Page 12

12

petak22.februar2013.

VRHOVNIKASACIONISUD

Milojevi}v.f. predsednikaVKS Sudija DragomirMilojevi} postavqen je ju~e za vr{ioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Kako se navodi u saop{tewu tog suda, odluka je doneta na op{toj sednici VKS-a koja je odr`ana ju~e. Skup{tina Srbije usvojila je prekju~e odluku o prestanku funkcije Nate Mesarovi} na mestu predsednice Vrhovnog kasacionog suda. Za prestanak

wene funkcije glasalo je 138 poslanika vladaju}e ve}ine, a protiv je bilo 45 poslanika DS-a i LDP-a. Parlament je o prestanku funkcije Nate Mesarovi} raspravqao na predlog Visokog saveta sudstva, koji je to predlo`io na osnovu odluke Ustavnog suda kojom je utvr|eno da odredba zakona po kojoj je izbrana na tu funkciju nije u skladu s Ustavom. (Tanjug)

UBANATSKOMDVORU

Nestanak vrednostiidaqe misterija Slu ~aj na vod ne kra |e an ti kvi te ta i sli ka Klo da Mo nea i Ed ga ra De gaa, vred nih ne ko li ko mi li o na evra, iz ku }e sli ka ra @iv oj in a ]eli} a u Ba nat skom Dvo ru, se lu u op {ti ni @i ti {te, i po sle go to vo tri go di ne ostao je oba vi jen mi ste ri jom. Boriv oj V. (28) i Brank o S. (30), obo ji ca iz Ba nat skog Dvo ra, i Rob ert ^. (23) iz Tor ka, ko ji su “po ha ra li” ]e li }e vu ku }u, osu |e ni su u

li slike i druge dragocenosti, a po{to u spisima predmeta nije postojao nijedan dokaz koji bi govorio suprotno, sud je morao da poveruje okrivqenima. ]eli} je, naime, prilo`io samo neke fotografije i fotokopije, a jedini svedok – biv {i di rek tor zre wa nin skog Narodnog muzeja Bo`idar Vorgi} – mogao je da potvrdi jedino da je slikar zaista dr`ao antikvitete u ku}i

Pokradenaku}a

Osnov nom su du u Zre wa ni nu, zbog kri vi~ nog de la te {ke kra |e, na ka zne za tvo ra od po go di nu da na, ali ni je do ka za no da su od ne li vred na umet ni~ ka de la za ko ja ]e li} tvr di da su ne sta la. Trojici mladi}a presu|eno je da su u no}i izme|u 16. i 17. marta 2010. godine u Banatskom Dvo ru do {li do ku }e o{te}enog ]eli}a u Ulici Ive Lole Ribara 37, provalili u wu i iz unutra{wosti ukrali alat i pribor ukupne vrednosti 100.000 dinara.

u Banatskom Dvoru, ali ne i one o kojima se konkretno radi. Osnov no jav no tu `i la {tvo je, me|utim, bez obzira na sve, podnelo `albu na prvostepenu presudu, zahtevaju}i da se utvrdi ko je pokrao slikara i gde su dela Monea i Degaa. O navodnoj pqa~ki veka ~ulo se kada je ]eli}, sastavqaju}i spisak nestalih dragocenosti, naveo da su, osim uqa na papiru “London u magli” osniva~a impresionizma Kloda Monea i bareqefa figure

Kru`ileraznepri~e Po ovda{woj ~ar{iji kru`ilo je nekoliko verzija pri~e o kra|i u Banatskom Dvoru. Po jednoj od wih, trojica mladi}a su slu~ajno ukrala antikvitete, ne znaju}i kolika je wihova vrednost, ili je naru~eno da to urade. Govorilo se i da su se oni (ne)namerno na{li u “velikom poslu”, odnosno tipovanoj pqa~ki antikviteta. Sve {to su uradili, navodno, bilo je samo skretawe pa`we, a da su, ustvari, posao odradili profesionalci – “majstori iz Beograda”. Nekoliko ve~eri kasnije, ta~nije u no}i izme|u 20. i 21. marta, ponovo su do{li do ]eli}eve ku}e pa su kroz ranije razibijen prozor u{li u stambeni objekat, u kojem nije bilo nikoga s obzirom na to da vlasnik boravi u Rusiji i Crnoj Gori, a onda su odneli dvadeset bakarnih tawira i posuda. Policija je brzo otkrila po~inioce, a ispostavilo se da su bakarni tawiri i posude, koje su prodali jednom sakupqa~u sekundarnih sirovina iz ^e ste re ga za ukup no 7.000 dinara, vredni antikviteti iz 14. do 17. veka. Vra}eni su, sre}om, vlasniku, ba{ kao i alat i blinkeri. To kom glav nog pre tre sa oni su se branili da nisu uze-

balerine drugog znamenitog fran cu skog sli ka ra Ed ga ra Degaa, ukradeni brojni vredni antikviteti. Izme|u ostalog, i slike starih holandskih i ne ma~ kih maj sto ra, bronzane figure i tawiri iz 16. i 17. veka, dve kutije nakita od zlata, srebra i dragog kamewa, sve u vrednosti od 3,6 miliona evra. Za ni mqi vo je da, upr kos ]eli}evim tvrdwama da mu je na ne ta ogrom na {te ta, od aprila 2011. ni sud, ni punomo}nik nisu mogli da ostvare kontakt sa slikarom. ]eli} ni javnosti nije `eleo da objasni detaqe kra|e i za{to je dr`ao dragocene slike i antikvitete u seoskoj ku}i u Banatskom Dvoru, bez kvalitetne za{tite. @.Balaban

crna hronika

dnevnik

UZATVORIMAUNOVOMSADUIPAN^EVUOSUJE]ENIPOKU[AJIBEKSTVA

Zatvorenicikopalizid, spremalioru`je zanapadnastra`are Pripadnici slu`be za obezbe |e we Upra ve za iz vr {e we krivi~nih sankcija osujetili su proteklog vikenda dva poku{aja bekstva iz okru`nih zatvora u Pan~evu i Novom Sadu, saop{tila je ju~e ta uprava. Kako se navodi u saop{tewu, na osnovu operativnih saznawa, utvr|eno je da su pritvorenici iz jedne od soba na spratu pritvora Okru`nog zatvora u Pan ~e vu po ku {a li da obi ju zidni malter i cigle na spoqnom zidu, prema glavnoj ulici. Pretresom sobe i pritvorenika na|ene su dve metalne {ipke, duge 50 centimetara, koje su bile upotrebqavane kao alat.

One su polomqene od dr`a~a zavese toaleta. Operativnim radom u proteklih me sec da na pri pad ni ci slu`be obezbe|ewa Okru`nog zatvora u Novom Sadu tako|e su spre~ili daqe aktivnosti na stvarawu uslova za poku{aj bekstva pritvorenika iz te kaznene ustanove. Pretresom je uo~eno da je unutra{wa re{etka na prozoru razvaqena i privezana `icom. Kako se navodi u saop{tewu, od nedozvoqenih predmeta, koji su slu`ili i kao alat, na|ene su metalna {ipka ise~ena s klupe u sobi, improvizovani „bonsek” od `ice i dve metalne kuke. Od kreveta je napravqena

Nagrade obezbe|ewu Istra`ne sudije i policijske uprave oba grada su obave{tene o aktivnostima na poku{aju bekstva, dok su pohvaqeni i nagra|eni pripadnici slu`be za obezbe|ewe Okru`nog zatvora u Novom Sadu stariji komandir RajkoRaki}, nadzornik Mi{oSvrkota i mla|i nadzornik MilomirSkakavac, kao i mla|i nadzornik Vladimir Jovanov iz Okru`nog zatvora u Pan~evu.

`ica u buntu, od ~etkice za zube i metalne ka{ike napravqena su tri improvizovana „{abera”, dok su od ~ar{ava ispletena u`ad duga oko {est metara s om~om na kraju. Na|ena je i improvizovana batina pogodna za napad. Pred sed nik skup {tin ske Komisije za kontrolu krivi~nih sankcija Meho Omerovi} izjavio je ju~e da }e od direktora Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija zatra`iti kompletnu informaciju u vezi s poku{ajima bekstva iz okru`nih zatvora u Pan~evu i Novom Sadu, i najavio da }e u najkra}em roku zakazati i sednicu Komisije.

„Zatra`i}u kompletnu informaciju o stawu u zatvorima od direktora Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija i zakazati u najkra}em roku sednicu Komisije. ^lanovi Komisije moraju da budu upoznati sa stawem i problemima u zatvorima, a uskoro }emo krenuti i u obilazak zatvora„, naveo je Omerovi} u pisanoj izjavi medijima. Po wegovim re~ima, ~lanovi Komisije, pre svega, ho}e da se upoznaju sa stawem u zatvorima, s uslovima u kojima zatvorenici izdr`avaju zatvorsku ka znu, pro ble mi ma ko je imaju, eventualnim kr{ewem wihovih qudskih prava. Ome-

rovi} je dodao da dobija mnogo pritu`bi koje se odnose na rad i po na {a we po je di nih uprav ni ka za tvo ra, ~u va ra, „ra znih di lo va s po je di nim mo}nim zatvorenicima, privilegijama koje neki imaju...”, i naglasio da }e sve biti ispitano. „Do sada je javnost znala {ta ra de po sla ni ci, mi ni stri, direktori javnih preduze}a, a red je da vidimo {ta se to de{ava po zatvorima u Srbiji. Ne}e vaqda biti da su ne do dir qi vi i da su te usta no ve iz u ze te od bor be protiv korupcije?”, dodao je Omerovi}. (Tanjug)

PROCESU[ABA^KOMSUDUPOPUBRANISLAVUPERANOVI]UZATE[KOUBISTVO

Svedok:Branilac o{te}enihnudiomito

Na su|ewu suspendovanom sve{teniku BranislavuPeranovi}u (55), koji je optu`en za te{ko ubistvo {ti}enika Centra za odvikavawe od droge „Sretewe” u Jadranskoj Le{nici kod Loznice Neboj{e Zarupca, ju~e su se izjasnila dva svedoka, a zbog velikog broja pitawa branioca postavqenih sudskom ve{taku, na koja nije mogao odmah da odgovori, nastavak su|ewa je zakazan za 2. april. Istra`ni sudija {aba~kog Vi{eg suda Slobodan Velisavqevi} rekao izjavio je da je su|ewe Peranovi}u odlo`eno jer je sve{tenikov advokat Ilija Radulovi} pripremio 36 pitawa za sudskog ve{taka koji }e na wih odgovoriti dopunskim iskazom. On je dodao da je ju~era{we ro~i{te trajalo kratko, budu}i da ve{tak nije bio u mogu}nosti da odmah odgovara na toliki broj pitawa, a pred sudijom u ju~era{wem postupku izjasnila su se svega dva svedoka.

BranislavPeranovi}dolazinasu|ewe

Suspendovani sve{tenik Peranovi} ju~e se u {aba~kom sudu pojavio u mantiji, vidno mr{aviji. Najpre je pitawa postavqao svedoku Milanu M., ina~e svom biv{em {ti}eniku. Taj svedok je napomenuo da je u Centru „Sretewe„, osim pravo-

Demantiadvokata Advokat porodice Zarubac Du{an Pa{i} potvrdio je da je Iliji L. poslao 1.000 dinara jer nije imao novca za put da do|e iz Loznice i vrati se ku}i. Pa{i} je, me|utim, negirao da je nudio mito. On tvrdi da ga je Ilija L., navodno, vi{e puta zvao tra`e}i mu nov~anu pomo}, {to je on odbijao.

Foto:www.rts.rs

slavaca, bio i jedan mladi} muslimanske veroispovesti, a da se Peranovi} podjednako osnosio prema svima. Kazao je da ga je sve{tenik iz korena izmenio pa se vratio normalnom `ivotu. Naveo je da je Zarupca upoznao dok je bio u kampu, kao i da su on i otac Branislav imali su izuzetno prisan odnos. Tako|e je tvrdio da nikada nije video Peranovi}a da primewuje prekomerno fizi~ko ka`wavawe. Neo~ekivani obrt dogodio se kod iskaza drugog svedoka. Naime, otac jednog od {ti}enika Marinko L., koji je do{ao umesto sina, optu`io je advokata

o{te}enih da je za svedo~ewe u postupku nudio mito. On je sudiji Jasni Kova~evi} rekao da mu je sin prepla{en jer je za svedo~ewe nu|eno 10.000 dinara, a da je ve} dobio 1.000 dinara, o ~emu svedo~i „uputnica”, s imenom advokata porodice Zarubac Du{anaPa{i}a. Marinko L. je izneo i niz drugih negativnosti. Sudija Kova~evi} uzela je kopiju „uputnice”, ali kako je rekla, „sud u ovom trenutku ne mo`e da se udubquje” u to svedo~ewe. Dodala je da }e IlijaL. dobiti poziv i za naredno ro~i{te, na kojem }e imati priliku da iznese svoje tvrdwe, a krivi~no ve}e ocewiva}e wegovo svedo~ewe. Glavni pretres u postupku protiv suspendovanog sve{tenika po~eo je 17. januara, a tada je Peranovi} izneo svoju odbranu i ispitano je 16 svedoka. U optu`nici stoji da je Peranovi}, koji je bio upravnik Centra „Sretewe“ u Jadranskoj Le{nici, na svirep na~in 6. avgusta pro{le godine li{io `ivota Zarupca tako {to mu je uputio veliki broj udaraca {tapom, pesnicama i nogama, a te povrede izazvale su {ti}enikovu smrt. Za to krivi~no delo zapre}ena je kazna od deset do 40 godina zatvora. E.D.

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement