter13,5 2012.Hulk(5,5)-Zenit40 Cifre su izra`ene u milionima evra, cifra iza imenaigra~aozna~avazakolikojedoveden,acifraiza imena kluba za koliko je prodat. Mani{ je imao reputaciju nedisciplinovanog igra~a, pa jebiodostupanbesplatno,@ozeBosingvaizBoavistejestigaobezevranadoknade. Nekiodigra~asalistekoja sledi,uprethodnimklubovima su igrali na drugim pozicijama,pasuimuPortoupronalazili nova mesta i pretvarali ihuasoveevropskogformata.

I Fabregas je tu`an Nakon{tojeKristijanoRonaldo izjavio da nije zadovoqanuRealuivezniigra~Barselone je pokazao nezadovoqstvo stat us om u svom klub u. Sesk Fabregas izjavio je da je frustriran zbog maweg broja minuta koje provodi u igri. Igra~sredineterenabivoleo da igra svaku utakmicu od po~etka do kraja. U posledwoj utakmici koju je Barsa igrala protiv Valensije, Fabregas je iz igre iza{ao posle 63 minuta. Uprkos tome {to je u prva tri kola Primere bio starter zasvojuekipu,Fabregasjeizu- zetno nezadovoqan zbog uloge kojamujedatauBarsi. - Ne{to kao „zlatna zamena”ufudbalunepostoji,toje izmi{qotina.Nemogudavam ka`em {ta ~ini zlatnu zamenu - rekao je Fabregas. - Svojimsaigra~ima`elimdauvek imaju „sre}no lice”. Ako ja svoje „tu`no lice” moram da nosim ku}i, u redu, neka bude

tako jer ne `elim da to lice vide moji klupski drugovi i trener. U Barsinoj sredini terena konkurencija je paklena, pa se zamestoutimuporedFabregasaboreInijesta,]avi,Buskes i iz Arsenala novoprido{li AleksSong.UprkostomeSesk smatra da mu je u timu mesto svihdevedesetminuta. - Uvek sam govorio da igram u najboqem klubu na svetu ali ja sam ovde do{ao da se takmi~im,u~imiu`ivam,anedasedimirazmi{qamosmislu`ivota.Trenerznamojemogu}nosti,mogudaigramnatripozicijenakojimaseutimuborim sanajboqimsvetskimfudbalerima. Odu{evqen sam {to sam deooveekipe,alikadatrener buderekaodaidem,ja}uoti}i -zavr{iojeFabregas. Melanholija se izgleda {iriPrimerom,kakojekrenulo, mo`da se javi jo{ neki fudbaler.

In memorIam

Milan Vukeli} Dugogodi{wi fudbaler i trenerufudbalskomklubuPartizan MilanVukeli}preminuojeuBeogradu. Debitovao je u novosadskom Po{taru, afirmisao se u novosadskoj Vojvodini (1955-58), a proslavio u dresu Partizana (1958-69).Osvojioje~etiritituleprvakaJugoslavije(1961,1962, 1963, 1965). Igrao je na mestu veznog igra~a, a bio je i golgeter. Bioje~lannajtrofejnijegeneracije crno belih. Posedwi prvenstveni me~ odigrao je 29. marta 1969. protiv OFK Beograda. Vukeli}jero|enje2.januara1936.uNovomSadu. Zamladureprezentaciju(1956)iBreprezentaciju Jugoslavije (1958) odigrao je po

jednuutakmicu,azanajboquselekciju nastupao je na tri susreta.Debitovaoje15.septembra1957.protivAustrije(3:3) u Beogradu, a oprostio se 25. oktobra1964.protivMa|arske (1:2) u Budimpe{ti. Posle 11 sezona igrawa i 434 nastupa za Partizan uz postignutih 136 golova (153 me~a, 30 golova u ligi), odmah je nastavio kao treneruklubu. Jedno vreme bio je nastavnik fizi~kogvaspitawauVojnojgimnaziji i trener u Partizanu, da bi posle devet godina rada na dva fronta, izabrao samo Partizan i radio sa mla|im kategorijamaklubaizHumske.

PARAOLIMPIJSKEIGREULONDONU

Mitrovi}u srebro i svetski rekord Srpski atleti~ar Dra`enko Mitrovi} osvojio je srebrnu medaqu na paraolimpijskim igrama u takmi~ewu u bacawu diska rezultatom iz tre}eserije32,97. On je tim hic em obor io svetski rekord u svojoj kategoriji F54. Kubanac Dias je osvojio zlatnu medaqu i oborio svetski rekord u svojoj F56 kat eg or ij i sa ba~ en ih 44.63. IzaDiasaiMitrovi}ana{ao se Iranac Muhamed Ali Jari, koji je ostvario najboqihitacutre}ojseriji41.98 metara,{tojeujednoinajboqi rezultat sezone u wegovoj kategoriji Dia s je prik up io ukupn o 1019poe n a,Mit rov i}jeimao sed am maw e, a Ali Jar i je takm i~ ew e zav r{ io sa 978 poe n a. I pored toga {to je na{ takmi~ar imao jedan od slabijih rezultat u finalu, postao je olimpijski vice{ampion zbog razlike u invaliditetu.

NOVOSA\ANINATURNIRUUCRVENKI

Tempirawe forme

Rukometa{i Vojvodine treniraju punim gasom i pripremaju se zanarednusezonu,ukojojimambicijenimalonemawkaju. I ovoga puta Novosa|ani }e igratinatrifronta,udoma}em prvenstvuikupu,kaoiuEvropi. Zato su pripreme ranije po~eli odsvihidovelinekolikoodli~nih igra~a, koji su prava poja~awazacrveno-bele,~ijerukovodstvo nikada ne sedi skr{tenih ruku.Kadasesveimanaumu,onda slobodno mo`e da se ka`e da }e Vo{aunovojsezonijuri{atina trofeje. Odigrali su Novosa|ani niz pripremnih utakmica, a nedavno su se vratili iz Splita, gde su dvaputapobediliKa{tel,jedanputsvojedoma}ine,apora`enisu odIzvi|a~aizQubu{kog24:23. - U toj utakmici, iako smo pora`eni, odigrali smo najboqe istakaojedirektorDarkoJevti}. -Pokazalismodaposedujemokvalitet i da mo`emo da ostvarimo ambicije vezane za narednu sezonu,kojapo~iwe15.septembraito borbamazabodoveuSuperligi.

Kakosusenovajlijeuklopile? - Zadovoqni smo igra~ima koje smodoveliimogure}idasusebrzoprilagodili.Dobilismonabrzini,igramodinami~nijirukomet sdostatranzicije.Tonamjeibio ciq. Uz sve, dobro je {to su svi momcipro{lipripremeinikose nije povredio. U petak i subotu igra}emonaMemorijalnomturniru„Slobodan-^ileMi{kovi}”u Crvenki i posle toga ne}e vi{e bitipripremnihutakmica. [ta je s Pu{icom i Mandi}em? - [to se Pu{ice ti~e, on redovnotrenirasnama.^ekamoodgovorArbitra`nekomisijeiodlukudali}eostatiuVojvodini, jer takav rukometa{ nam je potreban. Mandi} se povredio na pripremamanaZlataru.On}eza nasigrationdakadamutoobaveze budu dozvoqavale. S nama je bioiZlatanSmoqan,alivratio seu@SK.Ina~e,naraspolagawu imamodvadesetigra~aimoguista}i da prili~no spremni do~ekujemonovusezonuigostovaweu Kru{evcu-naglasiojeJevti}. I.Grubor

@REBZAKUPVOJVODINE

^uru`ani u Budisavi

UNovomSadujeobavqen`reb za Kup Vojvodine u rukometu za mu{karceidame.@rebjebiopoludirigovan.Uprvomdelusasta}e se klubovi iz istih okruga, a kasnijedo}edoukr{tawasaklubovima iz susednih okruga, kako bi se tro{kovi sveli na minimum. Uprvomkolu(12.septembra), kod mu{karaca, sasta}e se BA^KAPALANKA:Ba~kaPalanka-Lavovi(BP),BUDISAVA: Partizan - Hajduk (^urug), NOVI SAD: Radni~ki - Metalac (Futog), Slavija - Tatra (Kisa~),SRBOBRAN:Srbobran -@SK(@abaq),BEO^IN:Cement-TitelXonDir.Drugokolo predvi|eno je za 26. septembar. Koddamatakmi~ewekre}e26. septembra,asasta}ese-RUSKI KRSTUR: Rusin - Laki (Crvenka), OXACI: Oxaci - Sonta, MAGLI]: Magli} - Mileti} (Mo{orin), BA^: Eret - Vrbas, @ABAQ:@eqa-Temerin,MU@QA: Lehel - Senta, ELEMIR: Naftagas - Gradnulica (Zrewanin), ALEKSANDROVO: Aleksandrovo - Sloga (Ostoji}evo), OPOVO:Mladost-Mladost(BelaCrkva). J.G.

ME\UNARODNITURNIRUKIKINDI

Prijedor~anke najboqe Ekipa Kikinde, ~lan novoformirane Prve ligeVojvodine,biojedoma}indvodnevnog,{estogporeduMe|unarodnogrukometnogturnira „Kikinda2012”. Prvog dana kvalifikacije su igrane u dve grupeunovootvorenojsportskojhaliuMokrinu,adrugogdanauSCJezeru.Prvomestoosvo-

jilajeekipeMiraizPrijedorakojajeufinalu savladala Milenijum iz Beograda (20:16), dok je za tre}e mesto Junior pobedio zrewaninski Proletera (30:18). Rukometa{ice doma}inasavladalesuuborbizapetomesto~ehoslova~kuekipuHodnin(26:18). M.S.


18

sPORt

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik REAGOVAWEPREDSEDNIKASSNS-aZORANA[IPKENASTAVOVE ^ELNIKASANS-aISPORTSKIHLEGENDI

ZaSANSje najbezbolnije davi{enepostoji

MladivaterpolistiSrbije

JUNIORSKOEVROPSKOPRVENSTVO

Srbijau~etvrtfinalu Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Crnu Goru i kao prvoplasiranaekipaugrupiplasiralase u ~etvrtfinale Evropskog prvenstva.Srbija,sapobednicima ostalih grupa, ~eka ishode osminefinala,au~etvrtfinalu }e igrati sa boqim iz duela Ma|arska-Turska. Prv a mes ta u grup am a na {ampionatuufrancuskomKaneuosvojilisu,poredSrbije, mladivaterpolistiHrvatske, Rusije i Italije. U utakmici kojajeodlu~ivalaoprvomme-

Tabele GrupaA:Hrvatska9,Francuska 6, Slova~ka 3, Nema~ka 0 GrupaB:Srbija9,CrnaGora6,Turska3,Ukrajina0 GrupaC:Rusija7,Gr~ka6, [panija4,Belorusija0 GrupaD:Italija9,Ma|arska6,Holandija3,Rumunija0

Osminafinala Francuska-[panija,Gr~ka -Slova~ka,CrnaGora-Holandija,Ma|arska-Turska

stuugrupiSrbijajeodli~nom igrom u zavr{nici savladala CrnuGoru-8:6.NajefikasnijijebioOgwenStojanovi}sa tri gola, po dva su postigli Ran|elovi} i E{kert, jedan Matkovi}. Crna Gora je u dva navrata u prvom poluvremenu imaladvagolaprednosti(2:0 i4:2),aSrbijaprviputpovela 30 sekundi pre kraja tre}e ~etvrtine (5:4). U posledwem periodu igre bilo je 6:6 a onda je tim koji vodi Dejan Savi} sa dva gola obezbedio pobeduidirektanplasmanu~etvrtfinale.

Radovi}napustio Partizan Crnogorski reprezentativac AleksandarRadovi},kojijedve sezonenosiokapicuPartizana, ne}e vi{e igrati na Bawici. Iskusni internacionalac je za doma}emedijepotvrdiodaserastaje sa crno-belima i da u wegovomodlaskunemanikakvelo{epozadine. - Jednostavno smo se dogovorili da ne nastavimo saradwu. Poslesvega,~astmije{tosam dve godine igrao za Partizan, rame uz rame sa Vladimirom Vujasinovi}em. Osvojio sam i Ligu{ampiona,ovajperiodkarijere}emizauvekostatiuse}awu - rekao je Radovi} koji karijerunastavqauJadranuiz HercegNovog.-Vra}amseumoj mati~niklubiklubodaklesam i do{ao na Bawicu. Radujem se saradwi sa trenerom i doju~era{wim saigra~em Vladimirom Gojkovi}em. Tako|e, radujem se jer sam dve nezaboravne sezoneproveouPartizanu.Nisamzalupiovratazasobom. Aleksandar [o{tar, predsednikPartizanarekaojedaje

AleksandarRadovi}

crnogorski internacionalac zatra`io i dobio potvrdan odgovordanapustiredove{ampiona. -Radovi}jesjajanmomak,odigrao je dve zapa`ene godine u

Tripkovi}ne}e uBolowu Nekada{wi as Partizana, Huventuda i Unikahe bio blizu potpisivawa ugovora saBolowom.Potpisugovoraizostao zbog uslova na{eg internacionalca. Izgledalo je da je transfer Uro{a Tripkovi}a u Virtrus izBolowegotovastvar,~akjei biv{i reprezentativac za lokalne italijanske medije izjaviodabi`eleodaigrazaklub ~ije su boje nekada branili Predrag Danilovi} i Milo{ Vujani},aliodputanaApenine izgledanemani{ta. Naime, specijalizovani ko{arka{ki portal Sportando donosi vest da su pregovori Tripkovi}a i Virtusa propali jer je srpski internacionalac tra`iodaseuugovorstavidodatna klauzula koja bi mu omogu}iladanapustiBolowuuslu~ajuponudenekogodklubovakojiigrajuuEvroligi.

Pregovara~ki tim Virtusa odbiojeovakvuvrstusaradwei okre}e se tragawu za novim igra~ima. Umesto Tripkovi}u anga`man bi mogao da bude po-

Uro{Tripkovi}

nu|en Kana|aninu Endiju Rotinsu, koji je pro{le sezone igraozaAlikante. Podse}amo da je Uro{ Tripkovi}prepolagodineoperisao obakukaizboghirur{keintervencije propustio je celu pro{lusezonu.

Partizanu. To se ne zaboravqa. Sa druge strane, imao je neke svojenedoumice,{taikakodaqeanamatrebajuigralikojisu potpunoposve}eniraduuklubu -izjavioje[o{tar. PRIPREMNEUTAKMICE

PorazPartizana, remiZvezde Ko{arka{iPartizanaiCrvenezvezdesuimalinove,kvalitetneprovere.Podmla|enii nekompletni sastav {ampiona Srbije nije uspeo da savlada ukrajinskog prvaka Doweck, na ~ijojklupiseodovogletanalazi Vlada Jovanovi}.Bilo je 68:72, po ~etvrtinama 15:15, 23:18,12:21,18:18. Protiv Dowecka - za koji igra dugogodi{wi Partizanov kapitenPetarBo`i},madanema potpisan ugovor - najefikasniji su bili Francuz Leo Vestermansa17i\or|eGagi}sa 13poena. Crvenazvezdaistovremenoje u @elezniku do~ekala tursku Kar{ijaku i posle „minusa” od 14poenanapoluvremenu,uspela da izbegne prvi poraz u pripremnom periodu [tavi{e, Igor Rako~evi} je ~etiri sekundeprekrajamogaodaobezbedipetupobedu,alijenakonpostignutog ko{a proma{io dodatno slobodno bacawe - 78:78 (12:19,18:25,20:18,28:16).

UNovomSadubiti{udvatedatonijemogu}e.Ako`eliteda - Jedini problem le`i u ritorijalna sportska saveza u~estvujete u radu nekog teritoSANS-uiwegovojnemogu}nosti SportskaasocijacijaNovogSarijalnog saveza, koji treba da da bude spona izme|u klubova i dainovoosnovaniSportskisabrineosvimgranamasportaonda Upravezasportiomladinu,koja vezNovogSada.Sigurnojedaje gospodinAntoni}moradatonaje nekoliko posledwih godina jedan savez vi{ak . Prethodnih u~i, kao i wegove kolege iz moraladaobavqaiposloveokodana, najpre su ~elnici SportSANS-a. jima je trebalo da vodi ra~una ske asocijacije Novog Sada Svionikojisumoglidaorgagradski teritorijalni savez. To (SANS) Dobrivoje Antoni} nizujuEPiliSPuNovomSadu jejedinirazlog{tojeSSNSpo(predsednikSkup{tine)iMiobili su podr`ani u svakom po~eodasebavitimposlovimakadragTrkuqa(sekretar),apotom gleduiodgradskevladeiodgokoklubovinebidobijaliprekri sportske legende Zoran Panspodina Kravi}a, ka~i}, Branislav Simi} i Tadija `e [ipka. Naravno, Ka~ar izneli su argumente zaza tako ne{to treba {topostojiSANS. imatiugledume|unaTim povodom na{oj redakciji rodnoj federaciji. javiosepredsednikSSNSZoran Tako ozbiqna takmi[ipka,kojisena{aoprozvanim, ~ewa minimum duplo smatraju}i da je u tekstovima vi{e donesu gradu od „Nagla{eno favorizovawe noonoga{togradizdvovoosnovanog saveza„, „Neargujizawih. mentovano bla}ewe i omalova- Sada{wi rukovo`avawe„i„Rezultatijedinomedioci Asocijacije rilo(ne)rada„iznesenoniznei- shvatili su SANS stinainepreciznosti. kao organizaciju koja -Jo{jednom}unapomenutida treba da raspodequje SSNSradiuskladusaZakonom buxetska sredstva i o sportu i omladinu Republike upravqa sportom u Srbije.Svakodnevnomuseobragradu,a~lanGradskog ti 10 do 15 klubova sa raznim ve}azasporttrebada im tra`i sponzore, pitawima u vezi pravdawa bu{tojevi{enegosmexetskihsredstava,javnihnabavr an[ip k a Zo {no. Teritorijalni ki i ostalih potrebnih inforsportskisaveztrebadabudespo{ajne prijave. A upravo Kravi} macija. Zanimqivo je to da nam naizme|uklubovaiUprave.Ne jenajvi{epomogaoba{klubovise obra}aju i ~lanovi UO mo`eKravi}daodgovarazarazmaizsportovakojisunegativno SANS-a, koji uop{te nemaju voj sporta u gradu, a da se po oceniliwegovrad. uviduposlovaweteasocijacije, SANS-u ni{ta ne pita. Po Prema [ipkinim re~ima najnitiutodaprostorkojikoriSANS-u bi Uprava trebalo da sme{nije izjave o novosadskom stiSANS,nameweniskqu~ivo ispuwava wihove `eqe. Preposportu je izneo gospodin Dobrizasportskedelatnostiiaktivru~ujemimdaunarednomperio- vojeAntoni}. nosti, iznajmquju u zakup priduna|unekudruguzabavupo{to -Zasveovegodine,ukojimaje vatnimfirmama~imedirektno im ova o~igledno ne le`i. Antoni} poku{avao da bude nekr{e zakon. Podsetio bih jo{ SSNS}edanastavisaradomkao {to u sportu, nije nau~io da se jednomdaSANSve}osamgodiservis klubova i sportskih druKomisija za ocenu programa ne nanefunkcioni{e,dasewihov {tava, a neka u SANS-u i radsvodiosamonanaplatu daqe filozofiraju i ogogodi{we~lanarinesportJediniproblemle`iuSANS-ui varajusvepro{leibudu}e skih organizacija, a rad we g o v ojne m o g u} n o s tidabu d espo n a ~lanove Gradskog ve}a zaSANS-aiwegovogposlovizme|uklubovaiUpravezasport du`ene za sport i omladinog ra~una, bio je pod innu. Samo ne znam dokle }e gerencijomsamojednog~oiomladinu,kojajenekoliko veka Miodraga Trkuqe - posledwihgodinamoraladaobavqa totakoda~ine. [ipka podse}a da su ~ak ka`eZoran[ipka.-Odgoiposloveokojimajetrebalo u wihovoj internoj stratevorno tvrdim da je gospodavodira~una giji razvoja sporta u gradu din Aleksandar Kravi} u (strane 9 i 10) negativno vi{e navrata poku{avao pisali o svim prethodnim gradzoveKomisijazaraspodelusredda ostvari saradwu sa gospodiskimvladama. stava. Razumqivo, kada se on ninom Trkuqom, ali je on to ve- Ako im neko ne stane u kraj kadanijeozbiqnijebaviosport{to izbegavao. Napomenuo bih verovatno}etakookarakterisaskimdelatnostima,paineznada da Trkuqa u svojoj kancelariji ti sve budu}e gradske vlade. Za taKomisijaocewujeprogramena nema obi~an ra~unar, niti ima wihjedobarperiodbiosamoonaj osnovukriterijumakojejeusvojiznawezaobavqaweposlovakoji kadasusasvogra~unaraspodelilaSkup{tinaGradaNovogSada suuingerencijiteritorijalnog vali sredstva. To su davno proi da su ba{ ti kriterijumi issaveza. [to se ti~e nekog biv{la vremena. Ako im niko nije kqu~ili slobodnu voqu ~lanova {egvremenanakojesepozivaju dobar, onda neka se zapitaju {ta Komisije.Evropskaisvetskaprbiv{i vrhunski sportisti, mojeswima.Usvom(ne)raduSANS venstva on naziva ~udnim maniram da napomenem da je tada jemnogoputaprekr{ioZakonda festacijama,{togovoriowegosportraspolagaosmnogove}im jezatuorganizacijunajbezbolnivompoznavawusporta.Te„~udne buxetom,pasuirezultatibili jedavi{enepostoji.Sobzirom manifestacije” godinama podrboqi,aonisuu`ivali~akibenatodasutolikoputaprekr{i`avaRepublikaSrbijaiAPVojneficijepopitawusvog{kololiZakonneverujemda}emo}ida vodina, a svi prihodi iz repuvawa,zaposlewa... ra~unaju na podr{ku gospodina Kravi}odli~nopoznajeZakon bli~kogipokrajinskogbuxetaod Pajti}a, Pavli~i}a, Kravi}a, i sistem sporta kod nas, ka`e tih manifestacija ostaju u NoVu~evi}a... imaju}i u vidu da su [ipka, tako da kritike koje su vomSadu.Mo`daunekimdrugim oni pravnici i da znaju {ta to pojedinci uputili na wegov rad sportovimanaEPiSPtakmi~azna~i - naglasio je predsednik nerazlikujeseodkritikakojesu ri sami pla}aju tro{kove, ali u SSNS. upu}ivane i wegovim prethodniIFBB federaciji priznatoj od cima. svetske asocijacije Sport AkorJovoGali}

AlonsospremanzaMoncu Alonso je zadobio povredu levog ramena nakon {to na samom startu trke Roman Gro`an izgubio kontrolu nad svojimLotusomiudariouFernandovFerari.[panacjedobro pro{ao u tom udesu, jer je Gro`anov bolid za dlaku „proma{io”wegovuglavu. -Neose}amvi{enikakvebolove i spreman sam za trku 200 posto-tvitovaojeAlonso. Fernandosenalaziuvo|stvu ugeneralnomplasmanuuo~itrkezaVelikunagraduItalije. Sadrugestrane,Gro`anne}e vozitiuMoncijerjezbogudesa koji je sam prouzrokovao ka`wen zabranom nastupawa na jednoj trci Formule 1. Iz trke jetadaporedAlonsaispaoiLuis Hamilton na koga je tako|e naleteobolidLotusa.

Zvani~nici gledaju na taj udes kao na te{ko kr{ewe propisa jerjepostojalamogu}nostdavo-

za~izadobijuozbiqnepovrede”, stojiusaop{tewuSvetskeautomobilskefederacije.


kultura

dnevnik

~etvrtak6.septembar2012.

19

У „ПРОМЕТЕЈУ” ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „МУКА ПО МАЈЦИ” ИГОРА МИХАЉЕВИЋА, У ИЗДАЊУ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Тихи бунт против лицемерја У помало необичном, али природном савезништву, јуче је у издавачкојкући„Прометеј“уНовом Саду одржана промоција књиге „Мука по мајци“ Игора Михаљевића,којујеиздалаКњижевнаопштинаВршац(КОВ).Закњижевни првенацновинаранашеглиста,који се на клапни књиге поетски представио као неко ко од 1976, кадјерођен,покушавадаживиу Новом Саду, свирајући гитару у безначајним бендовима и пишући поезију нечитљиву без музичке подлоге, „крив“ је Драшко Ређеп, главниуредникКОВ.Тачније,посао Игора Михаљевића и његова рубрика „Недељни интервју“, путемкојесеупознаосаРеђепом. -Доксморадилинаинтервјуу занедељни„Дневник“питаосам га да ли пише нешто, а он ми је стидљивоодговориодапише,али дато,заразликуодоногаштопише у новинама, није за јавност. Тридесетдананаконштојеруко-

пис оставио у мом поштанском сандучићу, књига је објављена – рекао је, између осталог, Ређеп, поредећиМихаљевићасаврелим, младим талентом који је Крлежа опевао у „Пјесмама о тмини“. – Мајстордијалогаусвојиминтервјуима укњизијепотпунодругачији,уздржан,заустављеногдаха, на четрдесетак страна конкретно датира наше време. Огледало је разбијено,првипасусисудалеко изањега,писацјерођен,аодданасћемопропитиватимињега,а неоннас. Оснивачивласник„Прометеја“ Зоран Колунџија Игора Михаљевића и његова писана дела види каодоказдајемогућебитидругачији и мислити својом главом. С тим се, на неки начин, сложио и Ређеп,наводећикакојекоднасдо „случајаМихаљевић“билосвепознато.Његоврукописје,истакаоје Ређеп, изричит, накнадно ироничан,апричомоасиметрији,двоји-

цијунака,близанцима далекимод билокаквогбуквализма -Првоми Другом,тематизујеоноштобисе могло назвати критиком баналне малограђанске потребе за симетријом, говори да нема азбуке од једногслова. -Рукописискачеизпсеудолирских пасажа, потпуно отклања условнеметафоребесмисла,чинећи да у књизи све тако јесте и у исти мах да све тако није – каже Ређеп,додавшидајеауторнајубедљивијикадапишеесејистички,у „пукотиниизмеђужанрова“. НапромоцијикњигеИгораМихаљевића прочитано је писмо уредникабиблиотекеКОВМарије Васић-Каначки у којем она одговорно тврди да „Муку по мајци“ требапоседоватилегалноилиилегално,јерњенауторобитаваунеизвесности свога имам и јесам, а његоводелопредстављатихибунт константног откривања и разоткривањаизвесности.

Фото: Р. Хаџић

Игор Михаљевић, осим онога штојерекаонаклапни,предочио једајепланскиписаосажето,језгровито, желевши да се књига „читауцугу“,попоглављимако-

ји иду линијом рођење-сазревање-каријера-љубав.Онјезасадашњитренутакрекаодамујегори него деведесете, безобразнији и лицемернији,иданевидикакоће

намсванутиаконепомогнемосамисеби. -„Мукапомајци“јемојпокушај–закључиојеМихаљевић. И.Бурић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА

СУТРА СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Колонија се сели из Чортановаца у Сомбор

Четрдесет програма на 41. Бранковом колу

Међународна књижевна колонија Српског књижевног друштва (СКД),која се претходних година одржавала у Чортановцима,овога пута биће организована у Сомбору од 10. до 17. септембра, најавио је јуче на конференцији за новинаре председник Управног одбора СКД Вуле Журић. Журић је рекао да ће у оквиру 12.колоније учествовати осморо писаца из земље и иностранства:Агњешка Жуховска (Пољска),Џ.Кејтс (САД),Емил Андреев (Бугарска), Тонко Мароевић (Хрватска), Алисија Аса (Шпанија),Ивана Димић (Србија),Мирјана Митровић (Србија) и Марко Видојковић (Србија).Учешће ће узети у својству писца-домаћина и сомборска књижевница и сликарка Нада Душанић. Учесници ће боравити у Сомбору,а гостоваће на Палићу,у Сремским Карловцима,Новом Саду и Београду. Журић је најавио колективна и појединачна читања, разговоре са публиком,округли сто о будућности књиге.У програм ће бити укључени и сомборски гимназијалци,а писци ће бити гости Карловачке гимназије

и Културног центра Новог Сада. Колонија се завршава представљањем свих учесника у просторијама Српског књижевног друштва у Београду. Видојковић је открио да ће у оквиру колоније први пут читати одломке из своје нове књиге „Канџе 2:дилер и смрт„,која треба да изађе за месец дана,те ће то бити прилика,приметио је,да види шта је урадио. Он је оценио да је „састав писаца„одличан у погледу земаља из којих долазе,док је Ивана Димић истакла да су овакве манифестације за њу увек инспиративне,јер представљају одличну прилику за размену искуства и упознавање нових занимљивих људи. Међународна књижевна колонија СКД - Сомбор 2012. организује се уз подршку Градске библиотеке „Карло Бијелицки„из Сомбора и Општине Сомбор. Њену реазлизацију помогли су и Министарство културе и информисања Србије,Покрајински секретаријат за културу и информисање АП Војводине,Општина Стари град (Београд),Културни центар Новог Сада,Бранково коло Сремски Карловци,и други.

НОВИ ФИЛМОВИ У ДОМАЋИМ БИОСКОПИМА

Драма и романтична комедија На редовни репертоар новосадског биоскопа „Арена синеплекс“ данас стижу два новафилма.Мађарсконемачкадрама„Врата“ најновијеје остварење учевног мађарског редитеља оскаровца Иштвана Саба.Упитањује адаптација истоименог романа мађарске ауторке Магде Сабо,а говори о односу две јаке жене – познате, усамљене списатељице и њене кућепазитељке, које постају добре пријатељице. Магда, млада списатељица, запошљава старију жену по имену Емеренс,као кућепазитељку.Од првог сусрета јасно је да Емеренс није обична служавка.Иако је сви у граду знају и поштују,нико заправо не зна ништа о њеном животу, нити је ико икада био у њеном дому.Ипак,драматични догаХеленМиренуфилму„Врата” ђај у Магдином животу,натераће Емеренс да открије делиће Улоге тумаче чувена британска своје трауматичне прошлости која глумицаХелен Мирен и аустријска објашњава њено чудно понашање, глумицаМартина Хедек. Мађарски а њихово пријатељство ће довести редитељ и сценариста Сабо међудо трагичног краја. народни успех стекао је филмом

„Мефисто” за који је освојио ЗлатнупалмууКанузанајбољисценарио,апотомиОскара за најбољи страни филм. Међу његовим остварењима издвајају се и „Састанак са Венером”, „На чијој страни”, „КаоЈулија”. Репертоарјеобогаћениновом романтичном комедијом “Зачин за брак“ са такође врсним глумачким паром у режијиДејвидаФранкела. Кеј ( у тумачењу Мерил Стрип) и Арнолд (Томи Ли Џонс)су веран пар, али након неколико година Кеј жели да зачини живот и да се поново приближи свом супругу. Кад чује за познатог стручњака за парове у градићу Грејт Хоуп Спрингс,Кејпокуша да увери свог скептичног супруга, да одлете на недељу дана брачне терапије. Наговорити тврдоглавог Арнолда на путовање је већ само по себи довољно тешко - а прави изазов чека их кад покушају поново да запале искру због које су се уопште заљубили. К. Р.

„СМРТ ТРГОВАЧКОГ ПУТНИКА” НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ БДП

Нова адаптација Милерове драме Београдско драмско позориште припрема за почетак нове сезоне драмски класик Артура Милера „Смрт трговачког путника„у новом читању и адаптацији редитеља млађе генерације Вељка Мићуновића. Овај текст имао је београдску премијеру 1951. године управо у Београдском драмском позоришту и представљао је једну од култних представа те куће. Мићуновић,како је наведено у саопштењу Београдског драмског позоришта отвара другачију димензију комада заробљавајући јунака Вилија Ломана у прошлом времену када је још веровао у

будућност.Супротставља га синовима Бифу и Хепију који такву наду, у свету у коме су одрасли, никад нису ни имали,чиме се истиче трагичност егзистенције постмодерног доба. У представи играју Драган Петровић Пеле, Анита Манчић, Петар Бенчина, Петар Стругар, Милан Чучиловић,Павле Пекић,Даниел Сич. Ауторску екипу чине,осим редитеља Мићуновића, сценограф Весна Штрбац, костимограф Драгица Лаушевић,а музику ради фронтмен групе „Ван Гог„Звонимир Ђукић Ђуле. Премијера је планирана за другу половину октобра насцениовогбеоградскогтеатра.

Свечаним отварањемунајстаријојсрпској гимназији, у Сремским Карловцима, сутра у 11 часова почиње 41. Бранково коло,највећапесничка манифестација у земљи и окружењу. Богати програми трајаће до 17. септембра у Сремским Карловцима,наСтражиловуиу Новом Саду. Заједно са песницима, смењиваћеседрамскиимузички уметници, филозофиидуховнициу четрдесет различитих програма.Манифестацију ће беседом о Бранку Радичевићу отворитипесникИван Негришорац,однедавно председник Матицесрпске. На отварању 41. Бранковог кола, драмски уметник Миша Јанкетић предводићеглумачкуекипуукојој су Соња Младенов, Верица Николић и Бошко Петров. Најављенјеинаступ угледнихпесника међу којима су Драгослав Дедовић, Братислав Милановић, АнђелкоАнушић,ДејанАлексић, Верољуб Вукашиновић, Гордана Ђилас и Томислав Маринковић. У музичком делу програма уче-

ред ‘’Бранковог чардака’’ наступиће и Миљурко Вукадиновић, Славомир Гвозденовић, Милена Северовић, Станиша Нешић, Снежана Минић, Радоман Кањевац, Борис Лазић, Живко Николић, Милош Јанковић, Иван Лаловић, Дамир Малешев, Саша Нишавић,МихајлоОрловић,БраниславЗубовић,СтелаМанасијевић,МајаБелегишанинидруги.

Награда „Бранко Радичевић” Бабкену Симоњану Међународна награда ‘’Бранко Радичевић’’ 17.септембра бићеурученаБабкенуСимоњануизЈерменије,апредставиће сеилауреатинаграде‘’Печатварошисремскокарловачке’’МанојлеГавриловићиДрагославДедовић.НапоетскомСтражилову у суботу биће свечано уручена награда ‘’Стражилово’’ младим песницима: Дубравки Миленковић, Велибору СикимићуиАлександриМариловић. Биће представљене и нове књиге двеју младих песникиња БојанеВесиниБориславеДворанац.Посебанпрогрампосвећен је младим добитницима Бранкове награде Матице српске застудентскесеминарскеидипломскерадове. Своје теме изложиће Милош Јоцић, Татјана Вујновић, Софија Пајовић, Бојан Рајевић, Марко Богуновић и Тривун Калаба. ствујупобедницисеријалаРТС-а ‘’Јаимамталенат’’,сестраибрат Бојана и Никола Пековић, оперска уметница Андријана Кувељић, младе певачице Школе за традиционално српско и балканскопевањеБојанеНиколић, хори ансамблЗмајЈовинегимназијеиз НовогСада. На врху Стражилова, пре одржавања традиционалног ‘’Песничког митинга’’, 8. септембра, у 10 часова, песник Дејан Алексић положиће цвеће и запалити свећунагробуБранкаРадичевића. Осим наведених песника, по-

Централнатема41.Бранковог колаје ‘’Нематеријалнакултурна баштина’’,уоквирукојећебити представљени садржаји од виталног значаја за представљање, очување и афирмацију српске културнебаштинеињененоминацијенаРепрезентативнуиЛисту угрожених вредности УНЕСКА. Биће обезбеђен научни приступ и обрада елемената нематеријалне културне баштине оличене, на пример, у бећарцу, ојкачи и гуслама, те српском обичају из Далмације ‘’Чувари Христовоггроба’’.

У Матици српској биће приређен округли сто на тему ‘’СрпскоусменопоетсконаслеђеВојнекрајине(узаписимаод 18.до20.века)’’.Међуучесницима ових програма су Стеван Бугарски, Миодраг Матицки, Душан Иванић, Јеленка Пандуревић,ДрагољубПерић,Славица Гароња Радованац, Радован Пековић, Симонида Станковић иСлободанкаРосић.Конкретне примере извођења и изворног певања извешће Школа певања БојанеНиколић,групе‘’Трамошњанке’’,‘’Пилипенда’’,‘’Ликоси’’, ‘Весели тамбураши’’ и гајдаш Максим Мудринић, као и народни уметник Гојко Тодоровић,гуслариБојанаПековић, Милић Шапоњић и Вук Вучевић. Два дана пре почетка 41. Бранковог кола појавила се ‘’Антологија српске поезије (1847-2000)’’,уиздањуБранковогкола,којаћесутра у19часова бити промовисана у Новом Саду,у Градскојбиблиотеци ТеатарпоезијеБранковогкола,из дана у дан, представљаће лирске колаже сачињене од по шеснаест песника. У распону од једног и по века, од Бранка Радичевића до Дејана Алексића, антологија обухвата 290 песникаразличитихпоетика,стилова иобразаца. Удухудвејупоменутихкрупних тема41.Бранковогкола,јеи дводневни Филозофски симпозијумсатемом‘’Разумевањетрадицијеитрадицијаразумевања’’. Наступиће тридесетак филозофа,међукојимаиЈованАранђеловић, Симо Елаковић, Милан Брдар,НенадДаковић,ЈованДивјак, Раде Калик, Слободан Кањевац,МилеСавићидруги. Упознатојрубрици‘’Такоговоре песници’’, самосталне програме имаће Матија Бећковић, Стеван Тонтић, Раша ПоповиИванНегришорац.Наступиће и песници из света: Алисија Аса Кампос из Шпаније, Агњешка Жуковска-Арент из Пољске, Џејмс Џорџ Кејтс из Америке, Емил Андрејев из Бугарске и Тонко Мароевић из Хрватске. У оквиру традиционалне рубрике ‘’Хришћанске теме’’ биће говора на тему ‘’Молитва’’, а учествоваће епископ јегарски Порфирије, Владета Jеротић и Небојша Дугалић. У музичким садржајима биће приређене посебневечерипосвећеневиолончелисти Решаду Јахји (поводом 45 година рада) и пијанисти Богдану Ђорђевићу.У знаку Бранковевештиневладањадревном игром, биће организован јубиларни25.песничкитурниру шаху. К. Р.


20

svet

~etvrtak6.septembar2012.

PUCWAVA NA POBEDNI^KOM SLAVQU U KANADSKOJ PROVINCIJI

Jednaosobaubijena, jednarawena KVEBEK: Tokom pobedni~kog govora Polin Maroa, liderke separatisti~ke Partije Kvebeka, koja je osvojila tesnu pobedu na tek odr`anim op{tim izborima u Kvebeku, ubijena je jedna osoba, a jedna je rawena. Novoizabrana premijerka Maroa nije povre|ena u pucwavi, a za napad je osumwi~en pedesetogodi{wi mu{karac koji je uhap{en, prenele su svetske agencije. Telohraniteqi su bukvalno odvukli premijerku Moroa od govornice dok se obra}ala pristalicama kojih je u hali „Metropolis” bilo na stotine. Nije jasno da li je prava meta napada~a bila Polin Maroa ~ija se stranka zala`e za otcepqewe te frankofone provincije od Kanade. Policija je saop{tila da je do incidenta do{lo u dubini hale i da je napada~ potom izjurio napoqe i zapalio mawu vatru pre no {to je uhap{en.

Telohraniteqi bukvalno odvukli premijerku Moroa

Nije poznato koji su mu bili motivi da puca i pali vatru, ali dok su ga policajci vukli u ma ri cu, osum wi ~e ni je na francuskom viknuo: „Englezi se bude!” Wegov napad se dogodio ba{ kada je Maroa po~ela da pri~a na engleskom jeziku, {to je redak slu~aj na strana~-

kim de{avawima Partije Kvebek. Maroa je obe}ala Kvebe~anima koji govore engleski da }e wihova prava biti za{ti}ena, a prethodno je na istom skupu bio izvi`dan odlaze}i kvebe~ki premijer @an [are, koji je za govornicom, tako|e, po~eo da go-

vori na engleskom. Nova premijerka, koja je na izborima pobedila liberala [area, vratila se nakon pucwave na scenu i zamolila publiku da se mirno razi|e. Ovaj doga|aj {okirao je Kana|ane koji nisu navikli na nasiqe na politi~kim skupovima. Kvebek je jedina frankofona kanadska provincija u kojoj engleski nije glavni slu`beni jezik na pokrajinskom nivou, a weni stanovnici od 2006. imaju status „zasebne nacije unutar ujediwene Kanade”. Prema preliminarnim rezultatima, Partija Kvebeka osvojila je 56 od 125 poslani~kih mesta.Time je okon~ana devetogodi{wa vladavina liberala u toj frankofonoj provinciji. Rezultati zna~e i da je liderka Partije Kvebeka postala prva `ena premijer u istoriji te provincije. Kvebek ima 7,8 miliona stanivnika, dok u celoj Kanadi `ivi 34,5 miliona stanovnika.

NASTAVQENE BORBE U GRADU ALEPU I PROVINCIJAMA SIRIJE

Ustanicioborili Asadovborbeniavion DAMASK: Pripadnici Slobodne sirijske armije objavili snimak oborenog aviona regularne sirijske vojske, a tvrde da su oborili i jedan borbeni helikopter. Ustanici tvrde da su oborili borbeni avion marke „mig 21” u provinciji Idlib kao i „te{ko naoru`ani helikopter”, a prikazali su i snimak ubijenog pilota koji je isko~io iz aviona. Po bu we ni ci tvr de da su avion oborili vatrom iz te{kog mitraqeza dok je uzletao iz vojne vazduhoplovne baze Abu Tuhur koju su oni, navodno, opkolili. Slobodna si rij ska voj ska tvr di da je oboren jo{ jedan avion u provinciji Hama, ali tu vest niko nije mogao da potvrdi.

Ranije je pao jo{ jedan sirijski vojni avion za koji pobuwenici tvrde da je oboren, dok re`imske snage tvrde da se sru{io zbog kvara. Opo zi ci o no ak ti vi sti i pred stav ni ci Slo bod ne si rijske vojske tvrde da se pobu we ni~ ke oru `a ne sna ge konsoliduju i da imaju sve vi{e uspeha. Po za sada jo{ neproverenim informacijama, pobuwenici su svojim akcijama uspeli da preseku linije snabdevawa Asadovih snaga, pa je nekoliko divizija sa oko 100 hiqada vojnika prakti~no onesposobqeno za ozbiqnije ratne operacije, ve} samo mogu da bombarduju i deluju oko svojih baza.

Ban Ki-mun osudio nasiqe Najnoviji talas nasiqa generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Kimun nazvao je brutalnim zaokretom situacije i pozvao vlade zemaqa da pomognu u okon~awu rata u toj zemqi. Ban je optu`io zemqe koje {aqu oru`je u Siriju, dodaju}i da oni koji naoru`avaju obe strane u Siriji {ire bedu i rizik od ne`eqenih posledica. „Koliko jo{ qudi treba da pogine da bi Asad promenio kurs? Kako da poka`emo naoru`anim grupama da budu}nost zemqe ne le`i u sukobima ve} u postavqawu novih temeqa koji }e garantovati slobodu i pravdu”, upitao je generalni sekretar UN.

PRVA DAMA AMERIKE NA KONVENCIJI DEMOKRATA

MojBarakzna{ta jeameri~kisan [ARLOT:Prva „ne iz politi~kih dama SAD Mi{el razloga, ve} zato Obama istakla je {to smatra da je to na konvenciji Deispravno i da je na mokratske partije, dobrobit svih gekoja je po~ela u neracija”. gradu [arlot, u U emotivnom goSevernoj Karolivoru svoju je poroni, napore aktueldicu predstavila nog predsednika da testamentom „ameomogu}i boqi `iri~kog sna”, obevot za ameri~ku }av{i da }e se ona sredwu klasu i bui wen suprug snaMi{el Obama du}e generacije. `no zalagati za Na nacionalna konvencija fundamentalno pravo da i Mi{el Obama je podsetila da je obi~ni qudi mogu da ostvare wen suprug podr`ao poreske uspeh. olak{ice za radni~ke porodice „Barak zna {ta je ‘ameri~ki i male firme, da bi „ekonomiju san’ jer ga je `iveo.On `eli da spasio od kolapsa” i da se pri- svako u ovoj zemqi ima istu hvatio te{kog posla reformi- {ansu, bez obzira na to ko je, sawa sistema zdravstvene za- odakle je, kako izgleda i koga {tite. voli. On veruje da, ako ste radiOna je navela i da je Barak li i uspeli i iskoristili svoju Obama uporno insistirao da se {ansu, ne bi trebalo da zalupistudentima omogu}e povoqniji te vrata onima iza vas, ve} da i uslovi {kolovawa, kao i da je drugima morate pru`iti {ansu potpisao zakon kojim je ukinuta da uspeju”, poru~ila je ona, praplatna diskriminacija `ena, }ena burnim ovacijama.

MAURITANIJA

Gadafijevzet izru~enLibiji NUAK[OT: Abgulah el Senusi, {ef Gadafijevih obave{tajaca, izru~en je Libiji, gde }e mu biti su|eno za seriju navodnih zlo~ina, ukqu~uju}i i ubistva vi{e od 1.200 zatvorenika 1996. godine. Senusija tra`i i Me|unarodni krivi~ni sud, ali i Francuska. Senusi je, posle pada Gadafijevog re`ima, pobegao u Mauritaniju, ali su ga tamo{we vlasti uhapsile po{to je u zemqu u{ao sa la`nim dokumentima. Mauritanija ga je izru~ila nepunih mesec dana po{to su vlasti te dr`ave saop{tile da ga ne}e izru~iti Libiji.

Osim Libije, Gadafijevog zeta tra`i i Me|unarodni sud pravde zbog navodnih zlo~ina protiv ~ove~nosti, kao i Francuska, koja istra`uje wegovu ulogu u obarawu putni~kog aviona 1989. godine kada je ubijeno 170 qudi. Senusija bi rado ispitali i Britanci, zbog obarawa aviona kod Lokerbija 1988. godine kada je poginulo 270 osoba, kao i ubistva policajke Ivone Fle~er u Londonu 1984. godine. Tokom gra|anskog rata u Libiji, Senusi je, navodno, vodio napade Gadafijevih snaga na Bengazi.

Desetmrtvih ueksploziji

Bombardovawe Alepa

U zoru su nastavqeni napadi re `im ske voj ske ko ja je gra na ti ra la ne ko li ko zo na pod kontrolom pobuwenika u gradu Alepu gde je stradalo 19 civila i delove glavnog grada Damaska, gde je otkriveno 37 tela. Aktivisti prenose da je iznad dela Damaska koji su napale vladine snage vidqiv gust oblak dima po{to je taj deo grada zasut artiqerijskom i minobaca~kom vatrom.

dnevnik

Na terenu se mogu videti i helikopteri sirijske vojske koji nadle}u taj deo Damaska. Aktivisti javqaju da se jju~e ujutro dogodilo `estoko bombardovawe re`imskih snaga u ~etvrtima glavnog ekonomskog grada Alepa, koje ve} neko vreme trpe i nesta{icu hrane, javio je AFP. Istovremeno, pobuwenici odgovoraju napadom na vojni aerodrom u Bukamali koji nastoje da stave pod svoju kontrolu.

WUDELHI: Najmawe 10 qudi je poginulo u eksploziji u fabrici pirotehni~kih sredstava u gradu Sivakasi, na jugu Indije, javili su indijski mediji, dok policija nije mogla da potvrdi taj broj, preneo je Frans pres. „U pitawu je sna`na eksplozija i do sada smo do{li do 20 tela koja smo poslali u bolnicu, ali ne znamo koliko je mrtvih me|u wima”, rekao je zvani~nik lokalne policije Naxmulhoda. Nad fabrikom se uzdi`e oblak dima, koji se prote`e i iznad drugih delova grada koji va`i za sredi{te indijske pirotehni~ke industrije. Sivakasi, u kome je sme{teno oko 700 fabrika pirotehni~kih sredstava, bele`i vrhunac u proizvodwi s obzirom da se pribli`ava sezona festivala, ukqu~uju}i i manifestaciju Divali ili festival svetla, koji se proslavqa uz mno{tvo vatrometa.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI VLADIMIRPUTIN Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je u prvom TV intervju posle inauguracije, da je spreman da sara|uje sa bilo kojim predsednikom kog izaberu gra|ani SAD. U intervjuu koji je dao ruskom kanalu na engleskom jeziku „Ra{a tudej” , dodao je da }e „raditi onoliko efikasno koliko to budu hteli na{i (ameri~ki) partneri”.

REYEPTAJIPERDOGAN Turski premijer Rexep Tajip Erdogan optu`io je sirijski re`im da je postao „teroristi~ka dr`ava” i rekao da Turska ne mo`e sebi da dozvoli „luksuz da bude indiferentna” prema sukobu koji razara wenog ju`nog suseda. „Ba{ar je do gu{e u krvi svojih sugra|ana”, podvukao je turski premijer ~ija je zemqa primila vi{e od 80.000 sirijskih izbeglica.

MARIOKARDENASGEQEN Vo|a zalivskog narko kartela Mario Kardenas Geqen uhap{en je u Altamiri u Meksiku. Geqen je bio {ef frakcije tog kartela, koji se raspao 2010. po{to je wegov brat Antonio Esekiel Geqen ubijen u pucwavi s marincima. Zalivski kartel ve} dugo vodi krvave sukobe sa mo}nom narko organizacijom - Setas oko prevlasti nad putevima krijum~arewa drogom.

Nogaslavnijaodvlasnice? WUJ ORK: Jo{ od do de le Oskara u februaru, kada je An|elinina noga privukla pa`wu na crvenom tepihu u toli koj me ri da je dobila i Tviter nalog i hiqade obo`avalaca, slavne dame stalno su pod posebnom vrstom prismotre. Prvi rezultati stigli su veoma brzo. Pomnim pra}ewem dodela nagrada, premijera i sli~nih sve~anosti utvr|eno je, ve} po~etkom maja, da je manekenka Awa Rubik imala jo{ opasniji {lic na tradicionalnom balu „Costume Institute Gala” u Metropolitan muzeju umetnosti u Wujorku i da wena vitka noga mo`e da zaseni An|elininu U crnoj haqini koja neodoqivo podse}a na smoking, peva~ica Xesi Xej pojavila se na godi{woj proslavi magazina GQ i ponovo pokrenula lavinu komentara o izvajanim ekstremitetima ko-

Yesi Yej

ji mogu da postanu popularniji od svojih vlasnika. Slavna Britanka, koja je u okvi ru fe sti va la „Bel gra de Calling” krajem juna nastupila u srpskoj prestonici, dobila je brojne pohvale za figuru, ali i kreaciju koja je, osim buti ne, ot kri va la deo le |a i umereno pru`ala pogled i na dekolte. Jedan od pokazateqa da li }e Xe si Xej bi ti uspe {ni ja u ovom domenu od koleginica jeste sudbina na onlajn dru{tvenim mre`ama, to jest postojawe profila i armije sledbenika, odnosno obo`avalaca. Za sada je sigurno samo jedno – izvajani ekstremitet 24go di {we umet ni ce ima ozbiqnu konkurenciju u levoj nozi peva~ice iz Londona. Wu }e te{ko nadma{iti ukoliko i ona bude po`elela da se na|e u trci za titulu najslavnije noge.


BALkAn

dnevnik

UHAP[EN VINOVNIK ZLO^INA

@enuubioizakopao udvori{te BAWALUKA: Savan Simi} iz Ribnika uhap{en je zbog ubistva svoje supruge Jele Simi}, ~ije je telo zakopao u dvori{tu porodi~ne ku}e. Kako je saop{teno iz bawalu~ke policije, Simi} (60) je u no}i 2. septembra posle kra}e prepirke ubio svoju suprugu Jelu (51), a potom weno telo zakopao u dvori{tu porodi~ne ku}e. Zlo~in je otkriven po{to je policija obave{tena da Simi}eva nije doputovala u Srbiju na zakazani lekarski pregled, gde je tako|e trebalo da poseti

rodbinu. Wen telefon bio je iskqu~en i nedostupan. Rade}i na ovom slu~aju, policija je saznala da je Simi}eva du`e vreme bila u sva|i sa svojim suprugom, te da postoji verovatno}a da ju je on ubio. Po naredbi Okru`nog suda u Bawaluci, ekshumirano je telo ubijene, ~emu je prisustvovao i ve{tak sudske medicine @eqko Karan. Osumwi~eni Savan Simi} }e, uz izve{taj o po~iwenom te{kom ubistvu, biti sproveden na ispitivawe Okru`nom tu`ila{tvu Bawaluka.

BOSNA I HERCEGOVINA

SDAtra`ismenu Be}irovi}a SARAJEVO: Stranka demokratske akcije }e pokrenuti inicijativu za smenu zamenika predsedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Denisa Be}irovi}a. Kao razlog za pokretawe ove inicijative, SDA navodi ~iwenicu da je Socijaldemokratska partija (SDP) Zlatka Lagumxije ponovo, bez ikakvih razloga pokrenuo inicijativu za smenu Denisa Zvizdi}a sa pozi ci je predsedavaju}eg Pred stavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH.

DenisBe}irovi}

Iz SDA obja{wavaju da inicijativa za smenu Be}irovi}a ne zna~i i da ta stranka podr`ava SDS. „SDA ne podr`ava razloge SDS-a za smenu Be}irovi}a. Razlog za wegovu smenu SDA vidi u wegovom sprovo|ewu politike SDP-a koja je BiH uvela u dugogodi{wu krizu sa nesagledivo {tetnim posledicama po BiH i wen narod”, navodi se u saop{tewu. Iz ove stranke najavquju da }e pokrenuti i postupke za smene kantonalnih vlada i skup{tinskih rukovodstava.

AGENCIJA „FI^ REJTINGS” REVIDIRALA PROGNOZU

Hrvatskasa~uvala kreditnirejting ZAGREB: Agencija za izdavawe kreditnih rejtinga „Fi~ Rejtings” je revidirala navi{e prognozu za hrvatski kreditni rejting, sa negativne na stabilnu, i ujedno potvrdila hrvatski rejting za dugoro~no zadu`ivawe u stranoj valuti na BBB i u doma}oj valuti na BBB.

~e „Fi~”, uz upozorewe da je dinamika hrvatskog javnog duga na du`i rok neodr`iva bez verodostojnog sredworo~nog plana fiskalne konsolidacije. Navodi se i da su implementacioni rizici veliki, kao i da su izgledi za rast bruto doma}eg proizvoda slabi.

Revizija prognoze za hrvatski rejting odra`ava napredak vlade u razvijawu sredworo~nog plana kojim se `eli odgovoriti na fiskalne izazove sa kojima je Hrvatska suo~ena, navodi se u saop{tewu agencije „Fi~”. Ta ku}a procewuje da }e hrvatski BDP ove godine realno pasti 1,7 odsto (u drugom kvartalu pao je 2,1 odsto), a da bi u sredwem roku rastao po stopi od 1,5 odsto. Javne finansije i daqe su kqu~ni faktor za rejting, isti-

Odluka o reviziji prognoze hrvatskog rejtinga na stabilnu zasnovana je na istrajavawu hrvatske vlade na {tedqivoj sredworo~noj fiskalnoj politici shodno zahtevima propisanima zakonom o fiskalnoj odgovornosti, isti~u u „Fi~u”. Agencija pozitivno ocewuje nastojawa vlade da poboq{a naplatu poreza i suzbije poreznu nedisciplinu. „Takva su nastojawa dobro usmerena i urodila su plodom u kratkom roku”, navodi se u saop{tewu.

Procewuje se da }e zahvaquju}i izmenama radnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora plate u javnom sektoru postati fleksibilnije i boqe uskla|ene s privrednim ciklusom. Kqu~ni izazov s kojim se vlada suo~ava je daqwe smawivawe deficita i sprovo|ewe strukturnih reformi u kontekstu produ`enog perioda slabog privrednog rasta, isti~e „Fi~”. Kao mogu}e okida~e koji bi negativno uticali na rejting Hrvatske, u „Fi~u” izdvajaju zna~ajan podba~aj u ostvarivawu fiskalnih ciqeva i pritiske na bilans pla}awa koji bi kroz du`i period doveli do pada deviznih rezervi, na primer zbog za o {tra va wa kri ze u evrozoni. Ako vlada ispuni svoje bud`etske ciqeve, stabilizuje u~e{}e javnog duga i ostvari ponovo odr`ivi rast BDP-a, to bi stabilizovalo rejting. Napredak u strukturnim reformama tako|e bi pozitivno uticao na rejting, zakqu~uje se u saop{tewu. Hrvatska je jedna od retkih zemaqa kojoj kreditni rejting nije pao, iako je u ovoj godini pala industrijska proizvodwa za 5,5 odsto, kao i potro{wa, odnosno trgovina na malo, za 5,1 odsto, a broj nezaposlenih pove}ao se na preko 300.000 i to u jeku turisti~ke sezone.

Kowizara`enivirusom „zapadnogNila” ZAGREB: U Hrvatskoj otkriveno {est kowa s virusom „zapadnog Nila„, ali ni u jednom slu~aju nema klini~kih znakova bolesti, saop{tilo je hrvatsko ministarstvo poqoprivrede. Virus je otkriven prilikom sprovo|ewa programa otkrivawa infekcije virusom encefalitisa Zapadnog Nila kod kowa pro{log meseca i utvr|eni je da ima {est seropozitivnih kowa, navodi se u saop{tewu. Svi pozitivni slu~ajevi utvr|eni su na podru~ju Vukovarsko-sremske `upanije, najve}im delom na lokacijama uz obalu Dunava, a seropozitivni kopitari su bili u kontaktu s virusom, u periodu ne du`em od jedan do dva meseca pre dana uzimawa uzoraka krvi, navodi ministarstvo. Ti kowi ne predstavqaju izvor zaraze za qude, s obzirom na to da se „vurus Zapadnog Nila” ne

prenosi s kowa na kowa, niti s kowa na ~oveka ve} iskqu~ivo putem komaraca, a prisustvo virusa, s obzirom na wegovu pro{irenost u susednim zemqama, nije iznena|uju}e niti neo~ekivano, navodi se u saop{tewu. Na pozitivnim `ivotiwama ne preduzimaju se nikakve posebne dodatne mere jer nisu utvr|eni klini~ki znakovi bolesti, niti kod pozitivnih kowa na pet gazdinstava, ali ni u ostalim gazdinstvima. Nakon utvr|ivawa antitela, pojava bolesti prijavqena je Svetskoj organizaciji za zdravqe `ivotiwa i Evropskoj komisiji, a kako je re~ o zaraznoj bolesti zajedni~koj qudima i pojedinim `ivotiwama, Uprava veterinarstva je o potvrdi prisutstva virusa u Hrvatskoj obavestila i Slu`bu za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

~etvrtak6.septembar2012.

21

POLITI^KO PRESTROJAVAWE U CRNOJ GORI

@i`i}pristupio Demokratskomfrontu PODGORICA: Demokratska stranka jedinstva, ~iji je predsednik Zoran @i`i}, pristupila je ju~e Demokratskom frontu (DF), koji predvodi nekada{wi diplomata Miodrag Leki}, ~ime je nastavqeno {irewe tog crnogorskog opozicionog saveza. Okosnicu DF-a ~ine Pokret za promene Neboj{e Medojevi}a, Nova srpska demokratija Andrije Mandi}a, kao i deo Socijalisti~ke narodne partije (SNP) predvo|en Milanom Kne`evi}em, a savezu je pristupio i veliki broj istaknutih pojedinaca. Iz DF-a je saop{teno da se tom opozicionom savezu pridru`ila i Bo{wa~ka demokratska partija Avda Gor~evi}a,

Podgorica

VladaCrneGoretra`i}eodparlamenta produ`etakrokava`ewastarihli~nihkarata, kakobisviupisaniubira~kispisakmogli daglasajunaizborima14.oktobra kao i Novska lista Milo{a Kowevi}a. DF je ranije predstavio izborni program koji predvi|a radikalan otklon od dosada{weg na~ina vr{ewa vlasti u Crnoj Gori, kao i doslednu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. DF i SNP razgovarali su ranije o eventualnoj predizbornoj saradwi, ali je dogovor izostao, nakon ~ega je do{lo do podela u SNP-u, odnosno pristupawa dela te stranke Frontu. Sa druge strane, dugogodi{wi koalicioni partneri u crnogorskoj vladi, Demokratska partija socijalista Mila \ukanovi}a i

Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapi}a nastupi}e zajedno i na ovim izborima. Vlada Crne Gore tra`i}e od Skup{tine da produ`i rok va`ewa starih li~nih karata do kraja godine, kako bi svi gra|ani koji su u bira~kom spisku mogli da is koriste bira~ko pravo na parlamentarnim izborim 14. oktobra, najavio je ju~e ministar unutra{wih poslova Ivan Brajovi}. Pomerawem tog roka mo}i da glasaju svi gra|ani koji su u bira~kom spisku, a koji nemaju crnogorsko dr`avqanstvo, rekao je Brajovi} novinarima u Podgorici.

Vlada je u nekoliko navrata pomerala rok za podno{ewe zahteva za izdavawe nove li~ne karte, koja je istovremeno i dokaz o posedovawu crnogorskog dr`avqanstva. Predhodni rok istekao je krajem jula ove godine. Ministar unutra{wih poslova je naveo da je MUP do nedavno mese~no izdavao vi{e od 20.000 novih li~nih karata, a da je u posledwe vreme taj broj opao. „To zna~i da bi jedan broj gra |a na ove iz bo re do ~e kao bez novih dokumenta i da ne bi mogli da glasaju. U ovom izbornom ciklusu svima treba omogu}iti da ostvare svoje pravo i vlada }e tra`iti od skup{tine da na vanrednoj sednici pomeri taj rok do 31. decembra ove godine”, rekao je ministar Brajovi}. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori zakazani su za 14. oktobar. Rok za predaju izbornih lista isti~e 19. septembra.


22

ekologija

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik

POLA VEKA DEPARTMANA ZA HEMIJUNOVOSADSKOGPMF-a

Radionica „Kvalitet voda 2012” Na Prir odn o-mat em at i~k om fakultetu u Novom Sadu, u amfiteatrima Dep artman a za bio l og ij u i ekologiju, do sutra se odr`ava skup „Kvalitet voda„. Ovogodi{wi skup zna~ajan je,izme|u ostalog, i po tome {to predstavqa uvodni doga|aj u obel e` av aw u jub il ej a Dep artm an a za hemiju PMF-a - proslave 50. godin a od osniv aw a. U okvir u „WW2012„ bi}e uprili~enisatelit skup u vezi sIPA projektom ARSENICPLATFORM. Departman za hemiju, biohemiju i za{titu `ivotne sredine PMF-a i Kolex„Etve{Jo`ef„ izBajeuMa|arskoj uspostavili su prekograni~nu saradwu u oblasti istra`ivawa i razvoja platforme za bezbednu vodu za pi}e,koja se odvija u okviru

NOVRE@IMRADA JKP„TEMERIN”

Vi{ereda nadeponiji Radovi na prvoj fazi sanacije i rekultivacije dep on ij e ~vrs tog kom unalnogotpadaporedputa Temerin-Sirig su posle tri meseca zavr{eni. Za ove nam en e iz Min istarstva`ivotnesredine i prostornog planirawa usmereno je 30 miliona dinara, a op{tina Temerin - 20 miliona dinara. GradskadeponijauNovom Sadu slede}e godine dobi}e sanitarno-tehni~ke kasete,koje}eslu`itiza sklad i{ tew e otp ad a, s pre~ista~emotpadnihvoda, a u izgradwu }e biti ulo` en o 5,5 mil io n a evra. Deponiju }e koristitiop{tineJu`noba~kog okrug a: Nov i Sad, Ba~k a Pal ank a, Ba~k i Pet rov ac, Beo ~ in, @abaq, Srbobran, Temerin iVrbas. ZbogtogajeJKP„Temerin“ utvrdio nov re`im rada deponije. Od 1. avgusta do 1. oktobra radnim danima i subotom radno vremejeod10do19~asova, a od1.oktobrado1.marta }eseraditiod10do16sati, dok }e nedeqom deponija biti zatvorena. Na ulazusupostavqenetable kojeobave{tavajugra|ane ipravnalicagdedaodla`uku}nosme}e,agdegra|evinskiotpadiliotpadnuvodu.Nadeponiji}ebiti anga`ovani radnici koji }e se brinuti o po{tovawureda,re`imaodlagawa otpada i odr`avawu. Ujedno, od po~etka ovog meseca pravo odlagawa otpada i istakawa otpadne vode na deponiji imajusamogra|aniipravna lica sa teritorije op{tineTemerin. Kakoisti~u,novre`im radauvedenjezbogza{tite interesa gra|ana op{tine Temerin, a u smislu kvalitetnog i zakonskomregulativompredvi|enogna~inasakupqawai odl ag aw a ~vrs tog kom unalnog otpada, kao i o~uvawa izgleda i funkcije deponije. M.Milojevi}

projekta “Arsen i amonijak u vodi za pi}e: implementacija prekograni~ne Platforme za bezbednu vodu” – ARSENICPLATFORM, koji finansira Evropska unija. Problem pojave arsena u podzemnim vodama i vodi za pi}e aktuelan je na celoj teritoriji Srbije. Na podru~juAP Vojvodine,preko 40odsto stanovni{tva (Ba~ka i Banat) snabdeva sevodom koja sadr`i vi{e od 10 mg/l arsena, koliko je dozvoqeno prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi}e. U ve}ini slu~ajva koncentracija arsena u vodi za pi}e kre}e seod 50 do100 mg/l, ali ima i op{tina kao {to su Zrewanin i Temerin gde se koncentracija arsena u vodi za pi}e kre}e od 150 do 250 mg/l. Na`alost,

ve}ina vodovoda u Vojvodini, osem suboti~kog, ne poseduje tehnologije za uklawawe arsena iz podzemnih voda, te je sadr`aj arsena u vodi za pi}e na ve}em delu teritorije Vojvodine iznad dozvoqenog. Bitna tema ovog skupa je i predstavqawe zakonodavnog akta u oblasti upravqawa vodama,uredbe o grani~nim vrednostima zaga|uju}ih mat er ij a u pov r{ inskim i podzemnim vodama i sed im ent u i rok ov im a za wihovo dostizawe, u ~ijoj su izradi u~estvovali, pored vladinog sektora u ovoj oblasti i stru~waci sa De-

partmana za hemiju, biohemiju i za{titu `ivotne sredine PMF-a. U okviru rada Water Workshopa,odr`a}e se i kurs » „ Proj ekt ov aw e sopstvenog monitoringa industrijskih otp adn ih vod a„« , koj i ima za ciq davawe smernica industrijskom sektor u, ins pekc ijs kim slu` bam a, ovla{}enim laboratorijama i {iroj zai nt er es ov an oj stru~n oj javnosti za realizaciju ovakve vrste monitoringa. Sopstveni monitoring industrijskih otpadnih voda predstavqa zakonsku obavezu pri izdavawu integrisane dozvole koju industrijski sektor,odnosnooperater u na{oj zemqi jo{ uvek ne sprovodi, a predstav qa red ovn u praks u u ve} in i evropskih zemaqa. V.^.

NOVEBOLESTIUSRBIJUSTI@USPROMENOMKLIME

Doma}ikomarciiptice {iretropskeviruse Virus zapadnog Nila, koji prenosekomarci,akojijebio uzrok smrti jedne `ene polovinomavgusta;prona|enjekod jo{16osoba,takodajedosada uSrbijiregistrovanoukupno 37zara`enih.Nadle`niisti~u da nema razloga za zabinutost,aepidemioloziibiolozi upozoravaju da }e nove bolesti,kakvihdosadauna{im krajevima nije bilo, sti}i s promenamaklime.Naime,promenaklimaitropskevru}ine, koje su posledwih godina u~estal e u Srb ij i, idea ln i su uslovi za razvoj bolesti, koje su bil e nep oz nat e na ovom podnebqu, ali i za povratak starih,poputmalarije,kojaje odavno iskorewena sa prostoraBalkana. Po re~ima zamenice direktoraKlinikezainfektivnei tropske bolesti Srbije Olge Dulovi}, broj onih kod kojih je pron a| en vir us zap adn og Nila, odnosi se na period od krajaavgusta,aeventualnopove}awe broja zara`enih zavisi}eodaktivnostikomaracau predstoje}emperiodu.Svezara` en e osob e, ukaz uj e Olg a Dulovi}, stari su od 52 do 82 godine,{tojekarakteristi~nozatajvirus.Onanagla{ava da gra|ani nemaju razloga za zabrinutostjerpostojerazli~ite forme virusnog encefalitisa,kojemogubitiblagei prolaze neprimetno, a nekada

mogu biti i veoma ozbiqne i `ivotnougro`avaju}e. IresornaministarkazdravqaSlavica \uki} Dejanovi} poru~uje da nema razloga za brigu niti je na pragu epidemija ovog virusa. Doktor na Vojn om ed ic ins koj akad em ij i Darko No`i} obja{wava da qudikojisevra}ajausputovawa iz inostranstva ~esto donoseibakterijeiviruseiparazite, a visoke temperature koje su zahvatile Srbiju samo pogodujurazvojutihorganiza-

jeuGr~kojpro{legodine,kada su preneli bolest sa Avganistanaca koji su boravili u tojzemqi. -Osimmalarije,mismo,zahvaquju}i promeni klime, izlo`eni i nekim drugim bolestimakao{tojedengagroznica, koja se javqa ve} izvesno vremenahrvatskomprimorjuobja{wavaNo`i}.-TujeiviruszapadnogNila,kojije,poput malarije i denge, tropska bolest, a klima u Srbiji sve vi{eli~inatropsku.

temp er at ur a bol es ti mog u prenetiiobi~nikomarci. ^akikrpeqi,kojiauautohtona vrsta, po mi{qewu Tomanovi}a, postali su rizi~ni jer s por as tom temp er at ur e postaju aktivniji u prole}e i jesen zbog ~ega mo`e do}i do pove}anog broja inficirawa lajmskomgroznicom.Ondodajedazbogklimatskihpromena i intenzivnog transporta nisu ugro`eni samo qudi ve} i poqoprivrednekulture. - Neke nove vrste cvr~ka, koje su se pojavile u Srbiji, napadajuve}ibrojbiqnihvrsta, kao {to su vinova loza,

AgencijazahemikalijeSrbije radi na novoj studiji suzbijawakomaracaupravozbog toga {to je svima jasno da su oninepo`eqnijerugro`avaju qude i `ivotiwe, a mogu biti i prenosioci odre|enih bolesti. Planirawe i sprovo|ewe organizovanih akcija suz bij aw a kom ar ac a obav qa se kod nas na nivou lokalnih samouprava, a sve akcije spadaj u u op{ te mer e za{ tit e stanovni{tvaodzaraznihbolesti. Naj~e{}e se tretiraju rubne, gradske i prigradske zone.Onikojisuzadu`eniza izvo|ewe ovakvih akcija mo-

Uprkosupozorewuiz„Batuta”–ti{ina ZanimqivojedajeInstitutzajavnozdravqe“Batut”jo{ 7. avgusta prosledio mre`i zavoda-instituta za javno zdravqe u Srbiji upustvo za uspostavqawe nadzora nad groznicom zapadnog Nila na teritoriji Srbije za letwu sezonu 2012.godine,adajejavnostoobolelimaodovogvirusasaznalatekprenekolikodana. Uupustvujenavedenodaseprosle|ujezbognaglogpove}awabrojaregistrovanihhumanihslu~ajevakaoipojaveoboqewaususednimevropskimzemqama,gdegaranijenijebilo. Za{toseskoromesecdanaotome}utaloiza{tojavnostnijeodmahobave{tenaomeramaza{titepitawejenakojejo{ nikonenudiodgovor. ma te postoji realna mogu}nostda,recimo,komarciprenesu bolest sa inficirane na neinficiranu osobu. Prema wegovim re~ima, komarci su odgovorni za {irewe malari-

Virusidentifikovan1937.godine Groznica zapadnog Nila je potencijalno te{ko oboqewe virusne etiologije, koje se prenosi ubodom zara`enog komarca.Uzro~nikjevirusgroznicezapadnogNila,kojijeprviputizolovaniidentifikovanuUgandi1937.godine.Danasjeovajvirusnajrasprostrawenijijergaprenoseinsekti, amo`edazaraziqude,ptice,komarce,koweidrugesisare. Odpolovinepro{logvekaovajvirusprisutanjeinaevropskomkontinentu,prvaepidemijame|uqudimazabele`enaje u Bukure{tu 1996. godine, a oboqevawa qudi i kowa registrovanasuumnogimevropskimzemqama. Tokom2010.godineekolo{kifaktoriucentralnojEvropiizemqamaMediteranapogodovalisutransmisijivirusa zapadnogNilanaqude,takodajeuoblasticentralneMakedonije i severnom delu Gr~ke prvi put registrovana epidemijaovogoboqewauhumanojpopulaciji.Rezervoarzarazre sumnogevrstedivqihidoma}ihptica.

Prem a re~ im a prof es or a Biolo{kog fakulteta u Beogradu @eqka Tomanovi}a tigrastikomarac,jednaodvrsta koja je odgovorna za {irewe bolestizapadnogNila,odpre nekolikogodinasenastaniou Srbiji,alikodovevrsteuna{oj zemqi jo{ nisu detektovaniegzoti~nipatogeni. - Kod nas jo{ nije zabele`ennijedanslu~aj,alijevektortu,prisutanjeikodnaska`e Tomanovi}. - Ograni~avaju}i faktor za te vrste bolesti je temperatura. Ni{ta sene}edesitiprekono}i,ali s pove}awem temperature mo`esedogoditidatropskebolesti masovnije dopru do Srbije. Za preno{ewe malarije, denga groznice i bolesti zapadn og Nil a nij e pot rebn o prisustvo donedavno egzoti~nih komaraca, jer u slu~aju konstatno visokih, tropskih

kajsija, kupine, maline. Jedna vrsta moqaca napada povr}e, kukuruz, lucerku. To su suptropskevrstekojihranijenijebilouna{ojzemqi-rekao jeTomanovi}. Virus zapadnog Nila , kako obja{wavajustru~waci,bioje lokalni ali se preko ptica i insekata pro{irio. Profesor na katedri za zarazne boles ti `iv ot iw a Vet er in arskog fak ult et a u Beo g rad u Bo siq ka \u ri ~i} tvrd i da nisu u pitawu nikakvi tigrastiilitufnastikomarcive} na{i,doma}i,kojisuseovdei izlegli. Svi komarci, isti~e ona,kojiboduisi{ukrv,prenose infekciju. ^ak i buve mogu da je prenesu, a inficiraniizvorinfekcijeuprirodisupticeizrodavrana.Ona tvrdidajeviriszapadnogNila kod nas u prirodi aktivno prisutanve}dvegodine.

rajubitiobu~eniiinformisani kako da pravilno koristebiocidneproizvodezasuzbij aw e kom ar ac a, ~im e se obezbe|uje i adekvatna efikasnosttretmana. U sar adw i sa [veds kom agencijom za hemikalije, na{a agencija je pokrenula izradustudijeopraksiusuzbijawukomaracauSrbijiimogu}n os tim a za uvo| ew e bezbednijihalternativana~ijoj izradi su anga`ovana dva nacio n aln a eksp ert a sa vel ikimznawemiiskustvom.Ciq studije je definisawe smernica za pravovremeno i efikas no suz bij aw e kom rac a u Srbiji zasnovanih na potvr|en im stru~n im i nau ~n im principima uz primenu adekvatnih mera za smawewe rizika po zdravqe qudi, `ivotiwai`ivotnusredinu. Q.Male{evi}

AKCIJAEKOLO[KOG UDRU@EWA „ARENARIJA” IZBELECRKVE

NAFAKULTETUTEHNI^KIHNAUKA

Ve}aodgovornostprema ku}nimqubimcima

Za~istiju`ivotnusredinu

Ekolo{koudru`ewegra|ana„Arenarija”izBele Crkvepokrenulojenizaktivnosti kakobisegra|ani obavestili o odgovornom vlasni{tvu prema psima. Prva akcija odr`ana je na {tandu kod eko-panoa u glavnojulici,akakojereklapredsednicaUdru`ewa Barbara Fiksmer, planirano je ukupno pet ovakvih akcija,koje}eseodvijatinalokalnomradiju,abi}e odr`anaijavnatribinauNarodnojbiblioteci. Pore~imaBarbare Fiksmer, ciqovihaktivnosti je da se sugra|ani potaknu na odgovornije pona{awe

prema svojim ku}nim qubimcima. Tokom planiranih aktivnosti,ekipaDru{tvazaza{titu`ivotiwaupozna}egra|anespravimaiobavezamaop{tinskeodlukeodr`awudoma}ih`ivotiwa.Ina~e,trenutnojena ulicama mawe pasa lutalica, ali samo zato {to ih slu`ba, kojasefinansira izop{tinskogbuxeta, hvataiodvozi.Apel~lanovaovogdru{tvajedagra|ani ne uzimajuku}nequbimce,akoseowimane}estarati odgovorno,a akonemajuvremenadabrinuowima,daih nepu{tajunaulicunegodaihpoklone. M. V.

U Sve~anoj sali Fakulteta tehni~kih nauka sutra se odr`av a rad io n ic a „Najn ov ij a dostignu}a u modelovawu, simulaciji i fabrikaciji modernihmikroinanosenzora“, koja se organizuje u okviru Evrops kog FP7 proj ekta sa akronimomSENSEIVER~ijije FTN ins tit uc ij a koo rd in ator. Na ovom fakultetu se od 1. decembra 2011. godine realizuje projekat pod nazivom

„Jeftiniienergetskiefikasni LTCC senzori i IR-UWB primopredajnici za ostvarivawe odr`ivog zdravog okru`ewa“,kojifinansiraEvropskekomisijaifokusiranjena oblastsenzoraiprimopredajnikazaprimeneunadgledawu najv a` nij ih par am et ar a `ivotnesredine. U~esnici skupa su i predstavnici partnerskih institucijaizEvopskeunije,ukqu-

~enihuSENSEIVER konzorcijum - Institut za senzorske i aktuatorske sisteme iz Be~a, Austrija, Tehni~ki univerzitetJa{i,Rumunija,Institut zaelektronsketehnologijeiz Krakova,Poqska,Institutza sisteme i kompjutersko in`ewerstvoizPorta,Portugalija, Kompanija TES „Elektroniksolu{ons„iz[tutgartai nema~kaikompanijaNorthPointLtd. D.Ml.


dnevnik

oglasi

~etvrtak6.septembar2012.

23


24

~etvrtak6.septembar2012.

SOKOBAWA - Mihoqsko leto, sobe, apartmani za odmor, u`i centar, povoqno. Telefon: 063/81-54-200 i 018/880-100. 59456

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399-305. 59851 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 59852

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 59853

IZDAJEM novu, name{tenu garsoweru u centru Novog Sada, za jednog studenta. Telefon 063/566-426. 59819 IZDAJEM dvoiposoban stan u Rumena~koj ulici kod Sajma. Telefon 064/147-39-56. 59700 IZDAJEM kompletno opremqen dvosoban stan kod Limanske pijace. Telefon 063/566-426. 59820 IZDAJEM jednoiposoban komforan name{ten stan na Bulevaru kod socijalnog, prvenstveno mla|em zaposlenom bra~nom paru ili studentkiwama. Telefoni: 021/790090, 063/8794148. 59824 IZDAJEM name{ten 3,5 soban stan, Liman 4/II sprat, 93m2, 300E + depozit. Telefoni: 063/58-98-11, 021/63-34-104. 59842 IZDAJEM jednosoban stan, name{ten, samo za studentkiwe, Mi{e Dimitrijevi}a 43A. Telefon 061/665-38-86, Novi Sad. 59849 IZDAJE se kompletno name{tena garsowera cena 130E. Telefon 063/ 516-637. 59879 DVOSOBAN 57m2, komforan, lepo name{ten stan, blizu fakultetima, Ulica Dragi{e Bra{ovana. Telefoni 064/277-4364, 021/6364959. 59896 IZDAJEM dvosoban stan name{ten na Limanu. Telefon 064/891-3849, 060/0652003. 59898 IZDAJEM studentkiwama name{ten dvoiposoban stan, sa 4 le`aja, 5 min. od Univerziteta, Ulica Sowe Marinkovi} 9. Telefoni: 021/461-207 ili 069/4-201-701. 59916 IZDAJE se dvosoban komforan name{ten stan 53m2, Liman I u blizini univerziteta 180E + tro{kovi. Telefoni: 063/503-962, 064/3301115, 021/6317-616. 59940

LIMAN 2, prodajem ukwi`en stan od 26m2. Tel. 63-68-429, www.bomil.rs. 15016

KOD LIMANSKE PIJACE, [ekspirova ulica zgrada od fasadne cigle, odli~an stan od 88m2, sre|en, cena 82.400. Telefoni: 063/828-83-77, www.bomil.rs. 15017

BUL. OSLOBO\EWA, u novijoj zgradi, ukwi`ena kompletno name{tena garsowera, cena 27.000. Telefon: 6366952, www.bomil.rs. 15001 GRBAVICA, novija ukwi`ena garsowera od 27m2, cena 31.000. Tel. 063/828-83-77, www.bomil.rs. 15002

LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit. Cena 37.000E. Telefon 063/239-411. 59572 DOR]OL, 33m2, studio, III, lift, ukwi`eno, od investitora. Telefon 063/107-11-11. 59620 @. STANICA, povoqno, ukwi`en 1,5 stan od 43m2 po ceni od 32.000. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15003 DETELINARA, klasi~an 2.0 stan na I spratu, ukwi`en na 47m2, cena 33.500. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15004 GRBAVICA, kod Limanskog parka, odli~an 1.5 stan od 36m2, bez ulagawa, cena 40.200. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15005 LIMAN, 2.0 stan kod parka, od 50m2 prodaje se po ceni 41.200. Telefoni: 636-8429, www.bomil.rs. 15006 OKOLINA CARA DU[ANA, noviji, odli~an, u ekstra zgradi, 2.0 stan od 46m2. Telefoni: 636-6952, www.bomil.rs. 15007 CENTAR, okolina Ribqe pijace, u zgradi od fasadne cigle, odli~an 1,5 stan na I spratu, cena 46.400. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15008

NOVO NASEQE, ukwi`en 3,0 stan od 73m2 na V spratu sa liftom, cena 61.800. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15009 KEJ, ukwi`en, odr`avan 2,5 stan od 70m2, cena 63.900 sa gara`om od 12m2. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15010 NOVA DETELINARA, odli~an nov odmah useqiv 2,5 stan od 64m2, ukwi`en, po ceni od 62.600. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15011

LIMAN, ukwi`en originalno 3,5 stan od 92,5m2 na II spratu, cena 85.500. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15012 NOVA DETELINARA, ukwi`en noviji originalno 3,5 stan dobrog rasporeda, na I spratu, cena 71.400. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15013 GRBAVICA, prodajem nov, odmah useqiv luks, ukwi`en 6.0 stan (nije dupleks) od 136m2 na IV spratu, mo`e i zamena za stan vi{e spratnosti od 80-90m2. Tel. 063/828-8377, www.bomil.rs. 15014 KEJ, u odli~noj zgradi, klasi~an 4,0 stan od 100m2 cena 105.000. Telefon: 636-8429, www.bomil.rs. 15015

PRODAJE se porodi~na ku}a na Telepu, na placu od 240m2 povr{ine. Dobra lokacija. Telefon 063/86-72-01. 59679 PRODAJEM ku}u u Kamenici ili mewam za dvoiposoban stan u Novom Sadu uz doplatu. Telefon: 060/7668810. 59862

OGLASi l ^iTUQe PRODAJEM vikendicu za stanovawe sa vo}wakom na placu od 1700m2 potez Mala Testera. Telefon: 060/7668810. 59861 SREMSKA KAMENICA, staro selo, 15.500m2, parcela idealna za sve namene, put, struja, izvor na parceli, lepo pogled. Telefon 064/288-6171. 59891

Posledwi prijatequ

pozdrav

dnevnik

dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Posledwi pozdrav na{oj dragoj tetki

Zorka Jankovi} 1939 - 2012. PRODAJEM lokal 43m2 Bulevar kraqa Petra 2. Cg, klima, telefon i internet. Telefon 065/55-106-55. 59848

PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor od 220m2 do 740m2 u Novom Sadu, Salajka. Telefon 061/140-2000. 58272 SKENDER-BEGOVA 3, poslovni prostor, 53m2, I, CG, lift, direktno od investitora, 107.590. Telefon 063/10711-11. 59624

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegla, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefon: 021/421-452, 064/131-2135. 59448 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 59841 IZRADA roletni, venecijanera, harmonika vrata, fiksnih i rolo komarnika. Telefoni: 065/581-6333, 6434199. 59910

PRODAJEM novije kolor televizore svih veli~ina (E37, E55, E72), 100 programa, TXT. Dostavqam na adresu. Non-stop, Mladen. Telefoni: 021/421-516, 064/157-25-14. 59846 KUPUJEM ispravne i neispravne kolor televizore, LCD, plazma, novije lap-top ra~unare, maksimalna isplata. Dolazim! Non-stop, Mladen!. Telefoni: 021/421516, 064/157-25-14. 59847

OZBIQNE `ene za ozbiqan posao. Rad na procenat. Telefon 063/514-406. 59805 INTERNACIONALNOJ kompaniji potrebne komunikativne osobe do 35 godina. Pozicija ofice sales manager. Visoko ili vi{e obrazovawe. Poslati CV na majapns@sbb.rs 59822 EMINENTNOM restoranu u Novom Sadu hitno potrebni kuvari konobari. Informacije 061/61-330-65. 59921

\or|u

Zori

Sahrana je 6. 9. 2012. godine, u 16 sati, na pravoslavnom grobqu u Budisavi.

od Jovana Va`i}a.

O`alo{}ena porodica: suprug Sredoje, sinovi Predrag i Miodrag.

59988

59975

od porodice Buwik.

59950

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{em igra~u

~ika Sveti Cupa}u

Milanu Vukeli}u FK „Vojvodina�.

od Tucka i Gukija.

692012-P

59987

Posledwi pozdrav ujaku

Neizemerno tu`ni opra{tamo se od najdra`eg supruga, tate, deke i tasta.

\or|u Stojanovi}u

^or Frawa - Ferika Preminuo je u 76. godini.

od Mire i Stevana Diwa{ki.

Sahrana je u petak, 7. 9. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica. 59974

59981

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Mioqka Bosni} 1940 - 2012. Dana, 8. 9. 2012. godine, se navr{ava ~etrdeset dana od kad si nas zauvek napustila da ve~ito tugujemo za tobom. Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo tog dana u 10.30 iza}i na tvoj grob na Kameni~kom grobqu okititi cve}em i zaliti suzama. O`alo{}ena tvoja deca sa porodicama, i ostala mnogobrojna rodbina.

\or|u Stojanovi}u od ^ede Rodi}a sa porodicom.

59986

59979

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{oj dragoj ^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 59444 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/9945002. 59447 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649-000, 065/9649-000. 59804

Svetomiru Cupa}u

Aleksandar Milojevi} - Sare.

dr Radmili Radivojevi} Tvoju dobrotu i plemenitost ve~no }emo ~uvati u na{im srcima. Po~ivaj u miru. Neka te an|eli ~uvaju. Tvoji: Radivojevi}i i Popovi}i.

59977

59976


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragoj

Navr{ava se godina dana kako nas je zauvek napustila na{a

Ana - Jasmina Ga}e{a

Sawi

Na trenutak }emo zaustaviti vreme i setiti se na{e Jasmine, pomenom kraj wenog groba, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, u subotu 8. septembra 2012, u 11 ~asova. Weni: majka [erija, Slava, Deja i @are.

Sveti

Iskreno sau~e{}e na{em kolegi Iliji Drqa~i povodom gubitka majke

od Cupinih drugarica i drugova iz A razreda.

Kolektiv JKP „Novosadska toplana�.

Vukosava Drqa~a Sahrana je danas, 6. 9. 2012. godine, u 13 ~asova, na Centralnom grobqu u Futogu. O`alo{}eni: sinovi Tomislav i Ilija sa porodicama. 59946

59947

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni

Damir Stojiqkovi}

Vukici Drqa~a

Vukosave Drqa~e

1954 - 2012.

Porodice: Pra{talo, Jankovi} i Trnini}.

preminuo 4. 9. 2012. godine. Sahrana je danas, 6. 9. 2012. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: majka Miroslava, sin Igor, }erka Mirela i sestra Vlasta sa porodicom.

3017-P 59917

Posledwi pozdrav

Sa tugom u srcu opra{tamo se od na{e voqene

DVOGODI[WI POMEN

Rajko Ivo{evi}

Novka \urica

Sestra Mira sa porodicom.

59942 59938

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 61. godini preminula na{a supruga, majka i baka

Novki

Sahrana je danas, 6. 9. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Milo{, }erka Jasna, sin Dejan, unuci Du{an i Jovana, snaja Suzana i zet Sreten.

Aleksandre Horwak Sawe Tetka Jelica i sestra Gordana sa porodicom.

6. 9. 2010 - 6. 9. 2012. Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali sa~uva}emo te od zaborava. Se}awe na Tebe ne mo`e i nikad ne}e nestati. Tvoja supruga Slavica i porodica. 59857

59960 59961

Posledwi pozdrav

25

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 4. 9. 2012. godine, u 84. godini preminula na{a draga majka i baka

od sestri}a Dule Li~ine sa porodicom.

59928

59922

Posledwi pozdrav Cupinom ocu

Posledwi pozdrav tetki

Vukosavi Drqa~a

Advokat 1960 - 2011.

od porodice Milivojevi}.

~etvrtak6.septembar2012.

59941

3

Posledwi pozdrav na{oj dragoj kom{inici

[ESTOMESE^NI POMEN na{em dragom tati, suprugu i dedi

^ETRDESETODNEVNI POMEN

dragoj mami, baki, ta{ti

\or|u Stojanovi}u

od kom{ija iz zgrade Bulevar oslobo|ewa 32.

\uri Stojakovi}u

Aleksandri Horwak

1949 - 2012. obele`i}emo u subotu, 8. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Tvoji najdra`i: supruga, sin, }erka, unuke i zet.

1937 - 2012. od kom{ija iz [ekspirove 2.

59948 59959

Posledwi pozdrav dragoj

Dani brzo prolaze ali na{a qubav i tuga za tobom nikada ne}e. Mnogo nam nedostaje{. Tuguju za tobom tvoji najmiliji: }erke Qiqana i Biqana i sin Predrag sa porodicama. 59926

59937

Sa tugom u srcu obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ otac, deda, pradeda i svekar

\or|e Stojanovi}

Sawi

Milki Ra{kovi}

POMEN Dana, 6. septembra 2012. godine navr{avaju se tri godine od kako nije sa nama na{ voqeni

Milan Zeqkovi}

1926 - 2012. od porodice Radin: Veselina, Ane, Vlade, Goce i Nevene.

Po sopstvenoj `eqi, pokojnik }e biti kremiran, a posledwi ispra}aj }e biti obavqen u krugu naju`e porodice. O`alo{}ena porodica.

59968

59956

Ostala su nam najlep{a se}awa na tvoju nesebi~nu qubav, brigu i dobrotu. Zahvalni i beskrajno tu`ni tvoji najmiliji. 59802

SE]AWE na

Slavko A}imovi}

Dejana Rankovi}a

6. 9. 2005 - 6. 9. 2012.

6. 9. 2007 - 6. 9. 2012.

Bol i daqe boli, ne stari, i ima istu snagu u se}awu.

Deko, uvek si prisutan u na{im pri~ama, mislima i srcima.

Tvoja supruga Zorica.

Tvoji: unuci, deca i baka Mirjana.

59844

59833


26

06.30 Добројутро, Војводино 09.00 Уличнисвирачи-у сусретфестивалу 09.30 Центарсвета 10.00 Вести 10.10 Биографије 11.00 Комшилук 11.25 Кухињица 11.50 Имемогсокака 12.00 Вести 12.10 Изнашегсокака 13.05 Додатиживотгодинама 14.00 Вести 14.05 Документ:Памтимсамо срећнедане 14.30 Повратакнасело: ЛаћаракуСрему 15.00 Вестизаособе саоштећенимслухом 15.05 Фолдеркултура 15.30 Плавикруг 16.00 Биографије 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.25 Разгледнице 19.00 Уличнисвирачи,хроника1. 19.30 ТВДневник 20.05 ЦиклусфранцускихТВ новела:КлодГе,филм 21.00 Биографије: СилвиоБерлускони 22.00 Војвођанскидневник 22.35 ЧарденаДунаву 23.05 Оперативци 00.25 ЦиклусфранцускихТВ новела:КлодГе,филм 01.25 Концертгодине1993. –ПлејбојиАтеистРеп

СамуеллеБијан

ВЕКМОПАСАНА: БАЈКЕИПРИЧЕXIXВЕКА

КлодГе Улоге: Самуел ле Бијан, Томас Шаброл, Робинсон Стевенан Режија:ОливијеШацки (РТВ 1,20.05)

06.35 07.00 07.50 08.10 09.05 09.55 10.45 11.45 12.30 12.40 13.10 13.55 14.45 15.15 16.45 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 23.05 23.35 00.05

tv program

~etvrtak6.septembar2012.

Кухињица–мађ. Токшок Здравоживо Концертгодине Грување ГрувањеуживоустудијуМ Јазик2011.-СпецијалПровиденс Лендава-ВаргаИрен,емисија намађарском Вести(мађ) Украјинскапанорама Биографије Концертгодине ТВбаштине Добровече, Војводино(рум) ТВМагазин(рус) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Кухињица–мађ. Добровече, Војводино(рус) Оперативци Биографије:ХаролдРобинс Фолдеркултура ТВбаштине ТВПродаја

За корак испред (Панонија,12.00) 06.30 07.30 08.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00

Музичко свитање ГласАмерике Панонско јутро Лола Вреле гуме За корак испред Теманедеље Путоманија Белилукипапричица Војвођанске вести Панонска хроника Војвођанске вести Лола Путописи Војвођанске вести ДрМартин Војвођанске вести Филмскипрограм Глас Америке

06.05 08.00 09.00 09.58 10.29 11.02 12.05 12.20 12.30 13.19 13.41 15.10 15.53 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.58 22.52 23.22 00.10 00.34 01.17 02.51 03.52 04.25 04.56 05.48

Јутарњипрограм Јутарњидневник ГрађаниселаЛуга Сасвимприродно МојалепаСрбија Запамтиме Дневник Спортплус Местозлочина-ЛасВегас Летњибиоскоп:ДизнинаРТС Летњибиоскоп:Мекбрајдслучајнесталогдоктора, филм ОвојеСрбија Позориштеукући ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Разгледница Слагалица Дневник Срећниљуди Троугаообмане, филм Око Местозлочина-ЛасВегас Дневник Злочиначкиумови Ноћнибиоскоп: Психо4-почетак,филм Цеоживотзагодинудана Окомагазин Сасвимприродно Срећниљуди Верскикалендар

Троугаообмане Џералд Крисон је осуђени паликућа,којитребадабуде пуштен на условну слободу. Он инсистира на томе да га зовуСтена.Дабиизашаоиз затвора, мора да убеди уваженог службеника пред пензијом да се поправио. Стена не бира начине и у игру као саучесницу увлачи и своју привлачнужену... Улоге: Роберт де Ниро, Едвард Нортон, Мила Јововић, ФрансесКонрој Режија: ЏонКаран (РТС1,20.58) 06.30Новосадскојутро 08.30Хранаивино 09.00Вести 09.05УбиствауМидсамеру 11.00 Вести 11.05 Украденасрца 11.30 Серијскипрограм 12.30 РецептиЛауреРавајоли 13.00Вести 13.05Опчињени 14.00Евонаскодвас 15.00Вести 15.05Украденасрца 15.30Азбукародитељства 16.00Дунавскасалетла 16.30Хранаивино 17.00УбиствауМидсамеру 18.40Белимантил 19.00Објектив 19.30Објективнасловачком 19.45Објективнамађарском 20.00Личнагрешка 20.30Витраж 21.00Опчињени 22.00Објектив 22.30Свештожелим 23.00Серијскипрограм 23.55Украденасрца

09.30 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 19.15 19.45 20.15 21.00

Фудбалмондијалмагазин КХЛ:ДинамоМ–Авангард БајернТВ:Бајерн–Штутгарт Португалска лига Мобил1 ТВС Шпанска лига КХЛ:СКА–Авангард Премијерлига,магазин Светфудбала Атлетика ФудбалКвалификацијеЕП У21:Словенија–Шведска 23.00 ЕБЕЛ:ТелемахОлимпија– Вијенакапиталс 01.00 ГрандПри 01.30 КХЛ:СКА-Авангард

Ким Гордон

Метрополис Метрополис отвара прилог посвећен сајту и његовом папирном издању, NJUZ.NET – Вести у огледалу. Песникиња,Јелена Милинковић,говори о стваралаштву песникиње Мирјане Стефановић. У оквиру „Ресонате“ фестивала у Дому Омладине крајем јула наступили су Ким Гордон, бивша певачица и басисткиња групе Sonic Youth,и бивша чланица ДНА Икуе Мори. (РТС 2,20.30) 07.47 07.59 08.04 08.10 08.38 08.54 09.24 09.51 10.07 10.34 11.05 11.30 12.02 13.00 14.00 14.28 14.44 15.14 15.32 15.58 16.48 17.14 18.11 18.40 19.04 19.10 19.31 19.43 19.48 20.01 20.30 21.00 21.48 22.15 23.16 00.13 01.11

МилаЈововић

07.00 07.15 07.45 09.00 10.15 11.15 12.10 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 22.00 00.30 00.35 01.30 01.35 02.00

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Изгубљена част Езел Тачно 1 Трачара Рањено срце Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Езел Филм:Досије Пеликан Ноћни журнал Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

02.00 02.29 02.52

Томасидругари ОзиБу ДенииДеди Подотворенимнебом ПолитичкеидејеуСрба Вечнисјајдетињства2 Можеидругачије МагазинЛигешампиона Линк ЕвропаиСрби У свету Трагупростору ХориоркестарРТС Трезор Подотворенимнебом ПолитичкеидејеуСрба Вечнисјајдетињства2 Можеидругачије ЛиковнаколонијаРТС ТВллица:ГоранМарковић... каосавнормалансвет Породичникругови Преваранти КонцертансамблаЛегенде ЛиковнаколонијаРТС Мунзи Попај Томасидругари ОзиБу ДенииДеди Местозанас Метрополис Очајнедомаћице ТВфељтон Међунама Концертгрупе„Вампири„ Трезор ТВ лица:ГоранМарковић ...каосавнормалансвет Концертансамбла„Легенде” Породичникругови Трагупростору

06.30 МирославЛазански: ОдВестПоинта доМосквеиОкинаве 07.00 Маратон 08.00 Цртанифилм 09.00 Документарнасерија 10.00 Домаћифилм 12.00 Топшоп 12.30 ЗдрављеиВи 13.00 Љубавузалеђу 14.00 Монк 15.00 Ало,ало 16.15 Документарнасерија 17.15 Обичниљуди 18.15 Домаћифилм 20.00 Ало,ало 21.00 Филм 23.00 Удовице 00.00 Ало,ало 01.00 Филм 03.00 Домаћамузика 04.30 Филм

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Подсјајемзвезда,14.00Живетисвојживот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељењезаубиства,19.00Објектив,20.00Фолкшоу,22.00Објектив,22.30Токшоу,00.00Објектив,00.30Фолкшоу

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К9,15.00Фарма,16.30Инфо К9,17.00Бибер,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Спорт из другог угла,22.15Бибер,22.30 Инфо К9,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

dnevnik

07.10 ОстрвоајкулаНајџелаМарвена 08.00 Топшоп 08.20 Најбољегодине 09.15 Топшоп 09.30 Хоћудазнам 10.00 Вести 10.35 Америчкитоп-модел 11.30 Цртанифилмови 12.45 Филм:Белиамбис 15.00 Нинџаратници 16.00 Вести 16.40 Спортскипреглед 17.05 Штребери 17.30 Пријатељи 18.30 Вести 19.10 СунђерБобКоцкалоне 19.30 Штрумфови 20.00 Нинџаратници 21.00 Филм:ПрљавиХари 23.00 Вести 23.35 Спортскипреглед 23.55 Уводуанатомију 00.45 Филм:Мојабесмртнаљубав 02.45 СаутПарк 03.10 Америчкитоп-модел 04.00 Уводуанатомију

07.00 10.15 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.15 20.10 21.10 22.00 23.30 00.30 02.15 04.00 05.30 06.00

Добројутро Маланевеста Брачнисудија Првинационалнидневник Тачноуподне -живо ПрвикуварСрбије Националнидневник СверЈуг Знамосе Национални дневник Маланевеста ПрвикуварСрбије СеверЈуг Свезаљубав Немогућамисија Филм: Породичнастраст Филм:Водичзамомке Филм Госпођица МојесрцекуцазаЛолу

Неда Арнерић

Ужичка република Шпански борац, прекаљени комуниста,добија задатак да организује устанак у западној Србији.Народ се окупља око партизана и убрзо ослобађа Бајину Башту, Пожегу,Ужице,Чачак... Улоге: Аљоша Вучковић, Богољуб Петровић, Борис Бузанчић, Божидарка Фрајт, Бранко Милићевић, Душан Војновић,Марко Николић, Марко Тодоровић, Неда Арнерић, Петре Приличко,Раде Шербеџија Режија: Живорад Жика Митровић (Хепи,20.05) 05.00 08.00 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.20 12.50 13.40 14.00 14.10 14.55 15.15 15.30 15.50 17.30 17.55 18.25 20.05 21.40 22.30 23.10 00.50 01.50 03.20 03.50 04.30

ЏејмсВудс

Јутарњипрограм Звезданиште ТајнисветмедеБенџамина Нодиуземљииграчака Залившкољки Телешоп Винкс Моћначигра Бакуган Мојиџепниљубимци ПопПикси Квизић БеверлиХилс Телешоп Вести Заклетинаћутање МојаСрбија Телешоп Вести Једнажељаједнапесма Насловнастрана –квиз Телемастер Летњиковац Филм:Ужичкарепублика, 1.део Агенција БеверлиХилс Љубавнисигнали Агенција Голизивот Насловнастрана –квиз Заклетинаћутање МојаСрбија

Породичнастраст Линда и Мајкл су у браку већдесетгодинаиочајнички желедете.Обраћајусеагенцијизаусвајањедеце,којаих упознаје са Луси, тинејџерком која очекује своје прво дете. Сви се слажу око тога да Линда и Мајкл прихвате Лусинодете... Улоге: Џејмс Вудс, Глен Клоуз, Мери Стјуарт Мастерсон,КевинДилон Режија:ЏонатанКаплан (Пинк,00.30)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak6.septembar2012.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

13

27

УСПОН И ПАд СРПСКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОНОМСКе ПОЛИТИКе”

Пише: Мијат Лакићевић 07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

венчаница из снова Шта не треба обући Четири венчања - Америка Гојазни тинејџери Најгора мама на свету екстремни водич за родитеље са Џо Фрост Л.А. Инк Стручњак за торте Компулзивно гомилање Мали људи, велики свет Џон, Кејт и осморо деце венчаница из снова Шта не треба обући Богата млада, сиромашна млада Гојазни тинејџери: борба са килограмима Краљ посластичара као кувар Стручњак за торте Најбољи амерички кувар Нова нада посластичара Соул фуд породица Ургентни центар Л.А. Инк Најбољи амерички кувар

08.00 други светски рат у боји 09.00 Рим није изграђен за један дан 10.00 Једна ноћ у Торину 11.30 Сведок са балкона собе 306. 12.00 Најгори послови у историји 13.00 дан када је умро Џемс дин 14.00 Како су направљени „Мајмуни“ 15.00 Тајм тим година X 16.00 Рим није изграђен за један дан 17.00 Траговима Тинтина 18.00 Најгори послови у историји 19.00 Александрова највећа битка 20.00 Исток-Запад. путовања из средишта Земље 21.00 Наполеон 22.00 други светски рат у боји 23.00 Траговима Тинтина 00.00 Камерман живот и дело Џека Кардифа 01.30 Историја америчких индијанаца

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Сем и Макс Ози Бу Обрачун у Казино кабареу Упознајте Џона доа Краљева гарда Осветничко срце Немир Црна књига еротски филм еротски филм

Црна књига Прича о прелепој Јеврејки која се током другог светског рата прикључује Покрету отпора и покушава на све начине да спаси своје сународнике од немилосрдних Немаца... Улоге: Карис ван Хутен, ТомХофман,ХалинаРеијн Режија: ПолВерховен (Синеманија,22.00)

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 21.20 23.20 01.20

БеверлидиАнђело

Подметнуто убиство Џонатан Стоун је био двадесет и три године полицијски детектив, шест пута одликован за храброст. Али задњих година ради као приватни истражитељ у Бостону, а најчешћи су му послови праћење прељубника. Сав новац даје на лечење своје тешко болесне жене. Кад Нан умре, на сахрану стиже њен пријатељ Арни, ког он површно познаје... Улоге: РичардКрена,Беверли ди Анђело, Стивен Мекхети,РобертДесидерио Режија: МајклСвицер (ХРТ1,00.15) 07.00 добро јутро, Хрватска 10.12 Поглед на Земљу 1, док. серија 11.07 Заволите свој дом 3, док. серија 12.00 дневник 12.40 Моћ судбине 13.28 др Оз 2, ток шоу 14.30 Хрватска хроника БиХ 14.53 Просјаци и синови 16.00 Синови и очеви, док. серија 16.25 Фотографија у Хрватској 16.58 Хрватска уживо 18.20 8. спрат, ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 дневник 20.10 Краљ, док. Филм 21.30 Кратки сусрети 22.05 дневник 3 22.45 Циклус Култни првенци: Маријачи, филм 00.15 Подметнуто убиство, филм 01.42 др Оз 2, ток шоу

07.05 07.35 08.00 08.25 08.45 09.10 09.40 10.00 11.42 12.25 12.55 13.40 15.10 16.00 16.20 16.40 17.10 17.25 18.00 19.00 19.05 19.30 20.00 21.55 22.52 23.19 23.37 01.05

ХалинаРеијн

06.00 Свака друга недеља (и пола распуста) 07.40 Момци су се вратили 09.20 Летописи Нарније: Путовање Намерника зоре 11.10 Промена игре 13.05 Холивуд на снимању 13.30 Југио 15.00 Нешто позајмљено 16.50 Марс тражи маме 18.20 Срцоломац 20.05 Неспокојни 21.35 дечак који је био цар 23.05 Спартак: Освета 00.55 Брже 02.30 Јацкасс 3д 04.05 водени живот са Стивом Зисуом

Мала Тв Цртана серија Телетабис Конор на тајном задатку Х20 Уз мало воде! Школски сат Спортске игре младих Ником ни речи, филм Идемо на пут с Гораном Милићем Сајбер насиље, док. филм Хоризонти Џонатан Стоун, филм Школски сат Регионални дневник Жупанијска панорама Мала Тв Цртани филм Реконструкција Параолимпијске игре Лондон 2012: Пливање, атлетика пренос + снимак На врх језика дарма и Грег Шато Монти, док. серија Човек без лица, филм Топ гир 11, док. серија Сестра Џеки Параолимпијске игре Лондон 2012 - сажетак Мућке Битанге и принцезе

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00

Срце пуно кише Биографија - Хју Џекмен Завера детелине диван човек Биографија - Мариса Томеј Срце пуно кише Истина о Чарлију Биографија - Хју Џекмен У сенци моје сестре Биографија - Мариса Томеј Усамљена бела жена 2 Крађа вредног уметничког дела

06.00 08.00 10.00 12.00 13.50 15.50 18.00 20.00 22.00 00.00

Осуђеници Светла велеграда Не без моје ћерке Преко палубе Недужни Јентл ени Хол Празници са ејприл Мрачна половина еротски филм

Браћа и сестре Убиства у Мидсамеру вокер, тексашки ренџер Монк Пандури новајлије вокер, тексашки ренџер добра жена Браћа и сестре Убиства у Мидсамеру Монк Пандури новајлије Краљевски болесници Филм: Каразуб вокер, тексашки ренџер

09.35 Кисмет - окови судбине 10.55 ексклузив таблоид 11.15 Крв није вода 12.10 Бибин свет 13.00 Сулејман величанствени 15.00 Кобра 11 15.55 Мекгyвер 16.55 РТЛ 5 до 5 17.10 Галилео 18.05 ексклузив таблоид 18.30 РТЛ данас 19.05 Крв није вода 20.00 Сулејман величанствени 22.00 ЦСИ 00.00 Менталист 01.35 Астро шоу 02.35 Закон и ред

СеРИЈА

ЦСИ Пронађена су три тела: у ауту, базену и мотелу. Иако се чини да случајеви нису повезани, истражитељи открију да је у близини жртава пронађено исто издање магазина отвореног на идентичној страници... Улоге: Лоренс Фишбурн, Роберт Давид Хал, Ерик Сзманда, Џорја Фокс, Пол Гилфојл, Гери Дурдан, МарџХелгенбергер (РТЛ,22.00)

МарџХелгенбергер

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00

Амерички чопери Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? врхунско градитељство Аутомобили Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Прљави послови Мајстори за оружје Мотоциклистички клуб Лафинг девилс 23.00 Како извући живу главу 00.00 Амерички оружари

03.00 05.00 07.00 08.30 09.30 12.00 15.00 16.00 17.45 01.00

Тенис Тенис Тенис Бициклизам Тенис Тенис Бициклизам Бициклизам Тенис Тенис

Strah od liberalnog virusa

LADIMIR GLIGOROV: Jugoslavija je Kangrga,pri~omokontrarevolucijisredweklase ~lan MMF-a od wegovog osnivawa, a zbog isli~no.Biojenekavrstazapadnogsocijaldemosvogmonetarnogsistemasredinom{ezdese- krate, a wegova procena, ispostavilo se kasnije, tihnijeimalaizbornegofiksnikurspokom}ese ispravna,dajeve}inanadesnoj,nacionalisti~koj ra~unati dinar u trgova~kim transakcijama. Zna- strani. Zagreba~ki praksisovci su kritikovali ~i,konvertibilnostjebilauslovnekevrstepro- SK,jerideupravcukoji}edovestidoprevlasti gramasaMMF-omiSvetskombankom,posebnojer nacionalista, `eleli to partijski rukovodioci jeJugoslavija,kaonerazvijenazemqa,ra~unalana iline.Zapravosunacionalistiiprevladalipopare iz Svetske banke. I dobila ihje.Aakove}pare,odizvozaili kredita dolaze, mora da se zna ko preuzimaobaveze{tojedovelodo uspostavqawa komercijalnih banaka.Drugajepri~akakosufunkcionisale, ali su investicioni fondovi ukinuti i Jugoslavija je, zarazlikuoddrugihsocijalisti~kih zemaqa, imala makar kvazinormalnebanke. To nije tzv. stend baj aran`man kakav Srbija ima posledwih godina. - Nije,alidazemqadobijepara odSvetskebankemoralajedaima sporazum sa MMF-om i bude pod nekomvrstomkontrole.Tapravilava`eidanas.Uonovreme,ako bipo~eodarazmi{qa{oizgradVladimirGligorov wi puteva, recimo, to su morale bitiparesvetskebanke.Nijebilonikogdrugogod sle’68.Biosamprisutankadsupreuzelivlastna kogabiseuzeokredit.Spoqa{weprilikedeterSveu~ili{tu,paipartiji,doknijedo{lodoobraminisalesucelupri~uoreformi.Oneuvelikoj ~una. meri odre|uju unutra{wu politiku, za velike zeU Beogradu su praksisovci - antititoisti. A mqe, poput Kine, to ne mora da va`i, ali male oni su antititoistiiz nacionalisti~kih i, u suprakti~no nemaju izbora. Posledica je iznu|eni {tini, autenti~no socijalisti~kih razloga. Kod niz poteza. Tako se dolazi u situaciju, koja je kaMihaila Markovi}a, Qube Tadi}a, Mi}unovi}a... rakteristi~nazasocijalisti~keiautoritarnezepostojaoje,ustvari,jedanspojstaqinizmasaqudmqe, da problemi ekonomske politike izazivaju skimlikomisrpskognacionalizma. potrebu za institucionalnim reformama, a ne Nije li to malo preo{tra formulacija? obratno.Ievo,zagotovopolaveka,ni{taseusu- Naravno, bilo je me|u wima mawih ili ve}ih {tininijepromenilo.NisaduSrbijinemasocirazlika. Ali svi su oni bili veliki protivnici jalnereformekojuejesamaosmislilaivodiih. privatnesvojine,tr`i{taisvega{tojemirisalo I sva kasnija rasprava u Juna kapitalizam. Mi}unovi} je goslaviji vodila se oko toga citirao Lewina, da od malog kako da se „liberalni virus“, privatnog kapitaliste nastaje Dok je nacionalizam tr`i{te, usaglasi sa ograniveliki kapitalista. U odnosu Dragoquba Mi}unovi}a ~ewima - jednopartijski siprema nacionalizmu razlike tipi~an za Demokratsku stem, samoupravqawe, drume|u wima su mnogo ve}e. Kod {tvena svojina i decentrali- stranku, dakle, dosta bla`i Mi}unovi}a je to nacionalizovana federacija. Postoje nego onaj Qubomira Tadi}a, zam koji je tipi~an za Demotri mogu}nosti. Prvo je libekratsku stranku, dakle dosta kao veliki {ovinista se ralno, zna~i demokratija, vibla`i nego kod Tadi}a, a popokazao Mihajlo Markovi} {epartijski sistem, normalno sebnoMarkovi}akojisepokatr`i{teradaifinansija,kozaokaoveliki{ovinista. egzistencija privatne i dr`avne, odnosno druBeogradskih praksisovci su govorili o demo{tvenesvojine.Drugojeprosovjetskisistem-cenkratiji,alizapravomislilinatzv.narodnuane tralizam,planirawe,dr`avnasvojina.Itre}ajaonuzapadnogtipa.Smatralisuidajetitovskire~awerepublika,{tosuhtelizagovornici~istih `imnametnulaAmerikeidaonbezSADnebimora~una,kojisuustvaribilizanacionalnesocijagaoopstati.Zatosusetiqudiveomadobrorazu- listi~kedr`ave. melisafilozofimaiuNema~kojiuAmerici,koKakav odgovor na reforme nude studentske deji su bili antiameri~ki raspolo`eni. Za wih je monstracije iz 68? glavniproblembilotr`i{te.Jersushvatalida - Velikajerazlikaizme|uonoga{tosedoga|aako ono uzme maha i krene se sa privatnom svojilouZagrebuiBeogradu.UHrvatskojsupraksisovnom, ~itava wihova ideolo{ka pri~a vi{e nema ci bili protivnici liberalne alternative, ali nekogsmisla. wihovmotivjebioslede}i:akodo|edoliberaliNije samo srpski nacionalizam reagovao negazacijeiodustajawa-kakojeGajoPetrovi}govorio tivnonareformu,ve}idrugi.Jer,skidasesdnev-odrevolucije,navlast}edo}inacionalisti. Tanogredare{avawetzv.nacionalnihpitawa,paremosupraksisovcibililevi~ari,~akizagovornicimo, za Dobricu ]osi}a, uvek i teritorijalnih cinekevrstalewinizma,jersusmatralidajevepreokupacija. Wegovaglavnatema,odkadseogla}inauHrvatskojnacion alisti~ka,aonikaokomusio,jepodelaKosova.Tojespoj:nacionalizam,stanisti, pa i socijaldemokrati, u mawini. Razlika qinizamsaqudskimlikomiantiamerikanizam.A me|uwimajenaravnobilo.Petrovi},recimo,niglavniargumentjedaAmerikanciprekotr`i{ta jebiotolikoopsednutidejomrevolucijeniti,kao svekorumpirajuiuvodedru{tvoukapitalizam.

V

Аутор Мијат Лакићевић и издавач, београдски Фонд за отворено друштво, цео тираж књиге „ИСПРед вРеМеНА” поклонили су Фондацији НУНС-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд, тел. 011/334–3255, 334-3136, и-мејл nuns@nuns.rs). Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500 динара у НУНС-у, или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, с назнаком: Корисник: Фондација НУНС, сврха уплате: донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar Tomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak6.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Добар дан за вас. Можда напоран на радном месту, али успешан, колико може бити, под блокадама и отежавајућим околностима у каријери, због више силе.

BIK 20.4-20.5.

Склони сте уживању, лежерности и лењости. Потребно вам је да напуните батерије, да се одморите и доживите нешто лепо. Када ћете, ако не сада? Сада је увек најбоље време.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

6. septembar 2012.

Можете доћи у ситуацију да се преоптеретите разним обавезама, започнете послове, али их не завршите, због недостатка времена. Нађите меру у свему и према свима.

У пријатном друштву проводите време, па ће дан протећи лако и лепо. Од пријатеља очекујете само позитивно. Љубав и уживање долази до неког свог краја. Реални сте.

Затишје пред буру ће вам колико већ сутра донети ту буру и узбуђења. Ништа не брините, ситуације и сусрети се слажу и надовезују сами по себи. Вредни сте и радни.

Време рођендана проводите динамично, тако да се не можете опустити ни тренутка. Окружени сте разним особама које све нешто питају и причају, па сте више туђи него своји.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Активни сте, и без заустављања идете напред. Од вас се очекује да будете иницијатор сусрета и дешавања у љубавно-партнерском односу. Нови подухвати.

У приватном бизнису завршите започето. Четвртак је Јупитеров дан, ваш дан, па покажите своје дипломатско и преговарачко умеће у пословном и приватном делу.

Љубавни однос је у позитивној фази, тако да би данас требало да изведете драго биће у неки ресторан, на неко лепо место и уживате у романтици, музици, шопингу...

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Период кризе и сазревања полако престаје, готово неосетно јер ће последице потрајати још известан број месеци. На вама је да се реално суочите са својом ситуацијом.

Угађате укућанима, најбоље што умете. Веома сте пожртвовани. Али, могли бисте изгубити смер и смисао за време у пословању. Због тога пролонгирате приходе.

Краћи пут је успешан и пријатан. У добром друштву и уз подршку драгих особа, реализоваћете и више од очекиваног. Пословно финансијска ситуација је неизвесна.

TRI^-TRA^

Волипажљиве даме V REMENSKA

PROGNOZA

Мало

Vojvodina Novi Sad

27

Subotica

27

Sombor

27

Kikinda

27

Vrbas

27

B. Palanka

27

Zreњanin

28

S. Mitrovica 28 Ruma

28

Panчevo

27

Vrшac

27

Srbija Beograd

28

Kragujevac

28

K. Mitrovica 30 Niш

30

Evropa

СВежије

НОВИСАД: Мало свежије и променљиво облачно уз могућу краткотрајну кишу. Ветар умерен северозападни. Притисак у порасту. Температура од 17 до 27 степени. ВОЈВОДИНА: Нижа температура и променљиво облачно време уз краткотрајну кишу или локалне пљускове. Ветар умерен северозападни и северни, поподне у појачању. Притисак у порасту. Температура од 15 до 28 степени. СРБИЈА: Нижа температура за око 5 степени и променљиво облачно време уз краткотрајну кишу или локалне пљускове понегде. Ветар слаб до умерен северозападни и северни, поподне на северу Србије у појачању. Притисак у порасту. Минимална температура 12, а максимална 30 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У петак још свежије, али са дужим са сунчаним периодима. Само је на југоистоку Србије ујутру могућа краткотрајна киша. За викенд сунчано са хладним јутрима уз мањи пораст дневне температуре. Идуће седмице претежно сунчано и топло.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Услед промене времена и прилива нешто хладнијег ваздуха, појачане тегобе могу осетити особе са варирајућим крвним притиском, као и психички болесници и астматичари. Метеоропатске реакције су могуће у виду главобоље, раздражљивости и болова у зглобовима и мишићима. Опрезно у саобраћају!

Madrid

32

Rim

28

London

23

Cirih

21

Berlin

18

Beч

23

Varшava

18

Kijev

25

Moskva

20

Oslo

15

St. Peterburg 16 Atina

33

Pariz

24

Minhen

20

Budimpeшta

26

Stokholm

16

ЗлочестиИрац,какозападнимедијинајчешће називају глумца Колина Фарела, каже да му највише одговарају пажљиве девојке, алиникакоданађеједнутакву... Глумацкојиимадвоједецеизпретходних везаникакодасескрасиитренутнојесам,па сусвеонефинеипажљиведевојкејошувеку игри јер темпераментном Колину највише, каже,одговарајутаквежене. -Иакомногинебитоочекивалиодмене, како старим постајем све пажљивији и осећајнијипамиитаквеженеодговарају.Битан је и авантуристички дух, као и духовитост алијепажљивотнапрвомместу -рекаојеКолин.Колинкажедамутренутноодговарато штојесам,алибиволеодасеускорозаљуби. -Срећансамштоимамсиновеиискрене пријатеље,алибихволеоидамисеопетдеси једна роматична љубавна веза. Такве стваринемогудасепредвидеимождавећ сутрабудемзаљубљен,адотадаћудауживамустатусуслободногмушкарца - рекаоје КолинФарел.

VIC DANA Игра се Перица са школским другом, кад угледаше двоје тек венчаних како излазе из цркве. - Види сад панике... - каже Перица, приђе младожењи и обрати му се: - Здраво тата!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

215 (65)

Slankamen

180 (14)

Jaшa Tomiћ

Apatin

280 (74)

Zemun

234 (1)

Bogojevo

246 (69)

Panчevo

258 (8)

Smederevo

448 (0)

Baч. Palanka 222 (48) Novi Sad

165 (29)

Tendencija opadawa i porasta

SAVA

N. Kneжevac

170 (-2)

S. Mitrovica

-3 (1)

Tendencija stagnacije

Senta

242 (0)

Beograd

180 (2)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija stagnacije i porasta

Titel

162 (9)

NERA

Hetin

72 (0)

TISA

-92 (-2)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i porasta

Kusiћ

26 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 6.septembar 2012.  
Dnevnik 6.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement