Page 1

c m y

NOVISAD*

SUBOTA5.FEBRUAR2011.GODINE

GODINALXIX BROJ22980 CENA35DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

PROBLEMISGREJAWEMITOPLOMVODOMUNOVOMSADU

Sabota`a u Toplani, prete hladni radijatori Iz „Novosadske toplane”, u dopisu naslovqenom re~ju sabota`a, saop{teno je da su nepoznati po~inioci zavrnuli ju~e izme|u 11.30 i 12 sati ventile na vrelovodnoj mre`i u {ahtovima koji se

Foto: R. Hayi}

DOGOVORVLADEISINDIKATAPROSVETE

U {kolu u ponedeqak Vlada Srbije i sindikati prosvete postigli su sino} dogovor vezan za materijalni polo`aj prosvetnih radnika i pozvali {kole da od ponedeqka normalizuju rad. „Sporazum vlade i sindikata ne}e izazvati rast inflacije, niti poremetiti makroekonomske tokove”, rekao je novinarima nakon sastanka ministar prosvete @arko Obradovi}. Dodao je da je dogovoreno da se zaposlenima isplate jubilarne nagrade i otpremnine, kao i da se

nalaze na konzumnom podru~ju toplana ”Jug”, „Istok” i „Sever”. U toku to pola sata do{lo je do poreme}aja u grejawu onih delova grada koji se toplotnom energijom snabdevaju iz ovih triju topla-

na. U saop{tewu se navodi da je mogu}e o~ekivati probleme u isporuci toplotne energije za grejawe i pripremu tople potro{ne vode tokom vikenda.

str. 7

UNOVOMSADUPOSLE15.FEBRUARA

na osnovu o~ekivanih pove}awa prihoda buyeta pove}aju zarade svih zaposlenih u javnom sektoru i penzionerima. On o~ekuje da se dogovoru prikqu~i i Unija sindikata prosvetnih radnika, ~iji predstavnici nisu bili na sastanku. Generalni sekretar Sindikata radnika u prosveti Srbije Hayi Zdravko Kova~ rekao je da se do{lo do kompromisnog re{ewa koje je podrazumevalo „izvesna odricawa obe strane”. str. 14

NASLOVI

Politika 3 Nikoli}: Miting ~uvaju 10.000 policajaca i SNS

Ekonomija 4 Od „Nikole Tesle” po 600 dinara

NoviSad

Sunce zatvara klizali{te?

9 Raste „Holidej in”

Vojvodina 11 Gubici ukinuli autobuse

Crna

13 Yaji}u i saradnicima Poqoprivreda oduzeti imovinu? 6 Ne dozvoliti da uvezemo 13 Tri dana bez traga na{u p{enicu direktoru „Ta{ estrade”

str. 8

[OKANTNOUBISTVOUZREWANINU

@ena s no`em u srcu, mu`a advokata tra`i policija

str. 12

Toplije

SPORT

str. 16– 20

Najvi{a temperatura7°S n DANASPO^IWESUSRETFEDKUPASRBIJA–KANADAUNOVOMSADU

n IZABRANIFUDBALERI ZAUTAKMICESIZRAELOM

n BOJANAJOVANOVSKI HO]EUELITU

n ZANIMQIV ODBOJKA[KIVIKEND

str. 9

Nik Kejv sti`e na Egzit


POLiTikA

subota5.februar2011.

BO@IDAR\ELI]

OMLADINASPO-aZOVEUNUKAKRAQAPETRA DASEVRATIUSRBIJU

Kqu~je kodBramerca Potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} izjavio je ju~e da }e predstoje}i izve{ta ji glav nog tu `i o ca Ha {kog tribunala Ser`a Bramerca biti od kqu~ne va`nosti za daqi tok evrointegracija jer se bez wegove konstatacije da Beograd u punoj meri sara|uje s tim sudom ne mo`e ra~unati na sticawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU. \eli} je agenciji Tanjug izjavio da puna saradwa s Ha{kim tri bu na lom osta je kqu~ ni uslov evrointegracija Srbije, i da bi najboqi, ali ne i jedini, na~in da se ta saradwa doka `e bio pro na la `e we ha {kih optu`enika Ratka Mladi}a i GoranaHaxi}a. – Nedeqe koje dolaze i Bramercova predstoje}a poseta u februaru jesu od prvoklasnog zna~aja da bi ve} wegov junski izve{taj bio pozitivan jer }e se na osnovu wega pisati mi{qewe Evropske komisije, a onda }e onaj slede}i u decembru biti odlu~uju}i jer to je momenat kada }e zemqe ~lanice odlu~ivati o tome da dodele ili ne dodele Srbiji status kandidata – rekao je \eli}. U ovom trenutku, Bramerc, po \eli}evim re~ima, smatra da Sr-

Novadr`avna sekretarka kod^ipli}a Ministarstvo za qudska i mawinska prava Srbije saop{tilo je ju~e da }e u ponedeqak, 7. februara, predstaviti novu dr`avnu sekretarku tog Ministarstva Slavicu Deni}. Na konferenciji za

Slavica Deni}

novinare, na kojoj }e biti predstavqena nova dr`avna sekretarka, govori}e ministar za qudska i mawinska prava Svetozar ^ipli}. Prisustvova}e i predstavnici vi{e romskih organizacija iz cele Srbije koje su dale podr{ku Ministarstvu i prvoj Romkiwi na toj funkciji u Srbiji, navedeno je u saop{tewu.

bija ne alocira dovoqno resursa u potragu za optu`enicima, da ne postupa dovoqno brzo i kompletno po wegovim preporukama, te da

Beograd u tim okolnostima ne mo`e dobiti pozitivnu ocenu saradwe, i taj stav je preneo evropskim poslanicima. – Ova vlada je kroz rad, posve}enost i politi~ku voqu dokazala evropskim partnerima da ima punu saradwu s Ha{kim tribunalom, tonovi koje ~ujemo od gospodina Bramerca

u posledwih nekoliko nedeqa mawe su povoqni, ali na nama je da to promenimo u nedeqama koje dolaze – rekao je \eli}.

Kada se govori o ha{koj prepreci u procesu evrointegracija, mora se, kako je istakao \eli}, imati na umu da nije re~ o uslovu na kojem insistira jedna dr`ava ili grupa zemaqa, ve} da je to zahtev EU, {to po ka zu je i re zo lu ci ja Evropskog parlamenta u kojoj je puna saradwa s Ha{kim tri-

Prebrojavawe monarhista

bunalom locirana kao kqu~ni uslov za dobijawe statusa kandidata. Osvr}u}i se na ostale uslove za sticawe statusa kandidata za ~lanstvo u EU, \eli} je rekao da Srbija u prvom polugodi{tu, odnosno zakqu~no s junom, mora da usvoji sve potrebne zakone, a da se do 1. septembra mogu praviti jo{ neke mawe intervencije po zahtevima Evropske komisije. Od su{tinske je va`nosti, po wegovim re~ima, da 12. oktobra Srbija dobije dovoqno dobro mi{qewe Evropske komisije na osnovu kojeg bi se potom upustila u diplomatsku ofanzivu da bi zadobila i podr{ku svake zemqe ~lanica EU. – Srbija }e demonstrirati svoje administrativne kapacitete i politi~ku voqu, uraditi kompleksne reforme u pr voj po lo vi ni ove go di ne, uraditi sve {to je u wenoj mo}i da prona|e dva preostala ha{ka optu`enika i da kroz rad, a ne kroz lobirawe, i da kroz trud, a ne kroz marketing, dobije podr{ku zemaqa ~lanica EU za kandidaturu i, {to je jo{ te`e, datum za po~etaka pregovora s EU – rekao je \eli}.

DANDR@AVNOSTIJEDANSRBIJE

Svina{iustavi – Na Dan dr`avnosti Srbije, 15. februara, bi}e odr`an niz zna~ajnih susreta i manifestacija u Kragujevcu, Ni{u, Novom Sadu, Kru{edolu i Beogradu, koje }e podsetiti na tradiciju i to }e biti dan Srbije – izjavila je ju~e predsed ni ca Skup {ti ne Sr bi je Slavica\uki}-Dejanovi}Tanjugu. – Zavr{etak manifestacije bi}e u Domu Narodne skup{tine, gde }e se obratiti i predsednik Srbije Boris Tadi}, a skupu }e, osim zvani~nika dr`ave, prisustvovati i diplomatski kor. Bi}e to poruka koja treba da stigne do du{a na{ih gra|ana, jer }emo tada promovisati dan Srbije, koji smo do sada negovali na razli~ite na~ine. Po wenim re~ima, na izlo`bama, koje }e biti istovremeno otvorene u ~etiri grada, bi}e predstavqeni svi dr`avni simboli – zastave, ordewe i originali usta va, od Sre tew skog, pa

onih tokom perioda Kne`evine i Kraqevine Srbije. Izlo`ba orginalnih ustava bi}e postavqena u Kragujevcu, jer je, dodala je Slavica \uki}Dejanovi} koja }e je otvoriti, Sretewski ustav "vezan" za [umadiju i Kragujevac. – Bi }e po seb no za do voq stvo videti {ta na{a tradicija u pogledu dr`avotvornosti – a simbolizuju je ustavi – kroz {est orginalnih ustava mo`e poru~iti budu}im generacijama – rekla je ona, i dodala da otvarawe te izlo`be prati posebno ose}awe pripadawa Srbiji. – To jeste poseban, sve~ani ~in, ali i posebna poruka za budu}e generacije – gde se Srbija znawem ~uva. Znawem, koje se ugra|uje u taj osnov ni akt, ko ji re gu li {e pravni `ivot svake dr`ave. Na izlo`bi Arhiva Srbije "Ustavi Kne`evine i Kraqevine Srbije" u Kragujevcu prvi put }e se pred o~ima javnosti na}i originali svih {est

dnevnik

c m y

2

ustava iz tog perioda. Izlo`ba }e, osim razvoja ustavosti u Srbiji u 19. i po~etkom 20. ve ka, pred sta vi ti i iz grad wu mo der ne dr `a ve, od borbe za autonomiju u okviru Otomanskog carstva i `eqe za ure|ewem dr`avnih osnova, do us po sta vqa wa ne za vi sne dr `a ve s par la men tar nom vladavinom. Iz lo `ba "Srp ske za sta ve iz perioda Prvog svetskog rata", koja }e biti prire|ena u Ni{u, organizovana je u saradwi s Vojnim muzejom, pred javnost }e izneti kopije 51 pukovske zastave, kao i jednu ori gi nal nu, pod ko ji ma je Srpska vojska izvojevala slobodu u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Bi}e predstavqeno i jo{ pet originalnih zastava dobrovoqa~kih jedinica iz Amerike i Kanade, vi{e odlikovawa kojima su bile nagra|ene jedinice za ratne zasluge, kao i tri diplome o dodeli pukovskih zastava.

Omladina Srpskog pokreta obnove u Vojvodini pozvala je ju~e unuka pokojnog kraqa Petra II i najstarijeg sina Aleksandra Drugog Kara|or|evi}a da se vrati u Srbiju jer je "kucnuo ~as da on ponese krunu Nemawi}a i podeli dobro i zlo s narodom". Poziv princu-nasledniku Petru Tre}em Kara|or|evi}u vojvo|anski omla din ci SPO-a uputili su uz ~estitku povodom wegovog 31. ro|endana, koji proslavqa danas, 5. februara. "Pozivamo princa naslednika Petra III Kara|or|evi}a da se vrati u otaxbinu i podeli dobro Petar III Kara|or|evi} i zlo sa svojim narodom. Kao potomak slavnoga vo`da, razvijenijima, i Srbija je bona svojoj glavi treba da ponese qe funkcionisala kada je bikrunu Nemawi}a i verujemo da la monarhija – smatra Gojkoje kona~no kucnuo ~as da krene vi}.

Viso~anstvoistideda U SPO-u navode i to da princ-naslednik fizi~ki veoma podse}a na svog dedu, kraqa Petra. Ro|en je 1981. u ^ikagu, a {kolovao se u Engleskoj, gde je osnove umetnosti zavr{io na Kambervel kolexu umetnosti. [kolovawe je nastavio u [paniji i SAD, a trenutno radi u oblasti grafi~kog dizajna i kompjuterske tehnologije. Govori engleski, {panski i francuski, a usavr{ava svoj srpski jezik, navedeno je na zvani~nom sajtu kraqevskog doma Kara|or|evi}a.

„KrunanaglaviKrune” U Programu SPO-a u kojem se ta stranka zala`e za evroatlantske integracije Srbije, navodi se i da "Evropska unija ne pori~e, nego potvr|uje, i programsko opredeqewe SPO-a za Kraqevinu Srbiju, jer su mnoge kraqevine ~lanice EU". "Onoga kome je, po pravu nasle|a, pripadala srpska kruna, SPO je doveo u Srbiju jo{ 1991. godine. Kruna je u Srbiji i glava Krune ve} dugo je u Srbiji, a SPO je za to da se Kruna spoji s glavom Krune", pi{e u tom dokumentu. u susret svojoj sudbini", navodi se u saop{tewu Omladine Pokrajinskog odbora SPO-a za Vojvodinu. Ta~no je, ka`e predsednik PO SPO-a @ikaGojkovi}, da u Srbiji `ivi princ prestolonaslednik Aleksandar DrugiKara|or|evi}, ali je poziv prin cu-na sled ni ku, we go vom najstarijem sinu Petru, simboli~an. – To je simboli~an poziv u kojem neko koga vidimo kao bu du }eg pre sto lo na sled ni ka jeste primer svim na{im qudima koji su odavde oti{li u prethodnih 20-30 godina da se vrate u Srbiju – ka`e Gojkovi} za "Dnevnik". U SPO-u su, po wegovim re~ima, svesni da "u ovom trenutku Srbija nema snage" da postane parlamentarna demokratija, ali "`elimo da svi koji su za to stanu u jednu kolonu i da se prebrojimo". – Jer, sem toga {to su danas u svetu takve zemqe me|u naj-

Potpredsednik novosadskog odbora SPO-a NemawaStarovi} ka`e za na{ list da u toj stranci po{tuju ustav kraqevskog doma Kara|or|evi}a po ko jem je WKV Alek san dar Drugi princ prestolonaslednik. – Isto tako nije sporno ni da Petar Tre}i ima rang princa-naslednika. Wegova sudbina je da jednog dana ponese krunu, a to je velika ~ast, odgovornost i obaveza. Nema razloga za{to ne bi do{ao u Srbiju. @elimo da se vrati i da doprinos kao {to to radi wegov ro|ak Vilijam u Velikoj Britaniji – naveo je Starovi}. Komentar u kraqevskoj porodici ju~e nije bilo mogu}e dobiti po{to su Kara|or|evi}i u Americi, gde je princ Aleksandar Drugi prisustvovao Molitvenom doru~ku, tradi ci o nal nom fe bru ar skom sku pu pod po kro vi teq stvom predsednika Sjediwenih Dr`ava. S.Nikoli}

AMBASADORMA\ARSKEKODEGERE[IJA

Srbijamo`ebiti ponosnanaVojvodinu

PREMIJERKODMI[KOVI]A: Predsednikkompanije"Deltaholding"MiroslavMi{kovi} izjaviojeju~eda}eurokuodmesecdanabitizavr{enipregovorioprodajitrgovinskoglanca"Delta–Maksi""jednojpoznatojevropskojkompaniji",inajavioda}enovacod prodajeulo`itiurazvojagrara.Nasve~anostiobele`avawa20godinaodosnivawa"Delta holdinga", kojoj je prisustvovao i premijer Mirko Cvetkovi}, Mi{kovi} je naglasio da je agrar"srpskanafta",ukazuju}inatodaprihodiodizvozaagrarnihproizvodamoguzna~ajnopopravitiizvoznibilansSrbijeispoqnotrgovinskideficit.Sve~anojproslavi"Delta holdinga" prisustvovali su i predsednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i AleksandarXombi},ambasadoriRusijeiNema~keAleksandarKonuzin iVolframMas, gradona~elnnikBeogradaDragan\ilas,kaoimnogobrojnipredstavniciprivrede,banakai dr`avnihinstitucija.Gostimaseobratioiizvr{nidirektoritalijanske"\eneraligrupe" Ser|oBalbinot.

Predsednik Skup{tine AP Vojvodine [andor Egere{i primio je ju~e novoimenovanog ambasadora Republike Ma|arske u Beogradu Oskara Nikovica. Egere{i je naglasio zna~aj veoma dobre saradwe Srbije i Ma|arske, i izrazio uverewe da }e se ta saradwa daqe produbqivati, {to je ambasador Nikovic u potpunosti podr`ao. Egere{i je istakao ulogu AP Vojvodine u razvijawu saradwe, i ma|arske nacionalne zajednice u Vojvodini koja predstavqa sponu izme|u Srbije i Ma|arske, a samim tim i Evropske unije. Ambasador Nikovic je naglasio da Ma|arska, koja trenutno predsedava Evropskom unijom, pridaje veliki zna~aj i podr{ku evropskoj integraciji Srbije, i unutar toga AP Vojvodini kao evropskoj regiji, na koju Srbija mo`e i treba da bude ponosna. On je istakao da evrop-

ski princip supsidijarnosti nagla{ava ulogu regija i omogu}ava da se pitawa i problemi re{avaju tamo gde nastaju, {to zna}i ve}u mogu}nost i vojvo|anskim Ma|arima da predstavqaju svoje interese. Egere{i i

ambasador Nikovic razgovarali su i o susretu predsednika parlamenata Ma|arske, Srbije i Vojvodine, koji se planira po~etkom marta, i o poseti predsednika Ma|arske Pala [mita Srbiji i AP Vojvodini.


politika

dnevnik

SVE VI[E GRADOVA IZ SRBIJE TRA@I ADRESU U SEDI[TU EU

KragujevaciNi{u Briselstigli preVojvodine Iako je vojvo|anska vlast pre dve godine optu`ivanazaseparatizam kadajeupredloguStatuta APV predvidela i otvarawe predstavni{tvaAPVuBriselu,danasve}inagradovauSrbiji poku{ava da se domogne briselskog ofisa. Neki su u tome ve} i uspeli,dokuPokrajini~ekaju saglasnost resornog ministarstva, iako je jo{unovembrusamministar Vuk Jeremi} {irikogrudo strana~kom kolegiipokrajinskompremijeruBojanuPajti}u za tu namenu ponudio kqu~evecelogspratauzgradiMisijeSrbijeusedi{tuEvropskeunije.No,kqu~evi jo{ nisu stigli u Banovinu, niti formalna saglasnost Ministarstva, a i obe}ana kvadraturaseznatnosmawila. Danas tako apsurdno deluju i ponudekojesuujekupolemikeo Statutu APV iz Novog Sada upu}ivane drugim regionalnim centrima u Srbiji o partnerstvuubriselskomofisuPokrajine. Strpqewe nije preporuka kojom bi se gradovi i regioni rukovodili u ovom procesu, po{to su dobar tajming i pravovremenainformacijakqu~niza uspe{an plasman projekata na konkursimaevropskihfondova. Kragujevacje,naime,prviuspeo da se prijavi na briselsku adresu, uz punu podr{ku republi~ke vlasti. Ovaj grad, uz ostale {umadijske op{tine, prihvatiojeponuduiprostoru

kancelariji Ju`nomoravske rekancelariju sa `upanijom Kagije iz ^e{ke. Interese ovog ra{-Severin i Mehedinci iz regionaiztekancelarijeod10. Rumunije.Motivjeisti:mogu}septembrapro{legodinezastunostrealizacijerazvojnihpropaprofesorkaengleskogjezika jekatauovojregijiilak{akoi komunikacija Borka Tomi}. munikacija s investitorima i Wenzadatakjeda evropskimfondoprojekte svog vima. A adresu u U sedi{tu EU grada pribli`i Briselu tra`i i evropskim part- trenutno deluje vi{e Ni{ki region, od 300 regionalnih kao i op{tine nerima i da pomogne privla~eBorskog i Zajepredstavni{tava wu investitora. ~arskog okruga U gradskoj uprakoje su u pregovoviKragujevcaisti~uda}ezadarimadaotvoresvojukancelaritak ove kancelarije biti da ju u sedi{tu EU. Ni{ko predpredstavqa[umadiju,kaobudustavni{tvo bi}e u briselskim }u regiju, u Briselu i EU, i da prostorijama Asocijacije lolobirakodpretpristupnihfokalnih agencija za demokratiju nova Unije, da bi u [umadiju (ALDA). Po re~ima gradonaprivukla{tovi{enovca. ~elnika tog grada Milo{a SiI iz op{tine Vr{ac su promonovi}a, gradski buxet ne}e {le godine najavqeni planovi bitioptere}enotvarawemkanda u Briselu otvori zajedni~ku celarije u Briselu na prole}e

jer su prostor dobili besplatno,adanskavlada plati}e tro{kove ni{kogpredstavnika. I predsednik op{tine Majdanpek Dragan Popovi} potvrdiojedasuutoku pregovori s organizacijom nema~ke vlade za tehni~ku pomo} da bi se organizovo lobisti~ki centar za op{tine Negotin, Majdanpek, Kladovo, Bor, Zaje~ar, Boqevac, Sokobawa i Kwa`evac – koje }e deliti tro{kove sme{taja i finansirawe zajedni~kog predstavnika. Predstavnici Vaqeva, pak, u pregovorima su sa ^e{kom agencijom za razvoj, od koje o~ekuju da imustupideoprostorijausedi{tuEU. A koliko je va`no biti u Briselu najboqe ukazuje nedavna izjava {efice {umadijskog ofisa Borke Tomi}: „Sada su nam dostupni milioni evra, a kadau|emouEU,radi}eseomilijardama. Taj novac ne}e i}i preko Beograda nego po regionimaizatojeva`nodave}sada obezbedimodobrestartnepozicije„. Usedi{tuEUtrenutnodeluje vi{e od 300 regionalnih predstavni{tava.Me|uwimasu iregionikojipripadajuzemqama~lanicamaEU,aliioni~ijezemqejo{uveknisuintegrisaneuEU,poputregioniizsusednih dr`ava: hrvatskih `upanija, kantona Sarajevo, RepublikeSrpske... B. D. Savi}

Nikoli}:Miting~uva 10.000policajacai~uvaraSNS-a Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli} izjaviojeju~eda}eobezbednostina dana{wem mitingu opozicije brinuti oko 10.000 policajaca i slu`benika obezbe|ewa SNS-a. Nikoli} je na konferenciji za novinare rekao da deo policije koja }e obezbe|ivati skup nije u {trajku,kaoida}emitingbiti miran i bezbedan toliko da }e svako mo}i da dovede svoju porodicu.Onjenaveodasupripreme zavr{ene i da na tom skupu ne}e bitigrupakojebieventualnomogleizazvatiincidenteinerede. – Ovo je miting koji tra`i promene–rekaojeNikoli},iizraziouvereweda}edowihdo}i poslevanrednihparlamentarnih izbora. Nikoli} je pozvao gra|ane da do|u na miting koji, kako je re-

kao, tra`i demokratiju, {ansu, ravnopravnostiboqi`ivot,koji }e, posle skupa posve}enogborbizao~uvawe Kosova, biti mo`dainajmasovnijiali inajmirnijiuBeogradu. – Ako ne bude razumevawa Vlade Srbije, okupi}emoseponovo– rekaojeNikoli},idodao da }e se posle tog skupa „Srbija podeliti” na dve grupe:onekojisuzadovoqniina nezadovoqne koji su, po wegovoj oceni,brojniji.–Miting}ebiti prilikadasvinezadovoqniprivilegijama, monopolima, posrtawemdr`ave,kriminalnomukoji je ume{an dr`avni vrh, poka`u da`elepromene.

Predsednik Nove Srbije Velimir Ili} rekao je da }e opozicija na mitingu mirnim i demokratskim putem poku{ati da urazumiVladudaraspi{eizbore. –Akonebudehtela,miting}emo ponoviti i to }e onda biti krajjednelo{evlasti.Naravno,

o~ekujemoda}erazumpobediti– istakaojeIli}. Funkcionerka Pokreta „SnagaSrbije„MilankaKari} rekla jedagra|aniSrbijetra`esvo|ewera~unaisagledavawerezultatavladavineovogre`ima,kaoi da}ejedinizahtevopozicijebitiprevremeniizbori.

rekli su

Da~i}:Obe}awe zaNasti}e – Za Srbiju je va`no da se politi~ki dijalog s ameri~kom administracijomnastavqa,uprkostome {topostojetemeokojima nedelimoistomi{qewe– izjavio je ju~e zamenik predsednika Vlade Srbije IvicaDa~i} poslesastankasaspecijalnimsavetnikomzaEvropupotpredsednikaSjediwenihAmeri~kihDr`ava TejloromRaglasom uBelojku}i.„SADdele zabrinutosti`eledasesprovedeobjektivna, nepristrasna istraga prema navodima iz izve{tajaDikaMartija,iocewujudajedovoqnodatakvuistraguvodiEuleks”,re~enoje. Da~i}sezauzeozaslu~ajsrpskeporodice Nasti}, kojoj je u SAD privremeno oduzeto starateqstvonaddecom,apredstavniciameri~keadministracijesuobe}alida}eunarednihnekolikonedeqabitistavqenata~kanatajslu~aj.

Duli}:Nikadnisam Trivan:Neosu|ivati bezdokaza prekr{iozakon – Nikada u `ivotu nisam prekr{io zakon, niti }u to ~initi – ka`e ministar za `ivotnu sredinu i prostorno planirawe Oliver Duli}. Onje,uposledwihmeseci poakterudveafere–jedne vezane za poslove wegove privatnefirmeidrugeuvezis”prepla}enim” sajtom”O~istimoSrbiju”. – Podse}am vas da je prva nazoviafera zavr{enatako{tojeAgencijazaborbuprotiv korupcije jasno saop{tila da nisam u sukobu interesaidajesvera|enoiskqu~ivopozakonu – komentari{e Duli}, i dodaje da mu je „drago {tojesadasvimajasnodaseprotivmenevodi orkestrirana kampawa iz jednog centra”. – Poru~ujem onima koji iza toga stoje da im je boqe da novac koji tro{e na fabrikovawe la`nih afera upotrebe za izmirivawe svojih zakonskihobaveza.

Potpredsednica DS-a JelenaTrivan ka`edastrankapodr`avasvakinapordase utvrdiistina,aliiupozorava natodanetrebapreuraweno donositizakqu~ke. –^inimisedajeprepiska na jednoj dru{tvenoj mre`i zloupotrebqena i izvu~ena iz konteksta i protuma~ena kao nekakav strana~ki stav o ministru Oliveru Duli}u – rekla je ona za B-92. – Svako mora da snosi zakonsku i moralnu odgovornost za ono {to je u~inio, ali se sudovi ne donose bez analize i dokaza. Ministar Duli} se na{ao na meti mnogihkadajezapo~eodauvodireduoblastgde postoje veliki finansijski interesi, kao i mnogidrugikojisutoprobaliudrugimoblastima. Svetotrebaimatiuvidukadasedonosi zakqu~ak o ne~ijem radu i rezultatima, a DS podr`avasvakinapordaseutvrdiodgovornost iistina.

subota5.februar2011.

3

VANREDNO ZASEDAWE O BLANKO OSTAVKAMA OKO 20. FEBRUARA

Mandatiu pravnom lavirintu

Predsednica Skup{tine Sr–Razgovaramoovremenu,kabije Slavica \uki}-Dejanovi} da to, u stvari, poslanik `eli izjavila je ju~e da }e vanredno da bude samostalan, koje su to zasedaweparlamentabitiodr- okolnostikadaon`elidavra`anoudrugojpolovinimeseca, ti mandat svojoj poslani~koj verovatnooko20.februara. grupi–dodalajeona. –Poslaniciintenzivnorade Powenimre~ima,iuslu~ana pripremi te sednice, na ko- jevima odlaska u inostranstvo, joj }e, pre svega, biti re~i o na {kolovawe, na specijalizablanko ostavkama iregulisawuodnosaSkup{tinesnezavisnim telima i organima u zemqi –reklajeonaRTSu. Napitawenovinar a o prip remi radn e verz ij e izmene Zakona o izboru narodnih poslanika,kojabido kraja sedmice trebalo da bude zavr{enaiprosle|ena {ef ovima pos lani~kihgrupa,Slavica\uki}-Dejanovi}jepotvr- cije,poslanikmoraodlu~ivati diladajetajposaoutokuida o tome {ta }e da uradi sa svoje re~ o radnoj verziji. Po we- jim mandatom. Ona je rekla da nimre~ima,radisenakvalite- tekst rade poslanici parlatutekstaikonsultujusestru~- mentarneve}ine,ida}egapowaciisvikojikojiimajuisku- nuditisvimdrugimposlanicistva,kaoiustavi,dokumentii ma pa }e se o tome razgovarati akta parlamenata drugih zema- ipresedniceinasamojsedniqa,presvegaEU.Onajedodala ci parlamenta i, po wenim reda je „definitivno da }e vla- ~ima, potrebno je spre~iti trsnici mandata biti poslanici govinumandatimaipo{tovati ve}odfebruara”. voqugra|ana. Promena izbornog zakona je – Potrudi}emo se da poslaproceskojiiziskujepoliti~ki nik nikako ne mo`e, time {to dogovor, koji je delikatan i ima slobodu da raspola`e svotra`i vreme i „mi poslanici jim mandatom, pre}i u poslasmo se opredelili da prosto ni~ku grupu koja ima druga~iju oni koji sede u poslani~kim ideologiju – najavila je ona, i klupama budu vlasnici svojih dodala da }e poslanik najveromandata, dakle, da oni o tome vatnijeimatimogu}nostilida odlu~uju i mi }emo tu odluku vrati mandat ili da funkcio- doneti”, najavila je Slavica ni{ekaosamostalanposlanik. \uki}-Dejanovi}.Naprimedbu Ona je najavila da }e se nada se o blanko ostavkama govo- stojati da se obezbedi da voqa ri kao o pravnom lavirintu i gra|ana u slu~aju rasprave i o pitawe da li je potrebno pro- ovoj temi bude dominantna kod menitisamoizbornizakonili odlu~ivawaidagra|anitreba i Ustav i da li daimajuposlanitakva institucika koji }e zastuPotrudi}emo se da pati stavove i japostojiuUstaposlanik nikako ne rezonekojiiskavuiizbornomzakonu,onajeodgozujuwihovopovemo`e, time {to vorila da postoreweutogposlaima slobodu da ji jer se Ustav nika. raspola`e svojim bavi i tim pitaNa pitaw e o mandatom, pre}i wem. najavida}esena – Ne pos toj i u poslani~ku grupu vanrednoj sednikonsenzusutumaci razmatrati i koja ima druga~iju ~ew u. Me| utim, izmen a Pos lovide o lo gi ju izvesno je da ponika o radu zbog stojeodredbekomogu}nosti dosaje se odnose i na blanko ostav- da{we smene kontrolora vlake, boqe re}i, na pravo posla- stinezavisnihtelakao{tosu nika da svoj mandat vrati po- ombudsman ili dr`avni revislani~kojgrupi,alijesu{tina zor,onajeodgovoriladaje„nautomedatotrebadabudewego- {a tendencija bila da tela i vopravo,anepravoposlani~ke organi koje smo osnovali – pogrupe da raspola`e mandatom dr`avamo da samostalno i kvasvog poslanika. To je su{tina litetnorade”. oveizmene–objasnilajeona. Govore}iodopuniPoslovniNa pitawe mo`e li se zako- ka,onajenajaviladaoizve{tanom propisivati u kojim uslo- junezavisnogtelane}eodlu~ivima je poslanik slobodan da vati Skup{tina, tako da ne}e stavi na raspolagawe mandat bitinadre|ena,nego}ebitisastranci, Slavica \uki}-Deja- mo informisana o zakqu~cima novi}jenajavilada}ezakonto koje }e prethodno razmatrati upravo i u~initi i propisa}e mati~niodbor,kojem}etajizuslove,okolnosti,na~inipro- ve{taj dostaviti ombudsman cedurukako}etoraditi. ilidrugonezavisnotelo.

„Zajednoza[umadiju” spremakongres Stranka „Zajedno za [umadiju”,~ijijeliderkragujeva~ki gradona~elnik Veroqub Stevanovi},saop{tilajeju~e da }e drugi kongres te politi~ke organizacije biti odr`an2.aprilauKragujevcu,kada }e biti izabrani predsednikstranke,potpredsednicii ~lanovi Upravnog odbora. „’Zajednoza[umadiju’u{laje uzavr{nufazuunutarstrana~kogizbornogprocesaiprestalojedajo{petgradskihiop{tinskih organizacija odr`a izborne skup{tine”, saop{tiojeInformativnicentar

testranke.Kakojenavedenou saop{tewu, strana~ki odbori uKragujevcu,Kraqevu,Mladenovcu, Smederevskoj Palanci i Bato~ini odr`a}e izborne skup{tineumartu. – Ideja decentralizacije i regionalizacije, ekonomskog razvojaievroatlantskogintegrisawaSrbijesti~usvojupunu afirmaciju i kroz osnivawe Ujediwene regione Srbije (URS)ukojem„Zajednoza[umadiju„ima,uzG17plus,vode}u ulogu – rekao je direktor „Zajedno za [umadiju” Zlatko Mili}.


4

ekonomija

subota5.februar2011.

U PONEDEQAK NA BERZI I BESPLATNE AKCIJE BEOGRADSKOG AERODROMA

Od „Nikole Tesle” po 600 dinara Trgovawe akcijama Aerodroma„NikolaTesla”naBeogradskoj berzi po~e}e u ponedeqak, 7.februara,aakcijetogjavnog preduze}akojesubesplatnopodeqenegra|animave}sunawihovimvlasni~kimra~unima,re~enojeju~euAgencijizaprivatizaciju. Gra|anikojisusteklipravo na besplatne akcije dobi}e po jednu akciju Aerodroma ~ija je nominalnavrednost600dinara,

nost 550 dinara. U Akcionarskomfondusuobjediwenipaketi akcija ranije privatizovanih preduze}a i onih koji tek trebadaseprodaju. TrgovaweakcijomAkcionarskogfonda,kakonavodeuAgenciji za privatizaciju, trebalo bidabudeomogu}enouskoro. Pravo na besplatne akcije javnih preduze}a steklo je 4,8 miliona gra|ana. Wima je po~etkom 2010. godine podeqeno

dnevnik

NARODNA BANKA POKAZUJE RA^UNICU

Dinarska {tedwa isplativija od devizne Ja~awe dinara, koji je ju~e dostigaonovurekordnuvrednostza ovu godinu jer je zvani~ni kurs 103,7503dinarazajedanevro,podstaklo je Narodnu banku Srbije daiza|esra~unicomkojapokazujedasutokomprethodnatrimeseca najboqe pro{li oni koji su {tedeliudinarima.[ta}ebiti sonimakojisu{tedneulogeoro~ilina{estmeseciNBSneka`e jernisamaverovatnoneznakuda }ei}idinara,alije~iwenicada su dinarske {tedi{e za sada u prednostiuodnosunaonekojisu seodlu~ilazaevro,franak... Elem,NBSjeju~esaop{tioda jeanalizaisplativostidinarske

i devizne {tedwe, oro~ene u Nedeqi{tedwenatrimeseca,pokazaladajedinarskabilaisplativija. [tedi{a koji je 1. novembra 2010.oro~io100.000dinaranatri meseca, po prose~noj kamatnoj stopiod10,39posto,kolikojetadanu|eno,dobiojenakrajuperiodaoro~ewa102.502dinara,navodiseusaop{tewu,ipodse}anato dajedinarska{tedwaoslobo|ena porezanaprihodepoosnovukamate.NBStako|enavodiprimerda je{tedi{a,kojijeuistomperiodupolo`io100.000dinarauevrima,poprose~nimkamatnimstopamaod5,54odsto,dobiojepoiste-

ku tromese~nog oro~ewa 98.517 dinara, odnosno 3.985 dinara mawe,apritome,wegovprinosumawen je za porez na prihode po osnovu kamate, koji za deviznu {tedwu iznosi deset posto. Onaj koji je, dele}i rizik svoje investicije,oro~iopoprose~nimkamatnim stopama 50.000 dinara u

dinarsku {tedwu i 50.000 dinara uevrima,dobiojekroztrimeseca 100.488dinara.Naravnosveovoje zbog ja~awa dinara u odnosu na evro. Ova analiza, tako|e, pokazuje daje{tedwaudinarima,oro~ena na tri meseca, bila isplativija od{tedweuevrima~akikadabi sedinarska{tedwaobra~unavala po najni`im, a devizna po najvi{im kamatnim stopama, ponu|enim u Nedeqi {tedwe. NBS je u Nedeqi{tedwedinarsku{tedwu oslobodioizdvajawaobaveznerezerve i sugerisao gra|anima da razmisleoulagawimau dinarsku {tedwu. E. D.

@ALBE GRA\ANA NA SUBVENCIONISANE STAMBENE KREDITE

Nove prepreke do krova nad glavom Na ra~une gra|ana koji su stekli pravo na besplatne akcije preba~eno je i po sedam akcija Akcionarskog fonda, ~ija je pojedina~na nominalna vrednost 550 dinara aindikativnacenatevlasni~ke hartije na prvom trgovawu bi}e641dinar. Besplatne naloge za prodaju akcijeAerodromagra|animogu dati u po{tama i jedini dokumentkojiimjezatopotrebanje li~nakarta,iliuzodre|enunaknaduovla{}enombrokeru.Nalozi va`e 90 dana i u svakom trenutku se mogu povu}i. Na vlasni~ke ra~une gra|ana koji susteklipravonabesplatneakcijepreba~enojeiposedamakcija Akcionarskog fonda ~ija je pojedina~na nominalna vred-

popetakcijaNaftneindustrije Srbije, ~ija je nominalna vrednostbila500dinara,asledujuimibesplatneakcijeTelekoma i Elektroprivrede Srbije,zakojeseprocewujeda}ebitinajvrednije. AkcijeTelekoma}ebitipodeqeneposleprodajetogpreduze}a,kojaseo~ekujeuprvojpolovini 2011. godine, a uslov za podeluakcijaEPS-ajedaseto preduze}e transformi{e u akcionarskodru{tvo,{toseo~ekujetokomidu}egodine. E. D.

BIV[I RADNI^KI LIDER U „[INVOZU“ OPTU@UJE MENAYMENT

Ostala samo pusta obe}awa

Biv{i radni~ki i sindikalni lideruzrewaninskom„[invozu“ Mita Lisica optu`io je na konferenciji za novinare rukovodstvo ove firme da medijskim manipulacijama poku{ava da zata{kasvelo{epotezekojejepovla~ilo posledwih godina, a {to je nekolikostotinaradnikaostavilobezposla.

„[invoza“navodnoobratiloDinki}u i Mihajlovu, protestuju}i zbog toga {to od svih remontera {inskihvozilauSrbijisamowihovo preduze}e nije dobilo nijedanposaooddr`ave. – ^iwenice, ipak, govore sasvimsuprotno.Fabrikarealnodo danasnijeproradila,iakosupodnosioci plana reorganizacije obe}avali procvat i zapo{qavaweizme|u200i800radnika.Tako|e,iakojeplanomreogranizacije „[invoza“ gromoglasno najavqen ugovorsa„Simensom“,nemamonikakvihsaznawaotomedalijepotpisan i realizovan – kazao je Lisica. Onjeporu~iodasesvena{ta su biv{i radnici i akcionari „[invoza“ upozoravali u vreme usvajawaplanareorganizacijeispostavilo kao istina. Pre svega daonikojisuidovelipreduze}e

Menayment zadovoqan Rukovodstvo“[invoza”,uprkosapeluzapomo},tvrdidajefirma lane bila veoma uspe{na na poslovnom planu. Direktor RadomirMiqu{ jeistakaodaje,bezobziranato{tomenaxment~ini velikenaporedaiu2011.organizujeproizvodwui uposli proizvodnekapacitete,neizvesnodali}ebrojzaposlenihostatiisti. –Nacionalniprojekat“o`ivqavawasrpskevagonogradwe“,koji sefinansiraizbuxetaRepublikeSrbije,nijeprimewennaodgovaraju}i na~in i kod “[invoza“ pa nam, na`alost, nisu obezbe|eni neophodnifinansijskiresursi.Zato}emounarednomperiodubitiprinu|eninatoda zna~ajnosmawimobrojzaposlenih–upozorio jeMiqu{.

Zahtevigra|anazasubvencionisani stambeni kredit koji su podneti tokom pro{le godine, na`alost,ne}ebitire{avanipopravilimakojasuva`ilanadanpodno{ewazahteva,kakojena{ojRedakcijiprvobitnore~enouNacionalnojkorporacijizaosigurawestambenih kredita, nego po novim. To, izme|uostalog,zna~i,da}euxepu moratidaimajudvostrukovi{eparazau~e{}e:umestopet–desetodstovrednostistana. Mnogojegra|anakojisukrajem pro{le godine podneli zahtev za dodelusubvencionsanihstambenih kredita koje su banke obradile i prosledile Nacionalnoj korporaciji.Me|utim,kakosunamju~erekli u Korporaciji, ona je zahteve banaka primala samo do trenutka dokjebilonovcakojijeizdvojenza tunamenuza2010.Abilojeopredeqeno2.780.000.000dinara.Kojegdatumasuparepresahlenismouspeli da saznamo. Iako u Korporaciji tvrdedasupredmeteobra|ivalido predkrajdecembra,novacje,o~ito, potro{enmnogoranije. ^lanom17Uredbeomeramapodr{ke gra|evinskoj industriji kroz subvencionisawe kamate za stambene kredite i dugoro~no stambenokreditiraweu2010.predvi|eno je da jedini kriterijum za obradu zahteva bude vreme dostavqawa zahteva banke za dobijawe para. Posle trenutka ispuwewa predvi|enekvotezahtevinisumogli biti prosle|ivani Nacionalnojkorporaciji.Akosunekebanke toiuradile,samosula`nopodgre-

doste~ajanisuustawudaponovo pokrenu proizvodwu bez pomo}i dr`ave. Podsetimo, Skup{tina grada Zrewaninaje3.februarapro{le godine jednoglasno usvojila izve{taj Anketnog odbora u kojem je utvr|eno da je ste~aj u preduze}u izazvan namerno i da je vlasnik „[invoza“prevariodr`avu,male akcionareiradnike.@. Balaban

Gra|anikojisu2010.podnelizahtevzasubvencionisanikredit, anisuobra|enikodNacionalekorporacije,jo{lanesudaliu~e{}eubanciodpetodstovrednostisana,paimsadapreostajeilida donesujo{tolikogotovine,ilidaraskinuugovorzakupovinustana.Me|utim,tunastajeproblem:gra|anikojisejavqajuna{ojredakcijika`udaimbankanemo`evratitiulogjerjeve}upla}enna ra~uninvestitora. jalenadugra|animada}edobitiod dr`avesubvencijepotadava`e}im uslovima, me|utim, oni su ostali nere{eniibi}eobuhva}eninovim uslovimasubvencionisawa. Naime,14.januarajedonetanova Uredba i uslovi za dobijawe subvencionisanihkreditasuizmeweni:u~e{}egra|anajedesetprocenata,dr`ave15odstoibezsubven-

cionisanih kamata. Za ovu godinu iz buxeta je izdvojeno samo 1.700.000.000 dinara, {to je milijardu mawe nego lane. Iz Nacio- nalnekorporacijeporu~ujubankama i zainteresovanim kupcima da {tobr`eprikupedokumentacijui prosledekreditenaobradu. Stambene kredite sa subvencijomdr`aveinadaqe}emo}idobi-

03. 02. 2011.

1.327,05146

„Iton” zapo{qava u Sremskoj Mitrovici –Upogonu„Itona”uSremskojMitrovici na kraju 2010. godine bilo je 822 zaposlena,adanasihje943jersenoviradnici kontinuirano primaju – izjavio je {ef Odeqewa za qudske resurse Danilo Kasaba{i}.

Trenutnosuutokudvaoglasazaprijem novihradnika,afluktuacijajegotovozanemarqiva,sobziromnatodajezapro{lu godinu iznosila 0,23 odsto, dodao je on na predstavqawu koncerna „Iton” u mitrova~kojfilijaliNacionalneslu`bezapo-

{qavawa, kojem su prisustvovali i nezaposleni sa `eqom da dobiju posao u tom pogonu.Koncern„Iton”,proizvo|e~elektronskeopreme,zapo{qava70.000radnika iimapogoneu150zemaqa,alanejeostvarioprihodod11,9milijardidolara.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

20,00

1.920

360.960

Inos sinma, Sevojno

20,00

360

36.000

Vojvodinaput, Subotica

20,00

15.552

575.424

Impol Seval, Sevojno

13,10

950

950

7,14 Promena %

1.950 Cena

21.450 Promet

Dunav osigurawe, Beograd Pet akcija s najve}im padom

Promet 3.314.325

Komercijalna banka, Beograd

0,00

30.005

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-0,81

983

511.168

Agrobanka, Beograd

-0,79

8.654

77.890

Imlek, Beograd

0,29

2.081

164.430

Soja protein, Be~ej

-0,20

998

1.522.119

Univerzal banka, Beograd

2,67

5.150

20.600

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.485

0,00

Privredna banka, Beograd

0,00

685

5.158.760

Tigar, Pirot

3,26

760

15.599.483

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

1,42

3.280

846.270

Meser Tehnogas, Beograd

0,75

6.700

422.100

8.458.222

Alfa plam, Vrawe

0,00

8.295

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

0,80

630

8.458.222

548

6.576

-11,91

562

5.620

Seme, Beograd

-11,66

288

10.080

-7,69

720

86.400

-4,72 Promena %

222 Cena

22.200 Promet

NIS, Novi Sad

0,00

490

38.917.352

Jafa fabrika biskvita, Crvenka

0,00

7.700

11.449.900

630

Cena 3.993

-12,04

0,80

Promena % 0,33

PK Sombor Holding KO, Sombor

Veterinarski zavod, Subotica

Naziv kompanije AIK banka, Ni{

Polet, Novi Pazar

Neoplanta, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

BELEX 15 (749,42 0,19)

Promet

Imlek PB, Beograd

Projektbiro, Sombor

Lisicajereagovaonapismomenaxmenta i sada{wih radnika „[invoza“upu}enoministruekonomijeiregionalnograzvojaMla|anu Dinki}u i gradona~elniku Zrewanina Mileti Mihajlovu, u kojemsuzatra`ilipomo}dr`ave u te{kim uslovima ekonomske krize. U {tampi se nedavno pojavila informacija da se 250 radnika

Za~arani krug

tiiskqu~ivogra|anikojisudr`avqani Srbije, stari u trenutku podno{ewazahtevazakreditizme|u23i45godina,stim{tojedr`ava malo pomerila gorwu starosnu granicu do koje kredit mora da se otplati–sadaiznosi70godina.To zna~ida}eseonimamalostarijim gra|animaprodu`itirokvra}awa kredita: ako imaju, na primer, 45 godina,mo}i}edauzmuzajamna25 godina,{tozna~iimawumese~nu ratu. Na subvencionisani stambeni kredit mogu ra~unati oni koji imajudo120.000dinaramese~no,uz uslov da nemaju nekretninu u vlasni{tvuilidave}nisukorisnici nekogstambenogkredita,izuzevza adaptaciju. Subvencionisanistambenikreditidajusenamaksimalnirokod 30godina,stimdase75odstokreditaotpla}uje25godinaposlovnoj banci, a posle toga pet godina se vra}aju buxetske pare. Princip dobijawakreditajeistikaodosada:pozajmicuodobravabanka,koja daqe reguli{e sve poslove oko u~e{}a dr`ave i osigurawa stambenog kredita kod Nacionalne korporacije. R. Dautovi}

Soja protein, Be~ej

-0,20

998

1.522.119

FKL, Temerin

0,00

1.300

1.040.000

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik PRODAJATELEKOMA

subota5.februar2011.

SRBIJAIMASAMOJEDANPROBLEM–NEZAPOSLENOST

Nema protekcije Direktorkompanije„Renesans citadel”MilutinNikoli} smatradato{toVladaSrbijeprodaje31,ane51odstovlasni{tva u„TelekomuSrbija”,posleodluke mawinskog akcionara OTE-a daprodasvojih20odsto,nefavorizujenikog. –Naprotiv,toolak{avainvestitorima jer ne moraju da kupe 71odstove}samo51odstoustartu.„Doj~etelekom”imaprednost kojajeinherentnawihovomvla-

sni~komudeluuOTE-u,kojaproizlaziiztogada}eseodcenekojuplatedesetodstovratitiwimasamimazbogvlasni~kogudela u gr~koj kompaniji. Deset odsto nije ogromno, ali nije ni zanemarqivo – ka`e Nikoli}, i dodajedaVladatonemo`ekorigovati i posledica je OTE-ovog vlasni{tvauTelekomu. Nikoli},kojijebiosavetnik VladeSrbijeupostupkuprodaje udela u kompaniji „Mobi 63” norve{kom „Telenoru”, smatra dasuuprocesuprodaje„TelekomaSrbija”mnogove}iproblemi, koji nose rizik da tender propadne. –TosuodlukaVladedaodredi i objavi minimalnu cenu od 1,4 milijarde evra, koja je pri tom lo{a, podizawe plata radnicima u „Telekomu Srbija” usred procesa prodaje i suvi{e komplikovan socijalni program – rekaojeon. Po{tojegr~katelekomunikaciona kompanija OTE obavestila Vladu da je spremna na to da prodasvojih20odstoudelau„Telekomu Srbija” na predstoje}em tenderu, Vlada Srbije je prekju~eodlu~iladanatenderuponudi 31odstosvojihakcijaiostanes udelomod27,5odstoakcijau„TelekomuSrbija”.

[akazaposlenih ipetipomiliona izdr`avanih Srbijaimasamojedanproblem, atojenezaposlenost.Sveostalo supraznepri~e. Sobziromnatodasenezaposlenost najte`e re{ava, imamo stalnedebateotomekakopresuti iz {upqeg u prazno. Tako|e, zbog toga ve} godinama slu{ama na{e politi~are, ministre i kvazianaliti~arekakomudrujuo tome da li da pove}amo poreze ili da smawimo plate, da li da smawimojavnupotro{wuilida uvedemo poreze na bogate, da li jedninobelovcitvrdedasekrizale~i{tedwomadrugi–da}e nas spasiti potro{wa... Nakon ovevisokoumneekonomskematematike i akrobatike obi~no se pre|e na svakodnevni `ivot i po~nu polemike oko podele i preraspodele onoga {to se ima pasepostavipitawedalivi{e dati penzionerima, a uzeti od zdravstva, da li uzeti penzionerima pa vi{e dati seqacima... Kadsepodvu~ecrta,sudarimose s realno{}u, a ona ka`e da 1,7 milion radnika u Srbiji izdr`avavi{eodpetmilionagladnihusta. Ako la`e koza, ne la`e rog. UkupanbrojzaposlenihuSrbiji, krajem decembra 2010. godine, procewen je na 1,77 milion, {to jeoko2.000qudimaweodbrojazaposlenih iz prethodnog meseca, objavilajeju~ePrivrednakomoraSrbije. Brojzaposlenihnakrajudecembra pro{le godine bio je 86.538, ili 4,7 odsto, mawi nego u istom mesecu 2009. godine. Ukupan broj nezaposlenih u Srbiji krajem 2010. godine je iznosio 729.520, {tojejedanpostovi{enegouno-

Matematikajeprosta UVladisuupravukadaka`uda}epove}awemplataujavnom sektoru za obe}anih od sedam posto biti pove}ana i tra`wa i time ubrazan oporavak privrede. Prevedeno, to zna~i gra|ani }e imati vi{e para, vi{e }e kupovati i pora{}e proizvodwa. Lo{euovomplanujeto{to}emosemoratizadu`itidabiobe}awebiloispuweno. Uzmimo, na primer, da }e pola miliona zaposlenih u javnom sektorudobitipove}aweplateodoko20evramese~no.Tozna~ida}etra`wabitive}aokodesetmilionaevramese~no. Sdrugestrane,kadabiseuSrbijizaposlilo50.000qudi,ito sprose~nomplatomod200evra,sumazapotro{wuopetbibila uve}anazadesetmilionaevra,alibiefekatbiojo{ve}ijerbi sesmawiobrojizdr`avanihlica,pove}alidoprinosizapenzije,zdravstvo...Apride–nebismosemoralizadu`iti. Me|utim,mnogojelak{epodi}idekretomplatejavnomsektorunegozaposliti50.000qudi. vembru,dokuodnosunadecembar 2009.godinenijebilozna~ajnijih promena. Stopa registrovane nezaposlenostizadecembar2010.je 26,74 odsto i vi{a je u odnosu na prethodnimesec,kadajeiznosila 26,52 odsto, kao i u odnosu na decembar prethodne godine, kad je bila25,89odsto.

EVROPSKAKOMISIJAPODSE]A

Kada se ovi podaci ukrste sa `ivotom, dobije se kru`ni tok. Procewuje se da u Srbiji ima 7.306.000 stanovnika. Od tog broja,videsmo,samo1,77milionima radnu kwi`icu dok su svi drugi, iliti oko 5,5 miliona qudi, na ovaj ili onaj na~in izdra`avana lica ili penzioneri. Tako|e, od

ovog1,77milionazaposlenih,polamilionadobijaplatuizbuxeta Srbije, iz kojeg se tako|e svakog meseci izdvaja gotovo polovina novca neophodnog za redovnu isplatupenzijaza1.622.538penzionera. Kakva je situacija jasno je ako seznada,pozvani~nimpodacima, u ~etvrtini srpskih porodica penzioneri jedini imaju redovne prihodepasamimtimizdr`avaju nesamosebeve}idecu,a~estoi unuke. Oko 200.000 qudi u Srbiji primanekuvrstusocijalneimaterijalne pomo}i iz buxeta. Na svetodolaziioko730.000nezaposlenih, od kojih samo 70.000 primamese~nunov~anunadoknaduuodre|enomperiodu.Toliko breme na le|ima oni koji imaju posao te{ko da mogu dugo izdr`ati,aonekomrealnompove}awu plata ili penzija sve dok se nepove}azaposlenostineotvorenovaradnamestaapsolutnoje neralno govoriti. Na{ ekonomskisistemjenaiviciizdr`qivosti i na korak od pucawa po {avovima,za~ije}epukopre`ivqavawe kompletna dr`ava moratiovegodinedasezadu`inajmawe 1,4 milijardu evra, jer toliko iznosi deficit buxeta za 2011, ra~unaju}i i dr`avu i lokalnenivoevlasti. Zahuktava se i predizborna kampawa,aumestotricaiku~ina, vaqalobidaivlastiopozicija iznesu precizan plan o samo jednom pitawu: kako pove}ati broj zaposlenih u Srbiji, ili, preciznije,ko}e,kadaikakootvoriti novefabrike. D.Uro{evi}

5

PRORADIOJEDINSTVENI REGISTARPORESKIH OBVEZNIKA

U{teda 600miliona evra Jedinstveni registar poreskih obveznika Srbije proradiojeju~e,saop{tilajePoreska uprava. To zna~i da }e na jednom mestu biti objediweni podaci sva 4,7 miliona poreskih obveznika, fizi~kih i pravnihlica. Dir ekt or Por es ke uprav e Dragutin Radosavqevi} najaviojeda}edokrajagodineta ins tit uc ij a pre} i na elektornsku komunikaciju s obveznicima,tojestda}eseporeske prijave i izve{taji obavqat i isk qu~ iv o elekt ronskimputem.

– To }e privredi na godi{wemnivouu{tedeti600milionaevra–izjaviojeRadosavqevi}. Kakojenajavqeno,odjuna}e 117.000 obveznika koji prijavquju PDV to mo}i da u~ine iskqu~ivoelektronski,dabi do dec emb ra svi obv ez nic i pre{li na taj vid prijave i pla}awaporeza. Pom o}n ik dir ekt or a PU Dejan Vidojevi} istakao je da }eJedinstveniregistarporeskih obveznika i prelazak na elektronsko poslovawe omogu}iti i gra|anima da elektronski proveravaju da li im poslodavci upla}uju poreze i doprinosenazarade. – Tako }e se mnogo efikasnije mo}i kontrolisati poreski obveznici – zakqu~io jeon.

SINDIKATPISAOCVETKOVI]U,APOSLODAVCINAGRDILI IJEDNEIDRUGE

Srbijitrebaozbiqna Javnisektorgura industrija privreduupropast?

– Evropa }e samo kroz pove}awekonkurentnostiindustrijeuspetidaprevazi|ekrizuiobezbediodr`ivirazvoj,kojijedeo{ire Stategije „EU 2020„ – izjavio je ju~e predstavnik Delegacije EUuSrbijiAlbertoKamarata. Onjenaseminaruoindustrijskoj politici, koji se odr`ava u Privrednoj komori Srbije u saradwisEU,rekaodajedobro{to jeSrbija29.decembradonelaAkcioniplanzaprevazila`ewenedostatakaizIzve{tajaEU,ukojoj je jedna od najva`nijih mera primewena industrijska politikazateku}udeceniju. Kamarata je ocenio i da je dobro{tojeuSrbijistavqenakcenatnaodre|eneindustrijskegrane, kao {to su auto-industrija i elektronska industrija, jer to pru`a predvidqivost za ekonomskeu~esnike. –Zanasjeva`noda{toboqe razumemo elemente srpske industrijskepolitikeidavidimoda

li }e u narednom periodu institucijeimatikapacitetdasprovedureformekojesunajavile–kazaojeKamarata. Posredstvom video-linka, u~esnicima seminara se iz Brisela obratio predstavnik Evropske komisijeRodrigoPeduci,kojije istakaodajezaEUva`nodakonkurentnostiodr`ivostiduzajed-

no, odnosno da su joj potrebni i razvojindustrijeiekologije.On je rekao da je kqu~na preporuka EK-a da je Evropi potrebna raznolika industrijska osnova, iakojeranijihgodinabilonekih sumwiuvezistim. Peducijeukazaonatoda}e,po revidiranomLisabonskomsporazumu, od sada sve zemqe ~lanice

EU biti obavezne da dostavqaju godi{weizve{tajevezanezakonkurentnost i odr`ivost privrede, a EK }e slati svoje misije da proverestawe. EU je donela dokument „Industrijskainovacija”,kojitrebada smawijazizme|ukonkurentnosti i odr`ivosti. On je najavio i da }e, zbog stvarawa finansijske stabilnosti,bitiobaveznaiprimenaregulative„Bazel3”,kojom suprecizirananovapravilaokapitalubanaka. –Po{tojeciqo~uvaweirazvijawejedinstvenogtr`i{ta,potrebno je jo{ integrisati tr`i{ta energetike, informatike i transporata – kazao je Peduci. – Ciqjedado2020.godineEUpostane potpuno „zelena teritorija”, odnosno ekolo{ki ~ista, bez emisije ugqen-dioksida i ugqenmonoksida, a tako|e i da se {to pre re{i problem nezaposlenosti,na~emuseintezivnoradi. E.Dn.

Srpsko-turski samit KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni Va`iza za za za zadevize devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

101,9840

104,0650

106,4580

101,6710

Australija

dolar

1

74,6476

76,1710

77,9229

74,4191

Kanada

dolar

1

74,7789

76,3050

78,0600

74,5500

Danska

kruna

1

13,6793

13,9585

14,2795

13,6375

Norve{ka

kruna

1

12,9094

13,1729

13,4759

12,8699

[vedska

kruna

1

11,5019

11,7366

12,0065

11,4667

[vajcarska

franak

1

78,5818

80,1855

82,0298

78,3412

V.Britanija

funta

1

119,6850

122,1270

124,9360

119,3190

SAD

dolar

1

73,9064

75,4147

77,1492

73,6802

Kurseviizovelisteprimewujuseod3.2.2011.godine

Privredna komora Beo- gradaiUdru`eweSITAorganizova}e srpsko-turski poslovniforum21.februara u Beogradu, najavqeno je ju~eizKomore. Prijave za u~e{}e treba dostavitiPrivrednojkomoriBeogradanajkasnijedo15. februara. Naforumu}eu~estvovati ~lanovi poslovnih asocijacija„Bugiad”izBurse,„Kasiad”izSamsunai„Agid”iz Adane, koje su ~lanice konfederacije biznismena „Tuskon”izIstanbula.

Savez samostalnih sindikata Srbijeuputiojeotvorenopismo predsedniku Vlade Srbije MirkuCvetkovi}u ukojemprotestuje zbog talasa poskupqewa namirnica. Sindikat upozorava premijeranatodasematerijalno-socijalni polo`aj zaposlenihdrasti~nopogor{avaida}e to biti jo{ izra`enije tokom ovegodine. Upismusindikalciponavqaju da je pro{le godine `ivotni standard opao oko 30 odsto, {to je istorijski minimum. Tvrde da ovde`iviokodvamilionasiroma{nih gra|ana, od ~ega je milionnezaposlenihiistotoliko oni koji su ispod granice siroma{tva.Vi{eoddesetodstozaposlenih nije primilo zaradu iliprimamaweodminimalca.S prose~nomnetozaradomikupovnommo}igra|anina{ezemqesu na posledwem mestu u regionu. Osimtoga,socijalnogdijalogau Srbijinema,apostoje}apravaiz radnogodnosa,kojasuiovakomala, kr{e se, {to dovodi do toga da radnici svakodnevno protestuju a izrazi wihovog nezadovoqstva sve su drasti~niji. Sve to, navodi se u pismu, uvodi Srbijuunovikrizniperiodzakoji odgovornost snosi iskqu~ivo VladaSrbije. Oni od Vlade tra`i da {to hitnijepreispitapove}awecena kaoidanavremespre~isvanajavqenaposkupqewa,aliistvori ambijentzapove}awezarada,ida predupredi proteste nezadovoqnihradnikatako{to}enavreme otpo~eti pregovore s granskim sindikatima. NaovopismopremijeruodgovorilajeUnijaposlodavacaSrbije, tvrdwomdasuprivrednici`rtva sindikalnih apetita i neralnih

Radnicitra`eve}eplate iodprivatnika PredsednikUnijeposlodavacaSrbijeNeboj{aAtanackovi} ka`edasuiprivatniposlodavcisuo~enisazahtevimaradnikazapove}aweplata,{tojenerealnoinemogu}eostvariti. –ZbogspremnostipojedinacauVladiSrbijedana~inenerealne ustupkezaposlenimaujavnomsektoru,sindikatiiodUPS-atra`e daseminimalnacenaradapodignes95na105dinaraiakojeonatokompro{legodinepodignutas87na95dinara,{tojeodgovaralogodi{wemrastuinflacije–rekaojeAtanackovi}.–Pritom,sindikateo~iglednonezanima{tojeprose~noka{weweuisplatizaradauSrbiji50danazbogvelikenelikvidnostiukojojjesvakodrugo preduze}e.Ovakvompolitikom,umestodaseborezao~uvaweradnih mesta,sindikatiiVladasudirektnoodgovornizagubitak160.000 radnihmestauprivredi,aprivatnikapitaluSrbijisvevi{epostaje `rtva nedogovorne politike i wihovog pona{awa jer ~itavu decenijutro{imovi{enego{to~itavadr`avamo`edazaradiitakopove}avamospoqnidugiguramocelodru{tvoujo{dubqukrizu. obe}awaministarajer,kakoka`u, privredaSrbijevi{enemo`epuwewembuxetafinsiratineralna pove}awa plata u javnom sektoru.

Oni podse}aju na to da je pro{le godineprose~naplatauprivredi bila 29.587 a u javnom sektoru Q.Male{evi} 38.885dinara.


6

poqoprivreda

subota5.februar2011.

dnevnik

NOVIPOQOPRIVREDNIKREDITIIZPOKRAJINE

Vojvo|anskimpaorimanazajam159miliona Pokrajinski fond za razvoj poqoprivrede odobri}e registrovanim vojvo|anskim poqoprivrednim doma}instvima 159 milionadinarakredita,akonkursi za nove kreditne linije bi}e otvoreni od sutra do 1. marta.Re~jeosedamkreditnih linija–zanabavkunovihsistemaiopremezanavodwavawe,za nove plastenike, staklenike i opremuuwima,zapodizawevi{egodi{wih zasada vo}a, p~eliwih rojeva, novih ko{nica i opremeup~elarstvu,zapodizawe vi{egodi{wih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu, za nabavku nove poqoprivredne mehanizacije, kao i za nabavkuosnovnogstadauov~arstvuikozarstvu. DirektorFondaJo`efSabo i savetnik Stojan Marinkovi}

kazalisudasupredvi|eneinove kreditne linije – izme|u ostalog, za tov junadi i izgradwusilosa. Ina~e, krediti za kupovinu novih sistema i opreme za navodwavawe bi}e odobravani s kamatnomstopomod1,4postona godi{wemnivou,uzprimenuvalutneklauzule,ito:zanabavku opreme za navodwavawe ~ija vrednost iznosi do 5.000 evra

odobrava}e se krediti s grejsperiodomoddevetmeseciirokomotplateod24meseca;zanabavku opreme za navodwavawe ~ija je vrednost od 5.001 do 15.000 evra odobrava}e se kreditisgrejs-periodomod12meseci i rokom otplate od 30 meseci. Krediti za nabavku novih plastenika i staklenika i opremeuwimabi}eodobravani

Sitnimgazdinstvimavelikapomo} Fondzarazvojpoqoprivredenastavi}edapoma`esitnapoqoprivrednagazdinstva,kojauVojvodiniimaju~ak85odstopovr{ina,re~enojeju~e.Ina~e,uproteklihdesetgodinaradate pokrajinskeinstitucijeodobrenojeblizu1.500kredita,ponajpovoqnijim uslovima u na{oj zemqi, u ukupnom iznosu od oko osammilionaevra.

MILOSAVQEVI]SEOPETDOGOVARAOSPEKARIMA

„Sava”ostaje 44dinara

Ministarstvo trgovine dogovorilosedanassaUnijompekara da se Uredba o proizvodwi hleba „sava” od bra{na T-500 produ`i za jo{ {est meseci po wenom isteku u martu, kako bi cenatoghlebaidaqeostalana maksimalnom nivou od 44 dinara. MinistartrgovineSlobodan Milosavqevi} rekaojenovina-

rima da je dogovoreno da se pekarima isporu~i jo{ jedna koli~inap{eniceodpredvi|enog kontingenta od 100.000 tona iz Robnih rezervi. Kako je za „Dnevnik”izjaviodirektorDirekcije robnih rezervi Goran Tasi} pekari su dosad „povukli”samo25.000tonap{enice. Razlogsu,kakojeobjasnio,bankarske garancije koje pekari nisu dostavili. Oni koji su to u~inilidobilisupozajmnicuu vidup{enice,aostali}eimati priliku da u~estvuju u tom intrvencijskom dr`avnom poslu, kada ispune uslove koje su potpisali.

Milosavqevi} je podsetio da je uredba obavezala pekare da 40 odsto dnevne proizvodwe mora bitiodbra{naT-500,gdejemar`aograni~enana9,14odsto,rok pla}awana20dana,amaksimalna remitendanapetodsto. -Verujemda}emoovakodoprineti da gra|ani Srbije, uprkos enormnomskokucenep{enicena svetskomidoma}emtr`i{tu,ku-

puju hleb po pristupa~nim cenama-kazaojeon. Predsednik Unije pekara Zoran Pralica precizirao je da je sada dogovoren kontingent isporukeod50.000tonap{enicenavode}idajeovogaputapove}anazainteresovanostpekara.Onjedodaodasepekarinadajuda}eposlenove`etvecenap{eniceopasti tako da oni ne}e biti na gubitkuakohlebbuduprodavalipo 44dinara. Me|utim, pekari, naro~ito vojvo|anski,mahomsuve}podigli cene polukilogramske bele veknepaonako{ta55do60dinara. S.G.

skamatnomstopomoddvaposto na godi{wem nivou. Maksimalaniznoskreditaje15.000evra, rokotplate36meseci.Krediti za podizawe vi{egodi{wih zasadavinovelozeiopremeuvi-

nogradarstvu, kao i krediti za podizawevi{egodi{wihzasada vo}a, tako|e }e imati stopu od dva posto. Najvi{i iznos odobrenog kredita je 10.000 evra, grejs-period 36 meseci, rok ot-

HLEBNO@ITOPRESKUPOITAKVO]EIOSTATI

Nedozvolitida uvezemona{up{enicu P{enicajenanovosadskojProduktnojberzistiglado26,5dinarabezPDV-a,asvesuprilike,cena}ejojrasti.Ra~unaju}iiporez, prose~nacenazakilogramp{eniceovenedeqebilaje28,09dinara. Nijeistorijskirekord,alispram lawskih11–malolije?Kako}e se stvari odvijati do `etve niko sasigurno{}unezna,alive}jejasnodasituacijanijedobra.^aki neke velike `itomlinske kompanijeuSrbijive}kubureskoli~inama, te su rasporedile ono {to imajudabise„pokrpile”unarednimmesecima.Pomenimoidaizvozp{eniceizSrbijenijezaustavqen, odnosno nije uvedena taksa odpetdinarapokilogramuokojoj semnogopri~alojerje,pona{im saznawima, tu odluku stopirala Svetskatrgovinskaorganizacija. Istaksomibezwe,sigurnoje todadr`avanesmedozovolitida trgovci posle `etve prvo izvezu `itoizSrbijeitakonapraveve{ta~kunesta{icu,adazawu,umestosvojihspekulacije,okrivenavodnislabrodilimaloposejanih wiva, a potom, da zbog te i takve nesta{icetoistona{e`itouvezuuSrbiju,alipovi{ojceni.A op{tejemi{qewestru~nejavnostiisamihpaoradasetakone{to prethodnih godina ~esto de{avalo.^akidaneuvezuistuonuna{u p{enicukojusuprethodnoprodali na svetskoj pijaci, trgovci i uvoznicisvakakozara|uju,jerdvaput obrnu robu i uzmu trgova~ku mar`uikodizvozaikoduvoza. Vratimosecenama.Urazgovoru za „Dnevnik”, direktor ProduktneberzeuNovomSadu@arkoGaletin podse}anatodajeapsolut-

Isojanamaksimumu KukuruzomsenaProduktnojberzitrgovalopoprose~nojceniod23,01din/kgsPDV-om(21,30din/kgbezPDV-a),{tojerast od0,5postouodnosunapro{lonedeqnucenu.Soja,kojajedostiglacenovnimaksimum,ko{talaje38,95din/kgsPDV-om(36,06 din/kgbezPDV-a),{tojerastod4,6postouodnosunapro{lu nedequ. nimaksimumnasvetskimberzama p{enicaimalakrajem2007.ipo~etkom 2008. godine. Na na{oj berzi je u aprilu 2008. ko{tala 454,4dolarapotoni.Sadaje,prera~unatoutuvalutu,351,3dolara, {tojeipakzna~ajnarazlika.Me|utim,ugodinikadajeostvarena najvi{a cena turbulencije na tr`i{tusutrajalekratko,asada}e p{enica i daqe rasti a taj }e trend potrajati – ka`e on, napomiwu}i da sada imamo sinhronizovanrastcenanajva`nijihpoqoprivrednih kultura – p{enice, kukuruzaisoje. Enigma je, me|utim, rod 2011. godine. Veliki svetski proizvo|a~isuuproblemu,globalniusev

jeugro`enzbogsvihkijametakoji su zadesili planetu, a uqe na vatrudolilajepoliti~kasituacija naseveruAfrikegdeseu`urbano popuwavajuzalihe. – Sve to, naravno, ima uticaja na nas. Veoma je jasna korelacija izme|usvetskogina{egtr`i{ta. Me|utim, razlog vi{e za ovako visoku cenu p{enice u Srbiji je to{tosmogotovoistro{iliizvoznevi{koveidoveliupitawe bilansne koli~ine za ovu godinu te nije iskqu~eno da }emo, ako „preko”odejo{150.000tona,uvozitihlebno`ito–ka`eGaletin, podse}aju}i na to da smo zasejali rekordnomalepovr{ine,tedaje, apsurdno, u Vojvodini posejano

SEN]ANSKAFABRIKA[E]ERARADILAKAONAJBOQEEVROPSKE[E]ERANE

Dobracenaslatkogkorenazagor~a}e {e}eruradwama UFabrici{e}era„TE-TO”u Sentijubilarna50.kampawazavr{ena je posle 145 dana, uz rekordnu proizvodwu od 100.655 tona konzumnog {e}era, {to je najve}a proizvodwa ostvarena u Srb ij i. Gen er aln i dir ekt or Qubi{a Radenkovi} izjavio je da je, zah vaq uj u} i rek ordn om u~inku, sen}anska fabrika svrstan a u rang naju s pe{ nij ih evropskih.

Uspe{nuproizvodwuukampawi, me|utim, pratili su uve}ani tro{kovi jer je, zbog nemogu}nosti va|ewa repe, fabrika neko vreme radila polovinom kapaciteta. Samo za izvla~ewe repesraskva{enihwivaizatara bio je potreban dodatni 1,5 milion evra. Po Radenkovi}evim re~ima, zbog pove}anih tro{kova neminovno je i pove}awecene{e}erajerjeigasza

Vladadr`istvaripodkontrolom MinistartrgovineSlobodanMilosavqevi} izjaviojedaVladaSrbije~inisvedanedo|edonestabilnostinatr`i{tu{e}eraidaseobezbededovoqnekoli~inepoprihvatqivimcenama. Onjerekaodasepregovarasasvim{e}eranamauSrbijikako bi se obezbedile dovoqne koli~ine {e}era po cenama prihvatqivimzasvegra|ane.Podsetiojedajecena{e}erausvetuvi{aod820dolarazatonuidajetoistorijskimaksimum.Milosavqevi}jedodaodasepregovaraisauqarama,kakobisena{ao na~indasezaustavirastcena.

platekredita24meseca.Ikreditizanabavkunovihko{nica iopremezap~elarstvo}ebiti odobravani s kamatnom stopom od dva posto na godi{wem nivou. Za nabavku p~eliwih rojeva,novihko{nica,noveopreme i kamiona registrovanog za p~elarstvo maksimalan iznos kredita je 20.000 evra, do 5.000 evra za svaku stavku pojedina~no. Ista kamatna stopa je i za kredite za nabavku nove poqopriv redn e meh an iz ac ij e (pogons ke, prik qu~n e) u vo} arstvu i vinogradarstvu. Za pogonske ma{ine grejs-period je {est meseci, uz u~e{}e od 15 odsto. Za prikqu~ne ma{ine grejs-periodjetako|e{estmeseci, a rok otplate kredita je 48meseci. S.G.

Poglednasen}ansku{e}eranu

minulu kampawu bio 54 posto skupqi u odnosu na prethodnu kampawu, nafta je poskupela za ~etvrtinu, a tako|e i drugi repromaterijali. Ina~e, od planiranih 14.000 hektara za prole}nustevuve}jeugovorenooko 8.000,ausen}anskojfabricisu utvrdili cenu od 3,60 dinara za kilogram {e}erne repe narednog roda, {to je tre}inu vi{e negokodlawskogugovarawa.Za

pro{lu stevu odre|ena cena od 2,70 din ar a je kor ig ov an a na 2,90, ~im e je proi zv o| a~ im a obezbe|enaboqazarada. –Ako`elimodapoqoprivredniciimajudobrucenusvojihproizvoda,ondaseovacenamorapojavitiinarafovimauprodavnicama – kategori~an je Radenkovi}.–Kododre|ivawacenemoramobitiveomaopreznijernismo sigurniutrendkretawacena{e-

}era na svetskom tr`i{tu. Zato oprezno odre|ujemo po~etnu cenu, a u toku kampawe mo`emo je pratitiikorigovati.Ulagaweu proizvodwurepejeoko1.000evra pohektaru,aponu|enomcenomod 3,60 dinara mogu o~ekivati prihodod1.700do1.800evra,{toje visokaprofitnastopa. Sen}anskafabrika}eizprotek le kamp aw e izv es ti 41.000 tona{e}era,od~ega36.000tona na tr`i{te EU i ostatak u zemqe CEFTA-e. Uporedo s kapmawom koja se odu`ila, sen}anska fabrika je izmirila obaveza prema proizvo|a~ima i ve} ugovorilaoko60odstopovr{inaplaniranihzaovusezonu. Radenkovi} je saop{tio da je u minuloj kampawi prera|eno 822.000 tona {e}erne repe, ~ija prose~na digestija je iznosila 14,4 odsto, {to je dva procenta ni`euodnosunaprethodnukampawu. M.Mitrovi}

mawe nego u centralnoj Srbiji, {tonijedobroimaju}iuviduto dasenavojvo|anskimwivamaostvarujeve}iprinos. Kadasuukupnezasejnepovr{ineupitawu,statistikaka`edaje to480.000hektara,auoptimalnom rokujezasejano230.000.Stru~waci,me|utim,smatrajudajezasejanosvega420.000hektara.Kakogod, velikijeproblemto{tozapravo nepostojebilansneevidencije. – Nepoznavawe proizvedenih koli~inaiigreokotogajedansu od kqu~nih problema. Srbija ne zna pouzdano koliko p{enice zaseje, proizvede, uskladi{ti i pored statisti~ke slu`be koja ima dobrorazvijenumre`uprikupqa~apodatakaimetodologiju.Na`alost, statistika vi{e veruje prodavcimasemena,kojiimajusvojinteres,negosvojimpodacima.Upravo zato se de{avaju statisti~ke gre{ke od gotovo 30 odsto, a ovakveproceneimajuvelikiuticajna cenu – ka`e za na{ list konsultantSEEDEV-aGoran@ivkov. OnocewujedajeSrbijaizme|u mogu}nosti da postane zna~ajan izvoznik p{enice, ili pak, da po~ne da je redovno uvozi, te da}eodspremnostizareformama koje }e se desiti u narednom perioduzavisitikojim}eputem krenuti. Naravno, ukoliko ima nedostatak p{enice, pretpostavka je da se ukine carina na wen uvoz, a najpozitivniji efekat je ukidawe carina na semenskup{enicuinadada}esvetske kompanije prona}i interes da selekcioni{u i proizvode seme uSrbiji,nagla{avaon. S.Glu{~evi}

„Deltaagrar„ uBerlinu Najve}a doma}a kompanija u sferiagrobiznisa,„Deltaagrar grupa”, prvi put }e samostalno izlagati na vode}em svetskom skupuproizvo|a~asve`egvo}ai povr}a, sajmu „Frut logistika„, kojiseod9.do11.februaraodr`ava u Berlinu. „Delta agrar grupa” }e se predstaviti {irokimasortimanomsvojihproizvoda, jabukama iz najmodernijeg vo}waka u regionu u ^elarevu i raznimvrstamavo}aipovr}akojeovakompanijaproizvodiposavremenom Global GAP standardu. SkupuBerlinupravajeprilika za promociju celokupnog doma}egagraraimogu}nostikojeSrbijaimausegmentuproizvodweiizvozasve`egvo}aipovr}a.Name|unarodnom sajmu u Berlinu bi}e prisutno2.300kompanijasvihobima,odglobalnihigra~adoproizvo|a~a malog i sredweg obima. Osim predstavqawa kompanija, ovajsajamjeidealnomestozainiciraweisklapaweposlova,uspostavqewe novih kontakata i pra}ewenajnovijihtrendovauproizvodwisve`egvo}aipovr}a.


Humanitarni koncert „Trojice”

DANAS POVODOM FILMA „MONTEVIDEO BOG TE VIDEO”

Bjelogrli}iglumci u„Areni” Ekipafilma"Montevideo,Bogtevideo!"bi}egostbioskopa "Arenasinepleks"danasod17.30do21sat.Povodzagostovawe gluma~keekipena~elusarediteqemDraganomBjelogrli}em u "Areni"jestevelikagledanostfilma.Za{estsedmica,koliko

seemituje,filmjegledalovi{eod300.000qudi.Programpo~iwesve~animulaskomekipeubioskop,anastavqasedru`ewem glumacaipublikeufoajeu.Svionikojibudukupilikartezadana{wuprojekciju,u~estvujuunagradnojigri. Z. Ml.

Novosadska subota5.februar2011.

Slaba{na gradskaplu}a

S

hronika

da predstavqaju opasnost. Ova situacija pomalo li~i na dilemu:kojestariji,koko{ka ili jaje? Jer, argumentacija obe strane izgleda da je na mestu. Akosustablaopasnostnaravnodaihtrebapose}i,ali ako ba{ i nisu onda je ovo uni{ tav aw e jedn og del a „gradskihplu}a”.[tagodda je,zapravo,posredi,~iwenicajedaNoviSaduodnosuna veli~inuimamnogomawezelenila nego {to bi trebalo. Po evropskim standardima urbana sredina na treba da ima20procenatazelenihpovr{ina,ana{gradihimasamopet.Nakonovese~eijo{ mawe. B.Markovi}

PRETE PROBLEMI S GREJAWEM I TOPLOM VODOM

Sabota`auToplani Kako saop{tavaju iz "Novosadsketoplane"udopisunaslovqenom re~ju sabota`a, nepoznatipo~inioci zavrnulisuju~esuizme|u11.30i12sativentile na vrelovodnoj mre`i u {ahtovima, koji se nalaze na

konzumnom podru~ju toplana "Jug","Istok"i"Sever".Utokutihpolasatado{lojedoporeme}aja u grejawu onih delova gradakojisetoplotnomenergijomsnabdevajuizovihtrijutoplana. U saop{tewu se navodi

Policija po~ela istragu -Zasadasamomo`emopotvrditidasmoobav{etenioovomdoga|ajuuToplani.Poslepodnejeiza{lana{aekipaiiutvr|ujemosvenavodeiokolnostiovogslu~aja-kazalajesino}za"Dnevnik"portparolPolicijskeupraveNoviSadMilevaTomi}. Policijajeoti{lanapozivizToplane.Po{torastepritisaku pojedinimintervalima,uToplanisumwajudanekozavr}e,paodvr}eventileu{ahtovima{tobimoglodadovededoozbiqnijehavarije.[ahtovaimapuno,awihdvadesetakspadaubitnije.Usastavu istragebi}epregledaniivideonadzor.Istraga}eutvrditiu~emujestvar,apotom}eseikvalifikovatieventualnokrivi~nodelo,saznajemonezvani~noizizvorabliskihistrazi. M. V.

Iskqu~ewastruje Pet rov ar ad in: pon ed eq ak: od 7.30 do 11.30 sati: Ulica Patrijarha Raja~i}a od broja 1dobroja49,Koviq:od8.30do 12.30 sati: Deo Ulice Laze Kosti}a od Branka Radi~evi}adoTrgasolunskihdobrovoqaca, ^enej: od 9 do 11 sati: deonaseqaodUliceVukaKaraxi}apremaNovomnasequi Partizanska ulica, Sremska KamenicaTamarskobrdo:od9 do 13 ~asova: Ulica Dare Popovi} od broja 3 do broja 28, Jelene Lozani} od broja 1 do broja 12, Branislava Bukurova broj 42 i Alibegovac 2 od broja1do8,Rimski[an~evi: od11.30do13.30sati:Zavodza kuk ur uz, Zav od za p{en ic u, Ba~ka put, Intergraf, Agro-

kop, Zemqoradni~ka zadruga NSSRM. Koviq:utorak:od8.30do12 sati:deoUliceIlijeNe{ina do Ulice Bra}e Vukov pa do kraja, Ka}: od 8.30 do 10 sati: Mes ar a „Sig et”, Pet rov ar adin:od9do12 sati:Deovikend naseqa Alibegovac, od vinogradapremaIri{komvencu. Koviq:odponedeqkadosrede:od8.30do13.30sati:Ulica 7.julaodUliceS.Pe{i}ado Vojvo|anskih brigada, Ulica Vojvo|anskih brigada od Laze Kosti}a do Ulice S. Marinkov i} a i Ulic e Poqs ka i BrankaRadi~evi}a;^ortanovci:odponedeqkadopetka:od9 do 13 ~asova: deo vikend naseqaBanstol.

V remeploV

Isakovi~iiCrwanski PrvipenzioneriuNovom SadubilisuSrbi-austrijski oficiri, koji su se po isteku aktivne slu`be doseqavaliugradiuwemustalno `iveli. Zato je Magistrat mogao 5. februara 1768. da namesni~ko ve}e Ugarskeobavestikakougradu `ivi Pavle Petrovi}, biv{ikapetan,kojijepenzijuprimaojo{od1749.Drugi jebioIsakIsakovi~,potporu~nik,kojiiakojeredovno penzionisan, nije primao penzijujerjebioimu}an.On je bio sin Vuka Isakovi~a, pukovnika, koji je poslu`io kao prototip istoimenog junaka romana „Seobe” Milo{aCrwanskog. N. C.

Novaradnagrupazaodvikavawe od pu{ewa, po metodu petodnevnogplana,po~iwesradomu ponedeqak7.februara.Ko`eli daseoslobodiovelo{enavike mo`edo}iuponedeqaku18~asovauCentarzaprevencijuDoma zdravqa, u Rumena~koj 102. Prijavqivawe je mogu}e preko telefona 479-0668 i 064/80-88120. I. D.

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421-674, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

lanobarci ve} nekolikodanaprotestujuprotivse~e{umeukom{iluku,ina~eposa|enepre~etiridecenije,a`iteqimajepostala park i u kojem su nameravalidanaprave{etali{te. Naovakavpotezsuseodlu~ili jer je se~a, kako su rekli, po~elabeznajaveadosadaje stradalooko300stabala. Qudi su revoltirani, proradila im je ekolo{ka svest, pa su odlu~ili da svoje nezadovoqstvo pretvore u protestijasnoporu~edane`ele da se zelena oaza pretvori u gradili{te.Sdrugestrane,u „Vodama Vojvodine”, firmi koja radi ovaj posao, ka`u da sutopolekojesesekustarei

Na humanitranoj ve~eri "Podr`ite nasjermipodr`avamodruge"uorganizaciji centra "@iveti uspravno" koncert}eod`atietno-xezgupa"Trojica" izBeogradauutorak8.februarauKlubu Sterija, Pozori{ni trg 1. Koncert po~iwe u 21.30 sati, a cena ulaznice je 200dinara. A. L.

Beznikotina zapetdana

da su inspektori Policijske uprave Novi Sad iza{li na teren i da je istragautoku,kaoidaje "zbog ovog napada na postrojewa Novosadske toplane ugro`eno normalnofunkcionisawetoplifikacionogsistema,teje mogu}e o~ekivati problemeuisporucitoplotne energije za grejawe i pripremu tople potro{nevodetokomvikenda". Rukovodilac Sektora za odnose sa javno{}u "Novosadskoj toplani" BrankaBe`anov kazalaje za"Dnevnik"dasenarednih dana mo`e dogoditi dapritisakuvrelovodnoj mre`i poraste, {to, pak, mo`e izazvati havarije u Toplana„Jug“ rompreduze}aVladimiromJenekim delovima grada. Ona je li}em i tako saznati ne{to jo{dodaladadokistra`nipovi{e o slu~aju, po{to se nije stupak ne bude zavr{en, ne mo-

Ju~eizme|u11.30i12satinepoznateosobe zavrnulesuventilenavrelovodnojmre`iu {ahtovimanakonzumnompodru~jutoplana„Jug”, „Istok”i„Sever”.Zbogovognapadanapostrojewa Novosadsketoplaneugro`enoje normalnofunkcionisawetoplifikacionog sistema,saop{tilojepreduze}e `edaka`ekoliko{ahtovajeu pitawu,nitidetaqecelogslu~aja. Sino}nakonToplaninogsaop{tewa o sabota`i poslatog u 17.43 sati, nije bilo mogu}e stupiti u kontakt sa direkto-

Toplana„Sever“

U TOPLANI

DirektorJeli} pokazao imovinskukartu Prvi~ovekJKP''Novosadska toplana'', direktor mr Vladimir Jeli} podneo je izve{taj o prihodima i imovini Agenciji zaborbuprotivkorupcijeuzakonskom roku, saop{tavaju iz ovogpreduze}a.Utomizve{taju pi{e da Jeli} prima mese~nu zaradu od 99.000 dinara i da ne poseduje nepokretnosti, kao ni pokretne stvari koje podle`u registraciji, odnosno automobil,tedanara~unuubanciima oko 4.200 evra u{te|evine. Osim toga, poseduje i akcije preduze}a, koje su na tr`i{tu berze,a~ijajenominalnavrednostoko480.000dinara. -Gra|animorajubitiupoznatis~imefunkcioneriraspola-

`u privatno u trenutku kada stupajunafunkciju,kaoisvake godine u mandatu u kojem su na odgovornom polo`aju - rekao je Jeli}podnose}iizve{taj.- Svi funkcioneri koji rukovodeustanovama,~ijijeosniva~ Grad ili dr`ava, a koje se finansiraju iz buxeta, odnosno novcem svih gra|ana, to moraju da u~ine i tu nema prostora za za{titui~uvaweprivatnosti. Jeli} je jo{ rekao da bi staviosvimNovosa|animanauvid svojeimovinskostaweidaovakavzakonnepostoji,jerjetakav ~in u potpunosti u skladu sa strukovnim i profesionalnim na~elima, navodi se u saop{tewu. Z. Ml.

javqao na telefonske pozive. Tako|e ni portparol Jelena Vujin,kakonamjere~eno,zbog bolesti nije bila u mogu}nostidaodgovorinanovinarska pitawa. Z. Ml.

I OVOG VIKENDA

Spensovaliga malih{ampiona Fudb als ke utakm ic e u okvir u proj ekt a "Spens ov a ligamalih{ampiona"igra}e seiovogvikendaumalojdvoraniSpensa. Utakmice}eseodr`atidanasod8do15~asovaisutraod 8do11~asova. Ekipe koje `ele da se prikqu~ e nas tavk u takm i~ ew a

mogudaseprijavenatelefon 4882-293, Zoranu \or|evi}u na069/8668-037ilimejlomzoran.djordjevic@spens.rsiDragani Drqa~i na broj 069/8668098 ili put em mejl a mark eting@spens.rs. Ovaj turnir je po~eo 31.oktobra2010.itraja}edoaprila2011.godine.

VE^ERAS U CK13

„Dvaminutamr`we” igosti Tri benda svira}e ve~eras od 22 ~asa u Omladinskom centru CK13,UlicaVojvodeBojovi}a13.Nastupglavnezvezdeve~eri,grupe"Dvaminutamr`we",zakazanjeu23.30,apredgrupesu"Posledwipoku{aj"i"Fiskalnira~un".Kartanadankoncertako{ta350 dinara. A. J.

U PONEDEQAK U AKADEMIJI UMETNOSTI

Predavaweo SergejuParayanovu PredavaweoumetnikuSergeju Paraxanovu u sklopu teku}e izlo`be slika, crte`a, kola`a, instalacija i prate}e revije filmova "KaleidoskopSergejaParaxanova"bi}e odr`ano u ponedeqak, 7. februarau17~asovaumultimed ij aln oj sal i Akad em ij e umetnosti, Ulica \ure Jak-

{i}a 7. Predavawe }e odr`ati direktor i osniva~ Muzeja Sergej Paraxanov u Jerevanu ZavenSargsjan. Posetioci jo{ sutra mogu daposeteizlo`buuMuzejusavremeneumetnostiVojvodine, gde su radovi izlo`eni, od 10 do17~asova. A. Va.

c m y


subota5.februar2011.

nOvOSAdSkA HROnikA

c m y

8

dnevnik

ODPO^ETKASEDMICE

Poledicaoborila95qudi Temperatura, koja je u prvoj nedeqi februara, za deset do 15 podeoka i{la „ispod crte”, nije dozvolila ledenom sloju da se otopi. Uz poledicu, ma koliko se ~istili putevi i raskrsnice, uvek se omakne pokoji klizavi deo, opasan za pe{ake i voza~e. Zbog padova u Urgentnom centru Klini~kog centra Vojvodine zatra`ilo je pomo} 95 sugra|ana, od po~etka

nedeqe do ju~e. Od tog broja zadr`ano je pet osoba, naj~e{}e zbog preloma noge ili ruke, a jedan pacijent je preba~en na ortopediju. Ostali povre|eni na poledici pu{teni su ku}i nakon zbriwavawa, navela je portparolka Klini~kog centra Jelena Juri{in. Ukoliko usled pada nema ozbiqnih posledica, nego pacijent zavr{i samo sa ogrebotinom ili bla-

gim i{~a{ewem, preporu~uje se da se stavi hladna obloga na povre|eno mesto. Uglavnom stariji sugra|ani zavr{e u Urgentnom centru zbog povreda na poledici, pa se preporu~uje oprez, ali s obzirom na najavqeno otopqewe Novosa|ani }e mo}i barem na neko vreme da odahnu. Kada je u pitawu grip virusa H1N1 situacija u Novom

Sadu je nepromewena. Naime, {est oso ba je za dr `a no na Klini~kom centru zbog sumwe da su zara`eni ovim tipom gripa, a za sada je potvr|eno samo za jednu trudnicu, koja je u stabilnom stawu, potvrdila je Juri{in. Simptomi i posledice ovogodi{weg gripa su znatno bla`e od onog od prethodne sezone. I.D.

KOMUNALNAINSPEKCIJAIPOLICIJAUAKCIJI

JO[JEDNAZVEZDAEGZITA2011.

NikKejvnatvr|avi Nik Kejv }e ove godine sa svojim bendom „Grajnderman” nastupiti na Petrovaradinskoj tvr|avi, u okviru festivala Egzit, koji }e se odr`ati od 7. do 10. jula. Sve ono {to su voleli i vole obo`avaoci Kejva i „Bed Sidsa„, samo u novom ruhu, mo}i }e da se ~uje ovog leta na Tvr|avi. Oni koji vi{e vole Dens arenu i muzi~ki program koji ona pru`a, u`iva}e, po najavama organizatora festivala, u nastupima poznatih dixejeva. Iz Holandije sti`u FeddeLeGrand i Joris Voorn kao i Francuz JoachimGarraud.

Sredwo{koci i studenti imaju priliku da od kraja januara kupe ulaznice za dvanaesti Egzit po cenama od 4.990 dinara za sredwo{kolce, ondosno 5.990 dinara za studente. Po~ela je i prodaja ulaznica na rate koje, ukoliko se kupuju na ovaj na~in, ko{taju 7.990 dinara i naru~uju se na internet stranici gigstix.com. Kako ka`u organizatori, u opticaju su jo{ uvek ulaznice koje se mogu kupiti po promotivnoj ceni od 6.990 dinara, a broj ovih ulaznica je ograni~en. Redovna cena ulaznica iznosi}e 10.990 dinara. J.Z.

„VatraAnadolije” naSpensu Svetski poznati plesni ansambl „Vatra Anadolije”, pod rukovodstvom koreografa i rediteqa Mustafe Erdogana, izve{}e scensko-muzi~ki spektakl „Troja” u ~etvrtak, 10. marta, u 20 sati, na Spensu. Na koncertu u~estvuje preko 70 igra~a sa 3.000 kostima i sce-

nografijom koja o`ivqava anti~ki grad Troju. Ansambl je spojio igre Male Azije, Egeja i Balkana, a elementi orjentalnog folklora isprepleteni su s modernim plesom i baletom. Ulaznice za koncert bi}e u prodaji od 1. februara na blagajni Spensa. N.R.

Sevalekaznezbogneo~i{}enogsnega [ef komunalne inspekcije Sr|an Jakovqev izjavio je ju~e za „Dnevnik” da je ova inspekcija u januaru napisala 20 kazni gra|anima i vlasnicima lokala koji nisu ~istili sneg.

- Sve je boqa situacija, jer inspektori vi{e ne opomiwu, ve} odmah pi{u kazne, koje za fizi~ka lica staju pet, a za pravna i preduzetnike 20.000 dinara - ka`e Jakovqev.

Sem komunalne inspekcije, gra|ane kontroli{e i komunalna policija, koja radi ovaj posao nezavisno od kolega inspektora. I oni su tako|e pisali kazne sugra|anima koji nisu ~istili sneg. Q.Na.

POSLE15.FEBRUARA

Zatvaraseklizali{te kodSokolskogdoma? Klizawe na otvorenom kod Sokolskog doma sigurno }e raditi do 15. februara, a posle tog datuma postoji mogu}nost da zatvori svoje kapije. Portparol u preduze}u „Zelenilo” Ivan No`ini} ka`e za „Dnevnik” da vreme zatvarawa klizali{ta zavisi prvenstveno od vremena, a onda i od broja posetilaca. - Od 30. decembra do sada prodali smo preko pet hiqada ulaznica, pa se mo`e re}i da je ovo bila odli~na sezona. Promenom lokacije s [tranda u centar napravili smo pun pogodak, jer smo na neki na~in udovoqili svim sugra|anima. Druga bitna stvar je {to Novosa|ani i po

Rumunska predstava Predstava „Sun~eva putawa u senci kedra” u izvedbi rumunskog „Figura studija” bi}e odr`ana ve~eras u 19 ~asova u Novosadskom pozori{tu. Re`iser je Dene{ Debrei, jedan od najposve}enijih saradnika Jo`efa Na|a. Karte se mogu rezervisati na telefon 657-2526 ili na sajtu www.uvsinhaz.co.rs. Simultani prevod na srpski je obezbe|en. A.Va.

Emancipacija Jevrejki Predavawe „Emancipacija Jevrejki kroz istoriju - Nehama Leibovic i istorijski kriti~ki osvrt na problem emancipacije Jevrejki” odr`a}e se u ponedeqak u 18 ~asova u Klubu Jevrejske op{tine, Ulica Jevrejska 11, prvi sprat. Predava~ je Jelena Kalderon. T.L.

navici dolaze kod Sokolskog, jer je tu i ranijih godina bilo klizawa - isti~e No`ini}.

Sem rekreativnog dela, najmla|i sugra|ani u okviru {kole klizawa koja je ~etiri puta

^ITAOCI PI[U SMS

odr`ana u januaru, nau~ili su prve korake na klizaqkama. Cena {kolice iznosila je 1.000 dinara. - Oni koji vole klizawe na otvorenom mogu da iskoriste jo{ nekoliko dana za u`ivawe na ledu. Smene su radnim danima od 10.30 do 20 sati, dok vikendom prva smena po~iwati pola sata ranije - isti~e sagovornik. Organizovano je pet smena tokom dana, cena ulaznica je 160 dinara po smeni, a iznajmqivawa klizaqki 100 dinara. Za organizovane posete klizali{tu (preko 20 kliza~a), cena ulaznice je 110 dinara. Q.Na. Foto:R.Hayi}

065/47-66-452

Smrznutikolporteri grejawesawaju Gde je komunalna policija da vidi ove kolportere kako se ko~e, jadna deca. A grejawe sami da kupe? 062/1522... *** Ko i za{to {titi one koji pi{u po fasadama zgrada uni{tavaju}i ne samo tu|u imovinu ve} i lepotu grada? Stalno sakrivawe iza poruke da to ~ine nepoznata lica te{ko je poverovati, ako i sam sadr`aj govori ko stoji iza tih {krabotina i uvreda zdravog razuma. Da se ho}e kaznili bi se, ali se o~igledno to izbegava. 063/524... *** Nije toplana kriva {to nema grejawa, ve} gradona~elnik i gradska vlast koji nisu sposobni da vode grad. Zato treba da daju ostavke! Uni{tili su grad svojim neznawem i nepo{tovawem gra|ana tako {to su dozvolili bahato pona{awe javnih komunalnih preduze}a i to svih. Novosa|anin. 063/1905... *** Ovo je sramota. U stanu 17-18 stepeni, pla}am grejawe 5.200 mese~no, a grejem se na struju, koju opet treba da platim. Nikad nije bilo ovako, sve je gore! Limanac 064/2150.... *** Ve} pet gododina dokazujem GSP-u da sam napunio 65 godina. Mo`e li to da va`i bez ponovnog dokazivawa. 064/1197... *** Zgrada do zgrade, u jednoj hladno, neka tu `ive obi~ni smrtnici, a u drugoj toplo, pretoplo, tako i treba, jer tu `ive qudi iz gradske elite. Hvala gradona~elniku {to nas sve voli „ JEDNAKO”. 063/1905...

*** Bezobrazluk! Sramota! Prosvetari, slede}i su policajci, pa lekari.. Buxet za wihove plate punimo mi, koji radimo u privatnom sektoru, a sada su nam plate dva do tri puta mawe od plata zaposlenih u javnim i dr`avnim firmama. Nezadovoqan Novosa|anin. 065/8337... *** Sve pohvale gra|evinskoj inspekciji i na poziv maloumne `ene na minus 9 stepeni izlaze na teren, wih troje, kamionom i bagerom da bi ,,sru{ili teren

za balotawe,, na Novom nasequ u Ulici \or|a Nik{i}a Johana 15. Bager je sru{io 4 pru`na praga, 2 stara tepiha i drvenu klupu postavqenu na dva betonska bloka, koja je slu`ila kao tribina za gledaoce penzionere. 063/7744... *** Po{to ve} godinu i vi{e niko ne obra}a pa`wu na nas, koji svakodnevno putujemo me|umesnim autobusima na posao u ovaj divni grad, a po novim pravilima na{im autobusima je zabraweno da idu kroz grad, pa svakodnevno kasnimo na posao. Prosto pitam ho}e li nam gospodin gradona~elnik nadoknaditi smawewe plate i dati pare za taksi

ili }e kona~no na}i neko re{ewe i za na{ problem. 061/6219... *** Stra{no kako ovi prosvetari imaju obraza da preko poga~e tra`e hleba, ucewuju dr`avu, decu, nas sa {trajkom, ~uj male im plate pa koliko radite i to vam je puno gospodo! Zimski raspust, letwi raspust, prole}ni, Bo`i}, vikend! Kome da {trajkuju qudi koji nemaju posla, kome da {trajkuju penzioneri, kome ja, koji radim u privatnom sektoru, pa ja nisam video pove}awe plate u posledwih 5 godina, a ne}u ni u budu}ih 5, sramota da vas bude. 060/5566... *** Stari deo grada se smrzava na 18 stepeni, tu uglavnom stanuju penzioneri koji nikom ne trebaju, a u bankama slu`benice u kratkim rukavima. 063/1456... *** Nema para za nove autobuse, tro{i se za projekat o tramvaju. Nema para za hranu u obdani{tima tro{i se za novu kuhiwu ili je neko lud ili }e se neko obogatiti! 064/3627... *** Voleo bih da vidim ko }e da me natera da stavim moju plo~icu sa imenom na moja vrata, od mog stana! To je moje pravo anonimnosti, kao i pravo funkcionera da ne objave adresu u telefonskom imeniku! S’po{tovawem! 063/523... *** Po{tovani gospodine Samarxi}u, zamolite ponovo te {to ne `ele da tro{kovi vrti}a poskupe za 300 dinara, a ima 15.000 dece u “Radosnom detiwstvu“ dovoqno da hrana bude lepa kao nekad... 063/207...


c m y

nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota5.februar2011.

9

NA SPENSU POTPISAN UGOVOR O NASTAVKU GRADWE

Otvorenombazenuzaokru`ujulik Direktor Spensa @ivko Popov idirektorpreduze}a"Projektomonta`a" iz Beograda Sini{a Zori} potpisali su ju~e ugovor o obavqawu drugog dela radova na otvorenom bazenu Spensa.Posao}eraditi,ve}pomenuto, preduze}e "Projektomonta`a" i "Graditeq NS" iz Novog Sada. Podse}amo, prvu fazuovogvelikogposlafinansira Ministarstvo za sport i omladinuVladeSrbije,adrugu GradNoviSad.

- Rok za obavqawe radova, prvefazedrugogdelaposla,je 35 dana {to je prili~no rigorozno, ali se nadam da }emo, s obziromnavremenskeuslove,u dog ovor u sa inves titor om i predstavnicima nadzora na}i optimalnore{ewedakvalitet posla ne bude ugro`en. Sticajemokolnostimismoizvo|a~i prvefazeradovakojisuutoku, ali zbog niskih temperatura ne} emo isp un iti prvob itn i predvi|enirokod75dana.Zbog

toga je sa Ministarstvom za sport i omladinu dogovoreno produ`ewe roka do 31. marta. Obzirom da se obe faze posla na neki na~in i tehnolo{ki i organizaciono preklapaju, mislim da }emo sve zavr{iti u predvi|enom roku - istakao je Zori}. DirektorSpensa@ivkoPopov naglasio je da drugu fazu poslafinansiraGrad,adajeza wu, uz PDV, izdvojeno oko 41 milion dinara. Radi se o pove-

zivawubazenasatribinom,izgradweplatoaiostalihgra|evinskih poslova. Popov je dodao da su oni zadovoqni dinamikom radova, izraziv{i uverewe da }e posao biti gotov sredinommarta.Kakosemoglo ~uti,narednenedeqebi}eraspisan tender za A2/2 fazu posla koja }e obuhvatiti postavqawe rasvete, tu{eva, keramikeiobavqaweostalihelektroradova. B. Markovi} Foto:S.[u{wevi}

DA LI ]EMO KUPOVATI HAMBURGERE IZ KOLA

„Mekdonalds” udvori{tuSpensa? Kako saznajemo u Spensu, kompanija "Mekdonalds" zainteresovanajedauokvirusportskogcentranapravi"drajvin" restoran,gdebisehranakupovala iz automobila. Direktor Spensa @ivko Popov ka`e da su nedavno ugostili predstavnikepomenutekompanije,kojimajepokazanSpensiSportski centar"Sajmi{te",idajewima najinteresantnija lokacija mestonakojemjenakadabiokafe"MBbus". Me|utim, postavqa se pitawedalijetotehni~kiizvodqivo, da li bi to urbanisti dozvolili i da li bi se

Foto:F.Baki}

GRAD SE NE IZJA[WAVA O ZAHTEVU ZAKUPACA

Rentazakioskenaklackalici Gradske vlasti nisu jo{ na{lere{ewezazahtevevlasnika kiosaka i monta`nih objkata koji tra`e da Grad ukine godi{wurentuzazauze}ejavnepovr{ine.Vlasnicikojisuistovremeno i zakupci javnog prostora su s predstavnicima Gradske uprave za komunalne poslove, u ~ijojjenadle`nostizauze}ejavne povr{ine, imali sastanak jo{ 18. januara i tada je re~eno da}esenazahtevezakupcaodgovoritibrzo,zadvatridana. Na~elnik Gradske uprave za komunalne poslove Lidija Toma{ kazala je ju~e da nema jo{ ni{ta novo, dok je pre desetak

@onglirawe ihumanitarni koncert @onglerska radionica odr`a}e se sutra od 14 do 17 ~asova u Omladinskom centru CK13, UlicaVojvodeBojovi}a13.Nakontoga,u20.30,zakazanjehumanitarni koncertuokviruakcije"Devojka kojavoli`ivot"gde}enastupiti tri benda: "Ana Never", "Went" i "Emanuil". Ulaz na radionicu je slobodan,dokcenakartezahumanitarnikoncertiznosi200dinara.Savprihdbi}edoniranpomenutojakciji. A. J.

dana ~lan Gradskog ve}a za komunalne poslove Gordana Pu{i} rekla da je re{ewe na pomolu, ali posle toga "Dnevnik" nije uspeo da uspostavi kontakt s gradskom ministarkom.RanijejeizGradskeuprave zakomunalneposlovere~enoda zakupcigodi{wurentumoguda plate do juna, do kada treba da izvade i nove UTU uslove, jer sudosada{wistaridesetivi{egodina. KakosaznajemoGradnijejo{ raspisaonikonkurszanovipetogodi{wizakupjavnepovr{ine,madajebilonajavqenoda}e oglasiza|ikrajemjanuara.Kao

ustupak Grad je imao nameru da zakupcima kojima je istekao ugovorozakupu,aurednesuplati{e,obnovizakupbezobaveze dau~estvujunajavnomnadmetawu. Vlasnici kiosaka i monta`nih objekata dobili su re{ewa krajem 2010. godine, gde je nazna~eno da godi{wu rentu plateposledwegdanastaregodine. Oni to nisu izmirili, smatra}i da je suma za to velika,jerkakotvrde,tajizdatakje jednak visini komunalne takse kojupla}ajukvartalnozazauze}ejavnepovr{ine. Z. Deli}

mogle pribaviti sve potrebne gra|evinske dozvole. Dakle, ideja postoji, razgovori su obavqeni pa ostaje da se vidi da li za tako ne{to postoji realna mogu}nost. [to se pros tor a nak ad a{ we "Gradske kafane" ti~e, Popovisti~edasuwihoviqudi izmarketingabiliuBeogradu kako bi uspostavili kontakt e sa komp an ij am a koj e imaju lance restorana brze hrane,dasunawihoveadrese poslate ponude, kao i da odgovorenawiho~ekujunarednenedeqe. B. M.

Izlo`bauBege~u Izlo`baslika"Hladnazima, atoplousrcu",kojaseorganizujepovodomDanagrada,bi}eotvorenave~erasu19satiuKulturnom centru "Bege~", Ulica kraqaPetraI 1.Kaogostinaizlo`bi u~estvova}e Biqana [kori} iQubicaIli{evi} izKreativnogstudijauFutogu. N. R.

IZGRA\ENA BETONSKA PLO^A NA DRUGOM SPRATU BUDU]EG HOTELA

Raste „Holidejin”

Neimari novosadskog gra|evinskog preduze}a “Jugo mont”, koje je investitor “Aleksandar gradwa”anga`ovaonaizgradwi hotela “Holidej in”, postavili su betonske plo~e na drugom tipskom spratu novog objekta. Gradili{te na uglu Bulevara EvropaiFuto{kogputaju~eje, ina~e, bilo zatvoreno, nije se radilo zbog niskih temperatura. Planirano je da hotel bude zavr{en dogodine u martu, a "Aleksandar" u ovaj poslovni poduhvattrebadaulo`ioko11 milionaevra.

Premaprojektu"Zenitin`eweringa" iz Beograda hotel treba da ima dve podzemne eta`e, prizemqe, galeriju, {est spratovaidvapovu~enasprata. U sklopu zgrade bi}e restoran povr{ine 200 kvadrata, zatim ~etiri sale za seminare i konferencije,zatvorenbazen,fitnescentar,teretana,turskokupatilo,sauna... Hotel}eimati124sobe,zatim jo{ dve za osobe sa posebnim potrebama. Bi}e i posebno opremqenihsobaiapartmana. Z. D.

Lasermerilokale NaSpensujepo~elopremeravawesvih200poslovnihprostoranakon~egasledi"zonirawe"lokalapremalokacijiiatraktivnostiiwihovoucrtavaweuprojekat.Teknakonovogposla, kojibitrebaodatrajeokomesecipodana,bi}eorganizovansastanaksazakupcimalokaladasevididalicenazakupamo`eda sesmawi,ikoliko,{to}ezavisitiodlokacije.Kakosaznajemo pomenuto premeravawe bi trebalo da bude gotovo br`e nego obi~nojer}eraditiuzpomo}lasera. B. M.


subota5.februar2011.

VOJVODINA / NOVI SAD

c m y

10

У КУМАНУ НОВИ САМОДОПРИНОС УВДЕН НА ПЕТ ГОДИНА

Својим новцем до бољитка

Локални акциони план за младе

КИКИНДА: У Свечаној сали Скупштине општине Кикинда јуче је организованајавнарасправаЛокалног акционогпланаполитикезамладеод 2011. до 2015. године. Расправи су присуствовали координатори група којесуучествовалеуприпремирадне. Локални акциони план Општине Кикиндаподељенјеунеколикообласти: запошљавање, социјална политика, образовање,култура,активноукључивањемладихудруштвоиволонтеризам, безбедност младих, екологија и одрживи развој, слободно време и спорт.

-Веомајеважнопокренутирасправукојаћепомоћидараднаверзијакоју имамо постане старатешки документ – истакла је Биљана Стојановић.–Овајдокументтребадаодговарапроблемимаипотребамамладих. Радна верзија Локалног акционог плана политике за младе од 2011.до 2015. доступна је на сајту Општине Кикинда.Сугестије,примедбе,критикемогусеупутитипутемКанцеларије замладе,апоштосејавнарасправазавршиЛокалниакционипланбићепредат на усвајање Скупштини општине Кикинда. А.Ђ.

И пијаћа вода дошла до маказа БАЧКА ПАЛАНКА: КомуналциуБачкојПаланцинајављују искључења дужника са водоводнемреже,јер,какокажу,тосе показалокаонајефикаснијамера. На то их тера рачуница, али и обавеза да водоводна мрежа у граду са око 31.000 становника нормалнофункционише. -Упрошлојгодинииспоручили смо око 3,2 милиона кубних метарапијаћеводе,аоко30одсто нијеплаћено–кажеруководилац Раднејединице„Водоводиканализација“ ЈКП „Комуналпројект“ Перо Гуњић. - Цена кубног метрапијаћеводесаодвођењем,односно канализацијом, износи 56 динарасаПДВ.Поовојрачуници

испададасупотрошачиуовојварошизаводудужнипреко50милионадинара.Засадасамрежеје искљученосамодеветпотрошача итоонихсаекстремнимдуговањимаоднеколикостотинахиљададинара.У„Водоводу“кажуда једно домаћинство са кафаном дугујеоко700.000динара,аполовинатогизносасукамате. -Показалоседајеискључење дужниканајефикаснијамера,јер после тужбе цео поступак дуго траје–кажеГунић.–Нашиправнициизискуствакажудасекод пензионераможеинаплатитидуговање кроз 15 до 20 рата, али коднезапосленихтопростоније могуће. М.Сџ.

DaNas u GRaDu BIOSKOPI Arena: „Montevideo, Bog te video!” (12, 15,16, 16.30, 18, 19, 19.30, 21, 22, 22.30), „Tilva ro{„ (18.30, 20.30, 22.40), „Medved Jogi” (11.45, 13.30, 15.15, 16.50), „Upoznajte male Fokerove” (17.45, 19.45), „Turista” (17.45,21.45), „Guliverova putovawa” (12.30), „Hari Poter i relikvije smrti (13.00), „Zlatokosa i razbojnik” (14.30), „Pri~a o igra~kama” (12.10, 14.10), „Paranormalna aktivnost 2” (22.20), „Artur i rat dva sveta (11.30, 13.45), „Dilema” (20.10). Jadran: „^arobni svet Paje Patka” (18), „[i{awe” (19.45), „Zamena„ (21.30). Art bioskop „Vojvodina„ na Spensu „Na turneji” (20)

POZORI[TA Srpskonarodnopozori{te Scena „Pera Dobrinovi}” „Uje`„ (19.30). Pozori{temladihmala sala „Ru`no pa~e” (11), Novosadskopozori{te„Sun~eva putawa u senci kedra” (19).

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (9–17, radnim danima i vikendom): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata -antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od ~etvrtka, 3. februara, u 7 sati, do ju~e u isto vreme, rodile su: DEVOJ^ICE: Tatijana Gruba~, Danijela Nikoli}, Jelena La|evi} i Sandra Ra{kovi} iz Novog Sada, Sawa \uki} iz Tovari{eva, Danijela Nonin iz Temerina, Jelena Ro{qi} iz Ba~ke Palanke i Nata{a Potkowak iz Petrovaradina, DE^AKE: Danijela Nikolin i Ogwenka Torwanski iz Novog Sada, Marica Savi} iz Ba~ke Palanke, Brankica Nolin iz Paraga.

saHRaNE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni Slavko Natalije Moji} (1927) u 9.45 sati - urna, Mileva Laze Milankovi} (1927) u 10.30, Jelisavka Svetozara Tuki} (1937) u 11.15 - urna, Cve}e @arka Vrbajac (1951) u 12, An|elka Gavrila Jovanovi} (1926) u 12.45 - ispra}aj, Boro Branka Jovi{i} (1956) u 13.30, Anka Nikole Mudrini} (1917) u 14.15, Melanija Petra Vrap~ev (1948) u 15 ~asova. Na Alma{kom grobqu u Novom Sadu bi}e sahrawena Ksenija Lazara Jovanovi} (1929) u 13 sati, a na Uspenskom grobqu u 15 ~asova Desimir Dobrice Ristivojevi} (1935). Na Centralnom grobqu u Futogu u 13 sati bi}e sahrawena Zorka Vlade Beqin (1946), a u 14.30 ~asova Milojka Rada Petrovi} (1937). Na grobqu Novi Majur u Petrovaradinu u 13 sati bi}e sahrawen Imre Imrea Horvat (1955), a Justa Kirila Vagner (1926) u isto vreme na katoli~kom grobqu u Sremskoj Kamenici.

КУМАНЕ: У Куману, једном од три села новобечејске општине, највећи део радова биће и убудуће финансиран делом новца прикупљеним од новог самодоприноса. Тако су одлучили становници овог села на гласању прошлог месеца. Да одвоје свој новац за изградњу села и тиме допринесу бољитку гласало је 54 одсто од 1.551 изашлог бирача. Против је било само 87 бирача (три процента од изашлих), док су два листића била неважећа. - Самодопринос у Куману расписан је на пет година и тече већ од 1. фебруара. Новац који ће се обезбедити на овај начин намењен је, пре свега, за обновуу и изградњу инфраструктуре Следи наставак обнове Кумана у селу - каже председник Савета - Највећи део новца, 60 одсто, МЗ Кумане Карољ Тиквењац, који је недавно изабран на ову трошиће се за одржавање инфрафункцију. - У плану је да се на- структуре: одржавање водоводне стави с реализацијом неких ра- мреже, завршетак пројекта изније започетих радова као што је градње фекалне канализације, изградња кишне канализације, изградњу атарског пута до старог храста на Тидео новца биће си. Део новца одвојен и за предви|ен је и за спортска и кулхватање паса лутурна друштва у талица, завршетак селу, која су се и уре|ења парка у раније делом фицентру села. нансирала из саТако|е санираћемодоприноса, јер мо и део улица које то готово једије још немају асни начин да она фалт, а у плану је постоје и раде. и изградња екоТо је посебно чесма - истиче Тизначајно што је у квењац. тим организациТо, ме|утим, јама укључен веније све. У амбилики број младих Карољ Тиквењац циозном плану Куиз села. Претходни самодопринос је манчана је и наставак изградње био четири године. Сада се на- бетонских пешачких стаза, поставља с започетим радовима, а себно дела од Улице @арка Зреуз помоћ локалне самоуправе ру- њанина кроз @елезничку до жеководство МЗ ће бити у прилици лезничке станице. Стаза ће се радити чим време буде дозволило, а да уради и нове пројекте.

Без промене у раду амбуланти

СУБОТИЦА: Информација да је укинуто дежурство у амбулантамауселимаБајмокиЧантавир недалеко од Суботице, није истинита,реклајечланицаГрадскогвећазаздравство МариаБијачи. Наиме, 26.јануара Дом здравља Суботица је иницирао састанак са челницима МЗ Бајмок, радипредлогазабољуорганизацијурадалекарауамбуланти због незадовољства становништва штонемогудадођудоизабраноглекара. -ПредлогДомаздрављајебио дасеукинесменскирад,даамбуланта сваки дан на располагању има пет лекара, а да се за ноћ формира посебна екипа хитне медицинске помоћи, која би збрињавалапацијенте.Закључак, накондискусије, биоједасесачека извесно време, док Месна заједницапродискутујеопредлогу наСкупштиниМЗБајмок. На томсастанкуамбулантауЧантавиру није ни спомињана. Оно штобијошједномтребалодасе истакне је да све функционише као идосада,такодасенећедоносити никакве исхитрене одлуке - истиче Марија Бијачи. ПрошлегодинеуСуботициотворене судвеамбуланте уБајмокуина Зорци,с тимдајеу реконструкцију амбуланте МЗ Бајмок уложила5.050.000динара. А.А.

Давање крви

Мобилне екипе Завода за трансфузијукрвиупонедељак ће радити у инђијском Дому здравља од 8 до 12 часова.У уторак мобилна екипа ће бити у Жабљу, у Библиотеци, од 8 до 11часова,аусреду у Бачкој Паланци у просторијама Црвеног крста, од 8до 12часова.Четвртак јерезервисан за Темерин, где ће добровољни даваоци крв моћи да дају у просторијама КУД-а „Лукијан Мушицки“ од 8до 11часова, иданкаснијеу Будисави, у Месној заједници од 8до 10.30часова. Л.Н.

VODI^

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 92 Vatrogasci 93 Hitna pomo} 94 Ta~no vreme 95 Predaja telegrama 96 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-103, za potro{a~e 423-712 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 443-611 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-021 Me|umesna autobuska stanica Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

она је веома важна и због безбедности саобраћаја, јер сада велики број Куманчана у Зрњанин путује возом, јер је карта вишеструко јефтинија, а до станице углавном иду асфалтним путем и тиме су изложени опасности од аутомобила, мотора или трактора. Уз то, 1,5 милиона динара је обезбе|ено за атарске канале: за изградњу две ћуприје и да се очисте канали у атару према Тиси. - За ове пројекте израчунали смо да нам је потребно 60 милиона динара - каже Тиквењац. Два месеца пре расписивања самодоприноса, одржани су и редовни избори за Савет месне заједнице. - У новом Савету су укључене све структуре у селу и то ме уверава да ћемо много боље радити од претходног савета. Практично, дигли смо село на ноге и сви ћемо се ангажовати да, у границама својих могућности, допринесемо бољитку Кумана, да оно буде још лепше - закључује Тиквењац. М.Бозокин

DNEVNIK

420-374

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

STOMATOLO[KA  ORDINACIJA „KALEM”, Bulevar Slobodana Jovanovi}a 3A, tel:402-760

BiLJa&OLJa, AMBULANTA  ZA MALE @IVOTIWE,  Liman I, Drage Spasi} 2/a, Novi Sad, tel: 021/511-206, mob: 065/55 11 206, www.biljaolja.rs

POLIKLINIKA „DR CVJETKOVI]” Radno vreme od 6 do 22 ~asa, posle po pozivu, ugao Balzakove i 1300 kaplara.Tel: 466-636, 636-73-78, 064/113-48-73.

RADIOLO[KI KABINET  „DIJAGNOSTIKA  CENTAR”,  rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA  ORDINACIJA  „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I. Tel: 442-645, 677-91-20 STOMATOLO[KA  ORDINACIJA „OLU[KI”, Ka}e Dejanovi} 4, tel: 400-880

„KOMPaS” TOURiSM&TRaVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail: kompas@eunet.yu AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO,  Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740


vojvodina

dnevnik ПРОГЛАШЕНОВАНРЕДНОСТАЊЕУНОВОЈЦРЊИ

Воде преко главе

НОВА ЦРЊА: Председник Нове Црње Пера Миланков, по одлуци Штаба за ванредне ситуације, прогласио је ванредно стање на територији ове средњобанатске општине због угрожености атара и насеља од подземних вода. Како сазнајемо у локалној самоуправи, угрожено је око 10.000 хектара ораница и 245 стамбених и помоћних објеката. Један од последњих случајева забележен је у Радојеву, где су на три куће пали забатни зидови. Бојазан је да би атари новоцрњанске општине, услед много падавина и запуштене каналске мреже, могли бити угрожени и наредног пролећа. Подаци Општинске комисије за процену штета од поплава и Пољопривредне инспекције показују да је

лане вода нашкодила усевима на 14.600 хектара, а штета се кретала у распону од 30 до 100 одсто. Доста пољопривредника доживело је финансијски крах, и мада су очекивали помоћ државе, од тога није било ништа. Уместо тога, ратарима стижу позамашни рачуни за водни допринос које они не могу да плате, јер им је вода уништила усеве и однела доходак. У Новој Црњи се слажу да је санација постојећих и ископ нових канала за одводњавање једино решење и дугорочнија гаранција да поплаве неће уништити усев. Главни проблем је санација и чишћење Рокошког канала који више деценија није одржаван, због чега не може да прихвати сувишну воду. Ж.Б.

ВИШЕОДМЕСЕЦДАНАПРЕДШКОЛСКАУСТАНОВА БЕЗДИРЕКТОРА

Чека се став Новог Сада

ЗРЕЊАНИН: Предшколска установа у Зрењанину више од месец дана нема директора. Мада је Душко Лазић, дугогодишњи први човек Основне школе „Ђура Јакшић” у Перлезу, још крајем децембра, одлуком Управног одбора Предшколске установе, изабран за директора институције која брине о зрењанинским вртићима, он ни до данас званично није преузео функцију. Образложење за овакво стање било је да се чека сагласност надлежног покрајинског секретаријата, а она је, како се очекивало, требало да стигне још почетком јануара. Грађани чија деца похађају обданишта питају се где је запело и зашто Лазић коначно не заседне у директорску фотељу, док у Предшколској установи последњих дана не желе да говоре на ту тему. Овим поводом огласио се Градски одбор Српске напредне странке који је приметио да у Зрењанину готово да и не постоје ингеренције локалне власти, „како због страначког диктата из Београда и Новог Сада, тако и због очите неспособности саме зрењанинске самоуправе да се за њих избори”. - Довољан је само пример Предшколске установе. Наиме, прошло је више од месец дана како су запослени у ПУ, тајним гласањем, дали

своје мишљење по питању избора директора.Управни одбор се својом одлуком сагласио са мишљењем запослених и тиме је локална самоуправа обавила своју надлежност. Међутим, то није довољно. Потребна је сагласност и средњег нивоа власти, односно Покрајине, што значи да град Зрењанин више ни тај посао не може да обави сам – нагласила је портпаролка зрењанинских напредњака Маријана Вујчин. Конкурс за новог директора расписан је 24. новембра прошле године и трајао је 15 радних дана. Поред тадашње директорке Анђелке Мирковић, на конкурс су се пријавили и васпитачица Зденка Тадић и Душко Лазић. У међувремену, запослени су имали прилику да се на тајном гласању изјасне коме дају поверење. Највише гласова добио је Лазић, затим Мирковићева, па Тадићева. Мишљење Управног одбора Предшколске установе поклопило се са ставом запослених, па је 28. децембра одлучио да за новог директора именује Лазића. Комплетна процедура требало је да буде завршена до краја минуле године, међутим ПУ је ушла у нову годину без новог директора. А, богами, и у месец фебруар. Ж.Балабан

СТАНОВНИЦИ ВИШЊИЋКЕ УЛИЦЕ ТРЕБА ДА СЕ ОДРЕКНУ ДЕЛА ДВОРИШТА ЗА АСФАЛТ

Блатњавимпутем докућногпрага

СУБОТИЦА: Дејан Пирнат живи година у Вишњћкој улици у Суботици. После сваке јаче кише има проблем, јер не може аутомобилом да прође кроз улицу, јер је препуна блата и рупа. Пирнат објашњава да је у улици веома лоша комунална инфраструктура. Немају канализацију, пут и другу комуналну инфраструктуру.

Рупадорупе

- Не знам шта да вам кажем. У улици има много деце која када иду и враћају се из школе једва пролазе кроз блатњаве улице. Ноге су им увек мокре. Жалили смо се у Месној заједници, писали петиције, јер желимо да се улица асфалтира - објашњава становник Вишњићке улице и представник грађана Дејан Пирнат. Тим поводом у просторијама Месне заједнице Железничко на-

сеље одржан је састанак становника Вишњићке улице и представника Дирекције за изградњу града како би се пронашао начин да се улица асфалтира. Золтан Терек, председник СМЗ Железничко насеље каже да су прошле године одборници локалног парламента усвојили План детаљне регулације за улицу. - Проблем је што улица није легализована и према плану који је израдио Завод за урбанизам, грађани би требало да се одрекну дела дворишта - истиче Золтан Терек. Грађани би требало да право коришћења, које имају за дворишни део куће, претворе у приватно власништво и онда се договоре са градом да ли ће да се одрећи дела земље, или ће га продати. Проблем је такса, која износи 7.000 динара, рекао је заменик директора ЈП „Дирекције за изградњу града“ Александар Симић. Према Плану детаљне регулације, улица би требало да буде широка 14 метара. Предвиђено је асфалтирање, изградња тротоара и другог урбаног мобилијара. Уколико се сва документација прибави на време, тек наредне године становници Вишњићке могу да очекују асфалт. А. А.

subota5.februar2011.

11

МИРОСЛАВВАСИНУ„БАНИНИЈУ“ИПЕКАРИ„КИКИНДА“

Стечајдоносинадууопоравак КИКИНДА: Покрајински секретар за рад запошљавање и равноправност полова Мирослав Васинјуче је посетио фабрику „Банини“. Са менаџерима фабрике разговарано је о запошљавању нових радника. -У фабрици „Банини“ разговарали смо о плану компаније да запосли од 10 до 150 радника истакао је Васин.- Разговарали смо и о могућности коришћења субвенција Покрајине за отварање сваког новог радног места и чини ми се да смо постигли договор који отвара могућност да толики број људи у овој години добије посао. Васин се састао и са свим повериоцима, власницима и представницима запослених Пекаре „Кикинда“. Разговору су присуствовали и представници четири банке и Пореске управе, као по-

вериоци, власници, представници синдиката, као и представници Покрајине - Договорили смо се да се за седам дана, наредног петка поново састанемо, а да до тог датуме представници поверилаца заузму и одређени став о дуговањима – објашњава покрајински секретар. - Ипак, очигледно је да ће Пекара „Кикинда“ ићи у стечај, јер су потраживања и дубиозе толико велике да другог излаза нема. Остаје нам да из стечајног поступка покушамо да нађемо купца који ће обновити производњу и на неки начин, повући један број радника поново да раде. Без обзира на то што је ситуација јако тешка, у овој фирми тренутно не постоји друго решење, осим стечаја и ова ситуација би могла да значи неки нови почетак.

Одласком у стечај, запослени у Пекари „Кикинда“, којих има око стотинак, имали би право да се пријаве филијали Националне службе за запошљавање и примају одређену накнаду. Покрајинска Влада ће у уторак упутити помоћ радницима Пекаре „Кикинда“ у виду пакета са храном, вредности око 10 хиљада динара. Запослени у Пекари „Кикинда“ у штрајк су ступили 25. октобра прошле године. Разлог штрајка биле су неисплаћене зараде, до тог месеца пет, као и инсистирање да им се уплате порези и доприноси за 19 месеци. Дуговања фирме за гас који је основни енергент у октобру прошле године износила су 27 милиона динара, док је укупан дуг фирме око 150 милиона динаА.Ђуран ра.

НЕШТИНОСТАОБЕЗАУТОБУСКЕВЕЗЕСНОВИМСАДОМ

Губициукинули поласке

НЕШ ТИН: Мештани Не шти на, ко ји су сва коднев но пу то ва ли сремском страном преко Сусека и Беочина до Новог Сада, од 1. фебруа ра оста ли су без јавног превоза. „Дунавпревоз“, који је имао један полазак из Нештина ка Новом Саду у шест и враћао се из Новог Сада у 14,30 сати, више не саобраћа. - На овај корак били смо приморани због тога што је ова линија нашој компанији годинама правила велике губитке - истиче директор АД „Ду нав пре воз“ у Бач кој Па лан ци Миленко Дам јан ић.- За по след ње две годи не из рачу на ли смо да је ова линија правила ме сеч ни губи так од око 300.000 ди на ра. Због све тежих услова при- АутобусиневозедоНовогСада вређивања и кризе, одлучили је тежа, јер је хрватски превосмо се на овај тежак корак, али зник „Чазматранс“ пре стао да смо о томе обаве стили локалну вози на линији Вуковар – Нови самоуправу у Бачкој Паланци Сад преко Илока и Нештина, па (Нештин и Визић два села у путници из овог пограничног Срему административно при- дела уз Дунав немају никакав падају Бачкопаланачкој општи- јавни превоз до Новог Сада, ни) и Ме сну за јед ни цу Не - радног ме ста, школе, факултештин. Спремни смо да о реше- та, болнице... њу овог проблема разговарамо - Упутили смо позив предса челницима општине, али са- став ни ци ма „Ду нав пре во за“, мо уколико би локална власт како бисмо се договорили и реприхватила да финасијски уче - шили овај проблем - каже Миствује. Тачније, спремни смо ленкоНиколашевић, задужен да и даље сами покривамо део за саобраћај у Општинском вегуби та ка, али не и свих ћу Бачкопаланачке општине. – 300.000 динара ме сечно. Покушали смо да овај проблем Цела прича за мештане Не- ре ши мо и са но во сад ским штина и суседног Визића још ГРАС-ом, чији аутобуси сао-

Комунални полицајци умају СУБОТИЦА: У Суботици комунална полиција ће почети да ради тек у мају, или јуну. Сада је завршен конкурс и изабрано је 20 полицајаца, од којих је девет прераспоређено из управе, а 11 путем конкурса. - Када одлука постане правоснажна, полицајци би требало да прођу обуку, највероватније у Кули, након чега полажу стручи испит. Обука траје 2,5 месеца, тако да процењујемо да ће се комунални полицајци на суботичким улицама наћи тек у мају. Према првобитним најавама требало је да се септембра прошле године први комунални полицајци појаве на улицама, али због недостатка новца у буџету, одељење није формирано. Обука једног комуналног полицајца кошта око 190.000 динара, а трошковима треба додати и летњу и зимску униформу - рекла је начелница Градске управе Марија Давчик Ушумовић. А.А.

Позив литерарцима

браћају до Сусека, који је од Нештина удаљен непуних 10 километара, али договор за сада није по стигнут, а ми га морамо решити. Шеф Ме сне канцеларије у Нештину Сава Алиђукић каже да је ово велик проблем за житеље овог села, пре свега за запо слене, али и студенте и ђаке као и оне који повремено морају ка Новом Саду, а немају аутомобиле. Овде истичу да, док локална самоуправа и неко од превозника не по стигну договор, проблем се мора решити било како, па макар и комби превозом. М.Сџ.

БЕЧЕЈ: Поводом обележавања Дана матерњег језика, 21.фебруара, Народна библиотека Бечеј расписала је литерарни конкурс за средњошколце и ученике виших разреда основних школа на терирорији бечејске општине. Ове године су понуђене две теме: „Језик је знање, моћ и богатство“ и „Матерњи језик је моја прошлост, садашњост и будућност“. Потенцијални учесници конкурса написане радове треба да предају Народној библиотеци Бечеј или њеним месним огранцима у насељеним местима најкасније до 14. фебруара.Сви учесници конкурса добиће чланске карте библиотеке за ову годину, а најбољи радови биће награђени књигама, које ће се уручити на свечаности повом Дана матерњег језика 21. фебруара у свечаној сали Народне библиотеке Бечеј. В.Ј.

АКТИВНОСТ ХИРУРШКОГОДЕЉЕЊАКИКИНДСКЕБОЛНИЦЕИЗНАДРЕПУБЛИЧКОГПРОСЕКА

Скенернапробномраду

КИКИНДА: Резултати рада хируршког одељења Опште болнице у Кикинди у 2010. години били су добри. Оперативни план који подразумева: операције, прегледе, хоспитализације, испуњен је изнад планираног, истакао је специјалиста опште и васкуларне хирургије др Милан Митрић. - Број операција је на нивоу броја који се обављао у претходних 10 и 20 година, што је веома добро, с обзиром на то да се број становника констатнтно смањује, а старосна структура је потпуно измењена. Као и сви, и ми имамо параметре којима се доказују мо-

МиланМитрић

је тврдње. Између осталих, то је број операција по хирургу и хируршко одељење Опште болнице је изнад републичког просека – каже др Митрић.

Крај 2010. и почетак 2011. године обележио је недостатак газе, што је за последицу имало редуковање оперативног програма. Овај проблем је превазиђен, али је и даље највећи проблем дотрајала опрема на хирургији. - Таман добијемо газу, нестане нам анестетика, добијемо анестетике, покваре нам се операциони столови, који су изванредни, али су стари више од 20 година – истиче др Милан Митрић. - И на хируршком одељењу болнички кревети су стари 20 година, постељина је у лошем стању, као и са- Кикиндскаболница нитарни чворови, који нису адап- Ових дана се у пробни рад тирани скоро две деценије. пушта скенер који чекамо већ три Улаже се колико се може, исти- године. Ми смо имали скенер коче др Милан Митрић и додаје да ји се покварио, а ЦТ дијагностивелику захвалност сви запослени ка је дијагностика која се подрана хируршком одељењу дугују зумева у свакој иоле озбиљној привредним субјектима, локалној Општој болници. Скенер који је самоуправи, као и донаторима. инсталиран је полован и стигао је Средствима Фонда за капитална из панчевачке болнице, али улагања прошле године купљен умногоме ће помоћи у раду свих је покретни салски рендген који одељења у болници – каже др се користи у операционој сали. Митрић.

Локална самоуправа изашла је у сусрет молби др Милана Митрића да се ангажује васкуларни хирург, који ће помоћи побољшање рада хирурга Опште болнице. Прошле године ангажован је доцент начелник новосадске Клинике за васкуларну хирургију Владан Поповић и већ су видљиви резултати, а план је да се и ове године направи сличан аранжман. А.Ђуран


12

crna hronika

subota5.februar2011.

dnevnik

VI[ISUDUNOVOMSADUJO[NIJERAZMATRAOZAHTEVCRNEGOREZAIZRU^EWEVESELINAVUKOTI]A

^ekaseuvereweodr`avqanstvu – Vi{i sud u Novom Sadu jo{ nij e razm at rao zaht ev CrneGorezaizru~eweVeselina Vukoti}a (51) jer nije dob io svu neop h odn u dok umentacijuzadono{eweodluke o ispuwenosti uslova za wegovuekstradiciju–izjavila je ju~e portparolka suda SvetlanaTomi}-Joki}. Ona je precizirala da je zahtevstigaousudpresedam dan a, ali da vanp ret res no krivi~nove}esuda~ekauve-

VeselinVukoti}

POSLEHAP[EWAMARKAMA[ANOVI]A NANOVOSADSKOJDETELINARI

Isporu~enCrnoj Gorizbogubistva naCetiwu Mark o Ma{ an ov i} (28) s Cetiwa, okrivqen za ubistvo ujakapo~iweno2005.godineu tom mestu, koji je krajem oktobrapro{legodineuhap{en u Novom Sadu po Interpolovoj poternici, isporu~en je prek ju~ e Crn oj Gor i prem a sporazumu o ektradiciji izme|udvedr`ave.

na Cet iw u. I Uskok ov i} ev ven~ani kum bio je osumwi~en je upot reb io vat ren o oru`je kad je video da je ovaj rawen. U prvobitnoj presudi je navedeno da je Ma{anovi} doveden u jaku razdra`enost bez svoje krivice, te{kim vre|aweminapadomUskokovi}ana

Hap{eweMarkaMa{anovi}auNovomSadu

Ma{anovi}a je crnogorski sud prv os tep en om pres ud om 2008. godine osudio na ~etiri ipogodinegodinerobijezbog ubistva namah, a nakon toga u ponovqenom postupku osu|en jena17godinazatvora. Okrivqeni se optu`nicom teretidajeu~estvovaoupucwavi u aprilu 2005. godine kadajeispredporodi~neku}e te{ ko raw en weg ov ujak MirkoUskokovi}(31).Nekoliko ~asova nakon toga povre|eni je podlegao povredamaupodgori~komKlini~kom centru. Supruga nastradalog Ana Uskokovi} (29), kada je videladajojjemu`rawen,ispalila je vi{e hitaca nasumce pa je stog a priv ed en a u Odeqewe centra bezbednosti

skih vlasti za izru~ewe Vukot i} a don e} e min is tark a pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Crn a Gor a zat ra` il a je Vukoti}evo izru~ewe, a zahtev je Srbiji prosle|en 20. januara, radi odslu`ewa kazne zatvora od 20 godina na kojujeuodsustvuosu|enzbog ubis tva Du{ ka Bo{ kov i} a 1997.godineuPr~wu. Svet lan a Tom i}-Jok i} je objasnila da je Vi{i sud u

NovomSaduodobrioVukoti}u ponavqawe su|ewa jer mu je su|eno u odsustvu, ali da glavnipretresjo{nijezakazanjerse~ekajuodlukeowegovomizru~ewu. Vuk ot i} je 30. dec emb ra 2010. godine uhap{en po Interpolovoj poternici Crne Gore, ali mu novosadski Vi{i sud nije odredio ekstradic io n i prit vor, ve} ponovqeno su|ewe ~eka na slobodi. E.D.

[OKANTNOUBISTVOU[TROSMAJEROVOJULICIUZREWANINU

@enana|enamrtvas no`emzarivenimusrce Be`ivotno telo Jasmine Kewi}(37)izZrewaninaprona|eno je ju~e ujutro u wenoj porodi~noj ku}i, u [trosmajerovoj ulici 37. Zate~ena je s no`em zarivenimusrce,akrajle{ase nalazio jo{ jedan no` s polomqenim se~ivom. U prostoriji, ukojojjebilapokojnica,prime}enesuidve{oqicezakafu,pa se pretpostavqa da je Jasmina, prenego{tojeskon~ala`ivot, sedela i razgovarala s osobom kojajojje,kakosesumwa,probola grudi. Staklo na prozoru do ulicebilojerazbijeno. Wenomsuprugu,zrewaninskom advokatu Branislavu Kewi}u (50), posle tragedije izgubio se svakitrag,pasepolicijadalau potraguzawim.Istra`nisudija zrewaninskogVi{egsudaGoran Zec iza{ao je na lice mesta i obavio uvi|aj, nakon ~ega je izdao naredbu za pretres advokatske kancelarije Branislava Kewi}a u Ulici @arka Zrewanina, kao i stana u kojem boravi wegova majka, u najve}em zrewaninskom nasequ Bagqa{. Tako|e,ZecjeizdaonalogzaobukcijutelaJasmineKewi}unovosadskomZavoduzasudskumedicinu. Poprvimrezultatimaistrage,Jasminajeubijenaizme|u10 i11~asova.Wenmu`,kakosmo saznali,pretogaje,poslom,bio u Palati pravde i Poreskoj upravi da bi predao neke papire. Posle toga niko ga nije vi-

Ku}aukojojjena|enobe`ivotnoteloJasmineKewi}

deo.Policijajeju~enadgledala ceokrajokoku}eikancelarije Kewi}evih, koje su u neposrednojblizini. Kakonamjere~enoukom{iluku,BranislaviJasminaimaju dvoje dece – }erku Jovanu pred{kolskog uzrasta i sina Danila koji poha|a osnovnu {kolu.Jasminaje,poputsupruga,biladiplomiranapravnica. Upoznalisuseusudu,gdejeona radilakaopripravnica.Kasni-

Policijatragazaubicom Policijska uprava u Zrewaninu ju~e, kasno posle podne, potvrdila je da je u petak, oko 10 ~asova, u [trosmajerovoj uliciprona|enobe`ivotnoteloJasmineKewi}. “Wujeli{ila`ivotazasadanepoznataosobazakojomse intenzivnotraga.Uvi|ajnalicumestaobaviojeistra`ni sudijaVi{egsudauZrewaninu,uprisustvuzamenikavi{eg javnogtu`iocaipolicijskihslu`benika”,dodajeseusaop{tewuzrewaninskepolicije.

Do`iveoinfarkt

ra~un oca optu`enog. Tako|e jeobrazlo`enodajeistogdaBranislav Kewi} je jesenas do`iveo infrakt pa je zbog naUskokovi}pqunuoAndriju zdravstvenihtegobabioprimorannatodaprivremenozapoMa{anovi}a, oca optu`enog, stavi slu`bene obaveze. Na zvani~nom sajtu Advokatske azatimgaopsovao.Potom,dok komore Vojvodine navodi se da je Kewi}, po~ev od 20. sepje Uskokovi} sedeo na klupi tembra 2010. godine, bio spre~en da obavqa advokatsku deispred porodi~ne ku}e, okrilatnost.Zaprivremenogzamenikatadajeimenovanadvokat vqeni Ma{anovi} je iz piDragoTabakovi}. {toqa ispalio vi{e hitaca ka wemu, od kojih ga je jedan pogodio u glavu, a drugi u noje se zaposlila u wegovoj advo- alijali~nonisamimalaproblegu, objavili su posle doga|aja katskojkancelariji. ma s wom. Wegova majka ~esto je crnogorskimediji. – Lepo su se slagali, nisam do dolazilaovdedaim~uvadecukaPretpostavqasedajeokrisada prime}ivala da imaju ika- dasuonizbogobavezamoralida vqeni Ma{anovi} boravio u kvihbra~nihproblema.Me|utim, odsustvujuodku}e–ispri~alaje Nov om Sad u pos ledw ih neprenekidanmijekom{inicare- za “Dnevnik” prva kom{inica koliko meseci. Wega su prikladaseJasminaiselilaizku}e Kewi}evihkojanije~ulanikakve padnici kriminalisti~ke pou[trosmajerovoj,dajepokupila zvukekojibiukazalinatodaseu lic ij e i @and arm er ij e lisvoje stvari i sa sobom povela i ku}i do wene de{ava ne{to {ili slobode 28. oktobra u decu. Bila je ponekad svadqiva, ~udno. @.Balaban AdvokatskakancelarijaBranislavaKewi}a izn ajmq en om stan u na Trg u majkeJevrosime. M.V. ME[TANIFRU[KOGORSKOGSELANE[TINMOGUDAODAHNU

ULESKOVCUPRIVEDENATROJICA,ME\UWIMA IBIV[I@ANDARM

Eksplozivudvori{tu sugra|anina Policijajeuhapsilatriosobe zbog sumwe da su zbog nera{~i{}enih odnosa aktivirali eksplozivudvori{tuku}eB.P. iz Leskovca, saop{tila je ju~e lokalnapolicija. Policijskozadr`avawedo48 sati odre|eno je Draganu M. (44), Ivanu R. (30) i biv{em pripadniku @andarmerije Milo{u C. (29) zbog sumwe da su izvr{ili krivi~na dela izazivawa op{te opasnosti i nedozvoqenog dr`awa oru`ja i eksplozivnihmaterija. Osumw i~ en i Drag an M. i Milo{C.teretesudasu19.ja-

rewe o wegovom dr`avqanstvu – crnogorskom, odnosno srpskom. – Tek po{to predmet bude kompletiran, sud }e doneti prvostepenu odluku, na koju }e,ukolikowombudenezadovoqan, Vukoti} imati pravo da ulo`i `albu Apelacio- nom sudu u Novom Sadu – napomenula je sudija Tomi}-Joki}. – Po{to sudska odluka postane pravosna`na, kona~nuodlukuozahtevucrnogor-

nuaraokopono}ioti{litaksijem do N. K. iz Leskovca, od koga su uzeli eksploziv, navodi Policijska uprava u Leskovcu.Potomsu,oko{estujutro, oti{li do ku}e B. P., s kim odranije imaju nera{~i{}eneodnoseiIvanR.jeaktiviraoiudvori{tebacioeksplozivnu napravu, dodaje se u saop{tewu. Poginulih i povre|enih nije bilo,aodeksplozijejeuni{teno putni~ko vozilo, navodi policija, dodaju}i da }e osumwi~enibitiprivedeniistra`nom sudiji. (Tanjug)

Uhva}enosumwi~enizapiromanstvo PolicijauBa~kojPalanci odredila je zadr`avawe Nenadu P. (1979) iz Ne{tina, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo uni{tewa i o{te}ewa tu|e stvari. On se tereti da je izazvao po`are u rimokatoli~koj crkvi u Ne{tinu i restoranu preduze}aAD„Nektar“,tako|euovommestu,saop{tilaje ju~e Policijska uprava u NovomSadu. Policija nastavqa rad na utvr|ivawuukupnekriminalneaktivnostiosumwi~enog,a uzakonskomrokuprive{}ega na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, dodaje se u saop{tewu. Oko 900 stanovnika Ne{tina posledwih da-

Rimokatoli~kacrkvauNe{tinu

najebilouznemirenozbogserij e podm etn ut ih po` ar e u autom ob il u, zad ru` nom restoranuidvaputaukatoli~kojcrkvi,apri~asedajezapaqena i jedna obli`wa vikendica. Neslavna serija je po~ela poku{ajempaqewaautomobilajednogradnikaMUP-a.Potom su u no}i izme|u srede i ~etvrtka u crkvi potpaqene kwige, delove odela i sitni inventar. Ve} slede}e no}i, izme|u ~etvrtka i petka, ponovo je bila podmetnuta vatra u katoli~kojcrkvi. U restoranu pored vinskog podruma ovda{we zadruge zapaqenesuzaveseistolice. E.D.


crna hronika

dnevnik

subota5.februar2011.

13

U SAVINOM SELU

Tu~aopasna po`ivot Vrbaska policija uhapsila je DavidaT.(1984) iz Savinog Sela pod sumwom da je te{ko povredio G. K. (1971) iz istog mesta. Wih dvojica su se preksino} posva|ali u jednoj i potukli u jednoj ku}i, a Davidu se pripisuje da je suparnika udario nekoliko puta komadom drveta po svoj prilici cepanicom po potiqku i tako mu naneo te-

{ke telesne povrede opasne po `ivot. Nije iskqu~eno da je alkohol kumovao obra~unu. Povre|eni je zbrinut u Klini~kom centru Vojvodine u Novom Sadu, a osumwi~eni David }e s krivi~nom prijavom biti priveden de`urnom istra`nom sudiji na saslu{awe, saop{tila je ju~e novosadska Policijska uprava. M. V.

NA VARADINSKOM MOSTU

Skokusmrt Nepoznat mla|i mu{karac bacio se ju~e oko 14 sati s novosadskog Varadinska mosta na zemqu i preminuo na licu mesta. Svedoci su potvrdili da je re~ o samoubistvu. Po prvim saznawi-

ma, re~ je o M. S. (1977) iz Novog Sada. Telo je preneto u Institut za sudsku medicinu. Uvi|aj je obavila policija. E. D.

VI[I SUD U BEOGRADU RAZMATRA]E U PONEDEQAK ZAHTEV TU@ILA[TVA

Yaji}uisaradnicima oduzetiimovinu? – Vi{i sud u Beogradu zakazao je za ponedeqak, 7. februar, ro~i{te na kojem }e razmatrati zahtev Tu`ila{tva za privremeno oduzimawe imovine od biv{ih ~elnika FK "Crvena zvezda" – izjavila je ju~e Tanjugu portparolka suda Du{icaRisti}. Tu`ila{tvo je zatra`ilo privremeno oduzimawe imovine od biv{ih predsednika

Ukoliko sudiju Danka Lau{evi}a ne ubede da su se obogatili na zakonit na~in, imovina }e im biti predata na upravqawe Direkciji za upravqawe privremeno oduzetom imovinom. Sporna imovina, shodno zakonu, mo`e se trajno oduzeti posle pravosna`nog okon~awa sudskog postupka, koji je u ovom slu~aju protiv wih po~eo pro{le sedmice.

gova supruga vlasnica stana u Molerovoj ulici, povr{ine 98 kvadratnih metara, i stana u Ulici Mihaila Pupina, ~ija je povr{ina 85 kvadrata. Finansijska istraga utvrdila je i da je supruga nekada{weg direktora "Zvezde” bila vlasnica jo{ jednog stana u Ulici Mihaila Pupina, povr{ine 86 kvadrata, ali da ga je 2008. godine prodala.

ci u Novom Beogradu koji je kasnije prodao. Tre}eoptu`eni Marinkovi}, po nalazima policije, vlasnik je stana u Ulici poru~nika Spasi}a i Ma{are (71 kvadrat), ali i da je na ime wegove supruge upisan stan u Ulici narodnih heroja. Biv{a Milo{eva supruga na svoje ime ima stan u Bra}e Jugovi}a (120 kvadrata), stan u porodi~-

Dragan Yaji}

Vladimir Cvetkovi}

Milo{ Marinkovi}

Ranko Stoji}

l Stan u Ulici poru~nika Spasi}a i Ma{ere od 71 kvadrat

l Suvlasnik porodi~ne zgrade u Ulici @anke Stoki} l Stan u Ulici bra}e Jerkovi} od 82 kvadrata l Restoran u [ekspirovoj ulici

Cvetkovi}, koji se kao i Xaji} optu`nicom tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja, na svom imenu ima dva stana u Kursulinoj ulici, povr{ina 41 i 106 kvadratnih metara, dva stana u Baba Vi{winoj (134 i 110 kvadrata), kao i stana u Ulici prote Mateje (110 kvadrata). Istragom je utvr|eno i da je Cvetkovi} bio vlasnik stana u Ulici knegiwe Zorke i Gandijevoj. Vladimirov sin, nekada{wi ko{arka{, vlasnik je dva stana u Baba Vi{winoj (44 i 29 kvadrata), stana u Molerovoj (99 kvadrata), stana iste povr{ine u Smiqani}evoj, zatim gara`nog boksa u Molerovoj. Utvr|eno je i da je wegov sin bio i vlasnik ateqea u Neboj{inoj ulici, povr{ine 86 kvadrata, koji je kupio od Zavoda za izgradwu grada Beograda u oktobru 1991. godine, a koji je kasnije prodao. Tako|e je utvr|eno da je on bio suvlasnik polovine stana u Nehruovoj uli-

noj ku}i u Ulici Katarine Bogdanovi} (110 kvadrata) i gara`u od 18 kvadrata na istoj adresi. Ona je vlasnica i zemqi{ta povr{ine 11 ari u ^ajetini i na istoj parceli, nelegalno izgra|enog, objekta od 60 kvadratnih metara. Fudbalski menaxer Rajko Stoji}, koji je tako|e optu`en da je u~estvovao u nelegalnoj prodaji fudbalera, suvlasnik je porodi~ne zgrade u Ulici @anke Stoki} i vlasnik stana u Ulici bra}e Jerkovi} (82 kvadrata). Stoji} je vlasnik i restorana u [ekspirovoj ulici, koji je izgra|en bez dozvole. Menaxer je, kako je utvrdila policija, bio vlasnik stana u Molerovoj ulici, ali ga je "otu|io" NenaduBjekovi}u. Proverama u Agenciji za privredne registre utvr|eno je da je Stoji} osniva~ privrednog dru{tva „Dinamik ejxensi” u Haxi-Milentijevoj i da je vlasnik 80 odsto ovog preduze}a, prenela je "Politika".

NESTAO MENAYER „LEGENDI”, MIROSLAVA ILI]A I GOCE TR@AN VELIMIR NIK[I]

Tridanabeztraga direktoru „Ta{estrade” Velimiru Nik{i}u Nik{i, estradnom menaxeru, koji je posledwi put vi|en u utorak po podne, ve} tre}i dan nema ni traga ni glasa, ali wegov nestanak jo{ nije prijavqen policiji, prenosi beogradska {tampa. – Ne brinite ni{ta, ma, vrati}e se Nik{a – uporno ponavqa wegova supruga Radmila

direktoru beogradske koncertne agencije „Ta{ estrada”, trag se gubi u utorak oko podne, kada je iz svoje kancelarije na stadionu "Ta{majdan" krenuo ka Centru "Sava" na dogovore o koncertu grupe "Legende" koji je zakazan za 5. februar. Pre nego {to je nestao, Nik{i} je telefonom razgo-

Velimir Nik{i} Nik{a

zabrinutim prijateqima i saradnicima i govori im da se ne sekiraju jer, po wenom ube|ewu, on }e nai}i svakog ~asa. Za wegove sinove Nemawu i Uro{a prijateqi imaju samo re~i hvale, pa se pretpostavqa da oni nisu uzrok Nik{inim problemima. Poznatom estradnom menaxeru Velimiru Nik{i}u Nik{i,

varao sa {efom grupe "Legende" Zoranom Da{i}em Da{om. Kada ga je Da{i} kasnije pozvao da bi ~uo kako teku pripreme za koncert, Nik{i}ev telefon je bio iskqu~en. Prijateqi i saradnici poku{avali su i kasnije da ga dobiju, ali bezuspe{no. Nik{i} je, osim "Legendama", menaxer i Miroslavu Ili}u i GociTr`an.

U AUSTRIJI, PRILIKOM ALPINISTI^KOG OSVAJAWA ZALE\ENOG VODOPADA

Poginuotehni~ki direktorB-92

Tehni~ki direktor Radija B-92 Vladimir Filipovi} tragi~no je nastradao u Austriji, prilikom alpinisti~kog osvajawa zale|enog vodopada, javila je ta ku}a. Kako je saop{teno, alpinista se u ~etvrtak pewao na planinu Maltatalu, s jo{ jednim kolegom

Vladimir Filipovi}

iz Srbije, koji je, tako|e, pao i zadobio te{ke telesne povrede. Kako je Tanjugu re~eno u ambasadi Srbije u Be~u i bolnici u Klagenfurtu, druga povre|ena osoba je MilanSavati}, koji je u te{kom ali stabilnom stawu. Do nesre}e je do{lo kada je jedan od dvojice alpinista izgubio

ravnote`u, nakon ~ega su obojica pala s velike visine. Oni su u Austriju do{lo kao ~lanovi organizovanog putovawa Alpinisti~kog saveza Beograda. Filipovi} je ro|en 1966. u Beogradu. Zavr{io je smer elektroakustike na Elektrotehni~kom fakultetu. U B-92 je do{ao u oktobru 1998. Filipovi} je na Radiju B-92 zaposlen od 1998, kada je u~estvovao u pravqewu prakti~no prvog radijskog studija na drugom spratu Doma omladine, odakle je Radio emitovao program. Nakon osloba|awa "Devedesetdvojke", 2000. godine, Radio se seli u Ulicu Svetozara Markovi}a, gde je Filipovi} tako|e radio na postavci celokupnog radijskog studija. Fi}a je bio posve}en i temeqan u svom poslu. Izmi{qao je mnoge na~ine da premosti probleme, kojih nije bilo malo. Kada se B-92 preselio u novu zgradu na Novom Beogradu, 2003, radio je na izradi projekata za potrebe Radija B-92. Svoj rad u ovoj medijskoj ku}i nastavio je kroz postavqawe i razvijawe predajni~ke mre`e Radija. Bio je strpqiv i delikatan u opho|ewu s qudima. Iznad svega je bio ponosan na to {to radi na B-92. Alpinizam je bio wegov hobi, velika qubav i strast.

l Ku}a u Ulici neznanog junaka, povr{ine 243 kvadratna metra i gara`e povr{ine 65 kvadrata, na istoj adresi

tog klu ba Drag an a Xaj i} a, finansijskog direktora Vladim ir a Cvetk ov i} a i ge ne ral nog se kre ta ra Mil o{ a Marinkovi}a, kao i fudbalskog menaxera RankaStoji}a. Wima je pro{le sedmice uru~eno re{ewe o zabrani raspolagawa imovinom do odluke suda o zahtevu Tu`ila{tva, koje su im uru~ili pripadnici Direkcije za upravqawe privremeno oduzetom imovinom. Vi{e tu`ila{tvo zahteva privremeno oduzimawe imovine jer je tokom finansijske istrage utvr|ena nesrazmera izme|u wihovih zakonitih prihoda i imovine u wihovom vlasni{tvu ili vlasni{tvu ~lanova wihove porodice. Po Zakonu o oduzimawu imovine ste~ene krivi~nim delom, Xaji}, Cvetkovi}, Marinkovi} i Stoji} treba da dokazuju da je imovina koju Tu`ila{tvo predla`e za oduzimawe ste~ena legalno.

l Dva stana u Kursulinoj ulici, povr{ina 41 i 106 kvadratna metra. l Dva stana u Baba Vi{winoj od 134 i 110 kvadrata l Stan u Ulici prote Mateje od 110 kvadrata

Wima se sudi zbog sumwe da su protivpravno prisvojili oko osam miliona evra od transfera ~etiri fudbalera "Crvene zvezde" u inostrane klubove. Kako je preneo list "Politika", tokom finansijske istrage utvr|eno je da je Xaji} vlasnik porodi~ne stambene zgrade u Ulici neznanog junaka, povr{ine 243 kvadratna metra, kao i mawe zgrade i gara`e povr{ine 65 kvadrata na istoj adresi. Inspektori za finansijske istrage su do{li do saznawa da je nekada{wi direktor "Crvene zvezde” bio vlasnik i ku}e u Danteovoj ulici, u ~ijem sastavu su dve gara`e, dva trosobna i jedan jednosoban stan. Tako|e je utvr|eno da Xaji} ima vi{e dinarskih i deviznih ra~una, ali da na wima nema novca. Predmet finansijske istrage bili su i ~lanovi porodice Xaji}, pa je utvr|eno da je we-

SUD ODBIO PREDLOG ODBRANE BIV[EG DIREKTORA „@ELEZNICA SRBIJE”

[aran~i}ostaje upritvoru

Specijalni sud u Beogradu ju~e je odbio predlog odbrane biv{eg direktora "@eleznica Srbije" optu`enog Milanka[aran~i}a za ukidawe pritvora, a odbijeno je i jemstvo u hipoteci na stanove koje su za odbranu sa slobode ponudili saokrivqeni, biv{i pomo}nik direktora za vu~u i vozna sredstva @TP-a "Beograd" Zoran Mili}evi}, te zastupnik preduze}a „Koreil“ iz Londona i firme “Sibeks” Milorad^elebi}. Oni su ju~e zavr{ili izno{ewe odbrane, odbaciv{i u potpunosti optu`be koje ih sumwi~e za zloupotrebu slu`benog polo`aja u vezi s nabavkom za potrebe "@eleznica Srbije" {est dizel-lokomitiva od "Slovena~kih `eleznica" i deset vozova od {vedske firme “[veden reil” od maja 2004. do oktobra 2006. godine. Ina~e, optu`eni [aran~i} nije ni nudio kauciju za ukidawe pritvora. Wegova odbrana je ukidawe te mere predlo`ila uz obrazlo`ewe da „ne postoje zakonski razlozi za [aran~i}evo zadr`avawe u pritvoru“. – Ne}u da pla}am slobodu. Uvek sam radio samo u interesu "@eleznice", i to sam tra`io i od svojih saradnika. Ovaj postupak koji se vodi je politi~ki jer sam svojim dolaskom u "@eleznice" presekao kanale kojima su se vr{ile zloupotrebe – kazao je ju~e [aran~i}, prozivaju}i ponovo Demokratsku stranku. [aran~i} i dvojica s wim saokrivqenih su u pritvoru punih osam meseci, od hap{ewa 2. juna pro{le godine. Nastavak su|ewa zakazan je za 28. mart. J. J.

PO@ARI KOD SENTE I U ADI

„Mercedes”planuonaputu, „pe`o”ugara`i Na re gi o nal nom putu Senta – Ba~ka Topola izme|u Bogara {a i Tor wo {a prekju~e oko 17 ~asova u po`aru je potpuno izgorelo putni~ko mo tor no vo zi lo mar ke "mer ce des" rum skih re gi star skih oznaka. Policija je saop{tila da je do po `a ra do {lo usled kvara na elektro in sta la ci ji, po vre|enih nije bilo, a ma te ri jal na {te ta procewana je na oko 1,5 mi lion di na ra. Po`ar je ugasila vatrogasna jedinica iz Sente. Po`ar je u sredu u isto vreme buknuo u U vreme po`ara u Ulici Petefi [andora u Adi pomo}nom objektu privatne ku}e u {irewe spre~eno je intervencijom Adi, u Ulici Petefi [andora 36, u Vatrogasne jedinice iz Ade. Povreko jem je iz go re lo ne re gi stro va no |enih nije bilo, a po saop{tewu poputni~ko vozilo marke "pe`o", tri licije, materijalna {teta je procemopeda, tri motorne testere i drugi wena na oko 460.000 dinara. alat. Po`ar je uga{en i wegovo daqe M. Mr.


14

dru[tvo

subota5.februar2011.

[TRAJK PROSVETARA

Sindikatizaplate tra`e3,5 milijardedinara Pred sed nik Sin di ka ta obra zo va wa Sr bi je Bra ni slav Pavlovi} izjavio je da su sindikati spremni da odmah prekinu {trajk ako Vlada pristane na wihov predlog o pove}awu zarada u 2011, za {ta treba obezbediti 3,5 milijarde dinara. On je rekao da sindikati ~ekaju odgovor Vlade na zajedni~ke zahteve iz Predloga protokola o zaradama u 2011. koje su ju~e pre da li Mi ni star stvu fi nansija i da }e, ukoliko ih Vlada prihvati, odmah potpisati Protokol i obustaviti {trajk. Sindikati su u Protokolu o zaradama u 2011. popustili u svojim zahtevima i predlo`ili da se u 2011. zarade pove}aju dva puta, i to u maju i oktobru po pet odsto, za {ta je, po wihovoj ra~unici, potrebno obezbediti dodatne 3,5 milijarde dinara. – Ukoliko predlog Vlade bude ni`i, vide}emo {ta }emo mo}i da prihvatimo, ali nastupa}emo jedinstveno, sva ~etiri sindikata – rekao je Pavlovi}. Sindikati tra`e i da se osnovica za obra~un i isplatu plata zaposlenima u svim nivoima obrazovawa u toku 2011. pove}ava. Po wihovom zahtevu, plate u aprilu 2011. uskla|ivale bi se s indeksom potro{a~kih cena u prethod-

na tri meseca, a u oktobru 2011. s indeksom potro{a~kih cena u prethodnih {est meseci, uz uve}awe za polovi nu ra sta bru to do ma }eg pro iz vo da. Sin di ka ti su prihvatili i da se do kraja februara 2011. isplate zaostale otpremnine zaposlenima koji su oti{li u penziju i da se jubilarne nagrade za 2009. i 2010. isplate najkasnije do 30. juna, a za 2011. do 31. decembra. Po ra~unici sindikata, za jubilarne nagrade potrebno je izdvojiti oko 1,3 milijardu dinara, a za otpremnine oko 300 miliona. Taj novac se obezbe|uje iz buxeta lokalnih samouprava. Pavlovi} je rekao da pregovore sada ko~i to {to je Vlada postavila uslov da svi koji rade u javnom sektoru dobiju isto pove}awe kao i prosvetari. Se kre tar Sin di ka ta radni ka u pro sve ti Sr bi je Ha xi Zdrav ko Ko va~ re kao je da }e taj sin di kat pre ki nu ti ob usta vu na sta ve i {trajk od po ne deq ka na sta vi ti skra }e wem ~a so va na 30 mi nu ta. Uni ja sin di ka ta pro svet nih rad ni ka Sr bi je od lu ku o na ~i nu na stav ka {traj ka do ne }e u ne de qu na Glav nom od bo ru sin di ka ta, dok Sin di kat obra zo va wa Sr bi je ve} {traj ku je skra }e wem ~a so va na 30 mi nu ta.

[TRAJK NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Pregovoripropali, amitingobezbe|uju Nezavisni sindikat policije, koji je nastavio zakonsku obustavu rada, saop{tio je da s nadle`ni ma u Mi ni star stvu unutra{wih poslova nije postig nut do go vor o preki du {trajka, ali da }e ~lanovi tog sindikata danas obezbe|ivati miting Srpske napredne stranke. – Pregovori s nadle`nima u MUP-u nisu urodili plodom, a sastanak s premijerom, koji je bio najavqen za ju~e, nije ni zakazan – rekao je predstavnik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov. On je naveo da se {trajk nastavqa, ali i kontakti s nadle`nima u MUP-u koji su na ju~era{wem sastan ku odbaci li sin di kal ne zahteve, tra`e}i prvo prekid ili „zamrzavawe

{trajka” da bi ugovorili sastanak s premijerom. On je dodao da se {trajku odazvalo oko 70 odsto ~lanova tog sindikata, koji ukupno ima oko 13.000 ~lanova. Za raz li ku od Nezavi snog sindikata policije, drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, ne podr`ava ovaj {trajk i smatra da treba sa~ekati odluku Vlade o potpisivawu posebnog kolektivnog ugovora. Uz dva reprezentativna, u MUP-u postoji jo{ {est sindikata, a jedan od wih, Nezavi sni po li cij ski sindikat Srbije, pozvao je kolege da prekinu {trajk da bi se smawi le ten zi je u javno sti uo~i mitinga Srpske napredne stranke, zakazanog za danas u centru Beograda.

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZA[TITI SRBIJE

IzVladenema odgovoranazahteve Zahtev Republi~kog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi Vladi Srbije, upu}en premijeru Mirku Cvetkovi}u i ministarki finansija Diani Dragutinovi}, za hitan sastanak radi dogovora o materijalnom poboq{awu zaposlenih u zdravstvu, i daqe je bez odgovora. Republi~ki odbor Sin di ka ta za po sle nih u zdravstvu i socijalnoj za{titi Srbije uputio je jo{ u decembru 2010. godine zahteve Vladi, definisane u sedam ta~aka, za po boq {a we ma te ri jal nog i radnopravnog polo`aja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi Srbije. Zahtevi su dosta vqe ni i re sor nim mi ni starstvima. Iz Ministarstva zdravqa stigao je odgovor da su Finansijskim planom Repubi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe za ovu godinu obezbe|ene pare za primenu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove ~iji je osniva~ Republika Srbije, a koji se odnosi na sve zaposlene u zdravstvu. Me |u tim, od go vo ri na

ostale zahteve Republi~kog odbora do sada nisu dobijeni, {to se tuma~i kao odlagawe, odnosno odugovla~ewe pregovora, {to stvara sve ve}e nezadovoqstvo zaposlenih. Po re~ima predsednice Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi dr Branislave Plan~ak, ju~e su zahtevi dopuweni novim. Tra`i se da, osim pove}awa od 7,5 posto, koliko je predvi|eno kolektivnim ugovorom, zarade budu pove}ane jo{ sedam posto, zna~i za ovu godinu ukupno 14,5 posto. – Ovo je samo polovina onoga koliko je opala realna zarada zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj za{titi – ka`e za na{ list dr Plan~ak. – Ako ne bude odgovora na na{e zahteve niti sastanka zakazanog s predstanicima Vlade, u sredu, 9. februara, Republi~ki i Pokrajinski odbor kao i odbor na{eg sindikata Beograda iza}i }e ispred Vlade da bi jo{ jednom podsetili na na{e zahteve. J. Barbuzan

dnevnik

ZBOG 18 KAZNENIH POENA

Dozvoluve}izgubila 54voza~a Od kada su se protekle godine po~eli bele`iti kazneni poeni voza~ima koji su napravili neki saobra}ajni prekr{aj, do sada je 54 {ofera ostalo bez voza~ke dozvole. Iako se ne ~ini mnogo, s obzirom na ukupan broj dozvola izdatih u Srbiji, zabriwavaju}a je ~iwenica da su oni sakupili ~ak 18 negativnih poena, {to zna~i da su vozili bahato i velikim delom ugrozili bezbednost saobra}aja. Da bi ponovo dobili dozvolu, u MUP-u Srbije poru~uju da moraju da ~ekaju najmawe dve godine i plate vi{e od 800 evra, ali i da pro|u psihijatrijsko ve{ta~ewe! Vladimir Rebi} iz MUP-a obja{wava da voza~i koji su stekli maksimalan broj kaznenih poena moraju posle odre|enog roka da se jave Agenciji za bezbednost saobra}aja radi poha|awa seminara. A u Agenciji su spremni, napravqen je nastavni program koji, osim lekarskog uverewa i potvrde psihijatra o sposobnosti za upravqawe vozilom, podrazumeva i ve }i fond ~a so va. Di rek tor Agencije Stojadin Jovanovi}

Stru~wacika`uda}emoposledvogodi{weg ciklusabezdozvoleiponovnogpolagawaispita dobitipravuselekcijukojezasaobra}aj,akone

ka`e da }e teorijska nastava trajati trideset ~asova, od kojih }e {est bi ti po sve }e no upravo onom delu zbog kojeg su ostali bez voza~ke dozvole. To zna~i da }e oni biti selektivni, u zavisnosti od toga koji je voza~ iz kojih razloga ostao bez dozvole. Petnaest ~asova bi}e posve}eno pravilima saobra}aja, a devet ~asova ve{tini upravqawa. Stru~waci ka`u da }emo posle dvogodi{weg ciklusa bez dozvole i ponovnog polagawa dobiti pravu selekciju ko je za saobra}aj, a ko ne. Samo oni koji se poka`u sposobnima da voze bezbedno, mo}i }e nastaviti da voze, u suprotnom – ni{ta od volana. Kako je i januar ove godine bio krcat saobra}ajnim prekr{ajima, a kazneni bodovi jo{ nisu sabrani, procewuje se da posle sabirawa negativnih poena jo{ 30 voza~a u Srbiji mo`e izgubiti dozvolu. Posebno se apeluje na mlade voza~e, kojima se izdaju probne voza~ke dozvole, da voze oprezno jer je wima dovoqno samo osam poena pa da ponovo idu na polagawe voza~kog. R. Dautovi}

ANTISEMITSKI IZGREDI U ZREWANINU

Snovimjutromosvaneisvastika Da Savez jevrejskih op{tina Srbije u nedavnom saop{tewu za javnost nije ulo`io najenergi~niji protest zbog u~estalih antisemitskih napada, navode}i da se jedan od wih dogodio 12. januara i u Zrewaninu, niko u najve}em banatskom gradu ne bi ni znao za novo pirovawe huligana. Savez je istakao da su antisemitski i antiromski incidenti tokom januara, osim u Zrewaninu, zabele`eni i u Somboru i Po`egi. Predsednica Jevrejske op{tine Zrewanin Qiqana Popov izjavila je ju~e za “Dnevnik” da se izgred dogodio na Jevrejskom grobqu, u Ba{aidskoj uli-

ci, na kojem je o{te}eno nekoliko spomenika. Ona je precizirala da su vandali nadgrobne plo~e uni{tili pre 12. januara, ali da je slu~aj tek tada prijavqen policiji. – Tog dana zaputili smo se na grobqe s vajarom da bismo procenili kako da postavimo plo~u s imenima stradalnika, po{to se bli`i avgust i obele`avawe sedamdesetogodi{wice od deportacije zrewaninskih Jevreja. Zatekli smo grafit, jedan poru{en spomenik i nekoliko okrwenih. Odmah smo obavestili policiju koja je iza{la na lice mesta i sa~inila slu`benu bele{ku – objasnila je Qiqana

Popov. Ona podse}a na to da je u Zrewaninu danas malo Jevreja. Zapravo, ovde su nastawene 52 porodice u kojima je uglavnom po jedan ~lan potomak jevrejske loze. Predsednica Jevrejske op{tine ka`e da do sada, sre}om, nije bilo fizi~kih nasrtaja na pripadnike ovog naroda, ali da je ~esto razbijana tabla na prostorijama udru`ewa. Tako|e, u o~i zapada kukasti krst na Trgu dr Zorana \in|i}a koji, kako ga neko od nadle`nih prekre~i, maltene ve} naredni dan osvane na istom mestu. – Ve~ito je tamo. Pretpostavqam da je to posledica obesti pijanih mladi}a, ali strahujem

da te u~estale pojave, ipak, korene vuku i iz porodice – dodala je na{a sagovornica. Savez jevrejskih op{tina Srbije, ina~e, zatra`io je odgovaraju}e reagovawe resornih institucija i Vlade, sprovo|ewe istrage, otkrivawe i ka`wavawe po~inilaca, kao i preduzimawe mera za{tite bezbednosti jevrejskih objekata i ~lanova jevrejske zajednice. Protest je ulo`io predsedniku Borisu Tadi}u, premijeru Mirku Cvetkovi}u, ministru unutra{wih poslova Ivici Da~i}u i ministru za qudska i mawinska prava Svetozaru ^ipli}u. @. Balaban

TRIBINA O NARKOMANIJI U MOLU

Molitvamaprotivpo{asti Tribina o narkomaniji „Droga ili `ivot – ti biraj `ivot” u organizaciji Policijske stanice u Adi i lokalne samouprave, odr`ana u Domu kulture u Molu, bila je veoma pose}ena. Na tribini su u~estvovali {ti}enici Zajednice za le~ewe bolesti zavisnosti „Zemqa `ivih” pri manastiru Uspewe presvete Bogorodice u Ba~kom Petrovom Selu, predstavnici policije koji se bave suzbijawem narkomanije, zdravstveni radnici i nevladine organizacije „Emprona„ iz Novog Sada i roditeq deteta koje je umrlo od posledice upotrebe narkotika. Jedna od {ti}enica @enske ku}e pri manastiru u Ba~kom Petrovom Selu Dejana ]irli} (33) iz Novog Sada is-

pri~ala je svoje iskustvo kada je narkomansko posrtawe zamenila manastirskim `ivotom, koji

je woj i wenim sestrama ispuwen molitvama i verom da }e pobediti po{ast koja im je za-

trovala um, du{u i telo. Trenutno je u @enskoj ku}i u Ba~kom Petrovom Selu 15 devojaka iz Beograda, Svilajnca, Subotice, Zrewanina i drugih mesta, neko vreme najmla|a {ti}enica u ovom ogranku „Zemqe `ivih” imala je samo 14 godina, a najstarija 38. @enska ku}a u Ba~kom Petrovom Selu deo je Zajednice „Zemqa `ivih” koju je pokrenulo bratstvo manastira u Koviqu kod Novog Sada da bi pomogli zavisnicima. Kako se moglo ~uti na tribini, pravo na „proveru” u odvikavawu od narkotika {ti}enice „Zemqe `ivih” u Ba~kom Petrovom Selu dobijaju nakon godinu dana boravka u zajednici, gde ne dobijaju blokatore, nego molitvom ja~aju voqu u borbi protiv zavisnosti.

VESTI Uskoroisve{tenici oficiri – Uredba koja }e regulisati uvo|ewe verske slu`be u Vojsku Srbije i sistem odbrane trebalo bi do kraja februara da bude upu}ena Vladi na usvajawe, a o~ekuje se da ceo projekat za`ivi i da se prvi vojni sve{tenici sa ~inom oficira odrede sredinom godine – izjavio je dr`avni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Igor Jovi~i}. Posle usvajawa ove uredbe, bi}e zakqu~eni i sporazumi s tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama koje su registrovane u

Ministarstvu vera – Srpskom pravoslavnom crkvom, Rimokatoli~kom, Islamskom zajednicom, Jevrejskom zajednicom, Reformatorsko-hri{}anskom, Slova~ko-evangeli~kom i Evangeli~ko-hri{}anskom crkvom.

AmbasadorMa|arske uAdi Ambasador Republike Ma|arske Oskar Nikovic boravio je u Adi, gde je s predsednikom op{tine Zoltanom Blickim, republi~kim poslanikom Tama{om Totom i predstavnicima lokalne samouprave razgo-

varao o saradwi, a sastao se i s direktorima {kola i predstavnicima omladinske organizacije „Ifiks”. U a|anskoj op{tini je ve}insko stanovni{tvo ma|arske nacionalnosti, pa je ukazano na potrebu uspostvqawa kontakata i raznih oblika saradwe sa {kolama i civilnim organizacijama iz Ma|arske. Konkretna saradwa i podr{ka o~ekuje se i u partnerskim nastupima na konkursima za kori{}ewe novca fondova Evropske unije u okviru prekograni~ne saradwe Srbije i Ma|arske. M. Mr.


kultura

c m y

dnevnik

ОСНОВАНСАВЕЗМЕЂУНАРОДНИХФЕСТИВАЛАУМЕТНОСТИСРБИЈЕ

Креативани продукцијскиполигон УБеоградујеовихданаформираноновоудружење СавезмеђународнихфестивалауметностиСрбије (СЕФА). Оснивачи су најеминентнијиуметничкифестиваликоји се својом концепцијом, садржајеминачиномпрезентацијеиздвајајуодосталих,пресвегапоквалитету,пооригиналностиииновативности,покреативномначинуспровођења, једном речју - фестивали који далеко прелазе оквире једног града или земље, који говоре универзалним језиком уметности и стичу истомишљенике на свим странамасвета.Тако,они,нанајбољи могући начин, репрезентују и срединуукојојсупотеклиигдесе одржавају. Савез чине Београдске музичке свечаности (БЕМУС), Београдски интернационални театарски фестивал (БИТЕФ), Београдски џез фестивал, Гитар Арт фестивал, Бео-

град, Џез, импровизована музика, Кањижа, Међународна трибина композитора, Београд, Међународнифестивалпозориштазадецу,Суботица, Новосадске музичке свечаности(НОМУС),Стеријинопозорје,НовиСад,Театарскаинтернационалнабеоградскаавантура(ТИБА). Фестивалисусеокупилиокојединствене идеје да су манифестације овог типа генератори повезивања, мултикултуралности, сарадње,мобилностиидеја,стваралацаи људикојисебавекултуромуопште. Онисумосткојиспајадржавеинароде,алиикреативнепојединцекоји су одавно прекорачили границе својихдомовина.Другиважанразлоговаквеврстеповезивањајетежак положај културе уопште. Без обзиракоихјеосноваоикада,шта су основни уметнички садржаји и концептиреализације,свифестивалиуСрбијиделеистепроблеме.

СЕФА јеоснованасациљемстварања моћног креативног и продукцијскогполигонакојићеводитиорганизованидијалогсапредставницимаоснивача,законодавца,финансијера,спонзораидонатора;бориће се за бољу културолошку, инфраструктурнуифинансијскупозицију фестиваланасвимнивоима;иницираће заједничке пројекте и обједињен наступ пред одговарајућим европским (и светским) културним институцијамаифондацијама.Први корак у том смислу ће бити колективно чланство Савеза у Европској асоцијацијифестивала (ЕФА). На челу Савеза међународних фестивала уметности Србије је Управни одбор у који су изабрани Биљана Здравковић, Бемус (председник); Миливоје Млађеновић, Стеријинопозорје, БошкоРадојковић,ГитарАрт; ЈеленаКајго,Битеф и МиланРадуловић,Номус.

УМАЛОМЛИКОВНОМСАЛОНУ

Изложбацртежа ЉубицеДенковић Најновијимциклусомцртежапод називом“(Un)easyproject“младановосадска уметница Љубица Денковић представила се у Малом ликовномсалонуКултурногцентраНовог Сада(БулеварМихајлаПупина9). - Неке слике је довољно погледатисамоупролазупаразуметии осетити много – каже о изложеним радовима професор Драган Матић.-Одмахсхватитедајеовако заводљива једноставност, у ствари, веома компликована изнутра.Овајдуховитиивештосликани хаику интиме као да је заиста изведен неким „кањи“ четкицама 21.века.Одмахвидитесликуреалностиукојојсеисамиможетелакопрепознати,једанпарадоксални весели свет усамљености у којем је могуће извршавати харакири сваки дан, видите аутоиронисану емотивну и мисаону хронологију, отворени критички дијалог о отуђењусасобомисвима.Одаучењу, стрпљењуиодбијањулажитехником „илузијом против илузија“... Каонекоодгонетањеегзинстенцијалних загонетки путем црнохуморнихпитањаопостојаностиљубавииконстатацијаорадостиживљења.Коликовидим,овауметни-

ца и не може да буде неискрена премасеби.Авибољеисамипогледајтеовеслике,измасирајтедушу–пријаћејој,питајтеивисебе нештоискрено. Љубица Денковић рођена је 1982.године.ДипломиралајесликарствонаАкадемијиуметностиу

НовомСаду,тренутнојеапсолвент мастерстудија.Овојојјетрећасамостална изложба, а учествовала је и на више колективних изложбиуземљиииностранству, ИзложбауМаломликовномсалонуможесепогледатидо11.фебруара.

НАГРАДА„ОДЗИВИФИЛИПУВИШЊИЋУ”

ЛауреатЂорђоСладоје ПесникизНовогСадаЂорђоСладојеовогодишњије лауреатнаграде“ОдзивиФилипуВишњићу”,којувећ 16путзасавременуродољубивупоезијудодељујеЗадужбинскодруштво“Првисрпскиустанак”уОрашцу. Жириусаставу:академициМатијаБећковићиМилосавТешићикњижевнициПетарПајићиИванЗлатковић, једногласнојеодлучиодасенаградадоделиСладојуза “особенлирскигласововременогродољубља,којеуро-

њеноутамупрошлостииневољесадашњостикрасотом речиизавичајнихсликажарибудућност,почемуједостојанследбеникславногузорапесничкебуне”. НаградаћеСладојусвечанобитиурученанаСретење,15.фебруара,наместузнаменитогОрашачкогзбора у Марићевића јарузи, где ће бити обележени Дан државности Србије и 207. годишњица Првог српског устанка.

subota5.februar2011.

15

39.ФЕСТИУНОВОСАДСКИМБИОСКОПИМА

Филмовиглавног програмаигости Традиционално, Новосађани ће крајем фебруара иматиприликудавидедеопрограмаМеђународног филмскогфестивалаФесткојићесеуБеоградуодржати39.пут.Филмовесаовевећдугопрестижнеи популарнеманифестацијегостоваћеуновоотвореној „Аренисинеплекс”иуАртбиоскопу„Војводина”на Спенсу,којимпривременоуправљаФилмскаредакцијаКултурногцентраНовогСада.Какосазнајемои уједнојидругојкућифилмова,приказиваћесенајатрактивнијинасловиизглавногипокојиизосталих Фестовихпрограмскихцелина.Сапројекцијамаћесе кренутиодмах,данилидва,поштоФестстартујеу Београду.Тачнидатумћеускоробитиутврђени,када ћебитисаопшенеилистефилмова. ПоречимауредникафилмскогпрограмауКЦНС Артбиоскопу„Војводина”ЂорђаКаћанскогможемо очекивати30-такфилмова,међукојимајеитринаестонихкојисуигризаОскаре.Какојевећнајављиванотос„Краљевговор”ТомаХопера,„Човекзвани

храброст”браћеИтанаиЏоелаКоена,„127сати”ДенијаБојла,„Црнилабуд”ДаренаАронфског,„Прелепо”АлехандраГонзалесаИњаритуа,„Јошједнагодина” Мајкла Лија, „У бољем свету” Сузан Бир, „Другиживот”КлинтаИствуда… Од менаџера биоскопа „Арена синеплекс” Пеђе ЉубојевићасазнајемодаНовосађанеитуочекујебогатфилмскипрограм.Приказиваћесеононајатрактивнијеионоодчегасена39.Феступуноочекује. Поред филмова, Новосађане у овом новом мултиплексуочекујеиједнановина.Првипутсанекимод филмова ће доћи и њихови аутори и протагонисти. ТакоћесеиуНовомСадубарделомосетитиинешто одфестовскеатмосфере,аиприликадасевидеактуелнифилмскиствараоциизокружењаисвета. ФестуБеоградупочиње25.фебруараитраједо6. марта.Дакле,уНовомСадуутоминтервалу,какоје уобичајеноочекујемоновосадскуфестоманију. В. Ц.

УПОНЕДЕЉАК,7.ФЕБРУАРА,ПРЕМИЈЕРАПРЕДСТАВЕ„ДОБАРДЕЧАК” НАКАМЕРНОЈСЦЕНИСНП-a

Бегодстварности исамогсебе У понедељак 7. фебруара у 21 часнаКамернојсцениСрпскогнародног позоришта премијерно ће бити изведена драмска представа „Добардечак”МиланаМарковића, у режији Предрага Штрпца. У питању је праизведба комада младог аутора Милана Марковића у којем јередитељаовепредставеПредрага Штрпца највише, како је рекао на јучерашњојконференцијизановинаре, занимала прича о бегу: интимном и емотивном, духовном, појединачном, али и породичном, па и оном на нивоу целе нације. „Добардечак”насподсећанаситуацијуукојојнекопочињедабежи одсамогсебе. Заредитељаовепредставе,„Добар дечак” је прави комад постављен у право време, јер је управо после неколико година, колико је прошлоод„оних”временаукојима намсесваштадогађало,дошловремеукојемјепотребнодасеокренемосебиидасхватимоданеможе нико други да нам помогне, осим нассамих.Свисунекадауживоту бежалиоднечега,аикаоцелодруштво одбијамо да се суочимо са стварношћу, тако да је тематика овог комада блиска гледаоцима. „Добардечак”,поречимаПредрага Штрпца,говориоједнојпородици, осакаћенојзацеоживот,анеспремнојдасестимесуочи,већбежиод тога.Исвакичлантепородицеима неки свој бег, којим се супротстављастварности. -Можелиупровинцијскојварошициостатинепримећенаљубавна афера, или само пријатељско дружење,двојељудикојиимајупородице? Може ли жена равнодушно да слуша чаршијска оговарања о неверствусупруга?Можелисесамоубиство оца породице предста-

витињеговомдететукаотатинодлазакнапут?Можелимајкадасе не забрине што јој малолетни син ноћима не спава код куће, а време проводи у уличним тучама? Може ли заљубљени четрнаестогодишњакнепримећенодауходидванаестогодишњу девојчицу? Може ли онаданезапазикакоњенамајкаре-

северује,испуњујежељедеци,што једанодмотивауовомкомаду,игра МиланКовачевић(Дарко),аузњегаиРадојеЧупић(Димитрије),Тијана Максимовић (Драгана), и НебојшаСавић(Миша). Ова представа има и мултимедијалнудимензију.КакојеприметиоауторвидеодизајназањуМи-

довно,кришомодносихрануунаводнопразанподрум?Но,оношто из било ког разлога није примећено,једномћеизненадаискрснутиу стварности–пишеудраматуршкој белешци о овом комаду управник СНП-аАлександарМилосављевић. КакојеприметилаглумицаОливера Стаменковић, њен лик, ћерка Тинајеневаљаладевојчицакојајединапокушавадаодрастеуизвитоперенојстварности,изаправојезатоневаљала.Собзирмдапредстава говори о таквој стварности, у њој имаипровокативнихсценакоје,како додаје Оливера Стаменковић, могудасесхватеикаопозивдапокушамодаисамиодрастемо. Доброг дечака, или „хива боја” како би га звали у Норвешкој, постојбиниДедаМразакоји,каошто

шаКескеновић,видеосеуглавном користи у представама као декор, алиуовојпредстависусетрудили дапостанесаставнидеодраматургије.Затојевидеоискоришћенда укаже на другу страну ликова у овојпредстави,нањиховеархетиповеуфројдовскомсмислу,какоје навео Кескеновић, односно оно штобионижелелидабуду.Кескеновићјеистакаодајеутомеимао велику помоћ у глумцима ове представе,аудеоутомеимаикореографија. За сценски покрет је била задуженаИстаСтепановПавловић,док је костиме креирала Марина Сремац.Сценографијуиизбормузике потписује редитељ ове представе ПредрагШтрбац. Н. Пејчић

REPERTOAR

Филм

Актери

Режија: ПитерЈејтс Сценарио: Стив Кловс по истоименојкњизиЏ.К.Роулинг Улоге: Данијел Редклиф, Ема Вотсон, Руперт Гринт, Рејф Фајнс,РобиКолтрејн,АланРикман,ХеленБонамКартер,Дејвид Тјулис, Имелда Сатунтон, БрендонГлисон,ТимотиСпал,Мајкл Гамбон,ПитерМален

Хари Потер и реликвије смрти 1. део

Садржај Волдеморт је у офанзиви, његови поклоници чаробњаци и смртождери заводе општи терор несамоусветучаробњаканегои нормалаца.Гинесенасвестране доксилезлапрогонеХаријаПотеракакобимуВолдемортзадао последњисмртоносиударац.Харијевастарадружиначинисведа га заштити стално ризикујући сопствене животе. Док беже и скривају се пред смртождерима Хари,ХермионаиРонсеиздвајају у потрази за преосталим хоркруксима (деловима Волдемортоведуше)дабиоткрилиштасу и чему служе реликвије смрти. Волдеморту је да би био ефикасан у коначном обрачуну са Харијем потребан још само чаробни штапић од зове , пошто већ имакамненкојиоживљавамртве и плашт који власника чини невидљивим...

Реч критике „ХариПотериреликвијесмрти:Првидео”(HarryPotterandtheDeathly Hallows:Part1)представљапочетакконачногкрајаједногоднајпопуларнијих икада снимљених филмских серијала у биоскопима заживелог 2001.годинепокњизиспитељицеЏоанРоулинг(ХариПотерикаменмудрости),садајетовећлегенда,којојједечакчаробњакизкоренапромениоживотутренуткукадсенашланаивицибезнађа.Икадасеједном покренуламашинерија,испалојеипакнекимчудомдаједанаснезнати којеХариПотер,горенегонезнатикојеБаракОбама,иликојеиштаје биоЏорџБуш.Дасесамоподсетимо,Роулинговајесасвојимјунакоми његовим(не)згодамасамојошједноможивеладечијиасуровисветбајки,иваљдасвимапознатемотивесветамагијеи,сведоцисмо,непрекиднеборбедобраизла.Филмовимао„изабраномдечакукојићедаспасе свет”литерарниХариПотерјепостаоопштепознатипланетарнијунакса лицем Данијела Редклифа, који је практично кроз овај серијал и одрастао,санапочеткуодабраномекипомдецеглумаца.Тек,имногасудеца одрасласаПотеромкаосвојимнајбољимпријатељемиличакалтерегом. Овомудођекаосабирањеучињеног,мадајошнисмостиглидокраја.Ни овимпретпоследњимфилмомкојикаоипретходни,верноидетаљнопреносинаписано,следећипрелогику,дасенеизневеречитаоцинегонаправисамосвојнофилмскодело,нифановисамосеријаланебитребалода будунезадовољни.Визуелизацијапричесмештеневанзидинафилмичног Хогвортса, одвија се највећим делом у величанственим пејзажима моћнеприроде,доксесанаговештајимаинтимнихдрамаустаљенетројкепреплићенеколико,поправилу,атрактивнихакционихпасажаиједна прелепаанимацијаустилупозориштасенки.Хари,ХермионаиРонсу опхрванијошвећимпристискомкојеносиживотодраслихиуЈејтсовом, В. Црњански погођенеатмосферефилму,сетоивидииосети.


SPORT

subota5.februar2011.

dnevnik

c m y

16

DANASPO^IWESUSRETFEDKUPASRBIJA–KANADAUNOVOMSADU

NaotvarawuduelKruni}–Marino U velikoj sali Spensa danas po~iwe Fed kup susret izme|u SrbijeiKanade.Timpovodom,u Gradskoj ku}i u Novom Sadu obavqen je zvani~ni `reb, kojem su prisustvovale reprezentativke i stru~no rukovodstvo obe ekipe, predsednik teniskog savezaSrbijeSlobodan@ivojinovi},gradona~elnikNovogSadaIgorPavli~i},glavnisudija, Italijanka \ulija Orlandi, predstavnik BNP Pariba banke, generalnog sponzora Fed i Dejvis kupa, Vladimir Markovi}ipredstvnikTSKanadeLuj Borfiga. Selektor selekcije Srbije Dejan Vrane{ odlu~io je da prvojigra~iciBojaniJovanovski pridru`i17-godi{wuAleksandruKruni}iwihdve}eusingl me~evima poku{ati da donesu

`rebubiloodlu~ivanokojedve igra~ice}eprveiza}inateren. Po pravilima Fed kupa, prve teniserke dvaju selekcija, u ovom slu~aju Jovanovska i Marino,nemogudasesretnuprvog dana me~a, pa je gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i} iz-

zna~ilo da }e ona danas prva iza}inateren,adajojjerivalka na{a Aleksandra Kruni}. U drugom me~u, logi~no, snage }e odmeriti Bojana Jovanovski i AleksandraVoznijak. - @reb je bio samo formalnostibilonamjesvejednokoji

Rasporedisatnica Danas A. Kruni} - R. Marino (po~etak u 15 ~asova) B. Jovanovski - A. Voznijak (odmah po zavr{etku prvog me~a)

Sutra B. Jovanovski - R. Marino (po~etak u 14 ~asova) A. Kruni} - A. Voznijak (po zavr{etku prvog me~a) ^urovi}/Jovanovi} - Fi~men/Pletije (po zavr{etku drugog me~a)

kako }e se stvari odvijati tokomme~a. Bojana Jovanovski bila je zadovoqnaishodom`reba,jer,kako je priznala, ne voli da igra prva. - @elela sam da nastupim u drugomme~uita`eqamiseispunila - rekla je ona. - Nisam skoro gledala Voznijak na delu jer je ona bila povre|ena, ali znam {ta od we mogu da o~ekujem.Nastoja}udanametnemsvoj ritamume~uinadamseda}udonetipoenzaSrbiju. Aleksandra Kruni} }e imati vatreno kr{tewe protiv najboqekanadskeigra~ice.Ipak,ona nematremupredme~ireklaje: -Nisamsedosadasastajalas Marinoisveinformacijeowoj dobilasamodBojane.Sigurnoje danemogudajojpariramfizi~-

Gradona~elnikNovogSadaIgorPavli~i}iglavnisudija\ulijaOrlandi

Zajedni~kisnimakselekcijaSrbijeiKanadenaju~era{wem`rebu

prednost, time i pobedu na{em timu. S druge strane, selektor Kana|anki Silvan Brino opredelio se za Rebeku Marino i Aleksandru Voznijak, pa je na

vukao samo ime prve teniserke, a posle je bio poznat ~itav `reb.Prvoimekojejeizvu~eno bilo je ono Rebeke Marino, 84. teniserkenaVTAlisti,{toje

DEJANVRANE[:

Foto: F. Baki}

}e par prvi da iza|e na teren Spensa - rekao je posle `reba selektor Srbije Dejan Vrane{. -Napornosmotreniralitokom dveposledwenedeqeivide}emo

kom snagom, pa }u nastojati da nametnem takti~ki me~. Ako uspem,rastuimojiizgledi. Selektor Kanade Silvan Brinojeovakoocenio{anse:

PAROVIFEDKUPA

Vide}emojo{zadubl

ItalijagostAustralije

Uzvani~nom`rebu,kadajeigraparovaupitawu,selektorisuprijaviliigra~icekojene}enastupitiusinglu.Dejan Vrane{jezanastupudublu,baremna`rebu,odredioTamaru ^urovi}iAnuJovanovi},aliimapravoda,najkasnije10minutapozavr{etkudrugogsinglsusretaunedequ,promeniteniserke. -Odrediosam^urovi}evuiJovanovi}evu,alitonemorada zna~ida}eunedequpublikavidetinaterenuwihdve-objasniojeVrane{.-Vide}emokako}esesituacijaume~urazvijatiiodtoga}edostazavisitimojaodluka.

BranilactrofejauFedkupu,selekcijaItalije,noviciklus takmi~ewa u A svetskoj grupi po~iwe danas u Australiji. U ostalim me~evima sastaju se: Rusija-Francuska, Slova~ka-^e{kaiBelgija-SAD. U B grupi danas po~iwu susreti: Srbija-Kanada, Estonija[panija,Slovenija-Nema~kai[vedska-Ukrajina. Pobednicime~evaizBgrupeplasira}eseubara`zapopunu Asvetskegrupeiigra}es~etiriselekcijekojeunajkvalitetnijojgrupiizgubeme~1.kola.Pora`eniizBgrupeigra}eplejautme~spobednicimaizprvegrupeEvro-afri~kezone.

- Zadovoqni smo {to Rebeka igraprvime~,mada,usu{tini, to i nije od velike va`nosti. Znamo da Srbija ima mlad tim koji }e nastojati da iskoristi prednostdoma}egterenaiizbori pobedu, ali i mi imamo svoj planisigurnojeda}emopoku{atidagaostvarimo. RebekaMarinojedodala: -Ovo}ebitimojprvinastup uFedkupuizaistaneznam{ta moguodwegadao~ekujem.Nadam seda}emitremakojuimampomo}idaodigramsusretnajboqe {toumemiizborimstartnupobeduzamojurepreentaciju. ^iwenica da za na{u selekcijune}enastupitidvenajboqe teniserke - Jelena Jankovi} i AnaIvanovi}-sigurnojeveli-

kihendikepzaSrbiju,aliijo{ ve}aprilikazanekenovedevojkedapoka`u{taumeju.Zato}e pomo}navija~a,adevojkena~elu s Bojanom Jovanovski pri`eqkuju{tove}ibrojgledalaca, biti od izuzetne va`nosti. Ube|eni smo, ima}e {ta da se vidinarukortpodloziuSpensu i,unekuruku,bi}eovoisimboli~ni trenutak u istoriji srpskogtenisakada}enatereniza}i potpuno nova generacija teniserki. Me~ Kruni}-Marino po~iwe u15~asova,aulazniceseprodaju na centralnoj blagajni Spensa,poceniod1.500dinara(IstokiZapad1)i800dinara(Zapad2),ukompletuzaobadana. A.Predojevi}

Lazarev~anidoveli rasnogstrelca

VR[^ANIIZABRALINAJBOQESPORTISTE2010: U prepunoj kongresno – muzi~koj dvrorani SPC Milenijum, u organizaciji Spotskog saveza i Televizije „Banat“, progla{eni su najuspe{niji sportisti op{tine Vr{ac za 2010. godinu. U~esnik priredbe pozdravio je predsednik op{tine ^edomir @ivkovi} i dobitnicima priznawa, sportistima i klubovima ~estitao na rezultatima u minuloj godini. Rekao je da je Vr{ac sportski grad i istako da op{tina nastaviti da ula`e u sportske aktivnosti i projekte, pre svega u izgradwu dve {kolske dvorane u Uqmi i Velikom Sredi{tu. ^lanica Op{tinskog ve}a Julkica Mitra{inovi} u ovoj godini o~ekuje jo{ boqe rezultate vr{a~kih sportista, a ~estitke laureatima uputio je i predsednik Sportskog saveza Zlatomir Pecikoza. Najpresti`nije priznawe, lentu za sportistu grada poneo je sedamnaestogodi{wi tekvondista Stojan Rabijac, nosilac crnog pojasa prvi dan. Stalni je ~lan juniorske i seniorske reprezentacije Srbije, prvak dr`ave je u obe konkurencije i {ampion Balkana. Za sportistu godine me|u seniorima progla{ena je stonoteniserka Una Radak i paraglajderista Goran \urovi}, a najboqe ekipe su mu{ka i `enska ko{arka{aka Hemofarma [tada. Najboqa juniorka je Ksenija Dimovi}, a junior Damir Fejzi} oboje iz tekvodno kluba. Trenersko priznawe podelili su u~iteqi tenkvodita bra}a Mario i Marin Duji}. Plaketa Spotskog saveza Vr{ca dodeqena je Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu za veoma uspe{nu saradwu. Posebno priznawe pripalo je Udru`ewu fudbalskih sudija Vra~a.Iz ovog udru`ewa stasali su nternaciopnalni FIFA sudija Zoran Bogdanov i sudije Superlige Dejan Santra~ i Dejan Topli~anin. R.Jovanovi}

Jedan od najb oq ih strelaca i igra~a u Podru~nojligiZrwanin je sada ve} biv{i fudbaler Potisja iz Kni}anina, dvadesetogodi{wak Marko Milovac, koji je nedavno pristupiovode}ojekipiVojvo|anskeligeZadrugaruizLazareva. Ovaj tal entovan i mladi} je fudbalpo~eodaigraurodnom Kni}aninu, da bi se prselio u Proleteru iz Zrewanina, gde su mu tren er i bil i @eqk o Stan~i}, Predrag Luburi} i Dragan Milojevi}. Na poziv tren er a omladin ac a Crven e zvezdeZvonkaRadi}aoti{aoje Marakanu. -IzZvezdesumenapozajmicu poslali u Dor}ol, gde sam proveogodinudana.Vratiosamseu Zvezdu, ali smatram da nisam dobio{ansupasamoti{aounovosadskiProleter,kojijetada bio ~lan Srpske lige. U me|uvremenusamupisaoFakultetza sport i fizi~ku kulturu, zbog obavezanisammogaoredovnoda trenirampajeusledilaselidba u futo{ki Metalac. Nakon pute{estvija po Ba~koj vratio

MarkoMilovac

samseurodniKni}aninismatram odigrao dve dobre sezone. MojeigreIgolovinisuostali nezapa`eni I usledio je poziv iz Lazareva. Verujem da }u opravdati wihovo poverewe i izboriti mesto u postavi.Smatram da sam izabrao pravu sredinuida}upotvrditisvojtalenat–rekaojeMilovac. @.Markovi}


SPORT

dnevnik

subota5.februar2011.

17

INTERVJU:BOJANAJOVANOVSKI,REPREZENTATIVKASRBIJE

Nezanimame prose~nost Sudbinaje,vaqda,takohtela...Doju~etre}ateniserkau Fed kup timu Srbije - Bojana Jovanovski-predsusretsKana|ankamapostalajeuzdanica na{egtima.JelenaJankovi}i AnaJovanovi},svakaizsvojih

skasti~esvezna~ajnijeimeu `enskomtenisuive}jestigla do 54. pozicije na VTA listi. Igraveomadobro,po~elajeda dobijaiigra~icekojesublizusvetskogvrha,aowenomizdawu u prvom setu me~a s Ve-

ru - rekla je Bojana Jovanovskiuintervjuukojijedalaza "Dnevnik"i"Ma|arso".-Kasnijenisamvi{eimalasnage, Zvonarjeva je pobedila, ali samshvatiladamogudasenosimisnajboqima.

BojanaJovanovski

razloga,zahvalilesuseselektoruDejanuVrane{unapozivuzaovajme~,{tojeautomatski promovisalo 19-godi{wu Beogra|anku u prvi reket na{e selekcije. Naravno, nije Bojana slu~ajno do{la do te pozicije,ve}jeonasamologi~an sled okolnosti: Jovanov-

romZvonarjevomuAustraliji jo{ se pri~a. Bojana je tada dobilasetsa6:2,aispredsebe je imala drugu teniserku planete. - Odigrala sam zaista izvrsno taj set i to je verovatno bila moja najboqa partija od kadasenalazimusvetskomtu-

l Nisidugounajja~ojkonkurenciji. Kako se snalazi{ me|u najboqim igra~icamasveta? -Kadigramsnajboqima,neminovnojedastalnonapredujem.Usvakomme~upoku{avam da nau~im ne{to novo, pa i u onim sus ret im a koj e gub im.

Trudim se da sti~em iskustvo i sve to donosi neku novu dimenzijutenisukojiigram. l Napravila si veliki napredaknaVTAlisti.[ta se to promenilo u odnosu nanekoranijevreme? - Po~ela sam da pobe|ujem teniserke koje igraju va`nu ulogu u svetskom tenisu. Poboq{ala sam svoju igru, mislim da sam i psihi~ki sazrela.Vidimdameserivalkesve vi{epla{einevolekadaseu `rebu na|em na wihovoj stranikostura.Tomehrabriimotivi{e na jo{ ve}i rad i `equ da se doka`em i me|u najboqima. Pobeda nad RibarikovomuFedkupme~uSrbijaSlova~ka, bio je presudan za mene i od wega su stvari postale mnogo lak{e za mene. Shvatila sam da mogu da se ravnopravnonosimsasvimai tomijedalonovipodstrek. l Do sada si bila uvek tre}a igra~ica, jer su prva dvamestauna{emFedkup timu bila rezervisana za JelenuiAnu.Dalitezadovoqava status tre}e teniserkeSrbije? - Ne zadovoqava me! @elim da budem najboqa u Srbiji, uostalom,`elimdabudemnajboqa i na svetu i zbog toga treniram i izla`em se naporima. Ne zadovoqavaju me male stvari, niti prose~nost i uvek stremim ka vrhu. Podstrek mi je i to {to me qudi sve vi{e prepoznaju i cene. Treniram zato jo{ ja~e i `elimdasvakogdananapredujem. l Da li ima{ svoj stru~ni{tab,odnosnoqudekoji vodera~unaotvojojigri? - Moj trener je i daqe moj otac Zoran i, za sada, ne `elim tu ni{ta da mewam. Tata me najboqe poznaje i zna {ta mi je u radu potrebno. Ako i kada do|e vreme, razmi{qa}u i o tome da anga`ujem profesionalnogtrenera. l Kakvi su ti planovi u 2011.godini? -Mojciqsutrofejiitone krijem. U{la sam u sve ovo s idejom da uradim sve {to je u mojojmo}idabudemudru{tvu s najboqim igra~icama sveta inastavi}uutompravcu.Odri~em se mnogih stvari u `ivotu i samo pobede i trofeji tomogudaminadokande.Ve}u utorakputujemnaturniruDubai i trudi}u se da u Srbiju sti`usvelep{evestisme~eva koje igram - obe}ala je na krajuBojanaJovanovski. AleksandarPredojevi}

Odolevagodinama:VladanMati}

VLADANMATI]IZGRADIOZAVIDNURUKOMETNU KARIJERUUMA\ARSKOJ

Nisamjo{za starogvo`|e

Nekada{wirukometnireprezentativaciprvotimacbeogradskog Partizana Vladan Mati} ostvariojeuspe{nuinternacionalnuigra~kuitrenerskukarijeriuMa|arskoj.Srelismogau Kawi`igdejeigraoudresutre}eliga{ke ma|arske ekipe Mako.Mati}jeuMa|arskojve}punudeceniju,vi{esezonaigraoje udresuPIKSegedaipodwegovom trenerskom palicom Segedinci su osvojili 2007. godine {ampionskutitulu.Sadajetrener budimpe{tanskog prvolio- ga{a Ferencvaro{a, ali jo{ uvek se nije oprostio od aktivnogigrawa. - Ferencvaro{ tri kola drugog dela prvenstva deli tre}e mesto sa Tatabawom, ima jo{ osamutakmicadokrajainavratimajeplej-ofa,{tomislimda je veliki uspeh, jer smo pro{le sezone jedva izborili opstanak uligi-ka`eMati}.-Nadamse da }emo izboriti plasman u plej-of, imamo veoma povoqan rasporediakonebudenekihnepredvi|enih okolnosti trebalo bi da uspe{no okon~amo liga{ki deo takmi~ewa. U Kupu izbacili smo PIK Seged i u{li me|uosamekipa,me|utim,`reb je bio nemilosrdan i odmah smo za narednog protivnika dobili Vesprem.Imatuinekihnepravilnosti i nejasno}a, pa smo u znakprotestaistupiliizKupa, plati}emokaznuine}emoigrati.Klubjedostastabilan,imamokaoisvidrugimalihfinansijskihpote{ko}a,alimislimd a}e se to uspe{no re{iti i da }emonastupatiuEvropi.

TALENTI:KIKBOKSERKAALEKSANDRAKRSTI]

Stopamaslavnog Pagonisa UsvetskomkikboksmiqeuNovosa|aninNenad Pagonisjezvu~noipo{tovanoime,prvijeborac izSrbijekojijeodradio{outajm(najpresti`niji planetarni turnir u ovom sportu). Dvostruki evropski i dvostruki svetski {ampion, ~ini se, mogao bi da dobije naslednika, ali u liki jedne mladedame-Aleksandre-Sa{keKrsti}.Ovaosamanestogodi{wakiwa je nedavno u novosadskom Spensu(me|unarodniturnir„Borbaprotivnasiqa”)odu{evilaprepunogledali{teistru~wake, osvojilajezlatnumedaqu,progla{enajezanajboqeg borca i nagovestila stasavawe u majstora ovogsporta. Sa{ka je ~lan kluba Unihemkom Pagonisti (]irpanova 8, Novi Sad), tek godinu dana ve`ba kikboksibezstrahaikompleksanatreninzima se tu~e sa mu{karcima.Jedan od wenih trenera Dragan Krsmani} (ru~na tehnika, Milo{ Milutinovjezadu`enzano`nutejniku)ovakoosvojoj u~enicika`e: -KadajePagonistekzakora~iouna{sport,samonakonnekolikotreningasamtvrdioda}ebiti svetski {ampion. Vi{e je wih koji su se podsmevalitommompredvi|awu.Evo,NenadPagonis je jedan od najboqih boraca na planeti. Neka se

pri~aponovi,uverensamda}eSa{kaKrsti}stasatiusvetskivrednogtakmi~ara,poduslovomda nastavidatrenirakaosada.Talentovanaje,hrbara, radna, jednostvano re~eno ro|ena je da uspe u ovomsportu. Sa{kavelidajeu{etalauovajsportzbogbrataDavora.Krenulajesawimnatreningeostala. - [est dana u nedeqi treniram i nekako uspevam da to uskladim sa {kolskim obavezama (u~enica ~etvrte godine Tehni~ke {kole “Mileva Mari}-Ajn{tajn”). Podrazumeva se da sam se zaqubilauovajsportjerdanijetakonebiu~stvovalaune~emu{toiziskujeizuzetnenaporeivelika odricawa, jer relano gledaju}i ovo je ba{ mu{kisport.Peharimedaqaosvojeninedavnona me|unarodnomba{kvalitetnomturnirusumizaistapodstrekzaoni{tosledi.Ho}udabudemreprezentativkaSrbije,ho}udapobe|ujemidajednogdana,kaoPagonis,budemevropskailisvetska {ampionka.Verujemusvojuviziju,kao{toveruju mojitreneri,kojimasezahvaqujem{tomiposve}uju toliko vremena i pa`we – jasna je AleksandraKrsti},potalentuivredno}imo`dabudu}a svetskaprvakiwa. B.Puno{evac

AleksandraKrsti}itrenerDraganKrsmani}

Dugo ste ve} na ma|arskoj rukometnojsceni? -UMa|arskojsamod2001.godine, kada sam iz beogradskog Partizanapre{aouPIKSeged, gdesamigrao{estgodina,zatim preuzeoidu`nosttrenera.Dvei pogodinesamvodioekipuSegedinaca,asadasamve}godinuipo uFerencvaro{u.Ume|uvremenu bio sam i pomo}ni trener u reprezentacijiMa|arske.Solidnu karijeru sam izgradio na ma|arskomtlu. Srpska rukometna dijaspora u Ma|arskoj prili~no je brojna i jaka. -Dostajakjesrpskirukometni lobiuVespremu,madatamoimai dosta Hrvata i Bosanaca. U Vespremuvolena{eigra~e,auSegedinususeuposledwevrememalo proredili, gde je ostao samo biv{iprvotimacPartizanaDu{anBeo~anin.U^urgousuDarko Pavlovi}, Nikoli}, Trifkovi}... Ima nas dosta na tlu Ma|arske i prikazujemo se u dosta dobromsvetlu. Teren jo{ ne napu{tate, kako uskla|ujeteobaveze? -Kadagodimamvremena,kada nemam obaveze u Ferencvaro{u, skoknemuMako,po{tostanujem uSegedinugdeimamku}u.OdSegedina nije daleko Mako, do|em nedeqom i odigram prvenstvenu utakmicuzatre}eliga{kuekipu. Nisam jo{ za staro gvo`|e. Makouzasadadobroide,prvismona tabeli, a meni igrawe do|e kao dobro rastere}ewe od stresova, maloseistr~im,rekreiramikolikomogupomognem–istakaoje Mati}. M.Mitrovi}


18

sport

subota5.februar2011.

dnevnik PRIPREMEVOJVODINEUCRNOJGORI

Petrovacnovirival (Od na{eg specijalnog izve{ta~a)

BE^I]I: FudbaleriVojvodineulazeu{estidanboravkanacrnogorskom primorju, a danas ih o~ekjuje druga prijateqska utakmica. Rival im je Petrovac, ekipakojaseuliga{komtakmi~ewu Crne Gore ne kotira visoko, ali je zato prijatno iznenadila plasmanomupolufinaleKupa,gde sena{laudru{tvuBudu}nostiiz Podgorice, Rudara i Zete, pa ishod `reba polufinalnih parova ~ekakaototalniautsjader. Petrovac zimuje na devetom mestutabeleSuperligeCrneGore,ispredSutjeske,OFKBarai

ODBOJCI84MILIONA: Ministarka sporta I omladine Sne`ana Samarxi} – Markovi} I predsednik Odbojka{kog saveza Srbije i Aleksandar Bori~i} potpisali su ugovor o finansirawu redovnih programa u 2011. godini. Ministarstvo }e u 2011. godini Odbojka{kom savez Srbije uplatiti 84 miliona dinara za redovne programe, dok }e, pored toga, biti ispla}ivane stipendije, kao i finansirawe kampova za mla|e kategorije. Aleksandar Bori~i} je saop{tio da }e Sne`ana Samarxi} – Markovi} biti predsednik Po~asnog odbora EP 2011, koje }e se odigrati od 23. septembra do 2. oktobra u Srbiji i Italiji. Potpisivawu ugovora prisustvovali su i Dragan Atanasov, pomo}nik ministra, Slobodan Milo{evi}, generalni sekretar OSS i Zoran Avramovi}, direktor marketinga OSS.

UKIKINDI

Pliva~ki miting Pliva~ki klub BanatizKikindedanasi sutra doma}in je i organizator me|unarodnog takmi~ewa (Kikinda 2011.) nakojem}esenadmetatioko500 pliva~aiz10zemaqa:Sloveni-

je, Hrvatske, Makedonije, Slova~ke, Rumunije, BiH, ^e{ke, Bugarske,Ma|arskeiSrbije. Sve~ano otvarawe je danas u 15 ~asova . Organizator,PK Banat, predvideojenov~anenagradezanajboqeusvakojkategoriji. M.S.

Sti`e predsednik Dana{widuelbi}eposebna motivacija za fudbalere Vojvodine. U posetu ekipi treba da stigne predsednik kluba Ratko Butorovi} u pratwi generalnog sekretaraRadisavaRabrenovi}a. Mornara. Petrov~ani se nadaju da}etajplasmabaremzadr`ati, jer posledweplasirani tim direktnoispadaizelite,dok11.i 10. razigravaju za opsatanak u dru{tvunajboqih.PerjanicatimajeiskusniMiqanRadovi},navija~imaVojvodinepoznatpotome{tojesvojevremenokaojedan od najboqih igra~a nik{i}ke Sutjeske stigao u Novi Sad, a i danas se pamti wegov evro-gol postignut2001.godineuremijus RadomnaBawici(1:1). - Ima nas dosta u crnogorskoj ligikojismourazli~itimperiodima nosili dres Vojvodine veli Radovi}. – Belada je u Lov}enu, Franci{kovi} u Rudaru, BatakuMogrenu,jaUPetrovcu. Dane u Vojvodini pamtim po do-

Spremnizame~sPetrovcem:Mojsov,S.Novakovi},Nestorovi}iTrajkovi}(uprvomplanu)

brom,jermijeto,uzigraweuSutjesci, najlep{i deo karijere. Vidim da Vojvodina ima dobra tim, gledao sam je malo u me~u s Mogrenom i siguran sam da nas o~ekujepravaprovera. Petrovac je pre me~a s Vojvodinomodigrao~akpetutakmica, a posledwa u nizu bila je s Metalcem iz Gorweg Milanovca ( 0:0).Prethodnojedana{wirival Novosa|ana izgubio od albanske Vlaznije0:2ipobedioGrbaq4:1, Leotar iz Trebiwa 3:0 i albanskogdrugoliga{aLuf}u2:0. U Vojvodini me~u prilaze planski. -Ponovo}e{ansudobitidvatima,svakipopoluvreme–ka`e{ef stru~nog {taba Zoran Milinkovi}. – Veoma sam zadovoqan odnosom igra~a prema obavezama. To sam, uostalom, od wih i o~ekivao, ali nas sve raduje {to odnosom

prema obavezama potvr|uju istinski profesionalizam. Svima nam todajenadudasmonadobromputu. Ono{tobrinetreneraMilinkovi}aiceostru~ni{tabjetokako}esedvonedeqniradnave{ta~koj podlozi kasnije odraziti na ekipukadasepreselinatravnate terene i po~ne da igra za bodove. PovredaDejanaKaranajecehkoji sudosadaplatiliNovosa|ani. -Sobziromnatodanemo`emo dabiramo,nemanamdrugenegoda sepovinujemodatimuslovimaza rad–konstatujeMilinkovi}. Makedonski reprezentativac Daniel Mojsov je pru`io odli~nupartijuprotivMogrena(1:1). Upravo zbog Karanove povrede naterenujeproveosvih90minuta,adanasseo~ekujedautojulozibudeBranislavTrajkovi},dok bi Mojsov i Milko Novakovi} trebalodapodelepo45minuta.

- S Budvanima smo odigrali vrlodobar me~. Potpuno sam zadovoqan kako smo izgledali u prvoj utakmici. Ovo su mi ve} druge zimske pripreme s Vojvodinom, ali se u Crnoj Gori ose}am mnogo boqe nego u Turskoj. Tamonisammogaodaseskoncentri{em na rad od svakodnevnih poziva menaxera koji me je ube|ivao da se vratim u Makedoniju. Sada je situacija potpuno druga~ija.Izamenejedobrapolusezona,prihva}ensamsjajnoi potpuno sam se uklopio u tim. Zato o~ekujem da danas budemo jo{boqi,jerradimoizvanredno itomoradanamsevrati-ka`e Mojsov, koji sutra ide za Makedoniju, po{to ga ~ekaju reprezentativneobaveze. Me~Petrovc-VojvodinauSC “Jaz”po~iweu13~asova. SavaSavi}

ZAOLSTARME^

Kompletni timovi TreneriGregPopovi}iDokRiverskompletiranisuekipeZapadaiIstokaza60.poreduOlstarme~NBAlige,koji }e20.februarabitiodr`anuLosAn|elesu.Fanovi{irom svetasusvojimglasovimaranijeizbralistartnepetorke,au prvojpostaviIstokasu:LebronXejmsiDvejnVejd(Majami), DerikRouz(^ikago),AmareStudemajer(Wujork)iDvajtHauard (Orlando). Startnu petorku zapada ~ine: Kobi Brajant (LALejkers),KevinDurent(OklahomaSiti),KrisPol(WuOrleans), KarmeloEntoni(Denver). Trener Istoka Dok Rivers pozvaoje ~etvoricu igra~a iz Bostona, Kevina Garneta, Pola Pirsa, Reja Alena i Rexona Ronda, a tu su jo{ Kris Bo{ iz Majamija i tandem Atlante Xo Xonson i Al Horford. PredvodnikZapadaGregPopovi}jekaorezervepozvaoBlejkaGrifina,Vestbruka,TimaDankana,Manua\inobilija,DirkaNovickog,PouaGasolaiDeronaVilijamsa.Ina~e,Istokvodisa36:23upobedama,a pro{lesezoneuArlingtonu(Teksas)pobedilajeIsto~nakonferencija(141:139),dokjeMVPtitulaoti{laDvejnuVejdu.

Simultanka Lebrona Srpski ko{arka{ Vladimir Radmanovi}postigaoje10poena uz dva skoka u pobedi Golden StejtVoriorsanadMilvokijem

LebronYejms(Majami)

(100:94)uodigranimNBAme~evima.Ratnici,kojejepredvodio najboqiigra~MontaElissa24 poena, sada imaju 21-27 i {anse

da se bore za plej-of po{to na 11.mestuimajudvepobedemawe od Hjustona i Feniksa i pet od Portlanda. UderbijuSanAntonioSparsiuspelisudaslaveprotivaktuelnih{ampionaLALejkersa (89:88)ko{emAntonijaMekdajsauposledwojsekundi.Najboqu ekipuuligi(41pobeda)predvodio je Toni Parker sa 21 poenom, 18 je dodao Ri~ard Xeferson,a14uzosamasistencijaManu\inobili.NajboqiuLejkersimabiojePauGasolsa19poena,KobiBrajantjebionaskok od tripl-dabla (16p, 10ask,9sk), a16poenadaojeLamarOdom. As Majamija Lebron Xejms bioucentrupa`weuEmvejcentrugdejenale|abaciodoma}i Orlando (104:100), ubacio je 51 poen (17/25 iz igre, 14/17 slobodna)uz11skokovaiosamasistencija,DvejnVejjdjedodao14, aKrisBo{13poena.Sveboqi plej Orlanda Xamir Nelson ubacio je 22 poena, Xejson Ri~ardsonjedodao18,aDvajtHauard17poenauz16skokova.

SUSRETFUTO@ANA: Fudbalski poziv je takav da igra~e odvede na razne strane sveta, pa su i iznenadni susreti uvek veoma dragi. Tako je, posle prepodnevnog treninga Vojvodine a uo~i izlaska na teren fudbalera Mogrena, do{lo do susreta dvojice Futo`ana, jednog sada{weg i jednog biv{eg prvotimca crveno-belih. Re~ je o {toperima i ro|acima, Dejanu Karanu i Radoslavu Bataku. Karan se povredio na prvom treningu i ukoliko mu do ponedeqka ne bude znatno boqe vrati}e se u Novi Sad da na~ini neophodne snimke i utvrdi ta~nu dijagnozu povrede stopala. Batak je pre dva dana stigao u Budvu, kod trenera Milovana Rajevca u Saudijskoj Arabiji nastojao je da sklopi novi profesionalni anga`man s Al Ahlijem. Za sada mu se to izjalovilo, jer Rajev~ev klub nastoji da se oslobodi jednog Brazilcam kako bi se otvorilo mesto za reprezentativca Crne Gore, iskusnog internacionalca Radoslava Bataka. S.S.

NAEMEKAA\URU^EKA: Svaki odgovor nigerijskog internacionalca u redovima Vojvodine Naemeke A|urua, na pitawe u vezi s eventualnim nastavkom karijere u Kini, zavr{ava se kratko i jasno – ne znam. Nigerijac je u neizvesnosti. Jasno mu je da ga put fudbalskog pe~albara mo`e odvesti daleko s jednog mesta na drugo, a glavni motiv mu je, pre svega, zarada. Zato mu klupski drugovi naj~e{}e ka`u: „\uro, kad mo`e Kleo...“. Da li }e A|uru postati uskoro Kleov saigra~ u Gvand`unu, pokaza}e naredni dani. Tek, A|uru ko na iglama ~eka rasplet i eventualni poziv sportskog direktora Miodraga Panteli}a da krene na daleki put i mo`da definitivno re{i egzitenciju. Mogu}e da najavqeni dolazak predsednika Vojvodine Ratka Butorovi}a donese A|uruu povoqne vesti.

^SKPOMA@EPALAN^ANIMA

Ba~ka`eli Tankosi}a Fudbalski klubovi ^SK Pivara iz ^elareva i Ba~ka iz Ba~ke Palanke ponovo sara|uju.Odigralisuprijateqskime~, apo~elajeime|usobnarazmena igra~a. -Napustilonasjedesetigra~a koji su jesenas branili boje kluba, pa smo primorani da potra`imo pomo} prvenstveno iz ^elareva i drugih kom{ijskih klubovainanajboqemsmoputu da uspemo. Iz ^elareva je ve} stigao Zoran Zec, a o~ekujemo jo{ bar dva- tri fudbalera iz ^elareva - ka`e trener Ba~ke ZoranRatkovi}.

- Vide}emo za tri-~etiri danasa~imeraspola`emopa}emo ondaodlu~itikogamo`emojo{ dapo{aqemokom{ijama.Usvakom slu~aju iza}i}emo im u susret koliko god budemo moglirekao je trener Pivare Dragan Ivanovi}. Ba~kajetra`ilaodkom{ija i iskusnog golmana Miroslava Tankosi}a, ali posle odlaska mladog Baji}a ^SK Pivara je ostalasamosaDraganomMiki}emiomladincemRadakovi}em, pa je tu situacija ne{to komplikovanija. V.Vu.

IIMOTSKIBIDAIGRASVO[OM: Sve je vi{e ekipa u Budvi. Pre dva dana ovde na pripreme stigli i Hrvati, drugoliga{ Imotski. Predstavnik kluba, ina~e dobar prijateq s nekada{wim trenerom Vojvodine Banetom Smiqani}em, izjavio je da bi im lak{e bilo da su se spustili 35 kilometara do Makarske, ali da im je tri puta jeftinije da prevale 250 kilometara, smeste se u obli`wem Grbqu i treniraju u Budvi. Imo}ani, koji zauzimaju 6. mesto u Drugoj hrvatskoj ligi, `ale se na sve tawi buxet, dovijaju}i se na razne na~ine. Ugovorili su u Crnoj Gori, gde ostaju osam dana, me~eve s Novim Pazarom i crnogrskim De~i}em iz Tuza, ali bi najradije da se oprobaju s Vojvodinom. Ipak, iako bi svi da igraju s Vo{om, za Imotski }e to, najverovatnije, ostati samo pusta `eqa. S.S.


SPORT

dnevnik

Jankovi}izabrao orli}e Pored A reprezentacije Srbije, i mladi orlovi }e igrati prijateqskuutakmicusaIzrae- lom 9. februara, a selektor Aleksandar Jankovi} saop{tio je spisak. Utakmica za U21 selekcijom Izraela predstavqa po~etak pripremnog ciklusa Srbije za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2013. godine, upravo u Izraelu. Jankovi} je istakao da se rukovodio statusomigra~auklubovima,danekihfudbaleranemajernije`eleo da uti~e na wihovu adaptaciju u novim klubovima, ali da }epa`qivopratitiwihovrad. -Zadovoqansam{tosenalazimonapo~etkunovogciklusau kojimladareprezentacijaulazi sa mnogo motiva. Odigra}emo {est prijateqskih utakmica

premamadasepoka`u-rekaoje on. Selektor Srbije rekao je da za wega kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2013. godinepo~iwupripremamazapredstoje}uutakmicu,ukojojwegovu ekipu ~eka ozbiqan i motivisanprotivnik. - Odigrali su prijateqski me~ sa Belorusijom i pobedili sa 2:1. Imaju mnogo motiva, ozbiqansuprotivnikiutakmicaugostimaprotivwihdajeposebnudra`.Zamenekvalifikacije po~iwu sada, ali ne}emo dobijatibodove,nego}eigra~i dobijatipoene.Svakautakmica za nas je kvalifikaciona - rekaojeJankovi}. Naspiskusu,golmani:Branimir Aleksi} (Spartak), Alek-

SelektorAleksandarJankovi}

pre po~etka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali najva`nijanaso~ekujeusreduprotiv doma}inauTelAvivu-rekaoje Jankovi}. Jankovi}jerekaodajepromeniotimuodnosunapro{lookupqaweidajepozvaoigra~eprvenstveno1990.i1991.godi{ta, kojimajeprikqu~iotrojicugodinudanamla|ihfudbalera. -Tojepriznawezawih,alii dodatnaobavezajer}esadabiti podlupomwihovinastupiipona{awe.Odigra~akojisuutakmi~arskom pogonu o~ekujem da sportski povuku reprezentaciju, pre svih Vujadin Savi}, Danijel Aleksi}, Stefan [}epovi},aodonihkojinisunapri-

sandarKirovski(Zemun),Marko Dmitrovi}(Crvenazvezda).Odbrana: Uro{ Vitas (Rad), Vujadin Savi} (Bordo), Aleksandar Miqkovi} (Partizan), Milan Rodi} (OFK Beograd), Nemawa Gudeq (NAK Breda), Marko Petkovi}(OFKBeograd).Vezni red: Aleksandar Igwovski (Minhen 1860), Sa{a Markovi} (OFKBeograd),SlobodanMedojevi} (Vojvodina), Nikola Kr~marevi} (^ukari~ki), Vuk Mito{evi}(Vojvodina),NenadKrsti~i} (Sampdorija), Filip Kne`evi}(Borac^a~ak),Filip \uri~i} (Herenven). Napada~i: Danijel Aleksi} (Grojter Firt),NemawaKoji}(Rad),Stefan[}epovi}(Bri`).

19

SRBIJA PROTIV IZRAELA BEZ STANKOVI]A, VIDI]A I @IGI]A

Iwaczaja~imanevar Fudbalska reprezentacija Srbije generlanuprobuprednastavak kvalifikacija za EP i susrete sa S.Irskom i Estonijom ima}e 9. februara u Tel Avivu protiv selekcije Izraela. Plan selektora VladimiraPetrovi}adazaovuprijateqsku utakmicu okupi najboqeigra~e,prakti~nosveraspolo`ivesnagesakojima}enastaviti borbe za bodove, usled vi{esilemoraojedabudepromewen. -Nisamimaosre}e,paspisak nijeba{onakavkakavsamzami{qaodabude.Zbogpovredanedostaju Stankovi} i Ninkovi}, dokjeVidi}rovitiimaobavezeuMan~esteru.Razgovaraosam sa wim i odlu~io da ovaj test presko~i, kako bi bio potpuno spreman za isku{ewa koja nas ~ekajuumartu.@igi}jesuspendovan zbog crvenog kartona zara|enog u Bugraskoj i mora da odradikaznuodjedneutakmice. Dakle,ovojeprilikazaproverujo{nekihnovihigra~a-konstatovaojeselektor. O statusu Laneta Jovanovi}a nije bilo re~i jer je dugo van takmi~arskog pogona Liverpula,dokgolmanaStojkovi}odlazinaprinudniodmorposlesvega{tomusede{avalousmiraj pro{legodine. Selektor je zatim obrazlo`io pozive koje je poslao na adresuMilanaBi{evca(Valensijan)iDimitrijaIwca(Leh). -Bi{evacjepovratnikureprezentacijujerjetozaslu`io partijama u francuskom {ampionutu gde kao kapiten uspe{nopredvodiValensijan.Ujedno, on je alternativa za odsut-

Preporu~ilegadobrepartijeuLehu:DimitrijeIwac

nogVidi}a.Pa`wusjajnimpartijamauLehu,kojiseiskazaoi na me| un ar odn oj poz orn ic i, privuk ao je Iwac. Najvi{e problema imamo u manevru pa sam`eleodaoja~amoovulinijutima-prokomentarisaojeselektor.

Pi`onovizbor Golmani: Bojan Jorga~evi} (Gent) i @eqko Brki} (Vojvodina). Odbrana: BranislavIvanovi}(^elsi),PavleNinkov(Crvenazvezda),NenadTomovi}(Le}e),MilanBi{evac(Valensijen), NevenSuboti}(BorusijaDortmund),SlobodanRajkovi}(Vitese), Aleksandar Kolarov (Man~ester siti) i Ivan Obradovi} (Saragosa). Sredinaterena: NenadMilija{(Vulverhemton),ZdravkoKuzmanovi}([tutgart),RadoslavPetrovi}(Partizan),Dimitrije Iwac (Leh Poznaw), Veseqko Trivunovi} (OFK Beograd), Milo{Krasi}(Juventus),MarkoMiri}(Spartak),ZoranTo{i}(CSKMoskva),AdemQaji}(Fiorentina)iMiralemSulejmani(Ajaks). Napad: MarkoPanteli}(Olimpijkos)iDraganMr|a(Sion).

SA PRIPREMA CRVENE ZVEZDE U ANTALIJI

Treninzi`estoki, igra~izadovoqni Po zim i, ki{ i, suncu, snegu ili ko{av i... Rit am Zvezdinih treniga ni{ta ne mo`e da naru{i, pa ni hladno ki{ovitojutro.Crveno-belisuuodnosunaminulatridana znatno vi{e radili sa loptom. Crven u zvez du dan as o~ek uj e drug i kontrolni me~ na pripremamauAntaliji, odm er i} e snag e sa Spartakom iz Trnave. Me~ se igra od 16,30 ~asova po srpskomvremenu. Marko Ve{ovi} iAvalIsahka`uda jestru~ni{tabnametn uo `es tok ritamrada. -Kondicionitrener Sr| an Zir oj e- FudbaleriZvezdenapripremamauAntaliji vi} nas svaki dan „ubija� na znam o. Konk ur enc ij a se zao treningu i to mislim u najpo- {trava pa je ~ak i onaj stanzit ivn ij em mog u} em smis lu. dardniigra~ose}a.Asvejeto Uveren sam da }e ti treninzi usvrhuekipeirezultataito ostavititragananamaida}e jeustvariinajbitnije.Uvekje senaterenuvidetitajtrud,za te{ko igra~ima da se naviknu kojisenadamoda}enasnakrana novog trenera. Sve te proju sezone i dovesti do vrha tameneseose}ajuuigri,uatmosbele-ka`eVe{ovi}. feri,usvla~ionici.Me|utim, KodtreneraRobertaProsibitno je da smo sada uhvatili ne~kog nema zvezda, { to popravi ritam, forsiramo pas tvr|ujeiVe{ovi}. igruiukapiralismo{tatre-Sjajnajestvar{tosviimaner tra`i od nas - istakao je mo {ans u da pok a` em o {ta Ve{ovi}.

subota5.februar2011.

Kako je i najavqeno u nacio- nalnitimvratioseMarkoPanteli}kojijeuzavidnojformiu Olimpijakosu,anamerajedaseu odsustvu@igi}aisprobajuineke druge napad~ke varijante. U strojujeopetioporavqeniObradovi},ao~iglednoukaznupriliku nedavno protiv Bugara iskoristili su Qaji}, Trivunovi},Miri}igolmanJorga~evi}. -^ekanasva`anduelukojem }emo tra`iti pozitivan rezultat koji bi nam puno zna~io na poqu samopouzdawa pred nastavak kvalifikacija. Momci morajudaoprvdajuukazanopoverewe. Rival je nezgodan kada nastupapredsvojompublikomkoja ga fanati~no bodri sve vreme. Gledao sam wihov me~ protiv Hrvata koji su nesre}no izgublili, pogotkom iz nepostoje}eg penala. Veoma je pou~na ta utakmica, jer se na dlanu mogu videti vrline i mane Izraela-

Skener Stru~ni{tabreprezentacije bri`qivo prati de{avawa u taborima narednih rivala. Trener Sr|an Vasiqevi}}euDablinusnimati Severnu Irsku u susretu sa [kotskom, dok }e selektor zatra`itiizve{tajodnekog od na{ih trenera koji su sa svojimklubovimanapripremamauTurskoj,gde}esnage odmeriti reprezentacije EstonijeiBugarske. ca,pa}ujeprezentiratiifudbalerima u pripremi me~a - zavr{iojeVladimirPetrovi}. Orlovi u ponedeqak ~arter letom pre podneva kre}u put Tel Aviva, gde }e ih sa~ekati reprezentativcikojisuunedequnastupalizasvojeklubove. Z. Rangelov

FINI[ PRELAZNOG ROKA U JARA^KOJ MLADOSTI

Baji}uLu~anima Najboqi strelac srpskoliga{a Mladosti iz Ba~kog Jarka Kosta Baji} (21) potpisao je ugovorsaprvoliga{emizLu~anainapustioJara~ane. Za mladog golgetera raspitivali su se i drugi,alijelu~anskaMladostbilanajupornija. -Biraosamsredinuukojoj}uimatidovoqno prostora za daqi napredak i mislim da nisam pogre{io. Oti{ao sam na probu, zadovoqio kriterijumestru~nog{taba,pasmobrzoprecizirali sve detaqe saradwe. Ugovor je potpisan nadvegodine,nadamseda}ugolovimaopravdatiukazanopovereweidoprinetiplasmanuuvrhu prvoliga{kog karavana. Iza mene je lep pe-

riod proveden u Ba~kom Jarku, biv{em klubu `elimpunouspehanasvimfrontovima–rekao jeKostaBaji}. Zadovoqstvonijekrionipredsednikkluba Branislav Rosi}, jer je nastavqena tradicija odlazakaigra~aizJarkauvi{irang. - Iznedrili smo jo{ jedan biser, a treneri TiborKova~iMiroslavLoli}dobilisunovu satisfakciju za {estogodi{wi kontinuiran rad. Nismo sedeli skr{tenih ruku, u skladu sa odlascima, kreiramo listu poja~awa i verujem da}emonaprole}eigratizapa`enuuloguusrpskoliga{komdru{tvu-naglasiojeRosi}. M. Meni}anin

^OKA PO^ELA PRIPREME

Juremestouvrhu

Isah ka`e da se igra~i ne {tedenapripremamainesumwada}eZvezdanaprole}ebitiboqanegojesenas. -Satreneromodli~nosara|ujemo.Sviigra~i`eledapoka`u{taznajuitrenertoceni.Onjeveomazahtevanimogu re}idasumiovonajte`epripremeikada.Alizatomorasve dabudeboqe.Verujemda}eovo sve{toradimonapripremama doneti rezultat - poru~io je Isah.

Fudbaleri ^oke po~eli su pripreme za prole}ni deo prvenstvaSuboti~kepodru~nelige. Treneru Vladi Rankovu na prozivkuseodazvalo22igra~a, koji su jesenas izborili desetu pozicijunatabeli,me|ukojima inekolicinanovajlija. Iz redova ^oke do sada niko od prvotimaca nije oti{ao, a pored nekolicine najperspektvnijih iz podmlatka koji su prikqu~eni radu sa prvom ekipom, do{li su golman Predrag Nedeqkovi} (AFK,Ada), Kornel Sabo (Obili}, Novi Kne`evac) i Kri{tof Kasa{ (Senta). - Uspe{no smo se vratili u Suboti~kupodru~nuligu,osvojili u prvom delu 21 bod, mada smoobjektivnomogliostvariti boqi u~inak i koju stepenicu

Nemazimezaprvisastav^oke

vi{e na tabeli. Vode}a ekipe Baj{eizmaklaje13bodova,ali verujemo da za na{u ekipu ne}e bitizimeunastavkuprvenstva. Na{jeciqdaigramo{toboqe,

da budemo me|u vode}im ekipama na tabeli i ne strepimo za opstanak-ka`epredsednikFK ^okaSa{aDulka. Tekst i foto: M. Mitrovi}


20

sport

subota5.februar2011.

VOJVODINAGOSTUJESMEDEREVU

JADRANSKALIGA:NOVOSA\ANKEUGOSPI]U

Nepretise{ampionu Ko{arka{icenovosadske Vojvodine prebrinule su brige oko opstanka u Jadranskoj ligi,pasusefokusiralenadueleprotivsrpskihekipauovom takmi~ewu s obzirom da se bodoviizme|usobnihduelana{ih timovaprenoseuzavr{nicuprvenstva Srbije.Timu iz Novog Sadasledinajte`egostovaweu Regionalnoj ligi s {ampionom izGospi}a.

Prvak Hrvatske i Jadranske ligejebezslabogmestaupostavi,pasepodrazumevadajeizarziti favorit u ve~era|wem susretu.Dapodsetimo,uprvomdueluu SpensuHrvaticesubileubedqive - 70:40, pa devojkama iz Novog Sadaneprostejeni{tadrugenegodapru`e{to`e{}iotpor.O pretwi{ampionunemare~i. UtakmicaGospi}-Vojvodina NISpo~iweu18~asova. I.G.

NOVOSA\ANIKODFEWERA[A

Zaprekid lo{eserije

Userijiodtriuzastopnaporaza nalaze se ko{arka{i Novog Sada. Sasvim neo~ekivano

savladaoihjeTami{uSpensui u~inio da im superliga{ka ~etvorka odmakne za dve pobede. Dana{we gostovawu fewera{u Superfunduprilikajezaprekid lo{eserije. Iako Beogra|ani imajusvegajednupobeduu19me~eva,nasvom terenu su neugodan rival. -Moramo{topreda iza|emoizserijeporaza.Na{ciqjeborbaza mesto koje vodi u superligu i `elimo na tomedaistrajemo.Svakome se desi da upadne u lo{u seriju,na{a mladost je podlo`na oscilacijama, ali ima jo{ vremena da se vratimonapravikolosek i da nastavimo s dobrim igrama - rekao je prvotimacNovosa|ana OgwenKu`eta. Foto:F.Baki} M.R.

OgwenKu`eta

POSLEDVAVEZANATRIJUMFAVOJVODINE

PobodoveuKraqevo Dvatrijumfavezalisuko{arka{iVojvodineSrbijagasivratiliseusigurnuzonunatabeli.Danasgostujukraqeva~kojSlogii imajuambicijedapobede. -Kona~nosmoprona{lina{uigruimislimdatrebadaiskoristimopozitivannabojkakobismonastavilisdobrimrezultatima. GostovaweuKraqevujejednoodnajte`ihuligi,bezobziranatrenutnusituacijuuSlogi,wihovahalajete{koosvojiva.Dobrojeda smo koliko-toliko kompletni i da se igra~i dobro ose}aju, a mislimdaimamo{ansezapobedu,samoakoponovimoigrukaoprotiv FMP-a-istakaojetrenerVojvodineSrbijagasRadenkoVaragi}. UtakmicaudvoranikrajIbrapo~iweu19.30~asova. M.R.

dnevnik

Pripremazakup Odbojka{i NIS Vojvodine,posleporaza od Crvene zvezda, zapo~iwu niz utakmicasaekipamaizdowegdelatabele,ukojimasuapsolutnifavoriti i gde bi sve osim wihovih ubedqivih pobeda bilo veliko iznena|ewe. Nemaju crveno-belivi{epravanakiksako `eledasedomognudrugogmesta natabeliprepo~etkaplej-ofa, pabinadana{wemgostovawuu Smederevuidoma}instvusQigom,uutorak,trebalodaosvoje maksimalanbrojbodova. -SmederevoiSpartakborese zaopstanak,obeekipesuuopasnojzoni,takoda}esegr~evito boriti za svaki bod. Smederevo je imalo problema na po~etku sezone oko sastavqawa tima, ali jeposlepobedenadPazov~anima une{toboqojsituacijii imarealne{ansedaizbegneposledwupozicijunatabeli.O~ekivalismopozitivanrezultatu Beogradu u me~ sa Zvezdom,nije ga bilo pa se i na{a situacija ne{to promenila onako kako nismo`eleli.Unarednomperiodu o~ekuju nas utakmice koje moramo da dobijemo kako bismo seukqu~iliuborbuzadrugomesto-istakaojesportskidirektorNikolaMari}. Kapiten Nenad Simeunovi} slo`io se sa sportskim direktorom.

Novosadskiodbojka{ifavoritiuSmederevu

-NismozadovoqnizbogporazaodZvezde.Htelismodautom susretu anuliramo neke ranije kikseve,atekjejasnokolikobi uspeh zna~io posle neo~ekivanog Zvezdinog poraza u Kraqe-

Dameodlu~ujuoeliti Hala na novosadskoj Slanoj bari danas }e biti rezervisana za`enskuprvoliga{kuodbojku, a nakon dva derbija Vojvo|anki situacijaoputnikuuvi{irang bi}e mnogo jasnija. Sasta}e se

dve prvoplasirane ekipe Prve `enske lige Vojvodina i Varadin BMG gradwa (20 ~asova), a pre wih tre}eplasirani Novi Sad Pionir Petrol i ~etvrtoplasirano Jedinstvo iz Stare

Stambolijin memorijal tacijaSrbije,Crvenka,Jugovi} UnimetiApatin. Uprvojutakmiciu15~asova sastajuseApatin-Kadetskareprezentacija Srbije, a od 16.15 Jugovi} Unimet - Crvenka. Potomsledeutakmiceza3.mestoi finale. J.G.

ujedno se i pripremimo za finalniturnirKupa-rekaojeSimeunovi}. Smederevo i Vojvodina po~iwume~u19~asova. M.R.

DANASDVADERBIJANASLANOJBARI

DANASUAPATINU

Memorijalni rukometni turnir „Nemawa Stambolija - stop nasiqu”, posve}enom tragi~no preminulom nekada{wem mladom reprezentativcu Srbije,odr`a}esedanasuApatinu. Ove godine memorijalu u~estvova}eKadetskareprezen-

Foto:F.Baki}

vu. Postoje neke utakmice koje morajudasedobiju,kao{tosui ovekojeslede,najpresaSmederevom,aondaisaSpartakomiz Qiga.Nanamajedaihodradimo maksimalno,dauzmemobodove,a

Pazove (17 ~). Od ove ~etiri ekipejedna}edirektnouelitno takmi~ewe, dok }e drugoplasiranaubara`. Vojvodinajeodigralame~vi{eodVaradinkiibe`iim{est bodova, pa bi go{}e pobedom stiglecrveno-bele.Uprvomdelusezonebiloje3:0zaizabraniceStanislavaSavi}a,tadatrenera Novosa|anki. I pod vo|stvom Ugqe{e [egrta Vojvodinaigradobroinastavilajeniskupobedaisadajenajozbiqnijikandidatzadirektanplasman usuperliga{kodru{tvo.Mlada ekipaVojvodine,predvo|enapu-

}ajnenesre}e,alisenadamda}e svebitiusastavuida}emonastupiti kompletni. Mislim da }e servis odlu~iti pobednika, jer nameravamo Varadinke da udaqimoodmre`eiiskqu~imo wihovesredwake,aunapadimas krajeva smo ja~i – rekao je trenerVojvodinaUgqe{a[egrt. VaradinkesJovomCakovi}em na ~elu `ele trijumf i neizvestan nastavak prvenstva. Na pozicijama sredwih blokera ja~i su od crveno-belih, Vawa Radanovi}iSne`anaJovi~i}ima}e izuzetno va`ne uloge, dok se od Iri~anin, Mihajlovi} i Kija-

NevenaIri~anin,uzdanicaVaradina

DANASNASPORTSKIMTERENIMA Ko{arka NLB liga (m) - VR[AC:Hemofarm-Zagreb(19),PODGORICA: Budu}nost - Cedevita (19), ZAGREB: Cibona - Crvenazvezda(17),NOVOMESTO: Krka-Radni~ki(18). IVBL liga (`) - ZENICA: ^elik - Medve{~ak (18), ZAGREB: Lupa - Jedinstvo (18), GOSPI]: Gospi} - Vojvodina NIS(18). Prva liga (m) - BEOGRAD: OKKBeograd-FMP(18),ZREWANIN: Proleter Naftagas - Borac (19), KRAQEVO: Sloga - Vojvodina Srbijagas (19.30), KRU[EVAC: Napredak-MegaVizura(20),VAQEVO: Metalac - Crnokosa (19.30), BEOGRAD: Superfund - Novi Sad (17), PAN^EVO: Tami{-Sloboda(18). Prva liga (`) - VR[AC:Hemofarm - Crvena zvezda (16), ^ELAREVO: ^elarevo - Student (19), SUBOTICA: Spartak-Kovin(19.30). PrvaBliga(m)-NI[:Konstantin - Radni~ki KG (18.30), BEOGRAD: Viva Basket - Radni~ki (12.30), KRAGUJEVAC: KG Student UK - Smederevo

Vizura (19.30), ^A^AK: Mladost - Jagodina (17), NOVI SAD: Vojvodina - Spartak (16.30), BEOGRAD: BKK Radni~ki - Ni{ (13), IN\IJA: @elezni~ar-Radni~kiBasket (18.30). Prva B liga (`) - LAZAREVAC:KolubaraMladost-Jagodina 2001 (12), KRAGUJEVAC: Basket Stars - Beo~in (16.30), BOR: Bor - Plej Of (17), KULA:Sivac-StaraPazova(16). Prva srpska liga, sever (m) STARA PAZOVA: Stara Pazova - Radni~ki (18), NOVI SAD:Meridian-Dunav(19). Zajedni~ka liga Vojvodine (`) - FEKETI]:VrbasWego{ - ^elarevo (14), NOVI SAD: Ruma92-Proleter(12.30). Druga srpska liga, sever (m) SREMSKA MITROVICA: Srem - Krajina Grme~ (20), [ID: Partizan - Ruma (17), BA^KA PALANKA: Kikinda -Ba~kaPalanka(16),TURIJA: Akademik-Hajduk(19),@ITI[TE: Sveti \or|e - Dinamo (20).

Odbojka Viner {tedi{e mu{ka superliga - SMEDEREVO: Sme-

derevo - NIS Vojvodina (19), STARAPAZOVA:Jedinstvo@elezni~ar (19), QIG: Spartak-Partizan(19). Viner {tedi{e `enska superliga - U@ICE:JedinstvoNISSpartak(19),BEOGRAD: Radni~ki-TENT(20),VizuraPo{tar(19.30). Prva mu{ka liga - KLEK: Klek Srbija{ume - Mladost (19), KOVIN: Bavani{te VGSK(17),BEOGRAD:Obili} - Crnokosa (19), NI[: Ni{ Borac(16). Prva `enska liga - NOVI SAD:NoviSadPionirpetrol -Jedinstvo(SP)(17),Vojvodina-VaradinBMGgradwa(20), ARAN\ELOVAC: [umadija Vizura Super nova (19), LAZREVAC: Lazarevac - Sme~ 5 (17).

Kuglawe

Vaterpolo

Superliga (m) - BEOGRAD: Crvenazvezda-Apatin(11),KAWI@A:Kawi`a-E|{eg(16). Superliga (`) - PAN^EVO: @elezni~ar - Kristal (15), APATIN: Apatin - Pionir (16),KQAJI]EVO:E|{eg-Jedinstvo(16). Prva liga, grupa Vojvodina (`) - VRBAS:VrbasDana-Novi Sad (149, ZREWANIN: Banat Radni~ki (16), NOVI SAD: Alimenta-Srem(14). Prva vojvo|anska liga (m) SREMSKA MITROVICA: Srem - Spartak (16), NOVI SAD: Ada Kompjuters - Be~ej (16),SUBOTICA:Rotografika -TSK(16). Druga vojvo|anska liga (m) VRBAS: Vrbas Dana - Novi Sad (16), BA^KO GRADI[TE: Vojvodina-Dunav(16).

Prva A liga - NI[: Ni{ CrvenazvezdaVet(20). Prva B liga, Bela grupa NOVI SAD: Dunav - Go~ (19). Plava grupa - BEOGRAD: Bawica - Senta (20.30), OBRENOVAC: TENT - Zemun (21), BE^ EJ: Be~ ej ac - Mladost (19).

Stonitenis

Ga|ajusenioriijuniori

Supreliga za mu{karce ZREWANIN: Banat - Faks (18),Stenes-Vr{ac(18),BEOGRAD:Partizan-Spartak(18). Supreliga za `ene -SMEDEREVO: Smederevo - ^elarevo (18).

Prvenstvo Vojvodine u streqa{tvu u ga|awu vazdu{nim oru`jem odr`a}e se danas u streqani u novosadskom Spensu. Takmi~ewe organizuje Streqa~ka dru`ina Novi Sad 1790, a odr`avasezajunioreisenioreumu{koji`enskojkonkurenciji.U~estvova}eoko100strelacaiz13vojvo|anskihklubova,a puca}esevazdu{nompu{komipi{toqem. Takmi~ewepo~iweu9~asova. G.M.

PrvotimkaVojvodineSla|anaUji}bilaodli~nauprvomderbiju

ca~ima Nikolinom Luki} i Sla|anom Uji}, te novoprido{lom Sarom Sakraxijom i odli~nomtehni~arkomVerom\uri},kr~iputkaeliti. - O~ekujem trijumf i prakti~nu overu prvog mesta i ulaskauvi{irang.Varadin}esigurno zapeti jer porazom ostaje samo u borbi za bara`, tako da }ebitipodimperativomuspeha. Imali smo velikih problema s bolestima igra~ica, neke su imale temperautu, neke saobra-

novi} o~ekuju dobri napadi s kraja. -Ulogufavoritaprepu{tamo Vojvodini, ipak su bez poraza i vode}isugotovocelesezone.Respektujemo ih, ali su {anse pola-pola,ekipesedobropoznaju, aodlu~i}eboqidanitrenutna inspiracijapojedinaca.Izrazitogfavoritanema,alijesigurno da }e odbojka biti na vrhunskomnivou-kratkojeprokomentarisaoCakovi}. M.Risti}

DANASPRVENSTVOVOJVODINE


lekar

dnevnik

subota5.februar2011.

VESTI

DA LI STE EMOCIONALNO PISMENI

Qubav u sredi{tu `ivota emocijama qudi mnogo govore, ali najve}i broj ih nikada nije ~u-

O

Zeleni ~aj efikasan protiv Alchajmera edovno konzumirawe zelenog ~aja moglo bi da za{titi mozak od razvoja Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije, kao i da ima preventivno dejstvo protivraka,pokazalisurezulta-

R

tinajnovijegistra`ivawakoje je sprovela grupa nau~nika s Univerz iteta u Wuk as tlu (Velika Britanija).To se, kakosupokazalirezultatibritanskog laboratorijskog istra`ivawa, posti`e zahvaquju}i hemijskim sastojcima zelenog~aja. (Tanjug)

lo za emocionalnu pismenost. O~emuseradiobja{wavapsiholog Marijana Petrovi} iz

savetovali{ta “Moj psiholog”. - Emocionalna pismenost podrazumevaupravqaweemocijamanana~indaoneradezavas aneprotivvas-ka`eMarijana Petrovi}. - Emocionalno pismena osoba zna koje emocije imaona,akojedrugiqudi,zna da upravqa svojim emocijama po{toihrazume,znakako,kada igdedaizra`avasvojaose}awa kaoikakoonauti~unadruge. Kao posledica emocionalne nepismenostijavqajuseemocionalne gre{ke. Verovatno se svi mogusetitikakosmounekimsituacijama bili vo|eni nekontrolisanim besom, strahom, nesigurno{}u,qubomoromisl. - Najboqi period za u~ewe emocionalne pismenosti je de-

akcina protiv herpesa zostera omogu}ava da se opasnost od tog virusnog oboqewa koje se manifestuje na ko`i smawiza55odstokodosobastarijih od {ezdeset godina, pokazalisurezultatiretrospektivnog istra`ivawa kojim je obuhva}eno 300.000 osoba, a objavqenomu“^asopisuAmeri~kog

V

tiwstvo, jer slede}i primer roditeqadecaformirajusvoje`ivotne stavove. Pored roditeqa va`nuuloguuformirawuemocionalnogpona{awaimajuqudiiz bliskogokru`ewe.Tadaseusvojene navike provla~e kroz ceo `ivotiukolikosuneadekvatne, {tojeosobastarijasveihjete-

`epromeniti.Nekeodzapovesti emocionalnepismenostisu-neka qubav bude sredi{te va{eg emocionalnog `ivota, zauzmite se za svoja ose}wa i `eqe, izvinite se, ispravite svoje gre{ke, jednakovolitesebe,drugeiistinu-ka`ena{asagovornica. J.Barbuzan

vaopomenutimedicinskicentar.Od219`ena koje su u~estvovale u ovom eksperimentu, na polovini je obavqena procedura vantelesne oplodweonimdanimakadajeklovnbioucentru i on je pred wima izvodio petnaestominutni program, dok su ostale `ene oplo|ene onihdanakadanijedolazio.Po{tosuuzetiu obzir i faktori kao {to su godine, tip neplodnostiibrojpresa|enihembriona,utvr|enojedasu`enekojejenasmejaoklovnimaledvaputave}eizglededaza~nunegoonekojesuoplo|eneudanimakadklovnnijepohodiomedicinskicentaruCrifinu.Takozvana “klovnovska nega” se ve} du`e vreme primewujeuzdravstvenimcentrimaIzraela,SAD, Kanade, evropskih zemaqa i Australije, ali obi~no na de~jim odeqewima. Univerzitet u izraelskomgraduHaifijenedavnolansirao istudijezamedicinskogklovna. (Tanjug)

Sve vi{e carskih rezova ~estalost carskog reza se u razvijenom svetu stalno pove}ava u po-

U

sledwe tri decenije, ali novo argentinsko istra`ivawe otkriva da to nije zato {to ga

ana{wide~aciulazeupubertetotprilikegodinudanaranijenegogeneracijawihoviho~eva, rezultat je istra`ivawa obavqenog u ameri~kom MedicinskomcentruSedarsSinaj.Takojeutvr|eno dasveranijipubertetnijene{to{tosede{avasamodevoj~icama.Istra`ivawemjeobuhva}eno6.200 zdravih bugarskih de~aka, ~iji su rezultati upore|enisrezultatimau~esnikasli~nestudijeobavqene1970.godine.Iujednojiudrugojstudijisumereni visina, te`ina, volum testisa i du`ina i obim penisa.Studijaodprenekolikodecenijajepokazala da seksualni razvoj tada{wih bugarskih de~aka uzima zamahizme|u13.i16.godine,doksekod dana{wihde~akatode{avaizme|u12.i15.godine.Ameri~kistru~waciisti~udabiizaranijegpubertetamoglidastojemnogifaktori-genetski, okolinski, prehrambeni i obrazovni. Ostaje nejasno kakve bi eventualne zdravstveneposledicemogaodaimaranijipubertetnaodraslemu{karce. (Tanjug)

`ene tra`e. Me|u 20.000 `ena {irom sveta, samo se 16 odsto izjasnilodabivi{evoleloda se porodi carskim rezom nego na prirodan na~in, isti~u u Institituzaklini~kuefikasnostizdravstvenupolitikuu Buenos Airesu. Podatak je zasnovan na rezultatima 38 studija, koje se odnose na `ene u obe Amerike, Evropi, Aziji, AfriciiAustraliji.Pove}awe udela carskog reza u poro|ajima,naro~itouzemqamasa sredwimilivisokimstandardom, ~esto je pripisivano `eqi majke da se tako porodi. U SAD je udeo carskog reza u ukupnim poro|ajima 1965. iznosiosamo4,5odsto,a2007.godine32,9odsto.Me|utim,znatnomawiprocenatAmerikanki je zaista `eleo da se tako porodi-svegaoko17odsto,utvrdilisudrAgustinaMaconi i wenekolegekojesuu~estvovale u istra`ivawu. U Ju`noj Americi procenat `ena koje `eledaseporodecarskimrezom je ne{to ve}i i dosti`e gotovo ~etvrtinu. Istra`iva-

~i su primetili da je interesantno da u zemqama sa sredwimnivoomstandarda22odsto `enadajeprednostcarskomrezu, a u bogatim zemqama samo 12 odsto. Me|u `enama koje su ve}imalecarskirez,29odsto je `elelo da se tako porodi i narednogputa,dokjeme|uonimakojeseranijenisuovakopora|ale samo 10 odsto `elelo carski rez kod slede}eg poro|aja. Primer da nisu majke “krive” za sve ~e{}i carski rezsuju`noameri~kezemqe,u kojima se 29 odsto dece danas tako ra|a, a `enama naj~e{}e nije dozvoqeno da odlu~uju o tomenakojina~in}edaseporode,isti~eargentinskitim. (Tanjug)

^vrsta hrana dobra za bebe

Raniji ulazak de~aka u pubertet D

Novo u le~ewu herpesa zostera

Smeh pove}ava uspeh vantelesne oplodwe S

meh mo`e da pomogne `enama koje poku{avaju da zatrudne vantelesnom oplodwom, utvrdili su izraelski stru~waciizMedicinskogcentra“AsafHarofeh”umestuCrifinu.Timkojimjerukovodio [evah Fridler je utvrdio da su `ene kojejeneposrednoposleuno{ewaembrionau matericuzabavqaoprofesionalni“medicinski klovn” zatrudnele u 36 odsto slu~ajeva, dokjeodonihkojenisuzasmejavaneposlepresa|ivawaembrionazatrudnelosamo20odsto. Fridlernavodikakojeidejuzaovajtestdobio po{to je ~itao o potencijanom psiholo{komdejstvusmeha“kaoprirodnogmehanizma protivstresa”,znaju}idasupacijentkiwekojesuneplodneipoku{avajudaza~nuvantelesnom oplodwom pod ogromnim stresom. Tako je anga`ovan specijalni medicinski klovn, kojijetokomjednegodinepovremenopose}i-

21

otpunoodsustvohraneu~vrstomstawuuishranibebado {estog meseca `ivota nije uvek dobro po wihovo zdravqe,konstatovalisubritanskipedijatri.Tojestavkoji,me|utim,nijeuskladusapreporukamaSvetskezdravstveneorganizacijeiEvropskeunijekojepreporu~uju,prvaod2001.godine,adrugaod2003.godine,hrawewebebaiskqu~ivomaj~inimmlekomtokomprvih{estmeseci`ivotajeronoobezbe|ujesvehranqivesastojkepotrebnenovoro|en~adi.Rezultatibritanskeanalizeistra`ivawana~inaishranebebapokazalisudabiishranazasnovanaiskqu~ivonamaj~inommleku do~etvrtogmeseca`ivotamogladaimave}enegativneefektenego{tosemisli,presvegauindustrijskirazvijenimzemqamajer,naprimer,mo`edaizazoveanemiju. Nau~niciposebnoisti~unepostojaweneospornihdokazavezanihza{tetnost konzumirawa prehrambenih proizvoda u ~vrstom stawu izme|u~etvrtogi{estogmeseca`ivota.(Tanjug)

P

lekarskogudru`ewa”.Istra`ivawejepokazalodavakcinamo`edaspre~ivi{edesetinahiqada slu~ajeva herpesa zostera, bolnog i upornog oboqewa. U Americisegodi{weregistruje milionslu~ajevaherpesazostera, saop{tili su lekari istakav{idatabolestmo`edaopstane mesecima, ~ak i godinama ibudehendikepiraju}a.Ameri~kicentrizakontroluiprevencijubolestipreporu~ujuvakcinacijuosobaod60.godine`ivota koje slabqewe imunolo{kog sistema ~ini osetqivijim na herpes zoster. Vakcina protiv herpesazostera,kojijeiizaziva~vari~ela,lansiranajenatr`i{te 2006. godine, ali je wu 2009.godineprimilosamo10odsto obolelih Amerikanaca. Istra`ivawejepokazalodavakcina smawuje opasnost od herpesa zostera ne samo kod zdravih 60godi{waka,negoikodonihobolelihodnekihodhroni~nihpatologija kao {to su dijabetes, kardiovaskularna, plu}na i bubre`naoboqewa. (Tanjug)

Vakcinom na rak akcina “gardasil”, kompanije“Merk”,dobilajeodobrewe ameri~ke Uprave za hranuilekove(FDA)zaprevenciju analnog kancera, retke ali sve u~estalije vrste raka. Vakcinubidobijaleosobestarosti od devet do 26 godina, {to je istastarosnagrupakaoizaone koje ovu vakcinu dobijaju kao prevencijarakagrli}amaterice.”Gardasil” deluje protiv seksualno prenosivog humanog papilomavirusa(HPV),kojije primarniuzrokrakagrli}amaterice, ali mo`e da izazove i rak anusa i penisa. U SAD se svake godine dijagnostikuje 5.300 novih slu~ajeva analnog kancera, ~ije le~ewe predstavqa veliki izazov. Primenom vakcinemnogeosobebiizbegle hirur{kuintervencijuikasnijezra~eweilihemoterapiju,isti~u stru~waci. Istra`ivawa supokazaladase“gardasil”pokazao efikasnim u testirawu na osobama mu{kog pola koje imaju seks s drugim mu{karcima. Budu}i da je analni kancer istiikod`enaikodmu{karaca, to preporu~uje “gardasil” i za vakcinaciju `ena protiv doti~nevrsteraka. (Tanjug)

V


22

Svet

subota5.februar2011.

PO^ELA47.ME\UNARODNAKONFERENCIJAOBEZBEDNOSTI

Novi START od danas na snazi MINHEN: [efovi diplomatija Rusije i SAD,SergejLavroviHilariKlinton,razmeni}e danas u Minhenu ratifikacione dokumente,~ime}enoviSporazumosmawewunuklearnogarsenaladvedr`avestupitinasnagu.LavroviKlintonovau~estvujuna47.Konferencijiobezbednostikojadanaspo~iweu Minhenu. Sporazumsupotpisali8.aprilapro{legodineuPragupredsedniciRusijeiSAD,DmitrijMedvedeviBarakObama,ataj~inozna~en je kao mo`da najzna~ajniji korak u najavqenom resetovawu odnosa izme|u Moskve i Va{ingtona ~iji su vesnici bili upravo LavroviKlintonova.NovimSporazumompredvi|enodasenuklearniarsenaldvezemqesmawipribli`nozatre}inu. Tozna~idasedo1.550smawiukupanbrojnuklearnihpuwewatokomsedamgodinaodstupawa na snagu i da se vi{e nego dvostruko (do 800)smawigorwinivoinstaliranihineistaliranih nosa~a bojevih glava.U okviru dokumentaupravnoobavezuju}ojformiutvr|enaje

odbraneSADstvoripretwuponacionalneintereseRusije. U Minhenu je ju~e po~ela 47. me|unarodnakonferencijaobezbednosti,nakojoj }e oko 350 {efova dr`ava ili vlada, ministaraieksperataraspravqationovimizazovimame|unarodnojbezbednosti -odfinansijskekrize,prekosajber-ratova,dosituacijeuEgiptuizemqamaregiona. Protivnici globalizacije i mirovnipokretinajavilisuproteste,akonferenciju}eobezbe|ivatinajmawe3.000policajaca.Jednaodtematrodnevnekonferencije,kojujeotvorionema~kiministar odbraneKarl-TeodorcuGutenberg,bi}e isituacijauEgiptuizemqamaregiona. IovegodineMinhenskakonferencija}e okupiti politi~ku elitu sveta. Kada je re~odemonstrantima,organizatoriprocewujuda}eseuMinhenuovogvikendaokupitioko 5.000 qudi, a policija o~ekuje da }e demonstrantiuglavnommirnoprotestovati.Konferencijatrajedo6.februara. (Tanjug)

Lavrov i Klintonova: po~etak resetovawa rusko-ameri~kih odnosa

uzajamnapovezanoststrate{kogofanzivnogi strate{kog odbrambenog naoru`awa, a pri wegovom potpisivawu ruska strana je iznela posebnuizjavuomogu}nostiistupawaizSporazuma ukoliko obim sistema protivraketne

JEDANAESTIDANDEMONSTRACIJAUKAIRU

Igra (ni)je zavr{ena KAIRO: NatrguTahriruKairu okupilo se, prema posledwim informacijama,oko200.000demonstranata,askupprotivpredsednika Hosnija Mubaraka organizovan jeiuAleksandriji,gdenadeseti-

monstranatanatrguuKairuiapeliupu}eniMubarakudasepovu~e. Masa se nada milionskom odzivu gra|ana, prenela je agencija Rojters. Demonstranti uzvikuju “Odlazi!Odlazi!Odlazi”“Igrajeza-

Molitva demonstranata za uspeh pobune

ne hiqada qudi uzvikuju parole protiv ~oveka koji je na vlasti u Egiptu ve} tri decenije. Jedanaesti dan protesta, nazvan „Danom odlaska”,obele`ilajemolitvade-

vr{ena”, pi{e na jednom transparentu na engleskom jeziku. Ministarodbranejeobi{aovojnesnage uKairu,anijebiloznakovaprisustva qudi lojalnih Mubaraku u

prestonici,{tojebioslu~ajprethodnihdana.„Vojskainarodsuujediweni!”, uzvikivali su jednoglasnoqudiumasi.Ministarjerazgovarao sa pripadnicima vojske koji su oko trga rasporedili tenkoveioklopnavozila,alinisuintervenisalikakobispre~iliokupqawa,javiojeRojters,kojiisti~edajere~oprvojposetivisokog egipatskog zvani~nika „epicentru”protestauEgiptu.Britanska agencija prenosi izjave o~evidaca kojika`udajevojskanasevernom ulazunatrgpo~eladauklawabarikadekojesudemonstrantipodigli posle napada Mubarakovih pristalicaukojimajestradalo13 osoba, pa se sada strahuje da bi sli~nisukobimoglidaseponove. Grupa demonstranata raspravqala se sa pripadnicima vojske, ali je je jedan oficir rekao „mi smonava{ojstrani,aliimamonare|ewasavi{einstancedauklonimosvebarikade”,ka`ejedanod u~esnikaprotesta.Rojters,tako|e, izve{tava da je, prema re~ima demonstranata, na svih 12 ulaza na trgpostavqenabodqikava`ica. GeneralnisekretarArapskelige i biv{i egipatski ministar spoqwih poslova Amr Musa izja-

Poziv na dijalog

Zakonska sredstva

BRISEL: Lideri Evropske unije, koji su se ju~euBriseluokupilinasamitu{efovadr`ava i vlada, pozvali su na „nacionalni dijalog” vladeiopozicijeuEgiptuinaprestanaknasiqa.VisokapredstavnicaEUzaspoqnupolitiku i bezbednost Ketrin E{ton ocenila je da je od „su{tinske va`nosti” da vlada i narod zajedno krenunapred.„O~ekujemoda}eseegipatskesnagebezbednostipostaratidaslobodneimirnedemonstracijebudumogu}euovomodlu~uju}emdanu”,reklajeona.

VA[INGTON: Predsednik Barak Obama smatradajesadavremedapo~nemirna,ugranicama zakona i su{tinska tranzicija, sa kredibilnim, sveobuhvatnim pregovorima”, prenosio je predstavnikBeleku}eTomiVitor.”Razgovarali smosaEgip}animaonekolikorazli~itihna~inakakodaprocespokrenemounapred,alisvete odlukemoradadoneseegipatskinarod”naglasio jeVitor.„Va{ingtonpost”viditrimogu}ascenarijazaizlazakizsada{weg}orsokakauEgiptu:iranski, indone`anskiilirumunski.

viojeju~edapostojimogu}nostda se kandiduje za predsednika Egipta,alimislida}eHosniMubarak ostatinavlastidoseptembra. “Ja ne mislim da }e Mubarak oti}i.Verujemda}eostatidokrajaavgusta”,rekaojeonfrancuskom radiju„Evropa1”. Islamisti~kaopozicionagrupa Muslimanska bra}a je izjavila da nema ambicije da predla`e svog kandidata za predsednika Egipta, alijespremnadau~estvujeupregovorimazare{ewesada{wekrizeu zemqi.UizjaviTVstaniciAlxazira,jedanodlideraMuslimanske bra}e Mohamed al Beltagi je potvrdio da je ta grupa, koja je formalno zabrawena u Egiptu, zaiteresovana za politi~ke reforme, alineizamesto{efadr`ave.On je izjavio da su dobili poziv da razgovaraju o politi~kim promenama i izrazio nadu da }e Muslimanska bra}a biti zvani~no priznatakaopoliti~kapartija.Premare~imaAlBaltagijavlada„koketira” sa ovom grupom. ^lanovi Muslimanskebra}eu~estvujuumasovnimprotestimaprotivre`ima HosnijaMubaraka,aliugrupitvrdedanisuorganizatorisada{wih protesta. (Tanjug)

Malen: Vojska ne}e pucati KAIRO: Komandantzdru`enog{taba vojskeSADadmiralMajklMalenrekao jedasugaegipatskivojnilideriuverili da wihove snage ne}e pucati na demonstrante.Malenjeujednomtelevizijskom intervjuurekaodaradinatomedalinije komunikacijasaegipatskomvojskombudu otvorene,preneojeAFP. (Tanjug)

dnevnik

Evropski lideri o krizi u evrozoni LONDON: Evropskiliderisu u petak na svom redovnom samitu osim o energetskoj bezbednosti, razgovaraliiotrenutnojkriziu evrozoni.Usredi{tupa`wejebilo izlagawe nema~ke kancelarke AngeleMerkel,kojajeobe}alada }e do marta izneti sveobuhvatan planzare{ewekrize. Nema~ka je danas, ~ini se, u Evropskoj uniji uticajnija nego ikada-bezwenogodobrewase,kako ocewuje BBC-jev urednik za EvropuGavinHjuit,ni{tanemo`edogoditi.Iakoseotomenegovorijavno,posmatra~iuNema~koj svesnisudajewenaekonomskasnagau~inilazemqumnogouticajnijom u Evropi nego ikada u proteklih 60 godina. Xon Kornblum, biv{i ameri~ki ambasador u Nema~koj,idaqe`iviu Berlinu i pratio je kako Nema~ka,sagodinamasti~esvevi{e samopouzdawa. Nema~ka je uvek imalasvojestavove,uvekjepomaga-

la,aponekadisna`nouticalana evolucijuEvropskeunije,alijeto ~inila diskretno, tragaju}i za konsenzusomsasvojimpartnerima. Posledwih godina postala je glasnija, a posle gr~ke krize jo{ glasnija,jerjewenekonomskiprosperitet ugro`en”, ka`e on za BBC. Kada se pomene pomo} zemqamakojimapretiste~aj,glavnu re~vodiBerlin.Nema~kajetako postala „glavni blagajnik” Evrope, a to se mnogim Nemcima uop{tenedopada.ZatoNema~kaupravoradina,kakoganaziva,„sveobuhvatnom paketu mera za re{ewe krizeuevrozoni”. U sredi{tu tog paketa je svojevrsna nagodba - Nema~ka izgleda pristajedapove}aionakoogromni fondzapomo}zemqamaunevoqi, i da ubla`i uslove pod kojima su spasene Gr~ka i Irska.Zauzvrat, uvodi se ve}a disciplina u oblasti poreza i javne potro{we u evrozoni. (Tanjug)

ARAPSKI USTANAK

Hamnei: Islamsko bu|ewe TEHERAN: Talasnemirauarapskim zemqama predstavqa znak „islamskog bu|ewa” o kome se mislilo jo{ 1979. godine kada je do{lodoiranskerevolucije,izjavio jeju~eiranskivrhovniverskivo|a ajatolahAliHamnei. „Dana{wi doga|aji u severnoj Africi, Egiptu i Tunisu i nekim drugimzemqamaimajuzanasdruga~ije zna~ewe”, rekao je Hamenei u govorunauniverzitetuuTeheranuu okvirumolitvepetkom.”Tojeonoo Ali Hamnei ~emuseuvekgovorilokaooislamskombu|ewuuvremeislamskerevolucijeamanifestujesetekdanas”,izjaviojeHamnei.ProtestiuEgiptuiTunisunane}e„nepopravqivporaz”SjediwenimAmeri~kimDr`avama,istakaojeHamnei,preneoRojters. (Tanjug)

Protesti u Jordanu AMAN: Oko1.000qudiokupilo se ju~e, posle podnevne molitve, ispred sedi{ta jordanskog premijera,tra`e}ireforme,azatimsu seuputiliispredegipatskeambasadedabipodr`aliantire`imske protesteuKairu.Odgovaraju}ina pozivmo}nogFrontaislamskeakcije(IAF),politi~kogkrilaMuslimanskog bratstva, demonstrantisuuzvikivali:„Narodtra`ireformeipromene”.”Ho}emoslobo-

du. Tra`imo vladu za siroma{ne. Ho}emoizbornizakonkojiodgovara i mladima i starima”, bile su parole koje su uzvikivali nose}i zastaveJordanaiIAF-a. Kraq Abdulah drugi imenovao jeutorakMarufaBakitazanovog premijera, nakon {to je smenio vladu Samira Rifaja posle vi{e sedmica protesta tokom kojih su tra`ene politi~ke i ekonomske reforme. (Tanjug)

Neuspeh Izraela podstakao proteste PARIZ, TEL AVIV: PalestinskipremijerSalamFajadizjaviojeda jeneuspehure{avawuizraelsko-palestinskogsukobadoprineoizbijawuneredauEgiptuidrugimzemqamauregionu.TokomposeteParizu Fajadjeobjasniodanezadovqstvodemonstranatapoti~edelomizunutra{we situacije u zemqama pogo|enim protestima ali tako|e i iz „ o~ajawazbogneuspehanaporadasere{ipalestinskiproblem”,preneli su izraelski mediji. Palestinska uprava smatra Mubaraka saveznikom zbogwegoveulogeumirovnimpregovorimasIzraelominastojawimada sepomiredveglavnepalestinskefrakcije,umerenijiFatahiislamisti~kiHamas.Nekiposmatra~iocewujudabidogo|ajiuEgiptumogli naru{itinaporedasestvoripalestinskadr`ava. (Tanjug)

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI SILVIOBERLUSKONI Italijanski premijer Berluskoni zalo`io seju~ezademokratskutranzicijuuEgiptu„bez obra~una” s predsednikom Hosnijem Mubarakom, koga je nazvao mudrim ~ovekom. “Verujem dauEgiptumo`edo}idodemokratskepromene vlastibezsukobasMubarakomkogazapadnezemqena~elusaSADsmatrajureferentnomta~komza~itavBliskiistok”.

KETRINE[TON VisokapredstavnicaEvropskeunijezaspoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton, u telefonskom razgovoru sa potpredsednikom EgiptaOmaromSulejmanom,izrazilajeveliku zabrinutost zbog „neprihvatqivih napada na u~esnike mirnih demonstracija” u toj zemqi. Dogovorili su se da ostanu u kontaktu narednihdana,stojiusaop{tenjuE{tonove.

DONALDRAMSFELD Biv{i ameri~ki ministar odbane Donald Ramsfeld,~ovekkojijeuadministracijipredsednikaXorxaBu{abiooli~ewerazmetqivostiisamouverenosti,sadaka`edajeratuIraku vredeo truda.Bliski istok, da je ostao na vlasti Sadam Husein, bio daleko opasnije mesto.Ramsfeldnemare~ikajawanikadaseradi zatvorenicimaiotehnikamaisle|ivawa.

Ruskazvona–spojtradicijeinovihizazova MOSKVA: UMoskvijeotvorenagodi{waizlo`ba - sajam „Crkvena zvowava zvona“, na kojoj je prikazano kako ruski majstori za zvona spajaju tradicijuovepravoslavneumetnostisnovimmogu}nostimainovimizazovimamodernogdoba.Zanimqivjepredlogprofesionalnihzvonaradase zvowavompozovuvoza~idasvrateuhramisa~ekajudapro|evremenajve}esaobra}ajnegu`ve,preneoje„GlasRusije”. Direktor prestoni~ke {kole zvonara Ilija Drozdihinje,nakonferencijiza{tampu,rekao daje,presvega,va`naobukaprofesionalnihzvonara,jerjezvonarskatradicija,kojajeprekinuta u sovjetsko vreme, prakti~no bila izgubqena. [kola se ne bavi samo obukom, ka`e stru~wak. Onikontroli{upostupakizlivawazvona,poma`u hramovima da oka~e zvona, da izgrade zvonik itd. „Ruskizvonarskistiljeunikatanizatoseideja za osnivawe {kole zvonara pojavila upravo u vezisaume}emzvowewa,jerjevrlomalostru~wakakojiznala~kimogudakoristekompletzvona. Ruskizvonarskistiljenajbogatiji,wegovaneponovqivostjeutome{tozvonarikoristeveliki brojzvona-dopetnaest”,obja{wavaDrozdihin. Ogromna zvona, koja zvu~e te{ko i nisko daju ujedna~enzvuk,anawihovomfonumalazvonaodzvawajuurazli~itimritmi~kim„obrascima“.I

tu je vrlo va`an momenat improvizacije, zato {tojepraksa„mehani~kogzvona“,kojaseprimewujeuinostranstvu,kadsenazvonicimamontirajukompjuterskisistemiikadsezvonamogupokrenuti~akiuzpomo}mobilnogtelefona-za pravoslavnozvononemogu}a,ka`estru~wak.Me|utim, i ovde su napravqeni „pultovi za upravqawe”dokojihdolazekonopci,vezanizaklatnazvona.Itadajedan~ovekuzpomo}no`nihpedala,nadlanicailaktovamo`edastvaraslo`enumelodiju. „Zvowavazvonajepozivnamolitvu.Zvonari, improvizuju}i,otkrivajudu{u.Toje`ivona~elo i smisao na{eg specifi~nog zvu~awa zvona. Tojesvojevrsnapropoveduzpomo}zvona”,isti~e zvonarIlijaDrozdihin.ZvowavazvonauRusiji nijeimalasamobogoslu`benufunkciju,womsu pozdravqani visoki gosti i upozoravalo se na pribli`avawe neprijateqa, pozivalo se na narodna sobrawa i objavqivala se mobilizacija, ~ak se upozoravalo i na nevreme, na primer, na me}avu,pri~aDrozdihin.Zanimqivajeidejada sezvowavompozovuvoza~idasa~ekajudapro|e vreme najve}e saobra}ajne gu`ve. Ideja je da se obnovitakozvanazvowavazame}avu,kojajeustaro vreme zalutale putnike, za vreme me}ave i oluje,usmeravalapremahramu,gdeje~ovekmogao dasa~ekadanepogodapro|e. (Tanjug)


balkan

dnevnik

Posle [inavatre i Hosni Mubarak s crnogorskim paso{em?

Novine ocewuju da mogu}e „sklawawe“ Hosnija Mubaraka u Crnu Goru ne bi bio prvi slu~aj i pods}aju da je tajlandski premijer Taksin [inavatra, svrgnut nakon „krvavih” demonstracija gra|ana te zemqe, dobio crnogorsko dr`avqanstvo i zapo~eo gradwu hotela na Svetom Stefanu. Podse}a se da je ve}inski vlasnik Oraskoma, egipatski mi li jar der Na gib Sa vi ris, pobegao iz Kaira sa sinovima egi pat skog pred sed ni ka Ho snija Mubaraka Alajom I Xamalom i grupom od oko 20 bogata{a iz obe zemqe. Oni su sa devetnaest privatnih, luksuznih aviona prebacili svoje porodice i najbli`e saradnike u Dubai, London i na Kipar, pi{e Dan.List podse}a da je Saviris, koji va`i za jednog od bliskih saradnika egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka sa kojim je povezan i jakim poslovnim vezama, zakupio poluostrvo Lu{tica kod Tivta i najavio da }e u izgradwu tu ri sti~ kog kom plek sa ulo`iti u toj uop{tini 1,1 milijardu evra. „Dan“ prenosi

i da se „u dobro obave{tenim krugovima ve} govori da }e Saviris preko Kipra do}i u Crnu Goru i pripremiti teren za mogu}i dolazak Hosnija Mubaraka i wegove porodice“. „Iako Saviris i porodica Ho sni ja Mu ba ra ka po se du ju bri tan ske pa so {e, vla snik Oraskoma izbegava Ujediweno kraqevstvo jer je u toj zemqi, na vod no, zlo u po tre bio bri tanski zakon o ste~aju“, navodi list. I podgori~ki nedeqnik “Monitor” u najnovijem broju op{irno pi{e o vezama vlasnika Oraskoma sa porodicom Hosnija Mubaraka i u~e-

{}u wegovog sina u projektu na Lu{tici. „Monitor“ podse}a da se Oraskom ugovorm potpisanim sa Vladom Crne Gore obavezao da na Lu{tici za 12 godina izgradi hotele, golf terene, {kolu, prodavnice, restorane, barove, apartmane i procewuje da }e se nakon „lomova u Egiptu radovi na Lu{tci mo`da zahuktati“. „Sada po{to se Egipat lomi, a novce iznesene iz te zemqe treba preseliti na druge ta~ke planete, ima li idealnijeg mesta od nedirnutog poluostrva na crnogorskoj strani Mediterana”, navodi Monitor. Nedeqenik pi{e da je pro{logodi{wi susret tada{weg cr no gor skog pre mje ra Mi la \ukanovi}a sa Hosnijem Mubarakom u Kairu pripremio upravo vlasnik Oraskoma, uz asistenciju advokata Florijana Amarelera, koji je zadu`en za projekte u Crnoj Gori. Amareler je odbio da za Monitor govori o vezama dve najmo}nije egipatske porodice i wihovim poslovima u Crnoj Gori. (Tanjug)

23

KOORDINATORIPRIORITETADUNAVSKESTRATEGIJE

CRNOGORSKA[TAMPA

POD GO RI CA: Egi pat ski pred sed nik Ho sni Mu ba rak, ~ija se smena tra`i ve} 11. dan masovnim protestima na ulicama Kaira, nakon o~ekivanog povla~ewa uto~i{te bi mogao na}i u Crnoj Gori, pi{e podgori~ka {tampa. Novine navode da je mogu}nost realna jer je jedan od Mubarakovih sinova Xamal, vlasnik „zna~ajnog dela akcija“ kompanije Oraskom, koja je sa crnogorskom Vladom pro{le go di ne pot pi sa la ugo vor o grad wi eks klu ziv nog tu ri sti~kog naseqa na poluostrvu Lu{tica kod Tivta.

subota5.februar2011.

Srbiji i Hrvatskoj va`na uloga BRISEL: Srbija i Hrvatska jedine su dr`ave potencijalne ~lanice Evropske unije koje su u okviru Dunavske strategije dobile ulogu koordinatora u strate{kim domenima za razvoj dunavskog regiona. U Budimpe{ti je pr dva dana objavqena lista zemaqa koordinatora prioritetnih oblasti Dunavske strategije po kojoj }e Srbija koordinirati oblast `elezni~kog, drumskog i vazdu{nog transporta sa Slovenijom i ekonomiju znawa sa Slova~kom. Srbija }e tako zajedno sa Slovenijom biti koordinator za kopneni i vazdu{ni saobra}aj u okviru prvog strate{kog domena, u sklopu kojeg su jo{ kao koordinatori za re~ni saobra}aj imenovani Austrija i Rumunija, a zajedno sa Slova~kom bi}e koordinator i za domen razvoja ekonomije znawa. Iako je prvobitno bilo planirano da Srbija dobije ulogu koordinatora i u domenu bezbednosti i borbe protiv organizovanog kriminala, koordinaciju u ovome podeli}e Nema~ka i Bugarska. Hrvatska je, kao i Srbija, dobila ulogu koordinatora u dva strate{ka domena - o~uvawu `ivotne sredine (zajedno sa nema~kom pokrajinom Bavarskom) i pospe{ivawu konkurentnosti (sa nema~kom pokrajinom Banden Virtenberg).U ostalih {est domena ulogu koordinatora podeli}e ^e{ka i Ma|arska za odr`ivu energiju, Bugarska i Rumunija za pospe{ivawe turizma, Ma|arska i Slova~ka za poboq{awe kvaliteta voda, Ma|arska i Rumunija za suo~avawe sa pri-

Dunavskastrategija{ansaizaDTD

rodnim rizicima, Moldavija (koja se ne nalazi u evropskoj strategiji za pro{irewe, nego Isto~nom partnerstvu) i Austrija za investirawe u qude i ve{tine i Slovenija i Austrija za poboq{avawe institucionalnih kapaciteta i saradwe. Dr`ave-koordinatori ima}e za zadatak da predvode sprovo|ewe strategije pripremaju}i program rada i identifikuju}i izvore finansirawa kako bi sva dostupna finansijska sredstva EU bila iskori{}ena na najboqi mogu}i na~in i to bez stvarawa novih fondova, novih pravila ili novih institucija. zabrani koordinatori trebalo bi da odmah po~nu sa pripremama za sprovo|ewe Strategije za region koji se prostire od Nema~ke na zapadu do Ukrajine na istoku i koji se suo~ava sa ozbiqnimi izazovima kao {to su neiskori-

{}en saobra}ajni potencijal zbog nedostatka putne i `elezni~ke infrastrukture, ali i nekoordinisanih napora u obrazovawu, istra`ivawu i inovacijama. Razvojni pristup koji EU sada `eli da primeni u Dunavskom regionu ve} je uspe{no primewen u Balti~kom regionu. Iako za ovu strategiju nisu izdvojena zasebna sredstva, kroz razli~ite programe EU ve} su obezbe|eni zna~ajni finansijski programi. Tako je, na primer, samo za politiku povezivawa za period do 2013. preko Evropskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za povezivawe i Evropskog socijalnog fonda obezbe|eno stotinu milijardi evra. Strategija se odnosi na dr`ave dunavskog sliva i wihove neposredne susede - Nema~ku, Austriju, Slova~ku, ^e{ku, Ma|arsku, Sloveniju, Rumuniju i Bugarsku, u

Hrvatska i SAD potpisale sporazum o aviosaobra}aju ZAGREB: Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton, posle razgovora sa hrvatskim {efom diplomatije Gordanom Jandrokovi}em u Va{ingtonu, izjavila je da „SAD podr`avaju Hrvatsku u va`nom istorijskom momentu pred ulaskom u Evropsku uniju jer smatraju da je hrvatski narod zaslu`io svoje mesto u toj zajednici”. Hrvatski mediji su preneli i ocenu Klintonove da SAD i Hrvatska dele ~vrsto prijateqstvo i partnerstvo i da je Hrvatska pokazala liderstvo na globalnim pitawima u svom regionu i duboko partnerstvo s Amerikom u mirovnoj misiji u Avganistanu. Iz izve{taja sa konferencije za novinae objavqenog na Internet stranici Stejt Dipartmenta, mediji su preneli izjavu ameri~-

kog dr`avnog sekretara da „na zapadnom Balkanu Hrvatska nastavqa da bude lider, uz vodstvo u procesu pomirewa u regionu”. Klintonova je pohvalila hrvatske razgovore sa Srbijom zbog olak{awa povratka izbeglica i re{avawa me|usobnih otvorenih pitawa i dodala da Hrvatska podr`ava Bosnu i Hercegovinu na putu reformi i evroatlantskih integracija. Dr`avni sekretar SAD i Jandrokovi} potpisali su Sporazum o vazdu{nom saobra}aju izme|u vlada SAD i Hrvatske, zajedni~ki oceniv{i da }e to omogu}iti dolazak ve}eg broja ameri~kih turista u Hrvatsku i otvoriti nove mogu}nosti investirawa. (Tanjug)

okviru EU, na Hrvatsku, Srbiju, BiH, Crnu Goru, u okviru Strategije pro{irewa, i Moldaviju i Ukrajinu u okviru Isto~nog partnerstva. Dunavska strategija zasnovana je na ~etiri stuba - povezivawe regiona (poboq{avawe mobilnosti, ja~awe kulturne saradwe i turizma, ohrabrivawe upotrebe obnovqive energije), za{titu `ivotne sredine (poboq{avawe kvaliteta vode, suo~avawe sa prirodnim izazovima i o~uvawe biolo{ke raznolikosti), izgradwu prosperiteta (razvoj istra`iva~kih kapaciteta, obrazovawe i informacione tehnologije) i ja~awe regiona (poboq{avawe institucionalnih kapaciteta i saradwe u borbi protiv organizovanog kriminala). U okviru Strategije predvi|en je i razvoj efikasnih multimodalnih terminala na Dunavu kako bi se re~ni saobra}aj adekvatno povezao sa kopnenim, `elezni~kim i vazdu{nim i Srbija upravo u ovome vidi jednu od svojih velikih razvojnih prilika i bori}e se da ovaj punkt bude izgra|en negde u blizini Beograda. Od ve}ih projekata u okviru Strategije, Srbija planira i da sprovede ~i{}ewe veoma zapu{tenog kanala Dunav-Tisa-Dunav i izgradwu centra za preradu otpadnih voda u Beogradu, {to je projekat vredan vi{e stotina miliona evra. Imaju}i u vidu da je Dunavska strategija interni dokument Evropske unije, koordinacija ovim oblastima predstavqa veliku {ansu, ali i obavezu Srbije. (Tanjug)

„[korpion” uskoro slobodan? ZAGREB: Hrvatski helsin{ki odbor za qudska prava (HHO) upozorio je ju~e da bi Milorad Momi}, biv{i pripadnik paravojne jedinice „[korpioni” koji je osumwi~en za u~e{}e u ubistvu Bo{waka u Srebrenici 1995. godine, a uhap{en nedavno u Francuskoj po zahtevu Srbije, mogao biti oslobo|en ako Hrvatska ne bude tra`ila wegovo izru~ewe. Helsin{ki odbor je dobio informaciju od francuskih kolega, koji su objasnili da Momi} sada ima francusko dr`avqanstvo, dok je ranije imao hrvatsko. Ako Hrvatska ne zatra`i wegovo izru~ewe ili ga ne odobri zemqama u regionu - Srbiji i Bosni i Hercegovini na ~ijim su teritorijima “[korpioni” zlo~ina~ki delovali, Momi}a }e francuske vlasti osloboditi za {est dana”, navodi se u saop{tewu koje je potpisao predsednika HHO Ivan Zvonimir ^i~ak. (Tanjug)

Gr~ka planira produ`ewe Protesti albanske opozicije radnog vremena ATI NA: Ministar unutra{wih poslova Gr~ke Janis Ragusis predlo`io je zaposlenima u javnom sektoru da produ`e radno vreme bez pove}awa plata kako bi pomogli zemqi da prebrodi veliku du`ni~ku krizu. Gr~ka, koja je u maju dobila 110 milijardi evra (150 milijardi dolara) zajma od Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) u zamenu za kresawe deficita i re for mi sa we ne e fi ka snog javnog sektora, ve} je snizila plate i penzije u tom sektoru, {to je dovelo do protesta i {traj ko va, pod se tio je Roj ters. Ministar Ragusis je na sastanku sa sindikatima u ~etvrtak predlo`io da zaposleni u javnom sektoru rade 40 sati nedeq no, pre ma sa da {wih 37,5 sati, {to bi bilo u skladu s privatnim sektorom. Uporedo s pove}awem broja radnih sati, ministar planira i izmenu radnog vremena kako bi gra|ani dobijali usluge u tokom popodneva. „@elimo da pove}amo produktivnost u javnom sektoru kako bismo unapredili usluge

gra|anima. To su glavni prioriteti”, rekao je Ragusis. On je rekao da ovi predlozi nisu jedan od uslova zajma za spasavawe, dobijenog od EU i MMF. Sindikat zaposlenih u javnom sektoru ADEDY je odmah odbacio Ragusisove predloge.

ju kao glav nu pre pre ku eko nomskom rastu. Plate zaposlenih u javnom sektoru su sni`ene za oko 15 odsto od izbijawa du`nicke krize u 2009. Za po sle ni u pri vat nom sek to ru su ta ko |e po go |e ni gu bi ci ma rad nih me sta ili po ve }a-

Ilekariprete{trajkom Gr~ki doktori, farmaceuti i drugi zdravstveni radnici napustili su ju~e svoja radna mesta u znak protesta zbog vladinih reformi koja je prinu|ena da i u ovoj oblasti zavodi mere {tedwe.Vlada je pripremila nacrt zakona u kome su predvi|ene reforme odnosno odricawa zaposlenih u ovoj oblasti kako bi se stalo na kraj rasipawu sredstava i korupciji.U pojedinim sindikatima zdravstvenih radnika prete da }e po~eti {trajk na neodre|eno vreme, ukoliko vlada ne povu~e sporni zakon. Atina je ju~e ~etiri sata bila i bez javnog prevoza, po{to se zaposleni protive merama {tedwe i u ovoj oblasti. „Vlada se priprema za novi napad na javni sektor i na javne usluge”, ukazano je u saop{te wu tog sin di ka ta. Za po sleni u javnom sektoru Gr~ke se ve} odavno `ale da su vladine kan ce la ri je pre na tr pa ne bes po sle nim rad ni ci ma ko je od otpu{tawa {titi ustav. Pri vat ne kom pa ni je, pak, navode birokratiju i korupci-

wem kon ku ren ci je, {to je re zul tat re for mi tr `i {ta ra da. Vo de }i gr~ ki sin di ka ti u javnom i privatnom sektoru, koji predstavqaju oko 2,5 miliona radnika ili oko polovinu ukupne radne snage u Gr~koj, }e 23. februara odr`ati zajedni~ki 24-~asovni {trajk. (Tanjug)

TIRANA: Hiqade gra|ana Albanije, predvo|eni opozicionom Socijalisti~kom partijom, odr`ale su ju~e u Tirani i jo{ tri grada u zemqi mirne demonstracije, na kojima su tra`ili ostavku vlade i raspisivawe vanrednih izbora. „Mi `elimo Albaniju bez Saqija (Beri{e, premijera), ispisali su demonstranti u Tirani, koji su istovremeno uzvikivali „Beri{a, lopov”. „Jedino re{ewe je da Bri{a ode. On je uvukao zemqu u veliko siroma{tvo i nezaposlenost”, prenosi agencija AP izjavu Ru`di Hoxe, jednog od najmawe 5.000 gra|ana koji su protestovali ulica-

ma Tirane. Pristalice vode}e opozicione Socijalisti~ke partije ju~e su odr`ale mirne proteste i u Valoni, Kor~i i Le}u, javile su agencije.U Socijalisti~koj partiji najavquju da }e svakog

petka nastaviti da odr`avaju mitinge sve dok vlada ne podnese ostavku, koju ina~e optu`uju za izborne kra|e, korupciju i kriminal.U vladi odbijaju te optu`be i isti~u da opozicija poku{ava da se silom dokopa vlasti. Na prvom protestnom skupu opozicije u Tirani, koji je odr`an 21. januara, do{lo je do sukoba, u kojima su pripadnici slu`be bezbednosti ubili trojicu demonstranata, dok je vi{e od 100 povre|eno.To je izazvalo veliku zabrinutost u Va{ingtonu i Briselu, koji tra`e da dve strane otvore dijalog i re{e probleme koji ve} du`e vreme optere}uju wihove odnose(Tanjug)

@ene protiv makedonskog suda SKOPQE: Vi{e `enskih organizacija i politi~arke iz redova opozicije odr`ale su protest ispred Krivi~nog suda u Skopqu, u znak pod{ke osumwi~enima u slu~aju „Pau~ina” kojima je danas produ`en pritvor. U slu~aju „Pau~ina”, 14 osoba je osumwi~eno za finansijske malverzacije i utaju poreza od vi{e od 4 miliona evra, a me|u wima je vlasnik TV A1 Velija

Ramkovski, direktorka televizije Aneta Ko~i{ki i rukovodioci i zaposleni u firmama za koje finansijska policija i poreska uprava tvrde da su direktno povezane s Ramkovskim. Povod za ju~era{weg proteste ispred Krivi~nog suda je jedna od pritvorenih, koja je u ranoj fazi trudno}e izgubila plod, a tek ju~e pu{tena u ku}ni pritvor, iako su advokati i javnost tra`ili od

suda da zbog specifi~no zdravstveno stawe 41- godi{wa `ena napusti istra`ni zatvor. Ra~uni A1 televizije i firme koja izdaje tri lista – “[pic”, “Vreme” ostaju blokirani do ponedeqka kada }e se odlu~ivati o tome. Novinari TV A1 i daqe svoj program u`ivo emituju iz improvizovanog studija ispred zgrade Vlade u Skopqu, a novine redovno izlaze. (Tanjug)


24

subota5.februar2011.

oglasi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

subota5.februar2011.

POMEN Dana, 8. februara 2011. godine navr{i}e se deset godina od kako nije sa nama na{ dragi i voqeni

25

S neizmernom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga majka i baka

Milojka Perovi} ro|. 1937. godine

Krsta Popovi} iz Sremskih Karlovaca Uvek ga se rado se}a wegova porodica.

Sahrana je danas, 5. 2. 2011. godine, u 14.30 sati, na Centralnom grobqu u Futogu. O`alo{}eni: sin Dragan, snaja Leda sa decom. 21299

21174

Posledwi pozdrav dragoj baki

Milojki Perovi}

Posledwi pozdrav dragom ocu, svekru i dedi

Rajku Novakovi}u

Bako, tvoje postojawe bilo je na{a radost. Tuga za tobom osta}e ve~no. Neka te na putu do an|ela prati na{a qubav ve~na.

od: sina Vladice, snahe Biqane, unuka Aleksandra i Nenada.

Unuka Bojana i unuk Bojan. 21312 21300

GODI[WI POMEN na{oj dragoj

IZDAJEM na Bulevaru oslobo|ewa 28 lokal, 35m2, na dva nivoa, pogodan za kancelariju, butik i sli~no. Telefoni: 063/546-319, 063/515-402. 20749 IZDAJEM kompletno name{tenu jednoiposoban stan u ulici Novosadskog Sajma od 7 - 9. Tel. 063/765-36-32. 21066 IZDAJEM novu, potpuno name{tenu garsoweru uz Bulevar oslobo|ewa, Telefoni: 468-294 i 063/82-27-209. 20840 IZDAJEM prazan dvosoban stan na du`i period, Liman 1, cena 200E. Telefon 021/465130. 20928 IZDAJEM jednosoban stan na Satelitu pored {kole, komforan i potpuno name{ten sa svom tehnikom. Odmah useqiv 140e. Telefon 064/12-27-684. 21107 LIMAN III, jednoiposoban stan, 44m2, Narodnog fronta 28, prazan, sa kuhiwskim elementima, klima, ktv, terasa, cena 160E. Telefoni: 062/1662041, 021/6417165. 21110

GRA\EVINSKI plac od 27 ari na Trand`amentu - Novi Sad. Mogu}a podela na 2. Telefon 064/22-877-31. 21118 SAJLOVO 5 ari placa, struja, voda, plin, telefon 1/1. Hitno. Telefon 063/83-63-213. 20959

Rajku Novakovi}u

ro|. Radeti}

iz Ka}a

i

LADA110, 16w, zlatno-srebrna, 2003 god, 42.600km, o~uvana, gara`irana, ekstra, no ve gume. Telefoni: 062/1662041, 021/6417165. 21108

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom

Posledwi pozdrav

Milojki Perovi}

Snaja Sava i sinovci Zoran i Mi}a sa porodicama.

od porodice \or|evi}.

21304

21301

Posledwi pozdrav sestri

DIHTOVAWE drvenih prozora aluminijumskim fleksibilnim lajsnama, za{tita od promaje, buke i pra{ine, cena 150 din/m. Telefoni: 021/500612, 063/8426-848 i 063/8424716. 20371 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 20829

POTREBAN pekarski radnik sa iskustvom. Telefon 505-813 ili 062/107-4325. 21138 DVOSOBAN 55m2 preko puta @elezni~ke stanice, drugi sprat, vlasnik, bez posrednika, ukwi`eno. Hitno! Telefon 063/518-781. 21034 SOMBORSKI Bulevar - dupleks 75m2 33.000e. 60m2. Cena 31.000 E. terasa. Telefon 021/541-948, 064/239-7331. 21125

Iki To{i}

Posledwi pozdrav deveru i stricu

ZALAGAONICA! Najpovoqniji otkup: zlata, dukata, srebra, dijamanata, brilijanata, platine ru~nih i kaminskih satova, antikviteta. Nov~ane pozajmice. Telefoni: 063/351-531, 021/661-0916. 18878 PRODAJEM bukova drva mogu}a rezawa i cepawa prevoz gratis. Telefon 063/77-19142, 061/617-22-19. 20902 ^ISTIM podrume, tavane, dvori{ta, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, karoserije, prodajem ugaq. Telefoni: 6618-846, 063/8485495. 21095

Budimiru To{i}u obele`i}emo danas, 5. 2. 2011. godine, u 11 ~asova, na pravoslavnom grobqu u Zmajevu. S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomene na vas.

Melanija Vrap~ev Zorki Beqin Sa puno qubavi ~uva}u te od zaborava.

Sestra - svastika Novka i zet - pa{enog Svetislav Ili}, sestra- zaova Vela sa porodicom Rackovi} i porodice: Medenica, Radujko, Tomec i @i`akov.

od brata Rajka i wegove porodice Zec.

21298

21302

Uz posledwi pozdrav, opra{tamo se od na{eg dragog {kolskog druga

Vladimira - Vlatka Monarova

Tvoja seja Natalija.

21303

Preminuo je u 81. godini, za nas iznenada

Posledwi pozdrav

Nikola Mati}

Zori Beqin

Wegov VIII - b Gimnazije „Svetozar Markovi}�, Generacija 1955/56. godine.

od sestre Borke sa porodicom.

21309

21316

Tvoji mili i dragi, u ~ijim srcima ostaje{ zauvek: supruga Grozda, sin Boro, k}erke Slavica i Radmila.

21297


26

^iTUQe l POMeni

subota5.februar2011.

Posledwi stricu

pozdrav

na{em

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Svetislavu Geri}u 19. 3. 1947 - 27. 12. 2010.

Rajku Novakovi}u

odr`a}e se danas, 5. 2. 2011. u 10.30 sati, na @abaqskom grobqu. Porodica.

Tvoje bratanice: Branka i Rosanka sa porodicama.

^ETVOROGODI[WI POMEN na{oj najmilijoj.

Mirjana Tokin

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom pa{ancu, {ogoru i te~i

Boro Jovi{i}

Bori Jovi{i}u

6. 2. 2007 - 6. 2. 2011.

1956 - 2011.

Za tobom je ostala velika praznina, tuga i bol. Vreme nikada ne}e izbrisati tvoj lik i veliko srce u kome je bilo mesta za sve nas. Suprug Milan, }erke Tawa i Oqa sa porodicama.

od \uri}: Joke, Mirka, Milana, Sawe i Branka.

21283

21293

21313

Sahrana je danas, 5. 2. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: majka Zorka, supruga Grozda i }erke Zorica i Bojana sa porodicama. 21243

Posledwi pozdrav

SE]AWE

Na{ dragi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 3. 2. 2011. godine preminuo na{ voqeni

Obave{tavamo da je 4. februara 2011. godine preminula

Danas se navr{ava sedam godina od smrti na{eg dragog brata Uvek }e{ ostati u na{im srcima.

21306

Posledwi pozdrav dragom i po{tovanom zetu i te~i

Miodrag Duki} 1940 - 2011.

Olga Stan~i}

Bori

Dragi Debeli, bio si na{e srce, na{a snaga, sada na{a srca kucaju za tebe. Tvoji: }erka Sandra, zet Nenad, unuke Jelena i Ma{a Mini}.

Jelena Vukovi} sa porodicom.

21311

21285

SE]AWE Danas se navr{ava sedam godina od smrti na{eg dragog brata

Mi{i Duki}u

1924 - 2011.

Neboj{e @ugi}a od prijateqa: Ratka, Mile, Koste i Vesne.

Sahrana je u ponedeqak, 7. februara 2011. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sin Sava, snaja Qubica, unuke Brankica i Olgica i zet Branko. 21265

21292

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav dragom bratu.

od: {uraka Vase Durkovi}a, Qiqe Durkovi} i Sowe Uzelac sa porodicama.

21308

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je 4. 2. 2011. godine preminuo u 88. godini

Miodrag Duki} 1940 - 2011. Hvala za svu qubav koju si nam nesebi~no pru`io. Volimo te i nikad te ne}emo zaboraviti.

Neboj{e @ugi}a

Tvoji najmiliji: supruga i sin sa porodicom.

Milan Jakovqevi}

1951 - 2011.

Velibor @ugi} sa porodicom.

Porodica Paji}.

21286

21296

21310

POMEN Danas, 5. 2. 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

Cve}e Vrbajac

Bori Jovi{i}u

Draga

Posledwi pozdrav dragom ocu, dedi i tastu

Sestra Sejka sa porodicama Martinovi} i [kori}. 21197

Dana, 10. februara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih i bolnih dana od smrti mog jedinog brata

1922 - 2011.

Sahrana }e se obaviti u ponedeqak, 7. 2. 2011. godine, u 13.30 sati, na Gradskom grobqu.

baba Anka Jovana Jezdimirovi}a

O`alo{}eni wegovi najbli`i.

ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

iz ^erevi}a Ve~no o`alo{}eni: supruga Rajka sa decom, sestre Zorica Jezdimirovi} Kaloper i Kata Dragojlov.

21270

Tvoja unuka Sowa sa suprugom ^edomirom i tvoji mili prunuci Nikola i Stefan.

21249

POMEN Danas, 5. 2. 2011. godine, na grobqu u Ka}u obele`i}emo ~etrdesetodnevni pomen na{em

Milana Krli}a

Bori Jovi{i}u K}erka Zorica, unuk Uro{, unuka Teodora i zet Milan Paji}.

21319

S qubavqu, ponosom i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Krstina, sin Mi{o, }erka Bo`ana sa porodicama. 21230

21237

21295

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

Bori Jovi{i}u

Iliji Duki}u

Dragi brate, dostojanstvo tvog bi}a i tvoje du{e vredno je pa`we i se}awa za sva vremena i posle tebe. Sre}ni smo i ponosni {to si kao takav bio deo nas, a veoma tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji Paro{ki: sestra Kosovka, zet Nestor i sestri}i Gordan i Dragan sa porodicama.

Krstini Rajevi}

Igor Pavli~i} gradona~elnik Novog Sada.

od Kostinih koleginica i kolega iz „Poqoprivrednika�.

889/P

888/P


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Dana, 3. 2. 2011. godine, preminuo je na{ suprug, otac i deda

Bi}e{ zauvek u mom srcu

PETOGODI[WI POMEN na na{eg dragog

subota5.februar2011.

POMEN Navr{ava se godinu dana od kako nas je napustio na{ voqeni

Desimir Ristivojevi}

Milanka Marjanovi}a

1935-2011.

1935-2011.

@ive}e{ zauvek kroz najlep{e uspomene koje bolno podse}aju na sve {to smo s tobom izgubili.

Pomen }e se odr`ati 5. 2. 2011. godine, na Centralnom grobqu u Futogu, u 10.30 ~asova.

^uvaju te od zaborava tvoje: Jelena i Vukica.

O`alo{}ena porodica Drqa~a.

21263

21282

POMEN Navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke i bake

Posledwi pozdrav na{oj dragoj kom{inici

Tvoj unuk i sin Milo{.

Sahrana je danas, 5. 2. 2011. godine, na Uspenskom grobqu, u 15 ~asova. 21253

21254

POMEN Dana, 10. 2. 2011. godine, navr{ava se pet godina od kako si oti{la zauvek.

Posledwi supruzi

pozdrav

dragoj

ZorkiBeqin

Desimir Ristivojevi} O`alo{}eni: supruga i }erka sa porodicom.

Posledwi pozdrav prijatequ

27

Milorad-Milan Drqa~a

RajkuNovakovi}u od prijateqa Stankin.

od: supruga @ivka, sinova \or|a i Neboj{e, snajai unuka. Uvek }e{ nam ostati u se}awu. Sahrana je danas, 5. 2. 2011. godine, na centralnom grobqu u Futogu, u 13 ~asova.

21267

21271

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi pozdrav

MelanijaVrap~ev

VericaGavrilovi} Vera S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu i se}awe na tebe. Tvoji najmiliji.

Draga na{a teto i sejo, hvala ti za osmehe, za tople dodire, hvala za sve ne`ne re~i i utehe, za svaki zagrqaj i dodir dlana po kosi... Hvala {to si bila na{a i mi tvoje. Budi spokojna s na{om qubavqu. Sestri~ine: Svetlana sa porodicom, Sne`ana i sestra Nata.

21251

BoriJovi{i}u

Danas, 5. februara, u 11 ~asova, poseti}emo wenu ve~nu ku}u na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

od: }erke Bojane, zeta Vlade i unuka Nemawe i Lane.

21246

21244

Na{em stricu

od porodice Goli}.

od: Nade,Pere, Radovanai Zorana sa porodicama.

21272

21279

21277

Danas, 5. februara, u 11 ~asova, na grobqu u ^elarevu, da}emo ~etrdesetodnevni pomen na{oj voqenoj

s po{tovawem i qubavqu posledwi pozdrav od: Vesne,Jasne i Maje sa porodicama.

21256

Dragom deveru, stricu i dedi

MilkiPetkovi} S tobom su uspomene da se s qubavqu i srce i daqe srcima.

ostale ve~ne pamte i pri~aju ponosom. Tvoje kuca u na{im

posledwi pozdrav od: Stane,Tawe,Sr|ana i Sr|anePopovi} i Sta{eRackov.

21255

Posledwi pozdrav dragoj snahi

GODI[WI POMEN dragoj majci

MiliciBle{i}

MelankiVrap~ev

Sa tugom i bolom ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu, qubav koju si nam nesebi~no pru`ila. Zauvek si sa nama u na{im srcima.

od zaove Biserke^ejovi}.

Tvoje }erke: Borka,Spomenka i Daliborka sa porodicama. 21258

21257

RajkuNovakovi}u

RajkuNovakovi}u

od: sestre \uje, sestri}a Mi}e i Braneta sa porodicama.

od kumova Qubi{e i MiliceGo{i}.

21276

21275

Tvoji najmiliji. 21259

^ETRDESETODNEVNI POMEN ujni

MilkiPetkovi}

SaviGavari}u

Posledwi pozdrav ~ika

Posledwi pozdrav bratu

1943-2010.

Bo{kuRadakovi}u

21250

RajkuNovakovi}u

od kom{ijaiz DrIvanaRibara1-7.

21262

Danas, 5. 2. 2011. godine, u 11 ~asova, na grobqu u [ajka{u, odr`a}e se ~etrdesetodnevni pomen na{em dragom bratu i stricu

Brat Dragomir i sinovac Milenko.

RajkuNovakovi}u

O`alo{}eni: sinovi Milan i @ivko sa decom.

Bo{kuRadakovi}u

Bori

od porodice NedeqkaTepi}a.

QubiciDra`i}

ro|.Dovijarski

21264

Posledwi pozdrav dragom i voqenom ocu i dedi

Posledwi pozdrav zetu

An|elkeSrdi}

od porodice Ga{par.

Posledwi pozdrav voqenom ocu

RajkuNovakovi}u od: }erke Radmile, zeta Nenada i unuka Vladimira i Nata{e.

21278

21260

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj

MilkiPetkovi} Uvek }e{ nam ostati u se}awu.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ suprug, otac i deda

RajkoNovakovi} 1931-2011. Sahrana }e se obaviti 5. 2. 2011. godine, u 13.30 ~asova, na mesnom grobqu u Ka}u.

Vaska i Zora sa porodicama.

O`alo{}ena porodica: supruga Danica, sin Vladica i }erka Radmila sa porodicama.

21261

21280


28

^iTUQe l POMeni

subota5.februar2011.

Dana, 3. 2. 2011. prestalo je da kuca srce

Posledwi pozdrav zetu

POMEN

dnevnik

Sa neizmernom tugom opra{tamo se od sestre

POMEN

Josipe Monarev Seke

Zora Pe{i}

SE]AWE

Frajs Petar - Bata Melanije Vrap~ev ro|. 21. 6. 1948. Obave{tavamo svu rodbinu i prijateqe da je sahrana danas, 5. 2. 2011. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu.

7. 2. 2004 - 7. 2. 2011. iz Koviqa

Bori Jovi{i}u od porodice Milana Tepi}a.

O`alo{}eni: sin i }erka sa porodicama. 21245

21239

Posledwi pozdrav na{oj majci

Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je 2. 2. 2011. godine preminuo

Melaniji Vrap~ev

Imre Horvat

Hvala ti za svu qubav i podr{ku koju si nesebi~no davala.

Sahrana je danas, 5. 2. 2011. godine, u 13 ~asova, na Novo-majurskom grobqu u Petrovaradinu.

Sin Sa{a, }erka Sawa i unuci.

Sestra Marica i sestri~ina Milica.

Posledwi pozdrav bratu i ~iki.

dragom

[ESTOGODI[WI POMEN Dana 4. 2. 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

Cve}e Vrbajac

Stevana Qepojevi}a

Porodica Kija~ki.

Vole Te i uspomenu na Tebe ~uvaju Tvoji: supruga Milomirka i porodica Pantovi}.

21238

21135

21166

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav po{tovanom kom{iji

POMEN Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga supruga, mama i baka

na{oj kom{inici

Jovan Milivojevi}

iz Koviqa Na{oj dobroj snahi od zaove Mile i zeta Tadije.

21133

21090

O`alo{}ene porodice Horvat i Utje{anovi}.

21241

^ETVOROGODI[WI POMEN

Rado te se se}amo, uvek si u na{im mislima. Neka te an|eli ~uvaju. Supruga Katica, sin Laza, snaja Qiqa, unuci Katarina i Petar, }erka Jasna, zet Paja i unuci Pera i Jelena.

Dana, 6. 2. 2011. godine navr{ava se deset godina od kako je preminuo moj suprug. O`alo{}ena supruga Nada.

21182

21087

Dana 9. 2. 2011. godine, navr{ava se {est meseci od kada nas je napustio na{

[ESTOMESE^NI POMEN Na{em dragom suprugu, ocu, dedi i pradedi.

Nikola Petrovi}

Milan Powevi}

S tugom u srcu ~uva}e ga od zaborava wegovi: supruga Du{anka, sin Milanko i }erka Biqana sa porodicama.

Pro{lo je bolnih {est meseci kako si nas napustio ali si nam stalno u mislima. Supruga Darinka, sin Petar, unuke Sawa i Tawa sa porodicama.

20992

21084

GODI[WI POMEN

SE]AWE

Vidi Jovanovi} Stanari zgrade Bulevar oslobo|ewa 14.

Du{an Joci}

21248

Radojica Mehanxi}

Vladimiru Monarovu

doktor docent 1960 - 2007. Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav. Utehe nema, tuga ostaje.

Zora Pe{i} iz Koviqa 1. 1. 1944 - 31. 12. 2010.

Stanari Narodnog fronta 68 - 66.

Mnogo nam nedostaje{. Tvoji uku}ani: suprug @arko, sin Stevan, snaha Vesna i unu~ad Branka i @arko.

21287

21181

dragom

POMEN Navr{ava se tu`nih 40 dana od kada nije sa nama na{a sestra, zaova i tetka

Tast Qubi{a i ta{ta Mila. 21221

Danas, 5. februara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg

Radoslav Maleti}

11. 11. 1931 - 8. 2. 1986.

Ratko Do{en

Posledwi bratu i uji.

pozdrav

„Smrt ne postoji! Qudi umiru, tek kad ih svi zaborave...� I. Aqende Nisu Te zaboravili: Vera, Nenad, Tijana, Emilija i Du{an.

Vreme prolazi ali svakim danom te se setimo, jer sve oko nas podse}a na tebe i te{i nas da uvek bdi{ nad nama. Tvoj vedri lik `ivi kroz najlep{e uspomene i dok smo `ivi `ive}e i se}awe na tebe. Mnogo nam nedostaje{. Tvoja deca. 21004

21006

GODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav ~ika Ratku od Vandinih drugarica: Marine i Milene.

21216

POMEN

Save Gavari}a Tim povodom poseti}emo wegov grob i polo`iti cve}e. S qubavqu, wegovi najmiliji.

3. 1. 2007 - 3. 1. 2011.

Josipi Monarev Seki

\uro Brankovi} 13. 2. 2010 - 13. 2. 2011.

Hvala ti za sve i po~ivaj u miru.

Posledwi pozdrav bratu, uji i {ogoru.

1962 - 2010.

Ponosni smo {to si bila deo na{eg `ivota i borila se kroz ceo `ivot punim srcem do posledweg dana. O`alo{}eni: brat Stevan, snaha \ur|a, deca Mi}a i Vlada sa porodicama.

Sa qubavqu ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoja Radmila sa decom.

Tvoj {urak Stevan sa porodicom.

21179

20951

21003

21121

Kristina Brankovi}

Mojoj majci

Radoslav Maleti}

ro|. Andri}

Sestra Zorica i familije Suba{i} i Eze.

21178

Stanki Kova~evi}

Zora Pe{i}

Cve}e Vrbajac

dragom

Cve}e Vrbajac

Porodica Prodanov.

Tvoj To{a Po`wakuqi}.

S qubavqu i po{tovawem uspomenu na Vas ~uvaju Va{a deca i unuci.

21236

21130

21119

Osta}e{ ve~no u mom se}awu.

POMEN

JEDNOGODI[WI POMEN

Zora Pe{i}

Radoslav Maleti}

Radoslav Maleti}

iz Koviqa

1962 - 2010.

1962 - 2010.

Oko moje, pro{lo je 40 dana bez tvog bri`nog pogleda i ne`nog osmeha.

Nikada ne}emo mo}i da se naviknemo da `ivimo bez tebe. Vreme prolazi, a tuga i bol za tobom su sve ve}i.

Ti si bio i osta}e{ moja jedina i najve}a qubav.

Tvoja neute{na }erka Mila, unuke \ur|ica, Zorica i Milica i zet Mladen. 21180

Tvoja k}erka Jelena, sin \or|e, supruga Gordana i ta{ta Jovanka.

Tvoja supruga Gordana.

21001

21002


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Dana 10. februara 2011. godine, navr{i}e se devet godina od kako nije sa nama

^uvamo uspomenu na na{u mamu i baku.

subota5.februar2011.

29

Danas, 5. februara 2011. godine, je godina dana od kako nije sa nama na{ dragi i dobri deka, tata, suprug i brat

Dana 9. 2. 2011. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

[ESTOMESE^NI POMEN

Aleksandar Lopu{ina

Stevana Ne}aka

Sa{i

Marija Obradovi} Milo{ Cvejin

ro|. Leti} 1929 - 2001.

Za wim tuguju oni koji su ga najvi{e voleli.

Zauvek smo ponosni na wenu dobrotu, plemenitost i po`rtvovanost.

Supruga Mara i unuka Marijana.

Wegovi najmiliji.

S tugom i qubavqu wegovi najmiliji: Vera, Vujadin, Goga i Stevan.

S qubavqu, tvoja Du{ica Ne`a.

21000

21184

Sin Du{an i unuka Jelena. 20950

20727

20999

^ETRDESETODNEVNI POMEN

U na{im je srcima i mislima.

POMEN

GODINA

Posledwi pozdrav mojoj majci

bez voqenog obele`avamo 6. februara 2011. godine. Bio si tih, blag, dostojanstven... Ba{ tako si i napustio nas, koje si voleo neizmerno, a sa kojima }e{ `iveti ve~no. Ostaju nam samo lepe uspomene na tebe, tvoju dobrotu, qubav i plemenitost.

Anki Mudrini} Veselina Samarxi}a

@eqku Ga}a 28. 9. 1957 - 6. 2. 2009.

Ve~na hvala za qubav, podr{ku, pa`wu i dobrotu koju si nam nesebi~no davao.

Dve prete{ke godine za na{im @eqkom.

Tvoja porodica.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 2. 2. 2011. godine preminula u 95. godini moja draga majka. Sahrana je u subotu, 5. 2. 2011. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica Mudrini}: sin Stevo sa porodicom, unuka Sowa sa porodicom, unuke Mirjana, Sawa i Awa, snaje Radmila i Milena. 21142

21102

Mirko [kundri} Tvoji: supruga Marta, sin I}ko, }erka Qiqana, snajka Maca, zet Dejan, unu~i}i Milan~e, Teica, Taja i Nixa i svastika Bosa.

Ve~no }e{ `iveti u srcima tvojih najmilijih: majke Irine, oca Vladimira, dece Irine, Aleksandre, Luke i Galine, brata Miodraga sa porodicom.

Posledwi pozdrav na{oj baki

21021

21161

^ETRDESETODNEVNI POMEN

POMEN

SE]AWE

na{em dragom i nikad pre`aqenom Rani obele`i}emo danas 5. 2. 2011. godine, u 10 ~asova, na grobqu, u ^urugu.

Anki Mudrini}

Branko Trbojevi} Navr{ava se 20 godina od kada nisi sa nama. Sa ponosom, qubavqu i tugom ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji: supruga Rozalija, }erke Verica i Lidija sa porodicama.

Skrhano od tuge i bola prestalo je da kuca tvoje napa}eno i raweno srce. Neka putuje tvoja du{a na krilima neba prema nepre`aqenoj Baniji u susret tvojim sinovima Du{ku i Ba}ku da zajedno opet na|ete mir i spokoj koji si neprestano dozivala. Sa qubavqu, tvoj Branko Mudrini} Mi}o sa porodicom.

21088

21144

5. 2. 1991 - 5. 2. 2011.

^ETRDESET DANA sa nama nije na{ voqeni suprug, otac i dida

Dobrivoje Marinovi}

OSMOGODI[WI POMEN

Milenko Erdevik Svilenga}a

1937 - 2011.

Dani prolaze, bol i tuga ostaju.

iz ^uruga 1932 - 2010. Ve~no smo ti zahvalni za svu qubav i dobrotu koju si nam pru`io, ali u na{im srcima, mislima i pri~ama `ivi{ i `ive}e{ zauvek.

Vojislav Gute{a

Supruga Nada i unuka Jovana.

O`alo{}eni: supruga Milena, sin Zoran, }erka Zorica, snaja Buba, zet Dra`e i unuci Mima, Mile, Seka i Igor.

Neizmerno nam nedostaje wegova qubav, optimizam, po`rtvovanost i podr{ka. Supruga Mirjana, }erka Sne`ana, unuka Nina i unuk Bojan.

Pedesetpet godina sre}nog `ivota, a sada osam godina tuge i bola. @ivi{ u mome srcu i u mojim mislima. Uvek tvoj Emil - Mi{a Stepanov i tvoji po{tovaoci: Pejak Gojko, ]osi} Dragi, ]iri} Bora i Mile, ^oki} Davor, Isakov Pavle i \uki} Dragica sa porodicama.

21122

20884

21089

20520

U subotu, 5. 2. 2011. godine dava}emo ~etrdesetodnevni pomen u 11 ~asova.

Melaniji Stepanov Miqi ro|. Kosan~i}

22. 8. 1932 - 30. 12. 2010.

Dana 10. januara 2011. je u Direnu (Nema~ka) preminuo, a 1. februara sahrawen

Danas, 5. februara, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu odr`a}emo godi{wi pomen na{em dragom

Josif Lukeni} Joca

Draganu Petrovskom

GODI[WI POMEN Na{em dragom suprugu, tati, dedi i tastu

Lazaru Niki}u

1952 - 2010.

S qubavqu, porodica Lukeni}.

S qubavqu, majka Julijana, sin Aleksandar, supruga Agata, porodice \eri} i Stricki.

21139

21017

odr`a}emo godi{wi pomen u subotu, 5. 2. 2011. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. S qubavqu, supruga i }erke sa porodicama. 21106


30

tv program

subota5.februar2011.

КОШАРКА:НЛБЛИГА

Хемофарм –Загреб

07.30 08.10 09.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.50 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 00.00

Глас Америке Бели лук и папричица Моје дете Травел Улови трофеј Без цензуре Простор Хедонист Била једном једна недеља Тојотин свет природе Војвођанске вести Здравље је лек Музичка емисија Војвођанске вести Анђело,анђео чувар Разговори о здрављу Војвођанске вести Хало председниче Била једном једна недеља Војвођанске вести Музички програм Глас Америке

(РТВ1,18.55) 06.25 07.20 07.30 07.45 08.05 08.50 09.05 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10

Кухињица Никад доста:Покрет у води Споменик Рокију Балбои Јутарња гимнастика Најлепше бајке света: Мала сирена Хајде са мном у обданиште Зврк Маштаоница Питам се питам Путеви наде ПЦТВ Вести Слободна тема

06.00 06.05 08.00 08.15 09.06 11.10 11.16 12.30 13.00 13.15 13.30 13.41 14.45 17.34 18.28 18.58 19.30 20.05 20.58 22.50 23.00 00.47 01.02 01.06 01.55 04.42 05.16 05.49

Вести Јутарњипрограм Јутарњи дневник Јутарњи програм Жикина шареница Вести Дизни на РТС Слово на слово Дневник Спорт плус Гастрономад Село гори а баба се чеља Тенис -Фед куп: Србија -Канада,пренос ТВлица:МајаВолк... каосавнормалансвет Квадратура круга Слагалица,квиз Дневник Село гори а баба се чешља Причеоипимену,филм Вести Конан уништитељ,филм ТБпродаја Вести Село гори а баба се чешља Тенис -Фед куп: Србија -Канада Лети,лети песмо моја мила ТВпродаја Верскикалендар

Црно-бели свет Политички магазин „Црнобели свет“,у којем се на једну тему могу чути два мишљења и сто нијанси,ове суботе разговара на тему „Да ли је и у Србији могућ египатски сценарио?“Саговорници: политички аналитичари Дејан Станковић и Ђорђе Вукадиновић. (РТВ 1,22.30) 12.40 13.00 13.30 14.00 15.00 15.20 16.30 17.00 17.25 18.55 20.45 21.05 21.35 22.00 22.30 23.00 23.55 01.50

06.30 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.30 12.40 13.30 14.25 16.30 17.00 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.05

Њушкање Агро мозаик Зелени сат Безупута Вести Петказање Плес но стрес ТВ Дневник Сералонга,филм 1.део Кошарка НЛБ лига: Хемофарм–Загреб,пренос Полако па сигурно –квиз Судар Рачуница Војвођански дневник Црно-бели свет Преокрет Кинси,филм Новосадскиџезфестивал

Из нашег сокака „Вршачкивенац2008” ТВ Баштина Кухињица (мађ) Добро вече,Војводино (слов) Из стране продукције (слов) Вести (мађ) Имам једну жељу Фаца Излог страсти Бајко квиз Кад кућа није тесна: Инклузивно образовање ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кухињица (мађ) Добро вече,Војводино (мађ) Културни магазин (мађ) (Јелен-лет) Заљубљенагеографија(мађ) Вечесамузиком(мађ) Случајни пакао,филм ТВ Продаја

09.00 10.40 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 17.00 17.15 17.45 18.15 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.40

Филм:Доказ Светдивљине Азбука родитељства Ленија Ево нас код вас Друм Витраж Московска сага Разоткривени Неон сити Објектив 7НС дана ИЦТ плус Неон сити Портфолио Објектив Јована суботом Скарлетна видовчица Московска сага Објектив Разоткривени 7НС дана Разгледнице

СЕРИЈА

ТЕНИС:ФЕД КУП

Србија-Канада У великој дворани „Спенса” у Новом Саду,тенисерке Србије почињу такмичење у Светској групи 2 Фед купа. Адут репрезентације Србије јеБојана Јовановски. (РТС1,14.45)

Московскасага Москва 1925. године. Упознајемо са са члановима великеиугледнепородицедоктораБорисаГрадова,којисе заклеодаћечасноиискрено служитицаруиРусији. Улоге: Јуриј Саломин, ИнаЧурикова,ОлгаБудина Режија: Дмитри Баршевски (НовосадскаТВ,21.00)

10.00 11.00 12.30 13.45 16.00 18.30 20.30 22.15 00.30 02.15

Преглед Евролиге АТПЈоханесбургчетвртфинале Најава Премијер лига Премијер лига: Стоук –Сандерленд Премијер лига: Њукасл –Арсенал Премијер лига: Волвс –Манчестер јунајтед НБА:Финикс –Оклахома Сити АТПЈоханесбургполуфинале Премијерлига: МанчестерСити-ВБА Премијерлига: Тотенхем-Болтон

05.30 Еленин дух-омнибус 08.15 Домаћин 09.25 Квиз:Желите ли да постанете милионер? 10.45 Филм:Ми нисмо анђели 12.50 Галилео 13.10 Паклена кухиња 14.15 Улица смеха 14.45 Филм:Хиљаду и једна ноћ 18.00 Вести 18.15 Ексклузив-најбоље 19.00 Галилео 19.30 Улица смеха 20.00 Филм:ДАртањан итримускетара 23.20 Филм:Пролаз 01.10 Топ спид 02.10 Америчко рвање -Без милости 03.10 Филм:Пролаз

Бисера Велетанлић ипријатељи Велика дама забавне и џез музике коначно се одлучила да направи солистички концерт, ваљда из разлога што јој је (после само четрдесет година!)досадило да одговара на питање зашто до сада није,када ће и слично. (РТС2,23.36) 06.16 Знање имање 07.15 ТВ лица:НемањаРадуловић... као сав нормалан свет 08.05 Делта стејст 08.30 Мобил фест 08.55 Артур 09.19 Повратакушколу,ЕБУ драма 09.34 Верскикалендар 09.42 Верски мозаик Србије 10.28 Клиника Вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.10 Време одлуке 12.30 Свет здравља 13.00 7РТС дана 13.30 Грађанин 14.02 Лети,лети песмо моја мила 14.33 МетрополисуАлексинцу 15.08 Оперскигалаконцерт 16.00 Последњи Римљани 17.00 Вреле гуме 17.32 Тотал тенис 18.00 Кустендорф 18.57 Крозгодину:Српскиспорт 19.47 Верскикалендар 20.00 Атлас света 21.00 Свет спорта 21.20 Директно у фудбал 21.55 Свет риболова 22.21 Арт зона 22.50 Велика руска колекција 23.36 Бисера Велетанлић и пријатељи 2 00.25 Вреле гуме 00.55 Свет риболова 01.18 ТВпродаја 01.48 Директноуфудбал 02.23 Последњи римљани 03.15 БисераВелетанлићипријатељи

06.00 06.30 07.30 08.15 09.02 09.30 10.00 10.25 12.00 12.15 12.30 13.00 13.02 13.30 14.00 14.30 15.00 15.02 16.00 16.05 18.00 18.30 19.00 20.30 22.30 23.00 23.30 23.45 00.00 02.00

ВОА Маратон Балканика Улови трофеј Слике живота Топ шоп Сваштарица Филм:Златно дете Вести Милица² Топ шоп Инфо Здравље и Ви Коферче Вести Спреми сарму да те цео свет разуме Инфо Док.серија:Универзум Вести Филм:Шмекер Вести Човек од закона Породица Серано Филм:Манџуријски кандидат Уједињене државе Таре Тачка усијања Вести Милица² Филм:Четврти рат Филм:Шмекер

dnevnik

07.00 08.45 09.10 09.25 11.00 11.35 13.30 14.30 15.30 16.00 16.35 18.30 19.05 20.00 20.05 21.05 23.00 23.35 01.15 02.55

Знање на поклон Дораистражује Транчевићиудивљини Филм:Имаш пријатеља Вести Филм:Мала шанса Хиторама ПОПодне Буђелар Вести Б92 Филм:Стубови земље Вести Б92 Наша мала клиника Двоугао Топ гир Филм:Наташа Вести Б92 Филм:Страх у срцу Филм:Мала шанса Укључење у Б92Инфо

Страхусрцу Агент ФБИ Саманта Хант брине се о дечаку Тејлору, који је сведок убиства своје мајке и једини који је видео лице бруталног серијског убице. Како је и сама рано остала без родитеља, Самантајепунаразумевањаза малогТејлораинасвеначине покушава да придобије његовоповерење. Улоге: Ени Вуд, Тим Филдс,ТомасГарнер Режија:ХенриЧар (Б92,23.35)

ЕниВуд

У сосу-специјал Добро јутро Двор Викендвизија Сити Живот у тренду Голд музички магазин Јавна тајна Двор Магазин ин Национални дневник Двор -преглед дана Двор -номинације Звезде гранда Филм:Пријатно зло: Истребљење 02.45 Сити 03.00 Филм:Паника у ваздуху 05.00 Филм:Пријатно зло: стребљење 06.30 07.00 10.00 11.00 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.30 20.00 21.00 21.15 23.00

РајанЕголд

СЕРИЈА

Беверли Хилс 90210

Од збуњених тинејџерки какве су некада биле, Бренда, Кели и Дона су постале одрасле жене које се сада носесабубицамасвоједеце - средњошколаца који се заљубљујуираскидају,миреи изновасвађају… Улоге:ШенајГрајмс,Тристан Вајлдс, Аналин Мекорд, Рајан Еголд, Џесика Строуп (Хепи,15.00) 06.00 08.00 09.00 09.10 09.25 09.35 09.45 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.10 13.40 13.55 14.00 15.00 15.40 15.55 16.00 17.00 17.55 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.50 03.00 03.30 05.30

Јутарњи програм Парови,недељни преглед Ноди Мегаминималс Мала принцеза Здраво,Кити Телешоп Ангелина балерина Винкс Сирене Бакуган Југио Пресовање Повратак у тајни врт Телешоп Вести Парови,уживо Беверли Хилс 90210 Телешоп Вести Ћирилица Парови,уживо Телемастер Задржи дах Беверли Хилс,90210 Парови,преглед дана Парови,избацивање ТНТ Парови,уживо Беверли Хилс,90210 Забавни програм Задржи дах

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

08.00Дечији програм,10.00Кућица у цвећу, 11.00 Филм, 13.00 Филм, 14.30 Дечији програм,15.00Филм,16.30Бибер,17.00Дечији програм,18.00У нашем атару,18.30Бибер,19.00Филм,20.30АБС шоу, 21.00 Филм, 22.30 Бибер, 23.15 Филм, 00.15 Бибер, 00.30 Ноћни програм

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус,12.40Бање Србије,13.00На здравље, 13.30 Кућни видео, 13.45 Топ шоп, 16.00 НС Индекс, 16.25 Фокус, 17.05 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.45Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс,00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15 Ски Јахорина,01.45Музика

07.00 Библијске приче, 07.30 Прслук агеин, 09.30Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица, 12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00Акценти,14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос, 18.00Акценти,18.15Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Здраво,11.00Скарлетина видовчица,12.00Зрно по зрно,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00 Ретроспектива недеље,23.30Биљана за Вас

12.00 Кухињица, 13.00 Више од игре, 14.00 ЗОО Хоби,14.30Филм,16.30Паор,17.30Џубокс, 18.30 Неми сведок, 19.30 Док. програм, 20.00Филм,22.00Пут вина,22.30Док.програм,23.00Неми сведок,00.00 Џубокс

08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota5.februar2011.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

11

31

SlavNiStRaNcigoStiSRbiJe

Pi{e:RadovanPopovi}

ДајенКругер

08.13 Кинотека-циклускласичног вестерна:Прелепаплавуша изБешфулБенда,филм 09.30 Изборнанастава,док.филм 10.10 Кућниљубимци 10.45 ГенерацијаИпсилон 11.15 Нормаланживот 12.00 Дневник 12.15 ТВкалендар 12.30 Ветеранимира 13.20 Призма 14.05 Духовниизазови 14.40 Екозона 15.10 Културнабаштина 15.25 Операбокс 16.00 Евромагазин 16.45 Репортери 17.48 ЕкспедицијанаНовуГвинеју, док.серија 18.45 Потрошачкикод 19.30 Дневник 20.10 Дора2011 22.15 ЦиклусфилмоваКлинта Иствуда:Калибар20за специјалисту,филм 00.35 Филмскимаратон:Ноћ вештица,филм 02.20 Филмскимаратон: Шибицари,филм

06.10 08.10 11.10 13.00 15.10 17.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.40 02.40

Дијагноза:убиство Неш Бриџис Филм:Отета усред бела дана Филм:Ева Филм:Везане тајном Браћа и сестре Добра жена Да ли знате ко сте? Филм:Уврнута наука Филм:Украдена невиност Браћа и сестре Филм:злочини прошлости

Троја У старој Грчкој страст измеђунајпознатијихљубавникаукњижевности,тројанског принца Париса и спартанске краљицеХелене,почињерат којићеуништитиједнуцивилизацију.КадаПарисодведе Хелену од њеног мужа краља Менелаја, он то схвата каоувредуиповодзарат... Улоге: Бред Пит, Дајен Кругер, Ерик Бана, ОрландоБлум,РозБирн Режија: Волфганг Петерсен (НоваТВ,20.05) 07.50 08.45 09.10 09.25 09.40 10.05 10.20 10.45 11.05 12.00 12.55 13.50 15.40 17.55 19.15 20.05 22.55 00.25 02.20 03.50 05.10

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Брачневодe ГосподинМагоо Пепа ТимиТим Винкс Чугингтон Бен10:Ејлијенфорс Телевизијскапосла Фрикови Приватнапракса Кашмирмафија МедведВини,филм Полицијскаакадемија,филм Надлипом35 Дневник Троја,филм Универзалнивојник: Повратак,филм Несломиви,филм ЕзоТВ Тркасвременом,филм Нараскрснициживота

Гениједизајна Древнипластичнихирурзи Патрик 1989-1990.Последњагодина ИсточнеНемачке ЈеленаТројанска Колонија Генијефотографије Тајниратови Вивалдијевимстопама Апсолутнанула Дикенсоватајнаљубавница 1989-1990.Последњагодина ИсточнеНемачке Египат Викторијанскаапотека Генијефотографије Тајниратови Вивалдијевимстопама Апсолутнанула

08.00 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

Путовањеусредиштеземље Књигаоџунгли Фантастичначетворка Путописнаемисија Магија,мистеријеичуда Учитељ Штарадишвечерас Црнамачкабелимачор Мафиавоман Застрашивање МР73 ПустињскиМесец Ф.С.И. Мафиавоман

06.00 07.50 08.15 10.10 11.45 13.10

Звездане стазе:Канов гнев Холивуднаснимању Џоова палата Приче за лаку ноћ Зулендер ВаспитањезапочетникеПородичнетајне Случајност Кит Китриџ:Америчка девојка Дечак у пругастој пиџами Не качи се са Зоханом ДалистечулизаМорганове Мамурлук у Вегасу Најузи круг Огледала Мистерије Питсбурга Живот без граница

13.35 15.05 16.45 18.15 20.05 21.40 23.20 00.55 02.45 04.20

08.10 08.35 09.00 09.25 09.25 09.50 10.15 11.10 12.30 13.10 14.00 15.40 17.00 19.30 20.05 22.00 23.35 01.00

Гарфилдипријатељи Плесненоте ВремејезаДизнија Времеје заДизни:Моји пријатељиТигариПо ВремејезаДизни: Еинстеинчићи Псећаопхођења Ниданине:Легализација лакихдрога Хинтерстодер:Светски скијашкикуп-суперГ(М), пренос Бриљантин К.Ш.Гјалски:Кућадухова Останимопријатељи,филм Осијек:Једанјеживот,а пријатељапуно-снимак хуманитарногконцерта АТПЗагребИндорс,пренос првогполуфинала Музичкиспецијал Шибицари,филм ЖивотнаМарсу Времејезаџез Дора2011

АлисонЛохман

Шибицари СредовечниРојВелерјеискусни варалица, изузетно спретан и слаткоречив, који наивне жртве обрађује уз помоћсвогмладогиподједнако вештогпартнераФренкаМерсера. Рој пати од опсесивнокомпулзивног поремећаја, па вратасвогстанаувекзатвара трипута,асвегостеприсиљаванаизувањеципела.... Улоге:НиколасКејџ,Сем Роквел, Алисон Лохман, БрусМекгил,БрусАлтман, СтивЕјстин,БетГрант,ШилаКелеј,ЏениО`Хара,Тим Келехер Режија:РидлеиСкот (ХРТ2,20.05)

06.20 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.15 01.00

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Изнадправде Зимскеневоље Арктичколудило Пако Живипесак Петуглова Повратакубудућност3 Укрштенисветови Поносниипроклети

ЏејсонИкс Побунаушколи Побунаукокошињцу Покемонхероји Дим Смртјојлепостоји Рударевакћи Икаубојкеплачу ДониДарко ЏејсонИкс Приче Ловацнастарекоке

РизВитерспун

Самонебозна Елизабет је докторка која радитоликонапорноданајчешћенемавременанизашта и ни за кога, али то њену сеструнећеспречитидајојуговориспојнаслепо.Напутукући Елизабет доживи несрећу послекојепадаукому... Улоге: Риз Витерспун, Марк Руфало, Донал Лаџ, Дина Сејпбеј, Џон Хедер, ИванаМилићевић Режија:МаркВотерс (РТЛ,21.30) 08.152глупапса 09.05Школазавампире 09.35Училица 10.10ЕксклузивТаблоид 10.25Синовиикћери 12.20Преживетидивљину-Белизе, док.серија 12.20Осветашмокљана,филм 13.55ШакСтил,филм 15.35ЛараКрофтТомбРејдер: Колевкаживота,филм 17.35Звездеекстра:Холивудске бившесупруге 18.30РТЛДанас 19.05Љубавјенаселу,док.серија 20.00Мадагаскар,филм 21.30Самонебозна,филм 23.10Владавина:Преистеривача ђавола,филм 01.05Астрошоу 02.05РТЛДанас 02.40Путуништења,филм

09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

Чудовиштаизреке Врхунскоградитељство Моћнибродови Томогуија Градмотора Додајгас Такмичењеуизради аутомобила Америчкичопери Какосеправи? Какотораде? Моћнибродови Врхунскоградитељство Томогуија Петабрзина Америчкичопери Градмотора Китубица Страственириболовци Какопреживетикатастрофу

08.30 09.00 10.00 11.00 12.15 13.00 14.00 16.00 17.45 19.30 20.30 22.00 23.30 01.00

Скијашкискокови Биатлон Алпскоскијање Алпскоскијање Крос-кантрискијање Алпскоскијање Билијар Скијашкискокови Билијар Сви спортови Биатлон Билијар Борилачки спорт Скијашкискокови

Филозофуфабрици

Н

ајвећ и џез-муз ич ар 20. века Луј чијим се системом, политиком, режимом, писац Армстронг Сачмо је 1959. са својим орке- слаже, полазећи од једне претпоставке да су пистром приредио незаборавне концерте у сци свих времена и свих средина добру литератуЗагребу и Београду. У престоници му је приређен ру углавном правили из отпора, бунта и опозицинезабораван доживљај – на аеродром је дочекан је“. Био је добронамеран и према домаћинима и звуцима његове популарне композиције „Кад све- према нашем социјализму, напомињући: ци марширају“. Смејао се као дете. Одбио је, због умора, да разговара с новинарима, али се фоторепортер Жика Милутиновић послужио лукавством. „Успео сам некако да уђем у његову хотелску собу. Он и његова жена Лусил седели су у фотељама. Кад је чуо жељу, смрачио се. Фиксирао ме својим крупним очима и пио воћни сок. – Зар не схватате да се морам одморити. Ја нећу да разочарам своју публику. Али, шта ја то вама причам. Ви то не разумете, јер нисте музичар... Објаснио сам му да сам и сам доскора свирао и то ми је била професија. Одједном се променио. Поскочио је и пришао жени. – Чујеш. Он је био бубњар. Ако Дени Барселона не буде добар, узећу њега. Хеј, па ми немамо венчану слику. И тако су се фотографисали. Увече је он свирао ’божанску музику’, колутао својим крупним очима и сваки час, марамицом брисао рањава уста и знојаво чело“. Сачмо је поново дошао у Југославију 1965. у оквиру европске турнеје. „Једино што сад желим је – кревет. Концерт је синоћ трајао до поноћи, а морали смо да устанемо већ у пет ујутру“, рекао је новинарима. А на сурчинском аеродрому дочекао га је џезансамбл КУД-а „Иво Лола Рибар“ и извео „Марш светаца“, Армстронг им је пришао и пратио их својим промуклим гласом... Двелегенденаистојсцени:СачмоиСаваЈеремић На коцерту му је легендарни српски фрулаш „Није исто писати о једној несрећној породици Сава Јеремић поклонио свиралу, традиционални српски инструмент, легендарни трубач ју је узео код вас и код нас, јер се све ствари посматрају и покушао да имитира Јеремића, на опште ужи- кроз правац којим се крећу и циљ коме се тежи“. Примио га је у Белом двору и председник Тивање публике. то, а посебно се занимао за самоуправљање, рад *** Жан Пол Сартр је стигао у Југославију маја радничких савета и управљање фабрикама. Од писаца га је нарочито занимао Андрић. Он 1960, одмах по повратку с Кубе, где је месец дана био Кастров гост. Позвао га је Милан Деди- му се, по сећању блиског пријатеља историчара Владимира Дедијера, с конац, с којим се познавао од јим је сарађивао у Раселопедесетих година, кад је НаконразговорасаСартром, вом суд у, доп ад ао због био наш дипломата у ПатадамладиписацМиодраг „ангажованости у борби ризу. Новинарима је дао крат- Булатовићсежалио:„Тајсечовек против зла“. Сартр му је рекао: ку изјаву: недаинтервјуисати!Устањује – Давно нисам читао да „Ваша земља интересује даисто в ре м е н орас п ра в ља неко с тако мало речи израме с разних аспеката. Кад спетнаесторицомиподсећа зи универзалност идеје сам долазио пре неколико перманентне побуне. Ви година, нисам имао прилинашаховскогвелемајстора сте у својој књизи „Срајеке да много видим и да токомсимултанке” во 1914“ написали да је то сретнем много људи осим духовни тестамент ’Младе књижевн ика. Инт ер есуј е ме ваша политика, економија и друштвени жи- Босне’. У наше доба текст би потписао и Че Гевара. Штета што нисам више читао Андрића. вот. Желео бих да посетим и неку фабрику“. На крају своје посете је запазио велике промеКад је видео своју драму „Заточеници из Алтоне у нашој земљи: не“ на сцени ЈДПа, рекао је: „У Југославији књижевност моје земље позна„Изванредна представа. Имао сам прилику да се дивим великом глумцу, Миливоју Живанови- ју боље него у Француској. Дешавало ми се да у ћу, који сигурно није велик само у југословен- разговору с вашим писцима и издавачима помеским размерама већ би био значајан уметник и на нем неко занимљиво име које у Француској познато само у круговима уметника и интелектуа- свакој другој европској позорници“. У салону позоришта дуго је разговарао и с Ко- лаца, а они га знају“. чом Поповићем, министром спољних послова ЈуУ јавности је посебно био запажен интервју гославије, некада песником-надреалистом. Нагове- који је дао тада младом, талантованом писцу Мистио је и да се спрема да напише аутобиографију. одрагу Булатовићу: „Оне се обично пишу после седамдесете. Мене „Док га гледам како немирно седи у фотељи, је на то натерало интересовање других за мој жи- прва је импресија: то је човек који се не да инвот“. тервјуисати! У стању је да истовремемо, распраПосебно је био занимљив Сартров сусрет с вља с петнае сторицом; неодољиво подсећа на тридесетак писаца. Највише га је интересовао шаховског велемајстора који сигурно води сипроблем „позиције књижевника у друштву, са мултанку“. KwiguRadovanaPopovi}a„SLAVNIGOSTISRBIJEXX VEKA” mo`etekupitiukwi`ari „Slu`benogglasnika”(Jevrejska13,NoviSad),uzpopustod30odsto,po910dinara,ilinaru~itiputemtelefona021/6622–609ilii-mejla knjizara4@slglasnik.com.

Prvibroj Slobodnevojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazavojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. od1.januara1953. Slobodnavojvodina"izlazipodimenom Dnevnik". " " Prviurednik-narodniherojSvetoZaRMaRKovi]toZapogubqenodokupatora9.februara1943. izdava~„Dnevnikvojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,bulevaroslobo|ewa81.telefaksredakcije021/423-761. elektronskapo{taredakcija@dnevnik.rs, internet:www.dnevnik.rs. glavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).generalnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). ZamenikgeneralnogdirektoraSmiqaMaksimovi}(480-6816). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarDe|anski (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), PetarTomi} (svet480-6882),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6820),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.besplatnimalioglasizaoglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Dnevnik-[tamparija”,NoviSad;Direktor021/6613-495. @irora~uni:aiKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


32

monitor

subota5.februar2011.

dnevnik

H or os ko p OVAN 21.3-19.4.

Припремитесезадинамичанвикенд,укојемћетеиматимогућности даседружитесонимакојивампријају. Неке тајне планове, страховања и надања ћете чувати само за себе. Опуштено!

BIK 20.4-20.5.

Данас је ваша богиња и заштитница Венера упловила у знак Јарца,итоправоузагрљајмистериозногПлутона,владараХада,подземља.Атозначидадобијатенаунутрашњојсназииинтуицији.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

5. februar 2011.

Заборавите данас на каријеру, посао било које врсте, ако можете јер, викенд је! Контакти с пријатељимаиигракојуигратенемајуправолинијскиправацвећсумогућаизненађења.

МесецуводеномзнакуРибавам пружа пријатне тренутке с драгом особом. Ипак, немирни сте па су шетње или спорт, пливање, добродошли. Иматедобреодносесиностранством. Путујте.

Овог викенда ћете бити упућени напартнерскиоднос.Бићевассвуда,удруштвукојезнатеилинезнате.Вишеособајеуигри,пословној или приватној. Распоредите време насвењих.

Љубавни однос из прошлости, којитраје,полакоалисигурноступа на сцену, под велом тајновитости или страсти. Дубоко доживљавате партнерскиоднос,билодастеприсутниилисеповлачите.

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.rs VAGA 23.9- 23.10.

Изгледадавасимаујавностипа једруштвениживотнаглашен.Овог викендаћетесебавитидецомињиховимпроблемима,темамаидилемама.Спартнеромостварујетедругарскиоднос.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Започињете ново поглавље у свомживотупабудитесвеснионога штоможетеишточините.Већеамбиција – већи успех. Истовремено, важанјеиначиннакојиделујетеи сарађујете.Будитедиректни.

Викендјекаостворендасеповучетеусебе,усвојкомодитетиизолацију,самиилисдрагомособом,и да на квалитетан начин спознате све тајне и тајнице. Медитирајте овихдана.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Важноједазнатештаизашторадите. У супротном, губите енергију упразно. Можетеусвомдомуорганизовати живу журку, с разлогом илибезњега.Аковамниједотога, саслушајтеукућане.

Штарећи,анепретерати?Много планета је у вашем знаку! Тражени стеиактивни,алијепитањегдеда се ангажујете. Уместо да вас други вуку на своје стране, останите при личнимафинитетима.

Преосетљиви сте, интуитивни и емотивни, романтични, па будите креативни и заљубљени. Љубавно испуњење је све што вам треба. Сведругоможедасачека.Немирни степаћетесамисебеизненадити.

TRI^-TRA^

Стара љубав V REMENSKA

Британска филмска звезда Хелен Мирен открила је за штa све могудапослуже модернетехнологије - онаје гуглајућипоинтернетупронашласвог бившегдечка из Француске. -Умладостисамбилаопчињена Француском, па сам морала да имам имомка Француза.Иимала сам га! - рекла је Хелен у шоу Грејама Нортона.Предузимљива Хелен је конт актирала свог бившег драгана чак 40 година након њиховог задњег сусрет а. Чули су сеиурокуод24сат апоновносу седружили,наравноуз благослов Хелениног супруга Тејлора Хекфорда. -Биломиједрагодасмосесрели, али не патим за тим данима, захвалнасамнасвемуштоимам закључила је 65-годишња Хелен Мирен.

PROGNOZA

TOPLIJE

Vojvodina Novi Sad

5

Subotica

5

Sombor

6

Kikinda

4

Vrbas

5

B. Palanka

5

Zrewanin

5

S. Mitrovica

7

Ruma

6

Pan~evo

7

Vr{ac

5

Srbija Beograd

7

Kragujevac

8

K. Mitrovica

5

Ni{

8

Evropa

НОВИСАД: Топлијевремесавишесунца.Ујутрућебитихладнои могућајемагла.Ветарслабјужниијугозападни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-4,амаксималнаоко5степени. ВОЈВОДИНА: Последужегхладногпериода,топлијевремесавишесунца.Јутроћебитихладноипонегдемагловито,амагласеуглавномнећезадржаватитокомдана.Ветарслабјужниијугозападни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-4,амаксимална7степени. СРБИЈА: Последужегхладногпериода,сунчаноизнатнотоплије време.Јутрохладноипонегдемагловито,алибезвеликихминусакао претходнихдана.Ветарслабјужниијугозападни.Притисакизнаднормале.Минималнатемпература-7,амаксимална12степениуВаљеву. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Унедељуипочеткомнареднеседмицезнатнотоплијеисунчановреме.Максималнетемпературећеумногимместимабитиоко10степени,апонегдеидо15степени.Маглајемогућасамопонегдеујутарњимсатима.

БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗАЗАСРБИЈУ: Погоршањебиометеоролошкеситуацијенеповољноћеутицати навећинухроничнихболесник атесесвимасаветујередовноузимањетерапијеипридржавањесаветалек ара.Одметеоропатскихреакцијамогућисуглавобоља,реуматскииболовиумишићима.Свимучесницимаусаобраћајусепрепоручујеповећанопрез.

Madrid

16

Rim

14

London

12

Cirih

6

Berlin

8

Be~

6

Var{ava

7

Kijev

4

Moskva

1

Oslo

-1

St. Peterburg -1 Atina

12

Pariz

10

Minhen

11

Budimpe{ta

4

Stokholm

2

VIC DANA РазговарајуПантаиЛала. -Имашлидвехиљадаркеда мипозајмиш-питаПанта. -Немамкодсебе-кажеЛала. -А,кодкуће? -Фалабогу,свисудобро издраво.

SUDOKU

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati.

VODOSTAwE DUNAV

TAMI[

TISA

SAVA

Bezdan

228 (-20)

Slankamen

420 (-26)

Ja{a Tomi}

Apatin

304 (-24)

Zemun

425 (-9)

Tendencija stagnacije

Senta

444 (-36)

Bogojevo

280 (-25)

Pan~evo

426 (-4)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

379 (-30)

Tendencija opadawa

Smederevo

548 (-4)

Titel

440 (-26)

NERA

Ba~. Palanka 299 (-21) Novi Sad

337 (-25)

Tendencija opadawa

Hetin

126 (0)

104 (-10)

Tendencija stagnacije

N. Kne`evac 441 (-39) S. Mitrovica

Tendencija opadawa

Beograd

Kusi}

242 (0) 370 (-10)

50 (0)

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 5.februar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 5.februar 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement