Page 1

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O NADLE@NOSTIMA APV

c m y

Autonomija pod budnim okom Vlade

U Novom Sadu hap{ena i crnogorska mafija

str. 13

str. 3

NOVI SAD *

U AKCIJI „MORAVA” ULOVQENE I „VELIKE RIBE”

UTORAK 3. NOVEMBAR 2009. GODINE

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

GODINA LXVII BROJ 22531 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR BANKARI NAMAMILI [TEDI[E I PREDUHITRILI DR@AVU?

PREVENCIJA PROTIV NOVOG GRIPA NA TANKOM KONCU

Uzmi kamatu pa be`i od poreza

str. 4

DA LI JE LEKARSKA KOMISIJA PRESTROGA

Maske kao alva, „tamiflua” ni za lek

Nakon objave da je minulog vikenda u Novom Sadu ~etvoro qudi obolelo od novog gripa, u privatnim apotekama planule su hirur{ke i epidemiolo{ke maske, a leka „tamiflu” nema ni za lek. Novosa|ani kupuju i sredstva za dezin-

fekciju ruku, multivitamine i preparate za podizawe imuniteta. - Maske i lek „tamiflu” ovih dana su najtra`enija roba u svim apotekama. Qude je uhvatila panika, jednostavno `ele da se za{tite. Tokom vikenda sve

Sizifov put trudnica do bolovawa?

str. 9

je rasprodato, roba je naru~ena, a nadamo se da }e nam sti}i danas. Nema vi{e ni dezinfekcionih sredstava za prawe ruku – rekla je ju~e za „Dnevnik” Sne`ana Rakoni} iz apoteke „Biqana”.

str. 6, 8 i 14

REDOVNE PLATI[E KOMUNALIJA ^ASTI]E KOMPJUTER?

Besplatan ra~un Za po~etak za 30.000 porodica 350 obroka

PO^ELA DA RADI SOMBORSKA NARODNA KUHIWA

str. 7

NASLOVI

Politika 2 Demokrate odbacuju Palmin ultimatum

Ekonomija 5 Ruska milijarda na popravnom 5 Bi}e gu`ve tek kad ode MMF

Tre}e doba 6 Penzije moraju zaostati za platama

Novi Sad 8 Uskoro klizawe na [trandu 9 Stotinu zaqubqenih ska}e na ludi kamen

Dru{tvo

11 Deca gola i bosa na zubatom suncu

Crna 12 Poginuo sede}i na kolovozu 13 Glavom na maloletnog sudiju

str. 16 – 23

SPORT

„ ME^ MILAN – REAL U CENTRU PA@WE

Vojvodina

„ PRIZNAWE I POHVALE KIK BOKSERIMA

„ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA

14 Novosadski ogranak SANU vapi za obnovom 14 Luksuzna kola kupqena novcem iz romskog buyeta

Kultura 15 Klopka za srpske ~itaoce

Ki{a i ko{ava

Najvi{a temperatura 5°S

str. 11


utorak3.novembar2009.

VESTI Tadi}: Stare{ki i sa Italijom Predsednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da postoji mogu}nost da Srbija pre kraja godine podnese kandidaturu za ~lanstvo u Evropskoj uniji. „Trenutno veoma pa`qivo razmatramo najpogodniji datum za zvani~no podno{ewe kandidature i vrlo je verovatno da }e se to dogoditi pre kraja godine“, rekao je Tadi} u intervjuu italijanskoj agenciji Ansa. On je, ina~e, izrazio o~ekivawe da }e predstoje}i samit ItalijaSrbija u Rimu biti prilika za otvarawe dijaloga o strate{koj saradwi u oblasti komunikacija, ma{inske industrije, energetike i saradwe regiona. „Na svim tim poqima Italija i Srbija imaju izvanredan potencijal za saradwu zbog ~ega predstoje}oj poseti pridajemo ogromnu va`nost“, rekao je Tadi} uo~i posete Rimu predvi|ene za 13. novembar, dodaju}i da se nadu da }e italijanski parlament biti prvi koji }e ratifikovati Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu EU sa Srbijom, nakon wegovog odmrzavawa.

Pozitivni utisci Predsednik Predstavni~kog Doma parlamenta Belgije Patrik Deval izjavio je ju~e da Srbiju ~eka budu}nost u EU, ali da prethodno mora ispuniti odre|ene uslove, poput nastavka reformi i saradwe s Ha{kim tribunalom. Deval je, posle razgovora sa predsednicom Narodne skup{tine Slavicom \uki}-Dejanovi}, rekao da delegacija belgijskog parlamenta u tom kontekstu ve} nosi pozitivne utiske. S druge strane, predsednica srpskog parlamenta je ponovila da je integraciji u EU na{ spoqnopoliti~ki ciq, te da }e Srbija u potpunosti ispuniti mapu puta kako bi taj ciq ostvarila.

POLITIKA „DNEVNIK” OTKRIVA: KO SE BAVI SRBIJOM I ZAPADNIM BALKANOM U EU

Samo Bugari ho}e komesarijat za pro{irewe (Od na{eg dopisnika iz Brisela)

Lo{a vremena dolaze za polinizovanog kriminala u dr`avama tiku pro{irewa Evropske unije, koje plediraju za ~lanstvo u Unijer je nivo na kojem se u EU rasji. Pa mi smo upravo zbog lo{ih pravqa o Zapadnom Balkanu sve iskustava sa Bugarsko i Rumunini`i. Primera radi, nekada su u jom odlu~ili da pitawe korupcije Komitetu EU za Zapadni Balkan i organizovanog kriminala bude sedeli savetnici i iskusne diplouslov ve} u prvim koracima mate, a danas su to uglavno prvi i evropskih integracija. Stoga Budrugi sekretari, mnogi od wih tek garska nema ni minimalne {anse na prvom ozbiqnom zadatku u dida dobije komesarijat za pro{ireplomatskoj karijeri. Nekada su se Srbijom i Zapadnom Balkanom bavili ministri spoqnih poslova, a danas vi{e nismo ni me|u prioritetima politi~kih direktora ministarstava spoqnih poslova, ve} smo svedeni na nivo {efova odeqewa za Zapadni Balkan. Na`alost, danas se i u ameri~kom Stejt Dipartmentu nama bavi „pomo}nik zamenika pomo}nika“ Hilari Klinton, a da stvar ni{ta nije boqa ni u EU, pokazuje ~iwenica da niko sem Bugara ne `eli da uzme komesarijat za pro{irewe u novoj Evropskoj komisiji. Jedini kandidat za funkciju – Veoma je zabriwavaju}e komesara je Rumijana @eleva {to, osim Bugarske, nijedna druga dr`ava Unije ne `eli da potro{i svoju „komesarsku karwe EU – tvrdi za „Dnevnik“ visotu” za mesto naslednika Olija Rekopozicionirani funkcioner u na – su{tina je stava nekoliko saodlaze}oj EK. govornika „Dnevnika“ u kqu~nim Me|utim, ~iwenica je i da za evropskim institucijama. sve komesarijate kru`e odre|ena Nije pri tome zgoreg navesti da imena, osim za pro{irewe. Istije komesar za pro{irewe EU pre ni za voqu, aktuelni slovena~ki deset godina postao predstavnik komesar Janez Poto~nik je vi|en najja~e EU dr`ave, Nemac Ginter kao idealan kandidat za tu funkFerhojgen, pre pet godina je izaciju, ali su wegove {anse zna~ajno bran Finac Oli Ren, a danas je jeumawene zbog spora izme|u Slovedini kandidat za tu funkciju Runije i Hrvatske, a i sam Poto~nik mijana @eleva iz Bugarske. je izrazio `equ da zadr`i svoj ak– Bilo bi tragikomi~no da dok tuelni portfolio za nauku i isje Bugarska, zajedno s Rumunijom, tra`ivawe. To je i razumqivo, jer pod posebnim nadzorom EU zbog u slede}ih pet godina ne}e biti korupcije i organizovanog krimiprostora za veliku pozornicu za nala, bugarski komesar insistira komesara za pro{irewe. Ulazak na borbi protiv korupcije i orgaHrvatske i Islanda ne spadaju u

velike doga|aje na evropskom nivou, a druge balkanske zemqe i Turska }e, realno, i 2014. godine jo{ biti daleko od ~lanstva. Zapravo, trend udaqavawa Zapadnog Balkana sa horizonta interesovawa vode}ih evropskih politi~ara je sve upadqiviji. Naime, kako saznaje „Dnevnik“, i u nacrtu programa trojnog predsedni{tva EU ([panija, Belgija i Ma|arska) za 2010. i prvu polovinu 2011. godine, koji }e biti usvojen krajem novembra, deo posve}en Zapadnom Balkanu je vrlo mr{av. Otuda i pojedina~ne inicijative pojedinih politi~ara, poput gr~kog premijera Jorgosa Papandreua o ulasku celog Balkana u EU 2014, zapravo imaju za ciq poku{aj vra}awa ideje pro{irewa na agendu. – Premijer Jorgos Papandreu je, naravno, svestan da ceo Zapadni Balkan ne}e mo}i da u|e u EU 2014. godine. Ali ciq gr~ke inicijative je, zapravo, da probudi evropske lidere iz letargije koja ih je zahvatila kada je u pitawu zapadnobalkanski region i da obezbedi neko obe}awe, neku ciqnu godinu, koja bi fokusirala i EU a ne samo zemqe kandidate i potencijalne kandidate. U zakqu~cima Evropskog saveta iz 2006. godine se ka`e da EU ne}e vi{e obe}avati ciqne datume za ~lanstvo u Uniji. Na`alost, trenutno kretawe stvari nas vodi ka tome da posle Hrvatske i Islande imamo pauzu od 10 i vi{e godina do slede}eg pro{irewa EU. Gr~ka `eli da spre~i taj scenario i zato smo stavili 2014. godinu kao ciqnu da bismo zadr`ali otvorena vrata za pro{irewe EU u slede}oj deceniji i posle ulaska Hrvatske i Islanda – objasnio je za „Dnevnik“ EU diplomata blizak Atini. @eqko Panteli}

c m y

2

DNEVNIK

PREGOVORI O FORMIRAWU VLASTI U VRBASU

Demokrate odbacuju Palmin ultimatum Iz Jedinstvene Srbije, stranzbog nosioca wihove izborne like Dragana Markovi}a Palme, ste koga smatraju “direktnim najavqeno je da }e podr`ati Dekrivcem za stawe u op{tini” u mokratsku stranku u formiraproteklih nekoliko godina. wu nove lokalne vlasti u VrbaOn je naveo da matemati~ki, su samo ukoliko JS bude ukqu~epo broju mandata, vlast u Vrbasu na i u upravqawe Novim Sadom. mogu da ~ine DS i koalicija I dok vrbaske demokrate jasno SPS-PUPS-JS, ali da skupodbijaju tu “politi~ku trgovi{tinska ve}ina mo`e biti i nu”, u novosadskom DS-u ka`u saDS, LSV-LDP i DSS. mo kako su “iznena|eni tek– Zna~i, i u jednom i u drugom stom” objavqenim ju~e u na{im slu~aju mi, prakti~no, mo`emo novinama. napraviti koaliciju. Sve karte – Iznena|eni smo tekstom i su na stolu, jo{ nije dogovorena nemamo komentara – kazala je koalicija – ka`e Vidovi}. – Neportparolka DS-a u Novom Sadu mam ni{ta protiv da JedinstveVesna Savi} koja na Srbija bude nije `elela da deo vlasti, ali Matemati~ki, precizira da li JS mora da zna da su iznena|eni ne mo`e da ucevlast u Vrbasu ~lankom ili stawuje. mogu da formiraju vovima JS. straDS i SPS-PUPS-JS, ne,Su druge – Ovo je demoJS se poziali i DS, DSS i kratska zemqa i vaju upravo na koalicija LSV-LDP princip koji svako ima pravo na svoje stavove. promovi{u deNe bismo polemokrate, a to je misali – dodala je portparolka slika republi~ke vlasti i na novosadskog DS-a. lokalnom nivou. Uvereni su, taU Vrbasu, pak, poru~uju da ne ko|e, i da }e demokrate, a pogopristaju na uslovqavawe, uz natovo socijalisti s kojima su napomenu da su dobrobo{le one stupili u koaliciji SPSstranke koje `ele da se okupe PUPS-JS, te{ko mo}i da odbioko programa DS-a. ju Palmin recept o 10.000 dina– Ne dolaze u obzir nikakvi ra budu}im majkama koje bi one uslovi ni ucene, a pogotovo jer dobijale svakog meseca naredne se odnose na rekonstrukciji dve godine. Vrbaske demokrate, vlasti na nekim drugim nivoima pak, tvrde da novca nema dovoqkoje nikakve veze nemaju sa opno, navode}i da je op{tina ve} {tinom Vrbas. Politi~ka trgozadu`ena sa sedam miliona evra, vina ne dolazi u obzir – ka`e za da treba sanirati javna preduzena{ list prvi vrbaski demokra}a koja su ostavqena u “katata @eqko Vidovi}. strofalnom stawu” i stvoriti Pregovori o formirawu vlauslove za razvoj malih i sredwih sti u Vrbasu po~e}e narednih dapreduze}a. na, a DS }e, po Vidovi}evim re– Ja sam lekar, da me pogre~ima, o tome razgovarati sa svi{no ne shvatite, i jesam za to soma koji su na nedavnim lokalnim cijalne kategorije ne budu ugroizborima osvojili mandate, sem `ene i za to da im se pru`i masa radikalima i napredwacima. kismum, ali mora postojati noOn je objasnio da sa SRS ne}e bivac za to. Ne mo`ete davati neti razgovora zbog dijametralno {to {to nemate – upozorio je suprotnih politika, a sa SNS Vidovi}. S. N.


POLITIKA

DNEVNIK

utorak3.novembar2009.

3

POSLE GODINU DANA USAGLA[AVAWA, KABINET MIRKA CVETKOVI]A OBJAVIO RADNU VERZIJU NACRTA ZAKONA O UTVR\IVAWU NADLE@NOSTI AP VOJVODINE

POSLANI~KE TEME

Gde pobego{e ministri Na isti na~in kao i pro{le srede, sednica parlamenta na kojoj se raspravqa o setu zakona koji treba da obezbede smewewe administracije, prekinuta je ju~e popodne, jer u sali nije bilo predstavnika Vlade Srbije! Na

samom startu sesije u sali su bili potpredsednik Vlade i ministar privrede Mla|an Dinki}, ministar za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi} i prosvete @arko Obradovi}.

]utawe i odobravawe U republi~koj administraciji bez posla }e ostati 2.800 stalno zaposlenih i 600 honoraraca, ili 10 odsto od ukupnog broja, tako da taj broj ubudu}e ne sme da pre|e 28.400 ~inovnika. Istovremeno, Predlogom zakona o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji predvi|eno je da se broj stalno zaposlenih smawi za 15 odsto, pa }e 5.648 od ukupno 37.789 zaposlenih biti prekobrojni. Svi koji ostanu bez posla, kako su obrazlo`ili ministri ekonomije i lokalne samouprave Mla|an Dinki} i Milan Markovi}, dobi}e otpremninu i naknadu za nezaposlene. Vi{ak brokratije, prema priznawu ministara, nastao je tako {to su „izmi{qani razni poslovi, samo da bi neko imao neki posao” i time se pravila velika {teta gra|anima i privredi zbog nepotrebnih procedura.

Sve transparentno Ministar Milan Markovi} je najavio uvo|ewe mehanizma vrednovawa rada dr`avnih slu`benika, kao i nove prekr{aje koji }e se tretirati kao kao povreda radne discipline, jer je prime}eno da su pojedini dr`avni slu`benici „le`erni u odnosu prema radu”. Po wegovim re~ima, i prijem u radni odnos bi}e transparentniji i traja}e od mesec do mesec i po

dana, a bi}e omogu}eno i lak{e napredovawe slu`benika nakon dodatnog {kolovawa, po{to je procedura trenutno komplikovana. Konkurs za prijem u radni odnos raspisiva}e sami dr`avni organi u kojima su upra`wena mesta a mora}e da sadr`i raspored kada se obavqaju pismeni i usmeni testovi, objavquje rang lista i koji su rokovi za `albu.

„Prevara Dinki}a i DS-a” [ef poslani~ke grupe SRS Dragan Todorovi} smatra da zakoni o smawewu amdinistracije na najboqi mogu}i na~in predstavqaju “tu`bu i argument protiv dosmanlijskog re`ima i Demokratske stranke”. Dva zakona o smawewu administracije su, po wemu, “prevara kao {to su i besplate akcije, Nacionalna {tedionica, kao i sve {to su radili Mla|an Dinki} i DS. On je “zapretio” predstavnicima vlasti, da ih zbog nezakonitosti “~eka robija, koja }e trajati du`e nego {to smo bili pod Turcima”.

A javna preduze}a? Poslanici LDP-a saop{tili su da ne mogu da podr`e inicijativu Vlade jer ne o~ekuju da }e dati o~ekivane i potrebne efekte. „Srbija ima 590 javnih preduze}a od kojih je 580 poslo-

valo sa velikim gubicima, u wima radi 170.000 qudi i oni su potpuno zanemareni u postupku racionalizacije dr`avne administracije”, istakao je lider LDP-a ^edomir Jovanovi}.

Promili za mawine [ef poslani~ke grupe mawina Balint Pastor (SVM) najavio je da }e podr`ati smawewe zaposlenih u republi~koj administraciji, ali ne i racionalizaciju na lokalu ako se ne usvoji wihov amandman. On je naveo da je u pojedinim op{tinama, u kojima `ivi ve}i broj pripadnika nacionalnih mawina, zastupqena dvojezi~nost, te da wih treba izuzeti od predlo`enog ograni~ewa sa ~etiri zaposlena na 1.000 stanovnika. Klub mawina stoga tra`i da se broj zaposlenih u tim op{tinama uve}a za 0,1 promil za svaki jezik nacionalne mawine koji je u slu`benoj upotrebi. S. Stankovi}

VESTI I APV kreira dunavsku strategiju Predsednik Skup{tine APV [andor Egere{i prisustvova}e danas u Be~u prvoj sednici Predsedni{tva Saveta dunavskih regija i gradova. Egere{i }e na sesiji predstaviti zajedni~ke projekte koje je utvrdila Radna grupa, formirana sredinom oktobra u Skup{tini APV, s ciqem da se defini{u interesi i prioriteti Pokrajine u okviru dunavske strategije. „Predstavqawem ovih projekata Vojvodina }e se se aktivno ukqu~iti u izradu osnovnog koncepta dunavske strategij, koja je prvenstveno u interesu regionalnog i lokalnog razvoja Pokrajine“, napomiwe se u saop{tewu iz Egere{ijevog kabineta. B. D. S.

Paralelni buyeti Poslanik SRS- a u Skup{tini Vojvodine Marijana ^etojevi} ocenila je da su pokrajinski fondovi zapravo paralelni buxeti o ~ijem poslovawu poslanici vojvo|anskog parlamenta nikada nisu imali nikakav izve{taj. „O wihovom poslovawu odlu~uju male grupe qudi, odnosno uski krugovi ~lanova upravnih odbora, a te odluke ne dolaze do poslanika”, izjavila je Marijana ^etojevi}, eksplicitno navev{i fondove za kapitalna ulagawa, za podr{ku investicijima u Vojvodini, garancijski i Fond za razvoj.

Nadamo se „punoj saradwi”

Autonomija pod budnim okom Vlade Najnovijim nacrtom zakona o nadle`nostima Vojvodine, koji je ju~e objavqen na zvani~noj internet prezentaciji Vlade Srbije, predvi|a se pravo Vlade Srbije da indirektno kontroli{e ustavnost pokrajinskih akata. Odeqak o kontroli ustavnosti i zakonitosti je i kqu~na novina u odnosu na prvu verziju zakona koja je sa~iwena jo{ krajem pro{le godine, ali i u odnosu na tekst koji je kabinet Mirka Cvetkovi}a krajem marta ove godine dostavio pokrajinskim zvani~nicima na usagla{avawe. Prema tim novim re{ewima, „Vlada mo`e, u skladu s Ustavom, pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke autonomne pokrajine pre wenog stupawa na snagu“. U tom slu~aju, kako se navodi, Ustavni sud mo`e odlo`iti stupawe na snagu osporenog pokrajinskog propisa do dono{ewa odluke. Tako|e, do okon~awa postupka

Sude}i po re{ewima najnovije verziji zakona o nadle`nostima, o kojem bi Vlada mogla odlu~ivati ve} na sednici u ~etvrtak, predlo`eni statut Vojvodine sigurno }e pretrpeti izvesne korekcije. Naime, i u ovom nacrtu predvi|eno je da APV mo`e zakqu~ivati „me|uregionalne sporazume“ u okviru svoje nadle`nosti, a ne, kako je to formulisano u predlogu statuta, „me|unarodne ugovore“. Ipak, novina je i {to se u novom tekstu eksplicitno navodi mogu}nost otvarawa predstavni{tva APV u Briselu, dok je u verziji zakona iz marta stajalo samo da APV mo`e osnovati svoja predstavni{tva „u regionima Evrope“.

Izvr{ni organ Nacrt zakon o nadle`nostima ne bavi se, ina~e, organizacijom pokrajinskih organa vlasti, niti ustanova ~iji je osniva~ APV, poput VANU ili institucije pokrajinskog ombudsmana. Tako|e, zakon se ne bavi ni materijom iz Predlog statuta o formirawu pokrajinskih upravnih okruga, niti organizacijom i nazivima pokrajinskih organa, s tim da nije nezanimqivo navesti da se u tekstu za vojvo|ansku vladu koristi termin „izvr{ni organ” . ocene ustavnosti mo`e biti obustavqeno i izvr{ewe pojedina~nog akta organa APV, ukoliko on prozilazi iz nekog op{teg akta koji bi na inicijativu Vlade „ili drugog ovla{}enog organa“ tako|e bio predmet ocene ustavnosti ili zakonitosti pred USS. U nacrtu se ne pomiwe mogu}nost da pokrajina donosi akte sa zna~ajem zakona, kako je to defi-

U novu verziju zakona unet je i stav kojim se potvr|uje pravo pokrajine da utvr|uje svoje simbole i na~in wihovog kori{}ewa u skladu sa Ustavom i statutom. Pitawe simbola, naime, nije bilo uop{te razmatrano u dosada{wim verzijama „omnibusa 2“, koji se, da podsetimo „pi{e“ jo{ od novembra pro{le godine. Ovaj zakonski projekat, koji je svojevrsna dorada „omnibus“ zakona iz 2002. godine, s tim {to ukqu~uje i razgrani~ewe nadle`nosti Pokrajine i Republike u skladu s novim Ustavom Srbije, sadr`i jo{ neke izmene u odnosu na re{ewa koja predvi|a

Petrovi}: Poseban zakon za imovinu i prihode [ef vladaju}e poslani~ke grupe „Za evropsku Vojvodinu“ prof. dr Dragoslav Petrovi} izjavio je sino} da ga ne brine to {to se u Nacrtu zakona o nadle`nostima Vojvodine ne pomiwe Novi Sad kao glavni grad i Vojvo|anska akademija nauka i umetnosti. „To prosto nisu teme kojima se bavi Nacrt zakona. Ta pitawa ve} su regulisana Predlogom statuta, koji je usvojila Skup{tina Vojvodine u oktobru pro{le godine”, rekao je Petrovi} agenciji Beta. On je naveo i da su izvorni prihodi i imovina Vojvodine teme koje }e biti regulisane posebenim zakonima a ne zakonom o prenosu nadle`nosti. „Na bazi onoga {to pi{e u Nacrtu zakona, proizlazi da mi u Predlogu statuta ne moramo ni{ta da mewamo”, objasnio je Petrovi}.

Balint Pastor: Trenutni maksimum [ef poslanika SVM-a Balint Pastor izjavio je za „Dnevnik” da raduje ~iwenica da se Nacrt zakona o nadle`nostima na{ao na sajtu Vlade, jer to, po wegovoj oceni, zna~i da se „ulazi u posledwu fazu” i da }e ovaj akt uskoro usvojiti Cvetkovi}ev kabinet. „[to se samog teksta ti~e, za nas je on prihvatqiv. Naravno, nije idealan, ali }emo za wega glasati, i to iz dva razloga. Najpre, ne `elimo da budemo ko~ni~ari usvajawa statuta i zakona o nadle`nostima u Narodnoj skup{tini. S druge strane, tako|e smo svesni i ~iwenice da je posledwih godinu dana, od usvajawa Predloga statuta APV, pokazalo da u ovom dru{tvu nije mogu}e posti}i vi{i stepen autonomije Vojvodine, i da je u ovom trenutku ovo maksimum”, obrazlo`io je Pastor. Potpredsednik Vlade Bo`idar \eli} izjavio je ju~e da je izve{taj EK o napretku Srbije na putu ka EU baza za pozitivno odvijawe dijaloga o viznoj liberalizaciji. „Srbija je veoma blizu bele {engenske liste. O tome }e se izjasniti Evropski parlament 12. novembra, a Savet ministara EU 1. decembra“, kazao je \eli}, ponoviv{i da }emo podneti kandidaturu za ~lanstvo u EU „onog momenta kada se za to steknu politi~ki uslovi”. U tom kontekstu on je izrazio nadu da }e u izve{taju Ser`a Bramerca, koji sutra dolazi u Beograd, stajati da Srbija ima „punu saradwu” s Tribunalom, {to bi trebalo da bude dovoqno da se na decembarskom samitu EU postigne konsenzus o na{em slede}em evropskom koraku.

preneta su re{ewa iz „martovskog nacrta“, kojim je prakti~no kompletno izbrisan odeqak o porezima i taksama Pokrajine, koji je je predlo`ila pokrajinska administarcija u prvoj verziji „omnibusa 2“. Pitawe vrsta i visina izvornih prihoda APV prepu{ta se posebnom zakonu, s tim da se navodi da novac „za vr{ewe poverenih poslova obezbe|uje Republika”. Me|utim, u zavr{nim odredbama novog zakonskog teksta ipak je uneta taze odredba kojom se Pokrajini nala`e da u odluci o buxetu za teku}u 2009. godinu „u posebnoj odredbi iska`e sredstva koja su iz buxeta Republike Srbije preneta do stupawa na snagu ovog zakona za

nisano u predlo`enom statutu. No, u tekst zakona ugra|ena je nova odredba kojom se predvi|a mogu}nost APV da privremeno ure|uje „izvr{avawe zakona Republike Srbije na teritoriji AP Vojvodine“, i to „ukoliko nadle`ni organ Republike Srbije ne donese propis za izvr{avawe zakona u roku utvr|enom tim zakonom“, ali ne i da ure|uje oblasti iz svoje nadle`nosti koje nisu ure|ene republi~kim zakonima, kako je to ranije stajalao. U odeqku o nadle`nostima, koji pokriva vi{e od 20 oblasti, tako|e se navodi da APV svojim aktima ure|uje pitawa od pokrajinskog zna~aja u skladu s Ustavom, me|unarodnim ugovorima, ovim zakonom, te republi~kim zakonima i statutom.

statut APV usvojen u vojvo|anskom parlamentu u oktobru pro{le godine. Tako se, recimo, predvi|a da Vlada Srbije, a ne Skup{tina Vojvodine, mo`e osnovati stalnu me{ovitu komisiju sastavqenu od predstavnika pokrajinske i republi~ke vlade. Kao {to je bilo o~ekivano, pokrajinska imovina tek je na~elno definisana, a to pitawe prepu{teno je posebnom zakonu. Samo se navodi da su u svojini Pokrajine, kao obliku javne svojine, „stvari koje na osnovu zakona koriste organi APV i ustanove ~iji je ona osniva~ i druge pokretne i nepokretne stvari, u skladu sa zakonom kojim se ure|uje javna svojina“. Kad je re~ o finansirawu nadle`nosti, u novoj verziji zakona

vqawe Nacionalnim parkom “Fru{ka gora”. Nacrt predvi|a pravo Pokrajine da ure|uje razvojno planirawe i donosi strate{ke odluke u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike, te da donosi regionalne prostorne planove u skladu sa zakonom. U oblasti poqoprivrede, Pokrajina u skladu sa zakonom donosi i sprovodi mere agrarne politike i mere ruralnog razvoja, te predla`e nadle`nom ministarstvu uslove izvoza i uvoza odre|enih poqoprivrednih proizvoda. U nadle`nosti Pokrajine je i ure|ivawe vodoprivredne delatnosti i {umarstva, kao i lovstva i ribarstva. Tako|e, ona mo`e ure|ivati planirawe i razvoj turizma za teritoriju APV i donositi programe za{tite `ivotne sredine. U oblasti prosvete, predvi|eno je pravo Pokrajine da osniva samostalne visoko{kolske ustanove u skladu sa zakonom. Pokrajina ima obavezu da obezbe|uje ostvarivawe prava nacionalnih mawina na teritoriji APV na obrazovawe na materwem jeziku na svim nivoima obrazovawa, u skladu sa zakonom. Mo`e osnivati zdravstvene ustanove u skladu s Planom mre`e zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada, mo`e organizovati pokrajinski zdravstveni savet, pokrajinski eti~ki odbor i stru~ne komisije. Predvi|eno je i formirawe pokrajinskog zavoda za zdrav-

Kostre{: Gde su nestali VANU i glavni grad – Predlo`eni Nacrt zakona o prenosu nadle`nosti Vojvodini je potpuno neprihvatqiv za LSV jer Novi Sad mora biti glavni grad Vojvodine, mora se ubaciti Vojvo|anska akademija nauka i umetnosti, neophodno je prona}i na~in da Vojvodina ima svoje izvorne prihode, imovinu i pored ustavnova, Vojvodina mora upravaqati i javnim preduze}ima. Mi }emo u naredna dva tri dana inistirati da Vlada to usvoji. Iskreno nadam da }e premijer Mirko Cvetkovi} prihvatiti sastanak sa nama da bismo poku{ali da postignemo dogovor – izjavio je za „Dnevnik“ narodni poslanik LSV Bojan Kostre{, koji je, kako na{ list saznaje, i ju~e imao sastanak u Vladi nakon {to je Nacrt zakon postavqen na sajt republi~kog kabineta. On je rekao da se statut Vojvodine „sada ve} izvesno vra}a u Skup{tinu APV“, ali da Liga{a ne}e biti na toj sednici. – A da li }emo podr`ati statut i zakon o nadle`nostima u Skup{tini Srbije zavisi od toga da li }e nadle`nosti Vojvodine biti na onom nivou koje mi o~ekujemo – rekao je Kostre{ i najavio da }e danas biti odr`an GO LSV na kojem }e biti doneta strategija pona{awa poslanika ove stranke u pokrajinskom i republi~kom parlamentu, te utvrditi amandmani koji }e biti podneti Vladi. – Istina, dobar deo predloga i zahteva Lige je usvojen, ali kqu~ne stvari na kojima smo insistirali ne nalaze se u nacrtu, {to u su{tini zna~i da nakon pravno-tehni~ke redakcije, toga ne}e biti ni u statutu. On je potvrdio saznawa „Dnevnika“ da su se pro{le nedeqe sastali predsednik Boris Tadi} i lider LSV Nenad ^anak. – Oni se o~igledno nisu bavili ovim pitawima i zbog toga je verovatno do{lo do ovih propusta. Wih dvojica su se dogovorila oko nekih strate{kih stvari – ka`e Kostre{, ne preciziraju}i kojih. Potpredsednik LSV na kraju ka`e da ovoj stranci nije u interesu da „sru{i statut, zakon o nadle`nostima ili Vladu Srbije i izazove krizu, ve} da se uva`e interesi Vojvodine“. – Mo`da LSV u ovom momentu nema dovoqnu te`inu u broju glasova, ali je trenutno specifi~na te`ina Lige velika. I nije svejedno da li }e LSV re}i da je statut Vojvodine zadovoqavaju}i, ili }e krenuti svim silama protiv wega – konstatuje Kostre{. D. M. one nadle`nosti koje ovim zakonom preuzima AP Vojvodina“. Uz to, posledwim ~lanom zakona, propisuje se da se odre|eni ~lanovi primewuju pre 1. januara 2010. (kad bi, ina~e, novi zakon po~eo da se primewuje). Pri tome je upravo ~lan 8, kojim se defini{e finansirawe nadle`nosti, me|u onim odredbama koje }e za`iveti „pre roka”. Tako|e, pre po~etka naredne godine mo}i }e da se „aktiviraju“ i odredbe kojima se utvr|uje pravo pokrajine da osniva razvojnu banku, kao i pokrajinski zavod za za{titu prirode. Najve}i deo odeqka kojim se klasifikuju nadle`nosti Pokrajine nije pretpreo izmene u odnosu na prethodnu verziju. Me|utim, izvesno je da su neka ovla{}ewa racionalizovana, po{to novi tekst, recimo, ne predvi|a pravo pokrajine da osniva javno preduze}e za upravqawe plovnim putevima, niti javno preduze}e za upravqawe javnom `elezni~kom infrastrukturom. Pokrajina }e, s druge strane, ipak dobiti jedno novo javano preduze}e – za upra-

stveno osigurawe, te fondova za penzijsko osigurawe, ali samo kao organizacionih jedinica republi~kih fondova. Ni u ovoj verziji zakona nije prihva}en predlog pokrajinske administracije da APV osniva radiodifuznu ustanovu Vojvodine, a u oblasti nauke mo`e osnivati istra`iva~ko-razvojne centre, inovacione centre i institute. Predvi|eno je i osnivawe pokrajinske slu`be za zapo{qavawe kao jedinice Nacionalne slu`be, po{to nije prihva}en predlog da pokrajinska slu`ba bude posebno pravno lice. U oblasti rudarstva i energetike, APV posredno u~estvuje u odlu~ivawu o kori{}ewu prirodnih bogatstava i mineralnih sirovina na svom podru~ju, ali ne mo`e osnovati pokrajinsku agenciju za energetiku, kao ni pokrajinski fond za energetsku efikasnost, niti pokrajinsku agenciju za rudarstvo i pokrajinsku geolo{ku slu`bu. U ovom nacrtu nije prihva}en ni predlog iz Banovine o osnivawu pokrajinskog zavoda za statistiku. B. Dragovi}-Savi}


4

EKONOMIJA

utorak3.novembar2009.

AKTIVNE MERE ZAPO[QAVAWA JEDINA NADA ZA NEZAPOSLENE

Put do posla vodi preko {kole Sredstva za aktivne mere zapo{qavawa naredne godine }e, kako procewuje Vladimir Ili}, direktor nacionalne slu`be za zapo{qavawe, biti ista kao ove, odno-

Aktivne mere zapo{qavawa bile su i ove a tako }e biti i naredne godine pre svega okrenute mladima koji tra`e posao jer podaci govore da je trenutno u Srbiji oko 200.000 wih nezaposleno . Me|u wima ima ~ak 50.000 mladih koji o~ekuju da do|u do radnog mesta a imaju samo osnovno ili ~ak nikakvo obrazovawe. Pored toga oko 64.000 mladih ima tre}i stepen stru~ne spreme, 57.000 ~etvrti odnosno sredwu stru~nu spremu, dok su ostali mladi bez posla visokoobrazovani . To je svakako jedan od razloga {to je stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine 40,7 odsto a stopa nezaposlenosti mladih od 25 do 34 godina 20,4 odsto. Kako se naredne godine o~ekuju otpu{tawa i tek poneka nova zapo{qavawa u dr`avnom i javnom sektoru mladima se ni tu ne}e pru`iti prilika da dobiju posao, ali vreme koje provode na tr`i{tu rada bez sumwe

Obuka ve} po~iwe Svoju {ansu mladi mogu potra`iti ve} tokom ovog meseca kada }e do 15.novembra u 30 gradova po~eti obuka za oko 3.000 nezaposlenih sa evidencije tr`i{ta rada. Naime, Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe organizuje obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju a najvi{e {anse pru`i}e se nezaposlenima u Beogradu, Kragujevcu, Ni{u i Novom Sadu. Tako }e u Novom Sadu akcenat biti na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za elektrozavariva~a sa atestom, kuvare, barmene, konobare, pekare, poslasti~are, zidare, tesare, kerami~are, rukovodioce gra|evinskim ma{inama, viqu{karisti, mesari i obu~eni za elektronsko poslovawe. Me|u najbronijim obukama su one za gerentodoma}ice, a kursevi za pomo} starima organizuju se izme|u ostalih gradova i u Zrewaninu. sno 3,5 milijarde dinara, ali ima {anse da budu i ne{to ve}a . Prvi ~ovek tr`i{ta rada procewuje da bi u narednoj godini moglo da se iz buxeta izdvoji 3,9 milijardi dinara i dodaje da MMF mora imati razumevawa za aktivne mere zapo{qavawa s obzirom na ekonomsku krizu i mogu}e te{ke posledice na tr`i{tu rada pogotovo {to se ve} sada zna da }e ve} po~etka naredne godine sti}i nova armija nezaposlenih ~inovnika.

moraju iskoristiti na druga~iji na~in nego sada. Naime, zabele`eno je da se mladi nezaposleni lak{e nego stariji okre}u crnom tr`i{tu i pristaju da rade ilegalno kod raznih poslodavaca koji ih zbog toga niti prijavquju na socijalno i penzijsko niti im ispla}uju plate koje im za rad pripadaju. Pored toga deo mladih izlaz iz nezaposlenosti nalazi i u {vercu pa i krimanalnim aktivnostima. Q. Male{evi}

MINHENSKI SAJAM AKTIVAN U SRBIJI

Otvarawe vrata za nema~ko tr`i{te Delegacija nema~ke privrede za Srbiju i Crnu Goru je od 1. novembra preuzela zastupawe Minhenskog sajma. Minhenski sajam je jedan od najzna~ajnijih privrednih faktora Bavarske i Nema~ke, pa je ova vest zna~ajna i za srpska preduze}a koja `ele da aktivnije predstave svoje proizvode i usluge u Nema~koj i time postanu konkurentna na me|unarodnom nivou. Minhenski sajam godi{we ima oko 40 me|unarodnih manifestacija na kojima nastupi preko 30.000 izlaga~a iz vi{e od 100 zemaqa sveta. I Bavarska, kao jedna od ekonomsko najsna`nijih nema~kih pokrajina u kojoj `ivi veliki broj Srba, ve} decenijama unazad ima privrednu saradwu sa Srbijom koja }e otvarawem predstavni{tva preko Delegacije nema~ke privrede za Srbiju i Crnu Goru u Beogradu, pod rukovodstvom gospodina Mihaela [mita, sada biti znatno intenzivirana. Direktor Minhenskog sajma za jugoisto~nu Evropu i potpisnik Sporazuma [tefan Re{ke navodi da }e preko svog budu}eg predstavnika ne samo srpskim privrednim ve} i dr`avnim subjektima biti omogu}en lak{i prodor na evropsko tr`i{te. Podr{ka ukqu~uje i punu logisti~ku i drugu pomo} pri kompletnoj pripremi za nastupe na veoma priznatim minhenskim sajamskim manifestacijama me|u kojima se naro~ito isti~u me|unarodni sajmovi nekretnina i investicija („Eksporeal“), gra|evine („Bauma“ i „Bau“), turizma i sporta („ISPO“, „f.re.e“), za{tite `ivotne sredine („IFAT“), transporta i logistike, elektronske industrije („Elektronika“, „Produktronika“), informatike i mnogih drugih.

SLEDE]E NEDEQE NA NOVOSADSKOM SAJMU

Sajam „Investekspo” Naredne nedeqe na Novosadskom sajmu bi}e odr`an sajam “Investekspo”. U okviru ove manifestacije od 10. do 13. novembra nastupi}e izlaga~i na sajmovima investicija, i nekretnina i Sajmu energetike, dok }e izlo`ba izlaga~a na Sajmu gra|evinarstva trajati dan du`e - od 10. do 14. novembra, re~eno je na ju~era{woj konfernciji za novinare odr`anoj u Gradskoj ku}i u Novom Sadu. Ukazano je da je u~e{}e na Sajmu investicija “Investekspo” potvrdilo 35 gradova i op{tina u Srbiji, a po re~ima generalnog direktora Novosadskog sajma Gorana Vasi}a, “Investekspo” }e, u odnosu na pro{lu godinu, uprkos glo-

balnoj ekonomskoj krizi, okupiti za tre}inu vi{e gradova i op{tina koji }e predstaviti investicione projekte, te je to dobar pravac za daqi razvoj i privla~ewe onih koji su spremni da ulo`e kapital. U okviru sajma predstavi}e se i nekoliko pokrajinskih sekretarijata. Pokrajinski sekretar za regionalnu i me|unarodnu saradwu Boris Barjaktarovi} ukazao je da }e na zajedni~kom {tandu sa Pokrajinskim sekretarijatom sa lokalnu samoupravu najve}a pa`wa biti posve}ena konkursima prekograni~ne saradwe sa Ma|arskom koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. D. Mla|enovi}

DNEVNIK

EKONOMISTI NE VIDE BRZ OPORAVAK

Nezaposlenost }e rasti i dogodine Beogradski Institut za tr`i{na istra`ivawa (IZIT) ocenio je ju~e da }e stopa nezaposlenosti u Srbiji do kraja godine rasti i da }e se taj trend nastaviti i slede}e godine, ne preciziraju}i kolika }e ta stopa biti. Saradnik IZIT-a Sa{a \ogovi} kazao je novinarima da je u

Srbiji u avgustu ove godine bilo 1,8 miliona zaposlenih, {to je za 0,4 odsto mawe nego mesec dana ranije, a 8,1 odsto mawe nego u istom periodu 2008. godine. “Takav trend rasta nezaposlenosti }e se nastaviti do kraja ove godine, a sasvim izvesno i tokom slede}e godine, {to govori da se Srbija zaista nalazi u

ekonomskoj krizi i bez obzira na puzaju}i rast industrijske proizvodwe”, istakao je \ogovi}. Prema wegovim re~ima, zbog rastu}e nezaposlenosti i pada kupovne mo}i stanovni{tva, trgovina na malo ne mo`e da o~ekuje boqe rezultate ni tokom slede}e godine.

BANKARI NAMAMILI [TEDI[E I PREDUHITRILI DR@AVU?

Uzmi kamatu pa be`i od poreza Svetski dan {tedwe praznova}e se cele sedmice. Banke ove godine ne nude preterano visoke kamate, ali su tu druge pogodnosti, a glavni hit je kamata unapred. Bankari su imali dobre razloge da kreiraju ovakav proizvod. Prvo ne treba zaboraviti da su lane ba{ po~etkom jeseni na prve znake krize na{i qudi po`urili u banku da podignu uloge. Tada je u kratkom roku iz banaka povu~eno ~ak milijardu evra.To ni dr`avi ni bankama nije odgovaralo, a da bi vratili evre na re~une bankari su ponudili veoma povoqne kamate koje su i{le i do 10 odsto godi{we, kod programa stepenaste {tedwe i vi{e. Dr`ava je pomogla tako {to je po~etkom ove godine usvojen zakon po kome je wena grancija sa 3.000 pove}ana na uloge do 50.000 evra. To je pomoglo i ukupna suma uloga gra|ana kod nas bi uskoro mogla da dostigne 5,5 milijardi evra. Za{to stalno u evrima kada je dinar na{a valuta? Pa zato {to je 95 odsto novca na ra~unima u evrima. Devizne {tedi{e imale su ove godine i dodatni bonus. Tako|e, za celu 2009. dr`ava je ukinula porez na dobit za devizne kamate, koji ina~e iznosi 20 odsto. Ho}e li se vratiti, kada i po kojoj stopi? Odgovor na ova pitawa bankari i {tedi{e o~ekivali su bar uo~i nedeqe {tedwe, kada isti~e najve}i broj oro~ewa na godinu dana i klijenti razmi{qaju {ta bi sa novcem. Najvi{e uloga polo`i se u sedmici {tedwe, koja uvek pada na razme|i oktobra i novembra. Odgovor nije stigao, a iz mini-

Zakon va`i do kraja godine Zakon o privremenom izuzimawu od oporezivawa porezom na dohodak gra|ana odr|enih vrsta prihoda je na snazi do 31. decembra , a tu su i porezi na {tedwu i tada }emo sugurno imati kakav- takav rasplet. Dok se o~ekuje ne treba zaboraviti da ovakav namet nema nijedna zemqa u regionu. starstva finansija je moglo da se ~uje da se sve jo{ razmatra te da je u opciji i re{ewe koje predvi|a uvo|ewe poreza po stopi od 10 odsto. A to da se jo{ ni{ta ne zna svakao je uticao na bankare kada su formirali politiku za nedequ {tedwe. Dosta poslovnih banka ponudilo je kamatu unapred na oro~enu od godinu dana. Tako Eurobanka EFG nudi kmatu od 6 odsto za oro~ene uoge. Uslov je da to bude bar 1.000 evra. Drugim re~ima, ko na ra~un uplati tu minimalnu sumu ku}i odmah nosi 56 evra bez poreza. - Kada smo kreirali ovaj proizvod `eleli smo da na{im klijnetima omogu}im da se oslobode poreza i odmah korste za-

ra|eni novac - obja{wava Gorna Tomi} iz ove ku}e zadu`en ba{ za {tedwu. Sli~na proizvod ponudila je i Oportjuniti banka: vrednost uloga nije ograni~ena a kamata je 6 ,5 odsto. A razlozi su isti. - Zbog poreskih olka{ica koje sigurno va`e ove godine dobitak }e biti 20 odsto ve}i za {tedi{e nego {to bi to moglo da bude naredne godine - ka`e ~lan Izvr{nog odbora ove banke Vladimir Vukoti}. Moskovska banka nudi kamatu od 7,5 odsto godi{we a za uloge u evrima isplata je mese~no. Tako }e klijenti biti olobo|eni poreza bar do kraja godine. Unikredit banka omogu}ila je {tedi{ama da dobiju duplu

kamatu. Odosno, kada polo`e na {tedwu ulog od bar 600 evra dobijaju odmah kamatu a ako i wu prikqu~e ulogu, ra~una im se kamata i na ceo iznos. Kome je i{la naruku cela zavrzlama oko poreza? Te{ko da }emo ikada imati precizan odgor na to pitawe. Bankari su s razlogom morali da budu oprezni kod kamata, jer bi ceo poreski teret posle mogao pasti na wih. Istina, spasli su se nove panike, jer bi komitenti koje naknadno odustanu morali da vrate deo kamate, a ponegde i celu, ako su bankari tako predvideli ugovorom ako bi razro~ili novca. [tedi{e su uzele {to im se nudi jer sigurno ne `ele jo{ jedan ovog puta poreski stres. A dr`ava. Ako su nadle`ni `eleli da sve ostane po starom, onda je trebalo da to jasno stave do znawa bankarima i wihovim komitentima. Ako }e, pak, biti ponovo oporezivawa, izvesno je da su ovakvom politikom ve} izgubili deo prihoda. Naravno, i dr`ava ima svoje opravdawe, u toku su pregovori sa Me|unarodnim monetarnim fondom, a tu se kopqa lome ba{ oko prihoda. Zato se, izvesno, ni od poreza na devizne kamate nije odustalo. D. Vujo{evi}

30. 10. 2009.

1.117,58376

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA U SOMBORU

Vasin i Strikovi} s privrednicima Ju~era{woj sednici Upravnog odbora Regionalne privredne komore u Somboru, koja okupqa privrednike, pored Sombora, i op{tina Apatin, Kula i Oxaci, prisustvovali su i pokrajinski sekretari za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav

Vasin i energetike i mineralnih sirovina Radoslav Strikovi}. Nakon uvodnog izlagawa predsednika somborske RPK Bo`idara Roce, koji je prezentovao op{te podatke o gotovo dramati~nom padu industrijske proizvodwe uzroko-

vanog svetskom ekonomskom krizom, pokrajinski sekretari su privrednicima pojasnili sve programe i poteze izvr{nih vlasti u Vojvodini koji su se preduzeli , ali se i planiraju, kako bi se ubla`ili efekti krize.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

Promena %

Cena

Gradina, U`ice

20,19

125

12.500

^oka duvanska industrija, ^oka

20,00

1.260

6.300

Fabrika maziva FAM, Kru{evac

13,56

1.332

1.014.984

Politika, Beograd

10,64

156

1.092

8,49 Promena %

115 Cena

Novi kolektiv, Beograd

-11,99

Sunce, Sombor AMS Osigurawe, Beograd

Jugorendgen, Ni{ Pet akcija s najve}im padom

Srbijateks, Beograd Rad, Vrwa~ka Bawa Vojvo|anskih top-pet akcija Soja protein, Be~ej

BELEX 15 (786,27 -2,47%)

Promet

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-4,35

2.857

107.718.665

Komercijalna banka, Beograd

-0,96

35.015

4.586.917

Energoprojekt holding, Beograd

-3,31

992

1.513.351

89.470 Promet

Agrobanka, Beograd

-3,52

11.056

4.863.223

Univerzal banka, Beograd

-2,99

8.241

3.280.050

4.316

21.580

Soja protein, Be~ej

-4,34

1.035

1.032.275

-11,93

3.100

21.700

Metalac, Gorwi Milanovac

-0,89

2.681

201.085

-11,83

760

3.800

Imlek, Beograd

0,12

1.715

34.300

Metals banka, Novi Sad

-10,88

565

8.475

0,00

8.633

0,00

-9,57 Promena %

850 Cena

4.250 Promet

Privredna banka, Beograd

0,00

884

0,00

Tigar, Pirot

-0,32

930

1.013.010

-4,34

1.035

1.032.275

Meser Tehnogas, Beograd

-1,25

8.083

3.597.110

Veterinarski zavod, Subotica

-1,50

591

561.870

Alfa plam, Vrawe

0,00

10.000

100.000

Fidelinka, Subotica

-4,89

350

186.900

Telefonija, Beograd

-2,23

1.971

49.275

Veterinarski zavod, Subotica

-1,50

591

561.870

Do`a \er|, Ba~ka Topola

0,00

3.230

145.350

SP Laboratorija, Be~ej

0,00

5.500

82.500

Svi iznosi su dati u dinarima


EKONOMIJA

DNEVNIK O KREDITU RUSIJE IPAK U BEOGRADU

Ruska milijarda na popravnom Pomo}nik srpskog ministra finansija Zoran ]irovi} najavio je ju~e da }e finansijski uslovi ruskog kredita Srbiji biti dogovarani tokom naredne runde pregovora, koja }e uskoro biti odr`ana u Beogradu. U pisanoj izjavi medijima ]irovi} je ocenio da je prva runda pregovora o uslovima ruskog kredita Srbiji od milijardu dolara, koja je odr`ana 29. i 30. oktobra u Moskvi, “protekla u konstruktivnoj atmosferi”. Prema wegovim re~ima, na sastanku u Moskvi razgovarano je o kreditima za podr{ku buxetu i za finansirawe infrastrukturnih, prvenstrveno `elezni~kih, projekata u Srbiji. “S obzirom na to da se radi o velikim infrastrukturnim pro-

jektima o~ekuje se i finansijska podr{ka ruske strane i u~e{}e renomiranih ruskih firmi koje bi radile zajedno sa srpskim kompanijama”, rekao je ]irovi}, koji je predvodio srpsku delegaciju. Delegacije Srbije su u Moskvi vodile dve vrste pregovora, o delu kredita od 200 miliona dolara za popuwavawe buxetskog deficita i o 800 miliona za infrastrukturne projekte. Kako su izvestili beogradski mediji, tokom pregovora o pozajmici za buxet Rusi su predlo`ili da rok vra}awa bude 10 godina s po~ekom od jedne godine, dok je srpska strana tra`ila da period otplate bude 13 godina, uz po~ek od tri godine. O kamatama, prema re~ima Chirovi}a, nije razgovarano.

PREMIJER CVETKOVI] O PADU DOMA]E PROIZVODWE

Mogli smo i gore pro}i Pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) 2009. godine bi mogao biti tri odsto iako su procene pre dva meseca govorile da }e biti iznad ~etiri odsto, procenio je ju~e na 9. Srpskom ekonomskom samitu premijer Srbije Mirko Cvetkovi}. Premijer o~ekuje da }e u 2010. godini privreda zabele`iti rast od 1,5 odsto. To je, kako je rekao Cvetkovi}, upola mawe od ovogodi{weg o~ekivanog pada, {to zna~i da }e pravi oporavak uslediti tek 2011. godine. Povodom aktuelnih pregovora sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), premijer je rekao da su sa misi-

jom MMF-a usagla{eni svi globalni parametri za bud`et za narednu godinu, te je preostalo da se u te okvire uklope pojedini bud`etski korisnici. Cvetkovi} je rekao da je pregovara~ki tim Srbije na

ficita koji }e biti razre{en tako {to }e se javna potro{wa oboriti u narednim godinama ispod 40 odsto BDP-a i tako {to }e se promeniti struktura javnih potro{wi u korist infrastrukturnih ulagawa.

Pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) 2009. godine mogao bi biti tri odsto, iako su procene pre dva meseca govorile da }e biti iznad ~etiri odsto dobrom putu da razre{i pitawe odr`ive fiskalne i ekonomske politike na sredwi i du`i rok. Premijer je naglasio da }e prioritet Vlade biti problem strukturnog de-

Vlada je u ovoj godini uo~ila problem narasle finansijske nediscipline koji }e biti razre{en tako {to }e od Nove godine sve kompanije morati da upla}uju bruto za-

rade zaposlenih, najavio je Cvetkovi}. On je dodao da Vlada radi na elimisnisawu problema zloupotrebe u privatizaciji.

BOJAN PAJTI]

SRBIJA I ME\UNARODNI MONETARNI FOND ]E SE DOGOVORITI

Bi}e gu`ve tek kad ode MMF Te{ko je re}i da li su pregovori Vlade Srbije i Misije MMF uspe{no zavr{eni. Odgovor zavisi od ugla posmatrawa. Ako je jedini ciq bio taj da se, posle neuspeha u avgustu, polo`i popravni ispit, onda bi se moglo re}i da je to i postignuto. MMF je prihvatio na{ predlog da se deficit buxeta u 2010. godini, posle ovogodi{wih 4,5 odsto bruto doma}eg proizvoda, planira na pola procenta ni`em nivou. Razlika nije velika, ali pokazuje da stvari, ipak, idu na boqe, da se u narednoj godini mo`e o~ekivati blagi privredni rast i da }e Srbija lak{e zatvarati svoju buxetsku rupu. Ministarka finansija Diana Dragutinovi} objasnila je da ovogodi{wi minus dr`avnog prora~una ne}e biti ve}i od 100 milijardi dinara, iako se, pre samo mesec-dva, ra~unalo na deficit od 119 milijardi. To {to su buxetski problemi ubla`eni, {to se MMF saglasio s ne{to mawim deficitom za 2010. i {to }emo, ipak, uspeti da povu~emo nove tran{e stabilizacionog kredita, ne zna~i da su pregovori bili laki i da se Srbija vol{ebno izbegla neugodne

umawewe primawa za prevremeno penzionisane, ograni~avawe starosnog praga za prevremenu penziju i su`avawe broja poslova kod kojih }e se primewivati beneficirani radni sta`. MMF je insistirao na dono{ewu zakona o fiskalnoj odgovornosti. Jednostavno, najva`niji svetski finansijer je tra`io operativno re{ewe koje }e garantovati da Srbija u budu}nosti ne}e praviti neodgovorne finansijske

cimo, doslednost na fiskalnom planu regulisana ustavom. Me|utim, predlo`enim tekstom MMF nije bio zadovoqan i od zakona }e se, izgleda, odustati. Zauzvrat }e biti postavqen potpuno novi sistem fiskalne politike, koji u prvi plan istura tzv. Fiskalno ve}e, kao potpuno novo i nezavisno telo. U wegovom sastavu zna~ajno mesto imali bi nezavisni finansijski i poreski stru~waci. Fiskalno ve}e bi,

MMF je insistirao na dono{ewu zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji }e garantovati da Srbija u budu}nosti ne}e praviti neodgovorne finansijske izlete obaveze. Jo{ tokom trajawa sesija moglo se ~uti da stru~waci iz Va{ingtona zahtevaju da se pristupi temeqnoj reformi penzionog sistema. Po svemu sude}i to je najizazovnija ta~ka fiskalne politike. Tro{kovi Fonda PIO ~ine 13,2 odsto BDP-a, na jednog penzionera dolazi samo 1,17 osiguranika, a da bi se osigurala kolikotoliko nesmetana isplata penzija iz buxeta je pro{le godine izdvo-

5

utorak3.novembar2009.

jeno 137,9 milijardi dinara (1,65 milijardi evra). Ne bez razloga, srpski ekonomisti tvrde da je penzijski sistem pred pucawem, ~ega su, o~igledno, svesni i u MMF-u. Zato se sada mo`e ~uti da je Vlada Srbije pripremila malu reformu penzijskog sistema, koja bi trebalo da omogu}i da ovaj deo dr`avne socijalne politike za dve godine u|e u zonu kakve-takve odr`ivosti. Planirano je

izlete. To je bila i su{tina zakonskog re{ewa kome se, kako je sama rekla, ministarka Dragutinovi} najvi{e radovala. Zakonom bi se precizno odredili okviri fiskalne politike, ona bi bila predvidiva i ne bi zavisila od tzv. izbornog ciklusa, odnosno od promene vlasti i predizbornih hirova i obe}awa. Takav pristup je svojstven svakoj savremeno ure|enoj zemqi, a u Nema~koj je, re-

umesto, ministarstva finansija pravilo fiskalni okvir za narednu godinu i davalo saglasno na kreditno zadu`ivawe dr`ave. O~igledno su, ako je Fiskalno ve}e wihova ideja, u MMF-u procenili da su stru~nost i li~ni integritet ~lanova ovog tela ve}a garancija za odgovornost u tro{ewu od zakonskog re{ewa koje plod politi~kih kompromisa u Skup{tini Srbije. V. Harak

Predsednik Izvr{nog ve}a Vojvodine Bojan Pajti} izjavio je ju~e da Vojvodina daje sve od sebe da se legitimi{e kao va`an i odgovran region i privu~e strane investicije. Pajti} je na Ekonomskom samitu u Beogradu naglasio da su u Vojvodini naro~iti rezultati postignuti u domenu zapo{qavawa.Prema wegovim re~ima, subvencionisano je zapo{qavawe 20.000 qudi od kojih je ve} vi{e od 17.000 na{lo posao. Svako novootvoreno radno mesto u Pokrajini stimuli{e se sa 1.300 evra rekao je Pajti}. On je naveo i da novi statut Vojvodine otvara vrata razvoju Pokrajine, istakav{i da je tim aktom predvi|eno osnivawe Razvojne banke koja }e finansirati mala i sredwa preduze}a, poqoprivredu i infrastrukturu. Pored Fonda za razvoj i Garancijskog fonda, koji raspola`u sa 200 miliona evra, ova banka }e dati odre|eni privredni podsticaj. Pajti} je naglasio da su za Vojvodinu bitni infrastrukturni projekti, kao {to mostovi na Dunavu, zatim Koridor 10... PRELAZNI SPORAZUM PRAZNI KASU DOGODINE

Mawak od 145 miliona evra

OPTIMIZAM POLITIKE I PESIMIZAM STRUKE

Oporavak na duga~kom {tapu

Ekonomski savetnik premijera Srbije Bo{ko @ivkovi} ocenio da jo{ nema nijedne fundamentalne promene na osnovu koje bi se moglo tvrditi da je srpska privreda krenula uzlaznom putawom. “Neke procene pojedinih ministara u Vladi bile su jednostavno pogre{ne jer su prerano interpretirani neki indikatori u kretawu industrijske proizvodwe”, rekao je @ivkovi} . Prema re~ima @ivkovi}a, relativan uticaj na rast industrijske proizvodwe, prera|iva~ke industrije i izvoza imalo je paqewe obe visoke pe}i u Smederevu i opravak recikla`e, ali sve ostalo stoji tamo gde je i bilo.

Investicije presudne za Vojvodinu

On je napomenuo da je paqewe visokih pe}i u `elezari US Stil Srbija u~iweno zato {to se dogodila havarija u `elezari te kompanije u Ko{icama, a ne zato {to su se stvari u svetu bitnije promenile kad je re~ o tr`i{tu ~elika. @ivkovi} je rekao da je previ{e nepoznanica da bi se dala iole ozbiqnija procena za 2010, ali da bio bio zadovoqan ako ona ne bude gora od 2009. “Ne zna se ni orijentaciono koliki }e biti prihod od privatizacije, a ni priliv novih kredita. I {to je jo{ va`nije, ne zna se kad }e kowunktura na svetskom tr`i{tu krenuti uzlaznom putawom, {to bi povuklo doma}u proizvodwu i izvoz”, rekao je on.

Potpredsednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} kazao je danas da }e 2010. mawak u dr`avnoj kasi po osnovu primene Prelaznog trgovinskog sporazuma biti 145 miliona evra. \eli} je na sednici Odbora Skup{tine Srbije za evropske intergacije kazao da je primena Prelaznog sporazuma sa EU u interesu Srbije jer je omogu}ila nastavak investicija koje su zbog ekonomske krize bile mawe. Na sednici Odbora razmatrani su godi{wi izve{taj Evropske komisije o napretku ka u~lawewu u EU i Nacionalni program za integracije u EU, koji Vlada predstavqa odboru svakog tromese~ja. \eli} je ponovio da je u izve{taju konstatovano kako je Srbija do sada ostvarila veliki napredak.

AMERIKANCI U BEOGRADU

Investitori tra`e lokacije U Beograd je doputovala grupa ameri~kih investitora zainteresovanih da ula`u u Srbiju. Predstavnici kompanija Boston pauer, Farma sfir LLC, Metrik ind`iniring i Teknuvo, koji su u Srbiju do{li u organizaciji ministarstva ekonomije, u naredna ~etiri dana obi}i }e nekoliko potencijalnih lokacija na kojima bi izgradili svoje pogone. Sa ameri~kim investitorima o ulagawima u Srbiji razgovara}e ministar ekonomije Mla|an Dinki}.

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

Valuta

Va`i za

Kupovni za devize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

91,6879

93,5591

95,711

91,4072

Australija

dolar

1

56,1675

57,3138

58,632

55,9956

Kanada

dolar

1

57,5315

58,7056

60,0558

57,3554

Danska

kruna

1

12,3142

12,5655

12,8545

12,2765

Norve{ka

kruna

1

10,8854

11,1076

11,3631

10,8521

[vedska

kruna

1

8,7832

8,9624

9,1685

8,7563

[vajcarska

franak

1

60,7245

61,9638

63,389

60,5386

V. Britanija

funta

1

102,182

104,267

106,666

101,869

SAD

dolar

1

62,0729

63,3397

64,7965

61,8829

Kursevi iz ove liste primewuju se od 2. 11. 2009. godine


6

TRE]E DOBA

utorak3.novembar2009.

DO KRAJA GODINE NACRT PENZIJSKIH REFORMI PRED VLADOM SRBIJE

DNEVNIK PRIPREMA SE PREDLOG BUYETA ZA 2010. GODINU

Sva primawa na kantaru

Penzije moraju zaostati za platama

Nacrt zakona o penzijsko invalidskom osigurawu na}i }e se pred Vladom Srbije do kraja godine , tvrdi Jovan Krkobabi}, potpredsednik Vlade Srbije , a kada }e kona~nu re~ o wemu dati poslanici Skup{tine Srbije to se jo{ uvek ne zna. On tvrdi da se na reformi radi punom parom i da se uz pomo} nema~kog, {vedskog, austrijskog, slovena~kog i na{eg penzijskog sistema poku{ava prona}i najboqe re{ewe . Preispituje se svaka norma, ali je jo{ uvek rano, kako ka`e, govoriti {ta }e se sve i u kojim delovima iz postoje}ih penzijskih prava mewati, kako se ne bi ponovila pri~a o nepotrebnoj uzbuni `ena i nepotvr|enoj najavi da }e raditi pet godina du`e, odnosno da }e imati mu{ku starosnu granicu za odlazak u penziju . - To je najbr`e mogu}e. Ne prodaju se ovde krompiri i jabuke, pa da se raspravqa da li su one gwile ili ne, ima li ih vi{e ili mawe. Ovde je re~ o qudima, wihovim sudbinama i pravima. I zato mora dobro da se razmisli, jer posle mo`emo da se kajemo. Pripadam onim qudima koji dva puta vi{e misle o onome {to }e re}i. Kad ne{to ka`em, to je zavr{ena pri~a. Kada ka`em da }u ne{to da uradim onda to i u~inim ka`e Krkobabi}. Iako ne}e da otkriva {ta se sve sprema u nacrtu zakona o penzijsko invalidskom osigurawu, Krkobabi} ipak najavquje smawewe najvi{ih penzija, a pove}awe najni`ih. - Zakon o izmeni i dopuni zakona o PIO donet je 2005.godine i utvr|eno je da najve}a penzija bude 100.000 dinara. Neko ko je u to vreme pravio sistem formirao ga je za sebe kada ode u penziju i ba{ ga je bilo briga {ta }e biti s drugima. U re-

Mada je potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabi}, koji pred misijom MMF brani „~ast“ penzionera, nedavno izjavio da su „penzije na{a stvar“ i da me|unarodna finansijska oranizacija nema nikakvih primedbi oko na~ina na koji se vlast prema wima odnosi, sva je prilika da to ba{ i nije tako i da zavr{etak pregovora zavisi upravo od toga {ta }e biti sa penzijama u narednim godinama. Naime, prema saznawima u zakqu~ivawu ar`mana MMF-a sa Srbijom sve je utana~eno, osim penzija, te se o~ekuje da u naredna dva dana bude kona~no i to re{eno. Vlada Srbije mora}e dodatno da ubedi misiju MMF-a da }e od po~etka naredne godine zapo~eti ozbiqnu reformu penzijskog sistema i to pre svega u delu prevremenog penzionisawa i beneficiranog radnog sta`a, ali i da u buxetu za 2010.godinu utvrdi da penzije ne}e biti pove}avane, odnosno da }e ostatiti zamrznute kao {to su to bile i ove godine. Kqu~no pitawe koje interesuje delegaciju MMF-a, koja dodu{e, kao {to Krkobabi} isti~e, nije nametala nikakva svoja re{ewa, ali o~ekuje konkretne rezultate, je kako }e se nakon privremenog zamrzavawa penzija i naredne godine finansirati primawa najstarijih i da li }e dr`ava morati kao dosad zna~ajno da dotira penzije. Oni podse}aju da je vanredno pro{logo{we pove}awe penzija za deset posto uve}alo ovogodi{we tro{kove buxeta za penzije za ~ak 70 milijardi dinara . Ra~unica pokazuje da je prose~na penzija sada 70 odsto prose~ne plate i da se to mora promeniti, odno-

formi }e taj deo o najve}im penzijama sigurno biti procewen, a verovatno }e najmawe penzije rasti. Ne mogu da ka`em ta~no za koliko procenata, jer se na tome trenutno radi - objasnio je Krkobabi}.

jesu socijalni problem ove dr`ave, jer im penzije padaju ispod nivoa potrebnog za normalan `ivot. Na{a zemqa je potpisnica Me|unarodnog pakta o pravima ~oveka, po kome je obavezna da svakom gra|aninu

U reformi }e deo o najve}im penzijama sigurno biti procewen, a verovatno }e najmawe penzije rasti On tvrdi da su u Srbiji penzije de jure ekonomska, a de fakto socijalna kategorija i kao argument navodi ~iwenicu da preko pola miliona penzionera prima penziju mawu od 13.000 dinara. - Oni se ve} nalaze ispod granice izdr`qivosti i zato sam odlu~an u tome da istrajem da se penzije ne smawuju i ne}e dok sam ja u ovoj vladi. Svi oni

Produ`en rok za studentske potvrde Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe produ`io je za mesec dana, odnosno do 30. novembra, rok studentima korisnicima porodi~nih penzija za dostavu potvrda o redovnom {kolovawu. Na potvrde, koje se mogu predati li~no ili poslati po{tom filijali Penzijskog fonda koja im ispla}uje penzije, neophodno je upisati mati~ni broj roditeqa po kome se koristi penzija. Ina~e, studenti, bez obzira da li su na buxetu ili su samofinansiraju}i, imaju pravo na porodi~nu penziju do navr{ene 26.godine odnosno godinu dana du`e, ako su {kolovawe prekinuli zbog odslu`ewa vojnog roka. Q. M.

omogu}i da pristojno `ivi, ta~nije da ima {ta da jede, da se obu~e, gde da stanuje, da se le~i i da ima za kulturne potrebe. To je minimum. Ako se to ne mo`e, onda je takav `ivot ispod granice pristojnog rekao je Krkobabi}. Vicepremijer Vlade Srbije ima spreman odgovor i na primedbu MMF-a da po procentu BDP-a Srbija ima ve}e penzije

od zemaqa u regionu. Naime, on tvrdi da treba gledati i makro i mikro sliku, jer ta~no je da u na{em BDP-u penzije imaju ve}e u~e{}e u odnosu na druge dr`ave, ali ne dozvoqava da se Srbija meri s Bugarskom, Rumunijom, Albanijom , Makedonijom. - Mi se sa wima nikada nismo poredili. Uvek smo po penzijama bili u sredini evropskog proseka i sistem je dobro funkcionisao. U Belgiji, na primer, na penzije odlazi 10 odsto BDP-a , u Italiji 14, a u Francuskoj 13, kao i kod nas. Me|utim, BDP Danske je, recimo, 40 puta ve}i od na{eg. U Austriji najni`e penzije su 750 evra , a ako primalac ima izdr`avanog ~lana porodice onda dobija 1.100 evra. Za nas je to i daqe daleka budu}nost kategori~an je Krkobabi}. Q. Male{evi}

U PRVOJ POLOVINI GODINE U PENZIJSKOM FONDU

Novca vi{e nego lane Za novog predsednika Upravnog odbora Fonda PIO izbaran je Miladin Kova~evi}. Do smene na ~elu Upravnog odbora do{lo je zbog odlaska doskora{weg predsednika Mehe Mahmutovi}a na du`nost gradona~elnika Novog Pazara. Unija poslodavaca Srbije je za ~elnika UO Fonda PIO predlo`ila ekonomistu Miladina Kova~evi}a i taj predlog je jednoglasno prihva}en. Ina~e, Republi~ki fond PIO je u prvih {est meseci, kao i dosad, najvi{e novca utro{io za isplatu penzija. Za isplatu penzija u prvoj polovini godine utro{eno je 181,79 milijardi za penzionere iz kategorije zaposlenih, za penzonisane samostalce 6,30 milijardi dinara za paore u penziji 11,47 milijradi dinara. Pored toga , za penzije na{ih penzionera koji `ive u inostranstvu iz Fonda je ispla}eno 2,20 milijardi dinara za biv{e radnike, 60,99 miliona dinara za samostalce , dok je za poqoprivrednike koji `ive izvan zemqe utro{eno 4,17 miliona dinara.

Nov~ana naknada za pomo} i negu korisnika penzija ko{tala je za biv{e zaposlene 4,61 milijardu dinara, a za zaposlene osiguranike 272,94 miliona dinara. Za isplatu nov~ane naknade za telesno o{te}ewe penzionera utro{eno je 611,26 miliona dinara, a zaposlenim osiguranica 93,97 miliona dinara. Upravni odbor Fonda PIO konstatovao je da su, u pore|ewu s istim periodom pro{le godine ,prihodi nominalno ve}i za 26,34 odsto, a izdaci koji su iznosili 226,58 milijardi ve}i su za 22,59 odsto od pro{logodi{wih u prvom polugodi{tu. Ostvareni doprinosi ve}i su za 6,68 odsto u odnosu na isti period pro{le godine. Od zaposlenih je ostvareno 104,54 milijarde dinara, {to je 6,02 odsto vi{e nego lane, od samostalaca 7,68 milijardi ili 4,79 odsto vi{e , a od poqoprivrednika 1,33 milijarde dinara, {to je ~ak za 165 odsto vi{e nego u prvoj polovini pro{le godine. Q. M.

KAKO LEKAR KA@E

fekciju, jer se na ovim predmetima naj~e{}e zadr`ava veliki broj mikroorganizama. Kao preventivnu meru lekari ~esto preporu~uju i ispirawe grla blagim rastvorom tople vode i kuhiwske soli. Naime, nos i usta su mesta gde respiratorni virusi ulaze u organizam. U no-

su, ustima i u `drelu virusi se zadr`avaju jedno vreme, pa se zato savetuje da se svaki dan ovaj rastvor grgu}e u ustima i grlu. I nosnu {upqinu treba brisati ovim rastvorom. Vaqa izbegavati da se rukama doti~u lice, nos i usta. U preventivne mere se ubraja i pravilna ishrana s mno-

Prosek pada Prose~na penzija u ovo vreme pro{le godine iznosila je 248,3 evra a ove 233,5 evra, tako da je ona u evrima smawena za {est odsto ,prema podacima Republi~kog zavoda za statistiku. Fond PIO u ovom ttrenutku mo`e da namiri oko polovine potrebnog novca, a ostatak mora da se doda iz dr`avnog buxeta. Godi{we Fond PIO raspola`e sa oko 460 milijardi od kojih mu 213 dotira dr`ava. Za bruto mese~nu isplatu penzija potrebno je 37 milijardi dinara. vawa penzija, izostalo ~ak dva redovna zakonska uskla|ivawa, a koliko }e tek penzije biti obezvre|ene ako i naredne godine ostanu na nivou iz 2008. ne treba ni pomiwati. Zasad niko zvani~no niti potvr|uje, niti demantuje najavu zamrzavawa penzija i u narednoj godini. Jedino su svi spremni da potvrde da se o tome razmi{qa i dogovara, ali }e se kona~na odluka znati tek kada bude gotov predlog buxeta za narednu godinu , a na to se ne}e jo{ dugo ~ekati. Q. Male{evi}

OD OVOG MESECA NOVE OSNOVICE ZA PENZIJSKO OSIGURAWE

Jeftinije ulagawe u sigurnu starost Gra|ani koji sami sebi upla}uju penzijski sta` od ovog meseca, pa u naredna tri, doprinose za penzijsko i invalidsko osigurawe upla}iva}e na osnovice ni`e za 0,2 odsto u odnosu na dosada{we. Ni`e osnovice posledica su uskla|ivawa s kretawem zarada u prethodnom kvartalu koje su smawene za neosnovica 15 odsto 15.454 17.662 23.844 28.701 35.324 38.415 50.778 56.077 68.440 88.310 132.465 176.620 220.775

koliko dinara, odnosno sa 44.233 na 44.155 dinara. Tako od ovog meseca onih koji sami sebi upla}uju doprinose za mirniju starost mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica po kojoj }e upla}ivati doprinose . One se kre}u od 3.399,88 dinara, najmawe, pa do 48.570 dinara najvi{e. Q. M. doprinos po stopi 22 odsto 3.399,88 3.885,64 5.245,68 6.314,22 7.771,28 8.451,30 11.171,16 12.336,94 15.056,80 19.428,20 29.142,30 38.856,40 48.570,50

(osnovice za novembar, decembar i januar 2010.)

Slanom vodom protiv novog gripa Iz dana u dan sve je ve}i broj obolelih od novog gripa. Prvi oboleli evidentirani su i u Vojvodini. Iako pandemijski grip nije toliko u~estao me|u qudima tre}eg `ivotnog doba, ve} vi{e napada decu i mlade, za sve stanovni{tvo savetuje se da povedu vi{e ra~una o higijenskim navikama. To podrazumeva da se redovno peru ruke i da se izbegava rukovawe i qubqewe s drugim osobama, posebno onima koji kijaju, ka{qu ili su ve} oboleli od gripa. Savetuje se upotreba papirnih maramica, koje odmah posle upotrebe treba baciti u korpu za otpatke. Ukoliko nemate maramicu, prilikom kijawa i ka{qawa prekrijte nos i usta rukavom. Vaqa izbegavati zatvorene prostorije u kojima boravi ve}i broj qudi. Prostorije treba ~e{}e vetriti, a kvake, telefonsku slu{alicu i tastaturu kompjutera ~e{}e brisati nekim sredstvom za dezin-

sno da visina penzije ,u odnosu na plate, mora da se smawi. S druge strane, penzionerske organizacije isti~u da je visinu prose~ne penzije u odnosu na prose~nu platu „naduvala“ statistika, te da je prava istina da su penzioneri davno izgubili ono {to su oktobra pro{le godine dobili jer, podse}aju, ove godine im je, zbog zamrza-

go vitamina C, najboqe iz sve`eg vo}a i povr}a, hrana bogata cinkom i drugim mineralima, savetuje se i uzimawe toplih napitaka i supa... Pravilna ishrana i kvalitetan san ja~aju imunitet organizma. Ukoliko osetite neke od simptoma bolesti, kao {to su povi{ena telesna temperatura iznad 38 stepeni, kijavica, ka{aq, bolovi u mi{i}ima i zglobovima... vaqa se obratiti lekaru. U tom slu~aju ne treba izlaziti u dru{tvo, niti primati posete, a gripu, bez obzira da li se radi o sezonskoj ili pandemijskoj, vaqa odle`ati bar tri-~etiri dana. Ina~e, u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa, koja se preporu~uje posebno hroni~nim bolesnicima. Treba znati da ova vakcina ne daje za{titu protiv pandemijskog gripa. J. Barbuzan

PENZIONERSKI GLOBUS

Jedni repuju, drugi studiraju Kada ima dovoqno vremena i voqe, sve se mo`e, a godine postaju nebitne i neva`ne. Tako su nedavno nema~ki penzioneri shvatili da nisu ni{ta gori od mladih, pa su i sami po~eli da repuju. Udobno le{karewe, lagane {etwe i {ah zamenili su hip-hopom. Rep akademija u Hamburgu osnovala je grupu „ Rep penzioneri stare {kole“. Novoprimqeni polaznici rep akademije tvrde da se ose}aju „kul“ ali i priznaju da ne mogu sve {to mogu mladi reperi, {to im u zabavi i ne smeta. Ve}ina wih je tek pod stare dane otrkila rep muziku i tvrde da ih ona motivi{e da u „ludovawu“ ~ine i ono {to su mislili da ne mogu i ne znaju. Tipi~ni pokreti, nesmetawo lelujawe, wihawe kukovima, ~u~wevi su pravo otkri-

}e za nema~ke penzionere i oni ih preporu~uju svima koji ho}e da pod stare dane budu zdravi i zadovoqni. Brazilac Otasilio Hoze dos Santos u 84. godini zavr{io je sredwu {kolu. Me|utim, wegove ambicije se ne zaustavqaju na tome jer je pre nekoliko dana izrazio `equ da postane advokat. [est decenija je odusustvovao s nastave, po{to se posvetio poslu i porodici, a pre pet godina je odlu~io da nastavi {kolovawe, nakon {to je drugi put postao udovac. Hoze , ina~e otac petoro dece, ~etvoro unuka i troje praunuka, isti~e da je uz novu diplomu ovu sredwo{kolsku postavio sebi i novi ciq i da uop{te ne sumwa da }e narednih godina postatiti advokat. Q. M.


Novembar otvara radove u „Areni”

SUTRA PROMOCIJA „KUPUSIJADE“ NA TRGU SLOBODE

Glavice na poklon

Promocija “Kupusijade 09” odr`a}e se sutra od 12 do 15 ~asova na Trgu slobode, najavqeno je iz organizacionog odbora ove etno-manifestacije. Uz degustaciju jela od kupusa, posetiocima }e biti pokloweno 300 kilograma glavica po kojima su

futo{ki uzgajiva~i poznati {irom zemqe. Uz to na promotivnom {tandu sme{tenom izme|u Gradske ku}e i Apolo centra, bi}e dostupne sve informacije o “Kupusijadi” koja se odr`ava ove subote u Futogu. S. T.

-Rekonstrukcija bioskopa „Arena“ trebalo bi otpo~ne u toku ovog meseca, ali je trenutno nemogu}e precizirati datum, jer je jo{ uvek u toku usagla{avawe dokumentacije s gradskim propisima, izjavio je za „Dnevnik“ direktor „Poslovnog prostora- Marko Cvijan. Dodao je da je predlo`eni plan izgleda i rekonstrukcije bioskopa zadovaqavaju}i. Direktor firme „Art vista“ Zoran Cveta-

novi} u razgovoru za na{ list tako|e nije `eleo da precizira datum po~etka radova. - Trenutno je na gradskim strukturama da odobre na{ plan. Za sve to je potrebno vreme, zato ne bih licitirao datum po~etka rekonstrukcije, ali je sigurno da }e radovi po~eti u novembru - izjavio je Cvetanovi}. Naglasio je i da je zadovoqan saradwom s „Poslovnim prostorom“ i da sve ide po

Novosadska utorak3.novembar2009.

Uvek zate~eni? sa|ane. Mnogi su pohrlili u apoteke i pokupovali sve {to se dalo pokupovati. Pojedini su dali i posledwi dinar iz nov~anika, jer u pitawu je zdravqe! Planule su maske, leka “tamiflu” nema ni za lek, a na rafovima je sve mawe sredstava za dezinfekciju ruku i pomo}nih sredstava za ja~awe imuniteta. Ko nije napravio zalihe na vreme obilazi i po nekoliko puta dnevno apoteke, raspituju}i se da li je stigla najtra`enija roba. Sve ovo i ne ~udi toliko, jer se zna da je panika ponekad najboqi

~ovekov saveznik – boqe spre~iti nego le~iti. Najgore od svega je {to maski i “tamiflua” nema ni u veleprodaji. I tako, sve se vrti u krug, gra|ani ~ekaju da se maske pojave u apotekama, a apotekari o~ekuju da ih veleprodaja nabavi. Zato se opet postavqa ~uveno pitawe, da li je farmaceute i dr`avu iznenadio novi grip, kada nisu obezbedili dovoqne koli~ine lekova i maski. Za sve one, koji i{~ekuju da veledrogerije nabave maske i lekove, postoje i stari oprobani recepti - jabuke, kiseli kupus i beli luk. O prawu ruku je suvi{no pri~ati. Q. Nato{evi}

Na sceni „Fiks ideja” Ve~eras od 20 ~asova na “Sceni 34” pozori{ta “Vesela korwa~a” u ulici Nikole Pa{i}a 34, izvodi se komad “Fiks ideja”

autora Leonida Andrejeva. Autor i glumac u izvedbi je Strahiwa Bojovi}. Ulaz je 150 dinara. S. T.

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 7.30 do 13.30 sati povremeno u pojedinim delovima Adamovi}evog naseqa, od 8 do 13 sati ^etvrta i Peta ulica u nasequ [angaj. Ledinci: od 8.30 do 12.30 sati deo naseqa od jezerskog puta prema vojsci. ^e-

revi}: od 8.30 do 12.30 sati vodovod, stadion, Ulica vojvode Mi{i}a, Dunavska i Zmaj Jovina. ^enej: od 8 do 12 sati me|unarodni put od sala{a Brzakovi do butika Lada, od 9 do 10 sati celo naseqe.

V REMEPLOV

Trista qudi savladalo po`ar Iznenada, 3. novembra 1904. izvio se veliki plameni jezik nad krovom novoizgra|ene katoli~ke crkve u centru. Cela varo{ se uzbudila i oko po`ara ubrzo se okupilo najmawe hiqadu qudi. Stigli su vatrogasci iz Novog Sada i Petrovaradina i vojnici iz dve kasarne. Skoro tri stotine qudi dalo se na ga{ewe vatre, koja je uprkos tome bila sve ve}e i ja~a. Lako je progutala sve {to je bilo drveno u crkvi, oborila 70 metara visoki toraw i sru{ila ceo krov. Ostali su samo napukli, ~a|avi zidovi na koje je po~eo da pada sneg. Vatra se, sre}om, nije pro{irila na okolne zgrade, niti je koji gasilac bio ozbiqnije povre|en. Uzrok po`ara nikada nije ta~no utvr|en. Da li su ga izazvali limari koji su tog dana ne{to po-

miliona evra. Re~ je o „multipleks bioskopu“ koji }e biti opremqen najsavremenijim 35 milimetarskim i digitalnim projektorom, {to }e, pored prikazivawa filmova snimqenih u novim, visokim tehnologijama, omogu}iti i prenose mnogih zna~ajnih kulturnih doga|aja: muzi~kih koncerata, operskih, baletskih i drugih predstava. N. Vukovi}

hronika

Telefoni: 021 4806-833, 4806-834, 421 674, 528 765, faks: 6621 831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

DOBRO JUTRO, NOVI SADE

ovi, sviwski ili meksi~ki N grip - sve jedno kako mu je ime - uneo je paniku me|u Novo-

planiranom rasporedu i ni{ta ne ko~i saradwu. Novosadski bioskop „Arena“ otvori}e {est najmodernije opremqenih sala s 1.015 mesta u aprilu slede}e godine, najavio je Cvetanovi}. Ta kompanija koja je na 15 godina zakupila 2.070 metara kvadratnih prostora „Arene“, po ceni od 102 dinara mese~no za metar kvadratni, u wegovu rekonstrukciju i opremawe ulo`i}e oko dva

REDOVNE PLATI[E KOMUNALIJA ^ASTI]E KOMPJUTER?

Besplatan ra~un za 30.000 porodica Svim redovnim plati{ama ra~una objediwene naplate ukupno jedan mese~ni ra~un bi}e besplatan tokom tri godine, rekla je za “Dnevnik” ~lan Gradskog ve}a za komunalne poslove Gordana Pu{i}. Kazala je da su sva gradska javna komunalna preduze}a dala saglasnost preto~enu u zakqu~ak, koji je u petak usvojila Skup{tina grada, a kojim se odobrava gradskim, a preporu~uje ostalim preduze}ima sa ra~una” Informatike” da jedan mese~ni ra~un bude besplatan za sve one koji od 1. januara 20009. godine redovno izmiruju komunalne ra~une. - Novac za ovu namenu bi}e obezbe|en od kamate na osnovu dugovawa gra|ana i privrede u 2009. godini. Do kraja fiskalne godine ne}emo znati s koliko novca raspola`emo, ali dokle god bude novca iz ovih izvora redovnim plati{ama pla}a}emo po jedan ra~un – navela je Pu{i}, dodav{i da je proceweno da u gradu ima oko tridesetak hiqada qudi koji redovno izmi-

VESTI „Kvatro sta|oni” Slobodana Ti{me Roman Slobodana Ti{me „Kvatro sta|oni“ bi}e promovisana danas u 19 sati u „Ameri~kom kutku“ u Ulici Petra Drap{ina 3 uz u~e{}e Vladimira Kopicla, Maje Solar i autora. Ti{ma koji je ve} objavqivao zbirke pri~a (Ujvidek), eseja („Bluz dajeri“) kao i dve kwige poezije ostao je upam}en kao frontmen kultnih novosadskih bendova iz osamdesetih Lune i La strade i prilikom promocije romana ima nesvakida{wi zavet za sve budu}e ~itaoce - kwigu ~itati od pozadi. Dakle, prvo treba pro~itati deseto poglavqe (Zima), zatim prvo (Prole}e), pa onda „redom“ deveto, drugo, osmo, tre}e... Za one koji ne planiraju da pro~itaju kwigu od korice do korice, na kraju Ti{minog dela nalazi se tekst pod naslovom: Za nestrpqive! D. A.

„Lice kamena i ~oveka” pravqali na tavanu, ili deca, koja su se uvukla u toraw da bi nesmetano pu{ila?! N. C.

Izlo`ba fotografija, pod nazivom „Lice kamena i ~oveka“ bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova, na prvom spratu SPC-a „Vojvodina“. Autorka izlo`be je Ana Pani}. B. P. P.

Jedan mese~ni ra~un bi}e besplatan za sve one koji od 1. januara 2009. godine uredno izmiruju komunalne ra~une. Redovne plati{e bi}e ~a{}ene jednom u tri godine ruju obaveze i da su to u ogromnoj ve}ini penzioneri. Redovne plati{e u ovom slu~aju odre|uje “Informatika”

preko “plave ra~unaqke”: to su oni gra|ani koji u posledwi {est meseci pla}aju ra~une na dan obaveze. Pu{i} ka`e da

spiskovi ve} postoje i da }e najverovatnije kompjuter nasumi~no odre|ivati ko }e koji mesec da ima besplatne komunalije. Ona tako|e navodi da su i “Elektrovojvodina” (za zajedni~ku struju) i “Ciklonizacija” u na~elu podr`ali ovu akciju, dok se za sada ne zna da li }e DP “Novi Sad – gas”, koji se naknadno na{ao na spisku preduze}a kojima se preporu~uje da oproste jedan ra~un, postupiti u skladu s preporukom grada. Po izjavama direktora Jova Vujanovi}a ovaj distributer zavisi od “Srbijagasa”, te pitawe diskriminacije potro{a~a gasa, pokrenuto na posledwoj sednici Skup{tine grada, ostaje otvoreno. Donetim zakqu~kom, Skup{tina grada je, tako|e, omogu}ila javnim gradskim preduze}ima da du`nicima oproste zateznu kamatu od 1. januara 2000. godine do 31. decembra 2008. godine, u slu~aju da ovi isplate glavnicu duga do kraja godine. S. Krsti}

GRADSKI PREVOZNIK RA[^ISTIO GU@VU

Do markice pet minuta

Gradski prevoznik je od ju~e duplirao prodajna mesta za kupovinu mese~nih novembarskih markica. Efekat je bio uo~qiv. Nije bilo velikih redova pred kioscima. Na kupovinu mese~ne markice putnici su ~ekali najdu`e pet minuta. [ef odeqewa blagajne u Gradskom saobra}ajnom preduze}u „Novi Sad“ Aleksandar Kova~evi} ka`e da se ju~e nije ni o~ekivala gu`va. - Redovi za kupovnu karata obi~no su 5. i 6. u mesecu, jer putnici obi~no ~ekaju posledwi ~as - ka`e Kova~evi} i dodaje da ovog meseca ne o~ekuje u te dane velike gu-

`ve, ne samo zbog toga {to sada ima vi{e prodajnih mesta, ve} i zato {to |aci vi{e ne predaju zahteve za izradu |a~-

kih mese~nih markica, kao {to je to bio slu~aj u oktobru. Z. D.

U „^ISTO]I” ZASUKALI RUKAVE

Sre|uju prigradske stanice „^isto}a“ je zapo~ela projekat „^i{}ewe i ure|ewe prigradskih autobuskih stanica i trasa autobuskih linija“, koji je pomenutom preduze}u odobrila gradska Uprava za privredu, na konkursu za javne radove od interesa za Novi Sad. Potpisan je ugovor s Upravom za privredu, kojim je odre|eno da }e projekat trajati tri meseca, a za ovaj posao

odobreno je 413.000 dinara i anga`ovano pet radnika na odre|eno vreme od tri meseca. Autobuska stajali{ta ure|iva}e se na pravcima prema prigradskim naseqima, kao i u naseqima Be~eg, Futog, Veternik, Stepanovi}evo, Kisa~, Stari i Novi Ledinci, Ka}, Koviq, Budisava, ^enej i Bukovac. B. M.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak3.novembar2009.

c m y

8

DNEVNIK

PREVENCIJA PROTIV NOVOG GRIPA NA TANKOM KONCU

Maske kao alva, „tamiflua” ni za lek Nakon objave da je minulog vikenda u Novom Sadu ~etvoro qudi obolelo od novog gripa, u privatnim apotekama planule su hirur{ke i epidemiolo{ke maske, a leka “tamiflu” nema ni za lek. Novosa|ani kupuju i sredstva za dezinfekciju ruku, multivitamine i preparate za podizawe imuniteta.

GRA\ANI I PLIVALI[TE NA SLANOJ BARI

U bazen za nekoliko nedeqa Posle sastanka koji }e se naredne nedeqe odr`ati sa sportskim klubovima, koji }e koristiti novootvoreni bazen na Klisi i uskla|ivawem termina za treninge, najverovatnije }e se znati i kada }e biti uvedene smene za gra|anstvo, rekao je za „Dnevnik“ ~lan Gradskog ve}a za sport i omladinu Aleksandar Kravi}. On je dodao da }e se termini uskladiti kako bi se rasteretio bazen na Spensu, i dodao da veruje da }e se sugra|ani u novom bazenu mo}i kupati za nekoliko nedeqa. [to se ti~e mogu}nosti da Novi Sad dobije jo{ jedan zatvoreni bazen, ta~nije opcije da se onaj na Sportskom centru „Sajmi{te“ natkrije nekom vrstom pokretnog krova kako bi

mogao da se koristi cele godine, Kravi} napomiwe da je to samo ideja koju }e poku{ati da razrade u toku jeseni i zime. - Prvo moramo da vidimo da li negde u kom{iluku, na primer u Ma|arskoj, postoji takvo re{ewe, da li ono funkcioni{e i da li su oni koji ga imaju zadovoqni. Ako se ispostavi da je tako i da je cena pristojna onda postoji mogu}nost da se ta opcija uzme u obzir. Razmi{qamo i raspisivawu tendera za izgradwu pokretnog krova, ali su to za sada samo ideje. Uglavnom, ako se neka od pomenutih zamisli ispostavi kao prihvatqiva, potrudi}emo da ovu stavku ubacimo u buxet grada za narednu godinu - dodao je Kravi}. B. M.

Rekonstrukcija u Pozori{tu mladih Za nedequ dana o~ekuje se zamena i popravka elektri~nih instalacija u maloj sali Pozori{ta mladih, kazala je ju~e za “Dnevnik” portparolka pozori{ta Tijana Deli}. Dotrajale instalacije predstavqaju rizik od po`ara, protiv ~ega su u objektu ve} preduzete sve mere za{tite. - Grad je podr`ao rekonstrukciju pozori{nih sala i u narednoj godini trebalo bi da po~nu radovi i u velikoj sali – rekla

je ona i dodala da }e sve biti gotovo tokom 2010. kada je i osamdesetogodi{wica Pozori{ta mladih. Protivpo`arna inspekcija nalo`ila je u februaru da se elektri~ne instalacije obnove u roku od tri meseca, ali taj rok je kasnije produ`en do novembra. Jo{ u junu Grad je pozori{tu odobrio devet miliona dinara i taj novac je tek nedavno upla}en na ra~un pozori{ta. S. T.

Info-telefon o novom gripu Informacije o gripu H1N1 od sutra }e svi gra|ani mo}i da dobiju preko info-telefona Doma zdravqa „Novi Sad“ pozivom na broj 021/4879-021. Telefon za informacije bi}e dostupan svakog dana od 7 do 20 sati. Gra|ani }e dobijati savete kako da se za{tite ili prepoznaju simptome novog gripa, a na wihova pitawa }e odgovarati de`urni pedijatri i specijalisti op{te medicine. D. A. - Maske i lek „tamiflu” ovih dana su najtra`enija roba u svim apotekama. Qude je uhvatila panika, jednostavno `ele da se za{tite. Tokom vikenda sve je rasprodato, roba je naru~ena, a nadamo se da }e nam sti}i danas. Nema vi{e ni dezinfekcionih sredstava za prawe ruku – rekla je ju-

~e za “Dnevnik” Sne`ana Rakoni} iz apoteke “Biqana” . Gra|ani koji su prehla|eni kupuju “ferveks”, ~ija je cena 236 dinara, zatim {ume}i “aspirin”, koji je 245 dinara, i “koldreks”, koji u ovoj apoteci staje 230 dinara. Epidemiolo{ke maske se u apoteci “Biqana” prodaju za 110, a hirur{ke maske su 10 dinara po komadu. “Tamiflu” staje 2.500 dinara. - Deca su najugro`enija populacija i zato mnogi roditeqi tra`e sirup tamiflu. Me|utim u na{oj dr`avi ga nema niti se uvozi, mada ga ima u svetu – ka`e na{a sagovornica. Ni u apoteci “ Farmacija S1” nema ni epidemiolo{kih ni hirur{kih maski. U toj apoteci ka`u, da su maske naru~ili, i da ih o~ekuju svaki dan, ali da ne znaju kada }e one sti}i, jer maski nema ni u veleprodaji. I ovde, kao i u ve}ini drugih apoteka, gra|ani se naoru`avaju sredstvima za podizawe imuniteta, a najtra`enija su na bazi mati~nog mle~a i tableta od ajkuline hrskavice. Ni{ta boqa situacija nije ni u apoteci “Biqana i Luka”, jer ni tamo nema maski ni leka “tamiflu”, ali ni vakcina protiv sezonskog gripa. U ovoj apoteci ka`u da su epidemiolo{ke maske tri komada u pakovawu stajale 140 dinara, a hirur{ke osam dinara. - Epidemiolo{ke maske su mnogo boqe od hirur{kih, jer su

U Apoteci „Novi Sad” nema nesta{ice U Apoteci “Novi Sad”, za razliku od privatnih farmacija, dobro su snabdeveni maskama i lekom “tamiflu”. Predstavnica za odnose s javno{}u Zlata Na| rekla je za “Dnevnik” da jednokratnih maski imaju u dovoqnim koli~inama i da je wihova cena od osam do deset dinara. Epidemiolo{kih maski ima, ali su zalihe znatno smawene, a wihova cena je oko 140 dinara. - Ima i leka “tamiflu” u dovoqnim koli~inama, a on kod nas ne mo`e da se kupi u slobodnoj prodaji. Mogu ga dobiti samo pacijenti koji donesu recept od izabranog lekara – zakqu~ila je Zlata Na|. napravqene po nano tehnologiji. Zna~i da {tite od virusa i bakterija, dok hirur{ke {tite samo od pra{ine – re~eno nam je u apoteci. I ovde je sve vi{e Novosa|ana koji kupuju sredstva za dezinfekciju ruku, a cena je od 100 do 300

[KOLE PRIPREMILE AKCIONI PLAN, RIGOROZNA KONTROLA U „RADOSNOM DETIWSTVU”

Ni prehla|eni ne mogu u vrti} Zbog pojave novog gripa u Novom Sadu i najava mogu}e pandemije u Srbiji po~etkom slede}e godine, posebna pa`wa Grada usmerena je na novosadske {kole i Pred{kolsku ustanovu. Kako je za „Dnevnik“ rekao ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Milan \uki} preduzima se sve da se ispo{tuju mere koje je propisalo Ministarstvo prosvete kako bi se {irewe virusa zaustavilo. - Posebno je va`no da se disciplinovano sprovode uputstva, pogotovo kada je re~ o {kolstvu i vrti}ima gde se nalazi veliki

^ITAOCI PI[U SMS

broj dece. Prosvetna inspekcija je proveravala da li su sve {kole dostavile spiskove qudi koji }e pratiti stawe u svakoj {koli i koordinirati s drugim ustanovama - objasnio je \uki}. Predsednik aktiva direktora sredwih {kola Stanko Mati} ka`e da su {kole pripremile akcioni plan u slu~aju pandemije, te da su dostavile spisak osoba koje }e biti zadu`ene da vode ra~una o {irewu zaraze, kao i da prave nedeqnu evidenciju o bolesnim u~enicima, {to je preporuka Ministarstva.

Pred{kolska ustanova „Radosno detiwstvo“ je po~ela da sprovodi rigoroznu kontrolu dece koju roditeqi dovode u vrti}e. Na svim oglasnim tablama i vratima vrti}a, istaknuto je obave{tewe da roditeqi ne dovode bolesnu decu, ~ak ni ako imaju slabu prehladu. Patrona`ne i medicinske sestre preventivno pregledaju decu, a roditeqi koji ne budu poslu{ali savet, pa ipak dovedu bolesno dete, bi}e pozvani da ih vrate ku}i. Od oko 15.000 mali{ana, u vrti}e trenutno dolazi wih oko 30 odsto mawe. A. V.

065/47-66-452 & 063/366-977

Maskirajte qude besplatno Jadna ova deca {to prodaju novine na ulici. Nemaju grejawe, rade za si}u, trebalo bi im dati beneficirani radni sta`. 063/7244... *** Pod hitno grad treba da omogu}i raspodelu besplatnih papirnih maski kao preventivu od epidemije gripa. 063/8776...

da bi kad nas uvedu u lokal, shvatili da je re~ o kocki. Ko je nadle`an da to spre~i? 063/599... *** Pu{teni su bulevari, a Novo naseqe za vikend nije imalo vode i to bez najave. Proverite za{to. 063/568...

Uskoro klizawe na [trandu Kako saznajemo u „Gradskom zelenilu“ klizali{te na centralnom platou [tranda, u kome }e najvi{e u`ivati mali{ani, bi}e najverovatnije otvoreno sredinom ovog meseca, ali sve zavisi od toga kakvo

}e biti vreme. Kao i pro{le sezone, klizali{te }e biti veli~ine 600 kvadrata a klizaqke }e mo}i da se iznajme.Za postavqawe klizali{ta bi}e potrebno oko sedam dana. B. M.

Pregled liftova Majstori preduze}a “Stan” danas kontroli{u liftove na Bulevaru cara Lazara br. 65, 81, 85, 88, 108, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153 i 155. Redovni pregled liftova u zgradama koje odr`ava ovo preduze}e nastavwa se i sutra. Q. Na.

dinara, u zavisnosti od proizvo|a~a. Tako|e kupuje se vitamin C, “ferveks”” i “koldeks”. Mnogi roditeqi za decu kupuju multivitamine u sirupu, kako bi mali{anima koliko–toliko sa~uvali imuni sistem. Q. Nato{evi}

*** Bezobrazluk voza~a gradskog autobusa. Stigoh do vrata, a on mi ih zatvorio ispred nosa. 064/2597... *** Da li policija preduzima ne{to protiv gomile prevaranata koji vr{qaju ulicom Lasla Gala i varaju nas prolaznike. Navodno se radi o nagradnoj igri

*** Tra`imo od SBB da hitno vrati kanale Rai uno, TVE i ostale kanale. Da nadle`ni raspi{u konkurs za novog distributera kablovske. 069/1334... *** Majevi~ka ulica gu{i se u sme}u, gasovima i trci automobila. A tri zdravstvene ustanove tu rade. 063/584...

*** Odgovor na 060/5566..Kako gde su sindikati? Zar ne vidite da su umorni od silnih radni~kih, sportskih igara. [to lokalnih, pa pokrajinskih, dr`avnih i me|udr`avnih. Sve za dobrobobit radnika. Uvek isti qudi tro{e sindikalne pare. Zatra`ite za le~ewe – nema. Trebaju trenerke, patike, hoteli za {valerawe. 065/6721... *** Iz Radiodifuzne agencije Srbije najavquje se ukidawe televizija iz Hrvatske, BIH i Crne Gore. Ako se to ostvari prva }u da raskinem ugovor sa SBB kablovskim operaterom, jer se ne isplati pla}ati kablovsku tv. 065/6402... *** Uzeli silne pare za osvetqewe Petrovaradinske tvr|ave, a ona sada izgleda kao krezubava baba. Sat kao za{titnik grada sa severoisto~ne strane je u totalnom mraku. Zidine ne li~e nina{ta.Svaki reflektor svoju politiku vodi i ima ih previ{e. Osnovno pravilo za dekorativnu rasvetu je da se izvor svetla ne vidi, {to je u ovom slu~aju o~igledno proma{aj. Nekog nije bilo briga kako }e „stara dama“ izgledati, nego da naplati {to vi{e sijalica. Amateri. 064/2097...

VESTI Renovira se Gradska ku}a Gradsku ku}u na Trgu slobode do kraja godine o~ekuje renovirawe krova i podruma koji je pod stra{nim udarom vlage, za{ta je iz gradskog buxeta izdvojeno 22 miliona dinara. Direktan povod za do{ewe ovakve odluke jeste pad dela fasade koja se obru{ila pro{le nedeqe na ulicu, kao i akutno uni{tavawe vla`nih podrumskih prostora. Na zgradi izgra|enoj 1895. godine predvi|eno je i renovirawe kabineta gradona~elnika D. A.

Dok trepne{ – veze{ Povodom manifestacije „Etnolo{ka jesen „ danas u 10 ~asova u Muzeju u Dunavskoj ulici 35, bi}e odr`an vezila~ki matine pod nazivom „Dok trepne{-nau~i{ da veze{„. Posetioce }e svakog utorka u 11 i ~etvrtkom u 13 ~asova voditi kustosi etnolo{kog odeqewa. Ulaznice za |ake i studente ko{taju 50 dinara, za odrasle 100, a porodi~ne 200 dinara jezik. B. P. P.

Sade vrbe Sadwom vrba na Temerinskom putu, kod biv{e deponije,“Gradsko zelenilo“ se danas u 12 ~asova prikqu~uje akciji „Zeleni gradovi Srbije“ koju organizuje Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije i Ministarstvo `ivotne sredine i prostornog planirawa. Bi}e posa|ene 223 kovrxave vrbe. B. M.


NOVOSADSKA HRONIKA

DNEVNIK

utorak3.novembar2009.

9

DA LI JE LEKARSKA KOMISIJA PRESTROGA

Sizifov put do trudni~kog bolovawa? „Promenite posao!”- preporu~eno je Gordani Maravi}, trudnici u {estom mesecu trudno}e u Lekarskoj komisiji, kada se po`alila da radi u Beogradu zbog ~ega svakodnevno mora da putuje oko 200 kilometara. Pri tom, zbog prevremenih kontrakcija prima lek utrogestan i bensedin, a wen ginekolog smatra da joj treba mirovawe. Ipak, sve ovo nije bilo dovoqno da joj lekari iz prvostepene, a potom i drugostepene Lekarske komisije odobre odr`avawe trudno}e. Savet na~elnika Komisije dr Vojislava Levakova u nezvani~nom razgovoru za “Dnevnik” bio je da se trudnica javi u Ginekolo{ko-

Nema {tedwe Dr Vojislav Levakov napomiwe da nije re~ o tome da Komisija {tedi novac na trudnicama ve} lekari ne uzimaju u obzir radno mesto kada {aqu pacijente na bolovawe. On tvrdi da zaposlewe nije medicinska indikacija za odlazak na odr`avawe trudno}e i ka`e da je to stvar poslodavca. aku{ersku kliniku i tamo dobije mi{qewe, koje }e Komisija uva`iti. Upitan da li to zna~i da Komisija ne veruje dijagnozama kolega iz Doma zdravqa, Levakov ka`e da ima “uslu`nih dijagnoza” koje ne mogu da toleri{u.

Ne znam zbog ~ega lekarska komisija ima o{tre kriterijume prema novosadskim trudnicama, jer znam da u Beogradu trudne `ene bez problema odlaze na bolovawe. Imali smo nekoliko slu~ajeva da trudnice koje je komisija vratila na posao pobace (Na~elnica ginekologije Doma zdravqa Aleksandra Savin-Kosti}) - Kad u izve{taju s ultrazvu~nog pregleda pi{e da je, s jedne strane, plod u redu, otkucaji srca i drugi parametri zadovoqavaju}i, a lekar navede da preti poba~aj, ne mo`emo da odobrimo odr`avawe – obja{wava dr Levakov. Na~elnica ginekologije Doma zdravqa Aleksandra SavinKosti} tvrdi da trudnice dobijaju utrogestan samo u slu~aju prete}eg poba~aja, krvarewa i

bolova. Ona obja{wava da ovaj lek uvek ide uz mirovawe jer bez toga nema efekta {to se trudnicama uvek naglasi. - Ne znam zbog ~ega lekarska komisija ima takve kriterijume prema novosadskim trudnicama, jer znam da u Beogradu trudne `ene bez problema odlaze na bolovawe. Imali smo nekoliko slu~ajeva da trudnice koje je komisija vratila na posao pobace – ka`e Savin-Kosti}.

GRAD USKORO NEKIMA VRA]A RADNU KWI@ICU

Stigli spiskovi prekobrojnih Rok za dostavqawe izve{taja o smawewu broja zaposlenih u gradskim upravama i javnim preduze}ima istekao je ju~e, a ~lanica Gradskog ve}a zadu`ena za propise Milena Popovi}–Subi} potvrdila je za “Dnevnik” da izve{taji sti`u. Kako je rekla tek za nekoliko dana }e se znati {ta su direktori i na~elnici predlo`ili, po{to se sumiraju predlozi i sugestije. Podsetimo, na posledwoj sednici Gradsko ve}e donelo je zakqu-

~ak kojim je nalo`ilo na~elnicima gradskih uprava, direktorima javnih preduze}a i Gradskom javnom pravobranila{tvu da sa~ine pregled zaposlenih koji do 31. decembra ispuwavaju jedan od uslova za prestanak radnog odnosa po osnovu odlaska u penziju i da im dostave spisak zaposlenih koji `ele da im po ovom osnovu prestane radni odnos, kao i predloge i sugestije za smawewe broja zaposlenih. L. N.

SAJAM VEN^AWA U HOTELU „PARK” OD 4. DO 6. DECEMBRA

Stotinu zaqubqenih sta}e na ludi kamen Zaqubqeni parovi iz Novog Sada, wih 50, na „ludi kamen“ kro~i}e zajedni~ki na sve~anoj ceremoniji kolektivnog ven~awa koje }e biti organizovanu u okviru Sajma ven~awa od 4. do 6. decembra. Sajam }e se odr`ati u ekskluzivnom prostoru hotela „Park“ uz u~e{}e vi{e od 100 izlaga~a, i ve} je obezbe|eno 50 besplatnih ven~anica,

VESTI „Ronila~ko zvono” u CK13 Projekcijom filma „Ronila~ko zvono i leptir“ Xulijana [nabela, koja po~iwe u 20 ~asova u Omladinskom centru CK13, Ulica vojvode Bojovi}a 13, nastavqa se projekat „Besplatan bioskop za mlade“. Zasnovan na memoarima @anDominika Bobija, urednika francuskog magazina „El“, film prati `ivot glavnog junaka nakon do`ivqenog mo`danog udara, koji ga je ostavio vezanog za krevet i nemo}nog da govori. Film je dobio brojna priznawa na filmskim festivalima, ukqu~uju}i i gluma~ku nagradu na festivalu u Kanu. Ulaz i kokice su besplatni.

Kwiga na poklon Socijalisti~ka omladina Novog Sada poseti}e danas u 11 ~asova Gerontolo{ki centar na Limanu 1 i biblioteci te ustanove pokloniti 120 kwiga. Poseta se odvija u okviru akcije „Kwiga na poklon ustanovama socijalne za{tite“. R. S.

gratis bidermajeri, vo`wa limuzinama, velika svadbena torta, {ampawac... Parovi se za kolektivni ~in ven~awa mogu prijaviti na brojeve telefona 062/817-44-55 ili 065/505-505-3. Sajam je zami{qen kao okupqawe svih koji se bave proizvodwom ili pru`aju usluge vezanih za ~in ven~awa, mogu}nost povezivawa srodnih privred-

nih delatnosti i kao {ansa za mala i sredwa preduze}a. Tako|e, predvi|ene su i modne revije na kojima }e u~estvovati poznate li~nosti, seremonijalni valcer svih parova na Trgu slobode i prijem kod zamenika gradona~elnika Novog Sada. Sajam organizuju agencije „Interfest“ i „Wu luk“ uz pokroviteqstvo Grada. D. A.

NAPLATA POREZA U KARLOVCIMA

^etvrta rata mora pre Deda Mraza Blizu 3.500 re{ewa za ovogodi{wi porez na imovinu fizi~kih lica sa izuzetkom dve stotine, koja nisu uru~ena zbog promene mesta stanovawa, smrti i drugih razloga, dostavqena su na adrese vlasnika nekretnina u Sremskim Karlovcima. S obzirom da je Slu`ba za utvr|ivawe i naplatu javnih prihoda u karlova~koj op{tini tek u avgustu dobila bazu podataka od Poreske uprave, pomereni su rokovi za izmirivawe obaveza, pa tako gra|ani umesto do 15. novembra, imaju mogu}nost do kraja godine da plate ~etvrtu ratu poreza. - Nemamo povratnu informaciju o tome koliko wih je platilo porez, ali se nadamo da }emo uskoro imati uvid i u to - ka`e {ef Slu`be za utvr|ivawe i naplatu javnih

prihoda u karlova~koj op{tini Qiqana Jerkov. - U toku su dogovori oko izrade programa na osnovu kojeg }emo napla}ivati komunalne takse za isticawe firmi i naknade za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta, kao i za to kolika je naplativost. Ukoliko ne bude nekih izmena propisa nadamo se da }emo slede}e godine odmah u januaru, posle praznika, slati re{ewa za porez za 2010. godinu da qudi mogu iznos da podele na ~etiri dela zbog lak{eg pla}awa. Po re~ima Qiqane Jerkov, neophodno je a`urirati bazu podataka koju je Slu`bi prosledila Poreska uprava, izme|u ostalog zbog {to ima pedesetak novih poreskih obveznika, a sli~na situacija je i sa pravnim licima, gde je tridesetak novih. Z. Ml.

Da dve komisije imaju razli~ite kriterijume na svojoj ko`i osetila je i Maravi}eva koja je do {estog meseca trudno}u odr`avala na osnovu odobrewa lekarske komisije u Beogradu gde je do tada `ivela. Kada se preselila u Novi Sad nije ni slutila da }e imati problem da odr`avawe nastavi. Me|utim, ispalo je druga~ije. - Lekari komisije su me odbili s obrazlo`ewem da sam radno sposobna i da ih ne zanima to {to povratak na posao zna~i putovawe, svakodnevno truckawe po putni~kim i autobusima javnog prevoza. Pitam se od koga je stigao takav nalog novosadskoj komisiji, jer znam da je u drugim gradovima druga~ije iz iskustva mojih koleginica – tvrdi na{a sagovornica. No, ona nije jedini slu~aj. Na{oj Redakciji javila se trudnica kojoj odr`avawe nije odobreno u Novom Sadu, ali ju je, po preseqewu u Beograd, tamo{wa komisija bez re~i poslala na bolovawe. Dr Levakov ka`e da ne postoji direktiva da se poo{tre kriterijumi za odobravawe odr`avawa trudno}e. Pre nekoliko meseci u Republi~kom zavodu za zdravstveno osigurawe “Dnevniku” re~eno je da se radi o te`wi da se smawi zloupotreba bolovawa, koja se ne odnosi iskqu~ivo na trudnice, ve} na sve L. Nikovi} zaposlene.

Autor: Du{ko Ikanovi}

Fotografija: „Lepotan i zver“

AKCIJA CENTRA ZA KULTURNU ANIMACIJU I „DNEVNIKA”

Svaki dan po jedna fotografija Na stranama „Novosadske hronike“ od danas }e biti objavqene fotografije s Me|unarodnog festivala uli~nih svira~a pristigle na fotokonkurs koji su organizovali Centar za kulturnu animaciju i „Dnevnik“. Svakog dana, sem nedeqe, bi}e objavqena po jed-

na fotografija od svakog autora. @iri }e izabrati tri najboqe, a wihovi autori dobi}e po fotoapart. Najuspeliji radovi s konkursa bi}e predstavqeni i na izlo`bi koja }e prethoditi slede}em Festivalu uli~nih svira~a. A. V.

NA BULEVARU EVROPE

Sprema se dvostruki drvored Prema projektu hortikulturnog ure|ewa novog Bulevara Evrope koji je poveren „Gradskom zelenilu“ na ovoj lokaciji bi}e posa|eno 297 sadnica graba i 249 sadnica hrasta. To }e biti dvostruki drvoredi, a posebno

se vodilo ra~una da budu zastupqene autohtone vrste. Od ~etiri hektara koja su nameweni ozelewavawu, na tri }e biti postavqeni travwaci, a na razdelnoj traci nalazi}e se oko kilometar `ive ograde. B. M.

U TRGOVINSKOM SUDU

Sutra sudbina ATP „Vojvodina” U Trgovinskom sudu u Novom Sadu sutra je zakazano ro~i{te ste~ajnih poverilaca ATP „Vojvodina“ koji treba da se izjasne da li prihvataju plan reogranizacije firme. Ukoliko ga prihvate, to }e podrazumevati da }e se me|umesni prevoz sa stare autobuske stanice kod @elezni~ke stanice preseliti na novu stanicu ATP „Vojvodina“ na uglu Sentandrejskog puta i Novosadskog partizanskog odreda. Ako poverioci ne budu za to Trgovinski sud done}e odluku o bankrotu firme, i onda poveriocima ne}e biti ispla}en dug u potpunosti, ve} samo onoliko koliko se bude dobilo od prodaje „Vojvodine“, na ~ijem je placu i nova autobuska stanica - Oni koji imaju hipoteke ne}e dobiti ni 30 odsto od duga koji imaju kod „Vojvodine“, a

pozivi upu}eni i da su im prosle|eni i glasa~ki listi}i. - Ako poverioci me|u kojima su Meridijan banka, Komercijalna, Inteza, Poreska uprava i

Ilija Devi} vi{e nije vlasnik Sada{wa gradska vlast u Novom Sadu nije zainteresovana za po~etka rada autobuske na placu ATP „Vojvodina“ u ste~aju, ve} je tu odluku prepustila sudu. ^lan Gradskog ve}a za saobra}aj Sini{a Bubwevi} ka`e da je autobuska stanica gra|ena na pogre{nom mestu. Me|utim, ste~ajni upravnik Pavlovi} ka`e da je autobuska gra|ena namenski i da objekat nije mogu}e prilagoditi za druge namene.Nagla{ava da novu autobusku stanicu ne treba povezivati sa pro{lom radikalskom vla{}u u Novom Sadu, jer preduze}e nije vi{e u vlasni{tvu Ilije Devi}a. kratkih rukava ostalo bi i 506 radnika zbog neispla}enih zarada - nagla{ava ste~ajni upravnik Nikola Pavlovi}. On je pozvao poverioce i wihove zastupnike da do|u sutra u 9 sati na ro~i{te. Ka`e da su

nekada{wi zaposleni prihvate plan reorganizacije preduze}a, autobuska stanica bi mogla vrlo brzo da po~ne da radi. Ne treba posebna dozvola jer stanica ima dokumentaciju za rad. Jedino bi grad trebalo da donese instruk-

cije da se me|umesni prevoz s jedne stanice preseqava na drugu - objasnio je Pavlovi}. Po~etak rada autobuske stanice omogu}io bi otvarawe oko dve stotine novi radnih mesta. - Poverioci bi se namirili krajem pete godine, posle po~etka rada autobuske, a deo duga bi dobili i u akcijama ~ija bi vrednost tada bila daleko ve}a nego {to je sada. Po~etak rada autobuske podrazumevao bi i prodaju druge imovine „Vojvodine „ u ste~aju. Ne bi se odmah prodao servis, ve} tek posle godinu dana rada stanice, da bi se na tr`i{tu postigla boqa cena. Od ostale imovine „Vojvodina“ ima autobuske stanice u Ba~koj Palanci, Irigu, Adi i poslovni prostor od oko 500 kvadrata na Bulevaru oslobo|ewa u Novom Sadu. Ta imovina bi bila odmah na prodaju - naveo je Pavlovi}. Z. Deli}

Internet u De~jem selu

Predstavqawe „Tamnine”

Stanovnici de~jeg sela „Dr. Milorad Pavlovi}“ u Sremskoj Kamenici ju~e su dobili pristup internetu, nakon {to je tokom prethodnog obilaska ove ustanove tokom realizacije projekta „Za{tita dece na internetu“ ~lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe Milan \uki} apelovao da se i wima omogu}i kori{}ewe globalne mre`e. Na apel je prva odgovorila kompanija Sezam Pro, koja je uvela internet konekciju u De~je selo. I. S.

Promocija kwige „Tamnina“ Davida Kecmana Daka odr`a}e se sutra u 18 ~asova u ~itaonici biblioteke „Branko Radi~evi}“ u Sremskim Karlovcima. Pored autora, promociji }e prisustvovati i kwi`evnici dr Stojan Berber, Nenad Gruji~i} i @arko Dimi}, flautistkiwa Mirjana Hupik i kantautor Nenad Jovi}evi}. R. S.


utorak3.novembar2009.

VOJVODINA

POTPISAN ZNA^AJAN UGOVOR U BA^KOJ PALANCI

GASIFIKACIJA TE^E PO PLANU

Mawe zahteva za prikqu~ke APATIN: Izgradwa distributivne mre`e u Svilojevu te~e po planu i kako najavquje izvo|a~ radova „Bobar” iz Be{ke za nepunih mesec dana bi}e zavr{en posao, odnosno bi}e postavqeno svih 30 kilomeatara gasne mre`e u ovom selu. Uporedo se radi i na ~eli~nom gasovodu od raskrnice kod Bawe „Junakovi}”, {to je preduslov da se radovi, nakon Svilojeva, nastave u Sonti. Radovi u Sonti, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, trebalo bi da po~nu krajem ove ili po~etkom naredne godine. Za narednu godinu planirana je i izgradwa mre`e u Kupusini i time bi celo podru~je apatinske op{tine bilo pokriveno ovom mre`om. - Apatin je na gasovod prikqu~en pre pet godina i trenutno ovaj energent koristi oko 600 doma}instava, a ima i zainteresovanih koji }e se na gasnu mre`u prikqu~iti narednih dana, iako je ~iwenica da je eko-

nomska kriza pogodila i na{a doma}instva, pa je mawe zahteva nego {to se o~ekivalo. U prigrevici se privode kraju radovi na montirawu merno regulacione stanice i ovih dana treba da se obavi i tehni~ki prijem distributivne mre`e gasovoda u ovom selu. Svih 40 kilometara mre`e je ispitano i mre`a je spremna za eksploataciju. Za sada je 25 doma}instava podnelo zahteve za prikqu~ak a do kraja godine o~ekujemo da }e se prijaviti jo{ toliko - rekao je direktor „Apagasa” DOO Ilija Drqa~a. Cena prikqu~ka u Apatinu je 880 evra, odnosno 800 ukoliko se cela suma uplati o|ednom. U Svilojevu je cena prikqu~ka do izgradwe mre`e 744 evra, a tako je bilo i u Prigrevici, a nakon pu{tawa gasa u mre`u vcena prikqu~ka }e biti 900 evra.Trenutno je u Svilojevu zahteve podnelo oko 20 doma}instava. J. P.

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: Tatjana Vojnovi}, Ru`a Kalawo{, Tahida Kurti{i, \ulijana Emini, Tamara Radi{i} - Ecet i Mirjana Kukuruzovi} iz Novog Sada, Ana Gabri} iz Petrovaradina, Olga Kosti} iz Veternika, Sne`ana Vukajlovi} iz Sremskih Karlovaca, Sofija Miladinovi} iz ^uruga, Tawa Ratkovi} iz \ur|eva, Vidosava Radojevi} iz Be~eja, Zorica Lisi} iz Beo~ina, Dragana Simin iz Koviqa, Marijana Kozarov iz Koviqa i Nata{a Jorgi} iz Apatina, DE^AKE: Dragana Georgina Vukeli}, Tijana Trpinac, Sawa Davidov, Tatjana Vukanovi}, Emine Kerelaj, Katarina Majstorovi}, Viqajet K ajtazi, Jelena Kvrgi}, Vesna Dimitrijevi} i Ivana Stojanovi} iz Novog Sada, Aleksandra Davidovi} i Marina Radoni} iz Futoga, Milotka Mar~ok iz Kisa~a, Kristina Mirosavqevi} iz Srbobrana, Gabriela Tot iz Nadaqa, Qubica Ivanovi} iz Ka}a, Anka Mili} i Slavica Petrovi} iz Titela, Mirjana Ba|ura iz Pivnica, Dragana Rami} iz Obrovca, Marina Ivan~evi} iz ^elareva, Gordana Ne{i}, Biqana Veki}, Branislava Sara~, Daliborka Paji} i Dragana Vukadinovi} iz Ba~ke Palanke, Monika Bala` iz Ba~kog Gradi{ta, Bo`ana Tepavac iz Be{ke, Tawa Lon~ar iz Apatina, Marica Uzelac iz Maradika i Mirjana Jungi} iz Stare Pazove.

DNEVNIK

c m y

10

Za pet godina gas u deset sela BA^KA PALANKA: Predsednik op{tine Ba~ka Palanka Kosta Staki} i Jovo Vujanovi} u ime izvo|a~a radova AD „Eneco”, ju~e su potpisali strate{ki Ugovor o gasifikaciji deset sela u Ba~kopalana~koj op{tini. Posao je vredan oko pet miliona evra, a rok za zavr{etak radova je pet godina. U tom roku gas treba da stigne do Obrovca, Kara|or|eva, Mladenova, Tovari{eva, Nove Gajdobre, Gajdobre, Silba{a, Despotova, Pivnica i Paraga. Nedavno gas je stigao do Ne{tina i Vizi}a, dva sela koja su u Sremu, a administrativno potpadaju pod Ba~kopalana~ku op{tinu. Skoro pre jedne decenije gas je stigao i u ^e-

larevo, a u Ba~ku Palanku pre skoro dve decenije. Prilikom potpisivawa ju~era{weg ugovora re~eno je da je investitor gasifikacije deset sela u Ba~kopalana~koj op{tini iz Italije, ali da vlasnik gasne mre`e ostaje Op{tina. Specifi~nost ovog posla, a jednog od retkih, neki ka`u i jedinog u Srbiji u posledwe vreme, je i to {to investitor ne}e biti vlasnik, ali }e 30 godina koristiti i napla}ivati usluge gasovoda. Na ovaj na~in gas }e sti}i do oko 26.000 stanovnika sela, a kada posao bude zavr{en cela op{tina sa preko 63.000 stanovnika mo}i}e da koristi prirodni gas.

Kosta Staki} je istakao da je gasifikacija sela zna~ajna za doma~instva zbog grejawa, ali da je isto toliko va`na zbog novih industrijskih zona. One ve} postoje u nekim od sela, a planirano je da se izgrade i u drugim, pa }e fabrike mo}i da koriste prirodni gas kao energent. Jovo Vujanovi} je rekao je da }e posao po~eti ~im bude gotova projektna dokumentacija. Po wegovim re~ima, to bi moglo da budeve} posle Nove godine. Ako sve bude teklo po planu, ~ulo se ju~e u Ba~koj Palanci, gas bi do 10 sela u ovoj op{tini mogao da stigne i za tri, umesto za pet godina, kako je precizirano ugovorom kao krajwi rok. M. Suyum

POSKUPELO DAQINSKO GREJAWE U ZREWANINU

Topli stanovi uz paprene cene ZREWANIN: Daqinsko grejawe u Zrewaninu, koje koristi 7.500 doma}instava u stambenim zgradama, od prekju~e je skupqe za osam odsto, s obzirom na to da su gradski ve}nici nedavno odlu~ili da Dru{tvenom preduze}u „Grejawe” iza|u u susret i delimi~no prihvate korekciju cena. Distributer toplotne energije podneo je zahtev za izmenu cena usluga za gra|ane i ostale korisnike, predla`u}i da grejawe poskupi za 14 odsto. Me|utim, Gradsko ve}e je smatralo da je mogu}e poskupqewe samo za osam odsto, koliko je i o~ekivani rast cena na malo u ovoj godini. Tako grejawe u kolektivnim stambenim objektima od nedeqe ko{ta 69,42 dinara po kvadratu i to bez poreza na dodatu vrednost. Primera radi, porodica koja `ivi u stanu od 62 kvadrata do sada je za grejawe izdvajala 4.300 dinara, a od sada }e ti ra~uni biti uve}ani za dodatnih osam odsto. Gra|ani smatraju da je ovo ozbiqan udar na wihov ionako tanak ku}ni buxet, dok u „Grejawu” imaju opravdawe za posledwu korekciju. Ka`u da je martovsko poskupqewe od 19 odsto bilo nedovoqno i da }e i uz novembarsku promenu cena tro{kovi do

Grejawe – udar na ku}ni buyet Zrewaninaca

kraja godine biti ve}i od prihoda koje preduze}e ostvaruje. Kako je navedeno u obrazlo`ewu „Grejawa”, ukupni tro{kovi planirani do 31. decembra iznosi}e 526.035.000 dinara, dok }e prihodi po va`e}im cenama biti mawi od 500 miliona dinara, na osnovu ~ega bi DP „Grejawe” iskazalo gubitak u poslovawu. U periodu od januara do juna, ovo preduze}e je na distribuciji toplotne energije ve} izgubilo ne{to vi{e od 70 miliona dinara. Zamenik gradona~elnika Zrewanina Goran Kauri} kazao je da je li~no od „Grejawa”

zatra`io izve{taj o racionalizaciji wihovog poslovawa, procewuju}i da se teret negativnog poslovawa ne mo`e prevaliti kroz ve}e cene. Bez obzira na to da li je posledwe poskupqewe opravdano ili ne, Zrewanin je posle ovoga nastavio da predwa~i kada su u pitawu cene daqinskog grejawa. Zbog toga je reagovao i Gradski odbor Liberalno demokratske partije navode}i da Zrewaninci i daqe imaju najskupqe grejawe u celoj dr`avi koje }e najverovatnije i daqe poskupqivati, {to je nedopustivo.

- Ovaj problem je prisutan unazad vi{e godina, me|utim ni prethodne, kao ni ova gradska vlast, nisu preduzele ni{ta da se stawe u pogledu grejawa popravi, te da se olak{a polo`aj sugra|ana, pre svega kroz smawewe cene usluge. LDP je tokom pro{le sezone zapo~eo akciju prikupqawa potpisa gra|ana sa ciqem da se pitawe grejawa i wegove cene u Zrewaninu stavi na dnevni red Skup{tine grada. I pored toga {to je prikupqeno preko 5.000 potpisa, gradska vlast po tom pitawu nije preduzela ni{ta i time se deklarisala kao socijalno neodgovorna – poru~uje menaxer Gradskog odbora Liberalno demokratske partije u Zrewaninu Ninoslav Komlu{ki. U mnogim gradovima, veli on, lokalne vlasti u ciqu za{tite standarda svojih gra|ana dotiraju cene komunalnih usluga - najvi{e grejawa, pa je u istim uslovima kao u Zrewaninu, cena ove usluge ni`a nego u gradu na Begeju. Primera radi, u Novom Sadu grad dotira cenu gasa, pa je bez obzira na to {to se nabavqa od Panonskih elektrana, wegova cena po kubiku mawa nego u Zrewaninu. @. Balaban


VOJVODINA

DNEVNIK

POTPISAN UGOVOR O IZGRADWI ME\UNARODNOG KONTEJNERSKOG TERMINALA

„Panonska vrata” smawuju tro{kove SREMSKA MITROVICA: Luka „Leget” u Sremskoj Mitrovici posta}e me|unarodni centar za transport kontejnera, kada se po~etkom slede}e godine sagradi kontejnerski terminal na povr{ini od 40 hektara, koji }e simboli~no nositi ime „Panonska vrata”, gde }e najmawe dva puta sedmi~no iz Luke Rijeka stizati kontejnerski blok-vozovi s robom, koja }e se daqe otpremati kamionima prema Bugarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini i drugim destinacijama. Ugovor o izgradwi me|unarodnog terminala u Sremskoj Mitrovici potpisali su u Rijeci Marko Simi}, direktor „Panonskih vrata”, ~iji }e vlasnik biti Luka „Leget” iz Sremske Mitrovice i direktor rije~ke „Ag Transri Logistika”, ~iji je vlasnik firma „Jadranska vrata” Dragica Pikula. Potpisivawu ovog ugovora prisustvovali su i gradona~elnici Rijeke Vojko Obersnel i Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi}.

Zna~ajna investicija za Sremsku Mitrovicu

Prema potpisanom ugovoru u prvoj fazi gradwe me|unarodnog terminala „Panonska vrata” u Sremskoj Mitrovici bi}e ulo`eno oko pet miliona evra i terminal }e po~eti da radi ve} krajem prvog kvartala slede}e godine. -Terminal „Panonska vrata” }e smawiti tro{kove kamionskog transporta roba, a ova investicija je veoma zna~ajna za

Sremsku Mitrovicu, zbog zapo{qavawa i daqeg razvoja sekundarnih delatnosti, koje idu uz ovakav terminal. Grad je prostornim planom predvideo lokaciju za ovakav terminal upravo u Luci „Leget”, koja ima izvrstan polo`aj, `eleznicu do luke, asfaltni put, ali i mogu}nost budu}eg transporta vodenim putem – rekom Savom – rekao je Branislav Nedimovi}.

Da je izgradwa me|unarodnog kontejnerskog terminala u Sremskoj Mitrovici dobar posao govori i podatak, koji je pri potpisivawu ugovora u Rijeci izneo direktor Luke Rijeka Denis Vukorepa, koji ka`e da 60 odsto kontejnera koji sti`u u ovu luku daqe se transportuju prema Srbiji i okolnim zemqama, pa je Srbija za Luku Rijeka veoma va`no tr`i{te. Direktor Luke „Leget” Zoran Ne{i} ka`e da postoji dobra povezanost putnom mre`om u celom regionu, da je budu}i kontejnerski centar „Vrata Panonije” na Savi u Sremskoj Mitrovici, na pravom mestu, udaqen od Novog Sada, Beograda i Bijeqine tek 60 kilometara i da su i sve ostale zemqe, prema kojima se roba transportuje iz rije~ke Luke u neposrednoj blizini, {to }e omogu}iti br`i transport kontejnera, ali i omogu}iti velike u{tede. S. Bojevi}

utorak3.novembar2009.

KIKIN\ANI NISU ZABRINUTI ZBOG NOVOG GRIPA

Lekaru samo ko mora

KIKINDA: U kikindskim domovima zdravqa nema velikih gu`vi, a od 3.600 doza besplatnih vakcina, blizu 70 odsto je ve} podeqeno. U apotekama vakcina protiv sezonskog gripa ko{ta 569 dinara, a pakovawe od tri komada maski je 180 dinara. - Vakcinacija protiv sezonskog gripa u ovoj op{tini po~ela je pre dve nedeqe i za sada se odvija po planu. Prema re~ima na~elnice doma zdravqa dr Gordane Rodi}, gu`va je uobi~ajena i kod gra|ana se ne prime}uje pove}ana zabrinost od novog gripa. Za op{tinu Kikinda predvi|eno je 3.600 doza vakcina i prvi na spisku za besplatnu vakcinaciju bili su stariji od 65 godina i hroni~ni bolesnici. - Ukoliko gra|ani `ele da kupe vakcinu, mogu do}i u Dom

KATASTROFALNO STAWE U ROMSKIM NASEQIMA U BA^KOJ PALANCI

Deca gola i bosa na zubatom suncu Podela obroka u narodnoj kuhiwi

PO^ELA DA RADI SOMBORSKA NARODNA KUHIWA

Za po~etak 350 obroka

SOMBOR: Podelom prvih 350 kuvanih obroka u Crvenom krstu u Somboru je po~ela sa radom narodna kuhiwa. Sredstva za rad ove kuhiwe su obezbe|ena delom iz buxetske rezerve grada Sombora (1,6 miliona dinara), kao i zahvaquju}i pomo}i u namirnicama republi~kih ministarstava poqoprivrede i rada. Prema re~ima sekretara Gradskog odbora Crvenog krsta u Somboru Gordane Savin, broj samo do sada prijavqenih Somboraca u socijalnoj potrebi, nagove{tava da }e predvi|eni kapacitet od 500 obroka biti mali. - Ovaj projekat realizujemo zajedno sa somborskim Centrom za socijalni rad, koji je, prema svo-

jim kriterijumima, na`alost, morao da odbije stotinak prijava. U toku dana{weg dana kod nas se prijavilo 30, a u Centru za socijalni rad jo{ 25 sugra|ana u socijalnoj potrebi - kazala je Gordana Savin tokom ju~era{weg, prvog dana rada narodne kuhiwe u Somboru. - Na`alost, ve} sada je o~igledno da }e broj Somboraca koji zadovoqavaju kriterijume kao abonenti narodne kuhiwe prema{iti kapacitet od 500 obroka, ali oni }e se stavqati na listu ~ekawa u nadi da }e aktuelnim korisnicima porodi~na situacija dozvoliti da prestanu sa kori{tewem narodne kuhiwe - izrazila je nadu Gordana Savin. M. Miqenovi}

PODUNAVSKI NEMCI IZ BADEN-VITEMBERGA U SOMBORU

Nastava nema~kog za studente

SOMBOR: Predstavnici nema~ke Fondacije za kulturu podunavskih Nemaca Pokrajine BadenVitemberg upravni direktor Fonadacije dr Eugen Krist i predsednik Izvr{nog odbora Fondacije i nekada{wi senator Hans Bersteher posetili su Sombor, gde ih je u lokalnoj samoupravi ugostio zamenik predsednika Skup{tine grada Zoran Miler. Gosti iz Nema~ke prihvatili su inicijativu grada o podr{ci projektu koji bi omogu}io dodatnu

nike lokalne vlasti, ~inili dekan Pedago{kog fakulteta i stru~ni predava~i nema~kog jezika, budu wihovi gosti i poku{aju da defini{u na~in i oblik za realizaciju ove ideje. Gosti su kao izuzetno zanimqivu ocenili ideju o postavqawu na scenu somborskog teatra jedne dvojezi~ne predstave, koja bi premijerno, istovremeno na srpskom i nema~kom jezikom bila igrana u Somboru, ali bi mogla i da putuje po gradovima i zemqama u okru`ewu. Tokom razgovora je istaknuto da bi u predstavi igrali glumci somborskog pozori{nog ansambla uz stru~nu podr{ku kolega iz dramskog instituta Pokrajine Baden-Vitemberg. Nagla{avaju}i da bez privredne podr{ke nema ni programa i projekata u oblasti Predstavnici nema~ke fondacije u Somboru kulture, Zoran Miedukaciju studenata Pedago{kog ler je istakao da je u toku prikufakulteta, u smislu osposobqavapqawe podataka o slobodnim priwa budu}ih u~iteqa za odr`avawe vrednim kapacitetima na sombornastave nema~kog jezika za po~etskom podru~ju, a nakon objediwanike, odnosno u~enike ni`ih razvawa tih podataka, partnerima u reda osnovne {kole. U vezi sa Pokrajini baden-Vitemberg }e ovom inicijativom predlo`eno je kompletirana informacija biti da do kraja ove godine delegacija dostavqena kao ponuda za zainteiz Sombora, koju bi, uz predstavresovane investitore. M. M}

BA^KA PALANKA: Stawe u nekoliko naseqa Roma u Ba~koj Palanci, Obrovcu i Tovari{evu u pravom smislu re~i je katastrofalno, a ono {to se mo`e videti u palana~koj „^ergi” grani~i se sa scenama iz najstra{nijih filmova. Po zubatom, suncu, uo~i Svetog Luke, a temperatura se kretala oko nule, nekoliko de~a~i}a i devoj~ica, polugolo, boso, tr~alo je po zemqi, blatu i baricama. Stariji su sa nevericom do~ekali novinare, a tek kasnije su se „otkravili” i progovorili o svojim decenijskim neda}ama. -Ovde kod nas dolaze politi~ari pred izbore, a kasnije kao da sve {to su videli i ~uli zaboravqaju – pri~aju najstariji `iteqi ovog naseqa, ako se ono tako mo`e nazvati. – Nemamo ni osnovne uslove za `ivot, a po qudima iz politike odavno smo trebali imati sve. Nema vode, nema kanalizacije iako se nalazimo u Ba~koj Palanci. Nemamo ni tvrd put, a {to je najgore nemamo ni struju. Koristimo nekoliko poqskih klozeta, krovovi na{ih uxerica proki{wavaju, a kada padne malo ja~a ki{a svi plivamo. Siti smo obe}awa, a posebna je pri~a {to za nas nema posla. Stariji su, kako sami ka`u „ubiveni”, a deca ko deca, skoro po mrazu bosa i gola do pupka raduju se do{qacima, tra`e ovo ili ono, poneki polete za odba~enim, a jo{ uvek ne do-

Wima nije hladno?

gorelim pikavcem... Ovde ka`u da iz wihovih naseqa nema ni muzi~ara, odnosno tambura{a, koji su jedan od za{titnih znakova Ba~ke Palanke i jo{ nekih okolnih sela. Deca iz „^erge” nemaju uslova da u~e tamburu, malo ih ide u {kolu, a nadnica za najte`e i najprqavije poslove jedini je prihod za one koji imaju snage i `eqe za poslom. Ba{ danas, na dnevnom redu Skup{tine ba~kopalana~ke op{tine trebalo bi da se na|e, izme|u ostalog, rasprava i dono{ewe Odluke o unapre|ewu i legalizaciji romskih naseqa u ovoj op{tini. - Ovakva odluka je neophodna kako bi kod Ministarstva

11

za za{titu `ivotne sredine mogli da startujemo za sredstva i izradu sveobuhvatne studije, odnosno analize o poboq{awu `ivotnih uslova u ovda{wim romskim naseqima – isti~e rukovodilac Odeqewa za dru{tvene delatnosti SO Ba~ka Palanka mr Neboj{a Kuzmanovi}. – Dodu{e, ovo je prvi korak u poboq{awu uslova `ivota i izraz voqe lokalne samouprave da ovaj problem po~ne da se re{ava. Prakti~no, posle skup{tinske odluke i analize stawa usledila bi legalizacija naseqa, jer bez toga ne mo`e se uraditi infrastruktura i sve drugo. M. Suyum

zdravqa i mi }emo im iza}i u susret i dati im wihovu dozu. Ono {to preporu~ujem jeste da izbegavaju velike skupove i pravilno se hrane - objasnila je dr Gordana Rodi}. S druge strane, u de~jem i {kolskom dispanzeru pedijatri imaju pune ruke posla. Kako ka`e pedijatar dr Spomenka Kovqeni}, u jednoj smeni pregledaju u proseku 150 dece. U 70 odsto slu~ajeva deca su obolela od infekcija disajnih puteva ili imaju oboqewa sli~na gripu. - Decu ne treba dovoditi lekaru ukoliko im curi nos ili ka{qu nekoliko puta na dan. S obzirom na to da su u dispanzeru gu`ve, ova deca mogu jo{ vi{e da se razbole. Ako dete ima temperaturu i ~esto ka{qe, tek tada treba da se obrate pedijatru. A. \uran

RUMQANI U POSETI SEVERNOJ KOSOVSKOJ MITROVICI

Poklon kompjuter i kwige

RUMA: Delegacija op{tine Ruma i Rukometni klub „Ruma” bili su dva dana gosti oop{tine Kosovska Mitrovica. Rumqani su Osnovnoj {koli „Branko Radi~evi}” u severnoj Kosovskoj Mitrovici, koja ima oko 500 u~enika, poklonili jedan ra~unar, a osnovna {kola „Jovan Jovanovi} Zmaj” iz Rume poklonila je kwige za {kolsku biblioteku. Klub privrednika iz Rume darovao je Rukometnom klubu „Trep~a” iz severne Kosovske Mitrovice kompletnu sportsku opremu, dresove i lopte. Ovom prilikom je odigrana i prijateqska rukometna utakmica, a slede}u duel RK „Ruma” i RK „Trep~a” zakazan je za po~etak slede}e godine u Rumi. - Dogovorili smo da ostvarimo konkretnu sradwu u oblasti privrede, kulture, obrzovawa i sporta. Ve} je dogovoreno da u~enici osmih razreda {kole „Branko ?adi~evi}” iz Kosovske Mitrovice na kraju ove {kolske godine budu gosti Rumqana i da zajedno sa na{im u~enicima proslave matursko ve~e u Rumi. Uskoro o~ekujemo uzvratnu posetu predstavnika op{tine Kosovska Mitrovica, radi uspostavqawa svih vidova saradwe i uzajamne pomo}i – ka`e zamenik predsednika op{tine Ruma Dragan Karda{. [to se ti~e saradwe dva rukometna kluba, predsednik RK „Ruma” Pera Bo`i} nagla{ava da je pro{le zime Rukometni klub „Trep~a”, iz severne Kosovske Mitrovice, bio gost rumskih rukometa{a i da }e se saradwa intenzivirati, a Rumqani su spremni da pomognu svojim prijateqima iz Kosovske Mitrovice. S. Bojevi}

OP[TINA IN\IJA VODI POSEBNO BRIGU O NAJMLA\IMA

Topli obrok za 7.500 mali{ana IN\IJA: Za oko 3.500 dece u Pred{kolskoj ustanovi „Bo{ko Buha” i vi{e od ~etiri hiqade osnovaca u devet osnovnih {kola na podru~ju op{tine In|ija, obezbe|en je jedan obrok, {to buxet op{tine ko{ta godi{we oko 20 miliona dinara, ali, isto toliko se u{tedi u porodi~nim buxetima gra|ana In|ije, ~ija deca borave u vrti}ima i poha|aju osnovnu {kolu. Pored toga za sve |ake putnike – osnovce, sredwo{kolce i studente obezbe|en je besplatan prevoz do {kola i fakulteta, a 99 studenata sa podru~ja op{tine prima stipendije deset meseci u toku {kolske godine. Mese~na stipendija za studente je 12.000 i godi{we se iz op{tinskog buxeta za ove svrhe utro{i 11,760.000 dinara. Pored toga, ve} pet godine, najboqim u~enicima, vukovcima u osnovnim i sredwim {kolama, u akciji „Znawe se isplati” op{tina dodequje kompjutere. Do sada je dodeqeno 450 kompjutera i u akci-

ju ulo`eno vi{e od 15 miliona dinara. - Pre dve godine smo odlu~ili da deci u vrti}ima i osnovnim {kolama obezbedimo u`inu, kako bi deca dobijala redovnu i zdravu hranu, ali i da rasteretimo roditeqe ove brige. Pored toga za decu iz socijano ugro`enih porodica regresiramo naknadu za vrti}, pa tako danas svako peto dete u na{im vrti}ima boravi besplatno ka`e predsednik op{tine In|ija Goran Je{i} .- Ni u ovoj godini krize, i pored toga {to je smawen priliv sredstava u buxetu nismo odustali od ovih programa. [to se ti~e stipendija za studente mi polazimo od ~iwenice da bez obrazovanih qudi nema ni razvoja i ako Srbija ne bude pove}ala stopu visokoobrazovanih sigurno je da }emo onda imati i problema u razvoju. Mi na{im studentima dajemo ve}e stipendije nego {to to izdvaja dr`ava. Op{tina In|ija ra~una i na gradwu novih de~jih vrti}a, kako

Posebna briga o deci

bi uskoro mogla da smesti svu decu u vrti}e. [to se ti~e stipendija za studente u pro{loj {kolskoj godini konkurs je bio raspisan za 50 studenata, me|utim, na konkurs se javilo znatno vi{e kandidata koji su ispuwavakli sve uslove, pa je donesena odluka da se svima dodele stipendije, tako da je sada na stipendirawu 99 studenata.

- Stipendijama koje dodequjemo omogu}ujemo daqe {kolovawe i studentima iz socijalno ugro`enih porodica, koji imaju natprose~ne rezultate na studijama. Ovo su te{ka vremena, ali, znamo da se obrazovawe isplati, prema tome ja ra~unam da }e nam se ova ulagawa u budu}nosti vi{estruko vratiti- obja{wava Goran Je{i}. S. Bojevi}


12

CRNA HRONIKA

utorak3.novembar2009.

U OKOLINI SUBOTICE

U TEMERINSKOJ ULICI U NOVOM SADU

Dve nesre}e odnele dva `ivota U nedequ su se u Subotici dogodile dve saobra}ajne nesre}e u kojima su dve osobe pogunule na lice mesta. U ve~erwim ~asovima na magistralnom putu izme|u Subotice i Novog Sada kod Novog @ednika, u nedequ dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj je Vera I. (71) iz Subotice poginula. U saop{tewu suboti~ke policije se navodi da je putni~ko vozilo marke „nisan primera“, kojim je upravqao Branislav I. (43) iz Subotice naletelo je na Veru I. koja se kretala putem. Uvi|aj je

izvr{io istra`ni sudija Op{tinskog suda u Subotici. U nedequ se dogodila i saobra}ajna nezgoda na raskrsnici u ^antaviru u kojoj je poginuo Tibor B. (45) iz tog sela. Nezgoda se desila u 4.40 ~asova kada je Tibor B. upravqaju}i putni~kim vozila marke „reno megan’’ usled neustupawa prava prvenstva prolaza naleteo na vozilo „lada niva’’ kojim je upravqao Gabor I. T. (49) iz Subotice. Uvi|aj je izvr{en od strane istra`nog sudije Op{tinskog suda u Subotici. A. A.

UDES NA KIKINDSKOJ RASKRSNICI

Naleteo na biciklistu pa pobegao Biciklista Nenad ]. (1981) iz Kikinde zadobio je te{ke telesne povrede opasne po `ivot u udesu koja se dogodila u nedequ oko 3,20 sata na raskrsnici kikindskih ulica Marka Kraqevi}a - Distri~ka - Dimitrija Tucovi}a. Na biciklistu je naletelo putni~ko vozilo, a zbog te`ine zadobijenih povreda on je preba~en u Urgentni centar u Beograd.

Voza~u punti~kog vozila beogradskih registarskih oznaka Miloradu I. (1979) iz Beograda, koji je u~estvovao u saobra}ajnoj nesre}i, kikindska policija je odredila zadr`avawe do 48 sati zbog nano{ewa te{kih terlesnih povreda i napu{tawa mesta nezgode. Iz PU Kikinda najavqeno je podno{ewe krivi~ne prijave protiv voza~a putni~kog vozila Milorada I. M. Mr.

Naoru`an opeqe{io po{tu

Nepoznati mu{karac naoru`an pi{toqem opqa~kao je u subotu pre podne ve}u koli~inu novca iz Po{te u Temerinskoj ulici u Novom Sadu, saop{tila je ju~e policija. Intenzivno se traga za osumwi~enim, kojem se stavqa na teret krivi~no delo razbojni{tva, dodaje se u saop{tewu. M. V.

HA{KI TRIBUNAL

Karayi} dolazi na statusnu konferenciju Biv{i predsednik Republike Srpske Radovan Karaxi} ni ju~e se nije pojavio na su|ewu u sudnici Ha{kog tribunala, gde je tu`ila{tvo nastavilo da iznosi svoju uvodnu re~ i obrazla`e optu`be protiv wega. Karaxi} je, me|utim, u pismu upu}enom predsedniku sudskog ve}a O-gon Kvonu, koji je ju~e objavio Tribunal, potvrdio je da }e danas do}i na statusnu konferenciju kako bi u~estvovao u raspravi o tome kako }e mu biti nastavqeno su|ewe, koje je do sada bojkotovao, tvrde}i da nije imao vremena za pripremu odbrane. On je izrazio nadu da }e se prona}i kompromisno re{ewe za „brzo“ i „pravi~no“ su|ewe, i napomenuo da }e mu „biti zadovoqstvo“ da prisustvuje statusnoj konferenciji. „Nadam se da }emo mo}i da prona|emo re{ewe koje }e voditi ka su|ewu koje }e biti ne samo brzo, nego i pravi~no. Uveravam vas da i daqe naporno radim na pripremama za moje su|ewe i da nestrpqivo o~ekujem da odr`im svoju uvodnu re~ ~im budem u polo`aju da to u~inim“, naveo je Karaxi} u kratkom pismu sudiji Kvonu. Na po~etku ju~era{weg su|ewa, sudija Kvon je konstatovao da se Karaxi} odrekao svog prava da prisustvuje procesu, po{to se ni ju~e nije pojavio u

sudnici, i pored izri~ite molbe sudskog ve}a. Sudija Kvon je najavio da }e sudsko ve}e na statusnoj konferenciji saslu{ati predloge odbrane i tu`ila{tva o nastavku procesa, posle ~ega bi sud trebalo da odlu~i kako }e i kada su|ewe da se nastavi, a jedna od mogu}nosti je i nametawe branioca po slu`benoj du`nosti. Karaxi} je pro{le nedeqe najavio da se ne}e pojaviti pred sudijama Tribunala, jer smatra da mu je uskra}eno pravo na adekvatno vreme za pripremu odbrane. Su|ewe je po~elo 27. oktobra uvodnom re~ju tu`ila{tva, koja je ju~e nastavqena. Sudsko ve}e je odlu~ilo da tu`ila{tvo zapo~ne predstavqawe optu`bi protiv Karaxi}a, po{to je on svojevoqno odlu~io da ne prisustvuje su|ewu, iako je bio obave{ten o svim pravnim posledicama takve odluke. Karaxi} je u dve ta~ke optu`en za genocid nad nesrpskim stanovni{tvom u Srebrenici i jo{ sedam op{tina u BiH, a u preostalih devet ta~aka za progon, istrebqewe, ubistva, deportacije, nehumano pona{awe, terorisawe, nezakonite napade na civile i uzimawe me|unarodnih talaca za vreme rata u biv{oj jugoslovenskoj republici izme|u 1992. i 1995. godine. (Tanjug)

Poginuo sede}i na kolovozu U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko dva sata ujutro na raskrsnici Kisa~ke i Haxi \erine ulice u Novom Sadu poginuo je me{atanin Jovica Alma{i (1971). Novosadska policijska uprava ju~e je potvrdila pisawe „Dnevnika“ i saop{tila da

se taksista iz Novog Sada Aleksandar D. (1975) tereti da je voze}i „opel astru „ udario Alma{ija koji je sedeo na kolovozu. Protiv osumwi~enog bi}e podneta krivi~na prijava za te{ko delo protiv bezbednosti saobra}aja. M. V.

Od zakupa zemqi{ta bi}e koristi Petorica optu`enih za melverzacije s gra|evinskim zemqi{tem na teritoriji Zrewanina negirali su ju~e, u

Krivi~na prijava za {verc qudi vatskom, ~ekaju}i povoqan trenutak da ih prevede u tu dr`avu i otpremi prema Italiji. Ovo ilegalno putovawe otkrila je policija u Sloveniji, gde su Dejan M. i Gordana D. priznali policiji da je, prema postignutom dogovoru, u Italiju trebalo da ih prevede slovena~ki dr`avqanin Ratko S., kome bi, po dolasku u Italiju, za kompletnu uslugu trebalo da plate 6.000 evra. U ovaj iznos ura~unata je i usluga Milenka V., koji je „slepe putnike“ preveo u Hrvatsku i uputio ih na vezu sa Ratkom S. u Sloveniji. S. B.

NOVOSADSKA POLICIJA O KOBNOJ SAOBRA]AJKI

NA SU\EWU ZREWANINSKOJ GRUPI PETORICA OPTU@ENIH NEGIRALA KRIVICU

[I\ANIN OSUMWI^EN ZA ORGANIZOVAWE ILEGALNOG PRELASKA GRANICE

Policijska uprava iz Sremske Mitrovice podnela je krivi~nu prijavu Op{tinskom javnom tu`iocu u [idu protiv Milenka V. (33) iz [ida, zbog osnovane sumwe da je po~nio krivi~no delo nedozvoqenog prelaska dr`avne granice i krijum~arewa qudi. Milenko V. se tereti da je preko granice u Republiku Hrvatsku preveo Dejana M. (22) iz [apca, Gordanu D. (52) iz Kragujevca i wenu maloletnu unu~ad, kako bi oti{li za Italiju. Pre toga ove „slepe putnike“ Milenko V. je ostavio u svojoj vikendici blizu granice s Hr-

DNEVNIK

Sporno zemqi{te na Bagqa{u

nastavku su|ewa pred Posebnim odeqewem Okru`nog suda u Beogradu, krivicu za zloupotrebe. Okrivqeni Laslo Fuks, biv{i direktor Direkcije za izgradwu grada Zrewanina, advokat \or|e Mati}, radnik agencije „Gvozden“ Vladan Raci}, investitor Ranko Babovi} i preduzetnik Milorad Smiqkovi} negirali su navode optu`nice koja ih tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja, primawe i davawa mita. Iznose}i odbranu Fuks je naveo da je Zrewanin od 2006. do 2008. godine vidno napredovao i da }e u narednih 99 godina imati koristi od ugovora o zakupu zemqi{ta koji su sa~iweni s investitorima.

Tokom prethodne dve godine dva puta je ra|en rebalans buxeta, jer su prihodi op{tine bili ve}i od planiranih, na-

veo je Fuks dodaju}i da su u industrijsku zonu Bagqa{ investitori ulo`ili 102 milona dinara, a da je dobit od stranih investicija u buxetu bila vi{e od 200 miliona dinara. Advokat \or|e Mati} optu`en za davawe mita negirao je da je biv{em na~elniku Odeqewa za poslove urbanizma Nikoli Halasu, dao 500 evra kako bi sredio gra|evinsku dozvolu okrivqenom Ranku Babovi}u. Babovi} je, iznose}i odbranu, potvrdio Mati}ev iskaz negiraju}i da je dao mito uz ocenu da je optu`nica tendencizna, nerazumwiva i nejasna. On je naveo Laslo Fuks da je novac Mati}u dao na ime naknade za poslove koje Na po~etku ju~era{weg suje obavqao u wegovo ime, jer je |ewa branilac Ugqe{e Grguimao wegovo punomo}je da ra advokat Sini{a Simi} pla}a sve takse koje se odnose ulo`io je prigovor na odbrana gra|evinske dozvole. nu optu`ene [arenac koja je rekla da je sa~iwavala la`ne ponude jer se pla{ila Grgura, i na iskaz da ju je Grgur fizi~Raci}: Nije bilo la`nih tendera ki i psihi~i maltretirao. za „Gvozden” Simi} je sudu podneo petiOptu`eni Vladan Raci} negirao je da je sa~iwavao la`ne pociju, sa potpisom 403 sugra|anude za tendere, navode}i da optu`ena Marijana [arenac koja je na Ugqe{e Grgura iz Me|e, u radila kao sekretarica u agenciji „Gvozden“ „nije mogla da radi kojoj se navodi da je on „uglena svoju ruku, ve} iskqu~ivo po nalogu vlasnika, tako|e okridan ~ovek u svojoj sredini, huvqenog Ugqe{e Grgura“. man, susretqiv i ose}ajan“. Prema optu`nici, na name{tenim tenderima agencija „GvoZa malverzacije s gra|evinzden“ je dobijala posao obezbe|ewa pojedinih objekata na podskim zemqi{tem na teritoriru~ju grada Zrewanina. ji Zrewanina, zlo~ina~ko Na pitawe Grgura da li mu je poznato da se obra}ao za pomo} udru`ivawe, zloupotrebe slutra`e}i preporuke za poslove agencije, predsedniku Izvr{nog `benog polo`aja, primawa i ve}a Vojvodine Bojanu Pajti}u i Du{anu Elezovi}u, Raci} je davawa mita optu`en je biv{i odgovorio da je, koliko se se}a, takve „preporuke nosio Elezogradona~elnik Zrewanina Govi}u, u zgradu Izvr{nog ve}a ili Pokrajinskog odbora DS“. ran Kne`evi} i jo{ 20 osoba. Optu`eni, koji je u jednom periodu bio voza~ vlasnika agenOptu`nicom koja je podignuta cije “Gvozden“, naveo je da se u wegovom prisustvu Grgur vi{e aprila ove godine wima se na puta „vi|ao sa Pajti}em i razgovarao sa wim telefonom“, da je teret stavqa da su zloupotreElezovi} ~esto bio gost agencije, ali da mu nije poznato da je bama o{tetili op{tinu ZreGrgur i{ao u gradsku ku}u kod (Gorana) Kne`evi}a. wanin za 150 miliona dinara. (Beta)

U NOVOSADSKOM OKRU@NOM SUDU

Bolest odlo`ila pucwe u „Kontrastu” Prevashodno zbog bolesti okrivqenog, te nedolaska nekolicine svedoka i oba o{te}ena, u novosadskom Okru`nom sudu ju~e je odlo`eno su|ewe Milo{u Novkovi}u (22) iz Ba~ke Topole,

koji je okrivqen za poku{aj ubistva Novosa|anina Dragana Mladenovi}a u diskoteci „Kontrast“ za srpsku Novu godinu.

Prema navodima iz optu`nice, 14. januara ove godine, oko pola dva iza pono}i, u pomenutom ugostiteqskom objektu u Novom Sadu, Novkovi} je s prijateqima stajao kraj {anka. Kada mu je Mladenovi} tre}i put te ve~eri pro{ao iza le|a, pri ~emu ga je gurnuo u prolazu, Milo{ je izvadio pi{toq iza pasa i sa oko metar udaqenosti ispalio dva hica Mladenovi}u u noge. Tom prilikom, `rtva je zadobila te{ke telesne povrede opasne po `ivot u vidu prostrelnih rana leve i desne natkolenice, a prilikom pada na pod Mladenovi} je zaradio i prelom vilice. Od riko{eta kednog zrna, Goran Selakovi} iz Ba~ke Topole, koji se na{ao u blizini doga|aja, zadobio je sre}om, samo oguqotinu na stopalu.

Nakon pucwave, stoji u optu`nici, okrivqeni je iza{ao diksoteke, ali ga je obezbe|ewe lokala stiglo i savladalo u Ra{koj ulici. S obzirom da nije imao dozvolu za pi{toq iz kog je pucao, pored ubistva u poku{aju, Novkovi} je optu`en i za nedozvoqeno dr`awe oru`ja. U policiji, okrivqeni se branio navodima da jeste pucao, ali nije imao nameru nikoga da ubije. Rekao je da mu se u~inilo da ga je Mladenovi} namerno gurnuo, te da ga je on upitao: „De~ko, u ~emu je problem?“, a ovaj mu je, navodno, opsovao majku i krenuo da ga udari, zbog ~ega je izvadio pi{toq i pucao. Mladenovi} je, pak, naveo da je kraj Novkovi}a pro{ao `ele}i da iza|e napoqe, da mu nije ni{ta rekao, da je wega neko gurnuo s le|a... ^ija je verzija bli`a istini, poku{a}e da utvrdi sud nakon {to, nakon uvida u medicinsku dokumentaciju okrivqenog, zaka`e novi po~etak su|ewa. E. D.

OPTU@NI PREDLOG ZBOG NANO[EWA LAKIH POVREDA U JA[I TOMI]U

Glavom na policajca

Op{tinsko javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podnelo je optu`ni predlog protiv Milorada K. (30) iz Se~wa, zbog sumwe da je napao policajca dok je ovaj obavqao slu`bene du`nosti. Po navodima tu`ila{tva, okrivqeni je 15. maja ove godine, u ve~erwim satima, u alkoholisanom stawu, remetio javni red i mir u ugostiteqskom objektu „Sale“ u Ja{i Tomi}u. Kada su dvojica policajaca poku{ala da ga legitimi{u, on je odbio da im poka`e li~nu kartu. Zato su hteli da ga povedu u policijsku stanicu, ali je Milorad. K. po~eo da ih vre|a, istrgao im se iz ruku, a onda je policajca Nenada M. dva puta udario u glavu i tako mu naneo lak{e telesne povrede. @. B.


CRNA HRONIKA

DNEVNIK

INCIDENT NA FUDBALSKOJ UTAKMICI U KIKINDI

Glavom na maloletnog sudiju Protiv Sebastijana ^. (1984) iz Kikinde policijski slu`benici PU Kikinda podneli su krivi~nu prijavu, zbog posnovane sumwe da je na stadionu „Va{ari{te“ u Kikindi prilikom odigravawa fudbalske utakmice Podru~ne lige Zrewanin izme|u doma}e ekipe @AK i gostuju}e ekipe OFK „Klek” iz istoimenog sela kod Zrewanina, po~inio krivi~no delo na-

silni~kog pona{awa na sportskim priredbama. Policija navodi u saop{tewu da se incident se dogodio u 94. minutu utakmice, kada je Sebastijan ^. nezadovoqan odlukom glavnog sudije maloletnog V. D. (1992) iz Zrewanina, pri{ao glavnom arbitru, glavom ga udario u predelu lica i tom prilikom nano mu lake telesne povrede. M. Mr.

TROJE OSUMWI^ENIH ZA PREVARE U KIKINDI

Preprodavali mobilne telefone Protiv Sla|ane A. (1988), Verice T. (1984) i Mileta P. (1967) iz Kikinde policija je podnela krivi~ne prijave, zbog postojawa osnovane sumwe da su po~inili krivi~na dela prevare na {tetu DOO “Telenor“ iz Novog Beograda u ukupnom iznosu od 90.000 dinara. Sla|ana A. i Verica T. se terete da su aprila ove godine, na

Direktor policije: U Novom Sadu pohap{en jak ogranak crnogorske mafije U Novom Sadu smo uhapsili jedan izuzetno jak ogranak crnogorske dilerske mafije, izjavio je direktor policije Milorad Veqovi} za B92. Dodao je da je akcija „Morava“ po~etak daqeg rada policije u borbi protiv trgovine

TU@ILA[TVO TERETI NAPASNIKA IZ ZREWANINA

Zbog sumwe da je naneo te{ke telesne povrede sugra|aninu Milutinu D., Op{tinsko javno tu`ila{tvo u Zrewaninu podiglo je optu`nicu protiv Zrewaninca Bo`idara C. (30). On je, navode u tu`ila{tvu, 20. jula ove godine, u popodnevnim satima, u Wego{evoj ulici u Zrewaninu, dok je bio u alkoholisanom stawu, fizi~ki napao Milutina i zadao mu vi{e

udaraca po glavi i telu. Kada ga je oborio na zemqu, nastavio je da ga {utira. Tako mu je naneo te{ke telesne povrede opasne po `ivot, odnosno prelom lobawe i nagwe~ewe mozga. Kako saznajemo, Milutinova devojka `ivela je kao podstanarka kod Bo`idara, a razlog ovog incidenta mo`e samo da se pretpostavqa. @. B.

Uhap{en osumwi~eni za pqa~ku Vesne Pe{i} Beogradska policija uhapsila je i odredila zadr`avawe Petru M. (31) iz Beograda, s neprijavqenim prebivali{tem u Maloj Ivan~i, zbog sumwe da je u subotu u blizini Ta{majdanskog parka opqa~kao predsednicu Politi~kog saveta Liberalno demokratske partije Vesnu Pe{i}. Kako se navodi u saop{tewu MUP-a, Petar M. je osumwi~en da je izvr{io krivi~no delo „te{ka kra|a na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in“. „Osumwi~eni je krivi~no delo izvr{io tako {to je primetio o{te}enu Vesnu Pe{i} u parku i, nakon kra}eg pra}ewa,

iskoristio pogodan momenat i iz ruke joj istrgao torbu, a potom pobegao“, navodi se u saop{tewu. Dodaje se da }e protiv osumwi~enog u zakonskom roku biti podneta odgovaraju}a krivi~na prijava. Vesna Pe{i} napadnuta je i opqa~kana u subotu oko 20 sati u Beogradskoj ulici u blizini Ta{majdanskog parka u Beogradu. Ona je tada agenciji Beta kazala da joj je pqa~ka{ pri{ao s le|a, oteo ta{nu i pobegao ka Ta{majdanskom parku. Prilikom napada, Vesna Pe{i} nije povre|ena. (Beta)

PO ODOBREWU ISTRA@NOG SUDIJE U BEOGRADU

Vlasniku „Kurira” porodica u zatvor donosi hranu

Specijalisti~ki pregledi uhap{enog vlasnika listova „Kurir“ i „Glas javnosti“ Radisava Rodi}a bi}e obavqeni ove i slede}e nedeqe u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, izjavila je ju~e portparolka Okru`nog suda u Beogradu Ivana Rami}. Ivana Rami} rekla je agenciji Beta da je istra`ni sudija odobrio Rodi}u, koji se nalazi u Specijalnoj bolnici Okru`nog zatvora, da uzima hranu koju mu donosi porodica, po{to zbog posebnog re`ima ishrane i terapije ne mo`e da jede zatvorsku hranu. „Prema posledwem izve{taju iz Okru`nog zatvora, okrivqenom Rodi}u je doneta hrana koju je uzeo“, rekla je Ivana Rami}. Dodala je da je uhap{eni biv{i urednik „Glasa javnosti“ i direktor {tamparije „Glas“ Slavoqub Ka~arevi} sme{ten u re-

novirane prostorije Okru`nog zatvora, poznate u javnosti kao „Hajat“. „Obzirom da je Ka~arevi} dijabeti~ar i da boluje od hipertenzije (povi{enog krvnog pritiska), on se nalazi pod stalnim nadzorom lekara i redovno dobija i uzima prepisanu terapiju“, rekla je Ivana Rami}. Portparolka suda je navela da je za 9. novembar zakazano saslu{awe svedoka koji su predlo`eni „u vezi sa doga|ajem koji se Ka~arevi}u stavqa na teret“. Rodi} je uhap{en 27. oktobra, a dan kasnije i Ka~arevi} zbog sumwe da su 2001. godine zloupotrebom polo`aja pribavili imovinsku korist od vi{e od milion tada{wih nema~kih maraka. Wima je istra`ni sudija Okru`nog suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana i protiv wih je pokrenuta istraga.

13

U AKCIJI „MORAVA” ULOVQENE I „VELIKE RIBE”

osnovu sklopqenog ugovora s DOO „Telenor“, preuzeli mobilne telefone sa SIM karticama, koje su istog dana prodale Miletu P. pa ih je ovaj daqe preprodao. Osumwi~eni do sada nisu izmirili svoje obaveze prema „Telenoru“ za preuzete telefone, niti za ra~une koji su napravqeni kori{}ewem preuzetih kartica. M. Mr.

Razbio lobawu sugra|aninu

utorak3.novembar2009.

Milorad Veqovi}

drogom, a wen ciq je bio da se poka`e da u Srbiji postoji jednistvo u bezbednosnim strukturama da se krene u odlu~nu borbu protiv organizovanog kriminala. „Su{tina ove akcije nije samo hap{ewe dilera. Ovde je najbitnija prevencija. Da se u ovoj dr`avi poka`e da u samoj vlasti postoji jednistvo u bezbednosnim strukturama da se krene u odlu~nu borbu protiv organizovanog kriminala“, kazao je Veqovi} za televiziju B92. On je istakao da je predlog da se uradi {ira akcija za suzbijawe narkomanije dao Biro Saveta za nacionalnu bezbednost.

Veqovi} je objasnio da to telo ima naredbodavnu funkciju i da su pored wega, wegovi ~lanovi i {efovi obave{tajnih slu`bi. „Privedeno je 500 lica. Mo`da i vi{e od 500, ali je doneto re{ewe o zadr`avawu za 92 lica, a pre toga u sklopu ove akcije li{eno je slobode jo{ 40 lica. Zna~i ukupno u ovoj akciji je pritvoreno 136 lica, ali za ova ostala lica koja nisu pritvorena to ne zna~i da ona ne}e biti procesuirana“, kazao je on. Veqovi} je rekao da su spisak ovih lica pravili na~elnici kriminalisti~kih policija u policijskim upravama. Veqovi} je kazao da je postojala dobra saradwa s Ministarstvom pravde i Tu`ila{tvom, i da je za svaki pretres bila potrebna naredba. „Su{tina je da ovi narkodileri koji kupuju pola Srbije moraju vratiti ono {to su oduzeli od dr`ave. To je su{tina“, kazao je Veqovi} i dodao da mu daje nadu to {to ima puno podr{ku premijera, predsednika dr`ave i ministra policije. Zamenik premijera i ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~e da se Srbija odlu~no bori protiv kriminala i korupcije, i da potencijalni investitori ne treba nikome da „pla}aju da bi radili u Srbiji“. Da~i} je na Srpskom ekonomskom samitu koji se odr-

Da~i}: Policijsko zadr`avawe Stoji~i}a Vojkanu Stoji~i}u, sinu ubijenog policijskog generala Radovana Stoj~i}a Baxe, posle privo|ewa u akciji „Morava“, odre|eno je policijsko zadr`avawe, izjavio je ju~e ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}. On je rekao novinarima da je Stoji~i} priveden zato {to je za wim bila raspisana poternica zbog sumwe da je ilegalno trgovao narkoticima. Da~i} je naveo da je „odre|ene elemente“ koji su doveli do hap{ewa Stoji~i}a policija prona{la prilikom pretresa druge osobe koja je uhap{ena u istoj akciji. On je, u pauzi ekonomskog samita u Beogradu, rekao da policija jo{ utvr|uje {ta je uzrok ju~era{we eksplozije automobila „BMW“ na Kowarniku. Radovan Stoji~i} ubijen je u piceriji u centru Beograda u aprilu 1997. godine, a izvr{ioc nije otkriven. (Tanjug)

`ava u Beogradu, investitorima kazao da od wih ne{to mogu da zahtevaju samo gra|ani Srbije i dr`ava. „Vodimo sveobuhvatnu borbu protiv kriminala i korupcije u ko-

joj nema za{ti}enih i privilegovanih“, rekao je Da~i} i dodao da se radi na uspostavqawu sistema vrednosti koji Srbiju pribli`ava Evropskoj uniji.

POSLE „MORAVE” U NOVOM SADU

Pritvor za petoro, desetak ~eka ve{ta~ewe Istra`ni sudija novosadskog Okru`nog suda ju~e je saslu{ao {est osoba li{enih slobode u akciji „Morava“ koje su osumwi~ene da su po~inile krivi~no delo neovla{}enog stavqawa u promet opojnih droga od kojih je petoro pritvoreno. Posle saslu{awa odre|en je pritvor Dimitriju M. (1987) iz Novog Sada, Dejanu [. (1971) i Draganu [. (1979) iz Petrovaradina, Andriji L. (1983) iz Ba~ke Palanke i Pavlu [. (1978) iz Novog Sada, koji se sumwi~i i za nedozvoqeno dr`awe oru`ja. Pored wih saslu{ana je i Jelena P. (1983) iz Ba~ke Palanke koja je nakon toga pu{tena da se brani sa slobode, saop{tio je ju~e posle podne novosadski Okru`ni sud.

Kako je „Dnevnik“ ve} pisao, prema nezvani~nim saznawima pripadnici novosadske Policijske uprave koja sem Novog Sada pokriva 11 op{tina u ju`noj Ba~koj obavili su pretrese na 44 adrese i zadr`ali devet osumwi~enih. Nakon zavr{enog ve{ta~ewa zaplewenenih supstanci bi}e verovatno podnete krivi~ne prijave protiv desetak osoba. Najvi{e je zapleweno heroina i kokaina. Tako|e je zaplewena ve}a koli~ina municije kao i novca za koji se pretpostavqa da poti~e od prodaje narkotika. Prema nezvani~nim saznawima, ve{ta~ewe bi moglo da potvdi da je zate~eno oko 168 grama heroina, 63 grama kokaina, 57 grama spida 20 grama marihu-

ane i nekoliko ekstazija. Tako|e zaplewene su 23 nov~anice u apoenima po sto ameri~kih dolara za koje se pretpostavqa da su la`ne. Prilikom pretresa zate~eno je najmawe jedno ukradeno vozilo, a prema na{im saznawima privremeno je oduzeto nekoliko luksuznih automobila. Prona|eno je nekoliko pi{toqa, municija kao i hladno oru`je, nezvani~no saznajemo u policiji. Novosadski advokat Qubomir Apro ju~e se objasnio za na{ list da wegovih dvojica brawenika, ~ija imena smo naveli u na{em ju~era{wem tekstu na Crnoj hronici „Novosadska policija uhapsila devetoro“ nisu bili privedeni na saslu{awe zbog dela u vezi s drogom ve} su

U Kikindi niko nije uhap{en U akciji „Morava“ u~estvovali su pripadnici Policijske uprave u Kikindi, ali niko nije privo|en, potvrdila je portparolka Radojka Radanovi}, napomiwu}i da sa ovog podru~ja o akciji nema informacija od zna~aja za {iru javnost, sem onih saop{tenih iz MUP Srbije. Na otkrivawu krivi~nih dela neovla{}ene proizvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga ili omogu}avawa u`ivawa opojnih droga radi se

kontinuirano, pa je u posledwe dve godine na podru~ju PU Kikinda registrovano 167 krivi~nih dela u vezi sa drogom, a krivi~ne prijave podnete su protiv 157 lica. Prema podacima PU Kikinda u 137 navrata je vr{ene zaplene i da je oduzeto 62,56 kilograma opojnih droga, od ~ega 46,6 kilograma heroina, 9,66 kilograma marihuane, 6,4 kilograma briketa ~aura opijumskog maka, kao i 17.770 komada tableta sa liste opojnih droga. M. Mr.

zapravo privedeni zbog drugih dela. - Moj brawenik Radosav C. (1954) iz Novog Sada je osumwi~en zbog nedozvoqenog dr`awa pi{toqa koji nikad nije ni izvadio iz kutije, a dr`ao ga je zbog li~ne bezbednosti. On je pu{ten da se brani sa slobode posle saslu{awa, jer nema nijednog zakonskog osnova da bude u pritvoru. Tako|e, moj drugi brawenik Predrag O. (1965) osumwi~en je zbog falsifikovawa novca i pritvoren je, a ja sam ulo`io `albu na re{ewe o odre|ivawu pritvora, jer nije bilo osnova za to. Izgleda da je wegov najve}i problem {to je brat Nenada Opa~i}a - prokomentarisao je Apro. E. D.

Vaqevo: ^etvorica iza re{etaka Istra`ni sudija Okru`nog suda u Vaqevu odredio je ju~e pritvor do mesec dana uhap{enima u policijskoj akciji „Morava“ koji su osumwi~eni za posedovawe i preprodaju narkotika. Pritvor je odre|en Draganu \. (29), Vidosavu \. (27) i Nenadu P. (38) iz Vaqeva, kao i Slavi{i M. (47) iz Lajkovca, koje policija tereti za trgovinu drogama. Prilikom hap{ewa kod wih je prona|eno i zapleweno 80 grama heroina, a oduzeta su im i tri automobila na kojima su, kako se sumwa, „prekucavani“ brojevi {asije motora. Policija je u Kolubarskom okrugu, pored Vaqeva, pretresla i desetak objekata na Ubu, u Mionici, Qigu i Ose~ini, gde nije bilo uhap{enih. (Beta)


14

DRU[TVO

utorak3.novembar2009.

DNEVNIK

ZARA@ENI NOVIM GRIPOM TOKOM VIKENDA NISU @URILI KOD LEKARA

Pan~evac virus uvezao iz Crne Gore Pored Novog Sada i Be~eja, gde su evidentirani oboleli od novog gripa, i u Pan~evu je registrovan jedan zara`eni. ^etiri osobe su na le~ewu u Klinici za infektivne bolesti KCV, a jedna na Infektivnom odelewu Op{te bolnice u Pan-

terapiju, a o~ekuje se da }e ve} za par dana biti pu{teni na ku}no le~ewe. Procewuje se da je stvarni broj inficiranih u Vojvodini daleko ve}i od registrovanih, ali su to lak{i slu~ajevi koji se sami le~e smatraju}i da imaju obi~nu prehladu.

Za jednu zemqu mnogo dve epidemije Na sastanku premijera Mirka Cvetkovi}, ministara zdravqa i prosvete Tomice Milosavqevi}a i @arka Obradovi}a, sa Radnom grupom za borbu protiv pandemije novog gripa, dogovoreno je da se ubrza nabavka vakcina. Konstatovano je da su zdravstvene ustanove opremqene dovoqnim brojem respiratora, u toku je nabavka dodatnih aparata za mehani~ku ventilaciju plu}a, a Srbija raspola`e sa dovoqno antivirusnih lekova. Radna grupa ocewuje epidemiolo{ku situaciju nepovoqnom, zbog dve epidemije, jedna je u Kraqevu i druga u jednoj osnovnoj {koli u ^a~ku. Ina~e, gradona~elnik Ni{a Milo{ Simonovi} najavio je da }e od direktora {kola tra`iti da mimo saglasnosti ministarstva obustave nastavu u {kolama gde od gripa oboli 15 odsto u~enika. ~evu. Oni su imali visoku temperaturu, op{tu slabost i malaksalost, bolove u mi{i}ima i zglobovima. Primqeni su u bolnicu sa sredwe te{kim stawem, dobili odmah odgovaraju}u

Pacijent koji se le~i u Pan~evu i drugi u novosadskom KCV imaju po~etak upale plu}a, a ostali pacijenti na ovoj klinici dobro su reagovali na terapiju i za dva-tri dana }e biti

pu{teni na ku}no le~ewe. Pomo}nici pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Radovan Latinovi} i Boris Kopilovi} tvrde da je zdravstveni sistem Vojvodine spreman za predstoje}u pandemiju i sve op{te bolnice imaju odelewe za izolaciju. Institut za javno zdravqe Vojvodine i zdravstvena slu`ba poja~ale su nadzor nad oboqewima sli~nim gripu. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je 30. i 31. oktobra sproveo epidemiolo{ko ispitivawe pacijenata koji su imali simptome gripa. Iz Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ dobijena je virusolo{ka potvrda za tri bolesnika da je infekcija prouzrokovana novim virusom gripa. Po{to su prvi registrovani slu~ajevi epidemiolo{ki nepovezani, pretpostavqa se da je broj obolelih ve}i ali se tokom vikenda nisu javqali lekarima. Predsednik Radne grupe Ministarstva zdravqa za pra}ewe epidemije gripa A H1N1 Predrag Kon ka`e da }e epidemija trajati osam do 12 nedeqa. U Sr-

Maski samo trenutno nema, ali }e ih biti

biji }e biti jo{ nekoliko mawih epidemija do pojave epidemije ve}ih razmera koja se o~ekuje u februaru. Prema podacima Instituta za javno zdravqe

„Batut“, od svih obolelih u Srbiji, kojih je do ju~e bilo 162, vi{e od 70 su zara`eni u inostranstvu. Osobama koje imaju povi{enu temperaturu savetuje

AKADEMIK ZORAN KOVA^EVI] UMERENI OPTIMISTA PRED IZBORE U SANU

Novosadski ogranak vapi za obnovom Skup{tina SANU izabra}e 5. novembra nove ~lanove, a na zajedni~koj listi za svih osam odeqewa je ~ak 112 imena: za redovne ~lanove 28 (26 su predlo`ila ili podr`ala mati~na odeqewa), dopisne 71 (23), a za inostrane odeqewa su predlo`ila 13 kandidata. Predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu akademik Zoran Kova~evi} za „Dnevnik“ podse}a da je slo`ena predizborna procedura trajala vi{e od sedam meseci, odeqewa su za redovne i dopisne ~lanove predlo`ila kandidate (za ovaj status treba vi{e od polovine glasova ~lanova odeqewa) i glasala o onima koje su predlo`ile institucije izvan SANU (podr{ka se sti~e s dve tre}ine glasova). - Nismo zadovoqni kako su pro{li kandidati novosadskog Ogranka za dopisne ~lanove, jer je od wih pet samo Jasmina Grkovi}-Mejxor lingvistkiwa, dobila podr{ku Odeqewa jezika i kwi`evnosti, dok su bez podr{ke odeqewa ostali Miqko Satari} fizi~ar, Miklo{ Biro psiholog, Jano{ Bawai istori~ar kwi`evnosti i Milan Stanojev slikar - ka`e Kova~evi}. - Na{i kandidati su jaki i kako sam ~uo ve}ini je falio samo glas-dva da dobiju podr{ku! Naravno, oni svi idu na izbornu

skup{tinu i mogu}e je da budu predlo`i Ogranak SANU, - Ovo troje kandidata ima izabrani. Ali skup{tina SAuniverzitet, Akademija medivelike {anse da budu izabrani, NU je veliko izborno telo i svi cinskih nauka.., gde se podroba ako pro|e bar ~etvoro to bi ne znaju sve predlo`ene, zato no ocewuje kvalitet svakog pobilo podno{qivo za obnovu sam na{e kandidate detaqno jedinca ili je kandidatura stiOgranka. Na pro{lim izboripredstavio na predizbornoj gla iz institucija koje ni krima, pre tri godine, nismo dobikonferenciji. Osim Odeqewa terijume ne poznaju. li nijednog novog ~lana, dakle jezika i kwi`evnosti koje je predlo`ilo ili podr`alo sedam kandidata za dopisne ~lanove, sva ostala su bila vrlo {krta i idu s jednim-dva, pa je zato tek 23 imena na spisku za osam odeqewa. Odeqewe dru{tvenih nauka, recimo, predlo`ilo je samo jednog kandidata i nikog nije podr`alo, a jako se `ale da nemaju podmlatka i da odeqewe maltePredizborna procedura trajala sedam meseci ne izumire! Mno- Dr Zoran Kova~evi} gi spoqa predlo`eni nisu dobiNa listi kandidata za dopiOgranak je posledwi put obnoli podr{ku, u ~emu predwa~i sne ~lanove iz Vojvodine ih je vqen pre {est godina, a za to Odeqewe medicinskih nauka 12, od kojih su dvojicu - Mira vreme je umrlo {est na{ih gde je takvih ~ak 22. Vuksanovi}a, kwi`evnika i akademika. Sad nas je 21, a kad No, akademik Kova~evi} Milana Mari}a, arhitektu je osnivan imao je 31 ~lana ukazuje i da predlozi sa strane predlo`ila odeqewa SANU, ka`e Kova~evi}. - Va`no je da nisu uvek opravdani i smatra Jasmina Grkovi}-Mejxor ima se ~lanstvo znatnije obnovi, da nije isto da li nekog nau~odeqensku podr{ku, a ostalih posebno u domenu umetnosti, nika, kwi`evnika, umetnika devet je nemaju. jer sad imamo samo jednog kwi-

SRBIJA JEDINA U REGIONU NEMA ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA

Paket za poplave, po`are i druge katastrofe Poplave, po`ari, epidemije, tehni~ke i tehnolo{ke nesre}e, {tetna dejstva opasnih materija i sve neda}e koje mogu sna}i neke oblasti u Srbiji, uskoro bi trebalo da budu „upakovane“ u nov Zakon o vanrednim situacijama i

jo{ oko mesec dana, koliko je jo{ ostalo i da se u nekim sitnijim detaqima nacrt eventualno izmeni i dopuni. Tim povodom u Novom Sadu je odr`ana prva od ~etiri planirane regionalne diskusije o nacrtu tog zakona, a o tome {ta se `eli wime i kako bi to trebalo da izgleda u praksi, govorio je pomo}nik ministra i na~elnik Sektora za vanredne situacije MUP – a Srbije Predrag Mari}. - Mnoge op{tine u Srbiji, na`alost, posledwih godina su se ~esto susretale sa raznim elementarnim nepogodama i vanredBar }e se znati ko {ta radi kad zagusti nim i kriznim situacivilnoj za{titi, koji je trenutcijama. S obzirom na zastarelu no u formi nacrta. zakonsku regulativu, bilo je Zvu~i paradoksalno, ali pokrajwe vreme da se donese jedan sledwi zakon koji reguli{e ovu zakon koji }e regulisati ovu oblast donet je pre 32 godine, oblast – rekao je Mari}. Nacr{to jasno govori koliko je potom je planirano da se napokon treban novi. Do dolaska pred pota~no zna ko {ta radi u slu~aju slanike u Skup{tini ostalo je vanredne situacije, pa }e se for-

mirati {tabovi na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom i republi~kom nivou. Lokalne samouprave }e, po logici stvari, imati zna~ajna ovla{}ewa, pa je zami{qeno da predsednici op{tina budu „komandanti“ lokalnih {tabova, ali }e im pravi pomo}nik i savetnik biti stru~no lice – naveo je Mari}. Dodao je Mari} ka`e da Zakon, izme|u ostalog, predvi|a da u novu slu`bu u|u svi zaposleni iz Uprave za vanredne situacije Ministarstva odbrane i jedan deo zaposlenih iz ministarstva `ivotne sredine. Kako isti~e, na taj na~in }e se na}i svi koji se bave za{titom gra|ana u vanrednim situacijama. Zakonom }e biti uveden i jedinstven telefonski broj 112 koji }e tokom godina zameniti dosada{we 92, 93 i 94. Srbija je ina~e poosledwa zemqa u regionu koje }e novim zakonom regulisati vanredne situacije. Olak{avaju}a okolnost je {to smo u poziciji da se u~imo na gre{kama koje su drugi pravili. D. Kne`i} - P. Klai}

`evnika, a nijednog slikara, muzi~ara, vajara... Ako se reduciramo na petnaestak ~lanova ne}emo imati kapacitet da realizujemo misiju u nauci i drugim oblastima zbog ~ega je i stvoren ovaj Ogranak. ^etvorica na{ih dopisnih ~lanova: Stevan Pilipovi}, Teodor Atanackovi}, Dragan [kori} i Ninoslav Radovanovi} sada

^lanstvo novosadskog Ogranka SANU je posledwi put obnovqeno pre {est godina, a za to vreme je umrlo {est wegovih akademika. Sada ih je samo 21, a kada je Ogranak osnivan bio je 31 su predlo`eni za redovne i iza wih stoje odeqewa. Dosad je u SANU vladalo nepisano pravilo da se u statusu dopisnog ~lana ostane devet godina, za {ta, smatram, nema ba{ mnogo opravdawa jer ako je neko primqen u Akademiju s priznatim nau~nim ili umetni~kim doprinosom i u zrelim godinama za{to ~ekati skoro deceniju da se „prevede“ u redovnog. V. ^eki}

KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA @ESTOKO OPTU@UJE ROMSKU PARTIJU

Luksuzna kola kupqena novcem iz romskog buyeta Protest nekolicine Roma koji je u ~etvrtak odr`an ispred Izvr{nog ve}a Vojvodine organizovali su biv{i rukovodioci NIU „Tema“ i Romske partije, nezadovoqni odlukom Saveta romske nacionalne mawine, kojom je nedavno smeweno kompletnog rukovodstva ove Ustanove, tvrdi Kancelarija za inkluziju Roma Izvr{nog ve}a Vojvodine. „Javnost je u vi{e navrata bila upoznata sa problemima „Teme“ {to je i potvrdio predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne mawine Vitomir Mihajlovi} i izjavio da je u radu ove Ustanove bilo i nenamenskog tro{ewe buxetskih sredstava, jer su kupovani luksuzni automobili za ~elnike Romske partije, a ogroman je dug prema zaposlenima i izdava~ima, zbog Pokrajinski sekretarijat za informacije obustavio finansirawe „Teme“, navodi se u saop{tewu i dodaje

da je pokrajinska vlada uputila i buxetsku inspekciju u „Temu“, jer je utvr|eno da ovaj list na romskom jeziku nije redovno izlazio i ako je samo lane iz buxeta pokrajine za wega odvojeno 13 miliona dinara. „Kancelarija za inkluziju Roma i Savet za integraciju Roma ukazali Izvr{nom ve}u i Savetu romske nacionalne mawine na situaciju u „Temi“, smeweno je kompletno rukovodstvo, {to je posebno izazvalo veliko nezadovoqstvo predsednika Romske partije Sr|ana [ajna“, navodi Kancelarija za inkluziju Roma. Ona je najavila da }e „zbog neosnovanih optu`bi, klevete i naru{avawa ugleda Kancelarije i direktora Du{ka Jovanovi}a, biti podneta tu`ba protiv svih onih koji `ele da manipuli{u radom uspehom institucija i pojedinaca i koriste to za svoje dnevno politi~ke interese“. S. N.

se da maksimalno smawe kontakte s okolinom, ne idu u {kolu, vrti}e ili posao, te da se pridr`avaju uputstava lekara. Svi gra|ani treba da prate svoje zdravstveno stawe i pridr`avaju mera li~ne higijene. U slu~aju pojave simptoma, povi{ena temperatupa iznad 38 stepeni, ote`ano disawe, op{ta slabost i bolovi u mi{i}ima, treba se obratiti svom lekaru. U apotekama u Vojvodini ovih dana se maske za lice tra`e daleko vi{e nego pro{le sedmice. Pojedine su ih prodale ali ka`u da ih na lageru ima dovoqno. Cene onih za jednokratnu upotrebu je od pet do 10 dinara, i najtra`enije su, mada ima i skupqih koje se mogu koristiti vi{e puta. Leka „tamiflu“, koji se koristi u le~ewu novog gripa, nema u ve}ini dr`avnih apoteka, ali ima u privatnim, koje zalihe jo{ nisu prodale. O novim isporukama za sad nema informacija. Ko{ta oko 2.500 dinara, ali lekari ne preporu~uju da ga pacijenti uzimaju na svoju ruku, niti preventivno. J. Barbuzan

VESTI Prosvetari najavili {trajk upozorewa Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdeqi najavio je za 9. novembra {trajk upozorewa ~iji je ciq da se iniciraju izmene nedavno donetog Zakona o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, jer je on doveo do „haosa i konfuzije u {kolama“. ^lanovi Unije, koja ima predstavnike u 580 {kola i 30.000 ~lanova toga dana ne}e raditi prvi ~as u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Erdeqi je naglasio i da sindikat na ~ijem je ~elu, u ovom {trajku nema podr{ku drugih reprezentativnih sindikata u obrazovawu.

Novosadski sopran laureat Studentkiwa solo pevawa Jelena Jawi}, sopran u klasi profesorke Milice Stojadinovi} na novosadskoj Akademiji umetnosti, osvojila je prvo mesto i progla{ena laureatom Prvog me|unarodnog vokalnog takmi~ewa „Sergej Rahmawinov“ u Rostovu na Donu. Na takmi~ewu, odr`anom od 25. do 30. oktobra, u organizaciji Dr`avnog konzervatorijuma „Sergej Rahmawinov“, u~estvovalo je 74 studenta iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, Bugarske i Srbije. Ina~e, u Rusiji je profesorka Stojadinovi} odr`ala je dva master kursa, u rostovskoj Filharmoniji i na Konzervatorijumu „Rahmawinov“. V. ^.

Brzo pro|e jesewi raspust Posle ~etvorodnevnog jeseweg raspusta vojvo|anski |aci danas se vra}aju u u~ionice, dok }e u ostalim delovima dr`ave na odmoru biti od 5. do 8. novembra. Kako se mora ostvariti odre|en broj ~asova, i ove godine }e u~enici povremeno imati raspored ~asova koji tom danu ne pripada. Tako se u {kolama u Vojvodini po rasporedu ~asova za ponedeqak ve} radilo u subotu 5. septembra, a tako }e se raditi i u sredu 17. februara i u petak 30. aprila. Prema rasporedu za petak {kole }e raditi u utorak 3. novembra i ~etvrtak 1. aprila, dok }e ~asove za utorak odraditi u subotu 14. novembra (prvobitno je planirano u slede}u subotu, 7. novembra, ali su pravoslavne zadu{nice), a u utorak 2. februara nastavni program za sredu. D. D.


KULTURA

c m y

DNEVNIK

KWI@EVNA OP[TINA VR[AC OBJAVILA PESME HERTE MILER

se, pretvara u osobene stihove posebnog zna~ewa, sa mno{tvom asocijacija i aluzija. Kao da je, jo{ jednom, neposredna stvar-

nost-sprava za mu~ewe i razarawe krajwe neo~ekivanih `ivotnih ~iwenica. Neka ove neobi~ne pesme budu izazov i klopka za wene prve srpske ~itaoce. R. L.

„Kqu~evi snova” Milene Pavlovi}-Barili Izlo`ba slika pod nazivom ”Kqu~evi snova” na{e poznate slikarke iz prve polovine 20. veka Milene Pavlovi}-Barili, bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u Galeriji Matice srpske. Autorka ove izlo`be je @ana Gvozdenovi}, vi{a kustoskiwa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, s kojim Galerija Matica srpske ostvaruje ovu izlo`bu povodom stogodi{wice od ro|ewa Milene Pavlovi}-Barili, kao i uz podr{ku Ministarstva kulture Srbije. Postavku }e otvoriti ministar kulture Neboj{a Bradi}. Ovu izlo`bu je priredio Muzej savremene umetnosti u Beogradu, iz ~ijeg fonda }e biti izlo`eno 14 dela Milene Pavlovi}-Barili, a kako je na ju~era{woj konferenciji za novinare napomenula pomo}nica upravnika Galerije Matice srpske Tijana Palkovqevi}, tome }e biti pridodata i dva dela koje je Galerija MS dobila na poklon 2005. od Borisa Bratuqevi}a iz Wujorka. Radi se o portretu `ene, ra|enom olovkom, po mi{qewu darodavca verovatno Milenine majke, dok je drugo delo slika “Devoj~ica Jelena – Lola Koleswikov”. Galerija MS tako|e }e publici omogu}iti i tuma~ewa dela Milene Pavlovi}-Barili, koja }e biti organizovana petkom u 18 ~asova tokom ove izlo`be koja }e trajati do 21. novembra. Muzej savremene umetnosti u Beogradu ina~e je osmislio akciju promovisawa zbir-

DANAS NA NOVOSADSKOJ „SINEMANIJI”

Komedija, drama i horor komedija Ve~eras gledaoce na novosadskoj “Sinemaniji” u Art biokopu “Vojvodina” na Spensu o~ekiju jo{ tri nova filma. Komedija “A kad brak nije lak” rediteqa Pitera Bilingslija sa Vinsom Vonom, Xejsonom Bejtmanom, Xo-

centru. Ubrzo }e otkriti da je wihovo u~e{}e u terapiji za parove obavezno. Ono {to }e uslediti je urnebesni pogled na stvarne probleme sa kojima se suo~avaju svi parovi, navedeno je u najavi za film.

Scena iz filma „A kad brak nije lak”

nom Farom, Kristin Dejvis, Kristen Bel, Fajson Lav, Kali Houk i @anom Renoom se prikazuje od 17 sati. Zasnovana na originalnoj ideji Vinsa Vona, pri~a prati ~etiri para sa ameri~kog sredweg zapada koji kre}u na put u hotelski kompleks na tropskom ostrvu. Dok samo jedan par tamo ide da bi poradio na svom braku, ostala tri se spremaju da u`ivaju, voze skutere i borave u spa

“Pravda za sve”je drama sa elementima trilera koju kao rediteq potpisuje F. Gari Grej (pamtimo ga po odli~nom “Pregovara~u”), a prikazuje se od 19.30 sati. U filmu igraju Xerard Batler i Xejmi Foks. Klajd [elton je briqantni planer i izumiteq. Jedne no}i dvojica provalnika upadaju u wegovu ku}u u Filadelfiji i ubijaju mu `enu i k}erku. Ubice su uhva}ene, a slu~aj vodi

pomo}nik okru`nog tu`ioca Nik Rajs kojem pretpostavqeni nala`e da se nagodi s jednim od ubica da svedo~i protiv svog sau~esnika kako bi dobio samo deset godina robije. Klajd ne `eli nagodbu, ali je ve} prekasno. Dok je nad jednim izvr{ena smrtna kazna, drugi ubica posle deset godina izlazi i zatvora. Ubrzo i wega pronalaze mrtvog. Ubio ga je Klajd koji je krenuo da sprovodi svoj plan... Horor komedija “Opasna Xenifer” je na programu “Sinemanije” od 22.30. Rediteqka je Karin Kusama, a glavne uloge su poverene Megan Foks i Amandi Sejfrid, Xoniju Simonsu i Adamu Brodiju. Kada lepoticu iz malog grada obuzmu demoni, svi momci, pa i oni koji nikada nisu imali {anse kod we, postaju wen plen. Sve je po~elo kada je rok bend poku{ao da prinese Xenifer (Megan Foks) kao `rtvu satanskog rituala nadaju}i se da }e tako kona~no postati zvezde. Ritual je po{ao naopako i ona se pretvara u “sredwo{kolsko zlo”. Ho}e li wena dugogodi{wa drugarica Nedi (Amanda Sejfrid) uspeti da stane na put najboqoj (ne)prijateqici jednom za svagda? Peporuka za gledawe je svakako i ~iwenica da je scenario napisala Oskarom nagra|ena Diablo Kodi (film “Xuno”). V. Crwanski

Nagrada „Qubinka Bobi}” Aniti Man~i} Gluma~ka nagrada “Qubinka Bobi}”, koju dodequje Savez dramskih umetnika Srbije (SDUS), pripala je Aniti Man~i} za ulogu Dorine u predstavi Jugoslovenskog dramskog pozori{ta (JDP) “Tartif”, saop{tio je ju~e SDUS. Odluku je jednoglasno doneo `iri ~iji je predsednik bila Jelisaveta Seka Sabli}, prva dobitnica priznawa koje nosi ime po velikoj srpskoj komi~arki, navedeno je u saop{tewu. ^lanovi `irija bili su Ivana Dimi}, Qiqana Todorovi}, Milica Kraq i Aleksandar Milosavqevi}.

Man~i}eva je druga lauretkiwa te nagrade, a u konkurenciji je bilo {est glumaca. Sve~ana dodela nagrade “Qubinka Bobi}” bi}e organizovana 28. novembra u JDPu posle izvo|ewa Molijerovog “Tartifa” u re`iji Egona Savina. SDUS je saop{tio i da je, zbog tehni~kih razloga u JDP-u, sve~ana dodela bijenalne nagrade za re`iju “Bojan Stupica” za 2009. godinu pomerena za decembar. Tu nagradu dobio je Savin za predstavu JDP-a “Tako je moralo biti” po drami Branislava Nu{i}a.

15

VE^ERAS SE OTVARA IZLO@BA U GALERIJI MATICE SRPSKE

Klopka za srpske ~itaoce Jedan od najtra`enijih naslova na upravo zavr{enom 54. me|unarodnom sajmu kwiga u Beogradu, a u izdawu Kwi`evne op{tine Vr{ac, bio je “Ma~ke na parkingu” Herte Miler. Re~ je o prvom prepevu poezije aktuelne nobelovke na srpski jezik, koji se pojavio za Sajam kwiga, samo dve nedeqe nakon {to je saop{teno ime ovogodi{weg laureata. Izbor iz poezije sa~inili su urednik KOV Petru Krdu, koji je odabrao i prepevao wene stihove sa rumunskog, i Tamara Bak~evi} sa nema~kog. Poznato je da Herta Miler pi{e na oba jezika. Kwiga je iza{la u kolekciji “Atlas vetrova” u kojoj su pesme Vislave [imborske i jo{ nekih nobelovaca. -Pomo}u pesni~kih kola`a, ludizma, monta`a, stvaraju}i nadrealisti~ko-hermeti~ku i deklarativno-negativisti~ku novu lirsku gramatiku, Herta Miler obnavqa apsurd i paradoks, ironiju i oksimoron na svoj jedinstven na~in - ka`e Krdu.- Nismo znali da se na obalama Tami{a u Temi{varu rumunski jezik “skladno” i uz razbijawe sintak-

utorak3.novembar2009.

Milena Pavlovi} Barili, „Devoj~ica Jelena – Lola Koleswikov”.

ki projektom “Umetnost u pokretu”, u okviru koje se upravo i prire|uje izlo`ba u Novom Sadu, prvom u nizu nekoliko gradova u kojima }e biti prire|ena ova izlo`ba. Na-

mera je bila da to budu gradovi vezani za `ivot i rad Milene Pavlovi}-Barili, i za weno dvojno poreklo, kako je navela @ana Gvozdenovi}, ali je zbog velikih tro{kova organizovawa izlo`bi moralo do}i do izvesnih promena. Zato }e u Parizu biti izlo`eni samo edukativni panoi o stvarala{tvu Milene Pavlovi} Barili, dok se odustalo od izlo`be u Americi, tako|e va`noj sredini za wen rad. Nakon Galerije MS, ova izlo`ba se seli u Italijanski kulturni centar u Beogradu (od 23.novembra do 2. decembra), a nakon toga u Srpski kulturni centar u Parizu (od 17.decembra do 1. marta), dok }e tokom naredne godine biti prire|ivana jo{ u nekim mestima u Srbiji, kao u aprilu u Kraqevu. Milena Pavlovi}-Barili je ro|ena u Po`arevcu 1909, {kolovala se u Rimu, Lincu, Beogradu, Parizu i Wujorku i, kako navode istori~ari umetnosti, jedini je na{ umetnik prve polovine 20. veka koji je povezao Srbiju sa Evropom i Evropu sa Amerikom. Podse}aju}i na wene bliske veze i kontakte sa italijanskim slikarima, @ana Gvozdenovi} je napomenula da se one nisu prekidale ni po wenom odlasku u Pariz, ve} su i tamo nastavqene. Pokroviteq ove izlo`be je DDOR Novi Sad koji obezbe|uje osigurawe i transport umetni~kih dela u ovoj postavci. N. Pej~i}

U ART KLINICI, ZAVODU ZA KULTURU VOJVODINE I CK 13, OD 5. DO 8. NOVEMBRA – RODNO SENZIBILISAWE JAVNOSTI

Festival „Mesto susreta” Festival “Meeting point”/ “Mesto susreta”, koji za ciq ima da u javnosti podigne svest o polo`aju umetnica u dru{tvu, zna~aju wihovog rada i dela, i doprinese uspostavqawu rodne ravnopravnosti, odr`a}e se od 5. do 8. novembra u prostorima Art klinike (otvarawe je u 18 sati), Zavodu za kulturu Vojovdine u Crnoj ku}i 13 u Novom Sadu, saop{tile su organizatorke iz Cik-Cak inicijative za iskorak na ju~era{woj konferenciji za novinare. Kako je rekla autorka i urednica festivala Ivana In|in, programom festivala su obuhva}ene `ene, umetnice i teoreti~arke koje nisu dovoqno afirmisane iz raznih razloga. @eqa je tako|e da se kroz wihova umetni~ka dela kao i edukaciju o temama koje se bave rodnim senzibilisawem javnosti i druge umetnice pokrenu i podstaknu na delo. Po re~ima Jasmine Graovac, to }e biti mesto susreta `ena gde }e se promovisati wihova umetnost. Re~ je o prvom ovakvom festivalu/susretu `ena vi{e generacija koje medijski nisu dovoqno predstavqene. To naravno ne iskqu~uje prisustvo mu{ke publike, {tavi{e festival je namewen svima. “Mesto susreta” }e otvoriti grupa “Baza”, instalacijom “Ulep{aj mi dan”. U “Bazi” deluju Branka Mili~i} i Vladimir NA FILMSKOM FESTIVALU U ATINI

Nagra|ena „\avoqa varo{” Prvi igrani film mladog rediteqa Vladimira Paskaqevi}a “\avoqa varo{“ dobio je nagradu FIPRESCI za najboqi film koju dodequju filmski kriti~ari na filmskom festivalu u Atini.Pored Paskaqevi}a, nagrade su dobili i Frensis Ford Kopola za `ivotno delo, a “Special Mention” nagrada oti{la je u ruke Katerin Breja za ostvarewe “Bluebeard”, saop{tio je “Taramount film”. Na 22. panorami evropskog filma “\avoqa varo{“, crna komedija o Beogradu danas, premijerno prikazan 9.oktobra, na{ao se u glavnom takmi~arskom programu atinskog festivala u konkurenciji filmova autora, poput Andreasa Drezena, Jana Troela, Breja, \uzepa Pi~onija. Scenarista i rediteq filma Paskaqevi} diplomirao je filmsku re`iju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Barbul koji se bave videom, kompjuterskom animacijom, fotografijom i performansom. Isto ve~e u Art klinici Qiqana Maxar }e odr`ati predavawe “O prostituciji”, zatim }e biti predstavqena Novosadska lezbejska organizacija i odr`a}e se poetsko ve~e “Tiha obnova no}i” Jasmine Topi}. U navedenim prostorima narednih dana }e se predstaviti An-

kica Dragin sa radionicom Umetnosti obrazovawa, projekat video radova ”Osna`ivawe kroz umetnost”, predavawe o “Ekofeminizmu” }e odr`ati Moris Lerart iz Holandije, bi}e predstavqen i video rad Maje Solar i Qiqane Jovanovi}. Svoja predavawa odr`a}e Stela Kristofolini umetnica iz Berlina, Silvia Dra`i} }e predstaviti `ene Art klinike. Izlo`bom malih objekata u [ok galeriji Art klinike i re~ju predsta-

vi}e se Cik-Cak inicijativa za iskorak. Uz film “Ne mogu da odem”, predavawe na temu “Feministi~ka umetnost na javnom prostoru” odr`a}e Zoe Gudovi}, a bi}e predstavqen i hrvatski festival “Vox feminae”. Gordana Stojakovi} }e govoriti o `enskoj {tampi u Vojvodini” od 19. do sredine 20. veka. Prezentacijom “Ako negde krene{ - negde }e{ i sti}i” bi}e obele`eno tri decenije rada beogradske umetnice Dragane @arevac. Kamerno pozori{te muzike “Ogledalo” }e predstaviti svoj “Mali `enski projekat”, predavawe “O dru{tvenim vrednostima” odr`a}e Qiqana Maxar. Festival }e se zavr{iti projekcijom muzi~kih video spotova Jasne Zastavnikovi}, go{}e iz Hrvatske. Kako je podsetila Du{ka Baji}, Cik-Cak inicijativa za iskorak je udru`ewe gra|ana i gra|anki osnovano sa ciqem da se stvori prostor za stvarawe i interdisciplinarno promi{qawe umetnosti inspirisane `ivotima `ena, a festival je jedan od vidova delovawa Inicijative. Prijateqi festivalu su: KPM “Ogledalo”, Akademija slobodnih studija, Art klinika, Zavod za kulturu Vojvodine i Omladinski centar CK 13. Sponzor festivala je “Nestle Adriatik”. V. C.

EVROPSKA NAGRADA VOJVO\ANSKOJ PESNIKIWI

Ileani Ursu priznawe „Mir–vera–napredak” Nacionalna organizacija ANMIL Italije svake godine nagra|uje ugledne li~nosti koje promovi{u mir, napredak i saradwu me|u evropskim narodima i dr`avama. Priznawe se zove Evropska nagrada “Mirvera-napredak”, a prvi put ove godine laureati su iz Srbije i Vojvodine. To su pokrajinski sekretar za kulturu Milorad \uri} i pesnikiwa i prevodilac Ileana Ursu-Nenadi} iz Novog Sada. Oni su nagradu primili nedavno, na ostrvu Ventotene u Tirenskom moru, na kome su zapo~eli prvi razgovori o ujediwavawu Evrope. Zato je i dodela ovog priznawa pod pokroviteqstvom predsednika Republike Italije. U obrazlo`ewu za nagradu Ileani UrsuNenadi} navodi se, izme|u ostalog, da je ona mnogo doprinela {irewu razli~itih kul-

tura, kao i o~uvawu identiteta malih zajednica. Weno pesni~ko delo je poznato u Italiji; Ursuova je prve pesme u italijanskom prevodu objavila pre 18 godina i od tada je prisutna u italijanskoj kwi`evnoj periodici. Nagradu ~ini srebrna skulptura poznatog vajara, profesora Vi}enca Bjankija, direktora “Lavirinta muzeja”, plaketa i poveqa. Tako|e je zna~ajno {to }e se zastava Srbije uskoro zavijoriti ispred op{tine Ventotenea, uz zastave nagra|enih iz drugih zemaqa. Ovogodi{wi laureati su, izme|u ostalih, maestro George Zamfir, dr Viko Vicezi, do`ivotni predsednik Ustavnog suda Italije, dr Mir}ea \oana, predsednik Senata Rumunije, dr Pasko Kuzman, direktor Fondacije “Dobra kulture” iz Makedonije. R. L.


SPORT

utorak3.novembar2009.

DANAS I SUTRA UTAKMICE ^ETVRTOG KOLA LIGE [AMPIONA

VESTI IZ ZAJEDNICE SUPERLIGA[A

Real bez Ronalda na San Siru

Strah od kamere

Pre dve nedeqe fudneri mo`da i boqe igraju u gostibaleri Milana na Sanma nego kao doma}ini, u svakom tjago Bernabeu, u treslu~aju igra}emo otovreno i na}em kolu lige {ampiodam se trijumfu. na, napravili su prvorazrednu Milanezi su svesni da ih o~ekusenzaciju, golovima Pata i Pirla je velika bitka i da }e ve~eras savladali su veliki Real (3:2). Doimati velikih problema s Realom. du{e, Madri|ani su igrali bez Ronalda i Gutija, a poraz od Milaneza ih je potpuno izbacio iz koloseka pa su i u Kupu kraqa do`iveli pravu katastrofu od tre}eliga{a Alkorkona( 4:0). Stolica trenera Manuela Pelegrinija u jednom trenutku se zadrmala, ali ga je spasao ugovor i penali koji bi iznosili ~ak 11 miliona evra u slu~aju otkaza. U me|uvremenu Madri|ani su se konsolidovali, u prvenstvenom me~u savladali Hetafe (2:0) i time i najavili revan{ Milanu. - Svaki tim i svaki igra~ ima pravo na lo{ dan - obja{wava trener Reala Manuel Pelegrini. – Nama se poklopilo da nekolicini fudbalera ni{ta ne polazi za nogom, Slavqe fudbalera Milana u Madridu uz to i golman Iker Kasiqas je na- Te{ko je dva puta zaredom sapravio dve kardinalne gre{ke. vladati takvog rivala kao {to je Najboqi je golman na svetu, svi to Real – realan je trener Milana znaju, a eto zbog wega smo izgubili Leonardo. – Li~no bio bih zadovome~ od Milana. Naravno, nismo qan i bodom , ali igra~i su optisekli glave, trezno smo sve izanamisti. Ka`u da imaju recept za nolizari i do{li do zakqu~ka da na vu pobedu, tvrde da Madri|ani San Siru moramo pobediti. Roso imaju mnogo slabiju odbranu nego

napad i da je to na{a {ansa. Sla`em se i zbog toga }emo od prvog minuta napasti. Zanimqiv me~ se o~ekuje i u Madridu gde }e snage odmeriti Atletiko i ^elzi. Novi trener jorganxija Kike Flores imao je

vatreno kr{tewe u Bilabaou i nije se radovao, Atletiko je izgubio 0:1.Na gol je vratio Asawa, mesto {topera poverio je Huanitu, ali odsustvo Pernije, Roberta i Valete nije uspeo da kompenzuje. - Bilo je i suvi{e malo vremena da upoznam ekipu – rekao je Kike

Flores. – Sada je ve} boqe , verujem da mo`emo da savladamo ^elzi i krenemo s mrtve ta~ke. Atletiku ne}e biti ni malo lako u ovom susretu, ^elzi }e u revan{u ( prvi me~ su dobili Londonci s 4:0) biti ja~i za Didije Drogbu, koji je izdr`ao kaznu od tri me~a neigrawa zbog vre|awa sudije na utakmici s Barselonomi i sigurno }e ve~eras predvoditi navalu . - Mi smo se prakti~no ve} plasirali za osminu finala – ka`e trener ^elzija Karlo An}eloti. – Ali, ne}emo kalkulisati, igra}emo u najja~em sastavu i o~ekujemo novu pobedu. Mnogo toga u redovima Atletika za dve nedeqe nije se moglo promeniti. I Bajern `eli da se revan{ira @irordincima. Van Gal sada ima ne{to boqu situaciju, Riberi se oporavio od povrede i verovatno }e igrati, ali zato su van stroja jo{ uvek Oli} i Roben, a zbog iskqu~ewa u Bordou ka`weni su Miler i Van Bujten. Vaqa jo{ dodati da }e Volsburg u Istanbulu nastupiti bez prvog strelac Grafitea (kazna),a da je Aleks Ferguson najavio {areni sastav Man~ester junajteda u me~u s CSKAom. No, i u prvom me~u |avoli su igrali gotovo bez pola tima pa su pobedili. G. Kova~

Liga {ampiona 2009–10.

Me~evi broj

Bajern - Bordo P2-N0-I1 Makabi - Juventus P0-N0-I1

Bordo Juventus Bajern Makabi

Milan - Real Milan P6-N1-I5 Real Marsej - Cirih Marsej P1-N0-I0 Cirih

3 3 3 3

2-1-0 1-2-0 1-1-1 0-0-3

4-2 2-1 4-2 0-5

7 5 4 0

B

3 2-0-1 5-4 6 3 2-0-1 10-5 6 3 1-0-2 2-5 3 3 1-0-2 3-6 3

Najboqi strelci

Golovi

Ronaldo

Real Madrid

Grafite

Volfzburg

D

Man~ester jun. - CSKA Moskva P1-N0-I0 Be{ikta{ - Volfzburg P0-N1-I0 Apoel - Porto P0-N0-I1

^elzi Porto Atletiko M. Apoel - ^elzi Atletiko P0-N0-I1

3 3-0-0 3 2-0-1 3 0-1-2 3 0-1-2

3

17 igra~a sa po dva gola Asistencije

Fabijano

Seviqa

3

Sedorf

Milan

3

Fabregas

Arsenal

Gonzalez

Real Madrid 2

Pjani}

Olimpik L.

2

Vendel

Bordo

2

Vilana

Unirea

6-0 4-2 1-3 0-6

9 6 1 1

11

Dembele

11

AZ Alkmar

3

21

2

0

1

20

Arsenal 2003. Porto 2004. Verder 2005. Liverpul 2007. Panatinaikos 2008.

0 0 Kvalifikacije zasnovane na mestu u grupi: 1. 2. 3. 4.

^amak (Bordo), Pato (Milan), Dudu (Olimpijakos), Apostol (Unirea), Rieter (Volfzburg)

91,7%

70,8%

22,9% 14,6%

4. NOVEMBAR, 20.45, 18.30

E G

Unirea - Renyers P1-N0-I0 Seviqa - [tutgart P2-N0-I0

Olimpik L. Fjorentina Liverpul Debrecen

Seviqa Unirea [tutgart Renyers

Izvori: UEFA, Infostrada Sports

3 3 3 3 3 3 3 3

3-0-0 2-0-1 1-0-2 0-0-3

7-1 6-4 2-4 3-9

9 6 3 0

3-0-0 1-1-1 0-2-1 0-1-2

9-2 5-4 3-5 3-9

9 4 2 1

F H

Srpski fudbalski internacionalac Danijel Quboja du`e vreme ne}e biti u prilici da pomogne svom klubu Grenoblu. Francuski prvoliga{ Grenobl je nanizao 11 poraza u prvenstvu i bez boda je posledwi na tabeli, a narednih mesec dana ne}e mo}i da ra~una na svog najboqeg strelca Quboju. Srpski internacionalac je na me~u s Lilom povredio aduktor i radi se o dosta ozbiqnoj povredi. Otprilike isti period }e morati da miruje i drugi napa-

da~ ovog kluba i biv{i centarfor Partizana Pjer Boja, koji je do`iveo sli~nu povredu.

PRIZNAWE I POHVALE KIK BOKSERIMA: Kik boks reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu u lou kiku (K - 1 stilu i lajt kontaktu) u austrijskom gradu Vulahu zabele`ila je sjajan uspeh osvajawem 12 medaqa i time jo{ jednom potvrdila za{to pripada svetskoj eliti u ovom sportu.Tim povodom ~lan Gradskog ve}a Novog Sada zadu`en za sport i omladinu Aleksadar Kravi} primio je osvaja~e medaqa i ~lanove Kik boks saveza grada (na slici). Na prijemu u Gradskoj ku}i su bili: osvaja~ zlatne medaqe i vi{estruki svetski i evropski prvak Nenenad Pagonis (kategorija do 86 kg), osvaja~ srebrne medaqe Aleksadar Gogi} (kategorija K - 1 stil), bronzani Sr|an Nadrqanski (lou kik do 51 kg), na{ prvi internacionalni sudija Jelena \uri} (progla{ena za najboqeg delioca pravde na

SP) i direktor reprezentacije Midorag Joti}. - Veoma sam zadovoqan postignutim rezultatom. Konkurencija je bila veoma jaka, nastupilo je 500 takmi~ara iz 60 zemaqa. @reb nam nije bio naklowen, ali uprkos tome dobra priprema i veliko iskustvo pomogli su mi da u finalu slavim protiv starog poznanika, Belorusa Hanenar~aka (3:0)- kazao je {ampion sveta Nenad Pagonis. Da Srbija ima sjajne borce poznato je, ali od skora i sudije. Jelena \uri} je zvawe internacionalnog sudije opravdala u Vilahu, dobila je pohvale od ~elnih qudi federacije i nezvani~no progla{ena za najboqeg delioca prvade na [ampionatu. Aleksandar Kravi} je ~estitao kik bokserima na izuzetnom uspehu i obe}ao da }e Grad i ubudu}e biti uz wih u garnicama svojih mogu}nosti. I. Grubor

47

10

Fjorentina - Debrecen P1-N0-I0 Olimpik Lion - Liverpul P1-N0-I0

Povredio se Quboja

80

5

Karalambides Apoel

U Srbiji se pove}ava broj obolelih od novog gripa. Razvoj situacije pa`qivo prate u Zajednici superliga{a. - Na sre}u, za razliku od nekih evropskih zemaqa, u na{im klubovima nema igra~a koji su inficirani virusom H1N1- konstatovao je komesar Deli}. [ta predvi|aju propozicije u slu~aju {irewa epidemije ? - Re{avao bi se svaki slu~aj pojedni~ano. Odlagawe je mogu}e ako se u klubu razbole 4 ili vi{e standardna fudbalera (70 procenata odigranih me~eva). Klub upu}uje zahtev sa lekarskom dokumentacijom komesaru, a onda se jo{ tra`i mi{qewe nadle`ne zdravstvene komisije FS pre nego se donese odluka o odlagawuobjasnio je Deli}. Z. Rangelov

83

6

12

Grip (ne) preti fudbalu

77

7

13

U 10. kolu dva kluba su imala primedbe na deqewe pravde. Napredak smatra da je sudija Kaurin (Subotica) pogre{io u 35. minutu jer je izmislio prekr{aj, nakon kojeg je Krstaji} iz slobodnog udarca doneo vo|stvo doma}inu, a zatim Kru{evqani tvrde da je tre}i gol postignut iz ofsajda. Zanimqiva je i primedba ~elnika BSK-a posle susreta sa Radom (0:0). - Su|ewe je, kao i obi~no, bilo lo{e za BSK- tvrde iz redova novajlije u eliti, bez konkretnih ukazivawa na propuste arbitara.

100

9

2

Najvi{e faulirani igra~i Porto

9 4 3 1

Primdba radi primedbe

Napredak timova u procentima nakon nivoa po grupama

Bodovi nakon me~eva broj 3

4

Hulk

4-1 4-3 3-5 1-3

Napredak nakon sredine takmi~ewa Od 2003/04, samo pet timova je do{lo do nokaut faze posle prolaska sredine takmi~ewa po grupama sa samo jednim bodom

4

Pas igra

Man. jun. 3 3-0-0 Volfzburg 3 1-1-1 CSKA 3 1-0-2 Be{ikta{ 3 0-1-2

Tribine na ve}ini doma}ih stadiona u prvenstvu su sablasno prazen. U proteklom kolu u Kuli 100, na Banovom bradu 200 gledalaca. Ni{ta novo i neobi~no za na{e prilike i kvalitet samog fudbala. Ipak, jedan detaq, a vezan za promociju najpopularnijeg sporta putem direktnih tv prenosa, svakako je veoma zanimqiv. - Mnogi klubovi stvaraju probleme oko prenosa svojih utakmica. Najpre }u re}i da je nacionalna televezija na{ sponzor, i da televizija bira me~eve koje }e prenositi u odgovaraju}em terminu. Istina je, tako|e, da ne ispuwava redovno svoje ugovorne obaveze, pa imamo pote{ko}a sa finasirawem takmi~ewa- istakao je komesar za Branislav Deli}. Konkretno, naredne nedeqe izbor je pao na Staru Karaburmu i susret izme|u Ofk Beograda i Javora (13). - Romanti~ari su jedva prihvatili ovu obavezu, uz obrazlo`ewe da mladi igra~i imaju strah od kamera, da ih to sputava da pru`e maksimum na terenu. Nije to usamqen slu~aj, jer ponavqam, mnogi klubovi su imali isti stav- konstatovao je Deli}.

NA UTAKMICI S LILOM

4

3. NOVEMBAR, 20.45

A C

DNEVNIK

c m y

16

Rubin Kazan - Barselona P1-N0-I0 Dinamo Kijev - Inter P0-N2-I1

Barselona Dinamo K. Rubin Inter

Arsenal - AZ Alkmar Arsenal P0-N1-I0 Olimpijak. Standard - Olimpijakos AZ Almar Standard P0-N0-I1

3 3 3 3

3 3 3 3

1-1-1 1-1-1 1-1-1 0-3-0

2-1-0 2-0-1 0-2-1 0-1-2

3-2 5-5 4-5 3-3

4 4 4 3

6-3 3-3 2-3 4-6

7 6 2 1 © GRAPHIC NEWS


SPORT

DNEVNIK

utorak3.novembar2009.

17

NOVOSADSKA LIGA

VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD

U re`iji veterana Sila|ija

^vrst korak Beo~inaca

Dinamo - Proleter 4:0 (0:0) BUDISAVA: Igrali{te Dinama, gledalaca 100, sudija: Vuleti} (^enej). Strelci: Sila|i u 47. i 75. Grbi} u 76. Stoji} u 84. minutu. @uti kartoni: Velicki i Zdravkovi} (Dinamo), a Kozar~i}, Silba{ki i Svir~ev (Proleter). Crveni kartoni: Stojki} (Dinamo), a Silba{ki (Proleter). DINAMO: Mladenovi} 7, A{}eri} 7, Petkovi} 7 (Sila|i 8), Piqak 8, Stoji} 7, Sekuli} 7, Grbi} 8 (Zdravkovi} 7), Velicki 7, Preradovi} 7, Mitri} 7, Joki} 7 (Stojki} 7). PROLETER: Kova~evi} 6, Silba{ki 6, Kozar~i} 6, Vasili} 6, Jevdovi} 6, Krsti} 7, Ivanov 6 (Svir~evi} 6), ^avi} 6, ^ani} 7, Pantelinac 6, Stankovi} 6 (\uri} 6). Fudbaleri Dinama zaigrali su po ukusu svojih navija~a i na kraju slavili ubedqivu i zaslu`enu pobedu nad solidnom ekipom Proletera iz Bano{tora. Svakako najzaslu`niji za trijumf Budisav~ana je veteran Danilo Sila|i, koji je ulaskom u drugom poluvremenu uneo `ivost u redove doma}ina, a postigao je i dva gola prvi u 47. minutu i drugi u 75. i re{io pitawe pobednika. Stameni Bogdan Grbi} postigao je efektan gol u 76. minutu, a ta~ku na i stavio je neuhvatqivi M. Grbi} Stoji} u 84. minutu.

^enejac - Partizan 1:2 (0:0) ^ENEJ: Igrali{te ^enejca, gledalaca 100, sudija: Galambo{ (Sremski Karlovci). Strelci: Pe}anac u 50. za ^enejac, a Lalovi} u 71. i Blagojevi} u 85. minutu za Partizan. @uti kartoni: Maleti} i Brzak (^enejac), a Blagojevi} i [odi} (Partizan). ^ENEJAC: Prijovi} 7, ]ur~i} 6, Ostoji} 6, Maleti} 6, Brzak 7, Bo`i} 7, Zeqkovi} 6, Vilotijevi} 7 (Dragin), Ja}imovski 7, Jovanovi} 6 (Rogi}), Pe}anac 7 (Kuburi}). PARTIZAN: Pavlis 7, Bursa} 7 (Bo~kovi}), \uri{i} 6 (Bawac), M. Qubanovi} 6, Kukuruzovi} 6, Star~evi} 6, Breberina 7, [odi} 7 (Begovi}), Blagojevi} 7, Lalovi} 8, S. Qubanovi} 7. Doma}ima je vredan bod izmakao u fini{u utakmice. Posle prvog dela u kome je bila ravnopravna borba u nastavku je doma}in do{ao do vo|stva, po{to je Pe}anac preciznim udarcem savladao Pavlisa. Vode}i gol ^enejca probudio je goste iz Suseka, pa je najboqi akter utakmice Lalovi} iz slobodnog udarca sa preko 30 metara uz `ivog zida savladao Prijovi}a. Pet minuta pre kraja Blagojevi} je evro golom doneo veliku radost crvenobelima. M. Po.

Tatra (K) - Poqana Behaton 2:3 (0:1) KISA^: Igrali{te Tatre, gledalaca 100, sudija: Podunavac (Koviq). Strelci: Ra~ u 33. Stepanov u 66. za Tatru, a Grijak u 17. Igwac u 59. Mati} u 78. za Poqanu. @uti

Vinogradar - Stra`ilovo 2:2, ^enejac - Partizan 1:2, Tatra - Poqana Behaton 2:3, Borac - Sirig 0:1, Dinamo - Proleter 4:0, Ba~ka - @elezni~ar 0:2, TSK - Fru{kogorski partizan 1:0. 1. @elezni~ar11 10 1 0 27:2 31 2. Sirig 11 7 1 3 30:16 22 3. Ba~ka 11 7 1 3 27:14 22 4. TSK 11 7 1 3 24:12 22 5. Dinamo 11 7 0 4 21:13 21 6. Fr. partizan11 6 1 4 26:13 19 7. Partizan 11 6 0 5 29:19 18 8. Stra`ilovo11 5 2 4 22:21 17 9. Tatra 11 5 0 6 24:23 15 10. Poqana 11 3 3 5 11:17 12 11. Borac 11 3 0 8 10:17 9 12. ^enejac 11 2 2 7 18:27 8 13. Vinogradar 11 2 2 7 14:47 8 14. Proleter 11 0 0 11 15:57 0

kartoni: Stepanov, Stojakovi}, Vu~i~evi}, [imo (Tatra) a [urlan, Grijak i Igwac (Poqana). TATRA: Muha 6, Kop~ok 6 (Ra~ko 7), Fun}ik 6, Kolarski 6, Fejdi 6, Piksjades 6, [imo 6, Stojakovi} 7, Stepanov 7, Vu~i~evi} 7 i Melih 6. POQANA: Kiseqa 7, Mati} 8, Sabo 7 (Kolar 7), Fele} 7, Radojevi} 6, Naranxi} 7, Igwac 8, Dragi}evi} 8, Lazi} 7, [urlan 8, Grijak 7 (An|eli} 7). Gosti su tokom cele utakmice imali vi{e od igre, igrali sigurnije, organizovanije i bili su konkretniji. Doma}i su se maksimalno trudili, dva puta su uspeli da izjedna~e rezultat, ali su na kraju poklekli i zaslu`eno su pora`eni. Sudija Podunavac je drasti~no o{tetio doma}ine kada je propustio da svira penal, jer je Stepanova golman gostiju zaustavio rukama kada ga je ovaj ve} pre{ao. P. Palik

TSK – Fru{kogorski partizan 1:0 (1:0) TEMERIN: Stadion TSK-a, gledalaca: 150, sudija: ]uk (Novi Sad), strelac: Simeunovi} u 43. minutu. @uti kartoni: Kara}, Simeunovi}, Lavrwa (TSK), Gak, Peri}, D. @ivkovi} (Fru{kogorski partizan). Crveni kartoni: Lavrwa (TSK) u 53. i Peri} (Fru{kogorski partizan) u 86. minutu. TSK: Vidovi} 7, Savi} 6 (Nuni} 7), Mandi} 7, Gajica 7, Leti} 7, ^ipe 7, Lavrwa 6, Miqani} 7, Vorkapi} 6 (Stojanovi} - ), Kara} 7, Simeunovi} 7 ([ere{ 6). FRU[KOGORSKI PARTIZAN: V. @ivkovi} 6, Bo{kan 6 (Maleti} 6), Jeli} 6, [imulija 7, Makivi} 7, ^abarkapa 6 (Te{anovi} 6), D. @ivkovi} 7, Gak 6, Mari~i} 6 (\ur|evi} - ), Bukvi} 6, Peri} 6. Pesma gostuju}ih navija~a nije prestajala ni jednog trenutka, ali wihovi qubimci bili su bezidejni pred golom Temerinaca. Boqi utisak ostavili su doma}i igra~i, Mirko Simeunovi} je dva puta bio sam pred golmanom @ivkovi}em, ali je tek iz drugog dvoboja iza{ao kao pobednik. Preciznu dijagonalu, preko pola terena, poslao je Leti}, a Simeunovi} je naciqao dowi levi ugao. M. Meni}anin

OP[TINSKA LIGA TITEL – @ABAQ

Titeqani sve boqi Titel - Obili} 2:1 (1:0)

TITEL: Sportski centar, gledalaca 200, sudija: Petri} ([ajka{). Strelci: Fabijan u 39. i 70. za Titel, a Miladinovi} u 86. minutu za Obili}. @uti kartoni: L. Paji} i Ali{an (Titel), a Danko Pani} (Obili}). Crveni karton: Z. \uri} (Obili}) u 27. minutu. TITEL: \uri~i} 7, Tot 7, Hucki 7, Staji} 7 (Savi}), L. Paji} 8, [u{a 7, Ali{an 7, Lo~ki 7, Spasojevi} 7, Kuqa 7, Fabijan 8. OBILI]: Vukoti} 7, D. Pani} 6 (R. Pani}), Bl. Pani} 6, Milanovi} 7, Z. \uri}, Tr. Pani} 7 (P. Pani}), V. Pani} 7 (Kozarev), Miladinovi} 7, Il. Pani} 7, Subotin 7. U tvrdoj i borbenoj utakmici dve mlade ekipe prikazale su solidnu fudbalsku predstavu u kojoj su doma}ini bili uspe{niji i spretniji. Odlu~uju}i momenat na utakmici bio je u 27. minutu, kada je vrlo dobri sudija Goran Petri}

TITEL: Obili} - Vilovo 2:1, LOK: Sloga - Mileti} (Mo{orin) 0:0, GOSPO\INCI: Jedinstvo - Hajduk (^urug) 0:2, GARDINOVCI: Hajduk - Ba~ka (\ur|evo) 1:1. Slobodan je bio @SK. 1. Hajduk (^) 10 7 1 2 16:6 22 2. @SK (-1) 9 7 0 2 26:7 20 3. Titel 10 6 2 2 13:9 20 4. Hajduk (G) 10 5 1 4 20:13 16 5. Ba~ka 9 4 1 4 24:14 13 6. Obili} 10 4 1 5 19:15 13 7. Mileti} 10 2 4 4 10:23 10 8. Jedinstvo 10 2 2 6 10:18 8 9. Sloga 10 0 2 8 2:36 2

pokazao crveni karton gostuju}em igra~u Zoranu \uri}u koji je udario protivni~kog igra~a. Od tog momenta gosti nisu mogli da sa igra~em mawe pariraju Titeqinima. Doma}i su posle izra|enih akcija preko svog najboqeg igra~a Fabijana u 39. i 70. minutu postigli dva gola. @. M.

Cement - Crvena zvezda 1:0 (1:0)

BEO^IN: Stadion Cementa, gledalaca 400, sudija: [utulovi} (Novi Sad). Strelac: Terzi} u 12. minutu. @uti kartoni: Jakovqevi}, Suvara, Ga{parevi} (Cement), a Okiqevi}, Amixi}, Ra{iovan (Crvena zvezda). CEMENT: Stani} 7, Milo{evi} 7, Trbovi} 8, Plav{i} 8, Popovi} 8, Jakovqevi} 8, Raki} 8, Terzi} 8, Remi} 7 (Stupar 7), Ili} 6 (Ga{parevi} 7), ^ovi} 7.

minutu. @uti kartoni: Maquri}, Koji~i} ([ajka{), Simovi} i Popovi} (Indeks). [AJKA[: Bjeki} 7, Maquri} 7, Rodi} 7, Bo`oki 7, Ni}iforovi} 8 (Kova~ev -), Kosi} 7, Radoj~i} 7, Te{i} 7, ^epi} 7, Mihajlovi} 7, Koji~i} 7. INDEKS: Be~eli} 6, O`vat 7, Popovi} 6 (Radoj~i} 6), Marjanovi} 7, \orovi} 7, Kragovi} 6, Simovi} 6, Nedi} 7, Jela~a 7, Kosanovi} 6 (Peri{i} 6), i Radosavqev 7.

Sloven - Omladinac 2:0 (1:0) RUMA: Stadion Slovena, gledalaca 250, sudija Softi} (Ba~inci). Strelci: Milojevi} u 34. i \ur|evi} u 93. @uti kartoni: Novakovi}, Kne`evi} (Sloven), [qepica (Omladinac). SLOVEN: Vujakovi} 8, Kne`evi} 7, Juri{i} 6, Curakovi} 7, Vidakovi} 8, Borovi} 7, Gruji} 7, \ur|evi} 7, Milojevi} 8, Novakovi} 7, Rajkov 7 (Lovri} 6, Trivun~i} 7, Raki} 7). OMLADINAC: Jagodi} 7, Savi` 6, [qepica 7, Stoisavqevi} 7, Dani~i} 7, Mirosavqevi} 7, Peji} 6, Kova~evi} 6, Pej~inovi} 6, Stefanovi} 7, Vidakovi} 6 (Haka~ 7, Gr~i} 6, Luki} 7). U dobroj predstavi Sloven je zaslu`eno pobedio dobar tim Omladinca. U prvom delu Gruji} je prona{ao Milojevi}a koji je plasirao loptu u mre`u. U drugom delu gosti pruzimaju inicijativu, ali je u tom periodu junak bio golman Slovena Vujakovi}, koji je u nekoliko navrata spasao svoju mre`u. M. Juri{i}

Radni~ki (I) - Mladost (T) 0:2 (0:1) Strelac jedinog gola u Beo~inu Terzi} (broj 8) u prodoru Foto: Ademovski

CRVENA ZVEZDA: Jeli~i} 8, Peji} 8, Uzelac 7, \okovi} 7 (Okiqevi} 7), Avakumovi} 7, Amxi} 6, Ze~evi} 6 (Nekterovi} 6), Vu~i} 6, Havim 6 (Vuji~i} 7), Tomqenovi} 7, Ra{iovan 7. Fudbaleri Cementa dobili su jo{ jedan derbi. Strpqivom igrom i dobrom taktikom Beo~inci su ukwi`ili tri va`na boda. Slabog igra~a nije bilo u timu Cementa, ali treba izdvojiti sve sigurnijeg mladog golmana Bobana Stani}a, kao i ~vrstu odbranu na ~ijem ~elu je Dalibor Popovi}. Zapa`enu ulogu imao je i kapiten Aleksandar Raki} koji izrasta u pravog vo|u tima. Gol odluke postignut je u 12. minutu, odli~no dodavawe Nikole Romi}a, najboqe je iskoristio Slobodan Terzi} i doneo svom timu trvi va`na boda. Pred kraj utakmice bilo je {ansi i sa jedne i sa druge strane ali su se istakli golmani. Treba ista}i da je objektivna publika koja je sve vreme bodrila svoje qubimce zadodovqno napustila stadion kraj Cementare. B. Star~evi}

Solunac - @AK 2:1 (1:0) RASTINA: Stadion Solunca, gledalaca 300, sudija: ^i~i} (Oxaci). Strelci: Mandi} u 44. @igi} u 65. za Solunac, a ^uqak u 46. minutu za @AK. @uti kartoni: Vukovi}, Ili}, Ismaili (Solunac), a \uri{i}, Hocieslavski (@AK). Crvetni karton: Bogunovi} (@AK). SOLUNAC: Antuni} 7, Alimpi} 7, Kowovi} 7 (Ismaili 7), Mandi} 8, Ili} 8, Cime{a 9, Marunovi} 8, Tubi} 7 (Radakovi} 7), Vukovi} 9, @igi} 8 (Pustaji}), \oki} 8. @AK: V. Jovanovi} 6, \uri{i} 7, Puri} 7, Te{i} 7, Major 7, Vl. Jovanovi} 6, Furtula 7, Bogunovi} 7, Koji} 7, Vidakovi} 8 (Hocieslavski 6), ^uqak 8. U lokalni derbi pripao je doma}inu. Rastinci su prvi zapretili, kada je Marunovi} {utirao sa 16 metara, a golman Jovanovi} bio na mukama. Posle mnogobrojnih {ansi gol je postignut pre kraja prvog dela igre. \oki} je nepropisno zaustavio Te{i}, a slobodan udarac je izveo Maruni} i poslao loptu do Mandi}a koji sa pet metara plasirao loptu u mre`u. Samo {to je po~elo drugo poluvreme, gosti su izjedna~ili lepim golom ^uqaka. Kona~an rezultat postavio je @iti u 65. minutu, bio je precizan posle kornera Radakovi}a. S. St.

[ajka{ – Indeks 1:0 (0:0) KOVIQ: Stadion [ajka{a u Adi, gledalaca oko 100. Sudija: Turi (Ba~ka Palanka). Strelac: Ni}iforovi} u 73.

Kona~no su Koviq~ani zaigrali u najja~em sastavu i uspeli da pobede i tako prekinuli niz neugodnih poraza na svom terenu. Ova pobeda bi trebala podi}i moral ekipi koja je kod ku}e gubila i od mnogo slabijih timova. Utakmica je bila orbena i prava prvenstvena, neizvesna do kraja. N. D. Turajli}

Polet - Qukovo 1:2 (0:1) KARAVUKOVO: Igrali{te Poleta, gledalaca 150, sudija Vladimir (Ruma), strelci: Markovi} ( iz penala) u 85. za Polet, a P. Peji} u 21. i Jovi~i} u 68. minutu za Qukovo. POLET: Markovi} 7, Tasi} 6, Aleksi} 6, Stojkovi} 6, Markovi} 7, Risti} 6, Stankovi}, Popovi}, \or|evi} 7, Bogdanovi} 7, Krsti} 6 (Stoqiqkovi}, @. Stankovi} 6, Sto{i}). QUKOVO: Mijatovi}, Peji} 6, R. Peji} 7, Ivani{ 7, Ivanovi} 7, Dubaji} 7, Pejovi} 7, Kosti} 6, Jovi~i} 7, Marjanovi} 7, Nedimovi} 6 ( ^ukanovi}, Karan). Jo{ jednom je ~eta trenera Pavlovi}a prakti~no samu sebe pobedila.

IRIG: Stadion Radni~kog, gledalaca 100, sudija Peranovi} ([ajka{). Strelci: ]uk u 7. i Mijan~i} u 51. @uti kartoni: Rikanovi} (Radni~ki), Dudvarski, [arenac, Kozomora, Tati} (Mladost).

KARAVUKOVO: Polet - Qukovo 1:2, RUMA: Sloven - Omladinac 2:0, NOVI SAD: Borac - Jugovi} 4:2, RASTINA: Solunac - @AK 2:1, IRIG: Radni~ki - Mladost (T) 0:2, [IMANOVCI: Hajduk - Radni~ki (SM) 0:1, KOVIQ: [ajka{ - Indeks 1:0, BEO^IN: Cement - Crvena zvezda 1:0, MLADENOVO: Budu}nost - 1. Maj 2:0. 1. Cement 14 9 3 2 25:8 30 2. Solunac 14 8 3 3 28:14 27 3. C. zvezda 14 8 1 5 23:13 25 4. Qukovo 14 7 4 3 18:11 25 5. Radni~ki (SM)148 1 5 32:28 25 6. 1. Maj 14 8 0 6 19:16 24 7. Indeks 14 7 2 5 22:13 23 8. Budu}nost 14 7 2 5 21:17 23 9. Borac 14 7 2 5 21:18 23 10. Radni~ki (I)14 7 2 5 19:19 23 11. Omladinac 14 6 3 5 19:16 21 12. Mladost (T) 14 6 2 6 20:19 20 13. [ajka{ 14 5 1 8 21:23 16 14. Jugovi} 14 4 2 8 20:25 14 15. @AK 14 4 2 8 16:26 14 16. Sloven 14 3 4 7 20:29 13 17. Hajduk ([) 14 2 4 8 4:18 10 18. Polet 14 0 2 12 14:44 2

Hajduk ([) - Radni~ki (SM) 0:1 (0:1) [IMANOVCI: Stadion Hajduka, gledalca 100, sudija In|i} (SP). Strelac Proki} u 19. @uti kartoni: Kne`evi}, Peri{i} (Hajduk). Crveni karton Vagi} (Hajduk). HAJDUK: Vuka{inovi} 6, Vagi} 6,5, Cvijanovi} 6, Maji} 7, Kelebuda 7, Skopqak 7, Spasi} 6, Mrkaji} 6, Babi} 6, Kne`evi} 6, Peri{i} 6 (Domazet 6, @ivanovi} 6). RADNI^KI: Staj~i} 7, Pavlovi} 6, Sladojevi} 6, Ra-

Rutinska pobeda Klisana Borac (NS) - Jugovi} 4:1 (3:0)

NOVI SAD: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija: [arac (Sremski Karlovci). Strelci: Ja{ovi} u 9. Nikoli} u 25. i 80. Vu~kovi} u 35. za Borac, a Nikoli} u 48. i \e-

re{ena u prvom delu. Za tili ~as su puleni trenera Novakovi}a postigli tri gola, u nastavku su gosti ne{to le`erniju igru Borca krunisali sa dva gola i na kraju stigli do

Budu}nost - 1. maj 2:0 (0:0) MLADENOVO: Stadion Budu}nosti, gledalaca 200, sudija Lovre (Ruma), strelac: Bukvi} u 57. i 87. minutu. @uti kartoni: Gruji}, Beqanski, Bukvi} (Budu}nost), Putica (1. maj). BUDU]NOST: @ori} 7, Baji} 7 (Niki} -), Balinovi} 8, Pu|a 8, M. Srdi} 8, Gruji} 7 (Kremenovi} -), @ivi} 7, Beqanski 8, Soldat 7 (Vejinovi} -), D. Srdi} 7, Bukiv} 9. 1. MAJ: Deli} 6, Putica 6, Bori} 7, ]ori} 7, Milo{evi} 7, \oki} 6, Sikirica 7, Jovanovi} 6 (Star~evi} -), Mili} 6 (Krsman~i} -), Milanovi} 7, ^upeqi} 7. Balinovi} je u 40. minutu poku{ao da dovede doma}e u vo|stvo, me|utim wegov udarac glavom sa 6-7 metara zavr{io je pored gola. Gosti su zapretili u 55. minutu, Buri} je {utirao iskosa sa leve strane, ali je lopta iznad gola zavr{ila u gol autu. U 57. minutu Milan Srdi} je uputio upotrebqiv centar{ut s leve strane Soldat je poku{ao da ubaci loptu u mre`u me|utim Deli} je odbio loptu, a na wu je natr~ao Bukvi} i iz blizine pogodio nebrawenu mre`u. Kona~an rezultat postavio je Bukvi} koji je bio i najboqi pojedinac ovog me~a. Napada~ Mladenovqana {utirao je iskosa sa leve strane i lopta je odsela u levom ugu wegovog gola. M. \. Kremenovi}

Ja{ovi} posti`e prvi gol za Borac

ki} u 80. za Jugovi}. @uti kartoni: Stelki}, Dragoqevi} (Borac), a Brkqa~ (Jugovi}). BORAC: Gostoji} 6, Papri} 7, R. \akovi} 7 (@egarac 7), Markov 7, Ja{ovi} 7 (Dobriwac 7), Vu~kovi} 8, Pekez 7, Bubawa 7, Nikoli} 8, Stelki} 7, Dragoqevi} 7 (D. \akovi}). JUGOVI]: Kova~evi} 6, Kizi} 6, Laki} 6 (Grozdi} 6), Brkqa~ 7, Nikoli} 7, Miqani} 6, ^i~ak 7, Babi} 6 (Jevri}), Lepar 6 (\eki} 7), @epina 6, Sukara 6. Nekada su dueli izme|u Borca i Jugovi}a bili i derbiji, a sada je utakmica bila RADNI^KI: Vidakovi} 5, Bojovi} 5, Stojakovi} 5, Ninkovi} 5, Guzina 5, Ka}anski 5, Babi} 5, \evqekaj 5, Erkanovi} 5, Rikanovi} 6, An|i} 5 (Torbica 5, Stoj~i} 5). MLADOST: Stanojev 7, Fulajtar 7, Beri} 7, [arenac 7, Vinkovi} 7, Dudvarski 7, [iqa~i} 7, Kozomora 7, ]uk 7, Bojovi} 7, Glavardanov 7 (Jovi} 7, Tati} 7, Jeli} 7). Slabu igru doma}ina su iskoristili gosti i zaslu`eno odneli tri boda. J. Biriwi

podno{qivog poraza. U 9. minutu mat u dva poteza doneo je vo|stvo Slobodan Papri}, poznat po odli~nom izvo|ewu auta, pogodio je u glavu Ja{ovi}a i golman Kova~evi} je bio nemo}an. Ubojiti tandem Klisana, Vu~kovi}- Nikoli}, zaslu`an je za drugi i tre}i gol Borca, najpre je Nikoli} odli~no upocqen od Vu~kovi}a pove}ao rezultat, da bi mu se istom merom revan{irao najboqi strelac doma}ih. U drugom delu konkretnija igra Ka}ana, pa je Nenad Nikoli} smawio rezultat, u fini{u su postignuta jo{ dva pogotka. M. Po. dovanovi} 8, Maksimovi} 7, Jovanovi} 6, \ur|evi} 6, Sladojevi} 7, Risti} 7, Santra~ 6, Proki} 7 (Jordanovski 6, Soviq 6). U tvrdoj utakmici gosti se predstavili u boqem svetlu. Gol odluke postignut je kada je loptu prihvatio Proki}, u{ao u 16 metara i savladao Vuka{inovi}a. Doma}i su poku{avali da izjedna~e, ali gosti predvo|eni Radovanovi}em lako su izlazili na kraj sa Hajdukovim napada~ima. M. Juri{i}


18

SPORT

utorak3.novembar2009.

DNEVNIK

VOJVO\ANSKA LIGA – ISTOK

SUBOTI^KA LIGA

Crwani iznenadili vode}eg

]orci u derbiju

Sloboda - Budu}nost (SC) 0:2 (0:0) NOVI KOZARCI: Stadion Slobode, gledalaca oko 700, sudija Pavlovi} (Subotica), strelci: Memi} u 54. i Risti} u 72. minutu. @uti kartoni: Buni}, Kewalo (Sloboda), Lukin (Budu}nost). SLOBODA: @ivkov 7, Lani{tanin 6, Nadla~ki 7, Vasiqevi} 7, Kewalo 7, Ostoji} 6, Nini} 6, I. Markovi} 7, Geci} 6, Vuni} 6, Gavrilovi} 6 (Malixa 6), BUDU]NOST: Tomin 8, S. Radi} 7, S. [tevin 7, Marinajovi} 7, Lukin 7 (Antin -), Todorov 6, Pavlovi} 7 (Radi{i} 6), \ukanovi} 6, Basta 6 (Rajoi} 7), Risti} 7, Memi} 8. Fudbaleri Budu}nosti drugoplasirana ekipa u ovom rangu takmi~ewa iznenadili su vode}u ekipu Slobode. Doma}i igra~i isproma{ivali su se u prvih 45 minuta, a golman gostiju bio je na visini svog zadatka. Gosti su poveli u 54. minutu. Ne{to kasnije igra~i Slobode postigli su pogodak koji je na iznena|ewe svih poni{ten zbog ofsajda. Risti} je u 72. minutu postigao drugi pogodak i re{io sve dileme. M. S.

Budu}nost - Polet 2:1 (0:0) ALIBUNAR: Stadion Budu}nosti, gledalaca 100, sudija D. @ivkovi} (Kni}anin), strelci: [elmi} u 62. Jovi~evi} u 90. za Budu}nost, a Mudrini} u 70. minutu za Polet. @uti kartoni: Kne`evi}, [topuq, Juji} (Budu}nost), Jeli}, Tubin, Mudrini} (Polet). Crveni karton: Mudrini} (Polet). BUDU]NOST: Spasevski 7, Pe{i} 7, Rajin 7, Xapa 7, Kne`evi} 7, [elmi} 8, Todor 7 (Quji} 7), Radisavqevi} 8 (Jovi~evi} 7), S. Lakovi} 8, Bro{}an 7, [topuq 8. POLET: Zeli} 8, Krxanin 7, Anu{i} 7, Pavlovi} 7, [}epanovi} 7, Tubin 7, Sole{a 7, Zori} 7, Mudrini} 7, Mitrovi} 6, Jeli} 6. Doma}i su `estoko krenuli i cela utakmica se maltene odigrala na polovini gostiju. U 62. minutu [elmi} je sa oko 30 metara iz slobodnog udarca e pogodio mre`u gostiju. Po isteku regularnog vremena, nakon kornera Goran Jovi~evi} je glavom promenuo pravac lopti koja je zavr{ila u mre`i gostiju i tako su igra~i iz Alibunara osvojili tri dragocena boda. R. Jovanovi}

Radnik - Kozara 1:0 (0:0) STARI TAMI[: Mesno igrali{te, gledalaca 50, sudija: Jovanovi} (Kusi}). Strelac: To{i} u 81. minutu. @uti kartoni: [ahuri}, Taskovski, @i`akovi} i Kopawa (Radnik), a Pani} (Kozara). RADNIK: [ahuri}, Taskovski 6, Ostoji} 7, @i`akovi} 7, Pe{terac 6, Staji}

(Kopawa 5), Miki} 5, Petrovi} 5, Vukadinovi} 5, Paroj~i} 5 (Popovi} 6), Malinovi} 5 (To{i} 6). KOZARA: Oqa~a 6, Ro`ajac 5, Pani} 5, Rodi} 5, Jovanovi} 6, Trivun~evi} 6, Buni} 5, Karanovi} 6, Kitanovi} 5, Reqi} 5, Grubor 5. Jedini gol na utakmici, jedino vredno pa`we postigli su doma}i desetak minuta pre kraja. Akciju na sredinu terena zapo~eo prvi xoker Popovi}, po levoj strani pro{ao Pe{terac, a zavr{io, drugi xoker To{i}. S. Miti}

Ba~ka 1901 - Obili} 3:0 (2:0) SUBOTICA: Stadion Ba~ke, gledalaca 200, sudija: Cveti}anin (Vr{ac). Strelci: Vu~kovi} u 6. Nikutovi} u 40. i 85. minutu. @uti kartoni: Te{anovi} (Ba~ka), a Trivunov, Bili} i Sabo (Obili}). BA^KA 1901: Mikovi} 8, Savanovi} 7 (\urovi} 7), Risti} (Bator 8), Joveti} 7, Viloti} 8, Te{anovi} 8, Vu~kovi} 8, \erek 7, Perovi} 8, Nikutovi} 9, Karaxi} 7. OBILI]: Labus 6, Mandi} 6, Kova~ 6 (Sabo 6), Belenc 6, [ibul 7, Na| 7, Sarap 6, [urbakovi} 7, Trivunov 8, Bili} 7, Crwanski 6.

sa nekih 15 metara, a Mikovi} krajwim naporom isbacio loptu u korner. Pet minuta pre kraja prvog poluvremena i Sa{a Nikutovi} se upisao u listu strelaca . U drugom delu igralo se dobro, a Suboti~ani su preko najboqeg igra~a Sa{e Nikutovi} potvrdili pobedu. On je s 25 metara pogodio mre`u. S. St.

Borac - Radni~ki (B) 2:0 (1:0) STAR^EVO: Mesni stadion, gledalaca 150, sudija: \uri} (Ba~ka Topola). Strelac: Makarun u 45. i 85. minutu. @uti kartoni: Lazi} (Radni~ki). BORAC: Mili}ev, Jovanovi} 7, \oki} 7 (Bo{kovi} 7), Poqak 7, Kolak 7, Radosavqevi} 8, Nikoli} 7, ]irkovi} 6 (Mitrovi} 6), @ivkovi} 6 (Arsenijevi} 7), Perovanovi} 7, Makarun 8. RADNI^KI: ^e{qar 7, Ivkovi} 7, Lazi} 6, Vasi} 7, Ilovac 6, Do{en 6, Jawi} 6, Peji} 6 (Tatalovi} 6), Tomi} 7, Galambo{ 6 (Andra{i} 6), Vukadinovi} 6 (Ron~evi} 7). Nastavili su sa dobrim igrama na svom terenu fudbaleri iz Star~eva i zabele`ili novu pobedu. Za razliku od

Jedinstvo (NB) - Dinamo 7:0 (4:0)

Povela je Ba~ka u 6. minutu kada je Te{anovi} iz dubine uputio loptu do mladog Vu~kovi}a koji je sa 10 metara plasirao loptu u gol. Gosti su mogli da izjedna~e u 10. minutu, kada je Trivunac {utirao

@iva Parabucki

~eva~ki brzi voz“ prakti~ni ostao u stanici, bez {ansi da na bilo koji na~in spre~i nadahnutu igru Novobe~ejaca, a wihov golman Varga je ~ak sedam puta vadio loptu iz svoje mre`e. Goleada je po~ela ve} u prvom minutu, a strelac je bio \oki}. Zl. Mari} prethodnih utakmica na svom terenu nisu delovali tako ubedqivo. Sre}om u {picu su imali brzonogog Radeta Makaruna koji je postigao oba gola, prvi glavom. Ne bi bilo ni{ta

KVALITETNA LIGA MLA\IH KATEGORIJA NA TERITORIJI FSV Omladinci Radni~ki - Spartak Zlatibor voda 2:0, Indeks - Radni~ki 4:1, ^SK Pivara - Novi Sad 2:2, Slavija - Srem 3:1, Hajduk - In|ija 1:1, Dinamo Banat 0:1, Mladost - Omladinac 4:1. 1. Banat 2. Novi Sad 3. Mladost 4. Hajduk 5. In|ija 6. Pivara 7. Rad.(NP) 8. Spartak 9. Slavija 10. Omladinac 11. Rad.(S) 12. Indeks 13. Dinamo 14. Srem

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 8 8 7 6 6 5 4 3 4 3 2 3 0

0 3 2 2 3 3 4 1 4 0 2 3 0 3

2 1 2 3 3 3 3 7 5 8 7 7 9 9

38:14 30 31:12 27 25:14 26 22:12 23 37:17 21 25:26 21 19:15 19 19:23 13 17:25 13 19:35 12 16:31 11 13:24 9 13:24 8 14:36 2

Kadeti Vojvodina - Jednoga Big bul 1:0, Vr{ac - Mladost 0:1, Banat - Dinamo 2:0, In|ija - Hajduk 0:5, Ba~ka - Crvenka 3:1, Novi Sad - ^SK Pivara 1:2, Radni~ki - Ba~ka 1901. 3:1, Spartak Zlatibor voda - Kikinda 3:2. 1. Vojvodina 2. Banat 3. Hajduk 4. Pivara 5. Novi Sad 6. Radni~ki 7. Kikinda 8. In|ija 9. Vr{ac 10. Spartak 11. Crvenka 12. Jednoba BB 13. Dinamo 14. Ba~ka 15. Mladost 16. Ba~ka 1901.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 8 8 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 3 2 2

2 2 1 3 2 2 0 2 2 2 2 1 1 3 3 2

1 2 3 3 4 4 6 5 6 6 6 7 7 6 7 8

25:7 29 33:6 26 38:14 25 15:13 21 20:14 20 28:23 19 22:24 17 18:22 17 12:17 14 17:23 14 12:20 14 15:15 13 14:26 13 14:24 12 7:20 9 6:28 8

Pioniri Vojvodina - Jednota Bib bul 5:0, Vr{ac - Mladost 1:0, Banat - Dinamo 2:0, In|ija - Hajduk 2:0, Ba~ka - Crvenka 1:3, Novi Sad - ^SK Pivara 3:0, Radni~ki - Ba~ka 1901. 0:2, Spartak Zlatibor voda - Kikinda 0:0. 1. Vojvodina 2. Crvenka 3. Banat 4. Kikinda 5. Ba~ka 6. In|ija 7. Mladost 8. Novi Sad 9. Jednoba BB 10. Pivara 11. Ba~ka 12. Spartak 13. Hajduk 14. Radni~ki 15. Vr{ac 16. Dinamo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

11 9 9 7 7 7 6 5 5 5 4 3 3 3 2 1

1. Sloboda 2. Budu}. (SC) 3. Ba~ka 1901 4. B. Topola 5. Rad.(ZR) 6. Borac 7. Kozara 8. Obili} 9. Jedinstvo 10. Rad.(B) 11. Dinamo 12. Vojvodina 13. Radnik 14. Ba~ka (P) 15. BAK 16. Budu}. (A) 17. C. zvzda 18. Polet

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

10 10 9 7 8 7 7 6 6 5 6 5 6 4 3 4 3 1

3 1 1 4 1 2 1 3 2 4 1 4 1 4 3 0 2 1

1 3 4 3 5 5 6 5 6 5 7 5 7 6 8 10 9 12

35:10 33 28:14 31 36:15 28 20:11 25 23:15 25 26:21 23 23:22 22 23:18 21 20:17 20 24:19 19 29:27 19 21:20 19 15:19 19 19:18 16 10:30 12 15:44 12 13:33 11 13:40 4

1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 2 1 2 2

0 2 2 3 5 5 5 6 7 7 6 7 7 8 8 9

61:4 34 30:16 28 24:13 28 24:19 23 34:21 21 20:21 21 21:17 19 18:18 16 18:24 15 17:28 15 15:23 14 10:17 11 14:27 11 18:31 10 7:27 8 12:37 5

VOJVODA STEPA: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 200, sudija: Ba~i} (Subotica). Strelci: \akovi} u 36. i 39. za Crvenu zvezdu, a Rankov u 22. i Nikoli} u 73. za Vojvodinu. @uti kartoni: \. Popovi}, Vujaklija, Na|alin, \uri} (Crvena zvezda), a Kantar, Rockov, Bicok, Tomi} i Martinovi} (Vojvodina). CRVENA ZVEZDA: Gli{i} 7, [tikovac 7, Markovi} 7, ]ulibrk 7, Na|alin 7, Aramba{i} 7, Ajdari} 7, \. Popovi} 7, \uri} 7, Vujaklija 7, \akovi} 7. VOJVODINA: Palfi 7, Stojkov 6 (Mezei 7), Horvat 7, Bicok 7, Kantar 6, Be{lin 6 (Basta 6), Rankov 7, Rockov 6 (Dimitri}), Nikoli} 7, tomi} 7, Martinovi} 7. U pravoj prvenstvenoj utakmici, uz mnogo nervoze i puno htewa bodovi su podeqeni. Krenuo je doma}in agilno ali u 22. minutu Rankov sa vi{e od 30 metara prihvata ispucanu loptu i {aqe je preko Gli{i}a u gol. Bio je to signal za Step~ane da krenu na sve ili ni{ta i najpre u 36. a potom u 39. minutu \akovi} preokre}e rezultat u korist doma}ina. U prvih dvadesetak minuta nastavka tri lepe {anse doma}ina ali su \uri}, Na|alin i \akovi} bili neprecizni, a kazna za proma{aje sti`e u 73. minutu, kada Nikoli} sa leve strane sa preo 20 metara poga|a mre`u Gli{i}a. U igri otovrenih karata najpre zicer za goste, a potom nedosu|en penal za doma}ina nakon prekr{aja nad \uri}em. P. Stojakovi}

MFL ALIBUNAR PLANDI[TE MILETI]EVO: Grani~ar Agrobanat 6:2, DU@INE: Napredak - Solunac 1:5, NOVI KOZJAK: Crvena zvezda - Jano{ik 0:3, LOKVE: Banatul Krajina 3:0, ILANYA: Banat Vojvodina 0:2. 1. Grani~ar 2. Jano{ik 3. Banatul 4. Vojvodina 5. Solunac 6. Banat 7. Agrobanat 8. Napredak 9. Krajina 10. C. zvezda

9 8 9 9 9 9 9 8 9 9

9 6 6 4 3 3 2 2 2 0

0 1 0 2 3 3 4 1 0 0

0 1 3 3 3 3 3 5 7 9

29:4 27 26:6 19 20:11 18 16:16 14 19:17 12 13:13 12 17:20 10 9:18 7 8:25 6 0:28 0

Jadran - Ba~ka 2:4, AFK ^antavir 0:0, Tisa - Baj{a 2:1, Vinogradar - Preporod 3:2, Panonija - E{|eg 3:1, Potisje Krivaja 2:1, Proleter - Tavankut 4:0, Radni~ki - Wego{ 2:2. 1. AFK 12 2. ^antavir 12 3. Tisa 12 4. Ba~ka 12 5. Panonija 12 6. Proleter 12 7. Vinogradar 12 8. Preporod 12 9. Potisje 12 10. Jadran 12 11. Krivaja 12 12. Tavankut (-1) 12 13. E|{eg 12 14. Wego{ 12 15. Baj{a 12 16. Radni~ki 12

9 7 9 7 7 6 6 6 5 4 4 5 5 4 3 2

0 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1

3 2 3 3 4 4 4 7 6 6 7 5 6 7 7 10

22:9 28 26:13 25 24:15 25 20:18 23 33:17 22 25:14 20 29:25 20 19:14 17 19:22 16 35:30 13 25:29 13 15:28 13 13:23 13 16:21 13 10:18 11 11:33 2

Gosti iz Baj{e uspe{no su se branili, ali wihov bunker popustio je u 70.minutu kada je na centar{ut Marija Kne`evi}a sa desne strane, u gu`vu uleteo Radojica Potpara i efektno poslao loptu u mre`u. Tek po primqenom golu gosti su krenuli ofanzivnije i nakon tri minuta Safet Dujahi donosi izjedna~ewe. Odbrana Baj{e kapitulirala je pred naletom Kne`evi}a u 78.minutu koji iz solo prodora poga|a levi dowi ugao. M. Mr.

Potisje - Krivaja 2:1 (0:0)

~udno da on nije jedan od najni`ih igra~a na utakmici. S. Miti}

C. zvezda - Vojvodina 2:2 (2:1)

Novi trener, nova igra NOVI BE^EJ: Gradski stadion kraj Tise, gledalaca 150, sudija V. Marinkov (Zrewanin), strelci: \oki} u 1. Mati} u 34. Male{ u 39, Parabucki u 43. i 55.[ijanovi} u 53. i Rigo u 66. minutu. @uti kartoni: \okovi}, Raki} (Dinamo). JEDINSTVO: Nem~ev -, Vaskovi} 8, Lisica 7 (Gar~ev 7), [kero 8, Stankovi} 8, \oki} 8 (Balaban -), Male{ 8, [ijanovi} 8, Mati} 8, Rigo 7, Parabucki 8 (]ur~i} -). DINAMO: Varga 6, Lukovi} 5 (S. Pe{ovski 6), Spaskovski 6, Timotijevi} 6, Bi. Pe{ovski 6, Milivojev 5, Raki} 5, Kova~evi} 6, \okovi} 5, \ekovi} 5 (Markovi} -), Rob 6. Ve} na debiju novog trenera Jedinstva Novice Glava{kog, izpostavilo se da je promena na klupi Novobe~ejaca bila opravdana. Legenda fudbala u gradu kraj Tise znao je da sastavi najboqi tim i da pripremi taktiku koja se bazirala na brzoj, kombiratornoj i nadasve efikasnoj igri, sa o~iglednom `eqom za postizawe {to vi{e golova. Tako je popularni „pan-

STARI TAMI[: Radnik Kozara (Banatsko Veliko Selo) 1:0, VOJVODA STEPA: Crvena zvezda Bio star Vojvodina (Novo Milo{evo) 2:0, ALIBUNAR: Budu}nost Polet (Nakovo) 2:1, STAR^EVO: Borac - Radni~ki (Bajmok) 2:0, SUBOTICA: Ba~ka 1901 - Obili} (Novi Kne`evac) 3:0, BA^KA TOPOLA: Ba~ka Topola - Radni~ki (Zrewanin) 2:0, BELA CRKVA: BAK - Ba~ka (Pa~ir) 0:0, NOVI BE^EJ: Jedinstvo - Dinamo (Pan~evo) 7:0, NOVI KOZARCI: Sloboda - Budu}nost (Srpska Crwa) 0:2.

AFK – ^antavir 0:0 ADA: Stadion u Rekreacionom centru „Adica“, gledalaca: 200. Sudija: @. @upan (Bajmok). @uti kartoni: Golubovi} (AFK), Me~erik i Kopunovi} (^antavir). AFK: Oreg 8, ]eran 7 (Ki{ 7), Golubovi} 7, A.Kermeci 7, [etet 7, Tezin 7, Peter 7, Ko{ 7, S.Kermeci 7, Komqenovi} 8, Radosav~evi} 7 (Dimi}). ^ANTAVIR: Majer 8, Savai 7 (Kelemen -), Papdi 7, Me~erik 7, Ki{ Dadara 7, Pilipovi} 7, Feje{ 7 (Lazi} 7), \or|evi} 7, Sabo 7 (Zabo{ 7), Kopunovi} 8, Majoro{ 7. U derbiju jeseweg dela prvenstva A|ani pred svojom publikom nisu uspeli da savladaju glavnog rivala ekipu ^antavira. [to su mre`e obe ekipe ostale su netaknute, najve}a je zasluga golmana, koji su se istakli odli~nim intervencijama. U dobroj fudbal-

Slobodan Radosav~evi} (AFK)

skoj predstavi zatajili su golgeteri pucaju}i }orcima. Golman ^antaviraca Majer je bio nesavladiv za Radosav~evi}a ~ak i kada se na{ao u prilikama iz kojih je gotovo nemogu}e proma{iti. Na drugoj strani ~uvar a|anske mre`e Ereg je bio nesavladiv za prvog strelca lige Majoro{a. M. Mitrovi}

Tisa - Baj{a 2:1 (0:0) ADORJAN: Igrali{te Tise, gledalaca 100. Sudija: G. Zinaja (Subotica), Strelci: Potpara u 70. i Kne`evi} u 78. za Tisu, a Dujahi za Baj{u. TISA: Ma~ai 7, Na| 7, Potpara 8, Antunovi} 7 (Preda -), Ivanovi} 8, Kne`evi} 8, Niki~i} 6 (^- Bor{o{ 6), Vajda 7, ^ernak 7, Bagi 7, K. Bor{o{ 7. BAJ[A: Rak 6, O~ena{ 6, Kova~ 6, Curnovi} 6, Budai 7 (Kondi} -), Resanovi} 7, @emberi 6, Dujahi 6, Vuwak 7, Dra{kovi} 7, Patar~i} 6.

KAWI@A: Stadion Potisja, gledalaca 80. Sudija: M. Raukovi} (Subotica). Strelci: \or|evi} u 67. i ^esnek u 69. za Potisje, a Vrawe{ u 59. minutu za Krivaju. @uti kartoni: Tesli} i Feher (Potisje). POTISJE: Holo 6, Lazi} 7 (Majlat -), Vidovi} 7, Kru{i} 7, Veselinov 7, Lacko 7, ^esnek 8 (Bohata -), Feher 7, \or|evi} 8, Te{i} 6 (Ajtai 7), Tesli} 7. KRIVAJA: Mari} 6, Vukmirovi} 6, Oreq 7, Dikli} 6, Tot 6 (Barna -), Obrenovi} 6, Vrawe{ 8, Zagorac 6, Bukvi} 6, Jovanovi} 6, ^agaq 7. Gosti iz Krivaje su do{li u vo|stvo iz slobodnog udarca kada je Oleg Vrawe{ sa 22 metra pored `ivog zida niskim udarcem prona{ao put do desnog ugla doma}ih. Ubrzo je usledio preokret, u kome su napada~i Potisja za tri minuta postigli dva gola. Najpre je na odli~no proigravawe Tibora Fehera u 67.minutu u suprotan ugao Bojana Mari}a iskosa sa desen strane poslao Bojan \or|evi}, a dva minuta kasnije agilni Kristijan ^esnek je solo akciju po levoj strani krunisao pobedonosnim golom. Priliku da povisi vo|stvo propustio je \or|evi} ~iji udarac glavom je pogodio pre~ku. M. Mr.

POTISKA LIGA

Padejci nadigrali \alince Grani~ar - Tisa 2:3 (1:2) \ALA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 50. Sudija: A. [evewhazi (Ostoji}evo). Strelci: Sarapa u 18. i Joki} u 63. (iz jedanaesterca) za Grani~ar, a Mojsin u 30, Maletin u 39. i Liptai u 49. za Tisu. @uti kartoni: Pavli~evi}, R. Dabevski (Grani~ar) i Miji} (Tisa). GRANI^AR: Radosavqevi}, Miklo{ (Pavli~evi}), Cveji} (Popovi}), R. Dabevski, Sarapa, Ne|i}, Mi}ovi}, T. Dabevski, Trivi}, Joki}, Ugri. TISA: Radi}, Miji}, Mojsin (Igwanin), R. [ili, Guba, Liptai, E. [ili, Maletin (Erdei), Martono{i, Nenadov, Ko~i{. Padejci su trijumfovali na gostovawu u \ali, gde je doma}a ekipa ve}im delom utakmice pru`ila ravnopravnu igru, pa ~ak i povela pogotkom Sarape u 18. minutu. Me|utim, Padejci su izjedna~ili golom Mojsina u 30. minutu, a potom u fini{u prvog dela i prvim minutima nastavka poveli 1:3.

OROM: [ampion Olimpija Jedinstvo (Srpski Krstur) 4:2, TRE[WEVAC: Tre{wevac - Sloga (Ostoji}evo) 1:3, MAJDAN: Trome|a - Horgo{ Higlo (Horgo{) 1:0, BANATSKO ARAN\ELOVO: Slavija - Hajduk (Podlokaw) 3:1, \ALA: Grani~ar - Tisa (Padej) 2:3. Slobodna je bila ^oka. 1. Tisa 2. ^oka 3. Slavija 4. Horgo{ 5. [. Olimpija 6. Hajduk 7. Trome|a 8. Jedinstvo 9. Grani~ar 10. Sloga 11. Tre{wevac

9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8

7 6 6 4 4 4 3 3 2 1 0

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

1 2 2 3 3 3 4 4 4 6 8

20:9 22 24:9 18 25:12 18 27:14 13 27:15 13 28:18 13 13:15 10 20:22 10 12:18 7 11:33 4 7:49 0

Doma}ini su ubla`ili poraz iz penala koji je skrivio Miji}, a uspe{no relaizovao Joki}. Pobeda gostiju zaslu`ena, uz odli~no su|ewe mladog [evewhazija. M. Mitrovi}


SPORT

DNEVNIK

19

utorak3.novembar2009.

PODRU^NA LIGA ZREWANIN

PODRU^NA LIGA NOVI SAD

Lider stao u Perlezu

Salaj~ani zaustavili Zmajev~ane

Vojvodina - Zadrugar 1:0 (0:0) PERLEZ: Igrali{te „ispod Mlina“, gledalaca 300, sudija: Kozina (Zrewanin). Strelac: @miri} u 59. minutu. @uti kartoni: Pavlovi}, Malba{ki, Zmijanac, Stefanovi}, Lazarevi}, Biki} (Vojvodina), a Vorgi}, Kova~evi}, Pani} (Zadrugar). Crveni karton: Milovac (Vojvodina). VOJVODINA: Biki} 7, [oli} 7, Lazarevi} 7 (Moldovan 7), @miri} 8, Stefanovi} 7, Zmijanac 7, Srdanov 7, Milovac 7, Varadinac 7 (Vojnov 7), Malba{ki 7, Pavlovi} 7. ZADRUGAR: Zeqkovi} 7, Vorgi} 7, V. Grbu{i} 7 (T. Grbu{i} 7), Vi{kovi} 7, Vidi} 7, Kova~evi} 7, Pani} 7, Simani} 7, Vukoje 7, Luki} 7 (Markoski 7), Mi{i} 7. Otvorena i beskompromisna igra oba rivala. Doma}i su bili borbeniji i znala~ki se branili, ali su iz kontre imali vi{e izglednih prilika. Odluka je pala u 59. minutu, kada je m posle {uta pravremeno reagovao @eqko @miri} i o{trim udarcem sa sedam metara posred gola pogodio mre`u lidera.

@AK - OFK Klek 2:1 (2:0) (prekinutu u 94. minutu) KIKINDA: Stadion Va{ari{te, gledalaca 150, sudija Drndarevi} (Zrewanin), strelci: S. ^olak u 13. i Keki} u 18. za @AK, a Vu~eti} u 72. minutu za Klek. @uti kartoni: Fu}ak, Jankov, ^eki}, Na|alin, Savi}, S. ^olak (@AK), Vukoja (Klek). Crveni karton: Sa. ^olak (@AK). @AK: Savi}, Horvat, \uki}, Fu}ak, Jankov, Sa. ^olak, Tanackov (Mladenovi}), Se. ^olak, Va`i} (Fekete), Na|alin, ^eki}. KLEK: Tarana, Rodean (Perovi}), Dologu{in, Bogdanovi}, Ili}, \or|evi} (Vindai), @i`ik, Mikala~ki, Milanovi}, Ninkovi} (Vu~eta), Vukoje. Poveli su doma}i fudbaleri lepim pogotkom Sebastijana ^olaka u 13. minutu nakon centar{uta i na istovetni na~in pet minuta kasnije ^eki} je pove}ao prednost. U nastavku igre Klek je igrao anga`ovanije, ali je doma}in stvarao prilike. Zbog drugog `utog kartona igru je morao da napusti Sa{a ^olak. U 72. minutu gosti su postigli gol preko Vu~eti}a. Sudija Drndarevi} produ`io je me~ za sedam minuta, a u ~etvrtom minutu nastavka dogodio se incident. Dosu|en je slobodan udarac na ivici {esnaesterca za Klek. U gu`vi oko sudije neko je gurnuo Sebastijana ^olaka prema sudiji, a ovaj po inriciji udario telom arbitra. Sudija je pozvao pomo}nike, do{ao do delegata me~a i rekao da nije psihi~ki sposoban da vodi me~ do kraja. Igra~i oba tima su napustili teren a posle je bilo posla i za miliciju po{to je sudija tvrdio da je udaren.Mora se ista}i da je sudijska trojka lo{e obavila posao, a ono {to je zanimqivo glavni sudija Drndarevi} iz Zrewanina ima 17 godina i nije dorastao ovakvim me~evima. M. S.

Mladost Luks - Potisje 2:2 (2:2) LUKI]EVO: Stadion: SC Mladost, gledalaca 50, sudija: Davidovi} (@iti{te). Strelci: Marjanovi} u 41. Nini} u 43. za Mladost Luks, a Ili} u 12. Krsti} u 18. (iz penala) za Potisje. @uti kartoni: Mihajlovi}, Mi}evi}, Maksimovi} (Mladost Luks), a Stojanovi}, M. Milovac (Potisje). MLADOST LUKS: @ivkovi} 7, Grubor 6, Titin 7, Mihajlovi} 7, Marjanovi} 7, Mi}evi} 6, Mi{i} 6 (Nikoli}), Spasojevi} 6 (Todorov), Nini} 8, \ur~ok 7, Maksimovi} 7. POTISJE: De. Stojkovi} 6, Da. Stojkovi} 7, Stojanovi} 6, Bala` 7, Krsti} 7, Mihajlovi} 7, Disi} 6 (Stankovi}), Amixi} 7, Joci} 6, Ili} 7 (D. Milovac), M. Milovac 8.

KIKINDA: @AK - OFK Klek 2:1 (prekinuto u 94. minutu, krivi doma}ini), LUKI]EVO: Mladost Luks - Potisje (Kni}anin) 2:2, @ITI[TE: Begej - Mladost (Banatski Despotovac) 2:1, ALESANDROVO: Borac - Naftagas (Elemir) 1:0, BOKA: Naftagas - Borac (Zrewanin) 0:1, PERLEZ: Vojvodina - Zadrugar (Lazarevo) 1:0, MOKRIN: Delija - Krajina (Kraji{nik) 0:1, RAVNI TOPOLOVAC: Omladinac Bile}anin (Se~aw) 2:1. 1. Zadrugar 2. Begej 3. Borac (ZR) 4. Potisje 5. Vojvodina 6. OFK Klek 7. Borac (A) 8. Krajina 9. Naftag. (B) 10. Naftag. (E) 11. @AK 12. Mladost 13. Delija 14. Mladost L. 15. Bile}anin 16. Omladinac

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

9 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 2 3 2

2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 4 1 0

2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 7 7 7 7 9 11

35:12 23:12 19:8 27:14 26:17 22:20 22:12 24:21 19:13 19:19 20:26 12:15 13:20 13:30 16:46 10:34

29 27 27 21 21 21 20 20 19 18 16 14 14 10 10 6

Gosti su krenuli otvoreno i ve} u 12. minutu stigli do prednosti, da bi u 18. minutu Krsti} sa bele ta~ke udvostru~io prednost gostiju. Doma}i su za dva minuta stigli do izjedna~ewa. U 41. minutu Marjanovi} je glavom lobovao golmana gostiju, a samo dva minuta kasnije Vladimir Nini} je iskosa sa oko 25 metara strahovitim {utem pogodio pre~ku od koje se lopta zarila u mre`u.

Omladinac - Bile}anin 2:1 (1:1) RAVNI TOPOLOVAC: Stadion „Hercegovina“, gledalaca 50, sudija: Jerinki} (Kikinda). Strelci: \urica u 43. \uki} u 83. za Omladinac, a B. Vu~kovi} u 21. minutu za Bile}anin. @uti kartoni: Ninkovi}, Mr{i}, Novakovi}, Kapur (Omladinac), a Gajevi} (Bile}anin). OMLADINAC: Salma, Gruji} (Kapur 6), Ninkovi} 7, Soldo 7, \urica 7, Fe~ke{ 6, \uki} 6 (Nada`din), Mr{i} 6, Mladenovi} 6 (Drobwak), Novakovi} 7, Radosav 8. BILE]ANIN: Popara 6, Dragi} 6, Br~i} 6, Lazi} 6, Uqarevi} 7, Pjetlovi} 7, Mago~evi} 6, Gajevi} 6 (Samarxi} 5), M. Vu~kovi} 5, B. Vu~kovi} 7 (Kiti} 6), Andri} 6.

Naftagas - Borac (ZR) 0:1 (0:0) BOKA: Igrali{te „Sveti Nikola“, gledalaca 250, sudija: \uri} (Melenci). Strelac: Novakov u 58. minutu. @uti kartoni: Kosanovi}, Stoisavqevi}, ]ulafi} (Naftagas). Crveni kartoni: Dragi} (Naftagas), a Slo. Novakovi} (Borac). NAFTAGAS: Markov 6, Manger 6, Kosanovi} 5, Tri{i} 6 (Ba{a 6), Dragi} 6, Stoisavqevi} 5 (Ka{lik), Obrkne`ev 5, Kuki} 5 (@eraji}), Kusturi} 5, Bjeleti} 6, ]ulafi} 6. BORAC: \uri} 8, Andreji} 6, Sla. Novakovi} 6 (Mujakovi}), Naranxi} 7, Pavlovi} 7, Lazarov 6, Mijatov 6, Novakov 6 (Milojevi}), Slo. Novakovi} 6, Jovanovi} 6, Ra{i} 6.

Borac - Naftagas (E) 1:0 (1:0) ALEKSANDROVO: Igrali{te Borca, gledalaca 200, sudija: Dimitri} (Banatsko Veliko Selo). Strelac: ^u~ak u 26. minutu. @uti kartoni: Z. Opa~i} (Borac), a Stankovi} (Naftagas). BORAC: Medi} 7, Kova~evi} 6, Z. Opa~i} 7, D. Opa~i} 6, Petrovi} 6, Samolovac 6 (Hrkalovi}), Puti} 6 (Brakus), \uri} 7, Ra{eta 6, Stepanovi} 7, ^u~ak 7 (To{kov). NAFTAGAS: Ra|enovi} 7, Rado{evi} 6, Pap 6, Mi{~evi} 6, Topalov 7, Stepanov 6 (Dabi}), Stankovi} 7, Galin 6 (Qubenovi}), Kurtovi} 6, Proti} 6 (Pra{~evi}), Ba~i~in 7. Pripremio: S. N. Petrovi}

Obili} - Slavija 1:1 (0:1) ZMAJEVO: Igrali{te u sportskom centru, gledalaca oko 150, sudija Danilovi} (Ba~ka Palanka).Strelci: Kokanovi} u 90. za Obili}, a Nogo u 28. minutu za Slaviju. @uti kartoni : Trnini}, Dragojevi} (Obili}), Kiti} (Slavija). OBILI]: Luburi}, Kavran (Dragojevi}), Tom~i} (]etkovi}), Uzelac, Rodi}, Popadi}, @ivojnov, Trnini}, Mili~evi}, Kokanovi}, Srdi} (Stani{i}). SLAVIJA: Atlagi}, Pupavac, Kara~, Da{i}, Bajagi}, Gostoji}, \or|evi}, Avdulovi} (^olovi}), \oki}, Nogo (Obradovi}), Kiti} (Brkqa~a). Mu~ili su se igra~i Obili}a, igrali rastrgano, nemotivisano sa dosta gre{aka u poqu {to su gosti iz Novog Sada iskoristili. Posle naba~ene lopte \oki} je kratko proigrao Kiti}a koji se u trku izvanredno sna{ao i zatresao mre`u. U drugom delu se ni{ta bitnije nije promenilo. Zmajev~ani su i daqe igrali slabo dok su Novosa|jani poja~avali tempo, dominirali terenom ~ak i imali nekoliko lepih prilika koje je odli~ni Luburi} maestralno osujetio. Desetak minuta pre kraja gosti su se povukli i odugovla~ewem prekida igre poku{avali sa~uvati ste~enu prednost. U 90. minutu posle gu`ve Kokanovi} je rutinski pogodio mre`u i izjedna~io rezultat. L. Ki{

lanka). Strelac: ]eli} u 18. minutu. @uti kartoni: Ekme~i}, Beri} i Reki} (Fru{kogorac). OMLADINAC: Peji}, N. Samarxi} 7, Milo{evi} 7, Peceq 7, Avdi} 7, An|elkovi} 7, [ovqanski 6 (Pupovac 7), ]upina 6 (Grijak 7), M. Pupovac 6, ]eli} 8, Bjeki} 7. FRU[KOGORAC: Bili} 7, Reki} 7, Tomi} 6, Ekme~i} 7, Medi} 6, Perovi} 6, Peri} 6 (Luki}), ]atovi} 7, Grani} 6 (Xuni} 7), Kara|enov 7, Belu`i} 7 (Vojnovi}). U duelu sa mladom ekipom iz Sremske Kamenice doma}i su zaslu`eno ostvarili minimalac. Mada je ve}im delom utakmice lopta vi{e bila u posedu gostiju. Doma}in je pored sedam-osam prilika uspeo da postigne gol, koji je bio delo najiskusnijeg u redovima Omladinaca ]eli}a. M. Po.

Mladost - Petrovaradin 0:1 (0:0) NOVI SAD: Igrali{te Mladosti, gledalaca 100, su-

stiju bio je da na mestu, odbio je loptu i ona je pogodila pre~ku i od zemqe odbila se u poqe. Sudija Radi} svirao je prekr{aj nad golmanom, iako su doma}i reklamirali da je lopta pre{la gol liniju. U 33. minutu Dragin je sa desetak metara pogodio desni dowi ugao. Imali su gosti od kraja jo{ nekoliko {ansi da pove}aju razliku. D. Ivani}

Kabel - Borac ([) 0:3 (0:1) NOVI SAD: Igrali{te Kabela, gledalaca 150, sudija: A. Batri} (Vrbas). Strelci: Todorovi} u 27. i Karaben~ u 81. i 90. minutu (autogolovi). @uti kartoni: Buq, Radakovi} i @muki} (Kabel), a ]iprovac, Ze~evi}, B. Ris i Rogi} (Borac). KABEL: Ga{ovi} 6, Krsti} 6, Joki} 7 (Marinkovi} 7), Buq 6, Radakovi} 6, @muki} 6, Vlaovi} 6, Peki} 6, Opa~i} 6 (Nikoli} 6), @ivkovi} 6, Karaben~ 6.

Omladinac - Fru{kogorac 1:0 (1:0) STEPANOVI]EVO: Igrali{te Omladinaca, gledalaca 50, sudija: Kantar (Ba~ka Pa-

Golman Baweglav interveni{e ispred Milo{evi}a

dija: Radi} (Novi Sad). Strelac: Dragin u 33. minutu. @uti karton: Qubi~i} (Mladost). MLADOST: Baweglav 7, @egarac 6 (Tolma~ 6), Qubi~i} 6, Gruji} 6, Samarxija 6, Male{evi} 6, Gaxi} 6, Petrovi} 6 (Golubovi} 6), Stojanovi} 7, Majstorovi} 6, Novakovi} 6. PETROVARADIN: B. Smiqani} 8, Spasi} 7 (Ikoni}), Veqkovi} 7, Kne`evi} 7, Mom~ilov 7, Vargec 7, Dragin 7, Molnar 7 (Z. Smiqani} 7), Milo{evi} 7, Abramovi} 7 (Jurkovi} 7), Krsmanovi} 7. Mladost je i daqe jedini tim novosadske lige koji nije osetio slast pobede. U prvom poluvremenu doma}i su bili nadmo}niji, {ta to vredi kad lopta nikako nije htela u mre`u protivnika. U 5. minutu Gruji} je sa oko 25 metara pogodio pre~ku. U posledwem minutu prvog poluvremena Stojanovi} je odli~no {utirao sa pet-{est metara, a Smiqani} je spre~io siguran pogodak. U petom minutu nastavka Novakovi} je volejom odli~no ga|ao i ovog puta golman go-

OFL KIKINDA – NOVI BE^EJ

Zreli za vi{i rang Crvena zvezda - 2. oktobar 1:0 (1:0) RUSKO SELO: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 100, sudija [ibul (Kikinda), stelac: Klasni} u 3. minutu. @uti kartoni: Klasni}, D. Kne`evi} (Crvena zvezda)., CRVENA ZVEZDA: Savin, Markovi}, Rodi}, D. Kne`evi}, [erbexija, (Stojanovi}), Siv~ev, Uzelac, Simi}, Petrovi}, Z. Kne`evi}, Klasni}, Pani} (Mutavxi}). 2. OKTOBAR: Lapadat, Jovanov, Mici}, Gvo`|arev, Kukin, Bara~kov, I. Vioglavin, Lazi}, D. Vioglavin, Te{i}, Milosavqev. Stigli su Ruskoselci do zaslu`ene pobede i tako potvredili da su zreli za vi{i rang

1. Obili} 2. Mlad. (BP) 3. Hercegovac 4. Srbobran 5. Slavija 6. Borac 7. Petrovar. 8. Be~ej 9. Omladinac 10. Fru{kog. 11. Tvr|ava 12. Jedinstvo 13. Vrbas 14. Sremac 15. Kabel 16. Mlad. (NS)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

8 6 7 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 0

3 4 1 5 4 4 4 5 4 3 2 4 3 0 2 4

1 2 4 2 3 3 3 3 4 5 6 5 6 8 7 8

21:8 22:10 18:10 20:16 20:16 18:14 14:11 11:9 13:12 14:13 17:23 17:23 12:16 15:25 17:29 9:23

27 22 22 20 19 19 19 17 16 15 14 13 12 12 11 4

dosta sre}e postigao je Todorovi}, natr~ao je na odbijenu loptu, {utirao je a ona je na putu ka golu zaka~ila Buqa, prevarila neiskusnog Ga{ovi}a i zavr{ila u mre`i. U nastavku je sre}a prigrlila goste, kada je udarac Marinkovi}a zaustavila stativa. U posledwih devet minuta tragi~ar je bio Danijel Karaben~, dva puta je nespretno poslao loptu u sopstvenu mre`u. M. Popovi}

Hercegovac – Jedinstvo 2:0 (0:0)

OFK Vrbas – Tvr|ava 4:1 (2:1) VRBAS: Stadion kraj [lajza, gledalaca: 50, sudija: Nedeqkovi} (Novi Sad), strelci: \ankovi} u 18, Kirti u 31, Stijepovi} u 56. i 84. minutu za OFK Vrbas, a Jov~i} u 5. minutu za Tvr|avu. @uti: [umi} i V.Novakovi} (OFK Vrbas), Vazovi} i Kajtez (Tvr|ava). OFK VRBAS: Jovi~i} 7, Ku|erski 7, Vuji} 7 (Stijepovi} 7), V.Novakovi} 7, Roganovi} 7, Dokni} 8, [umi} 7 (\uki} -), Kirti 7, Jovanovi} 7 (Ratkov -), M.Novakovi} 7, \ankovi} 8. TVR\AVA: Kova~evi} 6, Vrane{evi} 6, Mili}evi} 6, Kajtez 6, Kerkez 6, Cviji} 6, Vazovi} 6, Spasi} 7, Jov~i} 7, Vlaji} 6, An|i} 6. Mladi fudbaleri OFK Vrbasa opravdali su poverewe stru~nog {taba i u najboqoj jesewoj partiji ostvarili su ubedqivu i zaslu`enu pobedu na sakromnim sastavom Tvr|ave, a da je rezultat bio i ubedqiviji ne bi to bilo nezaslu`eno obzirom na veliki boj {ansi koje sustvorili tokom utakmice. Po~etak nije obe}avao jer su gosti preko Jov~i}a poveli ve} u petoj minuti. No sve je brzo postavqeno na mesto, pa su doma}ini prvo preko najboqeg pojedinca susreta \ankovi}a izjedna~ili, a zatim golom Kirtija i poveli.

GAJDOBRA: Hercegovac - Jedinstvo 2:0, VRBAS: Vrbas Tvr|ava 4:1, NOVI SAD: Kabel - Borac 0:3, STEPANOVI]EVO: Omladinac - Fru{kogorac 1:0, BA^KI PETROVAC: Mladost - Sremac 2:0, ZMAJEVO: Obili} - Slavija 1:1, NOVI SAD: Mladost - Petrovaradin 0:1, BE^EJ: Be~ej Old gold - Srbobran 1:1.

BA[AID: Vojvodina - Jedinstvo (Bo~ar) 0:2, RUSKO SELO: Crvena zvezda - 2. oktobar (Kumane) 1:0, BANATSKA TOPOLA: Napredak - Borac (I|o{) 3:5. 1. C. zvezda 2. Vojvodina 3. Jedinstvo 4. Borac 5. 2. oktobar 6. Napredak

10 10 10 10 10 10

8 6 5 4 1 1

2 0 1 3 3 1

0 4 4 3 6 8

30:6 26:14 23:19 26:19 9:20 9:46

26 18 16 15 6 4

takmi~ewa. Gol odluke postigao je najboqi igra~ i kapiten Crvene zvezde Klasni}. Treba re}i da su gosti iz Kumana propisno namu~ili Ruskoselce. M. Ra~i}

Foto: D. Ivani}

BORAC: Subi} 7, Panteli} 7, Ze~evi} 7, Jovanov 8, B. Ris 8, [u}ur 7 (Veselinovi} 7), Rogi} 7 (]iprovac 7), Milanovi} 8, Doroslova~ki 8, M. Ris 7, Todorovi} 8 (Vukoj~i} 7). Biv{i trener Kabela, a sada{wi Borca Miroslav Gordani} nadmudrio je starijeg kolegu Vladu Savi}a koji je imao puno problema zbog izostanaka nekolicine prvotimaca. I pored toga gosti su bili konkretniji, pa su stigli do slatke pobede. Predvo|eni raspolo`enim kapitenom Branislavom Risom dr`ali su sve konce u svojim rukama. U prvom delu jedini gol uz

GAJDOBRA: Stadion Hercegovca. Gledalaca oko 200. Sudija: ]ulum (Ka}). Strelci: Horvati} u 78. i Luki} u 86. minutu. @uti kartoni: Trifunovi} (Hercegovac), Kozarov, Roguqi}, Anu{i} (Jedinstvo). HERCEGOVAC: Luka~ 7, Majstorovi} 6, Siv~evi} 7, M. Trivunovi} 7, Hrwez 7, Trifunovi} 7, Luki} 8, Zelen 7, Davidovi} 6 (Horvati} 8), Gruba~i} 7, \or|evi} 7, Vujovi} 7 (Vukanovi} 7). JEDINSTVO: \uri} 5, Longinov 6, Tepi} 6, Kozarov 5, Grozdani} 6, Dizdar 5, Lalovi} 6, Vukovi} 6, Roguqi} 5, Anu{i} 5. Hercegovac se dosta namu~io da do|e do pete pobede u nizu nad Jedinstvom. U 78. minutu je Horvati} sa oko 40 metara uputio jak udarac prema protivni~kom golu, a golman \uri} je poku{ao da je smiri nogom, ali je to uradio veoma nespretno pa je lopta zavr{ila u wegovoj mre`i. Nakon toga je pobedu potvrdio najboqi strelac Gajdobrana Luki}. J. Jovanovi}

PODRU^NA LIGA NOVI SAD Pioniri

Kadeti

A grupa NOVI SAD: Kabel - Proleter 0:0, KA]: Jugovi} - Vrbas 0:1, BA^KI JARAK: Mladost Srbobran 0:6, NOVI SAD: Indeks - [ajka{ 0:0, TURIJA: Mladost - Be~ej Old gold 0:8, slobodna je bila ekipa Sloge.

A grupa NOVI SAD: Kabel - Proleter 1:3, KA]: Jugovi} - Vrbas 7:2, BA^KI JARAK: Mladost Srbobran 3:0, NOVI SAD: Indeks - [ajka{ 3:0, TURIJA: Mladost - Be~ej Old gold 1:1, slobodna je bila ekipa Sloge.

B grupa NOVI SAD: Slavija - Metalac MV 6:0, PETROVARADIN: Petrovaradin - Crvena zvezda 0:1, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Veternik odlo`eno, NOVI SAD: Borac Budu}nost 2:3, NOVI SAD: Ajaks - Mladost (NS) 7:0, slobodna je bila ekipa Cementa.

B grupa NOVI SAD: Slavija - Metalac MV 1:2, PETROVARADIN: Petrovaradin - Crvena zvezda 1:1, ^ELAREVO: ^SK Pivara - Veternik odlo`eno, NOVI SAD: Borac Budu}nost 3:2, NOVI SAD: Ajaks - Mladost (NS) 3:1, slobodna je bila ekipa Cementa.

1. Be~ej 2. Indeks 3. Vrbas 4. Srbobran 5. Jugovi} 6. Mlad. (BJ) 7. Proleter 8. [ajka{ 9. Kabel 10. Sloga 11. Mladost(T)

11 10 10 7 11 7 10 7 11 6 11 5 11 5 11 3 11 2 10 1 11 1

1. Slavija 11 10 2. C. zvezda 11 10 3. Cement 10 8 4. ^SK 10 7 5. Ajaks 9 4 6. Veternik 9 4 7. Petrovaradin114 8. Budu}nost 10 4 9. Metalac MV10 2 10. Borac 10 1 11. Mladost(NS)11 0

1 3 1 0 0 2 1 0 2 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 3 3 5 4 5 8 7 9 10

1 1 1 2 5 5 7 6 7 9 10

58:3 18:2 31:7 26:21 29:13 16:19 17:26 9:34 7:36 6:28 10:38

40:7 39:11 48:10 28:7 18:11 21:24 13:27 14:30 22:50 14:36 7:51

31 24 22 21 18 17 16 9 8 3 3

30 30 25 22 12 12 12 12 7 3 1

1. Kabel 10 2. Vrbas 10 3. Mladost(BJ)10 4. Proleter 10 5. Jugovi} 10 6. Be~ej 10 7. Mladost(T) 10 8. Indeks 8 9. Sloga 9 10. Srbobran 9 11. [ajka{ 10

8 8 6 6 6 4 4 2 1 1 0

1. Cement 10 8 2. Ajaks 9 7 3. ^SK Pivara 10 5 4. Veternik 9 4 5. Slavija 11 4 6. Metalac MV10 4 7. Mladost(NS)11 4 8. C. zvezda 11 3 9. Borac 10 3 10. Petrovaradin112 11. Budu}nost 10 1

0 0 2 1 1 4 1 2 2 1 0

0 2 2 4 4 2 1 3 1 3 0

2 2 2 3 3 2 5 4 6 7 10

2 0 3 1 3 4 6 5 6 6 9

46:11 39:16 34:12 21:15 32:29 27:20 17:22 18:19 15:32 13:39 6:53

33:13 25:4 18:13 19:12 11:5 12:17 11:13 17:22 12:27 17:24 9:34

24 24 20 19 19 16 13 8 5 4 0

24 23 17 16 16 14 13 12 10 9 3


20

SPORT

utorak3.novembar2009.

DNEVNIK

SREMSKA LIGA

OP[TINSKA LIGA IN\IJA–STARA PAZOVA

\or|evi} odredio pobednika

Iznena|ewe u ^ortanovcima

Sloga (E) - Mladost (K) 2:1 (1:0) ERDEVIK: Stadion Sloge, gledalaca 80, sudija Qubinkovi} (Ruma). Strelci: \or|evi} u 44. i 63. za Slogu, \uri~i} u 49. iz penala za Mladost. @uti kartoni: Petkovi}, Vasi}, [aji}, Matijevi} (Sloga), Naumov, Petkovi} (Mladost). Crveni kartoni: Vasi} (Sloga), Stojanovi} (Mladost). SLOGA (E): Kuqa 7, La|evac 7, [aji} 8, Mira`i} 7, Pova`an 8, Lazi} 7, Vasi} 7, \or|evi} 9, Pendo 7, Vujovi} 7, Petkovi} 7 (Kula~anin 7, Rai~evi} 7, Matijevi} 7). MLADOST: Petkovi} 7, Stojanovi} 7, Plav{i} 7, Naumov 6, Mati} 6, \uri~i} 6, Juri{i} 6, Jovanovi} 6, Bastaji} 6, Staojevi} 7, Vuji~i} 6 (]irkovi} 7). Sloga nije prikazala igru kakva se od we o~ekivala. Vode}i gol postigao je \or|evi}, a gosti u samo pet minuta kasnije iz penala golom \uri~i}a izjedna~ili. Jo{ jedan lep gol \or|evi}a usledio je u 63. minutu za kona~an rezultat. K. Vig

Jedinstvo (SP) – Podriwe 2:0 (1:0) STARA PAZOVA: Stadion Jedinstva, gledalca 100, sudija Livaja (Be{ka). Strelci: Dragin u 39. i 80. @uti kartoni: Sokolov, Igra~ (Jedinstvo), Vukovi}, Sarajli}, Todorovi} (Podriwe). JEDINSTVO: Stankovi}, Sokolov 7, Domowi 7, Vuj~i} 7, Jovi{i} 7, Maho 7, Dragin 8, Kudra 8, Lepanovi} 7, M. Stankovi} 7, Igra~ 8 (Ivi}, Stojkovi}). PODRIWE: Vu~enovi} 7, Vukovi} 7, Stoki} 6, Sarajli} 6, Dobo 7, Arnautovi} 6, Jefti} 6, Zabla}anski 6, Todorovi} 6, Petri} 6, Vitas 7. Od prvog zvi`duka doma}i su krenuli silovito, sabili goste na wihovu polovinu, ali se propisno isproma{ivali. Doma}i su ipak poveli, nakon dosu|enog penala koji je realizovao Dragin. Ma~vani su ~e{}e prelazili na polovinu doma}ina ali bez prilika za gol. M. Bzovski

LSK – Grani~ar (A) 0:0 LA]ARAK: Stadio LSK, gledalca 150, sudija Ota{evi} (In|ija),. @uti kartoni: Droni}, Bosan~i}, Antoni}, ^orak (LSK), Stepanovi}, Skakavac(Grani~ar). LSK: Klincov 6, Raji} 6, Droni} 6, [upica 6, Antoni} 6, Morak 6, Milan Bosan~i} 7, Milovan Bosan~i} 6, Vasiqevi} 6, Savi} 6, Boji} 6, (^orak 6, Andri} 6, Polovina).

GRANI^AR: Jak{i} 6, Skakavac 6, Gledi} 6, Grbatini} 6, Antunovi} 6, Carevi} 6, Markovi} 6, Stepanovi} 6, Ili} 6, Vuji} 6, Varni~i} 6, (Rukavina, Vurdeqa 6, Grbatini} 6). Korektna utakmica gde su gosti ostvarili veliki bod. Doma}in je pru`io najlo{iju igru u prvenstvu.V. Savi}

Fru{kogorac – Grani~ar (K) 2:0 (0:0)

KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 150, sudija Ivo{evi} (Ruma). Strelci: Halilovi} u 60. i Bijeli} u 90. @uti kartoni: Bijeli} (Fru{kogorac), Poli} (Grani~ar). Crveni kartoni: Stevi}, Simi} (Grani~ar).

vi} 6, Igwatovi} 6, Punpalovi} 6, Mijatovi} 7, Mitrovi} 7, Markovi} 7, Tomi} 8 (Juri{i} 7, Panti} 6, Peri} 6). HAJDUK: Toma{evi} 6, Jovanovi} 5, Raki} 6, Markovi} 7, Gavrilovi} 6, Pavi} 6, Mihaqevi} 7, Stani{i} 6, Stevanovi} 6, Deraji} 6, Veteha 7 (Raki} 6, [kori} 6, Bakajli} 6). Odnos snaga na terenu nije bio tako ubedqiv kako glasi rezultat. Golman doma}ih Luki} odbranio je dva sigurna gola. D. Trifunovi}

Borac (S) – Dunav 1:2 (1:0) SURDUK: Stadion Borca gledalaca 200, sudija Bazi} (Be{ka). Strelci: Rai~evi} u 21. za Borac, Anti} u 68. i Kr-

OP[TINSKA LIGA – PE]INCI Srem - [umar 1:3 (0:0)

OBRE@: Grani~ar - Sloven 3:0, KARLOV^I]: Lovac - Vitez 1:4, PRHOVO: Mladost - Napredak 1:5, A[AWA: Kameni - OFK Bresta~ 1:3, SREMSKI MIHAQEVCI: Srem - [umar 1:3, DOWI TOVARNIK: Slobaoda - Sremac (D) 3:1.

SREMSKI MIHAQEVCI: Stadion Srema, gledalaca 250, sudija Bobi} (Golubinci). Strelci: Turudi} za Srem, Marjanovi} dva i Dupor za [umar. @uti kartoni: Vesi}, Dragosavac 1. [umar 11 11 0 0 36:8 33 (Srem), Nikoli}, Radoj~i} ([u2. Sloboda 11 8 2 1 37:12 26 3. Napredak 11 8 1 2 47:9 25 mar). 4. Mladost (P)11 5 2 4 23:15 17 SREM: Stankovi} 5, Bo{ko5. Grani~ar 11 5 1 5 19:20 16 vi} 6, Dragosavac 6, Rankovi} 7, 6. Vitez 11 5 1 5 23:27 16 Vesi} 5, Gruji~i} 6, Bajlovi} 7, 7. OFK Bres. 11 4 3 4 24:19 15 Mati} 6, Proti} 7, M. Proti} 6, 8. Srem 11 4 3 4 19:18 15 Jovanovi} 7 (Kosani} 6, Turudi} 9. Sremac 11 4 1 6 18:23 13 7, Signaji} 6). 10. Lovac 11 1 2 8 9:59 5 11 1 1 9 21:40 4 [UMAR: Raki} 6, Mili~evi} 11. Sloven 11 1 1 9 16:42 4 6, Dupor 7, Kari} 7, Teodorovi} 12. Kameni 6, Nikoli} 7, Obradovi} 7, Jar~anin 7, Opa~i} 5, Radoj~i} 5, Vra~evi} 6 (Marjanovi} 7). U prvom delu Srem je bio boqi i propustio mnogo {ansi. U nastavku [umar je pobedom proslavio jesewu titulu. S. [teti} FRU[KOGORAC: Novakovi} 7, Kalini} 7,Lazarov 7, Medi} 7, Bjeli} 8, Pani} 7, Halilovi} 7, Vuk{i} 6, Mileti} 7, T. Mileti} 6, Qiqak 6 (Drenovac 6). GRANI^AR: Stevi} 6, Krsti} 7, Simi} 6, Kotarli} 7, Vudrak 6, Miji} 6, Bogosavqevi} 6, Poli} 6, Stanisavqevi} 6, Pejovi} 7, Bojani} 7, (Luka~ 6, Babi} 6). U otvorenoj igri pobedio je za nijansu boqi doma}in. T. Todorovi}

Sloga Mil{ped – Hajduk (V) 3:0 (3:0) KRWE[EVCI: Stadion Sloge, gledalca 30, sudija Doki} (SM). Strelci: Mitrovi} u 5. i 6. i Tomi} u 45. @uti kartoni: Markovi}, Te{i}, Simonovi} (Sloga). Crveni karton Jovanovi} (Hajduk). SLOGA: Luki} 8, Simonovi} 7, Mar~eti} 7, Te{i} 6, Topalo-

wi} u 93. za Dunav. @uti kartoni: Ka~ar, Baqak, Stefanovi}, Jerkovi} (Borac), Le`aji}, Zogovi}, Milutinovi}, Krwi} (Dunav). BORAC: Travica 6, Baqak 6, Nedeqkovi} 6, \eri} 7, Milo{evi} 7, Stefanovi} 6, Grujin 7, Ka~ar 6, Jerkovi} 5, Milan Stefanovi} 7, Rai~evi} 7 (Kresojevi}, Stojanac 5, Abaxija 5). DUNAV: Lakovi} 7, Luki} 7, Le`aji} 5, Kalaba 7, Anti} 7, Jankovi} 7, Dobrota 6, Milutinovi} 7, A{}eri} 7, Zogovi} 7, Jegdi} 6 (Lazi} 6, Mili~i} 6, Krwi} 7). Doma}in je bio boqi u prvom delu, ali iskusniji gost je na kraju slavio. D. Drowak

Borac (M) – Hajduk (B) 0:4 (0:0) MARTINCI: Stadion Borca, gledalca 150, sudija Jovan~evi} ([id). Strelci: Curko-

MARTINCI: Borac - Hajduk (B) 0:4, SURDUK: Borac - Dunav 1:2, KRWE[EVCI: Sloga M - Hajduk (V) 3.0, STARA PAZOVA: Jedinstvo - Podriwe 2:0, GOLUBINCI: Jadran PSK Putinci 1:1, LA]ARAK: LSK - Grani~ar (A) 0:0, KUKUJEVCI: Fru{kogorac - Grani~ar (K) 2:0, ERDEVIK: Sloga Mladost (K) 2:1. 1. Hajduk (B) 12 2. Jedin. (SP) 12 3. Sloga (E) 12 4. Dunav 12 5. Borac (S) 12 6. Sloga M 12 7. Podriwe 12 8. Hajduk (V) 12 9. Jadran 12 10. Fru{kog. 12 11. LSK 12 12. Grani~. (A) 12 13. Mladost (K)12 14. PSK Putin. 12 15. Grani~. (K) 12 16. Borac (M) 12

9 8 7 7 5 6 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1

3 4 5 1 4 1 1 1 3 2 5 4 2 2 4 2

0 0 0 4 3 5 5 6 5 6 4 5 7 8 7 9

34:7 20:4 17:5 15:10 18:10 18:21 31:24 18:19 14:20 14:15 8:15 14:19 12:18 14:33 14:26 10:25

30 28 26 22 19 19 19 16 15 14 14 13 11 8 7 5

vi} u 75. Lazarac u 79, i 87. i Subotin u 90. @uti kartoni: Roqi}, Male{evi}, Kopli} (Borac), Muti}, Lazarac (Hajduk). Crveni karton: Mati} (Borac). BORAC: [ivoqicki 7, [umarski 7, Mati} 8, Stevi} 8, Kopli} 7, Roqi} 7, Male{evi} 7, Pr{i} 7, M. Male{evi} 7, Panti} 7, Stojanovi} 7 ([ar~evi}, Joveli} 7, Jovanovi} 7). HAJDUK: Kosti} 7, Pani} 7, Bujenovi} 7, Subotin 7, Lazarac 8, Glavatovi} 7, Borkovi} 7, Mitrovi} 7, Curkovi} 8, Muti} 7, Peji} 7 (Lipov~an, Bo`i} 7). Utakmicu je re{io sudija Jovan~evi} i pomo}nik Softi} kada su priznali gol iz ~istog ofsajda. U istom minutu sudija je iskqu~io najboqeg igra~a Mati}a, da ~ak sam ne zna za{to mu je pokazao crveni karton. R. Me|edovi}

Jadran – PSK Putinci 1:1 (0:0) GOLUBINCI: Stadion Jadrana, gledalca 150, sudija Vasili} (SM). Strelci: Maleti} u 52. za Jadran, [evi} u 82. za PSK. @uti kartoni: Markovi} (Jadran), Karanovi}, Kalapi} (PSK). JADRAN: Kova~evi} 7, Maleti} 7, Peki} 7, Brankovi} 7, Bulatovi} 7, Ra{i} 7, Bo{wakovi} 6, Mitrovi} 6, Samac 6, Markovi} 6, Vukajlovi} 7 (Ili} 6, Peki} 6, Topoqski). PSK PUTINCI: Kova~evi} 7, Graovac 6, Dudi} 7, Arbutina 7, Crevar 7, Alimpi} 6, Bjeqac 7, Mijatovi} 7, Karanovi} 7, [evi} 8, Jugovi} 7 (Kolopi} 6, Miqkovi} 7, S. Miqkovi}). Bilo je to bledo izdawe Jadrana, pa su gosti uspeli da odnesu bod. B. Lazi}

OP[TINSKA LIGA SREMSKA MITROVICA

[estica pukla u [a{incima Sloboda - Hajduk 6:0 (3:0) [A[INCI: Stadion Slobode, gledalaca 50, sudija Stankovi} (S. No}ajski). Strelci: Zmijanac tri, Milutinovi}, Brkovi} i A. Brkovi}. @uti kartoni: @egarac (Sloboda), Zeqkovi} (Hajduk). SLOBODA: Popovi} 8, Ristanovi} 8, Stanojevi} 9, Mijatovi} 8, @egarac 8, Malenkovi} 8, Milutinovi} 9, Brkovi} 8, Zmijanac 9, M. Popovi} 8, @. Brkovi} 8. HAJDUK: Vujinovi} 7, Cever 5, Bogi} 5, Stojanovi} 5, Vidakovi} 6, \uri} 5, Keki} 5, Deli} 6, Paji} 6, Mr|an 5, Zeqkovi} 5. Da je [a{in~anima vi{e ekipa preko pruge, bili bi u vrhu tabele. M. Zdelar

BSK - Sloga (^) 1:1 (1:1)

[UQAM: Stadion Napredak, gledlaca 120, sudija Tre}akovi} (SM) Strelci: Kovanxi} za BSK, a A}imovi} za Slogu. @uti kartoni: Pu{karevi}, Raki}, Ili}, Jovanovi} (BSK), Grabi}, A}imovi}, Juri{i}

(Sloga). Crveni karton Juri{i} (Sloga). BSK: Jovanovi} 8, Ili} 8, Konrad 8, Pu{karevi} 8, Laketi} 8, Maleti} 7, Plemi} 7, Kovanxi} 7, Todi} 7, M. Laketi} 7, D. Plemi} 7 (B. Jovanovi} 7, Roki} 7). SLOGA: Male{evi} 5, Kere{evi} 6, Draganovi} 7, Zec 6, Petkovi} 7, A}imovi} 7, Bojani} 7, Vetmi} 7, Sekuli} 6, Grabi} 7, Juri{i} 6 (Andri} 6, Cvijeti} 6, Bojani} 6). Te{ka utakmica gde su gosti o~ekivali tri boda, ali su nai{li na tvrdog i borbenog doma}ina. V. Novakovi}

Fru{kogorac - Sremac (J) 2:0 (0:0) MAN\ELOS: Stadion Fru{kogorca, gledalaca 100, sudija Milanovi} (SM). Strelci: Ko~i} u 47. i Bogosavac u 63. @uti kartoni: Krmbaqevi} (Fru{kogorac), Mileki} (Sremac). FRU[KOGORAC: Kovanxi} 7, Grabi} 6, Mari} 6, Trni} 6,

Ko~i} 8, Savanovi} 6, Maslari} 6, \ori} 6, Milan Maslari} 7, Todi} 6, Krmbaqevi} 6 (Leki} 6, Bogosavac 7, M. Grabi} 6). SREMAC: Miqevi} 6, Mileki} 6, @ivanovi} 6, Gruji} 6, Gvoka 6, \ukni} 6, Boro|i 6, Milenko Gvoka 6, Mocowa 6, Klincov 6. Sve po~asti gostima za borbenu i fer igru sa deset igra~a, ali je ipak bila zaslu`ena pobeda doma}ina. S. Roli}

Mitros - Budu}nost 4:1 (2:0) SREMSKA MITROVICA: Stadion Mitrosa, gledalaca 50, sudija Duji} (SM). Strelci: Lazi}, Bene`an, Kowevi}, Luki} (Mitros), Tufegxi} za Budu}nost. @uti kartoni: Bene`an, [imi} (Mitros), \uki} (Budu}nost). Crveni karton: [imi} (Mitros). MITROS: Vukovi} 7, Perkovi} 7, [imi} 8, Babi} 8, luki} 8, Pani} 7,Lazi} 9, Bene`an 8,Kowevi} 9, Tubi} 9, Ivkovi} 8 (T. Babi} 7, Simi} 7, N. Tomi} 7).

SREMSKA MITROVICA: Mitros - Budu}nost 4:1, [UQAM: BSK - Sloga (^) 1:1, MAN\ELOS: Fru{kogorac Sremac (J) 2:0, SREMSKA RA^A: Srem - Zmaj 3:4, [A[INCI: Sloboda - Hajduk 6:0. Zeka iz Ravwa je bio slobodan. 1. Z. Buquba{a 10 2. Sloga (^) 10 3. Mitros 10 4. Budu}nost 10 5. Zmaj 10 6. Fru{kogor. 10 7. Sloboda 10 8. Sremac (J) 10 9. BSK 10 10. Srem 10 11. Hajduk 10

8 6 5 5 5 4 2 3 2 1 1

2 3 4 4 3 2 4 0 2 2 0

0 1 1 1 2 4 4 7 6 7 9

37:13 22:5 32:12 25:7 17:11 26:24 15:20 19:27 17:29 12:30 10:54

26 21 19 19 18 14 10 9 8 5 3

BUDU]NOST: Jefti} 7, ^upi} 7, Dobo 6, Radosavqevi} 7, petrovi} 6, Stanisavqevi} 7, Milovanovi} 7, Simeunovi} 7, Karakli} 6, D. \uki} 7, M. \uki} 7 (Tufegxi} 8, Kulpinac 7, D. Milovanovi} 7). U lepoj utakmici doma}in je zaslu`eno slavio, mada je u fini{u proma{io jo{ nekoliko prilika. S. Tomi}

^SK – Borac (J) 1:5 (0:3) ^ORTANOVCI: Stadion ^SK-a, gledalaca 50, sudija Zorica Beogradac (Novi Slankamen). Strelci: Stjepanovi} u 86. minutu za ^SK, Savi} u 27, Radulovi} u 30, D. Novakovi} u 40, Mandi} u 76. i Slep~evi} u 80. za Borac. @uti kartoni: Stjepanovi}, P. Subotin (^SK), Vrawe{ (Borac). Crveni karton: Joki} (^SK). ^SK: I. Jawin, Bonxi}, Stepanovi}, Z. Dimi}, J. Subotin, Mitrovi}, D. Dimi}, Jakovqevi} (A. Jawin), Joki}, P. Subotin, \oki}. BORAC (J): Mraovi}, Vrawe{, Savi}, Bosi} (\ermanovi}), Do{en, Radulovi} (Sto{i}), D. Novkovi}, Slep~evi}, Milo{evi}, Mandi}, Naranxi} (Joka Quban). Gosti su priredili iznena|ewe. Doma}in nema golmana i zato je pretrpeo visok poraz. @. Jawin

Polet – @elezni~ar 0:1 (0:0) NOVI KARLOVCI: Stadion Poleta, gledalaca 50, sudija Bogovac (In|ija). Strelac: Hristov u 60. @uti kartoni: Jovi}, Mari} (Polet), Qubovi} (@elezni~ar).

NOVI KARLOVCI: Polet – @elezni~ar 0:1, VOJKA: Sremac – Dunav 1:1, ^ORTANOVCI: ^SK – Borac (J) 1:5, BELEGI[: Podunavac – Fru{kogorac 3:0. Sloga iz Maradika je bila slobodna. 1. @elezni~ar 12 2. Dunav 12 3. Sremac (V) 12 4. Podunavac 12 5. Fru{kogorac11 6. Sloga (M) 11 7. Borac (J) 11 8. ^SK 12 9. Polet 11

9 7 6 6 5 3 3 3 2

2 2 4 3 0 3 1 0 1

1 3 2 3 6 5 7 9 8

40:18 30:15 18:12 25:15 21:19 12:12 23:30 12:45 9:23

29 23 22 21 15 12 10 9 7

POLET: Pa{i} 8, Popovi} 7, Kalezi} 7, Kalovqevi} 7, Kukoq 7, Mili} 7 (Starac), Pej~i} 7, Mari} 7 (^avi}), Bozoqac 7, Baji} 7, \. Jovi} 7. @ELEZNI^AR: Strajni} 7, Luka~ 7, Kozina 7, Pa{i} 7 (Mitrovi}), Mihajlovi} 7, Qubovi} 7, Magdi} 8 (Bjeqac), Cvjetinovi} 7, Ivkovi} 7, Hristov 7, Golubovi} 7. Dinami~na utakmica, u kojoj su doma}ini bili ravnopravan rival, propustili nekoliko prilika, a onda gosti u 60. minutu iz sumwive pozicije dolaze u vo|stvo i ~uvaju ga do kraja susreta. Pa{i} je branio odli~no i spasao je doma}e ve}eg poraza. B. Siryanski

OP[TINSKA LIGA [ID

Mom~ilovi} sa 20 metara Jednota – Omladinac 1:0 (0:0) [ID: Stadion 12. april, gledalaca 200, sudija Mirjana Ugqe{i} (Berkasovo). Strelci: Mom~ilovi} u 70. @uti kartoni: Maro{i~evi} (Jednota), Ga~i}, Slavujevi}, (Omladinac). Crveni kartoni: Lemaji} (Jednota), Pani} (Omladinac). JEDNOTA: Mrkowi}, Dujakovi} 8, Maro{i~evi} 7 (Kusalo), Mrvaqevi} 8, Kotarli} 8, ^alina 8, Ruman 8, Mom~ilovi} 8 (Mira`i}), Dobri} 7, Boda 8 (^aji}), Lemaji} 6. OMLADINAC: Pavlovi} 9, [ari} 7, Dejan Pani} 6, \urki} 7 (Darko Pani}), Slavujevi} 7, Trifkovi} 6, Krmar 6, N. Bo`i} 7, A. Manojlovi} 8 (P. Male{evi}), @. Male{evi} 8, Ga~i} 7. Fer utakmicu odlu~io je lep gol Mom~ilovi}a sa 20 metara. D. Manojlovi}

Grani~ar (J) – Jedinstvo (Q) 1:2 (0:1) JAMENA: Stadion Grani~ara, gledalaca 70, sudija \urki} ([id). Strelci: Cvijanovi} u 72. za Grani~ar, Gre~ u 12. i Rali} u 89. za Jedinstvo. @uti kartoni: Vukovi}, Star~evi} (Grani~ar), N. Bajlov, ]ali}, Katani}, Gali} (Jedinstvo). GRANI^AR (J): Krsmanovi}, Stanivukovi}, D. Jovi}, Z. Jovi}, Vukovi}, Boban Cvijanovi}, Kova~evi}, Star~evi}, Juro{evi}, Timarac, Arapovi}. JEDINSTVO (Q): Suhawi, Toman, [afarik, Gali}, Cerovski, ]ali}, N. Bajlov, Rami}, Kaatani}, Gre~, Mr|anovi}.

BINGULA: Bingula – Napredak 0:3, [ID: Jednota – Omladinac 1:0, ILINCI: Borac – Sin|eli} 1:1, JAMENA: Grani~ar – Jedinstvo (Q) 1:2, SOT: Bratstvo – Jedinstvo (M) 3:1. OFK Biki} je bio slobodan. 1. Jednota 9 2. Jedinst. (M)10 3. Jedins. (Q) 9 4. Napredak 8 5. Sin|eli} 8 6. OFK Biki} 9 7. Bratstvo 8 8. Omladinac 9 9. Borac (I) 8 10. OFK Bingula 9 11. Grani~ar (J) 9

6 5 5 5 4 4 3 3 2 1 1

3 3 2 0 2 1 1 0 2 2 1

0 2 2 3 2 4 4 6 4 6 7

19:4 18:10 18:15 21:14 12:11 17:15 17:16 17:19 6:20 10:21 9:22

21 18 17 15 14 13 10 9 8 5 4

Zaslu`ena pobeda gostiju koji su trenutno boqi tim. D. Polimac

OFK Bingula – Napredak 0:3 (0:1) BINGULA: Stadion OFK Bingula, gledalaca 50, sudija Radivojevi} (Ba~inci). Strelci: Stanoj~i}, D. Dobrojevi} i Gali}. @uti karton: Milovanovi} (OFK Bingula). OFK BINGULA: Te{i}, Vrsajkovi}, Pali}, Samarxi}, B. Kramar, Kne}ko, Pavkovi}, Tur~an. NAPREDAK: M. Dobrojevi}, D. Dobrojevi}, Stanoj~i}, Maleti} (Radosavqevi}), Novakovi} (Ivkovi}, V. Petrovi}), Petrovi}, \uri}, Gali}, Sremac, Krtini}, Z. \a~anin. Daleko boqa ekipa gostiju lako je do{la do rezultata 3:0. D. Svira~evi}

OP[TINSKA LIGA RUMA–IRIG (II RAZRED)

Caru sedmica Car Uro{ - Sloga (V) 2:7 (1:3) JAZAK: Stadion Car Uro{a, gledalaca 50, sudija [akoti} (Ruma). Strelci: Juri{i} dva za Car Uro{, Skakavac, Ili}, Maleti} dva, Krsti} dva i ^anaxija za Slogu. @uti kartoni: Jerki} (Car Uro{), S. Maleti}, M. Maleti} (Sloga). CAR URO[: Jerki} 6, Ivanovi} 5, Torbica, Jovanovi} 6, Stojanovi} 6, Popovi} 6, K. Jerki} 6, Utvi} 5, Majstorovi} 5, Juri{i} 7, Jovanovi} 5 (Le`akov 6, Nedi} 6, Vrawe{evi} 6). SLOGA: Deli} 7, Napijalo 7, Jawi} 7, Tep{iu} 7, ^anaxija 8, Dragi~evi} 7, Maleti} 8, Spaso-

KLENAK: Borac - 27. Oktobar 5:1, PAVLOVCI: Mladost - Planinac 3:2, JAZAK: Car Uro{ - Sloga (V) 2:7. OFK Kraqevci slobodni. 1. OFK Kraqevci8 2. Sloga (V) 8 3. Borac (K) 8 4. Mladost (P) 9 5. Car Uro{ 8 6. Planinac 8 7. 27. Oktobar 9

7 6 4 4 3 1 1

1 1 3 0 0 1 0

0 1 1 5 5 6 8

29:5 29:8 25:12 25:27 16:29 12:21 11:45

22 19 15 12 9 4 3

jevi} 7, Ili} 7, Z. ^anaxija 7, Skakavac 8 (Bi}ani} 7, Krsti} 8, M. Maleti} 7). Gosti su boqi i spremniji tim, {to su potvrdili u me~u. B. G.


SPORT

DNEVNIK Druga ju`nobanatska liga – zapad KA^AREVO: Jedinstvo Stevi} Pobeda (Samo{) 3:0, OPOVO: Omladinac - Borac (Sakule) 1:0, KOVIN: Kolonija - Vojvodina (Crepaja) 9:0, DUBOVAC: Jedinstvo @elezni~ar (Pan~evo) 1:5, DELIBLATO: Omladinac - Plavi Dunav (Skorenovac) 2:4, BAVANI[TE: BSK - Unirea (Uzdin) 5:2, MRAMORAK: Proleter - Glogow 2:0, VOJLOVICA: Mladost - Borac (Plo~ica) 2:0. 1. Kolonija 12 2. BSK 12 3. Proleter 12 4. Borac (S) 12 5. @elezni~ar 12 6. Pl. Dunav 12 7. Glogow 12 8. Omlad. (O) 12 9. Omlad. (D) 12 10. Mladost 12 11. Unirea (-1) 12 12. Jed. St. 12 13. Borac (P) 12 14. Jedinstvo 12 15. Vojv. (-2) 12 16. Pobeda 12

8 7 7 7 6 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 1

3 4 2 1 3 5 4 4 3 3 2 2 1 2 3 1

1 1 3 4 3 2 3 3 4 4 6 7 8 8 7 10

52:13 27 28:15 25 27:17 23 23:11 22 25:13 21 22:17 20 24:13 19 16:11 9 26:20 18 17:17 18 20:25 13 21:31 11 17:26 10 12:47 8 15:31 7 11:40 4

Druga ju`nobanatska liga – istok JASENOVO: Kara{ - Vr{ac United (Vr{ac) 0:3, DOBRICA: Dobrica - Potporaw 6:0, KRU[^ICA: Ratar - Borac (Vra~ev Gaj) 3:0, KU[TIQ: Kara{ - Hajduk ([u{ara) 2:1, VELIKA GREDA: Mladost - Banat (Dupqaja) 5:0, GUDURICA: Vinogradar - Hajdu~ica 2:0, VLAJKOVAC: Jedinstvo - Dunav (Banatska Palanka) 7:4, PLANDI[TE: Sloga Bratstvo Unirea (Vladimirovac) 3:0. 1. Vr{ac U. 2. Jedinstvo 3. Hajdu~ica 4. Dunav 5. Ratar 6. Sloga 7. Kara{ (J) 8. Dobrica 9. Hajduk 10. Mladost 11. Kara{ (K) 12. Borac 13. Vinogradar 14. Bratstvo U. 15. Banat 16. Potporaw

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 7 8 7 6 5 6 5 4 4 4 4 4 3 2 1

3 5 1 2 4 4 0 2 2 2 1 1 1 1 2 3

0 0 3 3 2 3 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8

49:5 30 33:12 26 30:6 25 24:26 23 22:15 22 22:13 19 19:25 18 23:19 17 18:18 14 27:29 14 17:25 13 15:29 13 17:36 13 21:29 10 10:40 8 7:29 6

PODRU^NA LIGA SOMBOR

PRVA JU@NOBANATSKA LIGA

Ki{a golova i kartona

Gol Gurana za pri~u

Omladinac - Kordun 4:3 (2:1)

BUKOVAC: Igrali{te Omladinca, gledalaca 50, sudija ^akaw (Kula), strelci: Jovanovi} u 8. i 52. \ur|ev u 37. i Miji} u 79. za Omladinac, a Stanojevi} u 15. i 81. Dragojevi} u 78. minutu za Kordun. @uti kartoni: @ivkovi}, Miji}, Dubravac (Omladinac), Pavlovi}, Dragojevi}, Rajkovi}, Kova~i}, Rosi} (Kordun). Crveni karton: Muti} (Kordun), OMLADINAC: Dubravac, Kova~i}, Trnini}, Karaji}, @ivkovi}, Draga{, Miji}, Drezgi}, \ur|ev, Vlaisavqevi}, Jovanovi} (Bewak). KORDUN: Rosi}, Popadi}, Pavlovi}, Jovi{i} (Kova~i}), Muti}, Stanojevi}, Grujin, Zori}, Rajkovi}, Dragojevi}, Grnovi}. Ki{a golova karakteri{e utakmicu, ali isto tako i neozbiqno pona{awe fudbalera obe ekipe, pa je sudija bio prinu|en da podeli ~ak devet `utih i crveni karton. Doma}i su bili za nijansu boqi i slavili zaslu`enu pobedu. J. Dukat

Grani~ar (R) - Stani{i} 0:1 (0:1) RI\ICA: Igrali{te Grani~ara, gledalaca 300, sudija Vra~ar (Sombor), strelac Peri} u 7. minutu. @uti kartoni: Marko Gwatovi}, Milo{ Gwatovi}, Bjedov (Grani~ar), Vukovi}, Bajaji, Jawi}, I. [ari}, Ig. [ari}, A Jagodi}-Kurixa (Stani{i}).

di 7, Plan~ak 7, Farka{ 8, [ajto{ 7, D. Hardi 7, Oros 8, Sajankovi} 7. U izuzetno korektnoj utakmici rivali su pobedelili bodove. Doma}in je imao vi{e povoqnih prilika, ali je gostuju}i golman Na| bio u odli~noj formi. Napada~ Rusina, brzonogi Farka{ postigao je dva gola i svom tim doneo zna~ajan bod. A. ^i~i}

Kula - PIK Prigrevica 5:1 (3:0) KULA: Stadion Kule na Gederu, gledalaca 150. Sudija: Opa~i} (Apatin). Strelci: Bukejlovi} u 10. i 65, Ma. Male{ u 13, Kuzmanovi} u 23 i Mi. Male{ u 55. za Kulu, a ]u}a u 80. za PIK Prigrevicu. @uti kartoni: Bo`ovi} i Bukejlovi} (Kula), a Griva (PIK Prigrevica). Crveni karton: Griva (PIK Prigrevica) u 26. minutu - psovawe pomo}nog sudije. KULA: Vuki}evi} 7, Vuja~i} 7, Vojnovi} 7, Bojovi} 7, Radovi} 7 ( Raki} 7), Mi. Male{ 7, Bo`ovi} 7, Kuzmanovi} 7, Bukejlovi} 8 ( Poli} 7), Ma. Male{ 7 ( Kozlik 7) i Jovanovi} 7. PIK PRIGREVICA: Vujinovi} 7, ^ovi} 6 ( Kijuk 6), Raki} 6, Grmu{a 5, Meni~anin 5, ]u}a 6, Marin 6, Vladeti} 5, Raki} 6, Ostoji} 6 ( Popovi} 6) i Griva 6. Goleadu je otvorio najboqi igra~ susreta \or|e Bukejlovi} ve} u 10. minutu kada je silovitim udarcem sa oko 17 metara

JARKOVAC: Sloga - @FK Banat (Zrewanin) 1:5, NEUZDINA: Proleter - Rusanda (Melenci) 2:3, BOTO[: Omladinac - ASK (Aradac) 1:2, JA[A TOMI]: Radni~ki - Radni~ki (Sutjeska) 5:2. Slobodan je bio Partizan iz Toma{evca. 8 9 8 8 9 8 9 9 8

8 7 6 5 4 2 2 2 1

0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 2 2 2 4 6 7 7 7

34:3 24 24:5 21 17:10 18 31:15 16 15:13 13 10:17 6 17:31 6 10:36 6 5:33 3

Prva `enska liga SMEDEREVO: Jerina - Spartak (Subotica) 2:3, KRU[EVAC: Napredak - Lemind Lavice (Leskovac) 7:0, KUR[UMLIJA: Kolibri - Su{ica (Kragujevac) 1:1, PO@AREVAC: Po`arevac - Ma{inac (PZP) 0:3, [ABAC: [abac - Uno Fortuna (Kragujevac) 1:2, LAZAREVAC: Lask - Vandini (Zemun) 2:1. 1. Napredak 2. Spratak 3. Ma{inac 4. Lask 5. Vandini 6. Uno Fortuna 7. Kolibri 8. Jerina 9. Su{ica 10. Lemind 11. [abac 12. Po`arevac

5 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6

4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 1 1

0 1 0 2 3 3 3 4 2 2 4 4

15:2 13 11:9 13 15:1 12 12:7 12 7:11 7 7:13 7 8:15 7 14:13 6 5:12 6 4:9 5 13:10 4 5:14 4

Druga `enska liga – sever ZEMUN: Sloga - Kikinda 3:0, SOMBOR: Ravangrad - Pan~evo 2:0, BEOGRAD: Kalemegdan - Radni~ki 1919 (Zrewanin) 6:0, NOVO MILO[EVO: Novi Be~ej - Fru{kogorac (Novi Sad) 3:0, slobodan je bio Rubin iz Mola. 1. Sloga 2. Fru{kog. 3. Radn. 1919 4. Novi Be~ej 5. Ravangrad 6. Pan~evo 7. Kalemegdan 8. Rubin 9. Kikinda

6 5 6 5 5 5 4 5 5

4 3 3 3 2 2 1 1 0

2 1 1 0 2 1 1 0 0

0 1 2 2 1 2 2 4 5

21:6 14 20:6 10 19:15 10 30:17 9 6:5 8 15:11 7 9:5 4 5:43 3 3:25 0

RI\ICA: Grani~ar - Stani{i} 0:1, DEROWE: Omladinac - BSK (Ba~ki Brestovac) 0:1, KULA: Kula - Prigrevica 5:1, BA^KI GRA^AC: Borac Lipar 4:1, KRU[^I]: Mladost - Radni~ki (Ratkovo) 5:0, BUKOVAC: Omladinac - Kordun (Kqaji}evo) 4:3, SIVAC: Polet - Crvenka 1:0, SRPSKI MILETI]: Zadrugar - Rusin (Ruski Krstur) 2:2 1. Mladost 12 9 2 1 30:8 29 2. Polet 12 8 2 2 19:5 26 3. Stani{i} 12 8 0 4 36:11 24 4. Kula 12 8 0 4 26:15 24 5. Crvenka 12 6 3 3 21:11 21 6. Borac 12 6 0 6 16:15 18 7. Rusin(-1) 12 6 1 5 17:20 18 8. Radni~ki 12 5 1 6 23:32 16 9. Omlad. (B) 12 5 1 6 21:36 16 10. BSK 12 5 0 7 18:21 15 11. Prigregvica 12 4 2 6 24:32 14 12. Grani~ar 12 4 1 7 15:18 13 13. Zadrugar 12 4 1 7 12:24 13 14. Omlad.(D) 12 3 3 6 13:13 12 15. Lipar 12 3 1 8 15:28 10 16. Kordun 12 3 0 9 17:34 9

{ki 7 ( Trivunovi} -), Ili} 7 i Pejanovi} 7 ( Cime{a -). CRVENKA: Na| 8, Kukoq 6, Dragovi} 6, ^iko{ 7, [u{ilovi} 6, Komazec 6 ( Radmanovi} ), Ili} 5 ( Bata 6), Kon~ar 6 (Antobi} -), Radulovi} 5, Martinovi} 6 i Jovanovi} 5. U op{tinskom derbiju u Sivcu jedan gol je odlu~io pobednika. [to je tako kriv je kapiten doma}ina Svrkota koji je imao 56 sjajnih prilika od kojih nije realizovao ni jednu, {to zbog svoje nepreciznosti, {to zbog odli~nih odbrana najboqeg igra~a susreta golmana Crvenke Na|a. Trenutak odluke zbio se u posledwem minutu prvog poluvremena, kada je nakon kornera najvi{i pred golom Crvenke bio Dobrijevi} i glavom zakucao loptu u mre`u Na|a. \. B.

Borac - Lipar 4:1 (1:0)

Gradska liga Zrewanin – istok

1. Rusanda 2. @FK Banat 3. Radni~ki (JT) 4. Radni~ki (S) 5. ASK 6. Omladinac 7. Proleter 8. Sloga 9. Partizan

utorak3.novembar2009.

Fudbaleri Stani{i}a

GRANI^AR: \ur|evi}, Marko Gwatovi}, Milo{ Gwatovi}, Baji}, Andri}, Brala (\umi}), Vidi} (Gagi}), Simi}, [veqo, Bjedov, Timar (Z. Gwatovi}) STANI[I]: I. [ari}, ^ovi}, Bajaji, Il. [ari}, Peri}, Bobanac, Jawi}, (Dra~a), A. Jagodi}-Kurixa, Vukovi} (Bulovi}), Kawo (D. Jagodi}-Kurixa), Kurixa. Kom{ijski derbi kao uvek i ovoga puta je protekao u veoma borbenoj i neizvesnoj utakmici. Gol odluke je pao ve} na po~etku dvoboja nakon prekida igre Vukovi} je idealno centrirao, a Peri} pravovremeno natr~ao na loptu i smestio iza le|a \urovi}a. Sporni momenta se dogodio nakon {uta Vukovi}a, po nekim lopta je pre{la gol liniju za pola metara, me|utim pomo}ni sudija nije reagovao. U nastavku Simi} i Timar su imali prilike da zaresu mre`u protivnika ali bez rezultata. J. Dukat

Zadrugar - Rusin 2:2 (1:1) SRPSKI MILETI]: Igrali{te Zadrugara, gledalaca 80, sudija: B. Marjanovi} (Sombor). Strelci: Brankovi} u 32. Pjevi} u 83. (iz penala) za Zadrugar, a Farka{ u 22. i 88. minutu za Rusin. @uti kartoni: Milan Stojanovi} (Zadrugar). ZADRUGAR: Ma{ulovi} 7, S. Vukovi} 7, M. Vukovi} 6 (Dondi} 6), Pjevi} 7, Miler 7, Miloradov 7 (Sabo), Krsti} 7 (Mile Stojanovi} 7), B. Stojanovi} 8, Lepojevi} 7, Milan Stojanovi} 7, Brankovi} 8. RUSIN: Na| 8, Bodnar 7, [trangar 7, Senderak 7, J. Har-

zakucao loptu pod pre~ku golmana gostiju. \. B.

Omladinac (D) - BSK 0:1 (0:0) DEROWE: Igrali{te Omladinca, gledalaca 100, sudija: Novakovi} (Kula). Strelac: Stani} u 63. minutu za BKS. @uti kartoni: \uri{i}, Segedi (Omladinac), a N. Bo`i}, Jano, Rajkovi}, Divjak (BSK). OMLADINAC: Dragojevi} 6, ]osi} 7, Segedi 6, Lu~ar 6, Stojkovi} 6, Niki} 7, Ogwenovi} 6, Savin 7, \uri{i} 7, Bojani} 6, Seqakov 7. BSK: Raja~i} 8, Bagi} 7, Divjak 8, Popovi} 8, N. Bo`i} 7, Milo{evi} 7, Jano 7 (Beqanski), Rajkovi} 7, B. Jelisavac 7 (M. Bo`i}), R. Jelisavac 7, Stani} 8 (]ui}). Op{tinski rivali prikazali su borbenu i dopadqivu igru. Doma}in je bio boqi u prvom, a gostima je pripao drugi deo igre, kada je postignut i odlu~uju}i pogodak. U pobedni~koj ekipi posebno su se istakli mladi igra~i - Raja~i}, Divjak, Popovi} i Stani}. A. ^i~i}

Polet - Crvenka 1:0 (1:0) SIVAC: Igrali{te Poleta, gledalaca 150. Sudija: Marjanovi} (Sombor). Strelac: Dobrijevi} u 45. minutu. @uti kartoni: Pejanovi} (Polet), a [u{ilovi}, Ili}, Komazec i Bata (Crvenka). POLET: @ivkovi} -, Rako~evi} 7, Tomi} 7, Kuli} 7, Dobrijevi} 8, [ip~i} 7 ( Maksimovi} -), Perovi} 7, Svrkota 7, Lan~u-

BA^KI GRA^AC: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija: Majstorovi} (Stani{i}),strelci: Pokrajac u 12. u 58. (iz penala) u 71. i ]uk u 68. za Borac, a Kova~ u 52. minutu za Lipar. @uti kartoni: Vajagi} i Gavrilovi} (Borac). BORAC: Vajagi} 7, Gute{a 6 (Prodanovi}), Vojnovi} 7, Joki} 8, Dautovi} 7, Gavrilovi} 7, \uri} 7, Pokrajac 8, ^ankovi} 6 (Karaxi} 6), Smiqani} 7, ]uk 8. LIPAR: Pena 7, To{i} 6 (Petkovi} 6), Vukovi} 7, Zubanovi} 7, Vrawe{evi} 7, @esti} 6 (Zraki} 6), Poli} 6, Pa{ajli} 6, Kova~ 7, Maqkovi} 6, [egan 7. Borac je do{ao do sigurne pobede, protiv solidnih Lipar~ana. Posebno je bio raspolo`en, trostruki strelac Pokrajac, a wemu uz rame bili su mladi ]uk i Joki}. A. ^i~i}

Mladost - Radni~ki 5:0 (3:0) KRU[^I]: Stadion Mladosti, gledalaca 100. Sudija: Mani} (Karavukovo). Strelci: Ki{juhas u 18, Stojanovi} u 25. i 40. Balevi} u 53. i Na| u 62. minutu. MLADOST: [}epanovi} -, Kokot 7 (Alargi} 7), Vlahovi} 7, Radakovi} 7, balevi} 7, Krznar 7, Holovati 7 (Na| 7), Joki} 7, Stojanovi} 8, Ki{juhas 7 (Han~ar -) i Ma|ar 7. RADNI^KI: Jovanovi} 6, B. Crwanski 6, Kardinal 6, Ninkov 6, Uhlarik 6, Ivovi} 6, D. Crwanski 6, Zec 6, Spasi} 6 i Jokanovi} 6. Iako su igrali bez svog najboqeg strelca Vasiqevi}a, fudbaleri Mladosti su bez mnogo muke ubedqivo savladali ekipu Radni~kog iz Ratkova i u~vrstili se na vode}oj poziciji na tabeli. Na ruku im je i{la ~iwenica da su gosti doputovali sa samo 10 igra~a, a kada je umesto povre|enog golmana Jovanovi}a na gol gostiju stao igra~ Zec bilo je jasno da }e samo od raspolo`ewa Kru{~i}ana zavisiti sa koliko razlike }e slaviti pobedu. \. B.

21

Mladost (O) – Partizan (U) 3:2 (0:1) OMOQICA: Igrali{te Mladosti, gedalaca:100, sudija: Milanovi} (Pan~evo). Strelci: Bo`i} u 60. Radovi} u 64., Guran u 66. za Mladost,a Banu u 33. i Hot u 90. minutu za Partizan. @uti kartoni: Milunov (Partizan). MLADOST: Potkowak 5,Petrov 7, @ivanovi} 7, Bin|a 7(Nebrigi} 7), Stojanovski 7, Kalapi{ 7, Guran 7, Bo`i} 7, \ukanovi} 7, Petrovi} 7(Radovi} 7), Tomi} 7(Kruni} 7). PARTIZAN: Joki} 6, Milunov 6, I.Popov 6, Horti 6, Poli} 7, Pobra 6, Ivanovi} 6(Hot 7), Popa 6, Domi{qan 6(Z.Popov 6), Banu 7, Ostoji} 6. Najlep{i pogodak postigao je Guran kada je sa 40 metara savladao Joki}a i svom timu doneo pobedu.

Slavija – Partizan (G) 3:1 (2:1) KOVA^ICA: Igrali{te Slavije. Gledalaca: 100. Sudija: Labovi} (Plandi{te). Strelci: Brajovi} u 26. i 60. Meme{ahovi} u 36. za Slaviju, Kana~ki u 30. minutu (penal) za Partizan. @uti kartoni: Hu|es, Ili} (Slavija), Pirkov, Uzelac (Partizan). SLAVIJA: Mitrovi} 7, Svetlik 7, Hu|es 7(Atanaskov-), Milo{evi} 7, Filipov 7, Ili} 7, Stojanovi} 7, Meme{ahovi} 7, Bosni} 7, Brajovi} 8, Nikolovski 8. PARTIZAN (G): Ardeqan 7, \ori} –( Vukadinovi} 6), Ere{ 6, Jovanovi} 7, \er| 7, Zlatkovi} 6, Pirkov 7, Uzelac 6, Stefanovi} 7, Stojkovi} 7, Kana~ki 7. Istakao se dvostruki strelac Brajovi} koji je sam re{io pobednika. B. Stojkovski

GREBENAC: Vulturul - Sloga (Banatsko Novo Selo) 1:1, VELIKO SREDI[TE: Borac - Dolovo 1:0, KOVA^ICA: Slavija - Partizan (Gaj) 3:1, PAVLI[: Crvena zvezda - Proleter (Banatski Karlovac) 0:3, BANATSKI BRESTOVAC: Budu}nost - Polet (Izbi{te) 1:0, KOVIN: Radni~ki - Tempo (Sefkerin) 3:3, BARANDA: Radni~ki Jugoslavija (Jabuka) 3:1, OMOQICA: Mladost - Partizan (Uqma) 3:2. 1. Proleter 12 11 1 0 29:5 34 2. Budu}nost 12 8 1 3 19:19 25 3. Rad.(K) 12 6 5 1 34:17 23 4. Slavija 12 6 4 2 32:20 22 5. Rad. (B) 12 6 3 3 23:9 21 6. Mladost 12 6 1 5 21:28 19 7. Part.(G) 12 4 4 4 28:18 16 8. Polet 12 3 6 3 20:13 15 9. Sloga 12 4 3 5 17:16 15 10. Part.(U) 12 3 5 4 20:18 14 11. Tempo 12 3 4 5 19:21 13 12. Jugoslavija 12 3 3 6 19:30 12 13. Borac 12 3 1 8 13:24 10 14.. Vulturul 12 2 3 7 11:23 9 15. C. zvezda 12 3 0 9 13:36 9 16. Dolovo 12 2 2 8 12:25 8

Vulturul - Sloga 1:1 (0:0) GREBENAC: Mesno igrali{te, gledalaca 100, sudija: Ili} (Bela Crkva). Strelci: Pasku u 53. za Vulturul, a Vasi} u 65. minutu za Slogu. @uti kartoni: J. Popa, Sekuli}, Bajin (Vulturul), a Mar~eti}, Obradovi} (Sloga). VULTURUL: ^u~ 7, J. Popa 7, Terzi} 7, T. Popa 7 (Ili}), Pasku 8, Mojsi} 7, Sekuli} 6, [ipo{ 7, Mazaran 6, Bajin 7, Beutara 7 (Su}). SLOGA: M. Milanovi} 7, Ili} 7, Mar~eti} 6, Bogojevi} 7, D. Milanovi} 7, Vasi} 8, Obradovi} 6 (Zec), Jovi} 7, Vu~kovi} 7, Perla{ 7, Vrani} 7. S. M. P.

MFL BA^KA PALANKA – PRVI RAZRED

Bod s desetoricom Krila Krajine - Slavija (P) 2:2 (0:0) BA^KA PALANKA: SC Tikvara, gledalaca oko 100, sudija: Kantar (Ba~ka Palanka). Strelci: Jani~i} u 54. i In|i} u 71. za Krila Krajine, a Jovi} u 57. i Glumac u 80. minutu za Slaviju. @uti kartoni: Majki} (Krila Krajine), a Glumac i Na| (Slavija). Crveni karton: Paripovi} (Krila Krajine). KRILA KRAJINE: Bo`i}, Karanovi}, Majki}, Tankosi}, Bubalo, Jani~i}, Beqanski, In|i}, Paripovi}, Bako{ (Radi}), Gruji}. SLAVIJA: Plav{i}, Pindri}, Tir (Bala`), [imon (Na|), Mi. Vukojev, Jovin, Babovi} (Jandri}), Kotiv, Fabok, Glumac, B. Vukojev. Dva ravnopravna protivnika i na kraju i realan rezultat. Iako broj~ano slabiji poveli su doma}i igra~i u 54. minutu posle kontre i velike gre{ke odbrane gostiju, Jani~i} {aqe loptu u nebrawenu mre`u. U 57. minutu Bojan Vukojev je nabacio loptu pred

MAGLI]: Magli} – Nudu}nost (Parage) 4:2, VIZI]: Borac – Soko (Nova Gajdobra) 3:2, BA^KA PALANKA: Krila Krajine – Slavija (Pivnice) 2:2, GLO@AN: Budu}nost – Borac (Obrovac) 1:3, DESPOTOVO: Ba~ka – Vojvodina (Tovari{evo) 2:0, BA^KA PALANKA: Stari grad – Slavija (Bo|ani) 3:1. 1. Stari grad 10 8 1 1 37:8 25 2. Ba~ka 10 6 2 2 15:13 20 3. Magli} 10 6 1 3 25:13 19 4. Slavija (P) 10 6 1 3 16:10 19 5. Borac (O) 10 6 0 4 20:18 18 6. Vojvodina 10 5 1 4 21:13 16 7. Budu}nost (P)10 4 1 5 19:16 13 8. K. Krajine 10 3 4 3 13:11 13 9. Slavija (B) 10 4 1 5 15:15 13 10. Budu~nost (G)10 2 2 6 16:24 8 11. Soko 10 1 1 8 12:36 4 12. Borac (V) 10 1 1 8 8:40 4

protivni~ki gol i Jovin je izjedna~io rezultat. U 71. minutu In|i} je pobegao svojim pratiocima i pogodio mre`u, ali je ubrzo zatim Glumac izjedna~io rezultat. J. [uster

SOMBORSKA ME\UOP[TINSKA LIGA

S levog krila na gol Hajduk - OFK Oyaci 0:1 (0:0) STAPAR: Igrali{te Hajduka, gledalaca 400, sudija Marijanovi} (Sombor), strelac: Mogu{ u 85. minutu. @uti kartoni: Lazendi} (Hajduk), Medi}, Jovanovi} (OFK Oxaci). Crveni karton: Stojanovi} (OFK Oxaci). HAJDUK: Curnovi} 6, Pekez 7, G. Stoj{i} 7, Lazendi} 7, Pelengi} 6, Ni{ovi} 6, Lazi} 6, Mili} 6, Jusufi - (Peki} 6), Stani} 8, Stoj{i} 8. OFK OXACI: Stojanovi} 7, Marijanovi} 8, Jovanovi} 7, Zec 8, Nikoli} 9, Vido{ 8 (Jovi} 7), Medi} 7, \or|evi} 7 (Spasi} 7), Mogu{ 9, ]iri} 7 (Milenkovi} 7), Krsti} 9. U 61. minutu neopreznim startom gostuju}i golman Stojanovi} zaradio je crveni karton. S. Jovin

RIBAREVO: Jedinstvo - Terekve{ (Svilojevo) 1:2, KULA: OFK Hajduk Sport (Bezdan) 2:0, STAPAR: Hajduk OFK Oxaci 0:1, ^ONOPQA: Sloga [ikara (Sombor) odlo`eno, KOLUT: Jedinstvo - Metalac (Sombor) 3:0, BA^KI BREG: Dinamo - Panonija (Lali}) 5:0. SONTA: Dinamo - Dunav (Ba~ki Mono{tor) 3:2, Aleksa [anti} je bio slobodan. 1. Hajduk 12 10 0 2 48:13 30 2. OFK Oxaci 12 8 3 1 34:9 27 3. Metalac 11 8 1 2 29:11 25 4. Dunav 12 6 3 3 27:25 21 5. Dinamo(BB) 11 6 1 4 23:18 19 6. Terekve{ 12 5 3 4 30:21 18 7. Sloga 10 5 2 3 21:14 17 8. Jedin.(K) 11 5 2 4 25:21 17 9. Dinamo(S) 11 4 4 3 15:17 16 10. [ikara 10 4 0 6 23:25 12 11. Sport 12 4 0 8 12:23 12 12. Hajduk(-1) 12 4 0 8 20:27 11 13. Jedin.(R) 13 3 0 10 12:39 9 14. A. [anti}(-1)11 1 3 7 13:32 5 15. Panonija(-1) 12 2 0 10 11:48 5


22

SPORT

utorak3.novembar2009.

KO[ARKA NLB liga Zadar - Partizan 77:66, Hemofarm - Cibona 94:96 (82:82), Crvena zvezda - Radni~ki 100:101, Helios - FMP 73:80, Zagreb - Olimpija 77:67, Budu}nost - Cedevita 95:65, Bosna [iroki 64:75. 1. Cibona 2. Zagreb 3. Budu}nost 4. Zadar 5. Olimpija 6. Radni~ki 7. [iroki 8. Cedevita 9. Helios 10. Hemofarm 11. C. zvezda 12. FMP 13. Partizan 14. Bosna

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5

5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1

0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 4

418:335 10 380:376 9 402:348 8 384:365 8 394:378 8 372:398 8 364:379 7 393:423 7 359:392 7 416:417 6 409:417 6 305:315 6 274:288 6 346:385 6

Prva mu{ka liga Srbije

Proleter MT - Spartak MT 89:51, Ruma 92 - Vrbas Medela 49:81, Sivac - Gimnazija 90:55, Proleter - Srbobran Reahem 93:51. Slobodni su bili Topol~anka i Banat Milenijum grup. 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 3 2 2 1 0 1 0

1 0 0 1 2 2 3 5 3 4

422:332 385:182 315:167 279:251 290:255 252:251 234:337 258:424 217:302 196:347

9 8 8 7 6 6 5 5 5 4

Druga srpska mu{ka liga – sever

Radni~ki Basket - Vojvodina Srbijagas 79:84, Ergonom - Proleter Naftagas 72:92, Napredak - Ma{inac 76:63, Novi Sad - OKK Beograd 78:84, Sloga - KG 06 87:63, Borac - Tami{ 86:77, Metalac - Mega Vizura 89:72.

Stara Pazova - Hajduk (K) 79:70, Ruma - Proleter Naftagas MT 86:85, Ba~ka Palanka - Radni~ki 83:68, Hajduk (B) Top 58:81, Akademik - Apatin 96:72, Dinamo - Krajina Grme~ 55:88. Slobodna je bila Crvenka.

1. Proleter 2. Borac 3. Beograd 4. Metalac 5. Vojvodina 6. Tami{ 7. Mega Vizura 8. Sloga 9. Novi Sad 10. Napredak 11. Ergonom 12. KG 06 13. Ma{inac 14. Radni~. B.

1. S. Pazova 2. Krajina G. 3. Ruma 4. Top 5. Akademik 6. Radni~ki 7. Proleter 8. Hajduk (K) 9. B. Palanka 10. Apatin 11. Dinamo 12. Hajduk (B) 13. Crvenka

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5

426:362 414:368 420:385 363:353 390:346 369:353 402:402 403:406 374:378 364:373 386:419 365:407 349:417 366:422

9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5

Prva `enska liga Srbije Proleter - ^elarevo 60:37, Radivoj Kora} - Spartak 75:58, Partizan - Crvena zvezda 81:73, Vojvodina NIS - Kovin 75:55, Loznica - Vo`dovac 59:77, Radni~ki - Hemofarm [tada 51:104. 1. Partizan 2. Hemofarm 3. R. Kora} 4. Vo`dovac 5. C. zvezda 6. Vojvodina 7. Proleter 8. ^elarevo 9. Kovin 10. Loznica 11. Spartak 12. Radni~ki

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4

4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0

0 1 1 0 2 2 2 3 3 3 2 4

322:253 310:250 306:256 243:184 310:287 278:260 244:272 251:276 252:300 249:322 207:217 220:315

8 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4

Prva B mu{ka liga Vojvodina - Vrbas Karneks 89:81, FMP II - @elezni~ar 82:77, Jagodina - Mladost 102:93, Vizura Smederevo - Jug 75:52, Zdravqe - Partizan II 77:59, Beovuk 72 - Radni~ki 64:68, Crnokosa - Superfund BP 96:91. 1. Mladost 2. Crnokosa 3. Vizura S. 4. Vojvodina 5. Radni~ki 6. @elezni~ar 7. Superfund 8. Jagodina 9. Vrbas 10. Zdravqe 11. FMP II 12. Partizan II 13. Jug 14. Beovuk

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

464:433 419:395 431:388 448:421 401:393 384:377 446:418 401:306 392:414 384:379 382:404 388:401 345:396 377:447

9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4

Prva B `enska liga Tami{ - Moravac 64:86, [abac - Jugobanat 71:75, Bor Trep~a 62:71, Kovin MT - Mladost Kolubara 52:64, Plej-of Pro Tent 76:75, Beo~in - Student 74:80, Kraqevo - Stara Pazova 87:67. 1. Jugobanat 2. Student 3. Kovin MT 4. Moravac 5. Mladost 6. S. Pazova 7. Trep~a 8. Plej-of 9. Pro tent 10. Kraqevo 11. [abac 12. Beo~in 13. Bor 14. Tami{

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0

0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5

419:305 10 420:281 9 368:334 9 360:329 9 331:296 8 362:355 8 363:375 8 314:368 8 357:369 7 337:361 7 336:361 7 331:361 5 260:361 5 346:448 5

Prva srpska mu{ka liga – sever Sport Ki - Sveti \or|e 98:82, Oyaci - Srem 83:78, Dunav - Spartak 79:96, Nova Pazova - Mladost Teletehnika 71:70, Jedinstvo - Duga 70:83, Veternik - Kikinda 83:65, Topola - Novi Sad MT 81:68. 1. N. Pazova 2. Spartak 3. Sport Ki 4. Topola 5. Mladost 6. Veternik 7. Dunav 8. Oyaci 9. Novi Sad 10. Sv. \or|e 11. Duga 12. Jedinstvo 13. Srem 14. Kikinda

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0

0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5

420:325 10 422:359 10 472:367 9 388:362 9 430:382 8 395:386 8 436:413 7 365:355 7 371:390 7 393:423 7 360:395 7 397:434 6 341:421 5 323:501 5

5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4

4 4 4 3 4 2 2 2 2 1 1 1 0

1 1 0 2 0 3 3 3 2 4 4 3 4

465:381 470:397 363:335 406:377 362:273 414:432 425:435 366:361 324:315 374:466 312:405 309:340 289:362

9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 4

Jedinstvena juniorska liga Srbije

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2

191:126 173:126 160:143 190:156 151:147 172:169 166:164 116:130 191:227 200:210 105:156 150:211

4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Kvalitetna juniorska liga KSV Ba~ka–srem A GRUPA: Hajduk - Vojvodina Srbijagas 79:71, Jadran - Meyik 77:50. Slobodan je bio Panon sistem. 1. Hajduk 2. Vojvodina 3. Panon S. 4. Meyik 5. Jadran

5 4 4 4 5

5 2 2 1 1

0 2 2 3 4

334:223 10 353:311 8 300:285 8 235:280 5 246:371 5

B GRUPA: Sport Ki 2 - Vrbas 65:93. Slobodni su bili Veternik i Spartak. 1. Vrbas 2. Spartak 3. Veternik 4. Sport Ki 2

4 3 3 4

3 3 1 0

1 0 2 4

335:307 315:150 201:214 226:406

7 6 4 4

C GRUPA: Apatin - Sport Vorld 99:89. 1. Sport V. 2. Apatin 3. Mladost 4. Danubius

4 4 3 3

3 2 1 1

1 2 2 2

348:315 312:309 201:214 203:226

SUPERLIGA (M) NIS Vojvodina - Cr. zvezda Partizan - Smederevo Mladi radnik - Ribnica Spartak (Q) - Radni~ki 1. Partizan 2. C. zvezda 3. Radni~ki 4. NIS Vojvodina 5. M. radnik 6. Spartak 7. Smederevo 8. Ribnica

4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 2 2 2 1 1 1

0 1 2 2 2 3 3 3

0:3 3:0 3:2 3:1

12:5 10 11:6 9 9:6 7 8:6 7 7:10 4 6:10 4 5:10 4 6:11 3

SUPERLIGA (@) Klek - Jedinstvo (U) Tent - Vizura Cr. zvezda - D. Azotara Po{tar 064 - Spartak 1. C. zvezda 2. Tent 3. Klek 4. Vizura 6. Spartak 7. Jedinstvo 5. Dinamo 8. Po{tar

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 1 1 1 0 0

1:3 3:1 3:0 1:3

0 0 1 1 1 1 2 2

6:1 6:3 4:3 4:3 4:4 3:4 2:6 1:6

6 5 3 3 3 3 1 0

PRVA LIGA (M) Putevi - NS As Borac - Jedinstvo (SP) Ni{ - Jagodina VGSK - Bavani{te GIK Banat - @elezni~ar 1. @elezni~ar 2. Borac 3. Ni{ 4. NS As 5. Jagodina 6. Bavani{te 7. Jedinstvo 8. Banat 9. Putevi 10. VGSK

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 2 3 2 2 1 0 0

0 1 1 2 1 2 2 3 4 4

0:3 3:1 2:3 1:3 2:3

12:3 11 11:4 10 11:6 9 9:6 7 9:8 7 7:8 6 7:9 5 7:10 5 3:12 0 2:12 0

PRVA LIGA (@)

Partizan - Beovuk 86:81, FMP - KG 06 108:68, Hemofarm - Novi Sad 82:78, Borac - Mladost 65:57, KG Student UK - @itko basket 75:118, Kwa`evac Zdravqe 94:79. 1. @itko B. 2. Hemofarm 3. Kwa`evac 4. FMP 5. Partizan 6. Zdravqe 7. Novi Sad 8. Borac 9. KG 06 10. Beovuk 11. Mladost 12. KG Student

MASTERS TURNIR TSV

ODBOJKA

Prva srpska `enska liga – sever

1. Sivac 2. Vrbas 3. Banat 4. Proleter MT 5. Proleter 6. Ruma 7. Topol~anka 8. Spartak MT 9. Gimnazija 10. Srbobran

DNEVNIK

7 6 4 4

Jedinstvo (SP) - [umadija Radni~ki NIS - Vizura SN Vojvodina - Lazarevac Kolubara - Putevi Radni~ki (K) - Novi Sad PP 1. Kolubara 2. Radni~. (B) 3. Jedinstvo 4. Lazarevac 5. Vojvodina 6. Radni~. (K) 7. Vizura SN 8. Putevi 9. Novi Sad 10. [umadija

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 2 2 2 1 1 0

1 1 1 1 2 2 2 3 3 4

3:0 2:3 1:3 3:0 3:1

11:4 10 11:5 10 10:3 9 10:5 9 8:9 5 7:9 5 6:8 5 5:10 4 5:10 3 2:12 0

DRUGA LIGA SEVER (M) In|ija - Petrovaradin Mladost E. - FOK NIS Vojvodina 2 - Spartak Srem 2006 - RFU Apatin - Dinamo 1. Petrovaradin 3 2. Spartak 3 3. Mladost 3 4. Apatin 3

3 3 2 2

0 0 1 1

9:0 9:2 8:3 6:4

0:3 3:0 0:3 3:1 3:0 9 8 7 6

5. Srem 6. NIS Vojvo. 7. RFU 8. In|ija 9. Dinamo 10. FOK

3 3 3 3 3 3

2 1 1 1 0 0

1 2 2 2 3 3

7:6 4:7 3:7 3:7 3:9 1:9

5 3 3 3 1 0

DRUGA LIGA SEVER (@) Kikinda - Spartak Futog - Zrewanin Ruma - Mladost Srem - Varadin BMG gradwa VST - Partizan 1. Varadin 2. Mladost 3. Kikinda 4. Srem 5. Spartak 6. Futog 7. Ruma 8. VST 9. Partizan 10. Zrewanin

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 2 2 2 3 3

9:3 9:4 8:4 7:4 7:6 5:6 5:8 4:7 4:9 2:9

3:1 3:0 2:3 1:3 3:1 8 7 7 6 5 4 3 3 1 1

5 5 4 5 5

4 3 3 2 0

1 2 1 3 5

500:310 456:385 329:187 261:322 204:546

Prva vojvo|anska liga - sever (m) - Topola - Vrbas 0:3, Partizan Megal - Magli} 3:1, Be~ej - Spartak2 3:0, Kikinda - Mladost 3:0. Tabela: Partizan 9, Be~ej 8, Kikinda 7, Magli} 6, Vrbas 3, Spartak2 3, Mladost 0, Topola 0.. Prva vojvo|anska liga - centar (m) - Stra`ilovo - Mladost 3:0, Dunav volej - Petrovaradin2 odgo|eno, Vo{a - Dubl 0:3, [id - NS As 3:0. Tabela: [id 8, Duvan volej 6, Petrovaradin2 6, Dubl 6, Stra`ilovo 3, NS As2 3, Mladost 1, Vo{a 0.. Prva vojvo|anska liga - jug (m) Borac2 - Gorwi grad 1:3, Plandi{te - Sloven 0:3, Prvi tempo Hercegovina 0:3, Banat - Radni~ki 3:1. Tabela: Sloven 9, Hercegovina 9, Banat 9, Radni~ki 6, Gorwi grad 3, Borac 0, Prvi tempo 0, Plandi{te 0.

6 6 5 3 5 5 5 3 3 2 0

1 0 2 5 1 1 1 4 3 5 20

421:275 460:248 386:316 461:477 342:221 337:238 343:254 348:358 283:276 217:535 0:400

Kvalitetna liga KSV – juniorke ^elarevo - Gimnazija 97:50, Vojvodina NIS - Hemofarm 56:63, Banat Milenijum grup Proleter NS 92:61. Sivac je bio slobodan. 1. ^elarevo 2. Vojvodina 3. Hemofarm 4. Banat MG 5. Gimnazija 6. Sivac 7. Proleter

3 4 2 3 3 1 2

3 2 2 1 0 1 0

0 2 0 2 3 0 2

269:177 286:282 155:120 227:223 182:291 102:68 104:164

6 6 4 4 3 2 2

Luka Jovanovi}

dok je Turu imao devet odigranih turnira i bio je na petom mestu. Me|utim, obojici to nije predstavqalo problem i oni su se sasvim zaslu`eno, ali i prema o~ekivawima, sreli u finalu. Rezultat je bio sli~an kao i u wihova dva predhodna me~a koja su u protekloj letwoj sezoni odigrali u finalu u Be~eju i polufinalu u Novom Sadu. Uspeh Luke Jovanovi}a je jo{ zna~ajniji ako se uzmu u obzir uslovi u kojima je godinama trenirao, po{to wegov klub nema svoj teren, nego termine za treninge tokom letwe sezone zakupquje po komercijalnim cenama od Spensa, dok zimi to ~ini u halama Novosadskog sajma. A. P.

vi}, Turudi}, Milovac, Varazli}, Milovac, Brkovi}, Kopri} (l). VARADIN BMG GRADWA: Kuli}, Raci}, Ivanovi}, Buni}, Milovanovi} (l), Peri{i}, Coli}, Mihi}, Milosavqevi}, Pu{owa. Posle vi{e od tri godine odbojka{ice Varadina BMG gradwe na{le su se na prvom mestu na tabeli, lako savladav{i neugodnu ekipu Srema. Nastupile su go{}e bez povre|enih Mal~i}, Vu~ini}

ZREWANIN 023: Babi}, Dubaji}, Mihajlovi}, Deuri}, Vukovi}, Bijeli}, Mi{kov, Ze~ar, Markov (l). U kqu~noj utakmici za nastavak prvenstvene trke, nakon dva vezana poraza, odbojka{ice Futoga su sjajnom igrom savladale go{}e iz Zrewanina sa 3:0. Ovim trijumfom ekipa trenera Velemira ostaje jedan od glavnih kandidata za najvi{i plasman u drugoliga{kom severu! Najneizvesniji je bio tre}i set, mada su i u wemu doma}e odbojka{ice konstantno vodile. Nata{a Crepuqa je odigrala jednu od najboqih partija u dresu futo{kog tima. U svakoj situaciji lopte su bile upu}ene na napada~a za koji blok Zrewanina nije imao re{ewe. Izbaciv{i iz igre Vukovi}evu, a odigrav{i efikasno u napadu preko Mr|an i ^ubrilo, odbojka{ice Futog su izvojevale pobedu vrednu tri boda i {to je jo{ bitnije vratile veru da se ambicije mogu ostvariti.

ce iskoristile opu{tawe protivnica kod 21:18 i uspele da, realno gledano najkvalitetnijoj ekipi u ligi, otkinu set.

Futog - Zrewanin 023 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) FUTOG: Hala sportova, gledalaca oko 100, sudije: Novakovi}, Spasi} (oboje Novi Sad). FUTOG: ^ubrilo, Crepuqa, Stojsavqevi}, Mr|an, Subo{i}, Draga{, Mati}, Drobac, Mihi}, Joldi} (l), Skopqak (l).

1 0 0 0 3 2 0 1 2 1 1 2 0 1 0

0 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 5 6 6

205:178 13 204:160 10 202:169 10 214:188 10 198:188 9 199:185 8 154:146 8 185:169 7 176:180 6 183:187 5 167:187 5 146:158 4 142:164 2 156:217 1 134:189 0

5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5

5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29:23 13:27 28:25 40:24 0 1 1 1 2 3 3 3 4 5 4 5

141:102 10 167:147 8 132:113 8 127:117 8 151:125 6 185:171 6 165:160 6 130:140 4 156:174 4 145:160 2 113:168 2 44:79 -1

Superliga (`) Dinamo – V. Bawa ^a~ak – Radni~ki RTB Bor – C. zvezda 1. ^a~ak 2. V. Bawa 3. Zaje~ar 4. Kikinda 5. K. Milo{ 6. Naisa 7. C. zvezda 8. Jagodina 9. Medicinar 10. Radni~ki 11. Dinamo 12. RTB Bor

6 6 4 5 5 5 6 5 5 6 6 5

5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

21:41 27:21 0:10 1 1 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5

Ruma – Gradnulica 41:35 @elezni~ar – Jedinstvo 29:22 Hajduk – Metalac 33:28 Sombor – Radni~ki (NS) 30:47 Jabuka – @SK 32:29 Milicionar – Vojput 22:26 Hercegovina – Proleter 32:28 Titel YD – Radni~ki ([) sino} Apatin slobodan 1. Vojput 8 2. Radni~ki (NS)8 3. @SK 8 4. @elezni~ar 8 5. Ruma 8 6. Jabuka 7 7. Milicionar 7 8. Gradnulica 7 9. Titel YD 6 10. Hajduk 8 11. Hercegovina 7 12. Proleter 8 13. Apatin 7 14. Jedinstvo 7 15. Sombor 8 16. Metalac 7 17. Radni~ki ([)7

7 7 6 6 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 1 0

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0

1 1 2 2 2 2 3 3 2 5 4 5 5 4 6 5 7

261:206 14 276:232 14 271:234 12 231:198 12 278:248 11 195:199 9 202:172 8 231:207 8 187:166 7 226:242 6 184:203 5 237:258 5 196:217 4 170:198 4 245:317 4 187:218 3 190:246 0

Druga liga (`) Vojvodina – Mladost 25:23 Temerin – Ravangrad 21:16 Srem – Lehel 30:28 Radni~ki – Pan~evo 23:25 Halas Jo`ef – Jabuka 37:14 Apatin – Spartak 27:24 Jedinstvo – Vrbas odlo`eno 1. H. Jo`ef 2. Vojvodina 3. Temerin 4. Apatin 5. Pan~evo 6. Lehel 7. Srem 8. Mladost 9. Spartak 10. Vrbas 11. Radni~ki 12. Jabuka 13. Ravangrad 14. Jedinstvo

7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6

7 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 1 2 3 3 3 3 4 3 5 5 6 6

208:133 14 204:161 12 178:159 11 174:183 10 176:157 8 184:179 8 197:203 8 165:165 7 189:187 6 164:166 5 191:198 4 158:201 4 127:179 1 121:156 0

Prva vojvo|anska liga (m) Slavija – Tarket 28:28 Jedins. (K) – Kqaji}evo 42:27 Sivac – Putinci 35:30 Jedins. (NB) – Grafi~ar 21:13 Mladost TSK – Dolovo 34:29 Dalmatinac – Obili} 39:23 Mladost (O) – Potisje 21:28 Kikinda – Radni~ki odlo`eno 1. Jedinstvo (K)1010 2. Potisje 10 8 3. Tarket 11 7 4. Radni~ki 10 7 5. Dalmatinac10 7 6. Grafi~ar 11 6 7. Sivac 11 6 8. Putinci 11 6 9. Jedins. (NB) 10 5 10. Obili} 11 5 11. Kqaji}evo 11 4 12. Dolovo 10 3 13. Slavija 11 2 14. Kikinda 10 3 15. Mladost TSK11 1 16. Mladost (O)10 0

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0

0 2 3 2 3 4 5 5 4 6 6 6 7 7 10 10

336:254 20 296:226 16 364:310 15 279:268 15 296:285 14 250:247 13 344:312 12 329:299 12 273:259 11 283:323 10 314:324 9 288:323 7 265:297 6 230:278 6 287:375 2 245:299 0

Prva vojvo|anska liga (`)

RUKOMET

Nata{a Drobac (Futog) u napadu

6 5 5 5 3 3 4 3 2 2 2 1 1 0 0

Druga liga (m)

Srem - Varadin BMG gradwa 1:3 (15:25, 21:25, 25:23, 25:22)

9 8 7 6 5

13 12 12 11 11 11 11 10 9 9 0

1. @elezni~ar 2. Proleter 3. Cepelin 4. M. sport 5. Nopal 6. Metalac GM 7. Radni~ki 8. Pirot 9. Ku~evo 10. Napredak 11. @upa 12. Spartak (-1)

Varadinke na vrhu i Lagunxin, ali su ipak imale snage da uberu sva tri boda i zaslu`eno zaposednu vrh drugoliga{kog severa. Pobeda Varadinki mogla je da bude maksimalna, ali su Sremi-

7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6

Prva liga (`)

DRUGA @ENSKA LIGA

SREMSKA MITROVICA: Hala sportova, gledalaca 200, sudije: Roq (In|ija), \uri} (Nova Pazova). SREM: Stan~evski, Mili}, Mihajlovi}, Adamovi}, Pavlo-

1. Vrawe 2. BASK 3. Po`arevac 4. Zaje~ar 5. Leskovac 6. C. zvezda 7. Vrbas 8. Rudar 9. Jagodina 10. Mladost 11. N. Pazar 12. Napredak 13. Zlatar 14. N, Pazova 15. BSK Heba

Maks sport – Pirot @upa – Cepelin Radni~ki – Napredak Metalac GM – Ku~evo

Prva vojvo|anska liga - jug (`) Kraji{nik - Prvi tempo 1:3, NS volej tim - Sloga 3:0, Maks - Banat Klek 0:3, @iti{te - Dinamo2 1:3, Vr{ac - NS tim 1:3. Tabela: Klek 9, Prvi tempo 7, Dinamo2 7, NS volej tim 5, Vr{ac 5, @iti{te 3, Maks 3, NS tim 3, Sloga 3, Kraji{nik 0.

GRUPA BANAT: Jedinstvo (K) - Mladost 0:20 (sr), Probasket Sveti \or|e 63:84, Vili - Kikinda 67:74, Zrewaninac - Tami{ 102:35. 1. Kris kros 7 2. Jed. (NB) 6 3. Kikinda 7 4. Probasket 8 5. Zrewaninac 6 6. Dinamo 6 7. Sv. \or|e 6 8. Vili 7 9. Mladost 6 10. Tami{ 7 11. Jed. (K) 20

^lan novosadskog kluba Relaks Luka Jovanovi}, u finalu masters turnira Teniskog saveza Vojvodine (TSV) u kategoriji de~aka do 10 godina, ubedqivo je savladao Danijela Turua iz suboti~kog Spartaka, rezultatom 4:1, 4:0. Na turniru je u~estvovalo 16 najboqeplasiranih igra~a s rang liste TSV, na kojoj se nalazi oko 200 de~aka. Interesantno je da je zbog samo pet odigranih turnira Luka turnir po~eo s 14. mesta,

Prva vojvo|anska liga - sever (`) - Ba~ki zmaj - CVS 0:3, Futog vest - Merkur 3:0, Vrbas - Volej stars 0:3, Novi Sad 2 - Blok aut 3:0, Vojvodina 2 - Ki0230 3:0. Tabela: CVS 9, Volejstars 9, Novi Sad 8, Futog vest 5, Vojvodina 4,Blok aut 4, Ki0230 3, Merkur 3, Vrbas 0, Ba~ki zmaj 0.

D GRUPA: Stara Pazova - Kadet 105:81, Pink - MM Tim 47:96. Slobodan je bio Sport Ki 1. 1. S. Pazova 2. Kadet 3. Sport Ki 1 4. MM Tim 5. Pink

Trofej Jovanovi}u

Prva liga (m) N. Pazova – Po`arevac 23:35 Napredak – Mladost 35:30 BSK Heba – Vrawe 26:35 Vrbas – Leskovac 31:27 N. Pazar – C. zvezda 27:33 Jagodina – BASK 31:30 Rudar – Zaje~ar 32:30 Zlatar slobodan

167:151 10 190:160 9 143:89 8 172:132 8 143:124 8 137:122 6 151:153 5 129:116 4 145:165 2 142:175 2 140:207 2 62:127 0

Kikinda 2 – Jedins. (M) Crvenka – Naftagas Mileti} – Rusin Radni~ki – Jadran L. Obili} – Topola Dolovo – Jedinstvo (E) 1. Kikinda 2 8 2. Jedinstvo (M)8 3. Jedinstvo (E)8 4. Crvenka 8 5. Dolovo 8 6. Jadran L. 8 7. Mileti} 8 8. Obili} 8 9. Naftagas 8 10. Rusin 8 11. Topola 8 12. Rani~ki 8

7 6 6 5 5 3 3 3 3 3 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0

1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 7

29:27 37:21 39:19 17:31 18:12 19:23

205:161 14 236:183 12 201:162 12 218:175 10 175:168 10 180:177 7 203:212 7 156:159 6 187:211 6 192:251 6 183:221 4 175:231 2


SPORT

DNEVNIK

utorak3.novembar2009.

23

VTA LISTA

Serena prva Posle VTA {ampionata u Dohi, objavqena je nova rang lista najboqih teniserki sveta, na kojoj ~elnu poziciju zauzima Serena Vilijams, a srpske teniserke su zadr`ale pro{lonedeqne pozicije. Ameri~ka teniserka je trijumfom u Dohi obezbedila prvo mesto na VTA rang listi do kraja godine. Mla|a od sestara Vilijams ima 9.075 bodova, a drugoplasirana Dinara Safina 7.800. Svetlana Kuzwecova je zadr`ala tre}e mesto sa 6.141 bodom. Jelena Jankovi} je na osmom mestu sa 3.965 bodova, a ispred we su Karolina Voznijacki, Jelena Dementijeva, Venus Vilijams i Viktorija Azarenka, dok listu prvih 10 zakqu~uju Vera Zvonarjova i Agwe{ka Radvanska. Ivanovi}eva je na 22. poziciji sa 2.067 bodova, a ispred we su

Serena Vilijams

Flavija Peneta, Marion Bartoli, Samanta Stosur, Marija [arapova, Na Li, Fran~eska Skjavone, Kim Klajsters, Janina Vikmajer, Vir`ini Razano, Na|a Petrova i Ameli Morezmo.

ATP LISTA SUTRA U NOVOM SADU MEGDAN DELE RUKOMETA[I VOJVODINE @ELEZNI^AR I JUGOVI]A UNIMET: Sutra (18 ~asova) bi u Novom Sadu trebalo da se desi rukometni praznik, megdan }e da podele kom{ije, Vojvodina @elezni~ar i Jugovi} Unimet. Prvi put posle du`eg perioda apsolutni favorit je Vojvodina, koja se posle {est odigranih kola nalazi na drugom mestu superliga{ke tabele, sa znatnim bodovnom predno{}u u odnosu na qutog rivala iz Ka}a. Uz to, rukometa{i Vo{e igraju dobro u gostima i kod ku}e, {to se ba{ ne bi moglo re}i za mladi sastav Jugovi}a. Ali, dueli izme|u Novosa|ana i Ka}ana su tradicionalno vi{e od igre, za igra~e, trenere, klupske ~elnike, navija~e... Adut Vojvodine je te{ka bekovska linija (Mandi}, Bari{i}, Jovanovi}...), oja~ana sjaj-

nom saradwom sa iskusnim pivotom Stevom Popovim i krilima Radi{i}em i Suyumom, uz virtuoza na poziciji sredweg beka, pravog rukometnog plejmejkera Nikolu Radakovi}a. Na strani Jugovi}a su mladost i brzina, {to, uz osvedo~ene vrednosti ka}ke rukometne akademije, mo`e biti zna~ajan tas na vagi, koja }e ovog puta mo`da da se meri po apotekarskim standardima. Ka}ani u ovaj me~ ulaze silno osokoqeni, jer su wihovi kadeti, u okviru lige Vojvodine, pobedili vr{wake iz Vojvodine @elezni~ar sa neverovatnih 47:16. Ne sumwamo da bi se prvotimci ka}kog superliga{a zadovoqili i sa desetorostruko mawom pobedom, jer je me~ sa Novosa|anima ipak druga~iji od svih drugih, po{to se u tim duelima igra za sebe, a mnogo vi{e za ime i ugled kluba. J. Gali}

DRUGA LIGA – SEVER

Derbi Suboti~anima Milicionar - Spartak Vojput 22:26 (14:14) NOVI SAD: SC Slana bara, gledlaca 100, sudije: Molnar i Glava{ki (Novi Be~ej). Sedmerci: Milicionar 4 (3), a Spartak 1 (0), iskqu~ewa: Milicionar 16, a Spartak 14 minuta. MILICIONAR: Milenkovi} (5 odbrana i sedmerac), Bulatovi} (10 odbrana), Brako~evi}, Miqani} 7 (3), Savi} 2, Stojanovi}, \ukanovi} 2, Po~ek, Mijovi} 3, Dr~a 2, Bjeqac, Luki} 6, Toki}. SPARTAK VOJPUT: Vukoslavovi} (16 odbrana), Ta{kovi} 3, Vru}ini}, Radowi} 3, Me{ter 4, Sqep~evi}, Rojevi} 2, ^ovi}, Mraki} 7, Ninkovi} 2, Milanovi}, Vitas (sedmerac), Ristovski 4, Abazovi} 1. Rukometa{i Milicionara u derbiju kola nisu uspeli da savladaju lidera. Igrao je doma}in veoma dobro po~etkom utakmice, u jednom periodu imao je i ~etiri gola prednosti, no kako se pribli`avao odmor Suboti~ani su igrali sve boqe i na poluvreme oti{li sa egal rezultatom.

U nastavku se razbranio golman gostiju Vukoslavovi}, pa su doma}i svoj prvi gol postigli tek u 35. minutu. Kod gostiju efikasni su bili Mraki}, Me{ter i Ristovski, do{li su do prednost od ~etiri gola i do kraja rutinski me~ priveli kraju. M. Po.

stigli do bodova i to u susretu sa solidnim sastavom iz Futoga. Od samog po~etka doma}in je poveo kontroli{u}i igru i rezultat, a najve}u razliku stekao je u 52. minutu od osam golova (30:22) i ve} tada je pala odluka o pobedniku. P. Bundalo

Hajduk - Metalac Asko Vidak 33:28 (18:15)

Sombor - Radni~ki (NS) 30:47 (15:25)

@ABAQ: Sportska hala, gledalaca 200, sudije: Pani} (@abaq), Zori} (Apatin). Sedmerci: Hajduk 5 (4), Metalac Asko Vidak 4 (3), iskqu~ewa: Hajduk 16, Metalac Asko Vidak 16 minuta. HAJDUK: Gere, P. Vujkov, Risti} 6, Vidakovi}, Kara} 2, Bundalo 8, Labus 2, Be~ejac 4, Obrenovi}, Stamenkovi} 4, Mili}ev, M. Vujkov 7, Tertei. METALAC ASKO VIDAK: @ivkovi}, Adamovi}, Ili} 6, Radi} 1, Kala 5, Jovanovi}, Tojagi} 2, Manojlovi}, Joji} 13, Urukalo 1, Zori}, Kor~ok. ^uru`ani su tek u tre}em poku{aju na svom parketu u @abqu

SOMBOR: Gradska hala Mostonga, gledalaca 100, sudije: Bakmaz i Radakovi} (Novi Sad). Sedemerci: Sombor 6 (5), Radni~ki 5 (3), iskqu~ewa Sombor 8, Radni~ki 6 minuta. SOMBOR: Bubalo, Kandi} 2, Penze{ 5 (1), M. Nikoli} 2, Miri} 2, Besla} 2, [trandari}, Urukalo 4, @ivkovi} 1 (1), M. Arbutina 6 (2), Trbojevi}, Markez 6 (1), Karavezi}. RADNI^KI: Jovanovi}, M. Ili} 5, N. Ili}, Mi~ovi} 3, Vu~i} 11, Jovi} 4, Petrovi} 1, Ranitovi} 1 (1), Be~arevi}, Ivi} 6, Bo{kovi} 1, Grahovac 7 (2), Mi{kovi} 8.

@elezni~ar – Jedinstvo (BPS) 29:22 (13:9) IN\IJA: Sportska hala, gledalaca 100, sudije: Perendija i Bura (obojica iz Nove Pazove). Sedmerci: @elezni~ar 4 (4), Jedinstvo 3 (3)iskqu~ewa: @elezni~ar 24, Jedinstvo 12 minuta. @ELEZNI^AR: Jovanov 6, Paulovi} 1, Savi} 4 (2), Tutu{ 3, Pavi} 3, Duki} 5, [jakini}, Bali} 2, Kri`anovski, Stanivuk 3 (2), Jankovi}, A}imovi} 1, Ikra{. JEDINSTVO: Vi{kovi} 3, Stanojev 1, Felde{i, @ivkov 3 (1), Nikoli}, Slavni} 7, Puha~a 3, Nenadi}, Jawi} 5 (2), Vukmirovi}, Velimirov. Doma}ini su poveli sa 6:0, a potom dozvolili gostima da smawe razliku na 16:18. Me|utim, gosti su se tada ukopali i dozvolili doma}inima da opet nani`u ~ak sedam uzastopnih golova. Da. Vi. Mladi Somborci su bili suvi{e lak zalogaj za dobru ekipu Radni~kog iz Novog Sada. M. J.

DRUGA @ENSKA LIGA – SEVER

Od gotovog veresija Lehel - Srem 28:30 (17:12) ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 200, sudije: Jovanovi} i Pewevi} (Ka~arevo). Sedmerci: Lehel 7 (7), Srem 4 (4), iskqu~ewa: Lehel 14, Srem 10 minuta. LEHEL: Vlajkov (7 odbrana), Papdi 1, Mo. I{panovi} 14 (5), Mihajlov, Po{a, Vujkov 3, Me. I{panovi} 1 (1), ^onti 1, Kne`evi} 5, Dragosavac, Pocik, Babu{kov (8 odbrana), Savkovi}, Jovica 3. SREM: Jovanovi} 11 (4), Martinovi}, Savinovi} 2, Gucowa 3, Pqavqani} 1, Bo{wak 1, \oki} 4, Savi} 2, Kuli} 6, Uskokovi}, Varga (10 odbrana), Supuli}. Doma}e rukometa{ice su propustile veliku priliku da savladaju renomirane go{}e iz Sremske Mitrovice, a prosto je neverovatno kako su uspele da prokockaju prednost od ~ak sedam golova (17:10). Doma}i tim je do 40. minuta nekako odr`avao prednost, me|utim, tada je do{lo do pada u igri i go{}e su stigle do prvog izjedna~ewa - 23:23. U posledwim minutima me~a ekipa Srema uspe-

la je preko Kuli}eve da stekne dva gola prednosti i ostvari veoma bitnu pobedu. N. Jowev

odvojio na tri razlike i naizgled neizvesnu utakmicu u wenom toku mirno priveo kraju. J. G.

Vojvodina – Mladost (SC) 25:23 (13:12)

Temerin – Ravangrad 21:16 (11:9)

FUTOG: Dom sportova, gledalaca 100, sudije: Marjanovi} i Milinovi} (Zrewanin). Sedmerci: Vojvodina 2 (2), Mladost 4(4), iskqu~ewa: Vojvodina 20, Mladost 14 minuta. VOJVODINA : Kablar (7 odbrana), Berak 1, Pudar, Markovi} 8, M. Jovanovi} 6, Panti} 3, Vukadinovi}, Crnoja~ki (8 odbrana), Bla`i} 1,Todorovi}, Blanu{a, J. Jovanovi}, Beqi} 6. MLADOST (SC): Trnini} (14 odbrana), Pepi} 1, J. Popovi},Tomi} 9, Kandi} 3, Vu~eti} (8 odbrana), Vojvodi} 4, Babi}, Mesaro{ 6, Andrijin, S. Popovi}, Lakovi}. Odigrale su rukometa{ice Vojvodine i Mladosti prili~no te{ku i neizvesnu utakmicu. Go{}e su od samog po~etka nametnule jak tempo. Igrao se gol za gol do pred sam kraj utakmice kada se doma}in

TEMERIN: Dvorana JKP Temerin, gledalaca 100, sudije: Raka{}an (Dolovo) i Mitanovski (Ka~arevo). Sedmerci: Temerin 6 (4), Ravangrad 4 (3), iskqu~ewa: Temerin 10, Ravangrad 6 minuta. TEMERIN: Ivanov (5 odbrana), B. Mari~i}, Kljaji} 4 (1), Mati}, Obradovi} 1 (1), Milakovi}, Vukovi} 4 (1), Nikoli} 3 (1), Blanu{a, Stankovi} (6 odbrana), M. Mari~i} 4, Mora~a 3, Ostoji} 2, Ze~evi}. RAVANGRAD: M. [koru}ak (15 odbrana, sedmerac), Peji} 3, Goli} 3 (1), Bandobranski 1, Tomasovi} 5 (2), Zeli} 4, A. [koru}ak. Brzo }e pasti u zaborav slaba igra Temerinki, pamti}e se samo pobeda i dobra partija Maje Vukovi}. Strelci doma}ina nisu bili raspolo`eni, ponestalo im je baruta, ~astili su Ravangrad broj-

Apatin – Spartak (D) 27:24 (17:9) APATIN: Sala O[ „@arko Zrewanin“, gledalaca 100, sudije: D. Dunkler (Sombor) i Danijela Kova~evi} (Crvenka). Sedmerci: Apatin 1 (1), Spartak 6 (5), iskqu~ewa: Apatin 4, Spartak 16 minuta. APATIN: Hajdinac, Kurixa 2 (1), Bursa}, Raj{i} 1, Dubaji} 7, Stojisavqevi}, Vejin, Vladeti}, In|i}, Dra`i} 2, Dimi} 11, Jakovqevi}, Axi} 1, Vejin 3. SPARTAK: A}imov, Radosavqev, Vida} 2, Carevi} 1, Holer, Jovanovi} 6, Holser Rajner, Mini} 3 (3), Cako} 11 (2), Pej~inovi}, Sekere{ 1. Kada su kompletne Apatinke na doma}em terenu igraju superiorno. I ovoga puta bile su veoma dobre,a ceh je platila ekipa iz Debeqa~e, koja je, kada se sve sabere i oduzme,dobro pro{la. M. J. nim proma{ajima. Prevagnula je du`a klupa, Somborke su doputovale sa sedam igra~ica i u nastavku ih je stigao umor. M. Me.

Viktor i Janko napredovali Na najnovijoj ATP listi srpski teniseri Viktor Troicki i Janko Tipsarevi} napravili su mawe skokove. Troicki se vratio me|u trideset najboqih tenisera sveta i sada zauzima 29. poziciju, {to je za dva mesta boqe u odnosu na pro{lu nedequ. Tipsarevi} je napravio ne{to ve}i skok - za sedam pozicija i sada je 39. Promena u prvih pet nije bilo, Roxer Federer je i daqe prvi ispred Rafaela Nadala, Novaka \okovi}a i Endija Marija. ATP lista:1. (1) Roxer Federer ([vajcarska) 10.055, 2. (2) Rafael Nadal ([panija) 8.845, 3. (3) Novak \okovi} (Srbija) 7.890, 4. (4) Endi Mari (Velika Britanija) 6.640, 5. (5) Huan Martin Del Potro (Argentina) 6.060, 6. (7) Endi Rodik (SAD) 4.500, 7. (6) Nikolaj Davidenko (Rusija) 4.340, 8. (9) Fernando Verdasko ([panija) 3.225, 9. (8) @o Vilfred Conga (Francuska) 2.985, 10. (10) Robin Soderling ([vedska) 2.935.., 29. (31) Viktor Troicki 1.175..., 39. (46) Janko Tipsarevi} 990..., 205. (185) Ilija Bozoqac 238..., 267. (273) Filip Krajinovi} 166 bodova.

NBA LIGA: STOJAKOVI] SJAJAN U DUELU S BOSTONOM

I Pe|inih 26 poena nedovoqno U me~evima NBA lige, odigranim u no}i izme|u nedeqe i ponedeqka, od srpskih ko{arka{a najboqi utisak ostavio je Pe|a Stojakovi} s 26 poena u porazu Wu Orelansa od Bostona. Seltiksi su slavili 97:87, a Stojakovi} je imao odli~no {utersko ve~e ubaciv{i {est trojki iz 10 poku{aja. Pe|a je na terenu proveo ne{to vi-

Oklahoma Siti je pora`ena od Portlanda 83:74, a Nenad Krsti} je me~ zavr{io bez poena. Finiks je savladao Minesotu sa 120:112, a Sa{a Pavlovi} je postigao jedan poen. Lejkersi su savladali Atlantu, Majami je bio boqi od ^ikaga, kao i Orlando od Toronta. Majami je odli~nom igrom u posledwih 12 minuta igre do{ao do pobede nad ^ikagom od 95:87. Me~ je obele`io Dvejn Vejd koji je postigao 25 poena, ~ime je postao 43. igra~ u istoriji koji je pre{ao cifru od 10.000 postignutih poena. Pored Vejda, istakli su se i Udonis Haslem sa 19 poena i 11 skokova i Majkl Bizli sa 10 poena i 11 uhva}enih lopti. U ^ikagu je najboqi bio Luol Deng sa 26 poena. Finiks je dobio Minesotu sa 120:112 i tako do{ao do tre}eg trijumfa iz tri utakmice. U pobedi Sansa istakli su se Fraj sa 25, veteran Grent Hil sa dabl-dabl u~inkom od 23 poena i 10 skokova, kao i Stiv Ne{ sa 14 poena i isto toliko asistencija. U pora`enoj ekipi najboqi je bio Rajan Gomez sa 23 poena i 15 skokova. Sa{a Pavlovi} je igrao samo pet minuta i za to vreme je ubacio jedno slobodno bacawe. Ve~e za zaborav imao je Nenad Krsti} ~ija je Oklahoma pora`ena od Predrag Stojakovi} (Wu Orleans) Portlanda sa 83:74. Krs{e od 23 minuta i pored 26 poena ti} je igrao dvadeset minuta i za (ukupan {ut iz igre 9-15) zabelto vreme je proma{io sva ~etiri e`io je i ~etiri skoka. Efikasn{uta iz igre, uhvativ{i ~etiri iji od Stojakovi}a bio je samo lopte. Rasel Vestbruk je ubacio Pol Pirs, koji je za Boston uba23 poena, a u pobedni~koj ekipi cio poen vi{e. Rej Alen je imao najefikasniji bio je Stiv Blejk 17, a Kevin Garnet 14 poena i ssa 18 poena. edam skokova. U ekipi Wu OrRezultati: Toronto – Orlando leansa dobru partiju prikazao 116:125, Majami - ^ikago 95:87, Bosje i Kris Pol sa 22 poena i osam ton - Wu Orleans 97:87, Oklahoma asistencija. Boston sada ima sve Siti – Portland 74:83, Denver ~etiri pobede, dok je Wu Orle- Memfis 133:123, Finiks - Minesoans na skoru od jedne pobede i ta 120:112, L.A. Lejkers - Atlanta dva poraza. 118:110.


24

SVET

utorak3.novembar2009.

Danas u Va{ingtonu samit EU–SAD VA[INGTON: Lideri Evropske unije i SAD razgovara}e danas na samitu u Va{ingtonu o klimatskim promenama, finansijskoj krizi i situaciji u svetu, prvenstveno u Avganistanu i Iranu. Delegaciju EU na sastanku sa predsednikom SAD Barakom Obamom predvodi {vedski premijer Frederik Rejnfelt ~ija

UKRATKO Merkelova govori u Kongresu VA[INGTON, BERLIN: Nema~ka kancelarka Angela Merkel razgovara}e danas u Va{ingtonu sa ameri~kim predsednikom Barakom Obamom i obratiti se Kongresu uo~i obele`avawa 20. godi{wice od pada Berlinskog zida. Merkelova }e, prema najavama iz Berlina, razgovarati sa Obamom o transatlantskim i bilateralnim odnosima kao i o klimatskim promenama i ekonomiji. Nema~ka kancelarka }e se tako|e obratiti ameri~kom Kongresu. Ona je drugi {ef nema~ke vlade koji }e govoriti u Kongresu, nakon Konrada Adenauera 1957. Merkelova }e, kako se o~ekuje, podsetiti u govoru na doga|aje iz 1989. koji su doveli do pada komunizma i ujediwewa Nema~ke godinu dana kasnije.

Nagrada za informacije o talibanima RAVALPINDI: U ju~era{wem bomba{kom napadu u pakistanskom gradu Ravalpindiju ubijeno je 35 qudi, saop{tili su pakistanski zvani~nici.U napadu je povre|eno vi{e od 40 qudi, preneo je Rojters. Dve osobe, za koje se sumwa da su ekstremisti, poginule su ne{to kasnije u isto~nom gradu Lahoreu od bombe koja je eksplodirala prilikom rutinskog pregleda vozila, saop{tila je polivija. U eksploziji je povre|eno 15 qudi, od kojih tri ozbiqno, ukqu~uju}i nekoliko policajaca. Veruje se da je napad u Ravalpindiju, gde je sme{ten general{tab vojske, izvr{io talibanski bomba{ samoubica. Pakistanska vlada je u me|uvremenu saop{tila da }e dati nagradu od pet miliona dolara onima ~ije informacije dovedu do hvatawa talibanskog lidera u Pakistanu Hakimulaha Mehsuda i desetine drugih talibanskih vo|a. Pakistanske snage su u posledwa 24 ~asa ofanzive ubile devetoricu i zarobile dvojicu terorista, dok su dvojica vojnika poginula u sukobima.

U Iraku poginulo 100.000 civila BAGDAD: U oktobru je u Iraku ubijeno 343 civila, gotovo polovina u dva gotovo istovremena samoubil~ka napada pre nedequ dana u centru Bagdada. Od ameri~ke invazije 2003. godine u toj zemqi je stradalo gotovo 100.000 ira~kih civila, tvrdi se u bezbednosnim izvorima. Najmawe 147 qudi je poginulo, a vi{e od 600 raweno u eksploziji dva automobila bombe 25. oktobra u centru Bagdada, najkrvavijem napadu u ira~koj prestonici u protekle dve godine. Bombe su eksplodirale sa dva minuta razmaka. Sukobi izme|u nekada vladaju}ih sunita i {iitske ve}ine su opali i napadi sunitskih ekstremista su re|i, ali `rtava me|u civilma i daqe ima {to je, prema oceni agencije Rojters, smawilo {anse premijera Nuri al Malikija da bude ponovo izabran na izborima u januaru 2010. godine. Britanska agencije navodi da je smawen broj `rtava me|u ameri~kim vojnicima - samo dvojica u oktobru, {to je odraz wihovog povla~ewa iz gradskih sredina i smawewa uloge ameri~kih vojnika u borbi protiv pobuwenika i u obezbe|ivawu sigurnosti u Iraku . SAD se pripremaju za potpuno povla~ewe iz Iraka do 2012. godine. (Tanjug)

zemqa trenutno predsedava Unijom. U razgovorima u Va{ingtonu u~estvova}e, kako je najavqeno, i {ef {vedske diplomatije Karl Bilt, predsednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo i visoki predstavnik EU Havijer Solana. Re~ je o prvom samitu EU i SAD od dolaska Baraka Obame u Belu ku}u. Taj

samit je va`an po{to se odr`ava uo~i konferencije o klimatskim promenama, zakazane za decembar u Kopenhagenu. Razgovori }e, prema ocenama, biti prilika za EU i SAD da razmotre na~ine za zajedni~ki rad na promovisawu mira u svetu, napretka i demokratije. O~ekuje se i da }e biti pokrenuta inicijativa za energetsku sa-

radwu EU i SAD. U delegaciji SAD bi}e i ameri~ki sekretar za energetiku Stiven ^u i dr`avna sekretarka Hilari Klinton. Hilari Klinton }e sa {vedskim kolegom Karlom Biltom, evropskom komesarkom za spoqne odnose Benitom Ferero-Valdner i Solanom razgovarati i o situaciji u svetu, posebno u Avganistanu i Iranu.

SUSRET [EFOVA DIPLOMATIJE RUSIJE I VELIKE BRITANIJE

Zabrana nuklearnih testova

MOSKVA: [efovi diplomatije Rusije i Velike Britanije, Sergej Lavrov i Dejvid Miliband, zalo`ili su se ju~e za zabranu testirawa nuklearnog oru`ja i proizvodwe materijala za takvu vrstu naoru`awa, javili su ruski mediji. „Smatramo da nuklearno razoru`awe i re`im ne{irewa treba

Lavrov i Miliband su u izjavi potvrdili nameru Rusije i Velike Britanije da pru`e neophodnu podr{ku dr`avama na Bliskom istoku radi ja~awa re`ima ne{irewa i stvarawa zone oslobo|ene od nuklearnog oru`ja i drugih vrsta oru`ja za masovno uni{tavawe i sredstava za wihovo dopremawe.

Kosovo nije isto {to i Osetija i Abhazija Velika Britanija ne priznaje Abhaziju i Ju`nu Osetiju, izjavio je ju~e u Moskvi britanski ministar spoqnih poslova Dejvid Miliband, naglasiv{i, istovremeno, da se zvani~ni London protivi wihovom pore|ewu s Kosovom. „Jugoslavija je prestala da postoji kao zemqa“, rekao je {ef britanske diplomatije za radio Eho Moskve, ocewuju}i da je „Kosovo proizvod raspada Jugoslavije“. „Mi ne priznajemo Abhaziju i Ju`nu Osetiju. Na{e pozicije su razli~ite ali to ne ometa na{u saradwu“, rekao je {ef britanskog Forin ofisa. da budu oja~ani zabranom testirawa nuklarnog oru`ja i proizvodwe fisionih materijala za nuklaerno oru`je i drugih nuklearnih eksplozivnih naprava“, navedeno je u zajedni~koj izjavi dvojice ministara posle sastanka u Moskvi.

Govore}i na konferenciji za novinare posle susreta, {ef ruske diplomatije je predlo`io da se sazove susret „{estorke“ me|unarodnih posrednika, koja ne bi bila samo jo{ jedno razmatrawe proceduralnih pitawa,

ve} konkretan dijalog o predlozima koje je grupa „3+3“ podnela Iranu maja 2008. godine. Miliband je rekao da London `eli da Iran brzo odgovori na inicijativu Me|uanrodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za oboga}ivawe goriva za nuklearni istra`iva~ki reaktor u Teheranu i predloge „{estorke“ iz maja pro{le godine. „Iran ima jo{ 48 sati da da odgovor na predlog za istra`iva~ki reaktor“, rekao je {ef Forin ofisa. U zajedni~koj izjavi, Lavrov i Miliband tako|e su pozvali Izrael da hitno prekine sa aktivnostima naseqavawa, izme|u ostalog i u Isto~nom Jerusalimu, i da omogu}i pristup Sektoru Gaze. Miliband je doputovao u Moskvu u nedequ uve}e i prvi je {ef britanske diplomatije koji je posetio Rusiju za posledwih pet godina. Po~ev od jeseni 2006. politi~ki odnosi izme|u dve zemqe su pogor{ani, izme|u ostalog, zbog „slu~aja Litviwenko“ i pravnih osnova za rad Britanskog saveta u Rusiji. (Tanjug)

UKRAJINI STI@E ME\UNARODNA POMO] PROTIV EPIDEMIJE

Do ju~e 60 `rtava gripa KIJEV: Broj umrlih od gripa i akutne respiratorne infekcije u Ukrajini je do ju~e dostigao 60, saop{tilo je Ministarstvo za za{titu zdravqa. U toj zemqi je, prema izve{taju ruske agencije Itar-Tas s, registrovano vi{e od 190.000 obolelih od gripa i akutne respiratorne infekcije, od kojih je skoro polovina dece. Agencija „Interfaks“ navodi da je od 60 umrlih, 55 odraslih, tri deteta i dve `ene u drugom stawu. Ministarstvo zdravqa Ukrajine je u nedequ uve}e saop{tilo da su i ~etiri lekara bili `rtve novog gripa. Prema „Interfaksu“, na bolni~kom le~ewu se nalazi vi{e od 7.000 qudi, od kojih je 123 na ntenzivnoj nezi. Pro{le sedmice na zapadu Ukrajine izbila je epidemija gripa A (H1N1) a vlada je proglasila karantin u devet oblasti. Ukrajinski {ef diplomatije Petro Poro{enko poslao je pisma ukrajinskim ambasadama sa listom uputstava za upu}ivawe zahteva vladama zemaqa doma}ina za ukazivawe pomo}i Ukrajini. Do sada odgovor je stigaio iz 12 zemaqa koje su izrazile spremnost da joj pomognu u borbi protiv epidemije novog gripa H1N1. U Ukrajinu je iz [vajcarske dopremqen antivirusni lek „tamiflu“ protiv novog gripa A (H1N1).Uvezeno je 300 hiqada do-

za a avion iz [vajcarske do~ekala je premijerka Julija Timo{enko, koja je najavila da }e preparat tokom dana biti dostavqen bolnicama radi besplatnog le~ewa obolelih od novog pandemijskog gripa. Isti~u}i da vlada namerava da ku-

Premijerka Julija Timo{enko

pi jo{ jednu turu iste koli~ine „tamiflua“ po ceni od 8,5 dolara, Timo{enko je ukazala da neke apoteke prodaju taj preparat deset puta skupqe. „Ne dajemo taj lek apotekama jer smo uvereni da }e po~eti {pekulantske radwe i drawe ko`e s le|a qudi“, rekla je Timo{enkova. Ukrajinska premijerka je naja-

vila da }e tra`iti od glavnog tu`ila{tva i Ministarstva unutra{wih poslova da podnesu krivi~ne prijave protiv tih privatnih apoteka. „Qudi treba da budu mirni i da znaju da je u svim bolnicama Ukrajine dovoqno preparata i to dva ili tri puta vi{e nego {to treba“, dodala je Timo{enkova. Vlade Slova~ke, Ma|arske, Poqske i Rumunije su ve} spremne da uka`u Ukrajini hitnu humanitarnu pomo} za otklawawe posledica epidemije gripa, saop{tila je pres slu`ba ukrajinskog ministarstva spoqnih poslova.Slova~ka }e uputiti 200.000 medicinskih maski, {to je polovina rezervi te zemqe, dok }e Ma|arska poslati 10.000 doza za vakcinaciju ukrajinskog stanovni{tva protiv virusne infekcije koja se {iri tom zemqom.Iz Poqske je u Lavov ve} upu}ena prva po{iqka humanitarne pomo}i koju sa~iwavaju respiratori, maske, prepatar „tamiflu“, kombinezoni, specijalne nao~ari. Poqska je, sem toga, spremna da obavi 50 besplatnih testova za utvr|ivawe tipa virusa koji se {iri Ukrajinom. Rusija je uspostavila celodnevne sanitarne karantinske punktove na granici s Ukrajinom, u Vorowe{koj oblasti, u kojoj je do sada otkriveno 36 slu~ajeva oboqevawa od novog gripa. (Tanjug)

Pjongjang poziva Va{ington na dijalog SEUL: Severna Koreja pozvala jeju~e SAD na direktan dijalog, {to je dosad najjasniji signal spremnosti Pjongjanga da se vrati razgovorima {est nacija o severnokorejskom nuklearnom programu koji bojkotuje ve} skoro godinu dana. Ministarstvo spoqnih poslova u Pjongjangu je, istovremeno, poru~ilo da }e, ako Va{ington ne odgovori na ovu ponudu, „nastaviti svojim putem“, prenela je ju`nokorejska agencija Jonap. Najnovija ponuda Severne Koreje dolazi posle pro{lonedeqne poseta jednog wenog zvani~nika SAD, {to je u posledwe vreme veoma redak slu~aj diplomatskog komunicirawa izme|u dve zemqe, dugogodi{wih neprijateqa.

„Zakqu~ak do kojeg smo do{li je da Severna Koreja i SAD treba da sednu i na|u racionalno re{ewe“, istakao je portparol severnokorejskog ministarstva, ~iju je izjavu prenela nacionalna agencija KCNA. „Pokazali smo voqu, a sada je na SAD da donese odluku“, dodao je on. Pro{log meseca, lider Kim Xong IL je najavio da }e razmotriti mogu}nost prikqu~ewa razgovorima sa Kinom, Japanom, Rusijom, Ju`nom Korejom i SAD, pod uslovom da, pre toga, ima dijalog sa Amerikom. Iako Pjongjang uporno isti~e da je direktan razgovor s Va{ingtonom najboqi pristup postoje}im problemima, SAD ne odustaju od ranije saop{tenog stava da nikakvog razgovora ne}e biti izvan foruma {est nacija. (Tanjug)

DNEVNIK

Karzai ponovo predsednik KABUL: Izborna komisija Avganistana (IEC) ju~e je proglasila Hamida Karzaija za pobednika predsedni~kih izbora, saop{tiv{i prethodno da ponovnog glasawa ne}e biti, jer je wegov jedini rival Abdulah Abdulah objavio da se povla~i. „Ne}e biti druge runde (glasawa)“, izjavio je {ef komisije Daud Ali Naxafi Rojtersu. Dodatno glasawe bilo je pred-

vi|eno za 7. novembar. Odluka IEC usledila je posle vesti da je u Kabul stigao generalni sekretar UN Ban Ki Mun koji je trebalo da razgovara s Karzaijem i Abdulahom o sporu oko izbora. Generalni sekretar UN Ban Ki Mun pozdravio je ju~e u Kabulu otkazivawe drugog kruga predsedni~kih izbora u Avganistanu, i ~estitao Hamidu Karzaiju na pobedi. (Beta)

BALKAN

ZASEDAWE SABORA HRVATSKE

@u~na rasprava o sporazumu sa Slovenijom ZAGREB: U `u~noj saborskoj raspravi oko usvajawa Predloga sporazuma o arbitra`i sa Slovenijom, ju~e je premijerka Hrvatske Jadranka Kosor optu`ena za „nacionalnu izdaju“, a ona je uzvratila podse}awem na ratne zlo~ina nad Srbima u Osijeku. Boro Grubi{i} iz Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Barawe (HDS SB),optu`io je Kosorovu za veleizdaju, tvrde}i da je obmanula javnost da Slovenija ne}e dobiti kontakt s otvorenim morem i isticawem da ni jedna zemqa ulazak u EU nije platila teritorijem. Grubi{i} je rekao da je neprihvatqivo da se sporazum tretira kao uslov i imperativ za ulazak Hrvatske u EU, dodav{i da ga wegova stranka ne}e podr`ati jer „poni`ava Hrvatsku“.

Kosorova je negirala da bi Hrvatska tim sporazumom na kolenima ulazila u Evropu i dodala da je apsurdno pomisliti da }e evropski suci i arbitri poznati po stru~nosti biti skloniji Sloveniji U raspravi su vladaju}a koalicija, ali i deo opozicionih stranaka, dali saglasnost vladi za potpisivawe sporazuma, dok je nekoliko poslanika iz desno orijentisanih partija, me|u ostalima i iz HDS S B protiv, a Socijaldemokratska partija, prema istupawima poslanika, lavira izme|u dva stava. Protiv usvajawa predloga krajem protekle sedmice izjasili su se Hrvatska biskupska konferencija i 26 intelektualaca, uglavnom poznatih po desni~arskim stavovima. (Tanjug)

Opozicija tra`i ostavku \ukanovi}a PODGORICA: Crnogorska opozicija pozvala je Mila \ukanovi}a da podnese ostavku i bez imuniteta se ponovo pojavi pred tu`ila{tvom u Bariju, radi svedo~ewa o wegovoj navodnoj ume{anosti u {verc cigareta. Po re~ima lidera opozicije aktuelna politi~ka situacija najvi{e {teti evroatlanskim integracijama. „Mila \ukanoiv}a {titi imunitet sve dok je na funkciji predsednika vlade i {efa dr`ave. U momentu kada vi{e ne bude imao imunitet wemu mo`e biti su|eno u posebnoj proceduri, druga~ijoj od ove koja ukqu~uje sedam dr`avqana Crne Gore i Srbije, a koja se nastavqa 11. novembra“, kazao je tu`ioc \uzepe [elzi ne `ele}i da komentari{e tu`bu koju je protiv wega najavio crnogoski premijer. I direktor Me|unarodnog instituta IFIMES u Qubqani Zijad Be}irovi} ka`e da taj institut sve vreme upozorava da \ukanovi}a jedino {titi iminutet od sudskog progona u Italiji, kao i da }e on, ~im izgubi tu za{titu, biti procesuiran, kako veruje, ne samo u Italiji ve} i u jo{ nekim dr`avama.

Ume{anost crnogorskog premijera u duvanski kartel aktuelizovana je nakon {to je wegov kum i nekada{wi predstavnik Trgovinske misije Crne Gore u Wujorku Ratko Kne`evi} obelodanio, kako tvrdi, svoja saznawa u vezi sa duvanskim kartelom i nekim ubistvima. Kne`evi} je, osim crnogorskog premijera optu`io i srpskog biznismena Stanka Suboti}a Caneta da su ume{ani u ubistvo srpskog pomo}nika ministra Radovana Stoj~i}a Ba`e, glavnog i odgovornog urednika hrvatskog nedeqnika „Naconal“ Iva Pukani}a, glavnog i odgovornog urednika podgori~kog „Dana“ Du{ka Jovanovi}a, ali i niza drugih. Kne`evi}eve izjave nikoga ne ostavqaju ravnodu{nim pa ni \ukanovi}a koji je u vi{e navrata reagovao negiraju}i ih, ali ni tu`ila{tva Srbije i Hrvatske koja su istovremeno zatra`ila Kne`evi}evo saslu{awe. Vrhovna tu`iteqka Crne Gore Ranka ^arapi} najavila je da }e i sud saslu{ti Kne`evi}a do kraja ovog meseca. ^arapi}eva je kazala da se sa Kne`evi}em stupilo u kontakt i da je on pristao da da izjavu. (Tanjug)


DNEVNIK

OGLASI

utorak3.novembar2009.

25


26

utorak3.novembar2009.

OGLASI

DNEVNIK


DNEVNIK

OGLASI z ^ITUQE

utorak3.novembar2009.

Posledwi dragom

Posledwi pozdrav dragom

IZDAJEM jednoiposoban name{ten stan kod sajma, ma{ina, 200E. Telefon: 6367-233 i 063/875-2400. 88454 IZDAJEM u Novom Sadu garsoweru sa odvojenom kuhiwom, cg, tre}i sprat, okolina Bulevara kod Futo{ke pijace. Telefon 064/493-2938. 88465

PRODAJEM ku}u 110m2 Sun~ani breg u Ka}u, ukwi`ena sve uslove za dodelu kredita, cena povoqna. Telefon: 063/543-263. 88018

pozdrav

27 na{em

Milovanu Rado{u 1944 - 2009.

Milovanu Rado{u od: strine An|e, bra}e Vojislava, Borislava, Dragana i wihovih porodica.

Preminuo je 2. 11. 2009. Ispra}aj dragog nam supruga, oca, brata, dede, tasta i svekra je u utorak, 3. 11. 2009. godine, na grobqu u Sremskoj Kamenici, u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga An|a, k}erke Tatjana i Zorica, sin Zoran sa porodicama.

88596

88598

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

Posledwi pozdrav na{em dragom ocu, tastu i dedi

IZDAJEM tri prostorije 55m2 (ordinacija, kancelarije), prizemqe, uli~no, centar. Telefon 064/38-424-88. 88392

JESEWE preventivno prskawe vo}a, vinograda, ~etinara i ukrasnog {ibqa u dvori{tima i mini vo}wacima. Telefon: 063/150-26-96. 88061 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti. Odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, radimo i na selu. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 88141 MA[INSKO odgu{ewe, snimawe IC kamerom kanalizacionih cevi i sve vodoinastalaterske usluge. Telefon 6393737, 064/160-47-25. 88358

NUDIM ogrevno drvo bukovina 3500 iscepano i izrezano, u cepanicama 3300 sa prevozom. Telefoni: 064-138-77-36, 062-8999321, 061-19-60-888. 88051 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3100, dunavac 3.900, tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 063/74-394-15, 065/44-032-73, 063/74394-10. 88330 UGAQ kostolac sa prevozom i ru~nim utovarom 3.000, dunavac 3.900, tvrdo bukovo drvo 3.100, su{eni 7.800. Telefoni: 065/4655195, 065/4655-194, 062/8110041. 88332 UGAQ kostolac i kocka. Prevoz i ru~ni utovar 3000, su{eni vreoci 6.400 tvrdo drvo rezano 3000. Telefoni: 065/4655-205, 065/4655206. 88334 NUDIM ugaq najpovoqnije cene, kostolac, komad i kocka 3.800 sa prevozom, dunavac za centralno grejawe, kalori~ne pe}i 4.500. Telefoni: 064-138-77-58, 021-6416-020. 88052 ^ISTIM podrume, tavane, odnosim {ut i kupujem staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete itd. Telefoni: 063/8485-495, 6618646, 6614-274. 87861 PRODAJEM ugaq kostolac i bukovo drvo. Ta~na mera. Mo`e rezano i cepano. Telefoni: 064/143-3409, 6419-439. 88442 NA PRODAJU drva ekstra cena, ta~na mera, bagrem, hrast cer, bukva i grab, izrezano iscepano 3000 u metrice 2700 sa prevozom. Telefon 064/144-25-33 88446

Momiru Jovani}u

Milovanu Rado{u

od porodice Pundov.

od: k}erke Zorice, zeta Sini{e i unuka Mihaila.

88605

88600

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga mama i supruga

Gordana Filipovi} posle duge i te{ke bolesti. Ispra}aj drage nam pokojnice je u sredu, 4. 11. 2009. godine, u 12 ~asova, na Novom grobqu u Novom Sadu. O`alo{}eni: sinovi Milan i Mirko i suprug Milenko. 88614

Posledwi pozdrav na{em dragom i uva`enom

Marku Ba~liji Prvom predsedniku Saveta Ma{inskog fakulteta u osnivawu 1960. god. Studenti i zaposleni Fakulteta tehni~kih nauka u Novom Sadu. 5689/P

Posledwi pozdrav voqenom i po{tovanom bratu, ujaku i dedi

Nikoli Malobabi}u

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 71. godini preminuo na{ dragi otac i deda

Momir Jovani} Mo{a Sahrana je 3. 11. 2009. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

od porodice Kartalija.

88613

O`alo{}eni: sinovi Mitar i Dragan, }erka Olgica sa porodicom. 88603


28

^ITUQE z POMENI

utorak3.novembar2009.

3

Draga na{a

Zorka Stojanov

DNEVNIK

Posledwi pozdrav dragom dedi

Tejka

ro|. Prodanovi} 2. 11. 1932 - 2. 11. 2009.

Nikoli Malobabi}u

Opra{tam se od moje drage supruge koja me je iznenada napustila. Sahrana je na ^enejskom grobqu, 3. 11. 2009. godine, u 15 sati. O`alo{}en suprug Branko. Ve~na joj slava. 88597

3

nedostaja}e nam tvoja plemenitost i dobrota. Tvoji: Vlada, Draja, Buba i Sa{a sa porodicom.

Unuk Bane sa suprugom Ma{om i sinovima Lukom i Reqom.

88591

88610

Nikoli Malobabi}u

ro|. Prodanovi}

dr Tatjani Bulatovi}

Nikoli Malobabi}u od }erke Mirjane sa porodicom.

Posledwi pozdrav ocu na{eg po{tovanog kolege i saradnika

Zorka Stojanov

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav mom ocu

Zaspala je ve~nim snom moja draga sestra Seja. Mesto ro|endanske ~estitke opra{tamo se od we zauvek. Neka joj je ve~na slava i hvala.

od wenih saradnica iz stomatolo{ke slu`be: Nade, Dude i Bo`ice.

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 13 ~asova, na grobqu u Sremskoj Kamenici.

88573

88565

Posledwi pozdrav na{oj

Tawi

Du{an Bajatovi} generalni direktor JP „Srbijagas”-a.

od Sla|e i Du{ana Peri{i}a.

5688-P

88569

Wezina sestra Mara i wen {ogi Petqa. 88599

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav ocu na{eg po{tovanog kolege

Posledwi pozdrav na{oj

Zorka Stojanov ro|. Prodanovi} Opra{tam se od moje sestre Seje. Neka du{a wena na|e smirewe u Carstvu Nebeskom.

Tawi

Nikoli Malobabi}u Mirjana Debeqa~ki ro|. Vuja{kovi}

Zaposleni JP „Srbijagas”-a.

od: Dejana, Dane, Sne`ane i Bla`a Vujovi}.

5688-P1

88567

Sestra Radoslava sa porodicom. 88601

Sa tugom u srcu i beskrajnom qubavi, ~uvamo Tvoj lik kao ve~nu uspomenu voqena sestro, velikog srca.

Umro je u 95. godini na{ dragi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 75. godini preminula na{a draga majka, baka i ta{ta

Tvoj brat Siman sa porodicom iz Kqaji}eva.

88595

Zora Stojanov

Nikola Malobabi}

SE]AWE

Sejka moja, umesto ~estitke za ro|endan mi se opra{tamo od Tebe.

3. 11. 2002 - 3. 11. 2009.

nosilac partizanske Spomenice

Slavka Stojkovi}

Ovim putem obave{tavamo rodbinu i poznanike da je sahrana 3. 11. 2009. godine, u 13 ~asova, na grobqu u Sremskoj Kamenici. O`alo{}eni: }erka Branka @agar, unuka Lara sa mu`em Milanom, unuk Milan sa suprugom Anitom i praunuci Nikola, Gavrilo i Jovan.

Tvoja sestra @ivkica sa porodicom.

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena porodica Lon~ar: }erka Jasmina, unuk Milo{ i zet Rade. 88568

88584

88602

Posledwi pozdrav dragoj

Obave{tavamo kom{ije, prijateqe i rodbinu da je

Posle kra}e bolesti preminula je u 77. godini na{a draga majka, baba i ta{ta

Sava Popov

I posle sedam godina isto nam nedostaje{.

Nikola Malobabi} Bubu{ki od: Emilije, Gage i Gavre.

88604

Vole te i sa po{tovawem ~uvaju uspomenu na tebe tvoji, Radmila, Ankica, Tijana, Milena i Branko.

88548

Nada Dokov

nosilac partizanske Spomenice ’41.

ro|. Xakula

umro u 95. godini. Sahrana je na Kameni~kom grobqu, u 13 sati, 3. 11. 2009. godine. O`alo{}eni: sin Miroslav, Dragana, Branislav i Vawa. 88585

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 14 sati, na grobqu u gorwem Koviqu. O`alo{}eni: }erke @ivka i Milka, unuci Goran i Nada i zet Radovan. 88566


^ITUQE z POMENI

DNEVNIK

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga

Julka Ristovi}

Posledwi pozdrav

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 13 sati, na Alma{kom grobqu

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav

POMEN

29

TU@NO SE]AWE

3. 11. 1994 - 3. 11. 2009.

Miroslavu Matinu

1915 - 2009.

utorak3.novembar2009.

od kolektiva Okru`nog suda u Novom Sadu.

Mileva Miji}

Milorad Maran Miroslavu Matinu

3. 11. 1991 - 3. 11. 2009.

Miroslavu Matinu Petnaest uspomena.

od: majke Katarine i supruge Dragane.

od sestre Jasne sa porodicom.

88549

88546

godina

se}awa

i Sin sa porodicom.

Supruga Anica Maran.

Weni najmiliji. 88587

Bakice na{a

3033-P

88553

SE]AWE

Preminula je na{a voqena mama, baka i ta{ta

na druga

Sne`ana Valan

Radmila @ivanovi} nikada ne}emo zaboraviti qubav koju si nam nesebi~no davala, pa`wu koju si nam poklawala, pri~e koje si nam pri~ala i doma}e zadatke koje si zajedno sa nama radila. Puno te volimo i nikada te ne}emo zaboraviti.

Radmili @ivanovi}

Radmila @ivanovi}

14. 12. 1981 - 3. 11. 2005.

veliko hvala za svu qubav, dobrotu i podr{ku koju nam je pru`ala.

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. Nedostaja}e nam wena podr{ka i velika qubav koju nam je pru`ala nesebi~no.

Pro{le su ~etiri tu`ne godine od dana kada si nas napustila An|ele plavi. Uprkos svemu `ivi{ u na{im srcima, mislima i pri~ama i tu }e{ biti zauvek. Tvoji: mama, tata, Ti}a i Teodora.

Pro{lo je trinaest godina a tvoj drug te se seti svaki dan.

88534

88537

Unuke Sa{a i Nata{a Antolovi}.

Tvoje unuke: Dina i Mia.

Predragu Drakuli}u Neci

88539

Na{oj mami, baki i ta{ti

Darka Mitrovi}a

Voja.

SE]AWE Navr{ava se pet godina od kako nije sa nama

Milica Radivojevi}

Predrag Drakuli}

ro|. 1933.

Radmili @ivanovi}

Po~ivaj u miru majko moja mila. Sin Vladan.

od: Brane, Nikole, Duwe i Mirjane.

88583

]erke Svetlana i Zorica, unuke Sa{a, Naca, Dina i Mia i zetovi Stevan, Vasa i Milo{.

88542

88544

Posledwi pozdrav na{em te~i

88559

POMEN

Na{oj baki

Hvala za neizmernu qubav koju nam je pru`ala.

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 11.15 sati, na Gradskom grobqu.

Po dobrom }emo te pamtiti, a s ponosom pomiwati. Porodica Sila|i.

88550

Marko Mati} Tuga je velika, a istina te{ka da bismo rekli koliko nam nedostaje{. Uvek }emo te voleti. Tvoja: supruga Divna, sin Slobodan i }erka Slobodanka sa porodicama.

88535

88436

Posledwi pozdrav na{em dedi ]erka Svetlana, zet Stevan i unuke Sa{a i Nata{a Antolovi}.

Obave{tavamo rodbinu u prijateqe da je 1. 11. 2009. godine, preminuo na{ plemeniti otac i suprug

88540

Draga majko

Predrag Drakuli}

Milan Starovlah

Nikoli Malobabi}u

Sahrana je danas, 3. 11. 2009. godine, u 12.45 sati, na Gradskom grobqu u Novom Sadu.

od unuka: Danila i Nemawe.

Svakom si pomogao, posavetovao i sve nas uveseqavao. S ponosom }emo o tome pri~ati... Tvoje kom{ije iz „Prqu{e�.

O`alo{}ene: }erka Sun~ica i supruga Marija. 88554

88563

88536

Posledwi pozdrav

Radmila @ivanovi}

POMEN Danas se navr{ava godinu dana od kako je prestalo da kuca srce moje plemenite majke

Te{ka srca se rastajemo od tebe. U momentu velike boli samo lepa se}awa naviru. Na{a voqena majka koja je uvek bila uz nas sa lepom i toplom re~i i jo{ ve}om mudrosti. Puno }e{ nam nedostajati.

Olge Anti}

tetka Buli

ro|. Savi} 2008 - 2009.

Nikoli Malobabi}u od porodice Lali~i}.

Tvoji: }erka Zorica, zet Vasa, unuke Dina i Mia i zet Milo{.

88562

88545

Posledwi pozdrav

Draga majko, bako i prabako, hvala ti za svaki trenutak koji si nam podarila, a to je ustvari ceo tvoj `ivot. Uvek }emo te voleti i ~uvati u na{im se}awima. Tvoja }erka Nada, unuk Bane, unuke, praunuci i praunuka. 88538

od porodica: Milinov, Tutwevi}, Metodijevi} i osobqa restorana.

88611


30

06.00 Jutarwi program 08.30 Magna Aura 09.00 Folder kultura, umet. program 09.30 Bajko kviz 10.05 Koliko se poznajemo - kviz 11.00 Centar sveta 11.30 Kuhiwica 12.00 Vesti 12.10 Bra}a Karamazovi 13.00 Vesti 13.05 No}na smena 13.35 Kult plus, zabavni program 14.00 Vesti 14.05 Plavi krug 14.35 Paidea 15.00 Vesti 15.10 Vinsent i ja, film 17.00 TV dnevnik

Signali [ta je danas autonomija: demokratsko ili me|ustrana~ko pitawe, borba za na{e novce, zamka separatizma? Gosti: Aleksandra Jerkov (LSV), Aleksandar Martinovi} (SRS), Sa{a Mileni} (Zajedno za [umadiju) i @eqko Tomi} (DSS). Autorka: Aleksandra Popovi} (RTV 1, 21.00) 17.22 17.30 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 00.00 01.40 02.00

07.00 07.25 08.10 08.30 09.00 09.30 10.30 11.45 12.00 12.30 12.40 12.45 13.05 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 16.55 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.45 23.35

TV PROGRAM

utorak3.novembar2009.

Tajna hrane: Bundeva Magna Aura Razglednice Plej gejms Hop hop - kviz TV Dnevnik Skrivena kamera Frej`er Signali Vojvo|anski dnevnik @ivopis, dok. program Plavi krug Vinsent i ja, film Frej`er Zlatno runo – putopis

Kuhiwica @ivot u divqini Crtana serija (ma|) Muzi~ki program Putevi nade Preokret Porodica Serano Crtani film Prizma (hrv) Vesti (ma|) Tajna hrane: Soja Kletve - Grom u jezik, dok. emisija Pravo na odbranu Snovi starog Slankamena, obrazovni program Pokraj grada tajna, dok. program Bajko kviz Koncert ozbiqne muzike (ma|) Verska emisija (ma|) Kultura i tradicija roma TV Dnevnik (slov) TV Dnevnik (rus) TV Dnevnik (rum) TV Dnevnik (rom) TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Pustolovine Marka i Majer Dobro ve~e Vojvodino (rom) Porodica Serano Pravo na odbranu Sentimentalno putovawe Sowe [ari}, muz. program

Sve {to mi pripada (Panonija, 20.30) 08.00 09.00 11.00 12.20 12.30 14.20 15.30 16.00 18.00 18.30 19.05 20.00 20.30 22.00 22.40

U susret suncu U ogledalu Ulovi trofej Tin in Bez cenzure Razgovori o zdravqu Vojvo|anske vesti U ogledalu Vojvo|anske vesti Ulovi trofej Vrele gume Vojvo|anske vesti Sve {to mi pripada Vojvo|anske vesti Kowi ponovo jure

06.05 08.00 08.15 09.06 09.23 09.37 10.00 10.05 10.32 11.00 11.05 12.00 12.13 12.15 12.28 12.43 13.28 15.00 15.08 15.10 16.00 16.03 17.00 17.20 17.25 17.45 18.25 19.00 19.01 19.30 19.50 20.40

22.39 22.41 22.48 00.15 00.30 01.19 01.26

Jutarwi program Jutarwi dnevnik Jutarwi program U zdravom telu Kuvati srcem: @anet Peri{i} Slagalica, kviz Vesti Kvadratura kruga Svet ribolova Vesti Izvo|a~i Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Kuvati srcem: @anet Peri{i} [ark Paklena polisa, film Vesti Na{ auto na{im gledaocima Jedna pesma, jedna `eqa Vesti Bela la|a Dnevnik RT Vojvodina Evronet [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Bela la|a Fudbal- Liga {ampiona: Milan - Real Madrid, prenos 1. poluvreme Na{ auto na{im gledaocima Fudbal: Liga {ampiona Fudbal - Liga {ampiona: Milan - Real Madrid, prenos 2 poluvreme Fudbal - Liga {ampiona Na{ auto na{im gledaocima Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik [ark Evronet Paklena polisa, film

07.00 07.55 08.50 10.10 11.00 11.30 12.00 12.30 15.15 15.30 17.00 18.00 18.35 19.05 20.00 22.00 23.00 00.00 00.05 01.00 01.01 01.30

Divqa stvorewa Ukradena sre}a Slatka tajna Va`ne stvari Foks vesti Survajver - Bez cenzure Kviz: Ludi kamen Film: Balistik Foks vesti ^ari Survajver specijal Foks vesti Kviz: Ludi kamen Na terapiji Film: Bez dokaza Survajver Na terapiji Foks vesti ^ari No}ni program-Foks non-stop Survajver - Bez cenzure Film: ^aplin

21.30 21.31 21.45

10.00 10.30 11.10 12.00 13.10 14.05 15.00 15.10 15.35 16.10 16.35 16.45 17.10 18.00 18.15 18.30 19.00 19.25 19.50 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.20 23.30

Hrana i vino Mr. Bin Luna - sirena sa Kariba Lenija Pod suncem Sen Tropea Buntovnici Objektiv NS klinci Vitra` Novosa|anka Neon siti Objektiv (slov) Luna - sirena sa Kariba Objektiv Objektiv (ma|) Hrana i vino Objektiv Mr. Bin Neon siti Radionica Istraga Buntovnici Objektiv Pod suncem Sen Tropea Neon siti Luna-sirena sa Kariba

08.30 [ampionat 09.00 MU TV: Man~ester UTD – Blekburn 10.30 ATP Masters Bazel 12.15 ] TV: Bolton – ^elsi 14.00 Serija A 15.00 Argentinsk liga 16.00 ATP Masters Bazel 21.00 NHL: Filadelfija – Tampa Bej 23.00 NBA: Toronto – Orlando 01.00 Fudbal mondijal magazin

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

An|elina Yoli

Bez dokaza Majkl Frenki je kandidat za guvernera dr`ave Oregon. Nakon wegovog stravi~nog ubistva zapo~iwe odiseja kojoj je za ciq razotkrivawe gotovo nadrealnog ubistva... Uloge: An|elina Yoli, Skot Plank, Ana Gan Re`ija: Yil Denis (Foks, 20.00)

DNEVNIK

Irene Feri

SERIJA

Izvo|a~i Sme{tena u {kolu za izvo|a~ke umetnosti, serija prati pri~e o `ivotu mladih peva~a, igra~a, glumaca, koji poti~u iz razli~itih stale`a, i wihove odnose sa profesorima. Uloge: Irene Feri, Marko \aliani, Hoara Borseli, Fran~esko Paolantoni (RTS 2, 21.06) 06.16 06.59 07.31 07.54 08.18 08.23 08.27 08.41 09.10 09.39 09.48 09.52 09.58 10.00

16.00 16.35 16.55 17.26 17.56 18.05 18.37 19.03 19.26 19.49 19.55 20.25 20.40 21.06 22.01 22.33 23.02 23.28 23.59 00.36 01.47

Koncert za dobro jutro Kuvati srcem: @anet Peri{i} Garfild i prijateqi Tri medveda [umska {kola Adi pod vodom Recept za igru Enciklopedija Neverovatne `ivotiwe Ku}a matematike Adi pod morem 50. oktobarski salon Enciklopedija Sednica Narodne Skup{tine Republike Srbije, prenos Pregled Premijer lige Trag Gra|anin Filip glas Trezor danas ^arli ^en u Parizu, film Dolinom Ibra kroz vekove, dok. program Ovo je Srbija Svetska politika Porodica ~oveka Doba zrelosti Enciklopedija EKV Tri medveda Garfild i prijateqi [umska {kola 50. oktobarski salon TV mre`a Fudbal - Liga {ampiona Bunt: Kultna ponuda u Srbiji Izvo|a~i Zdravstveni vodi~ Laboratorija slavnih: Nasle|e Integracija ^itawe pozori{ta Gu~a 2009, muzi~ki program ^arli ^en u Parizu, film Trezor danas

07.00 07.40 08.30 08.45 09.00 09.35 10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.55 16.40 16.55 17.55 18.30 19.15 19.45 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00

Slatka moja Na tragu prirode Slike `ivota Top {op Slavni Na tragu prirode Za dobar dan Vesti Slatka moja Vesti Na tragu prirode Zlo~in iz pro{losti Poslovni dan Milica na kvadrat Na tragu prirode Vesti Slatka moja Svi vole Rejmonda Milica na kvadrat Zlo~ini iz pro{losti Film: Ju`ni Kensington Slavni Svi vole Rejmonda SMS Glas Amerike

10.05 11.00 11.30 12.00 13.00 14.01 15.17

08.00 Zemqa nade, 09.00 Kuhiwica, 10.00 Tajne avanture @ila Verna, 10.30 Fajn storis, 11.00 Reprize ve~erwih emisija, 13.00 Tuti Fruti kviz, 15.00 Info K9, 16.00 Zemqa nade, 17.00 Info K9, 18.00 Kultura tela, 18.30 Kuhiwica, 19.00 Info K9, 20.10 Argumenti, 21.15 Nikad se ne zna..., 22.45 Vodi~ kroz umetnost i nauku, 23.15 Tuti Fruti kviz, 00.30 Film, 02.00 No}ni program.

08.15 [kola du`a, 08.45 Top {op, 09.00 Auto {op, 09.10 Turisti~ke, 09.25 Tandem, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 Info klub, 13.00 Fokus, 13.45 Top {op, 14.00 Mozaik, 16.00 Kuhiwica, 16.30 Fokus, 16.55 Tandem, 17.00 Modni impuls, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 21.00 [irom otvorenih o~iju, 21.20 Film, 23.15 Fokus, 23.40 Turisti~ke, 00.25 Auto {op, 00.30 Haj-faj Madona.

09.00 Pregled {tampe, 09.30 Aktuelno, 10.00 Pregled {tampe, 10.15 Film info, 11.00 Svitac, 12.10 Zdravqe , 14.15 Tokovi mo}i, 15.00 Veze, 16.00 Akcenti, 16.30 Ko pre wemu dve, 18.00 Akcenti, 18.15 Na{ grad, 19.00 Aktuelno, 20.10 Pun gas, 21.00 Utorkom u 21.00, 22.15 Petsto pedeset li~nosti, 23.00 Ko pre wemu dve, 00.10 Komercijalni program.

07.00 Uz kafu, 07.30 Beli luk i papri~ica, 08.00 Zdrav `ivot, 08.30 Crtani film, 09.00 Beni Hil, 09.35 Leksikon zdravqa, 10.00 Bez cenzure, 11.30 [mizla sa stilom, 12.00 Subota popodne, 15.00 Sportska galaksija, 16.00 Vip, 17.00 Beni Hil, 18.00 Estrada, 19.00 Objektiv, 20.00 Tok {ou, 22.00 Objektiv, 22.30 CI 5, 00.00 Objektiv, 01.00 Tok {ou.

07.00 Dizawe, jutarwi program 10.00 Vesti B92 10.35 Veliki brat, u`ivo 11.00 Dolina sunca 12.00 Vesti za osobe o{te}enog sluha 12.05 Veliki brat - Izbacivawe 13.50 Top {op 14.15 [qaka 14.30 Vodi~ za roditeqe 15.00 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: Hronike o divqini 15.30 Veliki brat, u`ivo 16.00 Vesti B92 16.35 Stawe nacije 17.05 Moje drage kom{ije 18.15 Veliki brat, u`ivo 18.30 Vesti B92 19.15 Sun|er Bob Kockalone 20.00 Dolina sunca 21.00 Veliki brat 22.00 Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 23.00 Vesti B92 23.35 Veliki brat, u`ivo 00.15 Moje drage kom{ije

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.45 13.00 14.00 15.50 16.00 16.45 17.00 17.45 18.20 18.30 18.45 19.30 20.00 21.00 21.15 22.30 23.00 00.30 01.00 01.30 03.30

Dobar kom{ija Nacionalni dnevnik Daniela Yoan od Arkadije Farma (u`ivo) Nevina Farma Grand {ou ^arolija Farma (u`ivo) Nacionalni dnevnik Qubav je ve~na Napu{teni an|eo U sosu Yak pun para Daniela Nacionalni dnevnik Farma Loto Grand parada Javna tajna Farma (u`ivo) Hronika Fej{n vika Mu}ke Film: Fle{bek Film: Ludi za oru`jem

Kifer Saterlend

Fle{bek

[aman king (Hepi, 11.40 i 16.00) 08.25 08.45 09.15 09.45 10.00 10.50 11.40 12.00 12.30 12.50 13.00 13.15 13.35 13.55 14.35 15.00 15.30 16.00 16.20 17.00 17.45 18.00

Kenguri ko{arka{i Fantomacan Dinosaur king Presovawe Lude godine Skloni{te [aman king Denis napast Yem Nodi Presovawe Meda Rupert Mala princeza Henrijeve zanimqive `ivotiwe Kenguri ko{arka{i Dinosaur king Fantomacan [aman king Skloni{te Lude godine Presovawe Yem

18.35 18.55 19.20 19.30 19.55 20.55 21.05 23.00 23.55 00.05 00.20 01.00 02.00 03.20 04.00 04.25 05.10 05.25

Kineski dok. program Telemaster Rekord Brzotrz, kviz Zabrawena qubav (Klon) Telemaster Film Smicalice Telemaster Vremenska prognoza Sponzoru{e Mija Kuli} {ou Strava emisija Film Kineski dok. program Sponzoru{e Brzotrz, kviz Kartel

Godina je 1989. Mladi FBI agent dobio je u zadatak da prebaci ostarelog hipija u zatvor gde }e do~ekati su|ewe. Re~ je o Hjuiju Vokeru koji jo{ `ivi u {ezdesetim... Uloge: Kifer Saterlend, Denis Hoper, Kerol Kejn, Klif de Jang, Ketlin Jork Re`ija: Franko Amuri (Pink, 01.30)

12.00 Hronika op{tine [id, 13.00 Kviz: Zlatna planeta, 14.30 Denis napast, 15.00 Luna, 15.45 Kuhiwica, 16.15 Sport STV-a, 17.00 Info 1, 17.15 Hronika op{tine Ruma, 18.10 Buntovnici, 19.00 Info 2, 19.30 Denis napast, 20.00 Luna, 20.45 E TV, 21.15 Politi~ki tok {ou: O~i u o~i, 22.00 Info 3, 22.30 Buntovnici, 23.15 Kviz: Tuti-fruti. 08.00 Banat danas, 09.00 Gospodin mufquz, 09.30 Opstanak, 10.00 Film, 11.30 Hrana i vino, 12.00 Iza scene, 13.00 Kviz, 14.30 Zemqa nade, 15.30 Dok. program, 16.00 Prijateqi i suparnici, 17.00 Pod suncem, 17.50 Vesti za gluvoneme, 18.00 Banat danas, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Prijateqi i suparnici, 21.00 Signali op{tine Se~aw, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Maks Kju, 23.15 Kviz, 00.15 Pod suncem.


DNEVNIK

utorak3.novembar2009.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

4

31

TAMBURA[KA LEGENDA MARKO NE[I]

Priredili: Dejan Tomi} i mr Slavko Mati}

Kirsten Dunst

@ivotne neda}e Tina Spangler je 15-ogodi{wakinja koja otkrije da je trudna. Tada u wenom `ivotu postoji nekoliko mogu}nosti, mo`e pobaciti dete, dati ga na usvajawe ili `iveti iscrpquju}im `ivotom samohrane majke. De~ko je ostavqa, a Tina shvata da trudno}a mo`e da pomogne da ponovno ujedini svoju uni{tenu porodicu... Uloge: Park Overal, Kirsten Dunst, Dejvid Endrjus, Margot Demeter, Karen Trumbo Re`ija: Sem Pilsburi (Nova TV, 15.05) 07.55 08.15 08.45 10.25 11.25 12.20 13.05 14.05 15.05 17.00 17.25 18.25 19.15 20.00 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 01.00 01.30 02.25

Bumba, crtani Ezo TV Nova lova Lude 70-e Otvori svoje srce IN Na{a mala klinika Najboqe godine @ivotne neda}e, film Vesti Na{a mala klinika IN Dnevnik Najboqe godine Liga prvaka: Milan Real Vesti Mister Bin Sa`eci Lige prvaka Zakon brojeva Sajnfild @ivot na severu Ezo TV

08.00 08.30 09.00 10.00

Rimske misterije Tajne Renesanse Mostovi Wujorka @ao Ling: Tajne carske grobnice Islamska istorija Evrope Ma~ [pijuni koji su do{li sa mora Berlinski vazdu{ni most Ko je napisao Bibliju? Misterije istorije Dikens u Americi Sedam ~uda industrijskog sveta Porodica Bakardi – izme|u Ruma i revolucije ^ovek pred tenkom Drugi svetski rat u boji Ratni detektivi @ivot i smrt u Rimu Ko je napisao Bibliju? Misterije istorije Dikens u Americi Sedam ~uda industrijskog sveta

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.30 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

06.00 07.30 09.05 10.40 12.10 13.35 15.00 16.55 18.40 20.05 21.45 22.40

Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Laki Luk Malo Korigan Moja zlatna ribica je zlica Laki Luk Name{taqka Plavu{e sa faksa Veliki transport Tunel Gospodin i gospo|a Smit Mra~an kutak Bazen

Maloletnici bez pratwe Ima{ petqu? Rat zmajeva Glineni golubovi Otisak Sobar Qubav se vra}a Za~arana Dogovor Invazija Velika qubav Prava krv - Ne `elim da znam 23.30 Bra}a Solomon 01.05 Normalno tinejyersko pona{awe

08.40 09.13 10.15 11.15 11.40 12.00 12.15 12.30 13.20 14.20 14.40 15.35 16.20 17.35 18.23 18.40 19.30 20.10 20.45 21.50 22.20 23.45 00.40 01.25 02.10 02.55 03.45 04.10 04.40

Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca Velegradwa 2 Deni pored mora 1 Kulturna ba{tina Dnevnik TV kalendar Oprezno s an|elom Meklodove }erke TV kalendar Me|u nama Doba veselog stroja Hrvatska u`ivo Najslabija karika, kviz Kod Ane Dolina sunca Dnevnik Globalno selo Reporteri Poslovni klub Otvoreno Drugi format Zvezdane staze Ksena - princeza ratnica Zakon i red ^arolija Doba veselog stroja Globalno selo Poslovni klub

07.00 08.00 10.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

Meklodove }erke Ubistva u Midsameru Specijalna isporuka Meklodove }erke Sudija Ejmi Ubistva u Midsameru Ona me izlu|uje Gardijan Sudija Ejmi Yordan Vereni~ki prsten Bra~na `eqa Klara [eler Biti Erika

08.10 08.35 09.25 11.30 12.00 12.30 12.55 13.10 13.35 14.30 16.05 16.35 17.05 17.30 18.00 18.55 19.05 19.35 20.00 21.00 22.45 23.55 01.35

Korak po korak Princ iz Belera Astro {ou, emisija Pod istim krovom Dadiqa Rat u kuæi Ekskluziv Ve~era za 5 Tajna ~okolade Heroji iz strasti Korak po korak Princ iz Belera Pod istim krovom Dadiqa Rat u ku}i Ekskluziv Ve~era za 5 Punom parom Najve}a hrvatska misterija Akvamarin, film ^ak Nepora`en, film Astro {ou, emisija

Akvamarin

Vudi Harelson

Ed TV Kako bi, bez pove}awa tro{kova, podigla gledanost programa, producentkiwa TV ku}e iz San Franciska Sintija Topping doseti se da bi se `ivot nekog obi~nog ~oveka mogao emitovati 24 sata. Kad {efovi odobre wen projekt, izbor pada na Eda Pekurnija, mladi}a koji `ivi sam i radi u videoteci... Uloge: Metju Mekonahi, Yena Elfman, Vudi Harelson, Elen Degeneres Re`ija: Ron Hauard (HRT 2, 22.10) 08.10 Navrh jezika 08.25 Izazovi: Pastir, dok. film 08.40 Lagodan `ivot Zeka i Kodija 09.05 Paulkino leto 09.30 Vip Muzi~ki klub 10.00 Alijas 10.45 Mladi magi~ar, film 12.45 Dokuteka 13.30 Dragi Yone 13.55 Prijateqi 14.15 Ksena - princeza ratnica 15.00 Kod Ane 15.15 TV vrti} 15.48 Koga briga? 16.20 Zvezdane staze 17.05 Drugi format 18.20 @upanijska panorama 18.47 Dva i po mu{karca 19.08 Simpsonovi 19.30 Vip Muzi~ki klub 20.05 ^arolija 21.00 Zakon i red 22.10 Ed TV, film 00.10 [apta~ica duhovima

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

07.00 10.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 22.00 00.00 01.00

Strah iz dubine Samoubistva devica Mesec nad Paradorom Elektri~ni kowanik Slikati Vile Diplomac Tri musketara Robokap Put samuraja Strah iz dubine Izme|u Marsa i Venere Tropsko ostrvo

Beli zombi Moja slatka debequca @ene fudbalera Stjuardese Moja slatka debequca Saut Park @ene fudbalera Gvozdeni lavirint Saut Park Nulta ta~ka obru{avawa Stjuardese Iza zakqu~anih vrata

Neposredno posle velike oluje, izgleda kao da je pola okeana zavr{ilo u bazenu kluba na pla`i. Dve tinejyerke, Heli i Kler u bazenu pronalaze sirenu Akvamarin, koja im govori kako ima tri dana da prona|e qubav svog `ivota, pre nego {to bude morala da se vrati u okean. Znaju}i da pomagawe morskoj sireni zna~i pravo na ispuwewe jedne `eqe, devojke spremno pristaju da joj pomognu... Uloge: Ema Roberts, Yoana Leveskju, Sara Pakston, Yejk Mekdorman, Ariel Kebel, Klaudija Karvan Re`ija: Elizabet Alen (RTL, 21.00)

Sara Pakston

10.00 10.30 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30

01.40

Kako se pravi? Pametwakovi} Majami ink Automobili Ameri~ki ~operi Peta brzina u Evropi U deli}u sekunde Kako pre`iveti u opasnim situacijama Majami ink Pametwakovi} Razotkrivawe mitova Kako to rade? Kako se pravi? Megagraditeqi Lud za industrijom Diskaveri projekat Zemqa U deli}u sekunde O~evidac Automobili Ameri~ki hotrod automobili Megagraditeqi

08.30 08.45 11.00 12.15 13.00 14.30 16.00 19.00 19.10 20.10 21.00 23.00 23.15 01.15

Svi sportovi Fudbal Tenis Fudbal Automobilizam Tenis Fudbal Fudbal Kuglawe Boks Boks Ekstremni sportovi Automobilizam Svi sportovi

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.20 23.45 00.40

Komunisti oklevetali socijalistu oliko je po{tovawe Marko Ne{i} u`iStizao je ~ak i da muzi~ki opismeni reklame za vao i me|u kompozitorima, svedo~i i dorazne proizvode, pre svega novosadske fabrike pis Centralne zadruge jugoslovenskih „Albus“. autora u Zagrebu 1936, koji je potpisao ugledni Ne{i}eva kompozicija „Propast sveta“ bila je muzi~ki stvaralac Boris Papandopulo: „Izvjedirektan povod za naslov filma „Bi}e skoro pro{tavam Vas da ste na izvanrednoj skup{tini na{e past sveta“ re`isera Aleksandra - Sa{e Petrozadruge izabrani za ~lana Nadzornog odbora.” vi}a, a sama pesma je muzi~ki lajtmotiv ovog kultUprkos lokalnom kolektivnom mentalitetu, nog ostvarewa. koji svakako nije sklon radoholi~arstvu, a i razZnao je i da se povremenno vajka: „Imam dosta baru{enom be}arsko-birta{kom okru`ewu u kopesama koje nisam nikad izdao niti kome dao. One me je proveo skoro ~itav `ivot, ^ika Marko je bio izuzetno plodan stvaralac. Prvenstveno muzike u duhu narodne i varo{ke pesme, ali i mnogih drugih `anrova. Solo pesme i dueti uz pratwu gitare, tambure ili mandoline: „@arko sunce“, „Pod prozorka“, „Taj lahor“, „I molio sam o~i“, „Misli moje“, „Moj je dragi projezdio“, „Zavi~aj“, „Lahor, lahore“… Horske pesme: „Neven kolo“, rukovet „Moje pesme“, „Smesa srpskih pesama“, „Bosanske sevdalinke“ na tekst Isaje Mitrovi}a, „Mom~i} mio“, „Na ~esmu po|oh“, „Zorica“, „Vinska pesma“… Srpske rodoqubive: „Oj, Srbine“, „Oj, Kosovo“, „Pal’te muwe“, „Srpski orli sa Timora“, „Kraqa Petra mar{“, „Sa tog poqa bojBez tambura{a nema terawa kere nog“… Pesme masovnog radni~ko-socijalisti~ko-insu, po mom mi{qewu, od ve}e vrednosti nego one ternacionalnog karaktera: „Ti {to znade{ samo {to sam ih izdao, ali one nisu pogodne za tambujad“ (Radni~ka himna), „Ujedinite se“, „Svi smo ra{e: wih treba urediti za glasovir, a wemu ja mi bra}a“ („Svi smo mi deca jednog boga“), „Pesma nisam ve{t.” miru“, „Drugarica kolo“, „Proleteri sviju zemaNo, u fonoteci Radio Novog Sada trajno su arqa“, „U kolo stupaj, radeni~e vredni“, „Proletehivirani snimci wegovih pesama, koje izvode najri“ na tekst Koste Abra{evi}a, „Udru`imo snage boqi posleratni peva~i: Jelena i Aleksandar Dena{e“, „Radni~ka marseqeza“, „Zadrugarska pejanovi}, Nestor Gabri}, Cune Gojkovi}, Zvonko sma“, „Sokolska pesma“, „Fru{kogorski mar{“... Bogdan, Aca Trandafilovi}a, An|elija Mili}, Te masovke nisu izvo|ene u socijalisti~koj JuMihajlo One{~uk, An|elka Govedarovi}, bra}a goslaviji, verovatno jer Toma i Andrija Baji}, mu nisu opro{tene srpVera Ivkovi}, Merima ske rodoqubive pesme Sa{u Petrovi}a je za snimawe filma Wegomir, Milan Prupisane do kraja Prvog ni}, sekstet „Skadarli„Bi}e skoro propast sveta” svetskog rata. Uz to je ja“, `enska vokalna gruinspirisala Ne{i}eva kompozicija ^ika Marko oklevetan u pa „[umadija“, mu{ka „Propast sveta”, koja je i muzi~ki kwizi “Novi Sad u ratu „Neven“… lajtmotiv ovog kultnog ostvarewa i revoluciji” iz 1976, Te{ko je utvrditi tagde su instruisani isto~an spiska svih Ne{i}eri~ari, autori sa stavom da komunisti imaju tapivih kompozicija, jer je neke on samo aran`erio za ju na levi~arsku ideologiju, pisali: „Novosadski glas uz pratwu tambura{kog orkestra, ali su wesocijalisti~ki vo|i tokom dvadesetih godina Nemu pripisivane kao autoru. Me|utim, on nije `edeqko Divac, Pavle Tati}, Jovan Brki}, Marko leo da se kiti tu|im perjem pa je Jugoslovenskom Porter, Marko Ne{i} i drugi koriste nastalu dru{tvu kompozitora objasnio: “Priposlaste mi situaciju i u Vojvodini razvijaju `ivu aktivnost mati~ne karte gramofonskih plo~a, ali primeprotiv KPJ.“ }ujem da nije za plo~u ’Esperanto-srpska pesma’, Za tambura{ke orkestre je napisao „Smesu srpkoja je tako|e moja kompozicija, kao i tekst, skih pesama“, „Venac ruskih pesama“, „Povratak u snimqena od ’Polidora’, a na istoj je i ’Fru{koslobodu“, potpuri „Niz Dunavske obale“, prvi i gorski mar{’. Na protiv tome, poslate su mi drugi „Venac srpskih narodnih pesama“, prvi „Vekarte za: ’Ba~vansko kolo’, ’Udovice, al’ si vrag’ nac hrvatskih pesama“. Zatim mar{eve „Bu aki ’^e`wa’, koje nisu moje kompozicije, te vam ih {am“, „Bratimstvo“, „Srpskih delija mar{“, vra}am neispuwene.“ „Berberija mar{“, „Rauchhaus marsch“, „TamburaNi do danas nije ustanovqeno da li je kompono{ki mar{“, valcere „Srpska vaqka“, „Cveti}i“, vao „Ja sam lola prve klase“, „Kad se setim, Zoro, „Dobio sam pozdrav“, kadril „Dan i no}“, mazurku tebe“, „Kad sam bio u Novome Sadu“, „\ur|evska „Zorica“, „Burmut polku“, tango „Katice, du{o ki{ica“, koje se vezuju uz wegovo ime. moja“, igru „Predealka“, kola „Tomi}evo“, „VojJo{ u mladosti je ^ika Marko bio i strastven ni~ko“, „Kamenkiwa“… pedagog, prenose}i svoje znawe i iskustvo na druU wegovom opusu je i muzika za pozori{ne koge. Veli: „Kao berberin sam ve} obrazovao dilemade: „Prkos“ Koste Trifkovi}a, „Iskupqeni tantski tambura{ki zbor, koji sam pou~avao i pogreh“ Pavla Tati}a i „Aldeji“ Jovana Rajkovi}a. nosio se time“.

K

Almanah „Marko Ne{i}, s pesmom u narodu”, u izdawu novosadske IK “Tiski cvet”, mo`ete nabaviti u antikvarnici “Orfelin” (tel. 021/6612–860), Gimnazijska 2, kod Ribqe pijace Sastavni deo kwige je i CD s 24 Ne{i}eve kompozicije sa~uvane u fonotekama Radio Beograda i Novog Sada, koje izvode Zvonko Bogdan, Cune Gojkovi}, Merima Wegomir, Nestor Gabri} i drugi poznati peva~i.

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik". " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta redakcija@dnevnik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859) Petar De|anski (desk, no}ni urednik 480-6819), Vlada @ivkovi} (novosadska hronika, 421-674, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Petar Tomi} (svet 480-6882), \or|e Pisarev (nedeqni broj 480-6888), Mi{ko Lazovi} (dru{tvo i feqton 480-6889), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Sne`ana Milanovi} (TV magazin 480-6822), Filip Baki} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6846, 525-862), Branislava Opranovi} (nedeqni ru~ak 480-6821), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Boris Todorovi} (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Dnevnik - [tamparija”, Novi Sad; Direktor 021/6613-495. @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


32

MONITOR

utorak3.novembar2009.

DNEVNIK

Horoskop OVAN 21.3-19.4.

Utorak je Marsov dan, va{ dan, pa se nao{trite i radite punim intenzitetom. To dobro za va{e psihofizi~ko stawe. Jer, svaki borac mora da vodi svoje bitke. Hedonista ste.

BIK 20.4-20.5.

Mesec prolazi kroz va{ znak pa ste pomalo opu{teni, lewi i skloni romantici. Potrebno vam je puno novca da biste zadovoqili sve svoje estetske potrebe. U sebi nalazite spokoj, {to pothrawuje qubav.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

V REMENSKA

Nena Rada{in, astrolog nena.r@eunet.yu

3. novembar 2009.

Samo bez panike! Neke kockice ne mo`ete da sklopite, bar danas, ali }e sve do}i na svoje mesto. Oslawate se na jednu mu{ku osobu, koja vam svojim autoritetom i uticajem poma`e. Utemeqeni ste i smireni, {to je vi{e nego potrebno. Ali, ne zadugo. Zbog toga jo{ danas obavite bitne susrete i sastanke, kako na li~nom planu tako i u vezi s novcem. Prijateqska qubav. Zbog prisustva borbene planete Mars u svom znaku, primorani ste da budete aktivni u svakom pogledu. Danas se i ne morate slagati s partnerom u potpunosti, pa nemojte insistirati preterano. Povedite vi{e ra~una o svom zdravstvenom i mentalnom stawu, koje bi se moglo pogor{ati ukoliko budete preterivali u aktivnostima. Smawite pritisak i tempo koji vam se name}e.

VAGA 23.9- 23.10.

Postajete ozbiqni i postojani, razlo`ni i koncentrisani na svoje bitne prioritete. To je trajno stawe koje }e vas dr`ati narednih meseci, u smislu sazrevawa i poja~anog samopouzdawa. Racionalni ste.

[KORPION 24.10- 23.11.

Sre}an vam ovaj period ro|endana! U`ivajte u wemu, kao {to u`ivate u kontaktu s dragom osobom, partnerom, jer ste vi ona strana koja odre|uje situaciju. Sti`u novac i pokloni. Tro{kovi.

STRELAC 24.11- 21.12.

Budite brzi i jasni u svemu {to ~inite, jer bi se moglo desiti da propustite neke situacije, prilike i doga|aje. Potrebno ja da budete prisutni na vi{e mesta istovremeno. Snala`qivost.

JARAC 22.12-20.1.

Pote{ko}e koje ste preuzeli na sebe, sasvim trezveno i odgovorno, optere}iva}e vas u narednom periodu. Me|utim, to vam ne}e te{ko pasti, jer ste sami sa sobom najja~i i izdr`qivi.

VODOLIJA 21.1-19.2.

Rastrzani ste na sve strane, pa vam nije lako da pove`ete sve veze i konce u jednu celinu. Radite na vi{e strana, sara|ujete sa puno osoba, tako da su mnogi odnosi sasvim neizvesni.

RIBE 20.2-20.3.

Dobra komunikacija i odnosi u poslu doprinose smirenoj atmosferi. Dugoro~ni planovi }e se realizovati, ali to ne zna~i da }e sve te}i svojim tokom. Budite spremni na virove i valove. Qubav.

TRI^-TRA^

PROGNOZA

Sebi~na i sre}na Glumica Sandra Bulok (45), koja je u braku sa motora{em Xesijem Xejmsom, tvrdi da je sama sebi uvek na prvom mestu. - Nikada nisam uradila ne{to {to je neko drugi hteo i mislim da sam zbog toga sre}na. Sve {to radim, radim 100 posto, ~ak i ako ne{to zeznem - idem do kraja. Ponekad ne mogu da verujem {ta sam uradila, ali znam da sam sama kriva i nikog drugog ne krivim za svoje gre{ke. A ako je neko drugi kriv, uop{te se ne ustru~avam da uperim prst u tu osobu - rekla je Sandra. Sandra Bulok je izjavila i da se uvek zauzima za sebe jer ne `eli da je neko iskori{tava i da iskqu~ivo radi ono {to `eli, te da je zato sre}na.

KI{A

Vojvodina Novi Sad

4

Subotica

3

Sombor

4

Kikinda

5

Vrbas

5

B. Palanka

4

Zrewanin

4

S. Mitrovica

5

Ruma

5

Pan~evo

5

Vr{ac

5

Srbija Beograd

6

Kragujevac

5

K. Mitrovica

6

Ni{

6

I KO { AVA

VIC DANA

Evropa

NOVI SAD: Hladno vreme sa ki{om i jakom ko{avom. Pritisak ispod normale. Temperatura od 3 do 4 stepena. VOJVODINA: Hladno, ki{ovito i vetrovito vreme. Duva}e jaka ko{ava, a na jugu Banata ujutru udari vetra do 100 km/h. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 1, a maksimaln 5 stepeni. SRBIJA: Hladno, ki{ovito i vetrovito vreme. Susne`ica i sneg }e pored brdsko-planinskih oblasti padati i u Timo~koj Krajini. U Pomoravqu i Podunavqu }e duvati jaka ko{ava, sa najja~im udarima na jugu Banata. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 0, a maksimalna 7 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: Sutra pre podne prestanak padavina, a tokom popodneva delimi~no razvedravawe. Presta}e da duva ko{ava. Od ~etvrtka promenqivo i toplije vreme, uz ~estu ki{u i ko{avu.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: O~ekuje se nepovoqan uticaj biometeorolo{kih prilika na hroni~ne bolesnike i meteoropate, pa je neophodno striktno po{tovawe saveta lekara. Mogu}i su nervoza i razdra`qivost. U saobra}aju se preporu~uje maksimalna pa`wa, naro~ito u jugozapadnim i zapadnim krajevima zemqe.

Madrid

20

Rim

18

London

15

Cirih

10

Berlin

6

Be~

3

Var{ava

3

Kijev

2

Moskva

0

Oslo

2

TAMI[

Bezdan

118 (-14)

Slankamen

246 (-4)

Ja{a Tomi}

Apatin

184 (-14)

Zemun

292 (-2)

Bogojevo

170 (-13)

Pan~evo

310 (-2)

Smederevo

480 (0)

Ba~. Palanka 181 (-8)

Atina

17

Pariz

14

Minhen

7

Budimpe{ta

6

Stokholm

6

Novi Sad

195 (-6)

Tendencija opadawa i stagnacije

SAVA 214 (-4)

S. Mitrovica

128 (6)

Tendencija stagnacije

Senta

267 (-2)

Beograd

242 (0)

STARI BEGEJ

Novi Be~ej

313 (0)

Tendencija opadawa i stagnacije

Titel

245 (-6)

NERA

-56 (0)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa

Kusi}

9

1

N. Kne`evac

Hetin

92 (14)

TISA

SUDOKU

St. Peterburg 3

VODOSTAWE DUNAV

Mu` i `ena jedno jutro sumiraju tro{kove `ivota. - Ba{ bi mogla da nau~i{ da kuva{, pa da otpustimo kuvaricu, dosta nas ko{ta - re~e mu`. - Boqe da se ti popravi{ u krevetu pa da otpustimo ba{tovana i {ofera - odgovori `ena.

1

7

5

8

7

2

6 4

4 6

7

9 3

42 (0)

9 2

3

4

2 4

7

5

9

2 7

3

2

6 5

Upi{ite jedan broj od 1 do 9 u prazna poqa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poqa (3h3) mora da sadr`i sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavqati. 2

6

7

1

4

8

3

5

9

4

8

1

5

9

3

6

7

2

9

3

5

7

2

6

8

1

4

7

2

6

3

5

9

1

4

8

5

9

3

8

1

4

7

2

6

1

4

8

6

7

2

5

9

3

6

1

9

4

3

7

2

8

5

8

5

2

9

6

1

4

3

7

3

7

4

2

8

5

9

6

1

Re{ewe iz pro{log broja

Dnevnik 3.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 3.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"