Page 1

PROJECTS IN 2019


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

We have set up a 3 tier Private Label Hierarchy in which our 3 new PL brands sit under the umbrella of the COOP family brand.


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Positioning:

Lower Prices on Basic Products You Buy Every Day

Design Philosophy

Simple.

Straight-forward.

Cheerful.

Simple graphics with direct messaging

Look & Feel

Using simple illustrations and bold type that immediately tell what the product is

Strong brand representation on pack Bright and cheerful colour palette Predominantly PINK for strong brand presence

Simple, bold yet modern design

Minimal, cost effective packaging production Using one/two colours


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Advertising Concepts


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Positioning:

More Choice, More Value, Guaranteed Quality

Design Philosophy

Modern. Sophisticated. Adaptable.

Look & Feel

Clean, modern design allowing generous white space and breathing space

Detailed illustration can be used instead of photography to allow variety and Full colour palette Softer, more muted, not primary colours Colours tailored to product categories and customer segment High quality, basic photography showing ingredients and/or end-use products

Strong brand representation on pack


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Advertising Concepts


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Positioning:

Lower Prices on Basic Products You Buy Every Day

Design Philosophy

Aspirational.

Look & Feel

Luxury. Exclusive. Premium Quality Seal

High quality, aspirational lifestyle, and stylistic photography selling more than just a product – Highlight high quality ingredients – Show the possibilities

Darker, more matured colour palette Clean, modern design with

brand representation on pack


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Advertising Concepts


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Packaging Concepts

OLD PACKAGING

New design Opt 1

New design Opt 2

New design Opt 3


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Shelf mockup


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Packaging Concepts

New design Opt1

New design Opt2


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Packaging Concepts

1

2

3


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Packaging Concepts

OLD PACKAGING

New design Opt


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Watercolor illustration


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Watercolor illustration

THÀN

H PHẦN

: Nước cố đường, t trái dứa (th ơm), m gly E627, E6 cine FG, ch uối, nư ớc (E211, E2 31, E950), ch ất điều vị (E6 , 21, 02 ), phẩm ất bảo qu điều ch ản màu ỉnh độ nước acid (E3 (E110), chất mắm tổng hợ 30), hươn g p. CHỈ TIÊ U CHẤT LƯỢN Hàm lượ G CHỦ ng Pro YẾU tein Hàm lượ 35 ± 5 ng Na g/l Cl ≥ 200 g/l HƯ

ỚNG DẪ N

SỬ DỤ Dùng NG: làm thực ph nước chấm ẩm hoặc ch

BẢO QU ẢN

:

Nước Mắm Chay VEGAN FISH SAUCE

ế biến

• Nơi kh • Đậy ô ráo, tránh nắp kín án sau kh h nắng trực i sử dụ tiếp ng LƯU Ý: Không sử dụng sản ph ẩm hết hạn sử dụng.

: xem trên

NSX và HSD

Mặn ay ợc Ch ng Đư Dù

Thể tích thực:

300 ml

)

N CO.OP

H (SAIGO

CHÍ MIN

HỒ của: G MẠI TP. Ngũ Lão, Sản phẩmHỢP TÁC XÃ THƯƠN ờng Phạm P i Học, Phư LIÊN HIỆ h Nguyễn Thá 0 199 - 205 nh Phố Hồ Chí Min 8) 3838 925 NH Quận 1, Thà 0 5733 - FAX: (02 LIÊN THÀ 392 Y HẢI SẢN ĐT: (028) BIẾN THỦ TY CP CHẾ ờng 26, tại CÔNG Tĩnh, Phư h Sản xuất Viết Nghệ nh Phố Hồ Chí Min phẩm số: 595/37 Xô c Thà thự nh, h Thạ n vệ sinh Quận Bìn định an toà hợp quy .OP g bố phù M-XNCB GON CO Theo côn GC của SAI số: 511/2015/YTHC 80-2014/S g bố nhận côn Giấy xác

bao bì SẢN QUẢN LÝ

O: XUẤT THE

ISO 9001

E BARCOD

HACCP HALAL

: 2015


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Watercolor illustration


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Watercolor illustration


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

A glance at all


PROJECTS RE VIE W

CO.OP PRIVATE LABEL

Watercolor illustration


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Brand Development Taking the current brand and refining it to create a STRONG, BOLD and POWERFUL brand.


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Colour Hierarchy

SUPER RED - PMS 185 C sections internally.

DARK CHARCOAL - PMS Black 7 C

CLEAN WHITE

Black is found on destinations and directional signage, providing a high contrast to the bright red. Dark charcoal is also used for text colours on light backgrounds

White is used mostly as background colour for generic signage (sitting below Red and Black) and text on coloured backgrounds.


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Colour Hierarchy


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Colour Hierarchy


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Exterior Signage


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Interior Signage


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

Ticketing


PROJECTS RE VIE W

SUPER INDO

3D view


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

MONSTER SHARE

Posters


PROJECTS RE VIE W

MONSTER SHARE

Flyers


PROJECTS RE VIE W

MONSTER SHARE

Mockup


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY

Cover


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

BIKE HISTORY


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

KON TIKI


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Brand Idea Use Vietnamese Accents, such as: acute accent, circumflex accent, grave accent...


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Emotions


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Box mockups


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Box mockups


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Stationery


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Super graphics


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Applications


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Applications


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Posters


PROJECTS RE VIE W

XIN CHAO - VIETNAMESE GIFT SHOP

Mockups


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

OVERVIEW.

2019. •

Re-branding

Brand developement

Signage concept

Packagings

2018s - ago •

Illustrations

Private project


PROJECTS RE VIE W

Saigon 7 days tour.

Leaflet


PROJECTS RE VIE W

Saigon 7 days tour.

Sketches


PROJECTS RE VIE W

Saigon 7 days tour.

Sketches


T h a n ks fo r watc hi ng . H e re’s yo u r i ce c rea m.

Profile for Dương Thế Lộc

DTL - Portfolio 2019  

DTL - Portfolio 2019  

Profile for dngthlc
Advertisement