Page 1


เปลื อ ย UNDRESSD

กองบรรณาธิการ : Torch

เพี ย งแพร โชโกะ “ JayJay Truth” วาวา ตั ว ยุ่ ง เจ้ า ฟ้ า นุ ก นิ ก “ปลดเปลือ้ งตัวตน เปิ ดเผยความจริง”

“ความแท้ จริงที่ไม่ มีส่งิ ใดปกปิ ด”

The honest

“การปลดเปลือ้ งสู่จุดก�ำเนิด”

“เผยภายในที่ไร้ การป้องกัน”

“เผยออกและตีแผ่ ”

“เหมือนการถอดรหัสลับแล้ วจากเรื่องที่ไม่ ร้ ูให้ ร้ ู”

กองบรรณาธิการ TORCH : เปลือย (UNDRESSED) | FEBUARY 2014 ที่ปรึกษา : อาจารย์พรทิ พย์ เฉิ ด ฉิ นนภา, อาจารย์อธิ ชาติ โรจนะหัสดิ น บรรณาธิการ : จิ นตนา ประชุมพันธ์ กองบรรณาธิการ : กลวิ ทย์ อุท โท, เพียงขวัญ ลักษณ์ แสงวิ ไล, อภิ วชั ร์ สุภาธี รวณิ ชย์ นักเขียน : คาลิ ล พิ ศสุวรรณ, ญาณวุฒิ ภัครกุลนนท์, ณัฐฐิ นนั ท์ นันทสิ งห์, ธรรมาภรณ์ ไพรี พินาศ,พรพิ นนั ท์ จันทอุดม, ศศิ พชั ร์ เย็นพันธุ์, สาธิ นี สาดบุญสร้าง ปก : ศิ รสิ ทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา ช่ างศิลป์ : วรรณปรัชญ์ พิ ทกั ษ์ ไพบูลย์กิจ ช่ างอักษร : รชญาญ์ นนั ทน์ ธรรมปรี ดา นันทน์ แพรขาว อ�ำนวยการผลิต : ฝ่ ายการนักศึกษา คณะศิ ลปะศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์


บทบรรณาธิการ : Torch บันทึกบรรณาธิการ สวัสดีค่าาา... สวัสดีเพื่อนๆ ชาวศิลปศาสตร์ ทกุ คนนะคะ ระยะเวลาปี กว่าๆ เลยนะที่ TORCH หายหน้ าหายตาไปจากแผงหนังสือของคณะเรา (หายไป นานจนหลายคน ที่แอบเห็นเราซุม่ ท�ำ TORCH ถามกันเข้ ามาว่า “เฮ้ ยย... คณะเรา มีอะไรแบบนี ้ด้ วยหรอ?”) คิดถึงกันบ้ างหรื อเปล่า? เรากลับ มาแล้ ว วว... กลับ มาพบกั บ ชาวศิ ล ปศาสตร์ ทุ ก คนกั บ กอง บรรณาธิการ NEW GENERATION ในรู ปโฉมของธีม “เปลือย (UNDRESSED)” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เราจะมาชวนให้ เพื่อนๆ ได้ ออกมาเปลือยกันให้ หมด เปลือก ให้ ทกุ คนได้ ถอดออกกันทีละชิ ้น ทีละชิ ้น จนเหลือเพียงร่างที่เปลือยเปล่า อ๊ ะ อ๊ ะ อ๊ ะ ! อย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเราจะมาชวนทุกคนโป๊ อย่างพร้ อมเพรี ยง กันนะคะ TORCH ปกเปลือยนี ้เพียงแค่อยากจะชวนให้ เพื่อนๆ ได้ พิจารณาสิง่ ที่อยู่ ในตัวในตน ในจิตใจของเรา กลับมาคิดทบทวนว่าชีวิตเลือดเนื ้อของเรานันแท้ ้ จริ ง แล้ ว มันเป็ นสิง่ ที่ไม่ใช่ของเราโดยแท้ ? หากแต่ถกู สร้ างขึ ้นมาจากสิง่ ภายนอกที่หล่อ หลอมในสิง่ ที่ดเู หมือนจะเป็ นตัวเราให้ เราและคนอื่นๆ ได้ สมั ผัส สังคมทุกวันนีเ้ จริ ญขึน้ ทัง้ ในทางเสื่อมและทางดี ผู้คนก็เช่นกัน คนเรา ล้ วนต้ องสร้ างตัวตนออกมาในรูปที่อยากให้ สงั คมเห็น กลายเป็ นสิง่ ที่สงั คมอยากให้ เป็ น เมื่อความต่างเกิดขึ ้น เราต้ องเปลือยใจเพื่อยอมรับและปรับตัวให้ เข้ ากับความ เปลี่ยนแปลงนัน้ หากแต่ความเปลี่ยนแปลงนัน้ ต้ องสร้ างคุณให้ แก่สงั คม อย่างที่ Jonathan Ive ดีไซเนอร์ ผ้ อู อกแบบผลิตภัณฑ์ของแอปเปิ ล้ เคยกล่าวไว้ วา่ “It’s very easy to be different, but very difficult to be better. ความแตกต่าง ความคิดนอกกรอบ ความคิดขบถ ไม่มีความหมายใดๆ ถ้ า มันไม่ได้ ท�ำให้ อะไรดีขึ ้น แท้ จริ งแล้ วเราเป็ นใคร? ฝากตัวตนของพวกเรา NEW GENERATION ที่ถ่ายทอดออกมาผ่าน TORCH ธีม “เปลือย (UNDRESSED)” นี ้ด้ วยนะคะ TorchNewGeneration


สารบัญ

กองบรรณาธิการ

Torch

บทบรรณาธิการ

Torch

สารบัญ Torch

UNPLUGGED

4

Junkie 29

สินีมา

7

คาลิล

เบนสายตา

10

เต่า บนเรือของพาย

กาลครั ง้ หนึ่ง ณ อาเซียน

12

เลอมาน

ASEAN Talk

16

เลอมาน

Let’s talk about theme! gigiss

มองผ่านปก

18 21

Torch

เปล่า

ล่องรอย “เชิญทางนี”้

2ุ6 26

นาเดีย ไพรี พินาศ

สร้าง| ภาพ

28

นักสะสมความทรงจำ�

Fashion Pulse

30

น้องนิชาลูกสาวแม่บี

ฝ่ ายการเกี่ยว’ไร ?

32

อันลัคกี ้

เสพย์ ศลิ ป์ เฉลา

ตุ๊ดปากบอน...!!

36 38

จันทราฉาย


4 UNPLUGGED : Junkie 29

M

I

L

E

Y

C

Y

R

U

S

ณ เวลานี ้ ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่ร้ ูจกั เธอคนนี ้ “Miley Cyrus” สาวจอมห้ อยลูกตุ้มเหล็ก วัยยี่สบิ เอ็ดปี ที่ได้ สร้ างปรากฏการณ์ ให้ คนทังโลกอึ ้ ้งกับการหวนกลับมาสูว่ งการ เพลงอีกครัง้ ในรอบสามปี ที่นา่ สนใจคือ การกลับมาครัง้ นี ้ Miley กลับมาพร้ อมกับ ภาพลักษณ์ใหม่ที่ได้ สลัดความเป็ นสาวใสๆ จากแวดวง Disney สูค่ วามเป็ นผู้ใหญ่ที่ซา่ บ้ า และตรงไปตรงมา (หรื ออีบ้าในความคิดหลายๆคน) พร้ อมกับสตูดโิ ออัลบัมล� ้ ำดับที่สี่ที่มีชื่อว่า Bangerz และวันนี ้ผมจะมารี วิวงานจากศิลปิ นสาวคนนี ้กัน เพราะเธอนี่แหละคือ “ความเปลือย” ที่ Torch เล่มใหม่นี ้ต้ องการ


5 ก่อนการเปิ ดตัวอัลบัมนี ้ ้ Miley Cyrus ก็ได้ ท�ำการชิมลางสร้ างภาพ ลักษณ์ ใหม่ให้ ตัวเองมาตลอดตัง้ แต่ อั ล บั ม้ ชุ ด ก่ อ นหน้ านี อ้ ย่ า ง Can’t Be Tamed ที่ดไู ม่ค่อยประสบความ ส�ำเร็ จเท่าไร บวกกับการที่เธอไปเป็ น ศิ ล ปิ นรั บ เชิ ญ ให้ กั บ ศิ ล ปิ นคนอื่ น ๆ อย่า งเพลง Ashtrays and Heartbreaks ของ Snoop Lion (หรื อ Snoop Dogg ที่เรารู้จกั กัน) และเพลง Fall Down ของ will.i.am ซึง่ ทังหมดนั ้ นก็ ้ ท�ำให้ พวกเราเห็นว่า เธอต้ องการหลุดออกจากกรอบ ความเป็ นผู้หญิงเรี ยบร้ อยตามแบบฉบับของเด็ก Disney และเมื่ออัลบัม้ Bangerz ถูกปล่อยออกมา โลกก็ได้ ร้ ู ว่า Miley Cyrus ได้ ท�ำการปฏิวตั ิตวั เธอเองส�ำเร็ จแล้ ว งานชุด Bangerz ปูความเป็ น Pop ตามสูตรแต่มี ส่วนผสมของ Hip-Hop, R&B, Country และแนวของ ยุค อย่าง Dubstep บวกกับเนื ้อหาของเพลงที่โตขึ ้นอย่าง เห็นได้ ชัด ไม่ใช่ในเรื่ องของภาพลักษณ์ ที่ตวั ศิลปิ นสาว สื่อออกมาผ่านมิวสิควิดีโอหรื อภาพถ่ายในอัลบัม้ (ถ้ า หากใครซื ้อซีดีมาจะเห็นว่าสุดยอดมาก) แต่ผมสามารถ รู้ สกึ ถึงความเปลือยนี ้ได้ จากเนื ้อเพลงของเธอ ที่มีทงการ ั้ เปลือยความรู้ สึกของการยืนหยัดเป็ นผู้หญิงที่แข็งแกร่ ง รวมถึงการเปลือยความรู้ สึกบอบบางและเจ็บปวดจาก การผิดหวังในความรัก ที่ส�ำคัญเธอยังเปลือยความคิด ต่อการใช้ ชีวิตแบบสุดโต่งสไตล์วยั รุ่ นสมัยนี ้ได้ อย่างเต็มที่จริ งๆ อย่างเพลงดังอย่าง We Can’t Stop เธอก็ ไ ด้ ป ระกาศให้ ทุก คนรู้ ว่ า เราสามารถใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งไม่ ต้ อ งไปแคร์ ใ คร เพราะชี วิ ต ของเรา เราจะท� ำ อะไรก็ ไ ด้ หรื อ เพลง Love Money Party ที่เธอก็โยงเรื่ องความรักกับการใช้ ชีวิต เข้ าด้ วยกันอย่างลงตัว โดยความคิดที่วา่ ถึงแม้ เงินจะช่วยเยียวยา ความเจ็บปวดจากการความรักไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มนุ ษ ย์ ทุ ก คนก็ ยั ง ต้ องการเงิ น อยู่


6 แต่เรื่ องของการเปลือยความรู้ สึกต่อความรั ก Adore You ก็โชว์ ความ รู้ สึกถึงความรักในแบบฉบับโลกสวย แต่ Wrecking Ball คือขัว้ ตรงข้ ามที่แสดง ให้ เห็นถึงความเจ็บปวดจากการที่คนๆ หนึ่งทุ่มเทให้ ความรัก แต่กลับถูกท�ำร้ าย อย่างบอบช� ้ำ ส�ำหรับคนที่ผิดหวังและเจ็บแค้ นจากความรักก็สามารถฟั งเพลง FU ที่เป็ นเพลงด่าผู้ชายได้ สะใจมาก หลายๆ ส�ำนักคิดว่า Miley มอบเพลงนีใ้ ห้ กับ คู่หมัน้ ของเธอ เพราะสังเกตได้ จากเนือ้ เพลงที่เธอทัง้ โกรธทัง้ แค้ นต่อความรักใน ชีวิตของเธอ นอกเหนือจากชีวิตและความรัก ในอัลบัมนี ้ ้ก็ยงั มีเพลงที่มีเนื ้อหาเชิง Feminism อย่าง 4x4 เพลงที่มีผสมผสานความเป็ น Hip-Hop กับ Country หรื อ เพลง Do My Thang ที่เราจะได้ ฟัง Miley สบถอย่างเมามันตลอดเพลง แต่ก็มี ความหมายที่ดีส�ำหรับการเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ ที่ต้องแข็งแกร่ งในสังคมที่โหดร้ าย จริ งๆ แล้ วผมยังคงอยากพูดถึงอัลบัมนี ้ ใ้ ห้ มากกว่านี ้ แต่ด้วยการจ�ำกัด หน้ าของ Torch ที่น้อยจัง ผมจึงขอสรุ ปว่า Bangerz สามารถตอบโจทย์ ความ เปลือยได้ อย่างดีที่สดุ เพราะการปลดเปลื ้องในตัว Miley นีไ้ ม่ใช่เพียงแค่การใส่ เสื ้อผ้ าน้ อยชิ ้น หรื อโชว์อวัยวะเกินงาม แต่งานเพลงใน อัลบัมนี ้ ้คือการที่เธอได้ แสดงตัวตน ทัศนคติ และความคิด อย่างที่วยั รุ่นคนหนึง่ ต้ องการจะบอก และหลายๆ เพลงใน อัลบัมยั ้ งเต็มเปี่ ยมไปด้ วยอารมณ์ที่คนฟั งสามารถรู้สกึ ร่วมได้ เป็ นอย่างดี พร้ อมกับการสร้ างแรงบันดาลใจบางอย่างให้ อกี ด้ วย และทีส่ ำ� คัญ ภายใต้ ภาพลักษณ์ทอี่ าจดูไม่ปกติ แต่แท้ จริงแล้ว Miley Cyrus คือศิลปิ นที่สามารถใช้ เสียงในการสื่ออารมณ์ ได้อย่างหลากหลายและไพเราะคนหนึง่ ท�ำให้เธอเป็ นอีกศิลปิ น ที่นา่ ติดตามคนหนึง่ ในวงการเพลง และหวังว่าในงานเพลง ชุดหน้ า เราจะได้ เห็นพัฒนาการของผู้หญิงคนนี ้มากขึ ้นไปอีก


สินีมา : คาลิล

“ ในอนาคตข้ างหน้ า Her

(Spike Jonze/USA/2013)

จะเป็ นไปได้ ไหมที่ ค นเราจะสามารถรั ก กับ ระบบปฏิ บัติ การคอมพิวเตอร์ (Operating System) และ หากว่ า มัน เป็ นไปได้ เช่ น นัน้ ความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ ของพวกเขาจะยั่ ง ยื น ได้ สั ก เพี ย งใดกั น

7


8 เรื่ อ งราวของธี โ อดอร์ (วาคี น ฟี นิกซ์) ชายผู้แยกทางกับภรรยาของเขา หากแต่ยงั ไม่อาจท�ำใจเซ็นใบหย่ากับเธอ ได้ เพราะเขายังรักเธออยู่ ธีโอดอร์ ท�ำงาน เป็ นนั ก เขี ย นจดหมายรั ก จดหมายที่ เขี ยนถึงบางคู่ที่เขารู้ จักดี แต่บางคู่เขา ก็ร้ ู จักเพียงผิวเผิน แต่ถึงกระนัน้ แม้ เขา จะถูก ชื่ น ชมในความสามารถด้ า นการ ใช้ ภาษาเพียงใดเขาก็ไม่เคยได้ ใช้ ความ สามารถนี ใ้ นการเขี ยนจดหมายรั กของ ตัวเขาเองเลย ธี โอดอร์ ใช้ ชีวิตล�ำพังใน อพาร์ ตเมนท์ ของตัวเองและด้ วยความ เหงาที่เกาะกุม วันหนึง่ เขาจึงได้ ตดั สินใจ ซื ้อระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System) เพื่อช่วยในการจัดเรี ยง ข้ อ มูล ต่ า งๆ ที่ เ ขามี เขาเลื อ กตัง้ เสี ย ง ของระบบปฏิบตั ิการให้ เป็ นเสียงผู้หญิง หลัง จากที่ เ ขาได้ ส นทนากั บ เธอก็ ไ ด้ ร้ ู ว่า เธอชื่ อ ซาแมนธา (ให้ เ สี ย งโดยสกา เล็ ต โจแฮนสั น ) และในเวลาต่ อ มา เมื่ อ ทั ง้ คู่ ไ ด้ สนทนากั น บ่ อ ยเข้ าเขาก็ เริ่ ม รู้ สึก ราวกับ เธอเป็ นมนุษ ย์ ค นหนึ่ ง เสี ย ยิ่ ง กว่ า เป็ นเพี ย งระบบปฏิ บัติ ก าร ในโลกอนาคตอัน ใกล้ สไปค์ โจนส์ ไ ด้ แ สดงให้ เ ราเห็ น ภาพของโลก ปั จจุบนั ที่เราคุ้นเคยหากแต่ขยายความ สุดโต่งในความต้ องการทางเทคโนโลยี ของมนุษย์ที่เอือ้ ประโยชน์ และให้ ความ สะดวกสบายในการใช้ งานมากขึน้ ใน โลกอนาคตที่ ค วามเป็ นปั จเจกในตั ว

มนุษย์ ได้ เพิ่มสูงขึน้ ตามแต่ในทางกลับ กันที่มนั ได้ ท�ำให้ อตั ราการปฏิสมั พันธ์ตอ่ บุคคลรอบข้ างลดน้ อยลง ในที่สาธารณะ เราเห็ น ภาพของมนุษ ย์ มุ่ง สนใจอยู่แ ต่ เพียงข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับตัวเขา เอง สนทนากับระบบปฏิบตั ิการราวกับ เป็ นบทสนทนาที่ เ ขาแต่ ง ขึ น้ มาและมี เพี ยงเขาเท่านัน้ ที่ รับรู้ พวกเขาออกค� ำ สัง่ พวกเขาฟั งในสิ่งที่ระบบปฏิบัติการ อ่ า น ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ไปอย่ า งเปลี่ ย วเหงา ภายใต้ เกราะก�ำบังที่ถูกสร้ างขึ ้นมาโดย ไม่ ทัน ได้ ร้ ู ตัว แต่ถึ ง กระนัน้ หนัง เรื่ อ งนี ้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ท่ า ที จ ะกล่ า วโทษเทคโนโลยี แต่ อ ย่ า งไร เพราะราวกั บ หนั ง จะพู ด กับ เราว่า มัน เป็ นเรื่ อ งช่ ว ยไม่ไ ด้ ห รอก เพราะในเมื่ อ ความสะดวกสบายมัน มี อัต ราสูง ขึ น้ วิ ถี ชี วิ ต ก็ จ� ำ ที่ จ ะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นไปตามความสะดวกสบายที่ มี ม ากขึ น้ นั น้ ใช่ ว่ า ความโดดเดี่ ย ว ท่ามกลางฝูงชนที่ต่างก็แปลกแยกนี จ้ ะ น� ำ มาซึ่ ง ความเจ็ บ ปวดเสี ย ทุก ครั ง้ ไป แน่ น อนว่า ในการรั บ รู้ ของคน ทั่ว ไปนั น้ ความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ระบบ ปฏิ บั ติ ก ารย่ อ มเป็ นเรื่ องประหลาด และฟั ง ดู ไ ม่ น่ า เป็ นไปได้ ซึ่ ง โจนส์ ก็ ไ ด้ แสดงท่าทีตงค� ั ้ ำถามเช่นนี ้ออกมาให้ เรา เห็น ทว่าในท้ ายที่ สุดเขาก็ ไม่ได้ ตัดสิน ว่ า มัน เป็ นเรื่ อ งผิ ด แปลกหรื อ อย่ า งไร เพราะหนั ง เรื่ อ งนี ป้ ฏิ บั ติ ต่ อ ความรั ก ในลัก ษณะของความรั กที่ ใ ช่ว่า จะต้ อง


9 เกิ ด ขึ น้ กับ มนุษ ย์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว มัน บอกกับเราว่ามันไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ เรา จะรั กใครหรื อชอบใครขึน้ มา แม้ ว่าคน ที่ เ ราชอบนั น้ จะเป็ นระบบปฏิ บัติ ก าร ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ม นุษ ย์ ก็ ต าม หากแต่ ป ระเด็ น ที่ โ จนส์ มุ่ ง เน้ นนั น้ กลั บ เป็ นเรื่ อ งของ ความไม่ แ น่ น อนของระบบปฏิ บัติ ก าร คอมพิวเตอร์ เสียมากกว่า และสิ่งที่ ตัว หนังเน้ นย�ำ้ เสมอคือความต้ องการที่จะ มีร่างกายของซาแมนธา การใคร่ ครวญ และเพ้ อฝั น ว่ า หากเธอมี ร่ า งกายเช่ น มนุษย์ แล้ วเธอจะสามารถท�ำอะไรกับธี โอดอร์ ได้ บ้าง และแม้ ว่าจะมี ฉากหนึ่ง ที่ซาแมนธาได้ บอกว่า เธอดีใจเพียงใด ที่ เ ธอไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ เ พราะร่ า งกายของ มนุษย์นนไม่ ั ้ ได้ มีความยัง่ ยืน หากแต่เธอ ก็ มิ ไ ด้ พูด ไปว่า จริ ง ๆ แล้ ว ระบบปฏิ บัติ การของเธอนัน้ มันก็ ไม่ได้ ยั่งยื นไปกว่า ชีวิตและร่ างกายของมนุษย์ สกั เพียงใด จุ ด หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อการ ที่ ห นั ง ใช้ เซ็ ก ส์ เ ข้ ามาพู ด ในเรื่ อ งของ ความสัม พัน ธ์ แ ละความต้ อ งการทาง ร่ า งกายของตัว ซาแมนธาเอง เพราะ ความต้ องการทางร่ างกายของซาแมน ธานอกเหนื อไปจากการได้ กุมมื อ โอบ กอดหรื อ ได้ จุม พิ ต กับ ธี โ อดอร์ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ เ ธอต้ องการคื อ เซ็ ก ส์ ซึ่ ง จุ ด นี เ้ องที่ ยิ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเสมื อ นมนุษ ย์ ของตัวซาแมนธายิ่งขึน้ เพราะช่วงหนึ่ง ที่ เ ราได้ เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นความ

ต้ อ งการธี โ อดอร์ ข องเธอและพยายาม หาวิ ธี ใ ห้ เ ขาได้ สัม ผัส ร่ า งกายของเธอ นั น้ ก็ ม าจากความต้ องการทางเซ็ ก ส์ ของเธอนั่นเอง ซึ่งนอกเหนือจากความ เป็ นมนุษ ย์ ใ นตัว ซาแมนธาที่ เ ราสัม ผัส ได้ มากขึ น้ แล้ วมั น ยั ง ท� ำ ให้ เรารู้ สึ ก ต่ อ ความรั ก และความสั ม พั น ธ์ ข องธี โอดอร์ แ ละซาแมนธานัน้ ‘จริ ง ’ ยิ่ ง ขึน้ หากแต่ในท้ ายที่สดุ แล้ ว ไม่ว่า เรื่ อ งราวความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ น้ นี จ้ ะงดงาม เพียงใดเรากลับรู้ สึกราวกับว่าสิ่งที่ เกิ ด ขึ น้ นัน้ ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง เลยแม้ แ ต่ น้ อ ย และเราซึ่ ง มี ห น้ าที่ เ ป็ นเพี ย งคนดูก็ ไ ด้ แต่ ท� ำ หน้ าที่ เ ป็ นเพี ย งผู้ เฝ้ ามอง เป็ น คนนอกที่ไม่ได้ เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องใน ความสัมพันธ์ ของพวกเขาทัง้ คู่ เราเห็น ภาพของชายวัยสามสิบกว่าๆ นัง่ ยิ ้มโดย ล�ำพังแต่ในช่วงเวลานัน้ เขาก็ไม่ได้ ร้ ู สึก เหงา หากแต่เขาก�ำลังพูดกับคนรักของ เขาอยู่ เขาอาจก� ำลังจินตนาการอยู่ว่า พวกเขาได้ นงั่ อยู่ใกล้ กนั กุมมือกัน และ โอบกอดกัน แต่เราที่เป็ นเพียงคนดูไม่ได้ รับรู้ถึงสัมผัสนันไปกั ้ บเขา หาได้ ร้ ูสกึ เช่น เดี ย วกับ ธี โ อดอร์ ไ ม่เ ราเป็ นเพี ย งเป็ นผู้ เฝ้าดู เราซึง่ ได้ แต่เพียงรับรู้เรื่ องราว ทังหมดที ้ ่เกิดขึ ้นเพราะถึงที่สดุ แล้ วความ รั ก ที่ เกิ ด ขึน้ ระหว่า งเขากับซาแมนธาก็ มี แต่เพี ยงตัวธี โอดอร์ เท่านัน้ ที่ สามารถ สัมผัสได้


“...เราไม่ได้ กลัวในสิง่ ที่เราไม่ร้ ูจกั แต่เรากลัวที่จะปล่อยสิง่ ที่เรารู้จกั ให้ หลุดมือไป...”

10 เบนสายตา : เต่า บนเรือของพาย

ณัฐกานต์ ลิม่ สถาพร. (2554). ปล่อยตัวเองใน ประวัตศิ าสตร์ เปลือยเปล่า. กรุงเทพฯ: อุดมปั ญญา.

เราทุ ก คนล้ วนมี “มุ ม ” ที่ ค นอื่ น ไม่ เ คยเห็ น และไม่อ ยากให้ ค นอื่ น เห็ น เป็ นมุม ที่ อ ยากสร้ างเอาไว้ เพื่อเป็ นห้ องพักของหัวใจ ได้ ทบทวนความคิด ทบทวน สิ่ ง ที่ ผ่ า นเข้ า มาในชี วิ ต ในมุม หนึ่ ง นัน้ เราทุก คนล้ ว น ซื่ อสัตย์ ต่อความรู้ สึกตน บางอารมณ์ เข้ ามากระทบใจ จนอยากจะหยุด เวลาไว้ เ พื่ อ ให้ ตัว เองได้ ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า ง เรี ยบง่าย เป็ นการเปลือยความรู้ สึกของตัวเองออกมา... “ปล่อยตัวเองในประวัติศาสตร์ เปลือยเปล่า” ของณัฐกานต์ ลิ่มสถาพรเป็ นหนังสือรวมเรื่ องสัน้ ขนาด กระทัดรัด ที่บอกเล่าถึงการใช้ ชีวิตอย่างคนธรรมดาทัว่ ไป ณัฐกานต์เลือกใช้ ถ้อยค�ำที่ตงค� ั ้ ำถามกับผู้อ่านไปเรื่ อยๆ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึก ว่า เราเป็ นส่ว นหนึ่ง ของเรื่ อ ง และ บางครัง้ ก็ท�ำให้ เราได้ ขบคิดกับชีวิตตัวเอง เสมือนกับว่า เราได้ เข้ าไปยังมุมส่วนตัว(ของตัวเอง) ได้ นั่งเสวนากับ ความคิดของตัวเอง ณัฐกานต์ได้ ล�ำดับเรื่ องสันโดยการ ้ สลับระหว่าง “การเปลือยกาย” และ”การเปลือยความคิด


11 ผ่านตัวละครที่บ้างก็สบั สนในตัวเอง บ้ าง คนต้ องแยกย้ ายกันไปท�ำงาน เกี ้ยงและ ก็ก�ำลังเดินทางอยู่ในจินตนาการของตัว พี่ ๆ ต่ า งก็ คุย กัน ถึ ง เรื่ อ งเก่ า ในวัน วาน เอง และบ้ างก็ก�ำลังทบทวนชีวิตตนเอง ที่ เ ป็ นความสุข อยู่ใ นความทรงจ� ำ ซึ่ง แน่นอน เซ็กส์เป็ นความต้ องการพื ้นฐาน เป็ นมุมส่วนตัวที่เราอนุญาตให้ ใครบาง ของมนุษย์ พื ้นฐานที่คนส่วนใหญ่ลงมติ คนเข้ า ไปในนัน้ ได้ การได้ อ ยู่พ ร้ อม ว่าเป็ นเรื่ องน่าอับอาย ไม่ควรน�ำมาพูด หน้ าพร้ อมตากั น ภายในครอบครั ว ในที่สาธารณะ หรื อด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ข อ ง เ กี ย้ ง อ า จ จ ะ เ ป็ น ก า ร ป ล่ อ ย ที่ ม นุ ษ ย์ พ ยายามหาเหตุ ผ ลสวยงาม ตั ว เองในประวั ติ ศ าสตร์ เ ปลื อ ยเปล่ า มาปฏิ เ สธความต้ อ งการพื น้ ฐานข้ อนี ้ การเล่ า เรื่ องของณั ฐ กานต์ เช่น ในเรื่ องสัน้ ตอน “ปล่อย ท�ำให้ เราเห็นว่า แท้ จริ งแล้ ว สิ่งที่มนุษย์ ตั ว เองในประวั ติ ศ าสตร์ เ ปลื อ ยเปล่ า (ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ) ต้ องการอาจจะเป็ นเรื่ อ ง เขาได้ เ ล่า ถึ ง การทบทวนความคิ ด ของ ธรรมดาอย่า งเซ็ก ส์ เช่น การได้ อ ยู่กับ “เกี ้ยง” ชายหนุม่ วัย 30 ปี ที่เดินทางกลับ ครอบครั ว ในวั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ ไม่ บ้ า นเพื่ อ ไปดูใ จแม่ค รั ง้ สุด ท้ า ย ท� ำ ให้ เช่ น นั น้ เราจะหา “คนพิ เ ศษ”สั ก คน เรารู้ ว่าบางครัง้ “เราไม่ได้ กลัวในสิ่งที่เรา ไปเพื่ อ อะไร อย่ า ปฏิ เ สธตั ว เองเลย! ไม่ร้ ู จกั เรากลัวที่จะสูญเสียแม่ เรากลัว จะถูกทิ ้งให้ อยู่ตามล�ำพัง กลัวความเจ็บ ปวด จากการอยู่อย่างอ้ างว้ าง เรากลัว ที่ จ ะปล่ อ ยสิ่ ง ที่ เ รารู้ จัก ให้ ห ลุด มื อ ไป” เกี ย้ งและพี่ ๆ ขดตั ว เป็ นลู ก แมวนอนอยู่ใกล้ ๆ แม่ผ้ ูตาบอด วัย 96 ปี คอยปรนนิ บัติดูแลแม่ ก่อนที่ แต่ละ

...หนังสือของณัฐกานต์เล่มนีจ้ ึงเป็ นมากกว่าหนังสือทีม่ ี ฉากอีโรติ ก ธรรมดาๆ ไม่เชื อ่ ลองเปิ ดอ่านดู ;)


12 กาลครั ง้ หนึ่ง ณ อาเซียน : เลอมาน

กาลครั ง้ หนึ่ง ณ อาเซียน

ซาลามัต ดาตัง ซาลามัต เซียง กูมสุ ตา หนีหา่ ว ซัวสเด สะบายดี มิงกาลาบา ซินจ่าว สวัสดีค่ะ! เพื่อนๆ ชาวศิลปศาสตร์ ทุกคน ไหนๆ ปี นี ้ ASEAN ก็ จะก่อตัง้ อย่างเป็ นทางการแล้ ว เราก็ อยากจะมา แนะน� ำเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อยเกี่ ยวกับประเทศเพื่ อนบ้ านของเรากันเสียหน่อย ใน ฉบับนีเ้ ราขอน�ำเสนอเกร็ ดความรู้ เกี่ยวกับพระพุทธรู ปจากสี่ประเทศเพื่อนบ้ านที่ มีชายแดนติดกับประเทศไทย นัน่ ก็คือ พม่า ลาว กัมพูชา เและมาเลเซีย นัน่ เอง! พระพุ ท ธรู ป ของพม่ า นั น้ มี ทั ง้ ที่ ท� ำ มาจากหิ น สลัก ส�ำริ ด ปูนปั น้ และไม้ ซึ่งลักษณะเด่นก็คือ เหนืออุษณีษะ (กระโหลกศรี ษะสองชัน้ ) จะเป็ น รู ป บัว ตูม หรื อ หยาดน� ำ้ ค้ า ง เส้ น พระเกศาม้ ว น เป็ นก้ นหอย บางที่จะมีกรอบชฏาด้ วย พระพักตร์ จะประทับรอยยิ ม้ เสมอ และที่ พระสอจะเป็ นปล้ องสามปล้ อง บางองค์ จะสวม จีวรแบบเรี ยบๆ แบบนิกายหินยาน บางองค์ ก็จะทรงเครื่ องแบบนิกายมหายาน แต่ช่วงหลังนิยมสร้ างพระพุทธรู ปแบบทรงเครื่ องใหญ่ ปัน้ จากรั ก ประดับกระจก แบบศิลปะมัณฑเลย์ พระพุทธรู ปบางองค์พระพักตร์ จะขาวและทาปากแดง ใน ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทยก็ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะพม่า มาค่อ นข้ า งมาก แม้ แต่วดั ในหมู่บ้านของเราเองที่เชียงรายยังมีพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแบบพม่าเลย


13

พระพุท ธรู ป ของลาว ในตอนต้ น นัน้ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากเขมรผสมผสาน กั บ ศิ ล ปะไทย จะมี ลั ก ษณะคล้ าย ภาพสามมิ ติ หรื อ ก็ คื อ เหมื อ นการ แหงนมองพระพุทธรู ปที่มีขนาดใหญ่ ฝ่ าเท้ าที่ วางทับกันจะมี ลักษณะเปิ ด ในแนวเอี ย งฝ่ าเท้ า ออกมาด้ า นนอก พระเพลา (ตัก) พระชานุ (เข่า) และ พระหัตถ์ จะมีขนาดใหญ่ พระวรกาย สูง ชลูด พระเศี ย รเรี ย วเล็ ก เมื่ อ เริ่ ม เข้ าสู่ตอนกลาง เอกลักษณ์ ของลาว ก็ เริ่ มปรากฏเด่นชัดขึน้ ซึ่งพระเศี ยร จะเล็ ก รั บ กั บ พระอั ง สา (บ่ า ) พระ เกศาม้ วนเป็ นก้ นหอยและมี ม วย บางองค์ จ ะมี พ ระรั ศ มี บ นมวยพระ เกศาอี ก ที โดยส่ ว นมากจะเป็ นรู ป เปลวแท่งตรง ยอดของพระรั ศมีอาจ

ประดั บ ด้ วยอั ญ มณี ส่ ว นในตอน ปลายนั น้ แสดงเป็ นเอกลั ก ษณ์ ไ ด้ อย่างสมบูร ณ์ แ บบ เพราะพระพุทธ รู ป ที่ มี ก า ร ผ ส า น เ ข้ า กั บ ศิ ล ป ะ ได้ อย่ า งประณี ต งดงามและลงตั ว แต่ พ ระเศี ย รจะมี ข นาดใหญ่ ขึ น้ เพราะมี พ ระอั ง สาที่ ก ว้ างขึ น้ และ พระพุ ท ธรู ป แบบลาวนั น้ ก็ มี ค วาม ใกล้ เคี ย งกั บ แบบไทยมากที่ สุ ด


14

http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/cambodia.php

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ข อ ง กั ม พู ช า นั ้น มี เอกลักษณ์ที่ชดั เจนมาก เพราะจะเป็ น พระพุทธรู ปทรงเครื่ องและมีลกั ษณะ คล้ ายเทวรู ปขอม บนพระเศียรนันมั ้ ก จะประดับ ด้ ว ยเทริ ด และมงกุ ฏ ทรง กรวยลวดลายสวยงามเป็ นชัน้ ๆ มี กุณฑล กรองศอ และพาหุรัด บางองค์ จะห่ม จี ว รแบบเฉี ย ง และมี สัง ฆาฏิ ยาวลงมาถึงกึ่งกลางพระอุทร (ท้ อง) แต่ บ างองค์ ก็ เ ปลื อ ยพระอุ ร ะ (อก) พระพัก ตร์ สี่ เ หลี่ ย มแบบศิ ล ปกรรม เขมรและลักษณะของเครื่ องทรงนัน้ สื บ ทอดมาจากศิ ล ปะสมั ย นครวั ด ส่ ว นพระเนตรนั น้ จะเหลื อ บลงต�่ ำ และมี พ ระโอษฐ์ ห นา แย้ ม สรวล จึง เรี ยกกันว่า “ยิ ้มแบบบายน” ลักษณะ นี เ้ องที่ จั ด เป็ นศิ ล ปะแบบบายน

แต่ในปั จจุบนั นัน้ พระพุทธรูปกัมพูชา ไม่ ไ ด้ ท รงเครื่ อ งเช่ น แต่ก่ อ น ด้ ว ยมี การผสานเข้ า กับ ศิ ล ปะอื่ น แต่พ ระ พักตร์ ยังคงเหลี่ยมและมี พระโอษฐ์ หยักหนา พระพุทธรู ปในปั จจุบนั จึง มี เ ค้ า ความคล้ า ยคลึง กับ พระพุท ธ รู ป ของไทยมากกว่ า ของสมัย ก่ อ น


15

พระพุ ท ธรู ป ของมาเลเซี ย นัน้ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จากจี น มาค่ อ นข้ า งมาก จะเห็ น ได้ จ ากพระ พัก ตร์ ข องพระพุ ท ธรู ป ที่ จ ะอวบอู ม และอิ่ ม เอิบเป็ นพิเศษ พระเกศาจะม้ วนเป็ นก้ นหอย และมี ม วยพระเกศา พระหัต ถ์ นัน้ ก็ อ วบอูม เช่ น เดี ย วกั น กั บ พระพัก ตร์ แ ละจะมี ค วามอ่ อ นช้ อยตามแบบฉบับ ของศิ ล ปะ จี น การวางมื อ ของพระพุท ธรู ป ก็ เ ป็ นส่ ว นที่ ท� ำ ให้ มี ค วามเป็ นจี น มากขึ น้ เช่ น กั น ตั ว ฐานส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกลี บ ดอกบั ว บาน และจี ว รจะมี ร ายละเอี ย ดที่ ดู พ ลิ ว้ ไหว ถ้ าหากจะเที ย บกั บ พระพุ ท ธรู ป ในไทยแล้ ว คงจะไม่ ค่ อ ยมี ค วาม เหมื อ นกั น เสี ย เท่ า ไหร่ จะเหมื อ นกั บ เทวรู ป ในวั ด จี น ของไทยเสี ย มากกว่ า

ต่อไป! เรามาถามความคิดเห็นของคนที่เคยไป

ประเทศในแถบอาเซียนทัง้ สี่ประเทศนี ก้ ัน! มาดู กันว่ า พวกเขาจะเปิ ดเปลือยสิ่งใดให้ เราได้ ร้ ู กันบ้ างนะคะ!


16

A S E Aa N k

สิทธา แสนสมบูรณ์สุข(แบต) ปี 4 เอกภาษาเยอรมัน ไปเที่ยวพม่าเมื่อช่วงมีนาคมปี 54 แม่ไปเที่ยวกับเพื่อน มาแล้ วชอบจึ ง ชวนไปอี ก รอบ ด้ วยวั ด หลายแห่ ง ดู ศักดิ์สิทธิ์ มีสถานที่ที่แฝงไว้ ด้วยประวัติศาสตร์ ที่งดงาม ที่ ที่ประทับใจที่ สุดคื อพระธาตุอินทร์ แขวนซึ่งเป็ นพระ ธาตุที่ ล อยได้ ลัก ษณะของชาวพม่า คล้ า ยกับ คนไทย แต่ เ ขาเคร่ ง เรื่ อ งเข้ า วัด มาก ต้ อ งถอดรองเท้ า ตลอด พอได้ ไปเที่ ย วพม่ า แล้ วได้ เห็ น อี ก มุ ม นึ ง ของเพื่ อ น บ้ านเราใต้ รู ปแบบการปกครองแบบหนึ่ ง ที่ ดู ยุ่ ง ยาก และได้ ไหว้ พระได้ ไปสถานที่ ท่ี มัน แบบ wow!

เพิ่ ง ไปลาวเมื่ อ ช่ ว งธั น วาคมปี 56 นี่ เ อง ตัน หาเกิ ด เพราะมี ค นโพสรู ป น� ำ้ ตกในอิ น สตราแกรมซึ่ ง สวย มาก! เลยชวนเพื่ อ นไป หลัก ๆ ไปกัน มา 2 ที่ คื อ วัง เวี ย งกับ หลวงพระบาง ประทับ ใจวัง เวี ย งที่ สุด เพราะ เป็ นครั ง้ แรกที่ พ ายเรื อ คยั ก เหนื่ อ ยสุ ด พลัง แต่ ส นุ ก มาก! ส่ว นในตัว เมื อ งวัง เวี ย งก็ มี ข องกิ น อร่ อ ยๆ โดย เฉพาะโรตี ที่ วัง เวี ย งเทสตี ม้ าก ผับ ก็ มี ใ ห้ เ ที่ ย ว ส่ ว น คนลาวเค้ าเข้ าใจภาษาไทย เป็ นการไปเที่ ย วต่ า ง ประเทศที่ เ หมื อ นไปอี ส าน แต่ กั บ ข้ าวลาวแอบแพง สิ่ ง ที่ ป ร ะ ทั บ ใ จ ก็ น่ า จ ะ เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ นี่ แหละ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ คื อ ยั ง แจ่ ม ยั ง เ ลิ ศ เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ แ บ บ ที่ ไ ม่ ถู ก ท� ำ ล า ย ม า ก

ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์ (คารามาย) ปี 3 เอกภาษาอังกฤษ


17

รชญาญ์นันทน์์ แพรขาว(ฟ้า) ปี 3 เอกภาษาศาสตร์ ไปกัม พูช าล่ า สุด เมื่ อ ประมาณเมษายนปี 56 ฝั น มา ตัง้ แต่มัธยมว่าอยากไปชมความงามของปราสาทนคร วัด ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ลัง การ ประณี ต งดงาม จึง มุ่ง ไปที่ นั่น ที่ เดียว ไปแล้ วเหมือนได้ ย้อนยุคไปในสมัยโบราณอย่าง ที่เคยดูในหนัง ตกเย็นไปดูพระอาทิตย์ ที่ยอดเขาพนม บาเค็ ง ซึ่ ง จะเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องนครวั ด ตอนกลาง คื น ก็ เ ดิ น เล่ น ในเมื อ งเสี ย มเรี ย บไปเดิ น ซื อ้ ของให้ ฟี ล เหมื อนถนนคนเดินบ้ านเรา ดึกๆ ก็ หาไรลงท้ อง ทริ ป นี ป้ ระทับ ใจไม่ ลื ม กับ สุด ยอดความอลัง การประณี ต งดงาม คนเขมรที่ เ จอมาก็ น่ า รั ก ไม่โ ดนหลอกอย่า งที่ เคยได้ ยินมา แต่เสียดายจริ งๆ ที่มีเวลาเที่ยวแค่วนั เดียว มี โ อ ก า ส ไ ป ม า เ ล เ ซี ย เ มื่ อ พ ฤ ษ ภ า ค ม ปี 5 6 เป็ นที่ที่ประทับใจมากๆ ไปเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ จัตรุ ัส เมอร์ เดก้ า(ลานแห่งอิสระภาพ) อดีตเสาธงที่สงู ที่สดุ ใน โลก “Union Jack” แล้ วก็ไปเที่ยวปี นัง ได้ เที่ยวทังวั ้ ดไทย และวัดพม่าในมาเลเซีย ที่ประทับใจที่สดุ คือ Resorts World Genting High Land เพราะบรรยากาศบนเขา ดี ม าก หนาวแบบไม่ พึ่ง พัด ลมหรื อ แอร์ บนนัน้ มี ส วน สนุก อยากกลับไปอีกรอบ ทัศนียภาพ อากาศ ทุกอย่าง ดีหมดเลย คือไม่มีควัน ไม่อบอ้ าวอย่างที่บ้านเรา ขยะ ไม่มี ขอทานไม่มี อยากให้ กรุ งเทพฯ ของเราที่ได้ ชื่อว่า เป็ นเมืองท่องเที่ยวเนี่ย สะอาดและอากาศดีแบบนันบ้ ้ าง

สิรินดา แย้มศรี (นดา) ปี 3 เอกภาษาและวรรณคดี อังกฤษ


18 Let’s talk about theme! : gigiss

ร่างของคุณเปลือยเปล่าอยูบ่ นเตียงนุ่ ม แสงแดดยามเช้าที่ลอดเข้ามาในห้องท�ำให้คุณตื่นขึ้ น ด้วยความง่วงงุนคุณจึงหลับตาลงอีกครั้ง คุณได้ยนิ เสียงแหบพร่าของใครบางคนกระซิบเรียกชื่อคุณที่ขา้ งหู คุณอมยิ้ มน้อยๆ เมื่อนึ กถึงสิ่งที่คุณและใครคนนั้นท�ำร่วมกันเมื่อคืน ใครคนนั้นปั ดริมฝี ปากแผ่วเบาลงบนริมฝี ปากของคุณ คุณรูส้ ึกเสียววาบไปทั้งตัวและหลับตาแน่ นยิง่ กว่าเดิม เสียงหัวเราะแผ่วของใครคนนั้นดังขึ้ นก่อนที่จะค่อยๆ ทาบร่างเปลือยเปล่าแนบสนิ ทกับร่างของคุณ คุณลืมตาขึ้ นพร้อมกับส่งรอยยิ้ มอย่างรักใคร่ ใครคนนั้นยิ้ มตอบก่อนจะบดเบียดเรียวปากอุ่นลงบนเรียวปากคุณ แทรกลิ้ นซุกไซ้เข้าหาอย่างเว้าวอนและเรียกร้อง เสียงครางลึกของคุณดังลอดออกมาแผ่วเบา


19

ฮัลโหล....... ล ล ล เทส......ส ส สต์

ขออภัย ที่ เ ข้ า มาขัด จัง หวะนะคะ ต้ อ งอธิ บ ายก่ อ นว่ า เนื อ้ หาติ ด เรต ด้ า นบนเป็ นเพี ย งจิ น ตนาการแรกที่ เ กิ ด ขึ น้ หลัง จากทางที ม งานได้ ข้ อ ตกลงว่ า ธี ม ของ TORCH ครั ง้ นี ค้ ือ “เปลือย” พร้ อมกับกระตุ้นจินตนาการของฉันมาก ยิ่ ง ขึน้ ด้ ว ยชื่ อ ธี ม ภาษาอังกฤษว่า “(UNDRESSED)” จากชื่ อธี มทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ ส่อสื่อถึงเรื่ องอย่างว่ามากขนาดนี ้ ฉันจึงเพี ยงแอบหวังว่า คุณ จะไม่ม องฉัน เป็ นยัย บ้ า กามโรคจิ ต ไปเสี ย ก่ อ นเมื่ อ ได้ อ่า นข้ อ ความด้ า นบน เมื่อคุณเห็นชื่อคอลัมน์นี ้ คือ “Let’s talk about theme!” ก็คงจะรู้แล้ วว่า เราจะพูดคุยถึงธีมของ TORCH ฉบับนี ้กัน และก็อย่างที่ทราบกันดีวา่ ธีมในฉบับนี ้ คือ “เปลือย (UNDRESSED)” เรื่ องที่จะพูดคุยกันจึงหนีไม่พ้นเรื่ องเปลือยๆ นัน่ เอง ถ้ าจะพู ด ถึ ง เรื่ อ งเปลื อ ยๆ กั น แล้ ว การปลดเปลื อ ยเสื อ้ ผ้ านี่ ก็ ถื อ เป็ นเรื่ อ ง ส� ำ คัญ จ� ำ เป็ นอย่ า งยิ่ ง (ฉัน หมายถึ ง จ� ำ เป็ นเมื่ อ เราต้ อ งการจะอาบน� ำ้ น่ ะ ไม่ ได้ ห มายความถึ ง เรื่ อ งอื่ น เลยจริ ง ..จริ๊ ง ...) มาคิ ด เปรี ย บเที ย บดูแ ล้ ว เสื อ้ ผ้ า ที่ เราสวมใส่ กัน อยู่อ าจเปรี ย บได้ กับ ‘ความเป็ นตัว ของเรา’ ซึ่ง จะสวมใส่ มัน ไป ตลอดไม่ได้ เราต้ องปลดเปลือยมันออกเพื่อน� ำไปซักล้ างคราบสกปรกเสียบ้ าง หลายคนต่างต้ องเคยเปลือยความเป็ นตัวเองออกมาซักกันทัง้ นัน้ ฉัน เองก็ เ คยเปลือยความเป็ นตัวเองออกมาซัก เหมื อนกัน จ� ำ ได้ ว่า ตอนเด็กๆ ฉัน เป็ นคนอารมณ์ ร้ อนมาก มี อ ยู่วัน หนึ่ ง ขณะที่ ฉัน เล่ น อยู่กับ เพื่ อ น พี่ ช ายก็ เ ข้ า มาแกล้ งจนฉันโมโหมาก(แม้ ตอนนี จ้ ะจ� ำไม่ได้ แล้ วว่าพี่ แกล้ งอะไรก็ ตาม) เมื่ อ แกล้ งฉันเสร็ จพี่ก็วิ่งหนีไป ฉันวิ่งตามพี่ไปหวังจะล้ างแค้ น แต่ด้วยความรี บร้ อน จึงท�ำให้ พลาดท่าหกล้ มเสียก่อน ขาข้ างขวาขูดเข้ ากับก้ านไม้ แหลมๆ จนเลือด ไหลออกมาเป็ นทาง ทุก วัน นี แ้ ผลเป็ นจากการหกล้ ม ในครั ง้ นัน้ ยัง ปรากฏเป็ น รอยจางๆ แต่เรื่ องที่น่ายินดีก็คือฉันไม่ใช่คนอารมณ์ ร้อนเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ ว เพราะฉัน คิ ด ได้ ว่ า ขณะที่ ฉัน ไล่ ต ามแก้ แ ค้ น อยู่นัน้ คนที่ ทุก ข์ ที่ สุด คื อ ตัว ฉัน เอง

http://www.ourkids.net/blog/author/marclapointe


20 การขจั ด คราบสกปรกไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยเลยเพราะคราบสกปรกบาง คราบก็ ฝั ง แน่ น จนเกิ น ไป ต้ อ งใช้ เ วลาและความทุ่ม เทพยายามเพื่ อ ให้ ค ราบ นัน้ จางลงและเลื อ นหายไปในที่ สุด การเหยี ย ดหยามดูถูก ผู้อื่ น ทัง้ การเหยี ย ด ฐานะ รู ป ลัก ษณ์ เพศ เป็ นคราบสกปรกหนึ่ ง ที่ ฝั ง แน่ น แต่ ค ราบที่ ฝั ง แน่ น ยิ่ ง กว่าคื อการไม่กล้ าที่ จะยื นหยัดเพื่ อความถูกต้ อง หลายครั ง้ ที่ เราปล่อยให้ การ ดู ถู ก เหยี ย ดหยามเกิ ด ขึ น้ ความไม่ ก ล้ าท� ำ ให้ เราหลอกตั ว เองว่ า มั น ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งเลวร้ ายอะไรนัก คนที่ โ ดนดูถูก คงไม่ เ ป็ นอะไรมาก หากเราลองสมมุติ ว่า เราตกเป็ น ‘เหยื่ อ ’ ของการเหยี ย ดหยามดูถูก นัน้ แล้ ว ลองถามตัว เองดูว่า มันยังคงเป็ นเรื่ องที่ ‘ไม่เลวร้ าย’ อยูห่ รื อไม่? เราจะ ‘ไม่เป็ นอะไรมาก’ จริ งหรื อ? ถ้ าค� ำ ตอบที่ ไ ด้ คื อ ‘ไม่ ’ มัน ก็ ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ เ ราจะต้ อ งพยายามขจัด คราบฝั งแน่นนีก้ ันอย่างจริ งจัง แม้ จะเป็ นเรื่ องยากล�ำบากเพราะต้ องเผชิญหน้ า กับ คนบางกลุ่ม แต่ ถ้ า หากเราสามารถเปลื อ ยความเป็ นตัว เราออกมาซัก ได้ ส�ำเร็ จ โลกแห่งความเป็ นจริ งก็จะขยับเข้ าใกล้ โลกในอุดมคติมากยิ่งขึน้ ...

ฉันเชื่อว่าหลายคนเฝ้ าฝันถึงโลกใบนั้น เช่นเดียวกับที่ฉนั เฝ้ าฝันถึงมัน...


21

“สิ่งที่เปลือยที่สดุ ของ ศิลปศาสตร์ คือ

“ความคิด”


22

ธัชนันท์ ลิโมทัย (ตาล)

ปี 4 เอกภาษาฝรั่ งเศส คณะศิลปศาสตร์ สัมภาษณ์ : พิมพ์ชนก อรชุน ภาพ : ศิรสิทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา

ความคิดที่นอกกรอบ คือสิ่งที่ไม่ มีผิดถูก ขึน้ กับมุมมองของแต่ ละคน


23 ธั ช นั น ท์ ลิ โ มทั ย (ตาล) ปี 4 เอกภาษา ฝรั่ งเศส เป็ นคนที่พวกเราเลือกมาเป็ นนาง แบบบนปก TORCH ธี ม “เปลื อ ย (UNDRESSED) ด้ ว ยเราอยากให้ ใ ครก็ ต าม ที่ไ ด้ เ ห็น TORCH ของเราเล่ ม นี ้ ได้ ร้ ู สึ ก ว่ า ผู้ ห ญิ ง ที่ ส วยนั น้ ไม่ จ� ำ เป็ นต้ อ งเป็ นคน ที่ ผ อมเพรี ย วลมอย่ างที่ สั ง คมส่ วนใหญ่ นิ ย ามกั น หากแต่ อ ยากกระตุ ก ให้ ทุ ก คน ได้ ปรั บทัศนะต่ อความงดงามของผู้หญิงว่ า “ความงามนั น้ คื อ ทัศ นะที่อ ยู่ ภ ายใต้ เ รื อ น กาย หาใช่ เ พี ย งสิ่ ง ภายนอกที่ต าเห็น ไม่ ” พู ด ถึ ง ค� ำ ว่ าเปลื อยแล้ วนึ กถึ ง อะไร? “ไม่ มีเสือ้ ผ้ า โป๊” รู้ สึ ก อย่ า งไรที่ไ ด้ ม าเปลื อ ยบนปกทอร์ ช? “ตอนที่ร้ ู ก็ตกใจเบาๆ สตั๊นไป 5 วิ แน่ ใจ หรอ? คือไม่ คิดว่ าจะเลือกเรา คิดว่ ามีคน อื่นที่ดดู กี ว่ า” เคยแต่ ง ตัว เปลื อ ยที่สุ ด ล่ า สุ ด ตอนไหน? “เมื่อกี๊น่ ี เลยค่ ะ เมื่อตอนถ่ ายปกเลย เป็ น ครั ้ ง แรกที่ แ ต่ งตั ว เปลื อ ยมากขนาดนี ส้ ่ ู สายตาคนจ�ำนวนมาก” ถ้ ามหาวิทยาลัยไม่ มีข้อจ�ำกัดเรื่ องการแต่ ง กายเลย คิดว่ าจะแต่ งเปลือยขนาดไหนมา เรี ยน? “คงแต่ งเหมือนเดิม แต่ งตามปกติ ไม่ ถึงกับ งั ด ออกมาโชว์ แต่ ค นอื่ น ๆ อาจแต่ ง ตาม แฟชั่นที่อาจเปลือยมากหน่ อย”

คิดอย่ างไรกับการแต่ งตัวเปลือยของผู้หญิง สมัยนี?้ “ก็ดีนะ เป็ นสีสันดี ถ้ าทุกคนแต่ งตัวมิดชิด หมดก็ดไู ม่ ค่อยมีอะไร ถ้ ามีนิดๆ หน่ อยๆ ก็ น่ าค้ นหาดี แต่ เอาให้ มันพอดีๆ นะ”


24 ระหว่ างแต่ งหน้ าเต็มกั บปล่ อยหน้ า เปลือยจะเลือกแบบไหน? “คงปล่ อยหน้ าเปลือยเพราะเป็ นคน ไม่ ช อบแต่ ง หน้ า คื อคิด ว่ าเอาเวลา ไปนอนดีกว่ า อีกอย่ างแดดรั งสิตมัน ร้ อนแต่ งหน้ ามาเต็มก็คงไม่ ไหวอ่ ะ” ชอบใครเปลือยมากที่สุด? “ถ้ าเป็ นการเปลือยกายก็เป็ นพลอย เฌอมาล บุญยศักดิ์ เป็ นผู้หญิงที่สวย มี แ รงดึง ดู ด ต่ อ ทัง้ เพศเดี ย วกั น และ เพศตรงข้ าม” นอกจากการเปลือยกายแล้ ว คิดว่ ามี อะไรที่สามารถเปลือยได้ อีก? “ความคิดที่นอกกรอบ คือสิ่งที่ไม่ มี ผิ ด ถู ก ขึ น้ กั บ มุ ม มองของแต่ ล ะคน นอกจากนีอ้ าจเป็ นการเปลือยจิตใจ คือการเปิ ดใจในการเข้ าหาหรื อคบ ใครสักคน” ถ้ ายังงีก้ ารคิดฆ่ าคนกับการแก้ ผ้าต่ อ สาธารณะชนมันก็ไม่ ผิดสิ? “ในมุมมองเรา เราว่ าผิด เพราะมัน ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ ืนและเป็ นการ ไม่ ร้ ู กาละเทศะ”

พูดถึงการเปลือยของศิลปศาสตร์ หน่ อย “สิ่งทีเ่ ปลือยทีส่ ดุ ของศิลปศาสตร์ คือ ความคิด คณะ เราค่อนข้างเสรีภาพทางความคิดและการกระท�ำมากๆ ไม่มอี าจารย์มาบังคับให้เด็กท�ำนู่นท�ำนี่ โดยเฉพาะการ แต่งกาย ทีค่ ณะเราค่อนข้างฟรีกว่าคณะอืน่ ”

ถ้ าเป็ นการเปลือยทางความคิด ชอบ ใครที่สุด? “อาจารย์ พยอม ธรรมบุตร คือเป็ น คนที่เปิ ดกว้ างทางความคิดสุดๆ เปิ ด โอกาสให้ เด็กได้ คิดเอง โดยไม่ มีการ ชีน้ �ำทางความคิด”

ช่ วยแสดงความเห็นต่ อ TORCH ที่ไม่ ได้ ออกมา นานหน่ อย “TORCH เป็ นผลงานชิน้ หนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพ ของเด็กในคณะ เป็ นอีกพืน้ ที่หนึ่งให้ เราได้ มาท�ำ กิจกรรมร่ วมกัน ที่ส�ำคัญอ่ านเสร็ จแล้ วไม่ ต้อง เอาไปวางรองขาโต๊ ะนะคะ”


เปล่า


26 “เชิญทางนี”้ : นาเดีย ไพรี พนิ าศ

เงา งา ฟ้ามืดมิดในยามค�่ำ นาฬิกาตีบอกเวลา 2 นาฬิกาของวันใหม่ ใน ขณะที่ผ้ ูคนต่ างหลับใหล ชายชราผู้หนึ่งยังคงนั่งเหม่ อลอยอยู่บนเก้ าอีโ้ ยก จ้ องมองออกไปยังนอกหน้ าต่ าง มีเพียงเทียนไขเล่ มเดียวเท่ านัน้ ที่ให้ แสง สว่ างภายในห้ องพักของชายชราผู้ม่ ังมี แขนและขาของเขาแทบสิน้ เรี่ ยวแรง ร่ างกายเหนื่ อยอ่ อน ลมหายใจแผ่ วเบา นั ยน์ ตาขุ่ นมั วแสนเศร้ าสร้ อยคู่ นัน้ ดูอ่อนล้ า เส้ นเลือดที่ปูดโปนจากมือที่เหี่ยวย่ นแสดงให้ เห็นการท�ำงาน ที่ตรากตร� ำ รอยข่ วนที่บัดนี ย้ ังคงประทับตราอยู่บนไหล่ ซ้ายเหมื อนเป็ น เครื่ องเตือนถึงสิ่งที่ผ่านมา ใครต่ อใครต่ างชื่นชมบุรุษผู้นีถ้ ึงความเอือ้ เฟื ้ อ มีเมตตาของเขา บุรุษผู้ เป็ นที่นับหน้ าถือตาของคนในเมือง ผู้ ถูกยกย่ อง ให้ เป็ นตัวอย่ างถึงความมานะอดทนและความเป็ นมิตรแท้ ท่ ีหาใครเปรี ยบ ได้ กิจการเล็กๆที่เขาเริ่ มสร้ างขึน้ ด้ วยตนเองกลายเป็ นกิจการขนาดใหญ่ ชีวิตครอบครั วที่แสนสุ ข ทัง้ หมดเป็ นเหมือนเครื่ องยืนยันถึงความส�ำเร็ จ ในชีวิต เขาภูมิใจในสิ่งเหล่ านีเ้ สมอแต่ ไม่ ใช่ ในค�่ำคืนนี ้ ใบไม้ ล่ ูไปตามสาย ลมอ่ อนๆที่พัดมา เขานั่งคิดย้ อนถึงเรื่ องในอดีตที่ตัวเองได้ ฝังเอาไว้ มานาน หลายปี แต่ ตอนนี ก้ ลับถูกปลุ กขึน้ ฉายให้ เห็นภาพชายหนุ่ มสองคนที่ถูก เกณฑ์ ให้ เข้ าร่ วมรบในสงคราม เขาไม่ เคยรู้ จักกันมาก่ อน แม้ กระทั่งขณะ ที่ปฏิบัติการในหน่ วยเดียวกัน เขาก็แทบจะไม่ ปราศรั ยกัน ปราศจากซึ่ง ความสนิทชิดเชือ้ จวบจนวันหนึ่ง วันที่ค่ายทหารที่พวกเขาประจ�ำการอยู่ ถูกโจมตีจากฝ่ ายตรงข้ าม ทหารหลายนายเสียชีวิต ทุกคนกระจัดกระจาย เพื่อหลบเลี่ยงให้ พ้นจากยมทูต เขาทัง้ สองหนีมาได้ แต่ ไม่ ใช่ กับเพื่อนร่ วม หน่ วยที่ขณะนีอ้ ยู่ท่ามกลางกองเพลิงที่ร้อนระอุ ความล�ำบากที่ทัง้ สองต้ อง พบเจอท�ำให้ พวกเขาสนิ ทกันยิ่งกว่ าพี่น้องร่ วมอุทร ความไว้ เนื อ้ เชื่อใจที่ ทัง้ สองมีให้ กันนั น้ มากเสียจนสามารถจะฝากชีวิตไว้ ได้ ในระหว่ างทางที่ ทัง้ สองหลบหนีออกจากสมรภูมิอันโหดร้ ายไปยังค่ ายทหารอีกแห่ งที่ยังไม่


27

ถูกโจมตี เขาได้ พบกับหน่ วยลาดตระเวนของฝ่ ายตรงข้ าม ประกอบด้ วย ทหารจ�ำนวนทัง้ หมดสี่นาย ตัง้ พักแรมอยู่ใกล้ กับแม่ น�ำ้ ใกล้ กันนั น้ มีเรื อ ล�ำหนึ่ งถูกผู กไว้ กับเสาไม้ ระยะทางอันยาวไกลและสงครามอันโหดร้ าย เปลี่ยนพวกเขาจากเด็กหนุ่มนักศึกษามาเป็ นนักรบเดนตาย ทัง้ สองตัดสิน ใจจะเข้ าปล้ นเพื่อให้ ได้ เรื อที่จะน� ำเขาไปสู่ค่ายที่จะพาพวกเขาไปยังแผ่ น ดินแม่ ท่ ีจากมา นักรบทัง้ สองวางแผนที่จะจัดการกับนายทหารเฝ้าเวรยาม ก่ อนจึงจะจัดการกับนายทหารที่เหลือ เป็ นดังคาด กว่ าที่นายทหารผู้เฝ้า ยามจะรู้ ตัวก็ถูกปลิดชีวิตเสียแล้ ว พวกเขาเร่ งฝี เท้ าเพื่อจะจัดการกับนาย ทหารที่หลับอยู่ ฟุบ! มีดถูกปั กเข้ าที่หน้ าอกซ้ าย นายทหารผู้เคราะห์ ร้าย รายนั น้ สิน้ ใจ ทัง้ สองไม่ รอช้ าวิ่งไปยังเรื อที่จะพาพวกเขาออกไปจากนรก ขุมนี ้ คนหนึ่งกระโดดลงเรื อเพื่อติดเครื่ องยนต์ คนหนึ่งเร่ งแกะเชือกที่มัด ไว้ กับเสา ทันใดนัน้ เอง ร่ างหนึ่งก็ว่ ิงเข้ ามาปะทะกับนายทหารที่กำ� ลังแกะ เชือก พวกเขาลืมไปว่ าหน่ วยลาดตระเวนนั น้ มีทหารทัง้ หมดสี่นายแต่ ถูก สังหารไปเพียงสามนาย การต่ อสู้เกิดขึน้ เขาร้ องเรี ยกให้ เพื่อนช่ วย ทหาร หนุ่ มรี บลงจากเรื อยนต์ ดึงเชื อกที่ผู กกับเสาออกแล้ วกระโดดขึน้ เรื ออีก ครั ง้ ใครจะคิดเล่ าว่ าเพื่อนรั กที่คิดมาเสมอว่ าจะฝากชีวิตไว้ ได้ จะท�ำกันเช่ น นี ้ เมื่อถึงฉากนี ้ ชายชรายกมือขึน้ กุมใบหน้ าของตนเองไว้ น� ำ้ ตาริ นไหล แล้ วกลับหัวเราะลั่น รอยแผลเป็ นที่ไหล่ ซ้ายเกิดจากการที่เพื่อนทหารของ เขาวิ่งมาสุดตัวเพื่อขอให้ เขาช่ วย เขาสะบัดแขนทิง้ เล็บที่จกิ ลงบ่ นไหล่ แรง เสียจนหนังของเขาถลอกออกมา เขาหนีออกมาได้ แต่ เพื่อนของเขาไม่ โชค ดีอย่ างนัน้ ใครต่ อใครต่ างชื่นชมกับเหรี ยญกล้ าหาญที่แลกมาด้ วยชีวิตของ เพื่อนที่เขาไม่ สามารถช่ วยไว้ ได้ ชายชรามองไปที่กระจกที่สะท้ อนให้ เห็น ใบหน้ าที่ทุกคนเห็นเป็ นนั กบุญ แต่ แท้ ท่ ีจริ งไม่ ต่างอะไรกับซาตาน ความ ส�ำเร็ จทุกอย่ างของเขาได้ มาอย่ างคดโกง หลายคนเสียชีวิตโดยไม่ เคยล่ วง รู้ เลยว่ าเขาเป็ นผู้อยู่เบือ้ งหลัง สิ่งสามานย์ ทุกอย่ างที่เขาได้ ทำ� ถูกเปิ ดเผย แทรกไปกับเสียงหัวเราะและเสียงสะอืน้ ไม่ มีความลับอีกต่ อไป ใบไม้ หลุด ปลิ ว ออกจากกิ่ง ไปตามกระแสลม นั ย น์ ต าของชายชราเบิก กว้ า ง ความ เจ็บ ปวดสิ น้ สุ ด ร่ างกายหยุ ด นิ่ ง แล้ ว ราตรี ก็ก ลั บ เข้ า สู่ ค วามสงัด อี ก ครั ้ง


28 สร้าง| ภาพ : นักสะสมความทรงจำ�

ก้านกิ่งที่เปล่าเปลือยของต้นไม้ “ต้ นไม้ เหล่ า นี ก้ � ำ ลัง ปลิ ด ใบทิ ง้ เปลื อ ยกายเปล่ า อยู่ ท่ า มกลางสายลม และ แสงแดด” เหตุผ ลส� ำ หรั บ การเปลื อ ยเปล่ า ของต้ น ไม้ เ หล่ า นี ค้ ื อ ความเป็ นไป ตามธรรมชาติ ข องต้ น ไม้ ที่ ต้ อ งปรั บ ตัว ตามสภาพแวดล้ อ ม เมื่ อ ลมหนาวมา เยื อ น ส่ ว นของใบคื อ ส่ ว นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งชัด เจน ใบไม้ ที่ มี สี เ ขี ย ว จะเปลี่ ย นแปลงไปตามกาล บ้ า งก็ เ ปลี่ ย นเป็ นสี เ หลื อ งอ่ อ น สี ส้ ม สี แ ดง และ สี น� ำ้ ตาล เมื่ อ เวลาผัน ผ่า นไปชั่ว ขณะใบไม้ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นสี ต ามกาล เหล่า นัน้ ก็ จ ะกลายเป็ นเป็ นใบไม้ แ ห้ ง ร่ ว งหล่น จากต้ น ลงสู่พื น้ ดิ น หรื อ อี ก หนึ่ง เหตุผ ลที่ เหล่าใบไม้ ต่างพร้ อมใจกันพลีกายออกจากต้ น ก็เพื่อเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลา อันสมควรที่จะสิ ้นอายุอานามแล้ ว ต้ นไม้ เหล่านี ้ก็จะเหลือเพียง กายเปล่า ปราศจากใบ ปกปิ ดเรื อนร่าง ทว่าความ งดงามก็ยงั ปรากฏให้ เห็น ในมุมมองที่แตกต่างออกไป จากเดิม ธรรมชาตินนยั ั ้ งมี เหตุผลส�ำหรับการปลดเปลือย


29

แล้วเหตุผลการเปลือยเปล่าของมนุษย์เล่าคืออะไร ?


30 Fashion Pulse : น้องณิชาลูกสาวแม่บี

TORCH

INTO

VSFW

ถือฤกษ์ งามยามดีกบั New Torch ฉบับ Febuary Issue น้ องณิชาได้ รับ มอบหมายให้ เขียนคอลัมน์ “Fashion Pulse” ไม่งา่ ยเลยทีเดียว เพราะต้ องคัดสรรอย่างพิเศษจากรายละเอียดของไลฟ์สไตล์ยคุ ใหม่ งานทางด้ านแฟชัน่ เป็ นสิง่ ที่น้องณิชาสนใจแม้ วา่ ตัวของน้ องณิชาเอง จะไม่ได้ แต่งองค์ทรงเครื่ องแบบแฟชัน่ จ๋าก็ตาม

First Issue ของ New Torch มาในธี ม “Undressed” และเพื่อให้ เข้ ากับธีม ของฉบับนี ้ น้ องณิชาจะยกตัวอย่าง Fashion แบบ Undressed ที่ ห ลาย คนเห็ น ค� ำ นี ป้ ุ๊ บต้ องนึ ก ถึ ง สิ่ ง นี ป้ ั๊ บ นั่ น คือ “Victoria’s Secret Fashion Show” แม่งานอย่าง Sophia Neophitou-Apostolou (ครี เอทีฟไดเร็ คเตอร์ ของVS) จะไม่ให้ แบรนด์อื่นได้ เกิด เจ้ าป้าเอานางแบบระดับโลกหน้ า สวย หน้ าcommercial เกือบสี่สิบชีวิตมาเดินในคอนเซปท์ที่เน้ นสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มี การเล่นสีหน้ าท่าทางประกอบ แต่ยงั คงความสง่าราศีจบั มาพร้ อมกับปี กที่อลังการจนกลาย เป็ นลายเซ็นของ VS Fashion Show แบบที่วา่ โชว์คาบาเร่ของบ้ านเราต้ องศึกษาดูงานกันไปบ้ าง สีสนั บนรันเวย์หรู หราที่ตกแต่งด้ วยกลิตเตอร์ ตอกย� ้ำบรรยากาศปาร์ ตี ้บนสรวงสวรรค์พรั่งพร้ อม ไปด้ วยนางฟ้าขายาว แต่กว่าจะได้ ปีกนางฟ้าที่สตรี หวั โปกอยากใส่ไปเรี ยน Victoria’s Secret ได้ จบั มือกับ Swarovski น�ำนวัตกรรม 3D printing มาร่วมผลิตปี กและชุดของ Snow Queen เพื่อรังสรรค์ชดุ สโนว์เฟรคที่ละเอียดอ่อนและสมจริ งที่สดุ ไม่เพียงเท่านัน้ การน�ำศิลปิ น นักร้ องมาร้ องสดบนรันเวย์แทนการเปิ ดซาวน์ดนตรี สร้ างมิติใหม่ให้ Fashion Show โดยล่าสุดศิลปิ นคันทรี สาว Taylor Swift ก็เซอร์ ไพรส์คนดู มันท�ำให้ เห็นถึง ความเป็ น Live เหมือนเราอยูใ่ น Mini Concert ที่พร้ อมสนุกไปกับFashion Show จัดเต็มจัดหนักกับแฟชัน่ ชุดชันใน ้ 6 ธีมขนาดนี ้ เจ้ า ป้าSophia ยังเสนอไฮไลท์เด็ดให้ คนในวงการแฟชัน่ อ้ าปากค้ างไปตามๆ กันคือ


31

VICTORIA'S SECRET

EXCLUSIVE

“Royal Fantasy Bra”ออกแบบโดย Mouawad บริ ษัทอัญมณีและนาฬิการะ ดับไฮเอนสัญชาติสวิสเซอร์ แลนด์ น�ำทับทิม เพชรและแซฟไฟร์ สีเหลืองกว่า 4200 เม็ด รวมทังจี ้ ้ ทับทิมรูปทรง ลูกแพร์ หนัก 52 กะรัตมาห้ อยประดับตรงร่องยกทรง ต้ องใช้ ชา่ ง ฝี มือช�ำนาญ 14 คนระดมสมองสร้ าง Masterpiece ชิ ้นนี ้เป็ นเวลาเกือบ 22 วัน จึง ไม่แปลกใจที่ยกทรงตัวนี ้มีมลู ค่า 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ น้ องณิชาแทบจะยืมเงินกงเต๊ ก จากอาม่าไปพรี ออเดอร์ แต่ทงนี ั ้ ้ทังนั ้ นคงต้ ้ องยกคุณงามความดีให้ Todd Thomas ดีไซน์เนอร์ ทีอ่ ทุ ศิ ตนกว่าสิบปี ครีเอทชุดต่างๆ อย่างพิถพี ถิ นั ให้ VS Fashion Show ดึงเหล่า Fashionista และผู้ ติดตามผลงานแฟชัน่ ได้ เห็นนางแบบในมาด Sexy และ Feminine และอีกหนึง่ คนที่ขาดไม่ได้ ที่เจ้ า ป้าSophia ดึงตัวมาเพื่อช่วยท�ำให้ นางแบบดูพร้ อมคือ Nicholas Kirkwood ดีไซน์เนอร์ รองเท้ าเมือง ผู้ดีผ้ ทู ี่เข้ าใจสารของทุกธีมและฉายไอเดียบรรเจิดเอาขนไก่มาย้ อมสีแล้ วประดับบนรองเท้ าส้ นสูงให้ นางแบบได้ วาดลวดลายบนรันเวย์ ด้ วยลักษณะของหญิงไทยที่ขี ้อายและแคร์ สายตาสัง คม น้ อ งณิ ช า คงนึ ก ไม่ อ อกว่ า ใครใส่ แ ล้ ว มัน เป๊ ะหรื อ ใครจะกล้ า ใส่ ยกเว้ น คุณชมพู่ อารยา ถือว่าเจ้ าป้าSophia เก่งพอสมควรที่กล้ าคิดและกล้ าฉีกขนบของ Fashion Show จนผลงานเป็ นบ่งบอกความเป็ น Victoria’s Secret ที่สาวน้ อยสาวใหญ่ใฝ่ ฝั นที่จะ ไปเดิน แบรนด์ Victoria’s Secret ไม่ เ พี ย งแต่ ง านด้ า นยกทรง กางเกงในและ ชุดว่ายน� ้ำ แต่ยงั เอาดีกบั งาน Beauty& Accessories และงาน Bath & Body ตอนแรกน้ องณิชาก็ไม่นึกว่ามันจะไม่อะไรมาก แต่ว่างานทัง้ สองชนิ ด นี ้ ก็เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่ท�ำให้ Victoria’s Secret ประสบผลส�ำเร็ จไปทัว่ โลก ส่วนในประเทศไทย Victoria’s Secret Beauty & Accessories Store ก็ได้ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการไปเมื่อต้ นเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา สาวๆ คนไหนอยากจะสวยเริ ด้ เหมือนนางแบบใน VS Fashion Show หรือหนุม่ ๆคนไหนทีอ่ ยากจะซื ้อผลิตภัณฑ์ของ Victoria’s Secret ไปใช้ เองหรื อ ฝากคนรู้ ใจก็ ไ ปเลือ กซื อ้ เลื อกชมได้ ที่ สยามเซ็ น เตอร์ ห้ างที่ เ ก๋ ไ ก๋ ใ กล้ ๆ ม๊ อบ


32 ฝ่ ายการเกี่ยว’ไร ? : อันลัคกี ้

ฝ่ ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พอแล้ ว นี่ ยังจะมี งานมี กิจกรรมมาถี่ ๆ เหล่า เพื่ อ นพ้ อ งพี่ น้อ งคณาจารย์ ญาติ เกื อ บทั ง้ ปี อี ก เออผมว่ า มั น ก็ จ ริ ง นะ สนิ ท มิ ต รสหายแห่ ง คณะศิ ล ปศาสตร์ ส รุ ป เ อ า ง่ า ย ๆ (และคณะอื่ น ๆ ที่ บั ง อาจลั ก ลอบ ถ้ า เ บื ้ อ ง ห ลั ง กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ คื อ เอาจุ ล สารไปอ่ า น) ทุ ก ท่ า นน กลับ เ ห ล่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร นั ก ศึ ก ษ า มาพบกั น อี ก แล้ วกั บ Torch ฉบั บ เ บื ้อ ง ห ลั ง เ ห ล่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เปลื อ ย ขอให้ ทุ ก ท่ า นอ่ า นอย่ า งมี นั ก ศึ ก ษ า ก็ คื อ เ ห ล่ า พี่ ๆ ป้ า ๆ ความสุข นะครั บ บ๊ า ยบายยยย ~~~ อาจารย์ ฝ่ ายการฯ นี่ แหละครั บ ...ไม่ ใ ช่ ล ะ เอาเป็ นว่ า ขอ ( แ ล้ ว เ อ็ ง จ ะ เ ขี ย น ต้ อนรับเข้ าสู่คอลัมน์ นีน้ ะครับ คอลัมน์ อ ะ ไ ร ม า ตั ้ ง ยื ด ย า ว ว ะ ? ) สุ ด เจ๋ ง ของคนเขี ย น สุ ด หล่ อ ที่ ถู ก ว่าแต่ แล้ วทางฝ่ ายการฯ เค้ า บั ง คั บ กดขี่ ข่ ม เหงให้ เขี ย นคอลั ม น์ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ อยู่ เ บื อ้ งหลัง กิ จ กรรม เกี่ ย วกั บ ฝ่ ายการนั ก ศึ ก ษาแห่ ง คณะ อะไรมั่งอ่ะ? ผมก็ไม่ร้ ู เหมือนกัน เพิ่งรู้ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนโดนสั่ง ให้ เ ขี ย นคอลัม น์ นี น้ ี่ แ หละ เห็นชื่ออลังการสุดๆ ไปเลยใช่มะ แล้ ว (จนถึงตอนนี ้ก็ยงั เสียใจอยู่ เขียนยากชิบ มั น คื อ อะไรวะ? งงดิ ง ง เออผมก็ ง ง เป๋ ง) เลยไปหาข้ อมูลมาเพิ่ม ถึงจะรู้ จกั ฝ่ ายการนักศึกษาแห่งคณะศิลปศาสตร์ กับ พี่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละอาจารย์ ห ลายคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือองค์กร... แต่ตอนแรกผมก็ไม่ร้ ู นะ แต่ตอนนี ร้ ้ ู ละ ก็ เ วอร์ ไป คื อ กลุ่ ม บุ ค ลากรผู้ ทรง แล้ ว ผมจะวนอยู่ต รงนี อ้ ี ก นานมัย้ เนี่ ย คุ ณ ภาพประจ� ำ คณะ ที่ มี ห น้ าที่ ดู แ ล และอยู่ เ บื อ้ งหลัง หลายๆ สิ่ ง หลายๆ อย่างในคณะศิ ล ปศาสตร์ โดยเฉพาะ กิ จ กรรมมากมายมหาศาลที่ ค ณะเรา จัดกันเยอะเหลือเกิน เยอะจนหลายคน แม่งบ่นว่าคณะนี ม้ ันจะมี อะไรนักหนา วะ แค่นกั ศึกษาก็ทงั ้ “เยอะ” และ “เยอะ”

ส วั ส ดี ค ร้ า บ บ บ บ บ บ

เข้าเรื่อง เลยแล้วกัน...


33

Crazy

EVENT

Week จ�ำวันไม่ได้ เป็ นสัปดาห์แรกๆ ของ เทอมหนึง่ นี่ละ่ ครับ กิจกรรมแต่งตัวตาม ธี ม ห้ าวันห้ าธี ม จะมีการโหวตธี มการ แต่งตัวออกมา แล้ วทุกคนก็จะต้ องแต่ง ตัวตามธี มนัน้ ๆ กิจกรรมนีจ้ ะสนุกหรื อ ไม่อยูท่ ี่ธีมล้ วนๆ เลยครับ บางธีมผมก็วา่ ดี๊ดี เท่มากสวยมาก แต่บางธีม..... ครับ

สืบสาน ตำ�นานศิลป์

วันแรกพบ

ปกติแล้ ว จะจัดในวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี เหล่าเด็กๆ ที่เพิ่งจะได้ รับสิทธิ์ในการเป็ น นักศึกษาธรรมศาสตร์ มาหมาดๆ (เอ็ง คิดผิดแล้ วเด็กๆ ทังหลาย ้ หึฮ่าๆๆๆ) ก็ จะมารวมตัวกันที่ท่าพระจันทร์ เพื่อมาดู รุ่นพี่ทงหลายร้ ั้ องร� ำท�ำเพลง บ้ าโชว์น้อง กันอย่างสนุกสนาน ซึง่ คณะศิลปศาสตร์ เราก็ จะมี พิธีกรรมจับฉลากเข้ าโต๊ ะอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นวัน นี ด้ ้ ว ย กิ จ กรรมนี ส้ นุก ใช้ ได้ ครั บ ถ้ าคุณเป็ นพี่ แต่ถ้าคุณเป็ น ไอ้ พ วกปี หนึ่ ง หน้ าใสๆ แต่ ใ จหมาล่ ะ ก็ กิจกรรมนีม้ ันจะกลายเป็ นโคตรของ โคตรน่าเบื่อทันที คุณลองนึกย้ อนกลับ ไปดูนะ ร้ อนก็ร้อน แออัด ใครก็ไม่ร้ ูล้อม หน้ าล้ อมหลัง เต้ นๆ กรี๊ ดๆ ตอนผมเป็ น เฟรชเมนผมก็ร้ ู สึกแบบ เฮ้ ยใช่เหรอวะ นี่อะไรวะเนี่ย อยากกลับบ้ านโว้ ย ตอน ปี หนึ่ง งานนี ไ้ ม่สนุกเลยครั บ เลยต้ อง เป็ นหน้ าที่ของพี่ๆ ที่จะต้ องเอนเตอร์ เทน น้ องๆ ให้ ได้ เพื่อไม่ให้ น้องๆ รู้ สกึ หน่าย จนซิ่ ว หนี ไ ปซะก่ อ น (ขนาดนัน้ เลย?)

(ปี ล่า สุด จัด วัน ที่ 28-29 พฤษภาคม) อ้ าว ท�ำไมมีสองวันล่ะ? ถามท�ำไมครับ ก็ เ พราะว่ า มัน เป็ นกิ จ กรรมค้ า งคื น น่ ะ สิ!! อย่างที่ว่าครั บมันค้ างคืน นี่ คือจุด เด่นของกิ จกรรมนี เ้ ลย หลักๆ ก็ คล้ าย กับ งานแรกพบครั บ สัน ทนาการ เข้ า ฐาน แต่ พิ เ ศษหน่ อ ยตรงมี ค อนเสิ ร์ ต ตอนกลางคื น ถ้ าเป็ นท่ า พระจั น ทร์ ก็ จ ะจั ด ในยิ ม ที่ โ คตรร้ อนบรรลัย ทั ง้ ร้ อนทั ง้ แคบและระบายอากาศไม่ ดี เต้ นๆ อยู่มีสิทธิ์เป็ นลมได้ ถ้ าเป็ นรังสิต ก็ จ ะจัด ในอควาติ ก มี ส ระน� ำ้ ขนาบข้ า งถ้ า ตกลงไปผมรั บ รองว่ า เปี ยกแน่ น อน และอย่ า งที่ ว่ า ครั บ เป็ นงานค้ า งคื น พวกพี่ ๆ ก็ จัด ที่ ห ลับ ที่ น อนไว้ ใ ห้ ถ้ า เป็ น ท่ า พระจัน ทร์ ก็ จ ะได้ น อนในตึก ศิ ล ปศาสตร์ ในห้ อ งเรี ย นที่ โ คตรหนาวบรรลัย ผี ดุ อี ก ต่ า งหาก ถ้ าเป็ นรั ง สิ ต ก็ น อนมั น ในอควาติ ก นั่ น ล่ ะ ครั บ งานนี ส้ นุ ก ดี ครั บ แต่ บ างคนเขาก็ ว่ า ไม่ ช อบนะ แต่ ผ มชอบอ่ ะ ใครไม่ ช อบก็ เ รื่ อ งของเขาดิ


34

L’Arts

ค่ ายอาสา และอนุ รักษ์

แห่ง คณะศิลปศาสตร์ (จัด 5-9 ธันวาคม) ชื่ อ ยาวชิ บ ปี นี เ้ ขารวมสองค่า ยเอาไว้ ด้ ว ยกัน ครั บ ช่ ว งแรกจะได้ ไ ปท� ำ ฝาย ไปปลูก ป่ า ขุ ด โป่ งดิ น ต่ อ มาก็ ไ ปท� ำ กิ จ กรรมอาสาอยู่ ใ นมูล นิ ธิ เ ด็ ก ที่ ร วม เอาเด็ ก สุ ด แสบเอาไว้ น้ องๆ ซุ ก ซน กั น มากครั บ ผมโดนท� ำ ร้ ายร่ า งกาย ด้ วย แต่ จั ด ว่ า ดี ค รั บ ค่ า ยนี ้ ไม่ ค วร พลาดอย่ า งยิ่ ง เพราะเพื่ อ นพ้ อ งน้ อ ง พี่ในคณะไปเยอะ ได้ อยู่ด้วยกันหลาย วัน แถมได้ ไปท� ำเรื่ องดีๆ ไม่ร้ ู จะติตรง ไหนดี น อกจากหนาวครั บ หนาวยั น กระดูกสันหลัง เสือ้ กันหนาวในมื อผม สัน่ ไปหมด ก็ดีอยู่นะผมว่า ค่ายนี ้เหล่า อาจารย์และพี่ๆ ฝ่ ายการฯ มาท�ำอาหาร ให้ กิ น ด้ วยนะเออ อร่ อ ยดี ล่ ะ มั ง้ ครั บ

คอมมอนรู ม

Cheer เชียร์ โต้ (ปี ล่าสุดจัดวันที่ 18 กรกฎาคม) วัน งานวัน เดี ย ว แต่ วัน ซ้ อ มโคตรยาว ครั บ เกื อ บเดื อ นได้ ซ้ อมร้ องเพลง มหาวิ ท ยาลัย กัน แข่ ง กัน เป็ นตระกู ล เหนื่อยครับงานนี ้ แต่ได้ เพื่อนเยอะดี รู้ จักพี่ ๆ เยอะด้ ว ย ซ้ อมกันแบบว่าตาย ไปข้ า ง นอกจากร้ องเพลงก็ ต้ อ งมี ก าร แสดงด้ ว ยนะ ไม่ อ ยากจะอวยเท่ า ไร แต่ ต ระกูล สวนศิ ล ป์ ท� ำ ดี ม ากครั บ (จะ โดนรุ มตบมัยนี ้ ่) อย่างที่บอกครับ ข้ อดี คือจะได้ เพื่ อนเยอะเพราะจะได้ อยู่กับ เพื่อนเกือบทุกวันวันละหลายชัว่ โมง ข้ อ เสีย คื อ เหนื่ อ ย เสี ยเวลาครั บ แรกๆ ก็ เลิกเร็ วอยู่หรอก ใกล้ ๆ วันแข่งนี่อือ้ หือ ออ บางที ตี ส ามเพิ่ ง ได้ ก ลับ หอ แถม ถ้ า แจ็ ค พ็ อ ตเจอรุ่ น พี่ ที่ . ... ลุ่ม หลงใน อ�ำนาจความเป็ นพี่ไปหน่อยก็ซวยครั บ โดนด่าไปตามระเบียบ แล้ วแต่บุญแต่ กรรมที่ท�ำมาครับ อันนี ้ผมไม่ได้ โกหกนะ

คณะศิ ล ปศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต นี่ มั น ชื่ อ กิ จ กรรมเหรอวะ คื อ ล่ า สุด คณะของเราที่ รั ง สิ ต นี่ เ พิ่ ง เปิ ดให้ บริ ก ารห้ องคอม มอนที่ เพิ่ งท� ำเสร็ จ ครั บ สวยหรู ดูดีมีร ะดับ ขัดกับสไตล์ นักศึกษามากๆ ผมเคย เข้ าไปลองนั่งอยู่ครั ง้ หนึ่ง แอร์ ดีนักศึกษาเสียงดัง เบาะนุ่ม ปลั๊กไฟเด่น มี ห้อง ติว โหอย่างกับค�ำขวัญจังหวัด ตามนี ้เลยครับ เป็ นอีกหนึ่งที่อ่านหนังสือหรื อนอน หลับ ที่ ผ มแนะน� ำ ว่า ไม่ค วรพลาดด้ ว ยประการทัง้ ปวง ดี ก ว่า ตลาดสดป๋ วยครั บ


35

L’Arts Memory


35 เสพย์ศิลป์ : เฉลา

อนุสาวรีย์ – อำ�นาจ – ความทรงจำ� ท่ า มกลางการเคลื่ อ นไหว ข อ ง ก ร ะ แ ส ม ว ล ช น ที่ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห ล า ก ห ล า ย ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ การเมื อ งในประเทศเพื่ อ แสดงจุ ด ยื น ท า ง ก า ร เ มื อ ง ต า ม ทั ศ น ะ ข อ ง ต น คุ ณ เ ค ย ส ง สั ย ไ ห ม ว่ า เหตุ ใ ด ปู น ปั ้น อั น นิ่ ง สงบจึ ง ถู ก เลื อ ก ให้ เป็ นศู น ย์ ร วมของการเคลื่ อ นไหว? อนุ ส าวรี ย์ ป ระชาธิ ป ไตย อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ พระบรมรู ป ทรงม้ า หรื อ อนุ ส รณ์ วี ร ชนอื่ น ใด ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น เครื่ อ งหมายหรื อ สัญ ลัก ษณ์ ที่ ส ร้ างขึน้ เพื่ อแสดงถึงคุณงามความดี หรื อเป็ นที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ ส�ำคัญของบ้ านเมือง วั ฒ นธรรมดั ง้ เดิ ม ของไทย ไม่ มี ค ติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ การสร้ างรู ป เหมือนของบุคคลเพื่อสักการะหรื อระลึก ถึ ง ด้ ว ยเชื่ อ กัน ว่ า การสร้ างรู ป เหมื อ น ไม่ เ ป็ นสิ ริ ม งคลแก่ บุค คลนัน้ อี ก ทัง้ ยัง เกรงว่ า รู ป เหมื อ นนัน้ จะเป็ นเหตุจูง ใจ ให้ ภูต ผี ปี ศาจเข้ า มาท� ำ ร้ ายหรื อ ท� ำ ให้ เจ้ าของรู ป ประสบเหตุ เ ภทภั ย นานา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ไทยเริ่ ม มี ก ารติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ กั บ ชาติ ต ะวัน ตก ท� ำ ให้ เ ทคโนโลยี วัฒ นธรรม ความคิ ด ความเชื่ อ รวมทั ง้ ศิ ล ปะแขนงต่ า งๆ เผยแพร่ เ ข้ าสู่ ป ระเทศไทย การสร้ าง

อนุส าวรี ย์ เ พื่ อ ระลึก ถึง คุณ งามความดี ของบุคคลส�ำคัญในชาติจึงเกิดขึน้ เพื่อ ระลึ ก ถึ ง คุณ งามความดี ข องพระมหา กษัตริ ย์องค์ ต่างๆ ในราชวงศ์ จักรี และ เป็ นเกราะป้ องกั น การล่ า อาณานิ ค ม ของชาติ ต ะวั น ตก ด้ วยมี ศิ ล ปะเป็ น เครื่ องแสดงความทัดเทียมอารยประเทศ เมื่ อ แนวคิ ด แบบตะวั น ตก เข้ า มาปะทะกับ ความคิ ด ความเชื่ อ พื น้ ฐานเรื่ อ งพุ ท ธศาสนาแบบไทยๆ คื อ “พุ ท ธผสมผี ” ซึ่ ง สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ มี อิ ท ธิ พ ลในการควบคุ ม ความคิ ด พื น้ ฐานของคนไทย การผสมผสาน ท า ง ค ว า ม คิ ดความเ ชื่ อจึ ง เ กิ ดขึ น้ ผี ตามคติ ค วามเชื่ อ ดั ง้ เดิ ม หมายถึง “บรรพบุรุษ” แต่เดิมคนไทยจะมี งานไหว้ ผีบรรพบุรุษตามวันเวลาที่แต่ละ พืน้ ถิ่นก� ำหนดขึน้ เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ แสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรุษ และขอ ให้ ชีวิตอยู่เย็นเป็ นสุข เจริ ญรุ่ งเรื อง เมื่อ วันเวลาเปลี่ยนไป คติความเชื่อเรื่ องผีก็ เปลี่ยนแปลง ผีแบบพุทธจึงถูกสถาปนา ความศักดิ์สิทธิ์ ขึน้ เมื่อรั บอิทธิ พลเรื่ อง ของเทพเทวดาจากพราหมณ์ เ ข้ ามา การบูช าผี ใ นฐานะสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ร าวกับ เทพเทวดาจึงเกิดขึน้ แทนที่ผีบรรพบุรุษ อนุ ส าวรี ย์ ถู ก ท� ำ ให้ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แบบชาวพุ ท ธผู้ นั บ ถื อ ผี แ ละศรั ท ธา


37 พราหมณ์ อนุ ส าวรี ย์ บุ ค คลส� ำ คั ญ จึ ง ถู ก กราบไหว้ บู ช าด้ วยดอกไม้ ธู ป เที ย น เครื่ อ งเซ่ น คาวหวาน หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดตามแต่ ค� ำ เลื่ อ งลื อ ว่ า ท่ า นนั น้ โปรดเมื่ อ ยั ง มี ชี วิ ต ด้ วยเชื่ อ ว่ า เป็ น ของศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส ามารถดลบั น ดาลค� ำ บนบานศาลกล่ า วให้ สมปรารถนา เช่ น เดี ย วกับ พระพุท ธรู ป คู่บ้ า นคู่เ มื อ ง ศาลปู่ ตา ศาลหลั ก เมื อ ง ฯลฯ เพื่ อ ตอบแทนคุณ และสร้ างความพึง พอใจ ให้ กั บ เทพเทวดาที่ ป ระทานพรมาให้ นอกจากเครื่ องเซ่นเครื่ องหอม ที่ น� ำ มาแทนคุณ ผี แ ล้ ว การร� ำ แก้ บ นก็ ยังเป็ นอีกสิ่งที่นิยมน�ำมาแทนคุณผีซาง เทวดาตามพื น้ ฐานรั ก สนุก ของคนไทย การร� ำแก้ บนปรากฎหลักฐาน ว่ า เป็ นของเดิ ม สื บ มาแต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย นิยมใช้ ละครชาตรี แสดงเรื่ องจักรๆ วงศ์ๆ อย่างเรื่ องพระสุธนนางมโนห์รามาแสดง เหตุที่ ใ ช้ ล ะครชาตรี แ ก้ บ นนัน้ ด้ ว ยเชื่ อ ว่ า ผู้ แสดงละครชาตรี มี ค าถาอาคม และสามารถติ ด ต่ อ กับ เทพเจ้ า หรื อ สิ่ ง ศักดิ์สทิ ธิ์ได้ สอดคล้ องกับความเชื่อเรื่ อง ผี ส างเทวดาที่ ป ระทับ อยู่ใ นอนุส าวรี ย์ นอกจากอนุ ส าวรี ย์ ที่ มี ผ้ ู คน กราบไหว้ บูช าภายใต้ ค วามเชื่ อ พุท ธผี พราหมณ์ แ ล้ ว ยัง มี อ นุส าวรี ย์ อี ก กลุ่ม หนึ่งที่ ไม่ถูกกราบไหว้ บูชาบนบานศาล กล่าวทังๆ ้ ที่ก็มีวีรกรรมควรแก่การเชิดชู ไม่แพ้ อนุสาวรี ย์เจ้ าหรื อวีรบุรุษทังหลาย ้

ด้ วยเพราะอนุ ส าวรี ย์ เ หล่ า นี ไ้ ม่ ถู ก รั ฐ สนั บ สนุ น ให้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตั ว อย่ า งเช่ น อนุส าวรี ย์ ชัย สมรภูมิ ที่ ถูก สร้ างขึ น้ ใน สมั ย ของจอมพล ป.พิ บู ล ย์ ส งคราม เพื่ อ เชิ ด ชูเ กี ย รติ ระลึก ถึ ง วี ร กรรมของ ทหาร ต� ำ รวจ และพลเรื อ นที่ เ สี ย ชี วิ ต ด้ วยเหตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ งเรื่ อ งดิ น แดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เหตุเพราะ การเมื อ งไทยถูก ครอบด้ ว ยอุด มการณ์ ราชาชาติ นิ ย ม ที่ ใ ห้ ความส� ำ คั ญ กั บ กษั ต ริ ย์ เ ป็ นส� ำ คั ญ ดั ง นั น้ อนุ ส าวรี ย์ ใดที่ เ ชิ ด ชูเ กี ย รติ ก ษั ต ริ ย์ ย่อ มได้ รั บ การ สนับสนุนจากรั ฐในการสถาปนาความ ศักดิ์สิทธิ์ เชื ้อเชิญให้ ผ้ คู นกราบไหว้ บชู า เช่น พระบรมรู ปทรงม้ า ย่าโม เป็ นต้ น แต่ในทางกลับกันอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ ที่สร้ างขีน้ โดยจอมพล ป. ซึ่งเป็ นผู้ที่ไม่ ค่ อ ยเห็ น ด้ ว ยกับ ระบอบศัก ดิ น าจึ ง ถูก ปฏิเสธการสถาปนาให้ ศกั ดิ์สิทธิ์ จากรัฐ เ มื่ อ ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ ง อ นุ ส า ว รี ย์ ถู ก ส ถ า ป น า ขึ ้ น ด้ ว ย อ� ำ น า จ ผี ที่ ผ ส า น อ ยู่ ใ น ค ว า ม เ ป็ น พุ ท ธ เมื่ อ ความศรั ท ธาจากศาสนา พราหมณ์ เ สริ ม ส่ ง ความเชื่ อ ท� ำ ให้ คน บู ช า อนุ ส าวรี ย์ จึ ง เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แฝงความระลึกถึง และประวัติศาสตร์ ความทรงจ�ำของแผ่นดินไทยมาช้ านาน


38 ตุ๊ดปากบอน...!! : จันทราฉาย

"เปลือยเปลือกปลดปลง โลกอันแตกแยก" เปลือย ปอกลอกโลกหล้ า เราลง เปลือก ล่อนโลกเราคง เหลื่อมล� ้ำ ปลด อคติหยัดยง เราอยู่ ปลง ทิฐิหยัดสู้ ตราบฟ้าเทียมดิน โลก ถูกกินกัดด้ วย ใจคน อัน ต�่ำตมเวียนวน เหลื่อมล� ้ำ แตก คอแบ่งฝูงชน หลากฝ่ าย แยก เพศสีความรู้ ปลดเปลื ้องเปลือยคน


Torch E-Book  

Torch E-book