Page 1

Ă…rsrapport 2011 Danmarks Grundforskningsfond


hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal 2007-2011

2011

2010

2009

2008

2007

Bevillinger og uddelinger Antal bevillinger v/ årets afslutning, centre, gæsteprofessorer og DG-professorer

58

61

61

49

51

358,8

387,3

275,0

321,3

242,8

261,4

164,5

183,6

107,7

32,5

-71,3

169,7

350,4

-515,9

1,0

190,1

334,2

534,0

-408,2

33,5

Overført fra tidligere år

26,8

53,8

53,6

99,6

73,6

Finanslovsmidler tilført

0

0

49,8

10,5

65,0

21,5

27,0

49,6

56,5

39,0

5,3

26,8

53,8

53,6

99,6

12,2

11,1

11,3

10,1

8,8

Andel af uddelinger, %

3,4

2,9

4,1

2,8

3,6

Omkostninger pr. bevilling, mio. kr.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Årets uddelinger, mio. kr.

Afkast af fondens kapital Obligationer og indlån, mio. kr. Aktier, mio. kr. Samlet afkast, mio. kr.

Finanslovsmidler (mio. kr.)

Anvendt til uddelinger Overført til efterfølgende år

Adm. omkostninger (mio. kr.) Adm. omkostninger, inkl. afskrivninger

Indskud i fonden (mio. kr.)

3.000,0

Udvikling i fondens kapital Kapital ultimo, mio. kr.

3.881,5

4.043,8

4.084,3

3.788,5

1.472,6


indhold

Indhold

4

Beretning for året 1. januar – 31. december 2011

12

20 år med Danmarks Grundforskningsfond

18

586 millioner til 11 nye centre

24

Igangværende aktiviteter

33

Formue og afkast

36

Bestyrelsen

37

Ledelsespåtegning

38

Den uafhængige revisors erklæringer

40

Anvendt regnskabspraksis

42

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

43

Balance

44

Noter

58

Sekretariatet


Beretning

Beretning for året 1. januar 2011- 31. december 2011

2011 har været et begivenhedsrigt år i Danmarks Grundforskningsfond. Det har været et år, hvor vi har vurderet den forskel, 20 år med Centers of Excellence har gjort for dansk forskning. Den 28. oktober blev jubilæet markeret ved et udvidet årsmøde med deltagelse af nuværende og tidligere ministre, centerledere, bestyrelsesmedlemmer og andre fra fondens nære omgivelser. En række billeder og indtryk fra dagen er samlet på siderne 10-17. Fondens jubilæum blev en anledning til at vende blikket tilbage og se hvilke spor, Danmarks Grundforskningsfonds aktiviteter har sat i det danske forskningslandskab gennem de sidste 20 år. Og sporene er mange og tydelige. Det kan der læses mere om nedenfor. Ansøgningsbehandling – rekordstor søgning 2011 har også været et år, hvor vi med afslutningen af den 7. ansøgningsrunde har kunnet sige velkommen til 11 nye Centers of Excellence efter en omfattende ansøgningsbehandling først af 198 interessetilkendegivelser og siden af 27 egentlige ansøgninger. Der kan læses mere om de nye centre og selve ansøgningsprocessen på side 18. Videreførelse af syv succes-centre Også de syv centre, der blev oprettet med fondens femte ansøgningsrunde i 2007, har været underkastet en grundig vurdering, hvor hvert center blev besøgt af internationale bedømmelsespaneler. Alle syv centre klarede sig succesfuldt gennem midtvejsevalueringen og er blevet forlænget i fem år, så deres samlede bevillingsperioder når op på 10 år.

4

Årsrapport 2011


Beretning

Bertel Haarder og Peder Olesen Larsen var som daværende undervisningsminister og første direktør/formand nogle af hovedkræfterne bag fondens tilblivelse i 1991. Billedet er fra 20 års jubilæet den 28. oktober 2011.

Danmarks Grundforskningsfond

5


Beretning

Internationalisering – en stadig udfordring På internationaliseringsfronten har det været et aktivt år, der bl.a. har budt på en udbygning af samarbejdet med Kina. I alt er der nu igangsat 10 fælles dansk-kinesiske centre inden for kræftforskning, nanoforskning, vedvarende energi og IKT. Centrene er etableret for treårs perioder med mulighed for forlængelse i yderligere tre år. I 2011 blev to kræftforskningscentre og tre nano-centre midtvejsevalueret og tildelt en anden bevillingsperiode. Også et nyt Niels Bohr-professorprogram så dagens lys i 2011. Formålet med Niels Bohr programmet er at tiltrække internationale topforskere til danske universiteter, og derved bidrage væsentligt til at styrke internationaliseringen af et specifikt forskningsområde med en vedvarende effekt. Vi ser frem til at udmønte programmet i 2012 og forventer at oprette 6-8 professorater for en femårig periode med en samlet investering på omkring 200 mio. kr. 20 års forskning i verdensklasse Det er fondens ambition at støtte og fremme banebrydende forskning. Forskning der forandrer og fornyr videnskaben, og forskning, der gør en forskel for måden, vi lever og tænker på. Her i jubilæumsåret har vi kunnet konstatere, at vi langt hen ad vejen lykkes med at indfri denne ambition. I publikationen: 20 års forskning i verdensklasse, som blev udgivet i forbindelse med jubilæet, blev der sat fokus på fondens virke og på Center of Excellence-virkemidlet. Med eksempler fra syv centre, blev der tegnet et billede af, hvilken forskel centervirkemidlet har gjort - ikke blot inden for de enkelte forskningsområder, men også i forhold til, hvordan man kan skabe dynamiske og kreative forskningsmiljøer, der

6

Årsrapport 2011

både fører til fremragende forskning, og nye generationer af topforskere. Publikationen rummede alene plads til syv historier, men i mange flere af centrene gemmer der sig et væld af historier, der også kunne fortjene at blive fortalt til et større publikum. Centre sætter standarden Langt størsteparten af de centre, fonden har støttet, har udviklet sig til at være nogle af landets allerbedste forskningsmiljøer, der også gør sig stærkt gældende internationalt. Samtidig har centermodellen mange steder dannet forbillede for, hvordan man kan organisere forskning, så man samler de rette kompetencer på tværs af nationaliteter, fag og generationer og skaber rum for en umiddelbar vidensudveksling og mulighed for at forfølge nogle af de ideer, der for alvor fornyr forskningen. Internationale elitemiljøer Et af kendetegnene ved centrene er, at de er meget internationale. Det er fondens erfaring, at internationalisering automatisk følger med, når man satser på eliteforskningsmiljøer. Centrene er attraktive samarbejdspartnere, der i høj grad formår at tiltrække andre fremragende topforskere inden for området. Men også unge talenter – ph.d.-studerende og postdocs – kommer fra hele verden til centrene, hvor de er med til at skabe dynamik, kreativitet og engagement. I 2010 kom 34 % af alle ph.d.-studerende tilknyttet et DG-center fra udlandet, mens det tilsvarende tal for postdocs var hele 60%. På professor-/lektorniveau var 30 procent udlændinge.


Beretning

Synlighed og spredning af resultater Et af de tal, der springer i øjnene, når man vurderer på effekten af fondens virke, er andelen af danske artikler i de internationale toptidsskrifter. Ser man alene på tidsskrifterne Science og Nature, står DG-centre for mere end 20 procent af de danske bidrag. Et tal der ikke mindst imponerer, når det sættes over for de to procent af de samlede offentlige forskningsmidler, fonden udmønter, og man tager i betragtning, at langt fra alle centrene arbejder med forskning, der lader sig publicere i disse tidsskrifter.

Det er fondens filosofi, at man med store, fleksible og langsigtede bevillinger til fremragende forskere, skaber kreative og stærke forskningsmiljøer og dermed muligheden for at nå banebrydende resultater og nye gennembrud

Danmarks Grundforskningsfond

7


Beretning

Ud over forskningsresultater der giver genlyd i den internationale forskningsverden, løfter centrene en stor opgave med at sprede og dele deres viden og indsigt med en bredere del af befolkningen. Mange centre er allerede aktive på denne front, andre er af forskellige årsager mere udfordrede. Fonden finder det naturligt, at DG-centrene er synlige ikke blot i forskningslandskabet, men også i samfundet i øvrigt. Det er derfor oplagt, at fremragende miljøer som grundforskningscentrene viser vejen og medvirker til både at skabe øget indsigt og viden, men også øger forståelsen af, hvorfor det er nødvendigt med vedvarende investeringer på forskningsområdet. I 2011 har fonden iværksat et treårigt kommunikationsinitiativ med det formål at øge centrenes og fondens synlighed og klæde centrene bedre på til at indgå i dialog med offentligheden. Kommercialisering og anvendelse Et andet tal, vi har hæftet os ved, handler om anvendelsesdimensionen. Til trods for, at centrene ofte arbejder med grundlagsskabende spørgsmål, har der vist sig overraskende mange anvendelses- og kommercialiseringsaspekter i DG-centrenes forskning. Alene i 2010 kom hver sjette patentansøgning fra en offentlig forskningsinstitution fra et DG-center. Det er et tal, der for os er med til at bekræfte, at vores strategi med at give fremragende forskere en stor grad af frihed til at forvalte langsigtede og fleksible bevillinger virker. Og vi oplever, at centrene kvitterer for denne tillid ved at levere forskning, der fornyr og gør en forskel.

8

Årsrapport 2011

Som den bestyrelse, der står i spidsen for fonden på dette tidspunkt, har det været tilfredsstillende at se ud over 20 års investeringer i fremragende forskning. Vi nyder godt af tidligere bestyrelsers fremsynede valg, både hvad angår den forskning, de har støttet og i forhold til de spor, de har lagt fra begyndelsen. Det gælder de helt overordnede værdier om at støtte fremragende forskning med store, langsigtede og fleksible bevillinger. Det langsigtede perspektiv er nødvendigt både for at forfølge den egentlig fornyende forskning, men det er også nødvendigt, når man skal evaluere effekten af en satsning. Det gælder også forståelsen af, hvordan man skaber optimale rammer og forskningsmiljøer på tværs af fag og generationer og i samspil med forskere i og fra hele verden. Og først og fremmest gælder det om at have modet til også at turde støtte den uforudsigelige forskning. Det indebærer en risiko for at fejle, men langt oftere muligheden for at levere det grundlag, som fremtidige teknologier og opdagelser skal tage afsæt i.

Der har vist sig overraskende mange anvendelses- og kommercialiseringsaspekter i DG-centrenes forskning


Beretning

Der er for os ingen tvivl om, at fondens satsninger gennem de sidste 20 år har styrket dansk forskning markant, og at Centers of Excellence programmet har gjort en forskel for dansk forskning. Når det i så høj grad er blevet en succes, er det ikke mindst takket være opbakning fra og et godt samspil med værtsinstitutionerne. Det er med stor optimisme og tiltro til dansk forskning, at vi ser frem mod de næste 20 år.

Klaus Bock Bestyrelsesformand

Danmarks Grundforskningsfond

Thomas Sinkjær Direktør

9


“Jeg tilslutter mig Danmarks Grundforskningsfonds kerneværdi om, at tillid fremmer kreativ forskning. Og jeg tror, at denne tilgang har været en væsentlig faktor for fondens succes” Morten Østergaard, Uddannelsesminister

10

Årsrapport 2011


Danmarks Grundforskningsfond

11


Årsmøde

20 år med Danmarks Grundforskningsfond

Fredag d. 28.oktober 2011 fejrede Danmarks Grundforskningsfond sit 20 års jubilæum og satte fokus både på den forskel, fondens aktiviteter har gjort for dansk forskning gennem de sidste 20 år, og på hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at nå banebrydende resultater. Nuværende og tidligere ministre, bevillingshavere og bestyrelsesmedlemmer var inviteret sammen med en bred gruppe af forskningspolitiske interessenter fra Danmark og udlandet. Programmet bød på taler af Uddannelsesminister Morten Østergaard, Secretary General Ernst-Ludwig Winnacker, Human Frontier Science Program og Honorary Professor Donald Braben, University College London. Herudover fortalte en række centerledere om den forskel, et DG-center har gjort for deres forskning, og Lars B. Goldschmidt fra Dansk Industri og Jens Oddershede fra Danske Universiteter fortalte om deres syn på fonden.

12

Årsrapport 2011

“Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben og verden videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i” Klaus Bock, bestyrelsesformand


Klaus Bock understregede ved fondens 20 ĂĽrs jubilĂŚum den betydning, langsigtede satsninger har for udviklingen af ny viden.

Danmarks Grundforskningsfond

13


“Det er fondens ambition at støtte og fremme forskning, der er potentielt banebrydende. Forskning der forandrer og fornyr videnskaben, og forskning, der gør en forskel for måden, vi lever og tænker på” Thomas Sinkjær, direktør

14

Årsrapport 2011


“I dag står det klart, at Folketinget skabte en institution i det danske forskningssystem, som vedblivende har medvirket til at løfte dansk forskning til højeste internationale niveau. Og som her 20 år senere vel står stærkere end nogensinde” Lars B. Goldschmidt, DI

Danmarks Grundforskningsfond

15


“Fagligt har Danmarks Grundforskningsfond betydet et løft til dansk forskning. Det har været en gulerod for de bedste danske forskere, og det har medvirket til at tiltrække gode udenlandske forskere til Danmark” Jens Oddershede, Danske Universiteter

Formand for Danske Universiteter og rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede taler ved fondens 20 års jubilæum den 28. oktober 2011

16

Årsrapport 2011


Danmarks Grundforskningsfond

17


7. ansøgningsrunde

586 millioner til 11 nye centre

Behandling af interessetilkendegivelser og ansøgninger til fondens 7. runde har optaget fondens bestyrelse i 2011. 198 interessetilkendelser blev behandlet i februar, hvorefter 27 ansøgere blev inviteret til at indsende egentlige ansøgninger. Disse ansøgninger blev underlagt en grundig behandling, der bl.a. indebar ekstern bedømmelse (peer review) fra en række udenlandske eksperter.

Som led i ansøgningsbehandlingen afholdt bestyrelsen et interview med alle ansøgere forud for sin afgørelse. På sit møde sidst i september traf bestyrelsen sin endelige afgørelse og besluttede at oprette 11 nye centre for et samlet beløb på 586 millioner kr. De nye centre oprettes for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år, såfremt de gennemgår en succesfuld midtvejsevaluering.

Opslag

Bedømmelse og udvælgelse

Frist for interessetilkendegivelser

Frist for fulde ansøgninger

Bestyrelsesbehandling

18

Årsrapport 2011

Bedømmelsespaneler


7. ansøgningsrunde

Bedømmelse og udvælgelse

Bedømmelser og partshøring

Interview med ansøger

Centerstart

Kontraktforhandling

Bestyrelsesbehandling

Danmarks Grundforskningsfond

19


7. ansøgningsrunde

succesrate i 7. runde Konkurrencen om et Center of Excellence er benhård. Succesraten fra indsendelse af interessetilkendegivelser til centerstart er på omkring 6 procent.

Interessetilkendegivelser Ansøgninger

27

Nye centre

11

Ved de seneste ansøgningsrunder er ca. 15-20 procent af ansøgerne gået videre til den egentlige ansøgningsfase. Og af de fulde ansøgninger er ca. 30-40 procent resulteret i nye centre.

20

198

Årsrapport 2011


7. ansøgningsrunde

Centers of Excellence fordelt på fem fagområder Figuren viser, hvordan de 88 centre, som fonden har oprettet siden 1993, fordeler sig på fem overordnede fagområder.

Humaniora (10 centre)

11%

Samfundsvidenskab (8 centre) Biovidenskab (31 centre)

9% 35%

Teknisk videnskab (6 centre) Naturvidenskab (33 centre)

7%

38%

Fordelingen skal tages med et vist forbehold, da hovedparten af centrene er tværvidenskabelige, og mange derfor ikke lader sig entydigt placere under et af de fem overordnede fagområder.

Danmarks Grundforskningsfond

21


7. ansøgningsrunde

11 nye centre Mikael Rask Madsen, Københavns Universitet, Center for Internationale Domstole (iCourts). 42 mio. kr. iCourts udforsker den udvikling af internationale domstole, der er sket over de sidste årtier, hvor ikke alene antallet af internationale domstole er steget markant, men også deres rolle i reguleringen af en lang række helt centrale samfundsforhold. Internationale domstole er således nu i mange henseender afgørende instanser i forhold international økonomi, menneskerettigheder og straf. Dette har både juridisk og politisk betydning, da det påvirker henholdsvis den retlige udvikling og den demokratiske forankring af retlig regulering. Centret undersøger begge forhold.

Klaus Bock

22

Mikael Rask Madsen

Årsrapport 2011

Bo Barker Jørgensen, Aarhus Universitet, Center for Geomikrobiologi 58 mio. kr. Jordens største økosystem er den dybe undergrund, som over geologisk tid har stor betydning for havets kemi og jordens klima. Center for Geomikrobiologi vil forske i vekselvirkningerne mellem den dybe biosfære og geosfæren i denne ukendte verden, som rummer de største samfund af mikroorganismer. Vi vil udvikle nye enkelt-celle metoder til at analysere bakteriers og arkæers stofskifte og genetiske mangfoldighed for at forstå deres funktion i havbundens globale stofkredsløb og deres liv under ekstrem energibegrænsning. Barbara Halkier, Københavns Universitet, Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo) 49 mio. kr. Hvordan kommunikerer de enkelte dele af en celle med hinanden, og hvordan kommunikerer celler indbyrdes? Centret vil undersøge de dynamiske processer, der foregår på molekylært niveau i organismer, for at afdække de universelle principper, der ligger bag. Ultimativt vil dette fremme forståelsen af, hvordan en flercellet organisme er i stand til at omsætte ydre og indre signaler til et specifikt respons. Resultaterne vil kunne anvendes inden for bl.a. syntesebiologi, medicin og bæredygtigt landbrug.

Bo Barker Jørgensen

Barbara Halkier

Henrik Clausen, Københavns Universitet, Center for Glykom Analyse (CCG) 62 mio. kr. Komplekse kulhydrater findes overalt på og i vore celler. Samlet kaldes disse komplekse kulhydrater for glykomet, og omtales ofte som livets tredje sprog efter genomet og proteomet. 1-2 % af vores gener bruges til at producere glykomet, og fejl heri er en væsentlig årsag til arvelige sygdomme. Centret vil udforske glykomet og dets rolle for sygdomme, og til dette anvende nye enzymatiske teknologier såsom ”DNA-sakse” til at slukke og tænde for gener og kortlægge årsager til sygdom. Christine Stabell Benn, Statens Seruminstitut, Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA). 58 mio. kr. CVIVA’s mål er at fastslå, at vacciner virker mod andre end de specifikke infektionssygdomme, som de er designet til at forhindre. Disse ”uspecifikke effekter” kan forstærkes af vitamintilskud og er ofte forskellige for drenge og piger. Det åbner op for, at vacciner kan have langt større effekt på børnedødeligheden og for en helt ny forståelse af immunsystemet; ligesom hjernen kan immunsystemet påvirkes af tidlige erfaringer og overføre disse erfaringer til andre udfordringer. Det baner også vejen for, at drenge og piger skal behandles forskelligt for at få de samme muligheder.

Henrik Clausen

Christine Stabell Benn


7. ansøgningsrunde

David Lando, Copenhagen Business School, Center for Finansielle Friktioner (FRIC) 48 mio. kr. Finansielle friktioner er omkostninger eller hindringer i forbindelse med finansielle transaktioner, som for eksempel skyldes varierende omsættelighed (likviditet) af finansielle aktiver, transaktionsomkostninger, begrænsninger i markedsdeltageres adgang til at låne penge, kreditrisiko, kapitalkrav for finansielle institutioner og forskelle i markedsdeltageres information. Centrets forskningsområde er den teoretiske og empiriske analyse af disse fænomeners implikationer for priser af finansielle aktiver, økonomisk udvikling og design og regulering af finansielle markeder. Antti-Pekka Jauho, Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nanostruktureret Grafen (CNG) 54 mio. kr. Grafen – enkelt lag af kulstof atomer i et heksagonalt mønster – har enestående egenskaber: bl.a. leder grafen elektricitet som et metal, men er alligevel gennemsigtig. Grafen er hård som diamant og stærkere end stål. Disse egenskaber har et enormt anvendelsespotentiale. For at kunne bruge dem er det dog nødvendigt at nanostrukturere grafen. CNGs langsigtede mål er, udover at forstå fysikken af nanostruktureret grafen, at skabe nye komponenter, der er baseret på avanceret grafenteknologi, støttet af kvantemekaniske modelleringsværktøj.

David Lando

Antii-Pekka Jauho

Danmarks Grundforskningsfond

Charles Marcus, Københavns Universitet, Center for Kvanteelektronik 64 mio. kr. Når størrelsen på elektroniske kredsløb og transistorer nærmer sig atomar målestok, bliver menneskeskabte elektroniske konstruktioner til kvantestrukturer. Dette tema – at bygge elektroniske kredsløb, som anvender og demonstrerer kvantemekanik i elektronisk sammenhæng – er hovedopgaven for det nye center. Centret vil udvikle nye materialer og nanofabrikeret elektronik, og vil udvikle kvante-computing med teknikker, der benytter den enkelte elektrons spin til oplagring af data såvel som nye former af stof, der kan oplagre information i systemets topology. Lars Boje Mortensen, Syddansk Universitet, Center for Middelalderlitteratur (CML) 36 mio. kr. Center for Middelalderlitteratur (CML) ønsker at lægge et teoretisk fundament for forståelsen af Europas litterære arv fra middelalderen. Som en modvægt til de endnu herskende nationalsproglige tilgange til middelalderens tekster vil CML konsekvent fremme sammenligningen mellem litteraturer i hele Europa. Endvidere vil CML sætte teksternes sociale univers – snarere end bare deres politiske eller nationale – i fokus gennem koordineret tværfaglig forskning.

Charles marcus

Bo Elberling, Københavns Universitet, Center for Permafrost (CENPERM) 60 mio. kr. Klimaændringer er et faktum. Specielt i Arktis ses væsentlige ændringer i det komplekse sammenspil mellem planter, mikroorganismer og jordmiljøet. Selv om disse forandringer sker langt mod nord, har de stor betydning for lokale beboere og det globale klima. CENPERM sætter fokus på disse ændringer i Grønland i et tæt samarbejde mellem forskere fra Institut for Geografi og Geologi og Biologisk Institut (Københavns Universitet) samt fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Jørgen Christensen-Dalsgaard, Aarhus Universitet, Center for Stellar Astrofysik 55 mio. kr. Centret studerer stjerner og de planeter, der kredser omkring dem, ud fra observationer og teoretiske modeller. Observationerne kommer bl.a. fra NASA’s Kepler-satellit samt fra det dansk-ledede SONG-netværk af teleskoper, der er under opbygning. Formålet er at forstå stjernernes og planetsystemernes opbygning og udvikling, samt undersøge vilkårene for muligt liv på planeternes overflade. Ud over forskere ved Aarhus Universitet involverer centret 5 internationalt ledende grupper.

Lars Boje Mortensen

Morten Østergaard

Thomas Sinkjær

23


IgangværenDE AKTIVITETER

igangværende aktiviteter

Centers of Excellence påbegyndt i 2001 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder: Forskningsprofessor Henning Friis Poulsen Samlet bevilling:

70,4 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS) Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Ole G. Mouritsen

Samlet bevilling:

65,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik (Quantop) Placering:

Københavns Universitet (og Aarhus Universitet)

Centerleder:

Professor Eugene S. Polzik

Samlet bevilling:

80,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab Placering:

Aarhus Universitet (og Aarhus Universitetshospital)

Centerleder:

Professor Leif Østergaard

Samlet bevilling:

76,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Niels Tommerup

Samlet bevilling:

59,8 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2002 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning (CSR)

24

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Dan Zahavi

Samlet bevilling:

36,4 mio. kr.

Årsrapport 2011


IgangværenDE AKTIVITETER

Centers of Excellence påbegyndt i 2005 Danmarks Grundforskningsfonds Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE) Placering:

Syddansk Universitet (og Københavns Universitet)

Centerleder:

Professor Don Canfield

Samlet bevilling:

89,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF) Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Ib Chorkendorff

Samlet bevilling:

83,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Placering:

Rigshospitalet (og Københavns Universitet)

Centerleder:

Professor Bente Klarlund Pedersen

Samlet bevilling:

55,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Genotoksisk Stress Forskning (Genotoxic) Placering:

Kræftens Bekæmpelse

Centerleder:

Professor Jiri Lukas

Samlet bevilling:

80,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evolution (CSE) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jacobus J. Boomsma

Samlet bevilling:

78,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Torben Heick Jensen

Samlet bevilling:

79,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Niels Chr. Nielsen

Samlet bevilling:

79,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Peter R. Ogilby

Samlet bevilling:

50,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid) Placering:

Roskilde Universitet

Centerleder:

Professor Jeppe Dyre

Samlet bevilling:

68,4 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfond

25


IgangværenDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kosmologi (DARK) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jens Hjorth

Samlet bevilling:

114,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Frans Gregersen

Samlet bevilling:

55,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Marie-Louise Nosch

Samlet bevilling:

44,7 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Modeller af Liv (CMOL) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Kim Sneppen

Samlet bevilling:

52,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi (DARC) Placering:

Københavns Universitet (og Rigshospitalet)

Centerleder:

Professor Søren-Peter Olesen

Samlet bevilling:

69,7 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular Movies Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Samlet bevilling:

35,4 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2007 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Niels Haldrup

Samlet bevilling:

80,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jens Stougaard

Samlet bevilling:

90,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for DNA Nanoteknologi (CDNA)

26

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Kurt Vesterager Gothelf

Samlet bevilling:

94,5 mio. kr.

Årsrapport 2011


IgangværenDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik Placering:

Københavns Universitet (og Syddansk Universitet)

Centerleder:

Professor Kristian Helin

Samlet bevilling:

111,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Is og Klima Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Dorthe Dahl-Jensen

Samlet bevilling:

116,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Lars Arge

Samlet bevilling:

72,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Membranpumper i Celler og Sygdom - PUMPKIN Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Poul Nissen

Samlet bevilling:

106,3 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2009/2010 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Dorthe Berntsen

Samlet bevilling:

42,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Particle Physics Phenomenology – CP 3 -Origin Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Francesco Sannino

Samlet bevilling:

40,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Partikelfysik - DISCOVERY Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Lektor Peter H. Hansen

Samlet bevilling:

40,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Symmetri og Deformation (SYM) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jesper Grodal

Samlet bevilling:

50,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Materialekrystallografi (CMC) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Bo Brummerstedt Iversen

Samlet bevilling:

50,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfond

27


IgangværenDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Geogenetik Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Eske Willerslev

Samlet bevilling:

50,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jørgen Ellegaard Andersen

Samlet bevilling:

50,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Carsten Rahbek

Samlet bevilling:

60,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Stjerne og Planetdannelse (STARPLAN) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Martin Bizzarro

Samlet bevilling:

34,4 mio. kr.

Centers of Excellence der påbegyndes i 2012 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Middelalderlitteratur (CML) Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Lars Boje Mortensen

Samlet bevilling:

36,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder: Professor Barbara Halkier Samlet bevilling:

49,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Permafrost (CENPERM) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Bo Elberling

Samlet bevilling:

60,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteelektronik

28

Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Charles Marcus

Samlet bevilling:

64,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011).

Årsrapport 2011


IgangværenDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Finansielle Friktioner (FRIC) Placering:

Copenhagen Business School

Centerleder:

Professor David Lando

Samlet bevilling:

48,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011).

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Nanostruktureret Grafen (CNG) Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Antti-Pekka Jauho

Samlet bevilling:

54,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011).

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Geomikrobiologi Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Bo Barker Jørgensen

Samlet bevilling:

58,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011).

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Internationale Domstole (iCourts) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Mikael Rask Madsen

Samlet bevilling:

42,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Stellar Astrofysik Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard

Samlet bevilling:

55,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Glykom Analyse (CCG) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Henrik Clausen

Samlet bevilling:

62,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) Placering:

Statens Serum Institut

Centerleder:

Afdelingslæge Christine Stabell Benn

Samlet bevilling:

58,0 mio. kr. (bevilges efter 31. december 2011)

Samfinansiering med andre fonde National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer Placering:

Aarhus Universitet

Leder:

Professor Peter A. Andreasen

Samlet bevilling:

11,5 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Brystkræftforskning Placering:

Københavns Universitet

Leder: Professor Nils Brünner Samlet bevilling:

12,7 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfond

29


IgangværenDE AKTIVITETER

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader Placering:

Aarhus Universitet

Leder: Professor Flemming Besenbacher Samlet bevilling:

14,8 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik Placering:

Københavns Universitet

Leder: Professor Thomas Bjørnholm Samlet bevilling:

14,5 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Afdelingschef Dorte Juul Jensen Samlet bevilling:

13,6 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Intermediate Temperature Proton Conducting Systems Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Professor Niels Bjerrum Samlet bevilling:

14,9 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Organiske Solceller Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Professor Frederik Christian Krebs Samlet bevilling:

15,0 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Anvendelsen af Algebraisk Geometri i Kodningsteori og Kryptografi Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder:

Grundforskningsprofessor Tom Høholdt

Samlet bevilling:

13,1 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Computation Placering:

Aarhus Universitet

Leder:

Professor Peter Bro Miltersen

Samlet bevilling:

14,9 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for IDEA4CPS: Fundament for Cyber-Fysiske Systemer Placering:

Aalborg Universitet

Leder:

Professor Kim Guldstrand Larsen

Samlet bevilling:

14,4 mio. kr.

Max Planck Society, Center for Geomikrobiologi Placering:

Aarhus Universitet

Leder: Professor Bo Barker Jørgensen Samlet bevilling:

30

Årsrapport 2011

24,0 mio. kr.


IgangværenDE AKTIVITETER

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Samlet bevilling:

(1,4 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor).

National Science Foundation (NSF) Samlet bevilling:

(2,1 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor)

Danmarks Grundforskningsfonds Niels Bohr Gæsteprofessorer (Niels Bohr Visiting Professorships), påbegyndt i 2006 Professor David E. Arnot, University of Edinburgh Fagligt ansvarlig: Professor Thor Theander, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet Bevilling:

20,0 mio. kr.

Professor Christopher Frith, University College London Fagligt ansvarlig: Lektor Andreas Roepstorff, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet Bevilling:

13,0 mio. kr.

Indlejring, Professor Catherine Martin, John Innes Centre Fagligt ansvarlig: Professor Svend Christensen, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, Københavns Universitet Bevilling:

16,8 mio. kr.

Indlejring, Professor Hassan Aref, Virginia Polytechnic Institute & State University Fagligt ansvarlig: Professor Tomas Bohr, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet Bevilling:

10,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Professorer, påbegyndt i 2007 Professor Steen Rasmussen Placering:

Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Bevilling:

22,1 mio. kr.

Professor Jørgen S. Nielsen Placering:

Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet

Bevilling:

19,3 mio. kr.

Professor John Couchman Placering:

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bevilling:

21,9 mio. kr.

Kurser for centerledere/outreach program for centre Ledelsesudviklingsforløb/formidling af forskningsresultater Samlet bevilling:

3,4 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfond

31


Formue og Afkast

32

Ă…rsrapport 2011


Formue og Afkast

Formue og afkast

Indledning Afkastet af Grundforskningsfondens formue blev 190 mio. kr. i 2011, og fonden fik tilført 22 mio. kr. via finansloven. Da fonden uddelte 359 mio. kr. og anvendte 12 mio. kr. og 3 mio. kr. på henholdsvis administration og ekstern kapitalforvaltning, blev det regnskabsmæssige resultat -162 mio. kr. På den måde blev fondens formue reduceret fra 4.044 mio. kr. til 3.882 mio. kr. Uddelinger og omkostninger Grundforskningsfonden havde forventet at skulle uddele 392 mio. kr. i 2011, men kunne ved årets udgang konstatere, at de faktiske uddelinger blev 359 mio. kr. Fonden godkendte således i løbet af året, at centrene overførte 33 mio. kr. til brug i 2012 eller 2013. Dels budgetterede mange af centrene med en hurtigere igangsættelse af aktiviteterne, end det efterfølgende viste sig muligt at realisere. Dels medvirkede fonden ved en tidsmæssig udskydelse af uddelingerne i en række tilfælde til, at de næste års indlejring af aktiviteterne kan ske i et bedre samspil med værtsinstitutionerne. Omkostningerne til administration og ekstern kapitalforvaltning steg fra 14 til 15 mio. kr. sammenlignet med året før. Forklaringen er primært, at de eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter, herunder brugen af udenlandske bedømmere, var særligt lave i sammenligningsåret 2010.

Danmarks Grundforskningsfond

Indtægter Fondens indtægter blev 212 mio. kr. i 2011. Beløbet består af 190 mio. kr. i afkast af fondens formue og 22 mio. kr. fra tidligere års finanslovsmidler, som overførtes fra Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af faktisk afholdte udgifter. De 22 mio. kr. indgår i årets uddelinger og har således ingen nettovirkning på det regnskabsmæssige resultat. Afkastet på 190 mio. kr. fremkommer som summen af et aktieafkast på -71 mio. kr. og et obligationsafkast på 261 mio. kr., idet 35 % af fondens formue er investeret i aktier og 65 % investeret i obligationer. Aktiebeholdningen og obligationsbeholdningen består hver for sig af 3 porteføljer: Størstedelen af aktiebeholdningen, maksimalt 30 % af fondens formue, var investeret i en såkaldt Exchange Traded Fund (ETF), forvaltet af Deutsche Bank. Porteføljen er indekseret og følger det globale MSCI (Morgan Stanley Capital International, developed countries) indeks. Hertil kommer en løbende afdækning af 80 % af den USD- og JPY-eksponerede del af beholdningen. Tabet blev 40 mio. kr. på aktiebeholdningen og 18 mio. kr. på valuatafdækningen. Porteføljens afkast blev -2,82 % mod et benchmarkafkast på -2,64 %. Valutaafdækningen kostede -1,62 %. Op til 5 % af den samlede formue var anbragt i Danske Capitals indekserede investeringsforening Danske Invest Global Indeks, hvis tilhørende benchmark og valutaafdækning er identisk med ETF’ens. Her blev tabet på aktiebeholdningen 9 mio. kr. og 1 mio. kr. på den tilhørende valutaafdækning. Porteføljens afkast blev -2,08 % mod et benchmarkafkast på -2,64 %. Valutaafdækningen kostede –1,21 %.

33


Formue og afkast

I november og december 2011 investerede fonden 4,4 % af den samlede formue i emerging markets aktier mod en tilsvarende reduktion i den ovenfor nævnte globale MSCI-aktiebeholdning, således at den samlede aktiebeholdning på 35 % af formuen blev opretholdt. Baggrunden for denne omlægning var en forventning om, at en stigende del af væksten i verdensøkonomien vil komme fra udviklingslande. Da emerging markets porteføljen følger benchmark MSCI EM (emerging markets) betød en investering på netop 4,4 % i praksis, at fonden for den samlede aktiebeholdning overgik fra benchmark MSCI (developed countries) til benchmark MSCI AC (all countries = developed countries + emerging markets countries). Porteføljen gav i november og december et afkast på -3 mio. kr. Målt i forhold til et benchmarkafkast i samme periode på -0,53 % blev afkastet -0,08 %. Porteføljen forvaltes af Aberdeen Asset Management i en Danske Capital investeringsforening, som blev valgt på baggrund af en udbudsforretning. De 3 obligationsporteføljer, der omfatter 65 % af fondens samlede investeringer, gav som nævnt et samlet afkast på 261 mio. kr., og alle 3 porteføljer klarede sig bedre end de tilhørende benchmark. 35 % af den samlede formue var investeret i danske obligationer, som forvaltes af Nykredit. Afkastet blev 156 mio. kr. og 11,46 % mod et benchmarkafkast på 10,74 %. Benchmark er 50 % danske statsobligationer (varighed 7 år) og 50 % danske realkreditobligationer (varighed 5 år).

34

Årsrapport 2011

20 % af den samlede formue var investeret i internationale indeksobligationer. De gav i 2011 et afkast på 12,51 % mod benchmark 12,17 % (Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, ekskl. Australien, Grækenland og Italien). Afkastet blev 100 mio. kr. 10 % af den samlede formue var investeret i europæiske virksomhedsobligationer. Afkastet i 2011 blev 5 mio. kr. Målt i forhold til et benchmark afkast (Barclays Capital Euro Major Corporate Index) på 0,58 % blev afkastet 1,05 %. Som det fremgår af tabellen nedenfor, blev det samlede, tidsvægtede afkast i 2011 opgjort til 5,2 % mod et benchmark-afkast på 4,9 %. Lovgrundlagets afkastforudsætning på 5,5 % er opgjort som et realafkast på 3,3 % tillagt årets inflation på 2,2 %. Opgjort for 5-årsperioden 2007-2011 ses det, at afkastet næsten svarer til det markedsbestemte benchmarkafkast, men ikke kan holde trit med de afkastforudsætninger, som blev lagt til grund i foråret 2008 i forbindelse med lovrevisionen og kapitaltilførslen. Fondens gennemsnitlige uddelingsniveau når derfor ikke fuldt ud op på de 400 mio. kr. i 2008-priser, som blev forudsat frem til 2017, hvor de sidste 10-årige centre igangsættes.


Formue og afkast

Afkast af kapitalen

Obligationer og indlån, mio. kr. Aktier, mio. kr. Samlet afkast, mio. kr. Faktisk tidsvægtet afkast %

1)

2011

2010

2009

2008

2007

261,4

164,5

-71,3

169,7

183,6

107,7

32,5

350,4

-515,9

1,0

190,1

334,2

534,0

-408,2

33,5

5,2

8,5

13,5

-9,6

2,4

Benchmark %

4,9

8,8

12,9

-9,1

2,7

Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag % 2)

5,5

5,8

5,5

5,9

5,7

Rullende gennemsnit, 5 år % 3)

3,7

3,3

3,3

1,9

5,4

Benchmark Rullende gennemsnit, 5 år %

3,8

3,3

3,2

2,3

5,8

Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag Rullende gennemsnit, 5 år % 4)

5,7

5,5

5,5

5,2

5,0

Faktisk tidsvægtet afkast

1) Det faktiske, tidsvægtede afkast af hele formuen er for et givet år et vejet gennemsnit af de enkelte porteføljers tidsvægtede afkast. Et tidsvægtet afkast opgøres som ( ( ( 1 + (rperiode1)) x (1 + (rperiode2)) x.....) - 1 ), hvor r angiver afkastet i procent. 2) Primokapital forudsættes i perioden 2007 til 1. juli 2008 forrentet med et (real)afkast på 3 % tillagt den årlige inflationsrate. Fra 1. juli 2008 forudsættes et årligt realafkast på 3,3 %. 3) ( ( (1 + (tidsvægtet afkast år1)) x (1 + (tidsvægtet afkast år2)) x.....)(1/antal år) -1 ), hvor det tidsvægtede afkast er opgjort i procent, og antal år er lig med 5. 4) Opgjort efter samme metode som akkumuleret årligt gennemsnit for faktisk tidsvægtet afkast.

Danmarks Grundforskningsfond

35


Bestyrelsen

Bestyrelsen Bestyrelsen holdt i 2011 6 ordinære møder og var repræsenteret ved 25 faglige opfølgningsmøder på centrene. Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2011:

Klaus Bock (formand) Professor, Udpeget af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. (01.01.10-31.12.12)

Eivind Hiis Hauge Professor emeritus, Institutt for fysikk, Norges Teknisk-Naturvidenskapelige Universitet. Indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. (01.11.09-31.10.13)

Kirsten Hastrup Professor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. (01.01.08-31.12.11) (01.01.12-31.12.15)

Pirjo Nuutila Professor, Turku Universitet. Indstillet af Det Frie Forskningsråd. (08.06.10-31.10.13)

Mogens Nielsen Professor, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Indstillet af Det Frie Forskningsråd. (07.09.06-31.12.11)

Jörn Thiede Professor, Geocenter Danmark. Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium. (01.01.08-31.12.11)

Birte Svensson Professor, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet. Indstillet af Det Strategiske Forskningsråd. (01.11.09-31.10.13)

36

Nye medlemmer med virkning fra 01.01.12:

Gunnar Öquist Professor emeritus, Umeå Universitet. Udpeget af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. (01.11.09-31.10.13)

Svend Erik Larsen Professor, Institut for Æstetik og Kommunikation Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Indstillet af Det Frie Forskningsråd. (01.01.12-31.12.15)

Bo Ernø Honoré (næstformand) Professor, Department of Economics, Princeton University. Indstillet af Rektorkollegiet. (01.01.08-31.12.11) (01.01.12-31.12.15)

Birgitte Possing Professor, Rigsarkivet. Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium. (01.01.12-31.12.15)

Årsrapport 2011


Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Danmarks Grundforskningsfond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2011. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 23. marts 2012 Thomas Sinkjær direktør

I bestyrelsen:

Klaus Bock formand

Bo Ernø Honoré næstformand

Kirsten Hastrup

Eivind Hiis Hauge

Svend Erik Larsen

Pirjo Nuutila

Birgitte Possing

Birte Svensson

Gunnar Öquist

Danmarks Grundforskningsfond

37


den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ministeren for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Grundforskningsfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger, der er en følge af fondens særlige karakter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger, der er en følge af fondens særlige karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

38

Årsrapport 2011

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorlovens § 3. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Danmarks Grundforskningsfonds udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Danmarks Grundforskningsfonds interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet.


den uafhængige revisors påtegning

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

fond og årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger, der er en følge af fondens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforsknings-

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 23. marts 2012 Rigsrevisionen

Annie Nørskov rigsrevisor

Deloitte Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Katja Mattfolk kontorchef

Danmarks Grundforskningsfond

Jens Sejer Pedersen statsaut. revisor

39


Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og årsregnskabslovens bestemmelser for store C-virksomheder med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. I henhold til årsregnskabslovens regler for store Cvirksomheder skal der udarbejdes en pengestrømsopgørelse. Fondens aktiviteter medfører, at fondens pengestrømme ikke på en meningsfuld måde kan opdeles på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, hvorfor pengestrømsopgørelse i henhold til årsregnskabslovens § 11, stk. 3 er udeladt. Ligeledes er årsregnskabslovens skemakrav vedrørende resultatopgørelse fraveget med henblik på at præsentere fondens særlige karakter.

Andre indtægter Via Finansloven er der stillet midler til rådighed for fonden til øgede uddelinger. Midlerne indtægtsføres i takt med, at de overføres til fonden. Uddelinger Uddelinger udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de udbetales. Udbetalinger finder sted i takt med forskningsplanernes gennemførelse, jf. note 16b.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter Omfatter omkostninger i forbindelse med fondens faglige aktiviteter, herunder omkostninger til behandling af ansøgninger samt evaluering af givne bevillinger.

Resultatopgørelsen

Balancen

Renteindtægter Renteindtægter af obligationer og bankinde­ståender er periodiseret, således at de vedrører regnskabsåret.

Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler er optaget i balancen til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over den forventede brugstid, der er sat til 5 år.

Udbytter Modtagne udbytter af aktier indgår i resultat­ opgørelsen på udlodningstidspunktet.

40

Realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirersamt kursreguleringer Såvel realiserede kursgevinster og -tab som kursreguleringer på værdipapirer (obligationer og aktier) indgår i resultatopgørelsen.

Årsrapport 2011

Kontormateriel og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som for edb-hard- og -software udgør 3 år og for øvrigt kontormateriel og inventar 5 år.


Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en anskaffelsespris under 15.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer (obligationer og aktier) måles til kursværdien ultimo året. Obligationer, der på regnskabstidspunktet er udtrukket,optages til kurs pari. Andre kapitalandele og værdipapirer måles til værdien på anskaffelsestidspunktet eller dagsværdi, såfremt denne er lavere. Uddelingsforpligtelser Fonden foretager primært uddelinger i form af flerårige rammebevillinger, der udbetales over en årrække i takt med forskningsprojekternes gennemførelse, dog normalt ikke ud over 6 år. Uddelingsforpligtelserne vil kunne rummes inden for kapitalen samt den budgetterede indtjening og hensættes ikke i balancen. I stedet oplyses uddelingsforpligtelsen med angivelse af den forventede restudbetaling i note 16a og 16b. Skat Fonden er ikke skattepligtig.

Bankindeståender og værdipapirer i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balance­dagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultat­opgørelsen under kapitalafkast. Afledte finansielle instrumenter Danmarks Grundforskningsfond benytter alene afledte finansielle instrumenter til afdækning af valuta- og renterisiko på porteføljen for værdipapirer. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelsen for sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Derved opnås symmetrisk resultatføring af gevinster og tab på henholdsvis det sikrede og sikringsinstrumentet. Præmie modtaget eller afgivet samt terminstillæg og -fradrag indgår i resultatopgørelsen over instrumentets løbetid. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelsen for sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i balancen sammen med det aktiv eller den forpligtelse, som sikringen vedrører.

Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede gevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under kapitalafkast.

Danmarks Grundforskningsfond

41


Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Note

2011

2010

Realiserede afkast, obligationer

156.322.933

100.392.417

Urealiserede afkast, obligationer

104.393.394

63.422.703

-1.676.301

-70.065.407

-69.571.192

239.782.707

786.671

656.879

Kapitalafkast

Realiserede afkast, aktier Urealiserede afkast, aktier Renter af bankindeståender Kapitalafkast i alt

190.255.505

334.189.299

1

21.453.167

26.980.954

16

-358.754.248

-387.269.703

Depot- og bankgebyrer m.v.

2

-3.020.174

-3.304.380

Lønninger m.v.

3

-6.810.189

-6.625.282

Kontorholdsomkostninger

4

-713.725

-673.970

Lokaleomkostninger

5

-921.871

-859.521

Revisor- og advokathonorar m.v.

6

-1.127.127

-930.496

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

7

-1.687.895

-1.128.550

Øvrige omkostninger

8

-854.455

-884.721

Omkostninger i alt

-373.889.684

-401.676.623

Resultat før afskrivninger

-162.181.012

-40.506.370

Andre indtægter, netto Omkostninger Uddelinger

Afskrivninger Årets resultat

42

Årsrapport 2011

9

-52.493

-29.785

-162.233.505

-40.536.155


Balance 31. december Note

2011

2010

133.041

0

Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver

10

Indretning af lejede lokaler Kontormateriel og inventar

Finansielle anlægsaktiver

38.466

35.719

171.507

35.719

28.078

78.746

215.200

218.604

243.278

297.350

414.785

333.069

11

Andre kapitalandele og værdipapirer Deposita

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodiserede renter

29.680.038

30.755.365

Andre tilgodehavender

242.021

818.593

Periodeafgrænsningsposter

234.917

62.374

30.156.976

31.636.332

Likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer

12

2.478.957.523

2.562.810.756

Værdipapirer, aktier

13

1.359.350.966

1.421.144.097

Bankindeståender

14

14.805.761

29.655.221

3.853.114.250

4.013.610.074

Omsætningsaktiver i alt

3.883.271.226

4.045.246.406

AKTIVER I ALT

3.883.686.011

4.045.579.475

3.881.535.740

4.043.769.245

2.150.271

1.810.230

Passiver Egenkapital

15

Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditorer og skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Uddelingsforpligtelser

16

Eventualforpligtelser

17

Danmarks Grundforskningsfond

2.150.271

1.810.230

3.883.686.011

4.045.579.475

43


Noter 2011

2010

Finanslovsmidler 2007, jf. nedenfor

0

3.599.610

Finanslovsmidler 2008, jf. nedenfor

0

379.459

Finanslovsmidler 2009, jf. nedenfor

21.503.835

22.967.365

1 Andre indtægter, netto

Regulering af kursværdi, andre kapitalandele og værdipapirer, jf. note 11 Andre indtægter i alt

-50.668

34.520

21.453.167

26.980.954

Indtægtsførsel af finanslovsmidler Finanslovsmidler 2005

40.000.000

40.000.000

Indtægtsført 2005, bev. nr. 65-68, jf. note 16a

-4.432.000

-4.432.000

Indtægtsført 2006, bev. nr. 65-74, jf. note 16a

-26.919.579

-26.919.579

Indtægtsført 2007, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-8.648.421

-8.648.421

0

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2006

65.000.000

65.000.000

Indtægtsført 2007, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-30.412.292

-30.412.292

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-28.699.949

-28.699.949

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-5.887.759

-5.887.759

0

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2007

65.000.000

65.000.000

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-22.392.337

-22.392.337

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-39.008.053

-39.008.053

Indtægtsført 2010, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-3.599.610

-3.599.610

0

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2008, kompensation for øget overhead

10.498.204

10.498.204

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-5.385.980

-5.385.980

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-4.732.765

-4.732.765

Indtægtsført 2010, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-379.459

-379.459

0

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2009

49.800.000

49.800.000

Indtægtsført 2010, bev. nr. 86-1-86-5, jf. note 16a

-22.967.365

-22.967.365

Indtægtsført 2011, bev. nr. 86-1-86-5, jf. note 16a

-21.503.835

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år

5.328.800

26.832.635

I alt til senere indtægtsførsel

5.328.800

26.832.635

Finanslovsmidler indtægtsføres i takt med, at midlerne overføres til fonden til dækning af udgifter til de faktisk gennemførte aktiviteter.

44

Årsrapport 2011


2011

2010

2.699.719

2.760.023

302.905

529.337

3.002.624

3.289.360

Bank

8.393

5.525

Øvrige

9.157

9.495

3.020.174

3.304.380

Direktør og bestyrelse

2.218.678

2.150.191

Gager og lønninger, øvrige medarbejdere

3.848.781

3.725.894

631.437

605.721

76.480

107.822

2 Depot- og bankgebyrer m.v. Obligationer Aktier Gebyrer vedr. kapitalafkast

Depot- og bankgebyrer i alt

3 Lønninger m.v.

Pensionsbidrag Feriepenge ATP-bidrag m.v.

34.813

35.654

6.810.189

6.625.282

9

9

Kontorartikler

61.916

74.585

Porto og fragt

61.388

56.108

Telefon og datakommunikation

146.469

131.896

Småanskaffelser

224.300

171.197

Gager m.v. til fondens personale i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret

4 Kontorholdsomkostninger

Tidsskrifter, bøger m.v.

19.825

29.442

Serviceabonnementer m.v.

199.827

210.742

Kontorholdsomkostninger i alt

713.725

673.970

Husleje

639.600

649.812

El og varme

116.201

76.602

Rengøring

154.128

132.488

5 Lokaleomkostninger

Øvrige lokaleomkostninger

11.942

619

921.871

859.521

Revisionshonorar, Deloitte

150.000

136.363

Revisionshonorar, Rigsrevisionen

137.110

132.100

Honorar vedrørende diverse rådgivning, Deloitte

146.250

-17.453

0

10.750

693.767

668.736

1.127.127

930.496

Lokaleomkostninger i alt

6 Revisor- og advokathonorar m.v.

Advokathonorar Andre rådgiverhonorarer Revisor- og advokathonorar m.v. i alt

Danmarks Grundforskningsfond

45


2011

2010

Omkostninger til referee-bedømmelse

869.976

214.126

Fremstilling af publikationer

257.219

321.600

Faglig præsentation, møder m.v.

387.347

397.651

Kontingent European Science Foundation

173.353

195.173

1.687.895

1.128.550

690.624

641.378

6.152

10.939

7 Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt

8 Øvrige omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger Repræsentation og gaver Kurser

2.984

100.212

Forsikringer

79.787

67.952

Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse

74.908

64.240

854.455

884.721

Indretning af lejede lokaler, jf. note 10

33.260

9.550

Kontormateriel og inventar, jf. note 10

19.233

20.235

Afskrivninger i alt

52.493

29.785

Indretning af lejede lokaler

Kontormateriel og inventar

I alt

1.379.433

909.132

2.288.565

Tilgang

166.301

21.980

188.281

Afgang

0

0

0

1.545.734

931.112

2.476.846

-1.379.433

-873.413

-2.252.846

-33.260

-19.233

-52.493

Øvrige omkostninger i alt

9 Afskrivninger

10 Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar 2011

Anskaffelsessum 31. december 2011 Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2011 Årets afskrivninger Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang Akkumulerede afskrivninger 31. december 2011 Bogført værdi, ultimo

46

Årsrapport 2011

0

0

0

-1.412.693

-892.646

-2.305.339

133.041

38.466

171.507


Andre kapitalandele og værdipapirer

Deposita

I alt

1.773.954

218.604

1.992.558

11 Finansielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar 2011 Tilgang

0

0

0

Afgang

0

-3.404

-3.404

1.773.954

215.200

1.989.154

-1.695.208

0

-1.695.208

-50.668

0

-50.668

0

0

0

-1.745.876

0

-1.745.876

28.078

215.200

243.278

Anskaffelsessum 31. december 2011 Akkumulerede værdireguleringer 1. januar 2011 Årets værdiregulering Årets tilbageførte værdireguleringer ved afgang Akkumulerede værdireguleringer 31. december 2011 Bogført værdi, ultimo

Andre kapitalandele og værdipapirer omfatter 0,005 % af aktiekapitalen i et børsnoteret forsknings- og udviklingsselskab, tidligere modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder. Kapitalandelen er værdiansat til børsværdien pr. 31. december.

2011

2010

1.334.557.805

1.378.303.526

Euro Investment Grade Kreditobligationer

373.759.877

384.011.671

Indeksobligationer

770.639.841

800.495.559

2.478.957.523

2.562.810.756

Realkreditobligationer

917.274.988

762.519.066

Statsobligationer

417.282.817

615.784.460

1.334.557.805

1.378.303.526

12 Værdipapirer, obligationer Typer af obligationer Danske obligationer

Obligationer i alt Danske obligationer Sammensætning efter værdipapirtype:

Korrigeret varighed 31. december 2011: 5,03 (31. december 2010: 6,01)

Danmarks Grundforskningsfond

47


Euro Investment Grade Kreditobligationer Sammensætning efter Rating-kategori og terminsforretning: 2011

2010

19.941.019

38.816.114

A

111.893.345

152.074.617

BBB

240.894.966

193.427.230

Valutaterminer EUR

-84.597

-247.420

Valutaterminer USD

-59.955

33.380

1.182.640

-131.719

AA

Rentefutures EUR Rentefutures USD

-7.541

39.469

373.759.877

384.011.671

Canada

22.393.085

27.654.413

Tyskland

59.601.003

67.614.611

Frankrig

175.526.821

140.844.848

Storbritannien

216.514.502

208.220.988

Japan

32.494.213

64.383.304

Sverige

15.159.464

16.373.413

Kreditvurderingen af obligationerne følger Standard & Poors Long-Term Credit Rating. Korrigeret varighed 31. december 2011: 3,72 (31. december 2010: 4,02).

Indeksobligationer Sammensætning efter lande og terminsforretning:

USA

263.908.143

272.246.826

Valutaterminer CAD

-764.974

-266.527

Valutaterminer EUR

-39.119

110

Valutaterminer GBP

-4.884.276

4.798.279

Valutaterminer JPY

-1.057.867

-1.674.970

Valutaterminer SEK

-250.405

-195.460

Valutaterminer USD

-7.960.749

495.724

770.639.841

800.495.559

Korrigeret varighed 31. december 2011: 5,29 (31. december 2010: 4,9).

48

Årsrapport 2011


2011

2010

1.101.814.068

1.208.023.053

Danske Invest Global Indeks

111.659.107

209.071.942

Danske Invest Global Emerging Markets A

165.896.186

0

-3.159.165

-2.333.502

13 Værdipapirer, aktier Sammensætning efter værdipapirtype og terminsforretning Exchange Traded Fund, db x-tracker, MSCI index

Valutaterminer JPY Valutaterminer USD Aktier i alt

-16.859.230

6.382.604

1.359.350.966

1.421.144.097

14 Likvide beholdninger Kassebeholdning

282

2.379

483.128

475.376

0

15.500.000

Porteføljekonti

14.322.351

13.677.466

Likvide beholdninger i alt

14.805.761

29.655.221

4.043.769.245

4.084.305.400

-162.233.505

-40.536.155

3.881.535.740

4.043.769.245

Løbende bankkonti Aftaleindlån

15 Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december i alt

Danmarks Grundforskningsfond

49


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

Centre påbegyndt 1993/94 1.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

27.739

55.404

6.250

89.393

*

2.

Center for Epidemiologisk Grundforskning

41.932

42.302

11.850

96.084

*

3.

Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale Analyser

25.127

1.293

26.420

*

4.

Teoretisk Astrofysik Center

47.340

37.961

2.084

87.385

*

5.

Center for Atomfysik

53.999

42.888

3.011

99.898

*

6.

Center for Materialefysik på Atomart Niveau

39.595

48.335

1.804

89.734

*

7.

Center for Teoretisk Datalogi

32.608

15.925

48.533

*

8.

Internationalt Center for Numerisk Hydrodynamik

43.950

48.536

*

9.

Dansk Center for Telemåling

50.742

50.742

*

10.

Dansk Lithosfærecenter

71.874

77.853

23.800

173.527

*

11.

Center for Eksperimentel Parasitologi

48.013

40.487

12.729

101.229

*

12.

Center for Biologisk Sekvensanalyse

25.271

35.000

60.271

*

13.

Center for Biomolekylær Genkendelse

35.080

35.080

*

14.

Center for Muskelforskning

72.326

83.397

1.681

157.404

*

15.

Center for Sanse-Motorisk Interaktion

25.000

42.958

21.371

89.329

*

16.

Center for Lydkommunikation

22.713

23.520

1.655

47.888

*

17.

Center for Krystallografiske Undersøgelser

25.451

29.062

1.065

55.578

*

18.

Center for Enzymforskning

22.472

809

23.281

*

19.

Center for Genregulation og Plasticitet

37.571

2.442

40.013

*

20.

Center for Semiotisk Forskning

12.741

5.000

17.741

*

21.

Poliscenteret

7.991

10.078

636

18.705

*

22.

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter

40.364

50.047

90.411

*

23.

Center for Forskning i Økonomisk Politik

17.921

14.654

5.020

37.595

*

827.820

649.871

107.086

1.584.777

Transport

50

Årsrapport 2011

4.586

0

0


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr.

Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

827.820

649.871

107.086

1.584.777

0

0

11.573

15.000

26.573

*

3.122

Andre aktiviteter 24.

Center for Registerforskning

25.

Filial i Århus af Danmarks Statistik

7.090

10.212

*

26.

Forskningsmaskinen i Danmarks Statistik

1.357

1.357

*

27.

ERAS (Dansk Data Arkiv)

6.401

6.401

*

28.

Forskerskole Århus

74.913

95.074

*

29.

Forskerskole Aalborg

39.572

39.572

*

30.

Fødselskohorten

17.990

17.990

*

20.161

Centre påbegyndt 1997/98 31.

Center for Fast Fase Organisk Kombinatorisk Kemi

20.527

18.928

577

40.032

*

32.

Center for Katalyse

24.986

26.857

3.044

54.887

*

33.

Center for Plante-Mikrobe Symbioser

22.799

1.320

24.119

*

34.

Demografisk Forskningscenter

34.987

35.

Center for Jordens Klima og Biokemiske Kredsløb

49.718

36.

Netværk for Matematisk Fysik og Stokastik

23.519

37.

Center for Molekylær Plantefysiologi

38.

Center for Eksperimentel Bioinformatik

39.

Center for Menneske-Maskine Interaktion

25.027

34.987

*

9.569

59.287

*

6.937

5.863

36.319

*

40.000

45.597

3.961

89.558

*

34.603

35.674

70.277

*

25.027

*

Centre påbegyndt 2001 40.

Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner

36.572

32.525

41.

Nukleinsyrecenteret

34.307

32.550

42.

Center for Anvendt Mikroøkonometri

24.787

43.

Center for Biomembran Fysik

35.137

44.

Center for Kvanteoptik

29.800 1.423.485

Transport

Danmarks Grundforskningsfond

1.300

70.397

2.742

0

66.857

2.444

*

1.936

26.723

*

27.316

3.140

65.593

2.604

1.688

42.071

8.724

80.595

7.620

7.767

936.448

166.681

2.526.614

15.410

9.455

51


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

1.423.485

936.448

166.681

2.526.614

15.410

9.455

45.

Center for Vand og Salt

32.503

19.379

14.001

65.883

2.442

*

46.

Center for Kvanteprotein

30.468

5.311

35.779

47.

Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab

33.765

40.864

1.334

75.963

6.280

0

48.

Center for Funktionel Genomforskning

30.226

29.453

156

59.835

2.690

156

-58

*

*

Centre påbegyndt 2002 49.

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

15.209

10.813

1.393

27.415

50.

Center for Sortehavsstudier

17.292

16.321

1.316

34.929

51.

Center for Subjektivitetsforskning

17.416

14.691

4.271

36.378

* 2.207

2.294

Initiativer påbegyndt 2003 52.

National Platform for Infrastruktur til Systembiologi

17.909

17.909

*

Centre påbegyndt 2005 53.

Nordisk Center for Jordens Udvikling

43.954

45.000

88.954

9.334

33.393

54.

Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet

38.942

45.000

83.942

8.991

29.799

55.

Center for Inflammation og Metabolisme

25.824

30.000

55.824

5.381

21.263

56.

Center for Genotoksisk Stress Forskning

39.533

41.000

80.533

7.701

27.519

57.

Center for Social Evolution

32.827

45.206

78.033

12.271

29.147

58.

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme

39.236

40.519

79.755

10.557

24.553

59.

Center for Uopløselige Proteinstrukturer

39.934

40.000

79.934

7.345

28.884

60.

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse

22.228

28.000

50.228

7.444

15.213

61.

Center for Seje Væskers Dynamik

38.391

30.001

68.392

4.970

23.237

1.939.142

1.412.695

3.546.300

102.965

244.913

Transport

52

Årsrapport 2011

194.463


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

194.463

1.939.142

1.412.695

3.546.300

102.965

244.913

62.

Center for Kosmologi

49.162

65.123

114.285

13.581

48.484

63.

Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier

29.757

25.202

54.959

7.841

9.503

64.

Center for Tekstilforskning

19.387

25.312

44.699

5.162

18.501

65.

Center for Modeller af Liv

22.053

30.090

52.143

4.894

23.660

66.

Center for Hjertearytmi

29.692

40.000

69.692

8.572

24.328

67.

Center for Bæredygtig og Grøn Kemi

18.320

6.477

24.797

68.

Center for Molecular Movies

29.606

5.813

35.419

1.384

3.984

1.093

20.008

2.321

778

*

Niels Bohr Gæsteprofessorer påbegyndt 2006 69.

David Arnot, Københavns Universitet

18.915

70.

Dale T. Mortensen, Aarhus Universitet

12.630

12.630

71.

Nikolai Reshetikhin, Aarhus Universitet

21.118

21.118

1.914

*

72.

Christopher Frith, Aarhus Universitet

12.136

901

13.037

1.486

901

73.

Cathie Martin, Københavns Universitet

11.044

5.779

16.823

2.154

147

74.

Hassan Aref, Danmarks Tekniske Universitet

10.642

182

10.824

218

107

22.074

3.267

4.015

19.272

4.483

4.241

21.917

4.750

2.152

*

DG-Professorer påbegyndt 2007 75.

Steen Rasmussen, Syddansk Universitet

22.074

76.

Jørgen S. Nielsen, Københavns Universitet

18.872

77.

John Couchman, Københavns Universitet

21.917

400

Centre påbegyndt 2007 78.

Center for Tidsrækkeøkonometri

40.204

40.000

80.204

9.226

41.745

79.

Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering

45.581

45.000

90.581

11.252

46.153

80.

Center for Komparativ Genomforskning

16.489

-10

*

81.

Center for DNA Nanoteknologi

44.501

50.000

94.501

9.699

51.089

82.

Center for Epigenetik

61.029

50.000

111.029

10.985

57.807

83.

Center for Is og Klima

60.985

55.000

115.985

11.023

58.677

84.

Center for Massive Data Algoritmer

32.541

40.000

72.541

7.871

41.373

85.

Center for Membranpumper i Celler og Sygdom

56.296

50.000

106.296

10.954

52.491

2.633.967

1.928.422

4.787.623

235.992

735.049

Transport

Danmarks Grundforskningsfond

6.363

10.126

225.234

53


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

2.633.967

1.928.422

225.234

4.787.623

235.992

735.049

Samfinansiering med andre fonde 86.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), seminarer

641

641

86-1. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer

11.534

11.534

4.419

1.518

86-2. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Brystkræft­ forskning

12.681

12.681

6.663

1.228

86-3. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader

14.755

14.755

4.872

6.506

86-4. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik

14.536

14.536

4.311

5.789

86-5. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller

13.589

13.589

4.927

3.894

86-6. NSFC, Dansk-Kinesisk Center Proton Conducting Systems

14.949

14.949

4.444

8.455

86-7. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Organiske Solceller

15.000

15.000

4.939

9.388

86-8. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for anvend. af Algebraisk Geometri

13.054

13.054

910

12.144

86-9. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Comp.

14.908

14.908

2.315

12.593

86-10.NSFC, Dansk-Kinesisk Center for IDEA4CPS

14.399

14.399

1.366

13.033

87.

24.029

24.029

5.110

3.573

4.951.698

280.268

813.170

Max Planck Society, Center for Geomikrobiologi Transport

Fortsættes

54

Årsrapport 2011

2.798.042

1.928.422

225.234

*


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2011 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2011

Forventet restudbetaling

2.798.042

1.928.422

225.234

4.951.698

280.268

813.170

3.360

3.360

687

1.913

Kurser for centerledere / outreach program for centre 88.

Ledelsesudviklingsforløb/formidling af forskningsresultater

Centre påbegyndt 2009/2010 89.

Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning

42.085

42.085

8.030

28.775

90.

Center for Particle Physics Phenomenology, CP3 – Origins

40.000

40.000

6.021

30.193

91.

Center for Partikelfysik

40.000

40.000

7.736

26.958

92.

Center for Symmetri og Deformation

50.000

50.000

5.617

39.958

93.

Center for Materialekrystallografi

50.000

50.000

8.751

32.503

94.

Center for Geogenetik

50.210

50.210

11.792

27.412

95.

Center for Kvantegeometri af Modulirum

50.350

50.350

10.986

28.903

96.

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

60.176

60.176

12.243

40.703

97.

Center for Stjerne og Planetdannelse

34.400

34.400

6.623

19.206

49.000

49.000

Centre, der påbegyndes 2012 99.

Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner

100.

Center for Permafrost

60.000 3.327.623

49.000

60.000 1.928.422

225.234

5.481.279

60.000 358.754

1.198.694

Antal bevillinger i hoved- og nøgletal omfatter de ”Centres of Excellence”, samfinansierede centre, Niels Bohr Gæsteprofessorer og DG-Professorer, der på side 24-31 er opført efter type af virkemiddel. Bevillinger, der er ophørt før 31. december 2011, er markeret med ”*”. I opstillingen er uddelingerne opdelt i første periode, evt. anden periode og evt. indlejrings-/udstrækningsperiode. Bevillingsnumrene 45, 67, 73 og 80 er reklassificeret i forhold til noten i 2010 årsrapporten. Til udbetalingerne er knyttet et kontraktligt forbehold om, at fonden forudsættes at opnå det fornødne økonomiske afkast.

Danmarks Grundforskningsfond

55


16b Uddelingsforpligtelser

Uddelingerne er/forventes udbetalt i følgende år, tkr.

Udbetalt

1993

19.133

1994

141.708

1995

154.509

1996

176.194

1997

200.876

1998

247.751

1999

243.346

2000

224.484

2001

228.789

2002

256.877

2003

239.916

2004

173.489

2005

195.186

2006

195.225

2007

242.804

2008

321.277

2009

274.998

2010

387.270

2011

358.754

Forventet udbetaling til ovennævnte aktiviteter

2012

387.766

2013

327.141

2014

265.267

2015

127.784

2016

68.446

2017

22.126

2018

163 4.282.586

1.198.693

Total

5.481.279

Uddelingerne er grupperet efter de år, hvor de forventes udbetalt. Der kan ske ændringer i forhold til de forudsatte udbetalingstidspunkter, ligesom der kan ske ændringer i størrelsen af de anførte uddelinger. Udbetalingerne foretages på grundlag af budgetter fra de enkelte bevillingsmodtagere. Som følge heraf kan der i de efterfølgende år blive foretaget reguleringer af de udbetalte beløb i forbindelse med modtagerens løbende budgetrevision og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.

56

Årsrapport 2011


16c Forventede udbetalinger 2012-2016

Ud over de i note 16a og 16b nævnte uddelingsforpligtelser igangsættes i 2012 de resterende 9 nye centre fra den netop afsluttede 7. ansøgningsrunde. I 2012/2013 forventes oprettet 6-8 Niels Bohr professorater, og der forventes i 2012-2014 indgået et antal forlængelseskontrakter for centre samfinansieret med National Natural Science Foundation of China. Endelig igangsættes der 1. januar 2015 nye centre som resultat af annoncering af 8. ansøgningsrunde i 2013. De samlede udbetalinger forventes derfor i perioden 2012-2016 at udgøre følgende: I alt mio. kr.

2012

462

2013

485

2014

445

2015

463

2016

400 2.255

17 Eventualforpligtelser Fondens lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 328.917 kr. Fonden har indgået valutaterminskontrakter om køb og salg af nedenstående valutaer (beløb opgjort i de pågældende valutaer): 2011

USD JPY

2010

Køb

Salg

Køb

Salg

3.029.000

136.347.052

17.526.502

150.217.940

0

1.635.021.638

0

2.586.801.655

CAD

600.000

4.551.000

60.000

4.903.000

EUR

1.850.000

82.229.000

532.000

78.999.000

GBP

1.700.000

26.001.000

100.000

23.772.000

SEK

0

17.869.000

0

20.000.000

Markedsværdien af valutaterminskontrakterne pr. 31. december er indregnet sammen med de aktiver, sikringen vedrører, jf. note 12 og 13.

Fonden har indgået rentefutures om køb og salg af følgende, opgjort i de pågældende valutaer: 2011 Køb

Salg

USD

0

EUR

10.500.000

2010 Køb

Salg

800.000

0

1.200.000

0

9.400.000

100.000

Markedsværdien af rentefutures pr. 31. december er indregnet sammen med de aktiver, sikringen vedrører, jf. note 12.

Danmarks Grundforskningsfond

57


Sekretariatet

Sekretariatet

Thomas Sinkjær Direktør, professor, dr. med. et ph.d. ts@dg.dk

Marie-Louise Munch Forskningskonsulent, cand. mag. mlm@dg.dk

Mogens Klostergaard Jensen Vicedirektør, cand. scient. pol. et mag. mkj@dg.dk

Niels Lagergaard Pedersen Forskningskonsulent, cand. scient. nlp@dg.dk

Vibeke Schrøder Seniorkonsulent, cand. scient. vs@dg.dk

Metha Nielsen Økonomimedarbejder, civiløkonom mn@dg.dk

Marianne Gauffriau Forskningskonsulent, cand. scient. bibl. mg@dg.dk

Connie Hansen Sekretær, korrespondent dg@dg.dk

Jeanne Meinholt Forskningskonsulent, cand. scient.pol. jm@dg.dk

58

Årsrapport 2011


Revision Rigsrevisionen er ifølge lov og fundats om Danmarks Grundforskningsfond fondens ene revisor. Fondens anden revisor vælges af bestyrelsen og godkendes af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser. Statsautoriseret revisor Jens Sejer Pedersen er med ministerens godkendelse valgt for en tre-årig periode fra den 1. maj 2010. Design Ineo Designlab / www.ineo.dk Tryk We Produce / www.weproduce.dk


Danmarks Grundforskningsfond Holbergsgade 14, 1 DK-1057 København K T +45 3318 1950 F +45 3315 0626 E dg@dg.dk www.dg.dk

Aersrapport2011  

Fondens aersrapport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you