Page 1

NOVISAD*

^ETVRTAK31.JANUAR2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23693 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

ODSUTRASKUPQIPRIRODNIGASZADOMA]INSTVA

Kubik u Novom Sadu 48 dinara, a u Zrewaninu 51... „DNEVNIKOVA” TEMA: ZBOG SVE VE ]EG IN TE RE SO VA WA OSU \E NIH, JO[ SE DAM GRA DO VA UVO DI AL TER NA TIV NE KA ZNE

NASLOVI

Politika 2 Nikoli} prijavio „audi”

Ekonomija 4 Vr{ac: „Frezenijus” dogodine gradi novu fabriku 5 Bajatovi}: Nema povla~ewa iz „Srbijagasa” 5 Sberbanka ne}e RBV

[i{awe trave milije od robije

6 Obnovqen Zavod za patologiju trudno}e u Novom Sadu

NoviSad

str. 13

7 Peticija protiv trovawa pasa

Za kapitalna ulagawa 15 milijardi DIREKTORCENTRAZAREGIONALIZAM ALEKSANDARPOPOV

Ofanziva protiv autonomije pali politi~ko `ari{te

str. 3

DIREKTOR„@ELEZNICA”SENESLA@ESMINISTARSTVOMSAOBRA]AJA ORUSKOMKREDITU

10 U Kikindi poskupquje grejawe

Crna 13 Veternik: Ukradene kade vredne 15.000 evra

Ki{a, pa sunce Najvi{a temperatura12°S

„@eleznice Srbije” vuku za Novi Sad, a Vlada za Vaqevo

Zbog trihinele desetoro u bolnici

str. 11

Sva|a radnika i seqaka zbog wiva u Perlezu i ^enti

str. 4

str. 14– 18

n NOLEDOPUTOVAOU[ARLROA

str. 4

NALICITACIJIZADR@AVNEORANICEUZREWANINSKOJOP[TINI

EPIDEMIJAUSONTI

SPORT

VLADAAPVPOTVRDILAPROGRAMEPOKRAJINSKIH JAVNIHPREDUZE]AIINSTITUCIJAZA2013.GODINU

str. 2

Dru{tvo

Vojvodina

str. 5

n VOJVODINAPOBEDILAVO@DOVAC

n KUZMANOVI]UINTERU

n ODBOJKA[IVOJVODINEDO^EKUJUZVEZDU


2

POLiTikA

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

VLADAAPVPOTVRDILAPROGRAMEPOKRAJINSKIHJAVNIHPREDUZE]AIINSTITUCIJAZA2013.GODINU

Zakapitalnaulagawa 15milijardi

poslani ^ ke teme

ONatiMesarovi} zadesetakdana Predsednik Skup{tine Srbije Neboj{a Stefanovi} najaviojeju~eda}eparlamento predloguVrhovnogsavetasudstvaoprestankufunkcijeNati Mesarovi} najverovatnije raspravqati11.februara.On je novinarima u parlamentu rekao da }e to predlo`iti na konsultacijama sa {efovima poslani~kih klubova koje }e biti odr`ane naredne sedmice. –To}ebitimojpredlog,vide}emodali}emomo}idausaglasimo dnevni red – dodao je Stefanovi}. Ontvrdidawemunijestiglo pismo koje je Nata Mesarov i} uput il a preds edn ik u skup{tinskog Odbora za pravosu|ePetruPetrovi}u ijo{ nekim poslani~kim klubovima. Na pitawe da li }e Nati Mesarovi}bitidozvoqenoda govori na sesiji, Stefanovi} jeodgovoriodatonijeuskladusPoslovnikom,alida}ese konsultovatiiotompitawu.

Upitandali}epredsednik skup{tinskogOdborazaustavna pitawa i zakonodavstvo Vladimir Cvijan (SNS) biti sankcionisan zbog javnog komentarisawaradaNateMesarovi}, Stefanovi} je odgovorio da se kao predsednik parlamenta time ne bavi, da to nisu wegove ingerencije i da jetostvarsamogodbora. Predsednik Odbora za pravosu|ePetarPetrovi}(JS)je potvrdio da je dobio pismo Nate Mesarovi}, u kojem ona iznosisvojevi|ewecelogslu~aja,aliidodaodaseOdboro wem u ne} e izj a{ wav at i jer nije stiglo iz nadle`nog organave}jeupitawuli~nopismo. Stranke vladaju}e koalicije, kako se o~ekuje, podr`a}e odluku o razre{ewu. S druge strane,liderLDP-a^edomir Jovanovi} izjaviojeju~edata strankane}epodr`atiinicijativu SNS-a za smenu Mesarovi}eve.

Usvojenipodsticaji zaagrar Poslanici su ju~e okon~ali vanredno zasedawe usvojiv{i vi{ezakonairatifikacijame|unarodnihugovora. Takojesa133glasa„za„usvojenZakonopodsticajimapoqoprivredi i ruralnom razvoju, koji izazivao najvi{e pa`we

naovojsednici.Zakonomopodstic aj ima u poq op rivredn oj industriji i ruralnom razvoju zag ar antovan i su min imaln i iznosi podsticaja za poqoprivredneproizvo|a~ezasvakugodinu,kojeVladane}emo}iumawiti.

Ceneiustranoj valuti UsvojenimizmenamaZakona o trgovini trebalo bi da se unapredi poslovni ambijent, pos pe{ i konk ur enc ij a me| u svim u~esnicima na tr`i{tu i doprinese razvoju tr`i{ta iza{titipotro{a~a. TimizmenamaukidaseCentarzarazvojtrgovine,kojije trebalodadajedozvolezasve trg ov ins ke objekt e ve} e od 2.000kvadrata,ataodredbase, kako je navela Vlada, nikada nij e ni prim ew iv al a. Prv i put se i formalno uvodi mogu}nostisticawacenaustranoj valuti s naznakom obra~unskogkursa,{toseposebnoodnosinaturisti~keagen-

cije i trgovinu automobilima. Izglasani su i zakoni o za{titivazduha,oplatamaudr`avn im org an im a i javn im slu`bama,o`igovimaioupisu plovila. Isto tako, ratifikovano je 14 me|udr`avnih spor az um a iz razl i~ it ih oblas ti. Izm e| u ostal ih, usvojeni su sporazumi Vlade Srbije i kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, s Vladom Let on ij e o me| un ar odn om drums kom sao b ra} aj u, kao i Sporazumosaradwiuoblasti vazdu{nog saobra}aja s VladomCrneGore.

Zamajavawe ilinovimaniri Akosesudipoizjavamaparlamentaraca,svestrankevladaju}e koalicije i opozicije, izuzev LDP-a, podr`avaju dono{ewe kodeksapono{awaposlanikajer verujuda}etounapreditikomunikacijuuparlamentuiugledte institucije.Liberali,nasuprot tome, poru~uju da ne pristaju na todaimlekcijedr`eonikojisu do ju~e “demonstrirali agresiju iprimitivizam”. Predsednik Skup{tine Srbije Neboj{a Stefanovi} isti~eda}eusvajawekodeksapona{awa pomo}i u re{avawu odre|enihspornihsituacijau parlamentu.

Socijalista Branko Ru`i} o~ekuje da }e kodeks, koji }e poboq{ati i komunikaciji s novinarima, uskoro biti donet,aprotivqeweliberalada u~estvuju u wegovoj izradi vidikaopoku{ajdaitutemuiskoristezapostizawepoliti~kihpoena. Za usvajawe ovakvog dokumentasuiNSiDSS.Suprotno mi{qewe ima poslanica LDP-aNata{aMi}i},kojaka`edajedono{ewekodeksapona{awajo{jedanvidzamajavawaidemonstracijedasuseposlanicipromenili. S.Stankovi}

Vlada Vojvodine dala je ju~e saglasnostnaovogodi{weprograme rada i finansijske planove javnih preduze}a „Vode Vojvodine”, „Vojvodina{ume„, teFondazakapitalnaulagawa Vojvodine,Pokrajinskogfonda za razvoj poqoprivrede, Agencije za ravnomerni regionalni razvojiEdukativnogcentraza obukeuprofesionalnimiradnimve{tinama.Naju~era{woj sednici Pokrajinske vlade prihva}enisuipredlozigodi{wih programa rada Zavoda za kulturu Vojvodine, Zavoda za kulturu vojvo|anskih Ma|ara,

Izdava~ke ustanove „Misao”, Izdava~kog zavoda „Forum” i Vojvo|anskogsimfonijskogorkestra. IzBanovinejesaop{tenoda je Fond za kapitalna ulagawa predvideodau2013.godininastavi da finansira i sufinansira programe i projekte koji suzapo~etiprethodnihgodina, kaoiprogramekojisuutvr|eni ovogodi{wimplanom,zakojeje ukupno predvi|eno 15,3 milijardidinara. „Bi}e sufinasirani i finansirani programi u devet oblasti, od arhitekture i gra-

|evinarstva, poqoprivrede i vodoprivrede, zdravstva, energetike, tehnolo{kog razvoja, saobra}ajaitelekomunikacija, do programa u oblasti obrazovawa,naukeiza{tite`ivotne sredine„,stojiusaop{tewu. NavodiseidajeuJP„Vode Vojvodine” ove godine predvi|eno vi{e novca za redovno odr`avawekanalaiza{titnih objekatainasipanavodama,te da }e biti ulo`eno dve milijardedinarazaure|ewekanalske mre`e duge oko 4.500 kilometara.Dodajeseida„Vojvodina{ume”planirajugajewe{uma

uprostojreprodukcijina2.100 hektara, te sanaciju {uma zbog pro{logodi{we su{e na 112 hektara, kao i podizawe novih {uma na 257 hektara, dok bi ukupan obim se~e {uma u 2013. godini trebalo da iznosi 568.710kubika.Tako|e,predvi|eno je i da Pokrajinski fond zarazvojpoqoprivredenastavi realizacijusedamprogramanamewenih unapre|ewu poqoprivrede u Pokrajini te raspisivawe konkursa u jedanaest kreditnih linija u ciqu intenzivirawa poqoprivredne proizvodwe. B.D.S.

AGENCIJA:NIKOLI]ISPUNIOZAKONSKUOBAVEZU

Predsednik prijavio„audi”

PREMIJERREAGOVAONAPROTESTSRBA SASEVERAKiM

Da~i}:Dijalog jediniputdo re{ewazaKosovo Preds edn ik Vlad e Srb ij e Ivica Da~i} poru~io je ju~e Srbima sa severa Kosova da je dijalogjedinina~indasere{e problemiuPokrajini. Onje,povodomzahtevaiznetog na protestu Srba u Kosovskoj Mitrovici da se prekine dij al og i obu s tav i prim en a svih spor az um a iz Bris el a, podsetio na to da je Skup{tna Srbije usvojila rezoluciju u kojoj se jasno navodi da }e Srbijapo{tovatidosadapostignutesporazumesPri{tinomi da se dijalog mora nastaviti jer ne postoji drugi na~in re{avawaproblema. – Niko ne `eli da uspostavqa granicu ve} da se prona|u prakti~na re{ewa na osnovu

platforme i Rezolucije usvojene u Skup{tini Srbije. Ne vidimdrugina~inzare{avawe problemaosimdijaloga–poru~io je Da~i} na konferenciji za novinare po zavr{etku srpsko-kiparskog samita u Beogradu. Na mitingu u severnom delu Kosovske Mitrovice, ~iji su organizatoripredstavnicilokalnih samouprava sa severa Kosova i Metohije, pro~itana jeDeklaracijakojomseodbacuju svi postignuti sporazumi u dijaloguBeogradaiPri{tine uz pos reds tvo EU i zaht ev a prek id daq ih preg ov or a i praksa da se prihvataju, kako smatraju, nametnuti i {tetni sporazumi.

Ugqanin,Da~i}iVu~i} potpisalikoalicioni sporazum Koalicioni sporazuma izme|u ve}inskih stranaka – SPS-a i SNS-aiStrankedemokratskeakcijeSanxakapotpisanjeuVladi Srbije,saop{tiojeju~ekabinetministrabezportfeqaSulejmanaUgqanina. Timdokumentom,kojijepotpisanpreksino},„predvi|enojeda senapredakuwegovojrealizacijirazmatraperiodi~no,nasvakih {estmeseci”,navodiseusaop{tewu. Sporazum sa~iwen pre {est meseci, uo~i formirawa Vlade, potpisali su premijer i predsednik SPS-a Ivica Da~i}, prvi potpredsednik Vlade i lider SNS-a Aleksandar Vu~i} i ministarbezportfeqaipredsednikSDASanxakaSulejmanUgqanin. –MojradseodnosinaceluSrbijupaprematomeinapolo`aj Bo{wakaudr`avi,izatosmatramdasad,poslepotpisivawaovog sporazuma,trebadauslediwegovakonstantnarealizacija–korak pokorak–rekaojeUgqanin,navodiseusaop{tewu.

– Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} je u svom vanrednomizve{tajuoimoviniiprihodima, dostavqenom Agenciji zaborbuprotivkorupcije,prijavio uve}awe imovine koja se odnosinavlasni{tvonadautomobilommarke„audi”–reklaje Tanjugu portparolka Agencije AleksandraKosti}. OnajenaveladajetimeNikoli}ispuniosvojuzakonskuobavezu jer je prijavio uve}awe imovine,idodaladajeizve{taj dostupannasajtutogtela. – Agencija }e doneti godi{wi plan i u okviru toga }e sprovoditi postupak kontrole imovinskih izve{taja. Agencija }e, izme|u izve{taja ostalih funkcionera,iskontrolisatii da li je, i po kojem osnovu, Nikoli}dobiotajpoklon–rekla

jeAleksandraKosti},komentari{u}i napise medija da je predsednik dobio na poklon „audi A-6” od nepoznatog darodavca. Onajeukazalanatodasemoranapravitirazlikautomeda li je on poklon dobio u vezi s vr{ewem javne funkcije ili kaoprivatnolice. Aleksandra Kosti} je podsetila na to da funkcioneri jo{ danas imaju rok da podnesu vanredne izve{taje o imovini i prihodima koji se odnose na promene koje su nastale tokom 2012.godine,kaoidasudr`avni ili drugi organi, organizacije ili javne slu`be, obavezni da kopiju evidencije poklona za prethodnu kalendarsku godinu, Katalogpoklona,dostaveAgencijido1.marta.

\ilasdanas ube|ujeJeremi}a LiderDemokratskestrankeDragan\ilas izjaviojesino}da}e danaspoku{atidaubediposlanikaVukaJeremi}a davratiposlani~kimandatitakoispo{tujeodlukuGlavnogodboraDS.\ilas je,gostuju}inaTVPink,rekaodaodlukuovra}awumandataposlanikaDu{anaPetrovi}a ve}znaida}eJeremi}apoku{atida ubedidapo{tujeodlukuGlavnogodboraidanastavedasara|uju. „Svakokone`elidapo{tujeodluke,neDragana\ilasa,nego Glavnogodbora,ne}ebiti~lanDS.Nawimajeodlukadali`ele iline”,rekaoje\ilas,preddana{wusednicuIzvr{nogodbora DSnakojoj}eseraspravqatio„slu~ju”Jeremi}iPetrovi}.On smatradaonikojisusedeliupro{lojvladiizDSnetrebasada dapredstavqajuDSuparlamentu.

Markovi}:Lepaku}a Lider Jedinstvene Srbije Dragan Markovi} Palma izjaviojeju~edajeproceniteq,kog je anga`ovala dr`ava, odredio vrednostku}eRadosavaSavatijevi}a i da, ukoliko neko smatradajeonaprecewena,postoje proceduredaseponovnoutvrdi wenavrednost.Markovi}jenovinarima u Skup{tini Srbije rekaodajepodatkeovrednosti teku}evideounovinama,alida jevideoiizjavunekada{wegdirektora „Kolubare„ Neboj{e ]erana da je on samo izvr{io odlukuVladeSrbije. – Postoji ne{to {to se zove proceniteqidr`avajeanga`o-

valatogproceniteqa.Akoneko smatradajeku}aprocewenavi{enego{tovredi,postojeprocedurezaponovnoprocewivawe –rekaojeMarkovi}. Onjedodaodasenebavitime dalinekiobjekatvreditoliko iline,ve}dajetounadle`nostiproceniteqa. – Nemojte da se bavite samo Kenetom,znatelikolikojejo{ qudidobilonovac?Hajdedase ispitivawesproevdedokrajapa daondakomentari{emodalije totakoiline–rekaojeMarkovi}, i dodao da, koliko je wemu poznato,taku}aveomalepoizgleda.

TVIT CRTICA Mamac FunkcionerSPO-aMilan\uki} komentari{enalajni:„Svianalizirajuskrivenukamerui Ivi~inureakciju,pitamjavas{tabibilodaga klopommamila?:-)„

Bezpraseta NovinarSlavi{aLeki} „obradovao“seju~e na lajni: „Danas nam u prestonicu sti`e VukJeremi},precedniksveta:jel’gado~ekuje Garda, ili bi se vi{e obradovao prasi}ima?!„ [ef poslanika DS-a u parlamentu Borislav Stefanovi} }e:„KajronnajavanaB-92inaslovnau’Danasu’.Doga|aj...„

Na Leki}evu dilemu: „Je l’ pravite do~ek u stranci :)?”, Stefanovi} ka`e: „U ~etvrtak. Bez prasi}a„. Leki}zakqu~uje:„Jaznamko}eseose}atitako,aline}udaodajemtajnu.Sre}no:)„

Boqisan Funkcioner LDP-a Bojan \uri} konstatuje na „Tviteru“:„Dobrosmopro{li,mogaojeministar Ba~evi},umestoKanala,daponovopadneuonajsvoj jo{starijisanKarlobag–Ogulin–Virovitica„.

Imase,tro{ise NapredwakMarioMaleti} kaoiuvekkritikujeDSivestotro{kovimasavetnikaekspred-

sednika Srbije Jovana Ratkovi}a: „Za ovo smo pla}ali porez. @demokrate rasipnici. Ne znam kakojeteoretskimogu}e potro{iti10.000evra natelefon!??„ Na opasku @VeselinNikolic: „Mogu}e je potro{iti i vi{e od 10.000 evra. Moj gazda pla}a mobilni mese~no izme|u 3.000 i 4.000 evra. Roumingje~udo...„,Maleti}dodaje:„Amoraida seno}iza40.000evra... @demokrate„.

Vu~i}evadijagnoza i{panskaserija Gledaju}iemisiju„Upitnik„najavnomservisu,potpredsednkvojvo|anskevladeGoranJe{i} konstatuje:„[panskaserijanaRTS1!„

Odgovaramu@DejanO1:„Hahaha...ba{o...pravaKletovaserijasgos.ministrom...„ Je{i}prime}uje:„Alivoditeqkajespektakularna: ’[ta mislite o DIJAGNOZI gospodina Vu~i}aizpro{leemisije’!„

Mla|ino„ne” Radnici „Galenike“ interesovali su se kod ministra Mla|ana Dinki}a uo~i dolaska u Nemawinu ulicu u Beogradu, pa Zoran Trajkovi} pita: „Je l’ ste sutra oko 13 h u Ministarstvu, ’Galenikini’radnicidolazeispred?„ Dinki}}enajkra}emogu}e:„Ne„. Qiqana Peki} podvla~i: „Uhh, ministar se ba{potrudiosodgovorom!„ S.St.


politika

dnevnik

DIREKTORCENTRAZAREGIONALIZAMALEKSANDARPOPOV

Ofanzivaprotiv autonomijepali politi~ko`ari{te DirektorCentrazaregionalizam Aleksandar Popov upozorio jenatodabisveu~estalijeincijative za ukidawe vojvo|anske autonomijemogleizazvatija~awe autonoma{kogfrontauVojvodini i opasne politi~ke posledice ukoliko dr`avni organinastavedaignori{uproblemeufunkcionisawupokrajinske autonomije. Popov je za „Dnevnik” istakao i da je postoje}iUstavSrbijeosnovaktuelnih politi~kih previrawa, koja bi mogla prerasti i u jo{ jedno„politi~ko`ari{te”. –StatusVojvodineiwenenadle`nosti moraju biti precizno definisaniustavom,anedazaviseodtogako}e~initivladaju}u ve}inuurepubli~komparlamentu.Atendencijekojedanasimamo vi{enegoo~iglednoukazujunato davojvo|anskopitawemorapo~etidasere{ava,itokrozinstitucijeirazgovoreizme|udvanivoa vlastiikrozdemokratskeprocedure.Uprotivnom,akocentralna vlastnastavidaignori{eteprobleme, a pokrajinska ostane u defanzivnompolo`aju,samo}eja~atizahtevizaukidaweautonomije, s jedne strane, ali i nezadovoqstvo gra|ana Vojvodine i ja~awe autonoma{kogfronta,sdruge.A tobimogloimativeomaozbiqne politi~ke posledice – upozorio jePopov. Onjeoceniodasusveu~estalijeinicijativezaukidaweautonomije posledica op{te atmosfere „koja je tiwala do dolaska nove vladaju}e ve}ine u Republici”. Ali,podsetiojeinatodajeiu prethodnom mandatu, kada je okosnicu republi~ke vlasti ~inila Demokratska stranka, pravqena famaodingerencijeAPV,{toje posebnobiloizra`enoprilikom raspraveovojvo|anskomstatutu.

–Tadanijebiloinicijativaza ukidawe autonomije, ali je bilo dosta sporewa oko nadle`nosti APV, pa i upozorewa o navodnom separatizmuuVojvodini, a posebno kad je bilo re~i o nekim simboli~nim pitawimakao{tojebilo pitawe VANU, glavnog grada

Ta matrica nepoverewa prema Vojvodini,powegovimre~ima,danas je jo{ izra`enija, s obzirom natodasuume|uvremenudonetei odlukeUstavnogsudaosu`avawu „ionakouskihingerencijaPokrajine„ i da je do{lo do promene vlastinarepubli~komnivoukoju sad ~ine stranke koje nikad nisu bile naklowene vojvo|anskoj autonomiji. –Imamoustavnopravnivakuum, aliievidentanizostanakdijalogaizme|udvanivoavlasti.Amo`eseo~ekivatida}epredUstavnimsudombitiosporeniStatut APV,takoda}esetopitawe,na`alost,samojo{vi{ekomplikovati–smatrana{sagovornik. Onka`edanezainteresovanost centralnevlastizare{avawetih problemazapravodajezamahinicijativama za ukidawe vojvo|anskeautonomije,koje,pak,izazivajukontrareakcijupasusetakopre

Anti}pisao poslanicima:UkinutiAPV Delegacija„Naprednogkluba”predalajeju~euSkup{tiniSrbijepismaposlanicimarepubli~kogparlamentasinicijativom zaukidaweAPVojvodine.Delegacija„Naprednogkluba”,spredsednikomtogudru`ewa^edomiromAnti}em na~elu,napisarnici Skup{tine Srbije predala je 249 pisama. Pismo jedino nisu predaliposlanikuLDP-aBojanu\uri}u,kojije,kakojeAnti} objasnioTanjugu,preko„Tvitera”odlu~noodbiotuinicijativu, nepro~itav{ipismo„Naprednogkluba”. Pokrajine, kancelarije u Briselu...Tosubileapsurdnekritike,s obziromnatodabikqu~nopitaweautonomijezapravotrebaloda bude pitawe dono{ewa zakona i drugihozbiqnijihingerencijakakvepostojeuevropskojpraksi.Me|utim,ni{taodtogasenijedesilo iVojvodinajezapravodobilafasadnuautnomiju–ukazujePopov.

Pastor:Nemo`ese ignorisatiekstremizam PredsednikSkup{tineAPVojvodineI{tvanPastorocenioje dasenemo`eignorisati~iwenicadaseincidenti,poputnedavne tu~euTemerinu,doga|ajuistovremenokadaorganizacijepoznatepo ekstremisti~kimstavovimavodeintenzivnukampawuprotivautonomijeVojvodineizagovarajuwenoukidawe. „Tojejo{jedansignalzadodatnuzabrinutostzbogcelokupnesituacije”,poru~iojePastoruju~era{wemsaop{tewu.

nekoliko dana u Novom Sadu mogli videti i plakati s porukom „VojvodinaRepublika”,kojejeistaklaVojvo|anskapartija. –Tiplakatiukazujuinaja~awe autonoma{kogfaktorauVojvodini,gdesedeogra|anaose}aponi`enim zbog stalnih optu`bi za separtizam i povla{}eni polo`aj,dokjerealnostdajeVojvodinadanasdospelananivonerazvijenogregionai{ampionaponezaposlenosti. Ta situacija nikako nije dobra i ne znam kome mo`e koristiti da se otvara jo{ jedno politi~ko `ari{te u trenutku kadimamokrizuiuSanxakuina juguSrbije–istakaojePopov. On je kazao da se u Srbiji od 2000.godinegovoriodecentralizaciji,bezstvarnepoliti~kevoqe da se u taj proces u|e, ve} se, naprotiv,„ideunazadidovodise

upitaweidostignutinivoautonomijeVojvodine,bezrelevantne reakcijevlasti”.Napomiwedaiu Briselu postoji zalagawe za re{avaweproblemaufunckionisawupokrajinskeautonomije,alida centralnavlastuSrbijiipakne pokazujedatoozbiqnoshvata,nitidelujeutompravcu. – U posledwoj deceniji odnos premaVojvodinisvodisenastalnanatezawaizme|upokrajinskei republi~ke administracije i na stalno su`avawe nadle`nosti

Imam utisak da je pokrajinska vlast u defanzivi Pokrajine,anaro~itooddono{ewaUstava2006.godine–naveoje Popov. OnjeoceniodaseniPokrajinska vlada ne snalazi u aktuelnoj sitauciji, koju, kako je ocenio, obele`ava „o{tra ofanziva protivnikaautonomije”. –Imamutisakdajepokrajinska vlastudefanziviteda~aknepostoji ni jasna saglasnost izme|u samihakteravlastiuVojvodinio tim kqu~nim pitawima vezanim zastatusPokrajine.Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvo|anskih Ma|ara, koji ~ine vladaju}u koaliciju, morali bi da imaju mnogo aktivnijistavijedinstvenupoliti~ku strategiju za razgovore s Beogradom o re{avawu problema ufunkcionisawuautonomije.Mora da postoji jedinstven nastup onih koji imaju legitimitet da braneinteresegra|anaVojvodine – ukazao Popov, dodav{i da je u tompogleduveomakorisnainicijativa predsednika pokrajinskog parlamentaI{tvanaPastora,kojisezalo`ioupravozadefinisawe vojvo|anske politi~ke platforme. Dodaoje,me|utimdauovomtrenutku ne vidi da postoji spremnost u vojvo|anskoj koaliciji da setakavdogovorpostigne,asobzirom na, kako je rekao, dosada{we„mlakerekacijeadministracijeuPokrajininapotezeipolitikukojadirektno{tetiinteresimaVojvodine”. B.D.Savi}

~etvrtak31.januar2013.

3

SNSPREDSTAVIOSVOGKANDIDATA NADOPUNSKIMIZBORIMA

DarkoBa|okutrci zaposlani~komesto Kandidat Srpske napredne stranke na dopunskim izborima za poslanika u Skup{tini Vojvodine po ve}inskom sistemu, koji }e biti odr`ani 17. februara u izbornoj jedinici 17 – Zrewanin 3, bi}e privatni predu- zetnik Darko Ba|ok. On se ju~eprviputkaokandidatza pok raj ins kog pos lan ik a preds tav io javn os ti, a na konferenciji za novinare je poru~iodasuVojvodiniprekopotrebnepromenezapo~ete na dr`avnom nivou jer je Pokrajina,powegovimre~ima,“posledwibastionnesposobne,osioneikorumpirane vlasti Demokratske stranke”. – Pokrajinska vlast sada ko~i potrebne promene, na

svaki na~in poku{ava da dezavui{eradRepubli~kevlade, a sve sakriva pod pla{t nav odn e za{ tit e pok raj inskih interesa – kazao je Ba|ok. Sadasupoznataimenasvih kandidata koji }e u~estvovati u izbornoj trci. Za mesto u Skup{ tin i Vojv od in e, upra` wen o pos le ostavk e zrewaninskog gradona~elnikaIvanaBo{waka (SNS)na poslani~ku funkciju, u Zrewaninu }e se boriti jo{ i MiodragDamjanov (DS),Milan Piperski (SPS), Vojislav Mati} (LSV), Zdravko @drale (SRS), Dragan ]apin (DSS), Rado{ Pejovi} (Pokret „Dveri„) i Branislav^ordi} (Grupagra|ana). @.B.

REKLI SU Tabakovi}:Bekonegazi truludasku –MilanBeko jeinteligentaniznadase obezbedi,zato}eprestradatiqudikojima jebiookru`ennegoonsam–reklajeguvernerka NBS-a Jorgovanka Tabakovi} u „Ka`iprstu”B-92.–KolikojapoznajemMilanaBeka,akosenijepromeniootkadsmosara|ivaliuVladi,onnegazinatruludasku. Obi~no se dobro obezbedi u svojim poslovima. Ve{t je ~ovek, baviosevelikimposlovima,umedaseprovu~ekrozrupeuzakonu. JorgovankaTabakovi},kojajezajednosBekombilaministarkau drugojvladiMirkaMarjanovi}a,navelajeda}eumestoBekastradati„onikojisupristalinatodamuslu`eidatuma~ezakone”i onikojeje„koristiokaorukavice”. –Ne}etakobitizato{toweganeko{titive}zato{tojeveo- ma inteligentan ~ovek. On je zavr{io Saobra}ajni fakultet, ali se~inidapoznajeekonomijumnogoboqeodmnogihekonomista–reklajeona.

Vu~i}:Ne}epoliti~ari odlu~ivati –Nijedanpoliti~arne}egovoritinitiodlu~ivatiotome{tasede{avasMilanomBekom, ve} }e to raditi tu`ioci – poru~io je AleksandarVu~i}. OnjenakonizjaveJorgovankeTabakovi} istakao i da ga se ne ti~e da li je neko snala`qiv,ve}dalijepo{tovaozakon. –Nemanikakvihtajni–kao{tosmorekli,sveistrage}ebitisprovedenedokrajaitu`ila{tvoipolicijaiduunajboqem smeru–rekaojeprvipotpredsednikVladezaB92.–Aotomekolikojekosposoban,kolikosekomedopada,daliimadokazaili nema,niti}emodaslu{amopoliti~kepartijeniti}enekoda slu{anas.Dalijenekouspeone{todaskloniiline,dalije nekosnala`qiviline,tosenasneti~e.Zanasjejedinova`no pitawepo{tovawazakona.Akojezakonpo{tovan–ureduje,a akozakonnijepo{tovan–svalicabi}eprocesuirana,paiMilanBeko.


4

ekonomija

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

INCIDENTNALICITACIJIZADR@AVNEWIVEUZREWANINSKOJOP[TINI

Verbalnisukobradnikaiseqaka zbogwivauPerlezui^enti Verbalni sukob izme|u predstavnika Poqoprivredne korporacije„Beograd”ipaoraiz^ente obele`iojeju~era{widrugikrug javnognadmetawazadavaweuzakup oko6.500hektarapoqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini na podru~jugradaZrewanina.Uprostorijama Instituta za poqoprivredu “Zrewanin”, gde je odr`ano javno nadmetawe, predsednik Samostalnog sindikata PKB-a Milisav\or|evi} ozna~iojedavawe u zakup 1.500 hektara u ^enti i Perlezukojetakorporacija,kako jenaveo,obra|ujevi{eod~etrdesetgodinakaosporno.Ali,usprotivili su mu se ~en}anski paori kojisuporu~ilidaPKBnepola`epravonatepovr{ine. – U radnoj jedinici u ^enti PKB ima tridesetoro zaposlenih inikonerazmi{qaoegzistenciji tih qudi – izjavio je \or|evi}. –

Na{akorporacijanebe`iodzakupa. Ponudili smo resornom ministru i gradona~elniku da na ime kori{}ewatogzemqi{tauplati-

Uz napomenu da zaposleni u PKB-u nemaju drugi na~in da odbraneradnamestanegodaupotrebe silu i mehanizaciju, \or|evi} je

Tu`baprotivPKB Na~elnikOdeqewazalokalniekonomskirazvojgradaZrewanina Stojan Kraq izjavio je povodom reakcija Samostalnog sindikata PKB-adaseneradiniokakvom“otimawu”dr`avnezemqeve}ozakonitom postupku i licitaciji koju je, na osnovu zakona, odobrilo Ministarstvopoqoprivede,vodoprivredei{umarstva. – Gradska uprava i nadle`ne republi~ke inspekcije su sredinom pro{legodineobavestilePKBoobavezidaiza|eizposedaidane zasnivanovuproizvodwu,{tonijeu~iweno–kazaojeKraq,inajavio tu`buprotivPKB-azavansudskoporavnaweinezakonitokori{}ewedr`avnezemqenapodru~ju^ente,po~evod2006.godinedodanas. moiznosjednakzbirupo~etnihlicitacionih cena, uve}an 30 posto, {tojeukupnovi{eod15miliona dinara,aliseoninidodanasnisu oglasili.

poru~ioda}esviradnicibraniti zemqu,akotrebaisvojimtelima. – Ugro`eni smo prodajom zemqi{tauSur~inu,kadasmoostalibez5.000hektara.Akonamuzmu

DIREKTOR„@ELEZNICASRBIJE”SENESLA@ESMINISTARSTVOM SAOBRA]AJAORUSKOMKREDITU

„@eleznice”vuku zaNoviSad, aVladazaVaqevo

Generalni direktor @eleznica Srbije Dragoqub Simonovi} izjaviojedane}edozvolitime{aweVladeuto{tasuprioritetiu modernizacijiiizgradwiprugau Srbiji i da }e projekat gradwe prugeVaqevo–LoznicabitizamewengradwomprugeStaraPazova – Novi Sad na Koridoru 10. Po wegovim re~ima, prioritet su prugekojesunasaobra}ajnomKoridoru10,{tonezna~idasejednogdanane}egraditiiprugaVaqevo–Loznica.

Me|utim, u Ministarstvu sao- bra}ajasmatrajudabezzvani~neodlukeVladenijemogu}azamenaprojekata koji }e se finansirati ruskimkreditom.Dr`avnisekretaru tomministarstvuMiodragPoledica ka`eda}eizruskogkreditabiti finansirana gradwa pruge Vaqevo–Loznica i da je taj projekat dogovoren s ruskim partnerima u okviruzvani~neplatformedr`ave zarealizacijutogkredita.Poledica tvrdi da je za zamenu projekata potrebnodaseVladazvani~noizja-

iovih1.500hektara,vi{ene}emo imati {ansu da se bavimo svojom delatno{}u. Mi ne te`imo vlasni{tvu nad tom zemqom, ho}emo daplatimozakupimislimodapola`emo pravo nad wom vi{e nego bilokodrugi–istakaoje\or|evi}, navode}i da PKB nije u~estvovaonaju~era{wojlicitaciji jerseona,kakojerekao,nesprovodipozakonu. Posle pretwi da }e radnici PKB-a i silom ~uvati poqoprivrednozemqi{teu^enti,reagovalisutamo{wiratarikojeje\or|evi}, ina~e, nazvao veleposednicimailatifundistima. –U~estvovalismouprvomkrugu javnognadmetawa,u~estvujemoisada,akako}emou}iuposed,to}emo jo{videti.Nepla{imosewihove silejernikonijeiznadzakona.Namajetazemqaizvor`ivota–rekaojejedanodu~esnikalicitacije

JovanDrakuli} iz^ente,dodaju}i damunijejasnokakoPKB,kaodr`avna kompanija, mo`e dr`avnim paramalicitiratidr`avnuzemqu. ^lanzrewaninskogGradskogve}azadu`enzapoqoprivreduMilan Repija odgovorio je da je lokalna samouprava u obavezi da sprovodi Zakon o prodaji dr`avnog zemqi{taonakokakojetoipropisano.

– Uputili smo predstavnike PKB-a u Ministarstvo poqoprivredeireklida}egradZrewanin ispo{tovatisvakiwihovdogovor. O~iglednoje,me|utim,datajdogovornijepostignutjerjeMinistarstvoostalonastanovi{tudasesve morauraditipozakonuidaselicitacijamorasprovesti–naglasio jeRepija. @.Balaban

NEMA^KIFARMACEUTSKIGIGANTNASTAVQADAINVESTIRAUVR[CU

„Frezenijus”dogodine gradinovufabriku

Jo{ u vreme izgradwe Tehnolo{kogparkanovcemEvropskeunije, lokalnasamoupravaugradupodKulomkoncipiralajeplanovedaseu Vr{cu izgradi centar farmaceutskeindustrijeuSrbijiijugoisto~nojEvropi.Imaju}iuvidudajetu gigant te industrije „Hemofarm“, smatralo se da povoqni uslovi za radsasvominfrastrukturomiblizinaRumunijemogupovu}iidruge investitoreizovebran{edatupodi`usvojepogone. Toseiobistinilootvarwemnove linije nema~kog „Frezenijusa“ sa150novihradnihmesta.Tek{to je novi pogon po~eo da radi, u toj kompaniji ve} planiraju izgradwu novefabrike.Medijimajezamenik predsednika„Frezenijusa“grupeza

severnu i jugoisto~nu Evropu u oblastiuslu`neproizvodweimarketinga Norman Erhard izjavio da }e ta kompanija idu}e godine pokrenutiizgradwunovefabrikeod 10.320 kvadrata. Za tu investiciju, biojekonkretanErhard,~ekasesamoodlukaUpravnogodboranema~kekompanije. –Sobziromnatodajeuprojektu razmatran dodatni prostor kojim }eseudvostru~itikapacitetiproizvodwe arterijsko-venskih sistema,kaoiuvo|ewenovihproizvodnihlinija,punproizvodnikapacitetbiubudu}nostimogaoupo{qavati 1.550 radnika – rekao je Erhard. Planirasedaseuprvojfazipostoje}i kapaciteti prenesu u novi

pogon – sada je u krugu „Hemofarma“–ukojem}eraditi744radnika. Ina~e,uTehnolo{komparkupogon jeotvorilaiitalijanskakompanija „Lamp East“ gde }e se {tampati aluminijumskaPVC-folijazafarmaceutsku industriju, naravno i „Hemofarm“.Gra|evinskeradoveje zavr{ilaifirma„Ave pharmaceuticals“izItalije,aovegodinegradwupogonapo~iwu„E-smart“(IT-industrija), zatim „Esca Delight“ za proizvodwu gotovih obroka, „Sensilab“ za dijetetske suplemente i medicinska sredstva, „Oficine Bame East“}eprizvoditidelovezaautomatskema{ine,a„Forme Pharm“}e ovdesebavitiin`eweringomiizvoditiradoveugra|evinarstvu. R.Jovanovi}

(Ne)vezaneruke Poledicatvrdida}eruskikreditod800milionadolarabiti utro{enkao{tojeipredvi|eno–nagradwudrugogkolosekaprugeodBeogradadoPan~evanaKoridoru10,izgradwujo{{estdeonica dugih oko 110 kilometara na Koridoru 10, nastavak gradwe pruge Vaqevo–Loznica, obnovu pruge Beograd–Bar kroz Srbiju i nabavkudvadesetaknovihruskihvozova.Simonovi},pak,poru~uje: „Akoho}etedaodgovaramozaonoza{tasmopostavqeni,ondaje logi~nodaimamoodre{eneruke”.Smatrada„@eleznice”nemogu dasnoseodgovornostzabilo{taukolikoimnekove`eruke.Zato se mo`e o~ekivati da }e obe strane biti na istom stanovi{tu o prioritetimaizgradwesrpskihpruga. Simonovi} je precizirao da ruski kredit od 800 miliona dolara ne}ebitiulo`enuprugevankoridora10i11,ve}da}esematerijal kojisebudeskidaostihpravacakoristitizaobnovulokalnihprugau Srbiji.Tvrdidaruskipartnerinemajuni{taprotivzameneprojekataidaimjesamova`nodasenovac utro{i.

sni, ali da to podrazumeva i niz neophodnih radwi i dono{ewe odluka. Uresornomministarstvusesla`ustimedajeprioritetizgradwa `elezni~kogKoridora10krozSrbiju, ali isti~u da su svi va`ni projekti predvi|eni Mastar-planomsaobra}ajado2027.godine,me|ukojimajeiprugaVaqevo–Lozni-

ca.Kadaje,pak,re~opruziStara Pazova–NoviSad,Poledicaka`e dajegradwadrugogkolosekatako|e jedanodprioritetaidaseotojdeonici jo{ ranije pregovaralo s Evropskominvesticionombankom. Uwujepotrebnoulo`itioko350 milionaevra. Nejasno je, dakle, kako ne{to {to je prioritet, a to je Koridor 10, nije prioritet u tro{ewu ruskogkredita,negojena~ekawunovogprilivanovca.Ili}eitajnovac za prugu Stara Pazova – Novi Sad biti odmah dostupan pa }e se paralelnoraditinavi{edeonica, {tosenemo`ezakqu~itiizizjave prvog~oveka„@eleznicaSrbije”. R.Dautovi}

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija

Valuta

evro dolar

Va`iza

1 1

Kupovni zadevize

109,8179 85,2491

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 112,0591 86,9889

114,6365 88,9896

109,4817 84,9882

Kanada

dolar

1

81,2323

82,8901

84,7966

80,9836

Danska

kruna

1

14,7179

15,0183

15,3637

14,6729

Norve{ka

kruna

1

14,8070

15,1092

15,4567

14,7617

Promena %

Cena

Promet

19,82

399

116.170

Dijamant agrar, Zrewanin

9,59

2.000

2.658.000

AIK banka, Ni{

-0,48

1.645

185.940

Veterinarski zavod, Subotica

7,94

530

23.850

NIS, Novi Sad

-3,17

856

4.172.626

Globos osigurawe, Beograd

5,88

90

2.700

Imlek, Beograd

0,09

3.162

25.296

3,75 Promena

5.500 Cena

148.500 Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

800

1.926.400

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.555

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

1,66

674

959.807

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,59

504

1.156.118

Jubmes banka, Beograd

0,05

10.200

102.000

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.811

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.907

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.396

0,00

Alfa plam, Vrawe

3,75

5.500

148.500

Veterinarski zavod, Subotica

7,94

530

23.850

Tigar, Pirot

0,50

201

24.495

Alfa plam, Vrawe Pet akcija s najve}im padom Gradac favro, Kladovo

-38,46

240

8.400

Enikon, Loznica

-27,27

400

12.400

Stari Tami{, Pan~evo

-16,67

1.250

235.000

Privredna banka, Beograd NIS, Novi Sad Vojvo|anskih top-pet akcija

-12,16 -3,17 Promena

130 856 Cena

260 4.172.626 Promet

[vedska

kruna

1

12,7697

13,0303

13,3300

12,7306

[vajcarska

franak

1

88,2639

90,0652

92,1367

87,9937

V.Britanija

funta

1

128,2170

130,8337

133,8429

127,8245

Dijamant agrar, Zrewanin

9,59

2.000

2.658.000

81,1577

Soja protein, Be~ej

0,00

800

1.926.400

NIS, Novi Sad

SAD

dolar

1

81,4069

83,0683

84,9789

Kurseviizovelisteprimewujuseod30.1.2013.godine

BELEX 15 (562,67 -0,61)

Stari Tami{, Pan~evo Agrovr{ac, Vr{ac

-3,17

856

4.172.626

-16,67

1.250

235.000

0,00

200

88.400

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

~etvrtak31.januar2013.

5

OD SUTRA SKUPQI PRIRODNI GAS ZA DOMA]INSTVA

DU[AN BAJATOVI] TVRDI DA JE DOBRO RADIO SVOJ POSAO

Nemapovla~ewa iz„Srbijagasa” Direktor „Srbijagasa” Du{an Bajatovi} rekao je ju~e da jeruskaGasprombankaspremna daproda25odstovlasni{tvau preduze}u„Jugorosgas”. Ve}inski vlasnik „Jugorosgasa”jeruski„Gasprom”,sudelom od 50 odsto, „Srbijagas” ima25odstokapitala,abe~ki „CentralMEEnerxiigas„25 odsto.Bajatovi}jenajavioda}e o otkupu udela u „Jugorosgasu”

sibilnost povla~ewa gasa po povoqnijojceni–kazaojeBajtovi}. Onjeponovioda}eovegodine Srbija jeftinije kupovati ruskigas. Trenutnacenazahiqadukubnihmetaragasaje480dolara,a od 2013. godine }e se kupovati za 370 dolara. Govore}i o pokrenutojfinansijskojistraziu „Srbijagasu”Bajatovi}jerekao

Ugovoreniskladi{te„BanatskiDvor” igasovod„Ju`nitok”,spasaosam21firmu ijane}udasepovu~em,bori}usedokraja (Du{anBajatovi}) razgovarati s predstavnicima „Gasproma” prilikom naredne posete Moskvi da bi se povratio partnerski odnos srpske i ruskestraneu„Jugorosgasu”,izgubqen 2005. godine. Saradwu Srbije i Rusije u energetskom sektoruBajatovi}jeoceniokao izuzetno dobru, ali je istakao dajeneophodnopotpisivawedugoro~nogugovora. –Namajednoskladi{te–Banatski Dvor – nije dovoqno i Srbiji je neophodan dugoro~an ugovor jer }e on omogu}iti uz malebankarskegarancijeflek-

dajewegov„najve}iinteresda setepri~ezavr{e”,idodaoda }erevizorbititajkoji}estaviti ta~ku na pitawe kako je funkcionisao „Srbijagas”. Bajatovi}jekazaodaonnemisli danemapovereweVladeSrbije, alijeistakaodasene}epovu}i smestadirektora„Srbijagasa”. –Dobrosamradiosvojposao svih ovih godina. Ugovoreni skladi{te „Banatski Dvor„ i gasovod„Ju`nitok„,spasaosam 21 firmu i ja ne}u da se povu~em, bori}u se do kraja – istakaojeBajatovi}.

KubikuNovomSadu 48dinara, auZrewaninu51... Od sutra }e u Srbiji biti skupqigaszadoma}instva,apotro{a~i}euprosekukubikpla}ati8,6 postovi{enegodosada.Trebare}idacenaprirodnoggasazadoma}instvanijeistazasvepotro{a~e jer zavisi od distributera, ali je izvesno da }e kubik ko{tati oko 50dinara.Naime,najpovoqnijecene su kod onih distributera koji imajunajvi{epotro{a~a,auglavnomsuvi{ekodonihkojiihimaju mawe.Tarazlikapostojiprakti~no oduvek pa je gotovo uobi~ajeno dasecenakubikarazlikujeiponekoliko dinara. Budu}i da je tako sada,slobodnosemo`ere}ida}e takobitiiodpetka. Tako }e cena kubika prirodnog gasazapotro{a~eDP„NoviSad– gas”, koji snadbeva oko oko 57.000 potro{a~anateritoriji{estop{tina–NoviSad,Beo~in,Sremski Karlovci, Ba~ki Petrovac, Ba~kaPalankaiMaliI|o{–biti44,40dinara,bezporezanadodatuvrednost.Kadasedodaitastavka, koja iznosi osam posto, poro{a~i}ekubikpla}ati48dinara. Sli~an iznos pla}a}e i potro{a~iuSubotici,gde}ekubikko{tati44,69dinara,bezPDV-a,auztu stavku48,29.Cenakubnogmetraga-

Poskupquje i centralno grejawe Poskupqewegasadovelojedopove}awacenegrejawaprekodaqinskogsistemagrejawauZrewaninu.Stanovnicitoggradaodsutra}e kvadratnimetargrejawapla}ati85,76dinara,odnosno3,5postovi{enegosada.Itacenajebezporezanadodatuvrednost,te}euztu stavkukvadratnimetargrejawako{tatioko92,60dinara. Dapodsetimo,mogu}nostpove}awacenegrejawaprekotoplananajavilisuizUdru`ewatoplanaSrbijejo{krajempro{legodinete nebibiloneo~ekivanodaprimerZrewaninasledeidrugigradovi. sauSomboruodsutra}ebiti45,92 dinara,bezPDV-a,akadasedodai osampostoporeza–49,59.UZrewaninu}ekubnimetarprirodnoggasazadoma}instvaodsutrako{ta-

ti47,24dinara,bezPDV-a,aswim –51. Dakle,potro{wagasaod1.februarapotro{a~e}eko{tativi{e,aposvemusude}i,nekemawe-

vi{e,anekevi{e-vi{e.Jer,dosada{wacenajeuprosekubilaoko 40dinara(madajenegdedostizala i45dinarakubnimetar)te}eseza prose~nu potro{wu od oko 300 kubnih metara gasa ra~un s oko 12.000 dinara pove}ati na oko 15.000.Negde}etobitine{tomawe od 15.000 dinara, odnosno oko 14.400 dinara, dok }e negde ta cifrabitiprema{ena.Sre}om,spoqnetemperaturesuiznadproseka zaovodobagodinepa}epotro{wa bitimawa,{to}euticatiinavisinu ra~una te je mogu}e da }e se poskupqewemaweosetiti. Idokzapotro{a~egasuSrbiji poskupquje, najavqeno je da }e do krajanedeqeuMoskvibitipotpisangodi{wiugovorzaovugodinu, kojibitrebalodadoprinesesni`ewu cene gasa koju Srbija uvozi izRusije.O~ekujesedaprose~naza celu godinu bude oko 370 dolara, {tojezna~ajnomaweod488dolara,kolikoje1.000kubikako{talo u posledwem kvartalu 2012. Da li }esetodesitisazna}eseuskoro,a dali}eseto,o~ekivanosni`ewe uvozne cene gasa, na bilo koji na~inodrazitinacenutogenergenta zadoma}instvaiindustriju–niko nespomiwe. D. Mla|enovi}

Sberbankane}eRBV RuskaSberbankanegiralajeju~edajezainteresovana za preuzimawe Razvojne banke Vojvodine. StavUpravnogodboraSberbankeRusijaje da ona ne planira nove akvizicije banaka u narednedvedotrigodine,{toseodnosiina srpsko tr`i{te”, navodi se u saop{tewu

SberbankeSrbija.SberbankaRusijakupila jepro{legodineaustrijskugrupuFolksbanka internacional, s podru`nicama u devet zemaqaSredweiIsto~neEvrope,me|ukojima je i Srbija, kao i tursku Deniz banku. Glavni zadatak bankarske grupe Sberbanka je,kakoseisti~e,dasekupqenebanketran-

sformi{u i integri{u da bi se osigurala odr`ivaprofitabilnostinvesticija. Po ranijim informacijama, ruska SberbankajejednaodbanakakojajeutrcizaRazvojnu banku Vojvodine. Me|u zainteresovanimasu,kakosenavodi,iSosijete`eneral, UnikreditiKrediagrikol.


6

dru[tvo

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

REKONSTRUISANZAVODZAPATOLOGIJUTRUDNO]EUNOVOMSADU

Prijatnijiboravakzatrudnice

ZAKONOZA[TITISTANOVNI[TVA ODDUVANSKOGDIMASVE^E[]ESEKR[I

Zabranapu{ewa gubinasnazi [irewe „epidemije„ pu{ewa predstavqasvetskiproblemsveoma ozbiqnim posledicama po zdravqestanovni{tva.Pu{ewei izlo`enost duvanskom dimu primarni su faktori rizika u nastanku hroni~nih nezaraznih bolesti, kao {to su kardiovaskularne i opstruktivne bolesti plu}a i, posebno, maligne bolesti.Tojevelikiproblemizana{uzemqu,ukojojjeu~estalostpu{ewa vrlo visoka (oko 38 odsto mu{karacai29odsto`ena),iako su posledwih godina postignuti zna~ajni rezultati u smawewu brojpu{a~a.ZbogduvanauSrbijigodi{weumireoko10.000osoba,{to~ini9,8odstosvihsmrtnihslu~ajevaioko13odstosvih

da dok na{eg ~oveka „ne udari{ po xepu”, te{ko prihvata zakonskeodredbe. Kr{ewailinedosledneprimene zakona jo{ uvek ima u ugostiteqskimobjektima.Zakonnala`e daseutimobjektimaprostormora podeliti na onaj namewen pu{a~imaionajzanepu{a~e.Uprostoru koji je namewen pu{a~ima nemo`eseslu`itiikonzumiratihranailipi}e,morapostojati ventilacioni sistem koji je fizi~ki odvojen od drugog ventilacionogsistema...Naraznena~ine poku{avaseizna}ire{ewekojim se zakon poku{ava mimoi}i. Deo zanepu{a~enaj~e{}ejeodre|enu drugomdeluugostiteqskogobjekta,aneodmahporedulaza,kakoto

Zavod za patologiju trudno}e Klinike za ginekologiju i aku{erstvoVojvodineuNovomSadu kompletno je rekonstruisan zahvaquju}i Vladi Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju,Fonduzakapitalna ulagawaAPVojvodineiUpravi Klini~kogcentra.Zadvameseca ura|enajesanacijaelektroinstalacija i suvo monta`nih radova, vodovodnihikanalizacionihinstalacija, sanitarnih ~vorova, nabavqen je nemedicinski name{taj, kompletno su zameweni prozori i popravqena vrata, zidoviipodovi.Zavodzapatologijutrudno}enakonrekonstrukcije raspola`e s 58 umesto dosada{wih 46 kreveta namewenim trudnicamaizceleVojvodinekoje se susre}u s komplikacijama u trudno}i. –Ovainstitucijajeposledwi put rekonstruisana pre vi{e od 30 godina, a izuzetno nam je zna~ajna zbog toga {to Vojvodinom, na`alost, hara bela kuga i zbog problemati~nogprira{taja–is-

takao je predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti}. – U Zavodusegodi{wehospitalizuje vi{e od 4.500 trudnica, koje zaslu`uju pravu negu na najvi{em nivou.Danasjetoizuzetnoprijatanprostorkojiomogu}avale~eweiodr`avwetrudno}ekakoto prili~imodernimvremnima. Powegovimre~ima,utuustanovu ulo`eno je oko 20 miliona dinara i Pokrajinska vlada }e nastavitidaula`euzdravstvou Vojvodini kao jednu od prioritetnihoblasti,ukojujezaprethodne~etirigodineulo`enooko jedanaestmilijardidinara. Na~elnik „Betanije„ dr DraganStaji} napomiweda,zahvaquju}i rekonstrukciji Zavoda, stru~nostkadrasadaimaodgovaraju}u potporu, kako u prostoru, takoiutehni~kojopremqenosti, {to}eomogu}itiprijatnijiboravak pacijentkiwama i kvalitetnijeusloveradazaposlenima. Onjetako|eistakaodasuprotokolipokojimaradezaposleni naKliniciistikaoionipokojimaradiceosvet,alidajestati-

stika u posledwih 20 godina nepovoqna. – Statistika ka`e da su bebe te`eido500grama,dasuporodiqe prvorotke starije i do deset godina, da sve vi{e imamo `ena kojera|ajudecupomo}uvantele-

sneoplodwe.Prematomesmorevidirali odre|ene protokole, takodasetrudimodapacijentkiwe{tomawevremenaprovodena Klinici–zakqu~iojena~elnik „Betanije„. I.Dragi} Foto: N.Stojanovi}

RADIONICEZAMLADEUNOVOMBE^EJU: Humanitarni centar “Suncokret” iz Novog Be~eja ovih dana privodi kraju tromese~nu realizaciju projekta “Pokrenimo savetovali{te za mlade”, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a po konkursu za sprovo|ewe Akcionog plana za borbu protiv droga u Vojvodini. Specifi~ni ciq projekta jeste da novobe~ejska omladina stekne preventivna znawa o bolestima zavisnosti i da im se ponudi alternativa, odnosno sadr`aji za kreativno provo|ewe slobodnog vremena. U toku posledwa tri meseca zavr{en je ciklus edukativnih i kreativnih radionica i grupnog i individualnog rada s mladima. Radionice je realizovala psiholo{kiwa MarijaTeofanovska s timom saradnika. – U toku projekta sprovedena je promotivna kampawa, kojom se zna~ajno uticalo na podizawe nivoa svesti svih mladih, ali i gra|ana op{tine Novi Be~ej, o va`nosti prevencije bolesti zavisnosti – ka`u u Humanitarnom centru “Duga”. Partneri u realizaciji projekta bile su osnovne {kole “Miloje ^ipli}” iz Novog Be~eja, “Milan Stan~i} U~a” iz Kumana, “Dr \or|e Joanovi}” iz Novog Milo{eva, “Dositej Obradovi}” iz Bo~ara i Dom zdravqa „Novi Be~ej„. @.B.

Nacionalnidanbezduvanskogdima Pod sloganom “ Doma}instva bez duvanskog dima” obele`ava se 31.januara, nacionalni dan bez duvanskog dima. Institut za javno zdravqe “ Dr Milan Jovanovi} Batut” ocewuje da pasivni pu{a~i udi{uoko4.000istihhemikalijakojeudi{uipu{a~i,asamojedan satprovedenudru{tvupu{a~apredstavqaskorostoputave}irizik odnastankarakaplu}auodnosuna20godinaprovedenihuzgradiod azbesta.Riziknastankarakaplu}akodnepu{a~aizlo`enihduvanskomdimuve}ijeza20-30procenata,ariziknastankabolestisrca ve}ijeza23procenta.Pu{eweduvanaodgovornojezasvakipetislu~ajkardio-vaskularnihbolestiisvakitre}islu~ajraka. Decasu,saop{tava“Batut”,podposebnimrizikomodizlo`enosti duvanskomdimu.Pasivnopu{ewekoddeceimabrojnezdravstveneposledice: ~e{}e su infekcije disajnih organa, posebno bronhitis i upalaplu}a,smaweweplu}nefunkcije,pojavailipogor{aweastme, oboqewesredweguvai~e{}ebolestisrcaikrvnihsudovauodraslom`ivotnomdobu.Mnogiroditeqineznajudaduvanskidimuti~e inapona{awedeceimentalnefunkcijepam}ewa,adecapu{a~ai sama~e{}epo~iwudapu{eve}utinejxerskomuzrastu. Q.M.

BRIGUODE^JIMTRAUMAMAMORADAPREUZMEDRU[TVO izgubqenihgodina`ivota.Visoka zastupqenost hroni~nih nezaraznih bolesti kod nas, izme|u ostalog,znatnoskra}ujeo~ekivanotrajawe`ivota. Zakonoza{titistanovni{tva od izlo`enosti duvanskom dimu, kakose~ini,vi{enemaonusnagu kojujeimaoprvegodineprimene. On se najvi{e po{tuje u radnim organizacijama, zdravstvenim ustanovamaidr`avnojupravi.Visokekaznezakr{eweodredbizakonakojesemoguizre}ipojedincu, licu odgovornom za kontrolu zabrane pu{ewa i pravnom licu, u~inilisusvojepaseispredfirmiukojimajeduvanskidimpotpuno zabrawen mogu videti pove}e grupe pu{a~a. Me|utim, o~iglednodajeuposledwevremezatajila kontrola primene zakona, samim timika`wavaweonihkojigakr{e,jerseduvanskidomvrationa mnogamestaskojihjenekovreme bio proteran. Iako nadle`ni za kontrolu primene Zakona tvrde danijeciqka`wavaweve}edukacija gra|ana o {tetnosti duvanskogdima,jo{jednomsepokazalo

zakonpredvi|a.Prostorijezanepu{a~esamosuvizuelnoodvojene odprostorazapu{a~e,takodase vazduhme{abezikakveprepreke. U delu koji je odre|en za pu{a~e naj~e{}ejenalazi{ank,aizawegavrlo~estojeikuhiwaukojojse pripremahrana,opetbezstvarne preprekezaulazakdima.Ironija je{tojeutomdeluistaknutazabranapu{ewaiakosedimslobodno{iriiuprostorgdesehrana priprema. Holovihotelskihobjekatanaj~e{}e su odre|eni kao prostori gdejepu{ewedozvoqeno.Posebne ventilacijekojabidimizbacivalanapoqenaj~e{}enema.^akiu hotelimasa~etiriipetzvezdica de{avasedasupu{a~kideo,naj~e{}eulaznihol,ionajnamewen nepu{a~ima, kao {to je, na primer,galerija,samovizuelnoodvojeni pa prepreke za duvanski dim nema.Me|utim,zabranapu{ewau ugostiteqskimobjektimausastavusupermarketapo{tujuse,augostiteqika`udaim,uprkoszabranipu{ewa,nijeopaopromet. J.Barbuzan

Borcitra`e 7.juli29.novembar Vi{eod100.000~lanovaSUBNOR-aSrbijeuputilojepredlog VladiiSkup{tiniSrbijedase 7.juli29.novembarproglaseza dr`avnepraznike. Borcipredla`udaseustanovi DanRepublike,kojajekaooblik vladavineuvedenaodlukomUstavotvorne Skup{tine Demokratske Federativne Jugoslavije 29. novembra 1945. godine, tim pre {tojerepublikanskioblikvladavineidanasustavnakategorija i, kao takav, oblik dr`avnog i politi~kog ure|ewa Srbije. Tako|e, dodaje SUBNOR, i 7. jul kao Dan ustanka naroda Srbije trebadabudeuvr{}enuZakono dr`avnimpraznicimajerseradi

ojednomodnajzna~ajnijihdatuma uborbiprotivokupatora. Borcipodse}ajuVladuiSkup{tinuSrbijenatodaovadr`avanesmedaseodri~esvojeantifa{isti~ke borbe kojom se sve drugeponose.Uzto,kakonagla{avaju, posledwih meseci se govoriopovratkumonarhije,orehabilitaciji ~etni~kih vojvoda i komadanata i drugih koji su u vreme dok se SUBNOR borio protiv fa{izma bili na drugoj strani... Svima wima, isti~u, treba i uvr{}avawem zna~ajnih datuma iz antifa{isti~ke borbeSrbijestavitijasnodoznawa “gde je Srbija bila u Drugom svetskomratu”. Q.M.

Prvopolicija, zatimitu`ila{tvo Jedno od petoro dece na nivou Evropedo`ivelojeseksualnonasiqe,apopodacima„Incesttrauma centra„, kod nas svake nedeqe stigne devet prijava seksualnog nasiqa nad decom. Naj~e{}e su zlostavqenedevoj~ice,kojenasiqetrpegodinama. Direktorka „Incest trauma centra„ Du{ica Popadi} isti~e da su ta deca `rtve nasiqa i da trebadabudutretiranakao`rtve bilokojegdrugogkrivi~nogdela s jednakim kredibilitetom i poverewem u iskaz. Ona podse}a na todasunasilniciuglavnomosobe iz `rtvinog okru`ewa i u najve}embrojuslu~ajevare~jeoo~evima, zatim o~uhu, hranitequ, dedi. Powenommi{qewu,pora`avaju}ejeto{tojeistra`ivawepokazalodajesamopetodstogra|ana spremnodaprijaviseksualnozlostavqawedeceuporodicikojupoznaju. Za prijavqivawe nasiqa nad decom prva adresa treba da bude policija, zatim Tu`ila{tvo i centrizasocijalnirad.Me|utim, za{tita dece od seksualnog ili

bilokojegdrugognasiqamorabitiobavezacelogdru{tva.Upravo zbog toga u pripremi su novi zakonskiokviriza{titedeceodnasiqa.MinistarkazdravqaSlavica \uki}-Dejanovi} najavila je dono{ewezakonskogaktakoji}e boqeregulisatitumateriju. –Nasiqenaddetetom,svakiobliknasiqanadmaloletnimlicem je tema koja dobija na zna~aju u razli~itimstrukovnimorganiza-

radenadono{ewuzakonskogakta koji }e boqe regulisati tu materiju–objasnilajeministarka. Onasmatradazdravstveniradnici moraju imati ve}i stepen edukacijeiznawadabiprepoznalidaseradionasiqunaddecom. Svakiobliknasiqanaddetetom, po wenom mi{qewu, ima dva aspekta: stru~no-zdravstveni, kojipodrazumevadasedetetuodmah pomogneiubla`ezdravstvenepo-

Nova{ansa Decakojasubila`rtveseksualnognasiqamorajudobitive}upodr{kudru{tvaionasemorasastojatiiupravunaizbor pomaga~ice-pomaga~auoporavkuodseksualnetraume.Upravota podr{kakojajepotrebnanakonotkrivawanasiqanaddetetom jekodnasslaborazvijena,alibibudu}izakontrebaloitoda uredi,itonatakavna~indatonebudemrtvoslovonapapiru ve}idaza`iviidadecakojasupre`ivelaseksualnutraumuu ranomuzrastudobijuprilikudaseodweoporaveinastavenormalan`ivot. cijamaizbogtogatrebadarazmi{qamo o zakonodavnim aktivnostima koje }e obavezati ne samo na{eministarstvove}idrugada

sledice onoga {to je pre`ivelo, aliiobavezudasenekedrugeinstance obaveste da bi se reklo „stop„nasiquuokviruinstituci-

jasistema.Otomproblemujepotrebnogovoritiu{kolama,adecaseodnajranijeguzrastamoraju nau~iti{tasuwihovaprava. Po podacima „Incest trauma centra„,seksualnonasiqenaddecom uglavnom po~iwe u osmoj godini,aodpetorozlostavqenedece ~ak ~etiri su devoj~ice. U 38 slu~ajevanasiqeprijavqujesamo dete`rtva,au29slu~ajevato~inemajke.Problempredstavqajui malekaznekojeseizri~unasilnicima: istaknuto je da u najve}em brojuslu~ajevadobijajuoddvedo dveipogodinezatvora,aizuzetak jejedanslu~ajgdejevi{estrukom povratnikuizre~enakaznazatvoraodgodinudana. Q.Male{evi}

VESTI Gradisefakultet uBujanovcu Predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stankovi} najavio je da }e „veomabrzo”zapo~etiizgradwaekonomskog fakulteta u Bujanovcu, koji bi trebalo da seizgradidooktobraovegodine. – Koordinaciono telo je za taj projekat izdvojilo16milionadinara,dok}eEvropskaunijaobezbeditijo{20miliona–rekao je Stankovi}, koji je s visokim komesarom OEBS-azanacionalnemawineKnutomVolebekom posetiojugSrbije.

PoVolebekovimre~ima,projekatgradwe fakultetajeprimerkakvatrebadabudesaradwa lokalnih institucija i centralne vlasti,uzo~ekivaweda}etobitimodelza re{avaweidrugihproblema.

Uvo|ewe uvojnuevidenciju Ministarstvoodbranejesaop{tiloda}e se od 4. februara do 15. marta upisivati u vojnu evidenciju sva lica mu{kog pola ro|ena 1995. godine i starijih godi{ta, od 1983–1994,kojazbogodre|enihrazloganisu

uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godiniukojojsunavr{ila18godina`ivota.Uvo|eweuvojnuevidencijuobavqa}ese ucentrimaMinistarstvaodbranezalokalnu samoupravu prema mestu prebivali{ta regruta. Regrutkojiseuvodiuvojnuevidenciju nauvidtrebadaponeseli~nukartuiuverewe o dr`avqanstvu Republike Srbije ili izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Regrutkojiboraviuinostranstvuuvodiseu evid enc ij u u nadl e` nom dip lom ats kokonzularnompredstavni{tvuSrbijeutoj zemqi.


DANAS U SKUP[TINI GRADA

KomisijaoulicizaMilo{evi}ai}irilici Komisijazadavawenazivanaseqenihmestaijavnihslu`biSkup{tine gradadanas}erazmatratiinicijativudajednaodulicadobijeimepopokojnom predsedniku SRJ Slobodanu Milo{evi}u. Taj predlog podneo je Grads ki odb or Srps ke rad ik aln e strankepreskorodvameseca,apredsednik novosadskih radikala \ura| Jak{i} tada je izjavio da je „Milo-

{evi}dominantnapoliti~kafigura i dr`avnik koji je na srpskoj politi~koj sceni u velikoj meri obele`iokraj20.ipo~etak21.veka”. - On je mu~ki skon~ao u Ha{kom pritvoru i zaslu`io je ulicu. Na ovo su nas podstakle i osloba|aju}e presude hrvatskim generalima Ante Gotovini i Mladenu Marka~u i pu{tawe na slobodu komadanta tako-

Novosadska ~etvrtak31.januar2013.

zvane kosovske vojske Ramu{a Haradinaja - obrazlo`io je svojevremeno Jak{i}. OvaKomisijaraspravqa}eioslu`benojupotrebijezikaipismauNovomSadu,naosnovudopisaPokrajinskogombudsmana,kaoiSavetzanacionalne mawine, ali po predlogu DemokratskestrankeSrbije. A. J.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

BORBA ZA PRAVA QUBIMACA SELI SE I NA INTERNET

Peticijaprotiv trovawa`ivotiwa Povodommasovnogtrovawapasa lutalica, o ~emu se ozbiqno brujipograduproteklihdana,pokrenutajeionlajnpeticijanasajtu www.peticije24.com. Inicijatori ove peticije zahtevaju od Ministarstva unutra{wih poslova „hitno sprovo|ewe istrage i li-

{avaweslobodesvihlicakojasu bacalaotrovnematerijezabrawenezapromet”.Oninavodedajetimeu~iwenokrivi~nodeloprotiv op{te sigurnosti qudi i imovine.PozivajusenaZakonodobrobiti `ivotiwa, koji zabrawuje li{avawe `ivota `ivotiwa na

UginuopasuLimanskomparku

javnommestu,dokZakonoza{titi `ivotne sredine brani ispu{tawezaga|uju}ihopasnihmaterijai nepreduzimawe potrebnih za{titnihisigurnosnihmera. Ono{tojedosadpoznatojeste da su nepoznate osobe bacale otrovnaBulevarucaraLazara,u UliciAlekse[anti}a,kodskloni{ta u ovoj ulici, u parku kod perionicenaNasequ,naDetelinari,Podbari,naLimanuiGrbavici, kao i u ulicama episkopa Visariona i Du{ana Vasiqeva. Upozorewe je ve} danima prisutno i na dru{tvenim mre`ama na internetu, gde su ~lanovi grupe „Slobodaza`ivotiwe”istaklii uputstvo za pomo} otrovanoj `ivotiwi.Kakoka`u,najpreseprimetiizra`enodahtaweiubrzano disawepsa. Potpisnici su u obavezi da ostaveime,prezime,nazivgradai dr`ave,anawimajedali}edopisatiJMBGidozvolitidaimpotpisbudeprikazanjavno. A. J.

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Foto:N.Stojanovi}

PROMOVISAN EDUKATIVNI KALENDAR ZA NAJMLA\E

^uvajsezaraze Ins titut za Javno zdravqe Vojvodine u saradwi sa Gradskom upravom za zdravstvo ve} trad ic in on an o sprov od i proj ek at „Zdrav qe za najm la|e”, u okviru kojeg je prip rem qen eduk ativni kalendar „^uvajsezrazeu2013.godin i”. Org an iz ov an a je i edukacija vaspita~a, u~iteqa, zdravstven ih radn ik a i stru~n ih sar adn ik a, koji rade u ustanovama sa decom. Prezentacija projekta i edukat ivn og kal end ar a prire|enajeju~euvrti}u „Svitac” na Novomnasequ. ^lan Gradskog ve}a za zdravstvo dr Petar Novakovi} istakao je da grad aktivnopodr`avaovakveedukativneakcije,naro~itokadaje u pitawu najmla|a populacija. On napomiwe da je ciq akcije da se uvede preventivna procedura, kako bi oni kojivodera~unao njamla|ima, bili upoznati sa meramaspre~avawazaraznihbolesti. - Svake godine odab er em o akt uelnutemu,kojaje va`nazazdravqe dec e i pom o} u ovog edukativnog kal end ar a rad imo sa decom. Ove godine smo obradil i najv a` nij e zarazne bolesti, kojepoga|ajude~jupopulaciju,koje su to op{te i specifi~ne mere prevencije, kako

decatrebadasepona{ajuda bi se za{titila od zaraznih bolesti. Edukativni kalendar su dobili svi vrti}i u Novom Sadu i sve osnovne

{kole, ni`i razredi osnovnih {kola - kazala je na~elnic a Cent ra za prom oc ij u zdravqa Instituta Oqa Ni}iforovi}[urkovi}. Prema wenim re~ima, naj~e{}e zarazne bolesti kod dece su akutne respiratorne infekcije, one su na prvom mestu, a zatim slede crevne zaraznebolesti.Izajednei za druge karakteristi~no je dasuizuzetnova`nepravilnehigijenskenavike. - Zbog toga poseban akcenat u ovom edukativnom kalend ar u daj em o prav iln om prawu ruku, tehnici prawa ruku,dovoqnojdu`ini,ukojim to sve situacijama treba oprati ruke, i koje su to povr{ine, na kojima se nalazi najvi{ebakterija.Prednost ovog kalendara je {to je on edukativni i {to se svaki dannalaziuprostoruukome deca borave i ona su svaki dan podstaknuta da razgovarajunatutemusavaspita~ima-istaklajeNi}iforovi} [urkovi}. Ines Dragi}


8

NOVOSADSKA HrONIKA

~etvrtak31.januar2013.

„DNEVNIK” I „VULKAN IZDAVA[TVO” DARUJU

„Kwigaqubavi” FilipeFjoreti

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkan izdava{tvo”u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige „Kwigaqubavi”FilipeFjoreti u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u

kwi`ari “Vulkan”, ZmajJovina24. Lili, kraqica retrostila,iwende~ko Robivodeantikvarnicu kwiga u Sidneju. U po{iqci retkih kwiga pristigloj iz egzoti~nog Najrobija, otkrivaju anti~ki rukopis, erotsku Kwigu qubavi, koja ima izuzetnu vrednost na tr`i{tu. Ubrzo im na vrata kuca Vilijem, misteriozni Rus, koga je anga`ovala londonska firma za povra}aj ukradenih umetni~kihdragocenosti. A. Va.

U SUSRET OKR[AJU MLADIH BENDOVA U „LAZINOM TELETU”

Kona~nalista takmi~arave~eras Takmi~ewe mladih bendova bi}e odr`ano u nedequ, 3. februara u pabu „Lazino tele”, koji je zajedno sa muzi~kom ku}om ”Stringer” organizator ovog doga|aja. Prijavqivawe je mogu}e jo{ danas u pabu, uz odgovaraju}i promo CD sa snimkompesamailivideo-materijalom,kratkimopisom,referencamaupisanojformi,kaoilistomod15pesamasakojomgrupa `eli da se predstavi publici. Svirke }e se odr`avati nedeqom, a pab je obezbedio kompletnu binsku opremu, set bubweva sa stalcima, gitarska poja~alaidrugo. Odprijavqenihbendovaprimarnomselekcijomodabra}ese 16 koji }e u startu nastupiti.

Oni}esesistemomeliminacije kvalifikovati u ~etvrtfinale, polufinale i finale. @reb}eseobavitive~erasu18 ~asovau„Lazinomteletu”,aprvi bend nastupa u nedequ. Bend koji ostavi najboqi utisak dobijamogu}nostdu`esaradwesa pabom. Glasawe}eseobavqatiulokalu pomo}u kartica razli~itihboja,aone}esenaizlasku iz lokala sakupqati u glasa~kojkutiji,kaoiputemFejsbuk stranice. Nagrada za najboqi bend je vau~er od 1.000 evra za kupovinuuprodavnicimuzi~ke opreme „Stringer”. Druga nagrada je vau~er od 400 evra za kupovinuuistojprodavnici. A. J.

KocertValentineNena{eve MagistarskikoncertValentineNena{eve i„Tajjkvarteta„bi}eodr`anve~erasu19~asovauGalerijiholuAkademijeumetnosti naPetrovaradinskojtvr|avi.Ulazjebesplatan. I. D.

DANAS U GRADU BioSKoPi Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.30), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (15.15), „Razbija~ Ralf” (13.40), „@elim te” (20.05), „Pet legendi” (16), „Hobit” (16), „Pijev `ivot” (13.30), „Zvon~ica i tajna krila” (12, 16.15,16.30), „Yek Ri~er” (22.20), „Semijeva velika avantura” (13.15), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (18, 22.30), „Frankenvini” (14.15), „\angova osveta” (17.15, 19, 22), „Film 43” (18.15, 20.10, 22.10), „Ana Karewina” (15, 17.30, 22), „Tajna operacija” (22.35), „Gangsterski odred” (18, 20.15, 22,25), „Ubij ih ne`no” (20.20)

PoZoRi[tA Srpsko narodno pozori{te: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama, „Pri~e iz be~ke {ume„(19.30), Scena „Jovan \or|evi}”, balet, „Don Kihot” (19) Pozori{ta mladih: velika sala „Cirkus iz {e{ira” (18)

MUZeJi Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju Muzej Vojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: DEVOJ^ICE: Kristina Radovi}, Tawa Sekuli}, Monika Vlaji},JelenaRomanDropi},MarinaXambas,SvetlanaRomi},MarijanaPavkov Ani~i} iSawaAjdarovi} izNovogSada,Aleksandra Vuka{inovi} izBa~kogGradi{ta,Nata{aVasi}izBukovca,Nata{aAgi} izBa~kePalanke,AnkaPetra{ova izKulpinaiMirjanaJosipovi} izBa~kogJarka, DE^AKE: Tawa @ivkovi}, Lidija Durmi{evi}, Maja Gavri} i RenataMr~ajac izNovogSada,DraganaPani} izOxaka,Smiqka \ermanizFutoga,SilvijaTomi~i},SandraMarkovi},MarijaPa{iniSandraMi{i} izBa~kePalanke,MarijanaBabovi} iBojanaRadovi} izVeternika.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Miodrag Du{ana Pavlovi} (1952) u 10.30 sati, Ferenc Er`ebet Tot (1947) u 11.15, Nada Ilije Paji} (1949) u 12, Dane Branka Bolta (1952) - ispra}aj u 12.45, Milica Dragutina Deli} (1934) - ispra}aj u 13.30 i Ilija Petra Pe{ut (1936) u 14.14 ~asova. Na Novom grobqu u Petrovaradinu bi}e sahrawen Milo{ Branka Sunda} (1950) u 13 sati. Na Centralnom grobqu u Futogu bi}e sahrawena Marija Pavla Radusin (1941) u 13 ~asova.

DNEVNIK

OPET PROBLEMI U [KOLI „JO@EF ATILA”

Nastavniciostalibezposla Dvoje nastavnika tehni~kog i informati~kog obrazovawa izOsnovne{kole„Jo`efAtila”tvrdedasuostalibezposla jer je u ovoj {koli, suprotno naloguMinistarstvaprosvete, ukin ut o obav ez no razd vaj aw e razredanagrupe. NastavniciGoranKupre{ak i Jelena Novakovi} ostali su bezfonda~asova,jerjeuprava {kole“Jo`efAtila”naTelepu ignorisala tuma~ewe ministarstva koje nala`e obavezno razdvajawe razreda koji broje vi{eod20u~enikanadvegrupe prilikom izvo|ewa nastave tehni~kog. Kupre{ak tvrdi da jedirektor{koleDraganUtr`an izjavio kako ga mi{qewe ministarstvaneobavezuje. S druge strane Dragan Utr`anisti~ezana{listda{kolam a cenz us nas tavn ik a odobravaUpravazaobrazovawe. - Biv{i kolega se poziva na pravilnik iz 2007. godine, a 2011.jedonetaizmenaukojojse ka`edaseu~enicikojiiduna tehni~ko razdvajaju u petom i sedmom razredu, samo ako ima vi{eod20u~enika,dokza{estiiosmirazredovoneva`i.

U {koli smo to u~inili u petomrazredu,ausedmomnismo, jerrazreduimasvega20u~enika–obja{wavaUtr`an.Isti~e da prema tom pravilniku u

mogu iz tog predmeta da imaju pet nas tavn ik a, od koj ih }e troje predavati na srpskom, a dvojenama|arskomjeziku.Oni to, kako ka`e, moraju da po-

razdvojenim odeqewima na nastavi mora da bude minimalno 15 |aka, {to ovde ne bi bio slu~aj. Utr`an ka`e da su od Uprave za obrazovawe dobili po~etkom {kolske godine da

{tuju, jer od uprave dobijaju novac. -Nijeta~nonidasmotekolegeostavilinaulici.Bilojedve solucije da odu iz otpremninu, ilidasezaposleudrugoj{koli.

Oboje su sporazumno pre{li na drugo radno mesto, konkretno Kupre{ak radi kao nastavnik u Budisavi–navodiUtr`an. ^lan Gradskog ve}a za obrazovaweRadomirDabeti} je,na osnovudopisakojisumuposlali ovi nastavnici, u novembru nalo`io prosvetnoj inspekciji da proveri navode o nezakonitom postupawu direktora i preduzme mere u okviru svojih nadle`nosti, ali do danas rezultati istrage nisu poznati. Kupre{ak smatra da je u pitawu„kupovinavremena„. –Odgovor{kolenasvedopise nadle`nih institucija bio jedaimtrebadodatnomi{qewe – u principu, znaju oni dobro o ~emu se radi, ali kupuju vreme, odla`u}i pritom pravilno izvo|ewe nastave tehni~kog–smatranastavnik. Kupre{akka`edasuwihove kolege iz {kole, Uro{ ]ulum i Mira Latinovi}, ponudili direktorudasesvojevoqnoodreknu po dva ~asa u korist nastavn ik a koj i su ostal i bez norme, ali uprava {kole nije prih vat il a ovaj sol id arn i predlog. Q. Nato{evi}

U PLANU POVE]AWE CENA GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA OD 1. APRILA

Karteposkupquju20posto? Karteugradskomiprigradskomprevozu, premaprogramuposlovawagradskogprevoznikaza2013.godinu,od1.aprilatrebada poskupeza20odsto,izjaviojedirektorJavnoggradskogsaobra}ajnogpreduze}a„Novi Sad”MilanBala}.Zahtevzapovi{icunijejo{predo~enGradskomve}u,aliukoliko se gradska Vlada saglasi, cena karte na gradskim linijama ko{tala bi 60 dinara, umestodosada{wih50dinara.Poskupqewe je, kako ka`e direktor Bala}, neophodno, jercenakartenepratitr`i{nucenugoriva. - Autobuska karta u Novom Sadu je najjeftinijaupore|ewusdrugimgradovimau Srbiji - rekao je direktor i naveo primer

^ITAOCI PI[U SMS

telefoni VA@niJi BRoJeVi Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APoteKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

da je u Subotici karta u gradskom prevozu 80dinara,auBeogradu70dinara. DirektorBala}o~ekujedagubitakuposlovawu u pro{loj godini bude oko 40 miliona dinara, ali }e se taj podatak preciznoznatizanekolikodana,kadabudegotov izve{tajofinansijskomposlovawupredu- ze}a. - Kada sam preuzeo du`nost gubitak je bioznatnove}i,~akoko180milionadinara - kazao je Bala} i naveo da je gradski prevoznikod2006.do2011.godinenapravio dugodoko550milionadinara. Dodao je da od grada o~ekuje da podr`i kriterijume koje je preduze}e pripremilo za izdavawe besplatnih godi{wih karata

420-374

ZDRAVStVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

tAKSi Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

za ovu godinu. Lane je tu povlasticu koristilooko30.000penzionera{tojegradskog prevoznikako{talooko20milionadinara mese~no. Besplatne karte iz 2012. godinu va`e do 28.februara.Direktorsenadada}eGradsko ve}e, a potom i Skup{tina grada prihvatiti skalu, koju je preduze}e napravilo uzimaju}iuobzirvisinupenzija. -Smatramodapenzionerisaprimawima ispod 20.000 dinara treba da se voze besplatno,aoni~ijajepenzijaiznadtogatreba da srazmerno visini penzije u~estvuju u pla}awugodi{wihkaratazagradskiiprigradskiprevoz-rekaojeBala}. Z. Deli}

065/47-66-452

Novepreprekenaputu zaEvropu Danas oko 13 ~asova, svi korisnici na{eg prelepog {etali{ta na Dolmi kod [tranda, mogli su da vide neverovatnu sliku: trojica Roma kasom su vozila kowsku zapregu atletskom stazom. Qudi su se sklawali i krstili ne veruju}i u ono {to vide. Iza zaprege, na atletskoj stazi, ostajale su gomile kowskog izmeta. Ostaje samodasepitamo:dalitopokazuje put u budu}nost Novog Sada, Vojvodine i Srbije? Da lijetoputuEvropu?Dalije to put da Novi Sad dobije statusgradakulture? 064/3713... *** Danas je 30. januar, a „Informatika“ ne prestaje da se pere po dnevnoj {tampi od afere sa osigurawem. Pa tri Dunavanemogudaihoperu. Ima tu bogami posla za Agenciju za borbu protiv korupcije, jer o~ito nisu samo „Informatika“ i osiguravaju}e ku}e ume{ane, ve} i neki politi~ari.Nijeihsramotapasejo{islikajupo novinama.Zaronistvarnomisledajeovajnarod vesla sisao, pa mogu da nastretirajukaoovceza {i{awe? 062/8583... *** Nakon neuspe{nog podmetawa izmewene linije 5 i posle velikogprotestagra|ana,GSP umesto da vrati staru liniju 5, izmi{qalinijuod@elezni~ke stanice, a ne od Detelinare, kao pre. Ostaje nepotrebna linija18,takodasuDetelinarci prinu|eni do Najlona da koriste dva umesto jednog busa! SramnoodGSP-a.Komeiuime ~egaseinatiGSPidokle?Us-

put,uBeogradusuzaistinovac mnogodu`elinije.Krajwevremejedaseuimegra|anaoglasi gradona~elnikiombudsman. 061/6994... *** Dosetiose~ovekpasvakove~e izvla~i plasti~ne boce iz kontejnera. Onda ih gazi da vi{estaneukolica,amistanari Ulice Bra}e Drowak 16 posmatramo...Policijeniodkorova. 060/6686... *** Gradona~elni~e, dodelite prazneobjektemladimanakori-

numera 828. Miqkovi} Slobodan 062/8541... *** Za060/0227...ijaidemnaNajlon i jedem dobre pqeskavice, ko{taju 170 dinara. Jedem ih 20 godinanaistommestu,savr{ene su,potra`ite,ada-nemojtetra`itijeftine,pajo{uzwuida vamubacekobasicu,slaninuitd. 064/1202... *** Za{to toliko neprimerene propagandeukoristjednog~oveka u za~etoj borbi protiv mita i korupcije. Smatram da

{}ewe. Sad kad je raspolagawe datolokalnojupravine}ete~ekati20godinanekori{}ewa,pa daihdr`avapreuzmekakojeju~eobjavqeno? 064/2859... *** GospodoizGSP-a,kona~noda imate nekog voza~a profesionalca! Sve pohvale za wegovu vo`wu i urednost busa! Vozila samsesawimipro{lenedeqe, aevoidanaszaBukovacu16.30

borba protiv korupcije nije nipo~elaine}epo~etidokse nedonesusistemskizakonikojispre~avajuisankcioni{uu samom za~etku korupciju. Kako tuma~iti da kada smo puni hvale za borbu protiv korupcije, fudbalski klub Crvena zvezdasenagra|ujesa10miliona evra, a predsednik prima luks uz ni auto od nep oz nat e osobe? 063/5243...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

Celavaro{ uslavqeni~komduhu

|u na [trand posle 16 ~asova bi}e ponu|eni i besplatnim ~ajem. Vi{e ekipa preduze}a „Stan”sutra}euklawatigrafite na objektima od javnog zna~aja. Za sada je izvesno da }esegrafitibrisatisamuzeja, Skup{tine grada, Gradske ku}e i mo`da sa fasada nekih {kola. „Vodovodikanalizacija”}e sutra besplatno ~istiti sep-

ti~ke jame, „Put” }e poja~ano krpitiudarnerupenasaobra}ajnicama{iromgrada,a„Tr`nica” }e gra|anima deliti jabuke. Prvih pet stotina korisnika usluga „Novosadske toplane„, koji sutra do|u u

besplatne, asvikojisutrado|unaSpens u`iva}e i upredstavqawunovosadskihumetnikairaznovrsnimprogramima, koji }e se odr`avati u prostranimholovima centra. U prizemqu Spensa, u teatronu, omiqenom mestu okupqawa, susretawa i odmora, bi}e postavqene izlo`be novosadskih slikara iz Udru`ewa likovnih umetnika VojvodineiNovogSada,kaoipredstavnici Udru`ewa likovnih umetnika u penziji. Muzi~koscenskiprogrampo~e}eu16.30 a sve do 20 sati smewiva}e se ~lanovi kluba „Kapuero” sa sportskim plesom, ~lanovi KUD„Vila„istudiozamoderanples„Sitidens” U17satiDru{tvokwi`evnikaVojvodinezaintrigira}e sve prisutne pri~ama o voqenomgradu,anastup su nazvali „Novom Sadu na dar„. Pored umetnikaiu~esnikaprograma, svim posetiocima }e se pred-

prostorije odseka za odnose s potro{a~ima na prvom spratu Spensa i ponesu posledwi pla}eni ra~un objediwene naplate „Informatike”, dobi}e na poklon izolacionu traku. Istog dana za u~enike ni`ih razreda Osnovne {kole „Kosta Trifkovi}„ organizova}e se i poseta rekonstruisanoj toplani„Sever”. Gra|anske smene na bazenima i klizali{tu Spensa bi}e

staviti proizvo|a~i kuglofa, suvenira,igra~aka oddrveta… Ulaz na izlo`be u Muzeju Vojvodinesutrasene}enapla}ivati. Posetioci }e imati priliku da vide dve izlo`be, „Vojvodina od paleolita do sredine 20. veka” i „Sve je to samo reklama”. U holu Muzeja bi}e izlo`en i novi predmet meseca„NajstarijavedutagradaNovogSada”. Bojan Markovi}

SINDIKATI U „^ISTO]I” POSLALI GRADONA^ELNIKU OTVORENO PISMO

Partijskimzapo{qavawem unakazilisistematizaciju Novog Sada dala saglasnost,udelu planiranog i utvr|enog ukupnog broja zaposlenihupreduze}u. Vama kao advokatutrebalo bi biti jasno kakve to posledice mo`eimati–isti~u sindikalci „^isto}e”. Trenutno je om~a oko vrata veliki brojtu`bizanaknadu{tete za ujede pasa lutalica. U 2011.godini bilo je 526 tu`bi, a 2012.godine preko osam stotina tu`bi. Sindikati podse}aju da je grad uvelikombroju sudskih predmetasolidarnidu`nik,adauprkos tome preduze}e ispla}uje {tete, itoisada~iniucelosti. Re~ jeoiznosuodoko60miliona dinara, {to je ekvivalent jednoj mese~noj bruto zaradi svih zaposlenih u preduze}u. Prethodna vlastnijeimalasluhazanavedeni

U^ESTALE KRA\E SLIVNI^KIH RE[ETAKA I [AHTOVA

Krivi~nimprijavama protivorganizovanogkriminala Uproteklihgodinudananateritoriji u`eg centra grada ukradeno je preko hiqadu slivni~kih re{etkiipoklopacana{ahtovima, paje JKP„Vodovodikanalizacija„ odlu~ilo da podnese krivi~ne prijave protivn.n. licakojasuorganizovanimkriminalnimaktivnostimaotkupaukradenihre{etkiipoklopaca ugrozila `ivote i bezbednost gra|anaNovogSada,ka`uutompre-

Gra|aniuZmajJovinojulici, koji su imali probleme sa o~itavawem vodomera i zbog toga pla}alivisokera~une,verovatno}euskoromo}idaodahnu.Na ju~era{wojsedniciKomisijeza predstavke i predloge Skup{tine grada razmatran je odgovor Gradske uprave za inspekcijskeposlovepovodompomenute pritu`be. Komunalni inspektor zakqu~io je da je sistem tehni~ki ispravan, ali da problem nastaje prilikom o~itavawaglavnogvodomerakojije evidentiran na Skup{tinu stanara, od dva stana, a na koji su prika~eni i vodomeri okolnih poslovnih prostora i lokala. Zbogtogasepotro{enavodanapla}ujedalekovi{enego{toje realno.Postignutjedogovorda ovi stanari upute predlog „Vodovodu i kanalizaciji” da se ugra|eni kontrolni vodomeri na wihovoj ku}noj instalaciji prihvateievidentiraju,{toje tehni~kimogu}e.

Komisijisepo`alilaDraganaArsi}saBulevaraJovanaDu~i}a,gdegra|aniimajuproblema sa dotrajalim kontejnerima. Oni tra`e od „^isto}e” da ih zamenikaoidapoboq{ausluge odno{ewa sme}a. Stanovnik Petrovaradina Marjan Prekapqaj izneojedamujeprilikom legalizacije jednog dvori{nog objekta oduzet stan i deo poslovnog prostora. Re~eno je da }e Komisija }e tra`iti obja{wewe od „Poslovnog prostora”iGradskeupravezaurbanizam.^edoLuki} podneoje`albu zbog uzgoja sviwa u samom centru Sremske Kamenice. O ovome }e morati da se izjasne Gradska uprava za inspekcijske iUpravazakomunalneposlove. Odgovori se o~ekuju do 14. februara. Naredna sednica Komisije odr`a}e se u sredu, 6. februarau13satiibi}eotvorenogtipa.Tadagra|animogudo}i i li~no podneti `albe i predstavke. A. J.

Povodomsve~anostiobele`avawaDanagrada1.februara, ve~eras }e se u 18 sati odr`ati tradicionalna sve~anost u Novosadskompozori{tu,UlicaJovanaSuboti}a3.Nasve~anosti u organizaciji Gradskog odbora Saveza vojvo|anskih Ma|ara prisustvova}e i gradona~elnik Pe~uja @olt Pava, predsednikgradskogparlamentaSini{aSevi} kaoidelegacijaKe~kemeta. A. L.

Besplatno~i{}ewesepti~kihjamanijena~indasesve~anoproslavi1.februar,Dangrada,toivi{edelujekaouvreda,zamaskiranaostalimdetaqimaproslave,smatrajuuGradskomodboruLigesocijaldemokrataVojvodine. Omladinaovepartijeranijejepredlo`ilagradona~elniku Milo{u Vu~evi}u da taj budu besplati gradski prevoz, ulazumuzeje,galerijeipozori{ta,kaoikorip{te}eklizali{taibazena,navodiseusaop{tewuLSV.Gradona~elnikujetadasugerisanodaomogu}igra|animaibesplatneturisti~keturepocentruiPetrovaradinu,paiakopozdravqajuodlukudaparking,klizawe,plivaweijabukebudu1.februara besplatni, ~i{}ewe septi~kih jama je za GO LSV uvreda. –Tauslugagra|animasvakakotrebadaseomogu}ialimo`danekogmawezna~ajnijegjubileja,kakvihovomvla{}une nedostaje–navodiseusaop{tewu. A. L.

neodgovaraju}om stru~nom spremom, koji obavqaju odgovorne poslove sa visokim koeficijentom, pri ~emuje,powihovojoceni,mewana i ‘’unaka`ena’’ postoje}a sistematizacija.–Zaposlenikoji sudotadaobavqaliteposlove,a koji su posedovali odgovarajuu {kolu su bez obja{wewa, preko no}i smeweni. Poseban problem je nastavak prakse od prethodne vlasti - kr{ewe programaposlovawa JKP „^isto}a’’ za 2012. godinu, na koji je Skup{tina grada

Krajvisokim ra~unimazavodu?

Proslava Dana grada u Novosadskom pozori{tu

LSV: ^i{}ewe septi~kih jama neprimereno

Dva sindikata u JKP „^isto}a”, Samostalni i Nezavisnost uputili su ju~e otvoreno pismo gradona~elniku Milo{u Vu~evi}uapeluju}inawegada„po~neda radisvojposao,jeronnijeprotokolarneprirode,ve}podrazumeva re{avaweogromnihibolnihproblema u „^isto}i”, kao i u ostalimjavno-komunalimpreduze}ima„. U otvorenom pismu dva sindikatapodse}ajugradona~elnikada jeneposrednopredsmenuprethodnegradskevlasti,jednaodosnovnih wegovih kritika na ra~un te vlasti, a samim tim i razloga za wenusmenu,bioprekomernoinepotrebno partijsko zapo{qavawe,tedajeVu~evi}javnoobe}ao da}esetomestatiukrajiispitatiposlovawe svihgradskihpredu- ze}a. Sindikatinapomiwu,da otkada je Vu~evi} gradona~elnik, u JKP„^isto}a’’jezaposlenood60 do70qudi,„iskqu~ivo popartijskojliniji.„ Re~ jeonepotrebnim kadrovima, sa nedovoqnom ili

9

SEDNICA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PREDLOGE

SUTRA SE OBELE@AVA RO\ENDAN NOVOG SADA

Povodomobele`avawaDana grada sutra }e u Srpskom narodnom pozori{tu od 19 ~asovabitiodr`ana Sve~anaakdemija nakojoj}e gradona~elnik Milo{ Vu~evi} uru~iti Februarsku nagradu profesoru \or|uPetrovi}u.Tako|e, nastupi}e Kulturno umetni~ko dru{tvo „Svetozar Markovi}„, multinstrumentalista SlobodanTrkuqa igrupa„Garavisokak”. Na proslavu Dana grada potvr|en je dolazak delegacija Nori~a, Budve, Temi{vara, Ni`weg Novgoroda, Bawa Luke, Pe~uja, Krawa, Fo~e, Tivta, Lublina, Ohrida, a najavqen je dolazak predsednika op{tine[trpce kaoibrojnih gradona~elnika i predstavnikagradovaiop{tinaSrbije. Autobusi gradskog prevoznika sutra }e voziti tokom celogdanakaou{picu,azasugra|ane ro|ene 1. februara prevoz }e na gradskim i prigradskim linijama biti besplatan. Ne}e se napla}ivati parking i kori{}ewe klizali{taibazenanaSpensukaoi onogna[trandu.Svikojido-

~etvrtak31.januar2013.

duze}u. Direktna {teta od ovakvog vidakriminala je18milionadinara.Ve}aodwejestekadasenekopovrediilio{tetivozilo,dokseod{tetekojegradi topreduze}epla}aju meredesetinamamilionadinara.Dastvarbudegora,oninalageru, kako ka`u, imaju jo{ mali broj re{etki,asamo ju~ejeutopreduze}e stiglo30novihprijava. B. M.

problem, a tu praksu nastavqa i sada{wigradona~elnik,ka`eseu otvorenompismu. Sindikati navode da Vu~evi} konstantnoignori{egoru}eproblemeu preduze}u,dane}edado|e u „^isto}u” ili da uprili~i sastanaksasindikatima.–Jasnonam jedajetocenaovevladaju}ekoalicijeidasupromenekojestenajavqivalisamo‘’mrtvoslovona papiru’’,alimine`elimobitii daqe taoci va{e ambicije da po svakucenubudeteiostanetegradona~elnik Novog Sada – ka`u u otvorenom pismu dva sindikata u „^isto}i”gradona~elnikuMilo{uVu~evi}u. Sindikatika`u,dapismonema politi~kupozadinunitijeupereno li~no protiv gradona~elnika, itra`e{to hitnijisastanak,ali bezuslovqavawa. Kako je „Dnevniku„ prenela u izjavi {efica kabineta gradona~elnikaNadaKobac,Vu~evi}ju~e nijeimaokomentarnanavodedva sindikata„^isto}e”. Z. Deli}

ZBOG HAVARIJE U KRUGU „ELEKTROVOJVODINE”

Predsednik Skup{tinegrada posetio„Dnevnik” PredsednikSkup{tinegradaNovogSadadrSini{aSevi} posetiojeju~e„Dnevnik”iredakciju„Novosadskehronike”i urazgovorusanovinarimaiglavnimiodgovornimurednikom Aleksandrom \ivuqskijem upoznao se sa radom na{eg lista. Zajedni~ki je zakqu~eno da je saradwa sa predstavnicima Skup{tinegradabiladobraidatrebadaseunapre|ujeubudu}nostikakobigra|aniimalita~neipravovremeneinformacije. Prilikom posete, predsednik gradskog paralamenta daojeintervjuzana{list,koji}emoobjavitisutranastranicama„Novosadskehronike”,anaro|endanna{eggrada.

VESTI Iskqu~ewa struje NoviSad:od8do13sati povremenoupojedinimulicamanaKlisi, Salajki i Podbari; od 9 do 11 sati HajdukVeqkovaod5do9.Petrovaradin:od8do13satideovikend naseqa Puckaro{. Sremska Kamenica: od 9 do 13 sati Jo{ke Velkeraod1do5iod2do18,MilutinaMilankovi}aod6do24ai od1do7.

NSZ:Druga polovinanov~ane nadoknade zanezaposlene Druga polovina nov~ane naknade za nezaposlenoslene gra|anezamesecdecembar2012bi}e ispla}ivana danas na {alterima svih po{ta u Srbiji, sao{tavaju iz Nacionalne slu`be zazapo{qavawe.IzNSZpodse}ajudajeprvapolovinanov~ane nadoknadezanezaposlenegra|aneispla}ena12.januara. A. L.

Limanidanasbezgrejawa itoplevode

Antikviteti uDomuVojske

Sanirawehavarijenavrelovodnojmre`iukrugu„Elektrovojvodine”po~iwedanasu9~asova,pazbogtogagrejawaitoplevodene}ebitiuvelikombrojuulica.Tako}ebitinaLimanima3i4,u „Merkatoru”,zgradi„NIS”uulicamaKolosrpskihsestara,Alekse[anti}aod23do74,AtanasijaGereskog,CaraDu{anaod17do75, ^erni{evskog,\or|aServickog,Hopovskoj,Jo`efaMar~oka,Krilovoj,Pajevi}evoj,Mi{eDimitrijevi}aod30do89,PereSegedinca,Stratimirovi}evoj,Tolstojevojod20do62iod21do55,naTrgu 27.marta,uVojvodeKni}aninaiukrugu„Elektrovojvodine”.Dolazakgrejawaitoplevodeo~ekujesedanasuve~erwimsatima. B. M.

Sajam antikviteta, hobija i umetni~kihpredmeta,119.poredu,odr`a}esedanasod10do19 ~asovauDomuVojskeSrbije,Beogradski kej 9. U~estvova}e vi{e od 50 izlaga~a, sa preko 15.000predmetaizperiodadaleke praistorije, anti~ke gr~ke, starogRima,sredwegveka,pasve donovijeistorije.Odr`a}esei tradicionalna humanitarna

prodaja,kaoibesplatnaprocena predmetaposetilaca. G. ^.

Izlo`ba „Obojimosivilo” Izlo`ba „Obojimo sivilo” autoskog tima udru`ewa „Wu pojnt ov kal~er” bi}e otvorena danasu13satiuLedenojdvorani Spensa. Ovo je nastavak istoimenog projekta koji ovo udru`ewe godinama sprovodi oslikavaju}i muralepogradu.Radovesurealizovali i sami za wih obezbedili pare mladi qudi iz ovog udru`ewa.Kakoobja{wavaju,upitawuje pretvarawe uli~ne umetnosti u galerijsku, a na ovaj na~in }e umetnici i ~estitati gradu ro|endan,1.februar. A. J.

Ve~eoperete imjuzikla Koncert „Ve~e operete u mjuzikla”bi}eodr`anve~erasu19 ~asova u Matici srpskoj, Ulica Matice srpske 1. Nastupi}e sopranSenkaNedeqkovi} itenor GoranStrgar,uklavirskojpratwiAleksandreKaraxi}. G. ^.

Izlo`balikovno-tekstilne radionice Izlo`baradovagrupeautoraiz likovno-tekstilne radionice „Konopqa2012”bi}eotvorenave~erasu20~asovauPokrajinskom zavoduzaza{tituprirode,Ulica Radni~ka20.Izlo`bu}eotvoriti istori~ar umetnosti Dejan Radovanovi}. G. ^.


10

vOJvOdinA

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

СОМБОРСКА „ЧИСТОЋА” САДИДРВЕЋЕ

Плућаградапредобновом

СОМБОР: Својевремено објављена стручна студија о стању у коме се налази чувено сомборско зеленило, један од најпрепознатљивијих амблема највеће вароши западне Бачке, поразно је деловала на све оне којима су парковске површине и бујни дрвореди Сомбора на срцу. Већином засађени још почетком протеклог века, за мандата чувеног мајордома Чихаша Бенеа, препознатљиви бођоши су на умору, док ни остале биљне врсте којима се Сомборци тако диче, нису у ништа бољем стању. Опоравак плућа града је, нема сумње, велики залогај и за знатно богатије средине него што је то Сомбор чија је привреда у стању клиничке смрти, али овдашњи комуналци се труде да у складу са могућностима расположивог буџета учине што више када је у питању занављање варошког зеленила. - Планирано је да током ове године буду реконструисане зелене површине у најмање шест већих сомборских улица, као и у Парку хероја. Један од најатрактивнијих подухвата је Трг цара Лазара, од свим житељима и посетиоцима Сомбора знаменитог ресторана „Слон“ до Трга Светог тројства, а зеленило ће бити реконструисано

Сомборћепоновобитипознатпозеленилу

и на Видовданском тргу (код Трећег реона), као и у Подгоричкој улици, на Стапарском путу, с једне стране, а потом и на Венцу Степе Степановића - каже директор ЈКП „Чистоћа Андрија Пензеш. - Венац ће ићи по деловима и то је најзахтевнија улица. Она има шест редова бођоша и ту морамо водити рачуна о подземној и надземној инфраструктури, да не сметамо ни саобраћају ни грађанима, да би се, док ми вршимо реконструкцију, све нормално одвијало. Ми смо, у „Чистоћи“, покренули иницијативу

да стручни људи из Дирекције за изградњу града, ЈП Урбанизам, Градске управе и „Чистоће“, стручњаци из области хортикултуре, пејзажне архитектуре и шумарства, сачине стратегију, да бисмо могли, кроз наш Расадник, да пласирамо аутохтоне биљке, и да све то буде усклађено са урбаном инфраструктуром, подземним и надземним водовима, и амбијентално - са улицама где ће се реконструкција радити. То је један дугорочан и континуиран посао, где ће се користити наша база података, али и

искуства из других градова. Настојаћемо да успоставимо сарадњу и са Шумарским факултетом из Београда, и да, на основу тога, дамо квалитетне предлоге Градском већу и нашем оснивачу Скупштини Града, о томе шта и како у наредном периоду развијати по питању зеленила, као једног од најважнијих брендова града Сомбора. – планови су ЈКП „Чистоће“, тврди његов директор Андрија Пензеш, који најављује да ће „Чистоћа“ и у овој години конкурисати код Фонда за пољопривреду, како би се кренуло са интензивнијом садњом ветрозаштитних појасева. - Ови појасеви су се показали врло добрим за аграр пошто су приноси на подручју града Сомбора, тамо где они постоје, виши за од пет до осам одсто. Осим тога, у зимском периоду, тамо где је било ветрозаштитних појасева, није било снежних наноса, што је олакшало посао зимској служби, чији смо ми главни замајац. По неким стандардима ЕУ, Војводина мора бити пошумљена 14 посто. Нажалост, град Сомбор, иако познат по свом зеленилу, пошумљен је са свега неких 6,5 одсто – рекао је Пензеш. М. Миљеновић

ПОСКУПЉУЈЕДАЉИНСКОГРЕЈАЊЕУКИКИНДИ

Нова цена од сутра

КИКИНДА: Нова цена даљинског грејања у Кикинди увећана шест проценат примењиваће се од 1. фебрауара, каже директор Јавног предузећа „Топлана“ Бела Шаму: -Захтев локалној самоуправи за поскупљење грејања, упутили смо када смо добили информацију да, од 15. јануара, „Србијагас„ повећава цену гаса 10 одсто.Нама енергент у укупним трошковима учествује са 60 одсто. Мислим да је то реално поскупљење у односу на већу цену гаса, али смо, наравно, свесни да је то још веће оптерећење за грађане. Општина већ годинама са ценом даљинског грејања није пратила цену гаса, и то је проблем. У„Топлани„ је одлучено да се врате на начин

обрачуна који се примењивао до пре неколико година-у грејној сезони фактурисаће се 80, а лети 20 одсто потрошње. -То је договорено јер „Србијагас„ фактурише зими сав гас који смо потрошили-објашњава Шаму. - За протекла два и по месеца то је већ 80 милиона динара, а ми смо грађанима фактурисали 60 милиона, и у старту смо у губитку 20 милиона. Нови начин обрачуна биће примењен већ на јануарским рачунима на којима ће бити стара цена, што значи да ће се домаћинства задуживати за 154 динара 69 пара. Већ у фебруару, са новом ценом, 80 одсто ће бити 163 динара 97 пара по квадрату. Да је боље да што

више наплате зими, показује податак да се „Топлана„ сваке године, на име камате, код „Србијагаса„ задужује од 15 до 35 милиона динара. У последње три године тако је настао дуг од 250 милиона, за који је потписан споразум о репрограму - каже Шаму. Он објашњава да ће, захваљујући новом начину наплате, ову годину завршити без дуга за гас. Иначе, грађани „Топлани„ дугују 100 милиона, али је увек могућ договор о плаћању на рате, напомиње Шаму и најављује могућу промену енергента јер се, како каже, са општином већ преговара о коришћењу геотермалних вода или биомасе, као алтернативним А.Ђ. изворима.

ПРОМОЦИЈАУ„ЗЕЛЕНОМЗВОНУ”УЗРЕЊАНИНУ

Ђорђе Рандељ представио „Откриће Библије”

ЗРЕЊАНИН: Најновија књига „Откриће Библије“ новинара, публицисте и књижевника Ђорђа Рандеља представљена је у уторак увече зрењанинској публици у Позоришном клубу „Зелено звоно“. О књизи „Отркиће Библије“ говорили су директор и главни уредник издавачке куће „Прометеј“Зоран Колунџија и новинарка Канала 9 и аутор Мирјана Владисављев.

- Српски језик, књижевност и друштвене науке једни у Европи до сада нису имали ни једно озбиљно тумачење Светог писма, Старог и Новог Завета из угла новинара –истрживача, из световног угла – рекао је између осталог о књизи Зоран Колунџија, док ја аутор нагласио: „Ова књига на шестотина страна ваљда је и моје животно дело“. В.В.


vOJvOdinA

dnevnik БЕЧЕЈСКИ ДОМ ЗДРАВЉА УСПЕШНО СЕ СНАЛАЗИ У КРИЗИ

Донацијама против немаштине

БЕЧЕЈ: Захваљујући средствима Републичког фонда за здравствену заштиту, донацијама, где предњачи локална самоуправа и добром организацијом унутар установе, Дом здравља Бечеј успева, колико то дозвољавају Закон и нормативи за домове здравља, да одржава ниво здравствене заштите пацијената у највећој потиској општини. - Поред низа активности током минуле и почетком ове године, директан повод за обраћање јавности је, свакако, превазилажење проблема које смо имали с грејањем. На самом почетку грејне сезоне у објекту АТД и Стоматолошке службе је дошло до хаварије у подстаници. Захваљујући разумевању Топлане, која нам је отклонила квар и омогућила плаћање у три рате, успели смо сопственим средствима да све доведемо у функцију. Касније је дошло до хаварије у објекту Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, где је пропао измењивач у систему довода геотермалне воде, коју користимо у терепијске сврхе и као енергент. Захваљујући привредном гиганту „Сојапротеин“, који је прихватио да исфинансира радове, у висини око милион динара и бечејској фирми „Термичар“, која је све брзо и ефикасно завршила и ова хаварија је отклоњена - рекао је директор Дома здравља др Синиша Шијачић. Није се тиме завршила прича о донацијама. Средствима локалне самоуправе лане је купљен апарат, периметар, за офтамолошку амбуланту, који мери ширину видног поља и врло је ефикасан у прегледу возача. - Нама, практично, не недостаје пуно медицинске опреме, јер смо се претходних година опремили у мери која је предвиђена за домове здравља, али све има свој век трајања и врло је битно одржавати апарате у исправном стању, а када се укаже могућност, обнављати их. Оно што нам недостаје, то су возила.

Поготово нам је неопходно возило за траспортовање дијализних пацијената до Врбаса и Новог Сада. Ускоро очекујемо донацију специјалног возила, „осам плус један“, јер се у последње време повећава број оболелих од инсуфицијенције бубрега, па пацијенти код којих су дијагностификоване нефункционалности бубрега морају да одлазе на дијализу. То је постао врло акутан проблем, пошто се с ранијег броја пацијената између 10 и 15 током минуле две деценије, сада број дијализних пацијената повећао на 22 - наглашава др Синиша Шијачић.

Др Синиша Шијачић

На крају смо сазнали да је у плану набавка још једног новог санитетског возила за потребе хитне помоћи, како би се обезбедио превоз животно угрожених пацијената, као и возило за службу кућног лечења. Поред улагања у опрему и возни парк, у бечејском Дому здравља раде у циљу побољшања здравствене заштите упућују лекаре на специјализацију. Лане је троје лакара стигло са специјализације, интерниста, педијатар и специјалиста опште медицине, а исто толико је упућено на специјализацију оториноларингологије, офтамологије и В. Јанков педијатрије.

Вратити Основни суд

„Дневник“ послан у покрајинској Скупштини Жељко Црногорац. Чињенице којима је општина поткрепила своју иницијативу говоре у прилог овом захтеву, јер како је речено постоји и потреба и сви услови, а и економска оправданост за враћање суда са седиштем у БеМ. В. лој Црви.

Програми рада на скенеру

БЕЧЕЈ: Прво ће одборници дићи руку за измену Одлуке о својим надокнадама за ангажовање у локалном парламенту и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј, а онда ће на данашњој, осмом по реду у актуелном сазиву, седници парламента највеће потиске општине од 9 сати „скенирати“ програме рада за ову годину јавних предузећа и установа.

11

ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАПУТ” ИЗБЕГЛО СТЕЧАЈ

„Првој класи” враћен дуг ЗРЕЊАНИН: Привредни суд у Зрењанину донео је јуче решење о обустављању поступка за увођење стечаја у зрењанинском предузећу “Војводинапут”. Оваква одлука уследила је након што је један од поверилаца, фирма “Прва класа” из Лукићева, која је и затражила покретање стечајног поступка у поменутом путарском предузећу, у уторак суду доставила поднесак у коме је навела да одустаје од тог предлога. - Дужник је у целости измирио све своје обавезе, са припадајућом каматом, па “Прва класа” нема више никаквих потраживања од “Војводинапута”. Стога је поверилац повукао предлог за покретање стечаја – констатовао је судија Привредног суда Радомир Радојчић на јучерашњем рочишту којем је, поред директора “Прве класе” Радише Алексића,

присуствовао и представник “Хипо Алпе лизинга”, још једног од поверилаца “Војводинапута”, који је овог пута био само у својству јавности.

Радојчић је додао да ће “Првој класи” бити враћен аванс у износу од 850.000 динара, који је уплатила при подношењу предлога за покретање стечаја.

Међутим, одустајањем од стечајног поступка због враћања дуга фирми из Лукићева, у висини од око пет милиона динара, није решена тешка пословна ситуација у “Војводинапуту”. Директор Ненад Миљевић каже да вишемесечна блокада рачуна путарима онемогућава нормалан рад. - Блокада рачуна износи око 1,2 милијарде динара, од чега је скоро 1,1 милијарда дуг према банкама и лизинг кућама. Оптерећују нас затезне камате које су сваког месеца веће од бруто зарада запослених – рекао је Миљевић и нагласио да је ова компанија спремна да ради, али да је притискају велики проблеми који се гомилају годинама и који су сада кулминирали. Ж. Б.

ЕПИДЕМИЈА У СОНТИ

ИШТВАН ПАСТОР ПОДРЖАО ИНИЦИЈАТИВУ БЕЛОЦРКВАНА

БЕЛА ЦРКВА: Председник војвођанске Скупштине Иштван Пастор подржао је иницијативу општинског руководства и Белоцрквана и Министарству правде Републике Србије упутио допис са захтевом да се одлука о мрежи судова преиначи и Белој Цркви врати Основни суд, рекао је у изјави за

~etvrtak31.januar2013.

Тако ће се донети решења о давању сагласности на планове рада јавних предузећа „Водоканал“, Дирекције за изградњу Бечеј, „Комуналца“, „Топлане“, као и Градског позоришта, Историсјког архива, Народне библиотеке, „Младости“ и Туристичка организација. Зашто нема у овој тури и програма рада Градског музеја, одговор ће се, вероватно, чути на седници. В. Ј.

Због трихинеле десеторо у болници СОМБОР: Десеторо гостију на породичном слављу у Сонти је конзумирајући свеже димљене кобасице заражено паразитом трихинеле спиралис (из породице ваљкастих црва), да би, након повећане температуре и јаких болова у мишићима протеклог викенда, у понедељак и уторак били смештени на Инфективно одељење

сомборске Опште болнице „Др Радивој Симоновић“. Према незваничним информацијама на овом породичном скупу заражене кобасице, чије месо пре обраде није подвргнуто ветеринарској контроли, јело је нешто више гостију, код којих тек треба да се уради дијагностика. Један од њих је у међувремену отпутовао у Словенију где

живи, а према сазнањима епидемиолошке службе сомборског Завода за јавно здравље, и он је хоспитализован у месту боравка. На инфективном одељењу сомборске болнице „Дневнику“ је незванично речено да је стање десеторо пацијената заражених трихинелом стабилно и под контролом. М. Мћ.

НЕЗАДОВОЉНИ РАДНИЦИ АД „БАЧКА” У ЧОНОПЉИ

Протест због понашања послодавца

СОМБОР: Свих 33 тренутно запослена радника пољопривредног предузећа „Бачка“ у Чонопљи крај Сомбора, јуче је почела протест због понашања послодавца, актуелног директора Иштвана Харматија. У изражавању протеста им , ван жице њиховог предузећа, подршку даје и неколико десетина Чонопљанца образлажући то чињеницом да од овог колектива живи добар део њиховог села. - Основни разлог нашег незадовољства и позива државним органима да предузму нешто је чињеница да нас послодавац, тачније директор Хармати и његови „емисари“ за које уопште не знамо ко су и шта су, готово месец дана убеђују да потпишемо споразумни раскид радног уговора овде у „Бачкој“, одрекнемо се отпремнина и након тога потпишемо са пољо- предузећем у Криваји уговоре на одређено време, тачније на три месеца - појаснио је разлоге радничког неза-

довољства Драган Брдар, иначе пословођа у „Бачкој“.- Нама и предузећу у Криваји је исти власник, фирма „Natronisa international inc“, регистрована у Белизеу и Будимпешти, иза које је Ференц Бринза из Бачке Тополе, али потпуно је нејасно како је могао да у регистар АПР-а као директор буде уписан Хармати Иштван, држављанин Мађарске, када не по-

стоји никаква одлука Управног одбора предузећа-пита се у име својих колега Брдар, који тврде да управо из Криваје њима потпуно страни људи данима врше притисак на раднике да пристану на захтев послодавца, при томе им не дозвољавајући увид у предлог споразумног раскида уговора, као ни у онај о ангажовању на три месеца.

ЗАСЕДАЛО ГРАДСКО ВЕЋЕ СУБОТИЦЕ

Усвојен ЛАП запошљавања

СУБОТИЦА: Јуче је у Суботици одржана кратка седница Градског већа на којој је усвојен нацрт и предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање за 2013.годину. Предлог одлуке ће бити упућен Скупштини града на усвајање. Да подсетимо, 2011.године преко овог програма запослено је 36 лица, прошле године 99, а ове ходине у плану је 130. Јадранка Стантић, испред ЛЕР-а је истакла да је град издвојио 20 милиона динара за локлани програм запошљавања и да је битно да се што пре усвоји како би могли да конкуришу на националне програме запошљавања. Веће је усвојило и Решење о утврђивању износа за једнократну помоћ трудницама у висини од 20.000 динара, као и за родитељски додатак за прво дете у

вредности од 5.000 динара. Ове две одлуке не иду на скупштинско усаглашавање. Чланови већа су усвојили и предлог пројекта побољшања саобраћаја у граду и упутили одборницима локалног парламента на усвајање. Студију је израдиоСаобраћајни факултет у Београду и односи се на безбедност саобраћаја у граду. Студија је израђена од 2005. до 2008.године и односи се на аутомобилски саобраћај, бициклистички, пешачки и обезбеђење деце при школским објектима. Веће је усвојило и Упутство у вези са накнадним издавањима грађевинских дозвола. После препоруке Већа сви становници приградских насеља попут Пешчаре и Новог Села где постоје нелегално изграђени објекти моћи ће своје објекте да легализују. С. И.

- Како нисмо желели да потписујемо „на невиђено“, сваком ко се бунио због оваквих притисака ових дана су стигла упозорења пред отказ, са суманутим образложењем да смо се „недолично понашали према послодавцу“- појашњавају „окидач“ радничког незадовољства свих 33 запослена у „Бачкој“.- Јасно је шта након овог следи, али нама је ионако свеједно, пошто је очигледно да бисмо добили отказе и ако пристанемо да пређемо у Кривају. Само би се агонија продужила за та три месеца, сумњају радници. „Бачка” је продата у јулу 2009.године из стечаја за 4,4 милиона евра фирми „Скелта“, такође регистрованој у Белизеу, јужноамеричком пореском рају, за коју се зна да је власништво Ференца Бринзе, бизнисмена из Бачке Тополе, који је исто тако из стечаја купио и пољопредузеће „Криваја“ за преко 350 милиона динара. М. Миљеновић

Град финансира превоз ЗРЕЊАНИН: Одлуком Градског већа у Зрењанину, у 2013. години из буџета ће бити издвојено пет милиона динара за бесплатан градски превоз за пензионере старије од 65 година, инвалиде рада, ратне, војне, мирнодопске и цивилне инвалиде ратова... Право на бесплатан превоз имаће и особе којима су трансплантирани органи, слепи и слабовиди. Ж. Б.


12

CRnA HROnikA

~etvrtak31.januar2013.

NEZADOVOQSTVOPROGRAMSKOGDIREKTORA „TRANSPARENTNOSTISRBIJA”NEMAWENENADI]A

Zakorupcijusamo 1.000optu`bi Programski direktor „Transparentnosti Srbija” Nemawa Nenadi} rekao je da se u Srbiji korupcijanaj~e{}eneprijavaquje, da je najve}i broj procesuiranih dela za iznose od 10.000 do 100.000dinara,adasamo15odsto slu~ajeva~inekrupnijiiznosi. Nenadi} je, gostuju}i u „Dnevniku„ RTS-a ukazao na to da, po istra`ivawu „Transparentnosti”, veoma mali broj slu~ajeva korupcije bude prijavqen dr`avnim organima i da se onda, kako proces daqe te~e, sve „kao levak su`ava”. – Od broja krivi~nih prijava kojedo|uuTu`ila{tvodeobude odba~en,adeokasnijedo|enasud, tako da za ove dve godine posmatrawa mo`emo govoriti o oko 1.000 optu`nih akata koji su podignuti zaista zbog korupcije, ako se izuzmu one zloupotrebe slu`benog polo`aja u privatnom sektoru – obja{wava Nenadi}. – I onda imamo dosta duga su|ewa, velikirasponizme|uvremenaizvr{ewakrivi~nogdelaitrenutka podizawa optu`nice. Na svakomkorakusistemazaborbuprotiv korupcije imamo neke slabe ta~kekojetrebaispravqati.

cije. To se, po wegovima re~ima, de{avajerprekr{ajiujavnimnabavkama brzo zastarevaju, a isti problem je i kod krivi~nog postupka, gde tako|e dolazi do zastarevawadelakorupcije. Istra`ivawe „TransparentnostiSrbija”jepokazaloidasulo-

NAKONTRIMESECARASVETQENORAZBOJNI[TVOUNOVOMSADU

Vezanstarac,ostao bezparaizlata Novosadskakriminalisti~ka policijajeodredilameruzadr`avawa R. T. (1990) iz okoline Zrewaninazbogosnovanesumwe dajeizvr{iodvakrivi~nadela razbojni{tva. Osnovano se sumwa da su on, M. A. (1979)izZrewanina,M. K. (1976)izSomboraiU. B. (1975) izop{tine@iti{te,krozprozoru{liuku}ujednogosamdesetjednogodi{weg Novosa|anina, vezali ga, zatim izvr{ili premeta~inuwegovogstanaiukralinovacudoma}ojistranojvalutiizlatannakit.Starca,kog suostavilivezanog,prijateqje prona{aoposledvadanaiprijavioslu~ajpoliciji. Wih~etvoricateretesezajo{ jedno razbojni{tvo u @iti{tu, kojesuizvr{ilinasli~anna~in. Osumwi~eni R. T. bi}e dovedenistra`nomsudijiVi{egsu-

da u Novom Sadu na saslu{awe, a ostala trojica osumwi~enih procesuirana su pred istra-

oktobra pro{le godine, kada je opqa~kan J. P. On je tada u izjavi za „Dnevnik„tvrdio da mu je

`nim organima u Zrewaninu i Somboru. Kako je „Dnevnik„pisao,razbojni{tvo se dogodilo krajem

ukradeno 2.000evra,nakit i satovi koji, po wegovo proceni, vrede nekoliko hiqada evra. M.V.

DEVOJKAIZPAN^EVAUHVA]ENAUSREMSKOJMITROVICI

NemawaNenadi}

{e odre|eni organi koji bi trebalodavodepostupke,„ionikoji

Najve}ibrojpredmeta~inedelasiznosomod 10.000do100.000dinara,a~etvrtinaslu~ajeva seodnosinakorumpiranepolicajce (NemawaNenadi}) Govore}ioprekr{ajima,Nenadi}jeistakaodajeuna{emsistemuskandaloznasituacijadajedo sada podneto samo 200 prekr{ajnih prijava prema zakonima koji treba da deluju preventivno, kao {tojeZakonojavnimnabavkama, automsektoruimamnogokorup-

a ~etvrtina slu~ajeva se odnosi nakorumpiranepolicajce,itosu naj~e{}e prijave protiv saobra}ajnihpolicajacaizloupotrebau izdavawudokumenata. –Samopetnaestakodstoslu~ajeva~ineiznosikrupnijioddeset milionadinara,itosupredmeti

dnevnik

videdaimakorupcijenemoguda ihpokre}u„,a~estosede{avada slu`be, kao {to je Buxetska inspekcija,nemajudovoqanbrojqudi. Nemawa Nenadi} ka`e da najve}ibrojpredmeta~inedelasiznosomod10.000do100.000dinara,

koje vodi Tu`ila{tvo za borbu protiv organizovanog kriminala –ukazaojeNenadi}. Dabisesituacijapromenilai sistem u~inio efikasnijim, po Nenadi}evimre~ima,potrebnoje da se promene zakoni, pre svega Krivi~ni zakonik Srbije, da bi qudikojiuvidepostojawekorupcije,prijavilitokrivi~nodelo, a ne da, kao {to se sada de{ava, trpe posledice zbog prijavqivawa. Nenadi}ka`eidajeva`nopoja~atikapaciteteorganazaborbu protivkorupcijejeroninisada, kadaseve}inaslu~ajevaneprijavquje,nemogudaobradesvepredmete. (Tanjug)

Osumwi~enazakra|u nakitaudvezlatare Zbog postojawa osnovane sumwedajeizvr{iladvete{kekra|e,policijajeli{ilaslobodeS. J. (18) iz Pan~eva, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremska Mitrovica.Osumwi~enaje,zajednosa\. B. (33),tako|eizPan~e-

va,izdvesremskomitrova~kezlatareuzelatacnesazlatnimnakitomipoku{aladapobegne,alisu jeutomespre~iligra|ani.Drugi izvr{ilac\.B.jeubekstvu. Ukupnamaterijalna{tetave}a jeod1,37miliondinara.

Nakon policijskog zadr`avawa, S. J. je privedena istra`nom sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji joj je odredio pritvor do 30 dana, navedeno je u saop{tewu. (Tanjug)

NAKONPROVALEUDOMKULTUREUSILBA[U

Zapaqenapolicijska dokumentacija Policija u Ba~koj Palanci li{ila je slobode me{tanina D. D. (1975),zbogsumwedajepo~iniokrivi~nadelaizazivawa op{teopasnostiite{ke kra|e. Wemu se stavqa na teretdaje u sredu oko~etiri sata,prova-

lio u zgradu Doma kulture u Silba{u i obio vrata bibliotekeiPolicijskogodeqewa,iz kojeg je ukrao dve ru~ne radiostanice. Osimtoga,sumwasedaje nakonprovale,uprizemquzgrade,

zapaliodokumentacijuuarhivi ipobegao. Policijamujeodredilazadr`avawedo48satiibi}edoveden na saslu{awe istra`nom sudiji Osnovnog suda u Novom Sadu. N.P.

ZAVR[NERE^INASU\EWUUHAGUJOVICISTANI[I]U

„Krivi~nogowewe gre{ka” Zastupnik odbrane biv{eg na~elnikaSlu`bedr`avnebezbednosti Srbije Jovice Stani{i}a zatra`io je ju~e pred Ha{kim tribunalom osloba|aju}u presudu, tvrde}i da Tu`ila{tvo nije dokazalo nijednu ta~ku iz optu`nice. Stani{i} je, zajedno s nekada{wim pomo}nikom Frankom Simatovi}em,optu`endajeod1991. do 1995. u~estvovao u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu ~iji je ciqbioprogonnesrpskogstanovni{tva s podru~ja BiH i Hrvatske. Ciq UZP-a, kako se tvrdi, ostvarivan je putem zlo~ina „crvenih beretki”, „arkanovaca”, „{korpiona” i drugih paravojnih i policijskih jedinica pod kontrolomSDB-aSrbije. – Stani{i}bitrebalodabude oslobo|enposvimta~kamaoptu`nice i da iza|e iz ove sudnice kao slobodan ~ovek, bez mrqe na savesti – istakao je branilac Vejn Xorda{ uzavr{nojre~iodbrane. Odbrana ne smatra da je „bila gre{ka krivi~no goniti Stani{i}a”,alidajenasu|ewudokazanotekdaje„biona~elnikSDB-au vremerata”. –Bilobinemogu}ebitiefikasanna~elnikDB-azavremekrvavoggra|anskograta,anebitiblizakdoga|ajima–rekaojeXorda{, istakav{i da je „na osnovu toga stvorena teze o krivici koja na prvipogledizgledauredu,alise tesumwenemogupretvoritiudokazizvanrazumnesumwe”. Po navodima odbrane, Tu`ila{tvojemoralodadoka`edakontakti koje je Stani{i} imao s „mnogimkqu~nimigra~ima”uSr-

biji,HrvatskojiBiH,„nisubili wegovezakonskedu`nosti”. –Stani{i}jestebionasastancima biv{eg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Milo{evi}airukovodstavaSrbaiz Hrvatske i BiH, ali nije mogao iznetineslagawespolitikom.To smo znali od samog po~etka su|e-

Odbrana tvrdi da je Stani{i} „sa~uvaorazumuvremekadasusvi postali nerazumni, uveravao lideraSrbauHrvatskojMilanaBabi}adatrebadaprihvatiVensov mirovniplaniodr`avaokontaktesme|unarodnomzajednicom”. – Takva dela su dokazana, a ne navodi, izmi{qotine i glasine

JovicaStani{i}

wa – rekao je Xorda{. – Tu`ila{tvomoradadoka`edasutikontaktibiliusvrhupomagawaizvr{ewazlo~ina,anedeowegovezakonskedu`nosti. OdbranajeukazalanatodaStani{i} „nikada nije bio nacionalista,danijesmatraodasuSrbi superiorni” i da je „uradio ono {tobiuradiosvaki~oveksprincipima”. Osvr}u}isenazahtevTu`ila{tvadasedvojicioptu`enihizreknukaznedo`ivotnogzatvora, Xorda{jerekaodajeto„te`ak ~in,a~inititobezdokazane}e pomo}ireputacijiovogsuda”.

koje su iznosili nepouzdani svedoci–rekaojeXorda{. Tu`ila{tvo, po navodima odbrane,nijedokazalonidajeStani{i} bio desna ruka Slobodana Milo{evi}a,nitidasu„{korpioni” bili pripadnici SDB-a. U dokaznom postupku je „zloupotrebqenmaterijal,tako{tojematerijal vezan za delovawe @eqka Ra`natovi}aArkana1994.i1995. povezan s 1992. i 1993. godinom”, naveojeXorda{. Unastavkuizno{ewazavr{nih re~i,sudu}eseobratitiiodbranaFrankaSimatovi}a. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

U VETERNIKU

Ukradenekadevredne 15.000evra Novosadskapolicijaradi na rasvetqavawu kra|e 12 kada u Veterniku, vrednih oko 15.000 evra, koja je prijavqena nedavno, a dogodila se u posledwih mesec dana, saznaje “Dnevnik“ nezvani~no.

Po krivi~noj prijavi, neko je,uzpomo}podesnogkqu~a,iz poslovnog objekta firme u UliciIveLoleRibara,ukrao hidromasa`ne, ugaone i klasi~ne kade, kao i 15 paleta italijanskih kerami~kih plo~ica. M. V.

SAOBRA]AJKA U SREMSKOJ MITROVICI

Petogodi{wak poginuou„jugu”

Dveosobe,odkojihjednopetogodi{we dete, izgubile su `ivot u saobra}ajnoj nesre}i kojasedogodilanadeluautoputa kroz Sremsku Mitrovicu. Kako je ju~e saop{tila Policijska uprava Sremska Mitrovica, posle pono}i, na deluautoputakojiprolazikroz podru~je Grada Sremska Mitrovica, dogodila se saobra}ajnanesre}aukojojsu,nalicu mesta, `ivot izgubili M. R. (46) i petogodi{we dete, obojeizBeograda.Donesre}e je do{lo kada je automobil „be-em-ve„ kojim je upravqao

M. ]. (43) iz Zemuna sustigao„jugo”iudariouwega. Uvi|ajnalicumestaobavio je de` urn i ist ra` ni sud ij a OsnovnogsudauSremskojMitrovici,uprisustvuzamenika osnovnogjavnogtu`iocaipolicije. Zbog osnovane sumwe da je izvr{io te{ko delo protiv bezbednosti javnog saobra}aja, policija je voza~a „be-emvea„li{ilaslobodeiodredila mu zadr`avawe do 48 ~asova, nakon ~ega }e biti priveden nadle`nom istra`nom sudiji. (Tanjug)

@ITEQE MARTONO[A POTRESA TRAGEDIJA BRA^NOG PARA PARADI

Obdukcijom potvr|enoutapawe Smrt poq op riv redn ik a [andora Paradija (1962) iz Martono{a, ~iji je le{ prona|enuponedeqakuTisikod NovogKne`evca,nastupilaje utapawem,potvr|enojeobdukcijomkojajeponaredbiistra`nog sudije Osnovnog suda u

MestotragedijenaTisi

KikindiobavqenauInstitutuzasudskumedicinuuNovom Sadu. Pretpostavka je da su on i supruga Eva (1971) zajedno izvr{ili samoubistvo u hladnim talasima reke pro{log vikenda,po{tosuupetakoti{li iz Martono{a iz porodi~ne ku}e. Telo Eve Paradi jo{ nije prona|eno i za wim seidaqetraga. Wihov nestanak prijavio je {esnaestogodi{wi sin jedinac,po{tosenisuvratiliku}i, a zajedno su u petak, oko podneva,automobilomoti{li zaKawi`u,gdeonpoha|adrugirazredsredwe{kole.Kom{ije,kojesuihvidelepriodlasku, vele da se ni~im nije moglo naslutiti da }e ku}a u Ulici mar{ala Tita 45 ostatibezdoma}ina. @iteqi pograni~nog mesta naseveruBa~keiokolnihpo-

tiskih mesta zgranuti su porodi~nom tragedijom sugra|ana. Posleprijavewihovognestanka, bez rezultata je organizovana potraga priobaqem Tise i atarom Martono{a, a wih ov autom ob il „zas tav a 850” u ponedeqak je prona|en kraj nas ip a u Obil i} ev u, delu Nov og Kne`evca, nadomak Tis e, na mes tu desetak kilometar a udaq en om odMartono{a. B e ` i v o t n o telo utopqenika [andora Paradija prona|eno je zak a~ en o za gran u kraj obale u hladnoj vod i Tis e, a pretpostavqase dajeutapawemu rec i sam ou b istvoizvr{ilai weg ov a sup rug a Eva. Predstavnici Centra za socijalniradizKawi` e su sin a n a s t r a d a l o g bra~n og par a zbrin ul i kod kumova, Monike iTiboraTuroa, koji imaju dete pribli`nih godin a i hran iteqska su porodica. Oni nisu `eleli da govore za med ij e o tragi~nomdoga|ajukojijepotresao wih, ali i kom{ije i poznanike. Kom{ in ic a Ro` a @ink a ka`e da od detiwstva poznaje bra~ni par Paradi te da je tragedijavelika,po{tojewihovsinostaosambezigdeikoga. PorodicaParadisebavila poq op riv red om, a kak o se pretpostavqa, najverovatnije jedasusenaskokurekuodlu~ilizbogmaterijalnihrazloga jer, navodno, nisu mogli da vratenekedugove. [andor Paradi je bio jedinac,awegoviroditeqisubili ugledni poqoprivrednici pa je ku}a koju su izgradili 1979.godineiostalaimovina ostal a wem u u nas leds tvo. [andorova 11 godina mla|a supruga Eva je rodom iz obli`wegMalogPeska. M. Mitrovi}

~etvrtak31.januar2013.

13

NAKON TU^E DVE GRUPE MOMAKA PRO[LOG VIKENDA U TEMERINU

Jedanpritvoren, jo{trojicapredsudijom TemerincuM.Z. (21),osumwi~enom za u~estvovawe u tu~i pro{log vikenda u tom mestu, posle ju~era{weg saslu{awa, de`urni istra`ni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Dragan Mutibari} odredio mu jepritvordo30dana. Za isto krivi~no delo osumwi~enjeiwegovsugra|aninN. B. (19), protiv koga je prijava podneta u redovnom postupku i on }e biti saslu{an narednih dana. Pored wih dvojice, krivi~ne prijave u redovnom postupku podnete su protiv jo{ dvojice osumwi~enih zbog incidenta u Ulici JNA u Temerinu, @. S.

(21)iD.Z. (31.Onisetako|eterete za u~estvovawe u tu~i, a pred istra`nim sudijom novosadskog Osnovnog suda bi}e saslu{ani narednih dana, saznaje nezvani~nona{list. Podsetimo, u tu~i dve grupe mladi}a, koje pripadaju razli~itimnacionalnostima27.januara, sat i po nakon pono}i, kodjednogkafi}auUliciJNA u Temerinu, te{ko je povre|en B.P. (25),kojemjeslomqennos, dokjeZ.D. (31)lak{epovre|en, koji je zadobio udarac u glavu, ali su posle ukazane pomo}i u Klini~kom centru Vojvodine, pu{teniku}i. M. V.

Mladi}isusepotuklinasredulice

Foto:N.Stojanovi}

TEMA „DNEVNIKA” ZBOG SVE VE]EG INTERESOVAWA OSU\ENIH, JO[ SEDAM GRADOVA UVODI ALTERNATIVNE KAZNE

[i{awetravemilije odrobije U Srbiji trenutno 346 lica izdr`ava alternativne sudske sankcije. Svoje zatvorske kazne ti usu|enici slu`e kod ku}e, s elektronskim pra}ewem putem narukviceilibezwega,iliizvr{avaju kaznu obavqaju}i posloveujavnominteresu. Pore~imaportparolkeUpraveMinistarstvapravde zaizvr{ewe krivi~nih sankcija ZoraneVu~i}evi},zbogsveve}egbrojaizricawatakvihkazni,Vlada Srbijeplaniradau2013.otvori jo{ sedam novih kancelarija za izvr{ewe alternativnih sankcija, itouSremskojMitrovici, Po`arevcu, U`icu, Leskovcu, ^a~ku,SmederevuiPan~evu.Takveispostave,ina~e,ve}postoje u Beogradu, Novom Sadu, Ni{u, Kragujevcu, Vaqevu, Somboru i Suboticitejeve}inatakvihkaznidosadaizre~enaupravoutim gradovima. ZoranaVu~i}evi}jeukazala na to da je u drugim gradovima bilo te{ko obezbediti izvr{ewe alternativnih sankcija, pa su ih sudovi nerado i izricali,{tobitrebalodasepromenisve}imbrojemispostava koje }e sprovoditi nadzor nad osu|enimatokomizvr{ewakazni.

Zadatakpoverenikaizkancelarijajeutvr|ivawedalisvaki osu|eni izvr{ava svoju kaznu shodnopresudi–akoidenaposao, da li se vra}a pravo ku}i, ako ne sme da napu{ta stan, da lijeispo{tovaozabranu. Od5.januara2010,kadajestavqena prva elektronska narukvica,dodanasje520licabilo pod kompjuterskim monitoringom.Trenutnojeuku}nompritvoru 20 okrivqenih, kaznu ku}nog zatvora s narukvicom okonogeslu`i230osu|enih,a beznarukvicewih46.

Uslovnoosu|enihkojisupod nadzorom poverenika je 35, dok ostatak obavqa neki vid rada u javnominteresu. Kada je re~ o beogradskim javnimpreduze}imaukojimaseizvr{avajukazneradaujavnominteresu, Uprava je sklopila ugovor s “Hipodromom”, “Adom Ciganlijom”,Ustanovomkulture“VukKaraxi}”i“Gradskimpijacama”,dok su u Novom Sadu takvi ugovori potpisani sa SPENS-om, „Gradskimzelenilom”i„Tr`nicom”. U Novom Sadu trenutno ima dvadesetak osoba ka`wenih al-

ternativnimsankcijamazalak{a krivi~na dela za koja je zapre}ena zatvorska kazna do tri godine. Re~ o prestupnicima osu|enim naj~e{}e za neovla{}eno dr`awe droga ili ugro`avawesaobra}aja. Udosada{wojpraksinovosadskihosu|enika,kojikaznuizdr`avaju kroz javni rad, nije bilo problematenijebiloslu~ajeva dasezbognepo{tovawapropisa alternativnekaznepreina~ujuu klasi~nezatvorske. Osu|enici koji kaznu slu`e kroz dru{tveno koristan rad, naj~e{}e obavqaju poslove ~i{}ewaiodr`avawajavnihprostora,uzimskomperioduseanga`ujuiza~i{}ewesnega. ZatvoriuSrbijisuprebukirani i pored nedavno donetog Zakonaoamnestiji,jerosu|enici izlaze sukcesivno prema ispuwewu uslova za oslobo|ewe oddelakazne,doknovizatvorenicikonstantnopristi`u. Uslovezaamnestijupozakonu kojije16.novembra2012.stupio na snagu ispuwava ukupno oko 4.500osu|enika,dokjenaslobodudosadapu{tenovi{eod1.000. Me|utim, na odslu`ewe kazne u me|uvremenu se javilo vi{e od 450osu|enih. N. Perkovi}

PROCES OPTU@ENIMA ZA „POBUNU“ JSO-a 2001. GODINE

Mari~i}:JSOnijehteodaru{iVladu Nekada{wi„bezbedwaci“Goran Petrovi} i Zoran Mijatovi}, koji su u toku 2001. bili ~elniciResoradr`avnebezbednosti,predvi|enisume|uprvim svedocima u procesu osmorici pripadnika biv{e Jedinice za specijalne operacije, optu`enih zbog demonstrativnog izlaska jedinice na ulicu u novembru 2001. za krivi~no delo oru`ane pobune. Pred sude}im ve}im SpecijalnogsudauBeograduju~ejezavr{eno saslu{awe optu`enog Du{kaMari~i}a,komandantate sadarasformiranejedinicekoja je u vreme doga|aja bila u sastavuRDB-a. –O mirnom protestu, ukoji je smo stupili zbog zloupotrebe JSO-a 7. novembra 2001. prilikomhap{ewalicazakojanamje samore~enodasuopasnikriminalci,doksuotomslu~ajumedijiizvestilikaoootmicibra}e Banovi}, koja suisporu~ena Hagu, obavestili smo policiju u Kuli inikad tokom protesta nije razmatrana upotreba oru`ja – kazao je ju~eMari~i}. Iz JSO-a je, tvrdio je Mari~i},„prestupawauprotestjedinotra`enodanekoodna~elnikaRDB-ailitada{wiministar policijeDu{an Mihajlovi},koje su pozvali, do|e u Centar JSO-a uKuliusmislu korektnosti ka`e „Eto, desilo se, ne}e vi{e“.

Bio je, tvrdi, „spreman da se razdu`i“,apo{tonikonijedolazio,uslediojeprotestjedinice,ali„nijebilonikavenamere za ugro`avawe bezbednosti dr`avenitiustavnog ure|ewa“. –Nisam stvarno imao nikakvu nameru da izazovem krizu u dr`avi i pad Vlade – rekao je Mari~i},izja{wavaju}iseooptu`bama, istakav{i da ga politi~ke prilike nisu zanimale te da nikad nijeni glasao naizborima.

Po wegovim tvrdwama, „tokom protesta uop{te nije razmi{qano u smislu pokretawa Jedinice prema bilo kojem objektu, nijednog trenutka nije bila poja~ana borbena gotovost, ni prilikom izlaska kod Centra’Sava’“. Iz dnevnika aktivnosti JSOa, istakao je okrivqeni, „mo`e sevidetidasutokomprotestau jedinici preduzimane redovne aktivnostiidajesve,osim protesta,bilo redovno“.

– Posle je usledio zahtev za smenu zamenikana~elnikaRDBa Zorana Mijatovi}a, a to sam tra`io jer je on direktno meni naredio akciju hap{ewa bra}e Banovi}–naveojeMari~i}. Dodao je da je kasnije formulisan zahtev i za smenu Gorana Petrovi}a. – Nakon {to je premijer Zoran \in|i}do{aouKulu,wegov zahtevda se jedinica vrati uobi~ajenim aktivnostima mi smo prihvatili. Ja sam ga do~ekao i podneo mu raport. Prilikom dolaska tada{weg ministra policije Du{ana Mihajlovi}a pri~ali smo o jedinici i iskazao je `aqewe {to nije reagovao pre nego {to je do{lo do protesta – naveojeMari~i}. Povodom toga {to je dolazak premijera u Kulu tokom protesta snimqen,Mari~i}jeprecizirao da je „snimano samo neposredno ispred ulaza u objekat, i to za slu~aj ako bi premijer demantovao da je bio u Centru, {to je i uradio kad se vratio u Beograd“. – Zbog toga smo pustili snimak–kazaojeMari~i}. Po wegovim re~ima, u to vrem e penz io n is an i biv{ i kom and ant JSO-a opt u` en i Milorad Ulemek Legija nije

mogao imatiuticajnajedinicu. Glavni sudija je tokom Mari~i}evog ispitivawa insistirao na tome daseizjasniotome{ta bi se desilo usitucijida kolonujedinicepolicija ili Vojska zaustaveispre~e da do|e do Beograda. TatemajeostalainakonMari~i}evogpotencirawadaje to svetipa„{tabibilokadbibilo“,ai „nelogi~no,jerjeve}rekao da je policija Kule bila obave{tenaomirnomprotestu“. Sudija mu je potom, tra`e}i da preciznije odgovori, predo~io dau„optu`nici pi{e da je jedinica bila spremna da upotrebi oru`je u slu~aju intervencije policije ili Vojske“. – Niko nije mogao preko mene nar ed it i da se upot reb i oru`je, a ja to nisam uradio. Varijanta upotrebe oru`ja nije razmatrana – ponavqao je Mari~i}. Naposletku je rekao da bi, s obzirom na ~itav spektar nenasilnih mogu}nosti da se situacijare{i– odtogadasejedinica rasformira do niza drugih na~ina – u hipoteti~koj situacijiugo`enostiposleoru`anog napada„odgovorili“. Svi okrivqeni su odbacili optu`be i krivi~no delo koje imjestavqnonateret. Nastavaksu|ewazakazanjeza 28. februar. J. J.


14

~etvrtak31.januar2013.

sport

\OKOVI]EVTRENERMARIJANVAJDAOTVORIODU[U

Prekretnicaporaz odMelcera Poraz od Jirgena Melcera u ~etvrtfinalu Rolan Garosa bio je prekretnica u karijeri Novaka \okovi}a, tvrdi wegov trenerMarijanVajda.Tadase\okovi} mu~io sa servisom, po~etkomtegodinepromeniojereket,a me~odMelceraizgubiojeiakoje imaodvasetaibrejkprednosti. Me|utim, od tog Rolan Garosa NovaknijednomnijeispaoprepolufinalanekogodGSturnira.

fejuMelburnu2008.godine,ali imaojeproblemadatajuspehnadogradi.Uvekjebioodli~an,bio je tre}i teniser sveta, ali nije bio strpqiv, stalno je pitao: ’Kada,kada,kada?’Jabihmuodgovorio: ’Potrebno je vreme, mora{daradi{natomeitome-nastavio je Vajda pri~u za britanskiTelegraf. UzVajdu,\okovi}jejednovreme~akanga`ovaoiTodaMartina kaotrenera.

koji mo`e da dobija me~eve bez servisa i bez mo}nih udaraca sa osnovne linije, to samo pokazuje koliko ste mentalno jaki - ka`e Vajda, koji smatra da Martinov dolazaknijebiodobarpotez.-To jebilokontraproduktivno.Delilismonedeqe,jednuja,jednuoni ceoprocesnijei{aodobro.NekakoTodnijeprepozanavaoNovaka kao celu osobu, nije bilo hemije. Jasambioizascene,~ekaosami nisam `eleo da odem jer shvatam

Novak\okovi}iMarijanVajda

- Sa mentalnog aspekta, taj me~ je bio prekretnica. Posle tog poraza Novak je ubedio sebe damoravrednijedaradi.-ka`e Vajda. - Po~eo sam da radim sa wime 2006. godine i se}am se da mijerekao:’Zaista}ubitibroj jedan, zaista `elim to’. Onda je osvojiosvojprviGrenslemtro-

-Govoriosammudane`uri,ali postojaojeperiod2009.kadajeste `urioikadanijeverovao.Tonije bila dobra godina, bilo je mnogo usponaipadova.Anga`ovaojeToda Martina da mu pomogne da poboq{a servis jer u tom periodu nije imao servis i forhend mu je bio kratak. Ali ako ste teniser

da je trenerski posao proces. Ostajaosamstrpqivjersamznao daNovak`elidanapredujesasvojimtalentomidajeotvorenzasaradwu. Imao je sjajnu osnovu, ali `eleojedapoboq{anekedetaqe. Zatim je Vajda do{ao do kqu~nogdela,me~asaMelceromkojije izkorenaokrenuostvari.

-^akikadamisevratio,jasam `eleodaradimovi{e,aonmije nekadabe`ao.Alikadajeizlazio naterenbiojefokusiran,dobijao jeva`nepoene,uosnovijebioborac i nije odustajao ni od jedne loptice. I onda, posle poraza od Melcera,pogledaojesebeuogledalo...Odtadaima’momentum’“. Sa Vajdom je saglasan i \okovi}, ali osim me~a sa Melcerom, Novak isti~e i osvajawe Dejvis kupa. -Tajporazjestepromeniostvari. Se}am se 2010. kao veoma posebnegodineumojojkarijerijer su prvih {est meseci bili jako te{ki u pogledu rezultata, a kuburiosamisazdravqem.Osvojio sam titulu u Dubaiju, ali nisam imaoigru,promeniosamtehniku servisa i imao mnogo mentalnih problema. Svaki sportista mora daimatakvukrizuukarijeri.Izgubio sam taj me~ od Melcera, a onda sam od Vimbldona po~eo da igrammnogoboqeisavi{esamopouzdawa. Ose}ao sam neko ogromno olak{awe, pre svega na psihi~kom nivou. Servis mi se vra}ao,aondajeupravomtrenutkuzameneimojuzemqudo{aoi taj Dejvis kup. Tada sam dobio sna`anvetarule|aitojeokrenulo ’momentum’ u moju korist obja{wava\okovi}. NovakjedugokaskaozaFedereromiNadalom,aliuspeojedaistraje. - ^etiri godine sam bio tre}i nasvetu,alijo{samose}aodanisamispuniosvojpotencijal.Ose}ao sam da mogu da ostvarim svoj talenatdomaksimumaugodinama koje dolaze i onda sam napravio tu,kakomojtrenerka`e,kqu~nu promenu u glavi i mentalitetu. Odtadasusesvekockiceslo`ile - zakqu~io je najboqi teniser sveta.

dnevnik

KOMPLETIRALASEDEJVISKUP REPREZENTACIJASRBIJE

\okovi}stigao u[arlroa Prvi teniser sveta Novak \okovi}dopustovaojeu[arlroagde}epredvoditiSrbiju protiv Belgije na startu Svetske grupe Dejvis kupa, od 1.do3.februara.

~unaotaktici,adajewegovo dadasveodsebe. -Selektor}edonositiodluke o taktici i o tome kad koigra,ja}udatisveodsebe iverujemuna{upobedu-po-

- Tek sam doputovao i jo{ uvekseprivikavamnavremenskurazliku,aliinadruga~ijevremenskeuslove.Dragomi je da sam sa reprezentacijom jer volim atmosferu kad smo zajedno. @ao mi je {to Janko nije sa nama i `elim mu brz oporavak - rekao je \okovi} podolaskuu[arlroa. [estostruki osvaja~ gren slem titula naglasio je da }e selektor Bogdan Obradovi} u predstoje}em me~u voditi ra-

ru~ioje\okovi}kojijeunedequ u Melburnu osvojio ~etvrt u gren slem tit ul u na otvor en om prv ens tvu Australije. Srbija je posledwi put igrala protiv Belgije 2005. godine na terenima Gemaksa, kada su pobedu odneli Belgijanci. Tada su za srpski tim igrali Novak \okovi}, Janko Tipsarevi}, Viktor Troicki, Nenad Zimowi} i Du{an Vemi}.

Vrane{pozvaoiJelenu Selektor `enske teniske reprezentacije Srbije Dejan Vrane{ objavio je spisak igra~ica za duel prvog kola protiv Slova~ke.Iakojenakonpro{logodi{weg finala bilo najava da Jelena Jankovi} ne}e vi{e igrati za reprezentaciju i ona sena{lanaspisku. Por ed Jank ov i} ev e sel ektor Vrane{ pozvao je i Anu

Ivanovi}, Bojanu Jovanovski i Vesnu Dolonc. Duel 1. kola Svetske grupe Fed kupa izme|u Srbije i Slova~ke na programuje9.i10.februarauni{kom^airu. Selektor Slova~ke Matej LiptakpozvaojeDominikuCibulkovu, Danijelu Hantuhovu, Magdalenu Ribarikovu i Janu ^epelovu.


SPORT

dnevnik

~etvrtak31.januar2013.

15

TRENINGUTAKMICAUFC„VUJADINBO[KOV”

Uspelaproba Novosa|ana Vojvodina-Vo`dovac2:1(2:0)

ZdravkoKuzmanovi}

Kuzmanovi} uInteru Jo{jedanSrbinpotpisaoza milanskiklub.Novi~lan„nerazura” je Zdravko Kuzmanovi}. DejanStankovi}dobiojenaslednikana„\uzepeMeaci”,a on je Zdravko Kuzmanovi}. Reprezentativac Srbije, u koga posledwi selektor orlova Sini{a Mihajlovi} nema mnogo poverewa, vra}a se u Italiju posle tri godine provedene u [tutgartu. Kuzmanovi} je pre odlaskauBundesligubio~lan Bazela i Fiorentine. Veznom fudbaleru na leto isti~e ugo-

vor sa [vabama, pa je Inter `eleo da iskoristi tu pogodnost, ali ne u ovom prelaznom roku. Me|utim, nerazuri nisu uspeli da realizuju transfer PauliwaizKorintijansaina krajusumoralidaanga`ujuKuzmanovi}ave}ovezime. Interi[tutgartsuselako dogovorili,jerItalijaninisu dozvoliliNemcimamnogoprostorazamanevrisawezbogtoga {to Kuzmanovi}u isti~e ugovor za {est meseci. [tutgart jetra`io2,4milionaevra,ali jeostaokratakza400.000.

NOVISAD: Teren u FC „Vuj ad in Bo{kov”, gledalaca 100, sud ij a: Ki{-^ep eg i (Novi Sad). Strelci: \uri} u 24.iAlivodi}u42.zaVojvodinu,aA.Stojkovi}u57.minutu za Vo`dovac. @uti kartoni: Deleti} (Vojvodina), a Ja{i} (Vo`dovac). VOJVODINA: Supi},Vuli}evi}, \ori}, Joki}, Pavlovi}, Radoja, A|uru, Kosovi}, Aliv od i}, Abub ak ar, [u{war. Igrali su jo{: M. Kordi}, Smiqani}, Petri}, Nasti}, Sekuli}, Poletanovi}, Mito{evi}, Deleti}, Ga}inovi}iIli}. VO@DOVAC: Popovi}, Ja{i}, [arac, Dabeti}, Ostoji}, Sin|i},Milovac,Bastaji},Novkovi}, Petronijevi}, Haski}. Igralisujo{:Cvitkovac,Maru-

Samodvaminutakasnije,me|utim, videli smo sjajnu akciju [u{waraiAlivodi}a,kadaje novoprido{li igra~ u redove Vojvodine izbio sam pred golmanagostijuilobudarcempovisiorezultat. U nas tavk u utakm ic e oba trenera promenili su gotovo sve igra~e, a prva je opet pripretilaVojvodinau51.minutu

Vigwevi} zadovoqan

\uri}posti`eprvigolzaVojvodinu

{i},D.Stojkovi},Karan,Milenovi},A.Stojkovi},Stojanovi}, Aleksi},\uri~i}i\ilas.

Sa{aMilanovi}ustru~nom{tabu Kao{tojeinajavqivano,stru~nom{tabuVojvodineju~ese pridru`ioiSa{aMilanovi},koji}ebitiprvipomo}nikNeboj{eVigwevi}a.Re~jeotrenerukojijeranijeve}radiouVojvodiniibiosekretarstru~nog{taba. Milanovi}imaAtrenerskulicencu,radiojekaopomo}nik DragoqubaBekvalcauHajdukuizKuleiNovomPazaru.Bioje i{efstru~nog{tabasuperliga{aBSK-aizBor~e.

GrinnaKipru? Neboj{aVigwevi}zaprole}nupolusezonunera~unanaHolan|anina Ser`iwa Grina i on je slobodan da potra`i novi klub. Kakosaznajemo,zaiskusnogveznogfudbalerazainteresovana jeekipaAEK-aizkiparskeLarnake.

Nasti}iPoletanovi} umladojreprezentaciji BranimirAleksi}

Aleksi} meta[panaca Svejebli`idankada}eBranimir Aleksi} (23), reprezentativni~uvarmre`e,napustiti Suboticu. Gol Spartak Zlatiborvodestandardno~uvaodsezone2010/11,inawemujezaslu`iopozivumladii„A”nacionalnitimSrbije. Dok sa sai g ra~ ima radi i sprema se za odlazak na drugi deopripremauBudvu,potpredsednikkluba@eqkoKne`evi} obaves tio je javn ost putem klupskog sajta o interesovawu jedne {panske agencije za golmana.

- Pomalo nas je zatekao ovaj poziv iz [panije, ali kada se malo boqe razmisli sve je to logi~no-rekaojeKne`evi}. Prema nezvani~nim vestima menaxeri }e u narednom periodu do}i u Crnu Goru i gledati Aleksi}eve nastupe na pripremnimutakmicama. SpartakZlatiborvodakre}e napripremeuBudvudanasitamo}eboravitidopolovinefebruara. Ju~e su golubovi imali jakuproveruuprijateqskomme~u savladali su novosadski Proleters2:0.

KONTROVERZNINAPADA^PRE[AOUMILAN

Balotelijudevetka, debidanas Novi fudbaler Milana Mario Baloteli nosi}e dres Milanasabrojemdevet,azasedmostrukog prvaka Evrope debitova}enajverovatnijedanas.Dosada{wi Balotelijev klub Man~estersitiprihvatiojeponudu Milanaod20milionafuntiza

posleobaveznihlekarskihpregleda, debitovati za Milan danasnaprijateqskojutakmici protiv ni`erazrednog tima DarfoBoario. Zvani~no predstavqawe Balotelija,koji}esaMilanom potpisati ugovor na ~etiri i

wegov transfer, pa }e kontroverzni italijanski reprezentativac zaigrati u napada~kom redu Milana umesto Brazilca Ale{andra Pata, koji je pre{aouKorintijans. Mediji tvrde da }e jedan od najboqih svetskih napada~a,

po godine, sa godi{wom zaradomodoko~etirimiliona evra,predvi|enojezasutra. Pre prelaska u Siti 2010. godine talentovani 22godi{wi Baloteli je ~etiri sezone proveo u redovima Intera.

Dvojica mladih fudbalera Novosa|ana Marko Poletanovi} i BojanNasti}pozvaniumladureprezentacijuSrbije(do21.godine),koju6.februarao~ekujeprijateqskautakmicaprotivIzraelauTelAvivu.Wihdvojicaputova}esutrasVojvodinomuAntalijom,ali}eod4.do7.februarabitiuzmladureprezentaciju.

Vuki} potpisao zaPAOK Posle {est meseci bez ijedneutakmicezaPartizanirada odvojenoodekipetreneraVladimir a Vermez ovi} a, Zvon imir Vuki} potpisao je za solunske crno-bele, za PAOK. Zrew an in ac u Sol un odl az i kaoslobodanigra~,jermuje1. januara istekao ugovor sa beo- gradskimtimom. Tako je po Vuki}a zavr{ena {estomese~na agonija, zapo~etadolaskomaktuelnogtrenera VladimiraVermezovi}ana~elo Partizana. Od letos, Vermezovi} i Vuki} nisu mogli zajedno. NOVISADIGRAO SINDEKSOM

Korakjo{ skenira Prvoliga{NoviSadodigrao je prvi trening me~ pred polusezonuukojojgao~ekujegr~evitaborbazaopstanak,kanarinci su snage odmerili s Indeksom (2:1). Poveli su `uti golom Rokseu1.minutuizpenala,zatim je i novajlija Stojanovi} bioprecizan,astudentisusmawili preko Zlatkovi}a u 75. minutu. -Igra~ikojisuizneliteret u pro{loj polusezoni imali su slobodan dan, jedino su golman Risti},oporavqeniRoksakaoi novajlija Vukovi} igrali. Od igra~a koji su nastupali solidan utisak ostavio je novajlija Stojanovi}, koji je stigao iz @eleznika,kaoiKaurin.-bio jekratakBogdanKorak,trener NovogSada. UsubotukanarincinaDetelinari do~ekuju Jedinstvo iz NovogBe~eja. M.P.

U posledwoj proveri pred odlazak na drugi deo zimskih pripremauAntaliji,fudbaleriVojvodinesavladalisutre}eplasiranu ekipu u Prvoj ligi Srb ij e, ekip u Vo` dovc a. Novosa|ani su bili mnogo boqitimuprvih45minuta,loptaje„{partala”terenomicrveno-belisuimalipotpunudominaciju. U 24. minutu Vojvodina je povela golom {topera Igora\uri}a,kojije{utirao sanekih15metara,loptajepogod il a jedn og odb ramb en og igra~a gostiju, malo promenilapravaciprevarilagolmana Popovi}a. U 32. minut dobru priliku imao je novajlija Enver Alivodi}, ali je golman Vo`dovcauspeodaodbraniwegov {ut, a [u{war u nastavku akcijenijeuspeodauputiloptukamre`i. U 40. minutu Novosa|ani su izborili penal po{to je u kaznenom prostoru Ja{i} rukom povukao Abubakara. Najboqi strelac Novosa|ana izveo je najstro`ukaznu,alijegolman Popovi} odbranio wegov {ut.

Trener Vojvodine Neboj{a Vigwevi} bio je zadovoqanpozavr{etkuutakmice: -Imamrazlogazazadovoqstvo,posebnona{omigromu drugom poluvremenu, video sam dosta stvari na kojima radimo na treninzima, a dobrojebiloitr~awe.Vo`dovac je ~vrsta ekipa i o~ekivaosamte`aksusret,aliponovi }u, u prvom poluvremenuodigralismoveomadobro i sada je na igra~ima da u istom stilu nastave i u Antaliji.Katainijeigraozbog lak{epovrede,areprezentativca Trajkovi}a nisam uvodio u igru kako bi potpuno spremanoti{aonapripreme reprezentacijeSrbije. kadajeDeleti}centrirasadesne strane, a Abubakar {utiraoglavomipogodiostativu. Gosti su nagovestili boqu igru posle {ansi \ilasa u 55. minutu, a samo dva minuta kasnij e Stojk ov i} je mat ir ao Marka Kordi}a i smawio rezultat.U68.minutusjajnuprilikuimaojeigra~gostiju\ilas, ali je rez erv ni golm an Vojv od in e odl i~n o odb ran io wegov{ut. A.Predojevi}

TANGOLIMANDO^EKUJE[AMPIONSKIEKONOMAC

Derbizasladokusce Qubiteqimalogfudbalau NovomSaduve~eras}ebitiu prilici da u`ivaju u pravoj futs al pos las tic i. Tang o Lim an, poj a~ an u zims kom prel az nom ruk u troj ic om igra~a reprezentativnog kalibra(Raji},Bla`i}iMarkov i}), do~ ek uj e akt ue ln og {ampiona kragujeva~ki Ekonomac. - Utakmice s rivalom takvog tipa su u su{tini najlak{e za igrawe. Potrebno jedau|emorastere}enoibez pritiska. Ekonomac je favorit i na wem u je da to i opravdanaterenu,amidapo`rt vov an om i borb en om igrom izvu~emo {to povoqnijirezultat.Ovojeprilika davidimogdesetrenutnonalazimo u odnosu na na{u najboquekipu-rekaojeuzdanica Novosa|ana Budislav ]alasan,dodaju}idajeoKragujev~anima izli{no tro{iti re~ipo{toseradiosastavu koji~inesvesamisada{wii biv{i reprezentativci SrbijeijedanHrvatske. Tokom zimskog prelazniog roka Ekonomac su napustila dva Braz ilc a, pov red io se golman,reprezentativacMiodrag Aksentijevi}, {to mo`edabudewihovnedostatak. - Radi se o ekipi koja ima vel ik i fond kval it etn ih igra~a, tako da se to ne bi trebalo osetiti. [to se nas ti~e, dolaskom trojice iskusnih igra~a dobili smo sigurnost u odbrani, te~nost i efikasnost u napadu. Samim tim mo`emo kvalitetnije da odigramoceome~idanamse, kao do sada, ne de{ava da u

fini{u susreta imamo padove i neshvatqivo gubili bodove. Iako se ve~eras radi o derbi susretu, to za nas nije kqu~anme~ve}onajkojisledi u Vrawu, gde bi eventual-

mogu}nost,alitonezna~ida ne idemo na pobedu - kategori~anjeBranislavPrijovi}. Utakmicaseigrave~erasu 20.30 ~as ov a u mal oj sal i Spensa,aprisustvojenajavi-

BranislavPrijovi}

nom pob ed om def in it ivn o obezbedili opstanak. Me~ s Ekonomcem }emo iskoristitidasagledamona{usnagui

laiteniskareprezentativka Boj an a Jov an ovs ki. Ulaz je slobodan. J.Gali}


16

SPORT

~etvrtak31.januar2013.

Radni~ki bezVarde trimeseca Posle„frke”okodr`avqanstava i toga koliko }e „stranih” igra~a Radni~ki iz Kragujevcamo}idakoristinaKupuRadivoja Kora}a, stigla je nova lo{avestzawih-RatkoVardamora nahitnuoperaciju. Radni~ki iz Kragujevca ne}e mo}i da ra~una na centra Ratka Vardutokomnarednatrimeseca! Iskusni ko{arka{ te{ko se povredio. Pored povrede pete, detaqnilekarskipregledipokazalisudajedo{loido„naprsnu}a” Ahilove tetive, {to je povreda kojazahtevahitnuoperacijuipotomdugoporavak.

Varda,sasvimjejasno,ne}emo}idaigraod7.do10.februarau „svom”Kragujevcu,gde}eRadni~kibitidoma}infinalnogturniraKupaRadivojaKora}a.Inesamoto,trenerMiroslavNikoli} ne}emo}idara~unanaweganido krajaABAlige. Akosvebudepremaprvimprognozama,Varda}emo}idasevrati naterentekumaju,kada}eSuperligauvelikobitiuzamaku. Varda(33,212cm)ovesezoneu ABAligi,ukojuje„stigao”teku 8.kolu,igraojeprose~no17,5minuta i bele`io 9,7 poena, uz 2,9 skokovapome~u.

NBA LIGA

Lejkersi pobe|uju Samo~etirime~aodigranasu uNBAligiuno}iizme|uutorkaisrede,anovupobedu ostvarili su Los An|elesLejkersi.Oni suuzjo{jednunesebi~nupartijuKobijaBrajantasavladaliWuOrleanssa111:106. Brajant nije bio previ{e raspolo`en u napadu sa 14 poena, ali je jo{ jednom imao dvocifreni broj uspe{nih asistencija(11).ErlKlarkimaoje 20 poena i 12 skokova, a Dvajt Hauarddodaoje24poena. Najzanimqiviji me~ ve~eri odigranjeuPortlandugdejedoma}i tim pogotkom Lamarkusa Oldrixa u posledwoj sekundi savladaoDalassa106:104.Delovalo je da je sve izgubqeno za Trejlblejzerse koji su imali i 21poenzaostatka.GoldenStejt VoriorsislavilisuuKlivlendu sa 108:95 iako su igrali bez tri startera – Stivena Karija, Endrua Boguta i Harisona Barnsa. Odgovornst je na sebe preuzeo Dejvid Li sa 20 poena, 13skokovaiosamasistencija.U doma}emsastavuTristanTompsonimaoje18poenai11skokova. Pobedu je u no}i izme|u utorkaisredeostvarioiMilvoki koji je bio ubedqiv u Detroitu(117:90).

TEREN U KARA\OR\EVOM PARKU U ZREWANINU O^AJAN

Fudbalseneigra ukaquzi Te{kaekonomskai materijalna situacijau~itavojzemqinaravno nije zaobi{la ni grad na Begeju. Nekada sa pravom nazivan gradom sportov a Zrew an in u dan a{ we vreme ne mo`e da se pohvali sjajnominfrastrukturomkada sufudbalskitereniupitawu. Legendarni stadion u Kara|or|evom parku je domfudbaleraBanataod2006.godine i jed an je od onih koj i je po planu FSS-a trebao da bude me|u prio r it et im a za r e k o n s t r u k c i j u zbog ~iwenice da je Zrewanin oduvekbiofudbalski centar, a dao je i 12 rep rez ent at ivacaufudbalu. Jagodina,U`ice i Kru{evac mogu da se podi~e sjajnim travnatim tepih om, ref lekt orima, i uslovima za odigravawe me|un ar odn ih me~ eva,Zrewaninjeto zaobi{lo, a zanimqivo je i za{to. Ne razu m ev aw em lokalne samouprave one pre|a{we, a ne{to previ{e nisu za saradwu i nij e ni nov ok onp on ov an a vlast, epilog..propu{tena je dobraprilikadagradsportova dobije stadion po kriterijumimaFIFEiUEFE. - Standardi se za stadione svake godine pove}avaju, ako `elimo da ostanemo u trci moramo i da tr~imo, a ne da puzimo do ciqa – iskren je bio Ga{par Salma, generalni sekretarFKBanat.–Poznato jedaurokuoddvegodinesvaki klub u Super i Prvoj ligi mora}edaima`enskusekciju, a za godinu dana svi superli-

ga{imora}edaimajureflektore ili ne}e mo}i da se takmi~e.Dabisedobionovacza izgradwu reflektora potrebnojeispunitinekolikouslova.Prvomoradasetakmi~iu Sup rel ig i ili Prv oj lig i, {tomiispuwavamo,gradmora da ima najmawe 80.000 stanovnika, i tre}e lokalna samouprav a mor a fin ans ijs ki da

u~estvuje u izgradwi reflektor a, {to izg led a nik om u Zrewaninunepadanapamet. Dalitozna~idazrewaninskavlastnijemoglapo}istopama jagodinske, kru{eva~ke iliu`i~keikolikojetored veli~inakadajenovacupitawu? -Paulagawejeiveliko,ai nije.KodnasuZrewaninupolov in u novc a treb ao je da obezbediFudbalskisavezSrbije, 40 posto FK Banat kroz kreditnapreko50godinai10 postojetrebaodauplatigrad

tih god in a pro{ log vek a predstavqala strah i trepet za sve klubove. U periodu od 1970.do1980osvojilaje~etiri titule i ~ak pet kupova SFRJ. U Kupu {ampiona dva puta je nesre}no zaustavqena u ~etvrtfinalu od PSV-a i HSV-a, dok je u Kupu kupova dogurala do polufinala, gde je bio boqi Lids. Ekipu HajdukauBeogradubitrebaloda poja~aju golmani Zoran Simov i} i Ivan Bud im~ ev i}, Xevad Prekazi i Du{an Pe{i}. Beo g rads ku ekip u predv odi} e Stan is lav Kar as i i Mom~iloVukoti},aselektira} e je Slob od an Sant ra~. Utakmikce }e se igrati 15. i 16. februara u SC ‘Bawica’ i u Hali sportova na Novom Beogradu, a ceo prihod namewenjeuhumanitarnesvrhe.

Moskovqani uMadridu Danas Grupa E

(18.45) (20.45)

Grupa F Be{ikta{-Makabi Olimpijakos-Fenerbah~e Barselona-Montepaski

(19) (20.45) (20.45)

Sutra Grupa E Unikaha-Efes Panatenaikos-Bambereg

(19.45) (21)

Grupa F KahaLaboral-Kimki

(20.30)

Milo{evi}na slatkimmukama Tre}eplasirani tim Novosadske podru~ne lige, temerinski TSK, po~eo je pripremezaprole}neizazove,saciqem da, posle sedam godina, izbori povratak u Vojvo|ansku ligu. Na prvom treningu, bilojekaouko{nici,auvodne kilometre, istr~alo je 35 igra~ a, ukqu~ uj u} i i sed am omladinaca. - Drago mi je da na jednom mes tu vid im ovol ik i broj igra~a, to je dokaz da smo izgradiliimixdobroorganizovanogkluba.Ugodiniproslave veka postojawa, najlep{i poklon,biobipovratakudru{tvo vojv o| ans kih lig a{ a. Osvajaweprvogmestanijepostavqeno kao imperativ, iz prikrajka }emo vrebati priliku da pomrsimo ra~une KabeluiVrbasu–ka`epredsednikQupkoTodorovi}. Crveno-belu opremu su zadu`iliNikolaSviti}iPredrag Rosi} (Mladost, Ba~ki Jarak), Quban Tomi} (Mladost, Turija), Predrag Isak (Vojvodina, Ba~ko Gradi{te), Branislav Pili} (Napredak, Nad aq), Uro{ Koz om or a i Pe|aMuqaji}(OFKSirig). Tem er inc i su ostal i bez Dragana Vi{ekrune, ~ija je

nova adresa BSK iz Bawa Luke,~lanDrugeligeRepublike Srps ke. -Okos nic a tim a je ostalanaokupu,ve}nekoliko sezona, oslawamo se na sopstvene snage, dok }e novajlije zao{tritikonkurencijuipoku{ati da se nametnu stru~nom {tabu. Obezbedili smo odli~neuslovezarealizaciju programa rada, na raspolagawu su dva terena i dvorana, a postoji mogu}nost da otputujemo na visinske pripreme – rekaojeTodorovi}. Serija prijateqskih me~eva po~iwe 9. februara protiv Veternika, dan kasnije, u Beogradu, rival }e biti srpskoliga{ BASK, a potom slede dvoboji sa Titelom, Indeksom, Tekstilcem ikom{ijamaizBa~kogJarka. -Niko nema zagarantovano mesto u startnoj postavi, svi kre}uodnuleidobi}epriliku da se nametnu. Prve sedmice}emoraditisa35igra~a,a zatim }e spisak biti skra}en zadesetimena.Jesenassmopokazali da sa svima mo`emo ravnopravnodasenosimo,nema razloga da mewamo pobedni~ki kurs, jer }emo imati za nijansuja~itim–jasanjetrenerDraganMilo{evi}. M. Meni}anin

Cementa{i punebaterije

EVROLIGA KO[ARKA[A

@algiris-Alba Real-CSKA

TSK IZ TEMERINA PO^EO PRIPREME

O[TAR KURS MEMEDOVI]A

VeteraniHajduka uBeogradu Spli}ani od raspada SFRJ nisuimaliprilikudagostuju u Srbiji. Me|utim, sredinom feb rua r a vet er an i Hajd uk a dolaze u na{ glavni grad da odigraju dve revijalne utakmice protiv selekcije Beograda.Bi}etopravapredigra za ono {to nas o~ekuje 22. marta u Zagrebu, kada }e Hrvatska i Srbija ukrstiti kopqa u kval if ik ac ij am a za Svetsko prvenstvo u Brazili 2014. godine. Dolazak u srpsku pres ton ic u naj av il e su sve sam e nek ad a{ we zvez de „bilih” - Ivan Gudeq, Ivica [urjak, Dragan Holcer, Vilson Xon i, Brank o Miq u{, Zlatko Vujovi}, Dra`en Mu`ini} i najverovatnije JuricaJerkovi}. Starijiqubiteqifudbala dobro se se}aju ove generacijeSpli}anakojajesedamdese-

Zrewanin. ^itava investicija je nekih 300.000 evra, {to zna~i da smo trku izgubili zbog 30.000 evra – zavr{io je Salma. GradnaBegejupremaBanatu odnosi se kao prema siro~etu, nere{eno je pitawe renov ir aw a travn at og ter en a, stadion u Kara|or|evom parkujeuo~ajnomstawu.

dnevnik

CRVENAZVEZDASAVIDOVDANSKOG NASEQA PO^ELA PRIPREME: Fudbaleri CrvenezvezdejesewideoVojvo|anskeligeZapad zavr{ili su na drugom mestu iza lidera Indeksa. Nakon dva meseca pauze, stru~ni {tabna~elusatreneromMiroslavomGorda-

- O~ekuje odgovor lokalne vlastipopitawuizgradwereflektora i odr`avawa stadiona–jasanjebioMirkoVu~urevi}, finansijer Banata. – Ne trebaju nama pare, ali pomo} svakako. Ako treba igra}emoponovouBanatskomDvoru. Kojekrivza„kaqugu”odterena u Zrewaninu, pokaza}e vreme, prebacivawe krivice sa kluba na lokalnu vlast i obrnuto ne donosi dobro zrewaninskomfudbalu. N. Jowev

Pejovi} preuzeoOFK Koloniju

Pod nadz or om prov er en og stru~waka Puni{e Memedovi} a beo ~ ins ki fudb als ki srpskoliga{ puni baterije za nastavak prole}nog dela prvenstva. Radi se naporno, pakleno. - Igra~i dobro podnose sve napore bez pogovora - isti~e trener Memedovi}. - Igra~i suisenaviklinarad,vide}u kako }e do kraja sve podneti nov i fudb al er i, pog ot ov o mla|ikojisuprekomandovani iz omlad ins kog pog on a. Na treningu imam oko 25 igra~a, aodtogajepolovinaispod20

godina. Verovatno }emo narednihnekolikodanaanga`ovat i nek ol ik o isk us nij ih igra~a,nedostajenam{toper, sredwiigra~i{pic. Beo~incisuzakazalidesetak utakmica,a izme|u ostalih fudbaleri Cementa igra}e sa Veternikom, Indeksom, Rudarom (Vrdnik), Novi Sadom,Ba~kom(B.Palanka),KabelomiMa~vom. ZasadajeBeo~incesamonapustioRadojicaKalinov,koji `elidapristupiSlogiizTemerina. B. Star~evi}

SLOGA IZ TEMERINA BEZ NAJBOQEG STRELCA

Baji}oti{ao uU`ice

Vojvo|anskiliga{OFKKolonijaanga`ovaojeiskusnogtrenera KostaBaji}(23),prvistrePonikao je u Mladosti iz Predraga Pejovi}a koji je posle lac temerinske Sloge, drugo- Ba~kog Jarka, a u karijeri je male pauze prihvatio poziv i seo plasiranog tima Srpske lige jo{ branio boje Metalca AV, na klupu umesto dosada{weg tre‘Vojvodina’,zavr{iojedrugu ^SK Pivare i Radni~kog iz nera Milorada Ze~evi}a. Trener epizodume|ucrveno-belimai Novepazove. Pejovi} je trenutno predsednik poja~aoJedinstvoPuteve. Epit et najb oq eg strelc a UTFOKoviniusvojojtrenerskoj -Minulih {est meseci, bi- lige, bio je inicijalna kapikarijeriuspe{nojjevodioklubolo je lepo u Temerinu, drago sla za interesovawe mnogih veuSrbijiiCrnojGori. mijedasampomogaoukreira- klubova, najuporniji u trci - Prihvatio sam poziv qudi iz wu visokog plasmana. Nadam bilisuU`i~ani,pa}eseviOFKKolonijedaunastavkupredse da }e Sloga i bez mene na- sok i golg et er pres el it i na vodimklubkojiimaciqdaseplastaviti vo`wu pobedni~kim obale\etiweiponovozaplesirausamvrhtabele.Pratiosam kolosekom i istopiti pred- sati na prvoliga{koj pozornekoliko me~eva sada{weg kluba nost lidera Doline – ka`e nici iznamdajeligadostaujedna~enai KostaBaji}. M. M. da }emo morati da se dobro pripremimokakobiunastavkuprven@RK TEMERIN NA TURNIRU U HERCEG NOVOM stvaopravdalio~ekivawanavija~a i uprave kluba. Verujem da uz nekoliko poja~awa mo`emo ostatiugorwemdelutabele. Fudbaleri iz predgra|a KoviPripremeprvoliga{a@RK kuju se rokade u igra~kom kanapripremepo~iwu3.februara. Temerin,zanastavaktrke,ve} dru, okosnica tima je dugo na desetdana,tekupremapredvi- okupuimo`eadekvatnodaodB. St. |enom programu rada. Na tre- govori prvoliga{kim izazoninz im a je kao u ko{ nic i, vima.Oslawamosenasopstveformu bruse 22 igra~ice, a nesnage,konkurencijupoja~akockice mozaika sklapa tre- vam o iz omlad ins ke {kol e, ner Milan Vje{tica. Posle gdevrednoradivi{eod50depov ratk a u star o dru{ tvo, voj~ica.Formiralismoidrumladaekipasedobrosna{lai guekipu,odjesenassetakmi~i igrama bez ve}ih oscilacija utre}ojligiSrem-Ju`naBa~trasirala put ka sredini ta- ka’. Postoje}i kadar je sposobele. ban da realizuje proklamova-Udarili smo stabilan te- neciqeveidaizborimestou meq, nema razloga za nezado- gorwemdelutabele. voqstvo, iako je bodovni salOd danas ekspedicija temedomogaodabudeibogatiji.U rinskog prvoliga{a }e boraJabucismoispustilipobeduu viti u Herceg Novom i u~epos ledw oj sek und i, dok smo stvov at i na Me| un ar odn om kodku}eneplaniranopora`e- turniru‘’Mimoza2013’’uorni od Radni~kog iz Bajmoka. gan iz ac ij i @RK Mae s tral. ni}em,obaviojeprozivku,naprvitreningjaPok u{ a} em o da pop rav im o Poredekipetemerinanaturvilo se 25 fudbalera. Prema re~ima treneplasmaniserijompozitivnih niru }e igrati novosadska ra Gordani}a, okosnica ekipe osta}e na okurezultata se pribli`imo Ki- Vojvodina,LokomotivaizZapu,uprkos~iwenicidatimnapustitinekolikindi i Vojvodini, najboqim greba,Split,nik{i}kaSutjekoiskusnihigra~a. timovima u ligi – ka`e tre- skaidvaruskakluba. M. Ivani} nerMilanVje{tica.-Neo~eM. Meni}anin

Ozbiqniispiti


SPORT

dnevnik DANAS SUPERLIGA[KI DERBI: VOJVODINA NS SEME – CRVENA ZVEZDA (18)

Oslabqeni napobedu Odb ojk a{ e Vojv odine NS seme danas o~ekuje mo`da i najte`iprvenstveniispitjerimugostedolaziaktuelni {ampion Crvena zvezda (18), tim koji je ubedqivo na prvom mestu na tabeli. Novosa|ani su u igra~kom i rezultatskom zamahu, posledwa dva kolapobedilisuu{ampionatu, prebrodili su krizu koja ih je zatekla u decembru i u`urbano hitaju ka jednom od prva ~etiri mesta pred po~etakplej-ofa. Jedn u od najk val it etn ij ih partijaprikazalisunovosadskicrveno-belihupravoume~u sa Zvezdom u Beogradu, po-

lo kvare tu lepu sliku, ali olak{awe je to {to smo ustalili termine treninga i to {to oni, koji mogu, stvarno dobro rade. Vide}emo ko }e biti spreman za me~ sa Zvezdom.Pehovinemorajuni{ta dazna~e,umelismomiidaiznenadimo kad smo bili desetkovani, neki drugi igra~i su iskoristili {ansu. Treba samodapru`imomaksimumida seborimoodprvogdoposledwegpoena.Naravno,trebakoristiti i sve gre{ke rivala, Zvezdajepokazaladajerawiva.Prethodnadvame~aigrala je u pet setova, izgubila je u Subotici, ali to je sve normaln o, nem og u} e je dr` at i

~etvrtak31.januar2013.

17

SPENSOVA LIGA MALIH FUDBALSKIH [AMPIONA

Godi{te: 2001. AF Centar za male sportove - FK Petar Pua~a 2:4 Strelci: Gegi} i Milovanovi}zaAFCentarzamalesportove,aMiqan,Stani}iPanti} dvazaFKPetarPua~a. AF Cen tar za ma le spor to ve: Mal in ov i}, Mio d rag ovi}, Gegi}, Drqa~a, \or|evi}, Dejanovi},Milovanovi}L,Sunajko, Milovanovi} N, Ibrali}, Zrni}, Vukovi}, Abrazovski. FK Petar Pua~a: Stojni}, Grab e`, Marj an ov i}, \ur i}, Miqan, [avija, Panti}, Rakovac, Sred oj ev i}, Pau n ovs ki, Surdu~ki, Jovanov, Paro{ki, Kne`evi},Stani}.

FK Sini{a Mihajlovi}: Jovan~evi}, @e`eq, Radosavqevi},Kova~evi},Maki{,V.Jovanonovi}, O. Jovanovi}, Kolari},]urkovi},Popovi}.

OFK Stari grad:Ajder,Stevanovi}, Mila{inov, Me|edovi}, Simi}, Horvat, Laki}, Balango, [trbac, Bawac, Kisi}, Popadi}, Kozomora.

FK Ka} - KMF Sidro (Be{ka) 3:2

FK Prof. Bolesnikov - Borac (N. Sad) 4:1

Strelci: Mitrovi} dva i Vuk{a za FK Ka}, a Piplica dvazaKMFSidro. FK Ka}: Goli},Bajilov,Vuk{a,Nikoli},Mitrovi},Stanivuk, Radujkovi}, Aleksi}, Beqin,Vujakovi}.

Strelci: Vickovi}, Jo{ikovi} i Velkovski dva FK Prof. Bolesnikov,aKrsti}zaBorac. FK Prof. Bolesnikov: Tuli}, Stojkov, Batos, Blagojevi}, Nemet,Vickovi},Velkovski,Boji}, Petri}, Debeqakovi}, Jo{ikovi},Prohaska.

vi},Obradovi},Pavlovi},Bi~an,Doro{ki,Vojnovi},Stankovi},Fifa,Barjaktarevi}.

FK Bistrica 05 - FK Kinder 8:1 Strelci:Musa,]ur~in-Mileta{ki,Zec,Ra|enovi},Stankovi}, Isakovski i Milosavi} dvazaFKBistrica05,Pavlovi}zaFKKinder. FK Bistrica 05: Musa, ]ur~in-Mileta{ki,Baji},Gruji}, Zec,Ra|enovi},Pantovi},Verner, Milosavi}, Stankovi}, Isakovski.

[F Dejan Kuriya - FK Bistrica 05 1:2 Strelci: Kova~evi} za [F DejanKurixa,aPetrovi}dvaza FKBistrica05. [F Dejan Kurixa: ]iri}, Budimir, Beatovi}, Borovnica, Mati}, Koska, Pavlov, Grabe`, Kova~evi}. FK Bistrica 05: [arenac, Bo`i}, Pala~kovi}, Petrovi}, Vojnovi}, [trbac, Srdanovi}, Vulevi}. Godi{te 2001. 1. P. Pua~a 8 2. Petli} 9 3. Pr. Bolesnikov7 4. S. Mihajlovi}8 5. Ka} 10 6. Bistrica 8 7. Futog-Gale 8 8. Centar za ms 3 9. D. Kuriya 8 10. KMF Sidro 9

8 7 5 5 4 3 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0 2 0 0 0

0 1 1 2 5 5 5 2 7 8

51:5 24 35:10 22 23:8 16 20:11 16 15:17 13 4:18 9 16:27 5 7:12 3 14:39 3 11:49 3

KMF Sidro: Si~, Boj~i}, Grubje{i},^avi},Lang,Vra~arevi},Kliska,[inik,Radovi}, Milenkovi}, Prica, Majki}, Rajli},Milovanovi},Piplica.

Godi{te: 2002.

Godi{te 2002.

Dra`enLuburi},jedanodadutaNovosa|ana

ra`enisu3:2,alisulakomoglidapobede,daihjepogledala sportska sre}a. Sada, iako oslabqeni za povre|enog kapitena Branka Roqi}a, `ele dananesuliderujo{jednaprvenstveni poraz, a prava je prilika za to, jer su se Beogra|ani u pro{lom kolu prvi putokliznuliovesezoneuSubotici. Trener Novosa|ana Nikola Salati}zabrinutjezbogzdrastven og bilt en a, ali ne i obeshrabren. Veruje u dobru igru,paipobeduprotivvelikogrivala. - Pos ledw e tri utakm ic e smo zai s ta dob ro odi g ral i, ovu tre}u mo`da ne toliko, ali smo pokazali borbenost, kvalitetiupornost.Normalnojedapovredeibolestima-

formusvevreme,sigurnojeda su beogradski crveno-beli i poja~aliraduo~ifinalaKupa–istakaojeSalati}. Mladi korektor crveno-belih Dra`en Luburi} `eli da bodoviostanuuNovomSadu. - U boqoj smo formi, boqe treniramo, a i dolaskom Petkovi}a dobili smo novu dimenziju igre u napadu. Iako smo poja~ali rad i pripremu za Kup i {to }emo biti oslabqenizaRoqi}ane}enaspokolebati u na{im namerama. U prvom delu sezone smo ZvezdiuzeliboduBeogradu,amislimdajesadavremedabodovi ostanu u Novom Sadu - rekaojeLuburi}. Ulaz na utakmicu je slobodan. M. Risti}

1. Bistrica 9 8 2. S. Mihajlovi}10 8 3. Vojvodina 9 7 4. Pr. Bolesnikov 9 7 5. P. Pua~a 10 6 6. Kr.Krajine 9 6 7. Petli} 9 6 8. Stari grad 10 4 9. Novi Sad 10 3 10. Futog-Gale 10 2 11. Kinder 11 2 12. Borac 10 2 13. NS junajted 9 2 14. ^amp 07 10 0

0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0

1 2 1 1 2 2 3 5 6 7 8 7 7 10

34:5 24 30:12 24 50:9 22 43:12 22 21:14 20 26:11 19 21:15 18 15:22 13 17:27 10 8:24 7 9:30 7 12:42 7 7:22 6 6:53 0

FK Futog Gale - FK Sini{a Mihajlovi} 2:5 Strelci:[iqanovskii[}epanovi}zaFKFutogGale,aV. Jovanovi}dva,O.Jovanovi}dva iPopovi}zaFKSini{aMihajlovi}. FK Futog Gale: Kresojevi}, Pavlovi}, Dimitrijevi}, Spasojevi}, Gojkov, [iqanovski, Davidovi},Vuki~evi},O~oveji, [trbac,Ra{eta,[}epanovi}.

FK NS Junajted - Novi Sad 0:1 Strelci: Gvozden za Novi Sad. FK NS Junajted: Bo{wak, Milo{evi}, Bodira`i}, Sremac, \or|evi}, [ija~i}, Bla`i}, Medi}, Klaji}, Arbutina M,Rondovi},Dautovi},ArbutinaD,Burka. Novi Sad: Zagorac,Stefanovi}, Te{i}, Kolowa, Stojanovi}, Kozi}, Sekulovi}, Zeki}, [ender,Gvozden,Gu{a,Cvetkovi},Kunovac.

FK Petar Pua~a - OFK Stari grad (B. Palanka) 2:2 Strelci: Dervi{i dva za FK Petar Pua~a, a Simi} i Bawac zaOFKStarigrad. FK Petar Pua~a: Vidakovi}, Dervi{i, Vojnovi}, Jacenko, Paro{ki, Kosti}, Panti}, Rakovac, Urukalo, Kvo~ka, Gomirac.

Borac: Kara}, [piri}, Bu~a, Grbi}, Devu{i}, Jankovi}, Krsti}, Milanovi}, Kremenovi}, Stjepanovi},Simi}.

FK ^emp 07 - FK Sini{a Mihajlovi} 1:5 Strelci:Vuleti}zaFK^emp, aJovanovi}triiPopovi}dvaza FKSini{aMihajlovi}. FK ^emp 07:Ogi},Marseni} N, Maseni} L, Petrovi}, \ur|ev,Muratovi},Vuleti},Akin, Krga, Beri}, Klisuri}, Agi}, Raki},Buji}. FK Sini{a Mihajlovi}: ]irkovi}, Jovanovi}, ^avi}, MarkoDendaMarko,Rosi},Negovanovi},Ili},MilicaDenda ,Kolari},Popovi}.

FK Sini{a Mihajlovi} - FK Kinder 7:0 Strelci: Negovanovi}, Jovanovi} dva i Popovi} ~etiri za FKSini{aMihajlovi}. FK Sini{a Mihajlovi}: ]irkovi}, Jovanovi}, ^avi}, Denda Marko, Rosi}, Negovanovi},Ili},DendaMilica,Kolari},Popovi}. FK Kinder: Crwanin, Ristanovi}, Gajovi}, Marinko-

FK Kinder: Obradovi}, Ristanovi},Pavlovi},Fifa,Bi~an,Crwanin,Doro{ki.

FK Petli} (Zrewanin) - FK Futog Gale 2:1 Strelci:Gali}dvazaFKPetli}, a Surutka za FK Futog Gale. FK Petli}: Ba~kov, Bajat, Stevanovi},Belo`anski,Tama{i, Paunoci}, Gali}, Vujovi}, Zlatanovi},\uri}. FK Futog Gale: Todori} A, Sekuli}, Todori} M, Nikola{, Medi}, Vuli}, Surutka, Bencun, Rokvi}, Savi}, Trkuqa.

FK ^emp 07 - FK Krila Krajine (B. Palanka) 1:7 Strelci: Akin za FK ^emp 07, a Simi}, ]orovi}, Rokvi} dva i Ili} tri za FK Krila Krajine. FK ^emp 07: Marseni} N, Marseni}L,Raki},Agi},Akin, Muratovi}, Vuleti}, Krga, Petrovi},Oti}. FK Kri la Kra ji ne: Krsti}, Rok vi}, Bur ic a, Nik oli}, [e{ um, Ili}, ]or ov i}, Mirk ov i}, Mar ink ov i}, Simi}.

SVETOSAVSKI TURNIR ZA DE^AKE 2004. GODI[TE FK Sini{a Mihajlovi} - SK Vojvodina RMR 0:1 Strelci: \ur|evi} za SK Vojvodina RMR. FK Sini{a Mihajlovi}: [akota, Zec, Andriga, Milanovi}, Kecman, Vidakovi}, ^erevi},Veli~kovi},Lekovi},Marijanovi},Vasi},Gruba~ki. SK Vojvodina RMR: \ur|evi}, \uri}, Gvozdi},Luki},Kuzman,Mirkovi},Peri}.

FK Bistrica 05 - FK Ka} 7:0 Strelci:Kabi}dvaiMilosavi}petza FKBistrica05. FK Bistrica 05: Bogunovi}, Mari}, Kop~anski, Trp~evi}, Milosavi}, Kabi}, Mati},Ra|enovi},Veselinovi},Keki}. FK Ka}: Konstadinovi},Bugarin@,Duki},BugarinB,Horvat,Radovi},Obradovi},Jovanovi},Piqi},Pavli~evi},Ford, Beqin.

FK Prof. Bolesnikov - FK NS Junajted 5:0 Strelci: Popovi}, Kisi}, Mar~eti}, TawgaiStanti}. FK Prof. Bolesnikov: Gale, Eror, \urasovi}, Kisi} D, Popovi}, Trnini}, Kisi}N,Mar~eti},Tanasijevi},Tawga,Arsenin,Stanti},Radi{i},Jovanovi}. FK NS Junajted: Tepi}, Eri}, Bandi}, Poli},]orovi},Nini},Majstorovi},Petrovi},Veselinovi},[pik.

Borac - FK Futog Gale 1:0 Strelci:Gligorjevi}zaBorac. Borac:To{i},[piri},Vu~i},Trkuqa, Simi},Grbi},Ubiparip,Stjepanovi}. FK Futog Gale: Gali}, Vola{, Davidovi}, Pavlovi}, Peji}, Kresojevi}, Taskovi},Bala},KutamacU,KutamacN.

Polufinale FK Sini{a Mihajlovi} - FK Bistrica 05 0:5 Strelci:Milosavi}iMati}~etiriza FKBistrica05. FK Sini{a Mihajlovi}: ^erevi},Kecman, Milanovi}, Mirkovi}, [akota, Zec, Bosni}, Dervi{i, Vidakovi}, Kalu|erovi},Vasi},Gruba{ki,Marjanovi},Veli~kovi},Lekovi}. FK Bistrica 05: Bogunovi}, Mari}, Kop~ ans ki, Trp~ ev i}, Mil os av i}, Kabi}, Mat i}, Ra| en ov i}, Ves el in ov i}, Keki}.

Borac - FK Prof. Bolesnikov 0:2 Strelci:Popovi}iMar~eti}zaProf. Bolesnikov. Borac: Gligorijevi}, [piri}, Mari}, Ubiparip, Simi}, Grbi}, To{i}, Trkuqa, Sredojevi}, Sqep~evi}, Vuli}, @iki}. FK Prof. Bolesnikov: Gale, Eror, \urasovi}, Kisi} D, Popovi}, Trnini}, Ki-

si}N,Mar~eti},Tanasijevi},Tawga,Arsenin,Stanti},Radi{i},Jovanovi}.

Utakmicaza3.mesto FK Sini{a Mihajlovi} - Borac 1:0 Strelci:Dervi{izaFKSini{aMihajlovi}. FK Sini{a Mihajlovi}: ^erevi},Kecman, Milanovi}, Mirkovi}, [akota, Zec, Bosni}, Dervi{i, Vidakovi}, Kalu|erovi},Vasi},Gruba{ki,Marjanovi},Veli~kovi},Lekovi}. Borac: Gligorijevi}, [piri}, Mari}, Ubiparip, Simi}, Grbi}, To{i}, Trkuqa, Sredojevi}, Sqep~evi}, Vuli}, @iki}.

Finale FK Bistrica 05 - FK Prof. Bolesnikov 3:1 (penali) Strelci: Kabi}, Mati} i Milosavi} za FK Bistrica 05, Popovi} za FK Prof. Bolesnikov. FK Bistrica 05: Bogunovi}, Mari}, Kop~anski, Trp~evi}, Milosavi}, Kabi}, Mati},Ra|enovi},Veselinovi},Keki}. FK Prof. Bolesnikov:Gale,Eror,\urasovi},Kisi}D,Popovi},Trnini},Kisi} N, Mar~eti}, Tanasijevi}, Tawga, Arsenin,Stanti},Radi{i},Jovanovi}.


18

SPORT

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

LIGA KATEDA I MLA\IH JUNIORA VOJVODINE U STREQA[TVU

Najmla|i najbrojniji Takmi~ewe strelaca Vojvodine nastavqeno je {estim kolom za kadete i tre}imzajuniore,aodr`anojenastreli{tu na novosadskom Spensu . U ovu akciju strelaca ukqu~io se i Savez sport za sve Vojvodine kao suorganizatortakmi~ewa.Nadmetalose 180strelaca izklubova{iromVojvodineiorganizovanojezauzrastod9do17godina. I ono {to je najzanimqivije, najbrojniji su bili najmla|i, u kadetskoj konkurenciji (9-15 godina) bilo ih je prekostotinu.Tojepouzdanznakdaza streqa{tvonaovimprostorimanetrebabrinuti,stasavaju nasledici velikana kojimseiVojvodinaiSrbijadi~e. Takmi~ewejebiloveomakvalitetno, de~aciidevij~icepokazalisuzavidnu formu,iakojeborbanavatrenojliniji trajala veoma dugo. Gotovo ~itav dan. Rukenisudrhtale,afavoritisuiovog puta opravdali o~ekivawa. Nadmetawe je odr`ano u disciplinama vazdu{na pu{kaivazdu{nipi{toq. Uekipnojkonkurenciji,uga|awuvazdu{nom pu{kom, kod kadeta najuspe{nijajebilaKikindasa537krugova,a kod kadetkiwa Jedinstvo iz Stare Pazove(530).Upojedina~nojkonkurenciji najuspe{niji na takmi~ewu u Novom SadubilisuMarijaKolarevi}(Jedinstvo,StaraPazova183)iDimitrijeGa}e{a(Mladost,In|ija181). Unadmetawumla|ihjuniorakaoekipa najvi{e uspeha imale su devojke Jedinstva iz Stare Pazove (1131), a kod de~aka Pan~evo(1642). U pojedina~noj konkurenciji najmirniju ruku i najsigurnijeokoimalajeIvanaKreko(389),

~lanica Tatre iz Kisa~a, a kod de~aka dominirao je Luka Lekovi} (577) iz Streqa~kedru`ineNoviSad1790. U ga|awu vazdu{nim pi{toqem za mla|ejuniorenajuspe{nijajebilaekipa „@ivko Reli} Zuc“ iz Sremske Mitrovicesa 1411krugovaumu{koj,aKikinda u `enskoj konkurenciji (1061). Pojedina~no najprecizniji su biliJelena Tomi} (Kikinda, 307) i Strahiwa Ratkov („@ivko Reli} Zuc, Sremska Mitrovica,514). Van konkurencije pucali su iskusniji takmi~ari Novolina Marija Salvai i Dejan Xuwa, kao promoteri, i prikazali opremu mla|im kolegama, a prvi put kao ekipa, jednog od doma}ina takmi~ewa Novolina, nastupile su Teodora Ga{evi}, Sofija Kamasi i Andrea Xuwa. Organizatortakmi~ewauNovomSadubilisuStreqa~kedru`ineNovolin i„Radivoj]irpanov“,uzpomo}Saveza sport za sve Vojvodine.Organizatori manifestacijeisti~uvelikupomo}zaposlenih u Spensu koji su u~inili sve da takmi~ewe protekne na visokom nivou. Rukovodilac takmi~ewa bio je Rajko Paunovi}, predsednik `irija za pregledawe meta Borislav Cvetanovski, delegat Streqa~kog saveza Vojvodine biojePredragJeli},apredsednik`irijaza`albeSlobodanNikoli}. Slede}etakmi~ewestrelacaukonkurenciji kadeta i mla|ih juniora Vojvodineodr`a}eseufebruaru,adoma}ini }ebitiUqmaiSremskaMitrovica. S. J.

Najboqiuga|awupi{toqemekipno–~lanoviSD„@ivkoReli}Zuc”

Navatrenojliniji

Rukovodiocitakmi~ewaustreqaninaSpensu

Trinajuspe{nijeekipemla|ihjuniorki

DimitrijeGa}e{a

Pripremapredga|awe

IvanaKreko

LukaLekovi}

^lanice„Novolina”:TeodoraGa{evi},SofijaKamasiiAndreaYuwa

Promoteri:MarijaSalvaiiDejanYuwa


ekOLOGiJA

dnevnik

~etvrtak31.januar2013.

19

REZULTATIEKOLO[KOGPROJEKTA„ZNAMKAKODADELUJEM”

Nedostaju i novac i kadrovi

DANASUSTUDIJUM

Vreme da otpad postane koristan UholuStudijaMuNovomSadu danas se odr`ava Ekolo{ki festival „Oplaneti se! Recikliraj „.Po~iweu12.30~asovaibesplatanjezasveposetioce,aotvori}e ga ekolo{kim pesmama de~ji hor izBa~kogPetrovca.Poslewih}e nastupitirecikla`nianimatori MukaiBrukakoji}epokazatiwihove na~ine za ponovnu upotrebu otpada. Svi posetioci festivala mo}i }e da vide recikla`nu kocku od

kovi} iz Beograda, povr{ine 10 kvadratnihmetarakoji}enasimboli~an na~in prikazati stawe u oblastiupravqawaotpadomuSrbiji. Organizatori pozivaju sve posetioce da ponesu stare kwige, koje}erazmenitisadrugimposetiocimafestivalaukutkuzarazmenukwigu. Pripremqen je o okrugli sto „Oplanetise!O`iviotpad”,kojiimazaciqdaskrenepa`wui promovi{eponovnuupotrebuot-

Otpadsemo`ereciklirati Svakogdanagra|aniSrbijebace5.000tonaotpadanadeponije,doksvakipojedinacostaviizasebevi{e360kilogramaotpadagodi{we.Velikideotogotpadanemoradazavr{inadeponiji,ve}mo`ebitiponovoupotrebqenirecikliran. ~elika sa svetlosnim efekatima, rad arhitekte Nenada Jevti}a i vajara Gorana Deni}a, koja }e nakon festivala biti poklowena [koli za dizajn „Bogdan [uput” iz Novog Sada. Gra|ani }e imati prilikuidau~estvujuuizradimaskiodstarihnovinailiplastike i pravqewu drugih predmeta od otpada u kreativnom recikla`nomkutku. Bi}eizlo`enirecikla`nilavirint, rad dizajnerke Ane Stan-

pada. Bi}e prezentovana akcija „Oplanetise!O`iviotpad„,koja je realizovana u 12 gradova u Srbiji, kao primer saradwe lokalne samouprave i udru`ewa gra|ana, a u~estvova}e i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeqstvoiza{titu`ivotnesredine, koji}egovoritioaktivnostima i planovima AP Vojvodine u oblastiponovneupotrebeotpada irecikla`e.

Pos toj e} i kap ac it et i lokalnih samouprava, organizacija civilnog dru{tva i privrede u Srbiji nisu dovoqni za delovawe u oblasti za{tite`ivotnesredine,pokazalo je istra`ivawe u okviru ekolo{kog projekta „Znam kako da delujem”, koji je nedavno predstavqen u Beogradu. Po re~ im a preds tavn ic e ist ra`iva~kog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Mladenke Igwati},problemiuprimeni prop is a u oblas ti `iv otn e sredinenajve}imdelomsupovezani s nedostatkom novca, ali i politi~kim uticajima, kaoibrojemiobu~eno{}uzaposlenih. Projekat „Znam kako da delujem” sproveden je u sradawi Evropskog pokreta u Srbiji, Beo g rads ke otvor en e {kol e, Cent ra za razv oj gra| ans kog dru{tva „Protekta„ i „Unekop„ i uz podr{ku ambasade Norve{ke u Srbiji. Istra`ivawejesprovedenoujuluiavgustu 2012. godine u 70 lokalnihsamouprava,55organizacijacivilnogdru{tvaiu41preduze}u. Mladenka Igwati} je rekladajeistra`ivawepokazal o da prob lem u prim en i ekol o{ kih prop is a preds tavqa i nezainteresovanost javnostidau~estvujeuprocedurama koje predvi|aju propisi u oblasti `ivotne sredine, kao i nedostupnost podataka. Po wenim re~ima, vi{e od 10 odstolokalnihsamoupravagoto-

za biodiverzitet, a istovremenopru`aju~itavnizuslugaekosistemu Prikazani dokumentarni film je izazvao izuzetno interesovawe. Re`iser Oliver Fojkar je istakao da se pojedina~no gledano male vodene povr{inesmatrajumaweva`nimu odnosu na velike slatkovodne

Gov or e} i o predu z e} im a u Srbiji, ona je navela da je istra` iv aw e pok az al o da dve tre}ine wih smatra da primena propisa u oblasti za{tite `ivotne sredine zna~ajno ili u dov oqn oj mer i opt er e} uj e wihov rad. Skoro 90 odsto ispitanihkompanijasmatradaje

dru{tva, ali istovremeno tri ~etvrtinenijespremnodaula`e u nov e tehn ol og ij e ili stand ard e rad i unap re| ew a `ivotnesredine. Po re~ im a preds tavn ik EvropskogpokretaIvanaKne`evi}a,ciqprojektabiodase ispitakapacitetlokalnihsa-

da }e tro{kovi Srbije u prilago|avawu propisima i standard im a Evrops ke unij e u oblasti za{tite `ivotne sredine iznositi oko 11 milijardievraidajezatova`nodase anga`ujusvisegmentidru{tva kako bi se taj proces {to pre zavr{io.

Ministarstvo gra|evine i urbanizma Srbije priprema prvi specijalizovani internet portal o energetskoj efikasnostiuizgradwizgrada.To}ebitinacionalna baza podataka o energetskoj efikasnostiutojoblasti,auwoj}ena

povr{ine, ali je wihov zna~aj mnogove}i,po{topredstavqaju izuzetanslatkovodniresurskoji je pun `ivota i zaslu`uje maksimalnu pa`wu. On je istakaodajeTOOOxaciprepoznala zna~aj odr`avawa malih vodenihpovr{ina,kojimajeoxa~kaop{tinabogata,po{tosenalazi na obodu rezervata prirode-Gorwepodunavqe,tedajeto

Posebanzna~ajmale vodenepovr{ineimaju uo~uvawuiodr`avawu biolo{ke raznovrsnosti obele`avawa i signalizacije nekolikoveomazna~ajnihstaja}ih vodenih povr{ina. Na javnim konkursima Pokrajinskog sekretarijatazaprivredudobijena su sredstva za postavqawe signalizacije i pokaznih tabli za ozna~avawe Papi} jezera, Holcerbareijo{nekolikobarau Bogojeva~komritu.Rezultat je vidqiv, jer su turisti pro{le godine bili u prilici da pogledaju biqni i `ivotiwskisvetovihbara. Istaknutojedasumalajezera ilibareveomava`nizbogzna~ajnogbrojaretkihiugro`enih vrsta,adamre`amalihvodenih

mouprava, organizacija civilnog dru{ tva i komp an ij a za ukqu~ivawe u definisawe i sprovo|ewe politike za{tite `ivotne sredine, ali i prona|una~inikakobiseoneoja~ale. On je podsetio na procenu

Uskoro internet portal o energetskoj efikasnosti

Ekologija i turizam podruku povr{ina obezbe|uje opstanak populacije ve}eg broja vodenih i kopnenih organizama. Posebanzna~ajmalevodenepovr{ineimajuuo~uvawuiodr`avawu biolo{ke raznovrsnosti, bar toliko koliko reke i jezera, a ra{trkanim rasporedom u prostoru doprinosi se povezivawu drugihvodenihstani{ta. Takva stani{tasuodkqu~nogzna~aja

donelo sva neophodna akta u oblastiekologije,dvetre}ine jepodr`aloilispremnodapodr`i projekte u oblasti za{tit e `iv otn e sred in e koj e iniciraju lokalne samouprave ili org an iz ac ij e civ iln og

IZMINISTARSTVAGRA\EVINEIURBANIZMA

TRIBINA „ZA[TITAMALIHSTAJA]IHVODAUVOJVODINI”

NedavnojeuOxacima,uorganizaciji Ekolo{kog pokreta Oxakaiop{tinskeTuristi~ke organizacije organizovana tribina „Za{tita malih staja}ih voda u Vojvodini“. Tom prilikomprikazanjeidokumentarni film „Za{tita malih staja}ih vodauVojvodini“. Predstavnica TOO Oxaci TawaStoilkovi} prezentovala je aktivnosti TOO u za{titi malih staja}ih voda na teritorijioxa~keop{tine,kojajebogata barama. Ukazano je da je TOO Oxaci je prepoznala zna~aj ure|ewa, odr`avawa, kao i

vodanemakapacitetezasprovo|ewe politike za{tite `ivotn e sred in e, 80 proc en at a ima odre|ene kapacitete, dok ih svega 10 odsto ima sredstva i kadrove za sprovo}ewe ekolo{kihpropisa.

dobro i u ekolo{kom i turisti~komsmislu. Saradwa Ekolo{kog pokreta OxakaiTOOOxacibi}enastavqena zajedni~kim u~e{}em na konkursimainastojawimadase unapredi ekolo{ka svest stanovnika oxa~ke op{tine, u koristsvih. S.Miler

jednommestubitiobjediwenisviva`ni podaci. Kakojenajavqenonatomsajtu,~ijisezavr{etako~ekujezagodinudana,izme|uostalogbitrebalodasena|eregistarzgradakojesudobileenergetskepaso{e,registarli-

cenciranih in`ewera za energetsku efikasnost,listaenergetskiefikasnihgradovau zemqi. Bi}e tu i sva dokumenta i zakonska regulativava`nazaenergetskuefikasnost, kaoina~inostvarewaenergetskeefikasnostizapojedinetipovezgrada. Q.M.

UKOVA^ICISPOREWEOKOFABRIKE„JUNIRISKA”

Bura zbog centra za recikla`u Izdavawe gra|evinske dozvoleDOO„Junirisk”izBeograda za izgradwu centra za recikla`uindustrijskogotpadauKova~ici, ponovo je me|u protivnicima ove investicije izazvalo lavinu nezadovoqstva. Re{ewe oizdavawugra|evinskedozvole zaovajobjekat27.decembrapro{le godine doneo je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeqstvoiza{titu`ivotnesredineAPVojvodine. Prene{tovi{eodgodinudana, zbog najavqene gradwe u kova~i~kojop{tinijeodr`anjei referendum,uvi{enavratabilo je i protesta nezadovoqnih `iteqa, a posle izdavawa gra|evinske dozvole 13 opozicionih odbornika SO Kova~ica iz odborni~kih grupa Slova~ka stranka„Svizajednoprotivizgradwe fabrike za preradu azbesta”,Grupegra|ana„Zelena jabuka” i Srpske napredne stranke„PokrenimoKova~icu” zatra`ilo je odr`avawe sedniceop{tinskogparlamentaradi dono{ewa odluke o poni{tavawu Detaqnog plana Kova~ice i svih odluka koje su donete bez izrade strate{ke procene uticajana`ivotnusredinu.Opozicioni odbornici tra`e i da se doneseodlukaozabraniizgradwe pogona ili skladi{ta koji imaju u planu da prera|uju ili skladi{te industrijski otpad, koji imaju svojstvo opasnih materijaimogudaugro`avaju`ivotnu sredinu, zdravqe i egzistencijugra|anaop{tineKova~ica.

Firma „Junirisk” kupila je zemqi{te za izgradwu pogona, ~ijajerealizacijadiskutabilna ve} {est godina. Protivniciizgradwesenesla`usedaje Kova~icadobarizbor,ukazuju}i da je nedopustivo da se postrojewe za recikla`u otpada gradi na ulazu u varo{icu, nadomak prvih ku}a, Rekreacio- no-poslovnogcentra,{e}erane istotinakmetaraodkanalaiz kojeg se voda koristi za prawe repeukampawiinavodwavawe oranica.

liupostupkukojinijeuskladu sazakonom.Slova~kastrankaiz Padine je pokrenula i tu`bu predUpravnimsudomuBeogradu radiponi{teware{ewaPokrajinskogsekretarijatazaurbanizam,graditeqstvoiza{titu`ivotne sredine. Organizova}emo iprotestegra|ana,svedoksene poni{te lokacijska i gra|evinskadozvolazaizgradwufabrike „Juniriska”. OdMinistarstvaenergetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine zatra`eno je da izvr{i

Ve}inagra|anaprotiv Dajeekolo{kasvest`iteqakova~i~keop{tinezagolicana pokazalosena„neuspelom”referendumuodr`anomkrajem2011. godine,nakojijeod23.478upisanihbira~aiza{lo30posto,pri ~emujesvegawihstotinupodr`aloizgradwurecikla`nogcentra,agotovo7.000seizjasniloprotiv.Itadajetra`enodase vanredno na dnevni red SO Kova~ica stavi poni{tavawe svih odlukakojeseodnosenaizgradwucentrazarecikla`uotpada, zakojiprotivnicioveinvesticijesmatrajuda}eugroziti`ivotnusredinuipoqoprivrednuproizvodwuuovomkrajuju`nog Banata. -Ne}emodozvolitidaizdavawegra|evinskedozvolezagradwu{tetnefabrikepro|eneopa`eno, zbog ~ega smo zatra`ili dasenavanrednojsedniciSkup{tineop{tineodlukeponi{te igradwanedozvoli-ka`epredsednik Slova~ke stranke i odbornikSOKova~icaJanPaul.Obratilismoseresornimministarstvima i ~ekamo odgovor nadle`nih, jer smatramo da su op{tinskiipokrajinskiorgani procesizdavawedozvolasprove-

nadzor,kakobiseutvrdiloza{to pokrajinski sekretarijat nije postupio po nalazu pokrajinskog inspektora za za{titu `ivotne sredine. Naime, on je ukazaodajeop{tinadonelanezakonitu odluku {to nije pristupila izradi strate{ke proceneuticajana`ivotnusredinu za detaqni plan i projekat „Centra za recikla`u industrijskihotpadakojaimajusvojstvaopasnikmaterijalauKova~ici”. M.Mitrovi}


20

kultura

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

ВЕЧЕРАССЕОТВАРАИЗЛОЖБАУ СПОМЕН-ЗБИРЦИПАВЛАБЕЉАНСКОГ

НадеждаПетровић: Собестранеобјектива Изложба „Надежда Петровић: С обе стране објектива“ ауторке др Јасне Јованов, биће отворена вечерас у 19 часова у Спомензбирци Павла Бељанског. Публи-

ци ће се на отварању обратити Горанка Матић, фотограф и историчарка уметности, а изложбу ће отворити Братислав Петковић, министар културе и информиса-

ња Републике Србије. Изложба ће бити отворена до 10. марта. Плод вишегодишњег истраживачког рада ауторке др Јасне Јованов, управнице Спомен-

УбаштипородицеПетровић,породичназаоставштина

збирке Павла Бељанског, ова изложба представља својеврсно откриће у стваралаштву Надежде Петровић (1873–1915). „Фокусирањем фотографије у оквиру опуса наше најзначајније сликарке Модерне, где је она и модел, и уметник, открива се до сада мало познат аспект њеног рада. Фотографије Надежде Петровић сведоче о њеној изузетној улози и значају у српској фотографији, а посебно о чињеници да се ради о првој српској

Пасиониранифотограф

2013.

Као део својеврсног породичног албума Петровића, може се пратити и сама Надежда кроз различите периоде стваралаштва, „од првих сликарских почетака, преко студија у Минхену, србијанског периода, боравка у Паризу, све до Ратног периода и фаталног ангажмана у Ваљевској болници 1915. Испреплетене са породичним фотографијама наћи ће се и фотографије које је Надежда Петровић, као пасионирани фотограф начинила још на студијама...Поред породичних снимака, насталих у различитим периодима, публици ће бити представљен и њен ангажман као прве жене ратног фотографа у периоду Балканских и Првог светског рата“.

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

ФЕБРУАР

152. сезона

Сцена „Јован Ђорђевић“ ПЕТАК

1.

19.00

ДАН ГРАДА НОВОГ САДА Свечана академија и уручење Фебруарске награде

СУБОТА

2.

Карл Орф: КАРМИНА Диригент: Микица Јевтић

ПОНЕДЕЉАК

4.

Круно Ципци:

БУРАНА

СРЕДА

6.

Карл Орф: КАРМИНА Диригент: Микица Јевтић

ЧЕТВРТАК

7.

Горан Стефановски:

20.00 Бриони, Загреб, Марибор, Скопље, Београд, Нови Сад

ПЕТАК

8.

Горан Стефановски: ОДИСЕЈ драма 20.00 Бриони, Загреб, Марибор, Скопље, Београд, Нови Сад

СУБОТА

9.

БУРАНА

ОДИСЕЈ

20.00 ПОКЛОН ПУБЛИЦИ бесплатне улазнице на благајни СНП-а

концертно извођење

ПИПИ ДУГА ЧАРАПА

50. пут

балет

сценска кантата

18.00

драма

Лудвиг Минкус: ДОН КИХОТ балет Диригент: Микица Јевтић

12.

П. И. Чајковски:

СРЕДА

13.

Ђузепе Верди – Ирена Поповић:

ПИКОВА ДАМА

ЧЕТВРТАК

14.

Ђоакино Росини: СЕВИЉСКИ Диригент: Александар Којић

НЕДЕЉА

17.

Фред Еб / Боб Фоси / Џон Кендер: ЧИКАГО мјузикл 20.00 Режија: Кокан Младеновић; гостовање Позоришта на Tеразијама, Београд

ПОНЕДЕЉАК

18.

Карл Орф:

УТОРАК

19.

ФОРУМ ЗА НОВИ ПЛЕС

ПОНЕДЕЉАК

25.

Милош Црњански:

СРЕДА

27.

Микис Теодоракис: ГРК ЗОРБА балет Диригент: Микица Јевтић; у улози Зорбе Константин Костјуков

ЧЕТВРТАК

28.

Карл Орф:

опера

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА БЕРБЕРИН

КАРМИНА БУРАНА

балет

комична опера

сценска кантата

*

20.00

ШАМПАЊАЦ И ЈАГОДЕ (LIFETIME WARRANTY GRATIS)

СЕОБЕ

сценска кантата

1.

УЈКИН САН

Јован Стерија Поповић:

ЏАНДРЉИВ МУЖ

ПОНЕДЕЉАК

4.

Антон Павлович Чехов:

ГАЛЕБ

драма

17.00

УТОРАК

5.

Антон Павлович Чехов:

ГАЛЕБ

драма

17.00

СРЕДА 6. СУБОТА 9. ПОНЕДЕЉАК

11.

УТОРАК 12. ЧЕТВРТАК 14.

Џим Картрајт:

комедија

УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА

Душан Ковачевић:

ПУТ / ROAD

комедија;

УЈЕЖ

копродукција: СНП и СТРАДА, Нови Сад

комедија

*

SEASON OF LOVE

колаж сонгова из познатих мјузикла Музичко вече глумаца и плесача, припремила Агота Виткаи Кучера

ПОНЕДЕЉАК

18.

Вида Огњеновић:

ЈЕ ЛИ БИЛО КНЕЖЕВЕ ВЕЧЕРЕ

УТОРАК

19.

Еден фон Хорват:

ПРИЧЕ ИЗ БЕЧКЕ ШУМЕ

СРЕДА 20. ЧЕТВРТАК

21.

ПЕТАК 22.

Милена Марковић: Луц Хибнер:

БРОД ЗА ЛУТКЕ ЗОЈКИН СТАН

драма

драма

драма

ГРЕТА, СТРАНИЦА 89

Михаил Булгаков:

позоришна игра

комедија

УТОРАК

26.

Агата Кристи:

СРЕДА

27.

Карло Голдони: СЛУГА ДВАЈУ ГОСПОДАРА комедија Копродукција: Српско народно позориште / НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин / Град театар Будва

ЧЕТВРТАК

28.

Еден фон Хорват:

НАЈАВЉЕНО УБИСТВО

драма

ПРИЧЕ ИЗ БЕЧКЕ ШУМЕ

драма

Камерна сцена СУБОТА

9.

Ли Мекдугал: HIGH LIFE Режија: Никола Завишић

20.30 / ZDRAV(o) ŽIVOT(e)!

драматична комедија

11.

Ли Мекдугал:

HIGH LIFE / ZDRAV(o) ŽIVOT(e)!

драматична комедија

СРЕДА 13.

Ли Мекдугал:

HIGH LIFE / ZDRAV(o) ŽIVOT(e)!

драматична комедија

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК 19.

Енда Волш:

ПРЕМИЈЕРА

21.00

21.00

ДИСКО СВИЊЕ

СРЕДА

20.

ПРЕСРЕЋНИ ЉУДИ

ЧЕТВРТАК

21.

Јелена Ђорђевић:

КОМЕ ВЕРУЈЕТЕ?

ПЕТАК 22.

Николај Кољада:

ЉУБАВНА ПРИЧА

СУБОТА 23.

Ли Мекдугал:

Бастину књигу гласали су Елаковић и Савић, а Ломпар је глас дао књизи Јована Попова „Двобој као књижевни мотив”. Уз те две, у најужем избору била је и књига Зорана Арсовића „Сократ: мелодија филозофије”. Награда је установљена 2002.на предлог главног и одговорног уредника Радија Београд 2 Ђорђа Малавразић. Академик Никола Милошевић (1929-2007) био је председник жирија од оснивања до своје смрти, када је награда понела његово име.

Позориште „Промена“ АУНС

Карло Голдони: СЛУГА ДВАЈУ ГОСПОДАРА комедија Копродукција: Српско народно позориште / НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин / Град театар Будва Бранислав Нушић:

Награда „Никола Милошевић” Данилу Басти

Акциони „Гангстерски одред”

19.30

по новели Ф. М. Достојевског

СУБОТА 2.

ПРИЗНАЊЕЗАТЕОРИЈСКОДЕЛОИЗЕСТЕТИКЕ,ФИЛОЗОФИЈЕИКЊИЖЕВНОСТИ

НОВИФИЛМУДОМАЋИМБИОСКОПИМА

20.00

Сцена „Пера Добриновић“ ПЕТАК

Петровић, господином Живорадом Живковићем, Народним музејем, Војним музејем и Војним архивом из Београда, Народном галеријом, Модерном галеријом и Местним музејем из Љубљане, као и Музејем града Новог Сада. Пре званичног отварања изложбе, вечерас ће бити уручене захвалнице институцијама и појединцима, пријатељима и сарадницима Спомен-збирке, који су пружили подршку и помогли реализацију њених програма током протекле године. Н. Пејчић

19.30

драма

КАРМИНА БУРАНА

НадеждаПетровић

мен-збирке Павла Бељанског, као и предмете епохе, „којим ће се акцентовати периоди, личности и непосредно окружење Надежде Петровић присутно на фотографијама“. Изложба, којом започиње и обележавање 140 година од сликаркиног рођења, реализована је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Секретаријата за културу и јавно информисање Владе АП Војводине, и, како напомињу у Спомен-збирци, захваљујући сарадњи са потомцима породице

Награда „Никола Милошевић„ за најбоље теоријско дело из области естетике, филозофије и књижевности објављено у 2012. припала је Данилу Басти за књигу „Над преписком Мартина Хајдегера„, у издању „Драслар партнера„ и „Досије студија„, одлучио је жири Радио Београда 2. Према устаљеној традицији, завршна седница жирија, у коме су др Миле Савић, проф. др Симо Елаковић и проф. др Миле Ломпар, директно је преношена из студија Радио Београд 2. Председавао је Ломпар, а одлука је донета већином гласова. За

20.00

УТОРАК

уметници која се континуирано бавила овим медијем.“ - Ова изложба je заправо део концепта рада Спомен-збирке Павла Бељанског, представљање уметника, али на један, могло би се рећи, камерни начин, дакле не са великим монографским изложбама, јер ми нисмо кућа која има такав капацитет, већ приказујемо различите сегменте засноване на документарном материјалу, или неком материјалу мањег обима који ће осветлити личност уметника, неку појаву, или временски период. Овај материјал је сакупљан доста дуго. Нешто смо ми имали у својој архиви, нешто смо добили из Љубљане, из Модерне и Народне галерије, и Месног музеја. То нас је и подстакло да наставимо истраживања и контактирамо рођаке Надежде Петровић, потомке њене сестре Милице. Они имају доста фотографија, велики део је баш из њиховог фонда, и коначно смо дошли до Народног музеја, места референтног за Надежду Петровић код нас, и до легата Надежде и Растка. Тамо смо нашли много материјала, који је третиран другачије. Сматрало се до сада да можда њена писма нису толико атрактивна и важна, као и фотографије, међутим, оне имају обиље података који су заиста занимљиви и то је судило да направимо изложбу – каже за наш лист ауторка ове изложбе и управница Спомен-збирке Павла Бељанског Јасна Јованов. Биће први пут изложене поједине оригиналне фотографије Надежде Петровић и њене породице, а поставка ће обухватити и избор уметничких дела из Спо-

Режија и концепт: Предраг Штрбац драма трагикомедија

HIGH LIFE / ZDRAV(o) ŽIVOT(e)!

драматична комедија

УТОРАК

26.

Бриџит Карпентер: ВЕЧЕ СА ТИНИЈЕМ комедија Копродукција: СНП и Театар плус

СРЕДА

27.

Карл Марија фон Вебер: АБУ ХАСАН комична опера Адаптација, препеви и поставка: Миодраг Милановић; Камерно музичко позориште

ЧЕТВРТАК

28.

Дорунтина Баша: ПРСТ Режија: Ана Томовић; гостовање: Битеф театар и Хартефакт, Београд

21.00

21.00

21.00

* Поводом дана заљубљених, 14. фебруара – 2 улазнице по цени једне Б ЛАГА ЈНА СНП: представе – 520-091, концерти и остали програми – 6615-065 ОРГАНИЗОВАНА ПОСЕ ТА: 6613-957, 6621-186, 427-991 (факс) / МАРКЕ ТИНГ: 451-452 ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА

У домаћим биоскопима, међу којима је и новосадска „Арена синеплекс“, од данас почиње да се приказује нови филм “Гангстерски одред”. у режији Рубена Флајшера младог али већ успешног америчког редитеља који је пре рада на филму, режирао музичке спотове и тв рекламе.Сценарио за „Гангстерски одред“ је настао према мотовима истоименог романа Пола Либермана. Ово је акциона прича, инспирисана истинитим догађајем, о успостављању правде, о људима који желе да врате оно што им припада и који хоће да спасе град који воле. Филм враћа публику у Лос Анђелес 1949. године, којим влада краљ подземља, Мики Коен. Новцем стеченим од трговине дрогом, оружјем, проституцијом и коцкањем, он управља и контролише полицију, политичаре и медије. Да ли је његова моћ довољно велика да застраши и групу одметника, који су једини спремни да му се супротставе? Микија Коена игра Шон Пен, један је од омиљенијих глумаца данашњице. Два пута је освојио Оскара, а за најбоље улоге наградили су га Кански и Берлински филмски фестивали. Запажене роле остварио је у филмови 21 грам и Мистична река. Опробао се у улози редитељ, продуцента, па чак и новинара. Остале улоге тумаче Џош Бролин, Рајан Гослинг, Ема Стоун и Ник Нолти.


kultura

dnevnik

УКАФЕГАЛЕРИЈИ„ИЗБА”УНОВОМСАДУВЕЧЕЛИКОВНИХЛАУРЕАТА

Уручененаграде „Артмагазина” Угледни интернет часопис који се бави ликовном уметношћу, „Арт магазин“, прексиноћ је у кафе-галерији „Изба“ у Новом Саду“ организовао уручење традиционалних награда са овогодишњег избора за најбољу војвођанску изложбу, пројекат и галерију. Жири који је радио у саставу Лука Салапура, Андреј Тишма и Павле Јовановић, за најбољу изложбу у 2012. прогласио је ре-

Лауреати на окупу

троспективну изложбу Мире Бртке у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду. За најбољи пројекат проглашена је

књига „Марина Абрамовић: рани радови - београдски период“ Оливере Јанковић, док је у категорији најбоља галерија признање је добио Музеј савремене уметности Војводине. На уручењу награда, на задовољство организатора из „Арт магазина“, били су присутни сви лауреати, Мира Бртка, Оливера Јанковић и в. д. директора МСУВ Владимир Митровић.

вори о важности награде „Арт магазина“ – изјавио је за „Дневник“ оснивач и уредник „Арт магазина“, Лука Салапура. У образложењу жирија наведено је да је ретроспективном изложбом Мире Бртке приказан њен богат и изузетно вредан стваралачки пут у временском распону од педесет година. На изложби у МСУВ уметница је представљена је радовима из области сликарства, скулптуре, филма и моде, а публика је имала прилику да види значајна остварења која су оставила траг не само на домаћој ликовној сцени него и на италијанској, где је Мира Бртка деловала дуги низ година. За монографију о Марини Абрамовић, Оливере Јанковић, жири је узео у обзир то да је реч о првој српској монографији о водећој уметничкој фигури данашњице. Ауторка се фокусирала на рани, београдски стваралачки период Марине Абрамовић, од 1971. до 1975, након чега је уметница отишла у иностранство. Монографију је објавила Галерија „Бел арт“. Музеј савремене уметности Војводине награду је добио за изузетно динамичну активност, антологијске ретроспективне изложбе домаћих аутора, Фото:Р.Хаџић бројне самосталне изложбе - Не кријемо задовољство што актуелне уметничке праксе, тесу, и поред животних околности матске истраживачке пројекте и и обавеза, у уручењу награда неколико капиталних изложби из учествовали сви лауреати. То го- своје сталне збирке. И. Б.

ИЗЛОЖБА НОВОПРИМЉЕНИХЧЛАНОВА УГАЛЕРИЈИСУЛУВ-а

Радовикаосликавремена Овогодишњи конкурс за пријем нових чланова Савеза Удружења ликовних уметника Војводине, након селекције и прегледа радова, доводи до констатације да је присутност професионалаца у визуелно-ликовним уметностима више него мањкава. На тај начин, после незахвалног вагања огрнути чињеницом да је на конкурс стигло и много „нечега“ чему дефинитивно није место нигде, а не у високом струковном удружењу, сматрамо да, без обзира на тешку ситуацију у којој се налази, СУЛУВ заслужује знатно више од својих будућих чланова. Упркос свему, чланови Уметничког савета (Сања Којић Младенов, Босиљка Зиројевић, Андреј Тишма, Данијел Бабић и Данило Вуксановић) изузели су стандарде тзв. виших стремљења и посматрали пристигле радове са реалне и пре свега професионалне тачке – оне која би требало да задовољи основне квалитете у ма којем виду ликовног и визуелног изражавања. На крају таквог посла мало ко је задовољан, међутим свима је било јасно да се последице положаја уметника у нашој средини очигледно одражавају на уметничке продукције, и да такав резултат представља право стање у времену које истиче. Новопримљене чланове можемо поделити у три омање групе; оне који радом у више различитих медија стварају убедљиву слику о свом деловању, а својим идејама говоре да су у равноправном дослуху са савременим и светским уметничким токовима. То су уметници који су склони истраживању и сталном преиспитивању сопствених радозналости и могућности. Испитивање линије у разнородним појављивањима, скулптуралност инсталације, анимација и просторност уз присуство интимистичких мапирања индивидуе, далеко превазилазе домашаје ликовности. У ову групу се сврставају Леа Видаковић, Соња Мерча, Жељана Јурковић и Зденка Марија Мадачки. Другу групу чине уметници ослоњени на изграђене ликовне ставове у којима се демонстрирају стваралачки домети медија у којима су настали (цртеж,

графика, сликарство, скулптура), где сваки од уметника користећи доступне ликовне операције унутар поменутих медија онеобичава познате мотиве остварујући занимљиве манифестације патика, симбола и историјских личности, имагинарних пејзажа и асоција-

дра Грбовић, Јелена Толимир, Јован Лубарда, Ивана Јаковљевић, Горски Кабадаја и Весна Лисица Рупић. Трећу и најмању групу представљају уметници који нам класичним језиком сликарства (уље на платну и акварел) доносе пејзажне аморфне форме и слике

~etvrtak31.januar2013.

УМАРТУ,НАДАНИМА КОМЕДИЈЕУЈАГОДИНИ

Најбољакомедиографска остварења Управни одбор (УО) Позори- лице„ Бранислава Нушића, реди- коже„, редитељ Пјер Валтер Пошног фестивала најбољих коме- теља Јагоша Марковић у извође- лиц, театар „Јаоким Вујић„ Крадиографских остварења Србије њу Југословенског драмског по- гујевац је на репертуару 25. мар„Дани комедије„ у Јагодини, зоришта Београд. Другог дана на та, а „Зона Замфирова„, редитеусвојио је репертоар 42. фестивала, за кога селектор, редитељ Југ Радивојевић тврди да је изузетно квалитетан на свим нивоима Публика ће уживати, а стручни жири, на чијем је челу редитељ Егон Савин „ће имати итекако посла, јер се ради о реномираним позоришним кућама, редитељима, глумцима„, изјавио је Танјугу у Јагодини Радивојевић. „Долазе позоришта из Београда, Новог Сада, Сомбора, Косовске Митровице, Крагујевца - позоришна мапа Србије, што ми је посебно драго, а тако се наместило„, рекао је Радивојевић. Радивојевић је истакао да је одгледао 24 представе и изабрао седам у конкуренцији за награде и осму која ће бити одиграна у част на- Из представе „Слуга двају господара” СНП грађених, последњег дана фестивала. репртоару ће бити „Слуга двају ља Кокана Младеновића, позо„Још три до четири су могле господара„, режија Борис Лије- риште на Теразијама из Београда се нађу на репертоару, нијансе шевић, Српско народно позори- да, је на репертоару 26. марсу одлучивале. Чак две трећине ште Нови Сад, трећег дана „Чудо та.Фави треатар из Београда, у понуђених престава Србије мо- у поскоковој драги„, редитељ част награђеним извешће, 27. гле су се наћи на фестивалу, што Снежана Тришић, Народно позо- марта представу „Диван дан„ и је за мене велико изненађење у риште Суботица. затвориту фестивал. години када су сви говорили да Представа „Хамлет у селу МрФестивал ће 20. марта свечано неће бити продукције уопште, да душа доња„, режија Кокан Мла- отворити министар културе и инће се мало радити„, рекао је Ра- деновић, Народно позориште формисања Братислав Петковић. дивојевић. Сомбор, је на репертоару 23. „Златног ћурана„ за животно деФестивал се по традицији одр- марта, а наредне вечери „Грађа- ло, према одлуци УО добила је жати од 20. до 27. марта. На кон- нин племић„, режија Дарјан Ми- позоришна, филмска и телевиференцији за медије Радивојевић хајловић, Народно позориште зијска глумица Јелисавета Сека је изјавио да ће фестивал званич- Приштина, седиште Косовска Сабљић. Награда ће бити уручено отворити представа „Сумњиво Миторовица. Престава „До голе на на фестивалу.

ПЕТОКЊИЖНОИЗДАЊЕСАБРАНИХПЕСАМАНОВИЦЕТАДИЋА

Имагинативнопребогат лирски глас У сусрет двогодишњици од прераног одласка Новице Тадића (1949–2011), сабрано је и распоређено у пет томова целокупно његово доступно песничко дело, као и текстови заостали у његовој ауторској радионици и објављено у издању Издавачког центра Друштва чланова Матице српске у Црној Гори. По речима др Драгана Хамовића, приређивача, на оквирима четири тома којa обухватају збирке објављене у протекле четири деценије Тадићевог ауторског рада, уместо предговора и уместо поговора, постављене су речи снажне и инструктивне песникове ауторефлексије. На самом почетку, то су сажети аутокоментари сваке збирке посебно, као и кратак лирски мемоарски осврт на најраније доба и завичај, док је на крају четвртог тома донет мозаик песникових поетичких исказа. Додатни, пети том, под насловом Оставштина, садржи песме и записе које песник није доспео да заврши, као и употпуњена библиографија Новице Тади-

број)“ – писао је Тадић у белешци уз књигу Скакутаниикези-

ла (2002) – „сучељавао ме је с проблемом измештања појединих песама из циклусних и ши-

ПромоцијауМатицисрпској Представљање петокњижног издања Сабраних песама Новице Тадића одржаће се 5.фебруара у 12 часова у свечаној сали Матице српске. Скуп ће поздравити проф. др Драган Станић, председник Матице српске, доц. др Драго Перовић, председник Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, а о књигама ће говорити проф. др Јован Делић, Селимир Радуловић и др Драган Хамовић, приређивач.

Рад Александре Грбовић

тивних форми, психолошких димензија портрета и исписаних подтекстова црних силуета. Њихова препознатљивост прати одређене појаве на новосадско-војвођанској уметничкој сцени и на неки начин осликава њихову припадност културном миљеу из којег долазе. У овој групи су: Алексан-

градског приобаља. Они то чине занатски коректно у домену задате теме са минималним одступањима у третману. То су Јелена Бадњевац Ристић и Вилмош Хармош. Изложба радова новопримљених чланова СУЛУВ-а траје до 16. фебруара. Мр Данило Вуксановић

21

ћа. Идеја о збиркама као сложеним поетским ентитетима била је несумњиво у основи песникове „поетике композиције“. „Не знам како је са другим песницима, али сваки покушај избора из моје поезије (а њих је досад био немали

рих целина од којих су оне добијале, нека више нека мање, додатан смисао и оправдање, док су њихова фрагментарност и намерна недореченост твориле у новим везама резултате и ефекте који су и мене изненађивали“. Уместо да сачини избор из поезије, песник

је у наведеној књизи објединио прву и другу своју збирку у целини, а комбинације између две или више целих збирки сачињавао је у више наврата (УлицаиПотукач, 1999; Ноћна свита, 2000; Ждрело, 2001). Враћајући се ранијим збиркама, Тадић је и даље радио на појединачним песмама (редигујући, скраћујући или дописујући песме), мењао њихов графички прелом, али је, још и чешће, прибегавао прекомпозицији циклуса и читавих збирки, проширивао њихов садржај новим или другде објављеним песмама. Рад на песмама и збиркама није престајао ни после поновљених издања. У песниковој електронској заоставштини датованој 2004. године – коју је приређивачима учинила доступном Зорица Тадић – пронађена је и радна верзија (неоствареног) издања под радним насловом „Песме“. Тадић је овде дотадашњи песнички опус изделио у три књиге, дајући у основи хронолошки след збирки, понегде ипак нарушаван из необјашњених ауторских разлога. За Тадићеву поезију до збирке Тамнествари (2003) прихваћен је облик песама и унутрашњи распоред збирки из ова три документа као последњу ауторску вољу, али је доследно поштован хронолошки редослед збирки, у међувремену, по правилу, мењаних. Збирке из последње деценије дате су према првим и јединим издањима. Овако на окупу, поезија Новица Тадића сведочи јединство једног имагинативно пребогатог и драматично усковитланог лирског гласа, који је обележио мрачно размеђе двају векова, као и неприкосновене висине овог песника – и то у поређењу са најбољим песницима које смо имали - указујер др Драган Хамовић.


22

svet

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

U@ASANEPILOGBORBIUALEPU

Vi{eod108le{eva prona|enoukanalima ALEP,LONDON: Grupe pobuwenika u Alepu izvukle su najmawe 108 tela iz kanala na jugu grada, ali ka`u da to nije kona~an broj mrtvih u vodi. To je jedan od najve}ih masakara u sirijskom ratu koji je opusto{io grad, pi{e „Gardijan”. Na snimku jednog od spasilaca koji je postavio na internet, vide se redovi le{eva, uglavnom mladih mu{karaca. Ruke su im vezane iza le|a, a na glavi imaju po jednu prostrelnu ranu. Pobuwenici na licu mesta o~ekuju da kona~an broj poginulih bude 120. Tela su prona|ena ne da le ko od li ni je fron ta. Jo{ nije jasno gde su mu{karci pogubqeni. Ki{a je sna`no tekla kroz kanal u posledwih ne-

Tela stradalih izvu~ena iz kanala

koliko nedeqa, pa se procewuje da je struja donela tela. Sirijski re`im za ubistva okri-

UkrATko

vquje „teroristi~ke bande”, a to je termin kojim vlast ozna~ava sve grupe koje se bore pro-

tiv wega. Vlast u Damasku tvrdi da pobuwenici izvla~e tela iz kanala kako bi „prikrili svoj zlo~in”. „Otkri}emo identitete ubijenih ~im budemo do{li do tela, {to je te`ak proces, jer je podru~je u rukama teroristi~kih grupa”, rekao je si rij ski zva ni~ nik agen ci ji AFP. Pobuweni~ke grupe sugeri{u da su neke `rtve nestale nakon {to su pre{le u oblast koje dr`e grupe odane re`imu. Kod `rtava nisu prona|eni dokumenti. Ostaci su utovareni na kamione i odvezeni u obli`wu bolnicu gde zvani~nici pobuwenika poku{avaju da identifikuju nastradale.

ZAHLA\EWEODNOSASADIRUSIJE

Bezsporazumauborbi protivkriminala

Javni izlivemocija TOKIO: Japanski mu`evi okupili su se u centru Tokija da naglas iska`u qubav svojim `enama! Tradicionalno uzdr`anim Japancima javni izlivi emocija nisu ba{ svojstveni. Me|utim, novi obi~aj uveden je pre pet godina, a mu`evi se svake godine okupe u jednom tokijskom parku uo~i 31. januara, dana koji je posve}en suprugama. Najnovije izjave varirale su od jednostavne „Volim te”, do „Izvini {to sam se ugojio u posledwih sedam godina, ali to je zato {to ti tako dobro kuva{!”

Klausostaje evroskeptik PRAG: Odlaze}i predsednik ^e{ke Vaclav Klaus namerava da, po isteku mandata, stvori evroskepti~nu frakciju u Evropskom parlamentu. Klaus }e ostati u politici i kada mu istekne drugi i posledwi predsedni~ki mandat 7. marta. Jedan od wegovih planova za aktivnu predsedni~ku penziju jeste i funkcija evroposlanika. Izbori za EP odr`avaju se u prole}e naredne godine {to Klausu daje dovoqno vremena da osnuje i oja~a u ^e{koj novu antievropsku partiju i sa wene liste u|e u EP, pi{e ~e{ki dnevnik „Lidove novini”, pozivaju}i se na izvore u predsedni~koj kancelariji. Na marginama ~e{ke politi~ke scene ima nekoliko antievropskih i nacionalisti~kih stranaka koje bi mogle da se okupe oko Klausovog programa. Izrazito evroskepti~an je i mawi deo partije koju je Klaus osnovao jo{ 1992. godine - Gra|anske demokratske stranke, koja je sada u ^e{koj na vlasti u koaliciji sa partijom TOP09 {efa ~e{ke diplomatije Karela [varcenberga.

MOSKVA: Ruska vlada saop{tila je da je premijer Ruske Federacije Dmitrij Medvedev potpisao odluku o okon~awu sporazuma o saradwi sa SAD u oblasti borbe protiv kriminala. Odluku je podstaklo rusko ministarstvo spoqnih poslova, po{to je „sporazum u neskladu sa aktuelnom situacijom u odnosima dve zemqe i iscrpeo je svoj potencijal”, navodi se u saop{tewu. Sporazum, potpisan 25. septembra 2002. godine, omogu}ava ruskim snagama reda i zakona da dobiju finansijsku pomo} SAD za projekte borbe protiv kriminala, javila je agencija RIA Novosti. Rusko Ministarstvo spoqnih poslova dobilo je instrukcije da o toj odluci obavesti ameri~ku stranu, pi{e u saop{tewu, a ameri~ke vlasti jo{ nisu dale nikakav komentar na potez Moskve. Tenzije na relaciji Moskva–Va{ington po~ele su pred kraj pro{le godine kada je u SAD usvojen „zakon Magnicki”, kojim se Ru-

sima, za koje Va{ington proceni da kr{e qudska prava, uskra}uju vize i raspolagawe imovinom u Americi. Zakon je, ina~e, nazvan po ruskom advokatu i borcu

kovqeva” kojim se Amerikancima zabrawuje usvajawe ruske dece, kao i ulazak u Rusiju, ako se proceni da su povredili prava ruskih gra|ana.

Francuzipreuzeli aerodrom BAMAKO: Francuske trupe u{le su u severni malijski grad Kidal i preuzele kontrolu nad aerodromom u ovom posledwem upori{tu pobuwenika na severu zemqe, saop{tili su vojni zvani~nici. „Francuski vojnici raspore|eni su tokom no}i u Kidalu”, rekao je portparol francuske vojske Tijeri Burkar za agenciju Frans pres, a nekoliko izvora ranije je reklo da su francuski avioni sleteli na aerodrom u tom gradu, a da ih {tite helikopteri iz vazduha. Predstavnik Tuarega i Islamisti~kog pokreta Azavada, koji je nedavno saop{tio da je preuzeo kontrolu nad Kidalom od druge

ekstremisti~ke grupe, tako|e je potvrdio da su Francuzi sleteli na aerodrom. Po re~ima jednog zvani~nika, francuske snage su ~ak u{le u grad, koji je bio posledwe gradsko uto~i{te malijskih islamista. Kidal se nalazi oko 1.500 kilometara severoisto~no od prestonice Bamako i glavni je grad istoimene oblasti u koju su se islamisti~ki borci povukli tokom skoro tronedeqne francuske ofanzive. Francuske snage su u prethodna dva dana zauzele gradove Gao i Timbuktu. Pariz se nada da }e sada okon~ati ofanzivu, koju je zapo~eo u svojoj biv{oj koloniji 11. januara i predati komandu afri~kim trupama.

TUNIS

Tra`iseizru~ewe BenAlija TUNIS: Predsednik skup{tine Tunisa Mustafa Ben Jafar zvani~no je zatra`io od Saudijske Arabije da izru~i biv{eg tuniskog predsednika Ben Alija. Ben Jafar je uputio taj zahtev na sastanku sa delegacijom saudijske vlade na ~elu sa {efom diplomatije Saudijem Al-Fajsalom, koji je potvrdio da biv{i diktator Tunisa nema nikakvu imovinu u Saudijskoj Arabiji, prenela je agencija ANSA. On je, tako|e, rekao da je Ben Aliju dozvoqeno da boravi u Arabiji pod uslovom da ne daje nikakve javne izjave. Ben Ali je prvi predsednik jedne arapske zemqe koji je zba~en sa vlasti 2011. godine nakon vi{enedeqnih pro-

testa koji su se potom pro{irili i na druge arapske zemqe. Nakon toga je pobegao u Saudijsku Ara-

Ben Ali

biju, a vojni sud u Tunisu ga je osudio u odsustvu na do`ivotnu kaznu zatvora ubog uloge u suzbijawu pobune protiv wegove vlade.

EGIPAT

Barak Obama i Dmitrij Medvedev u vreme prisnijih odnosa

protiv korupcije Sergeju Magnickom, za ~iju smrt u zatvoru Amerika krivi ruske zvani~nike. Ruska Duma je, u znak odmazde, zatim usvojila zakon „Dime Ja-

Ruski zakon nazvan je po de~aku koji je umro u SAD pre nekoliko godina, jer ga je otac po vru}ini ostavio u automobilu, a ameri~ki sud ga je oslobodio odgovornosti.

PotragazapilotomF-16 uJadranskommoru RIM: Italijanski spasila~ki timovi i daqe tragaju za pilotom ameri~kog borbenog aviona F-16 koji se u ponedeqak sru{io tokom obuke iznad Jadranskog mora, prenela je agencija AP. Ameri~ke vazduhoplovne snage objavile identitet pilo-

MALI

ta. Saop{teno je da je re~ o pilotu Lukasu Grunteru iz vazduhoplovne baze Avijano u Italiji. Vazduhoplovne snage objavile su da su italijanski spasila~ki timovi izvadili iz Jadranskog mora ostatke za koje smatraju da pripadaju Grunterovom avionu

F-16, ali da pilot jo{ nije prona|en. Potraga se nastavqa. Iz Avijana nisu hteli da saop{te godi{te Gruntera i naziv mesta iz kog poti~e. Ameri~ki list „Modestobee„ je, me|utim, objavio da je Grunter iz Kalifornije.

Jo{dvojeubijeno uneredima KAIRO,LONDON: Dve osobe ubijene u sukobima policije i demonstranata u Kairu. U novom talasu nasiqa u Egiptu je za sedam dana poginulo vi{e od 50 qudi. Oni su upucani na obodu Trga Tahrir - jedan je odmah podlegao ranama, a drugi u bolnici, javqa BBC, pozivaju}i se na bolni~ke izvore. Sukobi u Kairu po~eli od ujutro kada su kamenice poletele na policiju, koja je uzvratila suzavcem. Demonstranti ve} sedam dana protestuju {irom Egipta uprkos uvo|ewu vanrednog stawa i policijskog ~asa u tri grada du` Sueckog kanala. Vi{e od 50 qudi stradalo je u neredima, {to se smatra najkrvavijim nasiqem otkad je predsednik Mohamed Morsi preu-

zeo vlast. Demonstranti optu`uju Morsija da je izdao revoluciju, u kojoj je pre dve godine svrgnut wegov prethodnik Hosni Mubarak. Na~elnik General{taba Egipta, general Abdul Fatah al-Sisi upozorio je ju~e da bi politi~ka kriza mogla da dovede do kraha dr`ave. Mohamed el-Baradej, jedan od vo|a opozicione koalicije u Egiptu, pozvao je ranije danas na hitan sastanak s predsednikom Morsijem radi re{avawa krize u zemqi. S druge strane, Morsi je danas oti{ao u Nema~ku u poku{aju da ubedi evropske lidere u svoje demokratske namere i privu~e ulagawa. On je odustao od puta u Pariz zbog krize u zemqi i novog talasa nasiqa.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI ANGELA MERKEL Angela Merkel ka`e da dolazak Adolfa Hitlera na vlast predstavqa stalno upozorewe za Nemce i upozorava da demokratija i sloboda ne dolaze same od sebe. „Ovo treba da bude stalno upozorewe za nas Nemce”, rekla je nema~ka kancelarka na otvarawu izlo`be u Berlinu posve}ene Hitlerovom dolasku na vlast, 30. januara 1933. godine.

YULIJA GILARD Premijerka Australije Xulija Gilard najavila je izbore za 14. septembar, {to je iznenadilo mnoge Australijance, budu}i da su do sada o danu glasawa bili obave{tavani tek nekoliko nedeqa ranije. „Ovo ~inim ne zato da bih zapo~ela najdu`u izbornu kampawu u zemqi, ve} upravo suprotno”, rekla je Gilardova u govoru o prioritetima svojih laburista .

YON KERI Ameri~ki Senat potvrdio je izbor Xona Kerija za dr`avnog sekretara SAD, ~ime }e on na tom mestu zameniti dosada{wu {eficu Stejt departmenta Hilari Klinton. Za izbor Kerija glasalo je 94, a protiv tri senatora iz Republikanske partije. Keri (69), koji je i sam demokratski senator iz Masa~usetsa, u Senatu je od 1985. godine.

JO[ JEDNO KIDNAPOVAWE U AMERICI

Ubio voza~a, oteo dete i dr`i ga u bunkeru ALABAMA: Policija je saop{tila da je jedan ~ovek u{ao u {kolski autobus u Alabami upucao voza~a i uzeo jedno {estogodi{we dete kao taoca koje jo{ uvek dr`i u podzemnom bunker, javqa Si-EnEn. Drama je po~ela u utorak popodne i nastavqena je do ranih ~asova u sredu po lokalnom vremenu, a vlasti i FBI i daqe o~ajni~ki poku{avaju da oslobode de~aka. Prek si no} je ot mi ~ar dr `ao de te u ne koj vr sti pod zemnog bun ke ra i po li ci ja je s wim ko muni ci ra la kroz pla sti~ nu cev. „Nasta vi }e mo da mar qi vo radi mo pre ko no }i ka ko bi okon ~ali ovu si tu a ci ju {to je pre mo gu }e”, rekao je {e rif okru ga Dejl. Ne ko li ko sa ti ka sni je, dra ma s ote tim de te tom je jo{ traja la. To kom no }i vlasti su us pe le da kroz cev u bun ker po {a qu le ko ve ko je ko ri sti de te i utvr de da ni je fi zi~ ki po vre |e no. Lo kal ni sve {tenik je re kao te le vi zi ji

da mu je ne ko li ko de ce iz auto bu sa re klo da je dra ma po ~e la u 15.40 po lo ka lom vre me nu. Po re ~i ma jed ne de voj ke na o ru `a ni ~o vek je u{ao u auto bus i re kao im da iza|u. Za tim je zgra bio ma log de ~a ka i ~e ti ri pu ta pucao u vo za ~a auto bu sa. Lo kal ne

vla sti ni su da le in for ma ci je {ta je bi lo s vo za ~em, ali su rekle da je jed no li ce pre mi nu lo po sle puc wa ve u auto bu su. WSFA i dru gi lo kal ni me di ji ja vi li su da je vo za~ umro. Majk Kril, kom{i ja osumwi ~e nog, re kao je da je ta ko |e raz go va rao s de com ko ja su po be gla iz auto bu sa. On je re kao da je ot mi ~ar pr vo bit no tra `io dvo je de ce. „Jed no de te se od stra ha one sve sti lo i to je raz log {to je us peo da ga uhvati”, re kao je Kril te le vi zi ji WSFA. Kril je na veo da osumwi ~e ni `i vi u tom kra ju oko dve go di ne i da je iz gra dio „sklo ni {te od bombi” ka da se do se lio. Vla sti ni su sa op {ti le ime osumwi ~e nog. Od ju ~e uju tro FBI je pre u zeo ko man du u ak ci ji pro tiv ot mi ~a ra.


dnevnik

OGLASi

~etvrtak31.januar2013.

23

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 68264

IZDAJEM novu name{tenu garsoweru, centar, Jevrejska ulica, 1. sprat, sa terasom. Telefon 064/14-63-126. 67921

GRBAVICA, odli~an ukwi`en stan u novijoj zgradi 28m2, II sprat, cena ekstra! Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15011

NOVA DETELINARA, ukwi`ena garsowera kompletno name{tena, cena 26.800. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15001

NOVADETELINARA, ^ika Stevina ulica, odli~an, ukwi`en 1,5 stan od 39m2 po ceni od 40.200. Tel. 6366952, www.bomil.rs. 15002 LIMAN, 2.0 stan kod „Merkatora�, od 53m2 prodaje se po ceni 42.200. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15003 NOVO NASEQE - [onsi, odli~an 1,5-2,0 stan od 53m2, cena 46.500. Tel. 636-8429, 063/828-8377, www.bomil.rs. 15004 NA GRBAVICI, ukwi`en noviji jednoiposoban stan u Danila Ki{a, cena 39.500. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15005 VLASNIK bez posrednika, 51m2 na Bulevaru oslobo|ewa, na V spratu, ukwi`en, useqiv, ima lift. Mo`e na kredit. Telefon 064/128-47-49. 68283 MAJEVI^KA kod Betanije, 31m2, ukwi`en, novogradwa, bez ulagawa, kuhiwa sa belom tehnikom i klima. Cena 33.500 evra. Telefon 064/888-34-65. 68146

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399-305. 68262 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon: 021/6399-305. 68263

BULEVAR, okolina @elezni~ke stanice, klasi~an dvoiposoban stan od 64m2 na III spratu, cena 50.000. Tel. 636-6952, www.bomil.rs. 15006 NOVA DETELINARA, noviji, useqiv, odli~an 2,5 stan od 62m2, cena 58.200, kuhiwa nova ostaje u ceni. Tel. 636-8429, www.bomil.rs. 15007 LIMAN, odli~an 3,0 stan, kompletno renoviran: nova keramika u stanu, nov parket, nove vodovodne i strujne instalacije, prelep pogled na Limanski park, cena 75.000. Tel. 063/828-83-77. 15008 CENTAR, u Vase Staji}a, trosoban stan od 83m2 odli~nog rasporeda, dvostran, odli~an polo`aj, ukwi`en i renoviran, odmah useqiv, cena 87.500 mo`e i sa gara`om - cena 91.000. Tel. 636-6952, 063/82883-77, www.bomil.rs. 15000

[IRI CENTAR - okolina Socijalnog, odli~an nov odmah useqiv a neuseqavan, ukwi`en troiposoban stan od 81m2 na II spratu, cena 87.500 sa PDV-om. Tel. 6368429, www.bomil.rs. 15010

PRODAJEM troiposoban stan, 96m2, u Ulici Du{ana Danilovi}a br. 7, 1. sprat, stan 111, Novo naseqe. Telefoni: 400-669, 064/13-52012. 68307

PRODAJEM vikendicu na 1.700m2 placa pod vo}wakom, kompletna infrastruktura, tvrda gradwa, ukwi`eno. Potez: Mala Testera. Telefon 060/766-8810. 67955

KLIME! KLIME! KLIME! Kupujemo polovne klime ispravne i neispravne. Radimo ugradwu, servis, prawe, ~i{}ewe, puwewe freona. Pozovite: 021/6215260, 063/8488-778, 063/598463. 68066

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/131-2135. 65721 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 68256

KUPUJEM ispravne i neispravne kolor televizore, LCD, plazma, novije lap-top ra~unare, maksimalna isplata. Dolazim! Non-stop, Mladen!. Telefoni: 021/421516, 064/157-25-14. 67888 PRODAJEM novije kolor televizore svih veli~ina (E37, E55, E72), 100 programa, TXT. Dostavqam na adresu. Non-stop, Mladen. Telefoni: 021/421-516, 064/157-25-14. 67889

FARMACEUTSKI TEHNI^AR je potreban za rad u apoteci u Herceg Novom. Telefoni: +38231321712, +38269347400. 68291


24

OGLASi l ^iTUQe

~etvrtak31.januar2013.

POTREBAN radnik za rad ucve}ari.Telefon066/301052. 68272

BUKVA cepano, rezano, prevoz 3800, kostolac 4300 i su{eni9000,bagrem3600.Telefoni:064/40-21-425. 68201 PRODAJEM drva bagrem, hrast,bagrem,cena3.300din metar, prevoz gratis. Mogu}a usluga rezawa i cepawa. Telefoni: 061/617-22-19, 063/77-19-142. 68261 KUP UJ EM star o gvo` |e, ve{ma{ine,{porete,stare autom ob il e za otp ad, karoserije,~istimpodrum, tavane,odnosim{ut.Telefon i: 6618-846, 064/95-33943,063/84-85-495. 67979

Posledwi pozdrav dragomkumu

na{em

dnevnik

31.1.1998-31.1.2013.

Stugomseopra{tamoodna{egradnika

JovanKovanxi} dipl.in`.gra|.

JovanKovanxi}

RadoslavuRadi}u

RadoslavaRadi}a

od:Ru`ice,Zorana, Slobodana,Jovanke, Slavka,Sawe i VaweDuki}.

dipl.in`.gra|. Sa qubavqu ~uvamo uspomenu naTebe.

Sa qubavqu i po{tovawem se}amo se na{eg dobrog te~a Vaneta.

JKP„Vodovodikanalizacija”NoviSad. Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

Tvoje:Qiqa iDragana saporodicom.

Porodice:Gelei, Mladenovi} i Vuli}.

68203

68205

69965/P

68353

Posledwipozdrav

Posledwipozdravsupruguiocuna{ihradnica

RadoslavRadi}

Posledwipozdrav

Opra{tamoseoddragogprijateqa idobrogkom{ije.Sau~estvujemo saporodicomuwihovomvelikom bolu.

RadetuRadi}u

Miroslavu-PatkuSamarxi}u

DanetuBolti

„Dnevnik”HoldingAD. RADNICIV.D.P.„[AJKA[KA”NOVISAD.

od:Vide iIse]osi}a saporodicom.

Kom{ije ]ur~i} iKecman.

68357

68355

30113/P

Satugomseopra{tamoodna{e ro|enesestre

Posledwipozdravdragomzetu

153/P

Prestalo je da kuca veliko i plemenito srce na{eg dragog kolege

MirkoGavrilovi} Danassenavr{ava{estgodina od smrti na{eg voqenog oca, suprugaidede.Uvek}e{`iveti una{imsrcima.

MarijeRadusin

Bo{ku@iki}u Boletu

Porodica.

WenasestraKatica, {ogorMario sadecom.

od:svastikeStojankeFrancisti i{ogoraStojanaMiloradov saporodicom.

68356

68347

68344

Satugomseopra{tamoodna{e dragesestre,zaoveitetke

MarijeRadusin Nekatean|eli~uvaju.Osta}e{ zauvekuna{imsrcima. Tvojinajmiliji: brat Frawo,Jovanka, Silvija iMarijaBara}.

Posledwipozdravdragojtetka

Posledwipozdravna{ojdragoj tetka

Mariji

Mariji

odporodiceKova~: Nevenka,Milan,Suzana, Zoran iBiqana sadecom.

DaneBolta Radoslava-Raleta Radi}a Po~ivajumiruinekaTean|eli ~uvaju.

68339

Wegovekoleginiceikolege:Vesna,Qiqa, Anela,Ivana,Gordana,Maja,Sandra,Stanislav, Stojan,Bo{ko, Milo{,Miroslav iDragoqub.

Tvojekolege ikoleginice sapogona.

68331

Posledwipozdravna{emdrugu

Posledwipozdrav{ogoru

Danetu

IlijiPe{utu

odporodiceBabi}: Slavko iTatjana sadecom.

Posledwipozdravdragomkolegi.

od{ogoriceMace saporodicom.

Posledwipozdravkumu

RadoslavuRadi}u

Bilo je divno imati takvog druga i prijateqa. Hvala Ti na svemu! odkumovaRati}. ^ibi iBaja.

68348

68350

68336

68352

Posledwi pozdrav suprugu, ocu idedi

Posledwipozdrav

68342

68329

Svojim uvek dobrim raspolo`ewem, ogromnim duhom, zadu`io si nas da te uvek pamtimo kao najboqeg oca, suprugaibrata.Pamti}emotekaonajve}egza{titnika na{eporodice.Zauvek}e{`ivetiuna{imsrcima.

Dane Na{edugogodi{weprijateqstvo idru`ewe,trajnoostajeuna{im srcimaise}awima. Iskrenosau~e{}e porodiciBolta, odkumovaNade iMom~ilaBabi}a. 68349

IlijiPe{utu

Radoslavu

1936-2013.

~lanuOdboraSindikata Sahranajedanas,31.1.2013.godine, u14.15~asova,naGradskomgrobqu.

SindikatJKP„Vodovodikanalizacija”.

59967/P

O`alo{}enaporodica: supruga@ivadinka, sinMilan, snajaRazija iunukeEmilija iJelena. 68337

Bo{ko@iki} 1950-2013. Posledwi ispra}aj je 1. 2. 2013. godine, u 12.45 ~asova, naGradskomgrobqu. Tvojinajmiliji: Steva,Milica, Ta{a,Duda,Lula iNe{a. 68340


^iTUQe l POMeni

dnevnik

S E ] A W E

~etvrtak31.januar2013.

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a draga supruga, majka, baka i prabakau85.god.

31.1.1993-31.1.2013.

DevaPopovi}

QubomirMrk{i}

1928-2013.

Dugotenema,alizanaszaboravnepostoji. Tvoji:unukQubomir,unukaMarija, sinDragan,snajkaJela isuprugaJelena.

Sahrana}eseobavitiu~etvrtak,31.1.2013.godine,u 13~asova,izkapele,uStepanovi}evu.Izjavasau~e{}a ukapeliod10~asova. O`alo{}eni:suprugVujo,sinMirko, }erkeDu{ankaiNevenka,zetNikola, unukeBiqana iVesna saporodicom.

68310

68303

Posledwipozdravbratu

25

^ E T R D E S E T O D N E V N I P O M E N

TotFerencu -Frawi

VericaSave@iki}

od:sestreKatice, brataGabike,sestri}aZorana, snajeVeronike, bratanacaMilana iVladimira sasnajkom idecom.

Dana 2. 2. 2013. godine, u 10 ~asova odr`a}e se parastos na Alma{komgrobqu.

Sahrana je danas, 31. 1. 2013. godine,u11.15~asova,naGradskom grobqu,uNovomSadu.

1934-2012.

Oti{la si mirno, ali tvoja dobrota, plemenitost i qubav ostajeve~nosanama. TvojafamilijaKotnik. 68319

68322

Danas, 31. januara 2013. godine navr{ava se devet godina od smrtimojedrageivoqenesupruge.

Ru`icaMileki} 1936-2004.

3

P O M E N

Posledwipozdravna{ojdragoj kom{inici

Obave{tavamo rodbinu prijateqedajena{voqeni

i

Obave{tavamo rodbinu i prijateqedajepreminuona{

Prepolagodine,pre{estmeseci, napustilanasjena{adraga

JulkaStankovi} Lula

Vreme prolazi, bol, tuga i uspomenesuve~ne. Osta}e{zauvekumomsrcu. TvojDule.

Zauvek}emojepamtitii~esto pomiwati.

68267

68289

Posledwipozdravmomedragom sestri}u.

Satugomseopra{tamoodna{eg dragogprijateqa

Weni:Mikica,Senka, Buba iSa{a.

RadoslavRadi}

DeviPopovi} RadaBua~a iz^uruga

Tvojekom{ije: porodicaPepi}Mi}a iMira sadecomSawom, Tawom iNemawom.

LepojebiloimatiTebezabrata.

IlijaPe{ut

1955-2013.

izStepanovi}eva 1928-2013.

1936-2013.

preminuoposlekra}ebolesti. Sahranajeu~etvrtak,31.1.2013. godine, u 13 ~asova, na Ka}kom grobqu.

Sahrana je danas, 31. 1. 2013. godine,u14.15~asova,naGradskom grobqu,uNovomSadu.

O`alo{}enaporodicaRadi}.

O`alo{}enaporodica.

68328

68327

68304

Posledwi pozdrav Bogdanovombratu

kolegi,

P O M E N

Posledwipozdravod: sestaraQubice iDu{ice saporodicama.

68302

3

2004-2013.

iz^uruga

RekeckiJo`efa Posledwi pozdrav dragom ocu, svekruidedi

DaneBolta

Ru`icaMileki}

RadivojBua~a RadoslavuRadi}u

Posledwipozdravod:Steve iDeseBua~a saporodicom.

PorodicaZekavica.

1952-2013. 68313

68314

Sa po{tovawem i `aqewem opra{tamoseodna{etetke

P O M E N

31.1.1988-31.1.2013.

od kolegaizBa`darnice, Vodovodikanalizacija.

Dragana{ateto, ~uvamouspomene... Uveksisanama,jersiuna{im srcima. Tvoji Kuzmanovi}i:Bora, Goca,Jelena iNikola. 68318

68324

[ E S T O M E S E ^ N I P O M E N

Posledwipozdrav

TetkaVera.

RadivojuBua~i 68312

Posledwi pozdrav voqenom bratu,stricuideveru

Ivan~inEr`ebet

MomirLaki} S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.

od:sina@arka, snajeQiqane iunukaRadoslave iJovane.

68226

Tu`na srca obave{tavamo rodbinuiprijateqedajena{a voqena

Dragina{Ilija,izme|utrenutka kad smo te izgubili i ve~nog se}awa na tebe, ostala je bol {tovi{enisisanama.

ro|.Barta

Marija iDu{an saporodicama.

SinoviKrstan iQubomir saporodicama. 68301

IlijaBodro`i}

68282

3

Er`ebetIvan~in

odporodice Medi}. Tvoje Ivana iNada. 68321

68249

Obave{tavamodaje17.1.2013.godinepreminula

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 73. godini preminuo

DanetuBolti 1952-2013.

MilicaDeli} od:Sini{e,Marice iMaje.

Er`ebetIvan~in

preminula 29. 1. 2013. godine, u 79.godini. o`alo{}eni: suprugHamdija,bra}a,sestre iostalamnogobrojnarodbina.

68311

68306

RadivojBua~a Sahrana je danas, 31. 1. 2013. godine, u 14 ~asova, na grobqu,u^urugu. O`alo{}eni:suprugaJoka, sinovi @arko iJovan saporodicama. 68300

Ispra}ajvoqenebi}e1.2.2013.godine,u10.30~asova, naGradskomgrobqu. Nekajean|eli~uvaju. O`alo{}eni:sinNikolaIvan~in, unukOqeg isnajaDragana. 68191


26

tv program

~etvrtak31.januar2013.

07.30 08.00 08.25 10.15 12.00 13.00 15.00 15.30 17.30 18.00 20.00 21.30 22.00 00.10 00.40

08.00 Јутарњи дневник 09.03 ПриповедањеРадојаДомановића 10.04 Сасвим природно 10.36 Моја лепа Србија 11.10 Како се то ради 11.33 ЧаробњацисаВејверлиПлејса 12.00 Дневник 12.31 Местозлочина:Њујорк 13.21 Зимски биоскоп:Живот буба, анимирани филм 14.52 Ијаимамталенат 15.17 ОвојеСрбија 16.02 Бољиживот 16.46 Гастрономад 17.00 ДневникРТВојводина 17.20 Штарадите,бре 17.45 Београдскахроника 18.25 Окомагазин 18.59 Слагалица 19.30 Дневник 20.05 Бољиживот 20.49 Да,можда,не 22.05 Триста тринаеста:Пакс романа 23.03 Местозлочина:Њујорк 23.50 Дневник 00.13 МистеријеХејвена 00.59 Ноћни биоскоп:Старатељство, филм

ВОА Војвођански вести Панонско јутро Излог страсти За корак испред Без цензуре Панонска патрола Војвођански вести Војвођански вести Излог страсти Војвођански вести Панонска патрола Војвођански вести ВОА Ноћни програм

Моника Белучи

Плави круг Већ шесту годину јануар протиче у знаку Кустендорфа, јединственог филмског и музичког фестивала, замишљеног као сусрет младости и искуства и представљање нових снага у свету покретних слика. У емисији говоре Моника Белучи, Емир Кустурица, Мајк Хаусман,као и неки од награђених учесника. Аутор:Горан Вукчевић (РТВ1,14.30) 09.00 Државнипосао 09.10 Универзум 10.10 Палета-колажнаемисијана мађарскомсатитл.насрпски 11.00 Најглупљиамеричкипреступници 11.30 Живопис 11.55 Имемогсокака 12.00 Вести 12.10 Подистимкровом 12.35 Центарсвета 13.00 Додатиживотгодинама 14.00 Вести 14.05 Еко-Планинарскидомови Фрушкегоре 14.30 Плавикруг 15.00 Вестизаособесаоштећеним слухом 15.05 Оперативци 16.00 Здрављепресвега 16.25 Здравоживо 16.50 Временскапрогноза 17.00 ТВДневник 17.20 Једаннаједан 17.50 Разгледнице 18.55 Државнипосао 19.00 Фолдеркултура 19.30 ТВДневник 20.05 Оперативци 21.00 Сучељавање 22.00 Војвођанскидневник 22.35 Једаннаједан 23.00 Стилиград 00.15 Најглупљиамеричкипреступници 00.35 Фолдеркултура 01.00 Сучељавање

07.00 07.15 07.40 08.10 09.10 10.00 10.50 11.45 12.30 12.40 13.10 14.00 15.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.00 22.25 22.50 23.05

Повратакнасело Живопис Вредизнати Концертгодине Грување Грувањеуживо НСџезфест2011. Евамагазин-породицаПерна (мађ) Вести(мађ) Украјинскапанорама Гламуртужур Концертгодине„Забрањено пушење” Добровече, Војводино(рум) ТВМагазин(рус) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) Емисијарусинскемузике Добровече, Војводино(рус) Стилиград Фолдеркултура Плавикруг Како.... Палета-колажнаемисијана мађарскомсатитл.насрпски

Старатељство

06.30Новосадскојутро 08.30Цртанифилм 09.00Вести 09.05Хранаивино 09.30Скарлетнавидовчица 10.20Трас 10.30 Повратакурај 11.00 Вести 11.10 Великиодмор 11.30 ИЦТплус 12.05Серија 13.00Вести 13.10Документарнипрограм 14.05Ленија 15.00Вести 15.10Крвниделикти 16.00Објектив(слов) 16.15Објектив(мађ) 16.30Хранаивино 16.50Трас 17.00МистеријеКГБ-а 17.30 Новосадскопоподне 18.30Сигуранквадрат 19.00Објектив 19.30ПутзаЕвонли 20.30Витраж 21.00Личнагрешка 21.30МистеријеКГБ-а 22.00Објектив 22.30Серија 23.20Скарлетнавидвчица 00.10Крвниделикти

09.30 Холандскикуп:ПСВ–Фејенорд 11.15 Премијерлига:Манчестерјунајтед–Саутемптон 13.00 ФудбалКопаделСол: Стромсгодсет–Гетеборг 15.15 Спортскивремеплов 15.20 Премијерлига,голови 16.00 ФудбалКопаделСол:Шактар –ЦСКА 18.00 Премијерлига,магазин 18.45 Евролига:Жалгирис–Алба 20.45 Евролига:РеалМадрид–ЦСКА 22.30 НБАакција 23.00 ПрегледПремијерлиге 00.15 Холандскикуп:Витезе–Ајакс

Потресна прича о професору на колеџу, удовцу који ризикуједаизгубистаратељство над својом 13-годишњом ћерком, Амандом. Кададевојчицаостанебезмајке, Амандин очух, Дејвид је подижекаосопственодете. Улоге: РобМороу,КејПанабејкер, Робин Бруле, ЏејмсДентон Режија:НађаТес (РТС1,00.59)

КејПанабејкер

07.45 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.15 22.15 23.15 00.15 00.30 01.30 01.35

Дођинавечеру Тачно 9 Одбачена Љубавиказна Скривенакамера Тачно1 ЛасВегас Како време пролази Срећне вести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубавиказна Како време пролази Радна акција Досије Галилео Ноћни журнал ЛасВегас Срећне вести Љубавиказна

Фолк шоу

Марта Савић

Уживаћете у песмама које за вас изводе: Горан Вукошић,Ванеса Шокчић, Душан Ђуричић, Сандра Павловић, Марко Шарац,Нела Бијанић,Дени Бонестај,Нела Видаковић ,Ненад Цвијетић, Слађана Ђорђевић Буцка, Иван Кукољ Куки, Пар-непар бенд, Игор Лугоњић, Марта Савић, Буба Мирановић, Мишел Гвозденовић, Катарина Ковачевић, Бојан Бјелић, Слађа Иванишевић и Марко Булат. (КТВ,20.00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Подсјајемзвезда,14.00Живетисвојживот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељењезаубиства,19.00Објектив,20.00Фолкшоу,22.00Објектив,22.30Токшоу,00.00Објектив,00.30Фолкшоу 07.00 Аморе Латино, 08.00 Калфа, 09.00 Кухињица, 10.00 Фарма, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Зелена патрола, 12.30 АБС шоу, 13.00 Репризе вечерњих емисија, 14.00 Дечији програм, 14.55 Инфо, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Изблиза, 18.30 Кухињица, 18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Отворениекран,21.15Концерт,22.00Бибер, 22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћнипрограм

Фернандо Кајо

dnevnik

08.25 09.30 10.00 10.35 12.00 13.40 16.00 16.40 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.35 23.55 01.30

Најбољегодине Хоћудазнам Вести Интернат Цртанифилмови Филм:Тринаестубица Вести Спортскипреглед Дваипомушкарца Џои Вести Нинџаратници Никита Филм:Планетатерора Вести Спортскипреглед Интернат Филм:Бојнопоље:Земља

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 18.00 18.30 18.45 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Цртанифилм Пинк таргет Филм: Опаснавеза Ситивести Филм: Грађанскапарница Породичниобрачун СобарицасаМенхетна МаријанаиСкарлет Филм: Уклета КњигаДанијелова КопнаПинку Ситивести Отети Филм: Судбинауњенимрукама Филм: Градгреха Отети Филм: Првиаприл

05.00 08.00 08.30 08.55 09.20 09.35 09.45 10.00 10.25 10.50 11.30 11.55

Добро јутро,Србијо СкубиДу Земља коња Повратак малог тигра Зоки на веселој фарми Поп Пикси Телешоп Сабринин тајни живот Винкс 5 Монсуно Бен 10 Покемони

Сиротиште Лаура се са породицом враћаусиротиштеукојемје одрасла, са намером да отвори дом за децу са инвалидитетом. Ново окружење побуђује машту њеног сина, који осмишљава сваки пут свезамршенијеигре. Улоге:Белен Руеда,Фернандо Кајо, Едгар Вивар, РоџерПринцеп Режија:ХуанАнтониоБајона (РТС 2,22.26) Слагалица ВикингВики ПчелицаМаја ДенииДеди Чувари осмеха Великани Штоперица Сексперти СедницаНароднескупштине РепубликеСрбије,пренос (Програмзависиодтрајањапреноса) 10.20 Српске спортске легенде 10.48 Траг у простору 11.20 ЕвропаиСрби 11.47 Усвету 12.15 13.међународни фестивал гитаре 12.40 Беокулт 13.10 Трезор 14.07 Чувари осмеха 14.38 Великани 14.47 Штоперица 15.11 Сексперти 15.57 ТВлица...као сав нормалан свет 16.43 Социјалневештине 17.04 Титаник-крвичелик 17.55 Одбојка-ПС:Војводина-Црвена звезда,пренос 19.18 ПчелицаМаја 20.00 Живот и стандарди 20.34 Метрополис 21.00 Титаник-крвичелик 21.55 Кустендорф 2013. 22.26 Фестивал фестивала:Сиротиште,филм 00.18 Бунт 00.52 Ијаимамталенат 01.13 Градске приче 01.36 Трезор 02.31 Одбојка-ПС:Војводина-Црвена звезда (р) 03.54 ТВлица...као сав нормалан свет

07.21 07.55 08.18 08.42 08.49 09.20 09.29 09.51 10.00

07.00 Добројутро 11.00 Брачнисудија 12.30Нежељене 13.00 Првинационалнидневник 13.20 Папарацолов 14.00 Тачноуподне 15.00 Српскапосла 15.55 Националнидневник 16.15 Кувањеимување 17.00 Прељубници 18.30Националнидневник 19.10 Маланевеста 21.00 Мојавеликасвадба 22.00 Свезаљубав 23.30 Прељубници 00.00ПаблоЕскобар 01.00 Судница 01.30 Кувањеимување 02.00 ДНК 03.00 Филм: Никаднеумирисам 04.00 Филм: Усенцимача

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије 12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица,16.15Док.програм,17.00Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

Џесика Алба

Град греха Неколико прича које се преплићу,а све су лоциране у корумпираном, криминалом зараженом граду какав је Басин. Централна прича прати застрашујућег грубијана под именом Марв , који трага за убицом прелепе жене која је убијена у његовом кревету. Улоге: Брус Вилис, Мики Рорк, Клајв Овен, Џош Хартнет, Џесика Алба, Розарио Досон, Бенисио дел Торо, Британи Марфи, Илајџа Вуд Режија: Роберт Родригез, Френк Милер (Пинк2,22.00)

Зоки на веселој фарми Ова прича верно описује једну од најдужих борби у историју животиња: ласице против пилића.„Пилећи паприкаш“је цртана серија која омогућава малим гледаоцима да завире у душу три способна и самостална пилета који деле пространу двоспратницу на „Фарми смеха“. (Хепи,09.20) 12.20 12.45 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 19.00 20.30 21.40 23.00 23.50 01.40 03.20

Нинџа корњаче Моћни ренџери Телешоп Вести Гламур Љубавна докторка Вести Телешоп Онаволизвезду,филм Телемастер Насловна страна,квиз Чађавамехана Голиживот Луда кућа Долина вукова Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


dnevnik

~etvrtak31.januar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

15

27

ДНЕВНИК ДЕСТРУКЦИЈЕ ЕКОНОМИЈЕ И РАЗУМА

Пише: Владимир Попин 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40 01.40

Шта не треба обући Шминкање са Клио Екстремни преображај Најгора мама на свету Карсонов свет Посластичарски ас Стручњак за торте Компулзивно гомилање Новац на јеловнику Карсонов свет Луди за кућом - Америка Шминкање са Клио Шта не треба обући Алесандрова кухиња Стручњак за торте Смртоносне афере Болести којих се стидимо и малишани Моја тајна Екстремни преображај НY Инк Смртоносне афере Болести којих се стидимо и малишани

18.50 19.55 21.05 22.00 23.00 00.00

Други светски рат у боји Ко си заправо ти? Дан после дуге ноћи Уметнички живот У крупном кадру У потрази за Хајдном Рим није изграђен за један дан Тајм тим година Ко си заправо ти? Варвари Терија Џонса Рим није изграђен за један дан Ћелија Прича о струји Ловци на митове Други светски рат у боји Варвари Терија Џонса Тајм тим година

08.00 09.30 10.00 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00

Мунзи Кунг фу прича 2 Кунг фу прича 3 Гангстерска прича Древни ратник Снежни колач Крвава недеља Без заклона Краљеви и краљице Еротски филм Еротски филм

08.00 09.00 10.10 11.10 12.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.50 17.50

07.00 Добро јутро, Хрватска 10.00 Америка: Поглед одозго, док. серија 11.11 Живи овде, купи оно, док. серија 12.00 Дневник 1 12.40 Пркосна љубав 13.26 Др Оз, талк-шоу 14.33 Тренутак спознаје 15.05 Позитивно 15.38 Мачак под шлемом 16.45 Хрватска уживо 17.45 Наши и Ваши 18.20 8. спрат, ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.10 Сабатина, док. филм 20.45 Спектар 21.35 Паралеле 22.05 Пола сата културе 22.40 Дневник 3 23.16 Доктор Младен, филм 00.56 Лудница у Кливленду 01.16 Живот у улици Либерти, филм 02.41 Еурека

Без заклона

Алекс и Ема Алекс није преболео своју љубав Полину. Иако је потписао уговор за други роман, писање му не иде. Уместо тога, коцкао се и задужио, па су му за вратом утеривачи дугова који се нимало не шале: ако за месец дана не врати дуг, убиће га. Даје оглас за стенографкињу а на оглас се јавља Ема, девојка која о свему има своје мишљење... Улоге: Лук Вилсон, Кејт Хадсон, Софи Марсо, Дејвид Пајмер Режија: Роб Рајнер (ХРТ 2, 20.00) 07.03 07.33 07.58 08.23 08.45 09.10 10.00 10.45 11.30 13.30

18.15 18.45 19.00 19.30 20.00 21.35 22.20 23.00 23.20 00.05 00.50 01.35

Мала ТВ Веселе тројке Телетабис Живот с Дереком Римске мистерије Школски сат Долина сунца Други формат Нови живот, филм Живот у улици Либерти, филм Школски сат Регионални дневник Долина сунца Сусрети с аутизмом, док. серија Глобално село Цртани филм Мала ТВ Гламурозне посластице, док. серија Алекс и Ема, филм Нове авантуре старе Кристине Злочиначки умови Два и по мушкарца Еурека Др Хаус Луди од љубави Секс и град

Анет Бенинг

15.10 15.35 16.30 16.55 17.20 17.45 18.15 18.45 19.15 19.55 20.55 21.50 22.45 23.40

Ми и они Како сам упознао вашу мајку Штиклама до врха Џордан Украси мој дом Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Једном давно Секс и град Тори и Дин: Венчања из бајки Породично благо Џина Симонса Рајлијев живот Хоуп и Фејт Ми и они Како сам упознао вашу мајку Живот у ауту Украси мој дом Лудница у Кливленду Секс и град Секс и град Џордан Тело је доказ Џордан Штиклама до врха Секс и град

08.05 08.20 08.45 09.15 11.25 11.45 12.55 13.50 15.10 16.55 17.10 18.05 18.30 19.10 20.00 21.00 22.45 00.25 02.05

Моји џепни љубимци Ју-Ги-Ох! Вирус атек Флешпојнт Ексклузив таблоид Крв није вода Ружа ветрова Сулејман Величанствени Флешпојнт РТЛ 5 до 5 Галилео Ексклузив таблоид РТЛ Данас Крв није вода Ружа ветрова Сулејман Величанствени ЦСИ Њујорк Кости Астро шоу

СЕРИЈА

15.10 16.00 16.35 17.25

08.10 08.40 09.05 09.55 10.45 11.10 11.40 11.50 12.40 13.30 14.20

Убиства у Мидсамеру Вокер, тексашки ренџер Краљевски болесници Монк Вокер, тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Краљевски болесници Монк Хаваји 5-0 Филм: Ноћ дама Филм: Суперциклон Опасна тајна

ЦСИ: Њујорк

Кејт Хадсон

Бос, Чарли, Мос и Батон су четири неуморна гонича стоке. Они живе у непрегледним преријама запада, њихово пријатељство је одређено прастарим кодексом части, док њиховој изолованој врсти прети изумирање... Улоге: Роберт Дивал, Кевин Костнер, Анет Бенинг Режија: Кевин Костнер (Синеманија, 20.00)

08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 01.20

06.00 Елмове авантуре у земљи гунђања 08.00 Празници са Ејприл 09.50 Војничине 12.00 Само када се смејем 14.10 Путовање живота 16.10 Случај Фаревел 18.00 Мирал 20.00 Поноћни експрес 22.00 Господар мува 00.00 Еротски филм

06.00 07.30 09.00 10.00 11.30 13.00 14.00 16.00 17.30 18.30 20.00 21.00 00.00 02.00

Преговарач Крађа Улице Холивуда Заташкавање: Прича Кларенса Брендлија Прерано рођен Екстремни Холивуд Крсташ Смртоносно секси Екстремни Холивуд Затини анђели Екстремни Холивуд Зелена миља Црвени змај Блејд у Хонгконгу

По изласку из затвора Хенк обећа брату Рајлију да се неће више бавити криминалном. У затвору га је у животу одржавала помисао на брата и девојку Анђелу. На жалост, ЦСИ тим пронађе Анђелу мртву, кокаин у апартману, а Хенково име исписано крвљу на зиду... Улоге: Гери Синис, Села Вард, Кармин Ђовина зо, Хил Харпер Режија: Ен Донахју (РТЛ, 22.45)

Села Вард

08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55 01.50

Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како то раде? Како се прави? Врхунско градитељство Аутомобили Трговци аутомобилима Амерички чопери Разоткривање митова Прљави послови Опасан лов Преживљавање Како се прави? Страствени риболовци Чудовишта из реке Стручњаци за преживљавање Невоље у рају Најбољи остају Страствени риболовци Чудовишта из реке

08.30 10.00 13.00 14.15 15.00 18.00 19.15 20.00 23.00 00.00 00.30

Фудбал Билијар Фудбал Билијар Билијар Фудбал Билијар Билијар Покер Рвање Рвање

„Нежно убијање”Босне

Понедељак, 28. фебруар 1994. остали, а он ми је одговорио: „Па, синко, не моКараџић је отпутовао на три дана у Москву, у ра свако видети колико ја попијем„. Другом приквартету с Кољевићем, Крајишником и Бухом. ликом ме је водио на Дунав код алас а, да купи Кажу, разговараће у Министарству иностраних рибу. Тада ме је поучио и да аласи уз рибу никад послова и у оба дома Парламент а. Истовремено, не пију воду већ вино „јер риба неће по трећи у Вашингтону Мате Гранић, Харис Силајџић и пут у воду„. представник бос анских Хрват а већ данима преСубота, 5. март 1994. говарају о формирању конфедерације Хрватске У „Борби„ вест да су авиони, који су оборени и муслиманског и хрватског дела БиХ, али је ре- од НАТО-а изнад Босне, полетели с аеродрома зулт ат, упркос америчком притиску, још неизве- код Удбине (дакле, РСК!), пре обарања бомбарстан. довали војне фабрике у Витезу и Бугојну, а у БуУторак, 1. март 1994. гојну су бомбама погодили и једну болницу. ЗаДве вести на рубу сензације: отварање аеро- тим се, после обарања четири апарат а, један од дрома код Тузле и муслиманско-хрватски спора- укупно шест, спустио на аеродром Удбина, а с зум о конфедерацији. Караџић је, по наговору Рус а, пристао на отвар ањ е туз ланс ког аеродрома само за хуманит арне летове, а у конт рол и тер ет а ће учес твоват и и рус ки пос мат рач и. Дак ле, може се и оно што се није хтело, само зависи ко је „баб иц а„ („убиј ме неж но„!). Сил ајџ ић и Гран ић потпис али споразум о конф ед ер ац иј и дел а БиХ и Хрватске. Али за сада се муслимани и Хрвати у Босни и Мос тару туку као и пре. Среда, 2. март 1994. Данас је стигао други део пензијске аконтације за фебруар. НиРазарање Мостара до последњег камена ко више не зна кад и шта је аконт ација, а шта нешто друго, тако да једним је изгубљен конт акт. Мартић одмах дениједан пензионер не може да установи колика мантује, али све делује неуверљиво. му је мес ечна пензија и колико од ње стварно Увече код нас били Атласови, после дужег прима. На то се надовезује (сад већ петомес еч- времена јер су нам лифтови били готово стално но) обећање о бесплатним пакетима за пензио- у квару. Ни сад није сигурно докле ће радити. нере, који још не стижу, а већ се говори да неће Недеља, 6. март 1994. У „Борби„ данас читам два написа из Сарајева. ни стићи, али ће можда бити дат а нека сума у Под насловом „Љубав с погледом на смрт„, новиновцу (15 или 20 динара?) Дес а је добила 27,50, а ја 47 НД. С тим треба нар бележи разговор с једном Лејлом, која је с две издржати цео март јер је саопштено да се сада мале кћерке избегла у Загреб да би њима спасла прелази на исплате пензија једном мес ечно. животе јер је непосредно пре тога пред њихову кућу пала граната и убиУглавном, биће довољно ла њихову вршњакињу и за комуналије, а можда и Бес крај но се ди вим најб ољ у друг ар иц у, а хлеб и млеко. Остало понепоколебљивом духу правих многу другу децу ранила. веравамо резервама, коМуж Ђорђе остао је у Сајих још има у фризу. Сарајлија. И након више стотина рајеву (као и остала родЧет врт ак, 3. март дана опсаде пркосе свему и тако бина) у стану њених ро1994. што, ка да из ла зе у град, дитеља јер је њихов већ По повратку кући, заоблаче најлепше што имају, раније уништен. Она говирио сам у остат ак емијер шта ће им све то ако сутра вори о непоколебљивом сије на 3. каналу „Лицем духу прав их Сар ајл ија, у лице„. Боље да нис ам! не буду живи који ни после свега не У „рингу„ су били Микоправе разлику међу љувић из СПО-а и Анђелковић из СПС-а. Било је мучно гледати и слушати дима већ се воле и испомажу. Пркосе свему и тапримитивну агресивност и непарламент арност ко што, кад излазе у град, облаче најлепше што Анђелковића, који једноставно није престајао имају, јер, шта ће им све то ако сутра не буду жида упада у реч и виче. Типично за СПС-ове „фај- ви. Прича потресна, сведочи да нема невоље која може уништити солидарност и заједништво тере„ кад немају аргументе. правих људи, без обзира на наметнуте им разлиПетак, 4. март 1994. Био сам у Чорт ановцима да мало помогнем ке. Управо то заједништво било је и основни моМилојку. Док сам чекао комшију Дарка, који ме је повезао колима, разговарао сам с његовом ма- тив разарања, пре свега градова ове земље, где мом, која је стара Чорт ановчанка и сад углавном ниједна нација нити конфесија није имала апсоту живи. Причали смо и мом покојном течи, лутну већину. То потврђују управо најт рагичнипоп-Вулету, који је тамо пре Другог светског ра- ји примери који су нас „прославили„ у целом та био свештеник. Испоставило се да она боље свету: Вуковар, Сарајево, Мостар... Изгледа да познаје тај део моје родбине него ја. Стари су трагична искуства Другог светског рат а нису током година умрли, а с малобројним потомци- била довољна поука већ су некима послужила ма после рат а нис ам имао конт акт а. Ипак ми је као подстрек да их и превазиђу... Зашто се то остао у сећању поп Вуле, због његове духовито- морало догодити баш овде, код нас? Насупрот томе, две вести о „мирнодопској сти и добре нарави. Једном приликом, док је нешто пис ао у својој канцеларији а ја га посма- смрти„: у Њујорку умрла Мелина Меркури, а овтрао, отпијао је црно вино из емајлираног лон- де мој познаник – новинар „Политике„ Звонко чет а. Ја га упит ах зашто не пије из чаше, као Логар Ако је и у миру, много је... Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak31.januar2013.

dnevnik

31. januar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Ваша урођена грациозност ће вам бити од велике користи. Успећете да добијете наклоност других људи; било би добро да је искориститеуплеменитесврхе.Окружени стељубављуипажњом.

BIK 20.4-20.5.

Креативност и романса су вам идеалнакомбинација.Собзиромна тодастеприличнодоброрасположени,заштонебистенаписалиљубавно писмо свом вољеном бићу? Данјеповољанзаромантику.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Искориститедандасепозабавите уређењем дома или ситним поправкама. Уместо да се окренете пословним пројектима због којих бистемоглизажалити,фокусирајте сенаживотнипростор.

Поседујете урођен таленат када јеупитањумузика.Заштосеустручавате да то поделите с другима? Изузетностепријемчивизадодатну едукацијувезанузавашаприватна интересовања.

Данас ћете бити успешни по питању новца. Ваше финансијска ситуација је боља него икада; можда једошловремедапоразмислитео неким озбиљним инвестицијама. Срећауљубави.

Собзиромнатодаемитујетепозитивну енергију, око вас је увек много пријатеља. Пок ушајте да останете с обе ноге на земљи. Не дозволитедападнетеподутицајтоликогласкања.

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Збогмногобројнихобавеза,бићетеупокретувећинудана.Великесу шансе да у паузи њиховог извршења сретнете старог пријатеља. Постојимогућностдасусретпрерасте унештовише.

Планетарни поредак подстиче у вамасумњуданапословномплану нистенаграђениодговарајућеуодносу на уложени труд. Да бисте се орасположили, позовите пријатеља навечеруилипиће.

Будите фок усирани на садашњост; крајње је време да престанетедаживитеупрошлости.Уколико још увек тугујете за извесном особом,знајтедајеконачнодошло времезановепочетке.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Увеквасјепривлачилауметност; тренутак је да јој се посветите на озбиљнији начин. С обзиром на то давећиматехоби,моглибистепочетидаодтогазарађујетезаживот. Самонапред!

Страстједанасуваздуху,готово да можете да је опипате! Па, шта планирате да урадите поводом тога?Уколикостеуромантичнојвези, планирајтеинтимновечеудвоје.

Да ли вам се чини да сте данас изузетно наклоњени супротном полу, а и он вама? Романтика вам је једина на памети; готово да не постојиниједнадругастварокојојбистеразмишљали.

TRI^-TRA^

ТејлорСвифт уградила силиконе? V REMENSKA

Певачица ТејлорСвифт несамодајепребогата,талентованаи иза себе има низ веза с пожељним мушкарцима из шоу-бизниса,већимаителозакаквимжене чезну. Висока је и природно мршавапанеморадапазиштаједе. Међутим,упарнавратајеизјавиладабиволеладаимавећегруди. Пренеколико данапојавиласе надоделинаграда„40принсипалес”уШпанијиипоказалаоблинезакојемногикажудасунове идасуделопластичногхирурга.

PROGNOZA

VIC DANA

Киша,пасунце

Vojvodina Novi Sad

11

Subotica

9

Sombor

11

Kikinda

10

Vrbas

9

B. Palanka

11

Zreњanin

9

S. Mitrovica 12 Ruma

12

Panчevo

10

Vrшac

8

Srbija Beograd

11

Kragujevac

10

K. Mitrovica

8

Niш

8

Evropa

НОВИСАД: Јошмалотоплије.Ујутрукиша,атокомданасуво узсунчанепериоде.Ветарујутруслабдоумерензападниисеверозападни, по подне јужни. Притисак изнад нормале. Јутарња температура4степена,адневна11степени. ВОЈВОДИНА: Јошмалотоплије.Ујутрукиша,већидеодана сувоузсунчанепериоде.Ветарујутруслабдоумерензападнии северозападни,поподнејужни.Притисакизнаднормале.Јутарња температура2степена,амаксимална12степени. СРБИЈА: Топлозаоводобагодинеипроменљиво,узпролазнукишу.Поподнеусвимпределимасуво.Ветарујутруслабдо умерензападниисеверозаапдни,поподнејужни.Притисакизнад нормале.Јутарњатемпература1,амаксимална13степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: Досуботерелативно топлоиуглавномсуво.Усуботутоплоиветровито,дуваћејакакошава,наоблачењеуноћиканедељидоносикишуузападнеисевернепределе.Унедељукишаизахлађење,насеверуизападу кишаћепрећиусуснежицуиснег. БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Неповољноза особе сасрчанимтегобамаиварирајућимкрвнимпритиском,нарочито пре подне.Метеоропатемогуосетитиузнемиреност,несаницуипојачанозамарање,паимсезатосаветуједасмањефизичкеипсихичкенапореипридржавајусаветалекара.

Madrid

15

Rim

16

London

11

Cirih

9

Berlin

7

Beч

9

Varшava

6

Kijev

3

Moskva

-2

Oslo

2

St. Peterburg 1 Atina

16

Pariz

11

Minhen

9

Budimpeшta

7

Stokholm

1

Шетасе мајкасасином исретнесвојујаколепу изгоднупријатељицу. -Сине,пољубитету -речемајка. -Нећу! -Пољубитету, небуди непристојан. - Рекаосамданећу. -Зашто? -Тата је јучепокушао идобиојешамар!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

TISA

Bezdan

148 (-15)

Slankamen

315 (-10)

Jaшa Tomiћ

Apatin

216 (-19)

Zemun

390 (-5)

Tendencija stagnacije

Senta

260 (-6)

Bogojevo

199 (-18)

Panчevo

396 (-1)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

305 (0)

Tendencija opadawa

Smederevo

528 (0)

Titel

314 (-10)

NERA

Baч. Palanka 222 (-15) Novi Sad

236 (-12)

Tendencija opadawa

Hetin

72 (-6)

SAVA

5 (-1)

Tendencija stagnacije

N. Kneжevac 206 (-10) S. Mitrovica 456 (-23)

Tendencija stagnacije i opadawa

Beograd

Kusiћ

345 (-5)

54 (-2)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 31.januar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you