Page 1

NOVISAD*

^ETVRTAK21.FEBRUAR2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23713 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

IZDR@AVNOGVRHASRBIJENAJAVQUJUNOVEINVESTICIJEUAUTO-INDUSTRIJI

Auto-deloviuVojvodini donelipethiqada radnihmesta

str. 5

JU^EZAVR[ENAPETARUNDADIJALOGA DA^I]–TA^I

BUR AOKOAFLAT OKS IN ASEZAH UKT AV A

NASLOVI

Zajednica Prod a j a m l e k a srpskihop{tina sroz an a za nastolu ~et vrt in u, `evi}:Slu~aj i j o { } e Kne zaorganizovani

Politika 2 Vu~i}:Odlukanijena nama,ve}naNema~koj

Ekonomija 5 Bezposlairedovne plate1,5milionqudi

Dru{tvo

str. 2

6 PosaouNema~koj za250medicinskih sestaraitehni~ara

POLITI^KIOBRA^UNZBOGMLEKA

NoviSad 8 [iresegripibuka 9 NaSkup{tinigrada sutraigestovnigovor

Vojvodina 10 Kikinda:Deklaracija ozabraniGMO predodbornicima

Crna 12 Zrewanin:Fondibuyet o{te}eniza 63milionadinara

str. 4

kriminal Je{i}:Jasam samopo{tar str. 3 UNOVOMSADU

IZRE^ENAPRESUDAJEZDIMIRUVASIQEVI]U,VLASNIKU[TEDIONICE „JUGOSKANDIK“,PROPALE1993. GODINE

GazdaJezdipetgodina zatvora,iza{aoizpritvora str. 13

Ukinuto mlekou vrti}ima str. 7

GRADSKIPREVOZNIKREAGOVAOZBOG ME\UMESNEAUTOBUSKESTANICE

GSPtu`ioNoviSad iATP„Vojvodina”

str. 9

AGENCIJAZABORBUPROTIVKORUPCIJEOPOMENULA PRVOG^OVEKAFAKULTETAUZREWANINU

GENERALNIDIREKTOR„SRBIJAGASA”DU[ANBAJATOVI]OTKRIO

„Doveousumwupoverewe gra|ana”

str. 6

SPORT

Italijani kupuju„Agro`iv”

str. 5

str. 14 – 18

Hladno iobla~no n VO[ASPREMNAZAPROLE]NE IZAZOVE

n MUKEKO[ARKA[KOG n SPENSOVALIGAMALIH [AMPIONA SUDIJEMA@I]A

n AJETOVI]BIDABRANITITULU UNOVOMSADU

Najvi{a temperatura4°S


2

POLiTikA

~etvrtak21.februar2013.

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE U BERLINU

Vu~i}:Odluka nijenanama, ve}naNema~koj Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} izjaviojeju~edauNema~kunijedo{ao da zahteva datum po~etka pregovora o ~lanstvu Srbije u EU, jer to zavisi od Nema~ke i drugih ~lanova EU, ali da ju tu daporu~idasuvlastiuBeogra-

obaveza i sprovo|ewe nemalog broja politi~ki nepopularnih poteza – rekao je Vu~i} na konferencijizanovinarenakonsastankasa{efomnema~kediplomatijeGvidomVesterveleom. – Mi smo u prethodnih {est meseci preduzeli brojne te{ke

Vestervele: Nema novih zahteva [efnema~kediplomatijeGvidoVesterveleizjaviojedaNema~kapodr`avaSrbijunawenomputukaEU,alida}eodlukao datumupo~etkapregovorazavisitiodkonkretnihrezultatadijaloga Beograda i Pri{tine i da su ovonedeqni razgovori u Briseluodvelikogzna~ajazatajproces. –Nema~kane}epostavqatinovezahteve,aline}eniodustatiodpostavqenihkriterijuma–rekaojeVestervelenakonferenciji za novinare posle razgovora s prvim potpredsednikom VladeSrbijeAleksandromVu~i}em. du~vrstoopredeqenezaevrointegracije i su{tinske reforme dr`ave. –Srbija`elinajboqemogu}e odnose i napredak dinami~nih odnosakojeimamosNema~komi velikimnema~kimnarodom,znamodatonezna~isamodobijawe podr{ke,samolakeilepestvari, ve} i ispuwavawe te{kih

korake i ni{ta nismo radili u posledwi~as,kao{tosetoranijede{avalo,radilismosvena vremeimnogotogauprethodnom perioduuradili–dodaojeon. Vu~i} je kazao da je uveren u to da }e Nema~ka po{tovati ono {to je Srbija uradila, ali idaje„odlukanawima,anena nama”.

dnevnik

JU^E ZAVR[ENA PETA RUNDA DIJALOGA DA^I]–TA^I

Zajednicasrpskih op{tinanastolu Peta runda dijaloga premijera Srbije IviceDa~i}a iHa{imaTa~ija zavr{enaje u Briselu bez dogovora o institucijama na severuKosova.KetrinE{ton je„zadovoqna zna~ajnimnapretkom”.PremijerSrbijerekaojedadogovoroinstitucijamanaseveru Kosovanijepostignut,alijeostvarenizvestannapredakisrpskastranaje„stavilana sto”predlogozajednicisrpskihop{tina.

NemadogovorauBriselu, nastavak4.marta –Mine}emodozvolitinikakvodemontiraweinstitucijadoksenedogovorimootome{ta}eihzameniti–rekaojeDa~i}novinarima. Po wegovom mi{qewu, o~ekivawa me|unarodne zajednice da }e tokom ju~era{we rundedo}idovelikogprobojabilasupreterana. – Kada bi problem srpsko-albanskih odnosamogaodasere{izadvadana,nekobito sigurno uradio pre mene – dodao je srpski premijer. Razlogzbogkojegsurazgovoriuovojrunditrajalidvadanasuva`neteme,aliinamera da napredak u dijalogu bude konstato-

van u aprilskom izve{taju Evropske komisije,kojiseo~ekuje16.aprila. Da~i}jeobjasniodapitawezajednice srpskih op{tina ukqu~uje brojna slo`ena pitawa: sudstvo, bezbednost, zdravstvoiobrazovawe. –Me|utim,mismozadovoqni{tose otojtemisadaozbiqnorazgovara–istakaojepremijer. Visoka predstavnica EU Ketrin E{tonreklajedasuDa~i}iTa~iimali„detaqne”razgovoreidaseizBriselavra}aju„usvojeglavnegradovena konsultacije”, te da }e se vratiti u Brisel4.marta. Ta~ijeizjavionovinarimadadogovoropitawu„paralelnihstrukturana severu Kosova” nije postignut. On je rekao da su „svi svesni” toga da paralelnestruktureSrbijenaKosovutrebarasformirati{tojebr`emogu}e. Ivica Da~i} smatra da bi dobijawe datumapo~etkapregovorao~lanstvuSrbije uEUbilozna~ajanpodsticajdasedo|edo dogovora o institucijama na severu Kosova,adabi,sdrugestrane,nedobijawedatumamogloda„ubijedijalog”saPri{tinom, jerbistvoriloutisakkodSrbadanikada ni{ta ne}e dobiti od EU i da dijalog ne treba ni voditi. Da~i} je u Briselu izjavioTelevizijiB92dajeneopravdanutisak

da Srbija `eli da pitawe institucija na severuKiMre{isamozbogpo~etkapregovorasaEU,jerje,kakojeistakao,va`nije odsvegaposti}iodr`ivore{ewenaKosovu. Isti~u}i da dogovor o institucijama Srba na severu KiM nije bilo mogu}e posti}i zbog slo`enosti tog problema, Da~i}jerekaodajepitaweseveraKosovapotrebno {to pre re{iti, zato {to Srbiji vremeipoliti~keprilikeneidunaruku.

OKRUGLI STO „USTAV SRBIJE – KO^NICA NA PUTU KA EU?”

Mitovi,kletvei`rtve PoSlaNi ^ ke Teme

Smewena Nata Mesarovi} Skup{tina Srbije smenila je ju~e Natu Mesarovi} s funkcije predsednice Vrhovnog kasacio- nog suda. Za prestanak funkcije glasaloje138poslanikavladaju}eve}ine,aprotivjebilo45poslanikaDS-aiLDP-a. Nata Mesarovi} }e ujedno ostatiibezfunkcijepredsedniceVisokogsavetasudstva,jerjoj

jetafoteqasledovalakaopredsedniciVKS-a.Ona}e,istovremeno,ostatisudijatogsuda. Parlament je o prestanku funkcije Nati Mesarovi} raspravqao na predlog VSS-a, na osnovu odluke Ustavnog suda kojomjeutvr|enodaodredbazakona pokojojjeizbrananatufunkcijunijeuskladusUstavom.

Usvojen Zakon o „Ju`nom toku” Parlamentjeju~esa176glasova“za“usvojioZakono„Ju`nomtoku“, koji}eubrzatieksproprijacijuzemqi{taipripremuterenazaizgradwugasovodakrozSrbiju.Podr{kutomzakonu,osimvladaju}ekoalicije,dalisuopozicioniDSiDSS,aprotivjebilo12poslanikaLDP-a iLSV-a. Usvojenim zakonom se utvr|uju posebna pravila za potpunu eksproprijacijuzemqi{tanatrasigasovoda,kojaobuhvataoko10.000parcela, akorisnikeksproprijacijejePrivrednodru{tvoJu`nitokNoviSad, kojesti~epravonatoeksproprisanozemqi{tesedamdanaoddono{eware{ewaoeksproprijaciji. Upitawujezajedni~kopreduze}e„Srbijagasa“,kojiutojfirmiposeduje49odstovlasni{tvairuskog„Gasproma“,kojiima51odstoakcija. Izgradwa Ju`nog toka kroz Srbiju, sa dva kraka prema Republici SrpskojiHrvatskoj,trebadapo~neuprvomkvartaluovegodine,azaizgradwugasovodauovojgodinive}jeobezbe|eno105milionaevra.

Sud odobrava nadzor Poslanici su ju~e usvojili i izmene Zakona o Vojno-bezbednosnoj i Vojno-obave{tajnoj agenciji po kojima }e ubudu}evojnebezbednosneslu`be nadzor elektronskih komunikacija obavqati samo uz dozvolusuda.

Podr{kutimizmenamadaoje 171poslanikizredovavladaju}e ve}ine, ali i opozicionih DS-aiLDP-a.Usvajawemnovih re{ewa rad tih agencija }e bitiuskla|ensmi{qewemUstavnogsudaotojmateriji. S. Stankovi}

Nova sednica od ponedeqka PredsednikSkup{tineNeboj{aStefanovi} zakazaojezaponedeqak25.februarnovo,~etvrtovanrednozasedawe,nazahtve141 narodnogposlanikavladaju}ekoalicije.nadnevnomreduna}i}ese izmenezakonaojavnombele`ni{tvu,kaoiizmene~lanovaskup{tinskihstalnihdelegacijaume|unarodniminstitucijama.

Potpredsednik Skup{tine Vojv od in e Du{ an Jak ov qev ocenio je da je Srbija u hao- ti~n om i neu s tavn om staw u jer najv i{ i pravn i akt sistemski kr{e oni koji su najvi{einsistiralinawegovom dono{ewu.Naokruglomstolu „Ustav Srbije – ko~nica na putukaEU?„,odr`anomju~eu Skup{tini Vojvodine, Jakovqev je istakao da se danas „mimo Ustava uvode nove granice, carine, porezi...” On je upozorioinatodase„uzfakti~kopriznavaweKosova,paral eln o rad i na su` av aw u autonomijeVojvodine,paina poku{ajimawenogukidawa„. – Preds edn ik Rep ub lik e Srbije ~e{}e se sre}e s gra|ankom Jahjagom nego s legitimnim predstavnicima Pokrajine, a premijer Srbije se vi{evi|asgra|aninomTa~ijemnegospredsednikomVlade Vojvodine–naveojeJakovqev. Istovremeno,kakojedodao, ekstremne desni~arske organcizacijeuVojvodinipropagiraju nacisti~ku i qoti}evsku ideologiju. On je ocenio da je va`e}i UstavSrbijeizmnogorazloga lo{ i da mora da se mewa, te da u novom ustavnom okviru mora da se defini{e zakonodavna, izvr{na i sudska autonomijaVojvodine.Jakovqevje poru~io i da „gra|ani Vojvodinenisuspremnidaprihvate ni bosanski ni kosovski scenarionitidabudu`rtvenijaracne~ijepolitike„. Prof es or Fil oz ofs kog fakulteta u Novom Sadu Radivoj Stepanov kazao je da se Vojvodina posledwe dve decenije„dr`inasrbijanskompovocu poverenih nadle`nosti, {tojeuvredqivoiponi`avaju}e„.Onjeocenioidaizme|u Ustava Srbije iz 1990. godine, koji je doneo Slobodan Milo{evi},iUstavaiz2006. godine koji su doneli DSS,

SRS, DS i SPS – nema nikakverazlike. – U odnosu na devedesete, koje su obele`ile rast populiz ma, nac io n al is ti~k a histerija, etni~ke netrpeqivosti,razgradwapravnedr`ave, uru{avawe ekonomije... – do danasseni{tabitnonijepro-

–Ovajustavdonetjekaomoderna Lazareva kletva, s preambulom koja nas zakliwe i upozoravanato{tanesmemo da radimo, a da se sa~uva kosovskimit–istakaojeon,dodav{idase,me|utim,vrlobrzo pokazalo da taj ustav nije re{io pitawe Kosova, ali i

PremijerSrbijesevi{evi|asgra|aninom Ta~ijemnegospredsednikomVladeVojvodine (Du{anJakovqev) menilo – upozorio je Stepanov.–Takodasmoi2006.godinedobilisamoradikalskirediz ajn ir an i Mil o{ ev i} ev ustav. I Srb ij a }e ostat i upam}enakaojedinazemqakoja je dva puta donosila jedan isti ustav, s tim {to su prvi doneli jugomrsci, a drugi rodoq upc i. Prv i je razb io SFRJ, a ovaj drugi je na dobrom putu da dokraj~i i samu Srbiju. PredsednikVojvo|anskepolitikolo{ke asocijacije Du{ko Radosavqevi} je istakao dazaVojvodinupitaweustavnih promena zna~i redefinisawepolo`ajaautonomije.On jeoceniodajeaktuelniUstav Srbije nelegitiman i da je „koncipirannala`i”.

da je takvim ustavnim re{ewima „Vojvodina poni`ena i uvre| en a„. – Ima li Da~ i} pravo, po va`e}em Ustavu, da pregovarasTa~ijem? DodaojeidajeVojvodinajedinideobiv{eSFRJkojinije dobio nikakvu politi~ku satisfakciju,iakojebilaprva `rtva re`ima Slobodana Milo{evi}a,teporu~iodaje, „kadve}mo`edadaje40odsto nacionalnog dohotka, Vojvodinavaqdaustawuidanapi{e40odstoustavaSrbije„. Preds edn ik Vojv o| ans kog kluba \or|e Suboti} smatra da se aktuelni Ustav Srbije ne mo`e popravqati niti mewati, ve} da se mora doneti potpuno novi, na ustavotvornoj skup{tini, koju ne treba

da ~ine samo partije nego i civilnisektorimnogidrugi. – Ovaj ustav nije re{io nijedno bitno pitawe! – ocenio je Suboti}. – Nije ostvario vladavinuprava,lai~kudr`avu i sekularno dru{tvo, nije realizovao na~elo socijalne pravde,zabranusukobainteresa, po{ tov aw e gra| ans kih, qudskih i mawinskih prava, podeluvlastiifunkcionalnu demokratiju. A Ustav je i najve}a prepreka re{avawu kosovskogpitawa! On je istakao i da je prema Vojvodini uspostavqen kolonijalniodnos,zbog~egasuweni gra|ani dovedeni do prosja~kog{tapa.Oceniojedase re{ewe mora tra`iti u uspostavqawu novih odnosa Vojvodine sa Srbijom i u Srbiji, „uvo|ewem federalnog princip a, ravn op ravn e odn os e i Vojv od in u sa stat us om rep ublike u slo`enoj zajedni~koj dr`avi„. Glavniuredniklista„Republika” Zlatoje Martinov ocenio je da su ustavne promene neophodne,nesamozbogpotrebe redefinisawa statusa Vojvodine ve} i zbog brojnih lo{ihre{ewauva`e}emUstavu. Ukazao je na to da je najvi{i pravni akt Srbije problemati~anizbogtoga{toniujednoj odredbi ne pomiwe evropskeintegracije. – Bez dobrog ustava nema ni pravne dr`ave – rekao je on, dodav{idabibilonajadekvatnijedanoviustavdoneseustavotvornaskup{tina. Okruglom stolu „Ustav Srbije–ko~nicanaputukaEU?“, kojisuorganizovaliVojvo|anska politikolo{ka asocijacija i redakcija lista „Republika„ u okviru projekta „Kuda ideSrbija“uzpodr{kuFondacijezaotvorenodru{tvo,prisus tvov ao je i preds edn ik Skup{tine Vojvodine I{tvan Pastor. B. D. S.

TVIT CRTICA Mlekoiprincipi Napredwak Vladimir \ukanovi} “nekrije“hrabrostiporu~ujeslajne: „Gospodotajkuni,tamandastoJe{i}a anga`ujete,ne}eteuspetidauni{tite dr`avuisrpskogseqaka!Svakidaniz principaimadapijemmleko„. S druge strane, savetnik nekada{wegpredsednikaSrbijeNeboj{a Krsti} navodi: „Ministarka zdrav-

qaka`edasamocenimdalidapijem mleko. Lak{e mi je da ocenim ministarku„.

[qiva,il’banana? A eksministar vojni Dragan [utanovac poru~uje s lajne: „Uh, sad samo hrabriporu~uju’bananamilkshake’„... Na opasku @Gluvajic: “Pre`iveli smomiigore,kadanijebilonibana-

nanimlekani...”,[utanovac“priznaje”:“[qivanasjeodr`ala“.

Posle11godina Prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} kratko je saop{tio na dru{tvenimmre`ama:„Prvizvani~ni susret ministara odbrane Republike Srbije i Savezne Republike Nema~ke posle11godina„.

Pabudipo{ten! NovinarMarkoSuboti} jeu“ned- oumici“: „Pa ti posle budi po{ten! Gazda-Jezdipetgodinazatvorazaprevaruod100milevra!„

„Rasko{ni”[api} Predsedavaju}i Generalnoj skup{tiniUNsaop{tavanalajni:“DrA.

[api} ka`e da je za DS pri~a o VukuJeremi}u zavr{ena.Autokuje moj`albenipostupakpredStatutarnomkomisijomDS-a.[tare}i...„ Na konstataciju @NenadRadojicic1: “@alosnoje{tojetaj~ovekpredsed- nikGradskogodbora”,Jeremi}odgovara: „Za{to?! Pa koliko jo{ stranaka natommestuimatakorasko{noobrazovanihqudi,doktoranauka!!„ S. St.


politika

dnevnik

~etvrtak21.februar2013.

NAKONISKQU^EWAIZDEMOKRATSKESTRANKEDU[ANPETROVI] FORMIRAPOSLANI^KIKLUB

POLITI^KIOBRA^UNZBOGMLEKA

Kne`evi}:Slu~aj zaorganizovani kriminal

Prestrojavawe koddemokrata Nekada{wi visoki funkcionerDS-ainarodniposlanik Du{anPetrovi} najaviojeju~e u Skup{tini Srbije da zapo~iwe razgovore o formirawu novog poslani~kog kluba, nakon {to je odlukom Statutarne komisije partije kona~no iskqu~en iz Demokratske stranke. Petrovi} je rekao da }e narednih dana imati jasnu slikuoposlani~komklubu,uz tvrdwudaserazgovorivodena inicijativuposlanika,kojima nije `eleo da navede imena, isti~u}isamodasutooni“kojisuizrazilivisokstepensolidarnosti s wim i koji `ele dasara|ujuusprovo|ewupolitikedecentralizacije”. – Statutarna komisija DS-a kapituliralajepredsamovoqnomDragana\ilasa ikona~nu odlukuoiskqu~ewudonelana osnovuneustavneinezakonite odl uk e Glavn og odb or a, suprotne Statutu DS-a i evropskim standardima – rekao je Petrovi} novinarima u Skup{tiniSrbije. Iako po{tuje odluku Vuka Jeremi}a, koji je tako|e iskqu~en iz stranke, Petrovi} isti~e da se on ne}e obra}ati Ustavnomsudu,po{tone`eli dase“parni~isDS-om“. –\ilassepostaraozatoda uDS-unemanikogako}esepozabavitizakonito{}uiustavno{}u, a DS je druga stranka posnaziuSkup{tini–upozoriojePetrovi}. [efposlani~kogklubaDSa Borislav Stefanovi} smatra da formirawe novog poslani~kogkluba,kojenajavquje Petrovi}, ne}e ni na koji na~inoslabitiradposlanika Demokratske stranke, koji }e, kako veruje, biti mnogo ~vr{}i,boqeorganizovanijasno profilisan. Onima koji `ele da se prid ru` e Pet rov i} u,

Novanapu{tawaDS-a Ju~epopodnesustigleprvepotvrdeko}esvepre}iuposlani~ki klub Du{ana Petrovi}a. Da danas napu{taju DemokratskustrankupotvrdilisuposlaniciDS-aBo{koRisti},Miodrag\idi}iNeboj{aZelenovi}. Prvijeju~e,odposlanikatestranke~ijimseimenimaspekulisalo,svojuodlukusaop{tioBo{koRisti}. – Od ponedeqka }u aktivno u~estvovati u formirawu novog poslani~kogkluba–rekaojeRisti}. \idi} i Zelenovi} su rekli da danas vra}aju ~lanske karte Demokratskestranke,prviposle23godine,adrugiposleosam godina~alnstva.I\idi}iZelenovi}ka`uda}esepridru`itiPetrovi}evomposlani~komklubu. Stefanovi} je poru~io: „Sre}anputisvenajboqe!” – Du{an Petrovi} uz podr{ku vlasti, mesecima priprema pravqewe nove stranke i novogposlani~kogkluba–objasnio je Stefanovi} novinarima u Skup{tini Srbije. – Oni su imali podr{ku vlasti i odr e| en ih med ij a pod direktnom kontrolom vlasti, s

obzirom na to da je Petrovi} dao20putavi{eintervjuanegozavremeministarskogmandata. Ju~ e je jed in o pos lan ic a udru`ewagra|ana,nekada{wa funkc io n erk a SPO-a Saw a ^ekovi}, koja je u parlament u{la na listi DS-a, najavila da je “blizu odluke da bude ~lan poslani~kog kuba koji u

parlamentu formira Du{an Petrovi}. Po ranijem pisawu medija, kaopotencijalni~lanoviPetrovi}evognovogposlani~kog klubanavodeseposlaniciDSa Bo{ko Risti}, Neboj{a Zelenovi}, Milovan Markovi}, Miodrag\idi}... U skup{tinskim kuloarima se moglo ~uti da }e Petrovi} krajemfebruarau[apcurazgovarati s predsednikom Koa- licije“ZajednozaKragujevac” Veroqubom Stefanovi}em o regionalnoj saradwi. Petrovi}je,govore}iju~eomodelimadecentralizacijezakojese zal a` e, rek ao da cent raln a Srbija treba da dobije nadle`nosti i institucije kakve imaju Vojvodina i Beograd, a tosuparlament,buxetiizvr{navlast. Du{an Petrovi} je, kao i VukJeremi},iskqu~enizDS-a jer nije `eleo da vrati poslani~kimandat,{tojepartijsko rukovodstvo tra`ilo od svih ministaraubiv{ojvladi. Poslani~kiklubkoji}e,po naj av am a, form ir at i biv{ i ~lan DS-a Du{an Petrovi}, bi}e 14. poslani~ka grupa u Skup{tini Srbije. To }e, tako|e,bitiitre}iposlani~ki klubkojijeproiza{aouovom mandatu iz postoje}eg kluba Demokratske stranke, po{to senapo~etkusazivanajpreizdvojioklubLigesocijaldemokrataVojvodinespetposlanika, a zatim i klub SocijaldemokratskepartijeSrbijesdevet pos lan ik a. Preds edn ic a DHSS-a Oligica Bati} tako|ejebilanalistiDS-anaizborima u maju pro{le godine, a kas nij e je s pos lan ic im a Srpskog pokreta obnove formir al a pos eb an pos lan i~k i klubSPO–DHSS-a. S.Stankovi}

RADIKALISE@ALILIUPRAVNOMSUDU

–Jasnojedajelegalnostizboradovedenaupitawe–reklajeona,idodalada}e se izbori u Srbobranu, ako Upravni sud usvoji wihovu `albu, ponoviti u roku od desetdana. Powenimre~ima,radikalisuOp{tinskojizbornojkomisijipodnelipetprigovora, ali su oni odbijeni. Navela je da je re~ositnijimprigovorima,izuzevprigovorazbog„vi{ka”listi}a. –SRSsezala`ezatodasevoqabira~a po{tujejerovosvevi{eli~inasvojevrsnu pijacu, o ~emu svedo~i i na{a `alba sudu–kazalajeona.

PROMENENAZREWANINSKOJPOLITI^KOJSCENI

SVMukoaliciji snapredwacima Savezvojvo|anskihMa|ara pristupio je koaliciji vladaju}ojugraduZrewaninukojupredvodeSrpskanapredna stranka i Socijalisti~ka partija Srbije. Budu}a saradwa ozvani~ena je po{to su u utorak potpredsednik SNS-a Goran Kne`evi} i predsednik Gradskog odbora SVM-a Jano{ Pu{ka{ uSkup{tinigrada Zrewanina zakqu~ili sporazumosaradwi.Tajsporazum,kakojeju~esaop{teno, predvi|a jedinstven nastup u lokalnom parlamentu i drugim gradskim organima naostvarivawuvi{eciqeva,izme|uostalogisprovo|ewa Strategija razvoja

grada, usvajawa socijalnog buxeta za 2013. i razvojnih buxetazanarednetrigodine, kao i racionalizacije gradskeupraveijavnogsektora. –Budu}asaradwapredvi|a i realizaciju kapitalnih infrastukturnih investicija, poboq{awe saradweizme|ugradaiAutonomnePokrajineVojvodine,za{tituustavnihizakonskih prava nacionalnih zajednica, proporcionalnu zastupqenost nacionalnih mawinaprizapo{qavawu,kao i odr`avawe spomenika kulturema|arskenacionalne mawine na teritoriji Zrewanina–izjavilajeju~e

predsednica Saveta za medije GrO SNS-a Marijana Vuj~in. Kako je navela, nakon uspeha na dopunskim izborimazapokrajinskogposlanika,irezultatakojisuboqi od pro{logodi{wih, SNS–iakove}dominantan, postajesvakimdanomjo{ja~i,apodr{kasve{ira. – O~igledno je da }emo sprovoditi svoj program i svojeciqeveupunommandatu–zakqu~ilajeona. SVM u Skup{tini grada ima dva odbornika, tako da }e vladaju}a ve}ina ubudu}e,umesto35,brojati37,od ukupno67mandata. @.B.

Napadi na Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede, koje sinhronizovano sprovode pokrajinski sekretar za poqoprivredu Goran Je{i}, „Viktorijagrupa„imedijibliski Demokratskoj stranci, u krajwoj nameri usmereni su na ekonomsko slabqewe dr`ave, a pre svih – osnovnih poqoprivrednih proizvo|a~a, u ovom slu~aju qudi koji `ive od sto~arstva – izjavio je ju~e ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Goran Kne`evi}. „Poku{ajidasediskredituju srpski proizvo|a~i mleka i da senaneseekonomska{tetaindustriji mleka, koji bi, po scenariju Je{i}a, Demokratske stranke i „Viktorija grupe„ trebalotrajnodaizgubekredi-

bilitet u me|unarodnom okru`ewu, neodgovorno je i opasno pona{awe”, navedeno je u pisanojizjaviministradostavqenoj Tanjugu. Powegovimre~ima,takvopona{awe trebalo bi da ispitaju dr`avniorganikojisebavesuzbijawem organizovanog kriminala.

Je{i}:Jasam samopo{tar GoranJe{i} jeju~eu„Ka`iprstu” B-92 rekao da }e svake nedeqeobjavqivatianalizena sajtu, a da nadle`no ministarstvotrebapitatiza{topovla-

~imlekospolicaakotvrdida je potpuno bezbedno. On tvrdi da je analize mleka naru~io u skladusasvojimobavezama,kao idajeon„samopo{tar”. – Dr`ava i ministar su neozbiqni,nemaozbiqnestrategije.Ipak,problemmo`edasere-

{i,cenutrebadapodeledr`ava,kaonajodgovornija,imlekare,jerimajunajve}udobit,anikakofarmeri–smatraJe{i}. Je{i} je ocenio da vlast od celestvari„pravicirkus”ida se ministar Goran Kne`evi} neozbiqno pona{ao na konferencijizanovinare,nakojojje rekao da „mo`da inspektor Je{i}nijeopraoruke –Tojeneozbiqno,jasamsamopreneoporuku,anakraju,ja mogu i da budem inspektor jer mi je to struka. Upozorio sam ministra i premijera, poslao samimpismosoznakom‘strogopoverqivo’,alinisamdobio odgovor. Na`alost, nisam odmah objavio, a trebalo je, tako }uu~initisvakiputkadadobijemoanalizu,aradi}emoihsvakenedeqedokrezultatinebudu negativni. Kada budu negativni,~estita}uministru–rekaojeJe{i}.

Poslanici tra`eostavke

SRS:Vi{aklisti}a uSrbobranu Srpska radikalna stranka uputila je `albuUpravnomsuduSrbijejersmatrajudajenadopunskimpokrajinskimizborima, koji su odr`ani u Srbobranu 17. februara,bilonepravilnosti. – @albu smo uputili Upravnom sudu jer je iz Srbobrana u Pokrajinsku izbornu komisiju stiglo 30 glasa~kih listi}a vi{e nego {to ih je PIK dostavio – izjavila je poslanica SRS-a u Skup{tiniVojvodineMarijana^etojevi}. Timese,powenimre~ima,otvarapitawemahinacijanatimizborima.

3

PredsednikOp{tinskeizbornekomisije uSrbobranuMilanDebeqa~ki rekaojesamodajeprigovorabiloidasuzaprimqeni. – To je sve {to mogu da ka`em, pitajte PIK–rekaojeju~eDebeqa~ki. UPIK-ujena{emlisture~enodatakomisija~ekadaseUpravnisud,upropisanom roku od 48 sati, izjasni o `albi radikala. SemuSrbobranu,dopunskipokrajinskiizboriodr`anisuiuApatinuiZrewaninu, gde su lokalne izborne komisije utvrdile kona~nerezulateglasawa.Tamo,kakoka`u u PIK-u, prigovora nije bilo i drugi izbornikrugzakazanjeza3.mart. S.K.

Odbor Skup{tine Srbije za zdravqeiporodicuzatra`ioje ju~eodMinistarstvapoqoprivrededasaop{tikojejemleko povu~enostr`i{tazbogpove}anekoncentracijeaflatoksina.PoslaniciDS-azatra`ili su ostavku ministra poqoprivrede Gorana Kne`evi}a zbog lo{e reakcije na pove}awe koncentracija aflatoksina u mleku u Srbiji, a poslanici SPS-aostavkupokrajinskogsekretarazapoqoprivreduGoranaJe{i}a,ukolikoseisposta-

vi da su rezultati koje je objavioneta~ni. Predstavnici gotovo svih poslani~kih grupa slo`ili su senasednicitogodborautome dajeMinistarstvotrebaloodmah da saop{ti javnosti ta~ne podatke da bi bila izbegnuta panikagra|ana,apredstavnici Uprave za veterinu i Veterinarske inspekcije saop{tili su da nema razloga za paniku i da je Ministarstvo poqoprivrede preduzelo sve potrebne mere.

REKLI SU Cvetkovi}:@ivimod`enineplate Biv{ipremijerMirkoCvetkovi} ka`eda nijepo~eoposaospartnerimaizSADidanijebiodu`andaodAgencijetra`isaglasnost zapokretaweprivatnogbiznisa. –Nijeupitawunikakavposao.Prenekoliko meseci pozvan sam da u aprilu u Americi budem jedan od govornika na godi{wem skupu

kojiorganizujeBankafederalnihrezerviiz ^ikaga–rekaojeCvetkovi}za„Blic„. Onjepo~etkomdecembravratioposlani~kimandatuSkup{tini,akaoiostalibiv{i ministri, krajem januara primio je posledwu od{estplata.Odtada,kakoka`e,`iviod`enineplateitro{iu{te|evinu.

Kalanovi}:PromeneuBeogradu Ministarka regionalnog razvoja i ~lanicaPredsedni{tvaURS-aVericaKalanovi} izjavilajeda}edo}idounutra{wihpromena u funkcionisawu Beograda koji zapada u krizu ili }e prestonica morati da ide na prevremeneizbore.Onajeza„Danas”oceniladaBeogradzapadaukrizufunkcionisawa

i da gradona~elnik Dragan \ilas mawe pa`weposve}ujegraduuodnosunanacionalnu politikujerjeistovremenopredsednikopozicione partije. Verica Kalanovi} smatra da Beograd ne funkcioni{e onako kako je funkcionisao u pro{lom mandatu gradona~elnika\ilasa.

Ugqanin:Ne}ebitivanrednihizbora MinistarbezportfeqaSulejmanUgqanin izjaviojeju~eu^a~kudasuodnosiuVladiSrbijestabilniidane}ebitivanrednihizbora. –Izbori}eseodr`avatisvake~etirigodine–rekaojeUgqaninnovinarima. Onjeposetio^a~akdabisgradskimrukovodstvom i predstavnicima Fabrike reznog

alata(FRA)utomgradurazgovaraoomogu}nostimasaradwetefabrikesjednomfirmomiz Turskekojasetako|ebaviproizvodwomreznog alataiimarazvijenumre`uprodajetihproizvodanasvetskomtr`i{tu.Ministarjeocenio da postoji interesovawe turskih investitora dasara|ujusasrpskimprivrednicima.


4

ekonomija

~etvrtak21.februar2013.

dnevnik

BURAOKOAFLATOKSINASEZAHUKTAVA

Prodajamlekasrozana za~etvrtinu,ijo{}e Sporno mleko povla~i se iz prodavnica, spiskovi su sve du`i, a trgovci ka`u da je prodaja pala istog dana kada je pokrajinski sekretar za poqoprivredu GoranJe{i}objavio rezultate istra`ivawa sadr`aja aflatoksina M-1 u toj namirnici. Ju~e po podne i Ministarstvo poqoprivrede objavilo je spisak serija mleka koje su povu~ene iz prodaje zbog sumwe da je u wima pove}ana koncentracija aflatoksina i na wemu je 46 proizvoda, od 300, koliko je analizirano. Taj se spisak razlikuje od onog koji je prekju~e predo~io Pokrajinski sekretarijat za poqoprivredu, na kojem je bilo 26 mleka s povi{enim sadr`ajem tog mikotoksina. Imaju}i u vidu i jedan i drugi papir, kao i to da se jo{ ~ekaju rezultati analize koju je naru~io Pokrajinski sekretarijat za poqoprivredu, jasno je jedino to da je sumwivog mleka vi{e nego {to smo mislili i da je na tr`i{tu pravi haos. Kako je ju~e objasnilo Ministarstvo poqoprivrede, iz prodaje su povu~ene samo pojedine serije odre|enog proizvo|a~a, a ne svi proizvodi tog tipa mleka, {to zna~i da u radwama mo`e da se kupi, na primer, trajno mleko Mlekare [abac, ali ne i ono ~iji je rok trajawa 27. maj 2013. godine i serija 11676. Prili~na konfuzija ju~e je vladala jer je, prakti~no, Ministarstvo poqoprivrede ostavilo mlekarama

vosadske trgovinske kompanije „Unuvereksport”. – U svakom slu~aju, postupamo u skladu s merama koje su nadle`ni preduzeli, te povla~imo svo sporno mleko sa spiska koji je objavilo ministarstvo, a sve radimo u saradwi s mlekarama. Nadle`ni tvrde da sve sumwivo mleko izlazi iz radwi. Na~elnica Veterinarske inspekcije Sawa ^elabi}anin rekla je ju~e da je dat nalog za povla~ewe oko 50 vrsta mleka jer je utvr|eno da imaju pove}anu koncentraciju aflatoksina ili je na granici dozvoqenog. – Analiza ispravnosti mleka po nalogu Ministarstva poqoprivrede slobodu da se same jave trgovcima i ka`u da li }e svoje proizvode da povuku iz prodaje, i koje. U „Merkatoru-S„ kazali su za „Dnevnik” da prate celu situaciju i da se pona{aju onako kako nadle`ni ka`u. Kompanija „Merkator-S„ aktivno komunicira s proizvo|a~ima i prati zvani~na saop{tewa nadle`nih ministarstava i dr`avnih institucija i postupa}e u skladu s wima, rekli su nam u toj kompaniji. U „Univereksportu” tako|e isti~u da su revnosni i da preduzimaju sve {to se od wih o~ekuje. – Zabrinutost potro{a~a je razumqiva, a primetno je da se mleko mawe pazari. Zakqu~no s utorkom,

„Imlek”nedasvoje Iako su neka „Imlekova” mleka bila me|u onima s pove}anom koncentracijom aflatoksina po rezultatima koje je objavio Pokrajinski sekretarijat, u radwama se ju~e moglo videti upravo mleko s „crne liste”. Kako smo se uverili obilaze}i ju~e novosadske radwe, u prodaji je bilo dugotrajnog mleka „kravica” za koje su te analize pokazale povi{eno prisustvo aflatoksina. Mnoge mlekare su dostavile trgovcima dopis u kojem se navodi {ta treba da se stavi van prometa, me|utim, „Imlek” je napisao da su wegova mleka zdrava. „Imlek” je u dopisu trgovcima naglasio da su svi proizvodi ispravni i da ni{ta ne povla~i. prodaja je pala oko 25 odsto. Promet kratkotrajnog opao je 15 odsto, a dugotrajnog vi{e od 30 odsto – ka`e za „Dnevnik” Olivera]irkovi} iz no-

Nije{alanismesom,jajima... – Sada je najbitnije da se ispita {to ve}i broj uzoraka i kukuruza, i sto~ne hrane, i mleka, da bi se dobila prava slika. Ovo zaista nije {ala i ne sme se kriti rezultat, mora se sve znati. Mora se videti kakva je situacija da ne bismo za godinu-dve imali ozbiqne problem sa zdravqem qudi jer re~ je o jednoj od najja~ih kancerogenih materija koje postoje – upozorava profesorka Tehnolo{kog fakulteta u Novom Sadu dr Marija[kriwar. – Analizama je dokazano da aflatoksin u velikom stepenu jeste zastupqen u kukuruzu roda 2012. godine. Po{to se kukuruz najve}im delom koristi za ishranu `ivotiwa, posledica toga je nalaz aflatoksina u mleku, mesu – jetri pre svega – i u jajima. U svim namirnicama `ivotiwskog porekla. Druga stvar, re~ je o toksinima koji su vrlo otporni na visoke temperature, kakvih i nema u in-

dustriji hrane. Struktura se razara na 240 do 260 stepeni Celzijusa, a to su temperature koje se ne koriste ni kod mesa ni kod mleka, jednostavno, toksin ostane. Marija [kriwar podse}a na to da je maksimalna dozvoqena koncentracija aflatoksina M-1 u Srbiji jednaka kao u Evropskoj uniji i da su pravilnici jasni. Napomiwe i da se wihovo prisustvo u mleku ne mo`e vizuelno konstatovati jer ne dolazi do promene mirisa, ukusa, boje… Bez hemijske analize nije se moglo znati koji su sumwivi uzorci na tr`i{tu. Osim mleka, trenutno se ne mo`e sa sigurno{}u re}i u kojim je sve `ivotnim namirnicama u Srbiji pove}ana koncentracija aflatoksina M-1, {to je, kako ka`e, pitawe na koje bi odgovor {to pre trebalo da daju nadle`ni.

ra|ena je na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, u jedinoj referentnoj laboratoriji u Srbiji, i pokazala je da je 28 uzoraka od 37 sumwivo, odnosno da ima povi{en nivo aflatoksina – rekla je Sawa ^elabi}anin novinarima u Skup{tini Srbije. Po wenim re~ima, nalog je dat za povla~ewe mleka gotovo svih mlekara u Srbiji, me|u kojima su „Imlek”, Ni{ka mlekara, Suboti~ka mlekara i mlekare iz [apca. – Dat je nalog mlekarama da povuku sve mleko koje ima vi{e ili u granici od 0,05 aflatoksina po mikrokilogramu. Ministarstvo nije }utalo, mi ne {titimo proizvo|a~e. Svako je dobio nalog da povu~e mleko po broju loga – istakla je Sawa ^elabi}anin, i dodala da brzina povla~ewa mleka s rafova zavisi iskqu~ivo od mlekara ~ija je to obaveza. S.Glu{~evi}

Aflatoksinuve}im koli~inamaubija – Kada u organizam u|e aflatoksin, jetra }e u~initi sve da ga razgradi na mawe opasne hemikalije – ka`e nutricionistkiwa dr Sla|anaKosti}. – Kada se radi o povremenom izlagawu toj hemikaliji, nije opasna po zdravqe, ali ukoliko je u namirnicama ima konstantno i u koli~inama koje su ve}e od dozvoqenih, mo`e veoma na{koditi zdravqu i dovesti do smrtnog ishoda. Odrasle osobe imaju razvijen mehanizam za{tite i

visoku toleranciju na tu hemikaliju, za decu je opasnija i ona su posebno ugro`ena pa bi vaqalo izbegavati proizvode kod kojih postoji rizik zaga|ewa. Naj~e{}a bolest koja se javqa je upravo rak jetre. Toksi~ni efekti primarne akutne mikotoksikoze se manifestuju kao upalne promene na organima za varewe. Akutne aflatoksikoze se odlikuju naglim pogor{awem stawa organizma i unutra{wim krvarewem. Ali da bi do{lo do

takvih promena, mora se uneti izuzetno velika koli~ina aflatoksina, tako da su to vi{e teoretske mogu}nosti nego realne jer bi to zna~ilo da ~ovek svakog dana popije na litre mleka i jede velike koli~ine druge hrane zatrovane aflatoksinom, i to u du`em periodu, da bi se otrovao. Naravno, iako u malim koli~inama nije opasan po `ivot, nikome nije u interesu da jede otrovnu hranu, pa makar otrova bilo i malo. Zato redov-

noj kontroli namirnica i informisawu javnosti o mogu}im rizicima po zdravqe vaqa dati veliki zna~aj. Izlo`enost aflatoksinima kod qudi se mo`e otkriti na osnovu analize krvi. Kao {to je poznato, u Srbiji i zemqama Evropske unije gorwa granica aflatoksina je 0,050 µg/kg za mleko i mle~ne proizvode. U Americi granica je ve}a i iznosi ~ak 0,5 µg/kg. J.B.

Serijemlekapovu~enesrafova Uprava Ministarstva poqoprivrede za veterinu objavila je spisak uzoraka 46 vrsta mleka {est proizvo|a~a u Srbiji za koje se sumwa da sadr`e aflatoksin M-1 u nedozvoqenim koli~inama. Re~ je o kompanijama: Mlekara Subotica (18 proizvoda), „Megle„ Kragujevac (deset), Ni{koj mlekari (osam), Mlekari [abac (osam), Mlekari „Somboled„ iz Sombora (jedan) i „Imlek„ iz Beograda (jedan proizvod). U pitawu je spisak uzoraka u kojima je trija`nom metodom postavqena sumwa na prisustvo aflatoksina M-1, saop{tilo je Ministarstvo poqoprivrede. „Megle”,Kragujevac 1. Meggle uht milk 16. 6. 2013. 2. Meggle pasterizovano mleko 2,8% mm, 2. 03. 2013, 008571 3. Meggle dugotrajno mleko 2,8% mm, 16. 6. 2013, 190652 vs, 06706, 4. Meggle uht milk 16. 6. 2013. 5. Meggle uht milk 16. 6. 2013. 6. sve`e mleko 2,8% mm, 2. 7. 2013, 021379 7. sve`e mleko Meggle 2,8% mm, 7. 3. 2013, 008009 8. Meggle sve`e mleko 2,8% mm, 8. 3. 2013, 001752, 11:14:09 vs, 9. Meggle dugotrajno mleko 1,6% mm, 14. 7.2013, 01 3082 rs10289 10 Meggle sve`e mleko 2,8% mm, 2. 3. 2013, 15:01:570s, 011775 Ni{kamlekara 1. „aro„ sterilizovano mleko, 20. 4. 2013. 2. dugotrajno mleko „merkator„, 1. 5. 2013. 3. dugotrajno mleko „meraktor„, 12. 5.2013, 06813 4. trajno mleko 1,6% mm, 17. 4. 2013, 11699 5. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 21. 5. 2013 6. dugotrajno mleko 1,6% mm, 12. 3. 2013. 7. „ba{-ba{„ dugotrajno mleko, 18. 4. 2013, 15:10 02748 8. „aro„ sterilizovano mleko, 20. 4. 2013. Mlekara[abac 1. dugotrajno mleko 2,8% mm, 15. 5. 2013, 20:18, 24657 2. {aba~ko dugotrajno mleko 2,8% mm, 28. 4. 2013, 2009 13572 3. {aba~ko dugotrajno mleko 2,8% mm, 7. 3. 2013. 4. dugotrajno mleko, 3. 4. 2013. 5. dugotrajno mleko, 25. 3. 2013. 6. trajno mleko 2,8% mm, 27. 5. 2013, 11676 7. mleko dugotrajno 2,8% mm, rs 154 8. dugotrajno mleko 3,2% mm, 25. 4. 2013/m 05:32 5797 „Imlek”,Beograd „moja kravica„ 2,8% mm, 14. 7. 2013, 4en 10 Mlekara„Somboled”,Sombor „dukat„ trajno mleko, 12. 4. 2013, 21:00:18 MlekaraSubotica 1. Ella trajno mleko 0,5% mm, 6. 5. 2013, 17:02:45 2. Milk tej mleko 2,8% mm, 20. 7. 2013, 8606004221702 3. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 29. 6. 2013, 19:26:04 4. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 24. 6.2013. 5. Ella mleko 0,5% mm, 6. 5.2013. 6. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 26. 6. 2013. 7. „zdravo„ sterilizovano mleko, 3. 6. 2013. 8. Ella mleko sterilizovano, 6. 5. 2013. 9. „zdravo„ trajno mleko, 3. 7.2013. 10. „zdravo„ trajno mleko, 9. 7. 2013. 11. „zdravo„ trajno mleko, 8. 6. 2013. 12. mleko milk tej, 2,8%mm, 20.07. 2013. 13. dugotrajno mleko „zdravo” 2,8%mm, 24.06. 2013. 14. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 26. 6. 2013, 16:11:20 15. „vitamilk„ multivitaminsko mleko, 28. 4. 2013, 12:00:04 16. Ella trajno mleko 0,5% mm, 6. 5. 2013, 17:02:45 17. „zdravo„ trajno mleko 2,8% mm, 21. 5. 2013, 21:47:01 18. mleko sterilizovano, 20. 7. 2013, 18:10:58

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU Australija Kanada Danska Norve{ka

Valuta

evro dolar dolar kruna kruna

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`iza za za zadevize devize efektivu efektivu 1 1 1 1 1

109,0267 84,2426 80,3321 14,6135 14,7018

111,2517 85,9618 81,9715 14,9117 15,0018

113,8105 87,9389 83,8568 15,2547 15,3468

108,6929 83,9847 80,0862 14,5687 14,6568

[vedska

kruna

1

12,8998

13,1631

13,4659

12,8603

[vajcarska

franak

1

88,2378

90,0386

92,1095

87,9677

V.Britanija

funta

1

125,4477

128,0079

130,9521

125,0637

dolar

1

81,2722

82,9308

84,8382

81,0234

Kurseviizovelisteprimewujuseod20.2.2013.godine

Cena

Promet

BELEX 15 (554,35 -0,22)

AMS Osigurawe, Beograd

11,58

318

93.810

Neoplanta, Novi Sad

10,72

444

193.764

AIK banka, Ni{

-3,69

1.540

388.563

Ravnica, Bajmok

4,17

500

25.000

NIS, Novi Sad

0,81

876

40.828.713

Komercijalna banka, Beograd

3,45

1.500

15.043.853

Imlek, Beograd

0,06

3.156

3.486.893

1,56 Promena

650 Cena

751.650 Promet

Soja protein, Be~ej

0,00

806

289.454

Komercijalna banka, Beograd

3,45

1.500

15.043.853

Energoprojekt holding, Beograd

1,56

650

751.650

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,02

484

693.924

Jubmes banka, Beograd

0,00

10.188

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,03

2.900

40.600

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

Energoprojekt holding, Beograd Pet akcija s najve}im padom Banini, Kikinda

-16,60

10.000

680.000

Iritel, Beograd

-9,09

200

34.000

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-8,33

275

9.075

Tigar, Pirot AIK banka, Ni{ Vojvo|anskih top-pet akcija NIS, Novi Sad

SAD

Promena %

Dijamant agrar, Zrewanin Banini, Kikinda

-3,85 -3,69 Promena 0,81

200 1.540 Cena 876

215.075 388.563 Promet 40.828.713

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

0,00

1.973

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.101

0,00

Alfa plam, Vrawe

-0,78

5.504

2.471.524

-0,05

2.200

1.069.200

-16,60

10.000

680.000

Veterinarski zavod, Subotica

-3,32

495

53.460

Tigar, Pirot

-3,85

200

215.075

Pionir PP Srbobran, Srbobran

0,00

12.500

550.000

Soja protein, Be~ej

0,00

806

289.454

Sviiznosisudatiudinarima


ekOnOMiJA

dnevnik

GENERALNI DIREKTOR „SRBIJAGASA” DU[AN BAJATOVI] OTKRIO

Italijani kupuju „Agro`iv”

Po~etkom godine generalni direktor `iti{tanske kompanije “Agro`iv” PredragAmi`i} kazao je da o~ekuje da }e u narednih nekoliko meseci biti re{eno pitawe strate{kog partnera koji bi preuzeo doma}eg lidera u proizvodwi pile}eg mesa od Javnog preduze}a “Srbijagas”, u ~ijem je sada vlasni{tvu. Sude}i po izjavi generalnog direktora “Srbijagasa” Du{anaBajatovi}a, kupac iz inostranstva, zainteresovan za preuzimawe “Agro`iva”, ve} je na|en, a sada preostaje da se dr`ava izjasni o tom poslovnom aran`manu. – “Agro`iv” }e za gazdu dobiti Italijana ako se Vlada Srbije s tim slo`i. U pitawu je kompanija koja ima 1,2 milijardu evra godi{wi promet u mesu – otkrio je Bajatovi}, ali nije iznosio druge detaqe vezane za tu prodaju. U “Agro`ivu”, koji je nosilac privrednog razvoja male i nerazvijene banatske op{tine @iti{te,

pa`qivo prate sve informacije o potrazi za strate{kim partnerom. Toj fabrici doskora je pretila dezintegracija sistema zbog najavqene prodaje privrednih dru{tava u ste~aju koja su usko povezana s radom “Agro`iva”, ali je na nivou dr`ave

postignut dogovor da se spre~i uru{avawe poslovnog sistema. – Ta privredna dru{tva }e ostati u ste~aju do pronala`ewa strate{kog partnera, posle ~ega }e biti integrisana u kompaniju “Agro`iv” – objasnio je Ami`i}. @. B.

U SRBIJI MNOGO NEZAPOSLENIH I SIROMA[NIH

Bez posla i redovne plate 1,5 milion qudi – U Srbiji je nezaposleno 750.000 qudi, 650.000 zaposlenih ne prima redovno platu, dok 95.000 porodica prima nov~anu socijalnu pomo}, predo~ila je ju~e dr`avni sekretar u Ministarstvu rada, zapo{qavawa i socijalne politike Brankica Jankovi} na konferenciji „Tr`i{te rada i socijalno preduzetni{tvo u Srbiji”. – Treba da se uhvatimo u ko{tac s tim problemima, a jedan od na~ina je razvoj socijalnog preduzetni{tva. Zakon o socijalnom preduzetni{tvu je, kako je objasnila, u predskup{tinskoj proceduri (na razmatrawu u Vladi) dok }e usvajawem tog pravnog akta biti znatno lak{e da posao na|u takozvane marginalne grupe i radnici stariji od 50 godina, koji su u kategoriji qudi koji se te{ko zapo{qavaju. – Od 750.000 nezaposlenih ~ak 140.000 su stariji radnici, a poslodavci se najvi{e odlu~uju za one stare izme|u 30 i 40 godina – dodala je Brankica Jankovi}. Po wenim re~ima, zakon o socijalnom preduzetni{tvu }e omogu}iti postojawe svih dosad{wih

vidova organizovawa preduze}a, dok }e kao socijalna preduze}a biti definisana ona koja zapo{qavaju vi{e od 80 procenata te{ko zapo{qivih radnika. – Takva preduze}a ima}e razli~ite subvencije, od poreskih olak{ica do javnih nabavki – kazala je Brankica Jankovi}.

Pomo}nik ministra rada, zapo{qavwa i socijalne politike ZoranMilo{evi}rekao je da stawe na tr`i{tu rada direktno uti~e na stabilnost penzionog sistema. – Jaka ekonomija i efikasno tr`i{te neophodni su za stabilnost penzionog sistema – naveo je Milo{evi}, i ukazao na to da je broj osiguranika u padu, a broj penzionera stabilan.

Kako je istakao, uzroci tog nepovoqniog odnosa su pad zaposlenosti, izbegavawe pla}awa doprinosa i „siva” ekonomija jer se procewuje da u toj zoni radi izme|u 300.000 i 700.000 qudi. Predstavnica Fonda PIO ZlaticaZec napomenula je da bi prihod Fonda, ako bi za tih 700.000 radnika iz „sive„ zone bili upla}ivani doprinosi na prose~nu zaradu, mese~no bio deset milijardi dinara ve}i, ili godi{we 120 milijardi dinara, {to je ravno isplati tri penzije. Ona je napomenula da je u stalnom porastu u~e{}e dr`ave u isplati penzija, dok je naplata doprinosa 302,4 milijarde dinara. – Finansijskim planom za 2013. predvi|eno je 584,2 milijarde dinara za isplatu penzija, {to je 30 milijardi dinara vi{e nego lane – dodala je Zlatica Zec. Na skupu je istaknuto da je aktuelni penzioni sistem u Srbiji te{ko odr`iv na duge staze pa je neophodna wegova korenita reforma jer je nemogu}e da gotovo tre}ina dr`avnog buxeta odlazi na penzije. E. Dn.

~etvrtak21.februar2013.

5

IZ DR@AVNOG VRHA NAJAVQUJU NOVE INVESTICIJE U AUTO-INDUSTRIJI

Auto-delovi zaposlili pet hiqada Vojvo|ana Da li bi Srbija, a mo`da i Vojvodina, uskoro mogla dobiti neku novu veliku fabriku u sektoru auto-industrije? Najvi{i dr`avni funkcioneri najavquju tako ne{to, ali sli~nih obe}awa je bilo i ranije: neka su se ostvarila, a neka nikada nisu bila ni blizu realizacije. Potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} nedavno je, naime, najavio da bi, ukoliko Srbija dobije datum po~etka pregovora o ~lanstvu u Evropskoj uniji, to bio dobar signal stranim investitorima i da se u tom slu~aju mo`e o~ekivati da giganti svetske auto-industrije KIA i „Hjundai” otvore fabrike za proizvodwu rezervnih delova za automobile. U srpskoj Agenciji za strana ulagawa i promociji izvoza SIEPA za „Dnevnik” ka`u da najve}e interesovawe za ulagawa u Srbiju pokazuju upravo kompanije iz autoindustrije i industrije auto-delova. – Postoji na~elno interesovawe velikog broja investitora iz tog sektora – ka`e predstavnik SIEPA-e Aleksandar Miloradovi}. Nakon dolaska kqu~ne investicije iz tog sektora, „Fijatove” fabrike automobila u Kragujevac, poja~ano je interesovawe kompanija iz auto-industrije za investirawe u Srbiju. Neke od wih ve} su otvorile pogone u Srbiji koje uslu`no rade za „Fijat”. Posledwi takav slu~aj je otvarawe dve fabrike ameri~kog proizvo|a~a komponenti za automobile „Xonson kontrols” u Kragujevcu, pre dve nedeqe. Ipak, investicija u prate}u auto-industriju bilo je i pre dola-

ska „Fijata” i bez direktne veze s wim. Samo u Vojvodinu je, jo{ od 2003. godine, po podacima koje je na{ list dobio u Fondu za podr{ku investicija u Vojvodini (VIP-fond), do danas, do{lo 16 ovakvih kompanija. One su ulo`ile 120 miliona evra u svoje pogone u Pokrajini i zaposlile 5.364 radnika.

ke Topole i Kova~ice. Proizvo|a~i su ulo`ili u pogone za proizvodwu akumulatora, automobilskih guma, kablova, podiza~a prozora, greja~a za sedi{ta, delova za auto-prikolice... Najve}u pojedina~nu vrednost imalo je ulagawe ~e{ke kompanije „Mitas” kroz preuzimawe stare fabrike auto-guma u Rumi. Ta in-

UlagaloseugotovosvedeloveVojvodine: odZrewanina,prekozainvestitoreuvek najinteresantnijihsremskihop{tinapado Subotice,Oyaka,Ba~keTopoleiKova~ice Investitori u prate}u auto-industriju koji su ulagali u Vojvodini stigli su iz ^e{ke, Nema~ke, Bugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Kanade, Austrije, Ma|arske i Slovenije. Oni su ulagali u gotovo sve delove Vojvodine: od Zrewanina (gde su zaposlili skoro 2.500 radnika), preko za investitore uvek najinteresantnijih sremskih op{tina (u koje je stigla polovina tih ulagawa) pa do Subotice, Oxaka, Ba~-

vesticija ko{tala je vi{e od 25 miliona evra, ulo`enih od 2008. do 2012. godine, a u toj fabrici danas radi 570 zaposlenih. S druge strane, najvi{e radnika zaposlila je proizvodwa kablova nema~ke kompanije „DAD-Drekselmajer” u Zrewaninu. Nemci su, od 2007. do 2012, kroz takozvano „braunfild” ulagawe, investirali vi{e od deset miliona evra i zaposlili 2.300 radnika. V. ^vorkov


6

dRU[TvO

~etvrtak21.februar2013.

KONFERENCIJA„TREND”

Ouniverzitetu natr`i{tu uSloveniji Godi{wa nau~no-stru~na konferencijaposve}enarazvojuvisokogobrazovawa„Trendovirazvoja – Trend”, ~iji je rodona~elnik Fakultet tehni~kih nauka UniverzitetauNovomSadu,kojijuje prvi put ovde organizovao jo{ 1994,aod1997.stalnonaKopanioku,ovegodineprviputseodr`avavangranicaSrbije,uSloveniji.Iakosuu~esniciskupovasvake godinedolaziliiizzemaqaregiona, posebno republika biv{e SFRJ,„Trend2013”jeregionalna konferencijakojusuorganizovali Fakultet tehni~kih nauka, UniverzitetuNovomSaduiUniverzitet u Mariboru, Slovenija. Otvorenprekju~enaPohorjuuhotelu„Habakuk”,ovogodi{wiskup posve}enjetemi„Univerzitetna tr`i{tu”izatvarasedanas.

nentni stru~waci razgovaraju o otvorenim pitawima na temu visokogobrazovawa”. Podse}amo da je prvih sedam konferencija „Trendova razvoja” bilo posve}eno uglavnom novim tehnologijamauelektroindustriji, primeni informacionih tehnologija u elektroenergetici, osma(2002)sebavilatemom„Univerziteti i nau~no-tehnolo{ki parkovi”,aod2003.konferencija seokrenularazli~itimtemamama tzv. bolowske reforme visokog obrazovawa. Tako je svake godine u`i`iinteresovawawegovihdelatnika bila nova tema:„ Bolowski proces i tehni~ki univerziteti”,integrisaniuniverzitetii tehni~kestruke”,[tadonosinoviZakonovisokomobrazovawu”, „Bolowski proces u Srbiji”,

dnevnik

SVETSKIDANSOCIJALNEPRAVDE

Namasuidecagladna Po posledwim podacima, svaki deseti stanovnik Srbije je siroma{an. Vi{e od 10.000 dece su korisnici narodne kuhiwe,awih~ak93.000sasvojim roditeqimakoristisocijalnu pomo}. Pore~imapomo}nicedirektora Kancelarije za qudska i mawinskaprava Suzane Paunovi}, 700.000 gra|ana koristi razli~itevrstesocijalnihdavawa,me|ukojimasusocijalna pomo}, de~ji dodatak i razli~ite subvencije dr`ave. Ali zabriwava, napomiwe ona, ~iwenicadavelikibrojqudinijenaevidencijicentarazasocijalni rad ili nekih drugih slu`bi,anespornojeda`iveu bediinema{tini. –Zabriwavaipodatakobroju nezaposlenih u Srbiji – ka`eSuzanaPaunovi}.–Posledwi podaci govore da je to 23,1 odsto. Taj procenat nezaposlenih i toliki broj siroma{nih uSrbijijedinosemogure{iti pokretawem industrije i proizvodwe.Postojimogu}nostda sepreraspodeleubuxetuurade takodaseizdvajawazasocijalnu za{titu pove}aju, ali to je samoga{ewepo`arakoji}ese opetzapaliti.Jedinina~inza tojedasequdiradnoanga`uju, da dobiju sigurna primawa, da sepokreneprivreda,jernepostoji mogu}nost da se iza|e iz za~aranog kruga siroma{tva ukolikose`ivisamoodsocijalne pomo}i i to nastavqa iz generacijeugeneraciju. Ona napomiwe da poseban problem predstavqa i to {to

Imatiinemati Socijalnapravdajepreduslovuspostavqawaekonomskiprosperitetnogdru{tvaukojem}ekoristiimatisvi,anesamopojedine grupe, poru~ila je Socijaldemokratska partija Srbije kojajeju~eobele`ilaSvetskidansocijalnepravde. –Akotre}inastanovni{tvanemaposao,nemo`emodanemislimoostrahoti`ivqewaiotomekolikojepravaqudimasuspendovano–istakaojepotporalSDPS-a Ivan Baurer.–Dr`avamoradasepozabavipitawempravilnerestributivnepolitike,moradasedobropodeliono{toseimaiiza|eiznepravde kojasezove“imatiinemati”. socijalno ugro`eni naj~e{}e nemaju dovoqno obrazovawa i {kolskespremepanisukonkurentninatr`i{tuipored`eqedado|udoradnogmesta.Me-

|utim,posledwihgodinaucentrezasocijalniradsti`esve vi{e qudi koji su obrazovani, akojisuostalibezradnogmestajerimsepreduze}agaseili

su progla{eni tehnolo{kim vi{kom. Dr`avna sekretarka Ministarstva rada, zapo{qavawa i socijalne politike Brankica Jankovi} dodajedaosim750.000 nezaposlenih, ~ak 650.000 radnika ne prima redovno platu. Obja{wava i da je od ukupnog brojanezaposlenih140.000radnika koji su stariji i koji jesu radno sposobni, ali za wih poslodavci u Srbiji jednostavno nisuzainteresovani. Novi Zakon o socijalnoj za{titi, koji je pro{le godine stupionasnagu,omogu}iojeve}em broju qudi da ostvari pravonasocijalnupomo}.Socijalnapomo}jeod7.200zapojedinca,do30.000dinarazavi{e~laneporodiceidvaputagodi{we uskla|uje se s indeksom potro{a~kih cena. Broj korisnika socijalne pomo}i pove}an je bezmaloza300.000od2006.godinedodanas.Aipak,mnogikoji danasnemajunizakoricuhleba su“vansistema”,odnosnoiline znajugdetrebadaseobrateili imjedr`avauskratilapomo}. BuxetMinistarstvarada,zapo{qavawaisocijalnepolitike za ovu godinu formiran je prema raspolo`ivim mogu}nostimakojesuznatnomaweodpotrebastanovni{tvaSrbijekoje izmesecaumesecrastu.Narodnekuhiwesutesnedaprimesve gladne, a u tre}ini srpskih op{tinaone~akinepostoje.Nekesuproteklihmeseciuga{ene jer nedostaju donatori koji bi pomogliwihovrad. Q.Male{evi}

AGENCIJAZABORBUPROTIVKORUPCIJEOPOMENULAPRVOG^OVEKAFAKULTETAUZREWANINU

U~esnike konferencije pozdravili su gosti prof. dr Stamenka Uvali}-Trumbi} iz Uneskoa, mr Mladen Draga{evi} iz Saveta za regionalnu saradwu BiH, dr`avni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Srbije prof dr Radivoje Mitrovi} irektorUniverziteta u Qubqani prof. dr Stane Pejovnik. Rektor UNS-a profdrMiroslav Veskovi} istakaojedaje„Trend” postaointernacionalni brend, prepoznatqivomestoidoga|ajkojemsesviraduju, dok je rektor mariborskog Univerziteta prof. dr Danijel Reboq naglasio da mu se „veoma svi|a ideja univerzitetskog brejnstorminga, odnosno da emi-

„Akreditacija bolowskih studija”..,alane„Internacionalizacijauniverziteta”. Ove godine raspravqa se o aktuelnim problemima visokog obrazovawa, bi}e predstavqena vizijaobrazovawanovihstru~wakazaprivredu21.veka,analiziraju se mogu}nosti univerziteta Sredwe i Jugoisto~ne Evrope u tr`i{noj utakmici za studente, opremu i atraktivne EU projekte...Usvakomslu~aju,ovdesedaju putokazi daqem razvoju visokog obrazovawa, boqem povezivawu wegovihinstitucijaiokru`ewa, za {ta bi nadle`ni u dr`avnim administracijamamoralidaimajusluha. V.^eki}

[ANSAZANEZAPOSLENEMEDICINSKESESTRE ITEHNI^ARE

PosaouNema~koj za250radnika Nacionalnaslu`bazazapo{qavaweoglasilajeslobodna radnamestauNema~koj,atra`e se kandidati koji imaju zar{enu sredwu medicinsku {kolu, i to medicinska sestra-tehni~ar op{teg ili pedijatrijskogsmera,ikojiimaju polo`en stru~ni ispit. Oglas je objaqen u skladu sa Sporazumom o posredovawu i privremenom zapo{qavawu radnika–dr`avqanaSrbijeu SR Nema~koj koji je potpisan ujanuaru.Odkandidatase~ekujepoznavawenema~kogjezika na elementarnom nivou – minimum A-2, a prednost }e imatikandidatisaznawemnema~kog jezika na B-1 nivou. Prednostjeiradnoiskustvou struci.Uobzirdolazekandidati koji su prijavqeni na evidenciji Nacionalne slu`bezazapo{qavaweustatusu nezaposlenog lica. Radni odnos se zasniva na odre|eno vremenapozicijiasistentaza zdravstvenu negu, odnosno do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika. Nakon nostrifikacije diplome, a najkasnijeurokuod12meseci, radniodnossemo`ezasnovati naneodre|enovreme.Po~etna

plataiznosi1.900evrabruto, dopriznavawadiplomezdravstvenogradnika. Za prijavu na konkurs potrebnojesasobomponetiradnu biografiju na nema~kom i srpskom jeziku, diplomu zavr{ene {kole, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu i sertifikat o ste~enom znawu nema~kog jezika. Dokumentacija sedostavqafilijaliNSZ-au kojojjekandidatprijavqenna evidencijunezaposlenihlica, li~no ili po{tom, na adresu filijale, s naznakom: „Za zapo{qavawe radnika za zdravstvenu negu u SR Nema~koj”. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e obave{teni o mestu iterminuobavqawaintervjua zaposaospredstavnicimanema~keslu`bezazapo{qavawe irazgovor}esevoditinanema~kom.Konkursseucelosti mo`etepro~itatinasajtuNacionalneslu`be,azadodatne informacijekandidatisemoguobratitisvomsavetnikuza zapo{qavawe u filijali NSZ-a, Pozivnom centru NSZ-a: 0800/300–301 i migracionim servisnim centrima NSZ-a. J.Barbuzan

„Doveousumwupoverewe gra|ana” Agencijazaborbuprotivkorupcije utvrdila je da je dekan Tehni~kog fakulteta “Mihajlo Pupin”uZrewaninuMilan Pavlovi} “doveousumwupoverewe gra|ana u savesno i odgovorno obavqawejavnefunkcije”jerje u~estvovaoudisciplinskompostupku i dono{ewu re{ewa kojim je, suprotno odredbama Zakonaoradu,izre~enotkaznekada{wem sekretaru Fakulteta Stanislavu Pani}u, iako je s wim odranije bio u li~nom sukobu.Agencijaje,posaznawima “Dnevnika”,Pavlovi}uizrekla meru upozorewa i obavezala ga daseubudu}epridr`avaodredaba Zakona o Agenciji za borbu protivkorupcije. Do sukoba izme|u Pavlovi}a i Pani}a do{lo je 2010. godine kada je biv{i sekretar Fakulteta obavestio javnost da je dekantu`ioustanovukojomrukovodi, tra`e}i isplatu putnih tro{kova od Beograda, gde `ivi,doZrewanina,gderadi,iako

VESTI Odnevnicama veterana15.maja Spor oko isplate ratnih dnevnica,kojisuprotivdr`ave Srbije pokrenuli biv{i ratni veterani iz Ni{avskog okruga koji su u~estovali u oru`anim sukobimanaKosovuiMetohiji 1999. godine, pred Velikim ve}em Evropskog suda za qudska prava u Strazburu bi}e razmatran15.maja. Q.M.

Novidirektor Institutaza plu}nebolesti Vojvodine VladaVojvodineimenovalaje na ju~era{woj sednici profesora dr Branislava Perina, specijalistu pneumoftiziologa-pulmologa,zadirektoraInstituta za plu}ne bolesti u SremskojKamenici. Q.M.

jepretridecenijeodFakulteta dobio stan u prestonici Banata, koji i daqe koristi. Pani}jetadaupozorionatodaje Pavlovi}usukobuinteresajer

kulteta pa mu je izre~ena mera javnog objavqivawa preporuke za razre{ewe s funkcije dekana. Pavlovi} se, me|utim, `alio Odboru Agencije na to re-

Pavlovi}:Nijebiloli~nogsukoba DekanTehni~kogfakulteta“MihajloPupin”tvrdiojedasekretaruStanislavuPani}uotkaznijeuru~enzato{togajeprijavioAgencijizbogsumweusukobinteresave}zbognepo{tovawaradnihobavezaikr{ewaradnediscipline.MilanPavlovi} jekazaodajedosukobaizme|uwihdvojicedo{lokadajePani} od wega tra`io, jo{ u vreme kada je Pavlovi} bio ~lan Saveta Fakulteta, da pomogne u zapo{qavawu Pani}evog brata, {to je ovajodbio.PoPavlovi}evimre~ima,sukob,kojinijebioli~ne prirode,produbiosenakonwegovogstupawanafunkcijudekana. jetu`bupodneo23.aprila2010. godine,ba{nadankadajeodlukom Saveta Fakulteta izabran za dekana. Slu~aj je prijavqen Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je utvrdila da je Pavlovi} stavio svoj privatni interes nasuprot interesu Fa-

{ewe. U ponovnom postupku je konstatovano da je presudom OsnovnogsudauZrewaninuPavlovi}ev tu`beni zahtev za naknadu putnih tro{kova usvojen kaoosnovanidaonutomslu~aju nije u~estvovao kao zakonski zastupnik Fakulteta, ve} da je

za to, odlukom Saveta, dato punomo}jeadvokatskojkancelariji. Stoga je Agencija ovog puta zakqu~ila da Pavlovi} nije stavioli~niinteresiznadjavnog. Ali,sobziromnatodajesekretarPani}ume|uvremenudobiootkaznaFakultetu,{tojei predmetsudskogspora,Agencija jeproceniladajePavlovi}postupio suprotno odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj na~in {to je zbog netrpeqivosti prema Pani}u, kog je smatrao direktno odgovornim zbog toga {to mu nisu ispla}ivani putni tro- {kovi, doneo re{ewe o otkazu ugovoraoradu,~imeje„doveou sumwupoverewegra|anausavesnoiodgovornoobavqawejavne funkcije“. Ume|uvremenu,SavetFakultetaponovojeizabraoPavlovi}azadekana,atrogodi{wimandatpo~e}edamute~eodmaja. @.Balaban


Ukinutomlekouvrti}ima Usvimvrti}imaPred{kolskeustavnove„Radosnodetiwstvo” ju~e su iz de~jeg jelovnika izba~eni mleko i mle~niproizvodi,izpredostro`nostinakonposledwe polemikeokozdravstveneispravnostimleka. Premaodluciuprave,decane}euobrocimadobijati mleko i mle~ne proizvode dok se laboratorijski ne utvrdidasuonizdravstvenoispravniinesadr`epove}anukoncentracijuaflatoksina. Portparolka „Radosnog detiwstva” Ru`a Pajanti} navodidajeovojustanovidobavqa~mle~nihproizvoda „Ni{kamlekara„,idajeodmlekare,poredredovnepo-

Novosadska ~etvrtak21.februar2013.

@enskikreativnikaravan uStudijuM

ambasade, a ima za ciq podsticajipromovisawe`enskogpreduzetni{tva i samozapo{qavawe`enanateritorijiVojvodine-reklajenaju~era{wojkonferenciji koordinatorka projektaJelenaA~anski.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

IZLO@BA RUKOTVORINA

Prodajnaizlo`baru~nihradova, fin aln i deo proj ekta „@ens ki kreativn i kar avan” bi} e odr` an a u sub otu, 23. februara od 12 do 17 ~asova u StudijuM. Predstavi}e se 30 udru`ewa koja su u~estvovala u projektu, a ~lanice udru`ewa }e izlo`iti svoje ru~ne radove - odevne premete, {alove i kape, torbe, unikatni nakit, ukrase za enterijer ieksterijer,organskeproizvode, oslikanostaklo,svilu,slike... Svipredmetisuoriginalni radovi udru`ewa `ena iz Vojvodine, pravqeni od prirodnih materijala, tradicionalnimtehnikama. - Svi proizvodi }e biti na prodaju. Po~asni gost na izlo`bibi}eambasadorKanadeRomanVa{~uk.Projekat„@enski kreativni karavan” realizuje udru`ewe „Evropski razvojni centar“ u saradwi sa firmom „Duferin istra`ivawa d.o.o”, pod pokroviteqstvom kanadske

tvrdeozdravstvenojispravnostiproizvoda,zatra`eno da dostavi i potvrdu da u proizvodima nije pove}ano prisustvoovekancerogenematerije.-Bezobziranaizjave zvani~nika, dogovorili smo se da od Instituta za javnozdravqeVojvodinezatra`imouzorkovawemlekai mle~nih proizvoda koje koristimo u na{oj centralnoj kuhiwi. Rezultateo~ekujemozasedamdana,adotadadecane}e uobrocimadobijatimlekoimle~neproizvode,jer`elimo da ih za{titimo od svih mogu}ih rizika po zdravqe-istaklajePajanti}eva. Q. Na.

Projekatsesastojaoiztridela-istra`ivawatrenutnesitua- cije me|u udru`ewima `ena, radionica u ciqu umre`avawa udru`ewa i prodajne izlo`ba `enskihrukotvorina.Ulaznaizlo`bujeslobodan. A. Va.

GRA\ANI ^ESTO DONIRAJU KWIGE GRADSKOJ BIBLIOTECI

Solidarnost{iri kapijeznawa Gradska biblioteka u Novom Sadu broju blizu pola miliona kwiga,akakoobja{wavadirektor biblioteke Dragan Koji}, prema univerzalnom standardu, jedna biblioteka smatra se opremqenom ukoliko ima izme|ujedneipodododveipokwige po broju stanovnika u svojim fondovima. Smatra se da Novi Sad broji oko 400 hiqada stanovnika, te biblioteka sa 490.000 kwiga ovom standardu blizu,alineidovoqno.Pored kupovinekwiga,zna~ajanprocenat fonda biblioteke ~ine i kwigekojegra|anipoklonebiblioteci. -Najpo`eqnijina~injekupovinakwigazato{tomo`emoda odaberemokwigezakojepretpostavqamoda}einteresovatina{e korisnike. No, dru{tveni kontekstiambijentnisupovoqnikadjere~obuxetskimmogu}nostima,kojesuskromne,takoda

DraganKoji},direktorGradskebiblioteke

Poklon zlata vredan PremapodacimaGradskebiblioteke,tokompro{legodinekwigekojesudobijenenapoklon~inilesune{tovi{eod 25odstoukupnogbrojanabavqenihkwiga.Godinuranije,taj procenatiznosioje23odsto,a2010.godineblizu32odsto.

NOVOSADSKI VODI^

GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i063/746-1693

Darovalasvojkwi`evniopus:prof.drJelenaUdovi~ki

namjepoklonva`anidobar-ka`eKoji}. Bibliotekazakupovinukwigadobijanovacizrepubli~kog, pokrajinskogigradskogbuxeta. Me|utim,zbogkoli~inenovcai razli~itih na~ina na koji se

Foto:F.Baki}

kwige kupuju, de{ava se da biblioteka nema uvek mogu}nost daponudi`eqenukwigu. -Kadasedesidanemo`emoda ponudimo kwigu obasjanu kwi`evnom nagradom, preporukom kritike ili medija, ostaje nam

danudimoklasike,anama~esto sugra|ani poklawaju klasike i ovakoimjavnozahvaqujemo-dodajeKoji}. Prof. dr Jelena Udovi~ki ve} nekoliko godina unazad darujekwigeGradskojbiblioteci. Ovogputa,uGradskubiblioteku oti}i}e312kwigakojesunapisanewenimperom. -Trideset{estgodinaradila sam na Klinici za uho, grlo i nos i tada sam pisala stru~ne kwigeiobjavqivalaradove.Od kadasamupenziji,objavilasam desetkwigabeletristikena~elusromanomukomsamopisala svoju porodicu „Moji `ivoti„. Svaku svoju kwigu prvo sam poklawala prijateqima, a potom klinici i biblioteci - pri~a profesorkaUdovi~ki. U Gradskoj biblioteci mo`e se na}i i, kako ka`e, weno `ivotnodelo,„Atlasretkihbolestiuotorinolaringologiji„,jedina kwiga ove vrste na na{im prostorima. J. Zdjelarevi}

TURNIR STRATE[KIH IGARA

„Ustanak2013”umartu

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin,tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,6350-740

Udru`ewequbiteqadru{tvenihigara„Valhala” organizuje turnir u strate{kim igrama „Ustanak2013”koji}eseodr`ati2.i3.martau Poslovnom centru Novosadskog sajma. U~esnici turnira }e se takmi~iti u stono-strate{kim igrama„Vorhamerfantazibetl”,„Vorhamer40K” i „Flejms ov vor”, a o~ekuje je oko 70 boraca iz na{e zemqe i okru`ewa: Ma|arske, Hrvatske, RumunijeiSlovenije.

Ovatritakmi~ewaujednosuikvalifikacioni turniri za „Evropsko timsko prvenstvo u stonostrate{kimigrama”koje}ebitiodr`anood9.do 11.avgustauNovomSaduikoje}eokupitipreko 600u~esnikaizcelogsveta.Poredturnira,namanifestaciji„Ustanak2013”bi}eodr`aneprezentacije razli~itih dru{tvenih igara kao {to su „Karkason”, „Setlers ov Sejtan” „Domini{on” i druge.Ulazjeslobodan. A. J.


8

NOVOSADSKA HRONIKA

~etvrtak21.februar2013.

IN@EWERINEZADOVOQNIZAKONSKIMAKTIMA

HUMANITARNIKONCERTVE^ERAS UMALOJSALISPENSA

Stru~ni,alineizaplan za{titeodpo`ara

Zvezdepevajuza MiroslavaFrancuskog Humanitarnikoncert“Francuska no}”, koji se organizuje kakobiseprikupionovaczale~ewe dvadeset{estogodi{weg Miroslava Francuskog obolelog od retke bolesti septi~ne granulomatoze, odr`a}e se ve~eras u 20 sati u maloj sali Spensa.Zale~eweodteuro|ene imunolo{ke bolesti, zbog koje mu se stvaraju gnojna zapaqewa u telu, Miroslavu je potrebno 20.000 evra, koliko ko{tale~eweuMinhenu. Pred humanom novosadskom publikom nastupi}e Jovan Peri{i}, Adil, Marija [erifovi},Cvija,@eqko Vasi},Jelena, Danijel Pavlovi}, Indi, Bojan Bjeli}, Deni Bone{taj, Alen ]iri}, „Tribal bend”, „Big tajm bend”, Darus Despot, Alen Mukovi}, Ra{a Savi},

zvezdeGrandaAna Sevi},Vawa Mijatovi}, Jelena Marinkov, Andreana ^eki} i Stefan Petru{i}. U~estvova}e i takmi~ari {oua “Prvi glas Srbije” Aleksandra Dabi} iIgor Terzija i dixejevi [one, Miqan Mari},XuniorKiLuka,agost ve~eri }e biti Dragan Marinkovi} Maca. Ulaznice ko{taju 500 dinara i mogu se kupiti na blagajni Spensa, kafe klubu „Pa{anga”,kafeu„Moskva”,kafeu „Buda bar”, „Feniks” fajt klubuilipozivomnabrojtelefona066/9475583. Novosa|ani,kojinebudumogli da do|u na koncert, prilog zale~eweovogmladogsugra|aninamogudatiiuplatomnara~un Miroslav Francuski, 335000000039151780, Razvojna BankaVojvodine. N.R.

Ko mo`e da izra|uje planove za{titeodpo`araikakodo}ido ovla{}ewa, bile su teme ju~era{wegsastankaosobakojesebave za{titomodpo`ara(ZOP),odr`anomuVatrogasnomdomu.Ovom prilikom izneto je nezadovoqstvoin`eweraza{titeodpo`ara povodom zakonskih akata premakojimanijepredvi|enodaoni koji su zaposleni u firmama na poslovimaza{titenemogudaizra|uju ove planove, ve} se za tu uslugu unajmquju agencije. Kako jeobjasnilasekretarkaVatrogasnog saveza grada Qubica Krwai}, planove izra|uju privredna

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.40), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.45), „Hotel Transilvanija” (16.05), „Razbija~ Ralf” (14.10), „@elim te” (16), „Pet legendi” (14.05), „Hobit” (16.30), „Pijev `ivot” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 16.15, 16.25), „Semijeva velika avantura” (12.30), „Haos u ku}i - matorci dolaze” (18), „\angova osveta” (22), „Film 43” (22.20), „Ana Karewina” (15, 17.30, 20), „Gangsterski odred” (22.15), „Vrela srca” (18.15), „Sve{tenikova deca” (18.30), „7 psihopata” (22.25), „Ovako je sa 40” (19.45), „Dobar dan da se umre mu{ki” (20.30, 22.30), „Frankenvini” (14.15), „Sowa i bik” (20.25), „Predivna stvorewa” (18.20, 20.05), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (20.20, 22.30)

POZORI[TA SNP:Scena „Pera Dobrinovi}” , drama „Greta, stranica 89” (19.30), Kamerna scena, drama „Kome verujete” (20.30). Pozori{temladihmala sala „Uspavana lepotica” (18)

MUZEJI: Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7~asovadoju~euisto vremerodilesu: DEVOJ^ICE: Itana Zlati} i Nata{a Vukoje iz Novog Sada, Sla|ana Mi{kovi} izVajske,Vesna Zotovi} izKulpinaiJadranka Topalovi} izBeo~ina, DE^AKE: Sowa Martinovi}, Miroslava Novakov, Danica Riter,Marija Ilijin,Jelena Tepi},Danijela Vujackov-Balaban iJelena Bukurov izNovogSada,Ksenija Marjanov izNadaqa,Marijana Vozar izKisa~aiDragana Kne`evi} izBukovca.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: Du{koQubomiraVlah(1967)u10.30,HedvigaJosipaTinter-Jovanovi}(1922)u11.15,MilicaJovanaKalawa(1924)u12~asova, Stojanka Dmitra Labus (1931) u 12.45, Petar @ivorada Ivanovi} (1950) u 13.30, Toma Damjana Grozdanovski (1956) u 14.15 i EndreJosipa\eri(1950)u15~asova. Nakatoli~komgrobquuNovomSadubi}esahraweniJovanka Velimira Begovi} (1941) u 13 ~asova i Oto Antuna Falb (1933)u15~asova.NapravoslavnomgrobquuSremskojKamenicibi}esahrawenPavleStevanaVuji}(1929)u15~asova.

kojisebaveza{titomodpo`ara -reklajeKrwai}. Dodalajedauslovezadobijawe ovla{}ewa defini{e Pravilnik o polagawu stru~nog ispita, adabinekomogaodaimalicencu, mora imati visoku stru~nu spremuodre|enihsmerovafakulteta,polo`enstru~niispitiispit za dobijawe licence i da je zaposlen u privrednom dru{tvu koje ima ovla{}ewa za izradu projekata. -Upraksiseovomo`epokazatidelimi~mnolo{ejerakti„teraju” subjekte da, pored svojih stru~nihiiskustvombogatihka-

drova, anga`uju ovla{}ena pravna lica. Neprihvatqivo je da stru~waci zaposleni u firmama nemajupravadaizra|ujuplanove. Onimogudasara|ujuspomenutim pravnimlicma,formirajustru~ni tim, ukazuju na {tetne posladicezakona,alineidaizra|uju planove - objasnila je ova sekretarka. Plan ZOP, prema pravilima, dajeseSektoruzavanrednesituacijenasaglasnost,aukolikoga jeizradiostru~wakbezlicence, on ne}e biti usvojen, bez obzira kolikostru~anbio. A.Jerini}

[irisegrip, aibukaugradu

„Tajna”nadar

otkriva najintimnije detaqe wenog`ivotaisaznajezaglamurozno tajno dru{tvo u kojem seksualno oslobo|ene `ene poma`u drugim `enamadastupeudodirsnajmo}nijim delom svog bi}a i ostvare besramne, skrivene `eqe. Svaka od wih nosi zlatnu narukvicu sa privescimakojisimboli~noozna~avaju korake ka sveobuhvatnoj seksualnoj emancipaciji. Kesi se pridru`ujeovomdru{tvui,korak pokorak,ostvarujesvojefantazije,kojepostajusveintenzivnijei odigravaju se {irom Wu Orleansa,aliuglavnomuZdawu,predivnojku}ikojajesedi{teTajne.Malo-pomalo,Kesi}eodpovu~enei stidqive`enekojavi{enemo`e daprona|euzbu|eweu`ivotuevoluirati u `enu razigrane, putene seksualnosti. Ona je iskoristila svojuprilikuzanovipo~etak.Ho}eteliivi? A.Va.

dru{tva ili druga pravna lica kojaposedujuovla{}ewazaizradu glavnih projekata, odnosno timstru~waka. - Nas zanima {ta je to „tim stru~waka” i gde su tu preduzetnici. Vatrogasni savez `eli da pru`i{ansuin`ewerimaZPOi drugimakojisuutomposludase upoznaju, razmene mi{qewa i ostvaresaradwu,kakobiseregulisali zakonski akti. Otkad se Zakon o za{titi od po`ara primewuje, nekoliko podzakonskih akatajeizglasano,ame|uwimai onaj koji je u vezi sa licencama, {to je nepravedno po in`ewere

INSTITUTZAJAVNOZDRAVQEVOJVODINE

AKCIJA„DNEVNIKA”I „VULKANIZDAVA[TVA”

Iz¬da¬va~ka ku¬}a “Vulkanizdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬od¬ u da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬oc ¬ e na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬oc ¬ a, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765,a do sada u ovoj akciji nisu bili dobitnici, bi}e darivani pri¬me¬rkomkwige “Tajna”L. Mari Adlina u izdawu „Vulkan izdava{tva“.Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari“Vulkan”,ZmajJovina24. @ivot Kesi Robi{o postao je jednoli~an dok konobari{e u jednommalomkafi}uuWuOrleansu. Nakon {to joj je pre {est godina umromu`,`ivotjojsesveonaodlaskeidolaskesaposlaiona~ezneza~arimaizazova. Kadajednatajanstvenaiprelepa`enazaboravidnevnikukafi}u,Kesinemo`edaodoliadaga ne pro~ita. Listaju}i stranice,

DNEVNIK

Osimepidemijegripanaklinikama u okviru Klini~kog centra Vojvodine, raste i broj pojedina~nihslu~ajevakodkojihjepotvr|ena infekcijavirusomgripa,kaoiu~estalost respiratornih infekcija, kojepredstavqajuivode}uzaraznu bolestnateritorijiVojvodine. - Prijavqeni broj obolelih od zaraznihbolestijeza11odstove}i u odnosu na isti period prethodnegodine,auodnosunapro{li meseczabele`enjeporastodskoro 80 odsto, {to je posledica ve}eg broja registrovanih respiratornihinfekcija-reklajespecijalista epidemiologije dr Svetlana Ili} naju~era{wojkonferenciji koju svakog meseca organizuje InstitutzajavnozdravqeVojvodine. Do 17. februara u Institutu je testirano173uzorakabolesni~kog materijala, a infekcija virusom

TElEfONI

demijenaKlinicizanefrologiju inaKlinicizahematologijuKlini~kog centra Vojvodine. Epidemijaserazvilaodpacijenatakoji suuvremeprijemanabolni~kole-

UFUTOGU,KA]U,KOVIQU,KISA^UINA^ENEJU

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

Partizanskaulicaidaqejednaodnajbu~nijihugradu Foto:S:[u{wevi}

gripa potvr|ena je kod 88 osoba. Najve}ibrojobolelihprijavqenje uuzrastuodpetdo14godina. -Pored{irewagripeuop{toj populacijiregistrovanesuiepi-

~ewe ve} imali znake respiratoroigoboqewailisubiliuinkubaciji.Odoko80le`e}ihpacijenatanaovedveklinikeoboleloje 24pacijenta.Radisuzbijawaepidemijepreduzetesuodgovaraju}emere-istaklajedrIli}. SpecijalistahigijenedrMilka Popovi} podvuklajeda,naosnovu kontrole uzoraka vode iz javnih bunara, ta voda se ne preporu~uje zaupotrebu.Rezultatimerewanivoabukeugradupokazalisudasu dnevna i no}na buka povi{ene na svimmernimmestimausvimzonama,ustambenimpodru~jima,industrijskim podru~jima i podr~jima zaodmorirekreaciju.Najve}adnevnabukaizmerenajeuRumena~koj ulici,kodSpensa,uPartizanskoj inaLimanu3,dokjenajmawabuka na Novoj Detelinari i na Novom nasequ. I.Dragi}

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 970, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

Promocijaorganske poqoprivredneproizvodwe U ciqu promovisawa organske poqoprivredneproizvodwe GradusaradwisaPoqoprivrednimfakultetomunarednedvenedeqeorganizuje seriju predavawa o organskoj proizvodwi u ratarstvu,povrtarstvu,vo}arstvuisto~arstvu, o za{titi biqa i o drugim temama. Predavawa suorganizovanakakobise {tove}ibrojpoqoprivrednihgazdinstavaanimiraodaseukqu~eu Akcioniplanrazvojaorganskeikontrolisane proizvodwe u poqoprivredi na teritoriji NovogSadaza2013.godinu.

Prvo predavawe bi}e odr`ano u utorak, 26. februara, u 17 ~asova u Futogu. Pored Futoga, planirana su jo{ najmawe ~etiri predavawa i touKa}u,Koviqu,Kisa~uina^eneju. ^lanGradskogve}azaprivreduGoran Se~ujski izaposleniuOdsekuzapoqoprivreduobilazi}esvanaseqanateritorijigradakakobiu informisali predstavnike mesnih zajednica i ~lanoveudru`ewapoqoprivrednikaoplaniranim predavawima i merama u okviru Akcionog plana. A.Va.

POSLEDVADESETGODINAPREDNOVOSADSKOMPUBLIKOM

KoncertAlenaIslamovi}anaSpensu Koncert nekada{weg peva~a legendarnog sastava „Bjelog dugmeta”Alena Islamovi}a odr`a}ese28.februaraod20.30~asova uMalojsaliSPC„Vojvodina”. Na ju~era{woj konferenciji za novinare, odr`anoj u Medija centru Spensa, poznati peva~ rekao je da }e se na repertoaru na}i pesme „Divqih jagoda”,

„Bjelog dugmeta”, kao i one iz wegovesolisti~kekarijere. - Jako mi je drago {to }u nakon20godinaponovonastupati uNovomSadu.Posledwiputnastupio sam sa „Bjelim dugmetom”,kadasmopromovisali,tadanovi,album„]iribiribela”, na kojem se nalaze mo`da i najlep{epesmekojejenapisaoGo-

ran Bregovi}.Nadamseda}epublikau`ivatiukoncertu,kaoi tada-rekaojeIslamovi}. Ulaznicako{ta800dinarai mo`e se kupiti na blagajni Spensa, prodavnici „Gigstiksa„, kao i u kafeu „Makijato„. Cene karata ne}e se mewati na dankoncerta. G.^etnik


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

OdbornicioATP„Vojvodina”, uzgestovnigovor

Foto:F.Baki}

Kadrovska komisija za vansudsko poravnawe Odgovaraju}i na pitawa novinara u vezi sa naknadnom isplatomodborni~kihdodatakanekada{wimodbornicimaSRS kojisuostalibezmestauSkup{tiniupro{lomsavezu,nakon {tojedo{lodorascepaSRSistvarawaSNS,Sevi}jerekao dajeodlukuzavansudskoporavnawedonelakadrovskakomisija Skup{tine grada, na osnovu preporuka skup{tinskih slu`biijavnogpravobranila{tva.

saznaju{tasede{avaunovosadskompredstavni~komdomu. Tako|e, Sevi} je najavio i da }edojeseniodbornicidobijati elektronskimputemmaterijale, te da }e funkcionisawe Skup{tine potpuno pre}i u elektronskidomen. Govore}iozakqu~cimaStru~nogtimazaATP„Vojvodinu“Sevi}jerekaodajeglavnirezultat ovog tela to {to je osporio mogu}nostdaNoviSadimasamojednume|umesnuautobuskustanicu. - Nakon {to smo oformili Stru~ni tim, stigla je presuda kojajepravosna`nainakoju`albaneodla`eizvr{ewe.NoviSad jepodneozahtevzareviziju,ATP „Vojvodini“ibankamakojesupoverioci.Idejajedasa~ekamorevizijuidasevidena~ininakoji seproblemimogure{iti.Postojivi{ena~ina,alinebihihisad prejudicirao – zakqu~io je Sevi}.Onjenapomenuoidagrad`eli da za{titi GSP, ali i da Skup{tina malo toga konkretno mo`edauradipoovompitawu. Svetozar Krsti}

GRADSKI PREVOZNIK TU@IO SUDU GRAD I ATP „VOJVODINA”

GSPprotivsvogosniva~a zbogMAS-a Javn o grads ko sao b ra} ajn o predu z e} e „Nov i Sad” (JGSP) podn el o je u utor ak Priv redn omsud uuNovomSad utu` buradi utvr| ivaw a ni{tavos ti ugov or a sklopqen og 8. maj a 2006. godin e izme| u Grad a i ATP „Vojv odin a„, sao p{tio je grads ki prev oz nik. Uz tu` bu, ka` u u sao p{tew u, podn et je i predl og za odr e| ivaw e privremen e mer e koj om je tra` en o da se zabran i Novom Sad u, osniva~ u JGSP, da pred uz me radw e koj e za pos led ic u mog u imat i pres tan ak rada MAS-a kod @el e-

zni~k estan ic e,rek aojedir ekt orMil an Bal a}. Nezadovoqstvogradskogprevoznikaodnosi se na odredbu Ugovora: „obezbe|ivawem nove me|umesne autobuske stanice stvori}e se uslov za izme{tawe prigradskogterminalasaRibqepijcenalokacijusada{wegMAS-a,kaoiuslovizaizme{tawesada{wegMAS-ananovulokaciju, uskladusaGeneralnimplanom„. Usaop{tewuJGSPka`ese„datu`eniu navedenom sporu su Grad i ATP „Vojvodi-

ZASEDALI SKUP[TINSKI SAVETI

Nadzorniodbori zamewujuupravne NasedniciSavetazakomunalne delatnosti ju~e su usvojeni predloziouskla|ivawuodlukao osnivawusvi11gradskihjavnokomunalnih preduze}a, odnosno uskla|ivawusanovimZakonomo javnimpreduze}ima,kojijedonet krajem2012.godine. Uraspravioovomena~elnica Gradskeupravezakomunalneposlove Lidija Tama{ upoznala je ~lanove skup{tinskog saveta sa regulativom, nagla{avaju}i da }eumestoupravnihodbora,upreduze}imarukovoditidirektori Nadzorni odbor. Ovaj odbor }e imati tri ~lana, od kojih jednog iz predze}a. Wihov rad }e biti pla}en,avisinunaknade}eutvrditiSkup{tinagrada.Za~lanove Nadzornog odbor zakon predvi|a visoke kriterijume - zavr-

{enfakultetizoblastipravai ekonomskih nauka i korporativnog upravqawa, odnosno menaxmenta.Tako|e,kandidatza~lana moradaimaiskustvoodtrigodine na rukovode}em mestu i da je stru~wakujednojilivi{eoblasti, koje su u vezi sa delatnosti preduze}a.Manaovogzakonajeu tome{tonemakaznenihodredbi uprimeniovihkriterijuma,paje osniva~u ostavqeno na voqu da }eihiprmewivati.Na~elopreduze}abi}ebiranidirektorina konkursunamandatod~etirigodine, a o kandidatu odlu~uje Skup{tina grada. Savet je ju~e usvojioiprogrameivesticionih aktivnosti za pro{lu godinu u „Lisju”,„^isto}i”,„Infrmatici”i„Tr`nici”. Z. Deli}

Prigradskanaseqa ~ekajuure|ewe Odluke o izradi planova generalne regulacije Veternika, ^enejaiFutogausvojenesunaju~era{wojsedniciSavetazaurbanizam,poslovniprostoristambenapitawaSkup{tinegrada.Tako|e,usvojenajeodlukaoizradiplanazaregulacijusportskog parka i dela Sadova u Petrovaradinu, kao i Limana i Univerzitetskog centra gde bi se trebala izmestiti Sredwa baletska{kola. A. J.

Iskqu~ewastruje Petrovaradin :od8do13 ~asova povremeno u pojedinim ulicama naseqa, deo naseqa Puckaro{ od uliceP.Risti}apremaKarlova~komdrumu.SremskaKamenica:od8 do 13 ~asova povremeno u pojedinimulicamanaseqa.Ribwak:od8 do 13 ~asova povremeno u pojedinimulicamanaseqa.Veternik:od 9 do 12 ~asova Cara Du{ana SilnogiJ.Obrenovi}a.Kisa~:od8.30 do 11 ~asova deo naseqa od ulice Slova~ka-desnastrana(premaNovom Kisa~u). Rumenka: od 8.30 do

10.30 VojvodePutnika33-39,28-74, SoweMarinkovi}21-55,22-40,Jo`efAtile2-10,1-5,DanilaKi{a 25-39, 28-36, Ba{tenska 32, Ja{e Bakova 6, Milo{a Crwanskog bb, BrankaRadi~evi}a4-18,5-9.Ka}: od8.30do10.30Jugovi}a8-18,3-23, Branka Kozareva 2-26, 1-47, Wego{eva2-14,1-7,Omladinska2-42a,141,Radni~ka2-22,1-21;od10.30do 13.30 Bra}e Ma`ar 4-32, 1-33, Zdravka ^elara 2-54, 1-49, Svetosavska26-60,29-57,PetraDrap{ina2-24,1-31.

na”,{tojeprocesnaobaveza,imaju}iuvidu, da se u ovakvim sporovima uvek moraju tu`iti subjekti koji su ugovor zakqu~ili”.Ujednogradskiprevoznik,ka`eusaop{tewu,dasusenatu`buizatevzauvo|ewe privremenih mera odlu~ili radi za{tite pravanaimovinuidelantostpreduze}a. Gradona~elnikMilo{Vu~evi} naveoje da je tu`ba o~ekivana posle odluke Apelacionog privrednog suda, i naglasio da tu`bu gradskog prevoznika nije jo{ dobio. Z. Deli}

POMO]NIK GRADONA^ELNIKA VLADIMIR JELI] POSETIO „DNEVNIK”

Razgovorokomunalnom ipartijskom funkcionisawu

Sa pomo}nikom gradona~elnikaipredsednikomGradskog odboraSrpskogpokretaobnove Vladimirom Jeli}em u redakciji„Dnevnika”razgovaralismooradunovegradskekoalicije,funkcionisawukomunalnog sistema i mogu}nostima nove saradwe sa biv{im partn er im a iz Dem ok rats ke stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. U intervjuu koji }emo sutra objaviti na

stranicama „Novosadske hronik e” Jel i} kom ant ar i{ e i situaciju oko ATP „Vojvodine” i {ta presuda Apelacio- nog privrednog suda zna~i za graduekonomskomirazvojnom smislu. Jeli} otkriva i da li se SPO sprema za nove izbore i bira li potencijalne koalicione partnere, ili je spremanzasamostalannastup. A. L.

VU^EVI] I VI[WI] POSETILI KOVIQ

Kanalizacijasigurno ovegodine Gradona~elnik Milo{ Vu~evi}idirektorZavodazaizgradwu grada Goran Vi{wi}, ovaj put preds tav qen i kao funkcioneriSrpskenapredne stranke, posetili su ju~e Koviqisame{tanimarazgovarali o nastavku izgradwe kanalizacione mre`e u ovom nasequ. - Mnogo su im obe}avali, slikali se pored bagera, raskopaliKoviqisadakadpitate Koviq~ane da li imaju kanalizaciju,~u}etejasnoiglasno-ne.Novagradskaadministracija u sada{wem buxetu je obezbedila sredstva za zavr{etak kanalizacione mre`e i ugradwu pro~ista~a - izjavio je gradona~elnik i najavio da }euovojgodinitajposaobiti

9

ANKETA

SKUP[TINA GRADA ZASEDA U PETAK

Obimandnevniredodsedamdesetak ta~aka o~ekuje dobornike nasedniciSkup{tinegradakoja seodr`avaupetak,najaviojeju~e predsednik gradskog parlamenta dr Sini{a Sevi} na redovnojkonferencijizanovinare pred zasedawe. Pred odbornicima}esena}iizve{tajioposlovawu ustanova ~iji je osniva~ grad, izve{taji o realizaciji programa javnih preduze}a, uskla|ivawe wihovih statuta s novimzakonom,anajzanimqivija zajavnostsvakako}ebitita~ka gde}eStru~nitimobelodaniti svedetaqeuvezisasporomgrada ATP „Vojvodina“ i Ilije Devi}a. -Prviput}edirektnitelevizijski prenos sednice biti propra}en uz gestovni govor. To je nastavakotvarawagradskeskup{tine za javnost, jer oko 4.000 osoba o{te}enog sluha u Novom Sadu nije moglo da prati rad Skup{tine–naglasiojeSevi}i naveoda}eisajtSkup{tinebitiozvu~enuskorijevreme,kako biislepiislabovidimoglida

~etvrtak21.februar2013.

gotov, ako ne bude nekih ne planiranihde{avawa. Vi{wi} je pojasnio kako je projektna dokumentacija spremna, imovinsko pravni odnosisure{enitebiuslede}ih nekoliko dana tebao da se raspispi{e javna nabavka za pre~ista~otpadnihvodaiodabere najboqiponu|a~. -Uprethodonomradu,pougovoru koji je napravio Fond za kapitalneinvesticijenisuura|ene crpne stanice, {to u funcionalnomdelu~inijednucelinuizbogtogame{taniKoviqa trenutno nemaju kanalizaciju. Zanekolikodanazna}emoiprocewenirokizvo|ewaradovaove investicije,avrednostprvefazeradovaje190milionadinararekaojeVi{wi}. A. L.

ProjekcijauPlanetarijumu Projekcija“Februarskozvezdanonebo”bi}eodr`anave~erasu 20~asovauPlanetarijumunaPetrovaradinskojtvr|avi.Predava}e Ratko Miqkovac, a organizator je Astronomsko dru{tvo “Adnos”.Ulazjebesplatan. A. Va.

STRAHUJU LI NOVOSA\ANI ZA ZDRAVQE SVOJE I SVOJIH BLI@WIH

Gra|aninemare zatoksinumleku Koncentracija aflatoksina ~ijejeprisustvoprona|enounekolikouzorakamleka,premapodacimaNacionalneorganizacije zaza{titupotro{a~anagorwoj jedozvoqenojgranici,pajemleko bezbedno za upotrebu. Po re~imalekaraspecijalistehigije-

MilenaGuduli}

ne dr Milke Popovi} sa Instituta za javno zdravqe Vojvodine nazdravqequdiuti~eukupnaizlo`enost aflatoksinu, te koli~ina koja je prona|ena u mleku, nemo`eizazvatizdravstvenetegobe. [tetnost aflatoksina u mleku,okojojsedanimapri~a,nijeu ve}oj meri uznemirila Novosa-

mi{qammnogootomedaliima toksina,jerbiseokvalitetuna{e hrane mnogo toga lo{eg moglore}i. MiqaKuzmanovi},penzionerka -Pri~akojasemo`e~utidau mleku ima toksina, mislim da je

MiqaKuzmanovi}

malonaduvana.Imamunukuoddevetgodinaidetemorapitimleko. Nastavila sam da kupujem isto mleko kao do sada, a uglavnom kupujem kratkotrajno, jer ja volimdagaskuvam. TijanaZuzin,vaspita~ica: - Uprkos navodima da ima aflatoksina, kupujem mleko, jer imam dvoje male dece, kojima je

MarijaTomi}

TijanaZuzin

|ane. Kako smo saznali u razgovoru sa sugra|anima, mleko se i daqe kupuje, a o uticaju na zdravqe ne razmi{qaju, jer, prema wihovimre~ima,niostalahrana nijebezbedna. Milena Guduli}, medicinska sestra: - Kupujemo mleko, obi~no ono kojesamidosadauzimala,akolikosamsedosadainformisala, ono je zdravo. Pazarim dugotrajno,pasterizovanomleko.Neraz-

mleko sastavni deo svakodnevne ishrane. Uglavnom uzimam dugotrajnomleko,alidesiseidakupim kratkotrajno, pa ga prokuvam. MarijaTomi},penzionerka: -Ve}du`evremeuzimammleko odprivatnika,paseneobazirem mnogonanavodedaimatoksinau mleku,madajeprili~nostra{no dasetodajenarodudapije. N. R. Foto:R.Hayi}

Du`nicima pretimrak Radnici Elektrodistribucije “NoviSad”oddanas}eiskqu~ivatisamre`eneuredneplati{e,jer jerokzaizmirewera~unazastrujupro{ao.Naiskqu~ivawustruje radi}e 40 monterskih ekipa tog preduze}a,adnevno}eobra|ivati oko 1.200 naloga. Iz Elektrodistribucijeapelujunasugra|aneda {topreplatedugkakobiizbegli

dodatne tro{kove oko ponovnog prikqu~ewa na mre`u. Novosa|ani, kojima struja bude iskqu~ena, ponovno prikqu~ewe mora}e da plate3.112diinara,kolikoko{ta trofazni prikqu~ak za kupce iz kategorijedoma}instva,dok}epotro{a~iizprivredeponovnoprikqu~ewemoratidaplate7.075dinara. N. R.

VESTI „Koraci”

Promocijakwige

Promocija novog broja ~asopisa za kulturu, umetnost i kwi`evnost„Koraci”,odr`a}e se ve~eras u Omladinskom centruCK13,sosvrtomnatemato esejima italijanskog pisca, novinarairediteqaPjeraPaola Pazolinija.Po~etakjeu20~asova. J. Z.

Kwiga„Snoviisudbineunarativnoj prozi Mihaila A. [olohova” Radomira V. Ivanovi}a bi}epredstavqenadanasupodne uSpomenbiblioteciKarlova~ke gimnazije u Sremskim Karlovcima. Z. Ml.

Metafizi~ki video Aleksandra Isaenka

Metafizi~ki video Aleksandra Isaenka bi}e prikazan ve~erasu20~asovauKlubu„Tribina mladih” u Katoli~koj porti 5. Zna~ajan akcenat radova ovog ukrajinskog umetnika ~ini muzika,atemesumuvezanezaaspekte mentalnog,emocionalnogiezoterijskoguqudskombi}u.Oautoru i prikazanim video radovima govori}eAndrejTi{ma. I. D.

„Zavi~ajoduvek izauvek” „Zavi~aj oduvek i zauvek„, naziv je izlo`be koja }e biti otvorena ve~eras u 18 sati u Spomen zbirci Pavla Beqanskog.Naizlo`bi}ebitipromovisana digitalna biblioteka, prezentovana bibliote~ka gra|aZavi~ajnezbirkeisakupqenegra|esaradionica„Zavi~aj - to sam ja”, te izlo`ba radova sa prve likovne kolonije „U duhu Sremskih Karlovaca”. Z. Ml.


10

vOJvOdinA

~etvrtak21.februar2013.

dnevnik У ПОНЕДЕЉАК СЕДНИЦА СО КИКИНДА

Декларацијаозабрани ГМОпредодборницима

Ђаци по повратку у Србију

НОВОБЕЧЕЈСКИ ЂАЦИ ЗАХВАЛНИ ОПШТИНИ НА ПОМОЋИ

Деци Швајцарска била на длану

НОВИ БЕЧЕЈ: Ђаци ОШ “Милоје Чиплић” и Средње школе у Новом Бечеју уручили су председнику општине Саши Шућуровић скроман поклон, како би се захвалили локалној самоуправи на подршци за њихов одлазак на интеркултуралну размену у Дечије село Троген, у Швајцарској. Од 10. до 25. јануара у Трогену је боравило дваде сеторо основаца и средњошколаца из Новог Бечеја. Млади су на кур се ви ма разме њи ва ли знање и информације о интеркултуралним питањима, правима детета, анти-расизму и другим темама.

Организатор интеркултуралних размена је швајцарска невладина организација која промо ви ше за јед нич ки жи вот у миру по целом свету. Наставница немачког језика МануелаСилвестер, која је са ђацима била у Швајцарској, каже да су деца заиста уживала током боравка у овој интере сантној земљи и да су заједно уче ство ва ла у ра ди о ни ца ма. Наставница информатике Ленка Немешев такође је била у Трогену и она сматра да је ово путовање за децу било важно из више разлога. - Они се у ино странству добро проведу и уживају, без об-

зира на то што некада и по цео дан имају обавезе. Драго ми је што су тамо пуно научили о толеранцији и интеркултурално сти – рекла је Ленка Немешев. Председник општине Нови Бечеј Саша Шућуровић је мишљења да је важно омогућити мла ди ма да ви де раз ли чи те културе и обичаје ван граница наше земље. - Већ годинама деца из средње и основ не школе иду у Швајцарску, а ове године локална самоуправа им је то омогућила, тако што им је платила боравак од 17 дана - казао је Шућуровић. Ж. Б.

Јавничасматураната ЗРЕЊАНИН: Поводом Дана матерњег језика, у Салону Савремене галерије, вечерас ће, у 19 часова, у организацији Зрењанинске гимназије, бити организован јавни час матураната под називом “Слике са изложбе - Ишчитавање приче Горана Петровића”. Ментори су професорке МираТопличевић и Душица Митић, а у јавном часу учествују Дали-

борВасић, ДејанаГолубовић, НинаДубајић, Филип Ђорђевић, Светлана Ђурић, Јасмина Еминовски, Марин Магда, Јована Миољски, АлександраПејић, АницаПетровић, ВањаПетровић, Миљана Радивојевић, Исидора Рудић, Бојана Станков, ТијанаСтанчић и ИсидораЧеленић. Ж. Б.

КИКИНДА: Председница Скупштине општине Кикинда ЂурђинаЈеринкић заказала је за понедељак, 25. фебруар, прву седницу локалног парламента у овој години. На дневном реду је ће се између осталог наћи усклађивање аката јавних предузећа са новим Законом о јавним предузећима, а одборници ће разматрати и доношење декларације о забрани коришћења, узгоја и промета генетски модификованих организама на територији општине Кикинда. Ђурђина Јеринкић истиче да је пре две недеље добила три иницијативе у којима се тражи доношење поменуте декларације. -Први предлог стигао је од СветланеРадивојевић која има регистровано пољопривредно газдинство, потом су стигле иницијативе од Демократске странке Србије и Покрета зелених - рекла је Ђурђина Јеринкић.

На седници ће се разматрати и доношење одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите, доношење програма коришћења средстава из буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за текућу годину, као и решење о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације у општини Кикинда. На последњој седници у прошлој години, одржаној 28. децембра, већина предлога донета је једногласно што је наша саговорница и прокоментарисала. -Имам креативну и опозицију и позицију. Поносна сам на то што се одлуке које су у интересу општине, грађана и грађанки изгласавају једногласно и да сви препознају интересе наше општине- нагласила је Ђурђина Јеринкић. А. Ђ.

ОПШТИНА КИКИНДА КОНКУРИСАЛА ЗА ВАЖНЕ ПРОЈЕКТЕ КОД ПОКРАЈИНЕ

Беликрсти„Тера” уцентрупажње КИКИНДА: Скупштина општина Кикинда конкурисала је код Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање са два пројекта: наставак реконструкције Белог крста и изградња музеја “Тера”. Реконструкција симбола града Белог крста, који је постављен у порти православне цркве, почела је пре две године. -Прошле године Бели крст поново је постављен, а ове године неопходно је завршити бетонски по стамент, који ће бити другачији од постојећег, јер ће уместо цигле, бити изграђен од бетона, што је трајније решење. Остало је да се уради и мермерна оплата за коју ће се делом искористити стари материјал, док ће остатк бити урађен новим материјалима. Мермерна оплата је најскупљи и најкомплекснији део

у овој фази радова. Ове године крст би требало да буде онакав, каквим га памети Кикинђани - каже заменик председника Општине Милош Латиновић Са пројектом за Музеј “Тера” први пут се конкурише код Покрајине. Планирано је да се објекат налази у некадашњем мањежу касарне “Серво Михаљ” коју је откупила локална самоуправа. -Ради се о важном и архитектонски значајном објекту који је по следњих деценија пропадао. И док је касарна била у функцији, овај објекат није у био функцији, а сада је мањеж предвиђен да постане Музеј “Тера” и да допринесе културном имиџу наше општине. Реч је о простору, довољно великом, да у њега стану скулптуре са симпозијума.

Изградња Музеја “Тера” је комплексан захват и захтеваће реконструкцију од пода до крова. Средства која ће бити уложена у сам музеј не би треба ло да буду превелика, јер ће он бити у духу онога што „Тера“ представља – нашу земљу и скулптуре, које настају од те земље. Очекује се да ће највећи издатак бити осветљење и уређење про стора око музеја. Републичко министарство прошле године издвојило је средства за овај про стор, а и локална самоуправа је у буџету предвидела новац за овај пројекат, који ће се радити фазно. Милош Латиновић очекује да ће се појавити још инве ститора, заинтере сованих за овај објекат, ка ко би се убр зао про цес адаптације зграде. А. Ђуран

Презентација слободнихзона

Свира „Збогом БрусЛи” ИНЂ ИЈ А: Кон церт гру пе „Збогом Брус Ли„ одржаће се у суботу, 23. фебруара, у кафеу Културног центра Инђија у 22 часова. Улаз на свирку је слободан. Овим концертом бенд „Збогом Брус Ли„ обележиће 20 година рада, а у исто време ће помовисати и нови сингл „Кокаинка„, који је урађен у дуету са Николом Пејаковићем - Кољом. „Кокаинка„ је први хит сингл са истоименог актуелног ЕП-ја ове групе, који је објавила кућа „Одличан Хрчак“. В. Х.

АПАТИН: Директор Управе слободних зона у Министарству финансија и привреде Владе Републике Србије Милан Ристић представио је у Апатину коцепт слободних зона, за које би могли бити заинтересовани инвеститори, привреда и локалне самоуправе. Апатинска општина већ припрема докумантацију за слободну зону у планираној луци на Дунаву на подручју будућег Робнотраснпотног центра за који је резервисано 160 хектара, од чега 120 треба да буде слободна царинска зона.

Осим домаћина, састанку су присуствовали председница Регионалне привредне коморе Сомбор Татјана Маглић, директор Фабрике акумулатора Сомбор, која послује у оквиру Концерна „Фармаком МБ“, компаније која је заинтересована за рад у Слободној зони Апатин Илија Маричић и саветник генералног директора ЈП „Железнице Србије“ и менаџер Кластера за траспорт и логистику Војводине МиланВучинић. Ј. П.


vOJvOdinA

dnevnik ЗАСЕДАЛОГРАДСКОВЕЋЕСУБОТИЦЕ

Ускоро видео-надзор на раскрсницама СУБОТИЦА: Члановиградског већа у Суботици усвојили су програм трошења новца у циљу унапређењабезбедностисаобраћајана територији града Суботице. Савет за безбедност саобраћаја у граду ове године ће на располагању да има15милионадинара,одкојихће 50одстодасеутрошинасанацију саобраћајне инфраструктуре преко ЈП„Дирекцијезаизградњуграда”, а7,5милионадинаразановеинвестиције. -У планурадаипрограмаСаветаједасеизради техничну документацију за видео надзор на раскрсницама, превентивно-промотивне кампање за већу безбедност саобраћаја у граду. Овогодишњи

буџет Савета износи 15 милиона динара-реклајеначелницаодељењазаЛЕРиживотнусредину СузанаДулић. Чланови већа су једногласно усвојили и предлогОдлукеодоношењу Плана детање регулације за комплексПалићанаделупростора узисточнуобалујезераибићеупућена Скупштини града на усвајање.Градсковећејеусвојилоипредлогопроглашењузаштићеногподручја Споменик природе “Стабала храсталужњаканаПалићу”,каои утврђивањепредлогаОдлукеопроглашењу заштићеног подручја ПаркприродеПалић.Речјеоревизијизаштите. С. Иршевић

ОДБОРНИЦИ СО СЕНТЕ ОДОБРИЛИ НОВИ ЦЕНОВНИК

Грејање скупље 10 посто

СЕНТА: Одборници Скупштине општине Сента дали су сагласност на планске јединичне цене топлотне енергије за за ову грејну сезону, којом је даљинско грејање поскупело за 10 посто. Поскупљење топлотне енергије која се испоручује из Фабрике шећера ТЕ-ТО уследило је због недавног поскупљења земног гаса и примењиваће се од 1.фебруара. Према новом ценовнику већ на фебруарским рачунима за кориснике којима се утрошак топлотне енергије обрачунава по грејној површини за стамбене објекте грејање дневно по квадратном метру стајаће 6,72динара,колико плаћају и културне установе и спортско-рекреативни и верски објекти,за пословне објекте стаје нешто више од 10динара по квадрату,здравствене установе 9,4 и за објекте образовних и васпитних установа 8,78динара.Скоро истовенте су и цене испоруке топлотне енергије по киловат сату,за потрошаче којима се обрачун врши на основу утврђене потрошње по калориметру. На основу Општинске одлуке о производњи и снабдевању топлотном енергијом усвојен је закључак о давању сагласности на коначну цену топлотне енергије за ову грејну сезону за период од 1.августа 2012.до 31.јануара 2013.године. Донета је одлука о расписивању конкурса финансирању пројеката

и програма рада удружења грађана у општини Сента за шта је из општинске касе за ову годину намењено 5,494 милиона динара. Од тог износа за програме у области социјалне заштите предвиђено је 1,427,културе 1,854и остале области 2,213 милиона динара. За ова средства праву учешћа на конкурсу имају цивилне организаицје са седиштем у сенћанској општини. Усвојен је локални акциони план за запошљавање у општини Сента за ову годину,којим су предвиђене активен мере политике запошљавања кроз програм субвенције за самозапошљавање,субвенције послодавцима за отварање нових радних места,стручне праксе, организовање јавних радова од интерса за локалну самоуправу.За ту сврху из општинског буџета издвојиће се из општинског буџета 5,9 милиона динара,а са истим износом програме ће суфинансирати Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АП Војводине. На предлог председника општине Рудолфа Цегледија са дневног реда јен скинуто,раније најављено именовање Рихарда Хуђика за директора КОЦ „Турзо Лајош на мандатни период од четири године,па је за в.д.директора ове установе именована Ева Болог Еперјеши. М.Митровић

ВОДОПРИВРЕДНОПРЕДУЗЕЋЕ„ШАЈКАШКА” НАТЕРЕНУ

Уређење канала за пролеће без поплава ТЕМЕРИН: У последњих неко-

лико година на подручју општине Темерин значајна пажња усмерена је чишћењу уличних канала,посебно у рубним деловима насеља,како би се избегле ситуације из ранијег периода када су атмосферске и подземне воде плавиле локалне саобраћајнице и дворишта.Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин одвојила је новац за ову намену, а запажена је и активност грађана који живе у овим рејонима. Друштвено водопривредно предузеће „Шајкашка“је у јануару завршила чишћење два канала у Сиригу, дужине 2,3 километра. Механизација овог предузећа преселила се на локацију канала 25,у јужном делу грађевинског рејона Темерина,од Ватрогасног дома до Белог канала. -Након радова на првим деоницама видели смо на десетине бесправно изграђених канализационих одвода који загађују канал, али и животну средину, па ће на терен ових дана изаћи водопривредна ин-

спекција – истиче руководилац „Шајкашке“у Темерину Слободан Јаковљевић. У току године планирано је чишћење канала који пролази поред новог Ловачког дома у Бачком Јарку и канала у североисточном делу атара Темерина код Богнаровог салаша.Средства за ове радове обезбедила је АП Војводина,СО Темерин и Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“. Средствима Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство Србије прошле године почело је чишћење мелирационог Белог канала,од Јегричке према Бачком Јарку. Дубина канала продубљена је за један метар, у дужини од три километра,тако да је канал спреман за наводњавање и одводњавање,а пружа праве могућности за риболов. Очекује се да ће, се обезбедити средства за наставак радова на Белом каналу,у дужини од седам километара, до железничке станице у Бачком Јарку. М.Мл.

Клуб за старе особе у марту

ПАНЧЕВО: Крајњирокзаотварањеклубазаодраслеистареособеу

Панчеву је почетка марта. Клуб ће се налазити у Карађорђевој улици, у објектучијејереновирањепочелоујунупрошлегодине. Клубјетребалодапочнеда ради уоктобру,алисусерадовиодужили. Оноштојенајбитнијеједасуупросторијамадалекобољиусловизаборавакстарихлица,јерјегрејањесређено,урађенајеизолацијаипобољшано осветљење.ГрадПанчевојеиздвојиојошполамилионадинаразанабавку намештаја,белетехнике,тепиха,завесаизеленила. З. Дг.

~etvrtak21.februar2013.

ПРЕМИЈЕРНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ФРАНЦУСКЕ ФИРМЕ „КИВОЊ”У БЕЧЕЈУ

Први производи почетком маја

БЕЧЕЈ: После низа радних састанака,локална самоуправа је премијарно представила новог партнера француску фирму „Кивоњ“,која је октобра прошле године купила једну од производних хала површине око 5.500метара квадратних на старој локацији предузећа ФАДИП у стечају и после прилагођавања својим потребама,почетком маја се очекује да производња започне. Пред власника фирме Жан Жак Кивоња, био његов син,тефинансијски и извршни директор предузећа које ће радити у Бечеју Золтан Терек. -Бавимо се производњом пољопривредне механизације од 1946. године и како временом капацитети у Француској нису били довољни да испуне захтеве европског тржишта, па смо отворили фабрику у Пољској,чију производњу сада селимо у Бечеј.„У игри“су били Мађарска, Румунија, Украјина.Али, одлучили смо се, ево, за Србију, конкретно Бечеј. Војводина је развијени пољопривредни регион с изузетним стратешким и географским положајем,а Бечеј нам је пружио срдачну добродошлицу, пословну ефикасност у раду и гостољубивост.Моја жеља у овом послу је да зарадим,али истовремено желим да допринесем прогресу људи

из Бечеја,који су ме тако срдачно и пословно прихватили. Сада је на нама да покажемо пословност.Почетком маја ће први производи изаћи из фабрике.Биће то делови машина, које ћемо испоручивати Француској, где ће се склапати и даље испоручивати на европско тржиште -рекао је власник Жан Жак Кивоњ. Потом је извршни директор бечејског дела „Кивоњ“Золтан Терек нагласио да ће се у први мах запослити осморо радника у администрацији и 20 у производњи, а до септембра ће се у још по два наврата запослити по десет радника у производњи. -У прво време ће 80одсто запослених бити из бечејске општине,а касније ће то,највероватније,бити сви запослени.Од септембра ће почети производња комплетних машина и очекујемо да ћемо до краја године произвести 50 до 70 комплетних машина разних димензија и све ће отићи у Француску,а онда даље на европско тржиште.Тако ће бити првих годину дана,а за то време ћемо снимити ситуацију и видети шта то треба српском тржишту и синхронизовати производњу у смеру да задовољимо и овдашње и европско тржиште -истакао је Золтан Терек.

Имајући у виду да на тржишту рада у Бечеју има преко 5.000незапослених, свако новоотворено радно место је корак више ка превазилажењу нимало завидне ситуације. Заслугом фирме „Кивоњ“тај проценат ће се смањити за један одсто.Како је инвеститор из Француске најавио да постоји могућност да затвори своју фабрику у Пољској,онда би се у Бечеју проширила производња, што би донело нову могућност запошљавања Бечејаца. -Изузетно смо задовољни што је господин Жан Жак Кивоњ одлучио да у нашој средини инвестира,што ће наших педесетак суграђана, а ускоро се надамо и више, добити посао који ће им обезбедити сигурност.Али,наше намере да доведемо инвеститоре из иностранства овим се не завршавају. Добили смо „писмо о намерама“ једне холандске фирме, која је изразила спремност да купи локацију у нашој Индустријској зони. Плод нашег недавног боравка на Сајму органске хране у Нирнбергу резултираће ових дана радним састанком с једном немачком компанијом. Све су то потврде да не дајемо лажна обећања,већ корак по корак остварујемо оно што најавимо -није пропустио да нагласи председник општине Бечеј мр В.Јанков Вук Радојевић.

Захтеви усвојени, протест настављен

Протесту центру Ковачице

за наш лист рекао је да је на предлог Општинског већа Ковачице у Пословно-рекреационом центру „Релакс„ у уторак одржана седница СО, да је до померања дошло пошто су се чекали записници инспекција и тумачење Министарства,шта доносе предложене одлуке.Кришан тврди да је заседање одржано по Пословнику,јер председник СО може да одреди место и време где он жели,те да су у сали „Релакса„била 24од 39 одборника. - Сви захтеви са протеста пољопривредника су усвојени, чиме су испуњени разлози за даље одржавање протеста - категоричан је Кришан.-Да иронија буде већа они изгледа хоће да се жале и пониште одлуке које су сами захтевали да се донесу,али то већ није наш проблем. На састанку који смо имали са представницима опозиције,они су од нас тражили да присуствујемо заседању СО која је са њихове стране нелегално сазвана, а да председава представник СНС-а.Они су изјавили да неће да присуствују седници којом предсеедава председник СО Јан Пушкар, а технички нисмо стигли да их позовемо.То што је протест настављен, јасно

VESTI Концерт гудачког квартета

ОПШТИНСКИ ПАРЛАМЕНТ КОВАЧИЦЕ ЗАСЕДАО БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ

КОВАЧИЦА: Центар Ковачице је јуче 15.дан био под блокадом трактора, незадовољних пољопривредника, грађана и опозиције,без обзира што су прекјуче заседали одборници владајуће колиције у Скупштини општине Ковачица и усвојили одлуке, ради спречавања изградње фабрике за прераду и складиштење отпада београдске фирме „Јунириск„,за коју је крајем прошле године грађевинску дозволу издао ресорни покрајински секретаријат.Ванредно заседање општинског парламента захтевало је 13 одборника опозиције из Словачке странке, Српске напредне странке и Групе грађана „Зелена јабука„,али предложени дневни ред на првој сесији 6.фебруара,када су започети и протести испред зграде општине и блокада центра Ковачице.Организатори протеста су Удружење пољопривредника „Евро Банат„, Асоцијација пољопривредника Јужног Баната и одборници опозиције који се противе изградње фабрика за коју тврде да је опасна и може угрозити животну средину овог краја. Опозициони одборници још у три наврата су одређивали термине за одржавање седнице са дневним редом који су предложили,али нису имали кворум. Опозиција и учесници протеста сматрају да СО Ковачица може да заустави почетак изградње фабрике „Јунириска„, за коју је локацијску и грађевинску дозволу издала покрајинска администрација.Незадовољни учесници протеста указују да неће дозволити опасне фабрике за преарду азбеста и складишта опасног отпада на 350метара од Ковачице, 825 метара од Фабрике шећера „Јединство„ и на 109 метара од водотока Надел. Председник ковачичке општине Мирослав Кришан у изјави

11

говори да је циљ протеста сасвим друге природе. Одборници опозиције замерају владајућој већини што нису позвани на заседање, а да седницу коју су они заказали на основу ванрендог правног лека није било кворума па је поново одложена. Одборник Словачке странке Јан Паул је обавештен да су тражене одлуке донете,али да не зна да ли ће оне бити валидне. -Одлуке су донете без нас који смо иницирали њихово разматрање и доношење на ванредној скупштини.Не знам колико ће те одлуке бити веродостојне и због тога хоће сутра да идемо у Министарство. У принципу нама донете одлуке одговарају. Ми још нисмо добили никакве информације о спроведеном инспекцијском надзору коју смо захтевали.МИ сумњамо да су те одлуке искрено донете, него само у циљу да се пољопривредници разиђу из центра Ковачице, пошто предстоји посета Ковачици високих званичника Унеска и амбасадора.Протест је био и данас и ми се нећемо разилазити, присутно је преко стотину трактора.-изјавио је Паул. М.Митровић

ЗРЕЊАНИН: Концерт гудачког квартета “Ил Белпаесе” биће одржан вечерас, с почетком у 20 часова,у Барокној сали Скупштине града Зрењанина.Квартет чине пријатељи који су годинама заједно свирали у различитим камерним саставима и оркестрима,концертрирајући у земљи и иностранству са врсним солистима и диригентима.Формиран је 2010.године са циљем да чланови то искуство и концертну праксу преточе у нешто што ће им дати још већу жељу за музицирањем и стварањем неког свог препознатљивог стила у музичком свету. Квартет чине Нађ Арпад (виолина), Душан Бирач (виолина),Владимир Шару (виола) и Жељко Ивовић (виолончеЖ.Б. ло).Улаз је слободан.

Фотографије румунских цркава ЗРЕЊАНИН: Изложба фотографија “Румунске православне цркве из српског Баната”, чији је аутор Маријас Рошу, биће отворена данас,у 18сати,у Културном центру Зрењанина.У холу ће бити изложено 39 фотографија насталих током прошле године у 39банатских насеља, села и градова у којима живи румунска популација,негујући свој језик,фолклор и обичаје. Организатор изложбе је Завод за културу војвођанских РуЖ.Б. муна.

Меморијални турнир „Јужнобанатски хероји” ПАНЧЕВО: Меморијалнитурнир у малом фудбалу „Јужнобанатскихероји”,одржаћесеусуботу у Панчеву. Први и сви будући турнири биће посвећени припадницима полиције који су настрадали на Косову и Метохији пре петнаест година. Капетан Драгољуб Шуховић и полицајци Горан РадојчићиМирославВујковићиз Панчева,ПетарРајковићизКовина и Жељко Кихнер из Вршца страдалису1998.иуњиховучаст организован је турнир на коме се очекује најмање 200 учесникаприпадникаполицијеизсвихкрајеваСрбије.ПредседникСиндикатасрпскеполицијеуПанчевупозваојеграђанедасеуштовећем бројуокупе23.фебруарау10сати уХалиспортованаСтрелишту. З. Дг.

Рецитатори и ове године КИКИНДА: Културни центар уКикиндии ове године организује Општинску смотру рецитатора за основце и средњошколце у нашој општини. Учесници могу да рецитују на српском, мађарском, румунском или ромском језику. -Општинска смотра ће бити од 4. до 6.марта, а пријаве примамо до 1.марта.Следеће такмичење је Зонско,16.марта,у Чоки,а након тога, у априлу, Покрајинско такмичење у Сечњу.У мају је заказано Републичко такмичење у Ваљеву.Наши Кикинђани су увек међу најбољима, а и прошле године ученица ОШ „Фејеш Клара” Николета Моротвански стигла је до Републичког такмичења - каже уредница образовно-едукативних програма и активности у Културном центруТањаНожица Рецитација млађих основаца може да траје до три минута, а старијих основаца и средњошкоА.Ђ. лаца до четири минута.

Од малигних тумора све више оболелих КИКИНДА: Премаподацимакикиндског Завода за јавно здравље, у Севернобанатскомокругуодмалигнихтумораоболелесу 594особеу2011. години,абројпреминулих већијеза5,5одсто уодносуна2010. годину. -После болести срца и крвних судова и малигнитуморинајчешћисуузрокумирања иусветуикоднас.Унашојземљикодму-

шкарацасенајчешћеоткријеракплућа,док секодженанајвишедијагностикујеракдојкеипотомесмо,нажалост,водећиуЕвропи - каже начелница Одељења за контролу и превенцијуболестиукикиндскомЗаводуза јавноздравље дрТањаКараћ. Докторка Караћ саветује свима да смање пушење, алкохол, брзу храну и претерану

изложеностсунчевојсветлости,дабудуфизичкиактивни,каоидасередовнојављују изабраном лекару ради превентивних прегледа.Светсказдравственаорганизацијаобјавила је да умерена физичка активност, од око150минутанедељно,можедасмањиризикодракадојкеидебелогцрева. А.Ђ.


12

~etvrtak21.februar2013.

crna hronika

dnevnik

ISTRAGAPROTIVBIV[EGDIREKTORA„VOJVODINAPUTA”IIN@EWERAUDIREKCIJI ZAIZGRADWUUZREWANINU

Fondibuyeto{te}eni za63milionadinara

PRIVO\EWEZBOGLABORATORIJEUPIVNICAMA

Beogra|ankauzgajala indijskukonopqu? PolicijauNovomSadujeodredila meru zadr`avawa Beo- gra|ankiA. T. (1992),sboravi{temuIn|iji,zbogsumwedaje po~iniladeloprozvodwe istavqawa uprometopojnihdroga. Kako je saop{tila novosadska policija,onaseteretidaje kao ~lanica kriminalne grupe, zajednosAleksandromG. (1978), za kojim policija intezivno traga, i wegovim bratom Q. G.

(1993) iz In|ije, u ve{ta~kim uslovima uzgajala indijsku konopqu u laboratoriji u Pivnicama koju je policija otkrila pro{lenedeqe. Osumwi~ena }e uz krivi~nu prijavu biti dovedena istra`nom sudiji Vi{eg suda u Novom Sadu na saslu{awe, a protivQ. G.bi}epodnetakrivi~na prijava u redovnom postupku za istokrivi~nodelo. N.P.

PRITVORIISTRAGAPROTIVRADOMIRAB. IZNOVOGKNE@EVCA

Osumwi~endaje zaklao`enu

Istra`nisudijaVi{egsudau Zrewaninu Goran Zec doneo je re{ewe o otvarawu istrage i odre|ivawupritvoraRadomiru B. (64), penzioneru iz Novog Kne`evca, zbog sumwe da je po-

li.Wihovbrakjeokon~anpro{le godine, nakon {to je utvr|eno da je Radomir B. fizi~ki zlostavqaosupruguidajujeizbacivao iz ku}e. Zbog nasiqa u porodici krivi~no je odgova-

U Vi{em sudu u Zrewaninu otvor en a je ist rag a prot iv biv{eg direktora zrewaninskog predu z e} a “Vojv od in aput” Z. I. (38) i in`ewera u Javnom preduze}u “Direkcija za izgradwu i ure|ewe grada” Q.S. (52)zbogsumwedasupo~inilikrivi~nodelozloupotrebeslu`benogpolo`aja. Vi{e javno tu`ila{tvo je, u zahtevu za sprovo|ewe istrage, navelo da su wih dvojica o{tetili buxet grada Zrewanina i Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine za 63,7 miliona dinara, te firmi “Vojvodinaput” omogu}ili protipravn u kor ist i zar ad u u istomiznosu. Podozrevasedasukrivi~no delopo~iniliodmaja2011.do

maja 2012. godine. Z. I. je, navodno, u tri navrata sastavio i istavio fakture na ime sanacije i rekonstrukcije saobra}ajnica na podru~ju grada Zrewanina.Kaoodgovornolice za stru~ni nadzor nad obavqenimradovima,Q.S.jeoveriofakture.Ukrivi~nojprijavi podnetoj protiv wih isti~e se da je razlika izme|u fakturisaniinapla}enih,te stvarno izvedenih radova iznosila63,7milionadinara. Otvarawenoveistragebiv{i direktor “Vojvodinaputa” do~ekao je u pritvoru. On je, zajednosvlasnikomtogpreduze} a Du{ an om Bor ov ic om (57),uhap{enpro{legodinei od 10. oktobra je u pritvoru. Obojicaseteretedasusneko-

liko odgovornih osoba iz op{tinaNovaCrwai@iti{te po~inilikrivi~nodelozlou-

potrebeslu`benogpolo`ajau saizvr{ila{tvu. @.B.

APELACIONISUDUBEOGRADUPREDSTAVIOREZULTATERADA

Zatrigodinere{en 84.151predmet Apelacioni  sud u Beogradu prose~no re{i vi{e od 28.000 predmeta na godi{wem nivou, a od formirawa u januaru 2010. do 31.decembra2012,svega72sudija jere{ilo84.151predmetusvim materijama. PortparolkaovogsudaMirjanaPiqi} ka`edasure{enisvi stari predmeti, ukupno 16.546, koji su preuzeti od nekada{wih `albenih sudova i 67.605 novoprimqenih. -Me|ustarimpredmetimapreuzetim od biv{ih `albenih sudova, bilo je i onih u kojima je postupakpo`albitrajaoipovi{egodina,tesuneke`albepreuzetekaonere{enejo{iz2005.i 2006.godine - navodiMirjanaPiqi}. Po wenim re~ima, pred ovim sudom je za tri godine kona~no re{eno70.802predmeta,dokjeod ukupnog broja re{avanih bilo

oko18postoukinutihodlukaprvostepenogsuda. - Pred Apelacionim sudom su otvorene 1.183 rasprave, od toga 389upredmetimaradnihsporova, 459ugra|anskimstvarima,aukri-

vi~noj materiji u 335 predmeta. Imaju}i u vidu obavezu drugostepenogsudadapravnosna`nookon~asporakojeprvostepenapresuda jednomve}bilaukinuta, uo~enaje tendencijapove}awabrojaotvore-

nihraspravauapelaciji- navodi Piqi}eva. Uovajsud, kojiimadrugostepenu nadle`nost za odluke sedam vi{ih i deset osnovnih sudova, kaoizapostupkepreddvaodeqewa Specijalnog suda, godi{we stigne vi{e od 26.000 predmeta. U tri protekle godine u radu je imaoukupno97.050predmeta. IakojeodlukomVisokogsavetasudstvajo{2009. godineodre|eno da je za rad ovog suda potrebno88sudija,~ak16nijeizabranododanas. - Utvr|enojedai,poredtoga, {tosurezultatirada,upogledu zavr{enih predmeta, iz godine u godinusveboqi,sudijeApelacionogsudasujo{uvekoptere}ene kako zbog tendencije pove}awa prilivapredmetausvimmaterijama,takoizbognedovoqnogbrojasudija - ka`eMirjanaPiqi}. J. Jakovqevi}

KRIVI^NIPOSTUPCIZBOGZLOUPOTREBAIPORESKEUTAJEUPIROTSKOJKOMPANIJI Ku}aukojojjeubijenaOglaB.

~inio krivi~no delo te{kog ubistva. Kako se podozreva, on je 17. februara uve~e do{ao u ku}u biv{esuprugeOlge(61),uPio- nirskojuliciuNovomKne`evcu. Nakon kra}e verbalne prepirke,izvadiojevelikikuhiwskino`isvi{eubodapoglavi iteluusmrtionesre}nu`enu. Nezvani~nosespomiwedasu supru`nicidu`ebiliulo{im odnosimaidasuse~estosva|a-

rao,aosimnov~anekazne,odre|ena mu je i zabrana prilaska ku}iukojojjesupruganastavila da`ivi. Osumwi~enijeprilikomsaslu{awapredistra`nimsudijom izjavio da je bio iznerviran {to mu je skinuta rata kaznespenzijeidajepopiodesetak rakija, te da je s no`em u ruci krenuo da se obra~una s biv{omsuprugom. @.B.

OTKRIVENAPREVARAUSENTI

Dokredita la`nimpapirima Zajedni~kim radom kriminalisti~ke policije Policijske uprave Kikinda i Policijske staniceuSenti,zadr`avawedo 48satijeodre|enoAtiliS.V. (1970),RobertuV. (1977)iIboqi D. (1971) iz Sente, zbog osnova sumwe da su zajedno sa Zoltanom P. (1977) iz Sente po~inilikrivi~nodeloprevare na {tetu ekspoziture jedne bankeuSenti,saop{tenojeiz PUKikinda.

Osumwi~eni su od juna do oktobra2012.godine,la`nim prikazivawem~iwenicaozaposlewuivisinizaradaza18 fizi~kih lica, doveli u zabluduodgovornoliceubanci da potpi{e ugovore o dugoro~n om din ars kom kred it u, na osnovu kojih je banka raznimfizi~kimlicimaisplatilaukupnooko11,5miliona dinara. M.Mr.

NAKONSVA\EUMOLU

Ukradenautomobil PolicijauAdijebrzomiefikasnomakcijomrasvetlilarazbojni{tvo po~iweno nad D. \. u dvori{tu wegove porodi~ne ku}e u Molu. ProtivQubomiraM. (1973)iJovanaB. (1972)izMolapolicija jepodnelakrivi~nuprijavuzbogosnovasumwedasuprekju~e,oko dvasataposlepono}i,nakonsva|eifizi~kognapada,otu|iliputni~ko motorno vozilo o{te}enog. Vozilo je prona|eno i vra}eno vlasniku. M.Mr.

„Tigar”kra}i za460milionadinara

Pred Vi{im javnim tu`ila{tvom u Pirotu, Osnovnim i Vi{i sudom pokrenuti su krivi~ni postupciprotivodgovornihosoba ukompaniji„Tigar”zbogosnovane sumwedasuu~inilerivi~nodelo zloupotrebeslu`benogpolo`ajai na taj na~in „Tigar” o{tetile za vi{eod460milionadinara. U toku su krivi~ni postupci protiv biv{eg generalnog direktoraAD„Tigar„DraganaNikoli}a, direktora „Tigar obu}e” Dragana \., direktora i zastupnika „Tigar–hemijskihproizvoda„Milana X., direktora „Tigar – tehni~ke gume„ @arka ]., direktora „Tigar–poslovnogservisa„Radi{ka C. i direktora i zastupnika „Tigar–trgovine”IgoraK.. Krivi~ni postupak se vodi i protiv Dragana P. iz „Tigar in-

ter-riska”,MiodragaP. iz„Tigar za{titneradionice„, @ivka\. iz „Tigar tursa”, Miroslava K. iz „Tigareksport-importa„,direktora„Tigarobezbe|ewa”VidojkaM. idirektorke„Tigarinkona„Sowe K.. Onisesumwi~edasuod2003.do 2012. godine pribavili korist sebiidrugimainaneli{tetuprivrednimdru{tvimakojezastupaju, tako{tosuzakqu~ivaliautorske ugovore s privrednim dru{tvom „Projektinova”d.o.o.izBeograda, navodiseusaop{tewuvi{ejavne tu`iteqice u Pirotu Sne`ane Stamenkovi}.Naosnovutihugovora, autori – direktori iz Pirota subeogradskojfirmibiliuobavezidaustupepravokori{}ewasvog autorskog dela pod nazivom „Stru~na ekspertiza iz oblasti

menaxmenta i poslovi po osnovu inovacija,usavr{avaweirealizacijeprocesarada”,aintelektualnu svojinu pla}ala je kompanija „Tigar”. Petodstosumekojujeupla}ivala kompanija „Tigar” zadr`avala je „Pojektivnova”, a ostatak je i{ao na teku}e ra~une direktora „Tigrovih” preduze}a i entiteta kojisuukqu~eniu~itavposao.Na tajna~inAD„Tigar”jeo{te}enza 460milionadinara. U toku je i krivi~ni postupak protiv Milana X., direktora preduze}a„Tigar–hemijskiproizvodi”,kojijeusaradwisbeogradskim privatnikom Du{anom N., vlasnikom firme „Kometa {ped” iz Sofije, fabriku „Tigar – hemsijki proizvodi” u jednom slu~aju o{tetiozadesetmilionadinara,

audrugomza4.984.000dinara.MilanX.jes„Kometa{pedom„sklopio ugovor o prezentaciji proizvodaiasortimanaizfabrike„Tigar–hemijskiproizvodi”inataj na~injepla}aofiktivnefakture zauslugekojenisuu~iwene. ProtivDraganaNikoli}a,biv{eggeneralnogdirektora„Tigra„ ADiJelenePetkovi},tako|ebiv{edirektorketogpreduze}a,utoku je i krivi~ni postupak pred Osnovnim sudom u Pirotu zbog osnovanesumwedasuu~inilikrivi~na dela neupla}ivawa poreza poodbitku.Sumwasedasuu~inili krivi~nodelotako{tonapropisaniuplatnira~unjavnihprihoda nisu uplatili porez, i to Dragan Nikoli}iznosod6.410.414dinara, aJelenaPetkovi}od46.546.863dinara. (Tanjug)

OBRA^UNUBEOGRADSKOMNASEQUVIDIKOVAC

Ubistvoisamoubistvonapijaci ProdavacnapijaciubeogradskomnasequVidikovacju~eoko11satiubiojekolegu,azatimizvr{iosamoubistvo.Tragedijijeprethodila`u~naraspravaokotezge,javiojeB-92. Kakosesaznaje,prodavciDraganR.(56)iDragomirN.(40)suimalitezgejedanporeddrugog,aodranijesuimalime|usobnesukobe.Ipak,nekitvrdeidasubiliudobrimodnosima. MUPSrbijejepotvrdiodasetragedijadesilanaVidikovcuu10.40uUlicipatrijarhaJoanikija37kodprodavnice„Gricko”,kadajeubijenjedanmu{karac,aubicajeposletogaizvr{io samoubistvo.KadajestiglaHitnapomo},~ovekjedavaoznake`ivota,alijeubrzopreminuo. PorptarolkaHitnepomo}iNadaMacura reklajeTanjugudajemu{karacstaroko40godina,zakogasepretpostavqadajeubijen,imaoprostrelnuranuupredelugrudnogko{aida sulekarikonstatovaliwegovusmrt. –Konstatovanajeismrtdrugogmu{karca,starogoko50godina,kojije,kakosepretpostavqa,pucaouprvog–objasnilajedrMacura.–Onjeimaoizlaznuranunatemenu,apretpostavqasedajepucaosamsebiuusta.

Mestoobra~una

Foto:Telegraf.rs


crna hronika

dnevnik AKTUELNORUKOVODSTVOPOQOPRIVREDNOG PREDUZE]AUKA]U:

„Sloga”posluje stabilno

Povodom prekju~era{weg privo|ewa 11 osumwi~enih za zloupotrebe s dr`avnim zemqi{temuDP„Sloga”uKa}u,ju~e sesaop{tewemoglasiloaktuelno rukovodstvo tog poqoprivrednogprduze}a. „Ovim putem obave{tavamo javnostdajeunavedenimvestima’Sloga’ADKa}medijskakolateralna{teta,nastalausled pokretawa pretkrivi~nog postupka protiv dela ranijeg rukovodstva. Doga|aji izneti u pomenutim vestima nemaju nikakvevezesastatusomiposlo-

„’Sloga’jeme|ukupcimaidobavqa~ima prepoznata kao pouzdan partner, koji u dogovorenim rokovima izmiruje svoje obaveze i ~iji su poqoprivredni proizvodi iznad prose~nog kvaliteta. ’Sloga’ADnemanikakvihdugova vezanih za poreze, doprinose, takseitd.Plateradnicimaseispla}ujuredovno.Svina{ikupci idobavqa~imogubitispokojni, una{emposlovawuseni{tanije promenilo”,isti~eseusaop{tewudirektora„Sloge”. Dodajesedaseradneaktivnostisprovodebezodlagawa,tako

~etvrtak21.februar2013.

13

NAKONSASLU[AWA,OSUMWI^ENOMZATE[KOUBISTVOUNOVOMSADUODRE\ENPRITVOR

Ubistvoizkoristoqubqa?

Vaskrsije V. (1985), osumwi~en za ubistvo Marije Cimbal (1989), saslu{an je je ju~e po podne pred istra`nim sudijom Vi{eg suda u Novom Sadu Miroslavom Alimpi}em, koji mu je nakon saslu{awa odredio pritvordo30dana. Pore~imaportparolkeVi{eg suda Svetlane Tomi}-Joki},osumwi~enijeuprisustvu branioca pred istra`nim sudijomizneosvojuodbranu,ali sedetaqiwegovogiskaza,zbog istrage koja je u toku, za sada nemogusaop{tavatijavnosti. –Protivosumwi~enogjepokrenuta istraga zbog sumwe da jeizkoristoqubqapo~iniote{koubistvonasvirepipodmukaona~in,aosimtogaizbogdela izazivawe op{te opasnosti – saop{tila je Svetlana Tomi}-Joki}. Po podacima koje je izneo pred istra`nim sudijom, osumwi~eniVaskrisijeV.jenezaposleni elektromehani~ar, a ranijejeve}biokrivi~noosu|i-

VaskrsijaV.dovodenasaslu{awe

vanzarazbojni{tvokojejepo~iniouokoliniKikinde.

Foto:R.Hayi}

Kako smo nezvani~no saznali,onjeuponedeqak,kadagaje

policijaprivela,priznaodase posva|ao s Marijom i da ju je udario,alidasenakontogavi{eni~eganese}a. Marijino be`ivotno i zapaqenoteloprona|enojeunedequ posle podne u wenom stanu naBulevarucaraLazara104.U prvi mah se sumwalo na nesre}en slu~aj, jer je prona|ena u krevetukojijedelimi~noizgoreo,alijeobdukcijomutvr|eno da je devojka zadavqena maramom,azatimzapaqena. Nekolikosatinakondobijenih rezultata obdukcije, policija je pregledom sigurnosnih kamerauzgradiilistingomdevoj~inog telefona, do{la do osumwi~enogkojijeuhap{enu ponedeqakuve~e. Po re~ima Marijinih prijateqa, ona se s Vaskrsijem povremenodru`ilaipozajmqivala mu novac jer je, kako ka`u, imala razumevawa za wegovu materijalnuiporodi~nusitua- cijupo{tojeostaobezobaroditeqa. N.Perkovi}

NAGRADSKOMGROBQUUNOVOMSADUJU^ESAHRAWENAMARIJACIMBAL

vawem ’Sloga’ AD Ka}, koje se odvija nesmetano i u kontinui- tetu.Iznavedenihrazlogadajemo ovo saop{tewe za medije, a posebno i za na{e poslovne partnere,danebibilidovedeniuzablududasepredmetnadoga|awa odra`avaju na poslovawe’Sloga’ADKa}„,navodiseu saop{tewu koje je potpisao generalni direktor Miro Nedovi}. Isti~e se da se „Sloga” AD Ka} bavi iskqu~ivo poqoprivrednomproizvodwom,itoveo- ma uspe{no, tako da poku{aj stvarawa afere oko gra|evinskogzemqi{tanijeoduticajana obavqaweredovnedelatnosti.

da je obavqena prva prihrana p{enice, orezivawe vo}waka privodi se kraju, a zapo~et je i hemijski tretman vo}a. Mehanizacijajeremontovana,podmazana i pripremqena za prole}nu setvu. U toku su nabavke semena, sredstava za hemijsku za{titu, ve{ta~kog|ubrivaigoriva. „Svi zaposleni u ’Sloga’ AD podr`avajuborbuprotivkriminala i korupcije koju sprovode dr`avni organi Republike Srbije.Interesnamjedaseistra`ni postupak {to pre okon~a i dadobijesvojepilognasudu.Nemamo razloga da se pribojavamo tog epiloga”, nagla{ava se na krajusaop{tewa.

NOVOSADSKOJKP„VODOVODIKANALIZACIJA”

O~ekujemovra}awe zemqi{ta

Novosadsko JKP „Vodovod i kanalizacija“pozdravqaodlu~nu akciju policije na privo|ewu osumwi~enih da su konverzijom zemqi{ta u vlasni{tvu „Sloge“ iz Ka}a o{tetili dr`avu za vi{eod 300milionaevra,navodise uju~era{wemsaop{tewu. Budu}idasuseupojedinimmedijima ve} pojavili napisi o „atraktivnim lokacijama“ na spornom zemqi{tu, JKP „Vodovod i kanalizacija“ jo{ jednom podse}ajavnostnatodaprostoru zale|u izvori{ta Ratno ostrvo predstavqa budu}nost vodosnabdevawaNovogSadajersu nawemu rezervepodzemnevodezaeksplo-

ataciju jednake onima koje trenutno imamo na raspolagawu na svatripostoje}aizvori{ta. „Otuda o~ekujemo da }e povra}aj zemqi{ta dr`avnim organima i}i u pravcu predaje dela predmetnog zemqi{ta Gradu NovomSaduiJKP’Vodovodikanalizacija’ da bi bila obezbe|ena sigurnost vodosnabdevawa u narednim decenijama. Sigurni smo da}emouprocesupredajedelazemqi{tauzale|uizvori{taRatnoostrvoimatipodr{kuosniva~a da bi funkcionisawe Novog Sada kao zajednice u budu}nosti bilo obezbe|eno„, dodaje se u saop{tewu.

PRIVEDENZBOGPROVALA

Pokradeneku}a ikafana PolicijauBa~kojPalancije odredila meru zadr`avawa me{taninuB.M. (1989)zbogsumwe dajeizvr{iokrivi~nodelote{ke kra|e. Policijska uprava u Novom Sadusaop{tilajedaseontereti daje11.februaraprovalioujednuku}uiizpomo}neprostorije ukrao delove za automobil, tri akumulatoraiprskalicuzavo}e.

Osim toga, tereti se i za provalu u jedan ugostiteqski objekat,izkojegjekraometalne predmete i kasnije ih prodavao. Osumwi~eni je uz krivi~nu prijavu doveden istra`nom sudijiOsnovnogsudauNovomSadukojimujeodrediopritvoru trajawudo30dana. N.P.

NASILNI[TVOUKIKINDI

Odbeglide~aci napalistaricu Dvojicadvanaestogodi{waka,kojisupobegliizUstanoveza vaspitawedeceiomladineuKwa`evcuiBeogradu,prekju~eposlepodnepresrelisustariju`enunauliciuKikindiipoku{alidajojotmutorbu.Tomprilikomnapada~isuilak{epovredilistaricu. Odbeglede~akepolicijajepredalaCentruzasocijalnirad nadaqunadle`nost,saop{tenojeizPUKikinda. M.Mr.

Wenavedrina}enam datisnagu

Uz pot res an gov or wen og brataBojana inevericuroditeqa,majkeVesne iocaTibora,ju~ejenaGradskomgrobqu u Novom Sadu sahrawena MarijaCimbal(23),devojkakoju je, kako se sumwa, u nedequ u wenom stanu brutalno ubio wen poz nan ik Vask rs ij a V. (28)izBanatskogDvora. Opra{taju}i se od sestre, Bojan joj je poru~io da zna da bi Marija u ovim trenucima tra`ila od svoje porodice da se dr`e zajedno i ~uvaju najmla|usestruJelenu,wenuqubimicu od koje se najte`e ra-

stala kada je odlu~ila da se vrati iz Francuske i upi{e studijeuNovomSadu. –Wenaveselanaravipozitivanduhkojimnasjesveobasjavalaosta}ezauvekunamai datinamsnagudanastavimoi pobedimotuguibol–krozjecajejegovorioBojan. Marijusuutu`nojpovorci s belim ru`ama u rukama, ispratile i wene kolege s fakulteta i prijateqi koje je stekla u Novom Sadu uz zvuke wenih omiqenih pesama To{eta Proeskog i @eqka Joksimovi}a.Nikoodwenihpri-

jateqa i daqe ne mo`e da poveruje{tasedogodiloMariji,kojajezakratkovremesvo-

jom otvoreno{}u stekla simpatije kolega s Filozofskog fakulteta. N.P.

IZRE^ENAPRESUDAJEZDIMIRUVASIQEVI]U,VLASNIKU[TEDIONICE „JUGOSKANDIK“,PROPALE1993. GODINE

Jezdipetgodinazatvora, iza{aoizpritvora Vi{i sud u Beogradu osudio je Obrazla`u}i osu|uju}u presudu da su krivi za delo zloupotreba tu`bedasuokrivqeniVasiqevi}, ju~enapetgodinazatvoraJezdi- Vasiqevi}u i Vukoti}u, predsed- slu`benogpolo`aja“. kaoodgovornoliceu„JugoskandimiraVasiqevi}a gazdaJezdu, vla- nica ve}a je navela da je „sud na - Sudjenaosnovuizvedenihdo- ku„,iVukoti},kaoodgovoronolisnikapropale{tedionice “Jugo- osnovu izvedenih dokaza utvrdio kazazakqu~iodasupotvr|eneopce u Banci privatne privrede iz skandik” spo~etkadevedePodgorice, organizovali setihgodinapro{logveka, piramidalnu {tedwu u pooptu`biza„zloupotreokviru„Jugoskandika„,kao buslu`benogpolo`aja“. idasupribavilisebiproPosle objavqivawa pretivpravnu imovinsku kosude, ju~emujeukinutpririst - navelajesudijaMartvorukojemjeproveoukupkovi}. novi{eod~etirigodine. Sviokrivqenisutokom Po istoj optu`bi, takopostukanegiralioptu`be. |e na pet godina zatvora, JezdimirVasiqevi}je aliuodsutnosti, jeosu|en u odbrani tvrdio da je u Vasiqevi}ev saradnik, trenutku wegovog odlaska Podgori~anin Miodrag iz zemqe, „Jugoskandik“ Vukoti}, svojevremno diposedovao ogroman kapirektor crnogorske Banke tal, imovinu, velike zaliprivatne privrede (BPP), heroba,kaoi240kilogras kojom je „Jugoskandik“ mazlata i brojneplasmane imao ugovor o poslovno uraznimveomaunosnimpotehni~kojsaradwiuvezis slovima. Ispri~ao da se prikupqawem devizne sunovrat nad „Jugoskandi{tedwegra|ana. kom„ nadvio po~etkom Nakon{tojeprestaoda 1993.godine,„nakon{toje dolazinasu|ewe,zaVukou Crnoj Gori zapleweno JezdimirVasiqevi}ju~eiza{aoizpritvora Foto:Tanjug 62.000 tone wegove nafte, ti}em je raspisana poternica19.decembra2011. godikojajeunapredpla}ena“. ne, po nalogu beogradskog Vi{eg - Posle je tu naftu, po nalogu suda. Mi}kaVukoti}a,zaplenilaVlada Vasiqevi}optu`iosudskogve{taka Optu`bi su oslobo|eni VasiCrneGore,dabionisplatio{teqevi}evi biv{i saradnici, nekadi{e crnogorske Banke privatne Vasiqevi}jepoizlaskuizjavionovinarimada}ese`aliti da{wi {ef trezora „Jugoskandiprivrede (BPP). Tu`io sam zbog nasudskupresudu,istovremenooptu`iv{isudskogve{takaRaka„ Dragan Antonijevi}, ekonomgoga jo{ onda Vladu Crne Gore. domiraBijeli}a dajefalsifikovaopriznaniceizkojihsevisko–finansijski savetnik QubiPo{tomijeoduzetanafta,posle didajeonnavodnoprimio28milionamaraka. voje[undi} ijedanodpravnihzasam procenio da mi je najboqe da -Su|ensampozakonuiz1996.iakojeslu~ajiz1993.Tra`io stupnika „Jugoskandika„, advokat odem iz zemqe. Tada je „Jugoskansamnauvidive{ta~ewepriznanicazbogkojihsamdr`anuzaStevanProti}. dik„biosolventan,{tojeusvojoj tvoru,azakojeodgovornotvrdimdaihjefalsifikovaosudski Predsednicasudskogve}aSlakwizinapisaoiMla|anDinki} ve{takRadomirBijeli}-izjaviojeVasiqevi}. |anaMarkovi} jenaveladajesud kazaoje Vasiqevi}. On je kazao da sud nije dozvolio uvid u te priznanice, niti utvrdioda„uodnosunaAntoni„Jugoskandik“jepropaomarta wihovo ve{ta~ewe, ve}, kako je rekao, „samo je rekla (sudija jevi}a,[undi}aiProti}anije 1993. godine, a Vasiqevi} je  8. Sla|anaMarkovi})dameneiMicka(MiloradVukoti})smatra bilodokazazaoptu`bezazloumartategodine pobegaoizzemqe. krivim”. potrebuslu`benogpolo`aja,niProcewujesedajepropa{}u„Jugo-U`albenompostupkupita}ugdesutepriznanicedasamnati da su u~estvovali u kreirawu skandika„ {tedi{amapri~iwena vodnouzeopare.Aza{tonikokojeuzeonaftuizCrneGoreniposlovne, ni kamatne politi{teta oko190milionanema~kih jeprogawan-upitaojeVasiqevi}. ke“. maraka. J.Jakovqevi}


14

sport

~etvrtak21.februar2013.

dnevnik

INDORBEJZBOLTURNIR2013.UNOVOMSADU

Zajedni~kisnimaksvihu~esnikaIndorturniraNoviSad2013.

Ze~eviukrotiliTigrove iodbranilititulu Sedmi po redu me|unarodni dvoranski bejzbol Indor turnir za decu do 15 godina organiozovao je Bejzbol i softbol klub Novi Sad, a takmi~ewe je odr`ano u balonu Sportskog centra Het-trik. Ove godine bilo je osam u~esnika: Vindija (Vara`din, Hrvatska), Zaj~ki (Qubqana, Slovenija), Tigrovi (Debrecin, Ma|arska) i na{i klubovi Be~kerek (Zrewanin), Beograd 96, Subotica, Dofins (Novi Sad) i BSK Novi Sad. Dvodnevni turnir okupio je vi{e od 120 de~aka i devoj~ica i jedini je turnir u regionu koji se odr`ava dva dana. Odigrano je 20 utakmica po prilago|enim pravilima za ovaj uzrast i dvoranu. Na sve~anom otvarawu govorili su Predrag Svilar, gradski sekretar za sport i omladinu i Milorad Peri{i}, predsednik Saveza sport za Vojvodine, a ceremonijalno bacawe na startu turnira izvela je gospo|a Viktorija Nibarger, ekonomski savetnik u ambasadi SAD u Srbiji.

Pre starta zvani~nog takmi~ewa ogledali su se deca i roditeqi, odnosno sponzori, donatori i prijateqi odmerili su snage se decom koja su pre duela demonstrirala tajne ovog veoma

sport, od ode}e preko kaciga, loptica i bejzbol palica. Bila je to lepa i veoma uspela prezentacija bejzbola. Organizator se pobrinuo da sve bude u najboqem redu, pre svih tre-

Rezultati A grupa: Novi sad – Zaj~ki 0:8, Tigrovi – Subotica 6:0, Zaj~ki – Subotica 15:0, Tigrovi – Novi sad 8:3, Zaj~ki – Tigrovi 12:7, Novi Sad – Subotica 9:4, B grupa: Beograd 96 – Be~kerek 11:0, Vindija – Dolfins 14:0, Be~kerek – Vindija 5.4, Dolfins Beograd 96 0:7, Be~kerek – Dolfins 14:9, Vindija – Beograd 96 5:10. Razigravawe:Novi Sad – Dolfins 10:1, Vindija – Subotica 13:3, Zaj~ki – Be~kerek 6:2, Beograd 96 – Tigrovi 1:10. Utakmice za plasman – za sedmo mesto: Dolfins – Subotica 15:0, za peto mesto: Novi Sad – Vindija 3:2, za tre}e mesto: Be~kerek – Beograd 96 8:4, finale: Zaj~ki – Tigrovi 8:7. popularnog sporta u svetu, posebno u Americi. Oni koji mawe poznaju ovaj sport bili su u prilici da vide bacawa, udarawa loptice i tr~awa i osvajawe baze, kompletnu opremu za ovaj

ner kluba organizatora Nikola Vu~evi}. A da bi bio uspe{an morao je imati i svoje pokroviteqe i donatore. Turnir su pomogli Gradska uprava za sport i omladinu Novog Sada, Ambasad SAD i Savez

sport za sve Vojvodine, kao i mnogobrojni donatori iz Novog Sada i Beograda. Ekipe u~esnice su bile podeqene u dve grupe i igralo se dva dana. Titulu pobednika iz prethodne godine branila je ekipa Zaj~ki iz Qubqane. I uspela je da je odbrani posle velike brobe s vr{wacima iz Debrecina, a pobedni~ki pehar uru~io im je Slavko Perkovi}, sekretar Saveza sport za sve Vojvodine. Tre}e mesto osvojio je sastav zrewaninskog Be~kereka koji je bio boqi od Beogra|ana. Pehari i diplome pripali su svim u~esnicima, a za najkorisnijeg igra~a (MVP) progla{en je @iga Verbeg iz pobedni~kog sastava Zaj~ki, najboqi udara~ bio je Zrewaninac Daniel Barni, dok je najboqi odbrambeni igra~ bio Bala{ko Ako{ iz Tigrova, a priznawe za najboqeg po~etnika poneo je Beogra|anin Luka Radowi}. SlobodanJakovqevi} Tr~awekabazi

Hvata~

PrvoplasiranaekipaZaj~kiizQubqane

Pokroviteqiidonatoriturnira

Udara~

DrugoplasiranisastavTigrovaizDebrecina

Zagrevawepredpo~etaktakmi~ewa


SPORT

dnevnik TRENERPARTIZANAVLADIMIRVERMEZOVI] ZADOVOQANURA\ENIMNAPRIPREMAMA

Radiatmosfera zahvalu Fudbaleri Partizana zavr{ili su pripreme u Sloveniji i vratili se u Beograd. Crno - beli su boravili na Tari, u Antaliji i Portoro`u i za to vreme odigrali deset utakmica. Skor je tri pobede, tri remija i ~etiri poraza. Bilans nije ba{ bog zna kakav, ali trener Vladimir Vermezovi} ka`e da to i nije najbitnije. - Kada se pogledaju samo rezultati onda i nismo tako dobro radili. Me|utim, vi{e od pobeda zna~ilo nam je da dobro uigramo ekipu za nastavak prvenstva. Namerno smo u{li u gust raspored utakmica i tra`ili {to ja~e protivnike. S te strane sve je u redu, momci su pokazali ~vrst karakter i najavili dobra izdawa u doma}em {ampionatu. Verujem da }e sve biti u redu kada prvenstvo po~ne - rekao je Veremezovi}. Trener je istakao odli~nu atmosferu na pripremama. - Mesec i po dana momci su radili odli~no, bez i jednog incidenta, {to nije svojstveno ekipi koja je ovoliko zajedno. Stru~ni {tab i igra~i disali su zajedno i to je najava dobrih partija na prole}e. Svaka ~ast momcima. [ef struke osvrnuo se na uslove za rad na pripremama: - Na Tari nismo imali ba{ optimalne uslove jer nije bilo snega, pa smo morali da silazimo u Bajinu Ba{tu. Na`alost, Milo{ Ostoji} se povredio, sve ostalo bilo je odli~no. Odigrali smo osam utakmica u 12 dana rizikuju}i da razultatski budemo neuspe{ni. Na sre}u protiv Kopera se videlo da smo na dobrom putu, jaki smo i na lopti i poziciono, {to me raduje pred nastavak prvenstvene trke. Moramo i u Beogradu da se pona{amo kao u Sloveniji i da

nastavimo sa dobrim radom. Ne bi vaqalo da sada prospemo sve {to smo uradili. Ne verujem da }e se to desiti, ali oprez je neophodan. Partizan ima te`ak raspored u prvih nekoliko kola prole}ne polusezone. - U prvih {est kola o~ekuju nas te{ka gostovawa i molim navija~e za strpqewe. Bilo bi lo{e da nam posle deset minuta

okrenu le|a. Svakako, mi znamo {ta zna~i biti u Partizanu pa verujem da pritisak ne}e biti veliki. Titula bi nam zna~ila mnogo, ne samo zbog toga {to bi bila {esta uzastopna, ve} i na psiholo{kom planu. Partizan ima {est bodova vi{e u odnosu na Zvezdu.. - Ne zanimaju nas {est bodova prednosti, idemo kao da se igra od prvog kola. Tako smo se spremali ovih mesec i po dana i nadam se da }emo i na terenu to pokazati. O~ekuje nas prvo te{ka utakmica u Bor~i, a potom me~ sa du`nikom Dowim Sremom. Posle sledi pauza, a nakon we dva te{ka gostovawa. Vermezovi} je na kraju otklonio jednu dilemu oko sastava. - Umesto po`utelog Miqkovi}a na teren protiv BSK-a istr~a}e Branko Pauqevi} - saop{tio je trener crno- belih. I.Lazarevi}

~etvrtak21.februar2013.

GENERALNAPROBAVOJVODINEPREDPROLE]NUPOLUSEZONU

Osmapobeda zasamopouzdawe Vojvodina-CSKASofija1:0(1:0) NOVI SAD: Stadion „Kara|or|e”, gledalaca 2.000, sudija: Ma`i} (Vrbas). Strelac: Katai u 22. minutu. @uti kartoni: A|uru (Vojvodina), a Kra~unov i Anicet (CSKA). VOJVODINA: Supi}, Vuli}evi}, Pavlovi}, \uri}, Vuja~i}, A|uru, Radoja, Vrawe{, Alivodi}, Katai, Abubakar. Igrali su jo{: Deleti}, Nasti}, Poletanovi}, Mito{evi}, Kosovi}, Smiqni}, [u{war i Ga}inovi}. CSKA: ^erni, Venkov, Bandalovski, Popov, Kra~unov, Afini, Ribeiro, Anicet, ^o~ev, Kamburov, Varela. Igrali su jo{: Gospodinov, Vasilev, Gran~ov, Wuadzi, Priso i Delev. Generalna proba fudbalera Vojvodine pred po~etak prole}nog dela sezone u potpunosti je uspela. Crveno-beli su savladali veoma dobar tim CSKA iz Sofije, ostavarili osmu pobedu u nizu tokom priprema, i jo{ jednom potvrdili da s puno samopouzdawa do~ekuju izazove koji su pred wima i koji po~iwu ve} u narednu sredu, kada Novosa|ani gostuju u Smederevu. Oko 2.000 gledalaca na stadionu „Kara|or|e” imalo je priliku da vidi obostrano dobru i zanimqivu utakmicu. Po~elo je sjajnom prilikom Abubakara Oumarua u 7. minutu, kada je izbio sam s desne strane ispred ~e{kog golmana ^ernija, koji je nogom izbio {ut Vo{inog Kamerunca. Igralo se veoma anga`ovano na obe strane, pa smo u 11. minutu zabele`ili aplauze s tribina posle duplog pasa novajlije Stojana Vrawe{a i Aleksandra Kataija, iako je ta akcija ostala bez realizacije.

AleksandarKatai(usredini)posti`ejedinigol

Imali su vi{estruki {ampioni Bugarske sjajnu priliku da povedu u 14. minutu kada je pogre{io \uri} na sredini terena, a Kamburov iza{ao sam ispred Supi}a. Me|utim, visoki golman Vojvodine sjajno je zaustavio wegov {ut. Dva minuta kasnije na delu su bili isti akteri i epilog je bio identi~an: Kamburov je poku{ao glavom da pogodi mre`u, ali je Supi} sigurno intervenisao. U 20. minutu korner za doma}ina izveo je Vrawe{, a \uri}, glavom, za malo bio neprecizan. Igrao se 22. minut me~a kada je Igor \uri}, negde s polovine te-

rena, sjajno proigrao Kataija. Plavokosi napada~ Novosa|ana lako se oslobodio jednog odbrambenog igra~a tima CSKA i onda, gotovo iz mrtvog ugla, topovski {utirao pod pre~ku nemo}nog golmana bugarskog tima. Bio je to lep gol, vo|stvo Vojvodine, ispostavi}e se i kona~ni rezultat.Ponovo je u 26. minutu zapretio odli~ni Kamburov posle slobodwaka s nekih 25 metara, a ve} u slede}em napadu Vojvodine lepo su kombinovali Katai i Abubakar, ali je tamnoput as slabo {utirao i nije bilo opasnosti po goste. U nastavku su treneri Neboj{a Vigwevi} i Miodrag Je{i}

ZVEZDAPRU@ILA@ESTOKOTPOR[AHTJORU

IZJAVETRENERA

Bajkovi} sa~uvaoremi

Vigwevi}:Dobraprovera

Crvenazvezda-[ahtjor0:0 ANTALIJA: Stadion “Mardan”, gledalaca: 100, Sudija: Hofansijam (Jermenija). CRVENAZVEZDA: Bajkovi}, Miki}, Petkovi}, Spaji}, Panti}, Garido (Savi}evi}), Milivojevi},Milija{, Lazovi}, Kasalica (Milunovi}), Mudrinski. [AHTJOR: Kanibolocki, Ku~er, Rac (Ismajili), Rakicki, Hub{man, Fernandiwo, Ko{ta, Ti{era (Eduardo), Srna, Adrija-

BobanBajkovi}

no, Mhitarijan. Fudbaleri Crvene zvezde su pripreme u Turskoj okon~ali najja~om proverom, duelom protiv [ahtjora. Remi protiv u~esnika osmine finala L[ je vredan rezultat, ali se jo{ jednom videlo koliko je na{ fudbal u zaostatku za onim vrhunskim koji se igra u Evropi. Velika je razlika u kvalitetu. Trener Beogra|ana Aleksandar Jankovi} najavio je da }e startna postava protiv [ahtjora dobiti {ansu i u prvom prole}nom kolu protiv Javora. Ipak, ~ini se da je zbog snage rivala posegao za opreznijom varijantom, formacijom “4-1-4-1”, tako da je umesto ofanzivnijeg Savi}evi}a pru`io priliku Garidu u poja~anom veznom redu. [ahtjor je od po~etka imao inicijativu, a najzapa`eniji je

bio hrvatski reprezentativac Srna, koji je po desnoj strani probijao odbranu Zvezde. U uvodnim minutima poni{ten je oprvdano gol Ukrajinaca zbog ofsajda. Na drugoj strani bio je agilan, po levom boku, Nikola Petkovi}, ali nekoliko centar{uteva nije iskori{}eno. Zvezda je ozbiqnije zapretila preko Milija{a u 34. minutu, no {ut kapitena nije bio dovoqno precizan. [ahtjoru je poni{ten jo{ jedan gol zbog ofsajda. U fini{u prvog dela istakao se golman Bajkovi} sa dve- tri odli~ne intervencije, kao i na startu drugog poluvremena. U 48. minutu Spaji} je skrivio jedanaesterac, ali je Bajkovi} zaustavio {ut Ko{te sa bele ta~ke. Crveno- beli su bili u podre|enom polo`aju, s tim {to su uz puno `eqe, zalagawa i borbenosti nadoknadili mawak kvaliteta. Re|ale su se uzbudqive scene u kaznenom prostoru Zvezde: Spaji} je izbacio loptu iz praznog gola,a Bajkovi} potvrdio odli~nu formu. Ulaskom Savi}evi}a i Milunovi}a situacija na terenu se za nijansu promenila, Zvezda je delovala hrabrije. Ipak, u fini{u me~a sportska sre}a je bila saveznik crveno- belih jer [ahtjor nije iskoristio nekoliko zicera, mada je u listu strelaca mogao da se upi{e i Mudrinski u 90. minutu. Remi protiv sna`nog [ahtjora je pozitivan impuls, a mo`e se konsatovati da je Zvezda fizi~ki potpuno spremna za start prvenstva. Z.Rangelov

15

[ef stru~nog {taba Vojvodine Neboj{a Vigwevi} ovako je prokomentarisao utakmicu: - Bila je ovo dobra provera za nas i jo{ jedna pobeda. Imali su igra~i Vojvodine `equ da poka`u i vi{e nego {to je trebalo u ovom me~u, a CSKA je pokazao da je ekipa koja mo`e da kazni na{e propu{tene prilike. Nisam prezadovoqan onim {to smo pokazali, posebno ne u posledwih 15 minuta kada smo se, ne znam zbog ~eka, povukli. Imamo jo{ dosta stvari na kojima }emo raditi do utakmice sa Smederevom, poseb-

no kada je u pitawu broj dodira lopte kada smo u wenom posedu, odnosno postavka na terenu. Novi (stari) trener bugarskog velikana CSKA, na{ zemqak Miodrag Je{i} je dodao: - Gledaoci su mogli da vide dobru utakmicu. Vojvodina ima igru i mislim da je spremna za skori start prvenstva. Novosa|anima `elim puno sre}e na prole}e, a moj posao u Sofiji je da vratim CSKA u sam vrh bugarskog fudbala, jer ~etvrto mesto na tabeli nikoga ne zadovoqava.

Foto:F.Baki}

izvr{ili dosta izmena, a prvi je zapretio CSKA u 50. minutu, posle slobodnog udarca s nekih 27-28 metara. Sjajno je {utirao ponovo Kamburov, ali je ovog puta pre~ka bila saveznik Vojvodine i golmana Supi}a. Uzvratili su crveno-beli u 57. minutu posle slobodnog udarca koji je izveo Kosovi} i posle kojeg je Abubakar glavom uputio loptu tik pored leve stative. Ve} u slede}em napadu Radoja je izbacio Abubakara samog ispred ^ernija, ali je golman Bugara i ovog puta iza{ao kao pobednik iz tog duela. Nizale su se lepe akcije, pa je Kamburov, latentna opasnost po Vojvodinu, glavom poku{ao u 60. minutu da izjedna~i, ali je Supi} odli~no odbranio taj poku{aj. U 61. minutu \uri} je ponovo zamalo bio neprecizan, a u 65. minutu golman Novosa|ana odbranio je {ut Deleva. U 61. minutu prvo je Abubakar bio u {ansi, da bi potom u lepoj prilici bio i Kosovi}, ali je ^erni odbranio wegov {ut. Posledwu priliku na utakmici, u 90. minutu, imao je mladi Mijat Ga}inovi}, me|utim rezervni golman Bugara Gospodinov odli~no je intervenisao. A.Predojevi}

DANASREVAN[UTAKMICE[ESNAESTINEFINALALIGEEVROPE

Atletikosenada~udu uKazawu Posle prvih me~eva {esnaestine finala Lige evrope samo fudbaleri Viktorije iz Plzena mogu sa sigurno{}u da ra~unaju

|u 16 najboqih u drugom po rangu evropskog takmi~ewa. Pre nedequ dana bilo je dosta iznena|ewa, a jedan od naj-

DuelMarkana(Rubin)iLopeza(Atletiko)uMadridu

da }e igrati u osmini finala, jer su na San Paulu do nogu potukli Napoli (3:0), svi ostali timovi, bez obzira na rezultate, jo{ uvek gaje nadu da mogu da se probiju me-

ve}ih napravio je Rubin iz Kaza wa po be div {i u Ma dri du Atletiko - 2:0. - Neshvatqivo je {ta smo sve proma{ili u prvoj utakmici –

ka`e trener Atletika Dijego Simeone. - Drugi gol smo primili u posledwim sekundama me~a, kada je i na{ golman krenuo u napad. Mo`da je bilo boqe da je ostao na golu. Zaista smo u te{koj sitaciji, ali se ipak nadam da mo`emo u naredni krug. Kqu~ na{eg eventualnog uspeha je u ranom golu. Zanimqiva utakmica se o~ekuje u Liverpulu, gde Xerard i drugovi do~ekuju ruski Zenit. - Nismo se sna{li po hladnom vremenu – ka`e kapiten Stiven Xerard. – Lako smo primili dva gola, kada smo uspostavili igru bilo je kasno. Nadam se da }emo uz pomo} na{ih vernih navija~a uspeti da nadigramo Zenit, da postignemo tri gola i da odemo daqe. ^alsi je posle mnogo muka slavio u me~u sa Spartom iz Praga. - Znali smo da nas o~ekuje te`ak me~, nama timovi iz isto~ne Evrope ne odgovaraju – tvrdi Bane Ivanovi}. – Na kraju je ispalo sve dobro, dali smo gol, pa }e u revan{u sve biti lak{e. Igramo sve boqe i sigurnije, verujem da je kriza iza nas.

Danas 18.00:Rubin–Atletiko (prvime~2:0) 19.00:Olimp.(L)–Toten. (1:1) 19.00:Klu`–Inter (0:2) 19.00:Dwipro–Bazel (0:2) 19.00:Lacio–Borusija(M)(3:3) 19.00:Metalist–Wukasl (1:1) 19.00:Genk–[tutgart (1:1) 21.05:Bordo–Dinamo(K) (1:1) 21.05:^elsi–Sparta (1:0) 21.05:Fenerbah~e–BateBorisov (0:0) 21.05:Hanover–An`i (1:3) 21.05:Liverpul–Zenit (0:2) 21.05:Olimpija.–Levante (0:3) 21.05:Steaua–Ajaks (0:2) 21.05:Benfika–Bajer (1:0) 21.05:Viktor.(P)–Napoli (3:0)

Bi}e zanimqivo i u Hanoveru, gde gostuje An`i, koji se silno poja~ao u pauzi prvenstva. - Da sam postigao gol s penala sve bi bilo re{eno – smatra Samjuel Eto, najboqi i naskupqi fudbaler An`ija.- Ovako je sve otvoreno, ali se ipak nadam uspehu. Imamo dva gola prednosti i dobar tim i imamo adute za optimizam. G.K.


16

SPORT

~etvrtak21.februar2013.

IZ PARTIZANA

NBA LIGA

Biv{izaposleniho}e dasru{eklub Uprava Partizana objavila je saop{tewe u susret predstoje}oj Skup{tini i optu`ila grupu biv{ih radnika kluba da poma`u rivalima da skinu Partizan sa trona. U ponedeqak, 25. februara, u prostorijama Sportskog centra u Zemunu bi}e odr`ana redovna sednica Skup{tine Partizana, a u susret woj, uprava crno-belih se oglasila povodom medijskih pisawa da bi na woj moglo da se dogodi ne{to revolucionarno, odnosno da Dragan \uri} i wegovi saradnici budu smeweni sa sada{wih upravqa~kih pozicija u klubu.

Uprava Partizana je optu`ila nekoliko biv{ih radnika kluba da u posledwih godinu dana konstantno poku{avaju da proture u javnost razne neistine i la`i o radu kluba, a sve u ciqu da se poremeti pozitivna atmosfera u Partizanu i da se devalviraju do sada ostvareni rezultati. „^ine}i to oni `ele da pomognu sportskim rivalima

dnevnik

da Partizan skinu sa trona, {to im je i osnovni ciq”, navedeno je u saop{tewu, bez precizirawa o kojim je to biv{im radnicima kluba re~. U saop{tewu pi{e da je re~ o pojedincima koji nemaju nikakvu podr{ku u strukturama kluba i koji su bez intelektualnog i moralnog kredibiliteta.

Tako|e, negirana je informacija iz pojedinih medija da je klub od kom pa ni je „Zek stra”, na ~ijem je ~elu prvi ~ovek Patizana Dragan \uri}, kupio odela u iznosu od 500.000 evra. U saop{tewu se isti~e da }e na sednici Skup{tine Partizana biti razmotrena pitawa o redovnom poslovawu, bi}e podnet izve{taj o radu i svi ~lanovi Skup{tine }e biti u mogu}nosti da iznesu mi{qewa u vezi sa radom kluba u prethodnoj godini, kao i da javno upute predloge i kritike.

Yonson dvaputajunak Xo Xonson morao je da odigra ulogu heroja na kraju regularnog toka utakmice, a onda i u posledwim trenucima produ`etka.Pogodio je trojku za izjedna~ewe i odlazak u dodatnih pet minuta, pa skok {ut preko ruke ~uvara, za kona~nih 113:111.Bruklin Netsi tako su savladali Milvoki Bakse posle nepune ~etiri godine i nastavili da se bore za {to boqi plasman na tabeli Isto~ne konferencije, gde su gotovo izjedna~eni sa Indijanom, ^ikagom i Atlantom.

gostuju}eg tima pretvaraju u silu kada doputuju u Orlando.Tim Majkla Xordana posle 6. januara je odigrao 12 utakmica u gostima, izgubio 10, a dobio dve. I to obe protiv magi~nih. U prvoj je bilo 105:92, a u drugoj 106:100.Pobedu na strani ostvario je i fewera{ Zapada Finiks. Slovenac Goran Dra gi} uba cio je Por tlandu 16 poena i uz to imao ~ak 18 asistencija.Blejzersima nije igrao Vesli Metjus, a poznato je da oni imaju jednu od najgorih klupa u NBA, tako

ZBOG NEIZMIRENIH DUGOVA

CrvenazvezdagubiGarida, Petkovi}aiDaudu? Fud bal ski klub Cr ve na zvezda na putu je da izgubi jo{ jed nu utak mi cu. Pro du `e ni rok za isplatu dugovawa biv{im igra~ima i klubovima, ta~nije Vladanu Bini}u i ~a~anskom Borcu, neumitno isti~e, a crveno-beli, kako saznajemo, ne}e uspeti da se sna|u do petka, kada je posledwi dan za poravnawe ra~una. To automatski zna~i da klub ne}e imati pravo da registruje trio poja~awa dovedena u minulom prelaznom roku: Nikolu Petkovi}a, Luisa Garida i Abiolu Daudu! Podsetimo, Zvezda je, kao i jo{ nekoliko klubova koji nisu u predvi|enom roku isplatili dugovawa, dobila dodatno vreme od 15 dana da izmiri sve obaveze i tako ostvari pravo na licencirawe igra~a.

ZoranStojadinovi},sportskidirektorZvezde

- Nadam se da }e klub do petka na}i re{ewe i da }emo registrovati poja~awa - rekao je za sportski direktor Crvene zvezde Zoran Stojadinovi}. Gde je zapelo ovog puta?

- No vac, od no sno ne ma we istog u potrebnoj koli~ini je, naravno, i daqe ko~nica, ogrom nih 603.000 evra ko je Zve zda du gu je Bor cu i 7.000.000 dinara Bini}u. ^a-

GORAN MILANOVI], PREDSEDNIK JAGODINE

Kupjena{,mo`daititula Jagodinski superliga{ zavr{io je pripreme u Antaliji, i sa velikim optimizmom do~ekuju prole}ni deo Superlige. Ekipa trenera Sime Kruni}a ima visoke ciqeve - juri{ na plasman u finale Kupa, kao i o~u-

GoranMilanovi}

vawe tre}e pozicije u Superligi, ali tvrde da se na tome ne}e zaustaviti. - Jasno je da smo napredovali u snazi, brzini, tehnici, brzo se osloba|amo lopte. Fizi~ki smo bili sjajni, posebno protiv ruskog Kubana. To zna~i da smo spremni za uspehe osvajawe Kupa je realno! A {to se ti~e plasmana u prvenstvu, on }e umnogome zavisiti od de{avawa u Kupu. Ako nam se bude ukazala prilika, napa{}emo ne samo drugu poziciju ve} i titulu - istakao je Goran Milanovi}, predsednik Jagodine. On je rekao da }e Jagodina protiv Partizana 9. marta pokazati da je prole}e weno. - Pobedi}emo {ampiona! Bi}e pun stadion, ve-

OSMINA FINALA LIGE [AMPIONA

Arsenal–Bajern1:3(0:2) LONDON: Emirats stadion, gledalaca 59.000, sudija: Moen (Norve{ka), strelci: Podolski u 55. za Arsenal, a Kros u 7. Miler u 21. i Manxuki} u 78. minutu za Bajern. @uti kartoni: Vermalen, Sawa, Arteta, Podolski (Arsenal), [vajn{ajger, Miler, Lam (Bajern). ARSENAL: [~e{wi – Sawa, Ko{~elni, Mertesaker, Vermaelen – Vil{ir, Arteta – Volkot, Kazorla, Ramsi (Rosicki) – Podolski (@iru). BAJERN:Nojer – Lam, Van Bujten, Dante, Alaba – Martinez, [vajn{tajger – Miler, Kros (Luis Gustavo), Riberi (Roben) – Manxuki} (Gomes).

Porto–Malaga1:0(0:0) PORTO: Stadion Dragao, gledalaca 31.000, sudija: Klatenburg (Engleska), strelac: Mutiwo u 56. minutu, `uti karton: Itura (Malaga). PORTO: Helton – Danilo, Otamendi, Mangala, Aleks Sandro – L. Gonzalez (Kastro), Fernando, @oao Mutiwo – Ismajlov (Atsu), Xekson. Martinez, Varela (Rodrigez). MALAGA: Vili – S. San~ez, Demikelis, Veligton, Antunes – Hoakin (Portilo), Tulalan, Itura (Kama}o), Isko – @ulio Baptista (Piazon), R. Santa Kruz.

~erwi termin, motiva preko glave. Samim tim i prvenstvo }e biti zanimqivije, a trka za {ampiona neizvesnija, jednom re~ju u~ini}emo da trka za titulu vrati dra` {ampionatu - rekao je Milanovi} i dodao da }e trijumfom nad crno-belima pomo}i Zvezdi da stigne ve~itog rivala. On je ponovio da su se Jagodinci poja~ali u zimskom prelaznom roku - stigli su Frensis Jojo Bosman na poziciju zadweg veznog, mladi reprezentativac Milan Milinkovi} iz Javora, kao i reprezentativac BiH Darko Damjanovi} koji igra {topera, a vratio se i Filip Arsenijevi}, dok je samo Nikola Valenti} oti{ao u Azerbejxan. - Imamo, dakle, mnogo razloga da budemo optimisti pred nastavak sezone - istakao je predsednik Jagodine.

~ani bi, istina, povukli menicu i u slu~aju da crveno-beli uplate ratu od 114.000.000 dinara, ali taj novac, kako stvari stoje, ne}e videti ni ovoga puta, kao i u nekoliko prilika do sada, kada se sve zavr{avalo na obe}awima odgovornih sa Marakane. Pote{ko}a za Zvezdu je i to {to pot pred sed nik Ne boj {a ^ovi}, koji je do sada bio najvi{e anga`ovan pitawem otpi sa du go va i pro na la `e wa kom pro mi sa sa klu bo vi ma i igra~ima koji su potra`ivali novac, prepustio odgovoran zadatak ostatku Upravnog odbora,na ~e lu sa pred sed ni kom Draganom Xaji}em i generalnim sekretarom Miodragom Ze~evi}em, jer `eli da se vi{e posveti obavezama u ko{arka{kom klubu.

Qaji}blizu novog ugovora? Menaxer Faqi Ramadani bi veoma brzo trebalo da se sastane sa Ademom Qaji}em i postigne dogovor oko novog ugovora Adema Qaji}a sa Fiorentinom.On je spreman da ostane u Firenci, kako ka`e kupio je ku}u u Toskani i `eli da produ`i ugovor. Ni Fiorentina nema ni{ta protiv, obaveza mu isti~e 2014. prema prvim informacijama bi}e mu ponu|en ugovor do 2016. ili 2017. Qaji} je ove sezone postigao tri gola u 17 me~eva, nada se da je me~ sa Interom prekretnica i da bi mogao da se ustali u timu u narednom periodu, mada }e mu sa oporavkom Rosija to biti znatno te`e.

Slavqeko{arka{aBruklina

Boston i Denver nedavno su odigrali me~ sa ~ak tri produ`etka. Nagitsi ne samo da su 10. februara do`iveli kraj niza od devet pobeda, nego je to bio po~etak wihove mini-serije od tri poraza.Usledila je pauza za Ol star me~, nakon koje se Denver vratio na pravi put, upravo protiv Seltiksa - 97:90. Taj Loson i Danilo Galinari postigli su po 26 poena i bili nere{ive enigme za odbranu kelta.San Antonio Sparsi gostovali su u Sakramentu i do{li do 15. pobede u posledwih 16 me~eva. Da li je potrebno nagla{avati da imaju daleko najboqi skor u ligi? Trenutno su i kompletni, tako da se u rotaciji Grega Popovi}a nalazi ~ak 12 igra~a. Kuriozitet vezan za [arlot Bobketse je da se iz lo{eg

FIBA EVROKUP

Grupa I Budu}nost-Banvit Budivelnik-Trijumf 1.Banvit 5 3 2.Budivelnik 5 3 3.Budu}nost 5 2 4.Trijumf 5 2

Danas 2 2 3 3

(18) (18) 8 8 7 7

Kahasol-Spartak Stelmet-Lokomotiva 1.Lokomotiva 5 5 2.Spartak 5 3 3.Stelmet 5 2 4.Kahasol 5 0

104:55 76:65 470:455 10 511:462 10 508:480 9 425:518 7

Galatasaraj-C.zvezda Ulm-Uniks 1.Uniks 6 4 2.Ulm 6 3 3.Galatasaraj 6 3 4.C.zvezda 6 2

427:413 398:401 390:386 401:416

4 4 3 1

2 2 3 5

0 2 3 5

18) (18) 427:381 10 390:338 8 371:414 7 359:409 5

Grupa L

Grupa J Valensija-Nimburk Bilbaobasket-Riga 1.B.basket 6 2.Valensija 6 3.Riga 6 4.Nimburk 6

Mejvederbogata{

FlojdMejveder

Grupa K

Danas

NAJUNOSNIJI UGOVOR U ISTORIJI BOKSA

Flojd Mejveder potpisao je novi ugovor prema kojem }e u narednih 30 meseci boksovati {est puta. Kako prenosi BBC ugovor sa televizijom Showtime bi mogao da ga u~ini najbogatijim svetskim sportistom. Prvi me~ zakazan je za 4. maj, a protivnik osmostrukog svetskog {ampiona bi}e meksi~ki veltera{ Robert Gerero (31-1-1, 18 nokauta). - Mejvederov novi ugovor daleko je najve}i u dosada{woj istoriji boksa. Ako svih {est borbi bude organizovano Flojd }e postati najpla}eniji svestki sportista - re~eno je u Mejvederovoj promo-agenciji, ali detaqi nisu saop{teni. Mejveder (43-0, 26 nokauta) je raskinuo saradwu sa poznatom TV ku}om HBO.

da izostanak bilo kojeg startera zna~i ozbiqan problem. Rezultati: Va{ington - Toronto 88:96 (Bil 25, 4sk - Gej 24, 8sk), Orlando - [arlot 92:105 (Vu~evi} 18, 11sk, 4as Voker 24, 4sk, 7as), Bruklin Mil vo ki 113:111 (105:105) (Xonson 24, 5sk, 5as - Xenings 34, 6sk, 7as), Detroit - Memfis 91:105 (Najt 13, 5sk - Konli 19, 4as), Wu Orleans - ^ikago 87:96 (Gordon 20 - Noa 15, 17sk, 5as, 3blk), Denver - Boston 97:90 (Loson 26, 6sk, 6as Grin 20), Juta - Golden Stejt 115:101 (Xe fer son 24, 5sk, 3blk - Kari 29, 5sk, 4as), Sakra men to - San An to nio 102:108 (Tomas 22, 4as - Parker 30, 4sk, 11as), Portland - Finiks 98:102 (Hikson 25, 16sk Dragi} 16, 5sk, 18as).

2 3 3 4

85:84 77:79 461:443 10 516:496 9 459:459 9 476:514 8

Aninporazod PetreKvitove Najboqa teniserka Sr bi je Ana Iva no vi} po ra `e na je u dru gom ko lu VTA turnira u Dubaiju od Petre Kvitove iz ^e{ke.Kvitova je pobedila u dva seta – 7:5, 7:6 (7:1), za sat i 45 mi nu ta igre.Oba seta su bila neizvesna i nije ~ak moglo ni da se nasluti ko }e ih dobiti.Me|utim, ^ehiwa je u zavr{nicama setova bila stalo`enija i sigurnija i oba je re~ila u svoju korist. U narednoj rundi Kvitova }e igrati sa Agwe{kom Radvanskom iz Poqske, koja je pobedila Ruskiwu Putincevu 7:5, 6:3. Turnir u Dubaiju igra se na tvrdoj podlozi, za nagradni fond od 2 miliona dolara, a Ana je plasmanom u drugu rundu zaradila 18 hiqada dolara.


SPORT

dnevnik

17

~etvrtak21.februar2013.

SPENSOVA LIGA MALIH FUDBALSKIH [AMPIONA

Godi{te:2001. FK Dejan Kuriya FK Ka} 0:4 Strelci:BajiloviMitrovi} 3golazaFKKa}. FK Dejan Kurixa: Kova~evi}, Grabe`, Pavlov, Koska, Mati}, Borovnica, Beatovi}, Budimir,]iri},Ra{i},Dobromirov. FK Ka}: Mitrovi}, Radujkovi}, Aleksi}, Goli}, Nikoli}, Vuk{a, Bajilov, Bla`i}, Gvozdenovi},Slep~evi},Stanivuk, Beqin,Vujakovi}.

FK Bistrica 05 - FK Prof. Belesnikov 2:4 Strelci: Pala~kovi} i ]ur~i}zaFKBistrica05,aStani{i}, Ka{ikovi} i Ma}e{i} 2 golazaFKProf.Bolesnikov. FK Bistrica 05: [arenac, Pala~kovi}, Bo`i}, Stankovi},]ur~in,Zagor~i},Jagodi}, Vulevi}, ]ur~i}, ^obanov, [trbac. FK Prof. Bolesnikov: Cetina, Ma}e{i}, Tomi}, Stani{i}, Gal, Nikoli}, Jokovi}, Petri},Ka{ikovi},Nemet,Batos,Stojkov.

Godi{te2001. 1. P. Pua~a 2. Petli} 3. Prof. Bol. 4. S. Mihajlov. 5. Ka} 6. Bistrica 7. Futog Gale 8. CeMAS 9. De. Kuriya 10. KMF Sidro

12 12 12 9 11 8 11 6 12 6 11 3 11 2 5 2 11 1 12 1

0 2 1 2 1 0 2 0 0 0

0 1 2 3 5 8 7 3 10 11

69:10 36 45:12 29 40:15 25 26:17 20 26:19 19 9:34 9 25:44 8 13:18 6 14:53 3 14:59 3

KMF Sidro FK Petar Pua~a 0:4 Strelci: Paro{ki, Grabe`, Stojni} i Stani} za FK Petar Pua~a. KMF Sidro: Si~, Boj~i}, Grubje{i},^avi},Lang,Vra~arevi}, Kliska, [inik, Bo`idar, Milenkovi}, Prica, Majki},Rajli},Milanovi}. FK Petar Pua~a: Jovanov, Surdu~ki, Paro{ki, \uri}, Ivan,[avija,Sredojevi},Paunovski, Grabe`, Panti}, Marjanovi},Stojni},Kne`evi}M, Vrba{ki, Kne`evi} A, Stani}.

FK Futog Gale AF CeMaS 5:3 Strelci:[iqanovskiiRajak 4 gola za FK Futog Gale,a Ibrali} i Abazovski 2 gola za AFCeMaS. FK Futog Gale: Pavlovi}, Kresojevi}, Rajak, Vuki~evi}, Davidovi}, [iqanovski, Gojkov, Dimitrijevi}, Spasojevi}, O~oveji, [trbac, [}epanovi}, Ra{eta,Pani}. AF CeMaS: Skaki},Malinovi}, \or|evi}, Ibrali}, Dejanovi},Gegi},Drqa~a,Kolarov, Abazovski,Vukovi},Zrni}.

FK S. Mihajlovi} FK Petli} 0:0 FK Sini{a Mihajlovi}: ]irkovi}, Jovanovi}, Kolari}, Popovi}, Ili}, Kampfer, Kova~evi}, Malu{, Jovanovi}, Jovan~evi}. FK Petli}: Naranxi},[erban, Bojani}, Kondi}, Zeki}, Bala`, Popovi}, Ba}an, Kne-

`evi}, Radi}, Veli~kovi}, Petrovi}.

Godi{te:2002.

FK Petli} FK Bistrica 05 5:2

OFK Stari grad - FK Prof. Bolesnikov 2:3

Strelci:Zeki}iBala`4golazaFKPetli},aPala~kovi} 2zaFKBistrica05. FK Petli}: Zeki}, Kondi}, Bojani},[erban,Naranxi},Veli~kovi},Radi},Kne`evi},Ba}an,Popovi},Bala`,Petrovi}. FK Bistrica 05: [arenac, Bo`i}, Pala~kovi}, Jogodi}, Petrovi}, Zagor~i}, Vulevi}, [trbac,Jovi},]ur~i}.

Strelci: Bawac i Simi} za OFKStariGrad,aPetri}3za FKProf.Bolesnikov. OFK Stari grad: Kozomora, Popadi}, Kisi}, Bawac, Stevanovi}, Ajder, [trbac, Simi}, Laki},Mila{inov,Me|edovi}. FK Prof. Bolesnikov: Tuli}, Stojkov, Batos, Nikoli}, Petri}, Velkovski, Mu{kiwa, Debeqakovi},Nemet,Boji}. AF CeMaS: Simi}, Majstorovi}, Rako~evi}, Milovanovi}, Perlaki, Dokwa{, Ru`i}, Skaki}, Malinovi}, \or|evi}, Dejanovi}. Futog Gale:Todori}A,Sekuli}, Todori} M, Rokvi}, Bencun, Surutka, Medi}, Trkuqa, Savi},Marti}.

FK Kinder FK Futog Gale 0:6 Strelci:Todori},Savi},Surutka, Bencun i Marti} 2 gola zaFKFutogGale. FK Kinder: Radi{evi},Stojkovi}, Bi~an, Obradovi}, Pavlovi}, Kupre{anin, Crwanin, Fifa,Batri}. FK Futog Gale: Todori} A, Sekuli}, Todori} M, Medi}, Rokvi}, Bencun, Savi}, Surutka,Trkuqa,Marti}.

FK S. Mihajlovi} Vojvodina 2:2

FK Prof. Bolesnikov FK Petar Pua~a 1:3 Strelci: Ma}e{i} za FK Prof.Bolesnikov,aIvan,[avija i Dervi{i za FK Petar Pua~a. FK Prof. Bolesnikov: Cetiwa, Nikoli}, Jokovi}, Lau{evi}, Ka{ikovi}, Nemet, Stani{i}, Markovi}, Ma}e{i}, Gal, Tuli}, Petri}, Sredojevi}. FK Petar Pua~a: Jovanov, Surdu~ki, Paro{ki, \uri}, Ivan,[avija,Sredojevi},Paunovski,Grabe`,Panti},Marjanovi}, Stojni}, Vrba{ki, Kne`evi},Dervi{i,Stani}.

Borac - Novi Sad 5:2 Strelci: Kara}, Kremenovi} iKrsti}3golazaBorac,aGvozden2zaNoviSad. Borac: Iveqa, Kara}, [piri},Bu~a,Grbi},Devu{i},Jankovi},Krsti},Milanovi},Kremenovi},Stjepanovi},Simi}. Novi Sad: Stefanovi},Kolowa, Te{i}, Kunovac, Kozi}, [ender,Sekulovi},Gvozden.

AF CeMaS FK Futog Gale 3:1 Strelci: Rako~evi}, Milovanovi}i\or|evi}zaAFCeMaS, aSurutkazaFKFutogGale.

Strelci: Popovi} i ]irkovi} za FK Sini{a Mihajlovi}, Babi} i Kqaji} za FK Vojvodina. FK Sini{a Mihajlovi}: Popovi}, Kolari}, Jovanovi}, ]irkovi}, Ili}, ^avi}, Denda Marko,Rosi},Negovanovi},Domazetovi},DendaMilica. Vojvodina: Mijahovi},Tojzan, Miri}, Samarxija, Novevski, \urovi}, Vuruna, Babi}, Suba{i},[evo,Kqaji}.

Vojvodina FK Petli} 1:2 Strelci:VurunazaFKVojvodina, a Cveti}anin i Stevanovi}zaFKPetli}. Vojvodina: Tojzan, Mijanovi}, Miir}, Samarxija, Mati}, Novevski,Babi},\urovi},[evo,Kqaji},Suba{i},Vuruna. FK Petli}: Zlatanovi},[ari,\uri},Vujovi},Ba~ko,Cveti}anin, Paunov, Tama{i, Gali}, Belo`anski, Stevanovi}, Bajat,Matkovi}.

FK Krila Krajine - FK Prof. Bolesnikov 5:1 Strelci: Ili}, Ivanovi} 2 i Rokvi}2golazaFKKrilaKrajine, a Petri} za FK Prof. Bolesnikov. FK Krila Krajine: Ma`ar,Lukovi},Ivanovi},Krsti},Rokvi}, Nikoli},[e{um,Ili},]orovi}, Mirkovi},Marinkovi},Simi}. FK Prof. Bolesnikov: Avramov, Stojkov, Batos, Mu{kiwa, Nemet, Velkovski, Blagojevi}, Petri}, Boji}, Vickovi}, Nikoli},Prohaska.

Godi{te2002. 1. Bistrica 2. Petli} 3. Vojvodina 4. Prof. Bol. 5. S. Mihajlov. 6. K. Krajine 7. P. Pua~a 8. Stari grad 9. NS Junajted 10. RFK N. Sad 11. Borac 12. Kinder 13. Futog Gale 14. ^emp 07 15. AF CeMAS

13 11 14 11 14 10 14 10 14 9 13 8 12 8 14 6 14 5 13 4 14 4 14 3 13 3 14 2 14 1

0 0 2 1 2 2 2 1 0 1 1 2 1 0 0

2 3 2 3 3 3 2 7 9 8 9 9 9 12 13

43:7 33 43:18 33 66:14 32 53:24 31 38:19 29 38:21 26 26:15 26 21:31 19 16:30 15 21:32 13 21:53 13 14:41 11 15:29 10 16:61 6 5:37 3

FK ^emp 07 - Kinder 6:2 Strelci: Muratovi}, Akin 2 , Marseni}3golazaFK^emp07,a Davidovi}2zaFKKinder. FK ^emp 07: \ur|ev,Oti},Antun, Muratovi}, Raki}, Avram, Leonardo, Agi}, Magla~ki, Simi},Klisuri},Akin,Marseni}. FK Kinder: Bi~an, Pavlovi}, Fifa, Davidovi}, Stojkovi}, Radi{evi}, Crwanin, Ze~ri, Obradovi},Barjaktarevi}.

NS Junajted - Borac 2:0 Strelci:Bla`i}iRondovi}za FKNSJunajted. NS Junajted: ArbutinaM,Sremac,Bodiro`i},Milo{evi},Bo{wak, \or|evi}, [ija~i}, Bla`i}, Medi}, Klai}, Arbutina B, Rondovi},Dautovi},Burka. Borac: Iveqa, Devu{i}, Kremenovi}, Stjepanovi}, Jankovi}, [piri}, Grbi}, Milanovi}, Krsti},Kara},Simi},Bu~a.

FK Prof. Bolesnikov Vojvodina 1:4 Strelci: Blagojevi} za FK Prof. Bolesnikov, a [evo 2 i Vuruna2golazaFKVojvodina. FK Prof. Bolesnikov: Prohaska,Stojkov,Batos,Nikoli}, Nemet, Velkovski, Blagojevi}, Petri}, Debeqakovi}, Boji}, Mu{kiwa,Vickovi}. Vojvodina: Tojzan, Mijanovi}, Miri}, Samarxija, Mati}, Novevski,Babi},\urovi},[evo,Kqaji},Vuruna,Suba{i}.

FK S. Mihajlovi} FK Bistrica 05 0:2 Strelci: Pantovi}, Gabi} za FKBistrica05. FK Sini{a Mihajlovi}: ^avi}, Denda, Rosi}, Domazetovi}, Denda, Ili}, ]irkovi}, Jovanovi},Kolari},Popovi}. FK Bistrica 05: Milosavi}, Isakovski,Baji},]ur~in,Vargec, Stankovi}, \urovi}, Zec, Gruji}, Musa,Pantovi},Horvat,Gabi}. Foto:J. Barajevac


18

SPORT

~etvrtak21.februar2013.

STAROMODNI NOLE: Srpski Teniseri mnogo vole da se zabavqaju preko dru{tvenih mre`a. Jedan takavprimersti`esaTvitera. Janko Tipsarevi} je oka~ioslikugdesevidiNovak\okovi}kakorazgovara starinskim fiksnim telefonom. Ispod je napisao: „E to je ono {to ja zovem staromodnim”.

Vr{a~keko{arka{icebranepehar

FINALNITURNIRKUPA„MILAN–CIGAVASOJEVI]” ULAZAREVCU

Novosa|anke i[ap~anke otvarajureviju Pa`wa doma}e ko{arka{ke javnosti naredna~etiridanabi}e usmerena na finalni turnirKupa„Milan–CigaVasojevi}”,kojiseoddanasdo24.februara odr`ava u Lazarevcu. Osamnajboqihekipa,~etiriu~esnikaregionalneAdriatiklige, Partizan Galenika, Radivoj Kora},VojvodinaiVr{ac,i~etiri prvoplasirane Prva A lige, Crvena zvezda, Jagodina 2001, Radni~kii[abac,bori}esezatrofej, koji nosi ime legendarnog MilanaCigeVasojevi}a.

-Uduelsa[apcemulazimokao izraziti favoriti, s tim {to je rival za nas nepoznanica. Kup je takmi~ewe u kome su iznena|ewa mogu}a i pobednik se unapred ne zna.Uverensamda}edevojkeuLazarevcuodigratikvalitetnoipotvrditidadobrirezultatiizregionalne lige nisu bili slu~ajnost.Imamoveliku`equdasena|emoupolufinalu,gdebinasnajverovatnije do~ekao Partizan, najkvalitetniji sastav na turniru.Najbitnijejedasmoposledugo vremena kompletni pa verujem da }emoigratidobro-istakojemla-

^ETVRTFINALE

Danas

Vojvodina-[abac Partizan-Crvenazvezda RadivojKora}-Radni~ki Vr{ac-Jagodina2001

Sutra

Trofejbraniekipa Vr{ca (biv{i Hemofarm), koja je pro{le godine prigrlila11.peharKupa. Prvi favorit u Lazarevcu je PartizanGalenika,a{ansu iz prikrajka vreba KK Radivoj Kora}. @ensku ko{arka{kurevijudanasu prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici otvaraju novosadska Vojvodina i ~etvrtoplasiranitimPrveAlige,ekipa [apca.Ulogafavoritajenastrani Novosa|anki koje su uspe{nu sezonu krunisale plasmanom na fajnal-forAdriatiklige,~iji }ebitidoma}in2.i3.marta. Napitawe{tao~ekujeodzavr{nog turnira Kupa u Lazarevcu trenerVojvodineMiloradSelimovi}jerekao:

(17) (19.30) (17) (19.30)

di stru~wak MiloradSelimovi}. U drugom ~etvrtfinalu prvog dana turnira, publika u Lazarevcu ima}e priliku da na delu vidi duel izme|u PartizanaiCrvene zvezde. Trener ko{arka{ica Partizana Marina Maqkovi} rekla je da nijedan klub nije favoritzaosvajawe trofejauKupu. -Sviu~esniciimajuapsolutnopodjednake{ansezatrijumf. Plasman su ostvarili veoma dobritimovi.Mi}emosetruditi daodigramodobro,dapoka`emo kvalitetnuko{arku.Crvenazvezdaimatalentovanimladtimi o~ekujemveomate{kuutakmicureklajeMaqkovi}eva. I.Grubor

Ovaporukajeba{nasmejala i obradovala najboqeg tenisera sveta, koji mu je odgovoriodajetoprevi{e kulzastaromodnost,teda jefotografijalepa.O~ito daiporedvelikihobaveza na terenu na|u vremena i dasena{ale. SVETSKIMEDIJIU[OKU

Penzionisani Rodikpretekao Troickog Tre}ireketsrpskog tenisa Viktor Troicki ve} du`e vreme je daleko od prave forme.Onjeprene{tomaweod18 meseci bio 12. igra~ sveta, dok setrenutnonalazina42. mestu ite{kodasese}akadajeupisao dve-triuzastopnepobede.Ipak, padoddvamestananajnovijojATPlistinijesamposebikatastrofalan, ali je vrlo specifi~an. Naime, Troickog je na svetskoj rang-listi pretekao teniser kojineigraodseptembrapro{legodine. U pitawu je Endi Rodik, Amerikanac koji se penzionisao posle US Opena pro{le godine, a koji je napredovao na ATP listi za dva mesta i pretekao Troickog i Nikolaja Davidenkazahvaquju}iwihovoj lo{ojigriigubitkubodova.U pitawu je naravno ATP sistem bodovawa, koji re|a igra~e po u~inkuuprethodne52nedeqe,a kakoTroickiiDavidenkonisu odbranili bodove iz pro{le godine, Rodik ih je prestigao, po{to o~igledno u ovo vreme 2012. godine nije dobijao me~eve. ItakojeViktorukontekstu Rodika postao udarna vest u pojedinimsvetskimmedijima.

dnevnik NENADLALOVI],V.D.PREDSEDNIKFILA

Borbazaspasrvawa Novoizabrani vr{ilac du`nosti predsednika Svetske rva~ke federacije (FILA) NenadLalovi}rekaojedajepred wim izuzetno te`ak zadatak, ali da }e u~initi sve kako bi ovaj sportzadr`aoolimpijskistatus. Izvr{ni komitet Me|unarodnog olimpijskogkomitetapreporu~io jepro{lesedmicedarvawenebude u olimpijskom programu 2020. godine,adefinitivnaodlukabi}edonetauseptembru,nazasedawu MOKuBuenosAiresu. -Na{e{ansesu20do30odsto, alimogu}ejedapobedimo.^akiu fudbalskimutakmicamaekipegubedo80.minuta,panakrajupobede.Mojzadatakjete`ak,aliu~ini}emo sve da ispunimo o~ekivawa-izjaviojeLalovi}. Onjedodaodasu~lanoviizvr{nogkomitetaMOKpokazalidobruvoqu,{tonijegarantuspeha. -ULozanismoimalipetkrugova glasawa. Rvawe je ispalo u prvomkrugu.Moramodasezapitamo za{tojetotako.FILAmoradase promeni, demokratizuje, postane transparentnaiispravinedostatkenakojejeMOKukazao.Spremni smo da pregovaramo, jer otvoreni sukobnedonosini{tadobro.

Mala{ansadarvaweostaneolimpijskisport

On je kao jednu od zamerki MOKpomenuomalibroj`enskih takmi~aranaOI,kaoislabuzastupqenost `ena u organizacionim strukturama. Lalovi} je dodaodaservawena{louovojsituacijizato{toseFILAodrekla AleksandraKareqina,kaonajboqegrva~a20.veka. -TovamjekaokadabiseuautomobilizmuodrekliMihaela[umahera.Jedinadobrastvarusvemuovomeje{toseorvawumnogo govoriuposledwevreme.

Preporuka izvr{nog komitetaMOKza~udilajeve}ideojavnosti, po{to je rvawe jedan od najstarijih olimpijskih sportova. - Moderna vremena to ne priznaju.Misenese}amoni{taje bilopre20godina.Urvawudoping nije toliki problem kao u nekim drugim sportovima, ali nismo imali lobi i podr{ku. Danas se favorizuju sportovi kojisuzanimqivipublici-istakaojeLalovi}.

GEARDAJETOVI]NAMERAVADABRANITITULUUNOVOMSADU

Bezpomo}iosta}e samo`eqa

Geard Ajetovi} jedan jeodna{ihnajuspe{nijihbokserauprofesionalnom ringu i {ampion je Evrope u VBO verziji u supersredwojkategoriji.OvajBeo~inac `eli da brani {ampionskipojasuNovomSadu,jerdugoje branio boje Vojvodine. Me~ bi trebalodaseodr`iuvelikojsaliSpensa6.aprila,arivalmuje BisekBarakizSirije,kojisebo-

ripodnema~komzastavom.Barak jeimao43profesionalneborbei ~etrdesetputajeslavio. - Poku{avam da nekako ispunim svoje snove i borim se pred svojim Novosa|anima i Beo~incima, ali jo{ ni{ta konkretno ne znam. Moj trener Steva Pa{}an i ja poslali smo pisma na nekolikoadresamole}izapomo} za organizaciju tog me~a, ali odgovora nema. Znam da u ovom te-

GeardAjetovi}

{kom vremenu nije lako izdvojitinovac,me|utim,`elimdanekakovratimovajsportu`ivot.^ekamdavidim{ta}edabudesana{om molbom i malo sam razo~aran,jernemogusvedare{avamu posledwe momentu. Jednostavno, neznam{tadaradimiakopomo}inebude,mora}udasevratimu Nema~kuidatamoboksujem-rekaojeAjetovi}. Iskusniboracnastupapodsrpskomzastavom,kojesenikadanije odricaoisovimznamewemosvojioje{ampionskipojas. -TitulumoramdabranimiobavestiosamVBOda}utou~initi6. aprilauNovomSadu.Akonenabavim novac od toga ne}e biti ni{ta,aono{tojenajgoretojeda}e mi oduzeti {ampionski pojas. Ina~e,treniramdvaputadnevnou BKNoviSadiimamdobreuslove. OvihdanatrebalobidaodemuZagrebnazavr{nepripreme,gdebih sparingovao s tamo{wim profesionalcimaBo`i}emi@i`i}em. Ipak, nadam se da }e qubiteqi sportaiboksashvatitimojeproblemeipomo}iida}useboriti predsvojimnavija~ima-naglasio jeAjetovi}. M.Pavlovi}

NESMOTRENOSTSUDIJEMILANAMA@I]ARAZBESNELAHRVATSKUISLOVENA^KUJAVNOST

Nacionalizamnijemojapri~a Slu~aj Milana Ma`i}a trebalo bi da poslu`ikaopoukasvimqudimakojisuaktivni nadru{tvenimmre`ama,aobavqajubilokakvu funkciju od {ireg dru{tvenog zna~aja. Sve{tonapi{ete,mo`ebiti(ibi}e!)upotrebqenoprotivvas.Srpskiko{arka{kisudijaMilanMa`i}jezavrememe~aABAligeRadni~ki-Cibonaobjavioporukuslede}eg sadr`ajanasvomTviterprofilu: „Bravo,Radni~ki!Dapoka`emoSlovencimaiHrvatimada,iakonemo`emodavodimo i organizujemo ligu, igramo najboqu ko{arku.Panekcrknu”. Dovoqnodaseizpomenutihzemaqanawegaobru{ilavinakritika,uvreda,pretwi... MilanMa`i}urazgovoruzaMONDOisti~edaporukakojuje`eleodapo{aqenije objavqenaucelini,zbogtoga{tosuTviter porukeograni~enena140karaktera. - Tvit je prese~en i na wegovom kraju su izostavqenekqu~nere~i-’odmuke’.Znamo svidajetoizrazkojisekoristiusrpskom `argonu,posebnousportu,kadazadirkujete onoga ko izgubi. Me|utim, tome {to sam ja napisaojeuHrvatskojiSlovenijidatapotpunodrugakonotacijaimojaporukajepredstavqenakaoizlivnacionalizma.Nacionalizamnikadanijebioumojojprirodi,niti sam ikada komunicirao na taj na~in. U ko{arcisampreko30godinaionajemoj`ivot.Naravnodanemamapsolutnoni{taprotiv Hrvata i Slovenaca, kao naroda. Tamo imam prijateqe sa kojima sam ostao u kontaktuumnogote`imvremenimanego{tosu ova-obja{wavaMa`i}.

Nijeimaolo{unameru:MilanMa`i}

Onjeume|uvremenuposlaoizjavuportalu „Crosarka”, ~ijom ve{}u je i zapo~ela hajka napoznatogarbitra. -Poku{aosamdaobjasnimkakozaistastojestvari.PoslaosamizviwewezasedammilionaHrvataiSlovenaca,svimaonimakoji sumepogre{norazumeli.Nisamnekokoho}e imo`edaimnanesezlo. Ma`i}ka`edagabolereakcijepojedinaca izSrbije. - Ja ne sudim ABA ligu i mislim da imam pravo da u tom takmi~ewu navijam za srpske

klubove.NijepoentaniuZvezdi,niuPartizanu,niuRadni~kom,negousrpskojko{arci, naravnoda`elimdabudeja~aodsvihostalih. Nadamsedatonijezabraweno! Najneprijatnijideocelogslu~ajabilesu mnogobrojneli~nepretwe,upu}enesudijii wegovojporodiciprekoraznihdru{tvenih mre`a,putemelektronskepo{te,paiSMS poruka. -Presvegadabihza{titioporodicu,moraosamda‘ugasim’svojprofilnaTviteru, odnosnodapovu~emsveslikeipodatkesaFacebooka.Tamo,na`alost,nemoguda‘nestanem’ jer to softver ne dozvoqava. Odlu~io samdasevi{eneogla{avamnadru{tvenim mre`ama. Jer, o~igledno ima onih koji `ele da ni iz ~ega naprave ne{to lo{e i stave u ulogu negativaca nas, sudije, ili neke druge qudekojiu~estvujuuko{arka{kom`ivotu. Ma`i}senadada}egaKo{arka{kisavez Srbijepodr`atitako{togane}ekazniti,a medijimauex-YU`elidaseubudu}evi{ebavesvojimko{arka{kimproblemima,amawe stvarawemneprijateqa. - Tabela ABA lige pokazuje dominaciju srpskihklubova,ukqu~uju}iIgokeu,dokhrvatskiislovena~kiklubovibele`ejakolo{e rezultate, {to wihove medije verovatno navodidatra`enekedrugetemeokojima}e pisatiipri~ati.Uspelisudaiskoristemoju nesmotrenost da tamo naprave senzaciju, umesto da im tema budu wihovi neuspesi ove sezone-rekaojeMa`i}. Sportisti, treneri, sudije, funkcioneri, painovinari-oprez!


ekologija

dnevnik

JP„VOJVODINA[UME”UVELIKOMPOSLU

Ovegodine po{umqavaju 2.210hektara Javno preduze}e „Vojvodina{ume“ i ove godine nastavqa sa po{umqavawem Vojvodine kako bi ova regija prestala da bude najobe{umqenija u Evropi jer ima mawe od sedam odsto povr{ina pod {umom. U novembru pro{le godine godine zapo~ela je sezona po{umqavawa setvom `ira hrasta lu`waka i sadwom topolovih sadnica u {umskim gazdinstvima „Sremska Mitrovica“, „Sombor“ i „Banat“. Planirani obim radova, za sezonu 2012/2013., na povr{inama koje su dodeqene na upravqawe i gazdovawe JP “Vojvodina{ume“, iznosi ~ak 2.210 hektara. Naime, pored redovnog plana obnove {uma i po{umqavawa, potrebno je sanirati {tetu nastalu kao posledica su{e. Uvidom na terenu, utvr|eno je da popuwavawe i ponovno po{umqavawe treba realizovati na povr{ini od oko 700 hektara. Sanacija {tete koja je nastala zbog izuzetno nepovoqnih hidrolo{kih prilika ove godine bi}e finansirana sredstvima „Vojvodina{uma“ i uz podr{ku AP Vojvodine, odnosno iz buxetskog fonda za {ume. Potrebne koli~ine semena i sadnog materijala obezbe|ene su iz sopstvene proizvodwe, iz registrovanih objekata za proizvodwu

Setvahrastalu`waka

Blagodetizapticei~oveka Orlovi belorepani, crne rode i mnoge druge ugro`ene vrste koje se gnezde u {umama koje gaje JP „ Vojvodina{ume“ ima}e uslove za `ivot i reprodukciju, a ~ovek kao wihov korisnik niz blagodeti. Iz ovogodi{wih po{umqavawa izra{}e najlep{e {ume koje {umari ostavqaju budu}im generacijama, i koje }e svojim ambijentom pru`iti uslove za zdraviji `ivot kroz rekreaciju, {etwu, vo`wu biciklom...

Proizvodwa{umskihsadnica

polaznog materijala JP „Vojvodina{ume“. Za potrebe po{umqavawa 30 hektara povr{ine u [umskom gazdinstvu „Banat“ utro{i}e se oko 15 tona semena hrasta lu`waka koje je ove godine sakupqeno u Ba~koj ({umsko gazdinstvo „Sombor“), u semenskoj sastojini „Kurja~ica“.

Zbog lo{ih vremenskih uslova u decembru po{umqavawe je obustavqeno, ali su radnici JP „Vojvodina{ume“ tokom januara radili bez prestanka i na taj na~in je ova pauza brzo nadokna|ena. Ina~e, JP „Vojvodina{ume“ svake godine ula`e velike napore da se pored redovne obnovne {uma,

po{umqavaju i ~istine i na taj na~in dugoro~no promeni slika {umovitosti Vojvodine. Pri izboru vrste pogodne za po{umqavawe, uz uva`avawe stani{nih karakteristika podru~ja planiranog za po{umqavawe, prednost se daje doma}im (autohtonim) vrstama drve}a. Ekolo{ki pristup {umarskim aktivnostima u novije vreme sve vi{e favorizuje doma}e vrste koje se tu javqaju „od prirode“. Rezultat ovog pristupa su nove {ume hrasta lu`waka, poqskog jasena, belih topola i doma}ih vrba, koje }e pru`iti skloni{te i dom mnogim ugro`enim vrstama biqaka i `ivotiwa. O~uvawe biolo{ke raznovrsnosti je jedan od primarnih i permanentnih zadataka savremenog {umarstva. Izborom vrste kojom po{umqavaju {umari oblikuju budu}i ekosistem. Nove hrastove {ume }e za nekoliko desetina godina bujati `ivotom i prisustvom ptica, insekata, biqaka... Q.M.

~etvrtak21.februar2013.

19

GRABQIVICEZARA@ENEPARAZITOMPRONA\ENEIUSAVI

Ptice,ipak,nisukrive zacrveuribama Protekle nedeqe je objavqeno da je pored Dunava i Ni{ave i u okolini [apca u Savi ulovqena riba zara`ena parazitom. Mada {aba~ki alasi tvrde da ribe grabqivice koje godina love imaju crve parazite koji su vidqivi golim okom, jer su duga~ki od ~etiri do sedam centimetara, sami ne smatraju da re~ o nekoj posebnoj zara`enosti i poru~uju da je nema mesta za paniku i, kako isti~u, halabuku. Poznato je da ribe grabqivice, me|u kojima pre svega smu|, {tuka i som, oboqevaju od crva parazita od izmeta ptica. Kao naj~e{}i nosioci ovog parazita pomiwu se komorani, sive i bele ~apwe. Oni se smatraju stalnim doma}inom ovog parazita. To je bio razlog zbog ~ega su mnogi stru~waci prethodnih dana pohitali da ocene da su ove ptice krive za parazite u ribama. Me|utim, Pokrajinski zavod za za{titu prirode, kao staralac strogo za{ti}enih vrsta i pokrajinska ustanova kojoj je poDirektorkaPokrajinskogzavodazaza{tituprirode verena briga o za{titi prirode drBiqanaPawkovi} i biodiverziteta, isti~e da su demske javnosti inicijative za izmetom. Direktorka obja{wamali vranac, mala bela i velika smawivawe populacija ptica va da se tim jajima hrane `ivobela ~apqa strogo za{ti}ene koje se hrane ribama kako bi se tiwe dna, kojima se ribe hrane, vrste te da je bilo kakvo ugropredupredila mogu}nost redukpa se tako zatvori krug. Nije`avawe, a posebdan se domano nemerno redu}in ne mo`e kovawe populaVaqkastaglistaovogparazitaimanajmawetri okriviti za cijom ovih vrsta doma}inau`ivotnomciklusu:uzara`enim {irewe inzabraweno Zakofekcija, buduribamanesazreva,negomoramalaksalu nom o za{titi iisplivaluribudapojedepticaukojojparazit }i da je za reprirode, te kapo ro duk ci ju `wivo drasti~polnosazrevaiizbacujejaja parazita ponim nov~anim kauvodusapti~jimizmetom trebno prisuznama. stvo sva tri (DrBiqanaPawkovi}) Direktorka na istoj lokaove pokrajinske ciji i to u izinstitucije dr Biqana Pawkocije ovog parazita. Vaqkasta uzetno velikom broju. To je movi} obja{wava da je re~ o zaraglista ovog parazita ima najmagu}e u situacijama kada su vode `enosti jedinki ribe parazitwe tri doma}ina u `ivotnom veoma zaga|ene organskim mateskom nematodom Eustrongulus. ciklusu: u zara`enim ribama ne rijama, pa se javqaju bogate poPovodom opasnosti koje konzusazreva, nego mora malaksalu i pulacije vrsta kojima se hrane macija ribe mo`e da izazove na isplivalu ribu da pojede ptica ribe ili koje se dodatno porizdravqe qudi, javili su se, isu kojoj parazit polno sazreva i bqavaju radi rekreativnog riti~e ona, u delu stru~ne akaizbacuje jaja u vodu sa pti~ijim bolova. To su, naravno, vode koje privla~e ve}u brojnost ptica ja se hrane pogotovo mrtvim Zamrzavaweipe~eweubijaparazita ko ribama. Re{ewe za pojavu ovog paraziDok postoji sumwa da je riba zara`ena ovim parazitom grata, po oceni dr Biqane Pawko|anima se ipak savetuje oprez. Naime, sve`a riba mora da ima vi}, je ve}a briga za na{e ~iste bistre o~i, crvenkaste {krge, svetlu i ~vstu krqu{t. Na privode i pa`qivo a ne stihijsko tisak prsta ribqe meso mora da bude ~vrsto, nelepqivo i elaupravqawe ribqim fondovima. stri~no i ne sme imati neprijatan miris. Ribu treba dobro Ptice, dakle, nikako nisu netermi~ki obraditi pre konzumirawa, a zamrzavawe tako|e prijateq na{eg zdravqa ve} poubija parazita u wima. Najboqe je da gra|ani, a to je va`ilo i kazateq zdrave `ivotne stredipre pri~e o pojavi crva, ribu kupuju u zvani~nim prodavnicane i prirode, zakqu~uje ona. ma i ribarnicama a ne na divqim ribqim pijacama. Q.Male{evi}


20

svet

~etvrtak21.februar2013.

dnevnik

POSLE VI[EDNEVNIH PROTESTA U ZEMQI

Bugarskavladapodnelaostavku Premijer Bugarske Bojko Borisov uputio je parlamentu zvani~no pismo u kojem je podneo ostavku vlade, posle vi{ednevnih protesta u zemqi zbog pove}awa cene struje i mera {tedwe. „Nastavi}emo da obavqamo du`nost do izbora novog kabineta i u~ini}emo sve kako bismo obezbedili kontinuitet”, navedeno je u pismu koje je na sednici skup{tine pro~itala predsednica bugarskog parlamenta Cecka Ca~eva, prenela je agencija BTA. Skup{tina danas treba da se izjasni o ostavci vlade, navela je bugarska agencija. „Mi imamo ponos i ~ast. Narod nas je doveo na vlast i mi joj danas tu vlast i vra}amo”, rekao je prethodno Borisov u parlamentu, isti~u}i da ne}e u~estvovati u radu prelazne vlade. Ostavka vlade je usledila posle

osmodnevih protesta nekoliko hiqada gra|ana {irom zemqe zbog cene elektri~ne energije i

Agencija Rojters prenosi da je povre|eno 25 osoba dok BTA javqa da je 14 qudi zatra`ilo me-

BojkoBorisov

visokih ra~una koje su dobili u januaru. Kasno preksino} demontranti su se obra~unali sa policijom u centru Sofije.

UKRATKO

dicinsku pomo}. Ministarstvo unutra{wih poslova je saop{tilo da je 11 qudi uhap{eno u Sofiji.

Nasilnih protesta bilo je i pre dve ve~eri, kada su demonstranti bacali kamewe na zgradu parlamenta i lomili prozore, palili policijska vozila, automobile i kontejnere. Demonstranti su tra`ili ostavku vlade, optu`iv{i je da nije uspela da poboq{a wihov sve lo{iji `ivotni standard, po ~emu su u samom za~equ u Evropskoj uniji. Talas protesta iz dana u dan okupqao je sve vi{e nezadovoqnih gra|ana koji tvrde da ra~uni za elektri~nu energiju prevazilaze stvarne cene utro{ene struje za oko 120 procenata. Po pisawu bugarskog ekonomskog nedeqnika „Kapital”, sa minimalnom platom koja u Bugarskoj iznosi oko 260 leva (oko 130 evra) mogu}e je kupiti 10 puta mawe elektri~ne energije nego sa minimalnom platom u Francuskoj.

NE SMIRUJU SE STRASTI UO^I IZBORA NOVOG PAPE

Tra`eizuze}e kardinalazbogafera

Novakra|a dijamanata PARIZ: Naoru`ani pqa~ka{i upali su ju~e u prodavnicu dijamanata u centru Pariza i ukrali nakit u vrednosti od oko tri miliona evra, saop{tila je policija. Dvojica mu{karaca s pi{toqima, opqa~kala su jedan od {tandova prodavnice „Prantomp”, ali nisu upotrebili oru`je. U napadu niko nije povre|en, prenela je agencija AFP. Pqa~ka se dogodila samo 24 sata posle spektakularne kra|e iz {vajcarskog putni~kog aviona na aerodromu u Briselu, kada je grupa naoru`anih qudi ukrala dijamante vredne 50 miliona dolara, odnosno 37 miliona evra.

Ueksploziji 14povre|enih KANZAS SITI: U eksplozi ji pri rod nog ga sa, ko ja je izazvala veliki po`ar i potpu no uni {ti la re sto ran u Kanzas Sitiju, povre|eno je 14 osoba, od kojih su tri u kriti~nom stawu. Jedna osoba vodi se kao nestala. [ef va tro ga sne slu `be u ovom gradu Pol Bernardi izjavio je da ru{evine pretra`uju policijski psi, {to je standardna procedura u slu~ajevima kada izbije po`ar velikih razmera i kada se ne zna koliko je ta~no qudi bilo u objektu. Zasad se kao nestala vodi samo jedna osoba - `ena koja je bila zaposlena u restoranu, javio je AP. Po preliminarnim podacima, do eksplozije je do{lo kada je izvo|a~ podzemnih radova o{tetio gasovod u ovom delu grada.

RIM, VA[INGTON: Kato- klavi ne unosite novi skandal u li~ki vernici u SAD i Italiji na{u crkvu koja je ve} potresena tra`e da biv{i nadbiskup Los skandalima o seksualnom zlostaAn|elesa, zbog zata{kavawa pe- vqawu. Vi ste disciplinski kadofilskih afera, ne u~estvuje u `weni i izgubili ste mo} da izboru novog pape. Anketa naj- imate svoj glas u na{oj crkvi”, boqe prodavanog magazina u navedeno je u otvorenom pismu Italiji „Hri{}anska porodica” pokazala je da ve}ina ispitanika smatra da penzionisani kardinal Roxer Mahoni ne treba da u~estvuje u izboru naslednika pape Benedikta XVI kako ne bi bila naneta qaga istim onim skandalima koji su pratili pontifikat odlaze}eg pape. Kampawa tog uticajnog ~asopisa u Italiji usledila je posle peticije, koju je pro{le sedmice potpisalo RoyerMahoni vi{e od 5.000 qudi u SAD, a u ko- Mahoniju koje su uputili vernijoj se tra`i da se Mahoniju zaci iz Va{ingtona. brani da u~estvuje u konklavi Kao nadbiskup Los An|elesa koja }e biti odr`ana u martu, od 1985, Mahoni je radio na tome prenose agencije. „Molimo Vas da van zemqe {aqe sve{tenike da svojim u~e{}em u papskoj konza koje se zna da su zlostavqali

decu kako bi ih za{titio od primene zakona, navedeno je u dokumentu ameri~kog suda koji je obelodawen pro{log meseca. Mahoni je bio razre{en svih javnih i administrativnih du`nosti, jer je zata{kao slu~ajeve pedofilije dok je bio nadbiskup Los An|elesa. On je u me|uvremenu najavio da namerava da prisustvuje konklavi na kojoj }e biti izabran novi papa. Mahoni ima mawe od 80 godina i to mu dozvoqava da bude me|u 118 kardinala koji }e birati novog poglavara Rimokatoli~ke crkve. Pontifikat odlaze}eg pape osta}e upam}en po mnogim skandalima vezanim za zlostavqawe dece u Evropi i SAD, od kojih se ve}ina dogodila tokom osamdesetih godina, a za koje se nedavno saznalo.

Brazilcizauzelikineskibrod BRAZILIJA: Oko 50 brazilskih radnika u najve}oj ju`noameri~koj luci zauzelo kineski teretwak u znak protesta {to poslodavci zapo{qavaju Kineze umesto lokalnih radnika. Do sukoba je do{lo u luci Santos na jugoistoku Brazila, po{to je u wu uplovio teretni brod „Zen Hua 10” iz [angaja,

koji je prenosio novu opremu za istovar i prenos kontejnera na novom privatnom terminalu Embraporta. Predsednik sindikata lu~kih radnika Rodnei Oliveira da Silva, rekao je da, prema brazilskom zakonu, kompanija mora da anga`uje brazilske radnike za istovar opreme na terminal,

preneo je AFP. S druge strane, kompanija „Embraport” tvrdi da su istovar i instalirawe opreme obaveza kineskog proizvo|a~a. Kompanija je saop{tila i da pregovara s radnicima o tome da im dozvole da napuste brod. Na brodu su 24 Kineza, koji su u Brazil doputovali da dovr{e izgradwu lu~kog terminala.

KUBA

Kastroprimio delagacijuSAD HAVANA: Kubanski predsednik Raul Kastro primio je u utorak na Kubi sedmo~lanu delegaciju Kongresa SAD, koja je do{la s ciqem da se poprave bilateralni odnosi pogor{ani nakon {to je ameri~ki preduzima~ Alen Gros tamo uhap{en 2009. godine. On je osu|en za zlo~in protiv dr`ave i izre~ena mu je kazna od 15 godina zatvora zbog, kako je obrazlo`eno, subverzivnog programa koje su platile Sjediwene Ameri~ke Dr`ave s ciqem da se obori revolucija. U saop{tewu kubanske vlade, ka`e se da su Raul Ka-

stro i ministar spoqnih poslova Bruno Rodriges prvo razgovarali sa demokratskim senatorom iz Vermonta Patrikom Lijem „o pitawima od interesa za obe zemqe” a zatim pri~ali i sa drugim poslanicima. Gros (63) je uhap{en u Havani decembra 2009. godine i osu|en na 15 godina zatvora jer je instalirao internet mre`u pod ameri~kim programom koji kubanska vlada smatra subverzivnim, a radi se o programu za izgradwu demokratije Agencije SAD za me|unarodni razvoj (USAID).

VELIKA BRITANIJA

LePen:Spre~iti{irewe sovjetskeEU LONDON: Liderka francuske desnice Marin le Pen pozvala je na usvajawe „novog sporazuma” o imigraciji i kritikovala {irewe „sovjetske Evropske unije”. U vatrenom govoru na univerzitetu u Kembrixu, ispred kojeg se okupilo stotinak demonstranata, protivnika liderke Nacionalnog fronta, Marin le Pen govorila je o temama koje smatra kqu~nim politi~kim pitawima u Francuskoj, Evropi i svetu. „@estoko sam se zalagala da Evropa ukine imigraciju i [engenski sporazum i da se spremi za povratak na nacionalne valute”, rekla je Le Penova, naglasiv{i da je potrebno uspostaviti „sna`nu dr`avu” u Francuskoj, koju je, kako smatra, oslabila Evropska unija.

FRANCUSKA

Afrikarizi~na zaturiste? PARIZ: S obzirom na teroristi~ke pretwe u regionu Sahela, nijedno mesto se tamo vi{e ne mo`e smatrati sigurnim, ocenilo je francusko Ministarstvo spoqnih poslova, upozoriv{i na opasnosti koje vrebaju strane dr`avqane u Africi po{to je u Kamerunu oteto sedmoro francuskih turista. Francuski predsednik Fransoa Oland, koji je potvrdio da je prekju~e oteto sedmoro francuskih turista iz

iste porodice, od kojih ~etvoro dece, koji su iz Kameruna odvedeni u Nigeriju, rekao je da sumwa da je za otmicu odgovorna nigerijska teroristi~ka grupa, navodi francuska {tampa. Francuskom intervencijom u Maliju, otpo~etom 11. januara, pove}ana je opasnost od uzimawa stranaca za taoce u ~itavom regionu Sahela, zbog ~ega su francuski dr`avqani pozvani na najve}i oprez.

INDIJA

Devoj~icesilovana iubijene WU DELHI: Tri indijske sestre, starosti od {est do 11 godina, silovane su i ubijene, a wihova tela su ba~ena u jamu u jednom selu u zapadnoj Indiji, saop{tila je danas indijska policija. Tela devoj~ica su prona|ena pro{le sedmice, dva dana posle wihovog nestanka iz ku}e u okrugu Bhandara, u saveznoj dr`avi Mahara{tra, prenela je agencija Frans pres. Pregledom tela devoj~ica koje su bile na|ene sa {kolskim torbama, utvr|eno je da su bile silovane i zatim ubijene. Policija je saop-

{tila da jo{ niko nije uhap{en, ali da je ~etvoro qudi zadr`ano radi ispitivawa. ^lanovi porodice su izjavili da su devoj~ice iza{le iz ku}e da potra`e majku i da ih od tada vi{e niko nije video. VTaj incident je izazvao proteste u selu. @estoki protesti u indijskoj prestonici Wu Delhiju odr`ani su posle brutalnog silovawa i ubistva jedne 23-godi{we studentkiwe u decembru, a taj incident je podstakao debatu {irom Indije o odnosu prema `enama i devoj~icama i wihovoj bezbednosti.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI HAMADIYEBALI Premijer Tunisa Hamadi Xebali podneo je ju~e ostavku, po{to je wegov poku{aj da formira tehnokratsku vladu i okon~a politi~ku krizu propao. „Obe}ao sam da }u, ako moj plan ne uspe, podneti ostavku... {to sam upravo i u~inio”, rekao je Xebali na konferenciji za novinare, posle sastanka sa predsednikom Tunisa Monsefom Marzukijem.

VLADIMIRPUTIN Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog toga {to wegovi sunarodnici slabo vladaju ruskim jezikom i pozvao vladu da razmotri kako da se Dan ruskog jezika ove godine {to boqe obele`i u Rusiji. „Svaki gra|anin bi morao da zna materwi jezik i to na visokom nivou. Rusi potcewuju va`nost jezika za zemqu i dr`avu”, kazao je ruski lider na skupu Saveta za etni~ke odnose.

IBRANMUSTAFI] Jedan od osniva~a SDA i dugogodi{wi ~lan Organizacionog odbora za obele`avawe doga|aja u Srebrenici Ibran Mustafi} izjavio je za Vesti onlajn da su izme|u 500 i 1.000 Bo{waka iz Srebrenice ubili wihovi sunarodnici, prenosi Fonet.„Ratni komandant u Srebrenici Naser Ori} je najodgovorniji {to je taj grad postao najve}a mrqa u istoriji ~ove~anstva, rekao je Mustafi}.

UNovomvideuPjongjangaObamauplamenu VA[INGTON: Predsednik SAD Barak Obama i ameri~ke trupe obavijeni su plamenom u novom antiameri~kom videoklipu koji je Severna Koreja postavila na internet. U video-klipu se za nuklearnu probu, koja je nedavno izvela Severna Koreja, krivica svaquje na SAD i weno neprijateqsko pona{awe, javqa Skaj wuz.Video-animacija postavqena je na Jutjub dve sedmice od prethodnog severnokorejskog klipa koji je prikazivao Wujork u plamenu posle napada projektilom sa nuklearnom bojevom glavom. Oba klipa je na Jutjub postavio „Uriminzokiri”, zvani~ni sajt Severne Koreje za {irewe vesti i propagande. Ta komunisti~ka zemqa pod me|unarodnim sankcijama objavila je seriju videoklipova na korejskom jeziku u kojima se tvrdi da je Pjongjang bio prinu|en da izvede nedavnu nuklearnu probu – zbog neprijateq-

skog pona{awa SAD. Proba je izvedena 12. februara i izazvala je lavinu osuda u svetu. „Na{a nuklearna proba je na najvi{em nivou uperena protiv ameri~kog okupatora i ona je mera nuklearnog odvra}awa radi o~uvawa na{eg suvereniteta”, glasi jedan od

natpisa u posledwem videoklipu. Tako|e se navodi da je „SAD prakti~no naveo Severnu Koreju da izvede doti~ni nuklearni test”. U video-klipu se mo`e videti Obama kako ma{e i sprema se da odr`i govor naciji, dok u pozadini bukti plamen, sve ja~e i ja~e. Klip se zavr{ava animiranom sekvencom detonacije atomske bombe u podzemnom bunkeru, {to je propra}eno porukom: „Ceo svet sada posmatra – SAD mora da odgovori odmah”. Prethodni video-klip sa Wujorkom u plamenu morao je biti povu~en, jer je otkriveno da je ta sekvenca ukradena iz video-igre Call of duty. SAD nastoji da Savet bezbednosti Ujediwenih nacija uvede jo{ stro`e sankcije Severnoj Koreji zbog nuklearne probe, tre}e koju je, u posledwih sedam godina, izvela ta izolovana zemqa.


kultura

dnevnik

~etvrtak21.februar2013.

ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР „ЛЕД.АРТ” ТРАЖИ НОВА ОДГОВОРНА ЛИЦА

Низак ниво језичке културе

После Арт клинике – Шок задруга

Генерална скупштина Унеска 1999. прогласила је 21. фебруар за Међународни дан матерњег језика. Главни разлог за то је био, а и данас је, што од око шест хиљада језика којима се говори у свету, годишње одумре око 25( реч је о изолованим језицима малих заједница без институционалне подршке) . Ова организација се и иначе, између сталог, бави језичком културом, очувањем језика као једне од главних одлика културног идентитета сваког народа. Организација Унеско такође сматра да су мултикултуралност и мултилингвалност унутар држава, кључ за међусобно разумевање међу људима.. Српски језик не спада у групу угрожених, а лингвисти истичу да је у протеклим деценијама постао прилично бирократизован и препун туђица. Истовремено, представници мањина у Србији наводе да су њихови матерњи језици угрожени, иако не споре да од предшколских установа, преко основних и средњих школа, све до факултета, могу да се образују на својим језицима.

Језичка култура у Србији је на веома ниском нивоу. Разлози за то су веома висока неписменост или полуписменост популације, ороман утицај енглеског, који је постао језик глобалне комуникације, недовољна брига меродавних институција и државе. Познато је да се језик стално мења и прима различите утицаје, што је нужна последица технолошког напретка човечанства. Међутим, лингвисти истичу да су ти утицаји често претерани и да се примају некритички, као и бирократизација језика у јавној употреби у Србији. У Заводу за културу Војводине данасу 15 часова ће бити обележен Међународни дан матерњег језика, као и Дан Координационог одбора друштава за језике, књижевност и културу. О значају тог датума говориће Лућијан Марина, а о есперанту као језику свих народа и људи, Владимир Кирда. Чуће се и стихови на језицима који се говоре у Војводини, а такође и поезија војвођанских песника у преводу Борише Милићевића (1931-2013) на есперанто. Р. Лотина

ЗА НАГРАДУ „БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ”

У ужем избору седам књига Жири за доделу награде „Биљана Јовановић„, одлучио је да, од пристиглих 160 прозних, песничких или драмских дела, објављених у 2012, у ужи избор уврсти седам књига, саопштило је Српско књижевно друштво. У ужем избору су књиге: „Шлустрик„ Милена Алемпијевића, „All inclusive„ Љубице Арсић, „Бонавиа„ Драгана Великића, „Један живот какав јесте„ Боривоја Герзића, „Несрећа и стварне потребе„ Иванчице Ђерић, „Месечари на излету„ Звонка Карановића и „Воде и ветрови„ Ненада Милошевића. Чланови жирија су Јелена Ленголд (председник), Јасмина Врбавац и Ален Бешић. Добитник ће бити проглашен средином марта. Награду „Биљана Јовановић„ додељује Српско књижевно друштво од 2005. уз континуирану финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.

„Само задругарство може спасити свет од катастрофе“, гласила је ретро новогодишња „посленица“ групе примаријуса Арт клинике у Новом Саду, а заправо је врло озбиљна дијагноза и наговештава прелазак у следећу фазу деловања Мултимедијалног центра „Лед арт“, предвођеног ликовним уметником Николом Џафом. - Као што је отварањем Арт клинике у Грчкошколској објављена утопијска вера да уметност лечи, тако се сада њеним еутаназирањем проглашава смрт те идеје и, попут феникса, поново устаје из пепела и иде даље, са вером у задругарство, али и у ново одговорно лице, јер сам ја у тој причи још само мало – са препознатљиво загонетном луцидношћу говори Џафо. Он подсећа да је позив на учешће на Октобарском салону 2011. припремио терен за сређивање утисака и архива, односно за рашчишћавање рачуна са Арт клиником која је имала својих добрих, али и лоше стране. „Шок“ галерија показала се оном бољом страном медаље и као таква, одлучено је да преживи еутаназију, чак и да се размножи, мултиплицира. Замишљена као „ланац најмањих галерија на Балкану“, „Шок алијанса“, а сада као „Шок задруга“, идеја је данас пред својим материјализовањем, јер уз постојећу у Арт клиници, већ су спремне још четири: „Шок Мајур“ у Соколском дому „Партизан“ у Петроварадину, „Шок

Велики дан

Слике Наде Штрбац У галерији Културног центра Италије „Ил Белпаезе“ у Улици Максима Горког 17 у Новом Саду, у току је изложба слика Наде Штрбац, из најновије серије њених радова, инспирисаних Венецијом ко-

ји, по речима сликара Миливоја Костића, доносе „већу слободу обликовања и ликовног изражавања, могућност трансформисања облика свакој будућој слици, тако да је у

сваком моменту перципирамо другачије“. - Нада Штрбац зналачки формира композиције и фактуре и самоуверено барата сликарским средствима. Креативно стварање базира јој се на

специфичној визуелној спознаји: повезивању логике обликовности и разумевању природних форми које су кроз еволуцију стекле савршене могућности опстанка. Технолошки

гледајући, то су слике рађене уљаним и акрилним бојама, са додацима мермерног праха, дрвне пиљевине и црвене земље. Подлога је платно, а свеприсутни мотив је елемент вода, која је обгрлила древне Млетке, односно Краљицу Јадрана. Дубоко у венецијанском заливу су врата за други свет. Лепота тог места заузела је позицију на платнима и на њима се указује. Дуждева палата, Мост уздаха, Црква светог Марка...али не у форми туристичке разгледнице, већ као профилисани ликовни екран – указује Миливој Костић. Мотиве на сликама Нада Штрбац бира, како Костић напомиње, по унутрашњем, сликарском осећају, и међу њима су „бледозелени одсјај Канала Гранде“, или „маглена атмосфера неименованих мостова“. Рођена 1974. у Врбасу, Нада Штрбац је након завршених студија сликарства на Академији уметности у Новом Саду, у класи професора Јована Ракиџића, радила као професор ликовне културе, а сада је ликовно – графички уредник часописа за децу „Невен“. Излагала је на четири самосталне и око тридесетак групних изложби у земљи и иностранству, а учествовала је и у многим ликовним колонијама. Живи и ствара у Новом Саду. Ова изложба се може погледати до 12. марта. Н. П-ј.

БЕОГРАД ПРВИ ПУТ ДОМАЋИН

Европска награда за дизајн Свечана додела овогодишњих Европских награда за дизајн (ЕДА) биће уприличена 8. јуна у Југословенском драмском позоришту у Београду, најавио је организатор Београдске недеље дизајна. Београд је први пут, а после Атине, Стокхолма, Цириха, Ротердама, Вилњуса и Хелсинкија, добио прилику да буде домаћин једног од најважнијих догађаја године на коме се окупљају најбољи стручњаци за дизајн и комуникације на европском континенту. Посетиоци ће на свечаној додели награда имати прилику да упознају најбоље креаторе у области графичког дизајна, анимације, веб дизајна, брендинга и типографије, а улазнице коштају 50 евра и

Публици на пијаци

Петефи“ у Мађарском културном центру „Петефи Шандор“ на Телепу, „Шок ШОСО“ у ШОСО „Милан Петровић“ на Новом насељу и „Шок Синагога“ у Сингагоги, која је заправо покретна/ преносива и већ је промовисана у јавности. Џафо је уверен да су њихове димензије ве-

За пројекте ММЦ „Лед арт“ данас је велики дан, јер се у Новом Саду решава питање конкурса за слободне просторе у граду, на који се пријавила и дежурна екипа Арт клинике са жељом да коначно изађе из подрума у Грчкошколској и приближи се јавности. Конректна жеља је простор у Змај Јовиној 22, где би могла да се оформи нова „Шок“ галерија, као и да се настави пракса продајне изложбе, прошле године најчешће организоване на Лиманској пијаци у оквиру још једне од акција виспрених уметника.

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ИТАЛИЈЕ „ИЛ БЕЛПАЕЗЕ” У НОВОМ САДУ

укључују и улаз на победничку журку у клубу „Бранков„. Пет представника професионалног клуба за водеће европске дизајн и комуникацијске студије и агенције Европски дизајн лидери, представиће се на овогодишњој конференцији Београдске недеље дизајна, која ће бити одржана од 2. до 9. јуна. Европски дизајн лидери представљају елитну организацију чији је циљ да окупи одговарајућу и свеобухватну листу најкреатвнијих студија и агенција на континенту. Студио постиже врхунске резултате што потврђује освајање награда на главним дизајн такмичењима широм света. Зато је чланство затвореног типа и зависи искључиво од заслуга.

21

личине шпајза, права мера наше ликовне културе, односно прави концепт за интимистички доживљај уметности с једне, и друштвени ангажман са друге стране. Поред спектакуларног отварања, планирано је да се мрежа ових галерије шири, не само због контрирања кризи, него и због тога што њихова изградња није скупа. Изложбе ће бити организоване конкурсима, по позиву уредника Андрее Палашти и Слободана Стошића, или би се бавиле перспективним младим уметницима, што и јесте био део првобитне мисије Арт клинике. - Предлажем и шатор као решење за велику градску галерију, ми смо то већ радили и тако – поручује Џафо.

Иначе, о тек завршеном избору за српског представника на Венецијанском бијеналу на којем је испао у најужем кругу одлучивања, Џафо каже да би био идеалан за његову идеју деперсонализације властите позиције и могућност инсталирања „кужног карантина“ тамо где је он и историјски био први пут установљен, сада само са другачијим конотацијама. Отклон од личног ка групном, колективном чину, затварање уметности у кавезе, требало је да буду само неке инстанце сабирања, рехабилитације и освајања нових простора из и упркос затеченом стању недостатка ангажмана, новца и интереса за етички и политички потенцијал савремене уметности. И. Бурић

НОВИ ФИЛМ У ДОМАЋИМ БИОСКОПИМА

Предивна створења Филм „Предивна створења„ (Beautiful Creatures) који је режирао Ричард Лагравенес, од данас је на редовном репертоару дома-

Гатлин, у Јужној Каролини, где се ништа не мења и где људи грађански рат и даље називају агресијом Севера. Шеснаестогоди-

ћих биоскопа, међу којима је и новосадска „Арена синеплекс“. Ова љубавна прича дешава се на југу Америке, у малом месту

шњи Итан упознаје мистериозну девојку Лину, нећаку градског самотњака, која покушава да сакрије своје моћи и проклетство које

генерацијама прати њу и њену породицу, али ипак не може да сакрије своју тајну, Они заједно откривају мрачне тајне о својим породицама, својој прошлости и граду. Оног тренутка када се сретну, остварује се повезаност, толико јака да ослобађа једну сасвим другачију олују. Филм „Предивна створења„ базиран је на истоименој књизи, бестселеру Њујорк тајмса, првог у серији писаца Ками Гарсије и Маргарет Стол и популарног широм света, који је код нас управо објавила издавачка кућа „Лагуна“. Главне улоге у филму тумаче Елис Енглерт, Алден Еренрајх, Ема Томсон, Џерими Ајронс, Вајола Дејвис.

НА ФЕСТИВАЛУ „TO BE PUNK”

Најављен енглески бенд „Argy Bargy” Шести по реду новосадски фестивал „To Be Punk” одржаће се ове године 31. маја и 1. јуна, а организатор - Студенстки културни центар Нови Сад, обелоданио је и прво значајно име које ће наступити другог фестивалског дана. Реч је о енглеском бенду „Argy Bargy“, који је прошле године у августу издао 4. по реду студијски албум „Hopes, Dreams, Lies and Schemes“. Многи критичари прогласили су овај албум најбољим панк остварењем за 2012. „Argy Bargy“ основао је певач Вотфорд Џон који је име бенду дао по истиоименој песми култне панк групе „Cock Sparrer“. Иначе, гитариста поменутог бенда Дерил Смит, као Џонов најбољи пријатељ, одмах по оснивању прикључио се групи „Argy Bargy“, а његов утицај на звук бенда је несумњив. Незванично, попут прошлогодишњег „To Be Punk“ фестивала, и овогодишњи ће бити тематски подељен. Последње мајско вече биће посвеће- „Argy Bargy” свираће на фестивалу „To Be Punk” но хардкору, а прво јунско – панк-року. Као и рани- сника бити позната до краја марта. У исто време јих година, фестивал ће окупити бендове из Новог требало би да буде обелодањено и име бенда „хеСада, Србије, некадашњих југословенских републи- длајнера“ за манифестацију „Ритам Европе“, која ће ка и иностранства, а програмски продуцент фести- се 9. маја одржати на новосадском Тргу слободе. вала Игор Тодоровић наговестио је да ће листа учеС. Савић


22

~etvrtak21.februar2013.

oglasi

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon: 021/6399-305. 69536 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 69537

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 69538

IZDAJEM nov nename{ten jednosoban stan 30m2, Nova Detelinara, drugi sprat, obavezan ugovor, mogu}e bezgotovinsko pla}awe na ra~un. Telefon 063/588-852. 69361 IZDAJEM U Petrovaradinu, Preradovi}eva ul. jednoiposoban komforan stan na drugom spratu. Telefoni: 062/157-53-25, 0230/27-153. 69566 IZDAJEM name{tenu garsoweru, 24m2, Ul. Mi{e Dimitrijevi}a 1, odvojena kuhiwa, CG, terasa, erkondi{n, ve{ ma{ina. Telefon: 6363469, 064/330-16-48. 69574

HITNO, Ulica Ilije Bir~anina ekstra zgrada „Arena” gradila, nov kompletno name{ten odmah useqiv ukwi`en stan, cena 31.500 sa name{tajem. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15002

dnevnik

GRBAVICA, odli~an ukwi`en stan u novijoj zgradi 28m2, II sprat, cena ekstra! Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15001 NOVA DETELINARA, ukwi`ena garsowera kompletno name{tena, cena 26.800. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15003

DVOSOBAN stan Sajam, 45m2, ul. Stevana Mokrawca, renoviran, odli~an, cena dogovor. Telefon: 069/777605. 69447 PRODAJEM U Petrovaradinu, Preradovi}eva ul. jednoiposoban komforan stan na drugom spratu. Telefoni: 062/157-53-25, 0230/27-153. 69564 NOVA DETELINARA, ^ika Stevina ul., odli~an, ukwi`en 1.5 stan od 39m2 po ceni od 40.200. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15004 LIMAN, 2.0 stan kod „Merkatora”, od 53m2 prodaje se po ceni 42.200. Telefon 6368429, www.bomil.rs. 15005 NOVO NASEQE, odli~an 1.5 stan od 48m2, ukwi`en, renoviran, cena 40.500. Telefoni: 636-8429, 063/8288377, www.bomil.rs. 15006 SAJAM, „ABC” centar, ukwi`en stan od 45m2, cena 37.600. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15007

BULEVAR, Ulica Toplice Milana, odli~an dvoiposoban nov stan, cena 59.500. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15008 @ELEZNI^KA STANICA, klasi~an 2.5 stan od 67m2 na I spratu, odli~no stawe, renovirano kupatilo, cena 62.200. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15009 NOVO NASEQE, u zgradi od fasadne cigle, odli~an kompletno renoviran klasi~an 3.0 stan na II spratu, prelepo okru`ewe - zelenilo, cena 61.800. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15010 CENTAR, u Vase Staji}a, trosoban stan od 83m2 odli~nog rasporeda, dvostran, odli~an polo`aj, ukwi`en i renoviran, odmah useqiv, cena 87.500 mo`e i sa gara`om - cena 91.000. Telefoni: 636-6952, 063/828-83-77, www.bomil.rs. 15011

PRODAJEM vikendicu na 1.700m2 placa pod vo}wakom, kompletna infrastruktura, tvrda gradwa, ukwi`eno. Potez: Mala Testera. Telefon 060/766-88-10. 69505

TOP LOKACIJA, Maksima Gorkog 4b, 8m2 + 5m2. Telefon 063/344-711. 69587

KUPUJEM televizore soni, samsung, sa lo{om slikom, druge televizore, akumulatore sve vrste, puwa~e, ve{ ma{ine ispravne i neispravne. Tel. 061/713-4395. 69572

BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. Jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/131-2135. 68470 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 69507

PRODAJEM novije kolor televizore svih veli~ina (E37, E55, E72), 100 programa, TXT. Dostavqam na adresu. Non-stop, Mladen. Telefoni: 021/421-516, 064/157-25-14. 68716 KUPUJEM ispravne i neispravne kolor televizore, LCD, plazma, novije laptop ra~unare, maksimalna isplata. Dolazim! Non-stop, Mladen!. Telefoni: 021/421516, 064/157-25-14. 68717 PRODAJEM nov televizor, 100 programa, teletekst 40 evra, ako nemate prevoz done}u vam ku}i besplatno. Nakupcima ne prodajem. Telefon 063/7746-129. 69571

VINO: portugizer, rizling, kaberne, soviwon od 150 dinara. Petrovaradin. Tel.: 066/401-613. 69145


OGLASi l ^iTUQe

dnevnik

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav na{em

Sa neizmernim bolom i tugom opra{tamo se od na{eg dugogodi{weg radnika i kolege.

POTREBNA RADNICA za rad u mewa~nici i trafici. Tel.: 060/692-90-20, 060/692-9004. 69582

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrum, tavane, odnosim {ut. Tel.: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 69173 PRODAJEM drva bagrem, hrast i jasen, cena 3.300 din metar, prevoz gratis. Mogu}a usluga rezawa i cepawa. Tel.: 061/61722-19, 063/77-19-142. 69347

Stevana - Cobera Vukeli}a

Petru Ivanovi}u

Porodica Duki}.

Posledwi pozdrav prijatequ i kolegi

dobrom

Perici Leti}u

Izra`avamo duboko sau~e{}e wegovoj porodici i prijateqima. Sahrana }e se obaviti u petak, 22. 2. 2013. u 11.15 ~asova, na Novom grobqu, u Novom Sadu.

Tomi

23

~etvrtak21.februar2013.

od: Sime, Vide, Pere i Seke.

Radiotelevizija Vojvodine. 231/P 69647

Obave{tavamo rodbinu, prijateqe i poznanike da je u 71. godini preminula na{a draga supruga, majka, baka i prabaka

69630

Posledwi pozdrav dragom Tetka Marica sa porodicom Loboda.

^ETRDESETODNEVNI POMEN obele`i}emo u petak, 22. 2. 2013. godine, u 10 ~asova, u crkvi, u Rumenki.

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 78. godini preminula na{a draga i voqena

]iro Draga{ 1938 - 2013. 69648

Posledwi deki

Bati

Miqa Jovi{i} Sahrana je danas, 21. 2. 2013. godine, u 14 ~asova, u Titelu. O`alo{}eni: suprug Nikola, sin Goran, }erka Qiqana, unuci Dejan, Danijela i Nikolina, zet Mi}o i snaha Gordana.

pozdrav

dragom

Dragi tata, ponosim se tobom, bez tebe je sve prazno.

Borka Pauni}

Sa velikom tugom u du{i i bolom u srcu, qubomorno te ~uvam od zaborava.

Ostaje{ u na{im srcima i mislima.

Tvoja Keka. Sne`a sa porodicom.

69653

69637

ro|. 1935. Sahrana je u petak, 22. 2. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu. O`alo{}ena Milena [e{evi} sa porodicom. 69622

69649

Posledwi pozdrav zetu

Posledwi pozdrav sestri i tetki

Posledwi pozdrav na{em

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi i voqeni

dragoj

Pajici

Stevan Vukeli}

od Dude.

1951 - 2013.

Tomi

Ispra}aj je u petak, 22. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Zauvek si u na{im srcima: Qubomir, Jasna, Mira, Steva, Nina i Viktor. 69643

Borki Pauni}

Pavlu Vuji}u Pajici

ro|. 1935.

od Vlade sa porodicom.

S po{tovawem: Milica, Nada i Bora Vuji}.

Brat Drago Krtini}, bratanice Nada Ra|en i Dragana Ka{ik sa porodicom.

69636

69633

69623

69634

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav zetu

Sa neizmernom tugom i bolom obave{tavamo da je preminuo na{ sin, suprug, otac, brat i ujak

Tomi

pozdrav

dragom

Petru Ivanovi}u

od Ratka i Zore Vuleti} sa porodicom.

PETOGODI[WI POMEN

Zokiju Godine prolaze, ali se}awe na tebe ne bledi. Ve~no }e{ biti u na{im srcima.

Porodica Vi{wi~ar. Tvoji: Ksenija, Grujica, Kruna, @ile, Mare i Ogi.

69635

Posledwi prijatequ

pozdrav

69626

69627

dragom

Sa neizmernom tugom i bolom u srcu javqamo da je umro na{ voqeni otac i suprug

Toma Grozdanovski Sahrana je danas, 21. 2. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: majka Fidanka, supruga Slavica, }erka Tatjana, sestra Nada, Aleksandra, Marija, Aleksandar i Milorad.

An|elko Ga}ina Posledwi pozdrav dragom ujaku od: Baq Milorada, Tawe i Nenada.

Endre \eri Peri Ivanovi}u od porodice Vojvodi}.

Neka ti je ve~na slava.

od posledica bolesti, u 63. godini. Sahrana je danas, 21. 2. 2013. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu. ]erka Sandra i supruga Ka}a.

69651 69629

69614

69628


24

^iTUQe l POMeni

~etvrtak21.februar2013.

Danas, 21. februara 2013. godine navr{ava se pet godina otkako je tragi~no preminuo

dnevnik

GODI[WI POMEN Navr{ava se godinu dana od kada nije sa nama na{ dragi tata, sin i brat

Zoran Vujovi} student in`ewerskog menaxmenta 1988 - 2008.

Neboj{a Lemi}

Nema jutra, nema dana da nisi s nama. Ni sve suze sveta, ni sve re~i utehe ne mogu da ubla`e bol koji ose}amo. Mnogo je lepih uspomena da te ve~no pamtimo, da o tebi s ponosom pri~amo i da te nikada ne zaboravimo. Tvoji najmiliji: otac Milan, majka Liqana i brat Lazar. 69593

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 19. 2. 2013. godine preminuo na{ dragi

Posledwi ujaku

pozdrav

voqenom

22. 2. 2012 - 22. 2. 2013. U petak, 22. februara 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu odr`a}emo pomen na{em Neboj{i. Vreme neumitno te~e, a Neboj{a ostaje zauvek na{ ponos i na{a najlep{a uspomena, najbolnije se}awe i neizbrisiva tuga. Wegovi najmiliji.

69604

Posledwi pozdrav dragom kumu

Falb Oto

Otiki

ro|. 30. 8. 1933. Sahrana, milog nam pokojnika, je danas, 21. 2. 2013. godine, u 15 ~asova, na Katoli~kom grobqu.

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{

od sestri}a Titike sa porodicom.

O`alo{}ena porodica Horvat. 69606 69607

Posledwi kom{iji

pozdrav

cewenom

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav

Jovanka Begovi} Petru Ivanovi}u

Zvonku \urekovi}u

Petru Ivanovi}u

Stojanki Labus

od: Bo{ka, An|e, Vesne i Jasne Bojovi}.

od kom{ija sa Bulevara oslobo|ewa br. 155.

Brat Bogdan Lali} sa porodicom.

od porodice Stani}: Kale, Mara, Milan i Sa{a.

69598

69584

69602

69610

dragom

Posledwi pozdrav dragom prijatequ i {kolskom drugu

Posledwi kolegi

U 83. godini umrla je moja mama

pozdrav

Konstantin Mitrovi}

1941 - 2013.

1936 - 2013.

Jedina na{a. Uvek si bila na{e sunce, sre}a i snaga. Ve~no }e{ biti u na{im srcima. Neka te An|eli ~uvaju.

Sahrana }e se obaviti 21. 2. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Novim Ledincima.

O`alo{}eni: sin Zoran, snaja Vesna i unuk Marko.

O`alo{}ena porodica.

Sahrana je 21. 2. 2013. godine, u 13 ~asova, na Katoli~kom grobqu, u Novom Sadu.

69620

69591

Posledwi pozdrav dragom bratu i ujaku

na{em

Dana, 19. 2. preminula je

2013.

godine

Hedviga Jovanovi} ro|. Tinter

Stojanka Labus

Petru Ivanovi}u

ro|ena Miri} Ispra}aj na kremaciju obavi}e se danas, 21. 2. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu.

od: koleginica i kolega iz Nikolajevske 2.

O`alo{}ena }erka Nada. 69583

69605

dr Pavlu Vuji}u Pajici od: Drage i Jovanke @ivkovi}.

69589

dr Pavlu Vuji}u

u 91. godini. Sahrana je danas, 21. 2. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

od: Mladena, Bebe, Goge i Dude.

O`alo{}ena porodica.

69595

69609


^iTUQe l POMeni

dnevnik

3

POMEN

Posledwi pozdrav dragom bratu

Pro{le su ~etiri tu`ne godine otkada nije sa nama na{a draga

PericiLeti}u

SE]AWE

PericiLeti}u

21.2.1997-21.2.2013.

ro|.Mili~i}

Brat Radivoj, sestra Ru`ica i baba Stana.

25

Posledwi pozdrav kolegi

Biserka@ivoti}

NadaJovi}

Hvala ti {to si bio sa nama. Ve~no }e{ biti u na{im srcima.

~etvrtak21.februar2013.

KolektivJGSPNoviSad.

Tvoji najmiliji.

S qubavqu, Tvoja deca.

69549

69488

Tu`nog srca javqamo prijateqima i poznanicima da je 19. 2. 2013. godine preminuo

229/P

Posledwi pozdrav dragom kolegi

69601

Posledwi pozdrav dragom

PericiLeti}u

PericaLeti} Sahrana je danas, 21. 2. 2013. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Ka}u.

Sindikat„Nezavisnost� JGSPNoviSad.

O`alo{}eni: supruga Desa, sin Jovan, }erka Nikolina i ta{ta Dragiwa.

230/P

69613

Posledwi pozdrav kumu

PericiLeti}u

Posledwi pozdrav zetu

Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 19. 2. 2013. godine, u 84. godini preminuo na{ voqeni tata i deka

Tvoj vedar duh i dobrota osta}e zauvek u na{em se}awu. Sestra NadaMilovac, zet Dule, sestri} Miroqub sa porodicom, sestri~ina Du{anka sa porodicom. 69600

Posledwi pozdrav dragom

Peri

PetruLeti}u

od kumova Vojnovi}a.

PavleVuji}

od porodice Milana^egara.

Sahrana je u ~etvrtak, 21. 2. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu, u Sremskoj Kamenici. O`alo{}eni wegovi najmiliji.

69608

PericiLeti}u

69581

69615

Sa tugom i nevericom se opra{tamo od na{eg dragog

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je na{ dragi i voqeni

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Brat SlobodanLeti} Bo|a, snajka Vesna, sestri}i Ne{o i Nemawa. 69599

Posledwi pozdrav

Posledwi pozdrav prijatequ i drugu

dragom

PetarIvanovi}

PericeLeti}a

ro|en1950.godine Pamti}emo te kao prijateqa ~iji su dani bili nesebi~ni i nezaboravni za stotine prijateqa. An|eli neka te ~uvaju. Tvoji prijateqisportskiribolovci.

preminuo u 63. godini. Sahrana milog i dragog nam pokojnika obavi}e se 21. 2. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica.

69617

Danas, 21. 2. 2013. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg

Posledwi pozdrav dragom

PeriLeti}u

69578

Posledwi pozdrav dragom

PericiLeti}u

od porodice Cvijanovi} iz Budisave.

od porodice Nini}.

\eriEndreu

PericiLeti}u Po dobru }emo te pamtiti, sa tugom te se se}ati. Hvala ti {to si bio deo na{ih `ivota. Tvoja tetka BosiqkaLeti},sestra Zlata, sestri} Mile, snajka Sla|ana i deca.

69596

69611

69597

BrankaJ.Leki}a O`alo{}eni: }erka Branka, zet \or|ei unuk Danilo.

69548

od porodice Milosavqevi}.

69616


26

tv program

~etvrtak21.februar2013.

07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 20.00 22.00 22.30 23.30 00.30

ВОА Панорама Кратке вести Свет животиња Филм Меридијанима Излог страсти Кратке вести Акција Ми бирамо Војвођанске вести Панорама Свет животиња Војвођанске вести Излог страсти Војвођанске вести Војвођанске вести Филм Панорама ВОА

Језик у првом лицу (РТВ1,23.00)

11.30 11.55 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.25 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.25 00.10 00.35 00.55 01.20 02.15 03.10 03.35

07.15 07.35 08.00 08.30 09.20 10.15 11.00 11.50 12.30 12.40 13.10 14.00 14.40 15.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.00 22.25 22.55 23.05 00.00

Добро јутро, Војводино Државни посао Универзум Вести Палета Најглупљи амерички преступници Живопис Име мог сокака Вести Под истим кровом Центар света Додати живот годинама Вести Зелени сат Плави круг Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Здравље пре свега Здраво живо Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Фолдер култура ТВ Дневник Оперативци Сучељавање Војвођански дневник Један на један Језик у правом лицу Универзум Стил и град Најглупљи амерички преступници Фолдер култура Сучељавање Концерт Кербер Плави круг Под истим кровом

Повратак на село Живопис Вреди знати Концерт Кербер Грување Грување уживо у студију М Концерт у Синагоги Ева магазин (мађ) Вести (мађ) Украјинска панорама Гламур тужур Грување уживо Вреди знати Добро вече, Војводино (рум) ТВ Магазин (рус) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Емисија русинске музике Добро вече, Војводино (рус) Стил и град Фолдер култура Плави круг Како.... Палета ТВ Продаја

ФУДБАЛ: ЛИГА ЕВРОПЕ (РТС1,21.00) 12.15 12.31 13.13 13.18

21.00 23.05 23.55 00.11 01.47 06.30 09.05 09.30 10.20 10.30 11.10 11.30 12.05 13.10 14.05 15.10 16.00 16.15 16.30 16.50 17.00 17.30 18.30 18.45 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.20

Новосадско јутро Храна и вино Серија Трас Повратак у рај Велики одмор ИЦТ плус Ујак из Америке Пут за Евонли Ленија Серија Објектив (слов) Објектив (мађ) Храна и вино Трас Мистерије КГБ-а Новосадско поподне Сигуран квадрат Реч за данас Објектив Пут за Евонли Витраж Лична грешка Мистерије КГБ-а Објектив Ујак из Америке Серија

Евролига, магазин АТП Марсеј Бајерн ТВ: Бајерн – Вердер АТП Марсеј 1/8 Финала НБА акција Спортски времеплов Премијер лига Магазин АТП Марсеј 1/8 Финала Евролига: Жалгирис – Панатинаикос 22.00 АТП Мемфис 1/8 Финала

09.30 10.15 12.00 14.00 17.15 17.45 18.00 18.30 20.45

Фолк шоу Уживаћете у песмама Марте Савић, Раде Јоровића, Бранке Соврлић, Рикија Лугоњића,Ћане,Кукија,Јасне Ђокић, Марке Булате, Буцке, Оливер Твист бенда, Мегамикс бенда, Апсолутно романтично, Радмиле Мисић, Чеде Марковића, Милене Плавшић,Игора Лугоњића, Снеки, Александра Илића, Биљане Јевтић, Бранислава Мојићевића, Ванесе Шокчић и Горана Вукошића. (КТВ,20.00)

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00 Под сјајем звезда, 14.00 Живети свој живот, 16.00 Освета, 17.00 Дрецун, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 20.00 Фолк шоу, 22.00 Објектив, 22.30 Ток шоу, 00.00 Објектив, 00.30 Фолк шоу 07.00 Аморе Латино, 08.00 Лајв шот 2012., 09.00 Кухињица, 10.00 Фарма, 11.00 Метрополе и регије света, 12.00 Зелена патрола, 12.30 АБС шоу, 13.00 Репризе вечерњих емисија, 14.00 Дечији програм, 14.55 Инфо, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 У нашем атару, 18.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Отворени екран, 21.15 Модни магазин, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Позориште у кући Вести Сасвим природно Моја лепа Србија Београд вечити град Дневник

Ливерпул–Зенит

14.41 15.05 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.49

СВЕТСКИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00

06.00 06.05 08.00 08.15 09.04 10.05 10.10 10.41 11.16 12.00

Спорт плус До усијања Евронет Циклус - драмска серија: Светозар Марковић И ја имам таленат Ово је Србија Бољи живот Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите, бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Фудбал - Лига Европе, спортски програм Фудбал - Лига Европе: Ливерпул - Зенит, пренос Триста тринаеста: У овом ћеш знаку победити Дневник До усијања,серија нежељена дејства,филм

Кетрин Хигл

Нежељена дејства Карли Херт, десет година продајући лекове свакодневно је у конфликту између вредности фармацеутске индустрије и дела индустрије који је вођен искључиво профитом на рачун пацијената. Улоге: Кетрин Хигл, Бет Хеберт, Кристофер Карбо, ДоријанДемишел Режија: Кетлин Слатри Мошо (РТС1,01.47)

06.00 06.15 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.15 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.20 21.15 23.15 00.15 00.30 02.30

Ексклузив Експлозив Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Скривена камера Тачно 1 Лас Вегас Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Како време пролази Филм: Тесна кожа 3 Галилео Ноћни журнал Филм: Лоша карма Срећне вести

Мића Орловић

Метрополис Мића Орловић био је пионир и једно од свакако напопуларнијих лица Телевизије Београд, али и икона свеукупног југословенског и српског медијског простора. О личности, делу и сарадњи са Мићом Орловићем говори истраживач комуникација и медија, Првослав Плавшић... (РТС2,20.30) 06.02 07.08 07.26 07.33 07.43 08.09 08.31 08.38 09.07 09.16 09.37 10.08 10.15 10.36 11.05 11.30 11.59 12.23 12.30 13.00 13.58 14.27 14.36 14.57 15.38 16.20 16.45 17.14 18.11 18.38 19.05 19.27 19.35 19.42 20.00 20.30 21.00 21.52 23.26 23.59 00.21 01.16

07.00 11.00 12.30 13.00 13.20 14.00 15.00 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 21.00 22.00 23.30 00.00 01.00 01.30 03.30 05.00

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Чувари осмеха Великани Штоперица Сексперти Датум Споменички досије Београда Траг у простору Живот са музиком У свету Хорови међу фрескама Датум Беокулт Трезор Чувари осмеха Великани Штоперица Сексперти ТВ лица: Милоје Мића Орловић... као сав нормалан свет Социјалне вештине Савремени писци Идиот Шљивик Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Датум Верски календар Место за нас Метрополис Слике душе Доктор Реј и ђаволи, филм Бунт И ја имам таленат Трезор Фудбал - Лига Европе: Ливерпул - Зенит

Добро јутро Брачни судија Нежељене Први национални дневник Папарацо лов Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста Моја велика свадба Све за љубав Прељубници Пабло Ескобар Кување и мување Филм: Запитај прашину Филм: Санаторијум Филм: Запитај прашину

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00 Мозаик, 12.00 Кухињица, 12.45 Туристичке, 13.05 Фокус, 13.40 Топ шоп, 14.00 Мозаик, 16.00 Фокус, 16.25 Тандем, 16.40 Стварност живота, 17.40 Вести, 19.59 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.05 Веб џанк, 21.30 НК Коктел, 23.15 Фокус, 23.40 Туристичке, 00.00 Вести, 00.30 Ауто шоп, 00.40 Бање Србије 12.00 Срем на длану: Инђија, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Пећинци,18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Без тамбуре нема песме, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

dnevnik

07.35 08.05 08.25 09.15 09.30 10.35 12.00 13.00 13.55 14.10 16.00 16.40 17.00 18.00 19.10 20.00 21.00 23.20 23.55 00.15 01.40

У здравом телу Топшоп Најбоље године Топшоп Хоћу да знам Интернат Цртани филмови Нинџа ратници Топ шоп Филм: Ноћ и град Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Џои Нинџа ратници Никита Филм: Супермен 2 Вести Спортски преглед Интернат Филм: Последњи рез

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00 02.45

Цртани филм Пинк таргет Филм: Поверљиво из Ел Еја Сити вести Филм: Лоши момци Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Коп на Пинку Ескобар - Господар зла Филм: Борилачки клуб Филм: Под притиском Дувал и Морети Филм: Круг 2 Сити вести

05.00 08.00 08.55 09.15 09.20 09.45 10.00 10.25 10.50 10.55 11.30 12.15 13.00

Добро јутро, Србијо Када су диносауруси владали Повратак малог тигра Мегаминималс Зоки на веселој фарми Телешоп Сабринин тајни живот Винкс 5 Монстер хај Монсуно Бен 10 Покемони Моћни ренџери

Монстер хај Ово је прича о средњој школи у којој су окупљена деца најпознатијих светских чудовишта! На ходницима школе „Монстер Хај” можете срести потомке Дракуле, Франкенштајновог чудовишта, мумија, медуза, створења из црне лагуне, вукодлака, зомбија и многих других који у тој школи похађају наставу! (Хепи,10.50)

ЕрикаКерол

Под притиском Џеси и Сем проналазе скривени предмет на задњем седишту аутомобила. Са друге стране, Брајан покушава да дође до „лаке зараде” пошто је изгубио посао. И одлучује да уложи сву уштеђевину у посао са дрогом. Улоге: Лук Гос, Тајлер Џонстон, Џефри Балард,ЕрикаКерол Режија: ЏастинДонели (Пинк2,22.00)

13.40 13.55 14.00 15.00 15.55 16.00 16.15 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.30 23.30 01.30 03.20

Телешоп Вести Гламур Скандалозно Вести Телешоп Убиство с предумишљајем, филм Телемастер Насловна страна, квиз Филм Чађава механа Голи живот Луда кућа Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе, 10.30 Икс арт, 12.15 Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30 ТВ изложба, 20.05 Презент, 21.00 О свему помало са..., 23.00 Ко пре њему две, 00.15 Комерцијални програм. 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Немогућа магија, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас,19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Артикулисање, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


dnevnik

~etvrtak21.februar2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

13

27

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ,ПРВИЦАРХРИШЋАНИН

Пише:др Радивој Радић 07.15 07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 12.45 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.55 21.50 22.45 23.40 00.40

08.00 09.00 10.10 11.15 12.15 13.15 14.25 15.25 16.40 17.40 18.50 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Краљпосластичаракаокувар Луксузнидом ШминкањесаКлио Венчаницаизснова Четиривенчања-Америка Најбољибританскиресторан саГордономРемзијем Стручњакзаторте Обрачункувара Затрпани Храна-Одзадовољствадо зависности Посластичарскиас Краљпосластичаракаокувар Луксузнидом ШминкањесаКлио Венчаницаизснова Алесандровакухиња Стручњакзаторте Удатазамафијаша Проблематичнебудућемајке Последицегојазности ПолицајкеокругаБрауард Смртоноснеафере

07.00Добро јутро,Хрватска 10.00 Крстарења светским лепотама,док.серија 11.10 Драга Геневив,док.серија 12.00 Дневник 1 12.35 Пркосна љубав 13.20 Др Оз 2,ток-шоу 14.33 Тренутак спознаје 15.05 Позитивно 15.40 Мејаши, драмска серија 16.10 Документарнифилм 16.45 Хрватска уживо 17.40 ХАК -промет инфо 17.45 Позориште у кући 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.10 Савременици,док.филм 20.45 Спектар 21.35 Паралеле 22.05 Пола сата културе 22.45 Дневник 3 23.25 Филм 01.30 Случајно пријатељство,филм 02.55 Еурека

Тајни рат Путовања и открића Пројекат Мендела Исус пре Исуса Како је уметност створила свет Фарма из Едвардијанског доба Тајм тим година Путовања и открића Изгубљен у Амазону Фарма из Едвардијанског доба Истина о Јурију Гагарину Прича о сателитима Ловци на митове Тајни рат Изгубљен у Амазону Тајм тим година Гуге –изгубљено краљевство Тибета

ОзиБу КунгфупричаоТаијипанди Намештаљка Гувернанта Ледениамбис Долинанесталих Биткакодцрвенестене Чаробнафрула Еротскифилм Еротскифилм

Чаробнафрула За време Првог светског рата, у неименованој земљи,војникпоименуТамино послат је у мисију. Краљицаноћигајепослалада избави њену ћерку, Паниму, изканџизлогСарастра.Али нијесвекаоштоизгледа... Улоге: Џозеф Кајзер, ЕјмиКарсон,РенеПап Режија:КенетБрана (Синеманија,22.00)

ЕјмиКарсон

07.50 08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 15.45 16.35 17.05 17.30 17.55 18.30 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 23.40

СофиПаркер Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Увод у анатомију Џордан Украси мој дом Кугар Таун Брза италијанска кухиња Једном давно Секс и град Затрпани ђубретом Све што нисте знали о љубави. Парови Рајлијев живот Све испочетка Животупредграђу Какосамупознаовашумајку Књижарка Украси мој дом Кугар Таун Очајне домаћице Џордан Телоједоказ Џордан Увод у анатомију Очајне домаћице

08.00Бен10:Ултимејтејлијен 08.25Мојиџепниљубимци 08.40Ју-Ги-Ох! 09.05Вирусатек 09.35Флешпојнт 11.45Ексклузивтаблоид 12.05Крвнијевода 13.15Ружаветрова 14.10СулејманВеличанствени 15.10Флешпојнт 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20ЦСИЊујорк 00.00Кости 01.40Астрошоу

СЕРИЈА

ЦСИ:Њујорк

КетлинМунро

08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

Ургентни центар Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Хаваји 5-0 Филм: Велика лига Филм: Тасманијски ђаволи лига 01.20 Све по закону

07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20

Случајно пријатељство Ивон је њујоршка бескућница која има само два пса БиБи и МенМена и нешто одеће коју са собом вози на колицима.Новцемкојискупи или заради купује храну за псе,асамасехраниотпацимаиз смећа.Највреднијешто имајезлатнаолимпијскамедаљапокојногбрата.Тами је млада полицајка. У једном обиласку града сретне Ивон... Улоге:ЧандраВилсон,КетлинМунро Режија:ДонМекбријарти (ХРТ2,13.45) 07.00Мала ТВ 07.30 Гладијаторска академија 07.55 Телетабис 08.20 Живот с Дереком 08.45 Римске тајне 09.10 Школски сат 10.00 Долина сунца 10.45 Неизвесни подуват,филм 12.25 Најбољи хрватски тамбураши, 2.део 13.32 Попуна 13.45 Случајно пријатељство,филм 15.10 Школски сат 16.00 Регионални дневник 16.35 Долина сунца, 17.25 У потрази за Марком Полом, док.серија 18.15 Глобално село 18.45 Цртани филм 19.05 Мала ТВ 19.30 Кришке сира 3,док.серија 20.05 Прича о легенди 21.00 Фудбал,Европска лига: Ливерпул-Зенит,пренос 22.55 Фудбал,Европска лига сажеци 23.25 Два и по мушкарца 23.45 Еурека 00.30 Др Хаус 01.15 Луди од љубави

08.00Песничкаправда 10.00 МапетовциосвајајуМенхетн 12.00 УбиствоуХоливуду 14.00 Разгледницеизпакла 16.00 Пољељубави 18.00 Маскираниубица 20.00 Господармува 21.50 Индијанскитркач 00.00 Еротскифилм

06.00 Друмскитркачи 07.30 Решенслучај 09.00 МомцисМадисона 10.00 Божићнапесмазаједнудиву 11.30 ДокторкаКвин 13.00 МомцисМадисона 14.00 ИстинаоЧарлију 16.00Свемирскивојници2 17.45 МомцисМадисона 18.30Утехаирадост 20.00 МомцисМадисона 21.00 Глекотоговори2 23.00 Похлепни

Винсент Корзика преседава судом на рочишту против Виктора Маркова, руског мафијашаоптуженогзаубиство троје људи испред пекаре. Поротници желе да реконструишу ноћ убиства па их Корзикоодводинаместозлочина... Улоге: Гери Синис, Села Вард, Кармин Ђовиназо, ХилХарпер,ЕдиХил (РТЛ,22.20)

ГериСинис

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Аутомобили Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Страственириболовса РобсономГрином Чудовиштаизреке УриболовусаЕрикомЈангом Невољеурају Отмицаиспасавање

08.30 09.30 11.45 12.30 14.45 15.30 16.15 17.30 18.45 20.00 23.00 00.00

Крос-кантри скијање Крос-кантри скијање Биатлон Крос-кантри скијање Биатлон Биатлон Скијашки скокови Крос-кантри скијање Билијар Борилачки спорт Покер Крос-кантри скијање

Владар не ваља ни када мири хришћане

М

еђутим, на истоку је још владао Максимин да саслуша обе стране и донесе пресуду. Милтијад Даја. Неки истраживачи сматрају да је Ми- је, због озбиљности ситуације, укључио и 15 италилански едикт могао бити и скривено поли- јанских епископа, који су после саслушавања сукотичко оружје против њега. Даја је настојао да хи- бљених једногласно потврдили избор Цецилијана за тром војном акцијом разреши супротности које су епископа Картагине, а Доната прогласили кривим. се испречиле између њега, с једне стране, и КонМеђутим, тиме спор није био решен. Донатисти стантина и Лицинија, с друге. Обавештен да је Кон- су се опет обратили цару и он је у лето 314. изнова стантин заузет ратом против Франака на Рајни, Да- сазвао састанак у Арлу, овога пута с још већим броја је почетком 313. прешао на Балкан, али га је код јем епископа. Из тих догађаја се види да КонстанХадријанопоља у Тракији поразио Лициније и по- тин истрајава на јединству хришћанске цркве, али тиснуо у Малу Азију. У жељи да за даљу борбу при- још није њен члан. Ипак, стара се о угледу Цркве и добије хришћане, уследио је његов очајнички поку- упозорава на то да међусобна трвења не иду у пришај с едиктом о неограниченој верској толеранцији, али је већ било и сувише касно. Даја се лета 313. у граду Тарсу убио. Лициније, нови постао господар Истока, није показао великодушност према Максиминовој породици и присталицама. Ликвидирао их је без милости. Истоветна судбина снашла је и Диоклецијанову супругу Приску и ћерку Валерију, које су се претходно ставиле под Максиминову заштиту. Ухваћене су у Солуну, где су им одрубљене главе. Сјајни успеси на истоку су знатно подигли Лицинијев углед па је Константин свој циљ да успостави власт с једним владаром царства морао да остави за неко друго време. У верској политици обојица су се држали смерница утаначених на састанку у Милану 313. Константин је живо истрајавао на томе да пронађе Константинови кипови рушени у Љубљани начин како би хришћанску цркву привео држави и нашао облик међусобних односа поде- лог задобијању нових верника и могу само одбити сних за обе стране. присталице паганства. Пошто нови скуп епископа Константин је први пут био приморан на то да се није донео решење, цар се умешао, али, упркос наукључи и у унутрашњи спор међу хришћанима и порима, није био у стању да разреши спор. Подржао чак буде арбитар у тзв. Донатистичком расколу. је Цецилијана, али су 317. избили немири па је чак Спољни разлог за спор проистекао је из питања цр- употребио војску и наредио да се донатистички квене дисциплине и оцене кривице хришћана који епископи прогнају и њихове цркве заплене. Потом су за Диоклецијанових прогона попустили и свете је схватио да је тако само створио донатистичке мукњиге изручили паганским влаченике па је неко време с резигстима. Једна група хришћана је нацијом дигао руке од читавог На к он по б е д е,Ли ц и н и ј е, у њима видела издајнике и тако случаја. Извукао је поуку да се нови господар истока, их означила, без обзира на то да расколи у цркви још више разликвидирао је целу ли су лаици, клирици или чак букт авају ако се решавају поједини епископи. Спор се наукључивањем државне власти. Максиминову породицу рочито заоштрио 311. кад је биУ међувремену је долазило и и присталице,а ран нови епископ Картагине, до напетости између КонстанДиоклецијановој жени после Рима, по броју становнитина и Лицинија, свесних тога Приски и ћерки Валерији, ка другог града западног дела да ће једног дана неминовно доцарства. Избор је пао на Цецићи до обрачуна који би царству које су биле под заштитом лијана, који се залагао за умеоставио само једног господара. пораженог,одрубио главу рен став према хришћанима чиКонстантин је најпре покушао у Солуну је држање у прогонима није бида извесног Басијана, супруга ло беспрекорно, али је против своје полусестре Анастасије, била група радикалних свештеника и истакла свог наметне као цезара. Али, Лициније је вештим сплетпротивкандидата Мајорина, а од лета 313. Доната, кама покварио Константинове планове. Сенеције, по ком је цео спор добио име. Басијанов брат и Лицинијев рођак, подстакао је БаКонстантину су се обратиле обе супротстављене сијана на то да крене на Константина. Он је зета лагрупе, а он је тешко могао потпуно разумети сушти- ко уклонио, а онда затражио да му Лициније изручи ну спора, поготово јер је био испреплетен и личним Сенеција. Но, Лициније је то храбро и без много сујетама и амбицијама сукобљених. Мада није схва- премишљања одбио. Већ тад су у Емони (Љубљана), тао догматску позадину спора, сагледао је његове једном од Лицинијевих пограничних градова према негативне последице за јединство хришћанске цр- владару запада, рушени Константинови кипови. кве. Зато је био вољан да цркви помогне тако што Нетрпељивост међу двојицом августа, који су би јој на располагање ставио државне чиновнике припадали двема генерацијама и међусобно се разкоји би довели у ред виновнике – донатисте. Али, ликовали по пореклу, претворила се у мржњу. ДваДонатове присташе су тражиле да спор, уместо се- десетак година млађи Константин је свој положај верноафричких свештеника, увучених у сукоб, раз- наследио, али каснијим успесима убедљиво показао реше непристрасни епископи из Галије. Констан- да га потпуно заслужује. И Лициније, који се дугим тин, који је желео да се сукоб стиша, прихватио је и стрпљивим уздизањем за свој положај изборио, предлог и изнео га римском првосвештенику Мил- располагао је квалитетима које Константин никад тијаду. Овај је с тројицом галских епископа требало није потценио. КњигуРадивоја Радића “КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ /Надмоћ хришћанства„ (издавач:“Еволута”, Београд),можетенаручитипутемтелефона065/2621–204, 069/2621–204 и 011/2621–204илисајтоваwww.shopmania.evoluta.rs, www.evolutabc@gmail.comи http://www.facebook.com/evolutaizdavackakuca.beograd

Prvi broj Slobodne Vojvodine" {tampan je kao organ Pokrajinskog narodnooslobodila~kog odbora za Vojvodinu " 15. novembra 1942. u ilegalnoj {tampariji u Novom Sadu. Od 1. januara 1953. Slobodna Vojvodina" izlazi pod imenom Dnevnik”. " " Prvi urednik - narodni heroj SVETOZAR MARKOVI] TOZA pogubqen od okupatora 9. februara 1943. Izdava~ „Dnevnik Vojvodina pres d.o.o.”, 21000 Novi Sad, Bulevar oslobo|ewa 81. Telefaks redakcije 021/423-761. Elektronska po{ta re­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet: www.dnevnik.rs. Generalni direktor Du{an Vlaovi} (480-6802). Glavni i odgovorni urednik Aleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|uje redakcijski kolegijum: Nada Vujovi} (zamenik glavnog i odgovornog urednika, unutra{wa politika 480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nik glavnog i odgovornog urednika, nedeqni broj 480-6888), Dejan Uro{evi} (ekonomija 480-6859), Vlada @ivkovi} (desk, no}ni urednik 480-6819), Aleksandar Savanovi} (novosadska hronika, 528-765, faks 6621-831), Nina Popov-Briza (kultura 480-6881), Svetlana Markovi} (vojvo|anska hronika 480-6837), Vesna Savi} (svet 480-6885), \or|e Pisarev (dru{tvo 480-6815), Mi{ko Lazovi} (reporta`e i feqton 480-6857), Branislav Puno{evac (sport 480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internet slu`ba 480-6883), Ivana Vujanov (revijalna izdawa 480-6822), Slobodan [u{wevi} (foto 480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~ka priprema 480-6897, 525-862), Nedeqka Klincov (tehni~ki urednici 480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`ba prodaje 480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasni sektor 480-68-68), Filip Gligorovi} (Sektor informatike 480-6808), Mali oglasi 021/480-68-40. Besplatni mali oglasi za Oglasne novine 021/472-60-60. Rukopisi i fotografije se ne vra}aju. Cena primerka 30 dinara, subotom i nedeqom 35 dinara. Mese~na pretplata za na{u zemqu 940, za tri meseca 2.820, za {est meseci 5.640 dinara (+ptt tro{kovi). [tampa „Forum” Novi Sad @iro ra~uni: AIK banka 105-31196-46; Rajfajzen banka 265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


28

monitor

~etvrtak21.februar2013.

dnevnik

H o r o s k o p 21. februar 2013. OVAN 21.3-19.4.

Кућни послови с укућанима данас су веома ефектни. Бићете пуни креативних и конструктивних предлога. У вечерњим сатима наставите у истом смеру – дружење с рођацима.

BIK 20.4-20.5.

Најбоље ћете се осећати ако се одлучите на дружење с пријатељима из ране младости. Старе позитивне приче и евоцирање успомена изазваће осмех на вашем лицу и истинску срећу.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Ваша свакодневна креативност и довитљивост ће бити најистакнутија у финансијским пословима. Ефекти ће бити још израженији ако се бавите уметношћу у оквиру породичног бизниса.

Сетни сте, али пуни енергије и позитивног размишљања за унапређење породичног статуса. Реализација идеја ће вам нарочито ићи од руке ако у активности укључите и млађе чланове породице.

Прави је тренутак да са члановима породице разговарате о плановима за одмор. Када чујете све предлоге неће вам бити тешко да донесете најрационалнији и најконструктивнији избор.

Дружење с пријатељима покренуће помало успавану енергију, али ће вас и на прави начин изместити из помало хаотичне свакодневице која вас оптерећује. Музика вас опушта.

Zoran Delibos

VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Ако већ нисте у могућности да одете на пут који већ дуже ишчекујете, излазак у вечерњим сатима на концерт или спортску манифестацију задовољиће вашу потребу за динамиком.

Расположени сте и пуни позитивне енергије. Никако немојте пропустити позив за вечерњи излазак, добар провод је известан. Слободне Стрелце очекује познанство занимљиве особе.

Коначно добра и позитивна атмосфера у кући, а посебно с партнером, донеће један вид растерећења и опуштања. Имаћете више разумевања за креативне планове. Бавите се рекреацијом.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Коначно је прави период да с партнером ускладите планове везане за пословне обавезе. Важно је само да будете врло јасни и директни. Позитиван компромис је известан.

Орни сте за рад и савлађивање свакодневних обавеза. Врло сте маштовити и пуни иновативних предлога. Потрудите се да децу изведете у шетњу или на позоришну представу.

Иако сте свесни да вам је свакодневна ситуација веома напета, некако с олакшањем и растерећењем гледате у будућност. Контакт с младима може још додатно поправити расположење.

TRI^-TRA^

Најсексепилнија ТВглумица V REMENSKA

PROGNOZA

Хладнијеиоблачно

Vojvodina Novi Sad

3

Subotica

3

Sombor

3

Kikinda

3

Vrbas

3

B. Palanka

3

Zreњanin

4

S. Mitrovica

4

Ruma

4

Panчevo

4

Vrшac

4

Srbija Beograd

4

Kragujevac

6

K. Mitrovica 10 Niш

10

Evropa

НОВИСАД: Хладније и облачно с повременом суснежицом и снегом, посебно по подне и крајем дана. Ветар слаб до умерен североисточни. Притисак око нормале. Минимална температура -1, а максимална 3 степена. ВОЈВОДИНА: Хладније и претежно облачно. На југу повремена суснежица и снег, а краткотрајни сунчани интервали на крајњем северу. Ветар слаб до умерен североисточни. Притисак мало изнад нормале. Јутарња температура -2, а максимална 4 степенa. СРБИЈА: На северу хладно, на југу топлије. Претежно облачно с повременом кишом на југу, а на северу и западу суснежицом и снегом. Краткотрајни сунчани интервали на крајњем северу, југу и југоистоку. Ветар слаб до умерен североисточни и источни. Притисак око нормале. Јутарња температура -2, а максимална 10 степни. ПрогнозазаСрбијуунареднимданима: У петак хладно на северу, а на југу мало топлије. На југу повремена киша, а на западу и северу могућа суснежица и влажан снег. За викенд свугде топлије уз појачан југоисточни ветар и повремену кишу. И у понедељак топло с повременом кишом. Од уторка мало хладније.

БИОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА: Неповољно за хроничне болеснике. Појачане тегобе могу осетити особе са срчаним проблемима и варирајућим крвним притиском, као и астматичари. Могући су умор, честе промене расположења и главобоља. У саобраћају се препоручује повећање концентрације.

Канадску телевизијску и филмску глумицу Елишу Ен Катберт часопис „Максим” је прогласио најсексепилнијомТВглумицомна свету. Елиша (30) је висока само 159 центиметара, али њено савршено обликовано тело и зелене очи су пресудили у избору. Лепа глумица,којаћесигурнопостатии светсказвезда,каохвалазаовуласкавутитулу, снимила је голишави едиторијал запопуларнимагазин. „Прелепо је бити најлепша. Иаконемислимдајесам,драгоми је што сам то ја”, изјавила је Елиша, која је досад играла углавном мање улоге у холивудским филмовима, а љубитељи седме уметности су је сигурно приметилиуостварењимакаошто су „Love Actually”, „The Girl Next Door„, „House of Wax”, где је остварилазапаженероле.

Madrid

12

Rim

12

VIC DANA

London

4

Cirih

-3

Berlin

-1

Beч

0

Varшava

0

- Шефе, могу ли данас да одем раније с посла, да помогнем жени код куће? - Не! - Хвала, шефе, знао сам да могу да се уздам у вас.

Kijev

1

Moskva

-8

Oslo

-4

St. Peterburg -7 Atina

14

Pariz

4

Minhen

-3

Budimpeшta

3

Stokholm

-3

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

246 (-19)

Slankamen

374 (-20)

Jaшa Tomiћ

Apatin

325 (-22)

Zemun

424 (-18)

Bogojevo

300 (-21)

Panчevo

424 (-16)

Smederevo

548 (-14)

Baч. Palanka 315 (-20) Novi Sad

323 (-21)

Tendencija opadawa

TISA N. Kneжevac

212 (-6)

Tendencija stagnacije

Senta

259 (-8)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

309 (8)

Tendencija opadawa

Titel

370 (-20)

NERA

Hetin

80 (-2)

SAVA

4 (2)

Tendencija stagnacije

Tendencija opadawa i stagnacije

S. Mitrovica 422 (-13) Beograd

Kusiћ

376 (-19)

54 (0)

Reшeњe:

DUNAV

Dnevnik 21.februar 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you