Page 1

NOVI SAD  *  

SREDA 5. SEPTEMBAR 2012. GODINE

GODINA LXX BROJ 23548 CENA 30 DINARA  * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

I N T E R V J U : I[TVAN PA STOR, PRED SED NIK SKUP[TINE VOJVODINE

Uvrede za dva miliona Vojvo|ana morale bi da zabrinu Vladu Srbije str. 2

BO JAN PAJ TI] UO^I SA STAN KA VR HA DEMOKRATSKE STRANKE

Definisa}emo ko na kom nivou vodi stranku str. 3

I slava i Eparhija u koalicionom sporazumu

Foto: B. Lu~i}

[TA SVE OBE ]A VA JU NO VI PART NE RI U NO VOM SA DU 

OBNOVA IZMENILA SAOBRA]AJ: Sa o bra }aj  na  pu tu No vi Sad – Zre wa nin, kod nad vo `wa ka kod Ka} ke pe tqe, od vi ja se od pre kju ~e u jed nom sme ru iz prav ca No vog Sa da. Vo za ~i ko ji idu iz gra da ka Zre wa ni nu, kre }u se jed nom tra kom

pre ko nad vo `wa ka, uz ogra ni ~e we br zi ne 60 ki lo me ta ra na sat, dok su vo za ~i iz prav ca Zre wa ni na pre u sme re ni na Ka}, i  to  No vo sad skom  uli com  na  sta ri  ka} ki  put  do  auto pu ta E-75, a za tim na is kqu ~e we sa auto pu ta za No vi Sad.

str. 7

str. 3 NASLOVI

„VIK TO RI JA GRU PA” JU ^E U BE ^E JU PU STI LA U RAD NO VI PO GON

„Sojaprotein” fabriku za Evropu ima str. 6

Foto: F. Baki}

VI RUS „ZA PAD NOG NI LA” OD NEO JE DAN @I VOT, VI [E OD DVA DE SET ZA RA @E NO

Nema opasnosti od epidemije SPORT

Ekonomija

Vojvodina

4 EPS ukida kamatu na kamatu 5 Na{i zidari kao belo robqe ~ame u Minsku

Poqoprivreda 6 Zemqu prodajte seqacima, 10 Prodaje se Milenijum ne strancima za jedan dinar

Novi Sad

Dru{tvo

8 U produ`enom boravku tra`e mesto vi{e 8 [kola i zimnica pojedu 42.000 dinara 9 Pet linija GSP-a drugim putem

11 Lekova u apotekama i ima i nema

Crna 13 Istraga o kupovini radnih mesta u prosveti

Veoma toplo Najvi{a temperatura 32 °S

str. 11

str. 14 – 18

PET ME SE CI OD PO GI BI JE [E STO RO MLA DIH U NO VO SAD SKOM NO] NOM KLU BU 

Jo{ traje istraga o tragediji u „Kontrastu”str. 12

n KO[ARKA[I SRBIJE DO^EKUJU SLOVA^KU

n ZORAN MANDI] NOVI TRENER SPARTAKA

n RONALDO ODLAZI IZ MADRIDA

n „DNEVNIKOV” [AH SREDOM


2

POLiTikA

sreda5.septembar2012.

DA^I] I MRKI] U BRISELU

PREDSEDNIK SKUP[TINE SRBIJE NEBOJ[A STEFANOVI]

Nepostavqajte noveuslove PremijerIvicaDa~i} iministar spoqnih poslova Ivan Mrki} sastalisuseju~enapo~etku dvodnevne posete Briselu sa predsednikom Evropskog saveta Hermanom van Rompejom. Rompej jerekaodajekqu~niuslovzaslede}i korak Srbije na evropskom putuvidqiviodr`ivnapredaku odnosima sa Kosovom i primena

danemadodatnihuslovaipro{irivawazahtevakojisupostavqeni u decembru pro{le godine”, rekaojeDa~i}nazajedni~kojkonferencijizanovinare. Govore}i o dijalogu Beograda iPri{tine,premijerjerekaoda }epitawenastavkadijalogabiti razmatranonarednihdanaida}e prvaprilikabitisusretvisoke

[ulc: Priznawe Kosova je uslov Predsednik Evropskog parlamenta Martin [ulc je izjavio da uzajamnopriznavaweBeogradaiPri{tinejesteuslovkojiEvropskiparlamentvidizaulazakSrbijeu~lanstvoEvropskeunije. [ulc je to rekao posle razgovora s premijerom Srbije Ivicom Da~i}eminaglasiodasuonipredstavniciEvropskogparlamenta sDa~i}emrazgovaraliveomaotvorenoida„odnosiSrbijeiKosovausklopumiroqubivograzvojamorajuzavr{iti,kakomitovidimo,uzajamnimpriznavawem”. „Na{ciqjedanakrajubudemogu}edaSrbijamo`epostati~lanicaEvropskeunije,uzispuwavawesvihmerilaiuspostavqawemiroqubivih,postojanihodnosaizme|udvezemqe”. svih postignutih dogovora, a posebnointegrisanoupravqaweadministrativnomlinijom. „Zadovoqni smo {to je Vlada Srbije omogu}ila efektivnu saradwuuregionu.Ali,posaosetu ne zavr{ava. Svi postignuti dogovorimorajudaseprimene”,rekaojeRompejposlerazgovorasa premijerom Da~i}em u sedi{tu EU. Da~i} je poru~io da je Srbija spremna da primeni sve briselskedogovoreidanastavidijalog navi{emnivou,alijezatra`io da se Srbiji ne postavqaju novi uslovi. - Ono {to mi molimo na{e partneretojedanepomeramotablunakojojpi{e”ciq”,odnosno

predstavnice EU Ketrin E{ton i predsednika Srbije Tomislava Nikoli}a u toku zasedawa GeneralneSkup{tineUNuWujorku. „BitnojedaseotomerazgovoraidasekodnasuSrbijidefini{enakojina~inmividimonastavakdijaloga,bilodajeupitawu tehni~ki ili politi~ki nivo”, naveo je Da~i} posle prepodnevne serije sastanaka sa najvi{imevropskimzvani~nicima. OnjeistakaodajeE{tonovoj preneo~vrstoopredeqeweSrbije da ne mo`e prihvatiti jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova i Metohije, ali da je spremna da tra`i politi~ko re{ewemirnimputemiputemdijaloga.

Pribi}evi}: Iznena|ewe IzjavapredsednikaEPMartina[ulca dajeuslovzaprikqu~eweEU me|usobnopriznaweSrbijeiKosovazanekada{wegambasadoraOgwena Pribi}evi}apredstavqaiznena|ewe,awegovajeocenada}euBeogradu bitiveomalo{eprimqena.Pribi}evi}smatrada[ulcnemo`edagovoriuimesvimzemaqaUnije,jer,kakoka`e,unutarsameEU,paiwenog parlamenta,postojezemqekojenisupriznalenezavisnostKosova. Onjedodaoidajeprotivre~nost{totaizjavadolaziod~ovekakoji pripadaSocijaldemokratskojpartijiNema~ke,kojajebardosadauvek imalane{toiznijansiranijiiblagonaklonijistavpremaSrbijikadaje re~oKosovuiMetohijiuodnosunaHri{}anskodemokratskuuniju.

SEDNICA SKUP[TINE SRBIJE JU^E ZAKAZANA I OTKAZANA

Viceguverneri ~ekajuVladu

Dana{wa sednica republi~kogparlamentanakojojjetrebalodabuduizabraniviceguverneriNBSukratkomrokuje zakazana,dabiparsatikasnije bilaotkazana.„Dnevniku”jeu republi~komparlamenture~eno da nema nikave misterije, ve} da je re~ iskqu~ivo o tehni~kimdetaqima. Predsednik AdministrativnogodboraZoranBabi}(SNS )najaviojeda}eotkazanasednica najverovartnije }e biti odr`anau~etvrtak. Kandidatizaviceguvernere, koje je predlo`ila guverner NBSJorgovankaTabakovi},su Ana Gligorijevi}, Diana Dra-

gutinovi} iVeselinPje{~i}. AnaGligorijevi}iDianaDragutinovi} ve} obavqaju funkcijuviceguverneraNBS,aVeselin Pje{~i} zaposlen je u NBSibiojedirektorsektora zamonetarneoperacije.DosadajeNBSimala~etiriviceguvernera,apremanovomZakonu oNBS,kojijeSkup{tinausvojila 4. avgusta, centralna banka mo`e da ima dva do ~etiri viceguvernera.Podse}amodaje viceguverner Bojan Markovi} podneo ostavku posle izbora JorgovankeTabakovi}zanovog guvernera, a ~etvrti viceguverner bila je Mira Eri}-Jovi}. S. Stankovi}

dnevnik

Parlamentgarant vojvo|anskeautonomije Predsednik Skup{tine Srbije Neboj{aStefanovi} saop{tiojeju~enakonsastankasapredsednikomvojvo|anskogparlamenta I{tvanom Pastorom, da je svom gosturekao„da}eParlamentbitigarant zaautonomijuVojvodineidajenedopustivodajebilokougro`ava“.Stefanovi}je rekaodasuVojvodinaiwenpotencijalva`nikaoiprivreda~ijipozitivnirezultatidoprinosenesamoRepubli~kombuxe-

INTERVJU

tuve}i~itavojSrbiji.Predsednikrepubli~kogparlamentajenaglasiodajeekonomski aspekt zajedni~ke saradwe dve Skup{tinedazajednoradenaprivla~ewu kapitaladabiseotvorilanovaradnamestaidoprinelorazvojuRepublikeSrbije. [to se ti~e sedam posto buxeta namewenom Vojvodini, Neboj{a Stefanovi} je rekao da }e zatra`iti predlog rebalansa kakobisesawimupoznao.PredsednikNa-

rodneskup{tinejepodr`aodobrunameru Pastora da amandmanima na predlo`ene zakonesvojomstru~no{}uiiskustvomdoprinesurazvojuradaParlamenta. Usaop{tewuzajavnost,prosle|enomiz Skup{tine,navodisedajePastorizrazio uverenost da }e izbor Neboj{e Stefanovi}a za predsednika Narodne skup{tine doprineti razvoju ve} izvanredno dobrih odnosadveSkup{tine. S. St.

I[TVAN PASTOR, PREDSEDNIK POKRAJINSKOG PARLAMENTA

Uvredezadvamiliona Vojvo|anamoralebida zabrinuVladuSrbije Predsednik Skup{tine Vojvodine I{tvan Pastor ocenio je da pritiscinalokalnesamoupraveu Vojvodini koje se poku{avaju politi~ki upodobiti koaliciji na republi~kom nivou predstavqaju neposredan pritisak i na pokrajinskuadministraciju.Pastorjeu intervjuuza„Dnevnik“upozorioi datakvipoliti~kipritisciiatmosferakojasekreirajo{ododlukeUstavnogsudaoukidawudela nadle`nosti APV mogu ugroziti bezbednostuVojvodini,kojaje„vrlo osetqiva na ostra{}ena politi~kaprevirawa“. - Mi smo, na`alost, u ranijim godinamavidelidauvekkadjedolazilodoja~awapoliti~kihstrasti, dolazilo je i do pogor{awa javne bezbednosti u Vojvodini. I zbogtogiskustva,jasnojedasuovakvesituacijejednaodnajve}ihopasnostikojapretisvimanama–istakaojePastor. Onjekazaodanevididirektnu vezu izme|u navedenih pritisaka nalokalnuvlastinedavnihveoma o{trih optu`bi ministra Velimira Ili}a na ra~un pokrajinske vlasti,aliiwegovihporukakojimasedovodiupitawesamavojvo|anska autonomija, sem, kako je ocenio,{tomujemo`datakvaatmosfera poslu`ila kao „nadahnu}e“.  Ministar Ili} ozbiqno je optu`i pokrajinsku vlast koju smatra odgovornom za kolaps srpske privrede, dok su ga iz Vlade Vojvodine pozvali da podnese ostavku ako te tvrdwe ne doka`e. Mislite li da bi pokrajinska administracija trebalo da insistira na tom zahtevu? - Mislim da bi Vlada Srbije trebalodaizvr{ipritisaknaministraIli}a,jerono{tojeonizjavio je poptuno neprimereno, iakojetakvaizjavaina~eprimerenawemu.Takverogobatneneistine kojejeizneokvareop{tusituaciju.Ono~imebiseministarmorao vi{e baviti jeste pitawe odakle }esenabaviti{estmilijardidinara koliko Republika jo{ uvek dugujevojvo|anskombuxetuza2012. godinu.Ili,pitawemkad}ebiti pla}enookopolamilijardedinaraizrepubli~kogFondazarazvoj zapodr{kugra|evinskojindustrijiuVojvodini.Tako|e,trebadase

odgovori i na pitawe {ta je sa onih70milijardidinarakolikoje uproteklihpetgodinauskra}eno Vojvodini, odnosno pokrajinskom

Fonduzakapitalnaulagawa.Umestotoga,sti`unamveomaproblemati~neporuke,me|ukojimajeposebnoopasnatadajeSrbijaplatilaprevisokucenuustupawemodre|enih nadle`nosti Vojvodini. To je ne{to {to prevazilazi svaku

da predstavqa zavr{ni udar na autonoma{e? -TaporukaizDSS-ajestra{no problemati~najerupu}ujenaambicijutestrankedaisteruje ve{tice i potvr|uje da su oni i daqenosiocionihfobijakojesuuranijimgodinama Srbiji nanosile ogromnu {tetu. A svakako da de{avawa polokalnimsamoupravamauVojvodiniiwihovoupodobqavawerepubli~kojvlastipredstavqa i pritisak na pokrajinsku amdinistraciju. Me|utim, pokazaloseidanalokalustvariuvelikojmeri zavise od toga {ta se de{ava unutar odborni~kih klubova oko DS-a. Jer, tamo gde je dolazilo do pucawa, naj~e{}e je dolazilo po tim{avovima,atumislimnalistu LSV u Zrewaninu i u Novom Sadu.

Pokazaloseidanalokalustvariuvelikojmerizavise odtoga{tasede{avaunutarodborni~kihklubovaoko DS-a.Jer,tamogdejedolazilodopucawa,naj~e{}eje dolazilopotim{avovima,atumislimnalistuLSVu ZrewaninuiuNovomSadu meru!Kaodasmomiovdenekiodmetnici!Atojeivelikauvredaza dvamilionagra|anaVojvodine.I zato to treba da zabriwava samu Republi~kuvladu.  Mislite li da ima nekog zna~aja {to takve izjave ministra Ili}a dolaze u jeku poku{aja prekomponovawa lokalnih vlasti u Vojvodini? - Mo`da ta politi~ka previrawa nekom poslu`e kao nadahnu}e, alinevidimneposrednuvezuizme|u tih pojava. Prekomponavawa vlastinalokalnomnivouposledicasurazli~itihpoliti~kihambicijarazli~itihstranakanarazli~itimnivoima.Mo`enekodaima ambiciju da se sve upodobi onome {to je u Beogradu, ali to }e ipak biti prili~no te{ko jer stvarni `ivot ipak tako ne funkcioini{e.  A kako vidite poruke iz DSS-a da preuzimawe Novog Sa-

 Da li ste o ovim pitawima razgovarali ju~e sa predsednikom republi~kog parlamenta Neboj{om Stefanovi}em? -Prvisusretspredsednikomrepubli~kogparlamentabiojepozitivan i razgovarali smo o svim otvorenimpitawima,me|ukojima jeiodlukaUstavnogsuda,funkcionisawe kancelarije APV u Briselu, realizacija ustavnih sedam procenata za Vojvodinu, poziciji Fonda za kapitalna ulagawa APV...Mislimdasmoseslo`ili uocenidasuizjaveministraVelimira Ili}a problemati~ne, iako sumusvojestvene.Ocenilismoda, kao predsednici dva parlamenta, ipaktrebadadelujemokaofaktori stabilizacije politi~kih prilikaidainsitiramonapoliti~kom dijalogu radi re{avawa svih otvorenih pitawa. Kad je re~ o osporavawu nadle`nosti APV predUstavnimsudom,slo`ilismo

se da prve korake u re{avawu tog problema moraju zajedni~ki da preduzmu vojvo|anska i republi~kavlada.A,zbogskorogrebalansa buxeta, predsedniku republi~kog parlamentaskrenuosampa`wuna problemekojisusedosadjavqali po{toustavnihsedampostozaVojvodinunijenikadbilopotpunosti ispo{tovano.Tako|e,ukazaosami dabiuodnosunakancelarijuVojvodineuBriselubilojakova`no dasespustiloptaidasetakancelarijaneosporava,jerefekatkojiseodweo~ekujenijesamovojvo|anski inters, ve} interes cele Srbije.Tako|e,predo~iosammui da mi kao pokrajinski parlament `elimodau~estvujemoupripremi zakonskihpredloga,tedasekoristimo zakonskim i ustavnim pravomdaula`emoamandmaneidabudemopredlaga~izakonakadtobudemo smatrali potrebnim. I mislim da oko toga postoji wegovo razumevawe.Adogovorilismosei da krajem oktobra ili po~etkom novembra poseti Skup{tinu Vojvodine.  Imate li saznawa o tome kad }e po~eti razgovori predstavnika dve vlade o prevazila`ewu problema zbog ukidawa dela nadle`nosti APV? - Nadam se da }e ti razgovori uskorouslediti.  A kakve korake }e u tom pogledu preduzeti pokrajinski parlament? -Upokrajinskojkoalicijiotomeserazgovaraalijo{nemadefinitivnih stavova jer oni ipak zavise od dogovora sa Republi~kom vladom. Sigurno se mora tra`iti re{ewe kroz upodobqavawe odgovaraju}ih zakonskih re{ewa sa Ustavom, ali bilo bi krajwe problemati~nodaseodri~emoionako uskih nadle`nosti. Ne vidim za{tominebismoimalimogu}nost da vodimo demografsku politiku, ili da podr`imo poqoprivrednike, da se bavimo za{titom okoline,daja~amopozicjeuBriselukako bismo privukli neka sredstva iz fondova EU...? Treba spustiti loptunazemquina}iformulacije koje mogu da izdr`e kontrolu ustavnosti.Iutompravcumo`emotra`itire{ewa.Ako,pak,re{ewa budu i{la u nekom drugom pravcu,onda}evragodneti{alu. B. D. Savi}

TVIT CRTICA [tolokalnije, tobestidnije LDP – ovac Drago Kova~evi} „razmi{qa“nalajni: Eh, sad kad krene „odbrana” Vojvodine. Jedini problem patriJotima je {to ba{neznajuodkogajebrane:)) Odgovorio mu je tvitera{ koji se na lajnipotpisujekaoMa~okan:Nijetako Drago,ivrapcinagranamaznaju,odkogasebraniVojvodina,atisepravi{da nezna{,glumi{OquBe}kovi}!!!, ka`e „Ma~okan“idodaje„nepqa~kavojvodinu SRBija, pqa~kaju je Vojvo|ani koji rade,anekii`iveuBeogradu!“. Kova~evi}timpovodom„prime}uje”: Vojvodinajeistorijskapokrajinaiwena je autonomija prirodna stvar. A

pqa~ke }e biti i od lokalne oligarhije:) DirektorcentrazademokratijuirazvojMilo{Savin dodaje:„[tolokalnija, tobestidnija“.

Super,va`nojedanasube|ujudasedevedesetenevra}aju...

Dasusepitali...

SPO-vac Milan \uki} „vajka“ se na „Tviteru“: -Po~iwemdaseose}amkaoSUBNOR kadseraspadalaSFRJiliDSSkadjeKosovoproglasilonezavisnost,stalnonajo- {trijeosu|ujem.

Demokrata Darko Mati} „prime}uje“ nalajni: Da~i}, Vu~i} i Dinki} za par dana otvarajufabrikuKontinental...Dasuse onii{tapitali,tafabrikasigurnone bibilauSubotici.

Nova(stara)moda KomentatorDraganJawi} „prime}uje“: VidimuVojvodiniponovopostajepopularno optu`iti nekog da je usta{a.

PovratakSUBNOR-a

Pu,pu,dalekobilo ^lanica DS Emina Kova~evi} iznosi svoje „utiske“ na lajni: - Vu~i}u po{to nijedobronajboqejedasepovu~eimatek daserazbolikadkona~noshvatidanemo`epri}i[utanovcukaoministru.

Odmahjereagovalasuprugaprvogpotpredsednika Vlade, novinarka Ksenija Vu~i}: -Sre}apanemo`e.NedajBo`edamu pobilo~emubudesli~an!!!Pu-pu,dalekobilo!!!!:)

SPSje„na{” Na„Tviter“adresunapredwakaMaria Maleti}a stiglojepitawe:Odakleideja da vlast u lokalu mora biti preslikana republi~ka?^emuondalokalniizbori? Maleti} „ obja{wava „:Ne mora, ali zbogna~inafinanisirawaisiroma{nih lokalnihsamouprava,realnostjedajeto boqezagra|ane,iskreno“. Naopasku–kontrapitawe„dalimo`emodaseslo`imodatajnarodnivamani

SPS-unebidaotolikoglasovadasuznali da }ete zajedno?“, Maleti} odgovara: Ne.IpakjeprirodnijedaSPSidesanamanegosaDS-om.Aliposle2008.ipreo- kretaSPS-a,wihoviglasa~iznajudamogusasvima. Ne daju se tvitera{i, ve} poru~uju: „SPS su ~lanovi Internacionale kao i DS tako da su oni prirodniji saveznici negosanacinalno–narodnom. Maleti}odgovara:Stvarnosttedematuje,kakveinternacionale,socijaleibakra~i.Desnica. U diskusiju se ukqu~uje i LDP –ovac DragoKova~evi}:„DesnicauSrbijili~i na „desanku” vi{e nego na gra|ansku desnicu:)“,Maleti}ideukontru:Alevica li~inalevak:)Savnovackoncentri{eu jednomsmeru,uprivatnexepove. S. St.


politika

sreda5.septembar2012.

BOJAN PAJTI] UO^I SASTANKA VRHA DEMOKRATSKE STRANKE

POKRAJINSKI DS OSUDIO NAPADE NA GRADONA^ELNIKA PAVLI^I]A

dnevnik

Definisa}emokonakom nivouvodistranku Povodom medijskih napisa o de{avawimaikonfliktimaunutarDemokratskestranke,auo~i odr`avawa Glavnog odbora te stranke8.septembrapotpredsednik DS-a Bojan Pajti} ka`e da neo~ekujeni{taspektakularno. „Pred nama su dva zadatka – prvi je osna`ivawe ideolo-

{kogutemeqewasamestranke, a drugi organizovawe izborne skup{tine. Na woj bi, u zavisnosti od izbornih rezultata, ~lanstvotrebalodaseopredeli ko i na koji na~in u DS-u treba da preuzme odgovornost „,izjaviojezaRTVBojanPajti}.

Onka`eidajeprirodnozaDemokratskustrankudaimaunutra{wu diskusiju i debatu, jer ima mogu}nost izbora i reizbora, ukoliko neko ne postigne dobre rezultate. „Mimoramokrozproceseunutar stranke, kroz programsku skup{tinu i kroz izbornu skup-

{tinudadefini{emo{tajepolitikastranke,a{tajeosnovato ve} znamo. Treba definisati ko nakomnivourukovodistrankom, ko preuzima odgovornost, odnosno vodi procese unutar same stranke”ka`ePajti}dodaju}ida jeDemokratskastrankave}a,ja~a istarijaodsvakogpojedinca.

[TA SVE OBE]AVAJU NOVI PARTNERI U NOVOM SADU

IslavaiEparhijau koalicionomsporazumu Nove gradske op{tine, policajac pozornik, jubilej [ajka{kog bataqona,gradskaslava\ur|ici saradwa sa Eparhijom ba~kom u obele`avawuNovosadskeracijeiz 1942.godinena{lisu,izme|uostalog, svoje mesto u koalicionom sporazumu odbornika koji tra`e promenu gradske vlasti u Novom Sadu. Ako do promene vlasti 12. septembra do|e, kada se tim povodom o~ekuje sednica novosadske skup{tine,novakoalicijabigrad trebalodavodiuskladuskoalicionim sporazumom kojim su u {est ta~aka opisali svoje najva`nije politi~keciqeve. Utomsporazumukojijeprekju~e javnopotpisannepi{eikosukandidatiza~elnegradskefunkcije, alijeodranijepoznatodajeMilo{Vu~evi} (SNS)vi|enzanovog gradona~elnika, a Sini{a Sevi} (SPS) za predsednika Skup{tine grada.Nenavodisenikakobinovi partneri, me|u kojima su i PUPS, JS, SDPS, SPO, Romska DS, DSS, kao i biv{i kadrovi „Dveri”ivla{kestrankeNOPO, raspodelili funkcije u gradskim javnim i javno-komunalnim preduze}ima.Ali,„u~ini}emoposlovawe JP i JKP transparentnim”, obe}avaju „novi” pretendenti na novosadskuvlast. Jedanodciqevaopisanusporazumu jeste da }e koalicija omogu}iti „preduslove za formirawe

novihgradskihop{tina„uNovom Sadu. Osnivawe novih op{tina navodno je bio jedan od razloga zbogkojihjeSPOodlu~iodanapusti sada{wu vlast sa demokratama, liga{ima i socijalistima. Nepunihmesecdananakon{toje u{ao u gradsku vlast posle izbora,SPOjevode}isasobomirom-

i „maksimalna racionalizacija„ gradske uprave, wena modernizacijaikancelarijazabrzeodgovore. Koalicioni partneri usaglasilisuseioreformiJPiJKP,obavezuju}isenaprivla~eweprivatnihinvesticijakrozjavno-privatno partnerstvo, kao i na to da }e

Foto: N. Stojanovi}

sku stranku u zajedni~ku odborni~kugrupu„SvizaNoviSad”saop{tioda}esetagrupazalagati za„ravnomernirazvojsvihdelova Novog Sada i formirawe gradskihop{tina,putempromeneStatuta grada„ i da „pru`aju ruku” svimakojisunatospremni.Usporazumunovihpartneraobe}anaje

grad zadr`ati ve}insko vlasni{tvo u strate{ki va`nim JP i JKP. Kakosenavodiusporazumu,udeluoekonomskojisocijalnojpolitici,nakonsagledavawa„stvarnog stawa„ u buxetu grada pristupi}e se „odlu~nim merama za smawivawenepotrebnihtro{kova,vode}i

ra~unaonajugro`enijimslojevima stanovni{tva”. U sporazmu se, u ta~ki o borbi protiv korupcije, pomiwe izme|u ostalog boqa koordinacija sa MUP-om i uvo|ewe institucije policajca pozornika koji bi bio zadu`enodre|enideograda. Izme|u ostalog, usagla{eno je da}etokom2013.bitiobele`enjubilej250godinaodosnivawa[ajka{kogbataqona,da}esegradska slava \ur|ic proslavqati „u zajedni~koj organizaciji sa Eparhijomba~kom,uzprisustvopredstavnika ostalih verskih zajednica i drugihzna~ajnihdru{tvenih~inilaca”.Dogovorenojeida}esvake godine biti organizovan jedinstveni pomen nevinim `rtvama Novosadskeracijeiz1942.itoponovnim formirawem Komisije za obele`avaweteracijekoju}e~initipredstavniciSkup{tinegrada, Eparhije ba~ke, Jevrejske op{tine u Novom Sadu i Udru`ewa postradalih. Brigaoporodicibi}e,kakopi{eusporazumu,jednaodnajva`nijih aktivnosti nove gradske ve}ine,kojaspiskuobe}awadodajepove}awekapacitetavrti}ai{kolskogdnevnogboravka,novaczavantelesnu oplodwu, boqe uslove za le~ewe,kaoiizgradwuregionalne deponijekojanebidirektnougro`avala stanovnike Vidovdanskog naseqa. S. Kova~evi}

Vu~evi}:Revizijaposlovawakomunalaca Predsednik novosadskog odbora Srpske napredne stranke Milo{Vu~evi} najaviojeju~eda}e prvi potez nove vlati u Novom Sadu i wega kao gradona~elnika toggradabitirevizijaposlovawa

javno-komunalnihpreduze}a.Ciq novevlastiuNovomSadu,kakoje precizirao, bi}e da se nakon dono{ewanovogzakonaojavnimnabavkamaspre~e„kriminalneradwe” u javno-komunalnim preduze-

}ima jer su se u wima proteklih godinadoga|ale„najkriminalnije radwe”. Vu~evi} je za Televiziju B92 objasnio i da nije najavio hap{ewa zbog ucewivawa odbornika da

nebududeonovevladaju}eve}ine, ve}dajeoddr`avnihorganatra`ioza{tituodbornika.„Tra`im za{titudr`avnihorganaodnasiqanadodbornicima”,rekaojeVu~evi}.

3

SNS„kidi{e”na vlastuNovomSadu Demokratska stranka najo- {trije osu|uje nastavak napada na li~nost gradona~elnika Igora Pavli~i}a i zao{travawe politi~ke situacije u Novom Sadu, saop{tio je ju~e Pokrajinski odbor DS-a za Vojvodinu. Citiraju}i Aleksandra Vu~i}a daSNS„dolazinavlast„u Novom Sadu, demokrate saop{tavaju da ta stranka na tu vlast„kidi{enebiraju}isredstvainepo{tuju}iizbornuvoqu gra|ana, a unose}i nemir i atmosferulin~a„. „Novosadskeuliceosvi}uispisaneporukamamr`weinetolerancije kao najave jedinog programa koji ta stranka mo`e imati i sprovoditi, a ~ega se

gra|aniNovogSadadobrose}aju”,navodiseusaop{tewu. Dodaje se da DS „ne spre~ava formirawe nove ve}ine u NovomSadu,aliinsistiranao~uvawu mira, kulture i tolerancije i na za{titi bezbednosti svojih~elnika„. „O~iglednajerazlikaizme|u koalicije koja nema poverewe gra|ana,paprqavimsredstvima moradaokupiraNoviSad,iDemokratskestrankekojajebilai ostajeservisgra|ana“,ka`eseu saop{tewuidodajeda„nijenervozanonajkojiodlaziostavqaju}iure|ensistem,urednera~une i punu kasu, ve} je nervozan onaj koji `uri da se domogne okupacionogplena„. S. K.

Policija:Upretwama Jerkovojnemaelemenata krivi~nogdela Osnovnotu`ila{tvouNovomSaduje,naosnovupolicijskogizvestaja,utvrdilodanemaelemenatakrivi~nogdelaupretwamaupu}enimpredsednicinovosadskogparlamentaAleksandriJerkov,reklajeTanjuguportparolnovosadskepolicijeMilevaTomi}. Onajekazaladajepolicijaopretwamapredsednicinovosadskog parlamentaobave{tenaju~eupopodnevnimsatima,kaoidaihjeo tomeobavestio{efkabinetapredsedniceSkup{tineNovogSada. „Policijajeizvr{ilasveneophodneprovereiorezultatimaje obave{tenonadle`noTu`ila{tvo“,kazalajeTomi}eva. Jerkovjepotvrdilaprekju~eTanjugudajepolicijaobave{tenao pretwamakojejedobilatelefonom,akojeje,kakoka`e,shvatilaveomaozbiqno. „Dobijenepretwesamshvatilaveomaozbiqnozato{tonasiskustvou~idaihtakotrebashvatati”,preciziralajeJerkov.

Ba~kaTopola: NeslogauDS-u Grup a od sed am odb orn ik a odborni~kegrupeDemokratske stranke u skup{tini op{tine Ba~kaTopolaju~eseizdvojila i formirala novu odborni~ku grupu - “Dr Jano{ Haxi”.U novu grupu pre{lo je pet odbornikaDSidvaodbornikagrupe gra|ana Dr Jano{ Haxi. Time sudemokratekojesuusvojojodborni~koj grupi imale 10 odbornika, svedene na dva, jer je ranije jedna odbornica iz grupegra|anapre{lauSPS. Natajkorakodbornicisuse odlu~ili,jerjepoverenikFerenca Tot nepo{tuju}i kredibilitet odbornika, samovoqno,nedemokratskinametaosva re{ewaokopitawavezanihza

dono{ewe odluka u skup{tini op{tine,rekaojeTanjugupredstavnikodbornikakojisuformirali novu odborni~ku grupu dr Zoltant Pap. Prema wegovim re~ima, u nekoliko navrata tokom dva meseca od pokrajinskih, a na kraju i od najvi{ih organa DS u Beogaradu, tra`ena je pomo} da se situacija u ba~kotopolskom DS popravi, ali strana~ki organi nisu imali sluha ili `eqe da pomognu. Vlast u op{tini Ba~ka Topol a na osnov u koa l ic io n og sporazuma imaju Savez vojvo|anskih Ma|ara, Demokratska stranka i koalicija okupqena okoSPS-a.

^elnicinovekoalicijeupoliciji GradskiodborSrpskenaprednestranke NoviSadsaop{tiojeju~e,poslesastanka sazamenikomna~elnikaPolicijskeupraveNoviSadStevanomKrsti}em,dajepotrebno u~initi sve da se narastaju}e tenzijeusvetlupoliti~kihde{avawaugradu svedunanajmawumogu}umeru.Sastankusu prisustvovali predsednik odborni~ke

grupe „Pokrenimo Novi Sad-Tomislav Nikoli}” Milo{ Vu~evi} i predsednik odborni~ke grupe „Ivica Da~i}-SPSPUPS-JS-SDPS”\or|ePetrovi}. Na sastanku u Policijskoj upravi je konstatovano da moraju da se zaustave pretwe, ucene i zastra{ivawa odbornika Skup{tine grada Novog Sada i ispitaju

navodi o pretwama upu}enim politi~kim funkcionerimaugradu.Odpolicijejezatra`enodau~inisvedaseprona|uikazne vinovnici navedenih krivi~nih dela, kao idela{irewanacionalnemr`weinetrpeqivosti u vidu ispisivawa grafita po ulicama Novog Sada, dodaje se u saop{tewu.

REKLI SU

EpiskopAtanasije: ZemaqskeSrbije nemabeznebeske

Vu~i}:Lo{a atmosfera inervoza

EpiskopIrinej: Smiritistrasti uNovomSadu

Umirovqeni episkop zahumsko-hercegova~ki i primorskiAtanasijeporu~ioje ju~e predsedniku Vlade SrbijeIviciDa~i}u,povodom wegoveizjaveda„ho}edavodirealnupolitiku,anenebesku Srbiju”, da zemaqske Srbijenemabeznebeske,pi{u bawalu~ke „Nezavisne novine”. Episkop Atanasijejeuotvorenompismu,kaoreakciju nawegovuizjavu,upitaoDa~i}adaliznadaza SrbesvetogaSaveikosovskogvelikomu~enikaLazaranemazemaqskeSrbijebeznebeske, kao {to nema ni qudskog bi}a samo zemaqskog,beznebozemnog. UmirovqeniepiskopAtanasijejepodsetio Da~i}adajenaposledwimizborimauSrbiji dobiojedvasedminuglasovaSrbakojisuiza{linaizbore,a{tojedalekomaweodonih kojinisu.

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} kritikovao je ju~e pojavu grafita proteklih dana u Novom Sadu ocewuju}i da sudokazlo{earmosfereu tomgradudokjezagradona~elnika Igora Pavli~i}a rekao da je jedan od najlo{ijih gradona~elnika u Srbiji. „Osu|ujem grafite koje govore lo{e o politi~kim protivnicima. Mislim i na trenutnog gradona~elnika Igora Pavli~i}a, na lidera LSVNenada^anka,aliinano}a{wigrafit „mar{ srbi iz Vojvodine”...., rekao je Vu~i}zaB92inaglasiodatimetrebadase bavipolicija. Vu~i}smatradagrafitigovoreolo{oj atmosferiinervoziuNovomSadu,alika`e da „nije nervozan onaj ko preuzmima vlast,ve}onajkogubi”.

Episkop ba~ki Irinej primiojeju~egrupuodbornika Skup{tine Novog Sadaitomprilikompozvaona smirivawe politi~kih strasti jer smena vlasti ne sme da ima obrise hladnog rata.EpiskopIrinejjepozvao sve u~esnike javnog i politi~kog`ivotauNovomSadudau~inesve {todowihstojidaseuNovomSadupo{tuje demokratskaprocedura,kaoidasesmirepoliti~kestrastiiizbegnenepotrebnostvaraweatmosferenapetostiime|upartijskenetrpeqivosti,ina~eovihdanaveomaprisutne uNovomSadu,navodisenasajtuInformativneslu`beSrpskepravoslavnecrkve. Smenavlastipredstavqarutinskuproceduru,pra}enunepretwamanegodobrim`eqama i ~estitawima, naglasio je episkop Irinej.

PREKRE^ENI NOVI GRAFITI MR@WE U NOVOM SADU

Prona}ipo~inioce

Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Milo{ Vu~evi} prekre~io je ju~e grafite „Srbi mar{ iz Vojvodine„,„@iveoPavli~i}„i„RepublikaVojvodina”nadomakRibqe pijace, zajedno sa svojim strana~kim kolegama i odbornicima okupqenim oko nove vladaju}e ve}ine. Tako se rat grafitima zahuktava sve vi{e, mewajusesamosadr`ineporuka nazidovimaionikojiihposle uklawaju. - Nao{trije osu|ujemo bilo kakav grafit, bilo kakvu pretwupoliti~aruizmakojestranke,kaoigrafitemr`weprema

srpskom narodu u Vojvodini. Osu|ujemo i sve poruke pretwi na{im politi~ki protivnicima, odnosno gradona~elniku IgoruPavli~i}u -rekaojeVu~evi}. On je istakao da je ovo nepotrebnodizawetenzijateoneodgovaraju samo onima koji }e izgubitivlast,zarazlikuodNovosa|ana i gra|ana Vojvodine kojimatonikakoneodgovara. On je na kraju zatra`io od nadle`nih dr`avnih organa da ispitajuiprona|u~iniocesvih ovih nedela i tvorce bilo kog grafitamr`weidaih{topre procesuiraju. A. L.


4

ekonomija

sreda5.septembar2012.

EKONOMIJA]EBITIBEZPROMENEIUGlAVNOMlO[E

DUGOVIZASTRUJUDRUGA^IJE]ESERA^UNATI

Proizvodwa }e pasti, a inflacija rasti Do kraja ove godine treba o~ekivati pad bruto doma}eg proizvoda Srbije od 2,5 odsto, rast inflacije na oko deset procenata, dok }e gubici u poqoprivredibitinajmawemilijardu dolara, upozorio je glavni urednik biltena „Mak roe k on oms ke analize i trendovi” (MAT) VladimirVu~kovi}. Pad industrijske proizvodwe od maja do jula iznosioje3,4odsto,ali zabriwava {to se to de{avalo konstantnotrimeseca uprosekupo1,2odsto, rekao je Vu~kovi}. Od maja do jula prera|iva~ka industrija zabele`ila pad od{estodsto,naveojeVu~kovi} i dodao pada proizvodwa gra|evinske industrije, far-

maceutska industrija i drugih grana. „O~iglednojedajewavatra`wa i na doma}em i na stranomtr`i{tu”,kazaojeVu~kovi}inapomenuodasuzaradeu

ovojgodiniimalenajve}iprosekujunu,aondasuujuluopale u proseku za 2,7 odsto, {to seodra`avanapotro{wukoja opada.

SAVETSTRANIH INVESTITORA

dnevnik

EPS ukida kamatu na kamatu

Rastinflacijemo`edosti}ii 10 odsto, {to je dvostruko vi{e od planirane gorwe granice za ovugodinu,upozoriojeVu~kovi}. Izvoziuvozulazeustagnaciju, jer izvoz je ve}i za tri odsto, a uvoz~etiriprocenta u odnosu na isti period pro{le godine, rekao je Vu~kovi} i ukazao da privrednici o~ekujupogor{aweprodaje, odnosno prometa robairastuinflacionao~ekivawa. [to se ti~e poqoprivrede, pad proizvodwe mogao bi da bude i do 10 odsto u odnosu na dobru 2011. godinu, rekaojeVu~kovi}i napomenuodaseujavnostibarata saprocenomgubitakaodokodve milijarde dolara, a ocena Ekonomskog instituta je da }e gubitakbitiokomilijardudolara.

Elektroprivreda Srbije vi{e ne}e obra~unavati kamate na kamatu potro{a~ima koji kasne u pla}awura~unazastruju,re~eno jeuEPS-u. Ukidawe obra~una kamate na kamaturezultatjeodlukeUstavnogsudaobjavqene27.jula,oneustavnostiodredbeZakonaovisini stope zatezne kamate, koja se obra~unavakomfornommetodom. Nov na~in obra~una zatezne kamate EPS }e primewivati od 1.jula,aneod27.jula,kadajeobjavqenaodlukaUstavnogsuda,navelisuuEPS-u. Kamataobra~unatazajulipotro{a~ima ne}e biti iskazana nara~unimazatajmesec,ve}naknadno, zbog toga {to slo`enu izmenu softverskih programa i wihovog pode{avawa za nov na~inobra~unazateznekamatenije mogu}e primeniti u kratkom roku. Dosada{wi zakoniti obra~un kamate na kamatu, odnosno obra~un zatezne kamate komfornom

metodom, zamewen je metodom prostoginteresnogra~una. Generalni direktor EPS-a DragomirMarkovi}je,posleodluke Ustavnog suda Srbije, uputiopismosvimdirektorimaprivrednihdru{tavaEPS-ainalo`ioimdaseuobra~unuzakonske zateznekamatevi{eneprimewujekomforna,ve}metodaprostog

MINISTARMIlANBA]EVI]

MRE@AZARESTITUCIJIPODR@AlAPREISPITIVAWEPRIVATIZACIJA

Reforme, pa nove kompanije Predsednik upravnog odbora Saveta stranih investitora i generalni direktor cementare „Lafar`” u Srbiji, Kostin Bork, optimisti~an je da na{a zemqamo`edaprivu~evi{einvestitora i bude konkurentna drugim zemqama u regionu, upozoravaju}i, me|utim, da su za to potrebne dodatne reforme i ulagawa. Savetstranihinvestitora(S SI)jeorganizacijakojajeosnovanauSrbijipredesetgodinai

smatram da je dosta doprinela poboq{awu investicione klime u Srbiji, rekao je Bork za specijalnibrojposlovnogmagazina„Kord”Onjedodaodaje~iwenica da novi investitori i daqedolazeuSrbijutako|edelomrezultatonoga{toje taorganizacija uradila u prethodnoj decenij.KadapogledateSrbijuu 2012. u pore|ewu sa Srbijom iz 2002,vidisedajedostatogaura|eno i da je dr`ava odmakla na putu tranzicije. Me|utim, postoje i neki nedostaci, recimo ~iwenica da je veliki deo ekonomijeidaqeurukamadr`avei da postoji obimna birokratija, kao i brojne oblasti u kojima jo{ nisu sprovredene reforme, oceniojeBork.

Oteto pa opqa~kano vratiti pravim vlasnicima

-Mre`azarestitucijuuSrbiji podr`alajeispitivawenepravilnostiuprivatizacijamapreduze}a iprenosdr`avneimovineizruku „postoje}ih povla{}enih struktura”urukeizvornihvlasnika,saop{tilo je to udru`ewe gra|ana za povra}ajoduzeteimovine. „Sistemska korupcija u Srbiji predstavqa trenutno najve}u opasnost,ikaosavesnigra|ani,podr`avamoipodr`a}emosvakibudu}i prenosdr`avne,odnosnojavneimovineizrukupostoje}epartokratije, kriminalnih i povla{}enih strukturaurukeizvornihvlasnika,”navodiseudopisutogudru`ewa,upu}enomprvompotpredsedniku Vlade Srbije zadu`enom za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcijeikriminalaAleksandru Vu~i}u. Mre`azarestitucijupodr`ava prenosdr`avneimovineurukeizvornih vlasnika izme|u ostalog i zbog~iwenicedavra}aweimovine u naturi ne predstavqa nikakav tro{akzaporeskeobveznike-gra|ane Srbije, ve} dodatni prihod, navodiseusaop{tewu. Osudiv{i svaku uzurpaciju i kra|u dr`avne i javne imovine i odbijawemalobrojnih~istihinvestitora, Mre`a za restituciju u SrbijiuputilajemolbuprvompotpredsednikuVladeSrbijedaosim slu~ajeva„takozvanihspornihpri-

vatizacija koji su samo posledica sistemske korupcije, posebnu pa`wu posveti ispitivawu uzroka kojisudovelidotakvihslu~ajeva”.

nim’privatizacijamauSrbiji”,isti~eseusaop{tewu. Sistemskakorupcijaje,kakose navodi,„presvega,poku{ajozako-

Mre`azarestitucijupodr`avaprenosdr`avne imovineurukeizvornihvlasnika,izme|uostalog izbog~iwenicedavra}aweimovineunaturine predstavqanikakavtro{akzagra|aneSrbije „Pogubne posledice izostanka su{tinske privatizacije, u proteklih22godine,aposebnouposledwih11godina,na`alostose}anajve}i broj gra|ana Srbije, izuzev onihkojisuodpo~etkabiliorganizatori ove iluzije o ’fiktiv-

wewaprivilegijaiztotalitarnog vremena, koju {a~ica povla{}enih uz dogovor sa pojedincima iz politi~kih partija, progla{ava pravima,inatajna~in‘zakonito’ pqa~ka gra|ane Srbije i dr`avu Srbiju.”

interesnog ra~una, pi{e kompanijski~asopis„kWh”. Tozna~idasenemo`eobra~unavatikamatanakamatu,kakoje bilo regulisano zakonom donetim 2001. godine i kako je EPS, kaoinekadrugasli~napreduze}a,postupaopo{tuju}itajzakon svedo27.julaovegodine,kadaje objavqenaodlukaUstavnogsuda.

Najboqi primer proizvoda sistemske korupcije, ali i potencijalnog generatora pqa~ke do sada nevi|enih razmera, predstavqaju pojedine odredbe Zakona o planirawu i izgradwi iz 2009. godine, kao i neuskla|enost ovog propisa saZakonomojavnojsvojiniiZakonom o vra}awu oduzete imovine i obe{te}ewu. ^iwenica da skoro tri godine nepostojiniformalnaobavezada semakarpopi{e{taseikoliko gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svoji poklawa povla{}enim pojedincima, na {tetu dr`ave i svih wenih gra|ana, kao i da podatke o tome ne poseduje ni jedan dr`avni organ, ne samo da zabriwava, ve} predstavqa potencijal za‘legalnu’pqa~kukojabimogla stostrukoprevazi}irazmeresvih dosada{wihaferaokojimasemoglo~utiujavnosti,dodajeseusaop{tewu. Na apele tog udru`ewa, da se hitno izmene i usklade ova tri propisa, pre svega zbog gra|ana Srbije,aliizbogtoga{tosunam na to ukazali i Izve{taj EvropskeKomisijeiRezolucijaEvropskogParlamenta,prethodnaVlada MirkaCvetkovi}a nijereagovala, {to su gra|ani „nagradili” na proteklimizborima,zakqu~ujese usaop{tewu. E.Dn.

Ruski kredit i za buyet

Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planirawa Milan Ba}evi} izjavio je ju~e da je na pomolu dogovor o ruskom kreditu za pomo} srpskombuxetu. Ba}evi} je, u izjavi Tanjug u posle sastanka sa ministrom energetike Rusije Aleksandrom Novakom,preciziraodajere~o sumiod300milionadolara,koja bi trebalo da bude povu~ena dosredinedecembra.

Prema re~ima ministra, Srbija je tra`ila pomo} Rusije i zaslede}ibud`etivelikajeverovatno}ada}eituodgovorbitipozitivan. Ba}evi}, koji je sa Novakom kopredsednik me|uvladine Komisije za ekonomsku, nau~nu i tehni~kusaradwu,rekaojeda}e sutra sa wim potpisati protokolkojisesastojiodvi{eta~aka, a jedna od wih je i pitawe kredita. Me|uostalimta~kamasu,kako je dodao, ubrzawe radova na Ju`nom toku, pitawe `elezare Smederevoi@elezniceSrbije. Ba}evi}jerekaodasuurazgovorimapokrenutainekasporna pitawa,kao{tojepitawedugovawaSrbijagasaGaspromu. Ministar rudarstva je u Moskvudoputovaoju~e,aposetuzavr{avasutra.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Kupovni Va`iza zadevize

1

116,1001

^a~anska banka a.d. , ^a~ak

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 118,4695

121,1943

115,7447

Australija

dolar

1

94,5056

96,4343

98,6523

94,2163

Kanada

dolar

1

93,4031

95,3093

97,5014

93,1172

Danska

kruna

1

15,5749

15,8928

16,2583

15,5273

Norve{ka

kruna

1

15,8850

16,2092

16,5820

15,8364

[vedska

kruna

1

13,7498

14,0304

14,3531

13,7077

[vajcarska

franak

1

96,6453

98,6177

100,8859

96,3495

V.Britanija SAD

funta dolar

1 1

146,2218 92,0480

149,2059 93,9265

152,6376 96,0868

145,7742 91,7662

Kurseviizovelisteprimewujuseod4.9.2012.godine

Promena %

Cena

Promet

15,00%

6.900

82.798

Imlek a.d. , Beograd

0,30%

2.710

40.650

Go{a monta`a a.d. , Velika Plana

0,23%

2.206

792.133

Soja protein a.d. , Be~ej

3,00%

481

125.020

NIS a.d., Novi Sad Pet akcija s najve}im padom

0,48% Promena %

624 Cena

3.638.981 Promet

Neoplanta a.d. , Novi Sad

-5,44%

330

108.570

AIK banka a.d. , Ni{

-3,51%

770

1.540

Impol Seval a.d. , Sevojno

-1,27%

544

2.720

Polet a.d. , Novi Pazar

-0,34%

870

191.400

-3,89% Promena %

470 Cena

824.530 Promet

Agrovr{ac a.d., Vr{ac

0,00%

200

593.800

Neoplanta a.d. , Novi Sad

-5,44%

330

108.570

Energoprojekt holding a.d. , Vojvo|anskih top-pet akcija

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,00%

362

7.964

Soja protein a.d. , Be~ej

3,00%

481

125.020

NIS a.d., Novi Sad

0,48%

624

3.638.981

BELEX 15 (439,41 -0,36) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka a.d. , Ni{

-1,86%

1.373

214.211

Imlek a.d. , Beograd

0,30%

2.710

40.650

Komercijalna banka a.d. , Beograd

0,00%

730

21.170

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,00%

362

7.964

NIS a.d., Novi Sad

0,48%

624

3.638.981

Energoprojekt holding a.d.

-3,89%

470

824.530

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

-0,25%

400

373.274

Soja protein a.d. , Be~ej

3,00%

481

125.020

Tigar a.d. , Pirot

-0,40%

249

39.040

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno

0,00

4.380

0,00

Metalac a.d. , G. Milanovac

0,00

1.700

0,00

Galenika Fitofarmacija a.d.

0,00

2.298

0,00

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.399

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.737

0,00

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

sreda5.septembar2012.

5

NEIMARINASELIOBE]AWIMAOVELIKOJZARADIUBELORUSIJI

Na{izidari kaobelorobqe ~ameuMinsku NIKOLI]IMARKONEUKRAGUJEVCU

Srbija}eFijatu platitiobe}ano Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} najavioje,nakonobilaskafabrikeFijatautomobili Srbija u Kragujevcu, da }e Srbijadomartanarednegodine ispuniti sve svoje obaveze premaitalijanskominvestitoru. On je, u izjavi novinarima, kazao da }e do kraja godine Srbijauspetidaobezbedi50milionaevraodukupnopotrebnih90 miliona,adomartaidu}egodinapokri}esveobavezekojejeu ovojinvesticijipreuzelaprethodnavlada. Predsednik Srbije je kazao da jena{azemqanai{lanarazumevaweFijataida}eispunitisve svoje obaveze koje je prethodna vladapreuzela,patakoiobaveze vezane za infrastrukturu, kao {to je povezivawe fabrike sa autoputom. Nikoli} je ukazao da krizapoga|asveuzemqi,kakodr`avni,takoiporodi~nebuxete. Fijatje,premawegovimre~ima,u{aouogromnuinvesticiju. Nije lako razmi{qati o tome da se napravi jedan novi proizvod,amimo`emodaihoslobodimobrigeoproizvodwi,istakao je on dodaju}i da je imao prilikedaseuverida}euKragujevcubitiproizvedeninajboqievropskiautomobili.

Srbija }e se truditi da obezebdinekadaqatr`i{ta,najaviojeNikoli}podse}aju}idaje Fijat500Lina{proizvod. „Ovojepilotprojektvelike investicije.Kakosebudemopona{alipremaFijatutakomogu da nas o~ekuju i drugi investitori“, upozorio je predsednik Srbije.OnjepodvukaodajeobavezaSrbijedapomognerealizacijuprojekta. Svi}emopomo}idabudejednaodnajboqihinvesticija“,rekao je on dodaju}i da se uverio da se u fabrici koristi najsavremenijaoprema,ida}ekvalitet proizvoda biti najve}i mogu}i, a da je posebno ponosan {to }e taj kvalitet posti}i srpskiradnici. Ovojejedanodnajboqihproizvoda„MejdinSerbia“,zakqu~iojeNikoli}. Predsednik „Fijat grupe“ Ser|ioMarkone ukazaojedasu predstavnici ove kompanije imali produktivan razgovor sa predstavnicimaVladeSrbije,i dajeprona|enoadekvatnore{ewepogodnozanapredak. On je, tako|e, izrazio zadovoqstvodosada{womsaradwom, aposebnojepohvalioradnusnaguuSrbiji.

Umes to vel ik e zar ad e i svetskog iskustva, grupa na{ih gra|evinara koja je krenula put Belorusije da u~estvuj e u izg radw i hot el a u Minsku, sada tra`i na~in da se vrati u zemqu, jer, kako pri~ aj u sved oc i, ostal i su gladnii`edni,nisuimalini za hranu, ni sme{taj, pa su spavaliu{umiijelikukuruz i gqive, rizikuju}i da pojedu ioneotrovne. Gra|evincika`udasu`iveli i radili ispod qudskog dostojanstva, na 40 kvadrata

Gra|evincika`udasu `iveliiradiliispod qudskogdostojanstva, pasuserazboleli, dobili{ugu,novcaza nazadnemaju,teo~ekuju pomo}AmbasadeSrbije spavalo je 20 radnika, a u kazanusekuvala~orbaodsamo dvekoleniceza~ak100qudi, pa su se razboleli, dobili {ugu, novca za nazad nemaju, te o~ek uj u pom o} Amb as ad e Srbije,kakobisevratiliku}i,jersuimpaso{ioduzeti,a dabiimsevratili,ka`u,morajudapotpi{udasuispla}eni. A za 15 dana rada dobili susamo50dolara,iakojeugovorenasatnicaodpetdolara, a dnevno su radili 10 sati. Pitajugdetoimaikojo{danas mo`e i da pomisli da se

pak, strane, tamo{wa dr`ava nemo`edagarantujedaiubudu}ene}ebitisli~nihsporovazasveonikojidolazeprekoprivatnihposrednikakoji zapravovarajugra|aneitako dolazedonovca. SekretarUdru`ewazagra|evinarstvouPrivrednojkomori Srbije Goran Rodi} izjaviojezana{listdanainostranim gradili{tima radi oko30.000radnikaizSrbije, od toga najvi{e u Rusiji, oko 20.000 qudi. Ali ima ih i u Kazahstanu, Al`iru, Zapadnoj Evropi, posebno Nema~koj s kojom imamo potpisan ugovor o deta{manu. Svi oni anga`ovani su legalno - direktno preko kompanija koje tamoimajupotpisaneugovore po Srbiji radnici vrbuju za robove. Koje{taradnicimaobe}ao ikakosetretirajuzaposleni uinostranstvuznajusamooni koji su to iskusili. Prevareni radnici najvi{e optu`uju posrednika iz Srbije koji im je, kako ka`u, uzeo 100 dolara, {to on, naravno, negira i kaorazlogcelognesporazuma navodi to {to su nesre}nici tesari,agazdajetra`iozidare! Kao nisu to znali u startu.Me|utim,niuslovinagradil i{ tu koj e pru` a firm a koja u~estvuje u radovima ne mogudabuduprihvatqivi. Premadostupnimpodacima, u Bel or us ij i tren utn o ima oko100radnikaizSrbije,ko-

Prevaranteuaps GoranRodi}upozoravada,uprkossvimopomenama,nacrnoradiparhiqadagra|evinaca.Wihovasudbinajeineizvesnai~estobolna,poputradnikakojisuostalizato~eniuUkrajini.Zatosvikojete{kiuslovi`ivotainezaposlenostuzemqisile nape~albumorajudase~uvajugoni~aradnesnage,boqere}i,robova, jer upravo tako nesre}ni gra|evinari zavr{e u nepoznatomsvetu.Aprevarantetrebasudskigonitiika`wavati,kako biimsestalonaput. ji su anga`ovani na gradili{tima. Nezadovoqstvo dvadeset ak gra| ev in ar a vlas nik komp an ij e pravd a po~ etn im problemimakojibisekasnije re{ili,poonojnarodnoj:”~ekaj magare dok trava narasete”, pa ko pre`ivi. S druge,

o poslovima i svi su prijavqeni, imaju svu neophodnu za{titu. pla}eni su im porezi i doprinosi, imaju zdravstvenoipenzionoosigurawe. Me|utim,opasnojeakoseradinacrno. R.Dautovi}


6

POQOPRivRedA

sreda5.septembar2012.

„VIKTORIJAGRUPA”JU^EUBE^EJUPUSTILAURADNOVIPOGON

ZAHTEV„BANATSKIHPAORA”

Zemquprodati seqacima, nestrancima Asocijacija poqoprivrednika „Banatski paori” zatra`ila je ju~e od Ministarstva poqoprivrede da omogu}i malim i sredwim poqoprivrednicima da kupe dr`avno zemqi{te po povoqnim uslovima, pre nego {to od 2014. i stranci steknu preduslove za kupovinu zemqi{ta u Srbiji. „Banatski paori” zatra`ili su, u te svrhe, izmenu Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu, i to tako da paori mogu da kupuju dr`avno zemqi{te uz povoqne hipotekarne kredite na 20 godina. „Prednost u kupovini trebalo bi da imaju mali i sredwi paori, a najboqe bi bilo

sa EU, u Srbiji }e stranci, pod istim uslovima kao i gra|ani Srbije, mo}i da postanu vlasnici zemqi{ta nakon ~etvrte godine primene tog dokumenta. Ministar poqoprivrede GoranKne`evi} je odmah po dolasku na tu funkciju izjavio da }e se voditi pregovori sa predstavnicima Evropske unije oko prolongirawa liberalizacije carina, ali nije u tom kontekstu pomiwao izmene Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu sa EU u okviru zemqi{ne politike. Na na{e pitawe da li }e poku{ati da izdejstvuje i odlo`i zabranu prodaje poqo-

Prednostukupovinitrebalobidaimajumali isredwipaori,anajboqebibilodaseprodaje maksimalno20hektarapogazdinstvu, ~imebi20.000malihpaorado{lo doobradivogzemqi{ta da se prodaje maksimalno 20 hektara po gazdinstvu, ~ime bi 20.000 malih paora do{lo do obradivog zemqi{ta, i time oja~alo svoj status”, rekao je za „Dnevnik” predstavnik asocijacije „Banatski paori” MiroslavGrubanov. Ocewuje se da bi se na taj na~in pove}ao udeo sredweg sloja poqoprivrednika u ukupnoj strukturi i dodaje da je sredwi sloj oslonac svake dr`ave i napretka u woj. „Ako ve} morate da prodate zemqu, prodajte je nama, srpskim seqacima, a ne strancima”, poru~uju „Banatski paori” podsetiv{i da u Srbiji ima oko 400.000 hektara dr`avnog poqoprivrednog zemqi{ta. Podsetimo, shodno Prelaznom trgovinskom sporazumu

privrednog zemqi{ta strancima, on je podsetio na to da Zakon o poqoprivrednom zemqi{tu to ne dozvoqava, me|utim, potpisanim me|unarodnim sporazumom Vlada se obavezala na to da }e po ratifikovawu SSP-a od svih ~lanica EU uskladiti doma}e zakonodavstvo s me|unarodnim ugovorom. Wim je, dodao je, propisano da }e se u roku od ~etiri godine dozvoliti prodaja poqoprivrednog zemqi{ta pravnim i fizi~kim licima iz EU. I agrarni stru~waci smatraju da bi trebalo promeniti na{ Zakon o poqoprivrednom zemqi{tu i na taj na~in destimulisati strance da kupuju wive u Srbiji. S.G.

dnevnik

„Sojaprotein” fabriku zaEvropuima - Znaju}i na{e doma}ine, ovo nije posledwe otvara we po go na u be ~ej skoj Fabrici za preradu soje „So ja pro tein”. Na za do voqstvo i radost qudi koji rade u ovom privrednom gigantu, ali i privrede i gra|ana Vojvodine i Srbije, bi}e jo{ ovakvih investicija. Prilika je da se qudski zahvalim u ime dese ti ne hi qa da voj vo |an skih porodica, koje `ive zahvaquju}i kooparaciji s kom pa ni jom „Vik to ri ja grupa” - rekao je predsednik Vlade AP Vojvodine BojanPajti} posle simboli~nog presecawa zelene trake i pu{tawa u rad novog pogona „Sojaroteina” za proizvodwu tradicional nih so ji nih pro te in skih koncentrata (TSPC). U pitawu je „fabrika u fabrici“, ~ija je investicija iznosila 30 miliona evra, i ~ija proizvodwa predstavqa vi{i stepen prerade sojinog zrna. TSPC se prvenstveno koristi u ishrani mladun~adi doma}ih `ivotiwa, po{to sadr`i visoki procenat proteina, ali je vrlo primewiv u mesnoj, farmaceutskoj i industriji de~ije hrane, po{to u ovoj fazi prerade sojinog zrna procenat sadr`aja proteina iznosi oko 65 odsto. Kapacitet novog pogona u kru gu „So ja pro te i na” je 70.000 tona. Zahvaquju}i novoj investiciji, „Sojaprotein” }e od ukupnog kapaciteta prerade na nivou 250.000 tona sojinog zrna, umesto dosada{wih 50 odsto, u izvoz plasirati, gotovo, 80 procenata svojih proizvoda. Ali, time se ne zadovoqavaju u kompaniji „Viktorija grupa”.

- U sve~anom trenutku, kada obe le `a va mo de ce ni ju uspe {ne privatizacije „Sojaproteina” i otvarawe novog pogona u fa bri~ kom kom plek su kraj Tise, mogu da ka`em da nam ova investicija u~vr{}u-

sve ~a no sti di rek tor kom pa nije Viktorija grupa Zoran Mitrovi}. - Slede}a od velikih investicija bi}e u Fabrici skroba u Zrewaninu, a onda jo{ jedan pogon u ovda{wem kom plek su „So ja pro te i na”.

EBRDpouzdanpartner Skupu koji je okupio brojne dr`avne i diplomatske zvani~nike, predstavnike doma}ih i stranih institucija i privrednog i poqoprivrednog sektora, obratio se i v. d. direktor direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji Jan Braun.On je naglasio da vide sebe kao trajnog partnera kompanije „Viktorija grupa”. je lidersku poziciju ne samo u Srbiji, nego i {irem regionu. Isto vre me no, na ja vqu jem da }e „Viktorija grupa” do kraja idu }e go di ne in ve sti ra ti ukupno 100 miliona evra - istakao je prilikom ju~era{we

Kako na{a grupa mnogo investira u dobijawe energije iz bio mase, ve} sada mogu da naja vim da }e mo 1. no vem bra otvo ri ti ener ga nu u [i du, gde }emo kao energent koristi ti sun co kre to vu qu sku.

No vo i zgra |e ni po gon u „So ja pro te i nu” omo gu }i }e da se sojina melasa, koja je nus proizvod novog pro ce sa pro iz vod we, za jedno sa sojinom i p{eni~ nom sla mom ko ri sti kao energent u „Sojaproteinu”, a izgradi}emo i dve energane u zrewaninskoj skrobari. Primetio je Zoran Mitro vi} u raz go vo ru s predstavnicima medija da }e aktuelna su{a umawiti rod svih poqoprivrednih pro iz vo da, uqa ri ca posebno, soje do 50 procenata i suncokrata do 20 od sto, pa „So ja pro tein” ne}e imati dovoqnu koli~inu doma}e nemodifikovane soje. - Mora}emo, na`alost, da tra`imo alternativne na~ine snabdevawa sojom, kako fabrika ne bi stajala. Prvi put ne}emo prera|iva i iskqu~ivo doma}e sojino zrno, naravno genetski nemodifikovano, ve} }emo ga potra`iti na ino tr`i{tu. Ne}e nas ova nepogoda spre~iti da i daqe razmi{qamo o pro{irewu povr{ina pod sojom. Raznim stimulativnim finansirawem poku{a}emo da omasovimo proizvodwu sojinog zrna. Bilo kako bilo, zahvaquju}i kvalitetu proizvoda, kao i implementaciji sistema kvaliteta, pored odli~nog plasmana na doma}e tr`i{te, proizvodi „Sojaproteina” nalaze se i na tr`i{tima vi{e od 40 zemaqa {irom sveta, a zemqe Evropske unije su sa 80 odsto ukupnog izvoza u wima najzastupqenije, zakqu~io je on. V.Jankov

Vr{acdajedizelratarima U Vr{cu je na 22.550 hektara pod kukuruzom proceweno umawewe prinosa za 60 odsto i na 16.546 hektara suncokreta umawewe za 20 odsto, {to je ukupno blizu tri milijarde dinara. Op{tinsko ve}e je, pored mera koje je su usvojile dve vlade, predlo`ilo Skp{tini op{tine da sopstvenim merama poqopri-

vrednicima pomogne u prevazila`ewu {teta na ovim kulturama. Tako }e oni ~iji su prinosi umaweni za 30 do 40 odsto dobiti pomo} od ~etiri litra dizel goriva D-2 po hektaru, za {tete od 50 do 65 odsto umawenog prinosa {est litara, a onima sa {tetom od 70 do 80 odsto umawewa od prose~nog prinosa da}e se 8 litara goriva po hektaru. Prema

proceni stru~waka to je skoro 14 hiqada litara nafte, {to iznosi preko 20,8 miliona dinara. Istovremeno uputi}e se zahtev Javnom preduze}u „Vode Vojvodine„ da oslobodi registrovana gazdinstva od pla}awa naknada za navodwavawe za pro{lu i ovu godinu, a ako su te pare upla}ene da se ukwi`e kao avans za narednu godinu. R.Jovanovi}

DANIPOQAKUKURUZA,SUNCOKRETA,SOJE,[E]ERNEREPEISIRKA

Bi}e„NSsemena”uinatsu{i Ju~e su na Rimskim [an~evima odr`ani tradicionalni „Dani poqa kukuruza, suncokreta, soje {e}erne repe i sirka” Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Kao i prethodnih godina, brojni gosti, poqoprivrednici, imali su priliku da obi|u demo oglede Instituta, a ova manifestacija je, po obi~aju, okupila struku i nauku iz na{e i nekoliko zemaqa sveta. - Iza na{ je te{ka godina za srpski agrar, za sve koji `ive na zemqi i od zemqe, godina koja je trebalo da nas nau~i mnogim stvarima. Stoga }emo sve {to je u na{oj mo}i uraditi da pomognemo srpskom farmeru, to je na{a obaveza - poru~io je otvaraju}i „Dane poqa” direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dr BorislavKobiqski. On je podsetio da je Institut u stopostotnom dr`avnom vlasni{tvu, te da samo tri odsto svojih prihoda ostvaruje buxetskim finansirawem, a sve ostalo su prihodi realizovani na tr`i{tu i od tr`i{ta. - O~ekujemo, u delu semenerstva, razvoja, izvoza i invsticija, da nas dr`ava malo vi{e pogleda. Ne treba nam pomo}, ali nam treba podr{ka. Recimo, da se ne zadu`ujemo kod poslovnih banaka,

da se na odre|en na~in reklasiramo kada je izvoz u pitawu. Institut }e svoju zaradu svakako tra`iti na stranim tr`i{tima, a u Srbiji }e raditi za ovu zemqu - naglasio je prvi ~ovek ove nau~ne i semenske ku}e. Podsetiv{i na veliku investiciju - doradni centar Insti-

izrazio o~ekivawe da }e za godinu dana da nikne zgrada agro-bio tehnolo{kog centra Srbije koji }e, podvuka je, biti najva`niji centar srpske pameti u oblasti agrara. - Pove}ali smo u odnosu na 2010. godinu izvoz za 60 procenata. To je najve}i prole}ni izvoz

Samopri~amodanamje poqoprivredaprioritet - Decenijska zabluda ove dr`ave i AP Vojvodine je da je poqoprivreda prioritet. Nikada poqoprivreda ni u buxetu Srbije ni Vojvodine nije bila prioritet. Busamo se u grudi i pri~amo o woj samo kada nam je te{ko i kada nam treba, a nikada to nismo dokazali merama i agrarnim buxetima - poru~io je s Dana poqa pokrajinski sekretar za poqoprivredu i potpredsednik vojvo|anske vlade GoranJe{i}.-Ova godina je pokazala da je da nismo bili sposobni da vodimo ministarstva, nismo znali da upravqamo svojim sistemima i ukoliko ovako nastavimo od poqoprivrede ne}e ostati ni{ta, kao i od ostale srpske privrede. Ovo je posledwi trenutak da to promenimo, da se zapitamo da li dobro znamo da radimo svoj posao i da vidimo koliko }emo to para da odvojimo za poqoprivredu. Ube|en sam da }emo izna}i model da za agrar izdvojimo vi{e para. tuta on uje najavio da }e skladi{te kapaciteta 6.000 tona biti gotivo za mesec dana, te da }e u narednoj sezoni 15.000 tona semena biti skladi{teno u vrhunskim skladi{tima. Kobiqski je

od kada postojimo. Mogli smo i boqe od toga, ali stali smo da bi imali rezerve semena da apsolutno, na svaki zahtev srpskih farmera mo`emo da odgovorimo. Realizova}emo sve ugovorne obave-

Foto:F.Baki}

ze i obezbedi}emo vrhunsko seme po najprimerenijim cenama. Najva`nije nam je da se vratilo poverewe u NS seme, a to smo postigli zahvaquju}i novoj genetici, novoj doradi, novim pakovawem i novim odnosom prema korisnicima - kazao je on dodaju}i da je ove godine na 14 lokaliteta u makrogledima p{enice u Vojvodini me|u prvih sedam ~ak {est iz nove genetike. Kada su strna `ita u

pitawu imamo genetiku ne za 21. ve} za 22. vek, naglasio je Kobiqski. Posetioce „Dana poqa” pozrdavili su i gosti iz Ukrajine, Rusije i drugih zemaqa, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i thnolo{kog razvoja i Minisatrstva poqoprivrede. Dr`avni sekretar za poqoprivrdu Danilo Golubovi}

osvrnuo se na mere za ubla`avawe posledica od su{e koje je donela Vlada Srbije i podsetio da su pove}ani podsticaji za mleko, za tov junadi i sviwa, te da su donete mere za intervencije na tr`i{tu poqoprivrednih proizvoda. On je najavi osnivawe republi~ke direkcije za intervencije ukoliko do|e do poreme}aja na tr`i{tu. S.Glu{~evi}


U SUBOTU „VOJVODINA FEST”

Gastronomskikarnevalna[trandu Manifestacija koja promovi{e multikulturalnost i bogatstvo razli~itosti, „Vojvodina fest„, bi}e odr`ana u subotu, 8. septembra, od 8 do 19 ~asova. Za u~esnike jo{ nije kasno da se prijave, a to mogu u~initi do petka, telefonom na 021/48 81 633 svakog radnog dana od 10 do 15 ~asova ili e-mailom na marketing@zelenilo.com. Od savetnika direktora za marketing u „Zelenilu” IvanaNo`i-

ni}a saznajemo da je do sada prijavqeno 150 u~esnika, te da }e program biti produ`en do 21 sat, zbog velikog broja izlaga~a. I ove godine namerni su da okupe predstavnike turisti~kih organizacija pokrajinskih op{tina, gurmane i majstore kulinarskih ve{tina, vinare, majstore starih zanata i one koji se tek dokazuju dobrim idejama i kvalitetnim rukotvorinama, kulturno-

umetni~ka dru{tva, ansamble i, uop{te, sve zainteresovane da se predstave i upoznaju nas sa svojim ve{tinama i mestom iz kojeg dolaze. Ove godine u okviru „Vojvodina festa“ bi}e organizovano takmi~ewe u pravqewu specijaliteta od ribe, a za najboqe u nekoliko kategorija obezbe|ene su vredne nagrade, isti~u i ovom preduze}u. Q. Na.

Novosadska sreda5.septembar2012.

OD SUTRA DO NEDEQE

Festivaluli~nihsvira~a Festival uli~nih svira~a po~iwe sutra u 20 ~asova, a sve~ano }e ga otvoriti internacionalni sastav „Plejing for ~ejnx” koncertom na Trgu slobode. Tokom ~etiri festivalska dana, Novi Sad }e ugostiti vi{e od 150 izvo|a~a uli~ne umetnosti iz na{e zemqe, ali i ~itave Evrope. Oni }e do nedeqe, 9. septembra, izvesti vi{e od trideset ta~aka na deset punktova u starom gradskom jezgru, od Trga slobode i Katoli~ke porte,

preko Zmaj Jovine i Dunavske ulice, do saletle u Dunavskom parku i dvori{ta Sokolskog doma. Ovogodi{wi festival ima humanitarni karakter. Novac koji bude prikupqen iz {e{ira koji }e stajati na ulici ispred izvo|a~a, bi}e upla}en Svrati{tu za decu koja `ive i/ili rade na ulici. Program i dodatne informacije o festivalu nalaze se na internet stranici: ulicnisviraci.com. J. Z.

hronika

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

Kakojetekudrugimtoplanama kada u na{oj , u gradu koji se di~i sa najvi{e redovn ih plat i{ a u dr` av i, potra`ivawa dugova iznose 2,2 milijarde dinara. Suma je podeqena na stambene potro{a~ekojiduguju1,4milijardedinaraiposlovnekoji trebadaizmirepotro{wuu iznosu 796 miliona dinara. Toplana preti da se ove zime ne}emo ogrejati ako ne platimo dug, po{to je i kod wihkriza,adovoqnekoli~ine energ en at a mor aju se obezbediti,jersuhladnidanive}polakopredvratima.

Atosenaravnonemo`ebez para. Sadrugestrane,naravnoda se ni ra~un ne mo`e platiti ako se nema para. I tako, stvoriose~epneizvesnostiu komejedinora~uniizimasigurnosti`u,adugovisezbrajaju. Ni meteorolozi vi{e ne znaju da ute{e, pa posle paklenog leta prognoziraju ledenuzimu.Kakonasjeonapro{la po{teno zaprepastila, pa smo kolektivno prestali da radimo, skoro i da `ivimo, ko zna {ta nas u ovoj narednoj~eka.Elem,nemojmoda seiznenadimo. A. Latas

UStra`ilovskojulici suveslavine Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mre`e, bez vode }e danas od 10 do 16 ~asova biti Stra`ilovska ulica, od Radni~ke do Bulevara cara Lazara. Postoji mogu}nost da u toku radova blokada vodovodne mre`e bude pro{irena i na okolne ulice. A. Va.

BeztoplevodedeoNaseqa Rekonstrukcija dotrajalog vrelovoda u Ulici \or|a Nik{i}a Johana po~iwe danas u 9 ~asova, zbog ~ega tople vode ne}e biti u pomenutoj ulici od broja 1 do 13, te 15 i 17. Bez tople vode bi}e i stanovnici u Ulici Stojana Novakovi}a 4, 6, 8, 29, 31 i 33, u Milana Je{i}a Ibre 3 i 5 i u Rodoquba ^olakovi}a 8, 10, 12, 14 i 16. Zavr{etak radova i ponovni dolazak tople vode o~ekuje se u ve~erwim satima. B. M.

Foto:B.Lu~i}

Finansijska klimaizima

RADOVI NA NADVO@WAKU KOD KA]A TRAJA]E DO 15. NOVEMBRA

Obnovaizmenila saobra}aj Saobra}aj na putu Novi Sad Zrewanin, kod nadvo`waka kod Ka}ke petqe, odvija se od prekju~e u jednom smeru iz pravca Novog Sada. Voza~i koji idu iz grada ka Zrewaninu, kre}u se jednom trakom preko nadvo`waka uz ograni~ewe brzine od 60 kilometara na sat, dok su voza~i iz pravca Zrewanina preusmeravani na Ka} i to Novosadskom ulicom na stari ka}ki put do autoputa E-75, a zatim na iskqu~ewe sa autoputa za Novi Sad. Nadvo`wak se obnavqa a planirani za-

vr{etak prve faze radova je 15. novembar, do kada }e i izmena u saobra}aju biti na snazi. U prvoj

Investitor je preduze}e „Putevi Srbije”, dok je izvo|a~ radova „Mostogradwa”, ~iji su rad-

Voza~ikojiidukaZrewaninukre}usejednom trakom,aoneizpravcaZrewaninapreusmeravaju naKa},itoNovosadskomulicomnastarika}ki putdoautoputaE-75,azatimnaiskqu~ewesa autoputazaNoviSad fazi bi}e skoncetrisani ispod nadvo`waka, to jest na potporne stubove.

nici ju~e po~eli pripremne radove. Kako smo mogli da ~ujemo, i ovaj kao i ve}ina nadvo`waka i

mostova proteklih decenija nije pravilno odr`avan, pa je u dosta lo{em stawu. Druga faza radova, postavqawe asfalta i radovi na samom kolovozu, trebalo bi da po~ne slede}e godine, ali je to za sada jo{ nezvani~no. „Putevi Srbije” apeluju na u~esnike u saobra}aju da obrate pa`wu na postavqenu privremenu signalizaciju, prilagode brzinu kretawa i povedu ra~una o bezbednosti radnika izvo|a~a posla. G. ^.

V remeploV NA UGLU ULICA JEVREJSKE I VASE PELAGI]A SPAS ZA NOV^ANIK

Cvetaberzapolovnihuybenika

VREMEPLOV

Ukafanirodila tonagro`|a U avliji gostioni~ara Joce Srem~evi}a, poznatog kao „Rac Gabor”, na osmogodi{woj ~ardakliji loze „zelenika” koja je imala crna, krupna i slatka zrna, rodilo je 695 grozdova od kojih je svaki te`io od jedan do jedan i po kilogram. Tona gro`|a! Ovu vest iz Novog Sada objavio je list „Branik” 5. septembra 1904. List je nastavio da obja-

vquje ovakve vesti. Na primer, da je Sara Stefanovi} iz ^erevi}a u svom dvori{tu uzgajila ~etiri ~okota „izuzetno plodne loze” pa je po svakom dobila od 300 do 400 kilograma gro`|a, a Mita Milutinovi} iz Pan~eva je u ba{ti kraj ku}e na ~okotu „stare smederevke” dobio 870 grozdova te{kih od tri ~etvrt do jednog kilograma! N. C.

[kolska godina je po~ela a sa wom i redovi ispred kwi`ara i Zavoda za uxbenike. Roditeqima kao i svake godine u septembru velik deo buxeta odlazi na kwige, a kad se na to doda i {kolski pribor, nove patike i ranac, ovog meseca je ve}ini gra|ana veoma te{ko da skrpe kraj sa krajem. Spas od praznog nov~anika ipak se mo`e na}i, i to na uglu Jevrejske ulica i Vase Pelagi}a, gde se za male pare mogu kupiti polovne kwige za osnovnu {kolu , ali i za pojedine sredwe. Sude}i po gu`vi koja se nalazi oko prodavaca, Novosa|ani su veoma zainteresovani da ovde pazare kwige za svoje mali{ane. - S obzirom da su kwige koje ja tra`im ovde 150 dinara, i to odli~no o~uvane, za{to bi ih kupovao u kwi`ari po mnogo vi{oj ceni – rekao je jedan tata prilikom nabavke uxbenika za sina osmaka.

Kwige staju od 150 do 400 dinara, a najlak{e se mogu na}i uxbenici za osnovnu {kolu, dok onih za sredwu ima samo na nekoliko mesta.

- Prodajem kwige za sva ~etiri razreda prirodno matemati~kog smera gimnazije. Zavr{io sam gimnaziju “Isidora Sekuli}” pa mi ove kwige vi-

{e ne trebaju. Sve ko{taju 200 dinara, a uglavnom su u o~uvanom stawu. Najvi{e se tra`e ~itanke, ali i matematika i fizika. Ovde prodajemo od subote, niko nas ne tera odavde – ka`e Neven Katani}. Prodavci koji nude kwige za stru~ne {kole te`e nalaze kupce. - Nudimo kwige za ekonomsku {kolu, sve ~etiri godine, po ceni od 150 do 200 dinara, u zavisnosti od veli~ine kwige i o~uvanosti. Uglavnom se tra`e za prvu i drugu godinu kwige iz istorije, biologije, geografije i matematika, dok ovi stru~ni uxbenici slabo idu - `ali se jedna Novosa|anka. Tekstifoto: A. Varga

Iskqu~ewastruje Srems ka Kam en ic a: od 8.30 do 12.30 ~a so va Uli ca Bra ni sla va Bu ku ro va 1139, Ni ko le Vo ji }a 4-20, Lu ke Mi lan ko vi }a 1. Pet rov ar ad in: od 8 do 9.30 ~a so va Pre ra do vi }e va 141, 139, 143-145, 137, 135, 161, 181, jav no osve tqe we, atom sko sklo ni {te, Fra we [te fa no vi }a 10-12, 8, 2-4, 6, 18, Li vad -

ska 2-18, 5-39; od 8.30 do 12.30 ~a so va Zla ta ri }e va 2-36, 1-7. Led inc i: od 8.30 do 13.30 ~a so va deo vi kend na se qa Li pa ri je; od 9 do12~a so va vi ken da na se qa Li pa ri je, To ri ne, Ko va ~e vac i zgra da Ka me no lo ma. Sus ek: od 8.30 do 13 ~a so va do vi kend na se qa Ko ru {ka.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

sreda5.septembar2012.

DNEVNIK

„DNEVNIK”I„LAGUNA”DARUJU^ITAOCE

SEPTEMBAR,SKUPMESEC

„Golubije srce”

[kola i zimnica pojedu 42.000 dinara

Iz¬da¬va~¬ka ku¬}a „La¬gu¬na„ u sa¬rad¬wi s „Dnev¬ni¬kom„ u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ruje ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge po¬ne¬deq¬kom, sre¬dom i pet¬kom. Da¬nas }e dva ~i¬ta¬oc ¬ a,ko¬ja se prva ja¬ve na broj te¬le¬fo¬na 528-765 od 13 do 13.05 ~a¬so¬va,a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, do¬bi¬ti kwigu„Golubijesrce” Melinde Na| Abowi. Dobitnici }e kwigepreuzimati u kwi`ari “Laguna”,u Ulici kraqa Aleksandra 3 gde mogu na}i i ostala izdawa oveizdava~ke ku}e. Lirska saga o porodici vojvo|anskih Ma|ara, koja deli sudbinu reke Jugoslovena {to

su sedamdes etih godin a pro{log veka pohrlile u pe~albu naZapad.Otac,majkaidvek}eri Ko~i{ nose u inostranstvo nep omirq ivu gor~in u zbog nek e skrivene nepravde, ali i ~e`wu za panonskimzavi~ajem. Iz godine u godinu, oni provode letouvojvo|anskoj ravnici odakle su potekli,upospanoj var o{ic i gde na svom gaz dins tvu stolujebakaMamika, o~eva majka, za starijuk}iIldiko najva` nij a osob a nasvetu.Jednogleta Mamika }e ispri~ati deci `ivotnu dramu svog pokojnog mu` a, kome je dr` ava pos le rata oduzela zemqu i slomila srce... N.R.

„DNEVNIK”I „ALNARI”POKLAWAJU

„[pijun” Klajva Kaslera Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Alnari” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge sredom.Dva ~i¬ta¬o¬ca,ko¬ja se prva ja¬ve danasod14 do 14.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige „[pijun” Klajva Kaslera u izdawu „Alnarija“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”,ZmajJovina24. DetektivAjzakBel,junakromana Potera i Sabota`a,vra}a se na velika vrata kako bi re{io posledwi, najopasniji zadatak. Godinaje1908.iodnosiizme|u zemaqa postaju sve napetiji kako se svet neumitno pribli-

`ava Prvom svetskom ratu. Kada jedan briqantni in`ewer ameri~ke ratne mornarice izvr{i samoubistvo, wegova }erkaposumwa}edasetuipakkrije ne{to drugo. Za pomo} se obra}a ~uvenoj detektivskoj agnecijiVanDorniAjzakBelvrlo brzo otkriva da svi dokazi zapravoukazujunaubistvo.Kada jo{ nekoliko qudi umre pod sumwivimokolnostima,postaje jasno da neko – neuhvatqivi {pijun – ima za ciq da uni{ti najve}e ameri~ke tehnolo{ke umove…Alitojesamopo~etak. Zaverapoprimasveve}erazmere,aBel}emoratidasesuo- ~i sa nema~kim, japanskim i britanskim{pijunimaumisiji koja}eugrozitisvenajve}eameri~keratnebrodove. A.Va.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Totalni opoziv” (20.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14, 14.30, 14.45, 15.45, 16.15, 16.30, 18.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 21.15), „Nedodirqivi” (18.35), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.05, 20.30, 22.30), „Vanzemaqci u kom{iluku” (18.10, 22.20), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” ( 20.05, 22.35), „Hrabra Merida” (14.10, 16.10, 18), „Za~in za brak” (20.20, 22.20)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945” Muzejski prostor Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode, radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinska tvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7satidoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE:Zorana Paji} izNovogSada(devoj~ice), DEVOJ^ICE:Sawa Popov iVawa Prole izNovogSada,^ila Borba{ izTemerina,\eilan Zeka izZrewanina,Daliborka \or|evi} iz Srpskog Mileti}a, Danijela @ivkovi} i Tatjana Ke~a iz Be{ke, Marija Biberxi} iz Gajdobre, Bojana Kowevi} izBa~kePalanke,Milica Stojilkovi} izGospo|inaca,Jovanka Kresovi} iz[ajka{a,Svetlana Moji} izLedinacaiBiqana Raki} izFutoga, DE^AKE: Aleksandra Jawi} iz Stepanovi}eva, Senka Plav{i}, Maja Stojanovi}, Danijela Mihajlov, Jelena Mudrinski, Sne`ana Salonski,Olga Trifkovi} Tucakov,Nade`da Katini}, Biqana Proli}, Ana Ivanovi} i Darinka Tot iz Novog Sada, Biqana Zlokolica iz Be~eja, Jovana Andrija{evi} iz Veternika, Marina Geri} iz @abqa, Marijana Balog iz Temerina i Vesna Radulovi} izRumenke.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni:Qubica\okeDavidovi}(1926)u11.15~asova,Radmila @ivoradaRadivojevi}(1945)u12,IvanRajeMijatov(1933) u12.45,VidosavaMilanaGruji}(1932)u13.30iMirkoLazaraTomi}(1944)u14.15~asova.Nakatoli~komgrobqubi}esahrawenMilanPetraBuneta(1917)u11~asova.NadowemstaromgrobquuFutogubi}esahrawenaDarinkaPavla Mrkaji}(1938)u13~asova.

Po~etkomseptembraprose~na ~etvoro~lana porodica potro{i}e mnogo novca, jer je osim svakodnevnihtro{kovao~ekujui izdacizazimnicu,kaoipriprema za novu {kolsku godinu. Za dvoje dece {kolskog uzrasta roditeqi}emoratidaizdvojeoko 12.000 dinara, koliko }e ih ko{tatinovetorbe,sveske,olovke, flomasteri, vodene bojice i blok za crtawe. Nova obu}a i ode}astaja}eihoko20.000dinara, koliko }e morati da daju za novepatike,pantalone,majicei jaknu.Akoseovojsvotinovcadoda jo{ 10.000 dinara, koliko ukupno ko{ta povr}e i vo}e za celuzimnicu,dobijaseprili~no visokasumaod42.000dinara. Cene {kolskog probora ove godinesuvisoke.Zasveskumalog formata roditeqi }e morati da izdvoje od 35 do 80 dinara,doksuvelikesveskeod80 do 170 dinara. Grafitne olovkeko{tajuod9do50,gumicaza brisawe je od 5 do 100, a zareza~od10do130dinara.Drvene bojicestajuod118do400dinara, vodene su od 135 do 240, a blokzacrtaweuzavisnostiod veli~inestajeod35do60dinara. Novu {kolsku torbu roditeqi }e platiti od 1.800 do 6.600dinara.

Rasprava o kra|i bicikala Javna rasprava na temu kra|e bicikala odr`a}e se danasu17~asovauPlavojsali Skup{tine grada, Ulica @arkaZrewanina2a.Raspravajeotvorenazasvegra|ane, predstavnike struke, medija, institucije i organizacije. InicijatorjeUdru`ewegra|ana „Novosadska biciklisti~kainicijativa”. A.J.

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Foto:R.Hayi}

-Krajemavgustapo~elajeprodajaio~ekujemoda}ebitivi{e mu{terija,jerjeovoperiodkada |aciu{kolisazanaju{tajesve potrebno,paroditeqiondakre}uunabavku-ka`eprodava~ica u jednoj kwi`ari.- Najvi{e se uzimajeftinijipribor,sveskei olovke, dok se za skupqe stvari ~eka plata. Najve}i tro{ak roditeqima pri~iwava kupovina novetorbe,pave}inaobi|eiceo graddabipro{li{tojeftinije. [to se ti~e zimnice, doma}ice }e biti iznena|ene viso-

kimcenamavo}aipovr}a,koje seprodajunapija~nimtezgama. Trgovci na Futo{koj pijaci ka`u da je za to „kriva” su{a, koja je ove godine umawila i kvalitetproizvoda. - Kupovina zimnice je po~ela,alijekoli~inapovr}akoju prodamo daleko mawa nego ranijih godina. Pre tri godine dnevno smo prodavali i po 600 kilograma povr}a, dok je ova godina dosta slabija- ka`e trgovac Amir Hodailar.- Prodaja je slaba, jer je su{a podigla

cene, a qudi nemaju novca da kupujuskupopovr}e.Naslabu prodaju uti~u i visoke temperature, zbog kojih se doma}ice bojedasezimnicanepokvari. Za kilogram paprika za tur{ijusugra|anke}enaFuto{koj pijacimoratidadajuod50do80 dinara, dok je ovo povr}e na Kvanta{koj pijaci 45 dinara ako se kupuje na veliko. Karfioljedostaskup,atrgovciza kilogramtra`e200dinara,dok ja na Kvanta{u 180. Krastavci korni{oni u zavisnosti od veli~ineko{tajuod80do110dinara,anaKvanta{usuod60do 70.Kilogram{argarepestajeod 50do60dinara,plavipatlixan je 50 dinara, a qute papri~ice su 200 dinara za kilogram. Crvena paprika {iqa, koja se kupujezaajvarilipe~ewe,stajeod 40do70dinara,kolikoko{tai na Kvanta{koj pijaci, a kilogram cvekle je 30 dinara. Sve` kupus na Futo{koj pijaci ko{ta50dinara,dokjeovopovr}e naKvanta{kojpijaci30dinara pokilogramu. Doma}ice, koje budu `elele da spreme pekmez od {qiva za kilogram ovog vo}a mora}e da izdvojeod30do40dinara,dok je {e}er 80 dinara po kilogramu. N.R.

VRATAOTVORENAU^ENICIMAPRVOGIDRUGOGRAZREDA,OSTALIMANE

U produ`enom boravku tra`e mesto vi{e Kadaodzvonizakrajposledweg~asa,u~eniciprvogidrugog razreda mogu da ostanu u produ`enom boravku, dok za wihovedrugareiztre}egi~etvrtograzredanepostojiovakva mog u}n ost. Cel od nevn i boravak finansira se iz prosvetnog buxeta i u wemu nema novcazaukqu~ivawestarijih |ak a.Dir ekt or i {kol a smatrajudabibilo dobro kadabi sva deca u ni`im razredima, kao{tojenekadabilo,mogla daostanuu{koliiposlenastave. Roditeqi rade po ceo dan i mnogo je boqe da je dete pod nadzorom u~iteqa, nego da je na ulici, ka`e za na{ list direktor osnovne {kole „KostaTrifkovi}”Milan Spasojevi}. Sdrugestrane,izau~iteqe bi bilo dragoceno da dobiju ovak av dod atn i ang a` man u vrem e tehn ol o{ kih vi{ kova.Interesovawe roditeqa je ogromno,amestauprodu`enom boravkunemanizasveu~enike mla|ihrazreda.Zatoseupoje-

dinim {kolama prave liste prioriteta. Kako nam je objasnio Spasojevi} u ovoj osnovnoj {koli trenutno ima 200 u~enika u prod u` en om bor avk u. To je devetodeqewa,ukojimauproseku35|aka.Uglavnomjere~o |acima iz prvog i drugog razreda, dok u dogovoru s roditeqima ostaju u~enici i tre}eg i ~etvrtog razreda, naveo je Spasojevi} i dodao da im i odgovaraovakovelikibroj|akauboravku. Sli~nojeiu{koli„@arko Zrewanin”,jeritamojepotreba za produ`enim boravkom sve ve}a i ve}a, a sve je mawe mesta.Direktor{kole@arko Mu{icki navodiza„Dnevnik” da su oni reorganizovali prostoru{kolikakobibilo{to vi{e mesta za produ`eni. Me|utim,tojesadaprevazi|eno. -Uovomtrenutkuima253|aka u produ`enom boravku, ali to nije kona~an zbir, jer pojedini u~enici drugih razreda jo{ nisu krenuli, po{to su im roditeqinagodi{wemodmoru.

^ITAOCI PI[U SMS

Tako|eimamoioko80zahteva od roditeqa tre}eg i ~etvrtog razreda, pa se nadamo da }e uskoro i na{a {kola dobiti novac, kako bi pro{irili kapacitete-isti~eMu{icki. Ni{ta boqa situacija nije ni u {koli „\or|e Nato{evi}”gdesetra`i„mestovi{e” zaprodu`eniboravak.Iuovoj {koliimajublizu200u~enika u produ`enom boravku, uglavnomprvogidrugograzreda. Re~ je mahom o kombinovanim grupama u kojima ima i i nekoliko |aka iz tre}eg i ~etvrtog razreda. Roditeqi su ogor~eni, jer smatraju da nije fer{tojeostalojdeciukinuto ovo pravo- smatraju da su i desetogodi{wacijo{uvekmaladeca.Zatodirektorimanije jasno zbog ~ega je Ministarstvofinansijaukinulopla}aweboravkazatre}ii~etvrti razred.Uve}ini{kola,roditeqi su ~ak predlagali da da iz svog xepa plate u~iteqsku platu u produ`enom boravku, alidaimnitonijeodobreno. Q.Nato{evi}

065/47-66-452

[to bi buyet pla}ao bogate Ka`eonagospo|a,pre„iks“godinaupisaladeteprekovezeudr`avnivrti}.RadidokonihVIP mama.Izlazjeunaplatipunecene.Znase,olak{awezasocijalu,tre}edeteitakodaqe.Pa,ne mogusvibitinabuxetu,nedanijefer,niqudski. 065/9137... *** E,mojlepiiponosniNoviSade,{tasido~ekao?Utebisvemawevrabacaidrugihptica,asve vi{e grabqivica i preleta~a? Kao da smo ovce -{i{anasko,kadikakoho}e,ami}utimoitrpimo!Dokle? 064/1728... *** Iporedtoga{toNoviSadimanajracionalnijeorganizovansistemdaqinskoggrejawa,pogotovokadaseprikqu~iinaTE-TO,cenegrejawau NovomSadusume|unajvi{imudr`avi,amorale bibitinajni`e. 061/7007... *** Novi~lanGradskogve}azadu`enza{kolstvoi obrazovawe bi}e suo~en sa nizom problema. Najve}ijebuxetikakosaistimukrizi.Mo`daisti ima~arobnuformuluzavrti}e? 060/0491... *** Imam dosta godina, ali skoro nisam do`ivela ovakolepoiznena|ewe.Naime,25.avgustaErste

banka ~estitala mi je putem SMS-a ro|endan. Ovim putem im se zahvaqujem i `elim im puno uspehaudaqemradu.Ipaknijesveunovcu,imane{toiulepim`eqama. 064/3362... *** Zaneverovatijedasetolikoenergijeirasprave potro{i zbog mesta odr`avawa pijace „Mojsala{„.Dali}ebiti10metaralevoili desno?DivnobibilodasusviproblemiuNovomSadutakovelikikaoovajsapijacom. 062/212... *** [tobikazali,najgoralegalizacijate~euNovom Sadu. Pitate za{to? Predadosmo komplet dokumentacijuuMesnojzajedniciuFutogu(podvla~imkompletkatastar,snimak,planitakodaqe),nepozvanikoniposle{estmeseci.Akosve zaboravimoika`emo-upla}enalegalizacijagotovinom. Do{lo pismo i ka`e „sada ~ekajte na tapiju godinu dana“. Za{to, sve je pla}eno? Kona~nofinale,zovugospodaitra`e„znate,fali jo{ to i to“. Pa, ko je onda tu lud, pla}eno je i pro{lo sve faze za dve godine i umesto tapije (vlasni{tvanalegalizovanomdelu),kojidonosi novukvadraturuzaporez,komunalijeitakodaqe.Znate,nijeuredu... 065/9137...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

sreda5.septembar2012.

9

RADNICI„DUNAVGRUPEAGREGATI”TRA@EDVEPLATE

Akotreba,opetblokadaDunava Zaposleni u nekada{wem preduze}u „Heroj Pinki„ koje sada posluje u sklopu „Dunav grupa agregati” danas }e blokirati ulaz preduze}a i tako onemogu}iti da uprava firme u|e unutra. Blokadu ulaza dr`a}e sedam dana, a ako u tom roku ne prime dve plate zaposleni su namerili da ponovo, kao u aprilu, radikalizuju protest blokiraju}i brodovima plovni put na Dunavu. - Direktor preduze}a Ma{anErcegovi} nam je obe}ao ju~e da }emo za sedam dana

primiti dve plate, pa }emo blokiraju}i ulaz ~ekati da nam se isplati zarada - ka`e predsednik sindikata MiroslavAntonijevi}. Isti~e da je u „Dunav grupa agregati” ispla}ena samo zarada za prva tri meseca ove godine. - Zarade se selektivno ispla}uju a zaposleni nemaju overene zdravstvene kwi`ice od juna ove godine - tvrdi Antonijevi}. Di rek tor Er ce go vi} ka zao je da bi za pet do se dam da na tre ba lo da se is -

pla ti mi ni ma lac za april i maj i na veo da is pla ta dve za o sta le za ra de za vi si od na pla te po tra `i va wa pred u ze }a. Kao i tokom {trajka u aprilu i sada je direktor Ercegovi} naveo da su za lo{e finansije krivi ekonomska kriza i slaba naplata usluga „Dunav grupe agregati”.Ova firma je u vlasni{tvu bizmismena iz Rume Du{anaBorovice. Z.Deli}

Trenutnopetstajali{ta„NSbajka”,auskorosedam

NAREDNENEDEQENANASEQUIDETELINARI

PETROVARADINCIPRIKUPILIVI[EOD2.000POTPISA

Neodustajuodja~eop{tine Na prvoj redovnoj sednici Skup{tine grada trebalo bi da se na|e i peticija koju je do sada potpisalo ne{to vi{e od dve hiqade stanovnika Petrovaradina, a ti~e se pro{irewa nadle`nosti ove gradske op{tine. SvetislavMirkovi} iz Udru`ewa gra|ana „Centar Petrovaradin„, koje je iniciralo ovu akciju, ka`e da ova op{tina prema Statutu grada iz 2008. godine postoji, ali samo formalno, te stanovnici od toga nemaju nikakve koristi. - Insistiramo da se Petrovaradin tretira kao gradska op{tina, pre svega jer je to u skladu sa zakonom, odnosno Statutom. S druge strane, novac koji je u republi~kom buxetu namewen lokalnim samoupravama ne sti`e do Petrovaradina ve} ide u gradsku kasu. Lak{e bi se uo~ili i re{ili problemi na terenu, a saradwa izme|u gradske vlasti i gra|ana koji `ive na sremskoj strani bila bi kvalitetnija - ka`e Mirkovi}. Dodaje da bi se na ovaj na~in preneo deo odgovornosti sa gradske vlasti na lokalnu samoupravu, koja prva pola`e ra~une gra|anima za svoj rad. Tako|e, Petrovaradin bi mogao da projektima da

konkuri{e na pokrajinskom i republi~kom nivou, ali i u inostranstvu. Mirkovi} ka`e da ova op{tina ima sve preduslove za realizaciju razli~itih projekata koji bi svakako smawili pritisak na buxet grada i na gradsku vlast. Predsednica Skup{tine grada, AleksandraJerkov, skoro je odgovorila na dopis „Centra Petro-

ZBOGRADOVANAUGLUSTRA@ILOVSKE IRADNI^KEULICE

PetlinijaGSP-a drugimputem Gradske autobuske linije 1, 4, 8, 9,11a i 11b saobra}a}e od danas pa do 12. septembra izmewenim trasama zbog rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mre`e na raskrsnici Stra`ilovske i Radni~ke ulice. Autobusi na linijama 1, 4 i 8 umesto ulicama @arka Zrewanina i Stra`ilovskom i}i }e Bulevarom Mihajla Pupina i Bulevarom cara Lazara do Stra`ilovske, odakle }e se ukqu~ivati u redovnu trasu. Privremena izmena trasa va`i}e u oba smera. Autobus na liniji 11a i 11 b umesto ulicama Maksima Gorkog i Stra`ilovskom saobra}a}e Kejom

`rtava racije i Bulevarom cara Lazara do Stra`ilovske ulice. Autobusi na liniji 9 umesto dela Stra`ilovske ulice i Bulevara cara Lazara koristi}e ulice Vojvo|anskih brigada, Maksima Gorkog i Bulevara oslobo|ewa do Bulevara cara Lazara, odakle }e se”devetka”vratiti na redovnu trasu. U suprotnom pravcu autobusi na toj liniji i}i }e izmewenom trasom, s tim da }e iz Ulice Maksima Gorkog autobus nastaviti prvo do Stra`ilovske, pa }e se levim skretawem ukqu~iti na redovnu trasu. Z.D.

Koncert „Namojna~in” Koncert pod nazivom „Na moj na~in” iz ciklusa „Paviqon muzike” bi}e odr`an sutra u 20 ~asova u Kulturnom centru grada, Katoli~ka porta 5. U~estvuju sopran SenkaSoldatovi}-Nedeqkovi}i pijanistkiwa JulijaBal. Ulaz je besplatan. A.J.

SINDIKAT„NEZAVISNOST”NAJAVIO

Sutra{trajk upozorewau„Stanu”

Sindikat „Nezavisnost”u JKP „Stan” zakazao je za sutra {trajk upozorewa , {to zna~i da oko 80 ~lanova ovog sindikata od ukupno vi{e od 380 zaposlenih ne}e raditi od 7 do 8 ~asova. Ovaj sindikat zahteva isplatu zarada i drugih primawa u skladu sa kolektivnim ugovorom. Direktor preduze}a RajkoBoj~i} kazao je da ne vidi razlog za {trajk upozorewa, jer primawa sti`u na vreme i kako nala`e zakon. Ju~e je u “Stanu” ispla}en drugi deo zarade za juli. Boj~i} ka`e da je to uobi~ajena dinamika isplata plate, te da zarada, od kada on vodi preduze}e, nije kasnila du`e od dva, tri dana. To je u dana{we vreme uobi~ajno, jer imamo slab priliv novca, gra|ani slabije pla}aZ.D. ju objediwenu naplatu, objasnio je Boj~i}.

^asbrazilskih udaraqki Promotivni ~as za potencijalne polaznike {kole brazilskih udaraqki „Sambansa” bi}e odr`an ve~eras u 20 ~asova u prostorijama ove {kole na Petrovaradinskoj tvr|avi. ^as }e biti na prostoru koji se nalazi levo od prvog semafora na samoj Tvr|avi. Vi{e informacija mo`e se dobiti na broj telefona 064/261-6-137. A.J.

varadin” povodom nepovoqnog statusa op{tine Petrovaradin, ali i povodom nedovoqnog kapaciteta i nezadovoqavaju}ih uslova rada u pred{kolskim i {kolskim ustanovama u ovom mestu. - Odgovorila nam je da je upoznata s tim problemima i da nastoji da uti~e na promene. Trenutno radimo na problemu takozvane

male {kole u Ulici Frawe Malina koja zbog krova koji proki{wava ne radi ve} godinu dana. U Osnovnoj {koli „Jovan Du~i}„ nema dovoqno mesta, te deca poha|aju nastavu u tri smene, a u~enici do ~etvrtog razreda iz gorweg dela Petrovaradina, koji su i{li u malu {kolu, primorani su da aktivno u~estvuju u saobra}aju i izla`u se opasnostima. Roditeqi imaju dodatne tro{kove i obaveze. Svega toga ne bi bilo da se krov popravi - ka`e Mirkovi}. Pored ovoga, neophodno je, kako ka`e, po~eti sa obe}anim radovima u Ulici Ra~kog, u kojoj treba da se izgradi bar jedan trotoar i javna rasveta kao i trotoar u Ulici Kraji{koj. Stanovnici Sadova i Livadske ulice nemaju kanalizaciju, dok u Ulici Dinka [imunovi}a muku mu~e s vodosnabdevawem. Zaobilaznica oko Petrovaradina i ure|ewe Podgra|a tako|e se nalaze na listi prioriteta. J.Zdjelarevi}

Automatiznajmquje gradskebicikle Dva nova stajali{ta „NS bajka”, na Detelinari kod ABC centra i na Novom nasequ na Bulevaru Jovana Du~i}a, po~e}e da rade po~etkom naredne nedeqe, saznajemo u „Parking servisu”. Razlika u odnosu na pet ve} postoje}ih punktova ([trand, Spens, SNP, @elezni~ka stanica i Kampus univerziteta) bi}e u tome {to }e ove dve stanice biti skroz automatizovane. To zna~i da na wima ne}e biti radnika „Parking servisa”koji }e izdavati bicikle, ve} }e se sve obavqati preko automata u koji }e se ubacivati kartica. Kartice }e se nabavqati na punktovima gde ima radnika “Parking servisa”. Kao i na ostalim

stajali{tima i na ova dva bi}e 14 bicikala, ali i potpuno obja{wewe kako iznajmiti bajs. U „Parking servisu” ka`u da je i ove sezone interesovawe Novosa|ana za ovaj vid prevoza vrlo dobar, kao i da sada ima oko 1.600 registrovanih korisnika. Podse}amo, registracija za ovu uslugu, koja podrazumeva izradu ~ip kartice, ko{ta 500 dinara {to je jednokratni tro{ak jer je neograni~enog trajawa. Radno vreme stanica za iznajmqivawe bicikala je od 7 do 21 sat. Cena iznajmqivawa je 20 dinara za sat vremena, odnosno 100 dinara za celodnevno kori{}ewe. B.M.

PROMOCIJAKWIGENOVINARA„DNEVNIKA”

„Mukapomajci” IgoraMihaqevi}a

Promocija kwige IgoraMihaqevi}a „Muka po majci” odr`a}e se danas u 12 ~asova u Galeriji „Prometej”, na Trgu Marije Trandafil 11. Kako stoji u bele{ci o autoru, Igor je ro|en 1976. godine u Novom Sadu, „gde i danas poku{ava da `ivi. Zbog sre}nih okolnosti jo{ nije diplomirao istoriju, niti planira”. Novinar je, radi u listu „Dnevnik” od 1999. godine. Na promociji }e, pored autora, govoriti Dra{koRe|ep i ZoranKolunxija. J.Z.

LETISEZBOGGODI[WIHODMORANAPREGLED^EKAJO[DU@E

Izabranilekarodsutan, de`urnipretrpan Zbog deficita lekara i godi{wih odmora, u ambulantama novosadskog Doma zdravqa leti dolazi do ve}ih gu`vi. Ranije je tokom letwe sezone bilo mawe pacijenata, pa se nedostatak lekara u ordinacijama nije prime}ivao. Me|utim, posledwih nekoliko godina se broj pacijenata ne smawuje, za razliku od broja lekara, koji su leti dodatno optere}eni, jer je vreme godi{wih odmora. Pacijenti se najvi{e `ale na velike gu`ve i izuzetno te{ko dobijawe uputa i terapije ukoliko je izabrani lekar odsutan, konstatuju}i da ne{to ne {tima u organizaciji pomenute ustanove. “Onkolo{ki sam pacijent i kako mi je trebao uput za Institut u Sremskoj Kamenici, a moj izabrani lekar je na bolovawu, javila sam

se jednom od dva lekara koja su radila u ambulanti. Nakon pola sata, jedna doktorica je odbila da mi napi{e uput?! Sestra koja radi sa doti~nom, qubazno me je uputila kod drugog lekara. Drugi lekar nije imao priliku ni da me primi, ni da me odbije, jer su mi sestre rekle da one nemaju nameru da ostaju u ambulanti do 21 ~as i da je boqe da do|em ujutru. Da li }u ujutru dobiti uput, ostaje da vidim. Bila bih najsre}nija da nikada nisam posetila nijednog lekara, ali sudbina je htela druga~ije”, pismeno nam se `alila jedna na{a ~itateqka. Iz Odseka za komunikacije Doma zdravqa poru~uju pacijentima koji mogu da planiraju svoju posetu lekaru, a naro~ito u vreme godi{wih odmora, da zaka`u posetu preko Kol centra. Time }e izbe}i i ~ekawe i mogu}nost

PREDSEDNIKGRADSKOGODBORASINDIKATAMETALACA NOVAKVASI]O„NEOBUSU”

Kodpomo}iradnicima sve~isto - Nije bilo zloupotreba novca pri dodeli jednokratne pomo}i radnicima „Neobusa” izjavio je predsednik Gradskog odbora sindikata metalaca Novak Vasi}, smatraju}i da glasine u vezi ovog dolaze od strane poslovodstva, koje se boji da sindikat mo`e da obezbedi novac za pokretawe ste~aja u Fabrici autobusa.

Saudijskivlasnikse nejavqa I pokrajinski sekretar za privredu, rad i zapo{qavawe Miroslav Vasin iskqu~io je mogu}nost da je bilo zloupotrebe novca. ^im je ~uo za glasine, kazao je Vasin, zahtevao je proveru spiskova. Komentari{u}i slu~aj „Neobusa„ predo~io je, da za Fabriku autobusa vlada interesovawe kod poslovnog sveta. Me|utim, Pokrajini su u susretu sa zainteresovanim investitorima vezane ruke, jer je „Neobus” privatna firma, a vlasnik saudijski biznismen AliMagrabiMohamedali se uop{te ne javqa.

-[to se ti~e donatora i sindikata sve je ~isto, ~im smo ~uli da se dovodi u sumwu na{e po{tewe formirali smo komisiju koja je sve ispitala i ustanovila da niko nije uzeo ni `utu banku, odnosno da su svi zaposleni dobili i novac i pakete - kazao je predsednik sindikata metalaca u Novom Sadu Vasi}. Po~etom jula Pokrajina i Gradski odbor sindikata metalaca obezbedili su od donatora novac za isplatu jednokratne pomo}i za radnike „Neobusa” u visini od 20.000 dinara, i pakete sa namirnicima i priborom za higijenu.Tu pomo} je dobio 171 radnik. U „Neobusu” je, nabraja Vasi} {trajk od 25. aprila, septembra 2011. ispla}ena je posledwa zarada a od 30. juna pro{le godine poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i zdravstevno osigurawe. - Tokom pet meseci {trajka niko se iz fabrike nije obra}ao radnicima. „Neobus” nema uskla|ene akte sa Zakonom o privrednim dru{tima, pa zato ni legitimno poslovodstvo. Prema Zakonu o privrednim dru{tvima od 30. juna ove godine vi{e nema Upravnog odbora ve} je u firmi prisutan Nadzorni odbor. U preduze}u nije sazvana skup{tina akcionara, a trebalo je da bude zbog uskla|ivawa akata sa Zakonom o privrednim dru{tvima - napomiwe Vasi}. Z.Deli}

da ne zavr{e posao, napomiwe OlgaJe{i}, zadu`ena za odnose s javno{}u. - To se ti~e svih pregleda koji nisu hitni i akutni, te }e svi mogu}i problemi biti izbegnuti ako pozovu kol centar, saznaju da wihov izabrani lekar nije tu, operater }e im na}i prvi slobodan termin kod bilo kog drugog lekara i tako }e imati termin u kojem }e zavr{iti sve {to im je potrebno - ka`e Olga Je{i}. Da li postoje samo dve kategorije pacijenata, a to su hitni slu~ajevi koji odmah moraju biti zbrinuti i primqeni i oni koji imaju izabranog lekara, a on nije na bolovawu ili godi{wem odmoru? U suprotnom, vrlo je te{ko dobiti lekarsku pomo}, po{to su de`urni lekari prebukirani. I.Dragi}

FotografijeAdrianeHalas Izlo`ba fotografija „Javni nastup” Adriane Halas bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u galeriji Novosadskog otvorenog univerziteta (NOU), Radni~ka ulica 20. Portreti su nastali u sklopu fotografskog

kursa „Ars akdemije” i NOU. Postavku otvara in`iwer fotografije i predsednik upravnog odbora „Ars akademije” @eqko Savi}. Ulaz je besplatan. A.J.


10

vOJvOdinA

sreda5.septembar2012.

dnevnik

MАЛОЗАХТЕВАЗАРЕСТИТУЦИЈУУСОМБОРУ

Документацијарешета заинтересоване

СОМБОР: Ако се има у виду дајеСомборбиоједнаодсрединау којојсу,чакинанационалномнивоу,некадашњивласнициинаследници национализоване имовине, били међу најорганизованијима и најгласнијима у повици о потреби усвајањаправедногЗаконаореституцији, досадашњи поступак под-

да из овог града веома мали број захтева уопште и поднет. Бивши власнициињиховинаследницикао основни разлог за решавање питања реституције виде у томе што због законског решења још увек прикупљају више него обимну документацију, која се прилаже уз захтевзаповраћајимовине.

Варошкибуџетужалости Уколиконајзадбуду враћени исвипословнипростори уСомбору,пресвегаонихуцентруграда(којисуодредаприпадалиугледним трговцима проглашеним за „буржује“ и „народне непријатеље“),тоћенесумњивозавитиуцрноиградскибуџет,којивелик део средстава намиче управо изнајмљујући локале који су својевременоималиприватневласнике.Оникојинестрпљивотајмоменатишчекују,каоконтрааргументнереткоистичучињеницудани доданасниједнаварошкаслужбанемапотпунизваничнипреглед бројалокалаињиховуквадратуру,штопредстављавишенегодоброплоднотлезакорупционопонашање. ношења захтева за реституцију у овом граду даје мршаве резултате. Наиме, ни до данас републичка Агенцијазареституцијуниједонелајошниједнорешењеовраћању одузете имовине власницима из Сомбора,ачињеницаједаједоса-

Тако је из целог Западнобачког округа,чијијеСомборадминистративниЦентар досадаподнето само 40-такзахтева, који сеуглавномодносе навраћањеодузетогпољопривредногземљишта, пословногпростораистанова. Према информаци-

јамаизрепубличке Агенцијезареституцију до сада је донето само једнорешење,оно овраћањуједног стана у Кули некадашњим власницима односно наследницима. Поред тога, одржана је и само једна усмена јавна расправа о повраћају једноглокала уСомбору,апоовом предмету се тек очекује законом предвиђено изјашњавањеОпштинскогјавногправобраниоца. МадајепостаромЗаконуопријављивањуиевидентирањуодузете имовинетаданадлежнојрепубличкојДирекцијизаимовинузахтевза повраћајимовинеподнеловишеод 700СомборацаиСомборки,судбинасвојевременонационализованих преко 10.000 хектара ораница, 350 кућа, 120 салаша, тридесетак производних погона још увек је неизвесна.Акојенаследницимаинационализацијом својевремено оштећенимаза„утеху“,ништабољенису прошле ни традиционалне цркве, којима су, по знатно раније усвојеномзаконскомрешењуоповратуодузетецрквенеимовине,до садавраћенетекбезначајне„мрвице“, односно делић њиховог великогбогатства. М.Миљеновић

Бесплатна подела слушних апарата

БЕЧЕЈ: Захваљујући помоћи Савеза глувих и наглувих Војводине,који је обезбедио 60слушних апарата,Удружење глувих и наглувих Бечеј ће 11.септембра спровести акцију бесплатног дељења онима којима су такви апарати потребни. -То је већ постала традиција.Служне апарате не делимо само члановима нашег Удружења,већ и осталим суграђанима који имају потребу за овим ортопедским помагалом. Управо из тог разлога позивамо све који мисле да ће им оваква помоћ бити од користи да нам се јаве на бојеве телефона:064/1306126или 064/8254112, како бисмо их на време евидентирали.Јер,имамо,понављам, ограничен број апарата. Приликом поделе апарата заинтересоване ће прегледати стручњаци Аудиолошког центра Војводине,а било би добро,на-

равно ко има,да са собом понесе и медицинске налазе -рекао је секретар Удружења глувих и наглувих Бечеј Јован Вујков. Апарати ће се делити у просторијама Треће месне заједнице од 18сати.Иако је слушни апарат бесплатан, ваља напоменути да се плаћа узимање отисака око 900 динара,те да је једна батерија за апарат 80динара. - Само два дана после поменуте акције, значи, 13. септембра,имаћемо нову на централном градском тргу.У питању је заједничка промотивна акција Савеза глувих и наглувих Србије и Војводине с циљем да промовишу српски знаковни језик.То је прилика да се још једанпут покаже да су особе с оштећеним слухом равноправни чланови наше заједнице. В.Ј.

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

ДАНАСЗАСЕДАВРШАЧКИПАРЛАМЕНТ

ПродајесеМиленијум заједандинар ВРШАЦ:За данашње заседање локалног парламента у Вршцу припремљен је дугачак

шац за само један динар.Изгледа да су губици натерали Фондацију Хемофарм,на коју се води Миле-

Вредисамоједандинар

дневни ред, али посебну пажњу овдашње јавности привлачи понуда Фондације Хемофарм да своја власничка права над Пословно спортским центром Миленијум пренесе на општину Вр-

нијум, да се на овакав начин ратосиља сталног губиташа. У писму председнику општине, директорка Фондације Снежана Радочај га обавештава да је Управни одбор Фондације донео

одлуку о покретању иницијативе за продају, односно преузимању удела Фондације Хемофарм у Центру Миленијум а.д.Вршац од стрне општине Вршац.Каже се и да је Управни одбор ове добротворне установе именовао комисију која је почела договор са општинским органима око продаје овог велелепног спортског здања за један динар. Општинска влада је прихватила понуду Фондације Хемофарм и формирала комисију за сачињавање прегледа потраживања и дуговања као и комплетне имовине Центра Миленијум,наравно у заједници са комисијом Фондације. Дакле,одборници ће данас имати занимљиву и „врућу“тему за разматрње и одлучивање, поготову што се зна да је Миленијум од своје изградње био центар спортског,друштвеног и културног дешавања не само у граду под Кулом већ и шире у Покрајини и Србији. Р.Јовановић

УРАТКОВУОДРЖАНАЧЕТВРТАПАСУЉИЈАДА

СтариасРајко скуваонајбољипасуљ РАТКОВО:Одкакојепречетиригодинеустановљенотакмичењеу кувању пасуља, у Ратково долази вероватно,скорополаБачке.Одпрвеманифестациједосадабројучесникасеготовоудвостручио.Пасуљ нахиљадуначина,малогушћи,мало чорбастији, са више или мање меса,зачињенијиили„клот“,свезависиодукусаукојесенемешамо. МештаниРатковатакођеједвачекајуовуманифестацију,поготовожене, пошто онда мужеви показују својеспособности,пачакионикоји сенетакмиче. Такмичење у кувању једног од најомиљенијихјелауСрбијиокупилојетакмичареизБачкогНовогСела,РавногСела,БачкеПаланке,Новог Сада, Темерина, Оџака, Бачког Брестовцаијошмногихдругихместа,аодржавалосеудвориштуратковачкогДомакултуре.Организатор такмичењајебилаМесназаједница Ратково, а покровитељ Туристичка организација општине Оџаци, уз бројнеспонзоре. Организатор је свим такмичаримаобезбедиосвештојепотребноза кување,атакођесудобилиикецеље икапедабииспунилисвепрописане норме потребне за куваре и на-

равнодабиималиуспоменунаучешћеуратковачкојПасуљијади.Жири који је био неопходан за оцену квалитета скуваног пасуља, такође јебиопажљивоодабран:ЕмаСто-

обзира шта је у њему. ДругопласиранијебиоДраганЋеран изРаткова, а трећи Властимир Стаменковић изОџака.ЗапрватриместаТуристичка организација општине

јановић из Раткова,Тоша Глишић из Бачке Паланке и Витомир Миленковић из Оџака. Одлука о победнику није ни мало лако донета, али ипак најбољи пасуљ је скувао РајкоПоповић изБачкогБрестовца, стари ас кувања у котлићу, без

Оџацијеобезбедилапехаре,аорганизатори су најбољем поклонили куварскоодело„Докторзапасуљ“. Такођејепроглашеноипетнајбољихекипа,адодељенајеиласкава титуланајслабијег,којунећемообјавити. С.Милер

САРАДЊАОПШТИНЕВРБАСИПОКРАЈИНЕ

Петмилионадинара зазапошљавање ВРБАС: ОпштинаВрбасиздвојилајепетмилионадинараизбуџетазазапошљавање39особасаевиденцијеНационалнеслужбезазапошљавањекод34локалнапослодавца. Премаречимашефаврбаскефилијале НСЗ Горана Калуђеровића овојесамоједанодчетирипрограмакојазаједноуовојгодиниреализујуопштинаВрбасиПокрајински секретаријата за рад, запошљавање иравноправностполова. -Досадасууврбаскојопштини организованатријавнарада,аунаредном периоду биће реализован програм запошљавања приправника,каоиразнеобукелицасаевиденције Националне службе за запошљавање, у сарадњи са Едукативним центром из Новог Сада, ради повећања њихове компетентности натржиштурада–истакаојеКалуђеровић. Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност половаМирославВасин јенагласиода је општина Врбас једна од три локалнесамоуправекојесу издвојиле највећиизнос средставаизбуџетаза новазапошљавања исходнотомеи добила највећи износ средства из покрајинскогбуџета. -Билобилепокадабисмомиданас могли да говоримо запошљавањухиљадуљуди,алисматрамдаје и запошљавање 39 људи изузетан

успех, јер сваки од тих људи чини једнунаду,жељу,породицуирешењеједнеегзистенције.Мислимдаје свакопојединачнозапошљавањевеомазначајно–рекаојеВасинипосебносезахвалиопослодавцимакојисусеукључилиуовајпрограми тимепоказали,додаојеон,интерес засоцијалностањеуместуукојем привређују. Испредлокалнесамоуправе,уговоре са послодавцима је потписао председник општине Врбас др ЖељкоВидовић. - Општина Врбас у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад,запошљавањеиравноправност полова је у овој години, преко јавнихрадова,запослила12професорафизичкогваспитањакојирадеса школском децом нижих разреда и којићенаставитидарадеинаредне године,затимзапосленоје40геронтодомаћицакојесусаданаобуци,а њихоко30ћеостатидарадеуопштини Врбас и помагати старим и немоћнимособама,аследиизапошљавањеприправника–напоменуо је Видовић и додао да је општина Врбасизбуџета,овегодине,издвојила22милионадинаразановазапошљавањаинаосновутогадобила додатних седаммилионадинара од Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова. М. Кековић

Отворенсамо термални базен ТЕМЕРИН:Крајсезонегодиш њих одм ор а и поч ет ак школс ке год ин е, а пос ебн о хладнијеноћикојепроузрокују падтемпературеводезнатноје смањиобројпосетилацаолимпијскогбазенауТемерину. Из тих разлога ЈКП „Темерин“ је донео одлуку да се купалишна сезона на олимпијском базену оконча 2.септембра. Термалн и баз ен и ће због температуре геотермалне воде (37 степени Ц) која омогућују њихово коришћење и код нижих спољних температура ваздухабитиотворенидонедеље 16.септембра. М.Мл.


dRU[TvO

dnevnik ZAINDEKSUNS-aUDRUGOMUPISNOMROKU KONKURISAO731KANDIDAT

Prijemni ispiti odsutra

Ju~e je zavr{eno dvodnevno pri ja vqi va we kan di da ta u drugom roku za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u 2012/13. na fakultetima, odnosno univerzitetima i visokim {kolama strukovnih studija u Srbiji ~iji je osniva~ Republika, odnosno Pokrajina. Na 13

pred wa ~i Po qo pri vred ni fakulteta gde je za svega 22 mesta (iskqu~ivo za one koji pla}aju {kolarinu) konkurisalo 43 kandidata (195 posto). Tako|e i na Akademiji umetnosti je vi{e kandidata nego mesta (134 posto), jer je za upis na 29 mesta (od ~ega ~ak 23 buxetska) na Muzi~kom i

sreda5.septembar2012.

VIRUS„ZAPADNOGNILA”ODNEOJEDAN@IVOT,VI[EODDVADESETZARA@ENO

Nemaopasnosti odepidemije Groznicom “zapadnog Nila”, koju prenose tigrasti komarci, o ~emu smo ju~e pisali, zara`ena je 21 osoba, potvr|eno je u Institutu “Torlak”. Do sada jedna osoba je preminula, a stawe ostalih se prati. Svi zara`eni sme{teni su na infektivne klinike. Prema zvani~nim podacima Instituta za javno zdravqe Srbije “Batut” do 1. septembra, groznica “zapadnog Nila” labaratorijski je potvr|ena kod {est pacijenata sa jednim smrtnim ishodom. Osim jedne osobe sa stalnim prebivali{tem u Nema~koj, svi ostali oboleli nisu putovali u inostranstvo. Re~ je o qudima sa teritorije Ju`nobanatskog kruga - tri osobe, i isto toliko iz Beograda. Prosek starosti je izme|u 52 i 82 godine i svi su imali neuronvazni oblik bolesti odnosno meningitis. U referentnu labaratoriju u “Torlaku” dostavqeni su uzorci 23 pacijenta koji su sme{teni na infektivnim odeqewima. Mi ni star ka zdra vqa Slav ica\uk i}Dej an ov i} po ru ~uje da nema opa sno sti od epi de mi je iza zva ne vi ru som za pad nog Ni la.

- Nema naznaka ni parametera da }e se razviti epidemija. Virus je ustanovqen kod 21 osobe ali ga neuporedivo ve}i broj qudi nosi. Oko 80 odsto bolesti odvija se potpuno asimptomatski, a u 20 procenata re~ je o lak{im simptomima male temperature i malaksalosti. Od 2010. godine mi imamo ovaj virus koji komarci prenose - objasnila je ministarka zdravqa dodaju}i da bi onaj ko posumwa da je mo`da zara`en trebalo da se javi lekaru jer ova bolest, kao i svaka druga, mo`e imati te{ku formu. Ponovila je da vakcine nema i da je su{tina u tome da se vodi

Foto:F.Baki}

(od ukupno 14) fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, gde je za septembarski krug upi sa bru co {a osta lo ukupno 1.493 slobodna mesta (od ~ega 261 za studirawe na te ret bu xe ta), za in deks je kon ku ri sao ,731 kan di dat. Iako je u odnosu na ukupan broj mesta potencijalnih studenata upola mawe, situacija je veoma razli~ita od fakulteta do fakulteta i od programa do programa. Ta ko je Me di cin ski i u ovom roku „prebukiran”. Naime, ovde posle junskog roka ne samo da nije ostalo nepopuwenih mesta na studijama na srpskom jeziku, ve} je ogroman broj do brih kan di da ta ostao ispod upisne crte, a u ovom roku kada jedino popuwava 60 mesta (tri puta po 20) na in te gri sa nim stu di ja ma me di ci ne, sto ma to lo gi je i farmacije na engleskom jeziku opet ima gotovo dvostruko vi{e prijavqenih, ~ak 102 ! Ipak, u odnosu broja prijavqenih prema broju raspolo`i vih me sta u ovom ro ku

Dramskom departmanu konkurisalo 39 potencijalnih bruco{a. Najvi{e prijava u drugom roku na UNS-u primio je Fakultet tehni~kih nauka - 126 (ima 177 mesta, od toga 47 buxetskih), pa Pravni 86 (211 mesta na samofinansirawu), Filozofski 83 (131, buxet 47), Tehni~ki fakultet „Mihajlo Pupin” 64 (194, buxet 31), Prirodno-matemati~ki 49 (112, buxet 13), Ekonomski 42 (~ak 218 mesta, samo sedam buxetskih, pa je ovo fakultet s najmawim brojem kandidata u odnosu na broj slobodnih indeksa), Pedago{ki 27 (77 mesta, sedam buxetskih), Fakultet sporta i fizi~kog vaspitawa 25 (~ak 124 slobodnih mesta, sve s pla}awem {kolarine), na Gra|evinskom fakultetu prijavio se samo 21 kandidat, a slobodno je 91 mesto od ~ega ~ak 67 na teret buxeta. Pri jem ni is pi ti po ~i wu ve} od su tra, 6. sep tem bra, prema rasporedu koji su napravili sami fakulteti. V.^eki}

POKRAJINSKIOMBUDSMANOBI[AOCENTRE ZALE^EWEBOLESTIZAVISNOSTI

[ti}enicizadovoqni `ivotomuzajednici Po kra jin ski om bud sman posetio je prekju~e centre za psiho-socijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti u ^eneju i Ba~kom Petrovom se lu u ko ji ma ni su uo~e ni elementi surovog, nequdskog ili po ni `a va ju }eg po stu pa wa. Ova dva centra su deo projek ta “Ze mqa `i vih” ko ji eparhija Ba~ka Srpske pravoslavne crkve sprovodi na sedam lokacija. Sedi{te ovog projekta je u manastiru u Koviqu, a podrazumeva poseban program rehabilitacije i socijalizacije biv{ih zavisnika putem wihovog okupqawa u zajednice za samopomo}. Svakom zajednicom rukovode sve{tena lica i civili anga`ovani na projektu, dok svakodnevne programske aktivnosti u svakoj od wih sprovode sami {ti}enici i {ti}enice. Zajednicu na ^eneju ~ine mu{karci koji `ive na jednom sala{u, dok je `enska zajednica u Ba~kom Petrovom Selu deo tamo{weg manastira. Obe zajednice imaju po dvadesetak {ti}enika, odnosno {ti}enica koji u wima bora-

ve dobrovoqno. Imaju od devetnaest do pedesetak godina i svi su pre dolaska u zajednicu vi{e godina, pa i decenija, bili te{ki zavisnici koji su imali ozbiqnih problema da se uklope u dru{tvo. Neki od wih su ranije ve} bili i na drugim programima odvikavawa koji nisu urodili plodom. Wihove svakodnevne aktivnosti obuhvataju poqoprivredne radove u vo}waku i ba{ti, uzgoj doma}ih `ivotiwa, ure|ivawe dvori{ta, duborez i ikonopisawe, kao i odr`avawe prostorija u kojima borave i kuvaju. Psihoterapija se odvija po posebno osmi{qenom programu, a o wihovom zdravstvenom stawu staraju se lekari najbli`eg doma zdravqa sa kojim zajednica ima potpisan ugovor. Svi imaju li~ne isprave, a kontakt sa porodicom i spoqnim svetom omogu}en im je u skladu sa pravilima programa. Niko od wih nema nikakvih primedaba na uslove `ivota u zajednicu a najvi{e ih brine to da li }e umeti da se sna|u u svakodnevnom `ivotu nakon {to zavr{e svoj boravak u zajednici. Q.M.

11

Preminulapacijentkiwa izVojvodine U Vojvodini je od virusa “zapadnog Nila” do sada obolelo {est osoba od kojih je jedna preminula. Prema re~ima epidemiologa SvetlaneIli} iz Instituta za javno zdravqe Vojvodine sve obolele osobe le~ene su bolni~ki, pet je izle~eno dok je jedna uzrasta preko 60 godina preminula. Ona isti~e da su ~etiri obolele osobe sa teritorije Ju`noba~kog okruga, a po jedna iz Sremskog i Severnoba~kog okruga. Dve su mu{arci, a ~etiri `ene. Dva pacijenta su mla|a od 30 godina dok su preostala ~etiri preko 45 godina. Od pomenutih {est osoba u inkubacionom periodu bolesti dva pacijenta bila su van Srbije, jedan u Crnoj Gori, a ostali u Gr~koj.

zdrav `ivot. Tigrasti komarac, jedna od vrsta koja je odgovorna za {irewe bolesti “zapadnog Nila”, od pre nekoliko godina nastanio se u Srbiji i ono {to je jo{ ograni~avaju}i faktor za te bolesti je temperatura vazduha. Ni{ta se ne}e desiti preko no}i, ali s pove}awem temperature mo`e se dogoditi da tropske bolesti masovnije dopru do Srbije. Prema obja{wewu doktorke Bosiqke Krtini} iz novosadske “Ciklonizacije”, za slu~ajeve groznice zapadnog Nila registrovane kod nas nije kriv tigrasti komarac ve} komarac kome je na{e podnebqe uobi~ajeno stani{te, a

Ona isti~e da je tigrasti komarac registrovan kod nas ali da se on u na{im krajevima jo{ nije odma}io niti je wegova brojnost u ovom momentu takva da bi mogao da pravi ozbiqnije probleme, dodaju}i da sa promenom klime ipak postoji mogu}nost da }e i ova vrsta postati redovan stanovnik Srbije te da na to treba biti spreman. - Osnovna mera u za{titi zdravqa gra|ana je preventivno delovawe i dr`awe brojnosti komaraca pod kontrolom. Zato smo mi prethodnih godina u upotrebu uveli jedinstveni Geografski informacioni sistem i najmoderniju tehnologiju. Uz pomo} na{ih helikopetra,

„Ciklonizacija”nabavqasavremen ure|ajzadetekcijukomaraca Novosadska “ Ciklonizacija”je u fazi nabavke savremenog ure|aja za detekciju komaraca koji su zara`eni virusom “zapadnog Nila”. Re~ je o posledwoj platformi sa RAMP test na ovaj virus koji se proizvodi i koristi u SAD, gde je od ove bolesti od po~etka do kraja avgusta umrlo 66, a obolelo 1.590 osoba. koga narodski nazivamo ku}nim komarcima. - Re~ je o ozbiqnoj temi i zdravqu gra|ana, te bi bilo neozbiqno ne ispraviti izjave epidemiologa koje su se vrtele u medijima prethodnih dana. Tigrasti komarac je kqu~an u preno{ewu Denga i ^ikunguja groznice, a virus “zapadnog Nila” je posledwi na spisku bolesti koje bi on prenosio. Ve} je odavno nau~nim studijama dokazano da je prenosnik ovog virusa u Evropi i Severnoj Americi “culex“ , u na{em slu~aju je to ku}ni komarac ~ija su stani{ta kanali, bare, mawe vode povr{ine, dvori{ta i vla`ni podrumi - obja{wava doktorka Krtini}.

aviona i bespilotnih letelica opremqenih specijalnim GPS sistemima i HD kamerama mapirali smo potencijalna izvori{ta komaraca, {to nam je omogu}ilo da delujemo preventivno u fazi larvi i ne dopustimo razvoj velike brojnosti komaraca. Tome smo dodali i tretmane biolo{kim preparatima iz helikoptera, novo amfibijsko vozilo koje omogu}ava tretmane na nepristupa~nim terenima i standardne tretmane sa zemqe iz ULV generatora. Koliko je ovaj sistem efikasan pokazalo se upravo ove godine kada Novosa|ani za razliku od ostalih `iteqa Srbije i regiona nisu imali problem sa komarcima - zakqu~ila je doktorka Krtini}. Q.Male{evi}

LEKOVAUAPOTEKAMAIIMAINEMA

Kursevrakamenspoticawa Dok u Republi~kom fondu za zdravstveno osigurawe isti~u da nema nesta{ice lekova niti }e je biti, iz Privredne komore Srbije poru~uju da ne samo {to }e biti nesta{ica, ve} }e nove odluke RFZO doprineti da se ugasi proizvodwa i zatvore farmaceutske kompanije i dr`avne apoteke. Naime, Grupacija proizvo|a~a lekova preporu~ila je svima svojim ~lanicama da povuku potpise sa Protokola RFZO koji predvi|a umawewe cene lekova za 10 odsto koji je stupio na snagu 1. septembra. Kqu~na zamerka proizvo|a~a lekova je ta {to se u Protokolu cene lekova odre|uju po nerealnom kursu od pre 15 meseci kada je evro iznosio 99 dinara. Dodatnim umawewem cene lekova za 10 odsto, kako predvi|a Protokol, doma}i proizvo|a~i koji su ve} i ovako u te{koj finansijskoj situa-

ciji, pretrpe}e jo{ ve}u {tetu ali }e najve}i ceh platiti dr`avne apoteke jer lekova ne}e biti. Zbog toga je Privredna komora Srbije inicitrala hitan sastanak sa ministarkom zdravqa Slavicom \uki}Dejanovi}.

Ministarka Dejanovi} istakla je ju~e da nadle`na komisija sada analizira cenu svih lekova. Po re~ima SaweMirosavqevi}, portparola RFZO, cene lekova na listi koja je stupila na snagu pre nekoliko dana uskla|ene su sa cenama u referentnim zemqama. - S obzirom da je do{lo do pojeftiwewa u referentnim zemqama za gotovo 450 lekova razli~itih oblika, doza i pakovawa, smawene su cene pojedinih medikamenata i kod nas. Ozbiqne nesta{ice lekova nema, a sporadi~ne se re{avaju u hodu. Jedina ozbiqna nesta{ica bila je kada je re~ o leku “madopar” u terapiji Parkinsonove bolesti, jer je “Galenika” prestala sa proizvodwom. Nesta{ica je prevazi|ena uvozom inostranog leka - objasnila je Sawa Mirosavqevi}. Q.M.

VESTI Ombudsman{titi ombudsmane Za{titnik gra|ana Srbije Sa{a Jankovi} i udru`ewe lokalnih ombudsmana upozorili su da se u pojedinim lokalnim samoupravama posle izbora i smene vlasti najavquje i smena lokalnih ombudsmana, {to je nedopustivo. Po istom principu koji va`i i za republi~kog ombudsmana, ni lokalni ombudsmani, u sredinama gde u Srbiji postoje, ne smeju se birati, niti smewivati po strana~kom diktatu i dnevnopoliti~kim potrebama, jer to uru{ava temeq tih institucija, navodi se u saop{tewu ombudsmana. Kako se isti~e, u interesu i gra|ana i nosioca vlasti je da ombudsman, na bilo kom nivou da je izabran, ima slobodu delovawa i nezavisnost.

Prajdovcima senesvi|a bezbednosna procena Organizacioni odbor Parade ponosa 2012. pozdravio je na ~el nu po dr {ku pre mi je ra Srbije IviceDa~i}a odr`avawu “Prajda” ove godine u Beogradu, ali i ocenio da su neprihvatqivi wegovi navodi da sloboda mirnog okupqawa gra|ana zavisi od procene bezbednosnih slu`bi. Ta izjava Da~i}a je u suprotnosti sa Ustavom Srbije i standardima Saveta Evrope, koji obavezuju Srbiju kao ~lanicu, navode organizatori Parade. Da~i} je izjavio da jeste za odr`avawe Parade i zabranu diskriminacije, ali da je re~ o bezbednosnim pitawima i da

mu ne pada na pamet da `rtvuje `ivote qudi i policajaca. Organizacioni odbor Parade ponosa je podsetio da visoko rizi~ni skupovi kao {to su fudbalske utakmice nikada nisu za bra wi va ni, bez ob zi ra na stepen rizika.

Fenomen partijskekamere Agencije za odnose s javno{}u (PR) polako uzimaju posao novinara, jer prave, umesto wih, informacije koje se objavquju, {to je veliki problem, ne samo za medije u Srbi ji, ne go i za no vi nar sku profesiju, upozorio je analiti~ar Biroa za dru{tvena istra `i va wa (Birodi) Zor an Gavrilovi}. On je, na predstavqawu publikacije o izve{tavawu medija

u izbornoj kampawi, rekao da se novinari ~esto susre}u sa situacijom da, kada se vrate sa nekog doga|aja, wihov urednik ve} dobije saop{tewe PR agencije, ~ija se sadr`ina ne podudara sa onim {to je stvarno bilo na tom skupu. Gavrilovi} je ukazao i na „fenomen partijske kamere”, jer su tokom izborne kampawe te le vi zi je sa na ci o nal nom frekvencijom imale iste priloge sa istog doga|aja, koje su pra vi li stra na~ ki iz bor ni {tabovi ili unajmqene agencije. Pogubna je i ~iwenica, koju su istra`iva~i Birodija uo~ili tokom izborne kampawe, da su privatne televizije, prilikom izve{tavawa, u najve}oj meri citirali dr`avnu novinskuagenciju Tanjug, naglasio je Gavrilovi}.


12

sreda5.septembar2012.

CRnA HROnikA

dnevnik

NA PODRU^JU ^A^KA, BEOGRADA I KRAGUJEVCA JU^E UHAP[ENO DESET OSOBA

Lisicezbogmalverzacija skreditima Bris Taton

PRED VI[IM SUDOM U BEOGRADU ZAKAZAN POSTUPAK PO TU@BI PORODICE FRANCUSKOG NAVIJA^A

Onaknadi{tete Tatonovima 10.oktobra Po~etak sudskog postupka za naknadu {tete porodici francuskog navija~a Brisa Tatona, koji je na smrt pretu~en u Beogradu2009.godine,zakazanjeza 10.oktobarpredVi{imsudomu Beogradu. Sudija Jelena Kilibarda predvidelajedasetogdanaodr`ipripremnoro~i{te,a punomo}nik Tatonovih advokat Slobodan Ru`i} rekao je ju~e Tanjugu da roditeqi nastradalog francuza ne}e dolaziti na tosu|ewe. Tat on ov otac Alan, majk a Suzan isestraVer`intu`bom protiv Republike Srbije, odnos no Min is tras tva unut ra{wih poslova, tra`e od{tetu od 300.000 evra za smrt sina i brata. Interesedr`ave,odnosnopolicije,zastupa}euovompostupku Republi~ko javno pravobranila{tvo.

Punomo}nik Tatonovih smatra da nedavna inicijativa odbrane osu|enih za ponavqawe postupkane}epro}ijer,kakoje naveo, za to nema osnova, kao i da ne}e uticati na postupak za naknadu{tete. - Odbrana poku{ava da isfabrikovanimdokazimaobnovipostupak, ali ja mislim da im to ne}e uspeti - napomenuo je Ru`i}. BrisTatonjepretu~enucentru Beograda na Obili}evom vencu 17. septembra 2009, neposredno pred fudbalsku utakmicu „Partizan„ - „Tuluz„, koju je kao navija~ francuskog tima do{ao da prati. Od povreda zadobijenihutu~ipreminuoje12 dana kasnije u Klini~kom centruSrbije.Zbogtogzlo~inasu huligani,mahomnavija~i„Partizana„,osu|eninakaznezatvoraod~etirido15godina.

RAZBOJNI[TVO U STAROJ MORAVICI

Otetnovac

PripadniciPolicijskestanice u Ba~koj Topoli, Policijske uprave Subotica, odredilisumeruzadr`avawado48 satiI{tvanu[. (1993)izBa~keTopolezbogpostojawaosnovasumwedajeizvr{iokrivi~nodelorazbojni{tvo. Postoji osnov sumwe da je I{tvan [., s maloletnom oso-

bom,u{aouku}uJ.M. izStare Moravice i uz pretwu i upotrebu fizi~ke snage od o{te}enog uzeo novac i druge predmete. I{tvan[.}euzodgovaraju}u krivi~nu prijavu biti privedenistra`nomsudijiOsnovnogsudauSubotici. S. I.

SUBOTI^ANINU JEDNOMESE^NI PRITVOR

Teretiseza prodajudroge

Suboti~ka policija li{ila jeslobodeiprivelaistra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici Josipa G. (1983) iz Subotice, zbogpostojawaosnovasumweda je izvr{io krivi~no delo neovla{}enaproizvodwaistavqaweuprometopojnihdroga. PostojiosnovsumwedajeJosip G. nabavqao ve}e koli~ine opojnedroge,odzasadanepozna-

te osobe, koju je prepakivao i prodavao u`ivaocima na podru~ju grada. Policija je prilikompregledali~nihstvari,kod JosipaG.prona{la13paketi}a pra{kaste materije nalik na opojnudroguheroinidigitalnu vagu.JosipuG.jeistra`nisudijaVi{egsudauSuboticiodrediojepritvordo30dana. S. I.

LAN^ANI SUDAR KOD VELIKE PLANE: Na autoputu E/75, u blizini Velike Plane, ju~e se ne{to posle 12 ~asova, dogodio lan~ani sudar u kojem je lak{e povre|ena jedna osoba. U pravcu ka Beogradu, na oko sedam kilometara od Velike Plane, sudarili su se {leper bosanskih registracija i tri putni~ka vozila - dva iz Beograda i jedno iz Kragujevca. Na licu mesta na{la su se i kola hitne pomo}i ~ija je ekipa pru`ila pomo} jednoj `eni koja je zadobila lak{e povrede. Do udesa je do{lo, kako su na licu mesta Tanjugu rekli u~esnici u udesu, po{to je jedan kamion naprasno skrenuo u levu traku dok je teretwak iz Bosne i Hercegovine obilazio. U poku{aju da izbegne sudar s kamionom voza~ teretwaka je, kako je naveo, naglo zako~io, usled ~ega su se ostala putni~ka vozila sudarila.

Policija je ju~e na podru~ju ^a~ka, Beograda i Kragujevca uhapsiladesetosobaosumwi~enih za finansijske malverzacije neosnovanim dobijawem i kori{}ewem kredita i drugih pogodnosti zloupotrebom slu`benog polo`aja, ~ime su o{tetili dr`avni buxetzavi{emilionskeiznose. Uhap{enisuGoranJ.iDejan S. kao odgovorna lica privrednog dru{tva „Grikon Gogiks“ DOO^a~ak,QubisavM. kaosaovla{}enolicezaraspolagawe sredstvimanadinarskomra~unu istog privrednog dru{tva, zatim Darko V. (1980), kao odgovornoliceprivrednogdru{tva „Zomat-komerc“ doo ^a~ak, Dra{ko M. (1969), kao odgovorno lice privrednog dru{tva „Nessoft“DOO^a~ak. Uhap{en je i Andrija S. kao saovla{}enolicezaraspolaga-

wesredstvimanadinarskomra~unu privrednog dru{tva „Grikon Gogiks“ DOO ^a~ak, Ivan T. kaoodgovornolice{pedicije„Sky bee“DOOBeograd,MarkoL. kojijebioradnik{pedicije, Jovan P. (1979), kao odgovorno lice preduze}a „Neimar1985“ DOO Kragujevac i Jovan G. izZemuna,saop{tilajepolicija. Svi uhap{eni se sumwi~e da suizvr{ilivi{ekrivi~nihdelazloupotrebaslu`benogpolo`aja i neosnovano dobijawe i kori{}ewekreditaidrugihpogodnosti. Policijausaop{tewunavodi dasuGoranJ,DejanS,Qubisav M, Dra{ko M, Andrija S, MarkoL,IvanT.iJovanP.odseptembra 2011. godine do januara 2012. godine, organizovali uvoz icariweweraznetekstilnero-

be iz Kine na ime preduze}a „Grikon Gogiks“ DOO ^a~ak i „Nessoft“DOO^a~ak,uvrednostiodoko64milionadinara. Zatimsurobuprodavaliraznim kupcima za gotov novac, neevidentiraju}i prodaju robe u poslovnoj dokumentaciji preduze}a.Natajna~in,osumwi~enisu pribavilikoristzasebeunavedenomiznosu. Tako|e,osumwi~eniDarkoV, Dra{ko M, Goran J, Dejan S, Qubisav M, Andrija S. i Jovan G. su od aprila 2009. do decembra 2011. godine, sa~iwavawem neistinitihisprava,krozsimulovane poslovne odnose, prikazivalinavodneisplate-povra}aja pozajmica. Tako su preko teku}ihra~una„Zomat-komerc“ DOO ^a~ak, „Grikon Gogiks“ DOO ^a~ak i „Nes soft“ DOO ^a~ak,prisvajiligotovnovacu

iznosu od oko 20 miliona dinara,o{tetiv{ibuxetRepublike Srbijezaiznosokodevetmilionadinara. Uistomperioduosumwi~eni Goran J, Darko V. i Dra{ko M. su, koriste}i se neistinitom poslovnom dokumentacijom, dobili dva subvencionisana kreditaFondazarazvoj,uukupnom iznosuodokopetmilionadinara,azatim,prikazuju}ifiktivneisplatesteku}ihra~unapreduze}a„Nessoft“DOO^a~aki „Zomat-komerc“ DOO ^a~ak, prisvojili gotov novac u navedenomiznosu,o{tetiv{ibuxet RepublikeSrbijezaistiiznos. Pripadnici MUP-a Srbije nastavqajuradnarasvetqavawu svihnezakonitostiuposlovawu navedenihprivrednihsubjekata ilica,navodiseusaop{tewu. (Tanjug)

PET MESECI OD POGIBIJE [ESTORO MLADIH U NOVOSADSKOM NO]NOM KLUBU

Jo{trajeistragao tragedijiu„Kontrastu” Ni posle vi{e od pet meseci od tragi~nog po`ara u novosadskomklubu„Kontrast”,ukomeje stradalo{estoromladih,istraga jo{ nije zavr{ena. Pred istra`nimsudijomVi{egsdauNovom Sadu Miroslavom Alimpi}em ju~e su iskaz dali dr Julije Cinkler s Instituta za protivpo`arnu za{titu u Novom Sadu, auimetimazasudskumedicinu, kojijeve{ta~iouzrokesmrti,dr GoranStojiqkovi}. Ne{to du`u istragu u Vi{em sudu u Novom Sadu obja{wavaju wenomkomleksno{}uikaoivelikimbrojemsvedokakojetreba saslu{ati. Portparol tog suda SvetlanaTomi}-Joki}velidaje, povodomtragedijeu„Kontrastu”, do sada saslu{ano vi{e od 100 lica. - Razumemo i ose}awa roditeqaio~ekivawainezadovoqstvo javnosti,alijere~ozaistaopse`nojistrazizakojujejednostavno potrebno vreme – sudija SvetlanaTomi}-Joki}. Ote`avaju}a okolnost bila je ita {tonekisvedociidaqenisu dostupni istra`nim organima. -Svedocikojidosadanisubili dostupni trebalo bi da budu

saslu{ani 17. septembara – precizirala je Tomi}-Joki}. - Ukolikosetadaodazovu,sudija}ezaokru`itiistraguipredmetproslediti Vi{em javnom tu`ila{tvuuNovomSadu,kojejeslede}enapotezu.

Roditeqi`rtavatetragedije, me|utim, sve su ogor~eniji. Oni pri~aju da je bol za izgubqenom decomizdanaudansveve}i,ali da}eistrajatiuborbizapravdu. -Svetoideprevi{esporoi mistrahujemodasepravaistina

ne}e ni utvrditi – ogor~enaje MaraAni~i},majkanastradale 26-ogodi{weMarine.-Miznamo da nam decu ni{ta ne mo`e davrati,aliodgovornostzawihovu smrt, i direktna i indirektna,moradaseutvrdi,dase ovako ne{to vi{e nikad, i nikome, ne bi dogodilo. Na tome }emoinsistirati. Pored Marine Ani~i} iz ^uruga,upo`arukojijeizbiouno}i izme|u 31. marta i 1. aprila stradalisuiTamaraMiladinovi} (25) iz Novog Sada, Milena Dalmacija(26) izFutoga,Renato Vukovi} (20) iz Kikinde, Zoran Igwatovi}a(28) izGackoguBiH i MarkoPavlovi}(29) izKragujevca. Odmah posle tragedije, uhap{eni su vlasnik „Kontrasta“ Alojz G. (68), zakupci tog kluba Slavi{aS. (46)iDejanR. (36)i MiroslavP. (50), kojijeodr`avaoelektroinstalacije.Onisui daqeupritvoru. Iakooovojtragediji jo{nema zvani~nih informacija, nalaz tima ve{taka za protipo`arnu za{titu potvrdio je da su uzrok po`ara u „Kontrastu“ preoptere}eneelektroinstalacije. M. B.

ZAVR[NI PODNESAK TU@ILA[TVA HA[KOG TRIBUNALA

Haradinajisaradnici odgovornizaubistva U zavr{nom podnesku koji je danasobelodaniloTu`ila{tvo Ha{kog tribunala u slu~aju protiv optu`enih Ramu{a Haradinaja, Idriza Baqaja i LahijaBrahimaja,navedenojedaje jedinizakqu~akkojijenaosnovu svih dokaza mogu}e doneti je da su optu`eni odgovorni za ubistva, okrutno pona{awe i mu~eweidasukr{ilizakonei obi~ajeratovawa. Odaprilapadokasnogseptemra 1998. optu`eni Haradinaj, Baqaj i Brahimaj su zajedno s drugim pripadnicima udru`enog zlo~ina~kog poduhvata radili na u~vr{}ivawu mo}i Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK), okrutnim pona{awem, mu~ewem i ubijawem protivnika OVK, navodi se u kona~nom podnesku Tu`ila{tva iz 11. juna 2012. koji je ju~e dostavqen medijima. Kako se dodaje, mnoge `rtve, kojesupripadniciOVKsmatrali neprijateqima tog pokreta, zavr{ilesuulogoruJablanica, ave}ina`rtavajetamoodvedenanakon{tojekidnapovana. „Nekeod`rtavabilesuuJablanicizato~eneupodrumuis-

puwenom vodom, u nehumanim uslovima.Tamosuispitivanei te{ko premla}ivane. Najmawe osam `rtava je ubijeno u Jablanici,dokjenajmawe16pretrpelo surovo opho|ene ili torturu”, navodi se u dokumentu Tu`ila{tva. Tu`ila{tvo, tako|e, navodi dasesveovode{avalozavreme konfliktaOVKsVojskomJugoslavije i suparni~kim grupama, takodasenemo`edovestiupitawe ~iwenica da su optu`eni svesni zlo~ina koji im se stavqajunateret. „Haradinaj,BaqajiBrahimaj su igrali kqu~nu ulogu u sprovo|ewu zajedni~kog zlo~ina~kog poduhvata”, dodaje su u podneskuTu`ila{tvaHa{kogtribunala. Biv{ikosovskipremijerHaradinajstigaoje17.julauPri{tinu, po{to ga je Ha{ki tribunal pustio na privremenu slobodu, dok ne bude pozvan na izricawepresude.Haradinajbi naprivremenojsloboditrebalo da bude do ro~i{ta na kojem }e biti izre~ena presuda po optu`niciprotivwegaijo{dvojice visokih zapovednika biv{e

Ramu{ Haradinaj u vreme sukoba na Kosovu

OVK, optu`enih za ratne zlo~inenaKosovuuregionuDuka|ina1998.godine. UHa{komtribunaluje27.juna zavr{eno ponovqeno su|ewe Haradinaju i wegovim saradnicima Idrizu Baqaju i Lahiju Brahimajuzazlo~inenaKosovu 1998. godine, a portparolka TribunalaNermaJela~i} jenajavilajedabipresudamoglada budedonetaunovembru.Haradinaj,BaqajiBrahimajsuu{est

ta~aka optu`eni za ubistva, okrutno postupawe i nehumane postupke,kr{ewezakonaiobi~aja ratovawa 1998. na Kosovu. Oni se terete za zlostavqawe, mu~eweiubistvonajmaweosam pritvorenihuJablanici,odkojihsudvojicabiliSrbi,aostaliRomiiAlbanci. Su|we Haradinaju i saoptu`enimajeprviponovqeniprocesuistorijiTribunala. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

MUP PROVERAVA NAVODE PREDSEDNIKA FORUMA BEOGRADSKIH GIMNAZIJA

Istragaokupovini radnihmestauprosveti Istraga o kupovini radnih mestauprosvetijeutoku,anavede koje je pre nekoliko dana o tom slu~aju javnosti predo~io predsednikForumabeogradskih gimnazija Miodrag Soki} ispituju inspektori Uprave kriminalisti~ke policije. U Ministarstvu unutra{wih poslova Tanjugujere~enodajeistragau toku,tedazbogtoganesmejuda dajunikakveinformacijeida}e javnost blagovremeno biti obave{tenaowenimrezultatima. I ministar policije Ivica Da~i} prekju~ejepozvaosvegra|anedaprijavekorupcijuubilo kojojoblasti,isti~u}ida}epolicijareagovati„bezobzirako je u pitawu”. Da~i} je rekao da o~ekujedapolicijausaradwis Prosvetnom inspekcijom i tu`ila{tvomproveritetvrdwe. Slu~ajkupovineradnihmesta u prosveti „otvorio” je Soki} prenekolikodana,kadajerekao dajecenaradnogmestauprosvetina„crnomtr`i{tu”oko7.000 evra,adasusamovoqainezakonitraddirektora{kolanajve}a prepreka u racionalizaciji kadrovau{kolama. Napitawedalisugadosada kontaktirali iz MUP ili Tu`ila{tva, Soki} je Tanjugu kazaodanisu,daForumnemanikakvaimenadirektorakojabimoglidapredajuTu`ila{tvu,kao idasawima,akodo|u,ne}esara|ivati. - Mi mislimo da to treba da radiMinistarstvoimismosve to obelodanili. Ministarstvo je sve to izokrenulo, kao da mi imamonekespiskove.Misetimenebavimo,ve}sebavimopojavom,atojezloupotrebazakona,kadajeupitawuzapo{qavawequdi.Atazloupotrebakre}eodneznawa,pasvedouzimawa para-objasniojeTanjuguSoki}. Onjenapomenuodakorupcije nemasamousredwem,ve}iuvisokom obrazovawu, ali da nema informacijeokonkretnimslu~ajevima. Ina~e,prenekolikodana,Soki}jekazaodadirektori{kola na razne na~ine poku{avaju da

izigraju naredbe Ministarstva prosvete i {kolskih uprava o obavezi prijavqivawa vi{kova ipotreba.Premawegovimre~ima,direktorinapo~etkugodine neprikazujutehnolo{kevi{kove,prikrivajupotrebezanastavnicima i poku{avaju da „ostave za zimnicu” ve}inu predmeta za kojepostojipotrebaive}inunastavnikakojisuvi{koviiliradenaodre|enovreme,alisukod wihumilosti”. Onjetadarekaodajejednabeogradska gimnazija u posledwe ~etirigodinepove}alabrojzaposlenih sa 70 na 95 i naveo da direktori naj~e{}e manipuli{u tako {to prikrivaju i ne prijavqivujupotrebezaodre|enimprocentomnekogpredmeta. Povodom Soki}evih navoda oglasiloseiDru{tvodirektora Srbije, a predsednik skup{tinetogdru{tvaDejanNedi} Tanjugujekazaoda}eprotivSoki}a podneti krivi~nu prijavu jer nije `eleo na zajedni~kom sastankudaizneseimenadirektora koji su u~estvovali u prodajiradnihmesta. -Tra`ilismonasastankupre nekoliko dana kome je prisustvovao i Soki} da imenuje te qude, on je odbio i ukoliko se doka`e da wegovi navodi nisu ta~ni podne}emo protiv wega krivi~nu prijavu, jer ne mo`e samo generalno da iznosi optu`benara~undirektora-kazao jeNedi}.Onjedodaoda}eusuprotnom, ukoliko se doka`e da su pojedinci u~estvovali u takvim radwama, oni biti eliminisaniizsistema{kolstva. I Ministarstvo prosvete se prenekolikodanaoglasiopovodomovihnavodaizatra`ilood MUP-a da ispita sve navode o prodajiradnihmesta.Ministar @arkoObradovi} tadajerekao dajesvakokoimapodatkedadirektorneke{koleradisuprotnozakonu,obavezandatoprijavi dr`avnim organima i da se sprovedeistraga. - Neprijavqivawe krivi~nog delajekrivi~nodelo-ukazaoje Obradovi}.

U SPECIJALNOM SUDU NASTAVAK PROCESA ^ETVORICI „ZEMUNACA”

LukiBojovi}u su|ewe uodsustvu

Su|ewe Luki Bojovi}u i jo{ trojici pripadnika „zemunskog klana” zbog vi{e likvidacija i ubistavaupoku{ajutrebalobida se nastavi danas pred SpecijalnimsudomuBeogradu. Protiv Luke Bojovi}a, kao i Vladimira Milisavqevi}a, koji suuhap{eniuValensiji9.februara, u toku je ekstradicioni postupak iz [panije, i jo{ se ~eka provstepena odluka o molbi Srbije za wihovo izru~ewe, tako da imsesudiuodsustvu. Naoptu`eni~kojklupina}i}e sesamoSretkoKalini} iMilo{ Simovi},asu|ewe}esekaoido sadaizbezbednostihrazlogaodr`avati u specijalnoj sudnici Okru`nogzatvorauBeogradu. ZadanasjeplaniranodaKalini}iSimovi}ponovoiznesusvoje odbrane zbog promene predsednikasudskogve}ana~ijemje~elu sadaVladimirMesarovi}. Povodom ubistva Branka Jeftovi}a Jorge, kao svedok }e biti pozvana supruga svedoka saradnika Qubi{e Buhe ^umeta - Ivana Buha,najaviojetu`ilac. Kalini} je rekao da priznaje krivi~nadelazakojajeoptu`en, aSimovi}samodelimi~no. Na po~etku ovog su|ewa, u decembru2011,Simovi}jeoptu`io Kalini}azaubistvoBojovi}evog kuma Cvetka Simi}a u Zagrebu 2010. godine. Tako|e je ispri~ao da je Kalini} hteo da se vrati u SrbijuiubijeBojovi}a. Tu`ila{tvo za organizovani kriminalnajavilojeujunuuuvodnom izlagawu da }e kao svedoke pozvati„mete”kojeoptu`enini-

suuspelidalikvidiraju-Andriju Dra{kovi}a i Zorana Nedovi}a [oka, koje su „zemunci” poku{alidaubiju2004,alisunastradaliwihovitelohtaniteqi. S pomenutim ubistvima, ali i drugim krivi~nim delima, Bojovi}a je povezao Kalini}, koji je nakon sedam i po godina bekstva uhap{enuHrvatskojiSrbijiizru~en 25. avgusta 2010. godine, pa su Bojovi}evi advokati najavili da}epredlo`itisuduosamdodevetsvedokakoji}eopovrgnutinavode„zemunca’. Kalini} je detaqno opisao izvr{ewe ubistava i neuspelih likvidacija,navode}idatonijeradiozbognovca,ve}zbogprijateqstvasBojovi}emkojijesveorganizovao,askojimje2009.do{aou sukob. Milisavqevi}jebiogotovodevet godina u bekstvu, od marta 2003.godine,pajeuodsustvuosu|enna40godinazatvorazbogkrivi~nih dela koja je izvr{io kao pripadnik „zemunskog klana”, a zbog u~e{}a u ubistvu premijera Zorana \in|i}a na 35 godina zatvora. Bojovi}jenapustioSrbijuujunu2010.godine,nedugoposlehap{ewaKalini}auZagrebuiSimovi}anasrpsko-hrvatskojgranici. Tu`ila{tvo za organizovani kriminal u optu`nici navodi da jeBojovi}staona~elo„zemunskog klana”posleubistvawegovihvo|aDu{anaSpasojevi}aiMileta Lukovi}a u martu 2003. godine, a svoju mo} u~vrstio je nakon hap{ewaMiloradaUlemekaLegije. (Tanjug)

sreda5.septembar2012.

13

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU ODOBRIO NOVOSA\ANINU ZORAN PETAKOVU ELEKTRONSKI NADZOR

Zboguvredeepiskopa stodanauku}nompritvoru

Prvi osnovni sud u Beogradu usvojio je molbu aktiviste Antifa{isti~ke akcije Novog Sada Zorana Petakova da kaznu od 100danazatvora,zboguvredeepiskopaSrpske pravoslavne crkve Irineja, odslu`i u ku}nompritvoruuzelektronskinadzor,izjavilajeju~eTanjuguportparolsudaIvana Rami}. Sud je preina~io odluku iz decembra 2011.godinekojomjePetakovubilaizre~e-

nakaznaod100danaklasi~nogzatvora,po{tonijeplationov~anukaznuod100.000dinaranakojujeosu|enjo{2008.u^etvrtom osnovnom sudu u Beogradu, precizirala je Rami}. Ukoliko Petakov bez odobrewa napusti svojstanukom}eslu`itikaznuselektronskomnarukvicomokonogeprekokoje}ese vr{titi nadzor wegovog kretawa, i to jednomutrajawuod12sati,odnosnodvaputau

trajawuodpo{estsati,sud}eodreditida ostatakkazneizdr`avauzatvoru. Petakov je osu|en za uvredu ba~kog episkopa SPC Irineja, koji ga je tu`io 2005. godine,jerjePetakovunastupuujednojtelevizijskojemisijirekaodaSPCpodr`ava odre|eneekstremisti~kegrupacijeuSrbiji.PetakovjetadaepiskopeArtemija,Amfilohija,Atanasija iIrinejaozna~iokao „~etirijaha~aapokalipse”.

SVE VI[E TE[KIH KRIVI^NIH DELA U SRBIJI

Pro{legodineizre~eno 125presudazaubistvo Prema podacima Republi~kog zavoda za statistiku Srbija ima svevi{ekriminalaca.Brojpunoletnihpo~inilacakrivi~nihdelauSrbijitokompro{legodine porastaojezadesetodstouodnosuna2010.godine.Pro{legodine je,pokazujupodaci,podneto88.207 krivi~nih prijava, izvr{eno 39.439 optu`ewa punoletnih osoba i izre~eno 30.807 presuda za po~iwenakrivi~nadela. Od 30.807 osu|enih lica pro{legodine,skoropolovina~ine po~inioci krivi~nih dela protiv imovine - 6.825, bezbednosti javnog saobra}aja - 3.693, protiv zdravqaqudi-3.619,protivbra-

kaiporodice-2.892iprotiv`ivotaitela-2.319. USrbijijezaubistvopro{le godine izre~eno 125 presuda, 62 zate{koubistvo,osamzaubistvo namah,jednaza~edomorstvoisedam za nehajno li{ewe `ivota. Za ubistva na zatvorske kazne osu|enasu204lica.

Izre~eno je i 2.103 presude za tu~e,te{keilaketelesnepresude. Zbog neovla{}enog dr`awa opojnih droga, pro{le godine osu|enasu1.452lica,azbogneovla{}ene proizvodwe i stavqaweuprometnarkotikaka`weno je2.026osoba. Za nasiqe u porodici presuda jeizre~enau1.616slu~ajeva,aza nedavaweizdr`avawasvojojdeci ~ak1.15roditeqa. Premastatisti~kimpodacima me|u delikventima dominiraju mu{arcidok`ene~inedesetodsto ka`wenih. Najvi{e je osu|enih mu{karaca starosti izme|u

30 i 50 godina. Ve}ina wih , ~ak 21.702osu|enajenauslovnekazne a8.576navremenskekaznezatvora, {to ~ini samo ~etvrtinu od ukupnoosu|enih.Stru~wacitvrdedajere~oblagojkaznenojpoliticipunoletnimpo~iniocima krivi~nih dela i kao glavni argumentnavodepodatakdajenajve-

Samo ~etiri zatvorenika nastavila fakultet Trenutnosamo~etiri,od11.000zatvorenikaipritvorenika, zavr{avafakultete.Sva~etvoricasenalazenaizdr`avawukazneuKaznenopopravnomzavoduuSremskojMitroviciipoha|ajufakulteteUniverzitetaMegatrend,Fakultetazame|unarodnu ekonomiju u Beogradu, Likovnu akademiju u Novom Sadu, Pravni fakultet u Beogradu i Fakultet za uslu`bni biznis u SremskojKamenici. Pravilnik o ku}nom redu u KPZ predvi|a mogu}nost da oni kojisuzapo~eliredovno{kolovaweilisenalazeutokuredovnog{kolovawamogudaganastavealineredovnoiutokuizdr`avawakazneuzatvoru.

}ibrojosu|endobiododvegodinerobije. Nakonovihstatisti~kihpodatakajasnojedasebrojosu|enika u srpskim zatvorima tokom posledwedecenijeudvostru~io.Jer, presamojednedecenijeizare{etakabiloje6.283osu|enikaapre samo nekoliko meseci taj broj je iznosio11.094.Ono{tosetako|eizmenilouodnosunaprethodnegodinejeste~iwenicadajena vrhu naj~e{}ih krivi~nih dela danas ubedqivo imovinski delikt. Premaobja{wewukriminologa Zlatka Nikoli}a dominacija imovinskih prestupa pristuna je u celom svetu , kao {tosuiubistva.Kada je re~ o nasiqu u porodici,dodaje,ono nije ni tretirano kao posebna vrsta prestupa, ve} je smatrano patrijarhalnim nasle|em. ^ak se, kako ka`e, smatralo da ako mu{karacnebije`enu,nije pravi mu{karac. Danasjetokrivi~no deloizatoserobija. Sa 1.825 na 1.306 smawioseibrojosu|enih na {est meseci, dok je prvi preo- kretzabele`enkodkazniizme|u jedneidvegodine.Danasjeiduplovi{eonihkojisuosu|enina kazne izme|u tri i pet godina, kaoionihkojirobijajuizme|u15 i20godina. Danas samo jedan osu|enik robija vi{e od maksimalnih 40 godinazatvoranegopre~etirigodine. Statistikapokazujeidadanas ima900osu|enikavi{estarosti izme|u27i40godina,kaoipedesetakkojiimajuizme|u40i50godina. Madasusrpskizatvoriprenatrpani,malojezatvorenikakoji odlu~uju da zatvorske dane pametno iskoristi i nastavi {kolovaweilipakizu~inekizanat. Na oko 11.000 zatvorenika u Srbiji svega ~etvoro zavr{ava fakultete koje su zapo~eli pre odlaskanaizdr`avawekazne.Iako Uprava za izvr{ewe krivi~nih sankcija,kadgodjetomogu}e,iz-

Pravila se, uglavnom, po{tuju Prema podacima Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija osu|eniciiz29srpskihzatvorauglavnompo{tujupravilai red.Tokompro{legodinebiloje18.408redovnihizlazaka zavikend,odkojihjesamo136 zloupotrebqeno. Od13.222osu|enika,kojisu dobili dozvolu za izlazak u grad,wih61jetakvupogodnost zloupotrebilo. Oni koji su steklipravonavanredniinagradni vikend, nagradni odlazakugradiliodi{wiodmor,a takvihjebilo4.900,u35slu~ajevanisupo{tovalipravila. Postojeislu`benirazlozi zbog kojih osu|enici privremeno izlaze iz zatvorskih ustanova. Naj~e{}e je to zbog pristupa dr`avnim organima, zdravstvenim ustanovama, {kolama, fakultetima ali i porodicizbogvanrednihdoga|aja.Od37.539ovihnamenskih izlazakatokompro{legodine osu|enici su zloupotrebili sedam. laziususretosu|enimazadodatnimobrazovawem,takvihzahteva skorodainema. Da je broj `eqnih visokog obrazovawa me|u zatvorenicima u padu govori i podatak od pre tri godine, kada je u zatvorima bilo 10.000 qudi, vi{e {kole ili fakultete zavr{avalo je deset, odnosno svaki hiqaditi. Na{ propis dozvoqava da osobe koje su na izdr`avawu kazne zatvora, a nalaze se u poluotvorenom ili otvorenom tretmanu, imajupravodapola`uispitetako{totra`edozvoluzaodlazak napolagaweipopravilugadobijaju. Poredobrazovawaiobuke,zatvorenici u na{im zatvorima mogusebavitiiraznimhobijima kao{tosuslikarstvo,literalno stvarala{tvo, vajarstvo, drvodeqstvo, grn~arija. Uprava im u tompogleduizlaziususretomogu}avawem da u~estvuju na slikarskimkolonijama,literalnim konkursima... Q. Male{evi}

SU\EWE RATKU MLADI]U U HAGU

Svedok:Teralisunasdaska~emo uvodu,papucali Svedok na su|ewu ha{kom optu`eniku Ratku Mladi}u, Rajif Begi} ispri~aojeju~edasudvadesetak mu{karaca muslimanske veroispovesti pripadnici VojskeRepublikeSrpske1992.godinedovelinaVrhopoqskimosti teralidaodatleska~uaondapucalinawih.Begi}jejedinipre`iveo31.maj1992.kadajenaVrhopoqskom mostu ubijeno dvadesetak Bo{waka iz zaselaka oko SanskogMosta. Svedok je ispri~ao da su ga pripadnici[estekraji{kebrigadeVRSsprovodilipremaSanskomMostu,aliumestodaihdeportujuautobusom,kakoimjebilo re~eno, dvadesetak zarobqenika je, prema wegovim re~ima,

uz premla}ivawe i pojedina~no ubijawe dovedeno na Vrhpoqski most. -Nakondu`egpremla}ivawai vre|awa, jedan vojnik se pitao glasno-koznalepodaska~euvodu?Jedanvojnik,kojijestajaouz desnu ogradu, zvao se A}imovi} Marinko,rekaoje-jaznamdaCeraznalepodaska~euvodu-opisao je svedok, preneo je Radio SlobodnaEvropa. Svi zarobqenici su jedan po jedanteranidaska~usogrademosta s kojeg su ih ~etiri vojnika VRS ga|ala automatskim oru`jem,ispri~aojeBegi}inaveoda je i on tako|e nateran da sko~i, dodaju}idajeuspeodasesakrije rowewem.Umestonawega,vatra

jeotvorenanamajicukojujeskinuo,kazaojesvedok. -Izvodesammogaoposmatrati, dva-tri puta, isti scenario. Zna~i ~ovek ska~e, a ova ~etvorica pucaju. I posle tog pucawa vi{enikonijeskakaouvodu.Nijese~ulonijaukawe,nipsovawe -opisaojeBegi}. Begi} je ispri~ao da se zbog krvarewavratiodorodnogsela Dowi Begi}i, koje su pre toga zauzele srpske snage, gde mu je pomogla kuma An|a. Me|utim, kom{ije srpske nacionalnosti su se bojale zbog wegovog povratka jer se saznalo o masovnomubistvunaVrhpoqskommostu i zato su pozvali vojnike VRSkojisuga,kakojenaveo,od-

veli u logor Mawa~u odakle je pu{tenkrajem1992. Tokom unakrsnog ispitivawa obrana je poku{avala da dovede u pitawe wegov iskaz ispituju}igaodetaqimave}datihizjavanadrugimsu|ewimazaratne zlo~ine. PosleBegi}a,svedo~ewejezapo~eo[efikHurko,kojijepre`iveozlostavqaweuzato~eni~kimobjektimauRogatici,prenosiRadioSlobodnaEVropa. Optu`eniMladi}je,predkraj zasedawa u utorak, ponovno upozorennaneprimerenopona{awe usudnici,aliovogputanisupreduzetemerepoputnedavnogizbacivawa. (Tanjug)


14

SPORT

sreda5.septembar2012.

dnevnik

REPREZENTACIJA SRBIJE U KVALIFIKACIJAMA ZA EP U ZREWANINU DO^EKUJE SLOVA^KU

BarselonanudiMesiju do`ivotniugovor

Orlovinemaju pravonakiks Selektor Srbije Du{anIvkovi}priznaoje dawegovtimimadosta problemaidajezabrinut kada je u pitawu plasman na Evropsko prvenstvo u Sloveniji 2013. Srbija u kvalifikacijama imaskor4-3izaplasmannaEvrobasket mora da dobije sve tri utakmice do kraja - Slova~ku i Izraelkodku}eiEstonijuugostima. - Moramo da idemo iz me~a u me~,darazigramotimiprebrodimoovukrizu.Zabrinutsambio i pre po~etka kvalifikacija, aliisadsam.TimimamnogoproblemaitonesmemodakrijemorekaojeIvkovi}.

On je dodao da ovaj tim nije istionajkojijepretrigodineu PoqskojbiodrugiuEvropi. -Na{iigra~inisuimaliadekvatan napredak kao ostali u Evropi. Imali smo Tripkovi}a, koji je bio najboqi {uter, Veli~kovi}a, a sada nam se povredioLu~i},kojijebiootkrovewe. Mi kao zemqa nemamo mogu}nosti da te gubitke nadoknadimo konstatovaojeIvkovi}. Ivkovi}jeistakaodakaotrenerpreuzimapunuodgovornost. - Moramo da budemo realni, ovo nije fajtereski tim koji je fizi~kidominantan.Ipak,mkislimdasmoupovoqnojsituaciji jersamire{avamosvojusudbinu.

Onjenaveodane`elidaumawujepobeduCrneGoreuposledwem me~u minulog vikenda (72:62), ali da je sudijski kriterijumnatomme~ubiosumwiv. - Ne mislim da Savez treba da {aqe protest u FIBA, ali ja planiram da pozovem sudiju Lamoniku, koji je moj veliki prijateq i da ga pitam kako je mogu}edanamodtrenutkakada smostekliprednostdosuditri faula u napadu, Krsti}a opteretili~nimgre{kamaidosudi trisekundeureketu.Neka`em dajebilotendencije,alijedefinitivnoprotivnikposletoga vra}en u igru. To nisam videoukarijeri,ali~iwenicaje

SelektorDu{anIvkovi}nikakodaprona|epravupetorku

U MERIDIJANI TRENIRAJU PUNOM PAROM

Novaliga izazov

Ko{arka{i novosadske Meridijaneuovojsezonitakmi~i}ese u Prvoj B ligi Srbije. Iako novajlijeuovomstepenutakmi~ewa uklubune`eledaigrajuepizodnu ulogu.Zbogtogasudovelinekolikopoja~awa,uglavnomiskusnih ko{arka{a..Pripremesupo~eli pre skoro mesec dana, a sada im sledeprijateqskeutakmice.TrenerFilipSocekiwegovpomo}nik\uroMajki}natajna~in`ele da provere igra~e i uigraju tim. Momci isti~u da je ekipa prili~no mo}na i da }e u~initi sve daispuneambicijequdiizkluba. Sportski direktor Dragan - Baja Gutovi}razmi{qauistomsmeru. -Na{ciqnekrijemo.@elimo da budemo u gorwem delu tabele. Akoseuka`eprilikadaseplasiramouPrvuAligu,sigurnojene}emopropustiti-naglasiojeGutovi}. - Doveli smo petoricu igra~a.VeliborBuhaiBojanToma{evi}do{lisuizMakedonije, a obojica su Novosa|ani. Tu je i Neboj{a Jovi{i} iz Ba~kog Jarka,kaoimomciizjuniorskogpogona Vojvodine Srbijagasa NikolaTurawaniniDraganMari}. Finansijeovognovosadskogkolektivasustabilne.OsvemubrinuDarko^ovi}iVlatkoDr~a. M. Pa.

Popovi}na klupiVr{~ana Ko{arka{ki klub Vr{ac za novog trenera imenovao je Olivera Popovi}a. On }e na klupi kluba, koji je ranije nosio ime Hemofarm, zameniti Neboj{u Bogavca. Popovi} (42) kao trenerjeradiouukrajinskomHimikuJu`nom,apretogaiskustvoje sticaouVizuri,MegaIshranii AvalaAdi.

Grupa A Srbija-Slova~ka (20.30) CrnaGora-Estonija (20.30) Izrael-Island (20.30)

1.CrnaGora 2.Srbija 3.Izrael 4.Estonija 5.Slova~ka 6.Island

7 7 7 7 7 7

7 4 4 4 1 1

0557:490 3595:504 3596:520 3533:546 6521:613 6518:647

14 11 11 11 8 8

da smo odigrali slabo i zaslu`eno izgubili - zakqu~io je Ivkovi}. Kadajeupitawudana{wime~ u kvalifikacijama sa Slova~kom, selektor je rekao da Dejan Musli ima problema sa alergijom, Marko Ke{eq sa povredom ramena, a kapiten Nenad Krsti} osim problema sa disawemimaidistorzijusko~nog zgloba. Du{ko Savanovi} rekao je daovareprezentacijaSrbije idaqeposedujekvalitet,ali dajojjeuzdrmanosamopouzdawe. - Svaka predstoje}a utakmicanamjebitnazbogsituacijeukojojsenalazimo.Sami smo krivi i nije nam se ovo desiloprekono}i.Razvojdoga|ajauposledwedvegodine, uzpovredeiodgovornostmla|ihigra~adoveonasjeuovu situaciju-istakaojeSavanovi}. Napitawenovinaraza{to wegove partije nisu na ranijemnivouonjerekao: - Ja sam u funkciji ekipe, nisam gladan i `eqan poena, ne`elimdamewamstiligre, nisam ni od ~ega odstupio i trudimsedabudemmaksimalnoufunkcijireprezentacije -poru~iojeSavanovi}. Srbija danas od 20.30 sati igra protiv Slova~ke u Zrewaninu, a ulaz je kao i ranijimme~evimabesplatan.

VOJVODINA SRBIJAGAS POD PUNIM GASOM

AmbicijaJadranskaliga Ko{arka{i Vojvodine Srbijagasau{lisuu~etvrtusedmicu priprema za narednu sezonu u PrvojAligiSrbije.Po~elisu isaodigravawemtreningutakmica, a u subotu su gostovali OKKBeograduipobedili82:75. Ambicije crveno - belih nisu male i zbog toga moraju biti maksimalnospremni. - Odigra}emo jedanaest ili dvanaestpripremnihutakmicarekaoje{efstrukeNovosa|ana Sini{a Mati}. - U~estvova}emo na me|unarodnim turnirima u Makedoniji i Rumuniji, jer `elimo da na{i igra~i sti~u odre|eno iskustvo sa inostranim ekipama. Tako|e, igra}emo i na Memorijalnom turniru „Danilovi} - Grozdani}” u Novom Sadu. Odmeri}emo snage s kragujeva~kim Radni~kim, Smederevom i jo{ nekim ekipama. Toliko pripremnih utakmica odigrali smo i pred po~etak protekle sezone i mislim da je to dovoqno da uigramo tim i uverimoseuformuko{arka{a i wihove mogu}nosti. Ina~e, treniramo dva puta dnevno, a slobodandanjeobi~nonedeqa. Vojvodina je u ovom prelaznomrokuostalabez{estorice igra~a,oti{lisu:Milo{evi}, Buni}, Dun|erski, Vujo{evi}, Kalini} i Stoja~i}. Me|utim, {efstrukerekaojeda}eStoja~i},mo`da,ostatiuklubu. -Zbogblokadera~unaostali smobeznekolicineigra~a,ali i to }e za nekoliko dana re{iti. Znali smo da odlaze Du{ko Buni} i Strahiwa Milo{evi}. Uspelismodazadr`imoMarkovi}a, Zekovi}a i Ku`etu, koji su bili okosnica ekipe, kao i Ivequ i Marojevi}a. Do{li su Osmokrovi}, Pe{akovi} i ^omagi}. IskrenojeSini{aMati}rekaodaekipanijejakakaouproteklojsezoni,kadjeVo{aigra-

Predsednik Katalonaca Sandro Rosel odlu~io je da najboqeg fudbalera sveta zadr`idokrajakarijereitako se osigura od eventualnih ponuda bogatih klubova. SandroRosel,prvi~ovekBarselone, navodno je veoma zabrinut da bi Lionel Mesi usled neke prebogate ponude mogao da napusti Nou Kamp. Rosel je re{iodani{taneprepu{taslu~aju, uprkos Mesijevim izjavamadajeBarselonawegovklub idanerazmi{qaoodlasku. [panski dnevnik „As” prenosidajepredsednikKatalonaca re{io da omalenom Argentincu ponudi do`ivotni ugovor i tako se osigura od eventualnih ponuda bogatih klubova, poput Man~ester sitija, Pari sen @ermena ili An`ija.

LionelMesi

Tako|e, na taj na~in `eleo bi i da spre~i Mesijevu ideju da posledwu profesionalnu sezonu odigra za argentinski Wuel Old Bojs, u kojem je po~eokarijeru. Mesijev sada{wi ugovor sa Barselonom va`i do 2016. godine. Wegova godi{wa plata je10,5milionaevra,aotkupna klauzula je ~ak 250 miliona evra.

KANARINCI SE POJA^ALI

Skopqaksevratio ujato Fudbaleri Novog Sada nakon ~etirikolasupraznih{aka,bez i jednog osvojenog boda. Uprava prvoliga{a sa Detelinare nije sedela skr{tenih ruku, pa je posledwegdanaprelaznogroka,anga`ovala jo{ nekoliko igra~a. TakosuporedpovratnikaNeboj-

gubilismojeodlaskomTufegxi}a -rekaojeIli}. Kanarinci vi{e nemaju pravo nakiks. - Danas nas o~ekuje utakmica u SomboruprotivRadni~kogukupu. Bi}etodobraprilikadaisprobamo sve igra~e i poku{amo stvari

Neboj{aSkopqak

{e Skopqaka, Sa{e Bogunovi}a (Proleter) i Darija Bo`i~i}a (pozajmicaRad),novaimenau`uto - plavom jatu, Novica Maksimovi} (Hajduk Kula), Zoran Vukovi} (Hrvatska), Nenad Nedeqkovi}(Mladiradnik),Sa{aVidovi} (Timok) i Uro{ Pu{kar (Srem). Tener kanarinaca Josif Ili} svestan je slabog starta, ali ga hrabre posledwi potezi ~elnika kluba vezanih za fini{ prelaznogroka: -Imalismote`akraspored,an eo~ekivanosmoizgubiliodTimoka.Udogovorusaupravom,uspeli smo u posledwi ~as da dovedemo nekolikoigra~akakobismopoja~alivezniredinapad.@eqanam jedaformiramostabilantim,kojikao{tojetobioslu~ajiprethodnih sezona mora da igra napada~ki fudbal. U~ini}emo sve da povratimo o{tricu napada koju smoimaliprethodnesezoneaiz-

da postavimo na svoje mesto. A o~ekujenasutakmicaprotivlidera, kru{eva~kog Napretka. Poku-

Triling na kaqewu Stru~ni{tabNovogSada odlu~iojedatrojicumla|ih igra~a po{aqe na kaqewe. TakojeNemawaMiqanovi} ustupqenSlogiizTemerina, a tandem Stefan Vu~kovi}iPetarIli}pozajmqen je ^SK Pivari. Nikola Vasili} napustio je tabor `uto-plavih u potrazi za novomsredinom. {a}emo da savladamo Kru{evqane.Moramobitistrqivi,marqivoraditiistvari}edo}inasvojemesto-optimistajestrategNovosa|anaJosifIli}. I. Grubor

PRETKOLO KUPA SRBIJE

Danas Kova~evac-Mladiradnik (16.00) Timok-Sin|eli} (16.00) JedinstvoPutevi-Kolubara (16.00) Dunav-Banat (16.00) Radni~ki(S)-NoviSad (16.00) ^ukari~ki-Srem(SM) (16.00) KiM-Mladenovac (16.00) Pobednici}eizboritiplasmanu{esnaestinufinalaKupa Srbije(26.septembra).

OgwenKu`eta

lauplej-ofuiborilasezaplasmanuJedranskuligu. - Mo`da vi{e nikoga ne}emo dovesti. Me|utim, ube|eni smo da }emo se ponovo plasirati u Superligu Srbije. Tada }e nam trebati poja~awa, jer na{e ambicije nisu splasle. @elimo

plasmanuJadranskuliguiunarednoj sezoni }e u taj stepen takmi~ewa i}i ~etiri srpske ekipe.Dakle,bi}enamzaostvareweambicijadovoqnodaosvojimoi~etvrtomesto-naglasio jeSini{aMati}. M. Pavlovi}


SPORT

dnevnik

sreda5.septembar2012.

15

DRUGI DAN PRIPREMA REPREZENTACIJE SRBIJE ZA KVALIFIKACIONE ME^EVE PROTIV [KOTSKE I VELSA

Stojkovi}a ne zanima utisak Zoran Mari} novi trener Spartaka No vi tre ner fud ba le ra Spartaka Zlatib or vode bi}e Zoran Mari} i javnosti }e biti predstavqen danas. Wegov pomo}nik bi}e Goran [aula nekada{wi igra~ Vojvodine. Zoran „Ximi” Mari} je bio se lek tor omla din ske re pre zentacije Srbije na ovogodi{wem Evropskom prvenstvu u Estoniji. Ximi Mari} je pre anga`ovawa u FSS, 2010. godine bio trener Borca iz Bawaluke, 2009. drugi put je vodio Vojvodinu, dodu{e kratko, a prvi put trener Novosa|ana bio je u sezoni 2005-06. Trenersku karijeru po~eo je tamo gde je zavr{io igra~ku, u Komposteli.

Kao desno krilo proslavio se igraju}i za Novi Sad, Vojvodinu (1979-87), Selti Vigo i Kompostelu, u kojoj je 1993. godine zavr{io karijeru. Dva puta nastupio je i za reprezentaciju SFRJ. Milinkovi} je podneo ostavku posle o~ajnog starta golubova u prvenstvu, koji su u prvih ~etiri kola zebele`ili isto toliko poraza. Milinkovi} se vratio u Suboticu u februaru ove godine i zamenio Zorana Wegu{a. Od leta 2009. godine, zakqu~no sa sutra{wom promocijom Mari}a, Suboti~ani su promenili {estoricu trenera, s tim da je Milinkovi} dva puta postavqan i smewivan.

Vu~i} vra}a Yaji}a u Zvezdu? Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} sastao se sa Draganom Xaji}em sa kojim je razmatrao wegov povratak na kormilo Crvene zvezde. Prema nezvani~nim informacijama Vu~i} i Xaji} su postigli dogovor da nekada{wi predsednik ponovo preuzme rukovo|ewe Zvezdom, ~im se zavr{i sudski proces protiv wega.

Dragan Yaji}

Tokom razgovora Xaji} i Vu~i} su diskutovali i o poziciji sportskog direktora kluba, a glavni kandidat navodno je fudbalski menaxer Zoran Stojadinovi}. Xaji} ne krije spremnost da se vrati na Marakanu, ali mu je prioritet sudski proces koji se vodi protiv wega zbog navodne zloupotrebe polo`aja i nezakonitog prisvajawa novca od transfera. Po{to je su|ewe u{lo u samo zavr{nicu, o~ekuje se da dobije epilog krajem septembra, Xaji} bi ve} u oktobru mogao i zvani~no da se kandiduje za mesto predsednika, ta~no osam godina nakon odlaska sa te pozicije. Susred Xaji}a i Vu~i}a je navodno inicirao glavni sponzor Zvezde, kompanija Gasprom, koji navodno vi{e nema poverewe u aktuelnu upravu crveno-belih.

Krasi} se le~i u Beogradu Milo{ Krasi} povredio je krajem avgusta zadwu lo`u na me~u plejofa Lige {ampiona protiv moskovskog Spartaka, pa su prve prognoze govorile da }e odsustvovati sa terena oko mesec i po dana. Reprezentativac Srbije doputovao je u Beograd na pregled i terapije kod ~uvene lekarke Marijane Kova~evi}, koja je pomogla mnogim ~uvenim fudbalerima. - Na teren }u br`e nego {to se pretpostavqalo u prvi mah. Predvi|awa su bila da }u pauzirati oko pet nedeqa, ali sada je situacija povoqnija. Nadam se da }u se za dvadesetak dana vratiti na teren - izjavio je Krasi}, koji je po~etkom avgusta pre{ao iz Juventusa u turski klub. On je rekao da to zna~i da }e br`e mo}i i da pomogne selekciji Srbije u kvalifikacijama

Drugi radni dan orlova, u okviru priprema za start u kvalifikacijama za Svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu u kojem }e snage osdmeriti sa [kotskom u petak i Velsom u utorak u Novom Sadu , proteko je u odli~noj atmosferi, kroz koju provejava optimizam i vera u sopstvene mogu}nosti. Niko se ne osvr}e previ{e na ~iwenicu da je u [kotskoj izjava selektora Mihajlovi}a u kojoj je saop{tio da smo kvalitetniji sastav, podigla buru i dodatno motivisala Ostrvqane. Povre|enih nema, svi treniraju punom parom i polako se upoznaju sa vrlinama i manama prvog rivala. - Odgovaraju nam ekipe koje igraju na snagu, srcem i uz to forsiraju duge lopte i puno duela. Mislim, da posedujemo individulano ve}i kvalitet, {to opet ne mora ni{ta da zna~i. Treba da u|emo u me~ sa maksimalnom motivacijom, fizi~ki i u pogledu koli~ine tr~awa da adekvatno pariramo doma}inu. To je osnovni uslov da kasnije stvorimo prostor za organizaciju brzih napada iz kojih bi pretili [kotima- istakao je pozudani defanzivac Neven Suboti}. ^ini se da }e polaznu osnovu za dobre rezultate na{eg nacionalnog tima ~initi defanziva, u kojoj imamo vrhunske, iskusne igra~e. Re{eno je i pitawe golmana povratkom me|u stative Vladimira Stojkovi}a.

Vladimir Stojkovi}

- Ekipa je podmla|ena, formirana je odli~na atmosfera i o~ekujem da na startu takmi~ewa po~nemo da bele`imo pozitvne rezultate, koji mogu da nam trasiraju put ka kona~nom ciqu, a to je Mondijal. U [kotsku ne kre}emo sa idejom da budemo zadovqni remijem, ili po onom {ablonu da ostavimo dobar utisak, bez obzira na ishod. Ulo`i}emo maksimum da se domognemo prva tri boda u grupi. Li~no ne bih bio zadovoqan da iz ovog dvome~a u kojem nas ka-

snije o~ekuje megdan sa Velsom ukwi`imo ~etiri „poena”. Mada, je svaki bod sa gostovawa dobro do{ao- bio je pomalo kontraverzan golman Stojkovi} na pres konferenciji u Staroj Pazovi. Selektor je opet iz mlade u „A” tim prekomandovaob Draka Lazovi}a koji je dobru partiju pru`io u Bordou. - Nadam se povoqnom rezultatu protiv [kotske, koja je neugodan rival na doma}em terenu, kada iza sebe ima fanati~nu po-

NAJBOQI IGRA^ REALA NEZADOVOQAN

Ronaldo napu{ta Madrid Ronaldo nije samo nezadovoqan {to prima isto koliko i Kaka, a dvostruko mawe od Samjuela Etoa, ve} i {to ga ne po{utuju ni saigra~i, ni navija~i, {to se kapiten u Realu bira po sta`u, {to nema odre|ene povlastice, itd. Madrid „gori” jo{ od nedeqe i utakmice izme|u Reala i Grande, u kojoj je madridski superstar Kristijano Ronaldo postigao dva gola i odbio da se ra du je, a potom novinarima otkrio da nije sre}an i da u Realu znaju za{to. Za{to!? Pitali su se svi koji prate Real, ali i konkurenti. [panska „Marka”, tradicionalno naklowena Realu, objavila je u utorak „bestseler” pri~u s naslovom: „Istina o Ronaldu”. Marka navodi da nikada jedna tako kratka re~enica, sa dve re~i, nije izazvala takav udar na najve}i {panski, verovatno i svetski klub. Tako|e, list navodi da je Kristijano ta~no znao {ta govori, kad govori i {ta }e to izazvati. Dogodilo se da su {okirani ostali i predsednik kluba Florentino Perez i „wegova desna ruka” Hoze Anhel San~ez i u subotu kada je Portugalac zakazao hitan sastanak i u nedequ, kada su videli wegovu reakciju i ~uli za izjavu.

Kristijano Ronaldo

Top 10 najpla}enijih fudbalera 1. Samjuel Eto (An`i) - 20 miliona evra 2. Zlatan Ibrahimovi} (PS@) - 14,5 3. Vejn Runi (Man~ester junajted) - 13,8 4. Jaja Ture (Man~ester siti) - 13 5. Serhio Aguero (Man~ester siti) - 12,5 6. Didije Drogba ([angaj [enhua) - 12 7. Fernando Tores (^elsi) - 10,8 8. Dario Konka (Gvan`u) - 10,6 9. Lionel Mesi (Barselona) - 10,5 10. Kristijano Ronaldo (Real Madrid) - 10

Siti sprema 120 miliona evra

za Svetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. - ^itao sam da selektor Sini{a Mihajlovi} ra~una na mene, a moj stav prema dresu Srbije je dobro poznat. Jedva ~ekam da ponovo zaigram za reprezentaciju - dodao je Krasi}.

dr{ku preko 50.000 gledalaca. @ao mi je {to ne}u biti uz mladu reprezentaciju u dva susreta odluke u kojima treba da obezbedimo „bara`”, a sa druge strane imponuje poziv selektora Mihajlovi}a. Verujem u uspeh na oba koloseka, odnosno trijumf mladih u Danskoj, i na{ u Glazgovu - poru~io je Lazovi}. Orlovi sutra lete put Glazgova, gde }e do utakmice na „Hempden parku” odraditi jo{ dva treninga. Z. Rangelov

Samo dan po{to je Kristijano Ronaldo izjavio da je nesre}an u Real Madridu po~ele su spekulacije u wegovom prelasku u Pari Sen @ermen ili Man~ester Siti. [panski mediji kao glavnog kandidata ipak isti~u Siti, a pi{u da bi Ronaldo u Man~ester mogao da se vrati za novi transfer rekord od ~ak 120 miliona evra. Osim Sitija, koji je prvi iza{ao sa mogu}om cifrom od rekordnih 120 miliona evra, za Ronalda su zainteresovani i Junajted, ^elsi i Pari Sen @ermen. Ronaldo je u Madrid stigao iz Junajteda 2009. godine za 96 miliona evra i taj transfer i daqe je najve}i u istoriji fudbala. U vezi sa Ronaldovim nezadovoqstvom usledili su bro-

jni komentari da je nesre}an {to nije najpla}eniji fudbaler sveta. U stvari, Portugalac je tek deseti na listi primawa u svetu. Ronaldo je kad se uzmu u obzir i marketin{ki prihodi drugi najpla}eniji fudbaler na svetu, odmah iza Dejvida Bekama, ali je tek na 10. mestu kad je u pitawu zarada od terena. Ronaldo u Realu ima godi{wu platu od 10 miliona evra, {to je dvostruko mawe nego {to ima Samjuel Eto u An`iju, a od wega su pla}eniji i Zlatan Ibrahimovi}, Vejn Runi, Jaja Ture, Serhio Aguero, Didije Drogba, Fernando Tores, Dario Konka i ono {toga sigurno najvi{e boli Lionel Mesi.

Marka navodi da Kristijanova tuga le`i delom u novcu, ali da ne mo`e samo novcem da bude izle~ena. Naime, ~iwenica je da Ronaldo ne `eli da prima vi{e samo deset miliona evra godi{we, koliko ima i posrnuli Kaka, ali wega mu~e i druge stvari koje nemaju veze s parama. Na primer, Ronaldo ne ose}a da ga po{tuju u Madridu, onoliko koliko on smatra da je to potrebno. Navodno ose}a da ga saigra~i ne do`ivqavaju kao vo|u na terenu i da ne cene dovoqno wegova odricawa i trud koji ula`e za ekipu, ne dopada mu se ni tradicija Real Madrida po kojoj se kapiteni biraju, najvi{e prema sta`u u timu, a smatra ni da mu kraqevski klub nije dao dovoqnu podr{ku u nameri da vrati titulu najboqeg igra~a Evrope u svoje ruke. Ona je nedavno ponovo pripala igra~u Barselone, samo ovog puta Andresu Inijesti. Ronaldo je {efovima navodno rekao da je dao celog sebe tokom svakog minuta koji je odigrao za klub tokom prethodne tri sezone (150 golova na 149 me~eva), ali da ne `eli da trpi vi{e neke stvari. Na zaprepa{}ewe Pereza, pi{e „Marka”, Ronaldo se po`alio da ga ni navija~i Reala ne po{tuju dovoqno. @alio se {to ga navija~i Reala nisu branili i podr`ali kada su mu suparni~ki zvi`dali, kao i {to ne uzvikuju wegovo ime svaki put kada postigne gol. On tako|e `ali {to u Madridu nema odre|ene povlastice koje u svojim klubovima i gradovima imaju najve}e zvezde ostalih evropskih giganata. Sve ovo mo`e da se posmatra iz dva ugla - da Ronaldo zaslu`uje boqu platu u Realu, ako recimo Samjuel Eto zara|uje duplo vi{e, odnosno 20 miliona evra, kao i da Portugalac tra`i svaki na~in da {to pre ode u klub koji }e ga u~initi najpla}enijim fudbalerom dana{wice, a to je verovatno Man~ester siti.


16

sport

sreda5.septembar2012.

OLIMPIJADA U ISTANBULU

DRUGA SREMSKA LIGA

Odesanakpusti

Dobrojevi} odbraniopenal Jedinstvo (R) - Napredak (V) 1:1 (0:0) RUMA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 150, sudija Maksi} (Ogar).Strelci: Rako{ u 71. (iz penala) za Jedinstvo, \a~anin u 60. minutu za Napredak. @uti kartoni: P. Sabo, Joki} (Jedinstvo), M. Dobrojevi} (Napredak). JEDINSTVO: Qubinkovi} 7, Babi} 7, Jovi} 7 (Opa~i} 7), Ninkovi} 7, Joki} 8, Rako{ 9, Savi} 8 (Cviji} 7), P. Sabo 7, Sudar 7 (S. Sabo 7), Bo`i} 7, Basara 7. NAPREDAK: M. Dobrojevi} 7, V. Petrovi} 6, P. Petrovi} 6, Jastrebi} 7, ^alina 8 (G. Pani} 7), Kula~anin 8, \a~anin 8, Pani} 8, Gali} 7, Novakovi} 6 (N. Petrovi} 7), Bo{wakovi} 8. Stevan Bo`i} nije uspeo da postigne gol sa penala, golman Milo{ Dobojevi} je wegov {ut sa bele ta~ke odbranio, i doma}ini su ostali bez planirane pobede. B. \or|evi}

Grani~ar - Borac 2:1 (1:0) GRABOVCI: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija Radi} (In|ija).Strelci: Milovanovi} u 4. i Nov~i} u 75. (iz penala) za Grani~ar, M. Joveli} u 72. minutu za Borac. @uti kartoni: Samarxi} (Grani~ar), Kremi}, [kara (Borac).Crveni karton: [umarski (Grani~ar). GRANI^AR: Nov~i} 7, Mari} 7, Kosti} 7, Jovi} 7, Jovanovi} 7 (Stojanovi} ), S. \or|i} 7, Karda{ – (Rahar 6), M. \or|i} 7, Samarxi} 7, Lozi} 6, Milovanovi} 7. BORAC: Jandri} 8, [ar~evi} 7, Mati} 7, [umarski 6, Kremi} 7 ([kara 7, @uni}), @ili} 7, Jovi} 6, R. Male{evi} 7, Talirovi} 7, Z. Male{evi} 6, [panovi} 6 (M. Joveli} 7). Igrao se kvalitetan fudbal, ali mo`e se re}i da je sre}niji tim slavio. R. Me|edovi}

Grani~ar - Dunav 3:1 (1:1) KUZMIN: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija Cveti~anin (Ruma).Strelci: Vasili} u 33, Q.Simi} u 55. i Poli} u 75. za Grani~ar, @e`eq u 5. minutu za Dunav. GRANI^AR: Stevi} 7, M. Simi} 6, Bosanac 6 (Radulovi} 6), Bogosavqevi} 6, Veselinovi} 8, Pe~enica 7, Luka~ 6, Vukadinovi} 6 (Poli} 7), Makivi} 6 (Danilovi} 7), Vasili} 7, Q. Simi} 7. DUNAV: Jelovac 6, Stevanovi} 6, @e`eq 7, Badovinac 6, [kori} 7, Dra~a 6, Najdanovi} 6, Vuka{in 6, @ivkovi} 6, Kiti} 6, Cvi{i} 6. Dva rivala, nikada se do sada nisu susrela, ni u prvenstvenim ni prijateqskim utakmicama, ali odigrali su svoj prvenac u obostrano fer igri. Iako, je gost poveo, doma}in je zaslu`io pobedu, jer je celu utakmicu bio boqi rival i stalno je napadao. R. Papri}

Lovac - Jedinstvo (P) 1:0 (0:0) KARLOV^I]: Igrali{te Lovca, gledalaca 250, sudija Radivojevi} (Ba~inci).Strelac: Mladen Vuka{inovi} u 54. minutu. @uti kartoni: Ostoji}, @ivanovi} (Lovac), Trumi} (Jedinstvo). LOVAC: Samarxi} 8 (Arsi} ), @ivanovi} 7, Mirko Vuka{inovi} 7, Z. Devrwa 8, Masal 8 (P. ]ali} ), Ostoji} 9, Opa~i} 9 ( Kova~evi}), Bo{kovi} 7, Popovi} 8, A.]ali} 7, Mladen Vuka{inovi} 8. JEDINSTVO: Der 8, G. Petrovi} 7 (Stojanovi} 7), Deni} 7, Simi} 7 (@akula 8), Despotovi} 7 (Trumi} 7), D. Petrovi} 8, Maxar 7, Nasti} 7, Zuber 8, Ivanovi} 8, Crnkovi} 7. Mladen Vuka{inovi} je iskoristio jednu izvanredno uba~enu loptu pred gol gostiju i sa

deset metara je sproveo u mre`u.To je bilo dovoqno za pobedu doma}ina. M. Klin~arevi}

Sloga - Hrtkovci 2:1 (2:0) KRWE[EVCI: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Mari} (Sremska Mitrovica).Strelci: Jovanovi} u 25. i Vuj~i} u 41. za Slogu, a Nikoli} u 61. minutu za Hrtkovce. @uti kartoni: Mar~eti}, Gagi}, Rastovi} (Sloga), Novakl, Savi} (Hrtkovci). SLOGA: \ermanovi} 6, Rastovi} 6, Mar~eti} 7, Beli} 6, \ilas 7 (Jutrovi}), In|i} 6, Jovanovi} 6 (Bo`i~kovi} 6), Radojevi} 7 (Voki} 6), Gagi} 6, Vuj~i} 8, Mirkovi} 6. HRTKOVCI: ^i~a 6, Mandi} 6, Me|ed 6 (Novakovi} 6), [opalovi} 6, Mitrovi} 7, Raji} 7, Brkqa~a 6, Pjevac 7 (A. Savi} 6), Nikoli} 6 (Su{i} 6), Savi} 7, Novak 6. Doma}ini su lako do{li do vo|stva od 2:0, i imali su jo{ nekoliko lepih prilika da udvostru~e rezultat. Kada, su gosti u nastavku smawili vo|stvo doma}ih, bio je to lep gol Nikoli}a iz slobodnog udarca sa oko 20 metara, do kraja susreta bilo je neizvesno ko }e slaviti.Te{kom mukom doma}ini su do{li do pobede. D. Trifunovi}

Sloboda - Budu}nost 4:3 (2:3) [A[INCI: Igrali{te Slobode, gledalaca 200, sudija Boro|i (Sremska Mitrovica).Strelci: Mijatovi} u 4, Milutinovi} u 42.i 81. i Kulpinac u 63. za Slobodu, a G. Simeunovi} u 11, 16. i 20. minugtu za Budu}nost. @uti kartoni: Kulpinac (Sloboda), Milovanovi}, N. Gruji} (Budu}nost). SLOBODA: S. Popovi} 7, Petrovi} 8, Stanojevi} 7, Vje{tica 7, Nedeqkovi} 7, Mijatovi} 8 (Damjanovi} 8), Milutinovi} 9 (Milanovi}), ^anaxija 7, Kulpinac 8 (Malenkovi} 8), M. Popovi} 7, Zmijanac 8. BUDU]NOST: Jefti} 8, S. Gruji} 7, Mihailovi} 7 (Stojkovi} 6), N. Gruji} 6, Radosavqevi} 7, Jordanovski – (Jeserti} 7), ^upi} 6, G. Simeunovi} 8, Lazi} 7 (Petrovi} 7), Rogo 7, Milovanovi} 6. Iako, su gosti vodili i sa 3:1, [a{in~ani se ni jednog trenutka nisu predavali, napadali su u talasima i takva se igra isplatila. Pobe|en je iskusni rival.U 42. Milutinovi} je postigao retko lep i efektan gol.Bio je to precizan udarac s 20 metara. S. Nedeqkovi}

Zeka Buquba{a - @elezni~ar 1:1 (0:0) RAVWE: Stadion Zeke Buquba{e, gledalaca 200, sudija

GRABOVCI: Grani~ar-Borac 2:1, KARLOV^I]: Lovac-Jedinstvo(P)1:0,KRWE[EVCI:Sloga-Hrtkovci 2:1, RAVWE: Zeka Buquba{a-@elezni~ar 1:1, BELEGI[: Podunavac-Napredak (P)3:1,RUMA:Jedinstvo-Napredak(V)1:1,KUZMIN:Grani~arDunav 3:1, [A[INCI: Sloboda-Budu}nost4:3. 1.Z.Buquba{a 4 2.Sloboda 4 3.@elezni~ar 4 4.Podunavac 4 5.Hrtkovci 4 6.Budu}nost 4 7.Grani~ar(G) 4 8.Napredak(P)4 9.Jed.(R) 4 10.Grani~ar(K) 4 11.Napredak(V) 4 12.Lovac 4 13.Borac 4 14.Sloga 4 15.Jed.(P) 4 16.Dunav 4

3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0

0 10:2 0 11:6 0 5:1 1 14:5 1 8:3 1 9:5 1 5:6 2 6:5 1 2:2 2 7:7 2 4:6 3 3:8 3 2:7 3 2:7 2 0:2 4 2:18

10 10 10 9 7 7 7 6 5 4 4 3 3 3 2 0

Vladi} ([id).Strelci: Martinovi} u 57. za Zeku Buquba{u, Rakar u 89. za @elezni~ar. @uti kartoni: Martinovi}, Kowevi} (Zeka Buquba{a). ZEKABUQUBA[A: Ivi} 7, Romandi} 7 (Vasi} 7), Kuki} 7, Stankovi} 7, Milo{evi} 7, Kowevi} 7, \onli} 7, \oki} 6 (Savinovi} 7), Martinovi} 9, Belovukovi} 7 (Bude~evi} 7), Zabla}anski 8. @EL EZ NI^ AR: Straj ni} 7, Bu la to vi} 6, Vu ko brat 6 (Mraovi} 7), Rakar 7 (Cvjetinovi} 6), Jovanovi} 7, Ra{i} 6, Milovanovi} 6, Krqi} 7, Jovi~i} 5 (Vukovi} 6), Ma~ak 6, Pa{i} 7. Iako, su Ravwanci bili boqi tokom cele utakmice, samo jedan kiks doma}e odbrane kada je Rakar sa nekih osam metara postigao izjedna~uju}i gol, ko{tao ih je sigurne pobede. A. Savinovi}

Podunavac - Napredak (P) 3:1 (3:1) BELEGI[: Stadion Podunavca, gledalaca 250, sudija Rilak (In|ija).Strelci: Luki} u 10. (iz penala), Dobota u 14. i Po po vi} u 24.za Po du na vac, aMarjanovi} u 4. minutu za Napredak. @uti kartoni: Krivo{ija, Popovi}, Grba~i}, Babi} (Po du na vac).Cr ve ni kar ton: Nikoli} (Napredak). PODUNAVAC: Lakovi} 8 (Tarbuk 8), Krivo{ija 8, Kotur 8, Lep{anovi} 7, Grba~i} 8, Pe{eq 8 (Babi} 8), Gradi} 7, Popovi} 8, Dobrota 8, Vidakovi} 8, Luki} 8 (]irkovi} 8). NAPREDAK: Nikoli} 5, Baki} 6, Vesi} 6 (Zori} 6), Vukadinovi} 6, Gu`vi} 6, Juri{i} 6 (Be`anovi} 6), Jovanovi} 6, Ninkovi} 6 (Kokanovi} 6), Marjanovi} 6, Kolarov 6, Balaban 6.

OP[TINSKA LIGA–SREMSKA MITROVICA

Preokretunastavku Planinac - BSK 2:1 (0:1) LE@IMIR: Igrali{te Planinca, gledalaca 100, sudija Stojanovi} (Ma~vanska Mitrovica). Strelci: Gr{i} u 65. i Smiqani} u 80. za Planinac, a Todi} u 30. minutu za BSK. PLANINAC: Pej~inovi} 8, J. Stepan~evi} 8, S. Stepan~evi} 8, Andrijevi} 8, Gr{i} 9, Ranki} 7, Smiqani} 8 (@aki}), Maleti} 7, Savi} 8, Mandi} 7, Mi}i} 8 (Stanojevi}). BSK: Pani} 7, Plemi} 7, Kovanxi} 7, L. Jovanovi} 7, Aleksi} 7, Jeremi} 7, Laketi} 7, Maksi} 7, S.Jovanovi}, Sladojevi} 7, Todi} 7. Tek u nastavku, doma}in, je nadigrao odli~nog rivala iz Be{enova. @. [evi}

Napredak - Grgurevci 0:0 [UQAM: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija

dnevnik

LE@IMIR: Planinac-BSK 2:1, [UQAM: Napredak-Grgurevci0:0. Kresojevi} (Be{enovo).@uti kartoni: M. Antoni}, \ur|evi} (Napredak), V. Toma{e vi}, Melenti}, Maksimovi}, M. Toma{evi} (Grgurevci). NAPREDAK: D. Todorovi} 7, S. Todorovi} 8, Stanimirovi} 7,M. Antoni} 7, D. Antoni} 7, Martinovi} 6, Q. Simi} 7, Savi} 7, Mi{~evi} 6 (\ur|evi} ), Vuleti} 7 (M. Simi} 6), Tadi} 6. GRGUREVCI: Vukovi} 7, Jeremi} 7, Neboj{a Simi} 7, V. Toma{evi} 6, Pani} 6, P. Petkovi} 6, R. Petkovi} 6, Melenti} 7 (Nikola Simi} 6), Nedeqkovi} 6, Maksimovi} 6, M. Toma{evi} 6.

U Istanbulu, na Olimpijadi u {ahu, posle slobodnog dana nastavqene su borbe s razli~itim uspesima. Na{a mu{ka ekipa prema o~ekivawu savladala je slaba{nu Bocuanu maksimalnim rezultatom, ali su se dame duboko spotakle sa Poqakiwama. Ostaje nam, ipak, da se posle ovog kola, spustimo sa oblaka i realno pratimo daqe rezultate. A Poqakiwe su po rejtingu i bile favoriti, mada su na{e dame znale do sada i sa takvima da iza|u na kraj, danas – nisu. Dva derbija, jedan na mu{kom (Rusija – Jermenija) i jedan na `enskom delu Olimpijade (Kina – Rusija), posle velike i uzbudqive borbe zavr{eni su bez odluke.

Va `ni ji re zul ta ti (mu {karci): Rusija – Jermenija 2:2, Azerbejxan – Hrvatska 3:1, Nema~ka – SAD 2:2, ^e{ka – [panija 1,5:2,5, Filipini – Bugarska 2,5:1,5, BIH – Kina 0,5:3,5, Ma|arska – Poqska 3:1, Engleska – Italija 2:2, Crna Gora – Ukrajina 1:3, Indija – Izrael 2:2, Moldavija – Slovenija 3,5:0,5. Srbija–Bocuana 4:0 (Ivani{evi} (2645) – Oatlhoce (2267) 1:0, Marku{ (2599) – Boikawo (2037) 1:0, Pe ru no vi} (2614) – Ke to (2133) 1:0, Popovi} (2579) – Gaealaf{ve (2151) 1:0). Plasman: 1-3. Rusija, Jermenija, Azerbejxan 11, 4-8. Kina, Filipini, Ukrajina, Ma|arska, [panija 10, itd. Srbija se nalazi na 26. mestu sa 8 bodova. U na-

rednom kolu Srbija igra sa Egiptom. @enska selekcija: Va`niji rezultati: Kina – Rusija 2:2, Poqska – Srbija 3,5:0,5, Slova~ka – Gruzija 1,5:2,5, Ma|arska – [panija 2:2, Ukrajina – Azerbexan 3,5:0,5, Francuska – Filipini 3:1, ^e{ka – Vijetnam 1:3. Poqska – Srbija 3,5:0,5 (So}ko (2467) – Bojkovi} (2392) 1:0, Rajli~ (2412) – Manakova (2304) 1:0, Zavadcka (2377) – Stojanovi} (2277) remi, S~epkovska (2375) – Bendera} (2266) 1:0). U narednom kolu Srbija Igra protiv Vijetnama. Plasman: 1-2. Rusija, Poqska 11, 3-7. Kina, Ukrajina, Gruzija, Francuska, Vijetnam 10,8-17. Ma|arska, Gr~ka, Srbija 9, itd. B. Dankovi}

OP[TINSKA LIGA RUMA–IRIG (PRVI RAZRED)

Obu}arikrenuli silovito OFK Kraqevci - Fru{ka gora 0:4 (0:1) KRAQ EVC I: Igra li {te OFK Kra qe va ca, gle da la ca 150, su di ja Ba {i} (Ru ma).Strelci: Cveti~anin u 17, 74. i 83. i An|eli} u 86. minutu. OFK KRAQ EVC I: Mo {i}, Pet ko vi}, Spa so je vi}, Bu}ko, [aganovi}, Stepanovi}, ^vorkov, Tomi}, Gaji}, Dragutinovi}, Milovanovi}. FRU[KAGORA: Gojkovi}, Bo`i} (Gradi}), \api}, Grubje{i}, Jovi}, ]irkovi} (Borovi}), Jawi}, Mati} (Bome{tar), Cveti~anin, Trnini}, An|eli}. Obu}ari su doma}ine nadigrali u svim elementima igre. [teta je {to su u nekoliko navrata pro ma{i li ideal ne prilike. D. ^u~in

PSK Putinci - Borac 0:0 PUTINCI: Stadiion PSK Putinaca, gledalaca 150, sudija Kavgi} (Ruma). @uti kartoni: Stojanovi}, V. Mati} (Borac). PSK PUTINCI: Stankovi}, Alim pi} 7, Gra o vac 6 (Muji} 7), Simonovi} 7, Vojnovi} 7, Gligori} 7, Mihajlovi} 7, Devrwa 6 (Deni} 7), Mati} 5 (D. Miqkovi} 7), S. Miqkovi} 8, Mudri} 7. BOR AC: Mi lan Va si} 9, Milo{ Vasi} 7, Tomi} 7, @ivkovi} 7, Vujaklija 7, Stojanovi} 7, Jovi} 7, M. Mati} 6, Stojkovi} 7, V. Mati} 6, Milenkovi} 7. ^ak 85 minuta doma}in je bio pred go lom Klen ~a na, stvarao {anse, ali rival se uporno branio i na kraju se i odbranio. T. Stani{i}

Mladost - Napredak 0:1 (0:0) BU\ANOVCI: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, sudija Stoli} (Ruma).Strelac: Vukoti} u 63. minutu. @uti kartoni: Krivo{i}, Aleksi} (Mladost). MLAD OST: Slep ~e vi} 8, Obradov 7, Krivo{i} 6, Radovi} 7, Ko{uti} 6, Mari} 6 (Qubinkovi} 6), M. Bo`i~kovi} 6, Aleksi} 7, Vojnovi} 6 (Pod kra jac 6), A{}e ri} 7, Stojanovi} 6. NAPREDAK: Krni} 7, Vujevi} 6, Ili} 6 (G. Miqkovi} 6), Ili} 6, Graovac 6, Bjeqac 6, Vu~eti} 6, S. Vi{wi} 7 (N. Vi{wi} 6), M. Bo`i} 6 (N. Bo`i} 6), Buza{ 6, Vukoti} 6. Gostima iz @arkovca bio je dovoqan samo jedan kontra napad da ostvare pobedu. Vukoti} je jako {utirao s 16 metara i Slep~evi} je bio nemo}an. P. Qubinkovi}

Kru{edol - Sloga 1:0 (0:0) KRU[ ED OL: Igra li {te Kru{edola, gledalaca 50, su-

di ja Stoj ko vi} (Do brin ci).Strelac: Radulovi} u 70. minutu (iz penala). @uti kartoni: S. Bradi}, Qepoja, Baji} (Kru {e dol), Vu~ ko vi}, Popovi}, Tep{i}, Vuji} (Sloga). KRU[EDOL: Pardovicki, Radulovi} 9, @ivi} 7, \oki} 8, Belanovi} 7, Rado{evi} 9, S. Bradi} 7, \. Bradi} 7, Milo{evi} 6 (Krasni}i ), Baji} 7 (Vukojevi} ), Qepoja 7. SLOGA: Ma~ak 9, Kuzmanovi} 8, Popovi} 8, Pupovac 7, @egarac 8, Baki} 7, Cikota 7, Vu~kovi} 7, Q. Vu~kovi} 7, Vuji} 7, Maleti} 6. Qepoja je sru{en sa le|a u kaznenom prostoru gostiju, a Radulovi} je sa bele ta~ke bio do bar re a li za tor.Za slu `e na pobeda doma}ina, mada su i gosti igrali dobro. S. Radulovi}

Fru{kogorac - Sremac (D) 2:1 (0:0) MALI RADINCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, su di ja Qu bin ko vi} (Ruma). Strelci: Curkovii} u

KRU[EDOL:Kru{edol-Sloga 1:0, PUTINCI: PSK Putinci-Borac 0:0, MALI RADINCI: Fru{kogorac-Sremac (D) 2:1,KRAQEVCI:OFKKraqevci-Fru{kagora0:4,BU\ANOVCI:Mladost-Napredak0:1. 61. i Obrenovi} u 90. za Fru{kogorac, a J. A{}eri} u 70. minutu za Sremac. @uti kartoni: Stepanovi} (Fru{kogorac), Si mi xi}, A. Ra do vac (Sremac). Crveni karton: J. A{}eri} (Sremac). FRU[KOGORAC: M. Jovanovi} 7, Stojakovi} 6, Obrenovi} 7, Stojkovi} 5, Stepanovi} 6, Baji} 5, @. Jovanovi} 6, Stori} 6 (Popovi} 6), Kadar 7 (Kne `e vi} 6), Mi o ko vi} 6 (Curkovi} 7), ]iri} 6. SREM AC: M. Ra do vac 7 (Simixi} ), A. Radovac 6, A. Radojev 6, Gagi} 5, Kleverni} 6 (@. Radojev ), Solarevi} 6, Viloti} 6, ^esti} 6, R. A{}eri} 6, J. A{}eri} 6, Dupor 6. Doma}in slab, gosti jo{ slabiji rival. Dobro je {to su bodovi sre}no ostali u Malim Radincima. R. Mio

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA–ISTOK

Kontrama dobodova Jedinstvo Stevi} – Dolovo 1:3 (0:1) KA^AREVO: Stadion Jedinstva Stevi}, gledalaca 200, sudija: Klepan (Alibunar), strelci: Zlatanovi} u 61. za Jedinstvo Stevi}, a Mladenovi} u 40. Gvozdenovi} u 55. i Stanojevi} u 82. minutu za Dolovo. @uti karto ni: Br ko vi}, Spa skov ski, Okuka, I. Pe{ovski (Jedinstvo Stevi}), Cvetkovi}, Petrovi}, An|elkovi} (Dolovo). Crveni karton: Grubeti}(Dolovo). JEDINSTVO STEVI]: Ristovski 5, Brkovi} 5 (Andreji} ), Mom~ilovi} 6, I. Pe{ovski 5, Spaskovski 5, Spasi} 5 (Atanasov 6), Nestorovski 5, P. Okuka 6, S. Pe{ovski 5, Traj~evski 6, Zlatanovi} 5. DOL OV O: An |el ko vi} 7, Grubeti} 5, \. Hajdukov 6 (N. \or|evi} 6), Milosavqevi} 6, Mladenovi} 7, Petrovi} 7, D. \or|evi} 6, Stanojevi} 7, Cvetkovi} 7, Gvozdenovi} 7, S. Hajdukov 7. U derbiju kola gosti iz Dolova pru`ili su borbenu igru i zaslu`eno odneli bodove iz Ka~areva. Doma}i igra~i jalovim i stihijskim napadima nisu uspeli da ugroze gol gostiju. Prvi pogodak gosti su postigli iz dobrog izvedenog kornera, odbrana doma}eg tima bila stati~na kada je Mladenovi} glavom savladao Ristovskog.

JedinstvoStevi}-Dolovo 1:3,Pobeda-Polet0:2,Borac - Unirea 3:2, Omladinac (O) Pan~evo 10:0, Strela - Spartak 1:2, BSK - Mladost 2:4, Stari Tami{ - @elezni~ar 0:2,Glogow-PlaviDunav5:0, Proleter-Omladinac(D)2:3.

1.Dolovo 2.Spartak 3.@elezni~ar 4.Omlad.(D) 5.Mladost 6.Jed.Stevi} 7.Glogow 8.Oml.(O) 9.Borac 10.Proleter 11.Unirea 12.Pobeda 13.BSK 14.Pl.Dunav 15.St.Tami{ 16.Polet 17.Strela 18.Pan~evo

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 4

18:4 12:3 8:1 13:6 10:4 14:6 11:6 13:7 11:6 7:8 8:11 2:6 7:13 7:13 2:9 6:14 2:9 1:26

12 12 12 10 9 7 7 6 6 4 4 4 3 3 3 3 0 0

U drugom poluvremenu doma}i igra~i nastavili su sa slabom igrom i uspeli su da golom Zlatanovi}a ostanu u igri. Gosti su se branili i u 68. minuti ostali sa desetoricom na terenu i uspeli su da iskoriste dva kontranapada i golovima Gvozdenovi}a i Stanojevi}a koji je sa 35 metara lobovao doma}eg golmana odnosu bodove. B. St.


SPORT

dnevnik

sreda5.septembar2012.

OP[TINSKA LIGA – [ID

OTVORENO PRVENSTVO AMERIKE – US OPEN

Prisebni BobanLuka~

Anaspremna dasru{iiSerenu

Omladinac (M) – Grani~ar 1:0 (0:0) MOLOVIN: Igrali{te Omladinca, gledalaca 50, sudija Grkini} ([id).Strelac: B. Luka~ u 78. minutu. @uti karton: Stanivukovi} (Grani~ar). OMLADINAC: Obradov 7, Bukor 7, I. Luka~ 7, Wilican 8, Gwatovi} 7, Valentik 7, Bo`in 7, Ga{i} 7, B. Luka~ 8 (Nikoli} ), Davidovi} 7 (Gruji}), Si~ 7. GRANI^AR: Cvijanovi} 8, Kova~evi} 7, D. Jovi} 7, Z. Jovi} 7, Simi} 7, Timarac 7, Stanivukovi} 7, D. Juro{evi} 7, \uki} 7, S. Juro{evi} 7. Gosti doputovali sa samo dest igra~a. I da nije bilo prisebnog Bobana Luka~a, odneli bi bod. On je s 15 metara prizemnim {utem savladao odli~nog Cvijanovi}a. D. Nikoli}

Bratstvo – Jednota 2:2 (2:1) SOT: Igrali{te Bratstva, gledalaca 150, sudija Radin (Ba~inci).Strelci: Vlaisavqevi} u 6. i ^ipkar u 18. minutu za Bratstvo, a Opa~i} u 15. i Dupaq u 70. minutu za Jednotu. @uti karton: Vlaisavqevi} (Bratstvo). BRATSTVO: Avramovi} 6 (Vitman 6), Ceti} 7, Suboti} 7, Majher 6, ^alina 6, ^ipkar 6, A{ki} 6 (Pova`an 6), Vlaisavqevi} 6 (Grkovac 6), Milanovi} 6, Arsenovi} 6, Dobri} 6. JEDNOTA: Panti} 6, Hr~ek 6, Danguzov 6, S. Hr~ek 6, Danilovi} 7, Sla|an 7, Rukavina 7, Opa~i} 7, \ur|evi} 6, Dupaq 7, Kramar 7 (M. Hr~ek, Jovi~i}). Mada je kona~an rezultat realan, ne mo`e se zanemariti ~iwenica da su doma}ini dva puta vodili. I. Kubik

Fru{kogorac – Borac 3:0 (0:0) KUKUJEVCI: Igrali{te Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Mar~eti} (Gibarac).Strelci: Iliba{i} u 54, Galija{ u 75. i Vojnovi} u 89. minutu. @uti kartoni: Leki}, Jovanovi} (Fru{kogorac).Crveni karton: \ur~i} (Borac).

FRU[KOGORAC: Brati} 7, Vajagi} 6, Iliba{i} 7, S. Marti} 6, V. Marti} 7, Leki} 6 (R. Vuk{i} ), Jovanovi} 5 (Amanovi}), S. Vuk{i} 6, Zec 7, Golubovi} 6, Galija{ 7 (Vojnovi} 6). BORAC: \ur~i} 7, Peji} 5, Sarap 6, V.Ore{~anin 5 (Naranxi} ), M. Ore{~anin 6 (@arkovi}), I. Filipovi} 6, Savi} 5, Benkovi} 5, Stoj{i} 6, Krwaji} 5, D. Filipovi} 6. Sve dok je na golu bio \ur~i}, doma}ini nisu mogli posti}i gol. Onda je on intervenisao van 16 metara rukom, a potom zaradio crveni karton. Posle toga doma}ini su do{li do lake pobede. R. Grkavac

Omladinac (B) – Jedinstvo (Q) 0:2 (0:2) BATROVCI: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija Durakovi} ([id).Strelci: D. Ruman u 14. i Cigankov u 25. minutu. OMLADINAC: Pavlovi}, Radosavqevi}, Pani}, Stojakovi} (@. Male{evi}), \urki},

MOROVI]: Jedinstvo–Sin|eli} 0:3, BA^INCI: OFK Ba~inci–OFK Bingula 6:1, KUKUJEVCI: Fru{kogorac–Borac 3:0, BATROVCI: Omladinac–Jedinstvo (Q) 0:2, BIKI] DO: OFK Biki}–Sremac 5:1, SOT: Bratstvo–Jednota 1:1, MOLOVIN: Omladinac–Grani~ar1:0. 1.OFKBiki} 3 3 0 0 15:1 9 2.Sin|eli} 3 3 0 0 10:2 9 3.Fru{kog. 3 3 0 0 10:2 9 4.Ba~inci 2 2 0 0 8:1 6 5.Omlad.(B) 3 2 0 1 5:3 6 6.Omlad.(M) 3 2 0 1 7:7 6 7.Jedins.(Q) 3 1 0 2 3:4 3 8.Borac 2 1 0 1 1:3 3 9.Grani~ar 3 1 0 2 5:8 3 10.Bingula 3 1 0 2 3:8 3 11.Bratstvo 3 0 1 2 6:11 1 12.Jednota 3 0 1 2 3:11 1 13.Jedins.(M) 3 0 0 3 0:6 0 14.Sremac 3 0 0 3 2:11 0

Trifkovi}, Ga~i}, A. Bo`i} (N. Bo`i}), P. Male{evi} (Bogdanovi}), Manojlovi}, Jarabek. JEDINSTVO: Mrkowi}, [ili, Cigankov, ^ali}, Tadi}, Pavlovi}, A. Ruman, Radivojevi}, Petrovi}, Mr|anovi}, D. Ruman. P. Male{evi}

Biki} – Sremac 5:1 (3:0) BIKI] DO: Igrali{te OFK Biki}a, gledalaca 150, sudija Vukovac (Vi{wi}evo).Strelci: Bodo u 25, 44. i 53. i Dobri} u 36. i 51. za OFK Biki}, Star~evi} u 78. minutu za Sremac. BIKI]: Bugarski 7, N. Kotarli} 7, Rado{evi} 7, Gledi} 7 (Vu~kovi} 7), Basrak 7 (Ceti} 7), R. Kotarli} 7, Stefan Malivuk 7, Kurbalija 7 (Spasoja Malivuk 7), Vranov 7, Bodo 8, Dobri} 8. SREMAC: Kotarli} 5, Balo{ 5, Rajkovac 5, Santra~ 5, Jovanovi} 5, R. Ostoji} 6, Milankovi} 6, B. Ostoji} 7, [olaja 5 (Radmanovi} 5), Radosavqevi} 5 (Star~evi} 6), Breki} 5 (Ugrenovi} ). Bodo i Dobri}, da su hteli i bili malo ozbiqniji, mogli su gostima mre`u napuniti do vrha. D. Hnatko

17

Najboqa srpska teniserka Ana Ivanovi}, nakon plasmana u ~etvrtfinale US opena, odu{evqena je {to je ponovo u svetskom vrhu. Ivanovi}eva je sjajnom igrom u osmini finala eliminisala Cvetanu Pironkovu (6:0, 6:4), a slede}a rivalka }e joj biti Serena Vilijams. - Ako je Serena, tra`i}u osvetu jer sam ovde ve} dva puta gubila od we. Poku{a}u da u`ivam na terenu i da igram najbo-

Marejlako protivRaoni}a Britanac Endi Marej lako je izborio plasman u ~etvrtfinale US opena po{to j eliminisao Kana|ani na Mi lo {a Ra o ni }a. Marej je ro|enog Podgori~anina dobio sa 6:4, 6:4, 6:2, a u ~etvrtfinalu }e igrati protiv Hrvata Marina ^i li }a. Ni ^i li} ni je imao mno go pro ble ma u osmini finala, sa 7:5, 6:5, 6:0 sa vla dao je Slo va ka Ma ri na Kli `a na To ma{ Berdih je u ~etvrtom kolu po be dio Ni ko la sa Al ma gra sa 3:0, po se to vi ma 7:6(4), 6:4, 6:1. U borbi za polufinale Berdih }e igrati protiv Roxera Federera po{to se wegov rival Mardi Fi{ po vu kao sa tur ni ra zbog zdravstvenih problema.

Ana Ivanovi}

qe {to mogu - poru~ila je Ivanovi}eva. Ana je protiv nezgodne Bugarke jo{ jednom potvrdila da je wena forma u uzlaznoj putawi. - Zaista je sjajno ponovo biti u ~etvrtfinalu Gren slema i prvi put u Wujorku. U prvom setu sam odigrala prakti~no bez gre{ke i znala sam da }e u drugom da bude te`e. Ipak, uspela sam da dobijem me~ i veoma sam

zadovoqna - izjavila je Ivanovi}eva. Ona je dodala da su joj posledwe ~etiri godine bile veoma te{ke, prvenstveno zbog problema sa povredama. - @elim da u`ivam u ovom trenutku, da budem sre}na. Kada je u pitawu povratak posle povreda bilo je mnogo uspona i padova, pre svega jer je te{ko da bude{ konstantan, da igra{ dobro u konti-

nuitetu i to mi je najvi{e nedostajalo - priznala je Ivanovi}eva. Vilijamsova je u osmini finala dobila Andreu Hlava~kovu sa dva puta po 6:0. - Igram iz me~a u me~ sve boqe - rekla je posle me~a Serena Vilijams. - Uverena sam da }u i u Wujorku sti}i do finala. Znam da Ana igra mnogo boqe nego ranije, ali sam ipak ja ta koja se pita.

Jedinstvo (M) – Sin|eli} 0:3 (0:1) MOROVI]: Stadion Jedinstva, gledalaca 150, sudija Stanivukovi} (Erdevik).Strelci: V. Mileti}, T. Mileti} i Savi}. JEDINSTVO: Luki}, Simi}, Lu`aji}, Maovac, M. Boji}, Aramba{i}, Adamec (A. Boji}), Markovi}, Vucowa, Bekerek, Kalaba (Anti}uk). SIN\ELI]: Jak{i}, Damjanovi}, Stojanovi}, Kova~evi}, Geordini, Vudrak, Savi}, V. Mileti}, Stojakovi} (T. Mileti}), Vezirovi} ([arac), Gubi} (M. Savi}). I. Popovi}

NOLEORGANIZUJEDOBROTVORNUVE^ERUZAPOMO] DECIUSRBIJI: NajboqisrpskiteniserNovak\okovi},uime svojefondacije,organizova}e12.septembrauWujorkuprvudobrotvornuve~eruposve}enudeciipoboq{awuuslovawihovogobrazovawaiodrastawauSrbiji.Tridanapozavr{etkuUSopena,\okovi},kaopo~asnipredsedavaju}i,bi}edoma}inovogzna~ajnogdoga|ajaive~ere,nakojoj}ebitiprire|enahumanitarnaaukcija. Pored\okovica,kaoosniva~a,po~asnogpredsedavaju}egiambasadora Unicefa u~estvova}e i holivudski glumac Endi Garsija, svetskitopmodelAwaRubik,~uvenakreatorkaDonaKaran,filmskiproducentMilutinGetsbi,poslovnimagnatRonaldBarkl,dok sudolazaknajaviliikreatorTomiHilfigersasuprugomDiOklepo,urednica„Voga”AnaVinturidrugepoznateli~nosti.

OFK Ba~inci – OFK Bingula 6:1 (4:0) BA^INCI: Stadion „]irin rit“, gledalaca 100, sudija Pendo (Erdevik). Strelci: Bla`anovi} u 2, Cuper u 27, Ili} u 30, 35. i 90. i Milinkovi} u 82. za OFK Ba~ince, a N. Rai} u 55. minutu za OFK Bingulu. OFK BA^INCI: Barjaktarevi} 7, Junuzovi} 7, Mili} 7, Maro{i~evi} 7 (Xuwa 7), Gruji~i} 7, Ili} 9 (Milovanovi} 7), Kalini} 7 (Trbi} 7), Bla`anovi} 7, Milinkovi} 7, Meni~anin 7, Cuper 7. OFK BINGULA: Petkovi} 8, Kora} 7, N. Rai} 6, ]osi} 7, Cerovski 6, Farka{ 6, Lovas 7, Rami} 6, Stambolija 6, Rudi} 6, J.Rai} 6. Fizi~ki ja~i Ba~in~ani su prosto pregazili goste iz Bingule. Mogli su dobiti ovu utakmicu, sa mogo ubedqivijim rezultatom. Z. Lazarov

ODI G RAN FIN ALN I MAS TERS TURN IR PRV ENS TVA SRB IJ E U BI^VOLEJU:IsidoraEgi}iAleksandraFrajtovi}iStefanBastaiIgorTe{i} pob edn ic i su Fin aln og turn ir a @VIPbi~Masters–PrvenstvaSrbijeu odbojcinapesku“,igrannaAdiCiganliji uBeogradu,aIsidoraEgi}iAleksandra Frajtovi}iSini{aAntoni}iMarkoGale{evprvacisuSrbijeuukupnomplasma-

nu.AleksandraFrajtovi}iSini{aAntoni} su progla{eni za „Kraqicu i Kraqa pla`e“u2012.godini. Egi}iFrajtovi}suufinaluu`enskoj konkurenciji savladale Nata{u [evariku i Ninu [kari} sa 2:1, po setovima 21:11,18:21i15:13.Tre}emestosuosvojile Milena Mati} i Branka Medan, koje su u me~u za bronzanu medaqu bile boqe od Qiqane Stojanovi} i Mirjane Komle-

novi} sa 2:1, po setovima 21:13, 14:21 i 15:9. U konkurenciji odbojka{a, Stefan Basta i Igor Te{i} su u finalu pobedili ovogodi{we prvake Srbije, Sini{u Antoni}aiMarkaGale{evasa2:0,posetovima 21:16i21:15.NenadTati}iNenadSimeunovi} su osvojili tre}e mesto, pobedom nad Miqanom Kikovi}em i Markom Nikoli}emsa2:0,posetovima21:17i21:9.


18

dnevnikOv [AH SRedOM

sreda5.septembar2012.

LIGEVOJVODINE BA^KALIGA Rezultati 7. kola: Vojvodina (Novi Sad) - Prigrevica 6,5:1,5, Srbobran - Adice (Novi Sad) 3,5:4,5, Hercegovac (Gajdobra) Panonija 5,5:2,5, Radni~ki (Bajmok)-Senta3:5,OmladinacKucura - BT[K (Ba~ka Topola) 4:4, Ba~ka Palanka - Vulkan Protektor(Apatin)6:2. Plasman:1.Vojvodina21(41,5), 2. Hercegovac 18 (36,5), 3. Adice 15(33,5),4.Senta15(31,5),5.Srbobran13(34,5),6.Omladinac9(27), 7.Ba~kaPalanka9(26,5),8.Prigrevica 5 (23), 9-10. Vulkan Protektor,BT[K5(21),11.Radni~ki 4(24,5),12.Panonija1(15,5).

BANATSKALIGA Rezultati7.kola:Sloga(Plandi{te)-Proleter(^oka)3:5,Rusanda (Melenci) – Kova~ica 4,5:3,5, Naftagas 2 (Elemir) – PA[K (Pan~evo) 4,5:3,5, Napredak(^estereg)-Alibunar4,5:3,5, “BoraIvkov”(BanatskoNovoSelo)–Bile}anin(Se~aw)4:4,“Bora Kosti}” (Vr{ac) – “Bata ]osi}”(Opovo)3,5:4,5. Plasman: 1. “Bata ]osi}” 21 (37,5),2.“BoraKostic”18(37,5),3. PA[K13 (32), 4. Bile}anin 12 (29,5), 5. Alibunar 10 (29,5), 6. Proleter9(24,5),7.“BoraIvkov” 8(27),8.Rusanda8(26,5),9.Napredak7(25),10.Naftagas5(22,5),11. Kova~ica3(24,5),12.Sloga2(20).

SREMSKALIGA Rezultati7.kola:Hajduk(Be{ka) – “Car Uro{“ (Jazak) 4:4, Bano{tor - Sloga (In|ija) 5,5:2,5, LSK (La}arak) - Cement (Beo~in) 4:4, Sremac (Vojka) Borac(VelikiRadinci)5:3,StaraPazova2-BanovciDunav3:5, Radni~ki([id) slobodan.. Plasman: 1. Banovci Dunav 18 (33(+),2.“CarUro{“12(31,5(+), 3. Hajduk 11 (26), 4. Cement 11 (24,5),5.Sremac10(22,5),6.Stara Pazova (2) 9 (27,5(+), 7. Radni~ki 8 (25), 8. Borac 5 (25,5(+), 9. LSK 5 (24), 10. Bano{tor 5 (22,5),11.Sloga1(18).

SEVERNOBANATSKA LIGA Rezultati7.kola:Radni~ki(Kikinda) - 2. Oktobar (Kumane) 3:5, Mladost (Luki}evo) – Budu}nost (Srpska Crwa) 4:4, Jedinstvo (E~ka) - Krajina (Kraji{nik) 2:6, Lehel (Mu`qa) – Zlatica 7:1, Mladost (Bo~ar) - Novi Kne`evac 5,5:2,5,Proleter(Zrewanin)-Mladost(BanatskiDespotovac)4:4. Plasman: 1. Krajina 21 (42,5), 2. Lehel 16 (37,5), 3. Mladost (Bo~ar)13(32,5),4.2.Oktobar13 (30,5),5.Mladost(Ban.Despotovac) 10 (30,5), 6. Mladost (Luki}evo)9(25),7.NoviKne`evac9 (23,5),8.Proleter8(27),9.Radni~ki 6 (28,5), 10. Budu}nost SrpskaCrwa6(24,5),11.Zlatica5(20),12.Jedinstvo1(14).

MLSOMBOR Rez ult at i 6. kol a: Pol et (Rastina)–Polet(Karavukovo) 3,5:4,5, “Bogoqub Mihajlovi}” (Stani{i}) – Ba~ki Breg 4:4, Leme{ (Svetozar Mileti}) – Lipar5:3,AleksaSantic–Karavukovo 3:5, Sivac (2) - Ravangradskeajkule(Sombor)1,5:6,5. Plasman: 1. Ravangradske ajkule 16 (34), 2. Karavukovo 16 (29,5),3.Polet(Karavukovo)11 (24), 4. Pol et (Rast in a) 10 (26,5),5.Sivac(2)9(21),6.Lipar7(26),7.“BogoqubMihajlovi}” 7 (24,5), 8. Aleksa [anti} 4(21,5),9.Leme{4(17),10.Ba~kiBreg1(16).

BRZOPOTEZNIINTERVJU:MILORADLAZI],DIREKTORN[K-a

Napadnadvetitule [ahovski klub N[K DDOR iz Novog Sada }e ove godine braniti dve titule, prvenstvo i kup. Pred novu sezonu razgovaramo s direktorom najja~eg srpskog kluba, Miloradom Lazi}em. GospodineLazi}u,{ahje,pokazalosetokrozposledwadva veka,najjeftinijamasovnakulturna manifestacija koja zaokupqave}ibrojqudinegoijedna druga igra. Zamolila bih Vas da za ~itaoce “:Dnevnikovog {aha sredom” ka`ete re~dveo{ahu,presvega,opredstoje}emu~e{}uva{egklubauPrvoj ekipnoj mu{koj i `enskoj ligiSrbije. - Novosadski {ahovski klub DDOR, kao aktuelni {ampion Srbijeiosvaja~KupaSrbije,i ovegodineuPrvojligiimanajvi{eambicije.Ciqjedasepoku{a odbraniti {ampionska titula,{toskoronijednomklubu nije uspelo u na{em {ahu. Ove godine zadatak }e biti znatnote`i,jersusena{iglavni rivali osetno poja~ali, pre svih[K“Vodovod”izKragujevca,alimiverujemoukvaliteti voquna{ihvelemajstoraio~ekujemo neizvesnu borbu i uspe{an nastup. To }e poku{ati da ostvare - velemajstori: Robert Marku{, Du{an Popovi}, Dragan[olak,AleksandarKova~evi},BojanVu~kovi},PetarPopovi},MiroqubLazi}iintermajstorSini{a[ari},uzkapitena Miodraga Jevti}a - ka`e Lazi}.-Posledugogodina,na{ klubimaiprvoliga{kuekipuu

D. M. [amrovski 1928. Dijagram:beli-Kd4,Dd1,Tc7, Te7, Sd8, pe{ak d3; crni – Kd6, Ta7,Tg7,Lg2,Sd5,pe{aci:c4,e4. Re{eweproblemabr.404(DimitriCaseco,ApprentiSorcier,1992.)sa pozicijom: beli - Kc4, Th2, Ld3, Le3; crni – Kd1, pe{ak d2; je 1.Kb3! Na1…Ke1sledi2.Th1mat. Na1…e1D(T,L)sledi2.Lc2mat. Na1…e1Ssledi2.Le2mat.

MiloradLazi}

dr`i stauts stabilnog prvoliga{a i da uz druge novosadske klubove koji gaje `enski {ah, ponovodo|emodoautentni~nih novosadskih vrhunskih {ahistkiwa, kao {to to imamo u mu{koj konkurenciji. Ekipu }e ~initi:DanijelaGruji},Ivana [enk,JelenaMilivojevi},Ana Axi}iVeronika[najder. [tamisliteostawuukojem senalazina{{ahdanas? - Te{ko je ukratko re}i ne{toostawuuna{em{ahu.Re-

KADETSKAOLIMPIJADA

Vu~ini}najboqi Usenci40.{ahovskeolimpijade u Istanbulu se odr`ava i Kadetska olimpijada (do 16 godina). Posle 6 odigranih kola Srbija se nalazi na sedmom mestusa8bodova.U~estvuje40dr`avaana{isuporejtingusvrstani na ~etvrtu poziciju. Po~eli su na{i omladinci sjajno pobedom protiv Danske 3,5:0,5, zatim je u drugom kolu zabele`ena pobeda protiv Moldavije 3:1.Utre}emkoluporazodRusije1,5:2,5nijenasomeodazabele-

`imoitre}upobedu,ovogputa protivdoma}ina,sa3:1.Ondasu uslediladvanere{enarezultata: povoqan protiv Jermenije, ali razo~aravuju}i protiv Litvanije koji nas je udaqio od borbezamedaqejerunarednom kolu igramo protiv favorizovaneekipeIrana.ZaSrbijunastupaju: 1. Novak ^abarkapa 3 (iz6partija),2.FilipKumi}2 (4), 3. Nikola Radovanovi} 1,5 (4), 4. Gojko Vu~ini} 5,5 (6), 5.PavleDimi}3(4).

REJTINGLISTA

Karlsenna~elu ObjavqenajerejtinglistaFIDE za eptembar. Evo 20 najja~ih ~ahistapremarejtingu:1.Magnus Karslen 2843, 2. Levon Arowan 2815, 3. Vladimir Kramnik 2797, 4.Tejmur Raxabov 2788, 5. Hikaru Nakamura 2783, 6.Vi{vanatan Anand 2780, 7.Sergej Karjakin 2778, 8. Fabiano Karuana 2773, 9. Vasilij Ivan~uk 2769, 10. AleksanderMorozevi~2758,11.AleksanderGri{~uk2754,12.Veselin Topalov 2752, 13. Peter Svidler 2747,14.GataKamski2746,15.Hao Vang 2742, 16. Boris Geqfand 2738, 17.Vugar Ga{imov 2737, 18. PeterLeko2737,19.BadurXobava2734,20.Ani{Giri2730.

PROBLEM BR.405

Belidajemat udvapoteza

`enskoj konkurenciji, {to je tako|e velika retkost u na{em {ahu. Imamo vrlo mladu ekipu i isti~imo da su na{e igra~ice,osimmaleAne,fakultetski obrazovane i {ah im nije profesionalnoopredelewe,{toje ilogi~nouuslovimaukojimase nalaze {ahisti i wihova egzistencija. Ciq nam je uz poja~awe (mlada ma|arska velemajstorka Veronika [najder) da ovamladaekipauprvovremeza-

MagnusKarlsen

Evo i pregleda rejting liste srpskih {ahista: Mu{karci: 1. IvanIvani{evi}2645,2.Milo{ Perunovi} 2614, 3.Robert Marku{2605,4.BojanVu~kovi}2604, 5.Du{anPopovi}2583,6.MihajloStojanovi}2572,7.BrankoDamqanovi}2572,8.QubomirQubojevi} 2571, 9. Igor Miladinovi} 2554, 10. Aleksandar Kova~evi} 2549, 11. Aleksa Strikovi} 2539, 12. Nikola Sedlak 2538, 13. Milo{ Popovi} 2531, 14.Miodrag Savi}2531,15.BrankoTadi}2525, 16. Milo{ Roganovi} 2518, 17. Mi{a Pap 2513, 18. Skav{a Bre-

wo2512,19.Sini{aDra`i}2511, 20.AlijaMuratovi}2505. @ene:1.Nata{aBojkovi}2392, 2. Alisa Mari} 2387, 3. Svetlana Prudwikova2349,4.MarijaManakova2304,5.MarijaRaki}2300,6. Jordanka Beli} 2298, 7. Mirjana Mari}2276,8.AnaBendera}2266, 9. An|elija Stojanovi} 2263, 10. Irina^oqu{kina2260,11.Gordana Markovi} 2257, 12. Danijela FonVantoh-Rekovski2245,13.MilenaBr~i}2244,14.SawaVuksanovi} 2234, 15. Jovana Eri} 2230, 16. SuzanaMaksimovi}2223,17.Verica Nedeqkovi} 2215, 18. Nata{a Stri`ak 2197, 19. Staka Ivkovi} 2195,20.MarijaPetrovi}2190. Omladinci: 1. Aleksandar In|i} 2494, 2. Lazar Nestorovi} 2384, 3. Marko Nenezi} 2345, 4. Vladimir Lukovi} 2337, 5. Lazar Radusinovi}2326,7.StefanMladenovi} 2264, 8. Radmilo Dimitrijevi}2256,9.Novak^abarkapa 2255,10.VladanDesnica2236,11. Dejan @ivkovi} 2235, 12. Jovana Eri} 2230, 13. Uro{ Cvetanovi} 2229, 14. Filip Kumi} 2223, 15. Milan Zaji} 2212, 16. Nemwa @ivkovi}2212,17.GojkoVu~ini} 2205,18.BojanJovanovi}2205,19. MilojeRatkovi}2202,20.Nikola Radovanovi}2016. Omladinke:1.JovanaEri}2230, 2.AndreaVince2130,3.LenaMiladinovi}2112,4.BarbaraDizdarevi} 2016, 5. Bogdana Nonkovi} 1996, 6. Mila @arkovi} 1993, 7. Stefana Milutinovi} 1981, 8. Adela Veliki} 1972, 9. Maja Milanovi} 1971, 10. Ksenija Tomin 1934, 11. Anastasija Pani} 1933, 12. Milica Milosavqevi} 1926, 13. Danijela Petrovi} 1918, 14. Marica Milovanovi} 1901, 17. Svetlana Stojadinov 1881, 18. JelenaNedeqkovi}1861,19.Jovana Vu~kovi}1856,20.Nata{aKorobqanovi}1839.

zultatiname|unarodnomplanu sve govore, a wih nema. Nadam seda}e`enskareprezentacija uspetidau~inine{tovi{ena teku}oj Olimpijadi. Osim objektvnih okolnostima (nekomercijalan sport, hroni~an problemzaobezbe|ewematerijalnih sredstava...) na{ {ah je optere}en brojnim subjektivnimslabostima.Propu{tenoje dosta {ansi, i potro{eno uzaludmnogoenerijeientuzijazma odstranena{ihvrhunskihklubovaiigra~a.Posleposledwe akcije preregistacije sportskih organizacija, dono{ewe novogZakonaosportu(kojiuzgred mora ubudu}e biti prilagodqiviji malim sportovima), postoji{ansadasene{touorganizacionomsmisluunapredi, alili~nonisamoptimista,jer kroz sve ove godine bavqewa {ahovskomproblematikom,~inimisedau{ahuimasvemawe mesta i uslova za vrhunske igra~e i klubove. Svim {ahistima je drago da je nova ministarska sporta upravo na{a proslavqena{ahistkiwaAlisaMari}iverovatnosemnogo iodweo~ekuje,alimoramobiti svesni da ni ona ne}e mo}i ni{ta sama da u~ini ni za sport ni u okviru sporta za {ah, ako oni osnovni nosioci sporta u na{oj zemqi svojski ne“zasu~urukave”ipomognui {ahu i dr`avnim institucijama da unaprede uslove za rad {ahovskihorganizacijazakqu~ujedirektorN[K-a. StanislavaNedeqkovi}

JU@NOBANATSKA LIGA GrupaPan~evo Rezultati 5. kola: Jedinstvo (Ka~arevo) - Spartak (Debeqa~a)6:0,Borac(Star~evo)–Radni~ki (Kovin) 1:7, Budu}nost – Bavani{te8:0,Gajslobodan. Plasman: 1. Jedinstvo 11 (27(+), 2. Budu}nost 10 (26,5), 3. Radni~ki10(22),4.Gaj6(14),5. Spartak3(12,5),6.Borac3(11), 7.Bavaniste0(5(+).

dnevnik

ANALIZIRANEPARTIJE

SuroviLevon NaOlimpijadini{tanovo. Rusija,Jermenija,Azerbejxan, uborbizamedaqe,na{iuborbisasobom,alitojenekadrugapri~a.Jermenijajeupetom kolu,poslepobedenadUkrajinom, izbila na prvo mesto. Arowan je dobio kqu~nu partiju protiv Ivan~uka. Sa Rusimau{estomkolulomi}ese zlato.

Arowan–Ivan~uk (E15) 1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.d4 b6 4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3 Lb7 Malo redak potez koji ciqa ka budu}oj rokadi belog. 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sa6 (9...d5 je ver ov atn o mnog o log i~nij e.) 10.d5!? Novipotez,alinaravno ideja je poznata iz Damineindijke.Za`rtvupe{aka bel i dob ij a pros tor sa idejomda,kasnije,uigri,povrat i pe{ ak a. Ako bud e u stawu da uspostavi jak centar,bi}eboqi.Igrasevrti ugkavnom na utvr|ivawu pod kojim }e okolnostima crni vratitipe{aka. 10...e:d5 11.Sd4 Lc5 (11...c6 12.c:d5c:d513.Lf4+/=neli~i ba{nanekuveselupozicijuza crnog.Akosadavratipe{aka kao kompenzaciju ima}e izolovanog protivni~kog pe{aka.) 12.Sc2 c6 13.c:d5 c:d5 14.Lg5 Sc7 Belinebitrebalodaodigraishitreno.Akosadauzme pe{aka pozicija bi bila izjedna~ena.Ali,kojeikada~uo dajeLevonishitren? 15.Se3 (15.S:d5 Sc:d5 16.L:f6 D:f6 17.L:d5 L:d5 (17...Lc6!?=Parcrnihlovaca kompenzuju slabost na d7. Bele`imo,tako|e,kolikojesna`an lovac na c5.) 18.D:d5 Db2=) 15...d4?!

GrupaVr{ac Rezultati5.kola:BelaCrkva– Grebenac5,5:2,5,^okot(Gudurica) -Banatul(Lokve)2,5:5,5,Agrostepa - Unirea (Riti{evo) 4,5:3,5, O[KVr{ac–Izbi{te2:6. Plasman: 1. Unirea 12 (26), 2. Bela Crkva 12 (24), 3. Agrostepa 12(23,5),4.^okot7(19,5),5.Banatul7(19),6.Izbi{te5(21),7.Grebenac3(17),8.O[KVr{ac0(9).

SEVERNOBA^KA LIGA Rezultati7.kola:Hajduk(Kula) - @ednik (Stari @ednik) 5,5:2,5,Polet(Rastina)-Bezdan 4:4,“@akiJozef”(StaraMoravica)–“Milo{Raki}”(Ratkovo)5,5:2,5,“MiqoVujovi}”(Crvenka) - Mladost (Oxaci) 6:2, Ada - Elektrovojvodina (Subotica) 4:4, Sivac – Potisje (Kawi`a)5:3. Plasman: 1.Sivac 19 (39,5), 2. “Miqo Vujovi}” 16 (31,5), 3. Bezdan 15 (30,5), 4. “@aki Jozef”11(30),5.Hajduk10(30,5), 6. Mladost 9 (29), 7. Polet 9 (27,5),8.Ada8(24),9.Elektrovojvodina 6 (28), 10. Potisje 5 (23,5),11.“Milo{Raki}”4(24), 12.@ednik1(18).

JU@NOBA^KA LIGA Rezultati 7. kola: “Mihail Taq” (Veternik) – Budu}nost (Nadaq) 3:5, Hajduk (^urug) - Bubamara(NoviSad)3:5,Mladenovo – Vrbas 3:5, Sutjeska (Ba~ko DobroPoqe)-Temerin4:4,Titel– [K“64”(NoviSad)5,5:2,5,Anpasan(NoviSad)-Zmajevo3:5. Plasman: 1. Vrbas 19 (34,5), 2. Bubamara 18 (38), 3. Anpasan16(35,5),4.Titel15(35,5), 5. Temerin 11 (31), 6. Zmajevo 10 (27), 7. Sutjeska 8 (29,5), 8. [K“64”7(23,5),9.Mladenovo 7 (21,5), 10. “Mihail Taq” 3 (23), 11. Hajduk 3 (20), 12. Budu}nost3(17).

Lev on sur ov o ka` wav a ovakvu gre{ku. Na prvi pogled, ~ini se kao da je ovo interesantan nastavak koji }e biti veoma problemati~an, ali Levon jednostavno pokazujedaonmo`edakontroli{esvekomplikacijei dob ij e zna~ ajn u predn ost (15...L:e3!? 6.L:e3 (16.f:e3!? je zanimqivo, ali to nije ono {to bi se okvalifikovalo kao racionalno igrawe {aha.) 16...Se4 i pseudo aktivnost crnog mo` e nadokn ad it i weg ov u lud a~k i lo{ustrukturu,alibibilo nehumanodasetakorastane sa biskupom (mala igra re~i:biskupjenazivzalovca uengleskomjeziku). 16.L:b7 Tb8 (16...d:e3 17.f:e3! Tb8 18.L:f6 g:f6 19.Lg2L:e3+20.Kh1jevrl o jas napredn ostzabel og. 17.Sg4! Patw e po~ iw u. Strukt ur a crn og je pop uc ala. 17...d:c3 18.L:f6 g:f6 19.Le4 d5 20.Lc2 Uzn ap redov an ipe{ aknac3mo` eda izg led a veo m a opas no, ali to nij e ni{ ta u por e| ew u sa pretw am a na kraq ev om kril u. Nai zg led nev in polo` aj bel e dam e na d3 mo`edare{ ipart ij unalic u mes ta. 20…f5 21.Sh6+! (21.L:f5 Dg522.Dd3h5uni{tavakoordinaciju belih figura. Lovac treba da ide iza kraqice! 21...Kh8 22.S:f5 Df6 23.a3 DalisampomenuodaprvatablaJermenijeni{taneradiu `urbi? 23...a5 24.Dd3 Tg8

25.b4! Iznena|uju}e ubistveniudaracdolazisdamine strane. Beli preuzima prednostotvorenihlinijadaisporu~inepobitnepretwe. 25...a:b4 26.a:b4 L:b4 27.Ta7 Se6 28.Se7 Tojesamojednaizmena, napad se sna`no nastavqa. 28...Dg7 (28...Tg729.S:d5gubi figuru.) 29.S:g8 K:g8 30.D:d5 Posle razmene ostala je torta. Fini{jeveomaprijatan. 30...Lc5 31.e3 b5 32.Ta8 T:a8 33.D:a8+ Df8 34.De4 Dh6 35.Ta1 b4 36.Ta5 Lf8 37.Dg4+ Dg7 38.Dh4 h6 39.Ta8 Sc7 Usu{tinisvedobija.Jednostavno Tc8 stvara previ{e pretwi. Ali Levon odmah re{ava stvar!

40.T:f8+! D:f8 41.Dg4+ Kh8 42.Df5 I crni ne mo`e da spre~ilovcadadamat.Prijatan fini{ igre koju je Arowan odigrao savr{eno. Wegovo majstorstvo u poziciji je vansvakesumwe.1:0 Komentar: A.Ramirez *** Dugovremenajetrebalona{im selektorima da u ekipu uvrsteMarijuManakovu.Najzad je Igor Miladinovi} (i Savez)prelomioieventualni (ne)uspeh stavio iznad putnih tro{kova Manakove (Moskva inatrag).UpetkolaMarijaje napravila pet pobeda i delimi~no i wenom zaslugom Srbijajevisokoplasirana,inadajmose,dokraja.

Manakova–Karavade (C15) 1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sc3 Lb4 4.a3 L:c3+ 5.b:c3 d:e4 6.Dg4 Sf6 7.D:g7 Tg8 8.Dh6 Sbd7 9.a4 c5 10.a5 Dc7 11.Dd2 Dc6 12.Se2 b5 13.d:c5 a6 14.Sd4 D:c5 15.La3 Dg5 16.Sb3 Sd5 17.D:g5 T:g5 18.h4 Tg4 19.c4 b:c4 20.Sd2 c3 21.Sc4 f6 22.Sd6+ Kd8

23.Le2 T:g2 24.S:e4 Lb7 25.Lf3 Tg7 26.S:c3 Se5 27.L:d5 e:d5 28.0-0-0 Td7 29.Sa4 Sc4 30.Lb4 d4 31.The1 Lf3 32.Td3 Lc6 33.Sc5 Se5 34.T:d4 T:d4 35.Se6+ Kd7 36.S:d4 Ld5 37.Tg1 Tg8 38.Td1 Sc6 39.S:c6 K:c6 40.Td4 f5 41.c4 Lf7 42.Td6+ Kc7 43.T:a6 L:c4 44.Ta7+ Kc6 45.T:h7 Tg2 46.Th6+ Kd5 47.Td6+ Ke5 48.Td2 Tg4 49.Le7 Tg7 50.Ld6+ Ke4 51.Kb2 Th7 52.Kc3 Lf1 53.Td4+ Kf3 54.Lg3 Tf7 55.Tf4+ Ke2 56.Kd4 Lg2 57.h5 Le4 58.h6 Ld3 59.Th4 Th7 60.Le5 Le4 61.f4 Kf3 62.Th5 Kg4 63.Tg5+ Kh4 64.Lg7 1:0 Pripremio: B.Dankovi}


reporta@e

dnevnik

sreda5.septembar2012.

19

KADJEUBATAJNICINAJVI[AKOTABIOVRHKUKURUZA,„LETIJOJEJEROPLANNADSOMBOROM”

Politi~kinekorektno isrcekucalevo [vapskimdvogledomsevididoUrala

i Somborci smo, zna to Srbija cela, mnogo svesni vlastite dr`avotvornosti,panijanisamodoleo zovuna{egdr`avnogivojnogvrha, da vlastitim prisustvom uveli~am proslavu 100 godina srpskogvojnogvazduhoplovstvaimiting na Batajni~kom aerodromu. Uostalom,jel’ba{„moj“Somborac Dimitrije Kowovi} za~etnikigazdaPrvesrbskefabrike aeroplana „Ikarus“, oslobodio (francuske) uvozne zavisnosti na{a tek stasala krila u prvom frtaqu pro{log veka. Jeste! A zamisli jo{ da po~ne miting a predsednik ili ministar vojni pogleda onako o~inski oko sebe, pa priupita generala Dikovi}a „A,moli}ufino,disunamSomborci“? A on, ni tabau. Ne ide, brate...KadjeuBatajnicinajvi{akotabilametlicanavrhukukuruza, „letio je jeroplan nad Somborom”,daparafrazimpilota iz pionirske epohe i maestra arhitektuAleksandraDeroka. Jestenajavilodasvepo~iweu desetsatiiuprestonimnovinamaobjasnilokakoizBelogGradadoBataje(nasizprekaionako tretiraju, {to re~e Dragojevi}kao„qakse“,mo`emoilenijom),pave}okopoladevetpakujem familiju i polage{ na jug. Dobauqam do novopazovskih bazena ve} u podne, dakle ma{io sam prezidencijalni, ministarskigovoriprvadvasataleta~kog programa, te se („daqe ne}e{mo}i,zva}udecu“)ubacimo uautobusedoaerodroma.Penxe-

M

riotvoreni,narodsezaovusve~anuprilikuzaplaknuo,paipored lepih 36 u ‘ladovini, nije preterano mu~no. Ista gu`va i sa kupovinama karata, pa ve} u jedanpopodnena|emsvojepar~e batajni~kognebaiparkvadrata sasu{ene poqane. Narod se slegao,imagak’o{odera,svikrive vratove, mlazwaci ri~u, izvode kojekakvekerefeke.Divota.Banuo sam na livadu taman kad je

Italijan na „Eurofajteru“ imao svoj solo program, zna ~ovekznawe,vidiseodmah,akladimsedamujeikombinezonpo posledwoj milanskoj modi. Leti, bogami, kao pravi be}ar i onajDanacu„F16“naglavce,izvodivaqke,imelmane,svaka~udaiondakrenedarazbacujemagnezijumskemamceuoblikuvelikoglatini~nogslovaS,{tobi propra}eno lepim aplauzom, ali to je bio samo uvod u ono {tosvakomSrbinuzagrejesrce, naravno, nastup bra}e Rusa. ZnamjadasuoviizNATOelektronski moderniji, aktuelno politi~ki mo`da i podobniji, alinekakoizli~neperspektive te{ko zaboravqam onu raketu u mojoj ba{ti zbog koje sam fasadu, komplet stolariju i

Mo`dairuskiakrobatskitim„Stri`i”anga`uje„Pink”

Bilonarodako{odera

Kasnoshvatio Doma}inskipa`qivinadasveduhovitbiojede~ki}koji,obu~enucrnumajicu,zove{oferaameri~kogF16,daseuduhu„partnerstvazamir“zajednoslikaju.Tekkadasufotoaparatiodradili svoje,pilotje,uzpomo}sastrane,shvatiokakonamajici,uzstrelicukojapokazujeba{nawega,naengleskompi{e„I’mwithstupid“ ({to’noka`u,“jaiglupan,jasamovajlevo“).Alikasno.

Fi}firi}i su svojevremeno bili negde na ivici „mejn strima„, glavnog toka svoje klase. Neki ka`u da su bili suvi{e, ve{ta~ki, ugla|eni, propisno pod{tucovani, umiveni i o~e{qani, pa spram toga jo{ i ~isto, ispeglano, setirano, odeveni. Zato su im i nadenuli tako sme{no ime, da bi ih u startu diskvalifikovali, javnim mwewem vratili bar koji stepen ispod stvarne vrednosti. Navodno su i qubazni bili, javqali se svakome s dobar dan ili “’..ke„ (qubim ruke). Dakle, neka vrsta maminih maza, ali po sopstvenom izboru. Jer, ficfiri}i ne bi ni bili prime}eni da nisu imali pokoju akciju, serenadu, izlet biciklima do prve {umice ili ~ak i na najbli`u planinu, pokat-

kad i koncert sopstvenog sastava u parku ili ba{ti ku}e najbogatijeg tate me|u wima. Uvek ne{to dosadno i nedovoqno uzbudqivo, po mi{qewu ostalih. Ipak, fi}firi} nije bio, niti uspeo da bude, pejorativan izraz, o ~emu svedo~e izjave bri`nih majki i tetaka koje su uzdisale: samo da se ne za}ori u nekog ficfiri}a, ko }e mu posle mo}i ugoditi. [to zna~i da su fi}firi}i znali {ta ho}e, {ta je lepo i trajno, a {ta prosto i prolazno. Izraz fi}firi} je verovatno preuzet iz ma|arskog, onamatopejskog je porekla. Mogao bi se prevesti kao zvi`dukalo, vetropir (jebivetar), ne{to lepr{avo, neozbiqno, lelujavo i, svakako, nestalno. Re~ je uvr{}ena i u jedan dijalog operete “Kraqica ~arda{a”, ali ni tamo niko na wega ne obra}a pa`wu ~ekaju}i da ~uje vatrene arije i o{aacuje kako se okre}u piro{ ~izme i fodra{ sukwe. Druga, pak, pam}ewa misle da je fi}firi} svako ko nije laf, baya, dasa, frajer, delija i rmpalija. Svako ko je poku{ao da bude neki lider, haramba{a, bandigazda, kajla i faca, ali ispao bled, neupadqiv u prejakoj ulozi, nezapa`en, neogovaran i necitiran kao “car” ili bar “~aruga”, tabayija, strah i trpet pregra|a, kvarta, sopstvene zgrade... Na fi}firi}e se niko nije ugledao, a i oni sami su to bili samo u kra}em delu svog `ivota, posle bi postajali fini momci, pa polako isti kao i ostali, dosadni, podgojeni, nate~eni i mamurni, mu`evi i o~evi. PavleMale{ev (Kwige ovog autora iz serijala „Divani o re~ima” mogu se kupiti u novosadskim kwi`arama „Most”, „Velika mala kwiga” i „Lemijeva kwi`ara”)

na{om protivvazdu{nom odbranom.Daseznakojeovdeglavni! Prigodnoseslikujemoporedradarske tehnike i lansera KUB raketa,pa‘ajddaiavijacijuvidimo. Po~nemo desnokrilno, od privredne,vidimdaje~aki„Dunav osigurawe“ pazarilo helikopter, ru`i~asti gazda Mitrovi} uglanc’o svog „Galfstrima„,

Samovredne`ene bilezaludne

Fi}firi}

ek kad ostari{ vidi{ da su svi mladi – jednaki. Jedri, uspravni, vitki, sija im kosa, sevaju zubi i o~i, svaka krpica stoji kao salivena, ne `ure a dva puta su br`i od tebe. Ali, dok si mlad, mora{ biti druga~iji od ostalih. Ina~e si niko i ni{ta, autsajder, rekli bi Ameri, {to nema veze s na{im insajderima koje smo izmislili da zamene nekada{we cinkaro{e, ~ije je delawe dospelo u krizu. Biti autsajder zna~i ne biti sposoban da se uklopi{ u „mejn strim„ generacije stasom, frizurom, pona{awem, odevawem, re~nikom, svakom drugom opremom, od mobilca do slu{alica i min|u{ica.

Upeklo sunce, pa k’o velim da se sklonimo u ‘lad retko lepih {umaraka. Vi{e retkih nego lepih,aligluvomjeicvr~akmuzika.Kadsmosetumal~iceoporavili, krenemo u razgledawe postrojene avijacije. Tek da qubiteqeevro-atlantskihintegracija nerviram, odse~no komandujem daseurazgledawepo|eoddelas

bezbeliimaiuSrbijikodaplatitajluksuz,paba{danebudeda sam goqa, kupujem mu{kom ~edu sladoled.Itoukornetu.Imase, mo`ese.Gu`vamosekrozpopulus i seirimo kako je mamutski „Iqu{in„, kao kvo~ka pile, pod krilo stavio najve}i amerikanski avio-transporter, eno ga i omiqenohelikopterskosredstvo bratskog somalijskog naroda, „Black hawk“, a dok prolazimo kraj austrijskog „SAAB 105“, s razloga poznatog srpskog gostoprimstva, sklawam u torbu trofejnidvogled,skinutonomadpod Avalomsmrtvog[vabe,{tojeod kumapozajmqen.Mislimdvogled. Srcemisesteglodoksamprolazio kraj eksponata na{e aviosile! Kad pogledam vreme{ni MIG21odmahsesetimkumaGlige{tojezidarskommistrijomgitovao svog prvog „spa~eka“. Pored wega ni{ta mawe muzejski primerci „Orla“, „Galeba“... A da u’vatimo sve „Agrobande„, istresemoimizga}asve{tosulapili, bilo bi i za eskadrile „Eurofajtera“, „Suhoja“ i „Gripena“prideana{imomciionako imajuznaweipetquzadesetku. Mili}Miqenovi}

^OBANI,OV^ARI,KUVARIIMEDARINA ^ESMINOMDOLUUBA^INCIMA

PRE^ANSKA LEKSIKA

T

krov morao da mewam a pride neopevano ga}e napunio. Kanda moje mi{qewe deli i najve}i deo prisutnog gra|anstva, jer nastup savr{ene trojke ruskih MIG 29, akro-grupa „Stri`i“, izaziva odu{evqewe pribli`no onom kojim Srbadija ~asti ina{e„sirotane“namuzejskim mlazwacima.Kadposlesvogsupersoni~nog ~uda poleti na{a „hit roba“ i uzdanica srpskog vojno-industrijskog kompleksa, klipni avion „Lasta“, sve se okre}emnebi’lFrawuKluzai Rudija ^ajavca gdegod video! Al’opet,znana{naroddamomciimajuherca,volisvojuavijaciju,navija,deredlanovekaoda onajgorebilo{ta~uje.

u{kogorsko seloBa~inci,devetkilometara isto~no od [ida, na ^esminom dolu jepriredilotre}i „Sremski ru~ak ~obanski”, zajedno sa turisti~kom organizacijom op{tine ivlasnikom „^esminog dola” Ivicom Resanovi}em. Da najboqi takmi~ari ponesu ku}i ne{to i u novcu a ne samopehareidiplome,animiranoje~ak39sponzora. Do{li na ovu manifestaciju, sem ov~ara, udru`ewa `ena izcelogatara,medari,majstoridaskuvaju,teu~esniciu~obanskom petoboju i brzom {i{awa ovaca, od organizatora dobijeno kvalitetno magare}e iov~ijemeso.@irijiverifikovali da je najboqe kotli}a-

F

Kr~kasesremskiru~ak~obanski

Miroslav Jawi}

la MZ Va{ice, drugo mesto osvojio „Veseli kom{iluk” iz Ba~inaca,u ~obanskompetobojupeharpripao\or|uLazarevu iz Ba~inaca a u brzom {i{awu ovaca @eqku Maji}u iz Va{ice. On gaj i ras u “ilde frans”,kojuhvalijermalojede, ali kupac ne pazari kost i ko`u, ve}mesobezmnogoloja. - Lane sam prodao veliko stado i vozio kamion godinu dana za gazdu. Ali kod wega se nikadnemo`ezaraditi.Ovako sam sebi komandujem, makar i ~obanbio-zavr{ioje@eqko. Milenko Gi}an, ambasador medaraSrbije, vajkase{tomu je ove godine mnogo uginulih rojeva. @ene udru`ene sedele su mal o zal udn e kraj svoj ih rukotvorina, ali direktor TO [id Мирослав-Mi} a Jaw i} i za wih imaplan. - Na grani~nom prelazu otvoramo informativnicentarsli~anonomu Horgo{u, ali druga~iji, jer }emo tu prod av at i i suv en ir e ovd a{ wih `ena. Semsto~arairatara,dvostrukosu brojniji kod ^esminog dola, nego pro{legodine,biliigostikojinisupaori. Mnogipoveliisitnudecu, kojimasvakakonijebilodosadno,jer su mogli da pecaju u lepo ure|enom ribwaku ilisevozeutaqigama. - ^im se datumom ne sudaramo sa iri{ kim “Pud ars kim dan im a” i “Berbom gro`|a”etoefekta–tvrdi Jawi}. - Verujem da }e i novi sastav uprave op{tine shvatiti zna~aj ove man if es tac ij e. Treb a sam o mal o truda da dovedemo vi{e qudi na izlo`bu ovaca, jer je organizujemo da na{e blago ne kupuju nakupci, ve} turisti. A wima i mi znamo ispe}i jagawce. D.Savi~in


20

svet

sreda5.septembar2012.

dnevnik

SEVERNUIRSKUPOTRESAJUNEMIRI

UKRATKO Zemqotresna Filipinima MANILA: Vi{eod800ku}ai poslovnihobjekatao{te}enojeu zemqotresu ju~e ujutro ja~ine 5,6 Rihterove skale u ju`nom delu Filipina,saop{tilesuagencije. Zemqotresjepogodioju`noostrvoMindanaoprezore,ajednaosobajepovre|ena,prenelajeagencija AFP. „Ku}e i komercijalne zgradepretrpelesuo{te}ewana zidovimaipodovima.Nekikrovovi su se uru{ili”, rekao je {ef kancelarijecivilneodbranePatrik Kalanta, koji je dodao da je dopotresado{lodoksuqudispavali.UgraduValensijao{te}ene su544ku}e,radweidrugiobjekti, dokjeugraduMaramag316ku}ai objekata o{te}eno.Epicentar zemqotresabiojeubliziniMaramaga, grada od oko 90.000 stanovnika.5,6stepeniRihteroveskale u ju`nom delu Filipina, saop{tilisuzvani~nici.

Lojalistioteliautobus izapaliliku}ukatolika BELFAST: Neredive}drugidanzaredompotresaju Belfast. Lojalisti namerni da se obra~unaju s policijom,kojajeza24~asanasiqaudvanavratabilaprimoranadadivqawezauzdavasuzavcemivode-

Policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima

nimtopovima.Lojalistisu,besnizbogprethodneintervencijepolicije,ponovozasuliorganereda„molotovqevimkoktelima”ikamenicama,pajenajmawe devetpolicajacazavr{iloubolnici,od~egatrojicasaprili~noozbiqnimpovredama. Zadvadananasiqa,uBelfastujepovre|enoukupno 56 policajaca. Ulsterski lojalisti su, nedaleko odmestanakojemseseunedequsukobilispolicijom,oteliiodmahzatimzpalilijedanautobus.O~evicitvrdedajeunemirimau~estvovalooko300osoba,aliimawegruparepublikanaca,kojujepolicijskikordonbrzopotisnuo. U jednom trenutku na policiju je ba~eno ~ak 40 „molotovqevihkoktela”. Osim nasiqa na ulicama, Belfast se suo~ava sa povratkomnajcrwihdanauistoriji,jersulojalisti zapalili ku}u katoli~ke porodice u kojoj je, u trenutkunapada,bilo~akpetorodece. [inFejn,politi~kastrankanastalademilitarizacijomIrskerepublikanskearmije,osudilajeovaj napad,oceniv{idaseradiopoku{ajuubistva.

Pozivna{trajk

DIPLOMATSKINAPORIDASERATPRIVEDEKRAJUZAPALIU]ORSOKAK

BERLIN: Sindikat leta~kog osobqa „Lufthanze” pozvao na {trajk na aerodromima u Frankfurtu,BerlinuiuMinhenuzbog nere{enih zahteva oko pove}awa plata i uslova rada. Sindikat „LufthanzeUFO”pozvaojesvoje ~lanovedanaaerodromuuBerlinu zapo~ne osmo~asovni {trajk u pet,uFrankfurtuod{estujutro dok u Minhenu trebalo je da zapo~ne 11-~asovna obustava rada u jedansatpopodne,prenelajeagencijaAP.Sindikatjesa{trajkovima krenuo pro{log petka u Frankfurtu i upozorio da }e ih bitisvevi{eakonedo|edoispuwewazahteva.

Sirijskevlasti mobili{urezerviste

Autobussmrti RABAT: Najmawe 42 osobe su poginule,apreko20jepovre|eno rano ju~e ujutro u autobuskoj nesre}inajuguMaroka,javilisuzvani~niizvori.Autobus,kojijeputovao izme|u Marake{a i jugoistokazemqe,sru{iosepredzoruu provaliju u mestu Zerkten u provinciji Hauz, rekli su lokalni zvani~nici.Premajednomzvani~niku svi poginuli su dr`avqani Maroka ali jo{ je u toku identifikacijamrtvihipovre|enih.On jerekaodajevozilopalouprovaliju duboku 150 metara na putu u provincijiHauz,naokostokilometara ju`no od Marake{a. U nesre}ijepovre|eno25qudikojisu preba~eni u razne bolnice u toj oblasti. Tela poginulih preba~enasuumrtva~nicuglavnebolnice uMarake{u.Uzroknesre}ezasada nije poznat, ali je formirana istra`na komisija da ga ispita, rekao je jedan izvor agenciji Frans pres. Po podacima ministarstva saobra}aja,vi{eod4.000qudipoginulojeunesre}amanaputevima Marokapro{legodine,{tojevi{eza11,6odstouodnosunaprethodnugodinu,prenosiBi-Bi-Si.

DAMASK: Re`im Ba{ara al Asadaiustanicisvimsilamapoku{avajudaoja~ajusnageisirijsku krizu re{e na bojnom poqu, jer su diplomatski napori da se gra|anski rat privede kraju, kakose~ini,zapaliu}orsokak.Jedanodnajboqihindikatoradase obe strane spremaju za kona~ni obra~un je mobilizacija koju sprovodi Asadov re`im, koji je, posledwih dana, podelio uniformeioru`jehiqadamarezervista,~imejebrojnooja~anaarmija koji ve} ~ini oko 300.000 qudi. Pobuwenici, tako|e, poku{avajudadoveduuredsvojesnage,pa su pro{le nedeqe izveli prve kompleksnije napade na vladine snage, koriste}i, mahom, jedinice sastavqene od dezertera iz Asadovevojske. Tako|e,izaslanicipobuwenikapoku{avajudanabavemoderno naoru`awe, kako bi neutralisali o~iglednu premo} avijacije i

Kqu~nakonvencija zaObamu [ARLOT: U gradu [arlot, Obama,koji}eu~etvrtakgouameri~kojsaveznojdr`aviSe- voriti pred oko 65.000 svojih verna Karolina, ju~e je po~ela pristalicanaglavnomfudbalnajva`nija konvencija Demo- skomstadionu,predstavi}esvoj kratske partije uo~i predsed- planzabr`iekonomskioporani~kihizbora6.novembra,nakojoj}epredsednikBarakObamaizvani~no biti nominovan zadrugimandat. Obamau[arlotu,zajedno s ~elnicima stranke, prvom damom Mi{el, biv{im predsednikom Bilom Klintonom,uticajnimekonomistima, privrednicima i brojnim zvezdama iz sveta {ou-biznisa poku{ava da motivi{e Barak Obama omladinu, sindikate i sredwu vak zemqe, a istovremeno }e klasu da mu u novembru povere ideje republikanskog kandidajo{jedanmandat,naveoje„Glas ta Mita Romnija predstaviti Amerike”. Glavni zadatak za kao„neprihvatqivualternatiObamu i wegove najbli`e sa- vu”zaameri~kodru{tvo. radnikebi}edaubederazo~araAmeri~kipredsednikjekrineAmerikanceda}ewegovrei- tikovao Romnija da „zna tajnu zborbitiprilikadaseisprave ostvarewa ekonomskog rasta i svipropustiizprethodne~eti- otvarawa radnih mesta, ali je rigodine. jo{nikomenijesaop{tio”.

JU@NI JEMEN

Tra`iseodvajawe odsevera

I deca na udaru sukobqenih strana

oklopnihjedinicavladinihsnaga.Kakose~ini,dobarbrojSirijacanemanamerudasa~ekapo~etak odsudne bitke, pa je u prethodnih mesec dana iz te dr`ave izbeglooko100.000qudi,~imeje ukupan broj izbeglica dobrano

Pro{irewehumanitarnepomo}i Razgovori predsednika Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK)PeteraMaureraisirijskogpredsednikaBa{araalAsada ju~euDamaskubilisupozitivniiodnosilisusenapro{irewehumanitarnih operacija na terenu i ve}u za{titu civila, rekao je portparolMKCKHi{amHasan.OnjekazaodasuMaureriAsad razgovaraliiostvarawumogu}nostizaostvarivawapravanazdravstveneza{tituiposetuuhap{enimauzatvorima. Uzvani~nimrazgovorimaAsadaiMaurerabilojere~iiona~inimadaMKCKuputidodatnekoli~inemedicinskihsredstava,hraneidelovazapopravkuvodovodnisistemiuSiriji,prenelajeagencija Rojters. Hasan je naveo da je ju~era{wi 45-minutni sastanak protekaoupozitivnomtonu.

prema{io200.000.Unicefjeranije saop{tio da je samo tokom pro{le sedmice ubijeno 1.600 qudi,{tojenajve}isedmodnevni bilans `rtava od po~etka krvoproli}a. Prema podacima dobijenih na osnovu razgovora sa aktivistimaio~evicimaubistava, Unicefjenaveodame|ustradalimaimaidece. „Tokom pro{log meseca bilo jemasovnihubistava,are`imje nastavioopse`neoperacijekako biugu{iopobunu”,izjaviojeaktivista Omar Idilbi iz Lokalnogkoordinacionogkomiteta. Kqu~ni preokret desio se u avgustukadsuAsadovesnage,prvi put od po~etka krvoproli}a, po~ele da izvode vazdu{ne udare. Prema Opservatoriji, vi{e od26.000qudijeubijenousukobimauSirijiodmartapro{le godine.

SANA: Dvanaest godina posle ujediwewa,Jemenseponovosuo~avasazahtevomzapodelomdr`ave na ju`ni i severni deo. U maju 1990. godine Demokratska RepublikaJemeniArapskaRepublika Jemenodlu~ilisudaseujedinei stvorenajeRepublikaJemen,aju`ni deo dr`ave sada tra`i da se ponovoformirajudvaJemena. Secesionisti~kiPokretzaJu`ni Jemen saop{tio je da `eli odvajaweodseveranamiranna~in i tvrdi da za to ima podr{ku 70 odsto stanovni{tva ju`nog dela dr`ave, nekada{we Demokratske RepublikeJemen.Uju`nomgradu Adenu vi{e stotina qudi demonstriralo je centralnim ulicama

tra`e}iodvajaweodsevera,apre tridanauju`nojpokrajiniLahij vi{ehiqadaqudinosilojezastavenekada{weDemokratskeRepublike Jemen uz skandirawe: „Nezavisnostjena{izbor”. PokretzaJu`niJemennastao je 2007. godine, a broj wegovih pristalicaznatnojeuve}anposle nemira u Jemenu koji su po~eli pro{legodineuokviruArapskog prole}a. Analiti~ari u Sani smatrajudajezahtevjuganemogu}e ostvaritimirnimputem,jercentralna vlast na to sigurno ne}e pristati, a svaki poku{aj nasilnogodvajawanai{aobinaosuduu regionu,alii{ireme|unarodne zajednice.

KOLUMBIJA

Ubijenakraqicakokaina BOGOTA: Kolumbijska„kraqicakokaina”,GriseldaBlankoubijena je u gradu Medelin, severozapadnoodBogote,kojijepoznatkao centarkolumbijskognarkobiznisa. Kako je preneo Bi-Bi-Si, nei- dentifikovaninapada~pucaojeu Blankovu (69) dok je izlazila iz mesarskeradwe.Blankojebilame|uprvimKolumbijcimakojisuna velikokrijum~arilikokainizte zemqeuSAD,sedamdesetihiosamdesetihgodinapro{logveka. „Zaslu`na”jezauspostavqawemnogih {vercerskih ruta, koje je posle wenoghap{ewaipresudena20go-

dina robije zbog trgovine drogom preuzeomedelinskikartel. Blankova je bila „na glasu” i kaonemilosrdna,abilajeiosumwi~enadajenaredilaubistvodesetina konkurenata da bi zauzela „tron” u svom poslu. Kolumbijsku „kraqicukokaina”ameri~kisudje 1985.godineosudiozbogkrijum~arewa droge i provela je skoro 20 godina u zatvoru u SAD - da bi je 2004.godinedeportovaliuKolumbiju.^lanoviweneporodicetvrde da je, po povratku u Kolumbiju, Blankovaprekinulasvevezesaorganizovanimkriminalom.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI DEJVID KAMERON Britanski premijer Dejvid Kameron ju~e je rekonstruisaovladu,alijezadr`aonepopularnogministrafinansijaXorxaOzbornai{efadiplomatije Vilijama Hejga. Ministar kulture, medija i sportaXeremiHant,kojiseodupiraopozivimada podneseostavkuzbogbliskostisamedijskomimperijom Ruperta Mardoka, imenovan je za ministra zdravqa,naiznena|ewepoliti~kihkomentatora.

VOLFGANG [OJBLE Nema~ki ministar finansija Volfgang [ojble ocenio je da nema~ka vlada trenutno „uspostavqaodnospoverawa”safrancuskimpredsednikomFransoaOlandom.”PariziBerlinnemogu da dominiraju Evropom, ali moraju da budu predvodniciunije”,oceniojenema~kiministar dodav{i da francusko-nema~ki odnosi treba da budunezavisniodrezultataizboradvasuseda.

VILIJAM HEJG [ef britanske diplomatije Vilijam Hejg zatra`iojeodEkvadorada{topreobnoverazgovore o slu~aju osniva~a sajta „Vikiliks” Xulijana Asan`a,isti~u}idajediplomatskore{eweproblema mogu}e.„Verujemo da su na{e dve zemqe u stawu da prona|u diplomatsko re{ewe. Pozvali smovladuEkvadoradaobnovi,{toprejemogu}e, razgovorekojesmovodili”,rekaojeHejg.

POSLEDWARE^TEHNIKESAMOZABOGATE

Paprenagara`aninanebuninazemqi SINGAPUR: Svetskim milijarderima crno se pi{e. U pohod na wihove debele nov~anike krenula je gra|evinska firma iz Singapura koja stoji iza projekta pod nazivom „Sky Garage Apartments”. Naro~itosuugro`enibogata{ikojiimaju problem sa parkirawemsvogomiqenog~etvoroto~ka{a. Posledware~tehnike - tako se mo`e opisati sistem koji automobilemo`edaparkira tik do dnevne sobe ~ak i na 30. spratu neUz stan i ~etiri gara`e bodera. Jedantipliftakoristeonikoji`iveu dirnutibiometrijskiekran~i}upodrumui zgradi, a sasvim drugim transportuju se vokolasuzanekolikodesetinasekundiuspezila nebu pod oblake. Dovoqno je samo docijalnomstaklenomdelustana.

Najvi{aluksuznazgradasaovakvimgara`ama nalazi se u Singapuru, na bulevaru Scotts Road. Cene stanova su, naravno, astronomske. Za dom u okviru kojeg je mogu}e parkirati

Oni koji su voqni da izbroje desetak miliona dolara mogu da dobiju stan u neboderu u centru Singapura sa specijalnom nagradom za qubiteqe luksuza i automobila dvaautomobilabudu}ivlasnikmoraobida budespremandaplati7,5milionadolara. Nekretnine u vrhu gra|evine, popularne „penthaus” jedinice ne{to su skupqe pa se wihova vrednost kre}e oko 24 miliona dolara. Jedanodrazlogazatakovelikusumujeinteresantnastavkauugovoru.Uzstanidu~ak ~etiriparkingmesta.


BALkAn

dnevnik

Sloveniji preti bankrot QUBQANA: Slovenija bi uskoro mogla da postane {esta dr`ava koja }e zatra`iti finansijsku pomo} Evropske unije, a mogu}i bankrot spomiwe i premijer Janez Jan{a, pi{e „Fajnen{el tajms„. Jan{a je ovog vikenda upozorio da bi Slovenija mogla da se suo~i sa bankrotom. „Ukoliko u oktobru ne uspemo da prodamo obveznice, preti nam bankrot”, rekao je Jan{a i dodao da je Sloveniji sada „gotovo nemogu}e” da se zadu`i na svetskim finansijskim tr`i{tima. To je prvi put da Jan{a javno govori o mogu}em bankrotu, jer je do sada vlada stalno isticala da mo`e da se nosi sa finansijskim problemima. Desetogodi{we obveznice Slovenije prodaju se uz kamatu od 6,9 odsto, {to se vi{e ~ak i od poquqane [panije, koja se zadu`uje uz kamatu od 6,8 odsto. Slovenija sredinom naredne godine mora da isplati ratu od dve milijarde evra dugova i kamata, a prema re~ima Jan{e, to ne}e biti mogu}e ukoliko se ove jeseni ne usvoje neophodne mere.

TRAJANBASESKUOPRAVCIMASPOQNEPOLITIKESVOJEZEMQE

Rumunijaokrenuta kaZapadu

BUKURE[T: Spoqna politika Rumunije je okrenuta prema Zapadu, ne prema Istoku, rekao je rumunski predsednik Trajan Basesku Rumunski predsednik ju~e je o{tro kritikovao nove vlasti, pohvalio nekoliko dr`avnih institucija koje su „izdr`ale politi~ki bes” parlamentarne ve}ine i govorio o glavnim pravcima rumunske spoqne politike. Basesku se sastao ju~e s rumunskim ambasadorima koji ovih dana u~estvuju na godi{wem sastanaku i govorio im o tome {ta bi oni trebalo da objasne o doga|ajima u julu kada su bili suspendovani predsednik dr`ave i predsednici Senata i Poslani~kog doma. Basesku je ju~e istupio prvi put od kada se vratio na predsedni~ku du`nost posle odluke Ustavnog suda da je referendum o smewivawu predsednika neva`e}i, iako je protiv wega glasalo 7,4 miliona gra|ana, a za wega mawe od jednog miliona. „Na`alost, od 3. do 6. jula parlamentarna ve}ina je mislila da mo`e da raspar~a pravnu dr`avu i htela da pripoji dr-

`avne institucije partiji, ali u tome nije uspela”, rekao je Basesku. Predsednik je govorio i o tome da su partneri Rumunije bili zabrinuti, da je Bukure{t izolovan, a da bi sada ambasadori trebalo da objasne da su sve vreme dok je on bio suspendovan funkcionisale glavne dr`avne institucije - tajne slu`be, Ustavni sud, Glavno tu`ila{tvo, Direkcija za suzbijawe korupcije (DNA), Vrhovni savet sudstva (CSM).

Basesku ve} godinama kontroli{e i imenuje {efove u svim tim institucijama, jo{ od 2004. godine, od kada je predsednik Rumunije. Reagovawe partnera bilo je vrlo o{tro jer je „Rumunija bila zna~ajna zemqa u koju su partneri verovali”, rekao je predsednik i tra`io od ambasadora da prenesu poruku o tome da }e Bukure{t do kraja ispuniti svoje obaveze. Spoqna politika Rumunije je okrenuta prema Zapadu, ne prema Istoku, rekao je Basesku, a Glavni partneri su Evropska unija i SAD, sa kojima ima strate{ko partnerstvo. Naveo je jo{ i Italiju, Nema~ku, Francusku, Veliku Britaniju, Poqsku, Tursku, Azerbejxan, Turkmenistan i Ju`nu Koreju. Od 21. avgusta, kada je Ustavni sud presudio u korist predsednika, u Bukure{tu se svaki dan protestuje i tra`i Baseskuova ostavka.

DVOJEMLADIHIZAQUBQENIHRU[EPREDRASUDE

Prvime{ovitibrak uSrebrenici SREBRENICA: Almir Salihovi} i Du{ica Renduli} planiraju da se ven~aju u maju slede}e godine, a kada to u~ine, bi}e to prvi me{oviti brak od rata u Srebrenici, gde je pre rata taj procenat bio ~ak 33 odsto, pi{u bawalu~ke „Nezavisne novine”. Pri~u o tom slu~aju objavio je kanadski list „Toronto star”, koji isti~e da su prijateqi Salihovi}a (28), kada im je pre dve godine saop{tio da je zaqubqen u hri{}anku, koja poti~e iz srpsko-hrvatskog braka, bili neprijatno iznena|eni. „Rekli su mi da sam lud, da to ne mogu uraditi, jer se to, jednostavno, ne radi. Rekli su mi da je to ravno samoubistvu”, prise}a se Salihovi}. On se nije obazirao na wihove kritike i tako je, zajedno sa verenicom Du{icom, postao simbol skromnog napretka u podeqenoj Bosni i Hercegovini, konstatuje kanadski list. Salihovi} je budu}u suprugu, koja je iz Gospi}a u Hrvatskoj,

Almir Salihovi} i Du{ica Renduli} sa sinom

upoznao u maju 2010. godine na pijaci u Tuzli, u vreme dok je bila u poseti baki u jednom selu blizu tog grada. „Se}am se da sam namerno ispustila fla{u mleka ispred wega, samo da bi me primetio”, priznala je Du{ica Renduli} i

dodala: „I primetio me je. Ni{ta mi nije rekao, samo se nasmejao.” Dan posle toga, imali su prvi sastanak, a ve} sedam dana kasnije su se zabavqali, da bi u novembru 2010. godine Salihovi} predlo`io da se iz Tuzle prese-

ona prebaci na drugu, praznu jahtu. Cvetanov je dodao da su za u~e{}e u krijum~arewu prona|enog kokaina osumwi~eni i dr`avqani [panije i nekih zemaqa Latinske Amerike. AFP je podsetio da je pre dve nedeqe na jugozapadnoj obali [panije u jednom bugarskom teretnom brodu prona|eno tri tone kokaina. U toj policijskoj akciji uhap{ena je 21-~lana brodska posada, dok je kasnije u Madridu i Galiciji privedeno jo{ {est Kolumbijaca i ~etiri [panca.

~ini ostrvo u Gr~koj i tre}e u isto~nom Mediteranu, Evija, nalazi se na oko 150 kilometara ju`no od severnogr~kog letovali{ta Paralije.

le u Srebrenicu, na plac wegov majke. Nema~ka humanitarna agencija „Habitat for Humanity” izgradila im je ku}u, a pre sedam meseci dobili su sina, kome su dali ime Jusuf. „Da moj sin dovede Srpkiwu, rekla bih: ’U redu, `ivi s wom, ali ne pod mojim krovom’”, ka`e [efika Halilovi} (47) iz Srebrenice. „Ali, to bih rekla i da dovede i Kana|anku, a ne samo Srpkiwu”, dodaje Halilovi}eva, nagla{avaju}i da je tokom rata izgubila mu`a i jo{ 14 ~lanova {ire porodice. Ipak, Salihovi} i Renduli}eva se na obaziru na mi{qewe Srebreni~ana. Du{ica ka`e da udaja za muslimana ima i svojih prednosti. „Kao hri{}anka, uvek sam volela Bo`i}, zbog kola~a i poklona, ali i muslimanski praznici znaju da budu predivni”, ka`e Renduli}eva i dodaje da najvi{e u`iva u baklavi za Bajram.

UKRATKO [verckokaina SOFIJA: ^etiri bugarska dr`avqanina uhap{ena su na Kanarskim ostrvima, jer je u wihovom posedu prona|eno oko 500 kilograma kokaina iz Venecuele. Dve jahte sa britanskim zastavama pripadale su dvojici bu-

Besnetri po`ara Cvetan Cvetanov

garskih dr`avqana sa boravkom u Britaniji. Dvoje od ~etvoro uhap{enih, me|u kojima i jedna 26-godi{wa `ena, poznati su vlastima zbog u~e{}a u trgovini ha{i{om {irom [panije”, rekao je bugarski ministar unutra{wih poslova Cvetan Cvetanov bugarskoj televiziji BNT. Kako je prenela Agencija Frans pres, prema navodima bugarske televizije, droga je prona|ena u potpalubqu jedne od jahti i bilo je planirano da se

ATINA: Na severnogr~kom ostrvu Evija i ju~e, drugi dan zaredom besne tri po`ara, javila je gr~ka novinska agencija ANA. Najve}i po`ar bukti na lokaciji Farkala na severu ostrva gde vatrogasci sa 35 vatrogasnih vozila uz pomo} aviona iz vazduha gase vatru. Drugi po`ar je u Mourteri u blizini Kimija, gde tako|e gori {uma, dok je tre}i u blizini Marmarije koji je pod delimi~nom kontrolom. Drugo po veli-

Podgorica udimu PODGORICA: [umski po`ari u Crnoj Gori uglavnom su pod kontrolom, saop{tio je vladin Sektor za vanredne situacije. Po`ara ima jo{ na podru~ju Podgorice, kao i u plu`inskoj, cetiwskoj i pqevaqskoj op{tini. Ipak, po`ari ne}e biti uga{eni ako uskoro ne padne ki{a, a meteorolozi, mada nesigurno, padavine najavquju za ~etvrtak. Od po`arnog dima, kako meteorolozi ka`u, ali i zbog trenutnih meteorolo{kih uslova, Podgorica je i daqe zadimqena, mada se situacija mewa, zavisno od ja~ine strujawa vetra. Povremeno, zbog zamagqenosti, iz Podgorice se ne vide okolna brda.

Sanaderqut natu`ioca ZAGREB: Biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader optu`io je glavnog hrvatskog dr`avnog

tu`ioca Mladena Baji}a da protiv wega vodi „krsta{ki rat”. „Mladen Baji} vodi krsta{ki rat protiv mene i u tom ratu ne}e pobediti”, rekao je Sanader novinarima u Zagrebu komentari{u}i novu, petu optu`nicu koja je podignuta protiv wega. U tom slu~aju Sanader se tereti da je zajedno sa dvojicom strana~kih kolega u~estvovao u malverzacijama oko prodaje zgrade u Planinskoj ulici u Zagrebu hrvatskoj vladi po znatno ve}oj ceni od tr`i{ne. Osim Sanadera, u tom slu~aju se terete ~lan Hrvatske demokratske zajednice i vlasnik lanca mesara Stjepan Fioli} i biv{i HDZ-ov ministar poqoprivrede i regionalnog razvoja Petar ^obankovi}. „Re~ je o jo{ jednoj montiranoj optu`nici, o tome da se putem advokata ili nekih drugih vr{i pritisak na svedoke koji su u prvom iskazu rekli da ja nemam ni{ta s tim, a nakon pritisaka i ucena mewaju iskaz na moju {tetu i mene terete”, rekao je Sanader. „Kona~no neko u Hrvatskoj treba re}i, pa ako treba i ja, ‘Car je go’. To {to Mladen Baji} radi nema veze s demokratijom, nema veze sa zakonima”, o{tar je bio Sanader.

sreda5.septembar2012.

21


22

kULTURA

sreda5.septembar2012.

dnevnik

НАЈАВЉЕН РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРОГРАМ БЕОГРАДСКОГ ТЕАТАРСКОГ ФЕСТИВАЛА

Редитељ Ромео Кастелучи отвара 46. Битеф Славни италијански уметник Ромео Кастелучи отвориће 46. Битеф 12. септембра у Југословенском драмском позоришту,у Берограду где ће главни програм почети његовом представом „Пасторов црни вео„, најављено је јуче на конференцији за новинаре у Скупштини Београда. Директорка Битефа Јелена Кајго рекла је да ће до 22. септембра публика моћи да види 13 представа из

дитељ Милош Лолић... Директорка је напоменула да ће доста представа бити изведено ван позоришних зграда - у Музеју историје, Фрањевачком самостану, чак и једном стану... Уметнички директор и селектор Јован Ћирилов оценио је да је програм, мада „скраћен” из финансијских разлога, заиста репрезентативан. „Све представе су високог квалитета, а повезује их филозофско-есте-

из Аустрије, као и редитељка Ђурђа Тешић и костимографкиња и визуелна уметница Маја Мирковић (Србија). Селекторка Ања Суша додала је да ће пратећи програми бити богати и разноврсни, истичући традиционални „Битеф на филму” у Кинотеци, са седам филмова на тему диктатора и „Битеф полифонију” која је овога пута у контексту културе за децу и младе, под слоганом „Истина

Изпредставе„Животивремена”театраизЊујорка

осам земаља. Она је истакла да је Битеф копродуцент италијанске представе и британске „Сувише смртни” у кореографији Шобане Џејасинг, као и да ће после дуго времена учествовати једна америчка представа. Јелена Кајго је скренула пажњу и на холандску представу „Деца сунца” Ива ван Ховеа, немачку „Крваве свадбе” коју је као гост у Минхену режирао млади српски ре-

тички појам из слогана ‘Излет у истину’, који је изазован као и сам Битеф”, рекао је он. Ћирилов је најавио да ће председник жирија бити универзитетски предавач, истраживач, кустос и критичар извођачких уметности Горан Ињац из Пољске. Чланови су писац, уметнички директор фестивала „Пасаж” Жан Пјер Тибода из Француске, драматуршкиња Елизабет Шак

или изазов”. Ања Суша је најавила и програм „Београд на други поглед”, у којем је наш град инспирација страним уметницима, као и панел дискусију на тему „Позориште и тржиште”. Директорка Италијанског института за културу у Београду и саветник за културу амбасаде Италије Сира Миори захвалила је организаторима фестивала за част што Битеф

отвара трупа „Societas Raffaello Sanzio” из Ћезене. „Њихова представа се уклапа у тему о истини. Инспирисана је причом о славном сликару Ротку који добија понуду да ради за један ресторан у Њујорку. Уколико је у неком друштву криза јача, било криза економије или морала, утолико је неопходније истраживање истине, а Кастелучи управо показује болно путовање уметника ка истини”, рекал је Сира Миори. Први секретар америчке амбасаде Рајан Роулендс најавио је представу „Живот и времена, епизода бр. 1” у извођењу „Nature Theatre of Oklahoma„ из Њујорка. „Дивно је видети ову врсту повезаности између Америке и Србије. Култура је мост и то је наш приоритет”, рекао је он, додајући да је за америчку амбасаду била част да помогне долазак ове изванредне и вишеструко награђиване трупе на Битеф као фестивал који је добро познат и у Америци. Директор Француског института Жан-Лук Гестер и културни аташе и помоћник директора Филип Ле Моан скренули су пажњу на „речит” наслов француске представе „Велика и невероватна историја трговине”, а затим представили пројекат Театроскоп. По идеји и у реализацији Француског института у време Битефа биће одржани „Београдски сусрети” 60 позоришних професионалаца са циљем да се поспеши размена између Француске и 13 земаља региона са екс-ју простора, из Мађарске, Румуније, Бугарске, Албаније, Грчке и Турске. Представници Гете института, Британског савета и амбасаде Холандије такође су изразили задовољство што су били у прилици да помогну долазак представа на тако значајн фестивал као што је Битеф. (Танјуг)

ЗА ФЕСТИВАЛ НАЦИОНАЛНЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Игор Бојовић нови селектор Игор Бојовић, драмски писац из Београда, именован је јуче одлуком Дирекције, за селектора 58. Стеријиног позорја, Фестивала националне драме и позоришта. Његови помоћници биће Миливоје Млађеновић и Мирослав Мики Радоњић. Oбавеза селектора је да одабере од седам до девет представа у такмичарској конкуренцији, као и представе у међународној селекцији „Кругови“ Селекциони поступак траје до 15. марта наредне године, а Фестивал ће традиционално бити одржан од 26. маја до 3. јуна у Новом Саду, наводи се у саопштењу Позорја. Бојовић је завршио Факултет драмских уметности у Београду - одсек Драматургија (1995) и Интернационалну школу за драмске писце Краљевског дворског позоришта из Лондона (1997). Радио је као директор драме и драматург Црногорског народног позоришта у Подгорици, а од 1998. до 2012. управник Позоришта лутака „Пинокио“ у Земуну. Аутор је већег броја драмских текстова. Поред француског, драме су му преведене и на бугарски, македонски, италијански, енглески и руски језик. Драму „Дивче“ (Happy End) у преводу Мирел Робан, објавила је издавачка кућа Antoine - Витез у едицији L`espaced`uninstant у Паризу, 2005. Драмски текст за децу „Црвенкапа“ уврштен је у школски програм за четврти разред основне школе и објављен је у читанци. Његове драме„Извањац“, „Happy End“, „Женидба краља Вукашина“, „Бајка о цару и славују“, „Баш Челик“, „Петар Пан“, „Мачор у чизмама“, „Шаргор“, „Црвенкапа“, „Пепељуга“ извођене су на сценама скоро свих позоришта у земљи, као и на

неколико у свету. Сценариста је ТВ серија „Снови од шпер-плоче“, „Добро вече, децо“, „Улица добре во-

ље“, „Чудило се чудило“, сценариста и косценариста је филмова „Нож“, по роману Вука Драшковића, режија Мирослав Лекић, 1999, „Рат уживо“, режија:Дарко Бајић, 2000. и „Лавиринт“, режија Мирослав Лекић, 2002.и радио драма „Петар Пан“, „Лепотица и звер“. Добитник је Стеријине награда Стеријиног града за текст савремене комедије, за херојску комедију „Мачор у чизмама“, 1995. и Стеријине награда за савремени драмски текст, за драму „Извањац“, 1996. Припале су му између осталих и награде „Исак Самоковлија“, „Бранислав Нушић“, „Јосип Колунџић“, „Божидар Валтровић“, „Драгиша Кашиковић“ за драме. Добитник је Змајеве награда за укупан допринос драмском стваралаштву за децу, Нови Сад, 2004. и Награде за животно дело Мали принц на 17. Међународном фестивалу позоришта за децу у Суботици, 2010.

ВЕЧЕРАС У ГАЛЕРИЈИ „КРУГ” ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА БЕЧЕЈ

„Репортрети” Милорада Крстића Мултимедијални уметник Милорад Крстић (60), који живи и ради више од две деценије у Будимпешти, представиће се од данас до 19. августа Бечејци-

ма атрактивном изложбом дигиталних принтова, колажа и цртежа по имену „Репортрети“. Свечано отварање у галерији „Круг“ под кровом Градског позоришта Бечеј заказано је за 19

сати. Поменута изложба је последња у ауторовом изложбеном серијалу дугом тачно три деценије, током којег је аутор излагао различите садржаје на

широком пространству и добијао бројне награде. - Паралелно са грандиозним ликовним циклусом „Анатомски театар“, посвећеним 20. веку, његовој историји, политичким зби-

вањима и водећим личностима, цивилизацијским тековинама и феноменима, крвавим револуцијама и ратовима, а све у ликовном кључу цитата из домена модерне уметности дадаизма и надреализма, Милорад Крстић је створио и посебан, мањи опус, посвећен портретима. Ради се о делима најинтимнијег карактера: Крстићевим аутопортретима и портретима животне сапутнице Радмиле, пуним симбола и необуздане маште, вештих монтажа и цитата, где аутор показује своју већ познату виртоузност цртежа и вештину трансформације сликарског и графичког медија, са инкорпорираним фотографијама, у дигитални принт. Све су то прилози анатомији приватности, театра интимности Милорада Крстића, који ни у једном тренутку не губи инспиративни набој, техничку перфекцију, истанчан укус, а све у стилу и духу анатомског театра протеклог века, који служи као фон ових насталих сцена и збивања, написао је мултимедијални уметник Андреј Тишма о актуелној изложби. В.Јанков

КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА У СИЋЕВУ

Награда „Рамонда Сербика” Владиславу Бајцу Овогодишња награда „Рамонда Сербика„, која се традиционално додељује током одржавања Књижевне колоније у Сићеву, припала је књижевнику Владиславу Бајацу, саопштили су организатори манифестације. Одлуку о награди донео је трочлани жири у саставу Срба Игњатовић, председник, Велимир Костов и Зоран Вучић, чланови, саопштено је у Нишком културном центру који организује манифестацију. Овогодишња Књижевна колонија у Сићеву биће одржана по 22. пут од 15. до 20. септембра, која ће

окупити писце из земље и иностранства. У Сићеву код Ниша окупиће се писци: Владислав Бајац (Београд), Никола Вујчић (Београд), Енес Халиловић (Нови Пазар), Љубета Лабовић (Београд), Милош Гроздановић (Ниш), Горан Живковић (Ниш), Иво Фрбежар (Љубљана), Хадзем Хајдаревић (Сарајево), Силвија Чолева (Софија), Тодор Чаловски (Скопље) и Сергеј Березој (Белгород). После свечаног отварања манифестације, 15. септембра у 19 часова, биће одржано књижевно вече посвећено песнику Бранку Миљковићу.

Дамњановперформанснаотварању

Фото: Јутарњи лист

У МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ УМЈЕТНОСТИ У ЗАГРЕБУ ИЗЛОЖБА УМЕТНИКА НА ОДМОРУ

Хотелска авангарда Атила Черник, Ера Миливојевић, Радомир Дамњановић Дамњан (Србија), Жељко Кипке, Иван Кожарић, Владо Мартек, Ромело Перволовици (Румунија), Шандор Пинцехељ, Балинт Сомбати, Јанош Шугар (Мађарска), Илија Шошкић (Црна Гора), уметници су на одмору, како гласи наслов најновије изложбе, отворене у недељу, у Музеју сувремене умјетности у Загребу. Наслов није чисто ауторски, него ови уметници заиста јесу позвани на одмор, али да стварају. О чему је заправо реч? Колекција Маринко Судац, Институт за истраживање авангарде, „Недјељни Јутарњи“ и хотел, бања и одмаралиште „Нови“, развили су јединствен пројекат који је повезао културу и туризам, оно што је често тражена фомула у данашњем систему ствари. Наведени актери су то помало и буквално, у сваком случају крајње неочекивано и провока-

тивно реализовали, па су током јула и августа у хотел „Нови“ у Новом Винодолском (Хрватска) позвали уметнике на луксузни аранжман, заузврат им не тражећи ништа, али нудећи да током боравка на главом шеталишту кроз интеракцију са посетиоцима израде своја дела, специфична за окружење у комe су настала. Демистификација стваралачког чина, упознавање са неоавангардном уметничком праксом кроз непосредан контакт сa уметником, били су неки од циљева пројекта реализованог у простору хотела чија је управа већ сарађивала са савременим уметницима, архитектама и дизајнерима, који су му креирали целокупан визуелни идентитет. И „Умјетник на одмору“ је био логичан наставак покушаја да се одступи од конвенција, а устаљеним концепцијама летњих културни садржаја удахне нови живот. Сарадња са

„Недјељним Јутарњим“, који је из броја у број објављивао темате о гостујућим уметницима, служио је проширењу броја публике. Коначни, „чисто умјетнички“ резултат је и актуелна изложба у загребачком МСУ. Пројекат је био значајан и зато јер је Маринко Судац, иницијатор и аутор концепта, њиме још једном потврдио статус не само највећег колекционара авангарде уметности с ових простора, него и посленика који на различите начине оживљава то стваралаштво, користећи се управо његовим повесно потврђеним методама – иновативношћу, партиципацијом и интеракцијом. На отварању изложбе „Умјетник на одмору“ у Музеју сувремене умјетности у Загребу, која ће бити отворена до 30. септембра, уметници Радомир Дамњановић Дамњан и Балинт Сомбати, извели су своје перформансе. И.Б.


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

23

sreda5.septembar2012.

Posledwi pozdrav }erki

Aleksandri Horwak

od tate Petra i Mire.

59915

Posledwi pozdrav

Aleksandri Horwak od: svekra Vlade, svekrve Vere i devera \urice. SOKOBAWA - Mihoqsko leto, sobe, apartmani za odmor, u`i centar, povoqno. Telefon: 063/81-54-200 i 018/880-100. 59456

IZDAJEM sobu za jednu studentkinu na Beogradskom keju. Telefon 524-854. 59864

IZDAJEM stan u Novom Sadu u Ul. Danila Ki{a br. 39, novogradwa, name{ten, centralno grejawe, parket. Telefon: 023/524-735 i 062/221-004. 59455

Osta}e{ srcima. LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit. Cena 37.000E. Telefon 063/239-411. 59572

zauvek

u

na{im

59914

„Sve {to tebi napi{em pocepam i obri{em....�

PRODAJEM lokal 43m2 Bulevar kraqa Petra 2. Cg, klima, telefon i internet. Telefon 065/55-106-55. 59848

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Tel.: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 59841

RENOMIRANOM restoranu u Novom Sadu hitno potrebni kuvari i konobari. Informacije 061/6133-065. 59845

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Tel.: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495. 59444 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Tel. 064/994-5002. 59447 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649-000, 065/9649-000. 59804

Aleksandra Horwak

Posledwi pozdrav sestri od brata Nemawe i snaje Marije.

59913

Posledwi sestri

pozdrav

voqenoj

Sawi Mirno spavaj u zagrqaju svoje mame i tetke. Vole te sestra Keka i wena porodica. 59912

Posledwi pozdrav supruzi i majci

Aleksandri Horwak 1967 - 2012. Vole}u te kao i do sada, najvi{e na svetu celom. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 6. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. Neute{ni: suprug Du{an i sin Aleksandar. 59911


24

^iTUQe l POMeni

sreda5.septembar2012.

dnevnik

Preminula ja majka na{eg kolege Milana

Darinka Mrkaji}

Svetomir Cupa}

Stevanija ^egar

@ivko Palali} 1999 - 2012. Draga sestro Daro, ako postoje dva puta kroz `ivot tvoja sudbina je bila da ide{ onim putem. Te{ko, ali dostojanstveno do zadweg dana pobe|ivala si `ivot. Mnogo tuge odnela si sa sobom, mnogo sre}nih je ostalo u tvom domu. Zato odmori svoju napa}enu du{u od te{kih rana.

Posledwi pozdrav ~ika Sveti od porodica: Stoji} i \ur|i}.

Dragi na{ @ivko, 13 godina od kobnog petog septembra je za nas, tvoje najbli`e, brata @arka, majku Rosu i tatu Sretka vreme tuge i bola. ^uvamo te u na{im du{ama i srcu. Neka ti An|eli prave dru{tvo.

Sau~estvujemo u wegovom bolu. Kolektiv JP Zavod za izgradwu grada Novi Sad. 59863-P

59904

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Tvoji najmiliji.

Osta}e{ ve~no u srcu tvoje Julke sa porodicom.

59886 59890

Posledwi mami

pozdrav

^eginoj

Na{ plemeniti zet

Posledwi pozdrav sestri i tetki

dragoj

Mirku Tomi}u ocu na{eg Bojana.

dragog

dr Mirku Tomi}u

kolege

omiqenom kolegi i divnom ~oveku. Dom zdravqa „Novi Sad�.

Koleginice i kolege iz Banke.

3016-P 59906

Posledwi pozdrav dragom

\or|e Vuksanov

Na{ najdra`i

Savki Cveti}

Stevaniji ^egar sada tamo negde daleko tiho i ne~ujno kora~a zvezdanim stazama ve~nosti.

O`alo{e}ne porodice Joki} i Mar~i}:

dr Mirko Tomi} od kolega iz Odr`avawa.

Mnogo }e nam nedostajati.

Brat Vasa Joki}, snajka Jovanka, bratanci Predrag, Zoran i bratanica Zorica sa wihovim porodicama.

O`alo{}eni: Nikica i Valika.

kardiolog 1944 - 2012.

Mirku

preminuo je 3. 9. 2012. godine. Sahrana je danas, 5. 9. 2012. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. od Bojane.

O`alo{}eni: sin Bojan, snaja Tatjana i unuk Mihailo. 59881

59873

Posledwi pozdrav po{tovanom

dr Mirku Tomi}u

Preminuo sestri}

je

na{

59894

59899

59882

voqeni

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi otac, tast, deda i pradeda

Tvoja plemenitost i dobrota su bile neizmerne.

\or|e Vuksanov

I{tvan Ler~ewi 1922 - 2012.

od kolega i koleginica sa kardiologije i internog.

O`alo{}ene tetke: Stevanka, Lenka, Milosava i Du{ica sa porodicama.

Zauvek nas je napustila na{a draga teta i baka

59897

Mila na{a teto, voqeni `ive koliko i oni koji ih vole. Sahrana je 5. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, iz kapele u Ba~kom Jarku. Vole te tvoji: Andrija, Zora, Mira, Dragica, Nana, Dada i Goran. 59888

Osta}e{ u na{im srcima i `ive}e{ u na{im se}awima. Po~ivaj u miru. Porodica Markov.

Tvoju qubav i plemenitost pamtimo, s ponosom te spomiwemo i ~uvamo u na{im srcima. Uvek tvoji: Mara, Sne`ana, Zlatko, Lara i Boba.

59903

59900

59895

Tu`nim srcema obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena i draga

Savka Cveti} 1930 - 2012.

Lovrom Mikuli}em dipl. in`. ma{instva

Sahrana je danas, 5. 9. 2012. godine, u 13 ~asova, na katoli~kom grobqu, u Budisavi. O`alo{}ena porodica.

59887

Dr Radmila Radivojevi}

POMEN Petog septembra je pet dugih godina tuge i bola za na{im voqenim i nikad pre`aqenim

Umro je na{ voqeni i dragi sin, brat, otac, kum i prijateq

Qubomir Ostoji}

Stevanija ^egar

20. 5. 1961 - 4. 9. 2012.

1934 - 2012. Sahrana drage nam pokojnice je danas, 5. 9. 2012. godine, u 16 ~asova, na mesnom grobqu u Ka}u. O`alo{}eni: suprug Nikola, sin Milan, snaja Slavica i unuka Nina. 59892

Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana od kako sa nama vi{e nije na{ voqeni

\or|e Veber advokat

Sahrana }e se obaviti u sredu, 5. 9. 2012. godine, u 17 ~asova, na pravoslavnom grobqu u Temerinu.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da }e se u ~etvrtak, 6. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, odr`ati pomen na Gradskom grobqu, poqe tri u Novom Sadu.

Wegovi najmiliji.

O`alo{}ena supruga Mirjana, }erka Dragana, sin Milan sa porodicama.

59901

59893


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav iz zahvalnosti

Posledwi pozdrav najdra`oj prijateqici i kom{inici

sreda5.septembar2012.

Posledwi pozdrav dragoj majci, ta{ti, baki i prabaki

25

Navr{ava se ~etrnaest tu`nih godina od kada nije sa nama na{ voqeni otac, deda i svekar

Radmila Radivojevi}

dr Radmili Radivojevi}

dr Radmili

od wenih pacijentkiwa: Zorice, Qubice i Nade.

od porodica Stanivuk i Despotov.

59855

Posledwi pozdrav staroj kumi od porodice Vasili}.

Qubici Davidovi}

Posledwi pozdrav strini

I{tvan Molnar

1926 - 2012.

5. 9. 1998 - 5. 9. 2012. Uvek }e te se se}ati: sin Zoltan, unuci Aqo{a i Vawa i snaja Senka.

od }erke An|elke Milutinov sa porodicom.

59825

59850

59856

Samo tri nedeqe posle svoje supruge Du{ice preminuo je i na{ kom{ija sa Stra`ilova

Vidosava Gruji}

Zbogom Radmila, na{a divna koleginice i prijateqice. Tvoje: Qiqana Malenkovi}, Mila Karan, Nada Radmilovi} i Zorica Mateji}.

59876

Posledwi pozdrav kumi

POMEN

I{tvan Molnar

Ivan Mijatov

profesor geografije u penziji

Darinki Mrkaji}

Darinki Mrkaji}

Wihova spremnost na pomo} osta}e u trajnom se}awu, a wihovo mesto pri okupqawu prazno. U tuzi prijateqi: Nana i \or|e, Nena i @ivko, Goca i Milivoje, Milorad i Jaglika.

od Buce i Paje Mrkai} sa porodicama.

od Nikole i Smiqe Durman sa porodicom.

59865

59869

59868

59880

5. 9. 1998 - 5. 9. 2012. Uvek }e{ biti sa nama. Uja, Nikola, Quba, Ivan, Danilo, Cila, Perica, [uwa, Petar, Ranko, \or|e, Dejan, Albert, Andrija, Paja, Koki, Zoran, Bojan, Marko i Ferika. 59826

Posledwi pozdrav dragoj

Umrla je na{a draga baka Quba

Danas, 5. septembra je tvoj 29. ro|endan.

Darinka Mrkaji} 1938 - 2012.

Milo{ - Mi{a Mazalica

Darinki Mrkaji}

5. 9. 2012 - 5. 8. 2009. Tvoj lik, ne mogu godine, ki{a izbrisati, tvoj glas ne mogu gromovi zaglu{iti. Tebe mi, ne mo`e vreme oduzeti. @ivot udara kao pobesneli talasi lome}i i sitne}i ostatke moje du{e raznose}i po dubinama ni{tavila. Onog kobnog dana kada se qubav i bol pokloni{e }utawu, ~e`wa i o~aj po~e{e da vape Tvoje ime. Svaka misao, uzdah, pogled pokloweni su Tebi. Srce ne`no, ne~ujno peva Tvoje ime. Ipak postoje se}awa koja postaju suze. Vreme prolazi, sve te`e je. Du{a i srce pate i tuguju znaj Mi{o.

od porodice Pra{talo.

59870

„Mo`da spava sa o~ima iznad svakog sna. Iznad stvari, iluzija, izvan `ivota. I s’ wom spava, nevi|ena, wena lepota, mo`da `ivi i do}i}e posle ovog sna. Mo`da spava sa o~ima izvan svakog zla.”

Danas, 5. septembra 2012. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kad me je napustila moja mama

Qubica Davidovi} 1926 - 2012.

Mirjana Roksandi}

Sahrana je danas, 5. 9. 2012. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Unuke Ivana i Milijana.

O`alo{}eni: sin Nikola, snaja Vera i unuci Cane i Bora.

59872

59863

Tog dana, u 11 sati, okupi}emo se kraj wene ve~ne ku}e da wenu du{u prepustimo spokoju i ve~nosti. Ksenija sa porodicom. 59810

VJE^NAJA PAMJAT

Opra{tam se od drage

Na{ ponos, samopouzdawe i podr{ka, na{a draga, voqena i po{tovana

Danas, 5. 9. 2012. godine navr{ava se 25 godina od kako smo ostali bez na{e predivne mame i bake

Volim te. Mama. 59823

Posledwi pozdrav dragom kolegi i velikom prijatequ

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Radmile Radivojevi} Iskreno sau~e{}e porodici.

Aranka Popovicki.

dr Radmila Radivojevi} ro|ena Adamovi} lekar u penziji preminula je 2. 9. 2012. godine. Ispra}aj iz kapele na Gradskom grobqu u Novom Sadu, obavi}e se danas, 5. 9. 2012. godine, u 12 ~asova. Ostajemo neute{no o`alo{}eni: suprug Pavle i sin Vladimir, rodbina i prijateqi. 59878

59874

prim. dr Ksenije Raleti} i 19. 5. 2012. godine, 18 godina od kako smo ostali bez na{eg predobrog tate i dedike

Draga prijateqice

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je u 74. godini preminula

Ivanu Mijatovu

od zaposlenih i penzionera kolektiva O[ „Branko Radi~evi}” Novi Sad.

dr Radmili Radivojevi}

Kolektiv Op{te medicine Rumena~ka.

Milenka Raleti}a

dr Radmila Radivojevi}

Darinka Mrkaji} 1938 - 2012.

~uva}emo s qubavqu uspomenu na tebe. Porodica Male{ev. 59883

59860

59871

Sahrana je danas, 5. 9. 2012. godine, u 13 ~asova, na Dowem starom grobqu u Futogu. O`alo{}eni: sin Neboj{a Mrkaji} i }erka Verica Pe}o sa porodicama. 59867

Va{a odanost porodici ~uvala nas je sve ovo vreme, i va{a dobrota bila je na{e bogatstvo, a ~estitost ve~iti uzor. Zauvek u mislima i srcu va{i: Nena i Sa{a, Ivana i Vladimir sa porodicama. 59875


26

tv program

sreda5.septembar2012.

06.30 Добро јутро,Војводино 09.00 Хроника„Демофеста”,репорта-а 09.30 Под истим кровом 10.00 Вести 10.10 Биографије 11.00 Комшилук 11.25 Кухињица 11.50 Име мог сокака 12.00 Вести 12.10 Нова занимања:Менаџери 12.25 Како ?....Уметничка таписерија 12.40 Здраво живо 13.05 Ноћна смена 13.30 Фаца:Најбоље 14.00 Вести 14.05 Радар 15.00 Вести за особе са оштећеним слухом 15.05 КонцертФестивалауличних свирача2011. 16.05 Биографије 16.50 Временска прогноза 17.00 ТВ Дневник 17.25 Разгледнице 18.55 Комшилук 19.30 ТВ Дневник 20.05 Циклус француских ТВ новела:Кућа код мачке која се лопта,филм 21.05 Документ 21.30 Повратак на село 22.00 Војвођански дневник 22.35 Улични свирачи –у сусрет фестивалу.... 23.00 Оперативци 23.55 Циклус француских ТВ новела:Кућа код мачке која се лопта,филм 00.50 Документ 01.15 Повратак на село

Питамсе, питамсе Полусатна дечија еколошкаемисијакојаобрађујетемевезанезаприроду,заштитуживотнесредине,понашање у природи, здраву исхрану, здрав живот... Представљамо заштићена природна добра, институције, удружења, основне школе и дечије активности, успехе, размишљања,акције... (РТВ2,08.40) 06.30 Кухињица –мађ. 07.00 Тамбурицафест2012.-Мореска 07.40 Летозасве 07.55 Представљамовамденсстудио 08.15 Хајдесамномуобданиште 08.40 Питамсе,питамсе 09.05 МузичкифестивалШкољкице 09.30 Уличаролије 09.55 Академац 10.20 Увек медаља 10.40 Уличаролије 11.10 Змајеведечијеигре 11.30Кад зазвони 12.00 Центар света 12.30 Вести (мађ) 12.40 Македонско сонце 13.10 Нови таблоид НС 14.00 Тамбурицафест2012.-Мореска 14.40 ТВ баштине 15.30 Добро вече,Војводино (ром) 17.00 Емисија(мађ) 17.30 Музички програм –мађарска музика 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Кухињица –мађ 20.00 Добро вече,Војводино (рум) 21.30 Оперативци 22.20 Биографије 23.05 Плави круг 23.30 ТВ баштине 00.00 ТВ Продаја

06.00 08.00 09.00 11.00 12.00 13.30 14.30 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.00 00.30

Музичко свитање Лола Панонско јутро Меридијанима Агропарламент Сајам инфонет Лице с насловнице Панонска хроника Војвођанске вести Лола За корак испред Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести Документарни програм Глас Америке Ноћни програм

06.02 06.59 07.19 07.25 07.35 07.41 08.02 08.14 08.19 08.25 08.48 09.00 09.27

Ненад Крстић

КОШАРКА: КВАЛИФИКАЦИЈЕЗАЕП 2013.

Србија–Словачка

09.51 10.00 10.30 10.55 11.24 11.50 12.25 13.00 14.03 14.26 14.38 15.05 15.29 15.53 15.59 16.10

dnevnik

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Мунзи Попај Томас и другари Ози Бу Дени и Деди Зујалица Необично о биљкама Вечни сјај детињства Водич кроз модерну архитектуру Београда Верски календар Е-ТВ ТВ мрежа Кругови поезије Научни програм Музички програм Читање позоришта Трезор Зујалица Необично о биљкама Вечни сјај детињства Водич кроз модерну архитектуру Београда Витастудентис Датум Верски календар Ексклузивно

(РТС1,20.25)

06.30Новосадско јутро 08.30Храна и вино 09.00Вести 09.05Убиства у Мидсамеру 11.00 Вести 11.05 Украдена срца 11.32 Серијски програм 12.30Рецепти Лауре Равајоли 13.00Вести 13.05Опчињени 14.00Ленија 15.00Вести 15.05Африка од врха до дна 15.30Спринт 16.00Рецепти Лауре Равајоли 16.30Храна и вино 17.00Убиства у Мидсамеру 18.40Конак 19.00Објектив 19.30Објектив (слов) 19.45Објектив (мађ) 20.00Ево нас код вас 21.00Опчињени 22.00Објектив 22.30Рецепти Лауре Равајоли 23.00Серијски програм 23.55Украдена срца

06.00 06.05 08.00 08.15 09.00 09.03 10.00 10.05 10.38 11.05 11.10 12.00 12.15 12.31 13.16 13.23 13.46 15.15 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 19.00 19.30 20.05 20.25 22.15 22.20 22.50 23.40 23.55 00.02 00.48 02.39 03.00 03.37 04.10 04.42 05.48

Африкаодврха додна (НовосадскаТВ,15.05)

10.30 11.30 12.30 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 17.45 20.00

Премијер лига Шпанска лига Холандска лига Преглед Чемпионшипа Аргентинска лига Фудбал мондијал магазин Руска лига Бајерн ТВ:Бајерн –Штутгарт Аргентинска лига Кошарка,квалификације ЕП: Хрватска –Украјина 21.45 КХЛ:Динамо М –Авангард 23.45 Мото ГП Мугело 5 00.45 Аргентинска лига

07.00 07.15 07.45 09.00 10.15 11.30 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 22.00 00.00 00.05 01.00 01.05 01.30

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Вести Цео живот за годину дана Вести Траг Јордан Вести Запамти ме Дневник Спорт плус Место злочина-Лас Вегас Евронет Летњи биоскоп:ДизнинаРТС Летњи биоскоп:Мекбрајд-то је убиство,госпођо,филм Ово је Србија Срећни људи Дневник РТВ Шта радите,бре Београдска хроника Моја лепа Србија Слагалица Дневник Кошарка:Квалификације за ЕП 2013,Србија-Словачка, спортска емисија Кошарка:Квалификације за ЕП 2013,Србија-Словачка, пренос Вести Око Место злочина-Лас Вегас Дневник Евронет Злочиначки умови Ноћни биоскоп:Реликвија, филм Цео живот за годину дана Вести(04.00,05.00) Око Траг Позориште у кући Верски календар

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Езел Тачно 1 Трачара Рањено срце Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Езел Филм:Обрачун у Малом Токију Ноћни журнал Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

КелиАдамс

СЕРИЈА

Преваранти Радња узбудљиве британске серије одиграва се око експерата за преваре. Своје умећекористезаузимањетуђег новца, нарочито богатих, којисуновацзарадилинанепоштен начин, неморалних и бескрупулознихљуди. Улоге:ЕдријенЛестер,Роберт Вон, Роберт Гленистер,КелиАдамс,МаркВорен,РобЏарвис (РТС2,21.00) Линк Преваранти Плави оркестар Мунзи Попај Томас и другари Ози Бу Дени и Деди Датум Верски календар У свету Беокулт Преваранти Кошарка-Квалификацијеза ЕП2013:Турска-Италија, снимак 23.45 Бисера Влетанлић и пријатељи 00.33 Трезор 01.34 Кошарка-Квалификацијеза ЕП2013:Србија-Словачка

16.55 17.14 18.11 18.38 18.44 19.07 19.19 19.24 19.30 19.36 20.00 20.30 21.00 21.59

06.30 07.00 08.00 09.00 09.45 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.15 17.15 18.15 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00

Слике живота Маратон Цртани филм Документарна серија Топ шоп Домаћи филм Топ шоп Мирослав Лазански Љубав у залеђу Монк Ало,ало Документарна серија Обични људи Домаћи филм Ало,ало Филм Удовице Ало,ало Филм

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Србија коју волим,13.00Зрно по зрно,14.00Живети свој живот,15.00Спортска галаксија,16.00Освета,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Пипи шоу, 22.00Објектив,22.30Кућа 7жена,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Отворени екран, 13.00 Никад се не зна...,14.00ЗОО пузле,14.30Инфо К9,15.00Забавни програм,16.30Инфо К9,17.00Бибер,17.30Зелена патрола,18.00Кућица у цвећу,18.30Инфо К9,19.00Кухињица,19.30Бибер, 20.15Травел клуб,21.15Отворени екран,22.15Бибер,22.30Инфо К9,23.00 Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

12.00Срем на длану:Рума,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Очи у очи, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану:Инђија,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,22.00Новости 3,22.30Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

07.10 Острво ајкула Најџела Марвена 08.00 Топшоп 08.20 Најбоље године 09.15 Топшоп 09.30 Кажипрст 10.00 Вести 10.35 Амерички топ-модел 11.30 Цртани филмови 13.99 Филм:Излазнеране 15.00 Нинџаратници 16.00 Вести 16.40 Спортски преглед 17.05 Штребери 17.30 Пријатељи 18.30 Вести 19.10 Сунђер Боб Коцкалоне 19.30 Штрумфови 20.00 Нинџа ратници 21.00 Филм:Луди од љубави 23.00 Вести 23.35 Спортски преглед 23.55 Увод у анатомију 00.45 Филм:Дубина 2

07.00 10.15 11.00 12.00 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 23.30 00.30 02.00 03.30

Добро јутро Маланевеста Грандшоу Пинктаргет Првинационалнидневник Недељнопоподне Тачно у подне-живо ПрвикуварСрбије Национални дневник СеверЈуг Знамосе Национални дневник Мала невеста ПрвикуварСрбије СеверЈуг Брачни судија Црна хроника Филм:Аутострада насиља Филм:Доброчинитељи Филм

Првикувар Србије Двадесетпознатихличности своја занимања на четири месеца замениће варјачомишерпом.Ониданепроводеунајвећојтелевизијској кухињи где сваког дана припремају јела по наруџбини. Ограниченисувременскикакозанабавкунамирница,такоизасправљањехране... Водитељи:ВелиборВеца Дејановић, Петар Гајић и НенадЧанак (Пинк,20.00)

СветланаКитић

Летњиковац Пред водитељк ама Јадранком Јевтић и Бојаном Ристивојевић, на тему „Из другог угла“ отворено ће говорити Небојша Стефановић, председник Скупштине РС.Наистутемуговорићеи естраднибрачнипарЗорица Брунцлик и Мирољуб Аранђеловић Кемиш, као и Светлана Китић, рукометашица. (Хепи,18.25) 05.00 08.00 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.20 12.50 13.40 14.00 14.10 14.55 15.15 15.30 15.50 17.30 17.55 18.25 20.05 21.40 22.30 23.10 00.00 00.50 01.50 03.20 03.50 04.30

Јутарњи програм Звезданиште Тајни свет меде Бенџамина Ноди у земљи играчака Залив шкољки Телешоп Винкс Моћна чигра Бакуган Моји џепни љубимци Поп Пикси Квизић Беверли Хилс Телешоп Вести Играна серија Моја Србија Телешоп Вести Граница Насловна страна –квиз Телемастер Летњиковац Једна жеља једна песма Агенција Беверли Хилс Луда кућа Изнајми звезду Агенција Једна жеља једна песма Насловна страна –квиз Играна серија Моја Србија

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

sreda5.septembar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

12

27

УспОН И пАд сРпсКИХ ЛИБеРАЛА И „еКОНОМсКе пОЛИТИКе”

пише: Мијат Лакићевић 07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Гојазнитинејџери пакленаКели Богатамлада,сиромашна млада Л.А.Инк стручњакзаторте Компулзивногомилање Малиљуди,великисвет Џон,Кејтиосмородеце Венчаницаизснова Штанетребаобући Четиривенчања-Америка Гојазнитинејџери:борбаса килограмима Краљпосластичаракаокувар стручњакзаторте ВеликеромскесвадбеАмерика Венчаницаизснова Нисамзналадасамтрудна Ургентницентар Л.А.Инк ВеликеромскесвадбеАмерика

07.00 добро јутро,Хрватска 10.12 поглед на Земљу 1,док. серија 11.08 Заволите свој дом 3,док. серија 12.00 дневник 12.40 Моћ судбине 13.30 др Оз 2,ток шоу 14.10 скицазапортрет 14.30 ФотографијауХрватској 14.56 просјаци и синови 16.00 синови и очеви,док.серија 16.58 Хрватска уживо 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 дневник 20.15 сајбер насиље,док.филм 20.50 Боје туризма 21.40 Хоризонти 22.35 дневник 3 23.10 други формат 00.30 сонестранерешетака,филм 02.00 др Оз 2,ток шоу

08.00други светски рат у боји 09.00Рим није изграђен за један дан 10.00Наполеон 11.00 У телу Хенрија осмог 12.00Најгори послови у историји 13.00Врт Агате Кристи –убиство и мистерије у девону 14.00дневник скулптура 15.00Тајм тим година X 16.00Рим није изграђен за један дан 17.00Траговима Тинтина 18.00Најгори послови у историји 19.00Ратници 20.00Једна ноћ у Торину 21.30сведок. са балкона собе 306. 22.00други светски рат у боји 23.00Траговима Тинтина 00.00Блиски сусрети у сибиру 01.30Историја америчких индијанаца

Осветничкосрце Мужиженабивајубруталноубијени.Мужевљевосрце добија Тери Бернард, самохраниотацкојигајућеркукојаболујеодтешкеиреткеболести. после операције, Тери се присећа последњих тренутака живота свог донатораиуједномтренуткупрепознаједонаторовогубицу... Улоге: Џош Лукас, Лена Хеди,БрајанКокс Режија:МајклКвеста (Синеманија,22.00)

06.00 07.50 09.15 10.35 12.30 14.55 16.40 18.20 20.05 22.00 23.50 01.15

Топао дом семи на путу око света 3д Медвед Јоги девојка из Гилеада Хари потер и реликвије смрти 1 Џастин Бибер:Никад не реци никад свака друга недеља (и пола распуста) Момци су се вратили промена игре Царство порока димна завеса Без обавеза

Водитељ конзервативног шоуа који је био пријављен полицији за сексуално злостављање, пронађен је мртав.Међутим,детективипроналазе траг који их води до жртвинесупругеиопседнутог пратиоца... Улоге: Џери Орба, Џеси ЛиМартин,СемВотерстон, С.ЕпатаМеркерсон,ЕлизабетРом (РТЛ,00.00)

У доброћудном провинцијском енглеском градићу породица Волтера Гудфелоа, свештеника,живинаокомирним животом. У расејани у али симпатичну породицу ускородолазиновакућнапомоћницаГрејс... Улоге: Роан Аткинсон, Кристин Скот Томас, Меги Смит,ПатрикСвејз,Тамсин Егертон,ЕмилијаФокс Режија:НејлЏонсон (ХРТ2,20.00) 07.05 07.35 08.00 08.25 08.45 10.00 11.20

23.42 00.34 01.09

Мала ТВ Цртана серија Телетабис Конорнатајномзадатку Х20Узмаловоде! Лицем у лице,филм Идемо на пут с Гораном Милићем На рубу науке потрошачки код Јеловнициизгубљеног времена сонестранерешетака,филм Школски сат Регионални дневник Жупанијска панорама Мала ТВ Цртани филм Реконструкција еџмонд дарма и Грег параолимпијске игре Лондон 2012:Атлетика,снимак Шато Монти,док.серија Никомениречs, филм Топ гир 11,док.серија Залагаоница,док.серија параолимпијске игре Лондон 2012-сажетак Мућке Битанге и принцезе Ноћни музички програм

07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 23.00

послеЏимија Биографија-сузансарандон пренегоштосеонпробуди срцепунокише Биографија-ИанФлеминг Налинијиватре Браћапооружју Биографија-сузансарандон диванчовек Биографија-ИанФлеминг ИстинаоЧарлију децасудбине

12.05 12.50 13.20 13.40 15.10 16.00 16.20 16.40 17.10 17.25 17.55 18.25 18.45 19.30 20.00 21.45 22.40 23.25

ЛенаХеди

09.30Кисмет-оковисудбине 10.50ексклузивтаблоид 11.10Крвнијевода 12.05Бибинсвет 13.00сулејманВеличанствени 15.00Кобра11 15.55Маекгyвер 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05ексклузивтаблоид 18.30РТЛданас 19.05Крвнијевода 20.00сулејманВеличанствени 22.00Менталист 23.45РТЛВести 00.00Закониред 01.35Астрошоу 02.35РТЛданас

сеРИЈА

Никомниреч семиМакс ОзиБу сузаињенесестре ОбрачунуКазинокабареу Бади,светскипрвак УпознајтеЏонадоа покераш Осветничкосрце еротскифилм еротскифилм

Браћаисестре УбиствауМидсамеру Вокер,тексашкиренџер Монк пандуриновајлије Вокер,тексашкиренџер дображена Браћаисестре УбиствауМидсамеру Монк пандуриновајлије Филм:Каразуб Филм:ОгиРоуз Медијум

Закониред

КристинСкотТомас

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 21.20 23.20 01.20

06.00Ламбада 08.00пурпурнаружаКаира 10.00Осуђеници 12.00Ф/X–Убиствотриком2. 14.00светлавелеграда 16.00Удатазамафију 18.00прекопалубе 19.50Јентл 22.00Жртверата 00.00еротскифилм

ЕлизабетРом

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.30 20.00 21.00 22.00

Амерички чопери прљави послови Опасан лов преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство прерађивач Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова прљави послови Опасан лов преживљавање Како се прави? Мегаградитељи Лет изнад Аљаске пут око света са 80 превозних средстава 23.00 дајнамо,чудесни мађионичар 00.00 пен и Телер –Лаж или истина

03.00 07.00 09.00 09.30 10.00 11.00 15.00 17.45 01.00

Тенис Тенис Авантура. Олимпијске игре Бициклизам Тенис Бициклизам Тенис Тенис

Lepose`ivelood poklowenihdolara

ko ba{ nije u~estvovao u pripremi privredne nije je samoupravqawe, pa onda vi{epartijski sireforme 1965. Vladimir Gligorov je, krajem stem, pa onda jednopartijski, sovjetski model. Ako te i po~etkom naredne decenije, kao potpred- ovaj samoupravni ne mo`e da funkcioni{e, onda je sednik Saveza studenata Jugoslavije, bio svedok i ak- vi{epartijski sistem prihvatqiviji. I, {to je vater najburnijih doga|aja tog vremena. Osamdesetih, `no, on samoupravqawe posmatra kao eksperiment. kao kolumnista „Ekonomske politike„, pomno prati Govori se, naravno, i o tr`i{noj privredi, koje se i komentari{e tada{we prilike. Po~etkom devede- tako|e vidi kao znatno boqa od centralno-planske. setih je bio u naju`oj grupi od desetak intelektualaca koji osnivaju DS. Sigurno je ~ovek koji najboqe poznaje ono {to se de{ava na prostoru biv{e Jugoslavije. Kre}e se, i bukvalno i figurativno, kroz ~itav taj prostor, od Skopqa, preko Pri{tine, Beograda, Novog Sada i Sarajeva, do Zagreba i Qubqane. Retko kad se nai|e na takav resurs. Kako je uop{te do{lo do privredne reforme, {ta je wu izazvalo,jerse~estoka`edasupedesete bile za privredu zlatne godine Jugoslavije? - Po~etkom {ezdesetih, kad po~iwe pri~a sa liberalima u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, dominiraju dva principa. Jedan samoupravqawa, a drugi je partijska dr`ava. Kqu~no je zapravo bilo to {to je Vo|asaustavnoneograni~enimrokomtrajawa do{lo do promene re`ima pod kojim su primane pare iz inostranstva, jer se pre{lo sa Dalisuustaviz’63,akasnijeireforma,natom donacija na kreditirawe. I onda je trebalo da posto- fonu? ji neki sistem u kom }e se ta sredstva efikasno kori- Da, sve {to se de{avalo negde do ’68. i{lo je u stiti. I tad je postojao isti problem kao i sad – ka- istom pravcu. Ustav je vi{e bio izraz potrebe da se ko da se finansira potro{wa iznad mogu}nosti. Ako uspostavi novi poredak i otvori mogu}nost za neku se sredstva ne dobijaju kao poklon, moraju da se uzi- vrstu politi~ke konkurencije nepartijskog tipa. maju zajmovi, ali i da se vrate. Dakle zemqa mora da Bila su to tada jako va`na pitawa koja su se ticala ima proizvodwu i izvoz. Tako je do{lo do razmatra- polo`aja i uloge Josipa Broza. Recimo, trebalo je wa koji mehanizam to mo`e da obezbedi. I, naravno, da on vi{e ne bude {ef partije, ve} dr`ave, ali se odgovor je bio - tr`i{te, jer centralisti~ko plani- postavqalo pitawe kako to urediti. Ustav iz ’63. rawe i povratak na sovjetski sistem, nije bilo pri- uvodi prakti~no ameri~ki princip: dva predsedhvatqivo. Pre svega politi~ki, ni~ka mandata i - nema vi{e. U ne toliko ideolo{ki. Ali, ako prvim verzijama i na Broza se Na prvim izborima je odgovor tr`i{te, glavni proto odnosilo, ali je na kraju unesprovedenim po Ustavu iz blem postaje kako da se tr`ito re{ewe da to za wega ipak {na privreda ugradi u okvir sane va`i. ’63. u~estvovali su i qudi moupravqawe i tzv. dru{tvena Trebalo je da se instituciokoje nije kandidovala KP, svojina. nalizuje sistem radni~kog i mada su, naravno, bili [ezdesetih se raspravqa kadru{tvenog samoupravqawa. partijci, ali neka vrsta ko da se na decentralizovan naRaspravqalo se o broju skup~in organizuju investicije. Jer, disidenata. Kako je deo wih {tinskih domova, odnosno kako u socijalisti~kom sistemu one pobedio u Srbiji, ukinuti su da se ubaci Ve}e proizvo|a~a. su glavno sredstvo dr`ave i parUstav iz ’63. je u velikoj meri neposredni izbori tije u upravqawu privredom. Na bio federalisti~ki, za razlito se nadovezuje pitawe organiku od onog koji }e do}i posle zacije bankarstva, jer ako se zemqa otvori prema ’68. Tako|e, on je predvi|ao vi{e kandidata. Tako inostranstvu onda mora da ima sa wim i nekakve fi- su na prvim izborima u~estvovali qudi koje nije nansijske odnose, zna~i moraju da postoje komercijal- kandidovala partija, mada su naravno bili partijne banke. Onda se pojavio problem kursa, koji je do ci, ali neka vrsta disidenata. Deo wih je dobio iztad bio administrativna mera. To je dovelo do ideje bore u Srbiji {to je razlog da se kasnije ukinu nekonvertibilnosti i ve} za 1966/7. najavqen je konver- posredni izbori i uvede tzv. delegatski sistem. Ne tibilan dinar. Kona~no, kako se preduze}a zadu`uju mo`e se, dakle, re}i da je taj ustav, kao i mnogi drupreko banaka, postavilo se pitawe ko im je vlasnik? gi dokumenti iz tog vremena uostalom, otvarao vraRaspravqa se i o cenama. Bilo je mi{qewa da ako ve} ta za stvari koje }e do}i kasnije, ali ih nije ni zanema vaqanog sistema tr`i{nih cena u zemqi, da se tvarao. on uveze, preko konvertibilnog kursa. Govorilo se i Privredna reforma, u stvari, po~iwe jednom vro upore|ivawu sa svetskim cenama kao nekom reperu stom programa sa MMF. [ta je to prakti~no zna~iza doma}e... lo? Jugoslavija je do{la u situaciju da ima mnogo Jesulisetapitawao~itovalaiuonom,zbogwe- ve}i uvoz nego izvoz. (To se u Srbiji nije promenigove otvorenosti i antidogmatizma, ve} ~uvenom lo do danas.) Jedini na~in da se iz toga zemqa izvuProgramuSKJiz1958? ~e je da se preorijenti{e na izvoz, pre svega na Za- Ne, partijski program ne doti~e ta pitawa u de- pad. Na Istoku se trgovalo druga~ije, preko kontaqima. On je zanimqiv, jer je za komuniste bilo tingenata, bartera, dogovara. Uspostavqawe norkqu~no koji sistem privre|ivawa je napredan, a koji malnih trgovinskih odnosa sa Zapadom tra`ilo je nije, u tom programu rangirawe ide ovako: najnapred- nova re{ewa u monetarnoj sferi.

A

Аутор Мијат Лакићевић и издавач,београдски Фонд за отворено друштво,цео тираж књиге „ИспРед ВРеМеНА”поклонили су Фондацији НУНс-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд,тел.011/334–3255,334-3136,и-мејл nuns@nuns.rs).Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500динара у НУНс-у,или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, сназнаком:Корисник:ФондацијаНУНс,сврха уплате:донација

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar\ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{anVlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: NadaVujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), DejanUro{evi}(ekonomija 480-6859), PetarTomi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada@ivkovi}(novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), NinaPopov-Briza (kultura 480-6881), SvetlanaMarkovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), VesnaSavi} (svet 480-6885), \or|ePisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{koLazovi}(reporta`e i feqton 480-6857), BranislavPuno{evac(sport 480-6830), JovanRadosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), IvanaVujanov(revijalna izdawa 480-6822), FilipBaki} (foto 480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), NedeqkaKlincov(tehni~ki urednici 480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasni sektor 480-68-68), FilipGligorovi}(Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


28

monitor

sreda5.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

5. septembar 2012.

Добар дан за вас. Данас тачно знате шта и како хоћете. Склони сте хедонизму и лепим стварима. Излазак у ресторан, шопинг, дружење са децом, је ОК.

BIK 20.4-20.5.

Посвећени сте породици и деци. Трудите се да им угодите сагласно свом естетском изразу и умећу. Краћи пут је под повољним околностима. Осетљиве емоције.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

Неко би нешто да вам каже, да скрене пажњу на себе, али не успева у томе, за сада. Можда би требало да се окренете себи иза леђа и погодите о чему се ради.

Месец је данас у знаку Бика, па сте склони љубави и складним односима са драгим особама. Провод са друштвом зависи од ваше иницијативе и нахођења, времена.

LAV 23.7-22.8.

На радном месту добро организујете сараднике и извршиоце, али је ипак потребно да будете довољно присутни. Неко учи од вас. Приходи касне, љубавни угођај такође.

DEVICA 23.8- 22.9.

На личном плану сте доминантни и очекујете од других да вас уважавају. Пословна ситуација је статус quo, за сада. Ипак, нећете престати да се трудите.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Данас сте неодољиви за партнера и лако можете да наметнете своју вољу. Захтевајте оно што сматрате да заслужујете, изразите своје жеље, али без претеривања.

Околности у приватном бизнису су генерално добре, али су под промењивим утицајима. Наступи у јавности и на званичним састанцима су више форма него суштина.

Све што стичете и постижете сте заслужили личним трудом и радом. Ситуација у каријери је стабилна. Данас ћете уживати ако изведете вољену особу на неко лепо место.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Умете до бро да презен ту јете све што радите, чините и хоћете, носећи у себи једну врсту смирености и сигурности. То позитивно делује у пословној сарадњи, на састанцима.

Можете бити са обе стране медаље, ситуација, у исто време. Јер, сасвим другачије изгледа други угао гледања на ствари. Немате чега да се прибојавате. Кулирајте.

Диван дан за краћа пословна и љубавна путовања. Прилив новца ће вам добро доћи. Комуникација је под емотивним набојем, тако да сте уметнички инспирисани.

TRI^-TRA^

Самотипуцај V REMENSKA

PROGNOZA

Веома

Vojvodina Novi Sad

32

Subotica

31

Sombor

31

Kikinda

32

Vrbas

31

B. Palanka

32

Zreњanin

32

S. Mitrovica 32 Ruma

32

Panчevo

32

Vrшac

31

Srbija Beograd

32

Kragujevac

33

K. Mitrovica 34 Niш

ПознатиглумацБред Пит,чинисведаусрећисвоју лепшу половину Анђелину Џоли. Он је дао 250.000 фунтизастрелиштеиоружје,којејелепаАнђаоберучкеприхватила. Анђелинајепознатакаовеликизависникодадреналина,паонданечудиоткудовакваидеја. Премаписању страних медија, Бред је морао баш да се помучи и да смислиоригиналанпоклон,имајућиувидудајеонаса Билијем Бобом Тортоном разменилакрвавезавете. „Изгледа да је за Енџи пуцњава прави афродизијак, јерсепослеснимањафилма„ГосподинигоспођаСмит” одмахсмуваласаБредом.Пуштајућије дасеослободи стреса,Бред можесамодадобијеплусеве”,пишетаблоид„Сан”.

34

Evropa

тоПло

НОВИСАД: Сунчано и веома топло. Крајем дана наоблачење, а у ноћи ка четвртку је могућа краткотрајна киша. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни. Притисак око нормале. Температура од 17 до 32 степена. ВОЈВОДИНА: Сунчано и веома топло за ово доба године. Крајем дана са запада долази наоблачење са могућом краткотрајном кишом и локалним пљусковима. Количина падавина биће мала. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни. Притисак око нормале. Температура од 15 до 32 степена. СРБИЈА: У среду претежно сунчано и веома топло за ово доба године. Крајем дана на западу и југозападу Србије наоблачење са кишом и локалним пљусковима које ће се у ноћи ка четвртку проширити на остале пределе. Количина падавина биће мала. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни. Притисак око нормале. Температура од 12 до 34 степена на југу Србије. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У четвртак је могућа краткотрајна киша или локални пљускови понегде уз 5-6 степени нижу температуру него у среду. Биће мало падавина. У петак још мало свежије, али са дужим са сунчаним периодима. За викенд сунчано са хладним јутрима. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Биометеоролошке прилике и даље могу неповољно утицати на све хроничне болеснике. Особама са срчаним тегобама се саветује извесна опрезност. Главобоља и поремећај сна су могуће метеоропатске реакције.

Madrid

32

Rim

27

London

22

Cirih

22

Berlin

21

Beч

25

Varшava

23

Kijev

26

Moskva

20

Oslo

19

St. Peterburg 19 Atina

33

Pariz

25

Minhen

22

Budimpeшta

30

Stokholm

20

VIC DANA Шта се деси кад Лала истовремено попије вијагру и бенседин? - Јако му се секса, али га мрзи.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

150 (61)

Slankamen

166 (0)

Jaшa Tomiћ

Apatin

206 (47)

Zemun

233 (0)

Bogojevo

177 (30)

Panчevo

250 (-2)

Baч. Palanka

174 (9)

Smederevo

448 (2)

Novi Sad

136 (2)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

172 (2)

S. Mitrovica

-4 (-7)

Tendencija stagnacije

Senta

242 (0)

Beograd

178 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

153 (0)

NERA

Hetin

72 (-2)

TISA

-90 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije i porasta

Kusiћ

26 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 1.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you