Page 1

NOVISAD*

UTORAK4.SEPTEMBAR2012.GODINE

GODINALXX BROJ23547 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

P O^E L A N OVA [KOL SKA GODI N A

IZVLADEVOJVODINEDEMANTUJUMINISTRA VELIMIRAILI]AIZAHTEVAJU

Za tri dana ili dokazi ili ostavka

str. 2

Foto: F. Baki}

SPORAZUMONOVOJKOALICIJIUNOVOMSADU

Zvono zazvonilo

Vu~evi}: Odbornike nam ucewuju, mo`da bude hap{ewa str. 3 DRUGIKRUGUPISABRUCO[A

Prijave jo{ danas

str. 7, 10 i 11

str. 11

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E : VLADASRBIJEBIDAUGASIKOMPENZACIONIFOND, AZEMQORADNICIPROTIV

NASLOVI

Politika

Vojvodina

Garant za paorsku robu nije beskorisna agencija str. 5 PO^ELIRADOVINANADVO@WAKU KODKA]A

MO@ELISEMATEMATI^KOMMETODOMUBEDITI KRKOBABI]KOLIKOJEPLITAKBUYET

Iz Zrewanina Penzije ve}e u Novi Sad dva ili {est zaobilazno posto?

str. 6

str. 8

SPORT

str. 14 – 19

10 Angela Bo`o {ampionka u ru~nom nizawu duvana

Crna

3 Protiv mr`we, stop fa{izmu

Ekonomija

13 Inspektori ~e{qaju sporna preduze}a 13 U Novom Sadu otriveni ilegalci u teretnom vagonu

Kultura

4 Nova fabrika i radna mesta u Oyacima 5 Gde su novci za su{u

NoviSad 8 Za vi{e od 1.000 dece vrti} samo san 9 Zbog duga mogu}i hladni radijatori

21 Paskaqevi} me|u filmskim legendama

Sun~ano i toplo Najvi{atemperatura31 °S

FESTIVALZDRAVEHRANE UVLADIMIROVCU

n ORLOVIPO^ELIPRIPREME

Zimnica iz bakinog {pajza

str. 10

n MILINKOVI]PODNEO OSTAVKU

n IZVE[TAJIITABELE NI@ERAZREDNIHLIGA


2

POLiTikA

utorak4.septembar2012.

Da~i}: Ne}u da vodim nebesku Srbiju Premijer Srbije IvicaDa~i} izjavio je ju~e da `eli da vodi Srbiju koja sprovodi realnu politiku, ocenio da se ne treba juna~iti oko fusnote i ponovio da }e Srbija po{tovati sve dogovore koje je u Briselu postigla prethodna vlada. „Ne}u da vodim nebesku Srbiju, ve} Srbiju koja }e da vodi realnu politiku. Ne}u dozvo li ti uza lud ne `r tve ni zbog ~ega. Ne treba da se heroi{emo na pitawu fusnote, a da prihvatamo carinu na administrativnim prelazima”, rekao je Da~i} i konstatovao da je prethodno beogradski pregovara~ki tim pravio herojstvo na fusnoti, a istovremeno potpisao da }e na administrativnim prelazima „mo`da biti neki carinski svedoci”. Da~i} je naglasio da je za wega centralno pitawe ho}e

li Srbi na Kosovu opstati, ho}e li Kosovo biti me|unarodno priznato i ho}e li Srbi pri hva ti ti le gi ti mi tet pri {tin skih in sti tu ci ja. „Sve ostalo je nebitno. Nemamo vi{e kapaciteta za uzaludne borbe. Moramo ta~no da znamo za{to se borimo. Pitawe u~e{}a na skupovima vaqda je nama u interesu”, rekao je Da~i} i dodao da je odluka oko u~e{}a Srbije na me|unarodnim skupovima pojednostavqeno pitawe, i da se radi o po{tovawu postignutog dogovora u Briselu. Da~i} je ukazao da je vladaju}a koalicija u koalicionom sporazumu dogovorila da }e pri me wi va ti i spro vo di ti sve sporazume koji su dogovoreni u Briselu, zbog ~ega odluka o fusnoti nije ni{ta novo, ve} je re~ samo o primeni dogovorenog.

EU i SAD: Korak napred Evropska unija smatra da je odluka Vlade Srbije o asimetri~nom predstavqawu Kosova na regionalnim skupovima „dobar korak napred”. „Poenta sporazuma jeste da bude sveobuhvatan i da svi mogu da u~estvuju u regionalnoj saradwi, i u tom smislu je odluka Beograda dobar korak napred”, rekao je Tanjugu neimenovani zvani~nik u sedi{tu EU u Briselu. Po wegovim re~ima, „nema svrhe imati sporazume ako se oni ne primewuju, pa je primena od kqu~nog zna~aja”. Kad je re~ o nastavku dijaloga Beograda i Pri{tine, evropski zvani~nik isti~e da Brisel to „`eqno i{~ekuje”

i da }e dijalog biti jedna od glavnih tema sutra{weg susreta {efice evropske diplomatije Ketrin E{ton sa srpskim premijerom Ivicom Da~i}em u Briselu. Ambasadorka SAD u Srbiji Meri Vorlik pozdravila je odluku Vlade Srbije o u~e{}u na regionalnim skupovima na kojima u~estvuju i predstavnici Kosova. „Nadamo se da }e ovo biti korak napred u u~e{}u predstavnika Vlade Srbije na regionalnim skupovima, {to je dokaz re{enosti Vlade da napreduje u procesu dijaloga, i mi to pozdravqamo”, rekla je Meri Vorlik novinarima u Kraqevu.

DSS: Stiglo na naplatu Demokratska stranka Srbije sma tra da pred sta vqa we Kosova i Metohije na regionalnim skupovima dogovoreno u Briselu, kao i instrukcija Vla de Sr bi je da od blo ki ra u~e{}e zemqe na skupovima gde u~estvuje i Pri{tina, nije u interesu Srbije. DSS je za takvu situaciju optu`ila Demokratsku stranku, koja je, kako je rekao portparol DSS Petar Petkovi}, prethodne ~etiri godine vodila pogubnu politiku prema ju`noj pokrajini. „Stiglo je na naplatu ne{to {to je ve} bilo dogovoreno. Tu nema mnogo prostora na temu da li ova vlada snosi krivicu i odgovornost, to su samo obaveze koje su od prethodne vlade stigle kao plodo-

vi koje Srbija ubira, na`alost, na wenu {tetu”, rekao je Petkovi} na konferenciji za novinare. On je ocenio da je DS, onog trenutka kada je odustala od formule da se Kosovo pred sta vqa kao Ko so voUMNIK odustala i od nacionalnih i dr`avnih interesa i da je vodila „antisrpsku politiku”. DSS }e se, prema wegovim re~ima, o politici nove vlade prema Kosovu i Metohiji izjasniti kada bude poznata platforma o ju`noj pokrajini. Ta stranka }e se, kako je najavio Petkovi}, zalagati da se u Skup{tini Srbije usvoji re zo lu ci ja ko ja }e pred sta vqati diskontinuitet u odnosu na do sa da {wu po li ti ku prema Kosovu.

dnevnik

IZVLADEVOJVODINEDEMANTUJUMINISTRAVELIMIRAILI]AIZAHTEVAJU

Za tri dana da doka`e tvrdwe, ili da podnese ostavku Predstavnici Vlade Vojvodine pozvali su ju~e ministra gra|evine i urbanizma VelimiraIli}a da dokumentuje optu`be na ra~un Pokrajine ili da u protivnom podnese ostavku. Pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin demantovao je ju~e na konferenciji za novinare Ili}eve optu`be na ra~un Fonda za kapitalna ulagawa Vojvodine i Razvojne banke Vojvodine. Vasin je optu`io Ili}a i da osporavawem prenosa nadle`osti na Vojvodinu “direktno napada Ustav Srbije i odluke Skup{tine Srbije”. - Ili} je na vi{e na~ina izneo neta~ne, tendenciozne i zlonamerne izjave na ra~un Vojvodine – istakao je Vasin, te poru~io da bi, ako ne dokumentuje svoje tvrdwe, “najmoralnije bilo da podnese ostavku”. Ministar Ili} prethodno je izjavio da je Fond za kapitalna ulagawa APV zbog dugovawa preduze}ima “rak-rana srpske privrede”, te da Vlada Vojvodine kupila “[ari}evu banku”, odnosno biv{u „Metals banku„, ali i da prenos nadle`nosti na Pokrajinu mnogo ko{ta Srbiju i da ne postoji sistem kontrole vojvo|anskih institucija. Vasin je kazao da se nada da su ove Ili}eve optu`be wegove li~ne opservacije, uz opasku da je on “poznat po olakom izno{ewu mi{qewa i zlonamernom pona{awu”, jer, kako je ocenio, “ne bi bilo uputno da je to stav i dr`avnih organa”. Prema wegovim re~ima, tako neodgovorne izjave imaju za ciq da se stvari izme|u Republike i

Vojvodine, jer je u tom momentu bila neizvesna sudbina oko 3.400 preduze}a sa 50.000 zaposlenih. - Banka je od tada u procesu konsolidacije i, za razliku od nekih

poru~io je da su Ili}eve optu`be potpuno neutemeqene. - Ne `elimo da se vaqamo po blatu, ali mora postojati odgovornost za izre~eno. Nije Fond rak-

drugih banaka u kojima se direktno upumpavaju finansije, oporavqa se putem dugoro~nih obveznica. Ta~-

rana srpske privrede, ali neodgovorne izjave jesu rak-rana srpske demokratije – ocenio je Bugarski.

Fond za kapitalna ulagawa ima izvesna dugovawa prema investitorima zbog toga {to Republika prema Pokrajini nije izmirivala svoje ustavne obaveze (I{tvan Pastor) no je da postoji veliki procenat nenaplativih potra`ivawa, ali je svako pore|ewe sa „Agrobankom„ izuzetno nekorektno – istakao je Vasin. Dodao je i da je pored Buxetske inspekcije Vojvodine, Dr`avna revizorska institucija (DRI) pro{le godine neprestano 10 mese-

A na optu`be ministra Ili}a reagovao je ju~e i predsednik Skup{tine Vojvodine I{tvan Pastor, oceniv{i da bi Vlada Srbije trebala da zabrani takvu vrstu komunikacije. Pastor je kazao da Fond za kapitalna ulagawa ima izvesnih dugo-

kada izgovaraju re~enice koje izgovaraju. Smatram da je veoma va`no da republi~ka Vlada ni jednom svom ministru ne dozvoli ovakvu vrstu komunikacije, jer to dovodi do opasnosti eksplozije javnog `ivota. Svaki nosilac vlasti i u~esnik u javnom `ivotu du`an je da se prvo dobro informi{e o ~iwenicama, pa ih tek potom vrlo pa`qivo izgovara - poru~io je predsednik vojvo|anskog parlamenta. On je ocenio da bi Fond za kapitalna ulagawa bio jo{ uspe{niji kada bi obavezna sredstva iz republi~kog buxeta prema Fondu bila u potpunosti izmirena. - Od planiranih 120 milijardi dinara, dobili smo jedva 50 milijardi. Dakle, da smo dobili i preostalih 70 milijardi siguran sam da bi bilo mnogo vi{e novih investicija, ali i da bi se zapo~ete br`e zavr{avale - rekao je Pastor. Portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov ocenila je, me|utim, da Ili}eva izjava nije usamqeni incidenti u okviru Vlade Srbije i da se pla{i se da bi vrlo brzo mogla da predstavqa i stav prema Vojvodini. - To }e biti jo{ vi{e izra`eno, tim pre jer u Vojvodini o~igledno postoji skup{tinska ve}ina koja je umnogome druga~ija od ve}ine u Skup{tini Srbije, a sve stranke koje ~ine Vladu Srbije do sada su pokazale da nemaju ba{ mnogo razumevawa za gra|ane Vojvodine, {to uostalom i wihovi izborni rezultati u Pokrajini govore – kazala je ona. Dodala je i da je Velimir Ili} “u veoma lo-

Malenkovi}:Ministruspornivojvo|anskiuspesi V.D. direktora Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine Neboj{aMalenkovi}demantovao je optu`be ministra Velimira Ili}a da su zbog dugovawa tog fonda prema izvr{iocima radova neke gra|evinske firme dovedene u ste~aj a cela privreda Srbije u velike probleme. Malenkovi} je za “Dnevnik” izjavio da su “apsolutno neistinite” tvrdwe ministra Ili}a o tome da je pokrajinski Fond odgovoran za probleme u poslovawu firme “Interkop”. – To su neistine. U Fond nije stigao ni jedan ra~un iz “Interkopa” koji mo`e da ide na naplatu. I ta firma u blokadi nije zbog nas – kazao je on. Malenkovi} je saop{tio i da ovaj Fond izvo|a~ima radova trenutno duguje oko 1,8 milijardi dinara, ali zbog toga, kako je istakao, {to se Vojvodini ne prosle|uju sredstva za kapitalne investicije koja su ina~e predvi|ena republi~kim buxetom. - Tako je za ovu godinu, do danas Fondu preba~eno svega 3,5 milijardi dinara od predvi|enih oko deset milijardi. I jasno je da mi zbog Pokrajine komplikuju i stvaraju veliku {tetu. Pokrajinski sekretar za privredu naveo je da je Vlada Vojvodine 2008. preuzela tada{wu Metals banku kako bi spasila privredu

toga ne mo`emo na vreme izmirivati sve dospele obaveze – ukazao je Malenkovi}, podsetiv{i da je transfer novca iz republi~ke u pokrajinsku kasu bio problemati~an i prethodne dve godine, zbog ~ega su ovi dugovi prema izvo|a~ima radova na projektima Fonda i nastali. – I da se ministar Ili} zbog tako alarmantne situacije zauzeo da se Vojvodini proslede buxetska sredstva, odnosno da se ispo{tuju obaveze Republi~ke vlade prema Pokrajini, ovi problemi bi bili re{eni – poru~io je. Malenkovi} je Ili}evu izjavu da je pokrajinski Fond za kapitalna ulagawa “raka rana srpske ekonomije”, ocenio krajwe neprimerenom i zbog ~iwenice da su problemi u finansirawu nastali zbog neizvr{avawa obaveze republi~ke vlasti, ali i zbog toga {to su, kako je naveo, rezultati rada Fonda svima jasno vidqivi.

ci kontrolisala sve u Pokrajini i da o tome postoji izve{taj na sajtu DRI. I pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i me|uregionalnu saradwu Branislav Bugarski

– A to su stotine kilometara puteva, desetine {kola, bolnica, mostovi i drugi infrastrukturni objekti ~ija izgradwa je finansirana iz srsdstava Fonda – kazao je on, dodav{i da je, uostalom, poslovawe Fonda redovno kontrolisano i od buxetske inspekcije i od dr`avnog revizora i da nije bilo nikakvih primedbi. - Svaki dinar kojim je raspolagao Fond oti{ao je na gradili{ta u svih 45 vojvo|anskih op{tina, odnosno za infrastrukturu i poboq{awe uslova `ivota svih gra|ana. I uprkos tome {to smo dobijali mawe sredstava nego {to je to bilo predvi|eno zakonima o buxetu, ali i Ustavom Srbije, rezultati pokazuju da Fond ipak postigao veliki uspeh, a izgleda da je ba{ to sporno ministru Ili}u – ocenio je v.d.direktora pokrajinskog Fonda za kapitalna ulagawa.

vawa prema investitorima, ali zbog toga {to Republika prema Pokrajini nije izmirivala svoje ustavne obaveze. - Svi koji ne boluju od amnezije treba da se se}aju ovakvih stvari

{em se}awu gra|ana Vojvodine jer je Pokrajinu poku{ao da zakine za 450 miliona evra, kada je neuspe{no poku{ao da izgradi autoput Horgo{-Po`ega”. B.D.Savi}

TVIT CRTICA Ko pi{e, a ko bri{e Funkcioner SPO i ~lan gradske vlasti u ostavci Milan\uki} zahtevao je ju~e na „Tviteru“: - Hitno da se prona|e ko je pisao grafite mr`we o ^anku, jednom da se zaista provali ko to radi- apelovao je \uki}. - Ko god da je i sa kojim god motivima kidao tablu i pisao grafite, izvesno je u pitawu budala, obi~na, a gest mu za svaku osudu. Zahtev ima i napredwak BojanMarjanovi} : - Stop orkestriranom pisawu grafita po Novom Sadu. Sve zarad dizawa tenzija. Toliko je o~igledno da je sme{no...

(Re)animirawe [efica Narodne partije MajaGojkovi} upozorava na lajni : - Novi Sad nije zaslu`io agoniju ve} rad svih politi~ara na svim nivo-

ima vlasti na reanimaciji jer je potpuno posrnuo. [to pre po~eti.

Ko pi{e SMS-ove

brojne fanove na lajni, a neki od wih su mu dali kompliment da je „ bio briqantan Ministar Odbrane“, kao i da „ kada tvoja stranka ukupno ne radi dobro, postrada taj retki dobri“. [utanovac prihvata komplimente: „To ti je kao i u svakom grupnom sportu! Ako tim zaka`e xabe ti Ronaldiwo ili Mesi! „

Ta izjava Dinki}a da postoji vi{e interesenata za kupovinu @elezare...Pa to je na nivou „informacije” da PeraBo`i} prelazi u Zvezdu.

Banana dr`ava

Portparol SPO NemawaStarovi} obja{wava na lajni : Planirao sam da odem na protest protiv {ovinizma, ali kad videh da SMS pozive {aqu isti koji „nude stotine miliona evra za preletawe„ smu~ilo mi se, navodi Starovi}. Na opasku novinarke Ane Lali} : „Na okupqawe su pozvani gra|ani kojima smeta fa{izam u NS i neukusno je od bilo koje strane zloupotrebqavati ga. Dobrodo{li..“ Starovi} odgovara : „ Sla`em se u potpunosti. Upravo zato sam i rekao to {to sam rekao...“

Savetnica za medije PSS Blagica Kosti} zapisala je na lajni : Prolazim pored ~uvene `elezni~ke stanice „Prokop”. Da li }e Aleksandar Vu~i} otvoriti i ovu pri~u?! I NIP, naravno...a onda redom!:-))

Poslanik SPS Dejan Radenkovi} ka`e: „Kao pokvarena plo~a“, povodom izjave funkcionera DSS Slobodana Samarxi}a da EU tra`i da Srbija prizna Kosovo. A funkcioner nekada{we stranke vlasti ND @arkoJokanovi} zakqu~uje: Ako vi{e nema fusnote iza naziva Kosova - {to je ne stave iza naziva Srbije? ^isto da se zna ko je tu, zapravo, banana dr`ava.

Ni Mesi ne poma`e

Ah, taj Mla|a

Mani se, bre, Zo}ko

Eksministar odbrane i potpredsednik DS Dragan [utanovac ima

LDP – ovac Bojan \uri} komentari{e na lajni pri~e lidera URS-a:

Nekada{wi premijer i jedan od biv{ih ~elnika DS Zoran@ivkovi} se pita:

(Pro)kop

Za{to je premijer Ivica Da~i} bojkotovao „Veliki aero miting” u Batajnici? Od go va ra mu „ko le ga“ Ni {li ja, poslanik SPS Zoran Radovanovi}: Mani se bre Zo}ko Ivice... 8-mi septem bar... GO DS.... Tu da dej stvu je{......

Sede kose... Ana li ti ~ar Vlad im ir Tod or i} „otkriva“ na „Tviteru“ {ta ga sekira - Osede}u od naslova van konteksta izjave- „priznaje“ Todori}.

Ugledajmo se Na{ pliva~ Sila|i ^aba poru~uje sa lajne : - U Podgorici za vreme na{e himne APLAUZI!!! Ugledajmo se! S.St.


POTPISAN SPORAZUM O NOVOJ KOALICIJI U NOVOM SADU

Vu~evi}:Odbornike namucewuju,mo`da budehap{ewa Koalicioni sporazum o zajedni~kim politi~kim ciqevima ju~e su u Novom Sadu potpisali {efovi pet odborni~kih grupa koje u Skup{tini grada imaju, kako se tvrdi, ukupno 42 odbornika ili dovoqnu ve}inu za promenu vlasti. Koaliciju po tom sporazumu ~ine odborni~ke grupe „Pokrenimo Novi Sad – Tomislav Nikoli}“, „Svi za Novi Sad“ , „Ivica Da~i} – SPS, PUPS, JS, SDPS“, „Novi Sad odmah“ i Demokratska stranka Srbije. - Koalicioni sporazum je preduslov, politi~ki akt koji }e pratiti i definisati rad nove skup{tinske ve}ine u Novom Sadu. Ove odborni~ke grupe broje ukupno 42 odbornika u Skup{tini grada i predstavqaju dovoqnu, kvalifikovanu ve}inu za konstituisawe nove vlasti – rekao je Milo{Vu~evi}, {ef odborni~ke grupe „Pokrenimo Novi Sad – Tomislav Nikoli}“ i predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke. Koalicioni sporazum je potpisan javno, pred novinarima i kamerama, u prostorijama novosadskog odbora SPS-a. - Od danas, ako je neko i imao dilemu, dileme vi{e ne mo`e da ima – rekao je Vu~evi}, pokazuju}i potpise 42 odbornika i wihov zahtev da se odr`i vanredna sednica Skup{tine grada. Vu~evi} je kazao da su ti odbornici spremni da se „danas, sutra, i kad god ona bude“ skup{tinska sednica odr`i. Na pitawe novinara da li }e se odbornici nove ve}ine odazvati sednici koju je ranije ju~e zakazala predsednica Skup{tine grada Aleksandra Jerkov za 12. septembar, Vu~evi} je odgovorio da }e odluku o tome doneti koalicija nakon {to ~uju mi{qewe wihovih stru~waka da li je sednicu mogu}e i ranije odr`ati.

Foto: S. [u{wevi}

- Ako dobijemo tuma~ewe da je to zakonito, oti}i }emo na tu sednicu, i neka nikome ne pada na pamet da pravi incidente i da je prekida. Ako dobijemo mi{qewe da to nije po zakonu, onda }emo izdr`ati

im se nude pare i usluge za ~lanove porodica, ali da vlast u Novom Sadu ipak „ne}e ostati ista“. On je ozna~io da to ~ine „direktori JP i JKP“ i „najbli`i saradnik gradona~elnika“ ali nije `eleo

Jerkov: Sednica Skup{tine grada 12. septembra

Predsednica Skup{tine grada Novog Sada Aleksandra Jerkov zakazala je ju~e skup{tinsku sednicu za sredu, 12. septembar, s po~etkom u 11 sati. To }e biti nastavak neodr`ane sednice od 29. avgusta, koja je odlo`ena zbog nedostatka kvoruma, navodi se u saop{tewu iz Skup{tine grada. Dodaje se da je predsednica pismenim putem obavestila sve odbornike o datumu sednice, koja }e biti odr`ana u Velikoj Sali Skup{tine grada. pritisak na na{e odbornike do 12. septembra- rekao je Vu~evi}. Vu~evi} je naveo da se odbornici wihove koalicije ucewuju i da

da otkrije ni koji su to ucewiva~i ni koji su odbornici. - Nisu mene zvali, na`alost. Mene niko ne sme da zove. Dr`av-

ni organi nadziru {ta se de{ava. Ne iskqu~ujem mogu}nost da neko tu bude i uhap{en – dodao je Vu~evi}. On je pozvao sve da ne stvaraju nepotrebnu politi~ku tenziju i da se nova skup{tinska ve}ina ne predstavqa kao, kako je kazao, „horda divqaka“, jer „mi smo normalni, porodi~ni qudi“. Dodao je da nikome me|u wima nije u interesu lomqewe table s nazivom ulica i ispisivawe grafita i zapitao „kome je to u interesu“. Ni {ef novosadskih socijalista Sini{a Sevi} nije `eleo da se izja{wava o navodima da se odbornicima nudi novac i usluge i uputio novinare da o tome pojedina~no pitawu odbornike. Sevi} je kazao da }e SPS kandidovati predsednika Skup{tine grada Novog Sada, na sednici koja }e biti, kako je rekao, 12. septembra, kada }e se, dodao je, znati svi detaqi. On je rekao i da }e do promene u gradskoj skup{tini do}i „jer je SPO napustila gradsku vlast, ~ime je sada{wa ve}ina naru{ena“. Podsetio je i na odluku rukovodstva SPS-a da se lokalne vlasti upodobe s republi~kom gde god je to mogu}e. - Imali smo odli~nu saradwu sa DS-om. Da nije tako bilo ne bismo pre dva meseca glasali za tu vlast, ali do{lo je do toga da se ona mewa – rekao je Sevi}. [ef odbornika DSS-a Borko Ili} izjavio je novinarima da se odlaze}a vlast „gr~evito dr`i foteqa“ i da je to razlog {to je sednica zakazana tek za 12. septembar. On je rekao da odbornicima DSS-a, koliko je wemu poznato, niko nije nudio novac i usluge da pre|e ili ostane u taboru aktuelne skup{tinske ve}ine u Novom Sadu. S. Kova~evi}

Da~i}:DSzaslu`ilada izgubivlastuNovomSadu Predsednik Socijalisti~ke partije Srbije IvicaDa~i}izjavio je ju~e da za sada nema inicijative za promenu vlasti u Beogradu i ocenio da je Demokratska stranka zaslu`ila da izgubi vlast u Novom Sadu. - DS nas je izbacio iz pokrajinske vlasti, za{to bismo mi wih podr`ali u No-

vom Sadu - kazao je Da~i} gostuju}i na televiziji B92. Da~i} je istakao da je slu~aj Beograda druga~iji, zato {to su i izborni rezultati bili druga~iji, a gradona~elnik Dragan \ilas je dobio veliku podr{ku gra|ana.„[to se ti~e Beograda, nije bilo ini-

cijativa za promenu vlasti u Beograd, ako ih bude mi }emo to razmotriti”, kazao je Da~i} i napomenuo da ne bi bilo fer da takva inicijativa potekne iz SPS-a.On je poru~io da ne}e silom terati nekog da pravi lokalnu vlast, ako za to ne postoje politi~ki uslovi.

Bugarski:Noviizbori najpravednijere{ewe Po kra jin ski se kre tar za me|uregionalnu saradwu i lokalnu upravu Branislav Bugarski izjavio je ju~e da bi za politi~ku situaciju u Novom Sa du naj pra ved ni je re {e we bili vanredni lokalni izbori. Bugarski, koji je i funk-

cioner pokrajinskog odbora DS, tu tvrdwu je obrazlo`io re~ima da novostvorena ve}ina u Skup{tini Novog Sada „ne ma po li ti~ ki le gi ti mi tet”. On je Tanjugu rekao da tu koaliciju ~ine odbornici iskqu-

~eni iz svojih stranaka, misle}i pri tome na odbornike iz Grupe gra|ana „Dveri” i NOPO i odbornike koji su na izbore i{li na drugoj listi, kao {to su odbornici SPO koji su na lokalnim izborima bili na listi LSV.

utorak4.septembar2012.

3

Je{i}:O~ekujem daTadi}ponudi ostavku Potpredsednik Vlade Vojvodine i ~lan DS GoranJe{i} izjavio je ju~e da o~ekuje da na predstoje}oj sednici Glavnog odbora te stranke predsednik demokrata Boris Tadi} ponudi ostavku, nakon ~ega bi usledila programska i izborna skup{tina. On je prilikom posete predsedniku Op{tine Smederevska Palanka Radoslavu Miloji~i}u, odgovaraju}i na pitawa novinara, rekao da prvi put ~uje da su on i Mi-

liti~ke rezultate i naneli {tetu gra|anima Srbije, a time i DS-u, pa da od 1. januara demokrate, kako je rekao, „krenu da ru{e ovu nesposobnu vladu”. „Nismo radili dovoqno transparentno, imali smo lo{u kadrovsku politiku i usvojili smo neke zakone koji ne pripadaju DSu, odnosno nisu reformsti~ki. Tako|e nismo bili dovoqno odlu~ni u sporovo|ewu reformi. Mi nismo politi~ka stranka koja govori ono

SNS izgubila u Vojvodini Je{i} je promenu vlasti u pojedinim vojvo|anskim lokalnim samoupravama doveo u vezu sa, kako ka`e, unutarstrana~kim obra~unom u Srpskoj naprednoj stranci. „Oni su izgubili sve izbore u Vojvodini, ali poku{avaju da sebi nametnu glasove zbog svog Kongresa. Me|utim, nisu oni krivi za to, ve} mi, jer smo pustili takav Ustav i zakone, {to je dovelo do toga da jedan deo op{tina u Vojvodini promeni ve}inu, iako su imali ubedqivu pobedu na lokalu”, ukazao je Je{i}. On je dodao da je u trenutku kada su po~ele spekulacije medija o promeni vlasti u In|iji, dobio nekoliko poziva od ozbiqnih investitora. „Oni su se ozbiqno zabrinuli i time pokazali da sumwaju u ve}inu na republi~kom nivou. Na wihovom mestu (vladaju}e ve}ine) {to pre bih pokazao `equ da se radi na investicijama i smawivawu korupcije”, zakqu~io je Je{i}. loji~i} glavni aduti Dragana\ilasa u smewivawu Tadi}a i istakao da je wegov stav prema odnosima u DS poznat. „Komuniciram i sa Tadi}em i sa \ilasom, ali svima je poznat stav Pokrajinskog odbora DS i da o~ekujemo od predsednika Tadi}a da ponudi ostavku, mo`da ve} na ovoj sednici. Moja ideja je da se nakon toga zaka`e programska skup{tina, a zatim i izborna. Moramo da redefini{emo svoje politi~ke stavove, jer je program napraqen 1990. u jednopartijskom sistemu”, istakao je Je{i}. On je naveo da bi nakon toga trebalo da budu ka`weni oni koji su napravili lo{e po-

{to qudi `ele da ~uju, nego treba da sprovodimo sistem upravqawa koji }e doneti svima korist”, objasnio je Je{i}. Na pitawe novinara da li o~ekuje u In|iji novosadski scenario, Je{i} je istakao da DS u toj op{tini ima stabilnu vlast. „Mi tu nemamo problem. Na `alost, imamo jednu otima~inu koja je prouzrokovana lo{im zakonom, a onda jo{ sramotnijom odlukom Ustavnog suda Srbije da su odbornici vlasnici mandata”, rekao je Je{i}. To je, kako je poru~io, dovelo do toga da se u Srbiji, u kojoj je demokratija mlada, pojavi „otvorena politi~ka korupcija”.

PREKOMPOZICIJA VLASTI U SOMBORU

Socijalisti prelomili

Ako je ta~no ono {to su predstavnici lokalnih medija ~uli na ju~era{woj konferenciji somborskog SNS i wegovih koalicionih partnera, prekompozicija vlasti u Somboru je gotova stvar. Naime, ovoj konferenciji su prisustvovali predstavnici SNS, SPO, URS ali i ZoranGlumac, predstavnik Qaji}eve SDP, ujedno odbornik sa liste SPS, koji je decidirano u ime koalicionog partnera potvrdio odluku ovda{wih socijalista da uskrate dosada{wu podr{ku DS-u, DSS-u i SVM-u, aktuelno vladaju}oj koaliciji Sombora. Prema izjavama na ovoj konferenciji, odborni~ke grupe namerne da prekomponuju vlast u Somboru

imaju sigurnih 35 odbornika u 61~lanom varo{kom parlamentu ~ijem su aktuelnom predsedniku, Sini{i Lazi}u (DS), danas uputili zvani~an zahtev za hitno sazivawe sednice na kojoj bi, po predlo`enom dnevnom redu, bila izvr{ena pre svega wegova i smena gradona~elnika NemaweDeli}a (DS). Konferenciji za medije je prisustvovao i Miodrag Mi}a Sekuli}, dosada{wi odbornik Srpske radikalne stranke koja je otvoreno podr`ala vladaju}u koaliciju DS, SPS, DSS i SVM, potvr|uju}i da je razo~aran potezima vlastite stranke i aktuelne vlasti napustio SRS i potpisao pristupnicu SNS. M. M-} Foto: N. Stojanovi}

politika

dnevnik

„Tako napravqena ve}ina sigurno je da nema politi~ki legitimitet”, ocenio je Bugarski.On je istakao da je istina da su prevremeni izbori skupi, ali sa aspekta demokratije, kako je naglasio, bili bi najpravednije re{ewe.

REKLI SU

Krsti}:Tadi}ne}e datiostavku Biv{i savetnik predsednika Srbije za medije Neboj{a Krsti} demantovao je spekulacije da BorisTadi} namerava da se povu~e sa ~ela Demokratske stranke. „To je kampawa u kojoj se Tadi} progla{ava za vrhunskog krivca za sve. Ne}e dati ostavku”, izjavio je Krsti} za B92. Krsti} je objasnio da svaki Glavni odbor DS, pa i onajj koji }e biti odr`an 8.septembra, ima mogu}nost da smeni predsednika stranke tako {to ne}e usvojiti wegov izve{taj o radu, {to zna~i da je svaki lider demokrata, prema wegovim re~ima, „u latentnoj ostavci” i ne treba mu izborna skup{tina da bi ga smenila.

Vukadinovi}:Utoku akcija„politi~ke likvidacije”

Pan~i}:\ilasnije zapredsednika stranke

Glavni urednik „Nove srpske politi~ke misli” \or|e Vukadinovi} smatra da je u toku akcija „politi~ke likvidacije” BorisaTadi}a, i da bi od toga korist imali svi osim DS. „DS samo ako ostane jedinstvena mo`e da se vrati na velika vrata, sa Borisom Tadi}em ili bez wega. \ilas je zvezda u usponu, ali na nacionalnom planu kada se pita ko je li~nost od poverewa, onda su to TomislavNikoli}, Boris Tadi}, IvicaDa~i} i eventualno VojislavKo{tunica„, rekao je Vukadinovi} i dodao da o~ekuje na jesen podelu u DS

Publicista Teofil Pan~i} rekao je da mu gradona~elnik Beograda i zamenik predsednik DS, koji se u javnosti katkad pomiwe kao Tadi}ev suparnik u stranci, smatra da on nema politi~ku te`inu i harizmu potrebnu da bi vodio jednu veliku stranku. „\ilas je odli~an da vodi jedan grad, ali on nije ~ovek tog formata da bi mogao da bude predsednik stranke koja vodi zemqu ili je glavna opoziciona stranka, ja u wemu to ne vidim, pre ta svojstva vidim u Bojanu Pajti}u„, rekao je Pan~i}.

Protiv mr`we,stop fa{izmu Protest „Protiv mr`we, stop fa{izmu” organizovan je ju~e u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta, zbog ispisivawa grafita mr`we i nestanka table sa nazivom Ulice dr Zorana \in|i}a. Predstavnici Gra|anske Vojvodine, koji su organizovali protest, poru~ili su da ne}e dopustiti da {ovinisti ugroze zajedni~ki `ivot u Novom Sadu i da vrate grad u vreme sukoba iz 90-ih godina. Na protestu su bili i predsednik Vlade Vojvodine Vojvodine Bojan Pajti}i predsednica Skup{tine grada AleksandraJerkov.Pajti} je rekao da pokrajinske vlasti ne}e dozvoliti {irewe {ovinizma i uno{ewe nemira. Ju~e je ponovo postavqena i tablu sa nazivom Ulice dr Zorana \in|i}a. Skup je obezbe|ivala policija i nije bilo incidenata.


4

ekonomija

utorak4.septembar2012.

dnevnik

NAJISPLATIVIBIZNISUSRBIJIJEKRA\AELEKTRI^NEENERGIJE?

Lopoviukradustruju za60milionaevra Srbija je prinu|ena da uvozi elektri~nuenergijeadanijegubitakaikra|estrujesituacijabiverovatnobiladruga~ija.Ovako... Gubici elektri~ne energije u distributivnom sistemu ElektroprivredeSrbijedostiglisu20odsto od preuzete energije, {to je zna~ajan porast u odnosu na 2009. godinukadasugubiciiznosiline{topreko15odsto.Posvemusude}iovajporastjednakojeposledica starostisistema,nedovoqnogulagawaumodernizaciju,aliisveve}ekra|estruje,nakojusasvimizvesno otpada skoro polovina od ukupnih gubitaka. U EPS-u poku{avajudastanunaputneovla{}enom kori{}ewu elektri~ne energije,alitopostajesvete`aborba. Kako ka`u, godi{we se u Srbiji ukrade struje u vrednosti oko 60 milionaevraiporedtoga{tose na terenu obavi oko 600.000 kontrolaiotkrijeoko11.000slu~ajevanelegalnepotro{we. Suo~eni sa ovom problematikomu„Elektrovojvodini“se,una-

AGENCIJAPRODU@ILA ROK

zad dve godinine, intenzino ula`e,kakourazvojmetodologijaotkrivawakra|estruje,takoiuobukuiopremawekadrovakoji}ese bavitiovimdelikatnimzadatkom. Kakosaznajemogubiciudistributivnom sistemu na podru~ju Po-

krajine su 2010. godine iznosli 13,44 odsto, a u 2011. pali su na 12,23odsto,od~egasutehni~kigubici oko sedam odsto, a komercijalnioko{estodsto.Uokvirukomercijalnih gubitaka, ~ak 60 odstootpadanakra|ustruje,apro-

Uvozkaosvr{eni~in MinistarkaenergetikeZoranaMihajlovi}izjavilajeju~edase uSrbijutokomseptembrane}euvozitistruja. Mihajlovi}jeuizjavinovinarimaistaklada}esveinformacije o tome na vreme biti poznate javnosti. Pre desetak dana ministarkaje,me|utim,upozorilada}eSrbijatokomgrejnesezonemoratidauvezeodre|enukoli~inuelektri~neenergijeida}eMinistarstvoenergetikeu~initisvedasezonagrejawabudespremnodo~ekanaidadokrajagodinenebudeposkupqewaelektri~neenegije. „Uovomtrenutkumijesmopredsvr{enim~inomdamoramoda uvezemoelektri~nuenergiju,ali}emosedobropozabavititimekojesutokoli~ine,datoneopteretibuxetijavnapreduze}aiMinistarstvo”,reklajeMihajlovi}.OnajenapomenuladajeMinistarstvo,zajednosajavnimpreduze}ima,oformilokriznugrupukojaradinatomekakodananajboqina~inbuduobezbe|enienergenti,s obziromnaozbiqnuenergetskukrizuukojojjeSrbijave}nekoliko godina,predgrejnusezonu.Dodalajedaprilikominterventnoguvozaelektri~neenergijene}ebitiposrednika.

cewujesedajetakonelegalnootu|enostrujeuvrednostiodoko18 milionaevra.Akoseuzmeuobzir daje„Elektrovojvodina“ovegodine u odr`avawe elektroenergetskogsistema(remonti,ulagaweu opremu)ulo`ila12milionaevra, vidi se koliko su kradqivci o{tetiliovopreduze}e. -Borbaprotivkra|estrujenije jednokratna aktivnost, ve} borba za o~uvawe supstance koju nam je poverio vlasnik, odnosno dr`ave, ali i borba za na{ kredibilitet unutar EPS-a - rekao je direktor „Elektrovojvodine“ dr Tihomir Simi}.–Na{epreduze}eradiina specijalnojobucikadrovakoji}e biti najoperativnije i najdrektonijezadu`eniupravozaborbuprotiv kra|e elektri~ne energije. NovicentarzaobukunaIri{kom vencu i softverski sistem, jedinstvenuEPS-ususamodeoaktivnostikojeula`emo,kakobipoboq{aliborbuprotivkra|estrujei time jo{ vi{e podigli efikasnostna{egsistema.

Kra|a struje postala je pravi biznis,akakoseprocewujepostoji~ak50na~inadasestrujatro{i mimosistema.Problemje{tose brojne sprave i metode za takvu rabotu nude preko oglasa, interneta, a naravno nude ih i razni „majstori“. Specijalni tim „Elektrovojvodine“ koji se bavi samo otkrivawem neovla{}ene potro{westrujenaterenustalno nailazinanoveineobi~nena~inekra|e,pasu~akuspelidauhva-

SLU^AJSMEDEREVO

„STANDARDGAS” SPREMANZAOZBIqNUINVESTICIJU

Jo{prodaju „Cmarket” Agencija za privatizaciju saop{tila je da je do 17. septembra produ`ila rok za dostavqawe prijava za kupovinu 23,23 odsto akcija „C marketa”,kojijeisticaodanas. Za prodaju preostalog dru{tvenog kapitala ovog trgovins kog lanc a Agenc ij a za privatizaciju utvrdila je minimalnu cenu od 295,4 evra po

akciji, a podela besplatnih akcija}ebitiobavqenaposle prodajetokudela. Tender je raspisan 10. avgusta, za otkup tenderske dokumentacije rok je bio 24. avgust,adanasjeisticaorokza dostavqawe prijava zainteresovanihkupaca. Kompanija Delez je u julu 2011. kupila „Delta maksi” za 923,5 miliona evra, ukqu~uju}idugod318milionaevra. Deleznijepreuzeodru{tvenikapitalu„Cmarketu”,aon ~ini23,23odstoukupnogkapitalatogpreduze}a.

Novafabrikairadna mestauOyacima Kompanija „Standard gas„ Doo, koja se bavi proizvodwom i distribucijomte~nognaftnoggasa i spadaunajve}ekompanijeusektoru alternativne energije u jugoi- sto~nojEvropi,planiradauOxacimaizgradinovufabriku.Kupovinom dela fabrike „Hipol”u Oxacimaikori{}ewemuslugaove hemijske industrije, kao i kori{}ewem nekih postrojewa, „Standardgas„ jeuspeodaseprobijena tr`i{te. Zbog toga, ali i zbig proizvodwe novih proizvoda, poslovodstvokompanijejepripremilo investiciju, nezavisno od „Hipolovih„ postrojewa. Ponuda „Standardgas„ da kupideo„Hipola„,akasnijeicelufabrikunije nai{lanadobarprijem,takodaje poslovni tim „Standard gasa„ odlu~iodauinvesticijuzanovufabriku,kreneprakti~nood temeqa. - Na{a kompanija nema drugog izlazao semrazvojnepolitike-rekao je generalni direktor Standard gasa Milan Ma{i}. - Ako se ne budemo razvijali, veoma }e nas nekopresti}inatr`i{tuine}emomo}iravnopravnodanastupamo i postignemo dobar poslovni rezultat. Upravo je to razlog {to `elimo da potpuno samostalno, oslawaju}i se iskqu~ivo na sopstvenu sposobnost, stru~nost i ogroman rad, potvrdimo ono {to smodosadauradili,aliidanovim

investicijama psotignemo boqe rezultate nego do sada. Nismo uspelidasedogovorimosaposlovodstvom„Hipola„ okocene, alitone

mewastvar,izgradi}emo novufabriku veoma brzo. To }e, dodu{e, ko{tati vi{e, ali }e biti novo, imatipotrebne kapacitete iomo-

gu}iti proizvodwu kvalitetnih proizvoda. Onjeistakaodajesve{toposeduje „Standardgas”pla}enopotr`i{nojceni,tedani{tanijedobijenoodbilokoga. -Za~u|en sami,istovremenomi jei`ao,{tojedo{lodonesuglasicasa„Hipolom„,okonekogdela ove fabrike, koji smo mi uredno kupiliiplatilipotr`i{nojceni.Okokupoprodajnihugovora, ne postojini{ta{tobimoglodase dovede u sumwu. U predhodnom periodu korektno sam sara|ivao sa „Hipolom„inadamseda}esetako inastaviti.Fabrikakoju}emoizgraditi,nijenampotrebnadabise hvalili,ve}dasvimanama omogu}ida`ivimonormalnoodsvograda i uspeha na tr`i{tu. Istovremeno, pomo}i }emo i lokalnoj samoupravi u Oxacima, da smawi brojnezaposlenih,po{toplaniramo da zaposlimo pedesetak novih radnika,aanga`ova}emoikapacitete pojedinih zanatlija, koji }e raditi deo poslove za „Standard gas„.Urazgovorimasapredstavnicima lokalne samouprave ukazali smodanameravamosedi{tekompanijepotpunodaprebacimouOxake,{to}egradu iop{tiniomogu}itidadeo porezaodzaradaradnika ostajane u ovoj sredini – zavr{iojeMa{i}. S. Miler

Industrijskikolosek Od„@elezniceSrbije„ jedobijenozelenosvetlozanadogradwu industrijskogkolosekanapruziOxaci-Crvenka,gdesedosadakoristiokolosekdo„Hipola„.Po{tojeuVladiVojvodinedoneta odlukazarevitalizacijuovepruge,„Standardgas„ }eobezbediti deoneophodanzaindustrijskikolosek.Kupovinomdvelokomotive,odkojihjejednave}stigla,adrugajenaremontu,obezbe|ujese dovoziodvozsirovinaigotovihproizvoda.Opremazaindustrijskikolosekjeve}nabavqenai~ekasedaiformalnosvebudepropra}enopotrebnimdozvolama,kakobisekrenulosapostavqawem. Tako|e,nabavqenasuinovapostrojewa,kaoinovaoprema -laboratorijajekupqenauItaliji,aelektronikauNema~koj.

te jednu „mobilnu ekipu“ koja je ima posebno opremqen auto servisii{laodku}edoku}edanudi uslugu„sre|ivawa“struje.Nateritorji„Elektrovojvodine“suotkrivene i tri laboratorije, koje su distrubuirale razli~ite naprave,name{tenabrojilaisli~noitonesamouVojvodini.Toje, kakoka`uuovompreduze}u,ura|eno uz usepe{nu saradwu specijalnogtimaipolicije. A.Brzak

Rafineriji jo{jedna {ansa Ministarka energetike ZoranaMihajlovi}izjavilajeju~e da veruje da postoji mogu}nostvansudskogporavnawaizme|ugradaSmederevaikompanije„Komikooil”kojaplaniradagradirafinerijuuSmederevu i naglasila da je interesvladeSrbijedasetainvestic ij a, ukol ik o je mog u} e, {toprerealizuje. „Na{ interes je da se investicijarealizuje{topre.Ako mo`e da se realizuje mi }emo tajprojekatpodr`ati,aakone mo`eidemonaoneprojektekoji mogu da se realizuju”, rekla je ministarka posle razgovora sa predstavnicima Komiko oilauresornomministarstvu. Ona je istakla da je `eqa ovevladedaima{tovi{eulagawa i da se u Smederevu na tom projektu zaposli oko 500 qudi, koliko je obe}ao investitor. „Ukol ik o Kom ik o pru` i uveravawa da mogu da izvr{e obavezekojesuobe}alio~ekujem vansudski dogovor sa onim ko ih je tu`io i da se krene u tu investiciju”, rekla je Mihajlovi}novinarima. Isti~u}i da veruje da }e u narednih mesec dana biti poznato da li taj projekat mo`e da se realizuje ili ne, ona je por u~ il a inv es tit or im a da po{tuju odluke dr`avnih organaidasepona{ajuuskladu saonim{tosuobe}alilokalnojsamoupraviuSmederevu.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Kupovni Va`iza zadevize

1

116,0626

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 118,4312

121,1551

115,7073

Australija

dolar

1

94,7294

96,6627

98,8859

94,4395

Kanada

dolar

1

93,5762

95,4859

97,6821

93,2897

Danska

kruna

1

15,5741

15,8919

16,2574

15,5264

Norve{ka

kruna

1

15,9156

16,2404

16,6139

15,8669

[vedska

kruna

1

13,9229

14,2070

14,5338

13,8802

[vajcarska

franak

1

96,5901

98,5613

100,8282

96,2944

V.Britanija

funta

1

146,3589

149,3458

152,7808

145,9108

dolar

1

92,2303

94,1125

96,2771

91,9479

Kurseviizovelisteprimewujuseod3.9.2012.godine

Cena

Promet

BELEX 15 (440,98 0,36)

8,57%

380

25.080

AIK banka a.d. , Ni{

2,12%

1.399

27.980

Montinvest a.d. , Beograd

0,22%

6.750

675.000

/

/

/

/

/

/

/

/

Pet akcija s najve}im padom

Promena %

Cena

Promet

Go{a monta`a a.d. , V. Plana

-11,96%

2.201

220.100

Filip Moris a.d. , Ni{

-11,22%

799

175.195

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno

0,00%

4.380

175.200

Imlek a.d. , Beograd

-2,45%

2.702

135.120

AIK banka a.d. , Ni{

2,12%

1.399

27.980

Komercijalna banka a.d. , Beograd

0,00%

730

14.600

Aerodrom Nikola Tesla a.d.

0,25%

401

5.430.402

NIS a.d., Novi Sad

-0,16%

621

4.023.059

Soja protein a.d. , Be~ej

-0,43%

467

76.977

3,60%

489

39.120

Vital a.d. , Vrbas

-3,03%

1.600

32.000

Imlek a.d. , Beograd

-2,45%

2.702

135.120

Energoprojekt holding a.d.

Voda Vrwci a.d. , V. Bawa

-0,45%

5.475

514.918

Tigar a.d. , Pirot

0,00

250

0,00

Metalac a.d. , G. Milanovac

0,00

1.700

0,00

362

0,00

Vojvo|anskih top-pet akcija

SAD

Promena %

Nikodije Stojanovi} Tatko a.d.

Promena %

Cena

Promet

STUP Vr{ac a.d. , Vr{ac

0,00%

15.500

775.000

Veterinarski zavod Subotica a.d.

0,00

Agrovr{ac a.d., Vr{ac

0,00%

200

499.400

Galenika Fitofarmacija a.d.

0,00

2.298

0,00

0,00

10.399

0,00

0,00

5.737

0,00

Radijator a.d. , Zrewanin

0,00%

480

32.160

Jubmes banka, Beograd

Vital a.d. , Vrbas

-3,03%

1.600

32.000

Alfa plam, Vrawe

-11,71%

2.640

7.920

^elik a.d. , Ba~ki Jarak

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik ASOCIJACIJA POQOPRIVREDNIKA

Gdesunovci zasu{u Dvevladineuredbekojeseodnosenaregresirawedizelgoriva za jesewu setvu i subvencije nisudodatnemerezaubla`avawe posledica su{e, oceweno je na vanrednoj sednici Upravnog odbora Asocijacije poqoprivrednika. „Ako}e160milionaevrabiti izdvojeno zbog su{e, pitamo se gde su sredstava ovogodi{weg agrarnog buxeta namewena planiranomsubvencionisawupoqoprivredne proizvodwe za 2012”, navedeno je u saop{tewu te asocijacije.Utomudru`ewuisti~u dajeuredbomosubvencionisawu

utorak4.septembar2012.

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E : VLADASRBIJEBIDAUGASIKOMPENZACIONIFOND,AZEMQORADNICIPROTIV

Garantzapaorskurobu nijebeskorisnaagencija

Kompenzacioni fond Republike Srbije, pod~ijimjeokriqemuspostavqenifinkcioni{esistemjavnihskladi{taucelojzemqi, mogao bi biti uga{en. Naime, kako „Dnevnik” saznaje, o sudbini Fonda, institucijizahvaquju}ikojojjeuSrbijiza`iveo nov sistem organizovawa poqoprivredne proizvodwe, u ~etvrtak }e raspravqati VladaSrbije. Ova, za poqoprivrednike i ceo srpski agrar,veomava`nainstitucija,naredovnoj sednici Vlade na}i }e se u paketu sa agencijmakojesu,pomi{qewupredlaga~a, odnosnoministarstava-neoptrebne.Vlada jo{ uvek nema kona~an spisak agencija kojetrebaukinuti,alikakoje„Dnevniku”

re~eno, na predlog Ministarstva poqopriverde,raspravqa}eseioKompenzacionomfondu. Vojvo|anski poqoprivrednici protive seidejidaseovajfondtretirakaopojedine bespotrebne agencije koje nisu proteklih godinadalenikakavrezultatinakojebidr`ava zaista trebalo da stavi katanac. Na Kompenzicionom fondu, me|utim, dr`ava netrebada{tedi,poru~ujuoni.UAsocijacijiVojvodinaAgrariudru`ewuKlubPaora100Pplusukazujuna~iwenicudajesaradwa sa poqoprivrednicima dobra, da Fond radi transparentno, te da je obavio zna~ajan posao za celokupnu srpsku poqoprivredu.Oninagla{avajudasutomsarad-

womzadovoqnineposrednipoqoprivredni proizvo|a~i,tedajeizgradwasistemajavnihskladi{taevropskapraksakojubisvakakotrebaloprodu`iti. Pomenimo,trenutnojeuovomsistemu15 skladi{takojasudobilalicencu,awihpet jeprikrajutogpostupka.Ukupankapacitet ovihsilosaje150.000tona.Uskorobiusistemtrebalodau|ujo{~etirinovaskladi{ta,jerzasaradwuzaintersovanaikompanija„Agroglob”.Me|ulicenciranimskladi{tarimasu„Agrogrwa”,„Graniko”,„@itoSrem”,„MKGrup”... Kompenzacionifondjeosnovanudecembru2009.godine.Wegovoosnivaweiradsu predvi|eniZakonomojavnimskladi{tima

za poqoprivredne proizvode, a najva`nija ulogamujedagarantujekvalitetikvantitet uskladi{tene robe. Poqoprivrednici kojiuovimsilosimaskladi{te`itaricei uqarice sigurniji su i na tr`i{tu jer im ovajsistempru`amogu}nostdarobuprodajukadajojjecenanajpovoqnija. Srbija je, u odnosu na zemqe u regionu, najbr`euspostavilasistemjavnihskladi{ta, a tu su ocenu dali i predstavnici svetskih organizacija FAO, EBRD, USAID...,kojisuKompenzacionomfondu pomagali u ovom poslu. Predstavnici Evropskebankezaonbovuirazvojsuipre pardanaizrazilizainteresovanostzafinansiraweovogsistema. S.G.

[TA]ERADITINACIONALNISAVETZAPRIVREDNIOPORAVAK dizel goriva „predvi|eno da poqoprivrednici nakon 15. septembra kupuju gorivo po tr`i{nimcenama,ada}esubvenciju dobitinakonpodnosewazahteva krajemgodine”. „To zna~i da poqoprivredniciuovommomentutrebadaulo`ezna~ajnasredstva,kojave}ina poqoprivrednika nema. Uz to, banke ne odobravaju subvencionisanekreditevi{eodmesecdana,alisepreuzetikreditimorajuredovnovra}ati,bezobzirana su{u”,tvrdeuAsocijaciji. U saop{tewu je zakqu~eno da je „potpuno jasno da se najavqenim merama za ubla`avawe posledicaodsu{ene}eobezbediti sredstvazaprimenuuobi~ajenih agrotehni~kihmerazapredstoje}ujesewusetvu”. VladaSrbijejepro{lesedmice usvojila dve uredbe za pomo} poqoprivrednim proizvo|a~ima,kojeseodnosenaregresirawe dizelgorivaisubvencije. MinistarpoqoprivredeGoran Kne`evi} kazao je novinarima posle sednice Vlade da }e poqoprivrednicimave}zadesetakdana biti omogu}eno da po povla{}enimuslovimanabavedizelgorivozapredstoje}ujesewusetvu. Kako je precizirao, re~ je o ukupno70milionalitaradizel goriva koje }e zemqoradnici mo}i da nabave po ceni koja }e bitimawaza76dinaraodmaloprodajne cene. Druga uredba odnosi se na subvencionisawe ratarske i proizvodwe krompira za2012.godinu,itosa6.420dinarapohektaru,naveojeKne`evi}, preciziraju}i da se radi o zna~ajnojsumiodukupno10,5milijardidinara...

5

Putdoradnihmesta, iliramezaplakawe SrbijajedobilaNacionalnisavetzaprivrednioporavak,adokjednitvrdeda}etobitiozbiwnainstitucija~ijerezultat}ebitinova radnamesta,imaionihkojimisle da}etobitisamojo{jedanmdebatniklubgde}ena{ibiznismenimo}idaseizjadajunadte{komsudbinomkojaihjesma{la. -Nacionalnisavetzaprivredni oporavakkojijeosnovalaVladaSrbije,bi}emestonakome}eseukrstitistavovipredstavnikaprivrede, ekonomske struke, bankarstva i vlastiradinala`ewanajboqihre{ewazapokretawesrpskeekonomije-izjaviojeju~epotpredsedniktog telaBranislavGruji}. Nacionalni savet za privredni oporavak, kojim }e predsedavati premijerIvicaDa~i}, imatripotpredsednikai21~laname|ukojima su istaknuti privrednici, bankari iekonomisti. Gruji}, koji je predsednik Srpskogposlovnogkluba„Privrednik” i kompanije PSP Farman, istakao je da }e se kroz razgovore u savetu ustanoviti{tajesveneophodnoza napredak i pokretawe srpske privredeitojeosnovniciqtogtela. „Tojemestogdesistemskitreba dasesusretnubankari,ekonomisti, privrednici,ministriidanasinhronizovanna~inprobamodanapravimokvalitetnijiambijentzaprivre|ivawe”,objasniojeon. Prvozasedawesaveta,kojijevladaosnovalaprekju~e,trebalobida

Pomo}investitorima Potpredsednica„DeltaHoldinga”JelenaKrstovi} jeizjavilada }ese,kao~lansaveta,zalagatizastimulisawedoma}ihistranihinvestitora poreskom, monetarnom i administrativnom politikom, za pove}awepotro{weiplatnesposobnostigra|anaizastabilizaciju kursadinara. -Svesnismoslo`enostiekonomskesituacijeijedanodnajva`nijih zadatakavladejesvakakopove}aweprivredneaktivnosti.Stabilizacijakursajeneophodnamerauciqustvarawaambijentazaredovnoposlovaweiplanirawebudu}egrazvojaSrbije-navelajeKrstovi}. seodr`idokrajasedmice,awegovi ~lanovijo{neznajudali}esesastanci odr`avati redovno ili po potrebi. ^lan saveta i predsednik ITM grupe Toplica Spasojevi} istakao jeda}eosnovnaulogatogtelabiti dastavifokusnaekonomiju„kojaje

dosadabilazapostavqena,aposledica toga bile su negativne stope rastaivelikanezaposlenost”. „Miusavetutrebadapobrojimo svepotencijalekojesrpskaprivredaimaidaprobamodaihaktiviramosaosnovnimciqemdauve}amozaposlenostiizvoziomogu}imoeko-

nomskuperspektivuovojzemqi”,rekaojeSpasojevi}. Onjeoceniodajedobroje{toje sastavsavetamultidisciplinarani {to su u wega u{li i ekonomisti, bankari, ali i privrednici „koji znaju{tasupotencijali,a{taproblemi privrede i {ta nedostaje da bisestvariaktivirale”. Jedanod~lanovasavetajeipo~asni predsednik kompanije „Tarket Sintelon”NikolaPavi~i}, kojije naglasiodabisavettrebalodadoprinesepravqewukonceptastrukturnih reformi srpske ekonomije, naosnovukojegbibiledonetepojedina~ne ekonomske politike kao {tosupolitikakursa,kamataipolitika podr{ke proizvodwe i izvoza. „Konceptreformitrebadaodredi{tajeciqkomete`iSrbija,kakvuekonomiju`eli,kada}edare{i dva glavna problema - buxetskog i spoqnotrgovinskog deficita, {to sudvategakojaSrbijuvukunadnoi uekonomskislom”,naveojePavi~i} uizjavizaTanjug. Onjeukazaodaseunaredne~etiri godine mora re{iti pitawe buxetskogdeficita,odnosnosvo|ewe javnepotro{weuskladsaostvarenim bruto doma}im proizvodom i obezbeditiizvozve}ioduvoza,koji }eomogu}itidaseizdeviznogprilivaodizvozarobeiuslugapodmiruju enormno visoke obaveze koje imajudr`avaipreduze}a. E.Dn.

BOJANPAJTI]

Uganda dobar partner Vojvodina i Uganda mogle bi da sara|uju u nekoliko oblasti poqoprivredne proizvodwe i prehrambeneindustrije,aliiu razvoju informacionih tehnologija kroz saradwu univerziteta,rekaojepredsednikVlade Vojvodine Bojan Pajti} nakon susreta predstavnika Ugande i VojvodineuNovomSadu. Razgovoru u Novom Sadu, na kome je oceweno da je saradwa mogu}a posebno u oblasti sto-

~arstva,uzgoja`itaricairibe, prisustvovali su predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} sa saradnicima i delegacija Ugande koju predvodi ministar poqoprivrede Rvamirama KawontoleBrajt. U sastavu delegacije Ugande su i predstavnici Agencije za investicijeteafri~kedr`ave, kao i po~asni konzul Srbije u Ugandi Jovan Latin~i}, koji borave u vi{ednevnoj poseti VojvodinikaogostiVeterinarskog zavoda „Subotica”. Pajti} je istakao da Vojvodina Ugandu vidi „kao potencijalnog partnera”,atr`i{tetezemqe„kao mogu}e mesto za ostvarivawe kvalitetnesaradwe”.


6

tre]e doba

utorak4.septembar2012.

Avgustovski~ekove inarednesedmice Penzionisanisamostalciprvi}edobitiavgustovskupenziju,kojimacelasti`edanas.Nekada{wimvojnim licima isplataucelinipo~iwe u~ertvrtak,6.septembra,kada}eprvideo prinadle`nostidobijajuipaori “uostavci“. Prema informacijama Republi~kog Fonda PIO za biv{e zaposlene kojiimajuteku}era~une,ispataprvogdelaavustovskepenzijepo~e}euutorak,11. septembra,doksutradankre}u ipo{taridanose novac poku}ama.

MO@E LI SE MATEMATI^KOM METODOM UBEDITI KRKOBABI] KOLIKO JE PLITAK BUYET

Penzijeve}e dvaili {estposto Sva je prilika da }e ova vlast ispuniti predizborno i postizbornoobe}aweipenzijezaistau narednom periodu ne}e biti ni smawenenizamrznute.Naime,ako je suditi po “ponudama” koje su prethodnihsedmice predstavnici ministarstavazdravqaiprosvete iznelipredsindikatedr`avatrenutnomo`e daplatezaposlenihu javnomsektoruod1. oktobrapove}azadvaodsto, ondajelogi~noda }etolikoporastiipenzije. Ako se, pak, to zaista primeni od 1. oktobra time se odustaje od primene Zakona o buxetskom sistemupokom1. oktobraplateujavnom sektoru i penzije treba da se uve}aju za {estomese~ni rast potro{a~kih cena i polovinu rasta lawskogbrutodoma}egproizvoda.

Naime, ako se usvojena formula uskla|ivawa primeni zna~i da se plateujavnomsektorupaipenzije pove}avajuzapet-{estprocenataa nedvakolikojesad“uigri”.SPove}aweoddvaodsto,kojebiseprimenilo i 1. oktobra ove ali i 1. aprila naredne godine, donelo bi u{tedesrpskombuxetuaujednobilo i kompromis izme|u obe}awa zaposlenima i penzionerima te Fiskalnog saveta kojijetra`ioda seiplateipenzijeakonesmawea onozamrznunagodinudana. Ako srpska vlada zais ta uskla|ivawe1. oktobrai1. aprilasvede nadvaodstotobismawilorashod ubuxetzanarednugodinuzaoko30 milijardi dinara. Tako kazuje ra~unica Ministarstva finansija, alijezasprovo|eweovogzahtevau

stvarnostpotrebnaizmenaZakona oPIOuuSkup{tiniSrbije.Jer, aktuelnipredvi|adasepenzijeod aprilaovegodineuskla|ujusakretawemcenaizprehodnih{estmeseciodnosnooktobarskopove}awe merisesakretawempotro{a~kih cena. Kako se to `eli izbe}i, jer bi se moralo i}i na uskla|ivawe koje je tri puta ve}e od ovog koje dr`ava nudi, izmene zakona mora biti, a za to jo{ nije postignuta politi~kavoqe. PoslanikePUPS-awihovikoalicionipartneriizvlastimoralibi, prenego{touputezvani~an zahtevotriputamawempove}awu penzija od pripadaju}eg, da ubede dajetozaistajedinomogu}euvremevelikekrizeimawkaubuxetu. Naime, lider PUPS-a je nedavno

Bedakre{eili~neuplatedoprinosa

Na smislu za humor i mladi im mogu zavideti

UMESTO HEKLAWA I PEVAWA, SENIORI IGRAJU HOKEJ NA TRAVI I SVIRAJU BUBWEVE

[tapnesmeta uokretnim plesovima

Sve do nedavno, stanovnici ameri~kih domova za stare dane suprovodiliutihimaktivnostima:{trikawu,heklawu,pevawui slikawu. Danas se ta slika prili~noizmenila,jermnogidomovi za svoje stanare organizuju kursevejoge,lekcijeizbubweva, kompjuterske radionice, kao i ~asove plesa, iako hodaju uz pomo}{tapailihodalice. Qudipogre{nopretpostavqajudastarijiqudigubeinteresovawazasavremenade{avawaida jedovoqnopostavitiihpredtelevizor – ka`e socijalna radnicaXuliVejd izWuBrixrehabilitacionog centra u ^arls kampusuameri~koggradaDedama. Onajedoktoriralafizijatrijuinagla{avakakosenior ijesu krhkogzdravqaigra|e,alidato nezna~idaimjeduhslomqenida neu`ivajuuaktivnijimdru{tvenimradwama.Nekeodwenihpacijentkiwaigraju~akihokejna travi, a jedna od ~lanica tima ima90godinaitakmi~iseukolicima. Kako isti~e, odlika starijih qudijestetodu{evnobogatstvo i pozitivan stav prema `ivotu. Oniimajusjajansmisaozahumor, tvrdidrVejd,isti~u}idajenajva`nijalekcijakojujeodwihna-

dnevnik

u~ilaonadani{taneuzimazdravozagotovo. Govore}iona~inimanakojise bavi starijim qudima obolelim oddemencijeiAlchajmera,Xudi ka`edajenajva`nijeprilagoditizahtevewihovimsposobnostima.Akojepredwihstavqenneki zajedni~ki zadatak, potrebno ga je razlo`iti na najsitnije detaqe,kakobisvimoglidau~estvuju. - ^itawe novinskih vesti ~esto svodim na ~itawe naslova, a ondasadr`ajobjasnimudvere~enice. Ukr{tenice re{avamo tako{toihepiskopomuveli~amna zidu, pa zajedno poga|amo re{ewa. Moji pacijenti se stra{no trude da odgovore na zadatke, a ponekad se ose}am kao da imam tristotinebakaidedova. Utvr|eno je da je fizi~ka aktivnostva`nazao~uvawevitalnih funkcija, a joga ve`be mogu se prilagoditi svakom uzrastu, figuriisposobnostima.Zatoje va`no podsticati starije qude natodasenepla{efizi~kihve`bi,kaoidasepotrudedaodr`e interesovawezasavremenade{avawa,jer}etimeusporitiopadawe mentalnih i fizi~kih funkcija,{tojepresudnouovom`ivotnomdobu. I. Vujanov

Ekonomskakrizasesvevi{eodra`avainauplate nezaposlenih, doma}ica, otpu{tenih radnika i drugihkakobijednogdanasteklipenziju.Napo~etkukrize2008.svakogmesecadoprinosejeupla}ivalo preko 60.000 gra|ana a danas 48.160. Najmawe osnovicebira19.813a16.759slede}unaskalikojaje sada5.084dinaramese~no.Naprstesemoguizbrojati oni koji pla}aju najskupqe tarife, uglavnom su toonikojisuimalivelikeplatepa`eledasa~uvajuvisokproseknaosnovukoga}edobijatipenziju. Danas tek svaki 16. nezaposleni upla}uje penzioni sta`asviostalizbognema{tineprepu{tajusesudbinii~ekajudaispunestarosniuslov,odnosno65

godinamu{karcii60`ene,kakobido~ekaliprvi ~ek. Sli~no je u novosadskoj Filijali Fonda PIO. Oko2.500gra|anaupla}ujepenzionista`a~ak70 odstopotrinajni`eosnovice.Naj~e{}esutooni kojimanedostajedodvegodinesta`azapenziju.Madatonekimamo`euslovitiini`iiznosna~eku, imajunovcasamozaminimum. U filijali se mo`e dobiti informativna bro{uraukojojjeobja{weno{taikakoseupla}ujudoprinosi,savetioizboruzanajpovoqnijuosnovicu svakog pojedinca ili }e im biti predlo`eno neko drugooptimalnore{ewe. Q. M.

tvrdiodane}epristatinaizmenu ZakonaoPIO, alinisamnijepomiwao da li bi ipak od tog stava mogao da odstupi ako bi ga argumentovanoubedilidaparazave}e vi{akoddvaodstonema.KakoKrkobabi} te{ko odustaje od onoga {toobe}a,aobe}aojeispisnicima da}edobitisve{toimpripada, jo{ neko vreme se ne}e znati {ta}e1. oktobrabitisapenzijama. Pove}awem od dva odsto biv{i zaposleni, ~ija je danas prose~an ~ek24.520,dobilibibonusod490 dinara. Penzionisanim samostalcima, ~iji prosek je sada 24.000, usledilobipove}aweod480dinara, dok bi paorima sa prose~nom penzijom od 9.660 dinara penzije bileuve}aneza193dinara.Najboqe bi pro{li vojni penzioneri, sada{wiprosekje43.700 a dobili bi 874 dinara pride. Dakle, pove}awasekre}uod193do874dinara. Ako bi, pak, penzije bile uve}ane za {est procenata onda bi biv{i zaposlenidobiliprose~nododatnih 1.470, samostalci 1.440, paori 579, a penzionisani militari 2.620.Nijednonidrugopove}awe, pa ~ak ni ono od {est procenata, ne}e “usre}iti” penzionere jer su stvarni tro{kovi `ivota mnogo ve}iizdanaudan.Ve}zanekoliko sedmica inflacijabi“pojela”pove}aweioni}eseopetsamopre`ivqati. Qubinka Male{evi}

NA SALA[U BIV[EG BOKSERA RATOMIRA BAJAGI]A GOSTI [ARANE LOVE RUKOM

NudistiokupiraliBajovuavliju Kadajeprepetnaestakgodinanekada{wi bokser i dugogodi{wi sportski novinar lokalnog apatinskog lista „Na{ glas komune” RatomirBajagi}Baja oti{ao u penziju, odlu~io je da napusti grad, proda stan i kupi staru ku}u u obli`wemseluSvilojevu. Hteo je da se maloodmoriiplanduje, ali je postao Na Bajagi}evom gruntu dosada i dokolica zabrawene vrednijinegoikada. -Pouselewuzatekaosamukoprostranuba{tu.Izgradiosamtu sti iz Ma|arske, Nema~ke i Hrva~nicinekada{wihvlasnikadoi mali bazen u obliku {arana i vatske. Onima koje `ele da budu sta alata. Sve sam to sa~uvao i napravio oazu u kojoj boravim sa sami doma}in prepu{ta sala{ i obesionavawskezidove,jermise porodicom a svako malo dalaze odlaziuApatin.Gostinaraspodopaloiako,priznajem,nisamne namiprijateqi-pri~aBajagi}. lagawu imaju i teren za basket i znam~emusvakaodtihalatkizaPrvislu~ajnituristiuSvilo- malifudbalamoguinaizletdo pravoslu`i.Potomsampo~eoda jevususeodu{evili,pasuuBaji- bawe„Junakovi}“kojajeudaqena ure|ujem sa suprugom Katicom nu avliju po~eli da pristi`u go- svegatrikilometra,dok{estima

doobalaDunava.Dolazeribolovci, lovci i qubiteqi prirode, aliinudistipo~emujeBajovasala{jedinstvenuovomdeluBa~ke. -^estosetuodr`avajulikovne kolonije,kwi`evneimuzi~keve~eri. Goste slu`imo dudova~om, doma}im kola~ima i {pecijama prave doma}e kujne. Nisam nameravodasebavimturizmom,alise nekakonametnulo.Nemapunovajdeodtoga,alismisaomog`ivota jedru`ewesaqudima-obja{wava Bajagi}kakojepostaougostiteq. Damekojedo|umogudauzpomo} ~lanica seoskog udru`ewa „Piro{pupa~“nau~itiikakoseprave ru~ne radove, pa se sad mnoge hvale kako nisu vi{e slepe kod o~iju. Doma}inu ideja nikad ne mawkapajeve}trigodinezaredomubazenu,povodomapatinskih „Ribarskih ve~eri„ organizuje i lov{aranarukom. J. Prel~ec

KAKO LEKAR KA@E

Vodaboqeodpivarazbija kamenububregu ^esta je dehidratacija organizma tokom letwih meseci, pogoovo kada se temeraturapodignena40 stepeni,paivi{e.Me|u brojnim {tetnim efektima malog unosa te~nostijeipove}awekoncentracije sastojaka u urinu, {to pogoduje formirawu kamena u bubregu. Mu{karci tri puta ~e{}eimajuproblemaskamenom u bubregu od `ena i to u `ivotnoj dobi izme|i20i50godina. - ^esto se kamen formirauobabubrega-obja{wava dr Jovana Miki}. - Uzroci nastanka ovog oboqewamogusepodeliti na unutra{we i spoqa{ we. Unut ra{ wi su nas ledn e bio h em ijs ke Mu{karci tri puta ~e{}e na udaru ili anatomske osobine, a spoLekari savetuju da se svaki qa{ wi razl i~ it i fakt or i dan popije {est do osam ~a{a sredine,kao{tosugeografski vode. Tako se pove}ava i kolii klimatski uticaj, ishrana, ~ina urina, smawuje koncetrauno{ewe te~nosti, na~in `icija materija podlo`nih krivota... stalizaciji i omogu}ava wihov

brzi prolazak kroz mokra}ni sistem. Sve to smawuje mogu}nostzaformirawekamena. Kamenumokra}nimkanalima mo`e biti razli~ite veli~ine, od zrna peska, pa do kilogram-

skog.Razlikujuseipooblicima, boji, ~vrstini i hemijskomsastavu.Bezobzirakakavje,wegovoprisustvoseponekadotkriva sasvim slu~ajno, mada se kod ve}ine qudi javqaju simptomi.Naj~e{}isuto bolovi, prisustvo krvi u urinu,poreme}ajmokrewa i znaci urinarne infekcije. Bol mo`e biti minimalan, u vidu ti{tewa i nelagodnosti u slabinskompredelu,a~e{}ejak i o{tar, kroz iznenadne napadeigr~eviuslabini, koji se {ire ka trbuhu i preponi spoqa{weg dela genitalija. Terapijskemogu}nosti eliminacijekamenadanas su uspe{ne, ali problem daqegle~ewaispre~avawawegovoponovnogformirawa ostajeotvoren,doksezaovurasprostrawenu bolest ne poku{a otkloniti uzrok wegovog nastanka. J. Barbuzan

Volimseksisve ~e{}emusevra}am Jeste da se u mnogim evropskim dr`avama ekonomska kriza prelamaprekole|anajstarijih, pamnogi umesto da u`ivaju u mirovini moraju da rade kako bi pristojno `iveli.No,premarezultatima novihistra`ivawa {vedskinau~nika sve vi{e sedamdesesetogodi{waka redovno u`iva u seksualnom`ivotu,~imesuposebnozadovoqne`ene.Portal“Mojdoktor” prenosidase,ipakmaloznaoseksualnompona{awuutomdobu.Istra`ivawe je pokazalo da se broj o`ewenih mu{karaca koji imaju polneodnoseusedmojiosmojdece-

nijipopeos52na98odsto,dokje broj`enakojesurekledajo{uvek imajupolneodnoseporastaosa38, kolikojeiznosioranihsedamdesetih godina pro{log, na 56 odsto po~etkom ovog veka.Sli~anporast bele`iseime|uneo`ewenima. Autoriistra`ivawazakqu~uju dave}inastarihqudismatrapolnuaktivnostprirodnimdelom`ivotaiupoznimgodinama, dodaju}i kako semo`eprimetitidasusei kvalitetikvantitetpolnihodnosa me|u sedamdesetodi{wacima popraviliproteklih30godina. Q. M.


U MESNOJ ZAJEDNICI „SOWA MARINKOVI]”

Zvonozvonilo

Gra|anska {kolara~unara

Upis u „Gra|ansku {kolu ra~unara”, koju organizuje Mesna zajednica „Sowa Marinkovi}” traje do 10. septembra. [kola je namewena sredwoj i starijoj generaciji qudi, a kursevi traju ~etiri nedeqe. Nastava je organizovana u dve grupe i to u prepodnevnom terminu od 10 do 11.30 ~asova i u popodnevnom, od 17

[kolsko zvono ozna~ilo je po~etak {kole. Za neke u~enike to je nastavak u istom okru`ewu, ali u vi{em razredu sa starim drugarima i nastavnicima. Za |ake prvake ju~era{we zvono predstavqa prekretnicu, po~etak {kolovawa, novu sredinu i jedan sasvim novi `ivot. Prvaci su i najsre}niji, i najuzbu|eniji i najzbuweniji. Kada krene u~ewe slova i ~itawe, pisawe po diktatu... shvati}e da {kolski dani nisu samo dru`ewe, Z. D. Foto:F.Baki} ve} pre svega obaveza.

do 18.30 sati. Cena je 5.600 dinara, a polaznici imaju mogu}nost pla}awa u dve rate. Kao i uvek jedno mesto je rezervisano za samohrane majke, za koje je {kolovawe besplatno. Prijave se mogu predati u prostorijama Mesne zajednice, Kej `rtava racije 4 ili na brojeve telefona 021/457-538 i 065/6519-477. G. ^.

Novosadska utorak4.septembar2012.

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

U ~ekaonici od malih nogu

V

idqiviinevidqiviredovi u kojima qudi konstantno tro{evreme,prvajeilibarem drugastvar{to}ekaoosnovnu `ivotnu prepreku pomenuti qudi.Auna{emgraduoninajmla|i se na redove navikavaju navreme,daposlenebudekako suiznena|eni.Naimenovosadski vrti}i i ove godine nisu uspelidaprimesvemali{ane, pa }e wih preko 1060 probati dado~ekajuusvojred.To}ebitite{ko,ive}senazirere{ewekojejenakrajuopetkodpenzionera,dekaibaka,koji}edadiqatiunu~i}e,doksenemo}niroditeqive}pomalopitaju danisuporanilisaodlukomda izrodepotomstvo. Tako}ebakeidekelomiti kolena u trci za nesta{nim

unu~i}ima,aovi,nesvesnisituacije, biti uskra}eni za dru{tveni `ivot uz vr{wake.Isveto~ekaju}ired.Problemu }e naredne godine relativnodosko~itigradwanovogvrti}auRadni~kojulici, kapaciteta 400 mesta. No, ne tolikozbogpara,ve}zbogtoga {to problem traje godinama, aplauze svih izmamio bi dogovor nadle`nih sa jasnom matematikom koliko nam je vrti}ainakojimmestimapotrebno, kao i postavqawe te idejenatronprioritetaikona~na izgradwa. Do tada, roditeqi }e opravdano biti gnevniasvizajedno}emoslu{ati o beloj kugi i deci kao jedinomprioritetu. A. Latas

Telefoni:0214806-834,421-674,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PROTESTNA VO@WA „CRVENOG TAKSIJA” JU^E U PET DO DVANAEST

Kolonomtra`ili hvatawenasilnika ^lanovi taksi udru`ewa „Crveni taksi”, wih oko 120, odr`ali su ju~e u od 11.55 sati protestnu vo`wu ulicama Novog Sada kao apel nadle`nima da se otkriju napada~i na trojicu kolega koji su pretu~eni pro{le subote dok su radili svoj posao. Vo`wa je bila i znak podr{ke napadnutim kolegama. Taksisti ka`u i da }e se protesti nastaviti, barem svaki drugi dan, sve dok se ne prona|u po~inioci ovog dela. Podse}amo, trojica taksista M. R. iz Novog Sada \. S. iz Sremske Kamenice i I. [. iz @abqa pretu~eni su ispred kafane „K2” u Primorskoj ulici.

NA DELU DETELINARE

Toplavodatekpo podne Zbog radova na otkalawu havarije u Ulici dr Svetislava Kasapinovi} ne}e biti tople vode u ulicama: Cankarevoj od broja 4 do broja 26 i od 5 do 27, Svetislava Kasapinovi}a od 8 do 34 i od 5 do 27, Haxi Ruvimovoj od 42 do 60, Veselina Masle{e 30 i 30 a , 38 i 38 a i broj 42, Koste Racina od 8 do 28 i od 5 do 29, Ilije Bir~anina od 25 do 31 i Janka ^melika od 20 do 28 a i od 27 do 37 a. Novosadska topla-

na o~ekuje da }e isporuka tople vode normalizovati u popodnevnim satima. Toplana }e danas od 9 ~asova po~eti radove na izgradwi vrelovodnog prikqu~ka u Ulici Jug Bogdana ispred broja 10. Zbog toga }e se vozila preusmeravati sa jedne kolovozne trake na drugu. Saobra}aj }e biti potpuno obustavqen kada cevi budu polagane. Z. D.

V remeploV

Divqalisledbenici nacista Dr Aleksandar [verer, lekar sta`ista u Dr`avnoj bolnici, sa nekolicinom prijateqa, ~lanova organizacije nema~ke mawine „Kulturbund”, proveo je 4.septembra 1938. ve~e u kafani „piju}i vino i politiziraju}i”. Oko pono}i osetili su neodoqivu potrebu da na delu doka`u svoju privr`enost Hitleru, iza{li su na ulicu i na obli`woj ku}i razbili firme dr Antona Bokara, lekara

i dr Ferdinanda Lustiga, advokata, cewenih novosadskih Jevreja. Dr. A. [verer je ponudio veliku nov~anicu de`urnom policajcu da zaboravi {ta je video, a ovaj ga je odveo u policiju. Sutradan, po gradu se prenele dve pri~e. Jedna o divqawu Nemaca, druga o grubostima policajca prema jednom vaqanom gra|aninu i po{tenom nema~kom lekaru... pa ko {ta voli da ~uje, neka slu{a! N. C.

hronika na policiju i sudstvo da se po~inioci {to pre uhvate i kazne. Oni `ele i da taksisti i voza~i gradskih autobusa dobiju poseban status koji }e ih {tititi i biti regulisan na nivou Republike, jer su napadi na wih sve u~estaliji. Kako ka`u ceo slu~aj je prijavqen i policiji.

Trojicataksista pretu~enapro{lesubote uPrimorskojulici

Naime, pet osoba je tada u{lo u taksi tra`e}i da ih taksista odveze do grada, {to je ovaj odbio jer nije `eleo da vozi vi{e od ~etiri osobe u kolima. Nakon kra}e rasprave napada~i su po~eli da ga udaraju, a kada je taksista pozvao pomo} na lice mesta stigao je jo{ jedan kolega koji je tako|e dobio batine. Isto se dogodilo i tre-

Policija radi na slu~aju U Policijskoj upravi Novi Sad, re~eno nam je ju~e, rade na rasvetqavawu doga|aja od pro{le subote. ^im se istraga zavr{i javnost }e biti obave{tena.

}em taksisti koji je, tako|e, do{ao u pomo}. Jednom od wih je tada i otet auto koji je kasnije prona|en slupan u [afarikovoj ulici. Glavni poverenik sindikata „Nezavisnost” i predstavnik „Crvenog taksija”Atila Bujak ka`e da su ju~era{wi protest organizovali kako bi uputili podr{ku kolegama i apelovali

- Otac jednog od pretu~enih kolega bio je u policiji kako bi se informisao {ta je u~iweno povodom ovog nemilog doga|aja i dokle je istraga stigla i tamo mu nisu kazali ni{ta do toga da je istraga u toku i da ne mogu da daju nikakve informacije. Da nije neko od po~inilaca sin nekog funkcionera ili neke va`ne osobe, jer je prosto neverovatno da se nakon nekoliko dana ne zna bar ime jednog od napada~a – pita se Bujak. B. M.

AKCIJA „[KOLA” TRAJA]E DO 15. SEPTEMBRA

Saobra}ajci pazena|ake

Po~ela je akcija “[kola” u okviru koje }e do 15. septembra svakog radnog dana od 7 do 19 ~asova saobra}ajci poja~ano kontrolisati puteve i ulice u zoni osnovnih i sredwih {kola i na raskrsnicama kojima se naj~e{}e kre}u u~enici prilikom odlaska u {kolu. -Pripadnici saobra}ajne policije }e pre, za vreme i posle {kole pomagati |acima prvacima i ostalim u~enicima da bezbedno pre|u raskrsnicu. Apelujemo na sve voza~e da prilikom prolaska u blizini {kole prilagode brzinu kre-

tawa, obrate pa`wu na pe{ake , uspore i omogu}e pe{acima da bezbedno pre|u kolovoz. Ove akcije doprinose edukaciji |aka, a nadamo se da }e jo{ vi{e doprineti predavawa koja planiramo da organizujemo po svim osnovnim {kolama, gde }emo ukazati |acima na pravila u saobra}aju – rekao je pomo}nik komandira Milan Gali}. Povodom po~etka akcije, |acima prvacima su simboli~no podeqeni i mali kartonski stop znakovi „stopi}i”. A. Va.

Foto:F.Baki}

PERFORMERI NAJAVILI PO^ETAK PRAZNIKA ZA U[I I O^I

Festivaluli~nihsvira~anavratima Do po~etka Festivala uli~nih svira~a odbrojava se sitno, a organizatori su ju~e u centru grada uz mini-koncert i uli~ne performere na {tulama priredili zagrevawe za nadolaze}i bogat i raznovrstan program. Ovogodi{wi Festival uli~nih svira~a po~iwe u ~etvrtak, kada }e se u Novom Sadu okupiti preko 150 izvo|a~a uli~ne umetnosti iz na{e zemqe ali i ~itave Evrope. Oni }e do nedeqe, 9. septembra, izvesti vi{e od trideset ta~aka na deset punktova u starom gradskom jezgru, od Trga slobode i Katoli~ke porte, preko Zmaj Jovine i Dunavske ulice, do saletle u Dunavskom parku i dvori{ta Sokolskog doma. Me|u ovogodi{wim performerima posebno se izdvajaju oni ~ije ta~ke predstavqaju istinski vrhunac uli~ne umetnosti, a jedan od wih je Ramon Kelvink Junior koji }e u subotu hodati po `ici

iznad Trga slobode. Atraktivan }e biti i kaskaderski {ou nema~ke trupe „Bengditos„ sa automobilom koji prole}e kroz vatrene obru~e koji }e se odr`ati u subotu uve~e u Sokolskom domu. Zanimqiv }e biti i komi~ar multiinstrumentalista iz Velike Brita-

nije, Bandolino, koji istovremeno svira 15 instrumenata. Festival }e u ~etvrtak uve~e u 20 ~asova otvoriti internacionalni sastav „Plejing for ~ejnx„, koncertom na Trgu slobode, a u nedequ uve~e }e ga na istom mestu zatvoriti gr~ko uli~no pozori-

Foto:B.Lu~i}

{te „Heliks„, predstavom „Uli~na komedija sa iluzijama i snovima„, u 21.30 ~asova. Od doma}ih izvo|a~a nastupi}e i akusti~ni kvartet „Lost profesors„ sa specijalnom go{}om, dvanaestogodi{wom finalistkiwom takmi~ewa „Ja imam talenat„, Katarinom Duman~i}, novosadski ska bend „Josip a lisac„ i „Ateist rep„. Program festivala predstavio je urednik programa Aleksandar Cari}, uz direktora Festivala uli~nih svira~a Borislava Beqanskog. Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisawe Slavi{aGruji} rekao je da je iz pokrajinskog buxeta izdvojeno 1,3 miliona dinara za ovogodi{wi festival. Pored pokrajine, organizaciju su, izme|u ostalih, pomoglli i Grad i Evropska komisija. Program i dodatne informacije o festivalu nalaze se na internet stranici ulicnisviraci.com. J. Zdjelarevi}


8

NOVOSADSKA HrONIKA

utorak4.septembar2012.

PO^ELIRADOVINANADVO@WAKUKODKA]A

Saobra}ajjednom trakom

Na putu Novi Sad-Zrewanin kod nadvo`waka kod Ka}a od ju~e je zatvoren dvosmerni saobra}aj. Kako JP „Putevi Srbije”obave{tavaju razlog za to su radova na obnovi produ`enog nadvo`waka kod Ka}a. Vozila iz pravca Novog Sada ka Zrewaninu preko nadvo`waka kreta}e se jednom saora}ajnom trakom uz ograni~ewe brzine, 60 kilometara na sat. Vozila iz pravca Zrewanina ka Novom Sad preusmerava}e se na Ka}, Novosadskom ulicom na stari Ka}ki put do autoputa E -75, a zatim na iskqu~ewe sa autoputa za Novi Sad. „Putevi Srbije„ apelovali su ju~e na u~esnike u saobra}aju da obrate pa`wu na postavqenu privremenu signalizaciju, prilagode brzinu kretawa i povedu ra~una o bezbednosti radnika izvo|a~a posla. Z.D.

Razmenauybenika i{kolskogpribora Razmena {kolskih uxbenika i lektira za osnovnu i sredwu {kolu bi}e odr`ana u subotu, 8. septembra od 9 do 18 sati u prostorijama Udru`ewa gra|ana „NS blok”, Bulevar oslobo|ewa 151. Pored uxbenika i lektira, u~enici }e mo}i da razmewuju i {kolske torbe i peratonice. Iz „NS Bloka” apeluju na gra|ane da ne donose uxbenike i radne sveske od prvog do ~etvrtog razreda, budu}i da su oni besplatni za sve |ake. A.L.

O~itavawestrujeutoku Radnici Elektrodistribucije “Novi Sad” po~eli su da o~itavaju potro{enu struju. Iz tog preduze}a apeluju na gra|ane da omogu}e pristup mernim ure|ajima, kako bi potro{ena struja bila a`urno obra~unata, a ra~uni dostavqeni na vreme. Potro{a~i, koji u periodu o~itavawa brojila ne budu kod ku}e, kao i sugra|ani, koji imaju vikendice, stawe sa brojila mogu prijaviti besplatnim pozivawem Kontakt centra “Elektrovojvodine” na broj 0800/ 220-021. N.R.

Latinoritmovi naTrgugalerija Plesni studio „Alegro”nastupi}e u ~etvrtak, 6.septembra u 21 ~as u zajedni~kom vrtu Spomen-zbirke Pavla Beqanskog i Galerije Matice srpske, na Trgu galerija 1-2 u okviru manife-

stacije „Leto u vrtu galerija„. Gra|ani }e u ~etvratak na Trgu galerija imati priliku da u`ivaju u dvo~asovnom dru`ewu uz latino muziku i ples. N.B.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (sinhronizovano-12.15, 14.15, 16.20), „Totalni opoziv” (20.10), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30, 12.45, 14, 14.30, 14.45, 15.45, 16.15, 16.30, 18.30, 20.40), „Uspon mra~nog viteza” (18.15, 20.20, 21.15), „Nedodirqivi” (18.35), „^udesni Spajdermen” (12.20, 15.00), „Pla}enici 2” (18.10, 20.30, 22.30), „Vanzemaqci u kom{iluku” (18.20, 22.20), „Imate li znawe za drugo stawe?” (22.25), „Bornovo nasle|e” ( 20.00, 22.35), „Hrabra Merida” (14.10, 16.10, 18)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”, „Vojvodina izme|u dva svetska rata - antifa{isti~ka borba u Vojvodini 1941 - 1945”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Eleonara Sabo Vukojevi}, Bojana [trbac, Biqana Mileti}, MarinaKolunxi}, Bojana[ari}, KaticaStoj{in, VawaKeki}, MajaVlaji}, QubicaRan|elovi}, QubicaBujandri}[iket, Aqa Radovanovi}, SawaBjelicaDerikowi}, MarijaKerkez i DaraVilaiz Novog Sada, SlavicaVuki}evi} iz Despotova, Diana^ernak iz Temerina, Monika[vajcer iz Be~eja, MilanaObradov iz In|ije, Dragana Milo{evi} iz Rumenke, TatjanaCaki} iz Magli}a, BiqanaStan~evi} i Violeta Topalov iz Ba~ke Palanke, Tatjana Gaji} iz Ravnog Sela, BojanaSunajko iz Be{ke i TatjanaMiqkovi} iz Petrovaradina, DE^AKE: Sowa@ivi}Simi}, JelenaPavlovi}, JelicaSimeunovi}, VeraSu{i}, GordanaDespotovi}, Jelena]ulibrk, JelenaDespotovi}, Suzana Igi}, Jelena Dobrijevi}, Vawa Teofilovi}, Leposava Trkuqa, Eleonora Jokovi}, Biqana Markovi} i Irena [kerlak iz Novog Sada, Nata{aKru{~i} iz Veternika, BrankaKon~ar iz In|ije, Vanesa@ivkovi} iz Novih Karlovaca, RadmilaDuri} iz Ka}a, SawaHekenberger iz Petrovaradina, Nata{a]ulibrk iz Ba~a, Dragana Nikoli} iz Ba~ke Palanke, JasminaSubotin iz \ur|eva, JarmilaLabati Nata{aKuqa iz Ba~kog Petrovca i RankaNedimovi} iz Koviqa, VladenkaBogovac iz In|ije, DanijelaOmaqev iz Sremske Kamenice i Jovana^uturilov iz Mo{orina.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Dragoqub Petra Novakov (1924) u 10.30 ~asova, Josip Mihajla Sivak(1938) u 11.15, Goce Trajana [irijovski (1941) u 12, Nikola Gojka Cvetkovi} (1941) u 12.45, Bo`idar Stipana Svitlica (1946) u 13.30, Nikola Ilije Galovi} (1948) u 14.15, Miodrag Stanka Nikoli} (1944) u 15 i Slobodan Sime Josin (1930) u 15.45 sati. Na Alma{kom grobqu bi}e sahrawen \oka Milenka Savi} (1939) u 15 sati. Na Centralnom grobqu u Futogu bi}e sahrawen Vilijam Bauman Nelena ^arls (1935) u 13 ~asova.

DNEVNIK

LISTA^EKAWABA[DUGA^KA

Zavi{eod1.000dece vrti}samosan Ve}ina mali{ana ju~e je dan provela u vrti}ima, ali ima i onih koji nisu uspeli da se upi{u u ovu ustanovu. Na listi ~ekawa u “Radosnom detiwstvu” zakqu~no sa ju~era{wim danom ostalo je 1.061 dete, a od tog broja 545 mali{ana sa 40 bodova gde oba roditeqa rade. Direktor te ustanove DraganMilo{evi} rekao je za “Dnevnik” da su upisana sva deca koja su imala 60 i 70 bodova i da trenutno u ovoj ustanovi ima 14.800 mali{ana. - Za sada, na `alost, ne postoji mogu}nost da se ubacuju i upisuju ova deca sa liste ~ekawa, jer su kapaciteti skroz popuweni, {to zna~i da roditeqe vi{e ne}emo pozivati. Lista }e se smawiti tek onda kada bude gotova zgrada vrti}a u Radni~koj ulici. I tu }e nam svakako biti prioritet deca sa 40 bodova, gde oba roditeqa rade – istakao je Milo{evi}. Vrti} }e, ina~e, kada bude gotov naredne godine, mo}i da primi 400 dece. Od ju~e klinci i klinceze jaslenog uzrasta u vrti}e idu na adaptaciju, a sa wima borave i wihovi roditeqi. Ova adaptacija traje nedequ do dve dana. Ina~e, Milo{evi} je rekao da se rad-

no vreme ustanove nije mewalo i da roditeqi treba decu da dovedu

pisali prilikom upisa dece u vrti}e.

Lista}esesmawititekkadaidu}egodinebude gotovazgradavrti}auRadni~kojulici, koja}emo}idaprimi400dece najkasnije do 7.30, a da do|u po wih u 16.30 sati. Ovo pi{e i u ugovoru, koji su mame i tate pot-

- Bilo bi po`eqno da roditeqi po{tuju radno vreme i da zaista decu dovode do 7.30 sati, jer je u 8

doru~ak. Za tih pola sata oni imaju vremena da operu ruke i da se pripreme za odlazak u trpezariju. Ovako kada ih roditeqi dovode u 8 sati, ili ne{to pre toga, vaspita~ice su rastrzane na vi{e strana predo~ava Milo{evi}. Po{tovawem ku}nog reda, roditeqi }e olak{ati posao vaspita~ima, koji u grupama imaju i do 30 mali{ana. Podsetio je da celodnevni boravak odvija se 11 ~asova, tj. od 05.30 do 16.30 ~asova, a poludnevni od 7.30 do 12.30 ~asova, odnosno od 13.00 do 18.00 ~asova. U toku zimskog i letweg {kolskog raspusta prekidaju sa radom svi objekti u kojima je iskqu~ivo zastupqen poludnevni boravak i objekti za ~ijom funkcijom prestaje potreba (zbog znatno smawenog prisustva dece), kao i vrti}i u kojima se planira znatnija sanacija koja bi iskqu~ivala mogu}nost prisustva dece i zaposlenih. Planom de`urstava omogu}eno je svim roditeqima da u periodima smawenog obima rada, zbrinu svoju decu u objektima koji od wihovog mesta boravka nisu znatnije udaqeni. Q.Nato{evi}

„^isto}a”isplatilasveplate Novo rukovodstvo JKP „^isto}e” za prva dva meseca uspelo je da prebrodi zate~ene finansijske probleme i unapredi poslovawe firme, saop{tavaju iz ovog komunalnog preduze}a. - Tokom prva dva meseca rada obezbe|eno je 326 miliona dinara, koji su potro{eni na izmirivawe obaveza prema zaposlenima, dobavqa~ima i na vra}awe kredita -

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 520-866 i 520-234 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

rekao je pomo}nik direktora JKP „^isto}a” SrboqubBubwevi}. - Problemi sa neispla}enim zaradama zaposlenih su prevazi|eni, tako da su obaveze u iznosu od 131,1 miliona dinara, prema radnicima i zaposlenima preko studentske zadruge, izmirene. U istom periodu „^isto}a„ je vratila 95,3 miliona dinara kredita, dobavqa~ima je ispla}eno 58,4 miliona dinara, dok

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

je preko prinudnih naplata i menica sa ra~una preduze}a pla}eno 41,2 miliona dinara. Bubwevi} je naveo da su u istom periodu postavqena jo{ 34 podzemna kontejnera u okviru projekta uvo|ewa novog na~ina odlagawa otpada u gradu i da }e nastaviti s tom praksom. N.B.

065/47-66-452

Vo`wakousredPariza Pokazna karta u Parizu je 43 evra, a Budisava - Novi Sad 50 evra. Ovo je sme{no, ukidaju autobuse koji godinama idu. Kanda je najboqe napraviti blokadu i dovesti televiziju. 064/6407... *** Poziva iranski predsednik na stvarawe novog svetskog poretka. Podr`avam to ako bi taj poredak bio znatno druga~iji od onog koji nam stvaraju Rokfeler, Kisinxer, Brzezinski, Soro{ i ostala ekipica! 064/0400... *** Ne shvatam unutar strana~ku logiku DS. Teze su zamewene, efikasna slava protiv afirmativne pameti. I opet poslovica razmirica: Daj Bo`e da se Srbi slo`e! 061/3226... *** M.Vu~evi} stalno pomiwe „gra|ani }e umeti da procene, pa gra|ani }e...,pa gra|ani su izabrali na pro{lim izborima koga su hteli„. Pa, molim vas, po{tujte to ili da tra`imo pi{taqke, lonce i {erpe? 063/7606... *** Draga gospo|o 069/4222... pre nego {to se otvori azil za `ivotiwe, molim vas, da do|ete i da uzmete jednu „nedu`nu `ivotiwu” koja je u proteklih 20 dana ujela ~etiri osobe (od ~ega dvoje dece), a i daqe se slobodno {eta zato {to niko u gradu nije nadle`an da re{i problem. Ako se tako nastavi, ubrzo }e nam trebati i azil za qude. 062/4596... *** Danas sam zvao „^isto}u” da po~isti trotoar i put, posle ugradwe podzemnog kontejnera u centru grada u mojoj ulici. Sve je ostalo tako zabrqano, prqavo i ru`no. „^isto}a„, a prqa grad? Vrlo neprofesionalno ura|en posao, a mi finansiramo sve, pa i one koji ne vide prqav{tinu. Mala deca se ~ude i pitaju ko nam je isprqao ulicu. [ta da im odgovorim? 064/1947... *** Dok dr`ava ne prestane da finansira bogate i imu}ne, a po~ne

da finasira mali posed (porodicu) bi}e problema i sa su{om i ovim i onim, pa i natalitetom: sve je jasno kada se ula`e u `ivot, a problemati~no kada se ula`e u `ivotarewe. 064/3078... *** Ponovo grafiti mr`we i primitivizma uz skidawe table Ulice

da se nau~ite kako se radi. Ovo je sme{no, vozimo se kao stoka... 064/6407... *** Iza{la sam na Kej u {etwu. Malo daqe ugledah mladi}a mojih godina sa psom. Rotvajler. Lepa slika povezanosti ~oveka i psa. Kad evo male kuce, takozvane ni~ije.

dr Z. \in|i}a. Rukopis poznat. Policija se ponovo ne ogla{ava. Sigurnosne kamere gde su? Ako policija ne}e da objave snimak, {ta je snimila kamera, dobro bi bilo da to uradi dekanat Filozovskog fakulteta. Mora se ve} jednom po~eti stajati na put vandalizmu i primitivizmu. Dok ne bude kasno. 063/5243... *** [ta }e nama lokalni izbori? Veliki kompozitor treba samo da po{aqe svoje kompozicije. Disonantne su, ali to nije va`no. Nama je boqe da sami sko~imo! 062/1706... *** [ta bi sa redom vo`we za Budisavu? Ko se to igra sa `ivcima putnika? 064/6407... *** Stru~nost pre svega. Prevoz za Budisavu i Koviq je toliko lo{ da bi u najmawu ruku trebalo nekog otpustiti zbog java{luka. 064/6407... *** Ako JGSP nije u mogu}nosti da obezbedi normalan prevoz za Budisavu i Koviq, dodajte i privatnike

Radoznala, pri{la je da se upozna. Mirno je obilazila velikog brata. Kad mladi} uhvati ku~e i baci ga sa visine dole, ispod mosta. Kriknula sam. Sva{ta sam rekla xelatu. „Pa, u terawu je ,{ta }u!“ Otr~ala sam pla~u}i. Sada je mnogima pas ~oveku vuk, a sutra ~ovek ~oveku vuk. 064/5809... *** Kako je mogla biti isplanirana vodovodna havarija, pa da ceo Novi Sad ostane bez vode? 064/2745... *** U potpunosti se sla`em sa komentarima 064/1728... i 063/513... Zabriwava me nedostatak reakcije Novosa|ana na o~igledno preotimawe vlasti, suprotno voqi glasa~a. 064/3713... *** Kako mo`ete do}i do placa uz Dunav na Kamewaru? Platite {umaru za amneziju, a onda zaposedate povr{inu po potrebi i po~nete gledati popreko onoga ko vam se pribli`i, jer, Bo`e moj, sad je to ve} privatan posed. A, komunalne policije, inspekcije, vodoprivrede nigde! 064/3007...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak4.septembar2012.

9

ODLUKADONETA,GRADSKOVE]ENAPOTEZU

Jo{uvekseneznadali}ese,kadapo~ne zimskasezona,ra~unizagrejawenapla}ivatipoutro{kutoplotneenergije,iakosu se, kako ka`u u nadle`nim preduze}ima, sviuslovisteklizato.NasedniciSkup{tinegradaodr`anojumajupro{legodine,usvojenajenovaodlukaosnabdevawutoplotnom energijom iz toplifikacionog sistemaNovogSada. PortparolkauJKP„Novosadskatoplana„JelenaVujin ka`eza„Dnevnik”dajesadaneophodnodaGradskove}eusvojiprate}udokumentaciju,odnosnotarifnisistem itehni~keuslovepreduze}akakobipo~ele pripremezaprelazaknanovisistemobra~unainaplategrejawapremapotro{wi. -Usastavutehni~kogsistema„Novosadske toplane„ nalazi se 3.712 primarnih i sekundarnihtoplotnihpodstanica.Po~ev{i od 2003. godine pa do dana{weg dana automatizovano je oko 600 toplotnih podstanica,asamotokomovegodine50.Rekon-

strukcija podstanice podrazumeva automatskuregulacijutemperatureuodnosuna temperaturu spoqnog vazduha, br`e lociraweilak{eotklawawekvarova,daqinskinadzoriupravqaweismawewegubitakatoplotneenergije -istaklajeVujin. Upitana da li je teoretski mogu}e da sugra|ani pre|u na novi na~in naplate,a posebno ako se zna da je u zgradama lo{a izolacija,Vujin navodi da ovo preduze}e nije radilo ispitivawa u vezi sa kvalitetom izolacije stambenih i poslovnih zgrada u Novom Sadu, jer to nije u wihovoj nadle`nosti.Dana{wipropisiugradwizgrada dozvoqavaju mawi gubitak toplotne energije nego ranije, kada su ti propisi bili dosta bla`i. Upravo zato su i gubici toplotneenergijeustarijimzgradama ido50 odsto ve}i u odnosu na one koje se grade premasada{wimzakonima. Zaovajdeoposlazadu`enojepreduze}e „Stan”, a direktor Rajko Boj~i} ka`e za

na{listdajeuokviruakcijeenergetske efikasnosti u zgradama pregledano vi{e od50objekata.ZasadajesamojednaSkup{tinastanarare{iladaprekoovogpreduze}apoboq{aizolaciju.Premapodacima sa kojima „Stan” raspola`e, termoizolacija u starim zgradama na Limanima, Novomnasequ,Detelinarijemnogoboqaod onekojapostojiunovimsoliterima.Kako Boj~i}ka`e,ustarimobjektimaproblem jesamostarostdrvenarije. -Ovuzgradu}emopo~etidaradimokada nambudeodobrenkredit,jerstanarinemajuparazatakovelikeinvesticije,asadruge strane, ne mo`e Skup{tina stanara da konkuri{ezakredit,ve}toradiprekonas i „Informatike”. Skup{tine stanara i gra|aniNovogSada}ekrozkreditemo}i lak{e da re{e problem lo{e energetske efikasnosti, a wihovi objekti dobi}e „energetskepaso{e”-ka`eBoj~i}. Q.Nato{evi}

TOPLANAONEMARUPOTRO[A^AIPO^ETKUGREJNESEZONE

Zbogdugamogu}i hladniradijatori Novosadskatoplanaapelovalajeju~e na potro{a~e da izmire ra~une za grejaweitopluvodu,jer}eusuprotnom biti prinu|ena da neuredne plati{eiskqu~ujusasistema.Usaop{tewuzajavnostToplanajenaveladaposlovni i stambeni potro{a~i preduze}u duguju vi{e od 2, 214 milijarde dinara.Odtesumestambenipotro{a~iimajudugoko1.417milijardudinara,aposlovnivi{eod796hiqadadinara. Iz Toplane poru~uju da je dug potrebno platiti da se ne bi dovodio u pitawepo~etakgrejnesezone,idabi Toplana mogla na vreme da obezbedi dovoqnekoli~ineenergenata. Z.D.

Foto:F.Baki}

Grejawepoutro{ku jo{na~ekawu

NA„KONTRASTU”NATPISKOJIPITAIUPOZORAVA

Kojekrivza tragediju

Roditeqi i prijateqi {estoro tragi~nonastradalihmladihupo`aru u klubu „Kontrast” okupili su se natommestupetmesecinakontragedije, paqewem sve}a odali su pomen `rtvamaiposlaliporukudaovajdoga|ajnikadanesmedasezaboravi,kao i da ne}e odustati sve dok svi odgovorni ne budu ka`weni. Roditeqi stradalih mladi}a i devojaka postavili su na klubu i veliki natpis na kome se pitaju ko je kriv i tra`e pravdu, odgovorne, kao i obele`ava-

USAVETOVALI[TUDOMAZDRAVQA

Po~iwupredavawa zadijabeti~are Predavawa za dijabeti~are ponovo }e biti organizovana u savetovali{tima Doma zdravqa na Limanu i u ZmajOgwenaVukanakonletwepauze. Predavawe„Izradaprofilasamokontrole{e}eraukrvi”bi}eodr`anosutrau17~asovauSavetovali{tuzadijabeteskojesenalaziuobjektu„Jovan Jovanovi}Zmaj”.Narednogutorka,11. septembra u Savetovali{tu na Limanu, Bulevar cara Lazara 75, bi}e odr-

SNIMAWEUDOMUZDRAVQA

Zaultrazvukprostate dvamesecastrpqewa -Skorosvaodeqewaspecijalisti~kih slu`bi u novosadskomDomuzdravqaimajuvelikibrojpacijenata,alijepose-

ban pritisak na neuropsihijatriju,oftalmologijuifizijatriju,istaklajena~elnicaove slu`be dr Olgica Juki}-Neatnica.-Tako|e,veomasutra`enipregledikodendokrinologa koji radi na Odeqewu interne

we mesta tragedije. Podse}amo tri devojke i tri mladi}a, stradali su u velikompo`arukojijeizbiookodva sata posle pono}i u novosadskoj diskoteci„Kontrast”1.aprilaovegodine. U po`aru su stradali Marina Ani~i}(25)iz^uruga,TamaraMiladinovi} (25) iz Novog Sada, Milena Dalmacija (26) iz Futoga, dr`avqanin BiH sa prebivali{tem u Novom Sadu Zoran Igwatovi} (28), Marko Pavlovi}(29)izKragujevcaiRenato Vukovi}(21)izKikinde. B.M.

medicine u ambulanti „Jovan Jovanovi} Zmaj” i ni u jednom drugom objektu pomenute ustanove.

Kako bi se dokazala odre|ena dij agn oz a, u slu~ aj ev im a pred operaciju ili iz drugih medicinskih razloga, neophodno je RTG snimawe. S obzirom navelikipritisaknaovoodeqewe,pored{eststalnozapo-

slen ih rad io l og a, po~ etk om ove godine anga`ovana su jo{ tri na odre|eno vreme. Osim stanovnika Novog Sada i predoperativnih pripremazasveinstituteuSremskojKamenici i Klini~kom centru Vojvodine, na snimawe u Dom zdravqa dolaze i osig ur an ic i Ju`noba~kog okruga, pac ij ent i iz „Signala” i iz Zavodazazdravstvenu za{titu studenata. To je razlog zbog kojeg radiolozi i RTG tehni~ari rade vi{e od propisanih normi. Ina~e, va`e}i kadrovski normativ je jedan radiolog i dva tehni~arana50.000 stan ovn ik a, {to zna~i da bi novosadski Dom zdravqa trebao da ima barem sedamstalnozaposlenihradiologa. - Zak az iv aw e preg led a na Odeq ew u RTG dij agn os tik e zavisi od potreba pacijenata.

Preoperativne pripreme, onkolo{kipacijenti,deca,hitni slu~ajevi po medicinskom ili nekom drugom osnovu obavqaju preglede odmah ili ~ekajudotridana,aostalipregledi se organizuju prema nalogulekara.Naprimer,zaultrazvukprostateradikontrolekodurologa~ekasedvameseca, za UZ gorweg abdomena zakontrolugastroentreologa dolazisenaredzamesecdana i sli~no - objasnila je dr Juki}Neatnica. Uprvih{estmeseciovegodine ura|eno je 19.708 radiolo{kih pregleda i 14.700 ultraz vu~n ih snim aw a, dok je 2011. godine u istom periodu ura|eno 21.073 radiolo{kih pregleda, a 11.839 ultrazvu~nih. UDomuzdravqasvakegodine registruje se sve ve}i broj pacijenata. Na godi{wem nivou, Domzdravqazabele`iokotri miliona poseta pacijenata, {touprosekuzna~i8.000posetasvakogdana,dokpatrona`na i slu`ba ku}nog le~ewa godi{weposeti200.000sugra|anau wihovomdomuilioko600posetadnevno. I.Dragi}

`anopredavawe„Primenainsulinske terapijeule~ewudijabetesa”. U savetovali{tu pacijenti svakodnevno mogu da dobiju uputstva o pravilnojishrani,fizi~kojaktivnostii na~inu `ivota uop{te, devnom pra}ewu glikemije i samodavawu insulina. BrojtelefonazainformacijeuSavetovali{tuuZmajOgwenaVuka19jeste 4879 - 437, a na Limanu broj telefona glasi4879-833. I.D.

PARNICAIZME\UNEKADA[WEGVLASNIKA ATP„VOJVODINA”ILIJEDEVI]AIGRADA

Predlo`enore{ewe sporadogovorom Na ju~era{we ro~i{tu u Vi{emsuduuNovomSaduuparnici izme|unekada{wegvlasnikaATP „Vojvodina”IlijeDevi}a iGrada, Devi}ev advokat Emir Ja{arevi} predlo`iojedadvestranesporre{e dogovorom. Predla`e da Grad priznaosnov{tete,aoostalobi sedvestranedogovorile.Vi{isud jeostaviorokod30danadaseGrad izjasniopredloguDevi}evogadvokata,aglavnaraspravazakazanaje za5.novembar. UovomsporuDevi}li~notu`i Gradradinadoknadenov~ane{tete,jerGradnijepostupiopougovoru izme|u Grada i ATP „Vojvodina” i preselio me|umesni i me|unarodnisaobra}ajsaautobuskestanice kod @elezni~ke stanice na autobusku izgra|enu na parceli ATP„Vojvodine”.Devi}tra`iizgubqenu dobit od oko 57 miliona evra,od1marta2007.godine,kada je stanica dobila posledwi papir

potreban za rad, do 31. decembra 2011. godine. Ju~e je Vi{i sud odbio predlog Grada da se postupak obustavi,jer,kakojeobjasniopredstavnikGradaPredragBedov,spor izme|u ATP „Vojvodina” i Grada, gdejeDevi}ume{a~(licekojeima interesdajednastranauspeuparnici) nije zavr{en. Ju~e je Bedov predlo`iodaseuli~nojDevi}evoj tu`biprotivGrada,kaoume{a~u postupku na strani Grada pojavi Agencijazaprivatizaciju.Dr`ava (RepublikaSrbija)jeodbiladabudeume{a~usporunastraniGrada u sudskom postupku Grad - ATP “Vojvodina” Privredni sud u tom sporu presudio je na {tetu Grada, pa se Grad na tu presudu `alio Apelacionom sudu , a taj sud nije jo{postupiopo`albi.Privredni sud je presudio da Grad treba da platiATP“Vojvodini”oko20miliona evra {tete {to autobuska stanicaneradi. Z.Deli}

Iskqu~ewastruje ^enej: od 11.30 do 13.30 ~asova deo Me|unarodnog puta oko Lada butika.SremskaKamenica: od9do13 satiuliceBranislavaBukurovaiNikoleVojovi}a.Ledinci: od9do11 satideovikendnaseqa Liparije2;od11do11.30 satideovikendnaseqaLiparije.Sremski Karlovci: od8do13.30 sati@elezni~ka,Bra}eDejanovi},Todora Kra~una,TrgBrankaRadi~evi}aodbroja7do15,Tr`nicentar,Bogoslovja i Internt, vrti}”Kockica”, @elezni~ka stanica. Susek: od8.30do13 satideovikendnaseqaKoru{ka.

PO^ELA[KOLA,ASAWOMIVAN[KOLSKEAKTIVNOSTI

De~jisportijezicicedeku}nibuyet [koleivrti}isuponovootvorilivratamali{animaiu~enicima,asawimauporedopo~elesui raznevannastavneaktivnosti.Kakobisedecapravilno rasla i razvijala se, neophodne su im sportske, kao i aktivnosti koje mali{ane oplemewuju u kulturnomiumetni~komsmislu.Sveteaktivnosti postale su preskupe za ku}ni buxet, a roditeqi ipak,dabiodvratilidecuodra~unara,ilidabiih sklonilisaulice,morajudaprona|una~inkakoda toplate.

Ponekad se i preteruje, pa deca ve} sa pet-{est godina idu na nekoliko van{kolskih aktivnosti. Majkasedmogodi{wedevoj~icemese~nosamozavannastavneaktivnostidajeskoro{esthiqadadinara. Najve}astavkajojjestranijezik,itojemese~no iza|e40evra,zabalet1.200dinara,izahor,dodatnih1.100dinara.Kadado|ezima,idesenaklizawe, alitonijemnogopara,po{toneidesvakidan.Smatrada}ejojsadabitilak{e,jerjojjedetekrenulou {kolu,pasenadadatamoimasekcijakojesenepla-

}aju.Usli~nojsituacijijeiotacdvoje{kolskedeceMiroslav,kojika`edaskorojednacelaplataiz porodi~nogbuxetaodlazinadecu.]erkaidenabalet,asinnafudbal.Obojeu~eiengleskijezikiidu na~asovecrtawa.Poredgarderobeiopremeza{kolu,mese~nosezaovudecuizdvajapreko20.000dinara. [koleplesaibaletasunajskupqeinvesticije jersesvakinastupposebnopla}a,kaoisvakanova koreografijainovkostim,pamese~nomogudako{tajuido6.000dinara.Tenisjeubedqivonajsku-

pqisportzakojitrebaizdvojitimese~nonajmawe oko70evra:tolikoko{ta{kolaukolikosetrenirajednomnedeqno.Akodetenatreningidetri puta nedeqno, roditeqi treba da izdvoje ~ak 40.000dinara. Me|utim,{tojedeteuspe{nije,tojenapredovawe skupqe, jer su ukqu~ena i putovawa, u~e{}a na takmi~ewima i sli~no. Naravno, sagovornici smatrajudajeva`noulagatiudecuipodr`avatiihu onomeu~emuimajuafiniteta. Q.Nato{evi}


10

vOJvOdinA

utorak4.septembar2012.

dnevnik

ДВА ЈУБИЛЕЈА БЕЧЕЈСКЕ ФАБРИКЕ „СОЈАПРОТЕИН”

Данасотварање новогпогона

Зимница домаћице изложбе Василисе Маринку

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У ВЛА ДИМИРОВЦУ

Зимницаиз бакиногшпајза

ВЛАДИМИРОВАЦ: Удружење повртара и прерађивача из Владимировца минуле недеље на локалној пијаци организовало је изложбу локалних производа и културе, са циљем да окупи организације цивилног друштва, представнике локалне и регионалне власти и приватног сектора, ради истраживања будуће перспективе високо квалитетне традиционалне производње. Одазвало се подоста удружења жена и других који су донели своју зимницу, воће и поврће и друго и задовољна сам бројем излагача и њихових прерађевина – рекла је организаторка и председница Удружења повртара и прерађивача ВасилисаМаринку. А, на тезгама локалне пијаце своје производе изложиле су жене из месног Удружења „Вредне руке Баната“, затим из Банатског Карловца, Ковачице, Селеуша, Уљме и бројне домаћице из овог краја.Уљманке су донеле старинска јела: пуњене суве паприке, слатки купус са флекицама, колаче од тиквица, домаће тегљено тесто. Домаћице из овог села изложиле су ситне колачиће, крофне, штрудле, разне врсте прерађеног парадајза за зимницу, домаће врсте вина, слатка од купи-

не, зеленог парадајза и још много тога, све без конзерванса. За госте је скуван пасуљ са ребарцима и сланином, а учеснике је увесељавала фолклорна група из места са старим играма Срба и Румуна некадашњих сеоских игранки. Деца су уживала у вожњи чезама, које је за ову прилику довезао Николаје Валку. -У општинама Панчево, Алибунар, Ковачица, Опово постоји 34 удружења жена и то је велика снага за пропагирање здраве исхране припремане на традиционалан начин и већ скоро заборављеним рецептима. Прошле недеље је била „Штрудијада“ у Долову, било је неколико оригиналних врста штрудле, које су припремиле Доловчанке и жене из Добрице, који ће моћи да уђу у избор за утврђивање оригиналности у исхрани, у чему их подржава и наш Институт – каже др ВладимирФилиповић из панчевачког Института „Тамиш“. Филиповић већ годинама прати овакве манифестације и са научног становиштва анализира старински начин припремања хране и зимнице по селима, као могућност да се тако замени индустријски нездрава Р. Јовановић храна.

БЕЧЕЈ: Фабрика за прераду соје „Сојапротеин“ у Бечеју данас обележава два јубилеја. Старији се односи на оснивање и пуштање у пробни рад фабрике 1977. године, што значи да је у питању 35-годишњица рада бечејске фабрике, а у недељу, 2. септембра, било је тачно десет година како је компанија приватизована и све кључне перформансе говоре у прилог успешне приватизације, у оквиру компаније „Викторија група“. Данас ће се званично отворити нови погон за производњу сојиних протеинских концентрата, који ће се користити у исхрани животиња, вредан око 30 милиона евра. - Производња је удвостручена, приход је повећан за четири пута, а извоз за седам пута. Једино се број запослених није повећавао. Наша пословна стратегија и циљеви су производња и промоција домаћих производа и њихов пласман на страна тржишта, на којима „Викторија група“ већ постоји и пласира велики део своје укупне производње. Томе доприносе инвестиције, које ће се ове и наредне године у „Сојапротеину“ заокружити на 100 милиона евра - каже генерални директор компаније „Викторија група“ Зоран Митровић. Није Зоран Митровић пропустио да истекне, приликом суботње посете председника Србије Томислава Николића и председника Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) СумеЧакрабартиа, да компанија Викторија група, путем кооперације са преко 400 задруга, врло добро и дугорочно сарађује са преко 40.000 домаћинстава са села. У првих седам месеци ове године остварен је извоз у висини 130 милиона евра, а план је да се оствари преко 200 милиона евра. Укупан

RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322

Председник државе Томислав Николић у обиласку фабричког круга „Сојапротеина”

- Да бисмо другим људима показали да у пољопривреди може да се успе и да бисмо свако домаћинство у Србији убедили да од пољопривреде може лепо да се живи, показали смо данас пример бечејског „Сојапротеина“, сутра ћемо неки други... Србија не одустаје од производње, искључиво, генетски немодификоване соје и никада нећемо приступити земљама које производе генетски модификовану храну, зато што

сада пружамо и техничку помоћ, како бисмо унапредили ефикасност фабрике у Бечеју рекао је Сума Чакрабарти. Данашња свечаност у фабричком кругу „Сојапротеина“ почиње тачно у подне, а долазак су најавили високи државни и дипломатски званичници, представници домаћих и страних институција и привредног сектора. В. Јанков

АнгелаБожо шампионкауручном низањудувана

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. Mihajla Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

O^NI CENTAR „YINI]”, Vr{a~ka 34, tel: 639-5825, 520-961 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bulevar oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

нисмо толико сиромашни да морамо сами себе да убијамо - рекао је Томислав Николић. - Ово је добар пример другим компанијама у Србији, али и региону, како може у тешким економским условима много да се уради. Наше партнерство је по себно интере сантно, јер смо почели са давањем радног капитала, наставили обезбеђењем подршке код комерцијалним банкама за нова кредитирања, затим смо по стали деоничари, а

ОДРЖАНИ „ДУВАНСКИ ДАНИ” У БОГАРАШУ, КОД СЕНТЕ

NOVOSADSKI VODI^ POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14

извоз, после свих инвестиција у овој и наредној години, износиће преко 350 милиона евра. Председник Србије Томислав Николић је окупљеним новинарима најавио много већа улагања Србије у пољопривреду и енергетику током периода који долази. Домаћину „Сојапротеину“ је одао комплимент да су превазишли димензију успешних у Србији, јер су њихови параметри у производњи, извозу и остварењу прихода много више од тога

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

БОГАРАШ: Манифестација Штандови кулинарских екипа, „Дувански дани„, приређена трећи које су се надметале у припремању пут у Богарашу код Сенте, окупила ђувеча и печења, били су у знаку је у недељу произвођаче дувана ти- листа дувана и других плодова. Напа „берлеј„ из овог места и околине, града за најуређенији штанд припаа домаћини и организатори из Удру- ла је екипи „Дефект дуо„ ЂулеГержења пољопривредника Сенте уз геља и ФеренцаЕсСабоа из Горподршку покровитеља Компаније њег Брега. Друга награда припала „Јапан тобако интернешнел“ (ЈТИ), је Жофијии СтипануБогдану из локалне самоуправе општине Сента и Месне заједнице „Бачка„ у Богарашу, потрудили су се да приреде такмичења у низању дувана, припреми кулинарских специјалитета и богат културнозабавни програм. Учеснике и бројне госте поздравили председник сенћанске општине Рудолф Цегледи, председник Удружења пољоприТакмичење у ручном низању вредника Сенте ФеренцШоти и председник МЗ Бач- Сенте, а трећа екипи „Шаркањћу„ ка„ у Богарашу ЂерђАго. На све- (Мамуза) из Сенте. чаном отварању уручене су плакете Чланови жирија којим је руковонајбољим произвођачима дувана дио ИмреЕсСабо из Горњег Брега типа „берлеј„ Компаније ЈТИ. При- је најпре оцењивао узорке домаће знања за највише испорученог ду- ракије којима су их дочекали куливана фабрици ЈТИ у Сенти у 2011. нари из двадесетак екипа, који су се години припало је Атили Милути- надметали у спремању ђувеча и пеновићу из Орома, а за најбољи ква- чења. За дуњевачу прва награда литет жутог листа ДенешуКаси из припала је Владану Суботину из Телечке. Признања им је уручио Санада, друга награда за крушковапредседник Организационог одбо- чу припала је ЈожефуСичу из Бора манифестације „Дувански дани„ гараша, а трећа Ференцу Ес Сабоу и Секције произвођача дувана из Горњег Брега за кајсијевачу. У Удружења пољопривредника Сенте кувању ђувеча у котлићу победила ШандорЗабош. је ЖофијаБогдан из Сенте, друго Шампионка у ручном низању место приопало је Владану Суботидувана је Ангела Божо из Торњо- ну из Санада, а треће БојануСекуша, на друго место пласирао се Ђу- лићу из Кикинде. Победнички пела Тот Вашархељи из кевија, а хар за најукусније печење припао је трећа је Магдолна Жолдош из Владану Суботину из Санада, друСенте. У машинском низању дува- гопласирана је Марика Баги из на победила је „Група Сикора„ из Богараша, а треће место припало је Торњоша, другопласирана је екипа Жофији Богдан из Сенте. Увече је у АтилеЛасла из Богараша и треће- добром расположењу приређен пласирана је „Група Нешебик„ из „Дувански бал„. Текст и фото: М. Митровић Богараша.

„Румска јесен” чува традицију

РУМА: Под покровитељством Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Општине Рума, првог викенда у септембру је традиционално одржана манифестација „Румска јесен“, која је и ове године објединила и представила скуп различитих, занимљивих манифестација, чији је крајњи циљ био афирмација пољопривредних производа и неговање обичаја, традиције и културе народа који живе на овим просторима. На централном Градском тргу, у присуству излагача, извођача културно- уметничког програма, такмичара фијакеријаде и свих учесника дефилеа, у име Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, говорила је Јулкица Симић о значају ове манифестације и све већој размери коју је добила, а свечано ју је отворио председник румске општине Горан Вуковић. Ова манифестација је објединила Етно фестивал хране и музике, Сајам меда, Румски базар креативности, Златни котлић, Румску фијакеријаду и Ликовну колонију. Највећу пажњу посетилаца привукла је фијакеријада, око четрдесет запрега које су красиле дефиле и Куп Србије у двопрегу који је одржан на стадиону „Фрушка Гора“. Поред пехара за победника Купа Србије, награђене су и најлепше запреге и најатрактивнији коњи на стадиону. На Градском тргу Пољопривредна стручна служба Рума ове године је окупила преко 30 актива жена, које су презентовале своје производе и изазвале велику пажњу посетилаца. Последица рада румске Пољопривредне службе је да су се жене са ових простора међусобно упознале, повезале и током целе године присуствују сличним манифестација и тако промовишу своје М. Марушић производе.

Спремно дочекалиђаке АПАТИН: У заједничкој згради апатинске Гимназије „Никола Тесла“ и Средње дрвопрерађивачке школе окречене су учионице, поправљена је дрвенарија, клупе и столице. Један од већих захвата је реконструкција и заштита радијатора у великој фискултурној сали и у појединим учионицама. - Део послова су обавили наши школски мајстори, тако да ту штедимо новац - рекао је директор Средње дрвопређавичке школе МилованБлануша. - Део учионица у школи и простор у Дому ученика је окречен, абиће и сазидани нови оџаци - рекао је директор Техничке школе МилорадЈелача. Поред кречења, фарбања и оправке дрвенарије, у највећој основној школи “Жарко Зрењанин” урађени су обимнији радови на ремонту котларнице и подстанице за грејање, као и на инсталацијама водоводниих цеви. - Опремили смо у попуности и мултимедијалну учионицу - рекла је директорка школе Нада Здравковић. У неколико објеката вртића „Пчелица“ замењена је дрвенарија, у Пригревици је опремљена кухиња са новим инсталацијама и плочицама, а у учионице стављени ламинати, док су у Сонти спуштени плафони, ради бољег загревања. У Ромском насељу постављена метална ограда око вртића, док је у објекту „Петра Драпшина“ тераса вртића проширена за једну просторију, у којој ће се налазити дечја гардероба. –У објекат „Петар Драпшин“ доста је уложено у комплетно кречење, набавку намештаја и замену столарије, док смо у С-112 заменили столарију у ходнику и кухињи наводи директорка вртића “ПчелиЈ. П. ца” БиљанаМандић.


dRU[TvO

dnevnik DVEHIQADEPRVAKAMAWE

Odeqewasa malo|aka Prvog dana {kolske 2012/13. godine u klupama je 2.000 prvaka mawe nego pro{le godine, oko 73.000, a demografska situacija je uslovila da po Srbiji postoji velik broj odeqewa sa malo |aka, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja @arkoObradovi}.

{ak zaposlenih u nekim {kolskim upravama, ovaj model ne}e startovati. Kako ka`e, postoja}e tri nivoa finansirawa: republi~ki, pokrajinski i iz lokalne samouprave. Obradovi} je naveo da se u 16 {kola sprovodi pilot projekat finansirawa po u~eniku:

Oko200{kola~lanicaUnijeu{trajku? Delegacija Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, nakon odr`anog protesta na beogradskom Trgu Nikole Pa{i}a, predala je svoje zahteve u pisanoj formi predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli}u i premijeru Ivici Da~i}u. U jednodnevnom {trajku upozorewa, prema tvrdwi ovog sindikata, u~estvovalo je 200 {kola, a u oko 70 nastava je bila potpuno obustavqena. U~esnici skupa poru~ili su da ne pristaju na ponudu Vlade Srbije i podsetili da je inflacija u Srbiji 14 odsto, te da ne pristaju na ~etiri odsto pove}awa zarada. - Na{a mre`a {kola ne odgovara demografskoj situaciji, qudi su se, tre`e}i posao, selili porodi~no - izjavio je Obradovi} i najavio da }e 2014/15. po~eti primena modela finansirawa po u~eniku. Me|utim, prema re~ima ministra, ako ne bude obezbe|en kredit za socijalno-ekonomski program, po{to se o~ekuje vi-

Govore}i o bezbednosti dece, ministar je rekao da je situacija boqa od kada je krajem pro{le godine otvorena SOS telefonska linija, za prijavu nasiqa nad decom. Va`na je saradwa roditeqa, nastavnika, u~enika i lokalne samouprave, rekao je Obradovi} i podsetio da u {kolama postoje timovi za prevenciju nasiqa.

USRBIJINEKOLIKOPACIJENATAOBOLELO ODVIRUSA„ZAPADNINIL”

Tigrastikomarci stigliikodnas?

Kod nekoliko pacijenata iz Srbije potvr|ena je groznica Zapadnog Nila, bolesti koja do sada nije registrovana u na{oj zemqi, a

ono {to posebno zabriwava je ~iwenica da je me|u wima i onih koji nisu izlazili iz Srbiji {to navodi na zakqu~ak da je ova vrsta insekta “doletela” i do nas. Vi{e od deset pacijenata nalazi se na posmatrawu jer se sumwa da su i oni oboleli od ovog virusa koji se {iri me|u pticama, a infekciju sa ptica na ~oveka prenosi tigrasti komarac.

Rumuniji 1996. godine. Od tada se slu~ajevi obolevawa qudi i kowa registruju u ^e{koj, Francuskoj, Italiji, Ma|arskoj, [paniji i Portugaliji. Tokom 2010. godine ekolo{ki faktori u centralnoj Evropi i zemqama Mediterana su pogodovali transmisiji virusa na qude tako da je u oblasti centralne Makedonije i u severnom delu Gr~ke prvi put registrovana epidemija ovog oboqewa u humanoj populaciji. Zbog naglog pove}awa broja registrovanih humanih slu~ajeva, nagla{avaju u “Batutu”, kao i pojave oboqewa u susednim evropskim zemqama gde ga je ranije bilo, Odeqewe za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti prosledilo je mre`i zavoda Instituta za javno zdravqe upustvo za uspostavqawe nadzora nad groznicom Zapadnog Nila na teritoriji Srbije za letwu sezonu 2012. Osnovni na~in transmisije bolesti ovim virusom je ubod zara`enog komarca. Komarci se zaraze tokom sisawa krvi inficiranih ptica i tako zara`eni prenose infekciju na qude i druge `ivotiwe. Znatno re|i put preno{ewa je transfuzijom zara`ene krvi, transplantacijom ili sa zara`ene majke na dete tokom dojewa. Virus se ne prenosi me|u qudima putem kontakta. Simptomi groznice nastaju tri do 14 dana nakon uboda zara`enog komarca. Osetqivost je op{ta, ali te`a klini~ka slika

Bla`iite`ioblik Simptomi ovog virusa kod blage klini~ke slike su groznica, glavoboqa, mu~nina i povra}awe, a kod sredweg stadijuma, kao {to je kod pacijenata koji su registrovani u Srbiji, tu je i malaksalost i povi{ena temperatura. Kod te`e klini~ke slike prisutne su upale mo`danih ovojnica i mozga, uko~enost vrata, koma, konvulzija, mi{i}na slabost i paraliza. Ovi simptomi mogu da traju nekoliko nedeqa, sa mogu}im trajnim neurolo{kim o{te}ewima. Infekcija ovim virusom labaratorijski se potvr|uje na osnovu prisustva IGM antitela na virus Zapadnog Nila u serumu i cerebospinalnoj te~nosti. Prema re~ima epidemiologa groznice Zapadnog Nila do sada nije bilo u Srbiji i uglavnom je vezivana za podnebqa sa veoma visokom temperaturom kao {to su Egipat, Tunis, Turska. Kako je ovo leto izuzetno vru}e, niko ne iskqu~uje mogu}nost da su se tigrasti komarci namno`ili i kod nas. Institut za javno zdravqe “ Batut” isti~e da se ova groznica sada javqa {irom sveta. Cirkulacija virusa prisutna je na evropskom kontinentu jo{ od {ezdesetih pro{log veka, ali je prva epidemija me|u qudima zabele`ena u

javqa se ~e{}e kod osoba preko 50 godina starosti. Kako vakcine protiv groznice Zapadnog Nila za primenu kod qudi ne postoji, ispitivawe su toku, potrebno je primeniti mere prevencije. “Batut” kao najva`niju meru navodi spre~avawe uboda komarca: treba nositi ode}u koja pokriva ruke i noge, ne izlagati se komarcima u vreme perioda wihove najintenzivnije aktivnosti, a to su sumrak i zora. Uni{tavawe komaraca, kori{}ewe za{titne mre`e protiv wih na vratima, prozorima i krevetu. Q.Male{evi}

utorak4.septembar2012.

11

DRUGIKRUGUPISABRUCO[A

Prijavejo{danas Ju~e je u celoj Srbiji po~eo drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u 2012/13. na fakultetima i visokim {kolama strukovnih studija ~iji je osniva~ Republika, odnosno Pokrajina i traja}e do 20. septembra. Naravno, septembarski kandidati mogu da konkuri{u za indeks samo tamo gde je posle junskog upisa bruco{a ostalo slobodnih mesta. Tako|e, u ovom roku upisuju se i na{i dr`avqani koji su sredwu {kolu zavr{ili u inostranstvu (ako su nostrifikovali diplomu ili imaju potvrdu da je taj postupak u toku) koji idu po posebnim ranglistama u okviru kvote koja je dva odsto broja odre|enog za upis studenata na teret buxeta, odnosno samofinansirawe. Ju~e i danas, 3. i 4. septembra, kandidati predaju prijave i dokumenta na fakultetu ili {koli gde `ele da se upi{u, provera znawa, odnosno prijemni ispiti su od 5. do 8. septembra, prema rasporedu koji su utvrdile same ustanove, a posle objavqivawa kona~nih rang-lista sledi podela indeksa onima koji su se plasirali iznad upisne crte. Na fakultetima svih sedam dr`avnih univerziteta: u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Ni{u, Kosovskoj Mitrovici, Novom Pazaru, te Univerzitetu umetnosti u Beogradu u ovom roku ima ukupno oko 4.500 mesta, od ~ega je 1.046 namewenih buxetskim bruco{ima. Dr`avne visoke strukovne {kole u celoj zemqi imaju ukupno oko 4.000 slobodnih mesta (oko 800 je bu-

Foto:F.Baki}

Umetnicive}uispitnimkrugovima Od fakulteta UNS-a, jedino na Akademiji umetnosti konkurisawe za preostale indekse (na muzi~kom i dramskom departmanu) bilo je mogu}e samo ju~e. Ve} od danas, pa do 12. septembra ovde }e kandidati polagati vi{eetapnu proveru znawa, ve{tina i talenta. xetskih). Univerzitet u Novom Sadu u ovom roku, na 13 fakulteta (u Novom Sadu, Subotici, Zrewaninu i Somboru) mo`e da upi{e 1.493 studenta (od toga 261 na teret buxeta), dok osam visokih strukovnih {kola - tri tehni~ke, ~etiri za vaspita~e i jedna poslovna (u Novom Sadu, Subotici, Zrewaninu, Vr{cu, Sremskoj Mitrovici i Kikindi) mo`e u ovom roku da primi

ukupno 861 studenta, od kojih samo 73 na buxet. Sva mesta u junskom roku popunila je jedino Visoka vaspita~ka u Novom Sadu. Na svojim sajtovima, kao i na oglasnim tablama, fakulteti, odnosno univerziteti i visoke strukovne {kole objavili su svoje konkurse za drugi upisni rok, pa potencijalni bruco{i treba dobro da se informi{u o

tragu po pitawu korupcije u visokom obrazovawu, imaju}i u vidu sve ~e{}e medijske navode o polagawu ispita od strane osoba koje u predvi|enim terminima uop{te nisu bila u zemqi, kao i ume{anost rukovodstava {kola u te „nesumwivo pogubne korupciona{ke afere”. Savet je pozvao i potpredsednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vu~i}a da izda hitan nalog za istragu o tro{ewu sredstava visoko{kolskih bu-

xetskih ustanova, kako bi se predupredile eventualne i zaustavile postoje}e mahinacije.

uslovima konkurisawa, cenama naknada, {kolarina, datumima polagawa prijemnog... U kampusu Univerziteta u Novom Sadu, gde je ~ak sedam fakulteta u sastavu ovog jedinog dr`avnog univerziteta u Vojvodini - Tehnolo{ki, Poqoprivredni, Fakultet tehni~kih nauka, Pravni, Filozofski, Prirodno-matemati~ki, te Fakultet sporta i fizi~kog vaspitawa ju~e je bilo prili~no pusto, odnosno kandidata za indeks daleko je mawe nego {to ima slobodnih mesta. A i oni koji su se na to odlu~ili uglavnom su do{li odmah po otvarawu {altera studentskih slu`bi, {to veruju}i u onu „ko pre devojci...”, {to da bi izbegli vru}inu i zaparu koje su rasle iz sata u sat. Vaqda su zato na Tehnolo{kom fakultetu, samo u prvom satu, od 8 do 9 ~asova konkurisali gotovo svi ju~era{wi kandidati, wih 14, od ukupno 15. Sli~no je bilo i drugde, pa je ve} oko podne bilo prazno pred {alterima, u u~ionicama ili amfiteatru odre|enom za prijavqivawe i prijem dokumenata. Nekoliko kandidata koje smo pitali o razlogu zbog kojeg konkuri{u u drugom roku, uglavnom su dali sli~ne odgovore: neko je u junu ostao ispod upisne crte na programu koji je prevashodno `eleo da studira, neko je studirao prvu godinu na drugom faksu pa video da mu ne ide, pa sad veruje u „drugu sre}u” iako }e sad pla}ati {kolarinu, po{to je buxetski status ve} iskoristio u 2011/12. V.^eki}

VESTI Korupcija uvisokom obrazovawu Savet za monitoring, qudska prava i borbu protiv korupcije “Transparentnost” podr`ao je inicijativu premijera Srbije IviceDa~i}a da se kao deo {ire borbe protiv korupcije u Srbiji ispitaju i eventualni koruptivni elementi u prosveti. U saop{tewu Saveta tra`i se hitna is-

Diskriminacija uSrbiji Diskriminacija je veoma rasprostrawena u Srbiji i prema woj treba imati nultu toleranciju, izjavila je poverenica za za{titu ravnopravnosti Nevena Petru{i}. Svi na~elno osu|uju diskriminaciju, ali je veliki broj qudi koji ne bi

prihvatili qude koji nisu srpske nacionalnosti, a ni `ene na rukovode}ima mestima, rekla je Petru{i}. Ona je navela primer diskriminatorskih stavova me|u sredwo{kolcima, preciziraju}i da 27 odsto u~enika misli da su Romi prirodno prqavi, a 20 odsto smatra da su oni mawe vredni: - Za suzbijawe diskriminacije nije dovoqno samo primeniti zakon, ve} treba uspostaviti sistem vrednosti u kome se razli~itost shvata kao bogatstvo.

IN MEMORIAM

ZoraMijatovi}(1948–2012) Imao je “Dnevnik” poznatijih, dugotrajnijih, duhovitijih, cewenijih, citiranijih i verovatno boqih novinara od Zore Mijatovi}, ali niko nije vi{e voleo novinarstvo od we. @ivela je novinarstvo. Bila je stenograf, izve{ta~ sa pijace i kowi~kih trka, ali i sa Mediteranskih igara u Splitu, Olimpijade u Sarajevu ili sa najva`nijih politi~kih skupova u Beogradu, gde je provela vi{e od decenije kao neumorni ~lan na{eg dopisni{tva. Po~ela je u gradskoj hronici, kao {to navodno po~iwu svi, odmah je bila atrakcija jer je kucala sa svih deset prstiju, a mi nabadali najvi{e sa ~etiri prsta. Znala je engleski, kasnije italijanski.. Posle je pro{etala, u stvari proletela kroz sve rubrike, ukqu~uju}i i sportsku. Nije se bojala nijednog zadatka, `urila je u sve situacije, sigurna da }e ih razumeti i uspe{no do~arati ~itaocu. A ~itaoce je cenila, bila wihova, uvek i srcem i telom uz svoju Salajku, sa spremnim obja{wewima, sa uverqivim ube|ivawima da }e biti boqe, da ni ovo nije lo{e, da samo treba biti strpqiv i pomalo poslu{an. Zato je u dva navrata i ostavqala po strani pisa}u ma{inu i novinarsku bele`nicu da bi danono}no radila u tada tzv. naj{irem organizovanom frontu radnog naroda, Socijalisti~kom savezu. Bila je tada svojoj Salajci i kurir i kafe kuvarica, ali i predsednik op{tinske organizacije. Jednog vrelog leta, ba{ ovakvog u kojem nas je napustila, zvala je “Dnevnik” iz Italije, raspitivala se {ta ko radi, da li se neko udao ili razveo i da li su po~eli sastanci delegacija. Mislila je da je to jako va`no. Vaqda je i bilo. Woj jeste, jer je sve shvatala veoma ozbiqno, ali i za sve imala rezerve. Uvek je bila vrlo dobro potkovana ~iwenicama. Kada smo pre dve i ne{to decenije pre{li u vi{estrana~je, Zora je jedina smela da pita na zboru radnih qudi (to je i onda bilo dosta zna~ajno) da li smo mi, tj. “Dnevnik”, sada organ Socijalisti~ke partije Srbije jer smo do sada bili organ SSRN,

{to je pisalo i na zaglavqu lista, a nova partija je nastala od KP i SSRN. Uspela je samo da dobije prekor novog lidera da je weno pitawe neprimereno duga~ko. Nije se potresla od kritike, nastavila je da radi i za nove naredbodavce sa istim `arom, neumorno kao i kada je po~iwala, pisala o zdravoj hrani i masovnom sportu. Najve}i deo svog radnog veka provela je u “Dnevniku”, a posle odlaska u penziju radila je za nekoliko listova i ~asopisa, najdu`e za “Gra|anski list” u Novom Sadu. Zora Mijatovi} je volela `ivot i to smelo pokazivala. Znala je da bude ~edno i nebraweno naivna, a odmah zatim skoro cini~no racionalna i stroga. Ratoborna kao branilac prava `ena, feministkiwa do zuba, ve} pri prvom sumraku bi priznala “nema vi{e onih vremena da te ON uhvati za ruku i ka`e: du{o, samo me prati i ni{ta ne brini”. Razoru`avala je otvorenim osmehom, snagom stasa i melodijom glasa. Svi su je ra~unali u svoje najboqe drugove, {to je verovatno svima i bila. Nesebi~na, uvek pri ruci, neizbe`na u vanredakcijskim rabotama, od `urki do humanitarnih i sindikalnih akcija. Jednom je potro{ila celu platu (oko 1.000 maraka), po koju je do{la iz Beograda, samo da bi pokazala nama, u centrali, koliko nam fali. Bila je }utqivi stenograf kada se pisalo obrazlo`ewe za `ivotnu nagradu Miki Anti}u, sve sama organizovala da Smu|a dobije stipendiju na ve} poodmaklim studijama na likovnoj akademiji. Izgledalo je neva`no, ali da ona nije za{iqila olovku, ko zna da li bi bilo snage za sve te ~inovni~ke rabote. Umirala je dugo, godinama, mu~e}i se sa bole{}u o kojoj je znala vi{e od lekara, prate}i svoje topqewe na ekranu kompjutera i dovode}i do ivice o~aja porodice svojih sestrica Ka}e i Drage, koje su je negovale do samog kraja. Svima nama, wenim kolegama, ostaje da je pamtimo, citiramo i prepri~avamo zgode i nezaboravne zajedni~ke do`ivqaje u Redakciji i van we. PavleMale{ev


12

utorak4.septembar2012.

CRnA HROnikA

dnevnik

UVI[EMSUDUUNOVOMSADUPO^ELOPONOVQENOSU\EWEVESELINUVUKOTI]U

Zatra`enidokazive{takai izve{tajibezbednosnihslu`bi

SRBOBRANACOSUMWI^ENZAPROIZVODWUDROGE

Laboratorijaza marihuanuupodrumu

Novosadska policija li{ila je slobode Vladimira J. (1981) iz Srbobrana, zbog osnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ena proizvodwaistavqaweuprometopojnihdroga. Prem a ju~ er a{ wem sao p{tewunovosadskePolicijske uprave,u podrumuku}eVladimira J. policija je prona{la laboratoriju za uzgoj marihuane sa 135 sadnica i oko 108

gramasasu{enebiqke.Prona|en a je, tak o| e, i odu z et a oprema za uzgoj u ve{ta~kim uslovima, poput elektromaterij al a, ras vet e, hem ijs kih sredstava,supstrata. Vlad im ir u J. odr e| en a je mera zadr`avawa do 48 sati i doveden je na saslu{awe istra`nom sudiji Vi{eg suda u Novom Sadu koji ga je pustio da se brani sa slobode, dodaje seusaop{tewu. M.B.

SOMBORKAUPRITVORU

Osumwi~ena zaubistvomu`a Policijska uprava u Somboru saop{tila je da je u ~etvrtak ujutru u porodi~noj tragedijiubijenLadislavB.(58)iz Somb or a, i da je uhap{ en a osumwi~ena za zlo~in wegova supruga Vesna B. (53). Istra`ni sudija Vi{eg suda u Som-

boru Vesni B. odredio je pritvordomesecdana. Motivubistvanajverovatnije suporeme}iniporodi~niodnosi,jerpolicijapreubistvavi{e puta interevenisala po pozivuzbogproblemauovojporodici. E.D.

OPTU@ENAZREWANINKA

Pozajmqivala, anijevra}ala? Na optu`eni~koj klupi u Osnovnom sudu u Zrewaninu uskoro}esena}iB. A. (43)iz Zrewaninazbogkrivi~nogdelaprevare,saop{tenojeju~eu Osnovomjavnomtu`ila{tvu. La`nim prikazivawem ~iwenicaonajenavelatrojesugra|ana da joj pozajmquju novac,potpisuju}iswimaugovoreianekseugovoraovra}awu dugaskamatom,{tonikadanijeu~unila. Prevare je po~ela oktobra 2007.godine,kadajedovelauza-

bludu K. J.. koji joj je predao ukupno 15.000 evra, s kamatom, odpetodsto,uzodredbudaglavnicuskamatomplatinajkasnijedo31.aprila2009.godine. La`nim prikazivawim ~iwenicaipotisivawemugovora o vra}awu pozajmice, okama}enesa7,5odstonamese~nomnivou, optu`ena je o{telila sugra|anku B. B. za vi{e od 764.000dinara,azatimjedovela uzabluduio{te}enog T. A.,kogajeprevarilazaukupno1.300 evra. (Tanjug)

HA[KISUDODBIOKARAYI]EVZAHTEV

Nemanovogsu|ewa Ve}eHa{kogtribunalaodbacilo je ju~e zahtev Radovana Karaxi}a da mu se odobri novosu|ewe,po{tosada{we, kakojeocenio,nijepravi~no zbog brojnih propusta tu`ila{tva da obelodani dokazni materijal. -Sudskove}ejeoceniloda opt u` en om nis u prek r{ en a pravaniujednomodslu~ajeva kad je tu`ila{tvo propustilo da obelodani materijal navodiseuodlucive}akojim preds ed av a sud ij a O-Gon Kvon. U odluci se podse}a da je u vi{e navrata biv{em predsedn ik u Rep ub lik e Srps ke prekidano su|ewe kako bi mu bilo omogu}eno da pregleda „ogromnu hrpu obelodawenog materijala” i pripremi se za su|ewe. Tribunal je mi{qewadaje,iporedpropustatu`ila{tva da na vreme obelodani dokazni materijal, ve}e svoj im odl uk am a za{ tit il o pravooptu`enognapravi~no su|ewe time {to mu je dato dovoqno dodatnog vremena za ispitivawesvedoka. Ve} e pods e} a da je Kar axi} pos ed ov ao „ident i~ an ili sli~ an” mat er ij al pre neg o {to je tu` il a{ tvo naknadn o obel od an il o dod atn i mat er ij al, ali da nij e hteo

dagaisk or is titok omunak rsnogisp it iv aw asved ok a. I Tu`ila{tvo je pro{le sedmice odbacilo Karaxi}ev zahtev da mu se odobri novo su|eweuzobrazlo`ewedaon ima prav edn o su| ew e koj e trebadasenastavi. Do po~etka su|ewa u oktobru 2009. godine, Ha{ko tu`ila{tvo je prosledilo Karaxi}u 1.625 svedo~ewa ili izj av a sved ok a, na ukupn o 224.448 strana, ali je propustilo da mu prosledi jo{ 406 takvih dokumenata. Karaxi} je, u podnesku upu}enom Sudskomve}u,istakaodato~ini „neverovatnih25odsto”dokazaovevrste. -Kadanijeispuwenaobaveza o objavqivawu dokaza, ni sam o su| ew e ne mo` e bit i uspe{no i Ve}e bi stoga moralodanalo`inovo,pravi~no su|ewe - zakqu~io je ha{kioptu`enik. Karaxi} je optu`en za genocid,zlo~ineprotiv~ove~nostiikr{ewezakonaiobi~aja ratovawa u BiH od 1992. do 1995. godine. Tu`ila{tvo je u maju ove godine saslu{alo posledweg svedoka optu`be, a po~etak dokaznog postupka odbrane Karaxi}a zakazanjeza16.oktobar. (Tanjug)

^itawem optu`nice ju~e je u Vi{em sudu u Novom Sadu iz {estog poku{aja po~elo ponovqenosu|eweVeselinu Vukoti}u, optu`enom za ubistvo Du{ka Bo{kovi}a i poku{aj ubistva Vladimira Pavi}evi}a 1997.godineudiskoteciuPr~wu,uCrnogGori. Odba~en je zahtev odbrane da se pretres odlo`i zbog dostavqawa nekompletnih spisa sa su|ewa Vukoti}u u Crnoj Gori, koji je zbog pomenutih dela u Podgorici2006.osu|enna20godina zatvora, kao i izostanka svedoka.Sudijauovomponovqenom postupku Svetlana Tomi}Joki} je po zahtevu odbrane zatra`ila da se proveri da li je dostavqena kopija sa su|ewa u Podgorici verna originalu, kaoidasezatra`eizve{tajiod dr`avne i vojne bezbednosti CrneGoregdejeVukoti}biou vreme ubistva. Jer, po wegovim tvrdwama, u to vreme su ga pratilepomenuteslu`be. -Tra`imodasedostaveizve{taji Uprave za suzbijawe kriminaliteta - Centra kriminalisti~ke tehnike pri MUP-u CrneGore,orezultatimasprovedenog ve{ta~ewa, gde je ura|ena analiza otisaka s ~a{a, fla{a i opu{aka, kao i da se

Veselin Vukoti}

kontaktiraju slu`be bezbednostiivididalijeoptu`eniuto vreme bio u Crnoj Gori i, ako nije,gdeipo~ijemnalogu-rekao je advokat odbrane Zdenko Tomanovi}. Vukoti} je odbacio sve optu`beizasada,doksenedostave svi dokazi, najavio je odbranu }utawem. Srbija je pro{le godine odbila molbu Crne Gore za izru~ewe Vukoti}a radi izdr`avawa kazne od 20 godina zatvora, jergajeBelgija,ukojojjeuhap{en 2009. godine, izru~ila Srbiji, koja se obavezala na to da

Palata pravde u Novom Sadu

}e, u slu~aju ekstradicije, postupak protiv wega biti ponovqenuSrbiji.Uodlucikojomje Belgija odobrila izru~ewe odre|enojedasesu|eweVukoti}u zaubistvoBo{kovi}amo`eponoviti samo u Srbiji, a po{to on ima prebivali{te u Novom Sadu,novosadskisudjeodre|en kao nadle`an za to. Vukoti} je bioupu}ennaizdr`avawekazne zatvora,kojamujeprekinutaradi le~ewa, uz odobrewe Ministarstvapravde. Svedoci u postupku Slobodanka Bo{kovi} i Vladimir Pavi}evi}opravdalisusvojiz-

ostanak bole{}u. Sud je zatra`io da se svedoci i o{te}eni ponovo ispitaju u Novim Sadu. Po zakqu~ku suda, ponovno ispitivawe ~eka i ve{take. Ako tonebudemogu}e,sudijajekonstatovao da se pro~itaju izjave svedokaspro{lihsu|ewa,kaoi izjave ve{taka. Nastavak su|ewazakazanjeza12.novembar. Vukoti}jenaveodaimasamo srpsko dr`avqanstvo, kao i da nikadadosadanijebiokrivi~no osu|ivan. Pred novosadskim Vi{isudomonsebranisaslobode. A.L.

PROCESBIV[EMDIREKTORUSUPERLIGA[ASKARABURME

Ivanovi}zahvalan OFK-iiTerzi}u Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanovi}, ~iji je transfer 2006. godine iz OFK „Beo g rad” u mos kovsku „Lok om ot iv u”, obu h va} en proc es om prot iv biv{ eg direktora OFK-a Zvezdana Terzi}a,kaojedan od tri “sporna”, posvedo~io je ju~e da ga je Terzi} samo pitaodalibipre{aou ruskiklub,tedanije pris us tvov ao sas tanku na kojem se razgovaralosruskimpredstavnicima. . Ivanovi} je istakao Branislav Ivanovi} daje izrazio`equdasvojuka- da mu po`eli sre}u i da porijeruidaqefudbalskorazvi- zdravipredstavnika’Lokomojawenastaviu„Lokomotivi”. tive’“. - Ne znam kako su se odvijaGovore}i emotivno o beo- li razgovori, ali sam pozvan gradskom klubu da mu je „kao na sastanak u OFK kojem su drugaku}a,aqudiizwegadrupris us tvov al i preds tavn ik gaporodica“,Ivanovi}jeoceklub a Mik o Bra{ wov i} i niodajetransferu„Lokomosportski direktor „Lokomo- tivu„izMoskvebionajzna~ajtive”-naveoje ju~eIvanovi}, niji potez u wegovoj karijeri. svedo~e}ipredVi{imsudomu Ugovor o prelasku je, ka`e, Beogradu.-Tra`iosamdasapotpisaou[paniji,gdeje„Lostank u pris us tvuj e men ax er komotiva“ bila na pripremaPodunavac. Zahtevao sam da ma. budeuzmene,dasvojimznawem Ivanovi}jeizraziozahvali iskustvom pomogne u reali- nostsvimaubeogradskomkluzaciji mojih li~nih uslova. bu, a posebno Zvezdanu TerziKad sam bio zad ov oq an po}u, zbog, kako je objasnio, postign ut im dog ov or om, nap u- dr{kekojujeimaoodwih,nastiosamsastanak. kon{tojeizsremskomotiva~Potvrdwisvedoka, „Terzi} kog„Srema”2004.godinepreje na taj sastanak do{ao samo {ao u OFK „Beograd”, kao i

Zvezdan Terzi}

za pru`enu {ansu za napredovawe u karijeri, a iz moskovske„Lokomotive” jepre~etiri godine pre{ao u londonski„^elsi”. - Za moju fudbalsku karijerubiojedobarpotez{tosam iz OFK „Beograda” pre{ao u moskovsku „Lokomotivu”. Qudi iz OFK-a su mi mnogo pomogli, naro~ito Zvezdan Terzi},kojimejeuovajklubidoveo-posvedo~iojeIvanovi} Biv{ em dir ekt or u OFK „Beograda” Zvezdanu Terzi}u sudisepooptu`bizazloupotrebu slu`benog polo`aja u vezi s transferima igra~a Vawe Gruba~a 1998. godine u „Hambureger“uHamburgu,Sr|ana Stani}a 2003, u moskovski „Spartak“ i Branislava

Ivanovi}a 2005, u moskovsku „Lokomotivu“. ZajednosTerzi}emsuokrivqeni: biv{isportskidirektor OFK-e Vladimir Bulatovi} i fudbalski agent Dra`en Podunavac,koje optu`ba sumwi~i za zloupotrebu slu`ben og pol o` aj a u vez i s transferima Vawe Gruba~a i Stevana Sto{i}a uinostrane klubove. Svi okrivqeni su u potpunostinegiralioptu`be. Nastavak pretresa je zakazan za 9. oktobar, za kada }e, kakojenajvqeno,sudskipozivi za svedo~ewe biti upu}eni jo{dvojicifudbalera ~ijisu transferi tako|e obuhva}eni postupkom protiv Terzi}a i ostalih. J.J.

UHAP[EN^UVARZATVORAULESKOVCU

Unosiozatvorenicima mobilnetelefone Radnik slu`be obezbe|ewa u Okru`nom zatvoru u Leskovcu V. J. (39)li{enjeslobodezbog sumwedajepritvorenicimadavao mobilne telefone na kori{}ewe, saop{tila je leskova~kapolicija. U saop{tewu se navodi da je V.J.privedenistra`nomsudiji OsnovnogsudauLeskovcu. V. J. iz Leskovca li{en je slobode zbog postojawa sumwe dajeizvr{iodvakrivi~nadela zloupotreba slu`benog po-

Leskova~ki Okru`ni zatvor

lo` aj a. Sao p{ ten o je da se sumwadajeV.J.tokomfebrua- ra i maja u dva navrata unosio mobilne telefone sa sim karticama u prostorije pritvorske jedinice Okru`nog zatvorauLeskovcuidavaonakori{}ewe pritvorenicima. Prema pol ic ijs kom sao p{ tew u, time im je omogu}io telefonsku komunikaciju {to je u suprotnosti sa Zakonom o izvr{ewukrivi~nihsankcija. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik UNOVOMSADU

Nelegalno oru`je uku}i Pret res om ku} e i drug ih pros tor ij a Nov os a| an in a Drag an a [. (1962), pol ic ij a je pron a{ la ru~n o izr a| en o oru`j e:vaz du{ nupu{ ku,tri rev olv er a,dvapi{ toq a,dve kub ur e, del ov e za jo{ nek olik o kom ad a oru`j a, opt i~ki ni{ an, „boks er“, „{ur iken“i188kom ad arazl i~ it e mun ic ij e, sao p{ til a je ju~ e

Pol ic ijs ka uprav a u Nov om Sad u. Policija mu je, uz potvrdu, odu z el a nav ed en o oru`j e i protiv wega podnela krivi~nu prijavu koja ga tereti za kriv i~n o del o ned oz voq en e proizvodwe, dr`awa, no{ewa iprometaoru`jaieksplozivnihmaterija,dodajeseusaop{tewu. M.B.

INCIDENTUULICILAZETELE^KOG, UCENTRUNOVOGSADA

No`sevnuoutu~i PolicijauNovomSadupodnela je krivi~ne prijave protivMladenaS. (1990)izIriga, Vrb a{ an a Fil ip a B. (1989) iMarkaM. (1984)iNovosa|ana\or|aJ. (1992)iRadislavaP. (1990),zbogosnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo nasilni~ko pona{awe. Premaju~era{wemsaop{tewuPolicijskeupraveuNovom Sadu,oniseteretedasuuUliciLazeTele~kog,usubotu,ra-

noujutru,fizi~kinasrnulina dvojicu Novosa|ana, te da je, u tu~i, Filip B. zadao ubodnu ranuno`emustomakjednomod napadnutih momaka i lak{e ga povredio. ProtivMarkaM.bi}epodneta i krivi~na prijava koja ga tereti za neovla{}eno dr`awe opojnih droga, jer su mu policajci, prilikom pregleda, prona{li oko dva grama materijezakojusesumwadaje marihuana. M.B.

utorak4.septembar2012.

PO^IWUPROVEREPRIVATIZACIJASASPISKAEVROPSKEUNIJE

Inspektori~e{qaju spornapreduze}a Ovenedeqe,kakosunajavili ministarpolicijeIvicaDa~i} i koordinator Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Aleksandar Vu~i}, timovi u kojima jeoko60inspektorazaprivredniifinanijskikriminalpo~iwuproverevi{eod20privatizacijakoje susekao„sporne„na{le na spisku EU, ali i nizu drugihslu~ajeva. -StimuveziSavetzaborbu protiv korupcije }e ponuditi odre|enu dokumentaciju na osnovukojesmopisalina{eizve{taje,ukolikotonekometreba – ka`e za „Dnevnik” JelisavetaVasili},~lanicatogtela. Powenimre~ima,Savetborbuprotivkorupcijeima„mnogo dokumentacije”, pa o~ekuju da tim povodom budu kontaktirani. - [to se ti~e provera o tih dvadesetakslu~ajevaprivatizacijesaspiskaEU,o~ekujemoda toozbiqnopo~ne.Nudimodokumentaciju kojom raspola`emo, jer smatramodabimogladabude olak{awezaqudekoji}eraditi na tom poslu, a ~ujemo da je odre|eno iz MUP-a dosta qudi i to mo`e da bude kvalitetan rad - ka`e Jelisaveta Vasili}, koja je u karijeri vi{e godina bilastru~nisavetnikprineka-

da{wem Vrhovnom privrednom sudu Jugoslavije, te sudija Vi{egprivrednogsudauBeogradu, ajednovremeiarbitaruspoqnotrgovinskoj arbitra`i pri PrivrednojkomoriJugoslavije. Savet,pore~imaVasili}eve, verujeda}eseovogputasnajava ipri~apre}inadeloida}ese ispitati sporni slu~ajevi u procesuprivatizacije. -Moramdaka`emdamise~ini da je gospodin Vu~i} to ozbiqno shvatio. Po vi|ewu Saveta, do sada je to uvek bilo nanekojpri~i.Ranijesepri~alo -borimose,bori}emose,ali nikodosadanijepreduzimaoneke konkretne korake - navodi Vasili}. Po najavamaVu~i}aiDa~i}a, proveramabimoglodabudeobuhva}eno znatno vi{e slu~ajeva od 24, koliko se pomiwe da ih imanaspiskuEU. Ujavnostisedu`evremespekuli{e da bi se pod lupom, pored ostalih, mogle na}i i neke stareafere,kaoipojedinipostupci ste~aja i likvidacije o kojima se godinama postavqaju pitawajesulisubiliopravdani,audobroobave{tnimkrugovima se mo`e ~uti da je me|u evropskim partnerima jo{ od ranije lebdelo interesovawe i

Policijanemaveze saferomAgrobanke PolicijanemanikakvevezesaferomuAgrobanci,alijeu prethodnomperioduukazivalananepravilnostiuwenomradu, izjavio je danas premijer i ministar policije Ivica Da~i}.Da~i}jedodaodajepolicija,uvremekadajeistra`ivalaMetalsbanku,nai{lana„tragoveokoAgrobanke”. -MismoobavestiliNBSitra`iliokotogaizve{taj,ane onanas,{tojebiowihovzadatak,takodapolicijanemanikakvevezesasituacijomuAgrobanci-istakaojeDa~i},odgovaraju}inapitawanovinara.Onjenaveodajebiona~eluMUPa,kojijeuprethodnojvladiocewenkaonajboqeministarstvo idajezasvojraddobionaizborimaduplove}ibrojglasova negonaprethodnim. (Tanjug)

KODNOVOSADSKERAN@IRNESTANICE

Ilegalciu teretnomvagonu Kod Ran`irne `elezni~ke stanice uNovomSadu policijajeusubotuoko1,30satizatekla{estoricudr`avqanaAl`ira,Tunisa,Somalije,Libije i Zapadne Sahare, bez putnih isprava, koji su prekr{iliZakonostrancimaiZakon oza{titidr`avnegranice. Onisuilegalnou{liuSrbiju, skriveni u teretnom vagonu, a u nameri da otputuju u Ma|arsku, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Trojicamaloletnihstranacasme{tenasuuprostorijama Cent ra za soc ij aln i rad, a

preostali punoletni dovedenisuprekr{ajnomsudijikoji imjeizrekaonov~anekazneod po 11.000 dinara i za{titnu meruudaqewasteritorijeRepublike Srbije u trajawu od godinudana. Dvoj ic i je nov~ an a kaz na preina~enauzatvorsku,utrajawuod11dana,atre}em,koji je plat io prop is an i izn os, uru~eno je re{ewe o otkazu boravka u na{oj zemqi, s jednogodi{wom zabranom ulaska irokomzanapu{taweteritorije Srbije, dodaje se u saop{tewu. M.B.

DVOJICASUBOTI^ANAIPAKISTANACTERETESE ZAKRIJUM^AREWEQUDI

Migranti uiznajmqenom domu Suboti~kapolicijali{ila je slobode i privela istra`nom sudiji Osnovnog suda u Subotici Zorana D. (1967) i Marka B. (1947), obojica iz Subotice i pakistanskog dr`avqanina Rahmana A., zbog postojawa osnova sumwe da su izvr{ili krivi~no delo nedozvoqenprelazdr`avnegraniceikrijum~arewequdi. Postoji osnov sumwe da je Zor an D. izn ajm io ku} u od Marka B. za pakistanskog dr`avqanina u kojoj su sme{tanistranimigrantiiu~estvovao u organizovawu wihovog ilegalnog prelaska u Ma|arsku.

Policija je prilikom pretresa ku}e prona{la 11 avganistanskih, jednog pakistanskog i devet dr`avqana Banglade{a koji nezakonito borav e u Rep ub lic i Srb ij i.U prekr{ajnompostupku12osobajeka`wenokaznomzatvora, dok je sudija Prekr{ajnog sudauSuboticiizrekaoopomeneiukorezadevetstranihdr`avqana. Zoranu D. i Rahmanu A. istra`nisudijaOsnovnogsudau Subotici odredio je pritvor do30dana,dokjeMarkoB.nakon saslu{awa pu{ten da se branisaslobode. S.I.

13

za slu~ajeve pojedinih doma}ih banaka. Sadseistininadajuihiqade radnika u Vojvodini koji su tokomprocesaprivatizacijeostali bez uslova za egzistenciju, a tako|egodinamauzaludno tra`e odgovoreopropastisvojihpreduze}apoputnekadvelikog„Mitrosa”, koji je oti{ao u ste~aj, zatimfabrikename{taja„Novi dom”, Mitrova~ke industrija ventila (MIV), Mesne industrije „Srem„ u [idu, biv{eg

-MislimdajesvimauSrbiji potpunojasnodajeuproteklom vremenskom periodu ra|eno sve isva{tavezanozaperiodtranzicijei~erupawaipqa~kesrpskeprivrede.Dakle,kao{toje moglo nekada, tako mo`e i dandanas, bez obzira na vremenski protek,daseutvrdesve~iwenice i okolnosti o onima koji su bezo~no pqa~kali Srbiju i vr{ilinajte`akrivi~nadelavezano za privredni kriminal navodiJakovqevi}.

Premijerovpozivgra|anima PremijerSrbijeiministarpolicijeIvicaDa~i}pozvaojeju~egra|anedaprijavekorupcijuubilokojojoblastiisti~u}ida }epolicijareagovati„bezobzirakojeupitawu”.Da~i}jerekao novinarimadajeve}daonalogdasepreispitajutvrdweokupoviniradnihmestauprosveti. -Pozivamsvedaseslobodnojaveubilokojojoblasti,gdeima elemenatakorupcijeiprijave,ami}emoreagovatibezobzirako jeupitawu-istakaojepremijer. Da~i}jezatra`ioodpolicijedaunajkra}emroku,usaradwis tu`ila{tvom,ispitatvrdwedasuradnamestau{kolamapredmet trgovineidawihovacenadosti`eido7.000evra. (Tanjug) gigantazaproizvodwuceluloze irotohartije„Matroza”... Stu~wacisesla`udabiprovere mnogih slu~ajeva mogle biti prili~no kompleksne, s obziromna~iwenicedasukroz tranizicioni privredno-ekonomski miqe Srbije tokom privatizacije,aliidrugihde{avawasprivrednimifinansijskim subjektima, od kojih su danasmnogipotpunouni{teni, cirkulisale brojne firme s adresama u najegzoti~nijim delovima sveta i raznim ostrvima,kaoizbogzna~ajnogprotekavremena. Biv{i tu`ilac Zoran Jakovqevi}, me|utim, ka`e za „Dnevnik”datakvimomentigeneralno mogu ote`avati rad, alidanebitrebalodaseodraze na uspe{nost krajweg rezultataprovera.

Ontako|e verujeda}ebitiu potpunosti bitirealizovane najave noveVladeSrbije kadjere~ o istrazi de{avawa u procesu privatizacije. -Siguransamda}esebezikakvihrezerviiko~nicarazmotritisveprivatizacije,da}ekona~no gra|ani Srbije dobiti pravu istinu. Siguran sam da }e sve iz mase onoga {to je opqa~kano, a bude ga mogu}e vratiti, i biti vra}enoudr`avnibuxet.Tako|e, ono{tojesasvimsigurnouodnosunaEvropu,jesteda}eovaVlada pokazati da }e se bez ikakvih rezervi suo~iti i obra~unati sa svimvidovimakriminalakojisu s elementom korupcije - navodi Jakovqevi} i dodaje da veruje da }e ruka pravde sti}i i „sve one elemente koji su bili u vlasti a kojisudavalipodr{kutimpqa~kama”. J.Jakovqevi}

Da~i}:„Sartid”prvi naspiskuzaproveru Premijer i ministar policije Ivica Da~i} rekaojeju~edajesmederevski„Sartid”prvinalistizapreispitivawesporneprivatizacijeidagaba{zanimakoje kriv,kaoikoliko}edalekoistragai}iu tomslu~aju,odnosnodali}eonado}iido SAD.Onjepodsetiodaje„Sartid”prodat zane{tovi{eod20milionaevraidaod teprivatizacijenedostajenajmawe100miliona. - [to se mene ti~e prvi na spisku je „Sartid”-rekaojeDa~i}.-Smatramdaje najve}i deo privatizacija bio pqa~ka dr`ave, ali i pqa~ka naroda. To je bilo (privatizacija)uproteklomperiodu„svetopismo„itimesmoseponosili,jerjeto bio raskid s Milo{evi}evim re`imom, a

sadsvikojisutogovorilika`udasamja krivzateprivatizacije. Ina~e, smederevska `elezara „Sartid” prodatajemarta2003.godineza23milio-

nadolaraameri~kojkompanijiJuEsStil, ajanuaraovegodineVladaSrbijeotkupilaje`elezaruodteameri~kekompanijeza jedandolar. Da~i}jenegiraobilokakvupovezanost SPS-asaspornimprivatizacijamapodsetiv{idajepolicijajo{previ{egodina dostavila dr`avnim organima odre|ene izve{taje,alidasenatomeni{tanijeradilo, jer nije bilo politi~ke voqe. Privatizacijesutadasprovodiliqudikojisu bilinavlasti,naveojeondodav{idamedijipi{udaseSPSpla{inekihhap{ewa. -SPSnemarazlogadasepla{i-kazao jeDa~i}.-Nekojepobrkaolon~i}e. (Tanjug)

APELACIONISUDUBEOGRADUUKINUOPRVOSTEPENUPRESUDUGRADONA^ELNIKUZAJE^ARA

Nalo`enoponavqawesu|ewaNi~i}u ApelacionisuduBeograduje ukinuo prvostepenu presudu kojomjegradona~elnikuZaje~araBo{kuNi~i}u bilaizre~ena uslovna osuda po optu`bi za krivi~nodelozloupotrebaslu`benogpolo`aja. Porparolka Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Piqi} izjavilajeju~eza“Dnevnik”da je drugostepena sudska odluka doneta “uva`avawem `albi odbrane i po slu`benoj du`nosti”,tedajepredmetvra}enna ponovno su|ewe prvostepenom OsnovnomsuduuZaje~aru. - Po nala`ewu Apelacionog suda prvostepena presuda je u osu|uju}em delu zahva}ena bitnompovredomodredabakrivi~nog postupka, jer je izreka presudenerazumqiva,arazlozikojisudatiupresudisunejasnii u znatnoj meri protivre~ni. Usledu~iwenihbitnihpovreda odredabakrivi~nogpostupkani ~iweni~no stawe se za sada sa

Bo{koNi~i}

sigurno{}u nije moglo ispitati, iz kojih razloga je prvostepena presuda morala biti ukinuta u osu|uju}em delu - ka`e MirjanaPiqi}. Sada ukinutom presudom OsnovnogsudauZaje~aruod3.juna 2011. godine Bo{ko Ni~i} je

ogla{enkrivimpooptu`biza krivi~no delo zloupotreba slu`benogpolo`ajasuslovnomosudomnakaznu{estmesecizatvora,kojanebibilaizvr{enaukolikozavremeodjednegodinene po~ininekokrivi~nodelo. Optu`ni predlog sumwi~i Bo{kaNi~i}adajeod16.juna 2006.do10.decembra2007.godinekaopredsednikop{tineZaje~ar, navodno “u jedanaest slu~ajevaiskoristioslu`benipolo`aj na taj na~in {to po obavqenimslu`benimputovawima uinostranstvonijeurokuodsedam dana od dana wihovog zavr{etka  op{tinskom Odeqewu finansijapodneoobra~unsodgovaraju}imdokazimaopostojawuivisinitro{kova,auskladu s uredbama koje reguli{u pravo dr`avnih funkcionera, slu`benika i name{tenika na naknadu tro{kova za slu`beno putovawe”.Iznetesusumweda “nije opravdao akontacije za

slu`bena putovawa i nije vratio neutro{eni deo akontacija”.Optu`bapripisujeNi~i}u dajenatajna~in,navodno,“pribavio protivpravnu imovinsku koristuiznosuod4.045evrai od150ameri~kihdolara”. U istom postupku se na{ao i voza~ putni~kih vozila u op{tinskojupraviuZaje~aruMiodrag Rodi} zbog sumwe da je, kakonavodioptu`ba,od27.avgusta 2006. godine do 10. decembra2007.godinepoobavqenim slu`benim putovawima u inostranstvo,nijeurokuodsedam danapowihovomzavr{etupodneo obra~un putnih tro{kova Odeqewu finansija op{tine Zaje~aruskladusva`e}imuredbama. Sada ukinutom prvostepenompresudomivoza~Rodi} jebioogla{enkrivimpooptu`bi za zloupotrebu slu`benog polo`aja i uslovno osu|en na istukaznukaoNi~i}. J.J.


14

SPORT

utorak4.septembar2012.

PARAOLIMPIJSKEIGREULONDONU

dnevnik REPREZENTACIJASRBIJEZABELE@ILAITRE]IPORAZ UKVALIFIKACIJAMAZAEUROBASKET

Napolaputa Oscilacijenasopet –~etirimedaqe skupoko{tale (Od na {eg spe ci jal nog iz ve {ta ~a)

LONDON: Paraolimpijske igrestiglesunapolaputa,aposle {est dana u reprezentaciji Srbijimogudabudupotpunozadovoqni.Osvojenesu~etirimedaqe: @eqko Dimitrijevi} (~uw) i Tawa Dragi} (kopqe) u atleticiosvojilisuzlatnemedaqe uz nove svetske rekorde, dok su stonoteniseri Zlatko KesleriBorislavaPeri}-Rankovi} u pojedina~noj konkurencijistiglidosrebrnogodli~ja. Uo~i polaska na takmi~ewe baratalosescifromoddvemedaqekojebi„morale“daseosvoje, a sve preko toga smatrano je odli~nim rezultatom. Uz sada{we~etirikolajne,snestrpqewemsviusrpskojdelegacijio~ekuju nastup Dra`enka Mitrovi}a u bacawu diska 5. i kopqa 7. eptembra. Wemu se daju velike {anse za odli~je u disku, kao i na{imdevojkamauekipnomstonoteniskom takmi~ewu. Naime, Borislava Peri}-Rankovi} i NadaMati}poku{a}edanadma{e~etvrtomestoizPekinga. Uz strelce @ivka Papaza i Lasla[urawijakoji}eseponovooprobatinavatrenojliniji, atleti~ara Milo{a Grlicu (kopqe) i biciklistu Milana Petrovi}a (koji u tajm-trajalu vozi sa zdravim biciklistom Goranom [melcerovi}em), mo`emodasenadamojo{nekomdobrom plasmanu, kao {to je to uostalom~etvrtomestostrelca Sini{e Vidi}a kojem je u posledwemhicuizmaklamedaqau vazdu{nojpu{ci10metara,ili sasvim solidnom plasmanu na {esto mesto @ivka Papaza u wegovom prvom izlasku na vatrenuliniju30.septembra.

Podbacilisu,premasopstvenom priznawu, strelci Dragan Risti} i Mirjana Ili}-\uri~in,aliuveksenavelikimtakmi~ewima poput paraolimpijskihigara,gasestareilira|aju novezvezde. S obzirom na to da Srbiju u Londonu predstavqa 13 sportista u ~etiri sporta (atletika, stoni tenis, streqa{tvo i biciklizam),dosada~etiriosvojene medaqe su sjajan uspeh. Dobrajetoprilikadaseuslede-

Stonoteniseri Srbije izazivaju pa`wu prolaznika

ZAVR[ENKARATEKAMP NALETENCI

Glazura formeza NoviSad

Tradicionalni, jubilarni 10. kamp na Letenci na Fru{koj gori u verziji VUKF okupiojeokostotinukaratistaikaratistkiwasvihuzrastaizSrbijeiRepublikeSrbije. -Posletradicionalnihpetodnevnih priprema na Tari, nastavili smo pripreme na LetenciuFru{kojgorikako bise{toboqepripremiliza Prvenstvo sveta za mla|e uzraste, koje }e se od 10. do 14. oktobraodr`atiuNovomSadu - rekao je Du{an Da~i} i dodao: - Na svetskom kupu za pionire, kadete i juniore u oktobruuNovomSaduo~ekujemo oko 2.000 takmi~ara iz pedesetakzemaqasasvihkontinenata.Dopo~etka[ampionata ima}emo i nekoliko provera forme. Prva je ovog meseca u Klu`u, na Kupu Evrope,ve}7.septembrajeselekcioniturniruNovomSadu gde }emo saop{titi i kona~ni spisak u~esnika na Svetsko prvenstvo, a 30. septembra usledi}e jo{ jedna provera za reprezentativce na 30. Kupu Vojvodine za sve uzrasteuBudisavi. M.Grbi}

}im odlukama prilikom rasporede buxeta, Paraolimpijskim komitetu Srbije dodeli mo`da ve}i procenat od predvi|enog, kakobiuslede}emciklusujo{ vi{e poboq{ali pripreme, pro{iriliipodmladiliolimpijski takmi~arski tim i na slede}oj Paraolimpijadi bili jo{uspe{niji. Ono {to posebno impresionirasuemocijepodkojimana{i sportisti nastupaju u Londonu. Svakirezultatproslavqasena posebanna~in,patakonetreba daza~udesuzeBorislavePeri}Rankovi}posleporazaufinalu od kineske igra~ice rangirane na svetsko mesto broj 1, jer je Beba rekla da pla~e zato {to „nijeosvojilasrebro,ve}jeizgubilazlato“. Nasportistetako|emoguda buduponosniipredsednikParaolimpijskogkomitetaSrbije Zoran Mi}ovi} i {ef srpske del eg ac ij e u Lond on u Zvonko Rot, koji je posle uru~ewamedaqastonoteniserima odr`aozdravicuuz~estitkei lepe `eqe da se do kraja takmi~ewa saldo na{ih medaqa uve}a. Tekst i foto: SavaSavi}

Selektor srpske ko{arka{kereprezentacijeDu{anIvkovi}posle novg poraza „orlova”, ovog puta u Podgorici, poru~io je svojimizabranicimadauzavr{nici kvalifikacija za Eurobakset moraju biti „ja~i od svih problema”.TrikolaprekrajakvalifikacijazaEvropskoprvenstvo2013.godine u Sloveniji, na{a selekcija imau~inakmaloiznadpolovi~nog. PonovojeselekcijaSrbijeigralaposistemu„toplo-hladno”inije iskoristilaubedqivopo~etnovo|stvodave}napo~etkuprelomime~ udvorani„Mora~a”.Iakosubiliu naletu, a doma}ini pritisnuti ogromnimpritiskomstribina,na{ireprezentativcipo~elisusaserijomgre{akaibrzopletosti,ostavqaju}iprostorCrnogorcimadase konsoliduju i vrate u utakmicu. Usledio je potom period odli~ne igredoma}inakojisusustigli„orlove”, ubrzo ih i prestigli, otvoriv{ivratakapotunozaslu`enoj, nakrajuiubedqivojpobedi(72:62). DokjeCrnaGora(7-0)naimpresivanna~inosiguralaplasmanna velikotakmi~ewe,Srbija(4-3)poravnatajesEstonijomiIzraelom. Na{aselekcijare{ava}esudbinu udirektnimduelimastedveekipe,zakazanimza8.septembaruTalinui11.septembaruBeogradu. Posletre}egporazauAgrupi, selektor Du{an Ivkovi} je poku{aodaizbegnete{kere~i,alije moraodapriznadasevice{ampio-

AnaIvanovi}jepobedilaCvetanu Pironkovu u ~etvrtom kolu USOpenaiizborilaplasmanme|u osam najboqih. Slavila je sa ubedqivih6:0,6:4posle70minuta igreipotvrdiladasenalaziuodli~nojformi.

Ana Ivanovi}

Srpska teniserka je tako prvi put posle osvajawa titule na RolanGarosu,2008.godine,uspelada izborinastupu~etvrtfinalunekoggrendslema. Ivanovi}eva, koja je trenutno 13. igra~ica na VTA listi, je od prvogudarcaname~uupotpunosti kontrolisalasituacijunaterenu. Onajezahvaquju}iizuzetnoagresivnoj igri brzo osvajala poene, iskoristila sve tri brejk {anse, ne dozvoliv{i Bugarki da osvoji nitijedangemuprvomsetu.Isti-

na,PironkovajeimaladveprilikedaAnioduzmeservis,alinije uspeladaihrealizuje. UpornaBugarka,55.igra~icasa VTAliste,nijesepredala,iakoje setizgubilasa„nulom”.Onajenastaviladavrebasvoju{ansu,uprkosbolovimauvratuzbogkojihje iskoristila i medicinski tajmaut,iuspelajedajeiskoristi. Brzojenapravilabrejkipovelasa2:1,alijeAnaodmahuslede}em gemu uzvratila istom merom (2:2).Ipak,tonijebionagove{taj dobre serije srpske igra~ice, budu}idajeunastavkuumestopotvrde brejka, na~inila veliki broj gre{akaiponovoomogu}aprotivnicidapovede.PodatakdajeIvanovi}evaucelomprvomsetuna~inilasedamneiznu|enihgre{aka,a u ~etiri gema nastavka ve} devet dovoqno govori o tome koliko je slabijeigrala. Iako je oscilirala u igri, ona je uspevala da kontroli{e rezultat.Napravilajedvostrukibrejk, u me|uvremenu dobila gem na svoj servis,ipovelasaubedqivih5:3. I kada se ~inilo da je kona~no stigla do ostvarewa ciqa, jer je servirala za me~, ona je opet dozvolila protivnici da se „razma{e” i uhvati prikqu~ak (4:5). Ipak, sve je ispravila vrlo brzo, zavr{iv{ime~brejkom.

niEvropeiz2009.godinenalazeu nezavidnojsituaciji. -Potrebnojedaizvu~emopouke iz poraza od Crne Gore i budemo spremnizanaredneme~eve,odkojih dva igramo kod ku}e, a jedan u Estoniji. Moramo da budemo ja~i od svih problema i da pobedama u preostalim utakmicama stignemo dozacrtanogciqa-rekaojeDuda, ~estitaju}i Crnogorcima na zaslu`enomtrijumfu. Trofejnog trenera mora da zabrinepadposleodli~nogstartai vo|stvaod16:3,kojejeprokockano dofini{adruge~etvrtine. -Takavpo~etakuvelikojmeri je bio uslovqen pritiskom koji

MedijislaveCrnogorce MedijiuPodgoricislavepobeducrnogorskereprezentacije nad selekcijom Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. godine. U izdawima od ponedeqka konstatuju da je tim Crne Gore i formalno obezbediou~e{}ena{ampionatuuSloveniji. „No}zapam}ewe“naslovjeu podgori~koj{tampiposlepobede ko{arka{a Crne Gore nad Srbijom,drugeporeduukvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.List„Pobjeda“nanaslovnojstraniciisti~edaje„Crna Gora ponovo boqa od Srbije“, „Vijesti”izve{tavajuoutakmi-

cipodnaslovom„Srbijapalana Mora~i“,aportal„Analitika” donosi naslov „Srbija nadigranaupakluMora~e“.List„Dan” imanaslov„LukavojskuzaSlovenijusprema“. Medijitako|ehvalegestpodgori~ke publike u hali „Mora~a“, koja je aplaudirala tokom intonirawa himne Srbije i to kaoodgovornazvi`dukekojeje crnogorskahimnadobilanedavno na utakmici u beogradskoj Areni. UPodgoricisuposleutakmice navija~i dugo ostali u hali „Mora~a“, a slavqe je potom prenetoinaulice...

jeprotivnikose}aozbogigrawa pred doma}om publikom. Mi smo unastavkume~aizgubilikontrolu, dosta gre{ili, imali ~ak 19 izgubqenih, a samo ~etiri osvojene lopte. Ne{to boqi procenat{utani{tanamnijepomogao pored sjajnog ofanzivnog skoka kojijeimalaCrnaGora. Zanimqivo je da Srbija nije ostvarila dominaciju u skoku, iakojetojednaodbitnihkarakteristika na{eg dr`avnog tima. Selekcija Crne Gore ~esto je i sa svih pet igra~a na parketu i{lanaskok,doksuna{iigra~i tostati~noposmatrali,izgubiv{i o~ekivano preimu}stvo u borbipodsamimobru~ima. -Najve}iproblemsunamoscilacijeinestabilnostuigri.Uz to nas povrede mu~e od samog starta. Prvo smo ostali bez Lu~i}a, a Krsti} i Erceg poku{avajudapru`epundoprinos,iako nisu dovoqno oporavqeni - zakqu~iojeDu{anIvkovi}. Utakm ic a sa Slov a~k om u Zrewaninu (sreda, 20.30 ~asova) preds tav qa} e form aln ost po{to je razlika u klasi izme|u dveselekcijeprevelika,aliposle toga na red dolaze me~evi istinezaoslabqenuipodmla|enureprezentacijuSrbije.Me~evi sa Estonijom i Izraelom u kojima izgovori ne postoje, a oscilacije, toliko tipi~ne za „orl ov e” u dos ad a{ wem tok u kvalifikacija, vi{e ne}e biti dopu{tene.

DANASDVOJICANA[IHIGRA^AUOSMINIFINALAUSOPENA

Nole~uvaenergiju, Jankuseotvorilo

OTVORENOPRVENSTOAMERIKE

Anapo~istila Pironkovu

Ko{arka{i Srbije u dvorani „Mora~a”

Novak \okovi} je do plasmana u osminu finalanaUSopenudo{ao posle novog, ubedqivog trijumfa,ovogaputanadFrancuzom@ilijenomBenetoom(6:3,6:2, 6:2).Danasgao~ekujeduelsaStanislasom Vavrinkom iz [vajcarske. - Imaosamnedequdanadaporadim na raznim elementima igre

`iposaonego{tojeslu~ajbiou prvatrikola. -Vavrinkajejedanigra~akoji dr`ivisoknivoigretokomcele godine i pokazuje to rezultatima na svim podlogama. Ima jako sna`an servis. Sada protivnici postajute`iiboqerangirani,paja moram da budem maksimalno koncentrisan u toku me~a - naglasio je\okovi}.

Novak \okovi}

pre ovog turnira. Na servis sam posebnoobratiopa`wuuposledwe dve godine jer sam imao malo pote{ko}a i jedan period kada sam nesvesno promenio tehniku. Trudimsedaradimnatomejermo`edaposlu`iudana{wemtenisu kada dobijete dosta lakih poena najakservis- rekaoje \okovi}. Naredni\okovi}evprotivnik je[vajcaracStanislasVavrinka, adrugireketsvetajesvestandaga odosminefinala~ekadalekote-

Tokom trajawa posledweg grend-slema sezone, \okovi} je sme{tenuWuXersijuisamokada igradolaziuWujork. - Gotovo svaki dan kada ne igram,ostajemtamo.NemampotrebudadolazimuWujork,imamdostaiskustvastomatmosferomkojavladautokuturnira,panemam potrebudado|emovdeiupijemje. Poku{avamda{tovi{eenergije sa~uvamzanaredneizazove-istakaojesrpskiteniser.

Janko Tipsarevi} (8. nosilac) }e u dana{wem me~u osmine finala US opena obnoviti rivalstvo s Filipom Kol{rajberom (19), s kojim se do sada sastajao uglavnom na Svetskom prvenstvu nacionalnih timova u Diseldorfu. ^ak tri puta igrali su na {qaciuNema~kojuo~iRolanGarosa,asamojednomnatvrdojpodlozi, leta 2010. godine u Kanadi, kadajeJankopredaoprirezultatu 2:2. Ove godine u Diseldorfu Tipsarevi} je slavio nakon tri uzbudqivaseta-6:4,3:6,7:5. Kol{rajberjedo~etvrtogkola USopenastigaoprekofavorizovanogdoma}egteniseraXonaIznera, savladav{i ga rezultatom 3:2(6:4,3:6,4:6,6:3,6:4).Ote`avaju}aokolnostzaNemcajeto{toje duelsIzneromzavr{ioteku2.30 ~asovaujutrupolokalnomvremenuuWujorku,{to}esigurnoporemetiti pripreme za dana{wi duelsTipsarevi}em. Jankobi plasmanomu~etvrtfinale odbraniobodovespro{logodi{wegUSopena(gdejepora`en od \okovi}a), dok je nema~ki teniserve}sadazabele`ionajboqi rezultat u karijeri na ovom grend-slemturniru. Kol{rajberjeprvogrend-slem ~etvrtfinale odigrao pre dva mesecanaVimbldonu. Udana{wimme~evimaosmine finala sasta}e se: Del Potro Rodik,Gaske-Ferer,Tipsarevi} - Kol{rajber i \okovi} Vavrinka.


SPORT

dnevnik REPREZENTACIJASRBIJEPO^ELAPRIPREMEZASTART UKVALIFIKACIJAMAZASVETSKOPRVENSTVO

utorak4.septembar2012.

15

MIROSLAVSTEVANOVI],JEDANODNOSILACAIGREVOJVODINE

Svakipo~etakje Prvomestonetreba da~udi va`anite`ak Orlovi kre}u u prve kvalifikacionebitkezaplasmannaSvetskoprvenstvo2014.godineuBrazilu.Nastartu,rivalina{ojreprezentaciji u grupi A su [kotska u Glazgovu (8. septembar) i Vels u Novom Sadu (11. septembar). Selektor Sini{a Mihajlovi}jeuprotekladvamesecaobavio ogroman posao, obavqena je smena generacija u nacionalnom timuisnovimsnagamakre}euva`ne okr{aje. Svestan je nekada{wiasdajeispredwegapakleni zadatak i neobi~no dug proces formirawaekipe,tra`ewamodela igre, ali i ~iwenice da je reprezentacija u javnosti izgubila kredibilitet. - Svestan sam svih problema, ali ~vrsto verujem u ono {to radimo.Znamdaseprekono}inemo`e mnogo toga promeniti. Idemo korak po korak unapred, imamo potencijal.Neobi~nojeva`noda nastartuostvarimopozitivnerezultate, jer je to jedini na~in da sepridobijenaklonostpublikei da se navija~i vrate na stadion kadigranacionalnitim.Osnovna stvarjediscplina,onapostoji,i uverensamda}emoizgaratiusvakomduelu.To,uovom~asu,jedino mogu da obe}am. Mislim da smo kvalitetniji od [kota i Vel{ana,da}emoprona}ina~inkakoda osvojimobodoveprotivekipakoje neguju klasi~an ostrvski fudbal.Neophodnojesamodaimpariramoagresijomikoli~inomtr~awa-napomenuojeselektor. Prvi radni dan u okviru priprema doneo je zadovoqstvo stru~nom {tabu jer povre|enih igra~anijebilo,pa}edo~etvrtka, kada se odlazi u Glazgov, na

treninzima svi biti maksimalno aktivni. Ucentrupa`wena{aosenovi ~lanMan~estersitijaMatijaNastasi}(19). - Prelazak u redove {ampiona Engleskejenovivelikiiskoraku mojojkarijeri.Neznamkakosute-

Iskreno,svesemuwevitoodigralo.Nadaosamseda}useizboriti uFijorentinizastatusstandardnogprvotimca.Tosedogodilo,pa sampotajnogajionaduda}esepojavitiipozivnekogve}egkluba. SansepretvorioiznenadaujavukonstatovaojeMatija.

MatijaNastasi}

kli pregovori dva kluba, ja sam brzo postigao dogovor oko svih detaqauugovoru.Verujemda}use u kratkom roku prilagoditi zahtevimaspecifi~nogstilafudbalakojiseforsiranaOstrvu-napomenuojeNastasi}. Jo{ uvek nije ni stigao do Sitija zbog reprezenativnih obaveza. -Nisamdobionavremebritanskuvizuinisamsedirektnoupoznao s trenerom i saigra~ima. Ali, sve }e biti mnogo lak{e uz na{egKolarova,tujeiXekokoji }e mi pomo}i oko adaptacije.

Orlove o~ekuju susreti protiv[kotskeiVelsa? - Svaki po~etak je va`an i te`ak. Nalazimo se u kvalitenoj i ujedna~enoj grupi i svaki bodnakrajumo`edabudeodlu~uju}i. Spremni smo da pru`imo maksimum, sprovedemo u delo ideje selektora Mihajlovi}a. Sada su sve misli okrenute Glazgovu, kako bi presko~ili startnu prepreku - smatra Nastasi}, uz napomenu da je svestan izuzetno jake konkurencijeudefanziviorlova. Z.Rangelov

POSLESERIJELO[IHREZULTATASPARTAKA

Milinkovi} podneoostavku Fudbalski klub Spartak Zlatibor voda usvojio je ostavkutreneraZoranaMilinkovi}a,kojujeonpodneo usubotu,posleporazaodRadauSubotici(2:3). Jo{nijeizvesnoko}ebitinovi{efstru~nog{taba suboti~kogsuperliga{a,kojiposle~etiriutakmicenemanijedanbod.SpartakjeuprvomkoluprvenstvaSrbijeizgubioodSlobodeuU`icus0:2,zatimjebiopora`ennasvomterenuodVojvodines0:1,pauIvawiciod Javoras0:1iusubotuodRada.Pro{lusezonuSpartakje zavr{ionasedmommestusa43bodana30utakmica. Milinkovi} je trenirao Spartak u sezoni 2009/2010. kadajeostvarenistorijskiplasmanukvalifikacijeza LiguEvrope.Onjepotompre{aouVojvodinu,auklubiz SuboticevratioseposleodlaskaZoranaWegu{a,ufebruaru2012.godine.

ROBERTPROSINE^KIUINTERVJUU„JUTARWEMLISTU”

Nisamvi{emogao daizdr`im Prvi put od odlaska s klupe Crvene zvezde, Robert Prosine~kiseoglasioiuekskluzivnomintervjuuza„Jutarwilist“ pri~ao o vremenu u Beogradu. Prosine~ki je crveno-bele napustio pre ta~no dve nedeqe, poslegodinuipodanaprovedenih na klupi kluba sa kojim je 1991.osvojioEvropu. -Dugosamrazmi{qaooodlasku.SituacijauZvezdive}du`e vremenevaqa,nisammogaovi{e daizdr`imstalnepretwe{trajkom.Klubjeugroznomstawu,ve} sedam meseci niko od 215 zaposlenih nije primio platu. [est mesecisampoku{avaodamotivi{em igra~e, u tih {est meseci smodobiliskorosveutakmice,a bezikakvenaknade.Klub}evrlo te{kostatinanogeufinansijskomsmislu,iakojeglavnisponzor Gasprom, firma koja je pro{lugodinuzavr{ilasplusomod ~etiri milijarde dolara. Ali, Zvezdi ne daju pare. Iako je ceo stadion tra`io da ostanem, nisamvi{emogao,„pukaosam“-rekaojeProsine~ki.

RobertProsine~ki

Napitaweorastankuisuzamanaopro{tajnojkonferenciji za medije, hrvatski stru~wak jerekao: -Suze?Zvezdajemojklub.Sve igra~e sam uglavnom ja doveo, nekeiafirmisao,ovajZvezdin tim ima veliku budu}nost. Potvrdili su to protiv Bordoa, izgubilisuu93.minutu.Akoih

ne razjure, za dve-tri godine }e tobitivelikitim,koji}eu}i uLigu{ampiona. Odmah po{to je napusti klupuZvezde,Prosine~kogsupo~elidajuresmnogihstrana,ajedna ponuda mu je posebno privla~na. - Privla~i me Kamerun, reprezentacija s izuzetnom tradicijom, koja ve} nekoliko godinastagnira,aliimaizuzetnu pers pektivu. Nar avn o, najva`nijiposaoselektorajedanagovoriSamjuelaEtoadasevrati u reprezentaciju. Vrlo su ambiciozni uo~i Kupa afri~kihnacija,anadajuseplasmanu naSvetskoprvenstvo.Ali,moram da razmislim, dali su mi rokdo5.septembra-istakaoje Prosine~ki. Na pitawe novinara da se na sli~anna~inrastajaoisDinamomnekolikoputa,Prosine~ki je rekao da su situacije bile potpunodruga~ije. - Iz Dinama su me terali, iz Zvezde sam oti{ao svojom voqom-rekaojeProsine~ki.

Vojvodina je prvenstvenu pauzu, nastalu zbog obaveza reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Mundijal 2014. godine, do~ekala kao lider prvenstva u Jelen superligi, ostvariv{i tre}u pobedu zaredom. Ovoga puta pred Novosa|anima su pali wihovi „doma}ini” na stadionu „Kara|or|e”,ekipaDowegSrema, a tre}i minimalac bio je vredan kapitalnogrezultataivode}epozicijenatabeli. Jedanodigra~anakojimasetemeqi igra crveno-belih sigurno je Miroslav Stevanovi}, radilicanadesnojstranii~ovekkojine stajenisekundatokomsvih90minuta. Popularni Boske u svakoj utakmici ostavqa, kako navija~i umeju da ka`u - srce na terenu, i zbogtogajejedanodmiqenikanovosadskepublike. - ^iwenica da smo posle ~etiri prvenstvena kola zaseli na~elotabelenetrebanikoga da ~udi - kategori~an je bio Stevanovi}. - Imamo veoma dobru i kvalitetnu ekipu i ovaj rezultatjeposledicatogaina{eg dobrog rada. Naravno, tek jepo~etakligeiba{zbogtoga ne}u ni{ta unapred da pri~am ili da obe}avam. Najbitnije je da u svakoj utakmici idemo na pobedu, da razmi{qamo samo o prvomslede}emrivaluivreme }epokazatikolikotakvoopredeqewe mo`e da nam donese u prvenstvu. Ipak,Vojvodinajedotripobede stigla uz samo tri postignuta

MiroslavStevanovi}

gola. Dodu{e, wena odbrana nije nijednom kapitulirala, ali je utisak da se napada~i te{ko snalazeurealizaciji{ansikojecrveno-belistvaraju. - Ta~no je da nam realizacija nije na o~ekivanom nivou - priznaojeStevanovi}.-Ipak,setite se, ranije smo igrali mo`da lep{e za oko, postizali smo golove, alinijebilorezultata.^inimi sedajeovakoboqe,ba{kao{to sam siguran u to da nam odbrana igranavrhunskomnivouida,evo, u~etiriutakmicenijenijednom kapitulirala. Publika se polako vra}a na stadion „Kara|or|e” u ve}em

brojuipretpostavkajedaVo{i podr{kastribinapunozna~i. -Zna~i,kakodane!Publikaje uznasusvakojutakmiciipokazalosedanamwenapodr{kaitekakoprija,posebnoutrenucimakada nam ne ide najboqe na terenu. Ondaza~ujemohukstribinaiizdignemo se iznad slabosti. Pro{lasezonazanasjebilaveomalo{aisadavi{eowojnetrebada razmi{qamo,ve}dagledamosamo unapred. Ono {to je bilo ne mo`emodapromenimo,aliitekako mo`emodauti~emonabudu}edoga|aje i verujem da je pred nama uspe{nasezona-zakqu~iojeMiroslavStevanovi}. A.P.

ZVEZDINNOVAJLIJAOGWENMUDRINSKIOBELE@IOTRIJUMF PROTIVRADNI^KOG

Het-trikzaklupsku istoriju

Fudbaleri Crvene zvezda su u razmaku od nekoliko dana odigrali dva dramati~na me~a. Bolan je bio onaj fini{ susreta u Bordou, sre}an kraj imao je me~ protivNi{lija. - Uz puno borbenosti nadoknadilismoserijugre{akaipunonedostatakauigri,nakrajuisre}no slavili.Dobilismovrsnoggolgetera Ogwena Mudrinskog, igra~a kakav nam je bio potreban - istakao je trener Beogra|ana AleksandarJankovi}. Najnovija akvizicija crvenobelih Ogwen Mudrinski imao je svoj{ou,junakjete{koizvojevanepobede,postigaojehet-trikza pam}ewe. -Ovakavdebinisammogaonida sawam.Radujemsezboggolova,jo{ vi{ezbogtrijumfa.Takoseosvajajutrofeji,veromupobedudosamogkraja.Iskreno,verovaosamda }emodo}idotre}eggola,iakosam nasemaforuvideodajeutoku93. minut.Itose,eto,dogodilo-rekaojeMudrinski.

OgwenMudrinski

Natravuna{egnajve}egstadionaistra~aojesilnomotivisan. -Nisamimaotremu,aupripremiutakmicemnogomijepomogao kapiten Milija{. Objasnio mi je te`inu Zvzedinog dresa, ukazao {ta da radim kako bi savladao psiholo{ki pritisak. Dragoceni saveti su mi pomogli. Trudi}u su danasvakojutakmicipru`immak-

simum-velinovigolgeterZvezde. Ekspresno je centarfor crveno- belih obezbedio sebi mesto u klupskoj istoriji. Na debiju jo{ nikonikadnijeupisaohet-trik. - ^uo sam za taj podatak, koji prija,aliuvekjekolektivispred pojedinca.Poquqaonasjeporazu Francuskoj, na~in na koji smo ostalibezEvrope.Zatojebilova`no zale~iti rane pobedom protivRadni~kog,kojinasjenamu~io. Ponelisunasinavija~i,paverujem da }emo bodovnu `etvu nastaviti nakon prvenstvene pauze smatraMudrinski. ^estitkesti`usasvihstrana. -SviuporodicisuvelikiZvezda{i.Roditeqisubilinatribinama,prvisumi~estitalinakon utakmice. Brat je bio na severu s najvatrenijim navija~ima. Svi su presre}ni zbog mog uspe{nog po~etkauvelikomklubu-napomenuo je Mudrinski, koji se prikqu~io pripremamamladereprezentacije za odlu~uju}e duele u kvalifikacijamazaEP. Z.R.

UZPOBEDUPARTIZANANADOFKBEOGRAD

Klinciiskoristilipriliku Va`nu pobedu u ~etvrtom kolu JelensuperligePartizanjezabele`iounedequprotivOFKBeograd (3:1). Crno-beli su smirili pritisak stvoren posle me~a u

LazarMarkovi}

Evropiinapravina~insepokazali i u doma}em prvenstvu. Trener Vladimir Vermezovi} pohvaliojesvojeigra~ezaizuzetnozalagawekojejedoneloipobedu. - Znali smo da }e to biti izu- zetno te{ka utakmica, posle na-

{eg psihi~kog i fizi~kog pra`wewaname~usaTromcom.OFK jeunezavidnojsituaciji,ose}ali smoda}edatisveodsebeipoku{ati da iskoriste na{ umor. U prvomdelu,{tozbogvru}ine, {to zbog prethodne utakmice, nismo odigrali onakokakosmosedogovorili.Rivaljetoiskoristioi postigao gol. Na na{u sre}uimalismoigra~avi{eu drugompoluvremenu,pasmo uzmalosve`ineinekihnovihlicanaterenunapravili preokret i pobedili. ^estitam igra~ima i jedne idrugeekipenalepojutakmici i po`eleo bih OFK Beogradu mnogo sre}e u nastavku {ampionata-Vermezovi}. DvagolazaPartizandaojeStefan[}epovi}.Dalitozna~ida sepomiriosnavija~ima? -Verovatno.Navija~iodwega tra`egolove.Bilojepitaweda-

nakada}e[}epaproraditi.On sevratiouna{fudbalitrebaga podr`ati.Nijemulako,aliima na{u podr{ku. Postigao je dva gola,odkojihjedrugibiomnogo lepijasenadamda}enastaviti sdobrimigrama. [tajespovredomMitrovi}a? -Onjeosetioslabostujednom trenutku i morao sam da ga izvedem.Natojeuticalotropskovreme,kaoijakeutakmicekojejeodigraouposledwevreme.Proveri}emosve,oti}i}enakontrolu,pa }emovidetio~emuseradi. LazarMarkovi}postigaojeponovogol.Dalitozna~idasevra}auformu? - Wemu je ovo drugi gol, tako da o~ekujemo da se vrati u punu golgetersku formu. Ponovo su preokret na utakmici donela ta decaimislimda}eiubudu}nosti dobijati {ansu da zaigraju naglasiojetrenerPartizana. I.Lazarevi}


16

sport

utorak4.septembar2012.

dnevnik

VOJVO\ANSKALIGA–ISTOK

PODRU^NALIGASOMBOR

Praznemre`e uKikindi

Lider nakolenima

OFKKikinda-Kolonija0:0 KIK IND A: Gradski stadion, gledalaca 200, su di ja: Kru {i} (Kawi`a). @uti kartoni: Kitanovi}, Babi}, Gra|in, Laki} (OFK Kikinda). OFKKIKINDA:Atlagi} 8, Laki} 7, ]ulibrk 7 (Popov), Kitanovi} 7, Crnomarkovi} 8, Bodro`i} 7 (Gra|in 7), Utr`en 7, \uki} 7, Vukmanovi} 7 (Ru`i} 7), Cvijan 7, Babi} 7. KOL ON IJ A: Ku qa nin 7, Bo`i} 7, Vasiqevi} 7, Radenkovi} 7, Zlatkovi} 7, Tajdi} 7, Jovanovi} 7, Vel~anovi} 6 (Li~ina), Delibla}an 6 (Nikoli} 7), @ivi} 6, Ma|arov 6 (Pu{ica 7). U 11. minutu gosti su imali priliku da povedu, ali je gol man do ma }i na \or |e Atlagi}, ina~e igra~ utakmice, sjajnom intervencijom spre~io da lopta zavr{i u mre`i. U 37. mi nu tu po no vo su igra~i Kovina stvorili idealnu priliku, me|utim Atlagi} je bio na visini zadataka. U 53. minutu sporna situacija. Odbrana gostiju ispred svog kaznenog prostora bila je neoprezna, pa je tako lopta do{la do doma}eg igra~a kojeg je na petercu oborio gostuju}i golman. Ali sudija, ipak ni je po ka zao na be lu ta~ku. Ki kin |a ni su sre di nom drugog dela igre imali priliku da osvoje tri boda, ali je \uki} bio neprecizan. Doma}ini su imali dosta primedbi na su|ewe glavnog arbitra. M.Sekuli}

[evac - Hajduk 1:2, Ratar - Crvena zvezda 0:0, Budu}nost (A) Vitorul 5:1, Jedinstvo - Borac (VG) 1:0, Dunav - Kara{ (J) 2:2, Kara{ (K) - Potporaw 3:3, Hajdu~ica Partizan (U) 6:0, Borac (VS) - Vinogradar 3:0. 1. Hajdu~ica 3 3 0 0 11:2 9 2. Jedinstvo 3 3 0 0 6:0 9 3. Budu}. (A) 3 2 1 0 15:4 7 4. Cr. zvezda 3 2 1 0 7:2 7 5. Ratar 3 2 1 0 7:4 7 6. Borac (VS) 3 2 0 1 7:5 6 7. Dunav 3 1 2 0 9:6 5 8. Hajduk 3 1 0 2 4:5 3 9. Partizan (U) 3 1 0 2 9:13 3 10. Potporaw 3 0 2 1 5:6 2 11. Kara{ (K) 3 0 2 1 5:10 2 12. Borac (VG) 3 0 1 2 4:7 1 13. Vinogradar 3 0 1 2 1:5 1 14. Vitorul 3 0 1 2 4:9 1 15. [evac 3 0 1 2 4:9 1 16. Kara{ (J) 3 0 1 2 3:14 1

ME\UOP[TINSKA LIGAVRBAS–BE^EJ Jedinstvo 7:1, 2:0, Budu}nost 4:2, Napredak 2 1 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 1 1 1 2

3:1 3:1 9:4 3:3 3:3 2:3 3:5 9:7

BAN ATS KO VEL IK O SELO: Stadion Kozare, gledalaca 300, sudija: Andreji} (Bela Crkva). Strelci: Reqi} u 21. B. Buni} u 24. i Krasin u 39. za Kozaru, a Miloradovi} u 6. minutu za Radni~ki. @uti karton: Jawi} (Radni~ki). KOZ AR A: Oqa ~a, Di mi tri} 7, M. Buni} 7, ^olak 7, Dragosavac 7, T. Bjelanovi} 7, Zeqkovi} 7 (Stupar 7), Reqi} 8, B. Buni} 8, Kuburovi} 8, Kresoja 8 (Pani} 7), Krasin 8. RADN I^K I: Le po vi} 7, [koro 6, Quboj~i} 6, Bala`i} 7, Crnomarkovi} 7, Popovi} 6 (Kruni} 6), Miloradovi} 7, Jawi} 6 (Marinkovi} 6), Godar 6, Tatalovi} 6 (Baki} 6), Raj~i} 7. Svi pogodci postignuti su u prvom delu igre. Poveli su gosti ve} na po~etku, a potom je Reqi} izjedna~io rezujltat. Tri minuta kasnije Buni} je doveo u vo|stvo doma}ina, a tre}i pogodak u fini{u prvog dela postigao je Krasi}. U drugom delu igre nije bilo golova, ali je bilo prilika. M.S.

Proleter–Sloboda 3:1(1:1) BAN ATS KI KARL OVAC: Sta dion Pro le te ra, gledalaca 250, sudija: N. ]iri} (Su bo ti ca), strel ci: Ivanovi} u 45, Miok u 56 i [u qa gi} u72 (Pro le ter), Trifunac u 37 minutu(Sloboda), `uti: \or|evi} (Prole-

ter), Jankovi} i Gavrilovi} (Sloboda). PROL ET ER: Po po vi} 7, Ili} 7, [uqagi} 7, Tomi} 7, (Te o fi lo vi}), Mi ko vi} 7, Babi} 7, Dobri~i} 7, Mo{esku 8, (Raki} 7) Miok 7, Ivanovi} 7, \or|evi} 7. SLOB OD A: Mi tro vi} 7, \ur|evi} 6, Lani{tanin 7, Jankovi} 6, Gavrilovi}7, Fu~ak 7, Stupar 7, Malixa 6, Mar ko vi} 6, Ki ta no vi} 7, Trifunac 7. Doma}i su ve} u 5. minutu pogodili pre~ku, ali su gosti posle toga uzvra}ali i u 37. minutu Trifunac je zaobi{ao golmana Popovi}a i postigao pogodak. U 45. minutu Ivanovi} je sa oko 30 metara sna`no {utirao, visoka lopta je pogodila gowi desni ugao gola gostiju. U 56. minutu Miok se najboqe sna{ao u kaznenom prostoru gostiju i plasirao loptu u mre `u, a ko na ~an re zul tat po sta vio je [u qa gi} sna `nim udarcem sa oko 30 metara. R.Jovanovi}

PRVAJU@NOBANATSKALIGA

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA,ZAPAD

Proleter Iskra - Mladost Mladost Radost Be~ej 0:1. 1. Be~ej 2 2. Iskra 2 3. Proleter 2 4. Budu}nost 2 5. Napredak 2 6. Mladost 2 7. Mladost R. 2 8. Jedinstvo 2

Kozara-Radni~ki 3:1(3:1)

Kozara - Radni~ki (B) 3:1, AFK Vr{ac 0:3, Budu}nost - Borac 0:0, OFK Kikinda - Kolonija 0:0, Radni~ki (K) - Ba~ka 1901 1:3, Bile}anin - Jedinstvo (BK) 1:0, Zadrugar - Jedinstvo (NB) 2:6, Proleter Sloboda 3:1. 1. Jedin. (NB) 3 3 0 0 12:4 9 2. Vr{ac 3 3 0 0 8:1 9 3. Ba~ka 3 3 0 0 8:1 9 4. Kolonija 3 2 1 0 5:1 7 5. Bile}anin 3 2 0 1 3:4 6 6. Borac 3 1 2 0 4:1 5 7. Proleter 3 1 1 1 3:2 4 8. Kozara 3 1 1 1 4:4 4 9. Kikinda 3 1 1 1 1:3 4 10. Sloboda 3 1 0 2 5:6 3 11. Radni~ki (B) 3 1 0 2 2:5 3 12. Jedin. (BK) 3 0 1 2 1:3 1 13. Radni~ki (K) 3 0 1 2 4:7 1 14. Budu}nost 3 0 1 2 0:4 1 15. Zadrugar 3 0 1 2 3:9 1 16. AFK 3 0 0 3 2:10 0

6 4 3 3 3 3 1 0

Kirkov zatriboda Mladost–Vr{acjunajted0:1(0:1) OMOQ IC A: Sta dion Mladosti, gledalaca 100, sudi ja: Pa u no vi} ( Pan ~e vo). Strelac: Kirkov u 39 minutu. @uti kartoni: Kalapi{, \ukanovi} (Mladost) Petrovi}, Jovanovi} (OFK Vr{ac Junajted). MLAD OST: Mar ko vi} 7, \ukanovi} 6, Ne~ov 6 (Sladakovi} 6), Kalapi{ 6, Maksimovi} 6,Stojanovski 6, Savanovi} 6, Guran 6, @ivkovi} 6, @ivanov (Kruni} 6), Savkovi} (od 68.min.Miqkovi}). VR[ AC JUN AJT ED: Il ki} 7, Munxi} 6, Jovanovi} 6, Jezdimirovi} 7, Pobra 6 (Sekuli} -),Bir|an 7, Stankovi} 7, Kirkov 8, Petrovi} 6 ( Tanasijevi} -), Savi} 7, Sarajlin 7. Gol od lu ke po sti gao je Kirkov koji sa nekih 20 metara {utirao i savladao Markovi}a. Do ma }i fud ba le ri ima li su nekoliko prilika, ali su bo do vi pri pa li go sti ma iz Vr{ca. B.St.

Sloga(Pl)–Slavija 5:0(3:0) PLANDI[TE: Stadion Sloge, gledalaca 350, sudija: Milosavqevi} (Kovin). Strelci: Trengovski u 6, Selakovi} u 24. i 56, Stefanovski u 32. (iz jedanaesterca), Vukomanovi} u 87. minutu. @uti kartoni: Nedimovi}, Beki}, Petrovski (Sloga), Mihaq~i},

Partizan (G) - Borac 2:3, BAK - Polet 1:4, Radni~ki (B) - Sloga (BNS) 0:0, Sloga (P) - Slavija (K) 5:0, Vulturul - Vojvodina 2:1, Mladost - OFK Vr{ac United 0:1, Dobrica - Tempo 4:1, Ju go sla vi ja - Bu du} nost (BB) 3:2. 1. Polet 3 3 0 0 9:1 9 2. Sloga (P) 3 2 0 1 8:2 6 3. Borac 3 2 0 1 6:3 6 4. Vr{ac j. 3 2 0 1 3:2 6 5. Vulturul 3 2 0 1 3:3 6 6. Sloga (BNS) 3 1 2 0 2:1 5 7. Budu}/ (BB) 3 1 1 1 7:4 4 8. Vojvodina 3 1 1 1 3:3 4 9. Dobrica 3 1 1 1 5:6 4 10. Jugoslavija 3 1 1 1 4:6 4 11. Slavija (K) 3 1 0 2 7:7 3 12. BAK 3 1 0 2 4:7 3 13. Tempo 3 1 0 2 2:5 3 14. Radni~ki (B) 3 0 2 1 0:6 2 15. Mladost 3 0 1 2 1:3 1 16. Partizan (G) 3 0 1 2 2:7 1

Valovec (Slavija). Crveni karton: Bo`i} (Slavija). SLOGA: Pozni} -, Jankovi} 7, Bala} 7, Jankovi} 7, Angelovski 7, Trengovski 7, Vukomanovi} 7, Nedimovi} 6 (Zambo 6), Radovi} 6 (Ru`i} -), Beki} 7 (Petrovski 7), Stefanovski 7, Selakovi} 8. SLAVIJA: Joka 5, Tomas 5, Koleski 6, Mihaq~i} 6, D. Novkovi} 5, S. Novkovi} 5, Stahu{ek 5 (Nenadi} 5), Nikolovski 5, \uri{ 5 (Svetlik 5), Valovec 5, Bako{ 5 (Bo`i} 5). Doma}i fudbaleri od prvog minuta pokazali da bodovi ostaju u Plandi{tu. B.Stojkovski

Grani~ar-Mladost3:0(1:0) GAKOVO: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 200, sudija Pavlovi} (Karavukovo), strelci: Xebi} u 33. Timar u 54. \or|evi} u 90. minutu. @uti kartoni: Skrobowa, Toma{ev (Grani~ar), Lacko (Mladost) GRANI^AR: Milovi}, Petri~evi}, [}eki} (Mi{kovi}), Dubaji}, Primorac, Zori}, Toma{ev, Skrobowa, Timar, Xebi} (Prekrajac), ]upurdija (\or|evi}). MLADOST: [}epanovi} (Vu~ini}), Poli}, Sobek, Arsenijevi}, Kokot, Lukovac, Holovati, Lacko, \uri} (Fekete), Ki{juhas, Jerkovi} (Stojanovi}). U derbiju kola doma}i su bili ubedqivi i slavili sigurno pobedu koja je po razvoju doga|aja na terenu mogla je biti ubedqivija. Xebi} je na~eo mre`u [}epanovi}a, dok je najboqi pojedinac Timar po~etkom nastavka zape~atio sudbinu gostiju. J.D.

Sloga-Grani~ar(R) 3:0(3:0) ^ONOPQA: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Mijato-

Zadrugar-Prigrevica 3:3(2:2) SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalaca 200, sudija Vuji} (Kula), strelci: M. Mladenovi} u 15. ]osi} u 31. Vukovi} u 87. (iz penala) za Zadrugar, Ostoji} u 13. Vukovi} u 35. O`egovi} u 90. minutu za Prigrevicu. @uti kartoni: Vukovi}, Savi}, Miki}, M. Mladenovi} (Zadrugar), Ostoji}, Todorovi}, Jakovqevi}, Vladeti} (Prigreivca). Crveni karton: Gavrilovi} (Prigrevica7. ZADRUGAR: Ran|elovi} 6, Pavi} 7, Marinkovi} 7 (Savi} 7), Stojanovi} 7, N. Mladenovi} 7, Stojiqkovi} 7 (Stankovi} 7), ]osi} 8, Vukovi} 8, M. Mladenovi} 8, Miki} 7, Brankovi} 6 (Blagojevi} -). PRIGREVICA: Te{i} 6, ^ovi} 6 (D. Radoji~i} 7), D. Raki} 7, Gavrilovi} 6, O`egovi} 8, Jakovqevi} 7, Vukovi} 8 (Smiqani} -), Vladeti} 7, V. Raki} 7, Ostoji} 8, Todorovi} 7. U derbiju kola prikazana je borbena i dinami~na igra. Bodovi su podeqeni a doma}in mo`e da

BRA^KI BRESTOVAC: BSK Kordun (Kqaji}evo) 1:1, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Prigrevica 3:3, RATKOVO: Radni~ki - Omladinac (Derowe) 2:5, STAPAR: Hajduk Borac (Ba~ki Gra~ac) 0:1, ^ONOPQA: Sloga - Grani~ar (Ri|ica) 3:0, KARAVUKOVO: Polet - Omladinac (Bukovac) 2:4, GAKOVO: Grani~ar - Mladost (Kru{~i}) 3:0, KULA: Kula - Mladost (Apatin) 0:0. 1. Grani~ar(G) 3 2 1 0 7:2 7 2. Prigrevica 3 2 1 0 7:3 7 3. Omlad. (B) 3 2 0 1 9:5 6 4. Mladost(K) 3 2 0 1 8:6 6 5. Borac 3 2 0 1 4:4 6 6. Omlad.(D) 3 1 2 0 6:3 5 7. Zadrugar 3 1 2 0 6:4 5 8. Mladost(A) 3 1 2 0 3:1 5 9. Grani~ar(R) 3 1 1 1 4:5 4 10. Kordun 3 1 1 1 4:6 4 11. Hajduk 3 1 0 2 4:6 3 12. Sloga 3 1 0 2 5:9 3 13. BSK 3 0 2 1 2:3 2 14. Kula 3 0 1 2 4:7 1 15. Radni~ki 3 0 1 2 3:7 1 16. Polet 3 0 0 3 5:10 0

ki}), Jovanovi}, D. Bogdanovi}, Jov~i}. OMLADINAC: Dubravac, Raco (Mari~i}), Halas, Drezgi}, \ur|ev, Trifunovi}, Dujmovi}, Tubi}, Jovanovi}, Jankovi} (Halas), Komu{anac (Berlekovi}). Karavukov~ani su jo{ jednom razo~arali. Gostuju}i tim je do{ao do prednosti u 20. minutu, kada je nakon nepostoje}eg faula i protesta doma}ih, gosti su izveli prekr{aj, a strelac je bio Dujmovi}. Do kraja poluvremena gostuju}i tim je postigao jo{ dva gola. Da bi Milan Cvetkovi} u 43. minutu smawio rezultat. U nastavku doma}i je poku{ao da anulira prednost gostiju ali u tome nije uspeo. Rukovodstvo kluba ima velike zamerke na su|ewe arbitra iz Apatina Ive Kuta koji je u nekoliko navrata o{tetio doma}i tim. S.Jovin

Hajduk-Borac0:1(0:0) Momenatsutakmiceu^onopqi

Foto: V. Jankovi}

vi} (Sombor), strelci: Pustaji} u 5. Mra~ina u 29. Sadovski u 33. minutu. @uti kartoni: Sekuli}, Rebi} (Sloga), Oluji}, Mar. Gwatovi} (Grani~ar). SLOGA:Jezdi}, Vejin (Bari} ), Lovri} (Batak), Kova~, Mra~ina, Cveti}anin, Sadovski, Ninkovi}, Pustaji}, Rebi}, Sekuli} (Dra`i}). GRANI^AR: \ur|evi}, Baji} (Vukas), Leskovac, ([kori}), Nik. Ko`ul, Oluji}, Mil. Gwatovi}, Vidi}, (Mom~ilovi}), Simi}, @e`eq, Mar. Gwatovi}, N. Ko`ul. Fudbaleri Sloge zabele`ili su prvu prvenstvenu pobedu. Sve je re{eno ve} u prvom delu susreta kada su doma}i stvorili nedosti`nu prednost. Centralna figura susreta bio je igra~ Sloge Ninkovi}, wegov povratak u ekipu zna~i mnogo za ^onopqance. J.D.

`ali za propu{tenim {ansama. Najlep{i pogodak na utakmici postigao je ]osi} {utem sa 30 metara. A.^i~i}

Radni~ki- Omladinac(D)2:5(0:2) RATKOVO: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija Merdanovi} (Srpski Mileti}), strelci: Preli} u 52. (iz penala), Kardinal u 67. za Radni~ki, a \uri{i} u 11. 70. i 85. Segedi u 14. Ogwenovi} u 65. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Ma. Radoi~i} (Radni~ki), \uri{i}, Lazi}, Segedi, Lu~ar (Omladinac). Crveni karton: Lazi} (Omladinac). RADNI^KI: Jovanovi} 6, M. Aleksi} 8 (Koci} -), [tuli} 6 (Trifunovi} 6), Deqanin 7, Ma. Radoi~i} 6, J. Aleksi} 7, Ivovi} 6, Mu{iki} 6, Mi. Radoi~i} 6, Preli} 7, Kardinal 7. OMLADINAC: Niki} 7, Tasi} 7, Segedi 8, Lu~ar 7, Stanisavqevi} 7, Lazi} 6 (Medi} 7), Ogwenovi} 8, Savin 7, \uri{i} 9 (@ivkov -), Bojani} 8, Stoj~i} 7 (Seqakov 7). Boqi i spremniji gosti zaslu`eno su odneli bodove iz Ratkova. Ubojiti Ivica \uri{i} obele`io je ovaj susret sa tri efektna pogotka. A.^i~i}

Polet-Omladinac(B) 2:4(1:3) KARAVUKOVO: Igrali{te Poileta, gledalaca 150, sudija: Kuti (Apatin). Strelci: Cvetkovi} u 43. i Miki} u 60. za Polet, a Dujmovi} u 20. Tubi} u 42. i Komu{anac u 44. i 53. minutu. @uti kartoni: Bogdanovi}, Mili}evi}, Stankovi} (Polet), a Drezgi}, \ur|ev (Omladinac). Crveni karton: B. Bogdanovi} (Polet). POLET:Jovanovi}, Gal (Popovi}), Zlatanovi} (Tadijan), Stankovi}, B. Bogdanovi}, Cvetkovi}, I. Stankovi}, Mili}evi} (Mi-

STAPAR: Igrali{te Hajduka, gledalaca 100, sudija Rackov (Sombor), strelac B. Veselinovi} u 65. minutu. @uti kartoni: I. Pekez (Hajduk), Mrdaq, D. Veselinovi} (Borac7. HAJDUK: N. Pekez, Stani~kov (Grba), Be}anovi}, Lazendi}, I. Pekez, Na|, Divqak, Ben~i}, Stoj{i}, Luki}, Vuki~evi} (Mr|anov). BORAC: Babi}, Kova~evi}, ^ankovi} (Mitrovi}), Petrovi}, Z. Radakovi}, Jovanovi} (Mrdaq), D. Veselinovi} (Ili}), @egarac, ]uk, B. Veselinovi}, M. Radakovi}. Hajduk je imao vi{e {ansi, ali Borac je opasnim kontra- napadima stigao do pobede. Jedini gol postignut je nakon grube gre{ke Igora Pekeza koji je proma{io loptu, a B. Veselinovi} je to iskoristio i sa lako}om savladao golmana Milana Pekeza. J.D.

SOMBORSKAME\UOP[TINSKALIGA

Lakosigra~em vi{e Dunav-Metalac3:1(1:0) BA^KIMONO[TOR: Igral~i{te Dunava, gledalaca 100, sudija: Bo{ki} (Oxaci), strelci: Ili} u 25. Forgi} u 55. i Mrki} u 86. za Dunav, a Komazec u 49. minutu za Metalac. @uti kartoni: D. Golub (Dunav), Boji}, Dragi} i Radakovi} (Metalac), crveni karton: Peri} (Metalac). DUNAV: Ivkov, Gorjanac, Golub, Ratkovi}, ^uturilo, Mrvi~in, Ivaki}, Ili}, Forgi}, Bala` (Martinovi}, Mandi} (Mrgi}). METALAC: Peri}, Stojanovi}, Atli}, M. Pa~irski, Boji}, Juki}, V. Pa~irski, Mihajlovi} (Radakovi}), Komazec, Dragi} (Mandi}), Nikoli}. Doma}a ekipa je iskoristila igra~a vi{e kojeg je imala nakon iskqu~ewa gostuju}eg golmana Peri}a. M.Jovi}evi}

ALEKSA [ANTI]: Aleksa [anti} - Rusin (Ruski Krstur) 1:1, SOMBOR: @AK - [ikara (Sombor) 3:0, SONTA: Dinamo - Rastina 0:0, RIBAREVO: Jedinstvo - Terekve{ (Svilojevo) 0:3, LALI]: Panonija Oyaci 0:5, LIPAR: Lipar - Jedinstvo (Kolut) 2:0, BA^KI MONO[TOR: Dunav - Metalac (Sombor) 3:1, 1. Oyaci 2 2 0 0 10:0 6 2. Terekve{ 2 2 0 0 9:1 6 3. @AK 2 2 0 0 9:2 6 4. Rusin 2 1 1 0 5:1 4 5. Lipar 2 1 1 0 3:1 4 6. A. [anti} 2 1 1 0 3:2 4 7. Dunav 2 1 0 1 4:3 3 8. Jedin.(K) 2 1 0 1 3:4 3 9. Metalac 2 0 1 1 2:4 1 10. Rastina 2 0 1 1 2:6 1 11. Dinamo 2 0 1 1 1:6 1 12. Panonija 2 0 0 2 2:8 0 13. [ikara 2 0 0 2 0:7 0 14. Jedin.(R) 2 0 0 2 0:8 0


SPORT

dnevnik

utorak4.septembar2012.

ZREwANINSKALIGA

VOJVO\ANSKALIGA–ZAPAD

Preokret ufini{u

Gradskiderbistudentima Crvenazvezda-Indeks0:2(0:0)

Jedinstvo–Naftagas(E)2:3(1:1) BO^AR: Igrali{te Jedinstva, gledalaca:100, sudija: Risti} (Luki}evo). Strelci: Be{lin u 24. i 50. za Jedinstvo, a Jankov u 30, Kurtovi} u 74. i Stepanov u 90. minutu za Naftagas. @uti karton: Penavski i Ko{ni~ar (Jedinstvo), Skuban, Mi{~evi} (Naftagas). JEDINSTVO: Kanala{ 6, Mirkov 6, Do{en 6 (Berbakov -), Penavski 7, Ko{ni~ar 7, Pani} 6, Vuji} 6, Minakovi} 7, Adamovi} 7 (Pilipovi} 6), Spahi} 6, Be{lin 7. NAFTAGAS (E): \uri~in 7, Skuban 6, Pra{~evi} 6 (Surla -), Mi{~evi} 6, Rado{evi} 6 (Kurtovi} 7), Topalov 6, R. Dabi} 7, Stepanov 7, Jankov 7, Ranisavqev 6, D. Dabi} 6 (An|i} -). U premijernoj utakmici, na doma}em terenu, novajlija u ligi nije uspeo da obraduju svoje navija~e. Bo~arci su u prvih 60 minuta stvorili bezbroj prilika od kojih su, zahvaquju}i spretnom Daliboru Be{linu, iskoristili samo dve. Kako to biva u fudbalu, kazna je stigla u fini{u utakmice. Iskusna ekipa iz Elemira je najpre preko rezerviste Kurtovi}a izjedna~ila, a potom, efektnim golom Stepanova u posledwem minutu, obezbedila pobedu. St.Davidovi}

Napredak -OFKGradnulica 3:1(1:1) ^ES TER EG: Sta dion Na pretka, gledalaca 100, sudija: Jerinki} (Kikinda). Strelci: Rajili} u 6, M. Gligi} u 77. i Kantar u 83. za Napredak, a Vu~eti} u 3. minutu za OFK Grad-

Radni~ki (Z) - Crvena zvezda4:0,Begej-Vojvodina(NM) 4:0, Borac (A) - Krajina 3:1, Borac (Z) - Mladost 0:1, Napredak-OFKGradnulica3:1, Radni~ki (S) - Vojvodina (P) 3:1, Rusanda - Crvena zvezda (RS) 3:1, Jedinstvo - Naftagas2:3. 1.Rusanda 3 2.Begej 3 3.Radni~ki(Z) 3 3 4.Borac(A) 5.C.zvezda(RS) 3 6.Napredak 3 7.Mladost 3 8.Radni~ki(S) 3 9.Naftagas 3 10.Vojvodina(P) 3 11.Jedinstvo 3 12.C.zvezda(VS) 3 13.Gradnulica 3 3 14.Vojv.(NM) 15.Krajina 3 3 16.Borac(Z)

3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3

8:2 9:3 6:3 5:3 7:6 7:6 4:3 4:3 4:5 5:6 6:8 7:10 2:5 4:8 4:7 1:5

9 7 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 1 0

NOVI SAD: Igrali{te Crvene zvezde, gledalaca 200, sudija: Galambo{ (Sremski Karlovci). Strelci: ^i~i} u 80. (iz penala) i Vujanovi} u 90. minutu. @uti kartoni: Lazarevi}, V. Jovanovi}, Stoji~i}, Gordani}, M. Jovnaovi} (Crvena zvezda), a Nedi} i Brkqa~a (Indeks). Crveni kartoni: Lazarevi} i Mora~a (Crvena zvezda). CRVENA ZVEZDA: Nikitovi} 7, Lazarevi} 6, Baji} 6, V. Jovanovi} 7, Stepanovi} 6 (Ra|en 6), @igi} 7, Peki} 6 (M. Jovanovi} 7), Dujkovi} 6, \or|evi} 7 (Jakovqevi}), Stoji~i} 7, Gordani} 7. INDEKS: Buzaxija 8, Bojovi} 7, Jovovi} 7, Powevi} 8 (Pervaz), Topoli} 7, Bara} 7, Nedi} 7 (Brkqa~a 7), \uki} 7, Zlatkovi} 6 (Amixi} 7), ^i~i} 8, Vujanovi} 8. Kao i u svim dosada{wim duelima tvrda i neizvesna utakmica u kojoj su studenti u fini{u do-

Zejak 6 (Bjeqac 6), Svrkota 7 (Komazec 6), Baleti} 6. Brzi gol Baleti}a, samo, je razbesnio doma}e strelce, koji su postigli, {est golova u prvom delu, a mogli su mnogo vi{e. Ustvari gosti iz Sivca su se samo branili, i to je uzrok wihovog visokog poraza. Erdevi~ani su igrali onako kako se od wih o~ekuje napada~ki, dopadqivo i efikasno.

Ba~ka–Prvimaj 0:2(0:1) BA^KAPALANKA: Stadion ’’Slavko Maletin – Vava’’. Gledalaca oko 150. Sudija: Mati} (Novi Sad). Strelci: Mar~eta u 45. i 78. minutu. @uti kartoni: Romi} (Ba~ka). Crveni karton: Mirko Tintar (trener Ba~ke). BA^KA: Bogunovi} 6, Popovi} 6, Balinovi} 6, Radovi} 5 (Terzi} 6), Ja{ovi} 6, La}arak 6, Smiqani} 6 (Tan~i} 5 (@ivi} -)), Ivkovi} 6, Nikoli} 7, Dobriwac 6, Romi} 6.

ti}, Jovanov, Trtica (Hajduk), Gostovi}, Petkovi} (Borac).Crveni karton: trener Gojko Peri{i} (Borac). HAJDUK: Simovi} 8, Jovanov 8, Subotin 8, Glavatovi} 8, Dubravac 8 (Blagojevi}), @. Mitrovi} 8, Poqak 8, Muti} 8, M. Mitrovi} 8, Peji} 8 (Marjanovi} ), Brki} 8 (Trtica ). BORAC: Vasi} 7, Ili} 6, Petkovi} 6, Miri} 6, Papri} 6, Simi} 6, Gostoji} 6, Lazovi} 6, Tomqenovi} 6, \akovi} 6 (Veselinovi}), [uwka 6 (Krwaji}). Be{~ani su mogli voditi sa tri gola razlike, ve} posle 15 minuta igre. Velike {anse propustili su @. Mitrovi}, Dubravac i Peji}. Ipak, @eqko Mitrovi}, se iskupio lepim golom posle idealnog centaru{ta Muti}a. Doma}i su povisili rezultat iz penala, a nakon pet minuta igre Peji} je savladao Vasi}a preciznim {utem s 25 metara. U nastavku igre Dubravac je postigao efektan gol posle do-

nulicu. @uti kartoni: Rajili} i Boki} (Napredak), a Vu~eti} (OFK Gradnulica). NAP RED AK: Bi ki} 8, M. Gligi} 7, Kantar 7, Vujovi} 7, Savi} 7, Rajili} 8 (Grgi} 7), Sirar 7, Kora} 7, M. Vukajlija 7 (D. Vukajlija 7), B. Gligi} 7, Boki} 7 (Mitrovi} 7). OFK GRADNULICA: Palfi 7, Milo{ev 7, Naranxi} 6, Kora} 7, Kne`evi} 6, Medi} 7, Bukva 6, Vu~eti} 7, Kandi} 6, Srdi} 6, Todi} 7. Poveli su gosti iz Zrewanina, koji su doputovali sa svega 11 igra~a, da bi tri minuta kasnije doma}in izjedna~io. U fini{u susreta Napredak je sa dva postignuta pogotka overio tri boda. M.S.

Ure`iji Maliyana

Gu`vapredgolomIndeksa

@SK-Titel4:0(2:0) @ABAQ: Igrali{te @SKa, gledalaca 200, sudija: D. Trivunovi} (\ur|evo). Strelci: Malixan u 34. i 83. Havim u 43. i Raki} u 75. minutu. @uti kartoni: Malixan, Topi}, Kne`evi} i ]opi} (@SK), a Jelin i M. Paji} (Titel). @SK: Dovedan, Petrovi} 7 (Klisara), Topi} 7, ]opi} 7, Kne`evi} 7, Trnini} 7, Malixan 8, Osatskovski 7, Popadi} 7 (Kezija), Havim 8, Raki} 8, Ra{iovan 7. TITEL: Plav{a 5, Cetewi 5, V. Mra~ajac 5, Dupor, [andor 5, Nastasi} 6, Kozarev 5 (Pani}), Lo~ki 5, Jelin 6, Kova~ 6 (P. Mra~ajac), Tot 5, M. Paji} 6. @abaq~ani ~vrsto dr`e ~elnu poziciju. U derbiju protiv Titeqana zaslu`eno su slavili visokim rezultatom od 4:0. Utakmica je bila re{ena ve} u prvih 45 minuta, jer su gosti iz Titela za 90 minuta igre uputili samo dva udarca i to @ivan Jelin u okvir gola nezaposlenog golmana Dovedana. Doma}ini su bili boqe pripremqeni, an`ovani dok Titeqani nisu prikazali ni deli} svoje dosada{we igre. Seriju dobrih golova zapo~eo je u 34. a zarv{io u 83. minutu najboqi igra~ na terenu Nikola Malixan. @.Markovi}

GOSPO\INCI: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 50, sudija: Macura ([ajka{). Strelci: R. B. Tepi} u 40. i 75. i Vrba{ki u 52. za Jedinstvo, a \uki} u 32 (Obili}). @uti kartoni: Gaxi} (Jedinstvo). JEDINSTVO: R. M. Tepi}, Korda (\or|evi}), Krmpot (Malinovi}), Bubwevi}, Pavlovi} (Vrba{ki), M. Tepi}, Dimi}, Gaxi}, Zori}, Dejan i R. B. Tepi}. OBILI]: Dobri}, \urkovi}, Milenkovi}, M. Pani}, R. Pani}, \uri}, W. Pani}, \uki} i Babi}. D.Kalkan

@ITI[TE –NOVACRwA

ZREwANINSKA LIGA–A

1. oktobar - Progresul 3:0, Budu}nost - Roham 1:0, Proleter - Polet 3:0, Omladinac - Terekves 2:0, Olimpija - Bega 4:1.

Naftagas - Lehel 1:0, Proleter 2006 - Mladost 0:1, Radni~ki Ratar - MSK 1:1, OFK Klek - Omladinac 2:0, Potisje @FK Banat Bagqa{ 2:1.

ALIBUNAR –PLANDI[TE Banat - Jano{ik 2:0, Crvena zvezda - Grani~ar 0:2, Lokve Vladimirovac 4:1, Na{a Krajina - Barice 2:2, Solunac - Gaj 6:4, Vojvodina - Sloga 3:1.

MO[ORIN: Mileti} - Hajduk (^urug) 0:0, GOSPO\INCI:Jedinstvo-Obili}(Vilovo)3:1,GARDINOVCI:Hajduk - Sloga (Lok) 4:0, @ABAQ: @SK-Titel4:0. 2 2 2 2 1 2 1 2

2 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

0 10:1 1 4:3 1 4:3 1 3:4 0 0:0 1 1:6 1 1:3 2 1:6

6 3 3 3 1 1 0 0

Jedinstvo(G) -Obili}(V)3:1(1:1)

ZREwANINSKA LIGA–B Banat - Tami{ 4:0, Sloga Mladost 0:3, Zlatica - Proleter 3:2, Staji}evo - Jedinstvo (utakmica nije odigrana)

ERDEVIK:Sloga-Polet7:1, KA]: Jugovi}-Srbobran 2:2, BA^KA PALANKA: Ba~ka-Prvi maj 0:2, NOVI SAD: Crvena zvezda-Indeks 0:2, CRVENKA: Crvenka-Budu}nost 0:0, BE[KA: Hajduk-Borac 5:0, STANI[I]: Stani{i}-Omladinac 2:2, TURIJA: MladostMladost(BP)3:2. 1.Hajduk 2.Indeks 3.Crvenka 4.Stani{i} 5.Sloga 6.Mladost(T) 7.Cr.zvezda 8.Srbobran 9.Prvimaj 10.Ba~ka 11.Jugovi} 12.Budu}nost 13.Omladinac 14.Polet 15.Mlad.(BP) 16.Borac

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0

0 10:1 0 4:0 0 8:1 0 7:4 1 10:4 1 7:6 1 3:3 0 5:3 1 3:3 2 1:3 1 3:4 2 1:3 2 3:9 2 2:10 3 3:10 3 1:9

9 9 7 7 6 6 6 5 4 3 2 1 1 1 0 0

stigli iz kontri. Oduzeli su loptu na polagterena. Kriterijum su|ewa nioje bio ujedna~en. M.Jovi}evi}

Jugovi}-Srbobran 2:2(1:1)

OFLTITEL–@ABAQ

1.@SK 2.Hajduk(G) 3.Jedinstvo 4.Titel 5.Hajduk(^) 6.Mileti} 7.Obili} 8.Sloga

17

Foto:F.Baki}

{li do vredne pobede. Sudija Dejan Galambo{ je u 65. minutu zbog prigovora iz igre izbacio Lazarevi}a, a u 76. minutu crveni karton dodelio je i rezervnom igra~u Mora~i. Najslabiji akter ovog duela sudija je u 80. minutu igrawe ruke Baji}a okarakterisao za najstro`u kaznu sa koje je siguran realizator bio ^i~i}. Na drugoj strani progledao je kroz prste gostima koji su u fini{u utakmice nakon klasi~ne kontre golom Rajka Vujanovi}a pove}ali rezultat. M.Po.

Sloga-Polet7:1(6:1) ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 150, sudija Radi} (Novi Sad).Strelci: Pova`an u 6 i 33, Simeunovi} u 10, Jovanovi} u 30, Pendo u 35. i 63. i \or|evi} u 39. za Slogu, a Baleti} u 4. minutu za Polet. @uti kartoni: Pendo, Zec (Sloga), Svrkota (Polet).Crveni karton: V.Dobrojevi} (Polet). SLOGA: Savi} 7, Milo{evi} 7, Zec 7, ^obanovi} 7 (Bojani} 7), Miqkovi} 7, Rai~evi} 7, Jovanovi} 7 ([aji} 7), \or|evi} 8, Simeunovi} 8, Pova`an 8 (Kova~evi} 7), Pendo 8. POLET: \uri{i} 7, Rako~evi} 6, [egan 6, Kuli} 6, V.Dobrojevi} 6, Ili} 5, Plav{i} 6, Furtula 7,

PRVI MAJ: Rogi} 7, Vila 6 (Kne`evi} -), Stupar 7, Srem~evi} 6, Lazi} 7, Jovanovi} 7, Kolarevi} 6 (Radi} -), Alimpi} 7 (Je` 7), Mar~eta 8, Novakovi} 7, ^upeqi} 7. Rumqani su {okirali Palan~ane. Doma}i su od po~etka agresivno krenuli ka golu gostiju i u prvom poluvremenu stvorili nekoliko povoqnih prilika. Me|utim, u trenucima kada su svi o~ekivali da glavni sudija Mati} odsvira kraj prvog dela igre, gosti preko najboqeg aktera ovog me~a, Mar~ete, postigli su gol. U nastavku igre, doma}i su krenuli svim snagama napred, poku{avaju}i da izjedna~e i eventualno preokrenu rezultat, ali nisu stvorili ni jednu povoqniju priliku. U 78. minutu Prvi maj je ponovo preko Mar~ete iz kontre posle velike gre{ke odbrane doma}ina postigao i drugi pogodak. D.Zori}

Hajduk-Borac5:0(1:0) BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 300, sudija Raki} (Apatin).Strelci: @. Mitrovi} u 37. i 80, Subotin u 48. (iz penala), Peji} u 53. i Dubravac u 62. minutu. @uti kartoni: Mu-

bre kontre, a @.Mitrovi} je po~eo golom i zavr{io golom i postavio kona~an rezultat. Gosti, su bili preslab rival.

Stani{i} –Omladinac2:2(1.1) STANI[I]: Igrali{te Stani{i}a, gledalaca 250, dudija: Batri} ( Novi Sad ), strelci: Cveti~anin u 43, Kne`evi} u 93. za Stani{i}, a Vesi} u 23. i 65. minutu za Omladinac. @uti kartoni: Muni`aba, A. Jagodi} Kurixa, Vra~ari}, Cveti~anin, [ari} (Stani{i}), \okovi}, Vesi}, Radan (Omladinac). STANI[I]: Marti} 8, Bajai 7, (Dra~a), Muni`aba 7 (Miji}), [ari} 7, Bobanac 7, Jawi} 7, Vra~ari} 7, (Terzija) 7, A. Jagodi} Kurixa 7, Cveti~anin 7, Kne`evi} 8, Kurixa 7. OMLADINAC: Jagodi} 8, Ili} 7, Radan 7, Quboja 7, Sqepica 7, Star~evi} 7, Haka~ 8, Rusmir 7, (Dani~i}), \okovi} 7, (Mra~ajac), Jeli} 7, Vesi} 8.(Medi}) Doma}ini su izjedna~ili rezultat u nadoknadi vremena, kada je Bobanac dodao loptu Kne`evi}u , a ovaj nakon toga iz te{ke pozicije matirao golmana gostiju. Gosti su oba pogodka po-

KVALITETNELIGEMLA\IHKATEGORIJAFSVOJVODINE Omladinci Hajduk-Srem(gostinisudoputovali), Spartak ZV - Kabel 0:0, Omladinac - Dowi Srem 0:3,Indeks-Radni~ki2:1,Vojvodina-Polet8:1,^SKPivara -NoviSad0:0,Slavija-Proleter1:1. 1.^SKPivara 2.NoviSad 3.Vojvodina 4.Rad.(S) 5.Indeks 6.Kabel 7.Hajduk 8.Slavija 9.D.Srem 10.Omladinac 11.SpartakZV 12.Proleter 13.Polet 14.Srem

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0

0 8:1 0 5:0 1 11:2 1 7:2 1 4:6 0 8:0 0 5:2 1 8:7 1 6:6 2 2:8 1 1:2 2 2:7 3 2:12 2 1:15

7 7 6 6 6 5 4 4 4 3 2 1 0 0

Kadeti Banat - ^SK Pivara 5:0, Novi Sad - In|ija 2:3, Vr{ac - Ba~ka (S)1:0,Radni~ki-Vojvodina1:1, Proleter2006-Indeks4:1,Ba~kaTopola-Crvenka2:2,DinamoSpartakZV0:2,Be~ej-Hajduk1:5. 1.SpartakZV 2.In|ija 3.Rad.(S) 4.Banat 5.Hajduk 6.Prol.2006 7.Vojvodina 8.Vr{ac 9.B.Topola 10.Dinamo 11.^SKPivara 12.NoviSad 13.Ba~ka(S) 14.Crvenka 15.Indeks 16.Be~ej

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0

0 13:0 0 9:3 0 13:3 1 9:2 1 8:2 1 8:9 0 3:2 0 3:2 1 3:6 2 5:6 2 4:11 2 3:5 2 1:5 2 4:11 2 3:12 3 4:14

9 9 7 6 6 6 5 5 4 3 3 1 1 1 1 0

Pioniri Banat - ^SK Pivara 2:2, Novi Sad-In|ija1:2,Vrpac-Ba~ka(S) 3:1, Radni~ki - Vojvodina 2:3, Proleter2006-Indeks2:0,Ba~kaTopola-Crvenka9:1,DinamoSpartakZV0:4,Be~ej-Hajduk0:4. 1.Vojvodina 3 2.SpartakZV 3 3.In|ija 3 4.B.Topola 3 5.Hajduk 3 6.Radni~ki(S) 3 7.Prol.2006 3 8.Be~ej 3 9.Banat 3 10.Vr{ac 3 11.NoviSad 3 12.^SKPivara 3 13.Indeks 3 14.Dinamo 3 15.Ba~ka(S) 3 16.Crvenka 3

3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0

0 13:2 9 0 8:1 9 0 9:3 9 1 11:2 6 1 6:2 6 1 6:3 6 1 6:3 6 1 6:6 6 1 7:6 4 1 3:8 4 2 4:5 3 2 5:8 1 2 0:3 1 3 1:9 0 3 1:11 0 3 1:15 0

KA]: Sportski centar Siget, gledalaca 300, sudija Milanovi} (Ma~vanska Mitrovica), strelci: Srdi} u 35. i Savi} u 68. za Jugovi}, Brankov u 20. i Stojiqkovi} u 90. minutu za Srbobran. @uti kartoni: Miqani}, Srdi}, \uri}, Slavi} (Jugovi}), Te{anovi}, Brankov, Kobilarov, Ikra{ev (Srbobran). JUGOVI]: Kne`evi} 7, \urkovi} 7, Nikoli} 7, Kizi} 7, Miqani} 7, S. Srdi} 7, \uri} 6 (@epina 7), Savi} 7 (\eki} 7), \uki} 7, Mijajilovi} 7, D. Srdi} 7. SRBOBRAN: Jovanovi} 7, Kobilarov 7, Te{ovi} 6, Ninkovi} 7, Ivanovi} 7, Brankov 7 (Bjeki} 6), Dragojlovi} 7, Pejovi} 6 (Torbica 6), Te{anovi} 7, Perovi} 6 (Stojiqkovi} 6), Ikra{ev 7. Fudbaleri Jugovi}a odigrali su dobro protiv ~vrste ekipe Srbobrana, me|utim u posledwem minutu utakmice kada se o~ekivalo da }e osvojiti planirana tri boda jedan od boqih igra~a gostiju Stojiqkovi} dobro je {utirao i izjedna~io rezultat. Ina~e, ve} od samog po~etka gosti su stavili do znawa da su u Ka} do{li da se nadigravaju i eventualno osvoje bod, a mo`da i pobedu. U 20. minutu pogotkom Brankova poveli su. Videv{i da je vrag odneo {alu puleni Milana Tepi}a zaigrali su ofanzivnije, preuzeli igru i u 35. minutu efektnim pogotkom Darka Srdi}a uspeli da izjedna~e rezultat. U drugom poluvremenu Ka}ani su imali vi{e od igre i nadmo}nost su krunisali u 68. minutu kada je stameni Zdravko Savi} efektno {utirao i doveo Jugovi}a u vo|stvo. I kada se o~ekivalo da }e doma}ini osvojiti prvu pobedu u novom prvenstvu, stigla je kazna u 90. minutu. M.Grbi}

Crvenka-Budu}nost0:0 CRVENKA: Stadion „Milorad Xomba”, gledalca 250, sudija Vasili} (Sremska Mitrovica). @uti kartoni: Sviti}, Martinovi}, [veqo (Crvenka), @arkovi}, Hajti}, Mari} (Budu}nost). CRVENKA: Pavasovi} -, Kon~ar 6, Dragovi} 6, Sviti} 6, Latinovi} 7, Martinovi} 6 ([u{ilovi} -), Popovi} 6 (Kuzmanovi} -), Suboti} 6, [veqo 8, Mil. Male{ 7, Mar. Male{ 6 (\ur|evi} -). BUDU]NOST: Kova~evi} -, Vigwevi} 6, Baji} 5 (@arkovi} -), Blagojevi} 6, Novak 6, Hajti} 6, Karanovi} 6, Majki} 6, Mari} 7, Kajtez 7 (Vujovi} -), Maksimovi} 6 (Antoni} -). Neo~ekivano su fudbaleri Crvenke u veoma bledoj igri omogu}ili gostima da zaslu`eno osvoje prvi bod. Veoma agilni, po`rtvovani i za igru raspolo`eni Ogwen [veqo, izuzev donekle Latinovi}a i Milana Male{a, nije imao odgovaraju}u pomo} u saigra~ima pa su mnoge wegove sjajne akcije i potezi ostali neiskori{}eni. T.Jovovi}


18

SPORT

utorak4.septembar2012.

dnevnik

SREMSkaliga

PoDRu^NaligaSubotiCa

Rudarizaustavili Petrov~ane

Precizni^okani Potisje-^oka0:3(0:1)

Rudar-DowiPetrovci0:0 VRDNIK: Igrali{te Rudara, gledalaca 500,sudijaCveti~anin (Ruma).@uti kartoni: Gerbec (Rudar), B. Oparu{i}, [a{a (Dowi Petrovci). Crvenikarton:Ba~i}(Rudar). RUDAR: Avramovi} 8, Mitrovi} 7, Braci} 7, Mrvi~in 8 (Le`akov 6), Ba~i} 8, Santra~ 7, Gerbec 6, Risti} 7, Peri} 7, Petrovi}7(Stepanovi}6),Popovi}6. DOWI PETROVCI: Deli} 8, Nikoli} 7, \ali} 7, Zekanovi}8,B.Oparu{i}7,Mudri}8, R.Peji}7,Z.Peji}8,N.Oparu{i}8,[a{a7,Male{evi}7. Vrdni~anisubilibli`ipobedi.Imali su i igru i vi{e {ansi.A,odgostijusevi{eo~ekivalo.Ustvari najefekasnija ekipauprvenstvu,gotovodanijeimalapravu{ansuzagol. S.krsti}

Sloven(R)-Jadran 1:1(0:1) RUMA: Stadion Slovena, sudija Manojlovi} (Sremska Mitrovica). Strelci: Maksimovi} u 47 .za Sloven, P. Milakovi} u 15.minutuzaJadran.@utikartoni: Vidakovi}, Peri{i}, Milovanovi} (Sloven), Bo{wakovi}, Opa~i},Brankovi}(Jadran). SLOVEN: Ba{i}7,Mandi}6 (Raki}7),Gruji}6,An|i}7,Vidakovi}7,Maksimovi}8,Sikirica 7 (Le~i} 7), Milovanovi} 7,Pazarski7(Milojevi}7),Berowa7,Peri{i}7. JADRAN: Stankovi} 7, Bo{wakovi} 7, Brankovi} 7, Vukajlovi} 6, Savi} 7, Vunduk 7, Opa~i}7(Malen~i}7),P.Milakovi}8,Samac7,D.Peki}7, Radenkov7(Koj~inovi}7). U 15. minutru P. Milakovi} je{utiraos30metaraloptaje na pet metara od gola Ba{i}a udarila u zemqu i odbila se u ra{qe. Zaista lep i efektan gol gostiju. Desetak minuta kasnijeMaksimovi}tako|eizvanredno{utiras25metara,alije loptapogodilaupre~ku.Odmah u nastavku Berowa je izvanrednocentrirao,aMaksimovi}uiz peterca nije bilo te{ko da poravnarezultat.U78.minutuVukajlovi} je faulirao Berowu u svomkaznenomprostoru.Ali,sa bele ta~ke, Berowa je pogodio stativu. N.\uri~i}

Hajduk(V) -kupinovo0:0 VI[WI]EVO: StadionHajduka, gledalaca 500, sudija Ota{evi} (In|ija).@uti kartoni: D. Raki}, Veteha, V. Gavrilovi} (Hajduk), Naumov, Devrwa, Petrovi},\uri~i}(Kupinovo). HAJDUK: M. Jovanovi} 8, Jankovi}7,[apri}7,V.Gavrilovi}7,Bakajli}7,Marjanovi} 7, Veteha 7 (Kova~evi} 7), Runti}7(V.Jovanovi}7),Stevanovi} 7 (S. Gavrilovi} 7), D. Raki}7,Zari}8. KUPINOVO: Travica 7, Plav{i} 7, Luki} 7, Kalaba 8, Naumov7,\uri~i}8,Petrovi} 7,Vuki}7,Dra`i}7,Devrwa7, Vuji~i}7. Doma}inisuiskusnomrivalu suprostavilisastavsadevetbonusigra~a.Stvorilisujednuizvanrednu priliku, ali gosti su imali mnogo sre}e. Na drugoj strani Kupinov~ani su igrali samodobroupoqu,alipredgolomdoma}inaostalisubezijedneprilikezagol. Z.Raki}

Podriwe-Qukovo 2:1(1:1) MA^VANSKA MITROVICA: Stadion Podriwa, gledalac a 200, sud ij a Jov an~ ev i} ([id).Strelci: Gr{i} u 7. i Jer em i} u 58. za Podr iw e, @ivkovi} u 44. minutu za Qukov o. @ut i kart on i: Sim i}, Radovanovi}, Todorovi} (Podriwe),@ivkovi},Dubaji},Tomi}, Mil an ov i}, Nov ak ov i} (Qukovo).

PODRIWE: Staj~i}, Dobo (Kuzmanovi}),Radovanovi},Todi}((Todorovi}),Petri},Jovanovi},Trivkovi}(@deri}),Jeremi},Gr{i},\uki},Simi}. QUKOVO: Milo{evi},Jaji}, Novakovi}, Krvavac, Milanovi}, Tomi}, Dubaji}, Kne`evi} (Mijatovi}), @ivkovi}, Radanovi},Miladinovi}(Kajgani}). Poslete{kogporazauDowim Petrovcima,doma}inisusmogli snage, da savladaju, uvek neugodno, Qukovo i tako ponovo oraspolo`esvojevernenavija~e.

Hajduk([)-Radni~ki(i) 3:2(2:2) [IMANOVCI: Igrali{te Hajduka, gledalaca 150, sudija: ^ubrilo(In|ija).Strelci:@ivanovi} u 37, Kne`evi} u 42. i Milo{evi} u 68. za Hajduk, Erkanovi}u7.iMarinkovi}u36. minutu za Radni~ki. @uti kartoni: Marinkovi}, Borojevi}, Kerleta,Stri~evi}(Radni~ki). HAJDUK: Vuka{inovi}6(S. Nini}),Milo{evi}7,Jovi}6, V.Nini}7,Kelebuda7,Qubinkovi} 6, ^avi} 6, Kne`evi} 6, Kitanov6,@ivanovi}6(Beri} 6),Petkovi}6. RADNI^KI: Vidanovi} 7, Kerleta 6, \eveqekaj 6 (\okanovi}6),Borojevi}6,Marjanovi} 6, Gruji} 6, Bakai 6 (Jawi} 6), Grubje{i} 6, Marinkovi} 7, Stri~evi}6,Erkanovi}7. Iri`anisuigralikvalitetnijifudbaloddoma}inaiimali su vi{e {ansi. Na drugoj strani doma}in je iskoristio sve svoje {anse, a u odbrani je imao pouzdanog Kelebudu, koji jeuvi{enavratazaustavioopasnenapadegostiju. Z.Muji}

Sremac-lSk2:1(1:0) VOJKA: Stadion Sremca, gledalaca100,sudijaDaki}(Vitojevci).Strelci:Gruji}u24.i Grujinu83.zaSremac,aMatijevi} u 56. minutu za LSK. @uti kartoni. Kova~evi} (Sremac, Radulovi}, Boji}, Polovina, Vukoli}(LSK). SREMAC: Uzelac 6, Kova~evi}7(Babi}),Rosi}7,S.Skopqak 7 (Perin), D. Skopqak 7, ^ortanova~ki 7, Gruji} 8, Stefanovi} 7, Radivojevi} 7 (Kne`evi}),Grujin8,Rajak7. LSK: Mihajlovi}7,Matijevi} 7, Vukoli} 7, Radulovi} 7, La|evac7,Papi}7,Jovani}6(Polovina),Bosan~i}7(Raji}),Pani} 7(Gombar),Boji}7,Savi}7. Doma}in je bio boqi rival. EfektnegolovesupostigliMatijevi}. Uzelcu je proturio loptu kroz noge, a na drugoj straniGrujinjepostigaogoliz kornera. l.kova~evi}

[umar-Partizan 0:2(0:1) OGAR: Igrali{te [umara, gledalaca 150, sudija Samac

VI[WI]EVO: Hajduk-Kupinovo 0:0,SIBA^:Sloven-Grani~ar(A)1:5, MA^VANSKAMITROVICA:PodriweQukovo 2:1, VRDNIK: Rudar-Dowi Petrovci 0:0, RUMA: Sloven-Jadran 1:1, VOJKA: Sremac-LSK 2:1, OGAR: [umar-Partizan 0:2, [IMANOVCI: Hajduk-Radni~ki3:2. 1.Do.Petrovci 4 2.Jadran 4 3.Grani~ar(A) 4 4.[umar 4 5.Sloven(R) 4 6.Sremac 4 7.Hajduk([) 4 8.Partizan 4 9.Rudar 4 10.Rad.(I) 4 11.Hajduk(V) 4 12.Kupinovo 4 13.Podriwe 4 14.LSK 4 15.Qukovo 4 16.Sloven(S) 4

3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1

0 18:0 0 13:6 1 10:3 1 5:2 1 4:2 1 5:4 2 8:8 2 6:6 1 4:4 2 4:6 2 4:6 2 1:7 2 6:14 2 1:3 3 2:6 3 3:17

10 10 9 9 7 7 6 6 5 4 4 4 4 2 1 1

(Sremska Mitrovica).Strelci: Mileti} u 23. i Pejovi} u 85. minutu.@utikartoni:Obradovi} ([umar), \or|i} (Partizan). Crveni kartoni: Vra~evi},Obrenovi}([umar). [UMAR: Velebit, Z. Mili~evi}, Kresojevi} (Teodorovi}), [arec, Mitrovi}, Obradovi},G.Mili~evi},Vra~evi}, Obrenovi}, Maleti} (Dragojevi}),\urkovi}. PARTIZAN: Bo{kovi}, Jovi}, \or| i}, Todor ovi} (Ili}), Bogdan ovi}, Mil i}, Mileti} (Vukovi}), Radovi}, Tripi} (Markovi}), Petrovi}, Pejovi}. Gosti iz Vitojevaca, iznenadilisufavorizovanegoste,dobrom igrom, kako u odbrani takoiunavali.Ustvaridoma}ini subilive}upisalipobedu,ato ihjeskupoko{talo. t.]irkovi}

Sloven(S) -grani~ar(a)1:5(0:2) SIBA^: Igrali{te Slovena, gledalaca 200, sudija Ili} (NovaPazova).Strelci:Mitrovi}u74.zaSloven,aUgqe{i}u 30,57.i89,Antunovi}u42.iJovi} u 77. minutu za Grani~ar. @utikartoni:Kari}(Sloven), Markovi}(Grani~ar). SLO VEN: Nen ad i}6,B.^iki} 6, Ma` i} 6, Vuk in 6, Kari}6,Kok in ov i}6(Bos an~ i} 6), Mark ov i} 7, Kord ol up 6, Mit rov i} 7, Mih i} 6, Mil i}evi}6. GRANI^AR: Ili}, Markovi}7,Mijatovi}7(Mili~i}7), Kon~ar7(Carevi}7),Pavi}8, Vukmir7,Antunovi}7,Vuji}7, Mali} 7 (Jovi} 8), Ugqe{i} 9, Gruji~i}8. ^im je doma}ine napustio glavnisponzorMilovanPetrovi},svejepo~elodaidenizbrdo.Od rezultata ni{ta. Ada{ev~ani,supokazalidasuboqi i kvalitetniji rival. A, u svojim redovima imali su i raspolo`enog veterana Milomira Ugqe{i}a,kojijebionere{iva enigmazadoma}uodbranu. b.ili}

MFlkikiNDa–NoVibE^EJ

Kuman~anizaustavili lokomotivu 2.oktobar-@ak2:1(1:0) KUMANE: Stadion 2. oktobra, gledalaca oko 200, sudija: @ivkovi} (Kikinda). Strelci: [ibul(autogol)u26.iAdamov u65.za2.oktobar,a[ibulu81. munutu.@utikartoni:Gro`|arov,Stan~i}iLapadat(2.oktobar),a[ibul(@AK). 2. OKTOBAR: Lapadat, Rigo, Lalo{evi}, Kontri}, Z. Raki}, Stan~i} (Ili~i}), Vioglavin (Pe{i}), Gvo`|arev, Adamov, Bara~kov,B.Raki}(Lazi}). @AK: An|eli}, [ibul, Blanu{a, Sabo, Tanackov, Jankov, Horvat (Fu~ak), Ninkovi} (Bla`i}), Joni}, Stankovi}, Vujin(Draganov).

KUMANE: 2. oktobar - @AK (Kikinda) 2:1, BANATSKA TOPOLA:Napredak-Delija(Mokrin) 1:3, I\O[: Borac - Polet (Nakovo) 1:0. Slobodna je bilaVojvodina(Ba{aid). Doma}injepoveozahvaquju}i bekugostuju}eekipe[ibulukojijepostigaoautogol.U65.minutu Adamov je postigao drugi pogodakzasvojuekipu,tomprilikompovrediosegostuju}igolmanAn|eli},pakakosugostiiz Kikinde izvr{ili zamene: golmanske rukavice obukao je bek gostijuBlanu{a. M.S.

KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 150. Sudija: Simendi} (Mol). Strelci: Bauk u 30.i90.iBulaji}u81.minutu. POTISJE: Nedeqkovi}6,Barjaktarovi}6,Terzin6,Papdan~o6, Sabo5,Bili}6,Apro6,Bjelica5 (Lon~ar6),Bo`anin6,Buza5(Husta5),^awiga5(Vidovi}6). ^OKA: Toma{ev 7, \eri 6 (Katona7),@ivkovi}7,Roganovi}7,Sarapa7,Rudi~7,\ere7, @oldo{ 7, @ivanov 6 (Bulaji} 7),Nikolin7(Kraj~o-),Bauk8. Kawi`ani su pred svojom publikom do`iveli debakl protiv ^okana,kojisusepokazalikaoneugodna i nepredvidiva ekipa. Iakosustvarali{ansedoma}ini suzatajiliuzavr{nici,alisuzato ^okani bili veoma precizni, kadaimsuimseukazaleprilike. Baukjemre`uPotisjana~eou30. minutu. U fini{u utakmice mre`u Nedeqkovi}a u 81 minutu zatresao je rezervista Bulaji}, a prednaletomBauka,golmandoma}ihnijeuspoeodazaustaviudarac uposledwemminutu. M.Mr.

Vinogradar-ba~ka(P) 1:2(0:1) HAJDUKOVO: StadionVinogradara, gledalaca 300, sudija: Nikoli} (Lov}enac). Strelci: Vukovu85.zaVinogradar,a[icaru28.iRa|enovi}u75.minutu za Ba~ku. @uti kartoni: ^. Nagel,A.Kmec,Z.Ha{koiGuqa{ (Vinogradar),aS.Petrovi},Vadasi,]uk,^ehi[icar(Ba~ka). VINOGRADAR: Pr~i}6,Salma 6 (Keleme{), Z. Nagel 6 (N. Ha{ko), Z. Ha{ko 6, Radi} 6, ^. Nagel6,Vukov7,Peji}6,Kmec6, Guqa{7,V.Engi6(T.Engi6). BA^KA: ^eh7,Ikras7(Vasi}), Lazarevi}7,Vadasi7(Berak),Polovina 8, S. Petrovi} 7, \ori} 7 (Vukmirovi}7),Ra|enovi}8,]uk 7,[icar8,R.Petrovi}7. Gosti su prvi zapretili preko [icara,kadase[icarizborioza idealnu prili, ali je {utirao

slabo.Nakon toga Andor Kmec se na{ao u dobroj prilici, ali je ^ehbionamestu.Pa~ircisupoveli u 28. minutu na centar{ut Lazarevi}a,a[icarglavomloptuposlaoumre`u.Ufini{udrugog dela Ba~ka ponovo do{la u vo|stvolepimgolomRa|enovi}a. Vinogradar je smawio rezultat petminutaprekraja. S.St.

tisa-baj{a2:0(1:0) ADORJAN: Igrali{teTise, gledalaca 120. Sudija: Petri~evi}(Subotica).Strelci:Tandariu36.iTre{wi}u59.minutu. TISA: Ereg7,Kvai7,Kara~owi7,Rafai6,Tandari8(Kermeci-),Mandi}7,Tre{wi}8(Bagi -), Luka~ 7, Balint 7, ^. Z. Bor{o{7(Crkvewakov7),Lacko7. BAJ[A: Lacko6,@emberi7, Tot6(Feher6),La}ak6(Omanovi}6),Milutin6,Rekecki7, Nerac 6 (O~ena{ 6), Nestorovi}6,,SenadDuqahi7,Dra{kovi}7,SafetDuqahi7. Ekipa Tise je ukwi`ila pobedu,alisugostiizBaj{epru`ili solidan otpor. Vo|stvo doma}e ekipe usledilo je u 36.minutu kada je Tre{wi} sa leve strane uputio nisku loptu u protivni~ki {esnaesterac, utr~ao je Tandari i preciznim {utompogodiodesnidowiugao. Drugipogodakplodjelepeakcijekojujepolevojstranizapo~eoCrkvewakov,naba~enuloptu Luka~ je prosledio Tre{wi}u koji volej udarcem postavqa kona~anrezultat. M.Mitrovi}

Proleter-Jadran 7:0(1:0) WEGO[EVO: Stadion Proletera,gledalaca300,sudija:Lazi} (Bajmok). Strelci: Stani} u 37.55.i57.Panovi}u62.i84.Davidovi} u 63. i 78. minutu. @uti kartoni:Radi}(Proleter),aBorilovi}, @muki}, Vojni}, Ku-

Tavankut-Preporod2:1,^antavir - Ba~ka (M) 5:0, Wego{ - Krivaja 2:0, Tisa - Baj{a 2:0, Vinogradar - Ba~ka 1:2,Panonija-Obili}11:1,Proleter -Jadran7:0,Potisje-^oka0:3. 1.Proleter 2.Tavankut 3.Tisa 4.Ba~ka(P) 5.Wego{ 6.Panonija 7.^antavir 8.Vinogradar 9.^oka 10.Preporod 11.Krivaja 12.Jadran 13.Baj{a 14.Potisje 15.Obili} 16.Ba~ka(M)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0

0 15:2 0 9:2 0 6:3 0 6:4 1 6:4 0 15:5 1 8:4 1 6:2 1 6:5 1 3:3 1 3:4 1 1:8 2 4:7 2 3:10 3 2:18 3 0:12

9 7 7 7 6 5 4 4 4 4 4 2 1 1 0 0

zman (Jadran). Crveni karton: Lagator(Jadran)u34.minutu. PROLETER: \or|evi} 7, Jokanovi} 7 (Petkovi}), M. Stani}7,\isalov7,Panovi}8,Radi} 7, ^eh 7, Grbi} 7 (]ulibrk 7), R. Stani} 9, Demowi} 8, Davidovi}8(Medakovi}7). JADRAN: Garda{evi}6,Milanovi} 6 (Kuzman 6), Stani{i}6,B.Vojni}6,I.Vojni}6, Lagator, Borikovi} 6 (Ra~van 6), M. @muki} 6, Z. Vujovi} 6 (Jovi}evi} 6), B. @muki} 7, D. Vujovi}6. S.St.

Suboti^kaliga Zriwski1932-\ur|in1:1,@ednik -Udarnik4:0,Hajduk-Poqoprivrednik8:1,Bratstvo-Du{anSilni3:4, Solid-MalaBosna1:0,LokomotivaBa~ka1901B0:3,Subotica-Elektrovojvodina3:1. 1.Hajduk 2 2.@ednik 2 3.Ba~kaB 2 4.Subotica 2 5.MalaBosna 2 6.Du{anSilni2 7.Solid 2 8.Elektrov. 2 9.Zriwski 2 10.\ur|in 2 11.Lokomotiva 2 12.Udarnik(-3) 2 13.Bratstvo 2 14.Poqoprivr. 2

2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

0 10:1 0 6:1 0 5:0 0 5:1 1 2:2 1 4:5 1 1:2 1 2:4 1 1:3 1 2:5 1 1:4 1 4:5 2 4:6 2 2:10

6 6 6 6 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0

oP[tiNSkaliga-SREMSkaMitRoViCa(PRViRaZRED)

EfikMia snimesari tros-Hajduk4:1(0:0) SREMSKA MITROVICA: Igrali{te Mitrosa, gledalaca 100,sudijaMilanovi}(Ma~vanskaMitrovica).Strelci:Lazi} u 60. i 81. (kiz penala) i Stanki}u76.i87.zaMitros,aMarkoPlav{i}u63.zaHajduk.@utikartoni:Babi}(Mitros),Vasiqevi}, Galeti} (Hajduk). Crvenikarton:Vidovi}(Hajduk). MITROS: Vukovi}8,Alimanovi} 8, Mataruga 8, Mladenovi}8,Babi}8,Pani}8,]iri}8 (Kova~evi} 8), Stanki} 9 (Luki}8),Petkovi}8(Lazi}9),Tubi}8,Petrovi}8. HAJDUK: Vujovi} 6, Mari~i}6,MarkoPlav{i}7,Babi} 6,MarioPlav{i}7,Vidovi}6, Manev 7 (Galeti} 7), Zeqkovi} 6,Kqaji}6,Vasiqevi}7,Cvjeti}7(Nenadovi}6). Tek u nastavku mesari su pokazalisvojepravolice.Igrali suefikasno,slavilisuvisokim rezultatom, mada su mogli posti}ibarjo{dvatrigola. R.Petkovi}

No}aj-Fru{kogorac 4:1(2:1) NO]AJ: Igrali{te No}aja, gledalaca 50, sudija Dobri} (Jarak).Strelci: Ivi} u 7, Vu~enovi}u15,Ogwenovi}u49.iSavi} u75.minutuzaNo}aj,aBojani}u 38.minutuzaFru{kogorac. NO]AJ: Ugqe{i} 7, @ivkovi} 7, Vu~enovi} 7 (Savi}), Gospovi}7(Bugarski),Zackalicki 7,Simi}8,\uri}8,Ivi}8,Stepanovi}7,M.Vu~enovi}7,Ogwenovi}7. FRU[KOGORAC: V.Trni}6, Leki} 6, Vukojevi} 6, Vukmir 6, T. Grabi} 6 (D. Grabi} 6), Savinovi}6(Duki}6),@.\ori}6,I. \ori} 6,M. Trni} 6, Malba{i} 6(Bojani}7),K.Grabi}6. UtakmicajebilauznakuNo}ajaca. Da su sve {anse iskori-

stili kona~an rezultat bi bio dvocifren. N.ogwenovi}

borac(VR)-Sremac 3:3(0:0) VELIKIRADINCI: Igrali{teBorca,gledalaca150,sudija Duji} (Sremska Mitrovica).Strelci. Plemi} u 48, 60. i 88.(izpenala)zaBorac,aSimovqevi} u 53. (iz penala) i 79. i N.Gvokau83.minutuzaSremac. @uti kartoni: \uri~i}, Dejanovi}, Tomi}, Nedi}, Cerovac, Peri}(Borac),N.Gvoka,@ivanovi},Jan~i}(Sremac).Crveni karton:Suboti}(Borac). BORAC: Radosavqevi}6,Dejanovi} 6, Peri} 7, Suboti} 6, Kova~evi} 7, Roki} 6, Cerovac 7,Te{anovi}7(Nedi}6),Mili~i} 6 (Ostoji} 7), \uri~i} 6 (Plemi}8),Tomi}7. SREMAC: Jan~i}6,D.Mari~i}6(Gruji}7),M.Gvoka7,Petrovi}7,N.Gvoka7,Mocowa6 (Trifunovi} ), Simovqevi} 8, @ivanovi} 7, A.Mari~i} 7, BranislavDani~i}7(BojanDani~i}7),Tomi}7. Susret starih rivala zavr{io se podelom bodova u izjedna~enojiravnopravnojigri. b.la}arac

borac(R)-Sloga(Z) 2:0(2:0) RADENKOVI]: Igrali{te Borca,gledalaca150,sudijaMale{evi}(La}arak).Strelci:Jovanovi} u 18 .i Mijatovi} u 24. minutu. @uti kartoni. @. Vladisavqevi}, J. Vladisavqevi} (Borac), Kne`evi}, Karakli}, Belamarkovi}(Sloga). BORAC: Joki} 7, Milutin Vladisavqevi}7,Jezdi}7,Rudi} 8,Sam~evi}7,Jankovi}8,J.Vladisavqevi}7(Stanisavqevi}8), MarkoVladisavqevi}7,Mijato-

VELIKI RADINCI: Borac-Sremac 3:3,NO]AJ:No}aj.Fru{kogorac4:1,RADENKOVI]:Borac-Sloga(Z)2:0,SREMSKA RA^A: Srem-Bosut 0:1, SREMSKA MITROVICA: Mitros-Hajduk 4:1.Sloga iz^almejebilaslobodna. 1.Borac(VR) 2.Borac(R) 3.Sremac 4.Bosut 5.Mitros 6.No}aj 7.Hajduk 8.Sloga(Z) 9.Sloga(^) 10.Srem 11.Fru{kogorac

2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2

5:3 2:0 5:4 1:0 4:1 4:2 5:5 1:2 1:2 1:5 1:6

4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0

vi} 7 (Vukojevi} ), @. Vladisavqevi}8,Jovanovi}8. SLOGA: Andonovi}6,Dobo6,Petri}6,Karakli}6,Mira`i}7,Kne`evi}6,Vuga6(Jefti}6),^iki}6, Ani~i}6(M.Ili}6),Z.Ili}6,Belamarkovi}6(Vida~kovi}). GostiizZasavicenajavqivalisigurnupobedu,me|utim,doma}itimihjetolikonadigrao da je kona~an rezultat suvi{e mali. M.Rudi}

Srem-bosut0:1(0:0) SREMSKARA^A: Igrali{te Srema, gledalaca 200, sudija Gojkovi}(Grgurevci).Strelac:S.Sedlarevi} u 53. minutu. @uti kartoni: D. Dragi}, D. Sedlarevi}, Bogdanovi}(Bosut). SREM: Mitrovi}6,\.Milovanovi}8,[upuri}6,Raji}7(B.Jovi} 7), Bogdanovi} 6, Ostoji} 7 (Jevi}7),M.Jovi}6,Trivuni}8, [ivoqicki6,Marijanovi}7,Vi}enti}5. BOSUT: Jefti}7,N.Sedlarevi}7,Gli{i}7,Damjanovi}7,D. Sedlarevi}8,Drakuli}7,Bogdanovi}8,Obradovi}8,S.Sedlarevi}8,P.Dragi}7(Zari}),D.Dragi}7. Steva Sedlarevi} je iskoristio gre{ku doma}e odbrane i sa svega dva metra lako plasirao loptuumre`uiznena|enoggolmanaMitrovi}a. R.go.


SPORT

dnevnik

19

utorak4.septembar2012.

NOVOSADSKA LIGA

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Veterannajboqi

Prevedenzatre}upobedu

Sremac - ^enej 1:4 (0:1) ^EREVI]: Igrali{te Sremca, gledalaca 100, sudija: Markovi} (Veternik). Strelci: Miqkovi} u 90. za Sremac, a Vilotijevi} u 42. Dragin u 48. Kuburi} u 79. i Ja}imovski u 80. minutu za ^enej. SREMAC: Dragi} 5, Roguqi} 5, Repi} 6, Vaji} 6, Gruji} 5, Stojkovi} 5, Pavlovi} 6, Krakanovi} 6 ([najder 5), Kobzarov 6 (Tot 5), Miqkovi} 6, Adamek 6. ^ENEJ: Dardan 7, ]ur~i} 7, Ostoji} 7 (Leti} 7), Zeqkovi} 8, Krsti} 8, Dragin 8, Salonski 7, Vilotijevi} 9 (Kuzmanovi} 7), Milo{ev 8, Kudri} 8, Ja}imovski 7 (Kostatinov 7). Mlada ekipa Sremca samo u prvom poluvremenu uspela je da parira iskusnoj ekipi sa ^eneja. U drugom delu dominirali su gosti predvo|eni veteranom Neboj{om Vilotijevi}em. B. Star~evi}

@elezni~ar - Borac 3:3 (1:1) NOVI SAD: Igrali{te @elezni~ara, gledalaca 100, sudija: Joksovi} (Novi Sad). Strelci: Burai u 30. Haxi u 57. i 60. za @elezni~ar, a Mesaro{ u 26. 73. i 89. minutu za Borac. @uti kartoni: Peri}, Mesaro{, Hamzi} (Borac). @ELEZNI^AR: Stojanov, [ebez (Avramovi}), Binai, Stoji~i}, Strajin, Gvozdenovi}, Burai, Nothof, Bali~evi}, Haxi, Dimitri}. BORAC: Ivanovi} (Gli{i}), Kalu{evi}, Vojnovi}, Ga{parevi}, Peri}, Andri}, Mesaro{, Miladinovi}, Sokanovi}, Ne{i}, Simi} (Hamzi}). Fudbaleri @elezni~ara propustili su priliku da protiv ekipe iz Rakovca zabele`e prvu pobedu. U tim namerama spre~io ih je trostruki strelac Mesaro{. M. Po.

Kabel - Petrovaradin 1:0 (1:0)

NOVISAD:@elezni~ar-Borac3:3,BANO[TOR:ProleterSusek5.9.2012.,^EREVI]:SremacBeomal-^enej1:4,SIRIG: Sirig-Slavija0:3,FUTOG:Futog-Fru{kogorac1:5,LEDINCI:Vinogradar-Tatra4:1,BEGE^:Ba~ka-Mladost3:2,BUDISAVA: Dinamo - Fru{kogorski partizan1:1. 1.Slavija 3 2.Fru{kog. 3 3.Fr.partizan 3 4.Susek 2 5.Ba~ka 3 6.Futog 3 7.Proleter 2 8.^enej 3 9.Vinogradar 3 10.Borac 3 11.Tatra 3 12.Mladost 3 13.Dinamo 3 14.@elezni~ar 3 15.Sirig 3 16.Sremac 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0

0 13:3 0 9:1 0 7:3 0 6:0 1 8:6 1 5:6 0 9:3 1 6:5 1 5:4 1 7:10 2 6:8 2 3:6 2 2:8 2 5:13 3 2:9 3 2:10

9 9 7 6 6 6 4 4 4 4 3 1 1 1 0 0

Ba~ka - Mladost 4:2 (2:0) BEGE^: Igrali{te Ba~ke, gledalaca 100, sudija: Radulovi} (Novi Sad). Strelci: Pa{}an u 41. Le|anac u 45. i 92. Jurki} u 91. za Ba~ku, a Samarxija u 52. i 75. minutu za Mladost. @uti kartoni: Kravi} (Ba~ka), Maksimovi} i Samarxija (Mladost). BA^KA: Todori} 7, Gajdobranski 7, Piva{ 6 (Pavlov 7), Borowac 7, Kravi} 7, Tancik 7, Pa{}an 7, Peri{i} 7, Le|anac 9, Radowi} 7 (Jurki} 7), Ti{ma 7 (Rakita). MLADOST: Ivani{evi} 6, Paro{ki 6, Deli} 6, Jani} 6, Staji} 6, Bawanin 5, Toprek 5 (Samarxija 7), Papi} 6, Stani{i} 5, Maksimovi} 6, Ivanovi} 5 (Mitrovi} 6).

BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 100, sudija: M. [avija (Veternik). Strelci: Perduh u 78. za Dinamo, a Amixi} u 82. minutu za Fru{kogorski partizan. @uti kartoni: Mi{ki}, Pintek, Mitri} i Pa}uk (Dinamo). Ili}, Makivi}, V. Vukovi} (Fru{kogorski partizan). Crveni karton: V. Devi} (Fru{kogorski partizan). DINAMO: Kova~evi}, Maquri}, Mi{ki}, Pintek, Halavawa, Milo{evi}, Ni. Tepi}, Stani} (Perduh), Mitri} (Ne. Tepi}), Pa}uk, Kotuqa~. FRU[KOGORSKIPARTIZAN: M. Vukovi}, D. Devi}, Bo`i}, @ivkovi}, Ili}, Kudri}, V. Devi}, Peri} (Makivi}),

GolmanTodori}interveni{eisprednapada~aMladosti

Futog - Fru{kogorac 1:5 (0:0) FUTOG: Igrali{teFutoga, gledalaca 150, sudija Tomi~i} (NOvi Sad), strelci: Topoli} u

znost odbrane doma}ih kaznili drugim golom. L. Ki{

Veternik - Ba~ka (\) 1:1 (0:1) VETERNIK: Igrali{te Veternika, gledalaca 150, sudija: Fa|o{ (Selen~a). Strelci: Nogo u 90. za Veternik, a Jankovi} u 10. minutu za Ba~ku. @uti kartoni: Da{i}, Vu~kovi}, Gaji}, Pekez, ^alija (Veternik), a Todi}, Samolovac (Ba~ka). Crveni karton: ^alija (Veternik). VETERNIK: Atlagi} 7, Kara} 6 (\uri} 7), Pekez 7, Alavawa 7, Vu~kovi} 6 (Tomi} 7), ^alija 7, Om~ikus 7, Da{i} 6, \oki} 8, Gaji} 6, Bjeli} 8 (Nogo). BA^KA: Mari} 8, Todi} 7 (]iri} 7), Samolovac 7, Si.

Seniori

vu, ali ne i prave prilike iz kojih bi se mogla zatresti mre`a Ba~kopalan~ana. Upornost je nagra|ena u samom fini{u kada se Martin Jovanovi} odli~no sna{ao pred golom \urkovi}a i glavom iz neposredne blizine smestio loptu u mre`u gostiju. J. Len|er

TSK – Borac ([) 1:0 (0:0) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 300, sudija: Milovi} (Vrbas), strelac: S. Rosi} u 67. minutu. @uti kartoni: M. Rosi} (TSK), Mihajlovi}, Radi}, M. Ris (Borac). TSK: Petkovi} 7, Male{evi} 6, Mandi} 7, Daki} 7, Varga 7, Gajica – (Kozomora 7), Kova~evi} 7, Stojanovi} 6 (Rabqenovi} - ), M.

47. za Futog, a Trivunxi} u 50. Joksimovi} u 52. i 62. Pavlica u 73. i Stani} u 89. za Fruskogorac. @uti kartoni: Radovi}, Topoli} i Buq (Futog), Pavlica (Fru{kogorac). Crveni karton: Latinovi} (Futog). FUTOG: Ribi}c 4, Radovi} 6, Qubi~i}-Miji} 5 ( Male{), Liwa~ki 5, Bo{ko Trojanovi} 5, Buq 5, Latinovi} 5, Ble{i} 5, ^ekovi} 6 (Stevanovski ), Topoli} 6, Bojan Trojanovi} 7. FRU[KOGORAC: Stanki} 7 (Borojevi} 6 ), Joksimovi} 7, Kukuruzovi} 6, Male{evi} 6, Perovi} 6, Stani} 6, Vojnovi} 6 ( Luki}), Pavlica 6, Trivunxi} 7, M. Luki} ( Cvetkovi}.) Sudija Tomi~i} sa svojim pomocnicima pokvario je me~ u Futogu. Pravio je gre{ke, slabo procewivao ofsajde, ulazio je u nepotrbne rasprave sa igra~ima. D. \urikin

Dinamo - Fru{kogorski partizan 1:1 (0:0)

Uzbudqiva utakmica u Bege~u. Gosti igrali, a doma}i davali golove. Napada~i Mladosti propustili su nekoliko prilika. Kazna je stigla u fini{u prvog poluvremena dva {uta u gol uputili su doma}i i oba zavr{ila u mre`i Ivani{evi}a. I u nastavku gosti su bili nadmo}niji i sa dva gola Samarxije izjedna~ili. Kad se o~ekivao potpun preokret bilo je i sme{nih proma{aja. U nadoknadi Le|anac je zape~atio sudbinu gostiju. D. Ivani}

NOVISAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 250, sudija: Stoji} (Novi Sad). Strelac: Preveden u 37. minutu. @uti kartoni: Zamaklar (Kabel), a Todorovi} (Petrovaradin). KABEL: \urikin 8, Bubwevi} 8, Radoji~i} 7, Preveden 8 (Beri} 7), Krsti} 7, Celin 7, Uzelac 7, Zamaklar 7, [ijan 7 (Stani}), Sekuli} 7, Mijin 7 (Ha|inac). PETROVARADIN: S. Lali} 7, Tati} 6 ([arac 7), Todorovi} 7, Jankovi} 6, Kerkez 7, Mom~ilov 7, Dragin 7, \or|evi} 7, Spaji} 7 (Prusac), Novkovi} 7, S. Lali} 7 (Jankovi} 7). Protiv ~vrste ekipe Petrovaradina kabelovci su morali da ulo`e puno truda kako bi do{li do tre}e jesewe trojke. U

Amixi}, V. Vukovi} (Grubi{i}), [imulija. Mnoge neda}e sna{le su fudbalere Fru{kogorskog partizana u duelu s Dinamom u Budisavi, ali uspeli su da osvoje bod na vru}em terenu. Utakmica je bila prili~no dinami~na i u 78. minutu doma}i su poveli golom Nikole Perduha. Nisu se Bukov~ani predavali. Iako su u 79. minutu ostali s igra~em mawe, po{to je sudija Marko [a vi ja is kqu ~io Vla di mi ra Devi}a zbog prigovora, a samo minut kasnije Vladimir Vukovi} je odnet u bolnicu, gosti su uspeli da izjedna~e i ostanu nepora`eni u prva tri kola. Gol je postigao iskusni Branislav Amixi}.

ZMAJEVO: Obili} - Jedinstvo 1:2, BA^: Tvr|ava - Vojvodina2:1,VETERNIK:Veternik - Ba~ka 1923 1:1, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Metalac-Futog 1:0, NOVI SAD: Kabel - Petrovaradin 1:0, BA^KO DOBRO POQE: Sutjeska - Hercegovac 1:0, VRBAS: Vrbas-Starigrad1:0,TEMERIN:TSK-Borac([)1:0.

1.Kabel 2.Sutjeska 3.Jedinstvo 4.Vrbas 5.Vojvodina 6.Petrovar. 7.Omladinac 8.Tvr|ava 9.Ba~ka 10.Obili} 11.Veternik 12.Borac([) 13.TSK 14.Metalac 15.Hercegovac 16.Starigrad

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 2 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 2

9:1 6:3 6:4 4:2 5:4 2:2 2:2 6:7 6:9 8:6 1:1 4:6 2:4 3:4 1:5 1:6

9 7 7 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1

Omladinci

Obili} - Jedinstvo 2:2, Tvr|ava - Vojvodina 0:3, Veternik-Ba~ka1:2,Omladinac - Metalac 2:1, Kabel - Petrovaradin1:2,Sutjeska-Hercegovac1:1,Vrbas-Starigrad 2:0,TSK-Borac([)1:0.

1.Vojvodina 2.TSK 3.Omladinac 4.Borac([) 5.Kabel 6.Metalac 7.Ba~ka 8.Sutjeska 9.Veternik 10.Petrovar. 11.Tvr|ava 12.Vrbas 13.Obili} 14.Hercegovac 15.Jedinstvo 16.Starigrad

Mijin(Kabel)uduelusKerkezom(Petrovaradin)

prvom poluvremenu su diktirali tempo, stvorili nekoliko prilika, od kojih je jednu u zaslu`eno vo|stvo pretvorio Preveden. Brzonogi Sekuli} oslobodio se ~uvara, a Preveden pored uspavane odbrane gostiju je klize}im startom poslao loptu u mre`u. Na po~etku drugog poluvremena su kabelovci stvorili nekoliko odli~nih prilika da re{e pitawe pobednika i utakmicu mirno privedu kraju. Me|utim, posledwih 20 minuta pripalo je momcima trenera Zorana Rwaka. M. Po.

Obili} - Jedinstvo 1:2 (1:0) ZMAJEVO: Stadion u rekreacionom centru, gledalaca oko 150. Sudija Mudrini} (B. Palanka). Strelci: Rodi} u 3. za Obili}, a Bo{wakovi} u 48. Anu{i} u 79. minuitu za Je din stvo. @u ti kar to ni: Spasi}, Divjak, Rodi} (Obili}), Bo{wakovi}, Pupavac, Ma ti}, Mek te ro vi} (Je din stvo). OBILI]: \urovi} 7, Mar~eti} 6, Spasi} 6 (Bukvi} 7), Ninkov 7, Rodi} 7, Divjak 6, ]etkovi} 7, M. Kobilarov 6, N. Kobilarov 7 ( Krsti} 7), Grijak 7. JEDINSTVO: Mati} 7, \eki} 6, Pupavac 6, Lisica 7, Saveqi} 7, Vuleti} 6 (Lalovi} 7), Male{evi} 6 (Uzurov), Baki} 7 ([otra 7), Bo{wakovi} 7, Mekterovi} 6, Anu{i} 7. Obili} je ve} u tre}em minutu golom Rodi}a nagovestio totalnu ofanzivu. Usledila je se ri ja sto po stot nih {an si ali gol Rumen~ana kao da je bio za~aran, lopta jednostavno nije htela u mre`u. U drugom poluvremenu Zmajev~ani su izgubili ravnote`u na terenu {to su gosti ve{to ko ri sti li i kon tra ma ugro`avali \urovi}ev gol. U 48. minutu Bo{wakovi} je poravnao rezultat. U fini{u gosti su stvorili nekoliko {ansi, a u 79. minutu neopre-

Trivunovi} 7, Kalajxi} 7, Radanovi} 7, To{i} 6 (Markovi} 6), Vujovi} 6, Mati} 6 (Ostojin 7), D. Trivunovi} 8, Jankovi} 8. Ni u drugoj utakmici kod ku}e Veterni~ani nisu ostvarili pobedu, {ta vi{e borili su se i na kraju izborili za bod. Uzrok tome je {to su za protivnika imali nadahnutu ekipu iz \ur|eva predvo|enu neuhvatqivim Du{kom Trivunovi}em i Jankovi}em koji su nakon vo|stva u 10. minutu imali nekoliko prilika da re{e pitawe pobednika. U nastavku su doma}i krenuli svim silama ka golu odli~nog Mari}a koji je odolevao sve do posledweg minuta, a najpovoqnije {anse nisu iskoristili \oki} i Bjeli}, a ovaj drugi je pogodio i pre~ku. Bod je izboren nakon kornera Pekeza, na pravom mestu u gu`vi se najboqe sna{ao rezervista Nogo koji je u igru u{ao u posledwih 10 minuta. M. Po.

Vrbas - Stari grad 1:0 (0:0) VRBAS: Stadion kraj [lajza, gledalaca 130, sudija: Kolakovi} ([ajka{), strelac: Jovanovi} u 90. minutu. @uti kartoni: Pekovi}, Radulovi} (OFK Vrbas), Bulatovi}, \urkovi}, Zelen (Stari grad). OFK VRBAS: Jovi~i} -, Ju{kovi} 7, Resanovi} 7, Stijepovi} 7 (Jovanovi} 7), S. Vasiqevi} 7, Radulovi} 7, Pekovi} 7, Kirti 7 (Gagovi} 6), Baj~eti} 7, Ma}i`enski 7, Bodowi 6, (Tepav~evi} 7). STARI GRAD: \urkovi} 7, Bogunovi} 6, Trifunovi} 7, Mustafovi} 6, ]uk 6, Zelen 7, Markovi} 6, Bulatovi} 6, Miti} 6, Famili} 6, Trivunovi} 7. Gosti su do{li sa namerom da ne prime gol i bili su na domak ciqa posle maestralnog simulirawa i vaqawa po terenu. Gol koji su primili u posledwim trenucima igre je i najboqa kazna za svu dekadenciju fudbalske igre, koju su prikazali na stadionu kraj [lajza. Vrba{ani su tokom celog susreta imali terensku inicijati-

Foto:D.Ivani}

Rosi} 6 ([ere{ - ), S. Rosi} 8, Xepina 7. BORAC([): Subi} 7, Radi} 6, Mihajlovi} 6, Radoj~i} 7, Mili}evi} 7 (Igra~ev - ), B. Ris 7, Stanojevi} 6 ([vedi} 7), M. Ris 7, Veselinovi} 6 (Prugi} 6), Ze~evi} 7, Rogi} 6. Posle dva poraza na gostovawima, Temerinci su do{li do daha, a minimalnu i zaslu`enu pobedu, re`irao je Sr|an Rosi}. Mladi centarfor, odli~no se sna{ao kod druge stative, nadmudrio ~uvare i krunisao asistenciju Slobodana Xepine, iz kornera. Najboqu priliku da pove}a kapital, nije iskoristio kapiten Tama{ Varga, po{to je uzdrmao pre~ku. Gosti iz [ajka{a, u 45. minutu, zatresli su mre`u, preko Branislava Risa, ali je pogodak poni{ten, zbog ofsajda. M. Meni}anin

Sutjeska – Hercegovac 1:0 (0:0) BA^KODOBROPOQE: Stadion kraj Su{are , gledalaca 200.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

0 14:1 0 10:1 0 9:1 1 8:2 1 7:3 1 7:3 1 6:4 1 7:6 2 6:7 2 4:7 2 2:7 2 3:10 2 4:10 2 1:8 2 2:12 3 3:11

9 9 9 6 6 6 6 4 3 3 3 3 1 1 1 0

Sudija: Jurkovi} (Petrovaradin). Strelci : Drin~i} u 60. mi nu tu. @u ti kar to ni: Zorzi} za Sutjesku , a Horvati}, \or |e vi} i Bje li ca za Hercegovac. SUTJESKA: Ga{ovi} 7, Kosti} 7, Eri 7, Drin~i} 8, Rodi} 7, Mirkovi} 7, @ugi} 7, Peji} 7, (Jaki} 7), Obradovi} 7, (Koji~i} 7), Cicmil 7, (@i`i} 7), Zorzi} 7. HERC EG OV AC: Lu ka~ 6, Korte{ 5, Hrwez 5, (Bjelica 6), \or|evi} 5, Babi} 5, Horvati} 6, Smaji} 5, Nov~i} 5, Tri vu no vi} 6, (Ne {ko vi} -) Siv~evi} 6, Vujovi} 6. ^etu Laza Grubora ne mo`e da za u sta vi ni mno go tvr |i bunker, nego ovaj kojeg su postavili gosti iz Gajdobre. Od prvog zviduka sudije fijukalo je sa svih strana oko gola Luka~a. Bunker gostiju je odolevao do 60. minuta. Trener gostiju Vujinovi} je prevideo da doma}i u sastavu imaju Dragana Drin~i}a koji je bombom sa nekih 20 metara savladao golmana gostiju i re{io pitawe pobednika. I. Vukovi}

BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

SilniPalan~ani Krila Krajine – Ba~ka 3:0 (2:0) BA^KAPALANKA: Stadion SRC Tikvara, gledalaca 70, sudija, o Kantar (Ba~ka Palanka), strelci, G. Kne`evi} u 8, Beqanski u 31. i Merwik u 85. minutu. @uti kartoni, ^axi} (Krila Krajine), @igi} (Ba~ka). KRILAKRAJINE: @ori} 7, Ranisavqevi} 7, Bo`i} 7 (Majki} -), ^axi} 7, Erak 8, Bubalo 7, S. Kne`evi} 7 (Jovanovi} -), G. Kne`evi} 7 (\ilas -), Maletin 7, Beqanski 8, Merwik 7. BA^KA: ]ulibrk 6, Babi} 6, Markovi} 6, \akovi} 6, Toji} 6, [imun 5 (Jak{i} 6), Paetkovi} 6, Toji} 6, Kresoja 6, Babi} 6, @igi} 6. Va~kopalan~ani su imali znatno vi{e od igre. Igrali su organizovanije, anga`ovanije i efikasnije i zaslu`eno stigli

Krila Krajine - Ba~ka 3:0, Slavija - Krivaw 4:1, Ba~ki Hajduk-Budu}nost2:3,Budu}nost-Kara|or|evo2:1,Vojvodina-Soko3:1.

1.Vojvodina 2 2.Slavija 2 3.Budu}nost 2 4.Kr.Krajine 2 5.Magli} 1 6.Soko 2 7.Kara|or|evo2 8.Budu}nost 2 9.Kulpin 0 10.B.Hajduk 2 11.Krivaw 1 12.Ba~ka 1

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2

5:2 7:4 6:5 4:2 3:1 3:3 3:3 2:3 0:0 3:5 1:4 1:6

6 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0

do pobede. Doma}i fudbaleri su pored tri postignuta gola, imali jo{ nekoliko prilika za postizawe golova, pa su Despotovqani kad se sve sabere, jo{ i dobro pro{li. M. \. Kremenovi}


20

svet

utorak4.septembar2012.

dnevnik

DALISUSPASILA^KIFONDOVIEUUSKLADUSNEMA^KIMUSTAVOM

UKRATKO

Sudwi dan za evro 12. septembar

Po`ar u avionu, 11 povre|enih BERLIN: Najmawe 11 putnika je povre|eno kada je, pri sle ta wu na aero drom Keln /Bon, u avionu koji je leteo za Tursku izbio po`ar ~iji se uzroci jo{ ispituju. - Imamo sedmoro lak{e i ~etiri te`e povre|ena putnika , rekao je portparol aerodroma Keln/Bon nema~kim medijima, navode}i da je re~ o trovawu dimom i da su povre|eni putnici zbrinuti. U avionu je, navode mediji, bilo 186 putnika i oni su odmah eva ku i sa ni. Put ni ci, uglavnom Turci, napustili su avion preko stepenica, a vatrogasci i prva pomo} su bili na pisti. Avion iz Ha no ve ra je u skladu s redom letewa sleteo u Keln i trebalo da posle leti za Gazijantep u Turskoj.

Poziv na bojkot Izraela JOHANESBURG: Studenti sa Uni ver zi te ta Vi tva ter srand u Ju`noj Africi odlu~ili su da pokrenu akademski bojkot Izraela u znak solidarnosti s Palestincima. Univerzitetski savet studena ta po zvao je u da na {wem saop{tewu na trenutno preispi ti va we svih aka dem skih, fi nan sij skih i kul tur nih veza sa izra el skim in sti tucijama. Univerzitet Vitvatersrand drugi je ju`noafri~ki univerzitet koji se odlu~io na aka dem ski boj kot Izra e la. Univerzitet u Johanesburgu je pro{le godine prekinio sve veze sa izraelskim Univerzitetom Ben-Gurion. Vlada Ju`ne Afrike je pre tri meseca naqutila izraelske vlasti kada je izdala uputstvo da se roba koja se uvozi iz jevrejskih naseqa na Zapadnoj obali ne ozna~ava kao roba proizvedena u Izraelu. Mnogi Ju`noafrikanci poistove}uju na~in na koji Izrael tretira Palestince sa progonom crna~kog stanovni{tva u vreme aparthejda.

BERLIN: Kada se u budu}nosti pojave kwige o istoriji evra, 12. septembar 2012. bi mogao da bude jedan od najzna~ajnijih datuma u istoriji ove jedinstvene valute. Tog dana }e osam sudija nema~kog Ustavnog suda zakora~iti u sudnicu jugozapadnog nema~kog grada Karlsrue kako bi odlu~ili da li nema~ki predsednik Joakim Gauk mo`e da usvoji zakon o uspostavqawu kqu~nih sredstva evrozone za borbu protiv du`ni~ke krize. Nema~ki parlament je ve} krajem juna dvotre}inskom ve}inom usvojio Evropski stabiliza-

cioni mehanizam (ESM) i Evropski fiskalni pakt. Me|utim, Gauk je odlo`io okon~awe procesa ratifikacije zbog protivqewa ultralevi~arske „Linke” partije, udru`ewa gra|ana pod nazivom „Vi{e demokratije” i Hri{}ansko-socijalne unije Petera Gauvejlera. Oni tvrde da ESM - trajni spasila~ki fond Evropske unije od 500 milijardi evra - i fiskalni pakt nisu u skladu sa nema~kim ustavom. Najve}a evropska ekonomija bi usvajawem ESM-a direktno izlo`ila nema~ke javne finasije neograni~enim rizicima. Osim to-

ga, kriti~ari tvrde da ESM kr{i klauzulu Ugovora iz Mastrihta prema kojoj se ne smeju dodeqivati paketi pomo}i. Nema~ka je pristala da se odrekne evra pod uslovom da zona nove valute ne vodi direktnoj ili indirektnoj podeli duga wenih ~lanica. ESM, koji }e zameniti privremeni Evropski fond za finansijsku stabilnost, trebalo je da po~ne da deluje od 1. jula, ali mu je za normalno funkcionisawe potreban nema~ki novac, zbog ~ega wegov opstanak zavisi od odluke nema~kog Ustavnog suda. (Tanjug)

NASTAVAKKRVOPROLI]AUSIRIJI

Vojska bombardovala zgrade u Alepu ALEP: Najmawe 18 qudi, ukqu~uju}i {est `ena i dvoje dece, poginulo je ju~e u vazdu{nom napadu sirijskih snaga bezbednosti na grad El Bab u severnoj provinciji Alep. Me|u `rtvama su jedan de~ak i devoj~ica”, rekao je direktor sirijske Opservatorije za qudska prava Rami Abdel Rahman dodaju}i da su oni poginuli u bombardovawu zgrade u kojoj su prona{li uto~i{te. Vazdu{ni udar na El Bab usledio je posle serije napada re`imskih snaga na gradove i sela u toj provinciji, u nastojawu da prekinu linije kojima se pobuwenici snabdevaju u Alepu. Sirijska vojska izvela je napade i na nekoliko ~etvrti u gradu Alepu, viPro{le sedmice stradalo 1.600 qudi {e od {est sedmica po{to je predsednik Ba{ar el Asad najavio da }e se za ekonomsku vu razgovora sa aktivistima i o~evicima ubistava, prestonicu zemqe voditi „bitka nad bitkama”. Unicef je naveo da me|u stradalima ima i dece. „Tokom pro{log meseca bilo je masovnih ubiDr`avna agencija Sana prenela je da je vojska zastava, a re`im je nastavio opse`ne operacije kaplenila veliku koli~inu naoru`awa i municije od ko bi ugu{io pobunu”, izjavio je aktivista Omar pobuwenika u Alepu, preneo je AFP. Vojska je, takoIdilbi iz Lokalnog koordinacionog komiteta. |e, uni{tila odre|eni broj kamioneta opremqenih Kqu~ni preokret desio se u avgustu kad su Asapu{komitraqezima u ~etvrti Kafr el Hamra, na sedove snage, prvi put od po~etka krvoproli}a, vernom ulasku u Alep. Unicef je ranije saop{tio da po~ele da izvode vazdu{ne udare. Prema Opservaje samo tokom pro{le sedmice ubijeno 1.600 qudi, toriji, vi{e od 26.000 qudi je ubijeno u sukobima {to je najve}i sedmodnevni bilans `rtava od po~etu Siriji od marta pro{le godine. ka krvoproli}a. Prema podacima dobijenih na osno-

SAD poja~avaju pritisak na Iran WUJORK: SAD `ele da poja~aju pritisak na Iran kako bi ga navele na ozbiqne pregovore i tako izbegnu opasnost od izraelskog napada na iranska nuklearna postrojewa. Pozivaju}i se na neimenovane vojne izvore, list „Wujork tajms” pi{e da }e SAD ovog meseca sa vi{e od 25 drugih zemaqa u~estvovati u najve}im do sada vojnim ve`bama razminirawa u Persijskom zalivu ~iji je ciq da se Iranu stavi do znawa da }e svaki wegov poku{aj da blokira isporuke nafte kroz moreuz Ormuz nai}i na odlu~no protivqewe. Teheran bi mogao da bude izazvan i odgovori na even-

tualni izraelski napad na iranska nuklearna postrojewa, minirawem Zaliva kroz koji se transportuje oko 40 odsto nafte u svetu. Ameri~ki list tako|e pi{e da Va{ington nastoji da u narednih nekoliko meseci dostavi novi radarski sistem Kataru ~ime }e biti kompletirani ve} postavqeni sistemi u Izraelu i Turskoj u ciqu {irokog opsega antiraketne odbrane. Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navela je u ~etvrtak u izve{taju da je Iran i pored me|unarodnih sankcija udvostru~io kapacitete oboga}ivawa uranijuma.

Po pisawu lista, ameri~ke i izraelske obave{tajne agencije razmatraju novu operaciju poput one iz 2010. godine kada je kompjuterskim virusom zara`ena iranska mre`a centrifuga koja proizvodi oboga}eni uranijum. Namera je da se izraelskim liderima ponudi alternativno re{ewe za vojnu intervenciju koja bi verovatno mogla da izazove novi rat na Bliskom istoku, pi{e „Wujork tajms”. Izraelski premijer Bewamin Netanijahu izrazio je prekju~e `aqewe zbog odsustva „jasne crvene linije” u me|unarodnoj zajednici prema iranskom nuklearnom programu.

SEVERNA IRSKA

Neredi prerasli u sukob protiv policije BELFAST: U me|uverskim je u Severnoj Irskoj Xorx Klark. neredima u Belfastu povre|eno Situacija se smirila rano ju~e je oko 47 policajaca, saop{tila ujutro, oko dva sata po lokalnom je policija. Lojalisti iz prote- vremenu. stantske zajednice poku{ali su da spre~e nedeqnu {etwu katoli~kih republikanaca da bi ne{to kasnije i jedni i drugi napali policiju koja je poku{ala da ih razdvoji. Oni su policiju ga|ali ciglama, molotovqevim koktelima i pirotehnikom. ^etiri policajca sme{tena su u bolnicu, dok je 43 dobilo pomo} zbog lak{ih povreda, navodi AFP. „Qut sam i tu`an zbog to- Na policajce ciglama, molotovqevim ga {to su moji policajci ta- koktelom i pirotehnikom ko napadnuti. Svaki sat nereda u U me|uverskim sukobima izmeSevernoj Irskoj ne ugro`ava sa- |u katolika i protestanata u Semo `ivote qudi ve} umawuje i po- vernoj Irskoj, koji su uglavnom verewe u na{u zajednicu i tro{i okon~ani mirovnim sporazumom ogromne koli~ine novca koji bi 1998. godine, tokom godina je pobilo boqe potro{iti na {kole i ginulo oko 3.500 qudi. I pored bolnice. Nasiqe ne mo`e biti sporazuma, nemiri i daqe sporare{ewe”, izjavio je {ef polici- di~no izbijaju.

JEMEN

Gre{kom ubijeno 14 civila SANA: Jemenski vojni zvani~nici saop{tili su da su u napadu borbenih aviona gre{kom pogo|ena vozila u kojima su bili civili i da je, tom prilikom, poginulo 14 osoba, me|u kojima su bile `ene i deca. Napadi u mestu Rada, u provinciji Bajda, izvedeni su na osnovu pogre{nih obave{tajnih podataka da su putnici bili pripadnici Al Kaide. Raketama su pogo|ena dva vozila u kojima su bili lokalni stanovnici, koji su se vra}ali u svoja sela. Plemenski {eik Ahmed Ali izjavio je da su me|u poginulima tri deteta i tri `ene. Jemen, uz pomo} Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, sprovodi akcije protiv pripadnika Al Kaide, koji su sve aktivniji u toj zemqi. SAD redovno izvodi napade bespilotnim letelicama na pobuwenike, a u jednom takvom napadu ju~e je ubijen jedan od vo|a Al Kaide koji se tereti za napad na francusku naftnu cisternu 2002. godine.

PAKISTAN

Napad na ameri~ko vozilo ISLAMABAD: Automobil pun eksploziva direktno je udario u vozilo ameri~ke vlade u severozapadnom pakistanskom gradu Pe{avaru i tom prilikom dve osobe su poginule, a 19 je raweno, saop{tila je policija. Lokalni policajac rekao je da identitet poginulih u napadu nije poznat, a da su neki od rawenih stranci. Drugi policajac naveo je da je u olupini napadnutog vo-

zila prona|en ameri~ki paso{, dok je ameri~ka ambasada u Islamabadu demantovala da su poginuli Amerikanci. Policijski stru~wak za eksplozive Abdul Hak rekao je da je u napadu iskori{}eno 110 kilograma eksploziva. Pe{avar se nalazi nedaleko od poluautonomnog plemenskog regiona, koji je glavno uto~i{te talibana i ekstremista Al Kaide u Pakistanu.

EGIPAT

TV voditeqka s fereyom KAIRO: Egipatska dr`avna televizija ukinula je vi{edecenijsku zabranu sekularnih vlasti da voditeqke vesti ne smeju da nose ferexe. Fatma Nabil je prva `ena koja je posle pola veka prezentovala vesti sa velom koji joj je pokriveo glavu. Ona je prekju~e pro~itala vesti obu~ena u tamno odelo i sa maramom krem boje. U Egiptu je pro{le godine, posle svrgavawa predsednika Hosnija Mubaraka s vlasti, najvi{e glasova u parlamentu osvojio islamisti~ki pokret Muslimansko bratstvo, a wihov pripadnik Mohamed Morsi je u junu izabran za predsednika.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAK OBAMA Najnovije ankete javnog mwewa pokazuju da ameri~ki predsednik Barak Obama i wegov republikanski protivkandidat Mit Romni u`ivaju istovetnu podr{ku. Za obojicu predsedni~kih kandidata glasalo bi 45 odsto bira~a. Pre sedam dana u istoj anketi Obama je vodio sa 46 prema 42 odsto glasova, a o~ekivani skok u popularnosti Romniju je najverovatnije donela republikanska konvencija u Tampi.

YON KEJ Novi Zeland je saop{tio da }e sve svoje vojne snage iz Avganistana, gde ima 145 vojnika, povu}i krajem aprila idu}e godine, potvrduju}i time ranije izjave premijera Xona Keja. Povla~ewe }e biti sprovedeno pet meseci ranije nego {to je bilo prvobitno planirano. Pro{log meseca je pet novozelandskih vojnika poginulo. Kej je istakao da je planirawe ranijeg povla~ewa usledilo pre ovih incidenata.

LAHDAR BRAHIMI Novi izaslanik UN i Arapske lige za Siriju Lahdar Brahimi se po`alio na zadatak koji mu predstoji, rekav{i da je wegova misija u Siriji „gotovo nemogu}a”. „Preuzimam ovaj posao otvorenih o~iju i bez iluzija. Znam koliko je te`ak - gotovo nemogu}. Ne mogu re}i nemogu}, ve} skoro nemogu}. Upla{en sam zbog tereta odgovornosti,” izjavio je Brahimi.

Sloboda{tampenijezagarantovana KIJEV: U Ukrajini je sloboda medija ograni~ena, upravo u toj zemqi ju~e je po~eo Svetski kongres izdava~a novina i traje do 5. septembra. Mogu li ukrajinski mediji na taj na~in dobiti vi{e slobode? Ironija je u najve}oj meri u tome, {to je pokroviteq Svetskog kongresa novinskih izdava~a, upravo Viktor Janukovi~. Predsednik Ukrajine nalazi se na udaru sve `e{}ih kritika zbog ograni~avawa slobode {tampe. Nakon preuzimawa vlasti Janukovi~ je vi{e puta ponavqao da po{tuje i {titi slobodu {tampe u Ukrajini. Ipak, realnost je druga~ija. Wegovi telohraniteqi onemogu}avaju novinarima slobodan rad, a kriti~ki osvrti o wemu se na televiziji ne mogu videti. Me|unarodna or gani zaci ja za qudska prava „Reporteri bez granica“ su ove godine utvrdili dramati~no pogor{awe medijske slobode u Ukrajini. U najnovijem rangirawu slobode {tampe Ukrajina je zauzela 116. mesto od 179. U tom kontekstu, postavqa se pitawe da li je dobra ideja da se

Svetski kongres novinskih izdava~a organizuje upravo u Ukrajini. Mo`da bi vi{e smisla imao bojkot ovogodi{weg kongresa. Uostalom, u posledwe vreme se bojkot politi~kih i sportskih doga|aja koji se organizuju u Ukrajini ~esto i pomiwe i upra`wava u znak protesta protiv ukidawa demokratije u toj zemqi.

Samo nekoliko dana pre po~etka Svetskog kongresa izdava~a novina, ukrajinska TV izve{tavala je o mogu}em bojkotu: „Pogre{no je pona{ati se kao da je sloboda {tampe zagarantovana. U~e{}em na forumu prakti~no se legalizuje ukrajinska vlada“, ka`e generalni direktor ove medijske ku}e Mikola Kwa`icki u razgovoru za „Doj~e vele”. Wegova stanica kriti~ki izve{tava o Janukovi~u, zbog ~ega su izlo`eni pritisku i represiji. Na taj na~in, vlasti u Kijevu `ele da u}utkaju tu stanicu. Ipak, or ga ni za to ri Svet skog kongresa novinskih izdava~a, kao i u~esnici iz Ukrajine i inostranstva izjasnili su se protiv bojkota. Lari Kilman, zamenik direktora Svetske asocijacije novina i novinskih izdava~a ka`e da se radi o nesporazumu: „Dolazimo u Ukrajinu zbog solidarnosti sa lokalnim, nezavisnim novinarima. To ne zna~i da forum legitimi{e medijsku politiku ukrajinske vlade. Prisustvo izdava~a i urednika iz celog sveta skrenu}e pa`wu na probleme u Ukrajini”.


kultura

dnevnik

utorak4.septembar2012.

ЧАСОПИС „ВЕРАЈЕТИ”НАЈАВИОПРЕМИЈЕРУФИЛМА„КАДСВАНЕДАН” УТОРОНТУ

ТРАДИЦИОНАЛНИИНДИЈСКИПЛЕСВЕЧЕРАС У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

Паскаљевићмеђу филмским легендама

Катак оженском принципу

Најутицајнији филмски часопис у свету „Верајети”,најављујући Међународни филмски фе-

је кућа „Интермедиjа Нетворк”. Часопис је издвојио Паскаљевићево остварење, заједно са фил-

Из филма „Кад сване дан“

стивал у Торонту,посебну пажњу је посветио српском кандидату за Оскара, филму Горана Паскаљевића „Кад сване дан„,саопштила

мом „Everyday” Мајкла Винтерботома, који ће имати своје премијере у оквиру престижне фестивалске категорије „Мастерс”.

Селекција „Мастерс„обухватиће 14филмова редитеља који су,како је навадено,заслужили статус модерних филмских легенди, а међу њима су: Михаел Ханеке, Кристијан Минђију, Абас Кјаростами,Бернардо Бертолучи,Ким Ки-дук и други. „Верајети„ је поводом предстојећег фестивала у Торонту објавио и листу званица које ће прошетати црвеним тепихом: Том Хенкс, Пенелопе Круз, Брус Вилис, Гвинет Палтроу, Роберт Де Ниро,Марион Котјар,Џони Деп. Домаћи кандидат за награду Оскар у категорији страни филм, остварење „Кад сване дан„, које сведочи о трагичној судбини Јевреја током Другог светског рата, на програму фестивала је 9.септембра. На фестивалу у Торонту публици ће бити представљено укупно 289филмова из различитих замаља,од којих ће 146бити премијерно приказано.

МЕЛИНДАНАЂ-АБОЊИПРЕДСТАВИЛАСВОЈНАГРАЂЕНИРОМАН

Бестселер о југословенским емигрантима

НАФЕСТИВАЛУУШАНГАЈУ

Награђен „Празник љубави” Балетска представа „Празник љубави„у продукцији Опере и театра „Мадленианум„и кореографији и режији Александра Илића награђен је у Шангају. Награда за најбољу представу изведену у Шангају у оквиру Кинеског међународног фестивала младих, директорки „Мадленианума„Бранки Радовић и Илићу уручио је потпредседник Интернационалне културне асоцијације Шангаја Зен Ђиа Јао. Балет „Празник љубави„ рађен по роману „Capsellabursapastoris„ Теодоре Сујић налази се на турнеји по Кини која се завршава данас. Турнеја у трајању од 17 дана обухватила је гостовања у Дакингу, Шангају и Урумчију. У ансамблу су балетски уметници Тамара Пинговић,Милан Рус,Ивана Козомара, Смиљана Стокић, Ана Иванчевић, Тијана Шебез, пијанисткиња Емилиа Таирова и вокални солиста Александра Радоњић.

као јелка -што је био „покушај интеграције који је потпуно заказао”. На питање да ли себе види као Швајцарскињу, Мађарицу, Југословенку или неку комбинацију та три,МелиндаНађ-Абоњи је рекла

мљи има превише странаца. То је смешно јер сам ја књигу почела да пишем 2004.године па сам,по њима,испала видовита јер се ова дебата догађала 2010.године,рекла је она.

2012.

Ауторка романа „Голубије срце„који је био бестселер у Немачкој и Швајцарској, Мелинда НађАбоњи током викенда посетила је Нови Сад,а јучесе у београдској књижари „Делфи СКЦ„ дружила са читаоцима. Роман „Голубије срце„у издању „Лагуне„добитник је награда за најбољи роман у Немачкој и Швајцарској и прича је о југословенским имигрантима у Швајцарској виђена очима петогодишње девојчице. МелиндаНађ-Абоњи,која је рођена у Бечеју, а живи у Швајцарској, током викенда била је на књижевној турнеји по Србији, а окупљеним новинарима и читаоцима у Београду је рекла да јој је идеја за роман пала на памет током кампање у француском делу Швајцарске за поједностављење процедуре издавања држављанстава. Читава ситуација,са кампањом за и против,подсетила ју је на Југославију, а крајолик на родну Војводину, рекла је ауторка и додала да када је почела да га пише није планирала да напише аутобиографију али да роман има неке аутобиографске делове Она је испричала да су њени родитељи на таласу масовних миграција одлучили 1970-их да напусте Југославију. У то време у Швајцарској је важио закон да деца могу да дођу тек после три године. Мелинда Абоњи се тада присетила тужне анегдоте када је по доласку у Швајцарску најпре била смештена у једну породицу,а потом је одлазила у вртић обучена

На сцени „Пера Добриновић“ Српскогнародногпозоришта вечерасу20часованаступићеплеснагрупа„Катак“,која изводи истоименитрадиционални индијски плес. ГостовањеуНовомСадудеојетурнеје поСрбији,уоквирукојејегрупа „Катак“ синоћ наступила у НародномпозориштууБеограду, а сутра је очекује наступ у Крагујевцу.Турнејуорганизују Амбасада Индије у Београду и Индијски савет за културу у Њу Делхију,аулаз запосетиоцеје бесплатан. Група „Катак“ изводи представу „Она“, посвећену тајновитости и моћи женског принципауниверзума.Концепт,сценариоикореографијукреирала је Шармиста Мукерџи, извођачица и вођа плесне трупе, док је музику компоновала група „Адваита“. ШармистаМукерџи је позната извођачица индијског традиционалног класичног плеса с дугогодишњим искуством. Плесјеучилаоднајистакнутијих гуру мајстора, а поред ње у представи „Она“ учествује још пет плесачица, каоиједанплесач. У Риг Веди,једном од најстаријих записа у историји, који потиче из 1700-1100. године пре нове ере,спомињу се бројне богиње,одкојихниједна није централна личност, а представљају снажне природне појаве и апстрактне силе.УнајавигостовањаизИндије,наводи седасууправоовиженскиликови божанстава у центру пажње представе. Сваки од њих представља моћи природе, а према интерпретацији кореографа -и аспекте људских емоција и божанског духа.

21

Из плесне представе „Она”

Продукција се састоји из шест композиција, а свака је интерпретирана у савременом духу и посвећена једној богињи. Адити је праисконска енергија,креативна моћ која је све створила, богиња Мајка. Вакјебогиња говора,носилац знања,претеча комуникације,а БумијеМајка Земља.Арањани је богиња шуме, а Ратри богиња ноћи, тајанствена и моћна, са потенцијалом да уништава али само да би утрла пут нечем новом. Ушас је богиња свитања, коначно буђење људског духа.

Вишегодишњим бављењем традиционалним индијским плесомкатак,ауторкапредставеивођагрупеШармистаМукерџијеразвилаличнистилкоји је природан, спонтан, раздраган и неспутан. Један критичар је изјавио да је Шармиста Мукерџи вероватно најскромнији и најприроднији уметник плеса катак, чија је снага утомештоодмахуспева да успостави присност са публиком, па чак и иностраном, која уопште није упозната са индијском плесном традицијом. И. Б.

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

СЕПТЕМБАР

152. сезона

Сцена „Јован Ђорђевић“ УТОРАК 11.

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art)

War of Fictions Luis Miguel Félix (Португал) и Sidney Leoni (Француска / Шведска) ЧЕТВРТАК 13.

20.30

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art) Кореографски портрет 1: Eszter Salamon / A woman with a diamond

Кореографски портрет 2: Alain Platel / I would leave a signature Christine De Smedt (Белгија) НЕДЕЉА 16.

21.00

БИТЕФ НОВОМ САДУ

ПАСТОРОВ ЦРНИ ВЕО

да је она пре свега књижевница и музичарка,а да су остало атрибути. МелиндаНађ-Абоњи је,говорећи о реакцијама у Швајцарској и Немачкој на свој роман о југословенским имигрантима,рекла да су са једне стране велики број критичара и публике били одушевљени књигом,али да су постојали и они који су је оптужили да је књигу написала,како би профитирала,баш у време дебате о томе како у зе-

Када је реч о будућим плановима,ауторка тренутно ради на прикупљању и књижевној обради података са суђења вештицама у Швајцарској у 17.веку,а за радио је написала комад који је комбинација текста и музике. МелиндаНађ-Абоњи је у Швајцарској студирала немачки језик и историју,а осим тога што се бави књижевношћу, перформансом и музиком,ради и као доцент на Високој педагошкој школи у Цириху.

УБИБЛИОТЕЦИМАТИЦЕСРПСКЕ

ИзложбаоГезиЧату У знак сећања на Гезу Чата (1887–1919), суботичког писца од чијег се рођења ове године навршава 125 година, Библиотека Матице српске припремила је електронску изложбу грађеизсвојихзбирки.Ауторипоставке су Ивана Гргурић и Петер Хајнерман, уредник Миро Вуксановић. Изложба се може погледати до 26. септембра у јавном каталогу Библиотеке. Електронски каталог изложбе трајносечуваидоступанјена CD-у у Библиотеци, као и на сајтуwww.bms.rs. Геза Чат, писац, критичар, музиколог и лекар, рођен је 1887. у Суботици, под именом Јожеф Бренер. Осим у родном граду, школовао се у Будимпешти, где је завршио медицину. Прве новеле и музичке осврте објавио је већ као средњошколац, а у студентским данима писао је за угледни мађарски

књижевни часопис Nуugat (Запад). РадиојекаолекарнаПалићу, у Будимпешти и бањаскимлечилиштимауданашњој Румунији и Словачкој. Лекарску каријеру завршио је на месту сеоског лекара у Риђици. Последњуновелу,Денеш Имре, објавиоје1918.годинеулисту Еsztendő (Година). Животјезавршиотрагично. КњижевнаделатностГезеЧататрајалајесвегадесетакгодина,алијезањимосталозначајнокњижевнодело:вишеодхиљадустраницадрама,музичких осврта,дневничкихзаписа,есеја, публицистичких текстова и новела, међу којима су најпознатије Опијум, Даћа, Жаба, Чаробњаков врт, Бачка, Отац и син, Дневник морфинисте, Црна тишина, Мала Ема идруге. Сматра се једним од најдаровитијихпредставникамодернизмапрведеценије20.века.

IL VERO NERO DEL PASTORE THE FOUR SEASONS RESTAURANT Режија: Ромео Кастелучи Societas Raffaello Sanzio, Ћезена, Италија ПОНЕДЕЉАК 17.

20.00

Круно Ципци: ПИПИ ДУГА ЧАРАПА балет 18.00

СРЕДА 26.

Ђузепе Верди – Ирена Поповић: ДАМА С КАМЕЛИЈАМА балет 19.00

ПЕТАК 28.

Ђузепе Верди: РИГОЛЕТО опера

СУБОТА 29.

19.00

Ђузепе Верди – Ирена Поповић: ДАМА С КАМЕЛИЈАМА балет

19.00

Сцена „Пера Добриновић“ УТОРАК 4.

19.30

ПЛЕСНА ГРУПА KATHAK, Индија

ОНА

прича о древним богињама, плесна представа посвећена тајновитости и моћи женског принципа универзума

Концепт, сценарио и кореографија: Шармиста Мукерђи (Sharmistha Mukherjee) Музика: Advaita ЧЕТВРТАК 27. ПЕТАК 28.

45. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА „ВЕЧЕ ШАМПИОНА“ ФОРУМ ЗА НОВИ ПЛЕС

УЛАЗ СЛОБОДАН

20.00

19.00

ШАМПАЊАЦ И ЈАГОДЕ (LIFETIME WARRANTY GRATIS)

20.30

Копродукција СНП и КЦНС

Камерна сцена УТОРАК 11.

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art)

Dance#2 Eszter Salamon (Мађарска / Немачка) и Christine De Smedt (Белгија) СРЕДА 12.

21.30

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art)

Језик зидова Guy Weizman и Roni Haver (Израел / Холандија) Форум за нови плес Балета Српског народног позоришта (Србија) ЧЕТВРТАК 13.

20.30

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art)

Dance for Nothing Eszter Salamon (Мађарска / Немачка)

19.30

ПЕТАК 14.

ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ ПЛЕСА NOV.ples (Продукција Per. Art) Кореографски портрет 3: Xavier Le Roy / Self-reliance Кореографски портрет 4: Jonathan Burrows / The son of a priest Christine De Smedt (Белгија) 20.30

СРЕДА 19.

ФОРУМ ЗА НОВИ ПЛЕС

ЈЕЗИК ЗИДОВА

21.00

Представа у част обележавања 10-годишњице постојања и рада Форума за нови плес Балета СНП-а

БЛАГАЈНА СНП: представе – 520-091, концерти и остали програми – 6615-065 ОРГАНИЗОВАНА ПОСЕТА: 6613-957, 6621-186, 427-991 (факс) / МАРКЕТИНГ: 451-452 ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА


22

utorak4.septembar2012.

oglasi

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

23

utorak4.septembar2012.

Posledwi pozdrav dragoj prijateqici i koleginici

Radmili Radivojevi}

Porodice: Mali i Svir~evi}.

59838

Posledwi pozdrav dragom ocu i dedi

LIMAN II, 44m2, IV sprat, bez lifta, useqiv, renoviran, u katastru, ke{-kredit. Cena 37.000E. Telefon 063/239-411. 59572

^ISTIM podrume, odnosim {ut, kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, automobile stare za otpad. Telefoni: 064/953-3943, 021/6618-846, 063/84-85-495.

IvanuMijatovu 1933-2012.

59444 KUPUJEM lomqeno srebro i zlato, nakit, dukate, zubno zlato. Od vlasnika. Najboqa cena u gradu. Telefon 064/994-5002. 59447 KUPUJEMO staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, bakar, mesing, aluminijum, akumulatore. ^istimo tavane i podrume. Dolazimo na adresu. Telefoni: 062/649000, 065/9649-000. 59804

Sahrana je u sredu, 5. 9. u 12.45 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Porodica.

59812


24

^iTUQe l POMeni

utorak4.septembar2012.

Posledwi pozdrav bratu, ujaku i dedi

TU@NO SE]AWE

dragom

dnevnik

Posledwi pozdrav {uraku

Posledwi pozdrav dragom tati i dedi

3. 9. 1991 - 3. 9. 2012.

Diogen Lelovi}

Bo`idaru Svitlici

\oki Savi}u

Bo`idaru Svitlici

Ve~no }emo te voleti, uvek se nasmejanog se}ati. Nikada te ne}emo prestati ~ekati.

Zauvek }e{ nam ostati u se}awu. od porodice ]ikovi}.

od zeta Zorana Savi}a iz Novog Sada.

59839

59836

na{em

Posledwi pozdrav dragom tati, deki, pradedi i tastu

Sandra, Slavo, Jovana i Zorana.

Tvoji najmiliji. 59800

59790

Posledwi pozdrav dobrom kom{iji

3

3 Obave{tavamo prijateqe i rodbinu da je 1. septembra 2012. godine preminuo u 66. godini na{ dragi

PETOGODI[WI POMEN

17. 1. 1945 - 4. 9. 2007.

Noskov \uri

\oki Savi}u

Jovan Dimitrijevi} 2007 - 2012.

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

Vlada, Du{ica i Milo{.

O`alo{}ena porodica.

Zauvek tvoje: supruga Milanka i }erke Sawa i Sandra.

59834

59831

Hvala Vam za sve.

Godine prolaze, ali se}awe ostaje. Tvoji: Nada, Milan i Milo{ sa porodicama.

59798

59625

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo u 71. godini na{ dragi

Goce [irijovski

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragom tati i dedi

Gocetu

\oki Savi}u

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu.

Bo`idaru Svitlici

O`alo{}eni: supruga Mirjana, sin Boris, }erka Biqana, snaja Tijana, zet Josip, unuci Dario i Josipa.

od porodice Fratucan.

od porodice Radowi} Radoslava.

59792

59835

59821

Posledwi pozdrav kumu

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je u 80. godini preminula

\oki Savi}u

Vidosava Gruji} Sahrana je u sredu, 5. 9. 2012. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug Du{an, sinovi Milan i Dragan sa porodicama. 59837

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

\oka Savi}

od kumova Ige i Drene sa decom.

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, na Alma{kom grobqu u Novom Sadu.

Uvek }e{ `iveti u na{im srcima i mislima. Sawa, Slobodan i Lazar Veselinovi}. 59799

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga mama i baka

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 1. septembra 2012. godine, u 82. godini preminuo na{ dragi i voqeni

Ru`ica Ro`in

Slobodan Josin

1936 - 2012.

1930 - 2012.

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 14 ~asova, na grobqu u Ka}u.

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 15.45 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

O`alo{}ena }erka i sin sa porodicama. 59829

O`alo{}eni: supruga Dara, sin Radovan, snaja Manda i unuka Mikica. 59813

59830

Obave{tavamo rodbinu i prijatelje da je 2. 9. 2012. godine u 95. godini preminuo na{ dragi otac, deda i svekar

Buneta Milan

1939 - 2012.

Bo`idar Svitlica

Sahrana je danas, 4. 9. 2012. godine, u 16 ~asova, na Mokrinskom grobqu u Kikindi.

Dragom kolegi i prijatequ posledwi pozdrav, a porodici iskreno sau~e{}e.

Goran \urasovi}

Sahrana je 5. 9. 2012. godine, u 11 ~asova, na Katoli~kom groblju u Novom Sadu.

O`alo{}ena porodica.

O`alo{}eni sinovi: Mi~i, [anyi, snaje Melita i Ru`ica i unuci: Miroslav i Aleksandar.

59828

59827

Posledwi pozdrav prijatequ

Gocetu

advokat u penziji Svetlana, Milan, Vuk, Milorad, Slobodan i Milan.

Porodica Leze~ev.

59817

59818


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa neizmernom tugom i bolom opra{tamo se od na{e voqene tetke

Posledwi pozdrav voqenoj sestri, svastiki, tetki i baba-tetki

utorak4.septembar2012.

Posle duge i te{ke bolesti u 85. godini preminula je na{a draga

Posledwi pozdrav dragoj

25

Prestalo je da kuca plemenito srce na{eg

Fimija Medan Zore Mijatovi}

ro|. Ra~i} 1927 - 2012.

Zori Mijatovi}

Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

O`alo{}eni: Draga, Rudi, Ana-Maria sa porodicom i Marko sa porodicom.

Tvoje Marta i Qiqana sa porodicama.

Fimi

Sahrawena je 3. 9. 2012. u Gajdobri. Zahvaqujemo se svima koji su sau~estvovali u na{em bolu. O`alo{}eni: sin Gordan,

od Stojana i Vidosave Ra~i}.

Nikole (Ilije) Galovi}a Brace 19. 8. 1948 - 30. 8. 2012.

porodice Medan i Ra~i}. 59806

OG-2

OG-3

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle duge i te{ke bolesti 3. 9. 2012. godine preminula na{a najboqa i najplemenitija sestra

59809

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Bo`i

Zora Mijatovi}

Fimi

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Fimiji Medan

1948 - 2012. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak 6. 9. 2012. godine u 16 ~asova na ^enejskom grobqu.

od brata Mome sa decom.

od: Mi{e, Jasenke, Dejane i Stefana.

od: Vesne, Qube, Tamare i Milo{a.

59816

59807

59808

Sahrana }e se obaviti u petak, 7. 9. 2012. godine, u 15 ~asova, u rodnom ]ukovcu kod Li~kog Osika. Ispra}aj pokojnika za Liku je ispred kapele na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u utorak, 4. 9. 2012. godine, u 14.15 ~asova.

O`alo{}eni: }erka Vawa, sestre Milica i Anka, brat Mile, zet An|elko Mari} sa porodicom.

Neute{ne wene sestrice Draga i Ka}a. OG-1

59811

POMEN

Posledwi pozdrav na{oj dragoj koleginici

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada u 71. godini preminuo na{ voqeni suprug, otac, deda, brat, svekar i tast

SE]AWE

Pro{lo je {est godina od kada nije sa nama na{a draga mama i baka

Radoslav Lugowa

Zori Mijatovi}

2002 - 2012.

Anka Ivanovi}

Kolege i koleginice iz Dnevnik Vojvodina presa.

\or|e Vuksanov

Volimo te. Uvek si u na{im srcima i mislima.

Ve~no u srcima wegovih najmilijih.

Tvoji: Du{an, Mira i Nada. OG-4

Posledwi pozdrav }aletu.

Posledwi pozdrav sinu i bratu.

Sahrana je u Gospo|incima u sredu, 5. 9. 2012. godine, u 16 ~asova, iz kapele seoskog grobqa.

59738

59797

Posledwi pozdrav simpatizeru

POMEN

na{em

O`alo{}ena porodica Vuksanov.

59832

Goce [irijovski

Goce [irijovski

Porodice: Petrovi} i Jawi}.

Otac Trajan, bra}a Spiro i Veqko, sestre Milica, Dragica i Filka sa porodicama iz Australije.

59793

59794

Milorad Paji} Dana, 31. 8. 2012. godine u 79. godini prestalo je da kuca veliko srce

Pro{lo je devet tu`nih godina od kada nisi sa nama. Ni vreme koje je pro{lo ni ono koje }e do}i ne mo`e te izbrisati iz na{ih srca. Supruga Dragina i }erka Milica.

Radmilu Nika~evi}u Baji od Bukijevih prijateqa.

59750

Svetomira Cupa}a

JEDNOGODI[WI POMEN

2003 - 2012.

59814

Na{ ponos, samopouzdawe i podr{ka, na{a draga, voqena i po{tovana

dipl. pravnika Hvala mu za svu qubav kojom nas je obasipao, hrabrost i dostojanstvo kojem nas je u~io i mudrost koju nam je podario. Ispra}aj }e se obaviti u ~etvrtak, 6. septembra 2012. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu, a sahrana je 7. septembra 2012. godine, na pravoslavnom grobqu u Somboru.

Ru`ica Bawai Bog te je uzeo sebi, ali ne od nas. Ti si voqena u na{im srcima. Tvoja deca: Jo{ka, Ferenc, Katica i Karlo.

Ve~no }e biti sa nama, supruga Mirjana, k}i Svetlana, sin Sr|an, zet Svetislav, snaja Aleksandra, unuci Matija, Ivan, Vojislav, Teodora i Katarina i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi.

59815

59787

dr Radmila Radivojevi} ro|ena Adamovi} lekar u penziji preminula je 2. 9. 2012. godine. Ispra}aj iz kapele na Gradskom grobqu u Novom Sadu obavi}e se u sredu, 5. 9. 2012. godine, u 12 ~asova. Ostajemo neute{no o`alo{}eni: suprug Pavle i sin Vladimir. 59801


26

tv program

utorak4.septembar2012.

06.30 Добројутро, Војводино 09.00 Нишвил-џезфестивалуНишу 09.30 Агромозаик 10.00 Вести 10.10 Биографије 11.00 Комшилук 11.25 Кухињица 11.50 Имемогсокака 12.00 Вести 12.10 НовитаблоидНС 13.05 Грување 14.00 Вести 14.05 Вредизнати 14.30 Живопис 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Здрављепресвега 16.00 Биографије 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.25 Разгледнице 18.55 Комшилук 19.30 ТВДневник 20.05 ЦиклусфранцускихТВ новела:Срећаузлочину,филм 21.00 Радар 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Хроника„Демофеста” 23.00 Оперативци 23.55 ЦиклусфранцускихТВ новела:Срећаузлочину,филм 00.50 Радар 01.45 Мореска

Биографије: МајкТајсон

06.05 08.00 09.03 10.04 10.32 11.05 12.10 12.25 12.39 13.28 13.50

Панонскојутро (Панонија, 09.00) 06.00 08.00 09.00 11.00 12.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 00.00 00.30

Музичко свитање Лола Панонско јутро Е ТВ Простор Безцензуре Документарни програм Панонска хроника Војвођанске вести Лола Нашгост Војвођанске вести Агропарламент Војвођанске вести Документарни програм Глас Америке Ноћни програм

06.40 Кухињица–мађ. 07.00 Здравоживо 07.20 Здрављепресвега 08.10 Све(т)оконас 08.35 ТВбаштине 09.30КонцертсимфонијскогоркестраКаира 10.25 Сазвучја-Оперскигалаконцерт 11.00 ХроникаСлавоније,Барањеи западногСрема 11.30 Зеленисат 12.00 Чаририболова 12.30 Вести(мађ) 12.40 Изравно(хрв) 13.10 МомциизБристола,филм 14.40 Све(т)оконас 15.05 Потрошачкирепортер 15.15 Нашидани (мађ) 16.15 Омладинскаемисија(мађ) 16.45 Недељнимагазин (ром) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Кухињица–мађ. 20.00 Добровече, Војводино(ром) 21.30 Оперативци 22.20 Грување 23.15 ТВбаштине 00.00 ТВПродаја

02.53 03.54 04.27 04.55

Муње Радњаовеурбанекомедиједешавасетокомједнетопле београдски ноћи. Поп, Маре и Гојко су тројица другова,којисуодраслизаједно. МареиПопсумузичариупокушају,докјеГојкопостаополован човек, власник ноћног клубаистудијазаснимање. Улоге: Сергеј Трифуновић, Борис Миливојевић, Маја Манџука, Милица Вујовић, Никола Ђуричко, Зоран Цвијановић, Небојша Глоговац Режија: Радивоје Раша Андрић (РТС 1, 20.57)

Документарнисеријал„Биографије” бави се личностимакојесунабилокојиначин, својим делима, постале познате у свету: глумци, певачи,спортисти,креатори,мајсторисвојихзаната... (РТВ 1, 16.00)

Мајк Тајсон

15.20 16.05 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.57 22.40 23.10 00.00 00.24 01.09

Јутарњипрограм Јутарњидневник ГрађаниселаЛуга Квадратуракруга Путопис Запамтиме Дневник Спортплус Местозлочина-ЛасВегас Летњибиоскоп:ДизнинаРТС Летњибиоскоп:Мекбрајдубиствоупоноћ, филм ОвојеСрбија Срећниљуди ДневникРТВ Штарадите,бре Београдскахроника Разгледница Слагалица Дневник Срећниљуди Муње, филм Око Местозлочина-ЛасВегас Дневник Злочиначкиумови Ноћнибиоскоп: Ноћвештица 2, филм ГрађаниселаЛуга Око Квадратуракруга Срећниљуди

06.30Новосадскојутро 08.30Хранаивино 09.00Вести 09.05УбиствауМидсамеру 11.00 Вести 11.05 Украденасрца 11.30 Серијскипрограм 12.25РецептиЛауреРавајоли 13.00Вести 13.05Опчињени 14.00Свештожелим 14.30Спринт 15.00Вести 15.05Африкаодврхадодна 15.30Радионица 16.00Дивљапланета 16.30Хранаивино 17.00УбиствауМидсамеру 18.40Белимантил 19.00Објектив 19.30Објективнасловачком 19.45Објективнамађарском 20.00Личностиидогађаји 21.00Опчињени 22.00Објектив 22.30РецептиЛауреРавајоли 22.50Неонсити 23.00Серијскипрограм 23.55Украденасрца

10.30 Шпанскалига:Бетис–АтМадрид 12.30 Премијерлига:Њукасл– АстонВила 14.15 ПрегледПремијерлиге 15.15 Шпанскалига:РеалМадрид– Гранада 17.00 ПрегледЧемпионшип 17.30 КХЛ:ДинамоМ–Авангард 20.00 Прегледпортугалскелиге– Португол 20.30 Прегледрускелиге 21.00 МотоГПМугело 23.00 Аргентинска лига 00.00 Најбољиголовисезоне 00.15 Белгијска лига

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Живети свој живот, 15.00 Спортски преглед, 16.00Освета,17.00Политикон,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив, 19.30Цртани филм,20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00 Објектив,00.30Ток шоу 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Дечији програм, 12.00 Репризе вечерњих емисија,14.30Инфо К915.00Дечији програм,16.30 Инфо К9,17.00Бибер,18.00Култура тела,18.30Инфо К9,19.00Кухињица, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Никад се не зна..., 22.15 Бибер, 22.30Инфо К9,23.00Филм,01.00Бибер,01.30Ноћни програм

Сергеј Трифуновић

07.00 07.15 07.45 09.00 10.15 11.15 12.10 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.00 00.00 00.05 01.00 01.05 01.30

Ексклузив Експлозив Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Изгубљена част Езел Тачно 1 Трачара Рањено срце Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Изгубљена част Езел УСОпен2012 Ноћни журнал Трачара Срећне вести Експлозив Ексклузив

Кајоко Јамасаки

Круговипоезије О песништву и песницима говоре људи из различитих професија: сликари, музичари, новинари, фотографи, професори, сами песници... Вечерас је на програму премијераемисијеукојојјеречо хаикупесништву,аодмахнакон ње реприза емисије посвећенепесникуЕдгаруАлануПоу. Ауториуредник:Војислав Карановић (РТС 2, 20.26) 06.51 07.26 07.32 07.53 08.05 08.10 08.16 08.46 09.15 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.31 13.00 14.00 14.30 14.59 15.28 16.15 16.49 17.21 18.17 18.37 19.08 19.14 19.35 19.47 19.52 20.00 20.26 21.00 22.00 22.35 22.59 23.30 00.28 01.24 02.10 02.42

Слагалица Мунзи Попај Томасидругари ОзиБу ДенииДеди Енциклопедијазарадознале Вечнисјајдетињства2 Узбуна Свебојеживота Адлибитум Траг Грађанин Музичкипрограм Здравствениводич Трезор Енциклопедијазарадознале Вечнисјајдетињства2 Узбуна Каомехуродсапунице Времејезабебе Екофајл Преваранти Одбојканапеску Музичкипрограм Мунзи Попај Томасидругари ОзиБу ДенииДеди ТВ мрежа Круговипоезије Преваранти Читањепозоришта ЉубомирТадић ЕвропаиСрби Берлиоз Трезор Каомехуродсапунице Екофајл Траг

06.30 07.00 08.00 09.30 10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.15 17.15 18.15 20.00 21.00 23.00 00.00 01.00 03.00 04.30

Биљаназавас Маратон Цртанифилм Документарнасерија Домаћифилм Топшоп Уловитрофеј Љубавузалеђу Монк Ало,ало Документарнасерија Обичниљуди Домаћифилм Ало,ало Филм Удовице Ало,ало Филм Домаћамузика Филм

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус 12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Док.програм,21.15Ток шоу: Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

dnevnik

07.10 ОстрвоајкулаНајџелаМарвена 08.00 Топшоп 08.20 Најбољегодине 09.15 Топшоп 09.30 Кажипрст 10.00 Вести 10.35 Америчкитоп-модел 11.30 Цртанифилмови 13.00 Филм:Лабамба 15.00 Нинџаратници 16.00 Вести 16.40 Спортскипреглед 17.05 Штребери 17.30 Пријатељи 18.30 Вести 19.10 СунђерБобКоцкалоне 19.30 Штрумфови 20.00 Нинџаратници 21.00 Филм:Борнованадмоћ 23.10 Вести 23.45 Спортскипреглед 00.05 Уводуанатомију 00.55 Филм:Дубина1 02.25 СаутПарк 02.50 Америчкитоп-модел 03.40 Уводуанатомију

Бранка Невистић

Слажи,акосмеш Забавни шоу-квиз у којем учествују брачни парови, заљубљенипарови,пријатељи или рођаци. Пред њима се налази 15 паралелних питања која крију неке мале животне тајне које су ипак прећутали једни од других. Полиграф ће открити ко је кога вишелагао... Водитељка:Бранка Невистић (Пинк, 22.00) 07.00 10.15 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 18.30 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 00.30 02.30 04.00 05.30 06.00

Заклетинаћутање Заклети на ћутање (Тајне рата) је документарна телевизијскасеријаовојнојисторијиитајнамаратова20.века. Наратор износи детаљне чињенице и информације прикупљенеисцрпнимистраживачким радом. Прикупљенисуреткиархивскиснимци истрогочуванадокумента... (Хепи, 14.10) 05.00 08.00 08.15 08.40 09.20 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.20 12.50 13.40 14.00 14.10 14.55 15.15 15.30 15.50 17.30 17.55 18.25 20.05 21.40 22.30 23.10 00.00 00.50 01.50 03.20 03.50 04.30

Јутарњипрограм Звезданиште ТајнисветмедеБенџамина Нодиуземљииграчака Залившкољки Телешоп Винкс Моћначигра Бакуган Мојиџепниљубимци ПопПикси Квизић БеверлиХилс Телешоп Вести Заклетинаћутање МојаСрбија Телешоп Вести Ћирилица Насловнастрана –квиз Телемастер Летњиковац Граница Агенција БеверлиХилс Лудакућа Изнајмизвезду Агенција Граница Насловнастрана –квиз Заклетинаћутање МојаСрбија

Добројутро Маланевеста Звездегранда Првинационалнидневник Тачноуподне-живо ПрвикуварСрбије Националнидневник СеверЈуг Национални дневник Маланевеста ПрвикуварСрбије СеверЈуг Слажи,акосмеш Ђавољавечера Филм:КиПекс Филм:Полтергеј Филм Госпођица МојесрцекуцазаЛолу

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале, 13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

utorak4.septembar2012.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

11

27

УспОН И пАд сРпсКИХ ЛИБЕРАЛА И „ЕКОНОМсКЕ пОЛИТИКЕ”

пише: Мијат Лакићевић венчаница из снова Шта не треба обући Четири венчања - Америка Гојазни тинејџери Новац на јеловнику соул фуд породица Л.А. Инк стручњак за торте Компулзивно гомилање Мали људи, велики свет Џон, Кејт и осморо деце венчаница из снова Шта не треба обући Четири венчања - Америка Гојазни тинејџери Краљ посластичара као кувар стручњак за торте Екстремни преображај породилиште дечак са тумором на лицу - 1. део 22.45 Ургентни центар 23.40 Л.А. Инк 00.40 Екстремни преображај

07.10 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.30 15.55 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50

07.00 добро јутро, Хрватска 10.11 поглед на Земљу 1, док. серија 11.09 Заволите свој дом 3, док. серија 12.00 дневник 12.40 Моћ судбине 13.35 др Оз 2, ток шоу 14.30 Културна баштина 14.55 просјаци и синови 16.00 синови и очеви, док. серија 16.25 Фотографија у Хрватској 16.58 Хрватска уживо 18.22 8. спрат, ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 дневник 20.10 Циклуси, док. филм 21.10 Циклус хрватског филма: Лицем у лице 22.55 дневник 3 23.30 видеодром, филм 01.00 секс и град 01.29 Испуњено обећање - прича Оксане Бајул, филм

08.00 други светски рат у боји 09.00 Рим није изграђен за један дан 10.00 Историја америчких индијанаца 11.30 Животиње које су ушле у историју 12.00 Најгори послови у историји 13.00 Ко си заправо ти? 14.00 дневник скулптура 15.00 Тајм тим година X 16.00 Рим није изграђен за један дан 17.00 Траговима Тинтина 18.00 Најгори послови у историји 19.00 Наполеон 20.00 Рим. последња граница 21.00 Александрова највећа битка 22.00 други светски рат у боји 23.00 Траговима Тинтина 00.00 Разбијачи шифара 01.00 Завера на острву Устика

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

сем и Макс Ози Бу Бади, светски првак Кобна опсесија Танго аргентино суза и њене сестре Опасни живот министраната покераш Еротски филм

суза и њене сестре Тамара је ученица средње медицинске сколе. Она са вршњацима долази на праксу у војну болницу. Ту упознаје младог српског добровољца кога су као рањеника допремили са ратишта. Између њих се рађа љубав. проблем настаје оног тренутка када младић оздрави и жели да се врати на ратиште... Улоге: МартаКелер,Игор Первић, Милена Дравић, Данило Лазовић, Предраг Лаковић Режија: ЗоранЧалић (Синеманија,18.00)

БојанаНоваковић

На рубу таме Томас је срећан што му долази кћерка у посету. Откако се одселила и запослила у другом граду, ретко је виђа и мало зна о њој. Његовој кћерки Еми током вечере позли а на кућном прагу убија је залутали метак... Улоге: МелГибсон,БојанаНоваковић,РејВинстон, ДениХјустон Режија: МартинКемпбел (ХРТ2,21.10) 07.05 07.35 07.58 08.21 09.10 09.59 11.47 12.45 13.14 13.41

00.16 01.07 01.45

20.05 21.50 22.40 00.30 02.05

сестре Челична борба Инспектор Геџет Ранго Топао дом Нотинг Хил семи на путу око света 3д Необичне авантуре Аделе Бланк Равница у пламену Чаробни град Царство порока Маринац 2 Токијски кумови

Езел Кисмет - окови судбине Ексклузив таблоид Крв није вода Бибин свет сулејман величанствени Кобра 11 Мекгyвер РТЛ 5 до 5 Галилео Ексклузив таблоид РТЛ данас Крв није вода сулејман величанствени домаћице Рамбо 3, филм Астро шоу

сЕРИЈА

21.10 23.13 00.00

06.00 07.45 09.50 11.10 12.55 14.45 16.50 18.15

07.30 09.30 10.50 11.10 12.05 13.00 15.00 15.55 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 20.00 22.00 23.55 01.40

Очајне домаћице

15.11 16.00 16.20 16.39 17.09 17.24 18.14 18.40

МиленаДравић

Браћа и сестре Убиства у Мидсамеру вокер, тексашки ренџер Монк пандури новајлије вокер, тексашки ренџер добра жена Браћа и сестре Убиства у Мидсамеру Монк пандури новајлије премијера: Краљевски болесници 23.20 Филм: последњи Мохиканац 01.30 Медијум

08.20 09.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 19.20 20.20 21.20

Мала Тв Цртана серија Телетабис серија Школски сат Мој најбољи пријатељ се жени, филм Идемо на пут с Гораном Милићем сплит: Море Баштованка Испуњено обећање - прича Оксане Бајул, филм Школски сат Регионални дневник Жупанијска панорама Мала Тв Цртани филм Реконструкција дарма и Грег Атлетски митинг Загреб, пренос На рубу таме, филм Момци с Медисона параолимпијске игре Лондон 2012 - сажетак Мућке Битанге и принцезе Ноћни музички програм

07.30 Утеха и радост 09.00 Биографија - Клајв Овен 10.00 Бекство са десет милиона доалра 11.30 после Џимија 13.00 Биографија - Меган Фокс 14.00 Утеха и радост 15.30 Неколико добрих људи 17.30 Биографија - Клајв Овен 18.30 срце пуно кише 20.00 Биографија - Меган Фокс 21.00 На линији ватре 23.00 Браћа по оружју

06.10 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.15

врата раја Ламбада Ф/X – Убиство триком пурпурна ружа Каира Оловни војници Ф/X – Убиство триком 2. Удата за мафију врелина тела Еротски филм Еротски филм Еротски филм

Рене и Линет основале су компанију која ће се бавити дизајном ентеријера. Како би помогла пријатељици Линет, сузан пристане да чува њену малу кћерку пејџ. Током докторског прегледа Бри сазна да је ушла у менопаузу, па је присиљена да Киту призна колико има година... Улоге: Тери Хечер, Ева Лонгорија, Фелиситу Хуфман, Марсија Крос, Ванеса Вилијамс (РТЛ,22.00)

МарсијаКрос

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Амерички чопери прљави послови Опасан лов преживљавање Како то раде? Како се прави? врхунско градитељство Генералка Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова прљави послови Опасан лов преживљавање Како се прави? Разоткривање митова савети за безбедну вожњу преживљавање у аутомобилу страствени риболовци пецање голим рукама

03.00 05.00 07.00 08.45 09.00 11.00 12.30 14.30 15.00 17.00 01.00

Тенис Тенис Тенис Мотоспортови Фудбал Тенис Фудбал Рели Тенис Тенис Тенис

Pucawepo{avu ATINKA PEROVI]: Kad se danas ka`e: prou~etada{weraspraveuSSSR,vidisedaniko SrbijanijevolelaTita-tosunaknadneinozbiqanneiskqu~ujumogu}nostiinvazijenaJugoslaviju.Tonemo`edaseizgubiizvidakao{tose terpretacije.Onsejednomprilikom,nanetosad,unaknadniminterpretacijama,~ini.Ciqje kom skupu, `alio kako ga niko ne slu{a. A masa biodasekolikogodmo`e{izvu~e{iztoglewiprostovri:„recitedru`eTito,ko“.Onisuutom nisti~kogokviraitogtipapartije.Nijeta~noda trenutkuspremnidalin~ujusvakogkogaonprozose tu ni{ta nije postiglo. Ve} decentralizacija ve.Tokomposete „Crvenojzastavi“, PrvoslavRarepubli~kih partija jeste bio neki pluralizam, kovi}, tada direktor, koji je bio vrlo uspe{an, dobrouokviruisteideologije,aliiseonatawirazvijaoposlove,i{aopoAfrici i celomsvetu, govoriojeotome.Titojebioimpresioniran. A Du{an [ane Petrovi}ka`eTitu:„Paovi}ejednogdanaivladudaobore“.ANikezi} ka`e: „Pa to je vaqda ciq, daoniodre|ujuko}ebitivlada“. Nikezi}jeimao~istepredstaveo nu`nosti ekonomskih reformi i demokratizacijefederacije.Ato, dajeJugoslavijasrpskadr`ava,to ni u snu nikad nije padalo na pametniwemunimeni. Najte`ejebilookopartije,ali tu je ve} postojala izvesna samostalnost institucija. Skup{tina ni pod kakvom kontrolom partije nijebila.Vladatako|e.Postojale sukoordinacionatelagdesudolazili qudi iz svih institucija, razmewivalimi{qewa,alitonikognijeobavezivalo.Postojalaje i autonomija sindikata, omladinJugoslavijastrahovaladanepro|ekao^ehoslova~ka’68. skih organizacija, strukovnih la.Nikotuvi{enijegovorioo,recimo,ostvareudru`ewa... Naravno,svejetobilouokviruiste wukomunizma.Onekomsocijalizmu,realnom,naideologije,svitiqudibilisu~lanoviisteparrodnom–da.Pri~aonekomboq{evizmuSK zaista tije,nikonijegovoriodatrebaukinutiSK,jerbi je mit. Ta partija je u tom trenutku stvarno bila tobilo~isto„samoubistvo“,aliutimuslovima, nekakva koalicija razli~itih tendencija, ali se nastojalosedasestvaripomerekolikojemogu}e. me|uwimasvakakonalazilaionakojajeizra`aDasepripremiprelazaknapluralnudemokratiju. vala neku moderniju varijantu, ne samo socijaliKakogledatenauloguSlovenijeutomrasplizma,negoidru{tvauop{te.Srbijanijenastavila tawukrizepo~etkomsedamdesetih?DalisuSlotaj trend postepene demokratizacije. Ona prosto vencibilivelikizagovornicireforme? istorijskitonijehtela.Nisadnijespremna.Pro-Akojebiokreatorreforme?BorisKrajger. sto je neverovatno koliko je Onjepisao: reformajerat.To wen politi~ki `ivot optereje sukob sa interesima, ali i tradicijom, mentalitetom. Danassepri~akakoSrbija }en tom tradicijom 19. veka. Qudimaseverovatno~inidaje Oni su bili za tr`i{nu pritobo`e nijevolelaTita. danas aktuelna ideja o eventuvredu.Kav~i~jeapsolutnobio Me|utim,japamtimkakose alnomsavezunapredwakaidezatr`i{nuprivredu imoderonnanekomskupu`alioda mokrata ne{to novo i originizacij. Upore|ivali su se sa nalno,alijeona,ustvari,duAustrijomiItalijom.Sdruge ganikoneslu{a.Amasa strane, u Srbiji je rasplet prostovri:„Recite, dru`e bokoukorewenautradiciju. Na{aistorijaNikezi}udui{ao ka prevlasti etni~kog Tito,ko”.Spremna jeda guje dve stvari: Prvo, wegovo principa. Ponekad mislim da lin~ujesvakogkoga upozorewe na vezu dr`avnog jenacionalizamzamenazafrusocijalizma i nacionalizma. straciju {to ne mo`ete da se onprozove To je apsolutno ta~no. Ruski razvijate.^itam:’69.uSanxaautori, odli~ni poznavaoci ku 42 odsto qudi jo{ uvek ne Srbije,videdaseBeogradnerazvijaipitaju:zaspavaukrevetu,negonapodu.Nepismenih-istoto{to.Svakoimka`e:{taimadaserazvijamo,bi}e liko.Tojekontekst irealnostitomoradaseglerat,doksemineujedinimo i stvorimodr`avu,nedakadsegovorinesamootomekoje{tahteo,nemagovoraorazvoju.Zato,recimo,radnanekimzagoi{tajebilomogu}e. konimailiizgradwiinstitucijaiobjekatatraje Rasplet u Srbiji definitivno je opredelio i decenijama. Ako danas ~itate ]osi}a, vidite da stav Slovenije prema Jugoslaviji. Kad se taj unuwegarazvojdru{tvapla{i.Tojeistoideologija. tra{wisukobuSrbijizavr{iosupremacijometDrugo,Nikezi} jegovorio daje Jugoslavija mogu}a ni~kog elementa, potpuno je bilo normalno da ako je potrebna drugima koliko i nama. Ina~e se Slovenci,kaoiHrvati,gledaju{tamogudaizvumorakoristitisila,anasilunemo`e{dao~ekukuizustavnihreformi.IdaSlovencika`u:„reje{datiseuzvraticve}em.Nego}e{imatirat. forma je na{ egzistencijalni interes. Evropa Takojeibilo.Jugoslavijajepuklapo{avuistokzdaj“. zapad.[tonezna~idauSlovenijiiHrvatskojniNa po~etku razgovora pomenuli ste sovjetsku je bilo konzervativnih qudi, koji su bili za drintervencijuu^ehoslova~koj1968.kaoograni~a`avno-socijalisti~kuprivredu,unitarizam i cenvaju}ifaktor.Kolikosume|unarodneprilikezatralizam.KaoidauSrbijinijebiloqudikojisu istamogledauti~unareformuuSrbiji? razumevali vreme, smatrali da Srbija mora da - Tageneracijapoliti~arajebilasvesname|u„iza|eizsopstveneko`e“idananovojosnoviusnarodnihokolnosti.SSSRjeugu{iosvepoku{aje postaviodnosesadrugima.Ali,tamosupobedili reformi: u Ma|arskoj, Isto~noj Nema~koj, pa drugi,auSrbijiprvi. Poqskoj.Krunatogaje’68.u^ehoslova~koj.Kadse

L

Аутор Мијат Лакићевић и издавач, београдски Фонд за отворено друштво, цео тираж књиге „ИспРЕд вРЕМЕНА” поклонили су Фондацији НУНс-а за помоћ новинарима (Ресавска 28/II, Београд, тел. 011/334–3255, 334-3136, и-мејл nuns@nuns.rs). Бесплатан примерак добићете ако уплатите донацију од 500 динара у НУНс-у, или преко поште/банке на рачун 160-322767-29, с назнаком: Корисник: Фондација НУНс, сврха уплате: донација

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813).GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), PetarTomi} (desk,no}niurednik480-6819),Vlada@ivkovi}(novosadskahronika,421-674,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), VesnaSavi} (svet480-6885),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6822),FilipBaki} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa„Forum”NoviSad @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


28

monitor

utorak4.septembar2012.

dnevnik

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Уторак је, дан вашег заштитника Марса, а Месец излази из вашег знака. У преводу, потребан вам је предах од рутинског посла. Учините нешто другачије од уобичајног.

BIK 20.4-20.5.

Уколико доживљавате притисак на који не можете да утичете, колико већ сутра ћете се суочити са њим. А данас, немојте превише да трошите новац и енергију на било шта.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

4. septembar 2012.

Аналитични сте и склони полемикама, расправама, све у циљу из на ла же ња нај бо љег ре ше ња. Ор га ни за ци ја по сла и вре ме на вам иде од ру ке. Са рад ња са ауторитетом.

Већ сте се заморили од активности у којима се дајете свим срцем и енергијом, па полако прелазите у следећу, опуштенију фазу. Склони сте промени расположења. Још увек тајите своје емоције, али то неће дуго трајати. Ангажовани сте на радном месту, у овом периоду, што вам отвара нове могућности пословне експанзије.

Срећан вам рођендан! Прославите га у драгом друштву, више пута. Сада сте главни лик у свом филму, предмет пажње и интересовања. Имате пуно енергије, али не претерујте.

Nena Radaшin, astrolog nenaradasin@gmail.com

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Партнерски односи заслу жују вашу пажњу. Делујете сугестивно и по инерцији, што може довести до проблема у комуникацији са драгом особом. Сарађујте.

Љубавни однос улази у фазу предаха, мада ћете се и даље трудити око партнера, на свој спонтани начин. У послу је неопходно да подвучете црту и сумирате ситуацију.

Убрзајте и завршите послове јер вас већ сутра чека сасвим друга атмосфера. Партнерска топлина полико јањава, јер су неке друге обавезе на видику.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Све што радите иза затворених врата, полази вам за руком и доноси успех. Добро сарађујете са колегама и клијентима. Али, као да стојите у месту, на личном плану.

Немојте се сукобљавати у комуникацији, али будите што активнији и ажурнији. Краће путовање је под повољним околностима, било да кренете одмах или за који дан. Новац како дође, тако и оде, што није разлог да се бринете. Јер, треба имати позитиван став. Данас баш и није неки успешан радни дан. Више се одмарајте и договарајте.

TRI^-TRA^

За све је крива Ријана V REMENSKA

PROGNOZA

Сунчано

Vojvodina Novi Sad

30

Subotica

30

Sombor

30

Kikinda

30

Vrbas

30

B. Palanka

31

Zreњanin

31

S. Mitrovica 31 Ruma

31

Panчevo

31

Vrшac

30

Srbija Beograd

31

Kragujevac

32

K. Mitrovica 33 Niш

33

Evropa

и тоПло

НОВИ САД: Сунчано и топло уз мало облака ујутру. Ветар слаб до умерен источни и југоисточни. Притисак мало изнад нормале. Минимална температура 16, а максимална до 31 степен. ВОЈВОДИНА: Топло и претежно сунчано уз мало облака ујутру на северу Војводине. Ветар слаб до умерен источни. Притисак мало изнад нормале. Минимална температура 15, а максимална 31 степен. СРБИЈА: Топло и претежно сунчано. Мало облака биће ујутру на северу Војводине, а после подне на југозападу Србије. Ветар слаб до умерен источни. Притисак мало изнад нормале. Температура од 11 до 34 степена. Прогноза за Србију у наредним данима: У среду топло уз температуре од 30 на северу до 34 степена на југу Србије. Између среде и четвртка је могућа краткотрајна киша или локални пљускови понегде. Биће мало падавниа. Од четвртка мало ниже и пријатније температуре, испод 30 степени. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА ЗА СРБИЈУ: Биометеоролошка ситуација може имати релативно неповољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа којима се препоручује да смање физичке напоре, нарочито у најтоплијем делу дана. Опрез се саветује срчаним болесницима. Метеоропатске реакције се могу јавити у виду нервозе и појачаног замарања.

Madrid

30

Rim

27

London

25

Cirih

20

Berlin

23

Beч

27

Varшava

23

Kijev

25

Moskva

18

Oslo

23

St. Peterburg 17 Atina

33

Pariz

26

Minhen

23

Budimpeшta

31

Stokholm

20

Ријана је у недељу допутовала из Лондона у Париз, а на железничкој станици сачекала ју је армија фанова, која је „рушила све пред собом” само да дође до певачице, што је њу избезумило и изнервирало. Ријана је претходног дана на Твитеру објавила да долази у Париз, као и тачно време доласка њеног воза, што су фанови, разуме се, искористили. Обезбеђење железничке станице Гаре ду Норд у Паризу било је претрпано послом и у општем хаосу, а сматрају да је за све крива Ријана „која се неодговорно понела”. - Владао је потпуни хаос на станици, и једва смо успевали да обуздамо људе и путницима омогућимо да стигну на своје возове. А све то је Ријанина грешка, јер није смела да се тако неодговорно понесе и објави датум и време свог доласка на друштвеној мрежи - изјавио је шеф обезбеђења станице. Међутим, Ријанина страна приче је сасвим другачија: „Французи су луди! Морала сам сама да се снађем и изборим се до излаза на глупој железничкој станици”, написала је певачица на Твитеру неколико сати након инцидента.

VIC DANA Шта је врхунац кризе? Кад уђеш у кинеску радњу и кажеш: ништа ништа, само разгледам.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE DUNAV

TAMI[

Bezdan

89 (-13)

Slankamen

166 (2)

Jaшa Tomiћ

Apatin

159 (-11)

Zemun

233 (7)

Bogojevo

147 (-4)

Panчevo

252 (6)

Smederevo

446 (6)

Baч. Palanka 165 (-5) Novi Sad

134 (0)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

170 (0)

S. Mitrovica

3 (2)

Tendencija stagnacije

Senta

242 (-1)

Beograd

178 (8)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

325 (0)

Tendencija stagnacije

Titel

153 (5)

NERA

Hetin

74 (8)

TISA

-90 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

26 (0)

Reшeњe iz proшlog broja

Dnevnik 4.septembar 2012.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you