Page 1

NOVISAD*

PETAK22.FEBRUAR2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23714 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

U ZA TVO RI MA U N O VOM SA DU I P AN ^E VU OSU JE ] E N I P O KU [A JI BE K STVA

Zatvorenici kopali zid, spremali oru`je za napad na stra`are

str. 12

„DNEVNIK” SAZNAJE:

Quqa se vlast u Ba~koj Palanci?

str. 3

[ta je SVM sugerisao Evropskom parlamentu str. 3

Deo meteora pao kod Apatina?

NASLOVI

Ekonomija 5 Za dva `ivota stignemo do prvog miliona

Dru{tvo 6 Studentski dom u Zrewaninu: Po obrok u drugi internat

NoviSad 7 Za starije od 65 godina i daqe besplatan prevoz 9 Pomo}nik gradona~elnika Vladimir Jeli}: Konsenzus dr`i gradsku vlast

ODAPRILANOVACENAELEKTRI^NEENERGIJE

Struja udara poskupqewem do 12 posto Popodne bez snega

Najvi{a temperatura5°S

Vojvodina

st r . 10 str. 4

SIVOTR@I[TEPOPRIMAALARMANTNERAZMERE

Na severu Ba~ke haraju {verceri hrane

10 Turija: Za Ginisa spremno 2.029 metara kobasice 11 Popis neiskori{}enih hala u Zrewaninu 11 Apatin: Preduzetnici zajedno u borbi za opstanak 11 „Ko~i}evi dani” u ^elarevu

Crna

str. 5

JU^EPOSLEPODNEUNOVOMSADU

VOJNIM RONIOCIMA NISU SMETALI NI DUNAV NI PAHUQE

Opqa~kane dve zlatare str. 13

13 Protestovala porodica ubijene manekenke Vladislave ^ervenko 13 Vlasnik ka}ke „Sloge”: Nisam u bekstvu, u Americi sam privatno

Foto: N. Stojanovi}

NEMAKRAJASPOREWIMAOKOAFLATOKSINA

Letwa {ema u februaru

Sumwivo mleko povu~eno, op{ta zbrka ostala

str. 4 i 7

SPORT

n VOJVODINASPREMNA ZAPROLE]NUSEZONU

str. 14 – 17

n CELUNO]HRVATI ^EKALINAKARTU

n POMO] KLADIONI^ARIMA

n DUDA[NA BALKANIJADIVIJAFORMU


2

POLiTikA

petak22.februar2013.

DELEGACIJASRBIJEUBERLINU

NESPORAZUMIOKOPOSTAVQAWANOVOGGLAVNOGIODGOVORNOGUREDNIKALISTA„DNEVNIK”

Vu~i}: Hodpo`ici PrvipotpredsednikVladeSrbijeAleksandarVu~i} izjavioje ju~e u Berlinu da postoje dobre {anse da Srbija dobije datum pregovorazaprikqu~eweEvropskojuniji.

misti~ne izjave. Ja mislim da postojidobra{ansadanapredujemo ka dobijawu datuma i ako uspemodahodamo‘potoj`ici’, gra|ani Srbije }e imati ~emu daseraduju–rekaojeVu~i}.

dnevnik

Saop{tewe Pokrajinskogsekretarijataza kulturuijavnoinformisawe „Danas je postavqen novi glavniiodgovorniuredniklista „Dnevnik”, a ta odluka je donetananezakonitineprimerenna~in,uzkr{ewezakonske regulativeiUgovoraoosnivawu„DnevnikVojvodinapresa”, preduze}akojeizdajeovajlist. Jer,osniva~kiakttogpreduze}a jasno utvr|uje obaveze suosniva~aijedino„Dnevnikholding”,ane„DnevnikVojvodina pres” ima pravo da postavqa glavnogiodgovornogurednika lista,{toovomprilikomnije

bioslu~aj.Zbogtogasuorgani „Dnevnikholdinga”doneliodluku da podnesu tu`bu protiv „DnevnikVojvodinapresa”,insistiraju}inazakonitostirada. Na~in na koji su sazivane posledwe dve „hitne” sednice skup{tina „Dnevnik Vojvodinapresa”,krajemjanuaraisredinomfebruaraovegodine,jasnojepokazaodanepostoji`eqa za saradwom i da novi ve}inski vlasnik insistira na apsolutnoj kontroli nad listom. Stoga se postavqaju pi-

tawaza{tosenovivlasniknijezvani~nolegitimisaododanas, za{to su izostala ulagawa, za{to je u me|uvremenu stvaran dug [tampariji „Forum” u kojoj se {tampa „Dnevnik”imnogadruga. Pokrajinskisekretarijatza kulturu i javno informisawe vi{eputajetra`ioiinsistirao na sastanku s novim suvlasnikom „Dnevnik Vojvodina presa”,kojiima55odstoudela uovompreduze}u,alijetajsusretstalnoodlagantakodado

wega nikada nije ni do{lo. I poredtoga,vodilismobriguo listu i sa zaposlenima delili problemekojisunastajalizbog takvog odnosa. Vlada AP VojvodineiPokrajinskisekretarijatzakulturuijavnoinformisawe ne mogu da se slo`e s takvimpona{awemipreduze}e sveneophodnezakonskemereda za{tite prava i interese gra|anaVojvodineinovinaraovog lista„, saop{tio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javnoinformisawe.

Odgovor„DnevnikVojvodinapresa” nasaop{teweizVladeVojvodine – Na{i nema~ki sagovornici nemogudaneprimetevelikinapredak Srbije na evropskom putu, i to nam ovde isti~u na svakomkoraku,alipostojejo{neke stvarikojemoramodau~inimo,a to je ono {to je najva`nije za gra|aneSrbije:reformeuoblastiekonomije,vladavinapravai borba protiv korupcije – rekao jeVu~i}zaB-92. Onjeobjasniodajesu{tinautomedavidimo{tamo`emou~initi da ne naru{imo na{e nacionalne interese, a da dobijemo datum za pregovoreoprikqu~ewuEU. – Vi znate da sam ja skeptik po prirodi i da ne dajem opti-

Kad je re~ o otvorenim pitawima iz okvira dijaloga Beograda i Pri{tine u Briselu, vicepremijer je precizirao da Srbijane}eodustatiodzajedniceop{tinanaseveruKosova,da jepitawebezbednosnihsnagana Kosovu re{eno Rezolucijom 1244,alidajepitawesudauSevernojMitrovici–„te{kopitawe”. Vu~i}jeizaRTSpotvrdioda je posle razgovora s kqu~nim saradnikom kancelarke Angele Merkel Kristofom Hojzgenom boqevoqeidaSrbijaimavelike izglede da postane deo EU, aliidaekonomskinapreduje.

Grubje{i}: UBriselu sede{ava, uBerlinure{ava PotpredsednicaVladeSrbije SuzanaGrubje{i} ocenilajeju~euBerlinudajena{azemqau ovom trenutku najbli`a dobijawudatumazaotpo~iwawepregovorasEUtedajetajmingzaposetuNema~kojpravijerse,kako jerekla:„UBriselude{ava(dijalog)auBerlinure{ava”. –Mismorealnonajbli`edatumu sada, bli`e nego {to smo ikadabili–istaklajeonauizjavi Tanjugu, i podsetila na to da je prilikom stupawa na du`nost rekla da ne}e pomiwati godinu prijema Srbije u EU pa zatone`elidagovorinioterminudobijawadatuma.

SuzanaGrubje{i}jekazalada Vlada `eli da se ono {to radi prika`ekaone{to{tozbognas samih,anezbogdatuma,kao{to isvereformepreduzimaupravo zbogna{ihgra|ana. – Datum }e do}i kao logi~na posledicasvega{tosmomiuradili,a{tojepoznatoiuBerlinu. [anse postoje, velike i realne da datum dobijemo u junu, alitovi{enezavisiodnasve} najvi{eodNema~keidrugihzemaqa. Znamo da je Nema~ka najve}ainajmo}nijaidajeuwenim rukama odre|ivawe datuma za po~etakpregovorasaSrbijom– objasnilajeona.

Saop{tewe Vlade AP Vojvodine u najmawurukujepreurawenojernoviglavnii odgovorni urednik lista „Dnevnik” ju~e nijepostavqen,{tosemo`evidetiizimpresuma lista, ili zvani~no proveriti u registrujavnihglasila.Noviglavniuredniktektrebadabudepostavqenpo{toje dosada{wi podneo zahtev za sporazumni raskidradnogodnosa,ato}esvakakobiti uskladusazakonom.

TvrdwaizVladeAPVojvodinedapreduze}e „Dnevnik Vojvodina pres” duguje „Forumovoj”{tamparijiosammilionadinarajeneprincipijelnapo{toVladaAP Vojvodinejo{nijeuplatiladotacijuzajanuarifebruarovegodineodukupnodeset milionadinara,a{tojebuxetomAPVojvodineopredeqenoupravozaovetro{kove.Iporedtoga,„DnevnikVojvodinapres” }eobavezuprema„Forumovoj”{tampariji

izvr{itidosredineidu}esedmiceizsopstvenih sredstava i novca koji obezbe|uje ve}inskivlasnik. Za preduze}e „Dnevnik Vojvodina pres” bibiloveomazna~ajnokadabinamVlada AP Vojvodine odgovorila kada }e biti ula}endugodblizu40milionadinarakoji potra`ujemo od „Dnevnik holdinga” na osnovuizvr{nesudskepresude,saop{tava „DnevnikVojvodinapres”.

ALEKSANDARVULIN

BORISTADI]

Pojavi}eseobrisi Neusporavati re{ewazaKiM Srbiju

Direktor Vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je ju~eda}eseobrisire{ewaza KosovoiMetohijusvakakopojaviti na narednom sastanku u Briselu, koji je zakazan za 4. mart. – Obrisi nekakvog re{ewa }esesvakakopojaviti.[tose Srbijeti~e,mismorekli{ta mislimo i {ta `elimo, ali u tome nismo sami, postoje jo{ najmawe dve strane – rekao je VulinTanjugu. Po wegovim re~ima, ono {to je predvi|eno platformomiRezolucijomkojejeusvojila Skup{tina Srbije jeste odgovor i re{ewe za ve}inu problema na Kosovu. To sada treba, dodao je, da razumeju i me|unarodna zajednica i predstavniciPri{tine. Vulin je dodao da veruje da se ide u dobrom pravcu, i u pril og tom e ist ak ao da je VladaSrbijepokazalaspremnost na razgovor, dijalog i kompromis.

– Mi }emo raditi na tome, zaista smo nakloweni miru kaoideji,mirukaore{ewuiu tome ne mo`emo biti usamqeni–uverenjeVulin. Onjedodaodajeprekju~era{wisastanakuBriseluzaista biote`ak,stemamakojesu,kakojenaglasio,odnajve}egmogu}eg zna~aja, pogotovo za Srbe na Kosovu. Iako nije postignut nikakav dogovor, dodaojeon,stvarisekre}uudobrompravcu. –Kre}emoseudobrompravcu. Mislim da preovla|uje shvatawe o onome {to smo mi govorili sve vreme: da se bez saglasnostiSrbijeiSrbakoji `ivenaKosovunemo`eprona}inikakvore{ewe,apogotovo netrajno–rekaojeVulin. Onjeistakaodasusviiza{lispredlozimaidasumnogi problemi koji sada izgledajunere{ivo–nere{ividoklegodsenebuderazumeloda SrbinaKosovumorajudaimajusvojufunkcionalnuorganizaciju.

Po~asnipredsednikDemokratske stranke i biv{i predsednik Srbije Boris Tadi} ocenio je u HagudajeSrbijaspremnadakrene u novu fazu procesa pristupawa EU,iizrazionaduda}ebititretirana na isti na~in kao i druge zemqe koje `ele ~lanstvo u tom savezu. –DesetgodinanakonSolunskog samita i daqe o~ekujemo da EU odr`iobe}aweida}eSrbijapostati~lanicaUnije–rekaojeTadi},aprenosiDemokratskastranka. – Tokom procesa integracija o~ekujemo da }e Srbija biti tretirana na isti na~in kao i druge zemqekojete`eprikqu~ewuEU. Nikada nismo tra`ili povlastice, niti pre~ice. Ipak, ~esto su nam postavqani novi uslovi ili sutra`enipoliti~kiustupci. Tadi}jetoizjavionapredavawu o regionalnoj saradwi i evropskimintegracijamaBalkanana presti`nomKlingendelinstitutuzame|unarodneodnoseuHagu. Onjenaveodasusedosada,~im biSrbijaispunilauslovedapre-

|enaslede}inivouprocesuintegracije,iznenadapojavqivalinoviuslovikojibiodlagaliwennapredakka~lanstvuuEU. –Tavrstanepravednihodlagawa ugro`ava i usporava proces reformi i pomirewa u regionu. Ipak, razumem frustraciju mnogih~lanicaEUzbogproblemakoje su nove ~lanice unele u Uniju. Zato je Srbija odlu~na da re{i sve preostale probleme, ukqu~uju}iikosovskisukob,idabudesasvim spremna za ~lanstvo u EU prenego{tojojzvani~nopristupi–oceniojeTadi}. Biv{i predsednik Srbije je, me|utim,pozvaoEUdaSrbijune usporavanepravedno.

TVIT CRTICA BlizujeDe`ela [tadrugonego–mlekoidaqetemana lajni.IzSlovenijejeporukuna„Tviteru„ potpredsedniku vojvo|anske vlade uputio glumac Branislav Trifunovi}: „@GJesic mlekojesrceSrbije…„ AJe{i}odgovara:„Etonamapodr{ke iz neprijateqske Slovenije! Jedino mi je`ao{tonismostobomnapremijeri! Usvakomslu~aju,sre}no!„ Trifunovi} }e na to: „Mi u de`eli smo uvek saose}ali... samo nemoj da se nervira{,uvekjeproblemkadnekoka`e ne{to {to je istina. ^ak i kad ne opere{ruke„.

Planuoijogurt „Koovdepijemleko,akojogurt?„,zapitaojeposlanikDSS-aMiroslavPetkovi},oka~iv{inalajnuslikuizskup{tinskesale. Odgovara mu strana~ki kolega @ivota Star~evi}: „Znam, brate, `alili su mi se iz skup{tinskog restorana. Koliko god mleka da poru~e, prosto plane.:D„ APetkovi}}e“zagonetno”:„Mi{to sesmejemo,sigurnonismonamleku:-)„

KolegaVuk Potpredsednica SPS-a Dijana Vukomanovi} poru~uje s “Tvitera”:

„PrisustvujemzasedawuOEBS-auBe~u. Srbija }e 2015. predsedavati OEBS-u koji okupqa 57 zemaqa. Srpskadiplomatijapostajeglobalna!„ Ka`ejoj@SlobaGeorgiev:„Tojezbog @jeremic_vuk...„ Vukomanovi}kapotvr|uje:„Da,mogu daposvedo~im,izBe~a,izrazgovoras diplomatama OEBS-a, da mnogi cene uspehsrpskogkolegeVuka„.

Dru{tvo malo Neki „tvitera{i„, puput @draskoml,“zabrinuti”suzasudbinuDS-a: „AkoDu{anPetrovi}ovakonastavi,

@BorkoStef }e na kraju biti {ef samomsebi„. Borislav Stefanovi} mu odgovara: „Boqedanasimaweostaneadabudu qudiidemokrate.Uop{tenasovone {teti,naprotiv…„ Stefanovi} dodaje: „Vidim da napredwaci suze liju za zvu~nim imenima prelaznog roka. A zvali su ih najg or im imen im a. Usre} i} e vas. Kaoinas„. Na opasku savetnika nekada{weg predsednikaSrbijeNeboj{eKrsti}a: “PrEleteri svih stranaka, ujedinite se!“,Stefanovi}konstatuje:„Ba{tako.SveMesidoMesija„.

Dosijei iliKosovo Lider SPO-a Vuk Dra{kovi} o kosovskoj temi. Poru~uje s lajne: „Bez priznawa kosovske nezavisnosti recimoDAAhtisarijevomplanuisigurno dobijamoujunudatumzapo~etakpregovora o pristupawu EU. Dobijawem datuma,Srbijapo~iwedapola`eispite za ~lanstvo: otvarawe tajnih dosijea, silaevropskihzakonaiznadsvakoga...„

Kojebezmane Funkcioner LDP-a Bojan \uri} podvla~i:„PrijemSrbijeuEUzavisi su{tinskiodjednestvari:dali}emo se dovoqno reformisati i postati sposobni da im ne budemo preveliki teret.Berlin:’Srbijadasepona{au skladusastatusomkandidata’.Otome pri~amo, nije sve u BG–PR dijalogu. Vladavinaprava,konkurencija...„ Analiti~ar Vladimir Todori} poru~uje: “Xabe bismo se folirali”, a \uri}dodaje:„Misli{,ne`elimoda seodri~emodelaidentiteta?:)„ Todori} zakqu~uje: „Ako nas vole, morajudaprigrleina{emane:)„

[taje ustav(no) ^lan SDU-a Luka Bo`ovi} pi{e predsedavaju}em Generalnoj skup{tini UN Vuku Jeremi}u, povodom wegovog

obra}awa USS-u: „Razumem sve {to je napisano,samonisamsigurandajeprekr{enUstav,ipakVammandatnijeoduzet,nitiVammo`ebitioduzet„. Jeremi} obja{wava: „Zahtevati pod pretwomsankcijeodnekogadaseodreknesvogUstavomzagarantovanogpravane mo`ebitiuskladustimUstavom...„ S druge strane, profesor Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu analiti~arDu{anPavlovi}citirazahtevDSakojitra`iostavkumnistrapoqoprivredeGoranaKne`evi}a“jernijeustawudakontroli{ekakvuhranukonzumirajugra|aniSrbijeikakvomlekopiju”. „Molim Ustavni sud da odmah reaguje i poni{ti taj zahtev za ostavkom ministrajernijeuskladusUstavom„,kratko }ePavlovi}..

Kogdepije kafu Funkcionerka SNS-a Maja Gojkovi} zapisuje:„JovankaBroz`ivi33godine ugroznimuslovima,aneko`iviunacionalizovanoj vili, a vlasnici `ivi... hmmm#srbija„. Odgovarajoj@Zlatttana:„Jovankatrebada`iviunormalnimuslovima,al’je l’towenavila?„ Majaobja{wava:„Nije,anijeniona naDediwu{tonaslednicioduzeteku}e piju kafu ispred po{to unutra ne mogu...nacionalizovanopapokloweno„. S.St.


politika

dnevnik

SRBIJAUEVROPSKIMINSTITUCIJAMANAOCEWIVAWUUMARTUIAPRILU

[tajeSVMsugerisao Evropskomparlamentu –Razlogazaoptimizamima, ali ne i previ{e vremena da se zapo~eta serija razgovora BeogradaiPri{tinezavr{i pre neg o {to 16. april a Evropskakomisijaobjavisvoj izve{tajonapretkuSrbijeka EU – smatra predsednik Odbor a Skup{ tin e Srb ij e za evroi nt eg rac ij e i pos lan ik Saveza vojvo|anskih Ma|ara LasloVarga. Komentari{u}i poruke iz Berlina,gdejenema~kiministar spoqnih poslova Gvido Vestervele nakonprekju~era{weg sus ret a s prv im potpreds edn ik om Vlad e Srb ij e Aleksandrom Vu~i}em rekao da Nema~ka ne}e postavqati nove zahteve na{oj zemqi na putukaEU,alidane}eniodustati od postavqenih kriterijuma, Varga je kazao da nema~ki politi~ari „nikada ne ulep{avaju stvarnost i da iz tog razloga mo`emo biti optimisti~ni”. – Te poruke, ni u jednoj nijansi, ni u jednom tonu, ne sadr`enajavunegativnogscenarija–ka`eVarga. Istog dana, u Briselu se premijer Ivica Da~i} sastao s kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem, s kim je razgovarao o institucijama na severu Kosova, ali dogovor, kako je re~eno, nije postignut, ve} je povratak za „brisels ki sto” naj av qen za 4. mart.

lukeUstavnogsuda,predlo`e nek ol ik o izm en a Zak on a o nadle`nostimaVojvodinekao idrugihzakona. – Za EU je izuzetno bitno funkcionisawe pravne dr`ave. Wih ne interesuje, ili ih malo interesuje, nivo decentralizacije.Tojeusvakojdr`av i na drug a~ ij em niv ou. Ali sama ~iwenica da imate pravn o ner e{ en u sit ua c ij u, pravnu nesigurnost jer jedan zak on def in i{ e ovak o, u praksi je onako, Ustavni sud ka`etre}e–jednostavnonije dobra–dodaojeVarga. Na pitawe za{to poslanici SVM-a ne iniciraju izmemacija, ali imam ose}aj da se ipak ne{to u Briselu pokrenul o s mrt ve ta~k e – ka` e Varga. Po weg ov im re~ im a, o~igledno su sve strane ocenile dautedvenedeqepostojimogu}nostdasenanekomni`em, ekspertskom nivou, ona pitawa koja su otvorena na najvi{empoliti~komnivou,razradeidado|edonekognapretka. – Mo`da ne ba{ 4. marta, ali posle toga jo{ imamo otprilikedvadesetakdanadase ovaserijarundizavr{i.Toje bila druga va`na poruka iz Berlina koja je mnogo puta stigla i ponovo je re~eno da Berlino~ekujedasedore{ewa ne dolazi 15. aprila, dan pre nego {to Evropska komi-

Nisudobresamokritike PoslanikSVM-aLasloVargaka`edajebitnodarezolucija o Srbiji koja }e se pred Evropskim parlamentom na}i 14.martabude„izbalansirana”. –NijedobroukolikobilokojidokumentbilokojegorganaEUsadr`isamokritikepasmoiztogainiciralidaEP pohvalinaporekojisuu~iweniuprocesusrpsko-ma|arskog pomirewa–rekaojeVarga,podse}aju}inatodasudveakademije nauka osnovale me{ovitu komisiju istori~ara i da je najavqenoda}esepredsedniciSrbijeiMa|arskepokloniti`rtvamaracijeiz1942.iodmazdeiz1944.godine. – I sama ~iwenica da se za dve nedeqe dijalog nastavqa mislim da je dobar pravac i signal koji mo`e ulivati optimizam. Jer, ako pogledate istorijat tog dijaloga, vide}ete da je uvek bilo potrebno najmawemesecdanadado|edo naredne runde. Nemam infor-

sijaobjavisvojizve{taj–naveojeVarga. Ina~e, pre arilskog izve{taja EK-a, Srbiju polovinom marta o~ekuje jo{ jedno „ocewivawe”, i to kroz rezolucijuEvropskogparlamenta. Po predl og u te rez ol uc ij e, koj i je u feb rua r u usvoj io

Evropskiparlament}ekonstatovatidajeustavni rokzadono{ewezakonaofinansirawuVojvodine istekaokrajem2008.idajeitekakopotrebno `uritistime.Nemamoninajmawerazumevaweza ministrafinansijakojika`edastimnetreba `uritiidaimavremena(LasloVarga) Spoqn op ol it i~k i kom it et EP-a, Srbiji se daje sna`na podr{ka u procesu evrointegracija, a Evropski savet se poziva da joj {to pre odredi datum za po~etak pregovora o pridru`ivawu EU, pod uslovomdasereformeidijalogs Pri{tinomnastave. U tom dokumentu su, po re~ima republi~kog poslanika SVM-a Lasla Varge, i sugestije na koje je wegova stranka „skrenula pa`wu” evropskimparlamentarcima,akoje su, dodaje, velikim delom i prihva}ene kroz amandmane. Najva`nija sugestija, po wegovim re~ima, odnosi se na polo`ajVojvodinei„nekolikozabriwavaju}ihstvari”. Varga je kazao da se jedna re~enica u predlogu rezolucije odnosi na situaciju koja je nas tal a nak on odl uk e UstavnogsudaSrbijedaospori vi{ e odr edb i Zak on a o utvr|ivawu nadle`nosti Vojvodine. –Tojepozivdvemaadministracijamadasednuzastoida poku{aju da tu situaciju prevazi|u – rekao je Varga, i naveodabivojvo|anskaadministracija i resorna ministarstvatrebaloda,naosnovuod-

ne Zakona o nadle`nostima Vojvodineve}sere{ewetra`iudrugiminstancama,Vargajeodgovoriodabitomo`da bil o pol it i~k i oport un o, ali „unapred znamo da je osu|enonaneuspehipropast”. – Ali }emo zato narednih dana podneti inicijative za nekezakone,nana~indatizakon i imaj u izg led da bud u usvojeni – rekao je Varga, navode}i da se to odnosi „pre svegananeodr`ivostawe{to seti~ejavnebezbednosti”. UteksturezolucijeoSrbiji,Evropskiparlament}e,po Varginim re~ima, konstatovatidajeustavnirokzadono{ewe zakona o finansirawu Vojv od in e ist ek ao kraj em 2008.idaje„itekakopotrebno`uritistime”. – Nemamo ni najmawe razu- mevawe za ministra finansijakojika`edastimnetreba `uritiidaimavremena–napomenuojeVarga. Tak o| e, tekst rez ol uc ij e sadr`iiinicijativuzaizmenu Zakona o restituciji, odredbikojeseodnosenavra}aweimovineunaturi,presvega poq op riv redn og zem qi{ta,naveojeVarga. S.Kova~evi}

petak22.februar2013.

3

„ D N E V N I K ” S A Z N A J E :

Quqasevlastu Ba~kojPalanci? Ve} danima u Ba~koj Palan- sednice ovda{we skup{tine. ci, a u politi~kim krugovima, Boqeupu}enika`udasudemopri~a se da }e ova op{tina sa krate bile izda{ne, te da su, oko 58.000 stanovnika dobiti navodno, ponudile mesto prednovog, odnosno starog predsed- sednika Op{tine Draganu Bonika op{tine radikala Draga- zalu,ina~eradikalukojijemana Bozala. Navodno, kako winski partner u eventualnoj „Dnevnik“ (ne)zvani~no sazna- novoj vlasti. Bozalo je od uvoje, sada{wa vlast, koju ~ine |ewavi{estrana~jadosadatri SNS,SPS,DSS,PSistranke puta bio predsednik op{tine. nacionalnih mawina, mogla bi Da li }e jedan od najvernijih bitizamewenakoalicijomDS- sledbenika dr Vojislava [ea,SRS-a,PS-aimawinama,ali {eqa naovimprostorimai~ei ko zna kim jo{, jer su odbor- trvrti, a po nekim ra~unicama nici definitivno shvatili da tre}i put (zbog svojevremenih susamoonivlasnicimandata. privremenih mera) zasesti u Poba~kopalana~kojvaro{i, fotequ predsednika op{tine, aliitrinaestselateop{tine, upu}enika`uda}esesaznatiu glavnatemajepri~apokojojsu dva posledwa dana februara. 22 odbornika (lokalni parlaIna~e,aktuelnipredsedenikje ment broji 42 mandata) u ovda- Bojan Radman iz SPS, a pot{wem gradskom hotelu pojedi- predsednik Aleksandar \edona~no,anestrana~ki,potpisa- vac iz SNS. [ta }e se desiti, li koalicini sporazum, odno- odnosnodalisutepri~eta~ne, sno da }e nadle`nima podneti zna}esebaremdoprole}a. zahtev za odr`avawe vanredne M.Suyum

REKLISU

Bo`ovi}:Demokratekre}u sneposrednimizborima Neposredni izbori za ~lanove Predsedni{tva Demokratskestrankepo~iwuovihdanaitraja}edo 10.marta,anawima}e~lanstvoDSizsvihregiona u Srbiji direktno izabrati svoje predstavnike u strana~komvrhu. „Do2.martabi}ezavr{enoglasaweucentralnoj SrbijiiBeogradu,ado10.martauVojvodini.Potom}eseorganizovatiProgramskaskup{tinaDS itime}epotpunareformastrankebitizaokru`ena”,najaviojeza„Danas”generalnisekretarDemokratskestrankeBal{aBo`ovi}. OnjenapomenuodaDSovihdanapostajeiprvapoliti~ka organizacijauna{ojzemqikojasvojefunkcionerebirananeposrednimizborima,aovogputabirajusepredstavnici~lanstvaDSizsvih regionauSrbiji. Bo`ovi}najavqujeda}eProgramskaskup{tinabitiodr`anaposle izborazaregionalne~lanovePredsedni{tva.

Kalanovi}:Petrovi}vodi ispravnupolitiku ^lanicaPredsedni{tvaURS-aVericaKalanovi} izjavilajeju~edaje„mogu}e”dasulider„Zajedno za [umadiju„ Veroqub Stevanovi} i doskora{wifunkcionerDS-aDu{anPetrovi} rezgovarali,alidanevidinijedanrazlogzbogkojegbiStevanovi}pri{ao„nekojikspartijinapomolu”. –Petrovi}vodiispravnupolitikujerna{utemu decentralizacije smatra za centralnu. @elimo saveznike o tome me|u svimpartijamaipojedincima–reklajeVericaKalanovi}nakonferencijizanovinarepovodomspekulacijaumedijimaotomedaStevanovi} pregovarasPetrovi}em,kojijenajavioformiraweposlani~kogkluba. –Pozdravqamoto{toPetrovi}na{utemusmatrazaprioritetnu. OnajepodsetilanatodajeStevanovi}formiraoURSidanevidi nijedanrazlogza{tobiru{ione{to{tojesamformiraoigdeobavqa funkcijuzamenikapredsednika.


4

ekonomija

petak22.februar2013.

„HELENIK [UGAR” BI]E KUPQEN PA PODEQEN?

Kosti}uzima Crvenku, aprodaje@abaq Kriza u Gr~koj znatno je promenila namere investitora iz te zemqe. Pod pritiskom su da prodaju kompanije, posebno one koje dobro posluju a u dr`avnom su vlasni{tvu, da bi smawili dugove te zemqe. Jedna od kompanija koje su ve} nekoliko godina u igri za novog kupca je „Helenik

{ugar”, u okviru kojeg kod nas posluju slatke fabrike u Crvenki i @abqu. Za wih je ve} du`e zainteresovana „MK-grupa”. Jesu li posle re{ewa koje je nedavno donela Komisija za za{titu konkurencije bli`i tom ciqu? Tek }e se videti, jer izgleda da se gr~koj strani ba{ ne `uri. Vlasnik „MK-grupe„ Miodrag Kosti} izjavio je ju~e da }e ta kompanija, ukoliko pobedi na tenderu za kupovinu „Helenik {ugara„, prodati {e}eranu „[ajka{ka” u @abqu. Po re{e-

On je naveo da, osim „MKgrupe„, jo{ tri velike {e}erane, iz Bugarske, Poqske i Francuske, u~estvuju na tenderu za prezimawe „Helenik {ugara„. Komisija za za{titu konkurencije je pro{le nedeqe donela re{ewe kojim je „Sunoku” odobrewe za kupovinu „Helenik

{ugara„, osim prodaje jedne {e}erane, uslovila i „dostavqawem sadr`inski unapred definisanih {estomese~nih izve{taja„, s tim da ta obaveza traje do trenutka ukidawa carinskih i drugih da`bina koje se pla}aju pri uvozu {e}era u Srbiju. Kompanija „Sunoko” je najve}i proizvo|a~ i izvoznik {e}era u Srbiji, gde poseduje {e}erane u Vrbasu, Pe}incima, Kova~ici i Ba~u. Gr~ka vlada je raspisala tender za prodaju 82,33 odsto akcija

Grcima se i ne `uri Dok traju pregovori, u srpskom „Hlenik {ugaru” se radi uobi~ajeno. Kompanija dobro posluje, godinu je zavr{ila u plusu, a akcionari mogu o~ekivati dividende. Dobro poslovawe je i razlog {to se gr~koj strani ne `uri s prodajom. Ona se odla`e ve} dve kampawe. Izgleda da ih jedino pritisak poverilaca mo`e naterati na a`urnije razmatrawe budu}ih kupaca. Ta kompanija ne samo da ve} godinama dobro posluje ve} ima sve {anse da tako i nastavi. Svetska organizacija za {e}er procewuje da }e do 2020. potra`wa za tom namirnicom u svetu dosti}i milion tona. Odnosno da }e do tada rasti po stopi od dva posto godi{we. To istovremeno zna~i da }e se potro{wa pove}ati 60 posto u odnosu na sada{we brojke. Kada se ne{to tako tra`i, izvesno je da }e cena biti stabilna i da }e da raste. Odnosno, ako je nafta crno zlato, izvesno je da {e}er postaje belo zlato. wu Komisije za za{titu konkurencije Srbije, prodaja „[ajka{ke” je uslov da bi {e}erana „Sunoko”, u vlasni{tvu novosadske „MK-grupe„, dobila odobrewe za preuzimawe „Helenik {ugara„. – Za nas je prihvatqivo uslovno odobrewe srpske antimonopolske komisije za preuzimawe „Helenik {ugara„. Nadamo se da }emo pobediti na tenderu i u svemu }emo postupiti u skladu s odlukom Komisije – rekao je Kosti} agenciji Beta.

dr`avne kompanije „Helenik {ugar„, koja, osim pet fabrika u Gr~koj, od kojih su tri aktivne, ima i dve {e}erane u Srbiji – „[ajka{ku” i „Crvenku”. Po proceni Komisije za za{titu konkurencije, tr`i{ni udeo „Sunoka” u odnosu na ukupni nominalni kapacitet prerade {e}erne repe svih u~esnika na tr`i{tu proizvodwe {e}era u Srbiji, bio bi sveden na oko 65 odsto ukoliko bi, posle preuzimawa „Helenik {ugara„, bila prodata {e}erana „[ajka{ka”. E. D.

dnevnik

NEMA KRAJA SPOREWIMA OKO AFLATOKSINA

Sumwivomlekopovu~eno, op{tazbrkaostala Mle~na afera se ne sti{ava, zbuwenost me|u gra|nima jo{ uvek je prisutna i sasvim razumqiva s obzirom na to da nam iz nadle`nih ministarstava, vojvo|anskih institucija, od farmera, struke i nauke i daqe sti`u opre~ne informacije. U Ministarstvu poqoprivrede isti~u da se nastavqa svakodnevna kontrola sirovog mleka i mle~nih proizvoda, kao i vanredna kontrola sto~ne hrane. Ministarka zdravqa Slavica \uki}-Dejanovi} poru~ila je da mo`emo biti mirni jer je hrana u prodavnicama zdrava, me|utim, pokrajinski sekretar za poqoprivredu Goran Je{i} uverava da su najsve`iji podaci alarmantniji od onih koje je obnarodovao na po~etku mle~ne afere. – Skrining prisustva aflatoksina u mleku koje je uradio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu (FINS) pokazao je znatno ve}e nivoe te otrovne materije od dosada{wih analiza – izjavio je on, dodav{i da su preliminarni rezultati te laboratorije potvrdili pretpostavke stru~ne javnosti da }e svaka naredna analiza mleka pokazati sve vi{e aflatoksina. Naglasio je da se za ishranu krava koristi sve lo{ija i lo{ija sto~na hrana. Je{i} je precizirao je da FINS nije laboratorija akreditovana od dr`ave i koristi metod koji se razlikuje od uobi~ajene proceduru, ali daje vrlo pouzdane rezultate, i najavio da }e za tri do ~etiri dana biti gotova i analiza koju radi Poqoprivredni fakultet u Novom Sadu, koji ima akreditaciju dr`ave. Me|utim, stru~waci Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu ju~e su bili izri~iti u tvrdwama da nema razloga za paniku i da mleko mo`emo piti u normalnim koli~inama, kao {to ga ina~e konzumiramo. Oni su novinarima predo~ili podatke svetskih nau~nih radova i zakonske regulative koji ukazuju na to da je ta namirnica, ~ak i s pove}anim sadr`ajem aflatoksina, u skladu s propisima u svetu.

granica, ali da je to sada stvar kontrole na tr`i{tu. – Ako uklonimo ta hraniva, automatski }emo re{iti problem i u mleku – naglasio je on. – Potrebno je, u svakom slu~aju, obaviti kontrolu sto~nih hraniva i ukloniti ono koje je zaga|eno iznad dozvoqenih vrednosti, ~ime se automatski re{ava taj problem u mleku. Uz taj preventivni monitoring trebalo bi u odre|enim slu~ajevima delovati i dodavawem adsorbenasa, odnosno neorganskih i organskih materija koje vezuju mikotoksine, {to u maloj meri poskupquje proizvodwu mleka ali ima dobre efekte. Ovaj stru~wak je poru~io Ministarstvu poqoprivrede da razmisli o podizawu granica – Kod nas je, kao u Evropskoj uni ji, do zvo qe no pri su stvo aflatoksina 0,05 miligrama po kilogramu, dok je u svim ostalim zemqama ta granica 0,5 miligrama. Po na{im rezultatima, dobijenim na osnovu ana li ze hra ni va, sa dr `aj aflatoksina u litru sirovog mleka je 0,024 do 0,49 – naglasio je direktor Departmana tog fakulteta za sto~arstvo prof. dr Dragan Glamo~i}. – Me|utim, problem je u tome {to se na{i propisi o mleku i o hrani za `ivotiwe mimoilaze. Propise za mleko, koji su do zvo qa va li 0,5 mi li gra ma, poo{trili smo pre godinu i po, a propise za kukuruz i hraniva nismo i u wima dozvoqa-

Stres pogubniji od aflatoksina Boqe je suo~iti se s ne~im i prizanti, nego uni{titi poqoprivredu i primarne proizvo|a~e – kazao je prof. dr Dragan Glamo~i}. – Potro{a~i nisu ugro`eni. Ne mo`e niko da ka`e da qudi u Americi obolevaju vi{e od nas od kancera i drugih bolesti, a dozvoqavaju koncentracije mnogo ve}e od na{ih. Naravno, boqe je da nemamo aflatoksin, ali poku{avam da budem realan u ovoj situaciji. Pitawe je kolika }e ekonomska {teta biti, a stres kod qudi zbog ovakve haoti~ne situacije negativnije }e uticati na wihovo zdravqe nego aflatoksin. vamo visok sadr`aj aflatoksina. Ako ta hraniva, koja su zakonski ispravna, dajemo `ivoti wa ma, do bi ja mo po ve }a nu koncentraciju tog mikotoksina i u mleku. Glamo~i} je dodao da ima hraniva koja su van dozvoqenih

Besplatna analiza kukuruza Iako nije nadle`nost Pokrajinskog sekretarijata za poqoprivredu, u ciqu da se pomogne poqoprivrednim proizvo|a~ima Goran Je{i} doneo je ju~e odluku da se pokrene monitoring i besplatna analiza sto~ne hrane na teritoriji AP Vojvodine. Ta akcija }e obezbediti da se {to pre utvrdi nivo aflatoksina u sto~noj hrani, kako bi se preduzele odgovaraju}e mere za poboq{awe kvaliteta sto~ne hrane. Jasno je da }e se na taj na~in re{iti i problem kvaliteta mleka i mle~nih proizvoda na tr`i{tu Srbije. Ovaj posao je po~eo ju~e a poveren je Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Ciq je da se predo~i prava i jasna slika o trenutnom problemati~nom kvalitetu sto~ne hrane, te da se {to pre otklone pote{ko}e koje stvaraju, kao i da se pomogne poqoprivrednim proizvo|a~ima u prevazila`ewu tog problema.

za aflatoksin u mleku da bismo se „uskladili s ostatkom sveta”, imaju}i u vidu da smo veliki proizvo|a~i kukuruza. Ju~e se ponovo oglasila i „Viktorija grupa„ povodom navoda da je analiza mleka na prisustvo aflatoksina, koju je uradila Laboratorija SP-a, rukovo|ena politi~kim motivima, isti~u}i da su te optu`be u potpunosti neta~ne i neosnovane. Ta kompanija saop{tava da su analize mleka po naruxbini dva nezavisna naru~ioca ura|ene u skladu s najvi{im me|unarodnim standardima Laboratori je SP-a, ko ja ovla {}e no sprovodi i me|unarodne arbitra `e. La bo ra to ri ja SP-a, ~lanica „Viktorija grupe„, jedna je od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, akreditovana u skladu s ISO/IEC 17025 od Akreditacionog tela Srbije. S. Glu{~evi}

OD APRILA NOVA CENA ELEKTRI^NE ENERGIJE

Strujaudaraposkupqewemdo12posto Elektri~na energija, sada je sasvim sigurno, ne}e poskupeti u martu, ve} }e se to najverovatnije, kao {to je „Dnevnik” nedavno pisao, desiti u aprilu. Po re~ima ministarke energetike ZoraneMihajlovi}, stuja bi od 1. aprila mogla poskupeti 10 do 12 posto, ali kona~an sud o tome daje Agencija za energetiku. Ipak, da bi do poskupqewa do{lo, potrebno je da „Elektroprivreda Srbije„ u narednih nekoliko dana osnuje preduze}e koje }e biti javni snabdeva~, a tada bi se od Agencije za energetiku do

polovine marta mogla dobiti saglasnost na cenu koja bi va`ila od 1. aprila. Kako je kazala ministarka Mihajlovi}, neohodno je da se u tom javnom preduze}u koje je godinama uru{avano postave prioriteti, a da je wen posao bio da od Upravnog odbora i direktora EPS-a zatra`i da urade ono {to je prioritet i {to je Vlada usvojila te da se ne}e jo{ dugo ~ekati na to da se vrh EPS-a dogovori. Ona je rekla da je uputila pismo UO i generalnom direktoru EPS-a u kojem isti~e da je prioritet osnivawe preduze}a koje }e Vlada

odrediti za javnog snabdeva~a te da o~ekuje da taj posao bude zavr{en do kraja nedeqe. – Posle toga }e se razgovarati o re{avawu finanisijske situacije, a ako EPS to ne mo`e da sprovede, Vlada }e uzeti stvar u svoje ruke – navela je ministarka Mihajlovi}. Dakle, treba o~ekivati da }e kilovati biti skupqi za ne{o vi{e od mesec dana. Pre toga, trebalo bi da bude ura|en i novi tarifni sistem, kao i da Vlada Srbije donese odluku o socijalnim kartama za kori{}ewe energije. D. Ml.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska Norve{ka

Valuta

evro dolar dolar kruna kruna

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu 1 1 1 1 1

108,9129 84,1091 80,6762 14,5956 14,6338

111,1356 85,8256 82,3227 14,8935 14,9324

113,6917 87,7996 84,2161 15,2361 15,2758

108,5795 83,8516 80,4293 14,5509 14,5890

[vedska

kruna

1

12,9111

13,1746

13,4776

12,8716

[vajcarska

franak

1

88,3818

90,1855

92,2598

88,1112

V. Britanija

funta

1

124,6428

127,1865

130,1118

124,2612

dolar

1

82,1922

83,8696

85,7986

81,9406

Kursevi iz ove liste primewuju se od 21. 2. 2013. godine

Cena

Promet

BELEX 15 (557,22 0,52)

20,00

330

9.900

Simpo, Vrawe

3,52

147

4.700

AIK banka, Ni{

0,00

1.540

537.335

Galenika Fitofarmacija, Zemun

3,10

2.990

869.965

NIS, Novi Sad

0,11

877

12.344.723

Komercijalna banka, Beograd

3,00

1.545

61.800

Imlek, Beograd

0,29

3.165

3.586.280

2,75 Promena

5.600 Cena

6.641.600 Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

806

40.300

Komercijalna banka, Beograd

3,00

1.545

61.800

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

650

650.000

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

0,83

488

1.135.393

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.188

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

3,10

2.990

869.965

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

1.973

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.101

0,00

Alfa plam, Vrawe

0,00

5.504

0,00

351.998

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

495

0,00

Tigar, Pirot

2,50

205

111.189

^a~anska banka, ^a~ak Pet akcija s najve}im padom Banini, Kikinda

-14,15

8.585

351.998

Go{a monta`a, Velika Plana

-2,60

2.212

796.338

Komercijalna banka PB, Beograd

-2,60

750

75.000

/ / Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

SAD

Promena %

Dijamant agrar, Zrewanin Banini, Kikinda

/ / Promena 0,11 0,00 -14,15

/ / Cena 877 2.200 8.585

/ / Promet 12.344.723 743.600

Pionir PP Srbobran, Srbobran

2,50

12.813

205.000

Niva, Novi Sad

1,40

508

104.535

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

petak22.februar2013.

5

SIVOTR@I[TEPOPRIMAALARMANTNERAZMERE

Na severu Ba~ke haraju {verceri hrane PROSE^NOMSRBINUTREBA158GODINA DOBOGATSTVA

Za dva `ivota stignemo do prvog miliona Srbin do prvog miliona mo`e da do|e nakon 158 godina rada, Hrvat posle 80, Crnogorac mora da radi 130 godina. Po metodi londonskog „Ekonomista„, koji je istra`ivao koliko je godina potrebno da prose~no doma}instvo u svetu zaradi prvi milion dolara, „Al xazira„ je izra~unala koliko treba raditi za milion evra u na{oj regiji. „Ekonomistovo„ istra`ivawe je pokazalo da je ~lanovima prose~ne porodice u SAD-u potrebno 20 godina da postanu milioneri. Zanimqivo je da u SAD ima najvi{e doma}instava sa zaradom od jednog miliona. U Danskoj treba tridesetak godina, sli~no kao i u Kanadi i Japanu. U Francuskoj, Nema~koj i Velikoj Britaniji treba ~etrdesetak godina do prvog miliona, a u Italiji, [paniji i Izraelu blizu 50. Po metodi „Ekonomista„, „Al xazirini” podaci pokazuju da bi se u na{oj regiji za prose~nu porodicu, ra~unaju}i da u

svakoj tre}oj rade dva ~lana, u Sloveniji do milion evra stiglo za 60 godina, prose~no hrvatsko doma}instvo na tu magi~nu cifru ~eka}e 80 godina, Crnogorci to ne bi do~ekali do kraja `ivota jer za milion evra treba 130 godina, a ~ini im se da ima mnogo milionera oko wih. Za Bosance i Hercegovce ka`e se da su strpqivi, ali je ipak dugo ~ekati 149 godina do miliona a u Srbiji jo{ du`e, 158 godina. U Makedoniji bi se na~ekao i Aleksandar Makedonski: prose~noj makedonskoj porodici trebalo bi ~ak 189 godina da dostigne milion evra. I to, ne zaboravimo, pod uslovom da od tih plata niko ni{ta ne tro{i ni za hranu ni za struju, nego da `ive od vazduha. Me|utim, ako ima utehe, kada bi ostale dana{we statistike i kada bi prose~na plata bila merilo, prose~noj bugarskoj i turskoj porodici trebalo bi po 250 godina do miliona, a Rumunima, koji su u Evropskoj uniji, neverovatnih 350 godina.

Dok je promet u trgovini na nivou Republike Srbije mawi ~itavih 30,4 odsto u odnosu na 2008. godinu, u Subotici, ali i na teritoriji Apatina, Sombora, Kikinde i Horgo{a, buja nezapam}en {verc nalik onome iz devedesetih godina pro{log veka, re~eno je ju~e na sednici Skup{tine Udru`ewa trgovaca Subotice i severne Ba~ke kojoj je prisustvovalo vi{e od 200 vlasnika malih i sredwih trgovinskih formata. Oni su izneli alarmantne podatke o obimu „sive„ ekonomije na severu Vojvodine i stawu u svojim trgovinama, zbog kojeg svakoj drugoj legalnoj trgova~koj radwi u narednim mesecima preti zatvarawe. – U Subotici i u drugim gradovima i mestima postoje otvorene pijace – buvqaci na kojima se usred bela dana prodaju ogromne koli~ine necariwene robe, na koju prodavci ne pla}aju PDV, niti su registrovani za obavqawe trgovinske delatnosti. Osim buvqaka, po ku}ama u u`em gradskom jezgru i na periferiji Subotice, Sombora, Kikinde, Apatina i Horgo{a postoji i vi{e stotina ilegalnih trgovinskih radwi prepunih robe iz Ma|arske. Me|u robom koja se prodaje dominiraju meso i mesne prera|evine, konditorski proizvodi, ku}na hemija, kozmetika, mleko i mle~ni proizvodi, duvan, alkoholna i bezalkoholna pi}a i ostale ku}ne potrep{tine. U cene te robe nije zara~unat PDV, na akciznu robu nisu obra~unate akcize, a prodavci robu prijavquju na carini pri izlasku iz Ma|arske da bi dobili povrat od 27 posto PDV-a, koliko iznosi stopa tog poreza u Ma|arskoj. Ta ista roba se ne prijavquje na na{oj carini ve} kroz ilegalne kanale ulazi u Srbiju, ~ime se izbegava pla}awe poreza, carine, obavqawe neop-

PDV-a, carina, akciza, poreza na zarade. Istovremeno, u legalnim trgovinskim objektima inspekcijske kontrole su poja~ane i vr{i se poseban pritisak i izri~u visoke kazne ako neka radwa nema ugovor za deratizaciju, plan protivpo`arne za{tite, akt o proceni rizika, dokumentaciju za HCCP, a najavquje se da }e i svaka radwa morati da ima savetnika za hemikalije, koji

Dr`avagubi milioneevra hodnih analiza uzoraka osnovnih `ivotnih namirnica... Ona se zatim pojavquje na buvqacima i u ilegalnim prodavnicama u proseku 20 do 45 odsto jeftinija od robe u legalnim, usled ~ega je gra|ani sve vi{e kupuju, dok u legalne radwe ulaze uglavnom samo da bi pazarili hleb, {tampu i ostale sitnice. Na buvqacima se tako mo`e pazariti sir trapist po 400 do 500 dinara kilogram, dok je u radwama 800

do 1.000, dimqena kobasica je na „crnim” tezgama 400 dinara, a u radwama 800, kulen je 700 dinara, dok je u legalnoj prodaji 1.200, margarin je 80, a u radwama 130... Udru`ewe trgovaca Subotice i severne Ba~ke je ocenilo da nadle`ne inspekcije i policija ne rade ni{ta zna~ajno na suzbijawu bujawa {verca koji nanosi ogromnu {tetu legalnim trgovcima, ali i republi~kom buxetu koji ostaje bez

CENENABUVQACIMAIU LEGALNIMRADWAMA PROIZVOD

BUVQAK

LEGALNA RADWA

Sir trapist 1 kg

400–500 din.

800–1.000 din.

Dimqena kobasica 1 kg

400 din.

800 din.

^ajna kobasica 1 kg

600 din.

1.000 din.

Kulen 1 kg

700 din.

1.200 din.

Vir{la 1 kg

200 din.

280–350 din.

Vakuum slanina 1 kg

400 din.

700 din.

„Milka” ~okolada 100 g

65 din.

100–120 din.

Margarin 500 g

80 din.

130 din.

Dezodorans

200 din.

280–330 din.

Toalet papir 3 sl 10/1

180 din.

280 din.

Ako se {vercu ne stane u kraj, broj privrednih subjekata koji legalno posluju u gradovima na severu Ba~ke bi}e zna~ajno smawen, upozoravaju legalni trgovci. Do}i }e do pada zaposlenosti, a dr`ava }e izgubiti desetine miliona evra prihoda od PDV-a, carina, akciza i drugih poreskih oblika. }e je ko{tati minimum 30.000 dinara mese~no. Nastavqa se praksa iz prethodnih godina da se pojedinci bogate na {vercu i kriminalu, dok se legalni privredni subjekti, kojima je zbog {verca zna~ajno pao promet, sve vi{e pritiskaju brojnim suvi{nim administrativnim obavezama, tro{kovima, taksama i naknadama, ukazali su trgovci, zatra`iv{i hitnu reakciju Republi~ke tr`i{ne inspekcije, Komunalne policije u gradovima i op{tinama Subotici, Kikindi, Apatinu, Somboru, Horgo{u i drugim mestima, kao i koordinisanu akciju Ministarstva unutra{wih poslova i Uprave carina na presecawu ~itavih krijum~arskih kanala za ulaz robe iz Ma|arske u Srbiju. S.Glu{~evi}


6

dRU[TvO

petak22.februar2013.

DVE DECENIJE OD REOSNIVAWA HUMANITARNOG FONDA „PRIVREDNIK“

Nesebi~napomo} daruiradu zalogzabudu}nost Ugodinikadaobele`avadvedecenijeodreosnivawa,Humanitarnifond„Privrednik“,podmotom „Rad, {tedwa, ~estitost“, bele`i u svojim analima i zahvalnost za nesebi~nu i zna~ajnu pomo} {kolovawuvi{eod2.000sredwo{kolacaistudenata,uglavnomizNo-

vogSada,ostalihdelovaVojvodine,aliiizceleSrbije,ba{kao {tobele`ii`equdaseubudu}nostitapomo}pro{irisvudagde `ivi srpski narod. Sada{wim i biv{im pitomcima i mnogobrojnim dobrotvorima i donatorima, koji su prepoznali humanu ideju „Privrednika“ i svojom nesebi~nom plemenito{}u pomogli toj institucijidamnogimmladimta-

{nim sredwo{kolcima i studentima – ka`e upravnik Fondacije „Privrednik“ profesor dr Jova Radi}.–Na{radzasnovanjeidanasnadobro~instvu,anajve}idonatorisunamGradNoviSad,VladaVojvodine,kaoivelikibrojpojedina~nihdonatoraifirmi.Na`alost,udana{wevremepotrebe zapomo}iu{kolovawusuvelike, ana{emogu}nostimale,tesunam ikriterijumiveomastrogi. Pore~imadrRadi}a,iovegodine „Privrednik“ }e u maju raspisati konkurs za pitomce, a pored uslova da sredwo{kolci moraju imati prosek ocena najmawe 4,8astudentivi{ioddevet,pri rangirawu}ezna~ajnuuloguimatiimaterijalnostaweporodice kandidata. Oni koji se najboqe plasirajupotadvakriterijuma,u drugom krugu odabira ima}e test inteligencijeili~nosti,azatim iusmeniintervjui,kaoiranijih godina,samo}enajboqiu}iuveliku„Privrednikovu“porodicuu kojojjetrenutno200stipendista. – Zahvaquju}i tako pa`qivom odabiru,mo`emosepohvalitida na{i biv{i pitomci imaju uspe{nekarijereiuzemqiiusvetu, aliidanezaboravqajupomo}koju smo im pru`ili pa nesebi~no

PO PODACIMA REPUBLI^KOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Vi{eod{estmilionastanovnika pravoslavneveroispovesti PopodacimaRepubli~kogzavodazastatistiku, u Srbiji ima 80.000 stanovnika koji su se na posledwem popisu izjasnili kaoateisti,{tojedvostrukovi{enegona popisuiz2002.godine. Vi{e od {est miliona stanovnika Srbije,ili84,6odsto,izjasnilosedajepravoslavne veroispovesti. Drugi po brojnostisukatolici,kojihima350.000,ilipet odstoukupnogstanovni{tva.Slediislamska veroispovest s vi{e od tri odsto, od-

lentovanim i vrednim qidima olak{aputkroz`ivot,posve}ena je i sve~ana akademija „Zalog za budu}nost“, koja }e se odr`ati u subotu, u 19.30 ~asova, na sceni „Pera Dobrinovi}“ Srpskog narodnogpozori{tauNovomSadu. – Kao i nekada{wi „Privrednik“, i dana{wi pru`a pomo} u {kolovawu darovitim, a siroma-

poma`u sada{wim pitomcima „Privrednika“–ka`edrRadi}.– Auztupomo}imese~nestipendije, „Privrednik“ obezbe|uje svojimpitomcimaibesplatnekursevestranihjezikairadanara~unaru,za{taimamopodr{kuna{ih osniva~a, Matice srspske i Srpskeakademijenaukaiumetnosti. D. Deve~erski

Debataoporodici urasulu Javn a deb at a o por od ic i, povodomobjavqivawaprevoda kwige „Porodica u rasulu” psiholo{kiwe Elizabet Rudinesko, odr`a}e se danas u 18.30 ~as ov a u Bib lio t ec i MaticesrpskeuNovomSadu. Okwizi,aliiotajnamaporeme}ajausavremenojporodici, kaoiovizijiporodicebudu}nosti, govori}e autorka Elizabet Rudinesko i Zoran Milivojevi}.

Elizabet Rudinesko je doktor kwi`evnihnauka,istori~arkai direktorka istra`ivawa pri odeqewuzaistorijuUniverzitetauParizu.Autorkakwige,koju je kod nas objavila novosadska „Akademska kwiga”, bila je ~lanicaPariskefrojdovske{kole, gdesespecijalizovalaupsihijatriji.Trenutnojei~lanicaAdministrativnogsavetaFondacijezaistra`ivawepsihijatrije. P. K.

nosno 220.000 pripadnika. Na popisu se o veroispovesti nije izjasnilo 220.735, dok jekaonepoznatanavedenakod99.714gra|ana. USrbijise,popodacimaizkwige“Veroispovest, materwi jezik i nacionalna pripadnost”, govori 17 razli~itih jezika kojekoristivi{eod2.000gra|ana.Mawe odtogbrojagovoregra|anikojisekoriste ukrajinskim, goranskim, kineskim ili ~e{kimjezikom.

Brzodonovelegitimacije Svakom se mo`e dogoditi da izgubi zdravstvenu kwi`icu, a bez we se ne mo`e le~iti niti podi}ilek.Onikojimasetodogoditrebau{tokra}emrokuda se obrate mati~noj filijali Fondazazdravstvenoosigurawe i izvade duplikat zdravstvene kwi`ice. Umati~nojfilijaliRFZO-a treba popuniti obrazac izjave.

Uz popuwenu izjavu predaje se li~nakartanauvid,azadecuje potrebnodonetiizvodizmati~nekwigero|enih.Akosepreda sva potrebna dokumentacija, izdaje se duplikat zdravstvene kwi`ice koja ima druga~iji bar-kod od izgubqene. Osim toga,duplikatzdravstvenekwi`ice overava se do datuma do kada jebilaoverenaorginalna.

|en pristup svih zdravstvenih ustanova veb-servisu osiguranika i u svakom trenutku se vidi da je izdata duplikat zdravstvene kwi`icepajesamimtimorginalneva`e}i. Postoji mogu}nost da se kroz izvesno vreme orginalna zdravstvenakwi`icaprona|e,ali sevi{enemo`ekoristitive}je treba vratiti mati~noj filijali RFZO-a. Q. M.

Poobrok udrugiinternat Po povratku na prethodno radno mesto – upravnika Studentskog doma “Mihajlo Predi}–drMi{a”,aposleostavke podnetenafunkcijuna~elnice Sredw ob an ats kog upravn og okruga, Tawu Dulovi} do~ekao jestariproblemkojive}godinama ti{ti mlade stanare zrewaninskog internata. Tom domu, druge kategorije, koji radi u sastavu Studentskog centra „NoviSad„i~ijeuslugekoriste studenti Tehni~kog fakulteta“MihajloPupin”iVisoke tehn i~k e {kol e struk ovn ih studija u Zrewaninu, nedostaje sopstvenamenza.Po{tojenema uokvirutogkompleksa,studentisuprinu|eninatodasehrane u restoranu Doma u~enika sredwih {kola “Angelina Koji} Gina” koji ba{ i nije u neposrednoj blizini. Zato su se ~esto`alilinatodazbogpredavawa ne mogu uvek da stignu naru~ak. –Onismatrajudanetrebaodustatiodzamislidaseudomskom okru`ewuotvoristudentskirestoran. Naime, jo{ ranije smo predlagalidaseizgradizgradau kojoj bi bila studentska menza, aliisobezajo{pedesetakstudenata. U planu je i izgradwa letweg amfiteatra – pozornice – ka`eTawaDulovi}.

S druge strane, internat, koji }eunovembruobele`itipolaveka postojawa, svojim stanarima pru`aibrojnepogodnosti.Une-

„Ma kakav platni promet? Danasjesubota.[tasmosvimi,budalepa~ekamo?“ Gospo|a ne odgovara ve} gura svojepapireslu`benici. „Alo,jelimaovdenekakvogreda?“, dovikne novi glas. „Nemojte dajojprimatepapire.Neka~ekana redkaoisvimi.“Slu`benica}utke nastavqa da radi. „Pa kakav je ovo na~in? Gde je ovde {ef? Na {taovoli~i?“ „Tu je bio malo pre. Sad kad ga treba–nemaga.“ „Ma, briga wih za nas. Prvo te stalno zivkaju telefonom i nude kuleigradove,akaddo|e{ipotpi{e{ugovor–nikonemarizatebe.“ „Nemavi{e,kaopre,dvesmene, negoradesamood9do5,pamora{ dasetiseuklopi{sawima,ane prematebi“,dodajepenzionerkoji jetrebaodabudenaredu.„Ijo{te posleguraju.“ „A{tonedi`eteparenaautomatu?Nebistemoralida~ekatei

posrednoj je blizini centra Zrewanina, nadomak Tehni~kog fakultetaiVisoketehni~ke{kole strukovnihstudija,{tostudenti-

Roditeqi spremni da plate koliko treba Mese~nacenasme{tajauzrewaninskomStudentskomdomuiznosi1.100dinara,madajeekonomska9.980.Udomuisti~udamnogiroditeqizovuika`udabivolelidawihovodetebudesme{tenouinternatubezobziranacenujerimorganizovanina~in studentskogstanovawa,uz stalnoobezbe|enode`urstvoportira,ulivapoverewe.Ka`uidasuusloviihigijenanazavidnom nivouidapogodujeto{tojeobjekatblizucentra.

ma i te kako odgovara, i ima 208 mesta u 60 trokrevetnih i sedam ~etvorokrevetnih soba. Stanarimasunaraspolagawudve~itaonice, internet-centar, studentski klub,salazarekreacijusteretanom,kantinaiko{arka{kiteren srasvetom.SvesobeuDomuumre`enesuulokalnura~unarskumre`u.Zatosezrewaninskistudentskidomobi~nouzimakaoprimer ustanove u kojoj su studentima omugu}enidobriuslovinesamoza u~ewe ve} i za kulturne i sportskemanifestacije. Jo{jednapogodnostje{tojena ulazuudvori{teStudentskogdoma otvorena ambulanta op{te prakseistomatologije,nesamoza stanovnikemesnezajedniceMala Amerikave}izastudenteisredwo{kolce. Nedostatak ambulante visoko{kolcima je, uz menzu, predstavqao jedan od dugogodi{wihproblema,alijebarnato pitawekona~nostavqenata~ka. – Od lokalne samouprave o~ekujemo da obezbedi novac da se napravi parking ispred dvori{ta Studentskog doma i zdravstveneambulante.Tojeneophodnodaseonikojivozilimadolaze nebiparkiralinaulazuitako onemogu}ili prolazak vozilima Hitnemedicinskepomo}iidrugima–veliTawaDulovi}. @. Balaban

Za|a~kiprevoz 130milionadinara

Eto,gotovo! vac ili ~ekove, ali, red se odu`ioisalajeve}gotovodupkepuna. Prisutni merkaju diskusiju koja se odvija pred wima i uzdr`avaju se od komentara. Onda u banku ulazi gospo|a sa povelikomtorbom,presecarediodlazi do zida na kome su fahovi sa izve{tajima za privatne preduzetnike. Kad odatle pokupi papire vratisedoredaizastane.Nekakoba{tadanervozniotacre{ava da }e vaspitawe rastro{nog sinamoratidazavr{ikodku}ei udaqujeseod{altera.Idokpenzioner koji je na redu polako kre}e, gospo|a sa velikom torbomse,izpotaje,probijaistaje predslu`benicu. Za trenutak svi su zate~eni de{avawem.Ondanekoizsredinereda dobaci: „Alo, gospo|o, kako se toideprekoreda?“ Prozvanajeve}rasprostrlakamarupapiranapultiprekoramena odgovori: „Platni promet ide prekoreda.“

Nova zdravstvena kwi`ica, odnosnoduplikat,pla}ase14,17dinara,amarkicazazaposlenei~lanovewihovihporodicajo{dodatni1,29dinar.Novacseupla}ujena ra~unRFZOkojisedobijaufilijalamafonda. Izgubqenazdravstvenakwi`icasenemoraproglasitineva`e}omkakojetonekadabilopravilo zbog toga {to je danas obezbe-

STUDENTSKI DOM U ZREWANINU MORE STARE BRIGE

RED, ALI I PREKO REDA

Subotweprepodne,prohladnog, tmurnog neba. Tmurna su i lica {arenegrupekojase,nevoqnoali prinudno,okupilausalilokalne banke koja sada posluje pod stranim imenom. Po{to je neradni dan, umesto ~etiri rade samo dva {altera.Naonomdaqem,doprozora,ve}vi{eodpolasatadobro obu~eni gospodin uporedo razgovarasaslu`benicomi,prekomobilnog telefona, sa svojim naslednikom. Kako se iz razmewenih re~enica mo`e zakqu~iti, gospodin je do{ao da interveni{ejermuse~inilodajesara~unaskinutoprevi{epara.Uvidom u bankarsku evidenciju ispostavqa se da su neki iznosi zaista skinuti i sada otac poku{ava da odsinasazna{tajetokupioiza{to ga o tome nije obavestio. Slu`benica se kiselo sme{ka, ali quti otac nastavqa da presli{avasvojedete. Nadrugom{alterunemazastoja, {tedi{e prilaze i di`u no-

Prose~na starost pripadnika etni~kih zajednica u Srbiji iznosi 42,2 godine. Gotovo istu prose~nu starost imaju i Srbi, dok je prose~na starost pripadnika sedam etni~kih zajednica iznad 50 godina. Tu su Slovenci, Nemci, Makedonci, Vlasi, Hrvati, Bugari i Jugosloveni. U isto vreme, Muslimani,Albanci,Goranci,Bo{wacii Romi imaju prose~nu starost ispod republi~kogproseka.Prose~nastarostRomaje ispod30–svega28,3. Q. M.

UMESTO IZGUBQENE ZDRAVSTVENE KWI@ICE VADI SE DUPLIKAT

Humanost znamenitih qudi Osvr}u}isenaduguistoriju„Privrednika“,predsednikwegovogPatronataiUpravnogodboraepiskopjegarskiPorfirijepodsetiojeinaimenamnogihznamenitihqudiizna{eistorije~ijajehumanostkrozminulatrivekadoprinela{kolovawuvi{eod40.000pitomaca: –Odkadaje1897.godineveletrgovacibankarVladimirMatijevi}osnovaouZagrebu„Privrednik“,pasvedo1947.godine, kadajeradFondauga{enaimovinaoduzeta,wegovradpodr`avalisumnogivelikiqudi,odNikoleTesleiMihajlaPupina, koji mu je zave{tao i veliki deo svoje imovine, pa do kraqa Aleksandra.

dnevnik

pravite gu`vu“, komentari{e gospo|asavelikomtorbom. „Eto,sadispadadajapravimgu`vuaneona?Nemavi{eniobraza ni lepog vaspitawa. Sramota. Ja slabo vidim i lako pome{am cifrepaneidemnaautomat...“ „[tasevasti~eza{to~ovekne idenaautomat?Ovdenepraviproblemaonnegovikojiidetepreko reda.“ „Ja radim svoj posao. A vi mi smetateumestodamepu{tateprekoreda.Jaodovogapla}amporeze izara|ujemzapenzionere,akove} neznateizbogtogabistetrebali daimatevi{eobzira.“ „Avibitrebalidaimatevi{e pristojnosti. Ako penzije zavise od vas i takvih kao vi, onda }emo svimibrzodakrepamoodgladi.“ Slu`benicapru`apapire`eni kojaihtrijumfalnopakujeiodlazigovore}i:„Eto,gotovo!Daseja pitamnebisvakonimogaodadobijepenziju.“ Ilija Baki}

Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe, upravu i nacionalne zajedniceraspisaojeiovegodine konkurs za regresirawe prevoza sredwo{kolaca, a pravo da u~estvuju imaju sve vojvo|anske op{tineukojimaimasredwo{kolaca-putnika. Za te namene obezbe|enoje,kaoilane,130milionadinara,koji}ese,pove}ustaqenom principu, op{tinama rasporeditiuskladusbrojemsredwo{kolaca koji svakodnevno putuju od mesta stanovawa do {kole, ali i s mestom koje op{tina zauzima na jedinstvenoj listi razvijenosti regionaijedinicalokalnesamou- praveupro{lojgodini. Ina~e, od oko 80.000 sredwo{kolacauVojvodini,usvimvojvo|anskim op{tinama 30.000 ih od ku}e do {kole putuje javnim prevozom,{tojegotovosvakitre}i,a najvi{e |aka putnika ima u Pan~evu.Zavisnoodop{tineirelacije, Sekretarijat regresira od desetdo20odstocene|a~kekarte,

a na taj procenat mnoge op{tine dodajuisvojdeoregresirawadabi se roditeqima koliko-toliko olak{alo {kolovawe dece. Osim toga, ima i op{tina, kao Vrbas, Kawi`a, Apatin, koje svojim |acima-putnicima obezbe|uju besplatne karte. Zahtevi za dodelu para podnose se iskqu~ivo na jedinstvenomkonkursnomobrascu(s prilozima)Sekretarijata,a kompletna konkursna dokumentacija mo`e se preuzeti na veb-adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs, a dodatne informacije mogu se dobitinatelefon021/487–4262. Zahtevi se dostavqaju po{tom naadresu:Pokrajinskisekretarijatzaobrazovawe,upravuinacionalne zajednice, s naznakom „Za konkurs – regresirawe prevoza u~enika’’, Bulevar Mihajla Pupina16,21000NoviSad,ilise podnoseli~nouPisarnicipokrajinskih organa uprave u Novom Sadu,uprizemquzgradeVladeAP Vojvodine,do12.marta. D. D.


Posle nekoliko nedeqa prom enq iv og vrem en a, stalnesmeneki{eisunca, snegjeju~epokazaodasene pred aj e. Sne` ne pah uq e stidqivo, ali uporno, padale su tokom ~itavog dana, ali se na ulicama nisu zadr`avale,akrvoviistabla tek su se malo zabeleli. Ozbiq an sne` ni pokriva~najvi{ebiobrado-

Foto:F.Baki}

Pahuqesenepredaju vaomali{ane,kojiovezime nisu imali ba{ puno pril ik e da se sank aj u i grudvaju,tesuju~epa`qivo pos mat ral i ho} e li imat i jo{ jedn u {ans u. Star ij e gen er ac ij e, pak, ovak ve dan e, uglavn om, provodeutoplinisvogdoma, stpqiv o ~ek aj u} i da prole}estigneuna{grad. G.^.

Novosadska petak22.februar2013.

UstavnisudSrbijejeju~eosporioodredbuOdlukeoauto-taksiprevozuputnikauNovomSadukojaseodnosinaizmirewe poreske obaveze preduzetnika, kao uslovazaobavqawetedelatnosti.OdlukaUstavnogsudasaop{tenajenainternetstraniteinstitucije. Odredbazakojujesudsaop{tiodanije usaglasnostisUstavomizakonomodnosi se na to da preduzetnik za obavqawe taksi-prevoza, pored uslova propisanih

zakonom,moradaispuwavaito„dajeizmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda, {to dokazuje uverewem nadle`nogorgana,akojenijestarijeod{est meseci,odnosnozakqu~enimsporazumom sanadle`nomporeskomupravomoreprogramirawuduga”. Tako|e,Ustavnisudjeodbacioinicijativezaocenuustavnostiizakonitosti nekolikodrugihodredbiOdlukeoautotaksiprevozu. S.K.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

AKCIJA„NEDEQAQUBAVI”

Slatki{izadecubez roditeqskogstarawa Zahvaquju}iplemenitimNovosa|animazadecu izSOSDe~jegselauSremskojKameniciprikupqenojeoko35kilogramaslatki{auakciji„Nedeqa qubavi” koju su organizovale kompanije „Multiaktivkozmetika”i„Merkator-S”.Sobziromnatodajekoli~inaposlasticabilavi{enegodovoqnazaoko100{ti}enikaDe~jegsela,vaspita~isuudogovorusaorganizatorimaakcijeod-

Neustavnaodredba otaksiprevozu

lu~ilidavi{akslatki{apoklone{ti}enicima kojisuukqu~eniuprogramosamostaqivawa. Predstavnici dve kompanije odneli su pakete li~no `ele}i da deca bez roditeqskog starawa uvidedapostojeidrugiqudikojimislenawih, poredwihovihvaspita~a,aliidaimnanekina~inprenesuporukusolidarnostisvihkojisudalidoprinosovojakciji. I.D.

Obavezan smer–gore! Saobra}ajniznaknauglu ulica Laze Kosti}a i PetraDrap{inazauzeoje~udnu pozu, ali jedno je jasno nekogajepokosio. Neoprezni voza~ ili ne~iji „ru~ni rad”, sasvim je svejedno,jeronsadaneslu`i svojoj svrsi. Obavezan smersadajenagore,podrazumevaju}ipodtimdaposedujete osobine koje prkose gravitaciji. B.M.

NOVOSADSKI VODI^

MARKETIBELE@EPADPRODAJEMLEKA

Novosa|ani unedoumicikog proizvo|a~aizabrati Zbog navoda da se je u mleku prona|enavelikakoncentracija kancerogenog aflatoksina prodajatenamirniceunovosadskimmarketimajeopala.Narafovimasuseju~emoglena}ivelike koli~ine te namirnice, a gu`ve,kojajeuobi~ajenauovom deluprodavnica,nijebilo.Kako smo saznali od portparolke “Univereksporta” Olivere ]irkovi} prometmlekanadnevnomnivousmawenjegotovoza ~etvrtinu. -Ve}dvadanapratimoprodaju mleka i zabele`ili smo pad prometaod25odsto.Pona{im podacima, potro{a~i vi{e izbegavajudauzimajupasterizovano dugotrajno mleko - ka`e ]irkovi}. Malobrojni sugra|ani, koje smo ju~e zatekli pored rafova samlekomumegamarketima,bili su prili~no skepti~ni po pitawukupovinetenamirnice.

Svaki kupac pa`qivo je ~itao deklaracije,anajvi{eihjezanimalokojeproizvo|a~.Novosa|ankaQiqana^egar ka`eda posledwihdananeznakojemlekodecidakupi. -Pla{emenavodiokancerogenojsupstanciumleku,pa,kolikojetomogu}e,izbegavamda gauzimam.Trenutnosamunedo-

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA„PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KIKABINET „DIJAGNOSTIKACENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKAORDINACIJA, „PROf.DRDRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

umici za kojeg proizvo|a~a mlekadaseodlu~im,jersevi{e nemo`eniznatikojejedobro, akojenije-ka`e^egar. Iz“Tempa”i“Maksija”,koji pripadajukompaniji“DelezSrbija”,nismouspelidadobijemo informacijuzakolikojeopala prodajamleka,jerse,kakoka`u, tek prikupqaju podaci, ali kako smo saznali od portparolke tih trgovinskih lanaca Martine Petrovi} mleka pojedinih proizvo|a~a povu~ena su iz ponude. -Kompanija“DelezSrbija”je premapreporuciMinistarstva poqoprivredeRepublikeSrbije,Upravezaveterinu,povukla sva mleka koja imaju nazna~ene datume roka trajawa. Povu~ena su mleka Ni{ke mlekare, „Megle”, „Somboleda”, Suboti~ke mlekare, „Imleka” i [aba~ke mlekare,kojasusena{lanalistikojujeizdalaUpravazaveterinuMinistarstvapoqoprivrede-ka`ePetrovi}. N.R. Foto:R.Hayi}

UGRADSKIMAUTOBUSIMA

Zastarijeod65godina idaqebesplatanprevoz

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS„ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVODDOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Starijiod65godinasaprebivali{temnapodru~ju Grada Novog Sada ima}e, kao i lane, besplatne godi{we karte za gradski i prigradski prevoz,saop{tenojeizkabinetagradona~elnika Novog Sada Milo{a Vu~evi}a. Visina primawe ovekategorijeputnikane}eseuzimatiuobzir. Gradona~elnikjepreporu~ioUpravnomodboru Gradskog saobra}ajnog preduze}a „Novi Sad” dainadaqeva`epovlasticeza16kategorijakorisnikaovihusluga. Besplatnekarteza2012.godinuva`edo28.februara,alijemogu}eda}ewihovrokbitiprodu`en zbog obimnog posla koji predstoji gradskomprevozniku.Povlasticubesplatnogprevo-

za pro{le godine je iskoristilo oko 37.000 Novosa|ana. Z.D.


8

NOVOSADSKA HRONIKA

petak22.februar2013.

DNEVNIK

ZASEDAO SAVET ZA ZDRAVSTVENU, SOCIJALNU ZA[TITU I BRIGU O DECI I OMLADINI

Potrebantrajniprostorza decusulice ^lanoviSavetazazdravstvenuza{titu,socijalnuza{titui dru{tvenubriguodeciiomladini podr`ali su, na ju~era{wojsednici,inicijativuEkumenske humanitarne organizacije koja se odnosi na Svrati{te za decu koja `ive ili rade naulici.Savet}eusaradwisa Gradskom upravom za socijalnu

Mali{aniuvrti}imasuprekju~eimali mle~ne obroke, uprkos odluci uprave Pred{kolske ustanove „Radosnog detiwstva”dasemlekoimle~niproizvodiukinudokselaboratorijskineutvrdidalisu oni zdravstveno ispravni i ne sadr`e pove}anu koncentraciju aflatoksina. Kako saznajemousredusudecazadoru~akimala jogurt,ave}iniroditeqatonesmeta,jer smatrajudasevi{e„digla”pra{ina.Ina~e,uovojustanovisupromenilijelovnik, pa}emali{anidanaszadoru~akumestojogurtaimati~aj,hleb,lukislaninu.U„Ra-

Izlo`ba posve}ena Du{anu [ija~kom, novinaru, ratnom izve{ta~u, publicisti, osniva~u i uredniku prvog srpskog tabloida „Balkanskenovine”,otvorenajeju~euholuSkup{tinegrada.Posetioci}emo}isvakogradnogdanaod8do15~asova,do8.marta,da videtekstoveiise~keiznovina[ija~kog,aliiwegovefotografijedokjeradiokaodopisnikiratniizve{ta~. Du{an[ija~kiro|enjeuFutogu27.februara1882.godine,bio jenovinaridopisniknekolikolistova,kaoiprvipredsednikBeogradske sekcije Jugoslovenskog udru`ewa novinara. Bio je ratni izve{ta~tokomBalkanskihratovainaSolunskomfrontu.Umro je1958.godineuBeogradu. G. ^.

Danaspo~iwe Alumnibiznisforum rencijizamedijepredsednikorganizacionogkomitetaNemawa Jovanovi}. Predsednik Ajseka Srbija Aleksandar \alovi} istakaojedajeAjseknajve}ainternacionalnaorganizacijakojuvodestudenti,asvakegodineorganizujesekonferencija na kojoj se okupe predsednici iz svih zemaqa kako bi doneli planove i strategijezadaqirazvojorganizacije. Uokviruovemanifestacijeorganizovanjei„Srpskidan„,koji}eseodr`ati uponedeqak,25.februara,u21~as,kada }e u hotelu „Park„ u~esnici imati priliku da se upoznaju s na{om kulturom i obi~ajima. J. Z.

Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.40), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (16.05), „Razbija~ Ralf” (14.10), „@elim te” (16), „Pet legendi” (14.05), „Hobit” (16.30), „Pijev `ivot” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 16.15, 16.25), „Semijeva velika avantura” (12.30), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (18), „\angova osveta” (22), „Film 43” (22.20), „Ana Karewina” (15, 17.30, 20), „Gangsterski odred” (22.15), „Vrela srca” (18.15), „Sve{tenikova deca” (18.30), „7 psihopata” (22.25), „Ovako je sa 40” (19.45), „Dobar dan da se umre mu{ki” (20.30, 22.30), „Frankenvini” (14.15), „Sowa i bik” (20.25), „Predivna stvorewa” (18.20, 20.05), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (20.20, 22.30)

POZORI[TA SNP:Scena „Pera Dobrinovi}” , drama „Zojkin stan„ (19.30), Kamerna scena, drama „Qubavna pri~a„ (20.30)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u 7 sati do ju~e u isto vremerodilesu: BLIZANCE: Ana Cizeq Pajvan~i} (devoj~ice) i Tijana I~in (devoj~ice)izNovogSada, DEVOJ^ICE:Nevena Blagojev,Zlata Kova~evi},Danijela Nini},Dragana Milankovi},Maja Bo`i} iSne`ana Umi}evi} izNovogSada,Tijana [imi} izGospo|inaca,Nevena Luki} izRatkova, Zlata Kistler Novakov izSremskihKarlovacaiVasilija Todorovi} izDerowa, DE^AKE:Sne`ana Prelevi} iMilica Filipa{ izNovogSada,Nermina Luli} izSubotice,Biqana Karanovi} iTatjana Prica izBa~kePalanke,Tawa Duwi} izIn|ije,Miqa Goli} izVeternikaiOlivera Simi} izSiriga.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: OlgaSaveBaki{(1931)u10.30~asova,StevanQubomiraVukeli}(1951)u11.15~asova,BorkaJovaPauni}(1935)u12~asova, DinkaMilanaBrankov(1927)u12.45~asova. NaPravoslavnomgrobquuSremskojKamenicidanas}ebiti sahrawen Slobodan Aleksandra Aracki (1936) u 13 ~asova. Na CentralnomgrobquuFutogudanas}ebitisahrawenMirkoKrstanaMedi}(1923)u13~asova.

dosnomdetiwstvu”ka`udasenikoodroditeqanijebunio{tosuukinulimle~ne obroke,jerkakoka`u,svimajeuinteresu dasedecahranebezbedno. Uovojustanovisureklidabezobzirana izjavezvani~nika,dogovorjedaodInstituta za javno zdravqe Vojvodine zatra`e uzorkovawemlekaimle~nihproizvodakojekoristeucentralnojkuhiwi.Rezultate o~ekujuzasedamdana,adotadadecane}eu obrocimadobijatimlekoimle~neproizvode,jer`eledaihza{titeodsvihmogu}ihrizikapozdravqe.

Zaishranudeceuvrti}imanabavqajuse proizvodi Ni{ke mlekare, „Radosno detiwstvo” je od te mlekare, pored redovne potvrdeozdravstvenojispravnostiproizvoda, tra`ilo da dostavi i potvrdu da u proizvodima nije pove}ano prisustvo ove kancerogene materije. Na sajtu bebac.com postavqena je lista koja mleka su bezbedna,akojane,aprematimanalizamaudugotrajnom ni{kom mleku, masno}e 1,6 odsto aflatoksim prelazi granice dozvoqenog, dok su u mleku masno}e 2,8 odsto granice aflatoksinasudozvoqene. Q. Na.

OmladinaGOSPOobele`ila Danmaterwegjezika

U OKVIRU KONFERENCIJE AJSEKA U SRBIJI

BIOSKOPI

sa zavr{enom edukacijom iz oblastizdravstvenogmenaxmenta,sanajmawepetgodinasta`a u oblasti zdravstvene za{tite. S tim da, ako je za direktora imenovana osoba druge struke, pomo}nik direktora mora imati zavr{enu visoku {kolsku spremuzdravstvenestruke. I. D.

Umestojogurta,mali{anipiju~aj

Izlo`bao Du{anu[ija~kom

DANAS U GRADU

biti imenovana osoba koja, pored op{tih uslova propisanih zakonom,ispuwavaiuslovdaje doktormedicineidaimanajmawe pet godina radnog sta`a u oblasti zdravstvene za{tite ilidoktormedicinespecijalista iz jedne od grana medicine izkojezavodobavqadelatnost, ili da je diplomirani pravnik

PROMEWEN JELOVNIK U PU „RADOSNO DETIWSTVO”

Foto:N.Stojanovi}

U HOLU SKUP[TINE GRADA

Alumni biznis forum, organizovan u okviruKonferencijeAjsekauSrbiji,po~iwedanasnaSpesnuitrajedonedeqe,a planirano je u~e{}e sto preduzetnika iz regiona,Evropeisveta.Me|uwima}ese na}ipredstavniciSvetskebanke,Evropskekomisijeiinostranipreduzetnici,a svionidiskutova}eomogu}nostima,{ansama i izazovima investirawa u regionu. Ovojejednaodetapakonferencijekojase odr`avauBeograduiNovomSadu. -Ugostilismoqudeiz113zemaqa,azanimqivojedajeupravouNovomSaduizabran novi predsednik Ajseka na internacionalnomnivou-Lolf [mahtemberg iz Norve{ke-rekaojenaju~era{wojkonfe-

i de~iju za{titu poku{ati da obezbedi trajni prostor za Svrati{tezadecuulice. Tako|e, usvojena je odluka o izmenistatutaZavodazazdravstvenu za{titu radnika, kojom su pro{ireni kriterijumi za imenovawe direktora pomenute ustanove. Izmenom je predvi|enodazadirektorazavodamo`e

OmladinaGradskogodboraSrpskogpokretaobnoveju~eje uZmajJovinojuliciobele`ila Me|unarodnidanmaterwegjezika.Aktivistiomladine stranke delili su letke koji gra|anima treba da skrenupa`wu natodapo{tovawe,qubavitolerancijanasvakomjezikuzna~eisto. - Dana{wi dan je prilika da se podsetimo da svakinarodisvakijezikimajuspecifi~nostikojemorajudaseuva`avaju.Ovojeposebnobitnonegovatiuvi{enacionalnojsredini, kao{tojeVojvodina. Me|unarodni dan materweg jezika posve}en je qudima ~ije razli~itosti predstavqaju pravo bogatstvo koje nas zajedno ~ini celinom. Bilodapi{emo}irilicomililatinicom,bilo na srpskom, ma|arskom, slova~kom, rumunskom saop{tili su iz Gradskog odbora SPO. A. Va.

^ITAOCI PI[U SMS

TElEfONI VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Foto:N.Stojanovi}

065/47-66-452

Aodpromena–ni{ta Glasao sam na`alost za promene, jer ste obe}ali u predizbornoj kampawi da nema i ne}e biti zapo{qavawa po politi~koj pripadnosti jer to ide na {tetu gra|ana Novog Sada, al viujavnimpreduze}imaza~etirimesecasamou„Vodovodu“ zaposlili 50 novihsvojihqudikao iuostalim. 061/2086... *** Za{to |a~ko – studentska ambulanta na uglu Wego{eve zvrji praznaipropada? 064/2466... *** Mnogi Lewinovi mangupi,pridru`ili suseeuromangupimai zadr`ali privilegije. Otkupili su dru{tvene stanove za tepsijuribe.Onijesu za privatizaciju, ali ne da oni rade kod privatnika, ve} vole da budu na dr`avnim jaslama. Neka do|e stranikapitalistasa fabrikom,akoba{ho}e,oni}e da mu naplate porez. Ko }e se jo{ baviti obnovom doma}ih fabrika. Proizvodwa, strugovi,plugoviifabrikewihvi{e nezanimaju. 063/7866... *** Gradska vlada pove}ala plate30odsto,agradona~elnikzaposlio pet savetnika, odmah ostavkudada,jerverovatnonijesposobanistru~ankadnemo`esam. 061/2086... *** EPS da bankrotira. E pa, ne mo`eikokaijajeilivratikoko {to si pozobala. Zlatna koka u Kolubari, mu}ke, plus vi{ak zaposlenih, onda u RTS-u vi{ak zaposlenih, onda bajni kadrovi i polukvalifikovani

ilinekvalifikovaniineiskusniuUpravnimodborima? 060/4090... *** Mlekonagranici.Takoglasi naslov,akamosre}edajeostalo nagranici,tjnaonomekonzumi-

odlukaneva`i,iakoitamomo`e da bude vi{e ~lanova doma}instvaipodstanara. 064/3340... *** Koje mleko da kupim detetu, kadanijednamarkanijepovu~e-

rajte doma}e. Ovako {ta dati deci je prevelik problem? NOPSpevajedno,Je{i}drugo, naravnodaimaitre}e.Sadasa punimpravompitam„kototamo peva”. Sve ostale dezinformacije strogo osuditi, naravno, u interesudece,jeronasuva{ai na{a. 065/9137... *** Jo{jenasnaziOdlukaizdoba jednopartijskog samoupravqawa da svaka vi{estambena zgrada kod ulaza mora da ima spisakstanarakojisadr`iprezime i ime stanara i ~lanova porodi~nog doma}instva, sprat i broj stana i spisak zajedni~kihprostorijasanaznakomwihovenamene.Korisnainformacijazakriminalce,osvetnikei manijake. Za ku}e (gde u dvori{tu mo`da ima o{tar pas) ta

na sa rafova u prodavnicama, mogudaobjavekojasuispravna, da znamo. Ili su interesi ispredzdravqa? 064/1839... *** Sve pohvale za rad fizioterapeuta u Domu zdravqa na Limanu. Posebno za Draganu vrednaipozitivna! 063/4296... *** Sadakadaraspravqamooproblemimavezanimzakori{}ewe mlekatrebaseraspitatiza{to jejo{uvekzatvorenameritorna laboratorija u Novom Sadu za najkvalitetnije analize mleka. Sada kada nam je takva laboratorija neophodna mi je nemamo, amleko{aqemouinostranstvo naanalizu. 063/5243...


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

petak22.februar2013.

9

INTERVJU PETKOM VLADIMIR JELI], POMO]NIK GRADONA^ELNIKA ZA KOMUNALNI SISTEM

Konsenzusdr`igradskuvlast Pomo}nik gradona~elnika zakomunalnisistemipredsednik Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove Vladimir Jeli} ka`e da aktuelna gradska koalicijaima{ansedaseodr`ipunmandat,tedaidafunkcioni{e mnogo boqe od prethodnevlastiukojojjeSPOtako|ebio. - Bez obzira na svu slo`enostsastavavladaju}ekoalicije, koju ~ine stranke umerene levice i desnice, mislim da onafunkcioni{eodli~no.Sama ~iwenica da se o svim va`nimpitawimazafunkcionisawe na{eg grada dogovaramo

ko ste tada izjavili, tamo ste zaposlili va{u suprugu . Pre nekoliko dana va{a supruga je postala pomo}nik direktora „Vodovoda”. Da li bi postala pomo}nik direktora da ste vi ostali direktor? – Ne bi bila pomo}nik direktora iz moralnih razloga. Ne`elimdaulazimuizborak-

po~etka je bilo preglasavawa koalicinih partnera. U ovoj koaliciji to nije slu~aj. Zato samoptimistada}eseodr`ati pun mandat – ka`e Jeli} u intervjuuza„Dnevnik”.  Kako ocewujete funkcionisawe komunalnog sistema? Kolika je odgovornost prethodnih vlasti za uru{avawe sistema i da li vidite odgovornost vas i va{e stranke za velike dubioze u gradskim preduze}ima? –KomunalnisistemuNovom Sadu je u te{koj situaciji, a u najgorem polo`aju su javno komunalna preduze}a „^isto}a„,

Investicije ~ekaju presude –Iznosobe{te}ewazaATP„Vojvodinu”ogromnimdelom jekrivicaprethodnegradskevlasti,~ijije~elnikovajproblem ~etiri godine „gurao pod tepih”. Koliki }e problem izazvatiobe{te}eweuekonomskomirazvojnomsmislu,mo}i }emodaprocenimotekkadaslu~ajdobijekona~ansudskiepilog,odnosnokadavidimodali}ebitirevizijeslu~ajakoju tra`igradona~elnikMilo{Vu~evi} ikakav}eishodimati tajproces.Akogradipakbudemoraodaisplatiovajiznos,to }ezna~itida}emoratidaodustaneodvelikogbrojava`nih investicionihprojekata.

Po potrebi  Oponenti vas optu`uju i da je odborni~ka grupa „Svi za Novi Sad” tokom posledwih {est meseci zaposlila najvi{e radnika u javnim preduze}ima kojima rukovode kadrovi va{ih partija? – To naprosto nije ta~no. Postavqeno je onoliko radnika kolikojebilopotrebnodabipreduze}efunkcionisalo,svaki direktor o~ekuje da za svoje najbli`e saradnike odabere qudeukojeimapoverewaizakojejesiguranda}ekvalitetnoobavqatisvojposao.Jestedajezaposlenodre|enbrojqudi,alitodalekoispodonoga{tusuprethodnici~inili. konsenzusom na sastancima lidera stranaka iz Novog Sada koji ~ine koaliciju, dovoqno govori o korektnim odnosima kojeimamo.Odformirawanovegradskevlastiimalismovi{e takvih sastanaka nego u celommadatuprethodnevlasti.U prethodnojkoaliciji,odsamog

„Stan„, „Zelenilo„ i Spens. Re~ o decenijskom pogor{avawusituacije,uzekonomskukrizukojajedodatnodoprinelagomilawu problema. Mi smo upravqali„Toplanom„inajva`nijejedasugra|aniimalidobro grejawe i u najgorim vremenskim uslovima. Uspeli smo

Foto: R. Hayi}

da modernizujemo sistem, pro{irimo vrelovodnu mre`u i izgradimo jednu potpuno novu Toplanu. Na`alost, kao i sve toplaneuSrbiji,inovosadska jeiza{laizgrejnesezonesavelikim dugovima, zbog velikog poskupqewa cene gasa i ukidawapomo}iizbuxetagradaprvi put u istoriji „Toplane„, koju jeiniciraobiv{igradona~elnik.  DS je va{u stranku i vas li~no apostrofirao kao krivce za milionske gubitke u „Toplani”.

–Mismoprostomoralitro{itigasdabigrejaliNovosa|ane, taj gas ima svoju cenu, a cena grejawa nije adekvatna da bi pokrila tro{kove poslovawa„Toplane”.Dabiseseizbegla dugovawa jedina mogu}nost jebiladaseizdvojesredstvaiz buxeta grada kao {to je to ra|eno decenijama unazad. Posledwe dve godine grad je ukinuopomo}izbuxeta„Toplani” itojerazlogza{tosusestvorilitolikidugovi.  Napustili ste mesto direktora „Vodovoda”, jer ka-

GRADU DANAS ISTI^E ROK ZA ISPLATU [TETE ATP „VOJVODINA”

Vu~evi}odlukusuda prepu{taodbornicima -Grad~ekakako}esedanasodborniciuSkup{tinaNovogSada izjasnitipopitawusporasaATP „Vojvodina” - izjavio je gradona~elnikMilo{Vu~evi}napitawe dali}eGraddanasizgradskogbuxetauplatiti1,3milijardedinara nara~unATP„Vojvodina”ureorganizaciji za {tetu po presudi Apelacionogsuda. Danasjeosmi,posledwidan,kadaNoviSadtrebadobrovoqnoda izmiri{tetu{tome|umesnaautobuskastanicaizgra|enanaparceli„Vojvodine”nijepo~eladaradi. Nezvani~no saznajemo da predstavnici „ATP „Vojvodina” nisu prihvatilipredloggradona~elnikaMilo{aVu~evi}a dapreduze}e ne blokira ra~un Gradu. Gradona~elnik je, na nedavnom sastanku, tra`iood„Vojvodine”dasepreduze}estrpizanekolikomesecidok Vrhovni kasacioni sud ne razmatrati reviziju postupka, koju je Grad ulo`io pred ovim sudom kao

vanrednipravnilekzbogizgubqenogsudausporu„ATP„Vojvodina” protiv Grada. U tom sporu biv{i vlasnik „Vojvodine” Ilija Devi} bioume{a~. Ju~euATP„Vojvodina”nijebio na poslu direktor Bojan [krbi} pa smo uskra}eni za informaciju

OdborniciDemokratskestrankenadana{wojsedniciSkup{tine grada ne}e podr`ati izve{taj komisije, formirane da utvrdi okolnosti oko ugovora grada i ATP „Vojvodina”, „jer je weno osnivawebilobespotrebno”,te}e zahtevati vanrednu sednicu Skup{tinegradapovodomslu~ajaATP „Vojvodina”,najaviojebiv{igradona~elnikipredsednikGradskog odboraDSIgorPavli~i}. Onjenaju~era{wojkonferencijizamedijeizjaviodase,umesto {to se prebacuje odgovornost na wegovu stranku i wega li~no, boqe utvrdi odgovornost ko je kriv zarezultatsporasaATP„Vojvodina„. Posle potpisivawa spornog ugovora tada{we gradona~elnice Maje Gojkovi} i odluke Gradskog ve}a da u|e u spor mesec dana nakontoga,teodlaskauste~ajATP, wegovugradskuadministracijudo~ekali su pregovori sa ste~ajnim upravnikom i poveriocima, odnosno bankama, kako bi se problem nekakoprevazi{ao.

izvr{ewa sudske odluke i na taj zahtev„Vojvodina”trebaodsudau rok od pet dana da dobije re{ewe za dozvolu izvr{ewa. Posle toga bitrebaloda„Vojvodina”blokira ra~un grada Novog Sada, sve dok preduze}unestignenara~uncelokupnasumaod1,3milijardedinara.

I odbornici o ATP „Vojvodina”

Foto: B. Lu~i}

{ta}ebitidaqikoracifirmeu reorganizaciji. Po slovu zakona, preduze}e bi, trebalo da ulo`i zahtevPrivrednomsuduzadozvolu

Predstavnici oko pet stotina biv{ih radnika „Vojvodine” o~ekujeda}epo~etkomnarednesedmicerazgovaratisadirektorom[kr-

DS:Prona}ikrivca -Sapoveriocimasamsesastajao nekolikoputa,bilojevrlote{ko jersuoniispunilisvojeugovorne obaveze.Jednaodidejajebiladase zamenelokacije,odnosnodaJGSP pre|enanovustanicuidasetudokupijo{zemqi{taitakonastavi sasvojomdelatno{}u,adasebanke naplate preko lokacije gde je bio JGSP koja je na boqem mestu negonovastanica-izjaviojePavli~i}. Me|utim, vreme je prolazilo,bankeme|usobomsenisudogovorile, a sud je promenio svoju odluku iz 2009. godine po kojoj je Grad bio u pravu i dosudio u koristATP,{tojepowemutako|e trebadaseistra`i,jersenikakve nove~iweniceupostupkunisupojavile. Akobisesaznalenove~iweniceupostupkuiotkrileeventualneprotivzakoniteradwe,tobipo wemumoglooboritinovupresudu, ali od gradona~elnika Milo{a Vu~evi}a jo{nije~uodatra`iodgovornost qudi koji su sklapali ovajposaovano~ijujavnosti. A. L.

{tvom zbog sumwe da su neki wihovi funkcioneri organizovali kupovinu mawe od 10 glasova.Akoseustanovidaje kupovineglasovabiloidaje ona mogla da uti~e na raspored odb orn i~k ih mand at a u Skup{tini grada, odnosno na form ir aw e ve} in e u Skup{tini,misigurnone}emovi{e sara|ivati sa tom stran-

bi}em.Wihzanimada{topredobijuzaostaleplateidaimseuplatipenzijskista`,{to„Vojvodina” trebadau~iniodsumeod1,3milijarde dinara. Biv{i zaposleni i dr`ava, to jest Poreska uprava su poveriociprvogreda,koje„Vojvodina”trebaprvedapodmiri. AdvokatIlijeDevi}aEmirJa{arevi} izjavio je ju~e da }e tra`itiodsudadawegovklijent,nekada{wivlasnik„Vojvodine”bude ume{a~ u sporu u kojem je Javno gradsko saobra}ajno preduze}e „Novi Sad” tu`ilo Grad i ATP „Vojvodina”.Naveojedajepro~itaotu`bu,alidaargumentezaobarawetu`be~uvazasudskuparnicu. - @elim da moj klijent Ilija Devi}dobijeiovajspor.[titi}u i interes preduze}a ATP „Vojvodina”kao{tosamto~inioiranije,arezultattogasupresudeizre~eneukoristDevi}aipreduze}akazaojeadvokatJa{arevi}. Z. Deli}

LSVtra`ikrivi~nu odgovornostpojedinaca Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine tra`i da sesvenadle`neinstitucijeod policije do tu`ila{tva ukqu~e i do kraja ispitaju koje sve u~estvovao i pomogao da do|e dopotpisivawa{tetnogugovora sa ATP „Vojvodinom”, te da zatim ti qudi snose krivi~nu odgovornost, saop{teno je ju~e na konferenciji za medije ove partije. - Ugovor je li~no potpisala MajeGojkovi} kojajebilagradona~elnica te 2006. godine, a sa trinaest miliona evra od{tete koju grad nakon kona~ne odluke Privrednog apelacionogsudamorapratititojfirmi mo`e se izgraditi {est {kola u gradu - izjavio je potpredsednik GO LSV AleksandarJovanovi}. On pita i da li je neko uzeo mo`danaknaduzato{tojeu~estvovaouprocesudasetajunosan posao, koji godi{we JGSP

donosi1,5milionaevra,danekom privatnom licu, bez ikakvogjavnognadmetawa,tendera ijavnerasprave. -Akogradona~elnikMilo{ Vu~evi} jasno ka`e koji su sve topotezikoje}egradpreduzeti, bude dosledan u po{tovawu togaipoku{adauradikoliko jegodtomogu}enormalnoda}e gasvakokoradiuinteresugra|anapodr`ati.Pravnicisume ube|ivali da je ugovor vrlo sporanidaimaosnovazaponi{tewe i treba iscrpiti sve pravnemogu}nosti-nastavioje Jovanovi}. Biv{i predsednik Skup{tine grada ka`e da ne}e uspetipoku{ajidasepredstavnici biv{e vlasti u~ine odgovornimzanastalusituaciju,te da je, istina, u proteklom mandatu trebalo zatra`iti ni{tavnostugovora,apravnolice koje je to jedino moglo da uradi bio je gradona~elnik IgorPavli~i}. A. L.

tualnog direktora svojih najbli`ihsaradnika,wegovaprocenajeprostobilatakvainema potrebe da je komentari{em.  Odbornici SPO su ~lanovi Odborni~ke grupe „Svi za Novi Sad” u kom su i ~lanovi Romske demokratske stranke, optu`ene za kupovinu glasova. Ako se doka`e da su predstavnici RDS kupovali glasove, da li }ete ostati sa wima u koaliciji? –Premaonome{tosam~uo, vodisepostupakpredtu`ila-

komuokviruisteodborni~ke grupe.  Da li se SPO sprema za nove izbore i bira li potencijalne koalicione partnere, ili je spreman za samostalan nastup? – [toseti~elokalnihizbora, vlast u Novom Sadu je stabilna i ne o~ekujem wihovo vanredno raspisivawe. Na slede}e lokalne izbore, Srpski pokret obnove }e iza}i samostalnoimismospremnizawih ve}sada. Aleksandar Latas

SUTRA SE OBELE@AVA SVETSKI DAN VODI^A

Besplatan obilazakgrada

Udru`ewe turisti~kih vodi~ausaradwisaTuristi~kom organizacijom grada i ove godine}eobele`iti21.februar - Svetski dan turisti~kih vodi~a, organizovawem besplatne promotivne {etwe po Novom Sadu i Petrovaradinskoj tvr|avi.Obilazakjezakazanza

sutrau11~asova,apolazisesa TrgaslobodeikodSatkulena Pet rov ar ad ins koj tvr| av i. Gra|anikojiutovremebuduna ovim lokacijama ima}e prilikudasaznajune{tovi{eograduitvr|avi,odstru~nihvodi~a. I. D.

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8 do10.30 ~asovaIlijeBir~anina21-29,SveteKasapinovi}a8-14,HaxiRuvimove 2-24, Stevana Mokrawca,firma„Tehmat”,od10 do12 ~asova Alekse [anti}a 24-44, od 11 do 13 ~asova Svetozara Mileti}a 21-37. Petrovaradin:od8do13 ~asovapovremeno u pojedinim ulicama naseqa, deo naseqa Puckaro{ od Ulice P. Risti}a prema Karlova~kom putu. Sremska Kamenica: od 8 do 13 ~asova povremeno u pojedinim ulicama naseqa.Ribwak:od8 do13 ~asova povremeno u pojedinim ulicamanaseqa.SremskiKarlovci: od 8.30 do 12 ~asova deo Stra-

`ilovskog puta oko Dvorske ba{teiUliceVorosovo.Ka}: od8.30 do10.30 ~asovaIsidore Sekuli} 2-22, 5-25, Lazara Stejna 2-12, 24-62, 1-43, Kraqa Petra Prvog 26-74, 31-79, Ive Lole Ribara 2-12, 1a-9, Narodne vojske 2a-30, 1-35a, od 10.30 do 13.30 ~asova Dobrovoqa~ka 36-60,31-69,Proleterska16-86, 17-49, Marka Peri~ina Kamewara2-28,3-35,ZmajJovina3858, 33-37, @arka Jovi}a 94-110, 79-95, Partizanska 152 - 162, 181-191. Kisa~: od 8.30 do 10.30 ~asova Jesenskog 52-78, 55-79, Slova~ka 8-18, 48, 45-49, Jana Gombara 76-152, 37-133, od 9 do 12~asovaJanaGombara37-87a.


10

petak22.februar2013.

ПОЧИЊЕКОБАСИЦИЈАДАУТУРИЈИ

ЗаГинисаспремно 2.029метаракобасице ТУРИЈА: Концертом Културно – уметничког друштва „Једнота“ из Шида који је заказан за 18 часова, данас у Турији почиње традиционална 29. Кобасицијада. Сутра, у 12 часова, почиње централна свечаност ове манифестације, када ће на бину бити изнета кобасица дуга 2.029 метара. Овогодишња Кобасицијада биће специфична по томе што су обезбеђена средства за долазак представника „Гинисове књиге рекорда”, па ће најдужа кобасица на свету коначно и званично бити уписана. За сутра је заказано и низ догађања, као што су проглашење најбоље кобасице кланичних индустрија, проглашење најбоље ракије и вина на манифеста-

цији, проглашење најбоље кобасице приватних произвођача из Турије, затим обарање рекорда у брзом клању свиња, такмичење у брзом једењу кобасица, награда госту из најудаљенијег места, као и проглашење нај-човека на 29. Кобасицијади. У недељу ће посетиоци Кобасицијаде на штандовима моћи да пазаре разне сухомеснате производе, док ће на централној бини бити уприличен културно – уметнички програм. Иначе, за израду џиновске кобасице за Гиниса, ове године је употребљено преко 20 крмача, врхунског квалитета, свака тешка преко 200 килограма, а кобасица је тешка око две тоне. М. Кк.

Мобинг у нашем друштву

vOJvOdinA НАСАМОМКРАЈУЗИМСКЕСЕЗОНЕ

Отвореносомборско клизалиште СОМБОР: Након спроведене тендерске процедуре и избора најбољег понуђача Град Сомбор је купио клизалиште у вредности од 12.350.000 динара, и уступио га на управљање Спортском центру „Соко“. Сомборско градско клизалиште свечано је, за кориснике отворено је у среду, а том приликом градоначелник Сомбора НемањаДелић је указао на потребу развоја здравих стилова живота и на спорт као прави избор. Директорка СЦ „Соко“ Слађана Хернаус најавила је да клизалиште нуди разне могућности, од школе клизања – до школе хокеја. У уторак отворено клизалиште ће радити од 10 до 22 сата, један час клизања са изнајмљеним клизаљкама стаје 100 динара, а овдашње школе ће имати попуст од чак 50 одсто. М.Мћ

Деометеорапаокод Апатина?

БЕЧЕЈ: Поводом Светског дана социјалне правде, који се од 2007. године широм света обележава 20. фебруара и посвећен је борби против сиромаштва, промоцији права на рад, једнакост полова и стварању шанси за све, данас ће се у Бечеју одржати трибина „Мобинг у нашем друштву“. Организатор трибине је ОО СДПС, скуп ће се одржати у свечаној сали Народне библиотеке с почетком у 17 сати. Саговорници АПАТИН: Сакупљајући присутнима биће народни посланик Владимир Маринковић и штап полако ископавши на дрва код Хермине баре, на помоћник директора Владине канцеларије за људска и мањинска око двадесетак центиметара права Сузана Пауновић. В.Ј. око два километра од града, дубине необичан предмет, Иштван Кома био је немало који је још био топао. Узео изненађен када се проломио сам га, ставио у џеп и отишао прасак, после чега је видео кући, где сам га опрао на чеда се ломи грање дрвета, сми у дворишту, јер нисам иако не и од чега се то догосмео да га уносим у кућу, не дило. После написа у медизнајући какво дејство може јима о паду метеора у Русији, да изазове - прича Иштван. одлучио је да ствар пријави У паници је непознат и новинарима, јер се тај доганеобичан предмет однео комђај збио два дана пре тога. шији Звонку Вировкићу, - Од силине буке, легао електричару, а овај га смеНеобичанпредметснеба сам на земљу гледајући у нестио на сигурно место у двобо на коме нисам ништа видео. Помислио сам да је ришту. Предмет нађен 8. фебруара, око 10 часова, тенеко пуцао из карабина, али никога нисам видео на жине је 150 грама, магнет не привлачи, неправилног насипу ни у околини. Свашта ми је прошло кроз гла- је облика, као да је ломљен, те су њих двојица закљуву. Када сам се мало прибрао, приметио сам рупу у чили да је то можда део већег тела, које се, путујући земљи испод дрвета и спаљену траву около. Узео сам свемиром, одломило. Ј.П.

dnevnik

Путевима Тибора Секеља БЕЧЕЈ: По сле Београђана и Суботичана, Бечејци су при ви ле го ва ни да као тре ћи ви де де веде сет ми нутни документарац „Путевима Тибора Секеља“, који су урадила двојица младих Суботичана СтипанМилодановић и ЈосипФиле. Доживљај је омогућила Канцеларија за младе општине Бечеј, а пројекција ће се одржати вечерас од 21 сат и култ ном бечеј ском клубу „Зомби“. Улаз је, као и сваког петка, бесплатан. Ради подсећања данашње мла де ге не ра ци је, Ти бор Секељ је био етнолог истраживач, по многима прави авантуриста, јер је пре пола века обилазио Јужну Америку од крајњег југа до врха Анда, а добар низ година живео је с домороцима Амазоније. Његове омиљене де стинације биле су и прашуме Афри ке, а кр ста рио је и Азијом. Прошле године је у мно гим кра је ви ма све та обе ле же на сто годи шњи ца рођења Тибора Секеља, који је радни век завршио као управник Градског музеја у Суботици. Аутори документарца дошли су до путописа и мапа Ти бо ра Се ке ља и по сле кратког времена одлучили су да крену његовим путем. До кумен та рац „Пу те ви ма Ти бо ра Се ке ља“ је плод пређених 20.000 километара и снимљених 55 сати радног материја ла. По сле про јек ци је фил ма следи прича с ауторима, а у наставку вечери слушаће се музика из времена Тибора Секеља, педе сетих и шезде сетих година прошлог века. В.Јанков


vOJvOdinA

dnevnik

ГАРАНЦИЈСКИФОНДАПВОЈВОДИНЕИОПШТИНАНОВИБЕЧЕЈ

Споразум убрзава развој

НОВИ БЕЧЕЈ: Директорица Гаранцијског фонда АП Војводине Биљана Јовановић и председник општине Нови Бечеј Саша Шућуровић потписали су у Новом Бечеју Споразум о сарадњи којим ће, кроз партнерски однос, заједнички ангажовати потенцијале, како би се створили што бољи услови за унапређење привредног развоја ове потиске општине. Споразумом су дефинисани циљеви, области и облици будуће сарадње, а све је усмерено на стварање услова за развој

и пословање малих и средњих правних лица, предузетника и но силаца регистрованих пољопривредних газдинстава, повећање запослености, конкурентности, извоза, степена иновативности и енергетске ефикасно сти, као и подизање нивоа техничко технолошке опремљености и развоја нових технологија. Осим заједничког наступа према пословним банкама, ради обезбеђивања повољних кредитних линија, Гаранцијски фонд АП Војводине ће, у складу са потребама локал-

не самоуправе, развијати и сопствене, нове конкурсне линије. Према овом споразуму, Фонд ће организовати едукацију потенцијалних корисника гаранција, али и пружати подршку и помоћ у изради пројеката са којима би општина могла да аплицира код међународних и домаћих институција. Представници општине Нови Бечеј обавезали су се да ће одредити особу која ће бити задужена за непосредну реализацију Споразума о сарадњи са Гаранцијским фонС. Д. дом АП Војводине.

ОСНОВАНКЛАСТЕРПРЕДУЗЕТНИКАУАПАТИНУ

Удружениу битку заопстанакнатржишту

АПАТИН:

На оснивачкој скупштини Кластера предузетника апатинске општине за председника Скупштине изабран је Зоран Шијан, за председника Извршног одбора ЂорђоКуриџа а за директора Кластера Дијана Ђелић. На седници су такође усвојени Статут и остали документи неопходни да се ово удружење региструје. Оснивачка Скупштина Кластера предузетника је организована након вишемесечне активности предузетника и организационог одбора, јер досадашње удружење није било активно већ више година па су предузетници одлучили да у сарадњи са Регионалном привредном комором у Сомбору и локал-

ном самоуправом оснују ново удружење које ће бити далеко ефикасније и функционалније. - На подручју апатинске општине има 690 предузетника и 82 мала и средња предузећа и верујемо да ће се сви укључити у рад Кластера јер само овако удружени можемо остварити неке погодности али и конкурисати за средства поготово од предприступних фондова Европске уније - рекао је Шијан. Како је рекла Дијана Ђелић, све функције ће обављати волонтерески, па ће тако и чланарина бити само да се покрију основни трошкови рада Кластера. Она је изразила наду да ће локална самоуправа испоштовати своју од-

Смањилибројкрађа САЈАН: Ради

спречавања крађа и заштите мештана у Месној заједници Сајан, организовано је неколико акција. Успостављена је боља сарадања са Полицијском управом у Кикинди, а и сами мештани више обраћају пажњу на то шта се дешава на улицама. -Уколико су примећена сумњива дешавања, или возила, мештани запишу бројеве регистарских

таблица. Ако се крађа деси, податке које имамо прослеђујемо полицијским службеницима. Мештани су организовали ноћне патроле у селу, што је допринело да се број крађа смањи. Раније их је било три пута недељно, а сада се деси једна крађа месечно и то углавном током дана - истиче председник Ме сне заједнице АпроКорнел. А.Ђ.

Дводневно „Банатардирање”

ЗРЕЊАНИН: Дводневна манифестација “Банатардирање”, у организацији „Банатхардкор колектива“, почиње вечерас у клубу “Инфузија”, у згради Културног центра Зрењанина. Током две вечери наступиће осам хардкор бендова из Баната и Бачке. Првог дана врата “Инфузије” биће отворена у 21,30 часова, док ће другог дана публика моћи да уђе сат времена раније, зато што ће након тонске пробе, а пре концерата, бити приказани филмови у оквиру селекције “Experiments from the east”. Улаз на пројекцију филмова је бесплатан, док карте за концерте коштају 150 динара. Ж.Б.

луку и обезбедити новац за регистрацију. Избарани председник Извршног одбора Кластера Ђорђо Куриџа је истакао је да је предузетнике на формирање Кластера натерала нужда, а уместо удружења определили су се за Кластер јер је такав начин организовања предузетника познат у Европској унији. По речима председника апатинске општине др Живорада Смиљанића, локалној самоуправи је итекако стало да предузетници опстану јер се показало да и у овим еконосмки тешким временима могу лакше да се прилагоде и много су издржиљивији. Ј.П.

Данивина ДЕЛИБЛАТО: У Делиблату ће сутра, у сали Горње школе, бити организовани 3. дани Вина. Организатор је Еколошко удружење туризма „Делиблато оаза”. Почетак програма и проглашење победника је после 18 часова. Пријаве узорака се примају З.Дг. од 12 до 14 часова.

увече мултимедијални шоу Зорана Кесића „Фајронт република 3Д“. То је програм дешавања овог викенда на сцени Градског позоришта Бечеј.Чланови Драмског круга „Каринти Фриђеш“ из Бачког Петровог Села представиће се вечерас Бечејцима кабаретском представом на мађарском језику „Кабаре ест“. Представу је режирала МаријаБошњак, а на сцени наступа петнаесточлани глумачки асамбл. Почетак

11

ПОПИСНЕИСКОРИШЋЕНИХХАЛАИМАГАЦИНАУЗРЕЊАНИНУ

Одвишкаболи глава

ЗРЕЊАНИН: Акција пописа пословних објеката и производних хала у Зрењанину и региону, који нису у функцији, а које су власници ради да издају у закуп, још траје а ситуација на терену мења се из дана у дан. Овај подухват покренула је зрењанинска Регионална привредна комора (РПК) са циљем да помогне потенцијалним инве ститорима у опредељивању и да им олакша прибављање важних података. Иако је било планирано да се регистар сачини већ крајем октобра, акција је настављена и у овој години. - Она ће прећи у акцију трајног карактера а на званичном сајту Регионалне привредне коморе, у банеру са браунфилд инвестицијама, објављен је регистар слободних капацитета, са контакт лицима и бројевима телефона, тако да заинтересовани у сваком тренутку могу добити жељене податке – каже за “Дневник” секретар удружења за грађевинарство, стамбено - комуналне делатности, пројектовање и индустрију грађевинског материјала у РПК Зрењанин Драган Васић. Комори су, по речима Васића, до сада достављени подаци о нешто више од 55.000 квадрата слободног производног и магацинског простора, од чега се само на Индустрију тепиха “Пролетер” односи 35.000 квадрата. На списку је и око 4.000 квадратних метара пословно - комерцијалног простора, у које улазе и канцеларијски капацитети. - Међу онима који нуде простор има средњих и малих предузећа, фирми у стечају, поједина-

Утепихари „Пролетер“зврји празно 35.000 квадрата

ца, а у понуди су закупи, продаје или предлози за заједничко инвестирање – објашњава Васић и наводи примере “Натрона” који нуди 3.800 квадратних метара пословног и складишног простора, “Минела” који има вишак од 3.500 квадрата, “Термике” са 400 квадрата, “Агрорита” из Михајлова са 1.600 квадрата... - Обратили смо се и на адресе стечајних управника за више већих комплекса. Стечајна управница МилицаБогуновић доставила нам је податке за канцеларијски про стор у некадашњој Фабрици чарапа “Ударник”, а стечајна управница Јелица Вуколић за канцеларијски простор од 640 квадрата у згради “Монтаже” – истиче наш саговорник. Иако је акција Регионалне привредне коморе замишљена као детаљан попис неискоришћених

капацитета, већ на први поглед уочљиво је да у листи нема многих атрактивних објеката, од којих неки зврје празни у строгом центру града. Такав је случај са старим здањем Робне куће Београд, које се, ограђено жичаном оградом, буквално урушава у главној улици. Да није пар пословних станара, и зграда Водоторња, у којој су читави спратови празни, служила би само као носач силним антенама и предајницима. Исти случај је и са зградом Комитета, где је неискоришћено више од хиљаду квадрата. - Поред тога, у ужем центру таворе и комплекси некадашње приваре и чарапаре “Ударник”, који су на веома интересантиним локацијама. А да не говоримо о војним објектима на огромној површини – напомиње Васић. Ж.Балабан

„ТрчиЛилит, запињу демони” СУБОТИЦА: У кафеу Грунф, у Нушићевој 1 у Суботици, у суботу ће се одржати промоција књиге прича “Трчи Лилит, запињу демони” БојанаКривокапића, младог новосадског писца и културног радника. Промоција почиње у 20 сати.

Кабареи шоу3Д БЕЧЕЈ: Вечерас кабаре, а сутра

petak22.februar2013.

представе заказан је за 20 сати и улаз је бесплатан. Сутра увече, такође од 20 сати, али с улазницама по цени од 350 динара, Бечејци ће моћи да виде својеврсни шоу Зорана Кесића и бенда „Бомбоне“ по имену „Фајронт република 3Д“. Искуство оних који су већ имали прилике да виде 3Д, духовити, динамични и домишљати, шоу Зорана Кесића је да је свака пара изузетно професионално одрађена на сцени. В.Ј.

МладиоријентирциизНештина

ПОДРШКА СТАРИХ МЛАДИМ НЕШТИНСКИМ ОРИЈЕНТИРЦИМА

Одпензионера–торта НЕШТИН: Када доктор Бора Стевановић и „др“ Драган Данилов причају о историји Клуба за оријентацију у Нештину онда навиру сећања, приче о шампионима, титуле... То је мало село, са сада једва нешто преко 800 становника. А када је доктор Бора, са својом супругом Бебом стигао у ово прелепо место, из још лепших Сремских Картловаца, овде је живело више од хиљаду душа. - Најлепше године живота провео сам у Нештину – каже др Бора Стевановић, човек који је пре 35 година почео да учи овдашњу децу не само како треба да трче кроз шуму, већ и да се сналазе са картом и бусолом. – Волим Не-

штин, радо долазим у њега и радо га се сећам, а посебно ми је драго када видим да су друга, трећа, па и четврта генерација наставиле тамо где сам стао. Где је стао доктор Бора наставио је „др“ Драган Данилов – Пинтер. Бора је основао, Драган је наставио, свако по петнаестак година, можда Драган (да се не наљути) годину или две више, али... Треба се сетити да је Клуб за оријентацију из Нештина био првак велике Југославије, а да су ТодорАлиђукић и МилеСтевановић својевремено били неприкосновени у карти, бусоли и трчању кроз и око шуме. У година-

ма јубилеја треба се сетити и људи који су својевремено омогућили да овај клуб опстане до ових дана – попут председника клуба као што је био Милорад Мика Јовић, Пера Јакшић, Васа Петрић, Сава Влајковић, Стевица Кулунџић, Милорад Стојшић, Стева Вујасиновић... Колико је селу битан Клуб сведочи и пример пензионера из Нештина који су помогли прославу, тиме што су донели торту са симболом овдашњег споменика, иначе симбола слободарства овог малог али лепог и питомог села између Дунава и последњих обронака Фрушке горе. М.Суџум

„Кочићевидани”уЧелареву

ЧЕЛАРЕВО: По четрнаести пут у Челареву, одржава се културна манифестација „Кочићеви дани“. Од 21-23 фебруара биће народне песме, изворног фолклора и много тога другог. За љубитеље писане речи најбитније је проглашење победника Међународног књижевног конкурса „Кочићевим сатиричним пером“. Као и до сада, а по речима Јоване Војновић, задужене за односе са медијима, поред три новчане награде, овога пута су установљене и

похвале због великог одзива аутора и то у виду књига и диплома. Организатор целокупне приредбе која подразумева и ликовну изложбу је Културно уметничко друштво „Петар Кочић“ из Челарева, а наступиће и десетак изворних музичких група. Биће ових дана у Челареву доста тога лепог, па ко воли нек изволи, јер нико не плаћа карте, поручују у Челареву. М.Сџ.


12

petak22.februar2013.

VRHOVNIKASACIONISUD

Milojevi}v.f. predsednikaVKS Sudija DragomirMilojevi} postavqen je ju~e za vr{ioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Kako se navodi u saop{tewu tog suda, odluka je doneta na op{toj sednici VKS-a koja je odr`ana ju~e. Skup{tina Srbije usvojila je prekju~e odluku o prestanku funkcije Nate Mesarovi} na mestu predsednice Vrhovnog kasacionog suda. Za prestanak

wene funkcije glasalo je 138 poslanika vladaju}e ve}ine, a protiv je bilo 45 poslanika DS-a i LDP-a. Parlament je o prestanku funkcije Nate Mesarovi} raspravqao na predlog Visokog saveta sudstva, koji je to predlo`io na osnovu odluke Ustavnog suda kojom je utvr|eno da odredba zakona po kojoj je izbrana na tu funkciju nije u skladu s Ustavom. (Tanjug)

UBANATSKOMDVORU

Nestanak vrednostiidaqe misterija Slu ~aj na vod ne kra |e an ti kvi te ta i sli ka Klo da Mo nea i Ed ga ra De gaa, vred nih ne ko li ko mi li o na evra, iz ku }e sli ka ra @iv oj in a ]eli} a u Ba nat skom Dvo ru, se lu u op {ti ni @i ti {te, i po sle go to vo tri go di ne ostao je oba vi jen mi ste ri jom. Boriv oj V. (28) i Brank o S. (30), obo ji ca iz Ba nat skog Dvo ra, i Rob ert ^. (23) iz Tor ka, ko ji su “po ha ra li” ]e li }e vu ku }u, osu |e ni su u

li slike i druge dragocenosti, a po{to u spisima predmeta nije postojao nijedan dokaz koji bi govorio suprotno, sud je morao da poveruje okrivqenima. ]eli} je, naime, prilo`io samo neke fotografije i fotokopije, a jedini svedok – biv {i di rek tor zre wa nin skog Narodnog muzeja Bo`idar Vorgi} – mogao je da potvrdi jedino da je slikar zaista dr`ao antikvitete u ku}i

Pokradenaku}a

Osnov nom su du u Zre wa ni nu, zbog kri vi~ nog de la te {ke kra |e, na ka zne za tvo ra od po go di nu da na, ali ni je do ka za no da su od ne li vred na umet ni~ ka de la za ko ja ]e li} tvr di da su ne sta la. Trojici mladi}a presu|eno je da su u no}i izme|u 16. i 17. marta 2010. godine u Banatskom Dvo ru do {li do ku }e o{te}enog ]eli}a u Ulici Ive Lole Ribara 37, provalili u wu i iz unutra{wosti ukrali alat i pribor ukupne vrednosti 100.000 dinara.

u Banatskom Dvoru, ali ne i one o kojima se konkretno radi. Osnov no jav no tu `i la {tvo je, me|utim, bez obzira na sve, podnelo `albu na prvostepenu presudu, zahtevaju}i da se utvrdi ko je pokrao slikara i gde su dela Monea i Degaa. O navodnoj pqa~ki veka ~ulo se kada je ]eli}, sastavqaju}i spisak nestalih dragocenosti, naveo da su, osim uqa na papiru “London u magli” osniva~a impresionizma Kloda Monea i bareqefa figure

Kru`ileraznepri~e Po ovda{woj ~ar{iji kru`ilo je nekoliko verzija pri~e o kra|i u Banatskom Dvoru. Po jednoj od wih, trojica mladi}a su slu~ajno ukrala antikvitete, ne znaju}i kolika je wihova vrednost, ili je naru~eno da to urade. Govorilo se i da su se oni (ne)namerno na{li u “velikom poslu”, odnosno tipovanoj pqa~ki antikviteta. Sve {to su uradili, navodno, bilo je samo skretawe pa`we, a da su, ustvari, posao odradili profesionalci – “majstori iz Beograda”. Nekoliko ve~eri kasnije, ta~nije u no}i izme|u 20. i 21. marta, ponovo su do{li do ]eli}eve ku}e pa su kroz ranije razibijen prozor u{li u stambeni objekat, u kojem nije bilo nikoga s obzirom na to da vlasnik boravi u Rusiji i Crnoj Gori, a onda su odneli dvadeset bakarnih tawira i posuda. Policija je brzo otkrila po~inioce, a ispostavilo se da su bakarni tawiri i posude, koje su prodali jednom sakupqa~u sekundarnih sirovina iz ^e ste re ga za ukup no 7.000 dinara, vredni antikviteti iz 14. do 17. veka. Vra}eni su, sre}om, vlasniku, ba{ kao i alat i blinkeri. To kom glav nog pre tre sa oni su se branili da nisu uze-

balerine drugog znamenitog fran cu skog sli ka ra Ed ga ra Degaa, ukradeni brojni vredni antikviteti. Izme|u ostalog, i slike starih holandskih i ne ma~ kih maj sto ra, bronzane figure i tawiri iz 16. i 17. veka, dve kutije nakita od zlata, srebra i dragog kamewa, sve u vrednosti od 3,6 miliona evra. Za ni mqi vo je da, upr kos ]eli}evim tvrdwama da mu je na ne ta ogrom na {te ta, od aprila 2011. ni sud, ni punomo}nik nisu mogli da ostvare kontakt sa slikarom. ]eli} ni javnosti nije `eleo da objasni detaqe kra|e i za{to je dr`ao dragocene slike i antikvitete u seoskoj ku}i u Banatskom Dvoru, bez kvalitetne za{tite. @.Balaban

crna hronika

dnevnik

UZATVORIMAUNOVOMSADUIPAN^EVUOSUJE]ENIPOKU[AJIBEKSTVA

Zatvorenicikopalizid, spremalioru`je zanapadnastra`are Pripadnici slu`be za obezbe |e we Upra ve za iz vr {e we krivi~nih sankcija osujetili su proteklog vikenda dva poku{aja bekstva iz okru`nih zatvora u Pan~evu i Novom Sadu, saop{tila je ju~e ta uprava. Kako se navodi u saop{tewu, na osnovu operativnih saznawa, utvr|eno je da su pritvorenici iz jedne od soba na spratu pritvora Okru`nog zatvora u Pan ~e vu po ku {a li da obi ju zidni malter i cigle na spoqnom zidu, prema glavnoj ulici. Pretresom sobe i pritvorenika na|ene su dve metalne {ipke, duge 50 centimetara, koje su bile upotrebqavane kao alat.

One su polomqene od dr`a~a zavese toaleta. Operativnim radom u proteklih me sec da na pri pad ni ci slu`be obezbe|ewa Okru`nog zatvora u Novom Sadu tako|e su spre~ili daqe aktivnosti na stvarawu uslova za poku{aj bekstva pritvorenika iz te kaznene ustanove. Pretresom je uo~eno da je unutra{wa re{etka na prozoru razvaqena i privezana `icom. Kako se navodi u saop{tewu, od nedozvoqenih predmeta, koji su slu`ili i kao alat, na|ene su metalna {ipka ise~ena s klupe u sobi, improvizovani „bonsek” od `ice i dve metalne kuke. Od kreveta je napravqena

Nagrade obezbe|ewu Istra`ne sudije i policijske uprave oba grada su obave{tene o aktivnostima na poku{aju bekstva, dok su pohvaqeni i nagra|eni pripadnici slu`be za obezbe|ewe Okru`nog zatvora u Novom Sadu stariji komandir RajkoRaki}, nadzornik Mi{oSvrkota i mla|i nadzornik MilomirSkakavac, kao i mla|i nadzornik Vladimir Jovanov iz Okru`nog zatvora u Pan~evu.

`ica u buntu, od ~etkice za zube i metalne ka{ike napravqena su tri improvizovana „{abera”, dok su od ~ar{ava ispletena u`ad duga oko {est metara s om~om na kraju. Na|ena je i improvizovana batina pogodna za napad. Pred sed nik skup {tin ske Komisije za kontrolu krivi~nih sankcija Meho Omerovi} izjavio je ju~e da }e od direktora Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija zatra`iti kompletnu informaciju u vezi s poku{ajima bekstva iz okru`nih zatvora u Pan~evu i Novom Sadu, i najavio da }e u najkra}em roku zakazati i sednicu Komisije.

„Zatra`i}u kompletnu informaciju o stawu u zatvorima od direktora Uprave za izvr{ewe krivi~nih sankcija i zakazati u najkra}em roku sednicu Komisije. ^lanovi Komisije moraju da budu upoznati sa stawem i problemima u zatvorima, a uskoro }emo krenuti i u obilazak zatvora„, naveo je Omerovi} u pisanoj izjavi medijima. Po wegovim re~ima, ~lanovi Komisije, pre svega, ho}e da se upoznaju sa stawem u zatvorima, s uslovima u kojima zatvorenici izdr`avaju zatvorsku ka znu, pro ble mi ma ko je imaju, eventualnim kr{ewem wihovih qudskih prava. Ome-

rovi} je dodao da dobija mnogo pritu`bi koje se odnose na rad i po na {a we po je di nih uprav ni ka za tvo ra, ~u va ra, „ra znih di lo va s po je di nim mo}nim zatvorenicima, privilegijama koje neki imaju...”, i naglasio da }e sve biti ispitano. „Do sada je javnost znala {ta ra de po sla ni ci, mi ni stri, direktori javnih preduze}a, a red je da vidimo {ta se to de{ava po zatvorima u Srbiji. Ne}e vaqda biti da su ne do dir qi vi i da su te usta no ve iz u ze te od bor be protiv korupcije?”, dodao je Omerovi}. (Tanjug)

PROCESU[ABA^KOMSUDUPOPUBRANISLAVUPERANOVI]UZATE[KOUBISTVO

Svedok:Branilac o{te}enihnudiomito

Na su|ewu suspendovanom sve{teniku BranislavuPeranovi}u (55), koji je optu`en za te{ko ubistvo {ti}enika Centra za odvikavawe od droge „Sretewe” u Jadranskoj Le{nici kod Loznice Neboj{e Zarupca, ju~e su se izjasnila dva svedoka, a zbog velikog broja pitawa branioca postavqenih sudskom ve{taku, na koja nije mogao odmah da odgovori, nastavak su|ewa je zakazan za 2. april. Istra`ni sudija {aba~kog Vi{eg suda Slobodan Velisavqevi} rekao izjavio je da je su|ewe Peranovi}u odlo`eno jer je sve{tenikov advokat Ilija Radulovi} pripremio 36 pitawa za sudskog ve{taka koji }e na wih odgovoriti dopunskim iskazom. On je dodao da je ju~era{we ro~i{te trajalo kratko, budu}i da ve{tak nije bio u mogu}nosti da odmah odgovara na toliki broj pitawa, a pred sudijom u ju~era{wem postupku izjasnila su se svega dva svedoka.

BranislavPeranovi}dolazinasu|ewe

Suspendovani sve{tenik Peranovi} ju~e se u {aba~kom sudu pojavio u mantiji, vidno mr{aviji. Najpre je pitawa postavqao svedoku Milanu M., ina~e svom biv{em {ti}eniku. Taj svedok je napomenuo da je u Centru „Sretewe„, osim pravo-

Demantiadvokata Advokat porodice Zarubac Du{an Pa{i} potvrdio je da je Iliji L. poslao 1.000 dinara jer nije imao novca za put da do|e iz Loznice i vrati se ku}i. Pa{i} je, me|utim, negirao da je nudio mito. On tvrdi da ga je Ilija L., navodno, vi{e puta zvao tra`e}i mu nov~anu pomo}, {to je on odbijao.

Foto:www.rts.rs

slavaca, bio i jedan mladi} muslimanske veroispovesti, a da se Peranovi} podjednako osnosio prema svima. Kazao je da ga je sve{tenik iz korena izmenio pa se vratio normalnom `ivotu. Naveo je da je Zarupca upoznao dok je bio u kampu, kao i da su on i otac Branislav imali su izuzetno prisan odnos. Tako|e je tvrdio da nikada nije video Peranovi}a da primewuje prekomerno fizi~ko ka`wavawe. Neo~ekivani obrt dogodio se kod iskaza drugog svedoka. Naime, otac jednog od {ti}enika Marinko L., koji je do{ao umesto sina, optu`io je advokata

o{te}enih da je za svedo~ewe u postupku nudio mito. On je sudiji Jasni Kova~evi} rekao da mu je sin prepla{en jer je za svedo~ewe nu|eno 10.000 dinara, a da je ve} dobio 1.000 dinara, o ~emu svedo~i „uputnica”, s imenom advokata porodice Zarubac Du{anaPa{i}a. Marinko L. je izneo i niz drugih negativnosti. Sudija Kova~evi} uzela je kopiju „uputnice”, ali kako je rekla, „sud u ovom trenutku ne mo`e da se udubquje” u to svedo~ewe. Dodala je da }e IlijaL. dobiti poziv i za naredno ro~i{te, na kojem }e imati priliku da iznese svoje tvrdwe, a krivi~no ve}e ocewiva}e wegovo svedo~ewe. Glavni pretres u postupku protiv suspendovanog sve{tenika po~eo je 17. januara, a tada je Peranovi} izneo svoju odbranu i ispitano je 16 svedoka. U optu`nici stoji da je Peranovi}, koji je bio upravnik Centra „Sretewe“ u Jadranskoj Le{nici, na svirep na~in 6. avgusta pro{le godine li{io `ivota Zarupca tako {to mu je uputio veliki broj udaraca {tapom, pesnicama i nogama, a te povrede izazvale su {ti}enikovu smrt. Za to krivi~no delo zapre}ena je kazna od deset do 40 godina zatvora. E.D.


crna hronika

dnevnik

petak22.februar2013.

13

Foto: S. [u{wevi}

MI[KOVI]IMAI\URA[KOVI]UODBIJENA@ALBA

Ostajuupritvoru Vanraspravno krivi~no ve}e Specijanog suda odbilo je ju~e `albe vlasnika „Delte” MiroslavaMi{kovi}a,wegovogsina Marka i vlasnika „Nibens grupe”Mila\ura{kovi}a naodlukuoprodu`ewupritvora.Kako jezaTanjugizjavilaportparolkaSpecijalnogsudaMajaKova~evi}-Tomi}, osim odbijawa `albe, preina~eno je i re{ewe

Opqa~kanedve zlatare Ju~e oko 14.30 dvojica maskiranih razbojnika opqa~kali su zlataru „Nensi” u @elezni~koj uliciuNovomSadu. Po nezvani~nim informacijama, oni su uz pretwu oru`jem oduzeliodprodava~iceizvesnu koli~inunovcaizlatnognakita, a zatim pobegli kroz obli`wiprolazizme|uzgrada.

Kakosmonezvani~nosaznali, vrlobrzonakontoganametinepoznatihrazbojnikasena{lai zlatara „Karat” u Jevrejskoj ulici. Premare~imao~evidacakoji su se zatekli u blizini, u ove dve pqa~ke nije bilo povre|enih. N.P.

POPOTERNICIINTERPOLAIZPODGORICE

Novosa|anin uhap{enuItaliji Dr`avqanin Srbije Marko [ovqanski (38) iz Novog Sada, za kojim je bila raspisana poternica podgori~kog Interpola,uhap{enjeuItaliji, saop{tila je crnogorska policija. Uprava policije je navela da je me|unarodna poternica za [ovqanskim raspisana na

zahtev crnogorskih pravosudnihorgana.[ovqanskisepotra`uje po osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotoru, radi privo|ewa na izdr`avawe kaznezatvorautrajawuodjedne godine, na koju je osu|en zbog krivi~nogdelaprevare,saop{tilajecrnogorskapolicija. (Tanjug)

USAOBRA]AJKINAMOSTUKODBE[KE DVOJICATE@EPOVRE\ENA

Potragaza nesavesnimvoza~em

Foto: F. Baki}

Beogra|aniD. P. (45)iD. L. (46)te{kosupovre|eniu sudaru „suzukija svift“ beogradskihregistracija ikamionaiz Podgorice, koji se desio ju~e oko sedam sati na mostu preko DunavakodBe{ke. Povre|en voza~ „suzukija” i wegovsaputniksus te{kimpovredama prevezeni u Urgentni centaruNovomSadu. Po re~ im a portp ar olk e Klin i~k og cent ra Vojv od in e Jel en eJur i{ in,D. L.jezad obio vi{ es truk e pov red e opasne po `iv ot i sme{ ten je na Odeq ew e int enz ivn e neg e, dok je D. P. do` iv eo prel om kqu~n ekos tiipos leukaz an e lek ars ke pom o} i pu{ ten je ku} i.

Kakosmosaznali,donesre}e jedo{lokadaje, za sada, nepoznati voza~ automobila, koji sekretaoizpravcaNovogSada prema Beogradu, krenuo u preticawe kolone vozila i time ugrozio vozila iz suprotnog smera.Voza~„svifta“je,dabi izbegaosudar,automobilpomerioudesno,alijeudarioubankinu,posle~egaseodbio,pre{aonasuprotnustranuisudarioseskamionom ~iji je voza~, ina~e crnogorski dr`avqanin, pro{ao bez povreda. Novosadskapolicija}eprotivjo{uvek nepoznatogvoza~a automobila podneti krivi~nu prijavu zbog ugro`avawa sao- bra}ajaiizazivawasaobra}ajnenesre}e. N.P.

MiroslavaiMarkaMi{kovi}a da uz polagawe jemstva budu pu{teniuku}nipritvoruzobavezudanoseelektronskenarukvice i predaju paso{e. Predlog o visinijemstvaodbranavlasnika „Delte” i wegovog sina nije dala,ve}jetoostavilasududasam proceni. Miroslav i Marko Mi{kovi},Milo\ura{kovi}ijo{se-

dam osumwi~enih uhap{eni su 12.decembrapro{legodinezbog sumwe da su zloupotrebom slu`benog polo`aja izvla~ili novacizputarskihpreduze}aina tajna~insebipribavilikorist odoko30milionaevra.Mi{kovi}ii\ura{kovi}setereteda su od 2005. do kraja 2010. preko putarskihpreduze}aneosnovano izvuklinovaciimovinu.

OGLASIOSEVLASNIKKA]KE„SLOGE”

[}eki}:Nisam ubekstvu,uAmerici samprivatno Vlasnik preduze}a „Sloga” iz Ka}aSlobodan[}eki},osumwi~en da je u~estvovao u nezakonitom prisvajawu 327 hektara dr`avnog zemqi{ta, oglasio se ju~e pismom koje je medijima prosledila ta kompanija, a u kojem tvrdidanijeubekstvuidazato nemarazloga.[}eki}upismunavodi da se ne skriva ve} da je u SjediwenimAmeri~kimDr`avamaizporodi~nihizdravstvenih razloga. Kakonavodi,wemudr`avniorgani,odnosnopolicijaisud,nisu uru~ili „nikakav poziv” niti su, kakotvrdi,topoku{ali. [}eki}jeistakaoda`elidau istrazisara|ujesdr`avnimorganima i da im „pomogne kod rasvetqavawapredmetnogdoga|aja”,kao idaseodbraniod,kakosenavodiu pismu, la`nih optu`bi i medijskoglin~a. U posed spornog zemqi{ta, dodaje [}eki}, do{ao je 2005. kupovinom preduze}a „Sloga” a. d. iz Ka}azaokodevetmilionaevrana licitacijinakojojjebilojo{12 u~esnika.

Po wegovim re~ima, zemqi{te uNovomSadu,kojesesumwi~idaje nezakonito prisvojio, nije bilo poqoprivrednove}gradskogra|evinsko„jo{od1979.kadajeu{lou prvi Gradski urbanisti~ki plan gradaNovogSada”. „Tozna~idasuneta~netvrdwe da je posle privatizacije zemqi{tetrebalodasepredanaraspolagawe Ministarstvu poqoprivrede.Tako|enapomiwemdadoda-

na{wegdana(sedamipogodinaod privatizacije) nije otu|en ni jedan jedini kvadratni metar ’spornog’’Sloginog’zemqi{tauNovom Sadu”,navodiseupismu. Kakojeistakao,wegovamati~na firma „Genel” posedovala je sopstveneatraktivneparceleususedstvu „Sloginih” i pre privatizacijetogpreduze}a. [}eki}tvrdidasumedijskuhajku protiv wega 2008. pokrenule

„nekeinteresnegrupe”kadajewegovo mati~no preduze}e „Genel” potpisalospartneromizBelgije predugovor vredan 140 miliona evra o izgradwi {oping-centra u NovomSadu. UTu`ila{tvozaorganizovani kriminalpolicijajeuutorakprivela deset osumwi~enih zbog sumwe da su u~estvovali u nezakonitomprisvajawu327hektarazemqi{taudr`avnojsvojiniitimepribavilikoristpreduze}uAD„Sloga”izKa}aodukupnooko320milionaevrana{tetuRepublikeSrbije. [}eki}ev advokat Dragan Miqenovi} izjavio je ju~e da }e se wegovklijentuzemquverovatno vratitiumartuiliaprilu,iako muon,kakojeistakao,nebisavetovaodasevratiuSrbijuukojoj postojiatmosferamedijskoglin~aipresu|ivawaqudima.Miqenovi} je, tako|e, naglasio da je procena {tete koju je pretpela dr`ava Srbije preuveli~ana, odnosnouve}ana~akpetputaabise stvorio osnov za pritvarawe osumwi~enih. (Tanjug)

PREDLOGODBRANESA[EDRAGINA

Ukidawepritvora ilinadzor Odbrana biv{eg ministra poqoprivrede Sa{e Dragina, osumwi~enogzaizmenuUredbeouslovima i na~inu kori{}ewa sredstava za regresirawe azotnih mineralnih |ubrivautoku2009.godine, podnela je predlog da mu u slu~aju produ`ewa pritvora, ta mera bude zamewena za zabranu napu{tawa stana –„ku}ipritvor“. Kak o saz naj e „Dnevn ik“, odluk a Spec ij alnog sud a o tom predl og u mog la bi usled it i do 24. feb rua r a. Od po~etka is- Sa{aDragin trage 24. novembra 2012. godine, Dragin je u prit vor u beo g rads kog Okru`nogzatvora.

Bezpro{irewa istrage Advokat odbrane Nikola Nikoli} je potvrdio za „Dnevnik“dajepretridana podneopredlogsududauslu~aju produ`ewa pritvora Draginu, ta mera bude zamewenaku}impritvorom. Ukrugovimaodbranetvrde da biv{i ministar Draginnijeobuhva}ennijednim pro{irewem istrage u slu~aju „Azotara“, niti u bilo kojemdrugomslu~aju.

INTERVENTNAJEDINICAUPALAUIGRAONICUU NOVOMSADU: Pripadnici Intervetne jedinice policije ju~e po podne su izvr{ili raciju u jednoj kompjuterskoj igraonici u Ulici Novosadskog sajma u Novom Sadu. Nekoliko policijskih kombija s dvadesetak policajaca privuklo je pa`wu stanara i radnika obli`wih lokala, a kako smo nezvani~no saznali, pretresom zate~enih, kod jednog de~aka je prona|en no`i}, ali niko nije priveden. Nakon dvadesetak minuta, policajci su napustili igraonicu koja je nastavila rad. Ume|uvremenusuuistraziisOstalo je nepoznato da li su policajci u taj lokal do{li po pitani svedoci radi provere nekoj dojavi ili je u pitawu neka {ira akcija usmerena ka kontroli maloletnika u gradu. N.P. Draginovih navoda u odbrani da je„odlukaoizmeniUredbedone-

ta na sastanku dr`avnog vrha 2009. godine, povodom stava dr`ave da se pomogne dru{tvenim poqoprivrednim preduze}ima omogu}avawem da participiraju u prometu regresiranog mineralnog |ubriva, kao i pan~eva~kojAzotari,koja jetadabilaurestrukturirawu,a jedino je Dragin bioprotivizmeneuredbe“. Pre nekoliko danasusvedo~ili predsednik IO D e m o k r a t s k e stranke Du{an Elezovi} i direktor „Srbijagasa„Du{anBajatovi},aprewih,u prvojpolovinifebruara,itroje svedoka iz Ministarstva poqoprivrede, tako da su, smatra odbrana,„iscrpqenisvidosadpredlo`enidokaziuodnosunaDragina“. Izvoriotkrivajudajesvedo~ewima dvojice funkcionera, „potvr|enodaje2009.godineodr`an sastanak dr`avnog vrha povodom izmeneUredbe“. –Poproiza{limpodacima,sastanak je odr`an kod tada{weg predsednikadr`aveBorisaTadi}a uwegovojvilinaDediwu,ion gajeotvoriogovoromkojimjerazgovorusmeriokatemi,asastanku suprisustvovalitada{wipremijer Mirko Cvetkovi}, ministar trgovine Slobodan Milosavqevi}, potpredsednik Vlade Du{an Petrovi}, ministar poqoprivrede Sa{a Dragin , direktor konsultantskeku}e„Ces-mekon„Zvonimir Nikezi} i drektor „Srbijagasa„ Du{an Bajatovi} – ka`e izvor„Dnevnika„. J.J.

Foto: F. Baki}

JU^EPOSLEPODNEUNOVOMSADU

o odre|ivawu pritvora. Naime, urazlogezaodre|ivawepritvora vi{e ne}e ulaziti opasnost od ometawa istrage, odnosno uticajanasvedoke,ve}ostajusamoopasnostodbekstva,kaoiuznemirewejavnosti. Na osnovu odluke KV ve}a Specijalnog suda o odbijawu `albesudijazaprethodnipostupakrazmatra}epredlogodbrane

Edmund^ervenkos}erkomiunukom

PORODICAUBIJENENOVOSADSKEMANEKENKE VLADISLAVE^ERVENKOPROTESTOVALA ISPREDSUDA

Stro`ekazne zamonstrume

^lanovi porodice Vladislave ^ervenko,devojkekojujeunovembrupro{legodinenasmrtpretukao,kakosesumwa,wende~koDarijanMusi},protestovalisuju~e ispred zgrade novosadskog suda jerTu`ila{tvojo{uveknijepodiglo optu`nicu protiv ubice. Pore~imaVladislavinogocaEdmunda, istraga je okon~ana jo{ u decembru,aliodtadaseTu`ila{tvonijeogla{avalo. – Sudija Miroslav Alimpi}, koji je vodio istra`ni postupak, tojeuradiomaksimalnoprofesionalno,alio~iglednojeproblem u Tu`ila{tvu, koje odugovla~i s podizawemoptu`nice.Na`alost, prenekolikodanajeubijenajo{ jedna devojka u Novom Sadu i pitamsekolikojo{devojakatreba dastradadabisudovikrenuliodlu~nije da sankcioni{u takve zlo~ince – rekao je Edmund ^ervenko,kojijesa}erkomiunukom predsuddo{aostransparentima nakojimase,izme|uostalog,tra-

`iiponovnouvo|ewesmrtnekaznezanajte`ezlo~ine. On je kritikovao i policiju i uputio apel svim roditeqima da sevi{euzdajuusebeida,ukoliko primete neki takav problem kod svojedece,samipreduzmumereda sespre~ijo{nekatragedija. – Vladislava je sa sestrom i{la u policiju i tra`ila za{titu,alisujojreklidaihpozovekadasedesine{tokonkretno. Na`alost,takoseidesilo.Mom detetu je oduzet `ivot i meni upropa{ten, a sada se jo{ odugovla~i, {to nas dodatno poga|a – rekaojeEdmund. DarijanMusi}osumwi~enjeda je nasmrt pretukao svoju devojku, manekenku Vladislavu ^ervenko (25).Telodevojkeprona|enojena podu spava}e sobe Darijanovog stananaLimanu,anatelusuzate~enemnogobrojnepovrede,zakoje se pretpostavqa da su nanete tupimpredmetom. N.Perkovi}


14

petak22.februar2013.

sport

dnevnik

DUDA[ SPREMAN ZA NOVU SEZONU

Balkanijada ispit za Geteborg Najboqi srpski atleti~ari takmi~i}e sepredstoje}egvikenda na Balkanskom prventsvuudvoraniuIstanbulu,a desetobojacMihailDuda{poru~iojedapunsamopouzdawakre}e na ovo takmi~ewe. Duda{ }e na Balkanijadi u~estvovati u dve disciplini - u skoku motkom i

Mihail Duda{

trcina60metaraspreponama. -AmbicijenaBalkanskomprvenstvusumidauobediscipline postavim svoj najboqi rezultat ovesezone.Mislimdasampotpu-

ne}u na tome zadr`avati. U Istanbulu }u se takmi~iti protiv atleti~arakojisebaveiskqu~ivoisamotimdisciplinama,ane vi{ebojem. Tu je konkurencija, naravno, ja~a, ali }u se boriti kolikogodmogu-naglasiojeDuda{. Vrlo brzo posle Istanbula, Duda{a i ostale na{e najboqe atleti~are o~ekuje Evropsko dvoranskoprvenstvouGeteborgu. - Na `alost, u Istanbulu ne}u mo}idaodmerim snage sa takmi~arima protiv kojih}useboritinaEvropskom prvenstvu u Geteborgu u sedmoboju. Po zavr{etku Balkanskog prvenstva, osta}ujo{nekoliko dana u Istanbulu,apotom direktno idemo u Geteborg, gde }emo odraditi finalnepripreme-rekaojesrpskidesetobojac. Duda{jeproteklog vikenda na dvoranskom prvenstvu Srbije ostvario dvostruku pobedu, {to mu je poslu`ilo kao prava priprema za ono {to ga ~eka u Istanbulu.

Ivana predvodi devojke Danas}edelegacijaAtletskogsavezaSrbijekrenutiputIstanbula,gdeseovogvikendaodr`avaPrvenstvoBalkanazasenioreudvorani.BojeSrbijeuIstanbulubrani}e:AsmirKola{inac–bacawekugle,MuhailDuda{–skokmotkomi60m,GoranNava–3000m,EmirBekri}–400m,NemawaKoji}–800m, MarkoAnti}–60miMilo{Todosijevi}–skokuvis.Oddevojakanastupi}e:Ivana[panovi}–skokudaqi60m,AmelaTerzi}–3000miJelenaSuboti}-60m. nospremandaistr~imispod6.95 sekundi,auskokumotkom`elim da pri|em {to bli`e visini od petmetara-istakaojeDuda{. Zanimqivo je da je Duda{ev rezultatudesetobojunajboqina Balkanusvihvremena. -Dragomije{toimamnajboqi rezultat u desetoboju, ali se

dajno mesto kod centralnog trga bana Jela~i}a do{li ne{to pre pono}i i ~ekali po snegu i hladno}i. Za red se staraju brojni ~uvari i policijske patrole, a pred samim prodajnim mestima postavqene su metalne ograde. Zbog problema sa sistemom prodaja nije krenula u predvi|eno vreme, ali je ve} od 10 sati sve sre|eno. Cene ulaznica kre}u se 50 kuna (6,6 evra) za ju`nu tribinu, do 250 kuna (33 evra) za tribinu na zapadnoj strani stadiona. Od preostalih

ulaznica oko 5. 000 je podeqeno udru`ewima navija~a Dinama i drugih fudbalskih klubova, dok je nekoliko hiqada karata nameweno visokim gostima, sponzorima i prijateqima saveza. Osim u prodavnicama, ulaznice se mogu kupiti i na internetu, a na wih imaju pravo samo navija~i Hrvatske, s obzirom da po dogovoru fudbalskih saveza Hrvatske i Srbije ne}e biti dolaska srpskih navija~a. (Foto: Sportske novosti)

U IN\IJI ODR@AN „SPORTSKI ^AS – ISPRAVI SE”

Za pravilan razvoj ki~me Projekat Sportski ~as - Ispravise,kojisprovodidugogodi{wisponzorOdbojka{kogsaveza SRbije Viner {tedi{e osigurawe uz podr{ku Ministarstva omladine i sporta, odr`an je u hali sportova u In|iji.Sportsko-edukativna akcija bi}e odr-

zalisudaunekimsredinama~ak 60 posto dece ima krivu ki~mu. Dodeformitetaki~meuperiodukadadecanaglorastuirazvijaju se dolazi zbog nedovoqne fizi~ke aktivnosti, nepravilnogdr`awaidugogsedewa.Svesno problema, Viner {tedi{e

Odbojkajesportkojisenaj~e{}epreporu~ujezapravilanrazvoj ki~me. Obiluje brzinom i svestranim i simetri~nim pokretimatela,tedirektnouti~e napravilanrazvojtela.Odbijaweidodavawelopte,karakteristi~nozaovajsport~estoseko-

je{ansedado|edodeformiteta ki~me. Viner {tedi{e osigurawe,dugogodi{wisponzornacionalnog odbojka{kog prvenstva, sprovodi akciju Sportski ~as Ispravise,uzvelikupomo}prijateqa iz Odbojka{kog saveza SrbijeiUdru`ewaodbojka{kih

ristikaove`baprevencijezaispravqawe ki~me. Redovnim sistematskim pregledima, deformitetisemogunavremeotkriti, posle ~ega treba po~eti sa korektivnim ve`bama. Va`nost fizi~ke aktivnosti i stvarawe navikeve`bawanavremesmawu-

klubova prvih liga. Projekat je pokrenut2011.godine,adosadaje uwemuu~estvovalo2600deceiz 16gradova. NakonIn|ije,Sportski~as-Ispravisenastavi}ese iuPo`egi,Jagodini,Kru{evcu, Loznici, Novom Pazaru, Vr{cu iBeogradu.

- Sa prvenstva Srbije nosim velikosamopouzdawe.Pobedena 60metarapreponeiskokuudaq, kaoiodli~anrezultatubacawu kugle,pokazujudasamdobrotrenirao. Sada sa sigurno{}u mogu daka`emdasamspremanida}uu Geteborgu napasti dobar rezultat-istakaojeDuda{.

Rastali se Zvezda i Milutinovi} Poslepolovinesezoneprovedenekrajklupe zarezervneigra~e,Andreja Milutinovi} (23 godine,198cm)vi{enijeniformalnoigra~CrvenezvezdeTelekom. Na Malom Kalemegdanu potvr|enodajewegovugovorraskinutidajeslobodandaunarednom periodubiranoviklub. Informaciju je potrdio i Milutinovi}uizjaviklupskom sajtu.

^EKALI CELU NO] PO SNEGU I LEDU ZA KARTE: Brojni hrvatski navija~i proveli su no} u redu kako bi zauzeli dobro mesto pred po~etak prodaje karata za duel Hrvatske i Srbije u kvalifikacijama za Mundijal. Ju~e u 9 sati po~ela je prodaja oko 24.000 ulaznica za stadion Maksimir, a Hrvatski nogometni savez (HNS) ve} je dobio oko 60.000 zahteva. Brojni navija~i zauzeli su mesta ve} nekoliko ~asova pre pono}i, dok su prvi navija~i pred pro-

- Odr`ali smo konstruktivansastanakizajedni~kidoneliodlukudajezaobestraneu ovom trenutku najboqe da sporazumno raskinemo ugovor. Ja sam mlad igra~ i potrebno mi je da igram kako bih daqe napredovao, tako da smo u obostranominteresuokon~alina{usaradwu.Zahvaqujemseklubu na svemu i Zvezdi `elim mnogosre}eunastavkusezoneporu~iojeon.

U In|ije bilo mnogo u~esnika na Sportskom ~asu – Ispravi se

`anau10gradova,tokomkoje}e, uciqupromovisawaaktivnogbavqewa sportom za pravilan razvoj ki~me, sa |acima raditi stru~nitimsastavqenodlekara fizijataraiodbojka{a. Sistematskipregledisprovedeni u osnovnim {kolama poka-

osigurawe je pokrenulo ovaj projekatkakobipodiglosvesto zna~aju preventivnog delovawa ideci{kolskoguzrastaukazalo na va`nost bavqewa sportom i odbojkom, kao sportom koji se preporu~uje za pravilan razvoj ki~me.


SPORT

dnevnik PARTIZANSPREMANZAPROLE]NUSEZONU

Marko[}epovi} napravommestu PripremePartizanapolakose bli`e kraju, ostalo je jo{ samo nekolikodanadopo~etkaprole}ne polusezone. Stru~ni {tab posle te{kog rada trudi se da opustiekipukakobisve`auutorak istr~ala na teren BSK-a u Bor~i. Trener Vermezovi} prezadovoqanjeradomnaTari,uAntalijiiPortoro`uitvrdida}etim boqe igrati nego jesenas. Deset test me~eva koje su Beogra|ani odigralinapripremamadajurazlogzato. - U generalnoj proveri protiv Kopra video sam da smo uradili sve {to smo planirali u posledwihmesecipodana.Ekipajedobro stajala na terenu, diktirala

- Raduje me forma [}epovi}a, postizao je gol po me~u. Idealan jezapozicijuizanapada~a.Koji} se polako uklapa u ekipu i verujemda}enambitipoja~awe.Jo{ kad se oporave Mitrovi} i Markovi}mo}i}usamodapevamodzadovoqstva. Upravotule`iproblemcrnobelih.Moglobisedesitidaprotiv BSK-a Beogra|ani ra~unaju samonaKoji}ai[}epovi}a. - Mitrovi} se oporavqa i nadamseda}euskoropo~etidatrenira. [to se Markovi}a ti~e stvarisukomplikovanije.Onima problema sa trbu{nim zidom i posle pregleda u Srbiji, Nema~koj i Engleskoj odlu~ili smo da

petak22.februar2013.

VOJVODINASPOBEDNI^KIMNIZOMDO^EKUJEPROLE]E

Strelcizaoptimizam Utakmicom s ekipom CSKA iz Sofije nasvomstadionuipobedom od 1:0, fudbaleriVojvodinezavr{ilisuseriju trening utakmica u sklopu pripremazapo~etakprole}nog dela Jelen Superlige. Od 9. januara kada su po~eli s radom, Novosa|ani su stvarali i, korakpokorak,postavqali`eqeni model igre, ostvaruju}i pri tom i dobre rezultate. Posle svega vi|enog u proteklih mesecipodana,utisakjedajetim treneraNeboj{eVigwevi}ana dobromputuidawegovinavija~i imaju puno razloga za optimizam. CSKA je nesumwivo bio najja~i rival i pravi suparnik za generalnu probu. Iako trenutno zauzimaju ~etvrto mesto na tabeli bugarskog prvenstva, igra~i iz Sofije pokazali su kvalitet i imali su `equ da ostvare {to boqi rezultat. Upravo zbog toga, gledaoci na „Kara|or|u� pratili su zanimqivuutakmicu,me~ukojemsu se{ansere|alepredobagola. - Dobro je kada se pobe|uje i zatojeva`no{tosmosavladali

AbubakarOumaru{utiranagolCSKA

Katainajubojitiji OdigralisufudbaleriVojvodineukupnodevetutakmicatokompripremnogperiodaiostvariliosampobedairemi.Zanimqivojedasucrveno-belisamouprvojtestutakmicisIndeksomnisupostigligolostvariv{irezultat0:0,aposletogaje krenulaserija.SavladalisuVo`dovacuNovomSadu(2:1),dabi uAntalijiredombiliboqiodruskogtimaKrilasovjetov(4:0), Polonije(3:2),BtimaRapida(2:0),slova~ke@iline(2:1),LokomotiveizTbilisija(2:0)iUniverzitateeizKlu`a(4:2).U sredu,ugeneralnojprobi,Novosa|anisupobediliibugarskog velikanaCSKAizSofije(1:0). Ostvarilisucrveno-beligol-razliku20:6,aprvistrelactimabiojeAleksandarKatais5pogodaka,dokjeAbubakarOumarutresaomre`e4puta.TriputaubojitbiojemladiMijatGa}inovi},apodvagolapostiglisunovalijaEnverAlivodi}i stoperIgor\uri},doksumre`erivalapojednomzatresliRadoja,Nasti},Vuja~i}iKosovi}.

Marko[}epovi}

igruipokazalasolidnetehni~ke kvalitete.Naravnoo~ekujesedas vremenombudemojo{boqijersu noge bile te{ke, a psiha optere}ena.Partizan}ebitipraviutokuprole}nepolusezone. Ono {to je bio problem pred po~etak zimskog prelaznog roka je{picnapada.Crno-belisuposle odlaska Stefana [}epovi}a, Mohameda Zabije i Eduarda Pa{ekaspalinaLazaraMarkovi}a i Aleksandra Mitrovi}a, a i Marka[}epovi}atrenerVermezovi} vidi kao polu{pica. Problemsucrno-belire{ilidovo|ewemNemaweKoji}aizRada.

Dugkrojitim

Rezultat neoslikava vrednosttimova Pomo}ni trener Barselone\ordiRurauverenjeda}e sewegovaekipaplasiratiu ~etvrtfinaleLige{ampiona.Kataloncisuuprvomme~uosminefinalaizgubilau gostimaodMilanasa2:0. - Ako neki tim zaslu`uje damunavija~ipru`e{ansu, to je Barselona. Mo`emo do ~etvrtfinala.Verujemda}e na{i igra~i do}i do `eqenog rezultata, iako smo svi svesnikolikosmolo{upartijupru`iliuMilanu-kazaojeRura. Rura, koji na klupi {panskog kluba mewa Tita Vilanovu,smatrada}eBarseloni urevan{umnogozna~itipodr{ka sa tribina. [panski trenerdodaojeidarezultat izprveutakmiceneodslikavapravostawestvarinaterenu. - Mislim da nismo zaslu`ili ovako ubedqiv poraz. U prvom poluvremenu smo imali potpunu kontrolu igre. Milan je na celom me~u napravio samo dve {anse iobejeiskoristio.Tako|e, teren je bio kao wiva, {to stvarno nije normalno za

radimokadajena{aigraupitawu.Kaoekipa,miizgledamokakotrebakadaigramoonakokakosmotrenirali,alikadastvarinaterenuneradimona`eqenina~in-nineizgledamoonako kako pri`eqkujemo. Videlo setoiuduelusCSKA. Dalivamjeovaproverabila odkoristi? -Mislimdajekorisnijabilaigra~imazakojesenadamda su shvatili {ta je to na ~emu treba jo{ da rade. Ako smo pametni,ajasenadamdajesmo,izvu}i}emosvizajednozakqu~ke i nedostatke svesti na minimum. Ponovi}u, to se pre svega odnosinabrojdodiraloptekadajeimamouposedu,kaoinaodgovaraju}u postavku fudbalera na terenu. Imamo jo{ vremena do srede kada po~iwe prole}ni deosezoneidaispravimomane. Re~jeotehni~kimdetaqima,na

ga,predamourukepoznatogitalijanskoglekarakojijeradiosaInzagijemiPirlom.Onjesavetovao da Lazar jo{ tri nedeqe radi sa wim-rekaojeVermezovi}. u generalnoj probi ekipu `wava rivale za svaki propust Napripremamaje{tucalaiodCSKA - rekao je Vigwevi}. ibilajetoproveraukojojsmo brana.Crno-belisuprimilidoBugarisurivalkojiimaigra~e imaliprilikudavidimo{taje stagolova. i kvalitet kojim mo`e da kadobro,ana~emujo{moramoda -Ostoji}sepovredionaTarii nijeradionekovreme.WegovupozicijujepreuzeoPajovi}ividela JANKOVI]JO[UVEKNEZNADALI]EIMATINARASPOLAGAWU se neuigranost. Kako vreme bude POJA^AWA odmicaloikadasePajovi}iIvanov boje upoznaju mislim da }e i igratiboqe-zakqu~iojetrener Partizana. I.Lazarevi}

UPRKOSPORAZUNASANSIRU,UBARSELONI UBE\ENIDAMOGUDO^ETVRTFINALA

me~ Lige {ampiona - dodao jeRura. Potpredsednik Milana Adrijano Galijani rekao je da se u prvom me~u osmine finala Lige {ampiona videlo koliko se Barselona pla{irosonera. -Opetsmoodigralidobro protiv Barselone. Jednostavno,mo`emodaseravnopravno borimo protiv wih, tosam,uostalom,istakaonekoliko puta. Fudbaleri Barselone nas po{tuju, ali ikadaka`udanassepla{e, verujte mi, govore istinu kazao je Galijani. - U ovakvim utakmicama veliku uloguimajuiistorijaitradicija. Setite se samo gde smo bili posle prvih nekolikome~evaovesezone.Fudbal je divna igra, jer nikad ne znate {ta mo`e da se desi.Ipak,verujemdaninajve}i optimisti nisu mogli da zamisle da }emo ovako odi- grati - naveo je drugi ~ovek Milana. Galijanijedodaodabinavija~i trebalo da podr`e ekipuiudobrimiulo{im trenucima.

15

Crvena zvezda je ta~ku na maratonske pripreme u Antaliji stavila remijem (0:0) u okr{aju samo}nim[ahtjorom.Borbenai disciplionovanaigranagra|ena je uz dosta sportske sre}e pozitivnim rezultatom. Razlika u klasibilajeevidentna,ali‌ - Ukrajinci pripadaju vrhu evropskog fudbala, izmerili smo se sa wima, okre}emo se predstoje}imobavezamauprvenstvu. Zadovoqan sam tr~awem i kakosuodra|enetakti~kezamisli. Naravno, svestan sam da je sre}a bila na{ saveznik, jer je rival stvorio nekoliko izglednih prilika koje nije realizovao.Pohvaleidunara~ungolmanaBajkovi}a,kojijeodbranioi penal.Spremnismozastartprole}nogdelasezone-konstatovao jetrenerAleksandarJankovi}. Bez obzira {to je startna posta za okr{aj sa Javorom uglavnompoznata,ostajeotvorenopitawenakoga}eJankovi}zapravo mo}idara~una.Novaupravanije obezbedilafinansijskustabilnostzanaredeniperiod.Ra~unje idaqeublokadi,nisuizmirena potra`ivawapremaBorcu,Javoru, biv{im trenerima i igra~ima. Produ`eni rok od strane FSS,ukojemtrebasaniratidugove, isti~e u pono}, {to je uslov da se registruju poja~awa Petkovi}, Garido i Dauda.A, trenerJankovi}imatimuglavi za premijeru: Bajkovi}, Miki}, Petkovi},Spaji},Panti},Garido (Savi}evi}), Milivojevi}, Milija{, Lazovi}, Kasalica i Mudrinski. Zbog supeznije usled `utih kartona izosta}e Mladenovi}, a na poziciji levog beka treba da

GaridonapripremamauAntaliji

gazameniPetkovi},dokjeblizu prvog tima i reprezenatativac Hondurasa Garido. Dakle, dva bitna{rafamogudaispadnuiz strojaakoostanubezregistarci-

~a.Tobizaistabilapravakatastrofa. Zvezda bi ostala bez vrednihpoja~awa,aonibezutakmica.Mismosawimapotpisali ugovor,pamoramoidaihpla}amoposlovuugovora.Ali,akone bi igrali, to bi za wih bio te`ak udarac. Zamislite Garida koji je reprezentativac Hondurasaaneigrausvomklubu-ka`e sportski direktor Zoran Stojadinovi}. Drama na Marakani potraja}e jo{24~asa. - Zamislite kako bi se sve to odrazilo na budu}e transfere. Kobiondapristaodado|euZvezdu.Ipak,nekakosenadamda}e predsednikDraganXaji}iostaliizrukovodstvana}ire{ewei dane}edo}idoovebrukekojabi proizvela vi{estruku {tete napomenuojeStojadinovi}. Rasplet}ebitiveomabrzopoznat,anovorukovodstvocrvenobelih pola`e veliki ispit, iz-

Dobitnakombinacija Sportski direktor Zoran Stojadinovi} pratio je nekoliko me~evaZvezdeuTurskoj. -Izgledalojesveprili~noboqenegonanekimprethodnim utakmicama,posebnoufini{ujesewegdelaIgra~iimajumotiv,spremnisuiverujemdajeprona|enadobitnakombinacija zaprole}e-smatraStojadinovi}. je, {to bi poremetilo planove stru~nog{taba.Krenulobiseu potragu za novim re{ewima i prosulosveono{tojemukotrpnostvaranotokompriprema. -Nesmemnidamislimnanajgoriscenariodaklubneuspeda reguli{e dugovawa koja moraju dasere{ezaregistracijuigra-

gleda bez pomo}i potpredsednikaNeboj{e^ovi}azadu`enogsa finansije,kojiseposlenekoliko poku{aja da animira UO i ubrza re{avawe nagomilanih problema distancirao od predsednika Xaji}a prebaciv{i mu vru}krompiruruke. Z.Rangelov

Foto:F.Baki}

koje moramo da obratimo pa`wu. Gol Aleksandra Kataija re{iojepitawepobednikauutakmici s bugarskim velikanom. Posle odli~nog dubinskog pasa Igora\uri}a,plavokosinapada~ odli~no je primio loptu, u trkuseoslobodiosvog~uvarai, gotovo iz mrtvog ugla, udarcem podpre~kumatirao~uvaramre`e^ernija. -Dobrojeto{tosmo,izuzev u prvoj utakmici s Indeksom, u svakomnarednomduelupostizali po barem dva gola - rekao je levokrilni napada~. - Protiv CSKAsmo,dodu{e,postiglijedangol,alijebitnodasmopobedili.Nasvimanamajedaiu prvenstvu, odnosno u Kupu Srbije,potvrdimodasmoodli~no trenirali i da rezultati koje smoostvarilinisuslu~ajnost. A.Predojevi} RIBERITVRDI

Bajernje najja~i Fudbaler sredine terena nema~kogBajernaFrankRiberirekaojedajesada{witimnajboqi otkadjeondo{aouMinhenuleto 2007.godine. -Zaistaseradiosjajnojekipi. Dugo nismo bili ovako jaki. ^ak bih se usudio da ka`em da je ovo najja~itimBajernaotkadsamjau Minhenu.Sazrelismokaoekipa, imamo potrebno iskustvo i, {to jenajva`nije,svirastemozajedno -kazaojeRiberinema~kimmedijima. BajernjepredvadanauLondonu bez problema savladao Arsenalsa3:1uprvomme~uosminefinala Lige {ampiona, a u Bundesligivodinatabelisa15bodova vi{eodBorusijeDortmund. - Imamo odli~ne igra~e i duga~kuklupu,auekipijestvorena fantasti~naatmosfera.Ipak,to jo{uveknezna~ida}emoosvojititrofeje-naveoje29-godi{wi francuskireprezentativac. PosledwiporazuL[minhenskaekipajedo`ivelaumajupro{legodineufinaluelitnogkontinentalnog takmi~ewa protiv engleskog^elsija. -MismoBajerniuklubuuvek postavqaju najvi{e standarde i ciqeve.Uvekidemonapobedu,takodanamjeiovesezoneglavnizadatakosvajaweL[.Dokazalismo kvalitetiprotivArsenala.Nije malastvarpobedititakvuekipuu Londonu-kazaojeRiberi. Onjenaveoida,zarazlikuod prethodnihsezona,Bajernsadane moradasepla{iBarselone. -Onisusadadrugaekipa,sanovom filozofijom i organizacijom igre. Ne moramo vi{e da se krijemo i da be`imo od wih. Iskreno,nebimibioproblemda ih dobijemo za protivnike u ~etvrtfinalu-poru~iojeRiberi.


16

SPORT

petak22.februar2013.

PRIPREMEDOLINEIZPADINE

KapitenIvani{evi} {irioptimizam

TURNIRUMARSEQU

Jankobez ~etvrtfinala Srpski teniser JankoTipsarevi}nijeuspeodaseplasirau~etvrtfinale ATP turnirauMarsequ,po{tojeizgubioodRusaDmitrijaTursunova sa7:6(6:4).6:2. Tursunov}euborbizamesto u polufinalu igrati sa @ilom Milerom iz Luksemburga, koji je savladao [panca Marsela Granoqersasa7:6(7:2),7:6(7:1). Prvisetjebioizjedna~en,da biRusiskoristiogre{keJanka utaj-brejku.Udrugomsetu,Tursunov je lako do{ao do prvog brejka,nakontogajo{jednomje oduzeo servis protivniku i rutinskizavr{iome~. Turnir u Marsequ igra se za nagradnifondod528.135evra. @ENSKASUPERLIGA

Jovana sa~uvalabod Makssport-Radni~ki(K) 22:22(11:8) NOV A PAZ OV A: Sportska hala O[ „SvetiSava“,gledalacaoko400,sudije:Anti} i Jakovqevi} (obe Beograd), sedmerci: Maks sport 4 (2), Radni~ki 4 (3), iskqu~ewa: Maks sport 10, Radni~ki 6 minuta. MAKS SPORT: Popovi}, Ribi~i} 3, Bogdanovi} 6, Prijovi}2,Mili~i},Tomani}4,J. Bursa}1,Simjanovski,Uskokovi}, Vujkovi} 3(2), Vojvodi}, Risovi} (12 odbrana), M. Bursa}1,Duki}1,Mileti}1. RADNI^KI:]osi},Jovanovi}, Kevre{an-Ma~u`i}, Stepanovi}4,Radosavqevi}5,^airovi}, Kne`evi}, Mili} 1, To{ovi}(13odbrana),Bala}5, Filipovi}, Kuharovi} 4(3), Obu}ina,Stoiqkovi}2. U prvom poluvremenu novopazov~kerukometa{ice sunadigrale Kragujev~anke, u jednom periodu su imale prednost ~ak odpetgolova. U nastavku su igra~ice Maks sportapopustile,pasugo{}eu 46. minutu poravnale rezultat na15:15,dabiu53.prviputdo{leuvo|stvo18:19. Premorene Novopazov~anke (4 utakmice za desetdana),ipak, susmoglesnageda20sekundiprekrajaporavnajurezultatna22:22.Me|utim go{}esuimalenapad,alijeizvanrednaJovanaRisovi}odbranila udarac, pa je omogu}ila Bogdanovi}ki da u kontri postigne gol za pobedu. Me|utim Bogdanovi}kajepogodilaunogu golmana,pase dinami~na iuzbudqiva utakmicazavr{ila nere{enimrezultatom. J.Vukovi} DANA[WISPORTSKI PROGRAM

Ko{arka ABA liga - SKOPQE: Skopqe - Igokea (20.30) Drugamu{kaligaSrbije - SUBOTICA: Spartak Meridiana (19.30), VLADI^IN HAN: Morava - Radni~ki (19.30) Prvamu{kaliga,sever - VRBAS: Vrbas - Jedinstvo (18)

Rukomet Prvamu{kaliga,sever - Lavovi - Somborelektro (19) Prva `enska liga, sever - BAJMOK: Radni~ki Srem (20)

Fudbaleri srpskoliga{a i lidera na tab el i Dol in e iz Pad in e vredn o treniraju pod dirignetskom palicomtrenera ZoranaMaxevskog. U dva kontrolna me~a Dol in a je prik az al a dob ru igru i ubed qiv o pob ed il a Glogow(8:0)iSlaviju izKova~ice(4:2). - Zadovoqan sam zalagawem i pristupomigra~a treninzimai kontrolnimutakmicama.Donastavka sezone imamo jo{ dosta vremena da se uigramo i da otklonimo nedostatke koje smo uo~ilinadveodigraneutakmice-ka`eMaxevski. Uigra~komkadruuodnosuna jesen nije bilo ve}ih promena, {tonagove{tavadabimogloda sesa~uvaprvomesto. -Tokomjesewegdelapokazali smo da imamo kvalitet i zaslu`eno se nalazimo na vrhu tabele.Najva`nijejedasmoostali na okupu i uz nekoliko prido{lih novajlija verujem da mo`emodaodbranimo prvomesto– jasanjeMaxevski. Kapiten i jedan od najisku-

[alkese`ali zbogDrogbe Nema~ki [alke 04 mogao bi daulo`i`albukodUEFAzbog nastupaDidijeaDrogbezaGalatasaraj u me~u osmine finala Lige{ampiona. Drogba je u januaru potpisao 18-mese~ni ugovor sa Galatasarajem,aliwegovbiv{iklubiz Kine [angaj [enhua i daqe sporiwegovraskidugovora. -Postojesumweokovalidnosti dozvode da Didije Drogba igra u Ligi {ampiona. [alke imapravodarazmotrisituaciju - stoji na oficijelnom tviter profilu kluba iz Gelzenkirhena. Nakon {to je Drogba potpisao ugovor sa velikanom iz Istanbula,[angajje„{okiransituacijom” poslao protest FIFA.Svetskafudbalskafederacija je slu~aj ostavila otvorenim, ali je dala privremenu dozvolu Drogbi da igra za Galatu.

DaniloKova~evi}iMiroslavIvani{evi}

snijih u timu Miroslav Ivani{evi} najavqujenastavakserije dobrihrezultata. - Liga je dosta ujedna~ena s tim{tosmatram danajvi{e od naszavisidali}emouspetida sa~uvamoprvomestoisedambo-

dova prednosti u odnosu na prvogpratioca.Radimonapripremama naporno, jer ulog je veliki,`elimouPrvuliguijaverujem da }emo uspeti - optimistajeIvani{evi}. B. Stojkovski

Krasi}sevra}a uRusiju? SrpskifudbalerMilo{Krasi}mogaobidasevratiuRusiju, jer Fenerbah~e namerava da ga proda. Krasi} je u avgustu 2012. stigao iz Juventusazasedam miliona evra, ali je na20utakmica uglavnom bio rezerva, a postigao je tek jedan gol i imao dve asistencije. On nije bio me|u 18 Milo{Krasi} igra~akojikonkuri{uzame~u posledwe ~etiri utakmice, pa se o~ekuje da za mewe od sedam dananapustiIstanbul. - Nemam informacija da je Krasi} prodat. Neki igra~i mog u da imaj u prob lem a sa

adaptacijom. Ne moram da ~ekamdasere{iwegovasituacija.Imaoje{ansudasepoka`e. Meirele{ je igra~ koji je doprii n eo timu-otpisao je Kras i} a tren er Fener a Ajk ut Ko~aman. T r e n u t n o nema informac ij a gde bi Kras i} mogao da nastav i kar ijeru, ali se najvi{e spekuli{e o Rusiji, gdejeigraozaCSKAprenego {to je 2010. godine pre{ao u Juventus. Prelaznirokzaruskeklubove zavr{ava se 27. februara, a sezonasenastavqaumartu.

dnevnik PRVAMU[KALIGA

Vaqevciuzelimeru crveno-belima Metalac-VojvodinaSrbijagas70:67 (22:17,14:18,15:13,19:19) VAQEVO: Hala sportova,gledalaca:800, sudije: ^ukalovi} (Beo- grad),Manojlovi}(U`ice),Sto{ovi}(Ni{). METALAC: Tanaskovi}6,Kru{~i} 19, Mitrovi}, \ukanovi} 9, Baki},Marojevi}2,Dedijer4,Toma{evi} 2, @ivanovi} 16, Balmazovi}12,Dujkovi},Joki}. VOJVODINA SRBIJAGAS: Ku`eta 7, Markovi} 6, [e{lija, Vasi}, Marojevi} 9, Kalini} 16, Iveqa 2, \umi} 2, Pe{akovi} 4, ^ovi}10,Zekovi}11. U derbi susretu 21. kola Prve lige, sudaru pretendenata za plasmanusuperliga{kodru{tvo,ekipa Metalca iskoristila je prednost doma}eg parketa i slavila u neizvesnoj zavr{nici protiv Vojvodina Srbijagasa 70:67, i tako se revan{irala crveno - belima za poraz iz prvog dela prvenstva. Izabranici trenera Sini{e Mati}a, uprkos izostanku Stoja~i}a iPetkovi}a,uspelisudapariraju raspolo`enim Vaqevcima tokom svih40minutasusreta. Povela je Vojvodina 7:2 ne{to kasnije i 12:11, da bi doma}i ko{arka{i predvo|eni Kru{~i}em i@ivanovi}e,uspelidaufini{u prve ~etvrtine naprave razliku 22:17.UnastavkusuNovosa|aniuzvratiliprekoKali}aiZekovi}a, poveli u 19. minutu 35:32, ali je Metalacipaknaodmoroti{aosa minimalnompredno{}u(36:35).

Sloboda - Mega Vizura Sloga - Vr{ac Metalac - Vojvodina OKK Beograd - Tami{ Jagodina - Smederevo BKK Rad. - Konstantin FMP - Borac

80:55 104:93 70:67 76:72 90:74 66:74 79:62

1. M. Vizura 21 17 4 1887:1667 38 2. Vojvodina 21 16 5 1823:1589 37 21 14 7 1574:1515 35 3. Metalac 4. Konstantin 21 12 9 1529:1428 33 21 11 10 1645:1550 33 5. FMP 6. Sloboda 21 12 9 1575:1599 33 21 11 10 1724:1738 32 7. Vr{ac 8. Tami{ 21 10 11 1568:1530 31 21 10 11 1719:1724 31 9. Beograd 10. Borac 21 9 12 1526:1587 30 11. Smederevo 21 7 14 1550:1644 28 21 7 14 1633:1789 28 12. Sloga 13. BKK Radn. 21 6 15 1565:1680 27 21 5 16 1519:1777 26 14. Jagodina U slede}em kolu (19/20. februara) sastaju se: FMP - Borac, OKK Beograd Tami{, Metalac - Vojvodina Srbijagas, Sloboda - Mega Vizura, Sloga - Vr{ac, BKK Radni~ki - Konstantin, Jagodina Smederevo 1953.

U drugom poluvremenu vi|ena je rezultatskaklackalicakojajetrajala sve do posledweg minuta. Vaqevcisuimaliminimalnovo|stvo, auporniNovosa|anisuu40.minutu uspelidapovedu67:66poenima^ovi}a. Nakon tajm auta klupe doma}ih, Balmazovi} je pogodio za tri poenaza69:67.Usledilajetehni~ka gre{ka za klupu Novosa|ana, Kru{~i} je proma{io prvo, pogodio drugobacaweza70:67,~imejestavio ta~ku na kvalitetnu i uzbudqivu ko{arka{kupredstavuuVaqevu.

FIBAEVROKUP

GrupaI

Budu}nost - Banvit Budivelnik - Trijumf 1. Budivelnik 2. Budu}nost 3. Banvit 4. Trijumf

6 6 6 6

4 3 3 2

2 3 3 4

GrupaJ

1. B. basket 2. Valensija 3. Riga 4. Nimburk

6 6 6 6

4 4 3 1

2 2 3 5

Kahasol - Spartak Stelmet - Lokomotiva

104:55 76:65

Galatasaraj - C. zvezda Ulm - Uniks

486:478 456:436 477:479 401:416

Valensija - Nimburk Bilbao basket - Riga

GrupaK

66:50 88:77

470:455 511:462 508:480 425:518

10 9 9 7

10 10 9 7

1. Lokomotiva 2. Spartak 3. Stelmet 4. Kahasol

6 6 6 6

5 3 3 1

1 3 3 5

515:475 456:411 465:502 427:475

GrupaL

1. Uniks 2. Ulm 3. Galatasaraj 4. C. zvezda

6 6 6 6

4 3 3 2

2 3 3 4

68:66 94:88 11 9 9 7

85:84 77:79

461:443 516:496 459:459 476:514

10 9 9 8

U ~etvrtfinalu Evrokupa sasta}e se: Uniks – Valensija, Bilbao basket – Ulm, Budivelnik – Spartak (SP), Lokomotiva Kuban – Budu}nost

CRVENKASEUVELIKOPRIPREMA

Optimizamirealnost

Novopazov~anispeharom

FINALEKUPAVOJVODINE

Novopazov~animatrofej Deusfutsal(SM)-KMFNovaPazova2:4(0:2) SREMSKA MITROVICA: PSC „Pinki“, gledalaca 500, sudije Bo`ovi} (Kula) i Boqevi}(Futog).Strelci:Kne`evi} u39.iSimi}u40.zaDeusfutsal,aRadanovi}u4.iPanteli} u9,26.i36.minutuzaKMF. DEUS FUTSAL:\oki},Macanovi}, Santra~, Vujovi}, Lazarevi}, Sladojevi}, Simi}, Kne`evi}, Dragi}, @ivkovi}, A}imovi}iLuki}. KMF NOVA PAZOVA: I. Stojni}, J. Stojni}, Radanovi}, Stankovi}, Kecman, S. Lazi}, Stefanovi}, Panteli}, Sekuli},Bursa},\.Lazi}iKukoq.

KMFNovaPazovajepobedilaDeusfutsalizSremskeMitrovice u finalu Kupa Vojvodin e u futs al u i do{ la do istorijskog trofeja. Novopazov~anisutakoposlesamodve godine postojawa osvojili titulu. Novopazov~ani su boqe po~eli me~ i nakon devet minuta igre poveli sa 2:0. Ipak, ~eta Ratka Grabi}a je dodala gasiunarednomperioduive} do poluvremena mogla je preokrenuti rezultat. Santra~ je ~ak proma{io i penal, a nisu isko{}ene i jo{ dve povoqne {anse.^inilo se da }e malo

kvalitetnijitimdoma}inajo{ vi{enapastiiprednostNovopaz ov~ an a u nas tavk u dos ti}i.Ali,razlikasenijepromenil a, ond a je usled io {ok, Panteli} je goste doveo do nedosti`nih 4:0. Ipak, Novopazov~ani su u posledwa dva minuta primili dva gola, ali su do{ li do najv e} eg uspeh a u istorijikluba. Pobedni~ki pehar kapitenu Milenku Stankovi}u uru~io je Radovan Vasovi} potpresednik IO i predsednik takmi~arske komisijeFSVojvodine. B.Rokni}

Dvadesetak dana pre po~etka prole}nog dela prvenstva Vojvo|anskelige-zapad,ufudbalskom klubuCrvenkasuveomazadovoqni proteklimdelompriprema,ukqu~uju}iivremeprelaznogroka,tokomkojegjedo{lodoznatnihpromenauigra~komkadru.Naprvipogled,kadaseimauvidudasuizjeseweg sastava oti{li bra}a Male{, Marko i Milan, zatim Martinovi}, Kuzmanovi} i Prodanovi}, reklo bi se da je ekipa oslabqena,alitrenerMi}oVujakovi} nemislitako. -Takobibilodanismoanga`ovali tako|e kvalitetne igra~e. PresvihtosuBranislavManojlovi} i Jovan Radmanovi}. Obojica su povratnici u klub, prvi nakon dvogodi{weg kaqewa i stasavawa u OFK Beogradu, a drugi je imao uspe{nusezonuuAustriji.Manojlovi} je veoma darovit napada~ i o~ekujemo da nastavi golgetersku serijukojujejesenaspo~eoOgwen [veqo,alisetokomsezonevratio u Hajduk. [to se ti~e Radmanovi}a,onjedo{aoupravi~assobzirom da je [u{ilovi} ozbiqnije povre|en,asaLatinovi}emjebio dobrouigrantandemuodbrani.Tako|ejeovdeponovoiSavoKo~i} pa}ekonkurencijanadesnombeku biti kvalitetnija, zatim iskusni ^vopi}, O. Jovanovi} i S. Radmanovi}.Izkadetasmoprikqu~ili nekoliko najtalentovanijih (Vukadinovi},M.Radmanovi}iGostovi}),pa verujem da }emo imati i konkurentniji, kvalitetniji i spremnijisastavnegojesenas-procenajetreneraCrvenke. Kadajere~ospremnosti,ve}sadasemo`ere}idajeonanazavidnomnivou.Presvega,kaoretkokadauposledwimgodinama,odprvog danapripremaodzivjebiomaksi-

malan,akvalitetrada,ozbiqnost ianga`ovanostbezzamerkeinauzlaznojjeputawi.Topotvr|ujui~etiri kontrolne utakmice (Pali} 0:2,Ba~ka0:0,Radni~ki,Sombor1:1 iRusin4:0).Premaplanutrenera Vujakovi}a, do po~etka borbe za bodovebi}ejo{sedamprovera. [toseti~etakmi~arskogciqa, onjesvedenurealneokvire,zarazlikuodeuforijenakonleto{weg ulaska u vi{i rang i nagove{taja zajo{korakdaqe,sadajeuprvom planuopstanakuovomrangu,uzne{to boqi bodovni saldo u odnosu naprvideoprvenstva.^etiripobede,~etirinere{enarazultatai sedam poraza doneli su jesenas 16 bodovai11.mestozamiranzimski san.Ali,dabiseizbeglekalkulacijeineizvesnost,jerdosamogkrajasene}eznatikolikoekipaispada,ovogprole}abibodovnisaldo trebaobitive}iinavremeobezbe|en.ZatajpoduhvattrneruVujakovi}u na raspolagawu su slede}i igra~i: Pavasovi}, Vukoti}, Gostovi} (golmani), Ko~i}, Kon~ar, Vidari}, Latinovi}, J. Radmanovi},F.Vuji~i},Dragovi},^vopi} (odbrana), S. Radmanovi}, Sviti}, Komazec,Suboti},Radulovi},Majki}, Popovi}, N. Vuji~i}, Prem~evski,M.Radmanovi}(vezniigra~i), R. Jovanovi}, Manojlovi}, \ur|evi},O.Jovanovi}iVukadinovi}(napad).Akoseoporaveprikqu~i}eseBatai[u{ilovi}. Trebanapomenutidaiporedoptimisti~kih nagove{taja stoji i znakpitawa-koliko}esamMi}o Vujakovi} uspeti u svemu ovome? Naime, on nema pomo}nika, {to stavra najve}i problem u radu s golmanima,jerjedosada{wisaradniknatomplanuRadeMaravi}odustaoizli~nihrazloga. T.Jovovi}


SPORT

dnevnik ENGLESKA PREMIJER LIGA

Subota Fulam-Stouk Arsenal-AstonVila Nori~-Everton KvinsPark-Man~esterj. Reding-Vigan VBA-Sanderlend Nedeqa Man.siti-^elsi Wukasl-Sautempton( Ponedeqak VestHem-Totenhem 1.Man~est.J. 26 2.Man~est.S.26 26 3.^elsi 4.Totenhem 26 26 5.Arsenal 26 6.Everton 26 7.Svonsi 26 8.VBA 9.Liverpul 26 26 10.Stouk 11.VestHem 26 12.Fulam 26 13.Sanderl. 26 26 14.Nori~ 15.Sautempt. 26 16.Wukasl 26 17.AstonVila 26 18.Reding 26 19.Vigan 26 20.KvinsPark 26

21 15 14 14 12 10 9 11 9 7 8 7 7 6 6 7 5 5 5 2

2 8 7 6 8 12 10 4 9 12 6 8 8 11 9 6 9 8 6 11

3 3 5 6 6 4 7 11 8 7 12 11 11 9 11 13 12 13 15 13

(13.45) (16) (16) (16) (16) (16) (14.30) 14.30) (21) 62:31 48:24 55:28 44:30 50:29 40:32 38:29 36:35 44:34 26:31 29:38 36:42 28:34 25:40 36:45 34:46 25:50 33:48 30:51 19:41

65 53 49 48 44 42 37 37 36 33 30 29 29 29 27 27 24 23 21 17

NA[ PREDLOG

Milanski derbi trese ~izmu sastavom. Gradski derbi je uvek pravaposlasticazanavija~e,inezahvalno je prognozirati ishod. Ekipa Milana je sigurno ispra`wenaposleme~asaBarselonom,a tojena{avelika{ansa-kazaoje trenerNero-azuraAndreaStrama}oni. NaOstrvubitkazatituluse~inisveizvesnijom.Gradskirivali

1.Kardif 2.Hal 3.Votford 4.Kristal 5.Lester 6.Midlzbro 7.Brajton 8.Notingem 9.Lids 10.Derbi 11.Blekburn 12.Barnli 13.^arlton 14.Milvol 15.Blekpul 15.^arlton 16.Bolton 17.Birmingem 18.Ipsvi~ 19.[efild 20.Barnsli 21.Hadersf. 22.Vulvs 23.Piterboro 24.Bristol

32 33 33 33 31 33 32 33 32 33 32 32 33 32 33 33 32 33 33 32 32 32 33 31 33

21 19 18 16 16 16 12 11 13 11 11 12 11 11 10 11 9 9 10 10 10 9 9 10 9

4 5 5 10 5 3 13 12 6 11 11 8 10 8 10 10 12 12 8 7 7 10 8 3 4

7 9 10 7 10 14 7 10 13 11 10 12 12 13 13 12 11 12 15 15 15 13 16 18 20

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (18.20) (15) 53:33 45:33 66:42 60:41 53:28 51:50 45:34 47:46 43:48 49:46 42:40 47:46 43:45 42:48 50:49 43:45 45:46 41:52 34:54 38:47 38:48 34:57 38:47 48:56 46:62

67 62 59 58 53 51 49 45 45 44 44 44 43 41 40 43 39 39 38 37 37 37 35 33 31

NEMA^KA BUNDES LIGA

Danas Frajburg-Ajntraht Subota Bajern-Verder [tutgart-Nirnberg Hanover-Hamburg Majnc-Volfsburg Augzburg-Hofenhajm [alke-FortunaD. Nedeqa Borusija(M)-Borusija(D) GrojterF.-Bajer 1.Bajern(M) 2.Borus.(D) 3.Bajer 4.Ajntraht 5.Frajburg 6.Hamburger 7.Majnc 8.Hanover 9.[alke 10.Borus.(M) 11.Verder 12.[tutgart 13.Fortuna 14.Nirnberg 15.Volfsburg 16.Hofenhajm 17.Augzburg 18.GrojterF

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

18 12 12 11 9 10 9 9 8 7 8 8 7 6 7 4 2 2

3 6 5 4 7 4 5 3 6 9 4 4 6 8 5 4 9 6

1 4 5 7 6 8 8 10 8 6 10 10 9 8 10 14 11 14

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30) (15.30) (17.30) 57:7 50:26 43:30 38:34 29:22 27:27 30:27 41:41 35:37 31:33 38:41 24:39 27:29 22:29 22:32 26:46 18:35 13:36

57 42 41 37 34 34 32 30 30 30 28 28 27 26 26 16 15 12

[KOTSKA

Subota Harts-Invernes Kilmarnok-Aberdin RosKaunti-Madervel St.Yonston-St.Miren Nedeqa Seltik-FKDandi Dandij.-Hibernijan

(16) (16) (16) (16) (13.45) (17.30)

1.Seltik 26 18 4 4 61:20 58 2.Madervel 26 11 7 7 43:34 40 3.Kaledonij. 26 9 11 6 50:44 38 4.Hibernijan 27 10 7 10 34:34 37 5.Kilmarnok 27 9 9 9 41:35 36 6.S.Yonston 26 9 9 8 32:32 36 7.Aberdin 27 9 9 9 32:34 36 8.RosKaunti 26 8 11 7 32:34 35 9.DandiJ. 26 8 9 9 42:48 33 10.Harts 26 7 9 10 25:34 30 11.S.Miren 26 7 8 11 33:44 29 12.FKDandi 26 3 5 18 14:46 14

Ipak,u~ini}emosvedaostanemou vrhutabeleibaremprvenstvozavr{imo na drugoj poziciji. ^elsi nam duva za vrat i ~eka jo{ jedan

hengladbahom,stigaona{estupozicijugostujeuHanoveru. - Ovo je jedno od najte`ih gostovawa. Ekipa Hanovera igra

Sigurno

Bajern-Verder KvinsPark-Man~esterj. Braga-Gimarae{ Porto-RioAve Salcburg-Rapid AZAlkmar-Breda

3+(1.40) 2(1.50) 1(1.50) 3+(1.50) 1(1.70) 1(1.50)

Realno

Zagreb-Zadar Groningen-Cvole R.Vaqekano-Vaqadolid Lion-Lorijen Man~estersiti-^elsi Borusija(M)-Borusija(D)

Herenven-Tvente Fejenord-PSV Standard-Genk Hajduk-Dinamo Frajburg-Ajntraht Inter-Milan

ENGLESKA–^EMPION[IP

Subota Vatford-Derbi Hadersfild-Ipsvi~ Blekburn-Lids Blekpul-Lester Bristol-Barnsli Piterboro-Birmingem Brajton-Banrli [efildV.-KristalP. Bolton-Hal ^arlton-NotingemF. Midlzboro-Milvol Nedeqa Vulverhempton-Kardif

[PANIJA–PRIMERA

POMO] KLADIONI^ARIMA

Sigurnojedasenajzanimqiviji fudbalski me~ovogvikendaigrase u Milanu, gde }e se u gradskom derbiju sastati Inter i Milan. Obe ekipe pretenduju na osvajawe barem drugog mesta koje vodi direktno u Ligu {ampiona. LiderJuventusjeodmakao,pasuse milanskigigantibaciliupoteru

S jednog od milanskih derbija

za drugoplasiranim Napolijem. Samopobedavodikazacrtanomciqu,pajezna~ajderbijave}i.Stankovi}idrugovivezalisutriuzastopnatrijumfaprotivroso-nera posledwijesenaskaogosti(1:0). -Derbidolaziuneugodnomtrenutku.Pro{lenedeqenasjeFio- rentinaispra{ila,pajepitaweu kakvojsmoiformi.Zbogtogasmo odlu~ili da poja~amo ritam, i da protivKlu`aigramosrezervnim

JunajtediSitisuserazdvojilii sadajeprednostVidi}aidrugovau odnosunaKolarovavelikih12bodova. Derbi 27. kola igra se na Itihad stadionu, gde }e gra|ani ugostiti tre}eplasirani ^elsi. Plavci nisu slavili na posledwa triduelasaMan~esterom,jesenas jenaStamfordbrixubiloje0:0. -Junajtednamjepobegaovelikih 12bodovaimislimdasu{anseza odbranu titule sada minimalne.

1(1.75) 1(1.80) 1(1.80) 1(1.65) 1(1.90) 2(1.70)

Iznena|ewe

na{kiks.Nakontriutamiceukojima nismo slavili mislim da je reddasevratimou`ivotiodu`imo vernim navija~ima protiv atraktivnogrivala-veliprvotimacgra|anaEdinXeko. U Nema~koj se ovog vikenda igraju utakmice 23. kola Bundes lige. Zahuktali Hamburg koji je u posledwa dva kola sa dve pobede nadimewacima,DortmundomiMe-

Slovenac uhap{en zbog name{tawa

2(2.10) 4+(2.10) 1(2.00) H(3.15) 2(3.30) 2(2.40)

sjajno kod ku}e. Mi na drugoj strani imamo tri pobede u posledwa ~etiri kola, forma nam jeuusponu,madamoramodaporadimo na izdawima koja pru`amo nagostu}ujimterenima.Uzdamse u proverene snage i da }emo kolektivnomigromuzraspolo`ene golgetere uspeti da iznenadimo dobruekipu. I. G.

Del Pjero ostaje u Sidneju

Italijanska policija uhapsila je slovena~kog dr`avqanina AdmiraSuli}azbogsumwidajeu~estvovao u name{tawu fudbalskih utakmica. Suli} se dobrovoqno predao italijanskojpolicijinaaerodromuuMilanu,asumwasedajepovezansaorganizovanimname{tawem me~eva~ijajebazabilauSingapu-

ru.Slovenacjeoptu`enzazlo~ina~koudru`ivaweisportskeprevare, a postupak }e biti vo|en u Kremoni. Pre wega je zbog name{tawame~evauhap{enAlmirGegi},kojijeiotkrioceosistemname{tawame~eva. Protiv Suli}a je jo{ u decembru 2012. godine podignuta optu`nica i izdata me|unarodna po-

ternica,aliiporedsaradweitalijanske policija sa Interpolom, onnijemogaobitiuhap{enjersa Singapuromnemasporazumaoekstradiciji. Slu~aj koji se vodi u Kremoni, kaoivezaneistragekojesevodeu Bariju i Napuqu, rezultirali su oduzimawem bodova brojnim klubovima.

NEMA^KA CVAJTA

TURSKA

HRVATSKA

GR^KA

1.Ajntraht 22 2.Herta 22 3.Kajzersl. 22 4.Frankfurt22 5.Keln 22 6.UnionB. 22 7.Kotbus 22 8.Minhen 22 9.Alen 22 10.Ingol{tat 22 11.Paderborn 22 12.Bohum 22 13.Erzgebirge 22 14.SentPauli 22 15.Duisburg 22 16.Dinamo(D) 22 17.Sandhauzen 22 18.Regenzburg 22

15 14 10 10 8 8 8 7 8 7 8 6 6 5 6 4 4 4

6 7 9 3 9 8 7 9 6 9 5 6 5 8 5 8 6 4

1 1 3 9 5 6 7 6 8 6 9 10 11 9 11 10 12 14

(18) (18) (18) (13) (13) (13.30) (13.30) (13.30) (20.15)

39:17 44:18 33:21 30:26 25:22 36:31 26:24 24:20 23:20 26:25 29:27 27:37 28:34 19:27 21:35 22:33 26:46 25:40

51 49 39 33 33 32 31 30 30 30 29 24 23 23 23 20 18 16

BELGIJA

Subota Gent-SerklBri` Ber{ot-Lirs [arlroa-Varegem Kortrijk-Mons Mehelen-Leuven Vasland-Lokeren Nedeqa KlubBri`-Anderleht Standard-Genk 1.Anderleht 2.Varegem 3.Genk 4.Standard 5.Lokeren 6.KlubBri` 7.Mehelen 8.Kortrijk 9.Mons 10.Leuven 11.Gent 12.[arlroa 13.Vasland 14.Lirs 15.Ber{ot 16.Ser.Bri`

26 26 27 27 27 26 27 27 27 27 27 26 27 27 27 27

19 16 13 14 13 12 12 11 11 7 7 8 6 3 5 3

5 6 9 4 7 8 5 5 5 11 9 3 8 11 5 5

(18) (20) (20) (20) (20) (20) (14.30) (18) 2 4 5 9 7 6 10 11 11 9 11 15 13 13 17 17

65:23 43:25 55:37 50:31 50:37 56:40 41:36 31:28 43:47 44:46 28:36 24:46 25:44 24:49 25:54 27:52

62 54 48 46 46 44 41 38 38 32 30 27 26 20 20 14

Danas Gaziantep-Bursa Subota Istanbul-Eski{ehir Elazigspor-Antalija Sivas-Be{ikta{ Mersin-Trabzon Nedeqa Kajzeri-Fen~lergiliri Fenerbah~e-Ka{impasa Karabuk-Akhi{ar Ponedeqak Galatasaraj-Ordunspor

(19) (12.30) (15) (18) (18) (15) (18) (18) (19)

1.Galatasar. 22 12 7 3 42:25 43 2.Fenerbah. 22 10 7 5 34:24 37 3.Be{ikta{ 22 9 9 4 47:33 36 4.Bursa 22 8 10 4 34:26 34 5.Antalija 22 10 4 8 32:31 34 6.Kasimpa{a 22 9 6 7 31:23 33 7.Eski{ehir 22 8 8 6 36:27 32 8.Gen~lerb. 22 7 9 6 35:34 30 9.Kajzeri 22 8 5 9 30:32 29 10.Sivas 22 8 5 9 25:29 29 11.Karabuk 22 8 5 9 28:35 29 12.Trabzon 22 7 6 9 25:27 27 13.Ordu 22 5 11 6 24:24 26 14.Istanbul 22 7 5 10 27:28 26 15.Gaziantep 22 6 7 9 21:32 25 16.Elazig 22 4 9 9 17:34 21 17.Mersin 22 4 8 10 23:32 20 18.Akhisar 22 4 7 11 17:32 19

HOLANDIJA Viqem-NEC

Danas

(20)

Subota Herakles-Vitese Groningen-Cvole Venlo-RKC Herenven-Tvente Nedeqa Fejenord-PSV Utreht-Roda Ajaks-DenHag AZAlkmar-Breda 1.PSV 2.Ajaks 3.Tvente 4.Fejenord 5.Vitese 6.Utreht 7.NEC 8.DenHag 9.Herakles 10.Groningen 11.AZAlkmar 12.Breda 13.RKC 14.Herenven 15.Cvole 16.Roda 17.Venlo 18.Viqem

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

16 13 12 13 12 11 9 7 6 7 6 6 5 5 5 4 4 2

2 8 8 5 6 6 6 10 10 5 7 6 8 8 8 10 7 8

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45) (12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 5 2 3 5 5 6 8 6 7 11 10 11 10 10 10 9 12 13

77:25 53:24 39:20 45:31 43:28 34:27 32:36 37:41 45:45 22:35 34:40 25:40 25:31 32:44 25:37 32:45 27:49 21:50

50 47 44 44 42 39 33 31 28 26 25 24 23 23 23 22 19 14

Danas Lokomotiva-Split Zagreb-Zadar Subota Slaven-Inter Osijek-Istra Rijeka-Cibalija Nedeqa Hajduk(S)-Dinamo(Z) 1.Dinamo 2.Hajduk(S) 3.Split 4.Lokomot. 5.Rijeka 6.Slaven 7.Osijek 8.Istra 9.Zadar 10.Inter 11.Cibalija 12.Zagreb

(17) (17) (15) (15) (18) (18)

20 14 2 4 44:17 44 20 10 6 4 29:14 36 20 10 3 7 31:24 33 20 9 6 5 29:23 33 20 9 5 6 29:27 32 20 9 4 7 28:28 31 20 6 8 6 21:20 26 20 5 6 9 19:24 21 20 5 5 10 21:36 20 20 4 7 9 21:26 19 20 5 4 11 18:31 19 20 4 4 12 14:34 16

FRANCUSKA Nica-Rems

Danas

(20.30)

Subota

Ren-So{o Aja~io-Lil Nansi-SentEtjen Troa-Bastija Evijan-Montpeqe Valensijen-Tuluz Nedeqa Lion-Lorijen Bordo-Brest PS@-Marsej 1.PS@ 2.Lion 3.Marsej 4.Nica 5.SentEtjen 6.Ren 7.Lorijen 8.Monpeqe 9.Bordo 10.Lil 11.Valensijen 12.Tuluz 13.Aja~io(-2) 14.So{o 15.Bastija 16.Brest 17.Rems 18.Evijan 19.Troa 20.Nansi

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25

15 14 14 11 11 12 10 11 9 9 9 8 7 7 7 7 5 5 3 3

6 6 4 9 8 4 9 5 11 10 6 8 10 5 5 4 9 8 10 9

(17) (20) (20) (20) (20) (20) (14) (17) (21) 4 5 7 5 6 9 6 9 5 6 10 9 8 13 13 14 11 12 12 13

47:16 43:24 32:29 37:28 37:19 37:32 41:39 40:32 26:20 32:25 34:36 32:32 28:33 25:36 29:51 25:36 22:29 25:38 28:46 22:41

51 48 46 42 41 40 39 38 38 37 33 32 29 26 26 25 24 23 19 18

Danas Atletik(B)-Sosijedad Subota Majorka-Hetafe Saragosa-Valensija Deportivo-Real(M) Barselona-Seviqa Nedeqa R.Vaqekano-Vaqadolid Selta-Granada Atletiko(M)-Espawol Betis-Malaga Ponedeqak Levante-Osasuna 1.Barselona 2.Atlet.(M) 3.Real(M) 4.Malaga 5.Valensija 6.Sosijedad 7.R.Vaqek. 8.Betis 9.Levente 10.Seviqa 11.Hetafe 12.Espawol 13.Vaqadolid 14.Granada 15.Atletik(B) 16.Osasuna 17.Saragosa 18.Selta 19.Majorka 20.Deportivo

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 17 15 12 12 19 12 11 10 9 9 8 8 7 7 6 7 5 4 3

2 2 4 6 4 7 1 3 4 5 5 7 6 5 5 7 3 5 6 7

1 5 5 6 8 7 11 10 10 10 10 9 10 12 12 11 14 14 14 14

(21.30) (16) (18) (20) (22) (12) (17) (19) (21) (21) 80:27 47:23 60:22 37:21 34:35 38:30 33:41 31:35 30:36 33:35 32:43 31:34 32:32 23:34 29:47 20:27 23:34 22:31 23:45 28:54

65 53 49 42 40 37 37 36 34 32 32 31 30 26 26 25 24 20 18 16

[PANIJA–SEGUNDA

Legendarni italijanski fudbalerAlesandrodelPjeropotpisaojenovijednogodi{wiugovorsaaustralijskimSidnejom. -ZameneimojuporodicudolazakuAustralijubiojeizazov jer predstavqa veliku promenu u`ivotu.Sadanamjesjajnoovde,svenamsedopada,gradivreme. Ipak, ovde sam pre svega zbogfudbala.-rekaojenekada{wiasJuventusa.

Danas St.Pauli-FSVFrankfurt Bohum-Duisburg Aue-Alen Subota Keln-UnionBerlin Ingol{tad-Dinamo(D) Nedeqa Braun{vajg-1860Minhen Kotbus-Regensburg Sandhausen-Padeborn Ponedeqak Herta-Kajzerslautern

17

petak22.februar2013.

Subota Ksanti-Verija PAOK-Kerkira Panatinaikos-OFI Nedeqa Asteras-Levadiakos Atromitos-Jawina Panionios-Pantrakikos Platanias-AEK Olimpijakos-Aris 1.Olimpijak. 22 2.Asteras 22 3.PAOK 22 4.Atromitos 22 5.Jawina 22 6.Levadijakos22 7.Ksanti 22 8.Panat.(-2) 22 9.Pantr. 22 10.AEK 22 11.OFIKrit 22 12.Panionios 22 13.Platanias 22 14.Aris 22 15.Verija 22 16.Kerkira 22

18 12 11 9 8 8 7 6 7 7 7 8 6 4 4 3

3 5 7 10 7 5 7 10 5 5 5 1 6 10 8 8

1 5 4 3 7 9 8 6 10 10 10 13 10 8 10 11

(16.15) (16.15) (18.30) (14) (14) (16.15) (16.15) (18.30) 47:13 31:15 30:15 22:16 20:18 17:21 18:19 22:23 22:25 18:22 25:30 23:30 20:27 20:32 15:27 11:28

57 41 40 37 31 29 28 26 26 26 26 25 24 22 20 17

PORTUGAL

Danas Estoril-Sporting (21) Subota Setubal-BeiraMar (17) Braga-Gimarae{ (19) Porto-RioAve (21.15) Nedeqa Nacional-Olhanense (17) Moreirense-@ilVisente (17) Benfika-P.Fereira (20.15) Ponedeqak Akademika-Maritimo (21) 1.Porto 19 2.Benfika 19 3.P.Fereira 19 4.Braga 19 5.RioAve 19 6.Maritimo 19 7.Gimarae{ 19 8.Estoril 19 9.Sporting 19 10.Akademika 19 11.Nasional 19 12.Setubal 19 13.@ilVisen. 19 14.Olhanense 19 15.BeiraMar 19 16.Moreirense19

15 15 9 9 8 6 6 6 5 4 5 5 4 3 3 3

4 4 8 4 5 7 6 4 7 8 5 5 6 8 6 5

0 0 2 6 6 6 7 9 7 7 9 9 9 8 10 11

47:9 47:14 27:15 41:28 24:24 19:28 19:29 27:28 19:22 25:28 25:33 21:36 20:31 20:28 23:37 19:34

49 49 35 31 29 25 24 22 22 20 20 20 18 17 15 14

Subota Alkorkon-Hihon Lugo-Rekreativo Mursija-Numansija BarselonaB-Herkules Rasing-Mirande{ Nedeqa Kasteqon-Gvadalahara Almerija-Ponferadina ]irona-Kordoba El~e-Hueska Viqareal-LasPalmas Herez-Sabadeq 26 17 1.El~e 2.Almerija 26 13 3.Alkorkon 26 14 4.]irona 26 12 5.Kordoba 26 11 6.Viqareal 26 10 7.LasPalm. 26 11 8.Rekreat. 26 12 9.BarselonaB26 11 10.Sabadeq 26 11 11.Ponferad. 26 12 12.Numansija 26 8 13.Lugo 26 9 14.Kastiqa 26 9 15.Sporting 26 7 16.Gadalahara 26 7 17.Mursija 26 8 18.Hueska 26 7 19.Mirande{ 26 6 20.Herkules 26 6 21.Rasing 26 6 22.Kserez 26 5

7 7 3 6 8 10 7 4 6 6 2 9 6 4 10 9 6 8 10 7 6 7

2 6 9 8 7 6 8 10 9 9 12 9 11 13 9 10 12 11 10 13 14 14

(18) (18) (18) (20) (21) (12) (17) (17) (19) (20) (21) 36:12 44:29 38:35 43:33 32:25 32:25 39:37 34:37 56:44 40:35 35:35 31:32 25:34 45:45 32:35 29:33 28:35 28:33 21:27 27:38 20:36 22:42

58 46 45 42 41 40 40 40 39 39 38 33 33 31 31 30 30 29 28 25 24 22

ITALIJA–SERIJA A

Subota Palermo-\enova Nedeqa Sampdorija-Kjevo Parma-Katanija Bolowa-Fiorentina Atalanta-Roma Juventus-Sijena Kaqari-Torino Inter-Milan Ponedeqak Udineze-Napoli Lacio-Peskara 1.Juventus 25 17 2.Napoli 25 15 3.Milan 25 13 4.Lacio 25 13 5.Inter 25 13 6.Fiorent. 25 12 7.Katanija 25 11 8.Roma 25 11 9.Udineze 25 9 10.Parma 25 8 11.Torino(-1) 25 7 12.Sampd.(-1) 25 8 13.Kjevo 25 8 14.Kaqari 25 7 15.Atalanta(-2)25 8 16.Bolowa 25 7 17.\enova 25 6 18.Sijena(-6) 25 7 19.Peskara 25 6 20.Palermo 25 3

4 6 5 5 4 6 6 4 9 8 11 5 5 7 5 5 7 6 3 10

4 4 7 7 8 7 8 10 7 9 7 12 12 11 12 13 12 12 16 12

(20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45) (19) (21) 50:17 46:21 44:31 35:29 40:33 45:30 32:30 51:45 35:34 31:33 29:28 31:30 26:40 28:41 22:35 33:35 26:37 27:34 20:51 22:39

55 51 44 44 43 42 39 37 36 32 31 29 29 28 27 26 25 21 21 19

ITALIJA–SERIJA B

Danas JuveStabija-Groseto Specija-Novara Subota ]ezena-Askoli ProVer}eli-Bari Citadela-Livorno Empoli-Padova Lan}iano-Re|ina Vi}enca-Sasuolo Krotone-Ternana Verona-Varese Modena-Bre{a 1.Sasuolo 26 18 4 2.Livorno 26 15 6 3.Verona 26 13 8 4.Vareze(-1) 26 12 8 5.Empoli 26 10 9 6.Modena(-2) 26 10 8 7.JuveStab. 26 9 8 8.Padova 26 8 11 9.Bre{a 26 7 13 10.Askoli(-1) 26 9 7 11.Specija 26 8 8 12.]itadela 26 8 8 13.Novara(-4) 26 10 5 14.]ezena 26 7 10 15.Ternana 26 7 9 16.Krotone(-2)26 8 8 17.Lan}ano 26 6 12 18.Re|ina(-2) 26 7 10 19.Bari(-7) 26 8 9 20.Vi}enca 26 5 10 21.ProVer}eli26 4 5 22.Groseto(-6) 26 4 10

(19) (21)

4 5 5 6 7 8 9 7 6 10 10 10 11 9 10 10 8 9 9 11 17 12

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (18) 54:21 58 49:33 51 37:21 47 35:28 43 41:39 39 34:30 36 39:38 35 30:30 35 33:27 34 34:35 33 36:38 32 32:38 32 35:29 31 29:42 31 25:28 30 25:33 30 27:36 30 24:30 29 32:29 26 29:37 25 20:45 17 28:41 16


18

kWiGA

petak22.februar2013.

dnevnik

TOP-LISTA

ОД17.ДО19.АПРИЛАСЕДМИ ПРОЗЕФЕСТ УНОВОМСАДУ

Живаречкњижевних великана У

Новом Саду ће се од 17. до 19. априла одржати Седми међународни фестивал прозе - Прозефест. У Културном центру Новог Сада, који је организатор и домаћин, тим поводом јуче је одржана конференција за новинаре на којој су говорили директор КЦ НС

Андреј Фајгељ, један од уредника фестивала Недељко Мамула и професорка Гимназије „Светозар Марковић“ Драгана Бошковић. На фестивалу ће учествовати десетак писаца из земље и иностранства, а за сада су позната имена осморо гостију. То су:

Сое Валдес (Куба), Беким Сејрановић (БиХ), Олга Токарчук (Пољска), Недим Гурсел (Турска), Давид Албахари (Србија/Канада), Александар Гаталица, Угљеша Шајтинац и Ђорђе Писарев (Србија). Као и претходних година, реч је о изванредним савременим писцима који су добитници значајних књижевних награда. Дела аутора из иностранства преведена су и објављена на српском језику. А књижевност је била и остала пионир културе у сваком друштву, чуло се на јучерашњој промоСедмог цији Прозефеста у Новом Саду. Намере организатора Међународног фестивала прозе

остале су непромењене - да популаришу културу читања, да младима пруже могућност да осете дамаре савремене књижевности кроз сусрете и разговоре са писцима чија дела нису у наставним програмима. Основни фестивалски концепт је исти, а то значи да ће се у подне одржавати књижевни матинеи-разговори средњошколаца у све четири новосадске гимназије са књижевницима, а у вечерњим терминима у КЦ НС су жива читања уз учешће књижевних критичара. Име добитника међународне књижевне награде „Милован Видаковић“ која се уручује током Фестивала, биће познато половином априла, саопштили су организатори. Јуче су у КЦ НС гимназијалцима подељене књиге учесника Фестивала, како би се што боље припремили за разговор са њима. Р. Л.

ЕКСКЛУЗИВНОУ„ЛАГУНИ”

Одабранаделанобеловца ЖозеаСарамага И

здавачка кућа “Лагуна” добила је ексклузивна права за објављивање одабраних дела португалског нобеловца Жозеа Сарамага у 16 књига. Пратећи све веће интересовање читалаца за овог особеног писца јединственог стила и неконвенционалног правописа, “Лагуна” је 2011. године објавила роман „Смрт и њени хирови“, а 2012. романе „Јеванђеље по Исусу Христу“, „Путовање једног слона“ и „Сва имена“, те путописну прозу „Путовање кроз Португалију“. Током ове године очекујемо преводе романа „Каин“, „Седам сунаца и седам луна“ и „Камени сплав“, те избор прича „С овог и с оног света“, најављује издавач.Наредне године планира се објављивање романа „Година смрти Рикарда Реиша“, „Есеј о слепилу“, „Есеј о луцидности“ и „Удвојени човек“. Најзад, током 2015. године појавиће се преводи његових романа „Повест о опсади Лисабона“, „Са тла уздигнути“ и „Пећина“. У превођењу овог захтевног писца учествује тим наших најбољих књижевних преводилаца са португалског језика, пре свих Јасмина Нешковић, Дејан Тиаго Станковић, Ана Кузмановић Јовановић и Вук Шећеровић, а њима су се придружила и нова имена на пољу преводилаштва, као што је Тања Штрбац. Сваки од Сарамагових романа је алегорија за себе, прича или метафора о некој великој теми људског

живота, али и о савременим појавама, личностима или институцијама. Тако је „Година смрти Рикарда Реиша“ величанствен књижевни споменик великом португалском песнику Фернанду Песои, а „Смрт и њени хирови“- ода уметности која побеђује смрт. „Путовање једног слона“ сервантесовска је прича о тријумфу пријатељства над пролазном славом краљева и владара.

Сарамагово „Јеванђеље по Исусу Христу“ узбудљива је прича о Христу човеку а не легенди, чија је аура човечности много већа него што тврди Библија и што је изазвало гнев цензуре како у Португалији и Шпанији, тако и у целој Европи. „Камени сплав“ прича о Иберијском полуострву и слабим и смешним странама стварања Европске уније, а „Сва имена“- кафкијанска парабола о апсурдности човекових

прегнућа и ужасу бирократског устројства света. „Путовање кроз Португалију“ је оригиналан путопис једног великог писца кроз богате пределе, културу и историју своје земље. Огроман је регистар Сарамагових тема и опсесивних мотива, којима је разобличавао окамењене истине, извргавао руглу католицизам и хришћанство уопште, противио се глобализму и

пројектима новог светског поретка, а увек остајао веран појединцу, малом човеку и уопште људским слабостима и напорима да свет око себе и свој живот учине подношљивим и лепшим. Жозе Сарамаго (1922, Азињага – 2010, Канарска острва) родио се у сиромашној породици, мукотрпно се школовао и завршио машинбраварски занат у Лисабону. У тој школи је, „за дивно чудо, у настав-

BA[TINA

Архивзалекаре „Српски архив за целокупно лекарство“ покренуло је Српско лекарско друштво у Београду, основано 1872. године. Овај научни часопис из области медицине излазио је годишње 1874–1895, под уредништвом проф. др Владана Ђорђевића, тадашњег секретара Српског лекарског друштва. Часопис је доносио извештаје о раду Српског лекарског друштва, оригиналне чланке из области медицине и преводе. На предлог В. Ђорђевића 1895. започето је излажење новог часописа са истим насловом и додатим поднасловом „орган српског лекарског друштва“, чији уредник је био проф. др Милан ЈовановићБатут. Тај други часопис излази и данас (прекид је имао 1915–1918 и 1942–1945). Оба часописа постоје у Библиотеци Матице српске и

претражива су у каталогу Библиотеке. Д. Г.

ном плану у то време, иако усмереном на техничке науке, био поред француског језика и предмет Португалски језик и књижевност. Пошто код куће нисам имао књига (сопствене књиге, које сам сâм купио, од пара које сам позајмио од пријатеља, стекао сам тек у својој 19. години), уџбеник португалског језика, својим антологијским карактером, отворио ми је врата књижевног стваралаштва“ - записао је касније у „Аутобиографији“. Бавио се многим занимањима, а после војног пуча 1975. потпуно се посветио књижевности. После цензуре и напада португалских конзервативних власти на његов роман „Јеванђеље по Исусу Христу“ 1991, које су спречиле његову кандидатуру за Европску књижевну награду, преселио се на шпанска Канарска острва, где је и умро 2010. Свој први роман „Земља греха“ објавио је 1947. године. После тога, до 1966, није присутан на португалској књижевној сцени. Отад следе бројне његове збирке песама, романи, збирке прича, критике и политички текстови које је објављивао код најзначајнијих издавача и у познатим португалским књижевним и дневним новинама. Бавио се такође и књижевним превођењем, а његова дела преведена су на све веће светске језике. Пре додељивања Нобелове награде 1998, добио је 1995. Камоишову награду, најпрестижније признање за писце португалског књижевног израза. К. Р.

Најтраженијинаслови узрењанинској књижари „Агора” 1.„Тесла,портретмеђумаскама”, ВладимирПиштало-„Агора” 2.„КојеспремиоТајнувечеру”, РозалиндМајлс-„Геопоетика” 3.„Великират“,АлександарГаталица -„МоноиМањана” 4.„Блиставоистрашно” 2, БекимФехмиу-„Самиздат Б92“ 5.„Писмаизхладнеземље”, КаролинаЛамарш-„Агора” 6.„Сјајуокузвезде”, ЉиљанаХабјановић-Ђуровић-„Глобосино” 7.„Педесетнијанси-Сива“,Е.Л.Џејмс-„Лагуна” 8.„Венеција“,ВладимирПиштало-„Агора” 9.„Великаочекивања“,ЂорђеПисарев-„Агора” 10.„Саасвимскромнидарови”, УгљешаШајтинац-„Архипелаг”

НОВОИЗБАНАТСКОГКУЛТУРНОГЦЕНТРА

Поезијависоке свестии заокружености

М

ало је данас издавача који ће се упустити у објављивање (најчешће непрофитабилних) књига поезије. Али их ипак има, а такав је Банатски културни центар из Новог Милошева, који је познат и по пионирским покушајима обја-

вљивања електронских књига стихова. Недавно је БКЦ објавио песничку збирку зрењанинског књижевника Горана Ибрајтера „Стихије“ (у папирном издању). У једној од песама које чине књигу „Стихије“, Горан Ибрајтер каже да „усправне огањ воли“. Мада се овај песник у српској поезији појавио релативно касно (рођен у Мокрину, 1962), понуђено из његове духовне радионице оставља утисак зрелости, озбиљности, заокружености и високе свести о песничкој речи и великој одговорности коју носи храброст именовања света и појава. За мото књиге узета је ре-

ченица „И кад отвори седми печат, поста тишина на небу око по сахата” из Откровења Јовановог 8.1, наводи, између осталог, рецензент Милан Ненадић. Горан Ибрајтер још књигом „Песме Елеазарове“ (КОВ, Вршац 2009), уверљиво издваја свој песнички глас из мора општости у које се сурвала савремена српска поезија. Ту издвојеност, нарочитост и наочитост само потврђује и учвршћује особеност нове књиге. Ибрајтер је већ стекао свој клише, а прави песници, још од Бодлера, знају колико је тежак пут до властитог калупа, до сопственог гласа, до препознатљивости. Мало је таквих у нашој савременој поезији- закључује Ненадић. Овај рукопис би се могао обележити и као Откривење Гораново, јер, без обзира што је заснован на библијском тексту, у њега је уграђен аутентичан песнички стих и дар песника Горана Ибрајтера, наглашава други рецензент Зоран Ђерић.Нема сумње да је тема Апокалипсе, у тренутку када се она предвиђа, најављује или слути, више него актуелна, увек подстицајна за песничка сновиђења, за нова читања и промишљања наше егзистенције, подједнако нашег опстанка, колико и наше пропасти. Певање о крају света, потпуно у духу катастрофичких поетика, ипак није до краја безнадежно, односно песимистичко. Ипак, постоји нада за песму, за стих, за тренутак сабраности, који је, истовремено, и потврда трајања, и блесак смисла, закључује Ђерић. Р. Л.

Кадуниверзитетзабрља

К

њижараДржавногуниверзитетаМисури,јошувекровитапослескандалакојијојјеприредиодугогодишњи ректор Марк Брикси, узимајући новац из универзитетских фондова, протеклог месецапретрпелајеновиударац,овогапутазбогштампарскегрешкекојуниконије приметио на време: преко шест хиљада кесасњиховимлогомкоједобијатеприликом куповине у њиховој књижари ималесупогрешнонаписанназив„универзитет”. Универзитетјенаштампањеовихкеса потрошио више од 70 хиљада долара,поштојесвак аторбакошталаскоро четири долара. Само у августу студентима купцима је подељено 6.000 кеса, докје2.500уништено.Насвусрећу,половинакесаносиисправнонаписанлого и оне су подељене током јесени студент им а који су куп овал и претеж но стручнулитературу.

ДастварбудегорапоУниверзитет,грешкајеискључивоњихова,поштосуњиховидизајнериштампарупослалипогрешно исписан лого, а Управа Универзитета печатомипотписомодобрилајеовајпосао, такодаонекојнадокнадинеманиговора. Грешкајеоткривенапоштојенеколико стотинакесавећбилоподељеностуден-

[E O ] T NE

тима, али су запослениукњижаринаставилидаихделе,надајући се да нико неће приметитигрешку,абезконсултацијеснадређенима.УправоутовремеДржавниуниверзитетМисури није имао ректора, пошто је стари управникпонеооставкуиз„финансијских разлога”,аовабрљотинаУправуУниверзитетасамојеучврстилаууверењудасу урадилидобарпосаокадасусеразишли саБриксијем. Умеђувремену,Бриксијаочекујетежак посао објашњавања куда се дело пола милиона долара из универзитетске касе, каоиштајевишеод80.000доларакеша тражилоуњеговојфијоци.Полицијатренутно истражује случај, а фаличне кесе већ су се појавиле на Ибеју и веома су траженемеђуколекционарима. И. В.


kultura

dnevnik

petak22.februar2013.

19

ПОЧИЊЕРЕВИЈАНАЈНОВИЈИХОСТВАРЕЊАСВЕТСКЕКИНЕМАТОГРАФИЈЕ

Празникфилмаи уНовомСаду Мајкл Медсен отвара ФестуБеограду Славни амерички глумац Мајкл Медсен отвориће вечерас у „Сава центру„ 41. међународни филмски фестивал Фест, на којем ће до 3. марта бити приказано 75 филмова из целог света. Медсен је снимио низ филмова, од култних остварења до биоскопских хитова. Најпознатији је по улогама немилосрдног, жестоког момка у жанровски сличним филмовима као што су „Улични пси„, „Дони Браско„, „Врста„, „Kill Bill 2”. На Фест стиже са улогом у филму „Поред пута” редитеља Зорана и продуцента Владимира Лисинца, браће из Крушевца који каријеру граде у Америци. Они ће се такође поклонити публици Феста, као и Лазар Ристовски који у њиховом филму игра Србина који је кренуо преко океана да оствари „амерички сан”. Овогодишњи Фест обележиће богат програм који карактеришу највећа светска редитељска и глумачка имена и најактуелнији наслови, награђивани на међународним фестивалима и озбиљни кандидати у трци за Оскара. Различите програмске целине приказиваће се у Сава центру, Дому омладине, Дворани културног

центра, биоскопу Фонтана и Музеју кинотеке у Косовској улици у Београду. Уметнички директор Феста Борислав Анђелић истиче да је програм јак, захваљујући томе што је прошла година у светској кинематографији била квалитетна, али и помоћи домаћих дистрибутера и Дирекције Феста да се на време обезбеди оно што су селектор Иван Карл и он желели. Главни програм нуди фестивалске победнике, оскаровце, велике ауторе, циклус „Холивуд„ пресек америчког репертоарског филма, а ту су и „Панорама светског филма„ (далеке кинематографије), „Европа у Европи„ (продукције и копродукције унутар ЕУ), „У фокусу: Јужна Америка„, „Изабрани документарци„. Једини такмичарски програм „Европа ван Европе„ (селекција европских кинематографија изван ЕУ) обухвата девет филмова из Турске, Русије, Казахстана, Украјине, Србије, Хрватске, Норвешке, Израела и Јерменије.Фест ће приказати и више српских филмова„Фалсификатор„ Горана Марковића ,„Кругове„ Срдана Голубовића„ као и документарац „Албертов пут„ Предрага Бамбића...

Како то већ годинама бива, Међународни филмски фестивал (Фест) у Београду имаће свој одјек и у Новом Саду. Од сутра, биоскоп „Арена синеплекс“ ће трећи пут за редом бити домаћин ревије чији ће програм почети дан касније него матични. Како је саопштено јуче у „Арени синеплекс“, то је зато што се на премијерама домаћих филмова очекују и ауторске екипе, а можда ће до Новог Сада стићи и Мајкл Медсен, гостујућа звезда која ове године отвара познату манифестацију. Фест у Новом Саду, пројекцијом сутра у 19 сати, отвориће филм „Љубав“ Михаела Ханекеа, овенчан Златном палмом на Канском фестивалу. Иначе, премијерне пројекције у „Арени синеплекс“ почињаће у 18, 19 и 22 сата, а репризе су на програму дан после, у термину од 15 сати.

Поводом Феста у КЦНС У Културном центру Новог Сада поводом Феста од 24. фебруара до 7. марта биће приказиван програм „Актуелности светске кинематографије“, у оквиру којег ће публика моћи да види 23 остварења, два на дан, сем у недељу када смотра почиње пројекцијом филма „Како срећа хоће“ Алекса де ла Иглесије (19 и 21 сат). На срећу гледалаца, селекција је добрим делом различита од оне у „Арени синеплекс“. Цене улазница су 250 и 300 динара, а на сваких пет добија се шеста гратис. Као и увек, Новосађани ће бити у прилици да погледају нешто мањи обим Фестове понуде. „Арена синеплекс“ је обезбедила 29 премијера у оквиру 38 пројекција. Комплети улазница продају се по сниженим ценама, а могу се купити у три варијанте: девет карата за пројекције од 18 сати

УНЕДЕЉУ,24.ФЕБРУАРА,НАКОНЦЕРТУУСИНАГОГИ

Симфоничарии млади таленти Војводине Војвођански симфонијски оркестар приређује концерт у Синагоги 24. фебруара с почетком у 20 часова, на којем ће, под диригентским вођством Микице Јевтића, наступити са младим талентима из Војводине вилончелисткињом Иреном Јосифоском и виолинистом Робертом Лакатошем. Они ће на овом концерту извести Варијације на рококо тему у А-дуру, оп. 33 за виолончело и оркестар П. И. Чајковског, и Брамсов Виолински концерт у Д-дуру, оп.77. У свом препознатљивом руху, „симфоничари“ ће програм започети допадљивом Увертиром за Моцартову оперу „Кози фан туте“ (Тако чине све). Улаз је слободан.

Роберт Лакатош

Ирена Јосифоска

- Након успешна два концерта која су иза нас, а реч је о концерту отварања сезоне на коме су „симфоничари“ бриљирали извођењем „Посвећења пролећа“ Игора Стравинског, али и након „расположеног свирања енергично вођеног оркестра“ у празничној атмосфери Новогодишњег гала концерта, пред нама је концерт младих талената Војводине. Војвођански симфонијски оркестар овај пут на сцену доводи два можда најталентованија уметника своје генерације, виолончелисткињу Ирену Јосифоску и виолинисту Роберта Лакатоша, добитника више међународних награда и лауреата на такмичењима широм света – истичу у Војвођанском симфонијском оркестру. Н. П-ј.

Југу Радивојевићу „Нушићева награда” Редитељ из Београда Југ Радивојевић овогодишњи је добитник „Нушићеве награде„, коју додељује фестивал „Нушићеви дани„ у Смедереву за ревитализацију драмске класике. Радивојевићу је додељена награда „за поставке дела Нушића и савремено читање старе и нове драмске класике”. Једногласну одлуку донео је жири у саставу: театролог др Драгана Чолић Биљановски, критичар Милосав Буца Мирковић и уметнички

Из новог филма Вудија Алена „Риму с љубављу”

директор „Нушићевих дана„ Сава Ђуричић. Нушићеви комади које је режирао Радивојевић учествовали су на смедеревском фестивалу са великим успехом. „Ожалошћену породицу„ у продукцији Мадленианума жири је 2009. прогласио најбољом, док је представа „Пут око света” Крушевачког позоришта и фестивала „Дани комедије„ у Јагодини, 2011. проглашена најбољом од стране жирија публике.

(1.980 динара), десет карата за пројекције од 19 сати (3.000 динара) и десет карата за пројекције од 22 сата (3.000 динара). Фест је познат по томе што се на њему приказују филмови првенствено уметничке оријентације, најчешће европског порекла. Ове године, на 41. Фесту по

реду, долазе нам филмови из Француске, Италије, Шпаније, Белгије, Јапана, Немачке... Међу њима су дуго очекивани „Јадници“, које је по чувеном роману Виктора Игоа режирао Том Хупер, затим већ популарни „Линколн“ Стивена Сплиберга, а ту су и нови филмови Алекса де ла Иглесије („Како срећа хоће“), Брајана де Палме („Страст“), Вонга Кар-ваија („Велики мајстор“), Вудија Алена („Риму, с љубављу“), Ђузепеа Торнатореа („Најбоља понуда“), Роберта Земекиса („Лет“), Кена Лоуча („Анђеоски део“), Бернарда Бертолучија („Ја и ти“), Франсоа Озона („У кући“) . Читав програм доступан је на интернет презентацијама Феста (www.fest.rs) и „Арене синеплекс“ (www.arenacineplex.com).

С посебном пажњом, сарадница за односе са јавношћу биоскопа „Арена синеплекс“, Јелена Галетин, најавила је две домаће премијере којима ће присуствовати и ауторске екипе. Реч је о актуелним филмовима „Кругови“ Срдан Голубовића, у којем улоге тумаче Александар Берчек, Леон Лучев, Небојша Глоговац, Христина Поповић, Вук Костић, и „Фалсификатор“ Горана Марковића, у којем играју Тихомир Станић, Бранка Катић, Драган Петровић, Сергеј Трифуновић, Богдан Диклић, Светозар Цветковић. Ревија филмова са Феста у Новом Саду биће затворена 4. марта у 22 сата, када је на програму филм „Обећана земља“ И. Бурић Гаса ван Санта.


20

svet

petak22.februar2013.

UKRATKO Sukobi uJemenu ADEN: U sukobima snaga bezbednosti i separatista u ju`nom delu Jemena ubijena su dva borca za nezavisnost, a raweno je 18 osoba, saop{tili su jemenski zvani~nici. Dana{wi sukobi izbili su na prvu godi{wicu izbora predsednika Abeda Rabo Mansur Hadija. Izbori, na kojima se glasalo za jednog kandidata, deo su plana o tranziciji vlasti koja je usledila posle jednogodi{we pobune u kojoj je svrgnut predsednik Ali Abdulah Saleh. Sukobi su kulminirali u Adenu na jugu zemqe, po{to su se Hadijeve pristalice okupile da proslave tu godi{wicu. Zvani~nici ka`u da su separatisti onda poku{ali da ulete u okupqenu gomilu, zbog ~ega su snage reda otvorile vatru na wih. Sever i jug Jemena ujedinili su se 1990. godine.

DR@AVNISEKRETARSJEDIWENIHDR@AVAYONKERI

APELGENERALNOGSEKRETARANATO

NijevremedaseAmerika povla~isasvetskescene

Rasmusen:Ne{tedite navojsci

VA[INGTON: Ameri~ki dr`avni sekretar Xon Keri izjavio je da i u te{kim ekonomskim vremenima spoqna pomo} koju SAD daje mora da ostane na snazi, po{to je to investicija u nacional-

nu bezbednost zemqe i ekonomski prosperitet. Keri je rekao da je svestan da spoqna pomo} predstavqa laku metu za politi~ke napade, ali je pozvao obe stranke da zajedni~ki u~estvuju u vo|ewu me|unarodne politike. Postavqawe diplomata u stane zemqe ju~e, mnogo je jeftinije nego slawe trupa sutra, istakao je dr`avni sekretar SAD, obra}aju}i se studentima na Virxinija univerzitetu. On je dao primer kako Amerika ima korist od novca koji daje kao pomo} drugim dr`avama ili ga tro{i na diplomatiju. To ukupno ne prelazi iznos od jednog centa po dolaru,

a imamo programe koji se bore protiv AIDS-a u Africi, ~ime je spaseno pet miliona `ivota, i oni su sada produktivni ~lanovi dru{tva, koje nudi mogu}nosti za ameri~ke investicije, naveo je Keri. On je kao prioritete u odnosima naveo i Indoneziju, koja je pojedina~no najve}i kupac “Boingovih” aviona i Ju`nu Afriku ~ija }e energetska kompanija otvoriti svoje postrojewe u Luizijani, i tako zaposliti Amerikance. Keri je kritikovao Kongres, rekav{i da buxet zavisi od wegove odluke, a samim tim i dometi spoqne politike. Nije vreme da se Amerika povla~i sa svetske scene, ve} da bude jo{ vi{e ukqu~ena, zakqu~io je {ef Stejt departmenta.

EKSPLOZIJAUCENTRUDAMASKA

Napad nayamiju

RatpredAsadovim vratima,53mrtva

NAJROBI: U napadu na xamiju na istoku Kenije ubijeno je sedam osoba, kada su naoru`ane osobe otvorile vatru, rekao je jedan lokalni zvani~nik. „Petorica mu{karaca i dve `ene ubijeni su u napadu u kojem je bilo i povre|enih”, naveo je Malim Mohamed iz okruga Garisa i prezicirao da je napada~a bilo desetak, prenose svetske agencije. Istok Kenije popri{te je napada koji se pripisuju ekstremistima povezanim sa Al Kaidom iz Somalije. Somalijska teroristi~ka grupa El [abab izvodi napade u Keniji u znak odmazde zbog slawa kenijskih trupa u Somaliju radi obra~una sa ekstremistima. Napad je usledio mawe od dve nedeqe pre parlamentarnih izbora u Keniji. Strahuje se da bi ekstremisti mogli da poku{aju da napadima ometu izbore.

DAMASK: U sna`noj eksploziji automobila-bombe u blizini sedi{ta sirijske vladaju}e partije Baas u centru Damaska poginulo je najmawe 53 osobe, prenela je u sirijska Opservatorija za qudska prava. Dr`avna agencija Sana je javila da je veliki broj civila poginuo ili povre|en u „teroristi~kom napadu” i da je pri~iwena zna~ajna materijalna {teta. Kako javqaju agencije, me|u povre|enima je i ~etvoro dece. Eksplozija je odjeknula u centralnom kvartu Mazra, nedaleko od sedi{ta vladaju}e partije Baas i Ambasade Rusije. Neki mediji su naveli da je u pitawu samoubila~ki napad. Dopisnik agencije Frans pres javio je da se kod mesta eksplozije nalazi veliki broj kola hitne pomo}i, da su prilazi blokirani i da se ~uje pucwava. Agencija AP prenosi da je automobil eksplodirao u trenutku kad je pri{ao kontrolnom punktu postavqenom izme|u ruske ambasade i sedi{ta vladaju}e partije predsednika Asada. Ruska agencija RIA Novosti prenela je re~i slu`benika ruske ambasade koji je rekao da je u eksploziji

Protestzbog mera{tedwe BRISEL: Vi{e od 10.000 qudi protestovalo je ju~e u centru Brisela protiv mera {tedwe. Protest su organizovala tri velika sindikata protiv odluke vlade da zamrzne plate, socijalna davawa i minimalni iznos naknade za rad. „Penzioneri, nezaposleni i bolesni nemaju ni minimum neophodan da zadovoqe svoje potrebe”, izjavio je lider sindikata CSC Klod Rolin, preneo je AFP. Iako sindikati nisu ogranizovali generalni {trajk, saobra}aj se te{ko obavqao u celoj zemqi, autobuski prevoz u Briselu bio je gotovo obustavqen, dok su tramvaji i metro radili sa 75 do 80 odsto kapaciteta.

dnevnik

BRISEL:Generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen zatra`io je ju~e od zemaqa ~lanica da prestanu da kre{u tro{kove za odbranu, jer se to lo{e odra`ava na funkcionisawe pakta. Rasmusen je ovaj apel izneo na po~etku dvodnevnog sastanka. Ministarskog saveta NATO, koji je uglavnom posve}en planiranom povla~ewu trupa iz Avganistana i kriznim `ari{tima u svetu. Generalni sekretar je i ranije ukazivao na sve ve}i jaz izme|u Sjediwenih Dr`ava, koje iz godine u godinu izdvajaju sve vi{e za odbranu, i evropskih

partnera, koji su jo{ pre teku}e finansijske krize te`ili da kre{u vojne buxete. Rasmusen je u uvodnom govoru rekao da povla~ewe iz Avganistana te~e po planu, a jedna od glavnih tema sastanka je planirawe za period nakon 2014, kada redovne trupe treba da zamene vojni instruktori i mawi kontigent specijalnih snaga. Iako je bilo planirano da na sastanku u~estvuje novoimenovani ameri~ki ministar odbrane ^ak Hagel, umesto wega u~estvuje wegov prethodnik Leon Paneta, jer je Senat odlo`io ceremoniju potvr|ivawa Hagela.

IRAN

Novaopremazauranijum TEHERAN: Uo~i pregovora o svom nuklearnom programu Iran je po~eo monta`u visokorazvijene opreme koja }e da ubrza proizvodwu goriva i puwewa za nuklearne bojeve glave. Iran je jo{ pro{le sedmice objavio da je po~ela monta`a novih centrifuga za oboga}ivawe goriva. Svetske diplomate su u sredu rekle za AP da je instalirawe odmaklo i da su inspektori Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) videli oko 100 montiranih ma{ina, kada su pre nekoliko dana posetili tu lokaciju. Stru~waci smatraju da nova generacija centrifuga mo`e obogatiti uranijum tri do pet puta br`e nego dosada{wa iranska oprema. Ali mnoge zemqe sumwaju da je Iran „oti{ao u ilegalu” posle neuspeha 1980-ih godina da dobije me|unarodnu po-

mo} za svoj program oboga}ivawa uranijuma, i da je radio tajno dok wegove aktivnosti nisu otkrivene pre jedne decenije. Odbacuju}i strane tvrdwe i protive}i se rastu}im me|unarodnim sankcijama, Iran je toliko pro{irio program, da stru~waci ka`u da ve} ima dovoqno oboga}enog uranijuma za nekoliko komada oru`ja ukoliko dodatno obogati materijal. Modernizacija opreme u Natanzu, glavnom sedi{tu oboga}ivawa, jugoisto~no od Teherana, ugro`ava mogu}nost napretka u pregovorima 26. februara u Kazahstanu. Islamska Republika tvrdi da ne radi na programu nuklearnog naoru`avawa, ve} da oboga}uje uranijum samo kao gorivo za reaktore i za nau~ne i medicinske svrhe, {to je dozvoqeno po me|unarodnom pravu.

JAPAN

Ubicamasmrtnakazna

Vladinezgrademetanapada

o{te}ena zgrada ambasade, ali da niko nije povre|en. O~evici tvrde da je meta napada bio kontrolni punkt u Mazri. Iznad centra Damaska {iri se gust oblak dima, a policija je ubrzo posle detonacije blokirala sve ulice u centru prestonice. Ambulantna kola su brzo upu}ena na mesto gde je eksplodirao automobil. Vatrogasci poku{avaju da ugase vatru koja je zahvatila automobile. Od siline eksplozije razbijeni su izlozi i prozori na obli`wim zgradama.

Eksplozija je usledila ubrzo po{to su u blizini fudbalskog stadiona u Damasku ispaqene dve minobaca~ke granate i tada je jedan igra~ ubijen, navodi AP. Prethodnog dana minobaca{ke granate su eksplodirale u blizini jedne od tri Asadove palate u prestonici, pri~iniv{i samo materijalnu {tetu. Damask je do sada bio po{te|en velikog nasiqa koje je uni{tilo druge sirijske gradove, ali su vladine zgrade bile u proteklom periodu meta bomba{kih napada.

Petmrtvihuavionskojnesre}i TOMSON: Pet osoba je poginulo, a dve su povre|ene kada je mali avion preleteo pistu i sru{io se na aerodromu u isto~noj Xorxiji, izjavio je zvani~nik okruga Tomson Mekdafi. [erif okruga Tomson Mekdafi, rekao je da se u avionu nalazilo sedam osoba i da se on sru{io prekju~e ne{to posle 20 ~asova po lokalnom vremenu. Logan je rekao da su dve pre`ivele osobe preba~e-

ne u bolnicu i da se ne zna u kakvom su stawu, preneo je AP.. On je dodao da }e identitet poginulih biti otkriven nakon {to wihove porodice budu obave{tene. Portparolka Federalne avio administracije Ketlin Bergan navela je u elektronskom pismu da se avion sru{io oko 20.30 na aerodromu okruga Tomson Mekdafi.

TOKIO: U Japanu su ju~e izvr{ene smrtne kazne nad trojicom zatvorenika koji su osu|eni zbog ubistava. To su prve egzekucije od kada je u decembru do{la na vlast Liberalno-demokratska stranka [inzo Abea. Ministarstvo pravde je saop{tilo da su kazne izvr{ene rano ju~e ujutro na tri lokacije. Jedan od osu|enih je ubica sedmogodi{we devoj~ice koji je nakon ubistva 2004. poslao fotografiju devoj~ice wenoj majci. Posledwe egzekucije u Japanu su izvr{ene pro{log septembra. Ministasrtvo je saop{tilo da sada u redu za izvr{ewe smrtnih kazni ~eka 134 osu|enika. Egzekucije u Japanu se izvode ve{awem. Grupe za za{titu qudskih prava u Japanu `estoko kritikuju najte`e kazne iako ispitivawa pokazuju da one u`ivaju podr{ku javnosti.

MALI

EUobu~avavojnike BAMAKO: Instruktori EU obu~i}e vi{e od 2.500 vojnika iz Malija od 2. aprila kako bi brinuli o bezbednosti u zemqi nakon odlaska francukih vojnika. [ef Misije Evropske unije za obuku u Maliju general Fransoa Lekuantr je rekao da EUTM ima zadatak da pomogne vojsci Malija da „obnovi” svoje snage, preneo je AFP. EUTM }e voditi dvomese~nu obuku ~etiri bataqona u kojima se nalazi izme|u 650 i 700 vojnika, rekao je preksino} francuski general u obra}awu novinarima u Bamaku, posle potpisivawa nekoliko sporazuma sa na~elnikom general{taba vojske Malija na osnovu kojih }e biti omogu}ena obuka. Lekuantr je rekao da su komandanti vojske Malija u potpunosti svesni lo{eg stawa armije, nedostatka novca i wewe podeqenosti.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI REYEP TAJIP ERDOGAN Premijer Turske Rexep Tajip Erdogan izabran je za politi~ara godine u islamsku svetu, a na osnovu ankete sprovedene u Azerbejxanu, javila je Anadolija. Anketa je, kako se navodi, trajala od juna 2012. godine do februara ove godine i u woj je u~estvovalo 37.525 osoba. Me|u velikim brojem kandidata premijer Erdogan je dobio najve}i broj glasova.

EVO MORALES Predsednik Bolivije Evo Morales ne}e mo}i da poseti svog prijateqa i saveznika, venecuelanskog predsednika Uga ^avesa, odlu~ili su doktori koji ga le~e. „Razgovarali smo s doktorima - rekli su nam da se (^aves) odmara i da je jo{ na le~ewu”, rekao je Morales na konferenciji za novinare u sedi{tuUN, na kojoj je govorio o predstoje}oj posebnoj poseti Venecueli.

MARTIN [ULC Predsednik Evropskog parlamenta Martin [ulc pozvao je ju~e Italijane da na izborima ne podr`e biv{eg premijera Silvija Berluskonija. Berluskoni je ranije uporedio [ulca sa ~uvarom u koncentracionom logoru. „Berluskoni je ve} vodio Italiju u propast svojim neodgovornim pona{awem u vladi i li~nim ispadima”, izjavio je [ulc za nema~ki dnevnik „Bild”.

JezeroStolpsi krijenacisti~koblago? BERLIN: Izraelski istra`iva~ Jaron Svori, uz pomo} nema~ke vlade, pretra`i}e dno jezera Stolpsi, koje se nalazi u Brandenburgu, izme|u Berlina i Balti~kog mora, u potrazi za blagom vrednim oko milijardu evra, a koje su nacisti oteli Jevrejima. U blizini jezera, za vreme Drugog svetskog rata, nalazio se nacisti~ki koncentracioni logor „Ravensbrik”, iz kojeg je, navodno, Es-Es jedinica u martu 1945. godine iznela 18 sanduka sa zlatnim i platinastim polugama i bacila u jezero. Naziv te tajne operacije bio je „Nibelung”. Jezero, duboko oko 13 metara, dugo se nalazilo u Isto~noj Nema~koj, pa ga je svojevremeno [tazi (isto~none-

ma~ka tajna policija) fanati~no pretra`ivao ne bi li na{ao zlato i prodao ga, pa od tih para kupio preko potrebnu stranu valutu. Pre dve godine Stolpsi je pretra`ivala i podmornica, a sada }e dno jezera pregledati i sofisticirana sonarna oprema, vredna oko 60.000 evra. Zlato je pripadalo Hermanu Geringu, {efu Luftvafea (nacisti~kog vazduhoplovstva), koji je prema verziji Britanaca, zlato dr`ao u lova~koj ku}i u Karinholu, 65 kilometara od Berlina. Tamo je dr`ao sva blaga koja je poharao {irom Evrope. Posledwih dana rata, kada se Crvena armija pribli`ila Berlinu, naredio je da se sve

JaronSvori

digne u vazduh. Me|utim, prema re~ima o~evidaca, logora{i iz Poqske su pomogli esesovcima da bace blago u jezero, a zatim bili surovo likvi-

dirani i tako|e ba~eni u jezero. Erik Lic, jedan od svedoka, izjavio je specijalnoj komisiji posle rata da je jedne no}i video kamione oko jezera. „Odli~no se se}am da sam video kamione sa uga{enim svetlima oko jezera i 20-30 sablasno mr{avih qudi, obu~enih u uniforme konc-logora. Naterali su ih da istovare sanduke”, rekao je Lic. „Ovde nije re~ o blagu, nego o qudima kojima je pripadalo. Bilo bi pravedno da dobiju barem malu nadoknadu”, rekao je Svori, prenose agencije. Svori (59) proslavio se kwigom „U Hitlerovoj senci”, a pre nekoliko godina je u{ao u trag zbirci dijamanata otetih Jevrejima od strane Tre}eg rajha.


balkan

dnevnik

petak22.februar2013.

(NE)RAVNOPRAVNOST[KOLAISRPSKOGJEZIKAUVUKOVARU

Josipovi}pozvaona uva`avawemawinauHrvatskoj ZAGREB: Predsednik Hrvatske Ivo Josipovi} pozvao je na uva`avawe specifi~nosti i po{tovawe prava nacionalnih mawina, na zajedni~ki `ivot i, kako je rekao, zajedni~ko re{avawe svih problema. Josipovi} je to rekao na predstavqawu istra`ivawa pod nazivom „[kola i socijalna integra-

na, direktora {kola u Vukovaru, nevladinih aktivista i diplomatskog kora. U raspravi tim povodom je ukazano na diskriminaciju prema {kolama na srpskom jeziku i }irili~nom pismu na podru~ju Vukovara i Vukovarskosremske `upanije. U istra`ivawu je, ina~e, u~estvovalo 4.868 osoba – 2.117

li~itosti, ali i sve ve}u spremnost na socijalnu integraciju dece van {kole, ali i {kolskoj integraciji”, izjavila je Biru{ki. Ona je rekla da vi{e nije pitawe da li, ve} kako deci omogu}iti da se socijalno integri{u i zajedni~ki provode vreme u aktivnostima koje ih privla~e, nezavisno od wihiove etni~ke pripadnosti. Ministar nauke i obrazovawa @eqko Jovanovi} ukazao je da je {kola mesto gde je potrebna

Predsednik Zajedni~kog ve}a op{tina i saborski poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Dragan Crnogorac ukazao je na niz diskriminacionih poteza prema srpskoj zajednici i nastavi koja se poha|a u Vukovaru. „Srbi se jo{ uvek pozivaju na informativne razgovore, deci ro|enoj od kraja 70-ih do kraja 80-ih preti brisawe iz dr`avqanstva, a {kole na srpskom jeziku i pismu ~ekaju i

Sva|e oko jezika pokazuju da nekima u Vukovaru ne odgovara da izi|u iz devedesetih godina, jer gube smisao postojawa i svoju svrhu (Predrag Mati})

cija mladih u Vukovaru” koje su sproveli profesori sa Filozofskog fakulteta Dinka ^orkalo Biru{ki i Dean Ajdukovi}. Istra`ivawe je sprovedeno u periodu od 2001. do 2011. godine, a predstavqawe je proteklo u prisustvu velikog broja dr`avnih zvani~nika, predstavnika mawi-

u~enika u~enika osnovnih i sredwih {kola u kojima se nastava odvija na hrvatskom i na srpskom jeziku i pismu i 2.759 roditeqa. „Istra`ivawe je pokazalo odre|ene pozitivne trendove prema obrazovawu kao `ivotnoj vrednosti, multikulturalnosti ili tolerantnosti prema raz-

socijalna integracija, ali da deca pokazuju mawe pozitivan stav prema tome. „Pomaci su vidqivi i izvrsni, pa }e se ‘za nekih 700 godina do}i do zadovoqavaju}ih rezultata”, rekao je u {ali ministar veterana Predrag Mati}, dodav{i da mu se ~ini da su roditeqi u svojim odgovorima bili lukaviji i suzdr`aniji nego deca. Sva|e oko jezika pokazuju da nekima u Vukovaru ne odgovara da izi|u iz 90-ih godina, jer gube smisao postojawa i svoju svrhu, rekao je Mati}.

po 15 godina na registraciju, dok se projektu organizacije ’Nansen dijalog’ obe}ava da }e im se {kola registrovati za godinu dana”, rekao je Crnogorac. On je ukazao na kvalitet nastave na srpskom jeziku, priznawa koja dobijaju u~enici i u tom smislu naglasio pomo} iz Srbije u nastavnim pomagalima, ali i na druge na~ine. Skupu su prisustvovali ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vuki}evi}, kao i brojni predstavnici srpskih stranaka i organizacija.

POVODOMNAJAVAOUJEDIWEWUALBANACANABALKANU

Laj~ako~ekujestavEU oBeri{inojizjavi BRATISLAVA: [ef slova~ke diplomatije Miroslav Laj~ak o~ekuje uskoro stav Evropske unije prema izjavama albanskog premijera Saqija Beri{e o spajawu Albanaca u zemqama u kojima na Balkanu `ive. „Znamo do ~ega se u pro{losti dovele takve izjave na tom prostoru. Ne mo`emo to samo tako da posmatramo. Sigurno }e se to ubrzo pojaviti i u zvani~nom stavu EU”, kazao je Laj~ak, prenosi lokalni list „Pravda„. Po Laj~akovim re~ima, uznemirewe zbog tih izjava pokazali su, ministri inostranih poslova Vi{egradske ~etvorke (Poqska, ^e{ka, Slova~ka, Ma|ar-

ska) balti~kih i skandinavskih zemaqa prekju~e na samitu u Gdawsku. Samit 12 {efova diplomatija zemaqa ~lanica tri regionalne grupacije bio je posve}en pre svega izazovima i pretwama koje je donela kriza u evrozoni i Isto~nom partnerstvu. „Za Isto~no partnerstvo ovo je izuzetno va`na godina. Ukrajina mora da odlu~i kom prostoru `eli da pripada”, istakao je Laj~ak i naglasio da bi za Slova~ku i Vi{egradsku grupu bilo dobro da Ukrajina bude sastavni deo evropskog ekonomskog prostora i deli iste vrednosti. „@elimo da ekonomski poma`emo. Ali zemqe moraju da gra-

de pravnu dr`avu i usredsrede se na evropske vrednosti”, rekao je tokom samita {ef {vedske diplomatije Karl Bilt.

CRNA GORA

MiodragLeki} predaokandidaturu PODGORICA: Lider Demokratskog fronta (DF) Miodrag Leki} predao je Dr`avnoj izbornoj komisiji kandidaturu na predsedni~kim izborima u Crnoj Gori, koji su zakazani za 7. april, uz o~ekivawe da }e gra|ani glasaju}i za wega doprineti promenama u toj dr`avi. Leki} je uz kandidaturu predao i oko 8.200 potpisa podr{ke, {to je za 500 vi{e nego {to je zakonom propisano. On je rekao da o~ekuje da }e gra|ani podr`ati wegov predsedni~ki program, kako bi doprineli promenama i zajedni~ki se borili protiv onoga {to spre~ava sveukupni napredak Crne Gore. „@elim da se povrati dostojanstvo funkciji predsednika dr`ave, da to ne bude eksponent aktuelne vladaju}e partije, koja je svakodnevno u korupciona{kim aferama. Verujem u gra|ane Crne Gore da su spremni da zajedni~ki doprinesemo promenama u Crnoj Gori, istakao je Leki}. Na pitawe da li o~ekuje pobedu na izborima, Leki} je odgovorio da je ~uo da je wegov glavni rival kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni {ef dr`ave Filip Vujanovi} ve} najavio trijumf,ocewuju}i da je to preuraweno. „Poru~io bih mu da malo sa~eka i da vidimo rezultat izbora. Moj stil nije arogancija. To }u ostaviti drugima. Uveren sam da }u se gra|anima Crne Gore predstaviti na jedan ozbiqan na~in. Ne kandidujem se iz li~nog interesa, ve} zbog op{teg dobra” , istakao je Leki}.

Prema zakonu, kandidatura za predsednika Crne Gore mora biti podr`ana sa najmawe 1,5 odsto ukupnog glasa~kog tela, odnosno kvalifikacioni census za predsedni~ku kandidaturu iznosi 7. 710 potpisa bira~a. Dr`avna izborna komisija do sada je zvani~no potvrdila kandidaturu predstavnika Demokratske

partije socijalista i aktuelnog {efa dr`ave Filipa Vujanovi}a. Kandidaturu na predsedni~kim izborima najavilo je i predstavnik „Pravedne Crne Gore” Rade Bojovi}, koji tako|e po~eo sa prikupqawem potpisa podr{ke. Predsedni~ki izbori zakazani za 7. april bi}e {esti od uvo|ewa vi{estrana~kog sistema u Crnoj Gori, odnosno drugi nakon sticawa nezavisnosti 2006. godine. Kako je ranije saop{teno iz Dr`avne izborne komisije, predsedni~ki izbori ko{ta}e tu dr`avu oko 1,2 miliona evra, od ~ega je 800.000 evra predvi|eno za sprovo|ewe izbora, a 400.000 evra za izbornu kampawu.

SLOVENIJA

Mandatar po~etkommarta QUBQANA: Slovena~ke politi~ke stranke koje zahtevaju odlazak Janeza Jan{e s mesta predsednika vlade mogle bi do petka da se dogovore o kandidatu kojeg bi po~etkom idu}eg meseca parlamentu predlo`ile za mandatara nove vlade. Novi mandatar, navode slovena~ki mediji, mogla bi biti Alenka Bratu{ek iz stranke Pozitivna Slovenija (PS). U kombinaciju za novu parlamentarnu ve}inu mogle bi da se pove`u PS i stranke koje napu{taju vladu ili su to ve} u~inile.

Re~ je o Gra|anskoj listi (GL), Demokratskoj stranci penzionera (DESUS), i Slovena~koj pu~koj stranci (SLS). O tome ho}e li se pridru`iti toj inicijativi }e odlu~ivati i Socijalni demokrati (SD), koji su se do sada zauzimali za re{ewe politi~ke krize odr`avawem {to ranijih prevremenih izbora, prenela je slovena~ka agencija STA. Stranka PS sada je u opoziciji, ali ima najvi{e mandata u parlamentu i bez wenih glasova ne mo`e do}i do stvarawa nove ve}ine.

demskog vajara iz Zagreba Ante Juki}a. Na ponovqenom konkursu za idejni projekat spomenika Tu|manu pristiglo je 13 radova, a za najuspe{niji je progla{en Jurki}ev kome je pripala nagrada u visini od 65.000 kuna. Spomenik }e biti izgra|en na gradskom Trgu slobode, rekla je zamenica gradona~elnnika Osijeka Danijela Lovokovi}. Grad Osijek za izgradwu spomenika je izdvojio 300.000 kuna, a @upanija 250.000, rekao je gradona~elnik Kre{imir Bubalo. „Doktor Frawo Tu|man je najzaslu`niji za noviju hrvatsku istoriju, ali i za na{u slobodu. Najmawe {to mo`emo u~initi kao grad je postaviti spomenik i time mu se odu`iti za sve ono {to je napravio za Grad Osijek, ali i Hrvatsku”, rekao je Bubalo, preneli su hrvatski mediji. Kad }e spomenik biti postavqen jo{ uvek ne znaju ni u osje~koj gradskoj upravi.

odsto, a wen daqi rast bio je o~ekivan jer je, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapo{qavawe, krajem januara bilo registrovano oko 372.000 nezaposlenih osoba, 3,8 odsto, ili 13.800 osoba vi{e nego mesec dana pre.

UKRATKO

BUGARSKA

TraktorimabraneBorisova, ostavkeprihva}ene SOFIJA: Kolona traktora i poqoprivrednih ma{ina krenula je u no}i izme|u srede i ~etvrtka iz okoline trakijskog grada Stara Zagora prema Sofiji da podr`i premijera Bojka Borisova, javqaju mediji u Bugarskoj. Agencija „Standart” pi{e da se u podr{ku postepeno ukqu~uju i poqoprivrenici iz cele Bugarske, zadovoqni subvencijama koje je Kabinet Borisova davao ratarima i sto~arima. Sto~ari iz rodopskog sela Biser, krenuli su prema glavnom gradu spremni na „radikalnu” podr{ku da i „sofijskom kaldrmom” odbrane Bojka Bori-

Isto~no partnerstvo, odnosno pribli`avawe biv{ih sovjetskih republika preko reformi i prihvatawa evropskih standarda uz saradwu sa EU i sporazume o stabilizaciji i pridru`ivawu, i o slobodnoj trgovini, zajedni~ki je projekat [vedske i Poqske, koji je 2009. godine na samitu u Pragu prihvatila i EU. Rezultati takve saradwe nakon ~etiri godine su slabiji od o~ekivanih, osim u slu~aju Moldavije koja, me|utim, za svoj evropski kurs o~ekuje vi{e od Brisela.

21

inicijative da aktuelna vlada ostane do isteka wenog mandata a kao glasnogovornik antivladinih protesta oglasio se Volen Siderov, lider ultranacionalisti~kog pokreta „Ataka”. Bugarski parlament prihvatio je ju~e ostavku vlade nakon niza nasilnih protesta zbog visokih ra~una za struju, ~ime je otvoren put Inicijativazaostanakpremijera za prevremene izbore u sova. U me|uvremenu u Sofiji je Bugarskoj, koji bi mogli da se krenula akcija potpisivawa odr`e ve} u aprilu.

Vlastzabranilaonlajnkla|ewe MOSTAR: Vlasti u Bosni i Hercegovini zabranile su onlajn kla|ewe na internet stranicama velikih svetskih kladionica, navode}i da se na taj na~in izbegava pla}awe poreza na igre na sre}u, prenose lokalni mediji, uz ocene da taj potez predstavqa cenzuru interneta. Regulacijska agencija za komunikacije (RAK) je po zahtevu Ministarstva finansija Federacije BiH i poreske uprave nalo`ila pru`aocima internet usluga da do 15. marta onemogu}e pristup elektronskim stranicama s kojih se, kako se isti-

~e, nezakonito pru`aju usluge onlajn kla|ewa. U slu~aju da ne postupe u skladu sa nalogom, RAK je najavio preduzimawe kaznenih mera prema pru`aocima usluga na internetu, precizira agencija Hina. Predstavnici Piratske stranke BiH poru~ili su da zabranom pristupa onlajn kladionicama vlasti u BiH uvode cenzuru interneta, umesto da ponude sistemsko zakonsko re{ewe. Tvrde da je pla}awe poreza na dobitke od kla|ewa zakonom utvr|eno kao obaveza svih gra|ana, a da ograni~avawe pristupa internetu nije prihvatqivo.

Postupakprotiv Kosorove ZAGREB: Predsedni{tvo HDZ odobrilo je da se protiv biv{e predsednice te stranke i premijerke Jadranke Kosor pred strana~kim sudom ~asti pokrene disciplinski postupak. Prema Statutu HDZ-a, Jadranki Kosor mo`e biti izre~eno nekoliko mera - od ukora do iskqu~ewa i brisawa iz ~lanstva. Predsednik HDZ-a Tomislav Karamarko rekao je novinarima da se odluka suda ~asti o~ekuje u kratkom roku, kao i da su dva ~lana Predsedni{tva bila protiv pokretawa disciplinskog postupka. Iako Karamarko nije `eleo da govori o slu~aju, Visokom sudu ~asti ranije je stiglo vi{e zahteva ~lanova stranke da se oceni jesu li medijski istupi Jadranke Kosor u kojima je kritikovala strana~ki vrh, naneli {tetu HDZ-u. Kosorova je novinarima nedavno rekla da }e se odazvati pozivu suda ~asti, a da u me|uvremenu ne}e davati izjave o svom polo`aju u stranci.

Spomenik Tu|manu OSIJEK: Osijek }e uskoro dobiti spomenik prvom predsedniku nezavisne Hrvatske Frawi Tu|manu koji }e biti izra|en po idejnom re{ewu aka-

Rekordna nezaposlenost ZAGREB: U Hrvatskoj je u januaru, po ju~e objavqenim podacima Dr`avnog zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti dostigla 21,9 odsto, i najvi{a je za posledwuh 10 i vi{e godina. U decembru pro{le godine stopa nezaposlenosti iznosila je 21,1

Trilaterala umaju SARAJEVO: Zamenik premijera Republike Turske Bulent Arinc izjavio je ju~e u Sarajevu da }e u maju biti odr`an jo{ jedan trilateralni sastanak Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) koji za ciq ima diplomatsko re{avawe optvornih pitawa. Arinc smatra da trilateralni sastanci u regionu Zapadnog Balkana mogu biti korisni. On je podsetio da je razgovore zapo~ela Turska kako bi se re{ili problemi koji postoje izme|u zemaqa u regionu. „U maju ove godine }e biti odr`an jo{ jedan trilateralni sastanak, koji za ciq ima diplomatsko re{avawe problema. Turska radi sve {to je u wenoj mo}i da se do|e do pomirewa izme|u ovih zemaqa. Mi kao Turska, dakle, Vlada, Predsedni{tvo i narod, radimo {to mo`emo, jer `elimo bezbednost i stabilnost na ovom prostoru’’, kazao je Arinc agenciji Anadolija.


22

LOv

petak22.februar2013.

dnevnik

UTRADICIONALNOMLOVUUATARUUZDINA

ZREWANINCEMU^E[AKALIITERITORIJALNAPODELA

Tri lije do{le na ni{an

Nit maweg terena, a u tri lovi{ta

Udru`ewe lovaca „Zec” iz Uzdina nedavno je peti put je organizovalo grupni lov na lisice, koji je uprkos nepovoqnim vremenskim prilikama bio uspe{an: u~estvovalo je oko 150 lovaca, a u reviru Uzdinske {ume i okolini odstreqene su tri

okupqawu u centru Uzdina, gde su u~esnici do~ekani doru~kom, u ime doma}ina goste je pozdravio predsenik UL „Zec” Petru Fize{an, a manifestaci ju je otvo rio predsednik Skup{tine LSS Marko Tica. Pored lovaca iz uzdinskog dru-

Slikawezasre}anulov

lisice. Precizni su bili Davor Petrovi} iz Putnikova, MilanCvijanovi} iz Beograda i JonBaba iz Seleu{a, pa im je za uspe{an odstrel za nagradu dodeqena lova~ka municija. Ki{a koja je padala, doprinela je da odziv u tradicionalnom lovu na banatske lisice bude slabiji od o~ekivawa. Na

{tva i okolnih dru{tava sa podru~ja kova~i~ke op{tine, na okupu su bili gosti iz Beograda, Ov~e, Alibunara, Toma{evca, Jankov Mosta, Nikolinaca, Banatskog Kara|or|eva, Novog Sada, Sremskih Karlovaca i jo{ nekih mesta. - O~ekivali smo daleko vi{e u~esnika, jer smo na ovoj

manifestaciji do~ekivali i duplo vi{e gostiju, pa smo se tako i spremali, ali protiv }udi prirode ne mo`emo. Oni koji su istinski privr`enici lovu i vole dru`ewa do{li su bez obzira na lo{e vreme. Kao doma}ini ispunili smo i odradili sve {to smo obe}ali, pa se nadamo da su svi u~esnici zadovoqni, tako da ih ponovo o~ekujemo - ka`e sekretar UL „Zec” TodorBojer. Tri lisice do{le su na ni{an u Uzdinskoj {umi, predvi|eno je bilo da se love i {akali, ali su oni izbegli bli ski su sret sa lov ci ma. U~esnici lova na lisice i {akale su u`ivali u pravom safariju jer se u bogatom lovnom reviru uzdinskog atara u vreme grupnog lova pokrenula divqa~ koja se ovog puta nije lovila. Vi|eno je dosta srne}e i druge divqa~i, a pokrenulo se i krdo od osam divqih sviwa. Doma}ini iz Uzdina ukazuju da je crna divqa~ sve prisutnija u wihovom ataru, pa je ove sezone odstreqeno {est jedinki. Po povratku sa terena, u~esnici lova na predatore nisu krili zadovoqstvo {to su odstre qe ne tri li je. Sin i{ a Mihajlovi} iz Debeqa~e i uzdinski lovci Danijel Magdu, Marin Magdu i Adam Fize{an (na slici), a i mnogi drugi nisu propustili priliku da objektivom ovekove~e pozirawe uz plen, bez obzira {to ovog puta oni nisu imali lova~ke sre}e. Zavr{etak manifestacije bilo je dru`ewe i veseqe uz ru~ak i muziku. Doma}ini su u~esnike poslu`ili gula{em od divqe sviwe, a i na tomboli koja je prire|ena dodeqene su nagrade. M.Mitrovi}

LOVA^KOUDRU@EWE„GORWITAMI[”UBOKI

Odstreqen jelen, vi|ena bela ko{uta U lovi{tima Lova~kog udru`ewa „Gorwi Tami{„ ~ije je sedi{te u Boki, obitava oko 70 grla jelenske divqa~i, {to je pravi raritet, a nedavno je odstreqen jelen koji je ocewen sa 155,80 CIC poena. O{trog oka i mirne ruke, uz neizbe`nu lova~ku sre}u, bio je LasloLacko, lovac iz Mihajlova kraj Zrewanina. Rogovqe je bilo te{ko pet kilograma. Ne{to ranije, kraj sela [urjan odstreqen je jelen koji je ocewen sa 203 poena, {to dokazuje da u populaciji koja se prote`e delovima Sredweg i Ju`nog Banata ima perspektivnih grla jelenske divqa~i. Sa druge strane, nekoliko lovaca je potvrdilo da je videlo belu ko{utu, a to je najverovatnije albino jedinka, {to je prirodna retkost. Ipak, takva grla su generalno slabije otpornosti, pa nisu po`eqna u reprodukciji. D.Kn.

IZLOVA^KOGSAVEZA VOJVODINE

Skup{tina LSV 28. februara

SANITARNIODSTRELSRNA

Lovkiwe na potezu Dame su uzele stvar u svoje ruke, a epilog sanitarnog odstrela srna kraj Be~eja bio je - dve jedinke. Akterke ovog lova bile su ~lanice Damskog lova~kog kluba, prvog ovakve vrste u Srbiji: Sawa Mom~ilovi}-Bogni~, Julijana[ile{ i mala Jesika[ile{, budu}a lovkiwa. D.Kn.

Redovna godi{wa skup{ti na Lo va~ kog sa ve za Vojvodine odr`a}e se u ~etvr tak, 28. fe bru a ra, sa po~etkom u 11 ~asova, na Spensu u Novom Sadu. Za sednicu je predlo`en slede}i dnevni red: otvarawe skup{tine i uvodna re~, izbor verifikacione komisije, izbor radnog predsedni{tva i zapisni~ara, izve{taj o radu za 2012. godinu, izve{taj o finansijskom poslovawu Saveza za 2012. sa zapisnikom Nadzor nog od bo ra, pred log finansijskog plana Saveza za 2013. godinu sa predlogom odluke o visini ~lanskog doprinosa.

Sre}a je da su lova~ka dru{tva unutar Lova~kog udru`ewa “Zrewanin” ostala jedinstvena jer bi, u suprotnom, do{lo do op{teg rasula izazvanog podelom podru~ja kojim gazduje ovo udru`ewe, na tri lovi{ta. Na “vi{im instancama” je, naime, odlu~eno da lovno podru~je, ukupne povr{ine oko

likom podele nije vodilo ra~una o tome koje dru{tvo gazduje kojom povr{inom, zbog ~ega je do{lo i do apsurdnih situacija. - Imamo slu~aj da lovni teren Lova~ko dru{tvo E~ka “ulazi” u sva tri lovi{ta, iako gazduje sa svega nekih 2.200 hektara. Dru{tva u Zrewaninu, Jankov Mostu

MilenaRomaneli:[akalamnogo,odsterelnedovoqan

121.000 hektara, bude podeqeno na tri lovi{ta: Tisa, Begej – jug i Begej – sever, {to se zrewaninskim lovcima nije dopalo. Upravnica u LU “Zrewanin” Milena Romaneli obja{wava u da se pri-

i Orlovatu sada se rasprostiru na dva lovi{ta. Sre}a je {to smo, za razliku od nekih drugih vojvo|anskih udru`ewa, ostali jedinstveni, jer ko zna do kakvih bi sve komplikacija do{lo kada

bi nastale podele – isti~e Romaneli. Ona je predo~ila i neke planove Zrewaninaca za ovu godinu. Udru`ewe }e, po wenim re~ima, u 2013. nastojati da pove}a odstrel divqih sviwa a, tako|e, nastavi}e da se bori sa {akalima koji su u ekspanziji. - Jo{ je na snazi odluka lokalne samouprave o pomo}i lovcima u borbi sa {akalima, koja podrazumeva nov~anu nadoknadu od 5.000 dinara za svaku odstreqenu jedinku. Ova `ivotiwa, koja pravi velike {tete, u posledwe vreme se ~ak pro{irila i na druge terene, sa strane prema Tami{u, odnosno kod Staji}eva, Luki}eva i Orlovata, gde je do skora nije bilo. Zato moramo nastaviti lov na {akala, ba{ kao i na lisicu, koja je tako|e u ekspanziji – napomiwe na{a sagovornica. Ona dodaje da su zrewaninski lovci i u ovom periodu i{li u grupni lov na {akale, ali se zavr{avao slabim rezultatima. - S obzirom na to da u ovom trenutku u lovi{tima imamo malo fazana i ze~eva, odlu~ili smo da lovci nedeqom bar krenu u lov na {akala. Ali, to bi se zavr{avala sa jednim ili ni jednim odstreqenim {akalom, po{to su se trenutno zavukli u rupe – obja{wava upravnica u LU “Zrewanin”. @.Balaban

NOVOIZNENA\EWEU[UMADIJI

Pao beli divqi vepar Nakon nedavno ulovqernog vuka kraj Aran|elovca, na mestu gde ovih predatora decenijama nije bilo, novo iznena|ewe zadesilo je lovce iz [umadije: ulovqen je divqi vepar

Kragujevac). Dobrim goni~ima i lovcu Milo{u Risti}u, tamo{wem veterinaru, divqi vepar nije umakao na daqini od oko sto metara. Pao je iz drugog pucwa.

bele boje! A kao i u slu~aju pomenutog vuka, vepar je ulovqen na terenu gde se uop{te nije o~ekivalo da divqe sviwe borave, niti im je ikada bilo stani{te. To se desilo posledwih dana januara u Ajdu~koj jarugi, na trome|i sela Pajazitovo, ^umi} i Lu`nice (LU „[umadija„

Me|utim, iznena|ewe je tek usledilo jer je ovaj vepar, koji je te`io ta~no 105 kilograma, bio ~iste bele boje. Neko ka`e da je albino, a neko da je me{anac. Bilo {ta da je u pitawu, meso je bilo izuzetno ukusno {to je potvrdila grupa lovaca iz Lu`nica, ^umi}a i Pajazitova. portal „Srbijalov”

SUTRAUKARAVUKOVU

Opet na {akale Reprizni lov na dlakave predatore - „[akalijada”, odr`a}e se u Karavukovu sutra, 23. februara. Kotizacija iznosi 1.500 dinara, sa ura~unatim lovom, ru~kom i pi}em. Skup je ispred lova~kog doma u Karavukovu u 7.30. Dodatne informacije: 060/762-9333. Na „[akalijadi” u ovom selu koja je odr`ana 26. januara ove godine, odstreqena su ~etiri {akala, a ovih predatora u lovi{tu i daqe ima previ{e, {to je „nateralo” organizatore da organizuju novi lov na ovu divqa~. D.Kn.


POROdiCA

dnevnik ПОЈАЧАНАПЕТИТКОДДЕЦЕ

Заштоседеца преједају М

алишани понекад имају огроман апетит,нарочито у фазама интензивног раста. Ипак, неколико знакова одваја децу која претерано једу од оне која имају здрав апетит. Разумљиво је да родитељи желе најбоље за своју децу,па је,када малишани почну неконтролисано да једу, брига за њихово здравље оправдана.Зашто се деца преједају?Као и њихови родитељи,она једу премало поврћа и воћа, сувише процесиране хране која је оптерећена шећером,мастима и сољу. Такође су научена да више воле помфрит,газиране сокове, пицу, слаткише. То може да прерасте у поремећај исхране. Велики број студија је показао да родитељи који нису могли да контролишу свој апетит и да прекину оброк када више нису били гладни,имају децу која, такође,не могу да контролишу количину коју поједу. То показује да деца формирају своје понашање према родитељима, или да постоји генетска основа сличности у породицама. Мали постотак претеране телесне тежине долази од ендокриних фактора, али огроман удео чини преједање. Објашњење је једноставно,малишани уносе више калорија него што сагоревају, тј. више енергије него што троше.Немају сва деца исти метабо-

што му храна представља задовољствоАко је само масна или слатка храна на располагању,или ниског нутритивног нивоа, дете ће њу да једе.Родитељи би требало да буду модел за здраво храњење и активни животни стил. -Научите дете да одбије грицкалице и вишак хране. Дисциплина у јелу је слична свакој другој дисциплини.Њу осмишљавају родитељи. -Не смете да много смањујете

калорије. Важан је здрав избор. Родитељи треба да направе разлику између лажне и стварне глади.Поставите границе.Ако је дете гладно, понудите банану или суво грожђе. Можда неће да их једе,међутим,реците да то једино имате до следећег оброка. Уколико је гладно,јешће. - Понудите величину порције прилагођену детету, користите мање тањире.

Критеријуми за преједање 1.Потреба за храном иако дете није гладно (после комплетног оброка). 2.Смањена контрола преједања (кад почне,не може да се заустави). 3.Тражење хране као реакција на негативне емоције:патњу,депресију,љутњу или замор. 4.Узимање хране као награда. лизам. Нека имају вишу стопу метаболизма и брже сагоревају калорије,али чак и када је метаболизам бржи, ако уносе превише - угојиће се. Деца која имају проблем са телесном тежином имају проблем са исхраном. Мањак физичке активности доприноси повећању телесне тежине, али преједање је далеко најважнији фактор.

Превенција - Добре навике почињу са одраслима код куће.Деца опонашају родитеље и њихове нутритивне навике.Помозите детету да једе само када је гладно,а не зато

-Све што се једе и ужина код куће нека се једе за столом. Ако желите најбоље за своје дете, обезбедите уравнотежену, умерену и разноврсну исхрану, као и физичку активност. Подржите његов осећај индивидуалности и позитивне емоције које ће му омогућити да се истакне. Такође, мајке које су на дијети, имају ћерке које теже да контролишу унос хране. Код дечака је супротно. Изгледа да пол детета утиче на мајчин став према његовој исхрани. Већ у узрасту од три, четири године, мајке постављају границе шта девојчице једу,а код дечака тек касније,када

примете неки поремећај исхране. Уосталом, постоје разлике између дечака и девојчица - чини се да дечаци боље контролишу унос хране од девојчица,па је могуће да је у питању биолошки принцип. Деца која повремено једу много не морају да постану „ждероње„. Ипак, неколико знакова одваја децу која претерано једу од оне која имају здрав апетит. Ако приметите да дете једе ради емотивног задовољства,а не зато што је гладно, разговарајте са њим и покушајте да утврдите шта га мучи. Избегавајте коментаре о дететовој телесној тежини,јер су деца на то хиперосетљива. Ево шта може да помогне: -Објасните да је неконтролисано узимање хране озбиљан медицински проблем. Избегавајте, међутим, коментаре о телесној тежини, јер су деца хиперосетљива на то, и фокусирајте се на понашање и осећања. - Обезбедите добар нутритивни избор,али не инсистирајте на вашем избору, или драстичним рестрикцијама. -Будите осетљиви на дечје незадовољене емотивне потребе, и помозите у конструктивном решавању породичних проблема који могу да буду доприносећи фактори. - Помозите малишанима да пронађу задовољавајуће активности у којима ће да се истакну. -Ако је дете зависно од угљенохидратне хране - да би се то поправило, нека узима угљене хидрате у строго контролисаним количинама,и то само у одређено доба дана.

петак22.februar2013.

23

Синови брижних очева боље сеносе са стресом

М

ушкарци које је одгајао брижан отац емоционално су стабилнији и лакше се носе са свакодневним стресом него они који су имали незаинтересованог оца, тврде психолози. Студија факултета Фулертон у Калифорнији показала је да очеви играју врло битну улогу у психичком здрављу своје деце чак и када она одрасту. Анкетирано је преко 900особа старих између 25 и 74 године, а стручњаци су се концентрисали на њихов психолошки и емоционални дистрес (јесу ли депресивни,нервозни...)и могуће стресне ситуације кроз које су прошли тог дана.Те су ситуације дефинисане као свађе, неслагање, напетост на послу или код куће,дискриминација... Испитаници су одговарали на питања о квалитету односа с мајком и оцем у детињству -на пример, морали су оценити колико им је пажње и времена поклањала мајка,а колико отац.

данас су у мањој мери склони емоционалном реаговању када су у питању стресне ситуације, што се не може рећи за жене. Ако су испитаници рекли како су имали лош однос с оба родитеља,пријавили су већи број стресних инцидената за време осмодневне студије у односу на особе чији је однос с родитељима био позитиван.

Углавном је однос испитаника био бољи с мајком, посебно код синова,него с оцем. Мушкарци који су имали врло добар однос с мајком имали су 3 одсто мању појаву психолошког дистреса у односу на особе чији однос с мајком није био добар. Међутим,мушкарци који су се више слагали с оцем у детињству,

Зависност и жудња за храном Узимање хране да би се неутрализовало незадовољство углавном доводи до зависности од хране.Деца се просто физички навикну на храну да би одагнала емотивну нелагодност. Неопходно је толерисање нелагодности и одвлачење пажње разним активностима. Глад је оно што осетимо када телу недостаје храна.Жудња је оно што осећамо када желимо задовољство од хране.Ако ваше дете једе више због задовољства него због глади,резултат ће да буде повећање телесне тежине.Зато му помозите да једе када је гладно,а не из задовољства.

Стижетаблетглодалица

Р

одитељивишенеморајудабринудалићесе дете докопати њиховог таблета. Сад и бебе могудаимајусвојуређај,таблет-глодалицу. ПослеНоше,стижеитаблетглодалица,ИноТаб 2,намењенклинцимамлађимодчетиригодине. Таблет долази са одговарајућим е-књигама и музиком. Ту су и апликације за учење облика, животиња,бројева,слова... Узто,родитељимогуидаскидајуапликацијеза којесматрајудабибилекориснезаразвојњиховог

детета.Узовуиграчкуклинцићетакооднајранијег узраста моћи, коришћењем тачскрина, да „возе” кроз бројне едукативне игре. Уређај има гумену заштитуивицаидоњестране,такодајеотпоранна ударце,алиинастављањеуустаиглодање. ИноТаб2производикомпанијаВтецх,апродаје сепоцениодоко100евра,подпаролом„Родитељи вишенеморајудасебринудаћеседетедокопати њиховогтаблета”,поштосадибебемогудаимају својпримеракуређаја.

МЛАДИУСРБИЈИВИШЕПИЈУСЕДАТИВЕНЕГОЊИХОВИВРШЊАЦИУДРУГИМЕВРОПСКИМЗЕМЉАМА

Секс,дрога,дуван...свесепробаушколи Н

ове генерације младих у Србијисверанијеузимају дрогу, пића, седативе. Чак 87 одсто до 16. године попило неки алкохол, а у 15. ступајуусексуалнеодносе. Прву цигарету припале пре 13.године,у13.сепрвипутнапију,до15.сеупустеусексуалнеодносе,аса16годинавећискусе дејство марихуане и седатива. То је, показују последења истраживања, клише по којем данас у Србији живи велики бројмладих. Иако пороцима озбиљно још у раној младости нарушавају своје здравље, адолесценти су овде,баркадајеречоупотреби дрога,ипак”бољадеца”одсвојих вршњака у Европи, где је употреба марихуане и других дрогараспрострањенија.Наиме, последње европско истраживањеоупотребиалкохолаидрога међу ученицима првог разреда средње школе, спроведено у 40

европскихземаља,показуједаје марихуану користило седам одстошеснаестогодишњака. С друге стране, млади у Србији више пију седативе него њихови вршњаци у другим европскимземљама.Наовајначинопуштасеседамодстошеснаестогодишњака,стимштоза марихуаном чешће посежу дечаци,азасредствимазасмирење-девојчице. „Неку другу дрогу (амфетамине, кокаин, крек, екстази, ЛСД или друге халуциногене, хероин,ГХБ)-користилојетри одсто шеснаестогодишњака”, каже, за ”Новости”, др Биљана Килибарда из Центра за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије ”Др МиланЈовановићБатут”. Иако се то, гледајући младе са цигаретом у руци у кафићима, на журкама, па и испред школских дворишта, не би рекло, код нас, ипак, међу

шеснаестогодишњ ацима има мање пушача него, рецимо, у земљама ЕУ. У Србији пуши,

или је пробало да пуши, 41 одсто дечака и девојчица у том узрасту, а у Европи - 54 одсто.

Пре13.годинепрвуцигарету код нас попуши 17 одсто адолесцената. Ако се и придржавају правила ”да цигарета не идебезалкохола”,обрнуто изгледаневажи,јермлади много више пију него што пуше. „Чак 87 одсто шеснаестогодишњака је једномиливише путапопило неко алкохолно пиће, а 37 одсто њих признаје да су макар једном били пијани. Међу њима је 46 одсто дечака и 29 одсто девојчица.У13.години,или раније, неко алкохолно пиће попило је 55 одсто шеснаестогодишњака, док седотогузрастадеветодсто њих - напило”, објашњава др БиљанаКилибарда. Према истраживању које је спровеоИнститутзамајкуидете ”Др Вукан Чупић”, први полни

односмладиуСрбији,углавном, имају у 16. и 17. години. Свака десета девојка, међутим, прво сексуално искуство доживела је у раној адолесценцији - између 13.и15.године. Др Ана Митровић, председник Удружења за репродуктивно здравље, каже да је, ипак, проценат младих који рано ступају у сексуалне односе у Србији мањи него у земљама у окружењу, Европи илиАмерици. Процењујеседаокочетири до пет одсто свих абортуса у Србијичиненамернипрекиди трудноће код адолесценткиња старости између 15 и 19 година. Стручњаци, међутим, упозоравају да и последице секса без заштите, као што су полно преносиве болести, могу да имају озбиљне, па и трајне последице на репродуктивно здрављемладих.


24

petak22.februar2013.

OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom i voqenom kumu.

Prim. dr Slobodan Aracki neuropsihijatar Porodica Pani}.

69706

Posledwi pozdrav

Stevanu Vukeli}u Coberu od drugova: Borote, Bosiqka i Zlaje.

69702

JEDNOGODI[WI POMEN na{oj majci

Radojki Josimovi} Uspomenu na tebe ~uvaju tvoji sinovi sa porodicama.

69579

Posledwi pozdrav kom{iji

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 69625

Nikoli Stojanovi}u

od porodice Zuki}.

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje: izno{ene koke nosiqe i polovne kaveze, prasi}e, sviwe, povoqno, dostava na adresu. Telefoni: 021/717-058, 063/521559, 063/539-051. 68698

POTREBNA RADNICA za rad u mewa~nici i trafici. Telefoni: 060/692-90-20, 060/692-90-04. 69582

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 69173

69684

ZAHVALNICA Povodom 6 nedeqa od smrti moje mame

Nade`de Teodorovi} `elim da se zahvalim dr. Vajagi} i osobqu ustanove za stare na Limanu I. Svojom stru~nom i ne`nom brigom u~inili su mojoj mami podno{qive posledwe mesece `ivota. Gordana Nov~i}. 69619


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Posledwi pozdrav najmilijem.

petak22.februar2013.

na{em

Sa tugom i po{tovawem opra{tamo se od dugogodi{weg ~lana na{eg kolektiva

Prim. dr Slobodan Aracki

GODI[WI POMEN

Neboj{a Lemi}

neuropsihijatar Sahrana }e se obaviti u petak, 22. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, u Sremskoj Kamenici, u krugu porodice. O`alo{}eni: supruga Olivera, sin Nenad, }erka Aleksandra, zet Slobodan, unuci Pavle, Nikola i Aleksandar i ta{ta Radmila. 69631

Posledwi pozdrav bratu i ujaku

25

dragom

prim. dr Pavla Vuji}a Primarijus Vuji} je svojim dugogodi{wim radom u Institutu za plu}ne bolesti ugradio svoju li~nost i dao ogroman doprinos u razvoju medicine kako u stru~nom, tako i u nau~nom radu. Kao takav osta}e zauvek zapam}en od strane svih nas koji smo ga poznavali kao kolegu, saradnika i prijateqa.

Se}awe na tebe ne bledi, ve~no }e{ `iveti u na{im srcima. Bra}a Milenko, Veselko, Goran, Zvezdan, Vladimir i Miroslav sa porodicama. 69624

Pro|e godina. Neka nepoznata, prazna, k’o tu|a.

Institut za plu}ne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica.

232-P

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Mirku Medi}u od: sestre Majstorovi} Rose, zeta Laze, sestri~ina Mare, Milke i Anice sa porodicama. Neka ti je ve~na slava dragi brate.

Navr{ava se 40 dana kako nisi sa nama, voqeni na{

Sa tugom u srcu, opra{tamo se od dragog kom{ije

Dr Obrad Radi} 1946 - 2012. ^uvaju}i uspomenu na tebe, ~uvamo duh nekih druga~ijih, sre}nijih vremena. Mirno spavaj. Zauvek tvoji: supruga Zorica, sinovi Sr|an i Goran, }erka Tijana, unuke Duwa i Ma{a, snaje Nata{a i Jelena.

Dana 22. februara navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kad nas je napustio na{ voqeni suprug, otac, brat, svekar, deda i tast

69586

69672

Posledwi pozdrav

Ledene no}i 23. februara 2012. oti{ao je u snu na{ dragi tata i mu`

Stanko Begi} Nikole Stojanovi}a Jovo Gambiro`a Vreme prolazi, a sve vi{e nam nedostaje{.

Mirku Medi}u

Pomen }e se odr`ati 23. 2. 2013. godine, u 10 ~asova, na Ka}kom grobqu. Samo mi koji smo te voleli znamo kako je `iveti bez tebe. Uvek }e{ biti u na{im srcima.

Sr|an, Petar, Qiqana i Stevo Karanovi}.

Skup u 11 ~asova, na Gorwem grobqu, u Futogu. od porodice Raji}.

S ponosom te se se}a tvoja porodica.

69677

69612

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{a mila majka, baka, svekrva i ta{ta

Jasminka Soldatovi}

69681

Sa velikom tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je posle te{ke bolesti, 20. februara napustio na{ voqeni

1923 - 2013.

O`alo{}eni: sin Miroslav i }erka Miroslava sa porodicama. 69705

69682

GODI[WI POMEN na{em dragom

dr Obradu Radi}u

2009 - 2013.

1946 - 2012.

Ni{ta nije kao {to je bilo. Nema mudrosti i pravednosti tvojih re~i i dela, samo tuga i bol {to si nas prerano napustio. U na{im srcima ~uvamo te od zaborava.

obele`i}emo u subotu, 23. 2. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. S qubavqu i ponosom te ~uvamo u na{im srcima.

69696

Sahrana je 22. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu. O`alo{}eni: supruga Zora, sin Milan, snaja Milka i unuk Vuk. 69673

Posledwi pozdrav ocu, svekru, dedi i pradedi

Uro{u Milo{evi}u

]erka Qiqana sa porodicom.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

Mirko Medi}

Sahrana je danas, 22. 2. 2013. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku. O`alo{}ena porodica.

POMEN voqenom i po{tovanom ocu, dedi i tastu

69546

69683

1948 - 2013.

Sahrana na{e mile pokojnice }e se obaviti u subotu, 23. 2. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu.

pesnik (Ja{a Tomi}, 8. 4. 1937 - Beograd, 23. 2. 2012) Godi{wi parastos u Vaznesewskoj crkvi, Admirala Geprata 19, Beograd, subota, 23. 2. 2013. godine, u 12.30 ~asova. Wegove: Ivana i Ksenija.

O`alo{}ena supruga Trivuna sa decom i unu~i}ima.

Nikola Stojanovi}

preminula u 63. godini.

Ivan Ga|anski

Mirku Medi}u Sin Du{an, snaja Zorka, unu~ad Milan, Sne`ana i Nikola, snaja Dragana i praunuk Du{an.

Porodica Radi}. 69585

69675


26

Универзум Серијапоказујекарактеристикекомпјутерскигенерисане слике астрономских објекатаусвемируиинтервјуеса стручњацимакојистудирајуу области космологије, астрономијеиастрофизике. Режија: Лаура Верклан, Колин Кембел, Тони Лонг, Даглас Коен (РТВ 1, 09.05) 06.30 09.00 09.05 10.10 11.00 11.30 11.55 12.10 13.00 13.30 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.45 00.10 00.55

tv program

petak22.februar2013.

Добројутро, Војводино Државнипосао Универзум Палета-колажнаемисијана румунскомсасрпскимтитлом Најглупљиамерички преступници Здрављепресвега Имемогсокака Несврстани Српскиекран-емисијаМТВ-а насрпском Емисијанамађарском.са титл.насрпском Чаририболова СпортскаВојводина Вестизаособесаоштећеним слухом Оперативци Сучељавање Временскапрогноза Једаннаједан Разгледнице Државнипосао Свестранци ТВДневник Оперативци Премијерка Војвођанскидневник Петказање Једаннаједан Универзум Најглупљиамерички преступници

Петказање Свјетионик (хрв) Додатиживотгодинама Здравоживо Некапесмакаже Вести(мађ) Документарнифилмна мађарскомсасрпскимтитлом 13.10 Фолдеркултура 13.35 Плавикруг 14.05 Специјалнаемисијаповодом светскогДанаматерњег језика 14.30 КонцертВладеДивљанаВеликогоспојинскидани 15.10 Добровече,Војводино(рус) 16.40 Духовка(слов) 17.10 Емисијазасело(слов) 17.45 ТВДневник(хрв) 18.00 ТВДневник(слов) 18.15 ТВДневник(рус) 18.30 ТВДневник(рум) 18.45 ТВДневник(ром) 19.00 ТВДневник(мађ) 19.25 Спортскевести(мађ) 19.30 Траговимадавнепрошлости 20.00 Добровече, Војводино(слов) 21.30 Стилиград:Атина 21.55 Свестранци 22.20 СпортскаВојводина 22.45 Здрављепресвега 23.10 Палета-колажнаемисијана румунскомсасрпскимтитлом 00.00ТВПродаја

07.00 07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.30 23.30 00.30 01.30

Док.програм ВОА Панорама Краткевести Светживотиња Филм Меридијанима Излогстрасти Краткевести Акција Војвођанскевести Панорама Светживотиња Војвођанскевести Излогстрасти Перископ/ОСАА Војвођанскевести Халопредседниче Војвођанскевести Филм Панорама ВОА Халопредседниче

06.05 08.00 09.05 09.34 10.07 10.37 11.10 12.00 12.15 12.31 13.15 14.49 15.20 16.05 16.48 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.49 22.44 23.30 23.54 00.50 02.20 03.03 04.03 04.34 05.03 05.48

06.30 09.00 09.10 09.30 10.00 17.00 17.30 19.00 19.30 20.30 21.30 22.00 22.30 23.20 00.10

Новосадскојутро Вести Хранаивино Серија XIседницаСкупштинеграда НовогСада МистеријеКГБ-а Новосадскопоподне Објектив ПутзаЕвонли Аргументи МистеријеКГБ-а Објектив УјакизАмерике Серија Серија

Јутарњи програм Јутарњи дневник Позориштеукући Разгледница Енциклопедијазарадознале Градскептице Београдвечитиград Дневник Спортплус Доусијања Циклус-драмскасерија: СветозарМарковић Ијаимамталенат ОвојеСрбија Бољиживот Гастрономад ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Бољиживот Брзиибесни,филм Доусијања Дневник Пљачкаши Ноћнибиоскоп:Наврховима прстију,филм Позориштеукући Енциклопедијазарадознале Око Разгледница Београдвечитиград Верскикалендар

Новосадско поподне (Новосадска ТВ, 17.30)

09.30 Евролига:Макаби Монтепаски 11.30 Премијер лига Магазин 12.00 Евролига:Фенербахче – Барселона 13.45 НБА уживо 14.00 АТП Марсеј 1/4Финале 17.00 Свет фудбала 17.30 Најјачи човек 2012. 18.30 АТП Марсеј 1/4Финале 21.00 АТП Мемфис 1/4Финале 00.30 Најава шпанске лиге 01.00 Најава Премијер лига

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа,16.00Љубав на продају,17.00У међувремену,18.00Године пролазе,19.00 Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10,22.00 Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 07.00 Аморе Латино, 08.00 Дечији програм, 09.00 Кухињица, 10.00 Метрополе и регије света, 12.00 Репризе вечерњих емисија, 14.55 Инфо, 15.30 Забавни програм, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Дечији програм, 18.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15Преспресек,21.15Рат,револуција,герила,22.00Бибер,22.30Инфо, 23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

Једночас овни директан преносцеремонијеотварања 41. Међународног филмског фестивала„Фест2013“.Прослављени амерички глумац Мајкл Медсен отвориће 41. Фест и биће почасни гост „StoryFEST Party”,забавеповодомотварањафестивала. (РТС 2, 18.30) 07.03 07.38 08.04 08.27 08.34 08.59 09.25 09.38 09.55 10.21 10.47 11.17 12.07

Иван Ивановић и Милена Дравић

ВечесаИваном Ивановићем Овога петка Иван Ивановић ћеугоститинашуфилмску диву – Милену Дравић. Можда и најомиљенија глумица свих генерација ће се тако после дужег времена наћи испред ТВ камера. Иван је окрио да Милена много воли да слуша музику „ЗемљеГрува”,пајесвојугошћу изненадио њиховим доласком! (Прва, 21.15)

08.40 09.45 10.15 11.10 11.30 12.30 12.40

Отварање „Феста2013”

06.00 06.15 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.15 20.10 20.20 21.15 23.15 01.15 03.15 03.20 04.20

Ексклузив Експлозив Кадлишћепада Дођинавечеру Тачно9 Одбачена Љубавиказна Скривенакамера Тачно1 ЛасВегас Каковремепролази Срећневести Дођинавечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубавиказна Лото Каковремепролази ВечесаИваномИвановићем Ноћнижурнал Филм:Витезовинеба Срећневести ЛасВегас Љубавиказна

12.35 13.05 14.01 14.26 14.52 15.05 15.22 15.52 16.04 16.32 17.02 17.35 18.30

19.15 20.10 20.29 21.00 21.58 22.27 23.00 23.20 00.11 00.59 01.53 02.17 02.47 03.18

07.00 11.00 12.30 13.00 13.20 14.00 15.00 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 20.45 21.15 23.00 23.30 00.30 01.00 02.30

Слагалица Тролови ПчелицаМаја АнаДобрић Зујалица Књижевна школица Арс практика Сазвежђа и легенде Мој љубимац Социјалневештине-Берзаанализа,акције Местозанас Бардови театра:Тања Бошковић АлександарСердарсвира Шопена Метрополис Трезор Зујалица Књижевна школица Арс практика Сазвежђа и легенде Антисемитизам Верскикалендар Градскептице Српскакућа Екоглобал ЗвонкоБогдан Свечаноотварање41. међународногфилмског фестивала„Фест2013”, пренос Фудбал:ПрегледЛигеЕвропе Архитектураданас Ловириболов Идиот Контекст Либела Научникафе Ијаимамталенат Музичкипрограм Трезор Антисемитизам Српскакућа Либела Архитектураданас

Добројутро Свезаљубав Нежељене Првинационалнидневник Звездара Тачноуподне Наследници Националнидневник Кувањеимување Прељубници Националнидневник Маланевеста Необјављенеприче Грандшоу Прељубници ПаблоЕскобар Кувањеимување Филм: Брзибег Филм: Продавницаза упознавање

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичк е разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина 12.00Сремнадлану:Пећинци,13.00Џубокс,14.30 Ловциназмајеве,15.00ДокторХу,15.45Кухињица, 16.15Док.програм,17.00Новости 1,17.15Сремна длану:С. Митровица,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

dnevnik

08.05Топшоп 08.25Најбољегодине 09.15Топшоп 09.30Хоћудазнам 10.00Вести 10.35Интернат 12.05Цртанифилмови 12.40Нинџаратници 13.35Топшоп 13.55Филм:НесталиуАмерици 16.40Спортскипреглед 17.00Дваипомушкарца 18.00Џои 18.30Вести 19.10Нинџаратници 20.00Никита 21.00Филм:Неопростиво 23.55Спортскипреглед 00.15Интернат 01.40Филм:Плавичелик 03.20Најбољегодине

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.45

Цртани филм У рингу Филм: Борилачки клуб Ситивести Филм: Под притиском Породичниобрачун СобарицасаМенхетна МаријанаиСкарлет Громурају КопнаПинку Ескобар-господарзла Филм: Изгнаник Филм:Уличникраљеви ДувалиМорети Филм:Стањеузбуне Ситивести

Хелен Хант

Изгнаник Чак Ноланд, инжењер у Федексу, после авионске несреће завршава на обали тропскогострва.Упочеткује исфрустриранзбогситуације укојојсенашао,алиубрзосе мири са чињеницом да су шансе да га неко пронађе минималне.... Улоге: Том Хенкс, Хелен Хант, Џенифер Луис, Јелена Поповић Режија: Роберт Земекис (Пинк 2, 20.00)

05.00 Добројутро,Србијо 08.00 Кадсудиносаурусивладали 08.30 Повратакмалогтигра 09.15 Мегаминималс 09.20 Зокинавеселојфарми 09.45 Телешоп 10.00 Сабрининтајниживот 10.25 Винкс5 10.50 Монстерхај 10.55Монсуно 11.30 Бен10 12.15 Покемони 13.00 Моћниренџери

Даница Тодоровић и Алксандар Угљешић

Снагаоктана Нова емисија гледаоцима приказује новитете и актуелности из аутомобилског света.Водитељскидвојацћетестирати возила, разговарати спрофесионалцимаиаматерима, познатима и непознатима,штауњиховомживоту значи аутомобил. Први гост емисије је глумац с Цетиња Петар Стругар. Водитељи: Александар Угљешић иДаница Тодоровић (Хепи, 21.00) 13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.00 23.10 01.00 03.00

Телешоп Вести Гламур Позајмимиауто Вести Телешоп Тајнапородичногблага,филм Телемастер Насловнастрана,квиз Филм Чађавамехана Снагаоктана Лудакућа Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

petak22.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

14

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ,ПРВИЦАРХРИШЋАНИН

Пише:др Радивој Радић 07.15 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 22.45 23.40 00.40

Краљ посластичара као кувар Луксузни дом Шминкање са Клио Венчаница из снова Четири венчања -Америка Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем Смртоносне афере Компулзивно гомилање Проблематичне будуће мајке Посластичарски ас Краљ посластичара као кувар Луксузни дом Шминкање са Клио Венчаница из снова Алесандрова кухиња Стручњак за торте Медијум са Лонг Ајланда Уклета кућа Последице гојазности Полицајке округа Брауард Медијум са Лонг Ајланда

18.50 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00

Тајни рат Путовања и открића Прича о сателитима Истина о Јурију Гагарину Како је уметност створила свет Фарма из Едвардијанског доба Тајм тим година Путовања и открића Тајм тим година Фарма из Едвардијанског доба Фарма из рата Оруђа смрти Изгубљени древни градови Тајни рат Тајм тим година Грађевинска чудеса

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ОзиБу КунгфупричаоТаијипанди Торенте4 Ледениамбис Биткакодцрвенестене Чаробнафрула Божићнаприча Уличниловац Еротскифилм Еротскифилм

08.00 09.00 10.10 11.10 12.20 13.20 14.30 15.30 16.40 17.40

Торенте4 С обзиром на незавидне услове у којима живи, Торенте је приморан да прихватипосаоубице,алиубрзо схвата да је искоришћен као жртвено јаре за злочин који није починио. Од тренутка када га полиција смести у затвор, он улаже све могућенапоредапобегне... Улоге: Сантјаго Сегура, Кико Ривера, Марија Лапиједра Режија:Сантјаго Сегура (Синеманија, 11.00)

Марија Лапиједра

07.50 08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 15.45 16.35 17.05 17.30 17.55 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40

СофиПаркер Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Увод у анатомију Џордан Украси мој дом Кугар Таун Брза италијанска кухиња Телоједоказ Џордан Затрпани ђубретом Све што нисте знали о љубави. Парови Рајлијев живот Све испочетка Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Књижарка Украси мој дом Кугар Таун Очајне домаћице Џордан Пројекат „Модна писта„ Мајке плесача Увод у анатомију Очајне домаћице

07.00 Добројутро,Хрватска 10.00 Крстарењасветским лепотама2,док.серија 11.10 ДрагаГеневив,док.серија 12.00 Дневник1 12.35 Пркоснаљубав 13.25 ДрОз2,ток-шоу 14.35 Другомишљење 15.05 Научнапетица 15.40 НиколаТесла 16.45 Хрватскауживо 17.50 Путемевропскихфондова 18.10 Изаекрана 18.50 Мањинскимозаик 19.10 Темадана 19.30 Дневник 20.10 ЦиклусфилмоваКрсте Папића:ТајнаНиколеТесле, филм 22.00 Почивалиумиру 22.50 Дневник3 23.30 Филмскимаратон:Никотина, филм 01.00 Филмскимаратон,петак2. филм 03.10 Извансумње

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20

Ургентни центар Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Хаваји 5-0 Браћа и сестре Скандал Добра жена

08.00Бен10:Ултимејтејлијен 08.25Мојиџепниљубимци 08.40Ју-Ги-Ох! 09.05Вирусатек 09.20ТВпродаја 09.35Флешпојнт 11.45 Ексклузивтаблоид 12.05Крвнијевода 13.15Ружаветрова 14.10СулејманВеличанствени 15.10Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Љубавјенаселу,док. сапуница 21.10Убојитудар,филм 22.50Најбржиинајжешћи,филм 23.05Евроџекпот 23.10Најбржиинајжешћи,филм 00.00Четвртикат,филм 01.35Астрошоу

Убиствениудар

Феј Данавеј

Некад, кадсмо билиодрасли С 53 године Ребека Давич сабира свој дотадашњи живот:водималипосаоорганизовања забава под именом Отворених руку. Име одговара њеној природи и односу према другима: све прима отворенихруку,занемарујући своје потребе; удовица је од ране младости, никад није преболеламужа... Улоге: Блајт Данер, Џек Паланс, Питер Фонда, Феј Данавеј Режија:Рон Андервуд (ХРТ 2, 13.35) 07.00МалаТВ 07.30 Гладијаторскаакадемија 07.55 Телетабис 08.20 ЖивотсДереком 08.45 Римскетајне 09.10 Школскисат 10.00 Долинасунца 10.45 Празниккаонекад,филм 12.15 Загребфест2012,снимак 13.35 Некадкадсмобилиодрасли, филм 15.10 Школскисат 16.00 Регионалнидневник 16.35 Долинасунца 17.20 Савременици,док.филм 17.50 Бриљантин 18.30 Страниигранифилм 20.00 Чудасвемира,док.серија 20.55 Књигаилиживот 21.20 Операбокс 21.55 Ероика-Симфонијски оркестарХРТ-а 23.00 Подсумњом 00.15 ДрХаус 01.00 Лудиодљубави

08.00 Мапетовциусвемиру 10.00 Буђења 12.30 Пољељубави 14.30 Другашанса 16.30 Господармува 18.30 ЕгзорцизамЕмилиРоуз 20.30 Соколови 22.20 Смртоноснемисли 00.00 Еротскифилм 01.15Еротскифилм

07.30 Друмскитркачи 09.00 МомцисМадисона 10.00Утехаирадост 11.30 Божићнапесмазаједнудиву 13.00 МомцисМадисона 14.00Глекотоговори2 16.00 Похлепни 17.45 МомцисМадисона 18.30ПоследњицигларуАмерици 20.00 МомцисМадисона 21.00 ЧувајућиТесу 22.30 Чуднанаука 00.00Убиствоузатворском дворишту

Каплов,познатијикаоЛав, хладнокрван је, лукав и немилосрдни убица. Пре неколико година, Том Армстронг је имао блиски сусрет с Лавомитајјезавршиостравичном несрећом. Данас Армстронг живи у Мексику, гдегаФБИпроналазииобавештава да има нови траг о Лаву... Улоге: Шон Патрик Фланери, Џо Панталијано, Аманда Вис, Кармен Серано Режија:Роберт Куртсман (РТЛ, 21.10)

С

Поражени срушио мост на Сави

трпљење је најпре издало млађег и предузи- ске вере. Он је 315. забранио да се осуђенима на примљивијег Константина, који се на челу својих силни рад или циркуске игре жигоше лице. У обратрупа кренуо ка Панонији, али га је Лициније зложењу указа, којим наглашава да се не сме обешчачекао спреман. Тешка и дуга битка била је недалеко стити лице човека које је створено по угледу на небеод Сирмијума, код места Цибала (данас Винковци), у ску лепоту, несумњива је библијско-хришћанска ароктобру 316. Уз велике напоре, Константин је супар- гументација. У закону који предвиђа да се неожењеника потиснуо, а обазриви и искусни Лициније про- ни и они без деце ослободе раније наметнутих намеценио је да је за њега тада најбоље да се повуче. Нај- та с правом се види и брига за аскетску групацију у пре је с малом пратњом стигао у Сирмијум, а онда, хришћанској цркви која се одрекла потомства и завепошто је срушио мост на Сави да би отежао кретање товала на безбрачност. Законом из 318. епископским противничке војске, запутио се пут истока. судовима признао је неке надлежности цивилних, а Лицинијево повлачење Константин је схватио као једним законом из 319. забранио је паганска жртвоприлику да оконча сукоб са својим савладаром па је кренуо за њим. Овога пута га је Лициније, ком није недостајала храброст, сачекао у Тракији. Да би побољшао свој положај, за цезара и савладара изабрао је извесног Аурелија Валенса. У новембру 316. тешка битка је завршена без победника па су обојица такмаца имала разлога да потраже мирно решење. Лицинијеве трупе су Константина одсекле од мора, док се Лициније налазио на несигурном положају јер је имао Константина с леђа. Договорено је да, осим Тракије, Константину припадне Балканско полуострво, а Лициније задржи источне провинције као и Малу Азију. Тако је Константин надзирао две трећине царства, а Лициније само једну. Константин није остварио првобитни Сем ратовања, ценила се у Сирмијуму и уметност план да сасвим уклони Лицинија, али је учинио први и врло важан корак ка циљу да постане вања у приватним кућама. Јавна жртвовања, ипак, једини господар светске империје. И психолошка нису стављена ван закона. Посебно је важан закон из предност била је на његовој страни. 321. који се темељи на библијској традицији, по којој После тих догађаја прекинут је сваки саобраћај из- је недеља „частан дан“ кад људи треба да се одмарамеђу два једнака дела царства па су у одбрани доњег ју. Посебно је важан и закон којим се даје право да се Дунава могле учествовати само Лицинијеве трупе. тестаментом хришћанској цркви остави оно што се Поделу државе је продубило то што су оба савладара жели, што је један од важних подстицаја за њено екодоносила законе који су важили само на територија- номско јачање. Занимљиво је, али није случајно, да ма под њиховом влашћу, без обслична одредба не постоји за језира на покушај да се привид јеврејске и шизматичне општине. Константин је забранио да динства очува у уводима закон(Закон из 434, који је издао цар ских аката у којима су навођена Теодосије II, налаже, пак, да црсе осуђенима на присилни имена обојице. Ипак, формално ква наслеђује имовину клирика рад или циркуске игре јединство се одсликавало на ако умре без опоруке). Законом жигоше лице.У указу је новцу из свих активних ковнииз 323. установљена је казна бинагласио да се не сме ца, на којем су били приказани чевања или плаћање велике глообешчастити лице човека ликови обојице. Уз то, и статуе бе за оне који присиљавају приКонстантина и Лицинија постападнике хришћанских заједнистворено по угледу на вљане су у свим деловима царца, без обзира на то да ли су небеску лепоту,што је ства. клирици или лаици, да учествуби б лиј с ко-хри ш ћан с ка Пошто је Лициније био у поју у паганским жртвовањима. аргументација одмаклим годинама, било је Међутим, Констанин је све то природно да се постави питање чинио не прекидајући везу с наследника. Цезари, бирани на древном паганском религијом, обе стране, Басијан на Константиновој, а Аурелије према којој је углавном заузимао толерантан став. Валенс на Лицинијевој, тешко да су били конкуренСтав према хришћанству ускоро је постао нека врција двојици савладара и озбиљни претенденти на ста аргумента у све заоштренијим односима двојице наслеђе римског трона. Полазећи од схватања да са- савладара. Константин је лукаво настојао да искоримо син може бити прави и одан савладар, Констан- сти незадовољство у Лицинијевим источним облатин је 1. марта 317. за цезаре прогласио своје синове, стима које је он изложио великом пореском оптередванаестогодишњег Криспа, из везе с Минервином, ћењу. Зато се послужио прохришћанском политиком, која му је вероватно била конкубина, и тек рођеног која је имала успеха јер је била по вољи становниКонстантина II, из брака с Фаустом. Исто је учинио и штва огорченог наметима. Јесте се Лициније држао Лициније са својим сином Лицинијем. Ипак, пред- основних смерница Миланског едикта, али му је вреност је била на страни Константина, који је био знат- меном морало постати јасно да се у томе не може но млађи од Лицинија, а чији син Крисп се већ при- надметати са супарником. То је довело до извесног ближавао узрасту кад може командовати војском, док заокрета у Лицинијевој верској политици па је око је двадесетомесечни Лициније био једини син већ 320. своје хришћанске поданике на истоку изложио времешног оца. све већем притиску. Дотадашње верске слободе нису У међувремену је Константин низом законских изричито опозване, али су ситним бирократским аката показао колико му је стало до развоја хришћан- смицалицама донекле сужене.

Аманда Вис

КњигуРадивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ /Надмоћ хришћанства„ (издавач:“Еволута”, Београд),можетенаручитипутемтелефона065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204илисајтоваwww.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.comи http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Петабрзина Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Најтежипословинасвету СуперљудиСтенаЛија Обрачунсуперљуди Истрагазлочина Истрагазлочина

08.30 09.45 11.00 12.30 13.45 15.45 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

Крос-кантри скијање Нордијско скијање Скијашки скокови Крос-кантри скијање Нордијско скијање Скијашки скокови Нордијско скијање Дрвосече Бокс Скијашки скокови Скијашки скокови

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

petak22.februar2013.

dnevnik

H o r o s k o p 22. februar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Акостеудилемидалидакренетенакраћипословнипут–немојте размишљати. Послове ћете лако договорити,финансијскиефектиће бити изненађујући, а загарантован јеидобарпровод.

BIK 20.4-20.5.

Данасћевамсвакивидтрговине ићи од руке, уосталом, то и јесте ваш „терен“. Посебна препорука је куповина предмета за кућу. Од великепомоћићевамбитиособерођенеузнакуРака.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Времеједасепомалопословно опустите и усмерите на свакодневназадовољстваиситницекојечине живот.Пријаћевамлаганашетњаи необавезноћаскањесастаримдруштвом.

Заваснијебаштипичнодамного боравитеванкуће,алиниковасданас не може зауставити. Обилазак родбине и фамилије, комшилука, куповинапотржнимцентримаипијацама...

Какавгоддаиматепланилиидеју,реализоваћетеихлакоибезпосебних тешкоћа. Велику помоћ можетеочекиватиодстаријихженских чланова ваше породице. Не претерујтескуповином!

Расположенији сте, али вас повремено обузима меланхолија, посебно ако размишљате о прошлости.Раднатерапијаувашемслучају увек најпозитивније делује. Не претерујтесаслаткишима!

Zoran Delibos

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Знатедастенеодољивиитовам прија. Такође, знате да сте неумољиви,итонекријете,паможетеда бирате–пословнуафирмацијуили љубавнозавођење,узависностиод расположења.

У потпуности вам одговара одлична комуникација и апсолутно слагање с партнером, нарочито везано за кућне договоре и планове. Очек ујте позитивне финансијске ефектенапослу.

Доброразмислитеопартнеровим пословнимпредлозима.Могунадужестазебитиврлоисплативизапородичнибуџет.Нијеправитренутак за озбиљније инвестиције на аутомобилу.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

На помолу је трајније решење партнеровог статуса који вас је дужи период прилично оптерећивао. Исамићетесеизненадитинеочекиванопозитивнимрешењима.Небудитебрзоплети!

Склони сте изазовима и изненађењима, али немојте претеривати. Иаковамјеврлосимпатичнаособа из пословног окружења, није повољновремезауспостављањеприснијегодноса.

Заузете Рибе имају побољшање љубавне комуникације и све веће разумевањеспартнером.Слободне Рибесуоптерећенеособомизокружења, али коцкице никако да се сложе.

TRI^-TRA^

Шта јој фали V REMENSKA

PROGNOZA

Поподне без снега

Vojvodina Novi Sad

2

Subotica

2

Sombor

2

Kikinda

3

Vrbas

3

B. Palanka

3

Zreњanin

4

S. Mitrovica

3

Ruma

3

Panчevo

4

Vrшac

5

Srbija Beograd

4

Kragujevac

5

K. Mitrovica 11 Niш

Глумица и манекенка Кели Брук недавно је представила нову колекцијудоњегвешаза„Newlook„,а сама је позирала за рекламне фотографије.ИакоКеливажизаузоркада су у питању облине, британска штампа ју је напала да има вишак килограма. И британска старлета КејтиПрајс осула је паљбупоБруковој и рекла јој да смрша. Кели је у интервјуу за магазин ОК рекла да је билаизненађенакритикама,алидасе упркоссвемуосећадоброусвомтелу. Лепа бринета која линију одржава пилатесомијогом,реклаједајебила дирнута подршком која је стизала са свихстрана. „Немогуданабројимизкојихсуми свеземаљасветастизалепорукеподршке.Многеженесумиписаледасам им узор, јер нисам холивудска мршавицавећправажена”,реклајеКели.

9

VIC DANA

Evropa

НОВИСАД: Хладносасуснежицомиснегомујутруипреподне.Поподнепрестанакпадавина.Ветарслабсевероисточниили променљивог правца. Притисак у паду. Минимална температура 0,амаксимална3степена. ВОЈВОДИНА: Хладно са суснежицом и снегом ујутру и пре подне. По подне падавине престају. Ветар слаб североисточни илипроменљивогправца.Притисакупаду.Минималнатемпература-2,амаксимална5степени. СРБИЈА: Хладносасуснежицомиснегомујутруипреподне насеверуизападу,анајугутоплијеиповременакиша.Поподне падавине престају у већини крајева. Ветар слаб променљивог правца.Притисакупаду.Минималнатемпературе-2,амаксимална10степени. Прогноза за Србију у наредним данима: Завикендсвугдетоплијеипретежнооблачно,узпојачанјугоис точниветариповременукишу.Иупонедељактоплосповременомкишом.Одуторкамалохладније. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗА: Најизраженијетегобе могуосетититисрчаниболесницииастматичари.Метеоропатске реакцијесумогућеувидупоремећајаснаиболоваузглобовима имишићима.Свимосетљивимособамасаветујесередовноузимањепрописанетерапијеипридржавањесаветалекара.

Madrid

10

Rim

12

London

3

Cirih

-5

Berlin

-1

Beч

-2

Varшava

-1

Kijev

3

Moskva

-7

Oslo

-1

St. Peterburg -2 Atina

16

Pariz

2

Minhen

-4

Budimpeшta

1

Stokholm

-3

Ухватили Мујуупљачкибанке иодвелигапредсудију. -Мујо,желиш лидавратиш парепадатепустимо, илидаодлежиш узатвору? -питасудија. -Драгисудија, дасаммислио давратимпаре, дигао бих кредит!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

227 (-19)

Slankamen

356 (-18)

Jaшa Tomiћ

Apatin

304 (-21)

Zemun

407 (-17)

Bogojevo

281 (-19)

Panчevo

409 (-15)

Smederevo

538 (-10)

Baч. Palanka 296 (-19) Novi Sad

304 (-19)

Tendencija opadawa

TISA N. Kneжevac

208 (-4)

Tendencija stagnacije

Senta

259 (0)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (0)

Tendencija opadawa

Titel

351 (-19)

NERA

Hetin

82 (2)

SAVA

0 (-4)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

S. Mitrovica 400 (-22) Beograd

Kusiћ

359 (-17)

52 (-2)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement