Page 1

nas ipar t ner z y

RAPORT wi osna2016


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t ner z yGł ówni

Par t ner z yWs pi er aj ąc y

Par t nerSt r at egi c z nyMedi al ny Par t ner z yMedi al ni Par t ner z yTec hnol ogi c z ni


par t nn ea r z y A I E S E C P o l s k a s ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t ner z yGł ówni

Par t ner z yWs pi er aj ąc y

Par t nerWy mi anowy

Par t ner z yMer y t or y c z ni


n a s i pa r t n z y 9mi a s t , 1 wy de ar eni e Gdańsk 3. 03

Tor uń 2. 03

Poz nań War sz awa

15. 03

22. 03

Łódź 9. 03

Lubl i n

Wr ocł aw

10. 03

1. 03

Kat owi ce 21. 03

Kr aków 17. 03


n a pi a r t n e r z y uc z esi t n c y t a r g ó w 38700 z ar ej es t r owany c h uc z es t ni k ów

1, 9% ni es t udi uj e 8% br akdany c h

12% abs ol wenc i

11, 1% Vr ok

14, 9% Ir ok

r ok s t udi ów

13, 2% I Vr ok

19, 7% I Ir ok

18, 8% I I Ir ok

naj popul ar ni ej s z eki er unki z ar z ądz ani e ek onomi a i nf or mat y k a finans ei r ac hunk owoś ć t ec hni c z ne pr awo finans e admi ni s t r ac j a z ar z ądz ani ei i nż y ni er i apr oduk c j i l ogi s t y k a


n a pi a r t n e r z y uc z esi t n c y t a r g ó w

7 6 5 4 3 2

admi ni s t r ac j a

s z kol eni a

I T

pr odukc j a

HR

r ekl ama

bankowoś ć

t ys .

i nż yni er i a

1 finans e

Ł uk as z , Poz nań

z ai nt er es owani ebr anż amit op10

obs ł ugakl i ent a

Podobamis i ęnaDni ac hKar i e r y , bo r z e c z y wi ś c i ej e s tduż owy s t awc ów, j e s t gdz i epoc hodz i ć , gdz i es i ęr oz e j r z e ć !


a s ip a r t nn el r z y pn r o mo c j a o i n e 587751

66%

wi ęc ej ni ż wubi egł y mr ok u

48881

70%

wi ęc ej ni ż wubi egł y mr ok u

20508

11%

wi ęc ej ni ż wubi egł y mr ok u

556

124%

wi ęc ej ni ż wubi egł y mr ok u

400

127%

wi ęc ej ni ż wubi egł y mr ok u

ods ł ons t r onywww

obs er wuj ąc y c h wy dar z eni anaFac ebook u

f anównaFac ebook u

obs er wuj ąc y c hnaI ns t agr ami e

obs er wuj ąc y c hnaLi nk edI n


a s ip a r t nn el r z y pn r o mo c j a o i n e 21455

613

r el ac j anaż y wonaPer i s c ope

r ek l amynaFac ebook u i I ns t agr ami e

ods ł oni nf or mat or ówt ar gowy c h

obs er wat or ównaSnapc hac i e

50000wysłanychwiadomościdzięki

ponad

ar t y k uł y , wz mi ank i i baner yna

or az

3ml nużytkownikówserwisów

i nf or muj ąc eot ar gac hpr awi e


n a s ip a r t n er z y pr o mo c j a o ffli n e 37600

i nf or mat or ówi mapek t ar gowy c h

220kg k r ówek

1500 pl ak at ów

25500 ul ot ek

80

s t oi s knauc z el ni ac h

ś ni adani azLi dl i s ampl i ngi Nes c af é

ki l kadz i es i ątt ys i ęc ygadżetówpromocyjnych:

r oz dal i ś my

wl epek,not es ów,kubków,dł ugopi s ów,z akr eś l ac z y,ekot or eb,ot wi er ac z y, t ec z ek,s myc z y,oł ówków,pr z ypi nek,z akł adekdoks i ąż ek +r ekl amyw komuni kac j imi ej s ki ej ,s pot yr adi oweivi deoemi t owane w ki nac hor aznaekr anac hnauc z el ni ac h


pr omoc j aoi ne


na s ip a r t ne r z y wy s t a wc y ponad3 00wystawcówwcał ej Pol s c e ok oł o3 000skontaktowanychfirm

26partnerstwl ok al ny c h o3 0% wi ęc ej wy s t awc ówl ok al ny c h

87% -ogól naoc enaz adowol eni awy s t awc ów


na s ip a r t ne r z y wy s t a wc y J es t eś my bar dz o z adowol eni z e ws pół pr ac y z Dni ami Kar i er y ,bo t oz aws z es ą bar dz o dobr et ar gi .J es t eś my t eżbar dz oz adowol enizf r ekwenc j i-mamywi el e os ób, wi el us t udent ów,k t ór z y pr z y c hodz ą do nas is t ar aj ąs i ę s z uk aćs woj ejdr ogiż y c i owej , s woj ejdr ogik ar i er yz awodowej . Mał gor z at aKas pr z ak , L i dl Pol s k a

Dni Kar i er y t o bar dz o pr of es j onal ni e pr z ygot owane wy dar z eni e net wor k i ngowe,s pr z y j aj ąc e nawi ąz y wani u pr z ez s t udent ów pi er ws z y c h r el ac j i bi z nes owy c h. Del oi t t e j es t par t ner em DniKar i er yor azws pi er aor gani z ac j ęAI ESECdl at ego, ż emamypodobnewar t oś c i–c hc emywy k or z y s t aćpot enc j ał t al ent ów l udz k i c h,z apr as z aći c hdodi al ogu,ak t y wowaćl i der ów iws pól ni et wor z y ći s t ot negos podar c z o is poł ec z ni epr oj ek t y . J oannaT onk owi c z , De l oi t t ePol s k a


n ac s i pe ar t n e r z yc t ego r o z n i n n o wa j e j obwal lzpapi er owy mi of er t ami pr ac ydoz abr ani a

r el ac j anaĹź ywo i wy wi adyzďŹ r mami naPer i s c ope

t abl et yzi nf or mat or amir oz s t awi onenawi os c et ar gowej


n ac s i pe ar t n e r z yc t ego r o z n i n n o wa j e kuponyz ni ż kowedl ak aż degouc z es t ni k adok s i ęgar ni

bl ogdl afir mi uc z es t ni k ównadni k ar i er y . pl

wydł uż onyc z ast r wani at ar gów-od900do1700

nagr odydl ac os et negouc z es t ni k at ar gówwWar s z awi e


nas ipar t ner z y

Wr oc Ĺ‚ aw

1mar c a, Hal aSt ul ec i a


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t nerGł ówny

Par t ner z yWs pi er aj ąc y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y 3YOURMI ND Ak ademi c k i eI nk ubat or y Pr z eds i ębi or c z oś c i Amaz on AmRes t BankZac hodni WBK Bi ur oI nf or mac y j nePar l ament u Eur opej s k i egoweWr oc ł awi u Capgemi ni Sof t war eSol ut i ons Cent erWr oc ł aw Car eerDes i gnSp. zo. o. Car eerDes i gnSp. zo. o. Cent r um I nnowac j i i Pl anowani aKar i er y Zawodowej CFASoc i et yPol and Com40&Cor r ec t Cr edi tSui s s e Dat aAr t Del oi t t e Empi kSc hool War s aw Ex ac tSy s t ems EY

FI ABSp. zo. o. Sp. k . PKOBankPol s k i Gl obal Ci t i z en Pol s k i eKol ej ePańs t woweS. A. Gl obal Tal ent s Pr ac uj . pl Gol denLi ne Pr ofiLi ngua Gr upaUni bep PwC Hewl et tPac kar dEnt er pr i s e RedKnee I NGBankŚl ąs k i Tes c oPol s k a I nput eTec hnol ogi es Tes t uj . pl I nv eni oQD TheLor enzBahl s enSnac k Wor l dSp. zo. o. Kar i er awFi nans ac h. pl TOYOTAMOTORMANUFACTURI NG Kaufland POLANDSP. ZO. O. KPMG UBS Legni c kaSpec j al naSt r ef a Ul t i moS. A. Ekonomi c z naS. A. ULTI MOS. A. LI DL Uni wer s y t etEk onomi c z ny LKW Wal t er Uni wer s y t etPr z y r odni c z y LOTTEWedel Vol k s wagen MARS Vol voPol s ka Nes t l éPol s kaS. A. VULCAN Nok i a Wr oc ł aws k i Par kTec hnol ogi c z nyS. A. Nut r i c i aGr upaDanone Wy ż s z aSz k oł aBank owa OpenConex us ZECCER ZTKr us z wi c a


Dni Kar i er yweWr oc ł awi uw l i c z bac h

nas ipar t ner z y

6277odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 40 30 20

POZOSTAŁE

UNI WERSYTET PRZYRODNI CZY

UNI WERSYTET WROCŁAWSKI

%

UNI WERSYTET EKONOMI CZNY

10 POLI TECHNI KA WROCŁAWSKA

r ok s t udi ów

1ROK9, 4% 2ROK19, 9% 3ROK20, 9% 4ROK11, 2% 5ROK8, 9% ABSOLWENCI15, 5% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH14, 2%


Dni Kar i er yweWr oc ł awi uw l i c z bac h

nas ipar t ner z y TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW

i nf or mat yka|finans eir ac hunkowoś ć|z ar z ądz ani e|mec hat r oni ka|z ar z ądz ani eii nż yni er i apr odukc j i ekonomi a|aut omat ykair obot yka|mec hani kaibudowamas z yn|bi ot ec hnol ogi a|t ec hnol ogi ac hemi c z na

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 2500 2000 1500 1000

ADMI NI STRACJ A

REKLAMA

HR

SZKOLENI A

FI NANSE

BANKOWOŚĆ

I T

PRODUKCJ A

I NŻYNI ERI A

OBSŁUGAKLI ENTA

500


Dni Kar i er yweWr oc ł awi uw l i c z bac h

3000

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

3000

ul ot ek

1

75

pl ak at ów wś r odk ac h k omuni k ac j i mi ej s k i ej

15

s t oi s k nauc z el ni ac h

r ek l ama mobi l na

Roz dal i ś myt ak ż epr awi e2t y s . gadż et ów: z awi es z ek,pr z ypi nek,kubków, dł ugopi s ów,t ec z ek,s myc z yii nnyc h.


nas ipar t ner z y

Tor uń

2mar c a, Aul aUMK


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t nerWs pi er aj Ä…c y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y

ABSL Ar l aGl obal Fi nanc i al Ser v i c esCent er Auc hanPol s k a Av on BankZac hodni WBK Bi ur oKar i erTor uń BPM UMK Cent r um Nauk i Bi z nes uŻAK Ci ec hS. A. CI TI Fr auent hal Aut omot i v eTor uń Gr antThor nt on Gr upaNeuc a

I nf os y s Kar i er aw Fi nans ac h KeeperGr oup KPMG Mc Ki ns ey MMPNeupac kPol s k a MOBI CA OpusCapi t a OSTCPol and Pr ac uj . pl PwC Sout hwes t er nAdv ant age ZTKr us z wi c a


Dni Kar i er ywTor uni uw l i c z bac h

nas ipar t ner z y

2257odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 100 75 50

POZOSTAŁE

%

WYŻSZASZKOŁA BANKOWA

25 UNI WERSYTET MI KOŁAJ AKOPERNI KA

r ok s t udi ów

1ROK7, 7% 2ROK13, 8% 3ROK18, 1% 4ROK15, 6% 5ROK11, 8% ABSOLWENCI12, 2% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH20, 7%


Dni Kar i er ywTor uni uw l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW finans eir ac hunkowoś ć|ekonomi a|pr awo|z ar z ądz ani e|oc hr onaś r odowi s ka admi ni s t r ac j a|i nf or mat yka|mat emat yka|dor adz t wopodat kowe|bi ot ec hnol ogi a

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 400 300 200

SPRZEDAŻ

EDUKACJ A

HR

TURYSTYKA IREKREACJ A

SZKOLENI A

REKLAMA

ADMI NSTRACJ A

BANKOWOŚĆ

FI NANSE

OBSŁUGAKLI ENTA

100


Dni Kar i er ywTor uni uw l i c z bac h

1400

200

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

1700

3

ul ot ek

3

pl ak at ów

s t oi s ka nauc z el ni ac h

c i t yl i ght y

Roz dal i ś myt ak ż ekr ówkiiwl epki or azz or gani z owal i ś myi mpr ez ę pr omuj ącąt ar gi .


nas ipar t ner z y

Gdańs k

3mar c a, WPi A, Uni wer s y t etGdańs k i


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerWs pi er aj Ä…c y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y ACCA Ak ademi c k i eI nk ubat or yPr z eds i ębi or c z oś c i Ar l aGl obal Fi nanc i al Ser v i c esCent r e Bay er Bes t CFASoc i et yPol and Ci t i( Ci t iSer vi c eCent erPol andiCi t iHandl owy) Compet enc eCal l Cent er Del oi t t e Er goHes t i a Ex ac tSy s t ems EY Fundac j aGr upyEr goHes t i anar z ec zi nt egr ac j i z awodowej os óbni epeł nos pr awny c hI nt egr al i a Get Res pons e Gl obal Tal ent s&Gl obal Ci t i z en Gol denLi ne HAYS I nf os y s I NGBankŚl ąs k i Kar i er aw Fi nans ac h Kemi r aGdańs k KPMG

Li dl LKW Wal t er LOTTEWedel LPP Met s aGr oupSer v i c es Mi s y s OpenConex us Opt i ma OSTC Phi nanc e PKOBankPol s k i PKSGdańs k-Ol i waS. A. Pr ac uj . pl PwC RabenGr oup SonyPi c t ur esGl obal Bus i nes sSer v i c es St apl es St at eSt r eetBankGmbH Tes c oPol s k a Thoms onReut er s( Mar k et s )Eur ope Thy s s enk r uppGr oupSer v i c es V. Shi ps WNSGl obal Ser v i c es LTD


Dni Kar i er ywGdańs k uw l i c z bac h

nas ipar t ner z y

3164odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 80 60 40

WYŻSZASZKOŁA BANKOWA

AKADEMI A MORSKA

%

POLI TECHNI KA GDAŃSKA

20 UNI WERSYTET GDAŃSKI

r ok s t udi ów

1ROK14, 1% 2ROK20% 3ROK23, 1% 4ROK13, 9% 5ROK15, 1% ABSOLWENCI11, 6% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH2, 1%


Dni Kar i er ywGdańs k uw l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW ekonomi a|z ar z ądz ani e|finans eir ac hunkowoś ć|i nf or mat ykaiekonomet r i a|pr awo i nf or mat yka|mi ędz ynar odowes t os unkigos podar c z e|ps yc hol ogi a|gos podar kapr z es t r z enna|admi ni s t r ac j a

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 700 600 500 400 300

I NŻYNI ERI A

ADMI NI STRACJ A

TURYSTYKA IREKREACJ A

I T

SZKOLENI A

REKLAMA

HR

BANKOWOŚĆ

FI NANSE

OBSŁUGAKLI ENTA

200 100


Dni Kar i er ywGdańs k uw l i c z bac h

2700

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

2500

200 6

ul ot ek

3

pl ak at ów

s t oi s k nauc z el ni ac h

s ł upy r ek l amowe

Roz dal i ś myt ak ż epr awi e1t y s . gadż et ów: power banków,not es ów,t ec z ek, kubków t er mi c z nyc hiokul ar ów pr z ec i ws ł onec z nyc h.


nas ipar t ner z y

Łódź

9mar c a, Uni wer s y t etŁódz k i


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y

ACCA Ak ademi c k i eBi ur o Kar i erZawodowy c hUŁ Auc han BankMi l l eni um CFASoc i et yPol and CWSboc o Ci t i( Ci t iSer vi c eCent erPol andiCi t i Handl owy) Del oi t t e EY Gl obal Ci t i z en

Gl obal Tal ent s Gol denl i ne Gr upaPZU I nf os y s KPMG Kar i er awFi nans ac h. pl Mar s Nor dea OSTC Pr ac uj . pl PwC


Dni Kar i er ywŁodz i wl i c z bac h

nas ipar t ner z y

1989odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 80 60 40

%

POLI TECHNI KA ŁÓDZKA

20 UNI WERSYTET ŁÓDZKI

r ok s t udi ów

1ROK15, 4% 2ROK23, 1% 3ROK19, 1% 4ROK19, 7% 5ROK12, 6% ABSOLWENCI8, 6% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH1, 5%


Dni Kar i er ywŁodz i wl i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW z ar z ądz ani e|l ogi s t yka|finans eir ac hunkowoś ć|i nf or mat yka|mat emat yka|pr awo ekonomi a|anal i t ykagos podar c z a|bi ot ec hnol ogi a|ps yc hol ogi a|admi ni s t r ac j a

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI

400 300 200

I T

SPRZEDAŻ

KONSULTI NG/ DORADZTWO

ADMI NI STRACJ A

REKLAMA

SZKOLENI A

HR

BANKOWOŚĆ

FI NANSE

OBSŁUGAKLI ENTA

100


Dni Kar i er ywŁodz i wl i c z bac h

1400

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

200

800

ul ot ek

4

s t oi s k a nauc z el ni ac h

5

c i t y l i ght ów

1

bi l l boar d

pl ak at ów


nas ipar t ner z y

Lubl i n

10mar c a, Hal aGl obus


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerWs pi er aj Ä…c y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yRz ec z owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y AI P Ac c ent ur e Ar c usSi At os Auc han BankZac hodni WBK Bar t ł omi ej Nowak ows k i Fot ogr af BeAc t i v e Bi ur oKar i erWSPA CampLeader s Ci t i Col i an Conv er gy s Dat aAr t Dec at hl on Del oi t t e El pr o Ex ac tSy s t ems EY Genpac t

Gl obal Ci t i z en Gl obal Tal ent s Gr upaPZU I nf os ys Kar i er awFi nans ac h. pl KPMG LetMeOut Mi ej s k i Ur z ądPr ac y MSCons ul t i ngGr oup MTUAer oEngi nesPol s k a Ni c ol s PKOBankPol s k i Pr ac uj . pl PwC Radi oFr eee Rands t ad Si i Teat r i k on Woj ewódz k i Ur z ądPr ac y ZETO


Dni Kar i er ywLubl i ni ew l i c z bac h

nas ipar t ner z y

4338odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 60 45 30

UNI WERSYTET PRZYRODNI CZY

KATOLI CKIUNI WERSYTET LUBELSKI

%

POLI TECHNI KA LUBELSKA

15 UNI WERSYTETMARI I CURI ESKŁODOWSKI EJ

r ok s t udi ów

1ROK12, 8% 2ROK16% 3ROK18, 7% 4ROK17, 1% 5ROK17, 7% ABSOLWENCI16, 4% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH0, 9%


Dni Kar i er ywLubl i ni ew l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW finans eir ac hunkowoś ć|i nf or mat yka|z ar z ądz ani e|ekonomi a|pr awo|el ekt r ot ec hni ka ps yc hol ogi a|admi ni s t r ac j a|i nż yni er i aś r odowi s ka|l ogi s t yka|mec hani kaibudowamas z yn

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI

1200 900 600

REKLAMA

ADMI NI STRACJ A

I T

HR

FI NANSE

BANKOWOŚĆ

PRODUKCJ A

SZKOLENI A

I NŻYNI ERI A

OBSŁUGAKLI ENTA

300


Dni Kar i er ywLubl i ni ew l i c z bac h

3500

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

2000 30

ul ot ek

pl ak at ówwpoj az dac h k omuni k ac j i mi ej s k i ej

300 22

pl ak at ów

s t oi s k a nauc z el ni ac h

s pot yi r el ac j anaż y wowr adi u

Roz dal i ś myk i l k at y s i ęc ygadż et ów: wl epek,dł ugopi s ów ipr z ypi nek.Pr omowal i ś myt ar gi wpoj az dac hMPK or aznaek r anac hnat er eni euc z el ni wy ż s z y c h.


nas ipar t ner z y

Poz nań

15mar c a, Mi ędz y nar odowe Tar gi Poz nańs k i e


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t ner z yGł ówni

Par t ner z yWs pi er aj ąc y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y ACCA Gl obal Ci t i z en ADM Sz amot uł y Gl obal Tal ent s Aes c ul apChi f a Gol denLi ne Ak ademi c k i eI nk ubat or yPr z eds i ębi or c z oś c i Gr antThor nt on Amaz on Gr upaMus z ki et er ów APS Gr upaNeuc a Ar j ohunt l ei gh/ Get i ngeI CPr oduc t i on Gr upaŻy wi ec Ar v at o Gl ax oSmi t hKl i ne At os I mper i alTobbac o BAESy s t ems Kar i er aw Fi nans ac h BankMi l l eni um I nf os y s BankZac hodni WBK KGHM Bi of ar m KPMG Br i dges t one Li dl Bus i nes sCons ul t i ngCent er LKW Wal t er Car l Zei s sShar edSer v i c es Lok al medi a CFASoc i et y Lor enzBahl s enSnac k Wor l d CI TI Mc Ki ns eyEMEASSC Cl av ey Ment orGr aphi c s Cos i nus Mi as t oPoz nań Dec or a Mar s Del oi t t e Nes t l é Dendr o Newel l Pol andSer v i c es DrMax Ni v ea Eur oc as h OpenConex us EY OSRAM GSS Fr ankl i nTempl et on OSTC

OSTC Pepc o Pf ei f er &LagenPol s k a Phi l i psLi ght i ng Pl ayGSM Pol i t ec hni k aPoz nańs k a Pr ac a. pl pr ac uj . pl PwC PZU Raben Rands t ad Sams ungManuf ac t ur i ng Sol ar i sBusandCoac h Sout hwes t er nAdv ant age Spi r i t &St y l e St ar t er 24 St owar z y s z eni eKs i ęgowy c hwPol s c e Oddz i ał wPoz nani u Sz waki Spół k a TPAHor wat h Uni wer s y t etAdamaMi c k i ewi c z a Wav i nSSC Wedel Wr i gl ey Yes ZTKr us z wi c a


Dni Kar i er ywPoz nani uw l i c z bac h

5570odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 60 45 30

UNI WERSYTET PRZYRODNI CZY

UNWERSYTET ADAMAMI CKI EWI CZA

%

POLI TECHNI KA POZNAŃSKA

15 UNI WERSYTET EKONOMI CZNY

r ok s t udi ów

1ROK19, 3% 2ROK23, 5% 3ROK21% 4ROK14, 1% 5ROK10, 5% ABSOLWENCI8, 1% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH3, 3%


Dni Kar i er ywPoz nani uw l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW z ar z ądz ani e|ekonomi a|finans eir ac hunkowoś ć|i nf or mat yka|t ec hni c z ne finans e|z ar z ądz ani eii nż yni er i apr odukc j i |ps yc hol ogi a|l ogi s t yka|admi ni s t r ac j a

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 800 600 400

SZKOLENI A

BANKOWOŚĆ

SPRZEDAŻ

HR

I T

REKLAMA

PRODUKCJ A

FI NANSE

OBSŁUGA KLI ENTA

I NŻYNI ERI A

200


Dni Kar i er ywPoz nani uw l i c z bac h

6500

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

2000 17

ul ot ek

400

pl ak at ów

12

s t oi s k nauc z el ni ac h moni t or ów zr ek l amami t ar gów wKol ej ac h Wi el k opol s k i c h

220

c i t y l i ght ów

godz i ns pot ówr ek l amowy c h namoni t or ac hws k l epac h “ Pi ot ri Paweł ”i “ I nt er mar c he”

2000

Roz dal i ś myk i l k at y s i ęc ygadż et ów: wl epek,dł ugopi s ów, ot wi er ac z y,j oj oit or eb.


nas ipar t ner z y

Kr ak贸w

17mar c a, Hal aSpor t owa, Uni wer s y t etEk onomi c z ny


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerSt r at egi c z ny

Par t nerWs pi er aj Ä…c y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y ABB EY ACCA GEHeal t hc ar e Ak ademi c k i eCent r um Kar i er y Gl obal Ci t i z en AmerSpor t sFi nanc i al Shar edSer v i c e Gl obal Tal ent s AONHewi t t Gol denLi ne Ar l aGl obal Bus i nes sSer v i c es HAYSPol and Ar v at o HSBCSer v i c eDel i v er yPol s k a At er i ma I nt el enetGl obal Ser v i c es BankMi l l eni um I nt er Kadr a BankZac hodni WBK I nt er nat i onal Paper Br ownBr ot her sHar r i man Kar i er aw Fi nans ac h Capgemi ni KPMG CFASoc i et y Li dl CI TI LKKSp. z o. o Comar c h LKW Wal t er CPLJ obs Lundbec kBSCSp. zo. o. Del oi t t e Mar s Del phi Mas pex El ec t r ol ux Maz ar sAudy t Eur oc l ear Mot or ol a

Nes t l e OSTC P&G Pr ac a. pl pr ac uj . pl PwC PZU Sappi Shel l St at eSt r eet Tes c o Tr ans por eon Uber UBS Val eoAut os y s t emy Wedel SpeakUp Ak ademi c k i eI nk ubat or y Pr z eds i ębi or c z oś c i


Dni Kar i er ywKr ak owi ew l i c z bac h

5923odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 60 45 30

POLI TECHNI KA KRAKOWSKA

UNI WERSYTET J AGI ELLOŃSKI

%

AKADEMI AGÓRNI CZOHUTNI CZA

15 UNI WERSYTET EKONOMI CZNY

r ok s t udi ów

1ROK15, 1% 2ROK18% 3ROK18, 1% 4ROK18, 3% 5ROK15, 2% ABSOLWENCI9, 1% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH5, 2%


Dni Kar i er ywKr ak owi ew l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW z ar z ądz ani e|ekonomi a|i nf or mat yka|t ec hni c z ne|finans eir ac hunkowoś ć admi ni s t r ac j a|r ac hunkowoś ćic ont r ol l i ng|pr awo|fil ol ogi a|z ar z ądz ani eii nż yni er i apr odukc j i

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 1000 800 600 400

SZKOLENI A

PRODUKCJ A

I T

ADMI NI STRACJ A

REKLAMA

HR

I NŻYNI ERI A

BANKOWOŚĆ

OBSŁUGA KLI ENTA

FI NANSE

200


Dni Kar i er ywKr ak owi ew l i c z bac h

7500

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

3500

ul ot ek

20 5

c i t y l i ght ów

s t oi s k nauc z el ni ac h

Zor gani z owal i ś myak c j ę“ Dar moweKs er o”dl as t udent ów, r oz dal i ś myk i l k at y s i ęc ygadż et ów: t ec z ek,dł ugopi s ów, oł ówków,ot wi er ac z y,not es ów kubków,s myc z yit or eb


nas ipar t ner z y

Kat owi c e

21mar c a, Mi ędz y nar odowe Cent r um Kongr es owe


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t nerGł ówny

Par t ner z yWs pi er aj ąc y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y ACCA EY Net ol ogy Ak ademi c k i eI nk ubat or yPr z eds i ębi or c z oś c i GEHeal t hc ar e Neuc a Al di Gl obal Ci t i z en NGAHR Ar c el or Mi t t alShar edSer vi c eCent r alEur ope Gl obal Tal ent s OSTC Ar c heCons ul t i ng Gr upaMas pexWadowi c e PAWO Auc t c o HAYSPol and PKOBankPol s k i AXI SSer v i c es I 2Anal yt i c al Pr ac uj . pl Bi t Bay I BM PwC Capgemi ni I kea PwCSer vi c eDel i ver yCent er CFASoc i et yPol and I nf os y s RabenGr oup Ci t i( Ci t iSer vi c eCent erPol and&Ci t iHandl owy) Kar i er aw Fi nans ac h St ar Ty pSpor tZak ł adyWz aj emne Del oi t t e KPMG St at eSt r eetBankPol s k a DrMax LKW Wal t er Tel ec ar e Empi kSc hool Lot t eWedel TMFGr oup Ex ac tSy s t ems Medi pe


Dni Kar i er ywKat owi c ac hw l i c z bac h

4229odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 60 45 30

POLI TECHNI KA ŚLĄSKA

%

UNI WERSYTET ŚLĄSKI

15 UNI WERSYTET EKONOMI CZNY

r ok s t udi ów

1ROK16, 7% 2ROK22, 3% 3ROK17, 9% 4ROK13, 7% 5ROK9, 6% ABSOLWENCI12, 7% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH6, 9%


Dni Kar i er ywKat owi c ac hw l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW z ar z ądz ani e|t ec hni c z ne|ekonomi a|i nf or mat yka|finans eir ac hunkowoś ć fil ol ogi a|l ogi s t yka|t r ans por t|pr awo|admi ni s t r ac j a

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 400 300 200

SPRZEDAŻ

LOGI STYKA

ADMI NI STRACJ A

I T

REKLAMA

HR

BANKOWOŚĆ

OBSŁUGA KLI ENTA

I NŻYNI ERI A

FI NANSE

100


Dni Kar i er ywKat owi c ac hw l i c z bac h

3100

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

3000 10

ul ot ek

l i ni i aut obus owy c h i t r amwaj owy c h z es pot ami t v

350

pl ak at ów

5

s t oi s k nauc z el ni ac h

2

dni r ek l amymobi l nej wGl i wi c ac hi Kat owi c ac h

Spot yDni Kar i er yby ł ywy ś wi et l anenaek r anac h Uni wer s y t et uEk onomi c z nego, r oz dal i ś myk i l k at y s i ęc ygadż et ów: not es ów,dł ugopi s ów it or eb.


nas ipar t ner z y

War s z awa

22mar c a, Pał acKul t ur yi Nauk i


n a s i p a r t n e r z y nas ipar t ner z y Par t ner z yWs pi er aj Ä…c y

Par t ner z yHonor owi

Par t ner z yMedi al ni


l i s t a wy s t a wc ó w nas ipar t ner z y ACCA DRMAX mBank Auc hanPol s k a EY Mer c edes BenzLeas i ng Av i v a Get Bac kS. A. Mi c r oSt r at egy Bak erTi l l yPol and Gl ax oSmi t hKl i ne Nes t l é BankMi l l enni um Gol denLi ne Ni el s en BankZac hodni WBK Gr antThor nt on Panek BeAc t i v e Gr upaEur oc as h PAWO BNPPar i basSec ur i t i esSer v i c es Gr upaNUECA Pear s on Br i t i s hAmer i c anTobac c o Gr upaPZU Pl ayPar t ner Cal l Cent erPol and Hel l mann Por s c heI nt erAut oPol s k a CBRECor por at eOut s our c i ng I MSHeal t h Pr ac a. pl Cent r um Rel ac j i Zewnęt r z ny c hi Tec hnol ogi i SGH I ndr aSy s t emas Pr ac owni aRóż ni cI ndy wi dual ny c h CFASoc i et yPol and J ohns on&J ohns on Pr ac uj . pl CHEPPol s k a Kar i er aw Fi nans ac h PwC CI MA&Hay s KauflandPol s ka Sc hi ndl erPol s k a CI TI( Ci t iSer vi c eCent erPol andiCi t iHandl owy) Kongs ber gAut omot i v e Si t el Pol s k a Col l egi um Ci v i t as KPMG Tec hi onaI nt er nat i onal Comt egr a Li dl Towar z y s t woUbez pi ec z eńEul erHer mes Cus hman&Wakefiel d LOTTEWedel Uni l ev erPol s k a D&KGr oup MARS Vi s t r aCor por at eSer v i c es Del oi t t e Maz ar sAudy t Whi t eCol l arMas s age


Dni Kar i er ywWar s z awi ew l i c z bac h

4953odwi edz aj ąc y c h UCZELNI E 30 20

SZKOŁAGŁÓWNAGOSPODARSTWAWI EJ SKI EGO

POLI TECHNI KA WARSZAWSKA

%

SZKOŁAGŁÓWNA HANDLOWA

10 UNI WERSYTET WARSZAWSKI

r ok s t udi ów

1ROK17, 3% 2ROK21, 4% 3ROK18, 1% 4ROK12, 9% 5ROK9, 8% ABSOLWENCI15, 4% NI ESTUDI UJ ĄCY / BRAKDANYCH5, 1%


Dni Kar i er ywWar s z awi ew l i c z bac h TOP10KI ERUNKISTUDI ÓW z ar z ądz ani e|finans e|ekonomi a|t ec hni c z ne|i nf or mat yka finans eir ac hunkowoś ć|pr awo|admi ni s t r ac j a|ps yc hol ogi a|l ogi s t yka

ZAI NTERESOWANI EBRANŻAMI 800 600 400

SPRZEDAŻ

ADMI NI STRACJ A

I T

HR

KONSULTI NG/ DORADZTWO

I NŻYNI ERI A

OBSŁUGA KLI ENTA

REKLAMA

BANKOWOŚĆ

FI NANSE

200


Dni Kar i er ywWar s z awi ew l i c z bac h

8000

i nf or mat or ów i mapek t ar gowy c h

5000 2

ul ot ek

met r oboar dy

1

c i t y l i ght

18

s t oi s k nauc z el ni ac h

2

r ek l amy mobi l ne

Powi es i l i ś my1t y s . z awi es z ekr ek l amowy c hnadr z wi ac h wak ademi k ac h, r oz dal i ś myk i l k at y s i ęc ygadż et ów: z akr eś l ac z y,t ec z ek,s el fies t i c ków it or ebekol ogi c z nyc h. Nas z er ek l amymobi l nepor us z ał ys i ępr z ez5dni poŚr ódmi eś c i u i Mok ot owi e.


Dz i ęk uj emy !


dni kar i er y. pl


powe r e dby


Dni Kariery - raport z edycji wiosennej 2016  
Advertisement