Page 1

NOVI SAD *

SUBOTA 23. FEBRUAR 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23715 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

ONI KOJI TREBA DA PRIJAVE IMOVINU VREDNIJU OD 350.000 EVRA ^EKAJU POSLEDWI ^AS

U Srbiji samo 17 bogata{a, a mora ih biti 20.000 str. 5

Grejawe spr`ilo tarifni sistem

Ekonomija 4 Kosti}u „Pobeda” 4 Inflacija oko 13 posto 4 Zidawe palo za ~etvrtinu

Poqoprivreda 6 Imamo seme i zemqu, ne treba nam GMO

Vojvodina 10 @abaq: Kinezi ula`u u infrastrukturu?

Crna 12 Povre|eno troje peva~a „Zvezda Granda” 13 @ena makazama opqa~kala dve zlatare? 13 Novi Sad: Pritvor za devetoro zbog zemqi{ta

Kultura 19 Priznawa Bala`u, Gencu, Grdini}u i Miri Bawac

Foto: F. Baki}

Novi Sad

8 Svetski novinari posetili Novi Sad

PRED DRUGI KRUG DOPUNSKIH POKRAJINSKIH IZBORA

AERS ODLO@IO ODLUKU O NOVOM OBRA^UNU CENE STRUJE

NASLOVI

Dogovor SNS-a i SPS-a u Vojvodini

str. 3

s tr. 4

U NIS-u posao za 300 mladih s fakultetom i sredwom {kolom

str. 4

ZAHUKTAVA SE MLE^NA AFERA

Kne`evi}u mleko belo, a Je{i}u sve crwe

Toplije i vetrovito

Najvi{a temperatura 11 °S

str. 6

POLICIJA I DAQE ISTRA@UJE UHAP[ENOG NEUROHIRURGA KLINI^KOG CENTRA VOJVODINE

NA BINI „KOBASICIJADE” REKORD DUG 2.029 METARA

Raste broj sumwivih doktorovih naplata

str. 13

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE POKRENULA POSTUPAK PROTIV DIREKTORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Ugrozio liste ~ekawa?

str. 11

str. 15 – 18

SPORT

Danas turijska kobasica ru{i Ginisa n ODBOJKA[I IGRAJU ZA PEHAR KUPA

n RUKOMETNA POSLASTICA U SUBOTICI

n RUDI] TRENER JUGOVI]A

n QAJI] OPET U CENTRU FUDBALSKE JAVNOSTI


2

POLiTikA

subota23.februar2013.

HilariKlinton hvaliDa~i}a Vlada Srbije saop{tila je da je biv{a dr`avna sekretaka SAD Hilari Klinton navela da joj je bila ~ast i zadovoqstvo da radi s premijerom Srbije Ivicom Da~i}em na ja~awu veza Srbije i SAD. „Bila mi je ~ast i zadovoqstvo da radim s Va ma to kom mog man da ta dr `av nog sekretara. Zajedno smo oja ~a li ve ze partnerstva na{ih zemaqa”, navodi se u pi smu Hi la ri Klinton. Ona je rekla da je „za i sta za hval na” na sastanku s Da~i}em tokom posledwe posete Beogradu u ok to bru, kao i sta vo vi ma ko je je srpski premijer tada izneo o tome kako dosti}i ve}u regionalnu stabilnost i prosperitet. „Ohrabrena sam napretkom koji ste u~inili u dijalogu Beograda i Pri{tine i apelujem na Vas da zadr`ite poziti-

van zamajac. Uverena sam da }e Srbija nastaviti da pravi velike iskorake ka svom ciqu evropskih integracija, ciqu koji SAD podr`avaju s veli-

Vu~i}:O~ekujemveoma pozitivnevesti Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e, na kraju vi{ednevne posete Nema~koj, da o~ekuje da }e gra|ani Srbije u narednim nedeqama dobiti veoma pozitivne vesti. – Mislim i o~ekujem da u danima, nedeqama i mesecima koji dolaze gra|ani Srbije dobiju veoma pozitivne vesti, a jedna od wih bi bila dobijawe datuma za po~etak pregovora s EU – rekao je on novinarima u Berlinu. – U tom smislu jo{ va`nija vest za gra|ane Srbije bi bio dolazak brojnih nema~kih investitora. I o tome smo razgovarali i – neki najavquju svoj dolazak. Na pitawe koje investicije mo`emo o~ekivati iz Nema~ke, on je naveo „Xeneral elektrik”, koji je u ju~era{wim razgo-

vorima najavio skoru investiciju u visini od 300 miliona evra u vetroparkove u ju`nom Banatu. Tako|e, Vu~i} o~ekuje i proizvodne investicije, dolazak firmi koje mogu zaposliti veliki broj qudi. U Berlinu, kako je rekao, srpska delegacija je „ostvarila izvanredne kontakte, a nije bilo nijedne lo{e re~i o Srbiji, niti jedan negativan komentar – i to je prvi put da je tako”. Po wegovim re~ima, svi sagovornici u Nema~koj su naglasili ve}u kredibilnost srpske dr`ave danas. I dr`avni sekretar u Ministarstvu odbrane Nema~ke Kristijan[mit, na prijemu ambasade Srbije, rekao je, kako je podsetio Vu~i}, da Srbija napreduje i da je sve kredibilnija i bli`a

EU, ali i u sve boqim odnosima s Nema~kom. Vu~i} je dodao da nema~ki sagovornici, a tako ni ministar odbrane Tomas de Mezijer, {ef diplomatije Gvido Vestervele, a ni poslanici u Bundestagu, nisu pomenuli priznavawe nezavisnosti Kosova od Srbije. – Nema~ka je priznala nezavisnost, a kao {to mi nismo to pomiwali jer znamo {ta je politika Nema~ke, ni oni nisu pomiwali nama jer znaju {ta je politika Srbije – zakqu~io je Vu~i}, koji je predvodio delegaciju koju su ~inili potpredsednica Vlade Suzana Grubje{i}, spoqnopoliti~ki savetnik predsednika Srbije Marko \uri} i predsednica skup{tinskog Odbora za evropske integracije MilicaDelevi}.

PRESTROJAVAWEUSKUP[TINISRBIJE

kim entuzijazmom. Molim Vas da ne zaboravite da Vam `elim veliki uspeh i sre}u u svim Va {im bu du }im stre mqewima”, navela je Klintonova.

Opozvani ambasadori Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} opozvao je ambasadore Srbije u BiH, Danskoj i sedi{tu Ujediwenih nacija u @enevi, objavqeno je u „Novom slu`benom glasniku„. VidaOgwenovi} opozvana je s du`nosti ambasadora u Danskoj, na kojoj je bila od juna 2011. Ninoslav Stojadinovi} opozvan je s funkcije ambasadora u BiH, na koju je postavqen u maju 2011. Ukazom predsednika Srbije opozvan je i dosada{wi ambasador Srbije pri UN u @enevi Ugqe{aZveki}. Za ambasadora Srbije u Eritreji na nerezidencijalnoj osnovi postavqen je ambasador Srbije u Keniji Ivan@ivkovi}.

Vilhelm:Nezavisi sveodNema~ke – Nema~ka ne}e postavqati Srbiji nove uslove za datum za po~etak pregovora s EU, a nema~ki ministar spoqnih poslova je to jasno i stavio do znawa potpredsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vu~i}u – izjavio je ju~e nema~ki ambasador Hajnc Vilhelm, nagla{avaju}i da „ne zavisi sve od Nema~ke”. On je ocenio da je Vu~i}eva poseta Nema~koj bila veoma pozitivna, i istakao da je zvani~ni Berlin zadovoqan {to je prvi potpredsednik srpske vlade direktno izneo stav srpskih vlasti nema~kim zvani~nicima, a naro~ito zato {to se obratio ~lanovima Bundestaga, {to je, istakao je Vilhelm, veoma va`no.

dnevnik

„O~igledno, sve zavisi od ishoda dijaloga u Briselu i na{ ministar nije mogao da ka`e ‘da, da}emo vam datum’ ili „ne, ne}emo vam dati datum’, jer sve zavisi od rezultata dijaloga”, rekao je on, dodav{i da Nema~ka ima veoma pozitivan stav i da je, ukoliko di ja log uro di plo dom, spremna da Srbiji odobri dobijawe datuma. „Pred Srbijom su kqu~ne nedeqe”, istakao je Vilhelm, izraziv{i nadu da }e razgovori u Briselu, pod pokroviteq stvom {e fi ce evrop ske di plo ma ti je Ke trin E{ton, „uroditi plodom” do 16. aprila - kada }e Evropska komisija predstaviti izve{taj Savetu EU.

Petrovi}evklub po~etkomsedmice U Skup{tini Srbije formirawe poslani~kog kluba iskqu~enog ~lana Demokratske stran ke Du{ an a Pet rov i} a bi}e zavr{eno u ponedeqak ili utorak i ~ini}e ga najmawe pet ~lanova. To su ju~e Tanju gu iz ja vi li Petrovi} i ~lano vi bu du }e po slani~ke grupe. Pe tro vi} je na veo da na sta vqa da razgovara sa svima koji su za in te re so va ni da mu se prikqu~e, koji su podr`ali wegovu politiku i koji su bili solidarni u pret hod nom pe riodu. On, me|utim, nije `eleo da otr ki va ime bu du }eg klu ba, rekav{i da „sve ide svo jim to kom”. Tako|e, poslanici Bo{ko Risti}, Neb oj{ a Zelenovi} i Miodrag \idi} rekli su Tanjugu da su vratili ~lanske kwi`ice i da vi{e nisu ~lanovi DS-a. Risti} je kazao da je ju ~e u cen tra li stran ke u Krun skoj uli ci u Be o gra du vratio kwi`icu, kwi`icu je vratio i \idi}, koji je naveo da bi do ponedeqka trebalo da bude zavr{en proces formirawa novog poslani~kog kluba, ali nije `eleo da ka`e da li }e u novom klubu biti vi{e od pet poslanika, koliko je

neophodno da bi klub bio formiran. Po re~ima Zelenovi}a, koji je ~lan sku kwi `i cu vra tio Op{tinskom odboru stranke u [apcu, to {to je Petrovi} ponudio kao svoju politiku

prihvatqivo je i za poslanike nekih drugih stranaka. Osim sada ve} biv{ih demokra ta, ~lan Pe tro vi }e vog kluba bi}e i poslanica Izvor nog SPO-a, iza bra na na listi DS-a, Sawa^ekovi}. Taj poslani~ki klub, kada bude formiran, bi}e 14. poslani~ka grupa u Skup{tini Srbije. To }e, tako|e, biti i

tre}i poslani~ki klub koji je proiza{ao iz postoje}eg kluba Demokratske stranke, po{to se na po~etku saziva najpre izdvojio klub Lige socijaldemorkata Vojvodine s pet poslanika, a zatim i klub Socijaldemokratske partije Srbije s devet. Poslanica Oligica Bati}, predsednica Demohri{}anske stranke Srbije, tako|e je bila na listi DS-a na izborima u maju pro{le godine, a kasnije je s poslanicima Srpskog pokreta obnove formirala poseban po sla ni~ ki klub SPO–DHSS-a. DS je do iskqu~ewa Petrovi}a imao 51 poslanika u parlamentu i bio druga po veli~i ni po sal ni~ ka gru pa, iza Srpske napredne stranke sa 64 poslanika. U Skup{tini Socijalisti~ka partija Srbije ima 25 poslanika, Demokratska stranka Srbije 21, Ujediweni regioni Srbije 16, Liberalno-demokratska partija 13, Partija ujediwenih penzionera Srbije jednog mawe, a Nova Srbija osam. Samostalnih poslanika, koji nisu poslani~ki klub je tako|e osam, Jedinstvena Srbija ima sedam, a poslani~ka grupa Saveza vojvo|anskih Ma|ara pet. Va`nost poslani~kog kluba ogleda se u tome {to onaj ko ima poslani~ki klub ima i svog ~lana Kolegijuma Skup{tine Srbije, a u debati {ef poslani~kog kluba dobije vi{e vremena za u~e{}e u raspravi, odnosno ima dodatnih 20 minuta za diskusiju. DS je na majskim izborima pro{le godine osvojio 67 mandata.

DOPUNSKI POKRAJINSKIIZBORI

Upravnisud odbio`albu SRS,drugi krug3.marta Upravni sud Srbije je odbio `albu SRS-a u vezi s pr vim kru gom do pun skih pokrajinskih izbora koji su odr`ani 17. februara u Srbobranu, re~eno je ju~e na{em listu u Pokrajinskoj izbornoj komisiji. Radikali su se Upravnom sudu `alili zbog, kako je na{em listu re~eno u toj stranci, „vi{ka listi}a” na izborima u Srbobranu. U izbornim jedinicama Apatin i Zrewanin III, gde je 17. februara tako|e odr`an prvi krug dopunskih izbora za izbor poslanika u Skup {ti nu Voj vo di ne, prigovora nije bilo i tamo su utvr|eni rezultati glasawa i za 3. mart zakazano ponovqeno glasawe u drugom izbornom krugu. Pokrajinska izborna komisija ju~e je utvrdila broj glasa~kih listi}a za drugi krug ovih izbora 3. marta – za Apatin 26.899, Zrewanin 37.358 i za Srbobran 14.151. S.K.

TVIT CRTICA

Evropskisever–jug Na vest da }e se u rezoluciji o Srbiji koju treba da usvoji EP na}i poziv Vladama Srbije i Vojvodine da zapo~nu razgovore o vojvo|anskoj autonomiji, potpredsednik DSS-a Miroslav Petkovi} konstatuje: „Sad }e da naprave zajednicu evropskih op{tina na severu„. S druge strane, predsednik Odbora za inostrane poslove iz redova DSS-a Milo{ Aligrudi} ~udi se reagovawu gra|ana povodom KiM: „Mi smo jedina dr`ava na svetu kojoj otimaju deo teritorije, a 30% gra|ana o tome ne misli ni{ta, dok ostatak o tome misli razli~ito!„

Mislim,stvarno… Analiti~ar i Jeremi}ev medijski savetnik NikolaJovanovi} “negoduje” na lajni: „AleksandarPopov, direktor Centra za regionalizam(?), tvrdi da Dobrica]osi} treba da odgovara za rat u Bosni!?! Mislim, stvarno... :)„

Svejezanimqivo [ef poslani~kog kluba DS-a u parlamentu Srbije BorislavStefanovi} nezadovoqan je izborom Dragomira Milojevi}a za vr{ioca du`nosti ~elnika najvi{e sudske instance: „Vidite ko je izabran za predsednika Vrhovnog kasaci-

onog suda.. Tama. ^ovek koji nije pro{ao reizbor i koga su sad vratili. Zanimqivo je i kako je sudio za Ibarsku…”

Batinaku}ica Glumac SvetozarCvetkovi} “pri~a” „tvitera{ima”: „[ta god bilo, @GJesic uvek ima ku}u – In|iju, a meni za par sati u Torontu grani~ni policajac ka`e – welcomehomesir! Ipak, ku}a mi ovde„. Potpredsednik vojvo|anske vlade GoranJe{i} mu odgovara: „Aha! Batina ku}ica je i tvoja!„ Cvetkovi} mu preporu~uje: „Popij, brate, ~a{u ’parmalata’!!! Isitsafe? Itissafe!„ Ru`icaJe{i} dodaje: „Nije Kanada Amerika – tu je aflatoksin 0,00 dozvoqen i nema GMO-a, nema ni oru`ja na sopstvenu odgovornost...”

(Pr)ocene Savetnik ekspredsednika Srbije Neboj{a Krsti} poru~uje s lajne: „Situacija u kojoj gra|ani ocewuju Vladu zastarela je i prevazi|ena. Od sad Vlada treba da ocewuje gra|ane i smewuje one najlo{ije„. Toj konstataciji prethodila je replika s poslanikom SPS-a Dejanom Radenkovi}em. Na Krsti}eve re~i: „Ministarka zdravqa ka`e da sam ocenim da li da pijem mleko. Lak{e mi je da ocenim ministarku„, Radenkovi} je imao pitaw-

e: „A {ta ako ministarka krene Vas da ocewuje, bar se za to {kolovala„.

Br~i}i ifrizure Napredwaku Mariju Maleti}u “svi|a se“ korejska ideja: „Da se zna kako se ~e{qa :) Vlada Severne Koreje propisala koje frizure mogu da se nose„. @vlajkson }e na to: „Au :) Ve} vidim da }emo uskoro da se {i{amo kao neki srpski lideri :)„ Maleti} }e “skromno”: „Ahaha :) Ja sam vi{e liberalan :)„, dok @vlajkson ima dilemu: „A {ta }emo s brk~i}ima ala @AcaSapic??? Od toga mo`e da se rikne„. Maleti} “priznaje”: „Br~i}i su hit, pravi {valerski „80style :) ~ @AcaSapic„. O br~i}ima se izjasnio i wegov kolega vaterpolista DaniloIkodinovi}, oka~iv{i na lajnu jednu pored druge sliku [api}a i popularnog [oji}a. Na kraju se oglasio i sam [api}: „Hahahah, skinuo sam ih... samo sam hteo malo da vas razveselim u ovim sumornim vremenima... nije mi mnogo trebalo :)„

Komejesuper Republi~ki ombudsman Sa{aJankovi} negoduje na lajni: „Nekad toliko kukamo da mi se ~ini da, sve i da neko drugi mo`e i ho}e da nam

pomogne, oterali bismo ga da nam ne kvari raspolo`ewe„. Odgovara mu @Lovac56: „Tebi je super, ide{ iz mandata u mandat i ne mora{ ni da kuka{, a {ta }e ova sirotiwa koja je dovedena do kraja?„ Jankovi} ima ideju: „Ovo mi je posledwi mandat, dakle, ima}ete priliku da se prijavite na ovo mesto, da vas izaberu pa i vama, dragi Lov~e, da bude super„.

Hitnopred Ustavnisud Novinar Svetozar Poli} upozorava s “Tvitera”: „Uhap{en kum Vuka Jeremi}a. To ne}e biti dobro primqeno u Wujorku. Hitno da reaguje Ustavni sud„.

[tase(ne)sme ^lanica Predsedni{tva SNS-a Maja Gojkovi} je u dilemi: „Dragan Veliki} je bio SPO? LDP sad. Nisam dobro razumela…„ ^udi se @bullshdetector: „Dragan Veliki} je ozbiqan pisac i qudi }e ga pamtiti po jo{ ne~emu osim po strana~koj pripadnosti„. Na Majinu digresiju: „A je l’ ne sme da se pita?„, reaguje i @SlusajVamo: „Ne sme dok buxet Novog Sada gori! (izvin’te na upadu, bilo ja~e od mene)„ S.St.


politika

dnevnik

subota23.februar2013.

PREDDRUGIKRUGDOPUNSKIHPOKRAJINSKIHIZBORA

DogovorSNS-a iSPS-auVojvodini Funkcioneri Srpske napredne stranke i Socijalisti~ke partije Srbije saop{tili su ju~e na zajedni~koj konferenciji za novinare u Novom Sadu da }e me|usobno podr`ati svoje kandidate u drugom krugu dopunskih pokrajinskih izbora, koji se odr`avaju u Apatinu, Srbobranu i Zrewaninu. Potpredsednik SNS-a Igor Mirovi} je rekao da je postignut politi~ki dogovor o koaliciji pred drugi krug tih izbora i da }e SNS u Apatinu podr`ati poslani~kog kandidata SPS-a Dragana Rastovi}a, a SPS u Zrewaninu i Srbobranu kandidate SNS-a Darka Ba|oka i @ivka Nasti}a. – Verujemo u pobedu 3. marta i u to da }emo ve} 4. marta objaviti da Demokratska stranka nema u potpunosti legitimitet da vodi Vojvodinu – rekao je Mirovi}. Potpredsednik SPS-a Du{an Bajatovi} je naveo da zbir glasova koji su kandidati SNS-a i SPS-a u sve tri izborne jedinice osvojili u prvom krugu dopunskih pokrajinskih izbora prelazi 51 odsto i da, u skladu s tim, o~ekuju „dobar, pobedni~ki rezultat” u drugom krugu. ^lanica Predsedni{tva SNSa Maja Gojkovi} je kazala da su se kandidati napredwaka i socijalista u prvom krugu u sve tri izborne jedinice plasirali na prvo mesto, a da su kandidati DS-a na drugom. Zamenik predsednika SPS-a @arko Obradovi} rekao je da su kandidati napredwaka i socijalista „ubedqivo pobedili” u prvom krugu jer se vi{e od 50 odsto glasa~a u tri izborne jedinice opredelilo za wih. – Za nas, to pokazuje poverewe u rad Vlade Srbije – dodao je Obra-

Foto: R. Hayi}

Bajatovi}:OVojvodini senere{avauEU – Nema razloga da se pitawe autonomije Vojvodine re{ava u institucijama EU – izjavio je Bajatovi} novinarima, komentari{u}i to {to su se pojedina pitawa koja se odnose na Vojvodinu, po sugestijama SVM-a, na{la u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji. On je kazao da se pitawe Vojvodine ponovo otvara na pogre{an na~in. Po wegovim re~ima, to {to je Ustavni sud osporio neke nadle`nosti Vojvodine ne mo`e biti izvor pritisaka na Srbiju. dovi}, koji je ministar u Republi~koj vladi. U~esnici su istakli da ju~era{wa konferencija ima „su{tinski karakter”, da „nije obi~na, ve} presudna za drugi krug izbora” i da je „vi{e od najave koalicije”. – Za Vojvodinu, verujem, nakon 3. marta bi}e va`na vest da vlast vi{e nema poverewe gra|ana – rekao je Mirovi}, i dodao da o~eku-

je da budu izdejstvovani prevremeni pokrajinski izbori jer „promene moraju imati {ansu i u Vojvodini”. Maja Gojkovi} je navela da su SNS i SPS u republi~koj koaliciji, kao i da su partneri i na lokalnom nivou, a „imamo nameru da koaliciju pro{irimo i na pokrajinski nivo”. – Pokaza}e se da DS gubi primat i u Vojvodini i da }e u odre-

|enom periodu Vojvodina imati izbore – dodala je ona. I socijalista Obradovi} o~ekuje „da se otvori put za nove pokrajinske izbore s obzirom na promeweno raspolo`ewe u Vojvodini”. Wegov strana~ki kolega Bajatovi} je ocenio da je „pitawe autonomije Vojvodine neko `eli da privatizuje”, i dodao da su to „oni koji su svuda drugi”. On je podsetio na to da je SPS svojevremeno glasao za Statut APV i za, kako je kazao, mehanizme koji treba da donesu razvoj Pokrajine, ali da je „danas samo jedan grad, i to ne Novi Sad, s platama iznad republi~kog proseka”. Dodao je da Fond za kapitalna ulagawa, Fond za ravoj i Razvojna banka Vojvodine nisu dali odgovaraju}e rezultate. – Ne}emo da u Vojvodini bude samo druga vlast, nego druga~ija vlast – rekao je Bajatovi}. S.K.

3

Mirovi}: Politikantskeigre Je{i}aiDS-a Pot pred sed nik SNS-a Igor Mirovi} optu`io je pokrajinskog sekretara Gorana Je{i}a i DS za „politikantske igre” u objavqivawu rezultata analize mleka. – Nije Ministarstvo poqoprivrede prikrivalo rezultate analize mleka, nego je pokrajinski sekretar za po qo pri vre du Je {i} neo vla{}eno saop{tio te rezultate – rekao je ju~e Mirovi} novinarima u Novom Sadu. – Ne `elimo politikansku igru DS-a nego istinu i efikasan rad dr`avnih organa da bi taj problem s mlekom bio re{en u {to kra}em roku. On je naveo da je DS mimo zvani~ne procedure pokrenuo „politi~ku akciju da sakri je sop stve ne afe re, da obmawuje javnost i gra|ane, kao i da Vladu Srbije, koja upravo deluje na otkrivawu afe ra, op tu `i da je afe ra{„.

– Neverovatna je politikanska zloupotreba na najose tqi vi jem pi ta wu zdra ve ishrane, posebno dece – rekao je Mirovi}, i dodao da je po li ti~ ka kon ku ren ci ja SNS-a zloupotrebila ishranu dece stavqaju}i to pitawe u medijski fokus, {to je, kako je rekao, nedopustivo. Po wegovim re~ima, izno{e we re zul ta ta ana li ze mleka na aflatoksine putem „Tvitera„ je privatna zloupotreba sekretara Je{i}a. – Niko ne pita koliko je sto~ara, posebno onih u Vojvodini, o{te}eno politikanskom igrom gospodina Je{i}a i DS-a – rekao je Mirovi}. Ocenio je da je zloupotreba velika i dobro osmi{qena i organizovana, kao i da je „nedopustivo da se na grani~nim vrednostima aflatoksina u mleku ovako grubo igra i manipuli{e„. Vlada Srbije, zakqu~io je, ne}e dozvoliti poku{aj da se agrar uni{ti. S.K.

Bajatovi}:Ovomora dasera{~isti – Odgovornost treba da bude utvr|ena i ako je neko prikrivao rezultate analize mleka i ako je neko uzbuwivao javnost – izjavio je ju~e u Novom Sadu potpredsednik SPS-a Du{an Bajatovi}. On je rekao da je tema o mleku pokazala da mnoge afere koje su lansirane „danas imaju lokaciju odakle je to ura|eno”. Po wegovim re~ima, nije dobro {to se, u velikoj meri putem tabloidizacije i estradizacije, va`ne stvari kao {to je ishrana dece stavqaju na naslovne strane i komentari{u onako kako ne bi trebalo. – Ja nisam stru~an za tu temu, ali ta stvar mora da se ra{~isti – rekao je Bajatovi}, i dodao da }e morati da odgovaraju oni koji nisu uradili svoj posao ili oni koji su zloupotrebili svoja ovla{}ewa, {to mo`e dovesti do krivi~nog dela uznemirewa javnosti. S.K.


4

ekonomija

subota23.februar2013.

„MKGRUPA”PREUZIMA PETROVARADINSKU KOMPANIJU

dnevnik

VELIKA[ANSAZAZAPOSLEWEUVELIKOJKOMPANIJI,NAKONKURSUKOJIJEOTVORENDO1.MARTA

U NIS-u posao za 300 mladih s fakultetom i sredwom {kolom

Kosti}u „Pobeda”

Komisijazaza{titukonkurencijeodobrilaje„MKgrupi”,koja je u vlasni{tvu srpskog kraqa {e}era Miodraga Kosti}a, preuzimawe akcija kompanije za proizvodwuma{inaiopreme„Pobeda„izPetrovaradina. Kako se navodi na sajtu Komisije, „MK grupa” kontrolu nad „Pobeda holdingom” sti~e preuzimawem 1.782.000 akcija, odnosnooko90 akcijskogkapitala tog privrednog dru{tva. Po podacima s kompanijskog sajta, „Pobeda„proizvodikiperprikolicezatraktoreispojnice. „Pobeda holding„ je u 2011. godini imala 14 zaposlenih,

Naftna industrija Srbije po~ela je  program „NIS {ansa 2013”krozkoji}eoko300mladih qudi sa zavr{enom sredwom stru~nom {kolom i fakultetom, bez prethodnog radnog iskustva, dobitiprilikudasezaposleutoj naftnojkompaniji. Prijavqivawezau~e{}eutom programuNIS-atrajedopetka,1. marta, i to podno{ewem prijave na kompanijskom veb-sajtu www.nis.rs iliprekonacionalnog portala za zapo{qavawe „Infostuda”(www.infostud.com)zakandidatesdiplomomfakulteta,saop{tiojeNIS. NIS}enajboqimkandidatima nakondevet,odnosnodvanaestmeseciradaponuditiradniodnosna neodre|eno,navodiseusaop{tewu.Kandidatisasredwomstru~nomspremommoguseprijavitiiu Nacionalnojslu`bizazapo{qavawe. Svr{eni diplomci }e dobiti prilikudasezaposleuNovomSa-

poslovneprihodeod60,5miliona dinarainetodobitodoko~etiri miliona dinara, objavila je Agencijazaprivredneregistre. „MK grupa” kroz sistem od 36 preduze}a zapo{qava oko 5.000 qudiuSrbijiiUkrajini.Bavise strate{kim vo|ewem poslovawa i korporativnim upravqawem u oblastimapoqoprivredeipoqoprivredne industrije, turizma, upravqawem nekretninama, informacionim tehnologijama i finansijama.

~ar,ma{inobravar,bravar,elektrozavariva~, tesar, zavariva~, metalostrugar, automehani~ar, hemijski tehni~ar i elektri~ar }edobitiprilikudaradeuZrewaninu, Subotici, Kikindi, Turiji i Tre{wevcu. Prednost }e imati kandidati s boqim rezultatimautoku{kolovawa.Svizainteresovani mogu se detaqnije

Svr{enidiplomci}edobitiprilikudase zaposleuNovomSadu,ZrewaninuiSubotici, asredwo{kolciuZrewaninu,Subotici,Kikindi, TurijiiTre{wevcu trotehni~ki,Fakultetzaza{titu`ivotnesredineiza{tituna radu, Ma{inski fakultet. Prednost pri zapo{qavawu }e imati kandidati s prosekom iznad 8,5 u tokustudirawa. Kandidati sa zavr{enom sredwom stru~nom {kolom obrazovnih profila: ma{inski tehni-

informisati o programu „NIS {ansa2013“nakompanijskojvebstranici www.nis.eu. Program „NIS {ansa 2013” kompanija sprovodiuokvirudru{tvenoodgovornogposlovawaiusaradwis lokalnim samoupravama. NIS ve} ~etiri godine sprovodi program zapo{qavawa mladih kroz

saradwu s lokalnim samoupravamaiNacionalnomslu`bomzazapo{qavawe. Dosadajeprilikudaradeida seprofesionalnousavr{avajuu NIS-udobilovi{eod400mladih,aplanjedadokrajaovegodine,krozdvefaze,prvukojajepo~elaufebruaruidrugukojakre-

Grejawe spr`ilo tarifni sistem Da}estrujaposkupetigovori se ve} nekoliko meseci, ali i daqe se ne mo`e precizno re}i kada}edotogado}i,anikoliki }e biti procenat poskupqewa.Naime,dabidopromenecene do{lo potrebno je da se u okviru „Elektroprivrede Srbije„ osnuje zavisno preduze}e koje }e biti zadu`eno za javno snabdevawe,apotrebanjeinovi tarifni sistem, kao i done{eweodlukeosocijalnimkartama za kori{}ewe energije. Kako sada stvari stoje, samo je posledwiuslovzadovoqen,akada }ebitiiprvadva,vide}ese. Naime,Agencijazaenergetiku trebalo je ju~e da objavi predlognovogtarifnogsistema zaobra~unelektri~neenergije, okojembisenarednihdesetdana raspravqalo na javnoj raspravi. Me|utim, iz AERS-a je objavqenodasejavnaraspravao metodologijizaodre|ivawecenastrujazajavnosnabdevaweodla`esvedokseneomogu}iodgovaraju}ere{ewezadoma}instva kojasegrejuelektri~nomenergijompo{toUredbomoenergetski za{ti}enom kupcu, koji usvaja Vlada Srbije, nisu obuhva}ena.Izregulatorneagencije se ukazuje na to da se tra`i re{ewezasmawewegraniceizme|uplaveicrvenezone,kaoi

Usvojenauredbaoenergetski za{ti}enomkupcu VladaSrbijejenaju~era{wojsednicidonelauredbukojomse propisujukriterijumi,na~inza{tite,uslovi,rokoviipostupakzautvr|ivawestatusaenergetskiza{ti}enogkupcadabise za{tili socijalno najugro`eniji slojevi stanovni{tva i podstaklereformeenergetskogsektorauSrbiji.Uslovzasticawe statusaenergetskiza{ti}enogkupcajeukupanmese~niprihod do12.900dinarazadoma}instvosjednim~lanom,do18.786dinarazaonosdvaitri~lana,do24.672dinarazaonosa~etirii pet~lanovaido30.558dinarazadoma}instvasa{estivi{e ~lanova. za razliku u ceni izme|u no}ne idnevnetarife. Dapodsetimo,prilikomnajave poskupqewa struje, najavqen

jeinovitarifnisistemkojim biseuneleodre|enepromeneu odnosunasada{westawe.Bilo jere~iotomeda}esesmawiti

}enajesen,NISzaposliukupno oko 700 mladih qudi. NIS je pro{legodinedobiotitulunajboqegposlodavcaodSrpskeasocijacijemenaxera,atukompaniju25odstostudenatasmatranajboqimmestomzapo~etakprofesionalne karijere, navodi se u saop{tewu. E.Dn.

GRA\EVINARSTVOSE NEOPORAVQA

AERSODLO@IOODLUKUONOVOMOBRA^UNUCENESTRUJE

Inflacija oko 13 posto InflacijauSrbijiujanuaruiznosilaje0,6posto,dokjegodi{wi rast potro{a~kih cena dostigao 12,8 procenata, saop{tio je Republi~kizavodzastatistiku. Kakosenavodiusaop{tewu,tokom januara najvi{e su poskupele uslugeuoblastikomunikacija(3,5 posto)izdravstva(2,8posto). Hrana i bezalkoholna pi}a poskupelisu1,4posto,name{taj,poku}stvoiteku}eodr`avawestana 0,7,alkoholnapi}aiduvanskupqi su0,4procenata. Pad cena zabele`en u grupama rekreacija i kultura (3,5 odsto), ode}a i obu}a (1,3 odsto) i transport(jedanodsto). Ceneostalihproizvodaiusluga nisusebitnijemewale,navodiseu saop{tewu. Rast mese~ne inflacije u januaruuSrbijiunajve}ojmerijeposledicarastacenahrane,presvegasezonskog poskupqewa sve`eg povr}a, objavila je ju~e Narodna banka Srbije. PoproceniNBS-a,rastme|ugodi{weinflacijeo~ekujeseiunarednihnekolikomeseci,kaoposledicaostvarenogio~ekivanograsta regulisanihcena,kaoiefektaniskebaze.Padme|ugodi{weinflacijetrebalobidausledioddrugog tromese~ja, uz povratak u granice dozvoqenogodstupawaodciqa~etiri plus-minus 1,5 odsto do kraja teku}egodine.

du, Zrewaninu i Subotici. Potrebnojeidaimajuzavr{enjedan od slede}ih fakulteta u trajawu od~etirigodine:Ekonomski,Filozofski, Prirodno-matemati~ki, Tehnolo{ki, Fakultet tehni~kihnauka,Fakultetorganizacionih nauka, Rudarsko-geolo{ki, Pravni, Arhitektonski, Gra|evinski, Saobra}ajni, Elek-

Zidawe palo za ~etvrtinu

broj kilovata pri prelasku u najskupqu,crvenutarifu,kaoi odnosizme|uskupihijeftinih kilovata u crvenoj zoni. Tako biseucrvenuzonu,umestosasada{wih1.600kilovata,ulazilo smese~nompotro{womod1.200 ili1.400kilovata,dokbino}na ni`a tarifa u crvenoj zoni, umesto sada{wa ~etiri puta, trebalo da bude jeftinija od dnevnetriputa. Na taj na~in, elektri~nu energiju najvi{e bi pla}ali oni koji je i najvi{e tro{e, a istovremeno, novi tarifni sistem trebalo bi da smawi pritisak na potro{wu struje za grejawe. O promeni tarifnog sistemavi{eputajegovorilai ministarka energetike Zorana Mihajlovi}, koja je ukazivala na to da se, zahvaquju}i sada{wem,de{avadaonikojineracionalno tro{e pla}aju nisku cenuzato{tojestrujajeftina. Powenimre~ima,racionalnii energetski efikasni potro{a~i pla}a}e ni`u cenu struje, dok }e neracionalni morati da plate mnogo vi{u od sada{we, pa}erazmislitiotomedali}e zagrejawenastavitidakoriste struju, odabrati neki drugi energentili}ebitienergetski efikasni. D.Mla|enovi}

Vrednost izvedenih gra|evinskih radova izvo|a~a iz Srbijeuposledwemkvartalu pro{le godine opala je 25,7 odstouodnosunaistiperiod godinudanaranije,objavioje Republi~ki zavod za statistiku. Od ukupne vrednosti radova izvedenih u ~etvrtom tromese~ju, u~e{}e onih na

ter it or ij i Srb ij e izn os i 88,1 odsto, a u inostranstvu 11,9. Posmatranopooblastima, najv e} u gra| ev ins ku akt ivnost zabele`ili su izvo|a~i iz Beograda, koji su ostvarili ~ak 47,9 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova. Slede Zlatiborska oblast s 10,9,Ju`noba~kaoblastsasedam ods to i Ma~ vans ka oblast sa 4,3 odsto, dok se u~e{}a ostalih oblasti kre}uod0,2do3,3odsto. Vrednost ugovorenih radova izvo|a~a iz Srbije u ~etvrtom kvartalu porasla je 21,4 posto u odnosu na isti period2011.godine.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija

Valuta

evro dolar

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1 1

109,0040 85,0664

111,2286 86,8024

113,7869 88,7989

108,6703 84,8059

Kanada

dolar

1

81,0981

82,7532

84,6565

80,8499

Danska

kruna

1

14,6093

14,9074

15,2503

14,5645

Norve{ka

kruna

1

14,5492

14,8461

15,1876

14,5046

[vedska

kruna

1

12,8609

13,1234

13,4252

12,8216

[vajcarska

franak

1

88,7655

90,5770

92,6603

88,4937

V.Britanija

funta

1

126,1329

128,7070

131,6673

125,7467

dolar

1

82,4913

84,1748

86,1108

82,2388

Kurseviizovelisteprimewujuseod22.2.2013.godine

Cena

Promet

BELEX 15 (557,73 0,09)

Globos osigurawe, Beograd

18,18

130

11.700

Energoprojekt Visokogradwa, BG

13,44

346

51.900

AIK banka, Ni{

0,32

1.545

393.975

Zdravqe, Leskovac

8,16

5.300

1.754.300

NIS, Novi Sad

0,11

878

30.271.876

Fabrika {e}era, Crvenka

6,25

8.500

85.000

Imlek, Beograd

0,00

3.165

0,00

2,17 Promena

2.260 Cena

67.800 Promet

Soja protein, Be~ej

-0,12

805

62.035

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.545

0,00

Energoprojekt holding, Beograd

-0,15

649

336.328

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-0,61

485

618.484

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.188

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,27

2.998

7.397.190

Metalac, Gorwi Milanovac

72.000

Go{a monta`a, Velika Plana Pet akcija s najve}im padom Politika, Beograd

-9,09

30

480

Neoplanta, Novi Sad

-8,78

405

16.605

Mlekara, Subotica

-8,31

1.082

1.404.840

Filip Moris, Ni{ Meser Tehnogas, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

SAD

Promena %

-4,27 -2,44 Promena 0,11

852 4.000 Cena 878

85.200 52.000 Promet 30.271.876

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

1,37

2.000

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.101

0,00

Alfa plam, Vrawe

-0,07

5.500

148.500

Mlekara, Subotica

-8,31

1.082

1.404.840

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

2.200

330.000

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

495

0,00

Tigar, Pirot

0,98

207

10.340

Agroba~ka, Ba~ka Topola

0,59

1.710

242.820

Niva, Novi Sad

-1,18

502

151.106

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

subota23.februar2013.

5

ONIKOJITREBADAPRIJAVEIMOVINUVREDNIJUOD350.000EVRA^EKAJUPOSLEDWI^AS

USrbijisamo 17bogata{a, amoraihbiti20.000 ANALIZAEKSPERATARAJFAJZENBANKE

Spoqnidugpada na80odstoBDP-a Stru~waci istra`iva~kog tima Rajfajzen banke o~ekuju da}eovegodineudeospoqnog dugaudoma}embrutodru{tvenom proizvodu pasti na 80,4 odsto, uglavnom zahvaquju}i rastuBDP-a Privatni sektor }e ostati oprezanpopitawupovla~ewa novih kredita iz iznostranstva, ali umereni oporavak u smislu daqeg smawewa razdu`ivawa inostranstvu je o~igledan, navodi se u izve{taju Rajfajzenbanke. Zadu`enost kompanija kod inostranih finansijskih institucija nastavi}e umeren rast prevashodno zbog slabe ponude kredita doma}ih banaka.Rastuspoqnogdugau2013. godini najvi{e }e doprineti plasmanevroobveznicauvisiniodokodvemilijardedolaraiVladinikreditiizRusijeiKinezainfrastrukturne projekte. U 2012. godini, spoqni dug jevrtoglavoporastao1,59milijarduevra,dokjeuprethodnoj godini umereno pove}an 340 miliona evra na godi{wem nivou. Pove}awe inostranog duga nije u toj meri

podr`ano od dr`ave, koja se zadu`ilazanovu1,41milijardu evra na godi{wem nivou (1,70 milijarda evra u 2011), ve} je dug porastao pre svega zbog smawewa razdu`ivawa bankarskog sektora inostranstvu (-264,5 miliona evra na godi{wemnivou)upore|ewus 2011. godinom (-728,5 miliona evra), a istovremeno su zadu`ivawa privrede pove}ana 446,1 miliona evra na godi{wem nivou (-629,3 miliona evrau2011.)Rastspoqnogduga Srbije poduprt je emisijom dvenoveserijeevroobveznica jer je pove}awe politi~kog rizikazbogizboranasvimnivoima i sporog procesa formirawavlastisuziloprostor pristupa kreditima ostalih me|unarodnih finansijskih institucija. Me|utim, vrlo brzo donete mere fiskalne konsolidacijestvorilesudobruosnovuzauspe{anplasman evroobveznica. [to se ti~e rasta duga privrede stranim poveriocima, glavnina je podr`ana uzimawem me|ukompanijskih kredita (805 miliona evra na mese~nom nivou) za akvizicijeuSrbijiiregionu.

Svigra|anikojiimajuimovinu vredniju od 35 miliona dinaradu`nisudajeprijave poreznicimanajkasnijedo31. mart a. Pot om }e usled it i unakrsno ispitivawe imovine.Svibogata{ikodkojihje zaradaunesrazmerisaste~enomimovinommora}edaplatenaturazlikuporezpostopi od 20 posto. Ali to nije sve{toihutomslu~ajumo`e sa~ ek at i. Oni nik ak o ne} e biti amnestirani od krivi~nog gowewa ako za to postoje sumweiozbiqneindicije. U Poresku upravu Srbije po~ele su da sti`u prijave onihs35miliona.Zasadaih je 17. Poreznici smatraju da jetopremalojerporeznadohodak gra|ana kod nas pla}a oko 20.000 qudi pa je ve} iz nesklada izme|u ta dva podatka jas no za{ to por ez nic i o~ekuju mnogo vi{e prijava. S druge strane, poznato je da kod prijave tih poreza obveznic i ~ek aj u pos ledw i dan. Tak o i ovog put a, kak o se mart bud e prim ic ao kraj u, poreznici o~ekuju sve vi{e prijava. A{ta}ebitiposle? Svikojisuvrednuimovinu nasledili i o tome imaju vaqane dokumente ne treba da brinu. Oni ne}e pla}ati porez uz pomenutu stopu od 20 posto iako im se primawa i imovina mogu znatno razlikovati. Zaonedruge,kojisuu„minusu� kada je u pitawu skor

Poreznadohodakdo15.marta PoreskaupravaRepublikeSrbijepodsetilajeju~eporeskeobveznikedaje15.martzakonskirokzapodno{eweporeskeprijavezagodi{wiporeznadohodakgra|anaza2012. godinu. Godi{wiporeznadohodakgra|anavr{iseprimenomstopeoddesetpostonaoporezividohodak,obveznicima~ijije dohodakzaoporezivawemawiod4.134.960dinara.Obveznicimakojiostvaredohodakzaoporezivaweve}iodpomenute sume,naporeskuosnovicuprekotogiznosaporez}eseobra~unavatipostopiod15posto. Dohodak za oporezivawe predstavqa razliku izme|u ostvarenogdohotkakojiseoporezujugodi{wimporezomnadohodakgra|anaineoporezivogiznosa.Neoporeziviiznosdohotkaza2012.godinuiznosi2.067.480dinaraiodgovoravisini trostrukog iznosa prose~ne godi{we zarade po zaposlenomispla}eneuSrbijiu2012.godini. prim aw a i imov in e, sled i znatn o komp lik ovan ij e vreme. Pla}awe poreza po stopi od 20 posto je najmawi problem–tomuplatomnemoraju da se zavr{e sve obaveze ni

obveznika ni dr`avnih organa. Isto va`i i za one koji imajuimovinupomenutevrednostikojuneprijavqujuniti imaj u nam er u da to u~in e. Wih poreznici mogu naknad-

nootkriti.Anakontogamogu,sempla}awapomenutestope od 20 posto, odgovarati za poresku utaju. To je ve} krivi~no delo sa znatno rigoroznijimkaznama. Kada je propis o limitu od 35 miliona donet, izazvao je mnogo komenatra. Stru~waci svih profila, od sociologa doekonomistaipravnika,govorilisuda}epla}awemtog porezamnogibitiamnestirani od prek r{ ajn e ili ~ak kriv i~n e odg ov orn os ti. To se, me|utim, ne}e dogoditi. Unak rs no isp it iv aw e por eznici }e raditi u saradwi s drug im dr` avn im org an im a, poput Uprave za spre~avawe prawa novca, Tu`ila{tva za org an iz ov an i krim in al. Na raspolagawu}eimbitiipodaciGeodetskogzavoda,odnosnowegovihodeqewauSrbiji.Tako}eseunakrsnoproveritiposedovawesvihnekretnin a, parc el a zem qi{ ta, i poqoprivrednog i gra|evinskog. Poreznici }e biti na veziisnadle`nimaizMUPapasamimtimiumogu}nosti da prov er e vlas ni{ tvo nad vozilima ve}e vrednosti, od kamiona i xipova do luksuznih putni~kih vozila. Ukoliko se prilikom te kontroleotkrijuozbiqniprekr{aji i indicije za krivi~na dela,sve}esezavr{itipodizawemoptu`nice. Za sad a najv i{ e riz ik uj u oni koji imaju ovu imovinu a neprijaveje. D.V.


6

POQOPRivRedA

subota23.februar2013.

dnevnik

ZAHUKTAVASEMLE^NAAFERA

Kne`evi}umlekobelo, aJe{i}usvecrwe UPOZOREWE IZMINISTARSTVA

Nema para zamu}ke

Mi ni star stvo po qo privrede saop{tilo je ju~e da je u toku pripreme za prole}ne radove prime}ena pojava raspar~avawa po qo pri vred nih ga zdinstava na ve}i broj korisnika u ciqu ostvarivawa prava na pla}awa po hektaru. „Po qo pri vred na in spekcija i policija prate tu pojavu. Navedena radwa }e kao posledicu za po~inioce imati nov~ane kazne i uskra}ivawe prava na podsticaje iz agrarnog buxeta Republike Srbije u sle de }ih pet go di na”, upozorili su u tom ministarstvu. Na i me, krup na po qo privredna gazdinstva koja svojom povr{inom prevazilaze gorwi limit predvi|en Zakonom o podsticajima, formalno ustupaju po 100 hektara zemqi{ta svojim zaposlenima ili licima s kojima imaju dogovor da se u wihovo ime pojave kao podnosioci zahteva Ministarstvu po qo pri vre de. Na me ra u~e sni ka je ko ri {}e we dr`avnih podsticaja u meri ko ja pre va zi la zi za konski maksimum, navedeno je u saop{tewu.

Uz tvrdwe Vlade Srbije da nam je mleko u radwama zdravo i nova upozorewa Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu da su rezultati najnovijih analiza sve gori i gori, mle~na afera i ju~e je bila za~iwena optu`bama na toj relaciji i najavom republi~ke vlasti da }e pokrenuti istrage zbog sumwe da su gra|anima plasirane neta~ne informacije.

kon ta mi ni ra no, pot pred sed nik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poqoprivredu Goran Je{i} ju~e je ocenio da je skrivawe podataka krivi~no delo. Je{i} je ponovio da su nove analize mleka, koje je ovog puta radio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS), poka za le da je si tu a ci ja sve alar mant ni ja. Me |u tim, re zultate tog drugog istra`iva-

iz vo |a ~i ma. Se qa ci mo ra ju dobiti novac, a Vlada Vojvodine }e od srede ili ~etvrtka imati model po kojem }e kod malih proizvo|a~a finansirati nabavku preparata za podizawe kvaliteta hraniva za stoku na odgovraju}i nivo – kazao je Je{i}, dodaju}i da Pokrajinska vlada od Republi~ke zahteva i da uredbom donese odluku o tome da seqacima pomogne intervencijom

Kolcentar

Farmerima500kilogramakukuruza izRezervi – Farmerima koji imaju registrovana grla bi}e podeqeno po 500 kilograma zdravog i kvalitetnog kukuruza iz Robnih rezrevi – kazao je Goran Kne`evi}, i podsetio na to da je ju~e po~ela kontrola kukuruza u javnim skladi{tima, napomenuv{i da je u wima sme{teno do 160.000 tona te `itarice. On je naveo da }e u slu~aju da kontrole poka`u da je kukuruz dobar, biti distribuiran farmerima sredinom slede}e sedmice. Ministar je precizirao da je u toku vanredna inspekcijska kontrola svih ve}ih farmi i fabrika sto~ne hrane u Srbiji, te }e, u slu~aju da se na nekoj eventualno prona|e uzrok zaraze, ona biti zatvorena i obezbe|ena zdrava ishrana za goveda. Vlada Srbije, naime, ju~e je saop{tila da su mleko i mle~ni proizvodi u potpunosti ispravni i nemaju {tetne posledice po zdravqe gra|ana, da je s rafova povu~eno sve sumwivo mleko, te da su uzorci poslati na superanalizu, ali je dodala da }e obaviti istrage jer „postoji mogu}nost da se neta~nim informacijama poku{avaju stvoriti uslovi za uvoz sto~ne hrane od genetski modifikovanih organizama i da se wima uni{tava srpska agroindustrija i tr`i{te„. S druge strane, zahvaquju}i se ministru Goranu Kne`evi}u {to je, povla~e}i mleko s tr`i{ta, priznao da je ono

wa ju~e nije obnarodovao jer se ~eka analiza akreditovanim metodama. – Najva`nije je da je problem s mlekom re{iv i da se mo`e ispraviti u roku od petnaestak dana – naglasio je Je{i} na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovale i direktorka Instituta za prehrambrene tehnologije Jovanka Levi} i profesorka s Depart ma na Po qo pri vred nog fakulteta u Novom Sadu za sto~arstvo Anka Vrawe{. Izraziv{i sumwu u pouzdanost informacija koje Republi~ko ministarstvo plasira, on je naglasio da je sastavqen stru~ni tim Vlade Vojvodine,

Ministarstvo poqoprivrede objavilo je ju~e brojeve te le fo na pu tem ko jih gra|ani Srbije mogu dobiti informacije o mleku: 011 / 361–21–97 i 011 / 361–62–75. Informacije o mleku gra|anima }e biti dostupne i za vikend, danas i sutra. te da je napravqen program po kojem }e uzorke mleka na proveru analize slati u laboratoriju ili u Baden-Vitembergu ili u Be~u. Ti rezultati }e biti objavqeni i javnost }e u svakom trenutku biti upoznata sa stawem ispravnosti mleka, naglasio je on. – Spinovana je pri~a o tome da ne volim seqake. Moj jedi-

Ni{tabezevropskekontrole I ju~e su se ogla{avale mlekare, a Mlekara Subotica ocenila je da su rezultati analiza prisustva aflatoksina u mleku nepouzdani po{to za iste uzorke ona ima zna~ajno razli~ite rezultate. – Stoga je potrebno anga`ovati nezavisnu laboratoriju iz Evropske unije koja }e uzimati isti broj istovrsnih uzoraka za sve mlekare – izjavio je generalni direktor Mlekare Subotica Milan Gruji}, i dodao da je ta mlekara uradila dvostruko vi{e analiza na prisustvo aflatoksina od zakonom propisanih, da su te analize bile negativne, i da je pitawe povi{ene koncentracije aflatoksina pojava ne samo u Srbiji nego u celom regionu.

ME\UNARODNISKUPOSOJINAINSTITUTUZARATARSTVO

ImamosemeiVojvodinu, netrebanamGMO Grad Novi Sad, odnosno Institut za povrtarstvo i ratarstvo, prikqu~io se ju~e projektu „Dunav soja” – Asocijaciji za promociju proizvodwe proteina soje u Evropi, me|unarodnoj i neprofitnoj organizaciji ~iji je ciq promocija gajewa soje bez genetskih modifikacija u podunavskim zemqama. Na ju~era{wem skupu, odr`anom u Institutu, glavna tema je bilo definisawe konkretnih akcija i uslova za profitabilnu proizvodwu soje u Srbiji pod brendiranim i sertifikovanim programima u saradwi s ostalim podunavskim zemqama, trgovcima, proizvo|a~ima hrane, poqoprvirednicima i semenskim kompanijama. Osim predstavnika „Dunav soje”, skupu su prisustvovali i ministar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja @arko Obradovi}, predstavnici grada, gradona~elnik Milo{ Vu~evi} i

Kron naveo je da je veoma zadovoqan {to je u Novom Sadu jer smatra da je upravo glavni grad Pokrajine centar realizacije ovog projekta. – Vojvodina je jedini region koji je samodovoqan u proizvod-

„Dunavsoja”kaobrend – Na{a ideja je da stvorimo brend „dunav soja” koji }e biti prepoznatqiv kod potro{a~a, odnosno svi proizvodi koji nastaju od soje – naglasio je Matijas Kron. – Ovaj projekat done}e ve}u zaradu svima, a pogotovo poqoprivrednicima. predsednik Skup{tine grada Sini{a Sevi}, direktor Uprave za za{titu biqa Jan Bo}anski i direktor Instituta Miroslav Male{evi}. Jedan od tvoraca projekta i inicijator okupqawa Matijas

wi soje, a osim toga i izvozi taj poqoprviredni proizvod. Uz to, centar je i znawa koja se ti~u tehnologije proizvodwe. U Evropi potro{a~i ve}inom odbacuju genetski modifikovane proizvode, u isto vreme mnogo

ni zadatak i interes jeste da radim u korist gra|ana. Veliki lobi je na strani Ministarstva, ali ono mora da natera proizvo|a~e na to da po ugovoru otkupquju mleko od farmera. Na{ zahtev Vladi Srbije je da se mleko i daqe otkupquje i subvencioni{e, pri ~emu tro{ak mora da snosi ona, zajedno s velikim pro-

kao i organizacije potro{a~a. Ministar Obradovi} izrazio je veliko zadovoqstvo {to se i Novi Sad ukqu~uje u projekat jer, kako je rekao, u vremenu koje dolazi postoja}e dve stvari od izuzetnog zna~aja za ~ove~anstvo: energija i zdrava hrana. – One zemqe koje budu imale dovoqno energije i zdrave hrane, ima}e objektivno ne{to lak{i `ivot u odnosu na ostale – rekao je Obradovi}. – Veoma sam zadovoqan {to je ovaj projekat posve}en proizvodwi zdrave hrane jer }e to doneti dobrobit na{im gra|anima i onima Foto:B.Lu~i} koji budu koristili proizvode Instituta, kao i u~esniwih je i zabrinuto zbog zavicima projekta. Institut je najsnosti od sojinih proizvoda kove}i proizvo|a~ semena na naji dolaze iz prekookeanskih ze{im prostorima, a Vojvodina maqa. Mi nismo protiv trgovisvakako ima najve}e kapacitete ne, ali smo svesni ~iwenice da za gajewe soje. Ovim doprinosiEvropa mo`e proizvesti samo mo tome da zdrava hrana bude dadva odsto svojih potreba za sota na kori{}ewe na{im gra|ajom – rekao je Kron. – Mada je nima i da im u~inimo `ivot dozvoqeno da se uvozi i genet{to zdravijim. Zahvalio bih se ski modifikovana i normalna, i Novom Sadu {to daje podr{ku sve vi{e i vi{e potro{a~a tako velikom projektu, koji je okre}e se organskoj proizvedeveoma bitan ne samo za grad ve} noj soji. Iz tog razloga dolazi i i za celu Srbiju. do porasta cene organski proizSvoje iskustvo u proizvodwi vedenih proizvoda. Potro{a~i organske soje preneli su i posu spremni da plate vi{e, najviqoprivrednici iz Nema~ke, ko{e zbog za{tite `ivotne sreji su ~lanovi ove asocijacije, a dine, jer se najvi{e GM-soje doodr`ano je i nekoliko predavabija s raskr~enih poqa Amazowe stru~waka iz oblasti proizna. ^lanovi na{e asocijacije su vodwe soje za zainteresovane neki od najve}ih maloprodajnih poqoprivrednike iz Vojvodine. lanaca u Evropi, udru`ewa farmera, proizvo|a~i semena, Gojko^etnik

kukuruzom iz Robnih rezervi, naravno, zdravim zrnom. Goran Kne`ev}, koji je ju~e prisustvovao vanrednoj kontroli sto~ne hrane na farmi Po qo pri vred ne kor po ra ci je Beograd optu`io je „uvozni~ki, monopolisti~ki i politi~ki lobi” za trenutnu krizu na tr`i{tu mleka, i poru~io da }e za to neko sigurno odgovarati, makar to bio i on li~no. Kne`evi} je poru~io da }e se, nakon {to stignu rezultati analize o prisustvu aflatoksina u mleku iz Holandije, pokazati ko je kriv i snosi}e posledice. – Odgovorno tvrdim da je ~itava ova kampawa koja se vodi upravo protiv srpskog poqo pri vred ni ka i sto ~a ra, proistekla iz nekoliko izvora – kazao je Kne`evi}. S.Glu{~evi}

MR[AVATRGOVINANABERZI

P{enicuniko nijehteo U nedeqi za nama na Produktnoj berzi u Novom Sadu jo{ su pale cene kukuruza i soje. I promet potvr|uje da se i u februaru nastavila praksa obarawa negativnih rekorda kada je u pitawu obim trgovawa na doma}em robno-berzanskom tr`i{tu. Prometovano je svega 369 tona berzanske robe, {to je tre}inu mawe nego prethodne nedeqe. Berza je saop{tila da p{enicom nije trgovano, {to ne zna~i da se ne mo`e doneti zakqu~ak o cenovnom trendu tog artikla. Trgovawa nije bilo, ali je dovoqno re}i da ni kotirane cene na strani ponude, u rasponu od 24,70–25 din/kg, bez PDV-a, {to je gotovo pet odsto ni`e nego prethodne nedeqe, nisu nai{le na odgovaraju}e interesovawe kupaca. Pad cene zabele`en je i na tr`i{tu kukuruza. Zakqu~ena je berzanska kupoprodaja svega 89 tona kukuruza roda 2012, a ponderisana nedeqna cena iznosila je 24,37 din/kg, s PDV-om (22,57 din/kg bez PDV-a), {to je preko jedan odsto ni`e nego prethodne nedeqe. Pored globalnog argumenta pada cene `itarica na svetskim berzama, razloge mo`emo tra`iti i u netr`i{nom miqeu. Naime, u medijima se ve} du`e spo-

miwe potencijalna intervencija dr`ave na tr`i{tu p{enice, a i kukuruza. Tr`i{te je odmah reagovalo ne{to ve}om ponudom i padom cena. Zna~ajniji cenovni pad zabele`en je i na tr`i{tu soje, kojom je trgovano u koli~ini od 48 tona po je-

dinstvenoj ceni od 56,50 din/kg, bez PDV-a, {to je 1,50 din/kg jeftinije nego prethodne nedeqe. Cena sojine sa~me je ostala nepromewena i kre}e se u rasponu od 59,50–61 din/kg, bez PDV-a. Dobru ponudu mineralnih |ubriva potvr|uje podatak da su AN i urea tokom protekle nedeqe prodavani uz klauzulu odlo`enog pla}awa. Cena AN-a bila je na nivou od 35 din/kg, bez PDV-a, dok se cena uree kretala na nivou od oko 42,25 din/kg, bez PDV-a.

Srpskiima|arski agrarzajedno Ministar poqoprivrede Goran Kne`evi} i dr`avni sekretar za odnose s inostranstvom i spoqnu politiku u kabinetu premijera Ma|arske Peter Sijarto razgovarali su ju~e u Beogradu o unapre|ewu saradwe Srbije i Ma|arske. Tom prilikom ministar Kne`evi} i sekretar Sijarto kao kopredsednici Zajedni~ke komisije za ekonomsku saradwu izme|u Republike Srbije i Republike Ma|arske, usaglasili su se u tome da je rad Komisije doveo do odli~nih rezultata u unapre|ewu odnosa dveju zemaqa. Tokom radnog doru~ka razgovaralo se i o produbqivawu postoje}e saradwe Srbije i Ma|arske, kao i o unapre|ewu odnosa dveju zemaqa u oblasti zajedni~kih projekata u poqoprivredi i ekonomiji.


Mali sajam lepih stvari u Studiju M Mali sajam lepih stvari bi}e odr`an u nedequ, 24. februara u Studiju M od 13 do 20 ~asova. Posetioci }e imati priliku da pogledaju i kupe rukotvorine 50 izlaga~a. Na sajmu }e se na}i nakit od perli, poludragog kamewa, muralnog stakla, konca i recikliranih materijala, torbe i nov~anici, garderoba i modni dodaci, igra~ke i ode}a za decu, prirodna kozmetika i dekoracija za ku}u. Ulaz je besplatan, a dodatne informacije mogu se na}i na J. Z. internet stranici malisajamlepihstvari.iz.rs.

Novosadska subota23.februar2013.

hronika

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

USPE[AN NASTUP U^ENIKA GIMNAZIJE „ISIDORA SEKULI]”

Romska svadba na karnevalu u Ptuju U~enici i profesori Gimnazije “Isidora Sekuli}”, wih 30, u~estvovali su od 9. do 11. februara na 53. Internacionalnom karnevalu u Ptuju u Sloveniji. Na karnevalu je bilo preko 4.000 u~esnika iz Slovenije, Hrvatske, Belgije, Makedonije, Srbije, Gr~ke, Nema~ke i drugih zemaqa. Poziv na takmi~ewe gimnazijalci su dobili po preporuci Muzeja Vojvodine i Turisti~ke organizacije grada, jer aktivno u~estvuju u manifestaciji „Ma{karada” koju organizuje ovaj muzej u na{em gradu. Naime, wihovo u~e{}e na „Ma{karadama” uvek je bilo zapa`eno i nagra|ivano, te su tako dobili priliku da se poka`u i u inostranstvu. Program u~e{}a sredwo{kolaca na karnevalu pod nazivom “Romska svadba” kreirale su profesorice likovne i muzi~ke kulture Jelena Knegi}-Mandari} i Sne`ana@ivanac. - U subotu, 9. februara; na{a grupa je u~estvovala u karneval-

skoj povorci u mestu Maj{perk, nedaleko od Ptuja. Jedina od svih u~esnika imala je `ivi nastup. Na ulicama Maj{perka se igralo, pevale su se romske pesme, {to je posebno odu{evilo sve prisutne, pa i druge u~esnike karnevalske povorke. Istog

dana oti{li smo na Ptujsku goru, gde nas je u crkvi do~ekao lokalni sve{tenik, ispri~ao nam istoriju crkve, a zatim nam je dozvolio da otpevamo nekoliko duhovnih pesama u prekrasnom ambijentu crkve. Uve~e je u karnevalskoj dvorani prire|en bal

gde smo imali prilike da se sretnemo, upoznamo i dru`imo sa ostalim karnevalskim grupama, u~esnicima festivala - pri~a profesorica Knegi}-Mandari}. Slede} dana je prire|en prijem u Gradskoj ku}i, gde je gradona~elnik Ptuja uru~io prigodne poklone i zahvalnice u~esnicima. U 13 ~asova je zapo~ela povorka ulicama Ptuja koja je trajala tri sata, a svaka grupa imala je priliku da se predstavi na glavnoj bini. - Izazvali smo odu{evqewe svih u~esnika i posetilaca karnevala, jer nismo imali pratwu sa ozvu~ewa, ve} `ivi nastup deca su pevala romske pesme i igrala. Bili su raspolo`eni, veseli, pokazali veliku energiju i sve su to preneli na gledaoce. Posle nastupa svih grupa prire|ena je `urka u karnevalskoj dvorani, gde je gradona~elnik zatvorio manifestaciju - rekla je profesorica @ivanac.

ovakvim manifestacijama i to pretvorimo u jednu vrstu tradicije. U~e{}em u karnevalima van dr`ave mogli bismo da doprinesemo afirmaciji gimnazije ali i grada - rekla je @ivanac. A. Varga

„Atoms for pis” na Egzitu

NOVOSADSKI VODI^

Bend „Atoms for pis” , sastavqen od osniva~a „Rejdioheda” TomaJorka, basiste „Red hot ~ili pepersa” Flea i bubwara „R. E. M„ XonaVaronkera, nastupi}e na glavnoj bini ovogodi{weg fe sti va la Eg zit. Po red wih, deo ovog sastava su i brazilski perkusionista Mauro Refosko i producent ”Rejdioheda” NajxelGodri~. Okarakterisani od svetskih medija kao supergrupa, “Atoms for pis” nastali su spontano jedno ve~e na muzicirawu kod Flea, a debi album ovih vrsnih muzi~ara pod nazivom „Amok” izlazi 25. februara. Trenutno aktuelna promocena petodnevne ulaznice za predstoje }i fe sti val Eg zit iz no si 5.990 dinara i mo`e se kupiti na sajtu www.gigstix.com kao i na Gig stiks pro daj nim me sti ma. Studenti i sredwo{kolci mogu da kupe petodnevne ulaznice sa popustom od 55 odsto za 5.490 dinara na Gigstiks prodajnom mestu u Pariskom magazinu. A. L.

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, 6350-740

Posledweg dana, pred polazak ku}i, posetili su Maribor, pro{logodi{wu evropsku prestonicu kulture. - @eleli bi da napravimo karnevalsku sekciju, sa kojom bi svake godine mogli da u~estvujemo u

Izbori u MZ Koviq, Kisa~ i Ju`ni Telep Izbori za ~lanove saveta i nadzornih odbora mesnih za jed ni ca „Ko viq”, „Kisa~” i „Ju`ni Telep” odr`a}e se u nedequ od 7 do 10 sati. MZ „Koviq” nalazi se u Uli ci La ze Ko sti }a 70, MZ „Kisa~” u Slova~koj 10 i MZ Ju`ni Telep” u Jano{ikovoj 1a. Gra|ani su obavezni da ponesu li~na dokumenta. A. L.


8

NOVOSADSKA HRONIKA

subota23.februar2013.

DNEVNIK

ODLUKAUSTAVNOGSUDASRBIJEOLAK[ALAPOSAONOVOSADSKIMTAKSISTIMA

Dotaksidozvolebezpotvrde ouplatiporeza

OBELE@ENAGODI[WICARO\EWANAJMLA\EG GRADONA^ELNIKANOVOGSADA

Polo`enivenci naspomenik SvetozaruMileti}u Povodom obele`avawa 187 godi{wiceodro|ewapisca,novinara i advokata Svetozara Mileti}a, pomo}nik gradona~elnikaNovogSadaVawaVu~enovi}i zamenik{efakabineta Miodrag Milo{evi} polo`ili su venac na spomenik Svetozaru Mileti}unaTrguslobode. -Ovim~inom,poprviputgradskavlastuNovomSaduobele`avagodi{wicuro|ewaSvetozara Mileti}a,jednogodna{ihnajpoznatijih sugra|ana i najznamenitijeg gradona~elnika u istoriji Novog Sada. Aktuelna gradska vlastjeiovim~inomjepokazala dapo{tujetradicijuNovogSada iqudekojisuostavilineizbrisiv trag u bogatoj istoriji ovog grada-izjaviojepomo}nikgradona~elnika i dodao da se bez po{tovawaistorijeitradicijene

mo`eplanirati boqa budu}nost. SvetozarMileti}20.marta1861. godine postaje najmla|i gradona~elnik u istoriji Novog Sada. Kaogradona~elnik,Mileti}progla{ava srpski jezik zvani~nim, ukidanema~kurealkuizala`ese za podizawe gradske ku}e u srpskomdeluNovogSada.Borioseza gra|anskapravaijedanjeodnajzaslu`nijih boraca ujediwewa i prisajediwewaVojvodineSrbiji. BiojepredsednikSrpske~itaonice,kadasepodwenimokriqem osniva Srpsko narodno pozori{te, zatim osniva~ i urednik dnevnog lista „Zastava”, a tokom 1864.godineimaojeaktivnuulogu u preseqewu Matice srpske iz Pe{teuNoviSad.UmrojeuVr{cu, 4. februara 1901. godine, a sahrawenjenaUspenskomgrobqu uNovomSadu. I.D.

RadionicaoJapanu De~jakreativnaradionicaoJapanuodr`a}esedanasod11do13 sati u „Tink centru”, Jevrejska 15. Namewena je deci svih uzrasta koja }e na zabavan na~in u~iti o jeziku, muzici, qudima Japana, a pravi}eijapanskelampioneod`iceikreppapira.U~e{}enaradioniciko{ta200dinara. N.R.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.40), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (16.05), „Razbija~ Ralf” (14.10), „@elim te” (16), „Pet legendi” (14.05), „Hobit” (16.30), „Pijev `ivot” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 16.15, 16.25), „Semijeva velika avantura” (12.30), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (18), „\angova osveta” (22), „Film 43” (22.20), „Ana Karewina” (15, 17.30, 20), „Gangsterski odred” (22.15), „Vrela srca” (18.15), „Sve{tenikova deca” (18.30), „7 psihopata” (22.25), „Ovako je sa 40” (19.45), „Dobar dan da se umre mu{ki” (20.30, 22.30), „Frankenvini” (14.15), „Sowa i bik” (20.25), „Predivna stvorewa” (18.20, 20.05), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (20.20, 22.30)

POZORI[TA SNP:Kamerna scena, drama „Zdravo `ivote„ (20.30) Pozori{temladih:mala sala „Veseli muzi~ari„ (11)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka”

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7satidoju~euisto vremerodilesu: BLIZANCE: Danijela Strba~ki-Glavi} iz Novog Sada (oba de~aka), DEVOJ^ICE: Bojana Divija~ki, Sla|ana Hrn~jar, Milica \uri},IlonaJager,Ru`icaLazi~i} iQiqanaBabi} izNovog Sada, Brankica Basari} iz Bege~a i Jelica Berber iz Ba~ke Palanke, DE^AKE: Zorana Vuj~i}, Dijana Stojanovi}, Bojana Sredojev,BobanaJeli~i},AndreaDimi} i MilicaBari} izNovogSada, Jovana Uzelac iz E~ke, Maria Mi{~ev iz Kulpina, Jovana Markovi} iz Ba~kog Magli}a, Dragana Deli} iz ^uruga i SvetlanaMileti} izFutoga.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: Nikola Nikole Pregun (1935) u 9.45 sati, Nada Todora To{i} (1930) u 11.15, Bogdan Petra Koluvija (1926) u 12, Jasminka Vidosava Soldatovi} (1950) u 12.45, Qubomir Jovgena Siv~ (1939)u13.30,PetarSaveMedi}(1932)u14.15iCvijetaVida Stevanovi}(1925)u15sati. NaKatoli~komgrobquuNovomSadudanas}ebitisahrawenaIrenaJo`efaTasi}(1920)u13sati. NaAlma{komgrobquuNovomSadudanas}ebitisahrawena Ivanka@arkaNe{ovi}(1932)u15sati.

Taksisti}eodsadalak{edobijatidozvoluzarad,jervi{ene}e moratidaprila`upotvrduopla}enom porezu prilikom va|ewa dozvole. To olak{awe u poslovawu donela im je odluka Ustavnog sudaSrbijekojijeosporioodredbu Odluke o auto-taksi prevozu putnika u Novom Sadu, a koja se odnosi na izmirewe poreske obaveze preduzetnika, kao uslova za obavqawetedelatnosti.Kakoobja{wava predsednik Strukovnog udru`ewa taksi prevoznika “Si-

tans” Milan Paunovi}, taksisti }eidaqemoratidapla}ajuporez, ali}eredovnoizmireweteobavezekontrolisatiPoreskauprava. -Ustavnisudjeukinuojednuod nekoliko nezakonitih odredbi koje je prethodna gradska vlast unela u Odluku o auto-taksi prevozu putnika u Novom Sadu. Odredbajeprogla{enanezakonitom, jer je lokalna samouprava prekora~ila ovla{}ewa i wenim propisivawemume{alaseuure|ivaweoblasti,kojanijeunadle`no-

stigradanegoPoreskeuprave-ka`ePaunovi}. Paunovi}isti~edaosporavawe tenezakoniteodredbene}emnogo uticatinataksistekojisuredovniupla}awuporeza. -Na{eUdru`eweokupqasamo ~lanove koji redovno izmiruju svojeobaveze,teodlukaUstavnog suda ne}e bitno uticati na na{e poslovawe. Olak{a}e posao samo taksistima koji nisu pla}ali porez, jer }e sad mo}i da dobiju dozvolu za rad. Ali ne}e mo}i dugo

da rade jer }e Poreska uprava od wih zahtevati uplatu duga - ka`e Paunovi}. KakosmosaznaliodPaunovi}a, protekle nedeqe formirana je radna grupa za pra}ewe i unapre|ewe stawa u taksi delatnostiNovogSada.Nasastanku,koji }e biti odr`an slede}e nedeqe,razgovara}eotomekojeodgovoran za dono{ewe nezakonite odredbeiko}eisplatiti{tetu taksistima, koji nisu mogli da rade. N.Radman

POZITIVNIUTISCIBRZOSE[IRE

Svetskinovinari posetiliNoviSad Novi Sad je ju~e posetilo 65 Tihana Vidakovi} isti~e da su nov in ar a i tur op er at er a iz efekti posete inostranih turoEvrope i Azije, u organizaciji peratera i predstavnika medija Turisti~keorganizacijeSrbije. dalekose`ni, jer i statistike Onisuimaliprilikudapro{epokazujudasesveve}ibrojstratajucentromgrada,obi|uPetronacainteresujezaNoviSad.Ona var ad ins ku tvr| av u, kao i da ka`edasugostiimalipriliku, u`ivaju u doma}im specijaliteosimupoznavawagrada,dasaznatima u poznatom restoranu na ju ne{to vi{e o brojnim gradDunavu i da probaju autenti~ne skim manifestacijama i sportsortevina. skim udru`ewima, jer je veliki - Ovo je ~etvrti put da Turibroj turista zainteresovan za sti~kaorganizacijaSrbijeorgaaktivanodmor,odnosnozaaktivnizujedolazakstranihnovinara nos ti na otvor en om. Nov in ar ituroperatera,atajprogramse MartijnvandenBum izHolandirealizuje svake godine za vreme jedo{aojeuNoviSadnaprepoSajmaturizmauBeogradu.Poenrukukolegekojijepredvegodita ovog programa, koji traje tri ne boravio ovde i napisao ~laHolanskinovinarMartijnvandenBum Foto:S.[u{wevi} dana,jedaseomogu}istranimtunakoNovomSadu. roperaterimadanajednommestusklope na{ipotencijalnituristi-objasnilaje - ^uo sam sve pozitivne stvari o Noposlovezanarednugodinu,apo~ev{iod portparolkaTOS-aSandraVlatkovi}. vom Sadu, a za sada su i moji utisci taove letwe sezone. Tako|e, ciq posete Ona napomiwe da su potrebe turista kvi.Atmosferajedivna,ahranajevrlo stranihnovinarajedaonioseteovuze- razli~iteidajezbogtogava`naposeta ukusna-rekaojeovajholandskinovinar mqukakobisutramoglidaprenesuuti- novinara iz raznih zemaqa. Portparol- napomenuv{i da }e obavezno ponovo poske svoim sunarodnicima, a to su ujedno ka Turisti~ke organizacije Novog Sada setitiNoviSad. I.Dragi}

^ITAOCI PI[U SMS

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

065/47-66-452

Rupenataksistajali{tu ~ekajuputare Novosadski taksisti mole JKP“Put“dasmognusnageimo}idazabetonirajuonedveprovalije na taksi stajali{tu kod hotela „Park“ kojima ina~e, ovihdanaslavimopetujubilarnugodinu. 063/1189... *** Ne znam kakvu poruku {aqe ovaj gospodin {to se pojavquje sapsomvi~eVojvodinapresvega?? Bilo bi mnogo boqe korisnije vodi dete za ruku i vi~e znaweiradpresvega! 063/8592... *** Pitaju konzumenti Zasavice ispektora Je{i}a. Teli su da znaduuvezimagare}egmleka,tj onogskupogsiradalijezara`eno. Da je i u Zasavici aflatoksinprisutan? 065/9137... *** Pse lutalice niko ne dira zato {to nemaju vlasnika od

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

koga se mo`e oteti novac, ali zato vlasnike ~ipovanih, vakcinisanih pasa za najmawu sitnicu ka`wavajuitodrasti~no!Na-

{i sugra|ani koji rade u „dr`avnim” upravama (policija, sudije...)surevnosnizabanalne prekr{aje i naravno kazne,

kojetako|enisuprimerenena{immogu}nostima!! 063/5800... *** Dragi roditeqi nije u redu dasamodru{tvobrineodeci! Ima nas mladih, u sredwim i poznim godinama! Ako nezaposlene mame (a ve}ina je takva) radije{aqudeteuvrti},pase slobodno {vr}kaju po gradu {ta}eimdeca?Odtolikenebrige imamo sve mla|e prestupnike.Ni{tanemo`edru{tvovaspitnoupu{tenojdeci odstraneroditeqa... 061/1327... *** Za{to je struja tri puta skupqapekarimanegogra|anstvu? 064/6862... *** Pitamsekakvisutoqudikojiupore|ujubriguodeci,bolesnima,siroma{nimasabrigom onapu{tenimpsima.Verujem da ti jadnici ne poma`uniqudima. 062/8338... *** Vi{e od 1.000 mali{ana nema mesta u „Radosnom detiwstvu”.Me|utim,prof. Dabeti} tvrdi za izlazak iz krize su nam potrebniprivatnivrti}i,alirebalansomu 2014. godini. Ne{to tu ne vaqa. [ta vi mislite za{to? [ta je to? To je da sudecazadwarupanasvirali i pored silnih upozorewa na pad nat al it et a, rad i se suprotnood`eqazabudu}nosti boqitkadece. 065/9137... *** Obe}ajte i nama u Rumenki da dobijamo sigurno kanalizacijuovegodine! 065/6090...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

subota23.februar2013.

9

NOVISADNE]EDOBROVOQNODAPLATIOD[TETUATP„VOJVODINA”

Mogu}ablokadara~unagrada GradNoviSado~ekujedaATP „Vojvodina”ureorganizacijive} odponedeqkapreduzmemereradi prinudnenaplate{teteuiznosu vi{eod1,330milijardedinara, poizvr{nojsudskojpresudi,{to autobuska stanica ~iji je investitorbilopreduze}e,nijepo~ela da radi, kazao je ju~e ~lan Gradskogve}azafinansijeDejan Mandi}. On je za „Dnevnik” rekao da Gradnemaubuxetunovacpredvi|enzato,alidautrezorupostoji novac.Gradujeju~eistekaorokda dobrovoqnonamiri{tetu,jerje ju~ebioosmidanoddobijawasudskepresude. Gradona~elnik Novog Sada Milo{Vu~evi} rekaojedaGrad

ne}e dobrovoqno platiti {tetu „Vojvodini”,jerpola`enaduuodluku Vrhovnog kasacionog suda u postupkurevizije,kojuNoviSad tra`ipredovimsudom,posleizgubqeneparniceusporu„Vojvodina”protivGrada,gdejeume{a~ bio nekada{wi vlasnik firme IlijaDevi}.Revizijajevanredni pravni lek koji podrazumeva da lijeusporudvestranepovre|en postupakiprimenamaterijalnog prava. ^iwenice se ne razmatraju,auovomslu~ajusepod~iwenicama podrazumeva da li je u Novom Sadu  trebalo da radi jedna ilidveautobuskestanice. Vu~evi} je naveo da Grad ne}e da poni{ti ugovor sklopqen izme|u Grada i „Vojvodine” 8. maja

2006.godine,kojisupotpisalitada{wagradona~elnicaMajaGojkovi} itada{wivlasnikATP-a IlijaDevi}. – O~ekujemo da sud utvrdi ni{tavost ugovora po{to je Javno gradsko saobra}ajno preduze}e „NoviSad”(JGSP)totra`ilou tu`bi u kojoj istovremeno tu`i Grad, kao svog osniva~a, i „ATP „Vojvodina” - kazao je Vu~evi}. Onjeizrazioisumwuuvaqanost sprovedene privatizacije preduze}ainaglasiokakosudo{lido saznawa da neka dokumenta „Vojvodine„nisuba{~ista.Nijenaveokonkretnonakojepapiremisli.Podvukaojedagradskavlast ne}e {titi nijednog pojedinca u „slu~ajuMAS”.

UvremekadajeUgovoropreseqewume|umesnogautobuskogprevozasaautobuskestanicekod@elezni~ke stanice kojom upravqa gradskiprevoznik,uNovomSadu navlastijebilaSrpskaradikalna stranaka(SRS). ^lanovi te stranke sada zauzimaju va`ne pozicijeuSrpskojnaprednojstrancikojojprapadaigradona~elnik,

aovapartijaje,kao{tojepoznato,nastalajeodSRS.Spomenimo dajepredsednikSkup{tinegrada bioZoranVu~evi},kadajenasednicigradskogparlamenta3.marta2006.godineusvojenGeneralni urbanisti~ki plan (GUP) koji je predvideodaMASstojinamestu gdejeizgra|enobjekatstanice,na parceli„Vojvodine”.TajGUPje

Bezkomentara Izjavu od ~elnika „Vojvodine” nismo ni ju~e dobili. Direktor Bojan[krbi} jeporu~iodanijeovla{}endarazgovarasanovinarimiuputionasjenapredsednikaNadzornogodboraNikoluLap~evi}a,iz„Kreditagrikol„banke,kojijeju~ebionaslu`benomputu. Pretpostavqa se da }e preduze}e {tititi interese firme i krenutiunaplatu{tete.

suduzeokaova`e}idokument,pri odlu~ivawu,dajeuGradutrebala daradijednaautobuskastanica. Douvo|ewaste~ajau„Vojvodinu„udecembru2008.godine,upreduze}ujekontrolisanovi{eputa sporovo|ewekupoprodajnogugovoraiposlovawepreduze}aodstrane dr`avnih organa. Posebno je kontrola bila izra`ena krajem 2006. godine kada je investicija projekatMASbiouzavr{nojfazi. Tada, ali i kasnije, nijedan od organadr`ave;Agencijazaprivatizaciju, SUP i Poreska uprava; nijeukazivaodajeufirmiprona{ao bilo {ta sporno {to bi moglodapodstaknesumwuunezakonitosti.Devi}jefirmukupioujulu 2004.godine. ZorkaDeli}

BURNARASPRAVAGRADSKOGPARLAMENTAOSPORUGRADAIATP„VOJVODINA”

Sednicakaosudnica dokjeovajtekstpisan,alistavoviopozicijeivlastive}subili unekoliko poznati: za opozicionuDStojepoku{ajvlastidaodgovornost ne skine samo sa sebe, ve}dajeprebacinaDS,zaLSVje pitawe odgovornosti svedeno na li~nosti koje su u~estvovale u sklapawu i sprovo|ewu ugovora sa ATP-om, dok je stav SRS bio dajeovopoku{ajizvr{nevlasti da uvu~e Skup{tinu grada u ne{tou~emuonanijeu~estvovalai dajetoposaozasudipravobranila{tvo.Odbornicivladaju}eko-

Te{karetorika Uzavrelaatmosferaisamatema,dovelisudotogadajeujednom trenutkuodbornikDS-aGoranRadojevzagovornicomukazaodasu gavre|alidokjenapu{taogovornicu. -Gradona~elnikmejeopsovao,Aleksandar\ur|evmejenazvao fa{istom,dokjenekorekao:„ajdemagar~e“–po`alioseRadojev predsednikuSkup{tinedrSini{iSevi}u. Rasprava o izve{taju Stru~nogtimauvezisasporomNovog Sada i ATP „Vojvodina“ na sednici Skup{tine grada trajao je

alicije,pak,ukazivalisudajei biv{a vlast, koja uveliko ~ini dana{wu opoziciju, mogla da za svog vakta u~ini ne{to po ovom

pitawu.Ipak,svisesla`udasu Gradigra|aniuvelikomproblemu,jeriznos{tetekojuNoviSad mora da plati ATP-u po sudskoj presudiuvisinijedvagodi{wa socijalna buxeta – 1,3 milijarde dinara.

Poravnawevredno10miliona Skup{tinajeusvojilazakqu~akosudskomporavnawusadevetoroodbornikaSNS,kojinisuobavqaliodborni~kufunkcijutokomprethodnogsazivajerimje,nakon{tosunapustiliSRSipre{liuglavnomuSNS,tada{wisazivSkup{tineoduzeomandatei vratioihSRS-u.Tozna~ida}epoodbornikuSkup{tinagradamoratidaizdvojiprose~nookomiliondinara, {tojeukupnooko10 milionadinaraza~etirigodinemandata. Idokje{efodborni~kegrupe LSVZlataPeri~in ukazivalada je odgovornost na tada{woj gradona~elniciipotpisniciugovoraMajiGojkovi},dotlejeGoran Radojev izDS-anatajspisakdodaoitada{wegdirektoraZavoda zaizgradwugradaIgoraMirovi}a, na~elnika Uprave za saobra}ajiputeveVladimiraStojkovi}a,sada{wegpomo}nikagradona-

Radikaliprotestnomvo`wom podr`ali[e{eqa Akcija„Plavikaravan”Gradskog odbora Srpske radikalne stranke okupila je oko pedeset vozilakojisuju~ekrstere}iglavnim gradskim ulicama podestili na deset godina od kako je predsednikovepartijeVojislav [e{eq zatvorenuHagu.Aktivisti radikala razapeli su strana~ke zastave iz svojih automobila oko 15 ~asova ispred prostorijastrankenaBulevaruMihajla Pupina 18b. Predsednik GOSRS\ura|Jak{i} tomprilikomizjaviojekakojeovonesamoprotest,ve}iizra`avawepodr{ke[e{equdaistrajeusvojojborbi.

Danas iskqu~ewe 800du`nika Radnici Elektrodistribucije “Novi Sad” danas }e iskqu~ivati struju Novosa|animakojinavremenisuizmirilira~une.Naterenu}eraditi 25 monterskih parova, koji }e sa mre`e skinuti 800 neplati{a, od kojih najve}i broj pripada kategoriji privreda. Iz tog preduze}a apelujunapotro{a~eda{topre uplat e dug za pot ro{ en u strujukakobiizbeglidodatne tro{ kov e oko pon ovn og ukqu~ ew a na elekt ro-energetsku mre`u. Kupci sa trofaznim mernim ure|ajima iz kat eg or ij e dom a} ins tvo za ponovnoukqu~ewestrujemora}e da plate 3.112 dinara, dok }e potro{a~i iz kategorije privreda ponovno poveziv aw e na mre` u plat it i 7.075dinara. N.R.

~elnikaMilo{aVu~evi}a,tada{weg~lanaGradskogve}azasaobra}ajVu~etuTo{kovi}a,uzpitawekako}eseVu~evi}odreditipremaovim,sada{wim~lanovimaSNS,odkojihsunekii~lanoviPredsedni{tvaSNS.

- Pohapsite mangupe u svojim redovima! Ovo je stvar Gradskog odboraSNS,pare{itetoizme|u sebe na sastanku, pa nas upoznajtesishodom–rekao{efodborni~ke grupe DS Bo`idar Proti}, istakav{i ipak da ovo nije strana~ka stvar, ve} stvar svihNovosa|ana. Stavodbornikavladaju}ekoalicije, jeste da dr`ava treba da

Foto:S.[u{wevi}

sutrauDomusindikatauBeogradu-rekaojeJak{i}. A.L.

Branebuyeti~ekajureviziju:DejanMandi}iMilo{Vu~evi}

radi svoj posao i da procesuira odgovorne, a wega je izneo {ef odborni~kegrupeSNSAleksandarMilovan~ev. -SNSseboriprotivkriminala,posebnoprivrednogistogputa ne}e skrenuti. Prethodna vlast je trebalo da reaguje, a mi sigurno`elimodaisteramoovo dokraja–rekaojeMilovan~ev. I {ef odborni~ke grupe koalicije oko SPS-a dr \or|e Petrovi} podr`ao je utvr|ivawe odgovornosti. - SPS se zala`e za punu odgovornostonihkojisubilidirektni akteri u aferi oko ATP-a. Alinemamoproblemnidapitamo

biv{u vlast za{to nisu ni{ta u~inili.Netrebamomidatra`imokrivce,ve}dr`ava.Potrebno jedasmognemosnageidadamokonstruktivnepredlogekakobigrad i gra|ani pro{li sa {to mawe {tete–zakqu~iojePetrovi}. DokjeraspravaoATP-uulazilautre}isat,predodbornicima su bila i kadrovska re{ewa, gde se isticalo pitawe ostavke vr{ioca du`nosti direktora „Informatike“ Dejana ^elara, {to jeDSneuspe{nopoku{aodastavinadnevnired,a~ijijereizbor na istu funkciju bio me|u kadrovskimpredlozima. SvetozarKrsti}

Isplata nov~anih naknada

FotografijeNade`de Petrovi}uSpomen-zbirci

Isplata nov~ane naknade nezaposlenimosobama,kaoiprivremene naknade raseqenim gra|animasapodru~jaKosovai Metohije po~iwe danas. Kako obave{tavaju iz Nacionalne slu`be za zapo{qavawe naknada se mo`e podi}i na {alterimasvihpo{tauSrbiji. A.L.

USpomen-zbirciPavlaBeqanskog,naTrgugalerije2,danas u12~asovaupravnicadrJasnaJovanov odr`a}eautorskotuma~eweizlo`be„Nade`daPetrovi};sobestraneobjektiva”.Publika}ebitiuprilicidaprviputvidipojedineoriginalne fotografijeNade`dePetrovi}iweneporodiceizporodi~ne zaovstav{tine, a postavka obuhvata izbor umetni~kih dela iz Spomenzbirke.Izlo`ba}ebitiotvorenado10.marta,aulaz jebesplatan. I.D.

Iskqu~ewa struje -Ovomvo`womnajavqujemoi centralni skup podr{ke na{em predsedniku koji }e se odr`ati

Foto:F.Baki}

Odbornici Skup{tine grada usvojilisukasnosino}izve{taj Stru~nogtimakojijepokazaoje da je gradsko pravobranila{tvo 18. februara podnelo zahtev Vrhovnomkasacionomsuduzahtevza hitnom revizijom presude po kojojgradmoradaplati1,3milijarde dinara od{tete ATP „Vojvodina“. Tako|e, predlo`eno je da se pregovorima s poveriocima odlo`inaplataovesume,dokne bude gotova revizija, gde je, sa strane zakonite pobude, Novi Sadizvr{iosvojeobaveze.

Novi Sad: od 8 do 11 ~asova Brodogradili{te, Mornarica, UTHPSlobodanaRibarcu,svi potro{a~i na Ribarcu i restoranEVnaRibarcu.

[kolaaran`irawacve}a Tradicionalni program Pokreta gorana „Mala {kola aran`irawacve}a”odtridvo~asovneradionicerealizova}esetokomtrisubote,23.i2.februarai9.marta,od10do12~asova. Prvaradionicazau~enike{estihrazredaodr`a}esedanasu Pokrajinskomzavoduzaza{tituprirode,Radni~ka20a.Obavezandeoradionicabi}eiprakti~anradkada}edecasamostalnoizra|ivatistoneizidnearan`mane,kaoibo`i}neinovogodi{weukrase. I.D.

Poetskodru`eweuKIC„Mladost” Poetskodru`ewe„Qubav(ni)jesamore~”odr`a}e sedanasu12~asovauKulturno-informativnomcentru„Mladost”uFutogu,CaraLazara42.Nadru`ewu }ebitiizvedenenagra|enepesme,kojesupristiglena istoimenikonkurszanajlep{ude~juqubavnupesmui bi}euru~enenagradenajuspe{nijimmladimpesnici-

ma.Uprogramu}eu~estvovatisolisti[kolemuzike ”Melodijum”, u~enici M[ „Isidor Baji}” i Mini klub.Nagrade}euru~iti~lanovi`irijapesnikDu{an Pop \ur|ev, bibliotekarka Katarina Novakovi}, direktor KIC „Mladost” Aleksandar Rajak i predstavniciizdava~keku}e„Prometej”. I.D.


10

subota23.februar2013.

vOJvOdinA

dnevnik

ЗАСЕДАООПШТИНСКИПАРЛАМЕНТНОВОГКНЕЖЕВЦА

Комуналијескупље15посто

УЖАБЉУСАРАДЊАНАПОМОЛУ

Кинези улажу уинфраструктуру?

ЖАБАЉ: Дугогодишњуагонијуурешавањунагомиланепроблематикеизобластиинфраструктуре, жабаљскојопштиниможедаотклони ангажованост кинеског капитала. Веома плодан први сусрет, у зградиСОЖабаљ,председникопштинеЧедомир Божић јеискористиодаједнојвисокопозициониранојделегацијиизкинескеамбасаде уСрбији,предочипроблемесакојим се суочавају житељи ове мале општинеод28.000становника.Гости председника општине Жабаљ су били директор економског оделења Амбасаде Кине, мр Цу Ли Анђи, директор највеће кинеске банке (China Development Bank in

Serbija) мр Ли Јуфенг, директор компаније„Sinohydro Europe regional“,којарадиу100земаљана600 пројекатамрЈанг Фан ипомоћник директораекономскогодељењамр Чанг Пенг. Први контакти уливају оптимизам,јерсуКинезиспремнидаангажујуфинансијскасредстваподвеомаповољнимусловима,какобисе у Жабљу решили многи проблеми из области комуналија и инфраструктуре,гдесеупрвомредумислинаканализацију,водоводипутнумрежу.Пословномразговорусу присуствовали чланови општинског Већа Боро Милић и Јовица З.С. Панић.

ЗагонетниФонд солидарнестамбене изградње

ЧОКА: Одборници Скупштине општине Чока ускратили су на јучерашњем заседању сагласност програмутрошењасредставаФонда солидарне стамбене изградње општине Чока за 2013. годину, јер нико од представника предлагача није био присутан на седници да објасниколикосредставајеупитањуизакојенаменесетроше.Због тога је програм враћен предлагачу на дораду. Бивши председник чоканске општине сада одборник и покрајински посланик Предраг Мијић (ДС)затражиојеодговорна питанујекојепредлагачовогматеријала,корасполажеикојимизносомсредстава,оценившиовајФонд каовеликутајну. Како се материјал нашао на дневном реду седнице, није могла даобјаснинипредседницаСОЧока Мирјана Марјанов (ДС), нити актуелнипредседникопштинеФеренц Балаж (СВМ), мада је Општинско веће Чоке материјал једногласноусвојило.

Фаренц Балаж је изјавио да је материјалзаседницуОпштинског већа добио од Дирекције за изградњу општине Чока, а в.д.директора Дирекције Борис Илић, дајеовопредузећебилосамотехничкаподршкаудостављањуовог материјала, који је потписао редседник Управног одбора Фонда Иван Влах. У Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње општине Чока достављеној одборницима само је штуро наведенодаћесесредстваФонда трошити искључиво за санацију објеката који се воде као власништвотогФонда.Оизносуиокојимзградамајеречниконијемогаоништадакаже,пајенапредлог одборника Чабе Зомбори (СВМ) одлучено да се материјал врати„загонетном„предлагачуна дораду.Иначе,изсредставаФонда солидарне стамбене изградње у Чоки је последња зграда изграђенапретридеценије! М.Митровић

Ододборника подведневнице

СОМБОР: Током последењег

заседањасомборскогградскогпарламента,измеђуосталих,извештај орадујеподнелаиновадиректорица сомборског Дома здравља „Др ЂорђеЛазић“,изкогасемоглоразабратиидаје,уследнедостаткаи иначевишенегоскромнихсредставанеопходнихзарад,замрлаактивност Развојног саветовалишта намењеног деци ометеној у развоју. Целу ситуацију око овог сегмента радаДомаздравља,појасниојеодборникдрЗоран Парчетић, иначе помоћникдиректораОпштеболнице„ДрРадивојСимоновић“. - Развојно саветовалиште Дома здравља не ради од децембра, а основниразлог прекидаангажмана четворо волонтера је недостатак финансијских средставаунетоизносуод40.000динара, коликосена именадокнадењимаисплаћујемесечно.Задецукојаимајусметњеу развојуодпресудногјезначајакон-

тинуиранстручнинадзоризбогтогапредлажемдасемикаоодборнициодрекнемодневницаза16.и18. фебруаридаихдамозарадРазвојног саветовалишта – „искористио“ јеприликуипредложиодрПарчетић,штосуњеговеколегеједногласноиприхватиле,тимеобезбеђујући саветовалишту донацију од 2.400 динара по сваком од 61 одборника. Његова колегиница по струци, директорка Дома здравља дрЕмеше Ури јепојасниладасуу саветовалишту радила четири дефектолога, психолог, као и педијатар запослен у самом Дому. Како садастваристоје,дрУријенајавилапоновнипочетакрадасаветовалиштавећодпрвогданамарта,али иупућивањеиницијативезапрерастањеовогсаветовалиштаурегио- нално,какобиадекватнупомоћдобили и деца и родитељи из Куле, АпатинаиОџака. М.Миљеновић

НОВИ КНЕЖЕВАЦ: Измена Статута општинеНовиКнежевацусвојенајеназаседању општинскогпарламентаузуздржанегласовеодборнкаСрпскенапреднестранке,збогодредби којесеодносенамеђународнусарадњуиизбореумеснимзаједницама,арасправујеизазвало предложено поскупљење комуналних услуга и доношење одлуке о краткорочном задуживању општине. Претходно је шеф одборничке групе напредњакаРадован Јанчић захтеваодасеова ијошнекапитањаскинусадневногредајернијеодборнициманијебилодостављенописмено мишљењесекретараСО,штојеучињенонакон паузе.КонстатованајеоставкаодборницедрЈованке Петровић (ДС)иуместоњеверификован мандатАлександри Нецков. Статутоштинеизмењенјеуделукојисеодносинаусаглашавањеоснивачкихакатајавних предузећа чији је оснивач општина, што је на овом заседању већ учињено допунама одлука оснивачкихакатазаЈПДирекцијазаизградњу

града Нови Кнежевац, ЈКП „7.октобар„ и ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац. Променесеодносенаначинименовањадиректора, председника и чланова надзорних и управних одбораиобавезудатихпредузећадапрограме пословањазанареднугодинудостављајуСОна сагласностдо1.децембра.Уделукојисеодноси нанаизборсаветамеснихзаједница,омогућено је да кандидатуре за чланове Савета МЗ могу предлагати посебно или заједно, регистроване политичкестранке,коалицијеидругерегистроване политичке организације, чије изборне листетребадаподржавајупотписибирачачијије бројзаНовиКнежевацнајмање20,засеоскеМЗ 10грађаназаједногкандидата,докјебројпотписа за изборне листе најмање 140 у Новом Кнежевцу140аусеоскимМЗ50бирача. ОпозициониодборнициСНС-а,алииодборнициизвладајућекоалицијеизСавезавојвођанских Мађара имали су замерке на предложену одлукуократкорочномкредитномзадужењуоп-

штинеНовиКнежевацуизносуод15милиона динара, за финансирање дефицита текуће ликвидности који настаје услед неуравнотеженостиприходаирасходауопштинскојкаси. Гласовима одборника владајуће коалиције, уз претходну жучну расправу у вези калкулација и изостанка образложења уз нови ценовник, дата је сагласност за поскупљење комуналних услуга ЈКП „7.октобар„ за 15 посто. Према усвојеном ценовнику од почетка марта кубик пијаће воде за домаћинства стаје 35,52 динара, за правна лица 71,02 и за буџетске установе 53,27 динара, чему за одвођење отпаднихводапокубикузапотрошачеприкључене на канализацију треба додати 17,76, за правна лица 35,55 и буџетске установе 26,64 динара,плусПДВ.Засаупљање,одвозидепоновањесмећазадомаћинствановаценаје3,67 динара по квадрату стамбеног простора, а у стамбенимзградама4,40динара,плусПДВ. М.Митровић

ПОСЛЕОПСЕЖНИХАНАЛИЗАНЕМАЧКИХСТРУЧЊАКА

Изградња фабрике воде на пролеће?

ЗРЕЊАНИН: Изградња фабрике воде у Зрењанину требало би да почне на пролеће ове године,најавио је заменик градоначелника Чедомир Јањић.Он је казао да је немачкој компанији “Васертехник”, са којом је априла прошле године потписан уговор о изградњи постројења,дат рок од пола године да испита и пронађе одговарајућу технологију за пречишћавање воде, а затим и додатних шест месеци да утврди да ли је у могућности да пречисти зрењанинску воду, како би она била задовољавајућег квалитета. -Уколико се то деси,започећемо изградњу фабрике. До сада смо у неколико наврата имали састанке са представницима “Васертехника”,одржана је и презентација постројења, и добили смо уверавања да су на добром путу и да ћемо са изградњом стартовати овог пролећа -рекао је Јањић. Инжењер “Васертехника”Коља Пирке саопштио је крајем прошле године да је Немцима пошло за руком да пречисте сирову воду из зрењанинских изворишта до нивоа који задовољава све параметре регулисане стандардима Европске уније. -Остало је још да се дотерају неке ситнице и онда може да се приступи изради пројектно -техничке документације за изградњу постројења за производњу пијаће воде – рекао је Пирке.

„Чувајмозавичај одзаборава” БАЧКИ ЈАРАК: Завичајно

удружењеЛивњанаиГраховљанаиз БачкогЈарка,организујепетотрадиционално дружење, под називом „Чувајмозавичајодзаборава”,усуботу,2.марта,уРесторану„Троглав” уБачкомЈарку,сапочеткому19часова.Бићетоприликазаподсећање на неговање обичаја, традицију, певање,свирање,књижевноиликовно стрваралаштво,сакупљањерукотворина,умотворина,историјскеграђе, крајишког спорта и других вредностивезанихзаживотКрајишника. У културно-забавном програму, који има етно обележје, подсећање на игранке и прела, поред осталих, наступиће и Фолклорни ансанбл „Вила”СКУД„Жељезничар”изНовог Сада, те један од најплоднијих текстописаца актуелних крајишких песамаЛазо Пајчин.Детаљнијеинформације могу се погледати на: www.lijevno.com и www.grahoВ. Х. vo.net

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација”потписало је са немачком компанијом “Васертехник”уговор о инвестицији вредној

тују да ће се сирова вода обрађивати уз минималну потрошњу електричне енергије и хемикалија,те врхунску прераду отпадног муља.

Немачкопилотпостројење

25,6милиона евра.Како је предвиђено, целокупан посао требало би да буде завршен у року од три године,а онда би “Васертехник”,заједно са колегама из “Водовода и канализације”,наредних 15година бринуо о снабдевању Зрењанина квалитетном водом за пиће, уз годишњу прераду и испоруку 6,5милиона кубика, односно до 300 литара у секунди. Уговором је дефинисана и цена воде из будуће фабрике за потрошаче.Трошкови прераде не могу прећи 0,34евро центи а за потрошаче неће бити више од 0,75 евра по кубном метру.Осим што обезбеђују континуирани квалитет у снабдевању,стручњаци из Есена гаран-

Покрајинска санитарна инспекција је, да подсетимо, 16. јануара 2004.године забранила за пиће воду из зрењанинског водовода,као и њено коришћење за спремање хране,због вишеструко повећане концентрације канцерогеног арсена. Тадашња мерења показала су да се тај тешки метал у зрењанинском водоводу налази у чак десетоструко већој количини него што је прописано европским нормама. Забрана воде за пиће принудила је Зрењанинце да купују флаширану воду или да се снабдевају са еко чесми, али има и оних који је користе због навике или лоше финансијске ситуЖ.Балабан ације.

СУТРАСВЕТСКОПРВЕНСТВОУНАДМЕТАЊУГУСКОВА

УфиналуДикиЛав МОКРИН: У Мокрину ће се сутра одржати 27. Светско првенствоунадметањугускова.За данас,уДомукултуреод19сати, предвиђена је позоришна представаподназивомБелакорида, у 20 сати је промоција књиге “Бело перо” Живице Терзића у којој је описано ово јединствено такмичење, као и ангедоте које су га пратиле. За 21 сат заказано је „Гушчарско вече“, на којем ће говорити Раша Попов и Богдан Ибрајтер Тане. Сутра ће, на Гушчарском тргу, бити одржано најпре ревијално надметање гускова, представљање најлепшег јата, најстаријегинајтежеггусанаигуске. Тачно у подне  одржаће се финално надметање младића и двогодаца,докјеза12,30часова велико финале између Лава

Милана Терзића и Дика Милана Мирчића. Овадвапрекаљенаборцауфиналу су се нашла након двомесечних полуфиналних борби у којимајеучествовало107гусана. -Не побеђују увек фаворити, штоседоказалогодинамауназад –кажепортпаролтакмичењаЖивица Терзић. – Благу предност имагусанЛав,алитонемораништадазначи. Осимтогадагусанибудуборбенииспремнинамегдан,важно јеијатогусака,којеихпрати,јер оне подстичу и подржавају свог мужјака. Осим пехара, за победникесуобезбеђеневреднеробне награде. Надметање гусана биће иприликадасепосетиоцима,којих је сваке године све више, представеспецијалитетиМокрина:сир,хлеб,гушчијамастидруА.Ђ. го.

Данматерњег језика БЕЛО БЛАТО: Међународни данматерњегјезикаобележенјеиу Основној школи “Братство јединство”уБеломБлату,селуодраније познатомпосвојојнеобичнојјезичкојструктури.Можесерећидасу овде задржани панонски језици у својојизворнојјезичкојформи.Вероватнојеибелоблатскашколајединствена у ширем окружењу, јер се школске манифестације, рецитарторскесмотреисличноодвијају практичнонаседамјезика.Словачки, мађарски, бугарски, српски и ромскисунајдоминантнији,алисе овде, из пијетета према Немцима, првимстановницимаовогсела,говори и немачки језик. Житељи са презименима Мајер, Шпеиерс, Антман, или Мелкер засигурно имају одређену повезаност са тим језиком. Развојем алтернативних делатности,попутловногтуризма,узповећаноприсустволовацаизИталије,нереткосеможечутиикомуникација месног становништа са гостимауправонаиталијанскомјезику.УпоследњевремеБелоблаћани кажудаимјезаједничкијезикопште комуникације у ствари “белоблатски”.Итојетајседмијезикпосебнеемоције,онајкојидолазииз дубинедуше,панонскипредачки– Ж.Б. есперанто.

Дваиповека Шајкашког батаљона ЖАБАЉ: Читава 2013. година ћеужабаљскојопштинипротећиу обележавању значајног јубилеја, 250годинаодоснивањаШајкашког батаљона. За оно време Хабзбуршка монархија је проценила да је потребнодасепојасизмеђуДунава, Тисе и Римског шанца војно организујеинанекиначинтобуде заштитни поијас у односу на Османлијску Царевину. Обележавањезначајногјубилејапратеипокрајинскеинституције,каоиМузеј Војводине,МузејградаНовогСада и Матица Српска. Жабаљ, који је једноодкоманднихместаизвремена од 1763. године, је већ учинио много тога у обележавању ове годишњице,атосеочекујеиодосталихкојисуузелиучешћеупрослави.Значајнојетодајетимповодом из штампе управо изашла књига, аутора професора историје Стевана Славнића,амногеактивности уЖабаљскојопштинитекследе. На 8. Седници Скупштине општине Жабаљ која је одржана данас, Одлука да се 2013. прогласи годином Шајкашког батаљана подржанајеједногласноса31гласом, штоговоридауоваквимслучајевима постоји једногласност читавог општинскогПарламента. З.С.

Изложбафотографија АгнешКантарџић

ТЕМЕРИН: УГалерији„ЛукијанМушицки“ у Темерину, до 28. фебруара отворена је самостална изложба фотографија Агнеш Кантарџић изТемерина,којајеДипломираланаВисокој техничкој школи у Новом Саду, на смеру примењенафотографија,а2012.годинесеспецијализовала за фотоилустратора. Учествовала јенабројнимколективнимизложбамауземљи и иностранству, а ово јој је трећа самостална изложба. Серијом фотографија аутопорт рет а подељених у циклусе показује свој изграђен

став и критикује положај жене у савременом друштву. -Сакупљамодбаченепотрошачкепредметеи рециклирамих,правећикостиме,чимедодатно преносим поруку еколошког проблема. Моје фотог раф иј е нису сам о исеч ак и докум ент стварности,неговрлојакоиизражајновизуелносредствокојепозиванаразмишљањеикомуникацијуоактуелнимдруштвенимпроблемима –истичеАгнешКантарџић. М.Ми.


dRU[TvO

dnevnik AFERASAFLATOKSINOMUMLEKU NAME]EPITAWE:KAKVUHRANUJEDEMO

subota23.februar2013.

11

SEKRETARUMINISTARSTVUZDRAVQADRMILO[JEFTOVI]POSETIOKLINIKU ZAGINEKOLOGIJUIAKU[ERSTVOKLINI^KOGCENTRAVOJVODINE

Kontaminacija Ohrabritimladezara|awebeba mogu}aodwive dotrpeze Kakvu hranu jedemo i mo`e li se tvrditi da su nam `ivotne namirnice ispravne, pitawa su koja sve ~e{}e postavqamo jer smo, uprkos stalnim redovnim i vanrednim kontrolama ispravnosti namirnica, svedoci ~estih trovawa, alergija i te`ih oboqewa izazvanih neispravnom hranom. Za ispravnost namirnica sve ~e{}e se vezuju i brojne afere, kakva je trenutno izbila oko pove}ane koncentracije kancerogenog aflatoksina u mleku. I doma}i proizvo|a~i i uvoznici obavezni su po zakonu na stalan nadzor i kontrolu nad kvalitetom i zdravstvenom ispravno{}u prehrambenih proizvoda. Tu su i redovne mere raznih inspekcija, od Ministarstva zdravqa (Sektora za sanitarni nadzor), preko Poqoprivredne do Tr`i{ne inspekcije. Ipak, propusti se de{avaju, kako u mawim radionicama i pogonima, tako i u fabrikama prehrambenih artikala. Od svih epidemija koje poga|aju Ju`noba~ki okrug, oko 80 odsto nastaje zbog zaga|ewa hrane. Rezultati ispitivawa pokazuju da su naj~e{}i razlozi zaga|ewa hrane bakterije, plesni i gqivice. Hra-

~a{i tih napitaka? Kontrole sokova i bezalkoholnih pi}a pokazuju da su oni mikrobiolo{ki dobri, ali hemijski {aroliki. To je podru~je proizvodwe koje dozvoqava razne kombinacije u pravqewu napitaka pa su i hemijski sastojci raznoliki. Vrlo ~esto sokovi i napici su „~ist ve{tak”, koji mo`e biti {tetan po zdravqe. Afera od pre nekoliko godina oko soka od borovnice iz Slovenije primer je da se u vo}nom soku mo`e kriti i radioaktivnost. Alergeni u namirnicama posebno su aktuelni. Internacionalizacija jela i {irewa lanaca brze hrane, kao i novi na~ini kuvawa i ~uvawa namirnica, znatno su promenili na{u ishranu. Dolazak novih molekula, na koje na{ organizam nije uspeo da se prilagodi, doprineo je eksploziji nutritivnih alergena. Alergije od takve hrane mogu biti blage, ali se mogu ispoqiti i napadima astme. Aditivi, ve{ta~ke boje, `elatin, sulfidi, glutamati, tartazin, nitrati... omogu}avaju ~uvawe i stabilizaciju namirnica, poboq{avaju ukus i daju im lepu boju. Pre 20 godina aditivi su imali stotinak proteina, a danas ih imaju na hiqade. Ti

Kakoza{tititipotro{a~e Osim deklaracije, prehrambeni proizvodi na pakovawu moraju imati navedene i nutritivne ~iwenice, kao {to je energetska vrednost, sadr`aj hranqivih i za{titnih materija na 100 grama namirnice, kao i listu hemijskih sastojaka. Takvim ozna~avawem hrane izbegla bi se rigorozna ograni~ewa obolelima usled nepravilne ishrane i omogu}ila im raznorsnija svakodnevna ishrana. Na`alost, kod nas jo{ uvek nemaju svi proizvodi takva potpuna obave{tewa namewena potro{a~ima. na se zaga|uje jo{ u vreme proizvodwe, gde je mnogo kriti~nih ta~aka kada mikroorganizmi dospevaju u hranu. To se doga|a i prilikom transporta, ~uvawa i pripreme hrane. – Mleko naj~e{}e kupujemo pasterizovano, ali ako se ne ~uva pravilno, lako se kvari – ka`e dr Sne`anaPopin. – Druga grupa namirnica osetqivih na kvarewe su meso i mesne prera|evine. Posebno je osetqivo ono meso koje je bilo zale|eno. Vaqa ga brzo zalediti i brzo otapati, a ne da zale|eno meso stoji na sobnoj temperaturi i satima se polako odmrzava. Jednom otopqeno meso vi{e se ne sme zale|ivati. Mleveno meso naro~ito je osetqivo, ali uprkos tom saznawu, u na{im mesarama satima stoji samleveno i ~eka kupce. Iznutrice i pa{tete tako|e su podlo`ne kvarewu ukoliko se ne ~uvaju pravilno. Wih vaqa iskqu~ivo ~uvati u fri`iderima. Redovnoj kontroli podle`u i sokovi i bezalkoholna pi}a, koji su posledwih godina preplavili na{e tr`i{te. Proizvodi ih svako, od velikih fabrika do malih zanatskih radwi. [ta se krije u

proteini su uzrok alergija i netoleracnije organizma na hranu. – Proizvo|a~i jo{ uvek na deklaraciji ne istaknu sve {to proizvod sadr`i, ali ni potro{a~i nemaju naviku da deklaraciju pa`qivo pro~itaju –ka`e prof. dr Jagoda Jorga, specijalista za ishranu s Instituta za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. – Mnogo je proizvoda na ~ijoj etiketi pi{e da su lekoviti. Primer za to su razni preparati i proizvodi za mr{avqewe, koji se mogu kupiti u svakoj apoteci pa i prodavnici. Mnogi qudi se prevare kada na tim proizvodima pro~itaju da je preparat zdravstveno ispitan u nadle`nim ustanovama pa pomisle da on zaista ima sve efekte po zdravqe koji su na etiketi ispisani. Ali, to je daleko od istine. Ocena „zdravstveno ispitan” zna~i da su supstance koje su ispitane mikrobiolo{ki i hemijski ispravne, odnosno da u wima nema patogenih mikroorganizama niti hemijskih agenasa koji su opasni po zdravqe, a ne da su ti proizvodi lekoviti. J.Barbuzan

Kliniku za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Vojvodine ju~e je posetio dr`avni sekretar u Ministarstvu zdravqa dr Milo{ Jeftovi}. – Izuzetno sam zadovoqan uslovima koje Klinika pru`a pacijentkiwama, koje dolaze ne samo iz Novog Sada ve} i celog regiona – istakao je dr Jeftovi}. – Iskoristio bih priliku da ohrabrim mlade qude da se lak{e i ~e{}e odlu~uju na ra|awe novog `ivota. Mo`emo da budemo dobri lekari i da imamo dobre uslove za le~ewe i poro|aje, ali ono {to ostaje posle svog na{eg rada su na{a deca.

Ju~era{wi postupak pred Vi{im sudom u Beogradu za rehabilitaciju komadanta Jugoslovenske kraqevske vojske u otaxbini generala Dragoquba – Dra`e Mihailovi}a prekinut je do pravosna`nosti presude o ta~nom datumu wegove smrti. Postupak za rehabilitaciju je, po obja{wewu predsedavaju}eg sudskim ve}em Aleksandra Ivanovi}a, prekinut do pravosna`nosti postupka odluke Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je utvrdio da je Mihailovi} streqan 31. jula 1946. godine. S obzirom na to da je ta~an datum Mihailovi}eve smrti zna~ajan za proces rehabilitacije, a on je osporen, daqi postupak bi bio necelishodan. Nakon utvr|ivawa datuma Mihailovi}eve smrti postupak re-

habilitacije }e biti nastavqen daqim saslu{awem istori~ara Branka Latasa. On je ju~e zapo~eo svedo~ewe, ali je saslu{awe prekinuto. Q.M.

Zahvalniceza humanost U Klubu poslanika AP Vojvodine ju~e je odr`ana tradicionalna sve~anost povodom „Dana zahvalnosti za datu krv”. Vi{estrukim davaocima krvi i ~lanovima osnovne organizacije Crvenog krsta zaposlenim u pokrajinskim organima i slu`bama, koji su pet, deset i 25 puta dobrovoqno dali krv, dodeqena su priznawa i zahvalnice za humanost. Sve~anost je organizovala Osnovna organizacija Crvenog krsta pokrajinskih organa uprave Skup{tine AP Vojvodine, a pod pokroviteqstvom potpredsednice pokrajinske Skup{tine zadu`ene za oblast zdravstva prof. dr BranislaveBeli}. Ovo je bila prilika da se jo{ jednom

liteta i vantelesnoj oplodwi, pre svega moramo da za{titimo mladu populaciju i wihovo reproduktivno zdravqe, za koje i oni sami moraju da budu odgovorni – rekao je dr Jeftovi}. I dr Jeftovi} i doma}in, v. d. upravnika Klinike za ginekologiju i aku{erstvo dr DraganStaji}, hvale odli~nu saradwu rukovodstva ustanove i Ministarstva zdravqa. Kako je istakao dr Staji}, prilikom ove posete dogovorena je daqa, jo{ boqa saradwa, a razgovaralo se i o nekim pote{ko}ama i problemima u radu ustanove i kako ih re{iti. J.Barbuzan

UTICAJNAPSIHOANALITI^ARKAELIZABETRUDINESKOOPORODICIURASULU

Ratikonfliktinajvi{e uti~unaporodicu Savremena porodica uspe{no prevazilazi isku{ewa modernog doba, ali je, u isto vreme, odlikuje i rasulo, pi{e u svojoj kwizi „Porodica u rasulu” poznata evropska psihoanaliti~arka ElizabetRudinesko. Ona je u Matici srpskoj odr`ala predavawe na tu temu kao gost „Akademske kwige” koja je objavila prevod kwige na srpski jezik. U razgovoru za „Dnevnik” Elizabet Rudinesko ka`e da je porodica oduvek u stawu nereda i promena koje su nezaustavqive. – Ona je istovremeno i kulturna i biolo{ka pojava, i stoga }e se uvek mewati – rekla je autorka. – U kwizi sam dala pregled porodice od sredweg veka do danas, s naglaskom na modernoj porodici u neredu i rasulu, koje podrazumeva nekakav poredak. Ona u kwizi „Porodica u rasulu„ govori o klasi~noj porodici, samohranim roditeqima, istopolnim brakovima, parovima bez dece, razvedenim, vi{estrukim porodicama, onima koje decu dobijaju ve{ta~kim za~e}em kao i problemima i izazovima koje svaka od tih kategorija sre}e. – Kada govorim o istopolnim brakovima i nekim drugim kategorijama, uvek isti~em da su to apsolutne mawine. Homoseksualci ~ine svega oko deset odsto svetske populacije. Parovi koji ra|aju decu ve{ta~kim putem ~ine jo{ mawi postotak i one nikada ne}e postati dominantne. Klasi~na poro-

Sledisuzbijawehomofobije – Promena stava ve}ine uvek mora da se inicira iz mawinske zajednice pa }e tako i u Srbiji do}i do promene stava. Najpre }e dr`ava morati da odobri „Gej prajd„ jer to nala`e Evropska unija. To }e svakako jednom biti uslov. Slede zakoni kojima se homofobija suzbija. I da ih sada ima, dr`ava }e morati da po~ne da ih primewuje. Garantujem vam da }ete za deset godina slu{ati druga~iju pri~u. Promene su nezaustavqive – ka`e Elizabet Rudinesko. dica i deca nastala seksualnim odnosom time ne mogu biti poquqani, pa su i strahovi koje pojedinci isti~u potpuno sme{ni – tvrdi Elizabet Rudinesko. Ona ka`e da }e u budu}nosti mo`da rasti rekombinovane porodice, nastale razvodima, te da nove generacije lagano napu{taju ideju jednog braka za ceo `ivot. Elizabet Rudinesko ka`e da postoji zna~ajna razlika izme|u izazova s kojima se susre}e porodica

u ure|enim demokratskim dru{tvima i onih s kojima se su~eqavaju trusna dru{tva poput srpskog. – Rat i konflikti najvi{e mewaju porodicu. Prvi svetski rat je doveo do masakra mu{karaca i ubrzane emancipacije i samostalnosti `ena. Drugi svetski rat je doveo do bejbi-buma i `eqe za ubrzanim razmno`avawem. Srbija, koja je do`ivela veliki gra|anski rat, do`ivqava promenu porodice, i to }e tek da postane vidqi-

vo. Modifikacija porodice se de{ava stalno, ali je ovako konfliktna podru~ja mewaju br`e, na dobro ili lo{e – ka`e Elizabet Rudinesko. Neka istra`ivawa sprovedena u Srbiji ka`u da se ovde svaki tre}i brak zavr{i razvodom. – To, me|utim nije nikakav problem samo po sebi. Razvod ne predstavqa automatski propast porodice jer ona samo prelazi iz jednog stawa u drugo. Sada{we mlade generacije vi{e ne}e sklapati brakove za ceo `ivot, ba{ kao ni {to u brak ne stupaju nevini. Qubavni `ivot je sve burniji, sve su brojnije afere van braka i razvodi postaju sastavni deo `ivota. Novija istra`ivawa ka`u da }e u budu}nosti svako imati bar dve porodice usled razvoda – obja{wava Elizabet Rudinesko. Razli~ite kulture i dr`ave o porodici brinu na razli~ite na~ine, ali postoje ekstremni primeri koji proizvode nesagledive posledice. Rudineskova ka`e da je zabrana drugog deteta po porodici u Kini jedan od wih. – Umesto da su sprovodili kampawu o kontroli ra|awa, oni su uveli zabranu. Rezultat je katastrofalan i mora}e da dovede do promena. U Kini porodice preferiraju mu{ku decu, kojih sada ima daleko vi{e nego `enske. Treba se i daqe razmno`avati pa }e mnogi morati `ene da potra`e u drugim dr`avama gde postoji balans – ka`e Elizabet Rudinesko. P.Klai}

AGENCIJAZABORBUPROTIVKORUPCIJEPOKRENULAPOSTUPAKPROTIVDIREKTORAINSTITUTA ZAONKOLOGIJUVOJVODINE

Ugrozioliste~ekawa? Agencija za borbu protiv korupcije uputila je zvani~no obave{tewe direktoru Instituta za onkologiju Vojvodine profesoru dr Du{anu Jovanovi}uda je protiv wega pokrenula postupak po slu`benoj du`nosti nakon {to je utvrdila da postoji sumwa da je postupio suprotno odredbama ~lana 27, stav 1, 2. i 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije time {to je omogu}io da se na Institutu “organizuje dopunski rad i da se preko reda na liste ~ekawa za terapije zra~ewem ubacuju strani dr`avqani na {tetu lica koja u`ivaju pravo na overeno

VESTI Prekinut postupakza rehabilitaciju generalaDra`e

Kako je istakao, Ministarstvo zdravqa se odlu~ilo da u narednom periodu podr`i populacionu politiku i da aktivno bude ukqu~eno u wu jer je nacionalni interes ra|awe vi{e dece. Do sada se Ministarstvo nije posebno anga`ovalo na populacionoj politici, vi{e je bio ukqu~en nevladin sektor, ali sada }e ono preduzeti korake i u zakonskom smislu, i u kadrovima, organizaciji i opremi da bi uslovi za ra|awe beba bili {to boqi. – ^vrsto smo opredeqeni za to da pomognemo mlade qude da se odlu~e na roditeqstvo. S obzirom na to da dajemo podr{ku i le~ewu steri-

istakne da vojvo|anske op{tine imaju najboqi procenat u davala{tvu krvi u Srbiji {to govori da postoji visoka svest stanovni{tva o potrebama i zna~aju davawa krvi. J.B.

Bezbednosne proverei kr{eweprava Poverenik za informacije od javnog zna~aja i za{titu podataka o li~nosti Rodoqub [abi} upozorio je na to da su bezbednosne provere funkcionera ili osoba koje obavqaju odre|ene poslove neminovnost, ali je ukazao na to da primena postoje}ih propisa o tome dovodi do kr{ewa qudskih prava: – Nedopustivo ~esto se ne po{tuju odredbe Zakona o za{titi podataka o li~nosti, kojima se ure|uju prava lica ~iji podaci se obra|uju, iako je za to zakonom predvi|ena prekr{ajna odgovornost, a u odre|enim slu~ajevima i krivi~na – kazao je [abi}.

zdravstveno osigurawe RFZO-a a u ciqu sticawa koristi kako za sebe, tako i za druga lica”. U dopisu se tvrdi da postoji sumwa da je propustio da blagovremeno uka`e nadle`nim organima na problem nedostatka aparata, {to je uticalo na pove}awe broja pacijenata koji mogu ostvariti prava iz obaveznog zdravstvenog osigurawa, ~ime je dovedeno u pitawe poverewe gra|ana u savesno i odgovorno obavqawe javne funkcije. “Imaju}i u vidu da rukovodite jedinom visokospecijalizovanom ustanovom koja pru`a te-

rapiju zra~ewem u Vojvodini, bili ste upoznati s epidemiolo{kim stawem u Vojvodini i potrebama pacijenata obolelih od karcinoma, a s druge strane, s tehni~kim kapacitetima Instituta“, navodi se u dopisu. S obzirom na to, dodaje se u dopisu Agencije, da svi zaposleni u Institutu rade sa skra}enim radnim vremenom zato {to ne mogu biti izlo`eni {tetnostima na radnom mestu du`e od odre|enog vremena, ne mogu biti anga`ovani u okviru dopunskog rada. Q.M.


12

crna hronika

subota23.februar2013.

dnevnik

NOVO PRIVO\EWE U SLU^AJU AGROBANKE

Lisicezbog nevra}enogkredita oddesetmilionaevra Ministarstvo unutra{wih poslova potvrdilo je ju~e novo hap{ewe u slu~aju Agrobanke i najavilo da se nastavqaradnarasvetqavawusvih nezakonitostiuposlovawute banke. IzMUP-asaop{tavajudaje QubomirS. (38),osniva~privrednih dru{tava „Kjub rial

istejt„d.o.o.,„Imtelkompjuters„ a. d., „Imtel” a. d., RCG d. o. o., li{en slobode u nastavku akcije suzbijawa finansijskog kriminala, a da se sumwi~izaizvr{ewekrivi~nogdelazloupotrebeslu`benogpolo`aja. MUP navodi da su od 2010. do 2011. godine Du{an Anto-

ni}, kao predsednik Izvr{nogodbora,SlavoqubKori}anac, Bojan Zari}, kao ~lanoviIzvr{nogodbora,Boban Labovi}, kao izvr{ni direktor Sektora za korporativno bankarstvo i Vehbo Papi}, kaoizvr{nidirektorSektorazaupravqawerizicima,iskori{}avawemsvojihslu`benih polo`aja i ovla{}ewa odobravalikrediteibankarske garancije, kr{e}i zakonske i podzakonske akte i internepropisebanke. Kredite su odobravali pod povoqnijim uslovima i bez odgovaraju}ih sredstava obezbe|ewa povezanim privrednimdru{tvima„Kjubrialistejt”, „Imtel kompjuters“, „Imtel“,RCG,kojasupodkontrolomQubomiraS.,uiznosu ve}em od 10.000.000 evra. Taj novac do danas nije vra}en pa je Agrobanka a. d. Beograd o{te}enazatajiznos. Nakon odre|ivawa zadr`avawa, Qubomira S. je uz krivi~nuprijavuprivedenTu`ila{tvu za organizovani kriminal. (Tanjug)

Specijalnisudponovo o Du{kuSekuli}u –ApelacionisuduBeograduukinuojere{eweoprodu`ewupritvoraDu{kuSekuli}u,jednomodokrivqenihu„aferiAgobanka“,ivratio ga Specijalnom sudu na ponovno odlu~ivawe–izjavilajeza„Dnevnik“portparolkatog sudaMirjanaPiqi}.–Prvostepenore{eweje, ponala`ewuApelacionogsuda,donetouzbitnepovredeodredabakrivi~nogpostupka.Sudje na{aodasuuobrazlo`ewuizostalirazlozio odlu~nim~iwenicamauvezisdaqimzadr`avawem okrivqnog u pritvoru po osnovu razloga poznatogkao„uznemirewejavnosti“. Apelacionisudjepotvrdiore{ewaoprodu`ewu pritvora za jo{ 30 dana okrivqenima: Du{anu Antoni}u, Slavoqubu Kori}ancu, Bojanu Zari}u, Dragomiru Jovanovi}u, Branimi-

ru Uzelcu, Milo{u Uzelcu, Saudu Hasovi}u i MilanuAntoni}u. Tu`ila{tvozaorganizovanikriminaljenedavno podiglo optu`nicu protiv Du{ana Antoni}a i jo{ dvadeset okrivqenih u „aferi Agrobanka“ „zbog nepravilnosti u vezi s odobravawem kredita i bankarskih garancija u Agrobanci preduze}ima  ’Habit farm’, ’Svis farmacija’, ’Svis inter medikal’, ’Produkt trejd fajnans’, ’Vestern stajl’, ’Merkjuri interne{enel’, ’Luton’, ’Novi dani’, ’Hed komerc’i’Drinatimber’. Ostaliokrivqenisuiliu„ku}nompritvoru“ilisu, odlukomsuda, pu{tenidasebranesa slobode. J. J.

PRESUDA ZA RATNI ZLO^IN U SELIMA ZVORNI^KE OP[TINE TOKOM 1992. I 1993.

Sedmorici„Siminih~etnika” 73godinezatvora Odeqewe za ratne zlo~ine Vi{egsudaosudilojeju~esedmor o prip adn ik a par avojn e grupe „Simini ~etnici” na zatvorskekazneoddvedo20godina za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva u selima zvorni~keop{tinetokom1992. i1993.godine.Presudajedonetazaratnizlo~inprotivcivi-

Posle~itawapresude,Gavri} jenapustiosudnicu. Izricawupresudenijeprisustvovao samo jedan ~lan grupe „Simini ~etnici” Zoran Stojanovi}, zvani Trcko, i to zbog operacije. U zavr{noj re~i zamenik tu`iocajenaveodajetakaznatra`enazato{tosuoptu`eniu~e-

Vekari}: Pravda delimi~no zadovoqena Zameniktu`iocazaratnezlo~ineBrunoVekari} ocenioje ju~edajepresudomgrupi„Simini~etnici”delimi~nozadovoqenapravdajerjeuokviruweizre~enonekolikomaksimalnih kazni. –Kada~ujetekakvisuzlo~inipo~iweni,te{kojeizraziti zadovoqstvo,pogotovokad~ujetedanekoubijedecuoddvedo12 godina,trudnicu,jo{20qudi–rekaojeVekari}novinarimaispredSpecijalnogsuda. Onjedodaoda}eTu`ila{tvoodlu~itio`albitekkaddobijepresudu. Porukakojujepresudom„Siminim~etnicima”poslaloSudskove}e,kakojerekaoVekari},adekvatnajezazlo~inepo~iweneuZvorniku. –OvobitrebalodabudeporukaVe}adasetakvizlo~inine mogunikadaponovitiidanamtakviqudinisupotrebninaslobodi–rekaojeVekari}. la u selima Sko~i}, Male{i}, Klisa,PetkovciiDriwa~a. Sedmo~lana grupa osu|ena je na ukupno 73 godina zatvora, od ~ega Damir Bogdanovi} na zatvorsku kaznu u trajawu od dve godine,ZoranStojanovi} na20, TomislavGavri} nadeset,\or|e[evi} napet,ZoranAli} na deset,Zoran\ur|evi} nadvadesetiDragana\eki} napetgodina.Wima}ebitiura~unatovremeprovedenoupritvoru.

stvovali u ubistvu 28 civila – jedne osobe u Sko~i}u, a wih 27 namestuzvanom„Hamzi}i”u[eti}ima „pri ~emu su pokazali potpunoodsustvoqudskosti”. Precizirana izmewena optu`nicaTu`ila{tvaod25.decembra pro{le godine tereti za ratne zlo~ine protiv civila pripadnike paravojne grupe od oko20naoru`anihqudikojomje komandovao Sima Bogdanovi}, zvani Sima ~etnik, a „koji je

preminuo u pritvoru tokom su|ewa”.Oniseupreciziranojoptu`nici terete da su na mestu zvanom „Hamzi}i” ubili trudnu `enu s detetom od dve godine u naru~jukaoidasu„ubilisedmoro dece stare dve, ~etiri, pet, sedam, deset i dvoje po 13 godina”. Optu`enisetereteidasusilovali, pre ubistva, Z. R. (13) kaoidasu„detekojesenalaziloureduzalikvidaciju,akojeje tra`ilo svoju majku, odveli do jame,ga|alino`em,pucaliuwega i zatim ga bezdu{no bacili naubijenalica”. Punomo}nica o{te}enih MarinaKqaji} izjavilajedaizricawem kazne nije zadovoqena pravdauovomslu~aju. –Radiseostravi~nomzlo~inu gde je ubijeno sedmoro maloletne dece, gde su ubijena sva romskadeca,akadaubijatedecu jednog naroda, to zna~i uni{tavatitajnarod–reklajeMarina Kqaji}novinarimaispredSpecijalnogsuda. Powenimre~ima,nedopustivo je da se za ratne zlo~ine izreknujednakaznanaminimumui jednaznatnoiznadminimuma. – Smatram da ni pravda ne}e biti zadovoqena, a ponajmawe onihkojisupre`iveliikojisu ostali uskra}eni za pravdu i ose}aj pravi~nosti –  poru~ila jeona. Novinarima se kratko obratioiZijoRibi},kojijesosam godinapre`iveostreqaweukojemsumuubijeni~lanoviporodice, ro|aci i sunarodnici iz Sko~i}a, i rekao da je napokon dokazaone{to. (Tanjug)

StefanPetru{i}

AnaSevi}

VawaMijatovi}

PREKSINO] SAOBRA]AJNA NESRE]A NA IZLAZU IZ NOVOG SADA KA BEOGRADU

Povre|enotroje peva~a„ZvezdaGranda” U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ~etvrtak oko pono}inaautoputuNoviSad–Beograd,povre|enojetrojemladih peva~a koji su se vra}ali s nastupa na humanitarnom koncertuunovosadskomSpensu. U udesu su povre|eni peva~i produkcije „Zvezde Granda” – Stefan Petru{i} (1989), Ana Sevi} (1985)iVawaMijatovi} (1986).

Pore~imaportparolkeKlini~kog centra Vojvodine JeleneJuri{in,VawaMijatovi}je u novosadski Urgentni centar primqena s vi{estrukim te{kimpovredamagrudnogko{a, ali je u stabilnom stawu ju~e preba~ena u bolnicu u Kraqevu. Stefan Petru{i} je u udesu pro{ao s lak{im povredama, kao i Ana Sevi}, koja je nakon

sanirane povrede noge pu{tena naku}nole~ewe. Po nezvani~nim informacijama,donesre}ejedo{lokadaje automobil, za ~ijim volanom je bio Stefan Petru{i}, na neosvetqenom delu autoputa na izlazu iz Novog Sada, naleteo na neobele`ene betonske stubove postavqene za budu}u naplatnu rampu. N. P.

PORODI^NO NASIQE U KIKINDI

Zlostavqaosupruguisina? Kikindskapolicijajeodredilazadr`avawedo 48 sati @arku K. (1968) iz Kikinde, zbog osnova sumwedajepo~iniokrivi~nodelonasiqauporo-

dici.Prijavagateretidajesupruguisinaudu`emperioduuporodi~nojku}iverbalnoifizi~kizlostavqao. M. Mr.


crna hronika

dnevnik

subota23.februar2013.

13

POLICIJAIDAQEISTRA@UJEUHAP[ENOGNEUROHIRURGAKLINI^KOGCENTRAVOJVODINE

Rastebrojsumwivih doktorovihnaplata

UNOVOMSADUPREKJU^E^AKTRIJUVELIRNICE METARAZBOJNIKA

@enamakazama opqa~kala dvezlatare? U ~etvrtak, u razmaku od sat, opqa~kane su tri novosadske zlatare, iz kojih je odneta izvesna koli~ina zlata i ne{to novca, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. U jednoj zlatari razbojni{tvo su po~inila dva maskirana mu{karca, uz pretwu pi{toqem, a u druge dve to krivi~no delo po~inila je, kako se sumwa, ista `ena, prete}i radnicama makazama. Policija }e podneti krivi~ne prijave protiv za sada neidentifikovanih izvr{ilaca za kojima se intenzivno traga. N.P.

Od trenutka kada je u oktobru pro{le godine uhap{en zbog sumwe da je primio mito od nekoliko stotina evra, protiv novosadskog neurohirurga @eqka K. je u me|uvremenu pro{irena krivi~na prijava jer su se javili i drugi pacijenti koji su mu davali novac, a ukupan iznos za koji }e se teretiti pre{ao je vi{e hiqada evra. Neurohirurgu Klini~kog centra Vojvodine pritvor je produ`en zbog mogu}eg uticaja na svedoke, a po svemu sude}i, policiji su se u posledwih nekoliko meseci javili pacijenti koji nisu bili sigurni u to da li su `rtve korupcije ili su platili usluge koje se zaista dodatno napla}uju u Klini~kom centru. Naime, tokom istrage je utvr|eno da je osumwi~eni lekar u

pojedinim slu~ajevima pacijentima tra`io novac zbog navodnih specijalnih usluga koje se posebno napla}uju. U nekim slu~ajevima to su bile izmi{qene usluge, a u nekim je tra`io dodatni novac za usluge koje su ina~e pokrivene zdravstvenim osigurawem. Kako je hap{ewe ovog lekara, koji je bio i na listi sudskih ve{taka Vi{eg suda u Novom Sadu, privuklo u to vreme veliku pa`wu javnosti, policiji su po~eli da se javqaju pacijenti iz cele Vojvodine koji su se le~ili na odeqewu tog neurohirurga. Me|u pacijentima koji su se javili policiji, do sada je ustanovqeno najmawe desetak spornih slu~ajeva u kojima je doktoru na ime nekih dodatnih usluga ispla}eno po nekoliko stotina evra.

Iako se nakon hap{ewa @eqka K. najavqivala {ira akcija suzbijawa korupcije u zdravstvu koja }e obuhvatiti i druge zdravstvene ustanove, za sada nije bilo novih privo|ewa.

Po izve{taju koji je prethodna vlada sa~inila za upitnik Evropske komisije za pristupawe EU, sektor zdravstva u Srbiji spada u najkorumpiranije. N.P.

ZAVR[NERE^ITU@ILA[TVANASU\EWUUSLU^AJU„STE^AJNAAFERA”

Zapetoricuzatra`eno maksimalnih 12godinazatvora NAKONSASLU[AWAOSUMWI^ENIHUSLU^AJU KA]KOGDP„SLOGA”

Pritvorzadevetoro zbogzemqi{ta Republi~ki tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi} izjavio je ju~e da je za devet lica odre|en pritvor u trajawu do 30 dana zbog nezakonitog prisvajawa zemqi{ta u dr`avnoj svojini u Novom Sadu. – Sudija za prethodni postupak je, na predlog Tu`ila{tva, odredio pritvor u trajawu do 30 dana BratislavuU., JasminiN., Milutinu @., Stevanu B., Nemawi N., Nikoli J., Mirjani M., ArsiI. i JovanuV. – rekao je Radisavqevi} Tanjugu. On je precizirao da je protiv tih lica Tu`ila{tvo za

organizovani kriminal donelo naredbu o sprovo|ewu istrage zbog zloupotreba u vezi s prisvajawem zemqi{ta u dr`avnoj svojni u katastarskoj op{tini Novi Sad 3. Sporno zemqi{te, koje je nekada koristilo Dru{tveno preduze}e „Sloga„, Ka}, kako su ranije preneli mediji, nalazi se delom du` autoputa Novi Sad – Beograd, a prostire se sve do puta Novi Sad – Subotica, a ta lokacija je posledwih godina postala atraktivna s obzirom na to da je u gra|evinskoj zoni Novog Sada.

ZBOGRAZBOJNI[TAUKU]IUTORDI,ZREWANINSKA POLICIJAUHAPSILA^ETIRIOSOBE

Uzelinovacinakit Pripadnici Policijske uprave u Zrewaninu uhapsili su i odredili meru zadr`avawa u trajawu od 48 ~asova S.P. (26) i

sle pono}i, nasilno u{li u jednu ku}u u Tordi, u op{tini @iti{te, gde su, uz pretwu no`em, od o{te}enih uzeli novac

Tu`ila{tvo za organizovani kriminal je na kraju izlagawa zavr{ne re~i u slu~aju „ste~ajna afera“ predlo`ilo kazne za 34 okrivqenih za zloupotrebe u vezi s postupcima ste~aja i privatizacije pojedinih preduze}a od septembra 2004. do aprila 2006. godine. Tu`ila{tvo je ocenilo da su „dokazima potvr|ene optu`be u odnosu na sve okrivqene“, a ve}ina je osumwi~ena za razli~ite oblike dela zloupotrebe slu`benog polo`aja po vo dom ob u hva }e nih „spor nih“ de{avawa u vezi s nekoliko preduze}a, me|u kojima su i GP „Rad„, „Ce-market„, „Komel„, „Invest zavod„, kao i iz ve snim bro jem kre di ta „Po {tan ske {te di o ni ce“. Svi okrivqeni su tokom procesa u potunosti odbacili optu`be i negirali krivicu. Pred Specijalnim sudom u Beogradu, u nastavku izlagawa zavr{ne re~i, zamenik tu`ioca @eqkoJo~i} je predlo`io kazne za okrivqene u rasponu od najmawe dve do deset godina zatvora, a za nekolicinu maksi mal ne za ko nom za pre }e ne zatvorske kazne za krivi~na dela koja su im stavqena na teret. Osim glavne kazne, predlo`ena je i mera bezbednosti za bra ne vr {e wa po zi va, de -

latnosti i du`nosti za svih 34 optu`enih, me|u kojima je dvoje biv{ih sudija, nekoliko advo ka ta, biv {ih ste ~aj nih upravnika, troje biv{ih ruko-

dina, zapre}enu za krivi~no delo zloupotrebe slu`benog po lo `a ja, Tu `i la {tvo je predlo`io za optu`ene: biv{eg predsednika Trgovinskog

vodilaca u „Po{tanskoj {tedionici„, a najvi{e poslovnih qudi u oblasti privrede. Tu`ilac Jo~i} je napomenuo da „sud odluke o kazni treba da donese imaju}i u vidu sve okolnosti, svrhu ka`wavawa, a naro~ito stepen krivice optu`enih, kao i wihov raniji `ivot i li~ne prilike“. Jedinstvenu kaznu zatvora u maksimalnom trajawu od 12 go-

suda u Beogradu GoranaKqajevi}a, sudiju tog nekada{weg suda Delinku \ur|evi}, advokata Nemawu Jolovi}a, odbeglog bi {eg di rek to ra „Cemarketa„ Slobodana Radulovi} a i bi zni sme na Sek ul u Pjev~evi}a, biv{eg direktora KEB banke. Za advokata Miqka @ivojinovi}a, kome se sudi u odsustvu, predlo`ena je kazna ne

RASVETQENAMASOVNATU^A NOVOSA\ANA

Prijavaprotiv devetorice Policija je podnela zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv devetorice Novosa|ana, od kojih su trojica maloletna, zbog osnovane sumwe da su tu~om naru{avali javni red i mir. Kako je ju~e saop{tila novosadska policija, oni se terete da su se, 14. januara oko pono}i, u jednom hotelu na Detelinari, potukli, a u tom masovnom obra~unu dvojica su lak{e povre|ena. N.P.

NASILNI^KOPONA[AWEUADI

U~estaletu~epred fajront Ku}auTordiukojojjepo~iwenorazbojni{tvo

D. R. (28), obojica s teritorije op{tine Novi Kne`evac, kao i M.J. (35), s teritorije op{tine Mali I|o{, zbog postojawa osnova sumwe da su, zajedno s jednom maloletnom osobom koja je tako|e li{ena slobode, po~inili krivi~no delo razbojni{tva. Osumwi~eni se terete da su 15. februara, oko pola sata po-

i nakit vrednosti oko 300.000 dinara. Tako|e se podozreva da su po~inili jo{ nekoliko sli~nih krivi~nih dela na teritoriji Vojvodine. Osumwi~eni }e uz krivi~nu prijavu biti privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u Zrewaninu. @.B.

Policija u Adi podnela je krivi~nu prijavu protiv Milana N. (1991) i Slobodana K. (1990) iz Mola, i Nikole M. (1991), Nemawe K. (1993) i NikoleM. (1989) iz Ba~kog Petrovog Sela zbog osnova sumwe da su po~inili krivi~no delo nasilni~kog pona{awa. Iz PU Kikinda je saop{teno da su se oni u posledwe vreme vi{e puta me|usobno tukli na ulici u Adi.

Kako smo saznali, momci iz susednih naseqa Mol i Ba~ko Petrovo Selo, u dane vikenda u nekom od a|anskih lokala pri kraju provoda zbog ne~ega zapodenuli su kavgu, a razja{wewe ko je u pravu, pred fajront zavr{avalo se wihovim tu~ama. Po{to je u tim obra~unima bilo i lak{e povre|enih aktera, policija je presavila tabak i protiv petorice podnela prijave. M.Mr.

mawa od deset godina zatvora. U odnosu na biv{u generalnu direktorku „Po{tanske {tedi o ni ce“ Jel ic u @ivk ov i} pred lo `e no je ne ma we od osam godina zatovra, koliko i penzionisanom generalu GrujiciDavidovi}u. Za biznismena \or|a Anteqa, vlasnika „Ge mak sa“, pre lo `e no je ne mawa od tri godine zatvora. Jo~i} je i u odnosu na An|elka Bitevi}a, vlasnika i osni va ~a fir me „Fre{milk“, osim zatvorske kazne ne mawe od {est godina, zatra`io i nov~anu u iznosu od deset miliona dinara. Za ostale optu`ene predlo`ene kazne kre}u se od dve do osam godina zatvora. Pravni punomo}nici o{te}enih GP „Rad“, „Po{tanske {tedionice“ i „Ce-marketa“ su se pridru`ili zavr{noj re~i tu`io ca i pod ne li imo vin skopravne zahteve za obe{te}ewe. Zastupnici „Po{tanske {tedionice“ od{tetnim zahtevom tra`e 909.608.780 dinara i 3.684.124 evra. U ime „Cemarketa“ podnet je od{tetni zahtev na iznos od 1,7 milijardu dinara. Nastavak su|ewa je zakazan u terminu od 4. do 8. marta, kada odbrana po~iwe izlagawe zavr{nih re~i. J. J.

ZBOGSUMWEDAJENAPAOAMERI^KOGMARINCA UBEOGRADSKOMKLUBU

Potragaza Uro{emMi{i}em U toku je potraga za Uro{em Mi{i}em zbog sumwe da se u beogradskom klubu „Plastik” tukao s pripadnikom obezbedewa ameri~ke ambasade, saznaje nezvani~no Tanjug. Po tim saznawima, policija traga za Mi{i}em zbog sumwe da je napao marinca koji Uro{Mi{i}poizlaskuizzatvora(arhiva) Foto:B92 radi kao obezbe|ewe ameri~ke ambasade u Beogradu. U „Plastiku” ranije nisu hteOcu Uro{a Mi{i}a uru~en je li da komentari{u incident poziv da se wegov sin hitno javi koji se dogodio u sredu kasno nau policiju kako bi bio saslu- ve~e. {an u vezi s tu~om u beogradMi{i} je nedavno pu{ten iz skom klubu „Plastik”, saznaje zatvora nakon odslu`ene petoB92. godi{we kazne zbog napada na Poziv za saslu{awe uru~en je `andarma Neboj{u Trajkovi}a. ocu, jer policija Uro{a Mi{i- Apelacioni sud u Beogradu sma}a nije na{la na prijavqenoj wio mu je kaznu s deset godina adresi. zatvora na pet i po.


14

subota23.februar2013.

RePORTA@e

dnevnik

KatapultringlazamirnogledawetursKihserijaidrugiludiizumipronalaza^aVojVodine

Cuclaprotivhrkawa,antisida ga}eiblatobrannacipelama „Izgleda da je Bog samo pa- postoji i sprava za dame koje To pokazuje da je na{im izmet qudima ravnomerno pode- `eledapi{kestoje}i.Narav- mi{qatorima, kako ih iz milio”,ironi~nojetvrdioKant. no,tusuineizbe`nega}epro- lo{tezoveAn|elko,polo`aju „Sretao sam qude koji se `ale tiv side. Pronalaza~i otkri- Srbijite`ak. da im nedostaje novac, sre}a vajusvojimpatentomikokra– Jedan od glavnih problema ili qubav. Na mawak pameti destruju,anapravqenjeiure- jenovacjersutakviqudi,ali niko”. Tako je i s pronalascima,nikadseneznagde}eikomeda„sinelampica”.USrbiji Kontracepcijaipotencijanastruju ihsegodi{weprijavioko600, Dvojica ginekologa skroz opre~nih ambicija na “Tesla featre}inisuautoriizVojvodistu”susezamalozakrvila.Naime,jedanjeizumeokontraceptivne. Na`alost, zbog evropskih nosredstvozamu{karce,kojepomo}uelektrodaprika~enihna zakona, tehnolo{ke {pijunatestise zaustavqa spermatozoide, spre~avaju}i ih da naprave `e, besparice i velikih tro„{tetu„,dokdrugi,tako|ekoriste}istruju,radinapotencijii {kova, broj za{ti}enih patele~ewubelekuge. natamo`esenaprstejedneruVaginoskopje,pak,idealanzadamekojenemajuvremenadaidu keprebrojati.Svisuprijavqekodginekologailioverenuzdravstvenukwi`icu,pamogudase niuSavezupronalaza~aVojvosamepregledaju. dine,~ijipredsednikUpravnog odbora An|elko Glava{evi} ka`e da zbog ovih zavrzlama pametni i  organizacije, gotovo potpuumovi be`e u inono prepu{teni sami sebi. Nestranstvo i prodaju kad su aktivnosti Saveza zdupamet tamo – naj~e{nofinansiraneizdr`avnih, {}e Americi – gde republi~kihiinihkasa,aonse patenti ~uvaju da, s raspadom svega i sva~ega, kaonacionalnoblamoralo se na tr`i{te, pa kom go. Pa zar to davno opanci,komobojci.Problemje nijeuradioiTesla? iza{titaautorskihprava.Za– Savez okupqa konipostoje,ali~estoza{tiqude najrazli~itijih fela, od osnovaca do akademika. Mada,akademikenije ba{ uputno ostaviti da ne{to smi- Da jezik „ne landara gore-dole” {qaju. Jednostavno, nema pravila o tome ko mo`e |aj koji sto posto biti pronalaza~ – obja{wava {titi od strujnog Glava{evi}, pokazuju}i neke udara.Jedandekaod nekeodnajlu|ihizuma. 80 leta iz Pan~eva Ima svega, od vatrogasnog izumeojesprejproaparata za proslavu 1. maja, tiv bolova, ali se koji kasnije mo`e da slu`i boji da ga patentikao aparat za sodu, svetle}e ra jer misli da }e ~esme za no}no prawe ruku do mu nek o ukras ti Slavina koja no}u sija ga}a s futrolom za testise, a ideju.

PRE^ANSKA LEKSIKA

Utubiti ili prepoznajpazapamti Kad ne{to zapamti{ za ceo `ivot i siguran si u to da je ne{to tako ba{ kao {to ti misli{ da jeste – zna~i da si doti~nu ~iwenicu – dobro utubio. Ka`e se jo{ i utuviti, a zna~i upamtiti, pouzdano znati, se}ati se svega toga u detaqe. [to bi rekle {aqivxije – imati memoriju

pam}ewa. Obi~no se re~ utubiti vezivala za {kolsko doba. “Onaj moj ne mo`e ni{ta da utubi, makar koliko ga ja terao da poftorava lekcije. Ne vredi ni {to mu u~iteq svakog dana trired daje packe po dlanovima i prstima, {to je ve} dvared kle~io na kukuruzima – nikako da utubi {ta mu se govori”. No, ima doga|aja, pa i celih dugih perioda, koje se utube bez prisile. Neke po dobru, vi{e wih po ne~emu za {ta se ka`e “nekad bilo – ne ponovilo se“. Neki su utubili – a jo{ su `ivi – kako je bilo za drugog velikog rata, svetskog, vi{e wih se `ivo se}a obnove i izgradwe. Mi, akcija{i, zanavek smo utubili pesme “U tunelu usred mraka novosadskih sto momaka…” I “A{ov, lopata, pijuk i kolica, to je oru`je svakog omladinca„, ali nam je ostao u ustima i neodoqiv ukus nekada{we jetrene pa{tete {to je dono{ena na trasu autoputa “Bratstvojedinstvo” u ogromnim konzervama i tamo otva-

rana {temajzlom i ~eki}em, a da se niko nije setio da treba pogledati ko je proizvodi. Pa to utubiti. Jo{ su brojne generacije koje su utubile doba menzi, ta~kica, oni sa sela su zanavek utubili {ta je to bila “obaveza”, a {ta trudodan, neki se kunu da su zapamtili i re~ “dekowizacija”, odnosno vreme intenzivne mehanizacije, a ima i takvih koji jo{ ~uvaju ri|in rep o pajanti na tavanu, otfikarili ga po naredbi, ali su umesto wega skupqa~ima griva i repova uvalili dva smotuqka dlaka iz kravijeg repa. Samo da podvale komisiji golobradih skojevaca i da im doka`u da se ni{ta ne razumeju u zadatak, poveren im i progla{en jako va`nim. Posle su do{le druge, tako|e bitne re~i, utuvqene ~ak i nevoqno: reforme, sizovi, delegacije, zurovi, kongresi, osme i druge sednice, blokade, sankcije, ni~im izazvano… I danas je nemogu}e je ne utubiti (~ak i ne sawati) re~ – prepoznati. Strani investitori su prepoznali velike mogu}nosti na{e zemqe, me|unarodna zajednica prepoznala velike kapacitete na{e industrije, bira~i prepoznali snagu na{e partije, prepoznato je ono i ovo… Uvek kad ~ujem ili pro~itam re~ “prepoznati”, dakle bar sto puta dnevno, setim se vica o Lali i Sosi. Sosa “prepoznala” (mada se u vicu ka`e – primetila) da je Lala vi{e ba{ ne gleda kao onomad, a ~esto izviruje kroz {alukatre kad nove mlade dolaze po vodu na bunar, pa se dosetila. Ka`e ona wemu (lagano i umiqato): „Slu{aj, Lalo, ne marim ja {to ti zaviruje{, ve} ’ajde da to iskoristimo. Ti gledaj kroz prozor kako sna{e di`edu obramice i kante pa se zdravo sagiwu, a kad oseti{ da si se uzrujao, ti se brzo okreni, ja }u biti iza tebe, isto tako sagnuta. I spremna!„ Utuvio Lala {ta ona ka`e, pa probali. Kad ono – ni{ta! „Dobro, Lalo, pa {ta je bilo?”, pita Sosa razo~arano. “Ne vredi, Soso, on te prepoznao!„ pavlemale{ev Gra|azakwigu„Nasred~etir’{ora”

Vatrogasni aparat {pricera{ima pravi sodu

}eni pronalasci doma}ih inovatorabuduautomatski“razdoma}eni” u nekoj od ozbiqnijih dr`ava koje ne treba previ{e ube|ivati ni da svoj “potpis” stave pod ajvar i {qivovicu. De{ava se da, s druge strane, zbogneobave{tenostiiote`anog pristupa spisku patenata, inovatornapatenturadigodinama, ode da ga prijavi, a tamo saznadatove}odavnopostoji. Ipak,na{isuinovatoriusvetuitekakopriznati. Svakegodineoniizmisledesetine korisnih stvar~ica za energetiku, elektroniku, za{tituipre~i{}avawavodei, uop{te, o~uvawa `ivotne sredine, te za poqoprivredu, medicinuifarmaciju.

Ipak, najinspirativniji su pronalasci koji ubla`avaju sitne prepreke u doma}instvu. Recimo,blatobrankaododatak koji obu}u {titi od prqawa. Tu su i cipele promenqivog oblika,zavisnoodtogadalise ide na hip-hop `urku ili penzionerskibal.Nekosedosetio i sprave za lako i brzo navla~ewekondoma.Natoseondasasvimprirodnonadovezujui“ga}e protiv side” sa~iwene od tanke i elasti~ne gume koja omogu}ava op{tewe s partnerombezskidawa,aliirizika. Za one koji `ele porodici da ostave ne{to u amanet tu je “novi kalendar” pomo}u kojeg se mo`e utvrditi kojeg dana je odre|eni datum – 3000 godina

unazad i isto toliko unapred. Za one koji {mirglaju, preporu~uju se specijalne rukavice koje omogu}avaju pristup te{ko dostupnim povr{inama, a voza~ima, lovcima i ribolovcima savetuje se prsluk koji “masirata~kezamr{avqewei ta~ke koje podi`u hrabrost”. Postoji i trena`ni bicikl, povezansmlinomzakafu,mikserom,sokovnikomidrugimvi{enokorisnimku}nimsitnicama.Zadoma}icejesmi{qena “katapultringla”kojanudivrlobezbednokuvaweiomogu}avadaseturskeiindijskeserijegledajubezstrahaodzagorevawa ru~ka. Mnogi fudbalski klubovi}e,zahvaquju}ipronalasku “dodatne pre~ke”, u{tedeti brojne lopte koje se lako zagubepowivamaimo~varama. Tu je i “udobna ku}a”, gde ni{ta ne fali niti je vi{ak. “Sapunski listi}” za jednokratnu upotrebu smawuje problem otpada i transporta na minimum, dok “erotske semenke”safrodizija~kimsvojstvima,slatkeislane,pru`ajuugo|aj ne{to druga~ije prirode. [iroku primenu nagove{tava i spravica koja omogu}ava `enama da pi{ke stoje}i, a mu{karcimada,priistomposlu, ne prskaju dasku. Za qubiteqe kafane – dugopruga{e domi{qen je suncobran koji se zatvara nagore i ~uva im glavu, dok specijalna pepeqara uklawa glavoboqe zbog zaboravqenecigareteiprogorelihstolwaka. A kad se malo cvrcne, a `ena bi vas izbacila iz ku}e, tuje“cuclaprotivhrkawa”,da jezik“nelandaragore-dole”. Qiqananato{evi}


SPORT

dnevnik

subota23.februar2013.

15

CRVENA ZVEZDA VODI BITKU S DUGOVIMA

Iz{upqeguprazno Verovatno da ni ekonomskim ekspertima nije jasno {ta se de{ava na Marakani, kako se bije bitka za sanirawe dugova i deblokadu ra~una, kako bi se obezbedilo zeleno svetlo za registraciju poja~awa u prole}nom delu sezone koja je na pragu. FSS je prolongirao rok da se poverioci namire za jo{ dve nedeqe i u ovom periodu moglo se ~uti sve i sva{ta: ko je inertan u re{avawu problema, ko sapli}e Zvezdu, ko nema razumevawa prema trenutnoj situaciju u kojoj se klub nalazi. Tmurna storija lagano se pretvarala u dramu kako je vreme prolazilo. A, onda xentlmenski potez povla~i Milenko Kosti}, biv{i finansijer Borca, koji je preuzeo obavezu od preko 100.000 evra, odnosno prvu ratu iz sporazuma o reprogramiranom dugu ^a~anima na ime transfera Mugo{e, Lazovi}a i Mladenovi}a. Beogra|ani su se obavezali da }e u narednih 14 meseci isplatiti oko 600.000 evra. Krenula je i svojevrsna humanitarna akcija me|u ~lanovima IO, koji su sakupqali novac, davali priloge u skladu sa svojim mogu}nostima. Ubrzani su pregovori sa pojedinim bankama, apelovalo se na biv{e igra~e i trenere da se jo{ malo strpe...

O~igledno, sve ovo li~i na egzistirawe nekog amaterskog kluba, nema dodirnih ta~aka sa profesionalizmom koji je odavno zaobi{ao na{ najtrofejniji klub. I mo`da u ovom ~asu nije ni bitno da li }e Zvezda registrovati Petkovi}a, Garida i eventualno Daudu koji ima ozbiqnih zdravstvenih probelma. Uostalom, kako su bez novca uop{te anga`ovali poja~awa i proveli na priprema u Turskoj vi{e od mesec dana? Spomiwe se potpuna transparentnost u radu, ali sve to je i daqe daleko od istine. Opet }e u doma}em dvori{tu virtulenom matematikom, uz blagonaklonost FSS i Zajednice Superliga{a, pomo}i posrnulom gigantu da „stane na noge“. Ali, dokle tako. Presipawe iz {upqeg u prazno se nastavqa, a uskoro }e na red do}i i licencirawe za Evro kupove. UEFA ne priznaje i ne poznaje na{u virtuelnu matematiku, u to se Zvezda uverila u proteklih nekoliko godina kada je izdvajala milione evra da isplati dugove prema biv{im fudbalerima i trenerima kako bi zakora~ila, na kratko, na me|unarodnu pozornicu. Znaju to dobro i u ku}i fudbala na Terazijama. Vreme je da se farsa prekine. Zoran Rangelov

FudbaleriVojvodinezapetdanaigrajuprvenstvenuutakmicu

SNEG I BLATO JU^E REMETILI RAD VOJVODINE

Treningna ve{ta~kojpodlozi Jo{ samo pet dana ostalo je do po~etka prole}ne polusezone u fudbalskoj Jelen Superligi, tako da pripreme na{ih superliga{a ulaze u samu zavr{nicu, vreme u kojem se radi jo{ samo na doterivawu finesa. Za to su igra~ima i trenerima potrebni kvalitetni i dobro pripremqeni tereni, kako bi se `eqeno sprovelo u delo i kako bi bile izbegnute eventualne povrede. Sneg je ju~e umnogome poremetio trening fudbalera Vojvodine. Trener Neboj{a Vigwevi} je na-

ADEM QAJI] SE VRATIO U FOKUS INTERESOVAWA SRPSKE JAVNOSTI

@aomije{tonisam saorlovima Uprkos tome {to priznaje da nije vi{e toliko blizak sa selektorom Sini{om Mihajlovi}em, Adem Qaji} ne iskqu~uje mogu}nost da ponovo zaigra za reprezentaciju Srbije. Po~elo je lo{e, ali ide ka tome da }e Adem Qaji} dobiti novu {ansu u nacionalnom timu Srbije. I pre nego {to je postao selektor reprezentacije Srbije, Sini{a Mihajlovi} najavio je kodeks pona{awa koji podrazumeva glasno pevawe himne pre svake utakmice.Svi koji su `eleli da igraju za orlove morali su taj pravilnik, sa jo{ nekim odredbama, da potpi{u i pridr`avaju ga se. Nova, podmla|ena reprezentacija krajem maja i po~etkom juna pro{le godine krenula je na turneju tokom koje je trebalo da igra protiv [panije, Francuske i [vedske.Adem Qaji}, koji je sa

Mihajlovi}em dugo sara|ivao u Fiorentini, bio je u startnoj postavi za prvu selektorovu utakmicu protiv [panije u Sent Galenu (0:2) i jedini nije pevao himnu „Bo`e pravde”.Mihajlovi} ga je momentalno vratio ku}i i rekao da su za Qaji}a vrata reprezentacije gotova. Selektor je bio qut jer igra~ islamske veroispovesti, rodom iz Novog Pazara, nijednog trenutka pre UveksrcemnavijaozaSrbiju:AdemQaji} utakmice nije po`eleo da razgovara sa selektomir rekao je kako mu se sin porom o potencijalnom proble`alio da himnu nije pevao jer mu.Kasnije, Ademov otac Sahnije znao re~i, a Sahmir je podsetio da je Adem od malena bio ~lan svih reprezentativnih selekcija na{e zemqe i da nikada nije dovodio u pitawe odanost Srbiji.Bilo kako bilo, pravila su pravila, svi|ala se ona nama ili ne. Onaj ko je postavio Mihajlovi}a na mesto selektora sa pravilnikom je bio upoznat, igra~i su ga potpisali i od tog trenutka vi{e nije bilo nazad. Ovaj slu~aj, o kojem se pisalo {irom sveta, pao je u zaborav malo i zbog toga {to Qaji} nije bio u dobroj formi i nije ~esto igrao za Fiorentinu. Me|utim, kada je po~eo da trese mre`e i po~iwe utakmice (Interu dao dva gola pro{log

vikenda), Qaji} se vratio u fokus interesovawa srpske javnosti. Mihajlovi} je ve} narednog ponedeqka izjavio da nema problem da vrati mladog ofanzivnog vezistu u nacionalni tim, ali da stara pravila i daqe va`e. Kako za wega, da peva himnu, tako i za potencijalnog novogstarog kapitena Dejana Stankovi}a, koji je priznao da nije siguran da bi aplaudirao posle izvo|ewa „Lijepa na{a” na Maksimiru. Tim povodom, italijanski novinari pitali su Qaji}a za Mihajlovi}a, reprezentaciju, himnu... - Kajem se {to nisam u nacionalnom timu Srbije. Ja sam najve}i navija~ Srbije, uvek sam navijao iz srce, ali sada sam se udaqio od Mihajlovi}a - priznao je Qaji} razgovaraju}i za „Skaj sport Italija”. U me|uvremenu, izme|u iskqu~ewa iz reprezentacije i obja{wewa koje je ponudio otac Sahmir, sam Adem objasnio je da himnu nije pevao iz li~nih razloga. Posle svega... - Kao {to sam rekao, nisam ba{ blizak sa selektorom od tada, ali slagao bih ako bih rekao da ne postoji mogu}nost da se vratim u nacionalni tim - kratko je prokomentarisao 21-godi{wi vezista, koji je od 2007. do 2012. godine odigrao 39 utakmica za kadetsku, omladinsku, mladu i seniorsku reprezentaciju Srbije. Dao je i osam golova, za sada nijedan u A timu.

glasio da }e on i wegovi saradnici morati da improvizuju, a re{ewe je prona|eno tako {to je ekipa trenirala na terenu koji ima ve{ta~ku podlogu. Iako taj teren u FC „Vujadin Bo{kov” dimenzijama ne odgovara pravom (znatno je mawi), kapiten Miroslav Vuli}evi} i saigra~i ju~e su ve`bali na ve{ta~koj travi, nadaju}i se da }e se vremenske prilike popraviti i da }e ovih nekoliko dana mo}i da treniraju na travnatim terenima. A. P.

REAKCIJA IZ GALATASARAJA NA SPEKULACIJE [ALKEA

Drogba nijesporan Fudbalski klub Galatasaraj saop{tio je da su spekulacije o nepravilnom registrovawu Didijea Drogbe besmislene. Galatasaraj i [alke su u Istanbulu, u prvoj

DidijeDrogba

utakmici osmine finala Lige {ampiona odigrali nere{eno 1:1, a nema~ki klub je u tra`io od Evropske fudbalske unije da proveri da li je Didije Drogba pravilno registrovan.

^elnik Galatasaraja Bulent Tulun rekao je da klub nije pogre{io i optu`io [alke da namerno poku{ava da podgreje atmosferu pred revan{ u Genzelkirhenu, 12. marta. - Sve je u redu s Drogbom. [alke samo poku{ava da nas isprovocira. Kakve su to besmislice - rekao je Tulun za list „Bild„. S druge strane, [alke je saop{tio da `eli zvani~nu potvrdu o registrovawu Drogbe. - Razgovarali smo s advokatima i bili bismo nemarni prema na{em klubu ako ne protestvujemo. Ne poku{avamo da dobijemo ne{to na prevaru, ve} samo `elimo pravnu sigurnost - rekao je direktor [alkea Horst Helt. Drogba je u januaru potpisao 18mese~ni ugovor s Galatasarajem, po{to wegov klub [angaj [enhua nije mogao da mu ispla}uje platu. UEFA je potvrdila da je primila `albu [alkea i da }e razmotriti slu~aj.

IGRA^ MAN^ESTER JUNAJTEDA VEJN RUNI

CenimRonalda, Mesinajboqi Napada~ Man~ester junajteda Vejn Runi rekao je da veoma ceni biv{eg saigra~a Kristijana Ronalda, ali je smatra da je Lionel Mesi najboqi fudbaler svih vremena. - Wih dvojica su razli~iti tipovi igra~a. Ipak, Mesi je zaista neverovatan. Mislim da je Mesi najboqi fudbaler svih vremena. Dodu{e, Ronaldo malo nije imao ni sre}e, jer da se rodio u bilo koje drugo vreme osvojio bi sve ove nagrade i trofeje koje sada ima Mesi - kazao je Runi engleskim medijima. Ronaldo je od dolaska iz Junajteda u Real za {panski klub odigrao 181 utakmicu i postigao 183 gola, dok je Mesi za Barselonu zabele`io 366 nastupa i 301 pogodak. Runi i Ronaldo su u dresu Junajteda pre pet godina osvojili Ligu {ampiona, a Portugalac je za ovaj engleski klub u periodu od 2003. do 2009. odigrao 292 me~a i dao 118 golova.


16

SPORT

subota23.februar2013.

Trisestre fudbalerke

Nepomi{qam naostavku

ArsenVenger

- Moramo da poka`emo jedinstvo u ovom trenutku i da ne dozvolimo da nas destabilizuju pojedinci koji su spremni da kritikuju posle samo jedne utakmice - poru~io je francuski stru~wak. Venger je posledwi trofej sa Arsenalom osvojio 2005. godine u engleskom FA kupu.

@RK VOJVODINA SPREMAN ZA NOVE IZAZOVE

U @FK BA^KA @ABAQ

MENAYER ARSENALA ARSEN VENGER

Me na xer Ar se na la Ar sen Venger rekao je da ni u jednom trenutku nije pomi{qao da napusti klub posle poraza od Blekburna u FA kupu i Bajerna u Ligi {ampiona. - Imam ugovor sa klubom do kraja 2014. godine. Dugo sam u Arsenalu i moram da razmislim {ta i kako daqe. Ipak, o bu du} no sti }u da od lu ~u jem slede}e godine, kada za to bude vreme. Naravno da ovih dana uop {te ni sam raz mi {qao o ostavci - rekao je Venger engleskim medijima. Arsenal je od Blekburna u FA kupu izgubio sa 1:0, dok je Bajern na Emirejtsu prili~no lako slavio sa 3:1 i prakti~no zadao tobxijama nemogu}u misiju pred revan{ osmine finala L[ u Minhenu.

dnevnik

@eqa me{tana @ano truda i podr{ku roditeqa i bqa da ima ju po red sestre izdra`ala sam i kako fudbalskog, rukometmnogi ka`u prili~no napredonog, bok ser skog i vala.Na sportskom poqu sebe u `enski fudbalski klub ostva- vidim u fudbalu, a uzor mi je rila se po~etkom ove godine. Aleksandar Kolarov. Formiran je @enski fudbalNajmala|a od sestara Goluski klub Ba~ka @abaq i odlu- bovi} Jovana poha|a ~etvrti ~eno je da se ekipa od jeseni razred i za sada je odli~an |ak. ukqu~i u liga{ko takmi~ewe u Drugoj li gi Sr bi je grupa sever. Fudbalerke se ve} pripre ma ju (dva pu ta nedeqno treniraju) za debitansko takmi~ewe, a me|u wima pa`wu izazivaju sestre Milana, Danijela i Jovana Golubovi}. - U~enica sam osmog raz re da O[ „Mi lo{ Cr wan ski“ u @abqu, vrlo do bar sam |ak i fud bal tre ni ram tri godine. Po~ela sam sa de~acima i posle godinu dana tre nin ga ob re la sam se u `en skoj ekipi Fru{kogorca, koji se takmi~i SestreGolubovi}`elefudbalskukarijeru u Drugoj ligi Srbije - grupa sever. Reprezenta- Fudbal treniram godinu i tivka sam Vojvodine u uzrastu po dana. Sa tatom sam i{la na do 17 godina, imam maksimalnu utakmicu i toliko mi se svidepodr{ku roditeqa i veoma sam la igra da sam mu rekla da i ja ambiciozna.Sada kada je osnoho}u da budem fudbalerka.Revan klub u @abqu bi}e mi mnodovno idem na treninge i mago lak{e da uskladim {kolske {tam da budem `enski Mesi. i sportske obaveze - rekla je Ne znam da li }emi se snovi Milana. ostvariti, ali znam da mnogo Godinu dana mla|a Danijela volim fudbal - jasna je mala ka`e: Jovana. – U~enica sam sedmog razreTre ne ri ima ju sa mo re ~i da i vrlodobar sam |ak. Sa hvale za sestre Golubovi}, lefud bal skom lop tom po ~e la po su vaspitane, vredne su i sam da se dru`im pre par godi- radne, a s obzirom kako barana, a redovno treniram godinu taju s loptom i koliko vole dana. Zavolela sam ovu igru fudbal trebalo bi da imaju pored sestre Milane. Na po- uspe{ne karijere. ~etku je bilo te{ko, ali uz pu@. Markovi}

PRIPREMNA UTAKMICA

Markovi}pogodio Banat – In|ija 1:0 (0:0) BANATSKI DVOR: Stadion: Mirko Vu~urevi}, gledalaca: 100. Sudija:Arsi} (Staji}evo), strelac: Markovi} u 70.minutu, `uti kartoni: @i`i}, Bogi} (Banat), Tomanovi} (In|ija). BANAT: Baji}, Vukovi}, \or|evi}, Jovi}, @i `i}, An ta na si je vi}, Ra di vo je vi}, Bo gi}, Markovi}, Mihajlovi}, Hrwak. Igrali su jo{: Tripkovi}, Krajnovi}, Stankovi}, Stoji~i}, Bako{, Stupar. IN\IJA: Milinovi}, Stevanovi}, @ivkovi}, Tom~i}, Jakovqevi}. Tomanovi}, Stankovi}, Ivkovi}, Ko{uti}, Dimitrov, Dubaji}. Igrali su jo{: Dizdarevi}, Petrovi}, Krsti}, Kordolup, Lemaji}, Brajan.

Dobra provera sa neugodnim i ~vrstim In|ijcima fudbalerima Banata je dobro do{la (1:0). Igra nije bila na nivou prvoliga{a, a po vi|enom In|ija je bila boqa u prvom, a Banat u drugom poluvremenu. U prvom delu utakmice bilo je s obe strane po nekoliko prilika, ali su mre`e mirovale.U drugom poluvremenu ulazak rezervista, posebno mladog vezwaka Tripkovi}a, pokrenuo je igru Zrewaninaca, boqe se kombinovalo i opsanije pretilo golmanu gostiju. Posle nekoliko propu{tenih prilika, Tripkovi} je sjajno proigrao Markovi}a, koji je manirom rasnog strelca lobovao istr~alog golmana gostiju i doneo svom timu pobedu. N. Jowev

Elitnaliga mogu}amisija Nastavqa se takmi~ewe u `enskom prvoliga{kom karavanu, u kome rukometa{ice Vojvodine gaje najvi{e ambicije. I ne samo osvajawe prve pozicije na severu, nego `ele da kroz plej-of mini ligu, sa ostalim prvoliga{ima, do|u do elitnog statusa. U tom pravcu razmi{qala je i uprava crvenobelih, sa @eqkom ^olakovi}em na ~elu, pa je tokom zimske pauze anga`ovala tri igra~ice Nadu Pavlov iz Nopala, Sawu Stankovi} iz Temerina i Jelenu Caki} iz Debeqa~e. - Uprava je u~inila velike napore da stabilizuje klub u svim segmentima, pa su stvoreni svi preduslovi da napreduje i da ostvari zarctane ciqeve, a to je plasman u Superligu. Konkretni potezi su u~iweni dovo|ewem iskusne Nade Pavlov, koja je ve} tokom priprema pokazala da }e biti od velike koristi ekipi, zatim Jelene Caki}, kao i Sawe Stankovi}, ~ime smo poja~ali konkurenciju na golu, gde su neprikosnovena Jasmina Gute{a i Nina Paji} - pojasnio je sportski direktor Novosa|anki Dejan Perkovi}. Posle odli~no odra|enih priprema, Vojvodina je u~estvovala na me|unarodnom turniru u Herceg Novom (osvojeno drugo

Ko{arka

Rukomet ^elenx kup za mu{karce (osmina finala) - SUBOTICA: Spartak Vojput - Hendbol E{ (18).

Superliga za mu{karce - VRBAS: Vrbas Metaloplastika (18), CRVENKA: Crvenka Napredak (18), ZAJE^AR: Zaje~ar - PKB (18). Kup Srbije za `ene (osmina finala) SVILAJNAC: Radni~ki - @elezni~ar (18.30), ARAN\ELOVAC: Kwaz Milo{ Milenijum BMS (17.30), BEOGRAD: Radni~ki 1949 - Naisa (18). Prva mu{ka liga, sever - FUTOG: Metalac - Mladost TSK (18.30), PAN^EVO: Dinamo - Crvena zvezda (19.30), KA]: Titel XD - @SK (18). Prva `enska liga, sever - Proleter Superprotein - Jabuka 95 (18), KIKINDA: Kikinda - Temerin (18), ADA: Halas Jo`ef - Vojvodina (18), DEBEQA^A: Spartak - Pan~evo (19).

Odbojka Viner {tedi{e `enska superliga - PAN^EVO: Dinamo - Varadin (17.30), LAJKOVAC: @elezni~ar - NIS Spartak (19). Prva `enska liga - GORWI MILANOVAC: Takovo - Obili} (20), KRAGUJEVAC: Kraguj - MD Zrewanin (19). Druga `enska liga - sever - VRBAS: Vrbas - Vr{ac (15.30). Druga mu{ka liga - sever - VRBAS: Vrbas FOK (20), NOVA PAZOVA: Mladost - Srem (20), KOVIN: Bavani{te - Vojvodina NS seme 2 (17), NOVI SAD: Novi Sad - In|ija (15), FUTOG: Futog - Proleter (20). Prva vojvo|anska `enska liga - centar TEMERIN: NS tim - Grbi} (15), NOVI

mesto), koji je stru~nom {tabu poslu`ilo da isproba mogu}nosti svih rukometa{ica. - Bru{ewe forme je do{lo u Zimskoj ligi, gde smo uz trijumf pokazali kvalitetne partije, gde je kapiten Marta Beqi} jo{ jednom potvrdila svoj kvalitet i da je u zadovoqavaju}oj formi. Novajlija Nada Pavlov progla{ena je za najboqu igra~icu, {to zna~i da je uprava vaqano odradila posao. Perkovi} podse}a da im je do ispuwewa snova potrebna podr{ka prijateqa, sipatizera i navija~a kluba. - Pozivam sve dobronamerne qude da nas u narednom periodu,

JelenaCaki}

u kojem nas o~ekuju velika isku{ewa, podr`e i pomognu, a mi }emo im se odu`iti po`rtvovanom igrom i nadam se plasmanom u supericu, {to }emo zajedno proslaviti. Novosa|anke takmi~ewe nastavqaju ve~eras u Adi. - To }e biti jedan od derbija prvoliga{kog severa, ali odlu~uju}a utakmica }e biti ona u slede}em kolu protiv Kikinde na na{em terenu, koja }e po svemu sude}i odrediti prvaka lige. Naravno, u svaki me~ moramo u}i maksimalno ozbiqno, a susret s Kikindom je {lag polusezone - rekao je sportski direktor. J. Gali}

LIGA [AMPIONA: PARTIZAN U FRANCUSKOJ

Va`anjeiutisak klupi. Poku{a}emo da odigraPartizanu je ostala jo{ jedna Ipak, u slu~aju pobede Reala mo najboqe {to mo`emo kako utakmica u grupnoj fazi Lige ru- nad Partizanom i poraza Monbismo se na najboqi na~in kometnih {ampiona. Posledwi peqea od ^ehovskih Medveda, oprostili od Lige {ampiome~ crno-beli igraju ve~eras od moglo bi do}i do smene na ~ena.Va`no je da ostavimo {to 18 ~asova protiv Reala iz Leona. tvrtom mestu na tabeli. boqi utisak. Treba da Partizan je ove godine `alimo {to nismo pou Ligi {ampiona zabebedili Monpeqe kod le`io samo jednu pobeku}e iako smo imali du i to na doma}em teutakmicu u rukama, renu upravo protiv Reali {ta je tu je. Bilo ala iz Leona (33:31). To pa pro{lo, okre}emo ne zna~i da je najboqa se utakmici protiv ekipa u Srbiji lo{e Leona, odmah posle igrala u ostalim me~etoga i doma}em prvenvima, ali su jednostavstvu i kupu- rekao je no rivali bili previMarseni}. {e jaki za mlade rukometa{e Partizana. Samo nekoliko sati Beogra|ani su pronakon {to je Partizan teklog vikenda bili otputovao za Leon, u ubedqivo pora`en od Humsku je stiglo novo Hamburga (21:42), dok je poja~awe. Re~ je o Real i drugi put u gru\or|u Mihailovi}u, pi pobedio Monpeqe, igra~u PKB-a, koji u Rukometa{iPartizanave~erasigrajuuLeonu ovog puta na doma}em napadu mo`e da pokriterenu (30:28). Upravo ih je ta Bek Partizana Mijajlo Marje sve tri bekovske pozicije, a u pobeda dovela na deobu ~etvrtog seni} je rekao da wegov tim, kao odbrani se odli~no snalazi na mesta u grupi sa Monpeqeom, i uvek, ide na pobedu. centralnim pozicijama. Tako je - Ademar Leon je dobra ekipa realizovana obostrana `eqa i ali je francuski klub u prednosa vrhunskim stru~wakom na igra~a i kluba. sti zbog boqe gol razlike.

ODIGRANE SAMO DVE UTAKMICE U NBA LIGI

DANAS NA SPORTSKIM TERENIMA ABA liga - ZAGREB: Cibona - Split (16), SOLNOK: Solnok - Cedevita (17), BEOGRAD Partizan MTS - Olimpija (20). Prva mu{ka liga Srbije - BEO^IN: Vojvodina Srbijagas - OKK Radni~ki (19.30), ^A^AK: Borac Mocart sport - Jagodina (19), SMEDEREVO: Smederevo - BKK Radni~ki (17), VR[AC: Vr{ac - Sloboda (18). Druga mu{ka liga Srbije - KOSJERI]: Crnokosa - @elezni~ar (18), KRU[EVAC: Napredak - Plana (10), ZEMUN: Mladost Beovuk (16.30), ALEKSINAC: Napredak Mladost (^) (19). Prva mu{ka liga - sever - NOVA PAZOVA: Nova Pazova - Vojvodina (17), @ITI[TE: Sveti \or|e - Oxaci (20), BELEGI[: Dunav - Stara Pazova (19). Druga mu{ka liga - sever - CRVENKA: Crvenka - Velika Kikinda (20), FUTOG: Futog Tehnomer - Apatin (12.30), Mladost Veternik - SO Ko{ (14.30). Druga mu{ka liga - sever/jug - NOVI BANOVCI: Omladinac - Dinamo (19), ZREWANIN: Petrovgrad - BNS (16). Druga `enska liga - sever - KIKINDA: Gimnazija - Basket star (15), KOVIN: Kovin - Vr{ac (20).

NadaPavlov

SAD: VST - Varadin 2 (13), ^emp 07 - Futog vest (14.45), Vojvodina 2 - NS volej tim 2 (16). Prva vojvo|anska `enska liga - sever SOMBOR: Volejstars - Mladost (BP) (17), KULA: Hajduk - Be~ej (16), BA^: Partizan CVS (15.30), BA^KA PALANKA: Merkur Turija (15.30). Prva vojvo|anska `enska liga - Banat ZREWANIN: MD Zrewanin 2 - Hercegovina (19), @ITI[TE: @iti{te - Klek 2 (16.30). Prva vojvo|anska mu{ka liga - centar [ID: Vest - Vo{a (19), SREMSKI KARLOVCI: Stra`ilovo - Dunav volej 2 (18). Prva vojvo|anska mu{ka liga - sever - BE^EJ: Be~ej - Kikinda (19), BA^: Partizan Merkur (18), TURIJA: Mladost - Magli} 1953 (18). Prva vojvo|anska mu{ka liga - jug - SREMSKA MITROVICA: Prvi tempo - Radni~ki (16), RAVNI TOPOLOVAC: Hercegovina Srem 2 (18).

Stoni tenis Superliga (m) - PO@AREVAC: Po`arevac - Vr{ac (17), KIKINDA: Bus kompjuters - Crvena zvezda (18), SUBOTICA: SPartak - Obili} (18), SMEDEREVO: Smederevo - Banat (14), BEOGRAD: Partizan Stenes (14). Superliga (`) - NOVI SAD: Panonija Flip (10), NOVI SAD: Novi Sad - Vr{ac (17), ^OKA: ^oka - Ba~ka Topola (17), SENTA: Senta - Vojvodina (17).

MaestralniParker U NBA ligi su odisedam asistencija i bez ijedne grane samo dve utakmiizgubqene lopte. Pratio ga je ce, a pobede su ostvariDeni Grin sa 15 poena, a Spliter li Majami i San Antoi \inobili ubacili su po 10 za nio. Majami je na gostovawu po- peti uzastopni trijumf Sparsa i bedio ^ikago sa 86:67, uz 26 poe- skor 44-12. Blejk Grifin bio je na Lebrona Xejmsa, dok su Spar- najboqi kod doma}ina sa 17 poesi bili boqi od Los An|eles na (7-17 iz igre), 8 skokova i 3 Klipersa u gostima sa 116:90, uz 31 poen Tonija Parkera. Majami, koji sada ima skor 38-14 i vezao je devetu pobedu, predvodio je Xejms sa 26 poena (11-15 iz igre), 12 skokova i 7 asistencija, Dvejn Vejd imao je 17 poena (8-15 iz igre), 8 skokova i 5 asistencija, a Kris Bo{ upisao je 12 poena. Nejt Robinson predvodio je Bulse sa 14 poena (5-12 iz igre), Karlos Buzer imao je 12 poena i 11 skokova, dok je @oakim ToniParker (San Antonio) Noa zabele`io 11 poena i po 8 skokova i asistencija. ^ika- asistencije, Met Barns dao je 18, go sada ima skor 31-23. a Xamal Kroford 15 poena Toni Parker je fantasti~an (5ast). Podbacio je Kris Pol, ove sezone, a sada je blistao i u koji je imao 4 poena i 3 asistenStejpls centru protiv Klipersa cije. Klipersi sada ukupno imaju – 31 poen, uz {ut iz igre 12-16, uz 39 pobeda i 18 poraza.


SPORT

dnevnik

NIKOLAKALINI]UO^IME^AVOJVODINASRBIJAGAS–OKKBEOGRAD

Pobeda jedinaopcija Ko{arka{i Vojvonasjeomelodaeventualnotriu druge kolektive. Oni su nam dine Srbijagasa kr~e jumfujemo.Nismosenimalodebili neophodni, jer u sastavu put ka plasmanu u Sumoralisaliiverujemda}emou imamosamodesetigra~a.Treniperligu i ostvarewe Superligi odigrati boqe i poramomaksimalnoinautakmicajednogoddvaciqa.Drugije,ato beditiih-naglasiojeKalini}. ma pru`amo sve od sebe, o ~emu su u klubu kazali pre po~etka Da li je uzrok poraza u tome svedo~eirezultati.Naravno,za sezone, igrawe u plej - ofu i {to ekipu prate te{ko}e zbog igrawe u superici i Jadranskoj automatskiplasmanuJadransku povreda? ligimoramodasepoja~amo. ligu. U crveno - belom Da li ste umorni taboru su i daqe optizbog nedostatka igramistiiakoih,skorood ~aurotaciji? po~etkaprvenstva,pra-Ve}smosenavikli tete{ko}ezbogpovrenato.Nerazmi{qamo |enihigra~a.Inijesao umoru, niti o bilo mo to problem. Pozna~emudrugom{tomo`e tojedajeFIBAkaznidanasspre~idaciqela ovaj kolektiv zbog ve ostvarimo. Igramo neizmirenih obaveza kolektivno, ispomaprema[aronuFi{eru, `emoseinetra`imo a zbog toga nisu mogli nikakav izgovor. ]udaigrajuOsmokrovi}i timo, treniramo i ^omagi}, koji su letos igramo. dovedeni kao poja~awa. Ve~eras u Beo~inu Ispre~ilisuseiprougosti}ete OKK Beoblemi sa Spensom, pa grad.[tao~ekujete? Vo{a trenira i igra u -TojedobraiiskuBeo~inu. Me|utim, snaekipa,kojasepriigra~i ne odustaju od li~no poja~ala. Pozi`eqenog ciqa, mada su cija na tabeli ne oduproteklomkoluporaslikava realan kvali`eni u Vaqevu od Metet Beogra|ana. Verutalca-70:67. jemda}eutakmicabiKrilnicentarVojvodineSrbijagasNikolaKalini} Krilni centar Niti prava prvenstvena. kolaKalini}rekaojedaporaz -Netra`imnikakavalibi,a O~ekujem i da }e nas Beo~inci u vaqevu nije o~ekivao, mada je {to se ti~e povreda, zaista nipodr`ati kao proteklog vikenutakmica bila bez ve}eg rezulkako da ih se oslobodimo. Petda, zbog toga smo im veoma zatatskogzna~aja. kovi} i Stoja~i} i daqe su van hvalni. Po{tujemo na{e riva- @eleli smo pobedu i mi i stroja.Iveqajepo~eodasevrale, ali za nas je pobeda jedina oni, jer postoji odre|eni riva}auigru,aijasamdugobiopoopcija-naglasiojeKalini}. litet.Me|utim,sekundprekravre|en. Naravno, bilo je proUtakmica Vojvodina Srbijaja oni su poveli zahvaquju}i blema i oko ka`wavawa na{eg gas-OKKBeogradigraseubetrojci.Mismodobilitehni~ku kluba od strane FIBE, pa su o~inuipo~iweu19.30~asova. gre{ku, ne znam zbog ~ega {to Osmokrovi} i ^omagi} oti{li M.Pavlovi}

IVODANEU,PROMOTEREVROPSKOGPRVENSTVA

Voleobihfinale Slovenija–Srbija

Najavquju}i Evropsko prvenstvo u Sloveniji, legendarni ko{arka{IvoDaneurekaojedabi najboqebilodaseufinalusastanuSlovenijaiSrbija. -Se}amseEvropskogprvenstva 1961.godinekojejeJugoslavijaorganizovala,kaoiSP1970.godine kadasmouQubqanibiliprvi.To sulepeuspomeneinadamseda}e iovegodinetapriredbabitikvalitetna, a da }e Slovenija biti {to boqa. Najboqe bi bilo da u finaluigrajuSrbija–Slovenija, panekapobediboqi-rekaojeDaneu. Daneu je u poseti Beogradu kao ambasadorEPuSloveniji,aka`e daredovnopratiko{arku.

- Malo sam se u`iveo u ulogu ambasadora, mo`da dajem neki svoj ton, niko me ne u~i {ta moram da pri~am, tako da nemam flaster na ustima. Pratim ko{arku, bi}u na utakmici Partizana i Olimpije, moji na`alost nemajumnogoizgleda. Legendarni ko{arka{, koji je bio deo generacije koja je 1970. osvojila titulu svetskog {ampiona,ka`edajeiznena|enrezultatimadr`avaizbiv{eSFRJ. - Kada smo se raspali, mislio samda}esamoreprezentacijaSrbijebitikvalitetna,alividiteda su se kvalifikovali BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija. Na ovim prostorima uvek }e

IvoDaneu

bititalenata,tonikadane}epresu{iti.Ko{arka}eseigrati-dodaojeDaneu. Daneujejo{rekaodajepro{le godine~etiriputabiouBeogradu idauvekradodolaziuSrbiju.

subota23.februar2013.

REVAN[ME^OSMINEFINALA^ELENYKUPA

MomenatsautakmiceuLuksemburgu

Suboti~aniveruju upodvig Posle skoro 10 godina u Subotici }e se odigrati evropska rukometna utakmica. U revan{me~uosminefinala^elenxkupaSpartakVojputdo~ekuje ekipu E{ iz Luksemburga. Suboti~anisunagostovawuizgubili sa osam golova razlike(34:26), ali se nadaju sportskom~uduiprolaskuunaredni krug ovog eminantnog takmi~ewa. -  Qubiteqi rukometa u Subotici i okolinih mesta s ne-

strpqewem ~ekuju utakmicu i verujem bi}e raspolo`eni da naviajw em pomognu ekipi da eventualnonadoknadiminusiz Luksemburga . Pobrinuli smo se da igra~i imaju maksimalne uslove za igru, respektujemo goste i rezultat kojisu ostvarili u prvom me~u, s tim {to nikonemo`edanamoduzmenadudamo`emodana~inimopodvigiplasiramoseu~etvrtfinale-nadasepredsednikklupske skup{tine Vukoslav Vukoslavovi}.

Mirni i racionalni trener Branislav Zeqkovi} vaqano je analizirao propuste u Luksemburgu i dobro pripremio ekipu zarevan{. -Ako,presvega,odigramokvalitetnouodbraniiakonammalo i sre}a bude naklowena nije nemogu}edaelimini{emoLuksembur`ane. ^iwenica je da je pred namate{kamisija,alineinemogu}a-naglasiojeZeqakovi}. UtakmicauhaliDudova{uma po~iweu18~asova. S.Stani{i}

CRVENKAUGO[]UJENAPREDAK

Doma}inubodovineophodni Nakon polovi~nog uspeha u prethodna dva kola, ve~eras je jedan od najte`ih ispita za rukometa{e Crvenke. Dolaze im u goste Kru{evqani, trenutno sapetbodovaprednosti,aisane{toboqimutiskom kojisuostaviliprotivVojvodine(poraz)iZaje~ara(pobeda),{topodrazumevadauovuutakmicumogu u}irastere}enijeimirnije.Zarazlikuodwih,Crven~anisuoptere}eniimperativompobede,jerbii gubitakbodabiouvodune`eqeneposledice.Topotvr|uje i trener Dragan Kuki}, ali istovremeno ukazujeinapunuspremnostiodlu~nostsvojihigra~a. - U prvenstvo smo u{li sa {arolikom spremno{}u, s obzirom da je bilo povremenih (ne)opravdanihizostanakapojedinaca,aGruji~i}seprikqu~io tekuzavr{nimdanimapriprema.Sadasuiztreninga u trening sve o~igledniji fizi~ka spremnost i uigranost,akadajeupitawuvoqnimomenat,onni jednogtrenutkanijebioupitawu.Stogaverujemda }eve~eras,naravnouzpodr{kupublike,svetodo}i

PROMENENAKLUPIJUGOVI]UNIMETA

Poverewe Bo{kuRudi}u

Scenario koji su priredili rukometa{i Jugovi} Unimeta po~etkomovesezone,kadasuiz {est kola osvojili jedan bod, ponavqaseiuprole}nomdelu (poraziodCrvenezvezdeiVrbasa). Ne `ele}i da se ponovi jes en, uprava Ka}ana je umesto tren er a BrankaMaqkovi}a postavila Bo{ka Rudi}a, koj i je kao igra~ dao veliki dop rin os u i s t o r i j s k o m uspehuJugovi}a - osvajawu ^elenxkupa. - Nezadovoqnirezultatima, igrom i odn osom uprava se na{la u situa- ciji da mora da Bo{koRudi} ne{to mewa. Svesni smo bili da je te{ko promeniti igra~e, kojisunajve}ikrivcizakrizu rezultata, pa smo posegnuli za jedino mogu}im re{ewem, a to je promena trenera. Nismo bili nez adovoqn i Maqk ovi} evim radom, naprotiv, ve} smo

17

`eleli da trgnemo ekipu, kao {tosmotouspe{nouradilijesenas dovo|ewem Maqkovi}a rek ao je dir ektor Jug ovi} a DraganVrgovi}. Prema Vrgovi}evim re~ima, sre}a je {to je Rudi} bio slobodan i {to je prihvatioekipu u nezavidnoj situaciji. - Nai{li smo na Bo{kovo maksimalnorazumevaw e u svakom pogledu, na ~emu smo mu zahvalni. Smatramo da }e wegova g e n e r a c i j s k a bliskost sa sada{wim igra~ima doprineti da ihpokreneimotivi{e. S u t r a { w u utakmicuprotivnajve}egrivalaikom{ijaizNovogSadavodi}e dosada{wi Maqkovi}ev saradnik Du{an Mirkovi} i Dragan Vrgovi}, dok }e Rudi} odponedeqkapreuzetitrenerskupalicu. J.Gali}

doizra`ajaibitiutkanouneophodnupobedu,ukoju nimalonesumwam,bezobzira{togosterespektujemoiznamoda}ebitite{koiverovatnoneizvesno dosamogkrajautakmice-nagla{avatrenerCrven~ana. [toseti~esastava,on}ebitistandardan,aliuz malu strepwu da li se juniorski reprezentativac MarkoPerovi}potpunooporavionakonlak{epovrede.Na`alost,idaqeizostajejedanodponajboqih,levokriloJo`efHolpert,kojijo{uvekodugovla~i da nakon povratka iz Ma|arske nastavi u mati~nomklubu.Stogadosta~u|ewaizazivaodbijawe klupskog rukovodstva da ponovo registruje Bo{kaJolovi}a,veomazahvalnogigra~a.Sigurnojeda bibioodvelikekoristi,{touostalompotvr|ujei trener Kuki}. Ina~e, on je jesenas bio odsutan iz Crvenke zbog privatnih razloga, ali sada redovno trenira,kaouostalomiHolpert.UtakmicaCrvenka -Napredakpo~iweu18~asova. T.Jovovi}


18

sport

subota23.februar2013.

dnevnik

DANASISUTRAFINALNITURNIRKUPAUNOVOMPAZARU

Vojvodinabranitrofej Danasisutraigrase finalni turnir Kupa Srbije za odbojka{e u Novom Pazaru, a Vojvodina NS seme brani trofej . Pored Novosa|ana i doma}ina, na finalnom turniru u~estvuju jo{CrvenazvezdaiRadni~kiiz Kragujevca.

Danas Polufinala Novi Pazar - Crvena zvezda(15.30,TV) Vojvodina NS seme - Radni~ki(K)(18)

Sutra JelenaArunovi},Jasna[ekari},ZoranaArunovi},BobanaVeli~kovi}

UO^IEVROPSKOGPRVENSTVAUDANSKOJ

Trenerihvale strelce iSmederevce Streqa~ke reprezentacije Srbije zavr{ile su pripreme u Smederevuza[ampionat Evrope vazdu{nim oru`jem, koje }e se odr`ati u Danskoj od 24.februarado3.marta. - Izuz etno smo zadovoqni, imali smo odli~ne uslove i, u ime strelaca i stru~nog {taba, zahvaqujemsedoma}inima,streqa~kimradnicimaSmederevana pa`wikojomsmobiliokru`eni –reklajejedanododtrenerareprezentacije Jelena Arunovi}.Imali smo na streli{tu elektronskemetetakodasmosvakodnevnomoglidatreniramoi,posebno,ve`bamofinalaponovim pravilima. Na jednom od posledwih treninga, doma}ini su doveli na streli{teoko100gledalacakojisubu~nonavijaliinapravili pravukarnevalskuatmosferu: - I to je bio planirano kao deopriprema,jernasupravotakvi uslovi ~ekaju na narednim takmi~eweima,mnogobuke,galama, navija~ki rekviziti – objasnila je Jelena Arunovi}.- Ovo okupqawebilonamjesvimaveoma korisno, posle finala Kupa Srbije nastavili smo da radimo u dobrom ritmu. Zahvaqujemo se iizuzetnoqubaznomipredusretqivom osobqu hotela “Car “ gde smo bili sme{teni, pa }emo boravak na ovim pripremama pamtitidugo. V.d. selektora Goran Maksimovi} je oti{ao u Nema~ku da testira municiju za takmi~ewima izuzetno bogatu sezonu, jer

odmah posle E[ strelci odlaze u Kuvajt na jako me|unarodno takmi~ewe,aodmajaih~ekaserijaSvetskihkupova. Prva grupa srpskih strelaca odlaziuOdenze25.februara(juniorskereprezentacijepu{kom, vo|a puta Nenad Petkovi}, v.d. selektora Goran Maksimovi} i trener reprezentacije Lidija Mihajlovi}), a druga grupa 27. februara (seniorske ekipe pu{komipi{toqemitrenerireprezentacijeJelenaArunovi}i DraganDonevi}).Prvenavatrenu liniju izlaze juniorke pu{kom27.fabruara. Na prvenstvu Evrope u Danskoj Srbija }e imati {est kompletnih reprezentacija, bez predstavnikaujuniorskimkategorijama pi{toqem. Za medaqe }e se boriti - pu{ka, seniori: Nemawa Mirosavqev i Dragan Markovi} (Novi Sad), Stevan Pletikosi}a („^ika Mata“), seniorke:IvanaMaksimovi}(NoviBeogradU{}e),AndreaArsovi} (Partizan BGD) i Jelena @ivkovi} (Jagodina). Juniori: Stefan Aleksandrovski (Jedinstvo), Andrija Milovanovi} (Ni{) i Milo{ Tasi} (Vrawe). Juniorke: Tiha Todorovi} („Lukawac“,Pirot),TijanaKolarik (Pan~evo) i Dragana Pale~ek (NoviBeogradU{}e).Pi{toq, seniori:DamirMikec(Policajac), Andrija Zlati} („Aleksa Dejovi}“), Dimitrije Grgi} (Akademac) .Seniorke: Zorana Arunovi}iJasna[ekari}(Crvenazvezda),BobanaVeli~kovi} (Bor030).

SUTRAUNOVOMSADU

Prvenstvodr`ave naergometrima U Novom Sadu, u nedequ u 10 sati, odr`a}e se PrvenstvoSrbijeuvesla~kimergometrima.Doma}inje Danubijus1885,ao~ekujesenastupoko400takmi~ara usvimkategorijama(pioniri,kadeti,juniori,seniori,veteraniistudenti)umu{koji`enskojkonkurenciji.Kao gostipozvanisuitakmi~ariizMa|arske,Hrvatske,Republike SrpskeiSlova~ke. Samotakmi~ewejeveomaatraktivnojerseodjednomnadme}u 14vesla~augrupi~ijiserezultati,postignutavremenaisam toktrkemogugledatinavelikomvideo-bimu.OstvarenirezultatisepriznajuuokviruMe|unarodnevesla~kefederacije. J.G.

Finale(18,TV) Vojvodina NS seme }e imati izuzetno te`ak zadatak na putu do odbrane pehara. ^iwenica je dauovommomentunijefavorit idamnogipredvi|ajuda}etrofejdapromenivlasnika.Sveto ne umawuje ambicije Novosa|ana,kojiuNovomPazaru`eleda upolufinalupresko~eizuzetno kvalitetneKragujev~ane. - Posle pobede u Kladovu, atmosfera je znatno povoqnija i samnogovi{eelanaidemouNovi Pazar.Kup pru`a mogu}nost da napravite rezultat u malo

Odbojka{iVojvodinaNSsemebranetrofejKupaSrbije

utakmica i da osvojite va`an trofej.DoskoranismobiliKup ekipa, {to se u posledwe vreme promenilo, pa sada imamo isti broj osvojenih titula i kupova. Idemodabranimopehar,alinemamopravodaka`emodasmofavoriti. Taj epitet zaslu`uje Zvezda,kojajenajvi{epokazala uprvenstvu,azawomiRadni~ki poprikazanomudrugomdeluse-

PRO[LE GODINE GERI] PODIGAO PEHAR: Finalni turnir Kupa Srbije pro{le godine igran je u Novom Sadu i Vojvodina NS seme je u svoje trofejne vitrine stavila trinaesti pehar najmasovnijeg takmi~ewa. Pro{losezonski kapiten Andrija Geri} primio je pahar od potpredsednika Odbojka{kog saveza Srbije Vladimira Grbi}a, a u odnosu na pro{li turnir Novosa|ani su mnogo promenili sastav i jedino su u postavi ostali libero Milorad Kapur i Aleksdandar Veselinovi}.

Kati}:Verujemousebe Posledugovremenautimsevratioprima~MilanKati},kojijenakratkoosetioigruuKladovu. -Te{kojebranititrofej,aliza{todanegajimonadudapeharmo`edaostaneuna{imvitrinama.Koneverujeusebe,ne treba da se bavi sportom. Ukupno gledano, favorit je Zvezda, ali mislim da joj ni u prvom susretu ne}e biti ba{ tako lako protivdoma}ina.Una{ojutakmiciprednostsedajeRadni~kom, znamoda}ebitite{ko,alida}emosveodsebenebilitrijumfovali–istakaojeKati}. zone-istakaojesportskidirektorNikolaMari}inastavio:Kupjeznaodaprirediiznena|ewa, de{avalo se da favoriti ne osvoje pehar, u ovom takmi~ewu sve je mogu}e. Me|utim, mi se, presvega,nadamoda}emonastupiti u {to ja~em sastavu. Svi, sem Strugara i @ivanovi}a, su ovihdanabiluupunompogonui akobudemokoliko-tolikokompletnisiguransamdamo`emoda seravnopravnonosimosasvakom ekipom.Mislimda}eturnirbitilepikvalitetan,uNovomPazaru ka`u da }e uslovi biti dobri, a dra` je i to {to {irimo pri~u o odbojci, posebno {to ekipadoma}inaima{ansedau|e uSuperligu. Iakoneznanakojihdvanaest igra~a }e mo}i da ra~una, trener Nikola Salati} veruje u timizajedni{tvo. - Mo`da i ne treba mnogo da pri~amo, boqe je da to u~inimo naterenu.Nanamajedapoka`emokolikovredimo,dapru`imo

maksimum. Najva`nije je da sportski motiv bude na prvom mestu–rekaojeSalati}. - Kup je specifi~no takmi~ewe, kratak je put do slave i to mo`e ~esto da bude i ma~ s dve o{tricezaekipekojesufavoriti. Jedna utakmica mo`e mnogo toga da re{i, a na na{oj strani bimoglodabudeito{touovom slu~aju nismo favoriti. Ovo je prilikadasamisebetestiramo, davidimogdesmoidasadakada trebaodigramonajboqe.Nepri~amo mnogo o ambicijama, moja `eqa je da probamo da odigramo dva me~a, {to bi zna~ilo da se plasiramoufinale.Radni~kije pro{ao dug period prilago|avawas^edi}emnamestukorektora {to se isplatilo. Kragujev~ani suseuigrali,jakosudobriudrugom delu prvenstva. Mislim da imamo{anse,alimoramodaprobamotakti~kidanadmudrimorivala–poru~iojeiskusnitehni~arVeqkoPetkovi}. M.Risti}

MU[KASUPERLIGA

Vaqakzaribao uMedisonu Malote`enego{to zvolio\uki}udaizjedna~iijerezultat govori Zredva na mi{i}e trijumfovao sa waninci su dobili 12. 3:2. zatim su na teren iza{li me~zaredom,naple}a najmla|iigra~IlijaMajstorosu oborili Partizan, slavili vi} i najstariji Goran Koci}, sa 4:1 i tako napravili veliki iskusniji Koci} je mawe grekorak ka osvajawu prvog metsa {io i dobio partiju sa 3:1. Da natabelipredplejof.GledaociuMedisonu moglu su da u`ivajuulepimme~evima, a Banat i pored toga {to je nastupio bez najboqeg igra~a Marka Petkova (na pripremama u Nema~koj )odigrao je tamanonakokakojei zamislio trener BorisVukeli}. Prvireketdoma}egtimaUro{Gor- IlijaMajstorovi}(Banat) di}nastartujepotvrdiosvojudominacijunasrp- ima svoj dan Gordi} je demonskim terenima, bez mnogo uma- striraoume~usa\uki}em.Werawa, lako je iza{ao na kraj sa govapobedaod3:1vratilajesamla|anim Marinkovi}em  i ta- mopouzdawa~etitreneraVukeko pokazao da je pobeda jedina li}a. Posledwu partiju  dobio opcija Banata. U drugom me~u je Majstorovi}, savladao je BorisMihailovi}jesjajnokre- Markovi}asaubedqivih3:0. nuo,poveosa2:0,aondastao,doN.Jowev

Banat–Partizan4:1 HalasportovaMedion,gledalaca:50.Sudija:Miklo{Bako{ (Zrewanin).Rezultati:Gordi}–Markovi}3:0(11:7,12:10,11:5), Mihailovi}–\uki}3:2(11:6,11:5,14:16,9:11,11:7),Majstorovi} –Koci}1:3(4:11,11:8,7:11,10:12),Gordi}–\uki}3:1(11:4,11:5, 12:14,12:10),Majstorovi}–Marinkovi}3:0(11:6,11:5,11:3).

Du{anBorkovi}

DU[ANBORKOVI]RE[IODILEME ZANOVUSEZONU

Izabrao kru`nestaze Najboqisrpskiautomobilista Du{an Borkovi} ove godine }e se takmi~itiuEvropskom {ampionatu turing automobila (ETCC). Borkovi}, koji se pro{le godine okitio titulom evropskog {ampionata na brdskim stazama, vozi}e Seat Leon S2000,kojijeprethodnobiouposedu Gabrijelea Tarkvinija, biv{egsvetskog{ampionatanakru`nimstazama. „ Posle osvajawa Evrope na brdskim stazama u 2012. godini, prvi srpski evropski {ampion u automobilizmu Du{an Borkovi} sezaovusezonupripremazanove i neo~ekivane izazove. Posle dugog razmi{qawa {ta bi moglo predstavqati stepenicu vi{e u odnosu na postavqeni {ampionski rezultat prethodne godine, Du{an Borkovi} se odlu~io za takmi~ewe na FIA Evropskom

prvenstvunakru`nimstazamakoje se vozi na najpoznatijim svetskim stazama, kao {to su Monca, Imola,Brno„-stojiusaop{tewu Nisotekrejsingtimazakojivozi Borkovi}. UBorkovi}evimplanovimajei saradwastimomSanredizBarselone,kojibitrebalodabudeneophodnatehni~kapodr{kasrpskom automobilisti. - Ovo takmi~ewe iziskuje svakodnevnatestirawa,kojajeuovom trenutku te{ko priu{titi. Potrebnamijepodr{kanajboqih,a uz podr{ku generalnog sponzora, {to je i ove godine NIS, grada Pan~eva,anadamseidrugihkoji }eprepoznativa`nostpromocije za na{u dr`avu kroz ovaj sport. Verujem da }u doneti Srbiji bar jedanpodijumisovogtakmi~ewa, anarednihgodina,saznatnovi{e iskustvananovimstazamaineku titulu-rekaoje Borkovi}.


kultura

dnevnik СУТРАДОДЕЛАНАГРАДА АМЕРИЧКЕФИЛМСКЕАКАДЕМИЈЕ

Оскари по 85.пут Сутраувече одржаће се 85.свечана додела Оскара, престижних награда које Америчка филмска академија додељује у 24категорије. Организатори,који ужурбано приводе крају последње припреме, уверавају да ће све бити спремно за раскошну церемонију која ће се, као и ранијих година,одвити у истој дворани, али под новим именом -„Долби„уместо „Кодак„,пошто је прошлог јуна аудио компанија „Долби лаб„ откупила права на назив познатог холивудског театра. Домаћин вечери биће глумац Сет Мекферлан, коме ће у уручивању златних статуета помоћи бројне колеге, попут Мајкла Дагласа, Мерил Стрип, Џенифер

Анистон,Ричарда Гира,Рене Зелвегер, Шарлиз Терон и Џона Траволте. За забаву гостију биће задужена група сјајних певачица Адел, Ширли Бејси, Нора Џонс и Барбра Стрејсенд којој ће ово бити први наступ на додели Оскара у последњих 36година. За главну награду вечери,Оскара за најбољи филм, надмеће се девет остварења. Иако је у трку ушао као главни фаворит, шансе „Линколна„ Стивена Спилберга, који иначе има укупно 12номинација, озбиљно угрожава шпијунски трилер „Арго„који је покупио гро струковних награда као и два Златна глобуса -за најбољу драму и најбољу режију. Уколико победи, „Арго„ће бити прво остварење које ће однети Оскара за најбољи филм,а да притом његов редитељ,

Бен Афлек,чак није ни номинован, и то од 1990.када се то исто десило са драмом „Возећи мис Дејзи„. Афлек није једини редитељ чији је филм у трци за Оскара,а да је он сам изостављен из конкуренције. То се догодило и Тому Хуперу,Кетрин Бигелоу и Квентину Тарантину чија се остварења - „Јадници„, „00.30Тајна операција„и „Ђангова освета„ такође налазе у ужем избору.То би могло да значи да је Спилберг на добром путу да освоји свог трећег Оскара након „Шиндлерове листе„(1993)и „Спасавања редова Рајана„ (1998). Не би требало, међутим, олако отписати Дејвида О.Расела,редитеља веома хваљене комедије „У добру и у злу„као ни Анга Лија који је за велико платно адаптирао митолошку причу Јана Мартела „Пијев живот„. У трци за Оскара за најбољи филм су и „Звери јужних дивљина„ младог америчког редитеља Бена Зејтлина и „Љубав„ Аустријанца Михаела Ханекеа. У категорији најбоље глумице ове године постављена су два нова рекорда -85годишња Емануел Рива (Љубав)најстарија је глумица номинована за главну улогу, а Кувенџане Валис (Звери јужних дивљина)је са свега девет година најмлађа у тој категорији. Поред ове две глумице надмећу се још Џесика Честејн (00.30 Тајна операција), Наоми Вотс (Немогуће)и Џенифер Лоренс (У добру и у злу). За исту награду, али у мушкој категорији номиновани су Бредли Купер (У добру и у злу), Дензел Вошингтон (Лет),Жоакин Финикс (Мастер),Хју Џекмен (Јадници)и Данијел Деј-Луис (Линколн) којег многи сматрају сигурним освајачем Оскара. Оскару за споредну женску улогу могу се надати Сали Филд (Линколн), Ен Хатавеј (Јадници), Џеки Вивер (У добру и у злу), Хелен Хант (The Session) и Ејми Адамс (Мастер),а Оскару за споредну мушку ролу Кристофер Валц (Ђангова освета),Филип Симор Хофман (Мастер), Роберт де Ниро (У добру и у злу),Алан Аркин (Арго)и Томи Ли Џонс (Линколн).

subota23.februar2013.

19

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕЗАВОДАЗАКУЛТУРУВОЈВОДИНЕ

ПризнањаБалажу,Генцу, ГрдинићуиМириБањац Глумци Арон Балаж и Мира Бањац,каоипрофесоридрНиколаГрдинићидрЛајошГенц,добитници супризнањакојеимјеЗаводзакултуруВојводинедоделиоза2012. годину. На синоћној свечаности у Влади АутономнеПокрајинеВојводинепослепоздравнеречипредседника Покрајинске Владе Бојана Пајтића и покрајинскогподсекретара за културуијавноинформисање РадославаПетковићалауреатима су уручене награде. .Признање„Искрекултуре“ засавремено стваралаштво (аутору до 35година),добиоједрамскиуметник АронБалаж,чланансамблаНовосадског позоришта / Ујвидеки синхаз, награђендвапутаСтеријином наградом, Патакијевим прстеном, наградама на фестивалу професионалних позоришта Војводине,као„МараЈасаи“којудодељује Министарствокултуре Мађарскеза годишњи допринос позоришној уметности. Медаља културе за мултикултуралностиинтеркултуралностдодељенајепроф.дрЛајошу Генцу,дописномчлануВојвођанскеакадемијенаукаиуметности,којије„својом целокупномвишедеценијскомнаучном,стручномијавномактивношћу, значајнодопринеоупознавању,развијањуиочувањуразличитихјезика и култура националних заједница Војводине“, наведено је у образложењу. Проф.Генцјекаопродеканза развојФилозофскогфакултетауНовом Саду дао значајан допринос отварањуОдсеказапсихологију.

Фото:С.Шушњевић

Медаљакултурезаочувањекултурногнаслеђа.додељенајеисторичарукњижевностипроф.дрНиколи Грдинићучијаје„целокупнапрофесионалнанаучнакаријераи културнамисија протекла уисказаномвисокомстепенустручности,посвећеностииентузијазма.Проф.Грдинић јеауторчетирикњиге,приредиоје 15 књига и једну антологију, објавиобројнестручнестудијеиприказе, уредник је различитих издања,

осам година предавач на постдипломским студијама...Оснивач је и председникДруштвазапроучавање 18.века. Медаљакултурезаукупностваралаштво припала је познатој драмској уметници Мири Бањац чија изузетна остварења исписују историју глумачке уметности, позоришнеифилмске,радијскеителевизијске. Због огромног доприносаглумачкојуметности-развоју

српског позоришта, филма, радија и телевизије, а тиме и доприноса српскојкултуриитрадицији,алии због њених хуманистичких особина, Мира Бањац је величанствено именашедрамскеуметности“,истичесеуобразожењу. У уметничком програму наступио је клавирски дуо Ингмар Слободанка Стевић и Александар Глигић. К. Р.

ПРЕДСТАВЉЕНОНОВОУРЕДНИШТВОЛЕТОПИСАМАТИЦЕСРПСКЕ

Континуитетиновакреативнаенергија Јануарско-фебруарску свеску Летописа Матице српске, најстаријег живогкњижевногчасописауСрбији и у Европи, припремила је нова редакција:главнииодговорниуредник Слободан Владушић, Драгана Белеслијин, Ђорђе Деспић и Владимир Кецмановић.УМатицијепрексиноћ представљен нови уреднички тим, каоиновографичкорешењекорица, чијијеаутордизајнерМаркоСтанојевић. Чудеснојетоштосрпскакултура, којајесваудисконтинуитетима,има овакав часопис континуитета, основан1824.године,рекаојеизмеђусталог, претходни главни уредник Иван Негришорац.ОкоМатицеиЛетописа увек су се груписале најбоље креа-

тивнеенергије,арадисепоЗмајевом принципу „Где ја стадох, ти продужи“.УЛетописујеодувекбилопримарнопитањевредности,ачасописје успевао да одржи високу меру естетичке,културолошке,уметничкеинационалне самосвести, закључио је Негришорац,главниуредникЛМСод 2005.до2012. ЊеговнаследникСлободанВладушићподсетиоседајејошкаостудент 1997.објавиосвојпрвитесктуЛМС идајеодтадашњегглавногуредника Славка Гордића научио да писање и проучавање књижевности нису приватнивећјавничин.Такође,даиМатица и Летопис функционишу на принципу кошнице, сабирањем појединачнихнапора.Именапрвогуред-

никаЛМС,професораГеоргијаМагарашевића, првог председника МС, доктора права Јована Хаџића и шесторицебудимскихтрговаца,оснивача , јасно говоре шта и данас значи речелита.СуштинаЛМСиданассу трињиховеидеје:елита,оквиритрајање. Владушићјетакођерекаодањегов уређивачкиконцептнијеновидаће се, као и претходни, заснивати на стручној компетентности, личној и интелектуалној храбрости сарадника иуредништва. КњижевникЂорђеПисаревзахвалиосепретходномуредништвууиме сарадникаЛМСипотомпрочитаоодломак свог романа у рукопису „У Паркудобренаде“. Р. Л.

НОВОСАДСКОПОЗОРИШТЕ/УЈВИДЕКИСИНХАЗПРИПРЕМАПРЕМИЈЕРУПРЕДСТАВЕ„ОПЕРАУЛТИМА”ЗАПОЧЕТАК МАРТА

ПародичниСевиљацимрачнаФигароваженидба Каотрећууовојсезони,Новосадско позориште / Ујвидеки синхаз припрема премијеру представе „Опера ултима“ у режији Кокана Младеновића,којаћебитиизведена 9.марта насцениовогтеатра.Представајерађенанаосновудвачувена Бомаршеова комада: „Севиљски берберин“и„Фигароваженидба“,а КоканМладеновићнебибиоредитељ каквим га познајемо, да није, текпошавшиодњих,кренуонеким својимпутем. Повеоје Кокан Младеновић глумце кроз оперски свет „Севиљског берберина“,пародијуовогжанра,и његовеаријеупрвомделупредставе,аудругомихдовеодо„Фигарове женидбе“, познате као комедије, али овде многоозбиљнијихтонова, негоштобисмоочекивали.Оношто јесигурновећодсамогпочетка,јестедајераднаовојпредстави текао, како сви актери редом без изузетка истичу, на велико обострано задовољство. Такође и уз узајамно поштовањепоменутогредитељаиглумацаовогтеатра, којисадавећтрећи путсарађују,након„Поморанџинекоре“ и„Човековетрагедије“ пре неколикогодина. У глумачкој подели за ову представусу:ЕдуардСабо(ГрофАлмавива), Золтан Ширмер (Бартоло), Емина Елор (Розина), Арон Балаж (Фигаро), Габор Понго (Дон Базилио),АготаСилађи(Сузана),Ливиа Банка (Марчелина), Атила Гириц (Антонио), Иштван Кереши (Керубин), Габриела Црнковић (Фанше-

та),затимТамашХајду,ДаниелХуста, Даниел Гомбош, Атила Немет, ТимеаТомег–Леринц, ЈудитЛасло, ЕмешеНађабоњииАрнолдПап. - Радимо готово немогућу ствар задрамскопозориште:оперу,тојест пародију на оперу „Севиљски берберин“ упрвомделу,сасвимприпадајућим певањем, гестикулацијама, масовнимсценама,користећисјајне вокалнемогућностикојејеансамбл

показаовећмногопута,докје„Фигарова женидба“ потпуно мрачан контраст свега тога, један ауторски пројекат који говори много више о Србијиданас,оположајупозоришта утаквомдруштву.Темекоје„Фигарова женидба“ покреће, а то јесте комад који је покренуо Француску револуцију,инамасуданасинспиративне да проговоримо о нашем друштву,нашемживотуипресвега

оположајутеатраданас –кажередитељ ове представе Кокан Младеновић. – Ова представа има бели и црнидео.„Севиљац“јетудаозари, насмеје и забави публику, а други деојетуданасјакозабрине. Тосу практично две мале представе које функционишусамокаоцелина. Уз похвале ансамблу позоришта којеје„једнооднајбољихуовомделуЕвропе,ирадиунајгоримусло-

Фото:Б.Лучић

вима у овом делу Европе“, Кокан Младеновић истиче да „ови сјајни људикојизаразликуодмногихдругих, од угланцаних мермерних и раскошнихбеоградскихпозоришта, радеуготовонемогућимусловимаи даље верују у уметност, и даље су орнидарадепопетнаестсатидневно, и да се радују ономе што раде, штојевеомаретко“.Такоиупредстави позоришни ансамбл добија ултиматум на почетку - писмо које долази од власти, у којем се тражи да ансамбл уради немогуће: да направи оперу, по свим параметрима модернеопере.Ионитоуспевајуда ураде, јер су професионалци, који, какокажеМладеновић,радеусвим (не)могућимусловима. Патакоглумци уовојпредстави певају, глуме, али и лете, као Иштван Кереши који у првом делу глумиаморчићакојилети свудаоколоистваранекепроблеме,али ирешења,докудругомделуигра Керубина,младог љубавника.Штосе тиче редитељскеинструкције,Кереши пластичнообјашњавадајеосновна запрвидеогласила:оноштостенаучили на академији, све велике гестове, гримасе, практично све што су вам рекли да заборавите, е, сад свето можетедаупотребите насцени.Итусевећразумелосве штоје требало. - Први део је права комедија, ту можемо да радимо све што досад нисмосмели, дасестварнозаиграмо идауживамо,а редитељсамо треба да кажедалитоможеилинеможе

дапрође.Јер,мисмокаодеца,икад намкажудаможемодарадимосве, ондамистварнорадимосвештонам падне на памет. Други део ће бити малоозбиљнији,већсепо сонговимакојесмодобили видидајетовећ нешто друго. Савладавање музике није проблем, него то што наши глумципевајудостадобро,ато сад треба мало да „покваре“, што нама идејакотешко–помињеЛивиаБанка. ГлумицаЕминаЕлорпризнаједа нијемислиладаћеседоброснаћис високимтоновима,алиозбиљновежбање сонгова и арија из опера и оперета својевремено за упис на укадемију сада се вишеструко исплатило.ЗасвојликРозинекажеда је јако забаван, као што су и сви остали врло смешни у првом делу. Она,утомдуху,додаједаимредитељ притом нијеолакшаопосао,поштојемизансцен„луд“,јерсесталнотрчкара,Розина ипадаунесвест, паустаје,паселоми...ијошпева. -БазилиојеРозининучитељ певања, и могу да кажем највећи сплеткарош у целој причи, као и у првомчину,такоиудругом,иакосе они разликују по стилу играња и концептупредставе –наводизасвој ликГаборПонго. Аутор костима („од папира“, јер пара нема) је Марина Сремац, сценографијеМаријаКалабић,аоригиналне музике Ирена Поповић Драговић,докјекореографАндрејаКулешевић. Наташа Пејчић


20

svet

subota23.februar2013.

Lavrov: Dvostruki ar{ini SAD u Siriji

UKRATKO Teroristi~ki napadi WU DELHI: U tri sna`ne eksplozije u Hajderabadu, gradu na jugu Indije, poginulo je najmawe 20 qudi, a vi{e od 50 je povre|eno, saop{tila je policija, navode}i da je re~ o teroristi~kim napadima. Premijer Indije Manmoan Sing obratio se javnosti i zatra`io da krivci za ovaj „podmukli ~in” budu ka`weni. Eksplozije su, kako je preneo Aso{iejted pres, pozivaju}i se na policiju, o|eknule ispred bioskopa, na autobuskoj stanici blizu pijace i u malom restoranu, u razmaku od 10 minuta. Prethodni ve}i bomba{ki napad u Indiji izveden je u septembru 2011. godine, kada je u eksploziji u Wu Delhiju ubijeno 13 qudi.

MOSKVA: Rusija je ju~e optu`ila Va{ington da u Siriji primewuje dvostruke standarde i blokira usvajawe saop{tewa u Savetu bezbednosti UN kojim bi se osudio prekju~era{wi bomba{ki napad u Damasku. „Raz o ~a ra ni smo jer zbog stava SAD u Savetu bezbednosti UN nije osu|en teroristi~ki napad u Siriji”, rekao je ruski ministar spoqnih poslova Sergej Lavrov u Moskvi, na zajedni~koj konferenciji za novinare nakon razgovora sa kineskim kolegom, javio je Rojters.

U Damasku poginule 83 osobe

Imenovan mandatar TUNIS: Predsednik Tunisa Monsef Marzuki imenovao je ministra unutra{wih poslova Ali Larajeda (57) za mandatara za sastav nove vlade. To je u~inio nakon {to je premijer Hamadi Xebali podneo ostavku. Marzuki je po`eleo „Larajedu uspeh, a ve~eras }e mu uru~iti pismo kojim zvani~no postaje naslednik” Xebalija, izjavio je Marzukijev portparol Adnen Manser. „Larajed }e imati 15 dana da formira novu vladu i predlo`i svoj plan predsedniku dr`ave”, rekao je Manser i dodao da ga je Marzuki zamolio da sve uradi {to je br`e mogu}e, jer „zemqa ne mo`e vi{e da ~eka”. Vladaju}a islamisti~ka partija Enada je predlo`ila Larajeda nakon {to ga je tokom no}i izabrala glavna skup{tina ove partije, prenosi francuska novinska agencija AFP. Enada, koja ve} sada predvodi koaliciju, obe}ala je da }e napraviti {to {iru vladu, a sa svojih 89 poslanika ne bi trebalo da ima problema da dobije 109 glasova, koliko je potrebno za ve}inu.

Ki{a potopila grad ATINA: Obilne padavine koje je Atini donela oluja pra}ena grmqavinom poplavile su ulice i ku}e i izazvale kolaps u saobra}aju u nekoliko delova grada. Ki{a pada neprestano ve} nekoliko sati, a vlasti su bile primorane da zatvore glavne puteve i centralnu stanicu metroa, kao i podvo`wake u ni`im delovima grada, navodi AP. Onesposobqeni su i pojedini delovi podzemne `elezni~ke mre`e, a tramvajski sistem tako|e je iskqu~en i poplavne vode nose ulicama parkirane automobile. Vatrogasna slu`ba je saop{tila da je primila oko 700 poziva da interveni{e i ispumpa vodu iz ku}a i poslovnih zgrada, javila je agencija Frans pres.

dnevnik

U seriji bomba{kih napada u Damasku ubijene su najmawe 83 osobe, ukqu~uju}i 61 `rtvu napada izvedenog u blizini sedi{ta vladaju}e partije Baas, a u sukobima {irom Sirije stradalo je jo{ 38 osoba, saop{tili su ju~e opozicioni aktivisti. Aktivisti tvrde da su ve}ina poginulih u prekju~era{woj eksploziji automobila-bombe bili civili, ukqu~uju}i veliki broj dece iz obli`we {kole, a da su 17 `rtava bili pripadnici snaga bezbednosti, javila je agencija Frans pres. Jo{ 22 qudi je ubijeno u tri koordinisana napada na sedi{te snaga bezbednosti u kvartu Berzeh, u severnom delu Damaska, a 19 `rtava su pripadnici snaga bezbednosti, tvrde aktivisti grupe Sirijska opservatorija za qudska prava.

„Mislimo da to predstavqa dvostruke standarde i veoma opasnu tendenciju na{ih ameri~kih kolega da odstupe od osnovnog principa bezuslovne osude svakog teroristi~kog ~ina, principa koji obezbe|uje jedinstvo me|unarodne zajednice u borbi protiv terorizma”, istakao je Lavrov. Preku~e je u eksploziji automobila bombe ispred sedi{ta vladaju}e sirijske partije Baas u Damasku poginula 61 osoba i o{te}ene su obli`we zgrade ruske ambasade. Rusija je iskoristila pravo veta da u Savetu bezbednosti blokira ve} tri rezolucije kojima bi se izvr{io dodatni pritisak na predsednika Ba{ara el Asada da okon~a skoro dvogodi{wi gra|anski rat u zemqi. Va{ing ton tra`i da Asad ode s vlasti, dok Moskva insistira da wegov odlazak ne sme da bude preduslov za re{ewe sukoba u Siriji.

PREDSEDNIK NEMA^KE JOAHIM GAUK

Ne `elimo dominaciju Evropom BERLIN: Nema~ki predsednik Joahim Gauk apelovao je na Veliku Britaniju da ne okre}e le|a Evropskoj uniji i istakao da wegova zemqa ne `eli da dominira Evropom. U govoru o budu}nosti Evrope u Berlinu, Gauk je istakao da samo ~vr{}e ujediwena Evropa mo`e da bude va`an faktor na globalnoj sceni. Takvom potezu protive se mnogi u Velikoj Britaniji, dok je britanski premijer Dejvid Kameron ponudio odr`avawe referenduma o ostanku, odnosno napu{tawu EU. „Potrebna nam je va{a tradicija, va{a trezvenost i va{a hrabrost. Vi{e Evrope ne bi smelo da zna~i ‘bez vas’”, kazao je Gauk o Britancima, prenose svetske agencije. Nema~ka je ~esto kritikovana zbog pristupa du`ni~koj krizi, a Gauk je tim povodom istakao da niko u Nema~koj ne `eli da nare|uje drugim dr`avama i da wegova zemqa ne `eli da dominira Evropom. „Me|u politi~arima u Nema~koj ne vidim nikoga ko `eli nema~ki diktat. Vi{e Evrope ne treba da zna~i: nema~ka Evropa. Vi{e Evrope za nas zna~i: evropska Nema~ka”, kazao je Gauk.

VA[INGTON I BERLIN UPOZORAVAJU TIRANU

Albanija mora prestati s retorikom nacionalizma BERLIN, VA[INGTON: Zvani~nici iz Va{ingtona i Berlina, Filip Riker i Gvido Vestervele, upozorili su u Tirani albansko rukovodstvo i politi~ke ~inioce da prestanu sa nacionalisti~kom retorikom. „Ova nacionalisti~ka retorika uznemirava sve, ne uznemirava samo nas (SAD) i EU. Ovo je moja poruka. Mi otvoreno i javno govorimo, jer smo saveznici”, rekao je zamenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Riker u emisiji na albanskoj televiziji „Top ~enel”. Riker je naglasio da Albanija treba da se fokusira na ispuwavawe preporuka EU kako bi dobila status kandidata za ~lanstvo u Uniji. U pi smu al ban skom mi ni star stvu spoq nih po slo va Stejt department je pre sedam dana istakao da albanski ~elnici ulaze na „potencijalno opasnu” teritoriju s obzirom na istoriju etni~kih sukoba na Balkanu. Navodi se, tako|e, da takve izjave funkcionera u Tirani mogu „podsta}i nasiqe”, ugroziti mir i sigurnost i uticati

FilipRikerGvidoVestervele

na odnose Albanije i SAD. Nema~ ki mi ni star spoq nih poslova Gvido Vestervele preneo je sli~an stav Berlina po pitawu nacionalisti~kih tonova iz Tirane i pozvao Albaniju da prestane s takvom retorikom. „Va`no je da nacionalisti~ka ose}awa budu kontrolisana i tretirana uz veliku odgovornost i s mnogo pa`we”, rekao je novinarima u Tirani Vestervele. Prema wegovim re~ima,

nikakva promena granica nije mogu}a na Balkanu. [ef nema~ke diplomatije pozvao je albanske politi~ke stranke da izbegavaju da igraju na kartu nacionalizma kako se bli`e parlamentarni izbori, planirani 23. juna. Al ban ski pre mi jer Sa qi Beri{a kao i ostali albanski lideri poo{trili su posledwih meseci nacionalisti~ku retoriku, sugeri{u}i stvarawe „velike Albanije” {to je

izazvalo zabrinutost u susednim zemqama gde `ivi albansko sta nov ni {tvo, na vo di Frans pres. Frans pres podse}a da je Beri{a krajem novembra, na obele`avawu 100 godina nezavisnosti Albanije, pozvao Albance na ujediwewe. Beri{a je tako|e obe}ao usvajawe zakona koji }e omogu}iti da svi Albanci bez obzira gde `ive dobiju albansko dr`avqanstvo, dodaje Frans pres.

„Ne `elimo da bilo koga pla{imo”, poru~io je nema~ki predsednik u prvom govoru o EU od stupawa na funkciju u martu 2012, pred 200 qudi u predsedni~koj rezidenciji u Berlinu.

Gauk je istakao da je Nema~ka, koja je pre 10 godina smatrana „evropskim bolesnikom”, preduzela mere koje su je u~inile konkurentnijom i da je to iskustvo koje `eli da podeli s drugim zemqama. Obra}aju}i se prisutnima u emotivnom tonu, Gauk je kazao da Nemci mnogo duguju Evropi zbog pomo}i posle Drugog svetskog rata i pada nacisti~kog re`ima.

Stigle dvojezi~ne table VUKOVAR: Rukovodilac Kancelarije dr`avne uprave u Vukovaru Goran Bo{wak ka`e da su stigle prve dvojezi~ne table koje bi uskoro trebalo da budu postavqene na pro~equ zgrade dr`avne uprave u tom gradu. Plo~e su izra|ene po nalogu Ministarstva uprave, a sli~an nalog dobile su i ostale dr`avne institucije u Vukovaru, naveo je Bo{wak. Kako je istakao, nema informacija o tome kada bi prve dvojezi~ne plo~e mogle biti i postavqene na odre|ene institucije. Odluku o tome, kako je rekao, done}e Ministarstvo uprave, prenela je Hrvatska televizija. [tab za obranu hrvatskoga Vukovara u sredu je organiozovao svoje ~lanove kako bi se, u slu~aju postavqawa prvih dvojezi~nih plo~a, mirno okupili i izrazili nezadovoqstvo zbog namere da se u tom gradu }irli~no pismo uvede u ravnopravnu upotrebu s latinicom. U organizaciji [taba za obranu hrvatskog Vukovara po~etkom februara odr`an je veliki protest zbog uvo|ewa dvojezi~nosti.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI ILARIONALFEJEV Moskovska patrijar{ija `eli da slede}i poglavar Katoli~ke crkve,“nastavi politiku” pape Benedikta XVI . Drugi ~ovek ruske crkve, mitropolit volokolamski Ilarion Alfejev je rekao da osu dnosi izme|u dve crkve proteklih godina bili pozitivni. Papa Benedikt je “~ovek koji {titi interese svoje crkve”, on je u “dobrom smislu re~i” bio tradicionalista koji je ~uvao crkvenu tradiciju.

DOMINIKSTROS-KAN Biv{i prvi ~ovek MMF-a Dominik Stros-Kan ponovo je u `i`i polemike, a razlog je objavqivawe kwige pod naslovom „Lepotica i zver”. U kwizi autorka Marsela Jakub pri~a o svojoj vezi s wim, zbog ~ega on i wegova biv{a supruga razmi{qaju da autorku tu`e za klevetu. Re~ je o vegatarijanki ~ije se `ivot vrti oko odbrane sviwa i koja se zaqubquje u kreaturu koja je polu~ovek-poluvepar.

BEWAMINNETANIJAHU „Iran je danas bli`i nego ikada neophodnom oboga}enom uranijumu za nuklearnu bombu”, izjavio je izraelski premijer Bewamin Netanijahu. To je bila wegova reakcija na objavqivawe detaqa poverqivog izve{taja Me|u na rod ne agen ci je za atom sku ener gi ju (IAEA) da je Iran po~eo da instalira unapre|ene centrifuge u glavnom postrojewu za oboga}ivawe uranijuma.

INICIJATIVA[VEDSKEHUMANITARNEORGANIZACIJEIMAGAZINA„FAKTUM”

Kolikobisteplatilida`ivite kaobesku}nik GETEBORG: Hotelski lanci u~inili bi sve da privuku {to vi{e posetilaca i popune sme{tajne kapacitete. Me|utim, hotel „Faktum” u Geteborgu, u [vedskoj, ne nudi sobe, ve} pose-

Posetiocipla}aju 100kruna(12evra) dano}provedu naulicii spavajusa lokalnimbesku}nicima tiocima napla}uje 100 kruna (12 evra) da no} provedu na ulici i spavaju sa lokalnim besku}nicima. Lokacija sa veli~anstvenim pogledom na grad, sme{taj van granica obi~nog”, tako glasi

Hotelnaulici

jedan od opisa „hotelske sobe”, koja se u ovom slu~aju sastoji od klupe u parku na turobnoj, napu-

{tenoj terasi na obodu {ume. Druge ponude ukqu~uju mesta ispod mosta, na dokovima, napu{te-

nim fabrikama i na stadionima koji se tokom zime zalede i pretvore u prave ledene dvorane. Inicijativa je potekla od {vedske humanitarne organizacije i magazina „Faktum”, i namera je da se privu~e pa`wa na qude koji `ive na ulici. Nadoknada je mala donacija i pomo} besku}nicima kojom mo`ete ~ak ste}i i nove prijateqe, naravno, ukoliko ste dovoqno veliki avanturista da spavate pod hladnim skandinavskim nebom. Donacije su namewene humanitarnom fondu „Faktum” magazina, koji prodaju qudi koji `ive na ulici. Organizacija se trudi da podigne svest o besku}nicima i socijalno ugro`enim i obezbedi im radna mesta.


dnevnik

OGLASi

subota23.februar2013.

21


22

subota23.februar2013.

OGLASi

dnevnik


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi prijatequ

POTREBNI stanovi za izdavawe - kupovinu, ekstra name{teni veliki stanovi, ku}e, vile za ruske porodice, isplata gotovinom. Telefoni: 021/451-472, 021/6215-260, 063/598-463. 69741

KOD DNEVNIKA: garsowera 25m2/prvi sprat 24.000E, jednosoban 38m2/prvi sprat, 40000E, Kisa~ka garsowera, prvi sprat, 24000E. Telefoni: 021/6621797, 063/598-463, 021/6215260. 69738

SALAJKA, useqiv dvoiposoban stan 58m2, Ul. Petra Drezdi}a br. 29, renoviran, prvi sprat, tri terase. Cena 35.000 evra. Telefon: 062/366-505. 69666

PRODAJEM ku}u u Bukovcu, Svetozara Mileti}a br. 3. Telefoni: 065/66-10-889, 065/445-15-78. 69541 TITEL - [ajka{ prodajem ku}u sa placom 3000m2. Telefon: 064/9376437, 9 - 15 sati. 68630 GOTOVINOM kupujemo ku}e, stanove, placeve-vikendice, sala{e, obradivo zemqi{te, lokaciju za zgradu (jedan vlasnik) mo`e i Telep. Telefoni: 021/6215260, 062/158-4093, 021/6618184. 69739

KUPUJEM sve vrste vozila, maksimalno pla}am. Isplata odmah. Telefon: 064/27-69-638. 68908 KUPUJEM sve vrste automobila starija i novija, mo`e i havarisana. Telefoni: 021-822-714 i 063-708-19-39. 69504

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 69625

subota23.februar2013.

pozdrav

dragom

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 64. godini iznenada preminuo na{ dragi

Sava Obradovi} Savi Obradovi}u Ka`i} Vladimir sa porodicom.

23. 10. 1948 - 22. 2. 2013. Sahrana }e se obaviti u nedequ, 24. 2. 2013. godine, u Suseku, u 14 ~asova. Ve~no }e te voleti: }erke Olivera i Du{ica, supruga Olga i ta{ta Radojka. 69789

69790

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 75. godini preminuo na{ dragi

Qubomiru Markovi}u

Qubomir Markovi} 1938 - 2013.

1938 - 2013. KUPUJEM zlatnike, dukate, napoleone, lomqeno zlato, stari srebrni i zlatni novac, medaqe, ordene, sabqe, bode`e, satove, srebrninu. Telefoni: 063/8-318180, 021/451-409. 67085

23

Sahrana }e se obaviti u nedequ, 24. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu, u Starom \ur|evu.

od prije Milke Sladojevi} sa porodicom.

O`alo{}ena porodica: supruga Ru`ica, sin Daniel i }erka Qiqana sa porodicama.

69795

69796

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

POTREBNA RADNICA za rad u mewa~nici i trafici. Telefoni: 060/692-90-20, 060/692-90-04. 69582

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 69173

Qubomiru Markovi}u

Qubomiru Markovi}u

1938 - 2013.

1938 - 2013.

od: sestre Marijane i zeta Milenka Paj~in sa porodicom.

od: sestre Stojanke i zeta Lazara Subo{i}a sa porodicom.

69797

69793

Posledwi bratu

pozdrav

Qubomiru Markovi}u 1938 - 2013.

dragom od brata Dragomira Markovi}a sa porodicom.

69794

Qubomiru Markovi}u

Pro{la je godina od kada nas je napustila na{a voqena i po{tovana mama, ta{ta, baka i prabaka

1938 - 2013. od brata Svetozara Markovi}a sa porodicom. 69792

Posledwi bratu

pozdrav

dragom

Lozinka Kozar~i} 2012 - 2013.

Ve~no u na{im srcima.

Qubomiru Markovi}u 1938 - 2013. od brata Radomira Markovi}a sa porodicom. 69791

Beba, Dara, Milan, Sawa, Lola, Nena, Ranka, Boris, Nikola, Petar, Rastko, \or|e, Milana, Milan, Aleksandra, \or|e i Isidora.

69771


24

^iTUQe l POMeni

subota23.februar2013.

TU@NO SE]AWE

Jedan kobni trenutak 25. februara 2008. godine doneo nam je ve~nu tugu, jer smo izgubili izuzetnog, mladog ~oveka

dnevnik

25. 2. 2008 - 25. 2. 2013.

25. 2. 2008 - 25. 2. 2013.

Dragan Dukari} p. pukovnik VRS 27. 2. 2011 - 27. 2. 2013.

Du{an Ke{eq

Du{ana Ke{eqa S ponosom ~uvamo u najlep{im uspomenama wegovu humanost, pamet i dobrotu. Wemu u spomen, Fondacija „Du{an Ke{eq� podsti~e i afirmi{e uspe{ne mlade matemati~are i informati~are.

Se}awe na tebe budi u nama neizrecivu bol. Majka Vida, sestra Gordana i sestri~ina Borislava. 69656

69781

Posledwi pozdrav dragoj baki

[ESTOMESE^NI POMEN

Du{an Ke{eq

Vreme prolazi, a bol i tuga sve ve}i. Nikad ne}e prestati da te voli tvoja Naka.

Du{ko moj, vi|am tvoje drugove, {etaju sa svojom decom, slave wihove ro|endane, a gde si ti...

69534

[ESTOMESE^NI POMEN

23. 8. 2012 - 23. 2. 2013. Najvi{e na svetu qubi te i voli tvoja mama.

69535

Jasminki Soldatovi}

Jagoda @uni} ro|. Vlahovi} 1925 - 2012.

POMEN Pro{lo je tu`nih {est meseci od kada nije sa nama na{ nezaboravqeni

Po~ivaj u miru.

Hvala ti za sve majko, `uti leptiru moj.

POMEN

Voqeni brate, mnogo nam nedostaje{. Utehe nema za na{u tugu, ni leka za na{ preveliki bol. Dok smo `ivi, `ive}e{ i ti u na{im srcima, mislima i lepim uspomenama. Sestre Stevanka, Milosava, Du{ica i sestri} Aleksandar sa porodicama.

69782

69687

POMEN Danas, 23. 2. 2013. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada nije sa nama voqena

Navr{ava se godina od kako nas je napustio na{ voqeni

iz Gospo|inaca

Unuk Sale sa dedom i tatom.

69785

26. 2. 2012 - 26. 2. 2013.

Isak Loki}

3

Jovan Jelovac Danas, 23. 2. 2013. godine, u 11 ~asova, poseti}emo wegovu ve~nu ku}u i zaliti je suzama. Vreme prolazi, a praznina koju je ostavio za sobom svaki dan je ve}a. Nedostaje nam blaga re~ i dobrota, topao osmeh i saveti koje je nesebi~no davao. Gordana, Sla|ana i Milenko.

DVOGODI[WI POMEN

GODI[WI POMEN Na{em dragom ocu, svekru, tastu i dedi

69657

Qubica Milankov GODI[WI POMEN

Sa{a Maleta{ki

Du{anu Mihajlovu

Zorka Vu~enovi}

Mnogo nam nedostaje{. Godi{wi pomen dajemo 24. 2. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

obele`avamo danas, 23. 2. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Po~ivaj u miru. S tugom i zahvalno{}u tvoji najmiliji: sin Goran i }erka Gordana sa porodicama.

Uvek si tu, u na{im mislima i srcu. Suprug Dane i porodica Vu~en.

Evica, Slavica, Vesna, Novak i Rado{.

69778

69772

Pro{lo je 40 tu`nih dana od kako nije sa nama moj jedini brat

Tvoji: suprug Slavimir, sinovi Svetislav i Vojislav, snaje Daca i Tina, unuka Ivana i prija Rada. 69652

69650

Sa{i Riki}u 1976 - 2012.

3

Dana 24. februara navr{i}e se dve tu`ne godine od kako nije sa nama. Sa ponosom te pomiwemo, sa qubavqu ~uvamo od zaborava i sa tugom u srcu `ivimo bez tebe.

Voqeni na{, godina pro|e, al nema suza koje te mogu oplakati, niti re~i koje te mogu o`aliti, ni vremena za koje te mo`emo zaboraviti. Godi{wi pomen dava}emo u subotu, 23. 2. 2013. godine, u 11.30 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu. Za tobom tuguju: majka Borka, otac Miladin i brat Miroslav.

POMEN

TROGODI[WI POMEN

Dana 28. 2. 2013. godine navr{ava se godinu dana od smrti na{e drage supruge, mame i majke

23. 2. 2010 - 23. 2. 2013.

69594

DVOGODI[WI POMEN odr`a}e se u subotu, 23. 2. 2013. godine, na Gradskom grobqu, u 11 ~asova.

\or|e Krsti}

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 81. godini preminuo na{ dragi i voqeni

Du{ko Xigurski Milane Rutoni} ro|. [oki} 1932 - 2013.

Tuguje za tobom tvoja supruga Marija.

O`alo{}ena sestra Jelka, ne}aka Aleksandra, zet Ivan, unuci Milovan i Du{an.

Za wom tuguje porodica.

69765

69654

69686

na{em

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

POMEN 23. 2. 2007 - 23. 2. 2013.

Marija Rali}

Stjepan Gazi} Pipa

Petar Medi}

Vreme koje prolazi ne bri{e uspomene i bol za tobom. S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe.

Ispra}aj milog i dragog nam pokojnika obavi}e se 23. 2. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

ro|. 1932.

ro|. Stojanovi}

Petru Medi}u Peri

Radivoj Nedeqkov Rada [eler

Wegovi najmiliji.

Porodice: Rali}, ^obanovi} i Nikoli}.

O`alo{}eni: supruga Sne`ana, sin Nikola, }erka Maja sa porodicom, brat Ivan sa porodicom i majka Finka.

od: sestre Zorice, zeta Vladimira, brati~ina Tamare i Jelene.

69766

69770

69776

69786

Tu`no je bez Tebe draga na{a majko i bako.

Nedostaje{ nam tata. Tvoji: Dragana, Milenko i Stojan sa porodicama. 69798


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Pro{le su tu`ne dve godine od kako nije sa nama na{ otac, deda i tast

subota23.februar2013.

Danas, 23. 2. 2013. godine navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{ voqeni suprug i otac

Panta Vukov

Ve~no o`alo{}ene }erke: Jelica i Vela sa porodicom. 69662

Navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog i voqenog

POMEN U sredu, 27. 2. 2013. godine navr{i}e se tri godine od kako nas je napustio na{ voqeni

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je na{a draga i voqena

Sr|an \uki}

Irena Tasi}

Vreme prolazi, a bol i tuga nikada.

TU@NO SE]AWE

1

Qubomir - Quba Jawi} Te{ko je nstaviti bez tebe. Ni{ta vi{e nije isto. S ponosom te pomiwemo i s qubavqu u srcima ~uvamo.

^ETRDESETODNEVNI POMEN na{em dragom i voqenom suprugu, ocu i dedi

25

ro|. 1920.

1990 - 2010.

preminula u 93. godini. Sahrana mile i drage nam pokojnice obavi}e se 23. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica.

Vreme prolazi bez tebe, tuga i bol nikada pro}i ne}e. Tvoji: deda Mile, brat Dragan, ujak Dragan, ujna Edita i tvoji najmiliji. 69757

69731

3 [ESTOMESE^NI POMEN mom suprugu Supruga Danica i sin Nikola.

69748

[ESTOGODI[WI POMEN

@iki Jo~inu Slobodana Mili}evi}a 1997 - 2013. Wegovi najmiliji.

25. 2. 2012 - 25. 2. 2013.

obele`i}emo 23. 2. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Ve~no }e{ `iveti u na{im srcima i mislima. O`alo{}ene porodice: Jo~in i Kolari}. DESETOGODI[WI POMEN

1927 - 2013. na{em dragom suprugu, ocu, bratu i ujaku

dipl. in`. agronomije 1999 - 2013.

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 74. godini preminuo na{ dragi i voqeni

Petra Ma~ki}

Pomen dajemo danas, 23. 2. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na ^enejskom grobqu.

Lazar Obradovi}

Nina i tvoji Mi}i}i.

Porodice Obradovi} i Svorcan.

Tvoji: suprug Vaso, sinovi Veselko, Branko, Niko, snaje Dragica, Sne`ana i Dragana, unuci Branko, Duwa, Dragica, Stefan, Marko i Milica.

69603

69540

69767

Sa qubavqu i po{tovawem ~uvamo te od zaborava.

GODI[WI POMEN

obele`i}emo danas, 23. 2. 2013. godine, u 11 ~asova. Vreme ne mo`e nikada popuniti prazninu koja je ostala za tobom. Ve~no si sa nama. Tvoja supruga Qubica, sestri~ina Daca i snaja Radmila. 69742

Godine prolaze, a mi neprestano mislimo na tebe.

Milovan Mi}i}

Nedeqku [am{alu

69588

69515

SE]AWE

JEDNOGODI[WI POMEN

Zauvek }emo te nositi u na{im srcima, mislima i se}awima.

GODI[WI POMEN

Slavku Juri{i}u Braletu Navr{ava se tu`na i bolna godina od kad si nas napustio. Mnogo nam nedostaje{.

Tvoji: supruga Stoja, }erka Dubravka, sestra Dragica i sestri} Mikica.

Qubomir Siv~ Sahrana je danas, 23. 2. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: supruga Qubica, sinovi Vladimir i Igor, unuk Nikola i snaja Maja. 69755

69746

TU@NO SE]AWE

POMEN

3 TROGODI[WI POMEN

Mariji An|eli}

Sa{a Riki} Svakim danom nedostaje{.

sve

vi{e

}emo obele`iti danas, 23. 2. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na grobqu, u Kisa~u.

Porodica A}imov: Maja, Sa{a i Lela.

Tvoji najmiliji An|eli}i.

69693

69703

@arko Kalu|erovi} iz Temerina 23. februar 2012 23. februar 2013.

dr Bojana Maluckov Ve} devet godina nisi sa nama. Mnogo nam nedostaje{.

Sa qubavqu i neizmernim bolom, sestra Miqa i sestri} Dragan sa decom Jelenom i Uro{em.

Porodice: Jovi~in i Blagojevi}.

69704

69751

POMEN

Posledwi doktoru

Danas, 23. 2. 2013. godine navr{ava se {est meseci od kada nije sa nama na{ dragi

pozdrav

dragom

Branko Brki} Ako ima i{ta te`e od Tvoje smrti, onda je to `ivot bez Tebe. Tvoja supruga Erka. 69753

3 Danas, 23. februara navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od kada nije sa nama na{ voqeni tata, suprug, deda i svekar

Mla|en Bla`evi} 1986 - 2011.

Goce [irijovski O`alo{}ena porodica [irijovski.

Obave{tavamo da }e se 24. 2. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, obaviti molitveni pomen. Koliki je bol za qubav prema detetu svom, kao ogaw {to gori, a ne mo`e se ugasiti.

Slobodanu Arackom

1940 - 2013. Zahvalna Aleksandra Torbica.

69743

@ive}e{ zauvek u na{im srcima, dok je nas, tvojih najmilijih, kroz najlep{e uspomene i se}awa. Tvoja porodica.

Tvoja porodica. 69740

Svetozar Petrovi}

69736

69752


26

РУКОМЕТ:ЧЕЛЕНЏКУП

СпартакВојпутHandballEsch (Луксембург) (РТВ1,17.55) 09.00 09.25 09.50 10.00 10.30 11.00 11.30 12.10 12.35 13.00 14.00 14.25 15.00 15.05 16.20 16.45 17.25 17.30 17.55 19.35 20.05 21.05 22.00 22.35 00.00

tv program

subota23.februar2013.

Кадзазвони Најбољипријатељ Лулу Хајдесамномуобданиште Питамсе, питамсе Путевинаде Агромозаик Академац Увекмедаља Премијерка Свестранци Државнипосао Вестизаособесаоштећеним слухом Петказање Повратакнасело Потрошачкирепортер Двоугао Политбиро Рукомет:Челенџкуп: Спартак Војпут-Handball Esch (Луксембург), пренос Емисијаизкулинарства Елитнајединица Гламуртужур Војвођанскидневник Филмскапремијера: Акације, филм Немонтирано

Акације Рубен је усамљени возач камиона. Годинама је развозиодрваодПарагвајадоАргентине.Једногјутрањегово устаљено путовање ће се променити... Улоге: Герман де Силва, ЕбеДуарте,НајраКалеМамани Режија:ПаблоЂорђели (РТВ1,22.35)

07.00 Палета-колажнаемисијана ромскомсасрпскимтитлом 07.25 Палета-колажнаемисијана македонскомсасрпским титлом 07.50 Палета-колажнаемисијана русинскомсасрпскимтитлом 08.40 Палета-колажнаемисијана румунскомсасрпскимтитлом 09.25 Емисијарумунскемузике 10.00 Добровече, Војводино(слов) 11.30 Палета-колажнаемисијана словачкомсасрпскимтитлом 12.30 Вести(мађ) 13.10 Палета-колажнаемисијана мађарскомсасрпскимтитлом 14.00 ТамбурицаФест2012. Дероње 15.40 Најбољипријатељ 16.05 Хајдесамномуобданиште 16.30 Питамсе, питамсе 16.55 Несврстани 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Емисијанамађарском 20.00 Добровече, Војводино(мађ) 21.00 Културнимагазин(мађ) (Јелен-лет) 21.30 Емисијанамађарском 22.30 КонцертуСинагоги:Рита Кинка2.део 23.25 КонцертЕвропскогкамерног оркестра2.део

06.00 07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 12.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.30 18.00 20.00 20.30 22.00 22.30 00.30 01.00

Музичкиблок ВАО Панорама Краткевести Свет животиња Културнипрограм Меридијанима Краткевести Перископ Ми бирамо Војвођанскевести Културнипрограм Војвођанскевести Више од откоса Војвођанскевести Културнипрограм Војвођанскевести Филм ВОА Ноћнипрограм

06.05 08.00 09.06 11.05 12.35 13.05 13.26 13.59 14.20 15.14 16.08 16.52 18.34 19.01 19.30 20.05 20.47 23.05 01.03 01.48 02.39 03.07 03.40 04.13 04.38 05.00 05.48

Јутарњи програм Јутарњи дневник Жикина шареница Дизни на РТС Плава птица Дневник Увиђај Гастрономад ВииМираАдања-Полак ТВлица...каосавнормалан свет Бољиживот МобиДик2,филм Квадратура круга Слагалица Дневник Бољиживот Игра,филм Хамилтон2,филм ВииМираАдања-Полак ТВлица...каосавнормалан свет Квадратуракруга МојалепаСрбија Увиђај Грађанин Музичкипрограм Верскимозаик Верскикалендар

dnevnik

ОДБОЈКА:КУПСРБИЈЕ

НовиПазар –Црвеназвезда (РТС2,15.25) РУКОМЕТ: ЛИГАШАМПИОНА

Адемар–Партизан (РТС2,17.55)

07.50Добраземља 08.45Цртанифилм 09.10Топшоп 09.40Цртанифилмови 11.00 ВестиБ92 11.35 Џои 13.35Филм:Јаснаинепоредна опасност 16.00Вести 16.40Спортскипреглед 17.00Турнирубрејкденсу:BCOne Cypher2013,пренос 18.30Вести 19.15Филм:Супермен 21.50Филм:Сутјеска 00.05ВестиБ92 00.45Спортскипреглед 01.05Светнадлану

08.00 10.00 11.00 12.45 13.00 15.30 17.15 19.00 20.00 22.00 00.00 01.45 02.00

КОШАРКА:АБАЛИГА

Партизан –Олимпија 10.30 11.00 11.30 12.00 13.05 14.00 14.05 15.40 15.45 16.05 17.05 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.35 23.00

Азбукародитељства Великиодмор Повратакурај Серијскипрограм Евонаскодвас Вести Филм:Абел Речзаданас Трас БунтовникизКејпа Сигуранквадрат Белимантил Неонсити СедамНСдана СремскиКарловци,одсуботе досуботе Објектив Сајаминфо Сремскавинијада СедамНСдана БунтовникизКејпа Објектив Личнагрешка Документарнипрограм

09.30 НБА:Оклахома Сити – Минесота 11.15 СК Студио 13.30 НБА недељно 14.00 АТП Марсеј 1/2Финале 17.30 Одбојка Серија А1:Сан Ђустино –Кунео 19.00 АТП Мемфис 1/2Финале 21.00 Премијер лига Голови 21.15 Преглед Евролиге 22.00 АТП Мемфис 1/2Финале 23.30 НБА акција 00.00 Премијер лига:КПР – Манчестер јунајтед

05.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.15 Под сјајем звезда,09.00Жива ватра,10.00Шоу -Парови,12.00Зрно по зрно,13.30У међувремену,14.00Топ 10,15.00Пипи шоу,17.00Суботом поподне,20.00Филмски програм,22.00Ретроспектива недеље,23.00Фешн стори,01.00Суботом поподне,04.00Освета 08.00 Дечији програм, 09.00 Играмо се, 10.00 Аморе Латино, 13.30 Биографије, 14.30 ИТ Нетворк,15.00Филм,16.30Изблиза,17.00Зоо пузле,17.30Бибер,18.00Унашематару,19.00 Аутофлеш,19.30Бибер,20.00Преспресек,21.00Филм,22.30Бибер,23.00 Филм,01.00Ноћнипрограм

ВииМира Адања-Полак Проф. др Драган Јоксовић, токсиколог, чека резултате лабораторијских анализа својих колега из света, а до тада казује своје стручно мишљењеонепожељнимсастојцима у млеку и осталој хранииобјашњаваштанаручилацтражиодлабораторије којој шаље узорак на тестирање. Гост у студију је Монсињор и Станислав Хочевар, београдски надбискуп којиговориоставципапе... (РТС1,14.20)

08.15 09.45 10.15 11.00 11.45 15.00 16.00 18.00 19.00 19.15 20.25 21.10

Домаћин Евро пулс Анастазија Каковремепролази Филм: Библијски код Жене Филм: Поља љубави Галилео Вести Љубав и казна Како време пролази Шешир професора Косте Вујића 22.00 Филм: Портал смрти 00.00 Филм: Историја насиља 02.00 Филм: Вук

(РТС2,19.59) 06.19 Знањеимање 07.18 ТВлица...као сав нормалан свет 08.00 Сирене 08.25 Бернард 08.29 Пустоловине Марка и Маје 08.52 Ритам џунгле 08.58 Зујалица 09.40 Верски мозаик Србије 10.29 Клиника вет 11.00 Профил и профит 11.30 Књига утисака 12.10 Свет здравља 12.40 Причаократкомполету 13.06 Моја лепа Србија 13.39 Грађанин 14.07 Лети,лети песмо моја мила 14.41 Као мехур од сапунице 15.25 Одбојка:КупСрбије,Нови Пазар-Црвеназвезда, пренос 17.01 Вреле гуме 17.33 Медаље заувек 17.55 Рукомет:Лигашампиона, Адемар-Партизан,пренос 19.30 Потрошачкисаветник 19.59 Кошарка:Алига,ПартизанОлимпија,пренос 21.45 Светспорта 22.15 ФЕСТ2013,хроника 22.45 Антисемитизам 23.11 ПравамоћВатикана 00.05 Музичкипрограм 01.00 Врелегуме 01.31 Одбојка:КупСрбије,Нови Пазар-Црвеназвезда(р) 02.35 Рукомет:Лигашампиона, Партизан-Хамбург(р) 03.50 Кошарка:Абалига,Партизан -Олимпија(р) 05.04 Потрошачкисаветник 05.29 Клиникавет

Филм:Снежни дан ДобровечеСрбијо Филм:Шифра:Чистач Ситивести Филм:Изгнаник Филм:Уличникраљеви Филм:Откачени председник МаријанаиСкарлет Филм: Национална безбедност Филм: Врелина Филм: Балтичка олуја Ситивести Тријумфљубави

Врелина Нил је лопов,један од најбољих у свом послу. Усамљеник који има животни мото: не везуј се ни за шта од чега не можеш побећи за 30 секунди.По изласку из затвора окупља екипу и поново креће у пљачкашке походе. Улоге:Ал Паћино,Роберт Де Ниро, Вал Килмер, Џон Војт, Том Сајзмор, Ешли Џад, Натали Портман, Дајан Венора,Ејми Бренеман Режија:Мајкл Мен (Пинк2,22.00)

Натали Портман

БојанаМаљевић

Булевар револуције Полицајац и његова ћерка живе на Булевару револуције, који садржи елементе Оријента и Европе. Девојка сезаљубљујеумладићакоји јечланподземљањенотаци младићсесукобљавају,покушавајућисвакинасвојначин, да освоји њене симпатије. Њиховсукобсетрагичнозавршава. Улоге: Бојана Маљевић, Бранислав Лечић, МиралемЗупчевић Режија: Владимир Блажевски (Хепи,19.30) 05.30 07.30 09.00 09.20 09.45 10.00 11.15 11.20 11.40 12.05 12.30 12.50 13.40 13.55 14.05 15.35 15.50 16.15 17.15 18.55 19.30 21.00 22.50 23.50 01.45 03.45

Добројутро,Србијо Знањенапоклон Зокинавеселојфарми ТајнисветмедеБенџамина Телешоп БарбииДијамантскизамак Монстерхај Бен10 Покемони Бакуган3 Нинџакорњаче Моћниренџери Телешоп Вести Брвнара,викендпоподне Телешоп МојаСрбија Скандалозно Једнажељаједнапесма Телемастер Булеварреволуције,филм Голиживот Лудакућа Филм Филм Филм

Зрнопозрно У најновијем издању емисије угостићемо др Животу Јовановића изИнститутаза кукуруз Земун поље који ће представити широку палету хибрида кукуруза овог Института који су доступни за произвођаче у овој сетвеној сезони.Видећетеирепортажусастручногпредавањаиз Пољопривредне стручне службеуЗрењанину. (КТВ, 12.00)

07.00 11.00 13.00 14.00 15.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 23.30 01.00 03.00 04.30

Добројутро Викендвизија Живот у тренду Голдмузичкимагазин Филм: Маратонци трче почасни круг Маланевеста Магазин ин Националнидневник Курсаџије ЗвездеГранда Филм: Потопљен Филм: Снага 10навароне Филм: Потопљен Филм: Снага 10навароне

08.45 Ски Јахорина, 09.15 Кућни видео, 09.30 Фокус, 12.40 Бање Србије, 13.00 На здравље, 13.30Кућни видео,13.45Топ шоп,16.00НС Индекс,16.25Фокус,17.05Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.45 Инфо Пулс,21.20Филм,23.00Бање Србије,23.30Фокус,00.00Инфо Пулс, 00.30Туристичке разгледнице,00.40Ауто шоп,00.45Фокус,01.15Ски Јахорина,01.45Музика 12.00 Кухињица,13.00 Џубокс, 14.00 Документарни програм, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Паор, 16.45 Филм, 18.30 Сремарт, 19.30 Цртани филм, 20.00 Доктор Ху, 21.00 Пут вина, 21.30 ЕТВ, 22.00 Филм, 00.00 Шоу програм: Парови,00.50Глас Америке

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 07.00Библијске приче,07.30Прслук агеин,09.30 Дечија серија,10.05Икс арт,11.20Удица,12.00 Акценти, 12.30 Испод поклопца, 14.00 Акценти, 14.10Пун гас,15.00Презент,16.00Акценти,16.30Откос,18.00Акценти,18.15 Писмо глава,20.00Филм Инфо,20.30Везе,21.00Токови моћи,21.30Изазови истине,22.00Сајам Инфо нет,22.30Акценти дана,23.00Филм 08.00 Храна и вино, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Макс Кју , 15.00 Филм, 17.00 Агросфера, 18.00 Везе, 18.45 Ноди, 19.00 Мозаик дана, 19.30Храна и вино,20.00Панорама општине Житиште,20.30Филм,2.део, 22.00Мозаик дана,22.30Служба 21,23.00Филм


dnevnik

subota23.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

15

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ, ПРВИ ЦАР ХРИШЋАНИН

Пише: др Радивој Радић 07.40 08.05 09.55 10.50 11.45 15.25 16.20 17.15 18.10 18.40 19.05 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

Мисија „Мени„ Алесандрова кухиња Најбољи амерички кувар Стручњак за торте Најгора мама на свету Спасавање оронулих грађевина Шминкање са Клио Уштедети купујући Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Најбољи амерички кувар Салон „Последња прилика„ Опседнута мајка Суочавање са траумом Најлепша и најдебља Џејми, шеснаестогодишњи трансвестит Салон „Последња прилика„

08.00 Путовања и открића 11.30 Изгубљени гусарски брод Црнобрадог 12.30 Изгубљени древни градови 13.30 Путовања и открића 15.50 Фарма из рата 17.00 Тајна несталог шпијунског авиона 18.00 Барак Обама – велика очекивања 19.00 Пројекат Мендела 20.00 Мао – кинеска прича 22.20 Оруђа смрти 23.20 Тајна несталог шпијунског авиона 00.20 Тајм тим година 01.20 Пут ћилибара – од Дунава до Јадранског мора

08.05 Кинотека - циклус класичног вестерна: Десеторица тражених, филм 09.28 Халиотис за љубав, док. филм 10.19 Кућни љубимци 11.05 Нормалан живот 12.00 Дневник 1 12.35 Ветерани мира 13.20 Духовни изазови 13.50 Призма 14.36 Еко зона 15.05 Репортери 16.03 Велики корални гребен 16.56 ТВ календар 17.11 Научне вести 17.16 Културна баштина 17.33 Криес 50.50 18.05 Лепом нашом 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 19.58 Спорт 20.07 Лото 20.17 Уз 100. годишњицу рођења Ранка Маринковића 23.05 Дневник 3 23.43 Скандал Банка Романа 01.33 Филмски маратон: Мистериозна смрт Нине Череау, филм 02.50 Филмски маратон: Десеторица тражених, филм

Осуђени на смрт у залеђеном језеру

Н

Робин Худ (Универзал, 21.00) 08.00 10.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.30 00.30 01.30

Убиства у Мидсамеру Вокер, тексашки ренџер Филм: Велика лига 2 Филм: Велика лига 3 Браћа и сестре Филм: Робин Худ Добра жена Скандал Филм: Тасманијски ђаволи лига

07.55 08.25 09.00 10.10 12.10 14.00

Вирус атeк Училица Галилео Провинцијалци, филм Веруј мушкарцу, филм Најбржи и најжешћи, филм

План игре Остављена Мери Волш прати свог дечка Кевина на рутинску операцију. Када се након операције врати по њега, не проналази га, јер је он мистериозно нестао. Нико га није видео, нити има икакве податке о њему... Улоге: Британи Марфи, Дин Кејн, Питер Богданович, Мими Роџерс Режија: Мајкл Фајфер (Синеманија, 22.00)

Британи Марфи 08.00 09.30 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Ози Бу Авантуре породице Робинсон Успавана лепотица Улични ловац Торенте 4 Маршал Божићна прича Гангстери Остављена Еротски филм Еротски филм

Сексуално васпитање

Ејми Смарт

Љубав и плес Џејк, бивши шампион у свингу, оглувео је кад је имао шеснаест година. Како је био талентован плесач, одлучио је да се бави плесом, јер је желео да га људи запажају због онога што он жели да покаже, а не због тога што је глув... Улоге: Ејми Смарт, Том Малој, Били Зејн Режија: Роберт Исков (ХРТ 2, 20.00) Мерлин Нови клинци с Беверли Хилса Мала ТВ Телетабис Лето у Аризони, филм Гармиш-Партенкирхен: Скијање (СК), - спуст (М), пренос 13.53 Деверуше, филм 14.35 Попуна 15.55 Кошарка, АБА Лига: Цибона Сплит, пренос 17.45 Рукомет, ЛП: ЦО Загреб Кадетен, емисија 17.55 Рукомет, ЛП: ЦО Загреб Кадетен, пренос 19.30 Рукомет, ЛП: ЦО Загреб Кадеттен, емисија 19.45 Цртани филм 20.00 Љубав и плес, филм 21.38 Документарни филм 23.08 Пети дан, ток шоу 00.12 Др Хаус 00.54 Луди од љубави 01.55 Секс и град

07.04 07.48 09.00 09.30 09.55 11.40

(Фокс лајф, 22.50)

07.55 09.35 10.25 12.05 14.05 15.05 16.05 16.55 19.35 20.05 21.00 22.50 23.45

Ружна Бети Увод у анатомију Увод у анатомију Очајне домаћице Судије за стил Лудница у Кливленду Тело је доказ Џордан Хоуп и Фејт Освета Сирене Сексуално васпитање Једном давно

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.20 00.00 00.55 02.10

Дневник Бриџет Џонс Друга шанса Корак испред Соколови Еди Лолита Шума страве Еротски филм Еротски филм Еротски филм

06.00 07.30 09.00 10.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 22.00 00.00

Докторка Квин Утеха и радост Моја ужасна година Тинејџерски вукодлак Чудна наука Освета Пинк Пантера Неки то воле вруће Чувајући Тесу Биографија - Џејмс Вудс Шпијунска игра Багзи Светилиште - Према роману Норе Робертс

Џо Кингман је велика рагби звезда, његов клуб игра одлично и на сигурном је путу за финале, а Џоу не мањка ни новца ни жена. Иако загрижени нежења, пре доста година је био у браку који се није добро завршио. Али сазнаје да има кћерку из тог брака... Улоге: Двејн Џонсон, Кира Седвик, Медисон Петис, Розалин Санчез Режија: Енди Фикман (РТЛ, 20.00)

Кира Седвик 16.10 17.15 18.30 19.10 20.00 22.10 00.10 01.35

07.15 08.10 09.05 09.55 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Колеџицом по свету Смртоносних 60, док. серија РТЛ Данас Галилео План игре, филм Нема предаје, филм Изнад опроштаја, филм РТЛ Данас

Пета брзина Мегаградитељи Моћни бродови Сам у дивљини Врхунско градитељство Упозорени сте! Моћне машине Брзи и гласни Аутомобилске аукције Тексас Разоткривање митова Како се прави? Трагом аукција Продаја из складишта Мафијашка правила Лу Ферантеа Храброст или лудост Опасне телесне повреде

\08.30Скијашки скокови 09.15 Биатлон 10.30 Алпско скијање 12.45 Крос-кантри скијање 15.30 Санкање 16.15 Скијашки скокови 18.45 Крос-кантри скијање 19.15 Крос-кантри скијање 20.00 Борилачки спорт 23.00 Скијашки скокови 00.00 Крос-кантри скијање 01.15 Скијашки скокови 02.00 Супербајк

а истоку Римског царства забрањено је хри- извеснији. Обојица супарника су ангажовала огромне шћанско богослужења по градовима и затворе- војске, али је Лициније имао бројчану предност. Конним просторима, а онда је уследио захтев за стантин је наводно покренуо 120.000 пешака, 10.000 одвојено богослужење за мушкарце и жене. Штави- коњаника и 200 бродова, а Лициније чак 150.000 пеше, уследила је наредба да жене могу добити хри- шака, 15.000 коњаника и 350 бродова. Али, Констаншћанско васпитање само од жена. Ометају се и добро- тину није био први пут да у одлучујући сукоб иде с творне активности, већ уобичајене за хришћанску цр- војском мањом од такмца. И Максенције је у бици код кву. Потом су мере против Христових следбеника по- Милвијског моста уз себе имао бројнију војску, али је стајале све озбиљније, као и отпуштање из војске или претрпео тежак пораз. Ради ојачавања својих трупа, државне управе. Следећи корак је забрана синодал- Константин је морао да повуче војску с доњег Дунаних састанака епископа па су хришћани с истока, ко- ва, што су одмах искористили Готи и 323. упали на тејима из сећања још нису ишчилиле страхоте из време- риторију царства. Сагласно ранијем споразуму, нијена Диоклецијанових прогона, све више упирали поглед према западу, одакле су очекивали помоћ. Посегло се и за неприкривеним насиљем: на Понту су неке цркве затворене, епископи утамничени, други прогнани, а неколицина чак убијена. Пишући о томе, Евсевије из Цезареје јадикује: „Лициније није знао да су се у црквама људи молили за њега; мислио је да се молимо само за Константина!“ То је чињено мада Лициније није издао никакав законски акт супротан раније проглашеном едикту о верској толеранцији. Али, он је наставио да прибегава заплени имовине, протерује на пуста острва, осуђује на рад у рудницима, ускраћује грађанске повластице, а неретко су жртве били веома угледни и образовани људи. Из тог доба је и предање о четрдесеторици севастејских мученика. Севастеја, Легендарних четрдесет севастијских мученика данашњи Сивас, град у Кападокији, на раскрсници је веома важних путева. По хомилији, од- дан од савладара није смео с војском да делује на теносно црквеној беседи Василија Великог, у другој по- риторији оног другог. Константин је то ипак учинио: ловини 4. века епископа Цезареје, 40 мученика су би- делотворном војном акцијом је истерао Готе из Тракили војници хришћани, познати по својој јуначности, је, подручја под Лицинијевом контролом, и чак их накоји су страдали због свог верског опредељења. У њи- терао да му предају заробљенике које су водили са соховом житију је забележено да је командант, иначе бом. Лициније је то схватио као надмену провокацију многобожачки настројен и нетрпељив према хришћа- и љутито протестовао, али, како је дипломатија била нима, покушао да их примора на то да учествују у па- немоћна да изглади настали спор, и један и други су ганском приношењу жрт ава. се окренули оружју. Они су то одлучно одбили, а ниДа спречи Константиново наЗбог залагања своје је помогло ни упорно убеђивање ступање, Лициније је своју војполусестре, Константин је па су најпре наводно били утамску распоредио крај Хадријаноопростио живот пораженом поља, на обали реке Хебрус (Маничени. Ни даљи покушаји да се супарнику и зету Лицинију, поткопа одлучност тих војника рица). У крвавој бици јула 324, хришћана нису успели. За казну који је узвратио патетичним која је однела животе великог су присиљени да читаву ноћ стоброја војника, Лициније је порагестом: дојахао је у логор је наги у залеђеном језеру. Да би јер су његове трупе биле непобедника, клекао пред њим жен поколебали решеност севастејдовољно увежбане. Ипак, Лиции ски нуо пур пур ни огр тач ских ратника и њихове патње није је успео да умакне Констанучинили неподношљивим, мучитину, део војске пребаци у Малу тељи су тик уз језеро наводно Азију и свој положај поправи запоставили топло купатило. С проласком ноћних сати узимањем града Византиона на Босфору. Сукоб је одмраз је толико стегао да један од њих није издржао не- лучила дуга поморска битка у којој је Константин го је коракнуо према спасоносном купатилу, али се опет победио. Наруку му је ишао снажан ветар који је наводно одмах распао. Онда је одједном вода у језеру Лицинијево бродовље разбио. Видећи да је пред потпостала топла и на небу се појавило 39 сјајних вена- пуним поразом, Лициније се одлучио на закаснели и ца. Тад се један од стражара скинуо и, узвикујући да очајнички корак: једног од својих људи, Мартинијана, је и он хришћанин, ушао у језеро да би одменио оног именовао је за цезара. И, најзад, Константин је на макоји се поколебао и нестао. Тако их је опет било 40. лоазијском тлу, код Хрисопоља, близу града ХалкедоУјутру су њихови тлачитељи у немоћном бесу побили на, септембра 324. однео коначну победу. Схвативши севастејске војнике, спалили их и кости побацали у је- да је најважнију битку свог живота изгубио, Лицинизеро. Легенда се брзо распрострла до Рима и, као да је је је побегао у Никомедију. нека библијска сцена, нашла је свој одраз у ликовној Није имао много избора па је био спреман да преуметности византијског света. говара. Рачунао је на супругу Констанцију, КонстанПостало је јасно да је сукоб Константина и Лици- тинову полусестру, на чије залагање му је Константин нија неизбежан. Тако је 322. Лициније одбио понуђе- опростио живот и прогнао га у Солун. Лициније је узни конзулат, а Константин започео припреме за конач- вратио патетичним гестом: дојахао је у Константинов ни обрачун. У Солуну гради велику луку, а на Босфо- логор, клекао пред победником и скинуо пурпур. Али, ру гомила трупе. Нови грађански рат је постајао све следеће, 325. је убијен.

Књигу Радивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ / Надмоћ хришћанства„ (издавач: “Еволута”, Београд), можете наручити путем телефона 065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204 или сајтова www.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.com и http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

subota23.februar2013.

dnevnik

H o r o s k o p 23. februar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Помоћ вам стиже са свих страна. Највећу, свакако, можете очекивати од блиског пријатеља из иностранства. Може подстаћи ваш ентузијазам, али будите реалнији у плановима.

BIK 20.4-20.5.

Будите опрезни с новцем и платним картицама. Није тренутак за отварање новог текућег рачуна или промену банке. С децом морате прецизније дефинисати њихов џепарац.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Много тога вам иде у прилог, посебно на пољу посла. Међутим, данашња нервоза и деконцентрација могу довести и до потпуно погрешних одлука и потеза. Будите стрпљиви још мало.

Осећате се добро и, што је нетипично за вас, еуфорично. Добре пословне околности су на помолу, и то вам је врло јасно, али будите крајње опрезни у контактима и договорима са странцима.

У топ-форми сте. Добро је слагање с партнером и с млађим члановима породице. Креативни налет ћете најпозитивније искористити баш у решавању нагомиланих породичних проблема. Нисте у позицији да доносите јасне одлуке па сам тим и комуникација с окружењем може бити напета. Добро ћете се осећати само с људима у које имате потпуно поверење.

Zoran Delibos

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Нећете се разумети на прави начин с пријатељем у кога имате максимално поверење. Намере нису негативне, али се не препоручују заједничке финансијске инвестиције.

На помолу је материјално побољшање па сте и ви пуни оптимизма и наде. Међутим, однос с партнером није најбољи. Поново имате утисак да не зна да дефинише своје жеље и потребе.

Претходни пословни потези су се показали као веома ефектни, посебно у финансијској области. Данас, међутим, не би требало да доносите дугорочније одлуке. Опрез с документима!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Сасвим случајно ћете открити ко стоји у позадини напетих односа на послу. Немојте предузимати никакве иступе, будите дипломата. Ситуација ће се ускоро преокренути у вашу корист.

Данас ћете се осећати добро јер, иако вас мучи материјална ситуација, у свим областима живота вам иде баш како сте замислили. Ипак, најбоље ћете се осећати у пословном окружењу.

Променљив дан, потуно у складу с вашим расположењем. С партнером никако не успевате да пронађете заједнички језик, али је зато однос с млађим члановима породице одличан.

TRI^-TRA^

Непривлачне V REMENSKA

Топлије,облачноиветровито

Vojvodina Novi Sad

9

Subotica

7

Sombor

8

Kikinda

8

Vrbas

8

B. Palanka

9

Zreњanin

9

S. Mitrovica 11 Ruma

8

Panчevo

11

Vrшac

9

Srbija Beograd

10

Kragujevac

11

K. Mitrovica 11 Niш

PROGNOZA

13

НОВИСАД: Топлије, облачно и ветровито. Већи део дана биће суво, а киша ће падати повремено ујутру и увече. Ветар умерен, по подне и увече појачан. Притисак испод нормале. Минимална температура 1, а максимална 9 степени. ВОЈВОДИНА: Топлије, облачно и ветровито. Киша ће падати ујутру и пре подне, средином дана биће више сувог времена, а у ноћи поново понегде киша. Ветар умерен, по подне и увече јак, југоисточни. Притисак испод нормале. Минимална температура 0, а максимална 11 степени. СРБИЈА: Топлије и облачно уз јачање југоисточног ветра. Ујутру и пре подне киша ће падати на северу и понегде на западу, током дана биће углавном суво, а у ноћи поново на северу киша. Ветар умерен, по подне и увече појачан, југоисточни. Притисак испод нормале. Минимална температура 0, а максимална 13 степени. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У недељу и понедељак свугде топлије и претежно облачно, уз појачану кошаву и повремену кишу. Од понедељка ветар слаби. У уторак киша и постепени пад температуре. У среду још хладније, уз слаб северозападни ветар и кишу која престаје до краја дана. Од четвртка суво.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Неповољно за астматичаре и срчане болеснике. По подне и увече, нарочито у кошавском подручју, саветује се опрез особама с психичким тегобама. Могући су болови у костима и зглобовима, главобоља и поспаност.

Evropa Madrid

8

Rim

12

London

5

Cirih

-4

Berlin

-1

Beч

0

Varшava

2

Kijev

1

Moskva

-6

Oslo

2

St. Peterburg -2 Atina

17

Pariz

2

Minhen

-4

Budimpeшta

4

Stokholm

0

На листи најне сексепилнијих глумица на свету, прва је Кристен Стјуарт, млада звезда „Сумрак саге”. Стјуартова је на листи због дечачке грађе и вечито уморног израза лица, а прати је звезда „Секса и града” Сара Џесика Паркер. Треће ме сто заузима проблематична Линдзи Лохан, а у стопу је прате Дениз Ричардс, Кирстен Данст, Миша Бартон, Хил ар и Свонк, Лус и Лиу, Тилда Свинтон и Ума Турман. Листу је саставио „Менкајнд”, британски ланац продавница са геџетима и поклонима за мушкарце. „Физички изглед није био пре судан у избору анкетираних. Многе од ових глумица су лепе жене, али делују незанимљиво, нерасположено или неприступачно, што их чини непривлачним”, наводи „Менкајнд”.

VIC DANA Чак Норис никад неће доживети срчани удар јер његово срце није толико глупо да га нападне.

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

213 (-14)

Slankamen

340 (-16)

Jaшa Tomiћ

Apatin

288 (-16)

Zemun

392 (-15)

Bogojevo

265 (-16)

Panчevo

396 (-13)

Smederevo

528 (-10)

Baч. Palanka 279 (-17) Novi Sad

285 (-19)

Tendencija opadawa

TISA N. Kneжevac

206 (-2)

S. Mitrovica

391 (-9)

Tendencija stagnacije

Senta

259 (0)

Beograd

345 (-14)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (0)

Tendencija opadawa

Titel

336 (-15)

NERA

Hetin

78 (-4)

SAVA

1 (1)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

Kusiћ

52 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 23.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you