Page 7

Posle nekoliko nedeqa prom enq iv og vrem en a, stalnesmeneki{eisunca, snegjeju~epokazaodasene pred aj e. Sne` ne pah uq e stidqivo, ali uporno, padale su tokom ~itavog dana, ali se na ulicama nisu zadr`avale,akrvoviistabla tek su se malo zabeleli. Ozbiq an sne` ni pokriva~najvi{ebiobrado-

Foto:F.Baki}

Pahuqesenepredaju vaomali{ane,kojiovezime nisu imali ba{ puno pril ik e da se sank aj u i grudvaju,tesuju~epa`qivo pos mat ral i ho} e li imat i jo{ jedn u {ans u. Star ij e gen er ac ij e, pak, ovak ve dan e, uglavn om, provodeutoplinisvogdoma, stpqiv o ~ek aj u} i da prole}estigneuna{grad. G.^.

Novosadska petak22.februar2013.

UstavnisudSrbijejeju~eosporioodredbuOdlukeoauto-taksiprevozuputnikauNovomSadukojaseodnosinaizmirewe poreske obaveze preduzetnika, kao uslovazaobavqawetedelatnosti.OdlukaUstavnogsudasaop{tenajenainternetstraniteinstitucije. Odredbazakojujesudsaop{tiodanije usaglasnostisUstavomizakonomodnosi se na to da preduzetnik za obavqawe taksi-prevoza, pored uslova propisanih

zakonom,moradaispuwavaito„dajeizmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda, {to dokazuje uverewem nadle`nogorgana,akojenijestarijeod{est meseci,odnosnozakqu~enimsporazumom sanadle`nomporeskomupravomoreprogramirawuduga”. Tako|e,Ustavnisudjeodbacioinicijativezaocenuustavnostiizakonitosti nekolikodrugihodredbiOdlukeoautotaksiprevozu. S.K.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

AKCIJA„NEDEQAQUBAVI”

Slatki{izadecubez roditeqskogstarawa Zahvaquju}iplemenitimNovosa|animazadecu izSOSDe~jegselauSremskojKameniciprikupqenojeoko35kilogramaslatki{auakciji„Nedeqa qubavi” koju su organizovale kompanije „Multiaktivkozmetika”i„Merkator-S”.Sobziromnatodajekoli~inaposlasticabilavi{enegodovoqnazaoko100{ti}enikaDe~jegsela,vaspita~isuudogovorusaorganizatorimaakcijeod-

Neustavnaodredba otaksiprevozu

lu~ilidavi{akslatki{apoklone{ti}enicima kojisuukqu~eniuprogramosamostaqivawa. Predstavnici dve kompanije odneli su pakete li~no `ele}i da deca bez roditeqskog starawa uvidedapostojeidrugiqudikojimislenawih, poredwihovihvaspita~a,aliidaimnanekina~inprenesuporukusolidarnostisvihkojisudalidoprinosovojakciji. I.D.

Obavezan smer–gore! Saobra}ajniznaknauglu ulica Laze Kosti}a i PetraDrap{inazauzeoje~udnu pozu, ali jedno je jasno nekogajepokosio. Neoprezni voza~ ili ne~iji „ru~ni rad”, sasvim je svejedno,jeronsadaneslu`i svojoj svrsi. Obavezan smersadajenagore,podrazumevaju}ipodtimdaposedujete osobine koje prkose gravitaciji. B.M.

NOVOSADSKI VODI^

MARKETIBELE@EPADPRODAJEMLEKA

Novosa|ani unedoumicikog proizvo|a~aizabrati Zbog navoda da se je u mleku prona|enavelikakoncentracija kancerogenog aflatoksina prodajatenamirniceunovosadskimmarketimajeopala.Narafovimasuseju~emoglena}ivelike koli~ine te namirnice, a gu`ve,kojajeuobi~ajenauovom deluprodavnica,nijebilo.Kako smo saznali od portparolke “Univereksporta” Olivere ]irkovi} prometmlekanadnevnomnivousmawenjegotovoza ~etvrtinu. -Ve}dvadanapratimoprodaju mleka i zabele`ili smo pad prometaod25odsto.Pona{im podacima, potro{a~i vi{e izbegavajudauzimajupasterizovano dugotrajno mleko - ka`e ]irkovi}. Malobrojni sugra|ani, koje smo ju~e zatekli pored rafova samlekomumegamarketima,bili su prili~no skepti~ni po pitawukupovinetenamirnice.

Svaki kupac pa`qivo je ~itao deklaracije,anajvi{eihjezanimalokojeproizvo|a~.Novosa|ankaQiqana^egar ka`eda posledwihdananeznakojemlekodecidakupi. -Pla{emenavodiokancerogenojsupstanciumleku,pa,kolikojetomogu}e,izbegavamda gauzimam.Trenutnosamunedo-

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROf.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

umici za kojeg proizvo|a~a mlekadaseodlu~im,jersevi{e nemo`eniznatikojejedobro, akojenije-ka`e^egar. Iz“Tempa”i“Maksija”,koji pripadajukompaniji“DelezSrbija”,nismouspelidadobijemo informacijuzakolikojeopala prodajamleka,jerse,kakoka`u, tek prikupqaju podaci, ali kako smo saznali od portparolke tih trgovinskih lanaca Martine Petrovi} mleka pojedinih proizvo|a~a povu~ena su iz ponude. -Kompanija“DelezSrbija”je premapreporuciMinistarstva poqoprivredeRepublikeSrbije,Upravezaveterinu,povukla sva mleka koja imaju nazna~ene datume roka trajawa. Povu~ena su mleka Ni{ke mlekare, „Megle”, „Somboleda”, Suboti~ke mlekare, „Imleka” i [aba~ke mlekare,kojasusena{lanalistikojujeizdalaUpravazaveterinuMinistarstvapoqoprivrede-ka`ePetrovi}. N.R. Foto:R.Hayi}

UGRADSKIMAUTOBUSIMA

Zastarijeod65godina idaqebesplatanprevoz

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Starijiod65godinasaprebivali{temnapodru~ju Grada Novog Sada ima}e, kao i lane, besplatne godi{we karte za gradski i prigradski prevoz,saop{tenojeizkabinetagradona~elnika Novog Sada Milo{a Vu~evi}a. Visina primawe ovekategorijeputnikane}eseuzimatiuobzir. Gradona~elnikjepreporu~ioUpravnomodboru Gradskog saobra}ajnog preduze}a „Novi Sad” dainadaqeva`epovlasticeza16kategorijakorisnikaovihusluga. Besplatnekarteza2012.godinuva`edo28.februara,alijemogu}eda}ewihovrokbitiprodu`en zbog obimnog posla koji predstoji gradskomprevozniku.Povlasticubesplatnogprevo-

za pro{le godine je iskoristilo oko 37.000 Novosa|ana. Z.D.

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement