Page 1

NOVISAD*

UTORAK26.FEBRUAR2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23718 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

MLEKOUPRODAVNICAMAZDRAVO,UHOLANDIJINAPROVERI300UZORAKA

Spre~itepokoqstoke kakoznateiumete

str. 4

PRI^ AOAFLAT OKS IN UPROR ED IL AMU[ TER IJ E INANOVOSADSKIMPIJ AC AM A

NASLOVI

Politika 3 Agencija za borbu protiv korupcije: Postupak protiv 21 funkcionera

Crni dani za mle~ne proizvode

Ekonomija 4 Italijanski „Fle{” sti`e u Apatin? 4 Senta: Srpski menayeri ve`baju kaizen 5 Evropqani naru~ili 38.300 fi}a

NoviSad 7 Besplatne karte va`i}e i posle 28. februara 8 Radnici „Stana” vratili izgubqen nov~anik

Vojvodina 10 Kova~ica: Zabrana gradwe opasne fabrike, pa kraj protesta

Dru{tvo Crna 13 Subotica i Zrewanin: Petorka osumwi~ena za razbojni{tva

DU[ANPETROVI],[EF NOVOGPOSLANI^KOGKLUBA USRPSKOMPARLAMENTU

Intenzivna iozbiqna komunikacija sJeremi}em

str. 2

POLITI^KIANALITI^ARVLADIMIRGOATI

Svasepri~a pleteoko vanrednihizbora str. 3

Foto: F. Baki}

11 Otkriven falsifikat leka „folnak”?

INTERVJU

str. 7

JANUARSKEZARADEUSRBIJIDOBRANOSKLIZNULE

Poslegodinudana platepaleispod 40.000dinara str. 5

Malosve`ije Najvi{atemperatura9°S

ATP„VOJVODINA”TRA@IPRINUDNUNAPLATU

NovomSadusledi blokadara~una

str. 9

SVEDO^ILIINSPEKTORIKOJISUKONTROLISALINOVOSADSKUDISKOTEKU UKOJOJSE1.APRILADOGODILATRAGEDIJA

Nijebilomogu}nostiza zatvarawe„Kontrasta”

str. 13

STRUJAPOSKUPQUJEPOSLEGREJNESEZONE

JU^EU@ELEZNI^KOJULICIUNOVOMSADUSPRE^EN POKU[AJPQA^KE

Dr`avane}e Nametizlataraili prodatiEPS mewa~nica str. 5

SPORT

n PO^IWEPROLE]NIDEO FUDBALSKOG[AMPIONATA

n @ABAQCIIZABRALI NAJBOQESPORTISTE

n BARSAIREAL DELEMEGDAN

str. 13

n VATERPOLISTIVOJVODINESPREMNI ZAME^SEZONE str. 14 – 18


2

POLiTikA

utorak26.februar2013.

U SKUP[TINI SRBIJE ISKUSTVA HVATSKE PRI ULASKU U EU

Drobwak: ISrbija}ebiti ~lanicaUnije [ef Misije Hrvatske pri EU Vladimir Drobwak, koji boraviuposetiBeogradu,izjaviodauBriselunikonespori da }e Srbija jednog dana biti ~lanicaEU. – Datum }ete dobiti pre ili kasnijeinikouBriselunesporida}eSrbijajednogdanabiti ~lanica. Put je te`ak i zahtevan, ali na kraju je velika nagrada – rekao je Drobwak novinarimauSkup{tiniSrbijeposle tribine posve}ene iskustvimaHrvatskeprilikomulaskuuEU. Drobwak, koji je bio glavni pregovara~HrvatskesEU,oceniojedajeSrbijauprednostiu odnosu na Hrvatsku kad je bila na po~etku pregovora jer jasno zna{taje~eka. –Hrvatskipregovorisusevodili po zao{trenijim pravilima nego pre nas, a vi sad imate jasniju sliku – rekao je Drobwak,idodaoda}esepregovori Srbijeodvijatiusituacijikad }ejednaoddr`ava~lanica,ato

je Hrvatska, biti veliki prijateqSrbijeupregovorima. Pomo}nik ministarke spoqnih poslova Hrvatske Hrvoje Maru{i} rekaojedamujedrago {to je u Beogradu i da se predstavniciHrvatskeradoodazvali pozivudapodelesvojaiskustvau, kako je rekao, mukotrpnim i dugotrajnimpregovorimasEU. –HrvatskajenastraniSrbije u ovoj pri~i, `eli evropsku Srbiju. Hrvatska `eli evropskiregioninadasedajeovoprvi korak na zajedni~kom poslu ubrzavawa evropskih integracija–rekaojeMaru{i}. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milan Pajevi} zahvalio je kolegamaizHrvatske{tosuodvojilivremedaprenesusvojeznaweiiskustvona,kakojerekao, radno-operativnomnivouzakojijeSrbijazainteresovana.On je kazao da se Srbija priprema da {to temeqnije u|e u proces pregovorasEU. D. Milivojevi}

Samaryi}: Vlastma{e trulom{argarepom Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samarxi} poru~io je ju~e da su Vlada i celokupna vlast definitivnopristalenapredajucelokupnog Kosova zarad dobijawadatumazapregovoresEvropskom unijom, i kritikovao pregovara~ki tim {to ne obave{tava Skup{tinu Srbije o fazamarazgovorasPri{tinom. –Ovojesamojednatrula{argarepakojomsema{epredo~i-

ma srpske vlade i vlasti, a oni jesleposledeunadida}ejejednogdanauhvatiti...Na{avlada ubrzanoizlaziususretzahtevima Pri{tine i Brisela, definitivnosveunameridaukratkomrokuispunisveoneuslove koji su dodatno nametnuti Srbijidabidobiladatumzapo~etak pregovora radi pristupawa EU–rekaojeSamarxi}nakonferenciji za novinare u sedi{tuDSS-a.

VESTI Per~evi}brine okulturi Vlada Srbije razre{ila je dosada{wi Upravni odbor Republi~kog zavoda za za{titu spomenikakultureiimenovala novi,na~ije~elojepostavila vlasnika kompanije „Interkomerc„ Gorana Per~evi}a, koji je devedesetih godina pro{log veka bio istaknuti funkcio- ner Socijalisti~ke partije Srbije.Vladajeodlukudonela na sednici odr`anoj u petak, a objavqena je ju~e na wenom internet-sajtu.

OstavkaDu{ana Igwatovi}a Vlada Srbije razre{ila je du`nosti direktora Kancelarije Vlade Srbije za qudska i mawinskapravaDu{anaIgwatovi}a, na osnovu prethodne ostavke koju je podneo na tu funkciju,inatomestoimenovala Suzanu Paunovi}, dosada{wupomo}nicudirektora,objavqenojeju~enainternet-sajtu Vlade. Igwatovi} je direktor Kancelarije za qudska i mawinska prava bio je od septembra2012.godine,apretoga jegodinamabiona~eluKancelarije za saradwu s Ha{kim tribunalom.

Vlada je na istoj sednici, 22. januara, razre{ila Mom~ila @ivkovi}a du`nostidirektora Agencije za za{titu `ivotne sredineinatomestoimenovala FilipaRadovi}a.

Savetza privredni oporavak Budu}nost srpske ekonomije zavisi od reindustrijalizacije, oceweno je ju~e na sednici Nac io n aln og sav et a za privrednioporavakSrbije,nakojojjeformiranekspertskitim koji }e za mesec dana pripremiti program odr`ivih mera za brzu reindustrijalizaciju srpske privrede. Razvoj industrije zasnovane na resursima je {ansa za pove}awe izvoza i re{ av aw e prob lem a nez ap oslenosti, konstatovano je na sednici, saop{tila je Vlada Srbije. Ocewenojedajemeramakoje preduzima Vlada Srbije spre~en bankrot zemqe, ali da je neophodan plan brze reindustrij al iz ac ij e, koj im bi se o`iveli postoje}i privredni kapaciteti, pre svega u energetskom sektoru, agraru i razvoju informacionih tehnologija,navodiseusaop{tewu.

dnevnik

DA^I] S AMBASADORIMA KVINTE

VladajedinstvenaoKosovu –VladaSrbijejejedinstvenaismatrada sedopravednogre{avawaproblemanaKosovuiMetohijimo`edo}isamouzneophodan kompromis obe strane – rekao je premijer IvicaDa~i} uju~era{wemrazgovorusambasadorima Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, Nema~ke, Velike Britanije, Francuske i Italijei{efomMisijeEUuBeogradu.

Kakojesaop{tilaVladinaKancelarijazasaradwusmedijima,Da~i}jeupoznao ambasadorezemaqaKvintesdosada{wim tokom dijaloga izme|u Beograda i Pri{tine i sprovo|ewem postignutih dogovora. –CiqdijalogajedaseobezbedesigurnostiopstanakSrbauju`nojpokrajinii

pravednimiodr`ivimre{ewimadostigne trajna stabilnost regiona – ocenio je premijer. Nasastankujenagla{enodaSrbijaima podr{kuusprovo|ewureformiidajena dobrom putu da dobije datum po~etka pregovorazapristupaweEvropskojuniji,navodiseusaop{tewu.

INTERVJU DU[AN PETROVI], [EF NOVOG POSLANI^KOG KLUBA U SRPSKOM PARLAMENTU

Intenzivnaiozbiqna komunikacija sJeremi}em – „Zajedno za Srbiju” }e biti opozicioni poslani~ki klub koji se sna`no zala`e za evropske integracije, {to zna~i da }e podr`avatiisampokretatiinicijative u ovoj skup{tini koji }e doprinositinapredovawukaEU. Podr`a}emo,naravno,isve{to je neophodno da bi do razvoja i ubrzawatogprocesado{lo.Ima}emoaktivanisna`anodnospremaparlamentu–izjaviojeza{ef novogposlani~kogklubauSkup{tini Srbije Du{an Petrovi} za„Dnevnik”. Petrovi}napitaweoformirawu nove stranke uzvra}a da je trenutna tema zavr{etak radwi potrebnih radi formirawa kluba,ao„stranci–kakosestvari bududaqerazvijale”. l Mo`e li se o~ekivati da i pojedine op{tinske organizacije DS-a krenu va{im sto-

pama, i na primer u [apcu, okrenule|aDS-uprikqu~uju}i se„ZajednozaSrbiju”? –Svi}edonositisvojeodluke, iu[apcuidrugimop{tinaSrbije, funkcioneri, odbornici, ~lanoviDS-a,otomedalisusa-

^ekovi}:Uskoroinovastranka Zamenicanovogposlani~kogkluba“ZajednozaSrbiju“koji}e danasbitipromovisanbi}eSawa^ekovi}.Utomklubu“sede}e”, {est~lanova,nekada{wihposlanikaDS-a.Uklubu}eosimPetrovi}ai^ekovi}evebitijo{iMilovanMarkovi},Bo{koRisti},Miodrag\idi} iNeboj{aZelenovi}.Sawa^ekovi}istaklajeidajepotrebnodanovastrankabudeformiranabrzo“jer jeprole}eve}tu”.Powenimre~ima,uSrbijipostojidostastranaka~ijisuprogramisli~niikojeseuglavnombavevelikimpoliti~kimtemama,poputEU,Kosova,ekonomije... – Kako vreme prolazi, te teme se polako zatvaraju, a `ivot u Srbijisenemewa,neidenaboqe.VelikideoSrbijejeostaozapu{tenirazlikeme|ugradovimairegionimasuogromne–rekla jeSawa^ekovi}. S. St.

glasni s politikom koju sada vodi Dragan \ilas ili ne. No,su{tinskijeva`no da je na{a politika okrenuta prema gra|anima Srbije,onaprevazilazi DS, kao i sve programe postoje}ih stranaka. Govorimuimesvih~lanova na{eg poslani~kog kluba da je stvarawe odgovaraju}eg dr`avnog ustrojstva u Srbiji neophodno da bismo napravili dr`avni instrument koji }e qudima otvoriti prostor za boqi `ivot. l Formirawe nove stranke jenezaobilaznouztepoteze? – Sutra formiramo poslani~kugrupu,asvedrugojeproceskoji }e dobiti svoje odgovore u zavisnostiodtogakakotaidejabudeume|uvremenuprihvatana. l Preti li opasnost da se DS, s de{avawima oko vas i Vuka Jeremi}a, razbije na vi{estranaka? – Tojepitawequdikojisedeu DS-uiuop{tene`elimtimeda se bavim. Su{tinski problem DS-a je {to nema potpuno jasnu politiku,~ijitemeqmoradabudejasnodefinisawenajva`nijih pitawa koja dr`ava danas ima. Po{totapitawauDS-unisudefinisana, nema ni odgovora na

Srbijabeznotara

wih. Ovo je {iroko postavqena politika u ~ijem centru je su{tinska decentralizacija Srbije,kojujemogu}esprovestisustavnim promenama i, kao {to sam vi{e puta rekao, uz sna`nu centralnu dr`avu, Vojvodina, BeogradicentralnaSrbijatrebada imaju istovetne institucije i prinadle`nostidabisvigra|ani zemqe imali pribli`no jednake {anse i institucionalni put ka boqe `ivotu. DS, na`alost,tupolitikunijeprihvatio, isadajepro{lovreme. l JestelirazgovaralisJeremi}em? –Jesampro{lenedeqeionmi jejasnopredo~iosvojpogledotome {ta }e se va`no de{avati u me|unarodnojidoma}ojpolitici unarednimmesecimaigodinama. Rekaosammuvrlojasno{tamislimotomedajeupogledudecentralizacijeva`noikakobitrebalo da bude postavqena politi~ka platforma o tome i dogovorilismosedasevrlobrzoponovo ~ujemo. U vrlo ozbiqnim smokomunikacijama. l Postoji li mogu}nost da se va{ klub pro{iri novim poslani~kimimenima? –Sigruransamdada. l [ta je s grupacijom okupqenomokoposlanikaipredsednika Politi~kog saveta DS-aDragoqubaMi}unovi}a? –ProfesorMi}unovi}}evam odgovoritinatopitawe. Dragan Milivojevi}

pre Drugog svetskog rata, odavno nisu me|u `ivima i ne postoji neposredna iskustvena primenatakvogsistema.

Poslanici Skup{tina Srbije na novoj vanrednojsednicirazmatralisuizmeneZakonao javnom bele`ni{tvu, kojima se primena tog poslani^ke teme OpomenazaBorka propisa odla`e za godinu dana, odnosno do 1. marta2014.Tojedrugiputzane{tovi{eodpolagodinedasepred[ef poslani~kog kluba DS-a Borislav Stefanovi} “zaradio” la`eodlagaweprimenetogzakona.Kakojeobjasnioministarpravjeju~eopomenuodpredsedavaju}eSkup{tiniVesneKova~ (URS), deNikolaSelakovi},razlogzatoje~iwenicadaSrbijanemado- kojagajeprethodnodvaputaopomenuladasenedr`itemednevnog voqnopravnikakojisupolo`ilijavnobele`ni~kiispitikojibi reda. mogli konkurisati za notare. Ministar je dodao da je Srbiji poPoslaniciDS-aoptu`ilisuVesnuKova~daje“ugroziladostotrebnonajmawe100javnihbele`nika.Dosadajeutriispitnaroka, janstvoSkup{tine”jerje,kakojerekaoJankoVeselinovi},“izrekako je precizirao Selakovi}, javnobele`ni~ki ispit ukupno po- klaopomenu{efujedneposlani~kegrupenapomiwaweimenaUrolo`ilo55notara,{tojenedovoqno,ajedanodrazlogajeite`ina {aMi{i}a,kojijeubekstvuodzakonaiamnestije”. togispita,koji,kakojenaglasio,moradaostanenatomnivoustro–Toimavezesamnestijomiminstrompravde–upozoriojeVesegostibudu}idasenotarimapoveravajuva`naovla{}ewa. linovi}. Na primedbe opozicije ministar odgovara: Ka`ete da je ovaj VesnaKova~jeizreklaopomenuStefanovi}unakon{tojerekao predlogzakonanijebrukaopozicije,negovlasti.Neznamza{tobi dase“reformapravosu|azoveUro{Mi{i}”.Onajeposlanicima ovajpredlogzakonabiobilo~ijabruka?Brukabinastupilauonom DS-a objasnila da “poslanik mo`e iznositi svoje politi~ko mitrenutkukadabipo~eodaseprimewujeadazatonepostojeuslovi. {qeweotemikojajenadnevnomredu”adaseStefanovi}“udaqio Ministarje”priznao”idajeuspostavqawenotarijatauSrbiji oddnevnogreda”itime,powenomuverewu,zaslu`ioopomenu. pionirskiprojekatjerposledwinotariuSrbiji,kojisupostojali S. Stankovi}

TVIT CRTICA OrdenzaPutina NalajnipredsednikaSrbijeju~eje obnarodovana vest: „Predsednik Nikoli}odlikovaojepredsednikaRuske Federacije Vladimira Putina OrdenomRepublikeSrbijenavelikojogrlici. @putin2012„.

Samopolako Nakon {to mu je izre~ena opomena, {ef poslanika DS-a Borislav Stefanovi} seoglasiona„Tviteru„: „Gospo|a Kova~ ho}e da u}utka

opoziciju.Nijejojprviput.Sve}e vamsetovratiti.Samopolako„.

A„lebac”?

No}idan

(Ne)dodirqivi Mi{i}

Nalajni nijevestsamomleko ve}i hleb.SavetnikekspredsednikaSrbije Neboj{aKrsti} sepita:„Da libu|av ’lebacimaaflatoksin?„

Predsedavaju}i generalnoj Skup{tiniUNVukJeremi} oka~iojena savoj“Tviter”nalogfoto“sMIP-om Katara,potvrdiliu~e{}e udebatio uloziUNusvetskojekonomskojkrizi, kojuorganizujemo15.apruNY”. Po{to u to vreme u SAD spavaju, @Mr_Hajd ga pita: „Gde si, @jeremic_vuk...Aza{totiustaje{takorano?...:)„ Jeremi}otkriva:„Ovdeu@enevije 1pm,pauzazaru~ak…”,dok‫@‏‬Mr_Hajd odgovara: „A, tu si... Nisam znao... Nemainfoumedijima...„

LDP-ovac Drago Kova~evi} pratio je{ta se de{ava uskup{tinskoj sali: „Uro{ Mi{i} postade favorit parlamentarne ve}ine. Pomene{ ga i odmahidekazna:)„ Komentator Dragan Jawi} dodaje: „Svedokdalekovi{equdiuSrbijizna za Uro{a Mi{i}a nego za Sr|ana Aleksi}a,nemanamaizlaskaizrupe„.

^ijije fi}a? Ministarstvofinansijaoka~ilo je ju~e na“Tviter”Planosvajawatr`i{tasrpskogfi}e. „Tvitera{„kojisepotpisujekao@Litijum_Dzonihpita:„DaliznajuItalijani dawihovakolanazivamosrpskifi}a?”

Crvenitepih imle~niput ^lanicaPredsedni{tva SNS-aMaja Gojkovi} upore|uje:„UHolivuducrveni tepih za zvezde, u NS mle~ni put za Je{i}a #mleko#novisad #vladavojvodine„. Ukazujejoj@NikolaVujacic1:„Bi}eto celo dru{tvo kada se otpetqa stanica, i nabavke u JP, i gra|evinsko zemqi{teigra|evinskedozvole.Svi ste isti, treba nam nova generacija politi~ara,nekorumpiranih...„ Maja mu odgovara:„Ja nisam korumpirana„. S. St.


politika

dnevnik

POLITI^KIANALITI^ARVLADIMIRGOATI

Sva se pri~a plete oko vanrednih izbora Da li }e i 2013. godina biti izbornazaSrbijuikakotoda su vanredni izbori odjednom postalitemapoliti~kihakteraiakojeodkonstiusawanove Vlade proteklo tek sedam meseci?Popravilu,izborisutema koju potencira opozicija, kojaje,pak,posledwihnekolikomesecibilapoprili~nora{timovana da bi pri`eqkivala skori izlazak na birali{ta. O izborima se, me|utim, uveliko polemi{e, a ta polemikainiciraseizsamevladaju}e koal icije, odnosno iz wenenajmo}nije~lanice–Srpske napredne stranke, ohrabrene anketama koje ukazuju na rast wene popularnosti. A po hiperprodukciji afera, od kojih jenajkrupnijaonaukojojsena{ao sam prem ij er i lid er SPS-a Ivica Da~i}, do najnovije„mle~ne”,tesvakodnevnih strana~kihsaop{tewa–moglo bise~initidajeSrbijave}u novojizbornojkampawi. Politi~ki analiti~ar i predsednik „Transparantnosti Srbija„VladimirGoati smatra da}esevanredniizboriuSrbiji najverovatnije dogoditi ove jeseni, a s obzirom na to da ih,

nik Srbije, podsetimo, tim povodom apelovao je da se o izborimanerazmi{qadojuna,kada se o~ekuje saop{tavawe datuma za po~etak pregovora o pridru-

On je, naime, podsetio na to da je zakonskim izmenama 2011. godine udvostru~en iznos za finansirawepoliti~kihstranaka,adasetomenikouparlamentu nije protivio, „iako je biloapsurdnodasetakovelika davawa opredele za partije u zemqi siroma{noj kao {to je Srbija„. Po wegovim re~ima, te zakonske izmene, koje su strankesameiniciraleisprovele,zapravosupoliti~kepartije u~inile izuzetno bogatim organizacijama. – Zbog tako velikih izdvajawastrankamauop{teinetrebaju ~lanovi, niti bilo kakva druga nov~ana pomo}. A nema

Izborisuveomaskupa operacija,auna{em slu~ajuina~inda strankedo|udo znatnihsvotanovca `ivawu Srbije EU, dok je prvi potpredsednik Vlade, pak, priznaodauwegovojstrancipostojeonikojizagovarajuprevremeneizbore. –Poonome{totrenutnovidimo, sva se pri~a plete u tom

Glasoviprotesta Goatiukazujenatodabinoviizborimoglidovestidove}eg razo~arewa bira~a i apatije zbog zloupotrebqavawa izbornog procesainere{avawawihovih`ivotnihproblema,{to}e,po wemu,rezultiratiimawimodzivomive}imbrojem„belih”glasova. –Kadbrojneva`e}ihlisti}arasteiznaddvaodsto,kakojeto bilonaprethodnimizborima,tosuve}glasoviprotesta.Amislimda}eseprocenatglasovaprotestasamopove}ati–ocenio jeGoatijer,kakojezakqu~io,„u~estalostizboranijeinidikatorkvalitetademokratijeunekomdru{tvuve}seoniorganizujuzatodabiseznalokovladauodre|enomperiodu”. kakoka`e,tolikonajavqujusami akteri vlasti. On je za „Dnevnik”ocenioidautompogledu nisu u potpunosti istovetna stajali{ta sada{weg predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vu~i}a i prethodnog Tomislava Nikoli}a,kojisuposledwihnedeqatako|e govorili o mogu}nosti prevremenih izbora. Predsed-

Onnapomiwedasepri~eoizborimatrenutnoplasiraju„kao pretweSNS-apoliti~kimprotivnicima”,azbogistra`ivawa pokojimajerejtingnapredwaka

smeru,i~inimisedajemnogo ve}averovatno}adaizborabude nego da ih ne bude, i to ove jeseni,uoktobruilinovembru –kazaojeVladimirGoati.–A tozna~ida}eopetizxepagra|anaiste}ivi{eod13miliona evra samo za politi~ke stranke, ne ra~unuju}i gubitke koji }e se svakako odraziti na ekonomiju...

znatno porastao u odnosu na pro{logodi{weizbore. – A politika kod ve}ine na{ihpoliti~arasvodisena`equ za sticawem {to vi{e vlasti, bez obzira na to {to je jasnoda~estiizborivrlomnogo ko{tajuizadr`avajuzemqu,odga|aju re{avawe brojnih problema...Jer,wihovosnovnikriterijum je dobrobit partije, a nedali}egra|animabitiboqe ili gore – ka`e na{ sagovornik. Dodaje da napredwaci o~iglednosmatrajudabinoviizbori za wih bili korisni, kad je re~ o distribuciji mo}i, ali i kadjere~onovcuizbuxetakoji uztodolaziublagajnustranke. –Izborisuveomaskupaoperacija, a u na{em slu~aju i na~indastrankedo|udozna~ajnih svotanovca.Samojedanizborni proces na{ buxet ko{ta vi{e od sedam miliona evra, koliko dr`avadajestrankamazaizbornukampawu.Aakobisetomedodalo i izgubqeno vreme, odnosno ’izgubqena dobit’ kako bi to rekli ekonomisti, taj iznos bio bi i desetostruko ve}i, odnosno izme|u 50 i 70 miliona evra–naveojeGoati.

mnogo zemaqa u kojima postoje takopreteranauzimawapartija, ali Srbije je, eto, jedna od tihzemaqa–ukazaojeon. Goati je uveren u to da ni u slu~aju novih izbora, kao i u prethodnom izbornom ciklusu, nijeverovatnoformirawekoalicijeizme|uSNS-aiDS-a,o ~emuse,ina~e,tako|espekuli{enapoliti~kojsceni. –Onikojigovoreo„velikoj koaliciji„ ne znaju dobro prirodu vlasti, po kojoj stranke nisu spremne da dele trpezu vlastisve}imbrojemu~esnika ako to ne moraju. Za{to bi ve}ina koja u parlamentu ~ini 126 poslanika delila plen s jo{50qudi?–navodiGoati,i dodajedapostojeizuzecikadse namernopravevelikekoalicije, uz opasku da su takve situacijeveomaretke.–UBritaniji je,naprimer,pravqenavelika koalicija izme|u laburista i konzervativaca za vreme Drugog svetskog rata jer tad vi{e nije bio u pitawu plen vlasti negosebranilazemqa.Asiguransamdamine}emodo}iutakvusitauciju. B.D.Savi}

Mir~i}: Nikoli}u pet miliona evra od Mi{kovi}a, Vu~i}u milion od Caneta PotpredsednikSRS-aMiloradMir~i}ka`edajepredsednikSrbijeTomislavNikoli} dobiopetmilionaevraodMiroslava Mi{kovi}a za vreme predizborne kampawe 2008. Mir~i} je na konferenciji za novinare u Novom Sadu optu`io i predsednika Srpske napredne stranke i prvog potpredsednika Vlade Srbije AleksandraVu~i}a dajeuisto vremeodStankaSuboti}aCaneta primiomilionevra.

- Podatke do kojih je do{ao Vojislav [e{eq tek sada iznosimoujavnostsamozato{to smo sada do{li do detaqa, nepobitnihdokazaita~nihiznosa koje su dobili Nikoli} i Vu~i}.Jednostavno,nismohteli da licitiramo – rekao je Mir~i}.Onjepreciziraodaje do ovih podataka do{ao [e{eq, koji ga je o tome obavestio, {to je on, kako je rekao, du`an da saop{ti javnosti. Prema re~ima Mir~i}a, ova

informacija se bazira na ~iwenicama, svedo~ewima qudi kojisunaistaknutimfunkcijama u SNS, koji su ~lanovi Vlade,kojisuitekakonavisokim funkcijama u aktuelnoj Vladi”. Mir~i} je pozvao nadle`ne,posebnotu`iocazaorganizovani kriminal Miqka Radisavqevi}a,dadetaqnoispitaju ceo slu~aj „jer je SRS oduvek insistirao na tome da sestanenaputkriminaluikorupciji”.

–Neznamgdejetajnovacnestaonitina{tajepotro{en. Jedino {to znam jeste da SRS u predizbornoj kampawi nije dobio od Nikoli}a i Vu~i}a nijedan evrocent – kazao je Mir~i}. Ina~ e, na preds edn i~k im izborima u januaru 2008. Nikol i} je bio preds edn i~k i kandidat SRS-a, a na parlamentarnimizborimaumajute godineSRSjeosvojio78mandata.

REKLI SU \uri}: Moratorijum na politi~ku raspravu LDP navodi da je afera s mlekom najboqa potvrda tezetestrankekojasmatra dajeudr`avi„svetruloi daseraspada”. –Tra`i}emoposebnusednicu parlamenta na kojoj bismo doneli nekoliko zakqu~aka.Prvijedasepoliti~aripotpunouzdr`e,daproglasenekuvrstu moratorijuma i da u narednim danima ne govoreoovome.Prekliwemoihdasemakaru narednihnekolikodanauzdr`eodovograta– kazaojeposlaniktestrankeBojan\uri}. Onjedodaodapredparlamentomotojtemi,osimnadle`nihizdr`avnihorgana,morajudagovoreistru~waci,adajejednood pitawanakojetrebaodgovoritiitogdesu jo{ neslagawa u standardima i pravilima kadajere~obezbednostihrane.

Risti~evi}: Afera sra~unata da se uvozi mleko

Markovi}: Na mala vrata ho}e velike uvoznike

PoslanikuklubuSNS-a Marjan Risti~evi}, pak, ukazuje na to da je afera s mlekomrezultatnedoslednosti biv{e vlasti u propisima. –Tanedoslednostjedoveladotogadanemo`ete odsto~nehranesvisokom tolerancijom na aflatoksin napraviti mleko s niskom tolerancijom. Zato mislimdaproizvo|a~imlekanedugujugra|animaizviwewe–rekaojeRisti~evi},i dodao da je ta afera bila “sra~unata” s ciqem da Srbija uvozi mleko, a ne da ga izvozi. Onjenaveoidawegovaporodicaidaqekupujemle~neproizvodeusamoposlugama.

LiderJedinstveneSrbijeinarodniposlanikDraganMarkovi} Palma isti~e da }e najve}u {tetu od afere s mlekom imati poqoprivredniproizvo|a~i, aglavnogkrivcavidiulobijukojiradina{tetuSrbije. –O~ekujemdatajlobikojiradina{tetu Srbije po~ne da govori da nam i krompir, pasuqidrugiproizvodinevaqajuidanam je sve tu|e boqe. Mislim da }e ova pri~a kratko trajati i da su se oni koji `ele na malavratadauveduvelikeuvoznikeuSrbijuprevarili–rekaojeliderJS-a. Markovi} je dodao da treba pustiti nadle`neinstitucijedaradesvojposaoiutvrdeodgovornost.

utorak26.februar2013.

3

GORANKNE@EVI]OSUDBINI160.000EVRA KOJEPOTRA@UJEDS

O novcu posle drugostepene presude Potpredsednik Srpske napredne stranke Goran Kne`evi} izjavio je ju~e, povodom zahteva Demokratske stranke da joj bud e vra} en o 160.000 evra,datrebasa~ekatidrugostepenu presudu, kada }e se, kako je istakao, oglasiti povodom~itaveafere. – Sa~eka}emo drugostepenu presudu, po{to }e se verovatnonaovuprvostepenu`aliti Tu`ila{tvo. Kad budemo zavr{ilito,onda}emorazgovarati–rekaojeKne`evi}zaB92. DS u Zrewaninu je ranije zatra`io da mu bude vra}eno 160.000 evra prona|enih 2008. godineusefu,poslehap{ewa Kne`evi}a, koji je tada bio funkcionerDS-a. Onjerekaodanijebiouzatvoru zbog pomenutog novca ve}„zbogdrugihla`nihoptu`bi koje su se pokazale kao neos nov an e”. Kak o je nag la-

sio, on je prvostepenom sudskompresudomoslobo|en,kao i„ostaliizte~itavenavodne grupe”. –Kadabudemoimalipravosna` nu pres ud u, ond a }em o znatisve–kazaojeon. Zrewaninski DS je ranije istakaodajeSpecijalnisudu obraz lo` ew u oslob a| aj u} e presude Kne`evi}u potvrdio da novac pripada DS-u, dok je Kne` ev i} tok om pos tupk a tvrdio da je u sefu prona|en stran a~k i nov ac prik up qen donacijama. „Posedujemspisakdonatora novca i wima }u ga vratiti. Demokratskoj stranci sam sve po spisku ve} vratio na izborima„, napisao je Kne`evi} tadanasvom„Tviter„nalogu. Kne`evi}jeunovembruprvostepenom presudom oslobo|en optu`be za zloupotrebe u dod el i gra| ev ins kog zem qi{ta.

AGENCIJAZABORBUPROTIVKORUPCIJE

Postupak protiv 21 funkcionera

– Agencija za borbu protiv kor upc ij e pok ren ul a je postupkeprotiv21funkcionera zbogtoga{tourokuod30danaodimenovawailiprestanka funkcije nisu dostavili redovne godi{we izve{taje o imovini i prihodima – rekla je Tanjugu portparolk a Agenc ij e Aleks and ra Kosti}. Kak o je obj avqen o na sajt u Agencije, postupci su pok ren ut i protiv savetnika predsednika Republike Radoslava Pavlovi}a, Jas min e Mit rov i}-Mar i}, Predraga Miki}a, Marka \uri}a, direktora VOA-e Dragana Vladisavqevi}a i wegovog zamenika Radoslava Ili}a. Agencija je pokrenula postupke i protiv narodne poslanice po prestanku vr{ewa funkcije Jadranke Jovi{i}, nar odn e pos lan ic e po prestank u vr{ ew a funkc ij e i ~lanice radne grupe u Republi~k oj izb orn oj kom is ij i Vjerice Radete, ~lanice radnegrupeuRepubli~kojizbornoj komisiji Biqane Krasi},

biv{eg predsednika GO Sur~in Voj is lav a Jan o{ ev i} a, dir ekt or a Uprav e za {um e Perice Grbi}a, v. d. direktora Republi~ke direkcije za vode Miodraga Pje{i}a, pomo}niceuMinistarstvuzdravqaZoricePavlovi} iZora-

na Kova~evi}a. Postupci su pokrenuti i protiv dr`avnog sek ret ar a u Min is tars tvu omladine i sporta Predraga Peruni~i}a, dr`avnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Radivoja Mitrovi}a, dr`avnogsekretarauMinistarstvu energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine Vladana Zdravkovi}a, dr`avnog sek ret ar a u Min is tars tvu zdravqaMilo{aJeftovi}ai pomo}nika direktora u PoreskojupraviDejanaStojanovi}a, Dragana Ristivojevi}a i OliveraPremovi}a.

Vukadinovi}: Kqu~ je u pakovawu Pol it i~k i anal it i~ ar \or|e Vukadinovi} rekao je zaB-92dakodgra|anapostoji efekatzasi}ewa,nesamozato {to su isti politi~ari prisutnive}godinamaidecenijamanegozato{toseinovine razlikujumnogoodstarih.Dodajeidatrendnezadovoqstva politi~arima i politi~kom scenom postoji svuda u Evropi,nesamouSrbiji. Na pitawe da li ima prostora za nove stranke, ~ije formirawe najavquju biv{i visoki funkcioneri DS-a Zoran @ivkovi} i Du{an Petrovi},Vukadinovi}ka`e da istra`ivawa pokazuju da

prostora za wih i te kako ima. –Uistra`ivawimaod40do 55procenataispitanikaka`e daimajupotrebuzanekomnovomstrankom,alitonezna~i da }e na izborima za wih i glasati. Ja mislim da je mogu}e i prepakovawe starih partija – mi smo videli da je na ovimizborimapobedilajedna novastranakasastarimqudima.Mislimdajekqu~upakovawu. @ivkovi}eva i Petrovi}eva stranka bi mogla biti kaostarovinounovimba~vama,alimislimdanaizborima nemaju realne {anse – zakqu~ioje\or|eVukadinovi}.

Kostre{: Svi krivi da odgovaraju BojanKostre{ izLSV-anavodidajeaferasmlekomdobarpokazateqdadr`avanefunkcioni{e,a{tojerezultat neure|enihodnosarepubli~keipokrajinskevlasti –Svikojisukrivimorajudaodgovarajuiiskrenosenadamda}esedr`avniorganiozbiqnopozabavititimpitawem.Onikojisubiliupravumorajudadobijupriznaweza to, a oni koji nisu moraju da snose odgovornost – rekao je Kostre{.


4

ekonomija

utorak26.februar2013.

dnevnik

MLEKOUPRODAVNICAMAZDRAVO,UHOLANDIJINAPROVERI300UZORAKA

Spre~itepokoqstoke kakoznateiumete MinistarpoqoprivredeGoran Kne`evi} ponoviojedagarantuje dajesvemlekonarafovimapotpunoispravnoibezbedno,naosnovu toga{tojeutokuovegodinevi{e od1.000uzorakamlekaispitanona prisustvoaflatoksina. – Dr`ava je preduzela sve – od prvogdoposledwegkoraka,~aki vi{eodtoga,ajavnostjeosvemu obave{tenanavreme–istakaoje Kne`evi}. Onjetvrdwudaizaju~era{weg protesta poqoprivrednika u NovomSadustojinovosadskiGradski odbor Srpske napredne stranke odbaciokao„ordinarnuglupost”, najavquju}i za sutra sastanak sa zemqoradnicima da bi se na{ao na~indaimsepomogne. –Nave{ta~eweuHolandijuje poslatovi{eod300uzorakamlekasvihproizvo|a~azakojepostojimogu}nostdajekontaminirano –rekaojeKne`evi},napomiwu}i da}erezultatisuperkontrolebitipoznatizakojidan.–Ukoliko sepoka`edajemlekozdravo,bi}e vra}enouprodavnice,aakorezul-

tatinebududobri,tomleko}ebitiuni{teno. Powegovimre~ima,tojejedina laboratorija koja mo`e dati rezultate vrlo visoke ta~nosti. Kne`evi} je napomenuo da „smo u prethodnomperiodu,unekojvrsti evrofanatizma” doneli niz zakona i propisa koji su u skladu s evropskim, ali nemamo unutra-

napomiwu}i da jo{ fali novca, koji}ebitiobezbe|enizstranih fondova. –To}ebitizavr{enodoprvog tromese~ja 2014, a do tada }emo imati i daqe redovne kontrole s pove}anim brojem uzoraka, a ako bude potrebe, uzorke }emo slati na ve{ta~ewe – rekao je Kne`evi}.

tonaizvezenogkukuruzavra}enoje samo2.000tona.Kne`evi}sezapitao „koji to ~arobwak i Dejvid Koperfild„ mo`e kontrolisati savrodkukuruza,kojijelaneiznosio ~etiri miliona tona, a u Srbiji ima vi{e od 500.000 gazdinstava. –Pove}aninivoaflatoksinau mleku ne bi trebalo da uti~e na smawewebrojagovedauSrbijiako dr`ava{toprepreduzmesveneophodne mere da za{titi proizvo|a~ekojitrpegubitakzbogsmawenepotro{we–izjaviojesavetnik u Privrednoj komori Srbije MilanProstran.–Pokoqstoketreba spre~iti na svaki na~in jer je sto~arstvo, a posebno mle~no govedarstvo, u Srbiji na ‘crvenoj liniji’ i nema vi{e prostora za smawivawebrojagrla,kojijeuposledwihnekolikogodinave}drasti~noopao. On je naveo da je broj goveda u Srbiji2000.bio1,22milion,dok je broj muznih krava i junica bio ne{to ve}i od 800.000, 2005. taj brojjeopaona1,07milionagrla,

Zatvorenodvanaestfarmi Ministarstvopoqoprivredesaop{tilojeju~edajeutokuvanrednakontrolafarmipootkupnimlinijamasirovogmlekapospiskovimadobavqa~asirovinskeslu`bemlekara,idosadajezatvoreno12 farmisakojihseotkupqujesirovomlekoinajaviloda}eVladiSrbijepredlo`itimerezapodizawekvalitetamleka,javiojeTanjug. Te farme su zatvorene Re{ewem veterinarkog inspektora Ministarstvapoqoprivredezbogkoncentacijaaflatoksinakojesuvi{eod predvi|enihPravilnikom.Ministarstvopoqoprivrede,predlo`i}e VladiSrbijedasetimfarmamapodelikukuruzizrobnihrezervi... {wuorganizacijukojabitomogla pratiti.Ministarjekazaodajeu buxetuzaovugodinuizdvojeno450 milionadinaradasezavr{inacionalna referentna laboratorija,

Osvrnuv{i se na situaciju sa zara`enim kukuruzom, on je istakaodaod197uzorakakukuruzauzetihujavnimskladi{timasamo~etirinisubiladobra,aod500.000

Italijaniula`u 30milionaevra

Srpskimenayeri ve`bajukaizen

pogotovo {to primena kaizena omogu}ava pove}awe produktivnosti vi{e od 50 posto bez ulagawa dodatnog kapitala ili postizawe vrhunskih rezultata uz minimalna finansijskaulagawa.Uosnovi,kaizen menaxment je na~in upravqawapreduze}emusmerenkastalnom napredovawu i primena principa promenenaboqe,uzoptimalnuupotrebu svih raspolo`ivih resursa. Va`an deo su kutije za predloge, a zaposlenisepodsti~udapredla`u na~inpoboq{awaradaiproizvodwe.Stojanovi}navodiprimerdasu zaposleniufabriciJTIa.d.Sentasvojomkreativno{}uiodgovornim pristupom poslu samo jednom idejomdoneliogromnuu{tedu

boq{ajurezultate.Zasadaseukqu~ilodesetkompanija,zbogizuzetno dobrih rezultata koji se posti`u bi}eraspisannovikonkursspozivom kompanijama da se prikqu~e projektukojiserealizujeodoktobrapro{legodineitraja}edoseptembraove. Rukovodilaczaunapre|ewekvaliteta i upravqawe kvalitetom u preduze}u „Unimet” iz Ka}a, koje upo{qava250qudi,bavisema{inskom obradom metala i proizvodwomma{inskihdelovaisklopova, pri ~emu je gotovo celokupna produkcijazasvetskotr`i{te,DragoslavSoldo,ka`edasupredvegodine krenuli i u proizvodwu delova zaavio-motore. –Po{touvekmo`eboqe,ukqu~ilismoseuprojekatdapodelimo iskustva s kolegama koji su u ne~emisprednas,takoda}emosigurnone{toprimenitiuna{ojfirmi.Upitawusuorganizacionemetode, primewive na svaku vrstu tehnologije,bezobziranatodali jere~oproizvodwicigaretaili delova za avione. Kvalifikacionastrukturajetakvadazadovoqavasvezahteve,{tosmoipotvrdilitime{tosmopostalidobavqa~i avio-industrije pa se trudimo da unapre|ujemo poslovawe – ukazujeSoldo. M.Mitrovi}

–Imalismoponuduoddobavqa~azamodifikacijuma{ineuvrednostive}ojod60.000evra,me|utim, na{izaposlenisuprona{lidrugo odgovaraju}etehni~kore{ewe,kojejeko{talosamo50evra!Zasvaku dobru ideju sledi nagrada. Imamo sisteme kojima na mese~nom nivou odabiramonajboqeidejeinagra|ujemoihuskladuswihovomvredno{}u i na{im mogu}nostima – ukazaojeStojanovi}. Savetnik za promociju izvoza u Agenciji SIEPA Mateja Milenkovi}Inumaru ka`edajeprojekat pove}awa proizvodne efikasnosti srpskih firmi pokrenut s ciqem dasepomognedoma}imkompanijama da unaprede svoje poslovawe i po-

Vojvo|anskisekretarijatzapoqoprivredu saop{tio je u dopisu poqoprivrednicimada}eseprilikomuzimawauzorakapopuwavati anketni list, koji je izradila radnagrupazapra}ewestawaprisustva aflatoksina u `ivotnim namirnicamaisto~nojhrani. „Podobijawurezultataanalize uzetihuzorakaradnagrupa}edati preporuke za poboq{awe kvalitetasto~nehrane.Dabipomogla poqoprivrednicima,VladaVojvodine}esnosititro{koveuzorkovawaianalizasto~nehraneimleka”,navodiseudopisu. Dodajeseda}eusaradwisCentralnom asocijacijom proizvo|a~amlekaVojvodine,malimproizvo|a~ima biti nabavqeni adsorbensi, a po potrebi i kvalitetna sto~nahranaizrobnihrezervi. E.Dn.

APATINBIMOGAODOBITINOVUFABRIKU

STIGAOJAPANSKIRECEPTZAPOSLOVNIUSPEHUNA[IMKRAJEVIMA

Pove}aweproizvodneefikasnostisrpskihfirmiprojekatjekoji realizujuAgencijazastranaulagawaipromocijuizvota(SIEPA)i Japanska agencija za me|unarodnu saradwu(JICA),uokvirukojegsu predstavnici na{ih kompanija posetili fabriku kompanije „Japan tobakointerne{enel„(JTI)uSenti,gdesuseupoznaliskaizenom– japanskomposlovnomfilozofijom zaslu`nomzauspehbrojnihkompanijakojeposlujuuJapanui{ire,a naprimerusen}anskefabrikeJTI pokazalo se da je uspe{no primeweniuSrbiji. – Fabrika JTI u Senti je prva fabrikauSrbijikojaupotpunosti primewuje kaizen – nagla{ava direktori JTI-ja a. d. Senta Danilo Stojanovi}.–Odpo~etkaprimene kaizenaufabriciuSentiproduktivnost je porasla oko 50 posto, a koli~ina {karta smawena ~ak 66 odsto.Verujemodajekaizenrecept zaunapre|ewekonkurentnostisrpske privrede. Zato smo otvorili vrata na{e fabrike i pru`ili {ansu drugim kompanijama da se upoznaju s konkretnom primenom sistemaposlovawakojijedoprineo uspesimana{efabrike. Predstavnicisrpskihkompanija pokazuju zainteresovanost za primenuna~inaupravqawapreduze}em usmeren ka stalnom napredovawu,

odnosnooko720.000muznihkrava, dabipoposledwempopisuiz2012. ukupan broj goveda bio ispod miliongrla,amuznihkravajebilo okopolamiliona. – Stoka mo`e brzo da se pokoqe,alijete{ko,skupoisporoobnoviti wen broj – rekao je Prostran,ioceniokaodobroto{to je Ministarstvo poqoprivrede SrbijedoneloZakonopodsticajima u kojem izdvajawa za govedarstvo imaju prioritet, pre svega krozpremijezamlekoikrozdavawezakravemuzare. VladaVojvodinezapo~elajeju~e ispitivawe kvaliteta sto~ne hraneimlekanaprisustvoaflatoksinaM-1nafarmamauPokrajini, a uzimawe uzoraka radi}e Nau~ni institut za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada.

Predsednik op{tine Apatin @ivoradSmiqani} izjaviojeju~e daitalijanskatekstilnafirmaza proizvodwu doweg ve{a „Fle{„ `elidainvestira30milionaevra u otvarawe fabrike u tom vojvo|anskomgradu. –Tainvesticijajepreduslovda serealizujeidejaouspostavqawu bescarinske zone –rekaojeonuBeograduurazgovoru s ministrom saobra}aja Srbije MilutinomMrkowi}em. Kako je saop{tilo Ministarstvo saobra}aja, Smiqani} je dodao da je Apatin sopstvenim novcem do sada investiraooko~etiri milionaevrauizgradwu marine, {to predstavqa samo deo projekta kojim je predvi|eno da se izgradi lukaibescarinskazona. – Svi neophodni uslovi za pokretaweinvesticijesteklisuse,s obzirom na to da je po propisima neophodno dobijawe saglasnosti od Komisije za javno-privatno partnerstvo–rekaojeon,idodao da}eprocedurauskorobitizavr{enanajednojodnarednihsednica VladeSrbije.

Po re~ima predsednika op{tineApatin,taop{tina}eraspisatime|unarodnitenderkadadobije saglasnostVladinekomisije. –Imamodovoqanbrojpotencijalnihulaga~azapomenuteprojekte–rekaojeSmiqani}. Kako je kazao ministar saobra}ajaMilutinMrkowi},apatinska

op{tinajeprimerkakosenanajefikasniji na~in prepoznaju razvojne{anse. – Apatin i aktivnosti qudi iz ovoggradavrlodobroseuklapajuu koncepciju razvoja i iskori{}enosti vodnog potencijala, koji je, uostalom, i definisan razvojnim Master-planom Srbije i implementacijom projekta „Dunavska strategija„–rekaojeMrkowi}.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija

Valuta

evro dolar

Globos osigurawe, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1 1

109,2149 84,9392

111,4438 86,6727

114,0070 88,6662

108,8806 84,6792

Kanada

dolar

1

80,8221

82,4715

84,3683

80,5747

Danska

kruna

1

14,6353

14,9340

15,2775

14,5905

Norve{ka

kruna

1

14,6086

14,9067

15,2496

14,5638

[vedska

kruna

1

12,9064

13,1698

13,4727

12,8669

[vajcarska

franak

1

88,8938

90,7080

92,7943

88,6217

V.Britanija

funta

1

125,1603

127,7146

130,6520

124,7772

dolar

1

82,6948

84,3824

86,3232

82,4416

Kurseviizovelisteprimewujuseod25.2.2013.godine

Cena

Promet

BELEX 15 (563,39 1,01)

18,46

154

385.164

Informatika, Beograd

9,13

2.128

70.220

AIK banka, Ni{

1,36

1.566

1.392.120

Galeb GTE, Beograd

7,69

140

1.120

NIS, Novi Sad

1,48

891

20.630.822

Soja protein, Be~ej

3,11

830 269.719.188

Imlek, Beograd

-0,47

3.150

756.000

Soja protein, Be~ej

3,11

830

269.719.188

Komercijalna banka, Beograd

0,19

1.548

309.680

Energoprojekt holding, Beograd

3,08

669

80.280

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,82

489

1.539.028

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.188

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

2.998

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

-2,45

1.951

1.170.498

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.101

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.500

803.000

Energoprojekt holding, Beograd Pet akcija s najve}im padom

3,08 Promena

669 Cena

80.280 Promet

BIP u restrukturirawu, Beograd

-16,28

36

108

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-9,09

300

30.000

Mlekara, Subotica

-2,96

1.050

222.700

Go{a monta`a, Velika Plana Tigar, Pirot Vojvo|anskih top-pet akcija Soja protein, Be~ej

SAD

Promena %

-2,65 -0,97 Promena 3,11

2.200 205 Cena

849.200 2.050 Promet

830 269.719.188

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

NIS, Novi Sad

1,48

891

20.630.822

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

2.200

556.600

Veterinarski zavod, Subotica

-1,21

489

91.378

Tigar, Pirot

-0,97

205

2.050

Mlekara, Subotica

-2,96

1.050

222.700

Luka Dunav, Pan~evo

-0,31

1.600

204.800

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak26.februar2013.

5

JANUARSKEZARADEUSRBIJIDOBRANOSKLIZNULE

Poslegodinudana platepaleispod 40.000dinara STRUJAPOSKUPQUJEPOSLEGREJNESEZONE

Dr`avane}e prodatiEPS

– Dr`avi nije ciq da proda „Elektroprivredu Srbije” ve} da to preduze}e u~ini efikasnijim – rekla je ministarka energetike Zorana Mihajlovi}. Ona je najavila pove}awe cena struje za kraj grejne sezone, kao i osnivawe buxetskog fonda za energetsku efikasnost. Tako|e, ukazala je na to da oni koji se greju na struju treba da pla}aju i ve}u cenu, a tarifne sisteme odredi}e Agencija za energetiku, koja je, po zakonu, zadu`ena za to. Ministarka Mihajlovi} je podsetila na to da je jo{ ranije najavila da ne}e biti poskupqewa struje i gasa dok ne budu zavr{ene socijalne karte i utvrdi se ko su najugro`eniji potro{a~i. Ona je naglasila da je poskupqewe struje na~in da se liberalizuje tr`i{te energenata u Srbiji, kao i da se javna preduze}a u~ine konkurentnijim na tr`i{tu. Ministarka energetike rekla je da je zakonom ta~no odre|eno ko su energetski ugro`eni gra|ani i da je, na osnovu

broja ~lanova doma}instva i prihoda, ta~no odre|eno koliko struje i gasa doma}instva mogu da tro{e bez pla}awa. Kako je istakla, u Srbiji ima 340.000 takvih doma}instava, a to }e dr`avu ko{tati oko 35 do 40 miliona evra, zavisno od cene elektri~ne energije. – Kako se cena bude pove}avala, to }e biti i vi{e, ali je to moralo da bude ura|eno jer socijalne karte imaju sve dr`ave pa mora i Srbija – rekla je ministarka Mihajlovi}. Ona je kazala da je dr`ava po~ela da stvara uslove za izlazak „Elektroprivrede Srbije” iz krize. Otpis kamata na dugove za struju je jedna od mera, a tu je i reprogram tog duga. Istakla je da ra~uni moraju da se izmire ili }e biti iskqu~ewa struje, kao i da se mogu pla}ati na rate. Ministarka je naglasila da }e dr`ava staviti ta~ku na dugovawa gra|ana i privrede, koja iznose oko milijardu evra, jer elektroenergetski sistem to ne mo`e vi{e da izdr`i. D.Ml.

Prose~na neto zarada ispla}ena u januaru 2013. iznosi 39.197 dinara, {to je 17 odsto mawe u odnosu na decembar 2012, saop{tio je Republi~ki zavod za statistiku. Prose~na neto zarada ispla}ena u januaru 2013. nominalno je ve}a u odnosu na januar 2012, kada je iznosila 36.639 dinara, ali realno je mawa 5,1 odsto, saop{tio je RZS. To je, tako|e, prvi put jo{ od februara pro{le godine da su prose~ne zarade u Srbiji pale ispod 40.000 dinara. Ta~nije, u februaru 2012. prose~na neto plata u Republici bila je 40.003 dinara. Prose~na neto zarada ispla}ena u janauru lane bila je oko 333 evra, jer je tada do{lo do onog ~uvenog potonu}a na{eg dinara. Ove godine dinar je stabilniji pa je januarska plata 350 evra. Plata u decembru 2012. iznosila je 46.923 dinara, odnosno 420 evra. Prose~na bruto zarada u Srbiji, ispla}ena u januaru 2013, iznosi 54.447 dinara, i realno je mawa 16,9 odsto u odnosu na prose~nu bruto zaradu u prethodnom mesecu.

U Vojvodini pad plata je jo{ ve}i jer smo u decembru zaradili prose~no 48.266 dinara, a u januaru svega 36.670, {to je pad od 11.596 dinara ili blizu 100 evra U Vojvodini pad plata je jo{ ve}i jer smo u decembru zaradili prose~no 48.266 dinara, a u januaru svega 36.670, {to je pad od 11.596 dinara, ili blizu 100 evra. U januaru 2012. prose~na

zarada u Pokrajini bila je 35.501 dinar. Kada se porede januarske i decembarske plate uvek treba imati na umu da su decembarke zarade uvek najve}e u nekoj godini zbog toga {to se

tada ispla}uju i takozvane 13. plate i drugi bonusi i nagrade... Po op{toj oceni stru~waka, i nominalne i realne plate u Srbiji su niske zbog velikog u~e{}a javnog sektora u broju ukupno zaposlenih, velikog broja penzionera, neuspele privatizacije, velike korupcije, nekvalitetnog rada visokih dr`avnih slu`benika, niske produktivnosti. Jedan od razloga niskih prose~nih plata u Srbiji je i procenat visokoobrazovanih (sedam odsto) koji je na nivou ostalih zemaqa u regionu, ali dosta ni`i u odnosu na Hrvatsku (15 odsto) i Sloveniju (20 odsto). Od zemaqa iz biv{e Jugoslavije, po posledwim dostupnim podacima iz novembra pro{le godine, svakako su mese~no „najbogatiji” Slovenci, s oko 1.000 evra na ra~unu, a slede Hrvati koji dobiju oko 720 evra. Prose~na plata u Makedoniji je 342, BiH 450, Crnoj Gori 480. Procewuje se da su prose~ne mese~ne plate u Italiji oko 1.950 evra, u Nema~koj 3.420, a u Luksemburgu 4.070 evra. E.Dn.

Evropqaninaru~ili38.300fi}a Evropqani su u proteklih pet meseci naru~ili vi{e od 38.000 automobila „500-L”, saop{tila je ju~e kompanija „Fijat automobili Srbija„. „Gotovo polovina naruxbina za 500-L je izvan Italije, dr`ave u kojoj je u januaru najprodavaniji automobil sredwe veli~ine upravio

bio taj model C klase”, navedeno je u saop{tewu, kojim se precizira da je samo za pet meseci naru~eno 38.300 vozila. Taj automobil jedini je model s konstantnim porastom prodaje u svojoj klasi u Evropi, uprkos te{koj situaciji u privredi na tom kontinentu. U saop{tewu se navodi i da je od danas asortiman dopuwen mode-

lima dizel-motora 105 KS 1.5 „multixet”, kao i benzinskim 105 KS 0,9 „tviner turbo„, i ocewuje da dva nova motora od 105 KS, oba tehni~ki unapre|ena i s turbokompresorom, daju odgovor na potrebe {iroke, raznovrsne klijentele razli~itih o~ekivawa, godina i potreba kod svakodnevnog kori{}ewa automobila.


6

TRe]e dOBA

utorak26.februar2013.

dnevnik

DALI]ESAVEZPENZIONERAVOJVODINEZAISTATU@ITIDR@AVUSRBIJU

bedaja~aodustavaizakona

strogozabrawena dosadaune{tinu U Ne{tinu, selu na krajwim obroncima Fru{ke gore, od oko 800 stanovnika svaki deseti je penzioner. Wihovi mesno esnafasko udru`ewe se svojski trudi da vinogradarima i vo}arima seniorima, posebno zimi, nikad ne bude dosadno. – Od skromne ~lanarine ne mo`emo mnogo pa sami dotiramo aktivnosti, ali moramo da platimo i komunalije za na{e sedi{te – obja{wava predsednica udru`ewa Sofija Tuci}. – ^lanovima nabavqamo suhomesnate proizvode i lisnata tesna, a ko `eli – i ogrev. Svake srede se dru`imo, a jednom godi{we organizujemo susrete s penzionerima iz drugih mesta. Na

Veliki petak zajedno s decom kod Sremske ku}e, koja je ukras sela, {aramo jaja. Poklon paketi}e za mali{ane obezbe|ujemo uz pomo} mesne zajednice i kompanija „Nektar“ iz obli`we Ba~ke Palanke. Pre neki dan su se penzioneri ukqu~ili u proslavu 35 godina od osnivawa Kluba za orijentaciju „Ne{tin“, ~iji su ~lanovi bili klupski i pojedina~ni prvaca SFRJ u tr~awu kroz prirodu s kartom i busolom, a takmi~ili su se u kategoriji veterana i penzioneri. Oni su za jubilej mali{anima poklonili tortu na kojoj je Spomen-oblisk, simbol slobodarstva ovog mesta. M.Suyum

^ukundeda maratonac s turbanom: Trku na deset kilometara, u okviru hongkon{kog maratona,uspe{no je za1:32:28sat zavr{io i najstariji dugopruga{ na svetu, 101. godi{wi Indijac Fua|a Sing,koji je najavio da odlazi u takmi~arsku „penziju„. –Od sad }u tr~ati samo zbog zdravqa i da druge qude u~inim sre}nima –rekao je Sing,atleta koji smatra da ga qudi vi{e ne}e voleti ukoliko prestane da tr~i.–Sad me svi vole jer inspiri{em qude energijom. Nadam se da me ne}e zaboraviti. Ne smatramdasamstarjeridaqepotr~imzaautobusom.Najvrednije{to samdobioodmaratonajedobrozdravqe. „Tornadosturbanom”,kakosugaprozvali,tr~iod89.godinei zavr{iojedevetmaratona.Ipak,vajkasedajeizgubiotrkusgodinama. BiojefarmeruIndiji,prenego{tosepreseliouVelikuBritaniju,u~estvovaojenamaratonimauLondonu,WujorkuiTorontu, gdejeimaoinajboqirezultatod5:40:04sati.Madave}uveliko~ukundedaipuni1.aprila102godine,naglasiojedapovla~eweiztakmi~ewado`ivqavakao„svojevrsnirazvodod`enekojuvoli”.Maratonac,te`ak52kilograma,istakaojedanepatiniodjednebolesti,alijetr~awepo~elodagazamara.

Penzije sve vi{e gube realnu vrednost u odnosu na onu u trenutku penzionisawa. To pove}ava broj siroma{nih penzionera koji su u velikom broju danas egzistencijalno ugro`eni, zakqu~eno je na pro{lonedeqnoj sednici Izvr{nog odbora Saveza penzionera Vojvodine. Lane je inflacija dostigla 12,2 posto a vrednost penzija porasla je samo 5,2, {to zna~i da je wihova realna vrednost i kupovna mo} daqe smawena 6,7 odsto. Upravo zato je SPV pokrenuo inicijativu za pokretawe postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti ~lana 80 a Dopuna Zakona o PIO, kao i ~lana 21, tra`e}i da se utvrdi da li su oni u skladu s Ustavom Srbije koji propisuje da se o ekonomskoj si-

gurnosti penzionera stara dr`ava. Savez tra`i od Ustavnog suda Srbije odgovor na pitawe da li je stalni pad realne vrednosti penzija i pove}awe siroma{tva penzionera starawe o ekonomskoj sigurnosti najstarijih. Vojvo|ansko udru`ewe penzionera razmatralo je i informaciju o kretawu penzija 2011. i 2012. Istaknuto je da u Vojvodini penziju do najni`eg iznosa prima 56.854 penzionera, od ~ega 22.961 starosnih, 12.979 invalidskih i 20.912 porodi~nih. Do prose~nog iznosa penzije, koji je lane za biv{e zaposlene bio 24.408 dinara, u Vojvodini prima 208.380 penzionera, {to je 57 odsto od ukupnog broja. U~e{}e prose~ne penzije u prose~noj zaradi bez poreza i

doprinosa stalno opada. Dokaz za to je i podatak da je u 2011. prose~na penzija iznosila 61,1 odsto, a lane 59 odsto prose~ne plate u Srbiji, s tendencijom daqeg smawewa u ovoj godini. Na nepovoqan socijalni polo`aj penzionera, ukazuje Savez penzionera Vojvodine, prvenstveno uti~e nepovoqniji na~in uskla|ivawa penzija koji je po~eo, kroz izmene zakona, da se primewuje pro{le godine. Tako je po prethodnom Zakonu penzija 1. oktobra pro{le godine trebalo da bude uskla|ena s rastom potro{a~kih cena iz prethodnih meseci, {to je iznosilo 7,3 posto, ali je na kraju, kroz dopunu Zakona ona pove}ana samo dva posto. Posledica samo te izmene je trajno smawewe penzija 5,2

odsto. Po{to je istim izmenama utvr|eno da se penzije 1. aprila ove godine tako|e uve}avaju samo dva posto, jasno je da }e penzioneri dodatno biti uskra}eni za pove}awe koje su prethodnih godina dobijali. Ina~e, Pokrajinski Fond PIO je, po podacima SPV-a, krajem pro{le godine imao na spisku 416.425 penzionera. Iz kategorije zaposlenih je 365.879, samostalnih delatnosti 17.104, poqoprivrednika 26.966 i vojnih penzionera 6.476. Kod kategorije zaposlenih, starosnih je 202.604, invalidskih 74.944 i porodi~nih 88.331. U~e{}e starosnih penzionera je 55,4 procenata, invalidskih 20,5 i porodi~nih 24,1. QubinkaMale{evi}

NIVAKCINAVI[ENE[TITIVREME[NEAMERIKANCEODGRIPA

[kolarcisejuzarazu pokom{iluku Ovogodi{we vakcine protiv gripa koje su davane Amerikancima bile su mawe efikasne nego one prethodnih godina, a to se naro~ito odnosi na starije qude, zvani~ni je izve{taj stru~waka iz ameri~kog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Zvani~nici ka`u da je najgore pro{lo i da se broj slu~ajeva gripa smawuje, ali je problem u tome {to se ove sezone grip javio ranije nego obi~no, u decembru, kao i da je klini~ka slika te`a nego prethodnih godina. Taj problem naro~ito je izra`en u populacionoj grupi starijih od 65 godina, gde se pokazalo da je vakcina efikasna u samo devet odsto slu~ajeva. Jedno od mogu}ih obja{wewa jeste da neki stariji qudi jednostavno nemaju dobar imunolo{ki odgovor na H3N2 komponentu koja je deo ovogodi{we vakcine. Me|utim, tu pretpostavku nije mogu}e i nau~no potvrditi. Soj gripa H3N2 jedan je od najdominantnijih i posebno je opasan za starije qude. Me|u starijima od 65 godina, 146 na 100.000 bilo je hospitali-

KAKOLEKARKA@E

zovano zbog virusa gripa, dok je lane taj odnos bio 30 na 100.000, ka`e se u izve{taju CDC-a. Dr Tomas Friden, direktor tog

su bili dominantni drugi sojevi virusa, ve} i u odnosu na godine 2007/8. i 2003/4, kad je tako|e bio dominantan H3N2 virus.

Novivirusnapuniobolni~kekrevete

zdravstveno-nau~nog centra u SAD, istakao je da je obavestio Kongres o rezultatima ovogodi{we sezone gripa, isti~u}i da je problem i u tome {to je zabele`ena dvostruko ve}a hospitalizacija pacijenata, ne samo u odnosu na prethodne godine, kad

– Izgleda da ovogodi{wa vakcina protiv gripa nije ni izbliza toliko efikasna koliko bismo `eleli, naro~ito me|u starijima od 65 godina. Zato je veoma va`no rano le~ewe, odmah posle pojave prvih simptoma – naglasio je dr Friden.

Zvani~nici su ipak istakli da bi stariji od 65 godina trebalo da se redovno vakcini{u protiv gripa jer spadaju u grupu visokog rizika od ozbiqnih komplikacija, hospitalizacije, pa ~ak i smrti od gripa. Iako je ranije objavqeno da je vakcina protiv gripa efikasna u 62 odsto slu~ajeva kod dece i odraslih, nedavno je taj postotak smawen na 56. Ipak, ova vakcina protiv H3N2, glavnog ovogodi{weg virusa, efikasna je u samo 42 odsto slu~ajeva. – Jednostavno re~eno, nama je potrebna boqa vakcina protiv gripa, koja }e biti efikasnija i trajati du`e – rekao je Friden, isti~u}i da nau~nici u SAD zajedni~ki rade na tom projektu. – Ipak, sada{wa vakcina najboqi je na~in da se od gripa odbranite, bez obzira na sve mane. Interesantno je da je me|u {kolskom decom vi{e od polovine nevakcinisano, a upravo ta populacija „odgovorna“ je za {irewe virusa. Nau~nici tako|e nemaju obja{wewe za ~iwenicu da je grip u punom zamahu u SAD, dok jewava u zemqama u okru`ewu. I.Vujanov

KOMPJUTERIOSTAVILIBEZPOSLAI[KOLOVANEMUZI^ARE

Parkinsonudaraipre u`iceseudaratimora 50.godine Na~elno se smatra da je Par- `niji efektima {tetnih fak- postavqawu dijagnoze. Mnogi se kinsonova bolest neurolo{ki tora sredine. pogor{avaju stresom i uznemiporeme}aj koji poga|a stariju Bolest je progresivna, {to ruju}im situacijama, ali se mogu populaciju, ali sve ~e{}e jedan zna~i da se simptomi postepeno se poboq{ati pravilnim spavaod deset obolelih ima tek 50 go- pogor{avaju tokom vi{e godina. wem, odmorom i relaksacijom. dina. Procewuje se da je samo u Evropi ukupno 1,2 milion osoba obolelo. Iako jo{ uvek nije otkriven lek za Parkinsona, simptomi se mogu efikasno suzbiti upotrebom razli~itih medikamenata, koji poma`u obolelima da jo{ dugo nastave svakodnevni`ivot, ali kvalitetno. Kod obolelih od Parkinsonove bolesti ustanovqen je mawak dopamina u mozgu jer je on izgubio nervne }elije „zadu`ene” za proizvodwu te hemijske supstance. Ina~e, gubitak nervnih }elija je normalan proces koji se javqa i kod najzdravijih osoba, a izrazito je povezan s kontrolom pokreta tela. Mladioboleli:MohamedAliiMajklYejFoks Parkinsonova bolest je, posle Alchajmerove, naj~e- Simptomi se obi~no pojavquju Medikamenti se koriste za le{}i neurolo{ki poreme}aj, sporo. Osnovni, „motorni”, po- ~ewe simptoma, iako se neki, uobi~ajeno je da se javqa izme|u vezani su s pokretima, ali se kao oticawe ~lanaka ili postu55. i 60. godina, a rizik od raz- smatra da su najraniji znaci bo- ralna hipotenzija (smaweni voja bolesti zna~ajno se kasnije lesti oslabqeno ~ulo mirisa, pritisak krvi pri stajawu) mogu pove}ava. Smatra se da se ne na- zatvor, depresija i poreme}aj pogor{ati odre|enim tretmanisle|uje, ali postoji neka vrsta sna. U toku su istra`ivawa radi ma, {to dovodi do potrebe za donaslednog faktora koja dovodi otkrivawa kako uo~avawe tih datnim lekovima. do toga da neki qudi budu podlo- simptoma mo`e pomo}i u ranom J.Barbuzan

Mada nema najdu`i sta` u renomiranom be~ejskom ansamblu narodnih igara i pesma „\ido“, jer je postao ~lan nekoliko meseci posle osnivawa 1981, „najbogatiji je godinama“ muzi~ar Vladimir Buki} (66), ina~e od lane zvani~no penzioner. – Muzika mi je bila sve u `ivotu, nisam imao vremena za druga interesovawa, verovatno ni talenta, pa {to bih sad ne{to mewao. Orkestarske probe, koncerti, putovawa, jo{ ako padne neka turneja, nikome lep{e... Naravno, sad imam sve vreme ovog sveta – neumoran je Buki}. Pamti jo{ In|iju, gde je kao osnovac bio ~lan muzi~ke sekcije koju je vodio nastavnik Miroslav Filipovi}, ina~e poznati saksafonista. – Mnogo nas klinaca se, svako prema svom interesovawu, opredelilo na neki instrument, a ja sam izbrao – bas! Nastavnik Filipovi} nam je dao osnovu i, {to je mnogo va`nije, ulio nam je qubav prema muzici, koja je, eto, kod mene opstala do danas. VladimirBuki} Ipak, prelomno je bilo preseqewe porodice u Be~ej kog sam se usavr{io i dobio op1962, gde sam se, mada sam bio ne- {te muzi~ko obrazovawe. Jo{ {to stariji od ostalih polazni- kao gimanazijalac sam se ukquka, ukqu~io u ~uvenu mesnu Mu- ~io u bogat gradski muzi~ki `izi~ku {kolu. Profesor mi je vot i postao basista po zanimabio ~elista Pal Verebe{, kod wu. Svirao sam u mnogim orke-

strima, s violinistom Valdemarom Pruknerom {partao po Nema~koj i sve je bilo lepo i bogato pla}eno dok se po~etkom osamdesetih nisu pojavili „ajnunterhalteri“! Jedan ~ovek za kompjuterizovanim klavijaturom mewao je ~itav orkestar i mnoge ostavio bez ’leba – prise}a se maestro beri}etnih vremena. Dok je ~ekao odlazak na turneju po [vedskoj, pozvao ga je tada{wi sekretar Doma kulture Radi{a Grubje{i} da se prikqu~i orkestru koji se formira pri „\idu“. – Po{to je supruga Qiqa, u me|uvremenu, rodila na{u jedinicu Simonu i smatrala da je najboqe da se skrasim kod ku}e, ozbiqno sam razmotrio ponudu, samo sam zamolio da mi pomognu oko zaposlewe. Nije pro{lo ni nekoliko dana, re~eno mi je da se javim direktoru Semenske stanice PIK „Be~ej„ Branislavu Roganovi}u, koji je, ina~e, bio jedan od osniva~a „\ida“. Ta~no tri decenije radio sam u renomiranoj firmi po danu, a uve~e „udarao„ gitaru u ansamblu. Bilo je i, hvala bogu bi}e, kao kod svih muzi~ara raznih „tezgi“, ali tempo aktivnosti „\ida“ je ba{ po meri mladog penzionera – s neizbe`nim osmehom zakqu~uje Vlada. V.Jankov


OBAVE[TEWEGRADSKOGPREVOZNIKA

Besplatnekarteva`i}e iposle28.februara Gradski prevoznik nije jo{ odlu~iokada}epo~etidaizdajenove godi{wekartezastarijeod65godina,bezobziranatokolikoimaju penziju. Ju~e su u preduze}u saop{tilida}everovatnorokva`ewa karte iz 2012. godine biti produ`eniposle~etvrtka28.februara.

Kao i lane, starijima od 65 godina }e za izradu nove pokazne kartetrebatifotografijaili~na karta, me|utim, jo{ nije odre|enacenaizradepokaznekarteza 2013.godinu. Iz Gradskog saobra}jnog preduze}a „Novi Sad” ju~e su zamolili

Novosadska utorak26.februar2013.

najstarijekorisnikeuslugadabudu strpqivi, da ne zovu telefonom, niti da dolaze u preduze}e, jer}eosvemubitinavremeobave{teni.Posebnosupodvuklida}e svistarijiod65godinasapodru~jaNovogSadadobitikartezabesplatanprevoz. Z.D.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PRI^AOAFLATOKSINUPROREDILAMU[TERIJEINAPIJACAMA

Mlekarima prepolovqenpromet Aflatoksin, kancerogena materijakojajeprona|enaumlekua okojojsedanimapri~a,pomrsio jera~unprodavcimamle~nihprera|evina na pijacama jer im je prometopaoza50odsto.Uhaliza prodaju mle~nih proizvoda na Futo{kojpijaciju~esmozatekli mali broj mu{terija, a trgovci ka`uihjesvakimdanomsvemawe. Kako tvrde prodavci, Novosa|ani se suzdr`avaju od kupovine mle~nihnamirnica,jersuzavedenipri~amaoneispravnostimleka pa se pla{e za svoje zdravqe. Po re~ima trgovkiwe Miqane La|evac, koja ve} 20 godina radi napijaci,svakogmesecaproizvode{aqunaanalizu,kakobidobili potvrdu da su bezbedni za ishranu. - Svakog meseca analize proizvoda pla}amo 12.000 dinara, a za 20 godina, koliko radim na

pijaci,nikadanijebiloproblema sa dobijawem potvrde da su proizvodizdravi.Izjavenadle`nih,kojeseovihdanamogu~uti u medijima, oterale su nam mu{terije. Mi poqoprivrednici `ivimo od svog rada, a trenutno je situacija takva da nam seneisplatidastojimonapija-

ci,jernemanikakvezarade-ka`eMiqana. Ova prodava~ica navodi da ni pri~aotoksi~nostihranezastokunijeistinita. -Naprole}e,letoijesenkravepasu,azimiimdajemoseno,pa mogusasigurno{}udatvrdimda je mleko koje one daju ispravno.

Znatnoopalaprodajamlekaimle~nihproizvoda

Pri~a o neispravnoj hrani za stoku nije istinita i jedini rezultat,kojimo`eproizvesti,jeste uni{tavawe proizvo|a~a tvrdiLa|evac. Powenommi{qewuizapri~e oaflatoksinukrijesenamerada sesrpskiproizvo|a~iistisnusa tr`i{taidasemlekouvozi. -[aqumlekonaanalizuuHolandiju,pa}enamsti}irezultatipokojimaononijebezbednoza upotrebu.To}eimbitidovoqan razlogdapo~nudauvozemleko,a mipoqoprivrednicine}emomo}idaradimo.Nijeihbrigaod~ega}emomida`ivimo,bitnoimje daseborezasvojefoteqe-ka`e La|evac. TrgovkiwaJoka Bajac ka`eda napijaciradivi{eod50godina idasezatovremenikonije`alio na kvalitet wenih proizvoda.

Stalnemu{terijenesumwajuukvalitet

-Posaonamjedrasti~noopao, novih mu{terija nema, a od nas trenutnokupujuqudikojisunam godinama redovne mu{terije. Oniznajudasuproizvodiispravniinebojesedakupuju.Sramota je to {to nam politi~ari rade. Dokseudrugimzemqamaboreza svoj narod nas ovde uni{tavaju ka`eBajec. Sugra|anka Qiqana Kalixan, koju smo ju~e zatekli na pijaci, ka`edaneverujeupri~eotoksinuumleku. -Nepla{imsenavodaoaflatoksinu, jer sir kupujem od `ene ~ijasammu{terijave}godinama.

Znam da je wen proizvod zdrav i kvalitetan. Mislim da su to vi{epoliti~kepri~e-ka`eKalixanova. Novosa|anin Sa{a Markovi} tvrdi da je pri~a o toksi~nosti mleka izmi{qotina politi~ke strankekojajeizgubilanaizborima. - Navodi o toksi~nosti mleka su vi{e nego naduvana pri~a politi~ara. Ne bojim se za svoje zdravqeiredovnouzimammle~ne proizvode na pijaci, jer verujem dasuispravni-ka`eMarkovi}. Nata{aRadman Foto:F.Baki}

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROF.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

MUKE@ITEQAULICEJERNEJAKOPITARA,NATELEPU

Blatonasvestrane, kolovozprepunrupa

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

@iteqi Ulice Jerneja Kopitara na Telepu, u deluodbrojeva40do40c,mukumu~esaneure|enim kolovozom,jer,kakoka`u,rupesutakodubokeda bisenekouwimamogaoutopiti.[alunastranu, alislikanijenimaloprijatnajersublatoivodanasvestrane.Stanarisu,kakoka`u,vi{eputapisalinadle`nimaitra`ilire{avaweovog problema, nikakav odgovor nisu dobili, a ulica godinamauzgledakaonafotografijistim{tose stawe iz dana u dan pogor{ava, naro~ito u zimskomperiodu. -Ulicajeuvekbilalo{a,alimismojeodr`avalikakosmoznaliiumeli.Me|utim,tokomuvo|ewakanalizacijeprenekolikogodinaovajputje tolikouni{tendamujepotrebnaozbiqnarekon-

strukcija,za{taminemamoninovcanimogu}nosti.Iakosmodobiliobe}aweodGradada}eulica nakon uvo|ewa kanalizacije biti sre|ena, to se,na`alost,nijedesiloamismogodinamauvodiiblatu-ka`estanaroveuliceD. M. Kako smo saznali u Zavodu za izgradwu grada, onisuupoznatisaproblemomstanaraUliceJerneja Kopitara i predla`u im da preko mesne zajedniceuputezvani~nizahtev,kakobiseonrazmotrioprepo~etkarealizacijeprogramaobjekataputneprivrede.Kakoka`u,zahteviNovosa|anaizceloggradaseprekomesnihzajednica{aqu Zavoduzaizgradwugrada,paseondaudogovorusa Gradom i preduze}em „Put” odre|uju spiskovi prioritetnihradovakojetrebaobaviti. B.M.


8

NOVOSADSKA HrONIKA

utorak26.februar2013.

Radnici„Stana” vratiliizgubqen nov~anik Profesorka kwi`evnosti, trenutno bez posla, Tawa Rozanovi} iznena|ena gestom radnika JKP „Stan” Zvonimira Saboa i Dragi{eUro{evi}a, koji su joj vratili nov~anik, `elela je zvani~no da se zahvali na nesvakida{wem qudskom potezu. - Ispao mi je nov~anik 30 metara od ku}e, nakon 15 minuta neko mi je pozvonio na vrata i to su bila dva ~oveka iz „Stana” sa mojim nov~anikom. Nije bilo mnogo novca u wemu, ali su bila

neka vrlo va`na dokumenta, te mi je laknulo {to mi je vra}en nov~anik. Vrlo prijatno iznena|ena ovim gestom, poslala sam zahvalnicu preduze}u, odnosno radnicima koji su mi prona{li i vratili nov~anik - ispri~ala je Rozanovi}. Pomo}nica direktora JKP „Stan” TawaDoj~inovi} pozvala je zahvalnu sugra|anku da se upozna sa wom i radnicima i da ju ugoste u preduze}u. I. D.

DNEVNIK

NOVI SAD KANDIDAT ZA KULTURNU PRESTONICU EVROPE

Krupnimkoracimakatituli Konstutivna sednica novog Organizacionog odbora koji }e poku{ati da pobedi u trci dobijawa titule kulturne prestonice Evrope odr`ana je ju~e u Gradskoj ku}i, a za novog predsednika izabran je direktor Kulturnog centra AndrejFajgeq. Za wegovu zamenicu izabrana je Du{ankaMani}. - Dobio sam najve}u odgovornost jer evropska prestonica kulture je najve}i projekat u oblasti kulture u Evropskoj uniji. Zadu`eni smo od mnogih grado-

va koji su predali kandidaturu da pobedimo ba{ mi i to radimo za gra|ane koji }e osetiti benefit ovog projekta - izjavio je Fajgeq. Novi odbor do{ao je da podr`i i ministar kulture i informisawa BratislavPetkovi}. - Iako je i Beograd krenuo u kandidaturu za evropsku prestonicu do{ao sam kao ministar da podr`im i Novi Sad, koji mislim da, po kriterijuma Evropske zajednice, ima vi{e {ansi da dobije tu titulu - rekao je ministar Petkovi}.

U Sve~anoj sali Gradske ku}e ju~e je odr`an i seminar pod nazivom „Kako biti Evropska prestonica kulture - iskustva Maribora 2012”. Fajgeq je najavio da }e upravo po iskustvima Maribora, Novi Sad krenuti u koncept udru`ivawa i drugih gradova u projekat dobijawa titule kulturne prestonice, a ovaj seminar smatra prvim korakom na tom putu. - Godinu i po dana delovao prethodni odbor sa svojim akcionim planom i neke aktivnosti iz wega

su realizovane, a neke nisu. Zakqu~ili smo da je potrebno osna`iti organizacioni odbor i sada je u wemu i gradona~elnik Milo{ Vu~evi}, ~lanica gradksog ve}a za kulturu MilankaBrki} , pokrajinski sekretar za kulturu Slavi{a Gruji} i republi~ki ministar za kulturu – ka`e Fajgeq. Dokumet Strategije kulturanog razvoja grada koji je neophodan za dobijawe ove presti`ne titule jo{ nije gotov i trenutno je u izradi. A. L.

NIKAKO DA SE ZAVR[I OBNOVA O[ „DOSITEJ OBRADOVI]”

Napoklonkarte zapredstavu Novosadsko pozori{te i „Dnevnik” poklawaju dva puta po dve ulaznice za predstavu „Rozmersholm” koja }e biti odigrana ve~eras od 19 ~asova. Dva najbr`a ~itaoca koja se danas od 14 do 14.05 ~asova jave na broj telefona 528-765 dobi}e karte za predstavu. B. M.

AKCIJA „DNEVNIKA” I „VULKAN IZDAVA[TVA”

„Zbogomnijekraj” nadar

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkan izdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po tri kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkom kwige “Zbogom nije kraj” Aleksandre Poter u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina 24. Zar svaka devojka ne `eli isto nakon groznog raskida: da wen biv{i de~ko zauvek ostane sam, da se odseli na neko daleko, pusto ostr-

vo ili jo{ boqe, da ga pre svega nikada nije ni srela! Ali {ta ako se neka od ovih `eqa ostvari? Seb je slomio srce Tesi kada je raskinuo sa wom, a ona jednostavno ne mo`e da prestane da krivi sebe zbog toga. Kada bi bar mogla da ispravi sve ono zbog ~ega se kaje... Ali ne mo`e. Gotovo je. Mora da ga zaboravi. Pijana i potresena, u novogodi{woj no}i, Tes je po`elela da ga nikada nije ni srela. Kada se probudila i otkrila da joj se san ostvario, shvatila je da ima priliku da popravi stvari, da krene iz po~etka. I da ovoga puta sve uradi kako treba. A. Va.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar3:Najtra`enijiuEropi”(14.40),„Ledenodoba4: Pomerawekontinenata”(12.45),„HotelTransilvanija”(15.30),„Razbija~Ralf”(14),„@elimte”(16),„Petlegendi”(13.30),„Hobit”(17),„Pijev`ivot”(14.30),„Zvon~icaitajnakrila”(12.35,14.30,16.25),„Semijevavelikaavantura”(13),„Haosuku}i-matorcidolaze”(17.30),„\angovaosveta”(22),„Film43”(22.20),„AnaKarewina”(16,20),„Gangsterskiodred”(22.30),„Vrelasrca”(18.15),„Sve{tenikovadeca”(18.30), „7psihopata”(22.25),„Ovakojesa40”(12.30),„Dobardandaseumremu{ki”(20.30),„Sowaibik”(20.25),„Predivnastvorewa”(19.30),„Ivica iMarica:lovcinave{tice”(20.20),FEST(15,18,19,22) KCNS: „Poredputa”(17i21),„Squbavqu,Merlin„(19.15i23)

POZORI[TA SNP: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Najavqeno ubistvo” (19.30), Kamernascena,drama„Ve~esaTinijem”(21) Novosadsko pozori{te: „Rozmersholm”(19)

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: DEVOJ^ICE: JelenaDumbelovi}, QiqanaTomi}, JasminaKomadina, SaberaAsanovi}, BiqanaBasari}, Marija^ubrilo, VeraQubojevi}, Nina[olaja, DanijelaKurixa i DankaKqajevi} iz Novog Sada, MajaRadosavqevi} iz Veternika, Nata{aKalapati iz Titela, Miroslava@ivanov iz Koviqa, JasminaKaranovi}, OliveraStamatovi}, TamaraSrdi} i QiqanaVeli~kov iz Ba~ke Palanke, Zorica Mr{i} iz Futoga, Tamara[ija~i} iz Srbobrana, Nata{aPetrovi} iz Iriga, MarinaKolari}-Kolarski iz Rumenke, AnaVarga iz Budisave, MarijaSikorova iz Ba~kog Petrovca, IvanaRati} iz Glo`ana, Jelena Vidanovi} iz Be~eja, Ivana Salonski iz Gospo|inaca, Lela ^esko iz Pivnica i DraganaVuji} iz Ba~kog Novog Sela, DE^AKE: Jana ]irkovi}, Aleksandra Nikoli}, Maja Jovi}-]olak, Maja Vukoti}, Svetlana Preli}, Aleksandra Korpa{, Vesna A}imovi}, MarijaKaranovi} i MirjanaMla|enovi} iz Novog Sada, DanijelaKosti} iz Sivca, TimeaSegi-Tot i ElaHegedi{-Balaz iz Srbobrana, MajaErak iz Temerina, IvanaBo`i} iz @abqa, Marija ^upi}iz ^uruga, SlavicaCvijanovi} iz Veternika i Nata{aKanzamar iz ^erevi}a.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni \or|eRadeMijatov(1946)u9.45sati,StojankaMilanaBubwevi} (1926) u 10.30, Radomir Danka Ogwanovi} (1945) u 11.15, Mladen Dobrivoja Majstorovi} (1956) u 12, Slavica @ivojina Rodi}-Polender(1961)u12.45,LazarMilanaPopovi}(1950)u 13.30,SavaMilo{aLudo{ki(1958)u14.15iBranislavMladenaVuli}(1931)u15sati. NaNovimajurgrobquuPetrovaradinudanas}ebitisahrawenaBrankaPavlaZori}(1940)u13sati. NaMesnomgrobquuVeternikudanas}ebitisahrawenMile \uraMedakovi}(1924)u15sati. NaMesnomgrobquuSremskojKamenicidanas}ebitisahrawenNikolaMilo{aDragi{i}(1940)u15sati.

Noveu~ioniceprazne ihladne Osam novih u~ionica, koje su pre godinu i po nadogra|ene u Osnovnoj {koli “Dositej Obradovi}” zvrje prazne jer u wima jo{ nema grejawa. Sem toga, kako ka`e direktor {kole StaminirPauni}, veoma je i tesno, kako |acima, tako i nastavnicima koji trenutno imaju zbornicu ~etiri metra kvradratna – po{to je dele sa u~enicima. U {koli ka`u da se ~eka obnova ostatka zgrade, kako bi grejawe bilo uvedeno. - Pre skoro dve godine zavr{ena je nadogradwa drugog sprata, gde je na 1.300 kvadrata dobijeno osam novih u~ionica i {est pomo}nih prostorija. Projektom je predvi|eno da se uradi i rekonstrukcija prizemqa i prvog sprata, pa da se tek onda uvede grejawe i na drugi sprat. Dok to ne bude ura|eno, nove u~ionice su neupotrebqive - ka`e za na{ list direktor Pauni}. [kolu poha|a 800 u~enika, te su biblioteka i deo zborni-

di, mi dajemo fakturu gradu, oni nama upla}uju novac, a mi pla}amo izvo|a~ima – obja{wava Pauni} i dodaje da nema informaciju, niti zna kada }e grad uplatiti novac, a zbog toga u {koli stoje svi gra|evinski radovi. ^lan Gradskog ve}a zadu`en za obrazovawe RadomirDabeti} ka`e da su za drugu fazu radova

^ITAOCI PI[U SMS

TelefOnI VA@nIJI BROJeVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i Pr 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTeKe No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Foto:B.Lu~i}

ce pretvorene u u~ionice, kako bi za svu decu bilo mesta. [kola je izabrala izvo|a~a radova i sada se ~eka da grad prebaci novac. Me|utim, to se jo{ nije dogodilo. - Novac za radove se upla}uje po ispostavi fakture za radove. Recimo neki radovi ko{taju pet miliona dinara, kada se to ura-

420-374

ZDRAVSTVenA SlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

planirana 42 miliona dinara. On o~ejkuje da radovi po~nu za dve nedeqe, ali samo oni koji ne}e ometati nastavu. Zavr{etak projekta, odnosno obnove planiran je na leto - rekao je Dabeti}. Podsetimo, pro{le godine direktor {kole Stanimir Pauni} najavio je da }e ovom nadograwom biti ukinuta tre}a smena u {koli. Kako je rekao, sigurno }e opravdati novac koji su dobili za nadogradwu, jer su u posledwih pet godina u~enici {kole pokazali najboqe rezultate na prijemnim ispitima prilikom upisa u sredwu {kolu. Istakao je i da se svake godine upi{e jedno odeqewe vi{e, kao i da {koli gravitiraju deca sa Detelinare, iz Banglade{a i sa Sajlova. [kola je sagra|ane davne 1961. godine i imala je svega {est u~ionica, vremenom je nadogra|ivama, a 1974. godine dobila je fiskulturnu salu. Q. Nato{evi}

065/47-66-452

Bira~isuipak najvi{ekrivi Sada kona~no znamo ko je kriv. Mislimo i daqe na buxet Grada Novog Sada i sada znamo da smo mi krivi. Kada ~ujemo za ar~ewe para na makar kakve sporove, mi bira~i smo krivi. I za ovo stavite prst na ~elo, da se uverite u vlastitu krivicu. To sa autobuskom stanicom je vrhunac na{e gre{ke. Eto, svi akteri objasni{e da nisu krivi, onda naravno da su bira~i, tj. mi, krivi! 065/9137... *** .^ernobiq, ratovi, nema{tina, pa bombardovawe, stres. Ne bi se smelo pri~ati o dozvoqenoj koli~ini bilo koje supstance u mleku, sve bi moralo biti na nuli. Mla|ani politi~ari da prou~e ono {to nisu do`iveli, a stariji u aut. 060/6394... *** Za{to je struja tri puta skupqa mesarima nego gra|anstvu? 064/6862... *** Biqana Pawkovi}, direktorka Pokrajinskog zavoda za za{titu prirode nije u pravu! Prekomerni broj kormorana na Dunavu i Savi posledwih godina direktno je srazmeran pusto{ewu ribqeg fonda u wima. Opstanak jedne vrste ne sme ugroziti drugu vrstu u prirodi. 063/8776... *** Hitno prodajem sto~i} sa „intarzijama” 500 eura! Cena nije fiksna! Potreban mi je novac za le~ewe! Pozdrav Mildrana 064/0485...

*** Nas ~itaoce Dnevnika, koji smo i poreski obveznici zanima: Kolike su godi{we kamate na uspe{no dobijene inostrane kredite? Pa ~ak i odgovor JGSP bi nam ne{to zna~io. 064/3340... *** ^itam afera s mlekom. Zanima me da li oni Tadi}evi, {to

dili se smrada od ispu{tawa fekalija na ulice. 064/2826... *** Sramota, deca u obdani{tu piju ~aj umesto jogurta i jedu uz to pa{tetu koja je gora od mleka! Sve mi to li~i na grip Tomice Milosavqevi}a. Na`alost, narod nam je obrazovaniji, ali je ostao povodqiv kao pre

odo{e, odvedo{e svoje krave, a ovi Vu~i}evi stigo{e sa novim?? 064/5747... *** Pozdravqam Vu~evi}a i tvrdim da bi Novoledin~ani bili sre}ni i u budu}nosti glasali za SNS, ako bi posle 67 godina dobili kanalizaciju, a oslobo-

dvesta godina. Tako da se vrlo lako mo`e manipulisati wime. 063/4797... *** Zvrji Wego{eva ambulanta, al’ da zvrji samo ona, ni po jada. [ta }emo sa onolikim kasarnama {to zvrje i propadaju a nemamo vrti}e, deca nam idu u dve smene u {kolu ... 063/4797...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

utorak26.februar2013.

9

GRADUSLEDIBLOKADARA^UNA

„Vojvodina”tra`iprinudnunaplatu ATP „Vojvodina” u reorganizaciji danas }e podneti Privrednom sudu zahtev da sud dozvoli da od Grada prinudno naplati oko 1,3 milijardu dinara, po izvr{noj sudskoj pre-

torom ATP „Vojvodina” Bojanom [krbi}em, u nameri da predo~i da biv{i zaposleni tra`e da dobiju novac za zaostale plate i da im se uplati penzijski sta`

Gradimanovcautrezoru Grad u buxetu za 2013. godinu nije prevideo novac namewen za izgubqene sudske sporove. ^lan Gradskog ve}a za finansije DejanMandi} rekao je da novca Grad ima u trezoru. Podse}amo da je sud pri utvr|ivawu od{tete obra~unao samo {tetu {to stanica ne radi, a to je izgubqena dobit od naplate stani~ne usluge do novembra 2011, godine, a nije uzeo u obzir izgubqeni prihod koji nova autobuska ima od drugih poslova, te se mogu o~ekivati nove tu`be. Pred Vi{im sudom u Novom Sadu u toku je spor ,u kojem Devi} od Grada tra`i li~nu {tetu od oko 57 milina evra i to samo do 1. decembra 2011. godine. sudi Apelacionog suda u Beogradu, jer Grad nije preselio me|umesni prevoz na stanicu ~iji je investitor bila Vojvodina”. Kada od suda u roku od pet dana dobije re{ewe za dozvolu izvr{ewa, Narodna banka Srbije - Odeqewe prinudne naplate }e blokirati ra~un Grada, dok celokupna suma od 1, 330 milijardu dinara ne bude na ra~unu ATP”Vojvodina” - kazao je jedan od poverilaca „Vojvodine” Qubomir Lelovi}. On je biv{i zaposleni i ju~e je sa kolegama iz preduze}a bio na sastanaku sa direk-

- Direktor nam je kazao da su se poverioci prvog reda ju~e saglasili da se postupak prinudne naplate sprovede rekao je Lelovi} i dodao da }e grupa biv{ih radnika nadgledati isplatu duga.. Grad je odbio da dobrovoqno plati od{tetu „Vojvodini” posle izgubqenog spora sa ATP „Vojvodinom„, gde je ume{a~ bio nekada{wi vlasnik preduze}a IlijaDevi}. Presu|eno je da Novi Sad nije postupio po ugovoru koji su potpisali nekada{wa gradona~elnica Maja Gojkovi}

ni kasacioni sud u postupku revizije bude na strani grada, pa je od „Vojvodine” tra`eno da ne blo ki ra grad ski ra~un. Revizija je van red ni prav ni lek ko ji podrazumeva da li je u sporu bio povre|en postupak i pri me na ma te ri jalnog prava. ^iwe ni ce Vr hov ni sud ne uzima u obzir, a pod ~iwenicama se podrazumeva, koliko je stani ca tre ba lo da Ilija Devi} bude u na{em graFoto:F.Baki} du. Privredni sud Zbog prazne stanice gradu preti blokada ra~una u Novom Sadu je ranije utvrment, sudu je poslu`io Gene- cija autobuske bude na parceGradona~elnik Novog Sada dio da u gradu treba da radi ral ni urb na ni sti~ ki plan li „Vojvodine”. Mil o{ Vu~ ev i} iz ja vio je jedna autobuska, a kao dokukojim je predvi|eno da lokaIz ATP „Vojvodina„ ni junedavno da o~ekuje da Vrhov~e nije bilo nikakvih informacija za medije. Direktor [krbi} je rekao da nije nadle`an da daje izjave, a predsednik Nadzornog odbora iz ^elnici Demokratske stranke imali su {ansu da – Samoprogla{eni eksperti iz DS u saop{tewi„Kredit agrikol” banke Nire{e spor sa ATP „Vojvodina” u korist grada bez ma navode da imaju re{ewe i zameraju gradskoj vlakolaLap~evi} je ove sedmice gotovo ikakvih posledica, me|utim to nisu u~inisti {to ni{ta ne preduzima. Da li to zna~i da je to na slu `be nom pu tu. Ni li, navodi se u saop{tewu Gradskog odbora Srpske re{ewe namerno ~uvano i skrivano od nas NovosaAleks and ar Div qak iz napredne stranke. |ana, samo da bi se novoj vlasti imalo na ~emu zame„Agrikola„ nije bio spreman Napredwaci pitaju biv{u vlast za{to nisu po- rati te da ~etiri godine nije bilo dovoqno da se taj da razgovara, pravdaju}i se da ni{tili taj {tetni ugovor kada su za to imali pri- problem re{i, a da se od dana{we vlasti tra`i da ne dolazi redovno na sastanliku, jer to je bio najboqi na~in za re{avawe spo- za samo nekoliko meseci otkloni sve probleme kora. ji su ranije prouzrokovani – pitaju u SNS. A.L. ke u preduze}e. ZorkaDeli} i Devi}, po kom je Grad trebao da preseli me|umesni autobuski prevoz sa autobuske stanice kod @elezni~ke stanice na autobusku „Vojvodine”.

SNS:Demokrateimaleprilikudare{espor

POSLE^ETIRIGODINENOVOSADSKISAJAM POSLOVAOSDOBITKOM

Iskqu~ewastruje

Zaposlenidobijaju dividendu Novosadski sajam ostvario je dobit u pro{loj godini od blizu 75 miliona dinara, saop{tila je ju~e posle sednice Upravnog odbora, Slu`ba za korporativne komunikacije preduze}a. Kako je u saop{tewu navedeno, ukupna neto dobit iznosi oko 74,9 miliona dinara, te je Upravni odbor odlu~io da prihvati predlog direktora GoranaVasi}a, da navedena suma bude raspore|ena u istim iznosima, od po 45 odsto dobiti ili oko 33,7 miliona dinara, u statutarne rezerve i akcionarima osnovnog kapitala, i to obi~-

nih akcija na ime pove}awa osnovnog kapitala Sajma. U saop{tewu se ka`a, da }e se to u~initi distribucijom obi~nih akcija bez javne ponude, pojedina~ne nominalne vrednosti od 1.000 dinara po akciji. Preostalih deset odsto, odnosno blizu sedam i po miliona dinara, bi}e dato zaposlenima, kao {to je je to, ina~e, predvi|eno kolektivnim ugovorom kod poslodavca. U proteklih ~etiri godine radnici AD „Novosadski sajam„ nisu dobijali dividendu, jer Sajam nije radio sa dobitkom. Z.D.

ZASEDALAKARLOVA^KASKUP[TINA

Zapisnikuzburkaostrasti Skup{tina op{tine Sremski Karlovci na sino}noj sednici donela je odluku kojom je osniva~ki akt Javnog komunalnog preduze}a “Belilo” uskla|en sa odredbama Zakona o javnim preduze}ima. Usvajawu ove odluke prethodila je gotovo polusatna rasprava oko zapisnika sa prethodne sednice na koji su najvi{e primedbi izneli odbornici iz odborni~ke grupe “Pokrenimo Sremske Karlovce – Tomislav Nikoli}”. Zamerke odbornika Srpske napredne stranke odnosile su se na to da u zapisniku nije verno preneto izlagawe predsednika op{tine MilenkaFilipovi}a, nakon {to su oni napustili pro{lo skup{tin-

sko zasedawe, a koje su preslu{av{i audio zapis nazvali uvredqivim. Predsednik Skup{tine RajkoMariunkovi}opomenuo je i oduzeo re~ odborniku SNS-a Mijodragu]irkovi}u, posle ~ega je napravqena desetominutna pauza. U nastavku sino}ne sednice odbijene su primedbe na zapisnik i on je usvojen ve}inom glasova. Odlukom Skup{tine ukida se Upravni odbor kao organ upravqawa, a nadle`nosti tog tela prenose se na nadzorni odbor JKP „Belilo”, {to propisuje Zakon o javnim preduze}ima. Najve}a novina koja se wime uvodi jeste obaveza raspisivawa javnog konkursa za izbor direktora. Z.Ml.

Foto:F.Baki}

ODPETKANOVAPRAVILA

BeztabliceTH nemataksirawa Taksisti, koji u petak 1. marta, ne budu imali „TX„ tablice, ne}e mo}i da prevoze putnike, a prema prvim procenama na ulicama grada tog dana ne}e biti vi{e od 1.300 taksija. Kako smo saznali od predsednika Udru`ewa “Za boqi taksi” Baneta Jovi}a, 1. marta stupa na snagu republi~ki zakon, koji sve taksiste obavezuje da automobil prenesu na ime firme. - Taksisti su imali vi{e od godinu dana da preregistruju automobile, ali je, kao i uvek, ve}ina ~ekala posledwi momenat. Prema prvim procenama oko 20 odsto taksista ne}e mo}i da nastavi sa poslom, jer stupa na snagu i odredba koja propisuje da vozila javnog prevoza, {to ukqu~uje i taksiste, moraju imati euro 3 motor, a mnogi stari automobili koje taksisti koriste ne ispuwavaju taj standard ka`e Jovi}. Prema re~ima Jovi}a, taksiste koji ne budu imali „TX„ tablice saobra}ajna policija i inspekcija iskqu~iva}e iz saobra}aja. Me|utim, Jovi} ne o~ekuje da }e se broj taksi prevoznika drasti~no smawiti, jer }e

se mnogi, koji su odustali od taksirawa, vratiti tom poslu. - Mnogi taksisti, koji su odustali od posla, vrati}e se taksirawu, jer }e biti u uverewu da polovina ne}e mo}i da vozi zbog novog pravila o tablicama. To zna~i da }e ih na ulicama biti jo{ vi{e - ka`e Jovi}. -Uvo|ewe TX tablica je jedna od mera, koja je nama donela tro{kove, ali ne}e mnogo uticati na broj nelegalnih taksi prevoznika. U posledwe dve godine broj divqih taksista je smawen, ali Novi Sad nema toliki problem sa nelegalnim taksistima, koliko sa prekomernim brojem regularnih taksi prevoznika - ka`e Jovi}. On napomiwe da je Grad u obavezi da uradi petogodi{wi plan o taksi prevozu na osnovu kojeg bi se moglo proceniti koliko je taksista neophodno. - Trebala bi da se donese regulativa po kojoj }e se zabraniti dolazak novih taksista na tr`i{te. Ne o~ekujem da }e to biti ura|eno jo{ dve godine, jer se Grad trenutno bavi problemom oko ATP “Vojvodina”- rekao je Jovi}. N.Radman

SPOzadovoqan rezultatimaizbora Na izborima za Savet i Nadzorni odbor mesne zajednice u Koviqu koalicija „Svi za Novi Sad„ koju ~ine Srpski pokret obnove, Narodni pokret „Dinara – Drina – Dunav„ i „NS blok„ sa 20 odsto osvojenih glasova zauzela tre}e mesto, iza Srpske napredne stranke i Socijalisti~ke partije Srbije, saop{tavaju iz SPO. U Kisa~u na istim izborima kandidat ove koalicije MiloHr~an osvojio 607 glasova od ukupno 1.458 Kisa~ana iza{lih na izbore i tako obezbedio mesto u Savetu MZ „Kisa~”. Ovi izborni rezultati su po SPO najboqa potvrda opredeqenosti gra|ana da se Novi Sad decentralizuje i formiraju funkcionalne gradske op{tine. A.L.

NoviSad: od 8.30 do 10.30 sati Omladinska od 52 do 68A i od 67 do 107, Barska od 2 do 4 i od 1 do 7, Liparska od 2 do 56 i od 3 do 55, Zadru`na od 28 do 50, Paje Radosavqevi} od 2A do 2D i od 1 do 7, Dolinska od 2 do 6 i od 1 do 9, Me|unarodni put 91, Paje Krsti}a od 2 do 12 i od 1 do 9, Klisanski put od 92 do 114B , od 77 do 87 i 91A, Save Vla od 1 do 21; od 11 do 13.30 Omladinskih radnih akcija od 1 do 17 i od 21 do 29, od 2 do 36A i 13A, Aksentija Maksimovi}a od 2 do 20, 34 i od 9 do 29, Anice Savi} Rebac 23, Paje Radosavqevi}a od 2 do 36 i od 11 do 31, Sportski centar “Klisa”, Bo`e Kuzmanovi}a od 14 do 28 i od 13 do 29. Bege~: od 9 do 11 naseqe Kupusara ulice Nova 1, Nova 2, Nova 3 i Nova 4, Sredwa ulica od 20 do 40 i od 11 do 53, Leva ulica od 38 do 54 i od 39 do 51, Desna ulica od 2 do 18 i od 1 do 21, Firme: ^arda “Kod Bra{e”, ^arda “Prole}e”, Ribarski dom CS “Bege~” na Jami. ^enej: od 10 do 13 povremeno u pojedinim ulicama naseqa; od 8 do 10 deo naseqa od Pred{kolske ustanove u Partizanskoj ulici prema sala{ima poteza Vlaovi}; od 8 do 11 Partizanska od 4 do 54 i od 1 do 37. SremskaKamenica: od 8 do 13 povremeno u pojedinim ulicama naseqa. Petrovradin: od 8 do 13 sati deo naseqa Puckaro{ od Ulice Pavla Risti}a prema Karlova~kom drumu i deo naseqa Puckaro{ prema Zano{u.

VESTI Novoradno vremeprijemnih kancelarija

Odlo`en koncertAlena Islamovi}a

Od 5. marta, prijemne kancelarije na Novom nasequ, Limanu, Slanoj bari i Petrovaradinu, svakog utorka radi}e dvokratno, od 7 do 12 i od 17 do 20 ~asova. Ovo re{ewe doneo je v.d. na~elnika Gradske uprave za op{te poslove dr BorivojDun|erski. I.D.

Koncert AlenaIslamovi}a, koji je trebao da se odr`i 28. februara, odla`e se zbog bolesti peva~a. Oni koji su ve} kupili ulaznice, mogu od sutra dobiti svoj novac nazad na blagajni Spensa. G.^.

Film„Z”uCK13 Projekcija filma „Z” odr`a}e se ve~eras u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovi}a 13, u okviru ciklusa „Filmovi distopije”. „Z” je kultni politi~ki triler snimqen po istoimenom romanu VasilisaVasilikosa, u re`iji Koste Gavrasa, koji predstavqa fragmentovanu fiktivnu pri~u o doga|ajima koji su prethodili ubistvu demokratskog gr~kog politi~ara Grigorisa Lambrakisa. Ulaz je besplatan, a projekcija po~iwe u 20 ~asova. J.Z.

Prezentacijeo videoumetnosti Serija prezentacija i razgovora o video umetnosti u okviru projekta “Tenologija narodu” bi}e odr`avana svakog dana, od danas do petka, 1.marta, u 18 ~asova u Kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. U~estvova}e Zoran Panteli}, Dragan @ivan~evi}, Predrag Si|anin i Ivana Srem~evi}Matijevi}. A.Va.

Promocijakwige Gordane\ilas Promocija kwige pesama „Bila sam poslu{no drvo” autorke Gordane\ilas odr`a}e se ve~eras u 19 ~asova u ^itaonici Gradske biblioteke, Dunavska 1. Pored autorke u~estvuju MihajloPanti} i SelimirRadulovi}. G.^.

Skup{tina Dru{tva qubiteqacve}a Redovna godi{wa skup{tina Dru{tva qubiteqa cve}a i zelenila, koje je osnovano pre 40 godina, odr`a}e se danas u 18 ~asova u prostorijama Dru{tva, Ulica Zmaj Jovina 3. Svi zainteresovani mogu da prisustvuju. G.^.

Izlo`baru~nih radovauFutogu Prodajna izlo`ba unikatnih ru~nih i umetni~kih radova ~lanica Udru`ewa `ena “Kreativni studio” otvorena je ju~e u Galeriji KIC “Mladost” u Futogu, Cara Lazara 42. Posetioci mogu da pogledaju radove do petka, 8. marta. A.Va.


10

utorak26.februar2013.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЗ ГАКОВО, КРАЈ СОМБОРА

Бирачи листом за напредњаке

СОМБОР: Ако је судити по резултатима гласања житеља Гакова за чланове Савета Месне заједнице у овом селу сомборског градског подручја, ипак има нешто у оној српској новокомпонованој политичкој изреци „кад победите, гласаћемо за вас“. Наиме, уз неуобичајено велику излазност од преко 54 одсто бирача који су желели да се чује и њихово мишљење о новом сазиву Савета МЗ Гаково, убедљиву победу су остварили кандидати листе „За напредно Гаково“, иза које је стала Српска напредна странка. Убедљивост победе кандидата СНС сасвим довољно доказује чињеница да је од девет расположивих места у Савету МЗ, чак

осам припало представницима ове листе. У Сомбору владајућа Демократска странка, која је уједно и стожер већинске коалиције у локалном парламенту, преко листе „За Гаково“ добила је свега једно место у новом Сазиву МЗ, а и овај „почасни поен“ је остао у сенци податка да је кандидат ове листе ушао у Савет као најлошије пласиран кандидат са свега 277 гласова, док нико од осталих кандидата који су добили поверење својих сусељана за улазак у Савет МЗ, није имао мање од 300 гласова. Ови избори су уједно били и увертира у изборе за Савете још осам МЗ у Сомбору и околини, до којих ће доћи у наредним седмицама. М. Мћ

Палић,набоља домаћадестинација

СУБОТИЦА: Палић је на 35. Међународном сајму туризма у Београду добио награду у категорији “Домаћа дестинација”. - Са развојем туристичке дестинације Палић интезивнија се пажња посвећује самој промоцији и што бољем позиционирању дестинације и одређених туристичких производа по којима је Палић препознатљив. Ове године на сајму туризма је између већ добро познате понуде Палића акценат стављен на представљање новог конгресног центра ,,Велика тераса,, Палић и представљање новог туристичког производа „Палић-

ки путеви вина“. Очекује нас у наредна два месеца промоција и отварање ауто кампа на Палићу и Женског штранда који представља један од значајнијих објеката у самој дестинацији – рекли су из „Парк Палића“. У суботу, на сајму је хотел „Галериа“ на штанду Суботице и Палића демонстрирала своје велнес програме и заинтересовани су имали могућност да уживају у масажи. Поред тога, данас је на штанду хотел са Геронтолошким центром промовисао и нов производ – здравствени туризам. С. И.

СТАРА СВЕТКОВИНА У НОВОМ ИТЕБЕЈУ

Маскама страшилизиму

НОВИ ИТЕБЕЈ: Новоитебејска маскарада, традиционално весеље којим се тера зима и дочекује пролеће, одржана је у оквиру 32. по реду манифестације „Зимски сусрети”. Овај обичај у средњем Банату негује се још једино у Новом Итебеју, малом селу у општини Житиште, са око 1.300 житеља. Организатор маскараде поново је било удружење „Бузавираг”, што у преводу значи „цвет у житу”, а председница тог друштва Беата Борош вели да је ове године тридесетак мештана, углавном младих, ставило маске на себе, заправо и не толико да би отерали зиму, јер је она већ скоро и оти-

шла, него да би се заједно провеселили - бар једном у години. Учесници поворке су на полазно одредиште, испред седишта удружења „Бузавираг”, дошли маскирани, кријући идентитет све време док су обилазили село. Једино се знало да су женске маске носили мушкарци, а испод мушких маски скривале су се жене. Мештани су испред својих кућа чекали поворку, понеки и са колачима и пићем. Било је и обостраног задиркивања између учесника поворке и житеља који су их пратили, због чега се наравно нико није љутио. Ж. Б.

Новисекретармеснезаједнице БАЧКОПЕТРОВОСЕЛО: Нова секретарка МЗ Бачко Петрово Село је Магдолна Пеце. То је одлучено на седници Савета месне заједнице највећег потиског сеоског насеља. Четворо кандидата је конкурисало за место сеоског „кнеза“ и поменута Магдолна Пеце је тајним гласањем добила највише гласова. - Савет Месне заједнице броји 12 чланова и сви су били присутни, а Магдолна Пеце је добила највише, укупно шест, гласова. Истина, досадашњи секретар Золтан Киш, коме је мандат истекао 7. фебруара, поднео је жалбу, али је Савет исту одбио и он је сада на годишњем одмору до 19. марта, а нови секретар је већ ступио на дужност - рекаоје председник Савеза Месне заједнице Бачко Петрово Село Јожеф Фелдеши. Нови секретар МЗ Бачко Петрово Село је технолог по струци и радила је до сада у Холдинг компанији Фадип и предавала у стручној школи. В. Ј.

vOJvOdinA

dnevnik

РЕВОЛТ У КОВАЧИЦИ ЈОШ ТРАЈЕ, ЧЕКА СЕ ОДЛУКА НАДЛЕЖНИХ

Државна забрана градње опасне фабрике, па крајпротеста

КОВАЧИЦА: Протести пољопривредника, грађана и опозиције испред општине и блокада центра Ковачице тракторима трају већ 20 дана, а организатори из Асоцијације пољопривредника Јужног Баната саопштили су јуче да се настављају све до испуњења њихових захтева, процењујући да се ближи крај протеста и страха од изградње опасног постројења за прераду и складиштење отпада. Они су протест започели 6.фебруара, пошто је београдској фирми „Јунириск„ издата грађевинска дозвола за градњу фабрике за коју сматрају да може угрозити животну средину Ковачице и околине. - Садржај афлатоксина у млеку данас је страх и проблем свих грађана Србије, а за пар година може то бити канцерогени шећер, уколико се изгради опасно постројење за прераду и третман азбеста и складиште опасних канцерогених материја и индустријских отпада на 350 метара од Ковачице и на 821 метар од Шећеране „Јединство„ из састава Компаније „Сунако„. Несмемо дозволити да се на нашим ораницама где индустрије уопште нема, граде овако опасна по-

Огрев за још 75породица КИКИНДА: Недавно је власник кикиндског “Ангропромета” Рудолф Валтер локалној самоуправи донирао пет хиљада евра за најугроженије породице. Ова средства биће употребљена за куповину огрева најугроженијим породицама с обзиром на то да свакодневно стиже велик број захтева за ову намену. -Општинско веће донело је одлуку да новац буде употребљен за куповину огрева. Више од 75 породица добиће по два кубика дрва за ложење. Захвали биисмо Рудолфу Валтеру на донацији, а током зиме обезбедићемо још средстава из Фонда солидарности и буџета управо за ову намену -истакао је члан Општинског већа Јован Родић. До сада је огрев добило 550 социјално угрожених породица. За куповину по два кубика дрва, за 400 породица, средства су обезбеђена из Фонда солидарности, а током трајања ванредне ситуације крајем 2012. и почетко ове године огрев је добило још 120 домаћинстава. Огрев се обезбеђује за породице које се налазе на евиденцији Центра за социјални рад. Предност су имале социјално угрожена домаћинства са троје и више деце, са болесним члановима домаћинства и радно неспособним члановима. Најновијом поделом биће обухваћене породице које до сада нису добиле огрев. А. Ђ.

Чуружани даликрв ЧУРУГ: Црвени крст Чуруг и Завод за трансфузију крви из Новог Сада организовали су прву овогодишњу акцију сакупљања крви. Одазвало се 148 давалаца, од којих је 134 дало крв. Акција је одржана у простору ДОНКТ-а „Прело“. И екипа и Завода као и домаћини су оценили да је акција била успешна. Л. К.

Протести у центру Ковачице трају већ три седмице

стројења - наводи се у саопштењу Асоцијације пољоприврендика Јужног Баната. Асоцијација пољопривредника наглашава да се жели инвестирање у органску производњу, у пластенике и хладњаче, а не у фабрике и складишта које ће да затрпају с индустријским отпадом, те да због интереса појединаца ризикује се да се униште здравље људи и пољопривреда, једи-

ни извор прихода 90 посто грађана општине, региона па и Војводине и Србије. Владајућа коалиција у СО Ковачица, под притиском незадовољних пољопривредника и грађана је на седници 19.фебруара изгласала одлуке којим се поништава Детаљни план регулације Блока 43, 44 и 45 у Ковачици. - Овом одлуком о поништавању, више ниједан инвеститор неће моћи да започне изградњу постројења

ДРУГИ ФЕСТИВАЛ БАНАТСКИХ ВИНА У АЛИБУНАРУ

Уникатнадомаћа вина,порецепту дедова

АЛИБУНАР: Познаваоци, љубитељи и прозвођачи квалитетних банатских вина минуле недеље окупили су се у старом здању ресторана „Гранд“ у Алибунару, на Другом фестивалу банатских вина. На штандовима своја квалитена домаћа вина из јужног Баната изложили су мали индивидуални виноградари, који још увек нису велики робни произвођачи и вина углавном праве по рецептима својих дедова и очева, како се то радило у прастарим временима. Удружење винноградара и воћара општине Алибунар „Кумови виногради“ које је и организатор овог фестивала, окупља 40 малих произвођача вина и воћа, који произведу око седам тона вина и ракије. -Надамо се да ћемо овако удружени имати подршку државе, потребне су нам хладњаче за воће, јер овако већи део јабука и крушака

бљим џепом, шљивовицу сиромашнији. Винари удружења „Свети Трифун“ из Долова понудили су богату палету квалитетних вина из свог места, а Богдан Анкусић је хвалио на далеко чувен „доловачки бећар“ у старим бутељкама од два литра. ПајорФеренц је донео више врста свог домаћег вина од грожђа са обронака Делиблатске пешчаре у Шушарском атару. На отварању фестивала председник општине Душан Јовановић је рекао да општина подржава удруживање виноградара, воћара и других пољопривредника, па ће се изборити за подсицајне мере државе и средства из фондова ЕУ. Председник Удружења „Кумови виногради“, уз добродошлицу винарима из Решице, нагласио је да је фестивал постао традиционалан и да ће овакав начин презентације вина и других пића допринети бољем

Добитници фестивалских признања

продајемо на пијаци, или мањим радњама – каже један од винара из Алибунара МиркоВраговић. Власник винарског подрума „Столп“ из Вршца Данило Кораћ каже да у сезони добије око три хиљаде литара вина и углавном га распрода пријатељима и комшијама, а познат је по мускату жутом, траминцу. Освојио је у минуле три године осам пехара на изложбама и сајмовима. Т у су били и винари Удружења „Тирол“ из Решице. Демијан Петру рече да окупљају ситне произвођаче, који имају квалитетна вина и тако годишње продају око 10 хиљада литара вина.Са домаћинима из Алибунара имају намеру да заједнички пласирају квалитетна домаћа вина у Србији и Румунији, а касније, ако буде среће и на тржиште Европске уније. Ранко Ковачевић из Велике Греде искључиво производи домаћу ракију шљивовицу, крушковачу, јабуковачу, кајсијевачу. Нема проблема око продаје, касијевачу и ракију од дуње купују они са ду-

пласману, развоју туристичке понуде овог краја и подизању нових засада винове лозе и воћњака. Учеснике су поздравили витезови винских редова београдског „Сингидумума“ Славко Бјековић и банатског „Свети Теодор вршачки“ Никола Цуцуљ, а саветник председника жупаније Каран-Северина Октавијан Дијакону је рекао да је време да се оружани сукоби на Балкану замене пријатељставом, дружењем уз вино и сарадњу у свим областима за бољи живот народа на том простору. За посетиоце било је вина у изобиљу, све бесплатно, па и за понети кући.Увече је било предавање о заштити и неговању вина, и проглашење набољих произвођача вина.За шампиона фестивала у белим виним велики пехар је добио Данило Кораћ из Вршца, за розе ову титулу је понео Пајор Ференц из Шушаре, а за црвено вино чампионску титулу добио је Мирко Ђукић из Панчева. Р. Јовановић

и складишта који прерађују, третирају или складиште азбест или друге опасне материје на територији општине Ковачице - сматрају организатори протеста. Крајем прошле недеље министарка енwергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић, наложила је покрајинским органима да јој доставе у року 24 сата информације о поступку давања сагласности на Студију утицаја на животну средину Пројекта „Центра за прераду и третман азбеста и складишта опасних индустријских отпада „Јунириск„ у Ковачици. Одлуке усвојене на ванрендој седници СО Ковачице, које су захтевали учесници протеста донете су без присуства 13 одборника опозиције из Словачке странке, СНС-а и ГГ „Зелена јабука„, објављене су у Службеном листу општине Ковачица. Међутим, учесници протеста још изражавају дозу резерве, па су најавили да ће протест настављају све до правоснажности донетих одлука и добијања позитивног мишљења ресорног министарства, а то би како сазнајемо могло потрајати до недеље. М. Митровић ТРИБИНА ПОВОДОМ ДЕСЕТ ГОДИНА ОД УБИСТВА ПРЕМИЈЕРА

Зоран Ђинђић као митски херој ЗРЕЊАНИН: Покрет “Нови оптимизам” и Позоришни клуб “Зелено звоно” десетогодишњицу убиства премијера Србије Зорана Ђинђића обележиће данас трибином и позоришном представом. Најпре ће, у 20 часова, у “Зеленом звону”, у организацији Студентског културног центра из Новог Сада, Радио телевизије Војводине и “Новог оптимизма”, бити одржана трибина под називом “Ђинђић као митски херој”, на којој ће говорити историчарка Латинка Перовић, професор политичке психологије Миклош Биро и филозоф и режисер представе “Убити Зорана Ђинђића” Златко Паковић. Модератори ове трибине биће уредник “Кикиндских” Жељко Бодрожић и програмски продуцент СКЦ Нови Сад Јован Гверо. Исте вечери, у 22 часа, у Народном позоришту “Тоша Јовановић” биће изведена представа “Убити Зорана Ђинђића”, у продукцији СКЦ, која је рађена по тексту Рајка Ђурића и Златка Паковића, који потписује и адаптацију и режију. Играју Емина Елор, Јована Стипић, Миљана Макевић, Игор Филиповић, Бојан Димитријевић и Никола Ђуричко. На конференцији за новинаре, одржаној у Позоришном клубу, на којој је председник “Новог оптимизма” Бранислав Гута Грубачки представио предстојеће догађаје, присутнима се обратио и аутор и редитељ представе Златко Паковић који је објаснио шта ће овај позоришни комад изазвати код гледалаца. - Потакнуће их, не само да размишљају о стварима које су битне за читаво друштво и за сваки индивидуални живот у нашем врло оштећеном друштву, него ће им дати подстрека да донесу неке одлуке и да нешто ураде са собом, на трагу оне ђинђићевске енергије и ентузијазма – рекао је Паковић. Ж. Б.

Међународни данијезика уИванову ИВАНОВО: У Иванову је шесту годину за редом одржана манифестација Међународног дана матерњег језика. Манифестација је одржана у Дому културе, где је уприличен разноврстан програм на језицима који се говоре на територији Града Панчева. Организатори овог догађаја били су Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин Медиас Рес“, заједно са Месном заједницом Иваново, Домом омладине Панчево и Удружењем грађана из Иванова. Идеја организатора је да се очувају умирући језици и национални идентитети свих етничких заједница на простору јужног Баната. З. Дг.


dru[tvo

dnevnik

MINISTARSTVOZDRAVQAUPOZORILONAMOGU]IFALSIFIKAT

Prijavasumweukvalitet leka„folnak” Min is tars tvu zdrav qa Vlad e Srb ij e pros le| en a je prij av a sumw e u kval it et lek a„foln ak„–tab let eod5mg.Re~jeo fio l i s 20 tab let a, ser ij e 1630911 s rokomupot reb esept emb ar2014.proi zv o| a~aMD„Nin i”DOONi{.Sumw asedaje re~ofals if ik ov an omlek ujerjeupak ovaw upreu z et omodpac ij ent akoj ijeprijav iouo~en oods tup aw e,kons tat ov an oda serad iotab let am anar anx as teboj ekoj e nis uravn eve}blag oisp up~ en e.Table te lek a „foln ak„ od 5 mg koj i ima doz vol u Agenc ij e za lek ov e i med ic ins ka sredstvaSrb ij esuokrug le,ravn e,glatk e,`u-

te sa slab o prim etn im tamn o` ut im mrqam a. InspektoriMinistarstvazdravqazalekove i medicinska sredstva su, u skladu sa svojim zakonskim ovla{}ewima, sproveli vanredni inspekcijski nadzor kod proizvo|a~a leka, ali i uzrokovawe sporne serije leka kod jednog distributera i u apoteci u kojojjepacijentkojijeprijaviosumwulek kupio. Uzorci su prosle|eni Nacionalnoj kontrolnojlabaoratorijiALIMS-anavanrednukontrolukvaliteta,aosumwiukvalitetleka„folnak„obave{tenisuidrugi nadle`niorgani.Proizvo|a~ulekanare|e-

najemeraprivremeneobustaveipovla~ewe izprometapomenuteserijelekovasvedoizdavawasertifikatavanrednekontrole. Ina~e, folna kiselina se koristi kao lek„folnak”–dozaod5mg–napreporuku lekarakaododatakishrani.Folnakiselinajeva`nazanormalnofunkcionisawemozga, za mentalno i emoncionalno zdravqe. Spre~ava razdra`qivost, umor, depresiju, dekoncentraciju i nesanicu. U~estvuje u stvarawuDNKiRNK,genetskogmaterijala organizama,aposebnojeva`nautrudno}ii detiwstvukadatkivaiorganibrzorastu. Q.M.

utorak26.februar2013.

11

Izme|udva popisadupliran brojateista Udru`ewe „Ateisti Srbije” saop{tilojeju~edajeuna{oj zemqi izme|u dva popisa stanovni{tva zna~ajno porastao broja ateista, sa 40.068 (2002. godine) na 80.053 lica (2011), {to je porast od 99,8 posto. Broj vernika tradicionalnih verskihzajednicapokazujedra-

sed am proc en at a. Smaw en je brojprotestanata,kaoivernika jevrejske veroispovesti, a prvi put se pojavquju agnostici kao kategorija, sa 4.010 lica. „Ovi rezultati su ohrabruju} i, ne sam o za udru` ew e ’Ateisti Srbije’ ve} za dru-

sti~an pad, navodi se u saop{tewu,isti~edajebrojvernika pravoslavne veroispovesti opaosa6.371.584(2002.godine) na6.079.396osoba(2011),odnosno mawi je za 292.188 qudi, ili4,6odsto.Brojvernikarimokatoli~ke veroispovesti je smawensa410.976na356.957lica,ili13,1procenata.Maweje i vernika islamske veroispovesti. Godine 2002. bilo ih je 239.658, a pro{ le god in e 222.828,{toje16.830mawe,ili

{tvoucelini”,navodiseusaop{tewu,iisti~edasesveve}ibrojgra|anaodlu~ujezaracionalniji,ozbiqnijiina~iwenicama zasnovan pogled na svet. U najn ov ij oj pub lik ac ij i „Veroispovest, materwi jezik i nacionalna pripadnost” Republi~kogzavodazastatistiku navodi se da je u odnosu na popis iz 2002. godine, za 40.000 pove}an broj qudi koji nisu vernici(ateisti).

@ENENASELUPREDWA^EUNEPISMENOSTI

Ra|aweiradnawivi moguibez{kole Izme|u dva popisa stanovni{tva u Srbiji broj nepismenih smawen je 45,28 odsto. Na prvi pogledtajpodatakjedobar,ali broj je i daqe veliki, pokazuju rezultati Republi~kog zavoda zastatistiku,jerimamo127.463 nepismenih i, {to je jo{ gore, odtogbrojavi{eod80odstosu `ene. Statisti~kiprofildana{we nepismene `ene u ovoj dr`avi izgledaovako:ona`ivinaselu, ima71,5godinuipozanimawuje doma}ica.Poobja{wewuprofesorkeFilozofskogfakultetau Beogradu AnePe{ikan,imavi{erazloga{toje80odsto`ena nepismeno,aosnovninijeto{to one vi{e napu{taju {kolu, pa samimtimostajunepismene. –Pozadinamo`ebitijo{jedan fenomen, a to je da sa sela emigrira vi{e `ena – rekla je prof. Pe{ikan. – One mla|e, sposobnije, `ele da se dodatno obrazuju,`eledapotra`eboqi `ivotugradu.Ve}inaodlaziiz nu`de,anezato{tonevoliselo, i kada se tako posmatra, logi~nojedatamoostajuuglavnom mu{keglaveistare`enekojesu nepismene. Ona napomiwe da je dovoqno obi}iseoske{koleisve}ebitijasnijejersuonelo{ijeopremqene nego one u gradskim sredinama.Uzto,naselimavrti}a gotovoidanemai,nakrajukrajeva,dodaje,uMinistarstvuprosvetenemanijedneosobezadu`ene za to da se brine o seoskom obrazovawu.No,kakoisti~e,dr`avamoradaradinatomedasei `ene sa sela po~nu obrazovati jerjeobrazovawenaseluneodvo-

jivo od razvoja sela. U suprotnom,i`ene}e,kaoimu{karci, nastavitidaizselahrlekagradovima,okokojih}esestvoriti prstenovi siroma{tva i nepismenih. Uzrokvelikogprocentanepismenih `ena, prete`no na selu,

struko marginalizovane na selu kaopripadnicepoqoprivrednih doma}instava. One su vlasnice tek desetine seoskih doma}instava,~ak84odstowihneposedujezemqu,93odstoihnemapenzijsko i invalidsko osigurawe, 17 odsto nema ni zdravstveno

Nepismenijo{uvekkoristepalac PrejednedecenijeuSrbijijebez{kolskespremebilo5,66 odsto stanovnika, a sada 2,68. Nepotpuno obrazovawe imalo je 16,18odsto,asada11,dokjeosnovnu{kolu2002.zavr{ilowih 23,88odsto,a2011.godine20,76. Podpismenimsesmatrajusvigra|anikojiumejudapro~itaju inapi{utekstkojiseti~esvakodnevnog`ivota.Ukolikosamo umejudasepotpi{u,nespadajuukategorijupismenih.Nepismenisuonikojiseidanaspotpisujupalcem.Svetskistandardika`udajenepismenostiskorewenauzemqamagdejebrojnepismenihispodjedanodsto. trebatra`itiiupolnojdiskriminaciji.Naime,lo{socijalni polo`aj `ena na selu ustanovqen je izrazitom imovinskom nejednako{}u. Rezultati Grupe za razvojnu inicijativu “Sekons” pokazuju da su `ene dvo-

osigurawe, a sve to zato {to, i pored celodnevnog rada, nemaju svojnovac.Vi{eod70odsto`ena na selu ima status pomo}nog ~lanadoma}instva,{tozna~ida suanga`ovaneuporodi~nomposlu,alinisupla}enezatajrad.

Naime, one za ono {to ~ine za porodicuiporodi~noimawene dobijajunikakvunaknaduiprakti~no rade za hranu i sme{taj, iako su ~esto same proizvo|a~i iprodavcinamirnica. UnekimdelovimaSrbijezabele`eno je da se na {kolovaweidanas,kaoipremnogodecenija, {aqu mu{ka deca. Za `ensku ili nema dovoqno novcailisesmatradawima{kola nije potrebna s obzirom na toda}eseudati.Takvorazmi{qawedovelojedotogadave} danasusrpskimselimaimavi{e od 100.000 neudatih `ena i 260.000 neo`ewenih mu{karaca do 40 godina. Ostali su oni kojisubiliuskra}enizaobrazovawei{kolovaweikojini{ta osim sopstvenog sela nisu videli. O postajawu polne diskriminacijenegovorisamopodatako broju nepismenih `ena. Ona se bele`iikodobrazovanihikvalifikovanih`ena,kojesudanas u Srbiji, iako su kvalifikovanije, mawe pla}ene od mu{karaca. Naime, podaci pokazuju da onenasvakih100dinarakojezaradiprose~anzaposlenimu{karaczarade96,7dinara.Poistra`ivawuFondacijezarazvojekonomske nauke, kada se uporede `eneimu{karcisistimosobamavezanimzatr`i{terada,jaz seuSrbijipove}avana11procenatana{tetu`ena.@enamase,u isto vreme, mawe vrednuje isti nivoobrazovawailistepenkvalifikacijeilisemawevrednuju zanimawaukojimasuvi{ezastupqene. Q.Male{evi}

IZLO@BANASLOVNIHSTRANABEOGRADSKIHNOVINA

Svedo~anstvao Titovomvremenu Naslovne strane dnevnih novina,nedeqnikaimese~nikaoduvek su predstavqale vizuelna svedo~anstvaodoga|ajimaipromenama u dru{tvenom, kulturnom i politi~kom `ivotu, ali i mogu}nost za sagledavawe jednog od modela emitovawa masovnih poruka. Kakvesuonebileubiv{ojJugoslaviji,odnosnouBeogradu,i{taje najvi{e privla~ilo pa`wu ~italaca, od srede do 20. marta mo}i }e da vide posetioci Narodnog muzeja Zrewanin jer }e u Malom sal on u sut ra u 19 ~as ov a bit i otvor en a izl o` ba pod naz iv om “Pog led na nas lovn u stran u 1945–1980”, autork e And rij an e Risti}, kustoskiwe Muzeja primeweneumetnosti. Izlo`ba se sastoji od digitalnih printova fotografija, objavqen ih na nas lovn im stran am a uglednih i visokotira`nih ~asopisa “Duga”, “Ilustrovana politika”,NIN,“@enadanas”,“Prakti~n a `en a”, “Baz ar”, “^ik”, “Tempo”i“Sportisvet”.Naslovnestrane}ebitiizlo`eneutri hronolo{kasegmenta–uvodniperiod (izme|u dva svetska rata),

period obnove i izgradwe i period samoupravqawa, uspona popularnekulture. To je, po re~ima autorke izlo`be,poku{ajdasevremenskiinterval dug tri i po decenije sagleda kao period socijalisti~ke pop ul arn e kult ur e, koj a je do 1953. predstavqala deo slo`enog sis tem a soc ij al is ti~k e prop agande, da bi se tokom pedesetih godina razvila u novi kulturni model. Izlo`ba je utemeqena u detaqno prou~enim istorijskim okolnostima, kao i dru{tvenim procesima koji su mewali kulturne obrasce. Time je ostvaren pionirskidoprinosuistra`ivawu te vrste gra|e, ali i zna~ajan dop rin os {ir oj int erp ret ac ij i kult urn e istor ij e pos ler atn e epoh e. Geo g rafs ko ogran i~ ew e ist ra` iv aw a na Beo g rad uslovqeno je ~iwenicom {to je glavni grad tad a{ we Jug os lav ij e preds tav qao ogled al o razv ojn e orijentacije ~itave zemqe, dok hronolo{ki okvir gradi zaokru`enuvremenskucelinu,obele`enu politi~kom vladavinom JosipaBrozaTita. @.B.

UNIVERZITETUNOVOMSADU

Izabrana~etiri profesoraemeritusa Senat Univerziteta u Novom Sadu ju~e je (tajnim glasawem) izabrao ~etiri profesora emeritusa. To po~asno zvawe, koje se dodequje profesorima univerziteta u penziji za izuzetan doprinosobrazovnominau~nom radu, unapre|ewu ili uvo|ewu novih studijskih programa na svim nivoima studija, mentorskiipedago{kirad,te{irewu ipodizawuugledasvojekatedre, fakultetaiUniverzitetauzemqi i inostranstvu, dobili su prof. dr Bogdan Kosanovi} (FilozofskifakultetUNS-a), profesor rusistke, kamparativne kwi`evnosti, pre svega rusko-srpske, i prevodilac, autor oko 360 radova, dobitnik mnogobrojnih stru~nih i dru{tvenih priznawa; prof. dr Radmila Marinkovi}-Nedu~in

(Tehnolo{ki fakultet), u`a nau~na oblast kataliza i neorganski materijali, izuztetan doprinosdalajenesamoogromnim zalagawem na svom fakultetuinaucive}ija~awume|unarodnog ugleda UNS-a, ~iji je bila i prorektor i rektor; prof. dr Petar Cindri} (Poqoprivredni fakultet), u`a nau~na oblast vinogradarstvo, autor16novihsorti,formirao jefamilijukalemovasvi{eod 500genotipovavinoveloze. Zvaweemeritusadodeqenoje iistaknutomlikovnomumetniku,grafi~aruprof.HaliluTikve{i iz Sarajeva (na predlog Akademije umetnosti), iza koga je 50 autorskih izlo`bi i u~e{}e na 150 grupnih u regionu, Evropi, Aziji te mnogo uspe{nihu~enika. V.^.

AMERIKANCITRA@EPODATKEOVOJNICIMAIZ DRUGOGSVETSKOGRATA

Nere{enasudbina 18soldata

Kancelarija Ministarstva odbraneSADzaratnezarobqenike i nestala lica uputila je ju~e apel svima kojima ne{to znaju o ameri~kim vojnicima koji su nestali na teritoriji Srbije tokom Drugog svetskog rata, da dostave informacije ameri~kojambasadiuBeogradu. Kancelarija navodi da ima najmawe18ameri~kihvojnikakoji sevodekaonestalinateritoriji Srbije, a tokom Drugog svetskog rata su bili ili ~lanovi posada sru{enih aviona ameri~keavijacijeiliratnizarobqenici koje su dr`ale nema~kesnage. U saop{tewu se podse}a i na lokacijeiakcijeuratuukojimasuameri~kivojnicinestali. Jedan ameri~ki vojnik je bio u avionu koji je eksplodirao na 400 metara visine i pao blizu pistesevernoodKru{evca,dok jeizme|uSomboraiBajmokaiz ameri~kogavionaisko~iojedan raweni ~lan posade. Nemci su kasnije obavestili ~lanove posadedajevazduhoplovacbiomr-

tavutrenutkuprizemqewa,ali nikada nisu potvrdili da li je sahrawen,igde.Jednomvojniku se izgubio trag po{to je najverovatnije napustio avion koji se sru{io u blizini Sjenice. Zatimsenavodislu~ajkadjecelaposadaavionanestalatokom akcijesnabdevawailetelicaje posledwi put vi|en pored Kalne. Tako|e je posada aviona nestala kada se wihov avion sru{io u Dunav ili blizu wega u blizini mosta Beograd–Pan~evo. Kancelarija ministarstva odbrane SAD apeluje da se informacijeovojnicima~ijasudbina je nepoznata dostave kancelarijivojnogizaslanikaameri~ke ambasade u Beogradu putem telefona 011/306–4659 ili elektronskepo{te:nestalavojnalica.usa@state.gov. Svikojiimajuinformacijeo nestalim vojnicima mogu kontaktirati i potpukovnika Xejmsa MekDonoua iz Kancelarije putem elektronske po{te: james.e.mcdonough@osd.mil.


12

crna hronika

utorak26.februar2013.

PENZIONISANI GENERAL ACO TOMI] TU@I BIV[EG PREDSEDNIKA SRBIJE

Optu`nipredlog protivTadi}a Advokat Goran Petronijevi}, punomo}nik biv{eg na~elnikavojneUprave za bezbednost generala Ace Tomi}a, penzionisanog22.aprila2003,podneo jeoptu`nipredlogprotivtada{wegministra odbrane Borisa Tadi}a,sumwi~e}igadaje„pro-

Aco Tomi}

tivpravnodoneoukazoTomi}evomprevremenompenzionisawu da bi omogu}io civilnim vlastima da ga uhapse u akciji ‘Sabqa‘“. Petronijevi} je izjavio za „Dnevnik“dajeprepodno{ewa

optu`nog predloga ju~e dobio pisani otpravak od istra`nog sudijePrvogosnovnogsudauBeogradu, koji je, postupaju}i po Tomi}evoj krivi~noj prijavi, prethodnih nedeqa ispitao pojedinesvedoke,kaoi BorisaTadi}a,ina~ebiv{egpredsednika Srbijeudvamandata. Po Petronijevi}evimre~ima,„usudskom dopisu je navedeno da generalTomi}mo`eu rokuod15danapodnetioptu`niakt“. –Uovomslu~aju,po krivi~nojprijavikoju je general Tomi} u svojstvu o{te}enog podneo protiv gospodina Tadi}a, re~ je o obliku dela zloup otrebe slu`benogpolo`ajazakojejezapre}enakaznaod{estmesecidopetgodinazatvora,uodnosunakojese, shodnozakonu,podnosi optu`ni predlog – naveojePetronijevi}. Optimista je, ka`e, da}e„unarednadvameseca biti odr`ana barem dvatriro~i{taglavnogpretresa“. Petronijevi} je naglasio da su on i wegov klijent Tomi} „u trci s vremenom, budu}i da postupku preti zastara kroz oko dvameseca“. J. J.

NAVIJA^ „CRVENE ZVEZDE” JU^E SE NIJE POJAVIO U POLICIJI

Mi{i}~eka Borovi}a

Uro{ Mi{i}, navija~ „Crvene zvezde„ kog policija tra`i zbog tu~ e u beo g rads kom klubu „Plastik”, nije se ju~e odazvao pozivu na saslu{awe u svojstvugra|aninauUpraviza javni red i mir beogradske policije, ali je zato saslu{ana wegova ro|ena sestra povodom navija~ke bakqe koja je prona|enauwenomstanu. Wih ov advok at Og wen Ra di} rek aojeTan jug udaMi{i} ju~ e nij e do{ ao u pol ic ij u zbogmedis kehajk ekoj ojje,kakojenav eo,izl o` enve}nek olik odan a.

se na taj na~in „vr{i stra{an pritisaknapodoricuMi{i}– nekog pozivate u svojstvu gra|anina, a onda upadate u ku}e, postavqatezasedepograduina svaki mogu}i na~in ~inite sve dagazastra{itedanedo|e”. – Danas smo dobili obave{tewe da }e dobiti poziv kao osumwi~eniion}eseodazvati pozivuuprisustvusvogbranio- ca Borivoja Borovi}a, koji je na su|ewu u inostranstvu – rekao je Radi}, i precizirao da saslu{awejo{nijezakazano. Mi{i}sedovodiuvezustu~om pro{le nedeqe u klubu

dnevnik

NOVI NAPAD NA [TAMPARIJU NEBOJ[E JOKSOVI]A U BEOGRADSKOM NASEQU @ELEZNIK

Eksplozivomnafirmu svedokaprotiv[ari}a

U{tamparijiBMGubeogradskom nasequ @eleznik, ~iji je vlasnik za{ti}eni svedok Neboj{a Joksovi}, preksino} posle 23 sata do{lo je do eksplozije,{tojeizazvalopo`ar,kojijeuga{enokojedansatposle pono}i. TanjugujeuMUP-uSrbijere~enodajenepoznatoliceaktiviralo i bacilo eksplozivnu napravu, pri ~emu je do{lo do po`ara,apovre|enihnijebilo. KakojejavioTanjugovizve{ta~ slicamesta,posledwevatrogasno vozilo oti{lo je oko 1.30 sat,apripadnicipolicijeostalisudade`uraju. [tamparija BMG se nalazi u Vodovodskojulici158au@elezniku. Vlasnik Neboj{a Joksovi}–Joksa(40)jesvedok-saradnik u procesu protiv odbeglog narkobosa Darka [ari}a. Status svedoka-saradnika, kako su navodilibeogradskimediji,dobioprevi{eoddvegodine,po{tojeprethodnoiz}elijeCentralnog zatvora, nakon {to je uhap{en2010,poslaopismoTu-

`ila{tvuzaorganizovanikriminalukojemjenaveodajespremandasara|uje. Iakojeneposrednopohap{ewunegiraodaimavezestrgovinomnarkoticimaizJu`neAmerike, u zamenu za povla{}eni statusodlu~iojedanadle`nima ispri~asve{tomujepoznatoo Darku [ari}u i wegovoj grupi. Svedo~iojeo{vercunarkotika iaktivnostima[ari}evogklanauItaliji.Onje,ponavodima medija,bioglavni[ari}ev~ovekutojzemqi. Nakon{tojeNeboj{aJoksovi}prviputdaoiskaz,dogodilo se nekoliko napada na wegovu imovinu,aodbombepostavqene u kolima stradao je wegov bliskiro|akRadojicaJoksovi}. Popisawu{tampe,sredinom septembra 2010. godine u istoj {tampariji koja je napadnuta preksino}, izbio je po`ar ali, iakosesumwalonatodajepodmetnut,zatonijebilodokaza. U maju 2011. na wegovu {tampariju u @arkovu ispaqene su tri „zoqe”. Samo mesec posle

– Ju~e smo dobili obave{tewe da on treba da bude saslu{an i kao osumwi~eni, {to }e on u~initi u prisustvu svog izabranog branioca Borivoja Borovi}a jerinsistiranatome dabudesasvojimbraniocemovde(upoliciji)–prerecizirao jeRadi}. On je napomenuo da ostali u~esnici tu~e u klubu „Plastik”nisusaslu{ani,alidaje iskaz policiji dala Uro{eva setrajerjeustanuwenogde~ka pron a| en a navij a~k a bak qa prilikom „upada” policije u wihovstanusubotu. Dan ranije, u petak, Uro{ Mi{i}jeprekosvogocadobio poziv da se ju~e javi na saslu{awe. Radi},kojijeadvokatizKancelarije „Borovi}„, smatra da

Borivoje Borovi}

„Plastik” kada su se trojica mladi}a, me|u kojima je bio i on, potukla s dva pripadnika obezbe|ewa ambasade SjediwenihAmeri~kihDr`ava. Mi{i} je krajem pro{le godineiza{aoizzatvorauPo`arevcugdejeizdr`avaokaznuod pet i po godina zbog napada na `andarmaNeboj{u Trajkovi}a. On se na{ao na slobodi nekolikomesecipreodslu`ewacelekaznepo{toje,shodnoZakonu o amnestiji od 16. novembra 2012. oslob o| en izd r` av aw a ~etvrtinekazne.Onjeprethodno bio dva puta prvostepeno osu|en na deset godina zatvora zbog napada na Trajkovi}a, ali mujeApelacionisuduBeogradu, posle su|ewa pred tim sudom, smawio kaznu s deset na petipogodinazatvora.

Foto: B92

{le godine u nasequ Bele vode kadajeispodwegovogsedi{tau automobilu „audi A-6”, aktiviranabomba. Neboj{a Joksovi} ostao je upam}en i po tome {to je pro{le godine, po navodima beogradaskih medija, poku{ao da pobegneizSrbijeuMa|arsku.

PREDLO@EN ZAKON O ZA[TITI MALOLETNIKA OD SEKSUALNOG ISKORI[]AVAWA I ZLOSTAVQAWA

Posebanregistar zapedofile VladaSrbijeutvrdilajepredlogzakonaoposebnimmeramaza spre~avawekrivi~nihdelaprotiv polne slobode prema maloletnim licima i uputila ga poslanicimaSkup{tineSrbijena usvajawe. Tim aktom Srbija ispuwava obaveze iz ~lana 37 Konvencije SavetaEvropeoza{titideceod seksualnogiskori{}avawaiseksualnog zlostavqawa. Konvenciju je Skup{tina Srbije potvrdilamaja2010.godineitomprilikomseobavezalada}eradispre~avawaigowewakrivi~nihdela nadmaloletnicimapreduzetisve neophodnezakonodavneiliostalemerezaprikupqawepodataka kojiseodnosenaidentitetigenetski profil (DNK) lica koja suosu|enazakrivi~nadelaprotivdece. Poredtoga,imaju}iuvidupove}an broj krivi~nih dela protiv polne slobode koja su izvr{ena nad maloletnim licima, neophodno je da i na{a dr`ava, osimpostoje}egsistemakrivi~nihsankcijakojesenisuupotpunostipokazalekaodelotvorne,uvedeiposebnemerekojima biseotkloniliuslovikojimogu biti od uticaja da u~inioci

tih krivi~nih dela ubudu}e to ponove. Zbogtogaseipredla`eusvajawe posebnog zakona kojim bi se propisale dodatne mere koje se sprovodepremalicimaosu|enim za krivi~na dela protiv polne slobode u~iwenih nad malolet-

Srbijeusvojetajpredlogizakon stupinasnagu,najzadbitiobaveznovo|eweposebneevidencijeo licimaosu|enimzakrivi~nodelosilovawamaloletnih,obqube nad nemo}nim detetom, obqube s detetom, obqube zloupotrebom polo`aja, nedozvoqene polne

nim osobama nakon izdr`ane kazne zatvora, a tako|e se ustanovqava i posebna kaznena evidencijazasvaosu|enalica. To prakti~no zna~i da }e, nakon {to poslanici Skup{tine

radwe,podvo|eweiomogu}avawe vr{ewapolnogodnosasmaloletnicima,posredovaweuprostitucijimaloletnoglica,prikazivawe i pribavqawe i posedovawe pornografskog materijala i iskori{}avawe maloletnnog lica zapornografiju,navo|ewemaloletnog lica na prisustvovawe polnimradwamaiiskori{}avawe ra~unarske mre`e ili komunikacijedrugimtehni~kimsredstvimazaizvr{avawekrivi~nih delaprotivpolneslobodeprema maloletnomlicu. Uposebnojevidenciji}ebiti navedenoimeiprezimeosu|enog, wegov jedinstveni mati~ni broj, adresa prebivali{ta, podaci o zaposlewu, podaci o osobenim znacima, DNK profil osu|enog, podaciokrivi~nomdeluikazni na koju je osu|en, o pravnim posledicama osude i o sprovo|ewu posebnih mera propisanih ovim zakonom.

Beogra|anin pritvoren zbog pornografije

Uro{ Mi{i}

Policijsko vozilo ju~e ispred {tamparije BMG

toga, wegov kafi} „Prin~ipesa”uistombeogradskomnasequ napadnutjebombom.Usledovih incidenataMUPjepoja~aomereza{titeJoksovi}a,navodilu sumediji. Blizak ro|ak Neboji{e Joksovi}a, 32. godi{wi Radojica Joksovi}poginuoje3.julapro-

PripadniciSlu`bezaborbuprotivorganizovanogkriminala UKP-ali{ilisuslobodeizadr`aliM. S. (32)izBeogradazbog sumwedajeizvr{iokrivi~nodeloprikazivawa,pribavqawai posedovawa pornografskog materijala i iskori{}avawa maloletnoglicazapornografiju,saop{tiojeMUP. Osumwi~enijeli{enslobodeunastavkuakcije„Armagedon”, akakosenavodiusaop{tewu,onjeod2008.godinedodanasnasvoj ku}nira~unarsinternetapreuzeoiuskladi{tiove}ukoli~inu pornografskogmaterijalanastalogiskori{}avawemdeceuzrastaodpetdo12godina. Prilikomulaskapolicijskihslu`benikaustan,M.S.jekroz prozorbaciojedanhard-diskra~unaradabiuni{tiodokaze. Osumwi~enomjenakonprivo|ewaistra`nomsudijiVi{egsudauBeograduodre|enpritvor. (Tanjug)

Posebnu evidenciju tih lica osu|enihzakrivi~nadelanadmaloletnim licima vodi}e Uprava zaizvr{ewekrivi~nihsankcija. Predlogom tog zakona predlo`enojedalicuosu|enomnakaznu zatvorazakrivi~nodelonadmaloletnim licima ne mo`e biti odobrenuslovniotpust.Osimtoga,nakonizlaskaizzatvoraosu|enikuseuvodiobavezaredovnog javqawanadle`nomorganupolicije i Uprave za izvr{ewe krivi~nihsankcija,zabranapose}ivawamestanakojimaseokupqaju maloletna lica (vrti}i, {kole...), obavezno pose}ivawe profesionalnih savetovali{ta i ustanova, obaveza prijavqivawa promene prebivali{ta, boravi{tailiradnogmestakaoiobavezno obave{tavawe o putovawu u inostranstvo. Svetemeresprovodese20godinaposleizvr{enekaznezatvora.Posleistekasvake~etirigodine od po~etka primene posebnihmera,sud,kojijedoneoprvostepenupresudu,poslu`benojdu`nostiodlu~ujeopotrebiwihovogdaqegsprovo|ewa. Podaci iz posebne evidencije onihkojisuosu|enizbogzlostavqawamaloletnikamogusedati sudu,javnomtu`iocuipolicijiu veziskrivi~nimpostupkomkoji sevodiprotivlicaokomesevodiposebnaevidencija.Podacise, na obrazlo`en zahtev, mogu dati i dr`avnom organu, preduze}u, drugojorganizacijiilipreduzetniku,akojo{trajupravneposledice osude i ako za to postoji opravdanintereszasnovanpozakonu. Dr`avniidrugiorgani,kaoi pravnalicailipreduzetnicikoji rade s maloletnim licima du`nisudazatra`epodatakotome dalijelicekojetrebadazasnuje radni odnos kod wih, odnosno obavqaposlovesmaloletnimlicima, upisano u posebnu evidenciju. Q. Male{evi}

U NI[U I OKOLINI

Otkrivenodevetilegalaca Ni{ka policija otkrila je devet ilegalnih migranata koji su u Srbiju u{li iz pravca Makedonije, saop{teno je ju~e iz Policijskeupraveutomgradu. Na @elezni~koj stanici u Ni{uotkivenasuju~etridr`avqanaPakistana,anaputuMra-

mor–Kru{ce otkriveno je jo{ {eststranacaizGambije,SenegalaiObaleSlonova~e,navode upoliciji. Stranci,kojisuzate~enibez putnihisprava,privedenisusudijiPrekr{ajnogsudakojiimje izrekao nov~ane kazne od po

10.000 dinara, koje su zamewene kaznama zatvora po deset dana, re~enojeupoliciji.Strancima jeizre~enameraudaqavawasteritorijeSrbijeutrajawuodjednegodine. Policija je u Ni{u pro{le sedmice bez putnih isprava ot-

krila 16 dr`avqana Pakistana, Malija, Kongoa i Banglade{a. Wimajeuprekr{ajnompostupku izre~ena kazna zatvora od po 11 danaimeraudaqavawasteritorije Srbije u trajawu od godinu dana. (Tanjug)


crna hronika

dnevnik

utorak26.februar2013.

13

ZREWANINSKOTU@ILA[TVOPODIGLO DVEOPTU@NICEZBOGDROGE

Prodavali lekove i marihuanu? jula iste godine i 54 tablete “diazepama”,15tableta“bensedina”i~etiritablete“bromazepama”. Tu`ila{tvo je, zbog istovetnog krivi~nog dela, podiglooptu`nicuiprotivJasmina R. (26) iz Zrewanina. On se sumwi~idajeutoku2012.godineuZrewaninuuvi{enavrata prod av ao mar ih ua n u koj u je prethodnokupovaouNovomSadu,azatimjeuku}iukojoj`iviprepakivaoupaketi}eod0,5 grama. Telefonom je ugovarao mestoprodaje,adrogujeprodavao po 500 i 1.000 dinara. Od wegaje4.julaoduzeto17paketi}amarihuane. @.B.

HAP[EWEUSUBOTICIIZREWANINU

Petorka osumwi~ena za razbojni{tva Pripadnici Policijske uprave u Subotici li{ili su slobodejednuosobu,dokjepolicija u Zrewaninu li{ila slobode~etiriosobe,zbogpostojawaosnovasumwedasuizvr{ili vi{e krivi~nih dela razbojni{tvanapodru~juVojvodine. Suboti~kapolicijaodredila jemeruzadr`avawado48satiJ. M. (1988) iz okoline Kikinde. Osumwi~eniJ.M.teretisedaje zajednoslicimakojasuli{ena slobode u Zrewaninu, u~estvovaouizvr{ewukrivi~nogdela razbojni{tva u Ba~koj Topoli. Oniseteretedasu5.februara ovegodineokojedansatnasilno u{li u jednu ku}u na podru~ju Ba~ke Topole i uz pretwu od o{te}enih uzeli novac i nakit

uvrednostiodoko200.000dinara. Nakonpolicijskogzadr`avawa,J.M.jeuzodgovaraju}ukrivi~nu prijavu priveden istra`nomsudijiVi{egsudauSubotici,kojimujeodrediopritvor do30dana. U Zrewaninu, policijsko zadr`avawe je odre|eno S. P. (1987),D.R. (1985),obojicasteritorijeop{tineNoviKne`evac, M. J. (1978) iz Malog I|o{a i jednom sedamnaestogodi{waku,zakojepostojisumwada su u Bajmoku i Malom I|o{u, podru~juzakojejenadle`naPolicijskaupravauSubotici,izvr{ili jo{ dva krivi~na dela razbojni{tva. S.I.

ZBOGSPORNEFOTOGRAFIJEDIPLOMACACENTRA ZAPOLICIJSKUOBUKU

Bo`ovi} nalo`io hitnu istragu mre`ama i stranicama {tampanihmedija. Novosadski„Radio021”jefotografijuobjaviouzopis„lokalnabanda”. Bo`ovi},naime,smatradapomenutafotografijamo`eiritiratigra|aneinegativnodelovatinaimixMUP-a,odnosnodasve dobre aktivnosti najve}eg dela pripadnika koji po`rtvovano, disciplinovano i vredno preduzimajuaktivnostinaizvr{avawu

Foto:Facebook

Dr`avni sekretar MUP-a Vladimir Bo`ovi} nalo`io je Sektoruunutra{wekontroleda hitno ispita kako je nastala i u javnost dospela fotografija mladihpolicajacakojinaneprikladan na~in opona{aju kriminalce. –Nalo`iosamdasehitnoispitasveuvezistomfotografijomidamisedostaviizve{tajda bismomoglipreduzetiodgovaraju}e mere i kazniti odgovorne –

rekao je Bo`ovi} u telefonskoj izjaviTanjugu. Bo`ovi},kojijeuMUP-uzadu`enzakontrolupolicije,rekao jedajenalo`ioSektoruunutra{wekontrolepolicijedahitno ispitakakojetafotografijadospela u javnost, kako je nastala, ali i da se proveri koji su pripadniciMUP-anawimaiizkoje su klase diplomaca Centra za osnovnu policijsku obuku u SremskojKamenici. Fotografija mladih policajacakojinabahatna~inpoziraju s pi{toqima u rukama, osvanula je prekju~e na dru{tvenim

svih Ustavom i zakonom predvi|enihzadataka.Bo`ovi}jeistakaoidajetopovoddaseve}zapo~etarazmi{qawaotransformacijiUpravezaobrazovaweiPolicijskeakademijenanekina~in objedine da bi se u budu}nosti formirala jedinstvena, centralizovanaedukacionainstitucija uokviruMUP-a. –Takvaobrazovnainstitucija bi mnogo efektnije radila na obrazovawuistvarawunovihkadrovainausavr{avawuistalnoj obucionihpripadnikakojisuzavr{ilisvojeosnovno{kolovawe –smatraBo`ovi}.

JU^EU@ELEZNI^KOJULICIUNOVOMSADU SPRE^ENPOKU[AJPQA^KE

Na meti zlatara ili mewa~nica

InspektorinovosadskeKriminalisti~ke policije i Intervetne jedinice uhapsili su ju~e trojicu maloletnika koji susespremalidaizvr{epqa~ku,saznaje„Dnevnik”nezvani~no. Nakondojavegra|anadaunovosadskoj @elezni~koj ulici, u blizinijednezlatare,trilica navla~e fantomke i repetiraju pi{toq, policajci su odmah krenuli na lice mesta. U trenutku kada su se spremali da opqa~kaju neku od mewa~nica ili zlatara, inspektori su im

prepre~ili put i posle kra}e jurwave,uhapsilidvojicu,dokje tre}ipobegao.Ali,svegadvadesetak minuta kasnije, u dvori{tu jedne sredwe {kole, uhap{enjeitre}iosumwi~eni. Prilikompretresa,prona|enesufantomkeiranacukojije trebalodastaveplen,akodjednogmaloletnikana|enajeireplika pi{toqa. Nezvani~no se saznajedasusvatrojicaosumwi~enihstarisvega17godinaida suu~enicinovosadskihsredwih {kola. Oni su odranije su poznatipoliciji.

Snimci:w.w.w.novosadska.tv

Vi{ e javn o tu` il a{ tvo u Zrew an in u pod ig lo je opt u`nicuprotivZ.N. (44)izElemirazbogsumwedajepo~inila krivi~no delo neovla{}enog stav qaw a u prom et opojn ih droga. Optu`nicomjojsestavqana teret da je od aprila do jula pro{legodineuKikindi,neovla{}eno, bez lekarskog recepta,radidaqeprodajekupovalalekove“bensedin”,“diazepam”i“bromazepam”,kojisuna listi opojnih droga i psihotropnih supstanci. Kod we je, prilikom policijskog pretresa obavqenog 28. aprila 2012. na|eno 85 tableta “bensedina” i 20 tableta “diazepama”, a 17.

Vi{einformacijaoovomdoga|ajuo~ekujemoudana{wemsaop{tewu novosadske Policijskeuprave. Podsetimo, pro{log ~etvrtka posle podne, opqa~kane su tri novosadske juvelirnice, od kojih se jedna nalazi u @elezni~koj ulici. Odneta je izve-

sna koli~ina zlata i ne{to novca. U jednoj zlatari razbojni{tvosupo~iniladvamaskirana mu{karca, uz pretwu pi{toqem, a u druge dve to krivi~no delopo~inilaje,kakosesumwa, ista `ena, prete}i radnicama makazama. E.D.

SVEDO^ILIINSPEKTORIKOJISUKONTROLISALINOVOSADSKUDISKOTEKUUKOJOJSE 1.APRILADOGODILATRAGEDIJA

Nije bilo mogu}nosti za zatvarawe „Kontrasta” Ni nakon svedo~ewa troje inspektoraUpravezavanrednesituacijeuNovomSadujo{uveknepostojijasnaslikaoodgovornostiu slu~ajutregedijekojaseprene{to maweodgodinudanadogodilaunovosadskojdiskoteci„Kontrast”. Predsudskimve}em,kojempredsedavasudijaZoraJamu{akov,ju~e susvedo~iliSlavkoHajrovi},TihomirVulovi} iMajaGolubovi}, inspektoriUpravezavanrednesituacije za preventivu i za{titu, kojisuuposledwihpetgodinakontrolisaliprotivpo`arneusloveu „Kontrastu”.

Pore~imaTihomiraVulovi}a, koji je tada tako|e u~estvovao u kontroli „Kontrasta”, s obzirom na to da ugovorom o zakupu tog objektanijepreciziranokojeodgovoranzatehni~kudokumentaciju objekta,kojatadanijedatanauvid, vlasnikuobjektaAlojzuGani}u je

provereobaviliiinspektoridrugihslu`bi. –Tadasamutvrdiladanijeobavqenaobukaradnikalokala,dagasne instalacije nisu obele`ene `utombojomidatrebapopraviti „panik-osvetqewe„–reklajeMaja Golubovi}, inspektorka koja je u

– Gani} je kasnije do{ao kod mene u kancelariju da se raspita zasvojobjekatijasamgauputila kod kolege koji se bavi kontrolomtehni~kedokumentacijeikojimujedetaqnosaop{tio{taje potrebno da pribavi. Po{to ni nakonodre|enogrokatonijeura-

nalo`enameradadostavire{ewe Upraveosaglasnostinaprojektnu dokumentacijuobjekta. –Po{tonipoistekudatogroka vlasnik nije postupio po na{em nalogu,napisalismomuprekr{ajnu prijavu, za koju sam tek mnogo kasnijesaznaodajeodba~ena–rekaojeVulovi}.–Potadava`e}em zakonu,kojijebionasnazidook-

aprilu2010.godineizvr{ilakontrolu u „Kontrastu”. – Ispravqawetihnepravilnostisamnalo`ilazakupcuStani{i}u,dokjevlasnikuGani}uizre~enamerapribavqawa re{ewa o saglasnosti na projektnu dokumentaciju jer mi je samzakupacrekaodasunakonprethodnekontroleizgradiliizlazza evakuaciju, kao i da je ra|ena re-

|eno, podneta je prekr{ajna prijava, za koju sam bukvalno u no}i kadasedesiopo`arsaznaladaje odba~enajerjesudijaimalapravo da postupi po zakonu koji je povoqnijizastranku.Prijavajenapisanapostaromzakonu,apostupqenojeponovom,pokojemsene mo`e napisati prijava iz kontrolnog pregleda objekta {to je ovdebioslu~aj–reklajeMajaGolubovi}. Na brojna pitawa o{te}enih, roditeqa nastradalih, o tome za{to nakon uo~enih propusta nije nalo`eno zatvarawe objekta, inspektorisureklidapostaromzakonu,kojijeva`iouvremekadasu kontrolesprovo|ene,tonijebilo mogu}e.Osimtoga,onisupotvrdilidajemogu}edanekiobjektinisukontrolisanipodve-trigodine, kaoidasuukontrolei{liponaredbi nadre|enih ili po prijavi gra|ana.Napitawedalisutokom svogradaizdalimakarjednore{ewe o zabrani rada nekog objekta, sva tri inspektora su odgovorila odri~no. Su|ewesenastavqadanas,aizme|u ostalih svedo~i}e i inspektorGra|evinskeinspekcijekojije biozadu`enza„Kontrast”. N.Perkovi}

Prskalice Po{tosekaojedanodmogu}ihuzrokaizbijawapo`ara pomiwu i prskalice s torte,inspektorkaMajaGolubovi} je pojasnila da one spadaju u drugu kategoriju pirotehni~kihsredstava,za ~ijuupotrebunijepotrebno stru~nolice,osimuslu~ajevimakadasekoristezajavni nastup,takodajeostalonejasno da li su te prskalice smele da budu u upotrebi kobneno}iu„Kontrastu”. Po re~ima Slavka Hajrovi}a, inspektora koji je kontrolu u „Kontrastu”obavio2008.godine,u tovremetajobjekat,kaoisviostali ugostiteqski objekti, vo|en je kao objekat ~etvrte kategorije, {tozna~idasekontroli{epopotrebi, odnosno da nije postojala obaveza wegove konstantne provere,kaoidatopodrazumevadaobjekattrebadaimasamojednozadu`enolicezaprotivpo`arnuza{titu kojenemoraimatipolo`enstru~niispit. –SkolegomTihomiromVulovi}emsamobaviouviddokumentacijuivizuelnipregledobjekta–rekao je Hajrovi}. – Iz onoga {to smo videli na licu mesta, imali smo primedbe i predlo`ili vi{e mera,odkojihsusenekeodnosile na zakupca, a neke na vlasnika objekta. Zakupcu Slavi{i Stani{i}u smo nalo`ili da obu}i za protivpo`arnuza{titusveradnike, da popravi takozvano panikosvetqewe, da obezbedi jo{ dva PP-aparataidaobezbediiobele`i dodatni izlaz za evakuaciju. Kasnijom kontrolom je utvr|eno dajezakupacispunioono{tosmo tra`ili.

Nakonprekr{ajneprijaverazdu`uju predmet Pomaloneverovatnozvu~ipostupakkojiuslu~ajevimakontroleobjektasprovodeinspektori.Naime,pouo~enimnepravilnostima,inspektoripi{ure{eweopredlo`enimmerama,azatim kontroli{udalisupredlo`enemereizvr{ene.Ukolikosenakonistekadatogrokanepostupipowihovomnalogu,oniispisujuprekr{ajneprijavei,kakosuju~epredsudomrekli,razdu`uju tajpredmetbezikakveobavezedadaqepratestaweuobjektu. tobra 2010. godine, i onome {to smo zatekli na licu mesta, na{a inspekcija nije imala mogu}nost dazabraniradtomlokalu. Podostupnimpodacima,posledwaproveraprotivpo`arnihuslova u „Kontrastu” sprovedena je 8. aprila 2010. godine, kada je u diskoteciuno}nimsatimaizvr{ena policijska racija, uz koju su svoje

konstrukcijakrova,alidaonnema tra`enudokumentacijuotome. Po wenim re~ima, nakon nekolikomesecijeobavilakontroluu „Kontrastu„iutvrdiladajezakupacpostupioponalo`enimmerama. Me|utim, vlasnik objekta ni tadanijedostavioprojektnudokumentaciju na koju Uprava za vanrednesituacijemoradasesaglasi.


14

SPORT

utorak26.februar2013.

dnevnik

SPORTSKISAVEZOP[TINE@ABAQPROGLASIONAJBOQESPORTISTEU2012.GODINI

Dobitnici priznawa dlukom`irijapriznawaza2012.godinusu dobili: ORK @SK iz @abqa, Vesla~ki klub^urug,najboqisportistabokserMilan Osadkovski (KBS [ajka{i, @abq), najboqa sportistkiwa Qiqana Jo{i} (Vesla~ki klub ^urug; najboqi trener Dragan Bandin (Karate klub Jedinstvo iz Gospo|inaca), najboqi sportski radnikJovoBavar~i}(ORK@SK,@abaq).Najboqiu sportskimakcijamasuBogdanaKula~iniz^uruga i Marija Samarxi} iz \ur|eva, dok je nagrada za `ivotno delo pripala Mladenku \uranovi}u iz@abqa. Posebno priznawe, plaketa za doprinos razvoja sporta i infrastrukture na teritoriji Op{tine @abaq,uru~enajeMariniki^obanu.

O

Zajedni~kisnimaknagra|enihsportistaisportskihradnika

portski savez Op{tine@abaq,nasve~anosti u sali Skup{tine op{tine, proglasiojenajuspe{nije sportiste, klubove i sportske radnikeu2012.godini.Sve~anost je odr`ana pred velikim brojem sportista, kao i gostiju iz republi~kihipokrajinskihsportskih institucija. Uru~ewu priznawa najboqim sportistima ove neve-

S

Za ponos, hvalu i budu}nost istakao da su mnogo u~inili na {kolovawu trenera u Zavodu za sport i medicinu sporta gde je trenutno 12 polaznika koje finansiraSportskisavezidajeu osnivawu Fond za talente. ZahvaliosenadobrojsaradwiPolicijskojstaniciumestukojaje u~inila mnogo da na sportskim susretima ne bude nikakvih incidenata i istakao da se velika pa`waposve}ujeisportistimas invaliditetom i kao da }e se

MilanOsadkovski

ubudu}ejo{vi{eraditinarazvijawuvolonterizma.Istakaoje idobrusaradwusamedijimaapostrofiraju}i doma}u Tisu, listove Dnevnik i Sportski `urnal,kaoiRTViTVkanal9. Tokomsedniceistaknutojeda su sportske perjanice u @abqu rukometa{i @SK-a koji su stigli do Prve lige, kao i vesla~i istoimenogklubaiz^uruga,kojiimajupregr{ttitulanadoma}oj i me|unaronoj sceni, kao i

mladibokserMilanOsadkovski koji je kandidat za Olimpijske igreuRiode@aneiru,aneizbe`nojebiloista}iiodli~anrad i rezultate karatista iz Gospo|inaca.Uop{tinijeinekoliko veoma zaslu`nih sportskih radnika,me|ukojimajeiMladenko \uranovi}, dobitnik nagrade za `ivotnodelo,kojijedecenijama urukometuiSavezusportzasve.

Doma}inima su na uspe{noj sportskojgodini~estitalipredstavnici saveza, a u~esnicima se obratilaiMarinika^obanu,kojaje,izme|uostalog,rekla: -Na{sekretarijat}epodr`ati projekte koji su u skladu sa Strategijom razvoja sporta u Vojvodini,sposebnimnaglaskom na masovni a ne vrhunski sport. U martu po~iwe rasprava o {kolskomsportuio~ekujemoda u maju ili junu Vlada Vojvodine odobri taj projekat kako bi aktivnosti startovale u septembru.^estitamsvimdobitnicima priznawa- rekla je pokrajinska sekretarkaipodsetiladajewenaprvaposetakadajestupilana ovudu`nostbilaupravoOp{tini@abaq.Gostiizvaniceposetilisuirenoviranusaluzaborila~kesportove.

SlobodanJakovqevi}iJovoGali}

QiqanaJo{i}

like vojvo|anske op{tine prisustvovali su Marinika ^obanu, pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, zatim Slobodan Dimitrijevi} i Dane Korica, podpredsednikigeneralnisekretar Sportskog saveza Srbije, Darko Pare`aniniMladenStoj{in, predsednik i generalni sekretar Sportkog saveza Vojvodine, Mihailo Mileti}, zamenik direktoraZavodazasporti medicinu sporta Vojvodine, Milorad Peri{i} i Slavko Perkovi}, predsednik i sekretarSavezasport zasveVojvodineibrojni predstavnici susednihop{tina. Gosteiu~esnikepo- BogdanaKula~iniMarijaSamaryi} zdravio je ^edomir Bo`i},predsednikOp{tine@ajerekaodasuuop{tiniaktivna baqistakav{idaovamalasredi32kluba,akasnijejeuru~ioprinaimaizuzetnorazvijensport,pa znawanajuspe{nijima.Vladimir i olimpijske nade za predstoje}e Lisica, pomo}nik predsednika igre u Brazilu. Posebno je napoop{tine zadu`en za sport predmenuo da je op{tina iz svojih staviojeradSavezakojijeosnoskromnih sredstava izdvojila 11 van u martu 2009. godine. Istamilionadinarazasport,aposebkao je dobru saradwu s ~elnicino je apostrofirao veliki broj maop{tine,naglasiv{idaihto deceukqu~eneusport,imaihpreobavezuje da ostvare jo{ boqe kohiqadu.Rekaojeda}esepotrurezultate.Utokujeizradadugoditidasetokomgodinaobezbedi ro~ne strategije sporta u opjo{sredstavazasportida}epo{tini,gdejeprioritet{kolski mo}i u renovirawu terena i drusportkrozvannastavneaktivnogih objekata u op{tini. Istakao stii`eqadaseukqu~i{tovije dobru saradwu s Pokrajinskim {edecekojasedosadanisubavisekretarijatomzasportiomladila sportom. Drugi prioritet je nu,kaoiSavezomsportzasveVojrekreativni sport i istakao da vodineipohvaliomesnisportski svi planirani projekti moraju savezpodvukav{idajeop{tinasa bitiodr`iviiizvodqivi,sak28.000 stanovnika ponosna na recentomdaserekreativneaktivzultatesvojihsportista. nosti ne odr`avaju kao jednoPredsednik Upravnog odbora dnevna manifestacija ve} da Sportskog saveza Jovica Pani} traju u kontinuitetu. Tako|e je

Sve~anostu@abqu

Mladenko\uranovi}

Gostiurenoviranojsaliborila~kihsportova

Marinika^obanu

JovoBavar~i}


SPORT

dnevnik PARTIZAN GOSTUJE BSK-u

Opravdatiulogufavorita Posledvaipomesecapauzenastavqasetakmi~ewe u Jelen superligi Srbije.Partizan gostuje BSK-u i ovajme~pokaza}ekolikosucrno-beliuovomtrenutkuspremnizaborbeudoma}emprvenstvu. -Vra}amoseonomeod~ega`ivimo.Na{prioriteticiqjeodbranatitule.Treniralismosemesecipodanaimislimdasmo spremni.Saskoronajja~imsastavomidemouBor~upotribodarekaojetrenercrno-belihVladimirVermezovi}. Strateg{ampionaimamalihproblemaokosastava. -Deficitarnismonapoziciji{pica.AleksandarMitrovi} jo{senijeoporavioodpovredekolena,aLazarMarkovi}idena terapije.Igra}eNemawaKoji}iMarko[}epovi},azawihnemamoadekvatnezamene-`aliseVermezovi}. Ninapozicijidesnogbekanijeba{sjajno. -Miqkovi}jepovre|enisigurno}epropustitime~.Nawegovojpozicijizaigra}eBrankoPauqevi}.Kakonaklupiimamoi NemawuAksentijevi}asituacijanijetolikoalrmantnakaounapadu. PartizanjefavorituBor~i? - Protivnicima ne prilazimo po tome na kojem su mestu na tabeli. Na{ ciq su samo pobede, a wih ne}emo ostvariti ako najozbiqnijeneu|emoume~eve.Rekaosamigra~imadakre}emoodnuleidabuduspremnidadajusveodsebe.Podrazumevase datrebadaopravdamoulogufavorita-istakaojeVermezovi}. I. Lazarevi}

Ukombinacijizastartnupostavu:BrankoPauqevi}

MARKO POLETANOVI] O^EKUJE USPE[NO PROLE]E VOJVODINE

Upro{lostnegledam Prole}nafudbalskapolusezonazvani~nopo~iwedanasduelom BSKBor~a-Partizan,aVojvodina}enatereniza}isutrauSmederevu. Jesenas su crveno-beli osvojili~etvrtomestonatabeli, azavode}imPartizanomzaostaju devet bodova, Crvenom zvezdom tri,dokJagodinaimabodvi{kau odnosunawih.Uzto,Novosa|ani }e igrati i u polufinalu Kupa Srbijedvome~sOFKBeogradom (13. mart i 17. april), tako da je pred wima zaista zanimqivo, napornoizahtevnoprole}e. O o~ekivawima pred po~etak prole}nog dela prvenstva razgovarali smo s Markom Poletanovi}em,momkomkojijeve}ideojeseni propustio zbog povrede i operacijemeniskusa,asadasevratioinajozbiqnijekonkuri{eza

puta pogodili protivni~ke mre`e.[taje,povama,donelozna~ajannapredakuefikasnosti? - Trener Vigwevi} od nas tra`idakonstantnovr{imopritisaknarivala,{tonampoma`eda brzo stignemo u posed lopte. Tako|e,{efzahtevadadr`imoloptusvedotrenutkakadaseotvori prostor za napada~e i o~igledno jedasmowegovesugestijepo~eli mnogovi{edakoristimouigri. Evidentnojedasmopostaliefikasniji,alimijemalo`ao{tose tokompripremaijabaremjednom nisam upisao u listu strelaca. Svimiigramofudbalzboggolova,nadamseda}eimojeimeusko-

startnu postavu za premijeru u Smederevu. -Povrediosammeniskusuutakmici5.kolasJagodinom,kasnije samgaioperisao,takodadokraja jeseweg dela prvenstva nisam igrao - rekao je Poletanovi}. -

15

JELEN SUPERLIGA – 16. KOLO Danas

BSK - Partizan

Smederevo - Vojvodina Dowi Srem - OFK Beograd Hajduk - Jagodina Spartak ZV - Sloboda Point Crvena zvezda - Javor Radni~ki 1923 - Rad Radni~ki (N) - Novi Pazar 1. Partizan 2. Crvena zvezda 3. Jagodina 4. Vojvodina 5. Rad 6. Javor 7. Sloboda 8. Spartak 9. OFK Beograd 10. Novi Sad 11. Dowi Srem 12. Radni~ki (N) 13. BSK Bor~a 14. Hajduk 15. Radni~ki 1923 16. Smederevo

13 (jesenas 0:7)

Sutra

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 10 9 7 7 7 6 6 6 3 4 3 4 3 2 1

14 (0:0) 14 (1:0) 14 (0:1) 14 (0:2) 18.30 (2:1) 14 (0:2) 14 (0:3) 1 1 2 7 4 2 5 4 3 6 3 5 2 4 6 5

2 4 4 1 4 6 4 5 6 6 8 7 9 8 7 9

45:12 31:22 17:10 13:7 18:11 22:14 19:20 21:16 19:16 17:20 13:20 14:27 14:34 14:20 12:22 6:24

37 31 29 28 25 23 23 22 21 15 15 14 14 13 12 8

SINI[A MIHAJLOVI] PRED ME^ S HRVATIMA

Fudbal,anerat Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Sini{a Mihajlovi} rekao je da onaj igra~ kojinemo`edapodnesepritisak utakmice kakva }e biti s Hrvatskom, ne treba da se bavi fudbalom. - Utakmica sa Hrvatskom je fudbal,anerat,ine}ebitinikakav problem. Mi imamo mlad tim,alitonemanikakvevezei igra~i}eme~saHrvatimapodneti kako treba, jer onaj ko ne

svake nedeqe da igramo takve utakmice, sa takvim protivnicima, punim stadionima jer samo tako fudbaleri mogu {to predasazru-kazaojeMihajlovi}. Onjeistakaodauglavnomima startnu postavu tima protiv Hrvatske, ali do me~a mnogo {tamo`edasepromeni. -Imamuglavikobimogaoda igra,aliimajo{mesecdanado utakmice...Koznako}eseume-

Besplatnona„Kara|or|u” UpravniodborFKVojvodinaodlu~iojedazautakmiceuprole}noj polusezoni kapije na stadionu „Kara|or|e” budu {irom otvorene,odnosnodasenenapla}ujeulaz.Toseneodnosijedino nautakmicuposledweg,30.kola,kada}euNovomSadugostovati Crvenazvezda. Istovremeno,UOnovosadskogsuperliga{aodlu~iojeda,uciquspre~avawanasiqainedoli~nogpona{awanatribinama,navija~imasobele`jimagostuju}ihklubovanebudedozvoqenulaz nazapadnutribinu,kakobiseizbeglieventualnisukobisasimpatizerima Vojvodine. Zapad }e, dakle, ubudu}e biti rezervisan iskqu~ivozanavija~enovosadskihcrveno-belih,dok}enavija~imadrugihklubovabitiomogu}enulaznaisto~nutribinu.

Mlada reprezentacija MarkoPoletanovi}je,zajednosklupskimdrugomBojanom Nasti}em, po~etkom ovogmesecapozvanzaprijateqsku utakmicu s Izraelom, koju je na{a mlada reprezentacija do 21 godine remiziralauNetawi. - Dobio sam {ansu u toj utakmici i odigrao nekih polasata.Trudi}usedasvojim igrama zaslu`im da ponovobudempozvanudr`avni timida}usveodsebedaubele`imnovenastupezamladu reprezentacijuSrbije-obe}avaPoletanovi}.

zavara. Imamo informacije da }e terenbitite`akzaigru,alisli~niuslovivladajuiuFC„Vujadin Bo{kov”,takodaseprivikavamoi neverujemda}enastoiznenaditi. Ako damo sve od sebe i odigramo kako znamo, ne verujem da }emo imatiproblemanaputudopobede, jerbinamonabilajakova`nadau sezonuu|emoonakokako`elimo. A o prole}nim planovima crveno-belih, Marko Poletanovi} jedodao: -I}i}emoodutakmicedoutakmice.Ni{tanijenemogu}e,pani to da dostignemo Partizan koji namsadabe`idevetbodova.Akou tomeineuspemo,ne}ebitini{ta

utorak26.februar2013.

MarkoPoletanovi}

Sada je to iza mene, odradio sam kompletne pripreme i kvalitetom rada sam zadovoqan. Nisam, me|utim, ba{ najsre}niji zbog svojihigara,jerznamdamoguboqe.Potrudi}usedadosegnem`eqeninivoforme,ahrabremeveoma dobre igre ekipe u pripremnim utakmicama. U velikoj meri smo poboq{ali efikasnost, {to namjebioproblemjesenas,autom segmentusuzna~ajandoprinosdaliAleksandarKataiiAbubakar Oumaru. Novosa|anisujesenaspostigli samo13golovau15me~eva,asada su u devet pripremnih susreta 20

robitinalistionihkojisusavladaliprotivni~koggolmana. Konkurencijausredwemredu,u kojemiviigrate,zaistajeveoma jaka? -Utonemanikakvesumwe,jer zatrimestauveznomredukonkuri{emo Vrawe{, Kosovi}, A|uru,Radojaija.Te{kojeizboriti mestoutimu,alijaimamdovoqno samopouzdawa i na treneru je da odlu~i kojoj trojici }e pru`iti priliku. Sutravas~ekautakmicauSmederevu i, po svemu, u tom susretu Vojvodinajefavorit? -Smederevojestenaposledwem mestunatabeli,{tonesmedanas

stra{no, va`no je da igramo dobro i da pobe|ujemo. Naravno, tu jeipolufinaleKupaSrbije.Svi nas favorizuju u Kupu, li~no ne smetamitoiverujemdamo`emo dastignemodofinala,kasnijeda budemo uspe{ni i u tom susretu, bez obzira na to ko }e nam biti rival. Nepla{ilivaslo{eiskustvo izpro{lesezonekadajeBoraciz ^a~kaizbaciova{timupolufinalu,pobedomuNovomSadu? - Ne, ne gledam u pro{lost, okrenut sam jedino prema budu}nostiiizazovimakojisuprednama-kategori~anjebioMarkoPoletanovi}. A. Predojevi}

IZ ZAJEDNICE SUPERLIGA[A

Porukeiupozorewenavija~ima ZajednicafudbalskihSuperliga{aobjavila je tekst koji }e biti pro~itan publici u slu~ajudazboguvredqivognavijawa,vre|awa igra~aidrugihakterautakmice,ilipoliti~kihparola,me~prvenstvaSrbijebudeprekinut.Gledaoci}enajprebitiupozoreninatakvo pona{awe, potom }e biti obave{teni o privremenom prekidu susreta, a na kraju i o trajnomprekidu. Evokakoglase porukekojesuve}pripremqenezatetrisituacije: Prvo saop{tewe: „Po{tovani posetio- ci, Molimo vas za malo pa`we. Ovo je va`no sigurnosno obave{tewe. Zbog uo~enog rasisti~kogpona{awa(uvredqivognavijawa,vre|awaigra~aidrugihakterautakmiceilipoliti~kihparola)delagledalaca, kojeugro`ava(ometa)tokutakmice,sudija daje napomenu da mo`e da prekine utakmicu. Rasizam (uvredqivo navijawe, vre|awe, politi~ke parole) na fudbalskim stadio- nimanesmebititolerisan.Molimovasda

imate u vidu, odnosno da ovu poruku najo- zbiqnijeshvatite,da}euslu~ajunastavka ovakvogpona{awautakmicabitiprekinuta-privremenoilitrajno.U`ivajteufudbalu i recite glasno i jasno NE rasizmu (nesportskomnavijawu).Hvalavamnarazumevawu”. Drugo saop{tewe: „Po{tovani posetioci, Molimovaszamalopa`we.Ovojeva`nosigurnosnoobave{tewe.Zbog~iwenicedajerasisti~ko(uvredqivonavijawe,vre|aweigra~aidrugihakterautakmice,politi~kihparola),pona{aweugledali{tunastavqeno,utakmicaseprivremenoprekidanaminuta(5-10). Timovi }e oti}i u svla~ionice. Jo{ jednom vaspodse}amodarasizmu(uvredqivomnavijawu,vre|awuigra~aidrugihakterautakmice, politi~kim i drugim neprikladnim parolama), na fudbalskim stadionima ne sme biti mestaidatakvepojavene}ebititolerisane. Akoseovakvopona{wepublike(navija~a)nastavi, utakmica }e biti trajno prekinuta, a

adekvatnedisciplinskeidrugemere}ebiti preduzetepremagledaocimaiklubovima.Ponavqamo, utakmica }e se trajno prekinuti ukoliko se ovakvo pona{awe nastavi. Zahvaqujemosenapa`wi”. Tre}e saop{tewe: „Po{tovani posetioci, Molimovaszamalopa`we.Ovojeva`nosigurnosnoobave{teweSa`aqewemvasobave{tavamo da je, zbog kontinuiranog rasisti~kog (uvredqivog navijawa, vre|awa igra~a i drugih aktera utakmice, politi~kih parola) pona{awa me|u gledaocima. koje ometa tok utakmice, sudija odlu~io da trajno prekine utakmicu. Ponavqamo: Utakmica je trajno prekinuta. Mole se svi gledaoci da u miru i redunapustestadion.Uinteresubezbednosti, svigledaocisemoledasledeinstrukcijeredaraidrugihlicazadu`enihzasigurnostna stadionu.Daqeizjaveiinformacijeoposledicama prekinute utakmice dobi}ete putem sredstavajavnoginformisawaiinternetsajtakluba”.

Sini{aMihajlovi}

mo`e da podnese pritisak i ne trebadasebavifudbalom,neka ideukancelarijudaradine{to drugo-rekaojeMihajlovi}. Srbija}e22.martagostovati uZagrebu,upetomkoluGrupeA kvalifikacija za Svetsko prvenstvouBrazilu. -Mojiigra~imorajudaverujuusebeidaznajukolikovrede. Voleo bih kada bismo mogli

|uvremenu povrediti, ko }e igrati u kontinuitetu. Mo`e mnogotogadasepromeni,aline sumwamda}eonikojiiza|una terendatisveodsebe-rekaoje Mihajlovi}. Srbijaposle~etirikolazauzima tre}e mesto na tabeli grupesa~etiriboda,{estmawe od vode}ih Belgije i Hrvatske.

DANAS REVAN[ UTAKMICA POLUFINALA [PANSKOG KUPA BARSELONA–REAL (21)

Nemafavorita Okr{aji izme|u Barselone i kolikonedeqaiskqu~eni,patreReala su pravi fudbalski praner @oze Muriwo ima problema znik,utkmicekojesesanestrpqeoko sastava tima. Posle gostovawem o~ekuju u celom svetu. Danas wauLaKoruwiisjajnihpartija velikirivaliigrjurevan{polu{panski novinari tvrde da }e na finala Kupa [panije. Bi}e to Kampnoume~po~etiKakaPepei 223.ElklasikoukojemnemafavoIguain. rita. -Ako`elimoufinalemoramo PredvenedeqeuMadriduReal dapobedimo-jasanje@ozeMurijebilo1:1.Ume|uvremenuBarsa wo.-Igra}emootvoreno,druga~ije izgubila u Ligi {ampiona od jeovajtiminemo`e.BilobipoMilana (2:0), pa se ~ini da su{ansezauspehpodjednake. Barsa je u subotu, posle preokreta, golovima Viqe iMesija38.golovesezoneu Primeri)pobedilaSeviqu. -Znalismoda}etobiti te{ka utakmica, posebno nakonporazauMilanu.No, pobedili smo i to je najva`nije-rekaojeLionelMesi, koji je 15 kola zaredom bio strelac za Barselonu. - DuelMesijaiKedireuMadridu Prednamajerevan{me~sRealom gre{nodapoku{amostaktikoms ibilobipogre{noda~uvamorekojimsuigralifudbaleriMilami.Idemonapobedu. na.Ipak,Realimasasvimdruga~iNajavqenojeda}eekipuBarse jifudbalera. voditiTitoVilanova,koji}ena Me~ izm|u Barselone i Reala 24 sata prekinuti le~ewe u Wupo~iweu21sat(pronosjenaArejorku. na sportu 3),a u drugom polufiU Realu kubure s povredama i nalnomsusretuKupakraqasutra crvenim kartonima, Ramos, Koen(22)}esesastatiSeviqaiAtletraoiDiMarijasuuminulihnetiko(1:2). G. K.


16

SPORT

utorak26.februar2013.

dnevnik

DR@AVNO PRVENSTVO NA ERGOMETRIMA U NOVOM SADU

Partizan sa~uvaotitulu

U organizaciji Vesla~kogklubaDanubijus 1885 i Vesla~kog saveza, u Novom Sadu odr`anojePrvenstvoSrbijena ergometrima.Bitkasevodilau svim kategorijama u obe konkurencije,uzvelikiodzivsvihna{ih klubova. Organizacija je bila na najvi{em niovu, a takmi~ewesuobele`ileneizvesne

pro{logodi{wiprvakujuniorskoj konkurenciji. Odli~an rezultatpostigaojeiNikolaSimovi},kojijepostaoviceprvak, asolidanjebioiMilo{Urukalo.PodbaciojeVukMatovi}od kojegseo~ekivaoboqirezultatu.Kodlakihsenioratrijumfovao je Nemawa Deli} (Grafi~ar),kodseniorkinajboqajebilaJovanaArsi}(Zrneks),dokje

kadetkaprvakiwaMionaMitrovi} (Danubius 1885), kod kadeta Milo{Mili}evi}(Crvenazvezda),kodkadetkiwaPapKatalini(Pali}),kodpioniraAleksa Mi{eqi}(Smederevo),akodpionirkiJovanaStanivuk(^urug). Odr`ano je i takmi~ewe veteranaistudenata.Kodvetarana najboqi je bio Dejan Stevi} (Danubijus1885),kodveteranki MiqanVidovi}iStevan@ivkovi}

EVROPSKI KUP U KIK–BOKSU: SRBIJA OPEN

@ivkovi}iVidovi} odu{evilipubliku

Detaqstakmi~ewana\a~komigrali{tu

borbe i veliki broj odli~nih rezultata. Titulu najuspe{nijegklubaponeojePartizan,~ijisuvesla~iosvojiliukupno56 bodova, ~ime su sa~uvali trofej.DrugomestojepripaloCrvenoj zvezdi (43), a tre}e Danubijusu1885(20). U odsustvu reprezentativaca (ranije odradili takmi~ewe) najboqi rezultat u kategoriji seniori zabele`io je Aleksandar Marinkovski (Partizan),

i kod lakih seniroki pobedila Mira Niki} (Grafi~ar), pro{logodi{wa{ampionka. Najzanimqivijejebiloukonkurencijijuniora,{toine~udi sobziromdasusetakmi~ilisve samiosvaja~imedaqasapro{logodi{wihnajve}ihsvetskihtakmi~ewaiodkojihjenekolicina wih ve} ukqu~ena u seniorski program. Kod juniora trijumfovaojeBojanDo{qak(Partizan), kod juniorki pro{logodi{wa

Teodora Stankovi} (Crvena zvezda),kodstudenatajetrijumfovao Sre}ko Stojiqkov (Vojna akademija), a kod studentkiwa Tijana Stefanovi} (Beogradski univerzitet). U generalnomporetkume|uakademcima najuspe{nija je bila Vojna akademijasa18bodova. Danubius 1885 je jo{ jednom biosjajandoma}intakmi~ewa,a vesla~isuimalivrhunskeuslovezanadmetawe. J. G.

TAKMI^EWE ZA POJEDINA^NI [AMPIONAT SRBIJE

Sjajna RenataVilov

Renata Vilov (Pionir) i Igor Kova~evi}(C.zvezda)startova}esaprvepozicijeu {esnaestinifinalapojedina~nihseniorskih{ampionataSrbije.Kova~i}jeprvikrugukonkurenciji 32 kugla{a zavr{io naprvommestusa1.297~uweva (kuglana u Beogradu 669, kugla-

{ni turnir 21. aprila u Bawi Junakovi}, gde }e se odigrati me~evizamedaqe. Parovidrugogkruga-kugla{i(uzagradisuimeklubairezultat): Igor Kova~i} (Crvena zvezda 1.297) – Damir Doli} (Polet PB, 1.183), Stanko Poli} (Partizan, 1.252) - Goran Veki}(SentaVisaprom,1.183), Sr|an [okac (Beo- grad, 1.240) – Dejan Trifunovi} (Ni{ put, 1.184), 3. Milo{ Simijonovi} (Beo- grad, 1.231) - Radivoj \uri} (Radni~ki Novi Sad, 1.140), Miodrag Kevre{an (Banat, 1.224) - Milan Trkuqa (Kordun, 1.143), Goran ^alukovi}(Metalac,1.224)Akeksandar Milinkovi} (Ni{ put 1.195), @olt Ki{ (Senta Visa prom, 1.221) - Goran Cime{a (Radni~ki Novi Sad,1.200),IvanTro{i}(Metalac,1.205) – Nikola Popovi} (Beograd, 1.200). Kugla{ice: Renata Vilov (Pionir, 1.197) – Jelena Popov (Banat, 1.097), Livia Santo (Pionir, 1.165) – Jelena Bogdanov (Srem, 1.098), Jasmina An|elkovi} (D`ambo invest, 1.142) – Nata{a Svilar (Apatin, RenataVilov(Pionir,Subotica) 1.098),HerminaLuka~ na u Vrbasu 628). Renata Vilov (Jedinstvo, 1.138) - Hajnalka je, u konkrunciji 32 igra~ice, Milosav(Kristal,1.108),Zorioborila u dva bacawa 1.197 ~u- caBara}(Pionir,1.134)-Esteweva (kuglana u Vrbasu 582, kulaGere(Pionir,1.108),SloboglanauKqaji}evu615).Udrugi danka Todi} (D`ambo invest, krug (20. aprila, kuglana jo{ 1.127) - Maja \uki} (Radni~ki nije odre|ena) plasiralo se 16 NoviSad,1.110),NevenkaJokonajboqih kugla{ica i kugla{a vi} (Pionir, 1.126) - Jasna Goi igra}e na ispadawe. ^etiri lub (Apatin, 1.116) i Bojana najboqa kugla{a i ~etiri najMileti} (SPC Vojvodina, boqe kugla{ice posle drugog 1.122) - Mirjana Dudevqev (Jekrugakvalifikova}esezazavrdinstvo1.120).

Drugog dana Evropskog kupa u kik boksu (Srbija Open), koje se odr`avauBeogradu,najvi{eaplauza zaslu`ili su Stevan @ivkovi}iMiqanVidovi}ukategorijido81kilograma.Takmi~ariNi{a i novosadske Vojvodine Veletabak nisu se {tedeli. Vi|ene su sjajne razmene i atraktivni udarci,apublikajeimalaprilikuda u`ivausvemu{tokrasitajsport. Nakrajujeslavio@ivkovi}odlukomsudija2:1. U kategoriji do 54 kilograma Bogdanovi}iJa{arevi}odradili suduelpunatraktivnihpoteza,superte{ka{i Trajkovi} i ]irkovi}supokazalidaiunajte`ojkategorijime~mo`edabudevisokog tempa, ispuwen `estokim razmenama, dok su u kategoriji do 63,5 kilograma Cvetanovi} i Konovalovpotvrdilidasubudu}nostsrpskogtrofejnogsporta. Tokomdva dana takmi~ewa, u [umicama se

nadmetalooko100takmi~araudve disciplinekikboksa–K1stilui kiklajtkontaktu,afinalejepratilo oko 1.500 gledalaca. Turnir je organizovan pod pokroviteqstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Ovogodi{wi turnir potvrdio je da je kik boks u Srbiji na visokom nivou,iorganizacionoipokvalitetutakmi~ara. Rezultatifinala,K1stil-mu{karci -do54kilograma:Ja{arevi}(Zemun)-Bogdanovi}(Palmini tigrovi) 0:3, do 67 kg: Gli{i} (Banovi} Strahiwa) - Nedeqkovi}(Junior)3:0,do63,5kg:Konovalov(Palminitigrovi)-Cvetanovi}(Zemun)3:0,do71kg:Arsi} (Leskovac) - Topi} (Sur~in) 0:3, do 75 kg: Ogwenov (Makedonija) Jalovi (Vrbas) 0:3 (BB), do 81 kg: @ivkovi} (Ni{) - Vidovi} (Vojvodina) 2:1, do 86 kg: Markovi} (CrvenazvezdaDelije)-Bogojevi}

(Vojvodina)0:3,do91kg:An|elkovi}(SDKombat)-Xepina(Batajnica) 3:0, preko 91 kg: Trajkovi} (Crvena zvezda Delije) - ]irkovi} (Brito) 0:3. @ene - do 60 kg: Bo`i}(Murcakoxim)-Vuji}(Novi Sad) 0:3, preko 70 kg: Srdi} (Vojvodina) - Krsti} (Novi Sad) 0:3. Kiklajt kontakt - mu{karci do 63,5 kg: Marinkovi} (Pauer tim) - Radulovi} (Ni{) 0:3, do 69 kg:Spremo(Batajnica)-Stevanovi} (Ni{) 3:0, do 74 kg: Vladimirovi}(Bor)-Zari}(Internacional)3:0,do79kg:Georgijev(Makedonija) - Bolhar (Slovenija) 3:0, do 84 kg: Todorovi} (Novi Beograd)-Nikoli}(Despot)0:3,do94 kg:Milutinovi}(NoviBeograd)Todorovi} (Vojvodina) 3:0, preko 94 kg: Obradovi} (Vojvodina) Blagojevi} (Novi Beograd) 3:0. @ene -do55kg:Komatina(Pauer tim)-Flajs(Senta)0:3.

DERBI DRUGE LIGE

[ampionskiplesZrewaninaca SAS – Lete}i Holan|anin 8:3 (3:3) ZREWANIN: Halasportova Medison,gledalaca:500.Sudije: Bogdanov(Vr{ac)iStanojevi} (Kikinda).Strelci:Vojnovi}u 13, A~anski u 17, Bla`i} u 19, 22,26.i35,Vukojeu24,Blanu{a u36.minutuzaSAS,A~anskiu 5. i Mi}unovi} u 11. minutu za Lete}eHolan|ane.Nagomilavaweprekr{aja:SAS7(4-3),Tvr|ava7(5-2). SAS: Radi},Vojnovi},No`ini}, Stankovi}, Radanov, Cveti}, Ki{, Vukoje, Blanu{a, Bla`i},Kalaba. LETE]I HOLAN\ANIN: Petrovi}, Mi}unovi}, Nikitovi},A~anski,Kova~,Samarxi}, Lazeti}, Novakovi}, \uki}, Govedarica, Jawi}, Perovi}. Drama, preokret i pobeda, takopoznatozvu~ikadafutsal utakmice igra takozvana „luda dru`ina” iz grada na Begeju. Gubili su Zrewaninci 0:2, bilinarubuponora,aondafantas ti~n i tand em Bla` i} – Stankovi}, potpomognut sai-

Masovnekazne uKini Svetska fudbalska asocijacija (FIFA) izrekla je disciplinske kazne za 58 pojedinacaizkineskogfudbala, optu`enih da su u~estvovali u name{tawu utakmica. Sankcije prema igra~ima i zvani~nicimakre}useodpetgodina do do`ivotne zabrane bavqewabilokakvimposlom uvezifudbala,aFIFAjepotvrdilada}ekaznebitiprimewivaneucelomsvetu. FIFA je istovremeno pohvalila Fudbalski savez Kine koji je pokrenuo celu istragu i koji je pokazao da je po~eo `estoko da se bori protivname{tawautakmica u najmnogoqudnijoj zemqi sveta.

DetaqizsusretauMedisonu

gra~ima i sjajnim odbranama golmanaKalabe,poraziojegosteizVrbasasa8:3. Lo{ e je dom a} in otvor io me~, napadali su stihijski, da bi strp qiv i gos ti gos ti u 5.min ut u prek o A~ans kog i 11.minutu golom Mi}unovi}a do{lidoubedqivih2:0.Kaoda su tek u nastavku doma}i prona{lisvojuigru,prekoVojnovi}aiStankovi}astiglisudo izjedna~ewa 2:2. Samo dva minuta trajala je radost publike u Medisonu, A~anski je lobovao istr~alog Kalabu i doveo svoj tim u vo|stvo 3:2. Da }e ipak ovo bit i wih ov o ve~ e fudbaleri SAS-a najavili su golomBla`i}azaizjedna~ewe, da bi preko istog igra~a prvi put poveli. No{eni publikom Sasovcisunastvalisanapadima i ubrzo preko Vukoja povelisa5:3.Satompredno{}udoma}itimjezbacioteretsale|a, zai g rao izv anr edn o i na kraju visoko porazio goste iz Vrbasa-8:3. N. Jowev

PODELA SPORTSKOG DINARA U KIKINDI

Najvi{enovca fudbalerimaKikinde OdborzasportSOKikinde,na~elusaDraganom Duki},sa~inio je raspodelu buxetskih sredstavazasport.Finansijskasredstvadobi}e39kolubova, a ukupan mese~ni iznos za ovu namenu je 2.575.000 dinara. Kako isti~e Dragana Duki}, ukupnasredstvau2013.godinikoje}eklubovidobijati ve}a su za oko osam miliona u odnosu na prethodnugodinu.Najvi{enovcamese~nodobija}eOFKKikinda(250.000dinara),a10.000mawe dobija}e VK @AK i rukometa{ice Kikinde. Po 200.000dinaranamewenojeKKVelikaKikindai RKCrvenazvezda(Mokrin).Ugrupiklubova~ije mese~nosledovawetrebadabude100.000dinarasu: FK Kikinda, RK Kikinda i FK @AK. Po 90.000 dinarapripa{}eXudoklubuPartizaniPKBanat.Po60.000dinaranamewenojeStonoteniskom klubuKikindaBusKompjuters,@KKGimnazijai SD Kikinda. OK Kikinda }e dobijati 55.000, po

50.000 @FK Kikinda, AK Kikinda, Bokserski klubiAeroklubKikinda.Po40.000dinarakoristi}eKMFKikinda,Odbojka{kiklubK-230,Odbojka{kiklubinvalidaFeniks,@enskistonoteniskiklubFlip,AtletskiklubPartizan,KarateklubKikinda,Sportskodru{tvoinvalidaKikinda. Klub ameri~kog fudbala dobija}e 35.000 dinara, a Karate klub Feniks 30.000 dinara. Kugla{komklubuRadni~komnamewenojepo20.000. Devetklubovaprima}epo15.000dinara:[KRadni~ki, KK Toza Markovi}, RK Orka, Kowi~ki klub Kikinda, Klub borila~kih ve{tina Sunce, Klub borila~kih ve{tina Nova Dimenzija, Planinarski klub Pentreks, Karate klub Haiken i Planinarsko dru{tvo Kin|a. Bez dotacija su ostaliStreqa~kiklubValterpi{tos,Sportski klub slepih Svetlost, Sportski klub slepih Budu}nostiOdbojka{kisavezokruga. M. S.


SPORT

dnevnik

IZBORNASKUP[TINAYSVOJVODINE

ANTOVASOVI],NOVISPORTSKI DIREKTORVKVOJVODINA

Zaustaviti odlazak igra~a

SvetislavVukmiricasdobitnicimaplaketa

Vukmirici novi mandat Na redovnoj Izbornoj skup{tini Xudo saveza Vojvodine (XSV) izabrano je novo rukovodstvo i sumirani rezultati rada u prethodnom periodu. Na po~etku sednice predsednik Uprvanog odbora Svetislav Vukmirica uru~io je plakete XS Vojvodine najistaknutijim takmi~arima i wihovim trenerima za rezultate po stig nu te na me |u na rod noj sceni tokom 2012. godine. Od takmi~ara dobitnici su Jovana Rogi}, Sara i Tea Tintor i Marko Grandi}, a priznawa su pripala i wihovim trenerima Nenadu Mihailovi}u, Nedeqku \uki}u i Sini {i Be }a go lu. Sa pra vom glasa bilo je 23 delegata iz klubova, koji su nakon vi{e od pet sati zasedawa tajnim glasawem odlu~ivali o izboru novog rukovodstva za ~etvorogodi{wi period. Za predsed-

nika Skup{tine XSV izabran je Miroslav Jo~i} iz Pan~eva, mandat predsednika Upravnog odbora poveren je ponovo Svetislavu Vukmirici iz Kikinde. Za ~lanove Upravnog od bo ra iza bra ni su: Bog dan [u ji ca, Sne `a na Mi ha i lo vi}, Mi lo rad Lon ~a re vi}, @eqko Bosan~i}, Novak Novakovi}, Vlatko Belovukovi}, Mi ro qub Ni ~i} i Slav ko Stani{i}, a ~lanovi Nadzornog odbora su Milenko Krajinovi}, Svetislav Ili} i Rajko Todorovi}. - Drago mi je {to je rukovodstvo Saveza iz prethodnog perioda dobilo jo{ jedan mandat, poverewe i priliku da nastavi sa radom na zapo~etim poslovima.Imamo obavezu da ulo`imo jo{ vi{e energije na putu izgradwe boqe i kvalitetnije organizacije - rekao je Svetislav Vukmirica. M.Mitrovi}

Pred najva`niju utakmicu sezone, duel sa ekipom Bre{e u Ligi {amiona, VK Vojvodina je izabrala novog sportskog direktora. Na sednici Upravnog odbora doneta je odluka da proslavqeni vaterpolista stare Jugoslavije Anto Vasovi} bude sportski direktor kluba. Anto,stariji brat Jugoslava Vasovi}a, tako|e, proslavqenog vaterpoliste na{e zemqe, dva puta se okitio titulom svetskog prvaka, dva puta je bio evropski prvak, osvajao je i FINA kup, a onda je posle raspada Jugoslavije odlu~io da nastupa za Hrvatsku. Sa splitskim Jadranom uzeo je i titulu tada{weg Kupa {ampiona. Posle veoma uspe{ne igra~ke karijere, kao trener je vodio Mladost i Be~ej. Kako generalni direktor Vojvodine Koqa Lazor ka`e, klub i Anto Vasovi}, koji `ivi u Novom Sadu, su se susreli na istom putu sa `eqom da unaprede rad.

utorak26.februar2013.

17

LIGA[AMPIONA:VOJVODINADO^EKUJEBRE[U

Me~ sezone Vaterpolisti Vojvodine odigra}e sutra najva`niji me~ ove sezone. U posledwem kolu C grupe Lige {ampiona Novosa|ani }e do~ekati ekipu italijanske Bre{e. U prvom duelu Italiji su slavili sa 13:9, s tim {to su Novosa|ani u prve dve ~etvrtine pru`ili `estok otpor. Ukoliko uspeju da pred doma}om publikom pobede Italijane, izabranici Dejana Stanojevi}a }e se plasirati u osminu finala

balo bi da budu boqi od tima koji nema poraz u italijanskom prvenstvu i koji ima nekoliko biv{ih i sada{wih reprezenttaivaca, kao i osvaja~a odli~ja. Zbog toga je najva`nije da se momci oslobode pritiska, da kako ja to volim figurativno da ka`em „oru� bazen, a da li }e to biti dovoqno i za pobedu vide}emo. Zato ponavqam da sem `eqe za pobedom i `eqe da daju sve od sebe od wih ni{ta drugo ne tra`im - rekao je Stanojevi}.

Nanovojdu`nosti:AntoVasovi}

- Zahvaqujem se upravi Vojvodine na ukazanom poverewu. Drago mi je da klub ima ambcije da napreduje i da stremi vi{im ciqevima. Vojvodina ima uslove da u tome uspe, krasi je dobar rad s mla|im kategorijama, a moja uloga }e biti da u saradwi sa {efom stru~nog {taba i ostalim trenerima jo{ vi{e poboq{amo rad i da probamo da zaustavimo odliv igra~a u druge sredine - rekao je Vasovi} u prvom obra}awu medijima. Zbog te{ke materijalne situacije u kojoj se nalazi Vojvodina, Vasovi} }e prvo raditi volonterski, a klub }e se potruditi da u narednom periodu to bude profesionalno. Novi ~lan UO je Zoran Jankovi}, a u klubu planiraju da se poja~aju u upravqa~kom relu. - Ima}emo jo{ poja~awa i proba}emo da iz te{ke finasijske situacije iza|emo s novim qudima, ~ije }e ideje pomo}i da klub u svim segmentima podignemo za stepenicu vi{e - rekao je Lazor. G.Malenovi}

PRVENSTVOPOKRAJINEZAJUNIORE

Uspeh Mitrov~ana Iz van re dan uspeh ostvarili su diza~i tegova Srema iz Sremske Mitrovice (na slici) na prvenstvu Vojvodine za juniore (uzrast do 20 godina) u Ba~u.U osam takmi~arakih kategorija osvojili su ~ak pet prvih mesta. Zlatne medaqe osvojili su: Qubisav Ibri} (do 56 kg), Aleksandar Striber (do 62 kg), Ivan [en (do 77 kg), Uro{ Petri} (do 94 kg) i Milo{ Ili} (do 105 kg).Srebrnu medaqu osvojio je Bojan Jovanovi} (do 62 kg), a bronzanu Tomislav Felde`di (do 69 kg). B.R.

GolmanaVojvodineMilo{aMarinkovi}a~ekajuvelikaisku{ewaume~usBre{om

Lige {ampiona, {to }e za najmla|i sastav u elitnom takmi~ewu biti istorijski uspeh. Trener Stanojevi} od svojih momaka tra`i da ne igraju pod pritiskom, jer {ta god da se desi svanu}e novi dan i sledi}e novi izazovi. - Za svaki klub i igra~e va`no je da napreduju, pa tako i za Vojvodinu i moje igra~e. Svi te`e da pred sobom imaju neki ciq, da budu boqi i ve}i. Tako i ja od svojih momaka tra`im da budu boqi i da pru`e maksimum. Tre-

On je dodao da zna da }e tribine bazena Spens biti pune, jer su to momci svojim igrama u prethodnim sezonama zaslu`ili i da }e im podr{ka puno zna~iti u ovom va`nom susretu. Vojvodina }e protiv Bre{e igrati bez iskusnog Marka Crvenka, koji je oti{ao iz kluba. Me~ sa Bre{om igra se sutra u 19 ~asova u bazenu Spensa, a ulaz je besplatan. G.Malenovi}


18

SPORT

utorak26.februar2013.

ODBOJKA Superliga (`) Dinamo(P)–Varadin Jedinstvo(U)–Jed.(SP) Vizura–C.zvezda @elezni~ar(L)–Spartak

3:0 3:0 1:3 3:1

1.C.zvezda 2.Spartak 3.Vizura 4.Jedin.(U) 5.@elezni~ar 6.TENT 7.Dinamo 8.Kolubara 9.Jedin.(SP) 10.Varadin

46 40 36 27 24 23 20 15 13 8

17 17 17 17 17 16 17 16 17 17

16 13 13 9 7 8 7 4 4 3

1 4 4 8 10 8 10 12 13 14

50:13 45:18 42:22 33:29 33:38 28:29 28:39 22:38 21:42 13:47

Prva liga (`) Futog–Po{tar Sme~5–Radni~ki(K) Takovo–Obili} Kraguj–MDZrewanin 1.Sme~5 16 2.Radni~ki(K) 16 3.Kraguj 16 4.Crnokosa 15 5.Futog 16 6.Takovo 16 7.Zrewanin 16 8.Radni~ki(B) 15 9.Lazarevac 15 10.Po{tar 16 11.Vojvodina 15 12.Obili} 16

14 13 12 11 9 8 7 5 5 5 4 1

2 3 4 4 7 8 9 10 10 11 11 15

3:1 2:3 3:0 3:0 45:13 41:19 39:16 37:18 34:26 31:32 23:36 25:36 22:31 25:39 19:34 5:46

42 38 36 33 27 22 18 18 16 16 13 3

Druga liga – sever (`) Vrbas–Vr{ac NSvolejtim–Klek Ki0230–Srem Ruma–Dunav Omladinac–Mladost(I)

3:0 0:3 0:3 3:1 0:3

1.Klek 2.Mladost 3.Srem 4.NSv.t. 5.Ruma 6.Vrbas 7.Ki0230 8.Vr{ac 9.Dunav 10.Omladinac

30 27 27 18 17 15 14 8 6 3

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

10 1 9 2 9 2 6 5 7 4 5 6 4 7 2 9 2 9 1 10

31:7 30:9 30:12 21:19 24:17 15:19 18:22 9:27 8:29 5:30

Druga liga – sever (m) NoviSad–In|ija Vrbas–FOK Mladost(NP)–Srem Futog–Proleter 1.In|ija 2.NoviSad 3.Proleter 4.Vojvodina 5.Futog 6.Bavani{te 7.Srem 8.FOK 9.Mladost 10.Vrbas

11 11 11 10 11 10 11 11 11 11

11 7 7 6 6 4 4 4 2 3

0 4 4 4 5 6 7 7 9 8

33:1 23:17 23:16 22:16 20:25 16:20 21:27 16:27 18:29 16:30

0:3 3:2 2:3 1:3 33 21 20 18 13 13 13 12 10 9

9.^emp07 10.FOK 11.@abaq 12.NSv.t.

12 13 13 12

4 8 18:26 5 8 20:30 3 10 16:31 1 11 13:33

14 13 10 6

Prva vojvo|anska liga – sever (`) Volejstars–Mladost(BP) Hajduk–Be~ej Partizan–CVS Merkur–Turija

0:3 3:2 1:3 3:1

1.Spartak 2.Merkur 3.CVS 4.Volejstars 5.Mlad.(BP) 6.Hajduk 7.Be~ej 8.Turija 9.Apatin 10.Partizan

30 26 23 21 20 17 11 6 5 3

10 11 11 11 11 11 11 11 10 11

10 0 9 2 7 4 7 4 7 4 6 5 3 8 2 9 2 8 1 10

30:2 29:14 26:14 24:21 23:15 21:19 14:25 10:27 6:26 7:32

Prva vojvo|anska liga – Srem (`)

1.VST 2.NoviSad 3.Futogvest 4.Partizan 5.Varadin 6.Grbi} 7.NStim 8.Vojvodina

13 13 12 13 13 13 13 12

13 11 8 7 7 7 5 5

0 2 4 6 6 6 8 7

3:0 1:3 3:0 3:0 39:8 34:12 29:19 24:21 27:25 23:22 20:28 20:28

37 32 24 21 21 21 15 14

1.ItonSrem 2.Mladost(NP) 3.Maks 4.Sloga 5.Prvitempo 6.Radinci 7.Mitrovica

11 11 11 11 12 11 11

11 0 9 2 8 3 5 6 5 7 1 10 0 11

33:6 29:7 26:10 18:22 17:21 6:30 0:33

Prva vojvo|anska liga – Banat (`) Radni~ki–Koral 3:0 Zrewanin2–Hercegovina 1:3 @iti{te–Klek2 3:2 Banat–Kikinda 2:3 Kraji{nik slobodan 1.Radni~ki 2.Kikinda 3.@iti{te 4.Klek 5.Hercegovina 6.Banat 7.Zrewanin 8.Kraji{nik 9.Koral

10 9 10 10 10 10 10 9 10

9 8 7 5 5 4 4 1 1

1 1 3 5 5 6 6 8 9

28:5 24:11 24:15 19:18 18:19 19:19 17:24 7:24 6:27

26 22 20 16 16 15 11 3 3

1.Radni~ki 2.C.zvezda 3.Partizan 4.Bawica 5.Vojvodina 6.@AK 7.Dunav 8.Singidunum 9.Beograd

13 12 12 13 12 12 12 13 13

12 12 9 6 6 4 3 2 1

0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 3 3 6 7 9 11 12

246:64 150:62 152:57 103:117 116:105 93:143 67:139 77:167 57:206

36 36 27 19 18 13 9 6 3

1.Meridiana 2.Crnokosa 3.Napredak(K) 4.Morava 5.Napredak(A) 6.@elezni~ar 7.Mladost(Z) 8.Partizan 9.Proleter 10.Beovuk 11.Radni~ki 12.Plana 13.Mladost(^) 14.Spartak

18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18

15 12 12 12 10 9 9 8 8 7 7 6 6 4

3 6 6 6 8 9 9 9 9 11 11 12 12 14

95:94 86:78 86:79 98:86 79:64 91:75

1470:1340 1430:1315 1334:1286 1370:1321 1370:1340 1413:1382 1444:1440 1363:1387 1252:1278 1462:1508 1332:1387 1390:1463 1331:1422 1274:1366

33 30 30 30 28 27 27 25 25 25 25 24 24 22

Vest–Vo{a 3:1 Botafogo–Kulpin 1:3 [id–Sirig 3:0 Stra`ilovo–Dunavvolej23:0 1.Stra`ilovo 2.Kulpin 3.[id 4.Vest 5.Dunavvolej 6.Sirig 7.Botafogo 8.Vo{a

9 9 9 9 9 9 9 9

9 7 6 4 4 4 2 0

0 2 3 5 5 5 7 9

27:4 22:10 21:13 19:20 14:17 12:17 12:22 3:27

26 20 18 13 12 12 7 0

1.Magli} 2.Merkur 3.Kikinda 4.Partizan 5.Mladost(T) 6.Spartak 7.Mladost(BP) 8.Be~ej

9 9 9 9 9 8 8 9

7 8 6 4 4 3 2 1

2 1 3 5 5 5 6 8

3:0 2:3 2:3 25:13 24:12 20:15 17:17 17:21 15:17 11:22 12:24

22 21 18 13 11 10 6 4

Prva vojvo|anska liga – jug (m) Prvitempo–Radni~ki 0:3 Gorwigrad–Sloven2 3:2 Banat slobodan

1.Radni~ki 2.Hercegovina 3.Banat 4.G.grad 5.P.tempo 6.Srem 7.Sloven

7 7 7 8 8 7 7

6 5 5 4 3 3 0

1 2 2 4 5 4 7

19:4 19:8 18:9 15:15 10:17 10:18 4:21

18 17 15 11 9 6 2

Deveto kolo: Zemun-TENT11:8, Spartak Prozivka - Proleter 16:4, [abac - Partizan 210:2,Be~ejac-Nais9:8. 1.Be~ejac 2.Nais 3.TENT 4.[abac 5.Zemun 6.Spartak 7.Partizan2 8.Proleter

9 9 9 9 9 9 9 9

8 7 5 5 4 3 2 0

0 1 1 1 1 0 0 0

1 1 3 3 4 6 7 9

95:63 101:63 103:75 74:57 90:73 81:88 66:77 49:163

24 22 16 16 13 9 6 0

10.Mladost 11.Jedinstvo 12.N.Pazova 13.Oxaci 14.Veternik

17 17 18 18 26

8 8 6 5 0

9 9 12 13 26

1151:1180 1181:1242 1225:1379 1203:1380 0:520

Crvenka-V.Kikinda FutogTehn.-Apatin MladostVet.-SOko{ SportKi-^oka

1.MladostVet. 16 14 2.Hajduk 3.FutogTehn. 16 4.V.Kikinda 15 15 5.SportKi 6.Crvenka 16 7.Kadet 14 15 8.Apatin 15 9.SOko{ 10.^oka 18

13 13 10 11 9 8 5 4 4 0

3 1 6 4 6 8 9 11 11 18

NovaPazova-Vojvodina Sv.\or|e-Oxaci Topola-Srem Vrbas-Jedinstvo Dunav-S.Pazova 1.Meridiana 18 2.Srem 17 18 3.Topola 4.Dunav 18 18 5.Vrbas 6.Akademik 17 7.Sv.\or|e 18 8.VojvodinaSG 17 9.S.Pazova 17

15 14 12 11 10 11 10 9 8

3 3 6 7 8 6 8 8 9

70:86 99:86 87:59 88:61 78:66

1409:1085 1297:1114 1226:1073 1316:1188 1293:1229 1275:1195 1276:1227 1206:1260 1279:1265

33 31 30 29 28 28 28 26 25

Proleter - Jabuka 38:13 (22:4)

67:81 98:68 95:80 20:0

1216:1052 1153:793 1142:991 1042:923 1088:1017 1069:1133 976:1108 960:1207 1081:1143 0:360

29 27 26 26 24 23 19 19 19 0

Vojvodina-Jugovi}U. 28:25 CrvenkaJ.-Napredak 28:31 Zaje~ar-PKB 31:29 VrbasK.-Metalol. 24:22 C.zvezda-Kolubara sino} Kolubara-@el. (danas,19.30) Partizan-Radn. (sutra,19.30) 1.Partizan 15 2.Vojvodina 16 3.Vrbas 16 4.Metalopl. 16 5.Kolubara 15 6.Napredak 16 7.Zaje~ar 16 8.Rudar 15 9.Radni~ki 15 10.PKB 16 11.C.zvezda(-8) 15 12.Jugovi} 16 13.Crvenka 16 14.@elezn.(-2)15

13 14 11 8 7 7 7 6 6 4 9 4 3 2

2 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 3 2 0

0 2 4 8 7 8 9 8 9 8 5 9 11 13

443:366 444:375 425:416 396:379 437:429 407:424 449:457 384:381 378:386 430:440 400:392 408:423 392:460 375:440

28 28 23 16 15 15 14 13 12 12 11 11 8 2

Prva liga (M) Lavovi-Somborelektro 30:26 Metalac-MladostTSK 23:22 N.Pazova-@elezni~ar 25:24 Dinamo-Crvenazvezda 34:30 TitelYD-@SK 36:34 Vojput-Proleter 6.marta

Prve `enske rukometne lige sever. Mnogo kvalitetniji doma}in je i pre po~etka pobedio, a jedino se dobro zabavqala publika koja je svaki gol zdu{no pozdravila. Ve} na startu videlo se da }e ovo biti igra ma~ke i mi{a i da }e ve} posle 12.minuta na semaforu i vo|stva doma}ina od 12:0 rukometa{ice Jabuke neslavno

14 11 3 1245:999 25 13 10 3 1013:935 23 14 9 5 1042:1049 23 14 6 8 977:1112 20 13 6 7 856:929 19 13 6 7 989:896 19 13 6 7 1007:933 19 13 5 8 992:985 18 13 1 12 847:1130 14

Druga `enska liga - sever

Dijana^eti}postigladevetgolovazaProleter

Gimnazija-BasketStar 72:67 Vojvodina-Spartak 47:76 Proleter-Ruma 57:103 Kovin-Vr{ac 20:0

1.Spartak 2.Sivac 3.Kovin 4.Topol~anka 5.Ruma 6.Gimnazija 7.BasketStar 8.Vojvodina 9.Proleter 10.Vr{ac

12 12 0 13 10 3 13 9 4 13 9 4 13 8 5 14 6 8 13 6 7 14 5 9 13 3 10 18 0 18

888:486 839:716 884:790 775:721 836:671 855:950 705:739 744:808 650:935 0:360

24 23 22 22 20 20 19 18 16 0

1.Vojput 2.Proleter 3.Dinamo 4.C.zvezda 5.Titel 6.Lavovi 7.Mladost 8.N.Pazova 9.@SK 10.Sombore. 11.@elezni~. 12.Metalac

12 13 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14

12 12 8 7 7 6 5 5 5 5 4 2

0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1

0 1 6 6 7 7 6 7 9 9 9 11

376:260 376:285 402:370 343:336 396:399 369:384 341:362 367:389 385:396 338:408 360:398 300:347

24 24 16 14 14 13 13 12 10 10 9 5

Prva liga (@) Proleter-Jabuka95 38:13 Kikinda-Temerin 21:15 H.Jo`ef-Vojvodina 19:26 Spartak-Pan~evo 27:18 Radni~ki-Srem 24:32 Mladost-Dolovo odgo|eno 1.Kikinda 2.Vojvodina 3.Spartak 4.Pan~evo 5.H.Jo`ef 6.Mladost 7.Radni~ki 8.Temerin 9.Srem 10.Jabuka 11.Proleter 12.Dolovo

12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11

11 10 9 6 6 5 5 5 4 3 3 0

0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0

01 02 03 05 06 04 06 06 07 07 09 11

355:252 353:236 305:294 304:314 298:286 301:299 302:288 278:293 302:315 293:348 286:317 235:371

22 20 18 13 12 12 11 11 9 8 6 0

NBA LIGA

Novapobeda SanAntonija U nastavku prvenstva ameri~ke profesionalne ko{arka{ke lige (NBA) San Antonio je kao gost savladao Finiks sa 97:87. Rezultatska neizvesnost u duelu najuspe{nijeg ti ma do sa da {weg de la {ampionata (San Antonio) i najslabijeg u Zapadnoj konferenciji (Finiks) trajala je samo u prvih 12 minuta, koje je Finiks re{io u svoju korist - 21:19. Iako bez prvog plejmejkera Tonija Parkera, kojeg je trener Greg Popovi} odmarao u ovom susretu, stvari su po~ele da se kristali{u u drugoj ~etvrtini. San Antonio je tu deonicu dobio sa 35:19 i ve} tada trasirao put ka 45. pobedi u prvenstvu.

ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca: 200. Sudije: Savi} (Ka}) i Molnar (Novi Be~ej). Sedmerci: Proleter 2 (1), Jabuka 3 (1), iskqu~ewa: Proleter 8, Jabuka 4 minuta. PROLETER: Dabi} 1, ^au{evi} 3, Gagi} 2, Papdi 4, Mo. I{panovi} 9, ^eti} 9, T. Savkovi} 3, Pocik 1, Tot, Mesaro{ 3, Brankovan (11 odbrana), Jovi-

102:50 95:92 82:68 56:70

RUKOMET Superliga (M)

Razigrane Zrewaninke

Druga mu{ka liga - sever/jug

1.Ruma 2.Omladinac 3.Dinamo 4.Radni~ki 5.Vojka 6.BNS 7.KrisKros 8.LSK 9.Petrovgrad

Prva mu{ka liga - sever

25 25 24 23 0

Druga mu{ka liga - sever

KrisKros-Radni~ki LSK-Ruma Omladinac-Dinamo Petrovgrad-BNS

Prva vojvo|anska liga – centar (m)

PRVA B LIGA

^etrnaes tokolo:@AK-Singidunum14:10,Radni~ki-Dunav 28:4, Bawica - Partizan 6:11, Crvena zvezda - Beograd 15:5, slobodnajeVojvodina.

Spartak-Meridiana Crnokosa-@elezni~ar Napredak(K)-Plana Mladost(Z)-Beovuk Napredak(A)-Mladost(^) Morava-Radni~ki

31 28 24 15 15 4 0

VATERPOLO PRVA A LIGA

Druga mu{ka liga Srbije

Radinci–Prvitempo 0:3 Mladost–Mitrovica 3:0 Sloga–ItonSrem2 0:3 Maks slobodan

Be~ej–Kikinda Partizan–Merkur Mladost(T)–Magli}

NStim–Grbi} NoviSad–Partizan VST–Varadin2 @abaq–FOK

PRVA @ENSKA LIGA – SEVER

KO[ARKA

Prva vojvo|anska liga – sever (m)

Prva vojvo|anska liga – centar (`)

dnevnik

Sa po 16 ko{eva Kavi Leonard i Peti Mils bili su naje fi ka sni ji u po bed ni~ kom timu, dok je Mar~in Gortat sa 21 poenom i 12 skokova bio najistaknutiji pojedinac Finiksa. Timu iz Arizone ovo je jedna od slabiji sezona posledwih godina po{to je u dosada{wem delu {ampionata ostvario tek 18 pobeda, uz 39 poraza. Rezultati: Dalas - L.A: Lejkers 99:103, Ma ja mi - Kli vlend 109:105, Mi ne so ta Golden Stejt 99:100, Wujork Filadelfija 99:93, Bruklin Memfis 72:76, Finiks - San An to nio 87:97, Por tland Bo ston 92:86 i Okla ho ma ^ikago 102:72.

ca 1, M. Savkovi} 2, Rajkovi} (12 odbrana), Me. I{panovic, Novakovi}. JABUKA: Vasilevski, Sekulovski, Traj~evski 2, Naumovski 1, Miti} 1, Krstevski (14 odbrana), Lazovi} 3, [krbi} 4, Jana~kovski 2. Silno poja~an Proleter deklasirao je ekipu Jabuke, zabele`io tre}u pobedu i uhvatio prikqu~ak za sredinu tabele

zavr{iti nastup u Medisonu. Prvi pogodak igra~ice trenera Lazarova primile su tek u 16.minutu, a na odmor se oti{lo vo|stvom crveno – belih sa 22:4. U drugom poluvremenu de~iji vrti} iz grada na Begeju, predvo|en ^au{evi}kom i Dabi}evom, samo je uve}ao razliku, da bi se utakmica zavr{ila rezultatom -38:13. N. Jowev

PRVA @ENSKA LIGA

Go{}elako iubedqivo Radni~ki - Srem 24:32 (10:17) BAJMOK: Sprotska hala, gledalaca 200, sudije: Dukler (Sombor), Martinovi} (Novi Sad). Sedmerci: Radni~ki 7 (4), Srem 5 (4), iskqu~ewa: Radni~ki 4, Srem 10 minuta. RADNI^KI: M. Aleksi}, \avi} 2, Tumbas 6 (1), Petri}, Ma. Aleksi}, Komenda 1, Kosanovi}, Rotluk 9 (3), Boki}, Saka~ 5, Tot, Toma{kovi}, @igmund 1, Matija{evi}. SREM: Popovi}, Pavlovi} 4, Uskokovi} 2, Mili~i} 7, Samac, Mileti} 1, Koj~i} 11 (4), Veselinovi}, Bo{ka 4, Kuli} 2, Sretenovi} 1, Vargo, [upuri}.

Rukometa{ice iz Sremske Mitrovice su bile borbenije i upornije na gostovawu u Bajmoku i zaslu`eno su trijumfovale.Od samog po~etka su imale prednost i lak{e od o~ekivanog ostvarile ubedqivu pobedu. Doma}e rukometa{ice proma{ile su mnogo zicera i napravile mnogo tehni~kih gre{aka, pa su stalno jurile prednost Sremica, koje ipak nisu dozvolile da im uspeh bude ugro`en. Milica Koj~i} sa 11 i Mili~i} sa sedam golova najzaslu`nije su za trijumf Srema, dok su u doma}em sastavu boqe od ostalih bile Nata{a Rotluk i Sanela Tumbas. S. St.

PRVA MU[KA LIGA – SEVER

Sremskiderbi doma}inu Nova Pazova – @elezni~ar 25:24 (15:15) NOVA PAZOVA: Hala O[ „Sveti Sava“, gledalaca oko 200, sudije Jovandi} i Sekuli} (Pan~evo), sedmerci: Nova Pazova 1 (0), @elezni~ar 5 (3), iskqu~ewa: Nova Pazova 8, @elezni~ar 8 minuta. NOVAPAZOVA: Ili}, Kuki}, Ivani}, Grubi}, @ivkovi}, Nedeqkovi} 4, Poti} 4, Guduri} 3, Naran~i}, Vagi} 1, Laki} 1, G. Kova~evi} 7, M. Kova~evi} 1, ]ojba{i} (15 odbrana i 1 sedmerac), Ostoji} 3, Mihajlovi} 1. @ELEZNI^AR: Arseni} 8(2), Jovanov, Andesili} 1, Damwanovi} 5, Pavi} 3, Risti}, Duki}, Beqi}, [jakini} (4 odbrane), Bali}, Pernar 3, Kri`dovski, Pavlovi} 3, Sekuli} (15 odbrana), Pili} 1.

Izjedna~ena i dobra igra dva ravnopravna tima zavr{ena je uzbudqivom zavr{nicom i pobedom doma}ih rukometa{a.Kom{ije su se tokom utakmice smewivale u vo|stvu da bi 20 sekundi pre kraja rezultat bio 24.24. Novopazov~ani su imali napad, Poti} je pogodio pre~ku, odbojenu loptu je uhvatio Nedeqkovi} i neodbrawivo je poslao u mre`u In|ijaca. Novopazova~ki rukometa{i su se na{li u zagrqaju, dok su In|ijci ostali u {oku. Kod Nove Pazove istakli su se Nedeqkovi}, Poti}, G. Kova~evi} i golman ]ojba{i}, a kod @elezni~ara Arseni}, Danwanovi}, Pavlovi} i golma Sekuli}. J. Vukovi}

KUP SRBIJE ZA @ENE

In|ijkenasedmerce Ograne su utakmice osmine finala nacionalnog Kupa Srbije za rukometa{ice. Postignuti su slede}i rezultati: Radni~ki 1949 - Naisa 34:35, Milenijum - Jagodina 23:40, Radni~ki (Sv) - @elezni~ar 29:30 (27:27), Ku~evo - Zaje~ar 19:40, Kwaz Milo{ - Milenijum BMS 22:23. Susret Medicinar - Maks sport igra}e se 6. marta, a Vojvodina Radni~ki (Kg) 20. marta. J. G.


SveT

dnevnik

utorak26.februar2013.

19

OSTAVKAKARDINALAO’BRAJANAIIZMENEPROPISAOKONKLAVI

USARADWISAMERI^KIMSNAGAMA

Novipaparanijeustolici

Izraeltestirao antiraketnisistem

RIM: Papa Benedikt XVI ju~e, tri dana pred napu{tawe papske stolice, prihvatio je ostavku kardinala Kita O’Brajana i izmenio propise o konklavi, na kojoj treba da bude izabran novi poglavar Rimokatoli~ke crkve. Papa je prihvatio ostavku najvi{eg katoli~kog sve{tenika u Velikoj Britaniji, kardinala O’ Brajana, nakon optu`bi o kardinalovom neprimerenom pona{awu prema drugim sve{tenicima, prenela je agencija Rojters. O’Brajan, koji je podneo ostavku na mesto nadbiskupa Sent Endrjuza i Edinburga, rekao je da ne}e prisustvovati konklavi u Vatikanu za izbor naslednika pape Benedikta. Kardinal je sve optu`be negirao. Papa Benedikt izmenio je i pravnu regulativu Rimokatoli~ke crkve o konklavi, na kojoj treba da bude izabran wegov naslednik, a prema tim izmenama konklava mo`e da po~ne ranije, saop-

KardinalKitO’Brajan

{tio je Vatikan. Kardinali vi{e ne moraju da ~ekaju 15 dana nakon {to papska stolica ostane upra`wena, 28. februara. Konklava mo`e sada da po~ne i pre

15. marta, navedeno je u saop{tewu Vatikana. Datum po~etka konklave je va`an, po{to Sveta nedeqa po~iwe 24. marta, a dan Uskrsa je u nedequ, 31. marta. Da bi novi papa bio ustoli~en za najsve ~a ni ji cr kve ni li tur gij ski pe riod trebalo bi da bude postavqen do 17. marta, {to bi bilo malo vremena ako bi konklava po~ela 15. marta. Vatikan je saop{tio i da }e izve{taji u vezi sa papskim do ku me na ta ko ji su “pro cu ri li” preko papinog batlera pro{le godine, ostati poverqivi i da }e biti pokazani samo novom papi. „Sveti otac je odlu~io da }e ~iwenice ove istrage, sadr`ina koja je samo wemu poznata, biti dostupni iskqu~ivo novom papi”, navedeno je u saop{tewu. Do odlaska pape Benedikta XVI ostalo je jo{ ~etiri dana. Papa }e stolicu napustiti u ~etvrtak, 28. februara u 17 sati, a presto Svetog Petra osta}e upra`wen od toga dana u 20 sati.

NEZVANI^NIREZULTATIPARLAMENTARNIHIZBORAUITALIJI

Keris Kamerunom iHejgom

Pobedastrankelevog centrauobadoma?

LONDON: Ameri~ki dr`avni sekretar Xon Keri ju~e se u Londonu sastao, najpre s britanskim premijerom Dejvidom Kameronom, a zatim s ministrom spoqnih poslova Vilijemom Hejgom. Keri se nalazi na svojoj prvoj me|unarodnoj turneji. U najavi posete, koja je ocewena kao „test” za novog funkcionera i „naslednika” Hilari Klinton navedeno je da }e tokom razgovora biti re~i o situaciji u Siriji, ali i o predstoje}em referendumu na Foklandskim ostrvima, prenosi Bi-Bi-Si. Podsetimo, stanovnici Foklanda idu}eg meseca treba da odgovore da li `ele da i ubudu}e to bude britanska teritorija. Zvani~nici SAD su ranije ocenili da bi Velika Britanija i Argentina trebalo da rade na pronala`ewu re{ewa za spornu teritoriju na Foklandima, a neizbe`na tema razgovora bi}e i ekonomija. Celo putovawe svog 68. dr`avnog sekretara va{ingtonska administracija opisala je kao „turneju slu{awa”, {to sugeri{e da }e Kerija pre svega zanimati da iz prve ruke ~uje stavove koji dolaze s druge strane Atlantika. Keri }e, u okviru 11 dana duge turneje, najpre posetiti Veliku Britaniju, a potom i Francusku, Nema~ku, Italiju, Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju, Ujediwene Arapske Emirate

RIM: Prvi rezultati izbora u Itaqi pokazuju da je stranka levog centra Pjera Lui|ija Bersanija blizu pobede. Rezultati koji jo{ nisu zvani~ni pokazuju da }e Bersani, lider Demokratske stranke levog cen-

mi~ara Bepe Grila, ~iji je Pokret pet zvezdica, prema posledwim procenama, osvojio izme|u 17i 19 odsto glasova. Stranka dosada{weg premijerea Marija Montija dobila je izme|u 7 i 9 odsto glasova.

PjerLui|iBersaninaglasawu

tra, osvojiti najvi{e glasova u oba doma italijanskog parlamenta. Italijnski mediji objavquju da Bersanijeva stranka ima izme|u 36 i 38 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mestu Silvio Berluskoni, ~iji je Desni centar osvojio izme|u 30 i 32 odsto glasova bira~a u Itaqi. Na tre}em mestu je stranka blogera, antiglobaliste i ko-

Oko 50 miliona Italijana s pravom glasa na izborima koji su odr`ani u nedequ i ju~e odlu~ivalo je o izboru 630 poslanika i 315 senatora u oba doma parlamenta. Glasawe je preksino} trajalo do 21 sat, a ju~e od {est ujutro do 14 ~asova. Nakon ovih rezultata u Italiji se pojavilo vi{e scenarija o tome ko }e formirati novu vladu. Dosta zavisi od toga koliko

}e senatora osvojiti Bersanijev levi centar i da li }e vladu mo}i da sastavi samo sa strankom Marija Montija ili }e mo`da pomo} morati da tra`i i od Bepe Grila. Grilo je poznati italijanski aktivista, takozvani „glas naroda”, antiglobalista i pisac uticajnog bloga koji je u Italiji otvarao brojne socijalne i poiliti~ke probleme. Pitawe je, me|utim, da li }e Grilo, ve~iti opozicionar, uop{te hteti da u|e u vlast. On je vodio agresivnu kampawu protiv korupcije i privilegija me|u politi~kom i ekonomskom elitom. U izbornoj trci u~estvovale siu stranke i koalicije ~etiri kandidata - biv{eg premijera i lidera koalicije desnog centra Silvija Berluskonija, lidera Demokratske stranke levog centra Pjera Lui|ija Berzanija, komi~ara Bepea Grila i dosada{weg premijera i vo|e centristi~ke koalicije Marija Montija. Istra`ivawa javnog mwewa davala su i pre izbora blagu prednost Berzaniju. Du`ni~ka kriza dovela je i do pada tehnokratske vlade, a nova politi~ka nestabilnost u tre}oj po veli~ini ekonomiji u evrozoni o`ivela bi strahovawa da bi se wome u{lo u opasnu tr`i{nu nestabilnost.

TEL AVIV: Ministarstvo odbrane Izraela saop{tilo je da je, zajedno sa sa ameri~kim snagama, prvi put uspe{no testiralo antiraketni sistem „arou” (strela). Taj sistem trebalo bi da brani Izrael od napada iz Irana. Ministarstvo je objavilo da je ta proba „velika prekretnica u razvoju oru`anog sistema ‘arou 3’”. „Arou” je zajedni~ki proizvod izraelske firme „Izrael aero-

spejs indastriz” i ameri~kog „Boinga”. On nalazi dolazni projektil i uni{tava ga raketom. Iranska balisti~ka raketa „{ahab” mo`e da nosi i nuklearnu bojevu glavu, a ima domet od 2.000 kilometara, te je Izrael u dometu. „Arou” je deo „vi{eslojnog {tita” Izraela za presretawe raketa i drugih projektila. Izrael smatra da su nuklearni i balisti~ki raketni program Irana velika pretwa.

KUBA

RaulKastropriprema naslednika HAVANA: Predsednik Kube Raul Kastro dobio je drugi petogodi{wi mandat, da nastavi reforme i pripremi naslednika, Migela Dijas Kanela, pedesetogodi{waka pozvanog da vodi Kubu bez Kastra. In`ewer elektronike i biv{i ministar visokog {kolstva, Migel Dijas Kanel je marta 2012. postao jedan od osam potpredsednika Saveta ministara i od tada je veoma uo~qiv u politi~kom pejsa`u Kube. Sada kao prvi potpredsednik Dr`avnog saveta, a ~lan je Politbiroa svemogu}e Komunisti~ke partije Kube od 2003. godine, Migel Dijas Kanel pojavquje se kao odabrani naslednik predsednika Raula Kastra (81) koji je sam postavio ograni~ewe od dva petogodi{wa mandata za sve vi{e rukovodioce, tako i za sebe. Kastro je rekao da je izabran za predsednika kako bi branio, o~uvao i nastavio da usavr{ava socijalizam. Do tog nasle|ivawa na najvi{em mestu koje bi, po redovnom redosledu, trebalo da bude 2018. godine - na kraju sada zapo~etog mandata novog sastava parlamenta, mo`e do}i i ranije. Raul Kastro je tokom improvizovanog razgovora s novinarima pomenuo mogu}nost svog povla~ewa. „Ja }u dati ostavku. Imam 82 godina, pa tako i pravo da se po-

vu~em. Vi u to ne verujete”, upitao je uz osmeh u petak novinarima, kada je u pratwi telohraniteqa bio uz premijera Rusije Dmitrija Medvedeva na sve~anosti na sovjetskom vojnom grobqu u Havani. Za analiti~are, slede}i mandat od pet godina bi}e test za potencijalne kandidate kroz predvo|ewe reforme koju je 2008. godine zapo~eo Raul Kastro.Govore}i o odluci da imenuje Dijasa

Kanela za ~oveka broj dva u zemqi, umesto Hosea Ramona Ma}ada Venture (81) koji se za vreme revolucije borio rame uz rame sa bra}om Kastro u Sijera Maestri, predsednik je rekao da se Kuba nalazi u periodu „istorijske transcendencije”. Kastro je pohvalio Ma}ada Venturu i druge ostarele revolucionare zbog toga {to su ponudili ostavke da bi ustupili mesto mla|im liderima.

Kinaometaprogram Bi-Bi-Sija LONDON: Britanska medijska ku}a Bi-Bi-Si saop{tila je da wen svetski servis na engleskom jeziku na kratkim radio talasima ometaju u Kini. Ova ku}a je osudila sve akcije kojima se ometa slobodan pristup vestima i informacijama. Bi-Bi-Si je saop{tio da ne mo`e precizno da odredi izvor ometawa, ali da je re~ o „opse`nim i koordinisanim naporima koji ukazuju na dobro opremqene zemqe kao {to je Kina”, prenela je agencija AP. Ometawe emitovawa programa u Kini je pode{eno da izazove „maksimalni poreme}aj”, rekao je direktor svetskih vesti BiBi-Sija Piter Horoks. Ranije je u Iranu bio ometan program BiBi-Sija na persijskom jeziku.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI PARK GEUN HJE Samo dve nedeqe nakon {to je Pjongjang izvr{io svoju tre}u nuklearnu probu, nova predsednica Ju`ne Koreje, prva `ena na toj funkciji, Park Geun Hje apelovala je na Severnu Koreju da odustane od nuklearnih ambicija. „Apelujem na Severnu Koreju da bez odlagawa odustane o nuklearnih ambicija i krene putem mira i zajedni~kog razvoja, poru~ila je Parkova.

ANGELA MERKEL Poznata po tome {to se protivi ulasku Turske u EU, nema~ka kancelarka Angela Merkel, koja se nalazi u poseti Ankari rekla je: „Ovi pregovori su malo tapkali u mestu u posledwe vreme i podr`avam otvarawe novog poglavqa da bi mogli malo da napredujemo”. Ona je ipak odmah dodala da ostaje da se pre|e „dug put” u tim pregovorima i ponovila „skepticizam” u vezi wihovim ishodom.

SKANDALIPOTRESAJUNAJMNOGOQUDNIJUZEMQUAFRIKE

NovcemzagladneplatioBijonse LAGOS: Nigerijski predsednik Gudlak Xonatan je 2006. uzeo milion dolara iz fonda za pomo} siroma{nima da bi na jedan festival doveo svetske zvezde, me|u kojima su bili i Bijonse i wen suprug Xej Zi.

NIKOS ANASTASIJADES

Kim Karda{ijan pro{le nedeqe dato 500.000 dolara da se pojavi na jednom skupu u Lagosu, na kojem je odr`ala „govor” od 45 sekundi

Novoizabrani kiparski predsednik Nikos Anastasijades, obe}ao je da }e „{to je pre mogu}e” obezbediti finansijsku pomo} i povratiti zemqi kredibilitet u svetu. „Kipar pripada Evropi. Povrati}emo kredibilitet u evropskoj i me|unarodnoj areni”, poru~io je Anastasijades, isti~u}i da }e sprovesti ambiciozan program strukturnih reformi kako u dr`avi, tako i u privredi.

Pismo sa potpisima zvani~nika nigerijske dr`ave Bajelse otkriva da je Xonatan, koji je u to vreme bio guverner te oblasti, potro{io 150 milion naira iz fonda za borbu protiv si ro ma {tva na or ga ni za ci ju

muzi~kog festivala „This Day„ koji je 2006. odr`an u Lagosu,

prenosi onlajn agencija Sahara riporters.

Dokument je „isplivao” nakon {to se saznalo da je ameri~ koj ri ja li ti zve zdi Kim Karda{ijan pro{le nedeqe dato 500.000 dolara da se pojavi na jednom skupu u Lagosu na kojem je odr`ala „govor” od 45 sekundi. Ne zna se, me|utim, da li su Bijonse i Xej Zi znali da je wihovo prisustvo na festivalu, na kojem su nastupili i Misi Eliot, Busta Rajms, Snup Dog i Kijara, bilo finansirano novcem namewenim sirotiwi. Nigerija je najmnogoqudnija zemqa Afrike i najve}i proizvo|a~ nafte u regionu. Blizu polovine stanovni{tva Bajelse `ivi ispod praga siroma{tva, a u Jenagoi, glavnom gradu ove nigerijske dr`ave, dvoje od pe to ro sta nov ni ka ne ma pristup pija}oj vodi.


20

kULTURA

utorak26.februar2013.

ИЗАБРАНА В.Д. ДИРЕКТОРКА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА / УЈВИДЕКИ СИНХАЗА

На челу драматург Ката Ђармати На седници Скупштине града НовогСада,одржаној22.фебруара, за новог в.д. директора Новосадског позоришта / Ујвидеки синхазизабранајеКатаЂармати, досадашњa уметничкa директорка овог театра. Досадашњи директор Шандор Ласло, који је овај театар водио кроз два успешна мандата, повукао се изздравственихразлогас овог места, подсећају у овом театру, уз захвалностнасвемуштојеучинио. Ката Ђармати је дипломирала драматургију 2001. на Позоришно- научном институту у Веспрему / Мађарска. Већ током студија почела је да сарађује са Новосадскимпозориштем, гдесе запошљава по стицању дипломе. У овом театру, сједнимпрекидомкојије користила за усавршавање у Будимпешти, ради већдесетгодина. Од2004.до 2006. била је драматург у чувеном будимпештанском позоришту„Барка“, аод 2006. до 2008. радила је у будимпештанском „Студију К“. ПоповраткууНови Сад,посталаје уметничка директорка Новосадскогпозоришта.Истовременојесарађивала са Народним позориштем / Казалиштем / Непсинхаз у Суботици,Камернимпозориштему Сенти, Салашарским позориштем за које је прошле године

написала комад „Камен темељац“ и саНароднимпозориштем у Београду (представа „Тишина трезних“). На сценама Новог Сада, Београда, Суботице, Сенте, Темишвара,иБудимепште,КатаЂармати сарађивалајесаредитељима: Јожефом Цајликом, Ђерђом

Видовским, Коканом Младеновићем, Кингом Мезеи, Андрашем Урбаном, Тамашем Фодором,РахимомБурханом,Георгом Ивашкуом, Дијегом де Бреом, Радославом Миленковићем, Љубославом Мајером, Сорином

Емина Елор вечерас у две представе ГлумицаНовосадсогпозоришта ЕминаЕлор вечерасћеглумити несамоудвепредставе,већиудваграда:уНовомСадуиЗрењанину.најпрећенасвојојматичнојсценизаигратиупредстави „Росмерсхолм” ХенрикаИбзена,урежијиАнкеБраду,којапочињеу 19сати,азатимодмахотпутоватизаЗрењанин,даби од22сата игралаиупредстави„УбитиЗоранаЂинђића”урежијиЗлаткаПаковића, на сцени зрењанинског Народног позоришта „Тоша Јовановић”. Обеулогесуизузетнозахтевне,подсећајууНовосадском позоришту, додајући да у готово двочасовном „Розмерсхолму” Хенрика Ибзена, у режији Анке Браду, Емина Елор игра главну женскуулогуиготовонепрекиднојенасцени, аништамањезахтевнанијениулогаупредставиоЗорануЂинђићу.

Милитаруом, Анком Браду и Золтаном Пушкашем. Радила је каодраматургпредстава чијису квалитет потврдили публика, критика и награденафестивалимауземљиирегиону. Измеђуосталог,КатаЂармати јебилачлан жиријаСусретапрофесионалних позоришта Војводине, и стручног жирија за доделу глумачкенаградеНародног позоришта у Суботици. УНовосадскомпозоришту радила је на бројним пројектима, између осталих на представама: „Припитомљавања“, „Пац“,„ВиаИталиа“, „Алабама сонг“, „Мајстор и Маргарита“,„Бура“,„Човекова трагедија“, „Поморанџина кора“, „Седам и по“, „Леонс и Лена“,„ЧонгориТинде“, „Бержиан и Дидеки“, „Розмерсхолм“... Тренутно ради на представи „Операултима”. У доба њеног мандата уметничког директора, Новосадско позориште освојило је,измеђуосталог,осамСтеријиних награда, за представе „Поморанџинакора“(шест) и„Мара/ Сад“ (две). Такође, позориштеје гостовалоуСарајеву,Умагу, Љубљани, Београду, Пешти, Крагујевцу,Темишвару,Клужу,и на фестивалима:„Сарајевсказима“,„Златнилав“,Битеф,Стеријино позорје, Регионални позоришни сусрети, Фестивал ванграничних мађарских позоришта... Награду „Ервин Шинко“ за драмско писање Ката Ђармати једобила2004,атакођејеитрострука победница Конкурса савремене мађарске драме „КатонаЈожеф“, којудодељујеМинистарствокултуреМађарске.Све тридраме споменутогконкурса изведене су на сценама Новог Сада, Сенте и Салашарског позоришта. Н.П-ј.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА ОТВОРЕНА РЕВИЈА ИНСПИРИСАНА ФЕСТОМ

Промоција доброг филма Пројекцијомфилма„Какосре- протеста, један Фест није одрћа хоће“ Алекса де ла Иглесије, жао,анашаревијајесте,такода у недељу је и у Културном цен- јеово42.путдаседружимона труНовогСада(КЦНС)отворе- ревији која је стартовала још у на филмскаревија.Фештазаљу- оквиру ондашње Трибине млабитеље седме уметности почела дихновосадскогКултурногценјеупетак,кадајеМајклМедсен тра. – предочио је Каћански. отвориоФест уБеограду,данка- ПремдајебеоградскиФестнекаснијеовојпознатојипопуларној манифестацијисепридужиобиоскоп „Арена синеплекс“ у НовомСаду,аондајето учинио и КЦНС, одлучившиседа,каоиувек поводом Феста, и новосадска публика стекне увид у актуелности из светске кинематографије. Смотра у КЦНС, названа „Филм 2013“, до 7.мартапонудићепреко 20 нових остварења са наглашеном уметничком вредношћу. Уредник Изфилма„Поредпута“ филмскогпрограма КЦНС,Ђор- даспадаоуфестивале„А“катеђе Каћански, уочи недељног горије, у време када је имао не отварања,подсетиоједасеради самозначајнуфилмскуселекцио42.издањеревијефилмовако- јунего,игостеизсветанакоме ја,каоисвакегодине,подједна- бимупозавиделиидруги,највеко допуњује садржај и збивања ћисветскифестивали,годинама, на главној позорници Феста у какозбогкризе,алиидругогниБеограду,саједнимглавнимци- за околности, Фест је онемоћаљем - да до овдашње публике вао,имаосвемањеаутентичнеи дођедобариквалитетанфилми значајнегосте,алијеипакостапреглед онога што је актуелна лаонапрвотнасврхасвакогфепонуда светске кинематографи- стивала,атоједаслужепромоцијидоброгфилма. је. Ђорђе Каћански је приликом - Овогодишњи Фест уприличавасе41пут,анашаревијајеи отварања ревије „Филм 2013“ у историјски дуговечнија, јер се КЦНС истакаоиједнузанимљисилом прилика током деведесе- вост, податак да ће 7. марта као тих, због тадашњег студентског „Данплус“битиорганизовандо-

датнипрограмуоквирукојегће бити приказани филмови „ИшчезлаАлбертина“,којијепомотивима романа Марсела Пруста снимљен у домаћој продукцији (режијаМладомирПуришаЂорђевић,МиодрагМишаМилошевић,МилошСофреновић)и„Не-

видљивенити“МариФрансСиглер Латроп, који ће код нас практичноиматисвојуевропску претпремијеру неколико месеци раније, јер је редитељка приликом посете овај филм уступила управоКултурномцентруНовог Сада. Токомревије уКЦНС,дневно ћебитиприказиваноподваизабранафилма,свакиудватермина - један у послеподневним, а један у вечерњим сатима. Цене улазницасу250и300динара,а напетбилокојихкупљенихулазницадобијасебесплатнашеста картазафилмпоизбору. И.Б.

dnevnik У ГАЛЕРИЈИ ПОКЛОН ЗБИРКЕ РАЈКА МАМУЗИЋА

Изложба српских и босанскохерцеговачких графичара У Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, ВасеСтајића1,вечерасу 19 часова отвориће се „Дијалог“ – изложба графикасрпскихибосанскохерцеговачкихграфичара,уметникастасалихпосле2000.Изложба „Дијалог“ дефинисана као регионални пројекат, уорганизацијиЦентраза графикуФакултеталиковнихуметности у Београду, представља 45 уметникаизРепубликеСрбијеи43 уметникаизБоснеиХерцеговине, стасалих после 2000. године. Орјентисана на генерације уметника које су се формирале последњих година, а о којима се веома мало зна ван граница њихове средине, изложбапредстављаувидуактуелнуграфичкусценудве,некадаблиско културно повезане уметничке средине; прати развој, указује на сличностииразликеистихгенерација стасалих на истим географским просторима, али под утицајем различитих друштвених околности. Овакав преглед омогућава анализусавременеграфичкесцене наовимпросторима -наведенојеу најавиизложбе. Презентовањем најмлађе генерацијеаутора,одкојихсунекијош на студијама, Центар за графику успоставља дијалог наше средине са Академијама ликовних уметностиуСарајеву,БањаЛуци,Требињу и Широком Бријегу; поставља платформу сарадње уметничких

школа,каоодговорнајаснупотребузаразменомискуставауистраживању и експериментима. Намера Центра за графику, да изложба будепредстављенаиудругимградовим региона: у Сарајеву, Бања Луци, Новом Саду и Нишу, добра јепретпоставкадасеостваривеза са локалним срединама и обогате

професорима и предавачима графичкиходсекаАкадемијаумјетности у Сарајеву (Рената Папишт и АдмирМујкић),БањаЛуци(Ненад Зељић, Зоран Бановић и Горица Омчикус),ШирокомБријегу(Игор Драгићевић и Јосип Мијић), Требињу (Веселин Брковић), као и са Ненадом Малешевићем, професо-

ЏенитаХусеиновић,изциклусаграфикаупростору,2010.

њихова сазнања о збивањима на уметничкој сцени суседних земаља. ПриодабирууметникаизБосне и Херцеговине, за ову изложбу Центарзаграфикусарађиваојеса

ром на Универзитету за пословне студије у Бања Луци. Коначну селекцијусвихучесниканаизложбиурадила јекустосизложбеЉиљана Ташић. Изложбатраједо11.марта.

У НОВОМ РОМАНУ СПИСАТЕЉИЦЕ ИЛДИКО ЛОВАШ ИЗ СУБОТИЦЕ

Две јунакиње Лени у „Каменчићу” Након„Шпанскеневесте“,пред читаоцимајеоднедавноиновроман „Каменчић“ ауторке Илдико ЛовашизСуботице,уиздању„Фабрике књига“ из Београда.У овој књизиИлдикоЛоваш „поновопреплиће два приповедна тока и две јунакиње, од којих је једна талентована и славна, али политички и морално проблематична редитељка и Хитлерова блиска сарадница Лени Рифенштал, а друга јунакиња, такође названа Лени, професорка је историје у малом граду, несуђена новинарка и пасиониранагледатељкафорензичарскихсерија,коју препознајемоикаодалекурођакуШтефицеЦвекизроманаДубравкеУгрешић“. - Радњу покреће мистериозни леш пронађеннатаванушколе,којипостајеповод запреис питивање једнедавнереченицеЛениРифенштал, данеможемобитиодговорнизасамоубистводругеособе, чак иакојеонаживелаунашемнепосредномсуседству.Уроману„Каменчић„ИлдикоЛоваш излажеаргументеуприлогтаквомставу,али исупротном,покомсуљудиодговорнизасудбинусвојихближњих, и наводи читаоца да сам одлучи. Није искључено, међутим, да ће читаоцуодтогопредељивањабити важније како ће се разрешити љубавни заплет у роману, што је такођеједнаодпонуђенихопција: акобисесуседииморализанимати за судбине својих суграђана, уметностнематаквихобавеза,јер јењенаприродадругачија–речено јеповодомнедавнепромоцијеовог романауБеограду.

„ОдличнироманИлдикоЛоваш, једна(је)однајбољихкњигаобјављених током ове године. Обиље дигресија,непретенциознихесејизирања,малихполемика,паралела сапопуларномкултуром,игарајезиком, ‘рефрена‘, асоцијација (плус:лешнатавану)–чине‘Каменчић‘ прозомзавишеузбудљивихчитања„,пишеМићаВујичић у НИН–у.

/ Нова књига Илдико Ловаш „Каменчић“ –КњигаоЛени,и оЛениРифенштал (Фабрикакњига,2012)уодличномпреводуАрпадаВицкаједнајеоднајважнијих стварикојесусеовегодинедогодилеусрбијанскомирегионалном књижевномпољу. Безобзирашто смонаиздањена„бхсц“ језикучекалидвегодине,оносевишенего

исплатилојерјеупитањупоново, наконкњигеприча „ВиаделКорзо“, и романа „Излаз на Јадран (ЏејмсБондуБачкој)“ и „Шпанска невеста“,врхунскочиталачкоуживање.ИлдикоЛовашјезначајнане самозатоштонепостојисписатељицанаекс-јутериторијикојапише на тај начин, већ и стога што њена проза има двосмеран карактер. Она, наиме, на мађарском језикуипревасходнозамађарскечитаоцеговориоживотукојисеодвијауСуботици,односноВојводини,другимречимањенапроза,као годипрозаосталихмађарскихписаца и списатељица који живе у Србији, има карактер огледала за оноштоседешавауземљиукојој живе –наводиВладимирАрсенић, утекстуобјављеномнапорталу еновине. Илдико Ловаш је рођена је 1967.у Суботици, а дипломирала Мађарски језик и књижевост на Филозофском факултету у Новом Саду. Радила је као новинарка на Телевизији Нови Сад, писала за „Мађарcо„ибиланековремеисекретарка за културу Суботице. Преводилац са мађарског језика АрпадВицкоједосада насрпски превео њену збирку прича „Виа дел Корзо„ (2005), и романе „Шпанска невеста” (2009) и „Каменчић„(2012).Нахрватски језик је преведен роман „Излаз на Јадран-ЏемсБондуБачкој”.Проза Илдико Ловаш превођена је и на словеначки, италијански, немачки ибугарски.Добитницајенеколико књижевнихнаградауМађарској. Н.Пејчић

„Фрајле” проглашене балканском групом године Новосадски квартет „The Frajle„ добио је награду „Златна бубамара„ у Скопљу у категорији „Балканска група године„,саопштио је организатор њиховог концерта у Сава центру, 8. марта.„Фрајле„ су освојиле признање на недавно одржаној додели награда популарности за музичаре из региона. Том приликом „Фрајле„ су извеле хит „Ich Liebe Dich„и песму „Чукни во дрво„групе „Леб и сол”.

Квартет је недавно у Загребу завршио и снимање спота за песму „Фина„, који је, попут целог њиховог деби албума и предстојећег осмомартовског концерта у Београду, у духу путовања. За локацију одабрана је стара железничка станица изван града,а спот је декорисан у стилу 30-их година прошлог века, уз,како додају аутори,мистику немачког ескпресионизма са уникатним реквизитима од којих неки да-

тирају из 19.века.Режију спота потписује Филип Филковић,док је целокупна арт дирекција поверена Зденку Башићу чије име се веже уз Џибонијеве спотове. Четири вокала Марија, Наташа, Јелена и Невена,познате по својим пажљиво припремљеним наступима са атрактивним костимима,одржаће тематски концерт 8. марта у Сава центру у духу свог студијског првенца „Наш први албум са путовања„.


kultura

dnevnik

utorak26.februar2013.

21

НАСВЕЧАНОСТИУЛОСАНЂЕЛЕСУУРУЧЕНЕНАГРАДЕАМЕРИЧКЕФИЛМСКЕАКАДЕМИЈЕ

„Арго”добиоОскара за најбољи филм Филм „Арго„ Бена Афлека о спасавању америчких талаца у Ирану 1979. године проглашен је најбољим остварањем на прексиноћној додели Оскара у Лос Анђелесу, док су награде за најбољу мушку и женску улогу добили Данијел Деј Луис за маестралну глуму у историјском спектаклу „Линколн„ и Џенифер Лоренс за улогу неуротичне удовице у романтичној комедији „У добру и у злу„ На опште изненађење, при уручењу последње награде, за најбољи филм, поред легендарног глумца Џек Николсон који је био на бини, укључила се и прва дама САД Мишел Обама, која је директно у Белој кући отворила коверту са именом филма „Арго„. Ово је био први пут да председник или прва дама уруче Оскара. Обама је похвалила рад филмске индустрије пре него што је саопштила да награда Академије за најбољи филм иде „Аргу„. Овогодишњи филмови „су нас насмејали, расплакали и натерали да чврсто стегнемо наслоне од седишта. Они су нас подсетили да можемо превазићи све препреке ако закопамо дубоко и довољно снажно. Они су веома важни за младе људе. Свакога дана они се окрећу уметности, отварају своју машту и теже постизању тих снова„, рекла је она. Редитељ, продуцент и глумац „Арга„ Бен Афлек рекао је да му се учинило да „халуцинира„ када је прва дама прочитала име његовог филма. „Чињеница да је то

Сет Мекфарленпрвипутводитељ

Изнаграђеногфилма„Арго”

урадила прва дама је изванредна част. Све је то тако кул„, рекао је он новинарима иза сцене. Иначе, 85. додела награда Америчке филмске академије, није донела превише изненађења, сем што је награду за најбољу режију добио Анг Ли за филм „Пијев живот„ - што је први пут од 1990. да награда за режију не оде у руке редитеља најбољег филма. Иначе, главни фаворит за Оскара за најбољу режио био је Стивен Спилберг за „Линколна„. Данијел Деј Луис ушао је у историју Оскара и добио је дуге овације пошто је постао први глумац који је добио три Оскара.

„Заиста не знам како се све ово догодило„, рекао је он и нашалио се да је Линколна заправо требало да игра Мерил Стрип а он Маргарет Тачер, али да се Спилберг предомислио у последњем тренутку. Џенифер Лоренс, која је Оскара добила за најбољу женску улогу, у оштрој конкуренцији победила је Џесику Частејн и Емануел Риву и успела је да се саплете о хаљину када је долазила по свог златног човечуљка. Квентин Тарантино је добио Оскара за најбољи оригинални сценарио за „Ђангову освету„, док је Ен Хатавеј добила награду за најбољу

ТријумфБенаАфлека, АнгЛиизненађење Редитељ, продуцент и глумац Бен Афлек, чији је филм „Арго„ добио Оскара за најбољи филм, рекао је да не гаји лоша осећања према Америчкој академији за филм

ним другим признањима филмске индустрије вратио у холивудски мејнстрим из кога је испао после низа слабијих филмова и неславне везе са Џенифер Лопез.

БенАфлек

која га није номиновала за Оскара у категорији најбоље режије. После хистеричног и узбуђеног говора по добијању Оскара, 40-годишњи Афлек био је насмејан док је причао са новинарима о успеху своје драме о ослобађању талаца у Ирану 1979. Пошто је рекао да је превид Академије за режију преувеличан, он је подсетио и на неколико других редитеља који су такође били занемарени у години снажних остварења. „Наравно да сам разочаран али погледајте ко све још није номинован - Пол Томас Андерсон, Кетрин Бигелоу, Том Хупер, Квентин Тарантино, све су то редитељи којима се дивим„, рекао је он. АнгЛи „Ово је била жестока година. И док се победа „Арга„ очекиНишта вам није дато. Почаствован сам што сам овде, међу овим фил- вала, највећe изненађењe вечери мовима, и што сам добио награду билa je наградa у категорији најАкадемије„, рекао је Афлек који се бољи редитељ. Тајванац Анг Ли са Оскаром за филм „Арго„ и број- добио је другог Оскара за режију

„Пијевог живота„. Ли, који је првог Оскара добио за „Планину Броукбек„ 2006. рекао је да је истинско чудо што је „Пијев живот„ уопште снимљен. Филм је рађен према истоименом роману Јана Мартела и прати младог Индуса који преживљава бродолом и дели чамац за спасавање са бенгалским тигром. Лијев раскошни филм снимљен је на Тајвану, али са међународном екипом уметника и запослених у индустрији специјалних ефеката. „Деведесет одсто филма снимљено је на Тајвану, који нам је пружио финансијску и физичку помоћ. Али ово је заправо међународни филм. Осећам да филм припада свету„, рекао је Ли новинарима после церемоније. „Чудо је што је филм уопште снимљен”. Ли је рекао да је филм снимљен у огромном базе-

споредну улогу у филму „Јадници„ . Кристоф Волц добио је Оскара за споредну улогу ексцентричног зубара у „Ђангу„. То је Волцов други Оскар. Први је добио такође захваљујући Тарантивновом филму „Проклетници„. Ханекеов филм „Љубав„ проглашен је за најбољи филм страног говорног подручја, док је Дизнијев цртани филм „Паперман„ добио награду за најбољи анимирани кратки филм. „Храбра Мерида„, Пиксаров филм о жестокој шкотској принцези добио је Оскара у категорији најбољег анимираног филма. Ове године се догодило да у једној категори-

Глумац и аниматор Сет Мекфарлен, који је водио програм, често се сурово, и како кажу агенције, у неким тренуцима и непримерено шалио, помињући у пошалицама Јевреје у Холивуду, коментаришући убиство Абрахама Линколна („Глумац који је заиста ушао Линколну у главу био је Џон Вилкис Бут„) и певајући песму о женским грудима у којој је поменуо готово све најпознатије холивудске глумице које су током година показале своје груди на великом платну. „Видели смо вам сике!” узвикнуо је он. И поред оних којима се његов хумор није свидео, примећено је да је успео да насмеје увек доста озбиљног глумца Томи Ли Џонса. Овогодишњи продуценти Оскара Нил Мерон и Крејг Задан регрутовали су МекФарлена како би већ помало досадњикавим церемонијама доделе Оскара удахнули нов живот, осећај неочекиваног и привукли већу телевизијску публику. МекФарлену је ово први пут да води Оскара, а на том месту наследио је ветерана Билија Кристала који је прошле године девету пут водио церемонују коју је преносила национална Еј-Б-и-Си (ABC) телевизија. Мекфарлен је церемонију отворио суровим и опорим хумором по коме је познат рекавши да је „Арго„ био „толика тајна да је редитељ филма непознат Академији„. Шала је била упућена на рачун Академије која није номиновала Афлека за најбољег редитеља иако је његов филм у сезони награда пре Оскара покупио готово све најважније. „Знају да су се зезнули али Бене то није твоја грешка„, поручио је МекФарлен Афлеку који је деловао као да му је помало непријатно. Једини „озбиљнији„ наступ творца „Family Guy„-а и „Mede Teda„ било је извођење песме „The Way You Look Tonight„ када су му се на позорници прикључили Шарлиз Терон и Ченинг Тејтум. Добитници Оскара бирани су тајним гласањем 5.800 чланова америчке Академије за филм и науку. ји не може да се одлучи победник, па су Оскара за најбољу обраду звука поделили Бондов „Skyfall„ и филм о хватању Бин Ладена „00:30 Тајна операција„ који је иначе највећи губитник овогодишњих Оскара. Жаклин Дуран је добила Оскара за најбо-

љу костимографију у филму „Ана Карењина„. Редитељ Малик Бенжилул освојио је награду за најбољи документарац са филмом „У потрази за Шугар меном„ који је приказан недавно на београдском фестивалу „Седам величанствених„ (Танјуг)

ДанијелДејЛуис трострукиоскаровац Једно од изненађења вечери глумаца раније ове године, успе- Деј Луис је Оскара добио за маебила је и награда за споредну ла је да поцепа хаљину. На пита- стрални портрет америчког предмушку улогу у филму „Ђангова ње шта се догодило Лоренсова је седника Абрахама Линколна у освета“. Аустријанац Кристоф узвратила: „Како то мислите шта Спилберговом филму „Линколн”. Волц „победио” холивудске иконе попут Роберта де Нира и Томи Ли Џонса. Волц је такође рекао да је шокиран што је добио другог Оскара за улогу зубара-ловца на главе у Тарантиновом филму „Ђангова освета”. „Био сам на листи са најбољим глумцима, са Робертом де Ниром, Аланом Аркином, Томи Ли Џонсом и Филипом Сејмуром Хофманом”, рекао је он. „Како мислите да се неко осећа када вас прозову у таквом друштву”. Млада Џенифер Лоренс зацементирала је свој статус нове холивудске звезде Оскаром за ДанијелДејЛуис,ЏениферЛоренс,ЕнХатавејиКристофВолц улогу у филму „У добру и у злу”. Глумица је сву се догодило? Покушала сам да „Нико ми не пада на памет пажњу медија привукла на себе се попнем уз степенице у хаљи- јер морам да се одморим некокада се саплела док је одлазила ни. Ето то се догодило”. лико година. Тешко је замислида прими награду. Ово није први И док Лоренсова сада може да ти да радим било шта друго попут да Лоренсова има проблема бира улоге, њен колега, тростру- сле овога”, рекао је он на питаса гардеробом на додели награда ки добитник Оскара Данијел Деј ње коју историјску личности би - на додели награда Удружења Луис сада планира да се одмори. желео сад да игра.

Мешовите реакције у Ирану

ну са водом који је изграђен у филмском студију на Тајвану, што је омогућило екипи да пусти машти на вољу и не буде ограничена холивудским вредностима.

Иранска државна телевизија описала је филм „Арго„ Бена Афлека као „рекламу за ЦИА„, а поједини Иранци сматрају да је награда политичка порука САД. „Арго„ драма о америчким таоцима током исламске револуције 1979. није приказан у иранским биоскопима али је филм доступан широкој публици захваљујући пиратским копијама. Разговори о филму показују, наводи АП, на генерацијски јаз у Ирану. Млади сада имају потпуно другачије виђење догађаја у Техерану 1979. од оних који су у њима учествовали.. Током 444 дана, 52 Американаца били су таоци, али је шака запослених у амбасади успела да нађе уточиште код канадског амбасадора. Њихов бег

и маска коју су користили - снимање лажног филма - испричани су у „Аргу„. Полузванична Мехр новинска агенција навела је да је Оскар „политички мотивисан„ јер је прва дама Мишел Обама из Беле куће прогласила победника, док је иранска државна телевизија филм назвала рекламом за ЦИА. Ирански министар културе Мохамад Хосеини каже да је Холивуд „искривио историју„. Лист „Хамшахри„ пише да филм „напада културу и цивилизацију Ирана„ али да Иранци треба да га виде како би стекли различиту перспективу догађаја који су довели до краха односа између САД и Ирана. Пиратске копије „Арга„ у центру Техерана продају се са 30.000 риала односно мање од једног долара.


22

utorak26.februar2013.

OGLASi

dnevnik


dnevnik

OGLASi l ^iTUQe

utorak26.februar2013.

23

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo ro|ake, prijateqe i poznanike da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i deda

Gli{a Tadijin Giga Ispra}aj je u sredu, 27. 2. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 69814

O`alo{}eni: supruga i sinovi sa porodicama.

69905

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 69811

Pro{lo je 10 godina od smrti moje majke

Tu`nim srcima javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 71. godini preminula na{a draga majka, supruga i baka

Magdolna Moric - Capar Sahrana }e se odr`ati 27. 2. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Suprug Silard. k}erka Viktorija, unuk Aleksandar, i zet Qubomir. 69922

Vere S. Ba{i} i oca

Stevana Ba{i}a

Posledwi pozdrav na{em zetu i {ogoru

Posledwi kom{iji

pozdrav

dragom

1977 - 2013. Uvek u se}awu, zaboravqeni.

nikad

]erka Zora Ba{i}-Jovanovi} sa porodicom. 69926

Preminula je na{a draga mama i baka u 82. godini

Lazaru Popovi}u

Julijana Markovi} 1931 - 2013. Sahrana je 27. 2. 2013. godine, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu, u 10.30 ~asova.

Lazi Popovi}u

^ika Milan i svastike Du{ica i Milana sa porodicama.

Darinka i Vladan Bojovi}.

69921

69923

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{oj dragoj

Iskreno nam je `ao {to nema vi{e na{e

O`alo{}ena }erka Jelica i unuka Tina. 69925

Napustio nas je na{

Mile Kne`evi} ro|. 1949. god. iz Ba~ke Palanke

Mirosinki - Beli Mindi}

Ne budite ga sad, san mu je tihim korakom do{ao ispod svoda neba plava, srce wegovo sada zauvek spava.

obele`i}emo u sredu, 27. 2. 2013. godine, u 11 ~asova, na Ka}kom grobqu. Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima.

Sestra Dragica Stefanovi} sa porodicom. 69929

Danke Dragojlovi} Saose}amo u bolu porodice Dragojlovi}. Raki}evi iz Kamenice.

Tvoji najmiliji. 69924

69920


24

^iTUQe l POMeni

utorak26.februar2013.

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustio na{ voqeni suprug, otac i deda

POMEN

Nikola Dragi{i}

Rado{ Perovi}

1940 - 2013.

26. 2. 1997 - 26. 2. 2013.

Ve~no o`alo{}eni: supruga Irena, sin Milo{ i k}erka Milica sa porodicom.

dnevnik

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a draga

Dragoslava Mi{oli} preminula u 92. godini.

Svakodnevno ~uvamo uspomenu na Tebe, na tvoju dobrotu i plemenitost.

Sahrana je u sredu, 27. 2. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. Kako si tiho `ivela, tako si tiho i napustila ovaj svet.

Sahrana }e se odr`ati 26. 2. 2013. godine, na pravoslavnom grobqu, u Sremskoj Kamenici, u 15 ~asova.

Supruga \uja i sin Zoran sa porodicom.

69917

69910

S tugom se opra{tamo od na{eg dragog strica.

Sa puno po{tovawa opra{tam se od mog dragog {uraka

Gli{a Tadijin Gile

Branislava Vuli}a Srbe

Dragica Manojlovi}

Sahrana je danas, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Sahrana je danas, 26. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Mladenovu.

Zet Gradimir.

O`alo{}eni: suprug Radovan, sinovi Ilija i Ugqe{a, snaha Cvijeta i unuke Teodora i Aleksandra.

69919

69889

Tu`nim srcem javqamo ro|acima, prijateqima i poznanicima da je 24. 2. 2013. godine preminula u 59. godini na{a draga supruga, majka, svekrva i baba

Tvoja }erka Miroslava. 69898

Posledwi pozdrav dragoj i voqenoj baki

Dragoslavi

ro|. ]eli}

Po~ivaj u miru. Slobodan, Radmila i Milica Kuzmanovi} sa porodicom. 69906

3

3

Posledwi pozdrav najboqem tati i dedi

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 89. godini preminuo na{ dragi otac, svekar i deda

Posledwi pozdrav bratu, ujaku i dedi

dragom

Nikoli Dragi{i}u Mili Medakovi}u K}erka Milica, unu~ad Jasmina i Milan i zet Mile. 69911

3

Mile Medakovi} Opelo }e se odr`ati danas, 26. 2. 2013. godine, u 14.30 ~asova, u crkvi Svetog Simeona Miroto~ivog, u Veterniku.

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

69901

Posledwi pozdrav voqenoj mami

Gli{i Tadijinu Gigi

od: Joje, Miwe i Tamare.

od: sestre Bojane i sestri}a Milo{a sa porodicom.

69918

69907

Posledwi pozdrav dragoj sestri

od: unuke Svetlane, unuka Neboj{e, zeta Dragana, snaje Jelene, praunu~adi Jelene, Pe|e i Milo{a.

Dragoslavi od: }erke Miomire i zeta Predraga.

69902

Posledwi pozdrav dragoj priji

Posledwi pozdrav

TU@NO SE]AWE

26. 2. 2003 - 26. 2. 2013. O`alo{}eni: sin Milorad, snaha Milka i unuk \or|e.

69909

Na{a draga tetka

Dragici Manojlovi}

Dragici Manojlovi}

Brat Dragan, sestre Gospova, Dara i Mileva sa porodicama.

od Milo{a Lisice sa porodicom.

69890

69891

Vera Ba{i}

baba Dragi

ro|. Topalov Sa po{tovawem je spomiwemo i sa qubavqu ~uvamo u srcu. Unuka Tijana i snaja Marija Ba{i}. 69914

Posledwi pozdrav stricu

Posledwi kom{inici

pozdrav

dragoj

3

od porodice Zavi{i}. 69903

Posledwi pozdrav prijatequ

Posledwi pozdrav dragom

Branka

nas je napustila i prona{la spokoj, ali zauvek }e `iveti u na{im srcima.

Gli{i Tadijinu

Slavko Somborski svr{eni bogoslov Karlova~ke bogoslovije

Savi Ludo{ki ro|. Kladar

Branka i Boda.

69913

Milo{u Svorcanu

\or|u

Danas se navr{ava pet godina od kada nisi sa nama.

Bata i Marijana sa porodicama Buqov~i} i Ward.

od kom{ija iz Ul. Milana Tepi}a br. 8.

69915

69886

od prije Smiqe Milovi}.

od kom{ija sa ulaza.

69897

69894

Tvoja neute{na sestra Zorica. 69887


^iTUQe l POMeni

dnevnik

utorak26.februar2013.

Sau~estvujemo u bolu na{eg kolege Stevana Skelexi}a zbog smrti oca

Posledwi pozdrav prijatequ

25

Posledwi pozdrav ocu na{eg sudije

Draganu ^itlu~aninu

Danica Dragojlovi}

Miodragu Maletinu Draga na{a Danka, voleli smo te kao sestru, a na{oj deci i unucima si uvek bila prava draga nina.

Radoslava Skelexi}a

Neute{ni: \or|e i Zorica Dragojlovi} sa decom Jacom, Draganom i zetom Pe|om kao i unucima Katarinom, Isidorom, Bojanom i Milanom.

514/P

Posledwi pozdrav dragom

Bog je otvorio jo{ jedan put i primio sebi an|ela.

Danica Dragojlovi} ro|ena Jefti} 4. 8. 1946 - 25. 2. 2013. Sahrana je danas, 26. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na ^eratskom grobqu, u Sremskim Karlovcima. Polazak je iz kapele. Neute{wi: }erka Zorana, sin \or|e, zet Mi{a, snaja Suzana i unuci Kristina, Du{an i Andrej.

Radetu

Voqena na{a mama, baka i ta{ta `ive}e ve~no u na{im srcima. Sahrana je danas, 26. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Majurskom grobqu, u Petrovaradinu.

Po~ivaj u miru.

Posledwi pozdrav dragom Bati Strina @ivka sa porodicama Ogwanovi} i Savin.

69908

69885

164-P

Pro{le su tri tu`ne godine od upokojewa moje supruge

PETOGODI[WI POMEN

Borke Leti}

Dubravka Vukadinovi}

ro|. Kunovac

Branka Zori}

69879

TROGODI[WI POMEN

od kolektiva Osnovnog suda iz Novog Sada.

Zaposleni JKP „Tr`nica� Novi Sad.

69880

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena mati i baka

Miti} Nikola i Ku`et Stevo.

ro|. Ziramov Uspomenu na tebe u na{im srcima.

Sa du`nim po{tovawem i uspomenom, suprug Du{an.

~uvamo

]erka Jelena i zet @eqko.

69804

69725

3 POMEN

]erke Ankica i \ur|ica sa porodicama.

69877

Persa Krivoku}a ro|. Uvali} iz Turije

Lazaru Popovi}u

Vreme prolazi, ali ostaju lepe uspomene i se}awa na trenutke provedene sa tobom. Sa qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tebe. Tvoja sestra Milica Uvali} i porodica Trifunovi}.

od: Lazara, An|e, Milene i Tijane Popovi}.

69876

69875

Posledwi pozdrav gospodinu

Miodragu Maletinu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada, u 66. godini preminuo

Branislav Bajin I druga godina pro|e... Tuga i bol za tobom, nikad... Volimo te i mnogo nam nedostaje{, qubavi na{a. Tvoji najmiliji: Nada i Nemawa. 69881

Posledwi pozdrav

Tu`nim srcem obave{tavamo da je na{ voqeni suprug, otac, deda, tast i svekar preminuo 24. 2. 2013. godine.

\or|e Mijatov

Gli{i Tadijinu

Sahrana je danas, 26. 2. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Porodice: Svitlica i Bek.

Porodice: Pantelin i Milentijevi}.

69878

69884

Navr{ava se devet godina od kako nije sa nama na{ dragi

Sa dubokim bolom javqamo da je na{ dragi

Radivoj - Bata \alinac

O`alo{}eni: supruga Katica, deca Dragi{a i Qiqana, unuci Tamara, Andreja i \or|e, snaja Mirjana i zet Leontije. 69883

Sa tugom i bolom se opra{tamo od na{eg voqenog

Sahrana je u sredu, 27. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Srbobranu.

Rajko Tepi} Danas, 26. 2. 2013. godine, obi}i }emo wegovu ve~nu ku}u, zaliti je suzama i okititi cve}em. Ve~no o`alo{}eni: otac Milorad, majka Dragiwa, sestra Jovanka, supruga Dubravka, sinovi Bojan i Milan. 69783

Radomir Ogwanovi} Rade 1945 - 2013. preminuo u 68. godini, posle kra}e bolesti. Sahrana je danas, 26. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: brat Vladimir sa porodicom, rodbina i mnogobrojni prijateqi. 69900

O`alo{}eni: sin Aleksandar, }erka Sawa, snaja Tenesa i unuci Sara, Aleksandar, Marijana i An|ela.

Bobinec Stevana 1961 - 2013. Sahrana je u sredu, 27. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Ve~no o`alo{}eni: sin i sestra sa porodicom.

69872

69895


26

МаринаФратуцан

Радар Према Закону о безбедности хране, који је Србија усвојила 2009. године, не прецизира се ко је заправо надлежан да јавност хитно обавести када се у појединим узорцима хране пронађе да је она за људску употребу небезбедна или чак контаминирана. Истовремено, када је реч о храни, део наших прописа је усклађен, док други није усклађен са стандардима ЕУ. Ауторка и уредница: МаринаФратуцан (РТВ 1, 21.00) 06.30 09.00 09.05 10.10 11.00 11.30 11.55 12.10 13.05 14.05 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.45

06.40 07.35 08.00 08.25 08.45 09.30 10.20 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 14.05 14.35 15.00 15.10 16.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25

tv program

utorak26.februar2013.

Добро јутро, Војводино Државни посао Универзум Палета Најглупљи амерички преступници Агро мозаик Име мог сокака Таблоид Грување Нека песма каже Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Други сусрет Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Документ ТВ Дневник Оперативци Радар Војвођански дневник Један на један Универзум Стил и град

Додати живот годинама Здраво живо Здравље пре свега Све(т) око нас Гламоур тоујоур Концерт у Синагоги Концерт Европског камерног оркестра Златибор Петровић-великан српске ветерине Еко- Електрана на фарми Чари риболова Вести (мађ) Изравно (хрв) Додати живот годинама Вреди знати Све(т) око нас Потрошачки репортер Наши дани (мађ) Емисија (мађ) Недељни магазин (ром) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ)

19.30 Романе ђиља-емисија ромске музике 20.00 Добро вече, Војводино (ром) 21.30 Стил и град 21.55 Грување 22.45 Све(т) око нас 23.10 Палета

06.00 07.00 07.30 08.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.30

Забавни програм Док. програм ВОА Панорама Свет животиња Културни програм Документарни програм Излог страсти Кратке вести Документарни програм Без цензуре Војвођанске вести Панорама Свет животиња Војвођанске вести Излог страси Документарни програм Војвођанске вести Документарни програм Изазов истине Војвођанске вести Културни програм Панорама

06.05 08.00 09.04 10.11 10.35 11.15 12.00 12.15 12.30 13.16 13.20 14.48 15.13 16.00 16.49 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.48 21.45 22.50 23.35 23.58 00.55 02.28 03.28 04.06 04.36 05.04 05.47

06.30 09.10 09.30 10.25 10.30 11.10 11.30 12.00 13.05 14.05 14.30 15.10 16.00

Новосадско јутро Храна и вино Серија Трас Повратак у рај Азбука родитељства Сремски Карловци од суботе до суботе Ујак из Америке Пут за Евонли Истрага Спринт Серија Објектив (слов)

СЕРИЈА

Пут за Евонли Улоге: Сара Поли, Џеки Барот,ЛилиКодин,Седрик Смит, Дејвид Фокс, Мег Рафман, Захари Бенет, Дорис Патрик, Стокард Ченинг Режија: Стивен Шурјак и АланКинг (НовосадскаТВ, 19.30) 16.15 16.30 16.50 17.00 17.30 18.45 19.00 19.30 20.30 21.30 22.00 22.30 23.10

Објектив (мађ) Храна и вино Трас Мистерије КГБ-а Новосадско поподне Реч за данас Објектив Пут за Евонли ИЦТ плус Мистерије КГБ-а Објектив Ујак из Америке Неон сити

10.30 11.00 14.15 16.00 19.30 19.40 19.45 20.30

Евролига Магазин АТП Дубаи СК Студио АТП Дубаи На данашњи дан НБА уживо Преглед Евролиге Шкотска лига: Аберден – Рос Каунти Седмица пред нама НБА класик: Портланд – Јута НБА недељно Преглед Чемпионшипа

22.30 22.45 00.15 00.45

06.00 06.15 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.15 20.10 20.20 22.20 00.30 00.45 02.30 02.35 03.30

Јутарњи програм Јутарњи дневник Позориште у кући Квадратура круга Путопис Београд вечити град Дневник Спорт плус До усијања Евронет Циклус-драмска серија: „Светозар Марковић-пут у Боку” Како се то ради Ово је Србија Бољи живот Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите, бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Песма без граница Упитник До усијања Дневник Пљачкаши Ноћни биоскоп: Предсказивање, филм Позориште у кући Путопис Око магазин Квадратура круга Београд вечити град Верски календар

Ексклузив Експлозив Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Скривена камера Тачно 1 Лас Вегас Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Лото Како време пролази Филм: Јуниор Ноћни журнал Филм: На граници Срећне вести Лас Вегас Љубав и казна

06.48 07.22 07.48 08.12 08.19 08.47 08.53 09.20 09.40 10.12 10.36 11.04 11.30 12.00

КејтВинслет

Крвопролиће Ово је уобичајена прича о сукобу двојице дечака – кавгаџије и слабијег дечака који не може да се брани. Родитељи траже сусрет с мајком и оцем малог насилника. У филму ће се открити различите намере и могућности превазилажења сукоба. Улоге: Џоди Фостер, Кејт Винслет, Кристоф Валц, ЏонРајли Режија: РоманПолански (РТС2,22.02)

03.53 04.27 04.50 05.15

Породични кругови Трезор Еницклопедија за радознале Досије икс и окс Немогуће-уметност српских надреалиста Из живота познатих математичара Као мехур од сапунице Демографске перспективе Идиот Ја имам таленат ТВ мрежа Вавилон Идиот Фестове премијере: Крвопролиће, филм Музички програм Трезор Ја имам таленат (полуфинале) Време је за бебе Демографске перспективе ТВ мрежа Музички програм

07.00 11.00 13.00 13.05 14.00 15.00 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 20.45 21.30 22.30 23.30 00.00 01.00 01.30 03.00 05.00

Добро јутро Звезде Гранда Први национални дневник Звезде Гранда Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста ДНК Папарацо лов Амиџи шоу Прељубници Пабло Ескобар Кување и мување Филм: Ноћни лет Филм: Господин усамљени Филм: Ноћни лет

12.35 13.00 14.05 14.29 14.35 15.02 15.22 16.09 16.33 17.30 20.11 20.36 21.07 22.02 23.30 00.18 01.18

КасперванДин

На граници Џејк Барнс је радник у обезбеђењу банке у малом градићу на граници Тексаса. Менаџер банке Бери Монтана, који кроз сопствену банку пере новац од дроге, ангажује Џејка да мотри на његову секси супругу, ни не слутећи да га она вара управо са Џејком. Улоге: Каспер ван Дин, БрајанБраун,ДанијелБолдвин Режија: БобМисиоровски (Прва,00.45)

Слагалица Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Еницклопедија за радознале Досије икс и окс Немогуће-уметност српских надреалиста Из живота познатих математичара Све боје живота Магазин Лиге шампиона Музички програм Траг Грађанин Музички програм

dnevnik

08.00 08.20 09.15 09.30 10.00 10.35 12.05 12.40 13.35 14.00 16.40 17.00 18.00 19.05 20.05 21.00 23.55 00.15 01.40

Топшоп Најбоље године Топшоп Кажипрст Вести Интернат Цртани филмови Нинџа ратници Топ шоп Филм: Коцка: Почетак Спортски преглед Два и по мушкарца Титова кухиња Нинџа ратници Никита Филм: Сви наши страхови Спортски преглед Интернат Филм: Коцка: Почетак

09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.45

Шопингхоличарке Филм: Клијент Сити вести Филм: Ратник џихада Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Коп на Пинку Ескобар - господар зла Дувал и Морети Филм: Тренутак предности Филм: Скакач Дувал и Морети Филм: Измишљени јунаци Сити вести

ХaјденКристенсен

Скакач Девоид Рајс је увек веровао да је савршено обичан, све док није открио да поседује изузетан дар. Он може да се телепортује на улице Њујорка и Токија, до рушевина у Риму, и врха Монт Евереста. Може да види двадесет залазака сунца у једној ноћи, да проведе своју девојку око света за трен ока... Улоге: Семјуел Џексон, Хaјден Кристенсен, Џејми Бел Режија: ДагЛајмен (Пинк2,22.00)

БранкаКатић

Пад у рај Прича о Србину који је оборио ,,авакс“ са крова своје куће, јер га је наводно нервирало што његова сестра позира пилотима непријатељског авиона. Он отима пилота и не зна шта би с њим. Пилот покушава да побегне на различите начине, али не успева. Улоге: Лазар Ристовски, Бранка Катић, Сајмон Линдон, Оливера Марковић, Предраг Ејдус, Никола Пејаковић,АнаСофреновић Режија: МилошРадовић (Хепи,16.15) 08.20 08.55 09.15 09.20 09.40 09.45 10.00 10.50 11.30 11.55 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.30 23.30 01.00 03.00

Ешли краљ мајмуна Повратак малог тигра Мегаминималс Зоки на веселој фарми Монстер хај Телешоп Винкс 5 Монсуно Бен 10 Генератор Рекс Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Гламур Чађава механа Вести Телешоп Пад у рај, филм Телемастер Насловна страна, квиз Филм Чађава механа Граница Позајми ми ауто Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Суботом поподне, 14.00 Живети свој живот, 15.00 Спортски преглед, 16.00 Освета, 17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Ток шоу, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 00.30 Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке, 13.05 Фокус, 13.45 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40 Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.25 Ауто шоп, 00.35 Хај-фај, 01.30 Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм, 11.00 Пун гас, 12.15 Уторком у 21, 13.20 ИнЏој, 14.00 Акценти, 14.15 Писмо глава, 15.15 Токови моћи, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00 Екстреми, 23.00 Ко пре њему две, 00.15 Комерцијални програм

07.00 Аморе Латино, 08.00 Фарма, 09.00 Кухињица, 09.30 Дечији програм, 11.00 Ауто флеш, 11.30 Изблиза, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.55 Инфо, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Култура тела, 18.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Ухвати трофеј, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану:Шид, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Док. програм, 21.15 Ток шоу: Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 12.00 Катедрале, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Тајни знак, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем.


dnevnik

utorak26.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

18

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ,ПРВИЦАРХРИШЋАНИН

Пише:др Радивој Радић 07.15 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 12.45 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 16.50 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Краљ посластичара као кувар Луксузни дом Шминкање са Клио Венчаница из снова Четири венчања -Америка Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Опседнута мајка Велике ромске свадбе Америка Посластичарски ас Краљ посластичара као кувар Луксузни дом Саградити,купити или рестаурисати Шминкање са Клио Венчаница из снова Алесандрова кухиња Стручњак за торте 24сата у Ургентном центру Гојазни (УК) Најшокантнија тела на свету Пацијенти са необичним здравственим проблемима Полицајке округа Брауард 24сата у Ургентном центру

08.00 Тајни рат 09.00 Упознајте Римљане 10.10 Гуге –изгубљено краљевство Тибета 11.10 Ко си заправо ти? 12.20 Уметност Русије 13.20 Фарма из Едвардијанског доба 14.30 Тајм тим година 15.30 Упознајте Римљане 16.40 Грађевинска чудеса:џиновски Буда 17.40 Фарма из Едвардијанског доба 18.50 Тајм тим година 20.00 Ловци на митове 21.00 Оруђа смрти 22.00 Тајни рат 23.00 Грађевинска чудеса:џиновски Буда 00.00 Тајм тим година 01.00 Германска племена

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ОзиБу КунгфупричаоТаијипанди Снежниколач БекиШарп Дишидубоко Хладнииграч Остављена Пролаз Еротскифилм Еротскифилм

Дишидубоко Саша,студенткињаПравног факултета у Београду, саопштава својим родитељима да се са својим дечкомСтефаномселиуКанаду. Те исте вечери Саша и Стефан доживљавају саобраћајнунесрећу... Улоге:МираФурлан,Ана Франић,ЈеленаЂокић Режија:ДраганМаринковић (Синеманија,16.00)

07.00 Добројутро,Хрватска 10.00 Крстарењасветским лепотама2,док.серија 11.13 ДрагаГеневив...2,док.серија 12.00 Дневник1 12.37 Пркоснаљубав 13.23 ДрОз2,ток-шоу 14.33 Међунама 15.04 Културнабаштина 15.35 ФотографијауХрватској 15.52 Лугарница 16.45 Хрватскауживо 17.45 Позориштеукући 18.22 8.спрат,ток-шоу 19.10 Темадана 19.30 Дневник 20.10 Параван 21.03 Циклусхрватскогфилма: Докторлудости 22.40 Дневник3 23.17 Братствосмрти,филм 00.46 Случајвампираиз Вајтчепела,филм 02.11 Јужниокруг 03.03 Ловцинанатприродно 03.44 ДрОз2

ДанијелПанабејкер

Школазапрваке У градићу Ривертону у америчкој држави Индијани кошаркајеначинживота,ато се види и по популарности успешног гимназијског тима. Међу онима који здушно навијајузамладекошаркашеје и 17-годишњи Роберт, сензибилни тинејџер чији је најбољи пријатељ Мет уједно и највећазвездатима... Улоге:ХалејЏоелОсмет, РајанМериман,ДанијелПанабејкер,КенетМичел Режија:РастиГорман (ХРТ2,20.00) 07.01 07.31 07.55 08.19 08.41 09.10 09.58 10.43 13.07 13.40 15.05 16.00 16.35 17.21

МалаТВ Гладијаторскаакадемија Телетабис ЖивотсДереком Римскетајне Школскисат Долинасунца ЛетњиковацуТоскани,филм Научнапетица Случајвампираиз Вајтчепела,филм Школскисат Регионалнидневник Долинасунца Дамингамбит:Јадранка Стојаковић,талкшоу Ниданине Цртанифилм МалаТВ Кришкесира3,док.серија Школазапрваке,филм Јужнисрез Злочиначкиумови Дваипомушкарца Ловцинанатприродно ДрХаус Лудиодљубави Сексиград Ноћнимузичкипрограм

МираФурлан

15.20 15.45 16.35 17.05 17.30 17.55 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40

СофиПаркер Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Увод у анатомију Џордан Украси мој дом Кугар Таун Брза италијанска кухиња Како је бити Ерика Лудница у Кливленду Затрпани ђубретом Све што нисте знали о љубави. Парови Рајлијев живот Све испочетка Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Књижарка Украси мој дом Кугар Таун Очајне домаћице Џордан Освета Очајне домаћице Увод у анатомију Очајне домаћице

Ургентни центар Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Хаваји 5-0 Премијера Скандал Добра жена Браћа и сестре Хаваји 5-0

08.00Бен10:Ултимејтејлијен 08.25Мојиџепниљубимци 08.40Jу-Ги-Ох! 09.05Вирусатак 09.35Флешпојнт 11.45 ЕксклузивТаблоид 12.05Крвнијевода 13.15Ружаветрова 14.10СулејманВеличанствени 15.10 Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05ЕксклузивТаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20Итосезовељубав,филм 00.00Преводитељица,филм 02.15Астрошоу

Итосезовељубав

18.03 18.53 19.03 19.34 20.00 21.45 22.40 23.25 23.47 00.28 01.12 02.09 02.37

07.50 08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.45 13.35 14.25

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 00.20

08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.15 02.30

Соколови Надаислава Кадилакмен Непогрешивипријатељ Школскидани Љубавиплес Господармува Самоубиствадевица Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

06.00 Јуда 07.30Божићнапесмазаједнудиву 09.00 МомцисМедисона 10.00 Неухватљиваистина 11.30 ПоследњицигларуАмерици 13.00 МомцисМедисона 14.00 Многобукениокочега 16.00 ЗаљубљениШекспир 17.45 МомцисМедисона 18.30Срцепунокише 20.00 МомцисМедисона 21.00 ПандурииРоберсонови 22.30 Драгнет1987

Мајк је менаџер у мотелу својих родитеља у градићу Кингману. Сју продаје уметничкаделакорпорацијамаза њихове канцеларије. Када је угледа, Мајк инстинктивно одлучиданештопредузме.У вртлогуосећајакојисугаобузелионјесладак,алиинесрећан, са само једном жељом – проведе што више временасаСју... Улоге: Џенифер Анистон, Стив Зен, Вуди Харелсон, Марго Мартиндејл, Фред Вард Режија:СтивенБелбер (РТЛ,22.20)

ЏениферАнистон

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Генералка Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Разоткривањемитова Упозоренисте! Изумииоткрићакојису променилисвет 23.00 Желелистедазнате 00.00 УраганСенди

08.30 10.30 11.30 12.30 13.30 15.30 16.30 17.15 18.00 19.00 21.00 23.00 00.45

Билијар Билијар Крос-кантри скијање Крос-кантри скијање Билијар Билијар Крос-кантри скијање Скијашки скокови Билијар Фудбал Бокс Билијар Крос-кантри скијање

У

Сви путеви воде у нови Рим

Цариграду је хришћанско градитељство поКонстантин Велики је наставио и продубио речело да цвета, а паганско доживело осеку. форме које је започео Диоклецијан и царство извуШтавише, Константин је тражио од Евсевија као из велике економске кризе 3. века. Он је био одда за хришћанске богомоље изради 50 скупоцених лучнији и одважнији, а уз то и неоптерећен римским рукописа Библије за потребе богослужења. Сад је конзервативизмом којем је био подложан Диоклецицарство добило хришћанско средиште, које је на не- јан. Јулијан Отпадник ће касније записати да је њеки начин постало анти-Рим. Премда Вечни град ни- гов рођак Константин био иницијатор свих превраје био изгубио ниједну од својих повластица, Кон- та. Константин је у административној подели отистантинопољ их је имао двоструко више. Предност шао корак даље од Диоклецијана и царство поделио над Римом је показана и на новцу Константина Ве- на Источну, Илирску, Италијанску и Галску префекликог. На кованицама из 330. приказана су два града у облику двеју бисти, које на себи носе шлем, царски плашт и ловоров венац. Али, Константинопољ је тај који држи жезло! Оснивање Константинопоља означава и победу Истока над Западом, као и извесног облика веома оријентализованог хеленизма над латинским духом. Да град који је саградио буде моћан, Константин је одлучио да га насели што већим бројем становника јер није желео да чека да се то постигне природним путем. Осим дворана, официра, чиновника и сенатора, новој Константинова кованица –долар средњег века престоници је доликовало да има и довољан број жи- туру, свака је обухватала неколико дијецеза, подељетеља. Зато је искористио хаос на истоку после Лици- них на провинције, где је строго одвојена цивилна нијевог слома да би људе присилио на сеобу ка Бос- од војне власти. фору. Свети Јероним је забележио: „КонстантинопоЗа разлику од Диоклецијана, који је пореској обалис је посвећен, али су готово сви други градови ого- вези подвргао само сељаке земљопоседнике, Конљени!“ Непун век касније, учени неоплатоничар Ев- стантин је укинуо дотадашњи повлашћени положај напије из Сарда, припадник одумирућег паганства и градског живља, уводећи прилично висок порез за непријатељски расположен према хришћанима, злу- трговце и занатлије. Створио је нов и веома чврст радо је коментарисао Константинове демографске новчани систем, чија је стабилност готово без преммере: „Из покорених градова довео је у Визант читав ца у историји. У току следећих хиљаду година Конједан народ, да би му мноштво пијанаца могло наиз- стантинов златник био је основа византијског новчаменично пљескати у позоришту ног система и у светској трговии пијуцкати своје вино. Волео је ни уживао највећи углед. Њиме Учени неоплатоничар и одобравања људи који нису власе могло куповати широм тадаприпадник одумирућег дали духом и радо слушао да шњег света. Отуда није ни чудо паганства Евнапије из његово име узвикују они који се што је познати шпански еконе би могли сетити ниједног да номски историчар Роберто ЛоСарда злурадо је писао о им оно није утувљивано у главу Константину:„Из покорених пез закључио да је с много разсвакога дана.“ лога био „долар средњег века“. Слично старом Риму, Кон- градова довукао је у Визант Тако су археолози налазили вимноштво пијанаца да му стантинопољ је подигнут на сезантијски златник с ликом доцдам брегова и седам брда боснијег цара Јустинијана I Велиу позоришту могу форског гребена. Седми је, наког из 6. века од Шведске до донаизменично пљескати водно, направљен један век полине кинеске реке Хоангхо. и пити вино” сле Константина, за владавине Iстина, тај златник је пролазио цара Теодосија II. Такође је кроз извесне кризе, али је његоимао Сенат и био подељен на 14 градских округа. По ва вредност тек седам столећа после Константина узору на Рим, Константин је организовао бесплатно почела да опада. дељење жита. Самим својим положајем престоница Константин је спровео и одређене реформе у војна Босфору обезбеђивала је да се и у немирним вре- сци. Укинуо је 312. преторијанску гарду, царство је менима осигура слободна пловидба преко мореуза и претрпело знатан губитак нестанком те моћне, али тако обезбеди трговинска размена Европе и Азије. политички штетне и по државне интересе каткад Мада сви радови нису били завршени, свечана опасне формације. Iпак, установљена је нова телеинаугурација новог државног центра обављена је 11. сна гарда, чије су се јединице на двору звале схоле. маја 330. што је постало „празник Новог Рима“. С Старе велике легије су дељене на мање, од 450 до извесним заносом се говори да Цариград, гордо сто- 900 људи. Најбоље трупе су смештене у унутраји на самом крају Европе и окренут је моћној Азији, шњости, по градовима, док су дуж бескрајно разда је „златни мост“ који сједињује Исток и Запад, да макнутих граница боравили мањи одреди. Констанје с историјом на „ти“, па је вечни град и Рим Исто- тин је, у ствари, знатно смањио пограничну армију, ка. Француски филозоф Шарл Монтескје, који је у која је до његовог доба била непрестано повећавана. духу просветитељских идеја 18. столећа гледао нега- Војници-граничари, постављени на лимесу и стога тивно на средњи век и хришћанство, оптужио је названи лимитанеи, као награду за своју службу доКонстантина да је због сујете новооснованом граду бијали су земљишне поседе и у вековима који су додао своје име, али оценио да оснивањем Цариграда лазили имали велику будућност. У оновременој војпочиње једна нова епоха. сци све већи значај добијала је коњица.

КњигуРадивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ /Надмоћ хришћанства„ (издавач:“Еволута”, Београд),можетенаручитипутемтелефона065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204илисајтоваwww.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.comи http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

utorak26.februar2013.

dnevnik

H o r o s k o p 26. februar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Будите посебно опрезни у саобраћају и комуникацији. Врло сте напетиинервозни,аниконцентрацијавамнијејачастрана.Другиће васпотпуноизбацитиизтактанелогичнимкоментарима.

BIK 20.4-20.5.

Бољегстерасположења,алиинтересовањапочињудамењајуприоритет. Пажња је неопходна у финансијским трансакцијама и потписивањудокумената.Будитедиректнијисдецом.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Данас није дан по вашој вољи. Реткоштаћетеуспеватидазавршите због неочекиваних промена бирократских процедура. Покушајте да имате више разумевања за укућане.

Захтевнистеикритични,алинемојте од окружења очекивати да имаразумевањезавашекреативне идеје.Напротив,лаковамсеможе десити и конфликт, посебно с надређенима.

Лако вам се може догодити да вампријатељупоследњиминутоткаже већ испланиран договор због, извашеперспективе,крајњебаналногразлога.Потрудитеседагаразумете.

Пунистераднеипозитивнеенергије,аливасљудиизвашегокружења деструктивним питањима сталнодеконцентришу.Немојтеобраћатипажњу,самонаставитереализацијупланираног.

Zoran Delibos

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Посао постаје све интензивнији, штовамврлоодговара,алинеодговарају вам још недефинисане пословне околности. Уколико сте студент, будите крајње концентрисани наиспитнапитања.

Данас сте само своји па сходно томе испуњавајте себи жеље – бавите се спортом или умереном рекреацијом. Комуникација с партнером, укућанима и надређенима је изразитолоша.

Пословне договоре данас би било најбоље избећи, посебно ако подразумевајуразговорсастранцима, или ако поседују поједине апстрактнеелементе.Проблемисварењем.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Реализам вам данас није јача страна.Успехможетеочекиватиако себавитекреативнимиуметничким пословима па дајте свој максимум. С партнером се нећете најбоље разумети.

Ситуацијанапослунијебашнајбоља.Можевамседогодитидавам надлежни промени начин рада. Опрезјенеопходаниакорадитепословевезанезаваспитањеиобразовање.

Исамизнатедаништанетечекакостепланирали,алистеви,ипак, доброрасположенииодлучниунамери да удовољите себи. Потреба заулепшавањемћебитивеоманаглашена.

TRI^-TRA^

Најлепша хаљинана додели Оскара V REMENSKA

9

Subotica

9

Sombor

8

Kikinda

9

Vrbas

9

B. Palanka

9

Zreњanin

9

S. Mitrovica

9

Ruma

9

Panчevo

9

Vrшac

9

Srbija Beograd

9

Kragujevac

9

K. Mitrovica 11 Niш

VIC DANA

Малосвежијевреме

Vojvodina Novi Sad

Према модним критичарима, апосебночасопису„Воуг”,чији се суд увек с нестрпљењем ишчекује, најбоље обучена даманадоделиОскарабилајеЕн Хатавеј. Ова титула је незванична, али је Ен зато званично добиламали златни кипзанајбољу споредну женску улогу у филму„Јадници”. Ен је те вечери носила Прадину хаљину боје ружичастих бисера.Будућидасерадиовеома једноставном кроју, Ен је целукомбинацијуукрасилаТифанијевомогрлицоминаруквицом.

PROGNOZA

10

Evropa

НОВИСАД: Кишаузмалосвежијевреме.Ветарслабиискрећенаисточни.Притисакоконормале.Минималнатемпература7, амаксималнадо9степени. ВОЈВОДИНА: Малосвежијесакишом.Понегдећебитииобилнијих падавина. Ветар постепено слаби и биће углавном умерен у скретањусајугоисточногнаисточниисевероисточни.Притисакоко нормале.Јутарњатемпература5,амаксимална9степени. СРБИЈА: Кишаузмалосвежијевреме,најугућесејавитии пљусковисагрмљавином.Понегдећебитииобилнијихпадавина. Ветарслабиискрећенаисточниисевероисточни.Притисакоко нормале.Јутарњатемпература3,амаксимална11степенинајугуСрбије. Прогноза за Србију у наредним данима: У среду још мало хладније са кишом, у вишим пределима снег. У четвртак и петак сувоималотоплијетокомданаупетакузхладнајутра,аусуботухладнијеузумеренсеверозападниветарипролазнонаоблачењекојеможепонегдеусловитислабусуснежицуиснег. БИОметеОРОлОшкАпРОгНОзАзАСРБИЈу: Релативнонеповољнабиометеоролошкаситуацијаможеиматиутицајанаастматичаре,кардиоицеребро-васкуларнеболеснике. Одметеоропатскихреакцијамогућисуглавобоља,променљиво расположењеипоремећајисна.Опрезно усаобраћају!

Madrid

10

Rim

12

London

7

Cirih

2

Berlin

3

Beч

5

Varшava

2

Kijev

0

Moskva

0

Oslo

-1

St. Peterburg 1 Atina

18

Pariz

4

Minhen

2

Budimpeшta

12

Stokholm

2

Разговарајудве распуштенице. Једнаодњихпита: -Штадарадимовечерас? Далидапопијемо таблетезаспавање идаидемоукревет, илидапопијемо антибебипилуле падапођемоубар?

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

199 (-4)

Slankamen

324 (-6)

Jaшa Tomiћ

Apatin

270 (-4)

Zemun

384 (-6)

Bogojevo

245 (2)

Panчevo

385 (-9)

Smederevo

518 (-14)

Baч. Palanka 260 (-2) Novi Sad

268 (-2)

Tendencija stagnacije

TISA N. Kneжevac

200 (3)

S. Mitrovica

389 (-5)

Tendencija stagnacije

Senta

256 (-2)

Beograd

334 (-8)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (0)

Tendencija porasta i stagnacije

Titel

320 (-6)

NERA

Hetin

72 (-4)

SAVA

2 (1)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

Kusiћ

58 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 26.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement