Page 22

22

LOv

petak22.februar2013.

dnevnik

UTRADICIONALNOMLOVUUATARUUZDINA

ZREWANINCEMU^E[AKALIITERITORIJALNAPODELA

Tri lije do{le na ni{an

Nit maweg terena, a u tri lovi{ta

Udru`ewe lovaca „Zec” iz Uzdina nedavno je peti put je organizovalo grupni lov na lisice, koji je uprkos nepovoqnim vremenskim prilikama bio uspe{an: u~estvovalo je oko 150 lovaca, a u reviru Uzdinske {ume i okolini odstreqene su tri

okupqawu u centru Uzdina, gde su u~esnici do~ekani doru~kom, u ime doma}ina goste je pozdravio predsenik UL „Zec” Petru Fize{an, a manifestaci ju je otvo rio predsednik Skup{tine LSS Marko Tica. Pored lovaca iz uzdinskog dru-

Slikawezasre}anulov

lisice. Precizni su bili Davor Petrovi} iz Putnikova, MilanCvijanovi} iz Beograda i JonBaba iz Seleu{a, pa im je za uspe{an odstrel za nagradu dodeqena lova~ka municija. Ki{a koja je padala, doprinela je da odziv u tradicionalnom lovu na banatske lisice bude slabiji od o~ekivawa. Na

{tva i okolnih dru{tava sa podru~ja kova~i~ke op{tine, na okupu su bili gosti iz Beograda, Ov~e, Alibunara, Toma{evca, Jankov Mosta, Nikolinaca, Banatskog Kara|or|eva, Novog Sada, Sremskih Karlovaca i jo{ nekih mesta. - O~ekivali smo daleko vi{e u~esnika, jer smo na ovoj

manifestaciji do~ekivali i duplo vi{e gostiju, pa smo se tako i spremali, ali protiv }udi prirode ne mo`emo. Oni koji su istinski privr`enici lovu i vole dru`ewa do{li su bez obzira na lo{e vreme. Kao doma}ini ispunili smo i odradili sve {to smo obe}ali, pa se nadamo da su svi u~esnici zadovoqni, tako da ih ponovo o~ekujemo - ka`e sekretar UL „Zec” TodorBojer. Tri lisice do{le su na ni{an u Uzdinskoj {umi, predvi|eno je bilo da se love i {akali, ali su oni izbegli bli ski su sret sa lov ci ma. U~esnici lova na lisice i {akale su u`ivali u pravom safariju jer se u bogatom lovnom reviru uzdinskog atara u vreme grupnog lova pokrenula divqa~ koja se ovog puta nije lovila. Vi|eno je dosta srne}e i druge divqa~i, a pokrenulo se i krdo od osam divqih sviwa. Doma}ini iz Uzdina ukazuju da je crna divqa~ sve prisutnija u wihovom ataru, pa je ove sezone odstreqeno {est jedinki. Po povratku sa terena, u~esnici lova na predatore nisu krili zadovoqstvo {to su odstre qe ne tri li je. Sin i{ a Mihajlovi} iz Debeqa~e i uzdinski lovci Danijel Magdu, Marin Magdu i Adam Fize{an (na slici), a i mnogi drugi nisu propustili priliku da objektivom ovekove~e pozirawe uz plen, bez obzira {to ovog puta oni nisu imali lova~ke sre}e. Zavr{etak manifestacije bilo je dru`ewe i veseqe uz ru~ak i muziku. Doma}ini su u~esnike poslu`ili gula{em od divqe sviwe, a i na tomboli koja je prire|ena dodeqene su nagrade. M.Mitrovi}

LOVA^KOUDRU@EWE„GORWITAMI[”UBOKI

Odstreqen jelen, vi|ena bela ko{uta U lovi{tima Lova~kog udru`ewa „Gorwi Tami{„ ~ije je sedi{te u Boki, obitava oko 70 grla jelenske divqa~i, {to je pravi raritet, a nedavno je odstreqen jelen koji je ocewen sa 155,80 CIC poena. O{trog oka i mirne ruke, uz neizbe`nu lova~ku sre}u, bio je LasloLacko, lovac iz Mihajlova kraj Zrewanina. Rogovqe je bilo te{ko pet kilograma. Ne{to ranije, kraj sela [urjan odstreqen je jelen koji je ocewen sa 203 poena, {to dokazuje da u populaciji koja se prote`e delovima Sredweg i Ju`nog Banata ima perspektivnih grla jelenske divqa~i. Sa druge strane, nekoliko lovaca je potvrdilo da je videlo belu ko{utu, a to je najverovatnije albino jedinka, {to je prirodna retkost. Ipak, takva grla su generalno slabije otpornosti, pa nisu po`eqna u reprodukciji. D.Kn.

IZLOVA^KOGSAVEZA VOJVODINE

Skup{tina LSV 28. februara

SANITARNIODSTRELSRNA

Lovkiwe na potezu Dame su uzele stvar u svoje ruke, a epilog sanitarnog odstrela srna kraj Be~eja bio je - dve jedinke. Akterke ovog lova bile su ~lanice Damskog lova~kog kluba, prvog ovakve vrste u Srbiji: Sawa Mom~ilovi}-Bogni~, Julijana[ile{ i mala Jesika[ile{, budu}a lovkiwa. D.Kn.

Redovna godi{wa skup{ti na Lo va~ kog sa ve za Vojvodine odr`a}e se u ~etvr tak, 28. fe bru a ra, sa po~etkom u 11 ~asova, na Spensu u Novom Sadu. Za sednicu je predlo`en slede}i dnevni red: otvarawe skup{tine i uvodna re~, izbor verifikacione komisije, izbor radnog predsedni{tva i zapisni~ara, izve{taj o radu za 2012. godinu, izve{taj o finansijskom poslovawu Saveza za 2012. sa zapisnikom Nadzor nog od bo ra, pred log finansijskog plana Saveza za 2013. godinu sa predlogom odluke o visini ~lanskog doprinosa.

Sre}a je da su lova~ka dru{tva unutar Lova~kog udru`ewa “Zrewanin” ostala jedinstvena jer bi, u suprotnom, do{lo do op{teg rasula izazvanog podelom podru~ja kojim gazduje ovo udru`ewe, na tri lovi{ta. Na “vi{im instancama” je, naime, odlu~eno da lovno podru~je, ukupne povr{ine oko

likom podele nije vodilo ra~una o tome koje dru{tvo gazduje kojom povr{inom, zbog ~ega je do{lo i do apsurdnih situacija. - Imamo slu~aj da lovni teren Lova~ko dru{tvo E~ka “ulazi” u sva tri lovi{ta, iako gazduje sa svega nekih 2.200 hektara. Dru{tva u Zrewaninu, Jankov Mostu

MilenaRomaneli:[akalamnogo,odsterelnedovoqan

121.000 hektara, bude podeqeno na tri lovi{ta: Tisa, Begej – jug i Begej – sever, {to se zrewaninskim lovcima nije dopalo. Upravnica u LU “Zrewanin” Milena Romaneli obja{wava u da se pri-

i Orlovatu sada se rasprostiru na dva lovi{ta. Sre}a je {to smo, za razliku od nekih drugih vojvo|anskih udru`ewa, ostali jedinstveni, jer ko zna do kakvih bi sve komplikacija do{lo kada

bi nastale podele – isti~e Romaneli. Ona je predo~ila i neke planove Zrewaninaca za ovu godinu. Udru`ewe }e, po wenim re~ima, u 2013. nastojati da pove}a odstrel divqih sviwa a, tako|e, nastavi}e da se bori sa {akalima koji su u ekspanziji. - Jo{ je na snazi odluka lokalne samouprave o pomo}i lovcima u borbi sa {akalima, koja podrazumeva nov~anu nadoknadu od 5.000 dinara za svaku odstreqenu jedinku. Ova `ivotiwa, koja pravi velike {tete, u posledwe vreme se ~ak pro{irila i na druge terene, sa strane prema Tami{u, odnosno kod Staji}eva, Luki}eva i Orlovata, gde je do skora nije bilo. Zato moramo nastaviti lov na {akala, ba{ kao i na lisicu, koja je tako|e u ekspanziji – napomiwe na{a sagovornica. Ona dodaje da su zrewaninski lovci i u ovom periodu i{li u grupni lov na {akale, ali se zavr{avao slabim rezultatima. - S obzirom na to da u ovom trenutku u lovi{tima imamo malo fazana i ze~eva, odlu~ili smo da lovci nedeqom bar krenu u lov na {akala. Ali, to bi se zavr{avala sa jednim ili ni jednim odstreqenim {akalom, po{to su se trenutno zavukli u rupe – obja{wava upravnica u LU “Zrewanin”. @.Balaban

NOVOIZNENA\EWEU[UMADIJI

Pao beli divqi vepar Nakon nedavno ulovqernog vuka kraj Aran|elovca, na mestu gde ovih predatora decenijama nije bilo, novo iznena|ewe zadesilo je lovce iz [umadije: ulovqen je divqi vepar

Kragujevac). Dobrim goni~ima i lovcu Milo{u Risti}u, tamo{wem veterinaru, divqi vepar nije umakao na daqini od oko sto metara. Pao je iz drugog pucwa.

bele boje! A kao i u slu~aju pomenutog vuka, vepar je ulovqen na terenu gde se uop{te nije o~ekivalo da divqe sviwe borave, niti im je ikada bilo stani{te. To se desilo posledwih dana januara u Ajdu~koj jarugi, na trome|i sela Pajazitovo, ^umi} i Lu`nice (LU „[umadija„

Me|utim, iznena|ewe je tek usledilo jer je ovaj vepar, koji je te`io ta~no 105 kilograma, bio ~iste bele boje. Neko ka`e da je albino, a neko da je me{anac. Bilo {ta da je u pitawu, meso je bilo izuzetno ukusno {to je potvrdila grupa lovaca iz Lu`nica, ^umi}a i Pajazitova. portal „Srbijalov”

SUTRAUKARAVUKOVU

Opet na {akale Reprizni lov na dlakave predatore - „[akalijada”, odr`a}e se u Karavukovu sutra, 23. februara. Kotizacija iznosi 1.500 dinara, sa ura~unatim lovom, ru~kom i pi}em. Skup je ispred lova~kog doma u Karavukovu u 7.30. Dodatne informacije: 060/762-9333. Na „[akalijadi” u ovom selu koja je odr`ana 26. januara ove godine, odstreqena su ~etiri {akala, a ovih predatora u lovi{tu i daqe ima previ{e, {to je „nateralo” organizatore da organizuju novi lov na ovu divqa~. D.Kn.

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement