Page 1

Ă…rsrapport for fondene 2008 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter


Styrets årsberetning 2008 Året 2008 vil gå inn i historien som et av de verste børsårene noensinne. Kredittørke, kraftig renteøkning for mange private låntakere i obligasjonsmarkedet og kraftige fall på alle verdens børser preget året. Seks års børsoppgang ble visket bort og enorme aksjeverdier gikk tapt. I tillegg falt oljeprisen 60 prosent og boligprisene over nær hele den vestlige verden begynte å falle.

Innhold Styrets årsberetning Avkastning og risiko Noter Revisjonsrapport Porteføljer og regnskap Ved utgangen av 2008 forvaltet DnB NOR Kapitalforvaltning AS verdipapirfond for cirka 76,5 milliarder kroner, på vegne av nærmere 750 000 andelseiere fordelt på 91 fond. Ved inngangen til 2008 forvaltet selskapet 105 mrd. kroner. Gjennom året falt markedsverdien med 10,9 mrd. kroner mens netto 17,6 mrd. kroner ble trukket ut av fondene. Selskapet er eid av DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS som også er eier av den øvrige kapitalforvaltningsvirksomheten i DnB NOR. Totalt forvalter DnB NOR Kapitalforvaltning 478,3 mrd. kroner, og har ved siden av Oslo og Bergen kontorer i Stockholm, London, Luxembourg, New York, Hongkong og Chennai. DnB NOR Kapitalforvaltning AS har som hovedmål å levere en konkurransedyktig avkastning til andelseierne. Selskapet forvalter hovedsakelig fond under merkenavnene DnB NOR og Postbanken.

2 I Årsrapport 2008

Markedsutvikling aksjer Målt siden starten av forrige århundreskifte fremstår 2008 som et av de dårligste årene i de globale aksjemarkedene: • Globale aksjer falt med henholdsvis 42 prosent målt i USD og 26 prosent målt mot norske kroner • Norske aksjer falt 54 prosent. • Norske kroner falt 25 prosent mot USD og EUR og over 50 prosent mot JPY. • Oljeprisen falt fra 147 til ca 40 USD pr fat fra sommeren 2008 til årsskiftet I USA må vi tilbake til depresjonen på 30tallet for å finne tilsvarende svak utvikling for amerikanske aksjer. De dårlige tidene blir stadig klarere i realøkonomien. Bedrifter verden over opplever fall i nye ordre og reduserer bemanningen, samtidig som konsumentene strammer inn. Myndighetene forsøker å begrense skadene ved å øke de offentlige budsjettene og bedre forholdene på kredittmarkedene. Viktige tiltak er kuttene i styringsrentene verden over, noe som på sikt må antas å stimulere veksten i økonomiene. Historisk lave aksjepriser Mange aksjemarkeder fremstår nå som rimeligere priset enn på mange år. Aksjekursene i enkelte selskaper er nå lavere enn de bokførte verdiene. Det kan derfor være gode muligheter for lønnsomme aksjeinvesteringer med et relativt langsiktig perspektiv. På tross av dette mener vi imidlertid at det ikke er grunn til å tro at vi innhenter årets verdifall med en brå kortvarig opptur.

Flere krisepakker i vente Gjennom 2008 har vi fått en lang rekke redningspakker til finansinstitusjoner samtidig som sentralbankene har redusert styringsrentene kraftig. I tillegg varsles det nå om økt bruk av offentlige stimulansepakker gjennom 2009. Myndighetene i USA, Kina og i flere europeiske land har alt gått langt i å garantere for finanssystemet. Det er blant annet gjort ved å utvide innskuddsgarantier, tilføre nye lån og ny egenkapital til bankene. I tillegg er etterspørselsstimulerende tiltak varslet verden over. Her hjemme offentliggjorde myndighetene en ny krisepakke 26. januar. Markedsutvikling renter Fra årsskiftet og frem til medio oktober 2008 så vi en økning på 0,5 prosentpoeng i Norges Banks styringsrenter. Så begynte Norges Bank å redusere renten i forbindelse med finanskrisen, og denne ble kuttet med hele 2,25 prosentpoeng, ned til 3 prosent. Forvaltningen av fondene Hovedmålet for forvaltningen av selskapets fond er å gi andelseierne en høyest mulig avkastning i forhold til den risiko som tas. For en lang rekke av våre fond ble det oppnådd positiv avkastning i forhold til referanseindeksene i 2008. I forhold til referanseindeks var avkastningen i norske og nordiske aksjefond, samt pengemarkeds- og obligasjonsfondene god. I tabellen lenger bak i beretningen gis en oversikt over avkastningen i det enkelte fond både absolutt og relativt til det enkelte fonds referanseindeks. Pr 31.12.08 hadde 30 av selskapets fond den aller høyeste, eller nest høyeste, rangerin-


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 3

Styrets årsberetning 2008 gen hos ratingselskapet Morningstar. Det utgjorde to flere enn ved årskiftet 07/08. For nærmere informasjon om det enkelte fonds investeringsstrategi, avkastning og risikoprofil vises til oversikter i årsrapporten for 2008 eller på Kapitalforvaltnings internettsider: www.dnbnor.no/kapitalforvaltning og www.postbanken.no/spare. Etisk forvaltning i alle fond DnB NOR Kapitalforvaltning har etablert et regelverk for samfunnsansvar og etikk i forvaltningen, i samsvar med de generelle retningslinjer for samfunnsansvar som gjelder i DnB NOR. Det innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning ønsker å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på miljø, etikk og sosiale forhold. DnB NOR Kapitalforvaltning skal ikke foreta investeringer som utgjør en risiko for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og arbeidstagerrettigheter, korrupsjon eller miljøødeleggelser. Den etiske minimumsstandarden bygger på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper som FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, samt Ottawa-konvensjonen. Det er også utviklet særskilte etiske fond hvor det legges en enda strammere etisk profil til grunn for forvaltningen. Dette betyr at selskaper DnB NOR Kapitalforvaltning investerer i, vurderes i forhold til sosiale, miljømessige og etiske kriterier. Selskapets produkttilbud Kapitalforvaltnings kundeorientering i form av rådgivning og annen tilpasning av produkter og tjenester ble ytterligere styrket i 2008. Tilbudet av spareprodukter ble tilpasset markedssituasjonen, blant annet ved introduksjon av DnB NOR OBX Derivat Bear og DnB NOR OBX Derivat Bull, fire nye fond innenfor ”nye markeder”, samt to nye globale aksjefond fra hhv Fortis og Franklin. I 2008 har vi lagt ned et rentefond, to kombinasjonsfond samt fem egne aksjefond. Hva er risiko? Investeringer i verdipapirmarkedet medfører risiko av ulik karakter. I arbeidet med å gi andelseierne meravkastning over tid, brukes mye ressurser på å styre den risikoen som tas i forvaltningen av fondene. I første rekke er risikoen i DnB NOR Kapitalforvaltnings ulike verdipapirfond bestemt av sammensetningen av fondenes porteføljer. Porteføljesammensetning er igjen hovedsaklig bestemt gjennom de forvaltningsmandater som er fastlagt. Aksjefondene er eksponert først og fremst mot markeds- og selskapsrisiko, mens obligasjons- og pengemarkedsfondene er eksponert for kreditt- og renterisiko. Alle fondene er dessuten

eksponert overfor likviditetsrisiko avhengig av omsetteligheten i det enkelte fonds verdipapirer. Videre er fondene som investerer i utlandet eksponert for valutarisiko. Markedsrisiko er usikkerheten ved å være i aksjemarkedet, det vil si risiko for endringer i andelskursen som følge av endringer i det generelle aksjemarkedet. Selskapsrisiko er risikoen det enkelte fond utsettes for ved å være investert i det enkelte selskap. Kredittrisiko er risiko for endringer i andelsverdien som følge av endringer i markedets syn på en utsteders kredittverdighet (konkursrisiko). Renterisiko er den risikoen man har for endringer i andelsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Likviditetsrisiko er den risikoen man har for endringer i andelsverdien som følge av at markedet endrer syn på et verdipapirs likviditet (omsettelighet). Valutarisiko er risiko for endringer i andelsverdien målt i norske kroner, som en følge av valutakurssvingninger på eiendeler og gjeld nominert i annen valuta. Hvordan måles risiko og avkastning i fond? Investeringer i våre verdipapirfond innebærer ulik risiko. Risikoen er avhengig av det enkelte fonds investeringsmandat som angir rammen for forvalternes kjøp og salg av verdipapirer og hvordan man posisjonerer seg innenfor disse rammene. En måte å måle risikoen i et fond er å se hvor mye andelsverdien svinger, betegnet som standardavvik (volatilitet). Standardavvik gir et kvantitativt mål på hvor mye den historiske avkastningen har svingt for det aktuelle fondet. Jo større svingninger det har vært (standardavvik), jo større usikkerhet er det knyttet til hvordan forventet fremtidig avkastning vil bli, spesielt på kort sikt. En annen måte å måle risikonivået er å se på fondets relative risiko, "tracking error" (TE). Dette risikobegrepet viser hvor mye svingninger det er i differanse mellom fondets avkastning og avkastningen på den referanseindeksen fondet måles mot (TE = Standardavviket til differanseavkastningen). Dersom fondets plasseringer ikke er de samme som i indeksen, øker sannsynligheten, og dermed risikoen, for at avkastningen vil avvike fra indeksen. Et fond med lav "tracking error" har derfor lavere sannsynlighet for å avvike fra indeksen, mens et fond med høy "tracking error" har større sannsynlighet for avvik.

Forholdet mellom avkastning og risiko kan beskrives ved den såkalte Information Ratio (IR). Denne sier hvor mye man får igjen i form av mer/mindre avkastning for den risikoen forvalter har tatt i forhold til referanseindeksen. IR defineres som fondets mer-/ mindreavkastning dividert på fondets tracking error. IR brukes blant annet til å måle en forvalters dyktighet. En høy positiv verdi angir at forvalter har oppnådd god meravkastning sammenlignet med den risikoen han har tatt i forhold til referanseindeks. Styring av risiko Styring av risiko i de enkelte fondene er en integrert oppgave i selve forvaltningsarbeidet. Enkeltselskaper og sektorer overvåkes løpende i forhold til de investeringsrammer fondets forvaltere må arbeide innenfor (fondets mandat). Videre måles porteføljenes avkastning i forhold til de respektive porteføljenes referanseindekser. Blant annet utføres hyppige tester mot både eksterne rammer for risiko (lov om verdipapirfond), samt interne rammer. Forvaltningsselskapet er underlagt strenge krav vedrørende intern kontroll og styring av operasjonell risiko. Hensikten er å sikre en helhetlig risikostyring og kontroll av selskapets virksomhet. Styret får regelmessig gjennomgang av risikofaktorer og tiltak for å kontrollere disse. Styrene får også regelmessig oppfølging av beholdning av handel i papirer utstedet av DnB NOR, beholdinger og verdsettelse av unoterte aksjer samt evt. brudd på mandater og fondsvedtekter. Oppfølgingen blir årlig gjennomgått av DnB NORs konsernrevisjon og fremlagt for styret i DnB NOR Kapitalforvaltning AS. Tegning og innløsning Sett i forhold til forvaltningskapital i de enkelte fond, har vi ikke hatt store ekstraordinære innløsninger i løpet av 2008. Selskapet har gode rutiner for tegning og innløsning som sikrer likebehandling av andelseierne. Samordning av fond Samordningen av fondene i DnB NOR Kapitalforvaltning har fortsatt gjennom 2008. Hovedmålet har vært å forenkle selskapets produktutvalg, samtidig som færre og større fond reduserer kostnadene som belastes fondene og dermed andelseierne. Parallelt har vi videreført satsingen rundt noen få fond mot salgskanalene for å forenkle budskapet og selge inn fond som et attraktivt spareprodukt på kort og lang sikt (Spar smart i DnB NOR og Spar enkelt i Postbanken). Rammeverket som selskapet er underlagt, setter betydelig begrensning på mulighetene

Årsrapport 2008 | 3


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 4

Styrets årsberetning 2008 for å kunne fusjonere ytterligere fond. Vi vil imidlertid fortsette arbeidet med å gi kundene en bedre oversikt over fondstilbudet, samtidig som vi oppnår en mer kostnadseffektiv forvaltning. Gjennom 2008 har vi lagt ned åtte fond. Styringsprinsipper - Corporate Governance DnB NOR Kapitalforvaltning AS vil på vegne av fondene søke å være en aktiv eier der fondene er investert. Dette fordi selskapet mener at et slikt fokus vil komme andelseierne til gode. Formålet med aktivt eierskap er å oppnå at selskaper ledes og kontrolleres på en ansvarlig og verdiorientert måte, og som er i aksjonærenes interesse. Gjennom et slikt aktivt eierskap får man tilført bedre kunnskap om selskapet og bransjen. Styret er av den oppfatning at aktivt eierskap vil føre til økt tillit og bedre selskapenes verdsettelse på sikt, noe som igjen kommer den enkelte andelseier til gode. Styret får regelmessig oversikt over administrasjonens deltagelse på generalforsamlinger mv. der man stiller på vegne av fondene. Administrative forhold Verdipapirfondene har ingen ansatte. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Forretningsfører for alle fondene er DnB NOR Kapitalforvaltning AS og depotmottaker er DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Kapitalforvaltning AS har sin virksomhet i Øvre Slottsgate 3 i Oslo og i Folke Bernadottes vei 40 i Bergen. Fortsatt drift I henhold til Regnskapslovens § 3-3 a skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetningene for fortsatt drift. Fondenes regnskap er basert på virkelige verdier og gir etter styrets oppfatning grunnlag for fortsatt drift.

4 I Årsrapport 2008

I henhold til Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond § 2-2 (2) skal årsberetningen inneholde opplysninger om forutsetning for fortsatt drift i forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapets regnskap er basert på virkelige verdier og regnskapene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår disponering av fondenes årsresultat som det fremgår av hvert enkelt fondsregnskap. Styret mener at resultatregnskapene, balansene og porteføljerapportene med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Fremtidsutsikter Samordningen av fond og forenkling av fondsstrukturen har vært en prioritert oppgave i 2008. For å forenkle produktutvalget og styrke forvaltningen, vil denne samordningen fortsette også i 2009. Produktutvikling til beste for våre andelseiere vil også ha høy prioritet. Når det gjelder forventet utvikling innen de enkelte markedsområder, og dermed avkastningen for andelseierne, vises til omtalen av aksjer og renter foran. Overføring av forvaltningen av fondene I årsberetningen for 2007 ble det omtalt en tilpasning av selskapsstrukturen innenfor kapitalforvaltningsområdet. Gjennom etablering av et nytt forvaltningsselskap for verdipapirfond – DnB NOR Fondene AS rendyrkes fondsforvaltningen. Samtidig med overføringen av fondene til det nye selskapet, vil DnB NOR Kapitalforvaltning AS bli ”omdannet” til et verdipapirforetak. Gjennom omdanningen vil Kapitalforvaltning tilby et bredere produktspekter enn i dag. Det vil bli etablert en utkontrakteringsavtale mellom de to selskapene slik at forvaltningen av fondene vil skje som før, og vi kan

ikke se noen ulemper for andelseierne i fondene i tilknytning til denne organisasjonsmessige endringen. Det nye selskapet er et søsterselskap til DnB NOR Kapitalforvaltning AS og er 100 % eiet av DnB NOR Kapitalforvaltning Holding AS. Endringene i selskapsstrukturen var planlagt gjennomført i 2008, men lang saksbehandlingstid i Kredittilsynet har medført at vi fortsatt ikke har de nødvendige konsesjoner. Vi håper og planlegger at endringene kan gjennomføres i 2009.


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 5

Styrets årsberetning 2008 Fondenes avkastning og risikoprofil i 2008

Fond

Avanse Norden Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Aktiv Rente DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Finans DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Allokering DnB NOR Global Eiendom DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Selektiv I DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Health Care DnB NOR Japan DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III)

Meravkastning i perioden 1)

Avkastning i perioden 1)

Tracking Error 2)

Volatilitet

3.82% 2.41% 2.56% -4.16% -0.49% -1.13% 2.88% -2.13% 1.77% 0.79% -1.62% -0.28% 0.79% 0.21% -2.56% -2.52% -1.89% 0.17% -3.58% -3.35% -2.95% -4.72% -2.71% -6.72% 2.48% -0.54% -3.72% -3.20% -4.35% -3.67% -3.73% 3.19% -4.21% 0.22% -7.40% -14.00% -2.90% -2.82% -0.26% -1.04% -1.38% -1.30% 0.43% 0.49% 0.60% 0.63% -0.58% -0.23% 0.25% 0.48% 3.55% 3.88% 3.97% 17.38% 1.72% 2.09% 2.13% 1.79% 1.40% 2.19% 1.97% -4.78% -4.64% -4.23% -0.85% -0.67% -0.52%

-35.69% -55.01% -54.85% 1.98% 5.41% -0.16% -52.18% -36.28% 7.67% 10.88% 8.47% 9.82% -37.22% -48.17% -33.47% -33.43% -42.88% -47.47% -27.13% -26.89% -26.50% -28.27% -26.25% -0.82% -32.68% -40.36% -27.26% -26.74% -27.89% -27.22% -27.27% -36.33% -2.98% -8.49% -20.50% -4.35% 6.74% 3.91% 6.47% 9.49% 4.52% 4.61% 6.33% 6.39% 6.50% 6.53% 5.32% -49.43% -62.55% -62.32% -35.96% -35.64% -35.55% -30.86% -52.34% -51.97% -51.93% -52.27% -52.66% -51.87% -52.09% 4.33% 4.48% 4.88% 8.80% 8.98% 9.13%

4.34% 3.31% 3.31% 1.81% 1.26% 3.43% 3.22% 4.71% 1.18% 1.84% 4.29% 4.21% 8.73% 2.37% 2.91% 3.01% 5.17% 7.13% 2.25% 2.25% 2.24% 12.13% 2.29% 2.90% 23.66% 7.84% 4.05% 4.03% 3.34% 3.64% 2.44% 5.49% 4.94% 4.72% 2.74% 6.58% 3.32% 1.26% 0.99% 5.64% 0.97% 0.98% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 1.24% 8.14% 6.87% 6.37% 4.43% 4.41% 4.42% 14.09% 2.32% 2.31% 2.28% 3.97% 3.93% 4.02% 3.95% 3.37% 3.37% 3.38% 3.18% 3.18% 3.18%

34.71% 53.25% 53.38% 1.70% 1.13% 3.71% 47.30% 29.70% 1.13% 4.98% 3.85% 4.05% 33.11% 43.77% 27.42% 27.58% 34.44% 43.76% 24.75% 24.73% 24.72% 24.71% 24.81% 2.76% 36.27% 36.42% 25.24% 25.20% 24.43% 24.76% 25.12% 34.43% 22.92% 31.02% 14.71% 5.32% 2.85% 0.93% 0.89% 5.84% 0.84% 0.84% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 1.11% 47.62% 51.57% 50.85% 34.43% 34.42% 34.50% 40.95% 50.06% 49.99% 50.13% 49.80% 49.73% 49.64% 49.84% 3.20% 3.19% 3.20% 3.71% 3.71% 3.71%

Information Ratio 3)

0.88 0.73 0.77

-0.33 0.90 -0.45

0.09 0.09 -0.88 -0.84 -0.37 0.02 -1.59 -1.49 -1.32 -0.39 -1.18 -2.32 0.10 -0.07 -0.92 -0.79 -1.30 -1.01 -1.53 0.58 -0.85 0.05 -2.70 -2.13

-0.03 0.04 0.08 0.80 0.88 0.90 1.23 0.74 0.91 0.93 0.45 0.36 0.54 0.50

Tabellen fortsetter på neste side

Årsrapport 2008 | 5


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 6

Styrets årsberetning 2008 Fondenes avkastning og risikoprofil i 2008

Fond

DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB

NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR

Obligasjon 20 (IV) OBX OBX Derivat Bear OBX Derivat Bull Optimal Pengemarked (I) Pengemarked (II) Sikring I SMB Statsobligasjon (I) Statsobligasjon (III) Telecom USA Øst-Europa Global Credit

Meravkastning i perioden 1)

Avkastning i perioden 1)

Tracking Error 2)

Volatilitet

Information Ratio 3)

-0.45% -0.21% 4) 4) -3.87% -1.65% 0.60% 5) -2.20% -1.27% -0.86% -2.03% -8.94% 2.75% -2.36%

9.20% -53.03% 4) 4) -24.08% 4.26% 6.50% -5.54% -60.32% 8.38% 8.78% -15.61% -27.70% -55.71% -4.74%

3.18% 0.15%

3.72% 52.92%

-1.37

4.99% 0.98% 0.49% 3.44% 10.78% 1.17% 1.16% 6.33% 4.50% 12.04% 1.40%

17.82% 0.84% 0.39%

-0.78

38.56% 3.38% 3.39% 20.42% 27.62% 52.32% 7.49%

-0.20

-0.32 -1.99 0.23

Fotnoter 1) Avkastning er beregnet i perioden 31.12.2007 - 31.12.2008 og er basert på likningsverdi per 31.12.2008. Avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. For øvrig viser vi til note 10 for størrelsen på forvaltningshonorar. 2) Tracking Error er regnet på ukesdata i perioden 31.12.2007 - 31.12.2008 3) Information Ratio er beregnet etter fratrukket forvaltningshonorar. Det er kun beregnet IR for aksje- og kombinasjonsfondene 4) Data ikke beregnet pga for kort grunnlag 5) Fondet her ikke en relevant referanseindeks

Styret mener at resultatregnskapene, balansene og porteføljerapportene med tilhørende noter gir fyldestgjørende informasjon om årets virksomhet og verdipapirfondenes stilling ved årsskiftet. Styret takker for tilliten i året som er gått. Oslo, 29. januar 2009

Tom Rathke (styrets leder)

Mette C. Skaug (ansatterepresentant)

Rune Asprusten (ansatterepresentant)

Tom Grøndahl (styrets nestleder)

Bente Sollid-Hansen (andelseiervalgt)

Hilde Vatne (andelseiervalgt)

Torkild Varran (adm. direktør)

6 | Årsrapport 2008


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 7

Noter 1. Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Realiserte og urealiserte gevinster og tap på verdipapirer er beregnet på basis av gjennomsnittlig anskaffelseskost. 2. Fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirporteføljene er vurdert til virkelige verdier. Virkelige verdier for de børsnoterte verdipapirene bygger på observerbare markedsverdier og er vurdert til markedspris pr. 30. desember eller 31.desember. Verdipapirer notert på utenlandske børser er omregnet til norske kroner i henhold til valutakurser pr. 31. desember. Sertifikater og obligasjoner uten børskurs, som verdsettes på basis av gjeldende pengemarkedsrente/ swaprente og gjenstående løpetid, er verdiberegnet pr. 31. desember. Verdipapirene prises med en gitt margin som reflekterer utsteders kredittverdighet/rating i forhold til pengemarkeds-/ swaprenten med tilsvarende varighet. En obligasjons effektive rente er den renten som, når den brukes til diskontering av kupongutbetalinger og hovedstol, gir en nåverdi for disse kontantstrømmene tilsvarende obligasjonens markedskurs. Effektiv rente rapportert er en årlig rente med 30/360 dag telling etter standard norsk obligasjonskonvensjon. 3. Transaksjonskostnader Transaksjonskostnadene, med unntak av kurtasjekostnadene, kostnadsføres etter hvert som de påløper. Kurtasjekostnadene aktiveres som en del av aksjenes kostpris, og kostnadsføres ved realisasjon av aksjene.

4. Behandling av utdeling til andelseierene I rentefondene avregnes og tildeles det skattemessige overskuddet de enkelte andelseierne på årlig basis, og rapporteres årlig på lik linje med ordinære renteinntekter. Ved årsslutt tildeles andelseierne nye andeler for et beløp som tilsvarer det skattemessige overskuddet som er opparbeidet av den enkelte andelseier. Det er ikke utbetalt utbytte for aksjefondene. 5. Finansiell markedsrisiko Det har ikke vært knyttet ekstraordinær finansiell risiko til verdipapirfondenes virksomhet i 2008. Verdipapirfond påvirkes av den generelle kursrisiko som er i verdipapirmarkedet og den risiko som følger av at markedet endrer syn på et verdipapirs likviditet. Ved plassering i utenlandske verdipapirer, vil verdipapirfond også være eksponert for valutasvingninger i verdipapirets valuta. Enkelte av fondene har investert i mindre likvide papirer. Valutakursen som ligger til grunn er "VMFX"kurser som er VMCompany's sluttkurser. 6. Finansielle derivater Som hovedregel er det ikke benyttet derivater i forvaltningen av fondene. Det er imidlertid benyttet derivater i begrenset omfang (FRA og renteswap) for følgende fond: DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB

NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR

AM Obligasjon 2, AM Obligasjon 4, Kredittobligasjon, Lang Obligasjon 20, Obligasjon (III), Obligasjon 20 (IV), Aktiv Rente,

DnB DnB DnB DnB

NOR NOR NOR NOR

Lang Likviditet, Likviditet (IV), Likviditet 20 (IV) og Likviditet 20 (V).

I DnB NOR Global Credit og Banklikviditet Global er det pr. 31.12.08 valutaterminer knyttet til løpende valutasikring av fondet. For detaljer, se porteføljeoversikt for DnB NOR Global Credit og Banklikviditet Global. Fondene DnB NOR Aktiv Aksje, DnB NOR Global Allokering, DnB NOR Optimal og DnB NOR Global Credit har også i begrenset grad benyttet seg av Futures. DnB NOR OBX Derivat Bear og DnB NOR OBX Derivat Bull investerer kun i Futures. Finansielle derivater vurderes til markedsverdi. 7. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader Se tabellen til høyre, samt fortsettelse og forklaring på neste side. Omløpshastigheten i fondene er definert som summen av fondets kjøp og salg av aktiva i år 2008 dividert med to, som igjen divideres med gjennomsnittlig forvaltningskapital gjennom året. Depotmottaker belaster verdipapirfondet transaksjonskostnader pr. handel. Kostnaden varerier med hensyn til om det er norske eller utenlandske handler. Depotkostnadene for utenlandske handler varierer med hvilke land handelen er gjennomført i. Depotkostnadene inngår i resultatposten "andre kostnader".

Årsrapport 2008 | 7


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 8

Noter 7. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader

Omløpshastighet

Depotkostnader

Kurtasje

Norske aksjefond DnB NOR Navigator Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR SMB DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR OBX DnB NOR Navigator (I) DnB NOR OBX Derivat Bear DnB NOR OBX Derivat Bull

1.12 0.01 2.69 0.89 0.46 0.05 0.18 0.61 0.83 0.94 0.43 2.37 0.13 5.90 0.95

31,212 1,438 133,271 17,342 6,797 3,956 6,000 63,701 10,233 51,403 4,960

520,873 204,522 236,689 1,429,815 641,928 1,036,885 151,271 1,911,084 161,825 357,118 167,583

9,984 26,050 27,460

102,310

Kombinasjonsfond DnB NOR Sikring I DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal

0.34 0.37 0.80 2.76 0.15 0.19 0.77

42,702 29,653 40,842 55,694 13,937 29,362 12,680

158,820 29,883 17,740 486,382 80,214 259,988 181,073

Utenlandske aksjefond DnB NOR Europa (II) DnB NOR Finans DnB NOR Global Emerging Markets Avanse Norden DnB NOR Telecom DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Health Care DnB NOR Global Selektiv I DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Global Eiendom

2.03 2.33 0.27 2.01 2.53 2.74 1.10 0.02 1.52 0.04 0.02 0.11 1.22 2.69 0.08 1.70 2.84 0.09 1.91 2.25 2.01 1.28 2.52 0.03 0.03 2.04 5.59 2.87 1.27 0.99 0.28

592,222 201,919 9,519 141,396 62,378 194,330 304,534 17,384 246,272 12,016 12,030 6,297 7,681 2,222,259 1,800 236,656 127,109 5,432 327,294 1,628,098 153,736 332,058 517,829 9,559 8,114 182,566 188,481 157,915 82,114 41,807 20,750

251,133 79,501 145,964 152,252 8,866 182,693 49,389 167,627 13,675 480,995 47,419 177,570 79,870 1,698,387 85,995 335,551 18,593 98,670 719,500 167,660 42,963 60,154 1,009,001 130,620 56,632 238,432 236,843 77,183 116,009 332,057 11,616

Tabell med obligasjonsfond og pengemarkedsfond følger på neste side

8 | Årsrapport 2008


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 9

Noter Forts. Verdipapirporteføljens omløpshastighet og transaksjonskostnader

Omløpshastighet

Depotkostnader

Obligasjonsfond DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) DnB NOR Aktiv Rente

0.47 3.66 2.42 1.23 2.01 0.08 0.13 1.64 0.23 0.21 0.15 1.66 0.42 1.20 3.93

994 1,870 1,891 2,072 4,059 6,500 4,300 5,694 6,400 7,100 6,900 12,530 6,100 4,428 51,699

Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) DnB NOR Global Credit Banklikviditet Norge Banklikviditet Global

0.91 1.35 0.19 0.58 0.21 0.25 0.31 0.77 0.44 0.14 1.23 6.84 0.61 6.06

5,123 4,556 11,600 7,673 11,400 13,200 12,400 14,885 11,424 9,900 8,926 106,036 2,928 11,591

Kurtasje

26,884

Første del av tabellen finner du på foregående side

Årsrapport 2008 | 9


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 10

Noter 8. Endring av egenkapital Verdipapirfond

Inngående egenkapital pr. 01.01.08

Kjøp

Innløsning

Utdelt til andels-

Tegning av andeler Utdelt til andelsav av andelerInnløsning av eierne/reinvestert andeler eierne/reinvestert nye andeler andeler nye andeler

Overført til/fra Overført til/fra opptjent opptjent egenegenkapital kapital

Norske aksjefond DnB NOR Navigator Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR SMB DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR OBX DnB NOR Navigator 1 DnB NOR OBX Derivat Bear DnB NOR OBX Derivat Bull

856,432,401 2,927,444,788 3,046,919,654 1,582,437,519 433,702,785 3,838,934,773 210,872,599 7,705,450,592 477,877,972 1,055,348,434 108,988,760 264,844,287 136,295,902 0 0

603.793.673 240,738,301 -355,594,201 -1.191.407.025 474.722.480 67,069,375 -226,573,651 -588.124.076 41,592,693 -198,328,135 2.405.200.777 -1.716.232.354 973,792,652 -477,286,025 457.053.275 -298.709.762 568,237,454 -119,284,255 1.459.020.564 -1.802.625.883 348,847,912 -920,110,142 1.191.025.317 -1.302.365.746 96,030,973 25.844.162-62,699,932 -10.430.963 612,475,459 -1,354,267,110 61.707.838 -66.971.458 24,975,015 -160,160,160 1.003.801.501 -326.111.691 172,024,812 -267,443,247 79.559.161 -118.946.514 109,281,777 -60,295,635 1.634.638.396 -575.853.155 812,608,885 -546,089,340 144.892.235-61,687,224 -117.090.020 72,476,127 215.175.823-62,017,760 -18.971.108 40,000,000 15.000.000 344,611,930 0 15.000.000

Kombifond DnB NOR Sikring I DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal

640,992,258 215,505,856 302,891,158 1,429,939,900 602,497,543 1,181,855,421 1,004,656,529

Utenlandske aksjefond DnB NOR Europa (II) DnB NOR Finans DnB NOR Global Emerging Markets Avanse Norden DnB NOR Telecom DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Health Care DnB NOR Global Selektiv I DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Global Eiendom

1,267,179,211 167,901,763 468,980,311 1,729,943,040 31,249,438 668,460,564 442,008,911 815,899,989 54,478,597 588,829,963 348,562,241 319,999,808 93,597,158 2,448,981,155 184,886,410 812,355,817 88,728,786 141,161,302 1,129,526,723 1,906,382,642 368,449,102 100,981,331 1,975,667,102 534,233,212 312,095,341 1,063,883,859 387,312,199 40,796,494 374,445,408 889,327,963 17,393,576

* Fondet ble etablert den 5. mai 2003.

29,203,914 -313,776,973 35.958.152 -187.309.027 20,140,926 7.878.476-45,612,136 -177.570.133 16,119,717 5.521.826-30,684,614 -16.924.916 66,872,579 -752,730,569 324.820.411 -414.187.598 28,622,815 -165,323,565 61.415.600 -126.510.988 114,356,266 -508,895,935 45.034.304 -37.705.906 159,919,326 -324,865,352

-80.160.321 120.854.127 -96.285.185 24.363.477 -15.913.429 27,604,490 -229,104,714 24.329.648-35,985,815 -12.345.450 46,816,790 59.759.429 -104.404.870 57,348,607 -126,362,460 312.094.707 -133.226.706 40,876,532 -161,162,172 122.208.573 -7,228,673 3,435,235 -412.378.085 337.630.609 66,094,934 -171,452,821 -155.766.934 37,755,908 779.782.114-31,776,461 -254.098.998 45,451,340 -160,765,881 31.003.759 -119.119.530 2,502,812 124.239.611-12,308,206 -91.286.963 222,911,533 -300,729,851 7.175.554 -14.980.026 19,638,101 29.350.135-46,351,559 -29.452.417 112,251,912 -67,082,059 31.842.330 -44.211.028 24,400,645 -55,427,683 36.138.070 -89.370.213 720,131,514 -1,037,661,843 14.386.432 -17.336.228 16,651,293 -99,333,452 14.455.993 -34.407.989 153,663,850 -274,536,221 2.871.433-18,548,122 -6.050.939 4,529,570 2.490.423-71,985,598 -3.326.442 51,434,363 1.012.781 -1.653.307 271,272,508 -488,765,063 4.746.950 62,134,520 -177,909,249 -21.141.135 24.728.302-38,257,658 18,097,454 -56.208.829 23,263,038 74.932.330-43,309,510 -19.029.911 505,214,624 -763,363,300 167.940.034 -45.192.325 61,517,010 -117,513,532 6.178.844 -29.259.334 20,342,158 -47,587,173 28.690.923 -47.170.337 68,143,642 -176,153,979 5.671.349 -11.802.792 159,889,278 -147,253,706 450.668 -30.149.240 58,334,769 -22,499,887 516.075.287 -46.164.506 50,599,931 -93,899,026 258,358,908 8,145,335

Tabell med obligasjonsfond og pengemarkedsfond følger på neste side

10 | Årsrapport 2008

-207,191,729 -5,159,301

81.030.884 33.525.478 107.272.228 16.944.528 127.927.720 101.479.942 5.132.389 5.340.589 57.629.074 14.710.542 122.928.184 10.101.144 9.020.967 10.494.189 9.982.639 14.491.177

3.248.938

1.340.873 -469,377,940 654.039 -1,533,126,748 -1,581,631,147 3.489.210 -828,321,276 479.443 -328,512,229 3.250.050 -1,732,193,056 3.517.456 -108,430,307 308.271 -3,575,726,133 71.173 -179,119,542 19.745.128 -581,716,667 -521.030 -57,503,660 41.843.267 -142,384,204 2.708.998 -87,999,938 5.404.940 57,315,594 5.637.984 -86,596,684

Utgående egenkapital pr. 31.12.08

Utgående 272,198,561 egenkapital 1,234,813,764 pr. 31.12.03 1,308,553,065 1,250,622,870 554,143,755 1,535,479,487 1.494.068.170 135,773,333 661.772.142 3,387,932,808 2.626.224.191 163,573,284 437.383.438 378,213,331 2.883.222.799 100,471,242 2.453.585.573 388,979,628 93.307.082 59,084,866 110.974.541 35,297,835 1.180.192.165 258,015,246

94.908.801 2.127.866.880 143.042.731 326,983,440 283.378.741 189,344,098 153.025.501 137,240,301 734,910,817 151.593.984 358,819,347 216.912.278 739,486,534 614.106.048 626,923,595 663.340.703 53.520.027 2.734.665.341 682,364,258 195.344.938 85,740,460 171.883.177 227,184,669 473.916.483 1,025,761,711 407.416.048 22,715,762 28.970.725 341,576,681 190.524.163 235,103,190 647.418.746 451,411,677 227.499.014 24,729,437 364,705,804 1.189.410.454 232,598,513 521.426.798 280,738,680 1.031.796.359 40,906,324 94.691.592 1,522,156,214 302.565.483 63,983,367 76.344.656 486,907,394 110.148.107 71,001,469 118.017.066 85,854,814 154.501.760 636,473,926 61.895.820 1,288,272,204 54.953.026 220,377,979 49.325.904 71,586,624 28.007.532 832,370,810 13.778.317 303,109,933 183,020,930 74.331.205 614,584,596 424.965.699 268,683,403 79.025.038 58,691,165 182.623.351 -187,017,025 144,129,288 105.007.447 -325,896,129 614,599,014 60.120.261

5.241.500 8.832.243 -29,435,760 113.784.018 -690,547 125.691.950 -151,085,960 12.155.425 -9,171,093 847.770.277 -106,977,445 76.635.193 -47,829,218 53.425.688 -212,786,908 163.639.644 127.400.475 10.018.306 -383,314,728 54.321.334 -92,992,277 207.505.514 -172,781,789 33.971.568 -583,895,689 261.615.337 -4,740,237 46.959.256 -221,525,996 -212,885,168 95.835.266 -249,173,771 19.579.463 -19,943,767 92.383.563 -146,305,841 30.606.564 -89,250,270 25.697.270 -84,430,981 25.594.547 -21,663,795 37.475.358 -609,294,612 13.297.752 -38,220,884 13.065.108 -204,576,052 13.123.018 -3,708,765 9.129.517 -34,755,253 4.446.195 -275,560,241 15.513.768 -502,335,710 121.204.942 -127,910,918 -9,348,235 7.811.442 -885,147,616 13.919.426 -175,126,757 20.668.216 -101,829,396 18.228.931 -341,288,925 5.590.077 -131,264,368 5.664.859 -17,940,212 14.228.052 -5,914,939

14,464,670


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 11

Noter Forts. 8. Endring av egenkapital Inngående egenkapital pr. 01.01.08

Verdipapirfond

Obligasjonsfond DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) DnB NOR Aktiv Rente

Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) DnB NOR Global Credit Banklikviditet Global Banklikviditet Norge

Kjøp

Tegning av av andeler andeler

603.793.673

Innløsning

Utdelt til andels-

Innløsning Utdelt til eierne/reinvestert andelseiavav andeler andeler erne/reinvestert nye andeler nye andeler

-1.191.407.025

81.030.884

474.722.480 357,145,180 0.00 -99,476,832 -588.124.076 259,949,133 0.00 -24,780,035 2.405.200.777 -1.716.232.354 255,712,694 0.00 -24,843,092 457.053.275 -298.709.762 296,542,328 89,580,113.96 1.459.020.564 -124,996,516 -1.802.625.883 736,862,359 604,904,783.83 1.191.025.317 -514,102,604 -1.302.365.746 179,203,574 52,872,259.18 25.844.162 -108,448,583 -10.430.963 144,035,190 36,324,315.80 -36,391,609 61.707.838 -66.971.458 1,698,047,391 870,344,978.68 -723,029,881 1.003.801.501 -326.111.691 929,021,902 455,604,530.42 -321,290,467 79.559.161 -118.946.514 228,985,898 104,805,930.07 -85,031,368 1.634.638.396 -575.853.155 674,545,722 345,065,127.73 -247,552,524 144.892.235-2,487,351,272 -117.090.020 5,707,423,024 2,924,354,201.70 215.175.823 -28,276,475 -18.971.108 73,356,151 69,547,250.00 15.000.000 -142,947,228 516,596,802 673,097,252.82 15.000.000 -684,166,661 1,086,895,501 179,387,876.65

33.525.478 8,394,030 11,058,676 107.272.228 8,705,320 16.944.528 11,423,063 127.927.720 26,330,702 101.479.942 2,185,322 5.132.389 5,475,252 5.340.589 87,297,875 57.629.074 40,889,000 14.710.542 9,564,569 122.928.184 29,364,626 10.101.144 234,213,472 9.020.967 4,873,967 10.494.189 48,833,922 9.982.639 27,828,720

3,161,782,844 650,978,707 819,477,286 7,489,678,643 1,100,873,266 1,021,546,598 1,478,648,436 12,342,506,726 20,158,201,488 4,251,516,209 3,384,231,170 2,569,313,896 818,748,011 729,896,120

14.491.177 35.958.152 -187.309.027 7.878.476 -177.570.133 635,823,157.68 5.521.826-2,450,384,271 -16.924.916 74,912,956 167,876,248.70 -620,172,579 324.820.411 -414.187.598 10,109,450 184,401,900.55 61.415.600 -521,482,663 -126.510.988 26,387,794 832,711,503.03 281,019,876 45.034.304-3,704,144,193 -37.705.906 248,719,982.63 -719,200,188 37,183,020 3.248.938 -80.160.321 302,834,273.77 -746,660,694 34,569,684 120.854.127 -96.285.185 518,134,390.13 -1,284,318,225 42,856,531 24.363.477-6,804,932,593 -15.913.429 589,041,696 3,885,452,622.00 24.329.648-9,940,882,646 -12.345.450 925,991,516 4,143,853,010.62 59.759.429-2,389,992,753 -104.404.870 157,768,155 1,111,428,933.67 312.094.707-2,128,063,870 -133.226.706 121,907,773 782,072,621.08 122.208.573 -964,850,721 1,325,654,936.72 0 -412.378.085 337.630.609 -19,753,303 295,259,408.87 0 -155.766.934 712,807,097.02 779.782.114 -157,806,913 -254.098.998 82,877,708 31.003.759 -119.119.530 124.239.611 -91.286.963 7.175.554 -14.980.026 29.350.135 -29.452.417 31.842.330 -44.211.028 36.138.070 -89.370.213 14.386.432 -17.336.228 14.455.993 -34.407.989 2.871.433 -6.050.939 2.490.423 -3.326.442 1.012.781 -1.653.307 4.746.950 -21.141.135 24.728.302 -56.208.829 74.932.330 -19.029.911 167.940.034 -45.192.325 6.178.844 -29.259.334 28.690.923 -47.170.337 5.671.349 -11.802.792 450.668 -30.149.240 516.075.287 -46.164.506

Overført til/fra Utgående Overført til/fra Utgående opptjent egenkapital opptjent egen- pr. egenkapital egenkapital 31.12.03 kapital

pr. 31.12.08

1.340.873 1.494.068.170 654.039 20,586,022 661.772.142 286,648,400 8,740,346 254,968,120 3.489.210 2.626.224.191 13,724,844 437.383.438 253,299,765 479.443 5,676,111 278,225,101 3.250.050 2.883.222.799 56,423,373 910,418,614 3.517.456 2.453.585.573 2,135,050 93.307.082 127,947,622 308.271 1,050,137 150,493,286 71.173 110.974.541 4,080,604 1,936,740,967 19.745.128 1.180.192.165 52,925,752 1,157,150,717 -521.030 11,369,498 94.908.801 269,694,528 41.843.267 2.127.866.880 38,695,104 840,118,055 2.708.998 323,165,209 143.042.731 6,701,804,635 5.404.940 283.378.741 3,945,511 123,446,405 5.637.984 40,280,635 153.025.501 1,135,861,384 5.241.500 17,254,501 151.593.984 627,199,938 8.832.243 216.912.278 113.784.018 614.106.048 125.691.950 663.340.703 -38,879,961 1,383,254,725 12.155.425 53.520.027 2,419,670 211,211,496 847.770.277 2.734.665.341 -6,381,737 195.344.938 502,402,580 76.635.193 -95,104,175 4,804,161,654 53.425.688 171.883.177 2,180,613 669,756,693 163.639.644 473.916.483 1,975,117 614,264,980 127.400.475 407.416.048 2,511,897 757,833,029 10.018.306 28.970.725 20,149,508 10,032,217,960 54.321.334 190.524.163 -207,168,218 15,079,995,151 207.505.514 -43,054,528 647.418.746 3,087,666,016 33.971.568 10,755,086 227.499.014 2,170,902,780 261.615.337 1.189.410.454 -104,850,158 2,825,267,953 46.959.256 25,888,378 521.426.798 1,120,142,495 -9,308,927 1,358,465,085 95.835.266 1.031.796.359 19.579.463 94.691.592 92.383.563 302.565.483 30.606.564 76.344.656 25.697.270 110.148.107 25.594.547 118.017.066 37.475.358 154.501.760 13.297.752 61.895.820 13.065.108 54.953.026 13.123.018 49.325.904 9.129.517 28.007.532 4.446.195 13.778.317 15.513.768 74.331.205 121.204.942 424.965.699 7.811.442 79.025.038 13.919.426 182.623.351 20.668.216 105.007.447 18.228.931 60.120.261 5.590.077 22.252.321 5.664.859 17.578.299 14.228.052 484.138.833

* Fondet ble etablert den 5. mai 2003.

Årsrapport 2008 | 11


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 12

Noter 9. Antall andeler og innløsningskurser de tre siste år Verdipapirfond (Navn og type)

Antall andeler pr. 31.12.08

Netto verdi pr. andel 31.12.06

Netto verdi pr. andel 31.12.07

Netto verdi pr. andel 31.12.08

Norske aksjefond DnB NOR Navigator Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR SMB DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR OBX DnB NOR Navigator (I) DnB NOR OBX Derivat Bear DnB NOR OBX Derivat Bull

112,972 578,096 57,042 508,847 2,196,948 2,803,078 60,878 1,682,111 1,413,894 2,060,169 6,064 19,700,000 1,229,230 450,000 15,000,000

5,049.38 4,226.55 44,951.51 4,350.04 457.28 1,013.97 4,053.82 3,651.64 204.70 410.68 29,247.94 36.41 nytt fond nytt fond nytt fond

6,420.86 4,738.70 50,712.24 5,119.33 531.70 1,146.75 4,633.68 4,181.15 241.91 461.82 34,352.57 41.20 127.31 nytt fond nytt fond

2,404.55 2,131.93 22,895.13 2,452.84 251.69 546.58 2,225.68 2,010.07 115.46 183.24 16,534.17 19.35 47.97 78.44 17.20

Kombifond DnB NOR Sikring I DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Global Allokering DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Optimal

2,991,880 617,912 541,212 6,595,940 2,646,302 5,783,949 6,915,594

112.48 295.74 473.70 109.74 169.78 131.74 116.22

115.63 306.62 529.77 112.20 170.40 133.46 119.33

109.23 306.12 253.33 111.28 135.46 127.65 90.59

8,877,018 334,895 1,365,927 1,412,671 370,385 1,457,490 1,782,143 1,662,198 499,077 236,587 824,612 4,414,123 466,868 15,790,564 848,555 6,309,618 890,861 919,290 6,316,457 4,640,324 622,735 89,504 2,963,930 340,986 114,184 1,278,882 1,736,934 883,344 1,097,657 7,238,005 242,383

120.62 578.32 229.92 1,171.19 69.37 324.87 234.46 427.33 102.64 2,259.71 410.83 91.66 128.05 137.95 104.67 106.35 91.01 133.71 139.80 409.06 583.44 1,072.44 339.98 1,441.09 2,577.75 769.78 219.99 101.06 252.65 123.47 nytt fond

115.47 487.00 278.33 1,127.11 72.62 372.60 254.03 407.50 86.71 2,111.11 385.10 86.36 121.90 130.55 103.45 105.19 82.13 129.47 138.15 381.06 554.77 872.81 554.20 1,383.08 2,485.27 744.28 223.23 91.69 295.92 133.00 89.09

76.87 255.81 165.99 724.81 61.29 233.90 131.66 271.11 49.53 1,538.36 281.54 63.47 87.44 96.28 75.25 77.06 79.68 93.36 100.55 277.14 353.24 798.70 280.26 885.73 1,599.57 479.72 154.34 66.30 131.06 84.74 59.97

Utenlandske aksjefond DnB NOR Europa (II) DnB NOR Finans DnB NOR Global Emerging Markets Avanse Norden DnB NOR Telecom DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Health Care DnB NOR Global Selektiv I DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Global Eiendom

Tabell med obligasjonsfond og pengemarkedsfond følger på neste side

12 | Årsrapport 2008


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 13

Noter Forts. 9. Antall andeler og innløsningskurser de tre siste år Verdipapirfond (Navn og type)

Antall andeler pr. 31.12.08

Netto verdi pr. andel 31.12.06

Netto verdi pr. andel 31.12.07

Netto verdi pr. andel 31.12.08

Obligasjonsfond* DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) DnB NOR Statsobligasjon (I) DnB NOR Statsobligasjon (III) DnB NOR Aktiv Rente

2,654,092 2,432,854 2,388,690 282,051 88,151 12,149 13,951 201,800 1,008,720 260,833 815,080 6,585,538 1,083,239 1,104,341 6,120,620

106.09 106.40 105.00 1,002.08 10,179.39 10,523.26 10,781.26 9,983.15 1,105.25 1,000.89 997.45 998.42 107.25 985.88 102.56

104.19 105.40 103.59 1,005.17 10,050.20 10,576.11 10,946.51 9,981.80 1,111.74 1,009.32 1,004.36 1,000.56 110.98 1,011.76 104.25

108.00 104.80 106.15 986.46 10,326.61 10,531.83 10,787.35 9,597.67 1,147.13 1,033.97 1,030.72 1,017.99 113.96 1,028.55 102.47

Pengemarkedsfond* DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) DnB NOR Global Credit Banklikviditet Norge Banklikviditet Global

143,211 20,806 507,064 4,891,558 668,592 63,787 754,335 998,231 1,527,855 3,126,360 2,159,309 333,698 1,373,875 1,083,772

10,123.70 10,306.23 1,031.19 1,027.59 1,023.48 9,846.35 1,027.48 10,308.90 10,318.72 1,022.90 1,023.98 9,719.85 nytt fond nytt fond

10,267.52 10,456.80 1,047.95 1,044.19 1,040.27 10,008.90 1,044.64 10,476.18 10,454.26 1,039.91 1,040.73 9,523.13 1,016.12 1,013.51

9,658.88 10,151.68 992.72 982.40 1,001.74 9,629.92 1,004.73 10,050.92 9,872.68 987.62 1,005.37 8,466.57 989.00 1,033.57

* Netto verdi per andel 31.12.08 er oppgitt etter nedskrivning av kurs som følge av utdeling av skattemessig overskudd. Grunnlaget for beregning av andelsverdien er markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, opptjente ikke forfalte inntekter, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning i verdipapirfondets plikt til innløsning.

Årsrapport 2008 | 13


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 14

Noter 10. Forvaltningshonorar og tegnings- og innløsningsomkostninger Fondsnavn

Avanse Norden Avanse Norge (I) Avanse Norge (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge DnB NOR 2010 DnB NOR 2020 DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Aktiv Rente DnB NOR AM Lang Statsobligasjon DnB NOR AM Obligasjon 2 DnB NOR AM Obligasjon 4 DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Finans DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Allokering DnB NOR Global Credit DnB NOR Global Eiendom DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Selektiv (I) DnB NOR Global Selektiv (II) DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Health Care DnB NOR Japan DnB NOR Kombinasjonsfond DnB NOR Kompass DnB NOR Kredittobligasjon DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Obligasjon (I) DnB NOR Obligasjon (II) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (I) DnB NOR Obligasjon 20 (II) DnB NOR Obligasjon 20 (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV) DnB NOR OBX

Forvaltningshonorar

Kjøpsprovisjon

Innløsningsprovisjon

Minste tegnings beløp

1.80% 1.80% 1.20% 0.20% 0.10% 1.00% 1.50% 2.00% 0.60% 0.12% 0.12% 0.12% 2.00% 2.00% 1.80% 1.50% 1.75% 1.20% 1.80% 1.50% 1.00% 0.60% 0.50% 1.25% Inntil 0.45% 1.80% 1.80% 0.60% 0.50% 2.00% 0.60% 1.80% 2.00% 1.50% 1.80% 1.40% 1.25% 0.20% 0.30% 0.25% 0.20% 0.30% 0.20% 0.35% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.20% 1.50% 1.80% 1.00% 0.75% 0.25% 2.00% 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.20% 0.50% 0.35% 0.20% 0.15% 0.30%

1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Inntil 2 %

0.20% 0.20% 0.20% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.10% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Inntil 2 %

1,000 1,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 300 300 5,000 5,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300 100 300 100,000 10,000 100,000 300 100,000 2,500,000 10,000,000 50,000,000 5,000 5,000,000 5,000 300 10,000,000 50,000,000 300 10,000,000 1,000 300 25,000 1,000 100 5,000 5,000,000 500,000 1,000,000 10,000,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 2,500,000 10,000,000 25,000,000 100,000,000 100 500,000 10,000 300 100,000 1,000,000 25,000 300 2,500,000 10,000,000 100,000,000 5,000 2,500,000 10,000,000 10,000 1,000,000 10,000,000 10,000 1,000,000 10,000,000 25,000,000 10,000,000

Tabell med obligasjonsfond og pengemarkedsfond følger på neste side

14 | Årsrapport 2008


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 15

Noter Forts. 10. Forvaltningshonorarer og tegnings- og innløsningsomkostninger Fondsnavn

DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB

NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR

OBX Derivat Bear OBX Derivat Bull Optimal Pengemarked (I) Pengemarked (II) Sikring I SMB Statsobligasjon (I) Statsobligasjon (III) Telecom USA Øst-Europa

11. Andre porteføljeinntekter, andre inntekter og andre kostnader "Andre porteføljeinntekter" består av agio/ disagio som oppstår ved omregning fra utenlandsk valuta til norske kroner på bankkontoene for de utenlandske fondene. "Andre kostnader" består av bankomkostninger og oppgjørsgebyr.

Maksimalt forvaltningshonorar

Kjøpsprovisjon

Innløsningsprovisjon

Minste tegnings beløp

0.80% 0.80% 1.75% 0.50% 0.40% 1.50% 2.00% 0.50% 0.15% 1.50% 1.80% 2.00%

Inntil 2 % Inntil 2 % 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Inntil 2 % Inntil 2 % 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20%

10,000,000 10,000,000 5,000 15,000 100,000 300 300 10,000 10,000,000 25,000 300 300

12. Skatteberegning for alle fond Kursgevinster/-tap ved realisasjon av aksjer er i henhold til særregler for verdipapirfond ikke skattepliktig/fradragsberettiget. Det er således ikke beregnet skatt på kursgevinster ved salg av aksjer. Særregler med hensyn til skattefrihet for realiserte kursgevinster gjelder ikke tilsvarende for realisasjon av rentebærende instrumenter. Rentefondene har imidlertid

fradragsrett for utdeling til andelseierne. Skatteresultatet er utdelt til andelseierne. . Det er beregnet utsatt skatt for de fondene som har netto urealiserte gevinster på skattepliktige finansielle instrumenter. Fondene har ikke oppført utsatt skattefordel i balansen da det er lite sannsynlig at framførbare underskudd og godtgjørelse fra tidligere år vil bli realisert.

Årsrapport 2008 | 15


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 16

Noter Tabell tilhørende note 12: Skatteberegning for alle fondene Grunnlag for betalbar skatt Norske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag

DnB NOR Navigator -469,377,324 473,256,798 18,096,836 -493,776 -12,786,549 262,314 119,462 9,077,761

Avanse Norge (I) -1,533,126,748 1,568,714,804 -47,683,902 -203,084 0 0 0 -12,298,929

Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

4,365,024 4,712,737 1,319,566 119,462 1,200,104 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

1,339,762 139,658

79,484,906 79,484,906

Årets fremførbare underskudd 0 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 4,365,024 Benyttet fremførbart underskudd 4,365,024 Fremførbart underskudd neste år 0

12,298,929 88,521,290 0 100,820,219

Grunnlag for betalbar skatt Norske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag

Avanse DnB NOR DnB NOR Norge (II) Norge Selektiv (III) Norge Selektiv (I) -1,581,631,146 -828,321,278 -328,512,230 1,312,335,856 837,049,549 343,392,737 315,972,802 28,546,733 -19,203,084 -103,449 -1,412,474 -635,131 -54,936,374 -39,075,995 0 823,737 0 0 234,828 0 0 -7,303,746 -3,213,464 -4,957,707

DnB NOR Norge (I) -1,732,193,056 1,938,398,437 -236,880,113 -1,032,929 0 0 0 -31,707,660

DnB NOR Norge (III) -108,430,308 119,563,148 -11,387,671 -145,271 0 0 0 -400,102

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

8,003,090 8,003,090

5,319,028 5,319,028

11,512,393 11,512,393

124,245,554 124,245,554

4,939,238 4,939,238

7,303,746 64,040,246 0 71,343,992

3,213,464 25,440,358 0 28,653,822

4,957,707 41,199,489 0 46,157,196

31,707,660 200,143,495 0 231,851,155

400,101 3,074,295 0 3,474,396

DnB NOR Norge (IV) -3,575,726,134 3,818,045,059 -62,495,983 -1,847,308 -195,543,557 226 0 -17,567,697

DnB NOR Norge Pensjon -179,119,543 211,639,817 -22,329,020 -151,592 -9,318,467 -17,996 0 703,200

DnB NOR SMB -581,716,665 451,566,394 130,768,440 -306,090 -13,964,894 0 0 -13,652,815

DnB NOR (II) Norge Selektiv -57,503,660 61,244,704 -3,760,221 -162,623 0 0 0 -181,800

DnB NOR Navigator (I) -87,999,938 81,283,163 5,849,239 -93,042 0 0 0 -960,578

0 0 0 0

703 200 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

159,838 3,032,874 849,204 0

0 2,518,345 705,137 0

0

0

0

0

849,204

705,137

171,011 171,011

528,508 528,508

175,858 175,858

174,690 174,690

0 0

0 0

0 0

Årets fremførbare underskudd 17,567,698 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 98,886,800 Benyttet fremførbart underskudd 0 Fremførbart underskudd neste år 116,454,498

0 2,104,946 703,200 1,401,746

13,652,815 36,183,675 0 49,836,490

181,800 1,543,898 0 1,725,698

960,579 675,737 0 1,636,316

0 159,838 159,838 0

0 0 0 0

DnB NOR OBX Derivat Bull -85,888,541 -11,271,821 98,986,975 702,468 0 0 0 2,529,081

DnB NOR Sikring I -29,435,760 43,399,454 -14,033,664 -6,785,239 -433,214 0 0 -6,855,209

DnB NOR 2010 588,323 9,208,650 -4,818,775 21,676 -6,133,115 0 0 4,566,659

DnB NOR 2020 -151,085,960 160,345,696 -3,336,995 23,103 0 0 0 -187,271

DnB NOR DnB NOR Global Allokering Kombinasjonsfond -3,642,343 -106,977,445 -1,642,120 89,274,150 35,952,207 23,710,996 -126,313 -66,277 0 0 0 0 0 0 30,541,430 5,941,424

DnB NOR Kompass -39,543,482 13,751,791 41,748,592 -229,755 0 0 0 15,727,145

0 2,529,081 708,143 0

0 0 0 0

0 4,566,659 1,278,665 0

0 0 0 0

22,754,656 7,786,774 2,180,297 0

5,941,424 0 0 0

0 15,727,145 4,403,601 0

708,143

0

1,278,665

0

2,180,297

0

4,403,601

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

0 0

0 0

0 0

5,320,677 5,320,677

0 0

0 0

0 0

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidl. perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

0 0 0 0

6,855,208 52,923,734 0 59,778,942

0 0 0 0

187,271 9,493,592 0 9,680,863

0 0 0 0

0 21,734,527 5,941,424 15,793,103

0 0 0 0

Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

Grunnlag for betalbar skatt Norske aksje-/kombinasjonsfond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

16 I Årsrapport 2008

DnB NOR DnB NOR OBX OBX Derivat Bear -141,534,999 58,020,730 221,602,019 1,849,274 -46,265,646 -58,701,135 -30,608,662 1,349,475 0 0 0 0 0 0 3,192,712 2,518,345


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 17

Noter Tabell tilhørende note 12: Skatteberegning for alle fondene Grunnlag for betalbar skatt Norske kombinasjonsfond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

DnB NOR Optimal -210,886,289 174,421,542 42,871,852 -256,137 0 0 31,434 6,182,402 3,998,047 2,184,355 611,619 31,434 580,185 0 0

Årets fremførbare underskudd 0 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 0 Benyttet fremførbart underskudd 3,998,047 Fremførbart underskudd neste år 0

Grunnlag for betalbar skatt Utenlandske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap +/- Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge/ EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag

DnB NOR Europa (II) -383,314,728 141,551,806 261,670,982 341,089 -36,685,640 4,695,187 328,742 -11,412,562

DnB NOR DnB NOR Global Finans Emerging Markets -92,992,277 -172,781,789 58,137,427 185,045,868 39,909,406 -12,977,817 122,418 -2,577,449 -7,445,013 0 991,820 0 64,564 0 -1,211,656 -3,291,188

Avanse Norden -583,895,689 325,910,154 286,616,918 -10,855 -60,112,194 6,984,892 0 -24,506,774

DnB NOR Telecom -4,740,237 -1,535,890 6,670,741 53,511 -514,610 55,313 61,868 50,696

DnB NOR Asia -221,525,996 259,638,000 -35,343,168 -2,981 -271,768 27,177 2,934,235 5,455,499

DnB NOR Barnefond -212,885,168 200,924,936 18,858,346 255,145 -10,943,342 154,335 101,266 -3,534,484

Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

50,696 0 0 0

0 5,455,499 1,527,540 1,527,540

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

0 0

1,958,521 1,958,521

5,309,150 5,309,150

56,217,659 56,217,659

21,347 21,347

940,385 940,385

3,835,980 3,835,980

Årets fremførbare underskudd 11,412,562 Fremførbart underskudd fra tidl.perioder 56,649,498 Benyttet fremførbart underskudd 0 Fremførbart underskudd neste år 68,062,060

1,211,656 8,319,465 0 9,531,121

3,291,188 22,249,706 0 25,540,894

24,506,774 142,698,796 0 167,205,570

0 1,274,138 50,696 1,223,442

0 0 0 0

3,534,484 23,297,982 0 26,832,466

DnB NOR DnB NOR Europa (I)European Small Cap -249,173,771 -19,943,767 261,283,689 6,697,328 -14,008,736 13,634,609 -150,243 232,597 0 -1,347,982 -11,666 164,632 -7,079 3,284 -2,067,805 -559,299

DnB NOR Global (I) -146,305,841 150,305,314 -8,907,097 -468,979 0 2,843 -7,993 -5,381,754

DnB NOR Global (II) -89,250,270 90,387,724 -3,647,312 -35,389 0 4,536 -3,731 -2,544,443

DnB NOR Global (III) -84,430,981 80,926,796 2,493,754 -171,273 0 1,074 -1,037 -1,181,667

DnB NOR Global (IV) -21,663,795 14,958,685 9,252,376 -867,622 -2,088,945 313,342 0 -95,960

DnB NOR Global (V) -607,524,770 172,807,815 472,220,821 535,059 -24,419,318 3,034,845 4,018,614 20,673,065

Grunnlag for betalbar skatt Utenlandske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap +/- Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge/ EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20,673,065 5,788,458 4,018,614

0

0

0

0

0

0

1,769,844

205,212 205,212

1,568 1,568

8,428,879 8,428,879

1,895,978 1,895,978

0 0

0 0

0 0

Årets fremførbare underskudd 2,067,805 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 64,508,779 Benyttet fremførbart underskudd 0 Fremførbart underskudd neste år 66,576,584

559,299 6,758,005 0 7,317,304

5,381,754 128,624,555 0 134,006,309

2,544,443 21,194,282 0 23,738,725

1,181,667 5,602,318 0 6,783,985

95,960 343,203 0 439,163

0 0 0 0

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

Årsrapport 2008 | 17


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:10 AM

Page 18

Noter Tabell tilhørende note 12: Skatteberegning for alle fondene Grunnlag for betalbar skatt Utenlandske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap +/- Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge/ EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag

DnB NOR Global Etisk IV -38,220,884 25,508,394 12,617,016 -84,195 0 0 0 -179,668

DnB NOR Global Etisk V -203,919,096 96,691,411 119,138,626 -97,110 -7,914,656 1,212,858 1,082,853 6,194,887

DnB NOR Health Care -3,708,765 -9,431,480 13,234,517 108,517 -261,060 188,649 0 130,378

DnB NOR DnB NOR Global Selektiv I Global Selektiv II -34,755,253 -275,560,241 28,227,367 115,038,275 5,499,473 175,629,063 -93,238 -392,205 0 -10,453,608 194 1,496,321 0 1,441,309 -1,121,456 7,198,915

DnB NOR Globalspar -502,335,710 175,544,794 339,140,082 1,460,437 -21,094,590 2,213,213 0 -5,071,774

DnB NOR Grønt Norden -127,910,918 65,522,423 67,278,661 110,773 -12,356,276 1,551,403 0 -5,803,934

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

0 0 0 0

0 6,194,887 1,734,568 1,082,852

130,378 0 0 0

0 0 0 0

0

651,716

0

0

0 7,198,915 2,015,696 1,441,386 574,386 0

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

0 0

0 0

517,209 517,209

0 0

717,814 143,428

77,307,998 77,307,998

14,008,558 14,008,558

88,370 449,809 0 538,179

0 0 0 0

0 10,051,125 130,378 9,920,747

1,121,456 8,053,357 0 9,174,813

0 0 0 0

5,071,774 60,510,510 0 65,582,284

5,803,934 59,188,498 0 64,992,432

DnB NOR Japan -9,348,235 -9,826,614 19,252,103 271,905 -22,595 0 106,222 432,786

DnB NOR Miljøinvest -885,147,616 619,698,649 249,931,535 -491,172 -6,563,293 815,827 276,740 -21,479,330

DnB NOR Norden (I) -175,126,757 193,150,863 -21,034,759 -121,061 0 -10,071 -322,332 -3,464,116

DnB NOR Norden (II) -101,829,396 114,091,093 -12,924,978 -48,517 0 11,952 0 -699,847

DnB NOR DnB NOR Norden (III) Nordic Technology -341,288,925 -131,264,368 179,747,052 53,450,363 182,691,869 80,139,875 -55,866 -48,363 -34,722,131 -8,074,619 4,038,120 466,602 0 0 -9,589,882 -5,330,510

DnB NOR USA -17,940,212 6,145,285 11,560,333 80,732 0 204,899 0 51,038

432,786 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

461,217 461,217

Årets fremførbare underskudd 0 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 15,318,195 Benyttet fremførbart underskudd 432,786 Fremførbart underskudd neste år 14,885,409

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidl. perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

Grunnlag for betalbar skatt Utenlandske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap +/- Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge/ EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

3,648,853 3,648,853

4,670,258 4,670,258

9,218,204 9,218,204

26,665 26,665

0 0

21,479,330 23,404,644 0 44,883,974

3,464,116 43,127,431 0 46,591,547

699,847 11,101,592 0 11,801,439

9,589,882 56,119,581 0 65,709,463

5,707,395 12,427,806 0 18,135,201

0 9,847,183 51,038 9,796,145

DnB NOR Øst Europa -187,017,025 205,670,953 16,869,861 -33,895 -2,847,171 1,093,409 0 -3,590

DnB NOR Aktiv Aksje -325,896,129 249,300,674 69,699,631 -518,940 -726,271 0 325,766 -7,815,270

DnB NOR Global Eiendom -5,813,984 5,660,140 515,488 9,134 0 0 0 370,779

Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag 28% av endelig skattegrunnlag Kildeskatt Benyttet godtgjørelse Skattekostnad

0 0 0 0

0 0 0 0

10,220 360,559 100,957 0

0

0

100,957

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

0 0

0 0

0 0

Årets fremførbare underskudd 3,590 Fremførbart underskudd fra tidl. perioder 16,859,843 Benyttet fremførbart underskudd 0 Fremførbart underskudd neste år 16,863,433

7,815,270 19,638,841 0 27,454,111

0 0 0 0

Ubenyttet godtgjørelse tidligere år Totalt ubenyttet godtgjørelse 2008

Grunnlag for betalbar skatt Utenlandske aksjefond Årsresultat +/- Urealisert kursgevinst/tap +/- Realisert kursgevinst/tap +/- Andre permanente forskjeller Aksjeutbytte fra Norge/ EØS Kildeskatt innenfor EØS Kildeskatt utenfor EØS Skattegrunnlag

18 I Årsrapport 2008


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:11 AM

Page 19

Noter Tabell tilhørende note 12: Skatteberegning for alle fondene Grunnlag for skatt i rentefond DnB NOR AM Obligasjonsfond Lang Statsobligasjon Årsoverskudd 29,503,220 +/- Urealisert kursgevinst/tap -20,586,022 Skattemessig resultat 8,917,198 -Netto utdelt til andelseierne i året 523,168 -Avsatt til utdeling til andelseierne 8,394,030 Skattegrunnlag 0 Fremførbart underskudd 0 Endelig skattegrunnlag 0

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidl. perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

Grunnlag for skatt i rentefond Obligasjonsfond Årsoverskudd +/- Urealisert kursgevinst/tap Skattemessig resultat -Netto utdelt til andelseierne i året -Avsatt til utdeling til andelseierne Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag

DnB NOR Obligasjon (III) 87,706,927 -4,080,604 83,626,324 -3,671,551 87,297,875 0 0 0

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidl. perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

Grunnlag for skatt i rentefond Obligasjonsfond Årsoverskudd +/- Urealisert kursgevinst/tap Skattemessig resultat -Netto utdelt til andelseierne i året -Avsatt til utdeling til andelseierne Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag

0 0 0 0

0 28,123 0 28,123

DnB NOR AM Obligasjon 2 20,018,987 -8,740,346 11,278,641 219,965 11,058,676 0 0 0

DnB NOR AM Obligasjon 4 22,587,071 -13,724,844 8,862,227 156,908 8,705,320 -1 0 0

DnB NOR Kredittobligasjon 18,836,282 -5,676,111 13,160,171 1,737,108 11,423,063 0 0 0

DnB NOR 20 Lang Obligasjon 78,791,490 -56,423,373 22,368,117 -3,962,583 26,330,700 0 0 0

DnB NOR Obligasjon (I) 5,072,403 -2,135,050 2,937,353 752,031 2,185,322 0 0 0

DnB NOR Obligasjon (II) 6,388,138 -1,050,137 5,338,002 -137,251 5,475,253 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 302,500 0 302,500

0 255,640 0 255,640

DnB NOR DnB NOR DnB NOR DnB NOR DnB NOR DnB NOR Obligasjon 20 (I) Obligasjon 20 (II) Obligasjon 20 (III) Obligasjon 20 (IV) Statsobligasjon (I) Statsobligasjon (III) 90,069,053 19,820,256 67,618,381 527,068,937 7,408,301 71,888,330 -52,925,752 -11,369,498 -38,695,104 -323,165,209 -3,945,511 -40,280,635 37,143,301 8,450,758 28,923,276 203,903,729 3,462,790 31,607,694 -3,745,699 -1,113,811 -441,349 -30,309,743 -1,411,178 -17,226,228 40,889,000 9,564,569 29,364,626 234,213,472 4,873,967 48,833,922 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

3,172,481 0 3,172,481

0 0 0 0

DnB NOR Aktiv Rente 57,780,848 -17,254,501 40,526,347 12,697,626 27,828,721 0 0 0

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidl. perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

0 0 0 0

Årsrapport 2008 | 19


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:11 AM

Page 20

Noter Tabell tilhørende note 12: Skatteberegning for alle fondene Grunnlag for skatt i rentefond Pengemarkedsfond Årsoverskudd +/- Urealisert kursgevinst/tap Skattemessig resultat -Netto utdelt til andelseierne i året -Avsatt til utdeling til andelseierne Skattegrunnlag Fremførbart underskudd Endelig skattegrunnlag

DnB NOR DnB NOR Lang Likviditet Lang Likviditet 20 92,608,750 25,909,803 38,879,961 -2,419,670 131,488,712 23,490,133 56,575,756 13,380,684 74,912,956 10,109,450 0 0 0 0 0 0

Årets fremførbare underskudd 0 Fremførbart underskudd fra tidligere perioder14,480 Benyttet fremførbart underskudd 0 Fremførbart underskudd neste år 14,480

0 1 0 1

Grunnlag for skatt i rentefond DnB NOR Pengemarkedsfond Likviditet 20 (IV) Årsoverskudd 708,254,758 +/- Urealisert kursgevinst/tap -20,149,508 Skattemessig resultat 688,105,250 -Netto utdelt til andelseierne i året 99,063,554 -Avsatt til utdeling til andelseierne 589,041,696 Skattegrunnlag 0 Fremførbart underskudd 0 Endelig skattegrunnlag 0

DnB NOR Likviditet 20 (V) 850,597,663 207,168,218 1,057,765,881 131,774,365 925,991,516 0 0 0

Årets fremførbare underskudd Fremførbart underskudd fra tidligere perioder Benyttet fremførbart underskudd Fremførbart underskudd neste år

20 I Årsrapport 2008

0 0 0 0

0 22,367 0 22,367

DnB NOR Likviditet (II) 30,124,745 6,381,737 36,506,481 10,118,687 26,387,794 0 0 0

DnB NOR Likviditet (IV) 282,649,602 95,104,175 377,753,777 96,733,901 281,019,876 0 0 0

DnB NOR Likviditet 20 (I) 56,316,087 -2,180,613 54,135,473 16,952,454 37,183,020 -1 0 0

0 0 0 0

0 175,629 0 175,629

0 2,564,198 0 2,564,198

0 273,322 0 273,322

0 0 0 0

DnB NOR DnB NOR Pengemarked (I) Pengemarked (II) 161,711,520 180,204,730 43,054,528 -10,755,086 204,766,049 169,449,643 46,997,894 47,541,870 157,768,155 121,907,773 0 0 0 0 0 0

DnB NOR Global Credit -109,210,246 -255,117,779 -364,328,024 -4,360,088 0 -359,967,937 0 0

Banklikviditet Global 14,663,581 -66,965,482 -52,301,900 -11,224,796 0 -41,077,104 0 0

Banklikviditet Norge 52,495,601 9,308,927 61,804,528 -21,073,180 82,877,708 0 0 0

359,967,937 70,994,902 0 430,962,839

41,077,104 8,546,190 0 49,623,294

0 0 0 0

0 9,760,534 0 9,760,534

0 903,402 0 903,402

DnB NOR DnB NOR Likviditet 20 (II) Likviditet 20 (III) 49,903,320 71,382,984 -1,975,117 -2,511,897 47,928,203 68,871,087 13,358,519 26,014,556 34,569,684 42,856,531 0 0 0 0 0 0


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:11 AM

Page 21

Revisjonsberetning 2008

Ă…rsrapport 2008 | 21


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

22 I Ă…rsrapport 2008

2/27/09

10:11 AM

Page 22


35977_Aarsrapp_25sider_2008.qxp:Innhold_Aarsrapp_24sider.qxd

2/27/09

10:11 AM

Page 24

Fondsinformasjon pr. 31.12.08 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond

Kombinasjonsfond

Utenlandske aksjefond

DnB NOR Global Credit DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet 20 DnB NOR Likviditet (II) DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (I) DnB NOR Likviditet 20 (II) DnB NOR Likviditet 20 (III) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Pengemarked (I) DnB NOR Pengemarked (II) Banklikviditet Global Banklikviditet Norge

DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB

DnB NOR Aktiv Aksje DnB NOR Asia DnB NOR Barnefond DnB NOR Europa (I) DnB NOR Europa (II) DnB NOR European Small Cap DnB NOR Finans DnB NOR Global (I) DnB NOR Global (II) DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Eiendom DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Etisk (IV) DnB NOR Global Etisk (V) DnB NOR Global Selektiv (I) DnB NOR Global Selektiv (II) DnB NOR Globalspar DnB NOR Grønt Norden DnB NOR Health Care DnB NOR Japan DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Norden (I) DnB NOR Norden (II) DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Telecom DnB NOR USA DnB NOR Øst-Europa Avanse Norden

Obligasjonsfond DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB DnB

NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR

Aktiv Rente AM Lang Statsobligasjon AM Obligasjon 2 AM Obligasjon 4 Kredittobligasjon Lang Obligasjon 20 Obligasjon (I) Obligasjon (II) Obligasjon (III) Obligasjon 20 (I) Obligasjon 20 (II) Obligasjon 20 (III) Obligasjon 20 (IV) Statsobligasjon (I) Statsobligasjon (III)

NOR NOR NOR NOR NOR NOR NOR

2010 2020 Global Allokering Kombinasjonsfond Kompass Optimal Sikring I

Norske aksjefond DnB NOR Navigator DnB NOR Navigator (I) DnB NOR Norge (I) DnB NOR Norge (III) DnB NOR Norge (IV) DnB NOR Norge Pensjon DnB NOR Norge Selektiv (I) DnB NOR Norge Selektiv (II) DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR OBX DnB NOR OBX Derivat Bear DnB NOR OBX Derivat Bull DnB NOR SMB Avanse Norge (I) Avanse Norge (II)

Årsrapport 2008 | 24


DnB NOR Global Credit Fondet passer for

Fondet passer for pensjonskasser, kommuner, og institusjoner som ønsker å plassere penger i det internasjonale obligasjonsmarkedet.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av foretak og finansinstitusjoner primært denominert i USD eller EUR. Utstederne vil ha minimum "investment grade" rating. Målet med forvaltningen er å gi en diversifisert eksponering mot det globale kredittmarkedet og generere investeringsstrategier som gir bedre avkastning enn referanseindeksen innenfor begrenset risikotagning. Fondet har god spredning mellom selskaper og bransjer, og måles mot en kredittindeks som er markedsverdivektet 50 % US corp 500 og 50 % EURO Corp. Fondets durasjon vil være 5 - 6 år. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner. Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap og tar hensyn til anerkjente etiske retningslinjer.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

6%

Investeringsstrategi

10% 6,4 6% 2,3

2%

1,2

1,9

2%

1,35

-4,7 -2%

-2%

-6%

-6%

-10%

-1,47

-0,58

0,12

2 year

3 year

4 year

-10% -04

-05

-06

-07

-08

5 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 15.10.2003.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-4,74

-1,72

6,91

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-4,74

-0,58

1,35

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-2,37

0,35

1,91

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-2,36

-0,92

-0,56

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Lehman Brothers - 50 % US Corp 500 og 50 % Euro Corp.

2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger Innløsningsomkostninger Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

Ingen Ingen 0.00 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Global Credit Selskap

Børs/ Marked

Derivater Bobl Mar 09 / OEH9 Bund Mar 08 / RXH9 Long Bond (CBT) Mar 2009/ USH9 Schatz Mar 09 / DUH9 10Yr Treasury Note Mar 2009/ TYH9 2 Yr Treasury Note Mar 08 / TUH9 5 Yr Treasury Note Mar 09 / FVH9

Frankfurt Frankfurt Chicago Frankfurt Chicago Chicago Chicago

Antall Valuta

(11 200 000) 3 500 000 4 700 000 6 700 000 (600 000) 7 400 000 (7 300 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0 0 0 0 0 0

0 0 (1 110 708) 0 67 614 (8 096) 266 189

0 0 (1 110 708) 0 67 614 (8 096) 266 189

0.00 % 0.00 % (0.04) % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 %

0

(785 001)

(785 001)

(0.03) %

0

(118 243 947)

(118 243 947)

(4.19) %

0

(118 243 947)

(118 243 947)

(4.19) %

EUR EUR USD EUR USD USD USD

Sum Derivater Valutaterminer Annet Valutaterminer

0

Sum Valutaterminer Annet

VPnr Selskap

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Atlas Copco AB 5.6 22.05.2017 Eaton Corp 5.60 15.05.2018 Eli Lilly & CO 5.5 15.03.2007 Glaxosmithkline Capital 5.65 15.05.2018 Schering-Plough 5 01.10.2010

650 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

3 903 508 7 620 242 11 429 027 7 592 416 7 771 513

4 574 323 9 672 930 14 267 533 11 007 911 9 678 081

670 816 2 052 688 2 838 506 3 415 495 1 906 568

0.16 % 0.34 % 0.50 % 0.39 % 0.34 %

Sum

6 650 000

38 316 706

49 200 778

10 884 072

1.74 %

3 000 000 1 000 000

25 294 064 8 020 732

28 325 272 8 251 574

3 031 209 230 842

1.00 % 0.29 %

4 000 000

33 314 795

36 576 846

3 262 051

1.29 %

FORRETNINGSBANKER 22324900 Danske Naturgass fix to float perp call 6/15

2 300 000

18 785 037

17 617 742

(1 167 295)

0.62 %

Sum FORRETNINGSBANKER

2 300 000

18 785 037

17 617 742

(1 167 295)

0.62 %

Kredittobl. Alcoa INC 6 01/05/12 Aol Time Warner 7.7 01/05/32 Apache Corporation 6 01/37 Bayer AG 04/10/12 6,00 British Telecom PLC 5.95 15.01.2018 British Telecom 8.125 15.12.2010 BMW Finance NV 5.25 05/12 Carrefour SA 3.625 06/06/2013 Comcast Cable Communication 8,875 01/05/17 Conoco Funding 7,25 10/15/31 ConocoPhillips 5.90 15/10/2032 Deutche Telecom Int Fin 8,25 15/06/2030 Deutsche Telecom 6.75 20/08/2018 Deutsche Telekom 4.5 25/10/2013 Devon Financing Corp 6.875 30/09/11 Diageo Capital 5.875 2026/09/30 Dominion Resources Inc 5,7 17/07/2012 Dow Chemical 6.125 01/02/2011 E.ON International Fin 5.8 04/30/2018 EDP Finance BV EDP Finance BV 5.375 France Telecom 8,125 28/01/33 FLEETBOSTON FINL CORP. 7,375 12/01/09 General Electric Cap Corp 6,125 02/22/11 GIE PSA Tresorer Peugot 5.875 09/11 HSBC Finance Corp 5 06/12 HSBC Finance Corp 5.7 2011/06/01 IBM corp 5,875 29/11/2032 Koninklijke 4.75 17/01/2017 Kraft Foods Inc 5.75 20.03.2012 KELLOG CO. 7,45 04/01/31 LaFarge SA 5.448 12/13 Merrill Lynch 6.05 16/05/2016 Nordstrom INC 6.95 3/28 Olivetti Finance 6,875% 2013/01/24 Phillips Electronics NV 5.75 11.03.2018 Renault S.A. 4, 5 % 16/04/2012 Repsol International Finance BV 4.75 16.02.17 Siemens Financieringsmat 5.625 11.06.2018 Target Corp. 7 07/15/31 Telecom Italia SPA 6,25 02/01/12 Telenor ASA 0 29/05/2017 TELECOM ITALIA 5.25 10/15 UNILEVER CAPITAL CORP 7,125 01/11/10 Veolia Environment 4 12.02.2016

900 000 1 200 000 820 000 1 350 000 2 000 000 1 880 000 4 200 000 2 650 000 4 137 000 1 000 000 1 500 000 700 000 2 000 000 1 200 000 1 900 000 1 800 000 2 300 000 2 750 000 3 000 000 1 280 000 2 000 000 300 000 670 000 3 700 000 700 000 3 000 000 6 500 000 1 050 000 2 000 000 3 000 000 900 000 2 300 809 1 820 000 350 000 2 800 000 1 000 000 1 250 000 850 000 1 000 000 560 000 2 390 000 1 900 000 680 000 320 000 3 200 000

5 402 281 8 225 803 5 011 791 11 965 788 9 980 416 15 863 256 25 970 865 20 602 685 30 012 072 8 076 750 8 710 277 6 085 204 10 789 508 9 579 388 12 219 272 10 679 212 16 854 290 20 689 954 14 974 042 9 936 352 10 697 307 3 047 981 5 527 400 27 327 031 5 816 953 18 714 551 38 888 436 6 103 497 16 089 480 23 655 036 5 873 725 18 716 631 11 054 479 2 372 409 25 805 234 5 068 697 10 203 465 6 701 758 7 967 984 4 414 818 20 613 812 15 379 883 4 269 485 2 623 802 23 881 777

5 668 035 8 504 760 5 675 118 13 838 694 11 899 566 13 541 006 28 838 288 24 803 480 31 210 971 7 721 889 10 257 471 6 012 626 14 199 907 11 583 564 13 471 767 11 846 947 15 652 255 19 465 155 19 916 290 11 596 949 13 052 475 3 496 969 4 767 487 26 723 327 6 517 523 19 620 986 44 400 202 7 780 331 17 331 642 29 544 655 7 558 824 19 663 845 11 880 336 1 672 437 25 728 884 6 527 133 10 891 041 6 761 751 9 746 409 3 674 442 22 198 022 15 750 483 3 666 300 2 382 375 26 719 616

265 754 278 957 663 327 1 872 906 1 919 150 (2 322 250) 2 867 424 4 200 795 1 198 898 (354 861) 1 547 194 (72 578) 3 410 399 2 004 176 1 252 494 1 167 735 (1 202 034) (1 224 798) 4 942 249 1 660 597 2 355 168 448 988 (759 912) (603 704) 700 570 906 435 5 511 766 1 676 834 1 242 162 5 889 619 1 685 099 947 213 825 857 (699 972) (76 350) 1 458 437 687 577 59 993 1 778 425 (740 377) 1 584 210 370 600 (603 185) (241 426) 2 837 838

0.20 % 0.30 % 0.20 % 0.49 % 0.42 % 0.48 % 1.02 % 0.88 % 1.10 % 0.27 % 0.36 % 0.21 % 0.50 % 0.41 % 0.48 % 0.42 % 0.55 % 0.69 % 0.70 % 0.41 % 0.46 % 0.12 % 0.17 % 0.95 % 0.23 % 0.69 % 1.57 % 0.28 % 0.61 % 1.05 % 0.27 % 0.70 % 0.42 % 0.06 % 0.91 % 0.23 % 0.39 % 0.24 % 0.34 % 0.13 % 0.79 % 0.56 % 0.13 % 0.08 % 0.95 %

9306916 9309595 9306900 9309580 9307527

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 3000575 Skandinaviske Enskila Banken 9405213 Swedbank AB Fix to Float 26.06.2018 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

7383049 7337961 9306126 7335686 9309310 464015 9306129 9300029 8089884 7229132 9306678 4081788 9310173 9305174 2863687 9305172 6818776 2741233 9309514 9304016 9307668 7535237 2530787 2737072 7209695 9300277 9303922 459200 9305340 9308480 2791056 1003273 9304329 9305560 7533510 9308360 9306685 9306299 9309760 2795702 7299124 9306909 8792714 4636003 9306960

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

0% 0% 0% 100 % 0%

22.05.2017 15.05.2018 15.03.2027 15.05.2018 01.10.2010

100 % 28.05.2010 100 % 26.06.2013

20 % 29.06.2015

0% 0% 100 % 100 % 0% 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0% 0% 20 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 0% 100 % 0% 100 %

15.01.2012 01.05.2032 15.01.2037 10.04.2012 15.01.2018 15.12.2010 21.05.2012 06.05.2013 01.05.2017 15.10.2031 15.10.2032 15.06.2030 20.08.2018 25.10.2013 30.09.2011 30.09.2036 17.09.2012 01.02.2011 30.04.2018 13.06.2016 02.11.2012 28.01.2033 01.12.2009 22.02.2011 27.09.2011 30.06.2015 01.06.2011 29.11.2032 17.01.2017 20.03.2012 01.04.2031 04.12.2013 16.05.2016 15.03.2028 24.01.2013 11.03.2018 16.04.2012 16.02.2017 11.06.2018 15.07.2031 01.02.2012 29.05.2017 01.10.2015 01.11.2010 12.02.2016

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 %


DnB NOR Global Credit forts. VPnr Selskap 7722846 9307646 459022 9306683 2028301

Kostpris

Kursverdi

Veolia Envrnmt 6.125 25.11.33 Vodafone Group PLC 6.15 02/27/2037 Vodafone Group PLC 7,75 02/15/10 Walt Disney Company 5.625 09/15/16 MTN Weyerhaeuser Co 6.75 15/03/2012

P책lydende verdi 700 000 500 000 6 500 000 350 000 600 000

6 632 297 2 616 924 44 595 779 2 186 290 4 302 409

5 958 016 3 437 974 46 470 665 2 547 400 3 684 482

Sum Kredittobl.

91 457 809

642 778 536

695 860 772

53 082 236

24.63 %

1 000 000 1 500 000

8 094 030 8 859 798

8 747 094 11 402 102

653 064 2 542 305

0.31 % 0.40 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

2 500 000

16 953 828

20 149 196

3 195 369

0.71 %

United States Goverment Bonds AT&T Inc 6.125 2015/04/02 AT&T Inc 6.8 05/15/2036 Heinz (H.J.) Finance US Treasury N/B 2 30.09.2010

1 000 000 2 530 000 1 000 000 50 000

8 012 871 16 759 465 7 833 162 320 072

9 259 161 19 770 842 7 217 579 358 854

1 246 290 3 011 377 (615 582) 38 782

0.33 % 0.70 % 0.26 % 0.01 %

Sum United States Goverment Bonds

4 580 000

32 925 571

36 606 437

3 680 866

1.30 %

Utenlandsk sektor Abbott Laboratories 5.875 15/05/2016 Aegon Funding Corp 5.75 12/20 Allianz fix to float perp call 2/17 American International Group 5 26/06/2017 Arcelor Finance 4.625 2014/10/21 Autostrade SPA 5 09/06/14 AOL Time Warner 6.875 01/05/12 Banco Santander 5.435 24/10/2017 Bank Of America Corp 5.65 2018/05/01 Barclays Bank PLC fix to float perp call 12/11 Bayerische Landesbank 4.5 07/02/2019 Belgacom S.A. Droit Pub 4.375 2011/11/16 Bouygues 2/25/2011 Bouygues 6.125 03/07/2015 Bristol Myers Squibb 4.625 11/21 Bundesobligation 3.5 2011/10/14 Bundesrepub Deutschland 3.75 04/07/13 Bundesrepub. Deutschland 4 2018/04/01 Bundesrepub. Deutschland 4.75 04.01.2019 Bundesrepub. Deutschland 5,5 04/01/2031 Burlington North Santa Fe 5.65% 01/05/2017 BHP Billiton Finance BNP Paribas SA fix to float perp call 7/18 BNP Paribas 4.8 2015/06/24 BP Capital Markets PLC 4.5 11/08/2012 Cargill 29.09.2014 Casino Guichard Perrach 4.875 2014/04/10 Casino Guichard Perrach 6 2012/02/27 Cingular Wireless LLC 7,125% 2031/12/15 Cisco Systems Inc 5.5% Colgate Palmolive Co 4.2 15.05.2013 Comcast Cable Comm Hldgs 8.375 15/03/13 Commerzbank AG 6.125 02.05.2011 Constellation Energy Grp 6,35% 2036/10/01 Credit Suisse Gp financial Fix to float 01/18 Credit Suisse Grp Cap fix to float perp call 11/11 Deutschland Rep Dbr 4.5 04/01/13 Duke Energy Corporation 6.75 2032/02/15 Dupont Ei Nemour 5.25 15/12/2016 DSM NV 5.25 17.10.2017 Firstenergy Corp 7.375 2031/11/15 France Telecom 1/28/2013 France Telecom 4.75% 21/02/2017 General Electric Cap Corp 4.25 31.01.2013 General Electric Cap Corp 5.25 19.10.2012 General Electric Cap Corp 5.45 15/01/13 General Electric Cap Corp 5.625 15/09/2017 General Electric Cap Corp 5.875 14.01.2038 Generali Finance BV Fix to float Perpetual Goldman Sachs Group 6.15 01.04.2018 Groupama SA fix to float perp call 10/17 GE Capital Euro Funding 5.25 18.05.2015 Henkel KGAA Subord. PERP CALL 11/15 Home Depot Inc 5.875 2036/12/16 Hutchison Whamp Intl Ltd 6.5 13/02/13 Hutchison Whampoa Fin 5,875% 2013/07/08 HBOS PLC fix to float perp call 11/11 HSBC Cap Funding fix to float perp call 3/14

2 200 000 1 200 000 2 000 000 2 000 000 1 300 000 1 800 000 250 000 2 000 000 1 500 000 5 000 000 2 800 000 400 000 1 350 000 1 000 000 1 700 000 2 000 000 700 000 1 200 000 700 000 1 400 000 1 000 000 300 000 3 000 000 700 000 2 000 000 750 000 2 150 000 1 100 000 1 000 000 2 150 000 1 500 000 1 175 000 2 700 000 1 050 000 1 600 000 4 500 000 1 600 000 1 000 000 750 000 500 000 530 000 3 610 000 1 600 000 2 000 000 5 000 000 3 600 000 1 500 000 2 500 000 2 300 000 3 000 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 900 000 1 000 000 700 000 2 800 000 2 350 000

13 825 849 7 955 791 16 231 939 15 636 576 10 438 806 15 647 164 1 622 808 15 328 170 9 959 783 31 669 449 22 865 609 3 275 434 10 775 732 7 996 928 13 542 049 18 230 709 6 215 450 11 154 503 6 681 481 12 368 788 5 992 683 2 340 177 23 824 527 4 126 757 15 468 899 5 808 353 17 038 043 9 046 776 7 072 318 12 556 114 7 681 683 7 862 825 22 138 429 6 827 456 11 911 935 39 056 043 14 548 426 6 364 026 4 575 838 3 786 829 3 554 180 36 125 603 12 563 795 10 788 046 27 045 409 22 189 058 8 326 246 12 243 098 18 385 425 15 006 009 11 480 574 10 987 301 7 797 807 5 176 366 6 440 823 5 829 776 23 855 450 19 219 295

16 669 399 7 308 185 11 643 131 10 288 844 10 255 206 16 841 689 1 695 502 17 542 854 10 278 589 15 754 725 21 801 978 3 539 601 12 897 350 9 275 806 14 431 246 20 315 278 7 217 044 12 673 885 7 282 452 16 941 242 6 775 551 2 858 574 21 239 064 4 207 912 19 989 994 6 173 204 17 179 843 10 239 788 7 665 004 15 916 805 10 793 309 8 507 797 26 237 253 5 879 661 12 801 195 31 535 792 16 833 884 5 385 735 5 167 558 4 640 190 3 492 316 37 495 854 14 377 518 13 344 042 35 232 692 25 560 181 10 483 895 16 887 714 13 752 039 19 938 628 7 247 100 12 551 031 7 377 526 4 879 165 6 703 811 5 912 572 15 985 337 16 468 691

2 843 550 (647 607) (4 588 807) (5 347 732) (183 600) 1 194 525 72 693 2 214 684 318 806 (15 914 724) (1 063 631) 264 167 2 121 619 1 278 878 889 197 2 084 569 1 001 594 1 519 382 600 971 4 572 455 782 868 518 396 (2 585 463) 81 155 4 521 095 364 851 141 800 1 193 012 592 687 3 360 691 3 111 626 644 973 4 098 823 (947 795) 889 260 (7 520 251) 2 285 458 (978 291) 591 721 853 361 (61 864) 1 370 251 1 813 723 2 555 997 8 187 283 3 371 124 2 157 649 4 644 616 (4 633 386) 4 932 620 (4 233 474) 1 563 730 (420 282) (297 201) 262 987 82 795 (7 870 113) (2 750 604)

0.59 % 0.26 % 0.41 % 0.36 % 0.36 % 0.60 % 0.06 % 0.62 % 0.36 % 0.56 % 0.77 % 0.13 % 0.46 % 0.33 % 0.51 % 0.72 % 0.26 % 0.45 % 0.26 % 0.60 % 0.24 % 0.10 % 0.75 % 0.15 % 0.71 % 0.22 % 0.61 % 0.36 % 0.27 % 0.56 % 0.38 % 0.30 % 0.93 % 0.21 % 0.45 % 1.12 % 0.60 % 0.19 % 0.18 % 0.16 % 0.12 % 1.33 % 0.51 % 0.47 % 1.25 % 0.90 % 0.37 % 0.60 % 0.49 % 0.71 % 0.26 % 0.44 % 0.26 % 0.17 % 0.24 % 0.21 % 0.57 % 0.58 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK 9306501 Statkraft AS 4.625 22/9/2017 9310182 Statoilhydro ASA 7.15 15/01/2029

9309324 9305163 16434132 9312557

9306564 9300066 7955484 9307364 9306681 19394727 7337972 9307650 9310516 9307155 9306138 9305381 7716258 9309924 9305387 9305051 7624641 9307926 9312984 4644910 9306718 9303732 1063833 9306559 9307677 3000976 9306553 9303794 104458 9306716 9309586 2122731 9307212 9305427 9300178 9300013 7532432 9304126 9305557 9307622 9304349 7535033 9306288 9308155 9307640 7625116 9307502 9309501 9306146 9309968 9307621 9309573 9305388 9306676 7548440 105033 9304128 3000657

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap (674 281) 821 050 1 874 886 361 111 (617 927)

andelskapital 0.21 % 0.12 % 1.64 % 0.09 % 0.13 %

Risikoklasse 100 % 100 % 100 % 20 % 0%

Neste rentereg. 25.11.2033 27.02.2037 15.02.2010 15.09.2016 15.03.2012

100 % 22.09.2017 100 % 15.01.2029

100 % 100 % 100 % 0%

02.04.2015 15.05.2036 15.07.2011 30.09.2010

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% 0% 0% 0% 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 0% 100 % 100 % 0% 20 % 100 % 100 % 100 % 0% 100 % 0% 0% 100 % 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 100 %

15.05.2016 15.12.2020 17.02.2017 26.06.2017 07.11.2014 09.06.2014 01.05.2012 24.10.2012 01.05.2018 15.12.2011 07.02.2014 23.11.2016 25.02.2011 03.07.2015 15.11.2021 14.10.2011 04.07.2013 04.01.2018 04.01.2019 04.01.2031 01.05.2017 05.05.2011 02.07.2018 24.06.2015 08.11.2012 29.09.2014 10.04.2014 27.02.2012 15.12.2031 22.02.2016 15.05.2013 15.03.2013 02.05.2011 01.10.2036 23.01.2013 07.11.2011 04.01.2013 15.02.2032 15.12.2016 17.10.2017 15.11.2031 28.01.2013 21.02.2017 31.01.2013 19.10.2012 15.01.2013 15.09.2017 14.01.2038 08.02.2017 01.04.2018 22.10.2017 18.05.2015 25.11.2015 16.12.2036 13.02.2013 08.07.2013 23.11.2011 24.03.2014


DnB NOR Global Credit forts. VPnr Selskap 9309913 3000892 9502221 9309538 9307644 9306111 9309423 9303803 9305197 103736 9309545 9304505 9300488 8345412 9308131 2856342 9304463 9304928 9309581 9306675 9304582 9300041 9306810 9305550 9307167 9304445 9305127 9309312 4362860 9310174 7704651 9309617 9308317 9304351 9306125 9304099 9306357 9308130 9309919 9308178 9312547 9300159 9300366 9307154 9307611 9304604 9303806 9309563

HSBC France 5.75 19/06/2013 Ing Verzekering 6.25 21.06.2021 Intesa Sanpaolo fix to float perp call 6/18 Intesa Sanpaolo Spa 6.625 08.05.2018 IBM Intl Group Capital 5.05 22.10.2012 Merrill Lynch 4.45 2014/01/31 Met Life Global Funding 5.125 10.04.2013 Metlife Inc 5.7 2035/06/15 Midamerican Energy Hldgs 6.125 2036/04/01 Morgan Stanley Dean Witter 6.75% 2011/04/15 Morgan Stanley 6 28.04.2015 Morgan Stanley 6.25 08/26 National Grid Transco 4.125 03/13 National Grid Transco 4.375 National Rural Utilities 5.45 02.01.2018 National Rural Utilities 7.25 01.03.2012 News America inc 6.4% 2006-12-15 Nordea Bank AB fix to float perp call 4/15 Paccar Financial Europe 5.125 19/05/2011 Pacific Gas & Electric 5.8 2037/03/01 Pepsi Bottling Group 7 Procter & Gamble 4.125 Procter & Gamble 4,875 11.05.2027 PPL Energy Supply 6 12/06 Royal Bank of Scotland 6.625 Schneider Electric 4.5% 17/01/2014 Ses Global Americas Hldg 4.375 10/21/20 Societe Generale 5.25 28.03.2013 Societe Generale 5.75 20.04.2016 Societe Generale 6.125 20/08/2018 Societe Tel Francais 11/12/2010 Spb1 SR Bank fix to float perp call 5/13 Storebrand Livsforsikring 9.362 Perp call 26/06/13 SBC Communications Inc 5.625 15.06.2016 Telefonica Emisiones Sau 7.045 2014/02/07 Telefonica Emisiones Sau 7.045 2036/06/20 Teliasonera AB 4.75 07.03.2017 Toronto-Dominion Bank 5.875 23.01.2013 Total Capital SA 4 28.05.2013 Unicredito Ital 4.875 12.02.2013 United States 3.125 30.09.2013 Vattenfall fix to float perp call 6/15 Verizon Comunications Inc 5.55 15.02.2016 Volkswagen Intl Fin NV 5.375 22.05.2018 Volkswagen Leasing GmbH 4.875 18.10.2012 Wells Fargo Bank 5.95 08/36 Wyeth 6.5 2034/02/01 WPP Group PLC 6.625 12.05.2016 Sum Utenlandsk sektor

9306563 9797984 9306679 5978373 798015 9305599 9309549 9307373 7392227 8305454 9308945 9462315 11582001 9304918 9309596 9306910 2091165 9306561 2501040 9310084 9309585 9306330 9310201 9307500 9308129

UTENLANDSKE BANKER ANZ National 5.5 2011/08/08 Bank of America 4 28.03.2018 Bank of America 4.75 01/08/2015 Bank of America 7,8 02/15/10 Bank of Scotland 5,5 07/27/09 Bank Of America 5.49 03/19 Caterpillar Inc 5.25 09.05.2011 Citigroup INC. 6.00 08/15/2017 Citigroup INC. 6,625 06/15/32 Credit Suisse FB USA INC. 5.75 15.02.2008 Danske Bank 5.375 18.08.2014 Danske Bank 6 20.03.2016 Deutsche Bank AG 7,5 04/25/09 Goldman Sachs Group Inc 5.75 10/16 HBOS Treasury 6.75 21.05.2008 Jp Morgan Chase 4.625 29/05/2017 JP Morgan chase & co 5,75 02/01/2013 National Australia Bank 5.55 2011/06/15 National Westminster BK 7 375 10/01/09 Royal Bank of Canada 5.75 25.07.2011 Royal BK of Scotland PLC 5.25 15.05.2013 Solvay Finance fix to float perp call 6/16 Sv. Handelsbanken 5.375 02.09.2011 SWEDA5.57 fix to float 9/17 call 9/12 UBS AG London 4.875 21/01/2013

Forts. neste side

P책lydende verdi 2 000 000 6 200 000 3 000 000 1 000 000 1 500 000 590 000 2 000 000 3 000 000 1 300 000 2 030 000 1 000 000 800 000 550 000 1 550 000 2 000 000 3 400 000 600 000 4 150 000 2 000 000 1 000 000 1 500 000 1 580 000 800 000 500 000 5 500 000 125 000 1 450 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 650 000 5 000 000 2 000 000 3 300 000 2 050 000 1 850 000 495 000 1 000 000 3 700 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 6 700 000 500 000 1 250 000 1 900 000 1 750 000 1 000 000

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av gevinst/tap 4 295 354 (3 453 761) (6 536 984) 308 597 2 775 412 (206 278) 2 881 691 (437 342) 1 044 953 893 541 1 171 843 (195 274) 528 853 (226 513) 1 693 448 87 909 467 013 (9 523 569) 3 281 590 1 004 878 1 381 237 2 379 817 395 401 (771 206) (7 600 006) 157 727 583 974 3 715 367 1 830 144 2 528 945 3 199 285 (2 317 490) 2 338 603 4 292 806 2 669 376 2 100 454 236 879 1 595 697 7 885 603 1 762 592 1 935 018 (66 643) 4 437 395 589 082 2 101 899 2 488 471 2 789 597 (1 354 722)

andelskapital 0.72 % 1.82 % 0.62 % 0.29 % 0.38 % 0.17 % 0.46 % 0.59 % 0.30 % 0.49 % 0.22 % 0.17 % 0.17 % 0.44 % 0.44 % 0.85 % 0.14 % 0.53 % 0.67 % 0.24 % 0.42 % 0.50 % 0.24 % 0.08 % 1.35 % 0.04 % 0.43 % 0.70 % 0.44 % 0.51 % 0.57 % 0.77 % 0.64 % 0.82 % 0.68 % 0.50 % 0.15 % 0.34 % 0.93 % 0.35 % 0.53 % 0.71 % 1.61 % 0.17 % 0.41 % 0.50 % 0.48 % 0.24 %

15 991 699 54 776 450 24 056 577 7 868 809 8 089 854 4 912 190 10 134 837 17 032 319 7 419 549 12 965 365 4 990 005 4 900 685 4 395 325 12 617 261 10 653 190 23 807 576 3 485 105 24 634 101 15 716 195 5 913 739 10 558 255 11 877 959 6 432 838 3 034 288 45 684 974 987 270 11 693 134 16 122 009 10 674 766 11 924 522 12 979 773 24 024 000 15 744 642 18 917 270 16 564 912 12 130 514 3 958 174 7 891 905 18 415 447 8 052 339 13 169 914 20 099 658 40 998 877 4 092 669 9 533 373 11 588 509 10 786 769 7 994 369

20 287 054 51 322 689 17 519 593 8 177 406 10 865 266 4 705 912 13 016 528 16 594 977 8 464 502 13 858 906 6 161 848 4 705 411 4 924 178 12 390 748 12 346 639 23 895 485 3 952 118 15 110 532 18 997 785 6 918 617 11 939 492 14 257 775 6 828 239 2 263 082 38 084 968 1 144 997 12 277 107 19 837 376 12 504 910 14 453 467 16 179 058 21 706 510 18 083 245 23 210 077 19 234 288 14 230 968 4 195 053 9 487 601 26 301 049 9 814 931 15 104 931 20 033 015 45 436 273 4 681 751 11 635 272 14 076 980 13 576 366 6 639 647

196 585 000

1 396 759 374

1 453 806 854

57 047 479

51.46 %

3 000 000 1 500 000 6 500 000 1 850 000 1 750 000 2 000 000 1 000 000 1 300 000 7 000 000 500 000 1 500 000 2 500 000 3 000 000 480 000 1 000 000 7 800 000 3 800 000 3 000 000 575 000 2 000 000 500 000 1 150 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000

18 649 052 10 601 442 36 917 508 15 465 770 14 441 394 12 366 600 7 979 718 7 452 146 46 399 529 2 656 731 11 944 329 19 784 705 24 937 710 3 116 435 5 072 012 62 212 218 28 018 975 18 664 575 4 773 105 16 050 413 3 935 756 9 820 274 15 813 352 7 774 605 15 656 314

20 304 059 11 574 512 43 404 366 13 233 199 16 803 272 12 338 138 9 735 119 9 041 298 45 913 725 3 212 183 13 206 489 20 834 793 21 072 890 3 112 440 6 157 479 64 571 054 26 409 640 21 757 275 3 826 910 19 790 463 4 833 590 8 322 076 20 194 974 8 013 984 18 679 701

1 655 007 973 070 6 486 858 (2 232 571) 2 361 878 (28 462) 1 755 400 1 589 153 (485 804) 555 453 1 262 160 1 050 087 (3 864 820) (3 995) 1 085 466 2 358 836 (1 609 335) 3 092 700 (946 195) 3 740 050 897 834 (1 498 197) 4 381 622 239 380 3 023 387

0.72 % 0.41 % 1.54 % 0.47 % 0.59 % 0.44 % 0.34 % 0.32 % 1.63 % 0.11 % 0.47 % 0.74 % 0.75 % 0.11 % 0.22 % 2.29 % 0.93 % 0.77 % 0.14 % 0.70 % 0.17 % 0.29 % 0.71 % 0.28 % 0.66 %

Risikoklasse 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 20 % 100 % 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0% 0% 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 0% 20 % 100 % 20 % 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 19.06.2013 21.06.2011 20.06.2018 08.05.2018 22.10.2012 31.01.2014 10.04.2013 15.06.2035 01.04.2036 15.04.2011 28.04.2015 09.08.2026 21.03.2013 10.03.2020 01.02.2018 01.03.2012 15.12.2035 20.04.2015 19.05.2011 01.03.2037 01.03.2029 07.12.2020 11.05.2027 15.12.2036 05.10.2009 17.01.2014 21.10.2013 28.03.2013 20.04.2016 20.08.2018 12.11.2010 01.05.2013 26.06.2013 15.06.2016 07.02.2014 20.06.2036 07.03.2017 23.01.2013 28.05.2013 12.02.2013 30.09.2013 29.06.2015 15.02.2016 22.05.2018 18.10.2012 26.08.2036 01.02.2034 12.05.2016

20 % 100 % 100 % 0% 0% 100 % 100 % 100 % 0% 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 %

08.08.2011 28.03.2013 01.08.2015 15.02.2010 27.07.2009 15.03.2019 09.05.2011 15.08.2017 15.06.2032 15.02.2018 18.08.2011 20.03.2013 25.04.2009 01.10.2016 21.05.2018 29.09.2012 02.01.2013 15.06.2011 01.10.2009 25.07.2011 15.05.2013 02.06.2016 02.09.2011 27.09.2012 21.01.2013


DnB NOR Global Credit forts. VPnr Selskap 9309560 UBS AG Stamford CT 5.75 25.04.2018 444366 Wells Fargo & Co 4.875 09/10 Sum UTENLANDSKE BANKER UTENLANDSKE FINANSINST. (EKS. 9305393 Aviva PLC fix to float perp call 9/15 Sum UTENLANDSKE FINANSINST. (EKS. Sum Obligasjoner

Pålydende verdi 2 500 000 2 000 000

Kostpris

Kursverdi

12 620 909 12 847 746

16 079 448 14 186 710

63 205 000

445 973 322

476 609 789

30 636 466

16.87 %

3 300 000

28 054 689

14 380 029

(13 674 660)

0.51 %

3 300 000

28 054 689

14 380 029

(13 674 660)

0.51 %

2 653 861 858

2 800 808 443

146 946 585

99.13 %

2 653 861 858

2 681 779 495 143 488 460 2 825 267 955

27 917 636

94.92 % 5.08 % 100.00 %

374 577 809

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av gevinst/tap 3 458 539 1 338 964

andelskapital 0.57 % 0.50 %

RisikoNeste klasse rentereg. 20 % 25.04.2018 20 % 09.08.2010

100 % 29.09.2015

DnB NOR Global Credit - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

168 456 139 (622 519 986) 255 047 079 92 084 877 (106 931 891)

124 770 006 47 186 344 (122 022 563) (3 146 296) 46 787 491

0 (2 125 084) (153 271) (2 278 355)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

2 681 779 494 73 808 118 473 556 446 69 814 787 3 298 958 845

2 533 976 839 56 409 032 (15) 17 249 840 2 607 635 696

448 (1 935 069) (204 035) (2 138 656)

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

3 336 980 222 (113 209 905) (398 502 364) 2 825 267 954

2 890 955 318 (27 989 216) (293 652 206) 2 569 313 896

(109 210 246) 0 (109 210 246)

44 648 835 0 44 648 835

Gjeld Gjeld Sum gjeld

473 690 893 473 690 892

38 321 800 38 321 800

3 298 958 845

2 607 635 696

(4 360 088) 0 (104 850 158) (109 210 246)

(4 749 767) 171 509 491 (122 110 888) 44 648 835

Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Lang Likviditet Fondet passer for

Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 6 - 18 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er investert i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-365 dager. Inntil 25% av fondets verdi kan investeres i obligasjoner med flytende rentebinding. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8%

7,4 6,5

6%

6,9

6,1

5,8

6% 4,4

4% 2,4 2%

3,9

4,14

4%

2,8 2,1

3,68

3,28 3,09

3,52

4,01

4,79 4,40 4,60

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.12.1997.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

3,91

11,45

16,45

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

3,91

3,68

3,09

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

6,73

4,58

3,59

-2,82

-0,90

-0,50

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.30 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Lang Likviditet Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

169 500 000 (90 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(1 395 693) 578 510

(1 395 693) 578 510

(0.10) % 0.04 %

0

(817 183)

(817 183)

(0.06) %

NOK NOK

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

20 000 000 15 000 000 24 000 000

19 994 000 15 050 500 23 964 600

19 821 759 13 482 739 20 355 255

(172 241) (1 567 761) (3 609 345)

1.43 % 0.97 % 1.47 %

Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak

59 000 000

59 009 100

53 659 753

(5 349 347)

3.88 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Hafslund ASA FRN 02/10 Hafslund ASA FRN 03/12 Hafslund ASA FRN 04/09 Hafslund ASA 7.2 20/08/2009 Norwegian Property ASA FRN 22.03.07 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 06/10 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/14

35 000 000 2 000 000 20 000 000 4 000 000 10 000 000 25 000 000 3 000 000 16 000 000 20 000 000 43 500 000 67 000 000 3 500 000

35 021 750 2 005 000 20 010 000 4 045 180 9 993 900 25 000 000 2 999 400 15 997 024 19 992 400 44 473 650 67 540 110 3 395 000

34 415 655 1 996 531 19 100 413 4 003 043 10 173 102 22 749 236 2 957 807 16 310 671 19 668 396 41 111 143 59 333 581 2 931 155

(606 095) (8 469) (909 587) (42 137) 179 202 (2 250 764) (41 593) 313 647 (324 004) (3 362 507) (8 206 529) (463 845)

2.49 % 0.14 % 1.38 % 0.29 % 0.74 % 1.64 % 0.21 % 1.18 % 1.42 % 2.97 % 4.29 % 0.21 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

249 000 000

250 473 414

234 750 732

(15 722 682)

16.97 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo 8.2 02.10.2009 Landkreditt FRN 05/11 Romsdals Fellesbank ASA FRN 05/14 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub Storebrand Bank 7.05 18/08/2009

10 000 000 15 000 000 12 500 000 30 000 000 9 500 000 20 000 000

10 000 000 14 900 250 12 685 875 30 000 000 9 511 424 19 998 140

10 299 531 14 554 995 12 437 338 25 062 282 8 796 604 20 362 472

299 531 (345 255) (248 537) (4 937 718) (714 820) 364 332

0.74 % 1.05 % 0.90 % 1.81 % 0.64 % 1.47 %

Sum FORRETNINGSBANKER

97 000 000

97 095 689

91 513 223

(5 582 466)

6.62 %

Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 1027313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 06/10 1028843 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/15 1034244 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 12/16

1034131 1025276 9306485 1022084 1045245 1035375 1026875 1045595 1030944 1022504 1029051 1024813

1046296 9303881 1022478 1036427 1027568 1045220

FYLKESKOMMUNER 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009 Sum FYLKESKOMMUNER KOMMUNER 1047997 Elverum Kommune 4.61 10/06/2009 Sum KOMMUNER LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V. 1031337 Sparebank 1 Livsforsikring

1027337 1041789 1044065 1044533 1022706 1022708

10 000 000

10 004 860

10 062 737

57 877

0.73 %

10 000 000

10 004 860

10 062 737

57 877

0.73 %

5 000 000

5 000 700

5 018 680

17 980

0.36 %

5 000 000

5 000 700

5 018 680

17 980

0.36 %

1 000 000

1 000 800

870 933

(129 867)

0.06 %

1 000 800

870 933

(129 867)

0.06 %

20 000 000 90 000 000 25 000 000 500 000

20 000 000 90 000 000 24 888 600 501 927

20 071 901 90 942 747 25 107 210 499 428

71 901 942 747 218 610 (2 500)

1.45 % 6.57 % 1.82 % 0.04 %

135 500 000

135 390 527

136 621 286

1 230 758

9.88 %

Selvstendige kommunefortak Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/09 Lyse Energi AS Lyse Energi AS Lyse Energi AS Troms Kraft AS 7.45 26.03.2009

15 000 000 10 000 000 13 000 000 10 000 000 11 000 000 15 000 000

14 961 450 9 998 590 12 991 433 9 974 700 10 997 503 15 000 000

15 149 159 10 059 696 13 070 703 10 120 612 11 159 062 15 099 953

187 709 61 106 79 270 145 912 161 559 99 953

1.10 % 0.73 % 0.94 % 0.73 % 0.81 % 1.09 %

Sum Selvstendige kommunefortak

74 000 000

73 923 676

74 659 185

735 509

5.40 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 06/10 Entra Eiendom 5.97 11.02.2009 Entra Eiendom 6.94 10.03.2009 Statkraft AS 7.2 31.03.2009 Statkraft SF FRN 06/09 Statkraft SF FRN 06/11

12 500 000 25 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 46 000 000

12 500 910 24 992 900 9 999 070 9 998 580 5 047 500 46 132 424

12 323 561 25 018 664 10 032 203 10 069 465 5 006 018 45 302 037

(177 350) 25 764 33 133 70 885 (41 482) (830 387)

0.89 % 1.81 % 0.73 % 0.73 % 0.36 % 3.28 %

108 500 000

108 671 384

107 751 947

(919 437)

7.79 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

9209705 1042853 9208934 9209660 9209990 1046204

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

1 000 000

Sum LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER M.V.

1042953 1042948 9208868 1024184

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

Forts. neste side

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 16.03.2009 100 % 23.03.2009 100 % 23.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 17.02.2009 20.03.2009 06.04.2009 20.08.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009 03.02.2009 13.02.2009 16.02.2009 27.02.2009

20 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 %

02.10.2009 23.02.2009 18.02.2009 09.02.2009 15.01.2009 18.08.2009

20 % 05.06.2009

20 % 10.06.2009

100 % 16.03.2009

10 % 10 % 20 % 20 %

23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 01.04.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

03.06.2009 28.04.2009 07.04.2009 29.05.2009 12.06.2009 26.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.03.2009 12.02.2009 10.03.2009 31.03.2009 18.03.2009 18.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Lang Likviditet forts. VPnr Selskap

1042649 1045937 1045202 1026486 1026606 1045131 1036410 1029937 1045208 1034992 1047771 1042012 1027196 9308140 1021845 1045745 1045855 1021509 1048069 1045657 1042627 1040259 9308137 1022954 1047061 1022721 1022796 9307494 1042445 1032962 1046298 1046297 1028775 1030611 1034997

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

10 000 000 15 000 000 11 000 000 10 000 000 30 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 12 000 000 25 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 13 500 000 500 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 10 000 000 40 000 000 20 000 000 500 000 10 000 000 9 000 000 20 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000

10 000 000 15 000 000 11 000 000 9 919 000 30 000 800 4 992 500 9 997 000 20 000 000 11 996 400 24 809 000 20 000 000 10 000 000 9 996 000 13 500 000 504 427 10 000 000 10 000 000 14 724 000 9 998 550 24 991 000 10 000 000 39 979 333 19 958 000 501 618 10 000 000 9 020 250 20 224 000 24 992 750 20 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 9 910 000 11 990 280 14 989 500

10 052 451 15 320 298 11 175 927 9 424 085 29 688 413 4 943 774 9 721 186 20 044 809 12 213 303 23 914 882 20 375 035 8 481 828 10 019 485 11 574 765 488 185 10 213 630 10 198 549 14 986 173 10 027 712 25 302 550 10 053 968 34 147 931 17 077 925 500 315 10 221 511 9 012 174 19 910 589 25 000 387 20 074 676 17 212 153 10 307 126 10 306 885 9 984 470 11 617 585 13 729 543

52 451 320 298 175 927 (494 915) (312 388) (48 726) (275 814) 44 809 216 903 (894 118) 375 035 (1 518 172) 23 485 (1 925 235) (16 242) 213 630 198 549 262 173 29 162 311 550 53 968 (5 831 403) (2 880 075) (1 303) 221 511 (8 076) (313 411) 7 637 74 676 (2 787 847) 307 126 306 885 74 470 (372 695) (1 259 957)

0.73 % 1.11 % 0.81 % 0.68 % 2.15 % 0.36 % 0.70 % 1.45 % 0.88 % 1.73 % 1.47 % 0.61 % 0.72 % 0.84 % 0.04 % 0.74 % 0.74 % 1.08 % 0.72 % 1.83 % 0.73 % 2.47 % 1.23 % 0.04 % 0.74 % 0.65 % 1.44 % 1.81 % 1.45 % 1.24 % 0.75 % 0.75 % 0.72 % 0.84 % 0.99 %

503 500 000

502 994 408

487 324 275

(15 670 133)

35.23 %

10 000 000 10 000 000

9 703 629 9 690 623

9 780 516 9 840 000

76 887 149 377

0.71 % 0.71 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

20 000 000

19 394 252

19 620 516

226 264

1.42 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Sparbank VEST FRN 05/11

32 000 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000 15 000 000

31 988 020 29 980 650 20 000 000 25 000 000 14 985 780

31 235 494 28 938 993 19 526 785 25 019 860 14 636 206

(752 526) (1 041 657) (473 215) 19 860 (349 574)

2.26 % 2.09 % 1.41 % 1.81 % 1.06 %

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Haugesund Sparebank FRN 03/15 Holla og lunde Sparebank FRN 05/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Kvinnherad Sparebank FRN 05/11 Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken 13/08/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.02.2018 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Hardanger 7.2 15.09.2009 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Pluss FRN 06/09 Sparebanken Pluss 6.69 28/10/2009 Sparebanken Rana FRN 05/09 Sparebanken Rana FRN 06/14 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009 Sparebanken Sogn Og Fjordane 8.2 02.10.2009 Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 04/11 Toten Sparebank 30.01.2014 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009

1030822 1032255 1030823 1030607 1031825

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

122 000 000

121 954 450

119 357 338

(2 597 112)

8.63 %

1 384 500 000

1 384 913 260

1 341 210 604

(43 702 656)

96.96 %

1 384 913 260

1 340 393 421 42 861 304 1 383 254 725

(44 519 839)

96.90 % 3.10 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

21.04.2009 18.09.2009 14.08.2009 30.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 04.02.2009 17.02.2009 13.08.2009 19.01.2009 27.11.2009 19.03.2009 27.02.2009 13.02.2009 10.03.2009 11.09.2009 15.09.2009 20.02.2009 15.09.2009 09.06.2009 17.04.2009 19.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 28.10.2009 16.02.2009 04.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 18.03.2009 02.10.2009 02.10.2009 28.10.2009 06.04.2009 30.01.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 13.03.2009 26.02.2009


DnB NOR Lang Likviditet - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

149 825 657 (11 279 843) (38 879 961) 99 665 853

123 545 876 (2 308 748) (2 756 846) 118 480 282

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(7 051 980) (5 123) (7 057 103)

(7 677 094) (8 958) (7 686 052)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

92 608 751 0 92 608 751

110 794 230 0 110 794 230

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

56 575 756 74 912 956 (38 879 961) 92 608 751

(21 855 948) 135 407 024 (2 756 846) 110 794 230

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

1 340 393 421 21 953 482 0 21 266 527 1 383 613 429

3 079 239 434 46 114 969 505 874 37 700 008 3 163 560 285

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

1 432 107 298 (4 380 695) (44 471 878) 1 383 254 725

3 217 183 073 (49 808 312) (5 591 917) 3 161 782 844

358 704 358 704

1 777 441 1 777 441

1 383 613 429

3 163 560 285

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Lang Likviditet 20 Fondet passer for

DnB NOR Lang Likviditet 20 passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker stor grad av sikkerhet for plassering av større beløp. Fondet er spesialtilpasset kommunenes og pensjonskassenes behov for sikker plassering av overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Investeringsstrategi

Fondet investerer i svært sikre verdipapirer med høy kredittverdighet utstedt av staten, kommuner, banker og kredittforetak. Fondet kan ikke investere i industrilån, ansvarlige lån og finansieringsselskaper. Fondet skal følge en konservativ investeringsprofil ved valg av verdipapirer utstedt av norske utstedere med høy kredittkvalitet. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i statseller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8%

7,5 6,6

6%

7,0

6,5

6,1

6%

5,5

5,37 4,44

4,3 4%

3,81

4%

3,45

3,80

4,24

4,98 4,64 4,80

2,6 2%

2,0

1,9

-04

-05

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 07.04.1995.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,47

13,93

18,50

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,47

4,44

3,45

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

6,73

4,58

3,59

-0,26

-0,13

-0,13

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST2X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.25 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Lang Likviditet 20 VPnr Selskap AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 1045595 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

1033622 1029007 1045220 1045688

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

10 000 000

9 998 140

10 194 170

196 030

4.83 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

10 000 000

9 998 140

10 194 170

196 030

4.83 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 03/10/11 Bank 1 Oslo AS FRN 11/10 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009

3 000 000 3 000 000 10 000 000 5 000 000

2 996 880 3 001 350 9 999 070 4 998 600

2 887 469 2 938 088 10 181 236 5 103 993

(109 411) (63 262) 182 166 105 393

1.37 % 1.39 % 4.82 % 2.42 %

Sum FORRETNINGSBANKER

21 000 000

20 995 900

21 110 786

114 886

10.00 %

FYLKESKOMMUNER 1047317 Akershus Fylkeskommune 6.19 05.11.2009

5 000 000

5 001 885

5 114 894

113 009

2.42 %

5 000 000

5 001 885

5 114 894

113 009

2.42 %

PRIVATE KREDITTFORETAK 1042953 BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 1042948 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 1028225 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10

10 000 000 5 000 000 3 000 000

10 000 000 5 000 000 3 003 060

10 035 950 5 052 375 2 957 455

35 950 52 375 (45 605)

4.75 % 2.39 % 1.40 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

18 000 000

18 003 060

18 045 780

42 720

8.54 %

SPAREBANKER Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Lillestrøm Sparebank 7.15 06.08.2009 Modum Sparebank FRN 04/11 Nordmøre Sparebank 4.67 25.05.2010 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Hardanger FRN 05/11 Sparebanken Hardanger 7.2 15.09.2009 Sparebanken Hedmark 7.14 02.07.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Pluss 6.69 28/10/2009 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 04/11 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank 7.1 18.09.2009

10 000 000 5 000 000 10 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000

10 000 000 4 997 000 9 997 200 1 995 500 1 991 400 5 000 000 4 976 650 5 000 000 2 995 050 10 014 930 5 000 000 9 996 400 4 983 325 15 000 000 10 132 100 1 998 380 5 001 100 10 017 230

10 159 934 4 989 144 10 172 561 1 921 520 1 982 270 4 858 201 4 957 744 5 106 815 2 884 803 10 198 549 5 070 212 10 121 020 5 026 984 15 332 267 10 307 126 1 936 264 5 005 605 10 211 085

159 934 (7 856) 175 361 (73 980) (9 130) (141 799) (18 906) 106 815 (110 247) 183 619 70 212 124 620 43 659 332 267 175 026 (62 116) 4 505 193 855

4.81 % 2.36 % 4.82 % 0.91 % 0.94 % 2.30 % 2.35 % 2.42 % 1.37 % 4.83 % 2.40 % 4.79 % 2.38 % 7.26 % 4.88 % 0.92 % 2.37 % 4.83 %

119 000 000

119 096 265

120 242 102

1 145 837

56.93 %

5 000 000 2 000 000

4 851 815 1 920 717

4 890 258 1 968 000

38 443 47 283

2.32 % 0.93 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

7 000 000

6 772 531

6 858 258

85 727

3.25 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

5 000 000 5 000 000 8 000 000 2 000 000 5 000 000

5 000 000 5 000 000 7 992 200 2 000 000 5 000 000

4 981 163 4 880 546 7 717 065 2 001 589 4 977 376

(18 837) (119 454) (275 135) 1 589 (22 624)

2.36 % 2.31 % 3.65 % 0.95 % 2.36 %

Sum Utenlandsk sektor

25 000 000

24 992 200

24 557 739

(434 461)

11.63 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

205 000 000

204 859 981

206 123 729 5 087 767 211 211 497

1 263 748

97.59 % 2.41 % 100.00 %

Sum FYLKESKOMMUNER

1045202 1035030 1045133 1031050 1036904 1040972 1034674 1045745 1031535 1045855 1044537 1045657 1042627 1047061 1046298 1030611 1031314 1045906

Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009

1033476 1030822 1032255 1030607 1035268

Forts. neste side

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 %

03.04.2009 02.02.2009 18.08.2009 10.09.2009

20 % 05.11.2009

10 % 23.02.2009 10 % 22.05.2009 20 % 09.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.08.2009 02.02.2009 06.08.2009 19.01.2009 23.02.2009 21.01.2009 23.03.2009 11.09.2009 24.02.2009 15.09.2009 30.06.2009 09.06.2009 17.04.2009 28.10.2009 02.10.2009 06.04.2009 12.02.2009 18.09.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 13.03.2009 09.02.2009


DnB NOR Lang Likviditet 20 - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

27 920 784 (3 285 678) 2 419 670 27 054 775

26 075 534 (735 187) (661 226) 24 679 121

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 140 467) (4 556) (1 144 972)

(1 348 012) (6 057) (1 354 069)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

25 909 802 0 25 909 802

23 325 052 0 23 325 052

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

13 380 683 10 109 450 2 419 670 25 909 802

(3 574 208) 27 560 486 (661 226) 23 325 052

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

206 123 729 3 590 357 0 2 748 391 212 462 477

625 778 826 9 561 761 2 16 981 212 652 321 801

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

208 055 637 1 850 989 1 304 872 211 211 497

650 062 542 2 030 963 (1 114 798) 650 978 707

1 250 979 1 250 980

1 343 094 1 343 094

212 462 477

652 321 801

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet (II) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet (II) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV) og investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i statseller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

7,7 6,8

8%

7,1 6,3

6%

6% 4,8

4,4

4,5

4,47

4%

3,89

4%

3,42

2,8 2%

1,9

2,0

-04

-05

3,11

3,39

3,91

4,38 4,59

4,81

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 07.12.1994.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 4,52

12,14

16,55

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,52

3,89

3,11

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

-1,38

-0,46

-0,29

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.30 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet (II) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet (IV)

Antall Valuta

Oslo

480 486

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

479 535 438

501 345 962

21 810 525

99.79 %

Sum Andeler Verdipapirfond

479 535 438

501 345 962

21 810 525

99.79 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

479 535 438

501 345 962 1 056 617 502 402 579

21 810 525

99.79 % 0.21 % 100.00 %

DnB NOR Likviditet (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

628 000 000 (345 000 000)

NOK NOK

0 0

(5 171 065) 2 217 623

(5 171 065) 2 217 623

(0.11) % 0.05 %

0

(2 953 442)

(2 953 442)

(0.06) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

30 000 000 28 000 000

29 993 000 28 014 000

29 732 639 28 071 251

(260 361) 57 251

0.62 % 0.58 %

Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak

58 000 000

58 007 000

57 803 890

(203 110)

1.20 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Hafslund ASA FRN 01.10.2008 Hafslund ASA FRN 02/10 Hafslund ASA FRN 04/09 Hafslund ASA 7.15 20/02/2009 Hafslund ASA 7.2 20/08/2009 Norgesgruppen ASA FRN 03/09 Norwegian Property ASA FRN 22.03.07 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 06/10 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 04/09 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Yara International 7.2 27.02.2009

45 000 000 20 000 000 60 000 000 50 000 000 30 000 000 54 000 000 20 000 000 40 000 000 15 000 000 30 000 000 25 000 000 13 000 000 10 000 000 25 000 000

45 021 750 19 994 400 60 401 890 50 420 800 29 998 500 54 110 340 20 114 600 39 989 900 14 989 200 29 988 600 25 009 225 13 017 290 10 013 400 24 997 000

44 248 699 20 094 311 59 895 916 50 038 036 30 072 980 54 934 752 20 013 578 36 398 777 14 789 035 29 502 594 25 195 676 12 978 702 9 673 286 25 077 555

(773 051) 99 911 (505 974) (382 764) 74 480 824 412 (101 022) (3 591 123) (200 165) (486 006) 186 451 (38 588) (340 114) 80 555

0.92 % 0.42 % 1.25 % 1.04 % 0.63 % 1.14 % 0.42 % 0.76 % 0.31 % 0.61 % 0.52 % 0.27 % 0.20 % 0.52 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

437 000 000

438 066 895

432 913 895

(5 152 999)

9.01 %

14 000 000 42 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 38 000 000 30 000 000 5 000 000 30 000 000 65 000 000 33 000 000 20 000 000

14 022 410 42 018 900 24 993 000 20 000 000 19 911 000 38 036 672 30 045 000 5 009 250 30 000 000 65 107 500 33 000 000 19 998 140

14 013 952 41 133 227 24 668 327 20 599 063 17 553 275 37 872 082 28 709 720 5 000 274 25 062 282 64 842 201 30 556 626 20 362 472

(8 458) (885 673) (324 674) 599 063 (2 357 725) (164 591) (1 335 280) (8 976) (4 937 718) (265 299) (2 443 374) 364 332

0.29 % 20 % 10.03.2009 0.86 % 20 % 02.02.2009 0.51 % 20 % 23.03.2009 0.43 % 20 % 02.10.2009 0.37 % 100 % 18.03.2009 0.79 % 20 % 16.02.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.10 % 20 % 15.01.2009 0.52 % 100 % 09.02.2009 1.35 % 20 % 14.01.2009 0.64 % 100 % 15.01.2009 0.42 % 20 % 18.08.2009

342 000 000

342 141 872

330 373 500

(11 768 373)

6.88 %

20 000 000 20 000 000

20 002 800 20 001 920

20 074 720 20 096 465

71 920 94 545

0.42 % 0.42 %

40 000 000

40 004 720

40 171 185

166 465

0.84 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig og Næ ringskreditt ASA 5.8 06/09 BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS FRN 03/10 Eiendomskreditt AS FRN 09/10 Eiendomskreditt FRN 03/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 04/17 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 02/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 06/16

25 000 000 50 000 000 140 000 000 60 000 000 22 500 000 20 000 000 25 000 000 25 000 000 67 000 000 76 500 000 27 000 000 10 000 000 5 000 000

24 852 500 50 000 000 140 105 000 60 004 100 22 557 543 19 770 700 24 966 063 24 897 500 67 038 540 76 686 793 26 991 640 10 000 000 5 005 750

25 087 776 50 179 752 141 466 496 59 679 443 22 118 296 17 814 544 23 395 835 24 018 193 66 028 205 76 412 462 27 037 151 9 986 664 4 391 977

235 276 179 752 1 361 496 (324 657) (439 247) (1 956 156) (1 570 227) (879 307) (1 010 335) (274 331) 45 511 (13 336) (613 773)

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

553 000 000

552 876 128

547 616 792

(5 259 336)

Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 1027313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 06/10 1028012 Storebrand ASA FRN 09/09

1034131 1046254 1025276 1022084 1045234 1045245 1021644 1035375 1026875 1030944 9211428 1025549 1027575 1045539

1022806 1029007 1037495 1046296 1030287 1025286 1025635 1024336 1036427 1025224 1027568 1045220

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 06/09 Bank 1 Oslo AS FRN 11/10 Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Bank 1 Oslo 8.2 02.10.2009 Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 03/16 Landkreditt FRN 02/10 Landkreditt FRN 04/12 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Sum FORRETNINGSBANKER

KOMMUNER 1047997 Elverum Kommune 4.61 10/06/2009 1045917 Karmøy Kommune 6.82 19.03.2009 Sum KOMMUNER

1000816 1042953 1042948 1026249 1028022 1030318 1036224 1035568 1028225 1024184 1030185 1032404 1032141

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 16.03.2009 20 % 02.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 02.04.2009 17.02.2009 06.04.2009 20.02.2009 20.08.2009 23.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 03.02.2009 07.05.2009 07.01.2009 20.01.2009 27.02.2009

20 % 10.06.2009 20 % 19.03.2009

0.52 % 20 % 17.06.2009 1.04 % 10 % 23.02.2009 2.94 % 10 % 22.05.2009 1.24 % 20 % 16.03.2009 0.46 % 20 % 16.03.2009 0.37 % 100 % 23.03.2009 0.49 % 100 % 12.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 1.37 % 20 % 09.03.2009 1.59 % 20 % 01.04.2009 0.56 % 20 % 09.03.2009 0.21 % 20 % 23.03.2009 0.09 % 100 % 30.03.2009 11.40 %

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap

1026551 1045188 9207948 9209705 1042853 1045912 1027408 9308185 9209660 1047775 1046204

1027337 1041789 1044065 9308352 1044533 1022708

9209156 1044120 1038718 1026909 1011129 1045202 1030460 9307609 1025275 1023622 1028415 1038253 9307503 1025309 1045131 1035039 9302216 9306365 1025318 1036410 1030294 1034941 1030866 1030608 1029937 1040972 1026462 1034945 1028087 1047771 1042012 1027196 9308140 1030495 1021845 1045855 1027319 1021509 1048069 1026374 1024519 1040259 9308137 1027162 1028097 1030221 1035973 1029056 1023975 1034590 1027669 1042445 1032962 1046298

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS FRN 03/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 7.05 08/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/09 BKK 7.07 18.09.2009 E- Co Energi AS FRN 06/09 Lyse Energi AS Lyse Energi AS Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Troms Kraft AS 7.45 26.03.2009

60 000 000 100 000 000 55 000 000 25 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 60 000 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000

59 958 000 99 990 700 54 694 750 24 935 750 29 995 770 29 991 600 9 983 300 60 000 000 29 924 100 20 000 000 25 000 000

59 997 346 101 672 903 55 012 385 25 248 599 30 179 089 30 605 803 9 982 250 58 692 119 30 361 837 20 150 905 25 166 588

39 346 1 682 203 317 635 312 849 183 319 614 203 (1 051) (1 307 881) 437 737 150 905 166 588

1.25 % 2.12 % 1.15 % 0.53 % 0.63 % 0.64 % 0.21 % 1.22 % 0.63 % 0.42 % 0.52 %

Sum Selvstendige kommunefortak

445 000 000

444 473 970

447 069 823

2 595 853

9.31 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 06/10 Entra Eiendom 5.97 11.02.2009 Entra Eiendom 6.94 10.03.2009 Posten Norge AS FRN 11.03.2011 Statkraft AS 7.2 31.03.2009 Statkraft SF FRN 06/11

50 000 000 80 000 000 60 000 000 25 000 000 40 000 000 135 000 000

50 000 000 79 836 960 59 994 420 25 000 000 40 011 240 135 511 948

49 294 242 80 059 726 60 193 216 24 471 995 40 277 858 132 904 495

(705 758) 222 766 198 796 (528 005) 266 618 (2 607 453)

1.03 % 1.67 % 1.25 % 0.51 % 0.84 % 2.77 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

390 000 000

390 354 568

387 201 532

(3 153 036)

8.06 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 Fron Sparebank FRN 02/10 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/09/09 Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Hønefoss Sparebank FRN 04/09 Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Holla og Lunde Sparebank FRN 08/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 09/10 Indre Sogn Sparebank FRN 02/09 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanep. Spb. FRN 02/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Kvinnherad Sparebank FRN 02/09 Kvinnherad Sparebank FRN 05/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Lillestrøm Sparebank FRN 10/10 Narvik Sparebank FRN 03/10 Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Rygge Vaaler Sparebank FRN 01/10 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 04/10 Sandnes Sparebank FRN 08/12 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.02.2018 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Hardanger 7.2 15.09.2009 Sparebanken Møre FRN 06/11 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordvest FRN 06/15 Sparebanken Nordvest FRN 09/10 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss FRN 11/10 Sparebanken Rana FRN 10/09 Sparebanken Rogaland FRN 03/17 call 03/12 Sparebanken Rogaland FRN 07/10 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009

22 000 000 27 000 000 75 000 000 33 000 000 15 000 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 26 000 000 15 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 23 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 11 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 35 000 000 40 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000 176 000 000 15 000 000 29 500 000 63 000 000 10 000 000 11 500 000 30 000 000 110 000 000 60 000 000 20 000 000 110 000 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000

21 950 940 26 944 110 74 990 820 33 010 400 15 092 700 25 000 000 14 992 500 14 995 800 20 031 480 5 023 800 20 041 300 24 987 500 9 994 500 26 029 299 14 977 500 29 965 820 15 000 000 9 996 200 23 035 006 9 997 000 19 994 000 19 986 822 29 980 490 15 000 000 10 000 000 20 000 000 24 978 000 10 987 400 24 841 250 30 000 000 10 000 000 34 989 550 40 000 000 24 835 000 30 026 520 10 014 930 20 000 000 14 724 000 19 997 100 175 797 600 15 023 850 28 849 003 62 478 000 9 895 000 11 515 663 29 995 800 109 269 863 59 944 000 20 135 000 109 125 000 39 980 500 20 000 000 50 000 000 30 000 000

22 021 511 24 362 137 73 997 573 32 631 066 15 076 843 25 399 835 14 991 910 14 673 794 19 914 767 5 008 114 19 538 083 23 492 936 9 794 860 26 057 033 14 831 322 28 990 035 14 984 754 9 661 496 23 042 340 9 721 186 20 009 697 19 768 437 29 223 664 14 874 700 10 022 405 19 432 805 24 913 249 10 906 701 23 840 449 30 562 552 8 481 828 35 068 197 34 295 601 24 886 340 29 291 075 10 198 549 19 869 867 14 986 173 20 055 424 167 679 690 15 006 390 25 184 099 53 795 465 9 354 132 11 314 286 30 092 728 94 429 786 58 783 115 19 973 826 94 479 572 39 472 914 20 074 676 43 030 383 30 921 377

70 571 (2 581 973) (993 247) (379 334) (15 857) 399 835 (590) (322 006) (116 713) (15 686) (503 217) (1 494 564) (199 640) 27 734 (146 178) (975 785) (15 246) (334 704) 7 334 (275 814) 15 697 (218 385) (756 826) (125 300) 22 405 (567 195) (64 751) (80 699) (1 000 801) 562 552 (1 518 172) 78 647 (5 704 399) 51 340 (735 445) 183 619 (130 133) 262 173 58 324 (8 117 910) (17 460) (3 664 904) (8 682 535) (540 868) (201 377) 96 928 (14 840 077) (1 160 885) (161 174) (14 645 428) (507 586) 74 676 (6 969 618) 921 377

0.46 % 0.51 % 1.54 % 0.68 % 0.31 % 0.53 % 0.31 % 0.31 % 0.41 % 0.10 % 0.41 % 0.49 % 0.20 % 0.54 % 0.31 % 0.60 % 0.31 % 0.20 % 0.48 % 0.20 % 0.42 % 0.41 % 0.61 % 0.31 % 0.21 % 0.40 % 0.52 % 0.23 % 0.50 % 0.64 % 0.18 % 0.73 % 0.71 % 0.52 % 0.61 % 0.21 % 0.41 % 0.31 % 0.42 % 3.49 % 0.31 % 0.52 % 1.12 % 0.19 % 0.24 % 0.63 % 1.97 % 1.22 % 0.42 % 1.97 % 0.82 % 0.42 % 0.90 % 0.64 %

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 %

30.03.2009 13.08.2009 16.01.2009 03.06.2009 28.04.2009 18.09.2009 23.03.2009 18.02.2009 29.05.2009 29.05.2009 26.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.03.2009 12.02.2009 10.03.2009 11.03.2009 31.03.2009 18.03.2009

20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 %

28.01.2009 18.03.2009 10.03.2009 25.02.2009 16.03.2009 14.08.2009 03.04.2009 15.01.2009 23.02.2009 02.03.2009 27.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 09.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 07.01.2009 02.03.2009 02.02.2009 04.02.2009 13.03.2009 12.01.2009 06.04.2009 16.03.2009 17.02.2009 21.01.2009 29.01.2009 19.01.2009 24.02.2009 27.11.2009 19.03.2009 27.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 15.09.2009 23.03.2009 20.02.2009 15.09.2009 31.03.2009 16.02.2009 19.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 02.03.2009 26.03.2009 09.02.2009 15.01.2009 20.03.2009 15.01.2009 27.03.2009 18.03.2009 02.10.2009


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap 1023758 1024148 1025274 1028775 1042156 1036555 1026552 1041823 1031314 1025457 1023927 1037395

Pålydende verdi 50 000 000 10 000 000 50 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 101 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Kostpris

Kursverdi

50 139 150 9 991 000 49 948 600 19 820 000 30 000 000 19 988 500 10 005 200 100 992 582 10 002 200 10 019 000 10 065 800 9 641 000

50 136 220 10 011 977 49 889 474 19 968 940 30 079 569 19 080 117 9 999 162 101 087 657 10 011 210 9 945 905 9 760 658 8 244 127

1 953 000 000

1 949 034 048

1 870 686 761

(78 347 287)

38.94 %

40 000 000 100 000 000 80 000 000

38 814 516 96 035 845 79 185 274

39 122 064 98 400 000 79 552 000

307 547 2 364 155 366 726

0.81 % 2.05 % 1.66 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

220 000 000

214 035 635

217 074 064

3 038 428

4.52 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Sparbank VEST FRN 05/11

36 000 000 100 500 000 70 000 000 70 000 000 40 000 000 15 000 000

35 998 500 100 499 875 69 947 975 70 000 000 40 000 000 14 985 780

35 864 375 98 098 974 67 524 316 68 343 749 40 031 775 14 636 206

(134 125) (2 400 901) (2 423 659) (1 656 251) 31 775 (349 574)

0.75 % 2.04 % 1.41 % 1.42 % 0.83 % 0.30 %

Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest FRN 02/10 Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 08/05/2012 Sparebank1 Hallingdal FRN 04/09 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Time Sparebank FRN 02/10 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

1033476 1030822 1032255 1030823 1030607 1031825

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (2 930) 20 977 (59 127) 148 940 79 569 (908 383) (6 038) 95 075 9 010 (73 095) (305 143) (1 396 873)

andelskapital 1.04 % 0.21 % 1.04 % 0.42 % 0.63 % 0.40 % 0.21 % 2.10 % 0.21 % 0.21 % 0.20 % 0.17 %

331 500 000

331 432 130

324 499 395

(6 932 735)

6.75 %

4 769 500 000

4 760 426 966

4 655 410 838

(105 016 128)

96.90 %

4 760 426 966

4 652 457 396 151 704 258 4 804 161 654

(107 969 570)

96.84 % 3.16 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 27.02.2009 05.02.2009 03.02.2009 28.10.2009 12.03.2009 09.02.2009 19.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 03.02.2009 23.03.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009 0 % 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 13.03.2009 26.02.2009

DnB NOR Likviditet (II) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

2008

2007

40 656 308 (3 456 661) (6 381 737) 30 817 911

39 961 085 (278 991) (1 080 423) 38 601 671

(681 566) (11 600) (693 165)

(874 960) (11 900) (886 860)

30 124 746 0 30 124 746

37 714 811 0 37 714 811

10 118 688 26 387 794 (6 381 737) 30 124 746

3 090 350 35 704 884 (1 080 423) 37 714 811

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

501 345 962 48 362 0 1 051 589 502 445 913

817 312 416 46 102 955 235 1 239 837 819 553 590

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

507 064 422 3 032 758 (7 694 600) 502 402 580

817 617 281 3 172 869 (1 312 864) 819 477 286

43 332 43 333

76 304 76 304

502 445 913

819 553 590

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet (IV) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet (IV) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i statseller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

7,3 6,7

8%

7,1

6,4

6%

6%

5,5 4,5

4,6

4,56

4%

3,98

4% 2,4

2%

3,51

2,8 2,1

3,28

3,65

4,12

4,89 4,48 4,69

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.06.1992.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 4,61

12,42

17,51

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,61

3,98

3,28

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

5,90

4,35

3,40

-1,30

-0,37

-0,12

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

628 000 000 (345 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(5 171 065) 2 217 623

(5 171 065) 2 217 623

(0.11) % 0.05 %

0

(2 953 442)

(2 953 442)

(0.06) %

NOK NOK

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

30 000 000 28 000 000

29 993 000 28 014 000

29 732 639 28 071 251

(260 361) 57 251

0.62 % 0.58 %

Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak

58 000 000

58 007 000

57 803 890

(203 110)

1.20 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Hafslund ASA FRN 01.10.2008 Hafslund ASA FRN 02/10 Hafslund ASA FRN 04/09 Hafslund ASA 7.15 20/02/2009 Hafslund ASA 7.2 20/08/2009 Norgesgruppen ASA FRN 03/09 Norwegian Property ASA FRN 22.03.07 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 06/10 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 04/09 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Yara International 7.2 27.02.2009

45 000 000 20 000 000 60 000 000 50 000 000 30 000 000 54 000 000 20 000 000 40 000 000 15 000 000 30 000 000 25 000 000 13 000 000 10 000 000 25 000 000

45 021 750 19 994 400 60 401 890 50 420 800 29 998 500 54 110 340 20 114 600 39 989 900 14 989 200 29 988 600 25 009 225 13 017 290 10 013 400 24 997 000

44 248 699 20 094 311 59 895 916 50 038 036 30 072 980 54 934 752 20 013 578 36 398 777 14 789 035 29 502 594 25 195 676 12 978 702 9 673 286 25 077 555

(773 051) 99 911 (505 974) (382 764) 74 480 824 412 (101 022) (3 591 123) (200 165) (486 006) 186 451 (38 588) (340 114) 80 555

0.92 % 0.42 % 1.25 % 1.04 % 0.63 % 1.14 % 0.42 % 0.76 % 0.31 % 0.61 % 0.52 % 0.27 % 0.20 % 0.52 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

437 000 000

438 066 895

432 913 895

(5 152 999)

9.01 %

14 000 000 42 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 38 000 000 30 000 000 5 000 000 30 000 000 65 000 000 33 000 000 20 000 000

14 022 410 42 018 900 24 993 000 20 000 000 19 911 000 38 036 672 30 045 000 5 009 250 30 000 000 65 107 500 33 000 000 19 998 140

14 013 952 41 133 227 24 668 327 20 599 063 17 553 275 37 872 082 28 709 720 5 000 274 25 062 282 64 842 201 30 556 626 20 362 472

(8 458) (885 673) (324 674) 599 063 (2 357 725) (164 591) (1 335 280) (8 976) (4 937 718) (265 299) (2 443 374) 364 332

0.29 % 0.86 % 0.51 % 0.43 % 0.37 % 0.79 % 0.60 % 0.10 % 0.52 % 1.35 % 0.64 % 0.42 %

342 000 000

342 141 872

330 373 500

(11 768 373)

6.88 %

20 000 000 20 000 000

20 002 800 20 001 920

20 074 720 20 096 465

71 920 94 545

0.42 % 0.42 %

40 000 000

40 004 720

40 171 185

166 465

0.84 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig og Næ ringskreditt ASA 5.8 06/09 BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS FRN 03/10 Eiendomskreditt AS FRN 09/10 Eiendomskreditt FRN 03/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 04/17 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 02/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 06/16

25 000 000 50 000 000 140 000 000 60 000 000 22 500 000 20 000 000 25 000 000 25 000 000 67 000 000 76 500 000 27 000 000 10 000 000 5 000 000

24 852 500 50 000 000 140 105 000 60 004 100 22 557 543 19 770 700 24 966 063 24 897 500 67 038 540 76 686 793 26 991 640 10 000 000 5 005 750

25 087 776 50 179 752 141 466 496 59 679 443 22 118 296 17 814 544 23 395 835 24 018 193 66 028 205 76 412 462 27 037 151 9 986 664 4 391 977

235 276 179 752 1 361 496 (324 657) (439 247) (1 956 156) (1 570 227) (879 307) (1 010 335) (274 331) 45 511 (13 336) (613 773)

0.52 % 1.04 % 2.94 % 1.24 % 0.46 % 0.37 % 0.49 % 0.50 % 1.37 % 1.59 % 0.56 % 0.21 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

553 000 000

552 876 128

547 616 792

(5 259 336)

11.40 %

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS FRN 03/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 7.05 08/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/09 BKK 7.07 18.09.2009 E- Co Energi AS FRN 06/09 Lyse Energi AS Lyse Energi AS

60 000 000 100 000 000 55 000 000 25 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 60 000 000 30 000 000

59 958 000 99 990 700 54 694 750 24 935 750 29 995 770 29 991 600 9 983 300 60 000 000 29 924 100

59 997 346 101 672 903 55 012 385 25 248 599 30 179 089 30 605 803 9 982 250 58 692 119 30 361 837

39 346 1 682 203 317 635 312 849 183 319 614 203 (1 051) (1 307 881) 437 737

1.25 % 2.12 % 1.15 % 0.53 % 0.63 % 0.64 % 0.21 % 1.22 % 0.63 %

Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 1027313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 06/10 1028012 Storebrand ASA FRN 09/09

1034131 1046254 1025276 1022084 1045234 1045245 1021644 1035375 1026875 1030944 9211428 1025549 1027575 1045539

1022806 1029007 1037495 1046296 1030287 1025286 1025635 1024336 1036427 1025224 1027568 1045220

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 06/09 Bank 1 Oslo AS FRN 11/10 Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Bank 1 Oslo 8.2 02.10.2009 Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 03/16 Landkreditt FRN 02/10 Landkreditt FRN 04/12 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Sum FORRETNINGSBANKER

KOMMUNER 1047997 Elverum Kommune 4.61 10/06/2009 1045917 Karmøy Kommune 6.82 19.03.2009 Sum KOMMUNER

1000816 1042953 1042948 1026249 1028022 1030318 1036224 1035568 1028225 1024184 1030185 1032404 1032141

1026551 1045188 9207948 9209705 1042853 1045912 1027408 9308185 9209660

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 16.03.2009 20 % 02.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 02.04.2009 17.02.2009 06.04.2009 20.02.2009 20.08.2009 23.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 03.02.2009 07.05.2009 07.01.2009 20.01.2009 27.02.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 %

10.03.2009 02.02.2009 23.03.2009 02.10.2009 18.03.2009 16.02.2009 12.01.2009 15.01.2009 09.02.2009 14.01.2009 15.01.2009 18.08.2009

20 % 10.06.2009 20 % 19.03.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %

17.06.2009 23.02.2009 22.05.2009 16.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 12.01.2009 27.02.2009 09.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 23.03.2009 30.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

30.03.2009 13.08.2009 16.01.2009 03.06.2009 28.04.2009 18.09.2009 23.03.2009 18.02.2009 29.05.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi 20 000 000 25 000 000

Kostpris

Kursverdi

20 000 000 25 000 000

20 150 905 25 166 588

Sum Selvstendige kommunefortak

445 000 000

444 473 970

447 069 823

2 595 853

9.31 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 06/10 Entra Eiendom 5.97 11.02.2009 Entra Eiendom 6.94 10.03.2009 Posten Norge AS FRN 11.03.2011 Statkraft AS 7.2 31.03.2009 Statkraft SF FRN 06/11

50 000 000 80 000 000 60 000 000 25 000 000 40 000 000 135 000 000

50 000 000 79 836 960 59 994 420 25 000 000 40 011 240 135 511 948

49 294 242 80 059 726 60 193 216 24 471 995 40 277 858 132 904 495

(705 758) 222 766 198 796 (528 005) 266 618 (2 607 453)

1.03 % 1.67 % 1.25 % 0.51 % 0.84 % 2.77 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

390 000 000

390 354 568

387 201 532

(3 153 036)

8.06 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 Fron Sparebank FRN 02/10 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/09/09 Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Hønefoss Sparebank FRN 04/09 Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Holla og Lunde Sparebank FRN 08/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 09/10 Indre Sogn Sparebank FRN 02/09 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanep. Spb. FRN 02/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Kvinnherad Sparebank FRN 02/09 Kvinnherad Sparebank FRN 05/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Lillestrøm Sparebank FRN 10/10 Narvik Sparebank FRN 03/10 Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Rygge Vaaler Sparebank FRN 01/10 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 04/10 Sandnes Sparebank FRN 08/12 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.02.2018 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Hardanger 7.2 15.09.2009 Sparebanken Møre FRN 06/11 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordvest FRN 06/15 Sparebanken Nordvest FRN 09/10 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss FRN 11/10 Sparebanken Rana FRN 10/09 Sparebanken Rogaland FRN 03/17 call 03/12 Sparebanken Rogaland FRN 07/10 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest FRN 02/10 Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 08/05/2012 Sparebank1 Hallingdal FRN 04/09 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Time Sparebank FRN 02/10

22 000 000 27 000 000 75 000 000 33 000 000 15 000 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 26 000 000 15 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 23 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 11 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 35 000 000 40 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000 176 000 000 15 000 000 29 500 000 63 000 000 10 000 000 11 500 000 30 000 000 110 000 000 60 000 000 20 000 000 110 000 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 50 000 000 10 000 000 50 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 101 000 000 10 000 000 10 000 000

21 950 940 26 944 110 74 990 820 33 010 400 15 092 700 25 000 000 14 992 500 14 995 800 20 031 480 5 023 800 20 041 300 24 987 500 9 994 500 26 029 299 14 977 500 29 965 820 15 000 000 9 996 200 23 035 006 9 997 000 19 994 000 19 986 822 29 980 490 15 000 000 10 000 000 20 000 000 24 978 000 10 987 400 24 841 250 30 000 000 10 000 000 34 989 550 40 000 000 24 835 000 30 026 520 10 014 930 20 000 000 14 724 000 19 997 100 175 797 600 15 023 850 28 849 003 62 478 000 9 895 000 11 515 663 29 995 800 109 269 863 59 944 000 20 135 000 109 125 000 39 980 500 20 000 000 50 000 000 30 000 000 50 139 150 9 991 000 49 948 600 19 820 000 30 000 000 19 988 500 10 005 200 100 992 582 10 002 200 10 019 000

22 021 511 24 362 137 73 997 573 32 631 066 15 076 843 25 399 835 14 991 910 14 673 794 19 914 767 5 008 114 19 538 083 23 492 936 9 794 860 26 057 033 14 831 322 28 990 035 14 984 754 9 661 496 23 042 340 9 721 186 20 009 697 19 768 437 29 223 664 14 874 700 10 022 405 19 432 805 24 913 249 10 906 701 23 840 449 30 562 552 8 481 828 35 068 197 34 295 601 24 886 340 29 291 075 10 198 549 19 869 867 14 986 173 20 055 424 167 679 690 15 006 390 25 184 099 53 795 465 9 354 132 11 314 286 30 092 728 94 429 786 58 783 115 19 973 826 94 479 572 39 472 914 20 074 676 43 030 383 30 921 377 50 136 220 10 011 977 49 889 474 19 968 940 30 079 569 19 080 117 9 999 162 101 087 657 10 011 210 9 945 905

70 571 (2 581 973) (993 247) (379 334) (15 857) 399 835 (590) (322 006) (116 713) (15 686) (503 217) (1 494 564) (199 640) 27 734 (146 178) (975 785) (15 246) (334 704) 7 334 (275 814) 15 697 (218 385) (756 826) (125 300) 22 405 (567 195) (64 751) (80 699) (1 000 801) 562 552 (1 518 172) 78 647 (5 704 399) 51 340 (735 445) 183 619 (130 133) 262 173 58 324 (8 117 910) (17 460) (3 664 904) (8 682 535) (540 868) (201 377) 96 928 (14 840 077) (1 160 885) (161 174) (14 645 428) (507 586) 74 676 (6 969 618) 921 377 (2 930) 20 977 (59 127) 148 940 79 569 (908 383) (6 038) 95 075 9 010 (73 095)

0.46 % 0.51 % 1.54 % 0.68 % 0.31 % 0.53 % 0.31 % 0.31 % 0.41 % 0.10 % 0.41 % 0.49 % 0.20 % 0.54 % 0.31 % 0.60 % 0.31 % 0.20 % 0.48 % 0.20 % 0.42 % 0.41 % 0.61 % 0.31 % 0.21 % 0.40 % 0.52 % 0.23 % 0.50 % 0.64 % 0.18 % 0.73 % 0.71 % 0.52 % 0.61 % 0.21 % 0.41 % 0.31 % 0.42 % 3.49 % 0.31 % 0.52 % 1.12 % 0.19 % 0.24 % 0.63 % 1.97 % 1.22 % 0.42 % 1.97 % 0.82 % 0.42 % 0.90 % 0.64 % 1.04 % 0.21 % 1.04 % 0.42 % 0.63 % 0.40 % 0.21 % 2.10 % 0.21 % 0.21 %

1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 1046204 Troms Kraft AS 7.45 26.03.2009

1027337 1041789 1044065 9308352 1044533 1022708

9209156 1044120 1038718 1026909 1011129 1045202 1030460 9307609 1025275 1023622 1028415 1038253 9307503 1025309 1045131 1035039 9302216 9306365 1025318 1036410 1030294 1034941 1030866 1030608 1029937 1040972 1026462 1034945 1028087 1047771 1042012 1027196 9308140 1030495 1021845 1045855 1027319 1021509 1048069 1026374 1024519 1040259 9308137 1027162 1028097 1030221 1035973 1029056 1023975 1034590 1027669 1042445 1032962 1046298 1023758 1024148 1025274 1028775 1042156 1036555 1026552 1041823 1031314 1025457

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap 150 905 166 588

andelskapital 0.42 % 0.52 %

RisikoNeste klasse rentereg. 20 % 29.05.2009 100 % 26.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.03.2009 12.02.2009 10.03.2009 11.03.2009 31.03.2009 18.03.2009

20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

28.01.2009 18.03.2009 10.03.2009 25.02.2009 16.03.2009 14.08.2009 03.04.2009 15.01.2009 23.02.2009 02.03.2009 27.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 09.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 07.01.2009 02.03.2009 02.02.2009 04.02.2009 13.03.2009 12.01.2009 06.04.2009 16.03.2009 17.02.2009 21.01.2009 29.01.2009 19.01.2009 24.02.2009 27.11.2009 19.03.2009 27.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 15.09.2009 23.03.2009 20.02.2009 15.09.2009 31.03.2009 16.02.2009 19.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 02.03.2009 26.03.2009 09.02.2009 15.01.2009 20.03.2009 15.01.2009 27.03.2009 18.03.2009 02.10.2009 27.02.2009 05.02.2009 03.02.2009 28.10.2009 12.03.2009 09.02.2009 19.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 11.02.2009


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi 10 000 000 10 000 000

Kostpris

Kursverdi

10 065 800 9 641 000

9 760 658 8 244 127

1 953 000 000

1 949 034 048

1 870 686 761

(78 347 287)

38.94 %

40 000 000 100 000 000 80 000 000

38 814 516 96 035 845 79 185 274

39 122 064 98 400 000 79 552 000

307 547 2 364 155 366 726

0.81 % 2.05 % 1.66 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

220 000 000

214 035 635

217 074 064

3 038 428

4.52 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Sparbank VEST FRN 05/11

36 000 000 100 500 000 70 000 000 70 000 000 40 000 000 15 000 000

35 998 500 100 499 875 69 947 975 70 000 000 40 000 000 14 985 780

35 864 375 98 098 974 67 524 316 68 343 749 40 031 775 14 636 206

(134 125) (2 400 901) (2 423 659) (1 656 251) 31 775 (349 574)

0.75 % 2.04 % 1.41 % 1.42 % 0.83 % 0.30 %

1023927 Totens Sparebank FRN 11/14 1037395 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

1033476 1030822 1032255 1030823 1030607 1031825

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (305 143) (1 396 873)

andelskapital 0.20 % 0.17 %

331 500 000

331 432 130

324 499 395

(6 932 735)

6.75 %

4 769 500 000

4 760 426 966

4 655 410 838

(105 016 128)

96.90 %

4 760 426 966

4 652 457 396 151 704 258 4 804 161 654

(107 969 570)

96.84 % 3.16 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

RisikoNeste klasse rentereg. 100 % 03.02.2009 100 % 23.03.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009 0 % 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 13.03.2009 26.02.2009

DnB NOR Likviditet (IV) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

401 453 482 (10 999 744) (95 104 175) 295 349 564

355 269 620 1 130 920 (11 910 078) 344 490 462

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(12 692 289) (7 673) (12 699 962)

(14 920 394) (10 057) (14 930 451)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

282 649 601 0 282 649 601

329 560 011 0 329 560 011

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

96 733 901 281 019 876 (95 104 175) 282 649 601

6 418 847 335 051 242 (11 910 078) 329 560 011

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

4 652 457 396 68 459 925 0 84 063 756 4 804 981 078

7 269 386 511 88 096 177 5 133 507 968 7 490 990 661

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

4 891 557 879 20 635 049 (108 031 274) 4 804 161 654

7 508 588 581 (5 982 838) (12 927 100) 7 489 678 643

819 424 819 424

1 312 018 1 312 018

4 804 981 078

7 490 990 661

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet 20 (I) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet 20 (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 20 (IV). Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-120 dager. Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

Årlig avkastning i prosent 10%

10%

8%

8%

7,4 6,5

6,8

6,3

6,2

6%

6% 4,7

5,34

4,4

4,40

4%

3,75

4%

3,36

3,59

4,04

4,84 4,44 4,65

2,6 2%

1,8

1,8

-04

-05

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 29.11.1990.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,33

13,81

17,99

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,33

4,40

3,36

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,43

0,06

-0,03

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.35 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet 20 (I) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

62 690

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

628 828 225

669 387 293

40 559 067

99.94 %

Sum Andeler Verdipapirfond

628 828 225

669 387 293

40 559 067

99.94 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

628 828 225

669 387 293 369 400 669 756 693

40 559 067

99.94 % 0.06 % 100.00 %

DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

600 000 000 (330 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688 9208147 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000 125 000 000 50 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000 124 429 165 49 956 700

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865 125 063 450 50 051 578

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865 634 285 94 878

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 % 1.25 % 0.50 %

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100 85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189 85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 % 0.85 % 1.00 % 0.47 % 0.13 % 0.22 % 0.54 % 0.54 % 0.50 % 0.34 % 0.28 % 0.30 %

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 29.01.2009 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.05.2009 30.03.2009 12.01.2009 02.01.2009 02.04.2009 09.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN

Forts. neste side

Pålydende verdi 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000 19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240 100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548 19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304 99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712

Urealisert % av gevinst/tap 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.20 % 20 % 15.06.2009 0.14 % 20 % 30.03.2009 0.40 % 20 % 22.01.2009 0.70 % 20 % 30.03.2009 0.55 % 20 % 09.03.2009 0.65 % 20 % 01.04.2009 1.25 % 20 % 09.03.2009 0.12 % 20 % 09.03.2009 0.30 % 20 % 23.02.2009 0.70 % 20 % 23.03.2009 0.84 % 20 % 16.03.2009

4 281 143

12.64 %

20 150 905

150 905

0.20 %

20 150 905

150 905

0.20 %

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452) (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064 (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788)

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.20 % 0.25 % 0.51 % 0.10 % 0.15 % 0.23 % 0.25 % 1.00 % 0.10 % 0.29 % 0.18 % 0.20 % 1.24 % 0.25 % 0.44 % 0.41 % 1.00 % 1.00 % 0.17 % 0.20 % 0.99 % 0.35 % 0.59 % 1.02 % 0.17 % 0.60 % 0.30 % 0.25 % 0.20 % 0.40 % 0.50 % 1.00 % 1.00 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.20 % 0.40 % 0.86 % 0.15 %

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 16.07.2009 13.03.2009 12.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 09.02.2009 30.03.2009 23.03.2009 23.02.2009 20.03.2009 27.11.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.02.2009 22.06.2009 06.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 11.09.2009 08.01.2009 22.05.2009 06.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 15.09.2009 28.05.2009 04.02.2009 22.01.2009 09.06.2009 16.02.2009 30.11.2009 17.04.2009 28.01.2009 16.03.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Pålydende verdi 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960 19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225 20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

(1 238 369)

49.37 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sum Utenlandsk sektor

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

9 641 910 000

Urealisert % av gevinst/tap 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.08 % 20 % 18.03.2009 1.29 % 20 % 10.02.2009 0.75 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 19.01.2009 1.22 % 20 % 02.03.2009 0.49 % 20 % 11.03.2009 1.14 % 20 % 23.03.2009 0.60 % 20 % 30.03.2009 0.69 % 20 % 15.05.2009 1.60 % 20 % 27.02.2009 0.30 % 20 % 27.03.2009 0.20 % 20 % 26.06.2009 0.20 % 20 % 02.02.2009 0.79 % 20 % 05.02.2009 1.35 % 20 % 15.06.2009 0.44 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 26.02.2009 0.10 % 20 % 05.02.2009 0.24 % 20 % 30.01.2009 0.24 % 20 % 01.04.2009 1.74 % 20 % 09.01.2009 0.22 % 20 % 28.10.2009 0.61 % 20 % 17.06.2009 1.14 % 20 % 13.02.2009 0.50 % 20 % 12.03.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.24 % 20 % 11.06.2009 1.35 % 20 % 13.02.2009 1.00 % 20 % 20.02.2009 0.17 % 20 % 17.03.2009 0.15 % 20 % 12.02.2009 0.50 % 20 % 16.03.2009 0.49 % 20 % 21.01.2009 0.21 % 20 % 16.03.2009

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009


DnB NOR Likviditet 20 (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

57 325 264 (1 273 507) 2 180 613 58 232 370

49 639 076 (152 243) 460 343 49 947 176

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 904 883) (11 400) (1 916 283)

(2 243 559) (10 025) (2 253 584)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

56 316 087 0 56 316 087

47 693 592 0 47 693 592

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

16 952 454 37 183 020 2 180 613 56 316 087

1 900 792 45 332 457 460 343 47 693 592

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Andre fordringer Sum eiendeler

669 387 293 92 471 2 933 459 (2 542 604) 669 870 619

1 098 045 911 49 214 0 2 973 235 1 101 068 360

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

668 591 580 761 900 403 212 669 756 693

1 103 701 976 (1 051 309) (1 777 401) 1 100 873 266

113 928 113 926

195 094 195 094

669 870 619

1 101 068 360

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet 20 (II) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet 20 (II) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 20 (IV). Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-120 dager. Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8%

7,5 6,9

6,4

6,3 6%

6%

5,39

5,0 4,4

4,46

4%

3,80

4%

3,43

3,69

4,13

4,55

4,75

2,6 2%

1,9

1,9

-04

-05

2%

0%

0% -00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 13.05.1999.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,39

13,99

18,35

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,39

4,46

3,43

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,49

0,11

0,03

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.30 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet 20 (II) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

57 384

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

575 422 537

612 738 200

37 315 663

99.75 %

Sum Andeler Verdipapirfond

575 422 537

612 738 200

37 315 663

99.75 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

575 422 537

612 738 200 1 526 781 614 264 981

37 315 663

99.75 % 0.25 % 100.00 %

DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

600 000 000 (330 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688 9208147 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000 125 000 000 50 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000 124 429 165 49 956 700

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865 125 063 450 50 051 578

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865 634 285 94 878

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 % 1.25 % 0.50 %

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100 85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189 85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 % 0.85 % 1.00 % 0.47 % 0.13 % 0.22 % 0.54 % 0.54 % 0.50 % 0.34 % 0.28 % 0.30 %

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 29.01.2009 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.05.2009 30.03.2009 12.01.2009 02.01.2009 02.04.2009 09.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN

Forts. neste side

Pålydende verdi 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000 19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240 100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548 19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304 99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712

Urealisert % av gevinst/tap 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.20 % 20 % 15.06.2009 0.14 % 20 % 30.03.2009 0.40 % 20 % 22.01.2009 0.70 % 20 % 30.03.2009 0.55 % 20 % 09.03.2009 0.65 % 20 % 01.04.2009 1.25 % 20 % 09.03.2009 0.12 % 20 % 09.03.2009 0.30 % 20 % 23.02.2009 0.70 % 20 % 23.03.2009 0.84 % 20 % 16.03.2009

4 281 143

12.64 %

20 150 905

150 905

0.20 %

20 150 905

150 905

0.20 %

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452) (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064 (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788)

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.20 % 0.25 % 0.51 % 0.10 % 0.15 % 0.23 % 0.25 % 1.00 % 0.10 % 0.29 % 0.18 % 0.20 % 1.24 % 0.25 % 0.44 % 0.41 % 1.00 % 1.00 % 0.17 % 0.20 % 0.99 % 0.35 % 0.59 % 1.02 % 0.17 % 0.60 % 0.30 % 0.25 % 0.20 % 0.40 % 0.50 % 1.00 % 1.00 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.20 % 0.40 % 0.86 % 0.15 %

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 16.07.2009 13.03.2009 12.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 09.02.2009 30.03.2009 23.03.2009 23.02.2009 20.03.2009 27.11.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.02.2009 22.06.2009 06.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 11.09.2009 08.01.2009 22.05.2009 06.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 15.09.2009 28.05.2009 04.02.2009 22.01.2009 09.06.2009 16.02.2009 30.11.2009 17.04.2009 28.01.2009 16.03.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Pålydende verdi 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960 19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225 20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

(1 238 369)

49.37 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sum Utenlandsk sektor

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

9 641 910 000

Urealisert % av gevinst/tap 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.08 % 20 % 18.03.2009 1.29 % 20 % 10.02.2009 0.75 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 19.01.2009 1.22 % 20 % 02.03.2009 0.49 % 20 % 11.03.2009 1.14 % 20 % 23.03.2009 0.60 % 20 % 30.03.2009 0.69 % 20 % 15.05.2009 1.60 % 20 % 27.02.2009 0.30 % 20 % 27.03.2009 0.20 % 20 % 26.06.2009 0.20 % 20 % 02.02.2009 0.79 % 20 % 05.02.2009 1.35 % 20 % 15.06.2009 0.44 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 26.02.2009 0.10 % 20 % 05.02.2009 0.24 % 20 % 30.01.2009 0.24 % 20 % 01.04.2009 1.74 % 20 % 09.01.2009 0.22 % 20 % 28.10.2009 0.61 % 20 % 17.06.2009 1.14 % 20 % 13.02.2009 0.50 % 20 % 12.03.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.24 % 20 % 11.06.2009 1.35 % 20 % 13.02.2009 1.00 % 20 % 20.02.2009 0.17 % 20 % 17.03.2009 0.15 % 20 % 12.02.2009 0.50 % 20 % 16.03.2009 0.49 % 20 % 21.01.2009 0.21 % 20 % 16.03.2009

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009


DnB NOR Likviditet 20 (II) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

50 122 555 (932 859) 1 975 117 51 164 812

43 089 911 (173 414) 389 908 43 306 405

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 248 291) (13 200) (1 261 491)

(1 452 063) (13 805) (1 465 868)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

49 903 321 0 49 903 321

41 840 537 0 41 840 537

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

13 358 519 34 569 684 1 975 117 49 903 321

(1 171 319) 42 621 947 389 908 41 840 537

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

612 738 200 70 028 18 457 232 631 265 459

1 018 160 810 44 195 3 476 418 1 021 681 423

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

637 871 233 (23 224 508) (381 746) 614 264 980

1 065 076 939 (41 173 478) (2 356 863) 1 021 546 598

17 000 479 17 000 479

134 825 134 825

631 265 459

1 021 681 423

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet 20 (III) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet 20 (III) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet 20 (IV) og er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-120 dager. Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8%

7,5 6,7

6,9

6,4

6,5

6%

6% 4,9

5,50

4,5

4,57

4%

3,91

4%

3,52

3,74

4,19

4,94 4,59 4,77

2,7 2%

2,0

2,0

-04

-05

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 21.11.1996.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,50

14,33

18,87

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,50

4,57

3,52

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,60

0,22

0,12

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet 20 (III) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

70 783

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

709 635 338

755 803 952

46 168 614

99.73 %

Sum Andeler Verdipapirfond

709 635 338

755 803 952

46 168 614

99.73 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

709 635 338

755 803 952 2 029 076 757 833 028

46 168 614

99.73 % 0.27 % 100.00 %

DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

600 000 000 (330 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688 9208147 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000 125 000 000 50 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000 124 429 165 49 956 700

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865 125 063 450 50 051 578

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865 634 285 94 878

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 % 1.25 % 0.50 %

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100 85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189 85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 % 0.85 % 1.00 % 0.47 % 0.13 % 0.22 % 0.54 % 0.54 % 0.50 % 0.34 % 0.28 % 0.30 %

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 29.01.2009 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.05.2009 30.03.2009 12.01.2009 02.01.2009 02.04.2009 09.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN

Forts. neste side

Pålydende verdi 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000 19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240 100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548 19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304 99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712

Urealisert % av gevinst/tap 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.20 % 20 % 15.06.2009 0.14 % 20 % 30.03.2009 0.40 % 20 % 22.01.2009 0.70 % 20 % 30.03.2009 0.55 % 20 % 09.03.2009 0.65 % 20 % 01.04.2009 1.25 % 20 % 09.03.2009 0.12 % 20 % 09.03.2009 0.30 % 20 % 23.02.2009 0.70 % 20 % 23.03.2009 0.84 % 20 % 16.03.2009

4 281 143

12.64 %

20 150 905

150 905

0.20 %

20 150 905

150 905

0.20 %

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452) (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064 (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788)

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.20 % 0.25 % 0.51 % 0.10 % 0.15 % 0.23 % 0.25 % 1.00 % 0.10 % 0.29 % 0.18 % 0.20 % 1.24 % 0.25 % 0.44 % 0.41 % 1.00 % 1.00 % 0.17 % 0.20 % 0.99 % 0.35 % 0.59 % 1.02 % 0.17 % 0.60 % 0.30 % 0.25 % 0.20 % 0.40 % 0.50 % 1.00 % 1.00 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.20 % 0.40 % 0.86 % 0.15 %

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 16.07.2009 13.03.2009 12.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 09.02.2009 30.03.2009 23.03.2009 23.02.2009 20.03.2009 27.11.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.02.2009 22.06.2009 06.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 11.09.2009 08.01.2009 22.05.2009 06.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 15.09.2009 28.05.2009 04.02.2009 22.01.2009 09.06.2009 16.02.2009 30.11.2009 17.04.2009 28.01.2009 16.03.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Pålydende verdi 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960 19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225 20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

(1 238 369)

49.37 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sum Utenlandsk sektor

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

9 641 910 000

Urealisert % av gevinst/tap 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.08 % 20 % 18.03.2009 1.29 % 20 % 10.02.2009 0.75 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 19.01.2009 1.22 % 20 % 02.03.2009 0.49 % 20 % 11.03.2009 1.14 % 20 % 23.03.2009 0.60 % 20 % 30.03.2009 0.69 % 20 % 15.05.2009 1.60 % 20 % 27.02.2009 0.30 % 20 % 27.03.2009 0.20 % 20 % 26.06.2009 0.20 % 20 % 02.02.2009 0.79 % 20 % 05.02.2009 1.35 % 20 % 15.06.2009 0.44 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 26.02.2009 0.10 % 20 % 05.02.2009 0.24 % 20 % 30.01.2009 0.24 % 20 % 01.04.2009 1.74 % 20 % 09.01.2009 0.22 % 20 % 28.10.2009 0.61 % 20 % 17.06.2009 1.14 % 20 % 13.02.2009 0.50 % 20 % 12.03.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.24 % 20 % 11.06.2009 1.35 % 20 % 13.02.2009 1.00 % 20 % 20.02.2009 0.17 % 20 % 17.03.2009 0.15 % 20 % 12.02.2009 0.50 % 20 % 16.03.2009 0.49 % 20 % 21.01.2009 0.21 % 20 % 16.03.2009

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009


DnB NOR Likviditet 20 (III) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

2008

2007

71 417 809 (1 866 106) 2 511 897 72 063 600

60 373 357 (133 999) 399 490 60 638 848

(597 396) (83 220) (680 616)

(677 781) (14 950) (692 731)

71 382 984 0 71 382 984

59 946 117 0 59 946 117

26 014 556 42 856 531 2 511 897 71 382 984

(3 688 074) 63 234 701 399 490 59 946 117

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

755 803 952 130 212 12 122 505 (10 190 746) 757 865 923

1 474 790 743 50 266 811 3 871 647 1 478 713 467

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

754 334 560 1 682 374 1 816 094 757 833 028

1 478 705 368 638 871 (695 803) 1 478 648 436

32 892 32 895

65 031 65 031

757 865 923

1 478 713 467

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet 20 (IV) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet 20 (IV) passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det forventes små kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Investeringsstrategi

Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge i intervallet 0-120 dager. Inntil 25 % av fondet kan investeres i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har meget lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

Årlig avkastning i prosent 10%

10%

8%

8% 6,5

6%

6%

5,1

5,53

4,6

4,60

4%

3,95

4%

3,57

3,82

2,8 2%

2,1

2,0

-04

-05

2%

0%

0% -03

-06

-07

-08

2 year

3 year

4 year

5 year

6 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 15.08.2002.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,53

14,45

19,16

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,53

4,60

3,57

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,63

0,25

0,17

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.15 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

600 000 000 (330 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

NOK NOK

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688 9208147 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000 125 000 000 50 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000 124 429 165 49 956 700

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865 125 063 450 50 051 578

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865 634 285 94 878

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 % 1.25 % 0.50 %

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100 85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189 85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 % 0.85 % 1.00 % 0.47 % 0.13 % 0.22 % 0.54 % 0.54 % 0.50 % 0.34 % 0.28 % 0.30 %

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09 Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720 19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464 19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256) 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 % 0.20 % 0.14 % 0.40 % 0.70 % 0.55 % 0.65 % 1.25 % 0.12 % 0.30 % 0.70 % 0.84 %

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

4 281 143

12.64 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 29.01.2009 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.05.2009 30.03.2009 12.01.2009 02.01.2009 02.04.2009 09.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009 15.06.2009 30.03.2009 22.01.2009 30.03.2009 09.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 09.03.2009 23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009

Forts. neste side

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000 19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240 100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500 7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548 19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304 99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712 7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452) (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064 (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788) 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.20 % 0.25 % 0.51 % 0.10 % 0.15 % 0.23 % 0.25 % 1.00 % 0.10 % 0.29 % 0.18 % 0.20 % 1.24 % 0.25 % 0.44 % 0.41 % 1.00 % 1.00 % 0.17 % 0.20 % 0.99 % 0.35 % 0.59 % 1.02 % 0.17 % 0.60 % 0.30 % 0.25 % 0.20 % 0.40 % 0.50 % 1.00 % 1.00 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 0.20 % 0.40 % 0.86 % 0.15 % 0.08 % 1.29 % 0.75 % 0.15 % 1.22 % 0.49 % 1.14 % 0.60 % 0.69 % 1.60 % 0.30 % 0.20 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 16.07.2009 13.03.2009 12.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 09.02.2009 30.03.2009 23.03.2009 23.02.2009 20.03.2009 27.11.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.02.2009 22.06.2009 06.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 11.09.2009 08.01.2009 22.05.2009 06.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 15.09.2009 28.05.2009 04.02.2009 22.01.2009 09.06.2009 16.02.2009 30.11.2009 17.04.2009 28.01.2009 16.03.2009 18.03.2009 10.02.2009 27.02.2009 19.01.2009 02.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 15.05.2009 27.02.2009 27.03.2009 26.06.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Pålydende verdi 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

(1 238 369)

49.37 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863)

andelskapital 0.20 % 0.79 % 1.35 % 0.44 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.24 % 0.24 % 1.74 % 0.22 % 0.61 % 1.14 % 0.50 % 0.60 % 0.24 % 1.35 % 1.00 % 0.17 % 0.15 % 0.50 % 0.49 % 0.21 %

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

9 641 910 000

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 02.02.2009 05.02.2009 15.06.2009 29.01.2009 27.02.2009 26.02.2009 05.02.2009 30.01.2009 01.04.2009 09.01.2009 28.10.2009 17.06.2009 13.02.2009 12.03.2009 12.01.2009 11.06.2009 13.02.2009 20.02.2009 17.03.2009 12.02.2009 16.03.2009 21.01.2009 16.03.2009

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009

DnB NOR Likviditet 20 (IV) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

688 468 195 16 746 879 20 149 508 725 364 582

381 164 610 (1 376 730) 1 305 653 381 093 533

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

0 (17 094 939) (14 885) (17 109 824)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

9 622 636 969 154 898 385 361 993 043 10 139 528 397

11 916 548 128 159 754 606 330 945 632 12 407 248 366

3 186 (12 106 691) (16 822) (12 120 327)

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

9 982 307 224 36 622 854 13 287 880 10 032 217 959

12 313 686 013 35 682 341 (6 861 628) 12 342 506 726

708 254 758 0 708 254 758

368 973 206 0 368 973 206

Gjeld Gjeld Sum gjeld

107 310 437 107 310 439

64 741 640 64 741 640

10 139 528 398

12 407 248 366

99 063 554 589 041 696 20 149 508 708 254 758

(165 768 694) 533 436 247 1 305 653 368 973 206

Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Likviditet 20 (V) Fondet passer for

DnB NOR Likviditet 20 (V) passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Fondet er investert i rentebærende papirer med en maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Inntil 100 % av fondets verdi kan plasseres i obligasjoner med flytende rentebinding. Løpetiden til enkeltplasseringer skal maksimalt være 7 år. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av utvalgte finansinstitusjoner og selskaper denominert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

8%

Investeringsstrategi

10% 7,8

8%

7,3

6%

5,3

6%

5,3

4,86

4,4 4%

4,20

4% 2,2

2%

2,4

3,74

2,9

3,74

3,43

4,24

4,64

2%

0%

0% -01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 19.12.2000.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 5,32

13,13

18,37

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

5,32

4,20

3,43

5,90

4,35

3,40

-0,58

-0,15

0,03

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.10 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Likviditet 20 (V) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

840 000 000 (460 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(6 916 711) 2 956 830

(6 916 711) 2 956 830

(0.05) % 0.02 %

0

(3 959 880)

(3 959 880)

(0.03) %

NOK NOK

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

60 000 000 75 000 000 10 000 000

59 990 000 75 000 000 10 000 000

59 465 278 75 190 852 9 730 360

(524 722) 190 852 (269 641)

0.39 % 0.50 % 0.06 %

145 000 000

144 990 000

144 386 489

(603 511)

0.96 %

35 000 000 133 000 000 75 000 000

34 475 000 132 069 000 74 986 050

33 926 611 127 531 863 76 456 271

(548 389) (4 537 137) 1 470 221

0.22 % 0.85 % 0.51 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

243 000 000

241 530 050

237 914 745

(3 615 305)

1.58 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 03/10/11 Bank 1 Oslo AS FRN 06/09 Bank 1 Oslo AS FRN 11/10 Bank 1 Oslo FRN 04.02.2011 Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 02/10 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 04/12 Landkreditt FRN 05/11 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank 6.10 14.01.2009 Storebrand Bank 6.6 31.03.2009 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

57 000 000 40 000 000 60 000 000 60 000 000 15 000 000 50 000 000 70 000 000 13 000 000 95 000 000 200 000 000 165 000 000 100 000 000 53 000 000 205 000 000 190 000 000 50 000 000 50 000 000 30 000 000 46 000 000 50 000 000

56 856 120 39 988 000 60 016 800 59 983 440 14 995 800 50 000 000 70 094 000 13 001 566 94 901 754 199 464 140 165 023 280 99 991 000 52 931 980 205 164 490 189 982 140 50 000 000 50 000 000 29 997 210 45 987 120 49 882 450

54 861 919 40 039 862 58 761 752 58 676 017 14 800 996 49 914 714 69 764 361 13 018 340 90 914 113 194 066 596 165 022 427 99 996 272 53 002 902 204 502 328 190 043 501 50 218 114 50 461 890 30 543 709 46 956 738 50 051 578

(1 994 201) 51 862 (1 255 048) (1 307 423) (194 804) (85 287) (329 639) 16 774 (3 987 641) (5 397 544) (853) 5 272 70 922 (662 162) 61 361 218 114 461 890 546 499 969 618 169 128

0.36 % 0.27 % 0.39 % 0.39 % 0.10 % 0.33 % 0.46 % 0.09 % 0.60 % 1.29 % 1.09 % 0.66 % 0.35 % 1.36 % 1.26 % 0.33 % 0.33 % 0.20 % 0.31 % 0.33 %

1 599 000 000

1 598 261 290

1 585 618 125

(12 643 164)

10.51 %

Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 1027313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 06/10 1028012 Storebrand ASA FRN 09/09 1028011 Storebrand ASA FRN 09/11 Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 9300371 Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 9307119 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092011 1045595 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

1033622 1022806 1029007 1041527 1037495 9310842 1025286 1021610 1025635 9303881 1023008 1041058 1024336 1025224 1040974 1042463 1045186 1045220 1045688 1032866

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1047317 Akershus Fylkeskommune 6.19 05.11.2009

1047997 1048249 1045917 1048166 1048170 1047324 1047988

9207896 1042954 1042953 1042948 1026249 1022840 1028022 9307665 1034125 1038791 1035568 1037406 1028225 1024184 1030185 1032404 1042134

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

40 000 000

40 015 080

40 919 155

904 075

0.27 %

Sum FYLKESKOMMUNER

40 000 000

40 015 080

40 919 155

904 075

0.27 %

KOMMUNER Elverum Kommune 4.61 10/06/2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Karmøy Kommune 6.82 19.03.2009 Kristiansand Kommune 4.25 19.05.2009 Lillehammer Kommune Lillehammer Kommune 6.72 05/02/2009 Ræ lingen kommune 4.6 16/09/2009

30 000 000 50 000 000 30 000 000 15 000 000 40 000 000 8 979 000 30 000 000

30 004 200 50 048 300 30 002 880 15 003 000 40 036 120 8 979 224 30 008 880

30 112 080 50 168 735 30 144 698 15 019 902 40 030 914 8 994 607 30 236 155

107 880 120 435 141 818 16 902 (5 206) 15 383 227 275

0.20 % 0.33 % 0.20 % 0.10 % 0.27 % 0.06 % 0.20 %

Sum KOMMUNER

203 979 000

204 082 604

204 707 091

624 486

1.36 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 21/05/2010 BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS FRN 03/10 Eiendomskreditt AS FRN 09/09 Eiendomskreditt AS FRN 09/10 Eiendomskreditt AS FRN 15.10.2012 Eiendomskreditt FRN 11/11 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanker FRN 02/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 3/13

116 000 000 69 000 000 50 000 000 365 000 000 35 000 000 50 000 000 35 000 000 75 000 000 90 000 000 95 000 000 70 000 000 80 000 000 117 000 000 110 000 000 60 000 000 10 000 000 137 000 000

116 053 360 69 000 000 50 000 000 365 367 500 34 995 570 50 056 953 34 991 400 74 967 000 89 929 000 94 800 500 69 860 250 79 144 000 117 064 700 110 039 600 59 904 000 10 000 000 137 000 000

115 998 288 69 335 112 50 179 752 368 823 364 34 813 009 50 002 732 34 406 238 71 245 392 86 436 830 91 746 976 67 250 941 79 180 511 115 302 984 109 874 128 60 082 558 9 986 664 135 177 505

(55 072) 335 112 179 752 3 455 864 (182 561) (54 221) (585 162) (3 721 608) (3 492 170) (3 053 524) (2 609 309) 36 511 (1 761 716) (165 472) 178 558 (13 336) (1 822 495)

0.77 % 0.46 % 0.33 % 2.45 % 0.23 % 0.33 % 0.23 % 0.47 % 0.57 % 0.61 % 0.45 % 0.53 % 0.76 % 0.73 % 0.40 % 0.07 % 0.90 %

1 564 000 000

1 563 173 833

1 549 842 983

(13 330 850)

10.28 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

Forts. neste side

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 16.03.2009 20 % 02.03.2009 20 % 02.03.2009

20 % 23.02.2009 20 % 16.03.2009 20 % 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

03.04.2009 10.03.2009 02.02.2009 04.02.2009 23.03.2009 10.03.2009 16.02.2009 10.03.2009 12.01.2009 23.02.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 31.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 27.02.2009

20 % 05.11.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

10.06.2009 23.12.2009 19.03.2009 19.05.2009 19.03.2009 05.02.2009 16.09.2009

20 % 10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 %

09.01.2009 23.02.2009 23.02.2009 22.05.2009 16.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 15.01.2009 16.02.2009 01.04.2009 27.02.2009 09.03.2009 09.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 23.03.2009 16.03.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (V) forts. VPnr Selskap Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1033184 1038718 9307963 1034687 9307661 9308180 9307175 1026909 1044086 1045202 9306673 9307609 1035377 1025254 1028222 1029874 9307147 1025275 1023622 1028415 1042455 1034493 1038253 9307503 1035030 1025309 1045131 1035039 9306731 9302216 9306365 1026593 1025318 1036410 1030294 1034941 1025633 1030866 9307660 1031050 1028014 1030608 9300307 1034569 1036904 1029937 1040972 9303529 1038303 1036165 1026462 1024127 9300306 1034945 9300305 1034674 9308009 1028087 1033317 1034086 1047771 1027196 1025754 1032193 9307678 1042480 9308114 1030495 1021825 1021845 1036062 1041521

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank FRN 09/11 DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank FRN 12/10 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 02/10 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Halden Sparebank Halden Sparebank FRN 06/09 Halden Sparebank FRN 09/10 Haugesund Sparebank FRN 01/09 Haugesund Sparebank 4.83 25.06.2010 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank FRN 12/11 Holla og Lunde Sparebank FRN 08/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 09/10 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank FRN 02/09 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanep. Spb. FRN 02/11 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Klepp Sparebank FRN 05/10 Kvinnherad Sparebank FRN 02/09 Kvinnherad Sparebank FRN 05/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Lillestrøm Sparebank FRN 09/09 Lillestrøm Sparebank FRN 10/10 Lillestrøm Sparebank FRN 29.03.2012 Modum Sparebank FRN 04/11 Narvik Sparebank FRN 03/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Nordmøre Sparebank FRN 12/11 Nordmøre Sparebank 4.67 25.05.2010 Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank Ringerikes Sparebank FRN 21.08.2012 Rygge -Vaaler sparebank FRN 09/11 Rygge Vaaler Sparebank FRN 01/10 Rygge Vaaler Sparebank FRN 03/09 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 03/11 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 04/10 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 09/09 Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 04.03.13 Sandnes Sparebank FRN 08/12 Sandnes Sparebank FRN 09/11 Sandnes Sparebank FRN 11/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank FRN 11/12 Sparebank 1 Midt-Norge 03.04.2009 Sparebank 1 SR-Bank 4.5 17.01.2013 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 03/12 Sparebanken Ø st FRN 1/11

Forts. neste side

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.13 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.13 %

25 000 000 40 000 000 185 000 000 250 000 000 50 000 000 130 000 000 75 000 000 35 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 20 000 000 18 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000 43 000 000 35 000 000 220 000 000 30 000 000 10 000 000 15 000 000 22 000 000 10 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 40 000 000 55 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 85 000 000 53 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 25 000 000 14 000 000 75 000 000 50 000 000 30 000 000 50 500 000 20 000 000 45 000 000 10 000 000 100 000 000 65 000 000 255 000 000 200 000 000 70 000 000 50 000 000 37 000 000 20 000 000 70 000 000 80 000 000 90 000 000 300 000 000 87 000 000 20 000 000 50 000 000 40 000 000 100 000 000

25 000 000 39 980 000 184 762 215 249 931 250 49 983 000 129 948 000 75 000 000 34 699 000 30 008 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 29 991 600 19 886 000 18 007 200 20 022 000 20 010 000 19 862 000 15 085 035 5 023 800 42 997 880 34 996 200 218 727 500 29 985 000 9 994 500 14 991 000 22 015 396 9 985 000 49 970 000 19 917 200 20 000 000 39 984 800 49 977 500 40 060 880 54 448 000 9 997 000 4 974 000 9 987 000 19 991 000 85 000 000 52 626 650 20 000 000 30 010 820 29 925 900 9 779 100 19 874 000 10 000 000 25 000 000 13 968 500 74 417 500 49 870 000 29 973 600 50 475 078 19 829 000 44 889 875 9 970 000 99 533 000 65 000 000 253 908 500 198 940 000 69 982 425 50 000 000 37 014 290 19 983 200 69 910 000 79 968 000 89 966 160 299 962 500 86 597 600 20 030 000 50 077 100 39 524 000 100 000 000

24 485 715 38 191 178 182 527 347 244 749 243 48 596 446 123 636 889 74 988 107 33 729 893 29 664 606 19 670 504 20 319 868 14 840 324 29 347 588 19 867 644 18 035 614 19 577 673 20 020 051 19 652 089 14 936 076 5 008 114 42 006 878 35 022 563 209 369 895 28 191 523 9 794 860 14 967 433 22 048 259 9 887 548 48 316 726 19 757 201 19 979 672 38 645 985 49 463 326 40 073 636 53 466 521 10 004 849 4 942 109 10 006 635 19 482 442 80 580 653 50 920 271 20 027 339 29 749 400 30 060 512 9 587 744 19 822 696 10 022 405 24 291 007 13 451 746 70 335 186 48 021 381 29 895 899 50 503 526 19 396 477 44 618 320 9 985 574 99 154 882 62 191 607 243 172 582 192 900 622 68 531 709 50 937 587 37 072 094 19 833 108 67 602 148 76 146 235 90 362 061 286 665 435 86 604 461 20 018 638 48 818 459 38 260 899 97 891 235

(514 285) (1 788 822) (2 234 868) (5 182 008) (1 386 554) (6 311 111) (11 894) (969 107) (343 394) (329 496) 319 868 (159 676) (644 012) (18 356) 28 414 (444 327) 10 051 (209 911) (148 959) (15 686) (991 002) 26 363 (9 357 605) (1 793 477) (199 640) (23 567) 32 863 (97 452) (1 653 275) (159 999) (20 328) (1 338 815) (514 174) 12 756 (981 479) 7 849 (31 891) 19 635 (508 558) (4 419 347) (1 706 379) 27 339 (261 420) 134 612 (191 356) (51 304) 22 405 (708 994) (516 754) (4 082 314) (1 848 620) (77 701) 28 449 (432 523) (271 555) 15 574 (378 118) (2 808 393) (10 735 918) (6 039 378) (1 450 716) 937 587 57 804 (150 092) (2 307 852) (3 821 765) 395 901 (13 297 065) 6 861 (11 362) (1 258 642) (1 263 101) (2 108 765)

0.16 % 0.25 % 1.21 % 1.62 % 0.32 % 0.82 % 0.50 % 0.22 % 0.20 % 0.13 % 0.13 % 0.10 % 0.19 % 0.13 % 0.12 % 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.10 % 0.03 % 0.28 % 0.23 % 1.39 % 0.19 % 0.06 % 0.10 % 0.15 % 0.07 % 0.32 % 0.13 % 0.13 % 0.26 % 0.33 % 0.27 % 0.35 % 0.07 % 0.03 % 0.07 % 0.13 % 0.53 % 0.34 % 0.13 % 0.20 % 0.20 % 0.06 % 0.13 % 0.07 % 0.16 % 0.09 % 0.47 % 0.32 % 0.20 % 0.33 % 0.13 % 0.30 % 0.07 % 0.66 % 0.41 % 1.61 % 1.28 % 0.45 % 0.34 % 0.25 % 0.13 % 0.45 % 0.50 % 0.60 % 1.90 % 0.57 % 0.13 % 0.32 % 0.25 % 0.65 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 22.06.2009 20.03.2009 16.02.2009 27.03.2009 30.03.2009 25.02.2009 23.03.2009 14.08.2009 19.01.2009 15.01.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 23.01.2009 25.03.2009 23.02.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 02.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 02.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 02.03.2009 03.02.2009 02.02.2009 04.02.2009 13.03.2009 12.01.2009 03.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 19.01.2009 06.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 16.03.2009 23.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 26.01.2009 23.02.2009 23.03.2009 29.01.2009 30.03.2009 10.03.2009 19.01.2009 16.03.2009 23.03.2009 04.03.2009 24.02.2009 18.03.2009 03.02.2009 27.11.2009 27.02.2009 16.02.2009 19.03.2009 13.02.2009 03.04.2009 19.01.2009 06.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 30.03.2009 26.01.2009


DnB NOR Likviditet 20 (V) forts. VPnr Selskap 1020522 1034603 9308177 9308487 9307645 1045745 9309331 1031535 1028052 1038893 1018393 9306310 1021507 1025282 1027319 1040589 1045252 1021509 1048069 1045657 1024519 1042627 1037344 1044538 1038695 1041100 9307802 1038678 1033117 1042507 1029156 9307806 1030221 1039377 1029056 1034744 9309316 1047061 9303828 1027669 1042445 1034486 1040370 1039398 9306984 1027519 1030117 1025616 1025408 1027945 9307872 9308162 9308134 1025274 1024560 1038686 1028775 1042156 1030611 1036555 1026552 1045345 1041823 1031314 1035325 1025457 1034997 1038374 1025753 1023554 9306804 9300313 1032148

Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st FRN 12/12 Sparebanken Ø st FRN 22.08.2012 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st FRN 25.10.2012 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hardanger FRN 05/11 Sparebanken Hedmark FRN 09/13 Sparebanken Hedmark FRN 9/10 Sparebanken Hedmark 5.8 09/09 Sparebanken Møre Sparebanken Møre FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 02/10 Sparebanken Møre FRN 06/11 Sparebanken Møre FRN 19/09/2012 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Midt-Norge 7.13 01.07.2009 Sparebanken Midt-Norge 9/09 FRN Sparebanken Nord Norge FRN 21.01.2011 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Nordvest FRN 11.04.2011 Sparebanken Nordvest FRN 12/12 Sparebanken Pluss Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 08/10 Sparebanken Pluss FRN 11/10 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Pluss 6.69 28/10/2009 Sparebanken Rogaland FRN 05/11 Sparebanken Rogaland FRN 07/10 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Sør FRN 02/11 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn gg Fjordane 4.79 06.06.2012 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 03/12 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/12 Sparebanken Sogn Og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest FRN 02/10 Sparebanken Vest FRN 11/12 Sparebanken Vest FRN 2/10 Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 04/11 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 08/05/2012 Sparebank1 Hallingdal FRN 04/09 SpareBank 1 FRN 21.09.2011 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Telemark Sparebank FRN 02/12 Time Sparebank FRN 02/10 Toten Sparebank 30.01.2014 Totens Sparebank FRN 02/11 Totens Sparebank FRN 03/12 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

Forts. neste side

Pålydende verdi 43 000 000 25 000 000 105 000 000 72 500 000 200 000 000 50 000 000 78 000 000 35 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 30 000 000 45 000 000 29 000 000 20 000 000 200 000 000 20 000 000 36 500 000 50 000 000 35 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 130 000 000 200 000 000 114 000 000 21 000 000 74 000 000 20 000 000 120 000 000 200 000 000 25 000 000 250 000 000 70 000 000 20 000 000 50 000 000 55 000 000 70 000 000 75 000 000 60 000 000 90 000 000 210 000 000 256 000 000 80 000 000 65 000 000 80 000 000 110 000 000 93 000 000 50 000 000 200 000 000 25 000 000 10 000 000 250 000 000 210 000 000 207 500 000 30 000 000 10 000 000 70 000 000 50 000 000 10 000 000 30 000 000 130 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 35 000 000 50 000 000 200 000 000 75 000 000 75 000 000 71 000 000 50 000 000

Kostpris

Kursverdi

43 440 250 24 675 000 104 376 000 72 480 425 199 866 000 50 000 000 78 000 000 34 797 000 10 005 330 9 987 000 25 262 500 29 994 000 4 982 000 28 984 300 20 000 000 200 000 000 19 978 000 35 879 100 49 992 750 34 987 400 50 079 500 50 000 000 49 735 000 49 995 500 129 484 000 199 920 000 113 500 680 20 934 480 73 965 960 20 000 000 119 904 250 199 500 000 24 996 500 249 935 000 69 979 000 19 884 000 49 990 400 55 104 000 69 849 500 74 963 750 60 000 000 89 754 000 209 929 550 255 567 691 79 520 000 65 052 900 79 818 500 110 170 000 92 915 400 50 174 000 199 842 500 24 820 000 9 885 000 249 483 333 210 025 500 206 419 772 29 730 000 10 000 000 69 973 800 50 000 000 10 005 200 29 919 000 130 000 000 10 002 200 19 982 000 15 011 400 34 975 500 49 797 600 199 875 850 75 202 075 74 451 750 70 917 640 49 755 000

40 664 203 23 724 063 100 195 212 71 161 251 191 039 924 51 068 148 76 720 900 33 656 032 9 415 270 9 828 729 25 313 475 28 828 087 45 481 268 28 938 966 19 869 867 191 853 546 19 704 252 36 466 354 50 138 559 35 423 570 50 021 301 50 269 839 49 435 708 50 699 805 130 296 355 195 651 214 113 980 945 21 041 642 71 403 783 19 676 753 113 717 867 194 828 178 25 077 273 246 903 270 68 580 301 19 932 872 49 848 284 56 218 311 67 924 809 74 011 715 60 224 027 87 693 645 209 943 703 251 143 910 76 353 160 64 803 084 75 679 389 105 523 380 91 900 207 47 712 211 195 928 152 24 456 245 9 824 445 249 447 368 199 909 679 206 959 782 29 953 409 10 026 523 67 769 246 47 700 294 9 999 162 29 485 421 130 112 826 10 011 210 19 129 535 14 918 857 32 035 600 48 306 678 189 117 284 74 937 845 71 486 972 71 173 937 49 353 031

9 680 000 000

9 623 591 490

9 456 739 035

Urealisert % av gevinst/tap (2 776 047) (950 937) (4 180 788) (1 319 174) (8 826 076) 1 068 148 (1 279 100) (1 140 968) (590 060) (158 271) 50 975 (1 165 913) 40 499 268 (45 334) (130 133) (8 146 454) (273 748) 587 254 145 809 436 170 (58 200) 269 839 (299 292) 704 305 812 355 (4 268 786) 480 265 107 162 (2 562 177) (323 247) (6 186 383) (4 671 822) 80 773 (3 031 730) (1 398 699) 48 872 (142 117) 1 114 311 (1 924 691) (952 036) 224 027 (2 060 355) 14 153 (4 423 781) (3 166 840) (249 816) (4 139 111) (4 646 621) (1 015 193) (2 461 789) (3 914 348) (363 755) (60 555) (35 966) (10 115 822) 540 010 223 409 26 523 (2 204 554) (2 299 707) (6 038) (433 580) 112 826 9 010 (852 465) (92 543) (2 939 900) (1 490 923) (10 758 566) (264 230) (2 964 778) 256 297 (401 969) (166 852 454)

andelskapital 0.27 % 0.16 % 0.66 % 0.47 % 1.27 % 0.34 % 0.51 % 0.22 % 0.06 % 0.07 % 0.17 % 0.19 % 0.30 % 0.19 % 0.13 % 1.27 % 0.13 % 0.24 % 0.33 % 0.23 % 0.33 % 0.33 % 0.33 % 0.34 % 0.86 % 1.30 % 0.76 % 0.14 % 0.47 % 0.13 % 0.75 % 1.29 % 0.17 % 1.64 % 0.45 % 0.13 % 0.33 % 0.37 % 0.45 % 0.49 % 0.40 % 0.58 % 1.39 % 1.67 % 0.51 % 0.43 % 0.50 % 0.70 % 0.61 % 0.32 % 1.30 % 0.16 % 0.07 % 1.65 % 1.33 % 1.37 % 0.20 % 0.07 % 0.45 % 0.32 % 0.07 % 0.20 % 0.86 % 0.07 % 0.13 % 0.10 % 0.21 % 0.32 % 1.25 % 0.50 % 0.47 % 0.47 % 0.33 %

62.71 %

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 12.02.2009 16.03.2009 23.02.2009 25.03.2009 26.01.2009 11.09.2009 08.01.2009 24.02.2009 02.03.2009 24.03.2009 16.09.2009 16.02.2009 20.02.2009 03.02.2009 23.03.2009 17.03.2009 26.02.2009 20.02.2009 15.09.2009 09.06.2009 16.02.2009 17.04.2009 16.03.2009 30.06.2009 03.03.2009 28.01.2009 20.05.2009 27.02.2009 27.02.2009 12.01.2009 09.03.2009 20.02.2009 02.03.2009 24.02.2009 09.02.2009 23.03.2009 30.03.2009 28.10.2009 16.02.2009 15.01.2009 27.03.2009 10.02.2009 15.06.2009 29.01.2009 06.03.2009 26.02.2009 03.02.2009 10.03.2009 09.02.2009 10.02.2009 06.03.2009 30.01.2009 01.04.2009 03.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 28.10.2009 12.03.2009 06.04.2009 09.02.2009 19.01.2009 18.03.2009 13.02.2009 12.02.2009 09.02.2009 11.02.2009 30.01.2009 23.02.2009 30.03.2009 16.03.2009 09.02.2009 23.02.2009 16.03.2009


DnB NOR Likviditet 20 (V) forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

250 000 000 150 000 000 125 000 000

242 590 727 144 053 767 123 824 268

244 512 898 147 600 000 124 300 000

1 922 171 3 546 233 475 732

1.62 % 0.98 % 0.82 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

525 000 000

510 468 762

516 412 898

5 944 135

3.42 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Sparbank VEST FRN 05/11 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

75 000 000 102 000 000 150 000 000 70 000 000 60 000 000 60 000 000 270 000 000 300 000 000 45 000 000

74 900 000 102 000 000 149 888 760 70 000 000 59 998 600 59 943 120 269 829 900 300 000 000 45 000 000

74 717 447 99 563 137 144 694 964 68 343 749 60 047 663 58 544 825 270 050 774 299 167 002 44 796 384

(182 553) (2 436 863) (5 193 797) (1 656 251) 49 063 (1 398 295) 220 874 (832 998) (203 616)

0.50 % 0.66 % 0.96 % 0.45 % 0.40 % 0.39 % 1.79 % 1.98 % 0.30 %

1 132 000 000

STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

1033476 1030822 1032255 1030823 1030607 1031825 9307784 9308108 1035268

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

1 131 560 380

1 119 925 944

(11 634 436)

7.43 %

15 151 979 000 15 077 673 489

14 876 617 371

(201 056 119)

98.65 %

15 077 673 489

14 872 657 490 207 337 659 15 079 995 149

(205 015 999)

98.63 % 1.37 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009 0 % 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 13.03.2009 26.02.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009

DnB NOR Likviditet 20 (V) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

1 075 736 012 (1 064 605) (207 168 218) 867 503 189

592 430 248 (7 660 984) (29 882 824) 554 886 440

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

0 (16 894 102) (11 424) (16 905 526)

10 010 (12 320 489) (15 452) (12 325 931)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

850 597 663 0 850 597 663

542 560 509 0 542 560 509

131 774 365 925 991 516 (207 168 218) 850 597 663

(328 149 946) 900 593 079 (29 882 624) 542 560 509

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

14 872 657 491 170 052 825 0 38 560 197 15 081 270 513

18 401 214 549 184 360 928 143 579 000 1 977 050 523 20 706 205 000

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

15 278 546 224 46 487 091 (245 038 165) 15 079 995 150

20 184 039 096 12 032 339 (37 869 947) 20 158 201 488

1 275 363 1 275 363

548 003 512 548 003 512

15 081 270 513

20 706 205 000

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Pengemarked (I) Fondet passer for

DnB NOR Pengemarked (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner som med begrenset risiko, ønsker en avkastning utover bankrente. Fondet er spesielt egnet for plassering av kortsiktig overskuddslikviditet og sparekapital. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Likviditet (IV) og investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 15 % av forvaltningskapitalen i ansvarlige lån, samt inntil 25 % i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8% 7,0

6%

6,2

6,4

5,9

6% 4,3

4,0

4%

4,3

4,13

4%

3,52

3,04

2,3 2%

1,5

1,6

-04

-05

2,72

2,99

3,46

3,89

4,12 4,32

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 13.07.1987.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 4,26

10,95

14,35

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,26

3,52

2,72

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

5,90

4,35

3,40

-1,65

-0,83

-0,68

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.50 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Pengemarked (I) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Likviditet (IV)

Antall Valuta

Oslo

2 958 327

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

2 955 828 091

3 086 761 506

130 933 415

99.97 %

Sum Andeler Verdipapirfond

2 955 828 091

3 086 761 506

130 933 415

99.97 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

2 955 828 091

3 086 761 506 904 510 3 087 666 016

130 933 415

99.97 % 0.03 % 100.00 %

DnB NOR Likviditet (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

628 000 000 (345 000 000)

NOK NOK

0 0

(5 171 065) 2 217 623

(5 171 065) 2 217 623

(0.11) % 0.05 %

0

(2 953 442)

(2 953 442)

(0.06) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

30 000 000 28 000 000

29 993 000 28 014 000

29 732 639 28 071 251

(260 361) 57 251

0.62 % 0.58 %

Sum Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak

58 000 000

58 007 000

57 803 890

(203 110)

1.20 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Hafslund ASA FRN 01.10.2008 Hafslund ASA FRN 02/10 Hafslund ASA FRN 04/09 Hafslund ASA 7.15 20/02/2009 Hafslund ASA 7.2 20/08/2009 Norgesgruppen ASA FRN 03/09 Norwegian Property ASA FRN 22.03.07 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 06/10 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine Norske Meierier Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 04/09 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Yara International 7.2 27.02.2009

45 000 000 20 000 000 60 000 000 50 000 000 30 000 000 54 000 000 20 000 000 40 000 000 15 000 000 30 000 000 25 000 000 13 000 000 10 000 000 25 000 000

45 021 750 19 994 400 60 401 890 50 420 800 29 998 500 54 110 340 20 114 600 39 989 900 14 989 200 29 988 600 25 009 225 13 017 290 10 013 400 24 997 000

44 248 699 20 094 311 59 895 916 50 038 036 30 072 980 54 934 752 20 013 578 36 398 777 14 789 035 29 502 594 25 195 676 12 978 702 9 673 286 25 077 555

(773 051) 99 911 (505 974) (382 764) 74 480 824 412 (101 022) (3 591 123) (200 165) (486 006) 186 451 (38 588) (340 114) 80 555

0.92 % 0.42 % 1.25 % 1.04 % 0.63 % 1.14 % 0.42 % 0.76 % 0.31 % 0.61 % 0.52 % 0.27 % 0.20 % 0.52 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

437 000 000

438 066 895

432 913 895

(5 152 999)

9.01 %

14 000 000 42 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 38 000 000 30 000 000 5 000 000 30 000 000 65 000 000 33 000 000 20 000 000

14 022 410 42 018 900 24 993 000 20 000 000 19 911 000 38 036 672 30 045 000 5 009 250 30 000 000 65 107 500 33 000 000 19 998 140

14 013 952 41 133 227 24 668 327 20 599 063 17 553 275 37 872 082 28 709 720 5 000 274 25 062 282 64 842 201 30 556 626 20 362 472

(8 458) (885 673) (324 674) 599 063 (2 357 725) (164 591) (1 335 280) (8 976) (4 937 718) (265 299) (2 443 374) 364 332

0.29 % 20 % 10.03.2009 0.86 % 20 % 02.02.2009 0.51 % 20 % 23.03.2009 0.43 % 20 % 02.10.2009 0.37 % 100 % 18.03.2009 0.79 % 20 % 16.02.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.10 % 20 % 15.01.2009 0.52 % 100 % 09.02.2009 1.35 % 20 % 14.01.2009 0.64 % 100 % 15.01.2009 0.42 % 20 % 18.08.2009

342 000 000

342 141 872

330 373 500

(11 768 373)

6.88 %

20 000 000 20 000 000

20 002 800 20 001 920

20 074 720 20 096 465

71 920 94 545

0.42 % 0.42 %

40 000 000

40 004 720

40 171 185

166 465

0.84 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig og Næ ringskreditt ASA 5.8 06/09 BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS FRN 03/10 Eiendomskreditt AS FRN 09/10 Eiendomskreditt FRN 03/16 Kommunalbanken ASA FRN Call 04/17 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 02/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 06/16

25 000 000 50 000 000 140 000 000 60 000 000 22 500 000 20 000 000 25 000 000 25 000 000 67 000 000 76 500 000 27 000 000 10 000 000 5 000 000

24 852 500 50 000 000 140 105 000 60 004 100 22 557 543 19 770 700 24 966 063 24 897 500 67 038 540 76 686 793 26 991 640 10 000 000 5 005 750

25 087 776 50 179 752 141 466 496 59 679 443 22 118 296 17 814 544 23 395 835 24 018 193 66 028 205 76 412 462 27 037 151 9 986 664 4 391 977

235 276 179 752 1 361 496 (324 657) (439 247) (1 956 156) (1 570 227) (879 307) (1 010 335) (274 331) 45 511 (13 336) (613 773)

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

553 000 000

552 876 128

547 616 792

(5 259 336)

Andre finansielle foretak, eks hjelpeforetak 1027313 Sparebank 1 Gruppen AS FRN 06/10 1028012 Storebrand ASA FRN 09/09

1034131 1046254 1025276 1022084 1045234 1045245 1021644 1035375 1026875 1030944 9211428 1025549 1027575 1045539

1022806 1029007 1037495 1046296 1030287 1025286 1025635 1024336 1036427 1025224 1027568 1045220

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 06/09 Bank 1 Oslo AS FRN 11/10 Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Bank 1 Oslo 8.2 02.10.2009 Bolig- Og Næ ringsbanken FRN 03/16 Landkreditt FRN 02/10 Landkreditt FRN 04/12 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Sum FORRETNINGSBANKER

KOMMUNER 1047997 Elverum Kommune 4.61 10/06/2009 1045917 Karmøy Kommune 6.82 19.03.2009 Sum KOMMUNER

1000816 1042953 1042948 1026249 1028022 1030318 1036224 1035568 1028225 1024184 1030185 1032404 1032141

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 16.03.2009 20 % 02.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 02.04.2009 17.02.2009 06.04.2009 20.02.2009 20.08.2009 23.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 03.02.2009 07.05.2009 07.01.2009 20.01.2009 27.02.2009

20 % 10.06.2009 20 % 19.03.2009

0.52 % 20 % 17.06.2009 1.04 % 10 % 23.02.2009 2.94 % 10 % 22.05.2009 1.24 % 20 % 16.03.2009 0.46 % 20 % 16.03.2009 0.37 % 100 % 23.03.2009 0.49 % 100 % 12.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 1.37 % 20 % 09.03.2009 1.59 % 20 % 01.04.2009 0.56 % 20 % 09.03.2009 0.21 % 20 % 23.03.2009 0.09 % 100 % 30.03.2009 11.40 %

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap

1026551 1045188 9207948 9209705 1042853 1045912 1027408 9308185 9209660 1047775 1046204

1027337 1041789 1044065 9308352 1044533 1022708

9209156 1044120 1038718 1026909 1011129 1045202 1030460 9307609 1025275 1023622 1028415 1038253 9307503 1025309 1045131 1035039 9302216 9306365 1025318 1036410 1030294 1034941 1030866 1030608 1029937 1040972 1026462 1034945 1028087 1047771 1042012 1027196 9308140 1030495 1021845 1045855 1027319 1021509 1048069 1026374 1024519 1040259 9308137 1027162 1028097 1030221 1035973 1029056 1023975 1034590 1027669 1042445 1032962 1046298

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS FRN 03/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 7.05 08/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/09 BKK 7.07 18.09.2009 E- Co Energi AS FRN 06/09 Lyse Energi AS Lyse Energi AS Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Troms Kraft AS 7.45 26.03.2009

60 000 000 100 000 000 55 000 000 25 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 60 000 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000

59 958 000 99 990 700 54 694 750 24 935 750 29 995 770 29 991 600 9 983 300 60 000 000 29 924 100 20 000 000 25 000 000

59 997 346 101 672 903 55 012 385 25 248 599 30 179 089 30 605 803 9 982 250 58 692 119 30 361 837 20 150 905 25 166 588

39 346 1 682 203 317 635 312 849 183 319 614 203 (1 051) (1 307 881) 437 737 150 905 166 588

1.25 % 2.12 % 1.15 % 0.53 % 0.63 % 0.64 % 0.21 % 1.22 % 0.63 % 0.42 % 0.52 %

Sum Selvstendige kommunefortak

445 000 000

444 473 970

447 069 823

2 595 853

9.31 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS FRN 06/10 Entra Eiendom 5.97 11.02.2009 Entra Eiendom 6.94 10.03.2009 Posten Norge AS FRN 11.03.2011 Statkraft AS 7.2 31.03.2009 Statkraft SF FRN 06/11

50 000 000 80 000 000 60 000 000 25 000 000 40 000 000 135 000 000

50 000 000 79 836 960 59 994 420 25 000 000 40 011 240 135 511 948

49 294 242 80 059 726 60 193 216 24 471 995 40 277 858 132 904 495

(705 758) 222 766 198 796 (528 005) 266 618 (2 607 453)

1.03 % 1.67 % 1.25 % 0.51 % 0.84 % 2.77 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

390 000 000

390 354 568

387 201 532

(3 153 036)

8.06 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 Fron Sparebank FRN 02/10 Gjensidige Nor Sparebank FRN 14/09/09 Høland Sparebank 7.04 14/08/2009 Hønefoss Sparebank FRN 04/09 Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Holla og Lunde Sparebank FRN 08/12 Holla og Lunde Sparebank FRN 09/10 Indre Sogn Sparebank FRN 02/09 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanep. Spb. FRN 02/11 Jernbanepersonalets Sparebank Jevnaker Sparebank Kvinnherad Sparebank FRN 02/09 Kvinnherad Sparebank FRN 05/11 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Lillestrøm Sparebank FRN 10/10 Narvik Sparebank FRN 03/10 Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Rygge Vaaler Sparebank FRN 01/10 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 04/10 Sandnes Sparebank FRN 08/12 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sparebank 1 SR-BANK FRN 13.02.2018 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Hardanger 7.2 15.09.2009 Sparebanken Møre FRN 06/11 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordvest FRN 06/15 Sparebanken Nordvest FRN 09/10 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss FRN 11/10 Sparebanken Rana FRN 10/09 Sparebanken Rogaland FRN 03/17 call 03/12 Sparebanken Rogaland FRN 07/10 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009

22 000 000 27 000 000 75 000 000 33 000 000 15 000 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 26 000 000 15 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 23 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 11 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 35 000 000 40 000 000 25 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000 176 000 000 15 000 000 29 500 000 63 000 000 10 000 000 11 500 000 30 000 000 110 000 000 60 000 000 20 000 000 110 000 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000

21 950 940 26 944 110 74 990 820 33 010 400 15 092 700 25 000 000 14 992 500 14 995 800 20 031 480 5 023 800 20 041 300 24 987 500 9 994 500 26 029 299 14 977 500 29 965 820 15 000 000 9 996 200 23 035 006 9 997 000 19 994 000 19 986 822 29 980 490 15 000 000 10 000 000 20 000 000 24 978 000 10 987 400 24 841 250 30 000 000 10 000 000 34 989 550 40 000 000 24 835 000 30 026 520 10 014 930 20 000 000 14 724 000 19 997 100 175 797 600 15 023 850 28 849 003 62 478 000 9 895 000 11 515 663 29 995 800 109 269 863 59 944 000 20 135 000 109 125 000 39 980 500 20 000 000 50 000 000 30 000 000

22 021 511 24 362 137 73 997 573 32 631 066 15 076 843 25 399 835 14 991 910 14 673 794 19 914 767 5 008 114 19 538 083 23 492 936 9 794 860 26 057 033 14 831 322 28 990 035 14 984 754 9 661 496 23 042 340 9 721 186 20 009 697 19 768 437 29 223 664 14 874 700 10 022 405 19 432 805 24 913 249 10 906 701 23 840 449 30 562 552 8 481 828 35 068 197 34 295 601 24 886 340 29 291 075 10 198 549 19 869 867 14 986 173 20 055 424 167 679 690 15 006 390 25 184 099 53 795 465 9 354 132 11 314 286 30 092 728 94 429 786 58 783 115 19 973 826 94 479 572 39 472 914 20 074 676 43 030 383 30 921 377

70 571 (2 581 973) (993 247) (379 334) (15 857) 399 835 (590) (322 006) (116 713) (15 686) (503 217) (1 494 564) (199 640) 27 734 (146 178) (975 785) (15 246) (334 704) 7 334 (275 814) 15 697 (218 385) (756 826) (125 300) 22 405 (567 195) (64 751) (80 699) (1 000 801) 562 552 (1 518 172) 78 647 (5 704 399) 51 340 (735 445) 183 619 (130 133) 262 173 58 324 (8 117 910) (17 460) (3 664 904) (8 682 535) (540 868) (201 377) 96 928 (14 840 077) (1 160 885) (161 174) (14 645 428) (507 586) 74 676 (6 969 618) 921 377

0.46 % 0.51 % 1.54 % 0.68 % 0.31 % 0.53 % 0.31 % 0.31 % 0.41 % 0.10 % 0.41 % 0.49 % 0.20 % 0.54 % 0.31 % 0.60 % 0.31 % 0.20 % 0.48 % 0.20 % 0.42 % 0.41 % 0.61 % 0.31 % 0.21 % 0.40 % 0.52 % 0.23 % 0.50 % 0.64 % 0.18 % 0.73 % 0.71 % 0.52 % 0.61 % 0.21 % 0.41 % 0.31 % 0.42 % 3.49 % 0.31 % 0.52 % 1.12 % 0.19 % 0.24 % 0.63 % 1.97 % 1.22 % 0.42 % 1.97 % 0.82 % 0.42 % 0.90 % 0.64 %

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 %

30.03.2009 13.08.2009 16.01.2009 03.06.2009 28.04.2009 18.09.2009 23.03.2009 18.02.2009 29.05.2009 29.05.2009 26.03.2009

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.03.2009 12.02.2009 10.03.2009 11.03.2009 31.03.2009 18.03.2009

20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 %

28.01.2009 18.03.2009 10.03.2009 25.02.2009 16.03.2009 14.08.2009 03.04.2009 15.01.2009 23.02.2009 02.03.2009 27.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 09.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 07.01.2009 02.03.2009 02.02.2009 04.02.2009 13.03.2009 12.01.2009 06.04.2009 16.03.2009 17.02.2009 21.01.2009 29.01.2009 19.01.2009 24.02.2009 27.11.2009 19.03.2009 27.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 15.09.2009 23.03.2009 20.02.2009 15.09.2009 31.03.2009 16.02.2009 19.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 02.03.2009 26.03.2009 09.02.2009 15.01.2009 20.03.2009 15.01.2009 27.03.2009 18.03.2009 02.10.2009


DnB NOR Likviditet (IV) forts. VPnr Selskap 1023758 1024148 1025274 1028775 1042156 1036555 1026552 1041823 1031314 1025457 1023927 1037395

Pålydende verdi 50 000 000 10 000 000 50 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 101 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Kostpris

Kursverdi

50 139 150 9 991 000 49 948 600 19 820 000 30 000 000 19 988 500 10 005 200 100 992 582 10 002 200 10 019 000 10 065 800 9 641 000

50 136 220 10 011 977 49 889 474 19 968 940 30 079 569 19 080 117 9 999 162 101 087 657 10 011 210 9 945 905 9 760 658 8 244 127

1 953 000 000

1 949 034 048

1 870 686 761

(78 347 287)

38.94 %

40 000 000 100 000 000 80 000 000

38 814 516 96 035 845 79 185 274

39 122 064 98 400 000 79 552 000

307 547 2 364 155 366 726

0.81 % 2.05 % 1.66 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

220 000 000

214 035 635

217 074 064

3 038 428

4.52 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Amagerbanken AS FRN 03/11 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Sparbank VEST FRN 05/11

36 000 000 100 500 000 70 000 000 70 000 000 40 000 000 15 000 000

35 998 500 100 499 875 69 947 975 70 000 000 40 000 000 14 985 780

35 864 375 98 098 974 67 524 316 68 343 749 40 031 775 14 636 206

(134 125) (2 400 901) (2 423 659) (1 656 251) 31 775 (349 574)

0.75 % 2.04 % 1.41 % 1.42 % 0.83 % 0.30 %

Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest FRN 02/10 Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 08/05/2012 Sparebank1 Hallingdal FRN 04/09 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Time Sparebank FRN 02/10 Totens Sparebank FRN 11/14 Vestfold Sparebank Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

1033476 1030822 1032255 1030823 1030607 1031825

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (2 930) 20 977 (59 127) 148 940 79 569 (908 383) (6 038) 95 075 9 010 (73 095) (305 143) (1 396 873)

andelskapital 1.04 % 0.21 % 1.04 % 0.42 % 0.63 % 0.40 % 0.21 % 2.10 % 0.21 % 0.21 % 0.20 % 0.17 %

331 500 000

331 432 130

324 499 395

(6 932 735)

6.75 %

4 769 500 000

4 760 426 966

4 655 410 838

(105 016 128)

96.90 %

4 760 426 966

4 652 457 396 151 704 258 4 804 161 654

(107 969 570)

96.84 % 3.16 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 27.02.2009 05.02.2009 03.02.2009 28.10.2009 12.03.2009 09.02.2009 19.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 03.02.2009 23.03.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009 0 % 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 13.03.2009 26.02.2009

DnB NOR Pengemarked (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

235 157 913 (16 472 118) (43 054 528) 175 631 268

195 670 845 (589 563) (6 208 713) 188 872 569

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(13 909 847) (9 900) (13 919 747)

(21 391 999) (8 604) (21 400 603)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

161 711 521 0 161 711 521

167 471 966 0 167 471 966

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

46 997 894 157 768 155 (43 054 528) 161 711 520

3 605 613 170 075 066 (6 208 713) 167 471 966

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

3 086 761 506 293 162 27 524 1 373 919 3 088 456 111

4 239 312 445 160 481 60 667 13 872 982 4 253 406 574

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

3 126 360 206 12 911 729 (51 605 920) 3 087 666 016

4 258 723 952 1 343 749 (8 551 492) 4 251 516 209

790 093 790 095

1 890 365 1 890 365

3 088 456 111

4 253 406 574

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Pengemarked (II) Fondet passer for

DnB NOR Pengemarked (II) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning utover bankrente, med begrenset risiko. Fondet er spesielt egnet for de som ønsker et enkelt og fleksibelt plasseringsalternativ for overskuddslikviditet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 - 12 måneder.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende papirer med maksimal rentebinding på 12 mnd. Varigheten i fondet vil ligge i intervallet 0-120 dager. Investeringene gjøres i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet kan plassere inntil 25 % av forvaltningskapitalen i verdipapirer med flytende rentebinding og med mer enn 12 måneder til forfall. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

Årlig avkastning i prosent 10%

10%

8%

8%

7,2 6,4

6%

6,6

6,5

6,1

6% 4,5

5,35 4,36

4,2

4%

4%

3,67

3,26 3,47

3,91

4,70 4,31 4,52

2,4 2%

1,6

1,7

-04

-05

2%

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 22.12.1994.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 6,50

13,64

17,40

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,50

4,36

3,26

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

3,40

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,60

0,01

-0,14

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.40 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Pengemarked (II) VPnr Selskap

1046254 1022084 1045234 1045245 1021644 1032283 9211428 1045539

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

20 000 000 50 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 15 000 000 25 000 000 25 000 000

19 994 400 50 142 250 29 998 500 20 107 200 10 029 000 14 956 050 25 009 225 24 997 000

20 094 311 50 038 036 30 072 980 20 346 204 10 006 789 14 961 917 25 195 676 25 077 555

99 911 (104 214) 74 480 239 004 (22 211) 5 867 186 451 80 555

0.93 % 2.30 % 1.39 % 0.94 % 0.46 % 0.69 % 1.16 % 1.16 %

195 000 000

195 233 625

195 793 468

559 843

9.02 %

50 000 000 10 000 000 30 000 000 70 000 000 20 000 000

50 131 500 10 000 000 29 982 000 69 992 533 19 953 400

50 418 205 10 299 531 30 042 323 69 997 390 20 020 631

286 705 299 531 60 323 4 857 67 231

2.32 % 0.47 % 1.38 % 3.22 % 0.92 %

180 000 000

180 059 433

180 778 080

718 646

8.33 %

50 000 000 15 000 000 20 000 000 21 000 000 50 000 000 35 000 000 20 000 000

50 014 650 15 001 845 20 001 920 21 005 166 50 000 000 35 003 395 20 057 200

50 172 752 15 000 445 20 096 465 21 063 243 50 075 734 35 031 225 20 027 011

158 102 (1 400) 94 545 58 077 75 734 27 830 (30 189)

2.31 % 0.69 % 0.93 % 0.97 % 2.31 % 1.61 % 0.92 %

211 000 000

211 084 176

211 466 875

382 699

9.74 %

50 000 000 50 000 000 55 000 000 10 000 000 21 000 000 27 000 000 40 000 000 15 000 000 10 000 000

50 023 000 50 000 000 55 000 000 9 673 500 20 995 926 26 996 000 39 480 000 14 970 750 10 003 400

49 999 262 50 179 752 55 576 123 9 973 070 21 023 779 27 013 227 39 954 228 15 020 639 10 029 250

(23 738) 179 752 576 123 299 570 27 853 17 227 474 228 49 889 25 850

2.30 % 2.31 % 2.56 % 0.46 % 0.97 % 1.24 % 1.84 % 0.69 % 0.46 %

278 000 000

277 142 576

278 769 331

1 626 755

12.84 %

20 000 000 74 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 15 000 000 40 000 000 20 000 000

19 974 800 73 991 320 29 859 000 24 935 750 19 997 180 19 994 400 14 974 950 20 000 000 29 924 100 20 000 000 14 995 800 39 995 200 20 000 000

20 017 000 75 237 948 30 006 756 25 248 599 20 119 393 20 403 869 14 973 374 20 034 530 30 361 837 20 150 905 15 011 385 40 023 291 20 133 270

42 200 1 246 628 147 756 312 849 122 213 409 469 (1 576) 34 530 437 737 150 905 15 585 28 091 133 270

0.92 % 3.47 % 1.38 % 1.16 % 0.93 % 0.94 % 0.69 % 0.92 % 1.40 % 0.93 % 0.69 % 1.84 % 0.93 %

349 000 000

348 642 500

351 722 156

3 079 656

16.20 %

45 000 000 12 000 000 25 000 000

45 013 980 12 008 530 24 981 750

45 033 596 12 083 358 25 030 090

19 616 74 828 48 340

2.07 % 0.56 % 1.15 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

82 000 000

82 004 260

82 147 043

142 783

3.78 %

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 21.04.2009 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Jernbanepersonalets Sparebank Modum Sparebank FRN 09/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør 8.2 02.10.2009

30 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 40 000 000 22 000 000 20 000 000 20 000 000 33 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 20 000 000

30 070 395 20 000 000 19 963 600 9 975 000 40 072 000 21 976 000 20 005 600 20 000 000 32 970 300 25 000 000 29 997 000 25 056 575 9 889 980 20 000 000

30 157 352 20 012 916 19 979 672 9 984 847 40 034 958 22 042 867 20 018 638 20 427 259 33 084 784 25 177 857 30 045 461 25 022 336 10 139 112 20 614 251

86 957 12 916 16 072 9 847 (37 042) 66 867 13 038 427 259 114 484 177 857 48 461 (34 239) 249 132 614 251

1.39 % 0.92 % 0.92 % 0.46 % 1.84 % 1.02 % 0.92 % 0.94 % 1.52 % 1.16 % 1.38 % 1.15 % 0.47 % 0.95 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Hafslund ASA FRN 01.10.2008 Hafslund ASA FRN 04/09 Hafslund ASA 7.15 20/02/2009 Hafslund ASA 7.2 20/08/2009 Norgesgruppen ASA FRN 03/09 Rieber & Søn FRN 06/09 Tine Norske Meierier Yara International 7.2 27.02.2009 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

9211357 1046296 1021610 1041058 1032866

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo 8.2 02.10.2009 Landkreditt FRN 03/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 StoreBrand Bank ASA FRN 08/09 Sum FORRETNINGSBANKER

1047982 1048371 1045917 1047773 1047978 1047999 1047038

KOMMUNER Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Karmøy Kommune 6.82 19.03.2009 Malvik Kommune 6.03 27.02.2009 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008 Sum KOMMUNER

9207896 1042953 1042948 1024794 1042625 1044111 1024184 1030185 9309600

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Spb 1 Boligkreditt Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

1022758 1045188 9207948 9209705 1042853 1045912 1027408 1047977 9209660 1047775 9207944 1023062 1046204

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS FRN 06/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 7.05 08/09 Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk 6.65 4/09 BKK 7.07 18.09.2009 E- Co Energi AS FRN 06/09 Kollektivtransportproduksjon AS 5.83 09.03.2009 Lyse Energi AS Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sunnhordland Kraftlag 16.01.2009 Troms Kraft AS FRN 06/09 Troms Kraft AS 7.45 26.03.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

SELVSTENDIGE STATSFORETAK 1041789 Entra Eiendom 5.97 11.02.2009 1044533 Statkraft AS 7.2 31.03.2009 1022706 Statkraft SF FRN 06/09

1042649 1041784 9302216 1033191 1029981 1027196 1021825 1045745 1027046 1047778 1045589 1044899 1044514 1046298

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.04.2009 06.04.2009 20.02.2009 20.08.2009 23.03.2009 26.03.2009 07.05.2009 27.02.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

04.05.2009 02.10.2009 10.03.2009 16.01.2009 27.02.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

08.06.2009 30.03.2009 19.03.2009 27.02.2009 18.03.2009 10.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 15.06.2009 22.01.2009 30.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 23.02.2009

20 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 %

16.03.2009 13.08.2009 16.01.2009 03.06.2009 28.04.2009 18.09.2009 23.03.2009 09.03.2009 29.05.2009 29.05.2009 16.01.2009 18.03.2009 26.03.2009

100 % 12.02.2009 100 % 31.03.2009 100 % 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

21.04.2009 06.02.2009 07.01.2009 09.03.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.03.2009 11.09.2009 20.02.2009 28.05.2009 04.02.2009 22.01.2009 26.06.2009 02.10.2009


DnB NOR Pengemarked (II) forts. VPnr Selskap 9207880 9308307 1042156 1024145 1041823 1045906

Sparebanken Vest Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 Totens Sparebank 7.1 18.09.2009 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1047990 Norsk Stat 0.0 09.12.2009 1045658 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 9308108 Swedbank Ab FRN 10.07.2009

Pålydende verdi 25 000 000 50 000 000 30 000 000 10 000 000 33 000 000 14 000 000

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av gevinst/tap (23 393) 258 923 79 569 37 498 28 640 251 398

andelskapital 1.15 % 2.31 % 1.39 % 0.46 % 1.52 % 0.66 %

25 025 650 49 789 600 30 000 000 9 946 300 33 000 000 14 044 120

25 002 257 50 048 523 30 079 569 9 983 798 33 028 640 14 295 518

487 000 000

486 782 120

489 180 616

2 398 496

22.53 %

50 000 000 30 000 000 100 000 000

48 518 145 28 810 753 98 981 710

48 902 580 29 520 000 99 440 000

384 434 709 247 458 290

2.25 % 1.36 % 4.58 %

180 000 000

176 310 609

177 862 580

1 551 971

8.19 %

25 000 000

24 875 000

24 930 584

55 584

1.15 %

Sum Utenlandsk sektor

25 000 000

24 875 000

24 930 584

55 584

1.15 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 987 000 000

1 982 134 299

1 992 650 733 178 252 050 2 170 902 783

10 516 434

91.79 % 8.21 % 100.00 %

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 09.01.2009 13.02.2009 12.03.2009 12.01.2009 13.02.2009 18.09.2009

0 % 16.12.2009 0 % 16.09.2009 0 % 18.03.2009

20 % 12.01.2009

DnB NOR Pengemarked (II) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

173 536 694 8 547 173 10 755 086 192 838 954

154 321 968 (1 741 724) 4 611 174 157 191 418

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(12 625 297) (8 926) (12 634 223)

(17 000 310) (11 372) (17 011 682)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

180 204 731 0 180 204 731

140 179 736 0 140 179 736

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

47 541 870 121 907 773 10 755 086 180 204 731

3 592 278 131 976 284 4 611 174 140 179 736

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

1 992 650 733 42 582 039 105 184 136 306 725 2 171 644 681

3 048 008 372 59 007 303 128 222 290 785 126 3 397 929 023

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

2 159 309 362 1 978 851 9 614 569 2 170 902 783

3 383 741 595 1 630 095 (1 140 520) 3 384 231 170

741 898 741 898

13 697 853 13 697 853

2 171 644 681

3 397 929 023

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


Banklikviditet Global Fondet passer for

Fondet passer for finansinstitusjoner, kommuner og andre store institusjonelle kunder som ønsker å plassere likviditet til svært lav risiko.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Investeringsstrategi

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater utstedt av utstedere innenfor EØS, Australia, Canada, Cayman Island, Guernsey, Jersey og USA. Verdipapirene skal fylle vilkårene for å kunne bli godkjent av Norges Bank som pantsikkerhet for lån i Norges Bank. Fondet investerer ikke i verdipapirer utstedt av norske banker eller selskaper hvor norske banker direkte eller indirekte eier mer enn 1/3. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner. Fondets referanseindeks er Lehman EUR 0-6 month treasury index. Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 10%

8%

6%

4%

2%

2,0

0% -08 Fondet ble etablert 04.09.2007.

1 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1,98

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

1,98

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

6,14

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-4,16

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Lehman 0-6 months Treasury Index.

2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsing. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


Banklikviditet Global Selskap

Børs/ Marked

Antall Valuta

Valutaterminer Annet Valutaterminer

Kostpris

Markedsverdi

0

(81 162 058)

(81 162 058)

(7.25) %

0

(81 162 058)

(81 162 058)

(7.25) %

0

Sum Valutaterminer Annet

VPnr Selskap

9310085 Svenska Handelsbanken FRN 07/18/2011 9309965 Swedish Housing Fin Corp FRN 25/05/2010 Sum Kredittobl. 9309626 Siemens Financieringsmat FRN 16.03.2012 9307529 Unilever NV FRN 29.05.2009 Sum Kredittobl. PRIVATE KREDITTFORETAK 9307800 DnB NOR Boligkreditt FRN 19.11.2010

9307498 9307629 9312182 9307634 9308333 9307456 9309421 9306897 9307480 9307470 5685048 19487199 9308179 9300250 9306140 9307492 9308181 9308468 9307471 9309588 9307664 9307663 9307641 9310168 9307672 9307595 9307964

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

5 000 000 4 000 000

40 246 200 31 921 843

48 054 608 38 811 216

7 808 407 6 889 373

4.29 % 3.46 %

9 000 000

72 168 043

86 865 824

14 697 780

7.75 %

5 000 000 4 000 000

24 807 262 30 910 859

33 673 099 38 968 896

8 865 837 8 058 037

3.01 % 3.48 %

9 000 000

55 718 121

72 641 995

16 923 874

6.49 %

25 000 000

25 000 000

24 924 687

(75 313)

2.23 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

25 000 000

25 000 000

24 924 687

(75 313)

2.23 %

Utenlandsk sektor American International Group FRN 04/26/2011 Bank of America FRN 12.09.2013 Banque Federal Credit Mutuel FRN 04/11/2010 Belgacom S.A. Droit Pub 4.794 11/23/2009 Credit Agricole FRN 01/19/2010 Credit Agricole FRN 27/04/2012 Credit Suisse London FRN 08.04.2010 CIE Financement Foncier 4.25 22/05/2009 CSSE CEN CSSE EPARG PREV 9/12 FRN Danske Bank A/S FRN 08/09/2010 France O.A.T. Frtr 4 10/25/09 French Treasury Note 3,5 12/07/09 General Electric Capital FRN 02/09 General Electric Capital FRN 02/11 General Electric 4.125% 05/02/2010 HSBC France FRN 04/30/2009 Intesa Bank Ireland PLC Float 27.07.2010 JP Morgan Chase & CO FRN 02.03.2015 Nordea Bank AB FRN 18.05.2010 Paccar Financial Europe FRN 19.04.2010 Santander Intl Debt SA FRN 04/04/2011 Santander Intl Debt SA FRN 12/22/2010 Societe Generale FRN 05.03.2012 Societe Generale FRN 18/08/2011 Unicred Ital Bnk Ireland FRN 03/10/2009 Volkswagen Bank GMBH Floating 05.02.2010 Volkswagen Bank GMBH Floating 24.07.2009

1 500 000 3 700 000 6 000 000 2 800 000 800 000 3 800 000 5 500 000 5 000 000 2 000 000 2 500 000 4 000 000 6 000 000 20 000 000 18 000 000 2 000 000 2 000 000 2 450 000 3 000 000 2 500 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000

11 543 728 28 061 203 33 400 728 21 483 998 6 263 709 29 703 808 43 872 367 39 964 856 15 577 235 19 564 744 38 618 167 47 767 099 19 972 200 17 926 200 15 857 875 15 503 216 13 406 814 21 058 170 19 560 817 7 783 970 23 096 819 7 712 007 30 658 738 16 044 816 15 397 668 15 352 754 7 905 233

7 909 790 30 529 742 40 062 972 26 789 850 7 701 897 35 057 952 52 056 539 48 688 732 18 943 082 23 196 814 39 615 962 58 835 861 20 004 650 17 101 430 19 174 346 19 404 829 16 693 672 23 787 622 23 681 530 9 322 817 27 661 270 9 317 464 35 612 864 17 968 394 19 434 224 18 591 322 9 487 115

(3 633 938) 2 468 540 6 662 245 5 305 852 1 438 189 5 354 144 8 184 172 8 723 876 3 365 848 3 632 070 997 795 11 068 762 32 450 (824 770) 3 316 471 3 901 614 3 286 858 2 729 452 4 120 713 1 538 847 4 564 452 1 605 456 4 954 126 1 923 577 4 036 556 3 238 568 1 581 882

0.71 % 2.73 % 3.58 % 2.39 % 0.69 % 3.13 % 4.65 % 4.35 % 1.69 % 2.07 % 3.54 % 5.25 % 1.79 % 1.53 % 1.71 % 1.73 % 1.49 % 2.12 % 2.11 % 0.83 % 2.47 % 0.83 % 3.18 % 1.60 % 1.73 % 1.66 % 0.85 %

109 550 000

583 058 936

676 632 741

93 573 805

60.41 %

2 500 000 3 900 000 3 500 000 2 000 000 4 000 000 3 000 000 2 150 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 4 000 000

19 351 907 21 382 858 26 692 120 14 669 397 29 322 391 23 920 855 17 012 554 25 335 000 16 202 536 23 570 275 23 620 243 30 638 634

22 414 502 24 014 822 28 893 113 14 877 302 30 649 286 29 142 576 19 501 642 34 368 407 19 424 490 27 756 753 28 983 729 35 062 739

3 062 595 2 631 965 2 200 993 207 906 1 326 895 5 221 721 2 489 087 9 033 407 3 221 953 4 186 478 5 363 486 4 424 104

2.00 % 2.14 % 2.58 % 1.33 % 2.74 % 2.60 % 1.74 % 3.07 % 1.73 % 2.48 % 2.59 % 3.13 %

38 050 000

271 718 770

315 089 360

43 370 590

28.13 %

1 007 663 871

1 176 154 607

168 490 736

105.00 %

1 007 663 871

1 094 992 549 25 149 944 1 120 142 493

87 328 678

97.75 % 2.25 % 100.00 %

Sum Utenlandsk sektor

9307756 9307510 9307627 9309948 9309510 3425310 9307953 9309949 9307842 9307462 9307463 9307616

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

UTENLANDSKE BANKER Aust and NZ Banking Group Float 18.07.2011 Bank of Scotland FRN 04/26/2011 Citigroup Inc FRN 01/12/12 Citigroup Inc FRN 05.03.2014 Goldman Sachs Group Inc FRN 04.02.2013 HBOS Treasury 3.5 12.02.2009 National Australia Bank FRN 23.01.2012 Rabobank NV Float 02.07.2010 Rabobank NV Float 05.10.2009 Royal Bank of Canada 23.03.2011 FRN Swedbank AB FRN 04/10 UBS AG Jersey Branch FRN 04/18/2012 Sum UTENLANDSKE BANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

190 600 000

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 19.01.2009 20 % 25.02.2009

100 % 16.03.2009 100 % 28.02.2009

10 % 19.02.2009

100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 0% 0% 100 % 100 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

26.01.2009 12.03.2009 04.02.2009 23.02.2009 19.01.2009 27.01.2009 08.01.2009 22.05.2009 12.03.2009 09.03.2009 25.10.2009 12.07.2009 23.02.2009 02.02.2009 05.02.2010 30.01.2009 27.01.2009 02.03.2009 18.02.2009 19.01.2009 05.01.2009 23.03.2009 05.03.2009 18.02.2009 10.03.2009 05.02.2009 26.01.2009

20 % 20 % 100 % 100 % 100 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

19.01.2009 26.01.2009 12.01.2009 05.03.2009 04.02.2009 12.02.2009 23.01.2009 02.01.2009 05.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 19.01.2009

0.00 %


Banklikviditet Global - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat

2008

2007

51 044 583 (114 174 826) 66 966 096 12 804 257 16 640 110

9 758 373 (22 524 011) 20 362 582 1 581 015 9 177 959

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

1 094 992 549 12 642 166 12 700 273 1 120 334 988

781 893 496 7 388 249 29 601 460 818 883 205

1 083 772 073 (1 334 960) 37 705 383 1 120 142 494

807 836 832 (905 826) 11 817 005 818 748 011

192 493 192 493

135 194 135 194

1 120 334 987

818 883 205

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 964 938) (11 590) (1 976 529)

(419 383) (10 564) (429 947)

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

14 663 582 0 14 663 582

8 748 012 0 8 748 012

Gjeld Gjeld Sum gjeld

(11 224 796) 0 25 888 378 14 663 581

(3 068 994) (8 546 191) 20 363 196 8 748 011

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

Sum gjeld og egenkapital


Banklikviditet Norge Fondet passer for

Fondet passer for finansinstitusjoner, kommuner og andre store institusjonelle kunder som ønsker å plassere likviditet til svært lav risiko.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 1 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Investeringsstrategi

Fondet investerer i obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker eller finansieringsforetak. Maksimalt samlet risikovekt for investering i fondet vil derfor være lik 20 %. Verdipapirene skal fylle vilkårene for å kunne bli godkjent av Norges Bank som pantsikkerhet for lån i Norges Bank. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,25 år (ST1X). Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 10%

8%

6%

5,4

4%

2%

0% -08 Fondet ble etablert 04.09.2007.

1 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

5,41

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

5,41

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-0,49

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsing. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.10 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


Banklikviditet Norge VPnr Selskap

1033622 1041527 1040974 1045688 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

10 000 000 40 000 000 20 000 000 32 000 000 10 000 000

9 905 000 39 104 000 19 900 470 32 010 060 9 976 700

9 624 898 39 117 344 20 004 579 32 665 557 10 010 316

(280 102) 13 344 104 109 655 497 33 616

0.71 % 2.88 % 1.47 % 2.40 % 0.74 %

112 000 000

110 896 230

111 422 694

526 464

8.20 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanker FRN 02/12 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Terra Boligkreditt FRN 06/09

10 000 000 30 000 000 10 000 000 40 000 000

9 988 000 29 877 000 9 895 300 39 920 700

9 841 397 28 821 832 9 854 956 39 946 656

(146 603) (1 055 168) (40 344) 25 956

0.72 % 2.12 % 0.73 % 2.94 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

90 000 000

89 681 000

88 464 840

(1 216 160)

6.51 %

SPAREBANKER Aurskog Sparebank Aurskog Sparebank FRN 07/10 DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.05 10/09 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Jernbanep. Spb. FRN 02/11 Jernbanepersonalets Lillestrøm Sparebank FRN 10/10 Lillestrøm Sparebank FRN 29.03.2012 Lom og Skjåk Sparebank FRN 6/09 Modum Sparebank FRN 04/11 NøtterøSparebank Nordmøre Sparebank FRN 12/11 Nordmøre Sparebank 4.67 25.05.2010 Ringerikes Sparebank FRN 06/09 Ringerikes Sparebank FRN 21.08.2012 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 03/11 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank FRN 09/11 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 11/12 Sparebanken Ø st FRN 12/12 Sparebanken Ø st FRN 29.08.2011 Sparebanken Ø st 3.5 10/09 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland Sparebanken Hedmark 5.8 09/09 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nordvest FRN 11.04.2011 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11/10 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn Og Fjordane Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Volda Ø rsta FRN 04/11 SpareBank 1 FRN 21.09.2011 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Totens Sparebank FRN 03/12 Totens Sparebank FRN 04/09 Vestfold Sparebank

29 000 000 5 000 000 40 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 13 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 23 000 000 17 500 000 25 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 38 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 20 000 000 10 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 35 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 10 000 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000

28 942 430 4 953 000 40 000 000 29 310 000 9 950 300 19 992 000 9 860 000 13 000 000 19 772 200 19 998 000 9 863 000 4 848 500 9 958 600 9 930 000 15 000 000 14 961 500 24 732 000 19 831 400 19 558 200 22 848 300 17 460 450 24 817 500 9 914 500 4 891 500 19 919 000 30 000 000 19 992 000 9 870 000 19 973 000 9 822 400 30 000 000 24 687 500 20 210 000 14 700 000 37 296 556 19 894 000 15 009 450 9 968 800 10 000 000 24 912 500 19 956 000 9 990 400 14 851 370 9 998 100 9 881 000 9 966 700 9 995 500 34 639 500 19 796 000 9 885 000 9 932 000 14 865 000 24 928 300 9 967 000 29 145 000 19 946 000 25 000 000 9 998 000 9 958 300 24 920 000 14 992 950 9 926 900

28 933 861 4 911 000 39 488 381 29 369 909 9 872 620 19 021 060 10 005 870 12 830 412 19 315 501 19 538 083 10 006 447 4 831 673 9 878 600 9 741 221 14 220 115 15 018 345 24 018 996 19 648 927 19 175 487 22 796 101 17 481 953 23 445 062 9 698 238 4 935 269 19 290 062 30 562 552 19 036 559 9 489 625 19 701 207 9 972 936 30 640 889 24 774 601 20 250 780 14 414 043 37 964 971 19 774 283 15 063 968 10 019 830 9 838 376 25 077 273 19 594 372 9 969 657 15 057 659 10 016 238 9 942 442 9 997 319 9 810 309 34 893 968 19 492 579 9 824 445 9 787 957 14 976 705 25 024 261 9 983 798 29 043 962 19 656 947 25 021 697 10 012 750 9 901 308 23 639 661 14 995 362 9 531 596

(8 569) (42 001) (511 619) 59 909 (77 680) (970 940) 145 870 (169 588) (456 699) (459 917) 143 447 (16 827) (80 000) (188 779) (779 885) 56 845 (713 004) (182 473) (382 713) (52 199) 21 503 (1 372 438) (216 262) 43 769 (628 938) 562 552 (955 441) (380 375) (271 793) 150 536 640 889 87 101 40 780 (285 957) 668 415 (119 717) 54 518 51 030 (161 624) 164 773 (361 628) (20 743) 206 289 18 138 61 442 30 619 (185 191) 254 468 (303 421) (60 555) (144 043) 111 705 95 961 16 798 (101 038) (289 053) 21 697 14 750 (56 992) (1 280 340) 2 412 (395 304)

2.13 % 0.36 % 2.91 % 2.16 % 0.73 % 1.40 % 0.74 % 0.94 % 1.42 % 1.44 % 0.74 % 0.36 % 0.73 % 0.72 % 1.05 % 1.11 % 1.77 % 1.45 % 1.41 % 1.68 % 1.29 % 1.73 % 0.71 % 0.36 % 1.42 % 2.25 % 1.40 % 0.70 % 1.45 % 0.73 % 2.26 % 1.82 % 1.49 % 1.06 % 2.79 % 1.46 % 1.11 % 0.74 % 0.72 % 1.85 % 1.44 % 0.73 % 1.11 % 0.74 % 0.73 % 0.74 % 0.72 % 2.57 % 1.43 % 0.72 % 0.72 % 1.10 % 1.84 % 0.73 % 2.14 % 1.45 % 1.84 % 0.74 % 0.73 % 1.74 % 1.10 % 0.70 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS FRN 03/10/11 Bank 1 Oslo FRN 04.02.2011 Storebrand Bank 6.10 14.01.2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA FRN 08/09 Sum FORRETNINGSBANKER

1044110 1035568 1028225 1032404

1032078 1027165 1038718 9307963 1038775 9307661 1023961 1045654 9308172 1028415 1042455 1035039 9306731 1030866 9307660 9303974 1031050 9308299 1034569 1036904 1032290 1038303 9300306 1037349 1033317 1047771 9307678 1034603 1045321 1028634 1045745 9306805 1018393 9306310 1021509 1037344 1013766 1038678 1042507 1030221 1029056 9309316 1018730 1042020 1022465 1040370 1039398 1027519 9308303 9308134 9309937 1028775 9308307 1024145 1030611 1045345 1041823 1041859 1034777 1025753 1028688 9306804

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

03.04.2009 04.02.2009 14.01.2009 10.09.2009 27.02.2009

20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 27.02.2009 09.03.2009 23.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 06.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 16.02.2009 12.10.2009 11.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 23.02.2009 27.01.2009 06.04.2009 30.03.2009 02.03.2009 19.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 23.02.2009 10.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 27.11.2009 13.02.2009 16.03.2009 02.03.2009 12.10.2009 11.09.2009 04.02.2009 16.09.2009 16.02.2009 20.02.2009 16.03.2009 18.03.2009 27.02.2009 12.01.2009 02.03.2009 09.02.2009 30.03.2009 15.05.2009 27.02.2009 05.02.2009 15.06.2009 29.01.2009 26.02.2009 13.03.2009 01.04.2009 23.03.2009 28.10.2009 13.02.2009 12.01.2009 06.04.2009 18.03.2009 13.02.2009 20.02.2009 17.03.2009 30.03.2009 14.01.2009 09.02.2009


Banklikviditet Norge forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi 5 000 000 20 000 000

Kostpris

Kursverdi

4 964 250 19 944 800

4 878 088 19 741 212

Sum SPAREBANKER

1 105 500 000

1 098 096 656

1 088 849 378

(9 247 278)

80.15 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 307 500 000

1 298 673 886

1 288 736 912 69 728 173 1 358 465 085

(9 936 974)

94.87 % 5.13 % 100.00 %

9308182 Vestfold Sparebank 1032148 Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10

Urealisert % av gevinst/tap (86 163) (203 588)

andelskapital 0.36 % 1.45 %

RisikoNeste klasse rentereg. 20 % 21.01.2009 20 % 16.03.2009

Banklikviditet Norge - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

2008

2007

61 916 624 870 939 (9 308 927) 53 478 635

10 742 279 (17 320) (628 047) 10 096 912

(980 106) (2 928) (983 034)

(198 992) (1 800) (200 792)

52 495 601 0 52 495 601

9 896 120 0 9 896 120

(21 073 180) 82 877 708 (9 308 927) 52 495 601

(1 661 986) 12 186 153 (628 047) 9 896 120

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

1 288 736 912 17 978 358 51 859 743 1 358 575 012

702 197 873 10 224 419 17 534 763 729 957 055

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

1 373 874 856 (5 472 797) (9 936 974) 1 358 465 085

730 515 178 8 989 (628 047) 729 896 120

109 928 109 928

60 935 60 935

1 358 575 012

729 957 055

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Aktiv Rente Fondet passer for

DnB NOR Aktiv Rente passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 1 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Investeringsstrategi

Investeringsmandatet til DnB NOR Aktiv Rente innebærer at fondet i all hovedsak investerer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som rentefond, både pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Plasseringer i underfondene gjøres i finansielle instrumenter som er utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner. Plasseringer i underfond som investerer i finansielle instrumenter utstedt av utenlandske myndigheter, institusjoner og selskaper kan også gjøres. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. Derivater kan bli benyttet til å påvirke rentefølsomheten til fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

Årlig avkastning i prosent 10%

10%

8%

7,7

8%

6%

5,87

6%

4,73 4,1

4%

4%

2,5 2%

2%

0%

0% -06

-07

-08

2 year

3 year

Fondet ble etablert 26.09.2005.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

7,67

14,88

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

7,67

4,73

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

5,90

4,35

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1,77

0,38

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar 0.60 % *) (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.) *) Samlet forvaltningsgodtgjørelse vil maksimalt være 0,65 % per år.

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Aktiv Rente Selskap

Børs/ Marked

Antall Valuta

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

2 500 000 000 2 800 000 000 (2 800 000 000) (3 450 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0 0 0

(18 000 589) (22 079 061) 21 473 643 25 402 630

(18 000 589) (22 079 061) 21 473 643 25 402 630

(2.87) % (3.52) % 3.42 % 4.05 %

0

6 796 624

6 796 624

1.08 %

4 593 481 200 982 285 59 367 747 118 584 350 49 216 608 96 770 006

5 023 933 212 285 912 63 209 628 126 493 043 52 079 407 107 694 093

430 452 11 303 627 3 841 881 7 908 693 2 862 799 10 924 087

0.80 % 33.85 % 10.08 % 20.17 % 8.30 % 17.17 %

529 514 477

566 786 015

37 271 539

90.37 %

0 0

(23 133 068) 24 444 980

(23 133 068) 24 444 980

(3.69) % 3.90 %

0

1 311 911

1 311 911

0.21 %

529 514 477

574 894 551

45 380 074

91.66 %

NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater FRA Andeler Verdipapirfond DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Likviditet (IV) DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

472 203 458 5 920 12 026 5 182 102 095

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Andeler Verdipapirfond Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

(23 000 000) 23 000 000

NOK NOK

Sum Derivater Swap Sum Aksjer VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 1025276 Hafslund ASA FRN 02/10 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET FORRETNINGSBANKER 1022806 Bank 1 Oslo AS FRN 06/09

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

8 000 000

8 056 000

7 986 122

(69 878)

1.27 %

8 000 000

8 056 000

7 986 122

(69 878)

1.27 %

5 000 000

5 024 200

5 004 983

(19 217)

0.80 %

5 000 000

5 024 200

5 004 983

(19 217)

0.80 %

PRIVATE KREDITTFORETAK 1028225 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10

10 000 000

9 966 000

9 854 956

(111 044)

1.57 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

10 000 000

9 966 000

9 854 956

(111 044)

1.57 %

SPAREBANKER 1028415 Helgeland Sparebank FRN 09/10 1025498 Sandnes Sparebank FRN 02/12 1024145 Sparebanken Vestfold FRN 10/09

10 000 000 10 000 000 6 000 000

9 900 000 9 930 000 6 015 900

9 769 041 9 611 942 5 990 279

(130 959) (318 058) (25 621)

1.56 % 1.53 % 0.96 %

Sum SPAREBANKER

26 000 000

25 845 900

25 371 262

(474 638)

4.05 %

Sum Obligasjoner

49 000 000

Sum FORRETNINGSBANKER

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 %

Neste rentereg.

100 % 17.02.2009

20 % 10.03.2009

20 % 09.03.2009

20 % 27.03.2009 20 % 23.02.2009 20 % 12.01.2009

48 892 100

48 217 323

(674 777)

7.69 %

578 406 577

623 111 874 4 088 065 627 199 939

44 705 297

99.35 % 0.65 % 100.00 %

DnB NOR Aktiv Rente - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

48 424 228 (2 671 062) 17 254 501 63 007 668

61 130 106 5 323 996 (5 824 080) 60 630 022

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(5 175 121) (51 699) (5 226 820)

(5 835 666) (50 810) (5 886 476)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

57 780 848 0 57 780 848

54 743 546 0 54 743 546

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

12 697 626 27 828 720 17 254 501 57 780 848

11 900 868 48 666 757 (5 824 080) 54 743 546

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

623 111 873 948 684 1 866 683 14 210 418 640 137 657

1 063 820 862 628 821 1 761 440 20 895 632 1 087 106 755

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

612 062 031 1 359 950 13 777 957 627 199 939

1 091 408 386 (1 036 341) (3 476 544) 1 086 895 501

12 937 720 12 937 719

211 254 211 254

640 137 657

1 087 106 755

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR AM Lang Statsobligasjon Fondet passer for

DnB NOR AM Lang Statsobligasjon passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ikke ønsker kredittrisiko ved plassering av sparemidler og overskuddslikviditet. Fondet er spesialtilpasset kommunenes og pensjonskassenes behov for sikker forvaltning av kapital. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer, notert i norske kroner, som obligasjoner eller sertifikater som lyder på eller er garantert av den norske stat.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8% 6,94 12,1

12%

6%

10,9

4,62

8,4

8%

6,14

7,4

6,46

6,28

5,00 4,41

4%

5,0 3,8

4%

2%

3,1 0,1

0% -01

-02

-03

-04

-05

-06

0% -07

-08

2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 31.10.2000.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 10,88

14,51

27,64

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

10,88

4,62

5,00

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

10,09

4,65

4,77

0,79

-0,03

0,23

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.12 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR AM Lang Statsobligasjon VPnr Selskap

1031335 1022696 1005246 1014484

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

7 000 000 83 000 000 4 500 000 11 500 000

6 817 125 86 649 648 4 860 706 13 033 670

7 245 000 89 640 000 4 850 100 13 006 500

427 875 2 990 352 (10 606) (27 170)

2.53 % 31.27 % 1.69 % 4.54 %

106 000 000

111 361 148

114 741 600

3 380 452

40.03 %

15 000 000 17 000 000 11 000 000 20 000 000 13 000 000 20 000 000 12 000 000 29 000 000 20 000 000

14 976 750 16 762 425 10 891 540 19 452 000 13 001 950 20 008 000 11 845 200 28 838 600 19 930 400

15 687 171 17 284 072 11 281 331 20 802 676 13 555 381 21 034 858 12 481 606 30 436 823 20 886 935

710 421 521 647 389 791 1 350 676 553 431 1 026 858 636 406 1 598 223 956 535

5.47 % 6.03 % 3.94 % 7.26 % 4.73 % 7.34 % 4.35 % 10.62 % 7.29 %

Sum Utenlandsk sektor

157 000 000

155 706 865

163 450 853

7 743 988

57.02 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

263 000 000

267 068 013

278 192 453 8 455 948 286 648 400

11 124 439

97.05 % 2.95 % 100.00 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13 Sum STATSFORVALTNINGEN

1035435 1026365 1033288 9310369 9308122 9307954 9308485 9307586 2868634

Utenlandsk sektor Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Finnvera Oyj 4.2 09/12 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Institut Credito Oficial 5.145 18.01.2011 Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16 Republic Of Finland 4.75% 21/02/20012

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

02.09.2013 27.04.2012 25.09.2012 15.05.2015 18.01.2011 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011 21.02.2012

DnB NOR AM Lang Statsobligasjon - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

14 527 850 (5 251 101) 20 586 022 29 862 772

16 927 583 (3 312 602) (2 326 237) 11 288 743

(358 558) (994) (359 552)

(417 152) (917) (418 069)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

29 503 220 0 29 503 220

10 870 674 0 10 870 674

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

523 168 8 394 030 20 586 022 29 503 220

0 13 196 911 (2 326 237) 10 870 674

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

278 192 453 8 336 623 148 449 286 677 525

346 639 837 10 019 823 523 004 357 182 664

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

265 409 197 10 114 764 11 124 439 286 648 400

355 947 120 10 659 643 (9 461 583) 357 145 180

29 125 29 125

37 484 37 484

286 677 525

357 182 664

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR AM Obligasjon 2 Fondet passer for

DnB NOR AM Obligasjon 2 passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Fondet er spesialtilpassets kommunenes og pensjonskassenes behov for sikker forvaltning av kapital. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer, notert i norske kroner, som obligasjoner eller sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8% 13,2

12%

5,96

5,85

6% 9,7 8,5

8%

4,25 4%

7,2

6,5

4%

6,49

4,56 3,91

2%

3,3

2,9

6,48

1,1 0%

0% -01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 31.10.2000.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 8,47

13,30

24,99

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

8,47

4,25

4,56

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

10,09

4,65

4,77

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-1,62

-0,40

-0,21

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.12 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR AM Obligasjon 2 Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

165 000 000 (290 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(1 358 640) 2 520 801

(1 358 640) 2 520 801

(0.53) % 0.99 %

0

1 162 161

1 162 161

0.46 %

0 0

(6 034 713) 6 376 951

(6 034 713) 6 376 951

(2.37) % 2.50 %

0

342 238

342 238

0.13 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

(6 000 000) 6 000 000

NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1019836 1020978 1034033 1021644 1035374 1036492 1030944 1027394

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 03/09 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Orkla 5.7% 27/04/2017 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10

10 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 11 000 000 5 000 000 4 000 000

10 358 400 2 178 000 4 995 500 5 000 000 7 989 600 10 917 500 4 998 100 3 818 400

10 147 568 2 053 393 4 662 059 5 003 394 7 697 077 10 058 280 4 917 099 3 956 513

(210 832) (124 607) (333 441) 3 394 (292 523) (859 220) (81 001) 138 113

3.98 % 0.81 % 1.83 % 1.96 % 3.02 % 3.94 % 1.93 % 1.55 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

50 000 000

50 255 500

48 495 384

(1 760 116)

19.02 %

PRIVATE KREDITTFORETAK 1029392 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11

1027336 1027338 9308353 1024624 1034038 1024623

1019299 9306318 1040821 1021587 1045991 1027645 1033226 9308160 9302700 1041687 1030733 9308311 9307962

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

9 000 000

8 869 500

8 918 156

48 656

3.50 %

9 000 000

8 869 500

8 918 156

48 656

3.50 %

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS 4.15 09/15 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

10 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000

8 830 000 19 306 000 9 725 309 5 032 500

9 099 114 18 510 391 10 035 976 4 651 499

269 114 (795 609) 310 667 (381 001)

3.57 % 7.26 % 3.94 % 1.82 %

Sum Selvstendige kommunefortak

45 000 000

42 893 809

42 296 981

(596 828)

16.59 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS 3.75 06/10 Entra Eiendom AS 4.1 06/12 Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft AS 5 11/16 Statkraft SF FRN 28/11/14

5 000 000 15 000 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000

4 990 000 15 053 000 9 999 000 4 162 000 5 000 000 5 022 500

4 942 164 14 552 012 10 305 226 3 841 630 4 675 355 4 767 359

(47 836) (500 988) 306 226 (320 370) (324 645) (255 141)

1.94 % 5.71 % 4.04 % 1.51 % 1.83 % 1.87 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

44 000 000

44 226 500

43 083 747

(1 142 753)

16.90 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Sandnes Sparebank Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 6.92 26.09.2018 Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012

10 000 000 6 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 3 000 000 7 000 000 4 000 000 10 000 000 11 000 000 5 000 000 7 000 000 5 000 000

9 722 000 5 860 800 9 970 300 10 180 000 5 000 000 2 808 450 6 638 100 3 803 000 9 555 000 10 996 700 4 689 000 6 993 000 5 000 000

9 947 275 6 016 616 10 206 574 10 008 023 5 282 252 2 949 336 6 855 171 3 996 133 9 872 197 11 246 523 4 905 638 7 167 992 5 120 247

225 275 155 816 236 274 (171 978) 282 252 140 886 217 071 193 133 317 197 249 823 216 638 174 992 120 247

3.90 % 2.36 % 4.00 % 3.93 % 2.07 % 1.16 % 2.69 % 1.57 % 3.87 % 4.41 % 1.92 % 2.81 % 2.01 %

Sum SPAREBANKER

93 000 000

91 216 350

93 573 976

2 357 626

36.70 %

8 000 000

7 924 000

8 342 708

418 708

3.27 %

8 000 000

7 924 000

8 342 708

418 708

3.27 %

245 385 659

244 710 951

(674 708)

95.98 %

245 385 659

246 215 350 8 752 770 254 968 120

829 691

96.57 % 3.43 % 100.00 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

1028350 1027367 1031794 1026977

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Utenlandsk sektor 1034998 Instituto De Credito 4.7 01/12 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

249 000 000

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

27.09.2010 09.01.2014 21.11.2016 23.03.2009 22.03.2012 27.04.2017 03.02.2009 30.06.2010

20 % 15.06.2011

100 % 100 % 100 % 100 %

16.09.2015 01.07.2015 01.06.2011 27.05.2015

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.06.2010 22.06.2012 11.03.2011 28.11.2014 10.11.2016 27.02.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

04.07.2013 19.02.2013 17.01.2013 25.02.2011 26.09.2018 18.03.2011 20.03.2013 31.01.2014 11.04.2012 16.05.2011 10.12.2012 07.03.2011 19.12.2012

0 % 16.01.2012

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 %


DnB NOR AM Obligasjon 2 - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

12 653 748 (1 075 844) 8 740 346 20 318 250

12 195 806 (1 029 781) (2 575 969) 8 590 057

(297 394) (1 870) (299 264)

(304 974) (1 298) (306 272)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

20 018 987 0 20 018 987

8 283 785 0 8 283 785

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

219 965 11 058 676 8 740 346 20 018 987

0 10 859 754 (2 575 969) 8 283 785

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

246 215 350 7 005 801 1 772 842 254 993 994

253 179 997 6 363 183 425 245 259 968 425

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

243 285 372 10 853 057 829 691 254 968 120

257 382 099 10 477 689 (7 910 655) 259 949 133

25 874 25 874

19 292 19 292

254 993 994

259 968 425

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR AM Obligasjon 4 Fondet passer for

DnB NOR AM Obligasjon 4 passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Fondet er spesialtilpasset kommuners og pensjonskassers behov for sikker forvaltning av kapital. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i svært sikre verdipapirer med høy kredittverdighet utstedt av staten, kommuner, banker og kredittforetak.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8% 6,41

12,5 12%

5,86

6% 9,8

4,60

8,5 8%

6,5

4%

6,4

4%

6,25

4,57

2%

3,1

2,7

4,11

6,23

1,1 0%

0% -01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 31.10.2000.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 9,82

14,44

25,04

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

9,82

4,60

4,57

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

10,09

4,65

4,77

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-0,28

-0,05

-0,20

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.12 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR AM Obligasjon IV Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

15 000 000 (8 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(123 448) 51 423

(123 448) 51 423

(0.05) % 0.02 %

0

(72 025)

(72 025)

(0.03) %

0 0 0 0

6 376 951 (6 034 713) (25 145 667) 26 956 484

6 376 951 (6 034 713) (25 145 667) 26 956 484

2.52 % (2.38) % (9.93) % 10.64 %

0

2 153 054

2 153 054

0.85 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

6 000 000 (6 000 000) (25 000 000) 25 000 000

NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

5 000 000 4 000 000 10 000 000

4 789 500 4 244 000 9 993 580

4 909 584 4 182 293 10 128 253

120 084 (61 707) 134 673

1.94 % 1.65 % 4.00 %

Sum FORRETNINGSBANKER

19 000 000

19 027 080

19 220 129

193 049

7.59 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012

5 000 000 5 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000

4 993 400 4 998 810 10 058 000 919 300 8 838 900

5 331 672 5 198 545 10 493 189 990 906 9 152 787

338 272 199 735 435 189 71 606 313 887

2.10 % 2.05 % 4.14 % 0.39 % 3.61 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

30 000 000

29 808 410

31 167 098

1 358 688

12.30 %

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Time Sparebank 4.27 01/13

11 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 11 000 000 3 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000 10 000 000 2 000 000 10 000 000 15 000 000 5 000 000 11 000 000 10 000 000 8 000 000

10 259 700 4 993 500 15 132 000 9 957 600 20 338 000 10 442 850 2 994 300 5 185 800 5 457 500 1 872 300 9 413 500 1 901 500 10 000 000 13 582 500 4 777 500 10 996 700 10 000 000 7 440 000

10 593 937 5 124 842 14 438 610 10 206 574 20 016 045 10 979 988 2 916 861 5 393 036 4 938 001 1 966 224 9 782 279 1 998 066 9 282 107 14 379 393 4 936 099 11 246 523 10 055 529 7 619 630

334 237 131 342 (693 390) 248 974 (321 955) 537 138 (77 439) 207 236 (519 499) 93 924 368 779 96 566 (717 893) 796 893 158 599 249 823 55 529 179 630

4.18 % 2.02 % 5.70 % 4.03 % 7.90 % 4.33 % 1.15 % 2.13 % 1.95 % 0.78 % 3.86 % 0.79 % 3.66 % 5.68 % 1.95 % 4.44 % 3.97 % 3.01 %

159 000 000

154 745 250

155 873 745

1 128 495

61.54 %

FORRETNINGSBANKER 1021234 Landkreditt 4.9 05/13 1006247 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 1035009 Storebrand Bank ASA 5 06/10

1042951 1042950 9307205 1029392 9306950

1029300 1038717 1029862 1040821 1021587 1034118 1027708 1028530 1021111 1027645 1030545 9308160 1031123 1028555 9302700 1041687 1048156 1029842

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 1032255 Fionia Bank AS FRN 06/11 1034998 Instituto De Credito 4.7 01/12 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

5 000 000

5 581 500

5 400 000

(181 500)

2.13 %

5 000 000

5 581 500

5 400 000

(181 500)

2.13 %

10 000 000 22 000 000

9 995 000 21 791 000

9 646 331 22 942 448

(348 669) 1 151 448

3.81 % 9.06 %

32 000 000

31 786 000

32 588 779

802 779

12.87 %

245 000 000

240 948 240

244 249 751

3 301 511

96.43 %

240 948 240

246 330 780 6 968 986 253 299 766

5 382 540

97.25 % 2.75 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 15.05.2013 20 % 24.08.2010 20 % 16.06.2010

10 % 10 % 10 % 20 % 20 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 15.06.2012

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 10.09.2010 24.01.2013 17.01.2013 25.02.2011 09.11.2011 20.02.2012 05.10.2015 14.01.2014 18.03.2011 15.03.2012 31.01.2014 03.05.2016 10.10.2012 11.04.2012 16.05.2011 25.02.2013 28.01.2013

0 % 15.05.2015

20 % 30.03.2009 0 % 16.01.2012

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR AM Obligasjon IV - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

11 836 363 (2 678 947) 13 724 844 22 882 260

11 550 591 (2 626 699) (904 414) 8 019 478

(293 298) (1 891) (295 189)

(300 941) (1 196) (302 137)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

22 587 071 0 22 587 071

7 717 341 0 7 717 341

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

156 908 8 705 320 13 724 844 22 587 071

0 8 621 755 (904 414) 7 717 341

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

246 330 779 6 911 151 83 549 253 325 479

248 614 732 6 330 048 793 943 255 738 723

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

238 868 990 9 048 181 5 382 594 253 299 765

255 461 716 8 593 227 (8 342 249) 255 712 694

25 714 25 714

26 028 26 028

253 325 479

255 738 723

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Kredittobligasjon Fondet passer for

DnB NOR Kredittobligasjon passer for pensjonskasser, kommuner, og institusjoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 3 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet investerer i obligasjoner, sertifikater, gjeldsbrev, pantobligasjoner og andre rentebærende fordringer. Fondet kan ikke plassere i ansvarlige lån. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Kreditt og renterisikoen i fondet er moderat. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

8%

8% 6,7

6%

6% 4,95

4%

2%

4%

3,2

3,1 1,7

3,85

3,67

3 year

4 year

2%

0%

0% -05

-06

-07

-08

2 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 20.09.2004.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

6,74

12,00

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

6,74

3,85

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,65

4,75

-2,90

-0,90

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Kredittobligasjon Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

71 000 000 (40 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(584 338) 257 116

(584 338) 257 116

(0.21) % 0.09 %

0

(327 222)

(327 222)

(0.12) %

0 0 (15 000 000) 15 000 000

6 376 951 (6 034 713) (15 087 400) 16 173 890

6 376 951 (6 034 713) (87 400) 1 173 890

2.29 % (2.17) % (5.42) % 5.81 %

0

1 428 728

1 428 728

0.51 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

6 000 000 (6 000 000) (15 000 000) 15 000 000

NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1034132 1034258 1034131 1019836 1026754 1025276 1034033 1025513 1035374 1017753 1030944 1027394 1022504 1027575 1029051 1030107

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

2 000 000 3 000 000 11 000 000 17 000 000 7 000 000 500 000 12 000 000 5 000 000 18 000 000 2 500 000 10 000 000 11 000 000 3 000 000 1 000 000 5 000 000 6 000 000

2 006 000 2 944 181 11 002 750 17 495 809 7 004 900 503 079 11 431 115 4 938 500 17 694 218 2 567 134 9 994 340 10 906 700 3 077 000 1 001 340 5 062 257 5 628 800

1 804 741 2 680 217 10 816 349 17 249 853 6 876 318 499 133 11 188 942 4 825 092 17 318 422 2 545 067 9 834 198 10 880 411 2 835 251 967 329 4 427 879 5 722 409

(201 259) (263 964) (186 401) (245 957) (128 582) (3 946) (242 173) (113 408) (375 796) (22 067) (160 142) (26 289) (241 749) (34 011) (634 378) 93 609

0.65 % 0.96 % 3.89 % 6.20 % 2.47 % 0.18 % 4.02 % 1.73 % 6.22 % 0.91 % 3.53 % 3.91 % 1.02 % 0.35 % 1.59 % 2.06 %

114 000 000

113 258 122

110 471 610

(2 786 512)

39.71 %

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS 3.62 06/10 Agder Energi AS 4.15 09/15 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap 5.93 03/10 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Skagerak Energi AS 6.8 01/13 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

9 000 000 7 000 000 6 000 000 11 000 000 1 000 000 9 000 000 11 000 000

8 535 600 6 649 125 6 512 100 10 761 575 1 039 523 8 601 051 10 467 976

8 944 874 6 369 380 6 133 358 10 180 715 1 065 670 9 032 378 10 233 299

409 274 (279 745) (378 742) (580 860) 26 147 431 328 (234 677)

3.21 % 2.29 % 2.20 % 3.66 % 0.38 % 3.25 % 3.68 %

Sum Selvstendige kommunefortak

54 000 000

52 566 949

51 959 674

(607 276)

18.68 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS 3.75 06/10 Entra Eiendom AS 4.1 06/12 Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS FRN 10/16 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft AS 5 11/16 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13

15 000 000 7 000 000 11 000 000 6 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 10 500 000

14 873 665 6 613 570 10 996 000 6 009 333 3 041 318 2 771 100 1 066 712 9 967 651

14 826 493 6 790 939 11 335 749 5 536 276 2 881 223 2 805 213 1 044 386 9 937 187

(47 172) 177 369 339 749 (473 058) (160 096) 34 113 (22 326) (30 463)

5.33 % 2.44 % 4.07 % 1.99 % 1.04 % 1.01 % 0.38 % 3.57 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

56 500 000

55 339 349

55 157 464

(181 884)

19.82 %

2 000 000 5 000 000 4 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 7 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000

1 904 200 5 126 500 3 983 040 1 946 120 2 590 500 4 993 600 4 746 750 1 982 000 6 338 500 4 845 000 4 689 000 7 000 000

2 053 025 5 198 017 4 082 630 2 129 692 2 881 049 5 014 604 4 990 904 1 956 456 6 710 383 5 043 155 4 905 638 7 038 870

148 825 71 517 99 590 183 572 290 549 21 004 244 154 (25 544) 371 883 198 155 216 638 38 870

0.74 % 1.87 % 1.47 % 0.77 % 1.04 % 1.80 % 1.79 % 0.70 % 2.41 % 1.81 % 1.76 % 2.53 % 18.69 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa FRN Aker Kvæ rner Asa 12/13 Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Elkem ASA 5.82 09/10 Gilde Norsk Kjøtt BA FRN 05/10 Hafslund ASA FRN 02/10 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 02/12 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Orkla ASA 6.54 02/13 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

1027565 1028350 1017981 1027367 1017275 1031794 1026977

1027336 1027338 9308353 1034037 1024624 1034038 1016814 9304452

9306982 1047373 1040821 1045942 1028326 1048172 1034118 1030545 1028555 1035042 1030733 1048156

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

SPAREBANKER Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sum SPAREBANKER Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

52 000 000

50 145 210

52 004 422

1 859 212

276 500 000

271 309 630

269 593 170

(1 716 460)

96.90 %

271 309 630

270 694 675 7 530 426 278 225 101

(614 955)

97.29 % 2.71 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 02.12.2013 02.03.2009 27.09.2010 25.02.2009 17.02.2009 21.11.2016 18.02.2009 22.03.2012 12.02.2013 03.02.2009 30.06.2010 13.02.2009 20.01.2009 16.02.2009 01.03.2011

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

24.06.2010 16.09.2015 04.03.2010 01.07.2015 08.01.2013 01.06.2011 27.05.2015

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.06.2010 22.06.2012 11.03.2011 10.02.2009 28.11.2014 10.11.2016 05.03.2013 10.07.2013

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

06.06.2012 20.11.2012 17.01.2013 23.09.2013 12.09.2012 22.02.2013 09.11.2011 15.03.2012 10.10.2012 26.01.2012 10.12.2012 25.02.2013

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Kredittobligasjon - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

16 441 804 (2 672 381) 5 676 111 19 445 534

11 311 181 (542 249) (1 649 141) 9 119 791

(606 403) (2 849) (609 252)

(459 707) (2 429) (462 136)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

18 836 282 0 18 836 282

8 657 655 0 8 657 655

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

1 737 108 11 423 063 5 676 111 18 836 282

(1 926 550) 12 233 346 (1 649 141) 8 657 655

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

270 694 675 5 747 020 1 830 484 278 272 185

279 961 727 5 236 259 11 694 613 296 892 599

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

282 051 051 (3 210 996) (614 955) 278 225 101

307 711 601 (4 878 207) (6 291 066) 296 542 328

47 084 47 084

350 271 350 271

278 272 185

296 892 599

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Lang Obligasjon 20 Fondet passer for

DnB NOR Lang Obligasjon 20 passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Fondet investerer i norske rentebærende verdipapir utstedt eller garantert av stat, kommune, fylke og finansinstitusjoner. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Fondet har lav risikoprofil. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

14%

Investeringsstrategi

10%

8%

12,6 9,5 7,5

8%

3,9 2%

5,89

5,87

6%

4,59

2,4

4%

-0,1

-4%

3,85

3,86

3 year

4 year

2%

-10%

0% -03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year

5 year

6 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 20.02.2002.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 9,49

12,00

25,13

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

9,49

3,85

4,59

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

10,53

4,54

5,04

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

-1,04

-0,69

-0,45

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST5X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Lang Obligasjon 20 Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

251 000 000 (640 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(2 070 033) 5 758 195

(2 070 033) 5 758 195

(0.23) % 0.63 %

0

3 688 162

3 688 162

0.41 %

0 0 0 0 0 0

17 005 203 (16 092 569) (50 124 277) 53 145 440 (50 291 335) 53 912 967

17 005 203 (16 092 569) (50 124 277) 53 145 440 (50 291 335) 53 912 967

1.87 % (1.77) % (5.51) % 5.84 % (5.52) % 5.92 %

0

7 555 430

7 555 430

0.83 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

16 000 000 (16 000 000) (50 000 000) 50 000 000 (50 000 000) 50 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap FORRETNINGSBANKER 1021234 Landkreditt 4.9 05/13

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

27 000 000

28 101 009

26 511 752

(1 589 258)

2.91 %

Sum FORRETNINGSBANKER

27 000 000

28 101 009

26 511 752

(1 589 258)

2.91 %

PRIVATE KREDITTFORETAK 1042951 BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 9306950 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 1046749 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013

25 000 000 5 000 000 20 000 000

24 967 000 4 993 650 19 974 000

26 658 359 5 084 881 21 149 417

1 691 359 91 231 1 175 417

2.93 % 0.56 % 2.32 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

50 000 000

49 934 650

52 892 657

2 958 007

5.81 %

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Fana Sparebank 4.68 06/13 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Ø st 6.92 26.09.2018 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Rogaland Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Time Sparebank 4.27 01/13 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012

25 000 000 34 000 000 38 000 000 35 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 32 500 000 10 000 000 12 000 000 20 000 000 43 000 000 10 000 000 5 000 000 40 000 000 30 000 000 17 000 000 3 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 16 000 000 27 000 000 34 500 000 10 000 000 29 000 000 10 000 000 25 000 000 40 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

25 082 143 32 336 300 35 916 732 35 031 500 14 380 500 24 470 860 9 955 200 9 768 000 30 102 333 32 024 952 10 273 000 11 676 720 17 906 000 40 422 867 10 009 000 5 000 000 37 611 700 29 675 700 16 755 300 2 922 900 9 959 000 9 275 235 14 261 250 15 555 000 14 981 091 26 507 057 33 216 250 9 895 000 28 013 329 10 150 000 24 051 000 39 149 000 19 664 000 10 035 000 9 996 900 9 441 000

24 077 130 33 820 734 36 930 248 37 660 352 14 389 484 25 199 091 10 514 501 10 027 694 28 877 221 33 171 365 10 408 511 12 778 154 19 206 991 39 774 948 10 029 208 5 282 252 35 953 573 31 656 413 16 648 273 2 974 494 10 164 332 9 731 873 14 985 498 15 589 090 14 851 371 26 654 932 35 378 738 10 539 627 29 250 297 10 670 736 25 102 583 40 802 792 19 814 592 10 526 216 9 524 538 10 240 495

(1 005 013) 1 484 434 1 013 516 2 628 852 8 984 728 231 559 301 259 694 (1 225 113) 1 146 413 135 511 1 101 434 1 300 991 (647 919) 20 208 282 252 (1 658 127) 1 980 713 (107 027) 51 594 205 332 456 638 724 248 34 090 (129 720) 147 875 2 162 488 644 627 1 236 969 520 736 1 051 583 1 653 792 150 592 491 216 (472 362) 799 495

2.64 % 3.71 % 4.06 % 4.14 % 1.58 % 2.77 % 1.15 % 1.10 % 3.17 % 3.64 % 1.14 % 1.40 % 2.11 % 4.37 % 1.10 % 0.58 % 3.95 % 3.48 % 1.83 % 0.33 % 1.12 % 1.07 % 1.65 % 1.71 % 1.63 % 2.93 % 3.89 % 1.16 % 3.21 % 1.17 % 2.76 % 4.48 % 2.18 % 1.16 % 1.05 % 1.12 %

736 000 000

715 471 819

733 208 345

17 736 526

80.54 %

7 000 000 39 000 000

7 002 450 42 073 421

7 245 000 42 120 000

242 550 46 579

0.80 % 4.63 %

46 000 000

49 075 871

49 365 000

289 129

5.42 %

8 000 000

7 984 000

8 396 365

412 365

0.92 %

8 000 000

7 984 000

8 396 365

412 365

0.92 %

1029300 1019299 1032157 1044207 1029086 1039855 9309961 9306318 1029862 1040821 1047367 1045942 1028326 1026877 1048172 1045991 1028530 9310206 1033226 1022751 1041890 1028088 9308160 9312968 1031123 9302700 9307516 1044295 1035042 1046033 9306710 9307302 1035378 1044140 1029842 9307962

Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 1031335 Norsk Stat 4.25 05/17 1022696 Norsk Stat 5 05/15 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 9307586 Kfw 5.25 2011/05/16 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

867 000 000

850 567 349

870 374 119

19 806 770

95.60 %

850 567 349

881 617 711 28 800 903 910 418 614

31 050 362

96.84 % 3.16 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 15.05.2013

10 % 23.05.2012 20 % 15.06.2012 10 % 31.10.2013

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 04.07.2013 12.06.2013 20.02.2013 05.12.2012 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 24.01.2013 17.01.2013 18.11.2013 23.09.2013 12.09.2012 19.05.2015 22.02.2013 26.09.2018 05.10.2015 27.08.2013 20.03.2013 10.06.2014 15.05.2013 01.03.2012 31.01.2014 05.11.2013 03.05.2016 11.04.2012 08.10.2013 30.06.2014 26.01.2012 26.09.2013 19.04.2013 18.07.2013 12.02.2014 01.04.2014 28.01.2013 19.12.2012

0 % 19.05.2017 0 % 15.05.2015

0 % 16.05.2011

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Lang Obligasjon 20 - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

34 849 774 (11 035 775) 56 423 373 80 237 372

29 449 176 (5 726 659) (6 679 773) 17 042 743

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 441 822) (4 059) (1 445 881)

(1 286 320) (3 122) (1 289 442)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

78 791 491 0 78 791 491

15 753 301 0 15 753 301

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(3 962 583) 26 330 702 56 423 373 78 791 491

(2 304 019) 24 737 094 (6 679 773) 15 753 301

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

881 617 711 25 840 435 0 13 137 011 920 595 158

715 846 870 19 551 223 2 390 353 83 618 737 872 064

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

881 512 302 (2 144 049) 31 050 361 910 418 614

758 650 611 3 584 760 (25 373 012) 736 862 359

10 176 544 10 176 543

1 009 704 1 009 704

920 595 158

737 872 064

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon (I) Fondet passer for

Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon (III) og er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være notert i norske kroner. Varigheten i fondet vi normalt ligge mellom to og fire år. Inntil 25 prosent av fondets forvaltningskapital kan plasseres i ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8%

12%

6%

10,9

4,49 8%

7,3

6,9

4%

5,4 4%

3,56

5,5

2,76 2,71

4,3

4,2

5,12 5,17 5,08

3,27

2%

2,8

2,6

4,89

1,2 0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.01.1989.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

4,33

8,51

17,47

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,33

2,76

3,27

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,11

4,65

4,44

-4,78

-1,89

-1,17

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.60 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon (I) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Obligasjon (III)

Antall Valuta

Oslo

12 701

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

123 728 352

127 658 195

3 929 843

99.77 %

Sum Andeler Verdipapirfond

123 728 352

127 658 195

3 929 843

99.77 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

123 728 352

127 658 195 289 427 127 947 622

3 929 843

99.77 % 0.23 % 100.00 %

DnB NOR Obligasjon (III) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

565 000 000 (400 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 650 476) 2 571 157

(4 650 476) 2 571 157

(0.24) % 0.13 %

0

(2 079 319)

(2 079 319)

(0.11) %

0 0 0 0 (85 000 000) 85 000 000

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (85 495 269) 91 652 044

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (495 269) 6 652 044

2.03 % (1.92) % (3.88) % 4.07 % (4.41) % 4.73 %

0

12 021 999

12 021 999

0.62 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

37 000 000 (37 000 000) (75 000 000) 75 000 000 (85 000 000) 85 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1034132 1034258 1034131 1019836 1020978 1034033 1025513 1035374 1026876 1017753 1036492 1030944 1027394 1022504 1027575 1029051 1030107 1024862

1026608 1024660 1036427 1027568

1030318 9306950 9304361 1037406 1044082

1026895 1025758 1028350 110623 1027367 1031794 1026977

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa FRN Aker Kvæ rner Asa 12/13 Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 02/12 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 3.99 06/10 Orkla ASA 6.54 02/13 Orkla 5.7% 27/04/2017 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Wilh. Wilhelmsen ASA 5.3 11/14

4 000 000 25 000 000 28 000 000 79 000 000 9 000 000 48 000 000 14 000 000 11 000 000 7 000 000 22 500 000 10 000 000 17 000 000 7 000 000 2 000 000 4 000 000 25 000 000 37 000 000 4 000 000

4 012 000 24 450 500 28 013 603 82 246 365 9 745 800 46 776 600 13 987 936 10 972 700 6 655 579 24 082 798 9 925 000 16 989 580 6 669 600 2 027 700 4 042 800 25 176 076 35 243 302 3 736 920

3 609 483 22 335 141 27 532 524 80 161 080 9 240 269 44 755 767 13 510 256 10 583 480 6 946 801 22 905 604 9 143 891 16 718 137 6 923 898 1 890 168 3 869 314 22 139 396 35 288 186 3 405 575

(402 517) (2 115 359) (481 079) (2 085 285) (505 531) (2 020 833) (477 680) (389 220) 291 222 (1 177 194) (781 109) (271 443) 254 298 (137 533) (173 486) (3 036 680) 44 884 (331 345)

0.19 % 1.15 % 1.42 % 4.14 % 0.48 % 2.31 % 0.70 % 0.55 % 0.36 % 1.18 % 0.47 % 0.86 % 0.36 % 0.10 % 0.20 % 1.14 % 1.82 % 0.18 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

353 500 000

354 754 858

340 958 968

(13 795 891)

17.60 %

FORRETNINGSBANKER Bolig og Næ ringsbanken ASA FRN 06/15 Landkreditt 4 03/11 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub

5 000 000 5 000 000 10 000 000 500 000

4 980 000 4 742 850 10 000 000 503 114

4 611 395 4 941 659 8 354 094 462 979

(368 605) 198 809 (1 645 906) (40 134)

0.24 % 100 % 18.03.2009 0.26 % 20 % 15.03.2011 0.43 % 100 % 09.02.2009 0.02 % 100 % 15.01.2009

Sum FORRETNINGSBANKER

20 500 000

20 225 964

18 370 127

(1 855 837)

0.95 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Eiendomskreditt FRN 03/16 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Storebrand Livsforsikring Perpetual FRN

15 000 000 20 000 000 4 000 000 1 500 000 27 500 000

14 986 650 19 974 600 3 849 760 1 485 000 27 500 000

13 360 908 20 339 526 4 002 819 1 484 635 21 820 374

(1 625 742) 364 926 153 059 (365) (5 679 626)

0.69 % 100 % 23.03.2009 1.05 % 20 % 15.06.2012 0.21 % 20 % 09.03.2011 0.08 % 20 % 09.03.2009 1.13 % 100 % 30.03.2009

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

68 000 000

67 796 010

61 008 260

(6 787 750)

3.15 %

Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi 4.2 05/12 Agder Energi AS FRN 04/12 Agder Energi AS 4.15 09/15 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

5 000 000 5 000 000 8 500 000 8 710 000 59 000 000 11 000 000 26 000 000

4 601 450 4 850 500 7 814 035 8 643 369 57 131 300 10 731 416 24 722 600

4 922 050 4 782 328 7 734 247 8 836 673 54 605 655 11 039 573 24 187 797

320 600 (68 172) (79 788) 193 305 (2 525 645) 308 157 (534 803)

0.25 % 0.25 % 0.40 % 0.46 % 2.82 % 0.57 % 1.25 %

123 210 000

118 494 669

116 108 323

(2 386 347)

6.00 %

53 500 000 30 500 000

52 711 225 30 101 325

52 881 157 29 589 090

169 932 (512 235)

Sum Selvstendige kommunefortak SELVSTENDIGE STATSFORETAK 1027336 Entra Eiendom AS 3.75 06/10 1027338 Entra Eiendom AS 4.1 06/12

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 02.03.2009 02.12.2013 02.03.2009 27.09.2010 09.01.2014 21.11.2016 18.02.2009 22.03.2012 15.06.2010 12.02.2013 27.04.2017 03.02.2009 30.06.2010 13.02.2009 20.01.2009 16.02.2009 01.03.2011 28.11.2014

09.05.2012 12.01.2009 16.09.2015 20.07.2009 01.07.2015 01.06.2011 27.05.2015

2.73 % 100 % 23.06.2010 1.53 % 100 % 22.06.2012

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap 9308353 1034037 1024624 1022707 1016814 9304452

1044120 1019299 1038717 1013058 1047373 1044207 1020811 9308359 1029086 1039855 9309961 9306318 1042012 1029862 1040821 1042919 1028326 1026877 1048172 1034118 1028530 1030215 9310206 1027645 1030545 1033226 1022751 1041890 1047758 1026374 1028088 9308160 9312968 1040259 1041099 9302700 9308137 1044589 1035973 1028268 9307516 1044185 9312690 1034589 1032962 1031111 1035042 1041687 1046033 1048056 9306710 9307302 1028563 1030733 9308311 1044140 1027806 1029842 1024415

Kostpris

Kursverdi

Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS FRN 10/16 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft SF 5.35 06/11 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13

Pålydende verdi 3 000 000 101 500 000 5 500 000 7 000 000 12 000 000 9 000 000

3 079 800 101 327 600 5 219 980 6 884 990 12 783 455 8 574 300

3 091 568 93 655 329 5 282 242 7 158 242 12 532 629 8 517 589

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

222 000 000

220 682 674

212 707 846

(7 974 828)

10.98 %

50 000 000 14 000 000 500 000 3 000 000 15 000 000 25 000 000 5 000 000 60 000 000 4 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 15 500 000 10 000 000 9 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 9 500 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 39 500 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 25 000 000 36 000 000 40 000 000 26 500 000 10 000 000 28 000 000 20 000 000 30 000 000 35 000 000 10 000 000 500 000 15 000 000 20 000 000 59 000 000 60 000 000 10 000 000 35 000 000 10 500 000 15 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 10 000 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000 500 000 5 000 000 10 000 000

49 896 500 13 610 800 488 000 3 123 300 15 379 500 25 368 438 5 324 500 56 490 000 3 834 800 5 005 900 9 955 200 9 768 000 10 000 000 8 070 400 15 438 600 10 000 000 7 895 495 13 425 000 20 018 000 9 858 000 8 999 282 9 436 000 9 946 000 7 464 600 4 945 500 9 240 000 36 974 000 9 809 000 15 000 000 11 887 371 23 010 000 34 226 000 41 180 000 25 289 475 9 996 000 26 602 000 19 958 000 29 895 000 34 961 500 9 200 000 490 100 15 031 500 20 686 000 58 817 117 59 463 000 9 455 000 34 053 000 10 481 300 14 980 500 20 094 000 14 790 000 29 425 667 9 145 000 23 445 000 14 985 000 10 035 000 468 000 4 998 450 9 715 000

45 115 069 13 926 184 512 484 3 194 062 15 594 051 26 900 251 4 984 156 50 793 347 3 837 196 5 039 818 10 514 501 10 027 694 8 481 828 7 700 592 15 820 189 8 678 545 8 643 146 13 874 982 20 058 416 9 981 808 8 538 974 9 628 037 10 552 138 7 864 895 4 891 139 9 793 102 39 164 165 10 164 332 15 298 374 11 432 706 24 329 682 35 965 194 41 570 907 22 623 004 10 248 689 27 642 152 17 077 925 31 992 121 30 045 841 9 725 776 512 735 15 911 463 21 495 388 51 505 308 51 636 459 9 703 365 35 302 083 10 735 318 16 006 104 20 213 128 15 061 550 30 602 094 9 756 394 24 528 188 15 359 982 10 526 216 495 135 4 762 269 9 975 002

(4 781 431) 315 384 24 484 70 762 214 551 1 531 814 (340 344) (5 696 653) 2 396 33 918 559 301 259 694 (1 518 172) (369 808) 381 589 (1 321 455) 747 651 449 982 40 416 123 808 (460 309) 192 037 606 138 400 295 (54 361) 553 102 2 190 165 355 332 298 374 (454 665) 1 319 682 1 739 194 390 907 (2 666 471) 252 689 1 040 152 (2 880 075) 2 097 121 (4 915 659) 525 776 22 635 879 963 809 388 (7 311 809) (7 826 541) 248 365 1 249 083 254 018 1 025 604 119 128 271 550 1 176 428 611 394 1 083 188 374 982 491 216 27 135 (236 181) 260 002

2.33 % 0.72 % 0.03 % 0.16 % 0.81 % 1.39 % 0.26 % 2.62 % 0.20 % 0.26 % 0.54 % 0.52 % 0.44 % 0.40 % 0.82 % 0.45 % 0.45 % 0.72 % 1.04 % 0.52 % 0.44 % 0.50 % 0.54 % 0.41 % 0.25 % 0.51 % 2.02 % 0.52 % 0.79 % 0.59 % 1.26 % 1.86 % 2.15 % 1.17 % 0.53 % 1.43 % 0.88 % 1.65 % 1.55 % 0.50 % 0.03 % 0.82 % 1.11 % 2.66 % 2.67 % 0.50 % 1.82 % 0.55 % 0.83 % 1.04 % 0.78 % 1.58 % 0.50 % 1.27 % 0.79 % 0.54 % 0.03 % 0.25 % 0.52 %

1 054 000 000

1 031 528 795

1 016 315 650

(15 213 144)

52.48 %

50 500 000 900 000 9 900 000

54 410 726 1 015 565 11 200 665

54 540 000 970 020 11 300 247

129 274 (45 545) 99 582

2.82 % 0.05 % 0.58 %

61 300 000

66 626 957

66 810 267

183 310

3.45 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Gjensidige Nor Sparebank 6.9 01/12 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Klepp Sparebank Ansv. Lillestrøm Sparebank FRN 27.03.2018 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st FRN 28.05.2018 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Møre 6.2 04/12/2015 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge 5.67 28.01.2011 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN Perp Put 12/11 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Totens Sparebank 4.2 11/10 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 1005246 Norsk Stat 6 05/11 1014484 Norsk Stat 6.5 05/13 Sum STATSFORVALTNINGEN

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap 11 768 (7 672 271) 62 262 273 252 (250 826) (56 711)

andelskapital 0.16 % 4.84 % 0.27 % 0.37 % 0.65 % 0.44 %

Risikoklasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 11.03.2011 10.02.2009 28.11.2014 16.06.2011 05.03.2013 10.07.2013

100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

18.03.2009 04.07.2013 10.09.2010 23.01.2012 20.11.2012 20.02.2013 10.06.2009 27.03.2009 05.12.2012 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 27.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 22.02.2013 09.11.2011 05.10.2015 15.02.2013 27.08.2013 18.03.2011 15.03.2012 20.03.2013 10.06.2014 15.05.2013 04.12.2015 31.03.2009 01.03.2012 31.01.2014 05.11.2013 19.03.2009 28.01.2011 11.04.2012 18.03.2009 19.08.2011 26.03.2009 12.03.2012 08.10.2013 04.07.2011 15.10.2013 20.03.2009 18.03.2009 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011 26.09.2013 15.10.2013 19.04.2013 18.07.2013 17.10.2011 10.12.2012 07.03.2011 01.04.2014 05.08.2010 28.01.2013 15.11.2010

0 % 15.05.2015 0 % 16.05.2011 0 % 15.05.2013


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap Utenlandsk sektor 9306697 Instituto De Credito 9307954 Kfw 9307586 Kfw 5.25 2011/05/16 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

500 000 25 000 000 3 000 000

488 300 24 481 250 3 011 400

527 705 26 293 572 3 148 637

39 405 1 812 322 137 237

0.03 % 1.36 % 0.16 %

28 500 000

27 980 950

29 969 914

1 988 964

1.55 %

1 931 010 000

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

1 908 090 877

1 862 249 356

(45 841 521)

96.15 %

1 908 090 877

1 872 192 036 64 548 931 1 936 740 967

(35 898 842)

96.67 % 3.33 % 100.00 %

Neste rentereg.

0 % 16.04.2012 0 % 15.05.2013 0 % 16.05.2011

DnB NOR Obligasjon (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

6 769 715 (3 065 098) 2 135 050 5 839 668

6 986 368 (888 306) (295 345) 5 802 717

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

0 (760 765) (6 500) (767 265)

0 (1 021 598) (7 105) (1 028 703)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

5 072 403 0 5 072 403

4 774 014 0 4 774 014

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

752 031 2 185 322 2 135 050 5 072 403

(121 415) 5 190 774 (295 345) 4 774 014

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

127 658 194 4 876 327 425 127 990 496

178 758 199 6 147 533 289 179 297 635

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

121 486 631 11 738 621 (5 277 629) 127 947 622

174 496 204 12 120 049 (7 412 679) 179 203 574

42 874 42 874

94 061 94 061

127 990 496

179 297 635

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon (II) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon (II) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon (III) som investerer i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner, samt utenlandske selskaper og institusjoner etter særskilt vurdering. Alle rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vi normalt ligge mellom to og fire år. Inntil 25 prosent av fondets forvaltningskapital kan plasseres i ansvarlige lån i finansinstitusjoner. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8%

12%

6%

11,0

4,72 8%

7,5

7,1 4,9

3,75

4% 5,9

5,5

5,12

5,37 5,39 5,34

3,52 2,95 2,92

4,5

4%

2%

3,0

2,8 1,4

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.01.1990.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

4,48

9,12

18,88

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,48

2,95

3,52

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,11

4,65

4,44

-4,64

-1,69

-0,92

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.60 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


Dnb NOR Obligasjon (II) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Obligasjon (III)

Antall Valuta

Oslo

14 924

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

145 502 247

149 993 073

4 490 826

99.67 %

Sum Andeler Verdipapirfond

145 502 247

149 993 073

4 490 826

99.67 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

145 502 247

149 993 073 500 214 150 493 287

4 490 826

99.67 % 0.33 % 100.00 %

DnB NOR Obligasjon (III) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

565 000 000 (400 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 650 476) 2 571 157

(4 650 476) 2 571 157

(0.24) % 0.13 %

0

(2 079 319)

(2 079 319)

(0.11) %

0 0 0 0 (85 000 000) 85 000 000

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (85 495 269) 91 652 044

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (495 269) 6 652 044

2.03 % (1.92) % (3.88) % 4.07 % (4.41) % 4.73 %

0

12 021 999

12 021 999

0.62 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

37 000 000 (37 000 000) (75 000 000) 75 000 000 (85 000 000) 85 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1034132 1034258 1034131 1019836 1020978 1034033 1025513 1035374 1026876 1017753 1036492 1030944 1027394 1022504 1027575 1029051 1030107 1024862

1026608 1024660 1036427 1027568

1030318 9306950 9304361 1037406 1044082

1026895 1025758 1028350 110623 1027367 1031794 1026977

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa FRN Aker Kvæ rner Asa 12/13 Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 02/12 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 3.99 06/10 Orkla ASA 6.54 02/13 Orkla 5.7% 27/04/2017 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Wilh. Wilhelmsen ASA 5.3 11/14

4 000 000 25 000 000 28 000 000 79 000 000 9 000 000 48 000 000 14 000 000 11 000 000 7 000 000 22 500 000 10 000 000 17 000 000 7 000 000 2 000 000 4 000 000 25 000 000 37 000 000 4 000 000

4 012 000 24 450 500 28 013 603 82 246 365 9 745 800 46 776 600 13 987 936 10 972 700 6 655 579 24 082 798 9 925 000 16 989 580 6 669 600 2 027 700 4 042 800 25 176 076 35 243 302 3 736 920

3 609 483 22 335 141 27 532 524 80 161 080 9 240 269 44 755 767 13 510 256 10 583 480 6 946 801 22 905 604 9 143 891 16 718 137 6 923 898 1 890 168 3 869 314 22 139 396 35 288 186 3 405 575

(402 517) (2 115 359) (481 079) (2 085 285) (505 531) (2 020 833) (477 680) (389 220) 291 222 (1 177 194) (781 109) (271 443) 254 298 (137 533) (173 486) (3 036 680) 44 884 (331 345)

0.19 % 1.15 % 1.42 % 4.14 % 0.48 % 2.31 % 0.70 % 0.55 % 0.36 % 1.18 % 0.47 % 0.86 % 0.36 % 0.10 % 0.20 % 1.14 % 1.82 % 0.18 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

353 500 000

354 754 858

340 958 968

(13 795 891)

17.60 %

FORRETNINGSBANKER Bolig og Næ ringsbanken ASA FRN 06/15 Landkreditt 4 03/11 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub

5 000 000 5 000 000 10 000 000 500 000

4 980 000 4 742 850 10 000 000 503 114

4 611 395 4 941 659 8 354 094 462 979

(368 605) 198 809 (1 645 906) (40 134)

0.24 % 100 % 18.03.2009 0.26 % 20 % 15.03.2011 0.43 % 100 % 09.02.2009 0.02 % 100 % 15.01.2009

Sum FORRETNINGSBANKER

20 500 000

20 225 964

18 370 127

(1 855 837)

0.95 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Eiendomskreditt FRN 03/16 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Storebrand Livsforsikring Perpetual FRN

15 000 000 20 000 000 4 000 000 1 500 000 27 500 000

14 986 650 19 974 600 3 849 760 1 485 000 27 500 000

13 360 908 20 339 526 4 002 819 1 484 635 21 820 374

(1 625 742) 364 926 153 059 (365) (5 679 626)

0.69 % 100 % 23.03.2009 1.05 % 20 % 15.06.2012 0.21 % 20 % 09.03.2011 0.08 % 20 % 09.03.2009 1.13 % 100 % 30.03.2009

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

68 000 000

67 796 010

61 008 260

(6 787 750)

3.15 %

Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi 4.2 05/12 Agder Energi AS FRN 04/12 Agder Energi AS 4.15 09/15 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

5 000 000 5 000 000 8 500 000 8 710 000 59 000 000 11 000 000 26 000 000

4 601 450 4 850 500 7 814 035 8 643 369 57 131 300 10 731 416 24 722 600

4 922 050 4 782 328 7 734 247 8 836 673 54 605 655 11 039 573 24 187 797

320 600 (68 172) (79 788) 193 305 (2 525 645) 308 157 (534 803)

0.25 % 0.25 % 0.40 % 0.46 % 2.82 % 0.57 % 1.25 %

123 210 000

118 494 669

116 108 323

(2 386 347)

6.00 %

53 500 000 30 500 000

52 711 225 30 101 325

52 881 157 29 589 090

169 932 (512 235)

Sum Selvstendige kommunefortak SELVSTENDIGE STATSFORETAK 1027336 Entra Eiendom AS 3.75 06/10 1027338 Entra Eiendom AS 4.1 06/12

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 02.03.2009 02.12.2013 02.03.2009 27.09.2010 09.01.2014 21.11.2016 18.02.2009 22.03.2012 15.06.2010 12.02.2013 27.04.2017 03.02.2009 30.06.2010 13.02.2009 20.01.2009 16.02.2009 01.03.2011 28.11.2014

09.05.2012 12.01.2009 16.09.2015 20.07.2009 01.07.2015 01.06.2011 27.05.2015

2.73 % 100 % 23.06.2010 1.53 % 100 % 22.06.2012

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap 9308353 1034037 1024624 1022707 1016814 9304452

1044120 1019299 1038717 1013058 1047373 1044207 1020811 9308359 1029086 1039855 9309961 9306318 1042012 1029862 1040821 1042919 1028326 1026877 1048172 1034118 1028530 1030215 9310206 1027645 1030545 1033226 1022751 1041890 1047758 1026374 1028088 9308160 9312968 1040259 1041099 9302700 9308137 1044589 1035973 1028268 9307516 1044185 9312690 1034589 1032962 1031111 1035042 1041687 1046033 1048056 9306710 9307302 1028563 1030733 9308311 1044140 1027806 1029842 1024415

Kostpris

Kursverdi

Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS FRN 10/16 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft SF 5.35 06/11 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13

Pålydende verdi 3 000 000 101 500 000 5 500 000 7 000 000 12 000 000 9 000 000

3 079 800 101 327 600 5 219 980 6 884 990 12 783 455 8 574 300

3 091 568 93 655 329 5 282 242 7 158 242 12 532 629 8 517 589

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

222 000 000

220 682 674

212 707 846

(7 974 828)

10.98 %

50 000 000 14 000 000 500 000 3 000 000 15 000 000 25 000 000 5 000 000 60 000 000 4 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 15 500 000 10 000 000 9 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 9 500 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 39 500 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 25 000 000 36 000 000 40 000 000 26 500 000 10 000 000 28 000 000 20 000 000 30 000 000 35 000 000 10 000 000 500 000 15 000 000 20 000 000 59 000 000 60 000 000 10 000 000 35 000 000 10 500 000 15 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 10 000 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000 500 000 5 000 000 10 000 000

49 896 500 13 610 800 488 000 3 123 300 15 379 500 25 368 438 5 324 500 56 490 000 3 834 800 5 005 900 9 955 200 9 768 000 10 000 000 8 070 400 15 438 600 10 000 000 7 895 495 13 425 000 20 018 000 9 858 000 8 999 282 9 436 000 9 946 000 7 464 600 4 945 500 9 240 000 36 974 000 9 809 000 15 000 000 11 887 371 23 010 000 34 226 000 41 180 000 25 289 475 9 996 000 26 602 000 19 958 000 29 895 000 34 961 500 9 200 000 490 100 15 031 500 20 686 000 58 817 117 59 463 000 9 455 000 34 053 000 10 481 300 14 980 500 20 094 000 14 790 000 29 425 667 9 145 000 23 445 000 14 985 000 10 035 000 468 000 4 998 450 9 715 000

45 115 069 13 926 184 512 484 3 194 062 15 594 051 26 900 251 4 984 156 50 793 347 3 837 196 5 039 818 10 514 501 10 027 694 8 481 828 7 700 592 15 820 189 8 678 545 8 643 146 13 874 982 20 058 416 9 981 808 8 538 974 9 628 037 10 552 138 7 864 895 4 891 139 9 793 102 39 164 165 10 164 332 15 298 374 11 432 706 24 329 682 35 965 194 41 570 907 22 623 004 10 248 689 27 642 152 17 077 925 31 992 121 30 045 841 9 725 776 512 735 15 911 463 21 495 388 51 505 308 51 636 459 9 703 365 35 302 083 10 735 318 16 006 104 20 213 128 15 061 550 30 602 094 9 756 394 24 528 188 15 359 982 10 526 216 495 135 4 762 269 9 975 002

(4 781 431) 315 384 24 484 70 762 214 551 1 531 814 (340 344) (5 696 653) 2 396 33 918 559 301 259 694 (1 518 172) (369 808) 381 589 (1 321 455) 747 651 449 982 40 416 123 808 (460 309) 192 037 606 138 400 295 (54 361) 553 102 2 190 165 355 332 298 374 (454 665) 1 319 682 1 739 194 390 907 (2 666 471) 252 689 1 040 152 (2 880 075) 2 097 121 (4 915 659) 525 776 22 635 879 963 809 388 (7 311 809) (7 826 541) 248 365 1 249 083 254 018 1 025 604 119 128 271 550 1 176 428 611 394 1 083 188 374 982 491 216 27 135 (236 181) 260 002

2.33 % 0.72 % 0.03 % 0.16 % 0.81 % 1.39 % 0.26 % 2.62 % 0.20 % 0.26 % 0.54 % 0.52 % 0.44 % 0.40 % 0.82 % 0.45 % 0.45 % 0.72 % 1.04 % 0.52 % 0.44 % 0.50 % 0.54 % 0.41 % 0.25 % 0.51 % 2.02 % 0.52 % 0.79 % 0.59 % 1.26 % 1.86 % 2.15 % 1.17 % 0.53 % 1.43 % 0.88 % 1.65 % 1.55 % 0.50 % 0.03 % 0.82 % 1.11 % 2.66 % 2.67 % 0.50 % 1.82 % 0.55 % 0.83 % 1.04 % 0.78 % 1.58 % 0.50 % 1.27 % 0.79 % 0.54 % 0.03 % 0.25 % 0.52 %

1 054 000 000

1 031 528 795

1 016 315 650

(15 213 144)

52.48 %

50 500 000 900 000 9 900 000

54 410 726 1 015 565 11 200 665

54 540 000 970 020 11 300 247

129 274 (45 545) 99 582

2.82 % 0.05 % 0.58 %

61 300 000

66 626 957

66 810 267

183 310

3.45 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Gjensidige Nor Sparebank 6.9 01/12 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Klepp Sparebank Ansv. Lillestrøm Sparebank FRN 27.03.2018 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st FRN 28.05.2018 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Møre 6.2 04/12/2015 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge 5.67 28.01.2011 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN Perp Put 12/11 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Totens Sparebank 4.2 11/10 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 1005246 Norsk Stat 6 05/11 1014484 Norsk Stat 6.5 05/13 Sum STATSFORVALTNINGEN

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap 11 768 (7 672 271) 62 262 273 252 (250 826) (56 711)

andelskapital 0.16 % 4.84 % 0.27 % 0.37 % 0.65 % 0.44 %

Risikoklasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 11.03.2011 10.02.2009 28.11.2014 16.06.2011 05.03.2013 10.07.2013

100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

18.03.2009 04.07.2013 10.09.2010 23.01.2012 20.11.2012 20.02.2013 10.06.2009 27.03.2009 05.12.2012 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 27.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 22.02.2013 09.11.2011 05.10.2015 15.02.2013 27.08.2013 18.03.2011 15.03.2012 20.03.2013 10.06.2014 15.05.2013 04.12.2015 31.03.2009 01.03.2012 31.01.2014 05.11.2013 19.03.2009 28.01.2011 11.04.2012 18.03.2009 19.08.2011 26.03.2009 12.03.2012 08.10.2013 04.07.2011 15.10.2013 20.03.2009 18.03.2009 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011 26.09.2013 15.10.2013 19.04.2013 18.07.2013 17.10.2011 10.12.2012 07.03.2011 01.04.2014 05.08.2010 28.01.2013 15.11.2010

0 % 15.05.2015 0 % 16.05.2011 0 % 15.05.2013


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap Utenlandsk sektor 9306697 Instituto De Credito 9307954 Kfw 9307586 Kfw 5.25 2011/05/16 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

500 000 25 000 000 3 000 000

488 300 24 481 250 3 011 400

527 705 26 293 572 3 148 637

39 405 1 812 322 137 237

0.03 % 1.36 % 0.16 %

28 500 000

27 980 950

29 969 914

1 988 964

1.55 %

1 931 010 000

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

1 908 090 877

1 862 249 356

(45 841 521)

96.15 %

1 908 090 877

1 872 192 036 64 548 931 1 936 740 967

(35 898 842)

96.67 % 3.33 % 100.00 %

Neste rentereg.

0 % 16.04.2012 0 % 15.05.2013 0 % 16.05.2011

Dnb NOR Obligasjon (II) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

7 026 487 (1 118 640) 1 050 137 6 957 983

6 924 358 (2 716 469) 1 090 104 5 297 993

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(565 545) (4 300) (569 845)

(693 726) (6 005) (699 731)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

6 388 138 0 6 388 138

4 598 262 0 4 598 262

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(137 251) 5 475 252 1 050 137 6 388 138

458 852 3 049 306 1 090 104 4 598 262

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

149 993 073 798 4 012 059 (1 465 334) 152 540 595

143 335 585 10 230 111 740 618 144 086 543

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

139 509 016 10 104 895 879 376 150 493 287

134 426 714 9 779 237 (170 761) 144 035 190

2 047 309 2 047 309

51 352 51 352

152 540 595

144 086 543

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon (III) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon (III) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er investert i rentebærende papirer utstedt av norske selskaper og institusjoner. Utenlandske selskaper og institusjoner kan etter særskilt vurdering også benyttes. Slike rentebærende papirer må være denominert i norske kroner. Varigheten i fondet vil normalt ligge mellom to og fire år. Inntil 25 % av fondets forvaltningskapital kan plasseres i ansvarlige lån. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8%

12%

11,4

6% 5,10

7,6

8%

8,0

7,7

4,14

4%

5,50

5,77 5,75

5,40

3,89 3,35 3,32

6,2 4,9 4%

3,4

3,2

3,0

2%

1,8 0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.12.1997.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 4,88

10,39

21,00

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

4,88

3,35

3,89

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,11

4,65

4,44

-4,23

-1,30

-0,56

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon (III) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

565 000 000 (400 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(4 650 476) 2 571 157

(4 650 476) 2 571 157

(0.24) % 0.13 %

0

(2 079 319)

(2 079 319)

(0.11) %

0 0 0 0 (85 000 000) 85 000 000

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (85 495 269) 91 652 044

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (495 269) 6 652 044

2.03 % (1.92) % (3.88) % 4.07 % (4.41) % 4.73 %

0

12 021 999

12 021 999

0.62 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

37 000 000 (37 000 000) (75 000 000) 75 000 000 (85 000 000) 85 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1034132 1034258 1034131 1019836 1020978 1034033 1025513 1035374 1026876 1017753 1036492 1030944 1027394 1022504 1027575 1029051 1030107 1024862

1026608 1024660 1036427 1027568

1030318 9306950 9304361 1037406 1044082

1026895 1025758 1028350 110623 1027367 1031794 1026977

1027336 1027338 9308353 1034037 1024624 1022707 1016814 9304452

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa FRN Aker Kvæ rner Asa 12/13 Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 02/12 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 3.99 06/10 Orkla ASA 6.54 02/13 Orkla 5.7% 27/04/2017 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Wilh. Wilhelmsen ASA 5.3 11/14

4 000 000 25 000 000 28 000 000 79 000 000 9 000 000 48 000 000 14 000 000 11 000 000 7 000 000 22 500 000 10 000 000 17 000 000 7 000 000 2 000 000 4 000 000 25 000 000 37 000 000 4 000 000

4 012 000 24 450 500 28 013 603 82 246 365 9 745 800 46 776 600 13 987 936 10 972 700 6 655 579 24 082 798 9 925 000 16 989 580 6 669 600 2 027 700 4 042 800 25 176 076 35 243 302 3 736 920

3 609 483 22 335 141 27 532 524 80 161 080 9 240 269 44 755 767 13 510 256 10 583 480 6 946 801 22 905 604 9 143 891 16 718 137 6 923 898 1 890 168 3 869 314 22 139 396 35 288 186 3 405 575

(402 517) (2 115 359) (481 079) (2 085 285) (505 531) (2 020 833) (477 680) (389 220) 291 222 (1 177 194) (781 109) (271 443) 254 298 (137 533) (173 486) (3 036 680) 44 884 (331 345)

0.19 % 1.15 % 1.42 % 4.14 % 0.48 % 2.31 % 0.70 % 0.55 % 0.36 % 1.18 % 0.47 % 0.86 % 0.36 % 0.10 % 0.20 % 1.14 % 1.82 % 0.18 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

353 500 000

354 754 858

340 958 968

(13 795 891)

17.60 %

FORRETNINGSBANKER Bolig og Næ ringsbanken ASA FRN 06/15 Landkreditt 4 03/11 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub

5 000 000 5 000 000 10 000 000 500 000

4 980 000 4 742 850 10 000 000 503 114

4 611 395 4 941 659 8 354 094 462 979

(368 605) 198 809 (1 645 906) (40 134)

0.24 % 0.26 % 0.43 % 0.02 %

Sum FORRETNINGSBANKER

20 500 000

20 225 964

18 370 127

(1 855 837)

0.95 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Eiendomskreditt FRN 03/16 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Storebrand Livsforsikring Perpetual FRN

15 000 000 20 000 000 4 000 000 1 500 000 27 500 000

14 986 650 19 974 600 3 849 760 1 485 000 27 500 000

13 360 908 20 339 526 4 002 819 1 484 635 21 820 374

(1 625 742) 364 926 153 059 (365) (5 679 626)

0.69 % 1.05 % 0.21 % 0.08 % 1.13 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

68 000 000

67 796 010

61 008 260

(6 787 750)

3.15 %

Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi 4.2 05/12 Agder Energi AS FRN 04/12 Agder Energi AS 4.15 09/15 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

5 000 000 5 000 000 8 500 000 8 710 000 59 000 000 11 000 000 26 000 000

4 601 450 4 850 500 7 814 035 8 643 369 57 131 300 10 731 416 24 722 600

4 922 050 4 782 328 7 734 247 8 836 673 54 605 655 11 039 573 24 187 797

320 600 (68 172) (79 788) 193 305 (2 525 645) 308 157 (534 803)

0.25 % 0.25 % 0.40 % 0.46 % 2.82 % 0.57 % 1.25 %

Sum Selvstendige kommunefortak

123 210 000

118 494 669

116 108 323

(2 386 347)

6.00 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS 3.75 06/10 Entra Eiendom AS 4.1 06/12 Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS FRN 10/16 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft SF 5.35 06/11 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13

53 500 000 30 500 000 3 000 000 101 500 000 5 500 000 7 000 000 12 000 000 9 000 000

52 711 225 30 101 325 3 079 800 101 327 600 5 219 980 6 884 990 12 783 455 8 574 300

52 881 157 29 589 090 3 091 568 93 655 329 5 282 242 7 158 242 12 532 629 8 517 589

169 932 (512 235) 11 768 (7 672 271) 62 262 273 252 (250 826) (56 711)

2.73 % 1.53 % 0.16 % 4.84 % 0.27 % 0.37 % 0.65 % 0.44 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

222 000 000

220 682 674

212 707 846

(7 974 828)

10.98 %

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.03.2009 02.12.2013 02.03.2009 27.09.2010 09.01.2014 21.11.2016 18.02.2009 22.03.2012 15.06.2010 12.02.2013 27.04.2017 03.02.2009 30.06.2010 13.02.2009 20.01.2009 16.02.2009 01.03.2011 28.11.2014

100 % 20 % 100 % 100 %

18.03.2009 15.03.2011 09.02.2009 15.01.2009

100 % 20 % 20 % 20 % 100 %

23.03.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2009 30.03.2009

100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 %

09.05.2012 12.01.2009 16.09.2015 20.07.2009 01.07.2015 01.06.2011 27.05.2015

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.06.2010 22.06.2012 11.03.2011 10.02.2009 28.11.2014 16.06.2011 05.03.2013 10.07.2013

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap

1044120 1019299 1038717 1013058 1047373 1044207 1020811 9308359 1029086 1039855 9309961 9306318 1042012 1029862 1040821 1042919 1028326 1026877 1048172 1034118 1028530 1030215 9310206 1027645 1030545 1033226 1022751 1041890 1047758 1026374 1028088 9308160 9312968 1040259 1041099 9302700 9308137 1044589 1035973 1028268 9307516 1044185 9312690 1034589 1032962 1031111 1035042 1041687 1046033 1048056 9306710 9307302 1028563 1030733 9308311 1044140 1027806 1029842 1024415

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Gjensidige Nor Sparebank 6.9 01/12 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Klepp Sparebank Ansv. Lillestrøm Sparebank FRN 27.03.2018 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st FRN 28.05.2018 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Møre 6.2 04/12/2015 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge 5.67 28.01.2011 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN Perp Put 12/11 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Totens Sparebank 4.2 11/10 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 1005246 Norsk Stat 6 05/11 1014484 Norsk Stat 6.5 05/13 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 9306697 Instituto De Credito 9307954 Kfw 9307586 Kfw 5.25 2011/05/16 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

50 000 000 14 000 000 500 000 3 000 000 15 000 000 25 000 000 5 000 000 60 000 000 4 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 15 500 000 10 000 000 9 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 9 500 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 39 500 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 25 000 000 36 000 000 40 000 000 26 500 000 10 000 000 28 000 000 20 000 000 30 000 000 35 000 000 10 000 000 500 000 15 000 000 20 000 000 59 000 000 60 000 000 10 000 000 35 000 000 10 500 000 15 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 10 000 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000 500 000 5 000 000 10 000 000

49 896 500 13 610 800 488 000 3 123 300 15 379 500 25 368 438 5 324 500 56 490 000 3 834 800 5 005 900 9 955 200 9 768 000 10 000 000 8 070 400 15 438 600 10 000 000 7 895 495 13 425 000 20 018 000 9 858 000 8 999 282 9 436 000 9 946 000 7 464 600 4 945 500 9 240 000 36 974 000 9 809 000 15 000 000 11 887 371 23 010 000 34 226 000 41 180 000 25 289 475 9 996 000 26 602 000 19 958 000 29 895 000 34 961 500 9 200 000 490 100 15 031 500 20 686 000 58 817 117 59 463 000 9 455 000 34 053 000 10 481 300 14 980 500 20 094 000 14 790 000 29 425 667 9 145 000 23 445 000 14 985 000 10 035 000 468 000 4 998 450 9 715 000

45 115 069 13 926 184 512 484 3 194 062 15 594 051 26 900 251 4 984 156 50 793 347 3 837 196 5 039 818 10 514 501 10 027 694 8 481 828 7 700 592 15 820 189 8 678 545 8 643 146 13 874 982 20 058 416 9 981 808 8 538 974 9 628 037 10 552 138 7 864 895 4 891 139 9 793 102 39 164 165 10 164 332 15 298 374 11 432 706 24 329 682 35 965 194 41 570 907 22 623 004 10 248 689 27 642 152 17 077 925 31 992 121 30 045 841 9 725 776 512 735 15 911 463 21 495 388 51 505 308 51 636 459 9 703 365 35 302 083 10 735 318 16 006 104 20 213 128 15 061 550 30 602 094 9 756 394 24 528 188 15 359 982 10 526 216 495 135 4 762 269 9 975 002

(4 781 431) 315 384 24 484 70 762 214 551 1 531 814 (340 344) (5 696 653) 2 396 33 918 559 301 259 694 (1 518 172) (369 808) 381 589 (1 321 455) 747 651 449 982 40 416 123 808 (460 309) 192 037 606 138 400 295 (54 361) 553 102 2 190 165 355 332 298 374 (454 665) 1 319 682 1 739 194 390 907 (2 666 471) 252 689 1 040 152 (2 880 075) 2 097 121 (4 915 659) 525 776 22 635 879 963 809 388 (7 311 809) (7 826 541) 248 365 1 249 083 254 018 1 025 604 119 128 271 550 1 176 428 611 394 1 083 188 374 982 491 216 27 135 (236 181) 260 002

2.33 % 0.72 % 0.03 % 0.16 % 0.81 % 1.39 % 0.26 % 2.62 % 0.20 % 0.26 % 0.54 % 0.52 % 0.44 % 0.40 % 0.82 % 0.45 % 0.45 % 0.72 % 1.04 % 0.52 % 0.44 % 0.50 % 0.54 % 0.41 % 0.25 % 0.51 % 2.02 % 0.52 % 0.79 % 0.59 % 1.26 % 1.86 % 2.15 % 1.17 % 0.53 % 1.43 % 0.88 % 1.65 % 1.55 % 0.50 % 0.03 % 0.82 % 1.11 % 2.66 % 2.67 % 0.50 % 1.82 % 0.55 % 0.83 % 1.04 % 0.78 % 1.58 % 0.50 % 1.27 % 0.79 % 0.54 % 0.03 % 0.25 % 0.52 %

1 054 000 000

1 031 528 795

1 016 315 650

(15 213 144)

52.48 %

50 500 000 900 000 9 900 000

54 410 726 1 015 565 11 200 665

54 540 000 970 020 11 300 247

129 274 (45 545) 99 582

2.82 % 0.05 % 0.58 %

61 300 000

66 626 957

66 810 267

183 310

3.45 %

500 000 25 000 000 3 000 000

488 300 24 481 250 3 011 400

527 705 26 293 572 3 148 637

39 405 1 812 322 137 237

0.03 % 1.36 % 0.16 %

28 500 000

27 980 950

29 969 914

1 988 964

1.55 %

1 931 010 000

1 908 090 877

1 862 249 356

(45 841 521)

96.15 %

1 908 090 877

1 872 192 036 64 548 931 1 936 740 967

(35 898 842)

96.67 % 3.33 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

18.03.2009 04.07.2013 10.09.2010 23.01.2012 20.11.2012 20.02.2013 10.06.2009 27.03.2009 05.12.2012 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 27.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 22.02.2013 09.11.2011 05.10.2015 15.02.2013 27.08.2013 18.03.2011 15.03.2012 20.03.2013 10.06.2014 15.05.2013 04.12.2015 31.03.2009 01.03.2012 31.01.2014 05.11.2013 19.03.2009 28.01.2011 11.04.2012 18.03.2009 19.08.2011 26.03.2009 12.03.2012 08.10.2013 04.07.2011 15.10.2013 20.03.2009 18.03.2009 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011 26.09.2013 15.10.2013 19.04.2013 18.07.2013 17.10.2011 10.12.2012 07.03.2011 01.04.2014 05.08.2010 28.01.2013 15.11.2010

0 % 15.05.2015 0 % 16.05.2011 0 % 15.05.2013

0 % 16.04.2012 0 % 15.05.2013 0 % 16.05.2011


DnB NOR Obligasjon (III) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

100 985 345 (13 778 472) 4 080 604 91 287 476

64 017 628 (7 111 878) (8 698 825) 48 206 924

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(3 574 855) (5 694) (3 580 549)

(2 622 800) (6 606) (2 629 406)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

87 706 926 0 87 706 926

45 577 517 0 45 577 517

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(3 671 552) 87 297 875 4 080 604 87 706 926

(13 614 654) 67 890 997 (8 698 825) 45 577 517

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

1 872 192 036 41 263 690 0 43 657 912 1 957 113 637

1 629 000 178 29 198 669 1 434 212 38 682 789 1 698 315 847

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

2 018 002 245 (45 335 795) (35 925 484) 1 936 740 967

1 771 994 979 (33 941 501) (40 006 087) 1 698 047 391

20 372 670 20 372 670

268 456 268 456

1 957 113 637

1 698 315 847

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon 20 (I) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon 20 (I) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV) og investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er lav og renterisikoen moderat. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8% 12,2

12%

8%

8,8

7,8

6,9

5,42 4,17

4%

3,72

5,76 5,87 5,87 5,69

4,12

5,7

5,6 4%

5,81

6%

4,1

2%

2,9

2,4 1,0 0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 13.07.1987.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 8,80

13,05

22,35

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

8,80

4,17

4,12

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

9,65

4,75

4,46

-0,85

-0,58

-0,34

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.50 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon 20 (I) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

1 093 946

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

1 071 854 564

1 153 939 822

82 085 258

99.72 %

Sum Andeler Verdipapirfond

1 071 854 564

1 153 939 822

82 085 258

99.72 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 071 854 564

1 153 939 822 3 210 895 1 157 150 717

82 085 258

99.72 % 0.28 % 100.00 %

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 400 000 000 (1 300 000 000)

NOK NOK

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 Terra Boligkreditt FRN 3/13

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 6 000 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111 5 895 000 25 301 500 5 913 600

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511 5 299 132 26 436 771 5 920 183

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600) (595 868) 1 135 271 6 583

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 % 0.08 % 0.39 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308)

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530 1005594 1046749 1042134

Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010 16.05.2011 31.10.2013 16.03.2009

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930 1030242 1031111 1035042 1041687 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865

Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11 Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013

Forts. neste side

Pålydende verdi 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000

Kostpris

Kursverdi

10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000 67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390 9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858 50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000

10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610 70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229 9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140 53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104

Urealisert % av gevinst/tap 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390) 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839 (628 809) 393 320 621 238 314 282 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.15 % 20 % 11.05.2009 0.31 % 20 % 06.06.2012 0.47 % 20 % 20.11.2012 1.54 % 20 % 20.02.2013 0.30 % 20 % 17.02.2009 0.15 % 20 % 14.09.2009 0.29 % 20 % 05.12.2012 0.24 % 20 % 02.09.2010 1.04 % 20 % 21.11.2012 0.27 % 20 % 10.07.2013 1.17 % 20 % 19.02.2013 0.06 % 20 % 19.03.2009 0.22 % 20 % 24.01.2013 1.05 % 20 % 17.01.2013 1.55 % 20 % 18.11.2013 2.29 % 20 % 23.09.2013 0.04 % 20 % 10.03.2009 0.07 % 20 % 12.02.2009 1.66 % 20 % 12.09.2012 0.52 % 20 % 19.05.2015 1.10 % 20 % 25.02.2011 0.50 % 20 % 22.09.2010 1.17 % 20 % 24.08.2011 0.90 % 20 % 22.02.2013 0.15 % 20 % 06.11.2009 0.31 % 20 % 09.11.2011 0.26 % 20 % 03.02.2009 0.54 % 20 % 20.02.2012 0.64 % 20 % 20.04.2010 1.84 % 20 % 05.10.2015 1.26 % 20 % 15.02.2013 0.01 % 20 % 14.01.2014 2.03 % 20 % 27.08.2013 0.51 % 20 % 17.10.2013 3.13 % 20 % 15.03.2012 0.89 % 20 % 10.06.2014 0.11 % 20 % 15.05.2013 0.85 % 20 % 01.03.2012 0.22 % 20 % 30.11.2009 0.45 % 20 % 14.01.2011 0.01 % 20 % 31.01.2014 0.78 % 20 % 05.11.2013 0.72 % 20 % 03.05.2016 0.87 % 20 % 15.08.2012 0.08 % 20 % 20.05.2010 1.23 % 20 % 10.10.2012 1.14 % 20 % 11.04.2012 0.83 % 20 % 05.02.2010 0.76 % 20 % 19.08.2011 0.36 % 20 % 27.02.2009 0.54 % 20 % 26.04.2010 0.83 % 20 % 12.03.2012 0.68 % 20 % 12.09.2011 1.45 % 20 % 08.10.2013 0.32 % 20 % 04.07.2011 0.18 % 20 % 30.01.2014 0.98 % 20 % 15.10.2013 0.27 % 20 % 15.07.2010 0.60 % 20 % 18.08.2011 0.14 % 20 % 19.02.2016 0.25 % 20 % 15.05.2013 0.60 % 20 % 26.01.2012 0.19 % 20 % 16.05.2011 0.80 % 20 % 26.09.2013 0.44 % 20 % 03.02.2009 0.68 % 20 % 15.10.2013 0.10 % 20 % 19.04.2013 0.76 % 20 % 18.07.2013 0.09 % 20 % 17.10.2011 0.98 % 20 % 10.06.2010 1.20 % 20 % 10.11.2010 0.51 % 20 % 10.12.2012 0.83 % 20 % 15.04.2010 0.32 % 20 % 25.02.2013 0.44 % 20 % 12.02.2014 1.47 % 20 % 07.03.2011 1.18 % 20 % 01.04.2014 1.17 % 20 % 05.08.2010 0.38 % 20 % 15.04.2013


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Pålydende verdi 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

88 000 000 119 500 000 2 466 000 1 500 000

87 432 764 127 597 326 2 761 838 1 689 062

91 080 000 129 645 636 2 657 855 1 696 500

3 647 236 2 048 311 (103 984) 7 438

1.36 % 1.93 % 0.04 % 0.03 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 %

Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

1031335 1022696 1005246 1014484

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.30 % 20 % 10.02.2009 0.67 % 20 % 28.01.2013 0.16 % 20 % 22.09.2011 0.31 % 20 % 19.12.2012 0.08 % 20 % 30.09.2013

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

12.23 %

6 396 286 000

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011

DnB NOR Obligasjon 20 (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

41 719 282 (1 200 309) 52 925 752 93 444 724

36 527 499 (15 525 239) 13 913 025 34 915 285

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(3 369 271) (6 400) (3 375 671)

(3 671 165) (8 400) (3 679 565)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

90 069 053 0 90 069 053

31 235 720 0 31 235 720

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(3 745 699) 40 889 000 52 925 752 90 069 053

1 669 302 15 653 393 13 913 025 31 235 720

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

1 153 939 822 36 554 2 973 649 5 062 704 1 162 012 729

927 900 143 43 754 171 086 1 201 724 929 316 707

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

1 008 719 868 111 877 030 36 553 820 1 157 150 717

849 950 793 95 443 042 (16 371 929) 929 021 906

4 862 011 4 862 012

294 801 294 801

1 162 012 729

929 316 707

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon 20 (II) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon 20 (II) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV) og investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er lav og renterisikoen moderat. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

Årlig avkastning i prosent 20%

10%

16%

8% 12,4

12%

5,97

6% 9,0

8% 5,9 4%

4,33

7,9

6,9

5,58

4%

3,87

5,91 6,03 6,02 5,77

4,26

5,9

3,6

2%

3,0

2,5 1,1

0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 19.01.1996.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 8,98

13,56

23,20

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

8,98

4,33

4,26

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

9,65

4,75

4,46

-0,67

-0,42

-0,20

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.35 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon 20 (II) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

255 010

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

248 932 544

268 994 984

20 062 440

99.74 %

Sum Andeler Verdipapirfond

248 932 544

268 994 984

20 062 440

99.74 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

248 932 544

268 994 984 699 543 269 694 527

20 062 440

99.74 % 0.26 % 100.00 %

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 400 000 000 (1 300 000 000)

NOK NOK

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 Terra Boligkreditt FRN 3/13

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 6 000 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111 5 895 000 25 301 500 5 913 600

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511 5 299 132 26 436 771 5 920 183

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600) (595 868) 1 135 271 6 583

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 % 0.08 % 0.39 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308)

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530 1005594 1046749 1042134

Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010 16.05.2011 31.10.2013 16.03.2009

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930 1030242 1031111 1035042 1041687 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865

Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11 Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013

Forts. neste side

Pålydende verdi 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000

Kostpris

Kursverdi

10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000 67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390 9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858 50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000

10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610 70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229 9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140 53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104

Urealisert % av gevinst/tap 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390) 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839 (628 809) 393 320 621 238 314 282 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.15 % 20 % 11.05.2009 0.31 % 20 % 06.06.2012 0.47 % 20 % 20.11.2012 1.54 % 20 % 20.02.2013 0.30 % 20 % 17.02.2009 0.15 % 20 % 14.09.2009 0.29 % 20 % 05.12.2012 0.24 % 20 % 02.09.2010 1.04 % 20 % 21.11.2012 0.27 % 20 % 10.07.2013 1.17 % 20 % 19.02.2013 0.06 % 20 % 19.03.2009 0.22 % 20 % 24.01.2013 1.05 % 20 % 17.01.2013 1.55 % 20 % 18.11.2013 2.29 % 20 % 23.09.2013 0.04 % 20 % 10.03.2009 0.07 % 20 % 12.02.2009 1.66 % 20 % 12.09.2012 0.52 % 20 % 19.05.2015 1.10 % 20 % 25.02.2011 0.50 % 20 % 22.09.2010 1.17 % 20 % 24.08.2011 0.90 % 20 % 22.02.2013 0.15 % 20 % 06.11.2009 0.31 % 20 % 09.11.2011 0.26 % 20 % 03.02.2009 0.54 % 20 % 20.02.2012 0.64 % 20 % 20.04.2010 1.84 % 20 % 05.10.2015 1.26 % 20 % 15.02.2013 0.01 % 20 % 14.01.2014 2.03 % 20 % 27.08.2013 0.51 % 20 % 17.10.2013 3.13 % 20 % 15.03.2012 0.89 % 20 % 10.06.2014 0.11 % 20 % 15.05.2013 0.85 % 20 % 01.03.2012 0.22 % 20 % 30.11.2009 0.45 % 20 % 14.01.2011 0.01 % 20 % 31.01.2014 0.78 % 20 % 05.11.2013 0.72 % 20 % 03.05.2016 0.87 % 20 % 15.08.2012 0.08 % 20 % 20.05.2010 1.23 % 20 % 10.10.2012 1.14 % 20 % 11.04.2012 0.83 % 20 % 05.02.2010 0.76 % 20 % 19.08.2011 0.36 % 20 % 27.02.2009 0.54 % 20 % 26.04.2010 0.83 % 20 % 12.03.2012 0.68 % 20 % 12.09.2011 1.45 % 20 % 08.10.2013 0.32 % 20 % 04.07.2011 0.18 % 20 % 30.01.2014 0.98 % 20 % 15.10.2013 0.27 % 20 % 15.07.2010 0.60 % 20 % 18.08.2011 0.14 % 20 % 19.02.2016 0.25 % 20 % 15.05.2013 0.60 % 20 % 26.01.2012 0.19 % 20 % 16.05.2011 0.80 % 20 % 26.09.2013 0.44 % 20 % 03.02.2009 0.68 % 20 % 15.10.2013 0.10 % 20 % 19.04.2013 0.76 % 20 % 18.07.2013 0.09 % 20 % 17.10.2011 0.98 % 20 % 10.06.2010 1.20 % 20 % 10.11.2010 0.51 % 20 % 10.12.2012 0.83 % 20 % 15.04.2010 0.32 % 20 % 25.02.2013 0.44 % 20 % 12.02.2014 1.47 % 20 % 07.03.2011 1.18 % 20 % 01.04.2014 1.17 % 20 % 05.08.2010 0.38 % 20 % 15.04.2013


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Pålydende verdi 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

88 000 000 119 500 000 2 466 000 1 500 000

87 432 764 127 597 326 2 761 838 1 689 062

91 080 000 129 645 636 2 657 855 1 696 500

3 647 236 2 048 311 (103 984) 7 438

1.36 % 1.93 % 0.04 % 0.03 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 %

Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

1031335 1022696 1005246 1014484

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.30 % 20 % 10.02.2009 0.67 % 20 % 28.01.2013 0.16 % 20 % 22.09.2011 0.31 % 20 % 19.12.2012 0.08 % 20 % 30.09.2013

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

12.23 %

6 396 286 000

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011

DnB NOR Obligasjon 20 (II) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

9 512 143 (602 496) 11 369 498 20 279 145

6 801 517 (1 372 764) 666 981 6 095 733

(451 789) (7 100) (458 889)

(380 816) (8 100) (388 916)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

19 820 256 0 19 820 256

5 706 818 0 5 706 818

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(1 113 811) 9 564 569 11 369 498 19 820 256

(787 339) 5 827 175 666 981 5 706 818

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Bankinnskudd Opptjente, ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

268 994 984 (619) 5 609 622 274 603 987

228 398 691 6 069 618 986 229 023 746

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

260 833 190 (535 170) 9 396 508 269 694 527

232 794 446 (1 835 558) (1 972 990) 228 985 898

4 909 460 4 909 460

37 848 37 848

274 603 987

229 023 746

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon 20 (III) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon 20 (III) passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Obligasjon 20 (IV) og investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er lav og renterisikoen moderat. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

14%

8%

Investeringsstrategi

8%

12,6 8,1

6,13

6%

6,0 2,7

2%

4,49

3,2 1,3

5,74

4%

-9,1

-4%

4,03

6,07

4,43

2%

-10%

0% -02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year

3 year

4 year

5 year

6 year

7 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 17.09.2001.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 9,13

14,08

24,17

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

9,13

4,49

4,43

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

9,65

4,75

4,46

-0,52

-0,27

-0,03

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.20 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon 20 (III) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Antall Valuta

Oslo

794 430

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

779 204 471

837 997 831

58 793 360

99.75 %

Sum Andeler Verdipapirfond

779 204 471

837 997 831

58 793 360

99.75 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

779 204 471

837 997 831 2 120 224 840 118 055

58 793 360

99.75 % 0.25 % 100.00 %

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 400 000 000 (1 300 000 000)

NOK NOK

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 Terra Boligkreditt FRN 3/13

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 6 000 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111 5 895 000 25 301 500 5 913 600

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511 5 299 132 26 436 771 5 920 183

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600) (595 868) 1 135 271 6 583

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 % 0.08 % 0.39 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308)

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530 1005594 1046749 1042134

Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010 16.05.2011 31.10.2013 16.03.2009

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930 1030242 1031111 1035042 1041687 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865

Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11 Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013

Forts. neste side

Pålydende verdi 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000

Kostpris

Kursverdi

10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000 67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390 9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858 50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000

10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610 70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229 9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140 53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104

Urealisert % av gevinst/tap 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390) 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839 (628 809) 393 320 621 238 314 282 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.15 % 20 % 11.05.2009 0.31 % 20 % 06.06.2012 0.47 % 20 % 20.11.2012 1.54 % 20 % 20.02.2013 0.30 % 20 % 17.02.2009 0.15 % 20 % 14.09.2009 0.29 % 20 % 05.12.2012 0.24 % 20 % 02.09.2010 1.04 % 20 % 21.11.2012 0.27 % 20 % 10.07.2013 1.17 % 20 % 19.02.2013 0.06 % 20 % 19.03.2009 0.22 % 20 % 24.01.2013 1.05 % 20 % 17.01.2013 1.55 % 20 % 18.11.2013 2.29 % 20 % 23.09.2013 0.04 % 20 % 10.03.2009 0.07 % 20 % 12.02.2009 1.66 % 20 % 12.09.2012 0.52 % 20 % 19.05.2015 1.10 % 20 % 25.02.2011 0.50 % 20 % 22.09.2010 1.17 % 20 % 24.08.2011 0.90 % 20 % 22.02.2013 0.15 % 20 % 06.11.2009 0.31 % 20 % 09.11.2011 0.26 % 20 % 03.02.2009 0.54 % 20 % 20.02.2012 0.64 % 20 % 20.04.2010 1.84 % 20 % 05.10.2015 1.26 % 20 % 15.02.2013 0.01 % 20 % 14.01.2014 2.03 % 20 % 27.08.2013 0.51 % 20 % 17.10.2013 3.13 % 20 % 15.03.2012 0.89 % 20 % 10.06.2014 0.11 % 20 % 15.05.2013 0.85 % 20 % 01.03.2012 0.22 % 20 % 30.11.2009 0.45 % 20 % 14.01.2011 0.01 % 20 % 31.01.2014 0.78 % 20 % 05.11.2013 0.72 % 20 % 03.05.2016 0.87 % 20 % 15.08.2012 0.08 % 20 % 20.05.2010 1.23 % 20 % 10.10.2012 1.14 % 20 % 11.04.2012 0.83 % 20 % 05.02.2010 0.76 % 20 % 19.08.2011 0.36 % 20 % 27.02.2009 0.54 % 20 % 26.04.2010 0.83 % 20 % 12.03.2012 0.68 % 20 % 12.09.2011 1.45 % 20 % 08.10.2013 0.32 % 20 % 04.07.2011 0.18 % 20 % 30.01.2014 0.98 % 20 % 15.10.2013 0.27 % 20 % 15.07.2010 0.60 % 20 % 18.08.2011 0.14 % 20 % 19.02.2016 0.25 % 20 % 15.05.2013 0.60 % 20 % 26.01.2012 0.19 % 20 % 16.05.2011 0.80 % 20 % 26.09.2013 0.44 % 20 % 03.02.2009 0.68 % 20 % 15.10.2013 0.10 % 20 % 19.04.2013 0.76 % 20 % 18.07.2013 0.09 % 20 % 17.10.2011 0.98 % 20 % 10.06.2010 1.20 % 20 % 10.11.2010 0.51 % 20 % 10.12.2012 0.83 % 20 % 15.04.2010 0.32 % 20 % 25.02.2013 0.44 % 20 % 12.02.2014 1.47 % 20 % 07.03.2011 1.18 % 20 % 01.04.2014 1.17 % 20 % 05.08.2010 0.38 % 20 % 15.04.2013


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Pålydende verdi 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

88 000 000 119 500 000 2 466 000 1 500 000

87 432 764 127 597 326 2 761 838 1 689 062

91 080 000 129 645 636 2 657 855 1 696 500

3 647 236 2 048 311 (103 984) 7 438

1.36 % 1.93 % 0.04 % 0.03 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 %

Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

1031335 1022696 1005246 1014484

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.30 % 20 % 10.02.2009 0.67 % 20 % 28.01.2013 0.16 % 20 % 22.09.2011 0.31 % 20 % 19.12.2012 0.08 % 20 % 30.09.2013

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

12.23 %

6 396 286 000

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011

DnB NOR Obligasjon 20 (III) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

2008

2007

32 930 861 (3 614 626) 38 695 104 68 011 340

24 663 628 (6 044 838) 3 763 296 22 382 087

(383 862) (9 097) (392 958)

(352 723) (6 480) (359 203)

67 618 382 0 67 618 382

22 022 884 0 22 022 884

(441 348) 29 364 626 38 695 104 67 618 382

1 010 081 17 249 507 3 763 296 22 022 884

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

837 997 831 9 686 17 442 566 (5 285 938) 850 164 144

672 784 513 30 116 0 1 761 849 674 576 478

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

815 079 798 (346 568) 25 384 825 840 118 055

689 242 818 (1 386 816) (13 310 280) 674 545 722

10 046 090 10 046 089

30 756 30 756

850 164 144

674 576 478

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondet passer for

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) passer for pensjonskasser, kommuner, institusjoner og bedrifter som ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner eller sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune, fylke, finansielle institusjoner og solide offentlige og private foretak. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondet skal til enhver tid være plassert i eiendeler med risikovekt maksimum 20 prosent, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er lav og renterisikoen moderat. Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko. Det vil si risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonslånet forfaller. Rentefond som kun investerer i stats- eller statsgaranterte papirer vil ikke være utsatt for kredittrisiko. DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringer i rentefond er særskilt vurdert og kredittrisikoen vurderes generelt som lav.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

9,2

8%

8%

6%

6%

6,18

4,54 4% 2,7 2%

4%

3,2

4,08

2%

1,3

0%

0% -05

-06

-07

-08

2 year

3 year

4 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 20.09.2004.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

9,20

14,25

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

9,20

4,54

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,65

4,75

-0,45

-0,21

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.15 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall Valuta

2 400 000 000 (1 300 000 000)

Kostpris

Markedsverdi

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

NOK NOK

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 Terra Boligkreditt FRN 3/13

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 6 000 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111 5 895 000 25 301 500 5 913 600

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511 5 299 132 26 436 771 5 920 183

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600) (595 868) 1 135 271 6 583

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 % 0.08 % 0.39 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530 1005594 1046749 1042134

Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000 10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692 10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308) 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390)

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 % 0.15 % 0.31 % 0.47 % 1.54 % 0.30 % 0.15 % 0.29 % 0.24 % 1.04 % 0.27 % 1.17 % 0.06 % 0.22 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010 16.05.2011 31.10.2013 16.03.2009

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009 11.05.2009 06.06.2012 20.11.2012 20.02.2013 17.02.2009 14.09.2009 05.12.2012 02.09.2010 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930 1030242 1031111 1035042 1041687 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11 Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013 Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1031335 Norsk Stat 4.25 05/17 1022696 Norsk Stat 5 05/15

Forts. neste side

Pålydende verdi 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av gevinst/tap 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839 (628 809) 393 320 621 238 314 282 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104 (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andelskapital 1.05 % 1.55 % 2.29 % 0.04 % 0.07 % 1.66 % 0.52 % 1.10 % 0.50 % 1.17 % 0.90 % 0.15 % 0.31 % 0.26 % 0.54 % 0.64 % 1.84 % 1.26 % 0.01 % 2.03 % 0.51 % 3.13 % 0.89 % 0.11 % 0.85 % 0.22 % 0.45 % 0.01 % 0.78 % 0.72 % 0.87 % 0.08 % 1.23 % 1.14 % 0.83 % 0.76 % 0.36 % 0.54 % 0.83 % 0.68 % 1.45 % 0.32 % 0.18 % 0.98 % 0.27 % 0.60 % 0.14 % 0.25 % 0.60 % 0.19 % 0.80 % 0.44 % 0.68 % 0.10 % 0.76 % 0.09 % 0.98 % 1.20 % 0.51 % 0.83 % 0.32 % 0.44 % 1.47 % 1.18 % 1.17 % 0.38 % 0.30 % 0.67 % 0.16 % 0.31 % 0.08 %

67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390 9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858 50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000 19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229 9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140 53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104 19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

88 000 000 119 500 000

87 432 764 127 597 326

91 080 000 129 645 636

3 647 236 2 048 311

1.36 % 1.93 %

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 17.01.2013 18.11.2013 23.09.2013 10.03.2009 12.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 25.02.2011 22.09.2010 24.08.2011 22.02.2013 06.11.2009 09.11.2011 03.02.2009 20.02.2012 20.04.2010 05.10.2015 15.02.2013 14.01.2014 27.08.2013 17.10.2013 15.03.2012 10.06.2014 15.05.2013 01.03.2012 30.11.2009 14.01.2011 31.01.2014 05.11.2013 03.05.2016 15.08.2012 20.05.2010 10.10.2012 11.04.2012 05.02.2010 19.08.2011 27.02.2009 26.04.2010 12.03.2012 12.09.2011 08.10.2013 04.07.2011 30.01.2014 15.10.2013 15.07.2010 18.08.2011 19.02.2016 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011 26.09.2013 03.02.2009 15.10.2013 19.04.2013 18.07.2013 17.10.2011 10.06.2010 10.11.2010 10.12.2012 15.04.2010 25.02.2013 12.02.2014 07.03.2011 01.04.2014 05.08.2010 15.04.2013 10.02.2009 28.01.2013 22.09.2011 19.12.2012 30.09.2013

0 % 19.05.2017 0 % 15.05.2015


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi 2 466 000 1 500 000

Kostpris

Kursverdi

2 761 838 1 689 062

2 657 855 1 696 500

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 % 12.23 %

1005246 Norsk Stat 6 05/11 1014484 Norsk Stat 6.5 05/13

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner

Urealisert % av gevinst/tap (103 984) 7 438

andelskapital 0.04 % 0.03 %

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

6 396 286 000

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

RisikoNeste klasse rentereg. 0 % 16.05.2011 0 % 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

275 847 105 (63 665 983) 323 165 209 535 346 331

272 699 547 (51 821 793) (19 002 285) 201 875 470

0 (8 234 631) (42 764) (8 277 395)

0 (9 062 606) (6 657) (9 069 263)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

527 068 937 0 527 068 937

192 806 207 0 192 806 207

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(30 309 743) 234 213 472 323 165 209 527 068 937

14 525 921 197 282 571 (19 002 285) 192 806 207

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

6 457 456 232 150 761 429 13 420 570 110 619 045 6 732 257 276

5 589 954 069 114 106 482 0 4 124 367 5 708 184 917

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

6 585 537 752 (20 540 220) 136 807 103 6 701 804 635

5 908 442 795 (14 661 665) (186 358 105) 5 707 423 024

30 452 639 30 452 641

761 892 761 892

6 732 257 276

5 708 184 917

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Statsobligasjon (I) Fondet passer for

DnB NOR Statsobligasjon (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Statsobligasjon (III). Obligasjonsfondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av den norske stat. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid, vil avhengig av våre renteforventninger, være mellom to til fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondets plasseringer skal til enhver tid være plassert med 100 % i eiendeler med risikovekt BIS maksimum 0 %, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er svært lav og renterisikoen moderat.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10%

16%

8%

12%

5,2 4%

5,05 8,4

7,7

8%

5,90

6%

10,9

4,21

4%

5,42 5,50 5,47 5,29

3,71 3,92

6,0 4,7

3,8

3,5

2%

2,2 0,9 0%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 25.10.1985.

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år 8,38

13,16

21,17

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

8,38

4,21

3,92

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,65

4,75

4,46

-1,27

-0,55

-0,54

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.50 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Statsobligasjon (I) Selskap

Børs/ Marked

Andeler Verdipapirfond DnB NOR Statsobligasjon (III)

Antall Valuta

Oslo

114 600

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

114 356 324

123 167 023

8 810 699

99.77 %

Sum Andeler Verdipapirfond

114 356 324

123 167 023

8 810 699

99.77 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

114 356 324

123 167 023 279 382 123 446 405

8 810 699

99.77 % 0.23 % 100.00 %

DnB NOR Statsobligasjon (III) VPnr Selskap

9209810 1045658 9208597 1031335 1022696 100468 1005246 1014484

1042471 1028866 1018392 1036511 1035434 1035435 1026365 1033288 1042585 1043958 9310369 9308122 9306697 1034998 9307954 9307586 9309541

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009 Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 5.5 05/09 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

50 000 000 3 000 000 50 000 000 5 000 000 104 500 000 570 000 129 500 000 308 500 000

48 632 608 2 881 075 49 402 911 4 900 284 107 090 229 620 746 134 965 664 336 827 910

49 412 500 2 952 000 49 720 000 5 175 000 112 860 000 575 616 139 575 100 348 913 500

779 892 70 925 317 089 274 716 5 769 771 (45 130) 4 609 436 12 085 590

4.35 % 0.26 % 4.38 % 0.46 % 9.94 % 0.05 % 12.29 % 30.72 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

651 070 000

685 321 427

709 183 716

23 862 289

62.44 %

45 000 000 3 000 000 12 500 000 50 000 000 11 000 000 15 000 000 33 000 000 2 000 000 28 000 000 36 000 000 22 000 000 5 000 000 13 500 000 4 000 000 20 000 000 62 000 000 10 000 000

44 972 560 2 736 600 12 444 000 49 823 600 11 253 000 15 199 500 31 555 200 1 991 000 27 795 600 35 989 200 21 397 200 4 972 000 13 333 540 3 911 900 19 668 900 61 763 600 10 000 000

44 754 196 2 926 950 12 553 025 52 688 264 11 494 821 15 687 171 33 551 434 2 051 151 29 448 469 36 074 805 22 882 944 5 213 608 14 248 035 4 171 354 21 034 858 65 071 828 10 007 940

(218 364) 190 350 109 025 2 864 664 241 821 487 671 1 996 234 60 151 1 652 869 85 605 1 485 744 241 608 914 495 259 454 1 365 958 3 308 228 7 940

3.94 % 0.26 % 1.11 % 4.64 % 1.01 % 1.38 % 2.95 % 0.18 % 2.59 % 3.18 % 2.01 % 0.46 % 1.25 % 0.37 % 1.85 % 5.73 % 0.88 %

Sum Utenlandsk sektor

372 000 000

368 807 400

383 860 854

15 053 454

33.79 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 023 070 000

1 054 128 827

1 093 044 569 42 816 815 1 135 861 384

38 915 743

96.23 % 3.77 % 100.00 %

Utenlandsk sektor DSB FRN 19.04.2010 DSB S-Tog AS 3.95 11/15 DSB S-Tog AS 5.48 04/09 Export Development Canada 5.05 30/04/2012 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2011 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Finnvera Oyj 4.2 09/12 Finnvera Oyj 5 16.05.2013 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Institut Credito Oficial 5.145 18.01.2011 Instituto De Credito Instituto De Credito 4.7 01/12 Kfw Kfw 5.25 2011/05/16 KFW FRN 07.05.2010

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009 19.05.2017 15.05.2015 15.05.2009 16.05.2011 15.05.2013

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19.01.2009 02.11.2015 22.04.2009 30.04.2012 02.09.2011 02.09.2013 27.04.2012 25.09.2012 16.05.2013 02.03.2009 15.05.2015 18.01.2011 16.04.2012 16.01.2012 15.05.2013 16.05.2011 09.02.2009

DnB NOR Statsobligasjon (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

3 662 802 87 571 3 945 511 7 695 884

1 721 430 (474 361) 1 487 357 2 734 425

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Forvaltningsresultat

(281 484) (6 100) (287 584)

(270 077) (10 884) (280 962)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

7 408 301 0 7 408 301

2 453 464 0 2 453 464

(1 411 178) 4 873 967 3 945 511 7 408 301

(29 484) 995 591 1 487 357 2 453 464

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Sum eiendeler

123 167 023 (5 995) 3 856 451 127 017 479

73 145 377 2 046 230 688 73 378 112

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

108 323 883 5 502 173 9 620 348 123 446 404

67 009 860 671 454 5 674 837 73 356 151

3 571 075 3 571 075

21 961 21 961

127 017 479

73 378 112

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Statsobligasjon (III) Fondet passer for

DnB NOR Statsobligasjon (III) passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner ønsker en avkastning bedre enn pengemarkedsrenten, med begrenset risiko. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt små kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 2 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Investeringsstrategi

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av den norske stat. Fondet kan også plassere i midler i utenlandske statsgaranterte obligasjoner denominert i norske kroner. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid vil, avhengig av våre renteforventninger, være mellom to og fire år. Alle verdipapirer skal være notert i norske kroner. Fondets plasseringer skal til enhver tid være plassert med 100 % i eiendeler med risikovekt BIS maksimum 0 %, jfr. Forskrift om kapitaldekning i finansinstitusjoner. Kredittrisikoen i fondet er svært lav og renterisikoen moderat.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10% 8,8

8%

8%

6%

6%

6,28

4,58 3,8

4%

4%

4,08

2,6 2%

2%

1,3

0%

0% -05

-06

-07

-08

2 year

3 year

4 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra.. Fondet ble etablert 20.09.2004.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

8,78

14,38

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

8,78

4,58

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

9,65

4,75

-0,86

-0,17

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger

Ingen

Innløsningsomkostninger

Ingen

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.15 %

Det beregnes utbytte i form av renteinntekter som reinvesteres i fondet. Utbytte beregnes en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. 31.12. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Statsobligasjon (III) VPnr Selskap

9209810 1045658 9208597 1031335 1022696 100468 1005246 1014484

1042471 1028866 1018392 1036511 1035434 1035435 1026365 1033288 1042585 1043958 9310369 9308122 9306697 1034998 9307954 9307586 9309541

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009 Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 5.5 05/09 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

50 000 000 3 000 000 50 000 000 5 000 000 104 500 000 570 000 129 500 000 308 500 000

48 632 608 2 881 075 49 402 911 4 900 284 107 090 229 620 746 134 965 664 336 827 910

49 412 500 2 952 000 49 720 000 5 175 000 112 860 000 575 616 139 575 100 348 913 500

779 892 70 925 317 089 274 716 5 769 771 (45 130) 4 609 436 12 085 590

4.35 % 0.26 % 4.38 % 0.46 % 9.94 % 0.05 % 12.29 % 30.72 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

651 070 000

685 321 427

709 183 716

23 862 289

62.44 %

45 000 000 3 000 000 12 500 000 50 000 000 11 000 000 15 000 000 33 000 000 2 000 000 28 000 000 36 000 000 22 000 000 5 000 000 13 500 000 4 000 000 20 000 000 62 000 000 10 000 000

44 972 560 2 736 600 12 444 000 49 823 600 11 253 000 15 199 500 31 555 200 1 991 000 27 795 600 35 989 200 21 397 200 4 972 000 13 333 540 3 911 900 19 668 900 61 763 600 10 000 000

44 754 196 2 926 950 12 553 025 52 688 264 11 494 821 15 687 171 33 551 434 2 051 151 29 448 469 36 074 805 22 882 944 5 213 608 14 248 035 4 171 354 21 034 858 65 071 828 10 007 940

(218 364) 190 350 109 025 2 864 664 241 821 487 671 1 996 234 60 151 1 652 869 85 605 1 485 744 241 608 914 495 259 454 1 365 958 3 308 228 7 940

3.94 % 0.26 % 1.11 % 4.64 % 1.01 % 1.38 % 2.95 % 0.18 % 2.59 % 3.18 % 2.01 % 0.46 % 1.25 % 0.37 % 1.85 % 5.73 % 0.88 %

Sum Utenlandsk sektor

372 000 000

368 807 400

383 860 854

15 053 454

33.79 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 023 070 000

1 054 128 827

1 093 044 569 42 816 815 1 135 861 385

38 915 743

96.23 % 3.77 % 100.00 %

Utenlandsk sektor DSB FRN 19.04.2010 DSB S-Tog AS 3.95 11/15 DSB S-Tog AS 5.48 04/09 Export Development Canada 5.05 30/04/2012 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2011 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Finnvera Oyj 4.2 09/12 Finnvera Oyj 5 16.05.2013 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Institut Credito Oficial 5.145 18.01.2011 Instituto De Credito Instituto De Credito 4.7 01/12 Kfw Kfw 5.25 2011/05/16 KFW FRN 07.05.2010

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

Risikoklasse

Neste rentereg.

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009 19.05.2017 15.05.2015 15.05.2009 16.05.2011 15.05.2013

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19.01.2009 02.11.2015 22.04.2009 30.04.2012 02.09.2011 02.09.2013 27.04.2012 25.09.2012 16.05.2013 02.03.2009 15.05.2015 18.01.2011 16.04.2012 16.01.2012 15.05.2013 16.05.2011 09.02.2009

DnB NOR Statsobligasjon (III) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat

35 602 653 (2 964 391) 40 280 635 72 918 898

12 108 246 (5 063 313) 3 489 861 10 534 795

Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

(1 021 846) (8 722) (1 030 568)

(370 850) (2 251) (373 101)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

71 888 330 0 71 888 330

10 161 694 0 10 161 694

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(17 226 228) 48 833 922 40 280 635 71 888 330

(5 479 305) 12 151 137 3 489 861 10 161 694

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

1 093 044 570 31 850 771 0 11 109 826 1 136 005 166

485 900 577 8 871 366 0 21 889 480 516 661 423

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

1 104 340 966 (7 395 324) 38 915 743 1 135 861 384

522 889 739 (4 928 045) (1 364 892) 516 596 802

143 782 143 782

64 622 64 622

1 136 005 166

516 661 423

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR 2010 Fondet passer for

DnB NOR 2010 er et livssyklusfond som passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en plassering av langsiktige sparemidler. Fondet passer for sparere med en tidshorisont frem mot år 2010. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 4 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Fondet investerer i aksje-, obligasjons- og pengemarkedet. Obligasjonsporteføljen i fondet blir forvaltet utfra et langsiktig syn på renteutviklingen. Fondet vil være sammensatt ihht følgende oversikt: Gjenværende løpetid over 10 år: 95 % aksjer og 5 % renter. Gjenværende løpetid under 10 år: 90 % aksjer og 10 % renter. Gjenværende løpetid under 9 år: 80 % aksjer og 20 % renter. Gjenværende løpetid under 8 år: 70 % aksjer og 30 % renter etc. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor kunne påvirke verdien i fondet.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 80%

Investeringsstrategi

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 20%

70,2

58%

16% 13,31 35,6

36%

12% 19,4

14%

5,1

9,32

16,0 8,9

-17,2-26,6

8% 3,7

6,93

-0,2

-8%

8,41 6,24

4,08

4%

2,98 3,22

1,74 -30%

0% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 15.03.1995.

1 år

3 år

5 år 56,11

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-0,16

12,75

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-0,16

4,08

9,32

0,97

5,50

10,72

-1,13

-1,42

-1,40

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.00 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR 2010 Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Frontline Ltd Golden Ocean Group Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall Valuta

7 925 767 6 182 4 429 20 774 1 025 400 1 483 18 473 8 800 682 9 935 4 577 4 379 5 653 2 507 6 311 1 193 6 258 3 201

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans ABG Sundal Collier Holding ASA DnB NOR ASA Storebrand

Oslo Oslo Oslo

3 000 14 720 10 794

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Ekornes Royal Caribbean Cruises Ltd Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 239 1 149 1 554

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Forsyning Hafslund B

Oslo

167

NOK

Sum Aksjer Forsyning Aksjer Helsevern Pci Biotech Holding

Oslo

60

NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Eitzen Chemical Asa Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Odfjell SE Orkla Stolt Nielsen SA Tomra Systems Veidekke Wilh Wilhelmsen B Aksjer Wilh Wilhelmsen A aksjer

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

558 511 3 696 201 21 684 1 353 5 501 5 113 83 119

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Atea ASA EDB Business Partner ASA Opera Software ASA Renewable Energi Corporation Tandberg Vizrt

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

5 108 1 215 6 322 6 252 3 467 1 531

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Cermaq ASA Marine Harvest

Oslo Oslo

1 901 88 188

NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

10 536 6 899

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA Sum Aksjer Telekom

Forts. neste side

Oslo

14 859

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

566 250 226 310 531 193 98 265 185 303 265 602 86 379 31 024 802 889 813 178 20 460 479 643 218 522 381 569 198 385 94 023 893 655 93 810 427 820 157 280

309 075 105 079 278 190 19 045 92 444 188 600 80 000 6 644 513 549 243 320 7 502 258 310 46 685 241 283 41 832 33 092 718 823 48 317 216 840 48 015

(257 175) (121 231) (253 003) (79 220) (92 859) (77 002) (6 379) (24 380) (289 340) (569 858) (12 958) (221 333) (171 836) (140 286) (156 553) (60 930) (174 833) (45 493) (210 980) (109 265)

0.16 % 0.06 % 0.15 % 0.01 % 0.05 % 0.10 % 0.04 % 0.00 % 0.27 % 0.13 % 0.00 % 0.14 % 0.02 % 0.13 % 0.02 % 0.02 % 0.38 % 0.03 % 0.11 % 0.03 %

6 571 559

3 496 645

(3 074 914)

1.85 %

27 764 1 063 718 414 093

11 700 397 440 180 800

(16 064) (666 278) (233 294)

0.01 % 0.21 % 0.10 %

1 505 576

589 940

(915 636)

0.31 %

111 995 134 913 244 143

83 013 105 708 128 982

(28 982) (29 205) (115 161)

0.04 % 0.06 % 0.07 %

491 052

317 703

(173 349)

0.17 %

16 870

11 273

(5 597)

0.01 %

16 870

11 273

(5 597)

0.01 %

1 418

660

(758)

0.00 %

1 418

660

(758)

0.00 %

10 874 170 972 302 592 10 698 1 498 787 153 578 189 780 172 657 14 266 13 266

4 827 167 608 136 382 8 744 985 538 95 387 129 824 114 020 7 470 11 305

(6 047) (3 364) (166 210) (1 955) (513 249) (58 191) (59 956) (58 638) (6 796) (1 961)

0.00 % 0.09 % 0.07 % 0.00 % 0.52 % 0.05 % 0.07 % 0.06 % 0.00 % 0.01 %

2 537 471

1 661 103

(876 367)

0.88 %

195 273 46 885 113 042 721 209 289 015 35 012

84 793 16 281 113 164 403 254 261 412 30 620

(110 480) (30 604) 122 (317 955) (27 603) (4 392)

0.04 % 0.01 % 0.06 % 0.21 % 0.14 % 0.02 %

1 400 436

909 523

(490 913)

0.48 %

120 986 189 728

50 186 92 597

(70 799) (97 131)

0.03 % 0.05 %

310 714

142 784

(167 930)

0.08 %

290 760 1 302 245

142 236 1 026 226

(148 524) (276 018)

0.08 % 0.54 %

1 593 005

1 168 462

(424 543)

0.62 %

1 205 875

687 972

(517 903)

0.36 %

1 205 875

687 972

(517 903)

0.36 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 %

0.01 % 0.00 %

0.00 %


DnB NOR 2010 forts. Selskap

Børs/ Marked

Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Antall Valuta

Oslo

484 042

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Aksjer VPnr Selskap

1034258 1019836 1020978 1030107 1024862

1027336 1024624 1022707 1016814 9304452

1 671 523

242 021

(1 429 502)

0.13 %

1 671 523

242 021

(1 429 502)

0.13 %

17 305 498

9 228 086

(8 077 413)

4.87 %

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa 12/13 Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Wilh. Wilhelmsen ASA 5.3 11/14

10 000 000 12 500 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000

9 878 000 12 738 150 4 558 000 3 831 600 2 943 000

8 934 056 12 683 715 4 106 786 3 814 939 2 554 181

(943 944) (54 435) (451 214) (16 661) (388 819)

4.72 % 6.70 % 2.17 % 2.01 % 1.35 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

33 500 000

33 948 750

32 093 677

(1 855 073)

16.95 %

6 000 000 5 000 000

5 978 700 4 814 000

5 929 990 4 995 379

(48 710) 181 379

3.13 % 2.64 %

11 000 000

10 792 700

10 925 369

132 669

5.77 %

4 500 000 6 000 000 2 500 000 3 000 000 5 000 000

4 498 929 6 000 000 2 500 425 2 989 500 4 889 000

4 678 690 6 062 850 2 457 588 2 991 921 5 003 524

179 761 62 850 (42 837) 2 421 114 524

2.47 % 3.20 % 1.30 % 1.58 % 2.64 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

21 000 000

20 877 854

21 194 573

316 719

11.19 %

Selvstendige kommunefortak Agder Energi AS 3.62 06/10 Agder Energi AS 4.15 09/15 Skagerak Energi AS 6.8 01/13 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

5 000 000 2 000 000 4 000 000 12 500 000 4 000 000

4 764 500 1 920 400 4 557 600 12 341 400 3 898 400

4 969 374 1 819 823 4 262 680 12 544 970 3 721 200

204 874 (100 577) (294 920) 203 570 (177 200)

2.62 % 0.96 % 2.25 % 6.63 % 1.97 %

Sum Selvstendige kommunefortak

27 500 000

27 482 300

27 318 046

(164 254)

14.43 %

2 500 000 1 000 000 5 000 000 2 000 000 4 000 000

2 435 250 1 012 500 5 330 000 2 286 000 3 935 200

2 471 082 960 408 5 113 030 2 088 772 3 785 595

35 832 (52 092) (216 970) (197 228) (149 605)

1.31 % 0.51 % 2.70 % 1.10 % 2.00 %

14 500 000

14 998 950

14 418 887

(580 063)

7.62 %

1 500 000 4 500 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 1 500 000 3 500 000 2 500 000 1 000 000 3 000 000 7 000 000 5 000 000

1 502 580 4 331 250 4 677 500 5 043 500 7 618 400 1 413 000 3 620 050 2 364 250 960 300 3 098 400 6 841 800 4 661 500

1 503 290 4 620 739 4 930 770 4 982 023 8 165 259 1 474 668 3 496 774 2 563 677 872 971 3 023 100 7 014 039 4 987 501

710 289 489 253 270 (61 477) 546 859 61 668 (123 276) 199 427 (87 329) (75 300) 172 239 326 001

0.79 % 2.44 % 2.60 % 2.63 % 4.31 % 0.78 % 1.85 % 1.35 % 0.46 % 1.60 % 3.70 % 2.63 %

47 500 000

46 132 530

47 634 809

1 502 279

25.16 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt AS FRN 09/10 Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS 3.75 06/10 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft SF 5.35 06/11 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

1025309 9308347 1027977 1029403 1040821 1027645 1021509 9307516 1034589 1018399 1033165 1024415

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Kostpris

Sum FORRETNINGSBANKER

1027565 1028350 1017275 1031794 1026977

Markedsverdi

Pålydende verdi

FORRETNINGSBANKER 1024660 Landkreditt 4 03/11 1029117 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10

1042950 1042948 1028022 1024794 9304361

Kostpris

SPAREBANKER Indre Sogn Sparebank FRN 02/09 Lillestrøm Sparebank Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Sandsvæ r Sparebank 4.25 12/10 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Rogaland FRN Perp Put 12/11 Sparebanken Sør 5.8 06/09 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Totens Sparebank 4.2 11/10 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 1030822 Amagerbanken AS FRN 03/11 1026365 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

6 500 000

7 319 253

7 020 000

(299 253)

3.71 %

6 500 000

7 319 253

7 020 000

(299 253)

3.71 %

2 000 000 3 000 000

2 000 000 3 009 960

1 952 218 3 050 130

(47 782) 40 170

1.03 % 1.61 %

5 000 000

5 009 960

5 002 349

(7 611)

2.64 %

166 500 000

166 562 297

165 607 710

(954 587)

87.46 %

183 867 795

174 835 796 14 508 302 189 344 098

(9 031 999)

92.34 % 7.66 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

02.12.2013 27.09.2010 09.01.2014 01.03.2011 28.11.2014

20 % 15.03.2011 20 % 22.11.2010

10 % 10 % 20 % 20 % 20 %

21.05.2010 22.05.2009 16.03.2009 15.06.2009 09.03.2011

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

24.06.2010 16.09.2015 08.01.2013 01.06.2011 27.05.2015

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.06.2010 28.11.2014 16.06.2011 05.03.2013 10.07.2013

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 %

09.02.2009 28.02.2011 02.09.2010 06.12.2010 17.01.2013 18.03.2011 20.02.2009 08.10.2013 20.03.2009 17.06.2009 10.11.2010 15.11.2010

0 % 15.05.2015

20 % 30.03.2009 0 % 27.04.2012

0.42 %


DnB NOR 2010 - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat

2008

2007

9 301 861 533 900 1 352 593 (9 208 650) 567 610 2 547 314

9 890 486 1 392 021 17 551 828 (15 727 702) (248 630) 12 858 004

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

29 883 (1 937 299) (51 575) (1 958 991)

47 082 (2 385 062) (53 098) (2 391 078)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

588 323 (1 278 870) (690 547)

10 466 925 (1 799 241) 8 667 684

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

174 835 796 4 222 591 2 398 11 764 294 190 825 079

211 405 466 4 329 704 1 474 712 1 446 405 218 656 287

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

61 791 169 60 512 597 67 040 332 189 344 098

70 215 677 77 559 300 67 730 879 215 505 856

1 480 980 1 480 980

3 150 431 3 150 431

190 825 079

218 656 287

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(690 547) (690 547)

8 667 684 8 667 684


DnB NOR 2020 Fondet passer for

DnB NOR 2020 er et livssyklusfond som passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en plassering av langsiktige sparemidler. Fondet passer for sparere med en tidshorisont frem mot år 2020. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 8 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Fondet investerer i aksje-, obligasjons- og pengemarkedet. Obligasjonsporteføljen i fondet blir forvaltet utfra et langsiktig syn på renteutviklingen. Fondet vil være sammensatt ihht følgende oversikt: Gjenværende løpetid over 10 år: 95 % aksjer og 5 % renter. Gjenværende løpetid under 10 år: 90 % aksjer og 10 % renter. Gjenværende løpetid under 9 år: 80 % aksjer og 20 % renter. Gjenværende løpetid under 8 år: 70 % aksjer og 30 % renter etc. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor kunne påvirke verdien i fondet.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 70%

Investeringsstrategi

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

69,4 20% 48,7

44%

11,52 35,3 36,9

10% 30,7

18%

5,29 0%

11,8 4,9

-17,5-33,9

6,43 3,49

-26,8 -11,2 -1,11

0,60 1,08

-52,2

-8%

-10%

-34%

-20%

-60%

-30% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 15.03.1995.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-52,18

-30,10

29,38

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-52,18

-11,25

5,29

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-55,06

-13,41

4,17

2,88

2,16

1,12

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.50 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR 2020 Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Frontline Ltd Golden Ocean Group Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall Valuta

106 448 10 707 84 129 59 038 245 501 11 948 4 750 19 357 224 836 113 462 5 972 128 498 51 636 58 715 71 550 27 981 84 394 13 025 85 514 37 005

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Acta Holding Aktiv Kapital ABG Sundal Collier Holding ASA DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

12 113 8 259 34 000 221 362 4 873 41 727 138 625

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Kongsberg Automotive Royal Caribbean Cruises Ltd Royal Caribbean Cruises Ltd Schibsted

Oslo Oslo Oslo Oslo New York Oslo

51 640 14 469 7 017 9 559 40 20 377

NOK NOK NOK NOK USD NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Forsyning Hafslund A Hafslund B

Oslo Oslo

250 1 505

NOK NOK

Sum Aksjer Forsyning Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

19 544 2 912 3 500 751 7 502 1 088

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Blom Camillo Eitzen & Co Eitzen Chemical Asa Jinhui Shipping And Transport Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Odfjell ASA B Odfjell SE Orkla Stolt Nielsen SA Tomra Systems Veidekke Wilh Wilhelmsen B Aksjer Wilh Wilhelmsen A aksjer

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

4 000 749 7 197 3 000 10 131 64 590 1 341 2 411 286 638 7 961 92 341 67 701 1 066 1 582

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation

Forts. neste side

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

3 965 73 713 15 447 34 951 81 040 78 645

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

7 215 445 3 105 338 6 602 744 1 325 754 2 136 363 3 118 504 989 691 415 818 10 146 618 9 724 289 174 184 6 178 560 2 770 951 4 840 770 2 610 656 1 204 892 11 326 696 1 193 260 5 555 684 1 567 836

4 151 472 1 466 859 3 785 805 253 863 1 092 479 2 198 432 950 000 86 719 6 250 441 3 137 224 65 692 3 340 948 526 687 3 235 197 529 470 369 349 9 612 477 527 513 2 963 060 555 075

(3 063 973) (1 638 479) (2 816 939) (1 071 890) (1 043 883) (920 072) (39 691) (329 098) (3 896 177) (6 587 065) (108 492) (2 837 612) (2 244 264) (1 605 573) (2 081 186) (835 543) (1 714 219) (665 748) (2 592 624) (1 012 761)

3.02 % 1.07 % 2.76 % 0.18 % 0.80 % 1.60 % 0.69 % 0.06 % 4.55 % 2.29 % 0.05 % 2.43 % 0.38 % 2.36 % 0.39 % 0.27 % 7.00 % 0.38 % 2.16 % 0.40 %

82 204 051

45 098 762

(37 105 288)

32.86 %

238 097 815 694 314 657 13 018 016 235 310 1 781 446 5 384 568

30 283 305 583 132 600 5 976 774 43 857 253 700 2 321 969

(207 814) (510 111) (182 057) (7 041 242) (191 453) (1 527 746) (3 062 599)

0.02 % 0.22 % 0.10 % 4.35 % 0.03 % 0.18 % 1.69 %

21 787 789

9 064 765

(12 723 023)

6.61 %

1 860 465 1 325 353 125 003 1 156 070 3 914 3 030 864

132 198 969 423 18 806 879 428 3 851 1 691 291

(1 728 267) (355 930) (106 198) (276 642) (63) (1 339 573)

0.10 % 0.71 % 0.01 % 0.64 % 0.00 % 1.23 %

7 501 670

3 694 997

(3 806 673)

2.69 %

25 748 152 028

17 125 101 588

(8 623) (50 441)

0.01 % 0.07 %

177 776

118 713

(59 064)

0.09 %

418 092 99 757 159 250 17 975 301 089 21 050

553 095 31 304 28 350 8 261 165 044 25 133

135 003 (68 453) (130 900) (9 714) (136 045) 4 083

0.40 % 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.12 % 0.02 %

1 017 213

811 187

(206 026)

0.59 %

180 980 41 720 140 251 126 011 3 430 174 4 560 792 123 047 128 317 20 442 115 964 709 2 886 345 2 415 430 183 223 152 335

55 600 9 887 62 254 21 420 3 322 968 2 383 371 60 345 104 879 13 027 697 561 251 2 179 248 1 509 732 95 940 150 290

(125 380) (31 833) (77 997) (104 591) (107 206) (2 177 421) (62 702) (23 439) (7 414 418) (403 459) (707 098) (905 698) (87 283) (2 045)

0.04 % 0.01 % 0.05 % 0.02 % 2.42 % 1.74 % 0.04 % 0.08 % 9.49 % 0.41 % 1.59 % 1.10 % 0.07 % 0.11 %

35 775 450

23 544 881

(12 230 569)

17.16 %

144 990 2 870 173 590 741 466 634 1 418 092 9 306 608

8 525 1 223 636 206 990 293 588 1 450 616 5 072 603

(136 465) (1 646 537) (383 752) (173 045) 32 524 (4 234 006)

0.01 % 0.89 % 0.15 % 0.21 % 1.06 % 3.70 %

0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.01 % 0.03 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.06 % 0.00 % 0.06 % 0.11 % 0.01 % 0.04 % 0.03 % 0.00 % 0.01 % 0.08 % 0.03 %

0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.03 %

0.08 % 0.04 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.03 %

0.00 % 0.00 %

0.04 % 0.01 % 0.03 % 0.01 % 0.03 % 0.00 %

0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.20 % 0.01 % 0.00 % 0.03 % 0.01 % 0.06 % 0.05 % 0.01 % 0.00 %

0.02 % 0.08 % 0.02 % 0.06 % 0.07 % 0.02 %


DnB NOR 2020 forts. Selskap

Børs/ Marked Oslo Oslo

Tandberg Vizrt

Antall Valuta 45 123 19 967

NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA Codfarmers AS Copeinca Asa Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

3 193 36 762 1 625 22 252 11 377 14 903 1 118 389 18 921 15 318

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

80 352 86 541

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

202 375

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

674 536

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Aksjer VPnr Selskap

Kostpris 3 776 856 407 952

Markedsverdi 3 402 274 399 340

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (374 582) 2.48 % 0.04 % (8 612) 0.29 % 0.03 %

18 982 047

12 057 571

(6 924 475)

8.79 %

140 773 1 405 594 65 000 1 602 249 287 590 709 698 2 314 645 735 300 413 770

20 595 404 382 21 125 587 453 39 820 126 974 1 174 308 491 946 183 050

(120 178) (1 001 212) (43 875) (1 014 797) (247 771) (582 725) (1 140 336) (243 354) (230 720)

0.02 % 0.29 % 0.02 % 0.43 % 0.03 % 0.09 % 0.86 % 0.36 % 0.13 %

7 674 620

3 049 652

(4 624 967)

2.22 %

2 218 454 18 192 700

1 084 752 12 872 974

(1 133 702) (5 319 727)

0.79 % 9.38 %

20 411 154

13 957 726

(6 453 429)

10.17 %

15 894 729

9 369 963

(6 524 766)

6.83 %

15 894 729

9 369 963

(6 524 766)

6.83 %

2 538 688

337 268

(2 201 420)

0.25 %

2 538 688

337 268

(2 201 420)

0.25 %

213 965 187

121 105 485

(92 859 702)

88.24 %

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 1026875 Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 06/10

1 000 000

999 550

985 936

(13 614)

0.72 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

1 000 000

999 550

985 936

(13 614)

0.72 %

PRIVATE KREDITTFORETAK 1042951 BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak 1031794 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

3 000 000

3 081 600

3 199 003

117 403

2.33 %

3 000 000

3 081 600

3 199 003

117 403

2.33 %

1 000 000

965 720

1 003 598

37 878

0.73 %

1 000 000

965 720

1 003 598

37 878

0.73 %

1 000 000 1 000 000 1 000 000

1 002 268 974 100 1 054 800

985 885 988 433 960 408

(16 383) 14 333 (94 392)

0.72 % 0.72 % 0.70 %

3 000 000

3 031 168

2 934 725

(96 443)

2.14 %

SPAREBANKER 1048172 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 1026586 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10

1 000 000 1 000 000

998 720 976 600

1 002 921 997 899

4 201 21 299

0.73 % 0.73 %

Sum SPAREBANKER

2 000 000

1 975 320

2 000 820

25 500

1.46 %

Sum Selvstendige kommunefortak SELVSTENDIGE STATSFORETAK 1027337 Entra Eiendom AS FRN 06/10 1027336 Entra Eiendom AS 3.75 06/10 1024624 Statkraft AS 4.85 11/14 Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 1030822 Amagerbanken AS FRN 03/11 1026365 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

1 000 000

1 126 764

1 080 000

(46 764)

0.79 %

1 000 000

1 126 764

1 080 000

(46 764)

0.79 %

500 000 500 000

500 000 501 660

488 055 508 355

(11 945) 6 695

0.36 % 0.37 %

1 000 000

1 001 660

996 410

(5 250)

0.73 %

12 000 000

12 181 782

12 200 491

18 709

8.89 %

226 146 968

133 305 976 3 934 326 137 240 302

(92 840 992)

97.13 % 2.87 % 100.00 %

Risikoklasse

Neste rentereg.

100 % 16.03.2009

10 % 23.05.2012

100 % 01.06.2011

100 % 23.03.2009 100 % 23.06.2010 100 % 28.11.2014

20 % 22.02.2013 20 % 20.04.2010

0 % 15.05.2015

20 % 30.03.2009 0 % 27.04.2012

0.01 % 0.02 % 0.01 % 0.02 % 0.06 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.07 %

0.04 % 0.03 %

0.01 %

0.59 %


DnB NOR 2020 - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

876 445 7 485 959 3 329 609 (160 345 696) 953 506 (147 700 178)

880 041 8 188 625 42 505 929 (13 002 202) (585 615) 37 986 778

17 739 (3 362 641) (40 880) (3 385 782)

49 132 (4 565 315) (53 411) (4 569 594)

(151 085 960) 0 (151 085 960)

33 417 184 0 33 417 184

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

133 305 976 238 477 1 152 373 3 732 687 138 429 513

294 322 060 360 868 10 711 887 6 643 888 312 038 703

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

54 121 163 47 534 115 35 585 023 137 240 302

57 117 407 59 102 769 186 670 982 302 891 158

1 189 211 1 189 211

9 147 545 9 147 545

138 429 512

312 038 703

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(151 085 960) (151 085 960)

33 417 184 33 417 184


DnB NOR Global Allokering Fondet passer for

DnB NOR Global Allokering passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i norske og internasjonale aksjer og renter. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 3 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme moderate kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 4 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Fondets strategi er å posisjonere investeringene mellom forskjellige aktivaklasser og bransjer basert på forvalternes løpende markedssyn. Investeringene er basert på fundamentale analyser av markeder, aktivaklasser og bransjer. Fondet investerer i norske og internasjonale rente- og aksjemarkeder. Fondet har frihet til å handle i verdipapirer /instrumenter innen OECD-land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Fondet har anledning til å sikre valutaeksponeringen mot norske kroner.

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

6%

Investeringsstrategi

10%

4,4

8%

4,2 2,2

2%

6% -0,8

-2%

4%

-6%

2%

-10%

0%

2,47 1,84 0,70 -05

-06

-07

-08

2 year

3 year

4 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 20.09.2004.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-0,82

5,61

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-0,82

1,84

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

5,90

4,35

-6,72

-2,51

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST1X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.25 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Global Allokering Selskap

Børs/ Marked

Kostpris

Markedsverdi

0

0

0

0.00 %

0

0

0

0.00 %

110 066 909 156 142 734 64 398 657 36 325 052

123 050 832 166 530 653 68 251 976 39 190 249

12 983 923 10 387 919 3 853 319 2 865 197

16.74 % 22.66 % 9.29 % 5.33 %

Sum Andeler Verdipapirfond

366 933 352

397 023 710

30 090 358

54.02 %

Sum Aksjer

366 933 352

397 023 710

30 090 358

54.02 %

Derivater OBX INDEX FUTURE Jan 09 / OIF9

Antall Valuta

Oslo

73 400

NOK

Sum Derivater Andeler Verdipapirfond DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Oslo Oslo Oslo Oslo

VPnr Selskap AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET 1045234 Hafslund ASA 7.15 20/02/2009

11 571 15 596 6 489 37 153

NOK NOK NOK NOK

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Urealisert % av andelsgevinst/tap kapital

30 000 000

29 998 500

30 072 980

74 480

4.09 %

30 000 000

29 998 500

30 072 980

74 480

4.09 %

FORRETNINGSBANKER 1041058 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 1029898 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09

40 000 000 5 000 000

39 992 400 4 902 950

39 998 509 4 990 117

6 109 87 167

5.44 % 0.68 %

Sum FORRETNINGSBANKER

45 000 000

44 895 350

44 988 625

93 275

6.12 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

SELVSTENDIGE STATSFORETAK 1044533 Statkraft AS 7.2 31.03.2009

1044120 1021825 1038893 1037344 1022465

23 000 000

22 996 734

23 159 769

163 035

3.15 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

23 000 000

22 996 734

23 159 769

163 035

3.15 %

SPAREBANKER Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Hedmark FRN 9/10 Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Sør FRN 05/10

5 000 000 35 000 000 15 000 000 25 000 000 20 000 000

4 575 000 34 994 750 14 703 000 24 467 500 19 670 000

4 511 507 35 032 617 14 743 094 24 717 854 19 884 884

(63 493) 37 867 40 094 250 354 214 884

0.61 % 4.77 % 2.01 % 3.36 % 2.71 %

100 000 000

98 410 250

98 889 956

479 706

13.46 %

40 000 000 40 000 000

39 511 528 41 767 500

39 776 000 42 060 000

264 472 292 500

5.41 % 5.72 % 11.14 %

Sum SPAREBANKER STATSFORVALTNINGEN 9208597 Norsk Stat 0.0 18.03.2009 9309597 Norsk Stat 4.50 05/19 Sum STATSFORVALTNINGEN Sum Obligasjoner

80 000 000

81 279 028

81 836 000

556 972

278 000 000

277 579 862

278 947 329

1 367 467

37.96 %

644 513 214

675 971 039 58 939 780 734 910 819

31 457 825

91.98 % 8.02 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Risikoklasse

0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Neste rentereg.

100 % 20.02.2009

20 % 16.01.2009 20 % 20.03.2009

100 % 31.03.2009

100 % 20 % 20 % 20 % 20 %

18.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 16.03.2009 05.02.2009

0 % 18.03.2009 0 % 22.05.2019

DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

600 000 000 (330 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap

Pålydende verdi 125 000 000 50 000 000

Kostpris

Kursverdi

124 429 165 49 956 700

125 063 450 50 051 578

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09 Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100 85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189 85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 % 0.85 % 1.00 % 0.47 % 0.13 % 0.22 % 0.54 % 0.54 % 0.50 % 0.34 % 0.28 % 0.30 %

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09 Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720 19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464 19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256) 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 % 0.20 % 0.14 % 0.40 % 0.70 % 0.55 % 0.65 % 1.25 % 0.12 % 0.30 % 0.70 % 0.84 %

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

4 281 143

12.64 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452)

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 %

9208147 StoreBrand Bank ASA 1032866 StoreBrand Bank ASA FRN 08/09 Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap 634 285 94 878

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 1.25 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.05.2009 30.03.2009 12.01.2009 02.01.2009 02.04.2009 09.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009 15.06.2009 30.03.2009 22.01.2009 30.03.2009 09.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 09.03.2009 23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009 Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

Forts. neste side

Pålydende verdi 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240 100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500 7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960 19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304 99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712 7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225 20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

Urealisert % av gevinst/tap (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064 (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788) 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863) (1 238 369)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.20 % 20 % 27.01.2009 0.25 % 20 % 07.01.2009 0.51 % 20 % 16.07.2009 0.10 % 20 % 13.03.2009 0.15 % 20 % 12.01.2009 0.23 % 20 % 09.03.2009 0.25 % 20 % 16.03.2009 1.00 % 20 % 10.02.2009 0.10 % 20 % 17.02.2009 0.29 % 20 % 21.01.2009 0.18 % 20 % 09.02.2009 0.20 % 20 % 30.03.2009 1.24 % 20 % 23.03.2009 0.25 % 20 % 23.02.2009 0.44 % 20 % 20.03.2009 0.41 % 20 % 27.11.2009 1.00 % 20 % 20.01.2009 1.00 % 20 % 27.02.2009 0.17 % 20 % 16.02.2009 0.20 % 20 % 22.06.2009 0.99 % 20 % 06.03.2009 0.35 % 20 % 16.03.2009 0.59 % 20 % 25.03.2009 1.02 % 20 % 11.09.2009 0.17 % 20 % 08.01.2009 0.60 % 20 % 22.05.2009 0.30 % 20 % 06.02.2009 0.25 % 20 % 20.02.2009 0.20 % 20 % 26.02.2009 0.40 % 20 % 20.02.2009 0.50 % 20 % 15.09.2009 1.00 % 20 % 28.05.2009 1.00 % 20 % 04.02.2009 0.50 % 20 % 22.01.2009 0.50 % 20 % 09.06.2009 0.50 % 20 % 16.02.2009 0.20 % 20 % 30.11.2009 0.40 % 20 % 17.04.2009 0.86 % 20 % 28.01.2009 0.15 % 20 % 16.03.2009 0.08 % 20 % 18.03.2009 1.29 % 20 % 10.02.2009 0.75 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 19.01.2009 1.22 % 20 % 02.03.2009 0.49 % 20 % 11.03.2009 1.14 % 20 % 23.03.2009 0.60 % 20 % 30.03.2009 0.69 % 20 % 15.05.2009 1.60 % 20 % 27.02.2009 0.30 % 20 % 27.03.2009 0.20 % 20 % 26.06.2009 0.20 % 20 % 02.02.2009 0.79 % 20 % 05.02.2009 1.35 % 20 % 15.06.2009 0.44 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 26.02.2009 0.10 % 20 % 05.02.2009 0.24 % 20 % 30.01.2009 0.24 % 20 % 01.04.2009 1.74 % 20 % 09.01.2009 0.22 % 20 % 28.10.2009 0.61 % 20 % 17.06.2009 1.14 % 20 % 13.02.2009 0.50 % 20 % 12.03.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.24 % 20 % 11.06.2009 1.35 % 20 % 13.02.2009 1.00 % 20 % 20.02.2009 0.17 % 20 % 17.03.2009 0.15 % 20 % 12.02.2009 0.50 % 20 % 16.03.2009 0.49 % 20 % 21.01.2009 0.21 % 20 % 16.03.2009 49.37 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sum Utenlandsk sektor

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

Sum Obligasjoner

9 641 910 000

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

Neste rentereg.

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 400 000 000 (1 300 000 000)

NOK NOK

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 Terra Boligkreditt FRN 3/13

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000 5 000 000 25 000 000 6 000 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111 5 895 000 25 301 500 5 913 600

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511 5 299 132 26 436 771 5 920 183

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600) (595 868) 1 135 271 6 583

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 % 0.08 % 0.39 % 0.09 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530 1005594 1046749 1042134

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010 16.05.2011 31.10.2013 16.03.2009

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930 1030242 1031111 1035042 1041687

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11 Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11

Forts. neste side

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000 10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000 67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390 9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692 10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610 70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229 9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308) 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390) 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839 (628 809) 393 320 621 238 314 282

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 % 0.15 % 0.31 % 0.47 % 1.54 % 0.30 % 0.15 % 0.29 % 0.24 % 1.04 % 0.27 % 1.17 % 0.06 % 0.22 % 1.05 % 1.55 % 2.29 % 0.04 % 0.07 % 1.66 % 0.52 % 1.10 % 0.50 % 1.17 % 0.90 % 0.15 % 0.31 % 0.26 % 0.54 % 0.64 % 1.84 % 1.26 % 0.01 % 2.03 % 0.51 % 3.13 % 0.89 % 0.11 % 0.85 % 0.22 % 0.45 % 0.01 % 0.78 % 0.72 % 0.87 % 0.08 % 1.23 % 1.14 % 0.83 % 0.76 % 0.36 % 0.54 % 0.83 % 0.68 % 1.45 % 0.32 % 0.18 % 0.98 % 0.27 % 0.60 % 0.14 % 0.25 % 0.60 % 0.19 %

Neste rentereg.

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009 11.05.2009 06.06.2012 20.11.2012 20.02.2013 17.02.2009 14.09.2009 05.12.2012 02.09.2010 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 18.11.2013 23.09.2013 10.03.2009 12.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 25.02.2011 22.09.2010 24.08.2011 22.02.2013 06.11.2009 09.11.2011 03.02.2009 20.02.2012 20.04.2010 05.10.2015 15.02.2013 14.01.2014 27.08.2013 17.10.2013 15.03.2012 10.06.2014 15.05.2013 01.03.2012 30.11.2009 14.01.2011 31.01.2014 05.11.2013 03.05.2016 15.08.2012 20.05.2010 10.10.2012 11.04.2012 05.02.2010 19.08.2011 27.02.2009 26.04.2010 12.03.2012 12.09.2011 08.10.2013 04.07.2011 30.01.2014 15.10.2013 15.07.2010 18.08.2011 19.02.2016 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Pålydende verdi 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000 19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104 19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

88 000 000 119 500 000 2 466 000 1 500 000

87 432 764 127 597 326 2 761 838 1 689 062

91 080 000 129 645 636 2 657 855 1 696 500

3 647 236 2 048 311 (103 984) 7 438

1.36 % 1.93 % 0.04 % 0.03 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 %

Sum Utenlandsk sektor

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

12.23 %

Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013 Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

1031335 1022696 1005246 1014484

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Obligasjoner

6 396 286 000

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av gevinst/tap 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104 (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.80 % 20 % 26.09.2013 0.44 % 20 % 03.02.2009 0.68 % 20 % 15.10.2013 0.10 % 20 % 19.04.2013 0.76 % 20 % 18.07.2013 0.09 % 20 % 17.10.2011 0.98 % 20 % 10.06.2010 1.20 % 20 % 10.11.2010 0.51 % 20 % 10.12.2012 0.83 % 20 % 15.04.2010 0.32 % 20 % 25.02.2013 0.44 % 20 % 12.02.2014 1.47 % 20 % 07.03.2011 1.18 % 20 % 01.04.2014 1.17 % 20 % 05.08.2010 0.38 % 20 % 15.04.2013 0.30 % 20 % 10.02.2009 0.67 % 20 % 28.01.2013 0.16 % 20 % 22.09.2011 0.31 % 20 % 19.12.2012 0.08 % 20 % 30.09.2013

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011

DnB NOR Global Allokering - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

33 499 448 (39 925 059) 1 642 120 5 827 785 1 044 293

46 820 753 139 828 673 (130 245 644) (6 514 395) 49 889 387

Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

372 270 (5 005 984) (52 922) (4 686 636)

825 067 (15 466 411) (36 456) (14 677 800)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

(3 642 343) (5 528 750) (9 171 093)

35 211 587 0 35 211 587

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(9 171 093) (9 171 093)

35 211 587 35 211 587

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

675 971 039 4 678 515 22 000 959 53 888 062 756 538 574

1 155 412 470 2 346 409 1 878 239 271 291 177 1 430 928 295

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

659 593 982 (77 874 327) 153 191 162 734 910 818

1 273 190 985 (5 613 341) 162 362 256 1 429 939 900

21 627 757 21 627 757

988 395 988 395

756 538 574

1 430 928 295

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Kombinasjonsfond Fondet passer for

DnB NOR Kombinasjonsfond passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en plassering av langsiktige sparemidler i obligasjons- og aksjemarkedet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 3 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 5 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet investerer i verdipapirfondsandeler i UCITS fond og non UCITS fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS. Forvaltningsselskapet står imidlertid fritt til å allokere mellom aktivaklassene renter og aksjer basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings markedssyn. Allokeringen i fondet foretas på grunnlag av DnB NOR Kapitalforvaltning sine forventninger til globale og regionale konjunkturer, finans- og pengepolitikk, prising av aktivaklasser, markedsutvikling og fondets avkastningsutvikling. I en normalposisjon vil fondet være investert med ca. 50 prosent i rentebærende fond og ca. 50 prosent i aksjefond (hvorav 15 prosent i norske aksjefond og 35 prosent i internasjonale aksjefond). Maksimalt eksponering i aksjer er 75 prosent av fondets forvaltningskapital. Avvik fra normalposisjonen vil reflektere vårt investeringssyn på de ulike aktivaklassene og markedene. Dette for å gi andelseierne en størst mulig meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

30%

10% 21,4

20,4

18%

1,67 -10,6 -4,55 -0,01

9,0

8,7

4,57

4%

14,9

6%

0,88

1,75 -0,16 -0,23

-2% 0,4 -20,5

-0,8 -7,1 -18,7 -6%

-8%

-18%

-14%

-30%

-20% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 17.02.1997.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-20,50

-13,04

8,64

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-20,50

-4,55

1,67

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-13,11

-1,08

4,04

-7,40

-3,47

-2,37

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

5 år

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar 1.40 % *) (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.) *) Samlet forvaltningsgodtgjørelse vil maksimalt være 1,40 % per år.

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Kombinasjonsfond Selskap Andeler DnB NOR Norge (IV)

Børs/ Marked Oslo

Antall Valuta

27 874

NOK

Sum Andeler Andeler Verdipapirfond DnB NOR Fund Global Quant Small Cap

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

95 031 425

56 140 396

(38 891 029)

15.65 %

95 031 425

56 140 396

(38 891 029)

15.65 %

0.00 %

38 368

EUR

27 125 825

17 703 642

(9 422 184)

4.93 %

0.00 %

147 176 0 675 441 362 25 055 40 433 16 026 158 460

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

13 759 000 0 90 551 875 3 629 047 11 988 000 8 868 740 153 964 396 13 000 000

14 198 141 0 68 051 782 3 864 863 7 036 047 6 253 017 161 076 167 10 526 697

439 141 0 (22 500 093) 235 817 (4 951 953) (2 615 723) 7 111 771 (2 473 303)

3.96 % 0.00 % 18.97 % 1.08 % 1.96 % 1.74 % 44.89 % 2.93 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Sum Andeler Verdipapirfond

322 886 884

288 710 357

(34 176 527)

80.46 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

417 918 309

344 850 753 13 968 592 358 819 345

(73 067 556)

96.11 % 3.89 % 100.00 %

DnB NOR Global (V) DnB NOR Global Emerging Markets DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Likviditet 20 (IV) DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Obligasjon (III) DnB NOR USA

Luxembourg City Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Kostpris

Oslo Oslo

DnB NOR Norge (IV) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

1 853 388 150 963 1 550 493 1 445 124 3 033 540 170 044 5 577 017 2 411 026 155 510 2 905 823 852 994 1 979 622 1 203 577 467 333 8 745 580 204 257 1 881 600 440 745

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

131 319 822 48 692 836 129 261 001 31 569 663 23 908 678 46 323 863 217 719 787 231 513 538 5 083 743 143 108 648 46 207 700 146 213 647 32 677 903 9 424 536 1 228 258 343 8 222 960 135 575 534 21 521 058

72 282 132 20 681 931 69 772 185 6 214 033 13 499 253 31 288 096 155 041 073 66 664 869 1 710 610 75 551 398 8 700 539 109 077 172 8 906 470 6 168 796 996 121 562 8 272 409 65 197 440 6 611 175

(59 037 690) (28 010 905) (59 488 816) (25 355 630) (10 409 425) (15 035 767) (62 678 714) (164 848 669) (3 373 133) (67 557 250) (37 507 161) (37 136 475) (23 771 433) (3 255 740) (232 136 781) 49 448 (70 378 094) (14 909 883)

2.13 % 0.61 % 2.06 % 0.18 % 0.40 % 0.92 % 4.58 % 1.97 % 0.05 % 2.23 % 0.26 % 3.22 % 0.26 % 0.18 % 29.40 % 0.24 % 1.92 % 0.20 %

2 636 603 260

1 721 761 142

(914 842 118)

50.82 %

14 292 885 416 090 130 6 039 568 19 147 235 123 960 506

5 386 423 168 400 161 1 126 476 2 327 163 45 462 013

(8 906 462) (247 689 969) (4 913 092) (16 820 073) (78 498 493)

0.16 % 4.97 % 0.03 % 0.07 % 1.34 %

579 530 324

222 702 235

(356 828 089)

6.57 %

42 011 895 25 754 423 56 674 729

2 923 948 17 591 855 23 542 784

(39 087 947) (8 162 568) (33 131 945)

0.09 % 0.52 % 0.69 %

124 441 047

44 058 587

(80 382 460)

1.30 %

14 854 348 2 646 372 4 295 190 357 077 5 940 318 93 411

14 045 969 823 246 768 220 161 601 3 209 888 143 567

(808 379) (1 823 126) (3 526 969) (195 476) (2 730 430) 50 155

0.41 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.09 % 0.00 %

28 186 715

19 152 491

(9 034 225)

0.57 %

73 537 945 114 198 330 449 223 560 52 095 737 46 963 135

71 396 416 62 759 225 330 969 309 42 856 750 30 056 988

(2 141 529) (51 439 106) (118 254 251) (9 238 987) (16 906 147)

2.11 % 1.85 % 9.77 % 1.26 % 0.89 %

736 018 708

538 038 688

(197 980 020)

15.88 %

3 081 033 66 676 374

182 909 28 297 207

(2 898 123) (38 379 168)

0.01 % 0.84 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aktiv Kapital DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

145 579 6 237 043 125 164 382 757 2 714 150

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 142 167 262 565 283 648

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

496 324 76 581 94 842 14 691 145 904 6 215

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Orkla Tomra Systems Veidekke

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

217 672 1 700 792 7 282 053 1 815 964 1 347 847

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA

Forts. neste side

Oslo Oslo

85 074 1 704 651

NOK NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.95 % 0.21 % 0.57 % 0.32 % 0.34 % 0.25 % 0.45 % 1.34 % 0.06 % 1.26 % 1.79 % 0.50 % 0.61 % 0.44 % 0.27 % 0.14 % 1.77 % 0.34 %

0.31 % 0.47 % 0.46 % 0.19 % 0.60 %

1.73 % 0.71 % 0.41 %

1.00 % 0.32 % 0.70 % 0.27 % 0.66 % 0.00 %

0.73 % 5.26 % 0.71 % 1.17 % 0.96 %

0.33 % 1.78 %


DnB NOR Norge (IV) forts. Selskap EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation Tandberg Vizrt

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

246 250 880 880 1 779 850 1 432 299 652 577 371 567

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

9 156 836 11 407 385 32 402 241 149 223 559 55 142 422 6 023 492

Markedsverdi 3 299 750 7 399 392 31 859 315 92 383 286 49 204 306 7 431 340

333 113 341

220 057 504

(113 055 837)

6.50 %

3 534 391 30 194 230 1 797 478 28 268 350 7 052 564 14 657 520 3 381 000 21 343 805 12 598 209 10 245 179

518 135 7 865 935 584 116 9 990 420 959 868 2 582 199 2 254 000 19 240 785 8 318 310 4 586 063

(3 016 256) (22 328 295) (1 213 362) (18 277 930) (6 092 696) (12 075 321) (1 127 000) (2 103 020) (4 279 899) (5 659 116)

0.02 % 0.23 % 0.02 % 0.29 % 0.03 % 0.08 % 0.07 % 0.57 % 0.25 % 0.14 %

133 072 725

56 899 831

(76 172 894)

1.68 %

32 057 255 277 853 245

17 706 087 243 433 243

(14 351 168) (34 420 002)

0.52 % 7.19 %

309 910 499

261 139 330

(48 771 170)

7.71 %

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA Codfarmers AS Copeinca Asa Genomar AS Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

80 331 715 085 44 932 378 425 274 248 303 075 112 700 18 324 557 319 935 383 771

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

1 311 562 1 636 526

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

6 251 644

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

2 195 508

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (5 857 086) 0.10 % 0.27 % (4 007 993) 0.22 % 1.48 % (542 926) 0.94 % 1.49 % (56 840 273) 2.73 % 0.29 % (5 938 116) 1.45 % 0.57 % 1 407 848 0.22 % 0.57 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 374 358 678 (1 978 201 707) 13 574 130 3 387 932 808

99.60 % 0.40 % 100.00 %

5 352 560 385

0.17 % 0.39 % 0.15 % 0.41 % 1.34 % 0.52 % 2.03 % 0.53 % 0.31 % 1.78 %

0.69 % 0.56 %

0.38 %

1.92 %

DnB NOR Global (V) Selskap Aksjer Energi Anadarko Petroleum Corporation Apache Corporation Baker Hughes Inc BG Group Plc BP Plc Cadogan Petroleum Plc Cairn Energy PLC Cameron International Canadian Natural Resources Ltd Chesapeake Energy Corp Chevron Corp ConocoPhillips Devon Energy Corporation Enbridge Inc Encana Corp Eni SpA Exxon Mobil Corporation EOG Resources Inc Forest Oil FMC Technologies Halliburton Harvest Energy Trust Hess Corp Imperial Oil Ltd Marathon Oil Corporation National Oilwell Varco Newfield Exploration Co Nexen Inc Noble Corp Noble Energy Norsk Hydro ASA Occidental Petroleum Corporation Oil Search Ltd Origin Energy Ltd OMV AG Peabody Energy Corp. Petro Canada

Forts. neste side

Børs/ Marked New York New York New York London London London London New York Toronto New York New York New York New York Toronto Toronto Milano New York New York New York New York New York Toronto New York Toronto New York New York New York Toronto New York New York Oslo New York Melbourne Melbourne Wien New York Toronto

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

6 087 6 089 3 865 42 716 180 844 251 123 2 096 14 8 599 11 528 24 937 18 979 4 913 2 158 11 228 33 777 63 902 3 217 7 459 3 344 11 635 36 7 905 3 747 9 137 5 541 9 823 5 529 3 374 2 096 24 340 9 755 28 925 10 708 3 576 27 5 879

USD USD USD GBP GBP GBP GBP USD CAD USD USD USD USD CAD CAD EUR USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD CAD USD USD NOK USD AUD AUD EUR USD CAD

1 679 504 3 163 996 910 187 4 448 499 11 180 933 5 506 100 330 289 3 235 2 288 154 1 552 866 11 775 076 7 280 807 2 460 874 450 930 3 238 182 6 425 951 28 895 039 1 738 322 1 829 496 839 225 2 305 578 4 280 2 836 207 861 697 1 948 548 1 726 901 1 852 905 1 075 934 644 535 701 129 992 615 3 557 113 478 307 822 932 1 315 334 10 430 913 312

1 643 070 3 177 645 867 914 4 115 420 9 576 384 455 062 425 185 2 010 2 377 715 1 305 246 12 916 003 6 883 850 2 260 511 484 222 3 627 518 5 503 453 35 719 789 1 499 765 861 251 557 980 1 481 114 2 144 2 969 060 871 162 1 750 443 948 239 1 358 437 672 684 521 878 722 372 676 652 4 097 646 656 617 842 673 651 572 4 301 890 999

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (36 434) 13 650 (42 273) (333 079) (1 604 549) (5 051 038) 94 896 (1 225) 89 561 (247 621) 1 140 927 (396 957) (200 363) 33 292 389 336 (922 498) 6 824 750 (238 557) (968 245) (281 245) (824 464) (2 136) 132 853 9 465 (198 105) (778 662) (494 467) (403 250) (122 657) 21 243 (315 963) 540 533 178 310 19 741 (663 762) (6 129) (22 313)

0.11 % 0.21 % 0.06 % 0.27 % 0.63 % 0.03 % 0.03 % 0.00 % 0.16 % 0.09 % 0.85 % 0.45 % 0.15 % 0.03 % 0.24 % 0.36 % 2.35 % 0.10 % 0.06 % 0.04 % 0.10 % 0.00 % 0.20 % 0.06 % 0.11 % 0.06 % 0.09 % 0.04 % 0.03 % 0.05 % 0.04 % 0.27 % 0.04 % 0.06 % 0.04 % 0.00 % 0.06 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.86 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Petrohawk Energy Corp Petroleum Geo Services Pioneer Natural Resources Co Plains Exploration & Production Co Pride International Repsol YPF Rowan Company Inc Royal Dutch Shell A Schlumbergers Southwestern Energy Co Spectra Energy Corp StatoilHydro ASA Suncor Energy Inc Suno Talisman Energy Inc Tesoro Corp Total SA Transocean Ltd TransCanada Corp Ultra Petroleum Corp Valero Energy Corp Weatherford International Ltd Williams Companies Woodside Petroleum Ltd XTO Energy Inc

Børs/ Marked New York Oslo New York New York New York Madrid New York London New York New York New York Oslo Toronto New York Toronto New York Paris New York Toronto New York New York New York New York Melbourne New York

Antall

Valuta

Kostpris

3 786 72 550 5 469 73 33 409 3 935 1 303 68 032 16 039 4 276 3 871 10 600 9 128 1 692 22 414 56 038 18 924 8 367 6 845 2 234 20 976 8 523 9 239 4 677 7 067

USD NOK USD USD USD EUR USD GBP USD USD USD NOK CAD USD CAD USD EUR USD CAD USD USD USD USD AUD USD

431 957 8 017 614 669 117 14 023 5 727 669 809 166 267 941 14 801 981 7 378 101 687 529 422 554 1 325 260 1 343 024 644 456 1 828 547 7 487 182 7 486 176 4 481 829 1 273 909 710 041 5 497 421 903 237 1 814 675 732 570 1 549 262

Markedsverdi 414 351 2 006 008 619 605 11 879 3 738 252 578 336 145 067 12 362 381 4 753 942 867 390 426 635 1 207 340 1 228 082 514 895 1 548 474 5 167 693 7 166 926 2 768 215 1 287 823 539 829 3 178 398 645 726 936 746 837 952 1 745 295

194 350 656

168 075 224

(26 275 431)

11.04 %

2 731 889 2 028 516 7 044 570 1 242 583 2 289 395 914 789 11 179 792 582 905 2 797 023 561 109 3 215 452 1 051 164 4 634 335 1 574 265 1 475 383 1 228 614 553 031 292 588 649 048 4 209 472 540 935 188 778 8 881 468 10 779 841 918 210 1 186 043 1 456 054 4 067 648 3 403 394 756 753 282 685 4 523 689 365 404 2 513 741 589 557 466 932 964 147 1 696 493 7 286 255 320 808 1 460 136 1 566 299 767 164 797 212 1 762 090 290 468 1 483 097 6 580 361 2 559 575 4 904 661 1 091 979 1 288 789 3 741 921

1 846 064 2 021 509 4 939 877 454 718 1 870 207 756 993 496 490 721 190 2 436 335 875 963 1 781 073 802 758 4 011 357 1 732 327 1 071 341 644 267 684 172 353 581 3 905 3 124 466 372 766 193 125 6 617 720 7 853 349 403 961 414 936 1 079 455 3 923 153 2 578 581 643 900 307 737 1 604 609 416 331 2 768 084 800 311 548 404 645 289 1 989 305 3 750 467 305 401 1 332 133 1 333 976 498 786 821 666 1 258 267 424 838 1 685 903 2 522 106 1 209 207 2 411 299 835 852 874 203 2 074 252

(885 824) (7 008) (2 104 692) (787 865) (419 188) (157 796) (10 683 302) 138 285 (360 687) 314 854 (1 434 379) (248 406) (622 978) 158 061 (404 042) (584 347) 131 141 60 994 (645 143) (1 085 006) (168 169) 4 348 (2 263 748) (2 926 492) (514 249) (771 107) (376 599) (144 495) (824 813) (112 853) 25 052 (2 919 080) 50 927 254 343 210 754 81 472 (318 858) 292 812 (3 535 788) (15 407) (128 003) (232 322) (268 378) 24 454 (503 822) 134 370 202 806 (4 058 255) (1 350 368) (2 493 362) (256 127) (414 585) (1 667 668)

0.12 % 0.13 % 0.32 % 0.03 % 0.12 % 0.05 % 0.03 % 0.05 % 0.16 % 0.06 % 0.12 % 0.05 % 0.26 % 0.11 % 0.07 % 0.04 % 0.04 % 0.02 % 0.00 % 0.21 % 0.02 % 0.01 % 0.43 % 0.52 % 0.03 % 0.03 % 0.07 % 0.26 % 0.17 % 0.04 % 0.02 % 0.11 % 0.03 % 0.18 % 0.05 % 0.04 % 0.04 % 0.13 % 0.25 % 0.02 % 0.09 % 0.09 % 0.03 % 0.05 % 0.08 % 0.03 % 0.11 % 0.17 % 0.08 % 0.16 % 0.05 % 0.06 % 0.14 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aegon NV Aflac Inc Allianz SE Allied Irish Banks Allstate Corporation American Express American International Group Inc Annaly Capital Management Inc Assicuazioni Generali SpA Assurant Inc Australia and NZ Banking Group Ltd Aviva Plc Axa ACE Limited AMB Property Corp AMP Ltd AON Corp ASX LTD Babcock & Brown Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popolare Banco Popolare di Milano Banco Santander SA Bank of America Corporation Bank of East Asia Ltd Bank of Ireland Bank of Montreal Bank of New York Mellon Corp/T Bank of Nova Scotia Bank of Yokohama Ltd Bank Kyoto Barkleys Plc Berkley (W.R.) Corp Berkshire Hathaway Inc Blackrock Inc Boston Properties Inc Brookfield Asset Mangement BB and T Corporation BNP Paribas SA BOC Hong Kong (Holdings) Canadian Imperial Bank of Commerce Capital One Financial CapitaLand Charles Schwab Corporation Cheung Kong (Holdings) Limited Chiba Bank Chubb Corporation Citigroup Inc Commerzbank AG Commonwealth Bank of Australia Corio Credit Agricole SA Credit Suisse Group AG Forts. neste side

Amsterdam New York Frankfurt Dublin New York New York New York New York Milano New York Melbourne London Paris New York New York Melbourne New York Melbourne Melbourne Madrid Milano Milano Madrid New York Hong Kong Dublin Toronto New York Toronto Tokyo Tokyo London New York New York New York New York Toronto New York Paris Hong Kong Toronto New York Singapore New York Hong Kong Tokyo New York New York Frankfurt Melbourne Amsterdam Paris London

41 915 6 298 6 767 26 989 8 153 5 828 45 163 6 490 12 843 4 170 23 861 20 446 26 010 4 675 6 533 24 349 2 139 2 175 5 161 37 068 7 737 4 744 100 727 79 657 27 600 51 116 6 090 19 777 13 648 16 000 4 000 103 904 1 918 123 852 1 424 6 133 10 346 12 738 38 500 4 597 5 974 33 000 7 257 19 000 10 000 4 721 53 680 18 710 17 091 2 611 11 227 11 063

EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD AUD GBP EUR USD USD AUD USD AUD AUD EUR EUR EUR EUR USD HKD EUR CAD USD CAD JPY JPY GBP USD USD USD USD CAD USD EUR HKD CAD USD SGD USD HKD JPY USD USD EUR AUD EUR EUR CHF

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (17 606) 0.03 % 0.00 % (6 011 607) 0.13 % 0.04 % (49 513) 0.04 % 0.00 % (2 143) 0.00 % 0.00 % (1 989 418) 0.25 % 0.00 % (230 829) 0.04 % 0.00 % (122 873) 0.01 % 0.00 % (2 439 599) 0.81 % 0.00 % (2 624 159) 0.31 % 0.00 % 179 861 0.06 % 0.00 % 4 081 0.03 % 0.00 % (117 920) 0.08 % 0.00 % (114 941) 0.08 % 0.00 % (129 561) 0.03 % 0.00 % (280 073) 0.10 % 0.01 % (2 319 489) 0.34 % 0.04 % (319 250) 0.47 % 0.00 % (1 713 613) 0.18 % 0.00 % 13 913 0.08 % 0.00 % (170 211) 0.04 % 0.00 % (2 319 023) 0.21 % 0.01 % (257 511) 0.04 % 0.01 % (877 929) 0.06 % 0.00 % 105 382 0.06 % 0.00 % 196 033 0.11 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Criteria CaixaCorp SA CME Group Inc Daiwa Securities Group Inc Danske Bank AS Deutsche Bank AG Deutsche Boerse Developers Divers Realty Dexia DnB NOR ASA DBS Group Holdings Limited Equity Residential Properties Erste Group Bank AG Experian PLC Fairfax Financial Holdings Ltd. Fidelity National Financial Fifth Third Bancorp Fortis Fukuoka Financial Group Inc Genworth Financial CL A Goldman Sachs Group Groupe Bruxelles Lambert Sa GPT Group Hammerson PLC Handelsbanken A Hang Lung Group Limited Hang Lung Properties Limited Hang Seng Bank Ltd Hartford Financial Services Group Henderson Land Development Hong Kong Exchanges Clearing Ltd. Hypo Real Estate Holding HBOS Plc HCP Inc HSBC Holdings Plc Immofinanz AG Insurance Australia Group Intercontinetal Exchange Inc. Intesa Sanpaolo Investor B ING Groep NV J P Morgan Chase and Co Japan Real Estate Joyo Bank KeyCorp Kimco Realty Corp KBC Bankverzekeringsholding Lazard Ltd. Legal and General Group Plc Leopalace21 Lincoln National Corp Link Reit Lloyds TSB Group Plc Loews Corp Macerich Co Macquarie Goodman Management Macquarie Group Ltd Man Group PLC Manulife Financial Corporation Marfin Investment Group Holdings S.A. Marsh and McLennan Companies Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa MetLife Mitsubishi Estate Company Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui Fudosan Co Ltd Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc Mitsui Trust Mizuho Financial Group Inc Morgan Stanley Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG National Australia Bank Ltd National Bank of Greece Natixis New World Development Co Nippon Building Fund Nomura Holdings Inc Nordea Bank Northern Trust Corporation NIPPONKOA Insurance Co Ltd Old Mutual Plc

Forts. neste side

Børs/ Marked Madrid New York Tokyo København Frankfurt Frankfurt New York Brussel Oslo Singapore New York Wien London Toronto New York New York Brussel Tokyo New York New York Brussel Melbourne London Stockholm Hong Kong Hong Kong Hong Kong New York Hong Kong Hong Kong Frankfurt London New York London Wien Melbourne New York Milano Stockholm Amsterdam New York Tokyo Tokyo New York New York Brussel New York London Tokyo New York Hong Kong London New York New York Melbourne Melbourne London Toronto Athen New York Milano New York Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Frankfurt Melbourne Athen Paris Hong Kong Tokyo Tokyo Stockholm New York Tokyo London

Antall

Valuta

Kostpris

9 538 1 470 24 000 6 100 10 136 2 506 11 886 6 395 8 800 15 000 3 346 2 286 33 953 225 2 499 6 671 39 590 21 000 26 318 4 088 2 373 41 767 16 367 3 900 11 000 40 000 9 900 8 344 20 000 12 000 7 947 65 412 3 067 144 358 76 898 19 354 3 913 139 937 5 800 29 444 45 426 10 9 000 7 315 7 326 4 399 4 287 73 079 40 4 644 33 000 72 254 4 140 6 319 19 232 4 029 23 614 19 063 19 194 6 696 5 560 11 228 15 000 135 540 11 000 5 900 20 000 121 14 605 2 504 20 974 4 245 44 412 67 000 9 24 000 27 000 1 961 8 087 203 186

EUR USD JPY DKK EUR EUR USD EUR NOK SGD USD EUR GBP CAD USD USD EUR JPY USD USD EUR AUD GBP SEK HKD HKD HKD USD HKD HKD EUR GBP USD GBP EUR AUD USD EUR SEK EUR USD JPY JPY USD USD EUR USD GBP JPY USD HKD GBP USD USD AUD AUD GBP CAD EUR USD EUR USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD EUR AUD EUR EUR HKD JPY JPY SEK USD JPY GBP

332 669 3 416 240 1 694 383 865 744 6 040 465 2 012 431 1 953 537 318 418 512 707 1 190 134 704 801 429 052 1 255 372 332 452 205 764 476 271 4 885 657 973 353 2 349 266 3 641 860 1 668 083 771 516 1 414 763 445 536 225 469 921 771 1 159 431 3 869 191 991 959 1 833 188 1 060 993 3 240 031 560 463 14 773 955 1 281 384 388 069 3 112 911 4 504 227 618 266 5 617 595 10 622 926 647 344 270 293 401 144 945 811 2 424 941 1 040 627 606 043 4 523 863 222 371 481 2 536 254 834 331 1 100 800 369 206 1 688 402 1 024 165 3 985 094 678 295 1 184 929 414 509 3 381 963 2 098 583 9 708 362 1 576 020 1 551 433 776 963 5 986 685 1 982 827 2 345 479 3 962 290 883 293 1 474 965 1 270 350 606 107 2 725 364 1 873 942 768 044 315 263 2 278 041

Markedsverdi 258 084 2 142 094 975 119 414 792 2 745 608 1 239 092 406 148 199 182 237 600 613 823 698 654 360 454 1 476 636 497 719 310 594 385 833 357 981 624 512 521 516 2 415 629 1 313 298 187 589 881 525 435 110 233 051 608 580 909 644 959 347 518 594 797 948 235 918 454 379 596 373 9 620 785 366 750 367 541 2 258 791 3 456 188 600 867 2 100 678 10 028 980 614 856 352 461 436 397 937 716 918 417 892 735 565 022 2 778 612 634 381 627 916 525 818 931 803 512 69 477 566 665 564 605 2 249 012 541 779 1 137 925 390 454 2 740 679 1 676 565 5 747 782 1 241 376 1 269 222 664 292 2 408 576 1 640 341 2 705 304 2 136 926 545 394 540 342 475 787 679 895 1 351 448 1 307 722 715 941 427 896 1 125 041

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (74 585) 0.02 % 0.00 % (1 274 145) 0.14 % 0.00 % (719 264) 0.06 % 0.00 % (450 952) 0.03 % 0.00 % (3 294 857) 0.18 % 0.00 % (773 339) 0.08 % 0.00 % (1 547 389) 0.03 % 0.01 % (119 236) 0.01 % 0.00 % (275 107) 0.02 % 0.00 % (576 311) 0.04 % 0.00 % (6 147) 0.05 % 0.00 % (68 598) 0.02 % 0.00 % 221 265 0.10 % 0.00 % 165 267 0.03 % 0.00 % 104 830 0.02 % 0.00 % (90 438) 0.03 % 0.00 % (4 527 676) 0.02 % 0.00 % (348 842) 0.04 % 0.00 % (1 827 750) 0.03 % 0.01 % (1 226 231) 0.16 % 0.00 % (354 785) 0.09 % 0.00 % (583 927) 0.01 % 0.00 % (533 238) 0.06 % 0.01 % (10 425) 0.03 % 0.00 % 7 581 0.02 % 0.00 % (313 191) 0.04 % 0.00 % (249 787) 0.06 % 0.00 % (2 909 844) 0.06 % 0.00 % (473 366) 0.03 % 0.00 % (1 035 240) 0.05 % 0.00 % (825 075) 0.02 % 0.01 % (2 785 652) 0.03 % 0.00 % 35 910 0.04 % 0.00 % (5 153 170) 0.63 % 0.00 % (914 635) 0.02 % 0.02 % (20 528) 0.02 % 0.00 % (854 119) 0.15 % 0.00 % (1 048 039) 0.23 % 0.00 % (17 399) 0.04 % 0.00 % (3 516 917) 0.14 % 0.00 % (593 946) 0.66 % 0.00 % (32 487) 0.04 % 0.00 % 82 168 0.02 % 0.00 % 35 253 0.03 % 0.00 % (8 095) 0.06 % 0.01 % (1 506 524) 0.06 % 0.00 % (147 891) 0.06 % 0.01 % (41 021) 0.04 % 0.00 % (1 745) 0.00 % 0.00 % (250 588) 0.04 % 0.00 % 10 147 0.03 % 0.00 % (1 619 729) 0.06 % 0.00 % (15 400) 0.05 % 0.00 % (297 288) 0.05 % 0.01 % (299 729) 0.00 % 0.00 % (1 121 737) 0.04 % 0.00 % (459 560) 0.04 % 0.01 % (1 736 082) 0.15 % 0.00 % (136 516) 0.04 % 0.00 % (47 004) 0.07 % 0.00 % (24 055) 0.03 % 0.00 % (641 284) 0.18 % 0.00 % (422 018) 0.11 % 0.00 % (3 960 580) 0.38 % 0.00 % (334 644) 0.08 % 0.00 % (282 210) 0.08 % 0.00 % (112 671) 0.04 % 0.00 % (3 578 110) 0.16 % 0.00 % (342 485) 0.11 % 0.00 % 359 825 0.18 % 0.00 % (1 825 364) 0.14 % 0.00 % (337 899) 0.04 % 0.00 % (934 623) 0.04 % 0.00 % (794 563) 0.03 % 0.00 % 73 788 0.04 % 0.00 % (1 373 916) 0.09 % 0.00 % (566 220) 0.09 % 0.00 % (52 103) 0.05 % 0.00 % 112 634 0.03 % 0.00 % (1 153 000) 0.07 % 0.01 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Overseas Chinese Banking Corp ORIX Corporation Plum Creek Timber Co Power Corp of Canada Power Financial Corp Principal Financial Group Inc Progressive Corporation Prologis Prudential Financial Prudential Plc Public Storage PNC Financial Services Group QBE Insurance Group Ltd Resona Holdings Inc Royal Bank of Canada Royal Bank of Scotland Group Plc Sampo Shinsei Bank Ltd Simon Property Group Inc Singapore Exchange Sl Green Realty Corp Societe Generale de France Sompo Japan Insurance Inc Standard Chartered Standard Life Assurance Company State Street Corporation Stockland Trust Management Ltd Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Trust and Banking Co Ltd Sun Hung Kai Properties Limited Sun Life Financial Services of Canada Inc Suncorp Metway Ltd SunTrust Banks Swire Pacific Limited Swiss Reinsurance SCOR SE T & D Holdings Inc Takefuji Corporation The Shizuoka Bank The Travelers Cos Tokio Marine Holdings Inc Toronto Dominion Bank Unibail-Rodamco Unione Di Banche Italiane SCPA United Overseas Bank Ltd UniCredito Italiano SpA Unum Group UBS AG US Bancorp Ventas Inc Wells Fargo and Company Westfield Group Westpac Banking Corporation Ltd Wharf Holdings Ltd XL Capital Ltd Zurich Financial Services Group 3i Group Plc

Børs/ Marked Singapore Tokyo New York Toronto Toronto New York New York New York New York London New York New York Melbourne Tokyo Toronto London Helsinki Tokyo New York Singapore New York Paris Tokyo London London New York Melbourne Tokyo Tokyo Tokyo Hong Kong Toronto Melbourne New York Hong Kong London Paris Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo Toronto Paris Milano Singapore Milano New York London New York New York New York Melbourne Melbourne Hong Kong New York London London

Antall

Valuta

Kostpris

34 000 1 500 2 084 9 547 3 122 5 314 7 398 9 548 8 087 47 965 1 547 7 866 11 280 106 17 797 298 929 5 265 14 532 2 696 11 000 3 904 5 692 12 000 17 908 30 998 9 180 27 242 95 5 000 28 000 21 000 7 322 16 451 4 430 15 500 2 964 2 182 3 048 5 170 8 000 6 677 8 728 11 764 780 4 707 17 000 136 634 5 500 29 469 21 975 5 251 54 656 23 415 24 615 28 000 17 056 2 026 14 134

SGD JPY USD CAD CAD USD USD USD USD GBP USD USD AUD JPY CAD GBP EUR JPY USD SGD USD EUR JPY GBP GBP USD AUD JPY JPY JPY HKD CAD AUD USD HKD CHF EUR JPY JPY JPY USD JPY CAD EUR EUR SGD EUR USD CHF USD USD USD AUD AUD HKD USD CHF GBP

978 044 1 630 178 509 627 1 591 097 521 810 790 241 689 036 2 540 944 2 586 405 2 123 185 781 754 3 209 793 1 833 272 1 806 832 4 230 317 10 290 935 714 238 544 290 1 219 209 249 506 1 252 120 2 940 640 986 501 2 768 892 856 700 2 906 513 1 080 158 6 014 027 862 988 1 954 272 2 407 943 1 596 595 1 491 897 1 021 892 1 163 297 1 496 305 279 298 1 411 918 1 941 804 527 707 1 569 137 1 985 966 3 908 465 853 085 611 794 1 317 192 4 568 905 510 374 6 781 296 3 601 973 915 577 10 647 022 2 351 785 3 289 616 789 460 3 074 968 3 139 020 1 107 256

Markedsverdi 824 554 578 166 506 939 1 214 059 423 222 839 811 767 181 928 631 1 713 502 2 011 181 861 164 2 698 847 1 421 290 1 097 982 3 644 108 1 486 643 678 493 156 027 1 002 970 271 579 708 008 1 994 464 597 863 1 577 491 630 372 2 528 104 537 287 2 759 129 507 488 1 116 010 1 225 652 1 181 127 674 617 916 310 747 105 980 822 347 666 871 118 289 128 635 248 2 113 237 1 739 382 2 899 226 808 543 471 431 1 067 459 2 320 668 716 315 2 877 022 3 848 317 1 234 303 11 282 196 1 480 300 2 039 235 537 567 441 883 3 025 584 387 031

414 193 270

265 356 082

(148 837 187)

17.43 %

2 907 466 489 425 571 534 1 472 595 2 429 050 747 681 1 203 491 2 059 522 247 875 571 086 912 994 609 775 397 063 699 715 239 297 4 415 977 1 028 689 1 022 711 2 146 018 244 772

1 403 931 652 714 439 640 1 358 580 1 046 401 315 854 1 870 779 2 290 241 273 209 414 320 820 014 747 955 306 565 459 901 269 534 4 502 419 974 879 1 167 044 2 803 567 361 498

(1 503 535) 163 289 (131 894) (114 015) (1 382 649) (431 827) 667 288 230 719 25 334 (156 766) (92 979) 138 180 (90 499) (239 815) 30 236 86 443 (53 810) 144 332 657 549 116 727

0.09 % 0.04 % 0.03 % 0.09 % 0.07 % 0.02 % 0.12 % 0.15 % 0.02 % 0.03 % 0.05 % 0.05 % 0.02 % 0.03 % 0.02 % 0.30 % 0.06 % 0.08 % 0.18 % 0.02 %

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Abercrombie & Fitch Accor SA Activision Blizzard Inc Adidas AG Aegis Group Plc Aisin Seiki Apollo Group Inc Bed Bath and Beyond Benesse Borgwarner Bridgestone BMW AG Carnival PLC Carphone Warehouse Group Christian Dior Comcast Corp New Compagnie Financiere Richemont SA Compass Group Plc Daimler AG Daito Trust Constructions Co Ltd Forts. neste side

New York Paris New York Frankfurt London Tokyo New York New York Osaka New York Tokyo Frankfurt London London Paris New York London London Frankfurt Tokyo

8 691 1 910 7 267 5 143 139 518 3 311 3 487 12 867 900 2 718 8 000 3 556 2 018 50 900 688 38 093 7 307 33 699 10 788 1 000

USD EUR USD EUR GBP JPY USD USD JPY USD JPY EUR GBP GBP EUR USD CHF GBP EUR JPY

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (153 490) 0.05 % 0.00 % (1 052 012) 0.04 % 0.00 % (2 688) 0.03 % 0.00 % (377 038) 0.08 % 0.00 % (98 588) 0.03 % 0.00 % 49 570 0.06 % 0.00 % 78 145 0.05 % 0.00 % (1 612 314) 0.06 % 0.01 % (872 903) 0.11 % 0.00 % (112 004) 0.13 % 0.00 % 79 410 0.06 % 0.00 % (510 945) 0.18 % 0.00 % (411 982) 0.09 % 0.00 % (708 850) 0.07 % 0.00 % (586 209) 0.24 % 0.00 % (8 804 292) 0.10 % 0.01 % (35 746) 0.04 % 0.00 % (388 263) 0.01 % 0.00 % (216 238) 0.07 % 0.00 % 22 073 0.02 % 0.00 % (544 112) 0.05 % 0.00 % (946 177) 0.13 % 0.00 % (388 639) 0.04 % 0.00 % (1 191 401) 0.10 % 0.00 % (226 328) 0.04 % 0.00 % (378 409) 0.17 % 0.00 % (542 872) 0.04 % 0.00 % (3 254 898) 0.18 % 0.00 % (355 500) 0.03 % 0.00 % (838 262) 0.07 % 0.00 % (1 182 291) 0.08 % 0.00 % (415 468) 0.08 % 0.00 % (817 280) 0.04 % 0.00 % (105 581) 0.06 % 0.00 % (416 192) 0.05 % 0.00 % (515 484) 0.06 % 0.00 % 68 368 0.02 % 0.00 % (540 799) 0.06 % 0.00 % (1 652 677) 0.02 % 0.00 % 107 541 0.04 % 0.00 % 544 100 0.14 % 0.00 % (246 584) 0.11 % 0.51 % (1 009 239) 0.19 % 0.00 % (44 542) 0.05 % 0.00 % (140 363) 0.03 % 0.00 % (249 734) 0.07 % 0.00 % (2 248 238) 0.15 % 0.00 % 205 940 0.05 % 0.00 % (3 904 274) 0.19 % 0.00 % 246 344 0.25 % 0.00 % 318 726 0.08 % 0.00 % 635 174 0.74 % 0.00 % (871 486) 0.10 % 0.00 % (1 250 381) 0.13 % 0.00 % (251 893) 0.04 % 0.00 % (2 633 085) 0.03 % 0.01 % (113 437) 0.20 % 0.00 % (720 225) 0.03 % 0.00 %

0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Daiwa House Industry Co Ltd Denso Corporation Dentsu Inc. Dun and Bradstreet Fast Retailing Co Ltd Fiat SpA Fuji Media Holdings Inc FUJI FILM Holdings Garmin Goodyear Tire & Rubber Co Greek Org of Football Prognostics Guess? Inc H and R Block Harley Davidson Hennes & Mauritz B Hermes International Home Depot Inc Honda Motor Company Ltd Inditex Isuzu Motors Ltd Johnson Controls Kingfisher Plc Kohls Corporation Koninklijke Philips Electronics NV Ladbrokes PLC Li and Fung Ltd Life Time Fitness Lowes Companies LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Marks and Spencer Group Plc Marui Group CO LTD McDonalds Corporation McGraw Hill Companies Michelin (CGDE) Mohawk Industries Inc Morgans Hotel Group MITSUBISHI MOTORS CORP News Corp CL A When Iss Next plc Nike Inc Nikon Corp Nissan Motor Company Nokian Renkaat oyj Oriental Land Co Ltd Panasonic Corp Penske Auto Group INC Philip Morris International Inc Polo Ralph Lauren Corporation Class A Porsche Automobil Holding SE PPR Rakuten Inc Reed Elsevier NV Sanyo Electric Co Ltd Sega Sammy Holdings Inc. Sekisui House Ltd Sharp Corporation Sherwin Williams Co Sodexo Sony Corporation Starbucks Corp Suzuki Motor Corp SPH Target Corporation The Stanley Works The Swatch Group AG Reg Thomas Cook Group Plc Time Warner Inc Toyota Industries Corp Toyota Motor Corporation TABCorp Holdings Ltd TJX Companies VistaPrint Ltd Vivendi SA Volkswagen AG Volkswagen AG PFD Walt Disney Company Yamada Denki Co Sum Aksjer Forbruksvare

Forts. neste side

Børs/ Marked Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo Milano Tokyo Tokyo New York New York Athen New York New York New York Stockholm Paris New York Tokyo Madrid Tokyo New York London New York Amsterdam London Hong Kong New York New York Paris London Tokyo New York New York Paris New York New York Tokyo New York London New York Tokyo Tokyo Helsinki Tokyo Tokyo New York New York New York Frankfurt Paris Tokyo Amsterdam Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Paris Tokyo New York Tokyo Singapore New York New York Zürich London New York Tokyo Tokyo Melbourne New York New York Paris Frankfurt Frankfurt New York Tokyo

Antall

Valuta

Kostpris

11 000 6 200 38 713 600 17 497 26 2 300 11 989 8 293 2 350 12 980 5 249 2 583 5 970 881 16 352 21 400 1 468 23 722 9 964 26 463 3 061 15 311 12 210 40 000 16 018 16 332 2 450 17 746 8 500 11 736 10 585 2 324 2 885 24 791 45 286 68 761 2 294 8 372 6 000 28 700 10 695 700 23 000 24 296 23 917 2 091 1 051 861 83 32 376 21 000 5 294 11 000 18 000 4 365 1 003 14 100 28 184 6 567 29 000 9 923 3 620 5 361 29 310 77 100 3 100 36 200 13 712 13 623 18 320 26 940 622 4 952 18 420 1 800

JPY JPY JPY USD JPY EUR JPY JPY USD USD EUR USD USD USD SEK EUR USD JPY EUR JPY USD GBP USD EUR GBP HKD USD USD EUR GBP JPY USD USD EUR USD USD JPY USD GBP USD JPY JPY EUR JPY JPY USD USD USD EUR EUR JPY EUR JPY JPY JPY JPY USD EUR JPY USD JPY SGD USD USD CHF GBP USD JPY JPY AUD USD USD EUR EUR EUR USD JPY

937 006 1 383 605 479 065 356 102 257 956 813 228 458 937 327 709 4 231 085 675 300 441 331 2 418 861 688 903 364 735 1 570 044 665 196 2 654 180 3 956 884 351 677 694 171 1 914 017 424 215 676 892 3 141 535 227 398 897 403 3 496 427 2 404 839 1 572 562 451 354 618 628 4 226 668 1 993 115 777 821 595 843 2 337 419 399 659 8 073 387 265 074 2 850 819 957 365 1 944 968 1 614 585 327 367 2 764 367 2 217 212 6 170 406 874 133 789 402 568 832 258 987 3 003 899 203 861 677 946 891 002 2 015 416 1 508 374 309 474 4 513 478 3 842 899 926 536 507 119 2 762 945 976 136 1 168 557 441 137 8 703 935 807 451 9 606 800 1 085 065 2 449 847 3 177 601 5 871 522 2 398 031 1 726 257 3 349 719 1 037 225

Markedsverdi 734 969 703 995 519 538 385 421 601 570 781 691 257 266 346 436 1 609 287 346 668 473 017 1 395 119 835 051 306 927 1 614 916 860 760 2 635 752 3 150 628 447 657 207 057 1 267 004 359 654 775 890 2 061 031 227 405 479 925 1 452 467 2 460 991 1 139 148 383 659 338 132 5 110 566 1 718 779 849 838 868 039 808 925 426 761 4 376 575 249 650 2 989 701 490 340 709 402 823 410 400 120 1 977 350 1 306 545 7 286 586 664 866 561 097 390 524 365 438 2 653 347 269 270 423 238 661 048 884 281 1 826 209 388 156 2 093 307 1 866 904 622 911 438 327 2 399 208 864 353 1 005 158 522 572 5 431 011 456 399 8 122 976 467 911 1 962 164 2 387 262 6 100 415 1 513 523 1 832 532 2 926 526 859 254

167 937 643

132 990 847

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (202 037) 0.05 % 0.00 % (679 610) 0.05 % 0.00 % 40 473 0.03 % 0.00 % 29 318 0.03 % 0.00 % 343 614 0.04 % 0.00 % (31 537) 0.05 % 0.00 % (201 671) 0.02 % 0.00 % 18 727 0.02 % 0.00 % (2 621 798) 0.11 % 0.01 % (328 631) 0.02 % 0.00 % 31 687 0.03 % 0.00 % (1 023 741) 0.09 % 0.02 % 146 148 0.05 % 0.00 % (57 809) 0.02 % 0.00 % 44 872 0.11 % 0.00 % 195 563 0.06 % 0.00 % (18 428) 0.17 % 0.00 % (806 256) 0.21 % 0.00 % 95 979 0.03 % 0.00 % (487 114) 0.01 % 0.00 % (647 013) 0.08 % 0.01 % (64 561) 0.02 % 0.00 % 98 998 0.05 % 0.00 % (1 080 504) 0.14 % 0.00 % 6 0.01 % 0.00 % (417 478) 0.03 % 0.00 % (2 043 959) 0.10 % 0.01 % 56 152 0.16 % 0.00 % (433 414) 0.07 % 0.00 % (67 695) 0.03 % 0.00 % (280 495) 0.02 % 0.00 % 883 897 0.34 % 0.00 % (274 336) 0.11 % 0.00 % 72 016 0.06 % 0.00 % 272 196 0.06 % 0.00 % (1 528 494) 0.05 % 0.07 % 27 101 0.03 % 0.00 % (3 696 812) 0.29 % 0.00 % (15 425) 0.02 % 0.00 % 138 882 0.20 % 0.00 % (467 025) 0.03 % 0.00 % (1 235 566) 0.05 % 0.00 % (791 175) 0.05 % 0.01 % 72 753 0.03 % 0.00 % (787 018) 0.13 % 0.00 % (910 667) 0.09 % 0.03 % 1 116 180 0.48 % 0.00 % (209 268) 0.04 % 0.00 % (228 304) 0.04 % 0.01 % (178 308) 0.03 % 0.00 % 106 451 0.02 % 0.00 % (350 552) 0.17 % 0.00 % 65 409 0.02 % 0.00 % (254 708) 0.03 % 0.00 % (229 954) 0.04 % 0.00 % (1 131 135) 0.06 % 0.00 % 317 835 0.12 % 0.00 % 78 682 0.03 % 0.00 % (2 420 171) 0.14 % 0.00 % (1 975 995) 0.12 % 0.01 % (303 625) 0.04 % 0.00 % (68 792) 0.03 % 0.00 % (363 737) 0.16 % 0.00 % (111 783) 0.06 % 0.00 % (163 399) 0.07 % 0.00 % 81 435 0.03 % 0.00 % (3 272 924) 0.36 % 0.00 % (351 052) 0.03 % 0.00 % (1 483 823) 0.53 % 0.00 % (617 153) 0.03 % 0.00 % (487 682) 0.13 % 0.00 % (790 338) 0.16 % 0.04 % 228 893 0.40 % 0.00 % (884 507) 0.10 % 0.00 % 106 275 0.12 % 0.00 % (423 193) 0.19 % 0.00 % (177 971) 0.06 % 0.00 % (34 946 796)

8.74 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Aksjer Forsyning Ameren Corporation American Electric Power Company AGL Energy Ltd Centrica Plc Chubu Electric Power Company Chugoku Electric Power Co Inc Consolidated Edison CLP Holdings Limited Dominion Resources Drax Group Plc Duke Energy Corporation DTE Energy Company Electricite de France Enel SpA Entergy Corporation Equitable Resources Exelon Electric and Gas EDP Energias De Portugal SA EON AG FirstEnergy Corporation Fortum Oyj FPL Group Gas Natural SDG SA Gdf Suez Hokkaido Electric Power Company Hong Kong and China Gas Company Ltd. Hongkong Electric Holdings Iberdrola SA International Power PLC Kansai Electric Power Company Kyushu Electric Power Company National Grid Plc NRG Energy Inc Oneok Inc Osaka Gas Co Public Services Enterprise Group Incorporated PG and E Corp PPL Corp RWE AG Scottish and Southern Energy Plc Shikoku Electric Power Co Inc Solarworld AG Southern Company Terna Tohoku Electric Power Tokyo Electric Power Company Tokyo Gas Company TransAlta United Utilites Group Plc Wisconsin Energy Corp

Børs/ Marked New York New York Melbourne London Tokyo Tokyo New York Hong Kong New York London New York New York Paris Milano New York New York New York Lisboa Frankfurt New York Helsinki New York Madrid Paris Tokyo Hong Kong Hong Kong Madrid London Tokyo Tokyo London New York New York Tokyo New York New York New York Frankfurt London Tokyo Frankfurt New York Milano Tokyo Tokyo Tokyo Toronto London New York

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 439 9 731 5 641 86 062 9 200 3 505 2 915 28 000 11 395 12 921 9 060 5 383 2 530 73 342 4 304 17 7 706 44 318 26 936 6 730 7 800 4 693 7 558 13 061 78 57 580 21 000 61 630 18 152 11 300 4 800 31 191 8 600 6 839 25 000 4 537 4 262 9 939 3 630 14 616 2 264 4 583 9 112 14 525 7 200 15 495 39 000 2 149 8 278 3 330

USD USD AUD GBP JPY JPY USD HKD USD GBP USD USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR JPY HKD HKD EUR GBP JPY JPY GBP USD USD JPY USD USD USD EUR GBP JPY EUR USD EUR JPY JPY JPY CAD GBP USD

594 016 2 788 411 394 408 2 497 636 1 326 978 578 835 800 626 1 019 917 2 813 145 868 201 1 007 813 1 211 314 949 326 3 975 233 2 639 825 5 955 3 419 962 1 070 702 8 986 435 2 688 233 1 229 626 1 690 111 1 830 491 4 449 706 9 579 686 020 598 460 4 318 404 815 982 1 396 016 602 737 2 320 583 1 876 597 1 687 427 471 028 1 069 760 1 052 009 2 690 525 2 473 873 2 065 128 444 444 992 485 2 112 012 311 377 801 846 2 434 769 976 806 397 734 610 654 946 386

568 018 2 267 614 420 239 2 304 649 1 943 594 641 648 794 605 1 330 636 2 859 635 729 744 952 220 1 344 484 1 021 945 3 228 420 2 505 292 3 994 3 000 615 1 162 513 7 456 267 2 289 290 1 156 254 1 653 887 1 419 050 4 490 734 13 707 608 657 825 323 3 923 093 439 035 2 269 406 886 134 2 147 816 1 404 887 1 394 480 799 468 926 688 1 155 221 2 135 836 2 250 634 1 790 733 529 882 673 574 2 360 716 330 112 1 354 228 3 590 652 1 370 681 296 196 522 105 978 847

(25 998) (520 797) 25 831 (192 987) 616 617 62 813 (6 021) 310 718 46 490 (138 456) (55 593) 133 170 72 619 (746 813) (134 533) (1 961) (419 348) 91 811 (1 530 169) (398 943) (73 372) (36 225) (411 440) 41 028 4 128 (77 363) 226 863 (395 311) (376 947) 873 391 283 398 (172 767) (471 710) (292 947) 328 440 (143 072) 103 212 (554 689) (223 239) (274 395) 85 439 (318 911) 248 704 18 735 552 383 1 155 883 393 875 (101 537) (88 549) 32 462

0.04 % 0.15 % 0.03 % 0.15 % 0.13 % 0.04 % 0.05 % 0.09 % 0.19 % 0.05 % 0.06 % 0.09 % 0.07 % 0.21 % 0.16 % 0.00 % 0.20 % 0.08 % 0.49 % 0.15 % 0.08 % 0.11 % 0.09 % 0.30 % 0.00 % 0.04 % 0.05 % 0.26 % 0.03 % 0.15 % 0.06 % 0.14 % 0.09 % 0.09 % 0.05 % 0.06 % 0.08 % 0.14 % 0.15 % 0.12 % 0.03 % 0.04 % 0.16 % 0.02 % 0.09 % 0.24 % 0.09 % 0.02 % 0.03 % 0.06 %

82 999 546

80 523 462

(2 476 084)

5.29 %

942 972 3 463 839 3 762 932 7 088 403 3 462 144 5 269 220 4 501 137 4 853 359 8 698 362 1 835 022 6 580 599 5 070 813 2 861 428 8 269 317 1 179 655 12 472 196 3 809 559 4 119 846 2 985 524 4 780 483 8 366 801 4 692 977 12 423 291 3 096 565 6 643 700 6 293 588 2 443 218

998 906 4 405 625 4 867 865 7 381 396 3 839 130 5 935 144 4 713 840 3 569 026 7 518 286 2 048 545 8 428 339 6 309 631 3 933 232 6 827 137 990 926 14 021 776 2 974 481 3 697 445 1 297 703 5 773 257 8 388 342 5 875 275 13 842 034 3 420 674 6 332 069 6 374 629 2 697 074

55 933 941 786 1 104 933 292 993 376 986 665 924 212 703 (1 284 333) (1 180 076) 213 524 1 847 741 1 238 818 1 071 804 (1 442 180) (188 728) 1 549 580 (835 078) (422 401) (1 687 820) 992 774 21 541 1 182 297 1 418 743 324 109 (311 631) 81 041 253 857

0.07 % 0.29 % 0.32 % 0.48 % 0.25 % 0.39 % 0.31 % 0.23 % 0.49 % 0.13 % 0.55 % 0.41 % 0.26 % 0.45 % 0.07 % 0.92 % 0.20 % 0.24 % 0.09 % 0.38 % 0.55 % 0.39 % 0.91 % 0.22 % 0.42 % 0.42 % 0.18 %

Sum Aksjer Forsyning Aksjer Helsevern Abbott Laboratories Amgen Inc AstraZeneca Plc Baxter International Inc Becton Dickinson and Company Biogen Idec Inc. Bristol Myers Squibb Company Cardinal Health Covidien Ltd Eli Lilly and Co Genentech Genzyme Corporation Gilead Sciences Inc GlaxoSmithKline Hikma Pharmaceuticals Plc Johnson and Johnson Medtronic Merck and Company Nanosphere Inc. Novartis AG Pfizer Inc Quest Diagnostics Inc Roche Holding AG Sanofi Aventis SA Schering Plough Corporation St Jude Medical Stada Arznei Forts. neste side

New York New York London New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York London London New York New York New York New York London New York New York London Paris New York New York Frankfurt

2 673 10 895 17 226 19 671 8 017 17 796 28 955 14 787 29 628 7 265 14 518 13 577 10 984 52 795 28 123 33 470 13 520 17 370 38 935 16 652 67 644 16 164 12 948 7 741 53 101 27 621 13 517

USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP GBP USD USD USD USD CHF USD USD CHF EUR USD USD EUR

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.03 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Takeda Pharmaceutical Co Ltd UnitedHealth Group Incorporated Wellpoint Inc Wyeth

Børs/ Marked Tokyo New York New York New York

Antall

Valuta

Kostpris

8 600 5 123 18 626 39 637

JPY USD USD USD

2 869 052 1 170 311 4 730 943 9 163 312

Markedsverdi 3 082 314 954 189 5 494 642 10 410 609

157 900 568

166 403 540

8 502 972

10.93 %

550 357 396 946 1 496 566 1 607 617 1 026 338 770 471 3 428 010 2 181 107 580 407 881 866 1 063 238 1 529 016 1 441 725 775 922 4 716 764 1 599 693 1 062 143 909 941 1 276 264 2 398 895 625 182 2 268 289 1 166 177 971 261 1 233 687 3 120 780 890 276 1 274 725 603 414 2 056 088 769 285 3 244 702 292 724 525 440 1 405 149 634 245 1 621 215 1 855 322 1 168 239 981 560 498 115 28 335 814 553 720 364 411 763 658 1 836 862 1 701 990 1 861 083 1 961 216 1 087 132 828 466 571 253 303 444 916 306 863 312 674 361 522 758 2 207 270 1 069 742 207 744 152 469 1 013 709 645 938 2 375 203 589 187 1 264 443 3 282 081 1 255 861 563 838 3 002 244 1 674 867 1 895 850 2 689 518 1 399 430

748 716 402 278 1 320 871 1 018 646 545 028 128 767 2 740 873 1 396 327 459 906 633 848 567 295 1 482 241 1 521 163 776 101 4 148 139 1 440 432 993 357 1 061 969 1 131 056 2 443 776 574 600 1 753 841 756 211 786 800 1 277 165 2 049 163 1 067 370 1 841 441 591 486 2 394 927 833 986 3 184 597 307 326 620 139 1 166 064 638 121 1 657 042 1 605 370 794 258 710 779 564 740 17 198 526 573 649 363 578 841 705 1 966 479 1 095 118 1 806 563 1 232 115 718 594 817 625 475 046 362 425 413 715 505 055 935 592 671 553 1 122 653 1 028 417 257 374 176 783 475 682 386 211 1 167 550 715 670 674 797 1 551 108 455 555 489 272 1 807 353 1 279 148 1 525 554 1 531 116 753 585

198 359 5 332 (175 695) (588 970) (481 310) (641 703) (687 137) (784 780) (120 500) (248 018) (495 943) (46 776) 79 438 179 (568 625) (159 261) (68 786) 152 028 (145 208) 44 881 (50 582) (514 448) (409 966) (184 462) 43 478 (1 071 617) 177 094 566 715 (11 927) 338 839 64 702 (60 105) 14 602 94 699 (239 085) 3 875 35 828 (249 952) (373 982) (270 782) 66 624 (11 137 289) 19 929 (833) 78 046 129 617 (606 871) (54 519) (729 100) (368 539) (10 840) (96 207) 58 981 (502 592) (358 256) 261 231 148 795 (1 084 616) (41 326) 49 631 24 315 (538 027) (259 726) (1 207 653) 126 483 (589 646) (1 730 973) (800 305) (74 566) (1 194 891) (395 719) (370 296) (1 158 403) (645 845)

0.05 % 0.03 % 0.09 % 0.07 % 0.04 % 0.01 % 0.18 % 0.09 % 0.03 % 0.04 % 0.04 % 0.10 % 0.10 % 0.05 % 0.27 % 0.09 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.16 % 0.04 % 0.12 % 0.05 % 0.05 % 0.08 % 0.13 % 0.07 % 0.12 % 0.04 % 0.16 % 0.05 % 0.21 % 0.02 % 0.04 % 0.08 % 0.04 % 0.11 % 0.11 % 0.05 % 0.05 % 0.04 % 1.13 % 0.04 % 0.02 % 0.06 % 0.13 % 0.07 % 0.12 % 0.08 % 0.05 % 0.05 % 0.03 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.06 % 0.04 % 0.07 % 0.07 % 0.02 % 0.01 % 0.03 % 0.03 % 0.08 % 0.05 % 0.04 % 0.10 % 0.03 % 0.03 % 0.12 % 0.08 % 0.10 % 0.10 % 0.05 %

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Acs Actividades Cons Y Serv Adecco SA Alfa Laval Alstom Asahi Glass Co Ltd Asciano Group ABB Ltd AP Møller Maersk AS Bombardier Inc Boskalis Westminster Cva Brambles Industries Ltd Burlington Northern Santa Fe Corporation Canadian National Railway Company Capita Group PLC Caterpillar Inc Central Japan Railway Company Cintas Corp Cobham PLC Compagnie de Saint Gobain Cooper Industries Inc Cummins CSX Corp Dai Nippon Printing Company Daikin Industries Danaher Corporation Deere and Company Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Dover Corporation East Japan Railway Company Eaton Corporation Emerson Electric Equifax Inc Expeditors International of Washington Inc Fanuc Ltd Fastenal Co FedEx Corporation Finning International Fluor Corp Gamesa Geberit AG General Electric Company Goodrich Corp G4S PLC Hankyu Hanshin Holdings Harsco Corp Hutchinson Whampoa Limited Illinois Tool Works Ingersoll Rand Company Itochu Corp ITT Industries Inc Japan Steel Works JS Group Corporation Kawasaki Kisen Kaisha Keppel Corp Kingboard Chemical Holdings Kinki Nippon Railway Corporation Komatsu Ltd Kubota Corp Kurita Water Industries KBR Inc Leighton Holdings Macquarie Infrastructure Group Man AG Manpower Inc Marubeni Corp Masco Corporation McDermott International Inc Metso Corporation Mitsubishi Corporation Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Heavy Industries Mitsui + Co Mitsui OSK Lines Forts. neste side

Madrid London Stockholm Paris Tokyo Melbourne London København Toronto Amsterdam Melbourne New York Toronto London New York Tokyo New York London Paris New York New York New York Tokyo Tokyo New York New York Frankfurt Frankfurt New York Tokyo New York New York New York New York Tokyo New York New York Toronto New York Madrid London New York New York London Tokyo New York Hong Kong New York New York Tokyo New York Tokyo Tokyo Tokyo Singapore Hong Kong Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Melbourne Melbourne Frankfurt New York Tokyo New York New York Helsinki Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo

2 356 1 709 22 100 2 493 14 000 17 468 26 741 38 18 221 3 923 15 661 2 796 5 989 10 446 13 262 24 6 107 51 332 3 459 11 940 3 070 7 714 10 000 4 400 3 222 7 637 9 800 15 885 2 566 45 2 396 12 423 1 655 2 662 2 400 2 615 3 689 19 862 2 528 5 732 759 151 617 2 213 17 617 21 077 10 146 31 200 7 361 10 142 21 000 2 539 5 000 3 400 13 000 24 000 74 500 21 000 13 000 21 000 1 400 1 661 3 524 46 264 3 098 3 007 26 000 19 903 6 585 5 900 18 900 30 000 50 000 22 000 18 000

EUR CHF SEK EUR JPY AUD CHF DKK CAD EUR AUD USD CAD GBP USD JPY USD GBP EUR USD USD USD JPY JPY USD USD EUR EUR USD JPY USD USD USD USD JPY USD USD CAD USD EUR CHF USD USD GBP JPY USD HKD USD USD JPY USD JPY JPY JPY SGD HKD JPY JPY JPY JPY USD AUD AUD EUR USD JPY USD USD EUR JPY JPY JPY JPY JPY

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 213 263 0.20 % 0.00 % (216 122) 0.06 % 0.00 % 763 698 0.36 % 0.00 % 1 247 297 0.68 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap MTR Corporation Nippon Yusen KK Norfolk Southern Corporation NGK Insulators Obayashi Corp Odakyu Electric Railway Paccar Inc Panasonic Electric Works Co Lt Parker Hannifin Corp Pirelli & Co. Pitney Bowes Ic Precision Castparts Corp Republic Services Inc Robert Half International Inc Rockwell Automation Inc Rockwell Collins Corp Rolls Royce PLC ROLLS ROYCE GROUP PLC CLASS C Sandvik Scania B Schneider Electric SA Secom Company Securitas B Sembcorp Industries Shimizu Siemens AG Singapore Airlines Ltd Skanska B Smiths Group Plc Sojitz Holdings Corp Sulzer AG REG Sumitomo Corp Sumitomo Electric Industries Ltd Sumitomo Heavy Industries SKF B SMC Corp SPX Corp Tobu Railway Co Ltd Tokyu Corp Toll Holdings Toyota Tsusho Transurban Group Tyco International TNT NA Union Pacific Corporation United Parcel Service Vallourec SA Vestas Wind System Vinci SA Volvo B Wartsila Waste Management Wesfarmers Ltd West Japan Railway Wolseley Plc WW Grainger Inc Yamato Holdings Co. Ltd. 3M Company

Børs/ Marked Hong Kong Tokyo New York Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo New York Milano New York New York New York New York New York New York London London Stockholm Stockholm Paris Tokyo Stockholm Singapore Tokyo Frankfurt Singapore Stockholm London Tokyo Zürich Tokyo Tokyo Tokyo Stockholm Tokyo New York Tokyo Tokyo Melbourne Tokyo Melbourne New York Amsterdam New York New York Paris København Paris Stockholm Helsinki New York Melbourne Tokyo London New York Tokyo New York

Antall

Valuta

Kostpris

25 500 21 000 6 653 4 000 8 000 8 000 5 597 5 000 6 016 189 169 2 889 1 775 2 325 1 928 2 531 4 291 17 223 985 156 11 800 19 500 2 754 3 500 4 400 31 000 8 000 13 341 6 470 14 800 4 727 29 523 2 794 16 000 9 500 15 000 9 200 1 000 4 905 10 000 14 000 14 798 3 000 20 314 7 428 11 398 8 239 8 560 643 2 200 3 885 5 700 5 600 6 414 9 213 31 12 390 1 226 5 000 9 882

HKD JPY USD JPY JPY JPY USD JPY USD EUR USD USD USD USD USD USD GBP GBP SEK SEK EUR JPY SEK SGD JPY EUR SGD SEK GBP JPY CHF JPY JPY JPY SEK JPY USD JPY JPY AUD JPY AUD USD EUR USD USD EUR DKK EUR SEK EUR USD AUD JPY GBP USD JPY USD

555 844 1 110 323 2 460 976 567 751 245 743 396 627 1 325 678 332 110 2 068 297 482 409 481 480 850 260 379 598 244 613 586 239 1 049 756 491 885 10 334 857 590 2 063 364 1 578 590 1 162 611 246 353 626 202 242 937 8 670 266 270 518 1 264 702 384 976 655 634 972 853 1 782 279 856 579 1 039 388 599 488 791 117 1 532 242 305 150 588 015 758 916 429 191 801 309 1 598 025 2 389 717 2 790 807 3 154 912 427 042 708 656 1 049 766 352 194 1 904 469 1 262 656 1 527 033 868 516 400 688 498 581 358 568 4 070 519

Markedsverdi 413 773 884 049 2 191 823 306 810 327 511 485 088 1 120 856 304 338 1 791 982 484 244 515 437 739 261 403 578 281 071 571 367 1 174 499 581 719 992 511 968 1 342 454 1 420 687 1 243 616 250 317 349 534 321 332 6 840 579 354 064 1 015 612 421 154 335 226 1 102 863 963 996 500 459 405 527 629 290 702 913 1 392 702 413 251 485 551 445 732 218 985 535 519 1 123 451 1 526 532 2 757 596 3 306 179 506 938 873 129 1 134 413 216 519 1 145 178 1 488 366 809 579 979 367 478 977 676 808 448 011 3 981 466

190 816 676

151 745 617

(39 071 059)

9.97 %

736 906 1 500 017 824 909 7 304 554 404 738 2 056 067 617 129 6 679 957 3 060 708 4 196 278 7 762 197 402 511 426 256 2 895 825 2 672 849 936 061 601 557 1 087 706 1 799 916 6 753 141

688 253 1 574 130 665 671 2 304 305 468 771 1 200 268 382 938 5 448 586 2 995 493 3 398 006 7 325 477 365 824 449 811 2 044 608 2 026 500 882 728 440 831 1 187 071 1 790 645 5 814 175

(48 653) 74 112 (159 239) (5 000 249) 64 033 (855 799) (234 191) (1 231 372) (65 215) (798 272) (436 719) (36 687) 23 555 (851 217) (646 349) (53 333) (160 726) 99 365 (9 270) (938 966)

0.05 % 0.10 % 0.04 % 0.15 % 0.03 % 0.08 % 0.03 % 0.36 % 0.20 % 0.22 % 0.48 % 0.02 % 0.03 % 0.13 % 0.13 % 0.06 % 0.03 % 0.08 % 0.12 % 0.38 %

Sum Aksjer Industri Aksjer IT eBay Inc Accenture Ltd Actions Semiconductor Co Ltd Adva AG Optical Networking Aixtron AG Alcatel - Lucent Anadigics Inc Apple Canon Inc Cap Gemini SA Cisco Systems Citizen Holdings Co Ltd Cognizant Tech Solutions Corning Incorporated Dell Inc. Diodes Inc Electronic Arts Inc Ericsson B EMC Corporation Google Inc Forts. neste side

New York New York New York Frankfurt Frankfurt Paris New York New York Tokyo Paris New York Tokyo New York New York New York New York New York Stockholm New York New York

7 041 6 856 59 048 213 284 10 118 80 441 36 952 9 117 14 000 12 695 64 183 14 800 3 557 30 640 28 263 20 803 3 925 22 800 24 425 2 699

USD USD USD EUR EUR EUR USD USD JPY EUR USD JPY USD USD USD USD USD SEK USD USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (142 071) 0.03 % 0.00 % (226 274) 0.06 % 0.00 % (269 153) 0.14 % 0.00 % (260 941) 0.02 % 0.00 % 81 769 0.02 % 0.00 % 88 460 0.03 % 0.00 % (204 822) 0.07 % 0.00 % (27 772) 0.02 % 0.00 % (276 316) 0.12 % 0.01 % 1 836 0.03 % 0.00 % 33 957 0.03 % 0.00 % (110 999) 0.05 % 0.00 % 23 980 0.03 % 0.00 % 36 458 0.02 % 0.00 % (14 871) 0.04 % 0.00 % 124 742 0.08 % 0.00 % 89 834 0.04 % 0.00 % (9 342) 0.00 % 0.00 % (345 623) 0.03 % 0.00 % (720 910) 0.09 % 0.00 % (157 903) 0.09 % 0.00 % 81 005 0.08 % 0.00 % 3 964 0.02 % 0.00 % (276 668) 0.02 % 0.00 % 78 395 0.02 % 0.00 % (1 829 686) 0.45 % 0.00 % 83 546 0.02 % 0.00 % (249 090) 0.07 % 0.00 % 36 177 0.03 % 0.00 % (320 407) 0.02 % 0.01 % 130 009 0.07 % 0.08 % (818 283) 0.06 % 0.00 % (356 120) 0.03 % 0.00 % (633 861) 0.03 % 0.00 % 29 802 0.04 % 0.00 % (88 203) 0.05 % 0.00 % (139 540) 0.09 % 0.01 % 108 101 0.03 % 0.00 % (102 464) 0.03 % 0.00 % (313 184) 0.03 % 0.00 % (210 206) 0.01 % 0.00 % (265 790) 0.04 % 0.00 % (474 574) 0.07 % 0.00 % (863 186) 0.10 % 0.00 % (33 210) 0.18 % 0.00 % 151 267 0.22 % 0.00 % 79 896 0.03 % 0.00 % 164 473 0.06 % 0.00 % 84 647 0.07 % 0.00 % (135 674) 0.01 % 0.00 % (759 292) 0.08 % 0.01 % 225 711 0.10 % 0.00 % (717 454) 0.05 % 0.00 % 110 851 0.06 % 0.00 % 78 289 0.03 % 0.00 % 178 227 0.04 % 0.00 % 89 443 0.03 % 0.00 % (89 053) 0.26 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.46 % 0.02 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Hewlett Packard Company Ibiden Co Ltd Infineon Technologies AG Intel Corporation International Rectifier IBM International Business Machines Corporation IFS B Juniper Networks Konica Minolta Holdings Inc Kyocera Corporation LG Philips LCD Co Ltd Marvell Technology Group MasterCard Inc Microsoft Corporation Motorola Murata Manufacturing MEMC Electronic Materials Inc NetApp Inc Nintendo Co Ltd Nippon Electric Glass Nokia Oyj Nortel Networks Corporation Nvidia Corp Opera Software ASA Oracle Corporation PLX Technology Inc Qualcomm Inc ReneSola Ltd Research In Motion SanDisk Corp Silicon Motion Sumco Sun Microsystems Symantec Corp SAP AG SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD Tandberg Terex Texas Instruments Incorporated Tokyo Electron Ltd TomTom Toshiba Corporation Tyco Electronics Ltd TDK Corp Veeco Instruments. Inc. Venture Corp Ltd Visa Inc Vishay Intertechnology Inc Western Digital Corp Western Union Co Wolfson Microelectronics Plc Yahoo 02Micro International Ltd

Børs/ Marked New York Tokyo Frankfurt New York New York New York Stockholm New York Tokyo Tokyo New York New York New York New York New York Osaka New York New York Osaka Tokyo Helsinki Toronto New York Oslo New York New York New York New York Toronto New York New York Tokyo New York New York Frankfurt Tokyo Oslo New York New York Tokyo Amsterdam Tokyo New York Tokyo New York Singapore New York New York New York New York London New York New York

Antall

Valuta

Kostpris

23 331 6 700 43 324 69 102 6 598 15 164 67 442 8 758 22 000 1 200 16 876 6 797 848 133 947 32 035 1 400 10 691 12 191 1 900 23 000 56 000 116 866 25 344 233 468 32 620 9 515 20 419 27 982 6 185 12 866 44 192 6 500 35 803 10 064 10 464 20 672 7 500 5 107 3 288 3 900 4 575 32 000 12 110 1 500 18 360 46 000 5 366 31 931 3 038 10 087 37 562 34 197 61 343

USD JPY EUR USD USD USD SEK USD JPY JPY USD USD USD USD USD JPY USD USD JPY JPY EUR CAD USD NOK USD USD USD USD CAD USD USD JPY USD USD EUR JPY NOK USD USD JPY EUR JPY USD JPY USD SGD USD USD USD USD GBP USD USD

5 635 658 1 062 811 1 003 666 7 613 148 880 352 9 024 969 3 735 697 1 006 382 937 660 431 994 1 397 142 389 938 1 018 704 22 128 558 1 181 047 324 240 2 653 796 1 240 994 4 172 631 1 272 370 6 467 198 1 171 187 1 464 047 3 429 547 3 676 767 155 578 5 164 586 1 685 686 2 566 020 990 061 1 577 905 471 315 1 013 094 987 935 2 070 349 1 431 596 507 772 1 280 153 435 638 784 650 715 968 1 728 980 1 503 792 323 501 602 279 1 075 343 1 841 660 1 269 865 288 800 1 055 652 325 922 3 634 506 1 986 428

Markedsverdi 5 928 552 940 869 404 817 7 093 375 623 698 8 936 096 1 964 675 1 073 790 1 158 958 591 374 978 426 317 447 848 687 18 232 976 993 703 377 410 1 068 993 1 192 516 4 953 223 822 563 6 050 200 212 117 1 432 112 4 179 077 4 049 683 114 595 5 122 826 864 063 1 736 529 864 855 708 610 557 310 957 659 952 743 2 570 667 1 151 273 565 462 619 358 357 315 933 871 231 554 904 673 1 374 534 376 561 815 061 979 200 1 970 718 764 657 243 569 1 012 837 310 080 2 921 300 841 878

173 514 824

146 703 187

(26 811 637)

9.64 %

1 608 728 641 307 3 520 146 1 071 293 1 438 014 572 946 1 406 258 5 198 815 878 255 696 815 1 918 628 450 011 8 250 031 1 543 196 2 495 180 533 830 846 022 2 457 332 6 722 995 878 570 2 847 987 597 730 720 083 855 418 1 026 740

826 812 675 029 3 310 337 451 212 1 537 244 618 162 1 445 357 5 276 860 620 598 790 738 2 042 697 507 191 7 947 133 1 407 571 2 732 687 547 981 1 021 414 2 429 904 6 744 772 1 125 907 2 865 146 614 769 788 014 872 955 1 414 806

(781 916) 33 722 (209 809) (620 081) 99 230 45 216 39 099 78 045 (257 658) 93 923 124 069 57 180 (302 898) (135 625) 237 507 14 151 175 392 (27 428) 21 777 247 336 17 160 17 039 67 930 17 537 388 065

0.05 % 0.04 % 0.22 % 0.03 % 0.10 % 0.04 % 0.09 % 0.35 % 0.04 % 0.05 % 0.13 % 0.03 % 0.52 % 0.09 % 0.18 % 0.04 % 0.07 % 0.16 % 0.44 % 0.07 % 0.19 % 0.04 % 0.05 % 0.06 % 0.09 %

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aeon Co Ltd Ajinomoto Co Inc Altria Group Inc Anheuser-Busch InBev NV Archer Daniels Midland Asahi Breweries Ltd Avon Products Inc British American Tobacco Plc Bunge Cadbury PLC Carrefour SA Coca Cola Amatil Ltd Coca Cola Company Coca-Cola Enterprises Inc Colgate Palmolive Company Conagra Foods Inc Constellation Brands A Costco Wholesale Corporation CVS Caremark Corp Dean Foods Co Diageo Plc Esprit Holdings Ltd Estee Lauder Companies Inc Foster Group Ltd General Mills Forts. neste side

Tokyo Tokyo New York Brussel New York Tokyo New York London New York London Paris Melbourne New York New York New York New York New York New York New York New York London Hong Kong New York Melbourne New York

12 000 9 000 31 392 2 796 7 615 5 200 8 590 29 120 1 712 12 972 7 626 11 305 25 071 16 710 5 694 4 743 9 250 6 610 33 516 8 948 29 615 15 500 3 635 32 512 3 326

JPY JPY USD EUR USD JPY USD GBP USD GBP EUR AUD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP HKD USD AUD USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 292 894 0.39 % 0.00 % (121 942) 0.06 % 0.00 % (598 849) 0.03 % 0.01 % (519 773) 0.47 % 0.00 % (256 654) 0.04 % 0.01 % (88 873) 0.59 % 0.00 % (1 771 022) 0.13 % 0.26 % 67 408 0.07 % 0.00 % 221 298 0.08 % 0.00 % 159 380 0.04 % 0.00 % (418 716) 0.06 % 0.00 % (72 490) 0.02 % 0.00 % (170 017) 0.06 % 0.00 % (3 895 582) 1.20 % 0.00 % (187 343) 0.07 % 0.00 % 53 171 0.02 % 0.00 % (1 584 803) 0.07 % 0.01 % (48 478) 0.08 % 0.00 % 780 592 0.33 % 0.00 % (449 807) 0.05 % 0.01 % (416 998) 0.40 % 0.00 % (959 070) 0.01 % 0.00 % (31 935) 0.09 % 0.01 % 749 530 0.27 % 0.20 % 372 915 0.27 % 0.00 % (40 983) 0.01 % 0.00 % (41 760) 0.34 % 0.00 % (821 622) 0.06 % 0.00 % (829 491) 0.11 % 0.00 % (125 207) 0.06 % 0.01 % (869 295) 0.05 % 0.00 % 85 995 0.04 % 0.01 % (55 434) 0.06 % 0.00 % (35 193) 0.06 % 0.00 % 500 318 0.17 % 0.00 % (280 324) 0.08 % 0.02 % 57 690 0.04 % 0.01 % (660 794) 0.04 % 0.00 % (78 323) 0.02 % 0.00 % 149 220 0.06 % 0.00 % (484 414) 0.02 % 0.00 % (824 308) 0.06 % 0.00 % (129 258) 0.09 % 0.00 % 53 060 0.02 % 0.00 % 212 782 0.05 % 0.00 % (96 143) 0.06 % 0.02 % 129 058 0.13 % 0.00 % (505 207) 0.05 % 0.02 % (45 232) 0.02 % 0.00 % (42 816) 0.07 % 0.00 % (15 842) 0.02 % 0.03 % (713 206) 0.19 % 0.00 % (1 144 550) 0.06 % 0.03 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Groupe Danone Heineken NV Henkel AG & Co KGaA HJ Heinz Company Imperial Tobacco Group Plc Japan Tobacco Inc Jeronimo Martins SGPS SA Kao Corporation Kellogg Co Kerry Group Plc A Kesko Oyj B Kimberly Clark Corporation Kirin Holdings Co Ltd Koninklijke Ahold NV Kraft Foods Inc Kroger Company Loreal SA Metro AG Molson Coors Brewery Co exchangable Class B Nestle SA Nippon Meat Packers Nisshin Seifun Group Parmalat Finanziaria SpA Parmalat SpA Pepsi Bottling Group Inc PepsiCo Pernod Ricard SA Procter and Gamble Company Reckitt Benckiser Group Plc Reynolds American Safeway Inc Sara Lee Corporation Seven & I Holdings Shiseido Company Ltd Shoppers Drug Mart Corp Sysco Corporation SUPERVALU INC Tesco Plc Toyo Suisan Kausha LTD Tyson Foods Unilever NV Ust Walgreen Woolworths Ltd WM Morrison Supermarkets PLC

Børs/ Marked Paris Amsterdam Frankfurt New York London Tokyo Lisboa Tokyo New York Dublin Helsinki New York Tokyo Amsterdam New York New York Paris Frankfurt New York London Tokyo Tokyo Milano Milano New York New York Paris New York London New York New York New York Tokyo Tokyo Toronto New York New York London Tokyo New York Amsterdam New York New York Melbourne London

Antall

Valuta

Kostpris

3 860 7 387 3 282 2 978 12 529 65 16 208 7 000 3 205 6 321 3 200 6 221 10 000 6 846 17 722 14 021 3 445 6 876 3 008 47 683 3 000 6 500 196 711 82 123 7 106 20 609 3 699 35 996 7 381 2 158 26 703 16 434 12 000 5 000 15 314 12 172 9 383 92 134 1 000 17 058 33 816 1 283 10 139 16 996 28 281

EUR EUR EUR USD GBP JPY EUR JPY USD EUR EUR USD JPY EUR USD USD EUR EUR USD CHF JPY JPY EUR EUR USD USD EUR USD GBP USD USD USD JPY JPY CAD USD USD GBP JPY USD EUR USD USD AUD GBP

1 485 541 1 437 722 698 718 737 633 2 220 248 2 064 073 573 259 1 244 444 1 124 268 932 772 497 601 2 509 173 909 871 513 763 3 195 439 2 266 042 1 946 297 2 609 648 835 622 11 697 109 271 845 431 161 160 841 1 628 656 1 252 850 8 044 446 2 045 874 13 423 879 2 096 389 586 927 4 490 372 1 230 807 2 254 893 630 725 3 999 452 2 141 593 724 151 3 566 841 102 788 1 401 247 5 539 510 579 947 1 886 140 1 224 525 846 490

Markedsverdi 1 622 291 1 574 603 721 628 784 045 2 333 457 1 481 139 626 295 1 465 304 984 070 805 964 554 407 2 297 358 908 381 585 713 3 331 849 2 592 840 2 088 988 1 912 075 1 030 369 13 049 707 312 140 588 439 1 915 931 214 1 120 028 7 903 655 1 907 098 15 581 582 1 915 622 609 106 4 444 445 1 126 560 2 827 103 704 845 4 173 681 1 955 166 959 230 3 339 136 199 288 1 046 310 5 707 292 623 289 1 751 429 2 212 868 797 907

149 237 921

152 105 121

2 867 200

9.99 %

1 032 865 2 797 116 1 048 764 1 821 184 711 013 691 392 5 814 039 592 233 3 701 970 621 025 2 288 248 166 455 4 454 773 3 429 111 5 925 598 488 906 1 212 471 1 684 594 2 578 603 558 535 370 318 631 253 740 843 324 915 2 313 547 652 903 1 354 075 612 563 1 024 157 386 147 1 076 260 242 434 2 820 709

475 141 1 908 872 904 057 771 091 174 782 546 731 3 078 248 377 901 1 654 204 481 998 2 702 062 165 039 3 565 696 6 907 854 4 550 738 224 434 1 054 247 1 016 888 1 910 597 555 994 313 436 163 161 1 128 058 398 847 2 173 349 394 937 1 016 343 159 242 317 515 403 094 513 513 272 064 1 388 795

(557 724) (888 244) (144 707) (1 050 093) (536 232) (144 661) (2 735 791) (214 332) (2 047 765) (139 027) 413 814 (1 417) (889 078) 3 478 744 (1 374 859) (264 472) (158 224) (667 706) (668 007) (2 541) (56 882) (468 092) 387 215 73 932 (140 199) (257 965) (337 732) (453 322) (706 642) 16 947 (562 747) 29 630 (1 431 914)

0.03 % 0.13 % 0.06 % 0.05 % 0.01 % 0.04 % 0.20 % 0.02 % 0.11 % 0.03 % 0.18 % 0.01 % 0.23 % 0.45 % 0.30 % 0.01 % 0.07 % 0.07 % 0.13 % 0.04 % 0.02 % 0.01 % 0.07 % 0.03 % 0.14 % 0.03 % 0.07 % 0.01 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.09 %

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Agrium Air Products and Chemicals Akzo Nobel NV Alcoa Inc Alumina Limited Amcor Ltd Anglo American Plc Antofagasta PLC ArcelorMittal Asahi Kasei Barrick Gold Corporation Bluescope Steel Ltd BASF SE BHP Billiton Ltd BHP Billiton Plc CF Industries Holdings Inc CRH Plc Dow Chemical E I du Pont de Nemours and Company Ecolab Inc First Quantum Minerals Ltd Fortescue Metals Group Ltd Gerdau AmeriSteel Corp Givaudan SA Goldcorp Inc Heidelberger Cement Holcim Ltd Incitec Pivot Ltd Inmet Mining Corp International Flavors and Fragrances International Paper Company Johnson Matthey PLC JFE Holdings Inc Forts. neste side

Toronto New York Amsterdam New York Melbourne Melbourne London London Paris Tokyo Toronto Melbourne Frankfurt Melbourne London New York Dublin New York New York New York Toronto Melbourne Toronto London Toronto Frankfurt London Melbourne Toronto New York New York London Tokyo

2 020 5 423 3 155 9 780 25 757 19 309 19 778 8 822 9 933 16 000 10 655 9 659 13 211 46 485 34 933 652 6 068 9 624 10 785 2 259 3 138 17 317 26 447 73 9 981 1 280 2 562 13 100 2 859 1 937 6 215 2 468 7 700

CAD USD EUR USD AUD AUD GBP GBP EUR JPY CAD AUD EUR AUD GBP USD EUR USD USD USD CAD AUD CAD CHF CAD EUR CHF AUD CAD USD USD GBP JPY

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 136 750 0.11 % 0.00 % 136 881 0.10 % 0.00 % 22 910 0.05 % 0.01 % 46 412 0.05 % 0.00 % 113 209 0.15 % 0.00 % (582 934) 0.10 % 0.01 % 53 036 0.04 % 0.00 % 220 861 0.10 % 0.00 % (140 198) 0.06 % 0.00 % (126 808) 0.05 % 0.00 % 56 806 0.04 % 0.00 % (211 815) 0.15 % 0.00 % (1 490) 0.06 % 0.00 % 71 950 0.04 % 0.00 % 136 410 0.22 % 0.00 % 326 798 0.17 % 0.00 % 142 691 0.14 % 0.00 % (697 573) 0.13 % 0.00 % 194 746 0.07 % 0.00 % 1 352 598 0.86 % 0.01 % 40 295 0.02 % 0.00 % 157 278 0.04 % 0.00 % (158 926) 0.00 % 0.02 % (697 442) 0.06 % 0.01 % (132 821) 0.07 % 0.00 % (140 792) 0.52 % 0.00 % (138 776) 0.13 % 0.00 % 2 157 703 1.02 % 0.00 % (180 767) 0.13 % 0.00 % 22 178 0.04 % 0.00 % (45 927) 0.29 % 0.01 % (104 247) 0.07 % 0.00 % 572 209 0.19 % 0.00 % 74 120 0.05 % 0.00 % 174 229 0.27 % 0.01 % (186 426) 0.13 % 0.00 % 235 079 0.06 % 0.00 % (227 705) 0.22 % 0.00 % 96 500 0.01 % 0.00 % (354 937) 0.07 % 0.01 % 167 782 0.37 % 0.01 % 43 342 0.04 % 0.00 % (134 711) 0.12 % 0.00 % 988 342 0.15 % 0.00 % (48 584) 0.05 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap JSR Corporation K+S AG Kinross Gold Kobe Steel Ltd Kuraray Company Ltd L air Liquide SA Lafarge SA Linde AG Lonmin PLC Mitsubishi Chemical Holdings Mitsubishi Materials Monsanto Company Mosaic Co Newcrest Mining Ltd Newmont Mining Corporation Nippon Paper Group Nippon Steel Corporation Nitto Denko Corp NuCor Corp Oji Paper Co Orica Limited Outokumpu oyj Owens-Illinois Oxiana Ltd Pactiv Corp Potash Corp of Saskatchewan Inc Praxair PPG Industries Salzgitter AG Shin Etsu Chemical Company Ltd Showa Denko KK Sigma Aldrich Corp Sino Forest Corporation cl A Solvay SA Stora Enso Oyj R Sumitomo Chemical Sumitomo Metal Industries Ltd Sumitomo Metal Mining Syngenta AG SCA B Teck Cominco Ltd cl B Teijin Thyssen Krupp AG Toray Industries Tosoh Corp Umicore United States Steel Corp UPM Kymmene Oyj Voest Alpine AG Vulcan Materials Company Weyerhauser Company Xstrata plc Yara International ASA

Børs/ Marked Tokyo Frankfurt Toronto Tokyo Tokyo Paris Paris Frankfurt London Tokyo Tokyo New York New York Melbourne New York Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo Melbourne Helsinki New York Melbourne New York Toronto New York New York Frankfurt Tokyo Tokyo New York Toronto Brussel Helsinki Tokyo Tokyo Tokyo London Stockholm Toronto Tokyo Frankfurt Tokyo Tokyo Brussel New York Helsinki Wien New York New York London Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

5 200 989 7 879 36 000 4 500 2 771 1 466 1 354 3 768 24 500 27 000 8 200 3 007 8 360 7 165 21 65 000 3 600 3 121 11 000 6 686 6 400 6 686 39 821 1 570 3 664 3 850 1 992 1 066 5 300 31 000 1 571 1 892 720 6 600 20 000 57 000 11 000 1 171 6 500 9 470 11 000 2 346 24 000 23 000 3 585 3 034 4 400 3 103 713 2 529 13 170 8 400

JPY EUR CAD JPY JPY EUR EUR EUR GBP JPY JPY USD USD AUD USD JPY JPY JPY USD JPY AUD EUR USD AUD USD CAD USD USD EUR JPY JPY USD CAD EUR EUR JPY JPY JPY CHF SEK CAD JPY EUR JPY JPY EUR USD EUR EUR USD USD GBP NOK

739 692 641 601 809 758 785 376 225 911 1 837 674 869 979 976 875 482 232 1 303 946 958 400 4 828 456 2 304 299 1 297 740 1 594 802 454 946 2 769 696 1 494 686 990 867 294 290 896 735 1 498 565 955 343 882 809 259 796 2 859 490 1 880 983 665 894 690 318 2 028 165 716 827 389 851 172 593 423 474 363 338 847 396 1 966 678 1 474 669 1 678 967 437 805 1 883 537 205 941 632 272 1 049 368 600 203 955 664 2 647 610 393 126 1 053 698 240 277 760 685 4 112 554 1 689 067

Markedsverdi 399 657 384 759 1 005 520 450 483 239 840 1 765 245 618 560 788 754 345 574 743 737 465 082 4 039 301 728 514 1 383 132 2 041 921 580 715 1 456 035 474 397 1 009 634 446 080 456 309 515 785 1 279 482 106 920 273 513 1 860 843 1 600 232 591 821 570 662 1 666 214 304 107 464 653 105 919 371 772 354 602 466 549 955 422 800 394 1 543 826 384 175 323 358 213 269 432 937 837 935 385 521 490 955 790 291 385 437 454 243 347 378 542 051 848 550 1 249 500

117 143 941

83 010 492

(34 133 449)

5.45 %

768 463 1 388 704 558 552 27 373

384 798 1 758 817 522 664 38 181

(383 666) 370 113 (35 888) 10 808

0.03 % 0.12 % 0.03 % 0.00 %

2 743 092

2 704 460

(38 632)

0.18 %

14 166 446 883 726 1 699 830 1 508 139 2 518 725 2 100 294 2 836 315 2 714 027 4 438 459 1 457 468 1 399 552 2 199 419 5 595 747 816 953 1 320 218 2 307 317

15 018 276 882 128 1 913 417 1 831 829 2 884 637 2 346 857 2 894 316 3 351 510 6 131 568 1 340 106 1 788 290 2 269 231 6 567 990 898 220 1 421 715 2 577 755

851 829 (1 598) 213 587 323 689 365 912 246 563 58 001 637 484 1 693 109 (117 362) 388 738 69 812 972 243 81 267 101 497 270 438

0.99 % 0.06 % 0.13 % 0.12 % 0.19 % 0.15 % 0.19 % 0.22 % 0.40 % 0.09 % 0.12 % 0.15 % 0.43 % 0.06 % 0.09 % 0.17 %

Sum Aksjer Material Aksjer Multi-Sector Holdings Crown Ltd Discovery Communications Inc Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Loomis

Melbourne New York Tokyo Stockholm

13 203 17 739 8 822 880

AUD USD JPY SEK

Sum Aksjer Multi-Sector Holdings Aksjer Telekom AT&T Inc Bouygues SA Deutsche Telecom AG France Telecom SA Iliad Sa Koninklijke KPN NV MetroPCS Communications Inc Mobistar SA NTT DoCoMo OTE Hellenic Telecom Qwest Communications International Inc Rogers Communications cl B Telefonica Telenor ASA Telephone & Data Systems Telstra Corporation Ltd

Forts. neste side

New York Paris Frankfurt Paris Paris Amsterdam New York Brussel Tokyo Athen New York Toronto Madrid Oslo New York Melbourne

75 257 3 001 18 287 9 429 4 784 23 229 27 835 6 668 450 11 570 70 163 10 934 42 574 19 400 6 395 137 866

USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR JPY EUR USD CAD EUR NOK USD AUD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (340 035) 0.03 % 0.00 % (256 841) 0.03 % 0.00 % 195 762 0.07 % 0.00 % (334 894) 0.03 % 0.00 % 13 929 0.02 % 0.00 % (72 430) 0.12 % 0.00 % (251 419) 0.04 % 0.00 % (188 121) 0.05 % 0.00 % (136 658) 0.02 % 0.00 % (560 210) 0.05 % 0.00 % (493 318) 0.03 % 0.00 % (789 154) 0.27 % 0.00 % (1 575 785) 0.05 % 0.00 % 85 392 0.09 % 0.00 % 447 118 0.13 % 0.00 % 125 769 0.04 % 0.00 % (1 313 661) 0.10 % 0.00 % (1 020 289) 0.03 % 0.00 % 18 767 0.07 % 0.00 % 151 790 0.03 % 0.00 % (440 426) 0.03 % 0.00 % (982 779) 0.03 % 0.00 % 324 140 0.08 % 0.00 % (775 888) 0.01 % 0.00 % 13 717 0.02 % 0.00 % (998 647) 0.12 % 0.00 % (280 752) 0.11 % 0.00 % (74 072) 0.04 % 0.00 % (119 657) 0.04 % 0.00 % (361 951) 0.11 % 0.00 % (412 721) 0.02 % 0.00 % 74 802 0.03 % 0.00 % (66 674) 0.01 % 0.00 % (51 702) 0.02 % 0.00 % (8 735) 0.02 % 0.00 % (380 847) 0.03 % 0.00 % (1 011 256) 0.06 % 0.00 % (674 274) 0.05 % 0.00 % (135 141) 0.10 % 0.00 % (53 631) 0.03 % 0.00 % (1 560 179) 0.02 % 0.00 % 7 327 0.01 % 0.00 % (199 334) 0.03 % 0.00 % (211 433) 0.06 % 0.00 % (214 682) 0.03 % 0.00 % (464 709) 0.03 % 0.01 % (1 857 320) 0.05 % 0.00 % (7 688) 0.03 % 0.00 % (599 455) 0.03 % 0.01 % 107 101 0.02 % 0.00 % (218 634) 0.04 % 0.00 % (3 264 004) 0.06 % 0.00 % (439 567) 0.08 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Verizon Communications Inc Vodafone Group Plc

Børs/ Marked New York London

Antall

Valuta

Kostpris

39 129 869 802

USD GBP

7 807 667 13 257 787

Markedsverdi 9 288 097 12 171 578

69 028 089

75 577 520

6 549 431

4.97 %

0

52 054

52 054

0.00 %

0

52 054

52 054

0.00 %

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Verdane Capital III AS

Oslo

2 250

NOK

Sum Aksjer Unoterte Andeler Utenlandsk sektor DB X-Trackers MSCI World TRN ETF

London

401 060

GBP

Sum Andeler Utenlandsk sektor Aksjer Finans DBS Group Holdings Limited Rights 2008 Fortis stock bonus/rights okt08 HBOS Plc Right 15.12.2008 Lloyds TSB Group Plc right 15.12.2008

Singapore Amsterdam London London

7 500 39 590 90 523 31 408

62 703 057

59 877 297

(2 825 760)

3.93 %

62 703 057

59 877 297

(2 825 760)

3.93 %

0 0 0 0

109 715 4 0 0

109 715 4 0 0

0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0

109 719

109 719

0.01 %

1 782 569 282

1 485 234 623

(297 334 659)

97.57 %

SGD EUR GBP GBP

Sum Aksjer Finans Sum Aksjer VPnr Selskap

Pålydende verdi

Utenlandsk sektor 555513 Four Seasons Venture III

Kostpris

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 1 480 430 0.61 % 0.00 % (1 086 209) 0.80 % 0.00 %

Kursverdi

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

Sum Utenlandsk sektor

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

0.36 %

Sum Obligasjoner

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

0.36 %

1 789 901 163

1 490 664 054 31 492 160 1 522 156 214

(299 237 109)

97.93 % 2.07 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

2.27 %

0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Neste rentereg.

0.36 % 100 %

DnB NOR Global Selektiv (II) Selskap Aksjer Energi Anadarko Petroleum Corporation ConocoPhillips Exxon Mobil Corporation Forest Oil Newfield Exploration Co Petroleum Geo Services Pride International Royal Dutch Shell A Tesoro Corp Transocean Ltd

Børs/ Marked New York New York New York New York New York Oslo New York Amsterdam New York New York

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

23 901 17 112 33 527 11 850 12 605 69 365 31 105 113 658 64 117 4 994

USD USD USD USD USD NOK USD EUR USD USD

5 803 524 7 308 383 15 384 831 1 876 504 1 878 668 6 288 037 5 932 381 24 303 135 6 820 231 2 538 017

6 451 620 6 206 673 18 740 843 1 368 256 1 743 164 1 917 942 3 480 449 20 742 448 5 912 720 1 652 261

648 096 (1 101 711) 3 356 012 (508 248) (135 504) (4 370 095) (2 451 931) (3 560 687) (907 512) (885 756)

1.01 % 0.98 % 2.94 % 0.21 % 0.27 % 0.30 % 0.55 % 3.26 % 0.93 % 0.26 %

78 133 712

68 216 376

(9 917 336)

10.72 %

7 625 031 2 752 927 9 545 960 6 550 976 3 705 004 5 513 270 3 118 972 3 319 670 2 839 158 2 642 435 11 853 213 5 145 109 6 590 185 1 523 804 5 000 389 2 479 261 2 860 505 6 675 388 17 324 167 5 087 366 5 193 041 7 040 352 3 522 780 2 007 344 11 931 889 3 136 608

5 113 616 3 339 901 714 641 4 329 366 3 005 032 5 725 589 2 976 733 4 097 104 3 612 513 3 518 219 4 963 656 3 350 205 3 478 329 1 255 751 3 351 485 3 380 394 2 403 811 2 917 541 10 497 866 4 553 029 1 4 320 234 2 982 594 3 029 388 2 652 910 2 918 335

(2 511 415) 586 974 (8 831 318) (2 221 610) (699 971) 212 319 (142 240) 777 433 773 355 875 784 (6 889 557) (1 794 904) (3 111 855) (268 053) (1 648 904) 901 133 (456 693) (3 757 847) (6 826 301) (534 337) (5 193 040) (2 720 118) (540 186) 1 022 044 (9 278 978) (218 272)

0.80 % 0.52 % 0.11 % 0.68 % 0.47 % 0.90 % 0.47 % 0.64 % 0.57 % 0.55 % 0.78 % 0.53 % 0.55 % 0.20 % 0.53 % 0.53 % 0.38 % 0.46 % 1.65 % 0.72 % 0.00 % 0.68 % 0.47 % 0.48 % 0.42 % 0.46 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Allianz SE Allstate Corporation American International Group Inc Axa Banco Santander SA Bank of America Corporation Bank of New York Mellon Corp/T Berkley (W.R.) Corp BB and T Corporation Chubb Corporation Credit Agricole SA Deutsche Bank AG DBS Group Holdings Limited Hartford Financial Services Group Hong Kong Land Intercontinetal Exchange Inc. J P Morgan Chase and Co Man Group PLC Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui Fudosan Co Ltd Octaviar Ltd Prudential Plc PNC Financial Services Group RenaissanceRe Holdings Royal Bank of Scotland Group Plc State Street Corporation

Forts. neste side

Frankfurt New York New York Paris Madrid New York New York New York New York New York Paris Frankfurt Singapore New York Singapore New York New York London Tokyo Tokyo Melbourne London New York New York London New York

7 005 14 560 65 007 28 072 45 739 58 075 15 006 18 875 18 788 9 852 63 746 12 368 85 000 10 922 193 000 5 856 10 888 122 023 247 553 40 345 210 778 103 034 8 693 8 391 533 438 10 597

EUR USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR EUR SGD USD USD USD USD GBP JPY JPY AUD GBP USD USD GBP USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.01 % 0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.05 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.02 % 0.00 %


DnB NOR Global Selektiv (II) forts. Selskap UniCredito Italiano SpA Wells Fargo and Company

Børs/ Marked Milano New York

Antall

Valuta

Kostpris

466 103 32 419

EUR USD

18 758 972 6 484 581

Markedsverdi 7 916 552 6 691 992

170 228 358

107 096 789

(63 131 569)

16.83 %

5 432 224 6 852 785 8 232 694 3 039 303 14 655 916 7 146 064 6 115 060 2 696 405

4 862 410 5 200 478 3 561 982 3 002 174 9 905 995 6 558 977 6 019 121 2 862 406

(569 814) (1 652 306) (4 670 713) (37 129) (4 749 922) (587 087) (95 939) 166 001

0.76 % 0.82 % 0.56 % 0.47 % 1.56 % 1.03 % 0.95 % 0.45 %

54 170 451

41 973 543

(12 196 908)

6.59 %

6 617 212 6 126 408 7 443 096 4 375 265

7 198 992 6 523 582 6 451 047 4 101 361

581 780 397 174 (992 049) (273 904)

1.13 % 1.02 % 1.01 % 0.64 %

24 561 981

24 274 983

(286 998)

3.81 %

2 328 035 6 433 600 6 809 817 7 096 805 6 410 367 2 786 863 10 875 258 6 900 020 9 176 048 12 577 462 9 905 412

2 582 291 5 240 219 5 415 155 7 389 165 6 052 171 2 390 248 11 303 129 7 961 644 10 127 092 12 253 575 11 547 879

254 256 (1 193 381) (1 394 661) 292 360 (358 197) (396 615) 427 872 1 061 624 951 044 (323 886) 1 642 467

0.41 % 0.82 % 0.85 % 1.16 % 0.95 % 0.38 % 1.78 % 1.25 % 1.59 % 1.93 % 1.81 %

81 299 688

82 262 569

962 881

12.92 %

3 221 928 2 504 597 7 883 870 6 447 888 20 378 150 6 337 830 9 351 188 11 125 945 4 838 046 6 747 498 3 932 583 5 756 863

2 828 098 1 433 072 6 405 961 5 781 734 11 581 500 3 120 936 7 050 821 6 500 439 4 959 817 5 159 698 3 420 638 5 877 517

(393 830) (1 071 525) (1 477 909) (666 154) (8 796 650) (3 216 894) (2 300 367) (4 625 506) 121 771 (1 587 800) (511 946) 120 654

0.44 % 0.23 % 1.01 % 0.91 % 1.82 % 0.49 % 1.11 % 1.02 % 0.78 % 0.81 % 0.54 % 0.92 %

88 526 387

64 120 231

(24 406 156)

10.07 %

3 478 129 5 015 770 7 538 469 5 544 832 9 228 338 24 369 448 7 992 094 2 959 110 3 567 861 3 814 152 5 432 752 1 265 787 4 748 507

2 862 046 4 349 287 6 419 822 4 882 088 9 494 749 19 674 359 4 258 374 2 171 914 4 487 691 2 575 639 4 575 609 960 677 4 270 085

(616 083) (666 483) (1 118 647) (662 744) 266 411 (4 695 089) (3 733 721) (787 196) 919 830 (1 238 512) (857 143) (305 110) (478 422)

0.45 % 0.68 % 1.01 % 0.77 % 1.49 % 3.09 % 0.67 % 0.34 % 0.71 % 0.40 % 0.72 % 0.15 % 0.67 %

84 955 250

70 982 342

(13 972 909)

11.15 %

18 731 792 6 116 831 14 450 394 6 161 708 14 178 765 10 738 948

20 125 065 6 303 631 16 298 415 7 584 409 12 631 447 10 660 159

1 393 273 186 799 1 848 021 1 422 701 (1 547 318) (78 789)

3.16 % 0.99 % 2.56 % 1.19 % 1.98 % 1.67 %

70 378 439

73 603 126

3 224 687

11.56 %

4 660 014 5 106 413 4 351 812 6 492 843

2 794 534 2 986 328 4 023 271 5 010 422

(1 865 480) (2 120 086) (328 542) (1 482 421)

0.44 % 0.47 % 0.63 % 0.79 %

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Adidas AG Denso Corporation Life Time Fitness Sankyo Co Ltd Gunma Time Warner Inc VistaPrint Ltd Vivendi SA Volkswagen AG PFD

Frankfurt Tokyo New York Tokyo New York New York Paris Frankfurt

18 407 45 800 39 282 8 637 140 628 50 334 26 581 7 735

EUR JPY USD JPY USD USD EUR EUR

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Forsyning American Electric Power Company Dominion Resources Iberdrola SA RWE AG

New York New York Madrid Frankfurt

30 893 25 995 101 343 6 615

USD USD EUR EUR

Sum Aksjer Forsyning Aksjer Helsevern AstraZeneca Plc Cardinal Health Covidien Ltd Genentech Genzyme Corporation Merck and Company Novartis AG Quest Diagnostics Inc Roche Holding AG Schering Plough Corporation Wyeth

London New York New York New York New York New York London New York London New York New York

9 138 21 711 21 340 12 728 13 023 11 229 32 602 21 904 9 473 102 759 43 967

GBP USD USD USD USD USD CHF USD CHF USD USD

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri ABB Ltd AP Møller Maersk AS Eaton Corporation Fanuc Ltd General Electric Company Hino Motors Intertek Group Keppel Corp Siemens AG SKF B Union Pacific Corporation 3M Company

London København New York Tokyo New York Tokyo London Singapore Frankfurt Stockholm New York New York

27 592 39 18 404 11 900 102 099 222 000 89 333 308 898 9 673 75 433 10 220 14 588

CHF DKK USD JPY USD JPY GBP SGD EUR SEK USD USD

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apple Cap Gemini SA Cisco Systems Ericsson B IBM International Business Machines Corporation Microsoft Corporation MEMC Electronic Materials Inc Nokia Oyj Opera Software ASA ReneSola Ltd SanDisk Corp Silicon Motion Yahoo

New York Paris New York Stockholm New York New York New York Helsinki Oslo New York New York New York New York

4 789 16 249 56 248 93 770 16 112 144 536 42 588 20 103 250 709 83 410 68 069 59 912 49 986

USD EUR USD SEK USD USD USD EUR NOK USD USD USD USD

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Coca Cola Company Imperial Tobacco Group Plc Procter and Gamble Company Seven & I Holdings Tesco Plc Unilever NV

New York London New York Tokyo London Amsterdam

63 489 33 846 37 652 32 193 348 529 63 162

USD GBP USD JPY GBP EUR

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Alcoa Inc ArcelorMittal CRH Plc E I du Pont de Nemours and Company

Forts. neste side

New York Paris Dublin New York

35 444 17 932 23 157 28 283

USD EUR EUR USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (10 842 420) 1.24 % 0.01 % 207 411 1.05 % 0.00 %

0.03 % 0.01 % 0.04 % 0.01 % 0.00 % 0.12 % 0.00 % 0.01 %

0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 %

0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.06 % 0.04 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.21 % 0.00 % 0.04 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global Selektiv (II) forts. Selskap Inmet Mining Corp International Paper Company Outokumpu oyj Shin Etsu Chemical Company Ltd Xstrata plc

Børs/ Marked Toronto New York Helsinki Tokyo London

Antall

Valuta

Kostpris

16 782 27 150 30 735 15 400 42 334

CAD USD EUR JPY GBP

5 261 617 4 036 444 5 640 434 4 624 684 10 358 732

Markedsverdi 1 863 776 2 243 263 2 476 979 4 841 452 2 727 602

50 532 994

28 967 625

(21 565 369)

4.55 %

10 834 386 5 796 466 3 589 959 5 360 918 2 974 248 8 216 963

12 434 774 5 858 382 3 509 422 5 378 604 3 555 360 7 652 516

1 600 387 61 916 (80 538) 17 686 581 112 (564 447)

1.95 % 0.92 % 0.55 % 0.85 % 0.56 % 1.20 %

36 772 941

38 389 057

1 616 116

6.03 %

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom AT&T Inc Deutsche Telecom AG Millicom International Cellular SA Singapore Telecommunications Telefonica Vodafone Group Plc

New York Frankfurt New York Singapore Madrid London

62 311 55 990 11 160 434 000 23 046 546 862

USD EUR USD SGD EUR GBP

Sum Aksjer Telekom Andeler Utenlandsk sektor Ishares MSCI Japan Index Fund

New York

453 960

USD

Sum Andeler Utenlandsk sektor Aksjer Finans DBS Group Holdings Limited Rights 2008

Singapore

42 500

34 193 173

30 451 690

(3 741 482)

4.78 %

34 193 173

30 451 690

(3 741 482)

4.78 %

0

621 720

621 720

0.10 %

0

621 720

621 720

0.10 %

773 753 373

630 960 052 5 513 875 636 473 927

(142 793 320)

99.13 % 0.87 % 100.00 %

SGD

Sum Aksjer Finans Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (3 397 842) 0.29 % 0.00 % (1 793 181) 0.35 % 0.01 % (3 163 455) 0.39 % 0.02 % 216 768 0.76 % 0.00 % (7 631 130) 0.43 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.22 %

0.00 %

DnB NOR Likviditet 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

600 000 000 (330 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 940 508) 2 121 204

(4 940 508) 2 121 204

(0.05) % 0.02 %

0

(2 819 303)

(2 819 303)

(0.03) %

Sum Derivater FRA

VPnr Selskap

9300371 1026288 9307120 1045595

1037495 9310842 1021610 1023008 1041058 1024336 1025224 1029898 1045186 1045220 1045688 9208147 1032866

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

50 000 000 45 000 000 90 000 000 75 000 000

49 250 000 44 963 850 89 550 000 74 986 050

48 466 587 44 635 657 88 203 458 76 456 271

(783 413) (328 193) (1 346 542) 1 470 221

0.48 % 0.44 % 0.88 % 0.76 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

260 000 000

258 749 900

257 761 973

(987 927)

2.57 %

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo FRN 4.81 22.06.2010 Danske Bank ASA FRN 10/09/2010 Landkreditt FRN 03/09 Landkreditt FRN 09/09 Nordea Bank Norge ASA FRN 16.01.2009 Romsdals Fellesbank ASA FRN 07/09 Storebrand Bank ASA FRN 01/10 Storebrand Bank ASA 3.7 03/09 Storebrand Bank 7.04 13/05/2009 Storebrand Bank 7.05 18/08/2009 Storebrand Bank 7.12 10.09.2009 StoreBrand Bank ASA StoreBrand Bank ASA FRN 08/09

75 000 000 50 000 000 68 000 000 43 000 000 406 000 000 34 000 000 47 000 000 20 000 000 50 000 000 30 000 000 100 000 000 125 000 000 50 000 000

74 979 000 50 000 000 67 959 200 43 023 820 405 964 840 34 027 200 46 976 500 19 614 000 50 001 340 29 997 210 99 972 000 124 429 165 49 956 700

74 004 980 49 914 714 68 095 931 43 005 845 405 984 864 34 001 862 46 885 900 19 960 466 50 461 890 30 543 709 102 079 865 125 063 450 50 051 578

(974 021) (85 287) 136 731 (17 975) 20 024 (25 338) (90 600) 346 466 460 550 546 499 2 107 865 634 285 94 878

0.74 % 0.50 % 0.68 % 0.43 % 4.05 % 0.34 % 0.47 % 0.20 % 0.50 % 0.30 % 1.02 % 1.25 % 0.50 %

1 098 000 000

1 096 900 975

1 100 055 051

3 154 076

10.97 %

75 000 000 50 000 000

75 000 000 50 024 300

76 011 099 50 313 686

1 011 099 289 386

0.76 % 0.50 %

Sum FYLKESKOMMUNER

125 000 000

125 024 300

126 324 785

1 300 485

1.26 %

KOMMUNER Å mli Kommune 4.38 02/04/09 Askøy Kommune 4.56 08.06.2009 Bergen Kommune 4.87 10/03/2009 Birkenes Kommune 6.03 23.02.2009 Fjell Kommune 3.6 23/12/2009 Gjøvik Kommune 4.23 30.03.2009 Lillehammer Kommune 4.75 18.03.2009 Lillehammer Kommune 5.27 09.03.2009 Ræ lingen Kommune 6.82 19.03.2009 Søndre Land Kommune 4.38 02/04/09

27 000 000 80 000 000 100 000 000 22 000 000 30 000 000 25 000 000 37 000 000 22 000 000 40 000 000 25 000 000

27 006 588 80 023 440 100 000 000 22 005 170 30 028 980 25 003 075 37 002 701 22 003 784 40 003 840 25 006 100

27 012 084 80 276 402 100 084 011 22 044 555 30 101 241 25 000 742 37 031 203 22 032 877 40 192 930 25 011 189

5 496 252 962 84 011 39 385 72 261 (2 333) 28 502 29 093 189 090 5 089

0.27 % 0.80 % 1.00 % 0.22 % 0.30 % 0.25 % 0.37 % 0.22 % 0.40 % 0.25 %

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Oslo Bolig og Sparelag FRN 02/11 Oslo Bolig og Sparelag FRN 03/10 Oslo Bolig og Sparelag FRN 15092010 Oslo Bolig og Sparelag 7.17 04.09.2009

Sum FORRETNINGSBANKER FYLKESKOMMUNER 1044104 Sør-Trøndelag fylkeskommune 7.04 11.06.2009 1047972 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 5.28 05.06.2009

1048401 1047982 1047998 1047772 1048249 1048371 1048155 1047981 1045916 1048399

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

Neste rentereg.

20 % 20 % 20 % 20 %

23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009 04.09.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 16.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 20.03.2009 13.05.2009 18.08.2009 10.09.2009 29.01.2009 27.02.2009

20 % 11.06.2009 20 % 05.06.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

02.04.2009 08.06.2009 10.03.2009 23.02.2009 23.12.2009 30.03.2009 18.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 02.04.2009

0.00 % 0.00 %


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1047978 1047999 1047756 1048372 1046600 1046305 1048397 1047987 1047781 1048153 1047038

9207896 1042953 1042948 9208868 1022840 1024794 1044110 1042625 1044111 1037406 1024184 1030185 1031094 9309600 1032404 1034575

Kostpris

Kursverdi

Sandefjord Kommune 5.1 18/03/2009 Sandnes Kommune 4.9 10/03/2009 Sandnes Kommune 5.64 27/05/2009 Songdalen Kommune 4.28 30.03.2009 Tingvoll Kommune 7.18 12.01.2009 Trysil kommune 7.94 02/01/2009 Trysil Kommune 4.38 02/04/09 Ullensaker kommune 09/03/2009 VadsøKommune 6.14% 02/03/2009 Vaksdal Kommune 4.74 18.03.2009 Vestre Toten Kommune 7.03 26.01.2008

Pålydende verdi 85 204 000 100 000 000 47 000 000 12 800 000 21 606 000 54 000 000 54 000 000 50 000 000 34 300 000 28 000 000 30 000 000

85 204 000 100 009 700 47 009 071 12 803 162 21 613 190 54 008 100 54 013 176 50 006 150 34 306 860 28 001 400 30 085 800

85 333 057 100 089 215 47 326 652 12 801 838 21 616 324 54 000 000 54 024 169 50 074 721 34 387 842 28 024 159 30 040 517

Sum KOMMUNER

924 910 000

925 144 287

926 505 729

1 361 442

9.24 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Bolig- Og Næ ringskreditt BN Boligkreditt FRN 22/05/2008 BN Boligkreditt 6.77 22/05/2009 Eiendomskreditt Eiendomskreditt AS FRN 09/09 Eiendomskreditt AS 3.6 06/09 Kredittforeningen Kredittforeningen for Sparebanken FRN 04/09 Kredittforeningen for Sparebanken FRN 6/09 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 10/09 Kredittforeningen FRN 03/09 Kredittforeningen FRN 03/11 Spb 1 Boligkreditt Terra Boligkreditt FRN 06/09 Terra Boligkreditt FRN 12/09

201 000 000 45 000 000 283 500 000 50 000 000 100 000 000 20 000 000 14 500 000 40 000 000 70 000 000 56 000 000 65 000 000 125 000 000 12 000 000 30 000 000 70 000 000 84 000 000

201 083 130 45 000 000 283 166 600 49 777 200 100 382 720 19 347 000 14 482 600 39 992 240 70 000 000 55 641 350 64 408 500 124 944 750 11 770 200 30 010 200 69 965 550 83 983 800

200 997 033 45 161 776 286 469 654 50 214 420 100 005 464 19 946 141 14 270 025 40 045 294 70 034 292 55 426 358 64 925 621 125 171 995 11 676 148 30 087 749 69 906 647 83 898 366

(86 097) 161 776 3 303 054 437 220 (377 256) 599 141 (212 575) 53 054 34 292 (214 992) 517 121 227 245 (94 052) 77 549 (58 903) (85 434)

2.00 % 0.45 % 2.86 % 0.50 % 1.00 % 0.20 % 0.14 % 0.40 % 0.70 % 0.55 % 0.65 % 1.25 % 0.12 % 0.30 % 0.70 % 0.84 %

1 266 000 000

1 263 955 840

1 268 236 983

4 281 143

12.64 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

20 000 000

20 000 000

20 150 905

150 905

0.20 %

25 000 000 25 000 000 20 000 000 70 000 000 145 000 000 150 000 000 17 000 000 100 000 000 6 000 000 39 000 000 20 000 000 10 000 000 45 000 000 30 000 000 25 000 000 10 000 000 100 000 000 35 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 25 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 23 000 000 25 000 000 100 000 000 10 000 000 30 000 000 18 000 000 20 000 000 125 000 000 25 000 000 45 000 000 40 000 000 100 000 000 100 500 000 17 000 000 20 000 000

24 827 500 25 000 000 20 000 000 69 813 100 143 871 906 149 958 750 16 915 510 100 000 000 5 890 800 38 997 200 20 000 000 10 000 000 44 654 200 30 000 000 24 715 250 10 067 970 99 850 000 35 000 000 49 876 850 14 991 000 9 985 000 19 917 200 25 000 000 50 000 000 9 997 000 14 861 250 22 942 500 25 013 238 99 868 000 9 991 000 30 000 000 18 000 000 19 954 400 124 416 250 25 066 000 44 993 700 40 000 000 100 100 000 100 400 025 17 007 850 20 026 240

24 485 715 25 131 127 20 427 063 70 068 443 143 061 975 146 849 546 16 783 454 99 984 142 5 782 267 38 886 531 19 670 504 9 893 549 44 021 382 29 608 643 24 144 376 10 016 229 97 690 414 35 022 563 50 032 290 14 967 433 9 887 548 19 757 201 24 974 590 50 705 808 10 004 849 14 826 328 22 965 149 24 791 167 100 201 707 10 022 405 29 149 208 18 030 093 19 989 837 123 943 603 25 062 546 44 417 420 40 750 069 100 087 395 100 695 822 16 858 142 20 267 304

(341 785) 131 127 427 063 255 343 (809 931) (3 109 205) (132 056) (15 858) (108 533) (110 669) (329 496) (106 451) (632 818) (391 357) (570 874) (51 741) (2 159 586) 22 563 155 440 (23 567) (97 452) (159 999) (25 410) 705 808 7 849 (34 922) 22 649 (222 071) 333 707 31 405 (850 792) 30 093 35 437 (472 648) (3 454) (576 280) 750 069 (12 605) 295 797 (149 708) 241 064

0.24 % 0.25 % 0.20 % 0.70 % 1.43 % 1.46 % 0.17 % 1.00 % 0.06 % 0.39 % 0.20 % 0.10 % 0.44 % 0.30 % 0.24 % 0.10 % 0.97 % 0.35 % 0.50 % 0.15 % 0.10 % 0.20 % 0.25 % 0.51 % 0.10 % 0.15 % 0.23 % 0.25 % 1.00 % 0.10 % 0.29 % 0.18 % 0.20 % 1.24 % 0.25 % 0.44 % 0.41 % 1.00 % 1.00 % 0.17 % 0.20 %

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak 1047775 Osterøy Bruselskap 5.75 29.05.2009 Sum Selvstendige kommunefortak

1038657 1042649 1045937 9209156 1038718 9307963 1038775 9308180 9307175 1033955 1044086 9306673 9307609 1045654 9308172 1023622 1028415 1042455 1041784 1035030 1045131 9306731 9302216 1044803 1030294 1034941 1033191 1030608 9300307 1029937 1040972 1045160 9307531 1034674 1022756 1037349 1047771 1029981 1027196 1025754 1045936

SPAREBANKER Aurskog Sparebank FRN 09/10 Aurskog Sparebank 21.04.2009 Aurskog Sparebank 7.38 18.09.2009 Dnb Nor Bank Asa DnB Nor Bank ASA FRN 09/10 DnB Nor Bank ASA FRN 20.12.2010 Fana Sparebank Fana Sparebank FRN 3/09 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Fron Sparebank FRN 10/09 Høland Sparebank FRN 20.09.2010 Hønefoss Sparebank Hønefoss Sparebank FRN 15.10.2010 Haugesund Sparebank FRN 11032011 Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank FRN 09/09 Helgeland Sparebank FRN 09/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.88 06.02.2009 Indre sogn Sparebank FRN 02/10 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Jernbanepersonalets Jernbanepersonalets Sparebank Kvinnherad Sparebank 7.15 16.07.2009 Larvikbanken Brunlanes Sparebank FRN 03/09 Lillestrøm Sparebank FRN 04/10 Modum Sparebank FRN 09/09 Narvik Sparebank FRN 03/10 Nordmøre Sparebank Rørosbanken FRN 02/09 Rørosbanken FRN 21.01.2008 Ringerikes Sparebank 7% 09/02/2009 Rygge-Vaaler Sp.B. Sandnes Sparebank FRN 03/10 Sandnes Sparebank FRN 05/09 Sandnes Sparebank FRN 06/10 Sandnes Sparebank 6.05 27/11/2009 Sandsvæ r Sparebank FRN 01/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/09 Sandsvæ r Sparebank FRN 05/10 Sparebank 1 Telemark 7.18 22.06.2009

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap 129 057 79 515 317 581 (1 324) 3 134 (8 100) 10 993 68 571 80 982 22 759 (45 283)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.85 % 20 % 18.03.2009 1.00 % 20 % 10.03.2009 0.47 % 20 % 27.05.2009 0.13 % 20 % 30.03.2009 0.22 % 20 % 12.01.2009 0.54 % 20 % 02.01.2009 0.54 % 20 % 02.04.2009 0.50 % 20 % 09.03.2009 0.34 % 20 % 02.03.2009 0.28 % 20 % 18.03.2009 0.30 % 20 % 26.01.2009

20 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.01.2009 23.02.2009 22.05.2009 07.04.2009 16.03.2009 15.06.2009 30.03.2009 22.01.2009 30.03.2009 09.03.2009 01.04.2009 09.03.2009 09.03.2009 23.02.2009 23.03.2009 16.03.2009

20 % 29.05.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

09.03.2009 21.04.2009 18.09.2009 28.01.2009 10.03.2009 22.06.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 30.01.2009 23.03.2009 19.01.2009 15.01.2009 11.03.2009 06.03.2009 02.03.2009 27.03.2009 11.05.2009 06.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 27.01.2009 07.01.2009 16.07.2009 13.03.2009 12.01.2009 09.03.2009 16.03.2009 10.02.2009 17.02.2009 21.01.2009 09.02.2009 30.03.2009 23.03.2009 23.02.2009 20.03.2009 27.11.2009 20.01.2009 27.02.2009 16.02.2009 22.06.2009


DnB NOR Likviditet 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1030495 1021825 9308487 1045745 9309331 9209561 1030184 1027046 1045252 1021509 1048069 1047778 1045589 1044899 1045657 1024519 1024520 1042627 9208103 1037344 1013766 9300304 1038678 1044820 1030221 9308349 1034744 9309316 1018730 1042020 1042445 1044514 1030010 1022465 1040370 1039398 1023758 1027519 1024148 9308162 9308134 9207880 1028775 1020918 9308307 1042156 1024145 1045747 1041823 1041859 1034777 1031314 1023554 9308182 1032148

Pålydende verdi 100 000 000 35 000 000 60 000 000 100 000 000 17 000 000 60 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 40 000 000 50 000 000 100 000 000 100 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 40 000 000 86 000 000 15 000 000 7 500 000 130 000 000 75 000 000 15 000 000 122 000 000 50 000 000 115 000 000 60 000 000 69 000 000 160 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 135 000 000 45 000 000 50 000 000 15 000 000 10 000 000 25 000 000 25 000 000 175 000 000 22 000 000 61 000 000 114 000 000 50 000 000 60 000 000 24 000 000 135 000 000 100 000 000 17 000 000 15 000 000 50 000 000 50 000 000 21 000 000

Kostpris

Kursverdi

100 000 000 35 011 960 59 782 500 100 000 000 17 000 000 59 356 800 30 090 000 24 975 000 19 978 000 39 246 640 49 992 750 100 000 000 99 990 000 50 113 150 49 982 000 50 079 500 19 740 000 40 000 000 85 629 850 14 920 500 7 466 250 129 462 000 74 662 500 15 034 500 121 781 940 49 986 500 114 742 250 59 971 200 68 048 544 159 969 600 30 000 000 19 779 960 19 984 280 80 320 000 134 974 920 44 979 750 50 109 500 14 845 500 9 993 000 24 820 000 24 712 500 174 362 700 21 802 000 59 727 970 113 978 568 50 000 000 59 802 000 24 027 220 134 895 660 99 980 000 17 005 270 15 003 300 49 772 500 49 642 500 20 996 136

99 545 358 35 032 617 58 892 069 102 136 296 16 721 222 60 570 613 30 057 780 25 064 231 19 704 252 39 963 127 50 138 559 100 711 428 100 151 536 50 044 673 50 605 100 50 021 301 20 003 096 40 215 871 86 035 116 14 830 712 7 531 984 129 492 826 75 148 722 15 011 076 122 402 112 48 951 742 114 614 016 59 817 940 69 265 232 160 259 803 30 112 013 20 278 225 20 034 147 79 539 538 134 963 809 44 146 391 50 136 220 14 954 558 10 011 977 24 456 245 24 561 114 175 015 797 21 965 834 61 225 670 114 110 631 50 132 615 59 902 787 24 295 257 135 117 165 100 127 500 16 832 224 15 016 815 49 958 564 48 780 875 20 728 273

4 966 000 000

4 954 498 857

4 953 260 489

(1 238 369)

49.37 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 0.0 09.12.2009 Norsk Stat 0.0 17.06.2009 Norsk Stat 0.0 17.09.2009 Norsk Stat 0.0 18.03.2009

100 000 000 164 000 000 140 000 000 320 000 000

97 036 291 159 476 753 134 450 183 316 416 403

97 805 159 162 073 000 137 760 000 318 208 000

768 868 2 596 247 3 309 817 1 791 597

0.97 % 1.62 % 1.37 % 3.17 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

724 000 000

707 379 630

715 846 159

8 466 529

7.14 %

Utenlandsk sektor Alm. Brand Bank FRN 09/09 Sparbank Vest A/S FRN 03/09 Swedbank Ab Swedbank Ab FRN 10.07.2009 Vestjysk Bank AS 02/10 FRN

115 000 000 50 000 000 18 000 000 25 000 000 50 000 000

114 831 640 50 000 000 17 988 660 24 875 000 50 000 000

114 566 752 50 039 719 18 003 385 24 930 584 49 773 760

(264 888) 39 719 14 725 55 584 (226 241)

1.14 % 0.50 % 0.18 % 0.25 % 0.50 %

Sparebanken Ø st Sparebanken Ø st FRN 03/09 Sparebanken Ø st FRN 25.03.2011 Sparebanken Ø st 7.19 11/09/2009 Sparebanken Grenland FRN 08.04.2011 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark FRN 02/09 Sparebanken Jevnaker Lunner FRN 02/09 Sparebanken Møre FRN 26/08/2011 Sparebanken Møre 4.3 02/09 Sparebanken Møre 4.3 15.09.2009 Sparebanken Møre 6 28.05.2009 Sparebanken Møre 6.85 04.02.2009 Sparebanken Møre 6.96 22.01.2009 Sparebanken Møre 7.05 09/06/2009 Sparebanken Midt Norge FRN 11/09 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.55 17.04.2009 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 6/10 FRN Sparebanken Nord Norge 7.05 03/09 Sparebanken Nord-Norge FRN 02/10 Sparebanken Nord-Norge FRN 8/09 Sparebanken Nord-Norge 6.97 19.01.2009 Sparebanken Pluss FRN 03/09 Sparebanken Pluss FRN 11.03.2011 Sparebanken Pluss FRN 12/09 Sparebanken Pluss FRN 29.03.2010 Sparebanken Rogaland 5.48 15/05/09 Sparebanken Rogaland 6.1 27.02.2009 Sparebanken Rogaland 6.49 27.03.2009 Sparebanken Rogaland 7.19 26.06.2009 Sparebanken Sør FRN 02/09 Sparebanken Sør FRN 05/10 Sparebanken Sør FRN 14.12.2009 Sparebanken Sør FRN 29.10.2010 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/09 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/10 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 08/09 Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/09 Sparebanken Vest 5 06/09 Sparebanken Vest 6 13.02.2009 Sparebanken Vest 6.35 12.03.2009 Sparebanken Vestfold FRN 10/09 Sparebanken Vestfold 7.16 11/06/2009 SpareBank 1 SR-Bank 5.90 13.02.2009 SpareBank 1 SR-Bank 6.05 20.02.2009 Spb 1 Hallingdal FRN 03/10 Strømmen Sparebank FRN 05/09 Totens Sparebank FRN 09/09 Vestfold Sparebank Vestfold Sparebank FRN 3.09 06/10 Sum SPAREBANKER

1047990 9209810 1045658 9208597

1033476 1030607 9307784 9308108 1035268

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap (454 642) 20 657 (890 431) 2 136 296 (278 778) 1 213 813 (32 220) 89 231 (273 748) 716 487 145 809 711 428 161 536 (68 478) 623 100 (58 200) 263 096 215 871 405 266 (89 788) 65 734 30 826 486 222 (23 424) 620 172 (1 034 759) (128 234) (153 260) 1 216 688 290 203 112 013 498 265 49 867 (780 462) (11 111) (833 360) 26 720 109 058 18 977 (363 755) (151 387) 653 097 163 834 1 497 700 132 063 132 615 100 787 268 037 221 505 147 500 (173 046) 13 515 186 064 (861 625) (267 863)

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.99 % 20 % 06.03.2009 0.35 % 20 % 16.03.2009 0.59 % 20 % 25.03.2009 1.02 % 20 % 11.09.2009 0.17 % 20 % 08.01.2009 0.60 % 20 % 22.05.2009 0.30 % 20 % 06.02.2009 0.25 % 20 % 20.02.2009 0.20 % 20 % 26.02.2009 0.40 % 20 % 20.02.2009 0.50 % 20 % 15.09.2009 1.00 % 20 % 28.05.2009 1.00 % 20 % 04.02.2009 0.50 % 20 % 22.01.2009 0.50 % 20 % 09.06.2009 0.50 % 20 % 16.02.2009 0.20 % 20 % 30.11.2009 0.40 % 20 % 17.04.2009 0.86 % 20 % 28.01.2009 0.15 % 20 % 16.03.2009 0.08 % 20 % 18.03.2009 1.29 % 20 % 10.02.2009 0.75 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 19.01.2009 1.22 % 20 % 02.03.2009 0.49 % 20 % 11.03.2009 1.14 % 20 % 23.03.2009 0.60 % 20 % 30.03.2009 0.69 % 20 % 15.05.2009 1.60 % 20 % 27.02.2009 0.30 % 20 % 27.03.2009 0.20 % 20 % 26.06.2009 0.20 % 20 % 02.02.2009 0.79 % 20 % 05.02.2009 1.35 % 20 % 15.06.2009 0.44 % 20 % 29.01.2009 0.50 % 20 % 27.02.2009 0.15 % 20 % 26.02.2009 0.10 % 20 % 05.02.2009 0.24 % 20 % 30.01.2009 0.24 % 20 % 01.04.2009 1.74 % 20 % 09.01.2009 0.22 % 20 % 28.10.2009 0.61 % 20 % 17.06.2009 1.14 % 20 % 13.02.2009 0.50 % 20 % 12.03.2009 0.60 % 20 % 12.01.2009 0.24 % 20 % 11.06.2009 1.35 % 20 % 13.02.2009 1.00 % 20 % 20.02.2009 0.17 % 20 % 17.03.2009 0.15 % 20 % 12.02.2009 0.50 % 20 % 16.03.2009 0.49 % 20 % 21.01.2009 0.21 % 20 % 16.03.2009

258 000 000

257 695 300

257 314 199

(381 101)

2.56 %

9 641 910 000

9 609 349 089

9 625 456 273

16 107 184

95.95 %

9 609 349 089

9 622 636 970 409 580 989 10 032 217 959

13 287 881

95.92 % 4.08 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

16.12.2009 17.06.2009 16.09.2009 18.03.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

30.03.2009 13.03.2009 18.02.2009 12.01.2009 09.02.2009


DnB NOR Obligasjon (III) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

565 000 000 (400 000 000)

NOK NOK

0 0

(4 650 476) 2 571 157

(4 650 476) 2 571 157

(0.24) % 0.13 %

0

(2 079 319)

(2 079 319)

(0.11) %

0 0 0 0 (85 000 000) 85 000 000

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (85 495 269) 91 652 044

39 324 532 (37 214 066) (75 129 080) 78 883 838 (495 269) 6 652 044

2.03 % (1.92) % (3.88) % 4.07 % (4.41) % 4.73 %

0

12 021 999

12 021 999

0.62 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

37 000 000 (37 000 000) (75 000 000) 75 000 000 (85 000 000) 85 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1034132 1034258 1034131 1019836 1020978 1034033 1025513 1035374 1026876 1017753 1036492 1030944 1027394 1022504 1027575 1029051 1030107 1024862

1026608 1024660 1036427 1027568

1030318 9306950 9304361 1037406 1044082

1026895 1025758 1028350 110623 1027367 1031794 1026977

1027336 1027338 9308353 1034037 1024624 1022707 1016814 9304452

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET Aker Kvæ rner Asa FRN Aker Kvæ rner Asa 12/13 Aker Kvæ rner ASA FRN 12/09 Elkem ASA 5.82 09/10 Hafslund ASA 6.2 01/14 Hafslund 5.10 21/11/2016 Norgesgruppen ASA FRN 02/12 Norwegian Property ASA 5.5% 22.03.12 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 3.99 06/10 Orkla ASA 6.54 02/13 Orkla 5.7% 27/04/2017 Steen & Strøm ASA FRN 05/10 Tine BA 3.7 06/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 05/11 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 07/10 Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 11/12 Wilh. Wilhelmsen ASA 4.12 03/11 Wilh. Wilhelmsen ASA 5.3 11/14

4 000 000 25 000 000 28 000 000 79 000 000 9 000 000 48 000 000 14 000 000 11 000 000 7 000 000 22 500 000 10 000 000 17 000 000 7 000 000 2 000 000 4 000 000 25 000 000 37 000 000 4 000 000

4 012 000 24 450 500 28 013 603 82 246 365 9 745 800 46 776 600 13 987 936 10 972 700 6 655 579 24 082 798 9 925 000 16 989 580 6 669 600 2 027 700 4 042 800 25 176 076 35 243 302 3 736 920

3 609 483 22 335 141 27 532 524 80 161 080 9 240 269 44 755 767 13 510 256 10 583 480 6 946 801 22 905 604 9 143 891 16 718 137 6 923 898 1 890 168 3 869 314 22 139 396 35 288 186 3 405 575

(402 517) (2 115 359) (481 079) (2 085 285) (505 531) (2 020 833) (477 680) (389 220) 291 222 (1 177 194) (781 109) (271 443) 254 298 (137 533) (173 486) (3 036 680) 44 884 (331 345)

0.19 % 1.15 % 1.42 % 4.14 % 0.48 % 2.31 % 0.70 % 0.55 % 0.36 % 1.18 % 0.47 % 0.86 % 0.36 % 0.10 % 0.20 % 1.14 % 1.82 % 0.18 %

Sum AKSJES.OG A.PRIV.S.M/BEGRENSET

353 500 000

354 754 858

340 958 968

(13 795 891)

17.60 %

FORRETNINGSBANKER Bolig og Næ ringsbanken ASA FRN 06/15 Landkreditt 4 03/11 Storebrand bank FRN 08/05/2017 Storebrand Bank ASA FRN 07/15 Sub

5 000 000 5 000 000 10 000 000 500 000

4 980 000 4 742 850 10 000 000 503 114

4 611 395 4 941 659 8 354 094 462 979

(368 605) 198 809 (1 645 906) (40 134)

0.24 % 100 % 18.03.2009 0.26 % 20 % 15.03.2011 0.43 % 100 % 09.02.2009 0.02 % 100 % 15.01.2009

Sum FORRETNINGSBANKER

20 500 000

20 225 964

18 370 127

(1 855 837)

0.95 %

PRIVATE KREDITTFORETAK Eiendomskreditt FRN 03/16 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 06/10 Storebrand Livsforsikring Perpetual FRN

15 000 000 20 000 000 4 000 000 1 500 000 27 500 000

14 986 650 19 974 600 3 849 760 1 485 000 27 500 000

13 360 908 20 339 526 4 002 819 1 484 635 21 820 374

(1 625 742) 364 926 153 059 (365) (5 679 626)

0.69 % 100 % 23.03.2009 1.05 % 20 % 15.06.2012 0.21 % 20 % 09.03.2011 0.08 % 20 % 09.03.2009 1.13 % 100 % 30.03.2009

Sum PRIVATE KREDITTFORETAK

68 000 000

67 796 010

61 008 260

(6 787 750)

3.15 %

Selvstendige kommunefortak Ø stfold Energi 4.2 05/12 Agder Energi AS FRN 04/12 Agder Energi AS 4.15 09/15 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Eidsiva Energi Holding AS 4.4 07/15 Sogn og Fjordane Energi AS 4.6 06/11 Trønderenergi AS 4.5 05/15

5 000 000 5 000 000 8 500 000 8 710 000 59 000 000 11 000 000 26 000 000

4 601 450 4 850 500 7 814 035 8 643 369 57 131 300 10 731 416 24 722 600

4 922 050 4 782 328 7 734 247 8 836 673 54 605 655 11 039 573 24 187 797

320 600 (68 172) (79 788) 193 305 (2 525 645) 308 157 (534 803)

0.25 % 0.25 % 0.40 % 0.46 % 2.82 % 0.57 % 1.25 %

Sum Selvstendige kommunefortak

123 210 000

118 494 669

116 108 323

(2 386 347)

6.00 %

SELVSTENDIGE STATSFORETAK Entra Eiendom AS 3.75 06/10 Entra Eiendom AS 4.1 06/12 Posten Norge AS 11.03.2011 Statkraft AS FRN 10/16 Statkraft AS 4.85 11/14 Statkraft SF 5.35 06/11 Telenor ASA 7.4 03/13 Telenor 4.95 07/13

53 500 000 30 500 000 3 000 000 101 500 000 5 500 000 7 000 000 12 000 000 9 000 000

52 711 225 30 101 325 3 079 800 101 327 600 5 219 980 6 884 990 12 783 455 8 574 300

52 881 157 29 589 090 3 091 568 93 655 329 5 282 242 7 158 242 12 532 629 8 517 589

169 932 (512 235) 11 768 (7 672 271) 62 262 273 252 (250 826) (56 711)

2.73 % 1.53 % 0.16 % 4.84 % 0.27 % 0.37 % 0.65 % 0.44 %

Sum SELVSTENDIGE STATSFORETAK

222 000 000

220 682 674

212 707 846

(7 974 828)

10.98 %

50 000 000 14 000 000 500 000

49 896 500 13 610 800 488 000

45 115 069 13 926 184 512 484

(4 781 431) 315 384 24 484

SPAREBANKER 1044120 Dnb Nor Bank Asa FRN 18.06.2018 1019299 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 1038717 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Neste rentereg. 02.03.2009 02.12.2013 02.03.2009 27.09.2010 09.01.2014 21.11.2016 18.02.2009 22.03.2012 15.06.2010 12.02.2013 27.04.2017 03.02.2009 30.06.2010 13.02.2009 20.01.2009 16.02.2009 01.03.2011 28.11.2014

100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 100 %

09.05.2012 12.01.2009 16.09.2015 20.07.2009 01.07.2015 01.06.2011 27.05.2015

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23.06.2010 22.06.2012 11.03.2011 10.02.2009 28.11.2014 16.06.2011 05.03.2013 10.07.2013

2.33 % 100 % 18.03.2009 0.72 % 20 % 04.07.2013 0.03 % 20 % 10.09.2010

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon (III) forts. VPnr Selskap 1013058 1047373 1044207 1020811 9308359 1029086 1039855 9309961 9306318 1042012 1029862 1040821 1042919 1028326 1026877 1048172 1034118 1028530 1030215 9310206 1027645 1030545 1033226 1022751 1041890 1047758 1026374 1028088 9308160 9312968 1040259 1041099 9302700 9308137 1044589 1035973 1028268 9307516 1044185 9312690 1034589 1032962 1031111 1035042 1041687 1046033 1048056 9306710 9307302 1028563 1030733 9308311 1044140 1027806 1029842 1024415

Gjensidige Nor Sparebank 6.9 01/12 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Klepp Sparebank Ansv. Lillestrøm Sparebank FRN 27.03.2018 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 03/18 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebanken Ø st FRN 28.05.2018 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Møre Sparebanken Møre 3.6 03/11 Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 4.6 03/13 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Møre 6.2 04/12/2015 Sparebanken Midt Norge FRN 03/15 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 3/18 FRN Sparebanken Nord Norge 5.67 28.01.2011 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge FRN 19.03.2018 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Pluss FRN 03/17 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland FRN Perp Put 12/11 Sparebanken Sør FRN 03/17 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Totens Sparebank 4.2 11/10 Sum SPAREBANKER

STATSFORVALTNINGEN 1022696 Norsk Stat 5 05/15 1005246 Norsk Stat 6 05/11 1014484 Norsk Stat 6.5 05/13 Sum STATSFORVALTNINGEN Utenlandsk sektor 9306697 Instituto De Credito 9307954 Kfw 9307586 Kfw 5.25 2011/05/16 Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Pålydende verdi 3 000 000 15 000 000 25 000 000 5 000 000 60 000 000 4 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 15 500 000 10 000 000 9 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 9 500 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 39 500 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 25 000 000 36 000 000 40 000 000 26 500 000 10 000 000 28 000 000 20 000 000 30 000 000 35 000 000 10 000 000 500 000 15 000 000 20 000 000 59 000 000 60 000 000 10 000 000 35 000 000 10 500 000 15 000 000 20 000 000 15 000 000 30 000 000 10 000 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000 500 000 5 000 000 10 000 000

Kostpris

Kursverdi

3 123 300 15 379 500 25 368 438 5 324 500 56 490 000 3 834 800 5 005 900 9 955 200 9 768 000 10 000 000 8 070 400 15 438 600 10 000 000 7 895 495 13 425 000 20 018 000 9 858 000 8 999 282 9 436 000 9 946 000 7 464 600 4 945 500 9 240 000 36 974 000 9 809 000 15 000 000 11 887 371 23 010 000 34 226 000 41 180 000 25 289 475 9 996 000 26 602 000 19 958 000 29 895 000 34 961 500 9 200 000 490 100 15 031 500 20 686 000 58 817 117 59 463 000 9 455 000 34 053 000 10 481 300 14 980 500 20 094 000 14 790 000 29 425 667 9 145 000 23 445 000 14 985 000 10 035 000 468 000 4 998 450 9 715 000

3 194 062 15 594 051 26 900 251 4 984 156 50 793 347 3 837 196 5 039 818 10 514 501 10 027 694 8 481 828 7 700 592 15 820 189 8 678 545 8 643 146 13 874 982 20 058 416 9 981 808 8 538 974 9 628 037 10 552 138 7 864 895 4 891 139 9 793 102 39 164 165 10 164 332 15 298 374 11 432 706 24 329 682 35 965 194 41 570 907 22 623 004 10 248 689 27 642 152 17 077 925 31 992 121 30 045 841 9 725 776 512 735 15 911 463 21 495 388 51 505 308 51 636 459 9 703 365 35 302 083 10 735 318 16 006 104 20 213 128 15 061 550 30 602 094 9 756 394 24 528 188 15 359 982 10 526 216 495 135 4 762 269 9 975 002

1 054 000 000

1 031 528 795

1 016 315 650

(15 213 144)

52.48 %

50 500 000 900 000 9 900 000

54 410 726 1 015 565 11 200 665

54 540 000 970 020 11 300 247

129 274 (45 545) 99 582

2.82 % 0.05 % 0.58 %

61 300 000

66 626 957

66 810 267

183 310

3.45 %

500 000 25 000 000 3 000 000

488 300 24 481 250 3 011 400

527 705 26 293 572 3 148 637

39 405 1 812 322 137 237

0.03 % 1.36 % 0.16 %

28 500 000

27 980 950

29 969 914

1 988 964

1.55 %

1 931 010 000

Urealisert % av gevinst/tap 70 762 214 551 1 531 814 (340 344) (5 696 653) 2 396 33 918 559 301 259 694 (1 518 172) (369 808) 381 589 (1 321 455) 747 651 449 982 40 416 123 808 (460 309) 192 037 606 138 400 295 (54 361) 553 102 2 190 165 355 332 298 374 (454 665) 1 319 682 1 739 194 390 907 (2 666 471) 252 689 1 040 152 (2 880 075) 2 097 121 (4 915 659) 525 776 22 635 879 963 809 388 (7 311 809) (7 826 541) 248 365 1 249 083 254 018 1 025 604 119 128 271 550 1 176 428 611 394 1 083 188 374 982 491 216 27 135 (236 181) 260 002

andelskapital 0.16 % 0.81 % 1.39 % 0.26 % 2.62 % 0.20 % 0.26 % 0.54 % 0.52 % 0.44 % 0.40 % 0.82 % 0.45 % 0.45 % 0.72 % 1.04 % 0.52 % 0.44 % 0.50 % 0.54 % 0.41 % 0.25 % 0.51 % 2.02 % 0.52 % 0.79 % 0.59 % 1.26 % 1.86 % 2.15 % 1.17 % 0.53 % 1.43 % 0.88 % 1.65 % 1.55 % 0.50 % 0.03 % 0.82 % 1.11 % 2.66 % 2.67 % 0.50 % 1.82 % 0.55 % 0.83 % 1.04 % 0.78 % 1.58 % 0.50 % 1.27 % 0.79 % 0.54 % 0.03 % 0.25 % 0.52 %

1 908 090 877

1 862 249 356

(45 841 521)

96.15 %

1 908 090 877

1 872 192 036 64 548 931 1 936 740 967

(35 898 842)

96.67 % 3.33 % 100.00 %

Risikoklasse 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 100 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 % 100 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 23.01.2012 20.11.2012 20.02.2013 10.06.2009 27.03.2009 05.12.2012 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 27.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 22.02.2013 09.11.2011 05.10.2015 15.02.2013 27.08.2013 18.03.2011 15.03.2012 20.03.2013 10.06.2014 15.05.2013 04.12.2015 31.03.2009 01.03.2012 31.01.2014 05.11.2013 19.03.2009 28.01.2011 11.04.2012 18.03.2009 19.08.2011 26.03.2009 12.03.2012 08.10.2013 04.07.2011 15.10.2013 20.03.2009 18.03.2009 15.05.2013 26.01.2012 16.05.2011 26.09.2013 15.10.2013 19.04.2013 18.07.2013 17.10.2011 10.12.2012 07.03.2011 01.04.2014 05.08.2010 28.01.2013 15.11.2010

0 % 15.05.2015 0 % 16.05.2011 0 % 15.05.2013

0 % 16.04.2012 0 % 15.05.2013 0 % 16.05.2011


DnB NOR Kombinasjonsfond - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

10 591 516 (24 495 832) (89 274 150) 104 (103 178 361)

2 082 756 104 652 234 (100 159 652) (235 675) 6 339 663

80 214 (3 865 307) (13 991) (3 799 084)

168 576 (3 073 036) (220 486) (3 124 946)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

(106 977 446) 0 (106 977 446)

3 214 717 0 3 214 717

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(106 977 446) (106 977 446)

3 214 717 3 214 717

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

344 850 753 243 383 150 13 981 850 359 076 136

599 090 679 315 450 0 3 694 950 603 101 079

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

264 630 171 (67 701 895) 161 891 070 358 819 346

353 230 850 (19 601 823) 268 868 516 602 497 543

256 789 256 789

603 536 603 536

359 076 136

603 101 079

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Kompass Fondet passer for

DnB NOR Kompass passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en plassering av langsiktige sparemidler i både rente- og aksjemarkedet. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme moderate kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 4 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 10%

6%

Investeringsstrategi

Fondet investerer i renter, obligasjoner, norske og internasjonale aksjer gjennom underliggende fond forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning. Fordelingen mellom disse aktivaklassene tilpasses kontinuerlig ut i fra markedssituasjonen, og den risikobæreevnen produktet har. Risikobæreevnen forteller hvilken aktivasammensetning man kan ha, gitt målet om at avkastningen søker å være høyere enn 0 % over en femårs periode. Samtidig søker fondet å optimalisere avkastningen i løpet av fondets anbefalte tidshorisont. Dette innebærer at når aksjemarkedet utvikler seg positvt kan det investere mer i aksjer, mens det i fallende aksjemarkeder investerer mer i rentemarkedet. Fondet forvaltes i tråd med en matematisk modell. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 10%

8,4 6,0

6% 3,2

2%

1,3

2,05

2% -4,4

-2%

-2%

-6%

-6%

-10%

-1,57

0,01

2 year

3 year

2,83

-10% -04

-05

-06

-07

-08

4 year

5 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 05.05.2003.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-4,35

0,03

14,96

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-4,35

0,01

2,83

9,65

4,75

4,46

-14,00

-4,74

-1,63

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2) Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er ST4X. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar 1.25 % *) (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.) *) Samlet forvaltningsgodtgjørelse vil maksimalt være 1,30 % per år

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Kompass Selskap Andeler DnB NOR Norge (IV)

Børs/ Marked Oslo

Antall Valuta

14 098

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

41 671 424

28 395 254

(13 276 170)

3.84 %

41 671 424

28 395 254

(13 276 170)

3.84 %

81 957 179 151 755 302 441 205 520

68 849 488 160 880 336 474 781 337

(13 107 691) 9 125 034 33 575 818

9.31 % 21.76 % 64.20 %

Sum Andeler Verdipapirfond

674 918 000

704 511 161

29 593 161

95.27 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

716 589 425

732 906 415 6 580 118 739 486 534

16 316 991

99.11 % 0.89 % 100.00 %

Sum Andeler Andeler Verdipapirfond DnB NOR Global (V) DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

Oslo Oslo Oslo

713 684 15 295 450 097

NOK NOK NOK

0.00 %

0.00 % 0.00 %

DnB NOR Norge (IV) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

1 853 388 150 963 1 550 493 1 445 124 3 033 540 170 044 5 577 017 2 411 026 155 510 2 905 823 852 994 1 979 622 1 203 577 467 333 8 745 580 204 257 1 881 600 440 745

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

131 319 822 48 692 836 129 261 001 31 569 663 23 908 678 46 323 863 217 719 787 231 513 538 5 083 743 143 108 648 46 207 700 146 213 647 32 677 903 9 424 536 1 228 258 343 8 222 960 135 575 534 21 521 058

72 282 132 20 681 931 69 772 185 6 214 033 13 499 253 31 288 096 155 041 073 66 664 869 1 710 610 75 551 398 8 700 539 109 077 172 8 906 470 6 168 796 996 121 562 8 272 409 65 197 440 6 611 175

(59 037 690) (28 010 905) (59 488 816) (25 355 630) (10 409 425) (15 035 767) (62 678 714) (164 848 669) (3 373 133) (67 557 250) (37 507 161) (37 136 475) (23 771 433) (3 255 740) (232 136 781) 49 448 (70 378 094) (14 909 883)

2.13 % 0.61 % 2.06 % 0.18 % 0.40 % 0.92 % 4.58 % 1.97 % 0.05 % 2.23 % 0.26 % 3.22 % 0.26 % 0.18 % 29.40 % 0.24 % 1.92 % 0.20 %

2 636 603 260

1 721 761 142

(914 842 118)

50.82 %

14 292 885 416 090 130 6 039 568 19 147 235 123 960 506

5 386 423 168 400 161 1 126 476 2 327 163 45 462 013

(8 906 462) (247 689 969) (4 913 092) (16 820 073) (78 498 493)

0.16 % 4.97 % 0.03 % 0.07 % 1.34 %

579 530 324

222 702 235

(356 828 089)

6.57 %

42 011 895 25 754 423 56 674 729

2 923 948 17 591 855 23 542 784

(39 087 947) (8 162 568) (33 131 945)

0.09 % 0.52 % 0.69 %

124 441 047

44 058 587

(80 382 460)

1.30 %

14 854 348 2 646 372 4 295 190 357 077 5 940 318 93 411

14 045 969 823 246 768 220 161 601 3 209 888 143 567

(808 379) (1 823 126) (3 526 969) (195 476) (2 730 430) 50 155

0.41 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.09 % 0.00 %

28 186 715

19 152 491

(9 034 225)

0.57 %

73 537 945 114 198 330 449 223 560 52 095 737 46 963 135

71 396 416 62 759 225 330 969 309 42 856 750 30 056 988

(2 141 529) (51 439 106) (118 254 251) (9 238 987) (16 906 147)

2.11 % 1.85 % 9.77 % 1.26 % 0.89 %

736 018 708

538 038 688

(197 980 020)

15.88 %

3 081 033 66 676 374 9 156 836 11 407 385 32 402 241 149 223 559

182 909 28 297 207 3 299 750 7 399 392 31 859 315 92 383 286

(2 898 123) (38 379 168) (5 857 086) (4 007 993) (542 926) (56 840 273)

0.01 % 0.84 % 0.10 % 0.22 % 0.94 % 2.73 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aktiv Kapital DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

145 579 6 237 043 125 164 382 757 2 714 150

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 142 167 262 565 283 648

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

496 324 76 581 94 842 14 691 145 904 6 215

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Orkla Tomra Systems Veidekke

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

217 672 1 700 792 7 282 053 1 815 964 1 347 847

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation

Forts. neste side

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

85 074 1 704 651 246 250 880 880 1 779 850 1 432 299

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.95 % 0.21 % 0.57 % 0.32 % 0.34 % 0.25 % 0.45 % 1.34 % 0.06 % 1.26 % 1.79 % 0.50 % 0.61 % 0.44 % 0.27 % 0.14 % 1.77 % 0.34 %

0.31 % 0.47 % 0.46 % 0.19 % 0.60 %

1.73 % 0.71 % 0.41 %

1.00 % 0.32 % 0.70 % 0.27 % 0.66 % 0.00 %

0.73 % 5.26 % 0.71 % 1.17 % 0.96 %

0.33 % 1.78 % 0.27 % 1.48 % 1.49 % 0.29 %


DnB NOR Norge (IV) forts. Selskap Tandberg Vizrt

Børs/ Marked Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

652 577 371 567

NOK NOK

55 142 422 6 023 492

Markedsverdi 49 204 306 7 431 340

333 113 341

220 057 504

(113 055 837)

6.50 %

3 534 391 30 194 230 1 797 478 28 268 350 7 052 564 14 657 520 3 381 000 21 343 805 12 598 209 10 245 179

518 135 7 865 935 584 116 9 990 420 959 868 2 582 199 2 254 000 19 240 785 8 318 310 4 586 063

(3 016 256) (22 328 295) (1 213 362) (18 277 930) (6 092 696) (12 075 321) (1 127 000) (2 103 020) (4 279 899) (5 659 116)

0.02 % 0.23 % 0.02 % 0.29 % 0.03 % 0.08 % 0.07 % 0.57 % 0.25 % 0.14 %

133 072 725

56 899 831

(76 172 894)

1.68 %

32 057 255 277 853 245

17 706 087 243 433 243

(14 351 168) (34 420 002)

0.52 % 7.19 %

309 910 499

261 139 330

(48 771 170)

7.71 %

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA Codfarmers AS Copeinca Asa Genomar AS Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

80 331 715 085 44 932 378 425 274 248 303 075 112 700 18 324 557 319 935 383 771

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

1 311 562 1 636 526

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

6 251 644

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

2 195 508

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (5 938 116) 1.45 % 0.57 % 1 407 848 0.22 % 0.57 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 374 358 678 (1 978 201 707) 13 574 130 3 387 932 808

99.60 % 0.40 % 100.00 %

5 352 560 385

0.17 % 0.39 % 0.15 % 0.41 % 1.34 % 0.52 % 2.03 % 0.53 % 0.31 % 1.78 %

0.69 % 0.56 %

0.38 %

1.92 %

DnB NOR Global (V) Selskap Aksjer Energi Anadarko Petroleum Corporation Apache Corporation Baker Hughes Inc BG Group Plc BP Plc Cadogan Petroleum Plc Cairn Energy PLC Cameron International Canadian Natural Resources Ltd Chesapeake Energy Corp Chevron Corp ConocoPhillips Devon Energy Corporation Enbridge Inc Encana Corp Eni SpA Exxon Mobil Corporation EOG Resources Inc Forest Oil FMC Technologies Halliburton Harvest Energy Trust Hess Corp Imperial Oil Ltd Marathon Oil Corporation National Oilwell Varco Newfield Exploration Co Nexen Inc Noble Corp Noble Energy Norsk Hydro ASA Occidental Petroleum Corporation Oil Search Ltd Origin Energy Ltd OMV AG Peabody Energy Corp. Petro Canada Petrohawk Energy Corp Petroleum Geo Services Pioneer Natural Resources Co Plains Exploration & Production Co

Forts. neste side

Børs/ Marked New York New York New York London London London London New York Toronto New York New York New York New York Toronto Toronto Milano New York New York New York New York New York Toronto New York Toronto New York New York New York Toronto New York New York Oslo New York Melbourne Melbourne Wien New York Toronto New York Oslo New York New York

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

6 087 6 089 3 865 42 716 180 844 251 123 2 096 14 8 599 11 528 24 937 18 979 4 913 2 158 11 228 33 777 63 902 3 217 7 459 3 344 11 635 36 7 905 3 747 9 137 5 541 9 823 5 529 3 374 2 096 24 340 9 755 28 925 10 708 3 576 27 5 879 3 786 72 550 5 469 73

USD USD USD GBP GBP GBP GBP USD CAD USD USD USD USD CAD CAD EUR USD USD USD USD USD CAD USD CAD USD USD USD CAD USD USD NOK USD AUD AUD EUR USD CAD USD NOK USD USD

1 679 504 3 163 996 910 187 4 448 499 11 180 933 5 506 100 330 289 3 235 2 288 154 1 552 866 11 775 076 7 280 807 2 460 874 450 930 3 238 182 6 425 951 28 895 039 1 738 322 1 829 496 839 225 2 305 578 4 280 2 836 207 861 697 1 948 548 1 726 901 1 852 905 1 075 934 644 535 701 129 992 615 3 557 113 478 307 822 932 1 315 334 10 430 913 312 431 957 8 017 614 669 117 14 023

1 643 070 3 177 645 867 914 4 115 420 9 576 384 455 062 425 185 2 010 2 377 715 1 305 246 12 916 003 6 883 850 2 260 511 484 222 3 627 518 5 503 453 35 719 789 1 499 765 861 251 557 980 1 481 114 2 144 2 969 060 871 162 1 750 443 948 239 1 358 437 672 684 521 878 722 372 676 652 4 097 646 656 617 842 673 651 572 4 301 890 999 414 351 2 006 008 619 605 11 879

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (36 434) 13 650 (42 273) (333 079) (1 604 549) (5 051 038) 94 896 (1 225) 89 561 (247 621) 1 140 927 (396 957) (200 363) 33 292 389 336 (922 498) 6 824 750 (238 557) (968 245) (281 245) (824 464) (2 136) 132 853 9 465 (198 105) (778 662) (494 467) (403 250) (122 657) 21 243 (315 963) 540 533 178 310 19 741 (663 762) (6 129) (22 313) (17 606) (6 011 607) (49 513) (2 143)

0.11 % 0.21 % 0.06 % 0.27 % 0.63 % 0.03 % 0.03 % 0.00 % 0.16 % 0.09 % 0.85 % 0.45 % 0.15 % 0.03 % 0.24 % 0.36 % 2.35 % 0.10 % 0.06 % 0.04 % 0.10 % 0.00 % 0.20 % 0.06 % 0.11 % 0.06 % 0.09 % 0.04 % 0.03 % 0.05 % 0.04 % 0.27 % 0.04 % 0.06 % 0.04 % 0.00 % 0.06 % 0.03 % 0.13 % 0.04 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.86 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.04 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Pride International Repsol YPF Rowan Company Inc Royal Dutch Shell A Schlumbergers Southwestern Energy Co Spectra Energy Corp StatoilHydro ASA Suncor Energy Inc Suno Talisman Energy Inc Tesoro Corp Total SA Transocean Ltd TransCanada Corp Ultra Petroleum Corp Valero Energy Corp Weatherford International Ltd Williams Companies Woodside Petroleum Ltd XTO Energy Inc

Børs/ Marked New York Madrid New York London New York New York New York Oslo Toronto New York Toronto New York Paris New York Toronto New York New York New York New York Melbourne New York

Antall

Valuta

Kostpris

33 409 3 935 1 303 68 032 16 039 4 276 3 871 10 600 9 128 1 692 22 414 56 038 18 924 8 367 6 845 2 234 20 976 8 523 9 239 4 677 7 067

USD EUR USD GBP USD USD USD NOK CAD USD CAD USD EUR USD CAD USD USD USD USD AUD USD

5 727 669 809 166 267 941 14 801 981 7 378 101 687 529 422 554 1 325 260 1 343 024 644 456 1 828 547 7 487 182 7 486 176 4 481 829 1 273 909 710 041 5 497 421 903 237 1 814 675 732 570 1 549 262

Markedsverdi 3 738 252 578 336 145 067 12 362 381 4 753 942 867 390 426 635 1 207 340 1 228 082 514 895 1 548 474 5 167 693 7 166 926 2 768 215 1 287 823 539 829 3 178 398 645 726 936 746 837 952 1 745 295

194 350 656

168 075 224

(26 275 431)

11.04 %

2 731 889 2 028 516 7 044 570 1 242 583 2 289 395 914 789 11 179 792 582 905 2 797 023 561 109 3 215 452 1 051 164 4 634 335 1 574 265 1 475 383 1 228 614 553 031 292 588 649 048 4 209 472 540 935 188 778 8 881 468 10 779 841 918 210 1 186 043 1 456 054 4 067 648 3 403 394 756 753 282 685 4 523 689 365 404 2 513 741 589 557 466 932 964 147 1 696 493 7 286 255 320 808 1 460 136 1 566 299 767 164 797 212 1 762 090 290 468 1 483 097 6 580 361 2 559 575 4 904 661 1 091 979 1 288 789 3 741 921 332 669 3 416 240 1 694 383 865 744

1 846 064 2 021 509 4 939 877 454 718 1 870 207 756 993 496 490 721 190 2 436 335 875 963 1 781 073 802 758 4 011 357 1 732 327 1 071 341 644 267 684 172 353 581 3 905 3 124 466 372 766 193 125 6 617 720 7 853 349 403 961 414 936 1 079 455 3 923 153 2 578 581 643 900 307 737 1 604 609 416 331 2 768 084 800 311 548 404 645 289 1 989 305 3 750 467 305 401 1 332 133 1 333 976 498 786 821 666 1 258 267 424 838 1 685 903 2 522 106 1 209 207 2 411 299 835 852 874 203 2 074 252 258 084 2 142 094 975 119 414 792

(885 824) (7 008) (2 104 692) (787 865) (419 188) (157 796) (10 683 302) 138 285 (360 687) 314 854 (1 434 379) (248 406) (622 978) 158 061 (404 042) (584 347) 131 141 60 994 (645 143) (1 085 006) (168 169) 4 348 (2 263 748) (2 926 492) (514 249) (771 107) (376 599) (144 495) (824 813) (112 853) 25 052 (2 919 080) 50 927 254 343 210 754 81 472 (318 858) 292 812 (3 535 788) (15 407) (128 003) (232 322) (268 378) 24 454 (503 822) 134 370 202 806 (4 058 255) (1 350 368) (2 493 362) (256 127) (414 585) (1 667 668) (74 585) (1 274 145) (719 264) (450 952)

0.12 % 0.13 % 0.32 % 0.03 % 0.12 % 0.05 % 0.03 % 0.05 % 0.16 % 0.06 % 0.12 % 0.05 % 0.26 % 0.11 % 0.07 % 0.04 % 0.04 % 0.02 % 0.00 % 0.21 % 0.02 % 0.01 % 0.43 % 0.52 % 0.03 % 0.03 % 0.07 % 0.26 % 0.17 % 0.04 % 0.02 % 0.11 % 0.03 % 0.18 % 0.05 % 0.04 % 0.04 % 0.13 % 0.25 % 0.02 % 0.09 % 0.09 % 0.03 % 0.05 % 0.08 % 0.03 % 0.11 % 0.17 % 0.08 % 0.16 % 0.05 % 0.06 % 0.14 % 0.02 % 0.14 % 0.06 % 0.03 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aegon NV Aflac Inc Allianz SE Allied Irish Banks Allstate Corporation American Express American International Group Inc Annaly Capital Management Inc Assicuazioni Generali SpA Assurant Inc Australia and NZ Banking Group Ltd Aviva Plc Axa ACE Limited AMB Property Corp AMP Ltd AON Corp ASX LTD Babcock & Brown Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popolare Banco Popolare di Milano Banco Santander SA Bank of America Corporation Bank of East Asia Ltd Bank of Ireland Bank of Montreal Bank of New York Mellon Corp/T Bank of Nova Scotia Bank of Yokohama Ltd Bank Kyoto Barkleys Plc Berkley (W.R.) Corp Berkshire Hathaway Inc Blackrock Inc Boston Properties Inc Brookfield Asset Mangement BB and T Corporation BNP Paribas SA BOC Hong Kong (Holdings) Canadian Imperial Bank of Commerce Capital One Financial CapitaLand Charles Schwab Corporation Cheung Kong (Holdings) Limited Chiba Bank Chubb Corporation Citigroup Inc Commerzbank AG Commonwealth Bank of Australia Corio Credit Agricole SA Credit Suisse Group AG Criteria CaixaCorp SA CME Group Inc Daiwa Securities Group Inc Danske Bank AS Forts. neste side

Amsterdam New York Frankfurt Dublin New York New York New York New York Milano New York Melbourne London Paris New York New York Melbourne New York Melbourne Melbourne Madrid Milano Milano Madrid New York Hong Kong Dublin Toronto New York Toronto Tokyo Tokyo London New York New York New York New York Toronto New York Paris Hong Kong Toronto New York Singapore New York Hong Kong Tokyo New York New York Frankfurt Melbourne Amsterdam Paris London Madrid New York Tokyo København

41 915 6 298 6 767 26 989 8 153 5 828 45 163 6 490 12 843 4 170 23 861 20 446 26 010 4 675 6 533 24 349 2 139 2 175 5 161 37 068 7 737 4 744 100 727 79 657 27 600 51 116 6 090 19 777 13 648 16 000 4 000 103 904 1 918 123 852 1 424 6 133 10 346 12 738 38 500 4 597 5 974 33 000 7 257 19 000 10 000 4 721 53 680 18 710 17 091 2 611 11 227 11 063 9 538 1 470 24 000 6 100

EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD AUD GBP EUR USD USD AUD USD AUD AUD EUR EUR EUR EUR USD HKD EUR CAD USD CAD JPY JPY GBP USD USD USD USD CAD USD EUR HKD CAD USD SGD USD HKD JPY USD USD EUR AUD EUR EUR CHF EUR USD JPY DKK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (1 989 418) 0.25 % 0.00 % (230 829) 0.04 % 0.00 % (122 873) 0.01 % 0.00 % (2 439 599) 0.81 % 0.00 % (2 624 159) 0.31 % 0.00 % 179 861 0.06 % 0.00 % 4 081 0.03 % 0.00 % (117 920) 0.08 % 0.00 % (114 941) 0.08 % 0.00 % (129 561) 0.03 % 0.00 % (280 073) 0.10 % 0.01 % (2 319 489) 0.34 % 0.04 % (319 250) 0.47 % 0.00 % (1 713 613) 0.18 % 0.00 % 13 913 0.08 % 0.00 % (170 211) 0.04 % 0.00 % (2 319 023) 0.21 % 0.01 % (257 511) 0.04 % 0.01 % (877 929) 0.06 % 0.00 % 105 382 0.06 % 0.00 % 196 033 0.11 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Deutsche Bank AG Deutsche Boerse Developers Divers Realty Dexia DnB NOR ASA DBS Group Holdings Limited Equity Residential Properties Erste Group Bank AG Experian PLC Fairfax Financial Holdings Ltd. Fidelity National Financial Fifth Third Bancorp Fortis Fukuoka Financial Group Inc Genworth Financial CL A Goldman Sachs Group Groupe Bruxelles Lambert Sa GPT Group Hammerson PLC Handelsbanken A Hang Lung Group Limited Hang Lung Properties Limited Hang Seng Bank Ltd Hartford Financial Services Group Henderson Land Development Hong Kong Exchanges Clearing Ltd. Hypo Real Estate Holding HBOS Plc HCP Inc HSBC Holdings Plc Immofinanz AG Insurance Australia Group Intercontinetal Exchange Inc. Intesa Sanpaolo Investor B ING Groep NV J P Morgan Chase and Co Japan Real Estate Joyo Bank KeyCorp Kimco Realty Corp KBC Bankverzekeringsholding Lazard Ltd. Legal and General Group Plc Leopalace21 Lincoln National Corp Link Reit Lloyds TSB Group Plc Loews Corp Macerich Co Macquarie Goodman Management Macquarie Group Ltd Man Group PLC Manulife Financial Corporation Marfin Investment Group Holdings S.A. Marsh and McLennan Companies Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa MetLife Mitsubishi Estate Company Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui Fudosan Co Ltd Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc Mitsui Trust Mizuho Financial Group Inc Morgan Stanley Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG National Australia Bank Ltd National Bank of Greece Natixis New World Development Co Nippon Building Fund Nomura Holdings Inc Nordea Bank Northern Trust Corporation NIPPONKOA Insurance Co Ltd Old Mutual Plc Overseas Chinese Banking Corp ORIX Corporation Plum Creek Timber Co Power Corp of Canada

Forts. neste side

Børs/ Marked Frankfurt Frankfurt New York Brussel Oslo Singapore New York Wien London Toronto New York New York Brussel Tokyo New York New York Brussel Melbourne London Stockholm Hong Kong Hong Kong Hong Kong New York Hong Kong Hong Kong Frankfurt London New York London Wien Melbourne New York Milano Stockholm Amsterdam New York Tokyo Tokyo New York New York Brussel New York London Tokyo New York Hong Kong London New York New York Melbourne Melbourne London Toronto Athen New York Milano New York Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Frankfurt Melbourne Athen Paris Hong Kong Tokyo Tokyo Stockholm New York Tokyo London Singapore Tokyo New York Toronto

Antall

Valuta

Kostpris

10 136 2 506 11 886 6 395 8 800 15 000 3 346 2 286 33 953 225 2 499 6 671 39 590 21 000 26 318 4 088 2 373 41 767 16 367 3 900 11 000 40 000 9 900 8 344 20 000 12 000 7 947 65 412 3 067 144 358 76 898 19 354 3 913 139 937 5 800 29 444 45 426 10 9 000 7 315 7 326 4 399 4 287 73 079 40 4 644 33 000 72 254 4 140 6 319 19 232 4 029 23 614 19 063 19 194 6 696 5 560 11 228 15 000 135 540 11 000 5 900 20 000 121 14 605 2 504 20 974 4 245 44 412 67 000 9 24 000 27 000 1 961 8 087 203 186 34 000 1 500 2 084 9 547

EUR EUR USD EUR NOK SGD USD EUR GBP CAD USD USD EUR JPY USD USD EUR AUD GBP SEK HKD HKD HKD USD HKD HKD EUR GBP USD GBP EUR AUD USD EUR SEK EUR USD JPY JPY USD USD EUR USD GBP JPY USD HKD GBP USD USD AUD AUD GBP CAD EUR USD EUR USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD EUR AUD EUR EUR HKD JPY JPY SEK USD JPY GBP SGD JPY USD CAD

6 040 465 2 012 431 1 953 537 318 418 512 707 1 190 134 704 801 429 052 1 255 372 332 452 205 764 476 271 4 885 657 973 353 2 349 266 3 641 860 1 668 083 771 516 1 414 763 445 536 225 469 921 771 1 159 431 3 869 191 991 959 1 833 188 1 060 993 3 240 031 560 463 14 773 955 1 281 384 388 069 3 112 911 4 504 227 618 266 5 617 595 10 622 926 647 344 270 293 401 144 945 811 2 424 941 1 040 627 606 043 4 523 863 222 371 481 2 536 254 834 331 1 100 800 369 206 1 688 402 1 024 165 3 985 094 678 295 1 184 929 414 509 3 381 963 2 098 583 9 708 362 1 576 020 1 551 433 776 963 5 986 685 1 982 827 2 345 479 3 962 290 883 293 1 474 965 1 270 350 606 107 2 725 364 1 873 942 768 044 315 263 2 278 041 978 044 1 630 178 509 627 1 591 097

Markedsverdi 2 745 608 1 239 092 406 148 199 182 237 600 613 823 698 654 360 454 1 476 636 497 719 310 594 385 833 357 981 624 512 521 516 2 415 629 1 313 298 187 589 881 525 435 110 233 051 608 580 909 644 959 347 518 594 797 948 235 918 454 379 596 373 9 620 785 366 750 367 541 2 258 791 3 456 188 600 867 2 100 678 10 028 980 614 856 352 461 436 397 937 716 918 417 892 735 565 022 2 778 612 634 381 627 916 525 818 931 803 512 69 477 566 665 564 605 2 249 012 541 779 1 137 925 390 454 2 740 679 1 676 565 5 747 782 1 241 376 1 269 222 664 292 2 408 576 1 640 341 2 705 304 2 136 926 545 394 540 342 475 787 679 895 1 351 448 1 307 722 715 941 427 896 1 125 041 824 554 578 166 506 939 1 214 059

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (3 294 857) 0.18 % 0.00 % (773 339) 0.08 % 0.00 % (1 547 389) 0.03 % 0.01 % (119 236) 0.01 % 0.00 % (275 107) 0.02 % 0.00 % (576 311) 0.04 % 0.00 % (6 147) 0.05 % 0.00 % (68 598) 0.02 % 0.00 % 221 265 0.10 % 0.00 % 165 267 0.03 % 0.00 % 104 830 0.02 % 0.00 % (90 438) 0.03 % 0.00 % (4 527 676) 0.02 % 0.00 % (348 842) 0.04 % 0.00 % (1 827 750) 0.03 % 0.01 % (1 226 231) 0.16 % 0.00 % (354 785) 0.09 % 0.00 % (583 927) 0.01 % 0.00 % (533 238) 0.06 % 0.01 % (10 425) 0.03 % 0.00 % 7 581 0.02 % 0.00 % (313 191) 0.04 % 0.00 % (249 787) 0.06 % 0.00 % (2 909 844) 0.06 % 0.00 % (473 366) 0.03 % 0.00 % (1 035 240) 0.05 % 0.00 % (825 075) 0.02 % 0.01 % (2 785 652) 0.03 % 0.00 % 35 910 0.04 % 0.00 % (5 153 170) 0.63 % 0.00 % (914 635) 0.02 % 0.02 % (20 528) 0.02 % 0.00 % (854 119) 0.15 % 0.00 % (1 048 039) 0.23 % 0.00 % (17 399) 0.04 % 0.00 % (3 516 917) 0.14 % 0.00 % (593 946) 0.66 % 0.00 % (32 487) 0.04 % 0.00 % 82 168 0.02 % 0.00 % 35 253 0.03 % 0.00 % (8 095) 0.06 % 0.01 % (1 506 524) 0.06 % 0.00 % (147 891) 0.06 % 0.01 % (41 021) 0.04 % 0.00 % (1 745) 0.00 % 0.00 % (250 588) 0.04 % 0.00 % 10 147 0.03 % 0.00 % (1 619 729) 0.06 % 0.00 % (15 400) 0.05 % 0.00 % (297 288) 0.05 % 0.01 % (299 729) 0.00 % 0.00 % (1 121 737) 0.04 % 0.00 % (459 560) 0.04 % 0.01 % (1 736 082) 0.15 % 0.00 % (136 516) 0.04 % 0.00 % (47 004) 0.07 % 0.00 % (24 055) 0.03 % 0.00 % (641 284) 0.18 % 0.00 % (422 018) 0.11 % 0.00 % (3 960 580) 0.38 % 0.00 % (334 644) 0.08 % 0.00 % (282 210) 0.08 % 0.00 % (112 671) 0.04 % 0.00 % (3 578 110) 0.16 % 0.00 % (342 485) 0.11 % 0.00 % 359 825 0.18 % 0.00 % (1 825 364) 0.14 % 0.00 % (337 899) 0.04 % 0.00 % (934 623) 0.04 % 0.00 % (794 563) 0.03 % 0.00 % 73 788 0.04 % 0.00 % (1 373 916) 0.09 % 0.00 % (566 220) 0.09 % 0.00 % (52 103) 0.05 % 0.00 % 112 634 0.03 % 0.00 % (1 153 000) 0.07 % 0.01 % (153 490) 0.05 % 0.00 % (1 052 012) 0.04 % 0.00 % (2 688) 0.03 % 0.00 % (377 038) 0.08 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Power Financial Corp Principal Financial Group Inc Progressive Corporation Prologis Prudential Financial Prudential Plc Public Storage PNC Financial Services Group QBE Insurance Group Ltd Resona Holdings Inc Royal Bank of Canada Royal Bank of Scotland Group Plc Sampo Shinsei Bank Ltd Simon Property Group Inc Singapore Exchange Sl Green Realty Corp Societe Generale de France Sompo Japan Insurance Inc Standard Chartered Standard Life Assurance Company State Street Corporation Stockland Trust Management Ltd Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Trust and Banking Co Ltd Sun Hung Kai Properties Limited Sun Life Financial Services of Canada Inc Suncorp Metway Ltd SunTrust Banks Swire Pacific Limited Swiss Reinsurance SCOR SE T & D Holdings Inc Takefuji Corporation The Shizuoka Bank The Travelers Cos Tokio Marine Holdings Inc Toronto Dominion Bank Unibail-Rodamco Unione Di Banche Italiane SCPA United Overseas Bank Ltd UniCredito Italiano SpA Unum Group UBS AG US Bancorp Ventas Inc Wells Fargo and Company Westfield Group Westpac Banking Corporation Ltd Wharf Holdings Ltd XL Capital Ltd Zurich Financial Services Group 3i Group Plc

Børs/ Marked Toronto New York New York New York New York London New York New York Melbourne Tokyo Toronto London Helsinki Tokyo New York Singapore New York Paris Tokyo London London New York Melbourne Tokyo Tokyo Tokyo Hong Kong Toronto Melbourne New York Hong Kong London Paris Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo Toronto Paris Milano Singapore Milano New York London New York New York New York Melbourne Melbourne Hong Kong New York London London

Antall

Valuta

Kostpris

3 122 5 314 7 398 9 548 8 087 47 965 1 547 7 866 11 280 106 17 797 298 929 5 265 14 532 2 696 11 000 3 904 5 692 12 000 17 908 30 998 9 180 27 242 95 5 000 28 000 21 000 7 322 16 451 4 430 15 500 2 964 2 182 3 048 5 170 8 000 6 677 8 728 11 764 780 4 707 17 000 136 634 5 500 29 469 21 975 5 251 54 656 23 415 24 615 28 000 17 056 2 026 14 134

CAD USD USD USD USD GBP USD USD AUD JPY CAD GBP EUR JPY USD SGD USD EUR JPY GBP GBP USD AUD JPY JPY JPY HKD CAD AUD USD HKD CHF EUR JPY JPY JPY USD JPY CAD EUR EUR SGD EUR USD CHF USD USD USD AUD AUD HKD USD CHF GBP

521 810 790 241 689 036 2 540 944 2 586 405 2 123 185 781 754 3 209 793 1 833 272 1 806 832 4 230 317 10 290 935 714 238 544 290 1 219 209 249 506 1 252 120 2 940 640 986 501 2 768 892 856 700 2 906 513 1 080 158 6 014 027 862 988 1 954 272 2 407 943 1 596 595 1 491 897 1 021 892 1 163 297 1 496 305 279 298 1 411 918 1 941 804 527 707 1 569 137 1 985 966 3 908 465 853 085 611 794 1 317 192 4 568 905 510 374 6 781 296 3 601 973 915 577 10 647 022 2 351 785 3 289 616 789 460 3 074 968 3 139 020 1 107 256

Markedsverdi 423 222 839 811 767 181 928 631 1 713 502 2 011 181 861 164 2 698 847 1 421 290 1 097 982 3 644 108 1 486 643 678 493 156 027 1 002 970 271 579 708 008 1 994 464 597 863 1 577 491 630 372 2 528 104 537 287 2 759 129 507 488 1 116 010 1 225 652 1 181 127 674 617 916 310 747 105 980 822 347 666 871 118 289 128 635 248 2 113 237 1 739 382 2 899 226 808 543 471 431 1 067 459 2 320 668 716 315 2 877 022 3 848 317 1 234 303 11 282 196 1 480 300 2 039 235 537 567 441 883 3 025 584 387 031

414 193 270

265 356 082

(148 837 187)

17.43 %

2 907 466 489 425 571 534 1 472 595 2 429 050 747 681 1 203 491 2 059 522 247 875 571 086 912 994 609 775 397 063 699 715 239 297 4 415 977 1 028 689 1 022 711 2 146 018 244 772 937 006 1 383 605 479 065 356 102

1 403 931 652 714 439 640 1 358 580 1 046 401 315 854 1 870 779 2 290 241 273 209 414 320 820 014 747 955 306 565 459 901 269 534 4 502 419 974 879 1 167 044 2 803 567 361 498 734 969 703 995 519 538 385 421

(1 503 535) 163 289 (131 894) (114 015) (1 382 649) (431 827) 667 288 230 719 25 334 (156 766) (92 979) 138 180 (90 499) (239 815) 30 236 86 443 (53 810) 144 332 657 549 116 727 (202 037) (679 610) 40 473 29 318

0.09 % 0.04 % 0.03 % 0.09 % 0.07 % 0.02 % 0.12 % 0.15 % 0.02 % 0.03 % 0.05 % 0.05 % 0.02 % 0.03 % 0.02 % 0.30 % 0.06 % 0.08 % 0.18 % 0.02 % 0.05 % 0.05 % 0.03 % 0.03 %

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Abercrombie & Fitch Accor SA Activision Blizzard Inc Adidas AG Aegis Group Plc Aisin Seiki Apollo Group Inc Bed Bath and Beyond Benesse Borgwarner Bridgestone BMW AG Carnival PLC Carphone Warehouse Group Christian Dior Comcast Corp New Compagnie Financiere Richemont SA Compass Group Plc Daimler AG Daito Trust Constructions Co Ltd Daiwa House Industry Co Ltd Denso Corporation Dentsu Inc. Dun and Bradstreet Forts. neste side

New York Paris New York Frankfurt London Tokyo New York New York Osaka New York Tokyo Frankfurt London London Paris New York London London Frankfurt Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York

8 691 1 910 7 267 5 143 139 518 3 311 3 487 12 867 900 2 718 8 000 3 556 2 018 50 900 688 38 093 7 307 33 699 10 788 1 000 11 000 6 200 38 713

USD EUR USD EUR GBP JPY USD USD JPY USD JPY EUR GBP GBP EUR USD CHF GBP EUR JPY JPY JPY JPY USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (98 588) 0.03 % 0.00 % 49 570 0.06 % 0.00 % 78 145 0.05 % 0.00 % (1 612 314) 0.06 % 0.01 % (872 903) 0.11 % 0.00 % (112 004) 0.13 % 0.00 % 79 410 0.06 % 0.00 % (510 945) 0.18 % 0.00 % (411 982) 0.09 % 0.00 % (708 850) 0.07 % 0.00 % (586 209) 0.24 % 0.00 % (8 804 292) 0.10 % 0.01 % (35 746) 0.04 % 0.00 % (388 263) 0.01 % 0.00 % (216 238) 0.07 % 0.00 % 22 073 0.02 % 0.00 % (544 112) 0.05 % 0.00 % (946 177) 0.13 % 0.00 % (388 639) 0.04 % 0.00 % (1 191 401) 0.10 % 0.00 % (226 328) 0.04 % 0.00 % (378 409) 0.17 % 0.00 % (542 872) 0.04 % 0.00 % (3 254 898) 0.18 % 0.00 % (355 500) 0.03 % 0.00 % (838 262) 0.07 % 0.00 % (1 182 291) 0.08 % 0.00 % (415 468) 0.08 % 0.00 % (817 280) 0.04 % 0.00 % (105 581) 0.06 % 0.00 % (416 192) 0.05 % 0.00 % (515 484) 0.06 % 0.00 % 68 368 0.02 % 0.00 % (540 799) 0.06 % 0.00 % (1 652 677) 0.02 % 0.00 % 107 541 0.04 % 0.00 % 544 100 0.14 % 0.00 % (246 584) 0.11 % 0.51 % (1 009 239) 0.19 % 0.00 % (44 542) 0.05 % 0.00 % (140 363) 0.03 % 0.00 % (249 734) 0.07 % 0.00 % (2 248 238) 0.15 % 0.00 % 205 940 0.05 % 0.00 % (3 904 274) 0.19 % 0.00 % 246 344 0.25 % 0.00 % 318 726 0.08 % 0.00 % 635 174 0.74 % 0.00 % (871 486) 0.10 % 0.00 % (1 250 381) 0.13 % 0.00 % (251 893) 0.04 % 0.00 % (2 633 085) 0.03 % 0.01 % (113 437) 0.20 % 0.00 % (720 225) 0.03 % 0.00 %

0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Fast Retailing Co Ltd Fiat SpA Fuji Media Holdings Inc FUJI FILM Holdings Garmin Goodyear Tire & Rubber Co Greek Org of Football Prognostics Guess? Inc H and R Block Harley Davidson Hennes & Mauritz B Hermes International Home Depot Inc Honda Motor Company Ltd Inditex Isuzu Motors Ltd Johnson Controls Kingfisher Plc Kohls Corporation Koninklijke Philips Electronics NV Ladbrokes PLC Li and Fung Ltd Life Time Fitness Lowes Companies LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Marks and Spencer Group Plc Marui Group CO LTD McDonalds Corporation McGraw Hill Companies Michelin (CGDE) Mohawk Industries Inc Morgans Hotel Group MITSUBISHI MOTORS CORP News Corp CL A When Iss Next plc Nike Inc Nikon Corp Nissan Motor Company Nokian Renkaat oyj Oriental Land Co Ltd Panasonic Corp Penske Auto Group INC Philip Morris International Inc Polo Ralph Lauren Corporation Class A Porsche Automobil Holding SE PPR Rakuten Inc Reed Elsevier NV Sanyo Electric Co Ltd Sega Sammy Holdings Inc. Sekisui House Ltd Sharp Corporation Sherwin Williams Co Sodexo Sony Corporation Starbucks Corp Suzuki Motor Corp SPH Target Corporation The Stanley Works The Swatch Group AG Reg Thomas Cook Group Plc Time Warner Inc Toyota Industries Corp Toyota Motor Corporation TABCorp Holdings Ltd TJX Companies VistaPrint Ltd Vivendi SA Volkswagen AG Volkswagen AG PFD Walt Disney Company Yamada Denki Co

Børs/ Marked Tokyo Milano Tokyo Tokyo New York New York Athen New York New York New York Stockholm Paris New York Tokyo Madrid Tokyo New York London New York Amsterdam London Hong Kong New York New York Paris London Tokyo New York New York Paris New York New York Tokyo New York London New York Tokyo Tokyo Helsinki Tokyo Tokyo New York New York New York Frankfurt Paris Tokyo Amsterdam Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Paris Tokyo New York Tokyo Singapore New York New York Zürich London New York Tokyo Tokyo Melbourne New York New York Paris Frankfurt Frankfurt New York Tokyo

Antall

Valuta

Kostpris

600 17 497 26 2 300 11 989 8 293 2 350 12 980 5 249 2 583 5 970 881 16 352 21 400 1 468 23 722 9 964 26 463 3 061 15 311 12 210 40 000 16 018 16 332 2 450 17 746 8 500 11 736 10 585 2 324 2 885 24 791 45 286 68 761 2 294 8 372 6 000 28 700 10 695 700 23 000 24 296 23 917 2 091 1 051 861 83 32 376 21 000 5 294 11 000 18 000 4 365 1 003 14 100 28 184 6 567 29 000 9 923 3 620 5 361 29 310 77 100 3 100 36 200 13 712 13 623 18 320 26 940 622 4 952 18 420 1 800

JPY EUR JPY JPY USD USD EUR USD USD USD SEK EUR USD JPY EUR JPY USD GBP USD EUR GBP HKD USD USD EUR GBP JPY USD USD EUR USD USD JPY USD GBP USD JPY JPY EUR JPY JPY USD USD USD EUR EUR JPY EUR JPY JPY JPY JPY USD EUR JPY USD JPY SGD USD USD CHF GBP USD JPY JPY AUD USD USD EUR EUR EUR USD JPY

257 956 813 228 458 937 327 709 4 231 085 675 300 441 331 2 418 861 688 903 364 735 1 570 044 665 196 2 654 180 3 956 884 351 677 694 171 1 914 017 424 215 676 892 3 141 535 227 398 897 403 3 496 427 2 404 839 1 572 562 451 354 618 628 4 226 668 1 993 115 777 821 595 843 2 337 419 399 659 8 073 387 265 074 2 850 819 957 365 1 944 968 1 614 585 327 367 2 764 367 2 217 212 6 170 406 874 133 789 402 568 832 258 987 3 003 899 203 861 677 946 891 002 2 015 416 1 508 374 309 474 4 513 478 3 842 899 926 536 507 119 2 762 945 976 136 1 168 557 441 137 8 703 935 807 451 9 606 800 1 085 065 2 449 847 3 177 601 5 871 522 2 398 031 1 726 257 3 349 719 1 037 225

Markedsverdi 601 570 781 691 257 266 346 436 1 609 287 346 668 473 017 1 395 119 835 051 306 927 1 614 916 860 760 2 635 752 3 150 628 447 657 207 057 1 267 004 359 654 775 890 2 061 031 227 405 479 925 1 452 467 2 460 991 1 139 148 383 659 338 132 5 110 566 1 718 779 849 838 868 039 808 925 426 761 4 376 575 249 650 2 989 701 490 340 709 402 823 410 400 120 1 977 350 1 306 545 7 286 586 664 866 561 097 390 524 365 438 2 653 347 269 270 423 238 661 048 884 281 1 826 209 388 156 2 093 307 1 866 904 622 911 438 327 2 399 208 864 353 1 005 158 522 572 5 431 011 456 399 8 122 976 467 911 1 962 164 2 387 262 6 100 415 1 513 523 1 832 532 2 926 526 859 254

167 937 643

132 990 847

(34 946 796)

8.74 %

594 016 2 788 411 394 408 2 497 636 1 326 978

568 018 2 267 614 420 239 2 304 649 1 943 594

(25 998) (520 797) 25 831 (192 987) 616 617

0.04 % 0.15 % 0.03 % 0.15 % 0.13 %

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Forsyning Ameren Corporation American Electric Power Company AGL Energy Ltd Centrica Plc Chubu Electric Power Company Forts. neste side

New York New York Melbourne London Tokyo

2 439 9 731 5 641 86 062 9 200

USD USD AUD GBP JPY

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 343 614 0.04 % 0.00 % (31 537) 0.05 % 0.00 % (201 671) 0.02 % 0.00 % 18 727 0.02 % 0.00 % (2 621 798) 0.11 % 0.01 % (328 631) 0.02 % 0.00 % 31 687 0.03 % 0.00 % (1 023 741) 0.09 % 0.02 % 146 148 0.05 % 0.00 % (57 809) 0.02 % 0.00 % 44 872 0.11 % 0.00 % 195 563 0.06 % 0.00 % (18 428) 0.17 % 0.00 % (806 256) 0.21 % 0.00 % 95 979 0.03 % 0.00 % (487 114) 0.01 % 0.00 % (647 013) 0.08 % 0.01 % (64 561) 0.02 % 0.00 % 98 998 0.05 % 0.00 % (1 080 504) 0.14 % 0.00 % 6 0.01 % 0.00 % (417 478) 0.03 % 0.00 % (2 043 959) 0.10 % 0.01 % 56 152 0.16 % 0.00 % (433 414) 0.07 % 0.00 % (67 695) 0.03 % 0.00 % (280 495) 0.02 % 0.00 % 883 897 0.34 % 0.00 % (274 336) 0.11 % 0.00 % 72 016 0.06 % 0.00 % 272 196 0.06 % 0.00 % (1 528 494) 0.05 % 0.07 % 27 101 0.03 % 0.00 % (3 696 812) 0.29 % 0.00 % (15 425) 0.02 % 0.00 % 138 882 0.20 % 0.00 % (467 025) 0.03 % 0.00 % (1 235 566) 0.05 % 0.00 % (791 175) 0.05 % 0.01 % 72 753 0.03 % 0.00 % (787 018) 0.13 % 0.00 % (910 667) 0.09 % 0.03 % 1 116 180 0.48 % 0.00 % (209 268) 0.04 % 0.00 % (228 304) 0.04 % 0.01 % (178 308) 0.03 % 0.00 % 106 451 0.02 % 0.00 % (350 552) 0.17 % 0.00 % 65 409 0.02 % 0.00 % (254 708) 0.03 % 0.00 % (229 954) 0.04 % 0.00 % (1 131 135) 0.06 % 0.00 % 317 835 0.12 % 0.00 % 78 682 0.03 % 0.00 % (2 420 171) 0.14 % 0.00 % (1 975 995) 0.12 % 0.01 % (303 625) 0.04 % 0.00 % (68 792) 0.03 % 0.00 % (363 737) 0.16 % 0.00 % (111 783) 0.06 % 0.00 % (163 399) 0.07 % 0.00 % 81 435 0.03 % 0.00 % (3 272 924) 0.36 % 0.00 % (351 052) 0.03 % 0.00 % (1 483 823) 0.53 % 0.00 % (617 153) 0.03 % 0.00 % (487 682) 0.13 % 0.00 % (790 338) 0.16 % 0.04 % 228 893 0.40 % 0.00 % (884 507) 0.10 % 0.00 % 106 275 0.12 % 0.00 % (423 193) 0.19 % 0.00 % (177 971) 0.06 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Chugoku Electric Power Co Inc Consolidated Edison CLP Holdings Limited Dominion Resources Drax Group Plc Duke Energy Corporation DTE Energy Company Electricite de France Enel SpA Entergy Corporation Equitable Resources Exelon Electric and Gas EDP Energias De Portugal SA EON AG FirstEnergy Corporation Fortum Oyj FPL Group Gas Natural SDG SA Gdf Suez Hokkaido Electric Power Company Hong Kong and China Gas Company Ltd. Hongkong Electric Holdings Iberdrola SA International Power PLC Kansai Electric Power Company Kyushu Electric Power Company National Grid Plc NRG Energy Inc Oneok Inc Osaka Gas Co Public Services Enterprise Group Incorporated PG and E Corp PPL Corp RWE AG Scottish and Southern Energy Plc Shikoku Electric Power Co Inc Solarworld AG Southern Company Terna Tohoku Electric Power Tokyo Electric Power Company Tokyo Gas Company TransAlta United Utilites Group Plc Wisconsin Energy Corp

Børs/ Marked Tokyo New York Hong Kong New York London New York New York Paris Milano New York New York New York Lisboa Frankfurt New York Helsinki New York Madrid Paris Tokyo Hong Kong Hong Kong Madrid London Tokyo Tokyo London New York New York Tokyo New York New York New York Frankfurt London Tokyo Frankfurt New York Milano Tokyo Tokyo Tokyo Toronto London New York

Antall

Valuta

Kostpris

3 505 2 915 28 000 11 395 12 921 9 060 5 383 2 530 73 342 4 304 17 7 706 44 318 26 936 6 730 7 800 4 693 7 558 13 061 78 57 580 21 000 61 630 18 152 11 300 4 800 31 191 8 600 6 839 25 000 4 537 4 262 9 939 3 630 14 616 2 264 4 583 9 112 14 525 7 200 15 495 39 000 2 149 8 278 3 330

JPY USD HKD USD GBP USD USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR JPY HKD HKD EUR GBP JPY JPY GBP USD USD JPY USD USD USD EUR GBP JPY EUR USD EUR JPY JPY JPY CAD GBP USD

578 835 800 626 1 019 917 2 813 145 868 201 1 007 813 1 211 314 949 326 3 975 233 2 639 825 5 955 3 419 962 1 070 702 8 986 435 2 688 233 1 229 626 1 690 111 1 830 491 4 449 706 9 579 686 020 598 460 4 318 404 815 982 1 396 016 602 737 2 320 583 1 876 597 1 687 427 471 028 1 069 760 1 052 009 2 690 525 2 473 873 2 065 128 444 444 992 485 2 112 012 311 377 801 846 2 434 769 976 806 397 734 610 654 946 386

Markedsverdi 641 648 794 605 1 330 636 2 859 635 729 744 952 220 1 344 484 1 021 945 3 228 420 2 505 292 3 994 3 000 615 1 162 513 7 456 267 2 289 290 1 156 254 1 653 887 1 419 050 4 490 734 13 707 608 657 825 323 3 923 093 439 035 2 269 406 886 134 2 147 816 1 404 887 1 394 480 799 468 926 688 1 155 221 2 135 836 2 250 634 1 790 733 529 882 673 574 2 360 716 330 112 1 354 228 3 590 652 1 370 681 296 196 522 105 978 847

82 999 546

80 523 462

(2 476 084)

5.29 %

942 972 3 463 839 3 762 932 7 088 403 3 462 144 5 269 220 4 501 137 4 853 359 8 698 362 1 835 022 6 580 599 5 070 813 2 861 428 8 269 317 1 179 655 12 472 196 3 809 559 4 119 846 2 985 524 4 780 483 8 366 801 4 692 977 12 423 291 3 096 565 6 643 700 6 293 588 2 443 218 2 869 052 1 170 311 4 730 943 9 163 312

998 906 4 405 625 4 867 865 7 381 396 3 839 130 5 935 144 4 713 840 3 569 026 7 518 286 2 048 545 8 428 339 6 309 631 3 933 232 6 827 137 990 926 14 021 776 2 974 481 3 697 445 1 297 703 5 773 257 8 388 342 5 875 275 13 842 034 3 420 674 6 332 069 6 374 629 2 697 074 3 082 314 954 189 5 494 642 10 410 609

55 933 941 786 1 104 933 292 993 376 986 665 924 212 703 (1 284 333) (1 180 076) 213 524 1 847 741 1 238 818 1 071 804 (1 442 180) (188 728) 1 549 580 (835 078) (422 401) (1 687 820) 992 774 21 541 1 182 297 1 418 743 324 109 (311 631) 81 041 253 857 213 263 (216 122) 763 698 1 247 297

0.07 % 0.29 % 0.32 % 0.48 % 0.25 % 0.39 % 0.31 % 0.23 % 0.49 % 0.13 % 0.55 % 0.41 % 0.26 % 0.45 % 0.07 % 0.92 % 0.20 % 0.24 % 0.09 % 0.38 % 0.55 % 0.39 % 0.91 % 0.22 % 0.42 % 0.42 % 0.18 % 0.20 % 0.06 % 0.36 % 0.68 %

157 900 568

166 403 540

8 502 972

10.93 %

Sum Aksjer Forsyning Aksjer Helsevern Abbott Laboratories Amgen Inc AstraZeneca Plc Baxter International Inc Becton Dickinson and Company Biogen Idec Inc. Bristol Myers Squibb Company Cardinal Health Covidien Ltd Eli Lilly and Co Genentech Genzyme Corporation Gilead Sciences Inc GlaxoSmithKline Hikma Pharmaceuticals Plc Johnson and Johnson Medtronic Merck and Company Nanosphere Inc. Novartis AG Pfizer Inc Quest Diagnostics Inc Roche Holding AG Sanofi Aventis SA Schering Plough Corporation St Jude Medical Stada Arznei Takeda Pharmaceutical Co Ltd UnitedHealth Group Incorporated Wellpoint Inc Wyeth Sum Aksjer Helsevern

Forts. neste side

New York New York London New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York London London New York New York New York New York London New York New York London Paris New York New York Frankfurt Tokyo New York New York New York

2 673 10 895 17 226 19 671 8 017 17 796 28 955 14 787 29 628 7 265 14 518 13 577 10 984 52 795 28 123 33 470 13 520 17 370 38 935 16 652 67 644 16 164 12 948 7 741 53 101 27 621 13 517 8 600 5 123 18 626 39 637

USD USD GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP GBP USD USD USD USD CHF USD USD CHF EUR USD USD EUR JPY USD USD USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 62 813 0.04 % 0.00 % (6 021) 0.05 % 0.00 % 310 718 0.09 % 0.00 % 46 490 0.19 % 0.00 % (138 456) 0.05 % 0.00 % (55 593) 0.06 % 0.00 % 133 170 0.09 % 0.00 % 72 619 0.07 % 0.00 % (746 813) 0.21 % 0.00 % (134 533) 0.16 % 0.00 % (1 961) 0.00 % 0.00 % (419 348) 0.20 % 0.00 % 91 811 0.08 % 0.00 % (1 530 169) 0.49 % 0.00 % (398 943) 0.15 % 0.00 % (73 372) 0.08 % 0.00 % (36 225) 0.11 % 0.00 % (411 440) 0.09 % 0.00 % 41 028 0.30 % 0.00 % 4 128 0.00 % 0.00 % (77 363) 0.04 % 0.00 % 226 863 0.05 % 0.00 % (395 311) 0.26 % 0.01 % (376 947) 0.03 % 0.00 % 873 391 0.15 % 0.00 % 283 398 0.06 % 0.00 % (172 767) 0.14 % 0.00 % (471 710) 0.09 % 0.00 % (292 947) 0.09 % 0.00 % 328 440 0.05 % 0.00 % (143 072) 0.06 % 0.00 % 103 212 0.08 % 0.00 % (554 689) 0.14 % 0.01 % (223 239) 0.15 % 0.00 % (274 395) 0.12 % 0.00 % 85 439 0.03 % 0.00 % (318 911) 0.04 % 0.03 % 248 704 0.16 % 0.00 % 18 735 0.02 % 0.00 % 552 383 0.09 % 0.00 % 1 155 883 0.24 % 0.00 % 393 875 0.09 % 0.00 % (101 537) 0.02 % 0.00 % (88 549) 0.03 % 0.00 % 32 462 0.06 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Aksjer Industri Acs Actividades Cons Y Serv Adecco SA Alfa Laval Alstom Asahi Glass Co Ltd Asciano Group ABB Ltd AP Møller Maersk AS Bombardier Inc Boskalis Westminster Cva Brambles Industries Ltd Burlington Northern Santa Fe Corporation Canadian National Railway Company Capita Group PLC Caterpillar Inc Central Japan Railway Company Cintas Corp Cobham PLC Compagnie de Saint Gobain Cooper Industries Inc Cummins CSX Corp Dai Nippon Printing Company Daikin Industries Danaher Corporation Deere and Company Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG Dover Corporation East Japan Railway Company Eaton Corporation Emerson Electric Equifax Inc Expeditors International of Washington Inc Fanuc Ltd Fastenal Co FedEx Corporation Finning International Fluor Corp Gamesa Geberit AG General Electric Company Goodrich Corp G4S PLC Hankyu Hanshin Holdings Harsco Corp Hutchinson Whampoa Limited Illinois Tool Works Ingersoll Rand Company Itochu Corp ITT Industries Inc Japan Steel Works JS Group Corporation Kawasaki Kisen Kaisha Keppel Corp Kingboard Chemical Holdings Kinki Nippon Railway Corporation Komatsu Ltd Kubota Corp Kurita Water Industries KBR Inc Leighton Holdings Macquarie Infrastructure Group Man AG Manpower Inc Marubeni Corp Masco Corporation McDermott International Inc Metso Corporation Mitsubishi Corporation Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Heavy Industries Mitsui + Co Mitsui OSK Lines MTR Corporation Nippon Yusen KK Norfolk Southern Corporation NGK Insulators Obayashi Corp

Forts. neste side

Børs/ Marked Madrid London Stockholm Paris Tokyo Melbourne London København Toronto Amsterdam Melbourne New York Toronto London New York Tokyo New York London Paris New York New York New York Tokyo Tokyo New York New York Frankfurt Frankfurt New York Tokyo New York New York New York New York Tokyo New York New York Toronto New York Madrid London New York New York London Tokyo New York Hong Kong New York New York Tokyo New York Tokyo Tokyo Tokyo Singapore Hong Kong Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo New York Melbourne Melbourne Frankfurt New York Tokyo New York New York Helsinki Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Hong Kong Tokyo New York Tokyo Tokyo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 356 1 709 22 100 2 493 14 000 17 468 26 741 38 18 221 3 923 15 661 2 796 5 989 10 446 13 262 24 6 107 51 332 3 459 11 940 3 070 7 714 10 000 4 400 3 222 7 637 9 800 15 885 2 566 45 2 396 12 423 1 655 2 662 2 400 2 615 3 689 19 862 2 528 5 732 759 151 617 2 213 17 617 21 077 10 146 31 200 7 361 10 142 21 000 2 539 5 000 3 400 13 000 24 000 74 500 21 000 13 000 21 000 1 400 1 661 3 524 46 264 3 098 3 007 26 000 19 903 6 585 5 900 18 900 30 000 50 000 22 000 18 000 25 500 21 000 6 653 4 000 8 000

EUR CHF SEK EUR JPY AUD CHF DKK CAD EUR AUD USD CAD GBP USD JPY USD GBP EUR USD USD USD JPY JPY USD USD EUR EUR USD JPY USD USD USD USD JPY USD USD CAD USD EUR CHF USD USD GBP JPY USD HKD USD USD JPY USD JPY JPY JPY SGD HKD JPY JPY JPY JPY USD AUD AUD EUR USD JPY USD USD EUR JPY JPY JPY JPY JPY HKD JPY USD JPY JPY

550 357 396 946 1 496 566 1 607 617 1 026 338 770 471 3 428 010 2 181 107 580 407 881 866 1 063 238 1 529 016 1 441 725 775 922 4 716 764 1 599 693 1 062 143 909 941 1 276 264 2 398 895 625 182 2 268 289 1 166 177 971 261 1 233 687 3 120 780 890 276 1 274 725 603 414 2 056 088 769 285 3 244 702 292 724 525 440 1 405 149 634 245 1 621 215 1 855 322 1 168 239 981 560 498 115 28 335 814 553 720 364 411 763 658 1 836 862 1 701 990 1 861 083 1 961 216 1 087 132 828 466 571 253 303 444 916 306 863 312 674 361 522 758 2 207 270 1 069 742 207 744 152 469 1 013 709 645 938 2 375 203 589 187 1 264 443 3 282 081 1 255 861 563 838 3 002 244 1 674 867 1 895 850 2 689 518 1 399 430 555 844 1 110 323 2 460 976 567 751 245 743

748 716 402 278 1 320 871 1 018 646 545 028 128 767 2 740 873 1 396 327 459 906 633 848 567 295 1 482 241 1 521 163 776 101 4 148 139 1 440 432 993 357 1 061 969 1 131 056 2 443 776 574 600 1 753 841 756 211 786 800 1 277 165 2 049 163 1 067 370 1 841 441 591 486 2 394 927 833 986 3 184 597 307 326 620 139 1 166 064 638 121 1 657 042 1 605 370 794 258 710 779 564 740 17 198 526 573 649 363 578 841 705 1 966 479 1 095 118 1 806 563 1 232 115 718 594 817 625 475 046 362 425 413 715 505 055 935 592 671 553 1 122 653 1 028 417 257 374 176 783 475 682 386 211 1 167 550 715 670 674 797 1 551 108 455 555 489 272 1 807 353 1 279 148 1 525 554 1 531 116 753 585 413 773 884 049 2 191 823 306 810 327 511

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 198 359 5 332 (175 695) (588 970) (481 310) (641 703) (687 137) (784 780) (120 500) (248 018) (495 943) (46 776) 79 438 179 (568 625) (159 261) (68 786) 152 028 (145 208) 44 881 (50 582) (514 448) (409 966) (184 462) 43 478 (1 071 617) 177 094 566 715 (11 927) 338 839 64 702 (60 105) 14 602 94 699 (239 085) 3 875 35 828 (249 952) (373 982) (270 782) 66 624 (11 137 289) 19 929 (833) 78 046 129 617 (606 871) (54 519) (729 100) (368 539) (10 840) (96 207) 58 981 (502 592) (358 256) 261 231 148 795 (1 084 616) (41 326) 49 631 24 315 (538 027) (259 726) (1 207 653) 126 483 (589 646) (1 730 973) (800 305) (74 566) (1 194 891) (395 719) (370 296) (1 158 403) (645 845) (142 071) (226 274) (269 153) (260 941) 81 769

0.05 % 0.03 % 0.09 % 0.07 % 0.04 % 0.01 % 0.18 % 0.09 % 0.03 % 0.04 % 0.04 % 0.10 % 0.10 % 0.05 % 0.27 % 0.09 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.16 % 0.04 % 0.12 % 0.05 % 0.05 % 0.08 % 0.13 % 0.07 % 0.12 % 0.04 % 0.16 % 0.05 % 0.21 % 0.02 % 0.04 % 0.08 % 0.04 % 0.11 % 0.11 % 0.05 % 0.05 % 0.04 % 1.13 % 0.04 % 0.02 % 0.06 % 0.13 % 0.07 % 0.12 % 0.08 % 0.05 % 0.05 % 0.03 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.06 % 0.04 % 0.07 % 0.07 % 0.02 % 0.01 % 0.03 % 0.03 % 0.08 % 0.05 % 0.04 % 0.10 % 0.03 % 0.03 % 0.12 % 0.08 % 0.10 % 0.10 % 0.05 % 0.03 % 0.06 % 0.14 % 0.02 % 0.02 %

0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Odakyu Electric Railway Paccar Inc Panasonic Electric Works Co Lt Parker Hannifin Corp Pirelli & Co. Pitney Bowes Ic Precision Castparts Corp Republic Services Inc Robert Half International Inc Rockwell Automation Inc Rockwell Collins Corp Rolls Royce PLC ROLLS ROYCE GROUP PLC CLASS C Sandvik Scania B Schneider Electric SA Secom Company Securitas B Sembcorp Industries Shimizu Siemens AG Singapore Airlines Ltd Skanska B Smiths Group Plc Sojitz Holdings Corp Sulzer AG REG Sumitomo Corp Sumitomo Electric Industries Ltd Sumitomo Heavy Industries SKF B SMC Corp SPX Corp Tobu Railway Co Ltd Tokyu Corp Toll Holdings Toyota Tsusho Transurban Group Tyco International TNT NA Union Pacific Corporation United Parcel Service Vallourec SA Vestas Wind System Vinci SA Volvo B Wartsila Waste Management Wesfarmers Ltd West Japan Railway Wolseley Plc WW Grainger Inc Yamato Holdings Co. Ltd. 3M Company

Børs/ Marked Tokyo New York Tokyo New York Milano New York New York New York New York New York New York London London Stockholm Stockholm Paris Tokyo Stockholm Singapore Tokyo Frankfurt Singapore Stockholm London Tokyo Zürich Tokyo Tokyo Tokyo Stockholm Tokyo New York Tokyo Tokyo Melbourne Tokyo Melbourne New York Amsterdam New York New York Paris København Paris Stockholm Helsinki New York Melbourne Tokyo London New York Tokyo New York

Antall

Valuta

Kostpris

8 000 5 597 5 000 6 016 189 169 2 889 1 775 2 325 1 928 2 531 4 291 17 223 985 156 11 800 19 500 2 754 3 500 4 400 31 000 8 000 13 341 6 470 14 800 4 727 29 523 2 794 16 000 9 500 15 000 9 200 1 000 4 905 10 000 14 000 14 798 3 000 20 314 7 428 11 398 8 239 8 560 643 2 200 3 885 5 700 5 600 6 414 9 213 31 12 390 1 226 5 000 9 882

JPY USD JPY USD EUR USD USD USD USD USD USD GBP GBP SEK SEK EUR JPY SEK SGD JPY EUR SGD SEK GBP JPY CHF JPY JPY JPY SEK JPY USD JPY JPY AUD JPY AUD USD EUR USD USD EUR DKK EUR SEK EUR USD AUD JPY GBP USD JPY USD

396 627 1 325 678 332 110 2 068 297 482 409 481 480 850 260 379 598 244 613 586 239 1 049 756 491 885 10 334 857 590 2 063 364 1 578 590 1 162 611 246 353 626 202 242 937 8 670 266 270 518 1 264 702 384 976 655 634 972 853 1 782 279 856 579 1 039 388 599 488 791 117 1 532 242 305 150 588 015 758 916 429 191 801 309 1 598 025 2 389 717 2 790 807 3 154 912 427 042 708 656 1 049 766 352 194 1 904 469 1 262 656 1 527 033 868 516 400 688 498 581 358 568 4 070 519

Markedsverdi 485 088 1 120 856 304 338 1 791 982 484 244 515 437 739 261 403 578 281 071 571 367 1 174 499 581 719 992 511 968 1 342 454 1 420 687 1 243 616 250 317 349 534 321 332 6 840 579 354 064 1 015 612 421 154 335 226 1 102 863 963 996 500 459 405 527 629 290 702 913 1 392 702 413 251 485 551 445 732 218 985 535 519 1 123 451 1 526 532 2 757 596 3 306 179 506 938 873 129 1 134 413 216 519 1 145 178 1 488 366 809 579 979 367 478 977 676 808 448 011 3 981 466

190 816 676

151 745 617

(39 071 059)

9.97 %

736 906 1 500 017 824 909 7 304 554 404 738 2 056 067 617 129 6 679 957 3 060 708 4 196 278 7 762 197 402 511 426 256 2 895 825 2 672 849 936 061 601 557 1 087 706 1 799 916 6 753 141 5 635 658 1 062 811 1 003 666 7 613 148 880 352

688 253 1 574 130 665 671 2 304 305 468 771 1 200 268 382 938 5 448 586 2 995 493 3 398 006 7 325 477 365 824 449 811 2 044 608 2 026 500 882 728 440 831 1 187 071 1 790 645 5 814 175 5 928 552 940 869 404 817 7 093 375 623 698

(48 653) 74 112 (159 239) (5 000 249) 64 033 (855 799) (234 191) (1 231 372) (65 215) (798 272) (436 719) (36 687) 23 555 (851 217) (646 349) (53 333) (160 726) 99 365 (9 270) (938 966) 292 894 (121 942) (598 849) (519 773) (256 654)

0.05 % 0.10 % 0.04 % 0.15 % 0.03 % 0.08 % 0.03 % 0.36 % 0.20 % 0.22 % 0.48 % 0.02 % 0.03 % 0.13 % 0.13 % 0.06 % 0.03 % 0.08 % 0.12 % 0.38 % 0.39 % 0.06 % 0.03 % 0.47 % 0.04 %

Sum Aksjer Industri Aksjer IT eBay Inc Accenture Ltd Actions Semiconductor Co Ltd Adva AG Optical Networking Aixtron AG Alcatel - Lucent Anadigics Inc Apple Canon Inc Cap Gemini SA Cisco Systems Citizen Holdings Co Ltd Cognizant Tech Solutions Corning Incorporated Dell Inc. Diodes Inc Electronic Arts Inc Ericsson B EMC Corporation Google Inc Hewlett Packard Company Ibiden Co Ltd Infineon Technologies AG Intel Corporation International Rectifier Forts. neste side

New York New York New York Frankfurt Frankfurt Paris New York New York Tokyo Paris New York Tokyo New York New York New York New York New York Stockholm New York New York New York Tokyo Frankfurt New York New York

7 041 6 856 59 048 213 284 10 118 80 441 36 952 9 117 14 000 12 695 64 183 14 800 3 557 30 640 28 263 20 803 3 925 22 800 24 425 2 699 23 331 6 700 43 324 69 102 6 598

USD USD USD EUR EUR EUR USD USD JPY EUR USD JPY USD USD USD USD USD SEK USD USD USD JPY EUR USD USD

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 88 460 0.03 % 0.00 % (204 822) 0.07 % 0.00 % (27 772) 0.02 % 0.00 % (276 316) 0.12 % 0.01 % 1 836 0.03 % 0.00 % 33 957 0.03 % 0.00 % (110 999) 0.05 % 0.00 % 23 980 0.03 % 0.00 % 36 458 0.02 % 0.00 % (14 871) 0.04 % 0.00 % 124 742 0.08 % 0.00 % 89 834 0.04 % 0.00 % (9 342) 0.00 % 0.00 % (345 623) 0.03 % 0.00 % (720 910) 0.09 % 0.00 % (157 903) 0.09 % 0.00 % 81 005 0.08 % 0.00 % 3 964 0.02 % 0.00 % (276 668) 0.02 % 0.00 % 78 395 0.02 % 0.00 % (1 829 686) 0.45 % 0.00 % 83 546 0.02 % 0.00 % (249 090) 0.07 % 0.00 % 36 177 0.03 % 0.00 % (320 407) 0.02 % 0.01 % 130 009 0.07 % 0.08 % (818 283) 0.06 % 0.00 % (356 120) 0.03 % 0.00 % (633 861) 0.03 % 0.00 % 29 802 0.04 % 0.00 % (88 203) 0.05 % 0.00 % (139 540) 0.09 % 0.01 % 108 101 0.03 % 0.00 % (102 464) 0.03 % 0.00 % (313 184) 0.03 % 0.00 % (210 206) 0.01 % 0.00 % (265 790) 0.04 % 0.00 % (474 574) 0.07 % 0.00 % (863 186) 0.10 % 0.00 % (33 210) 0.18 % 0.00 % 151 267 0.22 % 0.00 % 79 896 0.03 % 0.00 % 164 473 0.06 % 0.00 % 84 647 0.07 % 0.00 % (135 674) 0.01 % 0.00 % (759 292) 0.08 % 0.01 % 225 711 0.10 % 0.00 % (717 454) 0.05 % 0.00 % 110 851 0.06 % 0.00 % 78 289 0.03 % 0.00 % 178 227 0.04 % 0.00 % 89 443 0.03 % 0.00 % (89 053) 0.26 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.46 % 0.02 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap IBM International Business Machines Corporation IFS B Juniper Networks Konica Minolta Holdings Inc Kyocera Corporation LG Philips LCD Co Ltd Marvell Technology Group MasterCard Inc Microsoft Corporation Motorola Murata Manufacturing MEMC Electronic Materials Inc NetApp Inc Nintendo Co Ltd Nippon Electric Glass Nokia Oyj Nortel Networks Corporation Nvidia Corp Opera Software ASA Oracle Corporation PLX Technology Inc Qualcomm Inc ReneSola Ltd Research In Motion SanDisk Corp Silicon Motion Sumco Sun Microsystems Symantec Corp SAP AG SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD Tandberg Terex Texas Instruments Incorporated Tokyo Electron Ltd TomTom Toshiba Corporation Tyco Electronics Ltd TDK Corp Veeco Instruments. Inc. Venture Corp Ltd Visa Inc Vishay Intertechnology Inc Western Digital Corp Western Union Co Wolfson Microelectronics Plc Yahoo 02Micro International Ltd

Børs/ Marked New York Stockholm New York Tokyo Tokyo New York New York New York New York New York Osaka New York New York Osaka Tokyo Helsinki Toronto New York Oslo New York New York New York New York Toronto New York New York Tokyo New York New York Frankfurt Tokyo Oslo New York New York Tokyo Amsterdam Tokyo New York Tokyo New York Singapore New York New York New York New York London New York New York

Antall

Valuta

Kostpris

15 164 67 442 8 758 22 000 1 200 16 876 6 797 848 133 947 32 035 1 400 10 691 12 191 1 900 23 000 56 000 116 866 25 344 233 468 32 620 9 515 20 419 27 982 6 185 12 866 44 192 6 500 35 803 10 064 10 464 20 672 7 500 5 107 3 288 3 900 4 575 32 000 12 110 1 500 18 360 46 000 5 366 31 931 3 038 10 087 37 562 34 197 61 343

USD SEK USD JPY JPY USD USD USD USD USD JPY USD USD JPY JPY EUR CAD USD NOK USD USD USD USD CAD USD USD JPY USD USD EUR JPY NOK USD USD JPY EUR JPY USD JPY USD SGD USD USD USD USD GBP USD USD

9 024 969 3 735 697 1 006 382 937 660 431 994 1 397 142 389 938 1 018 704 22 128 558 1 181 047 324 240 2 653 796 1 240 994 4 172 631 1 272 370 6 467 198 1 171 187 1 464 047 3 429 547 3 676 767 155 578 5 164 586 1 685 686 2 566 020 990 061 1 577 905 471 315 1 013 094 987 935 2 070 349 1 431 596 507 772 1 280 153 435 638 784 650 715 968 1 728 980 1 503 792 323 501 602 279 1 075 343 1 841 660 1 269 865 288 800 1 055 652 325 922 3 634 506 1 986 428

Markedsverdi 8 936 096 1 964 675 1 073 790 1 158 958 591 374 978 426 317 447 848 687 18 232 976 993 703 377 410 1 068 993 1 192 516 4 953 223 822 563 6 050 200 212 117 1 432 112 4 179 077 4 049 683 114 595 5 122 826 864 063 1 736 529 864 855 708 610 557 310 957 659 952 743 2 570 667 1 151 273 565 462 619 358 357 315 933 871 231 554 904 673 1 374 534 376 561 815 061 979 200 1 970 718 764 657 243 569 1 012 837 310 080 2 921 300 841 878

173 514 824

146 703 187

(26 811 637)

9.64 %

1 608 728 641 307 3 520 146 1 071 293 1 438 014 572 946 1 406 258 5 198 815 878 255 696 815 1 918 628 450 011 8 250 031 1 543 196 2 495 180 533 830 846 022 2 457 332 6 722 995 878 570 2 847 987 597 730 720 083 855 418 1 026 740 1 485 541 1 437 722 698 718 737 633 2 220 248

826 812 675 029 3 310 337 451 212 1 537 244 618 162 1 445 357 5 276 860 620 598 790 738 2 042 697 507 191 7 947 133 1 407 571 2 732 687 547 981 1 021 414 2 429 904 6 744 772 1 125 907 2 865 146 614 769 788 014 872 955 1 414 806 1 622 291 1 574 603 721 628 784 045 2 333 457

(781 916) 33 722 (209 809) (620 081) 99 230 45 216 39 099 78 045 (257 658) 93 923 124 069 57 180 (302 898) (135 625) 237 507 14 151 175 392 (27 428) 21 777 247 336 17 160 17 039 67 930 17 537 388 065 136 750 136 881 22 910 46 412 113 209

0.05 % 0.04 % 0.22 % 0.03 % 0.10 % 0.04 % 0.09 % 0.35 % 0.04 % 0.05 % 0.13 % 0.03 % 0.52 % 0.09 % 0.18 % 0.04 % 0.07 % 0.16 % 0.44 % 0.07 % 0.19 % 0.04 % 0.05 % 0.06 % 0.09 % 0.11 % 0.10 % 0.05 % 0.05 % 0.15 %

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aeon Co Ltd Ajinomoto Co Inc Altria Group Inc Anheuser-Busch InBev NV Archer Daniels Midland Asahi Breweries Ltd Avon Products Inc British American Tobacco Plc Bunge Cadbury PLC Carrefour SA Coca Cola Amatil Ltd Coca Cola Company Coca-Cola Enterprises Inc Colgate Palmolive Company Conagra Foods Inc Constellation Brands A Costco Wholesale Corporation CVS Caremark Corp Dean Foods Co Diageo Plc Esprit Holdings Ltd Estee Lauder Companies Inc Foster Group Ltd General Mills Groupe Danone Heineken NV Henkel AG & Co KGaA HJ Heinz Company Imperial Tobacco Group Plc Forts. neste side

Tokyo Tokyo New York Brussel New York Tokyo New York London New York London Paris Melbourne New York New York New York New York New York New York New York New York London Hong Kong New York Melbourne New York Paris Amsterdam Frankfurt New York London

12 000 9 000 31 392 2 796 7 615 5 200 8 590 29 120 1 712 12 972 7 626 11 305 25 071 16 710 5 694 4 743 9 250 6 610 33 516 8 948 29 615 15 500 3 635 32 512 3 326 3 860 7 387 3 282 2 978 12 529

JPY JPY USD EUR USD JPY USD GBP USD GBP EUR AUD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP HKD USD AUD USD EUR EUR EUR USD GBP

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (88 873) 0.59 % 0.00 % (1 771 022) 0.13 % 0.26 % 67 408 0.07 % 0.00 % 221 298 0.08 % 0.00 % 159 380 0.04 % 0.00 % (418 716) 0.06 % 0.00 % (72 490) 0.02 % 0.00 % (170 017) 0.06 % 0.00 % (3 895 582) 1.20 % 0.00 % (187 343) 0.07 % 0.00 % 53 171 0.02 % 0.00 % (1 584 803) 0.07 % 0.01 % (48 478) 0.08 % 0.00 % 780 592 0.33 % 0.00 % (449 807) 0.05 % 0.01 % (416 998) 0.40 % 0.00 % (959 070) 0.01 % 0.00 % (31 935) 0.09 % 0.01 % 749 530 0.27 % 0.20 % 372 915 0.27 % 0.00 % (40 983) 0.01 % 0.00 % (41 760) 0.34 % 0.00 % (821 622) 0.06 % 0.00 % (829 491) 0.11 % 0.00 % (125 207) 0.06 % 0.01 % (869 295) 0.05 % 0.00 % 85 995 0.04 % 0.01 % (55 434) 0.06 % 0.00 % (35 193) 0.06 % 0.00 % 500 318 0.17 % 0.00 % (280 324) 0.08 % 0.02 % 57 690 0.04 % 0.01 % (660 794) 0.04 % 0.00 % (78 323) 0.02 % 0.00 % 149 220 0.06 % 0.00 % (484 414) 0.02 % 0.00 % (824 308) 0.06 % 0.00 % (129 258) 0.09 % 0.00 % 53 060 0.02 % 0.00 % 212 782 0.05 % 0.00 % (96 143) 0.06 % 0.02 % 129 058 0.13 % 0.00 % (505 207) 0.05 % 0.02 % (45 232) 0.02 % 0.00 % (42 816) 0.07 % 0.00 % (15 842) 0.02 % 0.03 % (713 206) 0.19 % 0.00 % (1 144 550) 0.06 % 0.03 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Japan Tobacco Inc Jeronimo Martins SGPS SA Kao Corporation Kellogg Co Kerry Group Plc A Kesko Oyj B Kimberly Clark Corporation Kirin Holdings Co Ltd Koninklijke Ahold NV Kraft Foods Inc Kroger Company Loreal SA Metro AG Molson Coors Brewery Co exchangable Class B Nestle SA Nippon Meat Packers Nisshin Seifun Group Parmalat Finanziaria SpA Parmalat SpA Pepsi Bottling Group Inc PepsiCo Pernod Ricard SA Procter and Gamble Company Reckitt Benckiser Group Plc Reynolds American Safeway Inc Sara Lee Corporation Seven & I Holdings Shiseido Company Ltd Shoppers Drug Mart Corp Sysco Corporation SUPERVALU INC Tesco Plc Toyo Suisan Kausha LTD Tyson Foods Unilever NV Ust Walgreen Woolworths Ltd WM Morrison Supermarkets PLC

Børs/ Marked Tokyo Lisboa Tokyo New York Dublin Helsinki New York Tokyo Amsterdam New York New York Paris Frankfurt New York London Tokyo Tokyo Milano Milano New York New York Paris New York London New York New York New York Tokyo Tokyo Toronto New York New York London Tokyo New York Amsterdam New York New York Melbourne London

Antall

Valuta

Kostpris

65 16 208 7 000 3 205 6 321 3 200 6 221 10 000 6 846 17 722 14 021 3 445 6 876 3 008 47 683 3 000 6 500 196 711 82 123 7 106 20 609 3 699 35 996 7 381 2 158 26 703 16 434 12 000 5 000 15 314 12 172 9 383 92 134 1 000 17 058 33 816 1 283 10 139 16 996 28 281

JPY EUR JPY USD EUR EUR USD JPY EUR USD USD EUR EUR USD CHF JPY JPY EUR EUR USD USD EUR USD GBP USD USD USD JPY JPY CAD USD USD GBP JPY USD EUR USD USD AUD GBP

2 064 073 573 259 1 244 444 1 124 268 932 772 497 601 2 509 173 909 871 513 763 3 195 439 2 266 042 1 946 297 2 609 648 835 622 11 697 109 271 845 431 161 160 841 1 628 656 1 252 850 8 044 446 2 045 874 13 423 879 2 096 389 586 927 4 490 372 1 230 807 2 254 893 630 725 3 999 452 2 141 593 724 151 3 566 841 102 788 1 401 247 5 539 510 579 947 1 886 140 1 224 525 846 490

Markedsverdi 1 481 139 626 295 1 465 304 984 070 805 964 554 407 2 297 358 908 381 585 713 3 331 849 2 592 840 2 088 988 1 912 075 1 030 369 13 049 707 312 140 588 439 1 915 931 214 1 120 028 7 903 655 1 907 098 15 581 582 1 915 622 609 106 4 444 445 1 126 560 2 827 103 704 845 4 173 681 1 955 166 959 230 3 339 136 199 288 1 046 310 5 707 292 623 289 1 751 429 2 212 868 797 907

149 237 921

152 105 121

2 867 200

9.99 %

1 032 865 2 797 116 1 048 764 1 821 184 711 013 691 392 5 814 039 592 233 3 701 970 621 025 2 288 248 166 455 4 454 773 3 429 111 5 925 598 488 906 1 212 471 1 684 594 2 578 603 558 535 370 318 631 253 740 843 324 915 2 313 547 652 903 1 354 075 612 563 1 024 157 386 147 1 076 260 242 434 2 820 709 739 692 641 601 809 758 785 376 225 911

475 141 1 908 872 904 057 771 091 174 782 546 731 3 078 248 377 901 1 654 204 481 998 2 702 062 165 039 3 565 696 6 907 854 4 550 738 224 434 1 054 247 1 016 888 1 910 597 555 994 313 436 163 161 1 128 058 398 847 2 173 349 394 937 1 016 343 159 242 317 515 403 094 513 513 272 064 1 388 795 399 657 384 759 1 005 520 450 483 239 840

(557 724) (888 244) (144 707) (1 050 093) (536 232) (144 661) (2 735 791) (214 332) (2 047 765) (139 027) 413 814 (1 417) (889 078) 3 478 744 (1 374 859) (264 472) (158 224) (667 706) (668 007) (2 541) (56 882) (468 092) 387 215 73 932 (140 199) (257 965) (337 732) (453 322) (706 642) 16 947 (562 747) 29 630 (1 431 914) (340 035) (256 841) 195 762 (334 894) 13 929

0.03 % 0.13 % 0.06 % 0.05 % 0.01 % 0.04 % 0.20 % 0.02 % 0.11 % 0.03 % 0.18 % 0.01 % 0.23 % 0.45 % 0.30 % 0.01 % 0.07 % 0.07 % 0.13 % 0.04 % 0.02 % 0.01 % 0.07 % 0.03 % 0.14 % 0.03 % 0.07 % 0.01 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.09 % 0.03 % 0.03 % 0.07 % 0.03 % 0.02 %

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Agrium Air Products and Chemicals Akzo Nobel NV Alcoa Inc Alumina Limited Amcor Ltd Anglo American Plc Antofagasta PLC ArcelorMittal Asahi Kasei Barrick Gold Corporation Bluescope Steel Ltd BASF SE BHP Billiton Ltd BHP Billiton Plc CF Industries Holdings Inc CRH Plc Dow Chemical E I du Pont de Nemours and Company Ecolab Inc First Quantum Minerals Ltd Fortescue Metals Group Ltd Gerdau AmeriSteel Corp Givaudan SA Goldcorp Inc Heidelberger Cement Holcim Ltd Incitec Pivot Ltd Inmet Mining Corp International Flavors and Fragrances International Paper Company Johnson Matthey PLC JFE Holdings Inc JSR Corporation K+S AG Kinross Gold Kobe Steel Ltd Kuraray Company Ltd Forts. neste side

Toronto New York Amsterdam New York Melbourne Melbourne London London Paris Tokyo Toronto Melbourne Frankfurt Melbourne London New York Dublin New York New York New York Toronto Melbourne Toronto London Toronto Frankfurt London Melbourne Toronto New York New York London Tokyo Tokyo Frankfurt Toronto Tokyo Tokyo

2 020 5 423 3 155 9 780 25 757 19 309 19 778 8 822 9 933 16 000 10 655 9 659 13 211 46 485 34 933 652 6 068 9 624 10 785 2 259 3 138 17 317 26 447 73 9 981 1 280 2 562 13 100 2 859 1 937 6 215 2 468 7 700 5 200 989 7 879 36 000 4 500

CAD USD EUR USD AUD AUD GBP GBP EUR JPY CAD AUD EUR AUD GBP USD EUR USD USD USD CAD AUD CAD CHF CAD EUR CHF AUD CAD USD USD GBP JPY JPY EUR CAD JPY JPY

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (582 934) 0.10 % 0.01 % 53 036 0.04 % 0.00 % 220 861 0.10 % 0.00 % (140 198) 0.06 % 0.00 % (126 808) 0.05 % 0.00 % 56 806 0.04 % 0.00 % (211 815) 0.15 % 0.00 % (1 490) 0.06 % 0.00 % 71 950 0.04 % 0.00 % 136 410 0.22 % 0.00 % 326 798 0.17 % 0.00 % 142 691 0.14 % 0.00 % (697 573) 0.13 % 0.00 % 194 746 0.07 % 0.00 % 1 352 598 0.86 % 0.01 % 40 295 0.02 % 0.00 % 157 278 0.04 % 0.00 % (158 926) 0.00 % 0.02 % (697 442) 0.06 % 0.01 % (132 821) 0.07 % 0.00 % (140 792) 0.52 % 0.00 % (138 776) 0.13 % 0.00 % 2 157 703 1.02 % 0.00 % (180 767) 0.13 % 0.00 % 22 178 0.04 % 0.00 % (45 927) 0.29 % 0.01 % (104 247) 0.07 % 0.00 % 572 209 0.19 % 0.00 % 74 120 0.05 % 0.00 % 174 229 0.27 % 0.01 % (186 426) 0.13 % 0.00 % 235 079 0.06 % 0.00 % (227 705) 0.22 % 0.00 % 96 500 0.01 % 0.00 % (354 937) 0.07 % 0.01 % 167 782 0.37 % 0.01 % 43 342 0.04 % 0.00 % (134 711) 0.12 % 0.00 % 988 342 0.15 % 0.00 % (48 584) 0.05 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap L air Liquide SA Lafarge SA Linde AG Lonmin PLC Mitsubishi Chemical Holdings Mitsubishi Materials Monsanto Company Mosaic Co Newcrest Mining Ltd Newmont Mining Corporation Nippon Paper Group Nippon Steel Corporation Nitto Denko Corp NuCor Corp Oji Paper Co Orica Limited Outokumpu oyj Owens-Illinois Oxiana Ltd Pactiv Corp Potash Corp of Saskatchewan Inc Praxair PPG Industries Salzgitter AG Shin Etsu Chemical Company Ltd Showa Denko KK Sigma Aldrich Corp Sino Forest Corporation cl A Solvay SA Stora Enso Oyj R Sumitomo Chemical Sumitomo Metal Industries Ltd Sumitomo Metal Mining Syngenta AG SCA B Teck Cominco Ltd cl B Teijin Thyssen Krupp AG Toray Industries Tosoh Corp Umicore United States Steel Corp UPM Kymmene Oyj Voest Alpine AG Vulcan Materials Company Weyerhauser Company Xstrata plc Yara International ASA

Børs/ Marked Paris Paris Frankfurt London Tokyo Tokyo New York New York Melbourne New York Tokyo Tokyo Tokyo New York Tokyo Melbourne Helsinki New York Melbourne New York Toronto New York New York Frankfurt Tokyo Tokyo New York Toronto Brussel Helsinki Tokyo Tokyo Tokyo London Stockholm Toronto Tokyo Frankfurt Tokyo Tokyo Brussel New York Helsinki Wien New York New York London Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

2 771 1 466 1 354 3 768 24 500 27 000 8 200 3 007 8 360 7 165 21 65 000 3 600 3 121 11 000 6 686 6 400 6 686 39 821 1 570 3 664 3 850 1 992 1 066 5 300 31 000 1 571 1 892 720 6 600 20 000 57 000 11 000 1 171 6 500 9 470 11 000 2 346 24 000 23 000 3 585 3 034 4 400 3 103 713 2 529 13 170 8 400

EUR EUR EUR GBP JPY JPY USD USD AUD USD JPY JPY JPY USD JPY AUD EUR USD AUD USD CAD USD USD EUR JPY JPY USD CAD EUR EUR JPY JPY JPY CHF SEK CAD JPY EUR JPY JPY EUR USD EUR EUR USD USD GBP NOK

1 837 674 869 979 976 875 482 232 1 303 946 958 400 4 828 456 2 304 299 1 297 740 1 594 802 454 946 2 769 696 1 494 686 990 867 294 290 896 735 1 498 565 955 343 882 809 259 796 2 859 490 1 880 983 665 894 690 318 2 028 165 716 827 389 851 172 593 423 474 363 338 847 396 1 966 678 1 474 669 1 678 967 437 805 1 883 537 205 941 632 272 1 049 368 600 203 955 664 2 647 610 393 126 1 053 698 240 277 760 685 4 112 554 1 689 067

Markedsverdi 1 765 245 618 560 788 754 345 574 743 737 465 082 4 039 301 728 514 1 383 132 2 041 921 580 715 1 456 035 474 397 1 009 634 446 080 456 309 515 785 1 279 482 106 920 273 513 1 860 843 1 600 232 591 821 570 662 1 666 214 304 107 464 653 105 919 371 772 354 602 466 549 955 422 800 394 1 543 826 384 175 323 358 213 269 432 937 837 935 385 521 490 955 790 291 385 437 454 243 347 378 542 051 848 550 1 249 500

117 143 941

83 010 492

(34 133 449)

5.45 %

768 463 1 388 704 558 552 27 373

384 798 1 758 817 522 664 38 181

(383 666) 370 113 (35 888) 10 808

0.03 % 0.12 % 0.03 % 0.00 %

2 743 092

2 704 460

(38 632)

0.18 %

14 166 446 883 726 1 699 830 1 508 139 2 518 725 2 100 294 2 836 315 2 714 027 4 438 459 1 457 468 1 399 552 2 199 419 5 595 747 816 953 1 320 218 2 307 317 7 807 667 13 257 787

15 018 276 882 128 1 913 417 1 831 829 2 884 637 2 346 857 2 894 316 3 351 510 6 131 568 1 340 106 1 788 290 2 269 231 6 567 990 898 220 1 421 715 2 577 755 9 288 097 12 171 578

851 829 (1 598) 213 587 323 689 365 912 246 563 58 001 637 484 1 693 109 (117 362) 388 738 69 812 972 243 81 267 101 497 270 438 1 480 430 (1 086 209)

0.99 % 0.06 % 0.13 % 0.12 % 0.19 % 0.15 % 0.19 % 0.22 % 0.40 % 0.09 % 0.12 % 0.15 % 0.43 % 0.06 % 0.09 % 0.17 % 0.61 % 0.80 %

69 028 089

75 577 520

6 549 431

4.97 %

Sum Aksjer Material Aksjer Multi-Sector Holdings Crown Ltd Discovery Communications Inc Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Loomis

Melbourne New York Tokyo Stockholm

13 203 17 739 8 822 880

AUD USD JPY SEK

Sum Aksjer Multi-Sector Holdings Aksjer Telekom AT&T Inc Bouygues SA Deutsche Telecom AG France Telecom SA Iliad Sa Koninklijke KPN NV MetroPCS Communications Inc Mobistar SA NTT DoCoMo OTE Hellenic Telecom Qwest Communications International Inc Rogers Communications cl B Telefonica Telenor ASA Telephone & Data Systems Telstra Corporation Ltd Verizon Communications Inc Vodafone Group Plc Sum Aksjer Telekom

Forts. neste side

New York Paris Frankfurt Paris Paris Amsterdam New York Brussel Tokyo Athen New York Toronto Madrid Oslo New York Melbourne New York London

75 257 3 001 18 287 9 429 4 784 23 229 27 835 6 668 450 11 570 70 163 10 934 42 574 19 400 6 395 137 866 39 129 869 802

USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR JPY EUR USD CAD EUR NOK USD AUD USD GBP

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (72 430) 0.12 % 0.00 % (251 419) 0.04 % 0.00 % (188 121) 0.05 % 0.00 % (136 658) 0.02 % 0.00 % (560 210) 0.05 % 0.00 % (493 318) 0.03 % 0.00 % (789 154) 0.27 % 0.00 % (1 575 785) 0.05 % 0.00 % 85 392 0.09 % 0.00 % 447 118 0.13 % 0.00 % 125 769 0.04 % 0.00 % (1 313 661) 0.10 % 0.00 % (1 020 289) 0.03 % 0.00 % 18 767 0.07 % 0.00 % 151 790 0.03 % 0.00 % (440 426) 0.03 % 0.00 % (982 779) 0.03 % 0.00 % 324 140 0.08 % 0.00 % (775 888) 0.01 % 0.00 % 13 717 0.02 % 0.00 % (998 647) 0.12 % 0.00 % (280 752) 0.11 % 0.00 % (74 072) 0.04 % 0.00 % (119 657) 0.04 % 0.00 % (361 951) 0.11 % 0.00 % (412 721) 0.02 % 0.00 % 74 802 0.03 % 0.00 % (66 674) 0.01 % 0.00 % (51 702) 0.02 % 0.00 % (8 735) 0.02 % 0.00 % (380 847) 0.03 % 0.00 % (1 011 256) 0.06 % 0.00 % (674 274) 0.05 % 0.00 % (135 141) 0.10 % 0.00 % (53 631) 0.03 % 0.00 % (1 560 179) 0.02 % 0.00 % 7 327 0.01 % 0.00 % (199 334) 0.03 % 0.00 % (211 433) 0.06 % 0.00 % (214 682) 0.03 % 0.00 % (464 709) 0.03 % 0.01 % (1 857 320) 0.05 % 0.00 % (7 688) 0.03 % 0.00 % (599 455) 0.03 % 0.01 % 107 101 0.02 % 0.00 % (218 634) 0.04 % 0.00 % (3 264 004) 0.06 % 0.00 % (439 567) 0.08 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Global (V) forts. Selskap Aksjer Unoterte Verdane Capital III AS

Børs/ Marked

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

Oslo

2 250

NOK

0

52 054

52 054

0.00 %

0

52 054

52 054

0.00 %

Sum Aksjer Unoterte Andeler Utenlandsk sektor DB X-Trackers MSCI World TRN ETF

London

401 060

GBP

Sum Andeler Utenlandsk sektor Aksjer Finans DBS Group Holdings Limited Rights 2008 Fortis stock bonus/rights okt08 HBOS Plc Right 15.12.2008 Lloyds TSB Group Plc right 15.12.2008

Singapore Amsterdam London London

7 500 39 590 90 523 31 408

62 703 057

59 877 297

(2 825 760)

3.93 %

62 703 057

59 877 297

(2 825 760)

3.93 %

0 0 0 0

109 715 4 0 0

109 715 4 0 0

0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0

109 719

109 719

0.01 %

1 782 569 282

1 485 234 623

(297 334 659)

97.57 %

SGD EUR GBP GBP

Sum Aksjer Finans Sum Aksjer VPnr Selskap

Pålydende verdi

Utenlandsk sektor 555513 Four Seasons Venture III

Kostpris

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

Kursverdi

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

Sum Utenlandsk sektor

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

0.36 %

Sum Obligasjoner

7 572 428

7 331 881

5 429 431

(1 902 450)

0.36 %

1 789 901 163

1 490 664 054 31 492 160 1 522 156 214

(299 237 109)

97.93 % 2.07 % 100.00 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

2.27 %

0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Neste rentereg.

0.36 % 100 %

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Selskap

Børs/ Marked

Derivater FRA FRA NOK Mar 3 mnd 2009 FRA NOK Mar 3 mnd 2009

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

2 400 000 000 (1 300 000 000)

NOK NOK

0 0

(19 751 974) 8 356 259

(19 751 974) 8 356 259

(0.29) % 0.12 %

0

(11 395 715)

(11 395 715)

(0.17) %

0 0 0 0 (225 000 000) 225 000 000

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (226 311 006) 242 608 353

123 287 723 (116 671 127) (1 005 786) 1 062 825 (1 311 006) 17 608 353

1.84 % (1.74) % (0.02) % 0.02 % (3.38) % 3.62 %

0

22 970 983

22 970 983

0.34 %

Sum Derivater FRA Derivater Swap Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente Norske regulæ re renteswaper, 6 mnd flytende rente

116 000 000 (116 000 000) (1 000 000) 1 000 000 (225 000 000) 225 000 000

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Derivater Swap

VPnr Selskap

1029100 1033623 1044197 1029959 1024660 1021234 1006247 1029117 1035009

Pålydende verdi

Kostpris

Kursverdi

FORRETNINGSBANKER Bank 1 Oslo AS 3.95 11/09 Bank 1 Oslo AS 4.4 03/10/11 Bank 1 Oslo AS 7.1 27.06.2012 Fokus Bank fix to float rentetak 4.95 06/11 Landkreditt 4 03/11 Landkreditt 4.9 05/13 Nordlandsbanken ASA 7.12 08/10 Storebrand Bank ASA 4.25 11/10 Storebrand Bank ASA 5 06/10

20 000 000 65 000 000 50 000 000 40 000 000 76 000 000 68 000 000 11 000 000 105 000 000 113 000 000

19 978 000 63 195 836 51 150 000 40 000 000 74 984 573 70 621 084 11 850 500 104 850 000 111 891 850

20 002 135 64 439 928 53 260 196 39 440 000 75 113 210 66 770 338 11 500 433 104 902 954 114 449 257

24 135 1 244 091 2 110 196 (560 000) 128 637 (3 850 746) (350 067) 52 954 2 557 407

0.30 % 0.96 % 0.79 % 0.59 % 1.12 % 1.00 % 0.17 % 1.57 % 1.71 %

Sum FORRETNINGSBANKER

548 000 000

548 521 843

549 878 449

1 356 606

8.20 %

29 500 000 5 000 000 5 000 000

29 526 550 5 223 330 5 099 000

31 027 519 5 106 768 5 077 377

1 500 969 (116 562) (21 623)

0.46 % 0.08 % 0.08 %

39 500 000

39 848 880

41 211 665

1 362 785

0.61 %

29 000 000 75 000 000 211 500 000 31 000 000 10 000 000 6 000 000 20 000 000 60 500 000 60 500 000 1 500 000

28 961 720 75 046 464 211 441 379 29 800 637 9 530 000 5 992 380 19 716 696 58 758 900 60 513 945 1 518 111

30 923 696 77 978 168 221 930 945 30 718 091 9 604 092 6 101 858 20 014 094 60 973 462 59 622 483 1 495 511

1 961 976 2 931 704 10 489 567 917 454 74 092 109 478 297 398 2 214 562 (891 462) (22 600)

0.46 % 1.16 % 3.31 % 0.46 % 0.14 % 0.09 % 0.30 % 0.91 % 0.89 % 0.02 %

KOMMUNER 1041652 Drammen Kommune 5.02 07.02.2013 146000 Larvik Kommune Adjust 01.12.2018 1024630 Oslo Kommune 4 12/12 Sum KOMMUNER

1042951 1042950 9307205 1029392 1034125 9306950 9304361 1034419 1028225 154530

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

PRIVATE KREDITTFORETAK BN Boligkreditt 5.8 23/05/2012 BN Boligkreditt 6.28 21/05/2010 Dnb Nor Boligkreditt 5.55 2014/07/11 Eiendomskreditt AS 4.25 06/11 Eiendomskreditt FRN 11/11 Eiendomskreditt 5.55 20.06.2012 Kredittfor for Spb. 4.45 03/11 Kredittforeningen for Spareb. 4.6 03/10 Kredittforeningen for Sparebanker FRN 09/10 Landkreditt Adjust 15/10/02

Forts. neste side

Urealisert % av andels- Risikogevinst/tap kapital klasse 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Neste rentereg. 10.11.2009 03.10.2011 27.06.2012 02.02.2009 15.03.2011 15.05.2013 24.08.2010 22.11.2010 16.06.2010

20 % 07.02.2013 20 % 01.12.2009 20 % 06.12.2012

10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

23.05.2012 21.05.2010 11.07.2014 15.06.2011 16.02.2009 15.06.2012 09.03.2011 09.03.2010 09.03.2009 15.04.2010

0.00 % 0.00 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1005594 Norgeskreditt AS 7.1 05/11 1046749 Sparebank 1 Boligkreditt 5.75 31.10.2013 1042134 Terra Boligkreditt FRN 3/13 Sum PRIVATE KREDITTFORETAK Selvstendige kommunefortak 110623 Akershus Kraft Adjust 20.07.2014 Sum Selvstendige kommunefortak

1029300 1035089 1028774 1019299 1038717 9309344 9307661 1032157 9307175 1025275 1042455 9306982 1047373 1044207 1045131 1023813 1029086 1027977 1039855 9309961 9306318 1032193 1029862 1040821 1047367 1045942 1021845 1020522 1028326 1026877 1021587 1033283 1032953 1048172 9305316 1034118 1030029 1027708 1026586 1028530 1030215 1021111 9310206 9312693 1030545 1022751 1041890 1028088 1024520 1008310 9308160 9312968 1031123 1038213 1039838 1028555 9302700 1035143 1044589 1033117 1026595 1028268 1033278 9307516 1044185 9308161 9312690 1027668 1027930

SPAREBANKER Aurskog Sparebank 4.48 12/12 Aurskog Sparebank 5.15 02/14 Dnb Nor Bank ASA 3.75 10/10 Dnb Nor Bank ASA 5.01 07/13 Dnb Nor Bank ASA 5.65 10.09.2010 Dnb Nor Bank ASA 6.05 08.04.2013 Fana Sparebank FRN 15.11.2012 Fana Sparebank 4.68 06/13 Fana Sparebank 4.840 28.06.2011 Helgeland Sparebank FRN 02/10 Helgeland Sparebank FRN 10.05.2010 Helgeland Sparebank 5.7 06.06.2012 Helgeland Sparebank 6.16 20/11/2012 Helgeland Sparebank 7.2 20.02.2013 Indre Sogn Sparebank 15.08.2011 Klepp Sparebank 4.1 09/09 Lillestrøm Sparebank 4.34 12/12 Rygge Vaaler Sparebank 3.7 09/10 Rygge Vaaler Sparebank 5.75 21.11.2012 Rygge-vaaler Sparebank 7.10 10/07/2013 Sandnes Sparebank Sandsvæ r Sparebank FRN 06/11 Sandsvæ r Sparebank 4.2 01/13 Sparebank 1 Rogaland 5.65 17.01.2008 Sparebank 1 SR-Bank 6.4 18.11.2013 Sparebank 1 SR-Bank 6.95 22.09.2013 Sparebanken Ø st FRN 03/11 Sparebanken Ø st FRN 11/13 Sparebanken Ø st 3.75 09/12 Sparebanken Ø st 4.35 05/15 Sparebanken Ø st 4.45 02/11 Sparebanken Ø st 4.45 09/10 Sparebanken Ø st 4.65 08/11 Sparebanken Ø st 5.2 22.02.2013 Sparebanken Grenland Sparebanken Grenland 4.7 11/11 Sparebanken Hedmark FRN 02/16 Sparebanken Hedmark 3.75 02/12 Sparebanken Hedmark 3.8 04/10 Sparebanken Hedmark 4 10/15 Sparebanken Hedmark 4.1 02/13 Sparebanken Hedmark 5.2 01/14 Sparebanken Møre Sparebanken Møre Sparebanken Møre 4 03/12 Sparebanken Møre 5.4 06/14 Sparebanken Møre 5.65 15.05.2013 Sparebanken Midt Norge 3.8 03/12 Sparebanken Midt Norge 3.83 11/09 Sparebanken Midt Norge 6.95 01/11 Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge 4.7 05/16 Sparebanken Midt-Norge 5.75 15.08.2012 Sparebanken Nord Norge 20.05.2010 Sparebanken Nord Norge 3.75 10/12 Sparebanken Nord-Norge Sparebanken Nord-Norge 5% 05/02/2010 Sparebanken Nordnorge 7.3 19/08/2011 Sparebanken Nordvest FRN 08/11 Sparebanken Pluss 3.75 04/10 Sparebanken Pluss 3.8 03/12 Sparebanken Pluss 4.5 09/11 Sparebanken Pluss 6 08.10.2013 Sparebanken Pluss 7.15 04.07.2011 Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland 3.4 07/10 Sparebanken Sør 3.75 08/11

Forts. neste side

Pålydende verdi 5 000 000 25 000 000 6 000 000

Kostpris

Kursverdi

Urealisert % av gevinst/tap (595 868) 1 135 271 6 583

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.08 % 20 % 16.05.2011 0.39 % 10 % 31.10.2013 0.09 % 10 % 16.03.2009

5 895 000 25 301 500 5 913 600

5 299 132 26 436 771 5 920 183

541 000 000

538 390 332

557 018 487

18 628 155

8.31 %

10 820 000

11 353 533

10 820 000

11 353 533

10 977 360

(376 174)

0.16 %

10 977 360

(376 174)

0.16 %

84 000 000 50 000 000 10 000 000 19 000 000 190 500 000 42 000 000 2 000 000 17 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 96 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 16 000 000 69 000 000 17 000 000 78 000 000 4 000 000 15 000 000 69 000 000 100 000 000 144 000 000 3 000 000 5 000 000 115 500 000 38 000 000 73 500 000 33 500 000 78 000 000 60 000 000 10 000 000 21 000 000 19 000 000 37 000 000 43 000 000 137 000 000 88 000 000 1 000 000 129 000 000 32 000 000 214 500 000 60 000 000 7 000 000 58 500 000 14 500 000 29 000 000 1 000 000 50 000 000 52 000 000 56 500 000 5 000 000 86 000 000 77 500 000 55 000 000 48 000 000 25 000 000 36 000 000 57 500 000 45 500 000 94 500 000 20 000 000 12 000 000 61 000 000 18 000 000 41 000 000

84 525 221 47 725 000 9 960 000 18 105 000 189 198 890 42 000 000 1 981 400 16 665 644 9 585 000 5 020 000 10 000 000 19 042 000 30 759 000 97 567 747 19 970 000 10 161 500 19 538 444 15 492 150 68 566 460 16 923 840 71 370 000 3 814 800 15 036 000 67 329 300 102 030 000 141 023 840 3 010 500 4 711 803 105 080 750 34 010 000 74 655 240 31 797 648 77 123 150 59 966 800 9 773 000 19 936 350 18 984 800 36 171 528 43 183 301 133 337 329 85 218 050 964 810 129 075 320 32 748 800 209 874 165 57 709 500 6 950 300 55 484 008 14 686 092 29 901 900 966 300 51 250 000 51 940 000 56 726 000 4 856 000 82 419 300 74 536 725 54 786 500 47 832 000 23 741 783 34 422 433 56 648 558 43 627 000 91 672 250 20 042 000 11 200 800 62 922 300 17 794 418 39 368 390

80 899 158 48 154 950 9 933 516 18 899 822 195 256 484 43 589 590 1 902 106 16 521 427 9 637 112 4 978 692 10 006 447 20 530 249 31 188 101 103 296 965 19 775 096 9 992 543 19 185 978 15 778 463 69 549 492 17 874 652 78 216 014 3 862 980 14 438 610 70 425 359 104 085 109 153 337 844 2 929 108 4 728 396 110 920 373 35 149 954 73 558 965 33 628 472 78 172 634 60 175 249 10 052 770 20 961 796 17 420 005 35 974 623 42 909 656 123 140 987 84 726 723 987 600 136 122 574 34 485 298 209 829 880 59 489 871 7 115 033 56 931 456 14 502 244 30 428 881 999 033 51 963 634 48 266 956 58 027 617 5 102 669 82 441 853 76 509 528 55 653 489 51 187 393 24 122 900 35 896 544 55 923 214 45 416 046 96 906 977 21 215 284 11 957 272 65 560 933 17 816 343 40 203 229

(3 626 063) 429 950 (26 485) 794 822 6 057 594 1 589 590 (79 294) (144 217) 52 112 (41 308) 6 447 1 488 249 429 101 5 729 217 (194 904) (168 957) (352 466) 286 313 983 032 950 812 6 846 014 48 180 (597 390) 3 096 059 2 055 109 12 314 004 (81 392) 16 593 5 839 623 1 139 954 (1 096 275) 1 830 824 1 049 484 208 449 279 770 1 025 446 (1 564 795) (196 904) (273 645) (10 196 342) (491 327) 22 790 7 047 254 1 736 498 (44 285) 1 780 371 164 733 1 447 449 (183 847) 526 981 32 733 713 634 (3 673 044) 1 301 617 246 669 22 553 1 972 803 866 989 3 355 393 381 117 1 474 110 (725 343) 1 789 046 5 234 727 1 173 284 756 472 2 638 633 21 924 834 839

1.21 % 0.72 % 0.15 % 0.28 % 2.91 % 0.65 % 0.03 % 0.25 % 0.14 % 0.07 % 0.15 % 0.31 % 0.47 % 1.54 % 0.30 % 0.15 % 0.29 % 0.24 % 1.04 % 0.27 % 1.17 % 0.06 % 0.22 % 1.05 % 1.55 % 2.29 % 0.04 % 0.07 % 1.66 % 0.52 % 1.10 % 0.50 % 1.17 % 0.90 % 0.15 % 0.31 % 0.26 % 0.54 % 0.64 % 1.84 % 1.26 % 0.01 % 2.03 % 0.51 % 3.13 % 0.89 % 0.11 % 0.85 % 0.22 % 0.45 % 0.01 % 0.78 % 0.72 % 0.87 % 0.08 % 1.23 % 1.14 % 0.83 % 0.76 % 0.36 % 0.54 % 0.83 % 0.68 % 1.45 % 0.32 % 0.18 % 0.98 % 0.27 % 0.60 %

20 % 20.07.2009

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

14.12.2012 05.02.2014 21.10.2010 04.07.2013 10.09.2010 08.04.2013 16.02.2009 12.06.2013 30.03.2009 23.02.2009 11.05.2009 06.06.2012 20.11.2012 20.02.2013 17.02.2009 14.09.2009 05.12.2012 02.09.2010 21.11.2012 10.07.2013 19.02.2013 19.03.2009 24.01.2013 17.01.2013 18.11.2013 23.09.2013 10.03.2009 12.02.2009 12.09.2012 19.05.2015 25.02.2011 22.09.2010 24.08.2011 22.02.2013 06.11.2009 09.11.2011 03.02.2009 20.02.2012 20.04.2010 05.10.2015 15.02.2013 14.01.2014 27.08.2013 17.10.2013 15.03.2012 10.06.2014 15.05.2013 01.03.2012 30.11.2009 14.01.2011 31.01.2014 05.11.2013 03.05.2016 15.08.2012 20.05.2010 10.10.2012 11.04.2012 05.02.2010 19.08.2011 27.02.2009 26.04.2010 12.03.2012 12.09.2011 08.10.2013 04.07.2011 30.01.2014 15.10.2013 15.07.2010 18.08.2011


DnB NOR Obligasjon 20 (IV) forts. VPnr Selskap 1030242 1031111 1035042 1041687 1046033 1030117 1048056 9306710 9307302 1028563 1029135 1033165 1030733 1035244 1048156 1035378 9308311 1044140 1027806 9208865 1026888 1029842 1033394 9307962 9312545

Pålydende verdi 10 000 000 17 000 000 40 000 000 12 500 000 50 000 000 31 000 000 45 000 000 7 000 000 50 000 000 6 000 000 65 500 000 80 000 000 35 000 000 55 000 000 21 500 000 30 000 000 96 000 000 75 000 000 79 500 000 25 000 000 20 000 000 47 000 000 11 000 000 20 000 000 5 000 000

Kostpris

Kursverdi

9 684 000 16 102 400 39 724 000 12 465 858 50 587 000 29 027 000 45 237 000 6 902 000 49 633 500 5 483 220 63 926 755 77 533 850 32 823 000 54 236 000 21 500 000 28 817 800 95 631 231 74 915 000 77 367 152 24 745 000 19 984 000 46 364 544 10 995 160 20 000 000 5 050 000

9 055 191 16 495 720 40 345 238 12 780 140 53 353 679 29 325 763 45 479 538 7 028 723 51 003 491 5 853 836 65 541 722 80 160 441 34 339 463 55 824 014 21 619 387 29 721 888 98 303 885 78 946 619 78 726 409 25 756 104 19 841 512 44 765 328 10 871 772 20 480 989 5 435 774

4 230 000 000

4 153 234 606

4 241 886 842

88 652 236

63.29 %

STATSFORVALTNINGEN Norsk Stat 4.25 05/17 Norsk Stat 5 05/15 Norsk Stat 6 05/11 Norsk Stat 6.5 05/13

88 000 000 119 500 000 2 466 000 1 500 000

87 432 764 127 597 326 2 761 838 1 689 062

91 080 000 129 645 636 2 657 855 1 696 500

3 647 236 2 048 311 (103 984) 7 438

1.36 % 1.93 % 0.04 % 0.03 %

Sum STATSFORVALTNINGEN

211 466 000

219 480 991

225 079 991

5 599 000

3.36 %

Utenlandsk sektor Amagerbanken AS FRN 03/11 Finnvera plc 4.9 Bond issue 2007/2013 Finnvera Oyj 3.85 04/12 Fionia Bank AS FRN 06/11 Forstæ darnas Bank 4.53 06/11 Forstæ dernes Bank AS FRN 04/11 Institut Credito Oficial FRN 02.06.2010 Institut Credito Oficial FRN 21.01.2010 Institut Credito Oficial 5 17.03.2008 Instituto De Credito Kfw Kfw 5 15.05.2015 Kfw 5.25 2011/05/16

100 000 000 80 000 000 21 500 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 10 000 000 5 000 000 55 000 000 14 000 000 85 000 000 75 000 000 20 000 000

99 964 600 79 876 000 21 143 051 149 925 000 100 000 000 100 000 000 9 975 500 4 984 933 53 890 500 13 684 160 83 236 250 73 435 750 19 703 200

97 610 919 83 664 912 21 859 267 144 694 964 99 022 896 97 633 927 10 020 779 5 002 548 57 207 360 14 711 505 89 398 146 78 010 036 20 990 912

(2 353 681) 3 788 912 716 217 (5 230 037) (977 104) (2 366 073) 45 279 17 615 3 316 860 1 027 345 6 161 896 4 574 286 1 287 712

1.46 % 1.25 % 0.33 % 2.16 % 1.48 % 1.46 % 0.15 % 0.07 % 0.85 % 0.22 % 1.33 % 1.16 % 0.31 %

Sparebanken Sør 4.25 02/16 Sparebanken Sør 4.45 05/13 Sparebanken Sør 5 01/12 Sparebanken Sør 5.5 5/11 Sparebanken Sør 7.03 26.09.2013 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 02/13 Sparebanken Sogn og Fjordane 5.7 15.10.2013 Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.35 19.04.2013 Sparebanken Vest Sparebanken Vest 3.65 10/11 Sparebanken Vest 4.1 06/10 Sparebanken Vest 4.4 11/10 Sparebanken Vest 4.5 12/12 Sparebanken Vest 5.2 04/10 Sparebanken Vest 5.275 25.02.2013 Sparebanken Vest 5.3 02/14 Sparebanken Vest 5.64 07.03.2011 Sparebanken Vest 6.6 01.04.2014 Sparebanken Vestfold 3.62 08/10 Sparebanken Vestfold 6.14 15.04.2013 Sparebanken Volda og Ø rsta FRN 05/10 Time Sparebank 4.27 01/13 Time Sparebank 4.6 09/11 Toten Sparebank 5.88 19.12.2012 Totens Sparebank Sum SPAREBANKER

1031335 1022696 1005246 1014484

1030822 1035435 1026365 1032255 1031822 1030823 1043958 9308123 9310369 9306369 9307954 9308485 9307586

Sum Utenlandsk sektor Sum Obligasjoner Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Urealisert % av gevinst/tap (628 809) 393 320 621 238 314 282 2 766 679 298 763 242 538 126 723 1 369 991 370 616 1 614 966 2 626 591 1 516 463 1 588 014 119 387 904 088 2 672 654 4 031 619 1 359 257 1 011 104 (142 488) (1 599 216) (123 388) 480 989 385 774

andels- RisikoNeste kapital klasse rentereg. 0.14 % 20 % 19.02.2016 0.25 % 20 % 15.05.2013 0.60 % 20 % 26.01.2012 0.19 % 20 % 16.05.2011 0.80 % 20 % 26.09.2013 0.44 % 20 % 03.02.2009 0.68 % 20 % 15.10.2013 0.10 % 20 % 19.04.2013 0.76 % 20 % 18.07.2013 0.09 % 20 % 17.10.2011 0.98 % 20 % 10.06.2010 1.20 % 20 % 10.11.2010 0.51 % 20 % 10.12.2012 0.83 % 20 % 15.04.2010 0.32 % 20 % 25.02.2013 0.44 % 20 % 12.02.2014 1.47 % 20 % 07.03.2011 1.18 % 20 % 01.04.2014 1.17 % 20 % 05.08.2010 0.38 % 20 % 15.04.2013 0.30 % 20 % 10.02.2009 0.67 % 20 % 28.01.2013 0.16 % 20 % 22.09.2011 0.31 % 20 % 19.12.2012 0.08 % 20 % 30.09.2013

815 500 000

809 818 944

819 828 171

10 009 227

12.23 %

6 396 286 000

6 320 649 129

6 445 880 964

125 231 835

96.18 %

6 320 649 129

6 457 456 232 244 348 403 6 701 804 635

136 807 103

96.35 % 3.65 % 100.00 %

0% 0% 0% 0%

19.05.2017 15.05.2015 16.05.2011 15.05.2013

20 % 0% 0% 20 % 20 % 20 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30.03.2009 02.09.2013 27.04.2012 30.03.2009 06.06.2011 06.04.2009 02.03.2009 21.01.2009 15.05.2015 01.03.2013 15.05.2013 15.05.2015 16.05.2011


DnB NOR Kompass - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

29 526 211 (49 949 870) (13 751 791) (34 175 450)

37 329 894 36 019 337 (38 405 204) 34 944 027

259 988 (5 597 525) (30 496) (5 368 032)

512 624 (10 818 735) (76 898) (10 383 009)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

(39 543 482) (8 285 736) (47 829 218)

24 561 018 (4 321 886) 20 239 132

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(47 829 218) (47 829 218)

20 239 132 20 239 132

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

732 906 416 109 875 1 338 687 15 899 206 750 254 184

1 182 602 045 113 062 305 568 1 333 713 1 184 354 388

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

578 394 906 18 714 864 142 376 766 739 486 534

884 672 824 106 976 613 190 205 984 1 181 855 421

10 767 650 10 767 650

2 498 967 2 498 967

750 254 184

1 184 354 388

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Optimal Fondet passer for

DnB NOR Optimal passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker langsiktige plassering av sparemidler til moderat risiko. Normalt vil fondet være investert med ca 1/3 i obligasjoner og korte rentepapirer og 2/3 i aksjer. Aksjeandelen vil normalt være fordelt med 1/3 norske aksjer og 2/3 internasjonale aksjer. Vi anbefaler en sparehorisont på 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme moderate til store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 6 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Investeringsmandatet til DnB NOR Optimal innebærer at fondet i all hovedsak investerer sine midler i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond, kombinasjonsfond og/eller rentefond. Fondet vil også kunne investere inntil 20 % av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I tillegg vil forvaltningsselskapet ved bruk av derivater, søke å styre nedsiderisikoen slik at et eventuelt verditap ikke blir større enn 20 % pr. kalenderår. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 % i aksjerelaterte investeringer og 35 % i rentebærende instrumenter. Forvaltningsselskapet står imidlertid fritt til å allokere mellom aktivaklassene renter og aksjer basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings markedssyn. I en normalsituasjon vil fondets aksjeeksponeringer være ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Forvaltningsselskapet står fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenterer basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

20%

10% 11,3

10%

4% 2,7 -24,1

0%

-11,71

-4,62

2 year

3 year

-2%

-10%

-8%

-20%

-14%

-30%

-20% -06

-07

-08

Fondet ble etablert 26.09.2005.

1 år

3 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-24,08

-13,24

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-24,08

-4,62

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-20,22

-3,07

-3,87

-1,55

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt indeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar 1.75 % *) (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.) *) Samlet forvaltningsgodtgjørelse vil maksimalt være 1,9 % per år.

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Optimal Selskap Andeler DnB NOR Norge (IV) Fidelity America Acc USD Fortis OBAM Equity World I-Class Henderson HF Asia Pacific Property Equities Fund Henderson HF Global Property Equities Fund JPM Global Dynamic A - USD Neptune Global EQ-B-ACC Sparinvest - Global Value

Børs/ Marked

Antall Valuta

Oslo Luxembourg City Stockholm Luxembourg City Luxembourg City Luxembourg City London Luxembourg City

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

NOK USD

49 943 468 18 866 459

30 692 827 16 970 599

(19 250 641) (1 895 860)

4.90 % 2.71 %

0.00 % 0.00 %

16 149 419

EUR USD

18 376 713 38 334

11 408 642 24 061

(6 968 071) (14 273)

1.82 % 0.00 %

0.00 % 0.00 %

459 513

USD

40 427 656

26 383 978

(14 043 678)

4.21 %

0.00 %

349 401

USD

26 947 963

24 538 810

(2 409 153)

3.91 %

0.00 %

903 221 17 030

GBP EUR

28 057 307 25 352 433

18 067 739 17 996 298

(9 989 568) (7 356 135)

2.88 % 2.87 %

0.00 % 0.00 %

208 010 332

146 082 954

(61 927 378)

23.30 %

30 792

USD

9 135 838

7 585 098

(1 550 740)

1.21 %

0.00 %

26 000

EUR

20 846 723

11 996 850

(8 849 873)

1.91 %

0.00 %

537 373 12 098 6 788 34 364 3 142 16 351 83 448 32 206 3 709 291 409

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK EUR

63 092 151 119 337 641 67 862 758 16 514 258 14 469 492 12 109 505 20 315 782 109 255 320 35 086 224 23 901 073

54 141 216 128 647 525 71 401 917 9 650 042 7 571 102 7 859 722 12 905 249 79 154 639 37 276 193 25 584 016

(8 950 934) 9 309 884 3 539 159 (6 864 216) (6 898 391) (4 249 783) (7 410 533) (30 100 681) 2 189 969 1 682 944

8.64 % 20.52 % 11.39 % 1.54 % 1.21 % 1.25 % 2.06 % 12.63 % 5.95 % 4.08 %

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

0

EUR

26

18

(8)

0.00 %

0.00 %

Sum Andeler Verdipapirfond

511 926 791

453 773 586

(58 153 205)

72.38 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

719 937 124

599 856 540 27 067 055 626 923 595

(120 080 583)

95.68 % 4.32 % 100.00 %

DnB NOR Fund Global Quant Small Cap DnB NOR Global Selektiv II DnB NOR Lang Obligasjon 20 DnB NOR Likviditet 20 (V) DnB NOR Miljøinvest DnB NOR Navigator DnB NOR Norden (III) DnB NOR Nordic Technology DnB NOR Norge Selektiv (III) DnB NOR Obligasjon (III) Franklin Mutual Global Discovery Fund Selector Global Value A2

Luxembourg City Luxembourg City Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Markedsverdi

15 239 349 783

Sum Andeler Andeler Verdipapirfond AllianceBernstein GLB Growth trends PI-I

Kostpris

Oslo Oslo Luxembourg City Luxembourg City

DnB NOR Optimal - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

11 286 035 209 562 (44 420 894) (174 417 821) 817 293 (206 525 825)

11 035 242 411 022 29 916 141 (8 272 012) (1 893 764) 31 196 629

180 275 (4 585 633) 44 894 (4 360 464)

407 444 (12 982 046) 140 982 (12 433 620)

(210 886 289) (1 900 619) (212 786 908)

18 763 009 0 18 763 009

Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(212 786 908) (212 786 908)

18 763 009 18 763 009

2008

2007

599 856 540 984 300 3 957 963 24 242 552 629 041 355

972 922 910 414 048 433 850 34 091 018 1 007 861 826

691 559 407 66 717 723 (131 353 535) 626 923 595

841 073 387 82 149 769 81 433 373 1 004 656 529

2 117 760 2 117 760

3 205 297 3 205 297

629 041 355

1 007 861 826


DnB NOR Sikring I Fondet passer for

DnB NOR Sikring I passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en plassering av langsiktige sparemidler. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 2 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Normalt er det lave til middels kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 3 på en risikoskala fra 1 til 10. Lav

Risikoprofil

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Investeringsstrategi

Fondet er et fond som gir andelseierne en delvis eksponering i et globalt aksjemarked, samtidig som nedsiden i fondet er begrenset til 10% av fondsverdien til enhver tid. Gevinster i fondet vil sikres med 90% på daglig basis. Fondet er investert i ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK). Dette fondet er forvaltet av ING Fund Management B.V og ING Investment Management Belgium. Fondet vil være investert med minimum 90% av fondets verdi til enhver tid i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av stater, lokale myndigheter og selskaper/institusjoner med høy kredittverdighet og lav renterisiko. Inntil 10% av fondets verdi er investert i derivater, eksempelvis kjøpsopsjoner, som medfører at fondet delvis vil være eksponert i aksjemarkedene gjennom aksjeindekser i Europa, USA og Japan.

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

10%

10%

6%

5,2

6% 3,9 2,8

2%

2%

1,1 -5,5

-2%

-2%

-6%

-6%

-10%

-1,45

0,30

2 year

3 year

1,51

1,43

4 year

5 year

-10% -04

-05

-06

-07

-08

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 01.09.2003.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-5,54

0,90

7,34

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-5,54

0,30

1,43

2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne. 1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.10 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.50 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Sikring I Selskap

Kostpris

Markedsverdi

318 905 800

326 119 365

7 213 565

99.74 %

Sum Andeler

318 905 800

326 119 365

7 213 565

99.74 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

318 905 800

326 119 365 864 076 326 983 440

7 213 565

99.74 % 0.26 % 100.00 %

Andeler ING Index Linked Fund II - CCFW (NOK)

Børs/ Marked

Antall Valuta

Luxembourg City

3 012 094

NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.00 %

DnB NOR Sikring I - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

(100 106) 0 14 033 664 (43 399 454) (29 465 896)

251 036 4 576 471 20 475 741 (11 630 675) 13 672 573

151 409 (6 755 086) 6 633 814 30 136

305 352 (10 200 275) 10 310 841 415 918

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

(29 435 760) 0 (29 435 760)

14 088 491 0 14 088 491

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(29 435 760) (29 435 760)

14 088 491 14 088 491

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

326 119 364 0 1 059 752 274 450 327 453 566

639 908 065 32 565 2 735 282 5 249 608 647 925 520

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

299 187 884 (53 866 207) 81 661 763 326 983 440

553 774 359 (23 879 623) 111 097 522 640 992 258

470 127 470 127

6 933 262 6 933 262

327 453 567

647 925 520

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital


DnB NOR Navigator Fondet passer for

DnB NOR Navigator er et investeringsalternativ som passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i shipping og offshoreselskaper samt cruise og oljeselskaper. Fondet kan plassere inntil 50 % i utlandet. Fondet passer som en del av en større portefølje av fond. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsaklig i shipping- og offshoreselskaper, men vil i tillegg også investere i cruise- og oljeselskaper. Fondet kan investere inntil 50 prosent i utenlandske aksjer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 10 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 100%

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 96,5

87,6

27,91

30%

72,6

18,48

66%

16%

13,96

44,6

41,0 32%

7,84 27,2

2%

10,83 11,38

14,04

-30,9 -11,7

15,9 -8,8 -43,0

-2%

-62,6

-36%

-12%

-26%

-70%

-40% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 17.12.1997.

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

1 år

3 år

5 år

-62,55

-31,16

133,51

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-62,55

-11,70

18,48

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-62,80

-19,85

9,14

0,25

8,15

9,34

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.00 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Navigator Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited Deep Sea Supply PLC ElectroMagnetic GeoServices ASA Fred Olsen Energy Global Geo Services ASA Golden Ocean Group Noble Corp Petroleum Geo Services Polarcus Ltd Pride International Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE Seadrill LTD SeaBird Exploration Sevan Marine Songa Offshore Subsea 7 Transocean Ltd TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked

Antall Valuta

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo New York Oslo Oslo New York Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo New York Oslo Oslo

390 200 44 238 293 646 1 164 198 200 958 226 266 100 614 4 033 249 1 234 432 32 183 436 650 1 880 272 25 451 562 033 497 417 485 332 250 473 151 730 506 597 103 722 5 764 232 400 199 674

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK USD NOK NOK USD NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK USD NOK NOK

Sum Aksjer Energi Aksjer Industri American Shipping Company ASA Bergen Group AS Camillo Eitzen & Co D/S Norden Dockwise Ltd Eitzen Chemical Asa Fairstar Heavy Transport Jinhui Shipping And Transport Odfjell ASA B Odfjell SE Star Reefers Inc Stolt Nielsen SA TTS Marine ASA Wilh Wilhelmsen B Aksjer Wilh Wilhelmsen A aksjer

Oslo Oslo Oslo København Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

36 850 647 003 398 310 18 921 739 657 621 889 552 279 459 097 86 212 160 495 25 897 346 019 105 333 84 482 146 331

NOK NOK NOK DKK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer Unoterte AGR Group ASA A-Aksjer Reservoir Exploration Technology ASA

Oslo Oslo

341 871 349 327

NOK NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

32 434 422 8 365 837 26 719 527 22 280 441 2 976 613 12 684 295 23 631 697 6 872 592 26 311 807 7 618 630 39 186 249 11 383 258 3 152 859 12 085 048 21 951 992 46 505 702 3 828 888 4 572 948 21 763 627 4 524 078 3 942 593 15 592 356 8 143 046

15 217 800 6 060 606 13 214 070 5 006 051 1 414 744 791 931 18 512 976 1 734 297 5 530 255 4 967 002 12 073 373 7 521 088 2 841 540 6 182 363 12 910 116 26 741 793 751 419 1 122 802 6 687 080 4 200 741 1 902 821 8 052 660 2 995 110

(17 216 622) (2 305 231) (13 505 457) (17 274 390) (1 561 869) (11 892 364) (5 118 721) (5 138 295) (20 781 552) (2 651 628) (27 112 877) (3 862 170) (311 319) (5 902 685) (9 041 876) (19 763 909) (3 077 469) (3 450 146) (15 076 546) (323 337) (2 039 773) (7 539 696) (5 147 936)

5.59 % 2.23 % 4.85 % 1.84 % 0.52 % 0.29 % 6.80 % 0.64 % 2.03 % 1.82 % 4.44 % 2.76 % 1.04 % 2.27 % 4.74 % 9.82 % 0.28 % 0.41 % 2.46 % 1.54 % 0.70 % 2.96 % 1.10 %

366 528 507

166 432 638

(200 095 869)

61.14 %

3 150 207 16 426 011 25 748 215 11 055 559 2 846 321 14 262 179 12 047 179 18 593 855 7 507 889 16 291 203 4 055 430 50 228 657 11 205 878 17 583 645 31 087 424

1 216 050 3 674 977 5 257 692 4 571 986 2 921 645 5 379 340 3 865 953 3 277 953 3 879 540 6 981 533 3 780 962 24 394 340 1 737 995 7 603 380 13 901 445

(1 934 157) (12 751 034) (20 490 523) (6 483 573) 75 325 (8 882 840) (8 181 226) (15 315 902) (3 628 349) (9 309 671) (274 468) (25 834 317) (9 467 883) (9 980 265) (17 185 979)

0.45 % 1.35 % 1.93 % 1.68 % 1.07 % 1.98 % 1.42 % 1.20 % 1.43 % 2.56 % 1.39 % 8.96 % 0.64 % 2.79 % 5.11 %

242 089 650

92 444 789

(149 644 861)

33.96 %

17 202 461 10 908 601

5 128 065 1 571 972

(12 074 396) (9 336 629)

1.88 % 0.58 %

28 111 061

6 700 037

(21 411 025)

2.46 %

636 729 219

265 577 464 6 621 097 272 198 561

(371 151 755)

97.57 % 2.43 % 100.00 %

0.20 % 0.06 % 0.11 % 0.26 % 0.15 % 0.25 % 0.15 % 0.50 % 0.45 % 0.02 % 0.24 % 0.00 % 0.00 % 0.22 % 0.22 % 0.12 % 0.28 % 0.08 % 0.48 % 0.07 % 0.00 % 0.22 % 0.15 %

0.13 % 1.41 % 0.93 % 0.82 % 0.32 % 0.36 % 1.67 % 0.55 % 0.41 % 0.24 % 0.30 % 0.54 % 0.41 % 0.66 % 0.40 %

0.48 % 0.70 %

DnB NOR Navigator - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Forvaltningshonorar Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

530 943 26 574 596 (18 096 836) (473 223 815) 459 515 (463 755 597)

1 001 348 16 642 262 160 263 108 (36 172 581) (249 506) 141 484 632

524 988 (5 734 325) (413 006) (5 622 343)

1 361 862 (7 406 330) (179 405) (6 223 873)

(469 377 940) 0 (469 377 940)

135 260 758 0 135 260 758

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

265 577 464 154 279 5 573 117 7 654 481 278 959 341

842 912 177 267 256 22 591 224 1 709 486 867 480 144

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

112 991 762 230 320 983 (71 114 185) 272 198 561

133 111 937 325 056 709 398 263 754 856 432 401

6 760 779 6 760 779

11 047 742 11 047 742

278 959 341

867 480 144

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(469 377 940) (469 377 940)

135 260 758 135 260 758


DnB NOR Navigator (I) Fondet passer for

DnB NOR Navigator er et investeringsalternativ som passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i shipping og offshoreselskaper samt cruise og oljeselskaper. Fondet kan plassere inntil 50 % i utlandet. Fondet passer som en del av en større portefølje av fond. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Navigator og investerer hovedsaklig i shipping- og offshoreselskaper, men vil i tillegg også investere i cruise- og oljeselskaper. Fondet kan investere inntil 50 prosent i utenlandske aksjer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 10 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 10% -62,3 -6%

-22%

-38%

-54%

-70% -08 Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 26.01.2007.

1 år Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-62,32

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-62,32

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-62,80

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

0,48

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er en sammensatt benchmark. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

2.00 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Navigator (I) Selskap Andeler Verdipapirfond DnB NOR Navigator

Børs/ Marked

Antall Valuta

Oslo

24 469

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

135 000 096

58 954 227

(76 045 869)

99.78 %

Sum Andeler Verdipapirfond

135 000 096

58 954 227

(76 045 869)

99.78 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

135 000 096

58 954 227 130 639 59 084 866

(76 045 869)

99.78 % 0.22 % 100.00 %

0.00 %

DnB NOR Navigator (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Utbytte Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

59 030 0 (5 849 239) (81 283 163) 0 (87 073 372)

10 085 0 656 001 5 237 294 0 5 903 380

103 026 (1 019 616) (9 977) (926 567)

232 425 (685 830) (10 779) (464 183)

(87 999 938) 0 (87 999 938)

5 439 197 0 5 439 197

Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(87 999 938) (87 999 938)

5 439 197 5 439 197

2008

2007

58 954 227 10 890 171 636 198 583 59 335 336

135 660 093 5 546 0 961 531 136 627 170

122 923 029 18 722 578 (82 560 741) 59 084 866

106 846 388 24 010 316 5 439 197 136 295 902

250 471 250 471

331 269 331 269

59 335 336

136 627 170


DnB NOR Norge (I) Fondet passer for

DnB NOR Norge (I) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i norske aksjer med god spredning på bransjer og selskaper. Vi anbefaler en investeringshorisont på 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 8 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Årlig avkastning i prosent 46,4

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge (IV) og har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper.

Høy

Avkastning 50%

Investeringsstrategi

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

45,6 36,1

20%

40,2 33,7

12,26

28%

10%

6,58

13,1 6%

0,6 -15,5-32,9

-52,3

0%

-16%

-10%

-38%

-20%

-60%

-26,5 -10,3

5,30

4,31 1,61 1,52

0,25

-30% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 24.10.1983.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-52,34

-27,95

37,52

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-52,34

-10,35

6,58

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

1,72

1,79

0,89

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.80 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Norge (I) Selskap Andeler DnB NOR Norge (IV)

Børs/ Marked Oslo

Antall Valuta

762 822

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

1 814 990 526

1 536 395 586

(278 594 940)

100.06 %

Sum Andeler

1 814 990 526

1 536 395 586

(278 594 940)

100.06 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

1 814 990 526

1 536 395 586 (916 099) 1 535 479 488

(278 594 940)

100.06 % (0.06) % 100.00 %

DnB NOR Norge (IV) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

1 853 388 150 963 1 550 493 1 445 124 3 033 540 170 044 5 577 017 2 411 026 155 510 2 905 823 852 994 1 979 622 1 203 577 467 333 8 745 580 204 257 1 881 600 440 745

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

131 319 822 48 692 836 129 261 001 31 569 663 23 908 678 46 323 863 217 719 787 231 513 538 5 083 743 143 108 648 46 207 700 146 213 647 32 677 903 9 424 536 1 228 258 343 8 222 960 135 575 534 21 521 058

72 282 132 20 681 931 69 772 185 6 214 033 13 499 253 31 288 096 155 041 073 66 664 869 1 710 610 75 551 398 8 700 539 109 077 172 8 906 470 6 168 796 996 121 562 8 272 409 65 197 440 6 611 175

(59 037 690) (28 010 905) (59 488 816) (25 355 630) (10 409 425) (15 035 767) (62 678 714) (164 848 669) (3 373 133) (67 557 250) (37 507 161) (37 136 475) (23 771 433) (3 255 740) (232 136 781) 49 448 (70 378 094) (14 909 883)

2.13 % 0.61 % 2.06 % 0.18 % 0.40 % 0.92 % 4.58 % 1.97 % 0.05 % 2.23 % 0.26 % 3.22 % 0.26 % 0.18 % 29.40 % 0.24 % 1.92 % 0.20 %

2 636 603 260

1 721 761 142

(914 842 118)

50.82 %

14 292 885 416 090 130 6 039 568 19 147 235 123 960 506

5 386 423 168 400 161 1 126 476 2 327 163 45 462 013

(8 906 462) (247 689 969) (4 913 092) (16 820 073) (78 498 493)

0.16 % 4.97 % 0.03 % 0.07 % 1.34 %

579 530 324

222 702 235

(356 828 089)

6.57 %

42 011 895 25 754 423 56 674 729

2 923 948 17 591 855 23 542 784

(39 087 947) (8 162 568) (33 131 945)

0.09 % 0.52 % 0.69 %

124 441 047

44 058 587

(80 382 460)

1.30 %

14 854 348 2 646 372 4 295 190 357 077 5 940 318 93 411

14 045 969 823 246 768 220 161 601 3 209 888 143 567

(808 379) (1 823 126) (3 526 969) (195 476) (2 730 430) 50 155

0.41 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.09 % 0.00 %

28 186 715

19 152 491

(9 034 225)

0.57 %

73 537 945 114 198 330 449 223 560 52 095 737 46 963 135

71 396 416 62 759 225 330 969 309 42 856 750 30 056 988

(2 141 529) (51 439 106) (118 254 251) (9 238 987) (16 906 147)

2.11 % 1.85 % 9.77 % 1.26 % 0.89 %

736 018 708

538 038 688

(197 980 020)

15.88 %

3 081 033 66 676 374 9 156 836 11 407 385 32 402 241 149 223 559 55 142 422 6 023 492

182 909 28 297 207 3 299 750 7 399 392 31 859 315 92 383 286 49 204 306 7 431 340

(2 898 123) (38 379 168) (5 857 086) (4 007 993) (542 926) (56 840 273) (5 938 116) 1 407 848

0.01 % 0.84 % 0.10 % 0.22 % 0.94 % 2.73 % 1.45 % 0.22 %

333 113 341

220 057 504

(113 055 837)

6.50 %

3 534 391 30 194 230 1 797 478 28 268 350

518 135 7 865 935 584 116 9 990 420

(3 016 256) (22 328 295) (1 213 362) (18 277 930)

0.02 % 0.23 % 0.02 % 0.29 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aktiv Kapital DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

145 579 6 237 043 125 164 382 757 2 714 150

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 142 167 262 565 283 648

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

496 324 76 581 94 842 14 691 145 904 6 215

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Orkla Tomra Systems Veidekke

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

217 672 1 700 792 7 282 053 1 815 964 1 347 847

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation Tandberg Vizrt

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

85 074 1 704 651 246 250 880 880 1 779 850 1 432 299 652 577 371 567

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA

Forts. neste side

Oslo Oslo Oslo Oslo

80 331 715 085 44 932 378 425

NOK NOK NOK NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.95 % 0.21 % 0.57 % 0.32 % 0.34 % 0.25 % 0.45 % 1.34 % 0.06 % 1.26 % 1.79 % 0.50 % 0.61 % 0.44 % 0.27 % 0.14 % 1.77 % 0.34 %

0.31 % 0.47 % 0.46 % 0.19 % 0.60 %

1.73 % 0.71 % 0.41 %

1.00 % 0.32 % 0.70 % 0.27 % 0.66 % 0.00 %

0.73 % 5.26 % 0.71 % 1.17 % 0.96 %

0.33 % 1.78 % 0.27 % 1.48 % 1.49 % 0.29 % 0.57 % 0.57 %

0.17 % 0.39 % 0.15 % 0.41 %


DnB NOR Norge (IV) forts. Selskap Codfarmers AS Copeinca Asa Genomar AS Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

274 248 303 075 112 700 18 324 557 319 935 383 771

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

1 311 562 1 636 526

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

6 251 644

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

2 195 508

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

7 052 564 14 657 520 3 381 000 21 343 805 12 598 209 10 245 179

Markedsverdi 959 868 2 582 199 2 254 000 19 240 785 8 318 310 4 586 063

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (6 092 696) 0.03 % 1.34 % (12 075 321) 0.08 % 0.52 % (1 127 000) 0.07 % 2.03 % (2 103 020) 0.57 % 0.53 % (4 279 899) 0.25 % 0.31 % (5 659 116) 0.14 % 1.78 %

133 072 725

56 899 831

(76 172 894)

1.68 %

32 057 255 277 853 245

17 706 087 243 433 243

(14 351 168) (34 420 002)

0.52 % 7.19 %

309 910 499

261 139 330

(48 771 170)

7.71 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 374 358 678 (1 978 201 707) 13 574 130 3 387 932 808

99.60 % 0.40 % 100.00 %

5 352 560 385

0.69 % 0.56 %

0.38 %

1.92 %

DnB NOR Norge (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap

2008

2007

787 782 236 880 113 (1 938 398 437) (1 700 730 543)

605 392 273 746 484 216 325 559 490 677 435

1 036 885 (32 495 409) (3 990) (31 462 514)

1 683 544 (44 905 899) (5 864) (43 228 219)

Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

(1 732 193 056) 0 (1 732 193 056)

447 449 216 0 447 449 216

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(1 732 193 056) (1 732 193 056)

447 449 216 447 449 216

Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat

Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

2008

2007

1 536 395 587 13 667 298 023 169 870 1 536 877 147

3 833 145 967 160 975 335 048 9 320 579 3 842 962 569

280 307 652 (1 470 332 750) 2 725 504 586 1 535 479 487

334 070 587 (952 833 456) 4 457 697 642 3 838 934 773

1 397 660 1 397 660

4 027 796 4 027 796

1 536 877 147

3 842 962 569


DnB NOR Norge (III) Fondet passer for

DnB NOR Norge (III) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i norske aksjer med god spredning på bransjer og selskaper. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 8 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Årlig avkastning i prosent 47,3

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge (IV) og har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper.

Høy

Avkastning 50%

Investeringsstrategi

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

46,1 36,9

20%

41,4 35,0

13,12

28%

10%

7,47

14,3 6%

1,7 -14,6-32,0

-52,0

0%

-16%

-10%

-38%

-20%

-60%

-25,9 -9,51

6,20

5,18 2,47 2,41

1,17

-30% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 06.02.1996.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-51,97

-25,90

43,39

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-51,97

-9,51

7,47

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

2,09

2,64

1,78

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

1.00 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Norge (III) Selskap Andeler DnB NOR Norge (IV)

Børs/ Marked Oslo

Antall Valuta

67 263

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

174 020 584

135 473 164

(38 547 420)

99.78 %

Sum Andeler

174 020 584

135 473 164

(38 547 420)

99.78 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

174 020 584

135 473 164 300 170 135 773 334

(38 547 420)

99.78 % 0.22 % 100.00 %

DnB NOR Norge (IV) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

1 853 388 150 963 1 550 493 1 445 124 3 033 540 170 044 5 577 017 2 411 026 155 510 2 905 823 852 994 1 979 622 1 203 577 467 333 8 745 580 204 257 1 881 600 440 745

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

131 319 822 48 692 836 129 261 001 31 569 663 23 908 678 46 323 863 217 719 787 231 513 538 5 083 743 143 108 648 46 207 700 146 213 647 32 677 903 9 424 536 1 228 258 343 8 222 960 135 575 534 21 521 058

72 282 132 20 681 931 69 772 185 6 214 033 13 499 253 31 288 096 155 041 073 66 664 869 1 710 610 75 551 398 8 700 539 109 077 172 8 906 470 6 168 796 996 121 562 8 272 409 65 197 440 6 611 175

(59 037 690) (28 010 905) (59 488 816) (25 355 630) (10 409 425) (15 035 767) (62 678 714) (164 848 669) (3 373 133) (67 557 250) (37 507 161) (37 136 475) (23 771 433) (3 255 740) (232 136 781) 49 448 (70 378 094) (14 909 883)

2.13 % 0.61 % 2.06 % 0.18 % 0.40 % 0.92 % 4.58 % 1.97 % 0.05 % 2.23 % 0.26 % 3.22 % 0.26 % 0.18 % 29.40 % 0.24 % 1.92 % 0.20 %

2 636 603 260

1 721 761 142

(914 842 118)

50.82 %

14 292 885 416 090 130 6 039 568 19 147 235 123 960 506

5 386 423 168 400 161 1 126 476 2 327 163 45 462 013

(8 906 462) (247 689 969) (4 913 092) (16 820 073) (78 498 493)

0.16 % 4.97 % 0.03 % 0.07 % 1.34 %

579 530 324

222 702 235

(356 828 089)

6.57 %

42 011 895 25 754 423 56 674 729

2 923 948 17 591 855 23 542 784

(39 087 947) (8 162 568) (33 131 945)

0.09 % 0.52 % 0.69 %

124 441 047

44 058 587

(80 382 460)

1.30 %

14 854 348 2 646 372 4 295 190 357 077 5 940 318 93 411

14 045 969 823 246 768 220 161 601 3 209 888 143 567

(808 379) (1 823 126) (3 526 969) (195 476) (2 730 430) 50 155

0.41 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.09 % 0.00 %

28 186 715

19 152 491

(9 034 225)

0.57 %

73 537 945 114 198 330 449 223 560 52 095 737 46 963 135

71 396 416 62 759 225 330 969 309 42 856 750 30 056 988

(2 141 529) (51 439 106) (118 254 251) (9 238 987) (16 906 147)

2.11 % 1.85 % 9.77 % 1.26 % 0.89 %

736 018 708

538 038 688

(197 980 020)

15.88 %

3 081 033 66 676 374 9 156 836 11 407 385 32 402 241 149 223 559 55 142 422 6 023 492

182 909 28 297 207 3 299 750 7 399 392 31 859 315 92 383 286 49 204 306 7 431 340

(2 898 123) (38 379 168) (5 857 086) (4 007 993) (542 926) (56 840 273) (5 938 116) 1 407 848

0.01 % 0.84 % 0.10 % 0.22 % 0.94 % 2.73 % 1.45 % 0.22 %

333 113 341

220 057 504

(113 055 837)

6.50 %

3 534 391 30 194 230 1 797 478 28 268 350

518 135 7 865 935 584 116 9 990 420

(3 016 256) (22 328 295) (1 213 362) (18 277 930)

0.02 % 0.23 % 0.02 % 0.29 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aktiv Kapital DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

145 579 6 237 043 125 164 382 757 2 714 150

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 142 167 262 565 283 648

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

496 324 76 581 94 842 14 691 145 904 6 215

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Orkla Tomra Systems Veidekke

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

217 672 1 700 792 7 282 053 1 815 964 1 347 847

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation Tandberg Vizrt

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

85 074 1 704 651 246 250 880 880 1 779 850 1 432 299 652 577 371 567

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA

Forts. neste side

Oslo Oslo Oslo Oslo

80 331 715 085 44 932 378 425

NOK NOK NOK NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet 0.95 % 0.21 % 0.57 % 0.32 % 0.34 % 0.25 % 0.45 % 1.34 % 0.06 % 1.26 % 1.79 % 0.50 % 0.61 % 0.44 % 0.27 % 0.14 % 1.77 % 0.34 %

0.31 % 0.47 % 0.46 % 0.19 % 0.60 %

1.73 % 0.71 % 0.41 %

1.00 % 0.32 % 0.70 % 0.27 % 0.66 % 0.00 %

0.73 % 5.26 % 0.71 % 1.17 % 0.96 %

0.33 % 1.78 % 0.27 % 1.48 % 1.49 % 0.29 % 0.57 % 0.57 %

0.17 % 0.39 % 0.15 % 0.41 %


DnB NOR Norge (IV) forts. Selskap Codfarmers AS Copeinca Asa Genomar AS Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

274 248 303 075 112 700 18 324 557 319 935 383 771

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA

Oslo Oslo

1 311 562 1 636 526

NOK NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

6 251 644

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

2 195 508

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

7 052 564 14 657 520 3 381 000 21 343 805 12 598 209 10 245 179

Markedsverdi 959 868 2 582 199 2 254 000 19 240 785 8 318 310 4 586 063

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet (6 092 696) 0.03 % 1.34 % (12 075 321) 0.08 % 0.52 % (1 127 000) 0.07 % 2.03 % (2 103 020) 0.57 % 0.53 % (4 279 899) 0.25 % 0.31 % (5 659 116) 0.14 % 1.78 %

133 072 725

56 899 831

(76 172 894)

1.68 %

32 057 255 277 853 245

17 706 087 243 433 243

(14 351 168) (34 420 002)

0.52 % 7.19 %

309 910 499

261 139 330

(48 771 170)

7.71 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 374 358 678 (1 978 201 707) 13 574 130 3 387 932 808

99.60 % 0.40 % 100.00 %

5 352 560 385

0.69 % 0.56 %

0.38 %

1.92 %

DnB NOR Norge (III) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

26 481 0 11 387 671 (119 563 148) 0 (108 148 997)

31 354 0 22 734 033 6 474 476 75 29 239 938

151 271 (426 581) (6 001) (281 310)

123 769 (550 407) (5 303) (431 941)

(108 430 307) 0 (108 430 307)

28 807 998 0 28 807 998

Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(108 430 307) (108 430 307)

28 807 998 28 807 998

2008

2007

135 473 164 (2 654) 0 1 154 538 136 625 048

210 223 382 14 773 0 676 239 210 914 393

60 877 576 (227 363 761) 302 259 519 135 773 334

45 416 019 (245 233 246) 410 689 826 210 872 599

851 713 851 713

41 793 41 793

136 625 048

210 914 393


DnB NOR Norge (IV) Fondet passer for

DnB NOR Norge (IV) passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i norske aksjer med god spredning på bransjer og selskaper. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Risiko

Investeringsstrategi

Fondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer totalmarkedet. Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs. Porteføljen har god spredning mellom selskaper og bransjer. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper.

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 8 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 50%

46,9 37,8

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent 20%

41,9 35,4

13,51

28%

10%

7,81

14,5 6%

0%

-51,9

-16%

-10%

-38%

-20%

-60%

-25,81

-9,33

2 year

3 year

1,40

-30% -03

-04

-05

-06

-07

-08

4 year

5 year

6 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 25.11.2002.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-51,93

-25,47

45,63

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-51,93

-9,33

7,81

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

2,13

2,81

2,12

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.75 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Norge (IV) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA Aker Solutions ASA BW Offshore Limited DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Prosafe Production Public Ltd Prosafe SE PA Resources Seadrill LTD Sevan Marine Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo Wavefield Inseis ASA

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall Valuta

1 853 388 150 963 1 550 493 1 445 124 3 033 540 170 044 5 577 017 2 411 026 155 510 2 905 823 852 994 1 979 622 1 203 577 467 333 8 745 580 204 257 1 881 600 440 745

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans Aktiv Kapital DnB NOR ASA Northern Logistic Property ASA Norwegian Property Storebrand

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

145 579 6 237 043 125 164 382 757 2 714 150

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare BWG Homes ASA Ekornes Schibsted

Oslo Oslo Oslo

1 142 167 262 565 283 648

NOK NOK NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Helsevern Axis Shield PLC Biotec Pharmacon ASA Clavis Pharma Asa A-aksjer Pci Biotech Holding Photocure Pronova BioPharma AS

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

496 324 76 581 94 842 14 691 145 904 6 215

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Helsevern Aksjer Industri Kongsberg Gruppen Norwegian Air Shuttle ASA Orkla Tomra Systems Veidekke

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

217 672 1 700 792 7 282 053 1 815 964 1 347 847

NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT Apptix ASA Atea ASA EDB Business Partner ASA Mamut Opera Software ASA Renewable Energi Corporation Tandberg Vizrt

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

85 074 1 704 651 246 250 880 880 1 779 850 1 432 299 652 577 371 567

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Aker Seafoods ASA Austevoll Seafood ASA Camposol Holding Plc Cermaq ASA Codfarmers AS Copeinca Asa Genomar AS Marine Harvest Salmar ASA Synnove Finden

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

80 331 715 085 44 932 378 425 274 248 303 075 112 700 18 324 557 319 935 383 771

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Norske Skog A Yara International ASA Sum Aksjer Material

Forts. neste side

Oslo Oslo

1 311 562 1 636 526

NOK NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

131 319 822 48 692 836 129 261 001 31 569 663 23 908 678 46 323 863 217 719 787 231 513 538 5 083 743 143 108 648 46 207 700 146 213 647 32 677 903 9 424 536 1 228 258 343 8 222 960 135 575 534 21 521 058

72 282 132 20 681 931 69 772 185 6 214 033 13 499 253 31 288 096 155 041 073 66 664 869 1 710 610 75 551 398 8 700 539 109 077 172 8 906 470 6 168 796 996 121 562 8 272 409 65 197 440 6 611 175

(59 037 690) (28 010 905) (59 488 816) (25 355 630) (10 409 425) (15 035 767) (62 678 714) (164 848 669) (3 373 133) (67 557 250) (37 507 161) (37 136 475) (23 771 433) (3 255 740) (232 136 781) 49 448 (70 378 094) (14 909 883)

2.13 % 0.61 % 2.06 % 0.18 % 0.40 % 0.92 % 4.58 % 1.97 % 0.05 % 2.23 % 0.26 % 3.22 % 0.26 % 0.18 % 29.40 % 0.24 % 1.92 % 0.20 %

2 636 603 260

1 721 761 142

(914 842 118)

50.82 %

14 292 885 416 090 130 6 039 568 19 147 235 123 960 506

5 386 423 168 400 161 1 126 476 2 327 163 45 462 013

(8 906 462) (247 689 969) (4 913 092) (16 820 073) (78 498 493)

0.16 % 4.97 % 0.03 % 0.07 % 1.34 %

579 530 324

222 702 235

(356 828 089)

6.57 %

42 011 895 25 754 423 56 674 729

2 923 948 17 591 855 23 542 784

(39 087 947) (8 162 568) (33 131 945)

0.09 % 0.52 % 0.69 %

124 441 047

44 058 587

(80 382 460)

1.30 %

14 854 348 2 646 372 4 295 190 357 077 5 940 318 93 411

14 045 969 823 246 768 220 161 601 3 209 888 143 567

(808 379) (1 823 126) (3 526 969) (195 476) (2 730 430) 50 155

0.41 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.09 % 0.00 %

28 186 715

19 152 491

(9 034 225)

0.57 %

73 537 945 114 198 330 449 223 560 52 095 737 46 963 135

71 396 416 62 759 225 330 969 309 42 856 750 30 056 988

(2 141 529) (51 439 106) (118 254 251) (9 238 987) (16 906 147)

2.11 % 1.85 % 9.77 % 1.26 % 0.89 %

736 018 708

538 038 688

(197 980 020)

15.88 %

3 081 033 66 676 374 9 156 836 11 407 385 32 402 241 149 223 559 55 142 422 6 023 492

182 909 28 297 207 3 299 750 7 399 392 31 859 315 92 383 286 49 204 306 7 431 340

(2 898 123) (38 379 168) (5 857 086) (4 007 993) (542 926) (56 840 273) (5 938 116) 1 407 848

0.01 % 0.84 % 0.10 % 0.22 % 0.94 % 2.73 % 1.45 % 0.22 %

333 113 341

220 057 504

(113 055 837)

6.50 %

3 534 391 30 194 230 1 797 478 28 268 350 7 052 564 14 657 520 3 381 000 21 343 805 12 598 209 10 245 179

518 135 7 865 935 584 116 9 990 420 959 868 2 582 199 2 254 000 19 240 785 8 318 310 4 586 063

(3 016 256) (22 328 295) (1 213 362) (18 277 930) (6 092 696) (12 075 321) (1 127 000) (2 103 020) (4 279 899) (5 659 116)

0.02 % 0.23 % 0.02 % 0.29 % 0.03 % 0.08 % 0.07 % 0.57 % 0.25 % 0.14 %

133 072 725

56 899 831

(76 172 894)

1.68 %

32 057 255 277 853 245

17 706 087 243 433 243

(14 351 168) (34 420 002)

0.52 % 7.19 %

309 910 499

261 139 330

(48 771 170)

7.71 %

0.95 % 0.21 % 0.57 % 0.32 % 0.34 % 0.25 % 0.45 % 1.34 % 0.06 % 1.26 % 1.79 % 0.50 % 0.61 % 0.44 % 0.27 % 0.14 % 1.77 % 0.34 %

0.31 % 0.47 % 0.46 % 0.19 % 0.60 %

1.73 % 0.71 % 0.41 %

1.00 % 0.32 % 0.70 % 0.27 % 0.66 % 0.00 %

0.73 % 5.26 % 0.71 % 1.17 % 0.96 %

0.33 % 1.78 % 0.27 % 1.48 % 1.49 % 0.29 % 0.57 % 0.57 %

0.17 % 0.39 % 0.15 % 0.41 % 1.34 % 0.52 % 2.03 % 0.53 % 0.31 % 1.78 %

0.69 % 0.56 %


DnB NOR Norge (IV) forts. Selskap Aksjer Telekom Telenor ASA

Børs/ Marked

Antall Valuta

Oslo

6 251 644

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Nordic Capital Partners 2

Oslo

2 195 508

NOK

Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

467 907 492

289 451 117

(178 456 374)

8.54 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 776 274

1 097 754

(2 678 520)

0.03 %

3 374 358 678 (1 978 201 707) 13 574 130 3 387 932 808

99.60 % 0.40 % 100.00 %

5 352 560 385

0.38 %

1.92 %

DnB NOR Norge (IV) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

2 095 334 217 090 710 62 495 983 (3 818 046 427) (28 321) (3 536 392 721)

621 399 209 915 805 783 101 196 53 459 604 28 924 1 047 126 928

1 911 009 (41 180 494) (63 927) (39 333 412)

2 333 379 (55 189 657) (148 931) (53 005 209)

(3 575 726 133) 0 (3 575 726 133)

994 121 719 0 994 121 719

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

3 374 358 677 892 343 37 149 550 111 117 039 3 523 517 609

7 712 061 679 346 710 163 949 446 23 736 074 7 900 093 908

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

1 682 111 223 751 958 675 953 862 911 3 387 932 808

1 839 217 848 1 336 643 700 4 529 589 044 7 705 450 592

135 584 801 135 584 801

194 643 316 194 643 317

3 523 517 609

7 900 093 908

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(3 575 726 133) (3 575 726 133)

994 121 719 994 121 719


DnB NOR Norge Pensjon Fondet passer for

DnB NOR Pensjon passer for pensjonskasser, kommuner og institusjoner som ønsker å invistere sine midler på Oslo Børs og som samtidig søker en høyere avkastning enn våre bredere fond tilbyr. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsaklig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 8 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

49,4

50%

40,2

43,3

20% 14,27

31,7 28%

10%

18,2 6%

-17,8 -31,0

8,32

-24,90

0%

-52,3

-16%

-10%

-38%

-20%

-60%

-9,44

6,33 3,41

1,58

-30% -01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 05.03.2000.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-52,27

-25,73

49,15

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-52,27

-9,44

8,32

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

1,79

2,70

2,63

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

0.25 %

Det utbetales utbytte i form av aksjeutbytte. Utbytte utbetales en gang årlig til de andelseiere som er registrert i fondets andelseierregister pr. utbyttedato. For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Norge Pensjon Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Seadrill LTD Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall Valuta

68 644 37 143 279 968 28 340 84 261 151 553 105 171 151 028 440 442 68 497 79 734

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans DnB NOR ASA Storebrand

Oslo Oslo

394 081 114 492

NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Royal Caribbean Cruises Ltd

Oslo

18 634

NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Industri American Shipping Company ASA Kverneland London Mining Plc Orkla Stolt Nielsen SA Wilh Wilhelmsen A aksjer

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

18 406 124 297 93 809 373 785 29 255 15 943

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT EDB Business Partner ASA Renewable Energi Corporation Tandberg

Oslo Oslo Oslo

76 052 32 450 49 380

NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Cermaq ASA

Oslo

78 488

NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Yara International ASA

Oslo

69 845

NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA Sum Aksjer Telekom Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Oslo

441 181

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

3 994 239 9 297 015 3 015 488 5 287 139 4 357 649 15 236 150 8 979 755 7 915 394 56 532 722 3 212 794 5 782 332

2 677 116 5 088 591 1 245 858 5 214 560 2 342 456 4 190 440 5 794 922 1 993 570 50 166 344 2 774 129 2 762 783

(1 317 123) (4 208 424) (1 769 631) (72 579) (2 015 193) (11 045 710) (3 184 833) (5 921 824) (6 366 378) (438 665) (3 019 549)

1.64 % 3.11 % 0.76 % 3.19 % 1.43 % 2.56 % 3.54 % 1.22 % 30.67 % 1.70 % 1.69 %

123 610 677

84 250 768

(39 359 909)

51.51 %

16 704 188 1 646 893

10 640 187 1 917 741

(6 064 001) 270 848

6.50 % 1.17 %

18 351 082

12 557 928

(5 793 154)

7.68 %

4 044 587

1 714 328

(2 330 259)

1.05 %

4 044 587

1 714 328

(2 330 259)

1.05 %

1 322 193 933 191 1 154 769 19 228 592 3 675 402 2 722 772

607 398 745 782 853 662 16 988 528 2 062 478 1 514 585

(714 795) (187 409) (301 108) (2 240 064) (1 612 925) (1 208 187)

0.37 % 0.46 % 0.52 % 10.39 % 1.26 % 0.93 %

29 036 920

22 772 433

(6 264 488)

13.92 %

3 297 626 3 335 739 4 736 940

1 019 097 2 093 025 3 723 252

(2 278 529) (1 242 714) (1 013 688)

0.62 % 1.28 % 2.28 %

11 370 306

6 835 374

(4 534 932)

4.18 %

2 876 338

2 072 083

(804 255)

1.27 %

2 876 338

2 072 083

(804 255)

1.27 %

14 552 558

10 389 444

(4 163 114)

6.35 %

14 552 558

10 389 444

(4 163 114)

6.35 %

34 928 261

20 426 680

(14 501 580)

12.49 %

34 928 261

20 426 680

(14 501 580)

12.49 %

238 770 728

161 019 038 2 554 246 163 573 283

(77 751 690)

98.44 % 1.56 % 100.00 %

0.04 % 0.05 % 0.03 % 0.04 % 0.01 % 0.08 % 0.03 % 0.14 % 0.01 % 0.05 % 0.07 %

0.03 % 0.03 %

0.01 %

0.07 % 0.08 % 0.09 % 0.04 % 0.05 % 0.04 %

0.08 % 0.01 % 0.04 %

0.08 %

0.02 %

0.03 %


DnB NOR Norge Pensjon - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

476 362 10 477 523 22 329 020 (211 639 817) (220 458) (178 577 369)

364 641 16 630 574 241 595 581 (147 276 731) 133 283 111 447 348

161 825 (711 761) 7 763 (542 173)

435 467 (1 598 362) (37 628) (1 200 823)

(179 119 542) 0 (179 119 542)

110 246 825 0 110 246 825

Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Utbetalt til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

0 (179 119 542) (179 119 542)

0 110 246 825 110 246 825

2008

2007

161 019 038 37 184 809 2 548 903 163 605 934

470 469 936 63 773 81 546 7 366 751 477 982 006

141 389 442 (653 259 489) 675 443 332 163 573 284

197 151 892 (573 836 794) 854 562 874 477 877 972

32 652 32 652

104 036 104 036

163 605 934

477 982 006


DnB NOR Norge Selektiv (I) Fondet passer for

Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i aksjefond med muligheter for høy avkastning, og som samtidig er villig til å ta høy risiko relativt til Oslo Børs Hovedindeks. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge Selektiv (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 9 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 70%

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

64,6

20% 13,83

51,9 40,9 43,0

44%

10%

7,45

29,2 16,3

18% 4,6

-14,4-33,1

0%

-25,8 -10,7

5,51

0,41

7,95 2,79 3,00

-52,7

-8%

-10%

-34%

-20%

-60%

-30% -99

-00

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

2 3 4 5 6 7 8 9 10 year year year year year year year year year Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 19.04.1996.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-52,66

-28,90

43,25

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-52,66

-10,75

7,45

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

1,40

1,40

1,76

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseindeks. Referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks. 2) Alle avkastningstall over et år viser årlig gjennomsnittlig avkastning (annualisert geometrisk gjennomsnitt). Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og innløsning av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noen garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser).

Kostnader

Utbytte

Fondet deler ikke ut utbytte til andelseierne.

Kjøpsomkostninger Kr 0 -2 499 999 Kr 2 500 000 -

1.00 % 0.75 %

Innløsningsomkostninger

0.20 %

Forvaltningshonorar (inkl. også distribusjon, depot, adm. m.m.)

2.00 %

For nærmere informasjon om fondet, se DnBNOR.no.


DnB NOR Norge Selektiv (I) Selskap Andeler Verdipapirfond DnB NOR Norge Selektiv (III)

Børs/ Marked Oslo

Antall Valuta

225 084

NOK

Kostpris

Markedsverdi

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

710 557 757

553 201 525

(157 356 232)

99.83 %

Sum Andeler Verdipapirfond

710 557 757

553 201 525

(157 356 232)

99.83 %

Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

710 557 757

553 201 525 942 230 554 143 755

(157 356 232)

99.83 % 0.17 % 100.00 %

DnB NOR Norge Selektiv (III) Selskap Aksjer Energi Acergy SA Aker ASA DNO International ASA Fred Olsen Energy Norsk Hydro ASA Petroleum Geo Services Seadrill LTD Songa Offshore StatoilHydro ASA Subsea 7 TGS Nopec Geo

Børs/ Marked Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

Antall

Valuta

Kostpris

Markedsverdi

529 673 280 703 2 166 642 217 669 607 689 1 146 527 799 768 1 153 205 3 333 503 517 296 609 343

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

27 597 143 60 391 772 17 860 685 44 927 758 29 192 608 93 292 984 64 206 928 50 516 589 450 909 215 23 638 694 37 112 796

20 657 247 38 456 311 9 641 557 40 051 096 16 893 754 31 701 472 44 067 217 15 222 306 379 685 992 20 950 488 21 113 735

(6 939 896) (21 935 461) (8 219 128) (4 876 662) (12 298 853) (61 591 512) (20 139 711) (35 294 283) (71 223 223) (2 688 206) (15 999 061)

1.65 % 3.07 % 0.77 % 3.20 % 1.35 % 2.53 % 3.52 % 1.22 % 30.36 % 1.68 % 1.69 %

899 647 171

638 441 174

(261 205 997)

51.05 %

123 744 993 11 765 632

80 549 046 14 495 417

(43 195 947) 2 729 785

6.44 % 1.16 %

135 510 625

95 044 463

(40 466 163)

7.60 %

Sum Aksjer Energi Aksjer Finans DnB NOR ASA Storebrand

Oslo Oslo

2 983 298 865 398

NOK NOK

Sum Aksjer Finans Aksjer Forbruksvare Royal Caribbean Cruises Ltd

Oslo

139 403

NOK

Sum Aksjer Forbruksvare Aksjer Industri American Shipping Company ASA Kverneland London Mining Plc Orkla Stolt Nielsen SA Wilh Wilhelmsen A aksjer

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo

130 115 848 868 735 341 2 838 260 221 551 122 907

NOK NOK NOK NOK NOK NOK

Sum Aksjer Industri Aksjer IT EDB Business Partner ASA Renewable Energi Corporation Tandberg

Oslo Oslo Oslo

593 317 246 463 377 372

NOK NOK NOK

Sum Aksjer IT Aksjer Konsumvare Cermaq ASA

Oslo

589 958

NOK

Sum Aksjer Konsumvare Aksjer Material Yara International ASA

Oslo

530 617

NOK

Sum Aksjer Material Aksjer Telekom Telenor ASA

Oslo

3 389 117

NOK

Sum Aksjer Telekom Aksjer Unoterte Residensea Ltd Sum Aksjer Unoterte Sum Verdipapirer Andre eiendeler - gjeld Sum Andelskapital

Forts. neste side

Oslo

75 076

NOK

Urealisert % av andels- % eierandel gevinst/tap kapital i selskapet

25 317 859

12 825 076

(12 492 783)

1.03 %

25 317 859

12 825 076

(12 492 783)

1.03 %

9 821 210 6 525 428 7 492 598 146 910 265 26 009 967 17 720 463

4 293 795 5 093 208 6 691 603 128 998 917 15 619 346 11 676 165

(5 527 415) (1 432 220) (800 995) (17 911 348) (10 390 621) (6 044 298)

0.34 % 0.41 % 0.54 % 10.31 % 1.25 % 0.93 %

214 479 931

172 373 034

(42 106 898)

13.78 %

18 099 141 22 239 105 34 517 749

7 950 448 15 896 864 28 453 849

(10 148 693) (6 342 242) (6 063 900)

0.64 % 1.27 % 2.28 %

74 855 994

52 301 160

(22 554 834)

4.18 %

19 445 855

15 574 891

(3 870 964)

1.25 %

19 445 855

15 574 891

(3 870 964)

1.25 %

106 464 079

78 929 279

(27 534 800)

6.31 %

106 464 079

78 929 279

(27 534 800)

6.31 %

250 442 930

156 916 117

(93 526 813)

12.55 %

250 442 930

156 916 117

(93 526 813)

12.55 %

5 253 996

75

(5 253 921)

0.00 %

5 253 996

75

(5 253 921)

0.00 %

1 731 418 442

1 222 405 268 28 217 602 1 250 622 870

(509 013 174)

97.74 % 2.26 % 100.00 %

0.27 % 0.39 % 0.24 % 0.33 % 0.05 % 0.64 % 0.20 % 1.10 % 0.10 % 0.35 % 0.57 %

0.22 % 0.19 %

0.07 %

0.47 % 0.55 % 0.68 % 0.28 % 0.35 % 0.33 %

0.65 % 0.05 % 0.33 %

0.64 %

0.18 %

0.20 %

0.45 %


DnB NOR Norge Selektiv (I) - Resultat og balanse Resultatregnskap Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap Andre porteføljeinntekter Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader Prov.Inntekter fra salg og innl. av andeler Forvaltningshonorar Andre kostnader Forvaltningsresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Å rsresultat

2008

2007

34 651 0 19 203 084 (343 392 737) 0 (324 155 001)

178 163 0 177 437 335 (71 167 006) 0 106 448 493

641 928 (4 992 358) (6 798) (4 357 228)

557 172 (7 402 304) (8 718) (6 853 851)

(328 512 229) 0 (328 512 229)

99 594 642 0 99 594 642

Balanse

2008

2007

Eiendeler Verdipapirportefølje Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler

553 201 525 (36 214) 157 424 5 883 769 559 206 504

432 723 685 40 057 0 1 475 993 434 239 735

Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital

219 717 956 (37 361 471) 371 787 270 554 143 755

81 391 144 (347 987 858) 700 299 499 433 702 785

5 062 749 5 062 749

536 950 536 950

559 206 504

434 239 735

Gjeld Gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendt

(328 512 229) (328 512 229)

99 594 642 99 594 642


DnB NOR Norge Selektiv (II) Fondet passer for

Fondet passer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å investere i aksjefond med muligheter for høy avkastning, og som samtidig er villig til å ta høy risiko relativt til Oslo Børs Hovedindeks. Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 5 år eller mer.

Investeringsstrategi

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norge Selektiv (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norge. Fondet kan ha større posisjoner i enkeltselskaper og sektorer. Fondet har høy risikoprofil og frihetsgrad.

Risiko

Fondets kurs beregnes daglig på basis av markedsverdien av de plasseringer som fondet har foretatt. Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet. Fondet vil antas å ha en risikoprofil på 9 på en risikoskala fra 1 til 10.

Risikoprofil

Lav

Høy

Avkastning

Årlig avkastning i prosent 47,5

50%

40,1

Gjennomsnittlig årlig avkastning i prosent

44,0

20% 14,00

30,3

28%

10%

8,24

17,5 6%

-27,9

0%

-51,9

-16%

-10%

-38%

-20%

-60%

-24,81

-9,69

2 year

3 year

6,75

1,48

-30% -02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

4 year

5 year

6 year

7 year

Grafene viser den historiske utviklingen i fondets avkastning målt i norske kroner. I avkastningen inngår utbytte som fondet eventuelt mottar på sine investeringer. Det er ikke tatt hensyn til kjøps- og innløsningsomkostninger, men øvrige kostnader er trukket fra. Fondet ble etablert 19.12.2001.

1 år

3 år

5 år

Fondets totale avkastning etter kostnader i perioden

-51,87

-26,34

48,59

Gjennomsnittlig årlig avkastning for fondet i perioden 2)

-51,87

-9,69

8,24

Gjennomsnittlig årlig avkastning for referanseindeksen i perioden 2)

-54,06

-12,14

5,69

2,19

2,46

2,55

Gjennomsnittlig årlig differanseavkastning i perioden 1) 2)

1) Differanseavkastning: Viser forskjellen i avkastning mellom fondet og fondets referanseind