Page 1

Ă…RSRAPPORT 2012 Danmarks Grundforskningsfond


HOVED- OG NØGLETAL

HOVED- OG NØGLETAL 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

Bevillinger og uddelinger Antal bevillinger v/ årets afslutning, centre, gæsteprofessorer og DG-professorer

64

58

61

61

49

391,0

358,8

387,3

275,0

321,3

Obligationer og indlån, mio. kr.

182,4

261,4

164,5

183,6

107,7

Aktier, mio. kr.

207,7

-71,3

169,7

350,4

-515,9

Samlet afkast, mio. kr.

390,1

190,1

334,2

534,0

-408,2

Overført fra tidligere år

5,3

26,8

53,8

53,6

99,6

Finanslovsmidler tilført

0

0

0

49,8

10,5

5,3

21,5

27,0

49,6

56,5

0

5,3

26,8

53,8

53,6

11,6

12,2

11,1

11,3

10,1

Andel af uddelinger, %

3,0

3,4

2,9

4,1

2,8

Omkostninger pr. bevilling, mio. kr.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Årets uddelinger, mio. kr.

Afkast af fondens kapital

Finanslovsmidler (mio. kr.)

Anvendt til uddelinger Overført til efterfølgende år

Adm. omkostninger (mio. kr.) Adm. omkostninger, inkl. afskrivninger

Indskud i fonden (mio. kr.)

3.000,0

Udvikling i fondens kapital Kapital ultimo, mio. kr.

3.871,5

3.881,5

4.043,8

4.084,3

3.788,5


INDHOLD

INDHOLD

4

Beretning for året 1. januar – 31. december 2012

10

Brain gain for 167 millioner kroner

12

Igangværende aktiviteter

20

Formue og afkast

24

Bestyrelsen

25

Ledelsespåtegning

26

Den uafhængige revisors erklæringer

28

Anvendt regnskabspraksis

30

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

31

Balance

32

Noter

46

Sekretariatet


BERETNING

BERETNING FOR ÅRET 1. JANUAR 2012-31. DECEMBER 2012

Med udpegningen af seks nye Niels Bohr professorer, videreførelse af fem dansk-kinesiske forskningscentre, besøg fra og hos en række udenlandske forsknings­ organisationer og ikke mindst søsætningen af et helt nyt dansk-indisk samarbejdsprogram har 2012 været et år, der har stået i internationaliseringens tegn for Danmarks Grundforskningsfond. Men 2012 har også været et år, fonden har brugt til at rette blikket indad og kigge sig selv og sine aktiviteter efter i sømmene i en stadig stræben efter at udvikle processer og virkemidler, der kan fremme og stimulere fremragende forskning. Således var udvælgelses- og bedømmelsesprocesser og ikke mindst fordelene og ulemperne ved brug af peer review hovedtema for bestyrelsens strategimøde i juni.

FOTO: Lars Kruse, AU Kommunikation

4

ÅRSRAPPORT 2012

2012 har også været et år, hvor fonden har forsøgt at præge den internationale forskningsdagsorden ved at slå et slag for nødvendigheden og betydningen af fri forskning og excellence. Danmarks Grundforskningsfond var en af initiativtagerne og arrangørerne bag formandskabskonferencen om excellence, der blev afholdt på Aarhus Universitet den 18.-20. april, og excellence var også tema for den session, som fonden arrangerede ved ESOF 2012-konferencen (Euroscience Open Forum) i Dublin i juli.

Paneldiskussion om Drivers for Excellence ved formandskabskonferencen Excellence 2012, der blev holdt på Aarhus Universitet 18.-20. april.


BERETNING

11 nye forskningscentre godt fra start – fokus på forskningsledelse Året har også været præget af, at de 11 nye centre, der var resultatet af den 7. ansøgningsrunde, for alvor kom fra start. Efter endt kontraktforhandling er alle centrene blevet indviet i løbet af året, og de er nu godt i gang. I forbindelse med etablering af de nye centre har fonden i samarbejde med ledelseskonsulent Søren Barlebo Rasmussen afholdt et kursus i forskningsledelse for nye centerledere. Formålet med kurset var først og fremmest at forberede centerlederne på mange af de typiske udfordringer, de risikerer at møde med opstart af et Center of Excellence og efterfølgende i de forskellige faser, centret gennemlever. Men derudover ser fonden også kurset som en mulighed for at etablere et netværk, hvor centerlederne kan udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Forskningsledelse var også valgt som tema for fondens årsmøde i oktober, hvor både tidligere og nuværende centerledere og andre bevillingshavere mødtes i dialog med bestyrelsen og sekretariatet. Som et tankevækkende og humoristisk indslag var dirigent Peter Hanke inviteret til at fortælle om musik og lederskab og de paralleller, der kan drages mellem ledelse af en forskningsgruppe og det at dirigere et kor. Både kor og forskningsgrupper består af dygtige, kreative individualister der, når de får deres forskellige kompetencer til at spille sammen, kan meget mere sammen, end hver enkelt kan alene. Sammen med en gruppe sangere fra koret Voces bidrog Peter Hanke til at skabe en lærerig og underholdende eftermiddag, hvor flere af deltagerne fik lejlighed til at svinge taktstokken og udfolde deres lederevner.

Forskningsledelse var tema for årsmødet den 26. oktober, hvor der blev hentet inspiration fra musikkens verden.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

5


BERETNING

Årsmødet 2012 bød på dirigentøvelser og netværk.

6

ÅRSRAPPORT 2012


BERETNING

God forskningsskik til debat God forskningsskik er et andet tema, fonden har haft særligt fokus på i 2012. Det er et emne, der har været fast punkt på dagsordenen ved de opfølgningsmøder, fonden har holdt med centrene i 2012. Det er blevet til mere end 30 møder med over 1000 deltagere og en erkendelse af, at dette er et emne, de danske univer­ siteter reflekterer over i forskellig – men heldigvis stigende – grad. De Centers of Excellence, som fonden støtter, gør sig gældende i verdenseliten, hvor konkurrencen er benhård, og hvor mange – ikke mindst yngre forskere i kortvarige postdoc-ansættelser – kan være pressede til at dokumentere resultater for at komme i betragtning til det næste postdoc-forløb eller til en af de få faste stillinger. Fonden accepterer naturligvis hverken fusk eller sjusk og opfordrer centrene til at arbejde målrettet med at udvikle en stærk forskningskultur, der bygger på personligt ansvar og transparens. Miljøer, hvor man tør sætte spørgsmålstegn og udveksle viden, og hvor man som noget naturligt formulerer en politik, der understøtter god forskningsskik. Ved de årlige opfølgningsmøder med fonden dokumenterer centrene, at de leverer forskning af høj kvalitet og fremlægger deres rutiner og spilleregler til kvalitets­ sikring af deres forskning. Det er rutiner og samarbejdsformer, der bygger på et tæt samspil mellem flere forskellige forskere på tværs i miljøet. Hvor yngre og ældre arbejder sammen, og hvor folk kun sjældent arbejder helt alene. Det er miljøer, hvor det er naturligt, at man drøfter sine data og manuskriptudkast, før de indsendes, hvor man løbende præsenterer sin forskning for gruppen, og hvor der ligger nogle klare aftaler om publicering, forfatterskab og datahåndtering mv.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

Det er miljøer, hvor der som noget naturligt foregår en dialog om, hvad god forskningsskik er, og hvor både unge forskere og udlændinge, der måske ikke er udklækket af samme kultur, hurtigt lærer spillereglerne at kende. For at bidrage til, at centrene hele tiden diskuterer, hvordan de skaber en ansvarlig forskningskultur, indrapporterer de deres overvejelser og initiativer på dette område i deres årsrapporter. Derved håber fonden at medvirke til en stadig dialog og udvikling af forskningsmiljøer, der kan danne forbillede i deres omgivelser. Nyt dansk-indisk forskningsinitiativ så dagens lys 2012 blev også året, hvor et helt nyt samarbejds­ program mellem danske og indiske forskere blev sat i verden. Inden for rammerne af dette program har Danmarks Grundforskningsfonds centre kunnet søge støtte til samarbejde med indiske partnere. Der er tale om et nyt, fleksibelt og enkelt virkemiddel, hvor fonden støtter de danske deltagere, mens de indiske finansieres af indiske organisationer. Bestyrelsen overvejer at udvide denne type samarbejdsprogram til at under­ støtte samarbejde med forskere fra andre lande. Men har i første omgang valgt Indien, fordi Indien er en stærk spiller med stort potentiale på den internationale forskningsarena. Foreløbig har tre centre fået tilsagn om ekstrabevil­ linger til nye dansk-indiske forskningssamarbejder for et samlet beløb på 11,5 millioner kroner.

7


BERETNING

8

ÅRSRAPPORT 2012


BERETNING

Farvel til Klaus Bock og goddag til Liselotte Højgaard Endelig har 2012 været et år præget af udskiftning i bestyrelsen. I januar kunne vi sige velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Possing og Svend Erik Larsen, der med stor energi og engagement har kastet sig over bestyrelsesarbejdet, og med årets udgang har vi taget afsked med Klaus Bock, der efter ni år som formand for Danmarks Grundforskningsfond ikke længere kunne genudpeges. Klaus Bock har i sin formandsperiode kæmpet for fri forskning og excellence. Han er meget stærkt forbundet med fondens kerneværdier: Excellence, tillid, transparens, og han efterlader dybe aftryk både i fonden og i hele det danske forskningslandskab. Også internationalisering har været en af Klaus Bocks mærkesager. Alene i hans formandsperiode har fonden brugt over en milliard kroner på at styrke dansk forskning gennem målrettede internationaliseringsinitiativer. Det har givet et markant løft af mange danske miljøer, men det er også indsatser, der har gjort udlandet opmærksom på, hvor meget Danmark har at tilbyde på forskningsom­ rådet. Og så har Klaus Bock været stærkt medvirkende til at sikre finansiering af fonden – en udfordring der trods en kapitaltilførsel i 2008 stadig er aktuel.

Selv om Klaus Bock er udtrådt af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, vil han som nyt medlem af det Videnskabelige Råd i Det Europæiske Forskningsråd fortsætte indsatsen for at fremme excellence og styrke internationaliseringen. Pr. 1. januar 2013 har Liselotte Højgaard, professor på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige fakultet og klinikchef ved Rigshospitalet, overtaget formandsposten, og hun står overfor en travl tid. En række store opgaver venter forude, hvor 2013 byder på en midtvejsevaluering af de 9 centre, der blev oprettet i 2009-2010, startskud til 8. ansøgningsrunde, og evaluering af Danmarks Grundforskningsfond. Endelig presser udfordringen med at sikre fortsat finansiering af Danmarks Grundforskningsfond sig på.

Ved en reception på Carlsberg Akademi den 13. december 2012 blev der taget afsked med Klaus Bock og sagt velkommen til Liselotte Højgaard, der den 1. januar 2013 har overtaget formandsposten.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

9


BERETNING

BRAIN GAIN FOR 167 MILLIONER KRONER Med seks nye Niels Bohr professorer bidrager Danmarks Grundforskningsfond til internationaliseringen af danske forskningsmiljøer. Formålet med Niels Bohr Professorprogrammet er at berige danske forskningsmiljøer med førsteklasses forskere fra udlandet. Det gælder fremragende udenlandske forskere, men programmet har også gjort det muligt at ”kalde” enestående danske forskere, der har valgt en forskningskarriere i udlandet, hjem til Danmark. Niels Bohr professorerne vil de næste fem år tilbringe mellem 50 og 100 procent af deres tid ved danske forskningsmiljøer, og efterfølgende har flere planlagt at forblive i en fast stilling ved værtsinstitutionen.

Anna Lowenhaupt Tsing University of California, Santa Cruz, USA til Aarhus Universitet, 29 millioner kr. Niels Bohr professoratet vil bidrage til at skabe et forskningsmæssigt fokus på de landskaber, som mennesker og andre arter skaber i fællesskab på et tidspunkt, hvor mennesket for første gang i verdenshistorien er blevet en "naturkraft", som forårsager hurtige og ofte utilsigtede, forandringer. Geologer har derfor foreslået at kalde vor tid ’the Anthropocene’, menneskets tidsalder, hvor mennesket er en naturkraft og naturen - på godt og ondt - et menneskeskabt fænomen, som kræver et opgør med den traditionelle faggrænse, der adskiller studiet af mennesket fra studiet af naturen. Omfanget af menneskelig forstyrrelse har skabt hidtil usete nye kriser: Udryddelsen af mange arter, den globale spredning af nye former for skadedyr og sygdomme, og dramatiske klimaændringer. Men de utilsigtede virkninger af ’menneskets tidsalder’ er ikke udelukkende negative: Efterhånden som klimaet og landskabet forandrer sig, finder nye arter plads i de menneskeskabte nicher, og nye former for fællesskaber mellem arter opstår.

Nytænkende tilgange er nødvendige for at forstå de socio-biologiske virkninger, udfordringer og muligheder i den anthropocene tidsalder. Niels Bohr professoratet vil skabe et tværfagligt miljø for sådanne tilgange. Charles E. Lesher University of California, Davis, USA til Aarhus Universitet, 30 millioner kr. Niels Bohr Professoratet vil grundlægge et interdisciplinært forskningscenter ved Institut for Geoscience med henblik på at undersøge dynamiske processer i den dybe Jord og deres relationer til overfladeprocesser med fokus på pladetektonik og vulkanisme i det nordatlantiske område inklusiv Grønland og Skandinavien. Sammenhængen mellem processer i den dybe Jord, vulkanisme og klimaændringer vil blive belyst igennem analyser til kvantificering af udvekslingen af materiale mellem Jordens kappe, skorpe og hydrosfære ved brugen af avancerede petrologiske, geokemiske og geofysiske værktøjer i kombination med geologisk feltarbejde. Forskningen vil fokusere på det nordatlantiske område (Grønland, Island og Skandinavien), hvor kritiske komponenter af pladetektonikkens

Wilson cyklus, der involverer bjergkædefoldning, kontinental opbrud, vulkanisme, oceanbundsdannelse og indsynkning af lithosfæreplader, er blotlagt i den geologiske lagserie. Det er ambitionen at kombinere geologiske observationer, teori og kvantitativ modellering for at afkode geodynamiske processer i en Wilson cyklus og klarlægge indvirkningen på Jordens udvikling og paleomiljø. Lars Hesselholt Nagoya University, Japan til Københavns Universitet, 30 millioner kr. Niels Bohr professoratet har til hoved­ formål at grundlægge en forskningsgruppe med stærk international placering inden for området Aritmetisk Geometri. Dette område, der søger at udforske tallenes mysterier gennem geometriske metoder, udgør en stadigt vigtigere del af nutidig matematisk forskning. Sammenhængen mellem aritmetik og geometri vil blive belyst gennem studier af algebraisk K-teori, som trods en oprindelse grundet i rent talteoreriske overvejelser har vist sig også at kontrollere homeomorfigrupper af mangfoldigheder, dvs. de maksimale symmetrigrupper af

Niels Bohr professorerne blev hyldet og fik overrakt diplomer ved Eliteforsk-konferecen den 7. februar 2013. Fra venstre: Morten Østergaard, Subir Sarkar, Lars Hesselholt, David Needham, Jaan Valsiner, Charles E. Lesher og Thomas Sinkjær.

10

ÅRSRAPPORT 2012


BERETNING

krumme rum. Forskningen vil yder­ ligere fokusere på at skabe et nyt og mere omfattende matematisk objekt, som på den ene side bestemmer algebraisk K-teori og på den anden side giver anledning til en kohomologisk beskrivelse af den vigtige Euler-Riemann zeta-funktion, der kontrollerer fordelingen af primtallene blandt alle hele tal. Det er en generel forventning, at en sådan beskrivelse vil være nødvendig for at bevise den afgørende Riemanns hypotese, som er et af de syv Milleniumpris Problemer. David Needham Duke University, Durham NC, USA til Syddansk Universitet, 29 millioner kr. Niels Bohr professoren vil være et centralt omdrejningspunkt i Center for Single Particle Science and Engineering, SPSE. SPSE er et tværdisciplinært forskningscenter, som arbejder med eksperimentel og teoretisk forskning inden for kolloidog grænse-fladevidenskab, specielt biologiske grænseflader. Centerets hovedtilgang bygger på anvendelse af mekaniske manipulationsteknikker ved hjælp af mikropipetter, hvormed man kan danne, studere og karakterisere materialer og deres grænse­ flader i form af veldefinerede mikropartikler. Mikropartiklerne kan bestå af traditionelle stoffer som metaller, keramikker, plast og kompositmaterialer, men også af biologisk relevante materialer, såsom lipider, kulhydrater, aminosyrer, nukleotider, salte og vand.

Da materialerne kan have forskelige kemiske sammensætninger og tilstandsformer og dermed mange typer af grænseflader, foreligger der et meget stort antal kombinationsmuligheder. Forskningen indebærer oplagte anvendelsesmuligheder inden for materialkemi, processering af materialer, fødevarer, nano- og bioteknologi samt avanceret farmaci. Subir Sarkar Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, University of Oxford, UK til Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, 29 millioner kr. Niels Bohr-professoratet vil i samarbejde med både eksperimental-fysikere og teoretikere på Niels Bohr Institutet stille skarpt på forskning i grænsefladen mellem partikelfysik og astrofysik/kosmologi. Under overskriften: Connecting Inner Space and Outer Space ses på koblingen mellem det mindste og det største – fra atomernes indre til det fjerne univers. Det er ambitionen at forstå, hvor­ ledes Universet og alt stof i det blev formet af de fundamentale fysiske lovmæssigheder, der styrer partikelvekselvirkninger på niveau af de allerhøjeste energier, som det er muligt at opnå i partikelfysikacceleratorer. Specielt brændende er spørgsmålet om såkaldt mørkt stof. Det vides fra kosmologiske observationer, at almindeligt stof, som det solen og dens planeter er dannet af, kun udgør en brøkdel af den observerbare masse omkring os. Hvad er den mystiske

mørke masse, som hidtil kun er målt via sin tyngdekraft? Er det blot en skygge-verden ved siden af vor egen? Det endegyldige svar kan kun findes ved at kombinere astrofysiske observationer med teorien for elementarpartikelfysik. Jaan Valsiner Clark University, MA, USA til Aalborg Universitet, 20 millioner kr. Niels Bohr professoratet vil være kernen i et nyt forskningscenter for kulturpsykologi med henblik på at undersøge komplekse, kulturelt medierede psykologiske processer med afsæt i tre specifikke forskningsområder; urbanisering, migration og kreativitet. Inden for hvert område er det ambitionen at udvikle metoder til at forstå og begribe forandringer i menneskelig praksis knyttet til en stadigt mere global, urban og kompleks verden. Kulturpsykologi er et internationalt set veletableret forskningsområde, der undersøger, hvordan psykologiske funktioner udvikles i takt med kulturel kompleksitetsforøgelse. Ambitionen med det nye forskningscenter er, på baggrund af specifikke empiriske studier, at udvikle en interdisciplinær teori om den menneskelige psykolog og samtidig uddanne den kommende generation af kulturpsykologiske forskere.

11


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Centers of Excellence påbegyndt i 2001 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS) Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Ole G. Mouritsen

Samlet bevilling:

65,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteoptik (Quantop) Placering:

Københavns Universitet (og Aarhus Universitet)

Centerleder:

Professor Eugene S. Polzik

Samlet bevilling:

80,6 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2002 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning (CSR) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Dan Zahavi

Samlet bevilling:

36,4 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2005 Danmarks Grundforskningsfonds Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE) Placering:

Syddansk Universitet (og Københavns Universitet)

Centerleder:

Professor Don Canfield

Samlet bevilling:

89,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF) Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Ib Chorkendorff

Samlet bevilling:

84,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM)

12

Placering:

Rigshospitalet (og Københavns Universitet)

Centerleder:

Professor Bente Klarlund Pedersen

Samlet bevilling:

55,8 mio. kr.

ÅRSRAPPORT 2012


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Genotoksisk Stress Forskning (Genotoxic) Placering:

Kræftens Bekæmpelse

Samlet bevilling:

65,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Social Evolution (CSE) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jacobus J. Boomsma

Samlet bevilling:

78,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Torben Heick Jensen

Samlet bevilling:

79,8 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Niels Chr. Nielsen

Samlet bevilling:

80,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Peter R. Ogilby

Samlet bevilling:

50,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid) Placering:

Roskilde Universitet

Centerleder:

Professor Jeppe Dyre

Samlet bevilling:

68,4 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kosmologi (DARK) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jens Hjorth

Samlet bevilling:

114,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Frans Gregersen

Samlet bevilling:

71,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Marie-Louise Nosch

Samlet bevilling:

44,7 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

13


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Modeller af Liv (CMOL) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Kim Sneppen

Samlet bevilling:

52,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi (DARC) Placering:

Københavns Universitet (og Rigshospitalet)

Centerleder:

Professor Søren-Peter Olesen

Samlet bevilling:

69,7 mio. kr.

Indlejring, Danmarks Grundforskningsfonds Center for Molecular Movies Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Samlet bevilling:

35,4 mio. kr.

Centers of Excellence påbegyndt i 2007 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Niels Haldrup

Samlet bevilling:

80,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jens Stougaard

Samlet bevilling:

90,6 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for DNA Nanoteknologi (CDNA) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Kurt Vesterager Gothelf

Samlet bevilling:

94,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Epigenetik Placering:

Københavns Universitet (og Syddansk Universitet)

Centerleder:

Professor Kristian Helin

Samlet bevilling:

111,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Is og Klima Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Dorthe Dahl-Jensen

Samlet bevilling:

116,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Algoritmer for Massive Datamængder (MADALGO) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Lars Arge

Samlet bevilling:

72,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Membranpumper i Celler og Sygdom - PUMPKIN

14

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Poul Nissen

Samlet bevilling:

106,3 mio. kr.

ÅRSRAPPORT 2012


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Centers of Excellence påbegyndt i 2009/2010 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Dorthe Berntsen

Samlet bevilling:

42,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Cosmology and Particle Physics Phenomenology (CP 3 -Origin) Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Francesco Sannino

Samlet bevilling:

40,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Partikelfysik - DISCOVERY Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Lektor Peter H. Hansen

Samlet bevilling:

40,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Symmetri og Deformation (SYM) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Jesper Grodal

Samlet bevilling:

50,1 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Materialekrystallografi (CMC) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Bo Brummerstedt Iversen

Samlet bevilling:

50,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Geogenetik Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Eske Willerslev

Samlet bevilling:

50,2 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM) Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jørgen Ellegaard Andersen

Samlet bevilling:

50,3 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Carsten Rahbek

Samlet bevilling:

60,5 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Stjerne og Planetdannelse (STARPLAN) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Martin Bizzarro

Samlet bevilling:

34,4 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

15


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Centers of Excellence påbegyndt i 2012 Danmarks Grundforskningsfonds Center for Middelalderlitteratur (CML) Placering:

Syddansk Universitet

Centerleder:

Professor Lars Boje Mortensen

Samlet bevilling:

36,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder: Professor Barbara Halkier Samlet bevilling:

49,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Permafrost (CENPERM) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Bo Elberling

Samlet bevilling:

60,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvanteelektronik Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Charles Marcus

Samlet bevilling:

64,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Finansielle Friktioner (FRIC) Placering:

Copenhagen Business School

Centerleder:

Professor David Lando

Samlet bevilling:

48,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Nanostruktureret Grafen (CNG) Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Centerleder:

Professor Antti-Pekka Jauho

Samlet bevilling:

54,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Geomikrobiologi Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Bo Barker Jørgensen

Samlet bevilling:

58,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Internationale Domstole (iCourts) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Mikael Rask Madsen

Samlet bevilling:

42,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Stellar Astrofysik

16

Placering:

Aarhus Universitet

Centerleder:

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard

Samlet bevilling:

55,0 mio. kr.

ÅRSRAPPORT 2012


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Glykom Analyse (CCG) Placering:

Københavns Universitet

Centerleder:

Professor Henrik Clausen

Samlet bevilling:

62,0 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) Placering:

Statens Serum Institut

Centerleder:

Afdelingslæge Christine Stabell Benn

Samlet bevilling:

58,0 mio. kr.

Samfinansiering med andre fonde National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer Placering:

Aarhus Universitet

Leder:

Professor Peter A. Andreasen

Samlet bevilling:

21,5 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Brystkræftforskning Placering:

Københavns Universitet

Leder: Professor Nils Brünner Samlet bevilling:

22,7 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader Placering:

Aarhus Universitet

Leder: Professor Flemming Besenbacher Samlet bevilling:

24,8 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik Placering:

Københavns Universitet

Leder: Professor Thomas Bjørnholm Samlet bevilling:

24,5 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Afdelingschef Dorte Juul Jensen Samlet bevilling:

23,6 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Intermediate Temperature Proton Conducting Systems Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Professor Niels Bjerrum Samlet bevilling:

14,9 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

17


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Organiske Solceller Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder: Professor Frederik Christian Krebs Samlet bevilling:

15,0 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for Anvendelsen af Algebraisk Geometri i Kodningsteori og Kryptografi Placering:

Danmarks Tekniske Universitet

Leder:

Grundforskningsprofessor Tom Høholdt

Samlet bevilling:

13,1 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Computation Placering:

Aarhus Universitet

Leder:

Professor Peter Bro Miltersen

Samlet bevilling:

14,9 mio. kr.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), Dansk-Kinesisk Center for IDEA4CPS: Fundament for Cyber-Fysiske Systemer Placering:

Aalborg Universitet

Leder:

Professor Kim Guldstrand Larsen

Samlet bevilling:

14,4 mio. kr.

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Samlet bevilling:

(1,4 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor).

National Science Foundation (NSF) Samlet bevilling:

(2,9 mio. kr., der indgår i centerbevillinger ovenfor)

Danmarks Grundforskningsfonds Niels Bohr Gæsteprofessorer (Niels Bohr Visiting Professorships), påbegyndt i 2006 Indlejring, Professor Hassan Aref, Virginia Polytechnic Institute & State University Fagligt ansvarlig: Professor Tomas Bohr, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet Bevilling:

18

ÅRSRAPPORT 2012

10,8 mio. kr.


IGANGVÆRENDE AKTIVITETER

Danmarks Grundforskningsfonds Professorer, påbegyndt i 2007 Professor Steen Rasmussen Placering:

Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Bevilling:

22,1 mio. kr.

Professor Jørgen S. Nielsen Placering:

Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet

Bevilling:

19,3 mio. kr.

Professor John Couchman Placering:

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bevilling:

21,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Niels Bohr Professorer (Niels Bohr Professorships), påbegyndes i 2013 Professor Anna Lowenhaupt Tsing, University of California, Santa Cruz Fagligt ansvarlig: Professor Nils Bubandt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Bevilling:

29,0 mio. kr. (bevilget efter 31. december 2012)

Professor David Needham, Duke University Fagligt ansvarlig: Professor Ole Mouritsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk

Universitet

Bevilling:

29,0 mio. kr.

Professor Lars Hesselholt, Nagoya University Fagligt ansvarlig: Professor Ib Madsen, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet Bevilling:

30,0 mio. kr.

Professor Charles Lesher, University of California, Davis Fagligt ansvarlig: Professor Christian Tegner, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Bevilling:

30,0 mio. kr. (bevilget efter 31. december 2012)

Professor Jaan Valsiner, Clark University Fagligt ansvarlig: Professor Christian Jantzen, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Bevilling:

20,0 mio. kr.

Professor Subir Sarkar, University of Oxford Fagligt ansvarlig: Professor Poul Henrik Damgaard, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Bevilling:

29,0 mio. kr.

Kurser for centerledere/outreach program for centre Ledelsesudviklingsforløb/formidling af forskningsresultater Samlet bevilling:

3,6 mio. kr.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

19


FORMUE OG AFKAST

FORMUE OG AFKAST

Indledning Med et afkast på 390 mio. kr. og uddelinger for 391 mio. kr. var fonden tæt på at kunne opretholde sin formue i 2012. Der blev tilført 5 mio. kr. via finansloven, og der blev anvendt 14 mio. kr. på administration og ekstern kapitalforvaltning. Resultatet blev således et regnskabsmæssigt underskud på 10 mio. kr., og fondens formue blev reduceret fra 3.881 mio. kr. til 3.871 mio. kr. i 2012. Uddelinger og omkostninger De faktiske uddelinger blev 70 mio. kr. lavere end forventet. Den væsentligste forklaring er, at de 11 nyoprettede centre budgetterede med en hurtigere igangsættelse af aktiviteterne, end det i praksis viste sig muligt. Tilsvarende godkendte fonden i løbet af året, at en række af de igangværende centre overførte beløb til brug i efterfølgende år. Ved en sådan tidsmæssig udskydelse af uddelingerne medvirker fonden først og fremmest til, at indlejringen af aktiviteterne kan ske i et bedre samspil med værtsinstitutionerne. Omkostningerne til administration og ekstern kapitalforvaltning lå med 14 mio. kr. på niveau med 2011-udgiften.

20

ÅRSRAPPORT 2012

Indtægter Fondens afkast blev som nævnt 390 mio. kr., opdelt i et aktieafkast på 208 mio. kr. og et obligationsafkast på 182 mio. kr. Hertil skal lægges 5 mio. kr., som overførtes fra Styrelsen for Forskning og Innovation til dækning af faktisk afholdte udgifter til centrene. De 5 mio. kr. indgår i årets uddelinger og har ingen nettovirkning på det regnskabsmæssige resultat. Dermed overførtes de sidste af de i alt 230 mio. kr., som i perioden 20052009 er blevet opført på finansloven for at styrke fondens uddelingsniveau. 35 % af fondens formue er investeret i aktier. De 30% følger det globale MSCI (Morgan Stanley Capital International, developed countries) indeks, dels med 29% i en såkaldt Exchange Traded Fund (ETF), forvaltet af Deutsche Bank, dels med 1% i Danske Invest Global Indeks. Begge porteføljer er indekserede og afdækkes løbende med 80 % af den USD- og JPY-eksponerede del af beholdningen. Målt mod et benchmark på 14,49% blev afkastet på de 2 porteføljer henholdsvis 14,25% og 14,78% svarende til i alt 155 mio. kr. Hertil kom en valutaafdækningsgevinst på 1,42% svarende til i alt 14 mio. kr.


FORMUE OG AFKAST

5% af den samlede formue er investeret i emerging markets aktier, der følger benchmark MSCI EM (emerging markets). Porteføljen, der forvaltes af Aberdeen Asset Management i en Danske Capital investeringsforening, gav et afkast på 39 mio. kr., svarende til 24,89% mod benchmark 16,86%. De resterende 65% af fondens formuen er anbragt i obligationer. Størst er porteføljen af danske obliga­ tioner på 35%. Nykredit opnåede som forvalter et afkast på 78 mio. kr. eller 5,77% mod benchmark 5,05%. Benchmarkvarigheden ændredes pr. 1. april 2012 fra 6 år til 5,5 år under henvisning til den kortere investeringshorisont. Internationale indeksobligationer, der udgør 20% af den samlede formue, gav i 2012 et afkast på 50 mio. kr. eller 6,54% mod benchmark 6,28% (Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, ekskl. Australien, Grækenland og Italien). De 10%, der var investeret i europæiske virksomhedsobligationer gav et afkast på 54 mio. kr. Det svarede til 14,05% mod benchmark 13,99% (Barclays Capital Euro Major Corporate Index).

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

Det fremgår af tabellen, at det samlede tidsvægtede afkast i 2012 blev 10,7% mod et markedsbestemt benchmark på 10,1%. I henhold til lovgrundlaget forudsattes et afkast på 4,9%, opgjort som en kombination af et realafkast på 3,3 % og årets inflation på 1,6%. Med det nævnte 2012 afkast har fonden siden kapital­ tilførslen sommeren 2008 på 3 mia. kr. opnået et årligt afkast på 6,4% mod et benchmark på 6,2%. Fondens afkast i denne 4,5 årige periode er dermed højere end det årlige afkast på 5,6%, der blev lagt til grund i foråret 2008 i forbindelse med lovrevisionen og kapitaltilførslen. For de kommende år er afkastforventningerne lavere, og det er derfor usikkert, om fondens gennemsnitlige uddelingsniveau kan nå helt op på de 400 mio. kr. i 2008-priser, som blev forudsat frem til 2017, hvor de sidste 10-årige centre igangsættes. Afkastet opgøres sædvanligvis i hele 5 års perioder, og i perioden 2008-2012 matcher fonden det markedsbestemte benchmark, mens lovgrundlagets afkastforudsætninger er lidt højere end det faktisk opnåede afkast.

21


FORMUE OG AFKAST

Afkast af kapitalen

2012

2011

2010

2009

Obligationer og indlån, mio. kr.

182,4

261,4

164,5

183,6

107,7

Aktier, mio. kr.

207,7

-71,3

169,7

350,4

-515,9

390,1

190,1

334,2

534,0

-408,2

10,7

5,2

8,5

13,5

-9,6

10,1

4,9

8,8

12,9

-9,1

4,9

5,8

5,8

5,5

5,9

Rullende gennemsnit, 5 år % 3)

5,3

3,7

3,3

3,3

1,9

Benchmark Rullende gennemsnit, 5 år %

5,2

3,8

3,3

3,2

2,3

Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag Rullende gennemsnit, 5 år % 4)

5,5

5,7

5,5

5,5

5,2

Samlet afkast, mio. kr. Faktisk tidsvægtet afkast %

1)

Benchmark % Afkastforudsætning, jf. lovgrundlag % 2)

2008

Faktisk tidsvægtet afkast

1) Det  faktiske, tidsvægtede afkast af hele formuen er for et givet år et vejet gennemsnit af de enkelte porteføljers tidsvægtede afkast. Et tidsvægtet afkast opgøres som ( ( ( 1 + ( rperiode1 )) x (1 + ( rperiode2 )) x.....) - 1 ), hvor r angiver afkastet i procent. 2) Primokapital  forudsættes i perioden 2007 til 1. juli 2008 forrentet med et (real)afkast på 3 % tillagt den årlige inflationsrate. Fra 1. juli 2008 forudsættes et årligt realafkast på 3,3 %. 3) ( ( (1 + (tidsvægtet afkast år1 )) x (1 + (tidsvægtet afkast år2 )) x.....)(1/antal år) -1 ), hvor det tidsvægtede afkast er opgjort i procent, og antal år er lig med 5. 4) Opgjort  efter samme metode som akkumuleret årligt gennemsnit for faktisk tidsvægtet afkast.

22

ÅRSRAPPORT 2012


FORMUE OG AFKAST

Med udgangen af 2012 tog fonden afsked med Klaus Bock, der efter ni 책r som bestyrelsesformand ikke kunne genudpeges.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

23


BESTYRELSEN

BESTYRELSEN Bestyrelsen holdt i 2012 6 ordinære møder og var repræsenteret ved 32 faglige opfølgningsmøder på centrene. Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2012:

Klaus Bock (formand) Professor, Udpeget af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. (01.01.10-31.12.12)

Birgitte Possing Professor, Rigsarkivet. Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium. (01.01.12-31.12.15)

Bo Ernø Honoré (næstformand) Professor, Department of Economics, Princeton University. Indstillet af Rektorkollegiet. (01.01.12-31.12.15)

Birte Svensson Professor, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet. Indstillet af Det Strategiske Forskningsråd. (01.11.09-31.10.13)

Kirsten Hastrup Professor, Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. (01.01.12-31.12.15)

Gunnar Öquist Professor emeritus, Umeå Universitet. Udpeget af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. (01.11.09-31.10.13)

Eivind Hiis Hauge Professor emeritus, Institutt for fysikk, Norges Teknisk-Naturvidenskapelige Universitet. Indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. (01.11.09-31.10.13)

Svend Erik Larsen Professor, Institut for Æstetik og Kommunikation Litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Indstillet af Det Frie Forskningsråd. (01.01.12-31.12.15)

Ny formand Med virkning fra den 1. januar 2013 er Klaus Bock fratrådt som formand for bestyrelsen efter 9 år. I stedet er professor ved Københavns Universitet, klinikchef ved Rigshospitalet, Liselotte Højgaard tiltrådt som ny formand for en 6 årig periode frem til udgangen af 2018. Liselotte Højgaard Professor, Københavns Universitet Klinikchef, Rigshospitalet

Pirjo Nuutila Professor, Turku Universitet. Indstillet af Det Frie Forskningsråd. (08.06.10-31.10.13)

Bestyrelsesmedlemmers CV kan findes på fondens hjemmeside.

24

ÅRSRAPPORT 2012


LEDELSESPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012 for Danmarks Grundforskningsfond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2012. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det er ligeledes vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København, den 12. april 2013 Thomas Sinkjær direktør

I bestyrelsen:

Liselotte Højgaard formand

Bo Ernø Honoré næstformand

Kirsten Hastrup

Eivind Hiis Hauge

Svend Erik Larsen

Pirjo Nuutila

Birgitte Possing

Birte Svensson

Gunnar Öquist

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

25


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Grundforskningsfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det bestyrelsens ansvar, at de disposi­ tioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

26

ÅRSRAPPORT 2012

revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. lov om revision af statens regnskaber m.m. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko­ vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret­ visende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 12. april 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Rigsrevisionen

Jens Sejer Pedersen statsautoriseret revisor

Lone Strøm rigsrevisor

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

Bjørn Olsen kontorchef

27


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond, bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, anordning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond og årsregnskabslovens bestemmelser for store C-virksomheder med de tilpasninger, der følger af fondens særlige karakter. I henhold til årsregnskabslovens regler for store C-virksomheder skal der udarbejdes en pengestrømsopgørelse. Fondens aktiviteter medfører, at fondens pengestrømme ikke på en meningsfuld måde kan opdeles på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, hvorfor pengestrømsopgørelse i henhold til årsregnskabslovens § 11, stk. 3 er udeladt. Ligeledes er årsregnskabslovens skemakrav vedrørende resultatopgørelse fraveget med henblik på at præsentere fondens særlige karakter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen Renteindtægter Renteindtægter af obligationer og bankindeståender er periodiseret, således at de vedrører regnskabsåret. Udbytter Modtagne udbytter af aktier indgår i resultatopgørelsen på udlodningstidspunktet.

Realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer samt kursreguleringer Såvel realiserede kursgevinster og -tab som kursreguleringer på værdipapirer (obligationer og aktier) indgår i resultatopgørelsen. Andre indtægter Via Finansloven er der stillet midler til rådighed for fonden til øgede uddelinger. Midlerne indtægtsføres i takt med, at de overføres til fonden. Uddelinger Uddelinger udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de udbetales. Udbetalinger finder sted i takt med forskningsplanernes gennemførelse, jf. note 16b. Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter Omfatter omkostninger i forbindelse med fondens faglige aktiviteter, herunder omkostninger til behandling af ansøgninger samt evaluering af givne bevillinger.

Balancen Anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler er optaget i balancen til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over den forventede brugstid, der er sat til 5 år. Kontormateriel og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som for edb-hard- og -software udgør 3 år og for øvrigt kontormateriel og inventar 5 år.

28

ÅRSRAPPORT 2012


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Aktiver med en anskaffelsespris under 15.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer (obligationer og aktier) måles til kursværdien ultimo året. Obligationer, der på regnskabstidspunktet er udtrukket, optages til kurs pari. Andre kapitalandele og værdipapirer måles til værdien på anskaffelsestidspunktet eller dagsværdi, såfremt denne er lavere. Uddelingsforpligtelser Fonden foretager primært uddelinger i form af flerårige rammebevillinger, der udbetales over en årrække i takt med forskningsprojekternes gennemførelse, dog normalt ikke ud over 6 år. Uddelingsforpligtelserne vil kunne rummes inden for kapitalen samt den budgetterede indtjening og hensættes ikke i balancen. I stedet oplyses uddelingsforpligtelsen med angivelse af den forventede restudbetaling i note 16a og 16b. Skat Fonden er ikke skattepligtig.

Bankindeståender og værdipapirer i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under kapital­ afkast. Afledte finansielle instrumenter Danmarks Grundforskningsfond benytter alene afledte finansielle instrumenter til afdækning af valuta- og renterisiko på porteføljen for værdipapirer. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelsen for sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Derved opnås symmetrisk resultatføring af gevinster og tab på henholdsvis det sikrede og sikringsinstrumentet. Præmie modtaget eller afgivet samt terminstillæg og -fradrag indgår i resultatopgørelsen over instrumentets løbetid. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelsen for sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i balancen sammen med det aktiv eller den forpligtelse, som sikringen vedrører.

Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede gevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under kapitalafkast.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

29


RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note

2012

2011

67.788.521

156.322.933

114.395.589

104.393.394

15.636.714

-1.676.301

192.109.167

-69.571.192

169.688

786.671

Kapitalafkast Realiserede afkast, obligationer Urealiserede afkast, obligationer Realiserede afkast, aktier Urealiserede afkast, aktier Renter af bankindeståender Kapitalafkast i alt

390.099.679

190.255.505

1

5.382.125

21.453.167

16

-390.989.631

-358.754.248

Depot- og bankgebyrer m.v.

2

-2.938.176

-3.020.174

Lønninger m.v.

3

-7.189.486

-6.810.189

Kontorholdsomkostninger

4

-570.695

-713.725

Lokaleomkostninger

5

-852.725

-921.871

Revisor- og advokathonorar m.v.

6

-1.032.088

-1.127.127

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

7

-955.578

-1.687.895

Øvrige omkostninger

8

-930.433

-854.455

-405.458.812

-373.889.684

-9.977.008

-162.181.012

Andre indtægter, netto Omkostninger Uddelinger

Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat

30

ÅRSRAPPORT 2012

9

-73.002

-52.493

-10.050.010

-162.233.505


BALANCE 31. DECEMBER Note

2012

2011

99.781

133.041

Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver

10

Indretning af lejede lokaler Kontormateriel og inventar

Finansielle anlægsaktiver

77.000

38.466

176.781

171.507

18.903

28.078

210.172

215.200

229.075

243.278

405.856

414.785

11

Andre kapitalandele og værdipapirer Deposita

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodiserede renter

22.165.983

29.680.038

Andre tilgodehavender

530.581

242.021

Periodeafgrænsningsposter

239.790

234.917

22.936.354

30.156.976

Likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer

12

2.483.561.735

2.478.957.523

Værdipapirer, aktier

13

1.356.920.878

1.359.350.966

Bankindeståender

14

9.479.693

14.805.761

3.849.962.306

3.853.114.250

Omsætningsaktiver i alt

3.872.898.660

3.883.271.226

AKTIVER I ALT

3.873.304.516

3.883.686.011

3.871.485.730

3.881.535.740

1.818.786

2.150.271

Passiver Egenkapital

15

Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kreditorer og skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Uddelingsforpligtelser

16

Eventualforpligtelser

17

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

1.818.786

2.150.271

3.873.304.516

3.883.686.011

31


NOTER 2012

2011

5.328.800

21.503.835

62.500

0

-9.175

-50.668

5.382.125

21.453.167

40.000.000

40.000.000

1  Andre indtægter, netto Finanslovsmidler 2009, jf. nedenfor Indtægter vedrørende immaterielle rettigheder Regulering af kursværdi, andre kapitalandele og værdipapirer, jf. note 11 Andre indtægter i alt

Indtægtsførsel af finanslovsmidler Finanslovsmidler 2005 Indtægtsført 2005, bev. nr. 65-68, jf. note 16a

-4.432.000

-4.432.000

Indtægtsført 2006, bev. nr. 65-74, jf. note 16a

-26.919.579

-26.919.579

Indtægtsført 2007, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-8.648.421

-8.648.421

0

0

65.000.000

65.000.000

Indtægtsført 2007, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-30.412.292

-30.412.292

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-28.699.949

-28.699.949

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-5.887.759

-5.887.759

0

0

65.000.000

65.000.000

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-22.392.337

-22.392.337

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-39.008.053

-39.008.053

Indtægtsført 2010, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-3.599.610

-3.599.610

0

0

10.498.204

10.498.204

Indtægtsført 2008, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-5.385.980

-5.385.980

Indtægtsført 2009, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-4.732.765

-4.732.765

Indtægtsført 2010, bev. nr. 65-77, jf. note 16a

-379.459

-379.459

0

0

49.800.000

49.800.000

Indtægtsført 2010, bev. nr. 86-1-86-5, jf. note 16a

-22.967.365

-22.967.365

Indtægtsført 2011, bev. nr. 86-1-86-5, jf. note 16a

-21.503.835

-21.503.835

Indtægtsført 2012, bev. nr. 86-3-86-5, jf. note 16a

-5.328.800

0

Til indtægtsførsel efterfølgende år

0

5.328.800

I alt til senere indtægtsførsel

0

5.328.800

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2006

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2007

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2008, kompensation for øget overhead

Til indtægtsførsel efterfølgende år Finanslovsmidler 2009

Finanslovsmidler indtægtsføres i takt med, at midlerne overføres til fonden til dækning af udgifter til de faktisk gennemførte aktiviteter.

32

ÅRSRAPPORT 2012


2012

2011

2.548.518

2.699.719

371.770

302.905

2.920.288

3.002.624

Bank

8.381

8.393

Øvrige

9.507

9.157

2.938.176

3.020.174

Direktør og bestyrelse

2.403.245

2.218.678

Gager og lønninger, øvrige medarbejdere

4.189.309

3.848.781

594.717

631.437

-37.917

76.480

2  Depot- og bankgebyrer m.v. Obligationer Aktier Gebyrer vedr. kapitalafkast

Depot- og bankgebyrer i alt

3  Lønninger m.v.

Pensionsbidrag Feriepenge ATP-bidrag m.v.

40.132

34.813

7.189.486

6.810.189

9

9

Kontorartikler

57.547

61.916

Porto og fragt

12.649

61.388

Telefon og datakommunikation

158.206

146.469

Småanskaffelser

101.894

224.300

Gager m.v. til fondens personale i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret

4 Kontorholdsomkostninger

Tidsskrifter, bøger m.v.

22.867

19.825

Serviceabonnementer m.v.

217.532

199.827

Kontorholdsomkostninger i alt

570.695

713.725

597.864

639.600

97.909

116.201

139.357

154.128

5 Lokaleomkostninger Husleje El og varme Rengøring Øvrige lokaleomkostninger

17.595

11.942

852.725

921.871

Revisionshonorar, Deloitte

147.500

150.000

Revisionshonorar, Rigsrevisionen

129.850

137.110

3.500

146.250

751.238

693.767

1.032.088

1.127.127

Lokaleomkostninger i alt

6  Revisor- og advokathonorar m.v.

Honorar vedrørende diverse rådgivning, Deloitte Andre rådgiverhonorarer Revisor- og advokathonorar m.v. i alt

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

33


2012

2011

Omkostninger til referee-bedømmelse

282.854

869.976

Fremstilling af publikationer

135.219

257.219

Faglig præsentation, møder m.v.

365.498

387.347

Kontingent European Science Foundation

172.007

173.353

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt

955.578

1.687.895

646.291

690.624

Annoncer

29.209

0

Repræsentation og gaver

33.485

6.152

Kurser

42.852

2.984

Forsikringer

92.241

79.787

7  Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter

8  Øvrige omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger

Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse

86.355

74.908

930.433

854.455

Indretning af lejede lokaler, jf. note 10

33.260

33.260

Kontormateriel og inventar, jf. note 10

39.742

19.233

Afskrivninger i alt

73.002

52.493

Indretning af lejede lokaler

Kontormateriel og inventar

I alt

1.545.734

931.112

2.476.846

Tilgang

0

78.276

78.276

Afgang

0

0

0

1.545.734

1.009.388

2.555.122

-1.412.693

-892.646

-2.305.339

-33.260

-39.742

-73.002

Øvrige omkostninger i alt

9 Afskrivninger

10  Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar 2012

Anskaffelsessum 31. december 2012 Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2012 Årets afskrivninger Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang Akkumulerede afskrivninger 31. december 2012 Bogført værdi, ultimo

34

ÅRSRAPPORT 2012

0

0

0

-1.445.953

-932.388

-2.378.341

99.781

77.000

176.781


Andre kapitalandele og værdipapirer

Deposita

I alt

1.773.954

215.200

1.989.154

11  Finansielle anlægsaktiver Anskaffelsessum 1. januar 2012 Tilgang

0

0

0

Afgang

0

-5.028

-5.028

1.773.954

210.172

1.984.126

-1.745.876

0

-1.745.876

-9.175

0

0

0

0

-1.755.051

0

-1.755.051

18.903

210.172

229.075

Anskaffelsessum 31. december 2012 Akkumulerede værdireguleringer 1. januar 2012 Årets værdiregulering Årets tilbageførte værdireguleringer ved afgang Akkumulerede værdireguleringer 31. december 2012 Bogført værdi, ultimo

-9.175

Andre kapitalandele og værdipapirer omfatter 0,005 % af aktiekapitalen i et børsnoteret forsknings- og udviklingsselskab, tidligere modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder. Kapitalandelen er værdiansat til børsværdien pr. 31. december.

2012

2011

1.341.119.910

1.334.557.805

Euro Investment Grade Kreditobligationer

377.239.795

373.759.877

Indeksobligationer

765.202.030

770.639.841

2.483.561.735

2.478.957.523

Realkreditobligationer

843.305.150

917.274.988

Statsobligationer

497.814.760

417.282.817

1.341.119.910

1.334.557.805

12  Værdipapirer, obligationer Typer af obligationer Danske obligationer

Obligationer i alt Danske obligationer Sammensætning efter værdipapirtype:

Korrigeret varighed 31. december 2012: 5,61 (31. december 2011: 5,03)

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

35


Euro Investment Grade Kreditobligationer Sammensætning efter Rating-kategori og terminsforretning: 2012

2011

10.485.951

19.941.019

A

112.643.092

111.893.345

BBB

253.873.146

240.894.966

Valutaterminer EUR

-160.926

-84.597

Valutaterminer USD

92.729

-59.955

284.316

1.182.640

AA

Rentefutures EUR Rentefutures USD

21.487

-7.541

377.239.795

373.759.877

Canada

21.585.744

22.393.085

Tyskland

77.839.243

59.601.003

Frankrig

219.057.377

175.526.821

Storbritannien

199.881.806

216.514.502

19.352.125

32.494.213

9.692.341

15.159.464

Kreditvurderingen af obligationerne følger Standard & Poors Long-Term Credit Rating. Korrigeret varighed 31. december 2012: 4,02 (31. december 2011: 3,72).

Indeksobligationer Sammensætning efter lande og terminsforretning:

Japan Sverige USA

215.572.123

263.908.143

Valutaterminer CAD

189.034

-764.974

Valutaterminer EUR

-38.000

-39.119

Valutaterminer GBP

1.272.192

-4.884.276

Valutaterminer JPY

585.739

-1.057.867

Valutaterminer SEK

-204.541

-250.405

Valutaterminer USD

416.847

-7.960.749

765.202.030

770.639.841

Korrigeret varighed 31. december 2012: 5,70 (31. december 2011: 5,29).

36

ÅRSRAPPORT 2012


2012

2011

1.117.711.754

1.101.814.068

13  Værdipapirer, aktier Sammensætning efter værdipapirtype og terminsforretning Exchange Traded Fund, db x-tracker, MSCI index Danske Invest Global Indeks Danske Invest Global Emerging Markets I Valutaterminer JPY Valutaterminer USD Aktier i alt

47.001.723

111.659.107

183.445.881

165.896.186

4.200.089

-3.159.165

4.561.431

-16.859.230

1.356.920.878

1.359.350.966

14  Likvide beholdninger Kassebeholdning

5.457

282

624.677

483.128

Porteføljekonti

8.849.559

14.322.351

Likvide beholdninger i alt

9.479.693

14.805.761

3.881.535.740

4.043.769.245

Løbende bankkonti

15 Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december i alt

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

-10.050.010

-162.233.505

3.871.485.730

3.881.535.740

37


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

Centre påbegyndt 1993/94 1.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

27.739

55.404

6.250

89.393

*

2.

Center for Epidemiologisk Grundforskning

41.932

42.302

11.850

96.084

*

3.

Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale Analyser

25.127

1.293

26.420

*

4.

Teoretisk Astrofysik Center

47.340

37.961

2.084

87.385

*

5.

Center for Atomfysik

53.999

42.888

3.011

99.898

*

6.

Center for Materialefysik på Atomart Niveau

39.595

48.335

1.804

89.734

*

7.

Center for Teoretisk Datalogi

32.608

15.925

48.533

*

8.

Internationalt Center for Numerisk Hydrodynamik

43.950

48.536

*

9.

Dansk Center for Telemåling

50.742

50.742

*

10.

Dansk Lithosfærecenter

71.874

77.853

23.800

173.527

*

11.

Center for Eksperimentel Parasitologi

48.013

40.487

12.729

101.229

*

12.

Center for Biologisk Sekvensanalyse

25.271

35.000

60.271

*

13.

Center for Biomolekylær Genkendelse

35.080

35.080

*

14.

Center for Muskelforskning

72.326

83.397

1.681

157.404

*

15.

Center for Sanse-Motorisk Interaktion

25.000

42.958

21.371

89.329

*

16.

Center for Lydkommunikation

22.713

23.520

1.655

47.888

*

17.

Center for Krystallografiske Undersøgelser

25.451

29.062

1.065

55.578

*

18.

Center for Enzymforskning

22.472

809

23.281

*

19.

Center for Genregulation og Plasticitet

37.571

2.442

40.013

*

20.

Center for Semiotisk Forskning

12.741

5.000

17.741

*

21.

Poliscenteret

7.991

10.078

636

18.705

*

22.

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter

40.364

50.047

90.411

*

23.

Center for Forskning i Økonomisk Politik

17.921

14.654

5.020

37.595

*

827.820

649.871

107.086

1.584.777

Transport

38

ÅRSRAPPORT 2012

4.586

0

0


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr.

Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

827.820

649.871

107.086

1.584.777

0

0

11.573

15.000

26.573

*

3.122

Andre aktiviteter 24.

Center for Registerforskning

25.

Filial i Århus af Danmarks Statistik

7.090

10.212

*

26.

Forskningsmaskinen i Danmarks Statistik

1.357

1.357

*

27.

ERAS (Dansk Data Arkiv)

6.401

6.401

*

28.

Forskerskole Århus

74.913

95.074

*

29.

Forskerskole Aalborg

39.572

39.572

*

30.

Fødselskohorten

17.990

17.990

*

20.161

Centre påbegyndt 1997/98 31.

Center for Fast Fase Organisk Kombinatorisk Kemi

20.527

18.928

577

40.032

*

32.

Center for Katalyse

24.986

26.857

3.044

54.887

*

33.

Center for Plante-Mikrobe Symbioser

22.799

1.320

24.119

*

34.

Demografisk Forskningscenter

34.987

35.

Center for Jordens Klima og Biokemiske Kredsløb

49.718

36.

Netværk for Matematisk Fysik og Stokastik

23.519

37.

Center for Molekylær Plantefysiologi

38.

Center for Eksperimentel Bioinformatik

39.

Center for Menneske-Maskine Interaktion

25.027

34.987

*

9.569

59.287

*

6.937

5.863

36.319

*

40.000

45.597

3.961

89.558

*

34.603

35.674

70.277

*

25.027

*

70.397

*

66.857

*

1.936

26.723

*

Centre påbegyndt 2001 40.

Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner

36.572

32.525

41.

Nukleinsyrecenteret

34.307

32.550

42.

Center for Anvendt Mikroøkonometri

24.787

43.

Center for Biomembran Fysik

35.137

27.316

3.140

65.593

1.688

0

44.

Center for Kvanteoptik

29.800

42.071

8.724

80.595

4.025

3.742

1.423.485

936.448

166.681

2.526.614

5.713

3.742

Transport

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

1.300

39


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

5.713

3.742

1.423.485

936.448

166.681

2.526.614

45.

Center for Vand og Salt

32.503

19.379

14.001

65.883

*

46.

Center for Kvanteprotein

30.468

5.311

35.779

*

47.

Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab

33.765

40.864

1.334

75.963

48.

Center for Funktionel Genomforskning

30.226

29.453

156

59.835

* 156

*

Centre påbegyndt 2002 49.

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

15.209

10.813

1.393

27.415

*

50.

Center for Sortehavsstudier

17.292

16.321

1.316

34.929

*

51.

Center for Subjektivitetsforskning

17.416

14.691

4.271

36.378

2.294

0

Initiativer påbegyndt 2003 52.

National Platform for Infrastruktur til Systembiologi

17.909

17.909

*

Centre påbegyndt 2005 53.

Nordisk Center for Jordens Udvikling

43.954

45.242

89.196

10.003

23.632

54.

Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet

38.942

45.190

84.132

6.589

23.400

55.

Center for Inflammation og Metabolisme

25.824

30.000

55.824

5.841

15.422

56.

Center for Genotoksisk Stress Forskning

39.533

26.000

65.533

6.156

6.363

57.

Center for Social Evolution

32.827

45.206

78.033

11.311

17.836

58.

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme

39.264

40.519

79.783

9.608

14.973

59.

Center for Uopløselige Proteinstrukturer

39.934

40.026

79.960

8.935

19.975

60.

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse

22.228

28.026

50.254

3.382

11.857

61.

Center for Seje Væskers Dynamik

38.391

30.001

68.392

5.382

17.855

1.939.170

1.398.179

3.531.812

75.370

155.055

Transport

40

ÅRSRAPPORT 2012

194.463


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

194.463

1.939.170

1.398.179

3.531.812

75.370

155.055

62.

Center for Kosmologi

49.162

65.123

114.285

12.563

35.921

63.

Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier

29.757

41.202

70.959

5.859

19.644

64.

Center for Tekstilforskning

19.387

25.312

44.699

5.752

12.749

65.

Center for Modeller af Liv

22.053

30.090

52.143

4.620

19.039

66.

Center for Hjertearytmi

29.692

40.000

69.692

6.200

18.128

67.

Center for Bæredygtig og Grøn Kemi

18.320

6.477

24.797

68.

Center for Molecular Movies

29.606

5.813

35.419

2.790

1.194

1.093

20.008

778

*

*

Niels Bohr Gæsteprofessorer påbegyndt 2006 69.

David Arnot, Københavns Universitet

18.915

70.

Dale T. Mortensen, Aarhus Universitet

12.630

12.630

*

71.

Nikolai Reshetikhin, Aarhus Universitet

21.118

21.118

*

72.

Christopher Frith, Aarhus Universitet

12.136

901

13.037

901

73.

Cathie Martin, Københavns Universitet

11.044

5.779

16.823

147

74.

Hassan Aref, Danmarks Tekniske Universitet

10.642

182

10.824

* * 107

DG-Professorer påbegyndt 2007 75.

Steen Rasmussen, Syddansk Universitet

21.164

910

22.074

3.105

910

76.

Jørgen S. Nielsen, Københavns Universitet

18.872

400

19.272

3.841

400

77.

John Couchman, Københavns Universitet

19.811

2.106

21.917

2.152

0

Centre påbegyndt 2007 78.

Center for Tidsrækkeøkonometri

40.204

40.000

80.204

9.178

32.567

79.

Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering

45.581

45.000

90.581

8.946

37.208

80.

Center for Komparativ Genomforskning

81.

Center for DNA Nanoteknologi

44.501

50.000

94.501

11.069

40.020

82.

Center for Epigenetik

61.029

50.000

111.029

9.390

48.417

83.

Center for Is og Klima

60.985

55.000

115.985

8.775

49.901

84.

Center for Algoritmer for Massive Datamængder

32.541

40.000

72.541

6.267

35.106

85.

Center for Membranpumper i Celler og Sygdom

56.296

50.000

106.296

10.664

41.827

2.630.979

1.929.906

4.789.135

188.367

548.193

Transport

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

6.363

10.126

228.250

16.489

*

41


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

2.630.979

1.929.906

228.250

4.789.135

188.367

548.193

Samfinansiering med andre fonde 86.

National Natural Science Foundation of China (NSFC), seminarer

641

641

*

86-1. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer

11.534

10.000

21.534

5.939

5.579

86-2. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Brystkræft­ forskning

12.681

10.000

22.681

4.794

6.434

86-3. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader

14.755

10.000

24.755

4.293

12.213

86-4. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nanoelektronik

14.536

10.000

24.536

5.017

10.772

86-5. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller

13.589

10.000

23.589

5.271

8.623

86-6. NSFC, Dansk-Kinesisk Center Proton Conducting Systems

14.949

14.949

5.447

3.008

86-7. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for Organiske Solceller

15.000

15.000

5.458

3.930

NSFC, Dansk-Kinesisk Center for anvend. af Algebraisk Geometri

13.054

13.054

4.065

8.079

86-9. NSFC, Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Comp.

14.908

14.908

5.347

7.246

86-10.NSFC, Dansk-Kinesisk Center for IDEA4CPS

14.399

14.399

4.181

8.852

87.

24.029

24.029

3.573

*

3.550

3.550

207

1.896

42.085

42.085

8.297

20.478

40.000

40.000

8.851

21.342

91.

Center for Selvbiografisk Hukom-melsesforskning Center for Cosmology and Particle Physics Phenomenology Center for Partikelfysik

40.000

40.000

8.373

18.585

92.

Center for Symmetri og Deformation

50.104

50.104

9.600

30.462

93.

Center for Materialekrystallografi

50.000

50.000

9.448

23.055

94.

Center for Geogenetik

50.210

50.210

10.696

16.716

5.279.159

297.224

755.463

86-8.

Max Planck Society, Center for Geomikrobiologi

Kurser for centerledere/outreach program for centre 88.

Ledelsesudviklingsforløb/formidling af forskningsresultater

Centre påbegyndt 2009/2010 89. 90.

Transport

42

ÅRSRAPPORT 2012

3.071.003

1.979.906

228.250


16a Uddelingsforpligtelser Foretagne uddelinger i 2012 samt totale bevillinger, tkr. Bevillingsnr.

Transport

Ordinær uddeling periode 1

Ordinær uddeling periode 2

Indlejring/ udstrækning

Bevillinger i alt

Udbetalt i år 2012

Forventet restudbetaling

3.071.003

1.979.906

228.250

5.279.159

297.224

755.463

95.

Center for Kvantegeometri af Modulirum

50.271

50.271

10.840

17.984

96.

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

60.487

60.487

13.071

27.944

97.

Center for Stjerne og Planetdannelse

34.400

34.400

9.177

10.029

Centre påbegyndt 2012 98.

Center for Middelalderlitteratur

36.000

36.000

2.672

33.328

99.

Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner

49.000

49.000

3.490

45.510

100.

Center for Permafrost

60.000

60.000

10.972

49.028

101.

Center for Kvanteelektronik

64.000

64.000

13.996

50.004

102.

Center for Finansielle Friktioner

48.000

48.000

2.290

45.710

103.

Center for Nanostruktureret Grafen

54.000

54.000

5.366

48.634

104.

Center for Geomikrobiologi

58.000

58.000

2.513

55.487

105.

Center for Internationale Domstole

42.000

42.000

2.381

39.619

106.

Center for Stellar Astrofysik

55.000

55.000

3.016

51.984

107.

Center for Glykom Analyse

62.000

62.000

10.217

51.783

108.

Center for Vitaminer og Vacciner

58.000

58.000

3.765

54.235

29.000

29.000

29.000

Niels Bohr Professorer, påbegyndes 2013 110.

David Needham, Syddansk Universitet

111.

Lars Hesselholt, Københavns Universitet

30.000

30.000

30.000

113.

Jaan Valsiner, Aalborg Universitet

20.000

20.000

20.000

114.

Subir Sarkar, Københavns Universitet

29.000

29.000

29.000

3.071.003

1.979.906

228.250

6.118.317

390.990

1.444.742

Antal bevillinger i hoved- og nøgletal omfatter de "Centers of Excellence", samfinansierede centre, Niels Bohr Gæsteprofessorer og DG-Professorer, der på side 12-19 er opført efter type af virkemiddel. Bevillinger, der er ophørt før 31. december 2012, er markeret med ”*”. I opstillingen er uddelingerne opdelt i første periode, evt. anden periode og evt. indlejrings-/udstrækningsperiode. Til udbetalingerne er knyttet et kontraktligt forbehold om, at fonden forudsættes at opnå det fornødne økonomiske afkast.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

43


16b Uddelingsforpligtelser

Uddelingerne er/forventes udbetalt i følgende år, tkr.

Udbetalt

1993

19.133

1994

141.708

1995

154.509

1996

176.194

1997

200.876

1998

247.751

1999

243.346

2000

224.484

2001

228.789

2002

256.878

2003

239.916

2004

173.489

2005

195.185

2006

195.225

2007

242.803

2008

321.277

2009

274.998

2010

387.270

2011

358.754

2012

390.990

Forventet udbetaling til ovennævnte aktiviteter

2013

468.089

2014

407.411

2015

256.036

2016

176.723

2017

118.581

2018

17.902 4.673.575

1.444.742

Total

6.118.317

Uddelingerne er grupperet efter de år, hvor de forventes udbetalt. Der kan ske ændringer i forhold til de forudsatte udbetalingstidspunkter, ligesom der kan ske ændringer i størrelsen af de anførte uddelinger. Udbetalingerne foretages på grundlag af budgetter fra de enkelte bevillingsmodtagere. Som følge heraf kan der i de efterfølgende år blive foretaget reguleringer af de udbetalte beløb i forbindelse med modtagerens løbende budgetrevision og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.

44

ÅRSRAPPORT 2012


16c  Forventede udbetalinger 2013-2017

Ud over de i note 16a og 16b omtalte uddelingsforpligtelser igangsættes der i 2015 og 2017 nye centre som resultat af annoncering af 8. og 9. ansøgningsrunde henholdsvis sommeren 2013 og 2015. I 2013 forventes nogle af de centre, der startede i 2009/10, at blive tildelt en 2. bevillingsperiode. Ligeledes i 2013 er de sidste 2 Niels Bohr professorkontrakter indgået, og yderligere nogle forlængelseskontrakter indgås for centre samfinansieret med National Natural Science Foundation of China. De samlede udbetalinger forventes derfor i perioden 2013-2017 at udgørende følgende: I alt mio. kr.

2013

455

2014

448

2015

511

2016

425

2017

463 2.302

17 Eventualforpligtelser Fondens lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 326.562 kr. Fonden har indgået valutaterminskontrakter om køb og salg af nedenstående valutaer (Beløb opgjort i de pågældende valutaer): 2012

USD JPY

2011

Køb

Salg

Køb

Salg

392.000

125.480.852

3.029.000

136.347.052

0

1.478.428.145

0

1.635.021.638

CAD

45.000

3.810.000

600.000

4.551.000

EUR

100.000

88.481.000

1.850.000

82.229.000

GBP

0

21.828.000

1.700.000

26.001.000

SEK

0

11.000.000

0

17.869.000

Markedsværdien af valutaterminskontrakterne pr. 31. december er indregnet sammen med de aktiver, sikringen vedrører, jf. note 12 og 13.

Fonden har indgået rentefutures om køb og salg af følgende, opgjort i de pågældende valutaer: 2012

Køb

Salg

USD

0

EUR

6.800.000

2011

Køb

Salg

400.000

0

800.000

0

10.500.000

0

Markedsværdien af rentefutures pr. 31. december er indregnet sammen med de aktiver, sikringen vedrører, jf. note 12.

DANMARKS GRUNDFORSKNINGSFOND

45


SEKRETARIATET

SEKRETARIATET

Thomas Sinkjær Direktør, professor, dr. med. et ph.d. ts@dg.dk

Jeanne Meinholt Forskningskonsulent, cand. scient.pol. jm@dg.dk

Mogens Klostergaard Jensen Vicedirektør, cand. scient. pol. et mag. mkj@dg.dk

Niels Lagergaard Pedersen Forskningskonsulent, cand. scient. nlp@dg.dk

Vibeke Schrøder Seniorkonsulent, cand. scient. vs@dg.dk

Metha Nielsen Økonomimedarbejder, civiløkonom mn@dg.dk

Marianne Gauffriau Forskningskonsulent, cand. scient. bibl. mg@dg.dk

Connie Hansen Sekretær, korrespondent dg@dg.dk

Søren Gellert Forskningskonsulent, cand. mag. slg@dg.dk

46

ÅRSRAPPORT 2012


Revision Rigsrevisionen er ifølge lov og fundats om Danmarks Grundforskningsfond fondens ene revisor. Fondens anden revisor vælges af bestyrelsen og godkendes af ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Statsautoriseret revisor Jens Sejer Pedersen er med ministerens godkendelse valgt for en tre-årig periode fra den 1. maj 2010. Design Ineo Designlab / www.ineo.dk Tryk We Produce / www.weproduce.dk


Danmarks Grundforskningsfond Holbergsgade 14, 1 DK-1057 København K T +45 3318 1950 F +45 3315 0626 E dg@dg.dk www.dg.dk

DG Årsrapport 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you