Page 1

c m y

NOVI SAD *

SREDA 6. APRIL 2011. GODINE

GODINA LXIX BROJ 23039 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

SKUP[TINA VOJVODINE USVOJILA ODLUKU O NOVOJ UPRAVI

POTPISAN DOGOVOR O SARADWI VOJVODINE I REPUBLIKE SRPSKE

UVladiVojvodine mawe~lanova,ali neinovaimena str. 3

Hranaienergija zajedni~ka budu}nost

SINO] OTVORENA RENOVIRANA ZGRADA KULTURNOG CENTRA U NOVOM SADU

str. 3

NASLOVI

Politika

Novi Sad

2 Jeremi}: Srbija vodi politiku regionalnog pomirewa 2 Izbori spojili Nikoli}a i Ko{tunicu

Ekonomija 4 Imamo dovoqno p{enice, uvoz besmislen 8 U~enici poslali balone qubavi narodu Japana 9 Grad pun meteoropata

Vojvodina 11 Ugostiteqi u Zrewaninu tra`e da rade no}u

Dru{tvo 13 Zbog {trajka kasni}e mala matura?

Neredovneplati{e duguju„Informatici” milijardudinara

str. 7

Novi Sad ne ma re{ ewe za Radni~ki univ erzitet str. 8

Slavqe i protest

Foto: F. Baki}

5 Za razvoj Ba~ke Evropa daje 300.000 evra

str. 9

DO KRAJA GODINE MO@DA JO[ 200.000 OTKAZA

Uozbiqnojdr`avi tajkunibipropali str. 5

Prete`no sun~ano Najvi{a temperatura 19 °S

SPORT

n FUDBALERI IGRAJU ZA FINALE KUPA SRBIJE

str. 16 – 21

n ^ELZI I MAN^ESTER U CENTRU PA@WE FUDBALSKE EVROPE

n SPENSOVA LIGA MALIH [AMPIONA

n „DNEVNIKOV” [AH SREDOM: ME^ PLAVU[A PROTIV CRNKI


POLiTikA

sreda6.april2011.

[EFDIPLOMATIJEVUKJEREMI]PREDPARLAMENTARNIMODBOROMZASPOQNEPOSLOVE

Ka EU budimo jedinstveni kao Hrvatska Mi ni star spoq nih poslova Srbije Vuk Jeremi} iz javio je ju~e pred Odborom za spoqne poslove srpskog parlamenta da Srbija vodi izbalan si ranu i nezavi snu spoqnu politiku, i naglasio da je ciq Beograda da do kraja ove godine dobije status kandidata za ~lanstvo u EU, kao i datum za po~etak pregovora. – Prioriteti spoqne politike Srbije su proces evropskih integracija, odbrana suvereniteta i integriteta zemqe, regionalna saradwa i ekonomska diplomatija – rekao je Jeremi}, podno se}i iz ve {taj o radu MSP-a pred Odborom. Kada je re~ o evrointegracijama, {ef diplomatije je naglasio da je sada{wa vlada u~inila najvi{e na tom planu od demokratskih promena 5. oktobra 2000. godine i da je sada glavni deo posla za dobijawe statusa knadidata na organima koji se bave unutra{wim poslovima, a ne na diplomatiji, jer treba ispuniti kriterijume za ~lanstvo i dva politi~ka uslova – dovr{ewe saradwe s Ha{kim tribunalom i regionalnu saradwu. On je ponovio da se spoqna politika zemqe bazira na ~etiri stuba – EU, SAD, Kini i Rusiji. Jeremi} je, govore}i o izve{taju DikaMartija o ilegalnoj trgovini qudskim organima, naveo da je Srbija pre nekoliko meseci po~ela konsultacije sa svim ~lanica Saveta bezbednosti UN o inicijativi za uspo-

stavqawe nezavisnog istra`iteqa s mandatom tog tela. Ministar je ukazao na to da su posle izricawa mi{qewa Me|unarodnog suda pravde o nezavi-

Jeremi} je rekao da Srbija vodi politiku regionalnog pomirewa i da „nije pogre{no zakqu~iti da su susedski odnosi na Balkanu najboqi od po~etka

PolemikaPe{i}–Jeremi} [ef diplomatije je kritikovan i zbog strategije Srbije pred Me|unarodnim sudom pravde, dok su iznete i zamerke zbog odr`avawa samita Pokreta nesvrstanih u Beogradu. Poslanica LDP-a Vesna Pe{i} rekla je da je spoqna politika Srbije zbog mi{qewa Me|unarodnog suda pravde „pukla”, na {ta je Jeremi} odgovorio: „To mislite vi, gospo|o Pe{i}, Honduras i Kiribati”. snosti Kosova, pred MSP-om bili prioriteti da se ograni~i broj priznawa, spre~i ulazak Kosova u me|unarodne organizacije u koje ulaze suverene dr`ave i po~etak dijaloga s Pri{tinom o postizawu kompromisnog re{ewa za budu}i status Kosova.

sukoba”, mada i daqe ima otvorenih pitawa. Dodao je da se Srbija izborila da predsedava trima zna~ajanim regionalnim inicijativama u 2011. i 2012, i najavio da }e Konferencija Pokreta nesvrstanih na ministartkom nivou biti odr`ana 5.

i 6. septembra u Beogradu. Ministar spoqnih poslova je ukazao na to da su u proteklom periodu intenzivirani odnosi sa zemqama {irom sveta, od kojih su mnoge ~lanice Pokreta nesvrstanih, i naveo da su ekonomski odnosi s pojedinim nesvrstanim zemqama boqi nego s evropskim dr`avama ili SAD. – Vi{e izvozimo u Irak i Iran kumulativno nego u SAD. U tom kontekstu treba sagledati odluku da Srbija bude doma}in jubilarnog samita Pokreta nesvrstanih – rekao je Jeremi}, i dodao da „Srbija ima nameru i interes” da s dve tre}ine sveta ostvari politi~ku i ekonomsku saradwu. Podse}aju}i na to da se zemqa suo~ava s izazovima kakve ima retko koja zemqa, i na te{ku situaciju u Evropi, pre svega zbog ekonomske krize, {to bi se moglo odraziti i na proces pro{irewa EU, Jeremi} je pozvao Skup{tinu na jedinstvo. – U takvoj situaciji koristilo bi nam ve}e jedinstvo i `elim da uputim apel Skup{tini da, kada je re~ o spoqnoj politici i dr`avnim prioritetima, prevazi|emo politi~ke podele i da nastupamo kao jedan – rekao je on, navode}i Hrvatsku kao primer tog jedinstvenog nastupa. Opozicioni poslanici su ocenili da Jeremi} ne vodi spoqnu politiku ve} da to radi predsednik Srbije Boris Tadi}. D.Milivojevi}

c m y

2

dnevnik

LIDERIDSS-aISNS-aJU^ERAZGOVARALIO SARADWI

Izbori spojili Nikoli}a i Ko{tunicu

Predsednik Srpske napredne stranke TomislavNikoli} i pred sed nik De mo krat ske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica razgovarali su ju~e o saradwi opozicionih stranaka, saop{teno je iz DSS-a. Na sastanku je oceweno da }e SNS i DSS razgovarati o svim temama, ukqu~uju}i i one o kojima imaju razli~ita mi{qewa. – Ju~e smo prvi put razgovarali na potpuno jasnim i ~istim principima i zakqu~ili da ima mo je dan za jed ni~ ki ciq, a to su izbori, smena vlasti i omogu}avawe da se u Srbiji `ivi boqe – izjavio je nakon susreta s Vojislavom Ko{tunicom lider SNS-a Tomislav Nikoli}. – Dogovorili smo se da vi{e ne}emo da u~estvujemo u sukobima, posebno ne u sukobima u opoziciji, i da }emo od sada, ako treba da govorimo jedni o drugima, to govoriti nas dvojica. Saglasili smo se i da imamo programskih razlika, koje nisu nepremostive, odnosno da bar nisu tolike da bismo morali da se sukobqavamo i da je odnos prema EU – od na{eg da Srbija treba da bude u EU, do wihovog da to treba da se desi ako ne bude uslova u vezi s Kosovom i Metohijom – istovetan odnos i da kod wih sa mo po sto ji iz ve sna do za evro skep ti ci zma – pro tu ma ~io je Nikoli}, uz opasku da ne veruje u to da bi „ni DS, ni SNS, ni DSS mogli prihvatiti bilo koji status KiM suprotan Ustavu, oko kojeg se gra|ani Srbije na referendumu nisu slo`ili“. – Daqe od toga nismo i{li, po{to smo do sada gre{ili

razgovaraju}i odmah o tome kakve koalicije su potrebne pre ili posle izbora. Napravili smo prvi korak – da vi{e nema sukoba i napadawa. A o svemu }emo se od sada redovno, makar jednom sedmi~no, dogovarati na sastancima, na kojima }emo da otklawamo neodumice i dogovaramo slede}e korake – najavio je Nikoli}.

Tajnomesto Lider napredwaka nije `eleo da otkrije mesto susreta, sem da je re~ o neutralnom terenu. – Nije bilo ni sedi{te SNS-a ni DSS-a. Ne idem u kafanu, a ne verujem ni da go spo din Ko {tu ni ca ide. Raz go va ra li smo na mestu na kojem smo se nekad nalazili jednom ili dvaput – zagonetan je Nikoli}. Ujedno, potvrdio je da ju~e on i Ko{tunica nisu razgovarali o organizaciji mitinga 16. aprila, „zato {to ja mislim da politi~ar koji bi tog dana hteo da se obrati gra|anima ne mo`e da bude gost, ve} u~esnik, a Ko{tunica nije izrazio takvu `equ, niti sam hteo da institiram na tome“. – Vide}emo, ima jo{ vremena, u principu mi vi{e nismo politi~ki neprijateqi, nismo ni preveliki politi~ki suparnici, ali nismo ni postali saradnici, izuzev u ciqu rasprisivawa izbora – zakqu~io je Nikoli}. S.St.


politika

dnevnik

sreda6.april2011.

3

ZASEDALA SKUP[TINA VOJVODINE: REDUKOVAN KABINET BOJANA PAJTI]A

U Banovini pet resora mawe, tri sekretara bez funkcije Mil or ad \ur i}, Atil a ^engeri, Du{anka Srema~ki, AndorDeli iTomislavStanti} ju~e su ponovo polo`ili zakletvu u Skup{tini Vojvodine,po{tosuizabranizasekretare novoformiranih sekretarijata u Vladi Vojvodine.S80glasova„za„i17„protiv„onisu,nakonostavkikoje su podneli u resorima koji su ju~e ukinuti, izbrani na ~elne pozicije u sekretarijatima kulture i informisawa; zdravstva i socijalne politike; urbanizma i `ivotne sredine;obrazovawa,upraveinacionalnih zajednica; te me|uregionalnesaradweilokalne samouprave. Nakon usvajawa izmena Odlukeopokrajinskojupravi,kojom je broj resora u Banovini smawen sa 17 na 12, i ostavki deset sekretara, redukovani kabinet Bojana Pajti}a od ju~e ima ukupno 15 ~lanova, s premijerom, umesto 19. Naime, bezfunckijeuBanovniostalo je troje sekretara: Slobodan Puzovi}, koji je vodio resor `ivotne sredine, Novka Moji}, koja je vodila resor socijalne politike, i Boris Barjaktarovi},kojijebiona~elu Sekretarijata za me|uregionalnu saradwu. Barjaktarovi} je, me|utim, podneo ostavku i

Pet pokrajinskih sekretara polo`ilo zakletvu

Dos ad a{ wi sek ret ar za obrazovawe Zoltan Jege{ jedinijeodsekretarakojisuju~e ostali bez resora izabran za zam en ik a sek ret ar a za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice. Po ranijim najvama, izbor ostalih zamenika treba da se obavi u roku

net nije rekonstruisan ve} da je re~ o redukciji, s obzirom nato}edo}isamodosmawewa broja~lanovaVlade.Onjekazao i da je zadovoqan radom svih sek ret ar a, te da nem a primedbeninakoga. – Ovo je vlada koja u proteklih sedam godina nije imala nijedan skandal niti aferu – rekaojePajti}. Onje,me|utim,oceniodaje bilo logi~no da do|e do re-

Foto: F. Baki}

kak vog ben ef it a. Pos lan ik SRS-aSa{aSantovac kazaoje da se pokrajinska vlast bavi kadrovskom kombinatorikom umesto da re{ava goru}e ekonomskeisocijalneprobleme. – Mi danas u gotovo svakoj op{tini u Vojvodini imamo proteste ili {trajkove zbog lo{e privatizacije i nemogu}nosti zapo{qavawa. Rezulatati na terenu pora`avaju}i su za sve nas koji sedimo u

DSS–NS izgubili poslani~ki klub Prvuovogodi{wusesijupokrajinskiparlamentpo~eojeu ne{to izmewenom sastavu, po{to je Koalicija DSS–NS-a izgubilaposlani~kiklubjerjewihovadoskora{waposlanicaJelenaMilini} pre{lauklubdemokarta„Zaevropsku Vojvodinu„.Predsednikparlamenta[andorEgere{i obavestiojeposlanikeidajeposlanikAleksandarRadowi} napustioklubUjediweniregioniSrbije,tedajenovi{efte poslani~kegrupeJo`ef[andor.

napotpredsedni~kufunkcijuu Pokrajinskoj vladi, dok su ostali potpredsednici zadr`alitepozicije.Uz12sekretara, u Pajti}evom kabinetu osta}e tako troje, umesto ~etvoropotpredsednika:I{tvan Pastor (SVM),kojivodiiresorprivrede,Du{anJakovqev (LSV), bez portfeqa, i Ana Tomanova-Makanova, tako|e bez portfeqa po{to je ju~e ukinutresorinformisawakojijedosadvodila.

od60dana,uskladusnovomsistematizacijom radnih mesta koja treba da se pripremi u Banovini.Uistomroku,akako je predv i| en o izm en am a propisa o pokrajinskoj upravi, mora da se pripremi i reblanas buxeta APV kojim }e se reg ul is at i fin ans ir aw e novih pet resora koji su nastal i spaj aw em dos ad a{ wih deset. Preds edn ik vojv o| ans ke vladeizjaviojedawegovkabi-

dukcijePokrajinskevladepo{to je do{lo i do smawewa Republi~kevlade,dodav{ida je maw a adm in is trac ij a i funkcionalnija. –Uverensamutoda}eionako dobra Pokrajinska vlada biti jo{ br`a, efikasnija i uspe{nija kada bude mawa – rekaojeon. Pos lan ic i opoz ic io n ih Srps ke rad ik aln e strank e, Srps ke nap redn e strank e i Demokratske stranke Srbije redukciju su nazvali marketin{kimpotezomodkojeggra|aniVojvodinene}eimatini-

ovom parl am ent u. I umes to predlogazare{eweovihproblema, bavimo se redukcijom Vlade–istakaojeSantovac. Pos lan ik DSS-a Bork o Ili} oceniojedajeredukcija VladeAPV„bledakopijabledeVladeuBeogradu”. – Ovo je ~isto zamajavawe javnostijerne}etedasebaviterealnimproblemimagra|anaVojvodine,iakojeuPokrajinizaposlenostnajni`a,~ak ni`a nego u centralnoj Srbiji–kazaojeIli}. Pokrajinski poslanci su o kadrovskimpromenamauVla-

di odl u~ iv al i na pos lep odr`aledosada{wenadle`nodnevnoj sednici, nakon pretsti,samojesmawenbrojresohodnoodr`anesednicenakora kojima upravqaju. DemojojsuusvojeneizmeneOdluke krate}evoditisedamumesto o pokrajinskoj upravi kojima deset resora, Savez vojvo|anje broj resora u Vladi APV skih Ma|ara dva umesto tri, smaw en sa 17 dok }e G17 plus na12, tako {to imati jedan umeUz 12 sekretara, u je deset sekresto dva res or a. tarijata ukinu- Pajti}evom kabinetu Po jed an res or to, te wihovim ostaojeLigisoosta}e troje, p r i p a j a w e m cij ald em ok rat a ume sto ~e tvo ro formirano pet Vojvodine i Sopotpredsednika novih. Ukinuti c i j a l i s t i ~ k o j su sek retar ij apartijiSrbije. ti za informaIna~ e, pocije,zaobrazovawe,zalokalslanci SRS-a na obe ju~aranusamoupravuime|uop{tin{we skup{tinske sesije posku saradwu, za za{titu `iku{ali su da iniciraju rasvotnesredineiodr`ivirazpravu o propalim privatizavojizasocijalnupolitikui cijama u Pokrajini te prodemografiju. Sedam sekretablemima s poplavama i visorijata nastavi}e da radi bez kimvodostajem,aliovipredorg an iz ac io n ih prom en a: lozi nisu uvr{}eni u dnevni priv red a (I{tvan Pas tor), red.Tako|e,niju~enijepripoq op riv red a (Dan iel Pehva}enainicijativaLSV-ada trov i}), fin ans ij e (Jov ic a Skup{tinaVojvodineraspra\uki}),nauka(DragoslavPevqa o obe{te}ewu APV zbog trov i}), energ et ik a (Rad oprivatizacijeNIS-a. slav Strik ov i}), sport i Pok raj ins ki pos lan ic i omladina (Modest Duli}), te usvojilisuju~eiizve{tajeo rad i zap o{ qav aw e (Mir opro{logodi{wem poslovawu slav Vasin). Ukidawe pojediPokrajinskogzavodazasport, nih pokrajinskih sekretariGarancijskogfondaAPV,Zajata, kako je obrazlo`eno u vodazaravnopravnostpolova predlogu Vlade APV, ne znaiFondazarazvojAPV.Tako~i odr ic aw e od odr e| en ih |e, podr`ali su i delimi~an nadle`nosti nego je namera prenos osniva~kih prava nad dasepostoje}enadle`nostii gimn az ij am a za tal ent ov an e poslovi {to efikasnije ostu~enike „Boqai” iz Sente i varuju. „De`e Kostolawi” iz SuboSam a kad rovs ka re{ ew a, ticeNacionalnomsavetuMapak,raspore|enasutakodasu |ara. sve stranke iz koalicije zaB. D. Savi}

Saradwa skup{tina Srpske i Vojvodine USkup{tiniVojvodineju~ejeboraviladelegacijaNarodne skup{tine Republike Srps ke, ~ij i je preds edn ik Igor Radoji~i} pozvao vojvo|anskeposlanikenasaradwudvajuparlamenatauoblastim a proi zv odw e hran e i energenata, kao i na zajedni~kiradnakrupnimprojektimaikonkurisawuzanovac izfondovaEvropskeunije. Radoji~i} se poslanicima obratio sa skup{tinske govornice na po~etku ju~era{we sednice Skup{tine Vojvodinenakon{tojezajednos predsednikom tog parlamenta [andoromEgere{ijem uKlubuposlanikapotpisaoprotokolonameramadvajuparlamenata.Tajprotokol,poRadoji~i}evimre~ima,dajeformalniokvirbudu}esaradweukojusesadaukqu~ujuiradnatela Skup{tine Vojvodine i Narodneskup{tineRS. – Tri re~i su va`ne za na{u zajedni~ku ekonomsku bu-

du}nost. To su hrana, voda i energija.Nawima}esesukobqavati budu}i svetski interesi.Vojvodinaimavelike resurseuproizvodwihranei poj ed in ih energ en at a. RepublikeSrpskemo`ebiti najve}i regionalni izvoznik elektri~ne energije. U ove resursemo`emoulagatiina{u saradwu. Pozivam vas da na{ i parl am ent i pods ti~ u projekte u ovim oblastima –

SRS: Hap{ewe pomutilo radost [efposlani~kegrupeSRS-aMiloradMir~i} rekaojedaje radostradikalazbogposetedelegacijeRepublikeSrpskepomutilainformacijaohap{ewunekada{wegpredsednikaSOTrebiweBo`idaraVu~urevi}a nagrani~nomprelazuMaliZvornik. –InsistiramonatomedaodnosiSrbijeiSrpskebuduotvoreni i iskreni i da ne budu ometeni onim {to se zove strani faktor,kojipretidaovakvasaradwabudeote`anaidaimadozu tereta koja }e pratiti svakog funkcionera iz RS koji bude prelaziogranicupremaSrbiji–kazaojeMir~i}.

kazao je predsednik Narodne skup{tineRS. OnjerekaodamnogiBana}ani, Sremci, Ba~vani vuku korene s prostora dana{we RSiBiH,„iz]opi}eveosme ofanzive, iz ofanziva pre i poslewe“,dodaju}idajemnogo zajedni~kih puteva, interesa i konkretnih primera saradwe.Naveojedajenedavno otvoren most na Savi kod SremskeRa~e,dajeizVojvodinenabavqenove{ta~ko|ubrivokojeVladaRSsubveniconirano deli poqoprivrednicima, da uspe{no posluje „Hemofarm“idajepre~etirimesecaosnovan„Jadronaftagas“ kao zajedni~ko preduze}e naftnih kompanija iz SrbijeiSrpske.Istakaojei saradwuuzdravstvu,visokom obrazovawu i kulturi, navode}idaAkademijaumetnosti u Bawaluci ima „malu kolonijuVojvo|ana“,adajeMatica srpska tamo pre mesec dobilanoveprostorije.

Po wegovim re~ima, ~lanstvo u EU je glavni ciq RS, koji ima politi~ki konsenzus, a zajedno s Vojvodinom „imam o dob re {ans e i u Skup{tini evropskih regija i mo`emo postati okosnica saradweregija“. Preds edn ik Skup{ tin e Vojv od in e Eger e{ i izj av io je novinarima da je saradwa dva parl am ent a dog ov or en a pre dve godine, a da je ju~e potp is an i prot ok ol dob ar okvir za ja~awe privrednih odn os a, univ erz it ets ke saradwe – obrazovawa, nauke i istra`ivawa, kao i za zajedni~k i nas tup prem a evropskimfondovimauBriselu. – RS vi{e od dve godine ima svoju kancelariju u Briselu koja dobro funkcioni{e. Imamo zajedni~ke intereseinadamseda}emoimati zajedni~kinastup,atojetek po~etak saradwe – kazao je Egere{i. S. Nikoli}


4

politika

sreda6.april2011.

dnevnik

VENECIJANSKOJ KOMISIJI NE PONESTAJE PACKI ZA SRPSKE ZAKONODAVCE

Partijeseneodri~u kontrolenadposlanicima StrankeuSrbijine`eledase odreknupunekontrolenadposlanicimaiporedtoga{toizEvropesve~e{}esti`uupozorewada setako{tadaqene}etolerisati. Posledwaunizupackikojepoliti~ka elita u Srbiji dobija od evroinstitucijastiglajeizVenecijanskekomisije,kojaje`estoko

vqagrubokr{eweUstavaiosnovniizvorkorupcijeuparlamentu. Sdrugestrane,una{emparlamentusamoLDPiSVMnisu„vezivali” poslanike blanko ostavkama, pasuujednoijedinekojesudosadaotvorenopozivaledasesistem uredi po preporukama Evropske komisije.OstalestrankeuSkup{tini veoma nerado pristaju na to da se odreknu pune kontrole nadsvojim„vojnicima”. Programski direktor „Transparentnosti Srbija„ Nemawa Nenadi} oceniojeda}eEvropska komisija, prilikom razmatrawa dodeqivawa statusa kandidata za

Kolunyija: Na}i }emo re{ewe Predsednica Radne grupe zaizraduizmenaZakonaoizborunarodnihposlanikaNadaKolunxija (DS)izjavilaje ju~enovinarimauparlamentu da}etimkojitrebadasa~ini ovajpropis“nastojatidana|e re{ewakoja}ebitiuskladu sastavomVenecijanskekomisije i evropskim standardima”. Po wenim re~ima, stav Venecijanske komisije da se mandati poslanicima dodequju na osnovu redosleda na listi polazi od ~iwenice da je interes da gra|ani ta~no znajuzakogaglasaju. Kolunxija je rekla da }e “ukolikojeosnovniprincip da poslanik nakon izbora slobodno raspola`e svojim mandatom” radna grupa taj princippo{tovatidokraja. Onajeobjasniladajeevropski standard da kaznu za poslanika koji je promenio “politi~ko odelo” izri~u gra|ani na izborima, a ne politi~kepartije. S. St. iskritikovala najnovije izmene Zakona o izboru poslanika, istakav{i da nisu u „skladu s demokratskimprincipima”. Posle dosta kritika na ra~un blanko ostavki, koje parlamentarce u Srbiji pretvaraju u glasa~ku ma{inu bez prava na sopstveni stav, aktuelna vlast je sa~inila predlog izmena zakona. Problemjeutome{toseizwihovihre{ewavididanehajumnogo

zastandardenakojeihupu}ujeEU, a koje }e morati da primene pre ilikasnije. Venecijanskakomisijaje,nai- me, ocenila da predlog da se blanko ostavke ukinu, ali da se poslanikuzabranidaprelaziiz kluba u klub, nije po evropskim pravilima igre. Zakonodavcu je zameren i prevelik uticaj stranakanainstitucije.Kaoprimer, navedeno je da je zabriwavaju}a preterana uloga parlamenta prilikomimenovawazaposlenih upravosu|u.Timesepoja~avarizik stvarawa sistema u kojem su sve funkcije podeqene izme|u partija. Tako|e, kritikovana je nameravlastidasekandidatiu Skup{tinu raspore|uju po kqu~u – 50 odsto po redosledu s izborneliste,aostatakpo`eqamapartija. Venecijanska komisija smatra da}e„sredworo~noilidugoro~noneizbe`nomoratidasemewa” ~lan Ustava Srbije po kojem poslanik pod uslovima predvi|enim zakonom ima pravo da vrati mandat partiji na ~ijoj listi je izabran. Preizlaskanabirali{tamora seznatiformulapokojoj}eseposlanicisme{tatiuklupe.Pravilaigremorajubititakvada”karte”zaSkup{tinudobijusamooni koji su u vrhu lista kandidata i onikojisudobilinajvi{eglasova u svojim izbornim jedinicama.

Upozorewe SVM-a [efposlani~kegrupemawinaBalintPastor (SVM)izjaviojeda bi Radna grupa trebalo da intenzivira rad da bi prona{la re{ewa odr`ivanadu`estaze.Pastorsmatradaprilikomizradenovihzakonskihre{ewa,kojaseodnosenatoko}eodkandidataslisteposlanikau}iuSkup{tinu,trebauzetiuobzirodlukuUstavnogsudaSrbijekojaseodnosilanalokalneizbore–dasemorapo{tovatiredoslednalisti.Samimtim,re{ewepokojembiodre|enibrojposlanikaodre|ivaonosilaclistenebibilouskladustomodlukomipostojalabiverovatno}adabimoglobitiponi{tenopredUSS-om.FunkcionerSVM-aupozoravanatodaseuzakonmoraunetire{ewepokojembistrankamanacionalnihmawinabilodovoqno3.000potpisaza u~e{}enaizborima,ane10.000kao{tojesadaslu~aj.

Poslanici Skup{tine Srbije razmatrali su ju~e u na~elu setpravosudnihzakona.Upaketusupredlozipropisaoadvokaturi, o javnom bele`ni{tvu, o

izvr{ewu i obezbe|ewu, kao i izmeneZakonaoizvr{ewukrivi~nih sankcija. Ovi zakoni, kakojenajavqenoimajupodr{u vladaju}ekoalicijeiLDP-a.

[tajesmre`omsudova Poslanici Saveza vojvo|anskihMa|arapozdravilisudono{ewe seta pravosudnih zakona,ukazuju}inatodareformapravosu|aspadaunajva`nije oblasti za dobajawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU. Predsednik Odbora za evropske integracije Laslo Varga izrazio je `aqewe zbog toga {to Vlada Srbije “jo{ uvek nijesmoglasnagedapredlo`i izmene zakona koji se odnose na reorganizaciju mre`e pravosu|a”.

–Sada{wamre`asudovainkopatibilnajesevropskimstandardima. To nije te{ko proveriti u posledwem izve{taju EK-a. Na`alost,o~iglednojedanepostoji politi~ka voqa za otvarawe togpitawa–upozoriojeVarga. PoslaniciSVM-apodnelisu 12amandmananapredlo`enare{ewa, kojima izme|u ostalog tra`edatableipe~atiadvokata, javnih bele`nika i izvr{iteqa budu vi{ejezi~ne u sredinama sa zna~ajnom mawinskom populacijom.

Radikali o „buvqoj pijaci”

Ostala kombinatorika – proizvoqno kadrirawe po ”kumovskim vezama”,itotekposleglasawa– nijedozvoqena.Gra|aninalisti}imamorajuimatiimenasvih250 kandidata. Politi~ari,presvegaizredova aktuelne vlasti, do sada su se uglavnompozivalinaUstavSrbije,kaoina~iwenicudanepostojikonsenzuszatemeqnereforme politi~kogsistema.Primeraradi, SRS smatra da ukidawe takozvanih blanko ostavki predsta-

dabiizbornulistuizvuklikvalitetom-dodaoje Nikoli}. Kada je o blanko ostavkama re~, prema Nikoli}evom mi{qewu „ne treba napadati Ustav“, jer u wemu stoji da poslanik raspola`e mandatom,amo`edagapoverinaraspolagaweilisti sakojejeizabran. -Kadapodneseostavku,mo`dato~ininazahtev listenakojojjeizabran,mo`danevoli{toto~ini,alijebitnodajeli~nopodnese,smatraNikoli}.

DSS: Gde je radna grupa PoslanikDSSMiroslavPetkovi} pitaojesa skup{tinske govornice predsednicu parlamenta Slavicu \uki} Dejanovi} kada }e ~lanovi radne grupe,~ijijeion~lan,bitiupoznatisaizmenamaZakonaoizborunarodnihposlanika,zahtevaju}irazja{wewe“kojenapraviotajpredlogizmena zakonaikogajeuputioVenecijanskojkomisiji”.

Nastavakreforme pravosu|a

Zamenik{efaposlani~kogklubaSRS-aAleksandarMartinovi} nevidiza{tobimi{qeweVenecijanskekomisijebilorelevantnoza bilokojizakonkojiusvajaSkup{tinaSrbije.PreporukeVenecijanskekomisije,kakoprocewuje,iduukatomedaseSkup{tina“pretvoriupoliti~kubuvqupijacuukojoj}esetrgovatiposlani~kimmandatimainanajbrutalnijina~inizigravativoqagra|ana”. S. St.

Nikoli}: Ne napadati Ustav Ako zakon o izboru narodnih poslanika utvrdi da idemo ta~no po redosledu sa liste, i}i}emopotome,tvrdilidernapredwakaTomislavNikoli},tvrde}idaukolikosepostigne takav dogovor u parlamentu SNS nema ni{taprotiv. -Nekstranka,ililistaodlu~ikojojjeporedosledu najva`niji. ^iwenica je da su se pojavqivala ugledna imena na po~etku izborne liste,aznalosedane}ebitiposlanici,ve}samo

poslani~ke teme

Prema wegovim re~ima, pre mesec dana je u Skup{tiniformiranaradnagrupazapripremu izmena tog zakona kojim bi se ukinula praksa blankoostavki.Tagrupa,naveoje,odr`alajesamo jedan sastanak kojem nisu prisustvovali predstavnicisvihposlani~kihgrupa. S. St.

~lanstvouEvropskojuniji,„obratiti pa`wu” na kritike koje je Venecijanska komisija uputila Srbijinapojedinezakone. –Mislimdajeboqepreispitatisada{weodredbeiizmenitiih jer negativno mi{qewe Venecijanskekomisijemo`e,irealnoje o~ekivati, da bude ozbiqno razmatranouBriselu–rekaojeNenadi}agencijiBeta. Ive}inadrugihnevladinihorganizacijaipoliti~kihanaliti~ara smatra da je dosada{wi na~inizboranarodnihposlanika,a naposeikontrolakojojihpartije podvrgavaju,neodr`iva.Izvr{ni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSid) Zoran Lu~i} smatra da je promena Ustava kqu~na u izbacivawu lo{epraksetedanijedovoqnomewatisamnozakone. –AkoUstavidaqebudedavao mogu}nostzavra}awestareprakse,ondajednokratneizmenezakona ni{ta ne vrede – kategori~an jeLu~i}. Da je ukidawe blanko ostavki, aliiuskla|ivawena~inaizbora poslanikasevropskimstandardima, neminovnost, smatra i analiti~ar Dejan Vuk Stankovi}. Po wegovom mi{qewu, politi~ka elita je primorana na ukidawe blankoostavkijerjenatonateranaizEU,aliuwojnemamnogodobre voqe da takav, r|av, sistem mewa. P. Klai}

rekli su Gojkovi}:Nemapre krajagodine

Sre}kovi}:Srbidase odazovupopisu

Kalanovi}:Izme{tawe nijepoliti~kidekret

Predsednica Narodne partijeMajaGojkovi} jeizjavila da „izbori sigurno ne}e biti pre kraja ove godine, a to je onda potpuno redovantokstvari”ionaih o~ekuje na svim nivoima vlasti. Maja Gojkovi} je ube|enautoda}eUjediweni regioni Srbije biti iznena|ewe na predstoje}im izborima, {to nagove{tavaju neki ve}odr`anilokalniizbori,kaoiuspehvi{e akcijaunekimgradovimacentralneSrbije. – U Boru smo svojom pobedom iznenadili i {okirali dve velike politi~ke stranke, sigurneutoda}ejednaodwihbitiprva,pajenakon toga odmah odlu~eno da se vi{e nigde ne raspi{uvanredniizbori–reklajeonaza„Danas”.–Ujediweniregionisuzadvadanausamo dvagrada,KragujevcuiLoznici,sakupilivi{eod10.000potpisazapoliti~kuifinansijsku decentralizaciju zemqe”, kazala je Maja Gojkovi}, koja je i ~lanica Predsedni{tva URS-a.

Ministar za dijasporu i vere u Vladi Srbije Sr|an Sre}kovi} pozvaojeSrbeu zemqama regiona da se odazovupopisuidaseslobodno izjasnejerjetojedanodna~ina da neguju i ba{tine sopstveninacionalniidentitet. – Popis je u interesu pripadnika srpskog naroda,aninakojina~inneugro`avabilokoga.Srbijapo{tujesuverenitetsvihzemaqau regionu.Ali,kaomaticanacionalnogkorpusa, upu}ujemo poziv na{im sunarodnicima da ostvaresvojaprava–istakaojeSre}kovi}za „Ve~erwenovosti”. Kakojerekao,Srbiuregionutrebadaznaju dajeSrbijawihovata~kaosloncaipodr{ka. –Imamoi`equiobavezudadamopodr{ku pripadnicimasrpskognarodauregionudaostvarisvame|unarodnimstandardimazagarantovana prava. I to po istom principu po kojem svenacionalnezajedniceostvarujusvojaprava uSrbiji–poru~iojeSre}kovi}.

Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanovi} ocenila je ju~e da izme{tawe vitalnih institucija za podr{ku privredi iz centra u druge delove Srbije nije politi~ki dekretve}realnostipotreba. Ona je ju~e u U`icu ozna~ila po~etak rada Republi~ke agencije za osigurawe i finansirawe izvoza (AOFI),~ijejesedi{teizBeogradapreseqenouU`ice,idodaladatrendpreseqewa institucija treba nastaviti. Verica Kalanovi} je dodala da je Zlatiborski okrug, uz BeogradiVojvodinu,jedanodnajve}ihizvoznikauSrbiji,spreduze}imakojasukonkurentna na evropskom tr`i{tu i da dr`ava treba da im poma`e da budu jo{ boqa. Na ZlatiborskiiMoravskiokrugodnosise27 odsto plasmana kredita preko AOFI-ja, 26 odsto plasmana na Beogradski region, a 26 odstoplasmanaimaVojvodina,predo~enoje ju~enovinarima.

Zakletva Fiskalnogsaveta Novoizabrani ~lanovi Fiskalnog saveta polo`ili su ju~ezakletvupredposlanicimaSkup{tineSrbije. „Zak liw em se na odan ost Republici Srbiji. Obe}avam da}upo{tovatiUstavizakone. Zakliwem se ~a{}u da }u svoju du`nost obavqati nezavisno,po{tenoinadobrobit sada{wihibudu}ihgeneraci-

ja„, tekst je zakletve koju su potp is al i preds edn ik FiskalnogsavetaprofesorEkonomskogfakultetauBeogradu Pav le Pet rov i} i ~lan ov i vanredniprofesorFakulteta za me| un ar odn u ekon om ij u “Megatrend” Vladimir Vu~kovi} ifinansijskisavetnik USAID-a Nikola Altiparmakov.

Poternice Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta je, povodom hap{ewa ratnog gradona~elnikaTrebiwaBo`idara Vu~urevi}a, pitala vlast u Srbiji dokle }e poni`avati svoje gra|ane i srpske `rtve. Ona je ocenila da je hap{ewe Vu~urevi}a “skandal, bruka i sramota”, i pitala kako to da srpske vlasti slepo slu{aju kadajere~ocrvenimpoterni-

camadrugihdr`ava,aolakose odri~upoternicakojesamipi{u. Vjerica Radeta je predsednikuSrbije BorisuTadi}u zamerila{tohrvatskupremijerku Jadranku Kosor nije prilikom nedavnog susreta pitao da li}enekoodgovaratiza“Oluju”,“Bqesak”,“Meda~kixep”,a predstavnike BiH za “tuzlansku kolonu” i Dobrovoqa~ku ulicu.

Se~aantena [ef poslani~ke grupe Nove Srbije Velimir Ili} pitao je ko je ovlastio kablovske distributeredasobjekataposeku sve antene i da tako uskrate gra|anima da gledaju program RTS-a za koji uredno pla}aju pretplatu. Ili} je kazao da su

distributeri kablovske televizije van kontrole dr`ave, a da kontroli{u sve korisnike, podi`ucenesvojihuslugaauskra}uju gra|anima gledawe televizijskog programa bez obziranato{topla}ajupretplatu RTS-u. S. Stankovi}

BIV[I MINISTRI SADA DR@AVNI SEKRETARI U SVOJIM RESORIMA

JasnaMati}kod PredragaMarkovi}a Vlada Srbije imenovala je biv{u ministarku telekomunikacija Jasnu Mati} za dr`avnog sekretara u Ministarstvukulture,informisawa i informacionog dru{tva.Takoseonapridru`ila eksministru vera Bogoqubu [ijakovi}u koji je nedavno imenovan za dr`avnog sekretara novoformiranog Ministarstvaveraidijaspore. NaposledwojsedniciVladaSrbijeimenovalajestarenove dr`avne sekretare u nekoliko ministarstava, ali i

pomo}nike ministra vera i dijaspore.Zanimqivojedasu svi oni imenovani na pet godina,madajepozakonuministar taj koji Vladi predla`e svojepomo}nikeidr`avnesekretare. Biv{ispecijalnisavetnik Mirka Cvetkovi}a a sada dr`avni sekretar u Ministarstvu finansija Du{an Nikezi} je na li~ni zahtev razre{en du`nosti predsednika Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda”Srbije. Q. M.


ekOnOMiJA

dnevnik KRIZASENASTAVQA

Svevi{e kandidata zaste~aj Naspiskupreduze}akojasuobustavila pla}awa u neprekidnom trajawu od dve godine, na kraju marta bilo je 618 pravnih lica, 112vi{enegonakrajufebruara. Dotogbrojado{losenaosnovu spiska Agencije za privredne registre (APR), na kojem je 586 blokiranih mati~nih brojeva, i

spiskaRepubli~kogzavodazastatistiku(RZS)s32blokirana.Od 586blokiranihmati~nihbrojeva sa spiska APR-a, 540 su brojevi dru{tavasograni~enomodgovorno{}u.PodaciRZS-apokazujuda jenakrajumartaod32blokirana mati~na broja pravnih lica najvi{ebiloudru`ewagra|ana–18. Podse}awa radi, od 1. januara ovegodineodredbeZakonaoste~aju koje se odnose na pokretawe prethodnog ste~ajnog postupka primewujusenapravnalicakoja su obustavila pla}awa u neprekidnomtrajawuoddvegodine.

PosaouBoki Kotorskoj Poslodavcinapodru~juBoke Kotorske }e tokom naredne turisti~kesezoneponuditiposao za vi{e od hiqadu sezonskih radnika, pokazala je redovna godi{wa anketa. Istra`ivawe je obuhvatilo oko 300 poslodavaca u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru. Poslodavci su naveli oko 40 zanimawazakojanemajudovoqnoradnika.Poanketi,najvi{e sezonaca }e se tra`iti za poslove u hotelima i restoranima,utrgoviniiusaobra}aju.

Uozbiqnojdr`avi tajkunibipropali Dokdr`avaovihdanaobe}ava ozbiqne mere u ekonomiji koje }e pokrenuti proizvodwu, srpski biznismeni poru~uju da je te{ko poverovati u to da }e u predizbornojgodinibitisprovedenebilokakve,akamolikorenite reforme koje bi donele potpuni zaokret u dosada{wem kursukojijeodveousunovrat. Savetnik potpredsednice Vlade Srbije Verice Kalanovi}DragoqubVukadinovi} procewuje da }e do kraja godine, ukolikoVladaSrbijenepreduzmemere,mnogapreduze}abiti prodata, a mogu}e je da jo{ 200.000 qudi ostane bez posla. Onisti~edaprivredaimavelikiproblemslikvidno{}uida }e, ako se ni{ta ne uradi, radnici to skupo platiti jer }e mnogiostatibezradnogmesta. –Dr`avatrebadapokrenelanaclikvidnostitako{to}ese zadu`ivatidabivratiladugove dr`avnih preduze}a, koja su jedan od kqu~nih generatora likvidnosti–poru~ujeVukadinovi}. Biznismen Miodrag Kosti} tvrdidaSrbijaimamogu}nosti za investirawe, ali je pitawe dali}edr`avaaktivnimmerama za ulagawe zadr`ati doma}e biznismeneuzemqi.Onka`eda biSrbijamoraladanapraviset merakojimabizadr`aladoma}e investitore,anedatra`istranebiznismenedaula`uuzemqu. Onre{ewevidiutomedadr`ava obezbedi dugoro~ne izvore finansija ili subvencija da bi onima koji `ele da investiraju omogu}iladauzimajukrediteuz otplatuna10do15godina. –Tomorabitiurukamadr`avejerdruginemajunovac–istakaojeKosti}. Dok ve}ina tajkuna isti~e {ta dr`ava mora pod hitno da

Mitonesmebrisati radnista` lijenekoprimiomitoiline trebadaobavisud. Onjedodaodaje„~akiusituacijamakadasedonesepravosna`na presuda da je neko primiomito,idejadamusezapleni svaimovinaibri{esta`potpunoneprihvatqiva” –Tosustvarikojenesmejui ne treba da imaju veze jedne s drugima – podvukaojeon. Savi}jeocenio da su korupcija i mito veoma ra{ireni u Srbiji i dadr`avamora zbog pristupawa EU, ali i svojih gra|ana, da se uhvati u ko{tac s tim p r o b l e m o m , ali je naglasio

Morasedobrovoditira~unadasenedesiono {toseina~euSrbiji~estodoga|a,dazbogrupa uzakonudo|edovelikihzloupotreba utvrdi,pove`eilidadoka`e za koju imovinu i za koje poslove je vezan taj ~in primawamitaisvakakotaimovina treba da bude oduzeta. Ali, zamislite da nekom oduzmete 40godinasta`akojijesticao u nekim sasvim drugim uslovima, a da ~in primawa mita bude simboli~an od svega nekoliko desetina ili stotina evra – rekao je Savi}. – Mislimdaseradiopotpunopogre{nom pristupu. U ovoj zemqi definitivno svaka institucija treba da radi onaj posaozakojijeosnovana.Koliko ja znam, utvr|ivawe da

5

PRETWASNOVIH200.000OTKAZAPRITISAKBIZNISMENANADR@AVU?

RADIKALNARE[EWAPROTIVKORUPCIJE NISUNAJBOQA

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu QubodragSavi} izjaviojeju~edaje efikasanradpravosudnihiistra`nih organa dovoqan da se uzkonstantanrazvojinstitucija efikasnije re{ava problem korupcije i mita u Srbiji. On jeinicijativudirektoraPoreske uprave Dragutina Radosavqevi}a dasvakomkodkogase utvrdi da je primao mito, dr`ava oduzme imovinu i izbri{e radni sta` – ocenio prili~noradikalnom – Sud zajednosodlukomo tome da je neko primio mito treb a da

sreda6.april2011.

da ne treba da „ta akcija bude brzopletaidasenapravive}a {tetanego{tojekorist”. –Moralibisedonetidobri ivrlopreciznizakoniidefinisatinadle`nostsvakeinstitucije. Ogroman je zadatak na policijidaprikupidokazeina sudstvu da proceni wihovu vaqanost da se do|e do pravosna`nepresude–rekaojeSavi}.– Mora se dobro voditi ra~una – poonomsistemu:boqestokrivihnaslobodi,negojedannevin uzatvoru–dasenedesiono{to se ina~e u Srbiji ~esto doga|a dazbogrupauzakonudo|edovelikihzloupotreba. E.Dn.

Dr`avanajve}idu`nikprivredi MinistarekonomijeiregionalnograzvojaNeboj{a]iri} na pitawekakojemogu}edadr`ava,kojao~itoimanajvi{enovca, najvi{eidugujeprivredi,odgovaradasenato`alinajve}ibroj privrednika. – I verujem da je najboqe da taj akutni lanac nelikvidnosti po~nemodare{avamotako{to}edr`ava,odnosnowenapreduze}aiinstitucije,imatiobavezudaizmirujusvojadugovawauugovorenimrokovima,kakvigoddasuoni.Verujemda}eba{tobiti dobarprvikorakure{avawuop{teglancanelikvidnosti.Ali, tonemo`edabudeinicijativajednogministarstva,ve}principijelnistav~itaveVladejersamotakosere{ewemo`eprimenitinanivodr`avnihpreduze}ailokalnihsamoupravakojima su smaweni transferi Republike – rekao je ]iri}, dodaju}i da o~ekujeda}etobitiprioritetovevladedokrajamandata. u~inidabiiwihspaslauovim ekonomskite{kimvremenimaa mogu}nostotkazaza~ak200.000 radnika pomiwe usput, neki tvrdedajedo{lovremedainajbogatijipo~nudapropadaju.Naime, direktor i vlasnik modne ku}e„Mona„\or|eMomirovi} nagla{ava da pojedini veliki poslovni qudi, pa i oni popularno nazvani tajkuni, nisu u idealnoj poziciji jer imaju zadu`ewave}aodimovineidaje otudsasvimlogi~no{totra`e

da ih dr`ava spasava a da im pretwa otkazima bude „adut” za skretawe pa`we na sebe i primoravawe dr`ave da im i ovaj putpomogne. – Tajkuna vi{e nema. Sada je na delu realna ekonomija, do{aojetrenutakpropadawa–rekao je Momirovi}. – Uvek me je iznena|ivalo kad neko ostvari rastod500postogodi{we.Toje neprirodno.Mojafirmajeuprvojilidrugojgodiniimaladvocifrene stope rasta a kasnije

jednocifrene, i to jestu normalnitokovirasta.Jedanoddoma}ih zadataka dr`ave jeste borba s monopolima. U na{em dru{tvu postoji dosta povla{}enihfirmikojemoguidane plate porez, da izbegnu neke obaveze,kojimasedugovireprogramiraju bez ikakvih kriterijuma.Tojeono{toposebnoboli itojeonapravanelojalnakonkurencija. Zato se zala`em za nacionalnustrategijuzapospe{ivawe izvoza, obezbe|ivawe fondovazakreditirawe,alisamo onog pravog, napla}enog izvoza.Dostasmosekompromitovali u pro{losti kada je re~ o tim parama namewenim podsticaju i pripremi izvoza pa samo kreditirali ne{to {to nikad nijeizvezeno. Po{tosuproteklihdanabiznismenireklisvoje–avidise da se i oni razmimoilaze u pogledutoga{tasepodhitnomora a {ta realno mo`e u narednihnekolikomeseciu~initida bisesa~uvaliioni,aliiradnamesta–o~ekujesedadr`ava iza|eskonkretnimmerama.MinistarradaisocijalnepolitikeRasimQaji} isti~edavlast unarednihosammesecitrebada uradi ne{to ozbiqno, pa i po cenu da izgubi naredne izbore. Powegovimre~ima,najva`nije je pokrenuti proizvodwu, ali i ureditidr`avu,Vladu,smawiti brojagencijananajmawumogu}u meru, smawiti javnu potro{wu, nedozvolitidasesamotrguje... –Sadajedo{lavodadopodai ovako se vi{e ne mo`e... Moramo da radimo, da proizvodimo, da izvozimo jer nema alhemije koja}enampomo}iuovojsituaciji koja je zna~ajno dodatno ote`ana ekonomskom krizom – rekaojeQaji}. Q.Male{evi}

POMO]EUVOJVO\ANSKIM OP[TINAMA

Zarazvoj Ba~ke 300.000evra

DelegacijaEvropskeunijeuSrbijiodobrilajepomo}Regionalnojrazvojnojagencija(RRA)„Ba~ka„zarazvojinstitucionalnihkapaciteta agencije u trajawu od 2011.do2014.godine. Ukupnavrednostpomo}iiznosi 312.500 evra, od ~ega 250.000 evra dodequje Delegacija EU Srbiji, dokjetrinaestop{tinaosniva~a agencijesteritorijeBa~keobezbedilo sufinansirawe od 20 odsto, u ukupnom iznosu od 62.500 evra, saop{tila je Regionalna razvojnaagencija„Ba~ka„. Finansijska podr{ka razvojnoj agencijiodobrenajeutrajawuod 36meseci,odnosnoodmarta2011. do marta 2014. godine. Novac je odobrenizIPAfondaEvropske unijenamewenogRepubliciSrbiji. Proces ispuwavawa zadatih kriterijuma za dobijawe finansijske podr{ke zapo~et je 28. aprila2010.godinekadasuop{tinesteritorijeBa~kepristupile formirawu Regionalne razvojne agencije„Ba~ka„. „Ostvareniuspehnebibiomogu}bezpodr{ketrinaestop{tina osniva~a koje su obezbedile neophodnih20procenatanovcaza kofinansirawe operativnog granta, kao i podr{ke Vlade AutonomnePokrajineVojvodine„, istaknuto je u saop{tewu RRA-e „Ba~ka„. Osniva~i Regionalne razvojne agencije„Ba~ka„suop{tineBa~, Ba~ka Palanka, Ba~ki Petrovac, Beo~in,Be~ej,Kula,Oxaci,Sombor, Srbobran, Sremski Karlovci, Titel, Vrbas, @abaq, zatim privredni subjekti „Slovan progres„izSelen~e...

KOMPANIJART-RKPOSTAJESTRATE[KIPARTNERAMERI^KEKORPORACIJE„ZORAN”

Vrhunskatehnologija izNovogSada Kompanija RT-RK („Ra~unarska tehnika – ra~unarske komunikacije”), sa sedi{tem u NovomSadu,jednaodvode}ihuregionu u oblasti razvoja sistemskih programskih re{ewa u domenu potro{a~ke elektronike, postajestrate{kipartnerkorporacije „Zoran”, vode}eg provajderare{ewanatr`i{tudigitalne tehnike i potro{a~ke elektronike, sa sedi{tem u ~uvenoj Silicijumskoj dolini u Kaliforniji! Kako je prekju~e saop{tenoizRT-RK-a,ovana{a kompanijarazvija}emultimedijalneaplikacijezaConnectedTV i STB ure|aje za ameri~ku korporaciju, koja predwa~i na tr`i{tu kompleksnih integrisanih kola za najmodernije TVprijemnike,STB i„blu-rej”(bluray) ure|aje. Grupa in`ewera iz RT-RK-a zadu`ena za razvoj televizije nedavnojeuspe{noprilagodila „Guglov” Android operativni sistemza„Zoranove” SupraHD i SupraXD procesore. –Dana{wikorisnicizahtevaju sve vi{e informacija, od najn ov ij ih ves ti, vrem ens ke prognozeiberzovnihizve{taja, do sportskih sadr`aja i turisti~kih ponuda. Na{ ciq je daimponudimo{tojednostavnijipristuptiminformacijama u jednoj aplikaciji. U isto vreme`elimodaimomogu}imo i pristup li~nim servisima, kao{tosuelektronskapo{ta, video-igre, filmovi, muzika ilinekidrugisadr`ajkojiih interesuje – rekao je zamenik generalnog direktora RT-RK-a Nikola Tesli}. – Pro{le godinesmopro{irililistuure|aja koje podr`ava na{a aplikac ij a Net work Me dia Player,

Akreditovanirazvojno-istra`iva~ki institut KompanijaRT-RKnastalajenaFakultetutehni~kihnauka UniverzitetauNovomSadupredotovodvedecenije(tadapod imenomFTN-IRAM-RT),adanasjejednaodvode}ihuregio- nuuoblastiinformacionihtehnologija.Objediwuju}iteo- rijuipraksu,razvijanovesoftverskekomponenteiuspe{no se probija na me|unarodnom tr`i{tu. Zahvaquju}i svojim inovativnimkapacitetima(ovderadeiveteranina{enauke, aliimnogobrojnimladiistra`iva~iiin`eweri)iefikasnosti,RT-RKjenasvetskojscenipotvr|eniprepoznatkao centarzasoftverpotro{a~keelektronike,posebnouoblasti novih internet-aplikacija integrisanih u TV-prijemnike. RT-RK sara|uje s vode}im svetskim proizvo|a~ima integrisanihkolaitehnologijazaTV-prijemnike - „Zoran”, „Trident”, MIPS, „Cirrus Logic”, „Marvell”, „Kudelski”, tesproizvo|a~imapotro{a~keelektronikepoput„Vestela„, „Loewea„, „Philipsa„, „Sonyja„, „Samsunga„, „Toshibe”, „Sanya„, JVC-a, „Panasonica„ inizadrugih.Prepoznav{iinovativneinau~noistra`iva~ke potencijale ove na{e kompanije, u januaru ove godine Ministarstvozanaukuitehnolo{kirazvojakreditovaloje RT-RKkaorazvojno-istra`iva~kiinstitut. ukqu~uju}iiure|ajesa„Zoranovim” procesorima, tako da danaspodr`avamove}inuaplikacija koje korisnici `ele na svojimure|ajima,ba{zahvaquju} i uspe{ nom pren os u An-

droid sistema na „Zoranovu” platformu. Generalnidirektorkompanije „Zoran” Mustafa Ozgen ukazaojenatodapotrebakorisnika za razli~itim internet-ser-

visima nastavqa da raste velikombrzinom,adajetimRT-RKa za razvoj TV-softvera ispratiotajtrendinavremerazvio kqu~neaplikacijekojeupotpunosti odgovaraju „Zoranovoj” platformi. –Tonamomogu}avadaostanemo konkurentni na tr`i{tu i obezbe|uje najkvalitetnije usluge i tehni~ku podr{ku na{im klijentima {irom sveta – rekaojeMustafaOzgen. Kompanija „Zoran”, s vi{e od20godinaiskustvaurazvoju i isporuci tehnologije digitalne tehnike i potro{a~ke elektronike,pionirjeuproizvodwi digitalnih audio i video-ure|aja visokih performansi, prvenstveno onih namewenih ku}noj zabavi. Digitalnitelevizori,set-topboksovi, {irokopojasniprijemnici,digitalne kamere, mobilni telefoni, multifunkcijski {tampa~iidrugiproizvodisa„Zoranovim”integrisanimkolima dobilisupriznawezakvalitet i danas se nalaze u stotinama miliona domova i kancelarija {iromsveta. V.^eki}


6

ekonomija

sreda6.april2011.

DUGORO^NASTRATEGIJA RAZVOJA

dnevnik

USRBIJISADAIMAVI[KAHLEBNOG@ITA

NIS bi da bude lider

Upravni odbor Naftneindustrije Srbije usvojio je dugoro~nu strategiju razvoja kompanije na tr`i{tu Balkana do 2020.godine kojomsudefinisani osnovni zadaci i pravci razvoja,ka`eseusaop{tewuizove kompanije.Strategijom je predvi|eno da se zna~ajno pove}a obim prodaje naftnih derivata i da 2020. godine dostigne pet miliona tona,{tobi,uodnosu na 2010. godinu bilo pove}awe od91posto.Planiranojeidase obim prerade nafte pove}a 75 posto,aobim proizvodwe nafte 306posto. Ciq NIS-a jeda do 2020.godine postane kompanija sposobnada dostojno konkuri{e na tr`i{tu Ju`ne Evrope, kao i da bude regionalni igra~ s najbr`im rastom na tr`i{tu Balkana po obimu proizvodwe,prerade i maloprodaje. D.Ml.

Uvoz p{enice besmislen To {to p{enice u Srbiji ~as imavi{ka,a~asmawkanedokazuje ni{ta drugo nego da tr`i{tem vlada nekoliko trgovaca kojidiktirajuiceneikoli~ine koje}ei}inatr`i{te,asadase vidi–iekonomskupolitiku. Elem,preuvo|ewazabraneizvoza, na sve strane se grmelo da ne}emo imati dovoqno p{enice doslede}e`etvete}emojemorati uvoziti. Sada kada je zabrana pala, odjednom se vidi da `ita imaprevi{e.Dajetone{tonovo,lakobisedalorazumeti,ali se ponovio scenario od pre tri godine,kadasukaorezultatovakve igrarije tajkuni napunili xepove,acehplatiliseqacijer sucenehlebnog`itadrasti~noi paleuvremeotkupa. Direktor „@ita Srbije” Vukosav Sakovi} izjavio je ju~e da

Srbija nema potrebe da uvozi p{enicujertrenutnoraspola`e sa450.000tonahlebnog`ita,ado `etve je potrebno 330.000 tona. Onjekazaoda}emo`da,alijeto malo verovatno, neki mlinovi blizu granica uvoziti mawu koli~inu p{enice, i to samo zbog jeftinijegtransporta.PoSakovi}evim re~ima, odluka Vlade Srbije da omogu}i bescarinski uvoz 100.000 tona p{enice je dobra,alijetrebaloranijedoneti iiz„@itaSrbije”sutotra`ilijo{krajem2010.godine. – Tom odlukom se ograni~ava gorwa granica cene p{enice u Srbijiizbogkonkurencijesedobija cena hlebnog `ita kao i u okru`ewu,asmawujeseimogu}nost nesta{ica i poboq{ava se ponudanadoma}emtr`i{tu–kazaojeSakovi},idodaodajeusve-

tupraksadaseodre|enakoli~inap{eniceizvoziiuvozi.–InteresjeSrbijedabudeizvoznik p{enice, ali nije ni{ta stra-

INFLACIJAUEVROPSKOJUNIJIUTI^ENABANKARSKISEKTORKODNAS

Evro i euribor }e nas tu}i na rate i kamate Glavn a bank ars ka pri~ a ovih dana je grejs-period i mogu}nost odlagawa otplate svih kredita sem dugovawa poosnovukarticai„minusa” i onih subv enc io n is an ih. Oveolak{icetrebalobida budupoznateudetaqetokom ovesedmice,anarednebiprverateve}mogledaseodlo`e. Nezaposleni du`nici u rokuoddvegodinene}epla}atiniratunikamatu.Oni koji rade snosi}e samo kamatnitro{ak.Ho}eliimse to isp lat it i, zav is i} e od kursaevraikretawaeuribora. Lako bi se moglo desiti da ih nakon isteka „grejsa„ sa~ekaju rate i kamate ve}e oddana{wih. Prveprocenegovoreda}e pravonaolak{iceimativi{eod450.000gra|ana.Onikojisubezposlane}epla}atini ratunikamatupajeizvesnoda }eunarednedvegodineimati bar jednu brigu mawe. [to se ti~e onih koji rade i dobijaju platualiimjeonatesnazaratu plus teku}e potrebe, savet je da dobro razmisle pre nego {to se odl u~ e za odl ag aw e obaveze otplate glavnice jer jeuovomtrenutkute{koprecizno predvideti kako }e se kretati valute i kamate i na na{em i na me|unarodnom tr`i{tu. Gotovo svi stambeni krediti i veliki deo gotovinskih zajmovasuindeksiraniuevrima. Rata je tako|e iskazana u tojvalutiisamoseuvremeotplateprera~unavaudinarepo ban~inom kusu ili sredwem kursuNarodnebanke.Tozna~i

Ve}ikamatnitro{akima}esvidu`nicikoji odla`uobavezejer}ekreditdu`eotpla}ivati, tejezatoboqeneodlagati,akosetakomo`e da bi klijente trebalo da zanima kakav }e biti kurs evra kroz dve godine. Iz tog ugla ovihdanasti`uoptimisti~ke prognoze.Dinarjeju~ezabele`io istor ijs ki maks im um u 2011. i bio je 102,48 za jedan evro. Ekon oms ki eksp ert i prognoziraju da ove godine ne bitrebalodadepreciravi{e od derset odsto, a za kasnije – nikoseneusu|ujedadajeprocene. Tokom pro{le godine vrednost dinara prema evru opalaje9,1odsto.U2009.evro je bio 90 dinara, a po~etkom pro{le godine 95,88. ^eka li

nas sli~an scenario i ubudu}e?Tek,ituopcijutrebarazmotriti pre kona~nog potpisivawaodlagawa. Slede}a opasnost sti`e iz Evropskeunije.Nijeinflacija samo na{a muka. Rast cena u EUjeumartubio2,6posto–za wihjetomnogo.Dabiobuzdala cene, tamo{wa centralna banka}euraditiisto{toina{a: pove}a}e referentnu kamatnu stopu.Tozna~irasteuribora. Ova stopa direktno uti~e na zajmovevezanezaevrokodnas. Banke,uzavisnostiodsvojeposlovne politike, uskla|uju ka-

matunateku}ezajmoveskretawemeuriboranatromese~nom ili polugodi{wem nivou. Ovaj tro{ak je prethodnih godina bio zanemarqiv jersestopaeuroboraodkraja 2008. do ove godine kretala od 0,12 do 1,54 posto. Niska referentnastopabilajejedna od mera koje je centralna evropska banka preduzimala da bi ubla`ila posledice globalne krize i podstakla privredu.Zatojeonabilana istorijskom minimumu, ali ta vremena su pro{la. Nije zgoreg podsetiti na to da je euribor pre krize bio 5,44 posto.Unarednomperiodu}e da raste prema evropskoj referentnojstopi.Zatojelako mogu}edazaposlenimdu`nicimakoji}epla}atisamokamatu vezanu za euribor rata po~ne da raste tokom mirovawa. Kamata, koja se iskazuje euriborplusdeokojibankaodredi, kod nas se gotovo listom primewujenastambenezajmove, aliinadeoke{kredita. Ve}ikamatnitro{akima}e svi du`nici koji odla`u obavezejer}ekreditdu`eotpla}ivati. Zato je boqe ne odlagatiakosetakomo`e. D.Vujo{evi}

04. 04. 2011.

1.307,90449

{noniakoseodre|enakoli~ina uvozi. Direktor „@ita Srbije” je, komentari{u}i mogu}nost da

Srbijauvozip{enicukojujeve} izvezla,kazaodaje„p{enicamasovna roba u rasutom stawu i da jeteoretskinemogu}edasebrzo izvezepadaseuvezejerzaizvoz samo 1.000 tona, {to je jedan odstomese~nepotro{we,potrebno oko40{lepera”. Vlada Srbije je 16. marta odlu~iladanatrimesecazabrani izvoz p{enice i bra{na da bi stabilizovala doma}e tr`i{te jer je izvoz p{enice iz Srbije prema{io640.000tona,abilansima je bio predvi|en izvoz od polamilionatona. Krajemmarta,VladaSrbijeje odobrila mese~nu kvotu od 11.000 tona za izvoz bra{na i Uredbu o bescarinskom uvozu 100.000tonap{enice,do15.juna kakobispre~ilaeventualneporeme}ajenatr`i{tu.

PUTARIPROTESTOVALIISPREDVLADESRBIJE IAGENCIJEZAPRIVATIZACIJU

Ministar Mrkowi} obe}ao pomo} Blizu2.000nezadovoqnihputara iz Vrawa, Ni{a, Kragujevca, PZP „Beograd” i novosadskog „Ba~kaputa” okupilo se ju~e ispred Vlade Srbije i Agencije za privatizaciju, od kojih tra`e da seredovnoispla}ujuzaradeipreispitaprivatizacijaovihpreduze}akojasudovedenaublokadu,a radnicinaprosja~ki{tap.Kako jezana{listizjavilapredsednicaRepubli~kogodborasindikata putarskih preduze}a Sowa Vukanovi}, predstavnici sindikata razgovaralisusministromzainfrastrukturuienergetikuMilutinomMrkowi}em, kojijeobe}ao pomo}. – Zadovoqni smo i odzivom radnika, i dobrom voqom ministraMrkowi}akojijena{aovre-

nicima zabraweno da protestuju, utojfirmijetakone{tonegirano,alisunamreklidainemapotrebezaprotestomjerjestaweza sadadobro. Me|utim, predsednik Sindikata„Ba~kaputa”\uroTrivunovi}izjaviojezana{listdanijedobrojerjefirmaublokadi, poslanema,adobilisutekjanu-

Stabilizacijaod20.juna UNIBENSgrupika`uda}eredovnaisplatazarada,itoupunomiznosu,bitistabilizovanaod20.juna.Trenutnoseula`umaksimalninaporidaseisplatifebruarskaplata.Osimsmawenerealizacijezbogzimskogperioda,te{kojposlovnojsituacijidoprinelajeiekonomskakrizakojajepogodilaceluoblastgra|evine. mena za na{e muke – ka`e Sowa Vukanovi}.–Onjeobe}aoda}edo petkau~initisve{tojeunadle`nostiresornogministarstvada biseprevazi{laagonijaputarau okviruNIBENSgrupeistrahod budu}nosti. Predsednik[trajka~kogodbora Bojan Jeftovi} izjavio je za na{ list da shvata da ministar Mrkowi} ne mo`e sam trenutno ni{ta re{iti pa }e se putari strpitinekolikodana,alidore{ewaproblemaostajuugeneralnom {trajku. On je prigovorio onimakojisuzabraniliradnicimadaseprikqu~eprotestnommitingu u Beogradu, spomiwu}i „Ba~kaput”izNovogSada.Me|utim,nana{epitawedalijerad-

arsku platu. On ka`e da je NIBENS grupi poverena izgradwa gotovocelogsevernogkrakaKoridora 10, koju je predvodio doma}ikonzorcijum,asadasuspalinatodabudupodizvo|a~ikod „Puteva U`ice”. Kako ka`e sagovornik, nije im previ{e va`no ko }e im biti gazda, va`no im je da imaju posla i da rade. Napomiwedajeistinadasudobili informaciju da je vlasnik firmeprotiv{trajka,me|utim, smatra,nikoimnemo`eoduzeti zakonom zagarantovano pravo, tako da je na protest u Beograd do{lo petnaestak zaposlenih. Nana{epitawedalisebojeposledica, odgovorio je da bi ba{ tovoleodavidi. R.Dautovi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1

100,4320

102,4820

104,8390

100,1250

15,54

10.399

62.394

15,35

2.998

5.996

Urbisprojekt, Novi Sad

14,23

1.485

200.475

Kopaonik, Beograd

13,14

1.584

3.168

9,52 Promena %

23 Cena

2.300 Promet

-11,97

993

dolar

1

73,0308

74,5212

76,2352

72,8072

Kanada

dolar

1

73,1158

74,6080

76,3240

72,8920

Sacen, Novi Sad

1

13,4667

13,7415

14,0576

13,4254

Norve{ka

kruna

1

12,8554

13,1178

13,4195

12,8161

[vedska

kruna

1

11,1405

11,3679

11,6294

11,1064

[vajcarska

franak

1

76,6364

78,2004

79,9990

76,4018

V.Britanija

funta

1

114,0370

116,3640

119,0400

113,6870

SAD

dolar

1

70,7267

72,1701

73,8300

70,5102

Kurseviizovelisteprimewujuseod5.4.2011.godine

Cena

Promet

-0,02

4.036

15.190.643

-1,29

535

20.337.853

Komercijalna banka, Beograd

1,54

3.300

3.300

Energoprojekt holding, Beograd

-2,72

965

9.522.003

Agrobanka, Beograd

-1,23

8.803

1.672.528

64.545

Imlek, Beograd

-1,77

2.160

261.400

Soja protein, Be~ej

0,40

1.008

2.425.000

Univerzal banka, Beograd

0,00

5.041

0,00

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-11,69

423

29.610

-11,25

355

3.550

NIS, Novi Sad

Promena %

NIS, Novi Sad

Jugoprevoz, Velika Plana

Simpo, Vrawe Vojvo|anskih top-pet akcija

Naziv kompanije AIK banka, Ni{

Iritel, Beograd

AIK banka, Ni{

BELEX 15 (774,09 -0,22)

Promet

Agroba~ka, Ba~ka Topola

Australija

kruna

Cena

Po{tanska {tedionica, Beograd

Srbolek, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Danska

Promena %

-9,75

1.351

479.550

0,00

531

11.948.301

-6,36 Promena %

412 Cena

144.075 Promet

Jubmes banka, Beograd

0,00

15.000

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,17

2.390

95.600

-1,29

535

20.337.853

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

0,00

3.027

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,40

1.008

2.425.000

0,00

9.475

0,00

14,23

1.485

200.475

Tigar, Pirot

0,00

700

154.000

Neoplanta, Novi Sad

0,00

250

120.000

Veterinarski zavod, Subotica

-0,36

551

16.530

Elektromont, Novi Sad

0,00

852

107.352

Soja protein, Be~ej Urbisprojekt, Novi Sad

Sviiznosisudatiudinarima


Ombudsman uBudisavi slu{a`albe Gradski ombudsman Aleksandar Gruji} danas }e od 10 do13~asovabitiuBudisaviu tamo{woj mesnoj zajednici u nameri da pribli`i rad za{titnikagra|aname{tanima s podru~ja Grada. Gruji} }e u naredne tri srede postiti i

Predlozigra|ana uSkup{tini grada

mesnezajedniceuKoviqu,Ka}u i Stepanovi}evu. @iteqi ovih mesta mogu da podnesu pritu`beusvojimmesnimzajednicama ukoliko smatraju daimjenekimgradskimaktom povre|enopravo. Z. D.

Papreno neprecizno kohola u stambenim zonama u ve~erwim satima. Tu`ba trebadausledipo{tojeUstavni sudSrbijeutvrdiodajeodluka neustavna. Sva roba mora bitiuvekuprometu,ka`utrgovci,naosnovu~egasutu`bu protiv Grada i napisali, nalaze}i potporu u Zakonu o prometu roba i usluga. Trgovcika`udanijesamoupitawu kr{ewe zakona ve} i da su osetili i po xepu,ka`u, opao im je promet. Kako }e tu`ba protiv Grada biti napisana,

trgovcineotkrivaju,nidali }e,apretpostavqasedaho}e, tra`itiod{tetu.To}edaradiadvokat. Gradjeimaodobrunameru donose}isvojevremenuodluku dasesmawialkoholizamipijanstvome|umladimausitne sat,samo{towomnijepreciznonavedenonakogaseodnosi.Ispostavilosedajetobilo bitno ~im je Ustavni sud Srbije na{ao da su trgovci u pravu. I sami priznaju da bi druga~ije reagovali, da se zabrana prodaje alkohola odnosilanatinejxere. Z. Deli}

Akcija~i{}ewa Be}arca Ekolo{ka akcija „O~istimo Be}ar [trand” po~e}e sutrau12~asovanade~jemigrali{tu„Dvorac”kojisenalazi ispred zgrade na adresi Sun~anikej37.U~e{}esunajavi-

li osnovna {kola „Jovan Popovi}”ivesla~kiklub„Danubijus 1885”. Akciju je organizovala Mesna zajednica „Liman”usaradwisa„^isto}om”. A. Va.

V remeploV

MILIJARDA DINARA CEH NEREDOVNIH PLATI[A

Zbogduga„Informatici” stannadobo{ Iako je ekonomska kriza, mo`esere}idaNovosa|anii daqe prili~no savesno pla}aj u ra~ un e za kom un al ij e. Ipak,odsugra|anakojineredovno pla}aju ra~une objediwene naplate, „Informatika” potra`uje oko milijardu dinara,{tojeuvisinijednog mese~nog zadu`ewa svih korisnika. Premapodacima,ovogpreduze}a oko 65 odsto doma}instava ra~une redovno pla}a. „Informatika”jepro{legodine tu`ila du`nike u dva navrata i tada je upu}eno po 11.000tu`binadle`nomsudu. Sugra|ani koji su izgubili sporbilisusuo~enisazahtevimazaprinudnunaplatu. Zaposlenimaipenzionerima odbija se do 50 odsto mese~ne zarade za dug, a protiv gra|ana koji nemaju mese~na primawa podneti su zahtevi

Nema~kanapala Jugoslaviju je javio da nad glavnim gradom zemqe tutwe nema~ki avioni. Togdanaje484bombarderaubilovi{eod2000gra|anaisru{ilo mnoge zgrade. Bombardovanjeiaerodrom„Jugovi}evo” u Novom Sadu, napadnuta je i Petrovaradinska tvr|ava i na wojrazbijenkavezvojne„golubije po{te”. U rano popodne pilot aviona, po zlu poznate „[tuk e”, mit raq ir ao je pogrebnupovorkuuKisa~kojuliciiubioosam`ena. N. C.

za prodaju pokretne, ili nepokretne imovine. U toku je pos tup ak za prod aj u jedn og stanaradiizmirewaduga.Da bi podstakla doma}instva da red ovn o izm ir uj u obav ez e „Informatika” sprovodi akciju „Plava ku}na ra~unaqka”.Odpo~etkaakcijenaplatamese~norastezatridopet procenata,aoko12.000redovnih plati{a bilo je oslobo|enopla}awajednogmese~nog ra~una. Pro{log meseca 983 doma}instva na svom ra~unu objediwene naplate dobilo je ra~unsnulom,aminimalanbroj bodova je 602. Odlukom Grada sugra|anima koji su redovno svoje obaveze prema gradskom komunalnomsistemuomogu}enoje,odnovembra2009.,osloba|awe pla}awa obaveze jednogmese~nogra~una. Q. Na.

PREKSINO] U PETROVARADINSKOJ ULICI U KARLOVCIMA OPET NEVOQE S VODOM

^esmova~akaobrineta

Tamno sme|a voda curila je preksino}izslavinaudomovima `iteqa Petrovaradinske uliceuSremskimKarlovcima. Tosepovremenode{avaodpolovine pro{le godine, ka`e Katarina Bo{kovi} iz te karlova~keuliceidodajedazamu}ewetrajenekolikodana,azatimsevodaizbistri.Udvanavrataodkakoseprviputtodogodilo, na{a sagovornica se obra}ala „Vodovodu” gde su joj reklidajepotrebnoispirawe ceviidaisteprimedbeimajui stanovniciSremskeulice. Portparol „Vodovoda i kanalizacije” Davor Santra~

Posledr`avnogudarauBeo- gradu 27. marta 1941. evropske novine i radio stanice su pod pritiskomnema~kepropagande objavqivalela`neizve{tajeo „divqawu Srba” koji ubijaju mirne gra|ane - Nemce, pale wihoveku}eisli~no.Biojeto siguranznakda}eNema~kanapasti Jugoslaviju. Zaista, na pravoslavni Uskrs 6. aprila 1941. udvasataujutro,nema~ki odredjenaprepadosvojioSipski kanal u \erdapu, a ne{to posle{estsatiRadioBeograd

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

dru`ewe trgovaca Novog U Sada tu`i}e Grad zbog Odluke o zabrani prodaje al-

StanovniciFutogadanas}ebitibez vodeod8do14~asovazbogplaniranih radovanavodovodnojmre`i. Cisterne}ebitipostavqenenakraju Ulice cara Lazara, kod Doma zdravqa i kod Osnovne {kole „Miroslav Anti}“,uUliciRadeKon~ara. A. V.

Komisija za predstavke i predloge Skup{tinegradaodr`a}esednicudanasu13~asovauzgradiSkup{tine,Ulica@arkaZrewanina2. Gra|ani koji imaju neke primedbe ili predstavkeipredlogezapoboq{awe`ivotaugradu,trebadado|uusalu10,tre}iulaz uprizemquzgrade. J. Z.

Novosadska sreda6.april2011.

Futogbezvode {estsati

tvrdi da je uzrok zamu}ewa podizawe taloga mangana usled oscilacije pritiska ili radovaskojimsesporadi~nopotro{a~isuo~avajuodavgusta.Utakvomslu~ajutrebapustitivodudaiste~edoknepostane~ista,{topoSantra~ovimre~ima, ne}e puno ko{tati, kako qudi obi~no misle. Tako|e treba prijaviti slu~aj „Vodovodu”,~ijeekipe}eispratisistemnatomterenu. Po wegovim re~ima, krajem pro{le godine bilo je puno prijavaovevrste,kojesusesadauznatnojmeriproredile. Z. Ml.

OVIH DANA NA TELEPU

„^isto}a”:Neki prodavcikantiobmawuju Na Tepelu su tokom prethodnih dana gra|animauku}edolazileosobekojesuih la`noobave{tavaledamorajudokrajagodinedazamenekantezaotpadnovim.Tom prilikomsuimdavaliipripremqencenovnikkanti,sao{tilisuiz„^isto}e„. -Oviqudinemajunikakvevezesna{im preduze}emnitijeistinadakantekojesu gra|ani dobili besplatno od „^isto}e”, ne}e mo}i vi{e da koriste. Naravno da svi koji `ele da prodaju kante za sme}e mogudodarade,alinenaovajna~inodno-

snodala`uiobmawujusugra|anedasada{wekantezasme}ene}emo}idakoriste -reklajeMilicaVlaisavqevi}. „^isto}a”jeod2003.dokraja2005.godinerealizovalavelikuakcijupodelebesplatnih kanti za sme}e od 120 litara doma}instvimauindividualnomtipustanovawa. U tom periodu podeqeno je oko 50.000 besplatnih kanti za sme}e u svim delovimanovosadskeop{tine.Prilikom preuzimawakantesugra|anisupotpisali ugovorsovimpreduze}em. Q. Na.

VESTI Noseba{tenski otpad Travu, li{}e, grawe i ostali otpad danas }eradniciJKP„^isto}e”odnositiuFutogu, asutrauVeterniku. Ba{tenski otpad gra|ani treba da ispred svojihku}aostavedo6~asova. A. L.

Ozdravstvenojza{titi Direktor Doma zdravqa dr @ivota Lazarevi} danas od 18 sati, gostuje u „Novosadskomklubu”,ZmajJovina3/1. Govori}e o zdravstvenoj za{titi gra|ana NovogSada.Ulazjeslobodan. D. B.

c m y


nOvOSAdSkA HROnikA

sreda6.april2011.

NOVISADJEDINIUSRBIJIUGLOBALNOJAKCIJI „PECHAKUCHA”

Kreativnost poma`eJapanu

NoviSadjejedinigraduSrbiji koji}e16.aprilabitideoglobalne akcije „Pecha Kucha - Inspire Japan”,kada}eseuklubu„Rut66”,od 18do20~asova,okupitiu~esnici koji }e pri~ati o tome koliko i kakoihje,kaopojedinceikaodeo

dru{tva, inspirisao Japan. Sve ovo,naravno,u`eqidasenasimboli~anna~inpru`ipodr{kanarodu Japana, nakon katastrofalnogzemqotresaicunamija.Togdanapodr{kaJapanubi}eupu}enaiz vi{eod400gradova{iromsveta. Ina~e,„PechaKucha„predstavqa oblik neformalnog „iventa„ nastao2003.godineuJapanu,kaoprogramokokogaseokupqajukreativ-

ni qudi sa `eqom da svoje ideje ili radove predstave drugima koriste}i Power Point prezentacije koje sadr`e dvadeset slajdova, a svaki slajd traje pode{enih dvadestsekundi.Ovimpropozicijama posti`eseve}adinami~nostpredavawaive}abrzinaprenosakreativnihporuka. Organizatorinovosadskeverzijeoveakcije,onlajnzajednicaokupqena oko manifestacije „Blog open”,isti~udasuograni~enovremeimogu}ostdasejavnostipredstavenoveidejeiprojekti,asveto uneformalnomprostorugdeseu pauzi mo`e popiti pivo, kqu~ni razlozizbogkojihovamanifestacija u`iva globalnu popularnost. Kakoovajdoga|ajimaihumanitarnikarakter,naulazuuklub}ese napla}ivati ulaznica po ceni od stodinara,asavprihodbi}eusmeren na „Architecture for humanity fund„,izkojeg}ese sufinansirati obnovegradaSendaija,najvi{epostradalog u nedavnom zemqotresu i cunamiju. Vi{e informacija o novosadskojverzijimanifestacije „Pecha Kucha” mogu se na}i na internet stranici www.pechakuchanovisad.comgdesenalaziiformularzaprijaveprezentacija,arok za slawe je 9. april. Spisak odabranih prezentacija bi}e objavqen12.aprila. J.Z.

PODR[KAJAPANU

Baloni{aqu porukequbavi U~eniciprvogipetograzredaO[„Petefi[andor”poslalisuporukepodr{kedeciJapananabalonimakojesupustilidaodletekaovojzemqi.Naim e,mali{ani,obu~eniumajicesaslikomjapanskezastave,ispisalisure~imira,qubavi,utehenapapiri}ekojesupotomzaka~ilina mno{tvobalona.Wihdesetinezatrpalisunebo,doksedvori{tem{kole zaorilade~ijagraja,uzvikuju}inazivzemqekakojojsuporukeposlate. Iakosvesnida}eihvetarverovatnoodnetinanekusasvimdrugustranu, osnovcisu`elelidaovimgestompoka`udasaose}ajusadecombezobziranaudaqenost. A.J.

„DNEVNIK”I„LAGUNA”POKLAWAJUKWIGE

„Galerijevevatre”nadar Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a “La¬gu¬na”, u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom”, u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom.Da¬nas}edva~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja seprvaja¬veod13 do 13.05 ~a¬so¬va,a dosadanisudobijalikwigeuovoj akciji,nana{brojte¬le¬fo¬na528765, do¬bi¬ti po pri¬me¬rak romana “Galerijeve vatre” Miomira Petrovi}a. Ovaj istorijski triler o posledwim danima rimskog impera-

tora Galerija Maksimijana s po~etkaIV veka,kojiseodda~koggovedara uzdigao do carskog dostojanstva, koristi elemente kriminalisti~kogromanailirskeproze,aliistovremenosecirapsiholo{kiprofiljednogvladara,wegovopoimawevlastiiwenoguticajana~ovekakojijenosi. Dobitnici}ekwigepreuzimati u kwi`ari “Laguna” u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde se mogu na}iiostalaizdawaoveizdava~keku}e. A.V.

VESTI Predavaweo Ru|eruBo{kovi}u Predavawepovodom300godina od ro|ewa nau~nika Ru|era Bo{kovi}a „Doprinos Bo{kovi}eveteorijesavremenomshvatawu strukture materije” odr`a}e se danas u 19 ~asova u sve~anoj sali ogrankaSrpskeakademijenaukai umetnosti, Ulica Nikole Pa{i}a6.Govori}eprof.drDragoslav Stoiqkovi} s Tehnolo{kog fakulteta, a bi}e predstavqena i wegovakwiga„Ru|erBo{kovi}utemeqiva~savremenenauke”. A.Va.

„Nebacaj –recikliraj” Kontejner za prikupqawe metalnog, elektri~nog i elektron-

skog otpada bi}e postavqen danas od 10 do 16 ~asova na uglu ulica @arka Zrewanina i Miroslava Anti}auokviruakcije„Nebacajrecikliraj”. Prihod je namewen nabavci sportskih rekvizita za Gimnaziju „Isidora Sekuli}” i akciji„Odkom{ijadeci”zapomo} deci bez roditeqa. Gra|ani mogu dapozovuibroj064/310-13-15kako biim~lanoviekipesku}neadreseodneliotpad. A.Va.

Radionica „Mladiiqubav” Radionica„Mladiiqubav”,kao prate}i program izlo`be „1+1: @ivot i Qubav”, u organizaciji Muzejagrada,odr`a}esedanasod 18 do 19.30 sati u Zbirci strane umetnosti u Petrovaradinu, Tvr|ava4.Ulazjebesplatan. G.^.

c m y

8

dnevnik

JO[NEMADOGOVORAIZME\UNOVOSADSKOGOTVORENOGUNIVERZITETAIGRADA

SudbinazgradeRadni~kog ostajeneizvesna

Godinudanaoddobijawadelavlasni{tva te{kog partnera koji bi finansirao zavrnad zgradom Radni~kog univerziteta, Grad {etakradova. nije uspeo da se dogovori s upravom NovoPodsetio je da je pre 11 godina dobijeno sadskog otvorenog univerziteta (NOU) o dva miliona maraka obe{te}ewa od osigurenovirawu zgrade uni{tene u po`aru 6. rawakojisuulo`eniurekonstrukcijuzgraaprila 2000. godine. Novosadski otvoreni depopreporucitada{wegIzvr{nogodbouniverzitet,kojipostojive}90godina,jo{ ra Skup{tine grada. Ka`e da se za te pare uvek se nalazi na privrememogla kupiti pristojna zgranojlokacijiuRadni~kojulida u kojoj bi NOU nesmetano Zgradauni{tena u ci20,dodeqenojnakori{}eobavqao svoju delatnost. Tawe 2000. godine, a prema reko|e,smatrada}esedono{epo`aru6.aprila ~imadirektoraNOUMirka wem novog zakona o nefor2000.godine Karaka{a,predugotrajebormalnomobrazovawuiobrazobasavetrewa~ama. vawu odraslih, kao wegovom -Posledwirazgovorsa~elnicimabioje sastavnomdelu,stvoritipreduslovizapokrajempro{legodine,kadajere~enoda}e stavqaweradaoveustanovenapravinivo. ovegodinebitiizdvojenasredstva,alizvaProcewuje se da je za obnovu zgrade Radni~nuodlukujo{nemamo.Milsimdaposto- ni~koguniverzitetapotrebnovi{eodtri jimogu}nostre{avawaovesituacije,alida milionaevra.Dosadaje, odosigurawa, oko jemalodobrevoqe-kazaojeKaraka{navo- milionevra ulo`enoura{~i{}avawe zgade}i da bi mogao da se stvori dogovor koji ri{ta,izraduprojektnedokumentacije,pobi objedinio interes Grada, Novosadskog ja~avawestatikeigradwuprotivpo`arnih otvorenog univerziteta i eventualno stra- stepenica. A.J.

MATURANTISESPREMAJUZAUPISNAFAKULTETE

Pripremezaprijemne ispitepraznenov~anike Lepo prole}no vreme, u drugomjeplanumaturantima,sobziromnatodaihzatrimeseca o~ekujuprijemniispitizaupis na fakultete. Vredniji od wih po~eli su sa pripremama jo{ pro{le godine, ostali tek kre}u da u~e za taj veliki ispit. Osim samostalnog pripremawa iprivatnih~asova,danasse|acima nude organizovane ve`be na fakultetima koje `ele da upi{u.Zadodatnoznawe,potrebanjepozama{annovac. Na fakultetima su pripeme po~elekrajemgodine,kakobise maturantipripremilisistemati~no i kvalitetno. Budu}e arhitekte na Fakultetu tehni~kih nauka subotom imaju ~asove prostorne kompozicije i slobodnogcrtawa.Jedanmesecovih ve`bi ko{ta, za svaki predmet po3.500dinara. Kadajere~odru{tvenimnaukama,maturantimogusasepripreme,izme|uostalog,zagermanistiku, psihologiju i pedagogiju.Objediweni~asovimorfologije, prevoda i konverzacije, kao i teorije kwi`evnosti, bu-

du}estudenteko{ta9.600dinara,alimoguuzetiipojedina~ne delove,tebiutomslu~ajusamo morfologiju platili 5.400 dinara.Pedagogijaipedagogijasu ne{to povoqnije, te 24 ~asa po ciklusustaje6.000dinara. Studirawe in`ewerskih struka i upis istih zahteva dobro znawe iz matematike, te znawe iz ovog predmeta maturantimoguobogatitiiliutvrditinaFTN.^etrdeset~asova matematike za elektrotehniku, gra|evinu, saobra}aj, mehatro-

nikuigeodezijuko{ta9.600dinara,a30zama{instvo,menaxment, grafi~ko in`ewerstvo i za{titu`ivotneokoline7.800. Me|utim,postojeibesplatne pripreme, a wih je organizovao Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matemati~kog fakulteta i to za prijemneispiteizmatematike. Iako je za ve}inu roditeqa priprema dece za fakultet veliki udar na buxet, danas je takav vid pripreme postao uobi~ajeniretkokosesampripre-

ma. To potvr|uje i maturantkiwa medicinske {kole, smera zubnitehni~ar,Sawa Vojvodi}. - Iako zavr{avam Medicinsku{kolu,spremasedaupi{em politi~kenauke,tesami{lana fakultet na pripreme koje su ko{tale9.000dinara.Uglavnom smozapetvikendapopet~asova pre{li sve kwige, me|utim vi{e smo saznali kako treba da u~imo, {to je izuzeto va`no. Prvosamkrenulasamadau~im, alijeobimnoibrzoseizgubi{ u gradivu. Na fakultetu su nam dali smernice i puno mi je pomoglo-ka`eSawa. Kako ka`e ova maturantkiwa,pripemenafakultetuinisu tako skupe, koliko su privatni~asovi.Wenidrugarikoji`eledaupi{umedicinupla}ajuoko400ivi{eevrazabio- logiju i isto toliko za hemiju. Daretkokoho}edarizkujepri upisugovoriuprilogito{to se, kako ka`e na{a sagovornica, niko od wenih drugara ne pripremasam,bezobzirakoliko~asoviko{tali. A.Vidanovi}

„DNEVNIK”I„PROMETEJ”NAGRA\UJU

Klajnovakwigaoupotrebire~i Izdava~ka ku}a “Prometej”, u saradwi s “Dnevnikom”, ove sedmicedariva}esvakogdana~itao- ce na{eg lista sa po dve kwige. Dva~itaocakojaseprvajave15 do 15.05 ~asovanabrojtelefona528765, dobi}e po primerak kwige. Danaspoklawamo„Ispecipareci” autora Ivana Klajna. Nagra-

|enimogusvojepoklonedapodignuukwi`ari “Most –Prometej”, Ulica Zmaj Jovina 19, telefon 452-744. U ovoj kwizi autor ukazuje na brojne primere pogre{ne upotrebere~iiizrazausvakodnevnomgovoruipisanojpraksi,posebno onih koji remete jasno}u

^ITAOCI PI[U  SMS

iskaza i time doprinose stvarawu nesporazuma u jezi~koj komunikaciji. Upu}uju}i ~itaoce na mogu}nosti pravilnog i jasnog izra`avawa, Klajn upozorava na isprazno gomilawe re~i, na birokratskejezi~ke{abloneigramati~ke konstrukcije koje dovodedonedoumica.Zbogtoga}ewe-

govisavetibitiodkoristisvimakojimajejezikdeoprofesionalnih aktivnosti: nastavnicimamaterwegjezika,novinarima, urednicima,lektorimaidrugim, kaoionimakoji`eleilisuobavezni,dausavr{avajusvojjezi~ki izraz – u~enicima i studentima presvih. A.J.

065/47-66-452

Te{kosirotiwiubur`ujskomkraju Popustzalegalizacijuneva`izaprvu zonu,porezzanekretninusamozaprvuzonuraste60odsto.Nekomislidaovdenemanezaposlenih,penzioneraisirotiwe. Tra`imoravnopravnost.065/4094... *** Nelegalniobjektisukomunalnoopremaniskorouveknovcemvlasnika,pogotovouprvojzoni,kojajenepravednoiskqu~enaizpopusta.PanijenamvaqdaGrad platio preskupo prikqu~ivawe na vodovovodielektromre`u,kojesunambile „podnosom”,amoralismodaplatimopo oko 700 evra za svaki prikqu~ak. Niko druginamtonijeplatio,aputevisupostojalive}nekolikodecenija. 064/4027... *** Dokle}egradkakavjeNoviSaddatrpi politi~ko i pravno nasiqe, kakav je slu~aj sa smenom direktora Gradske biblioteke.Dokle}epoliti~kestrukture imatipravodamimozakonairedasmewujuipostavqajuqudenarukovode}amesta ne vode}i ra~una o posledicama takvog rada. Zato kao gra|anin koji voli ovaj

gradipo{tujewegoveinstitucije,predla`em da se odmah prekine nazadni i davno prevazi|ensistempartijskogkadrovawa. 063/524... *** ESrbijo,imaliutebinekonadle`ani savestan da za{titi jadne radnike, preko ~ijih le|a se pojedinci bogate. Mnogo je takvihprimerakodnas!Za{tonikonereaguje? 064/2576... *** Kakose„mi{„ima~kamirekadse„zemqatrese”najboqesemanifestujeu~iwenicidajeMajaGojkovi}sada~lanpredsedni{tvaURS.[tajetoMajasvojevremeno u~inilakaogradona~elnikzaNoviSadi {ireiliu`ezaregion?! 060/0227... *** Mo`elibeogradskiinsajderdaproveri{taseradiunovosadskom„Vodovodu“, ra~unizavodusuenormnovisoki. 064/8055... *** Pavli~i}nekapodneseostavkuzbognajve}ihra~unazakomunalije.Pretera{ega. 0621522...


ZALUDPREKVALIFИKACIJAISERTIFIKAT?

Varilac postao, i daqe sawa posao Kada je pre nekoliko meseci mladi~ovekMirkoRadoj~i} zavr{io obuku za „real zavariva~a” (koju je pokrenula Nacionalna slu`bazazapo{qavawe,filijala NoviSad,usaradwisa{panskom vladom) zajedno sa sedam kolega, misliojekako}ekona~nouspeti dana|eposao.Sertifikatkojije dobio,obezbediomujezvawedeficitarnonana{emtr`i{turada.

kihnauka.Polaznicisudobijali kao naknadu 9.000 dinara. Preduze}eukomeseobu~avaopreporu~ilogajejednojfirmiuKisa~uu kojojsezbogte{kihuslovazadr`aojedandan. -Tamouop{tenijetrebaloda sebavimzavarivawemnegodanosim cevi. Nisu postojali uslovi za rad, ~ak ni toalet. Kada sam pitaokoliko}udazara|ujemni-

KadajeprenekolikomeseciMirkoRadoj~i} zavr{ioobukuza„realzavariva~a”,misliojeda }ekona~nouspetidana|eposao.Sertifikatmuje obezbediozvawedeficitarnonana{em tr`i{turada - Posle zavr{ene obuke ispostavilosedakadasamtra`ioposaouNSZ-u,ponudajebilosamo za„argonskog”i„gasnog”zavariva~a,za{tanisambioosposobqen, nego za ovaj najni`i stepen zavarivawa-ka`eRadoj~i}. Obukajetajala~etirimesecau preduze}u „Jastreb”, a stru~no je potpomogao i Fakultet tehni~-

ko nije mogao da mi odgovori, te samnapustiotajposao-nastavqa Radoj~i}. Brinegaiprodu`avawesertifikata na svakih {est meseci. Smatra da mu, po{to ne radi, to ne}emo}ibitiomogu}eno.Direktor novosadske filijale NSZ-a Sini{a Nadbandi} navodi da }e sertifikatprodu`itibiourad-

tihvi{eod50posto.Ne znam gde je sve tra`io posao, ali na{e pra}ewe kandidata {est meseci posle zavr{ene obukejo{nijegotovoi sigurnoima{ansezazapo{qavawe kao zavariva~-tvrdiNadbandi}. Ono {to }e NSZ uves ti kao nov in u bi}e obu~avawe nezaposlenihizaostale vrste zavarivawa. Koliko}esvetoute{it i Mirk a Rad oj~i} a, koj i je ostao bez roditeqa i bez i~ij e pom o} i pok u{avadapre`ivi? - Imam „C„ voza~ku kategoriju, radio sam razneposlove,dvegodineseprijavqujemnabiFoto:N.Stojanovi} Mirko Radoj~i} ro.Kadasamtra`iosonomodnosu,iline.Ono{tojesicijalnu pomo} rekli su mi da negurnoobaveznoponovnojepolagamamprava,jernemamdece.Vidim wetestovanasvakedvegodine. drugesboqim`ivotnimuslovima -Odsedampolaznika~etvorica kako primaju tu pomo} - ka`e Rasuna{liposaoizadovoqansamsa doj~i}. A.Latas

SINO]OTVORENANOVAZGRADAKULTURNOGCENTRA

c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

sreda6.april2011.

9

Grad meteoropata pun Hroni~ni bolesnici najintenzivnijereagujunanagletemperaturne promene. Wihove tegobesepoja~avaju,anajvi{eispa{taju sr~ani bolesnici, pacijentisrespiratornimte{ko}ama i reumati~ari, kazala je doktorka Op{te prakse Doma zdrvqa „Novi Sad” Svetlana Male{evi}. - Prilikom klimatskih ekstrema za hroni~ne bolesnike je naro~ito va`no da se pridr`avajupropisaneterapije-ukazalajedrMale{evi}. Promene vremenskih uslova su tako|e karakteristi~ne kod reumatskih oboqewa, a glavne

tegobesubol,uko~enostzglobovaimi{i}a,smawenaradnaaktivnostinervnalabilnost. Prema wenim re~ima, sve je vi{epacijenatakojireagujuna klimatskepromene,ave}inameteoropata ima izra`ene tegobe ve} 48 sati pre vremenske promene,kaoidajeorganizmuneophodnobaremtridanadaseprivikne na nastupaju}e preokrete temperature.Uordinacijulekara Op{te slu`be, javqaju se i pacijenti s povi{enom telesnom temperaturom, koja traje uglavnom do pet dana, rekla je Male{evi} dodaju}i da je i za wihobaveznomirovawe. I.D.

USUBOTUORGANIZOVANA[ETWA

Korak ~uva srce Barem pola sata dnevno {etwe vreme je koje je potrebno odvojitizasvojezdravqe,poru~ilajedirektorkakorporativne komunikacije farmaceutske kompanije“Aktavis”MajaGedo{ev naju~era{wojkonferenciji za medije. „Korak za srce” je projekat ove kompanije, koji imazaciqedukacijuqudiova`nostizdravihstilova`ivota i prevenciji kardiovaskular-

nihbolesti.Pozvalajesvegra|ane da se pridru`e {etwi za zdravijesrce. Prva{etwajeusubotu.U10 ~asovapo~iweupetgradova,u Novom Sadu, Beogradu, Ni{u, Kragujevcu i ^a~ku. Startno mesto {etwe za Novosa|ane je Petrovaradin, kod samostana svetog Jurja. Kasnije }e biti obuhva}eniidrugigradoviSrbije. I.D.

„Beogradski sindikat” na FTN Tribinanatemu„Uticajpopularnekulturenasistemvrednostikod mladih”odr`a}eseve~erasu19satiuamfiteatru„NikolaTesla”na Fakiltetutehni~kihnauka,TrgDositejaObradovi}a6.Govori}e~lanovinajpopularnijeghip-hopmuzi~kogsastava„Beogradskisindikat”, anakrajujepredvi|enadiskusija.Ulazjeslobodan. N.R.

DOSTAJEBUNARA,HO]EVODOVOD

@iteqi Bocki protestuju 12. aprila

Savremeni izlo`beni prostor

Igor Pavli~i} i direktor KC Laslo Bla{kovi} na otvarawu

Na jednoj strani slavqe, na drugoj nezadovoqstvo Gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} i direktor Kulturnog centra Novog Sada Laslo Bla{kovi} otvorili su sino} novu, rekonstruisanu zgraduoveinstitucijekulture.

-O~ekivawasudaovazgrada,uzKatoli~kuportuiletwi bio s kop „Port a”, bud e okosnica kulturnih de{avawaugrad.Ovajprostor}e,tako|e, umawiti hroni~an pro-

blem nedostatka mesta za izlaskeugradu-rekaojePavli~i}. Uobnovujeulo`enovi{eod 170 miliona dinara. Objekat Kulturnog centra sada broji

Protestzbogbrisawaistorije OtvaraweKulturnogcentraobele`iojeiprotestdvadesetakaktivistaokupqenihokogrupe„April”.Dr`e}iurukamaflajerenakojimajepisalo„Naovommestuje,odlukomGradskeuprave,izbrisana istorija”,htelisudauka`unatodajeobrisanose}awenaTribinu mladih. -Teku}omure|iva~kompolitikom,sredstvimaiinteresimaGradskeuprave,kaoinepostojawemarhivaoaktivnostiTribinemladih, smatramo da je dovedeno do sistematskog brisawa istorije. Davawe imena„Tribinamladih”jednojodprostorijarenoviranogKCNS-ane predstavqapotezkao~uvawunasle|aoveinstitucije,kakosenaprvi pogled~ini,ve}pasiviziraweodnosaprematomnasle|u,uspostavqaju}ila`nikontinuit et-rekaojejedanodaktivistaZoranPanteli}.

SRS: Protiv sporazuma s Rijekom Gradski odbor Srpske radikalnestraneju~ejeizdaosaop{tewe u kojem se nagla{ava da je wihova odborni~ka grupa u Skup{tini grada glasala protiv sporazuma o prijateqstvu s gradom Rijekom. Kao razlog navodi se da to „nastavak snishodqive politike prema Hrvat-

skoj, od strane srpskog dr`avnog vrha”. U saop{tewu stoji i dagre{keuproceduridono{ewaodlukeoprijateqstvusRijekomnisurazlogzbogkojegsuodbornici SRS glasali protiv, jer su one nastale nakon izja{wavawaodbornika. S.K.

PUPS: Smena Koji}a neprijatno iznena|ewe SmenomdirektoraGradskebibliotekeDraganaKoji}a odlukom Gradske skup{tine, neprijatno je iznena|ena Partija ujediwenih penzioneraSrbije,navodiseuju~era{wemsaop{tewutestranke. KaodirektorjedneodnajpoznatijihinstitucijaGrada,kojomjeveoma uspe{no rukovodio proteklih 18 godina, jedinu manu je imao {tojevanstrana~kali~nost,nastavqaseusaop{tewu. A.L.

2.300 kvadrata, a obezbe|ena je i najmodernija tehni~ka oprema za realizovawe razli~itih kulturno-umetni~kih sadr`aja i programa. Ina~e, program otvarawa odvijao se u novoj zgradialiinabiniuKatoli~kojporti,gdesuposetiocimogli da ~uju filmsku muziku, fanki,rokenrolidiskozvuke, aliidapogledajuperformanse „Alternacije”, „Cirkusfere„ i „Baterije Sambanse„. Koncertsuodr`aleisvepopularnije „Frajle„, a program otvarawa zavr{io se oko pono}i. RekonstrukcijaCentrapo~ela je u jesen 2008. godine, a prvi rokzazavr{etakradovabioje novembar2009.Radovisunekolikoputazaustavqani,arokovi odlagani zbog neuspe{nih javnihnabavki. J.Z.

SPOPOSLAOOTVORENOPISMO GRADONA^ELNIKUPAVLI^I]U

Neophodna decentralizacija Otvor en o pis mo grad on a~elniku Igoru Pavli~i}u, sa molb om da pod r` i wih ov u platformu formirawa osam gradskih op{tina uputili su ju~e GO Srpskog pokreta obnov e zaj edn o sa Sav ez om za promociju op{tina. [ef odborn i~k e grup e SPO- a u Skup{ tin i grad a Nem aw a Starovi} naglasio je kako je do sada tu ideju svojim potpisompodr`alo20.000gra|ana. - To ne}e biti klasi~ne tribine, nego }e pored nas i nadstana~ke organizacije Saveza za promociju op{tina,

u~estvovati i qudi u lokalnom, dru{tvenom i politi~kom`ivotu,kakobistvorili veliki sveobuhvatni lokalni prog ram dec ent ral iz ac ij e grada.Pozva}emodau~estvuju i svi ~lanovi Saveta mesnih zaj edn ic a, preds tavn ic i lokalnihorganizacijasvihparlamentarnih stranaka - saop{tiojeStarovi}. Novi Sad je jedini veliki gradkojinijeformiraogradskeop{tineuSrbiji{towegove gra|ane dovodi u neravnopravanpolo`aj. A.L.

@iteqi Bocki se pripremaju zaprotestuutorak12.aprilau15 ~asova ispred Gradske ku}e, jer bar deset godina tra`e izgradwu vodovoda i kanalizacije, mada je naseqelegalnoizgra|enopre~etiri decenije. Posle protesta predGradskomku}omi}i}eido Banovine. - Ne}emo vi{e da pijemo vodu izbunarakojaseme{asasepti~kimjamama-ka`eispredUdru`ewa gra|ana naseqa Miroslav Ili}.Podse}adajeprenekoliko godina izgra|ena trasa glavnog vodovoda kroz naseqe i to za Ledinceiostavqenglavniprikqu~ak za Bocke. Nagla{ava da pred Gradskuku}une}edo|evi{esto-

tina`iteqaidajedovoqnoidesetakqudisparolama.-Sadatra`imo samo pismene odgovore na na{ezahteve.Izmi{qenajepri~adajenaseqepotencijalnoklizi{te. ^lanicaGradskogve}aGordana Pu{i} ka`edajezaorganizovawe protestasaznalaiznovina,teda jeu“Vodovodu”~ulazaklizi{te, koje onemogu}ava izgradwu vodovoda.“U„Vodovodu„ka`udasezemqi{temoraispitatii~imbudu imaliprveinformacije,reklisu da}emeobavestiti”,reklajeGordanaPu{i},dodaju}ida}eovodovoduuBockamarazgovaratiis gradona~elnikomIgoromPavli~i}em. Z.D.


VOJVODINA / NOVI SAD

sreda6.april2011.

DNEVNIK

c m y

10

ПРОГЛАШЕНИСТУДЕНТИГЕНЕРАЦИЈЕ

ЗавиданпросекДијане ДујмовићиДавораСедларевића

Стиглирачунари

МОДЕРНИЗАЦИЈАНАСТАВЕУПЕЋИНЦИМА

Рачунарскаучионица заТехничкушколу

ПЕЋИНЦИ:У јануару је Средња техничка школа „Миленко Веркић-Неша“ из Пећинаца, конкурисала по програм Сектора за модернизацију средњег стручног образовања у Србији Министарства просвете и једна је од осамдесет пет средњих школа у Србији које су добиле рачунарску учионицу. Овај пројекат Министарства просвете финансира Европска Унија са милион и по евра. Стигла је и инсталирана опрема у претходно припремљеном кабинету и како истиче директор школе Бранислав Златовић, пећиначка средња школа добила је опрему вредну преко 18.000 евра. -Опрема обухвата 18 радних станица (рачунара), два лаптопа, два

сервера, четири пројектора, два ласерска штампача и један уређај за прављење фасцикли. Реч је о врло квалитетној опреми, која ће бити корисна свим ученицима и запосленима у реализацији свих наставних програма ове школе - објаснио је Златовић. Учешће у овом пројекту обухата и дводневну обуку наставника, која се реализује ове недеље у Ковину, у једном већ комплетираном кабинету из истог програма. Из Техничке школе „Миленко Вркић-Нрша” на обуку иде два наставника, који ће имати задатак да стечено знање пренесу осталом наставном особљу пећиначке средње школе. А. Мали

Подмлађен Општинскиодбор

БЕЧЕЈ:Општински одбор ЛСВ Бечеј убудуће ће бројати 19 чланова и биће знатно млађи од минулог састава. Ово је најновија вест из редова бечејских лигаша, који су ових дана одржали Изборну скупштину. - Једанаест чланова је по функцији у Општинском одбору, од којих су најбројнији председници пет месних одбора. Већ после кратког вре-

мена осећа се да је прави потез направљен подмлађивањем, пошто је присутнија активност и то нам даје наду да ће тако бити и убудуће, рекао нам је нови – стари председник ОО ЛСВ Бечеј ШандорПал. И док је Шандор Пал добио поверење чланства да и даље буде председник, за потпредседника је изабран ФеренцТот. В.Ј.

Danas u GRaDu BIOSKOPI Arena: „Montevideo, Bog te video!” (15, 19.30), „Medved Jogi” (13.50), „Zlatokosa i razbojnik” (13,15.15), „Pri~a o igra~kama” (13.45), „Kraqev govor” (18), „Luda vo`wa 3D” (22.20), „Agenti sudbine” (15.45), „Crni labud” (20.15), „Ma nije on takav” (20, 22), „Qubav i drugi stimulansi” (20.25), „Invazija sveta: bitka zala” (22.35), „Rango” (14.05 16.10, 18.20), „Sedam dana slobode” (21.50) „Svet okeana” (13.15, 17.30), „Bezgrani~no” (20.30, 22.30), „Sakr pan~” (15.30, 17.40, 19.45), „Drugi `ivot” (17.50, 20.10), „Hop” (14, 16, 18.05), „Prodiyi - Vrlds on fajer” (20.20). Jadran: „[ansa mog `ivota” (19), „Po{tena igra„ (21)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{teScena „Jovan \or|evi}” folklorni spektakl (20), scena „Pera Dobrinovi}„ „Timon Atiwanin„- drama (19.30). Pozori{temladih velika sala „Qubav„, komedija, (20) Novosadskopozori{te„Portugal” (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 19 sati, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”. Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije Spomen-zbirka„JovanJovanovi}Zmaj”, Sremska Kamenica, Trg J. J. Zmaja 1, 462–810: stalna postavka Zbirkastraneumetnosti, Dunavska 29, 451–239 (9–17): stalna postavka „Legat doktora Branka Ili}a”

RO\EnI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: JovanaGrbi} iz Magli}a, MajaDuda{ iz Rumenke, Sofija Te{i} iz [ajka{a, Marjenka ^eman iz Kisa~a i Desanka Molnar iz Veternika, DE^AKE: @eqkaJawi}, Du{icaDuhow, DraganaOkanovi}, MiroslavaKraguq, MarijanaZagor~i} i StanaJawanin iz Novog Sada, Zdenka Dimitrov iz Glo`ana, Zlata Danilov iz Tovari{eva, BojanaDragoqevi}iz Ba~kog Jarka i BojanaKozarov iz Kulpina.

saHRanE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Milica Luke Pjevac-Jevti} (1925) u 10.30 ~asova (ispra}aj), Igwat A}ima Vlaovi} (1956) u 11.15 (ispra}aj), \or|e Du{ana De|anski (1949) u 12 (ispra}aj), Dragan Mihajla Miqojkovi} (1958) u 12.45, An|elka Nikole Prica (1926) u 13.30, Sofija Du{ana Peri{i} (1923) u 14.15 i Frawa Terezije Mi{kovi} (1937) u 15 ~asova.

КИКИНДА: Дијана Дујмовић и Давор Седларевић су студенти генерације Високе струковне школе за образовање васпитача у Кикинди. На јучерашњој свечаности у кикиндској високошколској установи обележен је Дан школе и Дан студената током којег су додељене дипломе. Суботичанка Дијана Дујмовић има 24 године и просек 9,43. Она је одабрала смер струковни васпитач деце предшколског узраста и како каже није очекивала ову ласкаву титулу. - Од првог дана када сам дошла у школу осећала сам се као код куће, град и људи су дивни. Жао ми је што се школовање завршило – каже најбоља студенткиња. - Тренутно радим у вртићу као приправник, али намеравам да се упишем и на специјалистичке студије за рад са децом са посебним потребама. Студент генерације Давор Седларовић је из Колашина, из Црне Горе. Он је тренутно на специјалистичким студијама, а дипломирао је на смеру васпитач за традиционалне игре са просечном оценом 9,94:

- Ово није само мој успех већ резултат рада професора, што се показало успешним. Мој циљ није био да будем најбољи, али професори који предају на овој школи су најеминентнији стручњаци из својих области те ме је то терало напред. Давор Седларовић тренутно се бави теренским истраживањима, а запослен је и у Центру културе у Колашину. Директорица Високе струковне школе за образовање васпитача Миланка Маљковић каже да је школа започела кампању за упис за наредну школску годину: - Очекујем да ћемо у мају расписати за три нова смера: васпитач у јасленим здравственим и социјалним установама, васпитач-педагошки асистент и аранжер традиционалне музике. У овој високој школи има преко 500 активних студената. Највећи проблем школе је недостатак простора јер школу деле са ученицима и запосленима у Средњој стручној школи „Милош Црњански“. А.Ђуран

Студенти генерације на додели диплома

НА ФЕСТИВАЛУ ПЛЕСА У КАЊИЖИ

Највише злата мажореткињама изТивта

КАЊИЖА: На међународном квалификационом фестивалу плеса, који је приређен у суботу Кањижи, уз учешће 226 плесача из 13 клубова из Србије, Мађарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Румуније, такмичили су се плесни састави мажореткиња, парова и соло извођача, као и друштвеним, стандардним и латиноамеричким плесовима. На подијуму у спортској хали „Бање Кањижа“ најзапаженији и са највише златних медаља били су наступи чланова Плесног клуба „Модест“ из црногорског града

Тивта, који су освојили девет златних и једну сребрну медаљу. Одмах до њих су били плесачи клуба „Арлехино“ из мађарске варошице Морахалом са шест златних, осам сребрних и једном бронзаном медаљом, док су плесачи кањишког клуба „Кристал“ освојили пет златних, седам сребрних и једну бронзану медаљу. Публика је поред вишечасовног праћења такмичарског дела уживала и у вечерњем гала програму приликом доделе признања најуспешнијим учесницима. М.Мр.

TElEfONI

Фото:М.Митровић

VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Мажореткиње Плесног клуба„Модест” из Тивта

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

STOMATOLO[KA ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760 BiLJa&OLJa, AMBULANTA ZA MALE @IVOTIWE, Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „PEKI]“, Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara. Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73. RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 O^NI CENTAR „YINI]“, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880

„KOMPaS“ TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu

AUTO-SERVIS „ZORAN“, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3,sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik

sreda6.april2011.

11

ЧЕШКИ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОПЕЛЕТА У ДОРОСЛОВУ

Угледни фармер – енергетски мост ка ЕУ СОМБОР: Једно од најмањих села у сомборском атару, Дорослово, донедавно је било познато широј јавности по два своја топонима. Зачетку луксузног ловног туризма у виду фирме „Редикуаљо“ помало ексцентричног италијанског грофа Пиетра Арведи ди Емилија, који је, има томе година, пострадао на апенинском аутопуту, па се самим тим и његов ловни

комплекс угасио, док је знатно поузданије и дуготрајније дорословско Маријанско светилиште које посети и по стотинак хиљада римокатоличких верника у току једне године. Како ствари стоје, макар су такве најаве из сомборске варошке Управе, Дорослово би ускоро требало да се нађе и на енергетско-екoлошкој мапи Војводине и Србије пошто су ових

БПИ на јаслама структуралних фондова ЕУ Како представници медија нису имали прилику да се сретну са потенцијалним инвеститорима, према ономе што се може разабрати из званичног саопштења, ради се о фирми која у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине Чешке Републике, чешком комерцијалном комором „Инвест“ и структуралним фондовима Европске уније ради на програму проналажења погодних база за производњу горива из обновљивих извора енергије – био масе. Према њиховим плановима у наредне две до три године на различитим локацијама у Војводини изградили би 10 до 15 центара за производњу агропелета, а пилот пројекат би био у Дорослову.

дана Доросолово и њен природни и административни центар, Сомбор, посетили представници чешке фирме „Bridge power investments“ (БПИ) намерни да у овом селу отворе свој пилот погон за производњу агропелета. Разговору са надлежним представницима локалне самоуправе, предвођеним сомборским градоначелником Немањом Делићем, претходили су контакти представника чешког БПИ са Робертом Холом, фармером из Дорослова, који је прихватио стратешко партнерство у реализацији овог пилот пројекта. - Као најпогоднија локација за реализацију ове инвестиције показала се МЗ Дорослово, где смо утврдили стратешко партнерство са Робертом Холом, који је угледни власник газдинства и који ће допринети развоју пројекта као агролидер региона – нагласили су изградњи погона вредног 6,2 милиона евра намерни Чеси, додуше са-

Чешки инвеститори у разговору с домаћинима

мо посредством званичног саопштења варошког одсека за информисање и протокол на састанку у Сомбору, пошто су о састанку новинари били обавештени тек након његовог одржавања. Према истом извору, чешки инвеститори су најавили да су спремни да инвестирају у изградњу цен-

тра за производњу агропелета у Дорослову, годишњег капацитета од 100.000 тона. Целокупна производња била би намењена извозу у Европску унију, а прилив средстава у виду откупа биомасе од локалних партнера на годишњем нивоу износио би преко 2,5 милиона евра. Изградња центра омогућила

УГОСТИТЕЉИ И ТРАФИКАНТИ ПРОТЕСТОВАЛИ ПРЕД ГРАДСКОМ КУЋОМ

Хоће да раде целу ноћ

ЗРЕЊАНИН: Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских радњи и објеката за приређивање игара на срећу, усвојена средином фебруара на седници Скупштине града Зрењанина, а која је почела да се примењује од 1. априла, засметала је овдашњим угоститељима и власницима трафика. Зато је јуче испред Градске куће протестовало тридесетак приватника, тврдећи да им је, лимитираним радним временом у ноћним сатима, ускраћено Уставом загарантовано право на рад. Они напомињу и да је учињена економска дискриминација, стављањем у подређени положај појединих трговинских објеката у односу на друге, и да ће, не буде ли одлука поништена, бити приморани да отпуштају раднике и затварају радње. - Тражимо да се преиспита дејство одлуке, поготово зато што пре њеног усвајања није било јавне расправе, и да се напослетку она сторнира. Понудили смо неколико могућности да бисмо решили проблем. Јер, тренутно бензинске пумпе могу да раде целу ноћ и продају алкохолна пића, али не и трафике. То је класична дискриминација – изјавио је председник

дио три сата после поноћи испред једног познатог кафића у центру града, он је одговорио контрапитањем: “Зар мислите да је то једино ружно што се дешава у нашем граду”? - То се није десило у локалу. Није у реду нама наметати такав терет јер, превасходно, сви који долазе у наше објекте су заштићени. Углавном се такви случајеви дешавају напољу. Не можемо ми да испаштамо због нечије преке нарави – одговорио је Миленковић.

Оглушују се о одлуке Општег удружења предузетника Мирослав Ђурић. Представник власника трафика Војислав Арсенов појаснио је да је, новом одлуком, киосцима забрањен рад од поноћи до шест сати ујутро. Арсенов је подвукао да је, с друге стране, бензинским пумпама и драгсторима то омогућено, премда у свом асортиману имају исту робу као и трафике. - Ниједном речју није образложено због чега је киосцима забрањен рад у том термину. Ако одлука и даље буде важила, бићемо принуђени

не само да отпустимо на десетине радника, већ и да затворимо наше радње – упозорио је Арсенов. Угоститељ Милан Миленковић је казао да су власници кафића добили допис да ће убудуће сваки рад мимо прописаног радног времена бити кажњаван. - Па, нико од нас неће радити до шест ујутро. Ово је увођење полицијској часа, а ионако смо “мртав град” – оценио је Миленковић. На питање “Дневника” да прокоментарише покушај убиства који се, пре неколико вечери, дого-

ИНИЦИЈАТИВА СЕЛА РИЂИЦЕ И ГАРЕ

Нови прелаз с Мађарском? СОМБОР: Иницијатива, тачније захтев Риђице, месне заједнице сомборског атара, и њој суседног, прекограничног мађарског села Гара за отварање привременог граничног прелаза, поново су актуелизовале приче о

у Риђици 22. маја, на Светог Николаја, сеоску славу, а затражено је да гранични прелаз функционише у временском периоду од 14 до 16 сати. Из комшијског села Гарe упућен је захтев да привремени гранични прелаз буде отворен и 12. јуна (Дан ловаца), од 9 до 11 сати. Ова два села, удаљена свега неколико киломе-

привремени гранични прелаз Гара - Риђица бивао је у функцији, а својевремено, крајем последње деценије прошлог века, на основу тадашње добре воље државних органа Србије изгледало је да ће до трајног отварања овог прелаза и доћи. Један од соновних аргумената томе у прилог је била чињеница да се, коришћењем

Захтев заотварањепрекограничногпрелаза односисенасвегадваданаутокугодине, абратскаместасузаједнo поднелаиницијативу надлежниморганимасвојихдржава

Центар Риђице

овом прелазу као најближој вези Србије са престоницом Аустрије, Бечом и централном Европом уопште. Овај захтев се односи на свега два дана у току године, а братска места су заједнички поднела иницијативу надлежним органима својих држава. Како је објавила МЗ Риђица, захтев се односи на отварање привременог граничног прелаза

али и да се заједнички прати стање на терену. - Договорено је да угоститељи покушају да прилагоде програм ранијим сатима, а киосци да наставе са радом, с тим да у времену од 23 до шест сати не продају алкохол. Инспекција ће саветодавно да контролише објекте – пренео је Мирослав Ђурић детаље са састанка. Градоначелник Зрењанина Милета Михајлов додао је да ће наредних 30 дана бити период прилагођавања. Град ће, напоменуо је он,

тара једно од другог и поред непостојања сталног граничног прелаза иначе имају добру сарадњу, па су недавно риђички виноградари винари угостили своје колеге из Гаре, који су далеко напреднији у производњи вина и подизању винограда. - У случају одобрења отварања граничног прелаза у поменутом периоду, приликом преласка државне границе са Републиком Мађарском у Риђици, као путна исправа користили би се уредно оверени пасоши – кажу у овој Месној заједници. Претходних година, тачније деценија, у неколико наврата, углавном за црквене празнике,

прелаза Риђица - Гара, пут од Београда до Беча скраћује за чак 60так километара. Међутим, све илузије је српској страни, приликом једне од посета Сомбору, “разбио” тадашњи амбасадор СРЈ у Будимпешти који је потврдио да Мађарска, макар у том моменту, нема намеру да се усагласи са СРЈ око отварања новог граничног прелаза. Тада је југословенски дипломатски представник ово образлагао припремама Мађарске за улазак у Шенген зону и породицу народа Европске Уније, а да ли је у међувремену дошло до неких промена у мађарском ставу, остаје да се види. М. Миљеновић

По садашњој одлуци, кафићи у Зрењанину радним данима могу да раде до поноћи, а викендом сат времена дуже. Међутим, многи се оглушују о та ограничења и самоиницијативно продужавају рад на пар сати. С друге стране, киосцима, у којима омладина ноћу углавном купује алкохол, забрањен је рад од поноћи до шест часова ујутро. Поништавање тог прописа највише би ишло на руку приватнику Драгану Видаковићу, јер његова фирма поседује највећи број трафика у граду и околним местима. После јучерашњих дужих преговора између представника локалне самоуправе и незадовољних привредника, одлучено је да у наредних месец дана не буде репресивних мера према угоститељима и трафикантима,

покушати да једном свеобухватном акцијом, у коју ће бити укључени и родитељи, полиција, школе, предузетници, помери време излазака омладине у неке раније часове и да их склони са улица у касним ноћним сатима. Ж. Балабан

УСТАНОВА КОЈА ШТЕДИ ЕНЕРГИЈУ И БРИНЕ О ОКОЛИНИ

УДомузастареускоро соларнипанели СУБОТИЦА: У Геронтолошком центру у Суботици због уштеде енергије замењени су сви дотрајали прозори и врата. У плану је санирање критичних тачака и постављање соларних колектора, како би ова социјална установа била пример уштеде енергије, окренула се обновљивим изворима енергије, а новац који је остао од штедње енергије уложио у развој Геронтолошког центра. Пројекат је подржало Министарство рада и социјалне политике са 2,5 милиона динара. - Новац који смо добили је додељен за завршетак прве фазе у којој

је до сада обављена замена дотрајалих прозора и врата у Геронтолошком центру. У следећој фази је предвиђено да у сарадњи са партнерима из Словеније реализује пројекат откривања критичних тачака на којима се губи највише енергије. Поред тога, Фонд за заштиту животне средине обезбедио је 150.000 евра за постављање соларних панела на крову зграде, а ми смо за постављања сунчевих колектора обезбедили пет милиона динара сопствених средстава - рекао је директор Геронтолошког центра, Ненад Иванишевић. А. А.

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Пунознају оздрављу

РУМА: Традиционално такмичење „Шта знаш о здрављу“ одржано је у Малој сали румског Културног центра, а у организацији Црвеног крста Рума. Ученици основних и средњих школа прво су се такмичили у тесту знања, а након тога је пет првопласираних учествовало у квизу знања. У категорији омладинаца највише поена, и у тесту, и у квизу освојила је АнаТомић из ССШ „Бранко Радичевић“, док је у категорији подмлатка најбоља у обе категорије била МионаЈанић из румске ОШ „Вељко Дугошевић“. Победнице општинског такмичења ће се такмичити на покрајинској

смотри знања у Новом Саду.Предесдница жирија др Љиљана Столић уручила је награде најбољима и том приликом истакла: - Из године у годину број ученика на овом такмичењу се повећава што зачи да интересовање за бригу о здрављу расте. Од овако талентованих и заинтересованих младих људи сутра можемо очекивати добре стучњаке и успешне лекаре и медицинске раднике. На овом такмичењу учествовало је 98 ученика из свих основних и средњих школа у Руми, а такмичењу су се придружили и ученици Основне школе „Милош Црњански“ из Хртковаца. Ј. Антић

би директно запослење 24 особе, док би се индиректно на прикупљању био масе и транспорту ангажовало још 50 до 70 особа. Чешки инвеститори су најавили динамичан план радова према којем би изградња центра требало да отпочне током јула или најкасније августа 2011. године, како би производња могла да стартује већ у новембру 2011. године. Градоначелник Сомбора Немања Делић је најавио да ће локална самоуправа учинити све што се од ње очекује у погледу исходовања потребних дозвола и изјавио да је изградња центра за производњу агропелета од великог значаја за Дорослово и град Сомбор. Роберт Холо се захвалио представницима БПИ што су њега одабрали за партнера и обећао да ће се трудити да се у производњу укључи цело село, али и суседна места, јер је овај пилот пројекат шанса за нови бољи живот села. М. Миљеновић

Избориунутар Демократске странке ВРБАС: Општински одбор Демократске странке одржаће изборе 17. априла за нове чланове и председника. Ово ће бити други пут да се руководство странке бира на непосредним изборима, на осам гласачких места, која ће у дану за изборе бити отворена од 7 до 20 часова. Према речима председника Организационог одбора за спровођење избора БорисаБијеловића право гласа има око 850 чланова Демократске странке са стажом у партији дужим од шест месеци и са плаћеном чланарином за претходну годину. Локални огранак ове странке утврдио је листу кандидата за чланове Општинског одбора и предложио да се за председника изабере др ЖељкоВидовић, досадашњи вршилац дужности председника. - На листи се налази 20 кандидата, од којих је осам припадница женског пола. Ово не мора да буде коначан број кандидатских листи јер сваки члан ДС има право да се кандидује за страначке изборе, у складу са актима организације. Листом коју смо формирали желели смо да покажемо јединство унутар странке и сматрамо да нам је у овом тренутку потребно груписање снага и јединствена листа, о чему се садашњи Општински одбор једногласно изјаснио - додао је Бијеловић. Демократска странка одредила је и Изборну комисију и бирачке одборе који ће спровести изборне радње. Бирачка места ће се налазити у месним заједницама, осим у Куцури, где ће се гласати у канцеларији месног однора ДС. М. Кк.

Концерт заЈапан ЗРЕЊАНИН: Хуманитарни концерт, чији приход је намењен жртвама земљотре са у Јапану, биће одржан вечерас, у 20 часова, у великој сали Културног центра Зрењанина. Наступају ВладаГрубанов и група „Бард”, ШањиКечкеш – Станица Банат бенд, Аца Ђерић бенд и Бан е Поп ов ић. Улазница кошта 150 динара. Ж. Б.


12

vOJvOdinA

sreda6.april2011.

dnevnik

ТРА ДИЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ УЧЕСНИКА РАДНИХ АКЦИЈА

Радили, нове пруге градили

Победници „Домијаде”

На „Домијади” најбољи Новосађани

АПАТИН: Средња техничка школа са Домом ученика у Апатину је, други пут заредом била домаћин спортских сусрета домова ученика из Војводине, иначе, 16те по реду „Домијаде”. Више од 400 ученика такмичило се у седам спортских дисципила и то одбојци, стоном тенису, шаху, кошарци, стрељаштву и малом фудбалу. Реч је о ученицима из Новог Сада, Суботице, Футога, Руског Крстура, Сремске Митровице, Зрењанина, Сомбора, Вршца и Апатина.

Највише успеха екипно и појединачно имали су ученици „Бранковог кола“ из Новог Сада који су освојили девет првих места.Четири титуле победника освојили су ученици из Вршца, по две из Зрењанина и Сремске Митровице, а једну из Футога. Спортска надметања одвијала су се на теренима апатинске Техничке школе, у спортским халама у Апатину, Сонти и Пригревици и на стрељани у Апатину. Ј. П.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА АРХИТЕК ТОНСКИХ РА ДОВА

Без инвеститора нема ни архитеката

СУБОТИЦА: У холу Отвореног универзитета у Суботици уприличена је изложба архитектонских радова „Арх 004”. Изложбу је отворио председник Скупштине коморе профе сор

Архитектонски радови приказани Суботичанима

доктор Милисав Дамјановић, који је истакао да је циљ манифестације пропагирање архитектуре у локалној средини и подстицање других чланова Коморе на сличне активно сти. „АРХ 004“ је назив манифестације на којој су представљена најновија остварења на пољу архитектуре. Присутни су имали прилику да виде решења за Велики парк на

Палићу, као и друге важне објекте у граду. Проблем је што градњу диктирају инвеститори и политичари, а они понекад немају храбрости да уложе свој новац у модерне стилове градње. - Без добрих инвеститора нема ни добрих архитеката. Криза се осећа и у нашем послу. Инвеститори тешко се одлучују да се упуштају у иновативну архитектуру. На нашој изложби присутни имају прилику да виде дела правих визионара за прошлу годину – рекла је председница регионалног одбора ИКС ЉубицаДашић. На изложби је уче ствовало 16 аутора и шест ауторских тимова, међу којима су и студенти архитектуре. Презентовали су радови из области урбанизма, архитектуре, конструкције и ентеријера. Циљ манифе стације је лична презентација архитеката, појединаца као и тимова, међусобно упознавање у сврху профе сионалне сарадње, те представљање широј јавно сти. Изложба је отворена до 10. априла. А. А.

КИКИНДА: У Омладинском насељу у Кикинди акцијаши из некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југо славије окупили су се како би евоцирали успомене на радне акције и из градњу некадашње државе. Четврто окупљање акцијаша организовало је кикиндско удружење ДОРА, а позиву се одазвало 150 го стију из Македоније, Бо сне и Херцеговине , Словеније и наше земље. Уз акцијашке пе сме, акцијашку маренду и дружење го сти су Кикинди провели незаборавне тренутке. - Учествовао сам у изградњи другог колосека пруге ОРА Шамац-Сарајево 1978. године – каже акцијаш из Умчара Миодраг Милошевић. - Стекао сам 115 ударничких значки на акцијама, а обишао сам све крајеве некада-

Акцијаши на окупу

шње Југославије. И сада бих, да се врати то време поново узеео лопату у руке.

Удружење ДОРА организовало је и изложбу под називом „Ора у срцу“, као и спортске су-

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ У ВРБАСУ СНА ЛАЗЕ СЕ КАКО МОГУ

Кров над главом није довољан ВРБАС: Социјално угрожене породице, које немају довољно новца да себи обезбеде кров над главом, сналазе се на разне начине. У неким случајеви ма, Оп шти на им обез беди привремени смештај, а че сто се дешава да се бесправно уселе у објекте које у том тренутку нико не користи. Ше сточлана породица Зорке Јовановић је пре пет година добила на коришћење кућу од Општине која се налази у центру града. Они су, кажу, захвални на томе, али је кућа у којој се они тренутно налазе у веома лошем стању. - Општина нам је дала кућу и увели су нам струју. Захвални

моменту на тераси – прича Зорка Јовановић. Зорка и њен муж ЂурицаНоваковић сналазе се, кажу, како знају и умеју. Продају старо гвожђе, а када почне се зо на пољских радова, хлеб углавном зарађују радећи на њиви. Једину помоћ коју добијају је 4.000 динара ме сечно, као стараоци детета њихове ћерке. - Када смо се уселили у ову кућу, овде није било ни прозора ни врата. Некако смо успели да то средимо, па је сада некако и подношљиво за живот. Немамо нов ца да среди мо кров, а стално страхујемо да би могао да се уруши – додаје Зорка Јовановић. Породица Зорке Јовановић страхује од пада плафона на главу

Породица Радинке Голуб у девастираној згради под заштитом

смо на овој помоћи, али се плашимо да би сваки час могао да се уруши кров и убије неког. Недавно је од трема отпао део горње плоче и крова, испред самих улазних врата стана. Хвала Богу па нико од деце није био у том

Врбашанима је добро познат и случај породице РадинкеГолуб која се зимус уселила у бившу зграду ЈП „Дирекција за изградњу“ у самом центру града која је сада у власништву компаније „Инвеј“, а налази се и под за-

штитом Покрајинског секретаријата за културу. Радинка и њених осморо деце су, у међувремену, добили налог од „Инвеја“ да се иселе одатле. - Живимо од 7.000 динара месечно, а људи се жале што моја деца просе у центру града. Морају, да бисмо имали шта да једемо. Не могу да добијем посао зато што сам Ромкиња. Сви причају да Роми морају да буду равноправни и да иду у школу, а када тражим посао нико нас неће. Писмена сам, завршила сам основну школу, али то ми ништа не вреди – жали се Радинка Голуб. Међутим, многи грађани који су упознати са овим случајем, кажу да су они потпуно уништили овај објекат, поскидали радијаторе и продали у старо гвожђе, а паркет и жалузине са прозора

АПАТИНЦИ СЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ДА ПОМОГНУ ЧЕТРНАЕСТОГОДИШЊЕМ ДЕЧАКУ

Немањи неопходна рехабилитација АПАТИН: Четрнае стогод- борску болницу, захваљујући лешњи дечак Немања Вукелић из карима Дечјег одељења. Апатина, који се августа прошле - Неуролог ептилептолог и негодине, играјући пиштољем, ра- челник одељења др Милан Арнио остао је у животу, али са по- наут постигао је много, па Немавредом мозга која је изазвала ква- ња више не користи тешке лекодроплегију, непокретност, која се може лечити само интензивном рехабилитацијом у бањи. Након завршетка лечења у Институту за децу и омладину у Новом Саду, где је боравио шест недеља, пребачен је у сомборску болницу из које су га упутили у бању Меленци, како не би добио упалу плућа.У бањи је боравио прво 30 дана, а после још 60 колико је добио Немања Вукелић по Закону о здравственом осигу- ве. Психички је стабилан, али корању као бесплатно бањско лече- муницирати може само погледом. ње. Према овом истом Закону по- Реагује на бол, звук, боје, али је ново у бању Немања може бес- непокретан. Храну добија путем платно тек у марту наредне годи- сонде, а како не би добио уплау не, па је тренутно смештен у сом- плућа, стављена му је трахеосто-

срете. Го сти су се присећали и љубави које су доживели, а не ретко на акцијама су склапани и бракови. Председник кикиндске ДОРЕ Лука Ђирић, каже да се некадашњи акцијаши из Кикинде че сто састају, а да је окупљање некадашњих акцијаша сваке године све масовније. За окупљање у Кикинди сваке године све је више заинтере сованих. Из Брезе је допутовало чак 17 некадашњих акцијаша. Међу њима био је и чувени акцијаш Афир Сиротановић. Он је 1989. године уче ствовао на ОРА Кикинда, а његов стриц рудар Алија Сиротановић је 1949. године у Кикинди оборио рекорд у копању угља јер је ископао 152 тоне угља. Акцијаши из брезе Кикинђанима су на поклон донели слику чувеног рудара и лопату. А. Ђ.

ма - каже Немањина мајка ЈелицаВукелић. С обзиром на то да родитељи немају новца да плате сину бањску рехабилитацију, препоручено им је да дете сместе у Дом за децу ометену у развоју у Ветернику. - Нашем сину су потребне интензивне вежбе, како би вратио функцију ногу и руку, а то је, по нашим сазнањима, могуће само у бањи Меленци и у Сланкамену, а у бању не може, јер нема за ову годину право више на бесплатну рехабилитацију. Не знамо шта ћемо даље, поготово што нам је речено да има шанси да се опорави од квадроплегије интензивним вежбама. Не можемо га оставити у Дому у Ветернику, нити је због сталне контроле и медицинских апарата могуће кућно лечење - говори отац МиланВукелић. У жељи да помогну свом школском другу, ученици његовог 8/2 ОШ „Жарко Зрењанин“, са разредним старешином Славишом

Канцеларија за младе организовала хуманитарне игре у центру Апатина

Деканом, покренули су хуманитарне акције.Организација младих „Хума“ и Канцеларија за младе, као и Ликовна креативна радионице Културног центра општине организовали су више акција прикупљања за помоћ Немањи, аукцијом слика и другим активностима. На тај начин желе да

помогну Немањиним родитељима да обезбеде новац за рехабилитацију сину у бањи. Отворен је и девизнирачун у Социете Генерале банци Србија АД Београд-ИБАН РС 35275001661128230433, а у истој банци отворен је и динарски рачун 275001661125383968. Ј. Прелчец

изложили за време зимских дана. Случај Радинке Голуб је био тема и на недавно одржаној седници Скупштине општине и председник општине Врбас Жељко Видовић је том приликом рекао да су се обратили компанији „Инвеј“, како би решили овај проблем, јер је зграда у њиховом власништву. - Та зграда се девастира. Имамо проблем у центру града и у Дому здравља који је у непосредној близини. Следећи корак је да пошаљемо инспекцију и да направимо пријаву предузећу „Инвеј“, а такође и да пошаљемо Службу за социјални рад, како би они утврдили због чега су та деца незбринута и због чега се злоупотребљавају, те морају да просе на улицама – додао је Видовић. М. Кековић

Сусрет аматерских позоришта БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО: Традиционални, 16. по реду, Сусрет аматерских позоришних ансамбала војвођанских Мађара одржава се до 10. априла у Бачком Петровм Селу. Организатор ове манифестације је Савез аматерских друштава Војводине са седиштем у Суботици, а суорганизатори су Војвођански мађарски институт Сента, МЗ Бачко Петрово Село и Драмска група „Коринти Фриђеш“. Сцена Дома културе ових дана је врло разиграна. А како и не би, када на фестивалу у такмичарском делу наступа укупно 17 представа из Аде, Бачког Петровог Села, Бачке Тополе, Бездана, Врбаса, Гомбаша, Кањиже, Кикинде, Купусине, Руског Села, Сенте, Телечке, Темерина, Тобе, Фекетића и Чоке. Петровоселци ће, наравно ван конкуренције, имати прилику да у суботу виде представу из мађарског града Бекешчабе. И све то бесплатно, што у данашње време није занемарљиво. В. Ј.


dru[tvo

dnevnik

ODDANASINTERNETNASTAVAZABUDU]ESREDWO[KOLCE

Predavawanaglobalnojmre`i Svr{eniosnovci{iromSrbijeoddanas}eimatipriliku da prijemne ispite za sredwe {kolepripremajupotpunobesplatnoposredstvominterneta,

zahvaquju}i direktnim prenosima predavawa na globalnoj mre`i.Radiseoprojektu“Matura.Kako?Lako”kojisprovode[kolskaupravauZrewaninuifirma“HDFilm”,usaradwisalokalnomsamoupravomi Poslovniminkubatorom.[kolarci}e,naovajna~in,mo}ida

prate ~asove matematike i materwegjezika,odnosnosrpskog, ma|arskog, slova~kog i rumunskog, koji su u slu`benoj upotreb i na ter it or ij i grad a. Prosvetarikojisu ukqu~ en i u ovaj proj ek at nas tav u }e dr`ati u prostorijama Poslovnog inkubatora, u zgradi vodotorwa. Predavawa }e, do jun a, bit i pren o{enautorkomi~etvrtkomod10~asova, a svi ~asovi na kojima }e se obra|ivati pitawa iz zbirk i bi} e snimqeniubazipodataka, sme{tenim u posebnim sekcijama, tako da }e i oni koji eventualno propuste direktan prenosmo}inaknadnodapogledaju videomaterijal. Na~elnik [kolske uprave u Zrewaninu Stani{a Bawanin izjavio je na ju~era{woj konferenciji za novinare da projekatimavi{enamenaiciqe-

va,prevashodnodaroditeqima osmaka u{tedi novac koji bi izdvajali za pripreme wihove decezaprijemneispite.Zatim, pokaza}esekaocelishodaniu trenucima kada su deca propustilazna~ajanbroj~asovazbog posledweg{trajkaprosvetara.

Dodaojedaceoprojekat,ukqu~uju}iihonorarenastavnikai tehni~kog osobqa, iznosi 1,4 milionadinara,od~egajegrad Zrewanin izdvojio 500.000 dinara. Grad on a~ eln ik Zrew an in a Mileta Mihajlov naglasio je

Kakopratitinastavu Budu}i sredwo{kolci prenose mogu pratiti na adresama http://www.biz-zr.rs/matura2011 i http://www.suzrewanin.edu.rs/Matura.html U “HD filmu” ka`u da bi korisnici, zbog nesmetanog gledawa prenosa,trebalodaproveredalisuiskqu~ilibilokakvevrste skidawa fajlova sa interneta, slu{awe radio stanica, igrice, “Jutjub”isli~nesajtovekojimogudausporekonekciju. - Ideja je da ova nastava, odnosnoobradasvihzadataka,budeinteraktivna,pa}eu~enici imati priliku da postavqaju pitawa,ukolikoimne{tonije jasno. Projekat prati svetske trendove obrazovawa na daqinu–naglasiojeBawanin. Direktor “HD Filma” Vladimir [per precizirao je da }e do juna biti odr`ano po 16 ~asovamatematikeimaterwih jezika,dakleukupno80~asova.

da je lokalna samouprava prepoznala zna~aj ovog poduhvata i izrazio zadovoqstvo {to }e svi |aci iz Srbije, zahvaquju}iinternetu,mo}idapratenastavuizgradanaBegeju.Ina~e, dana{wemprvomprenosu,kako je najavqeno, prisustvova}e i pomo}nikministraprosvetei nau k e Bog oq ub Laz ar ev i}, ujedno i predsednik Republi~keupisnekomisije. @.Balaban

EVROPSKAUNIJAULA@EUOBRAZOVAWEODRASLIHUSRBIJI

Druga{ansaza „slepekodo~iju” U naredne tri godine 4.000 gra|anaSrbije,kojiimajuvi{eod15godina,anemajuzavr{enu osnovnu {kolu, ima}e prilikudasevrateuu~ionice, i tako dobiju drugu {ansu da poboq{aju kvalitet svog svakodnevnog`ivotauokviru projekta„Druga{ansa”,kojus ~etiri miliona evra finansira Evropska unija, a realizujeMinistarstvoprosvete. Koliko je ovakav projekat na{oj zemqi bio neophodan govore i podaci da u Srbiji osnovnu{kolunemazavr{enu 23odstoodraslihidaseovoj armijisvakegodinepridru`i jo{ po 5.000 “slepih kod o~iju”.Podacika`uida47odsto odraslih `iteqa na{e zemqe nem a stru~n e komp et enc ij e. Ni{taboqenijenaevidenciji Nacionalne slu`be za zapo{ qav aw e, gde je je svak i tre}ibezikakvekalifikacije, a ~ak 60.000 ih je bez zavr{ene osmoqetke. I mada se na{ a zem qa, kao potp is nik Dakarskog okvira, obavezala da }e u narednih 15 godina prepoloviti stopu neobrazovanihinepismenih,spostoje}im kapacitetima 12 {kola

POSLEDICE[TRAJKA

Kasni}e imala matura?

Ministar prosvete i nauke @arko Obradovi} izjavio je da }e, pored nadoknade ~asova, resorno ministarstvo inicirati pomerawedatumaodr`avawamalematureirazgovaratisapredstavnicima univerziteteta u Srbijiotomedasezanedequdana pomeri polagawe prijemnog ispita kako bi u~enici stigli dasepripreme.Obradovi}jerekao da se nastoji da se na svaki na~in stvore uslovi da {trajk prosvetnih radnika ne ostavi posledicepou~eweinadokandu gradiva koje }e u~enicima biti potrebno za polagawe zavr{inihispita. -Nadirektorima{kolajeda organizujunastavu,alinemo`e seuniverzalnimodelnadoknade davatizasvejerjere~o{kolama koje su na razli~ite na~ine u~estvovale u {trajku i imaju razli~it broj smawenog radnog vremena - rekao je Obradovi}, dodaju}i da je re~ o 35 odsto {kolauSrbiji,adaje65odsto radilonesmetano.

Konkurencijazaukqu~ivaweuovajprojekatbi}e `estoka,aprioritetpridobijawudruge{anse ima}enezaposleni,pripadnicietni~kihmawina, pogotovoRomi,`eneiruralnostanovni{tvo za obrazovawe odraslih za to bi nam trebalo izme|u 150 i 170godina. S ovako pogubnom statistikom sasvim je sigurno da }e

konkurencijazaukqu~ivaweu ovaj projekat biti `estoka, a prioritet pri dobijawu “druge {anse” ima}e nezaposleni, pripadnicietni~kihmawina,

pogotovoRomi,`ene,ruralno stanovni{tvo,radnicikojisu postali tehnolo{ki vi{ak i oni koji su nedovoqno zaposleni, a posebno oni koji se suo~avaju s rizikom gubitka posla. Pol az nic i ovog prog ram a dobi}edrugu{ansudazavr{e osnovnu{koluitopoprogramima prilago|enim i wima i zahtevimatr`i{ta,apolovina }e ih, pored osnovno{kolskog obraz ov aw a, dob it i i stru~nu obuku za jedno od 30 jednostavnihzanimawa.Nataj na~in oni }e dobiti priliku daselak{eilibr`ezaposle i tak o pop rav e por od i~n i standard,dokdr`avasvojukoristvidiu~iwenicida}ena ovajna~inpodi}iop{tinivo pismenosti i time smawiti stopusiroma{tva,podi}inivozaposlenostiimakarmalo ubrzati socio-ekonomski razvojzemqe. Nastava u okviru projekta “Druga{ansa”odvija}eseu80 osnovnih i 75 sredwih {kola nateritoriji~itaverepublike,anawoj}ebitianga`ovano1.300nastavnika. D.Deve~erski

QUDINAINTERNETUKLIK]UNASVEISVA[TA

Naiv~inepadaju ina„Fejsbuku” Mnogi korisnici ~eta na „Fejsbuku” su se ovih dana neprijatno iznenadili nasedawem na novu u nizu besmislenihprevaranaovojdru{tvenoj mre`i.Naime,na„Fejsbukovom” ~etu je po~ela da se pojavquje poruka od „prijateqa”, u kojoj pi{e „hey, i just made a photoshop of you„ s pripadaju}im linkom.Kadakliknetena link,otvoriseaplikacijakojaod vas,uobi~ajeno, tra`i podatke o profilu idozvoludaseinstalira.Ukoliko to dozvolite, aplikacija }e se pro{iriti na sve va{e prijateqe i svima }e se otvaratistranicasafotografijamanakojimasuqudskatelasa `ivotiwskimglavama?! Ma koliko besmisleno zvu~alo, na ovaj {tos je od ponedeqka naselo ve} najmawe 700.000 registrovanih poklo-

nika najpopularnije dru{tvenemre`enasvetuiprevarase i daqe {iri, {to jo{ jednom dokazujenizaknivokompjuterske pismenosti korisnika in-

kavvirusnitidovodidonekih drugih problema. Ipak, da ne pro|e ba{ bez ikakvih neprijatnosti, ako ste kliknuli na aplikaciju, da biste je izbri-

terneta {irom sveta, od kojih su mnogi i daqe skloni da bez puno razmi{qawa kliknu na svaki link koji im se ponudi, {to~estomo`eozbiqnougrozitikompjuter. U ovom slu~aju, zasad, nema takveopasnostiinijeba{najjasnijekojajesvrhaoveprevarejerstranicasfotografijama,sre}om,neinstaliranika-

salimorateoti}ina„Postavke privatnosti”, pa zatim na editovawe postavki, te tamo ukloniti instaliranu aplikaciju. Dodu{e, postoji mogu}nostdaseradisamoopo~etku nekevelikeprevareilijeneko jednostavno `eleo da doka`ekakoni„Fejsbukov”~etnijeotporannanapade... A.G.

sreda6.april2011.

13

TVprogram zapunoletne samoposlepono}i Programkojinijepogodanza osobemla|eod18godinatelevizije u Srbiji }e ubudu}e mo}idaemitujusamouperioduod pono}i do {est sati ujutro, propisano je Obavezuju}im uputstvom koje je izdala Republi~karadiodifuznaagencija. Prematomuputstvu,kojejeobjavqenounajnovijembrojuSlu`benogglasnika,samoodpono}ido{estujutromo}i}edabude emitovan programski sadr`aj koji mo`e da na{kodi fizi~kom, mentalnom ili moral-

nomrazvojusvihmaloletnikai kojimoradanosioznaku„18”. Neposredno pre emitovawa takvogprograma,televizijesu du`nedaobjaveusmenuipisanunapomenukojaglasi:„Program koji sledi nije pogodan za osobe mla|e od 18 godina„, kaoigrafi~kiznaksabrojem 18 tokom celog trajawa programa.Uokviruradioprograma,takvausmenaporukatreba dabudeemitovananeposredno pre emitovawa i na svakih 15 minutaemisije.

ME\UNARODNAGODINAHEMIJE

„Nekproradi hemija”iza|ake izabake Ona je u vazduhu koji di{emo,vodi,hrani,lekovima,tekstilu, deterxentu, kozmetici, paiupoqupcu...Hemijajesvudaunamaiokonas,panijeni ~udo {to su joj Ujediwene nacije, a na predlog Me|unarodnogsavezaza~istuiprimewenuhemiju,namenilecelujednu godinu,ovu2011,kojase,dakle, zoveiMe|unarodnagodinahemije. Tako|e, ove godine navr{ava se sto godina otkako je velika nau~nica Marija Kiri dobila Nobelovu nagradu za hemiju. U slavu ove divne i mo}nenauke,apodmotom„Hemija-na{`ivotina{abudu}-

dekan TF-a prof. dr Zoltan Zav arg o. „Dan as se tra` e ozbiqna znawa za nove, ~iste tehnologijekojevodera~unao odr`ivomrazvoju”,rekaojeon inajaviodadana{wepredavawe (u 13 sati u Plavoj sali Tehnolo{kog fakulteta) pod nazivom„Gorive}elije-motori bez izduvnih gasova”. Dipl. in`. Ivan Stijepovi} govori}e o ovim generatorima energijekaoalternativimotorima s unut ra{ wim sag ov or ew em, kaoio{irokimmogu}nostima primene, od mobilnog telefona do velikih elektrana snage 100MW.

nost” diqem sveta odr`avaju se prigodni programi i manifestacije koji ukazuju na zna~aj hemije u zadovoqavawu potreba ~ove~anstva, popularisawa ove nauke i animirawa {to ve}eg broja mladih qudi dasewomebave. I Univerzitet u Novom Saduukqu~ioseuglobalnukampawu tako {to tri fakulteta uwegovomsastavu-Prirodnomat em at i~k i, Tehn ol o{ ki i Poqoprivredni, na kojima se hemija predaje iz razli~itih aspekata,pokre}usvojukampawu pod motom „Nek’ proradi hemija”, koju su dekani i profesori ovih fakulteta predstavili na ju~era{woj konferencijizanovinare. Celog aprila odr`ava}e se razli~ite radionice, nau~nopopularna predavawa, ogledi prev ash odn o nam ew en i za osnovce, sredwo{kolce i studente,aliizasvedrugegra|ane zainteresovane da saznaju vi{eoovojnaucikojajeutkana u sve pore `ivota, kako je kazalaprof.drNedaMimicaDuki}, dekan PMF-a. Ona je naglasila da je Srpsko hemijskodru{tvo,osnovanojo{davne 1897, jedno od najstarijih u svetu i da je duga i tradicija u~ewa hemije na ovim prostorima. Tako|e, u septembru }e se zao k ru` it i 50 god in a od osnivawaInstitutazahemiju, dana{wegDepartmanazahemijuPMF-a. Fakultetskiprogramipo~iwu ve} danas na Tehnolo{kom fakultetu, gde ne samo {to se u~i organska, analiti~ka, fizi~ka hemija ve} i ~itav niz predmeta i tehnologija vezanih za ovu nauku, objasnio je

Prodekan Poqoprivrednog fakultetaprof.drMilanPopovi} i prof. dr Slavko Kevre{an ukazali su koliko je hemija prisutna i zna~ajna u poq op riv redn oj proi zv odw i. Sve koje interesuje da saznaju vi{e o ulozi hemije u razvoju qudskogdru{tvaiupoqoprivredi, kontroli plodnosti zemqi{ta i primeni biostimulatora u vo}arstvu pozvani su na pred av aw a na Poq op rivrednomfakultetu,13.aprila u12sati,kada}eseosvetliti doprinosi hemije, ali i neke wenelo{estrane. Prirodno-matemati~ki fakult et zat vor i} e kamp aw u „Nek’ pror ad i hem ij a” 19. aprila.Prvo}eprof.drDarko Kapor odr`ati nesvakida{we predavawe o Mariji Kiri, a nakon toga }e publika, osnovci i sredwo{kolci, sa svojim doma}inima krenuti u pravu „avanturu” po PMF-u. Wima}e,kakoka`edekanNeda Mimica-Duki}, studenti i profesori otvoriti vrata hemijskihlaboratorija. - Planiramo i „javni ~as” o dobijawu~istepija}evode,koji}ezaosnovce,nasamojobali Dunava odr`ati prof. dr Bo`o Dalmacija, direktor Departmana za hemiju, biohemiju i za{titu `ivotne sredine rekla je Mimica-Duki} i ukazalada}euGodinihemijebiti izveden i najmasovniji planetarnieksperimentikada,ukojem }e {kolarci svih uzrasta iz celog sveta ispitivati ~isto}uvodeiwenopre~i{}avawe,aonda}esesviwihovirezultati na}i na elektronskoj mapisveta! V.^eki}


14

crna hronika

sreda6.april2011.

U PONEDEQAK U NOVOM SADU PROCES NATA[I KOTULA^ IZ \UR\EVA

Su|ewemajci zaubistvo ~etvoromese~nebebe U no vo sad skom Ape la ci o nim sudu ju~e je potvr|eno re{ewe o produ`ewu pritvora Nata{i Kotula~ (20) iz \ur|eva, okrivqenoj za ubistvo svoje ~etvoromese~ne }erke, a po~etak glavnog pretresa je zakazan za ponedeqak u novosadskom Vi{em sudu, pred ve}em kojim }e predsedavati sudi ja Zlat a Rod i}-Kne` ev i}.

ni Vojvodine u Novom Sadu 21. avgusta pro{le godine, gde su se lekari borili za wen `ivot do 6. septembra. Po li ci ja je po vo dom ovog slu~aja podnela krivi~nu prijavu i protiv T. B. (32) iz Temerina, lekarke Doma zdravqa u @abqu, koja je osumiwi~ena da vi{e puta nije prijavila Nata{u K. dok joj se moglo

SumwasedajeNata{a}erkicubacalaukrevetac

Kako je na{ list pisao, osumwi~ena je uhap{ena nakon {to je obdukcija u Institutu za sudsku medicinu pokazala da je beba preminula usled te{kih povreda koje je zadobila pre prijema u Institut za zdravstvenu brigu o deci i omladi-

pripisati da zlostavqa svoje dete. ^evoromese~na devoj~ica je pregledana u Domu zdravqa u @abqu 21. avgusta nakon {to je dovedena s povredama glave, a odmah zatim je prevezena u novosadsku De~ju bolnicu, gde je kasnije izadahnula. Nakon

obdukcije otkriveno je da se radi o nasilnoj smrti. Neki mediji su objavili da je, po nekim sumwama, ova majka bacala svoju bebu u krevetac, kolica i o zid jer, navodno, nije mogla da podnese wen pla~. Posle podno{ewa krivi~ne prijave, u policiji se moglo ~uti da je pomenuta lekarka konstatovala povrede deteta, najverovatnije prouzrokovane nasiqem, ali da o tome nije obavestila pripadnike MUP-a, odno sno pri ja vi la kri vi~no delo i u~inioca, ka ko je pro pi sa no za kon skom pro ce du rom, tako da oni za zlostavqawe deteta nisu sazna li od me di ci na ra ve} iz pri~a me{tana u \ur |e vu i le ka ra uz Novog Sada. Po re~ima nekih me{ta na, kom {i ja ma je bilo sumwivo {to tako mala beba ~esto ide na pre gle de kod le ka ra zbog povre|ivawa, odnosno da je tim povodom, navodno, ve} posle dva meseca i{la kod lekara. Tako|e, odmah nakon li{ewa osumwi~ene slobode, pretpostavilo se da je re~ o psihi~ki labilnoj osobi koja nije mogla da podnese teret maj~instva. Ina~e, Nata{a Kotula~ je u trenutku hap{ewa `ivela u vanbra~noj zajednici. M. V.

SUD USVOJIO SPORAZUM RADISAVA RODI]A I TU@ILA[TVA O PRIZNAWU KRIVICE

Osniva~„Kurira” dvegodineuzatvoru

Vi{i sud u Beogradu usvojio je ju~e sporazum o priznawu krivice ko ji je op tu `e ni Rad is av Rod i}, osni va~ listova „Kurir” i „Glas javnosti”, sklopio s Tu`ila{tvom, a uz priznawe izvr{ewa krivi~nog dela zloupotrebe slu`benog polo `a ja, na god ba ob u hvata kaznu od dve godine zatvora, isplatu od{tetnog zahteva Komercijalnoj banci oko 48,9 mi li o na di na ra, RadisavRodi} kao i meru zabrane obavqawa da prati tok postupka“. Nakon poziva, delatnosti i du`nosti {to sudsko re{ewe o usvajawu u trajawu od {est godina. sporazuma postane pravosnaOsim toga, Rodi} se odrekao `no, odmah }e, kako je naveo su|ewa i prava `albe na sud- sudija, biti zakazan i pretres sku odluku. na kojem }e biti izre~ena prePred sed nik ve }a su di ja suda. Aleksandar Tre{wev je pome– Da li vam je jasan ovaj sponuo da je u dokumentaciji koja razum, da li ste svesni wegoje do sta vqe na su du, i na laz vih posledica? – pitao je vi{e stalnog sudskog ve{taka o ve- puta sudija Tre{wev okrivqe{ta~ewu Rodi}eve zdravstve- nog Rodi}a. ne sposobnosti – „da je svestan Okri vqe ni je re kao da je svojih izjava i da je sposoban „svestan i da je to u~inio do-

brovoqno, bez pretwi i prinude i da nije bio u zabludi“. – Svestan sam svih po sle di ca, a po seb no da se odri~em prava na su|ewe i prava na `albu povodom sudske odluke. Nemam ni{ta da iznesem povodom ovog spo ra zu ma – ka zao je Radisav Rodi}. Predsednik ve}a je najavio da }e na predstoje}em pretresu sud razmatrati i predlog od bra ne za uki da we pritvora Rodi}u, a do tada je vra}en u beogradski Centralni zatvor. Rodi} je uhap{en 27. oktobra 2009. godine pod sumwom da je izvr{io krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`a ja, od no sno da je po di gao kredit kredit od Komercijalne ban ke ko ji ni je vra tio. Ina~e, Rodi} je ranije, na su|ewu koje je bilo po~elo, odbacio sve navode optu`nice. J. J.

GLUMAC VELIMIR – BATA @IVOJINOVI] DANAS PRED SPECIJALNIM SUDOM

Svedo~eweoiznu|ivawu iskazaodsina Glumac Velimir–Bata@ivojinovi} svedo~i}e danas pred Specijalnim sudom o tome kako je wegovom sinu Miqku@ivojinovi}u u istrazi iznu|en iskaz na osnovu kojeg je, po tvrdwi odbrane, „kasnije nezakonito zasnovana optu`nica”, saznaje agencija Beta. Velimir @ivojinovi} }e danas svedo~iti na su|ewu grupi poznatoj kao ste~ajna mafija. Kao ~lan te grupe, u istrazi je osumwi~en i wegov sin, advokat Miqko @ivojinovi}, kao i GrujicaDavidovi}, Dragana Aleksi} i Jasmina Koji}, ali su oni kasnije optu`eni pred Vi{im sudom u Beogradu jer je proceweno da nema elemenata organizovanog kriminala. Biv{i ste~ajni upravnik gra|evinskog preduze}a „Rad” Miqko @ivojinovi} optu`en je za

primawe mita, a po~etak su|ewa pred Vi{im sudom u Beogradu zakazan je za 25. maj. Su|ewe „ste~ajnoj mafiji”, na kojem }e svedo~iti Velimir Bata @ivojinovi}, po~elo je pre vi{e od ~etiri godine, u januaru 2007. godine. Optu`eno je 33 qudi, koji se terete za zloupotrebe u ste~ajnim postupcima vredne 50 miliona evra, po~iwene od 2003. godine do 2006. godine. Kao organizatori grupe optu`eni su biv{i predsednik Trgovinskog suda u Beogradu Goran Kqajevi}, biv{i direktor „Ce-marketa” SlobodanRadulovi}, koji je u bekstvu, suvlasnik firme „Eko-produkt” MilinkoBra{wovi}, ~iji se brat Miko Bra{wovi} ubio u zatvoru, biznismen Sekula Pjev~evi} i biv{a direktorka Po{tanske {tedionice Jelica@ivkovi}.

dnevnik

BIV[EM RATNOM GRADONA^ELNIKU TREBIWA U [APCU ODRE\EN EKSTRADICIONI PRITVOR

Malovi}:O~ekujemo zahtevHrvatskeza izru~eweVu~urevi}a Ministarka pravde Sne`ana Malovi} izjavila je ju~e da o~ekuje da Hrvatska Srbiji uputi zahtev za izru~ewe ratnog gradona~elnika Trebiwa Bo`idara Vu~urevi}a, koji, kako je rekla, nema srpsko dr`avqanstvo. – Vu~urevi} ima dr`avqanstvo Bosne i Hercegovine, a 2008. podneo je konzulatu Srbije u BiH zahtev za dobijawe srpskog dr`avqanstva – rekla

vqanstvo BiH ima i dr`avqanstvo Srbije, ne}e biti mogu}e izru~iti Hrvatskoj. Hrvatska i Srbija nemaju ugovor o me|usobnom izru~ewu svojih dr`avqana optu`enih za ratni zlo~in, ve} svoje gra|ane jedino mogu izru~iti kad je u pitawu optu`ba za organizovani kriminal. To, me|utim, ne zna~i da se Vu~urevi}u ne}e suditi u Srbiji, ako Hrvatska po{aqe dokaze o wegovoj krivwi.

Bo`idarVu~urevi}

je Sne`ana Malovi} novinarima u republi~kom parlamentu. Ona je izjavila da Hrvatska ima rok od 18, odnosno 40 dana ukoliko tra`i produ`ewe tog roka, da Srbiji dostavi zahtev za izru~ewe i da o~ekuje da Hrvatska to i u~ini. Ministarka Malovi} je objasnila da }e predmet, posle dobijawa hrvatskog zahteva, biti dostavqen na izja{wewe sudu, koji treba da ka`e da li postoje zakonski uslovi za izru~ewe, na {ta tako|e postoji mogu}nost `albe, a da }e potom predmet biti upu}en Apelacionom sudu. Kona~nu odluku donosi ministar pravde. Vu~urevi}a, kome je vi{i sud u [apcu odredio ekstradicioni pritvor od 18 dana, prekju~e je uhapsila policija Srbije na grani~nom prelazu Karakaj u Malom Zvorniku, na osnovu me|unarodne poternice koju je raspisala Hrvatska zbog ratnih zlo~ina po~iwenih tokom artiqerijskog ga|awa Dubrovnika od 1991. do 1995. godine, o ~emu su, kao i o wegovom saslu{awu u [apcu, op{irno izvestili hrvatski mediji. Portparol Vi{eg suda u [apcu SlobodanVelisavqevi} izjavio je Tanjugu da }e taj sud doneti odluku o ispuwenosti pretpostavki za izru~ewe Vu~urovi}a po{to dobije zahtev za izru~ewe uz svu neophodnu dokumentaciju iz Hrvatske. Ratni gradona~elnika Trebiwa Bo`idar Vu~urevi} izjavio je za zagreba~ki „Jutarwi list„ da je uhap{en na osnovu la`nih optu`bi iz Dubrovnika i da je sada prilika da te la`i skine sa svog imena. – Uhap{en sam na osnovu la`nih optu`bi iz Dubrovnika i tvrdwi da sam kriv za granatirawe tog grada. Meni je drago da se to napokon desilo da bi sve te la`i jednom zauvek bile skinute s mojeg imena – rekao je Vu~urevi} u kratkoj telefonskoj izjavi za „Jutarwi list„, i dodao da ne mo`e du`e da razgovara jer se nalazi u prostorijama Istra`nog centra i ~eka sudiju. Vu~urevi} je uhap{en na osnovu tzv. crvene Interpolove poternice, pi{e „Jutarwi list„, koji se poziva na izvore bliske Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije, koji su naveli da Vu~urevi}a, ako uz dr`a-

Dr`avno tu`ila{tvo Hrvatske i Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije imaju sporazum po kojem su obavezni da postupaju kad za neku osobu dobiju dokaze o ume{anosti u ratne zlo~ine, pi{e list.

oktobra 1995, deluju}i individualno i u saradwi s Radovanom Karaxi}em, planirao, podsticao, naredio i na drugi na~in pomogao u sprovo|ewu ideje stvarawa Velike Srbije na prostoru biv{e Jugoslavije okupacijom i pripajawem delova teritorija Hrvatske i proterivawem hrvatskog stanovni{tva, navodi se u optu`nici. Tereti se i da je u septembru 1991. na podru~ju op{tine Trebiwe naredio mobilizaciju Teritorijalne odbrane i formirawe jedinica specijalne policije kojima je popuwavao jedinice JNA, koje su 1. oktobra 1991. s podru~ja Hercegovine i Crne Gore napale Hrvatsku. Te su jedinice do 26. oktobra 1991. privremeno okupirale podru~je od Prevlake do Stona, a grad Dubrovnik dr`ale u potpunoj blokadi. U napadima su postupali protivno me|unarodnim konvencijama, odnosno namerno i bezobzirno su ga|ali artiqerijom civilne objekte i spomenike kulture, pri ~emu je poginuo 91 civil, a 200 civila je raweno dok su u okupiranim mestima uni{tavali, palili i pqa~kali privredne objekte i imovinu civila a qude vodili u logore Moriw i Bile}a, navodi se u optu`nici. Uz to, kako se tvrdi, bezobzirno su ga|ali istorijsko jezgro dubrova~kog starog grada, spomenik nulte kategorije pod za{titom UNESKO-a, nanose}i golemu {tetu spomenicima kulture unutar zidina. Nakon 26. oktobra 1992. i povla~ewa JNA, imaju}i potpunu

Posetili ga sin i predstavnici ambasade BiH Ratnog gradona~enika Trebiwa i jednog od osniva~a Srpske demokratske stranke Bo`idara Vu~urevi}a, koga je policija Srbije uhapsila po hrvatskoj poternici, u pritvoru u [apcu ju~e su posetili sin Zoran i predstavnici ambasade BiH u Beogradu. Vu~urevi}ev sin rekao je bawalu~kim medijima da se wegov otac „ose}a dobro i da, za sada, nema nikakvih problema”. – Bo`idara Vu~urevi}a u ovom postupku zastupaju advokati iz Beograda SvetozarPavlovi} i SvetozarVuja~i}– rekao je Vu~urevi}ev sin. On je rekao da su wegovog oca posetili i predstavnici ambasade BiH u Beogradu, kao i predsednik Srpske demokratske stranke MladenBosi}.

Kosorova i Josipovi} pozdravili hap{ewe Predsednik Hrvatske IvoJosipovi} i premijerka JadrankaKosor pozdravili su ju~e hap{ewe ratnog gradona~elnika Trebiwa Bo`idara Vu~urevi}a koji je optu`en za bombardovawe Dubrovnika po~etkom devedesetih godina. Kosorova je novinarima u Dubrovniku rekla da }e danas odr`ati „kra}i sastanak” s ministrom pravosu|a Dra`enom Bo{wakovi}em na temu zahteva za izru~ewe Vu~urevi}a Hrvatskoj, dodav{i da resorno ministarstvo radi i na tom slu~aju. – Pro{lo je mnogo godina, trebalo se dogoditi i pre (hap{ewe), ali i ovoga puta se pokazuje da je pravda ponekad spora, ali dosti`na – rekla je Jadranka Kosor, oceniv{i da je to dobra vest za Hrvatsku, posebno za Dubrov~ane. Predsednik Hrvatske Ivo Josipovi} istakao je da bi bilo pravdeno da se ratnom gradona~elniku Trebiwa sudi u Dubrovniku. – Uveren sam u to da }e imati pravedno su|ewe, bez obzira na predmet optu`be – rekao je Josipovi} novinarima u Dubrovniku, istakav{i da politika pomirewa ukqu~uje i odgovornost za ratne zlo~ine.

@upanijsko tu`ila{tvo u Dubrovniku podiglo je u oktobru 2008. optu`nicu protiv Vu~urevi}a zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva dubrova~kog podru~ja i uni{tavawa kulturnih i istorijskih spomenika izme|u 1991. i 1995. Kao predsednik Skup{tine op{tine Trebiwe, predsednik Srpske Autonomne Oblasti Hercegovine, predsednik kriznog {taba i ratnog {taba op{tine Trebiwe i predsednik ratnog predsedni{tva op{tine Trebiwe, okrivqeni je tokom 1991. pa do 29.

kontrolu i vlast nad oru`anim snagama SAO Isto~ne Hercegovine, okrivqeni B. V. je zajedno s komandom Hercegova~kog korpusa naredio da se nastavi ga|awe Dubrovnika, privrednih i civilnih objekata sve do 29. oktobra 1995, pri ~emu je ubijeno sedmoro civila a 11 ih je te{ko raweno uz nanetu materijalnu {tetu, isti~e se u optu`nici. Uz objavqivawe optu`nice, mediji citiraju i wegovu tada{wu izjavu da }e napraviti jo{ lep{i i jo{ stariji Dubrovnik.


CRnA HROnikA

c m y

dnevnik

sreda6.april2011.

15

NOVOSADSKIOSNOVNISUDIZRI^EALTERNATIVNESANKCIJE

Ku}nipritvorza~etvoroosu|enih Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu do sada je u ~etiri krivi~na predmeta, u kojima su okrivqeni osu|eni na kaznu zatvora do jedne godine, osu|eninaku}nipritvor.Oni,naime,zavremenakojesuosu|eni ne smeju, bez posebnog odobrewa, nap u{ tat i pros tor ij e u kojima stanuju, saop{tiojetaj sud. Uku}nompritvoru12meseci prove{}e Bojan Rakovi}, koji je pravosna`nom presudom novosadskog Osnovnog suda osu|en na jednogodi{wuzatvorsku kaznuzbog krivi~nog dela pro-

tiv bezbednosti javnog saobra}aja. Zbog krivi~nog dela lake telesne povrede Safet Brki} iz Ba~kog Novog Sela nepravosna`nom presudom osu|en na kaznu zatvora od tri meseca, dok je Dejan Zori} iz Novog Sada, tako|e nepravosna`nom presudom, osu|en na jedinstvenu kaznu zatvora od jedne godine zbog krivi~nog dela protiv bezbednosti javnog saobra}aja. Zbognano{ewate{kihtelesnih povreda drugom licu SenadMakaji iz Kucure je nepravosna`nom presudom osu|en na

BIV[IFUDBALERTU@IOBEOGRADSKIKLUB ZBOGPOLAMILIONAMARAKA

„Zvezda”osporava dugDudi}u Fudbalskiklub„Crvenazvezda” osporio je ju~e na su|ewu dajeodnekada{wegfudbalera tog kluba Ivana Dudi}a protivpravnoprisvojio500.000nema~k ih mar ak a od weg ovog transfera u portugalsku „Benfiku”. –OdDudi}evogtransferana ra~unklubalegaojesamoiznos koji je Upravni odbor opredeliodatrebadapripadne„Zvezdi” i za sve {to je napla}eno imamo dokumentaciju – izjavio je pun omo}n ik klub a Bor is Bogdanovi}, osporavaju}i Dudi}ev tu`beni zahtev pred Vi{imsudomuBeogradu.–Akoje neko ne{to nelegalno prisvojio, to nij e bio fudb als ki klub.

{wemsu|ewudaje„Zvezda”tu`ila„Benfiku”suduuLisabonuzbogneispla}ivawaspornih 500.000maraka,alidaneznaishodtogpostupkajerDudi}nije u~estvaouwemu.Onjepredlo`io sudu da pribavi spise iz krivi~nogpredmetakojisevodiprotivnekada{wihfunkcionera„Crvenezvezde”Dragana Xaji}a, Vladimira Cvetkovi}a, Mil o{a Mar ink ovi} a i fudb als kog men ax er a Rank a Stoji}a, koji je u ime beogradskog kluba zakqu~io ugovor o wegovom transferu s Portugalcima,tvrde}idauwimapostoji informacija o „lisabonskomsporu”. Zbogzloupotrebeslu`benog polo`ajaiprotivpravnogpri-

IvanDudi}

Dudi} je tu`io svoj nekada{wiklub„Crvenazvezda”zbog sticawa bez osnova, odnosno neosnovanogboga}ewa,tvrde}i da je klub protivpravno prisvojio500.000nema~kihmaraka kojejetrebalodapripadnuwemu od transfera u „Benfiku”. Dudi},kojiju~enijeprisustvovaosu|ewu,utu`bitvrdidaje trebalo da dobije dva miliona nema~kihmarakazaprelazakiz „Crvene zvezde” u „Benfiku”, alidaje„ostaokratak”zapola milionanema~kihmaraka. Weg ov pun omo}n ik Gor an Stanivuk rekao je na ju~era-

svajawa dela novca od Dudi}evogtransferaoptu`enisuXaji}iStoji}.Optu`nicatereti Xaj i} a, koj i je tad a bio predsednik kluba, i Stoji}a, kao ovla{}enog FIFA menaxer a i vlas nik a predu z e} a „Pro ejxensi”, da su o{tetili klub za pet miliona nema~kih mar ak a pril ik om Dud i} ev og prelaska u „Benfiku„. FudbalerjeranijeodVi{egsudazatra`io da mu odobri status o{te}enog u procesu protiv ~eln ik a „Zvez de” i Stoj i} a, aliotomejo{nijeodlu~eno. (Tanjug)

PETOROKRAGUJEV^ANAOSUMWI^ENO ZAPRAWENOVCA

O{tetilibuyetza oko3,9milionaevra Srpska policija uhapsila je ju~e vlasnika kompanije „034 Metal industri” i ~etvoro rukovodilaca tog preduze}a zbog sumwe da su zloupotrebom slu`benogpolo`ajaiprawemnovca o{tetili buxet Srbije za oko3,9milioneevra,saop{tio jeMUPSrbije. Uhap{eni su Jovan A. (54), osniva~ i vlasnika „034 Metal industri” iz Kragujevca, Biqana V. (43) izvr{na direktorka za finansije, Gordana G. (44) i ZoricaM. (36),menaxerkeizvoza, i Milan J. (61), koji je bio zaposlenukompaniji.

Osumwi~eni su od 1. januara 2005.do31.decembra2009.godinepribaviliimovinskukorist zasebenatajna~in{tosuprilikom izvoza koncentrata rude obojenihmetalasa~iwavalira~une o prodaji kupcima u inostranstvu s neistinitim sadr`ajem. Istovremeno su ra~une sa stvarnim cenama i pravim vrednostima prodatih koncentrata prikrili i namerno izostavili iz zvani~nih evidencija preduze}a, o{tetiv{i tako republi~ki buxet na ime neizmirenih obaveza za oko 3,9 milionaevra. E.D.

kaznu zatvora od {est meseci, pa}eion,kadakaznabudepravosna`na, pola godine provestiuku}nompritvoru. Vanraspravno ve}e novosadskog Osnovnog suda do sada je odlu~ilo io dve molbe kojesu branioci osu|enih podneli za izdr`avawe izre~ene kazne zatvora „u prostorijama u kojima osu|eni stanuje“a ne u ustanovi za izvr{ewe kazne zatvora. Kakojenavedenonasajtusuda, jedna molba je odbijena nepravos na` nim re{ ew em Ve} a ovog suda zbog tada nepostojawa tehni~kih mogu}nosti za

izvr{ewe kazne zatvora,dok je druga odba~ena tako|e pravosna`nim re{ewem Ve}a kao nedozvoqena jer je osu|eni ve} na izdr`avawu kazne u Okru`nom zatvoru u Novom Sadu, a nije postojalazakonska mogu}nost da se ona zameni ku}nim pritvorom. UnovosadskomOsnovnomsudu podse}aju na to da je Kancelarija Odeqewa za tretman i alternativne sankcije u Novom Sadu po~ela rad 4.junapro{le godine, a nalazi se u Ulici Zmaj Ogwena Vuka 13. M.B.

SU\EWESUPRUZIODBEGLOGHA[KOGOPTU@ENIKA

BosiqkaMladi}:Nisam uop{teznalazaoru`je Okriv qen a Bos iqk a Mladi}, supruga odbeglog ha{kog opt u` en ik a gen er al a Ratk a Mladi}a, kojoj je se pred PrvimosnovnimsudomuBeogradu sudipooptu`bizanedozvoqeno dr`awe oru`ja, izjavila je ju~epredsudomdauop{tenije niznaladapostojinekooru`je u wenoj porodi~noj ku}i do, kako je navela, pretresa, koji je obavila komisija 4. decembra2008.godine,kadagajeprvi put videla i saznala da je prona|enoudeluormarauspava}ojsobi. – Moj suprug Ratko je obavqao razne visoke du`nosti u tokumirairataiimaojerazne stvari. Moj suprug je vojno liceinikadnisampreturalai pregledala wegove stvari. On je namauku}igovorio:„Ovomi nedirajte,tusunekemojestvari,neprilazitetome“.Minikadnismodirali,nikadnismo otvarali taj ormar – navela je Bosiqka Mladi}, preciziraju}i da deset godina nema nikakvihsaznawaosuprugu. Onajedodaladajeprilikom pretresawa ku}ebilauprizemqusunukom,adasubiliprisutni wen advokat, te kao svedoci Dragan Todorovi} i Branimir\oki}. Okriv qen a Bos iqk a Mladi}jenaveladajespornestvari iz ormara prvi put videla tekkadihjekomisijadonelau prizemqe, a po optu`bi, prilik om pret res a prip adn ic i slu`bi su prona{li jednu lova~ku pu{ku, tri pi{toqa i petrevolvera,tevi{edesetinametaka,uzjo{nekestvari. – Inspektori i ta komisija supregledaliceluku}u.Tosu prona{liuspava}ojsobiudeluormara, svepra{wavo.Tusu bileinekedrugestvari,wegovepokloni,kwige,raznekasete, bele`nice. I ja sam bila zaprepa{}ena{tasusvedoneli – navela je Bosiqka Mladi}. Opisuju}i na~in na koji je obavqanpretres, onajekazala dasuinspektori„vr{ilipregledawe i fotografisawe po ~itavojku}i“.

Mladi}evaku}anaBanovombrdu

BosiqkaMladi}naulazuusud

–^aksuizidovepregledali nekimspecijalnimaparatom,u smislu da li je ne{to u wih ugra|eno – kazala je Bosiqka Mladi}. Ona je na trenutke veoma uzrujanogovorilaotomekolikojepotresenazbogmedijskih napisa o wenom sinu, te {oku

koji je, kako ka`e, do`ivela prilikom posledweg pretresa por od i~n e ku} e, u feb rua r u 2010. godine,kadsu„policajci upali u ku}u, a jedan je uperio pu{kuuwu“. – Moja porodica sva{ta do`ivqava. Nas pet godina prate. Primetim ih na ulici, u

„VerujemdajeRatko najverovatnijemrtav” Odgovaraju}inapitawasudijeVesneAdamovi},okrivqena je potvrdila da je podnela zahtev da se wen suprug, general RatkoMladi},proglasimrtvim,kakojeobrazlo`ila,„neradipokretawaostavinskerasprave,ve}prvenstvenozbogtoga da bi porodica bila ostavqena na miru, da bi se zavr{ilo maltretirawe“. Navelajedaimjeporodi~naku}apretresana ~etiriputa. –Janemamnikakvasaznawa,ni{taneznamosuprugudeset godina, od 2001. Verujem da je najverovatnije mrtav. Wemu je zdravqebiloveomanaru{eno,imao je trimo`danaudaraida bipre`iveo,potrebnamujeposebnanega,zatoneverujemdaje mogaodapre`ivi –kazalajeBosiqkaMladi}.

parkukad{etamunuke,ili ih vodimuvrti}. Pratilisumei kadsami{laubawu,~aksuiu bazen ulazili – navela je BosiqkaMladi}. Wen sin Darko Mladi} odbio je da svedo~i, uz pozivawe nazakonskopravodatone~inikaobliskisrodnik. Nastavak su|ewa je zakazan za 13. jul. Predsednica ve}a je najaviladabidotadatrebalo da budu pribavqeni zapisnici o pretresawu porodi~ne ku}e okrivqeneBosiqkeMladi}. Pre otvarawa glavnog pretresa, predsednica ve}a sudija Vesna Adamovi} je u zapisnik izdiktirala imena svih osoba u publici, navode}i uz svako ime ibrojli~nekarteikojaju jepolicijskaupravaizdala. Su|ewu su prisustvovali i pos lan ic i Srps ke rad ik aln e strank e Drag an Tod or ov i}, Nata{a Jovanovi} i Bo`idar Deli}. J. Jakovqevi}

MINISTARKAPRAVDESNE@ANAMALOVI]:

PregovorisTrifunovi}em oiznosunaknade Ministarka pravde Sne`ana Malovi} izjavilajeju~edasuutokupregovoriMinistarstva pravde i generala biv{e JNA VladeTrifunovi}a oiznosunaknade{tete zbog neosnovanog hap{ewa i boravka u pritvoruizatvoru. –Mismosvakakoraspolo`enidarazgovaramo o iznosu naknade {tete. Sva lica koja su neosvnovano li{ena slobode i boravilaodre|enovremeupritvoruizatvoruimajupravonanaknadu{tete–reklaje Sne`anaMalovi}novinarimaurepubli~komparlamentu. Upitanazaiznostenaknade,onajerekla daotomenebigovorila,budu}idasupregovoriutokuidatasumautokupregovora

VladoTrifunovi}

mo`e biti promewena. Ona je dodala da je stavdr`avepremageneraluTrifunovi}uu ovomtrenutkujasnoizra`en,sobziromna todajeTu`ila{tvopro{legodineodustaloodwegovogdaqeggowewa. Trifunovi}jebiokomandantVara`dinskogkorpusaJNAtokomratauHrvatskoj, ajanuara1992.godineuhap{enjeioptu`en za podrivawe vojne i odbrambene mo}i zemqe.Onjepravosna`noosu|en1995.godine na sedam godina zatvora zato {to se 1991. godine, posle vi{ednevne opsade i oru`anih sukoba s hrvatskim snagama, povukaosoko250vojnikaizkasarneuVara`dinu. (Tanjug)


SPORT

sreda6.april2011.

c m y

16

dnevnik

REVAN[ POLUFINALA FUDBALSKOG KUPA SRBIJE: VOJVODINA – SLOBODA POINT SEVOJNO

Zadoma}inairemi–pobeda Naizgledveomalak posao ~eka danas fudbalereVojvodineurevan{upolufinalaKupa Srbije sa Slobodom Point Sevojno. U`i~ane su Novosa|anidobilipredvesedmiceuLu~anima 2:1 i danas ih, sve prognoze govore, ~eka rutinsko odra|ivawedrugogpoluvremena. A,dalijeba{tako? Suo~en sa brojnim kadrovskimproblemimasjedneiim-

perativom plasmana u finale najm as ovn ij eg takm i~ ew a s druge strane, {ef stru~nog {taba Zoran Milinkovi} moraraspolo`ivesnagedapodelitakodadanaspro|euzavr{nicuKupa,adapotomusubotu u me~u sa istim rivalom osvojiprvenstvenebodove. - Nik ad a nis mo tra` il i alibi,jeruprkostome{to}emo danas igrati bez standardnog para centarhalfova Moj-

sov-Trajk ov i} i nap ad a~ a Abubakara,verujemuono{to ponavqam od prvog dana, a to je da Vojvodina ima dovoqno kvalitetnih igra~a da ostvari pozitivan rezultat - ka`e Milinkovi}. Uz kratku pauzu, trener crveno-belihdajeodgovornapitawe koje nije ni sa~ekao da mubudepostavqeno. - Verujem da se ve}ina pita dali}emoigratioprezno,na

Besplatno zaosnovce Ulaznice za zapadnu tribinuko{taju200,azaisto~nu i severnu 100 dinara. Za sveu~enikeosnovnih{kola ulaz na jugoisto~nu tribinu (ispod semafora) je besplatan, a potrebno je poneti |a~kukwi`icu.

FKVOJVODINAIRADIODIFUZNAUSTANOVARTV POTPISALI PROTOKOL O SARADWI: Radiodifuzna ustanovaRTViFKVojvodinaidosadasudobrosara|ivali,a odju~e}etasaradwabitijo{boqa.TojeistakaodirektorTelevizijeNoviSadAleksandarDotli}po{tojeuimesvojemedijskeku}estaviopotpisnaprotokol,dokjetouimeFKVojvodinau~inio~lanUpravnogodboraklubaDu{anVlaovi},naglasiv{idaseVojvodinatrudidaporeddobrogtimaimaidobroorganizovanklub.Omasovqewenavija~aizajedni~kiizlazakuEvropuciqjekojimte`eFKViRTV,auznakzahvalnosti Vlaovi} je Dotli}u i glavnom i odgovornom uredniku TV programaQubi{iNikolinuuru~ioloptusapotpisimasvihfudbalerakojisu,uzstru~ni{tab,prisustvovalisve~anom~inu, kaoipodresVo{inihcrveno-belihboja. S. S. Foto:R. Hayi}

nulu,jernamiremigarantuje prolaz u finale. Svesni smo te ~iwenice, ali nikada kalkul ants ki nis mo ulaz il i u utakmicu,pane}emotou~initi ni danas. @elimo pobedu, nastoja}emo da do we do|emo naterenu,ba{kaoizatridana u prvenstvu - jasan je Milinkovi}. BranaIli}jeuovojsezoni nekolikoputabio~ovekodluke.Usituacijikadane}eimatipomo}Kameruncaunapadu, jasno je da }e veliki teret i o~ek iv aw a pas ti na weg ov a ple}a. - Nisam optere}en tom ~iwenicom.Obavezanasnapada~a je da posti`emo golove. I dokle god tresemo mre`e sve jeunajboqemredu.Menijedobro krenulo. Nadam se da }u, ba{kaoiVojvodina,nastavi-

SlobodanMedojevi}iBranaIli}o~ekujunovuradost

ti seriju, ali mawe je va`no ko }e posti}i gol, va`nije je da se plasiramo u finale gde nam je po svemu prikazanom i mesto-isti~enapada~. U Kragujevcu je ulogu AbubakaradobioJao.Nijeseproslavio, pa je mogu}e da }e danasodprvogminutautimubitiBilbija.Ono{tojegotovo izvesnojetoda}e{toperski

par ~initi Karan i Medojevi}. Karan je u me~u s Metalcem bio sjajan, a Medojevi} je ve} potvrdio da mu nijedna ulogautimunijestrana.Lako se mo`e desiti da u postavi ne}ebitinirovitogMereba{vilija. - Trenirao je, ima veliku `equdazaigra,ali}uodluku o tom e don et i nep os redn o

Foto:F.Baki}

pred me~ - rekao je Milinkovi}. Kada se sve uzme u obzir, o~ekujesedaVojvodinazaigra u sastavu: Brki}, Vuli}evi}, Karan, Medojevi}, Pavlovi}, Mito{evi}, Tumbasevi}, Lazeti},Katai,Bilbija,Ili}. Dana{wi me~ na stadionu „Kara|or|e” po~iwe u 14 ~asova. S. Savi}


SPORT

dnevnik

sreda6.april2011.

REVAN[ POLUFINALA FUDBALSKOG KUPA SRBIJE: ZVEZDA @ELI PODVIG

Brzigolbudinadu Nije sporna `eqa i maksimalna motivacija fudbalera Crvene zvezde da nastave sa odbranom trofeja u nacionalnom kupu. Ali, kakve su i kolike mogu}nosti renoviranog tima zna}emo nakon dana{weg revan{ susreta polufinala najamasovnijeg takmi~ewa (17-TV, RTS). Partizan sti`e na Marakanu sa zavidnim kapitalom od dva gola vi{ka. Taj rezultat nije realno merilo trenutne snage dva tima, jer Zvezda svoje prilike nije iskoristila, protivnik je imao boqu realizaciju. - Upravo tako, uz pomo} sre}e ne i znawa i izra`enog kvaliteta, crno-beli su nam dva puta zatresili mre`u, zahvaquju}i Tejgu, koji se na{ao na pravom mestu. Jasno je da rival, kao skladan kolektiv, dobro izgleda na terenu, da imaju samopouzdawa jer dominiraju tri godine na doma}oj sceni. Ali, stil igre koji negujemo ovog prole}a funkcioni{e sve boqe. Videlo se to u prvih 45 minuta derbija. Nismo iskoristili svoje prilike, stigla je kazna. Verujem da }emo produ`iti period dominacije, a moramo da budemo i efikasnijismatra Milan Viloti}, koji }e komandovati Zvezdinom odbranom. Trener Prosine~ki je optimista, ula`e maksimalne napore da me~ i ekipu pripremi na najboqi

mogu}i na~in, ali i realno sagledava aktuelni takmi~arski trenutak. - Ne}emo mewati koncept igre, jurimo rezultat i treba da budemo ofanzivni. Istovremeno moramo da pazimo da nam mre`a ostane ne-

sa penalima (produ`etaka nema) veli Prosine~ki. Mnogo toga u manevru zavisi}e od Brazilca Evandra, koji je glavni kreator igre crveno- belih. - Odbrana i vezni red protivnika su veoma spori i to je velika

StefanBabovi}iNikolaMiki}

taknuta, jer u slu~aju da Partizan postigne gol svaka nada pada u vodu. Ponavqam, neophodan nam je podvig za plasman u finale, jer rival je obezbedio ba{ zavidnu prednost. Naravno, u fudbalu je uvek sve mogu}e i mi }emo se potruditi da anuliramo skor iz Humske, a ne iskqu~ujem ni opciju

{ansa za nas. Kao {to smo nesre}no primili rani gol u prvom susretu, bilo bi lepo da mi u revan{u do|emo do takvog vo|stva. To bi zna~ilo da je utakmica otvorena u `eqenom smeru - poru~io je popularni Maestro sa Marakane. Suo~en je Prosine~ki sa ne malim kadrovskim problemima.

Adisevra}a uGanu? Li Adi koji je samoinicijativno produ`io boravak u Gani na}i }e se uskoro na udaru disciplinskih organa kluba, a prethodno ga je iz sastava precrtao trener Prosine~ki. Kakva }e biti daqa sudbina nesporno kvalitetnog ali nezadovoqnog {topera ostaje da se vidi. Za wegove usluge zainteresovan je Olimpijakos, ali obe{te}ewe iznosi 4 miliona evra. Pojavila se i vest iz Gane da Adijev tamo{wi klub nije dobio novac od Zvezde, pa insistiraju na wegovom povratku u zemqu. Zbog `utih kartona u stroju ne}e biti Koroman i To{i}, a usled nediscipline na hla|ewu je Li Adi. Roviti su Reqi} i Kadu. ^ini se da }e Prosine~ki na golu postaviti Bajkovi}a, u posledwoj liniji Ninkova, ]osi}a, Viloti}a i Miki}a (Reqi}), u veznom redu Mijailovi}a, Kadua (Isaha) i Evandra, po bokovima Borhu i Jevti}a i kao centralnog napada~a Kalu|erovi}a. Z. Rangelov

U PARTIZANU UVERENI U ELIMINACIJU ZVEZDE

Finalene}eizma}i Jedna lopta u mre`i Crvene zvezde verovatno bi re{ila pitawe finaliste – razmi{qawa su u Partizanu pred dana{wi revan{ me~ polufinala kupa. Crno–beli su uvereni da kom{ije nisu kadre da u tom slu~aju postignu ~etiri gola i naprave iznena|ewe. Zadatak da prekine sve dileme , pre svih, ima Prins Tejgo. Reprezentativac Gane, koji je zajedno sa Adijom u Beogradu pre neki dan do`iveo mawu neprijatnost, predvodi}e napad Partizana u tandemu sa Ilievim. - Ni{ta stra{no se nije desilo – ka`e trener Stanojevi}. – Psihi~ki su spremni i bi}e u konkurenciji za startnih 11. Ne `elim ni da pomislim da bi ih to spre~ilo da igraju najve}u utakmicu koju ova zemqa ima. Podsetimo, Tejgo i Adija su pre neki dan imali mawi konflikt sa par momaka oko stola u jednom kafi}u. Iako u Partizanu najavquju ofanzivu, jasno je da }e najve}i

posao morati da odradi odbrana. Mladi Stefan Savi} pre tri nedeqe odigrao je svoj prvi ve~iti derbi i imao mnogo posla. - Bilo je jako te{ko. Zvezda je odigrala dobar me~ i sa trojicom napada~a pravila nam probleme. Mislim da }e sada, ipak, biti lak{e. Upoznali smo rivala, otkrili wihove vrline i mane i na{ ve}i kvalitet bi trebalo da presudi – rekao je Savi}. Zvonimir Vuki} verovatno ni danas ne}e istr~ati na teren, a wegov izostanak u Humskoj tre-

ner Stanojevi} direktno je povezao sa inicijativom koju je Crvena zvezda imala u prvom poluvremenu tog me~a. Mladi stru~wak ocenio je da je nedostajalo kreativnosti na tom delu terena, usled ~ega je Mijailovi} gradio opasne napade kom{ija. Mo`da }e poziciju Vuki}a danas zauzeti Ili}, a u mesto u sredini Nemawa Tomi}. - Spreman sam kao zapeta pu{ka. Nije mi strana ta pozicija, u mla|im kategorijama sam je ve} igrao. Ipak, jo{ ne znam planove

Najja~i{ut Zajednica superliga{a i generalni sponzor „Apatinska pivara” nastavi}e akciju „Najja~i {ut lige” i tokom ove sezone. U merewu ja~ine udarca takmi~i}e se po 10 igra~a i golman po izboru trenera iz svih klubova elitnog dru{tva. Merewe kre}e od danas, a `rebom je odlu~eno da prva ekipa bude Ofk Beograd. Fudbaleri Vojvodine oproba}e {ut 10. maja, a ako izbore plasman u finale Kupa onda je termin pomeren za 17. maj. Pro{le godine laureat je bio Igor Pavlovi} (Jagodina 136 km/h). Z. R.

trenera. Voleo bih da nastupim i dam svoj doprinos u plasmanu u finale – rekao je Tomi}. Mladi vezista ovog prole}a je ve} postigao dva gola, protiv Hajduka i Rada. - Okrenuo sam novi list. Mnogo ozbiqnije shvatam svoje obaveze, nego {to sam to jesenas. U sjajnoj formi je Radosav Petrovi}. I u reprezentaciji ima sve zapa`eniju ulogu. - Borim se za svoju {ansu. Ni{ta ne pada sa neba. Samo tako mo`ete do uspeha. O {ansama Partizana danas, Petrovi} ka`e. - Verujem u pobedu. Sistem koji negujemo ve} neko vreme je nere{iva enigma za protivnike i mislim da }e tako biti i sad. Napa{}emo Zvezdu, bez obzira {to imamo sjajan rezultat iz prvog me~a - jasan je Petrovi}. O~ekivani sastav: Stojkovi}, Miqkovi}, Lazevski, Savi}, Krstaji}, Petrovi}, Babovi}, Tomi} (Smiqani}), Ili}, Tejgo, Iliev. I. Lazarevi}

DANAS DVE ^ETVRTFINALNE UTAKMICE LIGE [AMPIONA

^elziiMan~esterzasladokusce Man~ester junajted je veliki du`nik ^elzija, pre tri godine u Moskvi u finalu Lige fudbalskih {ampiona |avoli su savladali Londonce posle izvo|ewa penala. A od toga dana sve se u dvobojima izme|u dve ostrvske ekipe vezuje za okr{aj na Lu`nikiju. ^elzi i Man~ester junajted ve} dugo su veliki rivali, Junajted je u me|usobnim susretima uspe{niji, ima 67 pobeda, plavci 44 me~a,a 47 utakmica je zavr{eno bez odluke. I u posledwem okr{aju ova dva tima nije bilo pobednika, na Stamford brixu bilo je nere{e-

Danas LONDON: ^elzi – Man~esterjunajted(sudi Malenko, [panija) BARSELONA: Barselona – [ahtjor(Tomson,[kotska) Oba me~a po~iwu u 20.45 sati. no (1:1),a iskqu~en je na{ Nemawa Vidi}, dodu{e ne u dvoboju s Fernadom Toresem kao {to su svi o~ekivali. - Vreme je da naplatimo deo duga – smatra kapiten ^elzija i tragi~ar s Lu`nikija Xon Teri .Mislim da smo spremni za veliki

okr{aj i da smo trenutno u ne{to boqoj formi. Odlu~i}e nijanse kao i u ranijim me~evima, mo`da jedan dobar potez ili odbrana golmana. \avoli su okupirani kaznom Runija, koji je posle drugog gola u me~u sa Vest Hemom opsovao u kameru. Naravno, Englezi su muwevito reagovali i nesta{nog Vejna kaznili s dve utakmice neigrawa u nacionalnom prvenstvu. - Vejn }e sigurno igrati na Stamford brixu – saop{tio je na konferenciji za medije Aleks Ferguson. – Verovatno }e zaraditi i klupsku kaznu, ali Lige {ampiona je ne{to sasvim drugo. Uveren sam da mo`emo i do pobede u Londonu. Mnogo toga zavisi}e od igre na sredini terena. Bi}e malo golova, mo`da jedan ili dva. Ustvari, odbrane su boqi deo tima i kod ^elzija i kod nas. U svakom slu~aju, ovo je me~ za fudbalske sladokusce. Zanimqiv okr{aj se o~ekuje i na Kamp nou izme|u Barselone i [ahtjora. Ukrajinci su ve} jednom u Ligi {ampiona slavili u Barseloni, ali taj me~ nije imao takmi~arski zna~aj, dok je posledwi me|usobni okr{aj odigran 2009. godine u Monte Karlu(superkup Evrope).Pobedila je Barselona golom Pedra u 116. minutu.

DrogbaiVidi}vodi}eive~eras`estokeduele

- [ahtjor je u posledwih nekoliko godina izuzetno napredovao kao tim – tvrdi trener Barselone Pepe Gvariola. - Napravili su dobar spoj ~vrstih igra~a i pravih virtuoza. Ni{ta ne prepu{taju slu~aju, videli ste kako su lako eliminisali Romu. Naravno, mi }emo igrati na{u pas igru, poku{a}emo da se zavu~emo iza le|a visokih i pomalo krutih igra~a [ahtjora, verujem da }emo mnogo toga re{iti ve} na Kamp nou.

Ukrajinci ove godine igraju sjajno u Ligi {ampiona , izme|u ostalih bili su boqi od Arsenala, Brage i Partizana, a u osmini finala i od Rome. -Radujem se povratku na Kamp nou – ka`e visoki Dmitri ^igurinski. – Proveo sam {est meseci u dru{tvu Mesija, Inieste i ]avija, {to }e mi nadam se pomo}i protiv wih. Barsa je veliki favorit, Katalonci imaju zaista sjajan tim , ali i mi imao prava da se nadamo. G. Kova~

17

ODR@AN @REB ZA EP KADETA

Srbijanaaktuelnog {ampiona U sve~anoj sali Skup{tine grada Beograda odr`an je `reb za Evropsko prvenstvo kadeta, koje }e se od 3. do 15. maja odr`ati u Srbiji. Na{a selekcija igra}e u grupi A sa timovima Danske, Francuske i Engleske, izvla~ewem kuglica odlu~ili su predsednik Komisije UEFA za omladinski i amaterski fudbal Xim Bojs i selektor na{eg A nacionalnog tima Vladimir Petrovi}, dok }e u grupi B snage odmeriti Nema~ka, Holandija, ^e{ka i Rumunija.

VladimirPetrovi}

Jasno da na{i kadeti, koji su ve} na pripremama na Zlatiboru, nisu imali sre}e jer su Englezi aktuelni {ampioni, ali barem tre}e mesto koje vodi na sa Svetsko prvenstvo u Meksiku (18.6.-10.7.) nije nedosti`no. Pre samog `reba okupqenima su se obratili najpre Tomislav Karaxi}, predsednik FSS, Sne`ana Samarxi} Markovi}, ministarka za sport i omladinu Vlade Republike Srbije, kao i sam Xim Bojs. Prvi ~ovek na{eg saveza po`eleo je dobrodo{licu predstavnicima zemaqa u~esnica i

izrazio nadu da }e i ovo EP, kao i devet prethodnih izroditi velike asove. Tako|e, ukazao je i na sociolo{ku stranu predstoje}eg turnira i izrazio nadu da }e Srbija na svojoj premijeri kao organizator velikog takmi~ewa biti dobar doma}in. Karaxi} je najavio i dolazak ~elnika UEFA i FIFA na otvarawe Ku}e fudbala 14. maja i objavio da }e na{a zemqa konkurisati za organizaciju i drugih sli~nih doga|aja, ne samo u mla|im kategorijama i ne samo u mu{koj konkurenciji. Na kraju se zahvalio i nadle`nim strukturama koje su pomogle u obnavqawu infrastrukture. Ministarka Markovi} istakao je zadovoqstvo zbog organizacije ovog turnira „od ogromnog zna~aja za Srbiju” tako|e i najavila da }e Vlada i resor na ~ijem je ona ~elu podr`avati takve akcije. Xim Bojs izrazio je uverewe da }e Srbija biti dobar doma}in „kao {to je bila u me~u kvalifikacija A timova protiv Severne Irske”, tako|e da }e ovo EP biti boqe od prethodnog, {to je trend u posledwe vreme. Srbija }e svoje me~eve igrati u Novom Sadu i In|iji, dok }e se utakmice B grupe igrati u Beogradu i Smederevu. Finale 15. maja igra}e se na stadionu Kara|or|e, na kome nastupa Vojvodina, a pehar pobedniku uru~i}e predsednik UEFA Mi{el Platini. I. Lazarevi}

HERI REDNAP, MENAYER TOTENHEMA

Runijeglupde~ko Menaxer fudbalera Totenhema Heri Rednap smatra da je Vejn Runi zaslu`io kaznu zbog na~ina na koji je proslavqao het-trik protiv Vest Hema u Preijer ligi, i to iskqu~ivo kao vaspitnu meru zbog glupog pona{awa. Spekulisalo se da bi Runi mogao da izbegne reakciju Fudbalske asocijacije Engleske (FA) zbog uvredqivog govora i prosta~kog na~ina izra`avawa u kameru prilikom proslavqawa svog tre}eg gola. On }e, ipak, biti suspendovan na dva me~a, {to Rednap smatra blagim za tako bahato pona{awe. - Nisam ~uo {ta je rekao, ali pro~itao sam ono {to se pojavilo u novinama - rekao je Rednap pred prvi me~ ~etvrtfinala Lige {ampiona protiv madridskog Reala.- Ne znam {to je to uradio. Ne se}am se da je tako ne{to izvodio Bobi ^arlton kada je poga|ao ugao mre`e sa preko 30 metara. Zbog ~ega ti mladi igra~i moraju da budu besni na ceo svet? Ne znam, dobijaju stotine hiqada funti nedeqno. Runija po{tujem kao igra~a, ali on je glup de~ko jer je uradio ne{to nije trebalo.

PRVA FUTSAL LIGA SRBIJE

Vrednapobeda Vrba{ana Minulo 22. kolo futsal elite obele`ili su doma}ini, koji su, izuzev u Pirotu, listom pobedili svoje rivle. Zrewaninski SAS je u maratonskoj utakmici jedini slavio u gostima. S obzirom da je u nekoliko navrata okr{aj u Pirotu prekidan zbog nestanka elektri~ne energije, okon~an je oko pono}i i zbog toga je poprimio epitet maratonski. Vaqa pomenuti i poraz Be~ejaca, mada je bio o~ekivan na gostovawu u Kragujevcu u duelu s aktuelnim {ampionom Ekonomcem. Jer, to je prvi prvensatveni poraz momaka s Tise pod vo|stvom trenera Dejana Kapri{a, posle sedam utakmica za bodove. Lete}i Holan|anin iz Vrbasa zabele`io je vrednu pobedu, ali

Danas polufinalekupa I futsal liga{i }e danas odigrati polufinalne utakmice kupa. I dok aktuelni {ampion Ekonomac slovi za apsolutnog favorita na gostovawu u Vrawu protiv istoimenog rivala, dotle bi okr{aj u Beogaradu izme|u Marba i ovog prole}a izuzetno kvalitetnog smederevskog liga{a Kocka Amaters Arena mogao bi biti vrlo neizvestan.

Rezultati 22. kola: Marbo Intermeco – Novi Beograd 7:1, Ekonomac – Be~ej 5:2, VIK Naisus – Kolubara3:1,KopernikusVidre– Vrawe 6:3, Lete}i Holan|anin – Ni{ 7:3, Kocka Amaters Arena – Kr~agovo8:2,Pirot–SAS2:6. 1.Marbo 22 21 0 1 129:44 63 2.Ekonomac 22 20 1 1 163:43 61 3.VIKNaisus 22 11 3 8 82:69 36 4.Kolubara 22 11 2 9 91:80 35 5.Vrawe 22 9 3 10 94:68 30 6.Kopernikus 22 9 3 10 78:84 30 7.NoviBeograd22 9 2 11 80:99 29 8.Lete}iHolan.22 9 2 11 85:11529 9.Ni{92 22 9 1 12 77:83 28 10.SAS 22 9 1 12 86:98 28 11.Kocka 22 8 4 10 69:84 28 12.Be~ej 22 6 3 13 85:12321 13.Pirot 22 4 3 15 63:11515 14.Kr~agovo 22 4 2 16 59:13514 Raspored 23. kola: Vrawe – MarboIntermeco,NoviBeograd– Ekonomac,Kr~agovo–VIKNaisus, Kolubara–Pirot,KopernikusVidre – Lete}i Holan|anin, SAS – Ni{ 92, Be~ej – Kocka Amaters Arena.

jo{ uvek nije izbegao opasnu zonu, {to va`i i za Zrewanince, a pogotovo Be~ejce. Vode}i tandem Marbo Intermeco i Ekonomac su, za razliku od prethodnog kola, minulog vikenda bili sigurni. Kolubara iz Lazarevca je ispustila tre}e mesto, koje je dr`ala zahvaquju}i dobrim igrama i rezultatima u jesewoj polusezoni. V. Jankov


18

sport

sreda6.april2011.

dnevnik

SPENSOVA LIGA MALIH [AMPIONA - REZULTATI DEVETOG KOLA DRUGOG DELA SEZONE

Godi{te:1999. [F Lavovi – Krila krajine 2:3 Strelci:Ne{kovi}2 za[FLavovi,aKaranovi}iPandurov2 gola zaKrilakrajine. [F LAVOVI: Despotovi}, Labus, Davidovi}, Qubojevi}, Simin, Zeki}, Hajvaz, Golubovi}, Vulevi}, Male{evi}, Ne{kovi}, Keser,[tikovac. KRILA KRAJINE: Miki}, Gluvi}, An|elkov, Vje{tica, Ra|enovi}, Budisavqevi}, Mandi}, Karanovi}, Kristian, Pandurov, Mrdi}, Radmilovi}, Veqko, Mitrovi}, ^ovi}, Miladinovi}, Gligorijevi},Kne`evi},Mari},Prodanovi}.

BA^KA:[avrquga,Trivunovi},]ulibrk,Dangubi},[anta,Mari},Leti},Stevanovi},Mari}D,Vujovi},Taka~.

Godi{te:1996/1997. Futog – Veternik 0:3 (PP)

Godi{te:1999. [F Prof. Bolesnikov – Vojvodina 0:8 Strelci:Crnoja~ki2gola,Beqanski2gola,Raja~i},Ka~avenda, ]ali},Zli~i} zaVojvodinu. [F PROF. BOLESNIKOV: Risti}, @upi}, Cari}, Kurti{i, Paro{ki, \urovi}, Nenezi}, Mihajlovski, [piri}, Mladenovi}, Bobar, Malivuk, ]eran, [kori}, @akula, Tomi}, Pu{ki}, Rube`i}. VOJVODINA: Kuzmanovi}, \ukanovi}, Devetak, Zli~i}, Dun|erski,Kosti},Crnoja~ki,]ali},Ili},Mitrovi},Lali},Ka~avenda,Horvat,Beqanski,Raja~i}.

Veternik – Slavija 3:5 Strelci:Markovi}iSuba{i}2gola zaVeternik,aRadulovi}, Je{i},DimitroviBarat2gola zaSlaviju. VETERNIK: Markovi}, Xever, Suba{i}, Jevi}, Mili}, Samarxi},Salik,Nikoli},Novak,Nini},Popovi}. SLAVIJA:Grahovac,Radulovi},Slavuq,Lazovi},]o{kov,Radi},Barat,Kara},Radak,Bojani},Asani,Kne`evi},Dimitrov,Je{i},Radulovi}, Markovi}.

Godi{te:1999.

Godi{te:1999.

Novi Sad 2 – Veternik 4:2

Novi Sad 2 – FK S. Mihajlovi} 1:0

Godi{te: 1999. Novi Sad – [F Junior 13:4 Strelci: ^esti}, Valen~ik, \akovi} 2 , \or|evi} 3, Pu{ac 3, Alargi}3 zaNoviSad,aXida,[vowa,^abarkapa,Lon~ar za[F Junior. NOVI SAD: [urlan, Le|anac, Ziri}, ^esti}, Alargi}, Kunovac,Kova~evi},Pu{ac,Veji},Valen~ik,\akovi},\or|evi}. [F JUNIOR: Rako~evi}, Gvozden, Xida, Radumilo, [vowa M, Reqi},Markovi},\u|i},Zdravkovi},Radmilovi},Macura,Bogdanovi},Havlovi},[vowaJ,^abarkapa,Lon~ar.

Godi{te:1996/1997. Slavija – Ba~ka (\ur|evo) 2:1 Strelci:[orowaiKurti{i zaSlaviju,aDangubi} zaBa~ku. SLAVIJA: Maksi}, Eski}, Jak{i} A, Jak{i} D, Vukadinov, Cirku{a,[orowa,Gruji},Kurti{i,Vujakovi},Tewi,Stupar.

Godi{te:1996/1997. Vojvodina – Futog 3:0 (PP)

Godi{te:1999.

Strelac: Dobreni} zaNoviSad. NOVI SAD 2: Karanovi},Kristian,Pandurov,Mrdi},Radmilovi},Veqko,Mitrovi},^ovi},Miladinovi},Dobreni}. FK S. MIHAJLOVI]: Radosavqevi}, Ili}, Nerodanovi}, Suba{i},Grgi},Joki},Kolari},Dragutinovi},Doro{ki,Markovi} M,Markovi}D,Sibinki}.

FK S. MIHAJLOVI] 2: Pavlovi}, Radovi}, Milosavqevi}, Kostre{,Kne`evi},Vejinovi},Haxijanis,Lon~ari},Vukeli},Lojan~i}, Radowi}, Brinaj, Ponorac, Pavlovi}, Gojkovi}, Jereni}, Doki},Berti},Konor.

Godi{te: 1996/1997. Futog – FK S. Mihajlovi} 2 - 1:6 Strelci: Kova~evi} za Futog, a Milosavqevi}, Kolari}, Vukeli},Qubi{i}iJereni}2gola zaFKS.Mihajlovi}. FUTOG:Gli{i},Mili},Samac,Smiqani},Joki},Brki},Kova~evi},Jung,Radin,Om~ikus,Brmbota,Jeli~i},Vukobrat,Sekuli}, Ninkov,Drqa~a,Rudovi},Ili{evi}. FK S. MIHAJLOVI] 2: Pavlovi}, Radovi}, Milosavqevi}, Kolari}, Qubi{i}.Kostre{, Kne`evi}, Vejinovi}, Haxijanis, Lon~ari}, Vukeli}, Lojan~i}, Radowi}, Brinaj, Ponorac, Pavlovi},Gojkovi},Jereni},Doki},Berti},Konor.

Godi{te:1996/1997. Veternik – FK S. Mihajlovi} 2 - 7:5 Strelci:Stepanovi}2gola,Zagorac2gola,Zavarko,Adameki Stepanovi}Neboj{a zaVeternik,aKostre{2gola,Lon~ari},Radowi},Jereni} zaFK„S.Mihajlovi}2”.. VETERNIK:Hrwez,[ari},Dani},Dujakovi},Zavarko,Simonovi},Adamek,[obot,Zagorac,Stepanovi},Mati},]osovi},Jasni}, Kmezi},Ivani{,Kru{i},Stepanovi},Jovi}.

Strelci: Krstaji}, Crnov~i}, Krsti}, Mari} za Novi Sad 2, a [api}i^ukovi} zaVeternik. NOVI SAD 2: Kova~evi}, Pu{ac, Veji}, Valen~ik, \akovi}, \or|evi},Krstaji},Crnov~i},Krsti},Mari}. VETERNIK: Raosavqevi}, Baxa, Iveti}, Popovi}, ^ukovi}, Stanojevi}, Suba{i}, Dule, [api}, Vasi}, [a{i}, Dragoqevi}, Vu~kovi}.

Godi{te:1999. Novi Sad 1 – FK S. Mihajlovi} 3:0 Strelci:^esti},Alargi},Valen~ik. NOVI SAD 1: [urlan,Le|anac,Ziri},^esti},Alargi},Kunovac,Kova~evi},Pu{ac,Veji},Valen~ik,\akovi},\or|evi}. FK S. MIHAJLOVI]:Vujani},Nestorovi},Trifkovi},Stojkovi},Suba{i},Kolari},Nikoli},Panteli},Ili},\or|evi},Juri},Ugrenovi},Grgi},\uri~ek,Solarov,Andri},Ivanovi}. Tri prvoplasirane ekipe u generaciji 1997: 1. Vojvodina, 2.FK Sini{aMihajlovi}97,3.FKSini{aMihajlovi}96.godi{te.Najboqiigra~jeMarkoRadovi}(FKS.Mihajlovi}),anajboqigolmanVawaMilinkovi}Savi}(Vojvodina). Tripvoplasiraneekipeugeneraciji1999:1.NoviSad1,2.Vojvodina,3.Krilakrajine.najboqiigra~jeDu{anAlagri}(NoviSad), anajboqigolmanAleksandarKuzmanovi}(Vojvodina). Foto:N.Brankov S. [u{wevi}


SPORT

dnevnik

sreda6.april2011.

OP[TINSKA LIGA RUMA –IRIG (PRVI RAZRED)

OP[TINSKA LIGA – SREMSKA MITROVICA (PRVI RAZRED)

Kontramadobodova

Revijagolova

Fru{ka gora – Kru{edol 1:3 (0:1) RUM A: Sta dion Fru{ke gore, gledalaca 50, sudija Qubinko vi} (Ru ma).Strel ci: Pedi} u 88. za Fru{ku goru, a Peri} u 16, 78. i 90. minutu za Kru{edol. @uti kartoni:]irko vi}, Ja wi}, Ra di vo je vi}(Fru{ka gora), Stojakovi}, Peri} (Kru{edol). FRU[KA GORA: Radivojevi} 5, Arsenovi} 5 ([akoti} 5), \api} 5, ]irkovi} 5, Jawi} 5, Grubje{i} 5, Kadar 5, Jovi} 5, Pedi} 5, Stupar 5 (Mikavica 5), Radi} 5. KRU[EDOL: Pardovicki 7, Markovi} 7, @ivi} 7, Kosijer 6, Qepoja 7, \oki} 6, Anti} 6(Berowa 6), Bre~ko 7(Georgijevi} 6), Peri} 9, Stojakov i} 7, Vukojevi} 7. Doma}in potcenio goste, pa je Peri} iz tri kontre doneo Kru{edolcima tri boda. U samom po~etku sudija je o{tetio doma}ine, jer nije svirao o~igledan penal nad Pedi}em. D. ^u~in

OFK Kraqevci – Fru{kogorac 0:1 (0:1)

KRAQ EVC I: Igra li {te OFK Kra qe va ca, gle da la ca 100, sudija \oki} (Ruma). Strelac: Pa vlo vi} u 44. mi nu tu. @uti kartoni: ^vorkov, Stri~evi} (OFK Kraqevci), Obrfenovi} (Fru{kogorac). OFK KRAQEVCI: Joki} 8, Ba{i} 7, Alempi} 5, Dragutinovi} 5, Mladenovi} 5, Stri~evi} 5, Kurixa 5 (Tomi} 5), Aranicki 5 (Tutu{ 5), ^vorkov 5, Milovanovi} 5, Jovanovi} 5. FRU[ KOG OR AC: M.Jo va novi} 6, Qubi{i} 6, Stojakovi} 6, Obrenovi} 6, Pavlovi} 7, @.Jovanovi} 6, Pavi} 7, Draga{ 6, Vasi} 6 (]iri} 6), Vein 6 (Kne`evi} 6), Miokovi} 6. Do ma }in je igrao bez pet stan dard nih pr vo ti ma ca, a mla|ani sastav nikako nije mogao da se suprotstavi rivalu. B. Kordolup

Rudar – Hrtkovci 3:0 (1:0) VRDNIK: Igrali{te Rudara, gledalaca 200, sudija Svetlana Bili} (Ruma). Strelci: Grabi} u 15, Rikanovi} u 59. i Gerbec u 68. minutu. RUDAR: Savi} 8, Mrvi~in 8, Antoni} 7, S.Bo`i} 7, Ba~i} 8, M.Bo ji} 8, Ko la re vi} 8 ([mit), Cilni{ek – (Petrovi} 8), Gerbec 9, Grabi} – (Juri{i} 7), Rikanovi} 8. HRTKOVCI: ^i~a 7, Mandi} 6, [urjan 6, [opalovi} 6, Vukmanovi} 7, Raji} 6, Radov i} 7, Savi} 7, Nikoli} 7, Novakovi} 6, ^esti} 7.

Rutinska pobeda Vrdni~ana. Gosti iz Hrtkovaca osim borbenosti nisu ni{ta vi{e prikazali. S. Krsti}

Dowi Petrovci – Polet 9:1 (5:0) DOW I PET ROVC I: Igrali{te Dowih Petrovaca, gledalaca 150, sudija Stupar (Ruma). Strelci: R.Peji} u 5, Se~anski u 10. i 33, Savi} u 25, Mudri} u 39. i 61, Oparu{i} u 50. i 85. i Zaki} u 70.za Dowe Petrovce, a Po`ar~evi} u 87. minutu za Polet. DOWI PETROVCI: Stanisavqevi} 7, [iqkovi} 7, Ga{parevi} 7, Se~anski 7, Z. Peji} 7 (Zaki} 7), Nikoli} 7, R. Peji} 7 (Popovi} ), Miqkovi} 7, Ivkovi} 7, Savi} 7, Mudri} 7 (Oparu{i} 7). POLET: Dardi} 6, Po`ar~evi} 6, Krsti} 6, Bogeti} 6, Sim~evi} 6, Jovanovi} 6, [ala mon 6, Po lak 6 (Ma go~), Pe tro vi} 6 (Jo va no vi}), [im{i} 6(Ivan~ev), Mileti} 6. Nikin~ani su jo{ i dobro pro{li. G. Zaki}

Grani~ar – PSK Putinci 3:0 (2:0)

GRAB OVC I: Igra li {te Grani~ara, gledalaca 100, sudija Leki} (Vrdnik). Strelci: Karda{ u 18.i 21.i \.Samarxi} u 87. minutu. @uti kartoni:B.Gra o vac, Miq ko vi} (PSK Putinci).

GRABOVCI:Grani~ar–PSKPutinci 3:0, VRDNIK: Rudar – Hrtkovci 3:0, DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci –Polet 9:1, RUMA: Jedinstvo – Napredak 2:0, DOBRINCI: Sremac - Jedinstvo (P) 0:3, RUMA: Fru{ka gora – Kru{edol1:3,KRAQEVCI:OFKKraqevci–Fru{kogorac0:1. 1.Rudar 17 14 2 1 41:10 44 2.Jedin.(P) 17 12 3 2 36:9 39 3.Grani~ar 17 12 0 5 36:17 36 4.D.Petrovci 17 10 2 5 41:16 32 5.Hrtkovci 17 9 3 5 39:25 30 6.Jedin.(R) 17 9 1 7 25:18 28 7.Polet 17 7 5 5 43:37 26 8.Kru{edol 17 6 3 8 18:37 21 9.Fru{kog. 17 6 2 9 20:39 20 10.Kraqevci 17 4 4 9 17:25 16 11.Napredak 17 4 4 9 19:35 16 12.F.gora 17 2 7 8 20:31 13 13.PSK(-1) 17 4 1 12 20:37 12 14.Sremac(-1) 17 1 1 15 12:50 4

Sremac – Jedinstvo (P) 0:3 (0:1) DOB RINC I: Igra li {te Sremca, gledalaca 100, sudija Ri ba} (Hrt kov ci). Strel ci: A{}eri} u 38. i Kuli} u 90. @u ti kar to ni: J. A{}e ri} (Sremac), Deni} (Jedinstvo). SREMAC: M. Radovac 7, M. Gagi} 6, M. Motika 6 (Nikoli} 6), Balind 6, R. A{}eri} 6 (A.Radovac 6), Spasojevi} 6, J.A{}eri} 6, Radojev 6, \. ^esti} 6, Dupor 6, Ivani{ 6. JEDINSTVO: Der -, G. Petro vi} 7, De spo to vi} 7, I. Stojanovi} 7, Maxar 7 (Milo{evi} 6), D. Petrovi} 8 (Bosilkov 6), Lazi} 7, Deni} 7 (Simi} 6), @akula 6, A{}eri} 7, Kuli} 8. Kuli} je postigao dva veoma lepa gola.Prvi iz trka s 20 metara, a drugi iz slobodnog udarca s iste razdaqine. S. Brankovi}

Jedinstvo – Napredak 2:0 (0:0)

GRAN I^ AR: Nov ~i} 7, I.Jovanovi} 7, Kosti} 7, B.Jovi} 7, Marjanovi} 7, \.Samarxi} 8, Karda{ 8, S.\or|i} 8, M.Jovi} 7, Taborovi} 7(Milovanovi} 7), M.Samarxi} 7. PSK PUTINCI: Jovi~i} 7, Gli go ri} 7, B.Gra o vac 7(M.Graovac 7), Vasi} 7, Stamenkovi} 7, A.Mudri} 7, Mitrovi} 7, Miqkovi} 7(Ribi} 7), Vu~eti} 7, Karanovi} 7, Ili} 7. Odli~na utakmica, u kojoj su doma}ini iskoristili sve svoje {anse. M. Stevi}

RUM A: Stadion na Barunovcu, gledalaca 100, sudija Krmar (Ruma). Strelci: Cviji} u 71.i Qubi{i} u 82. minu tu. @u ti kar to ni: Qu bi {i}, Vuji} (Jedinstvo), N. Bo`i}, M. Bo `i}, Star ~e vi}, Mihajlik (Napredak). JEDINSTVO: Nikoli} 7, P. Babi} 7, Cviji} 8 (Vrgoti} ), Opa~i} 7, Stojakovi} 7, Sabo 7, Jo vi} 7, Qu bi {i} 8, Plav{i} 7, Vuji} 7, A.Babi} 7(Grbi} 7). NAPREDAK: Krni} 6, S. Vi{wi} 6, N. Bo`i} 6 (Bojkov 5), Miqkovi} 6, Vu~eti} 7, Mihajlik 5(Ili} 5), M.Bo`i} 5, Nikola Vi{wi} 6, Star~evi} 7, N. Vi{wi} 6, Lazi} 6. Fizi~ki spremniji doma}ini nadigrali su goste u nastavku, mada su i @arkov~ani imali svojih prilika. M. Qubi{i}

Sremac – Mitros 6:3(3:2) JARAK: Igrali{te Sremca, gledalaca 100, sudija Ili} (Sremska Mitrovica). Strelci: Mocowa u 26, Stanojevi} u 38. i 57, Mari~i} u 40, @ivanovi} u 70. i ^olakovi} u 83. za Sremac, a Simi} u 28, Pani} u 42. i Ivkovi} u 83. minutu za Mitros. @uti karton:Radovanovi}(Mitros). SREMAC:Jan~i} 7, Mari~i} 7, M. Gvoka 7, Plav{i} 6, ^olakovi} 8 (Kne`evi} 6), Gruji} 7, M. Simovqevi} 7, Milankovi} 7, S. Simovqevi} 8, Mocowa 7, Stanojevi} 8 (@ivanovi} 7). MITROS: Macanovi} 6, Radovanovi} 6, Stanojevi} 6, Mitrovi} 6, Reli} 6, Pani} 6, Tomi} 6, Mataruga 6 (Lazi} 6, Markovi} 6), Ivkovi} 7(Alimanovi} 6), Tubi} 7, Simi} 6. U otvorenoj igri, golmani su bili najboqi pojedinci susreta, da nije bilo wih mre`e bi se tresle mo`da i dvadeset puta. . B. Gvoka

Fru{kogorac – Budu}nost 1:1 (1:1) MAN\ELOS: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Manojlovi} (Sremska Mitrovica). Strelci: Milan Maslari} u 10. za Fru{kogorac, Gruji} u 5. minutu za Budu}nost. @uti kartoni: M. Trni}, Ko}i}, \ori}, Malba{i} (Fru{kogorac), \uki}, Simeunovi} (Budu}nost). FRU[KOGORAC: J. Grabi} 8, M. Trni} 7 (Bogosavac 7), Bojani} 7, Malba{i} 8, Milan Maslari} 7, Momir Maslari} 7, Todi} 7 (Vukojevi} 7), Ko~i} 7, Leki} 7 (V. Trni} 7), \ori} 8, D. Grabi} 7. BUDU]NOST: D. ^upi} 8, Jesreti} 7, Mihajlovi} 7 (Stoj{i} 6), Simeunovi} 8, Bo`jakovi} 7, Gruji} 7, Tufegxi} 6, S. ^upi} 6 (M. Petrovi} 6), Pani} 7, Rogo 6, \uki} 5.

Borac – Car Uro{ 2:3 (2:1) STEJANOVCI: Stadion Borca, gledalaca 50, sudija ]ulibrk (Ruma). Strelci: Jankovi} u 14. i Jovanovi} u 35. za Borac, J.Joci} u 30, Jovi} u 70. i Radowa u 84. minutu (iz penala) za Car Uro{. @uti kartoni: Stri~evi}, Jovanovi}, D. Jefti}, Neznanovi}, I. Utvi} (Borac), Petru{, Radon ja, Vrane{, Boji}, N. Joci}, Nedi} (Car Uro{). BORAC: [evi} 5, Stri~evi} 5, Vasi} 5, Luki} 5, I. Utvi} 5, Jovanovi} 5, M. Jefti} 6, D. Jefti} 7, B. Utvi} 7, Stepanovi} 7 (Neznanovi} ), Jankovi} 7. CAR URO[: Petru{ 6, Q. Boji} 6, Lozi} 6, Nedi} 6, N. Joci} 6, Basara 7, Vrane{ 6, Jovi} 6, Radowa 8, J. Joci} 7 (Jovanovi} 7), L. Jovanovi} 8 (Ne{kovi}, J. Joci}). Svakom po poluvreme, gostima pobeda. M. Jankovi}

Planinac – Vojvodina 2:1 (1:1) RIVICA: Igrali{te Planinca, gledalaca 150, sudija La-

zi} (Kraqevci). Strelci: Stoj{i} i Perovi} (auto gol) za Planinac, Radovanovi} za Vojvodinu. @uti kartoni: S. ]iri} (Planinac), Vu~ini}, Bizumi} (Vojvodina). PLANINAC: Avramovi} 7, Vu~kovi} 6, Atkovi} 7, Petrovi} 8, ]osi} 7, Ili} 7, Putica 6, Stevanovi} 7, D. ]iri} 6, B. Paji} 7, Stoj{i} 7 (V. Paji} 6, S. ]iri} 7, Vasiqevi} 7). VOJVODINA: Marjanovi} 5, Radovanovi} 6, Ivani} 6, Petrovi} 6, Bizumi} 6, Biriwi 6, Stameni} 6 (Patrik 6), Mandi} 5, \akovi} 6 (Avramovi} 6), Vu~ini} 6, M. Bizumi} 5. D. ]iri} se mogao proslaviti. Proma{io je bar pet- {est zicera. S. Antonijevi}

binkovi} u 60, Tiringer u 79. i 80. za Mladost, Fekete u 55. minutu za 27. oktobar. @uti karton: S. Bo`i~kovi} (Mladost). MLADOST: Slep~evi} 7, Obradov 8, Dudukovi} 7 (S. Bo`i~kovi} 7), Kukoq 7 (Ko{uti} 7), Qubinkovi} 8 (Podkrajac 7), Simi} 7, Veji} 9, Tiringer 9, Cvijanovi} 8, Aleksi} 8, B. Bo`i~klovi} 8. 27. OKTOBAR: R. Biriwi 6, Ston~ik 6, Varga 6, [irak 7, Sekere{ 6, Trivunovi} 6, Fekete 6, K. Biriwi 6, Mago{ 6, D. Segedi 6 (Sabo), K. Segedi 6 (Putica, Koler). Pod vo|stvom novog trenera Svetislava Jovanovi}a Bajkana, Mladost je ukwi`ila visoku pobedu, koja je mogla biti jo{ ubedqivija. J. S.

Mladost – 27. oktobar 7:1 (3:0)

Borac – Sloga (V) 2:0 (1:0)

BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Kati} (Ruma). Strelci: Raji} u 15, 20. i 47, Cvijanovi} u 35, Qu-

KLENAK: Igrali{te Borca, gledalaca 300, sudija Todorovi} (Hrtkovci). Strelci: Lali} u 22. i Jovanovi} u 55. minutu. @u-

Sloga – Sloboda 4:1 (2:1)

^ALMA: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Dobri} (Jarak). Strelci: Draganovi} u 5, Petkovi} u 27, Majstorovi} u 70. i ^orak u 79. za Slogu, Damjanovi} u 11. minutu za Slobodu. Crveni karton: @egarac (Sloboda). SLOGA: \oki} -, Antoni} 7, Vetmi} 7, Bojani} 6, M. Cvjeti} 6, Draganovi} 6, Bogosavqevi} 7, (Cvjeti} 7), Majstorovi} 6, Petkovi} 6, Sekuli} 6, Juri{i} 6(^orak , Kere{evi} 6), SLOBODA: S. Popovi} 7, Petrovi} 6, Alin~i} 6, M. Popovi} 6, A. Brkovi} 6, @egarac 6, Zmijanac 7, @. Brkovi} 7, Damjanovi} 7. [a{in~ani su igrali sa devet igra~a, a golman S. Popovi}, spasao je bar jo{ pet sigurnih golova. S. Petkovi}

Borac – Zmaj 3:0 (1:0) MART INC I: Igra li {te Borca, gledalac a 150, sudija Gali} (Sremska Mitrovica). Strelci: Lazi} u 22, Dobrota u 75. i Gu`vi} u 86. minutu. @u ti kar ton: M. Ma le {e vi}(Borac). BORAC: Jandri} -, Alimpi} 7, Gu`vi} 7, Stanki} 7, Joveli} 6 (Obrenovi} 7), R. Male{evi} 7, Lazi} 7, Mati} 7, Jankovi} 7, M. Male{evi} 6 (Z. Male{evi} 7), Dobrota 7 (@ili}). ZMAJ: Savi} 6, Vuga 6, D. Bugarski 6, @ivkovi} 6, R. Sretenovi} 6 (I. Bugarski 6), Zackalicki 6, Gospovi} 6, Babi} 6, A. Sretenovi}6, \uri} 6, Toji} 6.

VELIKI RADINCI: Borac – Grani~ar1:1,MARTINCI:Borac– Zmaj3:0,^ALMA:Sloga–Sloboda 4:1, MAN\ELOS: Fru{kogorac – Budu}nost 1:1, JARAK: Sremac – Mitros6:3. 1.Borac(M) 11 9 1 1 32:8 28 2.Budu}nost 11 7 2 2 24:13 23 3.Sloga(^) 10 5 2 3 22:16 17 4.Fru{kog. 11 5 1 5 9:24 16 5.Zmaj 10 5 0 5 19:18 15 6.Grani~ar 11 4 3 4 14:21 15 7.Mitros 11 4 2 5 21:22 14 8.Sremac(J) 11 3 1 7 22:24 10 9.Sloboda 11 2 4 5 21:32 10 10.Borac(VR) 11 1 2 8 16:33 5

No}ajci su doputovali u Martince sa namerom da prime {to mawe golova. To su i ostvarili, jer su doma}i napada~i bili neprecizni. R. Me|edovi}

Borac – Grani~ar 1:1 (0:0) VELIKI RADINCI: Igrali{te Borca, gledalaca 150, sudija Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica). Strelci: Mitrovi} u 58. (iz penala) za Borac, Poli} u 81. minutru za Grani~ar. @uti kartoni:Jeli}, Jovanovi} (Borac), Luka~, Ze~evi} (Grani~ar). Crveni kartoni: Miqanovi} (Borac), Veselinovi} (Grani~ar): BORAC: Nikoli} 7, Nedi} 6 (Miqanovi} 7), J. Peri} 6, Mitrovi} 7, Kozomora 6 (^iki}), B. Peri} 7, Cerovac 6 (Eri} 6), Kova~evi} 7, Jovanovi} 7, Hajdu 6, Jeli} 6. GRANI^AR: Stevi} 7, Ze~evi} 6, Pe~enica 7, Bogosavqevi} 7, Simi} 7, Veselino vi} 7, Danilovi} 6, Makivi} 6 (Luka~ 6), Radulovi} 7, Vasili} 7, Poli} 7. Te{kom mukom izabranici Zlatka Luki}a u fini{u utakmice su se izborili za jedan bod. U 8. minutu Jovanovi} je pogodio desnu stativu {utem s 25 metara. U 55. minutu Radulovi} je uputio loptu u prazan gol, ali je Branko Peri} sre}no skrenuo loptu u korner. B. La}arac

OP[TINSKA LIGA IN\IJA – STARA PAZOVA

Lepanovi}presudio Polet – Sremac (V) 0:1(0:0) NOVI KARLOVCI: Igrali{te Poleta, gledalaca 100, sudija Ili} (Nova Pazova). Strelac: Lepanovi} u 57. minutu. @uti kartoni: Sirixanski, Mari} (Polet), Grujin (Sremac). POLET: Pa{i} 7, Popovi} 6, Kalezi} 6, B.]ali} 6, Kukoq 6, Kalovqevi} 6 (Mari} 6), Mr|a 6 (@ivkovi} 6), Baweglav 6, Sirixanski 6, Baji} 6, Jovi} 6 SREMAC: \ermanovi} 7, Kova~evi} 7, Perin 6(Radivojevi}

OP[TINSKA LIGA RUMA –IRIG (DRUGI RAZRED)

Radowakaocar

Favorizovani gosti koji se bore za prvo mesto zaustavqeni su u Man|elosu. Doma}in je bio i bli`i pobedi. S. Roqi}

19

BU\ANOVCI: Mladost – 27.oktobar 7:1, STEJANOVCI: Borac – Car Uro{ 2:3, KLENAK: Borac – Sloga(V)2:0,RIVICA:Planinac– Vojvodina 2:1. Slobodna je bila MladostizPavlovaca. 1.Borac(K) 9 8 1 0 29:5 25 2.Sloga(V)(-1) 9 6 1 2 31:11 18 3.Mladost(B) 9 6 0 3 28:15 18 4.CarUro{ 9 5 2 2 26:13 17 5.Mladost(P) 8 4 1 3 21:13 13 6.Planinac 9 2 1 6 11:28 7 7.27.oktobar 9 2 0 7 20:38 6 8.Borac(S) 9 2 0 7 15:40 6 9.Vojvodina 9 1 2 6 9:25 5

ti kartoni: Lali}, Tomi} (Borac ),S. Maleti} (Sloga). BORAC: Vasi} 7, Z. Tomi} 7, Vujaklija 7 (Brankovi} ), @ivkovi} 8, S. Ili} 7, Kula~in 7, Jovi} 7, Lali} 8, Stojakovi} 7 (Samarxi}), Mati} 7, Jovanovi} 7. SLOGA: Ma~ak 6, Popovi} 6, M. Maleti} 6, Nenadi} 6, Skakavac 6, Pupovac 6, Radivojevi} 6 (Mari~i}, Tufegxi}), Dragi}evi} 6, S. Maleti} 6, Jankovi} 6 (Krsti} ). Doma}in je po~eo u gr~u, a kada je do{ao u vo|stvo, znalo se da gost mora da bude nadigran, mada su i gosti iz Vogwa poku{avali da nametnu svoju igru, ali bez uspeha. Z. Tomi}

7), Vranov 6, ^ortanova~ki 6, Bogunovi} 7, ^obanovi} 7, Lepanovi} 7(\uri~in 7), Grujin 7, Gruji} 7. Posle gre{ke odbrane doma}ih, gosti su do{li u vo|stvo, i uz mnogo sre}e sa~uvali ga do kraja utakmice. B. Siriyanski

Fru{kogorac – Sloga Borac 0:2 (0:0) KR^EDIN: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Jovi~i}(Stara Pazo va). Strelci: V. Paunovi} u 66. i Sokolov u 70. minutu. FRU[KOGORAC: Vu~i} 5, Livaja 5, Egi} 6, ^otan 5, Ranitovi} 6, Dobi} 5 (Vergovi} ), Pejakovi} 5, Gavri} 5 (Vukomanovi} ), Vu~i} 6 (Mrvo{), Milosavqevi} 5, Obradovi} 5. SLOGABORAC:Milo{evi} 7, Sokolov 7, Miqu{ 8, @.Paunovi} 6, Lep{anovi} 8, Baqak 7 (Stankovi} ), Oreq 7, V. Paunovi} 8, Nikoli} 8 (Gledi}), Star~evi} 8, Haxi} 7. U osredwoj utakmici gosti su vi{e `eleli bodove i do wih su zaslu`eno do{li. S. Ranitovi}

Dunav – Sloga (M) 1:2 (1:2) NOV I SLANK AM EN: Igrali{te Dunava, gledalaca 50, sudija ]iri} (In|ija). Strelci: Rukavina u 43. za Dunav, [kori} u 29. i Milo{evi} u 31. minutu za Slogu. @uti kartoni: Kne`evi} (Dunav), \oki} (Sloga). DUNAV: Jelovac, Popadi}, Kne`evi}, Vu~ak, Vojvodi}, Mar~eti}, Najdanovi}, Rukavina, @ivkovi}, Radulovi}, Tomi}. SLOGA: Limani, Milakovi}, Rado{evi}, Belanovi}, \oki}, Kusi}, Milo{evi}, Hajnal, Ni-

NOVI KARLOVCI:Polet – Sremac(V)0:1,NOVISLANKAMEN:Dunav–Sloga(M)1:2,KR^EDIN:Fru{kogorac–SlogaBorac0:2,BELEGI[: Podunavac – ^SK 4:2. Borac izJarkovacajebioslobodan. 1.Podunavac 9 8 0 1 28:11 24 2.Sremac(V) 9 8 0 1 19:3 24 3.SlogaBorac 9 8 ’0 1 17:7 24 4.Polet 9 4 0 5 15:13 12 5.Sloga(M) 9 3 0 6 12:21 9 6.Fru{kogorac 9 2 2 5 11:18 8 7.Dunav 9 2 1 6 13:19 7 8.^SK 9 2 1 6 14:22 7 9.Borac(J) 8 1 0 7 11:26 3

kolinac, [kori}, S.Limani(Ipa~, Josipovi}). Doma}in je nastupio bez sedmorice standardnih prvotimaca, {to su gosti iskoristili, i zaslu`eno odneli bodove. B. Vujaklija

Podunavac – ^SK 4:2 (2:0) BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 150, sudija Rilak (In|ija). Strelci: Vukadinovi} u 20. (iz penala), Popovi} u 26, Miqu{ u 46.i Pejinovi} u 66.za Podunavac, P. Subotin u 70. (iz penala) i 75. minutu za ^SK. @uti kartoni: Krivo{ija (Podunavac), P.Subotin, Milankovi}, Crnoja~ki, J. Subotin (^SK). PODUNAVAC: Veren~evi} 7, J. Jovanovi} 7, Kotur 8, Ra{i} 7, Jankovi} 7 (Simi} 7), Vukadinovi} 7 (Filipovi} 7), Krivo{ija 8(Milinkov i} 7), Popovi} 7, Miqu{ 7, Pejinovi} 8, V. Jovanovi} 7. ^SK: M. Radusin 5, J. Subotin 6, Jawin 6, P. Subotin 7, Cr no ja~ ki 6, Mi lan ko vi} 7, Dini} 6, Stamenkovi} 6, Za}iri 6, Bonxi} 6, Jakovqevi} 5 (Milovanovi} 6). Od li~ na utak mi ca. Go sti borbeni, doma}ini poveli sa 4:0, pa potom se opustili, {to je P. Subotin kaznio sa dva lepa gola. @. Belanovi}


20

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda6.april2011.

PRVENSTVOEVROPE

VESTIIZ[SVOJVODINE

Izvu~eni parovikupa U prostorijama [S Vojvodine izvu~eni su eliminatorni pa ro vi Ku pa Voj vo di ne. Pobednici prvog kola plasira}e se za finale kupa Vojvodine koje se igra od 30. aprila do 2. maja 2011. godine. Parovi: Sremac (^erevi}) – „Car Uro{“ (Jazak), Srem (Sremska Mitrovica) - LSK (La}arak), Omladinac (@abaq) - Sloga (Lok), Dowi Srem 1 (Pe}inci) – Radni~ki ([id), Dunav (Slankamen) - Sloga (In|ija), Banovci Dunav - Stara Pazova 1, Stara Pazova 2 Sremac (Vojka), „M. Pupin“ (In|ija) - [imanovci 2, Rudar (Vrdnik) - Borac (Veliki Radinci), [imanovci 1 - Dowi Srem 2 (Pe}inci), Bano{tor – „Stevica Puzi}“ (Irig), „2. oktobar“ (Kumane) - Borac (Aleksandrovo), Zmajevo 1 Vrbas 1, „Bata ]osi}“ (Opovo) - PA[K (Pan~evo), An pasan (Novi Sad) - Cement (Beo~in), Selen~a - Ba~, „M. Raki}“ (Ratkovo) - Polet (Karavukovo), [ajka{ - „Mihail Taq“ (Veternik), Elektrovojvodina 1 (Subotica) - Polet (Rastina), „Miqo Vujovi}“ (Crvenka) - Elektrovojvodina 2 (Subotica), Vrbas 2 - Sivac 1, Sutjeska (B. D. Poqe) - Temerin 1, „64“ Novi Sad - Temerin 2, Kulpin - Zmajevo 2, Sivac 2 – Budu}nost (Glo`an), Jugovi} 2 (Ka}) – Budisava, Vojvodina (Novi Sad) – Jugovi} 1 (Ka}), Slobodan je Sivac (3). Svi me~evi se igraju u nedequ 10. aprila od 10 ~asova. Igra se na 4 table. U slu~aju nere{enog rezultata odlu~uje: boqi uspeh na prve 2 table; ako je na prve 2 table rezultat nere{en onda odlu~uje rezultat na tre}oj tabli; ako je sve isto odlu~uje `reb na licu mesta. REJTINGTURNIR UZREWANINU

Pobeda uduetu

U Zrewaninu je zavr{en rejting tunir, koji se igrao pod pokroviteqstvom TKM Centra, zajedni~kom pobedom Radovana Damwanovi}a i Pavla Levnaji}a sa 7,5 poena iz 9 kola. Boqe dodatne kriterijume imao je Damwanovi}. Tre}i je Radivoj Peri{i} sa 7 poena. Prva trojica su i prikazanom igrom i ostvarenim rezultatom odskakala od ostalih u~esnika. Mnogo se vi{e o~ekivalo od omladinca Petra Krstina. Plasman: 1-2. Radovan Damwanovi}, Pavle Levnaji} 5, 3. Radivoj Peri{i} 7, 4-5. Branko Owin, Sr|an [ukovi} 5,5, 6-7. Bo{ko Stanimirovi}, Nikola Milovi} 5, 8-11. David Zarin, Slobodan Markov, Danilo Besede{, Ilija Tomi} 4,5, 12-17. Petar Krstin, Sr|an Popov, Tibor Igri`an, Robert Varga, Neboj{a Stana}ev, Marija Stanimirovi} 4, 18-19 Teodora Raci}, Katarina Levnaji}, 2,5 1,5 poena. PROBLEMBR.331

Belidajemat udvapoteza S. Lojd N.Y.StateChessAssocation, 1892.

Re{ewe problema br. 330 (S. Lojd, N.Y.Mail and Express, 1891.) sa pozicijom: beli – Kb1, Td2, Th2, Ld4, Sd3, Sf4, pe{ak g2; crni – Kf2, pe{ak e2; je 1.Le5! Na 1...K:e3 (Ke1) sledi 2.T:e2 mat. Na 1...Kg1 sledi 2.Sh3 mat. Na 1...Kg3 sledi 2.Sd3 mat.

VladimirPotkin {ampion Zavr{eno je prvenstvo Evrope za mu{karce koje se igralo u Francuskoj (Eks le Ben). Na deobi 1-4. mesta sa 8,5 poena (iz 11 kola) na{li su se Vladimir Potkin (Rusija), Radoslav Vojtasek (Poqska), Judit Polgar (Ma|arska) i Aleksander Moisenko (Ukrajina). [ampion je postao Rus Vladimir Potkin koji je imao najboqi performans. Prvih 23 igra~a plasirali su se za Svetski kup 2011. koji }e se igrati u Kanti-Mansijsku od 26. avgusta do 21. septembra ove godine. Svetski kup je etapa u ciklusu za prvaka sveta 2011-2013, verovatno za me~ koji bi se igrao 2014. Barem prva dvojica }e se plasirati na Turnir kandidata, a mogu}e je da }e u}i i tre}i. Kao {to smo napomenuli u pro{lom prilogu, na{i predstavnici (Olimpijska reprezentacija bez Marku{a) igrali su na ovom prvenstvu sa promenqivim uspehom. Izvanredan je bio dr`avni prvak Ivan Ivani{evi},

koji je sa startnim brojem 70 zavr{io turnir bez poraza na deobi 16-44. mesta sa 7,5 poena, a po performansu, zauzeo je odli~no 27. mesto. Na`alost, za ~etri mesta ispod crte za plasman na Svetski kup. Osvojio je 7,5 poena. Me|utim, nejasno je i da li je prvak Srbije, ipak, overio vizu za Svetski kup jer me|u prvih 23 igra~i ima i onih koji su se jo{ ranije plasirali. Bojan Vu~kovi} porazom u posledwem kolu nije opravdao svoj startni broj 62 i na deobi je igra~a od 71-123. mesta, sa 6,5 poena, zauzeo je 93. mesto. Nikola Sedlak je opravdao svoj startni broj 119 i sa 6,5 poena zauzeo je 101. mesto. Razo~arao je Aleksandar Kova~evi} koji je sa startnim brojem 86. i 6,5 poena zauzeo tek 122 mesto. Plasman: 1-4. Potkin, Vojtasek, Polgar, Moisenko 8,5, 5-15. Vaqeho Pons, Raxer, Feler, Svidler, Mamedov, Vitjugov, @igalko, Jakovenko, Korobov, Inarki-

VladimirPotkin

jev, Postni 8 poena. Pored wih za Svetski kup plasirali su se 1623. Azarov, Kairulin, Kobalija, Gulijev, @erebuh, Rjazincev, Jordakesku i Lupulesku sa 7,5, poena, itd. U~estvovalo je 393 igra~a. SLAVQENACUGERU

Pobednik Roganovi}

Zajedni~kisnimaksame~aplavu{aicrnkiuMoskvi

ME^PLAVU[APROTIVCRNKI

Severinau timuplavu{a U Moskvi je 1. aprila odigran zanimqiv turnir. Deset plavu{a igralo je protiv deset crnki. Crnke su bile obu~ene u crno a plavu{e u belo. Devojke su se borile ozbiqno, bez obzira na prvi april. Kada je me~ zakazan mnogi su pomislili da se radi o prvoaprilskoj {ali. Igrao se [eveningen turnir od deset kola sa tempom od 5 minuta po igra~u. Tim pla vu {a: Va len ti na Gunina, Olga Giria, Tatjana Grabuzova, Irina Vasilevi~, Marija Fominik, Tamara Minogina, Alina Bivol, Nade-

`da Potiko{kina i Marija Severina. Tim crnki: Nazi Paikidze, Anastasija Savina, Svetlana Matveeva, Mari ja Manako va, Alina Ka{linskaja, Daria ^aro~kina, Karina Ambarcumova, Barbara Saulina, Tatjana Bogumila i Viktorija Zarivkina. Pobedile su crnke (turnir je trajao oko tri sata) a najboqi rezultat su imale Nazi Paikidze (8,5 poena), Daria ^aro~kina i Barbara Saulina. Sve u~esnice su nagra|ene cve}em a pobedni~ka ekipa i vrednim poklonima.

NOVOSADSKALIGA

Vodovod ispredsvih Na Spensu je, u zajedni~koj organizaciji sindikata JP SPENS i Saveza za sportsku rekreaciju Novog Sada, u okviru RSI zavr{eno ovogodi{we ekipno prvenstvo novosadskih preduze}a. Ekipa Vodovoda i kanalizacije, za koju su nastupili intermajstor Leskur, Fide majstori Popov, Medar i Milo{evi}, te \or|evi}, ^erni{ek, ]urkovi}, Soji} i kao gost Mladenovi}, opravdala je ulogu favorita i zauzela prvo mesto. Druga je bila ekipa NIS-a dok je tre}e mesto pripalo Vojvo|anskoj banci. Plasman: 1. Vodovod i kanalizacija 22 boda (23,5 poena), 2. NIS 21 (23), 3. Vojvo|anska banka 16 (21), 4. Parking servis (15 (20), 5. Panonske TE-TO 13 (18), 6. Studentski centar 9 (14), 7. JGSP NS 7 (10,5), 8. Informatika 3 (5), Elektrovojvodina 0 (7,5). Na pojedina~nom brzopoteznom takmi~ewu nadmo}no je pobedio, sa svih devet pobeda, Dejan Leskur iz Vodovoda. Plasman ostalih: 2. Torbica 6,5, 3. Ubiparip 6, 4. \or|evi} 5,5, itd. U~estvovalo je 16 takmi~ara.

U prostorijama N[K-a, kao i svakog ponedeqka, odigran je brzopotezni turnir u okviru godi{weg masters turnira. Ovog puta u~esnici su bili oslobo|eni pla}awa upisnine jer je to, umesto wih, obavio slavqenik, Fide majstor \or|e Vlaovi}, povratnik u mati~ni klub N[K. Uz prigodno poslu`ewe za sve igra~e na{la se i ro|endanska {ahovska torta sa svim figurama. Posle odigranih 11 kola pobednik je bio intermajstor Milo{ Roganovi} sa 9,5 poena ispred kolege po tituli Sini{e [ari}a i mk Nenada Dimitrijevi}a koji su sakupili po 8,5 poena. Prva osmorica su nov~ano nagra|eni igra~i. Plasman: 1. Milo{ Roganovi} 9,5, 2-3. Sini{a [ari}, Nenad Dimitrijevi} 8,5, 4. Stevan Jovi} 8, 5-9. Milan Ilij}, @eqko Medar, Sini{a Remecki, Pavle Ni{avi}, Dragomir Radin 6,5, 10-15. Ivan Banovi}, Goran Stojanovi}, Aleksandar Topalov, Neboj{a Roganovi}, Jelena Milivojevi}, Miodrag Dra`i} 6, 16-21. Strahiwa \urni}, Bogoqub Dankovi}, Miroslav Mihaq, Qubomir Turovi}, Jasmina Milivojevi}, Slobodan Kostadinovski 5,5, 22-26. Dragan Cveti}, Miroslav ^abarkapa, Bo{ko Zlatkovi}, Du{an Ilij}, Bo`idar Karli~i} 5, 27-30. Milorad Obradovi}, Radovan Markovi}, Marko Joci}, Svetolik Ilij} 4,5, 31-32. Petar Borba{, \or|e Marinkovi} 4, 33. Stanko Jovi} 3,5, 34-36. Tatjana Petrovi}, Vawa Petrovi}, \or|e Vlaovi} 2 poena.

dnevnik

ANALIZIRANEPARTIJE

Posledwi boem (1) Preko 30 godina je igrao {ah, razmi{qao o {ahu i pisao o {ahu. Umro je pre 35 godina. Re~ je o Vladi Kozomari {ahisti, novinaru, publicisti... ^im je otkrio bogatstvo {aha poklonio mu je svu svoju qubav. Igraju}i {ah mnogo toga je video i upoznao. Najsme{nije od svega je {to je zakqu~io “da je u {ahu u mudrost lisice ura~unata i glupost koko{ke”. Te{ko je sakupiti na papiru sve one divne trenutke i priloge koje je poklonio {ahu. [ahu nikada nije prilazio sa nau~ne strane. Nije bio {ahovski kraq, nego zaqubqenik {aha. Nije bio velemajstor jer, kako je govorio: “Hteo sam ja, ali protivnici mi nisu dali”! Bilo ga je sramota da gleda u {ahovske kwige. Nije mario za teoriju. @eleo je da je sam pravi. Igrao je talentom “iz du{e”. Svi su ga voleli. Bio je pravi {ahovski boem... Igrao je i pisao. Na wegovom ~asovniku minuti su neumoqivo otkucavali, dok je na par~etu papira ne{to ispisivao sa neizbe`nim osmehom. Nedoku~ivo je bilo da li se smejao svojoj poziciji ili opisu partija, gde bi svojim bodqama dotakao nekog od majstora ili velemajstora...

Kozomara –R.Bogdanovi} Sicilijanskaodbrana Sarajevo,1961. 1.e4 c5 2.Se2 “Oficijelno” je 2.Sf3, a ovu malu “ekstravagantnost” dopusti sebi ponekad i Keres. Nisam nikad saznao za{to on to ~ini, pa sam poku{ao da uklopim taj potez u sistem koji ~esto primewujem. “Premijera” je upalila i moj se partner sasvim zbunio zbog preina~enog teksta. 2…d6 3.c3 Sf6 4.Sg3 Eto za{to je skaka~ “skretao sa linije”. U normalnoj varijanti on je na f3 i sad bi pe{ak e4 morao da se izja{wava na teorijski veoma istra`enim putevima. 4…g6 5.d4 c:d4 6.c:d4 Beli je ostvario zamisao: pe{a~ki centar bez eksponiranog pe{aka na e5. 6…Lg7 7.Sc3 0–0 8.Le2 a6 9.0–0 Sfd7? Crni je ve} u operativnom tesnacu i ne pronalazi najboqi na~in da pregrupi{e figure. 10.Le3 e5 11.d:e5! d:e5 12.Sd5 Odjednom se pozicija crnog na{la bukvalno pod kopitama ovog kowa. 12…Sc6 13.Tc1 Sd4 14.f4 S:e2+ 15.S:e2 e:f4

PRVENSTVOVR[CA

Bo{ko\oninprvi U prostorijama [K “Bora Kosti}” u Vr{cu je zavr{eno ovogodi{we prvenstvo grada. Prvenstvo je igrano po Berger sistemu u 15 kola. Posle uzbudqivih i neizvesnih borbi pobednik je postao Fide maj stor Bo {ko \o nin. Na dru gom me stu za slu `e no se

Bo{ko\onin

na{ao Vladimir Bu}an, sin legendarnog novinara i {ahovskog publiciste Du{ana, koji je jedini uspeo da nanese po raz no vom-sta rom pr va ku grada. Na deobi tre}eg mesta najboqe dodatne kriterijume imao je prvotimac drugoliga{a “Bo re Ko sti }a”, \or |e Mitrovanov. Iznena|uje veoma slab plasman dru gog Fi de maj sto ra Ne go si ma @iv ko vi }a, koji je, dodu{e, svakodnevno putovao na kolo iz rod ne Be le Cr kve. Sudili su ^edomir Uzelac i @eqko Miloj~i}. Ko na ~an pla sman: 1. Bo{ko \onin 10, 2. Vladimir Bu}an 9, 3-6. \or|e Mitrovanov, Stevan Grozdi}, Lazar Petrovi}, Zoran Popov 8,5, 7. Sebastijan Kotrla 8, 89. Zoran Nikoli}, Laza Budimirov 7, 10-11. Negosim @ivkovi}, Vlada Stojanovi} 6,5, 12. Pau Vo i na 6, 13. Dra gu tin Ov~arov 5,5, 14. Bogdan Mi lo {ev 4, 15. Sa {a Set 1,5 poen.

16.Ld4! Se5 Nije te{ko oceniti da bi izmena na d4 bila ravna predaji zbog kojekakvih efekata na tugaqivoj dijagonali a1-h8. 17.Lc5! Te8 18.Le7! Dd7 Sirotom lovcu na c8 uvek neko “usta zapu{i”. Zbog Sf6+ crni je “odustao” od 18…T:e7 19.Lf6 f3 20.g:f3 Tb8 21.Dd4 De6 22.L:g7 K:g7 23.Sc7 1:0

Kozomara–N.Minev Nimcovi}evaindijska odbrana Sombor,1966. Retke su partije u kojima se na zaslu`eno slavqe zakasni samo za jedan sekund. I tu`na je uteha da se zbog toga mo`e dobiti specijalna nagrada za najmaleroznijeg igra~a na turniru. Takva nagrada uru~ena je na somborskom turniru “junaku” ove partije. 1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.c4 e6 4.Sc3 Lb7 5.e3 Lb4 6.Ld3 Se4 7.0–0 L:c3 8.b:c3 0–0 Beli stalno nudi pe{aka na c3 ali crni ima dobre razloge za sumwu da mu je glazura od cijankalija. 9.Se1 f5 10.f3 Sf6 11.Dc2 Sc6 12.La3! Kqu~ni potez prave strategije u ovoj poziciji. Beli mora veoma oprezno tretirati ovaj sna`ni centar. Privla~no 12.e4 ni~emu ne vodi posle 12…f:e 13.f:e e5! 12…d6 13.c5 De7 14.c:d6 c:d6 15.e4 f:e4 16.f:e4 e5 Najzad je crni sproveo `eqeni potez, ali sada u sasvim neprili~nom ambijentu – po cenu stvarawa neuralgi~ne ta~ke d6. 17.Sf3 Tac8 18.Tae1 Sh5 Na ovaj potez crni je utro{io najmawe pola ~asa razmi{qawa. Proveravao je drskost sa kojom dopu{tam burne posledice kojima vodi 18…e:d 19.e5!? Posle partije upozorio sam ga da je moja borbena odluka imala u rezervi i re{ewe sa nastavqawem pozicionog rata i umesto 19.e5 da igram 19.Db3+ Kh8 20.c:d itd. 19.Dd2 Tf6 Crni pristupa tegobnom zadatku da evakui{e dijagonalu koju kontroli{e neprijatni lovac na a3. 20.Lc4+ Kh8 21.Ld5 Dc7 22.Sg5 Sd8 23.d:e5 d:e5 24.c4! Crni je strate{ki potpuno nadigran, jer sad mora birati izme|u zla i goreg – ako ne}e da trpi na d5 goropadnog lovca do}i }e tu nimalo skromniji pe{ak. 24…h6 25.T:f6 S:f6 26.Sf3 Sf7 27.Sh4 L:d5 28.c:d5 Sd6 29.Tc1 Sc4 30.d6 S:e4 31.Sg6+ Kh7

32.Sf8+ Kh8 33.Sg6+ Kh7 Naravno, crni bi veoma rado ponavqao poteze, ali beli to ~ini samo da {to pre dogura do 40. poteza. Na `alost, nije pomoglo. 34.Dd3 Df7 35.D:e4 Jo{ br`e je dobijalo 35.d7 ili 35.Sf8+. 35…D:g6 36.D:g6+ K:g6 37.d7 Td8 38.T:c4 T:d7 39.Tc6+ Kf5 Sada sam u~inio stra{nu gre{ku. Umesto da “a” tempo povu~em neutralni potez h-pe{akom koji je najbli`i ~asovniku, po~eo sam ovde razmi{qati i tra`iti precizan potez, i povukao: 40.Lb4 da spre~im crnom topu silazak na drugi red. U istom trenutku moja je zastavica pala zajedno sa peto~asovnim trudom. Kad je na kraju kao pobednik turnira primao ~estitke Minev se verovatno ne}e se}ati ovog fatalnog sekunda. Se}awe na wega ostavio je mom pam}ewu - 0:1 Komentar:VladoKozomara Pripremio:B.Dankovi}

PRVENSTVOOSNOVNIH[KOLASREMA

Nastavaktradicije U O[ “Slobodan Savkovi}” u Starim Banovcima, posle vi{e od deset godina pauze, odr`ano je ekipno prvenstvo {kolskih ekipa u~enika Srema. Nadajmo se da je ovaj skroman nastavak samo najava jo{ boqih i masovnijih takmi~ewa. U~estvovalo je osam mu{kih i tri `enske ekipe. Kod de~aka prvo mesto zauzela je ekipe O[ “Sveti Sava” iz Nove Pazove sa 28 poena, drugo mesto O[ “Bo{ko Palkovqevi} Pinki” iz Stare Pazove 21 poen, a tre}e mesto O[ “Jovan Popovi}” iz Sremske Mitrovice 13,5 poena. Plasman devoj~ica: 1. O[ “Milica Stojadinovi} Srpkiwa” iz Jaska 8 poena, 2. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” iz Sremske Mitrovice 6,5, 3. O[ “Dositej Obradovi}” iz Iriga 3,5 poena.


SPORT

dnevnik

AMERI^KI MEDIJI O NOVAKU \OKOVI]U

MINISTARKA SPORTA NAJAVILA

Ministarkaomladineisporta Sne`ana Samarxi}-Markovi} ocenila je da je nacionalni sistemsportadosaduglavnomfunkcionisaonaprincipuentuzijazma iimprovizacije,ada}enoviZakonobezbeditiure|ensistem,bez sivezone. - Neophodnost entuzijazma ne sporim,alinawemunemo`epo~ivatisistemsporta.Improvizacija je bila proizvod zastarelog Zakona koji je omogu}avao postojawesivezone.Sistemjesadaure-

Sne`ana Samaryi}-Markovi}

|enirezultati}etoipotvrditi -navelajeministarkanaTanjugovomokruglomstolu„Menaxmenet usportuivrhunskirezultati”. Po wenim re~ima, posle pro{lonedeqnog usvajawa Zakona imamo ure|enu oblast sa nu`nim okvirimazafunkcionisaweuciqu postizawa vrhunskih rezultata, a uloga menaxera je zna~ajna zbogstvarawaoptimalnihuslova zarad-sobziromdasetakmi~ari i stru~waci moraju posvetiti obavezamadrugevrste.Samarxi}Markovi}jenaglasiladamenaxerimorajubitilicencirane,profesionalnoobu~ene,iskusneosobe kako bi na{ sport opravdao epitet najboqeg izvoznog proizvoda. Ministarstvo se trudilo i da na~ini adekvatan pravilnik u ~ijem sistemu nomenklature menaxeri ne}e biti prepoznavani kaolovciumutnom,ve}}eimpripasti mesto u skladu sa wihovom va`no{}u i profesionalno{}u, dodalajeministarka,najavquju}i pravilnikolicencirawu. -Temeqevrhuskihrezultatane postavqaju nu`no samo takmi~ari, ve} svi koji u~estvuju u uspostavqawu i realizaciji sistema sporta,me|ukojimasuimenaxeri - zakqu~ila je Samarxi}-Markovi}.

Motapromoter Beogradskog maratona Najtrofejnija maratonka, Portugalka Roza Marija Koreija dos Santos Mota (poznatija kao Roza Mota) bi}e jo{ jedno odmnogobrojnihimenaizsveta atletike koje }e promovisati ovogodi{wi,24.Beogradskimaraton.

Ameri~ki dnevni list„Va{ingtonpost” hvali igru najboqeg srpskogteniseraNovaka \okovi}a, poru~uju}i da je „vreme da svet po~ne da u~i da pravilnoizgovarawegovoime”. -Ovojeverovatnonajboqitrenutakdapo~nemodau~imodapravilnoizgovaramoimeNovaka\okovi}a,duhovitogSrbina,kojije tokom posledwih nekoliko meseci protutwao kroz svetski beli sport,izbacuju}iteniskelegende, osvajaju}itituleivezuju}ineverovatnu seriju od 26 uzastopnih pobeda-istakaojeautortekstau „Va{ington postu” i nastavio: Dalistegave}zapazili?UfinaluMajmija,\okovi}jesavladao svetski reket broj jedan Rafaela Nadala,osvojiv{i~etvrtutitulu zaredomovesezone. „Va{ington post” je istakao da je \okovi}, „kojeg smo rani-

Novak \okovi}

jihgodinavi|aliusituacijama u kojima se bukvalno borio za dahiprekidaome~evezbogproblema s disawem, sada izrastao

u mentalno jakog i fizi~ki izdr`qivog tenisera”. Tira`ni ameri~ki dnevnik opisao je posledwetrenutkeme~auMajamiju, isti~u}i da je „teniser koji je bio poznat kao {aqivxija i imitator,iznenadapostaoozbiqanrivaldvojiciteniserakoji suuposledwojdecenijibilineprikosnoveni”. „SanFranciskokronikl”isti~edaje\okovi}pobedomnad NadalomufinaluMajamijanastaviosavr{eniniz. Ameri~ka sportska televizijskla stanica ESPN konstatuje da je \okovi} u~inio „mo`danemogu}e”. -\okovi}jeposletrisatai 21 minuta igre po u`asnoj vru}iniivelikojvla`nostivazduhauspeodasavladaNadala,pravu„zver”ukondicionomsmislu - komentari{e se u tekstu ESPN-a.

ZANIMQIVA PORUKA GORANA IVANI[EVI]A

Nova~e,stavireketuorman Nekada{wi hrvatski teniser Goran Ivani{evi}impresioniranjetrijumfalnimpohodomNovaka\okovi}a,alineverujedaSrbinmo`edapomrsikoncevladaruzemqanihterenaRafaeluNadalu. -Sviteniserinadvamesecamogudastavereketeuorman.DolazivremeRafaelaNadala.\okovi}mo`edazapreti[pancu,mo`damo`eda osvoji Rim ili Madrid jer tamo su ne{to br`e loptice,alineverujemdamo`edapreotmeRo-

lan Garos - rekao je Ivani{evi} za „Jutarwi list”. Srpskiteniserjeuovojgodinijo{nepora`en iubedqivojebrojjedanpobrojuosvojenihbodova (4.500),aliIvani{evi}neverujedabi\okovi} mogao da presko~i Nadala na prvom mestu ATP liste. -Preranojeotomegovoriti.Razlikajejo{prevelika (3170 bodova), a Rafa je definitivno najboqi igra~planeteuovomtrenutku-dodaojeIvani{evi}.

Vojvodiniprijajugostovawa Rukometa{iVojvodine ovog prole}a ne znaj u za neu s peh na gos tov aw im a, pa se slika u odnosu na jesen pot{pun o prom en il a.Prim er a rad i, jes en as su na stran i osvojenadvabodaaunastavku su bili kud i kamo uspe{niji i umnogome popravili bodovniu~inak.Lepprole}niutsak sudoneklepokvariliporaziu derbijima sa Zvezdom i Partizanomnasvombuqi{tuPitali smo {efa stru~nog {ta-

@rebpolufinalaKupaSrbijezamu{karcei`eneobavi}eseupetak,9.aprila,uJagodini. Podsetimo, finalni turnirrukometa{icaodr`a}e seuJagodini7.i8.maja,au~estvujuJagodina,Zaje~ar,Naisa i Nopal. Finalni turnir rukometa{a odr`a}e se Novom Sadu(14.i15.majaili10.i11. juna), a u~esnici su Vojvodina @elezni~ar, Crvena zvezda, PartizaniKolubara.

RadivojeMirkovi} (1943–2011) UvremekadajeJugovi}u~vr{}ivao pozicije u Prvoj saveznojligivelikeJugoslavije,Radivoje Mirkovi} je bio deo stru~nog{tabaKa}ana,vispreniipreciznistatisti~ar,~ije sutabelebiledragocenapomo} svakom treneru. Vremenom se ukqu~io u rad rukovode}ih struktura kluba, te je dugo godina bio ~lan Upravnog odbora Jugovi}a. Wegovuqubavprema rukometu i Jugovi}u nasledili su sinovi Du{aniMilan.Du{an jejedanodnaj{kolovanijih rukometnih trenerauSrbiji,aMilan je,kaoigra~Jugovi}a,daoveliki doprinos u osvajawu ^elenx kupa,preta~nodesetgodina. Smr}uRadivojaMirkovi}asa `ivotnescenejeoti{aojo{jedan ~ovek i sportista ~iji je svaki damar bio posve}en Jugovi}u.

SVETSKO PRVENSTVO DIVIZIJE DVA

Orlovipobedili Srbija - Novi Zeland 6:4 (4:1, 0:0, 2:3) MELBURN: Melburn Arena, gledalaca: 300, sudije: Kr~eli} (Hrvatska), Mejson i Ros(Asutralija).Strelci:Sretovi}u1.i8,Vu~urevi}u6,Jankovi}u19,Prki}u42,Gabri}u53. minutu za Srbiju, S. Ejden u 12, Daunu48,K.Ejdenu57.i59.minutu za Novi Zeland. Iskqu~ewa: Srbija12,Novizeland10minuta. SRBIJA: Rankovi}, M. Lukovi},G.Risti},Mami},Vu~urevi}, Sretovi}, M. Milovanovi}, N. Bibi}, Ili}, Jankovi}, Gabri}, M. Proki}, A. Lukovi}, Tumbas, Peroun, Furnijer, Ogrizovi}, S. Risti}, Rakovi}, I. Proki}, Kova~evi},M.Babi},selektor:Kav~i}. NOVI ZELAND: Notling, Peri,Hejns,Oak,Ejden,Hejd,Kalis, R. Idon, L. Idon, Koks, X. Hej, Vanamejker, A. Hej, Nokils,

1. Belgija 2. Australija 3. Srbija 4. N. Zeland 5. Meksiko 6. S. Koreja

2 2 3 2 2 5

2 2 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 8:2 0 5:0 1 13:7 1 9:6 1 6:11 5 0:25

6 6 6 3 3 0

Spirs,Li,Harpor,Daun,Xekson, Mur - Karter, Votson, selektor: Bonazo. UdrugomkoluSvetskogprvenstvaDivizije2uMelburnuhokeja{ka reprezentacija Srbije pobedila je Novi Zeland 6:4. na{i oklopnicisuposleprvetre}ine stekli ubedqivu prednost 4:1. U drugom delu mre`e su mirovale, dabiuposledwojtre}iniSrbija povela5:1kadajepobednikiodlu~en.DokrajasusretaZelan|anisu postiglitriana{ijedangol-6:4. DanasigrajuAustralija-Belgija,au~etvrtakSrbija-MeksikoiBelgija-NoviZeland. I. G.

SamoPartizan uJadranskojligi?

@rebupetak

IN MEMORIAM

Iznenada,u68.godini`ivota, u Ka}u je umro Radivoje Mirkovi}, dugogodi{wi igra~ i ~lan uprave RK Jugovi}, iz vremena kada su Ka}ani zauzimalimestonarukometnojmapi Evrope. Ro|enjeumestuBjelaj,pored Bosanskog Petrovca, u ratnom vihoru, da bi se, sa brojnim porodicama kolonizovanih Kraji{nika, i wegovi roditeqiposlerata skrasiliuKa}u.Bio je veoma talentovan rukometa{, dr~an i sna`an mladi}, pa je dres Ka}ana prigrabiojo{uvremekada suganosiliiwegoviosniva~i – Mi}a Lon~ar, Dra{pika Radukin i Fe|a Ijevqev. Sa svojim Jugovi}em izborio je plasmanujedinstvenuSrpskuligu, {tojebioprvive}itakmi~arskiiskorakdanasrenomiranog superliga{a.

VOJVO\ANKE DELE MEGDAN U SPENSU: Ko{arka{ice Vojvodine ( na slici je prvotimka Vawa Krwtin) u pretposledwem, sedmom kolu Superlige Srbije odmeri}e snage sa vr{a~kim Hemofarmom.Duel nema rezultatsku te`inu, jer su obe ekipe pro{log vikenda obezbedile ~etvrtu, odnosno prvu poziciju za plej - ofa. Ove dve ekipe sasta}e se jo{ najmawe dva puta u polufinalu plej - ofa. Favoritkiwe su Vr{~anke, koje }e po svemu sude}i superliga{ki deo zavr{iti bez poraza, a vi{e nego ubedqivo dobile su Vo{u u Vr{cu (78:37) i ~etvrtfinalu Kupa u Beo~inu (67:38).Utakmica Vojvodina NIS - Hemofarm [tada u maloj sali Spensa po~iwe u19.30 ~asova. I. G.

DuhovitiSrbin tutwibelimsportom

Naredusu menayeri

21

sreda6.april2011.

Stevan Popov (tre}i zdesna) u akciji

ba \ura|a Trbojevi}a u ~emu jetajnauspehaekipe. - Kako to obi~no biva kada ekipineidekrivjetrener,kadajeekipauusponuondasuzato zaslu`niigra~i.[alimse,naravno.Mo`dabiodgovornaovo pitawe trebali da potra`ite od igra~a. Nema tu neke velike filozofije.Ekipajenapsihi~komplanubilauzdrmananekim neo~ekivanim kiksevima na doma}emterenuiondajeulo{em raspolo`ewu odlazila na gostovawa. Uspeli smo zimus da popravimodostauigri,anaro~ito na psiholo{kom planu. Vojvodinaimakvalitet,samoje trebalo vratiti samopouzdawe momcimairezultatisudo{lika`eTrbojevi}. StamenipivotStevanPopov bio je, uz kapitena Vladimira

Mandi}a,biojeveomazapa`enu trijumfuuPo`arevcu.Naredu su novi izazovi, duel sa PKB omnaSlanojbariazatimigostovawe Radni~kom, rivalima kojisuuprvomdelu{ampionatabiliboqiodnovosadskihcrveno-belih. -O~ekujunasdveveomate{ke utakmice, protiv rivala koji su nas zadu`ili u prvom delu sezone.Stigaonasjeumorposleserije jakih utakmica, ali sam siguranda}emou~initisvekakobi serevan{iraliBeogra|animaza porazipokazalidajeVojvodina ovogprole}aekipasaja~immentalnimsklopom,kojukrasizajedni{tvo i sjajni odnosi unutar ekipe-istakaojePopov. Utakmicu sa PKB- om Vo{a igrausubotunaSlanojbari. I. Grubor

@REB POLUFINALNIH ME^EVA EVROKUPOVA

PartizannaBenfiku UBe~uobavqenje`rebpolufinalnih me~eva evrokupova. Na{ jedini predstavnik na me|unarodnoj sceni, Partizan }e igratiprotivportugalskeBenfike u polufinalu ^elenx kupa.Udrugompolufinalusastajuseslovena~kiCimosKoperi rumunska Stinta Municipal iz Bakaua. UKupuEHF,Lemgo}eodmeriti snage sa Grosvalstadom, dok }e Fri{ Auf Gepingen igrati protiv Naturhausa La RioheizLogrowa. Skopski Vardar u Kupu pobednika kupova za rivala je dobio nema~ki Gumersbah. U drugompolufinalu{panskaAmaja

sport,biv{iPortlandSanAntonio, sastaje se s francuskim Trembleom. Prvi me~evi su na programu 23. odnosno 24. aprila, a revan{isedamdanakasnije. U Ligi evropskih {ampiona naredusu~etvrtfinalneutakmice,asasta}ese:Kil(Nema~ka) - Barselona ([panija), Flensburg (Nema~ka) - Siudad Real([panija),RajnNekarLeven (Nema~ka) - Monpeqe (Francuska),HSVHamburg(Nema~ka)-^ehovskiMedvedi(Rusija).Prvime~eviigrajuse2024.aprila,arevan{i27.april1.maj. J. Gali}

UpravniodborJadranskevaterpololigeodlu~iojedazaslede}usezonuprihvatisamoprijavuPartizana,adase,zasada,sa~ekasaukqu~ivawemVojvodineiCrvenezvezde.Eventualnoukqu~ewenovihsrpskih klubovaovomtakmi~ewuplanirasetekodsezone2012/2013. VaterpolosavezSrbijejetra`iodasetrisrpskaklubaprikqu~e regionalnomtakmi~ewu.Me|utim,~lanoviUpravnogodboraLigesmatralisudase,zbogkratkesezone,pozivpo{aqesamoPartizanu,atek zasezonu2012/2013.razmotrimogu}nostizdavawapristupniceiostalimklubovima.Partizansedugoboriodau|euJadranskuligu,kadaje odbijen,kakvo-takvore{eweprona{aojeuEvrointerligisama|arskimislova~kimekipama. Razlogzatojepretrpanklupskiireprezentativnikalendar.Slede}atakmi~arskagodinajeograni~enabrojnimreprezentativnimturnirimaodkojihsunajva`nijiEvropskoprvenstvouAjndhovenuiOlimpijskeigreuLondonu.Jadranskaligaseigraod2008.godine,auposledwedvesezonetrijumfovaojeJadranizHercegNovog.


22

kultura

sreda6.april2011.

ПОЗОРИШТЕ

Гротескноразоткривање Витанова,РаткоРадивојевић,Бродтеатар О најновијој представи Ратка Радивојевићамогућејеговорити свишеаспеката,алидвапреовлађују.Некапрвибудеонајпоком је „Вита нова“, иако рађена за сцену, заправо музичко-сценско дело, али не у класичном значењу тог жанра, него у једној од многобројних могућих алтернација. Други битан аспекат дела којесеизводиуПозориштумла-

другеполовине20.века,Радивојевићинаснажанауторскиначин креирају контуре дела које је у граничним подручјима апстракције. Тако и резултат, на неком општем рационалном плану, као кодПлатона учувенојпарадигми људскогсветакаопећине,постајесликарајакојајезаправослика пакла.Уовомепосебноучествујејошједанжанровски„експери-

иронички интонираним, они ће се попут правих глумаца и, уопште, позоришта, и разгибати, и насмејати, и расплакати... Као централни драматуршки мотив појављује се њихово конкурисањезапозоришнипројекат,сцена којомпровејава(ауто)рефлексија насавременодиктиранисветтеатра. Интонација поново ироничка – дакле, критичка, а њоме би

мент“ -позориштелутака,односно њихових сенки, што несумњивоупућујенатодасуиизвођачи заправо марионете, група у којојјепојединац осуђеннаподвижништвои/илиутопију. „Вита нова“ приказује четири ликакојиједанзадругимдолазе у,рецимо,бању.Хладнебоје,стерилан амбијент са доминантним креветом (сценографија Никола Џафо), СМС поруке које размењују са својим ближњима, све упућује, па и наслов представе, да су они „на другом свету“, у другој улози. У сценама које ће доћи,подједнакохумористичкии

ондa требалодабудеобухваћени властити опус, односно отклон одњега. Изостављање „лепих облика“, естетизовањакореографијаимизансцена, употреба глумаца широко схваћеног средњег доба (Силвиа Крижан, Александра И. Плескоњић, Лидија Стевановић, Золтан Молнар), упућује на жељузаразголићењем,суочавањем саистином. Али,целокупанангажмансамододатноговориколико је такво нешто гротескно, у случајунас(обичних)људи,глумаца,сенкиназидовимапећине. Игор Бурић

Из представе „Вита нова”

дихјетоштосеуњемуРадивојевићвратионајопштијереченоневербалном театру, напустивши доскорашњи принцип да на сцену поставља дела новосадских комедиографа. Бшкаоштојеторечуоригинално компонованој музици НемањеРадивојевића(којабимогла дафункционишеизасебно,мимо позоришног дела), тако се и у концептуирежијиосећасвојеврстан редукционистички отклон одпознатог,одритмаихармонијесваћених натрадиционаланначин.Блисконеоавангардномприступу извођачкој уметности из

Фото:Б.Лучић

ФУТУРИСТИЧКОДЕЛОАУТОРАНАШЕГПОРЕКЛА

Нови стрип Енкија Билала Нови футуристички стрип француског аутора Енкија Билала „Јулиjа & Роем” биће објављен 4.мајау Француској.Билалово претходно остварење је албум „Анимал‘з„из 2009.у којем доминира плава боја.Аутор се за нови стрип определио за браон и бежнијансе,саопштила је издавачка кућа Кастерман. Планета,која је у претходном албуму уништена услед драстичне промене климе, у новој причи се постепено смирује и преживелинастоје да поново успоставе ред. Усред једне од новонасталих пустиња, преплићу

се судбине неколико јунака. Енки Билал,рођен 1951.у Београду као Енес Билаловић,као дете се са родитељима преселио у Француску.Почетком 1970-их је објавио своју прву причу у француском недељнику Пилот посвећеном стрипу. Прославио се 1979. албумом „Фаланге црног реда„. Објавио је и „Партију лова” и трилогију „Никопол„, по чијим је мотивима 2004. године снимио филм „Бесмртник”. Године 1987. награђен је на међународном фестивалу стрипа у Ангулему, у Француској.

МЕЂУНАРОДНИФЕСТИВАЛПОЗОРИШТАЗАДЕЦУУСУБОТИЦИ

Главнатема румунсколуткарство Међународни фестивал позоришта задецу,18.по реду, на коме ће у оквиру званичне селекције бити приказано 20 представа за децу из 18земаља,биће одржан од 15.до 21. маја у Суботици. Фестивал ће ове године угостити уметнике,позоришне стручњаке студенте позоришних школа са разних страна Европе и света, као и из Србије, наводи се у саопштењу. Тежиште фестивала биће на румунском луткарству које ће бити представљено кроз изложбу лутака, костима, сценографије и плаката румунских уметника у Суботици,Новом Саду и Вршцу,као и кроз научни скуп на дату тему и учешће студената луткарства из Букурешта и Тиргу Муреша у програму свечаног отварања фестивала. Позоришта из Румуније ће такође учествовати у такмичарском и пратећем програму фестивала за децу у Суботици.

Представе ће се играти на Сцени „Јадран„суботичког Народног позоришта и у Позоришту „Деже Костолањи„ у том граду. Представе у званичној селекцији конкуришу за следеће награде:Гран при за најбољу представу у цели-

ни, Специјалну награду за оригиналност и фантазију, награде за најбољу режију, оригиналну музику, естетско и технолошко решење лутака,за глумачко мајсторство (седам равноправних награда)и за најбољу сценографију. Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици основан је1994. одлуком Скупштине Општине Суботица са циљем да се на њему прикажу највреднија и уметнички најрелевантнија сценска остварења из међународне и домаће продукције за децу. Циљ фестивала јесте и да допринесе промоцији нових и афирмацији остварених културних вредности на међународном плану,као и зближавању разних народа и очувању специфичности и различитости сваке културе као извора нашег заједничког богатства.

dnevnik

УНАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ УБЕОГРАДУ ПРЕМИЈЕРАОПЕРЕПРОКОФЈЕВА У РЕЖИЈИЈИРЖИЈАМЕНЦЛАИБОЖИДАРАЂУРОВИЋА

Заљубљенутри наранџе Опера Сергеја Прокофјева „Заљубљен у три наранџе”, у режији чешког редитеља Јиржија Менцла и управника Народног позоришта Божидара Ђуровића, биће премијерно изведена вечерас на великој сцени националног театра. Менцл, који је 2007. у Народном позоришту режирао Шекспирову комедију „Веселе жене виндзорске”,рекао је да је по повратку у Београд био изненађен бољим стањем националног театра,у погледу изгледа зграде и састава ансамбла.Иако му је „Заљубљен у три наранџе„ четврта опера коју режира,признао је да се плашио Прокофјевог дела,које сматра изузетно компликованим. „Када се ради драма редитељ је господар сцене,а опера је подређена диригенту,што може бити извор стреса и напетости, али сам имао среће и са солистима и са диригентом који су ми много помогли”,истакао је један од најпознатијих чешких филмских редитеља. Под диригентском управом госта из Холандије Давида Порселајна публици ће се представити Оркестар и Хор Опере Народног позоришта и солисти тог театра,међу којима има много младих певача, чланова или скоро свршених чланова Оперског студија „Борислав Поповић”. Порселајн, задовољан квалитетом оркестра и хора и њиховим напорним радом, истакао је да му је невероватно да се Прокофјев осмелио 1919.да компонује овако оркестарски захтевно дело и да још буде изведено 1921.на исти начин на који се изводи и данас. „Ово је луда опера.Заснована на комаду Карла Гоција, у духу коме-

дије дел арте, којој је Менцл пришао из посебног угла,ова опера нема арије, дијалоге, ни трагове касноромантичарске мелодичности, иако је писана још за живота Пучи-

Захтевнаикомпликованаопера СолистисуокарактерисалиПрокофјевуоперукаовеоматешку икомпликованузбогодсустваарија,збогчегајенеопходанхармоничантимскирадцелогансамбла,алисузадовољнисарадњомса МенцломиПорселајном,њиховимједноставнимприступом,стрпљењемиодличномкомуникацијом. Увеликомпевачкомансамблусу,измеђуосталих,ДрагољубБајић,ХонЛи,НаташаЈовићТривић,НебојшаБабић,ВладимирАндрић,ВукМатић,СузанаШуваковићСавић,СнежанаСавичићСекулић, Ива Профаца, али и нове наде београдске оперске сцене МихаилоШљивић,ДанилоСтошић,ВукЗекић,МилошЂуричић, МаријаМитић,ЉубицаВранешидруги.СценографјеГерославЗарић,костимографМаринаМеденица,акореографСашаКрга.

нија”,казао је један од најистакнутијих холандских музичара своје генерације. Директорка Опере Катарина Јовановић скренула је пажњу на Менцлов непоновљив израз и уметничку самосвојност и Порселајново одлично познавање музике 20.века и додала да су млади београдски уметници и њихове старије колеге могли много да науче. Она је изразила уверење да ће резултат бити инспиративна и динамична представа која ће привући нову младу публику и на коју ће национални театар бити поносан, подсетивши да је прву премијеру у Народном позоришту ова опера имала 1959, када је директор био Оскар Данон. (Танјуг)

УНОВОМБРОЈУФИЛМСКОГЧАСОПИСА„ФИЛАЖ”

„Српскифилм”подлупом Судећиипоновом5.броју(зима2010/2011),зафилмспецијализованогчасописа,екипакојага прави уз подршку издавача Нишког културног центра, не одустаје од бављења својим у овој земљираритетнимпослом,нудећи, онима који о филму желе и реч, имисаовише, квалитет и актуелност (филм се третира као трајнипроизводкултуре, анекао ефемерна забава потрошачког друштва),па дастварбудејошзанимљивијаи супротстављенепогледе. Тако „Филаж” чак на 32 страницедоносинеколикотекстовао „Српском филму” редитеља СрђанаСпасојевића уоквирутемата „Субверзивна Србија”. То је филмизпрошлогодишњедомаће сезоне који је оштро поделио критичареиосталефилмскељуде,докга публика сем бројем оне врлоограниченефестивалске, готово да није ни видела. О томе штајетајфилмиштабимогаода значи, пишу Дејан Огњановић (Зашто Српски филм?) који је и аутор интервјуа са редитељем Спасојевићем, (Драма која одлази у пакао). „Српским филмом” алиидругим,другачијимфилмовимаизСрбијекаоштојерецимо „Животисмртпорнобанде”,Огњеновић се бави у оквиру свог извештаја са 14. међународног филмског фестивала „Фантазија”, прошле годне у јулу одржаногуМонтреалу.Уоквирутемата,офеноменуиконтроверзама, узсвојекритичковиђењеифилма и мишљења која га бране, у тексту Српски филм као прави или „прави” српски филм, пише СеверинМ.Франић,унекуруку

дајући преглед целог „случаја” бавећи се и тиме зашто се у стручнојјавностиофилму углавномнијејавноговорило,какојеу заборавбрзопалаииницијатива неке групе, не зна се баш тачно ко је био у њој, да се „Српски

филм” забрани. Овом приликом тачка на разматрања феномена „Српскифилм” стављена јепренесеним транскриптомразговора сценаристе „Српског филма” АлександраРадивојевићаинеколикофилмскихкритичараифилмолога:„Српски филм - између друштвене критике, културног тероризма, радикалних естетика, експлоатацијенасиљаиполитичкекоректности”. Измеђуредова „Филажовог„ темата дају се наслутитибарнекиододговорана енигму„Српскифилм”. Данеостанесвенапроетконтра „Српског филма„ овај часописуовом бројудоноси изанимљив интервју са редитељем и сценаристом Гораном Марковићем (Од Голог отока до Године нулте, аутора Дејана Дабића и ДејанаОгњановића).Поводјеиз-

лазак његове књиге сценарија „Национална класа и други сценарији”. О прошлогодишњем, 67. филмскомфестивалууВенецији пише Динко Туцаковић, а о фестивалу „Кутендорф 2011” Милан Д. Шпичек. Ту су извештаји сафестивала29.данинемогфилма у Порденонеу из пера АлександраСашеЕрдељановића,о7. европском фестивалу анимираногфилма-Балканими2010.пише Дејан Дабић, док о 21. љубљанском међународном филмском фестивалу осврт даје РадмилаЂурица. Уовомброју„Филаж”доноси и критичке приказе филмова „Друштвенамрежа”(РаденкоСавић),„Волстрит:Новацникадане спава” (Бојан Баћа), „Enteр The Void„ (Владан Петковић), „Град лопова” (Кристина Ђуковић), „Седамдесет и два дана” (Дејан Дабић), „Мотевидео, Бог те видео”(СрђанСавић),„Тилварош” (Иван Велисављевић), „Шишање” (Војислав Бачанин), „Жена са сломљеним носем” (Вук Радић)... Поводомстогодинаодрођења Акира Куросаве, о њему пише Никола Стојановић, један од овдашњих највећих познавалаца опуса чувеног јапанског редитеља. На крају , иначе стављен на почетак„Филажа”број5 упутан је текст Раденка Ст. Ранковића који се бави филмским фестивалима у Србији- „Да ли у Србији има превише фстивала?”. Други деоодговоранаовопитањечитаоце„Филажа”очекујеуследећем броју. В. Црњански


kultura

dnevnik

sreda6.april2011.

23

НА КАМЕРНОЈ СЦЕНИ СНП-a 12. АПРИЛА ГОСТУЈЕ „ХИПЕРТЕНЗИЈА” СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Вербални грађански рат двеју Србија

Књиге „Геце Кона” поново у Београду

Црна комедија „Хипертензија“ аутора и редитеља Светислава Басаре,упродукцијиКултурногцентраизИнђије,гостоваће12.априла наКамернојсцениСрпскогнародногпозоришта,најављенојенајучерашњојконференцијизановинареуовомтеатру. МадаБасараније превасходно драмски писац, његови комади су у неколико наврата постављани на позоришну сцену, алисамписацихдосадникаданије режирао.Овојењеговапрварежијаи,какосампризнаје, будућидато нијењеговпосао,вероватноћесеу позориштувратитисамо писању. -Радисеосатири,жанру нажалост поново актуелном у Србији, који није добродошао, јер главни јунацисатираневоледасегледају на сцени. Али, демократија је бар толико напредовала код нас, да се представеипакнезабрањују –каже Светислав Басара. – Текст се бави такозваним, лажним патриотама којимајепатриотизамзанатипрофесија,представљениму лику ПредрагаЕјдуса,односносукобомњих и такозване друге Србије, кога представља Евросрбин,ањегаглуми Бранислав Трифуновић. Желео самдадокажемлажностобапогледанасвет,идаје тосукобдвајуматрицакојепаралишуслободномишљење.

ПредрагЕјдусиБраниславТрифуновићу„Хипертензији”

„Имавећвишеоддвадесетгодинаоткакоживимоуусловимаповишеног друштвеног притиска. ПриближноједнаполовинаСрбијесматрадајетахипертензијаендогена, дајепоследицаопијеностиисторијомифасцинацијеисторијскимпоразима,друга,пак,половинаСрбијеуверенаједасуневољесахипертензијомегзогене,тојестданамје хипертензијанаметнутаидасенепрестанонамећеизтајнихцентара моћиуВатикану,Вашингтону,Бриселуикознајошгде.Танеподудар-

ност перцепција реалности довела јенакрајудостварањадвeјуСрбија.Једнаје,бајаги,правовернаипатриотска;другаје,наводно,мондијалистичка, глобалистичка и издајничка.ВербалниитекстуалниграђанскиратизмеђутихдвeјуСрбија водисевећгодинамаумедијимаса променљивомратномсрећом“,пише Басара у ауторској белешци за овупредставу. Међуразлозима штојеприхватиодарежирасвојкомадбила је и беспарица,збогкојенијемогаода

ЗАВРШЕН БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ДОКУМЕНТАРНОГ И КРАТКОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА

НОВА КОМЕДИЈА ПРЕД НОВОСАДСКОМ ПУБЛИКОМ

Здухач значи авантура

Гран при холандском документарцу Гран при 58. Београдског фестивала документарног и краткометражног филма уручен је унедељу,на затварању фестивала у Дому омладине, холандском уметничком и брачном пару Петри Латастер-Шиш и Петеру Латастеру за дугометражни документарац „Не без тебе”. Одлуку је донео жири у комесубили редитељка из Хрватске Ирена Шкорић,редитељ Владимир Блажевски,теоретичар филма Рајнер Изнаграђеногфилма„Небезтебе” Кепл, директор фотографије Ми- Русије. Та „аскетска и усмерена лорад Глушица и редитељ Вентура импресија о проблемима везаним за људску слободу, прецизне Дурал. У образложењу за доделу Гран структуре и сведеног поступка, прија за најбољи филм у оба так- успева да избегне замке лажног мичарска програма - међународ- морала„, образложио је жири. ном и домаћем,и новчаног износа Златна Плакета Београда за најбоод 3.000евра,жири је истакао да је љи филм домаћег програма, уз овај филм „рафиниран,емоциона- 2.000 евра, припала је Мини Ђулан и дирљив портрет вечних људ- кић за филм „Yуго,кратка аутобиских тема: љубави, живота, поро- ографија„.Редитељка је остварила „иронични портрет наше некададице,уметности и смрти”. Златну Плакету Београда за нај- шње и садашње земље,у коме се бољи филм међународног програ- комбинују оригинална искуства ма и 2.000евра добио је филм „17. документарног и играног поступавгуст„ Александра Гутмана из ка„,оценио је жири.

буде ангажован добар редитељ, признао је јуче Басара, али је духовитододаодајесматраодаоно што може да уради лош редитљ, можеион,тејеприхватиодарежира.Утомемујепомогловелико искуствоглумцаПредрагаЕјдуса, као и сугестије редитеља Никите Миливојевића.Но,Басарајетакођепризнаодајередитељскипосао врло заморан, и понадао се да ће сезадржатисамонаделусвогпосла у позоришту, а то је писање. Онјетакођедодаои дасуглумци ималидостаисписатељскихиредитељских интервенција у међувремену,одкадајепредставапремијерно изведена, што по Басари нијенеприхватљиво,јеримпровизације свакако имајуисвоједобре стране. Овапредставајеималапремијеру пре годину дана у Културном центруу Инђији,идосадјеокотридесетпутаизвођена,какојеподсетиодиректоровеинституцијеСаша Миливојевић,додајући дасусњом гостовали у Канади и Хрватској. ОвојепрвоизвођењеуНовомСаду,ауправникСНП–аАлександар Милосављевић најавио је могућностдасе„Хипертензија“сјесени нађе на редовном репертоару, тако да ће Новосађани и тада имати приликедајегледају. Н. Пејчић

Златне Медаље Београд, уз 1.000 евра, за најбоље домаће филмове по категоријама добили су Горан Станковић за документарац „Полазак„, Маја Ђокић за кратки играни филм „360степени„, Драго Латиновић и Илија Галоња за експериментални „Аплауз„ и Јелена Бешир за анимирани филм „Вавилонска кула”. Исто признање у међународној конкуренцији добили су Ширли Берковиц (Израел)за документарац „Напредовање„ и Алекс Монтоја (Шпанија)за кратки играни филм „Како сам упознала твог оца”. Дипломе фестивала за појединачни ауторски допринос у домаћој селекцији добили су сниматељ филма „Добро сам, одох„ Иван Марковић, аниматор филма „Мали огласи„Андреј Јаневски,монтажер филма „Стеван М. Живковић„Владимир Радовановић и дизајнер звука у филму „План Б„ Филип Ацовић.Награда за најбољу продукцију групе филмова припала је Факултету драмских уметности из Београда. (Танјуг)

Играни филм „Здухач значи авантура”,по сценарију и у режији Милорада Милинковића, премијерно je приказан синоћ у београдском „Сава центру”, авечерасћебити у Новом Саду убиоскопу„Аренасинеплекс”. Тинејџерска музичка комедија снимљена је у копродукцији агенције „Акваријус” из Бањалуке и „Рекреативне продукције„ из Београда. Главни јунаци су гимназијалци који проводе незабораван распуст пун авантура,на путу ка великом рок фестивалу.У исто време један продуцент (игра га Марко Живић)и редитељ (Никола Којо) снимају рекламу у екстремним ситуацијама са Маријом (Јелисавета Орашанин) и Синди (Катарина Илић).Лик звани Здухач (Никола Пејаковић)постаје сапутник гимназијалаца Уроша (Вујадин Милошевић) и Ненада (Златан Видовић) „освежених„ соком од клеке.Замена идентитета са новом реп звездом Г Спот Торнадом (Срђан Тодоровић)доводи до новог урнебесног заплета. У глумачком ансамблу су и Марко Гверо,Слободан Тешић, Мирка Васиљевић и други. Филм је сниман током лета прошле године на локацијама у Бањалуци, Требињу и Београду.

Народна библиотека Србије и ове године ће, на Косанчићевом венцу у Београду , на темељима зграде која је срушена 6. априла 1941.приликом бомбардовања Београда,данас у 10часова обележити овај дан.Министар културе,информисања и информационог друштва Предраг Марковић и представници Народне библиотеке Србије,Скупштине Града Београда и Удружења Београђана ‘’6. април‘’ ће у знак сећања,положити венце на место срушене зграде. Након полагања венаца ансамбл ‘’Слатка фрула„извешће програм ‘’Музика старе Србије’’. У Народној библиотеци Србије биће представљено 796књига издавачке куће ‘’Геца Кон‘’које су након 70година враћене из Лајпцига у Београд.Присутнима ће се обратити амбасадор СР Немачке у Србији Волфрам Мас, министар културе, информисања и информационог друштва Предраг Марковић,директор Универзитетске библиотеке у Лајпцигу проф. др Улрих Јохан Шнајдер и директор НБС Сретен Угричић. Проф. Шнајдер ће симболично уручити једну од књига из збирке издавачке куће ‘’Геца Кон‘’коју су нацистичке власти заплениле током Другог светског рата.Књиге су откривене у фонду библиотеке лај-

пцишког универзитета и након седамдесет година враћене су у Београд,Народној библиотеци Србије. Књигекојесунацистиконфисковали 1941. године стицајем околностинашле су се у лајпцишкој библиотеци,аоткриоихјепретригодинеУлрихЈоханШнајдеркојијеи иницираодаколекцијабудевраћена српској националној библиотеци.Међу тим књигама су наслови изчувенеедицијеГецеКона„Каријатиде,односнокласициевропског хуманизма и просветитељства и модерног литерарног ангажмана, као и класици српске културе и књижевности. Након примопредаје књига биће организован обилазак ентеријера библиотеке,чије је реновирање при самом крају. У бомбардовању Београда,арпила 1941.године,неповратно је изгубљен целокупни фонд Библиотеке, с вредним и оригиналним средњовековним рукописима. Године1941. Народна библиотека Србије располагала је фондом од око 300.000 књига,1.390рукописнихкњига,повеља и других списа (више од 100 напергаменту)из12,13.и14.века, каоиизкаснијихпериода. Нова зграда,у којој се и данас налази Народна библиотека Србије, свечано је отворена 6.априла 1973. године.

ПОЕЗИЈА ЈОВАНА ЗИВЛАКА НА ФРАНЦУСКОМ, НЕМАЧКОМ И РУСКОМ

Стихови о историјском злу Крајем марта гост Француског ПЕНклуба уПаризу био је познати књижевник из Новог Сада Јован Зивлак.Онјеодржао књижевно вече , представивши својеновијепесме,које је на француски препевала Харита Вибран. О Зивлаковојпоезијиговорили су песници Лионел Реј, председник Академије „Маларме”, Жан Портан и председник ПЕН клуба Силвестер Кланси. Та поезија говори о историјском злу, окрутном, без узмицања,без лека,а домаћинисурекли да сличних примера у францускојсавременојпоезијинема. У издању „Реклама”, великог немачког издавача, у тиражу од 200 хиљада примерака, излази антологија песама о Берлину („Berlin, du bist die Stadt”). ПриређивачМихаелШпајерјеуизборпесамаипесника,којисуписалиоБерлину,уврстиоипесму Јована Зивлака „Брехтове куће”, поредауторакаоштосуБертолд Брехт,ПолЦелан,ХајнерМилер, Кристоф Мекел, Фолкер Браун, каоисветскихауторакаоштосу

Јевтушенко, Алберти, Сангвинети.Однашихауторауврштенјеи песничкитекстЗлатка Красног. У најновијем броју руског модернистичког и неоавангардног часописа „Дети Ра„ (деца бога сунца Ра), који излази у Москви, објављен је шири избор новијих прознихи песничкихтекстоваЈована Зивлака у преводу Галине Лукич. Поред низа песничких и прозних текстова савремених писаца,којичинесадржајчасописа, опсежнијиблокјепосвећенпародији. Р.Л.

REPERTOAR

Филм

Актери

Режија:Гор Вербински Сценарио: Џон Логан, Гор Вербински и Џејмс Ворд Биркит Улоге(гласовецртaним ликовима позајмили): Џони Деп, Исла Фишер, Абигејл Бреслин, Нед Бити, Алфред Молина

Ранго

Садржај

Речкритике

Усаобраћајнојнезгоди,кућниљубимац камелeонЛарсиспадаизпикапа изаједно са реквизитима разбијeног тераријума остајесамнапустињскомпуту.Посавету тузатеченог,прегаженогармадиља,Ларс се упућујеупустињуи стижеуПрашњоград, градић који насељавају углавном жедниглодари.ТујесвекаонастаромДивљем западу, пиштољи се лако потежу, становништвојеустрахуодтерора,докје градоначелникзаоманипулаторкојиради свеусвојукорист,патакоисуграђанима ускраћује воду. Оне преостале залихе се чувају у банци. Немајући куд, смушени Ларс,којиможедабудебашсве,накрају он је камелеон, постаје храбри револверашРангосабогатимискуствомкојегнародприхватикаоправогхероја.кадаслучајносредиопасногсокола,вечитупретњусвимглодаримаизмијама.Лукавиградоначелник,Рангапостављазашерифа,а онпочаствованобећавадаћерешитипроблемводоснабдевањаПрашњограда...

Кадасуупитањудугометражницртаћиусвету,конкуренцијајејака,анајпродорнији,икоднаснајприсутнији,суоникојидолазеизвеликихамеричкихстудија.Толикоихједасупомаловећидосадни.Икадапомослите,да стевећсвега тога сити,појависенештодругачијеиузбудљиво,аопетитекакопријемчиво. Испоставља се даје увекизнова овоподручје,акадсуикомерцијалнаостварењаупитању,јошувекдовољноотворено,заауторскуинвентивност.ТакоГорВербински,прослављенсеријалом„ПиратисаКариба„, омиљеномавантуромнаправљеномсадостастилаи занимљивимликовим,и уовомизлету уанимацијупоказује умеће дапричида прави замах ,акционе сценеучинистварнонапетимиизвајаупамтљиве,неконфекцијске,садианимиране карактере.Узто,цитатимаипосветама духовито реферишенафилмскоисторијсконаслеђе иширипопкултурниконтекст.Дакле,иакосемогло помислитидајеречо,заВербинскогнеобавезноминтермецуизмеђудвавеликаблокбастера,„Ранго”јеиспао паметна,визуелноитехничкибеспрекорна,скоро папунокрвнаакционакомедија,истина,намењена старијимиодраслимгледаоцима. „Ранго” бисемогаоодредитиикаопрвианимиранишпагетивестерн настаоделомудухуписцаХантераС.Томпсона(ПаранојауЛасВегасу)којем је,каоиредитељуСерђуЛеонеу,филмизмеђуредовапосвећен.АнтропоморфниживотињскисветначелусаЛарсом/Рангом(ЏонијемДепом) делујетакоуверљивоизвајандаостављаутисак узавреле паралелнестварности, ништамањесурове одовенаше, ализабавније,накрајуивеселије. В.Црњански


24

Svet

sreda6.april2011.

OBALA SLONOVA^E

Bugarska zamrzla „Belene” SOFIJA: Realizacija nuklearnog projekta „Belene” zamrznuta je na tri meseca zbog zabrinutosti oko bezbednosti, koja se intenzivirala nakon nuklearne krize u Japanu, saop{tile su ju~e bugarske vlasti. U saop{tewu bugarskog dr`avnog elektroenergetskog preduze}a NEK se navodi da su ta firma i ruska dr`avna nuklearna kompanija „Atomstrojeksport”, kojima je dodeqena izgradwa elektrane „Belene” sa dva reaktora kapaciteta od po 1.000 megavata, pristale da odgode rad na projektu do kraja juna, preneo je Rojters.

dnevnik

JEMEN

Sedmoroubijenoi stotinepovre|enih

Bunker,jedino upori{te ABIYAN: Suo~en sa neminovnim porazom, Loren Gbagbo otpo~eo je pregovore o prekidu vatre i kapitualiciji, po{to su trupe Alasana Uatare, koga Ujediwene nacije priznaju kao predsednika zemqe, zauzele u Abixanu wegovu rezidenciju. Sukobi se za sada nastavqaju, ali prema oceni francuskih zvani~nika, kriza bi mogla da se razre{i ve} u narednih nekoliko sati Pred stav nik mi si je UN u Oba li Slo no va ~e Ha ma du na Ture tvrdi da se Gbagbo, sa

„{a~icom vernih qudi”, trenutno nalazi u bunkeru na teritoriji rezidencije, prenosi Frans pres. Francuski ministar spoqnih poslova Alen @ipe ka`e da je Gbagbo na ivici da preda vlast. U Obali Slonova~e su se proteklih dana vodile `estoke borbe izme|u pristalica novoizabranog predsednika Uatare i Gbagboa, koji je odbijao da preda vlast posle izbora u novembru. Pored misije UN, u toj zemqi su anga`ovani i francuski borbeni helikopteri, sa

ciqem da uni{te te{ko naoru`awe koje se koristi protiv civilnog stanovni{tva. Uatara je u ponedeqak, posle ~etvoromese~nih diplomatskih inicijativa koje nisu dale rezultata pokrenuo ofanzivu protiv Gbagboovih snaga. Prema podacima katoli~kog dobrotvornog dru{tva „Karitas”, najmawe 1.000 qudi je ubijeno ili nestalo u nasiqu u gradu Duekue, na zapadu Obale Slonova~e, u kojem su posle `estokih sukoba prona|ene masovne grobnice.

SANIRAWEPOSLEDICANUKLEARNEKATASTROFE

SANA: Najmawe jedna osoba je poginula, a na stotine je povre|eno kada su se pristalice predsednika Jemena Alija Abdulaha Saleha sukobile u Sani sa wegovim protivnicima, koji su demonstrirali zahtevaju}i wegovu ostavku Izve{ta~ Rojtersa je javio da su demonstranti bacali kamenice na Salehove pristalice koje su pucale na wih, dok je jedna vojna jedinica {titila zonu protesta. Na desetine povre|enih odvezeno je u bolnice, izvestila je Al Xazira. AP je preneo izjave o~evidaca da su snage bezbednosti i naoru`ani mu{karci u civilnoj ode}i pucali na desetine hiqada deomonstranata.

U Hudaidi, luci na Crvenom moru, policija i naoru`ani mu{karci u civilnoj ode}i napali su na hiqade demonstranata koji su poku{ali da organizuju mar{ do regionalne predsedni~ke palate. U sukobima je poginulo {est osoba, 30 qudi je zadobilo ubodne rane, a 270 qudi je pozlilo od suzavca. Protest je organizovan zbog prekju~era{weg ubistva 17 u~esnika protesta u gradu Taezu, 200 kilometara ju`no od Sane. Vi{e od 120 osoba je poginulo, a preko 5.000 povre|eno u protestima, koji su po~eli 11. februara u Jemenu.

AMERIKAOKON^ALAOPERACIJUIZNADLIBIJE

Japantra`ibrod zadekontaminaciju TOKIO: Japanski ministar za industriju Banri Kaied rekao je da }e, da bi se sanirale posledice katastrofe u „Fuku{imi”, biti neophodno da se ukloni oko 60.000 tona radioaktivne vode, koja je potopila podrume zgrada u kojima su sme{teni reaktori i podzemne hodnike koji ih spajaju. Portparol Tokijske energetske kompanije (TEPKO) saop{tio je da je prekju~e po~elo ispu{tawe 11.500 tona radioaktivne vode u Tihi okean, kako bi bio oslobo|en prostor za odlagawe vode koja je ve}eg stepena radijacije. Operacija }e trajati nekoliko dana, javila je Japanskistru~wacitra`epomo}iRusije agencija Kjodo. Ministar Kaieda je rekao da kontaminirana voda ne predstaRadioaktivnosturibama vqa ve}i rizik po zdravqe, ali se izvinio zbog rastu}e zabrinutoJapanske vlasti su ju~e propisale maksimalni dozvoqeni nisti u javnosti, posebno me|u rivo radioaktivnosti u ribama. Do ovakve odluke je do{lo nakon barima. Agencija za nuklearnu i {to je u vodama Tihog okeana kod havarisane nuklearne centraindustrijsku bezbednost saople „Fuku{ima 1” detektovana 7,5 miliona puta ve}a koncentra{tila je da }e 60.000 tona vode, po cija radioaktivnog joda od one koja je dozvoqena. Japansko mini20.000 tona iz svakog potopqenog starstvo zdravqa je prethodno izvestilo da je u petak, u ribama reaktora i zgrada, biti uskladikoje su ulovqene na otprilike pola pomorskog puta od „Fuku{teno u rezervoare u blizini {ime 1” do Tokija otkrtiven radioaktivni jod u koli~inama kocentrale gde se odla`u otpadne je su ve}e od sada propisanog limita. U ribama je tako|e detekvode. Rezervoari }e biti dopretovan radioaktivni cezijum, u koli~ini koja je ne{to mawa od mqeni u „Fuku{imu” do kraja medozvoqene. seca. Nakon {to su zatra`ili pomo} od Francuske i SAD u otklaske atomske podmornice u blizi- u kome su se {ipke goriva deliwawu posledica, Japan je sada zani Vladivostoka. To je jedno od mi~no istopile. U najnovijim tra`io od Rusije da po{aqe brod najve}ih postrojewa u svetu za nalazima TEPKO je saop{tio „Suzaran” namewen za skladitretman radioaktivnih te~nosti. da voda uzeta u blizini reakto{tewe i neutralisawe te~nih raU me|uvremenu TEPKO zau- ra 2 pokazuje koncentraciju radioaktivnih materija koji je ko- stavqa curewe visokoradioak- dioaktivnog joda, koja je 7,5 miri{}en za dekontaminaciju ru- tivne vode iz reaktora 2 u more liona puta ve}a od dozvoqene.

Posledwasalva naGadafijeve snageokoBrege TRIPOLI: Ameri~ki juri{ni avioni „herijer” i „A-10” napali su Gadafijeve snage u okolini Sirte i Brege, ozna~avaju}i kraj u~e{}a SAD u konfliktu u koji se administracija Barak Obame ukqu~ila tek na insistirawe Francuske i Britanije, ali se na{la na meti kritika zbog navodnih veza pobuwenika sa Al Kaidom. Posledwi udar Amerikanaca otvorio je vrata pobuwenicima da potisnu Gadafijeve snage. Me|utim, ustanici su ipak morali da se povuku ~ak 20 kilometara na istok pred te{kim granatirawem Gadafijevih snaga, javqa Rojters. Umesto Amerikanaca, glavnu ulogu }e, navodno, preuzeti Britanci, koji su u italijansku bazu \oja del Kole uputili jo{ ~etiri juri{nika tipa „tornado”, ~i-

Gadafiplaniraoubistva Me|unarodni sud pravde ima dokaze da je vlada Muamera Gadafija planirala da ugu{i proteste ubijawem civila, pre nego {to su nastali nemiri u Libiji, javqa Rojters. Sudija tog suda Luis Moreno Okampo bi trebalo da iznese izve{taj pred Ujediwenim nacijama 4. maja kada se o~ekuje i izdavawe naloga za hap{ewe. „Imamo dokaze da je re`im u Libiji posle sukoba u Tunisu i Egiptu imao plan kako da kontroli{e demonstracije u Libiji”, rekao je Moreno Okampo u intervjuu Rojtersu. Ubijawe civila je bilo prema unapred utvr|enom planu, rekao je Moreno, dodaju}i da je planirawe zapo~eto u januaru. me se broj tih letelica anga`ovanih u libijskom sukobu popeo na 12. U me|uvremenu, libijske vlasti su ponudile niz ustupaka pobuwenicima, ukqu~uju}i odr`avawe referenduma i izbora, ali

FBItra`i{pijune VA[INGTON: Ameri~ki Federalni istra`ni biro (FBI) ispituje Libijce koji `ive u SAD u nastojawu da identifikuje {pijune ili agente i prikupi informacije korisne za me|unarodne vojne akcije u Libiji, pi{e ju~e „Vol strit xornal”.Kampawa prikupqawa informacija, tako|e, ima za ciq da otkrije eventualne osvetni~ke napade koje je planirao ili ohrabrivao dugogodi{wi libijski vo|a Moamer Gadafi protiv ameri~kih gra|ana, navodi list citiraju}i qude upoznate s tom materijom Me|utim, FBI ne odgovara na pitawa o obave{tajnim podacima o bilo kojoj zaveri, preneo je AFP. Agenti FBI, koji su po~eli s intervjuima ove nedeqe, prvo su se fokusirali na qude sa li~nim ili profesionalnim vezama u Libiji, ~iji broj se, kako se procewuje, kre}e u hiqadama. Drugi ciq je da se prona|u eventualne individue koje u SAD prikupqaju obave{tajne podatke za ra~un Gadafija, kao i dobijawe informacija o Libiji koje mogu pomo}i SAD i vojnim saveznicima u tamo{woj kampawi bombardovawa.

uz uslov da do pronala`ewa re{ewa na ~elu dr`ave ostane Moamer Gadafi, {to su pobuwenici glatko odbili. Po{to su odbili Gadafija, pobuwenici }e, ipak, morati samo da odgovaraju na neprijatna pitawa, ukqu~uju}i i ona o vezama sa severnoafri~kom podru`nicom Al Kaide, koja je prema obave{tajnim izvorima, iskoristila haos u Libiji kako bi svoje snage po Africi opremila protivavionskim projektilima. Libijske prodemokratske snage nadaju se da }e po~eti i svoju prvu nezavisnu isporuku nafte, prenosi Rojters. Vo|e pobuwenika ka`u da je Katar, koji je prethodno priznao revolucionarni savet u Bengaziju kao legitimnu vladu Libije, spreman da trguje naftom sa podru~jima Libije koji vi{e nisu pod Gadafijevom vla{}u.Prva prodaja nafte bi obezbedila ne{to novca i u~vrstila imix Nacionalnog saveta kao stabilne vlade.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI MI[ELMARTELI Po preliminarnim rezultatima koje je preksino} saop{tio Privremeni izborni savet na Haitiju, novi predsednik bi}e pop peva~ Mi{el Marteli. Marteli, poznat kao Slatki Miki, osvojio je 67,57 odsto glasova, dok je za wegovu protivnicu, biv{u prvu damu Mirlande Manigat, glasalo 31,74 odsto gra|ana. Drugi krug predsedni~kih izbora odr`an je 20. marta, a kona~ni rezultati o~ekuju se sredinom aprila.

TEODOROOBIJANGNGUEMA Predsedavaju}i Afri~ke unije Teodoro Obijang Nguema pozvao je ponovo na prekid vatre u Libiji uz ocenu da je sukob u toj zemqi unutra{wi problem te dr`ave. Obijang je istovremeno rekao da sukobi u Libiji ne zaslu`uju strano me{awe. U obra}awu u~esnicima ju~era{we konferencije o Africi, koja se odr`ava u @enevi, Obijang je rekao da je strana vojna intervencija u Obali Slonova~e tako|e neopravdana.

KETRINE[TON Savet EU doneo je radi ja~awa svog prisustva u BiH, odluku o postavqawu jedinstvenog evropskog predstavnika u toj zemqi. U pitawu je mehanizam sankcija koji ve} postoji u praksi EU. Visoka predstavnica EU Ketrin E{ton treba da imenuje novog evropskog ambasadora u BiH, a u diplomatskim izvorima se mo`e ~uti da bi on najverovatnije trebalo da bude Britanac ili Nemac.

Pobegaopredsednik Moskovskebanke? MOSKVA: Predsednik Moskovske banke Andrej Borodin hitno je napustio Rusiju, kako bi izbegao krivi~nu istragu, javqa Interfaks. Istraga bi trebalo da se bavi malverzacijama u davawu velikog kredita supruzi biv{eg gradona~elnika Moskve, Jeleni Baturinoj, navodi agencija. RIA Novosti isti~u, pozivaju}i se na neimenovane izvore, da se Borodin, koji je i kopredsednik Srpsko-ruskog biznis dijaloga, ve} nalazi u Londonu. U Moskovskoj banci nisu potvrdili informaciju o bekstvu Borodina, navode}i samo da se od pro{le nedeqe nalazi na bolovawu. Izvori Interfaksa u istra`nim organima rekli su da protiv Borodina nema nikakve prijave, i da u okviru tog predmeta o

AndrejBorodin

malverzavciji sa kreditom jo{ nikakva prijava nije podneta. Istra`ni organi, me|utim, nameravaju da razjasne sve okolnosti malverzacija i da utvrde ulo-

gu svakog od rukovodilaca. Po re~ima izvora agencije, tek posle toga bi}e doneta odluka o pozivawu na krivi~nu odgovornost „ovih ili onih lica”.

Borodin je u februaru ve} bio saslu{an u okviru istrage o davawu kredita „Premijer Estejtu”, }erki firmi kompanije „Inteko” Jelene Baturine, u iznosu od 12,77 milijardi rubaqa (40 rubaqa za jedan evro). Po tvrdwama istrage, taj novac je na kraju zavr{io na li~nom ra~unu Baturine. Istra`ni organi su ranije u okviru tog dela, izvr{ili pretrese u vi{e firmi, ukqu~uju}i i one u „Inteku” i u Moskovskoj banci, koja je u ve}inskom vlasni{tvu Vlade Moskve. Pro{le nedeqe je saop{teno da je istra`iteq za posebno va`ne predmete pri Ministarstvu unutra{wih poslova podneo zahtev jednom od moskovskih sudova, da se Borodin i wegov zamenik Dmitrij Akulinin smene sa funkcija.


Svet poznatih

dnevnik

sreda6.april2011.

PAPARACO

ИВАН МИЛИНКОВИЋ O КОНЦЕРТУ „ЛЕГЕНДИ” У СОМБОРУ И ВОЈВОЂАНСКОЈ ТУРНЕЈИ

Н

25

„ Сјајодпла ме на” заСом бор ке

апредстојећемконцерту(7. априла) у сали позоришта градаСомборакултнагрупа „Легенде“ ће имати солистички концерт,вокалкултнегрупеИван Милинковић за „Дневник” каже да се унапред радују још једном сусретусасомборскомпубликоми подсећадавећгодинамаусклопу турнејанаступаширомВојводине. - Увек је диван осећај поново доћи у исти град и одржати концерт. Поред редовног репертоара публикаћебитиуприлицидачује и песме са новог албума „Сјај од пламена”, прича оперски тенор и вокалпопуларних„Легенди”. lДа ли сте задовољни како је публика прихватила нове песме? -Веома!Токомтурнејеусвим градовима видели смо да су поклоници наше музике научили све песме с новог ЦД-а. Многи нам кажу да је то наш најбољи албумдосада,итојеоноштоје поред концерт важно. Данас је ЦДкаонекаврстапромоматеријалаипоклонфановима. Оддискографијенеможедасеживи,јер јепиратеријунемогућезауставити. „Легендама” приходе доноси сталнаконцертнаактивност. l Како успевате без скандала и наметања у медијима скоро две деценије да пуните концертне дворане? - Нико у „Легендама” није таблоидан.Усмеренисмонапосао, имамо добре песме које се слушају,волеиостају. Публици се очито свиђају бројне песме

којејеинспирисанљубављунаписао лидер групе „Легенде“ Зоран Дашић. У његове песме стају читаве љубавне сторије и тренуцикоји животчинелепим. Препознатљивисмопоконцертној активности. Иако смо мање интересантни радио станицама јер нас они који пуштају забавну музику третирају као народњаке и обрнуто, а имамо прегрштпесамакојесувишезабавњачке од многих поп нумера других извођача, публика долазинаконцерте.

lКолико сте одржали концерата у каријери? - Више од 1400. Тренутно је у припремиДВДиздање„1400концерт“,којијесимболичаннаставакДВД-а„1000концерт“који јеобјављенпрепетгодина.И ту ће бити искључиво наши концерти, а не наступи. Као концертрачунамоонеудворанамаихаламазакојепублика купикартуидођесамонасда слуша. Не рачунамо разна самосталнагостовањаилионаса колегамаповодомразнихдешавања.Однаших1400концерата билоје45убеоградском„ЦентруСава“.Многисепитајузаштонисмоу„Арени“којајесадапопуларна,анијезасвакога. Џабе жаби која чује да се коњ поткива па и она дигне ногу, а није за поткивање. Ова врста музике,каоимногедруге,није за„Арену“,јерправасугестивноститауметничкацртанеможедаседоживиутојспортској хали као у „Центру Сава“ или некој интимнијој концертној дворани. По мени је „Арена“ више за неке рок концерте на којима има мање оне финоће, али ако се људи питају колико би публикедошлонаконцерт„Легенди“ нека израчунају да би наших 45концератау„ЦентруСава“напунило дванаест „Арена“. Дакле, имамо добру референцу дванаест пуних„Арена“. lХоће ли на ДВД-у бити снимака са концерата одржаних у Војводини?

-Хоће.Утокугодинеодржимо вишеконцератауПанчевуидругим градовима. Годинама током фебруара месеца, пре или после концерата у београдском Сава центру наступамо у Спенсу. Ове године имали смо сјајан концерт башнаДанзаљубљених.ОрганизаториичелнициСпенсапонудили су нам баш тај датум, јер их оно што ми радимо асоцира на љубав. И то је веома лепо. На ДВД-у ћебитиидругихновина,а тојесвештосезбиваоко„Легенди”,одуласканацрвеномтепиху,

припремазаизлазакнасцену,тоалета... Једна цела прича, персонализација сваког од нас. Све је рађенофулуХДтехницисликеи

тона,најбољојнасвету.ПретходниДВДјерађенсапеткамера,а новирадимосадванаест. lКакве вас успомене везују за Војводину? -Пренегоштосампостаовокал„Легенди“каочланбеоградске Опере често сам гостовао у Српском народном позоришту у НовомСаду.Такођесуипочетакмоје

каријереса„Легендама“обележилагостовањанапросторуВојводине, јер смо одржали концерте у свимвећимградовима,алиимногим мањим местима. И свугде је заистабилолепо.Немислимсамо наконцертеигостовања,већина дружењаиснимањанателевизији Војводине. lЗбог љубави према музици степеновали сте диплому на Машинском факултету и посветили се соло певању. Како се догодио тај обрт у професији?

Б

-Схватиосамдамевишезанима музика, па сам узео диплому Вишемашинскешколе,кренуона часове соло певања и отишао у Удружење уметника. Радио самкаосолистауХорувојске, а касније добијао и главне улоге. Приход од тога био је мали,пасамотишаонаестраду.Хтеосамдапевамуопери, али сам желео стилски да се раширим.Доксамседвоумио узеосамгодинудананеплаћеногодсуствауОпери.Ништа нисам мувао, потпуно мирне савести. Када су „Легенде” кренулеуекспанзију,идискографскуиконцертну,схватио сам да ту треба улагати. Међутим,нијемеискључивоновац водио, већ стварање музике, уметности, неког свог печатаибренда. lУ ком још послу бисте могли да уживате? -Волимспортиавијацију. Могао бих бити врхунски спортистаипилот. l Када сте зарадили први новац? -Мождачудно,алисадеветгодина,кадасамоддругара спознао праву ствар, да треба искориститимоменатдасезаради новац.Имаосамбициклкојисам свимапозајмљивао,адругармије рекао“тисиблесав,дајешсвима, јаникомнебидаоза„џ”!”.Онда самсесетиопричеоједнојжени којајепрваималабициклунеком селу,пајемештанимавожњубицикла наплаћивала у јајима. Свакиданбисакупиладвекорпејаја. Тако сам сконтао да и ја могу да „рентирам” бајс. И тако су ми за једанпровозанкругкеширали,рецимо у данашњој вредности, пет динара.Заправо,тоинијебилазарада,већклиначкодоказивањада можешдауновчишнештовредно што имаш. Можда је то одавало мојталенатзанекималибизнис. Што се тиче професионалног ангажмана први новац сам зарадио 1987.годинезахваљујућигостовањунаконцертуТомеЗдравковића уСмедереву.Послетогамијеједанменаџер,којијерадиоуПалатиправде,обезбедионаступзакојисамдобиопедесетмарака.Познати и популарни су добијали окохиљадумарака,амипочетници,такозвана„боранија”билисмо плаћенистом„педесетицом”.Након неколико месеци рада купио сам„Пеглицу”,ататамијерекао датребадаодлучимчимећудасе бавимипредложиомидауплаћујемстаж. lШта вас чини најсрећнијим у животу? - Мој син Филип и супруга Мица.Најтежејеалиинајлепше битиродитељ.Кадамијенајтеже унекимтренуцимаинаконцертима, кад сам одвојен од породице негдедалекосетимсесамоњеговихокицакојемидајунеописиву, надљудскуснагу.Каданемашдете светисе„меринаквадрат“,акада имаш све „на куб“, почињеш да живишдругим,лепшимживотом. Владимир Ђуричић

Удаје се Ејми

ританска певачица Ејми Вајнхаус изговориће судбоносно „да” крајем ове године.Дечко Ејми Вајнхаус (28)Рег Тревис (35),открио је медијима да ће крајем године оженити певачицу. -Ејми и ја смо разговарали о браку и договорили смо се да то урадимо што пре.ВолимЕјми,онаједивнаиталентованадевојкакојућу оженитидокрајагодине- рекао је Тревис. Пар се забавља две године, а везу се започели након певачициног развода од првог мужа,Блејка Филдера Цивила.

BISERI Флертовање би требало да буде универзалнијезик,алиАмериканцисувеомадиректни, а Енглези су индиректни. Рејчел Вајз,глумица

ФотографисуконачноуспелидаусликајуСару Мишел Гелар сапреслаткомћеркомШарлот.

Шта јеСурипожелела зарођендан С

обзиромнатодајојродитељи свакогданаиспуњавајужеље, маленој Сури Круз као да је свакогданарођендан.Али,18.априла, кад ће најмлађакћиКејти Холмс и Тома Круза прославити пети рођендан,припремасе посебназабава. - Сурин рођендан је мој најдражи дан у години. Пожелелајемалучајанку за своје пријатељице, пињату и купање у базену. Заједно ћемо направити рођенданскуторту - открилајемама Кејти Холмс на радију. Како пишустранимедији,зарођендан-

IN

скућезабавубитидекорисанооко 48шољица којећесепунитишејком с укусом ваниле и чоколаде. Суријечетвртирођенданпросла-

вила на великој трамполини, са својом породицом на Беверли Хилсу.

Камерон Дијаз

OUT

Кира Најтли


26

POROdiCA / OGLASi

sreda6.april2011.

Малитрикови зачистијивеш

К

олико сте пута убацили веш у машину за рубље у нади да ће вам он постати беспрекорно чист, да би се затим непријатно изненадили са мрљама које се никако не могу опрати?Ипак и делотворно прање веша је могуће само треба да примените следеће савете па ће вам прање веша постати брзинска рутина пре него што стигнете да изговорите „вешмашина“. 1.Припремите одећу за прање. Скините нараменице од грудњака како би спречили да се закаче за осталу одећу. Испразните џепове,затворите затвараче, а осетљиву одећу ставите у мрежасту врећицу за прање како се не би оштетила. 2. Читајте ознаке на одећи. Етикете на већини одеће упућу-

ју вас како да перете одређену ствар и како да је сушите како би постигли најбоље резултате. Читајте и придржавајте се тога. 3. Машину за прање веша употребљавајте на исправан начин. Примамљиво је све заједно ставити на 40степени,али ипакбизапотпуноопрануодећу требали користити програме намењене за прање одређених материјала и боја. 4.Третирајтемрље. Аковам јеодећа упрљана вином,масноћом или слично,немојтезаборавити да пре прања ставите одстрањивач мрља јер би оне могле даостануупркос прању. 5.Ставите довољно детерџента.Премало детерџента неће до краја очистити веш, а превише опет може даоставиталог.Која

је довољна количина зависи од тогаколико је тврда водаскојом перете, колико је одећа прљава, да ли користите прашак или текући детерџент и од величини ваше машине.Акоседвоумите, пратите упутства на паковању или посетите сајт детерџента којикориститезасавет. 6. Немојте сећи етикете на одећи. Прање у машини одеће којајетребаладасеопере ручно илиухемијској чистионици може да се заврши сузама и уништеномодећом. 7.Редовно чистите своју машину. Сваких неколико месеци ставите у отвор за детерџент шољицу белог винског сирћета и покрените празну машину на 95 степени како би се очистио каменац. У МАРИНАДИ

Запечене гљивеу црномвину Гљиве се слажу уз месо, пириначиповрће,аиакоихнајчешћеједемоуумакусбелимвиномипавлаком,одличнесуоне ипоховане. Овајпутпредлажемодауместо белог, користите црно вино каомаринаду.

Темакојунам доктори прећуткују

М

ноги или не схватају илинежеледасхвате да су гојазни, а премали број доктора им говори истину у лице, показује ново истраживањеобјављеноуАрхивс оф интернал медисин. Анализаподатаканештомање од 5.500 особа показала је да трећина гојазних и 55 посто дебљих никад није чула од свог доктора да имају вишак килограма. Алииакоједебљинаочигледна,доктор би је ипак требао споменути. Наиме, ако то чују од свог доктора пацијенти упозорење схвате озбиљније него ако им то каже неко други. Готово 20 посто гојазних које докторенијеупозорионапревелику килажу описали су сами себе као особу која нема проблема са сувишним килограмима,докјетоучинилосамо три посто оних којима је лекарјаснорекаодасудебели илигојазни.

Осимтога,оникојимајелекар скренуо пажњу на вишак килограма двоструко су чешће покушали да изгубе сувишне килограме у задњих годинудана. -Акоимлекаркажедасугојазнитомењањиховпогледна дебљину”, рекао је др Роберт Пост, вођа истраживања с Виртуал Фемили Медисин Резиденси.

Потребноје: 750гвећихшампињона 1шољицамаслиновогуља 1шољицацрногвина 1ченбелоглука со,бибер Припрема:

Докторидебљинунеспомињуилизатојерсупрезапосленипанемајувременадаотварају још једну тему, или зато јеримајунегативанставпрема дебљим пацијентима од којих одустајуустартујерневерују даимајудовољнодисциплине дазапочнупромене.

Четком очистите гљиве, преполовитеихподужини,аножицезарежитесобестране. Ножићем зарезати главе и ставити у дубљу посуду. Помешајтевино,уље,уситњенибели лукидодајтемалосолиибибера,памаринадомпрелијтегљиве.Пуститегљиведастојеумаринади2сата. После тога, извадите их из маринаде,оцедите,послажитеу тепсијуипеците урерни на220 степени, ближе горњој плочи, око10минута. Послужите их уз загрејану маринаду, печено месо и пиринач.

dnevnik


dnevnik

oglasi

sreda6.april2011.

27


28

OGLASi l ^iTUQe

sreda6.april2011.

^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, stare automobile za rashod. Telefoni: 6618-846, 063/8485495. 25478

Obave{tavamo rodbinu prijateqe da je na{ dragi

dnevnik

3 Preminuo je u 59. godini

i

Milorad Vu~etin

Mom~ilo Zec preminuo u 88. godini. Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 15 ~asova, na grobqu u @abqu.

O`alo{}eni: sin @ivica, snaja Radmila, unuci Nena, Braca i Miki.

Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 16 sati, na grobqu u Rakovcu kod Manastira. O`alo{}eni: supruga Zorica, }erke Milka i Dragana, sin Branko sa porodicom i zet Zoran.

25824 25823

Posledwi pozdrav zetu i te~i

Posledwi pozdrav kumu

ROLETAR, izra|ujem, sve vrste roletni: venecijanere, mewam gurtne, drvene zamewujem plasti~nim, aluminijumske. Telefon 064/1127-141. 25540 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 25714

IZDAJE se name{tena garsowera kod Sajma. Telefoni: 063/408-902, 6365-807. 25736

PRIRODNI preparat protiv hemoroida - {uqeva, klini~ki ispitan i li~no proveren, eliminisani za 7 dana. Deda Rado{. Telefoni: 032/490-797, 064/24055-49. 25711

PRODAJEM deset jutara zemqe u Jasku 800m od asvalta. Telefon: 064/401-4180. 25488

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e i prasi}e, dostava na adresu, povoqno. Telefoni: 021/717058, 063/521-559, 063/539-051. 25732

od kuma Da~e sa porodicom.

od: Du{anke, Ivane i Mirjane.

25829

25816

PETOGODI[WI POMEN

Ispra}aj je u petak, 8. 4. 2011. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Jovica, snaja Helena i unuka Sandra.

PETOGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav zetu i te~i

Dana, 6. aprila 2011. godine navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{e drage

Miroslava Duki} Miroslave Duki}

Porodica Duki}.

Mama, ostala je jedna velika praznina, se}awa, koja ne blede, dobrota koja se pamti i tuga koja ne prestaje.

od porodice Vasiqevi}.

Porodica Lazi}.

25812

Posledwi pozdrav na{em

915/P

od porodice Perunovi}: Miodraga, Zorice, Branislava i Stane.

25815

Posledwi pozdrav

Radivoju Mirkovi}u dugogodi{wem igra~u i ~lanu rukovodstva RK Jugovi}, ~oveku koji je voleo i `iveo za svoj klub.

Radivoju Mirkovi}u

25819

Posledwi pozdrav bratu

RK Jugovi} Unimet - Ka}.

25817

Radivoju Mirkovi}u

Voli te Tvoj sin Sale.

25813

Posledwi pozdrav zetu i te~i

POTREBNI kuvari za rad u vili Prezident u Sremskim Karlovcima. Telefon: 064/1612-358. 25748

OTKUP zlata, srebra, dukata, brilijanata, platine, original ru~nih satova: (rolex...), zalagaonica - pozajmice! Telefon 021/661-0916, 064/515-0-777. Zmaj Jovina, Novi Sad. 25449

1933 - 2011.

25814

Radivoju Mirkovi}u PODBU[IVAWE ispod saobra}ajnica, ispod betoniranih dvori{ta, ispod ku}a do kupatila, prodaja ma{ina za podbu{ivawe, iznajmqivawe ma{ina za podbu{ivawe. Telefon 063/521-546. 22583

Andrija Sladek

Radivoju Mirkovi}u

Draganu

Uvek }emo te voleti i ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

BEZ POSREDNIKA! Gotovinom kupujem vlasnikov trosoban noviji ukwi`en stan ni`e spratnosti, lift, terasa, dvostran, centar, Grbavica, za 60.000E. Telefon 063/598-463. 25564

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi i voqeni otac, svekar i deda

Rajku Mirkovi}u

Dragoslavi Strugar od: sinova, snaje i unuka.

od sestre Mare Salapura sa porodicom.

25825

Sahrana je 7. 4. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. 25826


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom kumu

sreda6.april2011.

6. 4. 2000 - 6. 4. 2011.

Najdra`i, jedini sine

SE]AWE na bolni rastanak tragi~no preminule moje }erke.

29

PETOGODI[WI POMEN

Edvard Le{~e{en - Edy 6. 4. 1971 - 6. 4. 2011.

Mom~ilu Zecu

Milica Prostran

Danas bi bio Tvoj 40. ro|endan. od kumova Jeli} Branka i Zdravka sa porodicama i od radnika „Podunavqe - Beo~in” a.d., Beo~in i radnika Industrije mesa „Zmajevac” iz Iriga.

Voli te neute{na mama Jelena.

Dani i godine prolaze, tuga jednako ostaje. Tebe nema, voqena Mico, `eqo i tugo moja, oglasi se obasjaj mi put, zvezdo moja, da te vidim.

25498

Tvoja majka.

Niko me nije u~io da `ivim slomqenog srca. Suzo moja, ko }e da te bri{e kad te niko ni video nije.

916/P

Milenko [paravalo 6. 4. 2006 - 6. 4. 2011. Ve~no }e{ biti u na{im srcima, se}awima i mislima. ]erka Gordana sa porodicom. 25462

25785

POMEN

Posledwi pozdrav na{em drugu

^ETVOROGODI[WI POMEN mojoj mami, mom jedinom prijatequ.

7. 4. 2001 - 7. 4. 2011.

An|elka Simi} Miodrag @ugi} 1957 - 2011.

Mara Laki} Sa tugom i bolom opra{tamo se od na{eg dragog kuma Mikija.

Hvala ti za svu po`rtvovanost i ogromnu qubav, a za uzvrat dobila si tako malo, koje me progawa svakim danom. Bez obzira na vreme koje prolazi ne donosi ni mir, ni prihvatawe da vi{e nismo zajedno. Praznina koju si ostavila za tobom traja}e dok `ivim. Tvoja Ceca.

od drugara sa Ribqe pijace.

25669

Ispra}aj je u petak, 8. aprila, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Zahvalni za svu dobrotu i qubav weni: Ru`ica, Sa{a i Bojan.

25776

Posledwi pozdrav

Preminula je u 86. godini na{a draga Pomen daju sinovi sa porodicama.

Qubica Zupkov

Bati

1929 - 2007.

Preminula je na{a

25800

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Kumovska porodica Dobrkovi}.

25811

25794

Znao si da voli{ i da grdi{, znao si da te{i{ i da savetuje{, uvek si bio tu za nas i nesebi~no nas voleo sa ponosom. Hvala ti {to si ba{ ti bio na{ otac, sin i suprug

Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je u 54. godini preminuo moj dragi sin

Radivoju Mirkovi}u

Milica Pjevac Jevti}

Radivoju Mirkovi}u

Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 10.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Ponosan sam {to sam te imao. od porodice Grbi}.

O`alo{}eni sin Voja sa porodicom.

Brat Momir sa porodicom.

25795 25803

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

25805

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Miodrag @ugi} Dragan Miqojkovi}

1957 - 2011.

Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Sahrana je u ~etvrtak, 7. 4. 2011. godine, u 13.30 sati, u Osijeku.

Radivoj Mirkovi} 1943 - 2011.

O`alo{}eni: supruga Gordana, sin Sr|an i }erka Sne`ana.

Otac \or|e sa Melanijom.

25791

25792

Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 16 sati, na grobqu u Ka}u. O`alo{}ena porodica.

Radivoju Mirkovi}u

Radivoju Mirkovi}u

od porodice Markovi}.

Sestra Nada sa porodicom.

25802 25804

Tu`na srca obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Posledwi pozdrav }erki

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

25807

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Dragan Miqojkovi} Branki

Radivoju Mirkovi}u

Branka [evo

Prijatequ, zauvek }e{ biti u na{im srcima. od majke. Kile, Biqa, Zoran i Maca.

Sahrana je danas, 6. 4. 2011. godine, u 14 sati, na grobqu u Rakovcu.

Radivoju Mirkovi}u Radivoju Mirkovi}u

^avi} Vasa i Nikola.

Sestra Rada.

Brat Milan sa porodicom.

25810

25809

25808

O`alo{}ena porodica. 25793

25798

25797


30

06.30 08.50 09.00 09.30 10.00 10.05 10.30 11.30 11.55 12.00 12.10 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.00 16.50 17.00

tv program

sreda6.april2011.

Јутарњи програм Микијева кујна На трагу природе Бајко квиз Вести Чари риболова Излог страсти Кухињица Десило се Вести Излог страсти Документ:МитзваниТито Вести Заједно На трагу природе Вести Преокрет Сигнали Десило се ТВ Дневник

07.30 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.00 14.10 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25 17.30 18.00 19.00 19.15 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

Глас Америке У сусрет сунцу У огледалу Вести укратко Освета Тојотин свет природе Вести укратко Била једном једна недеља Приче из књижаре Травел Бели лук и папричица Информативни преглед Војвођанске вести У огледалу Балдини и Симони Природно из Србије Војвођанске вести Освета Наш гост Путоманија Војвођанске вести Без цензуре Била једном једна недеља Војвођанске вести Разголићени Вино и виноградарство Глас Америке

АнаПавлова

Плавикруг По чему је Балет СНП јединственидругачијиоддругих ансамбала у окружењу? Штагаприближавасветским стандардима и чини занимљивим за играче, педагоге и друге ствараоце? Када је чувена Ана Павлова играла колосаНовосађанима? Уредница и сценаристкиња:СофијаЉуковчан (РТВ 1,22.50) 17.22 17.30 18.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.30 22.35 22.50 23.20 23.25 23.35 01.10

06.30 07.00 08.40 09.35 10.15 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 13.20 14.00 14.15 14.45 15.15 15.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 23.05 00.01

Тајна хране:Шунка Кухињица Разгледнице ТВ Дневник Новосадскапремијерафилма „Здухачзваниавантура”из „Арена”биоскопа Из нашег сокака Војвођански дневник Вести -Академских пет минута Све(т)око нас Плави круг:Век и по СНП-а Матица (вести из Матице) Микијева кујна Боже,благослови дете,филм Фудбал:Војводина-Слобода, снимакутакмице

Кухињица (мађ) Излог страсти Без упута Кад кућа није тесна Хајде са мном у обданиште Зврк Питам се,питам Кад зазвони Центар света Вести (мађ) Македонско сонце Микијева кујна Невидљиви противник Десилосе Фортепиано Бајко квиз Рачуница Добро вече,Војводино (ром) Живот у расејању (мађ) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица –мађ. Добро вече,Војводино (рум) Циганска принцеза,филм Невидљиви противник ТВ Продаја

09.00 09.05 09.30 10.00 10.05 11.00 11.05 11.50 12.00 12.05 12.15 12.45 13.00 13.05 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.15 16.30 16.45 17.15 17.30 18.30 18.35 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.15

Вести Храна и вино ИЦТ плус Вести Жива ватра Вести Др Ху Цртани филм Вести Агро дан НС клинци Неон сити Вести Марфијевзакон Вести Радионица Ватерполо Вести Жива ватра Објектив (слов) Објектив (мађ) Објектив Азбука родитељства Неон сити Новосадско поподне Цртани филм Неон сити Агро дан Објектив Препознај Европу Храна и вино Док.програм Жива ватра Објектив Марфијевзакон Др Ху

10.00 Фул Тилт покер 11.00 АТП Мастерс Мајами,финале 13.00 Барса ТВ: Виљареал –Барселона 15.00 Фудбал мондијал магазин 15.30 Ајакс ТВ 15.45 НХЛ:Сан Хозе –ЛА Кингс 17.30 Трка 18.30 Португалска лига: Бенфика –Порто 20.15 Преглед португалске лиге –Португол 21.00 НХЛ:Далас –Колумбус 23.00 Фул Тилт покер 00.00 Светска Лига -Бокс: Инхеон –Астана

НАПОМЕНА:НаРТС2 у10.00часовамогућје преносседницеСкупштине РепубликеСрбије

АлександерЛер

Човеккојије бомбардовао Београд У драми је обрађен случај немачког генерала Александера Лера, непосредно одговорногзанападнаБеоград6. априла1941,каоизаприпрему, организацију и спровођењеЧетвртеиПетеофанзиве. Улоге:МиланПузић,Предраг Тасовац, Мирослав Петровић, Миодраг Радовановић, Рамиз Секић, СветоликНикачевић Режија: СаваМрмак (РТС1,12.42) 06.05 08.00 08.15 09.00 09.05 09.25 09.38 09.55 10.00 10.31 11.00 11.05 12.00 12.15 12.35 12.42 13.54 15.50 16.45 19.00 19.30 20.05 20.40 23.13 00.00 00.15 00.24 01.10 01.25 03.29

06.30 07.00 07.15 08.10 09.00 10.00 11.30 12.00 14.15 15.10 16.00 16.55 17.45 18.00 18.20 18.45 20.10 21.00 22.00 23.20 01.30 01.55 02.15 03.00

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњипрограм Вести Слагалица,квиз Гастрономад Шта радите,бре Вести Траг Роковник Вести Моје другарице Дневник Спорт плус Евронет Поводом 70година од бомбардовања Београда Фудбал,Куп Србије: Војводина-Слобода (Севојно), пренос Грех њене мајке Фудбал:Куп Србије,Црвена звезда-Партизан,пренос Слагалица,квиз Дневник Фудбал Лига шампиона Фудбал:Лига шампиона, Челзи-Манчестер јунајтед, пренос Место злочина Лас Вегас Дневник Евронет Посредник ТВ продаја Ноћни биоскоп:Тунел,филм Ексклузивно:Чијејеблаго исподземљеимора

Експлозив Ексклузив Еленин дух Неко те посматра Дођи на вечеру Гумуш Неко те посматра Филм:Једнооки краљ Еленин дух Када лишће пада В.И.П Дођи на вечеру Ексклузив Вести Експлозив Гумуш Када лишће пада Паклена кухиња Топ модел Филм:Непријатељ Ексклузив Експлозив В.И.П Вајпаут

06.57 Куватисрцем: ЖивкицаНедељковић 07.28 Телмо и тула,мали кувари 07.35 Пепа прасе 07.40 Алекс и музика 07.51 Ноћној башти 08.19 Томас и другари 08.31 Клиника вет 09.02 Штоперица 09.23 Подотворенимнебом 09.51 Степениште 09.55 Успонидеје 09.58 Енциклопеција 10.05 Е-ТВ 10.35 ТВ мрежа 11.00 Кругови поезије 11.31 Научни интервју 12.02 Музичканоћ 12.28 Читање позоришта 13.02 Трезор 14.01 КлиникаВет

Ратнакомпанија Приватна компанија коју води бивши потпредседник Америке окупирала је ратом разорен Туркистан, али моћни министар за нафтне ресурсе са Средњег Истока на сваки начин ће их спречити даискористеситуацију. Унамери да преузме монопол у Туркистану, потпредседник ангажујеплаћеногубицу... Улоге: Ден Ејкројд, Џон Кјузак, Хилари Даф, МаризаТомеи Режија: ЏошуаСефтел (РТС2,22.21) 14.32 14.53 15.21 15.28 16.00 16.31 17.00 17.20 17.45 18.25 18.59 20.10 21.24 22.21 00.16 00.41 01.07 02.05

dnevnik

06.00 07.00 10.00 10.35 11.00 11.30 12.00 12.50 15.10 16.00 16.35 17.00 18.00 18.30 19.15 19.35 20.00 21.00 23.05 23.40 01.30

Радијско дизање ТВ дизање Вести Б92 Квиз:Супер геније Трнавчевићи у дивљини Топшоп Најбоље године Филм:Путеви дроге НГ и Би-Би-Си на Б92: Прави хорор Вести Б92 Спортски преглед Најбоље године Квиз:Супер геније Вести Б92 Сунђер Боб Коцкалоне Пингвини са Мадагаскара НГ и Би-Би-Си на Б92: Грчки митови Филм:Еквилибријум Вести Б92 Филм:Клупско друштво УкључењеуБ92Инфо

Југио5Д 06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.50 17.30 18.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.15 22.30 23.15 00.00 02.00 03.00 04.40

Тријумф љубави Добро јутро ПозовитеВеликогбрата Забрањена љубав Тереза Балкан парти Љубав,навика,паника Велики брат Национални дневник Тријумф љубави Маланевеста Усосу Национални дневник Гавриловићи -реалитy Велики брат -преглед дана Гранд парада Папарацо лов на познате Велики брат Филм:Сенка Док нас смрт не растави Филм:Брејк Филм:Сенка

Штоперица Подотворенимнебом Енциклопедија Енциклопедијазарадознале Ово је Србија Тито-покретнапрошлост Дневник РТВојводина Шта радите,бре Београдска хроника Око Југославија у рату 1941-1945: 6.април 70година од почетка Другог светског рата у Србији,пренос меморијалног концерта Љубавнице Ратна компанија,филм У свету Беокулт Трезор Фудбал,Куп Србије: Црвена звезда-Партизан

Популарна анимирана ТВ серија из Јапана. Радња се дешаваублискојбудућности ипратиглавногјунакаЈусеија Фуда. У овом серијалу почиње примена нових типова чудовишта као и нова врста двобоја позната као Турбо Дуели. (Хепи,10.15) 05.30 08.00 08.20 08.30 08.50 09.05 09.15 09.40 09.55 10.00 10.15 10.40 11.05 11.30 12.00 12.30 13.20 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.25 19.00 19.55 20.00 21.00 23.00 23.55 00.00 03.00 03.45 04.45

Јутарњи програм Сирене Ноди Са Бо у авантуру Мегаминималс Здраво,Кити Авантуре малог Пере Телешоп Вести Ангелина балерина Југио Бакуган Сабрина,тајни живот Хорсленд Сирене Квизић Пресовање Телешоп Вести Парови Луде године Телешоп Вести Картел Парови Телемастер Из икс у икс Парови,преглед дана Вести Изнајми звезду Парови Картел Вести Парови Картел Изнајми звезду Из икс у икс

ПенелопаЕнМилер 06.30 07.00 07.55 08.00 09.00 09.15 10.02 11.00 11.05 12.00 12.15 13.02 14.00 14.30 15.02 15.30 16.00 16.05 16.55 17.00 17.01 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.30 23.45 00.00

Чист рачун Маратон А шта да радим Рејчел Реј Вести Отворени студио Отворени студио Инфо Љубав у залеђу Вести Милица² Откопчано Вести Чист рачун Друга страна Србије Фуснота Вести Љубав у залеђу А шта да радим Инфо Канди Вести Иза вести Породица Серано Филм:Откачена плавуша Доктор Хаус Вести Милица² Филм:Дани славе

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Главни осумњичени,10.30Кад порастем бићу..., 11.00 Никад се не зна, 12.00 Отворени екран, 13.00Метрополе и регије света,14.00Инфо К9,15.00Контранапад,16.00Инфо К9,16.45Бибер,17.00Главни осумњичени,18.00Лек из природе,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.45Бибер,20.15Травел клуб,21.15Отворени екран, 22.15Бибер,22.35Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке,13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај,01.30Фокус

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук и папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00АБС шоу,12.00Србија коју волим,13.00 Зрно по зрно,14.00Ветар у леђа,15.00Спортска галаксија,16.00Љубав на продају,18.00Године пролазе,19.00Објектив,20.00Пипи шоу,22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,04.00Филмски програм

12.00Срем на длану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану:Инђија,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

Сенка Ламонт Кранстон је бивши амерички војник, ветеран Првог светског рата. Потребан одмор од великих судбинских збивањаодлучипотражитина Тибету. Тамо полако постаје Јинг-ко, велики произвођач опијумаиопасанкриминалац. Улоге:АлекБолдвин,Џон Лоун, ПенелопаЕнМилер Режија:РаселМалкехи (Пинк,00.00)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

sreda6.april2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

.

Синди Сампсон

Чудовиште измочваре

Роари,цртани ЈагодицаБобица,цртани Томицаипријатељи,цртани Заувекзаљубљени Гумуш Заувекзаљубљени ИН Путискупљења1,филм Најбољегодине Гумуш Вести ИН Подсрећномзвездом Дневник Аси Најбољегодине Мастершеф,ријалитишоу Вечерњевести Чудовиштеизмочваре,филм Опседнутост,филм Напутупремадоле ЕзоТВ Двострукиживот

08.00 Тајмтимгодина 09.00 Експериментинасопственој кожи 10.00 Азијскемонархије 11.00 Кракатау–последњидани 12.00 ЈеднаноћуТорину 13.30 Светновца:СветпоГуглу 14.00 ГосподарСипана 15.00 Ловцинанацисте 16.00 СтопамаБерлиоза 17.00 Највећиафричкиистраживач 18.00 ТрилеруМанили 19.30 Великебританскевојсковође 20.00 Мач 21.00 Уморуватре 22.00 Патрик 23.00 ВанГог–комплетнаприча 00.00 СтопамаБерлиоза 01.00 Највећиафричкиистраживач

07.00 Добројутро,Хрватска 09.05 ХотелдворацОрт 10.10 Крстарењасветскимлепотама, док.серија 11.03 КодАне 11.15 Опрашоу 12.00 Дневник 12.32 Господарицатвогасрца 13.20 ДивљиПламен 14.20 Речиживот 15.01 ДармаиГрег 15.25 Индекс 16.00 Хрватскауживо 17.24 8.спрат,токшоу 18.09 КодАне 18.31 Твојасамсудбина 19.30 Дневник 20.08 Капелскикресови 21.24 Битангеипринцезе 22.04 Назови112,док.серија 22.45 Дневник3 23.30 Другиформат 00.19 Ловцинанатприродно 00.59 ДрагиЏоне 01.23 Ксена-принцезаратница 02.05 Злочиначкиумови 02.50 СлеџХамер 03.15 Скицазапортрет 03.24 Индекс

Старисултан ОстрвоКорњача Леонардо Црвенкапа ОстрвоКорњача Жикинаженидба Урнебеснатрагедија Танго Божићнаприча Ситнинесташлуци Какоббитикомшијскогпса ПланетаX3 Врућанација Јети

06.00 НеобичнислучајБенџамина Батона 08.40 Самукући 10.20 68доделанаградеЗлатни глобус(монтиранаверзија) 12.25 Број 13.40 Наложени 15.10 Транспортер 16.40 Супермен/Бетмен:Државни непријатељи 17.45 Сумња 19.30 Васпитањезапочетнике 20.05 Дивнекости 22.20 Правакрв 23.20 Спартак:Боговиарене 00.15 Најузикруг 01.50 Непријатнитаоци

06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00

Дијагноза:Убиство СудијаЕјми Дијагноза:Убиство Вокер,тексашкиренџер Поморскапатрола Филм:Кругобмане Фојловрат Дијагноза:Убиство Поморскапатрола Вокер,тексашкиренџер Триреке Пандуриновајлије Филм:ЕјсВентура:Детектив закућнељубимце 00.50 Триреке 01.50 Филм:Скривенизлочини 03.40 Фојловрат

05.50РТЛритамзона 07.45Драгонбол3 08.10Езел 09.30ЕксклузивТаблоид 10.00Бигбрадер-уживо, ријалитишоу 11.30Вечераза5 12.25Аурора 14.05Наследници 14.55СудијаЕјми 16.35Закониред 17.20Бибинсвет 18.00ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.05Вечераза5 20.00Езел 21.00Бигбрадер 22.15ЦСИ:Њујорк 00.05РТЛВести 00.20Језиковајуха 01.15Бигбрадер 02.10Астрошоу 03.10ЦСИ

СЕРИЈА

ЦСИ:Њујорк

Ана Виленица

Дневникплавуше: Кадтетекувају Ближи се Габин рођендан и Лара се радује прослави с пријатељицама.Чекаихразочарање јер се Габи због трудноће не осећа тако расположеномзажурку.Морана је задужена за састављање спискагостију,алиувекостајеистирезултатнапапирићу: „Ја,Лара,Габи”... Улоге:Ана Виленица, Дора Фиштер Тош, Ива Шулентић Уредник:Маја Грегл (ХРТ 2, 23.50) 07.50 08.21 08.45 09.30 13.26 13-59 15.30 15.45 16.31 17.21 17.45 18.10 18.54 19.47 19.55 20.24 20.40 22.36 23.04 23.05

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

OSNIVA^I FEJSBUKA SLU^AJNI MILIJARDERI

Pi{e: Ben Mezrih

МочваренајугуСАДједно су од најневероватнијих станишта на Земљи. Одговарајући на вест да јој отац умире, Мелани Блејм враћа се кући у готово напуштен јужњачки градић Бибингтон. Стигавши,њенпријатељЏимиоткривајојистину. Улоге: Брус Дерн, Синди Сампсон, Николас Рајт, Роберт Хиџен, Алисон Грахам Режија:Дејвид Вининг (Нова ТВ, 23.15) 08.05 08.20 08.45 09.25 10.25 11.25 12.25 13.20 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 20.50 21.50 23.00 23.15 00.50 02.25 03.15 05.05

23

31

00.00 01.30

МалаТВ Дворациграчака Школскипрограм ПреносиизСабора МалаТВ Смисаоживота:ПричаоЏил Ајланд,филм Жупанијскапанорама ХотелдворацОрт Шаптачпсима Црнопророчанство СлеџХамер ДивљиПламен Крстарењасветскимлепотама, док.серија Хитдана Одисејаодеће,док.серија Лигапрвака-емисија Фудбал,ЛП:БарселонаШахтјор,пренос Лигапрвака-емисија Злочиначкиумови Дневникплавуше: Кадтетекувају Смисаоживота:ПричаоЏил Ајланд,филм Ноћнимузичкипрограм

07.30 Светромулеђа 10.30 Фаџ 11.10 ПобунаЗомбија 13.00 Невероватнеприче 13.30 Светромулеђа 15.00 Причаизродногграда 16.15 Фаџ 17.00 Трава 18.00 Невероватнеприче 19.00 Љубавјеоружје 21.00 СиквестДСВ 22.00 Неопходнествари 00.15 Џули,драга 02.00 Огуљенакожа

06.00 07.20 09.20 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Крива огледала Роштиљ Спитфајер Плачи,слободо Лаку ноћ мајко Били Медисон Пирати из Пензанса Инкогнито Балада о малом Џоу Ускрснуће Преварена Ловац на старе коке

Поштоженапризнаубиство свога супруга, форензичари обавенизтестовакакобињену кривицу и доказали, али покаже се да није крива за смртпартнера.Истрагакреће употпунодругомсмеру... Улоге: Гери Синисе, Цармине Ђовиназо, Хил Харпер, Мелина Кнакаредес, Еди Хил, Ана Белкнап Режија:Ен Донахју (РТЛ, 22.15)

Ана Белкнап

08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Разоткривањемитова Паметњаковић Преживљавање Истребљивачиштеточина Додајгас Генералка Прљавипослови Истребљивачиштеточина Разоткривањемитова Усрцумашине Преживљавање Екстремнеексплозије Какосеправи? Какотоиде Ловцинаолује2010 Преживљавањеудвоје Дрвосечеизмочваре Екстремнеексплозије Додајгас Прљавипослови

08.45 10.00 12.00 12.30 13.30 14.30 15.30 17.00 19.30 20.00 20.10 20.45 21.00 21.35 23.20 23.40 00.30 00.45

Билијар Карлинг Свиспортови Фудбал Најјачичовек Свиспортови Билијар Карлинг Свиспортови Фудбал Олимпијскеигре Свиспортови Коњичкиспорт Голф Једрење Свиспортови Рели Билијар

Сезона лова у мутном

Ж

урка је била сасвим у стилу Силицијумске Полако је кренуо на предавање. Могао је себи долине, ултрамодерног Сан Франциска и дозволити и да касни на час. Ако положи неколико веома у стилу Фејсбука. Сви су пили ша- прео сталих испита, на добром путу је да заврши рена мешана пића и лудо се забављали. Едуардо Харвард с оним златним дипломама које наводно Саверин примети групу слатких девојака, једна од много значе у стварном свету. Стварни свет. Едуњих му се насмешила и он поцрвене. Још је био ардо више није био сигуран шта то уопште значи. прилично стидљив, упркос свим променама у жи- То сигурно није Калифорнија, где се скривао воту. Откако је ушао у ексклузивни клуб „Фри- Марк, у још једној изнајмљеној кући у неком зелесон“, свима који су хтели да га саслушају рекао је ном предграђу, и помамно прилагођавао Фејсбук да је суо снивач Фејсбука, заједно с Марком Зукер- новим десетинама хиљада корисника. А нису биле бергом. Неке би га девојке гледале као да је луд. На ни нове канцеларије Фејсбука. Стварни свет није Харварду су сви знали шта је направио, а овде сви имао никакве везе с Фејсбуком јер се он просто нигледали само у Марка. Али то је сасвим у реду. је кретао том брзином. Један милион корисника се Едуарду није сметало да буде у позадини, овде у Калифорнији. Није то радио због славе. Било му је важно да људи воле њихов сајт, који постаје један од највећих послова у интернет-историји. Марк, Шон Паркер и финансијер Питер Тил су за столом у дну просторије живо разговарали. Знао је да је, игром случаја, тог дана и Шонов рођендан – колико ли година има, 25? Размишљао је да се запути њима, али се у том часу осећао удобније у гомили, анониман – и сам. Ресторан „Фрисон“ је требало сварити. Едуардо је још увек живео у студентској соби Харварда. Добро, погрешио је – ствари су се драматично промениле од почетка лета. Али то је био његов избор. Могао је да се пресели у Калифорнију и направи паузу у студирању. Овако је на четвртој Ризични капитал мува се око Фејсбука години и има пет месеци до дипломе. Тада ће моћи неочекивано претворио у два милиона, на путу ка да се баци на Фејсбук и врати тамо где су он и Марк три. А мали сајт с Харварда сада се налазио свуда почели. Вечерас има да ужива. Разговараће с оном – у пет стотина кампуса, у свим новинама које је лепом девојком крај плесног подијума, а сутра се Едуардо видео на кио сцима, у свим вестима које је баца на учење. Марк Фејсбук држи под контролом. успевао да одгледа. Сви које је знао били су на Шон угледа Едуарда, који је разговарао с љуп- Фејсбуку. Чак се и његов отац улоговао. Фејсбук ком Азијком. Као и обично, изгледао је штркљасто није представљао стварни свет – био је много већи и неспретно, док је погрбљен мувао девојку. Еду- од њега. Представљао је потпуно нови универзум, ардо је био срећан, девојка је била а Едуардо није скривао понос на срећна, сви су изгледали срећно. Уексклузивномклубу оно што су он и Марк направили. Све је протекло веома глатко. ЕдуПротекла два месеца се толико „Фрисон”Едуардо ардо је потписао неопходна докуудаљио од Марка да је имао времемента и сложио се с планом ре- Саверинје,свимакоји на да покрене нов сајт, назвао га је структурирања. Тил им је дао ноЏобузл, нешто као Фејсбук где сухтелидага вац потребан за наставак рада. саслушају,причао да је студенти могу да траже могуће поФејсбук је прешишао милионитог слодавце и размењују CV-je. Едукорисника, а сваке недеље су се он суоснивачФејсбука. ардо није очекивао да Џобузл икапријављивале на десетине хиљада да постане што и Фејсбук. И најзад Некесу гадевојке нових. Ускоро ће се појавити на се Марк огласио и-мејлом, у којем гле д а л екаодајелуд. новим колеџима, у још кампуса. га моли да дође у Калифорнију Јер,у Калифорнији Можда крене и по средњим шкозбог важног пословног састанка и лама. Можда Фејсбук једног дана нових запослених које треба да обсусвизналисамо буде доступан свима. Колеџи, ексучи. Поменуо је нешто што је заМар к а Зу к ер б ер г а клузивност – то је већ одрадило бринуло Едуарда: велике компанисвоју чаролију. Људи верују Фејје с ризичним капиталом мотају се сбуку. Људи воле Фејсбук. Људи ће хтети да дају око Фејсбука: „Секвоја“, највећи фонд у Силицимилијарде за Фејсбук. јумској долини, који је водио Мајкл Мориц, смртни Сутра се Едуардо искезио кад му је његов ортак Паркеров непријатељ, али и Дон Грејам, председаЕј Џеј показао на девојку са савршено извајаним вајући „Вашингтон поста“. Штавише, Марк је назначио да он и Шон разногама која се шетала крај подножја каменог степеништа харвардске библиотеке, носа уроњеног у мишљају о томе да продају нешто својих деоница – два милиона долара сваком. Едуардо је био уџбеник из економије. – Прва кратка сукња у сезони – закључи Едуар- више него изненађен: на основу докумената које је потписао, био је сигуран да не може да прода до. Мислио је да се никад неће навићи на дуге зиме своје деонице још дуго. Зар нису потписали исте у Харварду и ваздух тако оштар да сваки удах бо- папире као и он? Откад то Марк брине за новац? ли. Али коначно, напокон, снег је нестао! Ваздух је И како Шон може да заради два милиона долара мирисао на живот, а девојке су поново сређивале кад је у компанији тек десет недеља а Едуардо од своје ормане, одлажући дебеле, ружне џемпере и самог почетка? Заиста, ништа није звучало прамашајући се сукања, љупких кратких блуза и сан- ведно. Можда Едуардо просто не разуме ситуадала. Али, Едуардо опет неће бити ту. Још једном цију. Можда ће му Марк све разјаснити у Калифорнији. ће у Калифорнију јер су га позвали они с врха.

Књигу Бена Мезриха „СЛУЧАЈНИ МИЛИЈАРДЕРИ” можете наручити од издавача ИКП „Evro-Giunti”(Димитрија Туцовића 41,Београд)путем телефона 011/3446–620, и-мејла:dragana@evro-giunti.com или купити у новосадској књижари „Bookstore Evrogiunti”,Јеврејска 5. Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Zamenik generalnog direktora Smiqa Maksimovi} (480-6816). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6820), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

monitor

sreda6.april2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Склони сте блажим и лепшим ситуацијама, поготово ако вам искуство то омогућава. Они млађи нека буду обазриви и опрезни, да се не би довели у неку опасну ситуацију. Избегавајте провокације.

BIK 20.4-20.5.

Уживате у лепим стварима, љубави и колачима, иако и сами знате да би требало држати дијету јер је лето на видику. У могућности сте да побољшате прилив новца, па се потрудите у том правцу.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

6. april 2011.

Дан је сличан јучерашњем. Стога не очекујте ништа спекталурано, сем у односу с пријатељима, који вас могу изненадити, пријатно или непријатно, како када. Послушајте савете.

У каријери се дешавају разне ситуације, пословне и мање пословне. Решавате дуготрајне проблеме на најбољи могући начин. Уколико путујете, биће то веома поучно и пријатно. Иностранство.

У партнерском односу нисте савим реални па помало идеализујете везу. Будите радије добар психолог, који је присутан у право време на правом месту. Приватни посао улази у бољу фазу.

Љубавни однос може вас инспирисати у сваком погледу. Било да је драга особа уз вас или негде мало даље, маштате о заједничким плановима, путовању и свим оним лепим стварима.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Изложени сте јавности, све и да нећете, па пазите шта вам је чинити. Важно је да оставите добар утисак, пун поверења, да бисте остварили што бољу сарадњу на дуге стазе. Повољне околности.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Љубавни контакти су узаврели па би било добро да се зна који су чији, који су ваши, а који само сметају. Стабилни сте и довољно добро фокусирани на оне сараднике и пријатеље који вам помажу.

Уклопите се у брзи темпо рада и функционисања јер више нема времена за губљење, а ни милости за оне који касне. Будите пажљиви у саобраћају. Много састанака који су продуктивни.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Драга особа је склона романтици, што је добра прилика да се покажете у најбољем светлу и наметнете своје жеље. Избегавајте нервозу и брзину, исхитреност и нападе на сараднике, извршиоце.

Побољшање прихода или спој љубави и посла доноси вам задовољство. Волите оно што радите и радите оно што волите, на креативан начин. Добро ја да сте тога свесни. Партнер вас подржава.

У вашем знаку плови Венера па уживајте у њеним чарима и чаролијама љубави. Треба и то знати, умети, доживети. Али, посао вас оптерећује преко сваке мере. Будите кампањац у раду.

TRI^-TRA^

Лејдикажњена V REMENSKA

PROGNOZA

Претежно

Vojvodina Novi Sad

18

Subotica

18

Sombor

18

Kikinda

18

Vrbas

19

B. Palanka

18

Zrewanin

18

S. Mitrovica 19 Ruma

19

Pan~evo

18

Vr{ac

17

Srbija Beograd

18

Kragujevac

18

K. Mitrovica 15 Ni{

17

Синтија Џермонат, мајка тренутно највеће поп атракције на свету, певачице ЛејдиГаге, одлучила је да каже стоп разузданом понашању своје мезимице, и није се шалила... Гага ће од сада бити под строгим маминим надзором, и кажњена, и то тако што ће је мама пратити током читаве турнеје, и неће је испуштати из вида, ни на тренутак. - Моја ћерка мора да се одвикне од нездравог и разузданог начина живота, и ја ћу јој у томе помоћи. Она готово ништа не једе, ради 20 сати дневно и превише пије. Она увече пије гомиле вискија, а ујтру се трезни агресивним тренинзима - одлучна је Синтија. Лејди је и сама признала у неколико наврата да се током турнеје не храни нормално, или да не једе готово уопште, већ да храну уноси само у течном облику. Певачица је већ једном била приморана да због малаксалости и исцрпљености откаже концерт, што је по свој прилици натерало њену мајку да ствар узме у своје руке, и своје дете доведе у ред. Па макер то значило и то да никако не напушта њен аутобус за турнеју. Синтија је била и на последњем концерту своје ћерке у Сан Дијегу, а на целу акцију је највише подстакла Гагина недавна изјава да је на „пијаној дијети”. Да ли ће Гага послушати маму, као свака добра девојчица… видећемо.

Evropa

Сунчано

Madrid

НОВИСАД: Суво са сунчаним периодима уз слаб локални развој облака током дана. Ветар умерен северозападни. Притисак изнад Rim нормале. Минимална температура 6, а максимална 18 степени ЦелLondon зијуса. ВОЈВОДИНА: Претежно сунчано уз мало облака средином дана Cirih и по подне. Ветар умерен северозападни. Притисак изнад нормале. Berlin Минимална температура 4, а максимална 19 степени. СРБИЈА: Суво са сунчаним периодима уз локални развој облака Be~ током дана. Више облака биће на југу Србије, а врло мало на севеVar{ava ру. Ветар умерен северозападни. Притисак изнад нормале. Минимална температура од 4 до 8, а максимална од 14 на југу до 19 стеKijev пени на северозападу Србије. Прогноза за Србију у наредним данима: У четвртак топлије уз Moskva температуре мало изнад 20 степени. У петак нижа температура са Oslo краткотрајном кишом понегде. За викенд мало свежије и делимично облачно са сунчаним периодима, уз умерен северозападни ветар. St. Peterburg Максималне температуре у суботу и недељу од 14 до 17 степени Atina Целзијуса. Pariz БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: СмириваMinhen ње времена допринеће смањењу тегоба код хронично оболелих особа. Од метеоропатских реакција могући су реуматски болови и Budimpe{ta нерасположење. И даље је неопходна повећана пажња свих учеStokholm сника у саобраћају.

26 22 22 21 18 22 15

VIC DANA - И, како је у школи, Перице? - Добро. Све је уреду. Згодна нам је учитељица, али мислим да није баш јако паметна. - Зашто? - Па, стално нас нешто пита.

14 8 15 7 19 24 20 19 12

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

115 (-2)

Slankamen

296 (-8)

Ja{a Tomi}

Apatin

171 (-6)

Zemun

338 (-9)

Tendencija stagnacije

Senta

324 (-26)

Bogojevo

156 (-6)

Pan~evo

350 (-10)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

274 (-20)

Tendencija opadawa

Smederevo

498 (-8)

Titel

310 (-10)

NERA

Ba~. Palanka 182 (-7) Novi Sad

215 (-8)

Tendencija opadawa

Hetin

112 (-20)

98 (8)

Tendencija stagnacije

N. Kne`evac 307 (-29) S. Mitrovica 234 (-10)

Tendencija opadawa

Beograd

Kusi}

291 (-9)

84 (-2)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 6.april 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"