Page 1

LANE U SUDOVIMA PET MILIONA PREDMETA

Parni~i se dve tre}ine Srbije

str. 8

„JUTONG BUS” KIBICUJE NOVOSADSKU FIRMU

SAJAM ZAPO[QAVAWA NA NOVOSADSKOM SPENSU

Kineski autobusi iz „Neobusa”?

Mnogo kandidata za 350 radnih mesta

str. 15

str. 15

NOVI SAD *

PETAK 19. APRIL 2013. GODINE

GODINA LXXI BROJ 23770 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

SRPSKA DELEGACIJA U BRISELU NASTAVQA PREGOVORE

PO[TANSKA [TEDIONICA ISPUNILA OBAVEZU RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Zapelo kod stolice u UN

Novom Sadu vra}eno 1,5 milijardi

tekst sporazuma, jer ta tema, dosada,nijebilapredmetrazgovora. Ta~ka 14 odnosi se na ~lanstvoiu~e{}eKosovaume|unarodnim organizacijama, presvegauUN. Portparolka Ketrin E{ton Maja Kocijan~i~ ponovila je ju~e dasurazlikeme|ustranamazaista male. Ju~e su u Strazburu poslanici Evropskog parlamenta velikom ve}inom glasova usvojili Rezoluciju o Srbiji, na osnovu predloga koji je podneo izvestilacJelkoKacin.UrezolucijisepozivaEvropskisavet daodredidatumzapo~etakpristupnih pregovora Srbije i Evropskeunije. str. 2

I SPS POTPISUJE PETICIJU ZA VANREDNE POKRAJINSKE IZBORE

Bajatovi}: Autonomiju upropastila Vlada Vojvodine Preds edn ik Pok rajins kog odbora SPS-a Du{an Bajatovi}izjaviojeju~euNovomSadudaautonomijuVojvodinenisuugroziliRepubli~kavladai

Skup{ tin a ili Ustavn i sud Srbije, ve} Vlada Vojvodine. Bajatovi}jeoceniodaPokrajinska vlada poku{ava da zameniteze. str. 3

Pastordanasoishodu dogovoraodeklaraciji

Ekonomija

str. 4-5

TunelkrozFru{kugoru bu{i}esetekdogodine Holan|anikupili„Savu” dapraveputni~ke brodove

Crna

str. 7

str. 8-9

Beograd:Uhap{enizbog iznude20stanova Stupionasnagu „Marijinzakon”

Vojvodina Novi Sad od ju~e kona~no mo`e da raspola`e sa1,5milijardidinarakojisubiliblokiranina ra~unuRazvojnebankeVojvodine.Po{tanska{tedionicakojapreuzelaovubankuvratilajenovce u gradsku kasu ju~e ne{to pre 12 ~asova, a ~lan Gradskog ve}a zadu`en za finansije Dejan Mandi}ka`edasadamo`e„mirnijedasespava”. - Nakon sastanka sa samim vrhom Po{tanske {tedionice, novci su vra}eni u veoma kratkom

Arapi u Pan~evu grade luku ralnim direktorom al Dahre Hamad Saed Sultan Al [ansijem.Drugimemorandum-oprodaji 43 hektara zemqi{ta u Pan~evuzaizgradwure~neluke utomgradu,poceniod10.000 evra po hektaru, potpisali su Dinki}, Al [ansi i zamenik gradona~elnika Pan~eva Sa{a Pavlov. Drugi memorandum

str. 3

Pauzazadojeweproblem zaposlodavce Kafeyijaodbioda uslu`islepudecu

„AL DAHRA” IZVODI GRAD NA TAMI[U NA DUNAVSKI KORIDOR

Ministar finansija i privredeMla|anDinki}potpisao je ju~e dva memoranduma o saradwisrukovodstvomkompanijeAlDahraizUjediwenihArapskih Emirata. Memorandum o dokapitalizaciji Jugoslovenskogre~nogbrodarstva(JRB),u vrednostiod20do40miliona evra,Dinki}jepotpisaosgene-

Politika

Dru{tvo

Foto:S.[u{wevi}

PremijerSrbijeIvicaDa~i} i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} sa ostalim ~lanovima delegacije bi}e danas u Briselu na nastavku razgovorasaPri{tinom,uzposredovaweKetrinE{ton.Tokomju~era{wegdanaodr`anesukonsultacije na najvi{em nivou prethodnu, devetu rundu razgovora analizirali su predsednik Tomislav Nikoli}, premijer i vicepremijer Da~i} i Vu~i},asino}jedonetaodlukada sejo{jednomodeuBrisel.DelegacijaPri{tineseju~esapolaputavratilauBrisel. Srpski pregovara~i nezadovoqnisuubacivawemta~ke14u

NASLOVI

predvi|aprodaju43hektarazemqi{tazaizgradwure~neluke uPan~evu,ukoju}ebitiulo`enominimalnopetmilionaevra abi}eme|unajve}imuEvropi, istakaojeDinki}.Neradiseo poqoprivrednom zemqi{tu, ve} o, kako je rekao, ledini za industrijskunamewenu. InvesticijeuJRBiizgradwu lukePan~evosudodatneuodnosunaonoza{tajekrajemmartauAbuDabijupotpisanugovor o zajedni~kom ulagawu u srpsku poqoprivredu, vredan 400 miliona dolara, naglasio je Dinki}. Zamenikgradona~elnikaPan~eva Sa{a Pavlov je istakao zna~aj investicija Al Dahre za razvojPan~eva.Izgradwalukeu Pan~evujepreduslovzaizlazak Pan~eva na Dunavski koridor, {topredstavqarazvojnu{ansu zatajgrad,rekaojePavlov. str. 4

rokunakon{tojepreuzetaRBV.Ugradskomtrezoru je sada 1,5 milijardi dinara na koje nismo moglidara~unamo.Ovimparamamo`emoodr`ati tehni~ku likvidnost i pla}ati teku}e stvari kojenamsledepoodlukamaizbuyeta.Su{tinski ni{tasenemewa,kadabudemousvojilizavr{ni ra~unza2012.godinuuradi}emorebalansbuyeta -rekaojeMandi}. A. L.

O DEMOGRAFSKOJ SLICI VOJVODINE NA DAN STATISTIKE

Svake godine gubimo po jedan Irig Izme|u dva posledwa popisa ukupnojero|eno189.641beba,a umrloje289.924qudi,tejenegativni prirodni prira{taj 100.283!Godi{we,dakleimamo mawe preko 10.000 stanovnika, {to}ere}idaVojvodinasvake godinegubijednuop{tinuveli~ine Iriga!. Po posledwem popisu, u Vojvodini samo dve op{tine zabele`ile su porast broja stanovnika - Grad Novi Sad od 42.331 i Temerin svega 12.Uukupno18naseqauPokrajiniimamomakarisasvimmalo pove}anbrojstanovnika. Negativne tendencije prisutne su u gotovo svim demografskim pokazateqima. Mlado`ewedanasprose~noimaju30,4godine,aneveste27,3.@enera|ajuusvestarijimgodinama . str. 7

str. 12

Zrewanin:Divqi taksistilegalnima odvozezaradu Sombor:Humanitarni paketisocijalno ugro`enima

Novi Sad

str. 15-17

U~enicana~asuudarila vr{wakiwu OliveraSimovi}: Podsticaji zainvestitore

SPORT

POMO] KLADIONI^ARIMA

str. 25

Prijatno toplo

Najvi{a temperatura 22 °S

NOVAK IDE DAQE

str. 27


2

POLITIKA

petak 19. april 2013.

BRISELPOZVAOBEOGRADIPRI[TINUNADESETURUNDUDIJALOGA

ZapelokodstoliceuUN EVROPSKIPARLAMENTUSVOJIO REZOLUCIJUOSRBIJI

Kacin:Akobude dogovora,bi}eidatum Ukoliko do nedeqe, odnosno ponedeqka do podne bude postignut dogovor Beog rada i Pri{tineministriinostranih poslova }e svojim {efovima dr`avaivladapreporu~itida na samitu u junu Srbija dobije datum za po~etak pregovora o prikqu~ewuEvropskojuniji,izjavio je ju~e izvestilac EvropskogparlamentaJelkoKsacin. „Akodonedeqe,odnosnouponedeqakdopodnedo|edotogdogo-

SporazumBeograda iPri{tine}eimati istozna~ewekojeje imaozavr{etak hladnograta zaZapadnuEvropu vora,jamislimdasmoveomablizu tome da se ministri inostranih poslova dogovore da svojim {efovimadr`avaivladapreporu~edanasamituujunuSrbijadobije datum za po~etak pregovora saEU,idase,nadrugojstrani,da zadatakEvropskojkomisijidanapravisve{tojemogu}edabise

otvorila poglavqa 23. i 24. koja se prva otvaraju”, rekao je Kacin zaagencijuAnadolija. Upraksibitozna~ilodabi zapolagodine,odnosnopreBo`i}a,Srbijave}mogladaotvori spomenuta poglavqa, a mo`da i neko drugo, recimo, 25 i 26, kazao je Kacin. Beograd i Pri{tina se „trude i tra`e mogu}i kompromis’’, rekao je Kacinuverenda}e„zakojidan ili nekoliko sati’’ re{ewe bitiprona|eno. „Sporazum Beograda i Pri{tine }e imati isto zna~ewe kojejeimaozavr{etakhladnoga rata za Zapadnu Evropu! To je pravo pomirewe izme|u Srbije i Kosova. To bi stvorilo sasvim druga~iju situaciju i za SrbenaKosovu...”,naveojeon. Evropski parlament usvojio je ju~e, velikom ve}inom, izve{taj Jelka Kacina o napretku Srbije i predlo`io Evropskoj komisijidajoj{tojepremogu}edodelidatumpo~etkapregovoraseEU.Kacinjeobjasnioda jeEvropskiparlamentdodatno pozvaoKosovoiSrbijudauspe{nozavr{epregovore.

Delegacija Beograda u istom sastavu danas }e u Briselu nastaviti dijalog s Pri{tinom, potvr|eno je medijima sino} u VladiSrbije.UBriselu}ebiti premijerIvicaDa~i},prvipotpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i},potpredsednicaVladezadu`enazaevrointegracijeSuzanaGrubje{i},savetnikpredsednikaSrbijeMarko\uri}i{ef Kancelarije za KiM Aleksandar Vulin. Odluka je doneta posle konsultacija dr`avnog vrha u Predsedni{tvuSrbijetokomju~era{wegdana. Srpski pregovara~i nezadovoqnisuubacivawemta~ke14u tekst sporazuma, jer ta tema, dosada,nijebilapredmetrazgovora. Ta~ka 14 odnosi se na ~lanstvoiu~e{}eKosovaume-

Glavniodbor SNSunedequ oKosovu

Glavni odbor Srpske napredne stranke odr`a}e sednicu u nedequ, 21. aprila, re~eno je Tanjugu u informativnoj slu`bi te stranke.Tema sednice, kako jere~eno,bi}eKosovoiMetohija. |unarodnim organizacijama. Dijalog Beograda i Pri{tine obele`en je ju~era{wom porukom {efice evropske diplomatije Ketrin E{ton koja posredujeurazgovoruBeogradai Pri{tine da su razlike posle

Predsedni{tvo Srbije: Dr`avni vrh doneo odluku da danas nastavi pregovore u Briselu

Tokom dana, odr`ane su konsultacije na najvi{em nivou prethodnu, devetu rundu razgovoraanaliziralisupredsednik Tomislav Nikoli}, premijer IvicaDa~i}iprvipotpredsednikVladeAleksandarVu~i}. Deveta runda razgovora delegacije Beograda i Pri{tine uz posredovawe E{tonove za-

LIDERLDP^EDOMIRJOVANOVI]

Policijapoznaje napada~eizSegedina PolicijadobroznakosuqudikojisuuSegedinunapalimene,mojusupruguidvojeprijateqa,saop{tiojenakonferencijizanovinareuparlamentuSrbijeliderLDP-a^edomirJovanovi},zahtevaju}ioddr`ave ipolicijedareagujeipostupeu skladu sa zakonom. Ujedno, poru~uje da nikada nije pravio kompromise pred takvom vrstom pona{awa i da ne misli datoradiniubudu}e. PremaJovanovi}evimre~ima, oniwegovasuprugasudobro,ali da je wegovom prijatequ „polomqena lobawa, vilica i nos, da je pod medicinskom negom i da mupredstojeoperacije“. - To nisu Zvezdini navija~i, oni su nas razdvojili. To nisu navija~i,tosukriminalci,koji sekrijuizaZvezde.Kadadeset mu{karaca bije jednu `enu, ondazawihnemo`etere}idasu Delijeimu{karci.Tosumutanti,qudskodnoitalogkojinas jepreplavioikoji}enasudaviti ako se pred tim povu~emo, upozoriojeJovanovi}. Kao je ispri~ao lider LDP – a,uSegedinjeoti{aonapoziv prijateqasakojimajepre20godina plivao za Crvenu Zvezdu, potvrdiv{iidajesponzorkluba,da„jepomogaodapre`ive, kaoida}enastavitidapoma`e tom klubu i vaterpolisti-

Najava nastavka pregovora na Tviteru

najnovijih sastanaka stvarno maleidasenadauspe{nomishodu.Prvuvestodesetojrundi ju~esuplasiralesvetskeagencije, da bi potom nezvani~no bilo saop{teno da je E{ton pozvalaBeograd,aizPri{tinejejavqenodasenapozivvisoke predstavice EU kosovska delegacija, na ~elu sa premijeromHa{imomTa~ijem,vratila sa qub qans kog aerod rom a u Briselzbognastavkadijaloga.

ma“.Onjeistakaodasuhuligani i nasilno pona{awe posledica atmosfere koja postoji u Srbiji godinama unazad i da je neophodno otkriti uzrok kako bi se problem re{io. Dodao je idasunapada~iuglavnomgovorili o Kosovu, pomiwu}i i Paraduponosa. -Onimisledaimajupravoda sru{eovajgrad,ubijusvakogko im se ne dopada. Ja mislim da tako ne{to ne sme da postoji me|unama,damo`emodabudemo druga~iji, ali da ne smemo datoleri{emoto{tosedesilo.Kosovoimjeizgovor.Ne`ive oni u Mitrovici niti hrane kosovsku sirotiwu- zakqu~uje Jovanovi}. S.St.

vr{enajeusreduuve~ebezkona~nog dogovora, s najavom nastavka. PremijerIvicaDa~i}powenomokon~awurekaojedajeponu|eno u Briselu bilo prihvatqivo za srpsku stranu, ali da je Pri{tina minirala mogu}nost dogovora uvo|ewem novih zahtevaurazgovore. - Pri{tina nije spremna za dogovori~akpretidabipitaweseveramoglodabudere{a-

SpecijalnevezeBeograda ikosovskihSrba MinistarspoqnihposlovaSrbijeIvanMrki}jekomentari{u}iaspiracijeKosovadapostane~lanicaUN,rekaodato„ne}emo}i.” -Me|utim,bitnijejepomenidamido|emodosporazumakoji }e omogu}avati jedan normalan `ivot, koji }e pre svega garantovatibezbednostna{imadolenaKosmetuidozvolitiSrbimadasekoncentri{unarazvojnapitawa,napitawanormalnog`ivota-rekaojeMrki}.Onjepotvrdioda}eizme|ukosovskihSrbaiBeogradapostojatispecijalneveze,adajeveoma va`nodapolicijaodra`avaetni~kisastavstanovni{tva.Beograd}e,kakojenaveo,sasvimsigurnopomagatiuraznimoblastima`ivota,uobrazovawuiuzdravstvu,iciqjedaseobezbede uslovi „da ti qudi ostanu na svojim ogwi{tima i da se normalnorazvijajuidaseose}ajubezbedno”. -Akobiimaliaran`manekojizna~edasutradanne}egrunutine~ijitenkovinateop{tine,ondabinastostvarnopribli`ilokona~nomre{ewu-zakqu~iojeMrki}.

vanoinadrugena~ine,anepregovorima-rekaojeDa~i}iukazaodajePri{tinapoku{alada ve`e pitawe ovla{}ewa za policiju zajedice srpskih op{tina s insisitirawem da Srbija podr`iulazakKosovaume|unarodneorganizacije,{tobizna~ilo da bi Srbija u su{tini trebalo da prizna nezavisnost Kosova. Da~i} je istakao da je Pri{tina ta koja ko~i sporazum,naglasiv{ida}eseidu}ih dana naknadno jo{ voditi razgovori da bi sporazum, ipak, bio postignut. On je odao priznaweE{tonovojnanaporimai ponu|enom predlogu i naveo: Ta~ijetajkojijeodbiopredlog. Osvr}u}i se na Ta~ijev zahtev daseobestraneobave`udane}e blokirati jedna drugu u me|unarodnim organizacijama, premijer je zapitao - „prevedenonasrpski,gdetoKosovomo`edanasblokira?” -Ispalobidajeboqeondada senapi{eda}emodapriznamo nezavisnost Kosova- rekao je Da~i}idodaodaSrbijanemo`e i ne}e prihvatiti da se to pitawe povezuje sa policijom u zajednicom i srpskih op{tina, jer to uop{te nije bila tema o kojojserazgovaralo. -Misamotra`imoono{toje prihvatqivozaobestrane.Ponu|eni predlozi apsolutno su prihvatqiviizajednuizadrugu stranu- rekao je Da~i} isti~u}idajeSrbijaspremnazanastavak dijaloga koji u devetoj rundi nije doneo re{ewe zbog opstrukcije Pri{tine, jer je mogu}e u narednim danima napraviti iskorak. Najavquju}i konsultacijeuzemqiisapartnerimaume|unarodnojzajedniciDa~i}jepodvukaodajesrpska delegacija bila potpuno jedinstvena u svim fazama dijaloga – jedinstvena u skladu s evropskim opredeqewima Srbijeiuskladusaza{titomnacionalnihinteresa. Premijerjepomenuodajenarednih dana mogu}e da se on i vicepremijerAleksandarVu~i}

sastanusageneralnimsekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmusenom, kako bi se razgovaralo o bezbednosnim garancijamakojebiAlijansatrebalo dapru`izaSrbenaseveruKosova. Sap{tewem se ju~e oglasila SNS navode}i da je „Ta~i

Ponuda E{tonove Srbijijeponekimizvorimaponu|ennovidokumentu Briselu, znatno boqi nego ranije,aonpredvi|ada~etirisrpskeop{tineKosovska Mitrovica (severna), Zve~an, Leposavi} i Zubin Potok, imaju lokalne policijske komandire. To, prakti~no, zna~i da }e policiju ~initiSrbikojisadapredstavqaju98postopopulacijenaseveruKosmeta.Lokalne policijske komandire trebalo bi da imaju i op{tineju`noodIbraukojimasuSrbive}ina.Znatnoje poboq{an predlog sporazuma i u oblasti pravosu|a. Predvi|enjeOkru`nisudu KosovskojMitroviciiisturenaodeqewatogsudausve ~etiri op{tine. Zajednici op{tinane}ebitipridodavanenovejedinice. Ingerencije zajednice op{tinaukqu~ujunadle`nosti nad delom obrazovnog i zdravstvenogsistema,kaoi nad prostornim planirawemiekonomskimrazvojem. nervozan zato {to nije mogao davarai{tomuteroristi~ki trikovi nisu prolazili”. Napredwaci dodaju da su ponosni na svog lidera Aleksandra Vu~i}akojijeznaodabrineoSrbiji, uvek `ele}i kompromis i mirnore{ewe,kaoinato{to Vu~i} ne odgovara uvredama, ali je znao da uzvrati kada je Ta~ipretionasiqemSrbimana KiM. D.Milivojevi}

TVIT CRTICA Baronesinamigrena Ameri~ka ambasadorka na Kosovu TrejsiYejkobsonsaop{tilajeju~ena svomTviternalogu:EUdijalogizme|uKosovaiSrbijenastavqasesutra. Nije ostalo mnogo vremena da se postigne istorijski sporazum i daqe samoptimista. MinistarkazaevropskeintegracijeKosovaFqora^itakuprvajesaalbanskestraneobnarodovala:Delegacijasevra}auBrisel.Dijalogsenastavqa.Trebanamdogovorinormalnost, kako bi se fokusirali na re-

forme.AnovinarbritanskogSkajwuza Jak{a [}eki} ovako vidi brisleski epilog: I na kraju Kosovo dobijeSSP,SrbijadatumaBaronesavi{e nemamigrenu.

^ini(mi)se NapredwakVladimir\ukanovi}poru~iojeju~esa„Tvitera“: Menise~inida}eVu~i}uspetiu politici i Evropa i Kosovo i Metohija. Wegovstrana~kikolegaMarioMaleti} povodom vesti da je Evropski

parlamentpreporu~ioEvropskomsavetudaSrbiji{topreodredidatum zapo~etakpregovora,kratkojenapisao izvestiocu EP Jelku Kacinu na engleskomjeziku:HvalazaEPRezoluciju:)

Najnovijavest!

[tajeto

Ekssavetnik predsednika Srbije Neboj{aKrsti}{aqivoorazgovorima : Najnovija vest! Prekinut sastanakIvicaDa~i}-KevinKostner.

^lanDSRadoslavMili}jeudilemi: [ta se doga|a? Danas su po~eli dameprateiSNStvitera{i.[tato mo`ebiti?

[tajeuspeh

Prvomajskodarivawe

Otkudposlanik

Potpredsednik SNS i gradona~elnik Kru{evca Bratislav Bata Ga{i} ju~ejeobnarodovao: GradKru{evaciKorporacija„Trajal“ daruju Kru{evqane vatrometom za1.maj.

Poslanikvojvo|anskeskup{tineiz redovaLSVAleksandarMartonzapisaojena„Tviteru“:Obilaziogra|ane naseqa@itniTrg.^udeseposetijer nisuizbori.Alzadovoqnisu{toim jedo{aoposlanik. S.St.

LDP – ovac Drago Kova~evi} konstatuje: Sve „uspeh do uspeha”. Odbrani{e Vojvodinu, napado{e ^edomira,izvika{esenaTa~ija. Sad mo`da i potpi{u do ponedeqka.


politika ISOCIJALISTIPOTPISUJUPETICIJUZAVANREDNEPOKRAJINSKEIZBORE

Bajatovi}:Autonomiju upropastilaVladaVojvodine PredsednikPokrajinskogodbora SPS-a Du{an Bajatovi} izjaviojeju~euNovomSaduda autonomiju Vojvodine nisu ugrozili republi~ka vlada i skup{tinailiUstavnisudSrbije,ve}VladaVojvodine. - Nije autonomiju Vojvodine ugrozilaVladaiSkup{inaRepublike Srbije ili Ustavni sud koji je vlastan za ocenu pravnih akata i ustavnog ure|ewaRS.AutonomijuVojvodine je upropastila Vlada Vojvodine-kazaojeBajatovi},oceniv{i da pokrajinska vlada poku{avadazameniteze. On je novinarima u centru grada, nakon {to je potpisao peticiju kojom se tra`i da VladaVojvodinepovu~edeklaracijuoza{titiustavnihizakonskih prava APV i raspisivawe vanrednih pokrajinskih izbora, rekao da se i SPS pridru`io toj inicijativi SNS-a. Dodao je da autonomija Vojvodine nije politi~ko pitawe, ve} pre svega ekonomsko, a da su elementi funkcionalne autonomijeupropa{teni. - Nisu Fond za razvoj, Fond zakapitalnaulagawa,Razvojnu bankuupropastiliVladaRepublikeSrbijeiUstavnisud.To je upropastila Vlada Vojvodine-rekaojeBajatovi}idodao dajeSPS„protiv-neautonomije,negona~inanakojiVlada Vojvodine upropa{tava” te elemente. Autonomija, po wegovim re~ima,nijenipapir,nipoliti~koprepucavawe,niprebrojavawe prisutnih na mitingu ili

Dvaputadoizboranaregularanna~in Obja{wavaju}isvojuranijuizjavudajeputzaizboreuVojvodini „ili da Pajti} podnese ostavku ili da Pastor raspusti skup{tinu”,kazaojedasuto„dvaelementakakosemo`edo}i doizboranaregularanna~in”. -JedanjedaostavkupodnesePajti},{tobibilored,adrugi je da Pastor do|e do toga da vi{e nije mogu}e upravqati Skup{tinomnaregularanna~in,dasveovoprevazilazidomen funkcionisawa vojvo|anske administracije, da su politi~ke poslediceveomate{keidauskladusasvojomodgovorno{}u raspustiSkup{tinuiraspi{eizbore-kazaojeon. Napitaweoplanuakovanrednihizboranebude,odgovorio je da opozicija ima pripremqen i drugi korak, pa i, dodao je, tre}i,~etvrti... OsaradwiSPSsaDS-omuBeograduiudrugimmestima,rekaojedajeto„stvarlokala”idatu„nevidizasadaproblem”.

pregled registarskih oznaka, ve}presvegaekonomskopitawekakodaseuVojvodini`ivi boqe. On je, komentari{u}i dogovor predsednika Vlade VojvodineBojanaPajti}aizamenika predsednikaLSV-aBojanaKostre{a da se jedna re~enica „vrati”upredlogdeklaracije, rekaodasu„dokazanisepartistina~elusaNenadom^ankom vratili Bojana Pajti}a na kursnakomsugodinamazajedno„.Optu`uju}iDSzapoliti~ku „bahatost”, on je kazao da „oni ne `ele ni razgovor sa opozicijom, ni sa stru~nom javno{}u”jer,dodaoje,idaqe nije konstituisan skup{tinski Odbor za ustavno-pravni polo`aj APV kome nedostaju ~etiri ugledna stru~waka, a kojibiraspravqaoodeklaraciji.Dodaojeda„oni`eletu~u Beograda i Novog Sada” i o~uvawefoteqa,adaSPS`eli da se razgovara o Statutu APVuokviruUstavaizakona Srbije. - Vidimo da je trenutno na najve}im mukama I{tvan Pastorkojibidapoku{adasmiri tenzije i uvede proceduru ali vidimo da to DS i LSV u ovom momentu ne odgovara. Wima se `uri u politi~ku tu~u.Mine`elimonikavonasiqe, nikakve nepoliti~ke elemente,jerovonijestvarjedne pokrajinske administracije koja }e uskoro oti}i, ovo je stvar svih nas Vojvo|ana - kazaojepredsednikvojvo|anskih socijalista. S.Kova~evi}

NAKONSASTANKAKOLEGIJUMASKUP[TINEVOJVODINE

Pastordanasoishodu dogovoraodeklaraciji Danas bi moglo da bude poznatodalisuikakavzajedni~ki dogovor postigle stranke vojvo|anske vlasti DS, LSV i SVM o deklaraciji o za{titi ustavnihizakonskihpravaVojvodine koju je predlo`ila pokrajinskavladaBojanaPajti}a, azbogkojeopozicijatra`iwegovuostavkuivanredneizbore. PredsednikSkup{tineVojvodineI{tvanPastorrekaojeju~e za „Dnevnik” da je zavr{io pojedina~nekonsultacijesa{efovimaposlani~kihgrupaida jezadanasu11satizakazaosastanak skup{tinskog Kolegijuma, tela koje se uobi~ajeno sastajepredsedniceparalmenta. -OishodusastankaKolegijuma }u istog dana obavestiti javnost-rekaojePastor. PredsednikSkup{tinejeju~e imao konsultacije sa {efovimaposlani~kihgrupavladaju}e

koalicije,adanranijeisaopozicionimizSNS-a,SPS-PUPSJS-SDPS-aiSRS-a. [efposlani~kegrupeLSV-a Branislav Bogaro{ki rekao je zana{listdajeLigausaglasila stav sa svojim koalicionim partnerima o predlogu deklaracije.Onjekazaodaverujeda

Za LSV je tekst deklaracije, kakosusaop{tili,postaoponovoprihvatqivpo{tosusepredsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} i zamenik predsednika Lige Bojan Kostre{ dogovorili da„re~enica”budevra}ena. Za re~enicu iz deklaracije „Autonomija Vojvodine je isto-

Za LSV je tekst deklaracije prihvatqiv ako ostaje re~enica: „Autonomija Vojvodine je istorijsko i prirodno pravo wenih gra|ana i wihovom voqom Vojvodina je u sastavu Srbije” }e Pastor nakon dana{weg sastankaKolegijumaiznetijedinstveni stav poslani~kih grupa koalicije. Koalicioni partneri demokrata, LSV i SVM, ranije su tvrdilidanisubilikonsultovaniotekstudeklaracije.

rijsko i prirodno pravo wenih gra|ana i wihovom voqom VojvodinajeusastavuSrbije”,Pajti} je prethodno izjavio da }e bitiizba~enaizteksta. StavSVM-ajo{nijepoznat,a wegov lider Pastor poru~io je da }e o tome javnost upoznati

sa strana~ke govorice. Kao predsedik Skup{tine, on o deklaracijinije`eleodaseizja{wava, ali je novinarima pre nekoliko dana rekao da taj dokument nije video dok nije stigao na wegov sto. Kazao je i da nema druge mogu}nosti nego da postupipozahtevuVladeVojvodinedasedeklaracija,~ijedono{ewejeranijeodlo`ioodla`u}ive}zakazanuskup{tinsku sednicu, na|e na prvom narednomokupqawuposlanikainajavio da }e se oko datuma wenog odr`avawakonsultovatisa{efovimaposlani~kihgrupa. Opozicione parlamentarne stranke u Vojvodini su protiv dono{ewadeklaracije,zbog~ega su 12. aprila na protestu u Novom Sadu zatra`ili weno povla~ewe, ostavku predsednika Vlade i vanredne pokrajinskeizbore. S.K.

petak 19. april 2013.

3

Pajti}uponovo pretwesmr}u Pokrajinskom premijeru BojanuPajti}uupu}enojeanonimnopismoukomemujepre}eno smr}u, saop{tio je ju~e Birozaodnosesjavno{}upokrajinskevlade.„Poredpretwi plakatima, grafitima i anonimnim telefonskim pozivima, predsednik Vlade APV Bojan Pajti} dobio je i anonimnopismoukojemmunavodniveteranizratovauHrvatskojiBosnipretismr}u”, ka`eseusaop{tewu. Upismusenavodida}ePajti}u,zato{tonavodno„sprema mrak nad na{om Vojvodinom”, biti presu|eno „trofejnimvalterom”. „Neodmerene i zapaqive izjave ~elnika SNS, SPS, DSS i Dveri povodom predloga Deklaracije o za{titi ustavnih i zakonskih prava Vojvodine i daqe izazivaju posledice”,navodiseusaop{tewu. VladaAPVojvodineponovo opomiwe sve stranke koje su

protiv ustavnih i zakonskih prava gra|ana Vojvodine da povedura~unaokvalifikacijamakojejavnoiznose,jerneodgovorneizjavestvarajuzapaqivuatmosferuipodeleme|u gra|anima, ra|aju ekstremizamipotencijalnougro`avaju `ivote qudi, zakqu~uje se u saop{tewu Biroa za odnose s javno{}u Vlade Vojvodine.

RAT SAOP[TEWIMA

Vu~evi}:Daukrstimo argumente Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} ju~e je, po ~etvrtiput,„otvorenimpismom” pozvaopredsednikaVladeVojvodine Bojana Pajti}a na TV duel. „Nemanikakvepotrebedase me|usobno vre|amo, sve je vrlo lako i jednostavno, Vi ne moratedamiodgovoritenina ovopismo,samoprihvatitepoziv, ne zbog mene, jer je meni odavnosvejasno,ve}zboggra|ana Vojvodine kojima treba objasnitikakonekokoihvodi punih13godinapri~adato~ini na najboqi mogu}i na~in, a oni svojim o~ima vide da VojvodinaodnajbogatijegdelaSrbije, za tih 13 godina postade najsiroma{niji deo zemqe. Prihvatiti poziv zbog wih pa da im ja ka`em {ta je to meni odavnojasno,aVidaimka`e-

tedalidaverujuVamailisvojimo~ima”,napisaojeVu~evi}. Pozivaju}i Pajti}a da ukrste argumente pred javno{}u, Vu~evi} ka`e: „ Prihvatawem pozivazaTVduelpoka`itevelikigospodinePajti}u,daste hrabri,dastespremniotvoreno da pri~ate o svim problemima, jer ako odbijete poziv prizna}ete da se pla{ite jer ste svesni i dobro znate {ta ste sve radili po Vojvodini u proteklih13godinaikakoste sa svojim sau~esnicima uni{tavali i rastakali imovinu koja pripada gra|anima Vojvodine”. Vu~evi} opet predla`e da Pajti}samizabereTVku}u,voditeqa i emisiju u kojoj bi se odr`ao TV duel, i da ga samo obavesti o mestu i vremenu odr`avawaTVduela.

DS:Nekpo~nedaradi svojposao „Pozivamo gradona~elnika Novog Sada Milo{a Vu~evi}a da nakon osam meseci po~ne da radisvojposao,apisawepoliti~kih panfleta prepusti stranci kojoj pripada„, saop{tio je Gradski odbor DS NovogSada. Demokrate dodaju da „u proteklomperiodunitijednakapitalna investicija u gradu nije zapo~etanitinastavqena,niti jedan privatni investitor nije ulo`iouna{grad,javnagradska preduze}a su iz dana u dan sve bli`a propasti. Privreda grada je u kolapsu, a prose~na platamawazatre}inuuodnosu na pro{lu godinu. Veliki broj

qudiujavnimpreduze}imaprima plate, a ne dolazi na posao...” „Umestodare{avaoveimnoge druge probleme, gradona~elnikVu~evi}sebavipoliti~kim obra~unom sa politi~kim oponentima, iako je on posledwa osobakojamo`edasepozivana legitimitetiizbornuvoquNovosa|anajerjenaizborimasvaki sedmi sugra|anin glasao za wega,aukoalicijijesastrankama koje nisu u~estvovale na izborimailijeprotivwihpodnosiokrivi~neprijave„,ka`eseu saop{tewu koje je potpisala portparol Gradskog odbora DS NovogSadaJadrankaJovi{i}.

SNS:Pusto{poslewih

REKLI SU

Dinki}:Smiritistrasti uVojvodini

^etojevi}:Ukinutive}inski izbornisistem

Ministar finansija i privrede i lider URSMla|anDinki}izjaviojeju~edanovonastalasituacijauVojvodinitrebadasere{avadijalogom,anepodraznimtenzijamaida morajudasesmirestrasti. „Mojpredlogizajednuizadrugustranu,kojesusadaunekojvrstipoliti~kograta,jeda smirestrastiidavratimosveuokvirenormale”,rekaojeDinki}novinarima.„Vojvodinaimaautonomiju,onatrebadaostanenasnazi. Ja sam predsednik radne grupe za izradu novogzakonaofinansirawuVojvodineimislimdatrebasveda vratimouteokvire,anedaseraspaqujutenzije’’,dodaojeDinki}. LiderURSjeprenekolikodanazaB92rekaogostuju}inaB92da bidoprevremenihpokrajinskihizboratrebalodo}iinicijativama,kao{tojeprikupqawepotpisagra|ana.Upitanoprevremenim izborimaurepublici,Dinki}jekazaodajeitolegitimnaopcija „akoopozicijaskupiogromanbrojpotpisa”.

Srpska radikalna stranka podnela je ju~e Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti Odluke o izboru poslanika u Skup{tini Autonomne pokrajine Vojvodine, saop{tenojeizSRS-a.KakojenavedenoSRSsmatra da„ve}inskiizbornisistemnijeusaglasnosti saUstavom,pa„USStrebadaproglasineustavnim odredbe kojima se reguli{e i ure|uje ve}inski na~in izbora 60 poslanika Skup{tine APV”.„Ukidawemve}inskogsistemau{tedebi se ustvarile na nivo od 50 odsto buyetskih sredstava”, rekla je pokrajinska poslanica SRS-a Marijana ^etojevi}.Premawenimre~ima,kadaposlanicimakojisebirajuve}inskim sistemomisteknemandat,raspisujusedopunskiizborikao{tojeto biloovegodineufeburarukadasuponovobiranatriposlanikaiz izbornihjedinicaSrbobran,ZrewaniniApatin.„PoUstavu,nacio- nalnezajednicebitrebalejednakodabuduzastupqeneulokalnomi pokrajinskomparlamentu,{toimaktuelnisistemneomogu}ava,ve} pogodujevelikimstrankama”,reklajeMarijana^etojevi}.

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu odbacio je ocene demokrata o radu gradona~elnika Milo{a Vu~evi}ainaveodaje„pusto{ kojujebiv{avlast,predvo|ena Demokratskom strankom, ostavilaizasebenemogu}esaniratizasvegaosammeseci”.Novosadski odbor SNS-a ocenio je da gradona~elnik svoj posao obavqasavesnoipo{tenoida

radi „vi{e, savesnije i po{tenije od svog prethodnika”. Novosadskinapredwaciisti~uda je ju~era{we saop{tewe GradskogodboraDS„sramninapad” nagradona~elnika,koji„obiluje la`ima”iporu~ujudapredstavniciDSmanipuli{ugra|anima Novog Sada i da su oni glavni krivci za stawe u javnim i javno-komunalnim preduze}ima u gradu.

[id:Odbijenadeklaracija Odbornicivladaju}eve}ineu[idu(SNS.DSSiSPS)na ju~era{woj sednici odbili su deklaraciju o za{titi ustavnihizakonskihpravaVojvodinekojujepredlo`ilapokrajinskavlada.Ocewenojedajedokumentnepotrebani{tetani imaelementesecesionizma.Protivovakvogzakqu~kabilisu odborniciDSiLSV,stranakakojesuuovojop{tiniopozicione.


4

petak 19. april 2013.

ekonomija KASNE PROCEDURE I IZGRADWA POLUAUTOPUTA NOVI SAD – RUMA

Tunel kroz Fru{ku goru bu{i}e se tek dogodine DINKI] POTPISAO S „AL DAHROM” DVA MEMORANDUMA O SARADWI

U Pan~evu Arapi grade luku Ministar finansija i privrede Mla|an Dinki} potpisao je ju~e dva memoranduma o saradwisrukovodstvomkompanijeAlDahraizUjediwenihArapskihEmirata. Memorandum o dokapitalizaciji Jugoslovenskog re~nog brodarstva(JRB),uvrednostiod20 do 40 miliona evra, Dinki} je potpisaosgeneralnimdirektorom Al Dahre Hamad Saed Sultan Al [ansiem. Drugi memo-

davne1891.godine,rekaojeDinki}idodaoda}enabavkomnovih brodova biti obebe|en nesmetan izvoz poqoprivrednih proizvoda koje Al Dahra bude proizvodilauSrbiji,aliionih koje }e otkupqivati od srpskih seqaka. Onjenajavioda}ezaosamnedeqabitiobavqenaanalizakada}eseznatita~annivoinvesticijauJRBizanabavkunovih brodova.

Izlazak na Dunav Zamenikgradona~elnikaPan~evaSa{aPavlovjeistakaozna~ajinvesticijaAlDahrezarazvojPan~eva,oceniv{idajetokrupankoraknapredzatajposrnuliindustrijskicentarkojiimavelikibrojnezaposlenih.IzgradwalukeuPan~evujepreduslovza izlazakPan~evanaDunavskikoridor,{topredstavqarazvojnu {an{azatajgrad,rekaojePavlovidodaodajezemqi{tenakome}eAlDahragraditilukuPan~evosada100odstouvlasni{tvu toggradaidaseradio„grinfild”povr{inikojajeinfrastrukturnoneopremqena.Onjeukazaoinazna~ajdokapitalizacijekoji}eAlDahraizvr{itiudvapoqopsrivrednakombinatauStar~evuiOmoqicikodPan~eva,kojisuusastavuteop{tinekojaje sa70odstopokrivenapoqoprivrednimzemqi{tem. randum-oprodaji43hektarazemqi{ta u Pan~evu za izgradwu re~nelukeutomgradu,poceni od 10.000 evra po hektaru, potpisali su Dinki}, Al [ansi i zamenik gradona~elnika Pan~evaSa{aPavlov. Dinki}jenajaviodasepotpisivawe konkretnih ugovora za oba projekta o~ekuje pre godi{wihodmora,kaoida}eumaju biti potpisan ugovor s Razvojnim fondom Abu Dabija za izgradwusistemazanavodwavawe uSrbiji.AlDahrabinaosnovu prvog potpisanog memoranduma trebalo da postane mawinski vlasnikJRB-a,sa30do49odsto akcija, a novac koji Al Dahra uplatizatajmawinskiudeobi}e iskori{}en za obnovu re~ne floteinabavkunovihbrodova, objasniojeDinki}. To biti novi impuls razvoju preduze}a JRB koje je osnovano

Drugimemorandumpredvi|a prodaju43hektarazemqi{taza izgradwure~nelukeuPan~evu,u koju}ebitiulo`enominimalno petmilionaevraikoja}ebiti me|unajve}imuEvropi,istakao je Dinki} i dodao se ne radi o poqoprivrednomzemqi{tu,ve} o,kakojerekao,ledinizaindustrijskunamewenu. Za nekoliko nedeqa }e biti ura|ena analiza na osnovu koje }e biti utvr|eno koliko }e investicija ta~no iznositi, a posletoga}ebitipotpisaniugovor,preciziraojeDinki}. InvesticijeuJRBiizgradwu luke Pan~evo su dodatne, u odnosu na ono za {ta je krajem marta u Abu Dabiju potpisan ugovorozajedni~komulagawuu srpsku poqoprivredu, vredan 400milionadolara,naglasioje Dinki}. Ed. N.

Kada}epo~etiizgradwapoluautoputaodNovogSadadoRume s tunelom kroz Fru{ku goru neizvesnoje.Rokoviskojimasebaratalo krajem pro{le i po~etkom ove godine izgubili su na zna~aju, jer samo nekoliko dana deli nas od po~etka maja, a jo{ uvek nije potpiosan ni ugovor o izgradwi. A da bi se otvorili radovi, moraju da se urade projekti. Jo{ krajem decembra pro{le godinesKineskomkorporacijom zaputeveimostoveCRBCpotpisan je predugovor za izgradwu poluautoputaudu`iniod24kilometraodNovogSadadoRume stunelomkrozFru{kugoru.Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanovi}tadajenajavilada}ese novasaobra}ajnicaizgraditiza 30 mesece, te da sledi potpisivawe ugovora s tom kineskom kompanijom,{tojekasnijeponovila u vi{e navrata, pa tako i pre mesec dana u razgovoru s predsednikomPokrajinskevlade Bojanom Pajti}em, kada je izra`enozadovoqstvosradomradnegrupekojajezadu`enadapripremi realizaciju ovako va`nog projekta. Tada je zakqu~eno da samozajedni~kiradmo`edovesti do o~ekivanog rezultata i po{tovawa utvr|enih rokova, me|utim, posao je, o~ito, negde zapeo.IliuodnosimaPokrajina - Republika, ili pregovorima s Kinezima. Kakojeza„Dnevnik”ju~ere~eno u republi~kom Ministartvu za regiomalni razvoj pregovori oko definisawa svih detaqa ugovorasuutoku.Pregovorisa kineskom kompanijom CRBC se odvijaju na gotovo dnevnom nivou.Upregovorimakojiseodno-

se na projektovawe i izgradwu saobra}ajnicekrozVojvodinu,sa predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja u~estvuju i predstavniciVladeAPVojvodine.Pregovorisuuzavr{nojfazi,poru~enojeizMinistartva. UPokrajinskomsekretarijatu za urbanizam, graditeqstvo i za{titu `ivotne sredine ka`u da su aktivno ukqu~eni u realizaciju izgradwe dela dr`avnog putaprvogredaNoviSad–Ruma

sa tunelom kroz Fru{ku goru. SekretarSekretarijatadrSlobodanPuzovi}izjaviojezana{ listdajeutokuobilazaktrase, zajedno s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i lokalnesamouprave,JP„KoridoriSrbije”,NovogSadaiop{tina Ruma i Irig, te kineskim partnerima,kakobiseprecizno utvrdili svi zna~ajni tehni~ki elementi za potrebe projektnog zadatka,~ijaizradajeutoku.Na-

Od Paragova do Iriga Planiranojedanovasaobra}ajnicaidepostoje}omtrasom odPetrovaradinadoParagova,gdebiseprobiotuneldoIriga,daima~etirivoznetrake,podveservisnesaobra}ajnice, biciklisti~ke i pe{a~ke staze. Poluautoput }e sa zapadne strane zaobi}i Irig, ne}e ulaziti u Rumu, a preko postoje}e denivelisane raskrsnice }e pre}i autoput E-70 (Beograd-Zagreb). Od Iriga }e, tako|e, imati dve dodatne servisne saobra}ajnice{irinepetmetarasnamenomnesmetanogopslu`ivawaoranica,abezdirektnogprikqu~ewanaputzabrzimotornisaobra}aj.

ime, da bi se definisao obim posla,neophodnojedaseutvrde svi elementi budu}eg gradili{ta,prostorzaparkirawemehanizacijeisli~no. MinistarkaVericaKalanovi} jeranijeobe}alada}esezaprojektovawe autoputa Novi Sad Ruma anga`ovati samo najboqi projektanti s referencama. U pregovorima s kineskom firmom u cenu izgradwe je, prema wenim re~ima, u{lo i projektovawe i novac je obezbe|en, {to zna~i da jo{ samo treba da se potpi{e ugovor i odabere projektantskaku}a.O~itojedaove gra|evinskesezonene}ezabrujati gra|evinske ma{ine na izgradwi poluautoputa, jer }e se ba{ u to vreme tek iscrtavati projektna dokumentacija. Ministarka Kalanovi} je jo{ pre rekladazaprojektovaweiispitivaweterenatrebadevetmeseci. Tozna~idabiseunajboquruku radovi mogli otpo~eti tek na prole}e2014. R. Dautovi}

IZGUBILI SMO ARBITRA@U U PARIZU ZBOG AUTOPUTA HORGO[–PO@EGA

Na propaloj koncesiji {teta 10 miliona Konzorcijum POR i Alpina pred arbitra`om u Parizu su nedavno dobile pravo u sporu oko koncesije za autoput Horgo{-Po`ega,iSrbija}emorati davratipovu~enubankarskugaranciju,potvr|enojeTanjuguiz POR-a. „U osnovi su POR i Alpina dobilepravoiRepublikaSrbi-

ja je u obavezi da povu~enu bankarskugarancijuuvisiniod10 miliona evra vrati”, objasnila je, u pisanoj izjavi Tanjug u, portparol POR-a Gabrijele Al Vazan. Postupak, me|utim, jo{ nije zakqu~en, i pregovara se o daqim zahtevima, naglasila je ona. Koncesionari za izgradwu

autoputa Horgo{-Po`ega, austrijski konzorcijum Alpina i POR, raskinuli su jednostrano 16. decembra 2008. godine ugovorokoncesijijerihje,kakosu tadaobrazlo`ili,VladaSrbije onemogu}iladazatvorefinansijskukonstrukcijuzatajprojekat.Koncesionarisupredarbitra`om u Parizu, u maju 2009.

godine, pokrenuli postupak sa zahtevomzaobe{te}ewenaime izgubqene dobiti i ulagawa u koncesijuod~ak71milionevra. PredsudomuAustrijiSrbija je najpre izgubila, a onda je dr`ava, drugostepenom izvr{nom presudom,uspeladapovu~ebankarsku garanciju od 10 miliona evra.


EKONOMIJA

petak 19. april 2013.

5

PO[TANSKA[TEDIONICANA[LARE[EWEZARUSKIKRSTUR,BA^KIPETROVAC...

[tedi{amaRBVispla}en novacumesnojzajednici

LAK[AUPLATAPOREZA IDOPRINOSA

Svapla}awa najednom ra~unu Ministar finansija Mla|an Dinki}najavioda}eodpo~etka naredne godine privreda upla}ivatiporezeidoprinose nasamojedanra~un. Tozna~ajnodoprinetirastere}ewuprivredejersudosada poreziidoprinosiupla}ivani na50ra~una. Dinki}je,naju~era{wemskupu u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), naveo da od 1. oktobraovegodinekre}epilot projekatzajedanuplatnira~un, aod1.januar a2014.godinepo~e}e puna primena tog propisa zasve. Kakojeprecizirao,uproseku firmesadaporezeidoprinose upla}ujuna50ra~una,ipodnose 20izve{tajamese~no,{to}eod po~etkanarednegodinebitizamewenojednimra~unomijednim obrascemzaizve{tavawe.Dinki}jepodsetioida}eod1.jula slede}e godine biti uvedena obavezaelektronskeprijaveporezazasve,~ime}ebitiukinutopetmilionarazlicitihobrazacakojisesadakoristeukomunikaciji privrede i Poreske uprave.Tako|e,radi}esenapoboq{awu komunikacije izme|u poreskih inspektora i privrede,azaposleniuPoreskojupraviumestona{alterimaradi}e ukontroli,{toijesteosnovna funkcijateinstitucije.

Pro{lo je ve} desetak dana otkako je Razvojna banka Vojvodineprestalasaradom.Gu`ve ispred nekada{we centrale oveku}euNovomSadusumawe. Jo{radi{altersalauglavnoj zgradibiv{eRBVuStra`ilovskojulici.Me|utim,wujeod8. aprila privremeno uzela u zakup Po{tanska {tedionica zajedno sa 17,5 milijardi dinara depozita i 70.000 deponenata. Tuspadaju,semgra|ana,ipreduzetnici,temalaivelikapreduze}a. Prvih dana ba{ u toj modernojivelikojsalibiloje najvi{eredova.Kriti~nojebilo i u Ruskom Krsturu, Ba~kom Petrovcu, Senti... O tome {ta sesadadoga|aikakvisuplanovizanaredniperiod,direktor glavnefilijale[tedioniceza Vojvodinu Desimir Bla{kovi} govoriza„Dnevnik” - Pro{la sedmica je bila udarna za posao koji treba da uradimo. Redova je bilo jer su klijentipo`urili,aizbogtoga {to je ve}ina nekada{wih radnikauRazvojnojbanciVojvodine `elela da ve} prvih dana preuzme otpremnine. Pored Novog SadabilojeredovaiuSentipa smotamoposlalislu`benikeiz Kikindedapomognu.Mive}imamoiskustvauovakvimposlovimajersmojesenasnasli~anna~in preuzeli klijente Agrobanke.Me|utim,tojeuNovomSadu biomawiposao,asadajedruga~ije jer je sedi{te RBV bilo u NovomSadupajeibrojklijenataucelojVojvodinive}i.UFilijali[tedioniceobja{wavaju

PLANETIPRETENOVEDU@NI^KENEVOQE

Svetskakrizaina{ problem Svetu preti novi talas du`ni~kekrize,ame|uugro`enim zemqamajeiSrbija,ocewujeseu najnovijoj analizi „Renesans kapitala”. Ova analiza je zasnovana na podacima MMF i prognozi Evropskekomisije. Vode}i ekonomista „Renesans kapitala” ^arls Robertson tvrdi, nakon {to je prou~io sve`u ocenu stawa zdravqa globalne privredekojusuovesedmicedali eksperti MMF-a, da sada najve}e du`ni~ke probleme imaju tri ~lanice grupe sedam najrazvijenijih zapadnih dr`ava - Japan,SADiVelikaBritanija,ali i[panijaiIrska. Buyetski deficiti u SAD i Velikoj Britaniji su jo{ od po~etka globalne finansijske krize 2008. godine ogromni, a ameri~kidr`avnidugjeve}iodsto odsto vrednosti BDP-a. Zanimqivo je da se u analizi „Renesansa” ne spomiwu ogromni du-

`ni~ki problemi Gr~ke, dok se upozorava i na dramati~an rast dugova Brazila i Ma|arske koja ve} godinama va`i za „jako prezadu`enuzemqu”. Stru~waci „Renesansa” su napravili, na osnovu podataka MMF-a i Evrokomsije, grafi~ki prikaz nivoa dr`avnih dugova i buyetskihdeficitaipoobapokazateqapolo`ajSrbijejevrlo problemati~an. Me|u zemqama koje su sada daleko od du`ni~ke krize, po{to imaju buyetski suficitilivrlonizakdeficiti jako nizak nivo dr`avnog duga, Robertson ubraja Rusiju, Kazahstan, Indoneziju, Nigeriju i Filipine. Iako su dugovi Ju`ne Afrike, Poqske, ^e{ke, Hrvatske,Ukrajine,MeksikaiMalezijeudozvoqenojgraniciod40do 60 odsto, wihov polo`aj postaje problemati~anzbogsveslabijih buyetskih pokazateqa i opadaju}egprivrednograsta.

Pro{lonedeqnegu`veuRBV

dasepojavioproblemuRuskom Krsturu i Ba~kom Petrovcu. Tu jeRBVimalaposlovnejedinice, a[tedionicanema.Dabikli-

poslali slu`benike. Oni su u prostorijama mesnih zajednica privremeno organizovali posao,pasuklijentiporedvreme-

[tedionicapreuzeladostaklijenataRBVpa}e, poredpostoje}ih,otvoritijo{jednu poslovnujedinicuuNovomSadu,adali}eto bitizgradabiv{eRBV,ostajedasevidi jentima u{tedeli putovawa do Vrbasa i Novog Sada, iz Po{tanske {tedionice su tamo

nau{tedeliinovaczaput.Bla{kovi} obja{wava da su tako postupili u dogovoru sa pred-

sednikom op{tine Petrovca, odnosnomesnezajedniceizKrstura .U tom selu bilo je ~ak 400klijenata. -Tonijejedinapomo}.Mismo svim klijentima koji su samo `elelidapodignunovacomogu}ili da to urade na posebnom {alteru, bez ~ekawa. Za sve smoobjaviliobave{tewenaposlovnicama RBV. Za kartice smo napravili poseban raspored. Recimo, klijenti iz Sremske Kamenice bili su upu}eni nana{ujedniicuuuniverzitetskomcentruuNovomSadu.Klijente iz Futoga i Veternika rasporedili smo za preuzimawekarticanaNovoNaseqe-ka`eBla{kovi}. Bla{kovi} obja{wava da kada jednom postanu klijenti [tedionice i prebace re~un, klijenti mogu da urade gotovo sve{toimjepotrebnousvakoj odpo{taucelojzemqi.Tojei razlog {to je [tedionica, uglavnom, ve} preuzela dosta klijenata RBV. Zato }e pored postoje}ih otvoriti jo{ jednu poslovnu jedinicu u Novom Sadu, a da li }e to biti u zgradi biv{eRBViline,tek}esevideti. Pokazalo se da im je poslovnica u centru potrebna. Problem se sada re{ava zakupom,ao~ekujeseda}eizgrada Po{tanske{tedionice,kojase ve} godinama gradi u centru NovogSadatrebalajednomida se zavr{i. Planiraju da tamo gdejeRBVimalaposlovnicu,a onijenemaju,postavebankomate. D.Vujo{evi}

URU^ENAPRIZNAWAZA DOPRINOSRAZVOJU

Hemofarmu nagradaPKV „Hemofarm” je ovogodi{wi dobitnik jubilarne, pedesete nagradePrivrednekomoreVojvodine za doprinos ukupnom razvoju privrede Vojvodine i ~itaveSrbije. Generalnom direktoru „Hemofarma” Ronaldu Zeligeru, nagradu je na sve~anosti u Novom Sadu uru~io predsednik Privredne komore Vojvodine RatkoFilipovi}. „Hemofarm”jepro{legodine ostvario rekordnu proizvodwu,rekaojeZeliger,primaju}inargadu. „Proizveli smo vi{e od tri milijarde tableta, odnosno 40 odstovi{euodnosuna2011.godinu.Proizveli smo 80 milona ampula,{toje30odstovi{eu odnosu na prehodnu godinu. Posebnosmoponosninaimpresivnih 1.600 razil~itih proizvoda,tj.tre}inuvi{enego2011”, sumiraojeZeliger. Vr{a~ki „Hemofarm” je po~etkom aprila dobio i nagradu Privredne komore Srbije za dru{tveno odgovorno poslovawe, a krajem pro{le godine i SIEPAnagradu-Najboqiizvoznik2012. Sa 20 odsto u~e{}a, „Hemofarm” je lider na farmaceutskomtr`i{tuSrbijeinajve}i izvoznik lekova iz zemqe koji vi{eod60odstoukupneprodaje realizuje na inostranim tr`i{tima.

INVESTITORSTIGAOUMA^VANSKUISREMSKUMITROVICU

Holan|anikupili„Savu” dapraveputni~kebrodove Posle vi{e poku{aja, brodogradili{te„Sava“uMa~vanskoj Mitrovici, koje je godinama u ste~aju, prodato je holanddskoj kompaniji „Bi{agos Invest“ za 1,8milionaevra. Ta kompanije posluje u Beogradu od 2007.godine, a od 2008.godine sara|uje veoma uspe{no sa beogradsakim brodogradili{tem, koje je obnovqeno je i opremqeno svremenimma{inamaialatima. Prema podacima Agencije za privatizaciju, metodom javnog prikupqawa pisanih ponuda, prodatajepokretnainepokretna imovina na lokaciji Zasavica, ali ne i Upravna zgrada u Ma~vanskojMitrovici.Cenaod 192 miliona dinara po kojoj je prodato brodogradili{te „Sava“ je iznad 50 odsto wegove procewene vrednosti. Nared-

nihdanao~ekujeseuplatacelokupnogiznosaodstraneholandskekompanije. Kompanija „Bi{agos Invest“ specijalizovana je za izgradwu putni~kih i turisti~kih brodova,aubrodogradili{tu„Sava“

zaposli}evi{eodstotinuradnika,kojisu,odkakojetobrodogradili{te u ste~aju, svakodnevnoputovalinaposaoubeogradskobrodogradili{te. Predsednik Gradskog odbora Savezasamostanihsindikatau

SremskojMitroviciStevanRomakov isti~e da je holandska kompanija napravila dobaz poslovnipotezkupuju}ibrodogradili{te „Sava“ jer su u wemu radili visoko stru~ni i kvalifikovani majstori koji su do sada izgradili vi{e stotina raznih plovila za najpoznatije svetskebrodarskekompanije. Ujedno,svitiradnici`ive od brodogradili{ta, a i `ive pored samog brodogradili{ta, tako da ne}e imati tro{kove puta,kaoprethodnihgodinakadasuradiliuBeogradu–ka`e Romakov. Kako se o~ekuje, u Sremskoj Mitrovici}eseod2015.godineizgra|ivatikompletnoopremqenibrodovi,adotada}ese proizvoditi mawa plovila i ure|ivati i opremati brodogradili{te.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNALISTANARODNEBANKESRBIJE Zemqa

Valuta

Va`iza

Kupovni zadevize

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu

EMU

evro

1

109,3541

111,5858

114,1523

109,0193

Australija

dolar

1

86,2890

88,0500

90,0751

86,0249

Kanada

dolar

1

81,7051

83,3725

85,2901

81,4549

Promena %

420

25.200

Naziv kompanije

8,51

650

2.624

NIS, Novi Sad

0,10

980

14.791.183

Radijator, Zrewanin

4,26

490

46.550

AIK banka, Ni{

0,26

1.565

209.710

Soja protein, Be~ej

4,14

629

11.322

Komercijalna banka, Beograd

2,63

1.600

17.600

Komercijalna banka, Beograd

2,63

1.600

17.600

Soja protein, Be~ej

4,14

629

11.322

Energoprojekt holding, Beograd

0,00

720

1.463.760

241.020

Imlek, Beograd

0,00

2.900

0,00

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Pet akcija s najve}im padom Zavariva~, Vrawe

Promena -40,00

700

679.000

-0,61

485

969.564

-11,00

890

44.500

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.319

0,00

407

45.991

Galenika Fitofarmacija, Zemun

0,00

3.200

0,00

8.000

8.000

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.240

0,00

14,6184

Norve{ka

kruna

1

14,4477

14,7425

15,0186

14,4034

Jedinstvo, Kikinda

-9,56

12,8258

Banini, Kikinda

-6,81

Vojvo|anskih top-pet akcija [vajcarska

franak

1

89,9411

91,7797

93,8906

89,6688

V.Britanija

funta

1

127,7948

130,4029

133,4022

SAD

dolar

1

83,8413

85,5523

87,5200

Promet

-12,50

15,3006

13,4296

1.170

Promet

Cena

Harder Digital Sova, Ni{

14,9625

13,1277

Cena

Promena %

Granit Pe{~ar, Qig

14,6633

12,8651

0,56)

20,00

1

1

BELEX 15 (569,48

Dunav osigurawe, Beograd

kruna

kruna

Promet

AMS Osigurawe, Beograd

Danska

[vedska

Cena

Promena

Cena

Promet

0,00

4.150

269.750

Go{a monta`a, Velika Plana

-1,55

3.247

4.630.480

NIS, Novi Sad

0,10

127,4036

Dijamant agrar, Zrewanin

2,22

2.300

575.000

Alfa plam, Vrawe

-0,97

8.443

295.500

83,5846

Pobeda holding, Petrovaradin

0,50

201

130.248

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

437

0,00

Tigar, Pirot

0,00

190

15.390

Kurseviizovelisteprimewujuseod18.4.2013.godine

980 14.791.183

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

Jabuka, Pan~evo

0,00

850

110.500

Mlekara, Subotica

-0,19

1.040

62.400

Sviiznosisudatiudinarima


6

svet

petak 19. april 2013.

SNA@NA DETONACIJA U TEKSASU UZDRMALA AMERI^KU JAVNOST

Izgledalo je kao eksplozija atomske bombe TEKSAS: Upo`aruieksplozijiuazotariuteksa{komgradi}uVest,severnoodVejka,~ijijeuzrokjo{nepoznat,poginulo je, prema zasad potvr|enim informacijama, izme|u pet i 15qudi,anajmawe160osobaje povre|eno. To su podaci koje je zvani~no saop{tila policija, alisestrahujedajebroj`rtava mnogo ve}i. Mre`a Ej-Bi-Si navodidasuubolnicuprevezene 172 osobe, dok je prevoz 23 povre|enihutoku,odkojihje24 pacijenataukriti~nomstawu,a oko40uozbiqnom.Povredesu razli~itog tipa, od ortopedskihozledadoqudikojisuzadobiliraneusledkojihsuizgubili veliku koli~inu krvi. Po{toulokalnojbolnicinemadovoqno mesta, veliki broj qudi jeprvupomo}dobionafudbalskomigrali{tusredwe{koleu gradi}u Vest. Televizije iz helikoptera prikazuju snimke na kojimasevidiogromanbrojqudinaterenuiispred{kole. Od eksplozije su polomqena stakla,aobjektiiqudisuodba~eniuvis,ka`ume{tani.

Neizvestan broj poginulih, u bolnice prevezene 172 osobe

„Izgledalo je kao eksplozija atomskebombe,pojavioseveliki oblak u obliku pe~urke”, rekaojegradona~elnikVestaTomi Muska, preneo je Si-En-En. „Vatrogascistrahujudabibrojpoginulihmogaodabudeizme|u60 i 70”, kazao je doktor Yory Smit,alokalnatelevizijanavo-

didasume|upoginulimaipetoricavatrogasacaijedanpolicajac. Ameri~ki geolo{ki zavod registrovaojeeksplozijukaozemqotres ja~ine 2,1 stepena po Rihterovoj skali, dodav{i da „magnitudamerisamopomerawe tla,aneivazdu{nitalas”.Policijajenaveladasemestoeks-

plozijevodikaomestozlo~ina, mada nema dokaza da se radi o sabota`i, prenose agencije. Policijski poru~nik Vilijam PatrikBvontonjerekaodajeupitawu nesre}a u industrijskom postrojewuidanemanaznakada je ne{to drugo u pitawu. U eksploziji je uni{teno je skoro 80 zgradaiku}a,kaoijedanstara~kidomkojisenalazioublizini i{kola,naveojegradona~elnik Vesta. Vlasti su nalo`ile da svih tri hiqade stanovnika Vesta,kojijeusamomcentrugdeje do{lo do eksplozije, napuste svojedomovezbogotrovnepare kojese{irikrozvazduh.Natelevizijskim snimcima vide se ogromni talasi dima iznad mesta, zgrade u plamenu, a prema tvrdwamagra|ana,eksplozijase ~ulaumestimaudaqenim~ak75 kilometaraodatle. Vestosna`nojeksplozijiuzdrmalajeameri~kujavnost,koja se jo{ uvek nije oporavila od teroristi~kognapadatokommaratonauBostonu,ukomesutri osobeizgubile`ivot,dokjevi{eod180povre|eno.

Video snimak otkrio bomba{a VA[INGTON: Ameri~ki istra`iteqi sudanasupotrazizajednimmu{karcemkoji je snimqen sigurnosnom kamerom kako ostavqaranacsbombomnabostonskommaratonu,rekaojejedanbostonskipoliti~ar. Veliki napredak u tim naporima mogla bi predstavqati izjava jednog zvani~nika zakonodavstva koji je potvrdio da vlasti znaju kako izgleda potencijalni osumwi~eni, ali da ne znaju negovo ime, prenela je

agencija AP. U eksplozijama je poginulo trojequdiapovre|enovi{eod170osoba. Ista`iteqisuanaliziralifotografijei videosnimkekakobidobiliuvidutokoje izvr{io te bomba{ke napade i za{to. Ti snimci nisu objavqeni javno. Predsednik GradskogsavetaStivenMarfirekaojeda jeodbostonskepolicijedobioobave{tewe da su istra`iteqi videli lik osumwi~nog na snimku sigurnosne kamere jedne robne

ku}e u blizini ciqa maratonske trke i da sewegovizgledpoklapasaopisomo~evidacajedneosobekojajenapustilamestodoga|aja. Ameri~ka televizija Si-En-En demantovalajeju~esvojuranijuvestdajeFederalni istra`ni biro (FBI) uspeo da otkrije identitet osobe koja je ostavila ranac sa bombomnabostonskommaratonuidajeona uhap{ena.

NEUSPE[NO GLASAWE ZA PREDSEDNIKA ITALIJE

Marini nije dobio potreban broj glasova RIM: Italijanski parlament nije u prvom krugu izabrao novog predsednika dr`ave, jer zbog me|ustrana~kih podela zvani~nikandidatlevogcentra Franko Marini nije dobio potrebanbrojglasova.Jo{dokje prebrojavawebiloutoku,bilo je jasno je da Marini nije osvojio672glasakolikojepotrebno za dvotre}insku ve}inu od 1.007 poslanika i regionalnih predstavnika.Drugikrugglasawapo~eojeju~eposlepodne,a za izbor predsednika u prva tri kruga glasawa potrebna je dvotre}inska ve}ina od 1.007 elektoraizobadomaparlamenta,plus58regionalnihdelegata, nakon ~ega je dovoqna prostave}ina.

Franko Marini

O~ekuje se da }e svaki krug trajati ~etiri do pet sati, a predvi|enojedasednevnoodr`edvakrugasvedokseneiza-

bere naslednik predsednika \or|aNapolitana,navodiagencijaANSA. Poslanici Gorweg i Doweg domaitalijanskogparlamentai predstavniciitalijanskihregionalnihvladapo~elisuju~epostupakbirawanovogpredsednika,aproceduramo`edapotraje nekolikodana. Uo~ipo~etkaglasawauparlamentuzanovogpredsednika,Demokratska partija Italije, koju podr`ava biv{i premijer Silvio Berluskoni, i zvani~no je saop{tila da }e wen kandidat biti biv{i predsedavaju}i SenataFrankoMarini. IzvorizDP-aranijejerekao da}eMarini,biv{iliderumerene Konfederacije radni~kih

sindikata, imati podr{ku i Berluskonijevogdesnogcentrai centristi~kekoalicijepremijera Marija Montija na izborima zanovogpredsednikakoji}enaslediti aktuelnog {efa dr`ave\or|aNapolitana,komemandatisti~e15.maja. Novi predsednik jedina je osoba koja bi mogla da okon~a ovupatpoziciju,bilotako{to }eubeditipartijedasedogovorekakobisekona~noformiralavlada,bilotako{to}eraspisatinoveizbore. Nijedna partija ni koalicija nemave}inu,{tozna~ida}eu svakom slu~aju biti neophodan izvestan kompromis, a izbor novog{efadr`avemogaobida potrajejedanilivi{edana.

UKRATKO File: Primedbe uzeti u obzir PODGORICA: Sve primedbe na regularnost predsedni~kih izbora u Crnoj Gori moraju se odmahuzetiuobzir,aizborni rezultat mora biti nedvosmisleno jasan, kazao je evropski komesar za pro{irewe [tefanFilenasedniciEvropskog parlamenta odr`anoj u Strazburu. On je, kako prenose podgori~ke„Vijesti”,rekaoidaje uveren da }e politi~ki lideri preduzeti odgovornost za ja~awe institucija i poverewe u

[tefan File

wih, kao i wihovo osloba|awe bilo~ijeguticaja. U izlagawu pred evropskim poslanicima,Filejekonstatovao„sjajannapredak”CrneGore na putu prema EU, ali i naveo ~etiri izazova koji stoje pred tomzemqom. Upozorenojedanapredovawe Crne Gore prema Briselu prvenstvenozavisiodreformiu oblastima pravosu|a, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i reformi administracije.

\ukanovi} kritikuje opoziciju PODGORICA: Crnogorski premijer Milo \ukanovi} izjavio je ju~e da najavqeni opozicioni protesti, povodom predsedni~kih izbora, ne}e ugrozitistabilnostCrneGoreiwen evropski put. \ukanovi} je novinarimauSlova~koj,gdeboravi u zvani~noj poseti, kazao da odbijawe opozicije da obavi kontrolu kompletnog izbornog materijala predstavqa nastavak politike negacije Crne Goreiwenihinstitucija. On je optu`io opoziciju da `eli da nedemokratskim sredstvimaprebri{eono{tojeizraz demokratske voqe gra|ana Crne Gore na predsedni~kim izborima. Imali smo predsedni~keizboreinawimaje,premadosada{wimsaznawima,aktuelni predsednik Filip Vujanovi} pobedio sa rezultatom 51,2napram48,8odsto,kazaoje \ukanovi}. Onjenaveodasecrnogorska opozicija `alila na regularnost izbora i da Ustavni sud trebadaseizjasnipotompitawu,prenosepodgori~kimediji.

Zemqine dvojnice RIM: Ameri~ka svemirska agencija(NASA)spremasedana konferencijiza{tampuobjavi otkri}edveplanetesli~neZemqi, identifikovane zahvaquju}i podacima koje je prikupio svemirskiteleskopKepler.Kako prenosi agencija ANSA, pomenute planete ~ine najudaqeniji deo sistema od pet nebeskihtelakojikru`iokozvezde Kepler-62,pomnogo~emunalik na{em Suncu. Nazvane Kepler62e i Kepler-62f, planete se nalaze u zoni pogodnoj za `ivot, oblasti u kojoj je mogu}e prisustvovodeute~nomobliku inastanak`ivota. Svemirski teleskop Kepler je misija agencije NASA koja je lansirana sa ciqem da otkrije planetenalikZemqikojesenalaze u orbiti oko drugih zvezda. Ovaj svemirski teleskop, nazvan po nema~kom astronomu Johanu Kepleru, lansiran je u martu2009.godine.

Uhap{eni posle pucwave

ATINA: Gr~ka policija saop{tilajedajeju~euhapsiladvojicumu{karacakojisuu~estvovali u incidentu u gradu Nea Manolada na Peloponezu, kada jeupucwaviraweno27stranih radnika koji su zahtevali isplatuzaostalihzarada. Osumwi~eni su pomagali predstavnicima poslodavaca kojisupucalinastraneradnike naplanta`amajagoda,uglavnom izBanglade{a,po{tosutra`ilidaimbuduispla}enezaostale zarade. Radnici su zbrinuti u bolnici u gradu Patrasu zbog prostrelnih rana zadobijenih kad su na wih navodno pucala trojica predstavnika vlasnika planta`a jagoda. Jedan ~ovek je uhap{en zbog „podstrekivawa” napucwavu,adrugizapomagawe dvojici po~inilaca zlo~ina da izbegnu hap{ewe, saop{tila je lokalnapolicija.

Novi potres TEHERAN: Zemqotresmagnitude5,2stepenaRihteroveskale pogodio je ju~e severozapad Irana,prenosemedijisaop{tewe seizmolo{kog centra pri Univerzitetu u Teheranu. Ovaj potressedogodiosamonekoliko dana nakon smrtonosnog zemqotresa u blizini granice s Pakistanom. Nije bilo izve{taja o `rtvama ili {teti u najnovijemzemqotresunadubiniodosamkilometara(okopet miqa) u gradu Tasuj preneo je AFP.Iranskimedijisuobjavili,pozivaju}isenazvani~nike, da je u sna`nom zemqotresu, koji je 16. aprila pogodio ruralnu oblast na jugoistoku Irana, poginula jedna `ena, a 27qudipovre|eno.

PETA STRANA SVETA

LI^NOSTI KETRINE[TON

VisokapredstavnicaEvropskeunijezaspoljnupolitikuibezbednostKetrinE{tonrekla jedajedubokorazo~ arana{toodweneposledweposeteBiHpre{estmeseci,nijeostvaren nikakavnapredak.„Zais ta`alim{topoliti~kestrankenisupreto~iledeklarisanoopredeqeweukonkretnodelovawei{tosusefokusiralenastrana~keietni~keinterese”.

ANGELAMERKEL

Nema~ka kancelarka Angela Merkel nameravadanaistojfunkcijislu`ipun~etvorogodi{wi mandat ukoliko bude ponovo izabrana u septembru,opovrgavaju}imedijskespekulacije dabimogladasepovu~e2015.godine.„@elim dakoalicijadesnogcentraostanenavlastii `elim da radim za na{u zemqu i nema~ki narodkaokancelarkadokrajamandata”.

ALEKSEJNAVALNI

Rusijajepokrenulanovuistaguprotivvode}egopozicionoglideraAleksejaNavalnog,dan nakon{tomujepo~etaksu|ewazamalverzacije odlo`en za 24. april Istra`iteqi sumwi~e Navalnog i wegovog mla|eg brata Olega zau~e{}euprevaripri~emujetafirmapretrpelagubitakod3,8milionarubaqa(92.000 evraili119.000dolaraposada{wemkursu).

SENATODBIOPREDLOGORESTRIKTIVNOJPRODAJIORU@JA

Obama:SramotandanzaVa{ington VA[INGTON: Ameri~ki Senat odbio je ju~e zajedni~ki predlognekolikokongresmenai senatoraizobe,demokratskei republikanske partije, za sveobuhvatniju kontrolu osoba koje kupuju oru`je, {to se ocewuje kao veliki politi~ki poraz za predsednika Baraka Obamu. Obamina administracija je, nakondecembarskogmasakrauKonektikatu,kadaje27osobaubijenoujednoj{koli,odkojihdvadesetoro dece, predlo`ila niz izmenazakonaokupovinioru`ja,me|ukojimajebioipredlog da se poo{tre kontrole za one koji nameravaju da kupe oru`je. I pored skoro ~etvoromese~ne kampawe i lobirawa, Senat sa 54 glasa „za” i 46 protiv, nije usvojiopredlo`enore{ewe,za kojesetra`ilapodr{kanajmawe 60 senatora. Nakon {to je ovamera,kojajezakonzervativce bila najbla`a, propala, te-

{ko je o~ekivati da }e ostali Obaminipredlozi,me|ukojima jeidejaozabraniprodajeautomatskog juri{nog oru`ja, ili ograni~ewekoliki{ar`erimogudabudu,pro}inanekomeventualnom budu}em glasawu u Senatu. Protivnici ovih zakonskihizmenatvrdedabitobilo

me{awevladeupravapojedinaca,kaoidabitimebionaru{en ~landvaUstavaSADkojimjezagarantovana sloboda posedovawaoru`ja. LiderdemokratauSenatuHari Rid, koji i sam poseduje oru`je i zagovornik je tih prava, me|utim, ka`e da je „sram-

na”taktikakojomsurepublikancipla{ilijavnostda}eoru`je biti zabraweno, iako je 90 odsto stanovnika SAD podr`alo izmene zakona. Najve}i protivniciograni~ewauprodajioru`ja su predstavnici jake lobisti~ke Nacionalne asocijacije zaoru`je(NRA),takodaObamin predlog nisu podr`ali ni svi demokratski senatori. Predsednik Sjediwenih Ameri~kih Dr`avaBarakObamaoptu`ioje oru`anilobiisenatorekojisu podlegli pritisku za propast wegovih zakonskih predloga o restriktivnijoj prodaji oru`ja kojinisupro{liuSenatu. „Ovo je bio prili~no sramotandanzaVa{ington,alina{i napori se ovde ne zavr{avaju”, rekao je Obama u obra}awu novinarimaispredBeleku}e,dok suokowegastajaleporodicedece ubijene u Konektikatu i potpredsednikYoBajden.


dru[tvo

petak 19. april 2013.

7

O DEMOGRAFSKOJ SLICI VOJVODINE

Svake godine izgubimo po jedan Irig IZMEWENIM ZAKONOM O RADU BEZ OTKAZA ZA TRUDNICE

Pauza za dojewe problem gazdama

Pre tri dana dana stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji predvi|a posebnu za{titu zaposlenih trudnica ali je krajwe neizvesno kako }e se on sprovoditi u praksi. Poslanici Skup{tine Srbije usvojili su ga pro{le nedeqe, predsednik Srbije ga je ukazom proglasio i odmah je obavqen u “Slu`benom glasniku Srbije”, pa je 16. aprila stupio na snagu. Naime, izmewenim Zakonom o radu predvi|eno je da poslodavci uvedu pauze za dojewe porodiqama koje se na posao vrate pre isteka godinu dana od ro|ewa deteta. Gazda ima obavezu da im obezbedi pravo na jednu ili vi{e dnevnih pauza u toku radnog vremena u ukupnom trajawu od 90 minuta ili da im za toliko skrati radno vreme. Navedeno je i da se pauza ili skra}eno radno vreme ispla}uje kao redovan rad odnosno. Direktor Unije poslodavaca Srbije Dragoqub Raji} ocewuje da upravo ovaj ~lan izmewenog Zakona o radu u praksi mo`e biti problemati~an dodaju}i da Srbija nema, kao neke evropske dr`ave slu`be koje bi ispratile odlazak majki da podoje dete i vrate se na posao. - Zamislite da nekome u ugostiteqskoj radwi ili maloj tr-

govini na 90 minuta ode radnica da podoji dete. Mi preslikavamo iz bogatih dr`ava, kao {to su [vedska i Norve{ka, gde postoji posebna patrona`na slu`ba. Oni do|u po `enu na posao, odvedu je do ku}e ili jaslica, ona podoji dete i onda je vrate na posao i sve to ne traje dugo. Mi nemamo u Srbiji takvu patrona`nu slu`bu - smatra Raji}. Radnice treba da se sa poslodavcem dogovore o na~inu kori{}ewa pauze za dojewe. One koje stanuju daleko te{ko da mogu za 90 minuta da odu do ku}e i da se vrate na posao i wima u svakom slu~aju vi{e odgovara da ranije odlaze s posla. No, veliko je pitawe da li }e im to poslodavac dozvoliti i da li je to wihovom radnom mestu izvodqivo. Ovim zakonskim propisom utvr|eno je i da se porodiqama koje imaju radni odnos na odre|eno vreme on produ`i sve do isteka kori{}ewa prava na odsustvo. Re{ewe o otkazu ugovora o radu ubudu}e bi}e ni{tavno ako je na dan otkaza poslodavcu bilo poznato da je trudna ili ako ona u roku od mesec dana od dana prijema otkaza gazdu o tome obavesti i dostavi odgovaraju}u potvrdu ovla{}enog lekara ili drugog nadle`nog organa. Q. Male{evi}

Predavawima predstavnika RSZ-a o demografskoj slici Vojvodine, koje je organizovalo Statisti~ko dru{tvo Vojvodine, u Skup{tini APV, obele`en je ju~e Dan statistike u Srbiji, a ujedno i 150 godina zvani~ne statistike u Srbiji. Qiqana \or|evi}, {efica Odseka za sprovo|ewe popisa i GIS u RSZ-u, rekla je da je Srbija, bez teritorije Kosova, gde nije bilo popisa, 2011. imala 7.186.862 stanovnika, od ~ega u Vojvodini 1.931.809. U Republici je popisano 311.139 stanovnika mawe u odnosu na prethodni popis i dok Beograd ima pet posto stanovnika vi{e, u Vojvodini ih je oko pet odsto mawe. Voj vo di na je 1948. ima la 1.640.599 stanovnika i taj broj je postepeno rastao, pa je 1981. bilo 1.970.195, da bi od 1981. do 1991. opadao. Me|utim, svoj istorijski maksimum populacije u Voj vo di ni do stig nut je 2002, kada je u Pokrajini popisano preko dva miliona qudi. Ovaj skok svakako je posledica priliva izbeglih i prognanih

Nacionalnim savetima novac iz buyeta Ju ~e je stu pi la na sna gu Uredba o izmeni Uredbe o postupku raspodele sredstava iz buyeta Srbije na osnovu koje }e Kancelarija za qudska i mawinska prava do kraja meseca izvr{iti raspodelu godi{we kvote nacionalnim savetima nacionalnih mawina za ovu godinu. Do kraja aprila }e svi nacionalni saveti nacionalnih ma-

DISKRIMINACIJA U PORASTU

Kafeyija „popio” tu`bu, odbio da uslu`i slepu decu Radnici i trudnice su najugro`eniji u Srbiji, zakqu~ak je izve{taja beogradskog centra za qudska prava o stawu qudskih prava u Srbiji. Navodi se da je pro{le godine u Srbiji bez posla ostalo vi{e od 170.000 qudi, a skoro 35.000 je progla{eno za tehnolo{ki vi{ak. Oko 10 odsto zaposlenih nema ugovor o radu na neodre|eno vreme, 60.000 radnika nije primilo platu za svoj rad, 5.000 aktivnih firmi nije pla}alo poreze i doprinose ~ime radnicima duguju vi{e od 95 milijardi dinara. Diskriminaciji su izlo`ene i osobe sa invaliditetom, `ene, a posebno zaposlene trudnice kojima poslodavci daju otkaz kada saznaju za trudno}u ili neredovno ispla}uju naknadu za vreme trudni~kog bolovawa. Navedeno je i da se porodiqe nakon povratka na radno mesto po pravilu raspore|uju na ni`e radno mesto. Zaposlene `ene su ~esto i `rtve mobinga i zlostavqawa. U izve{taju se isti~e i da je Srbija na posledwem mestu u Evropi po kvalitetu zdravstvene za{tite prema Evropskom potro{a~kom zdravstvenom indeksu. Posebno zabriwava, navodi se u izve{taju, porast diskriminacije prema LGBT populaciji i stav mladih da je nasiqe nad wima opravdano. ^ak 38 odsto mladih podr`ava nasiqe nad gej populacijom. Da je diskriminacija prema LGBT, HIV pozitivnim i mawinama u Srbiji izra`ena potvrdila je i Nevena Petru{i}, predstavqaju}i Izve{taj o radu poverenice za za{titu ravnopravnosti za pro{lu godinu. Ona je na Odboru za qudska i mawinska prava i ravnopravnost polova istakla da je istra`ivawe koje je uradio CESID na reprezentativnom uzorku pokazalo da su

gra|ani spremni da diskrimini{u LGBT osobe, da postoji verska netolerancija, ksenofobija prema Romima i odre|ena doza antisemitizma. Prema wenim re~ima, polovina ispitanika nije sklona

Skup{tina, dok su gra|ani najosetqiviji na diskriminaciju pri zapo{qavawu. Podneta je tu`ba protiv lanca picerija koji zapo{qavaju iskqu~ivo `ene, privrednog dru{tva koje je prilikom zapo{qavawa kandidata

Tra`ili prijatan izgled Prekr{ajne prijave, istakla je Nevena Petru{i}, pro{le godine podnete su protiv privrednog dru{tva koje je tra`ilo da zaposli poslovnog sekretara navode}i da tra`i iskqu~ivo `ene starosti od 25 do 30 godina, prijatnog izgleda, ali i direktora {kole koji je odvojio romsku decu ne samo u poseban razred, ve} i u posebnu zgradu. diskriminaciji, ali ni da je osudi, jedna tre}ina pokazuje izrazitu sklonost ka diskriminaciji, dok polovina uop{te ne zna da je ona zabarawena. - Ono {to zabriwava jeste podatak da je 44 odsto pritu`bi upu}eno na adresu dr`avnih organa i drugih organa javne vlasti, a me|u wima su Vlada i

uglavnom s teriotorije BiH i iz Hrvatske, od kojih se mnogi nisu zadr`ali u Vojvodini. U me|upopisnom periodu, 20022011, ne ga tiv nim pri rod nim prira{tajem Vojvodina je izgubila preko 95.000 stanovnika, ako se tome doda i broj onih koji su oti{li u inostranstvo gubici su dosta ve}i. Recimo da je izme|u 1991.i 2002. oko 29.000 stanovnika oti{lo u inostranstvo, a prose~na sta-

tra`ilo podatke o li~nim svojstvima, zdravstvenom stawu i osu|ivanosti lica koja su se javqala na konkurs, kao i protiv vlasnika ugostiteqskog objekta ~iji su zaposleni odbili da uslu`e grupu slepe i gluve dece - objasnila je Nevena Petru{i}. Q. Male{evi}

wina pojedina~no biti obave{teni o raspodeli 240.000.000 dinara, koliko je izdvojeno na osnovu Zakona o buyetu. Na teret buyetske kvote za april 2013.go di ne Kan ce la ri ja za qudska i mawinska prava }e izvr{iti isplatu razlike izme|u ispla}enih akontacija u prvom kvartalu ove godine i pripadaju}ih sredstava po konoa~noj raspodeli. Q. M.

rost im je samo 31 godina, a svaki ~etvrti ima zavr{en fakultet. Izme|u dva posledwa po pi sa ukup no je ro |e no 189.641 be ba, a umr lo je 289.924 qudi, te je negativni prirodni prira{taj 100.283! Godi{we, dakle imamo mawe preko 10.000 stanovnika, {to }e re}i da Vojvodina svake godine gubi jednu op{tinu veli~ine Iriga!. Po posledwem popisu, u Vojvodini samo dve op-

{tine zabele`ile su porast broja stanovnika - Grad Novi Sad od 42.331 i Temerin svega 12. U ukupno 18 naseqa u Pokrajini imamo makar i sasvim malo pove}an broj stanovnika. Stanovni{tvo Vojvodine je sve starije, izme|u dva popisa stanovni{tvo Vojvodine ostarilo je prose~no za oko dve godine. ^iwenica je da je me|u onima starijim od 65 godina daleko vi{e `ena, dok ih je u populaciji koja je pre{la 80 leta skoro duplo. Pri tome, sela su nam znatno starija od gradova. Negativne tendencije prisutne su u gotovo svim demo graf skim po ka za te qi ma. Mlado`ewe danas imaju prose~no imaju 30,4 godine, a neveste 27,3. @ene ra|aju u sve sta ri jim go di na ma, ta ko da 27,3 godina prose~no ima prvorotka u Vojvodini, dve godine vi{e nego 2002! [to su `ene {kolovanije ra|aju mawe dece. Sve je mawe dece pred{kolskog i {kolskog uzrasta, mnoga sela su opustela... V. ^eki}

Pirotski Dom zdravqa prodaje zlato Dom zdravqa u Pirotu je objavio oglas o prodaji polugice od zlata te{ke 341,52 grama kako bi re{io problema zarada za pojedine stomatologe i tehni~are. Re~ je o polugici nastaloj topqenem zlata koje je ranije bilo kupqeno kao stomatolo{ki materijal, ali je ostalo neiskori{}eno. Prodaja zlata je jedna od tri mere koje sprovodi Dom zdravqa kako bi re{io problem 14

stomatologa i tehni~ara ~ija plata nije ugovorena kod Fonda zdravstvenog osigurawa, ve} moraju sami da je zarade. Direktorka Doma zdravqa Vesna Jankovi} rekla je zlato poti~e od ranije kori{}enog zlata za izradu navlaka za zube i mostove. - To zlato datira iz osamdesetih godina. To smo nasledili u obliku delimi~no polomqenih kruna i mostova.


8

petak 19. april 2013.

JAVNOTU@ILA^KAISTRAGAUSKOROUSRBIJI

Jeftinije doistine

Javno tu`ila~ka istraga postoji svuda u svetu, poma`e u brzinivo|ewakrivi~nihpostupaka,ulak{emijeftinijemdola`ewudoistine,asamimtim i do presude, izjavio je ju~e predsednikskup{tinskogOdborazaustavnapitawaizakonodavstvoVladimirCvijan. Cvijanje,povodomjavnogslu{awenatemu„Konceptjavnotu`ila~keistrage,saosvrtomna uporednopravnoiskustvoSavezne Republike Nema~ke“, rekao dajeodsu{tinskeva`nostiza Srbiju,naro~itoumomentukada se vodi beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, da svi principitu`ila~keistragebudu dosledno primeweni. Na taj na~in }e se pomo}i i nadle`nimdr`vnimorganima,kazao jeCvijan.ipreciziraodajejavnoslu{aweorganizovanosaciqem da se ~uje mi{qewe tu`ilaca, advokata, sudija i svih drugih zainteresovanih u vezi sa konceptom tu`ila~ke istragekojiuskorotrebadaza`ivi uSrbiji. - Da smo na pravom putu po tom pitawa i da Ministarstvo pravde ispravno mewa zakone potvrdili su i na{i gosti iz Nema~ke, biv{i savezni republi~kitu`ilacNema~keJirgen Den, koji je rekao da su nacrti koje Ministarstvo izra|uje dobri i u skladu sa evropskim

standardima-rekaojeCvijan. On je dodao da je javno tu`ila~ka istraga je dobra, ali da mora biti dobro postavqena, podsetiv{idajeva`e}iZakon okrivi~nompostupku(ZKP)nasle|enizprethodnogvremenai da ne ispuwava sve potrebne uslove.Upravoseradinaizmenama tog zakona, a wegova primena o~ekuje se u oktobru, dodaojeCvijan. Donekledruga~ijegmi{qewa biojezamenikRepubli~kogjavnogtu`iocaGoranIli},kojije rekaodasenezala`ezatu`ila~kuistraguposvakucenuistakav{i da }e podr`ati novi ZKP ukoliko bude omogu}io fer su|ewe i objektivne odluke. Profesor Pravnog fakultetauBeograduMilan[kuli}rekao je da je mnogo ura|eno na uvo|ewutu`ila~keistrage,ali da re{ewa iz ZKP ne garantuju efikasnost postupka. Prema wegovom mi{qewu, pitawe je kolikosutu`ilastsvauSrbiji spremnazaprimenutogzakna. Gost iz Nema~ke Jirgen Den je rekao da se u wegovoj zemqi tu`ila~ka istraga primewuje od 1977. godine i da istra`ne radwe obavqa tu`ilac samostalno ili kroz pomo}ne organe,odnosnopoliciju,kaoprodu`enu ruku tu`ila{tva i Poreskuslu`bu. (Tanjug)

NAKON VANDALIZMANA KATOLI^KOM GROBQU U RATKOVU

Nema odgovornih za skrnavqewe grobova @upn ik Rim ok at ol i~k og `upnoguredau RatkovuMarjan Dir ogor~ en je re{ ew em OsnovnogsudauSomboruiodustajawem javnog tu`ioca od gowewa osumwi~enih. Na starom katoli~kom grobqu u Ratkovu od jula meseca pro{le godine, devastirano je i raskopano vi{e od dvadeset grobnica. Me{tani sela su bili uznemireni i ogor~eni ovim doga|ajima, ali izgleda da sve to nijedovoqnodabiseovakonecivilizovani postupci procesuiraliipo~iniociprimerno sankcionisali. Katoli~ko grobqe u Ratkovu osve}eno je daleke 1888. godine i na wemu su sahrawivano nema~ko stanovni{tvo koje je bilo ve}insko u Ratkovu pre Drugog svetkog rata. S. Miler

Foto:Upravacarina

Istra`ni sudija Osnovnog suda u Somboru Marija Stanojkovi} svojim re{ewem od 9. aprila ove godine, obavestila je Rimokatoli~ki `upni ured SvetogIvanaNepomukaizRatkova,dajeobustavqenaistraga protiv J. K. i D. K. iz Kucure, zbogkrivi~nogdelate{kekra|e,jer je okru`ni javni tu`ilac odustao od wihovog gowewa. Ovainformacijarazo~ arala jeme{taneRatkova ~ijisuprecisahraweninaovomgrobqu. - Ne mogu da verujem da je su sudijavnitu`ilacovakoreagovali naovestra{nedoga|ajena starom grobqu u Ratkovu. [ta je potrebno da se dogodi da bi oni {to su raskopali vi{e od dvadeset grobova, odgovarali zaovodivqa{tvo.Jednostavno nemam re~i da iska`em svoju ogor~enost.-rekaonamjeAnton KamererizRatkova.

Nakitbioskrivenuautomobilu

NAPRELAZUGRADINA

Zapleweno sedamkilasrebra Carinici su prekju~e na grani~nomprelazuGradinaspre~ilipoku{ajkrijum~arewasedam kilogramasrebrnognakita.Prstewe,min|u{e,lan~i}iiprivesciotkrivenisunaizlazuiz RepublikeSrbijetokomdetaqne kontrole automobila marke „volvoS80”,finskihregistarskih oznaka, saop{tila je ju~e Uprava carina Ministarstva

finansijaiprivrede.Automobilom je upravqao finski dr`avqanin, turske nacionalnosti koji je putovao na relaciji Finska-Turska. Onjeve}ideonakitasakrio usvojli~niprtqag,dokjepreostalu koli~inu sakrio u prostorpredvi|enzarezervnugumuugepeku,navedenojeusaop{tewu. (Tanjug)

crna hronika PRO[LEGODINEUSUDOVIMABILOVI[EODPETMILIONAPREDMETA

USrbijiseparni~i dvetre}inegra|ana Podaci Vrhovnog kasacionog suda (VKS) pokazuju da ~ak 70 odsto stanovni{tva u Srbiji ima “kontakt” sa sudom, konstatovaojeju~evr{ilacfunkcije predsednika VKS-a Dragomir Milojevi} i dodao da su osnovnisudoviidaqenajoptere}eniji,oceniv{idajegra|animaote`anpristuppravdi. -Imaju}iuvidudajepro{le godine ukupno bilo 5.315.547 predmetauraduusvimsudovimauSrbiji, ~ak70odstostanovni{tva u Srbiji ima „kontakt”sasudom.SudovisuuSrbiji omiqena tema, oni re{avajuporeme}enedru{tveneodnoseizatoizsudanikoneizlazi zadovoqan - naveo je Milojevi} na prilikom predstavqawaizve{tajaoradusudova u2012.godini,kojijeucelosti objavqennasajtuVKS. Milojevi} smatra da devet godina, nije “razuman rok” za su|ewe, komentari{u}i “optimalne rokove iz Strategije za reformu pravosu|a (nije preciziraodalimislinapostoje}uilinovu kojasetekizra|uje),ikaoprimernaveodvenajdu`eparnicekojetraju42 i41 godinu. Jedna parnica vodi se od1971.godineuVi{emsuduu Beogradu, a druga 1972. pred Prvim osnovnim sudom u Beo- gradu,naveojesudija. Prema wegovim re~ima, u svim sudovima u Srbiji u toku 2012. primqeno je 1.969.270

Osnovnisudovinajoptere}eniji

predmeta, re{eno je 2.156.958 predmeta,aostalojenere{eno 3.158.400predmeta. - Iz navedenih podataka se vidi da su sudovi savladili priliv, pa ~ak i da su re{ili ve}ibrojpredmetaodbrojakojisuprimili.Me|utim,uodnosunaukupanbrojuradu,sudovi sure{ili40,58odstopredmeta-naveojeMilojevi}. Ako se, kako je naveo, ukupni rezultatiradasvihsudovaporedes2011.godinom,uo~avase

„SudijeVSSkaobelimedvedi” -Visokisavetsudstva(VSS)nemakredibilitet,{tosupotvrdili i izve{taji {efa delegacije Evropske unije u Srbiji VensanaDe`eraimisijeOEBS-rekaojeju~evr{ilacfunkcije predsednika tog tela sudija Dragomir Milojevi}. On je potvrdiodajenaprvojsedniciVSS,kadajeizneosvojevi|ewe budu}egradatogtela,pozvao~lanoveizredasudijadapodnesuostavke„ukolikosuoptere}eninekimistorijskimilipoliti~kimmomentima”. -Kao{toviditenikonijepodneoostavku-rekaojeMilojevi}.Onjepodsetiodajepostupakzarazre{ewe~lanovaVSS „komplikovanidasuoniza{ti}enikao‘belimedvedi’”,istakav{idabibilomongojednostavnijedasamipodnesuostavke (po{to su sve wihove odluke o reviziji neizbora sudija poni{tene). Milojevi}je,tako|e,naveodajeDe`ertra`iodepolitizaciju sustva, odnosno VSS-a i Dr`avnog ve}a tu`ilaca, kao i promeneUstavaudelukojeseti~uizborasudijaitu`ilaca.

DragomirMilojevi}

dasusudoviu2012.godiniprimili11.55odstomawepredmeta,dasuimali11.33odstomawepredmetauraduidasure{ili18.71odstomawepredmeta. Nakrajuizve{tajnogperioda ostalo im je nere{eno 5,48 odstomawepredmetauodnosu nakraj2011.godine. Nabrajaju}i daqe podatke o radu apelacionih, vi{ih, osnovnih, prekr{ajnih i specijalizovanih sudova o broju re{enih predmeta u odnosu na broj primqenih i starih predmeta,Milojevi}jekonstatovao da su osnovni sudovi i daqe najoptere}enijiidajegra|animaote`anpristuppravdi. [to se ti~e revidirawa mre`e sudova, Milojevi} je ukazao da je zakon kojim }e to pitawe biti ure|eno u skup{tinskojproceduriteda}ese nakon usvajawa pristupiti poslu razme{taja sudova i sudija.Milojevi}jeistakaodane}e bitimnogoupu}ivawasudijaiz sudausud,idautomsmislusudijenetrebadabrinu. - Problem je jedino s vi{im sudovima koji su preoptere}eni velikim brojem predmeta, a posledwim izmenama zakona o sudovima predvi|ene su im i {irenadle`nostikadajeupi-

tawu„malaapelacija”kaoisu|ewe za krivi~na dela iz sva tristava359.zloupotrebeslu`benog polo`aja, kao i ~lana 234.zloupotrebeodstraneodgovornoglica-ukazaojeMilojevi}. On je naveo da }e se u tom slu~aju verovatno pristupiti zakonskim izuzecima, te da }e se sudije osnovnih sudova upu}ivati na rad u vi{e sudove, zbog~egaseoni,kakojenaveo, ne}ebuniti. V.f. predsednika VSS-a je rekao da ne mo`e da govori o tome da li postoje pritisci tajkuna i politi~ara na sudije, ipodsetiodaje16.oktobraponovo izabran u VKS, po{to je 2009. tokom reizbora ostao bez sudijske funkcije u tada{ewmVrhovnomsuduSrbije. Wegovkolega,me|utim,sudijaStojanJoki},jerekaodapritiskanapravosu|enemaidaje sutomedijskinaduvanepri~e. -Nekatesudijenakojesevr{epritisciiza|uika`ukoih vr{i-rekaojeJoki},kojismatradapojedinci`eledanasebeskrenupa`wumedija. -Pritisakausprskompravosu|unema,mo`dapostojesamo izolovani slu~ajevi - naglasio jeJoki}. (Tanjug)

STUPIONASNAGU„MARIJINZAKON”

Zatrimesecaregistar silovateqaipedofila U “Slu`benom glasniku Srbije”objavqenjetakozvaniMarini zakon, odnosno Zakon o posebnim merama za spre~avawe vr{ewa krivi~nih dela protiv polne slobode prema maloletnimlicima.Premaovomzakonu, krivi~no delo pedofilije i silovawa maloletnika ne}e vi{e mo}i da zastari, a poo{trene mereprotivpo~initeqaprimewiva}e se i dve decenije nakon odslu`ewakazne. Bi}eformiranaievidencija pedofila s DNK podacima. Novinauvo|ewuposebneevidencijeosu|enihlicazakrivi~nodelo naru{avawa polne slobode protivmaloletnikaprviputse uvodi u Srbiju. U evidenciju }e

Posebnemereinakonizlaska izzatvora

Zakon uvodi i posebne mere prema osu|enima za silovawe maloletnihlica.Takoonisadaimajuobavezudasejavqajunadle`nomorganupolicijeiUpravezaizvr{ewekrivi~nihsankcija,zabranupose}ivawamestanakojimaseokupqajumaloletnalicakao{tosuvrti}i,{kole...Morajupose}ivatiprofesinalnasavetovali{taiustanove,obaveznoprijavitipromenuprebivali{ta,boravi{tailiradnogmestaiobave{tavati oputovawuuinostranstvo. Posleisteka~etirigodineodpo~etkaprimeneposebnihmerasudkojijedoneoprvostepenupresudu,poslu`benojdu`nosti,od~u~ujeopotrebiwihovogdaqegsprovo|ewa.

biti uneti profili osu|enih i wihovDNK,aona}esevoditi trajnoine}emo}idaseizbri{e.Podaciizteevidencijemo}i}edasedajusudu,javnomtu`iocuipolicijialisamouvezi sa krivi~nim postupkom koji se vodiinaobrazlo`enzahtev. Podatke }e mo}i dobiti, uz obrazlo`enzahtev,dr`avniorgani i preduze}a samo ukoliko jo{uvektrajupravneposledice osude.Pravnalicaidr`avnii drugi organi mogu tra`iti podatkeizoveevidencijeukoliko trebadazasnujuradniodnosza

licemkojetrebadaradisamaloletnicima. Registar silovateqaipedofila,saprofilom iDNKtrebadaseoformiurokuodtrimesecaodstupawana snaguovogZakona. Novinajeida}elicakojasu prema maloletnicima po~inila krivi~nadelasilovawa,obqube nad nedmo}nim licem i detetom, obqubu zloupotrebnom polo`aja, nedozvoqene polne radwe, podvo|ewe i omogu}avawe vr{ewapolnogodnosa,posredovawe u vr{ewu prostitucije, prikazivawe, pribavqawe i posedovawe pornografskog materijala i iskori{}avawa maloletnoglicazapornografijuodmah prestati obavqawe javne funkcijekaoiradnogodnosakojiseodnosinaradsmaloletnicima, zabranu sticawa javnih funkcija i zabranu zasnivawa radnogodnosakojipodrazumeva rad sa maloletnicima i to u trajawuoddvadesetgodina. Ina~e, usvajawe ovog zakonskogre{ewaoposebnimmerama za spre~avawe vr{ewa krivi~nih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, iniciraojeSlobodanJovanovi}iz StarihLedinaca,kodNovogSada,otacosmogodi{wedevoj~ice Marije,kojaje2010.godinesilovanaiubijena.Q.Male{evi}


crna hronika SU\EWEZATRAGI^ANPO@ARUNOVOSADSKOM„KONTRASTU”

Kvarcisterne(ni)je uticaonabrzinuga{ewa

OSMORICAUBEOGRADULI[ENASLOBODE

Uhap{enizbog iznude20stanova Policijski slu`benici beogradskepolicijeiSektoraunutra{we kontrole policije li{ili su slobode osam osoba zbogpostojawaosnovasumweda su izvr{ili krivi~no delo iznuda i nedozvoqena proizvodwa, dr`awe, no{ewe i promet oru`jaieksplozivnihmaterija. Kako je saop{teno iz MUP-a, li{enisuslobodeD.B.(30),D. B.(27),V.S.(38),S.\.(34),B.J. (40),D.B.(39),D.I.(40),sviiz Beograda i N. K. (40) iz Kur{umlije.Osumwi~enisuodavgusta 2011. do 17. aprila ove godine, kada su i li{eni slobode, od o{te}enoguvi{enavrataiznudili novac u iznosu od 55.000 evra,nekolikoautomobilai20 stanovazakojejeo{te}enibio

primoran da potpi{e kupoprodajne ugovore na pomenuta lica ili za tre}a lica koja su stavqananakupoprodajniugovor. O{te}eni je vlasnik firme kojasebaviizgradwomstambenihobjekatanateritorijigrada Beograda. Prekju~e,prilikomprimopredaje20.000evraujednomkafi}u,li{enisuslobodeD.B.(27) i N.K., dok je prilikom li{ewa slobodeB.J.prona|enrevolver marke „magnum 357 Zastava” s municijom. Osumwi~enima je odre|eno zadr`avawe.Oni}e,uzkrivi~nu prijavu, biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji Vi{egsudauBeogradu,navedenoje usaop{tewu. (Tanjug)

Fla{omu glavupolicajca Vatrogascitvrdedasudobroobavilizadatak

vatrogasce koji su prepozantqivi - rekao je Klisura pred ve}em Vi{eg suda kojim presedavasudijaZoraJamu{akov.

Bo`oDalmacija: Nestru~noizvedenaakcija Bo`o Dalmacija, ~ija }erka Milena je nastradala s wenim de~komuovojtragediji,staviojeprimedbudajekomletnaakcijaizvedenanestru~noidanijeta~natvrdwavatrogasacada bi kori{}ewe ventilatotra radi odimqavawa objekta bilo kontraproduktivnozbograpirivawavatre,tenaveodabiovakvimpotezombiobr`eeliminanugqenmonoksid„kojijeubio decu”. -Odredilisupogre{nutaktikuga{ewa,i{lisukrozglavna vrata i poku{avali da u|u kroz vatru, umesto da su pri{li krozdrugavrataodpozadi,krozdeokojinijegoreo-kazaoje Dalmacija. Advokat Milan Latinovi}, branilac drugooptu`enog Slavi{eStankovi}a,prigovoriojenaiskazevatrogasacaitako|eje ustvrdiodavatrogascipoku{avjudaskinuodgovornstsasebe zbogpogre{netaktikega{ewaidasunatajna~indoprineli tragediji.

-Po`arjedojavqenoko2.20, ekipajeiza{lazamaweodminuta od alarma. Prvo je prona|enopetnastradalihlicaukabini toaleta na galeriji, a neposredno potom, oko 3.25 sati, zate~eno je be`ivotno telo u toaletu u prizemqu - naveo je Klisura. Povodom vra}awa jedne cisterne koja je stigla odmah poslenavalnogkamiona,azakoju se isposotavilo da je neisparavna,ovajsvedokjerekaodase ta vozila proveravaju jednom nedeqnoidajeprilikoizlaska izgara`ejediniceonobiloispravno,akadajetrebalaodas ukqu~ipupmanijefunkcionisala,pajeovacisternavra}ena,a drugaposlataizbrigade. Usledilajeraspravaizme|u branilaca optu`enih i ovog svedoka koliko je bitan ovaj kvar za brzinu intervencije. Klisurajetvrdiodanijebilo

zastoja s isporukom vode i da ovonijeuticalonaga{ewe,te dasenovacisternamimoi{la s odlaze}om, dok su, s druge strane, advokati odbrane navodili da se u ovom slu~aju stvorila veoma bitna razlika od 20 minuta prema podacima navedenim u izve{tajima vatrogasacanaosnovumaterijalnih~iwenica. - S takti~kog aspekta intervencijajeura|enadobro-istakaojesvedok. Napitaweroditeqa`rtava, koji su ogor~eni {to tela nisu iznesenai{toimnijepru`ana prva pomo}, Klisura je odgovorio da vatrogasci nisu ovla{}eni da konstatuju smrt, ali dasuonizakqu~il~idaseradi o smrtnim ishodima i da tela netrebadiratizboguvi|aja. Nastavak su|ewa zakazan je za7.,8.,14.i15.maj. M.Vuja~i}

PROCESOPTU@ENIMAZA„POBUNU”JSO-a2001.GODINE

Petrovi} prozivaoLegijuiwegove motivezaizlazak„beretki” -Pre9.novembra2001.godineimali smo sasvim korektnu saradwu s Jedinicom za specijalne operacije, nije bilo nikakvih problema ninakon{toje u junu suspendovan dotada{wi komandant Milorad Ulemek kazaojebiv{i na~elnikRDB-a Goran Petrovi}, tre}eg dana svedo~ewanasu|ewuosmorici biv{ih pripadnika sada rasformiranogJSO-a,optu`enim za oru`anu pobunu povodom izlaskatejedinicenaulicuunovembru2001.godine Zavr{avaju}i svedo~ewe pred Specijalnim sudom u Beogradu, Petrovi} je tvrdio da pripadnici JSO-a „nisu bili zloupotrebqeni 7. novembra 2001,prilikomakcijehap{ewa bra}eBanovi}kojisuizru~eni Hagu“, {to okrivqeni potenciraujukaorazlog{tojedvadana kasnije „jedinica stupila u protest“.  Petrovi} je naveo da je „i u vezi s transferom bra}eBanovi}Hagusveobavqeno po propisima i da o transferunegdesigurnopostojedokumenta“. Odgovoriv{ipotvrdnonapitawedalisupreteakcije,odnosnopo~etkomnovembra2001, apreslu`benogputovawatada{weg predsednika vlade Zorana \in|i}a u Ameriku, ~elnici RDB-aimalisastanakkodpremijera, Petrovi} je napomenuo datadvadoga|ajanisupovezana. - Imali smo sastanak kod premijera\in|i}aprewegovog

9

NOVOSADSKINAVIJA^UPRITVORU

Foto:N.Stojanovi}

Ju~era{wero~i{teunastavku dokaznog postupka povodom tragi~nog po`ara u novosadskom „Kontrastu” 1. aprila pro{le godine , kada je {estoro mladih izgubilo `ivot,pro{lojeusaslu{awupredve}em Vi{eg suda samo jednog svedoka, ovoga puta komandanta Vatrogasne brigade Dragoslava Klisure. On je objasnio da je operativnoiorganizacionoodgovoran za rad ove jedinice u celomJu`noba~komokrugu. - Kada mi je telefonista javio za doga|aj, do{ao sam od ku}e do lica mesta za oko 15 minuta. Odmah sam tra`io od rukovodioc a intervencije presekstawa.Onmijepreneodaje po`ar bio u razbuktaloj fazi kada su stigli, s vatrom iznad krova, da je preduzet takti~ki nastupunutra{weispoqnenavaleidajevatrazahvatilaceluunutra{wost-izjaviojeovaj svedok.- - Podaci koje smo imali o prisustvugostijuutaoaletunisubilidovoqnizapreciznolociraweuobjektubezotvorana delu delu tog objekta duga~kog oko 25 metara. Niko od odgovornih qudi nije nas sa~ekao i dao podatke o po`aru. Sasvim je prirodno i logi~no sa~ekati

petak 19. april 2013.

„Crveneberetke”naautoputukodVrbasa

puta u inostranstvo, a ja sam mu tada referisao da je lociranonekolikolicakojasuoptu`enauHagu.Tojebiloukontekstu wegove posete, jer je rekao da}egasigurnopitatiotomenaveojePetrovi},alitoputovawenijenikakodoveouvezus hap{ewembra}eBanovi}. Nekada{wi prvi ~ovek Slu`beje,poredostalog,potenciraoisvojuocenuda„slu~ajbra}aBanovi}“nijestvarniuzrok potoweg doga|aja u JSO-u, koji jenazivao„pobuna“,prozivaju}i stimveziprvookrivqenogMi-

lorada Ulemeka i „wegove motive“. Povodom napu{tawa ~elne funkcije u RDB-u 2001.godine tokom novembarskih de{avawa sJSO,Petrovi}je istakao da je „ostavku podneo zbog neslagawas idejom Vlade kako da re{i problem sa JSO“. Dodao je da ostavke na~elnika i zamenika na~elnikaRDB-anisubilezvani~ni zahtev JSO-a.Tako|e je posvedo~io da „nema nikakva saznawaotomedajeprilikom pobune JSO-a pripreman bilo kakav incident nasiqa, da se

ne{to zauzme“ kao i da „misli da nije postojala nijedna tako opremqenajedinicakojabimogladasesuprotstaviJSO-u“. Petrovi}jekazaodaje„iposlesuspenzijeMiloradaUlemekaiwegovogodlaskaizJSO-a, bilo jasno da on ima uticaj na novopostavqenog komandanta Du{kaMari~i}a,alidabiisto biloidajebilokojidrugipripadnik te jedinice tu postavqen , s obzirom na Ulemekov ina~evelikiuticajuJSO-u“. Upitandalijenate~iweniceukazaopremijeru\in|i}ui ministru unutra{wih poslova, svedok je odgovorio da je „to biloop{tepoznato“. -Toga su bili svesni i ministar i premijer kao i wegovi bliski saradnici . Svi su oni imali komunikaciju i pre mog dolaska za na~elnika RDB-a – rekaojePetrovi},kojijenatu funkciju postavqen u januaru 2001.godine. Na pitawe da li je Ulemek i nakonsuspenzijeimaoslu`beno obezbe|ewe, svedok je odgovorio da ne zna, navode}i da je „ministar unutra{wih poslova imao diskreciono pravo da odlu~i kome }e biti dodeqeno obezbe|ewe,aSlu`batosamo sprovedeupraksi“. Pookon~awusvedo~ewa,Petrovi}je,napitawepredsednika sudskog ve}a Vladimira Vu~ini}a,daliimane{todadoda,odgovoriodaimaalida„to ostavqazasvojememoare“. J. J.

PolicijauNovomSadujeodredila meru zadr`avawa me{taninuD.N. (1990),zbogosnovane sumwe da je izvr{io krivi~no delo ometawe ovla{}enogslu`benoglicauobavqawu poslova bezbednosti ili odr`avawajavnogredaimira. Onseteretidajeprekju~e,u autobusu s navija~ima koji je kretaonafudbalskuutakmicuu

Beogradu,pogodiopolicajca~epomodfla{euglavu,odgurnuo gaiizazivaoganatu~u,navodi se u ju~era{wem saop{tewu novosadske Policijske uprave. Osumwi~eni je, uz krivi~nu prijavu,dovedenistra`nomsudijiOsnovnogsudauNovomSadukojimuje,poslesaslu{awa, odrediopritvordo30dana. M.V.

NOVOSA\ANINLI[ENSLOBODE

Osumwi~en zaprodajudroge Kriminalisti~ka policija u Novom Sadu je li{ila slobode @. P.(1964)zbogosnovanesumwedajeizvr{iokrivi~nodelo neovla{}enaproizvodwaistavqaweuprometopojnihdrogai A. K. (1962)zbogosnovanesumwedajeizvr{iokrivi~nodelo neovla{}eno dr`awe opojnih droga, saop{tila je ju~e PolicijskaupravauNovomSadu. Policijskislu`benicisukod A.K.prona{lipaketi}praha,za

kojiseosnovanosumwadajeheroinidagajeprethodnokupio od@.P.Pretresomstana,koji @.P.koristi,prona|enojeoko 46 grama supstance, za koju se osnovano sumwa da je kokain, oko 21 gram supstance, za koju seosnovanosumwadajeheroin, {est bo~ica supstance, za koju se osnovano sumwa da je metadon i novac, za koji se pretpostavqa da poti~e od prodaje droge. M.V.

ODLUKAGENERALARATKAMLADI]A

Ne}edasvedo~i RadovanuKarayi}u Biv{i predsednik Republike Srpske (RS) Radovan Karayi} podneojeju~ezahtevzaizdavawe obavezuju}eg naloga za svedo~ewe generala Ratka Mladi}a,jeronnijepristaodadobrovoqno svedo~i u dokaznom postupkuwegoveodbrane,objavqenojeju~euHa{komtribunalu.

RatkoMladi}

Karayi} o~ekuje da Mladi}, izme|u ostalog, svedo~i da „udru`eni zlo~ina~ki poduhvat” kojisenavodiuoptu`nici, nikada nije postojao, kao i dagageneralnikadanijeobavestio,niusmeno,nipismeno,da su zarobqenici iz Srebrenici biliilida}ebitiubijeni. Karayi} je u podnesku zatra`iodasesvedo~eweodr`i29. jula,uvremekadasu|eweuMladi}evompredmetubudenapau- zi.

Zastupniciodbranegenerala Mladi}a obrazlo`ili su odbijawewihovogklijentadasvedo~i ne samo teku}im su|ewem, ve}ilo{imzdravstevnimstawemoptu`enog. „Kao {to znate, fizi~ko i mentalno zdravqe na{eg klijenta je ozbiqno naru{eno i

RadovanKarayi}

nijedobro.Onjejedvaustawu da izdr`i svoje su|ewe, a ni to nije uvek uspe{no. Wegovo naru{eno zdravqe, uz tempo su|ewa koje se protiv wega vodi, ne ostavqa mogu}nost zapripremusaadvokatimaza svedo~ewekojetra`ite”, navodi se u poruci koju su branioci generala Mladi}a poslali Karayi}evom glavnom pravn om sav etn ik u, Pit er u Robinsonu. (Tanjug)


10

KWIGA

petak 19. april 2013.

SOEVALDES,GO[]A7.FESTIVALAPROZEUNOVOMSADU

INTERVJU

Me|unarodna kwi`evna zvezda,jednoodnajuglednijihinajprevo|enijihimenahispanskog govornogpodru~ja-SoeValdes, go{}a je 7. festivala proze ProzefestauNovomSadu.Kulturnicentargradakaodoma}in priredio joj je najlep{u dobrodo{licu, objaviv{i uo~i festivala wen roman “Ambasadorovak}i”.PrevodilacjeBojane Kova~evi} Petrovi}, koja ka`e dajejezikkojimpi{eValdesova- rasko{an i inspirativan, prepunkovanica. SoeValdes(1959)ro|enajeu Havani, u godini trijumfa kubanskerevolucije,alijeod“kastrata”(kakoslobodnikubanski intelektualci zovu pripadnike tamno{wegre`ima)moralada pobegne.Uegzilujeve}18godina,a`iviuParizusa}erkomi suprugom. Pi{e romane, pripovetke, poeziju, filmske scenarije, aktivna je blogerka, a za proznostvarala{tvojedobila mnoge me|unarodne nagrade. Ponosna je na svoje hispano-kinesko-irsko-afri~ko poreklo, volidaka`ekakoimairskukrv ikineskostrpqewe.Smatrada `ivotnevedimnogobezslobodeiumetnosti. l Kakav je uticaj kwige i kwi`evnosti danas, u vreme brzih elektronskih komunikacija? Vi ste poznata blogerka, mo`ete li da nam uporedite mo}i ta dva medija?

Foto:B.Lu~i}

Kubankairskekrvi ikineskogstrpqewa

Bojana Kova~evi}-Petrovi} i Soe Valdes

- Kwi`evnost danas, na `alost, nije ni izbliza uticajna kao{tojebilanekada,ka`ena{asagovornica.-Danasqudina raspolagawu imaju internet i mnogedrugemedije,anekadasu uglavnombiliupu}eninakwigu i ~itawe. I onda i sada, kwi`evnostjeva`najernamslu`i da{irimoirazvijamosopstvenumisao. Ako iste re~enice napi{em nabloguiukwizi,kwi`evnost staje zauvek, a na internetu je svepovr{noiprolazno.Pisci i svi qubiteqi pisane re~i trebadasetrudedakwigeuti~unainternet,aneobrnuto.

DanasnaProzefestu Zavr{nifestivalskidanpo~iweu12.30uGimnaziji“Laza Kosti}”, u kojoj }e se sa |acima dru`iti David Albahari. U istovremeUgqe{a[ajtinacpredstavqaseuGimnaziji“SvetozarMarkovi}”,ago{}aGimnazije“IsidoraSekuli}”u13.30 bi}eOlgaTokar~uk(Poqska). UKulturnomcentruNovogSadaprogrampo~iweu18~asova nastupom\or|aPisareva,koga}epredstavitiFrawaPetrinovi}.Satkasnijejekwi`evnopredstavqaweBekimaSejranovi}a(BiH),okome}egovoritiSr|anSrdi}.Zavr{nica7.Prozefestapredvi|enajezaOlguTokar~uk,go{}uizPoqske,koju }e,sapo~etkomu20.30,predstavitiMilicaMarki}.

l Verujete li u postojawe `enskog i mu{kog pisma u kwi`evnom stvarala{tvu? -Mislimdapostojesamodobra i lo{a kwi`evnost. Me|utim,uliteraturipostoje`enska i mu{ka senzibilnost, koje ~akinisunu`nouslovqenepolom autora. Najboqi primeri zatosuromaniGistavaFlobera “Gospo|a Bovari” i Margerit Jursenar “Hadrijanovi memoari”.Floberjesvojevremeno zapisao “Gospo|a Bovari-to samja”.AJursenarovajetajromannapisalakaodajeonabila rimskiimperator. Pi{~ev autorski senzibilitet najvi{e uti~e na wegovo stvarala{tvo, a meni bi bilo veomazanimqivodavidimkako bi izgledali “Hadrijanovi memoari”daihjenapisaoFlober, akako“Gospo|aBovari”MargeritJursenar. l Na kom jeziku nastaje va{a literatura, pre nego {to je napi{ete? - Gotovo sve moje kwige nastajale su i napisane su na materwem{panskomjeziku.Me|utim ve} dugo sam u okru`ewu francuskogjezikaikulturepa sam nedavno napisala i kwigu

pesama na francuskom. Na tom jeziku sawam, a kad se probudim,po`urimdato{toprezapi{em, da ne bih zaboravila. Volimpariskeparkoveukojima ~esto provodim slobodno vreme-sedimnaklupiipi{em,nekada na {panskom, nekada na francuskom.Shvatilasamtako da se moj `ivot mewa, a ja nemamni{taprotivtoga. l Na koji na~in danas, posle osamnaestogodi{weg egzila, razmi{qate o Kubi? - Kuba je stalno u mojim mislimaiudu{i,tamomijeostalabrojnaporodica,tamosumoje uspomene na detiwstvo. Ja sam i danas Kubanka, tako se ose}amitakopi{em.Iakosam na crnoj listi tamno{weg re`ima, znam da se moje kwige tajno~itajuitomeraduje.Kuba je nesre}no ostrvo zarobqenih qudikojim}ejo{zadugovladati dinastija Kastro - oni su obezbedili i naslednike, a Amerikancima to ne smeta. Na takvu Kubu ne `elim ni da odem. Moj deda je svoju tugu le~io pisawem,aijasam,naro~itou mladosti, imala potrebu da u kwi`evnosti pronalazim uto~i{ te, da se kroz pis aw e osloba|am tenzija. Dok sam bila dete, moj otac je bio politi~ki zatvorenik i proveo je pet godina u zatvoru bez presude. Iako je tada bio u braku sa drugom `enom, mama me je nau~ila da na pitawe “Kojim se poslom bavi tata”, odgovaram da je on astronaut. To je boqe zvu~alo od priznawa{tajeonigdeje. JednomjenekorekaodajeKuba ostrvo od koga su hteli da napraveraj,alinisuuspeli. A Bojana Kova~evi}-Petrovi}reklanamjedasuprikrajupregovorisajednomvelikom izdava~kom ku}om koja }e na srpskomobjavitinajnovijiroman Soe Valdes “@ena koja pla~e”. Radmila Lotina

NA58.SAJMUKWIGAUBEOGRADUKRAJEMOKTOBRA

Poqska-zemqapo~asnigost Me|unarodni beogradski sajamkwiga,58.poredu,odr`a}e seod20.do27.oktobraauime po~asnog gosta - Poqske, Sajam }e otvoriti poznata poqska kwi`evnica sredwe generacije Olga Tokar~uk. Ona boravi u Beogradu i Novom Sadu povodom manifestacije „Prozefest”,areklajedajeveomaponosna{tojojjepripalata~ast. Olga Tokar~uk dobitnica je vi{epresti`nihkwi`evnihnagrada i nekoliko wenih kwiga prevedeno je na srpski jezik. Upravoza„Prozefest”inajavu Sajmakwiga,izdava~kaku}a„Paideia” objavila je wen roman „Pamtivekiostalavremena”kojijebiobestseleruPoqskojgde jeobjavqenu~etiriizdawaivi{eod80.000primeraka.

Premare~imaautorke,„Pamtivek” predstavqa „detiwstvo wenogpisawa”inagove{tajtakozvanog „konstelacijskog romana”kakvepi{e.Roman„Beguni”(2008)zakojijedobilajednu odnajzna~ajnijihpoqskihnagradazakwi`evnost-NIKE,predstavqa zreli oblik „konstelacijskogromana”. Ata{e za kulturu, nauku i promociju ambasade Poqske u Beogradu Dagmar Lukovi} podsetila je da je Poqska velika kwi`evna sila u kojoj godi{we iza|e oko 30.000 naslova u vi{estotinahiqadaprimeraka. “ZanasjeSajamkwigauBeogradu veliki doga|aj kome }e prethoditi gostovawe vi{e poznatih i nagra|ivanih pisaca, rekla je Lukovi}. Ona

Olga Tokar~uk

jenajavilada}esePoqskana Sajm u kwig a preds tav it i i brojnim prate}im programima, kao i okruglim stolom na

kome}epoqskiisrpskiizdava~ i razm en it i isk us tva i razg ov ar at i i o autors kim pravima. JovanJovanovi}izorganizacionog tima Sajma kwiga rekao jedasupripremezaSajamupunom jeku, a da }e cene karata i radno vreme ostati isti kao i pro{legodine. Programska urednica Sajma kwiga Olivera Sto{i} Raki} predstavila je prate}i programSajma~ijijeradninaziv „Prostori slobode”. Bi}e organizovani i posebni programi posve}eni kwi`evnosti za decu, kwigama iz drugih umetni~kcih praksi, elektronskim i audio kwigama, rekla je Raki}. (Tanjug)

TOP-LISTA

Najtra`enijinaslovi ukwi`ari„Solaris” 1.„Velikirat”,AleksandarGatalica -„Vulkan” 2.„50nijansi-Siva”,E.L.Yejms-„Laguna” 3.„Blistavoistra{no-1”,BekimFehmiju -„SamizdatB92” 4.„BaukliberalizmanadVojvodinom”,Mirko ^anadanovi}“-„Slu`beniglasnik” 5.„Kalu|erkojijeprodaosvojferari”,Robin [arma-„Vulkan” 6.„Nesvetiasveti”,arhimandritTihon [evnuhov-„Informatika” 7.„Kotli}isuupaklu,urajunemakuvawa”, MajaVolk-KIZcentar 8.„Izmi{qenodoseqavaweSrba”,Jovan Dereti},DragoqubAnti}iSlobodan Jar~evi}-„Edicija” 9.„DaVin~ijevkod”,DenBraun,ilustrovano izdawe-„Solaris” 10.„Mo}sada{wegtrenutka”,EkartTol -„^arobnakwiga”

NAJNOVIJEIZ„ARHIPELAGA”

Antologijazaodbranu iposledwedane U izdawu “Arhipelaga” upravo je objavqena tematska antologija savremene srpske pri~e “Bunker” u izboru kwi`evnika Sr|anaV.Te{ina. Odre|ena u podnaslovu kao „pri~e za odbranu i posledwe dane kwi`evnosti“, antologija “Bunker”predstavqatematski, izra`ajni, poeti~ki, generacijski i saznajni raspon srpske pripovetkepisaneuposledwih petnaestak godina, saop{tava izdava~. Pri~etridesetitrisavremenasrpskapiscaizantologije “Bunker” na jednom mestu, u koricamauzbudqiveiuskome{ane kwige, dr`i wihova subverzivnost. Pod literarnom subverzivno{}u podrazumeva sepreispitivawe,pa~akipodrivawe kwi`evnih konvencija, va`e}ih kwi`evnih vrednosti ipostoje}egstawa(itonesamoukwi`evnostive}i{ire– udru{tvu),aliiznutra:izsamog sredi{ta uzburkanog teksta. „Ta subverzivnost je objediwuju}aformazasvestvarala~ke postupke, poeti~ke izbore, razumevawa sveta i razli~ite temperamente koje ovaj izbor nudi ~itaocima. Kod jednih pisacasubverzivnostseprikazuje latentno, a kod drugih eksplicitno i to najpre u poeti~kim postupcima, politi~koj nekorektnosti,ironijiili,recimo, u jeziku i stilu koji ru{e ustaqen model oko{talih kwi`evnih praksi i dru{tvenih konvencija“, ka`e prire|iva~ antologije Bunker Sr|an V. Te{in. U antologiji Bunker nalaze se pri~e Jovice A}ina, BorivojaAda{evi}a,DavidaAlbaharija,LaslaBla{kovi}a,Zorana ]iri}a, Filipa Davida, Mirka Demi}a, \ure \ukanova, Qi-qane \ur|i}, Aleksandra Gat al ic e, Sa{ e Ili} a, QiqaneJoki}Kaspar,Nenada Jov an ov i} a, Ma-rije Kne` evi}, Jel en e Leng old, Igor a

Marojevi}a, Vladana Matijevi}a, Andrije Mati}a, Mirjane Novakovi}, Milana Oklopxi}a, Mihajla Panti}a, Vase Pavk ov i} a, \or| a Pis ar ev a, Milete Prodanovi}a, Nemawe Rot ar a, Rad iv oja [ajt inc a, Ugqe{ e [ajt inc a, Mih ajl a Spas ojev i} a, Slo-bod an a Ti{me, Dragana Veliki}a, Mi}e

Vuji~ i} a, Sne` an e @ab i} i Vuleta @uri}a. Pri~e iz ove kwige prvobitno su objavqivaneu~asopisu“Severnibunker” od 1999. do kraja 2012. godine. Tematska antologija savremenesrpskepri~e“Bunker”objavqena je u presti`noj “Arhipelagovoj”ediciji“Tema”ukojoj su ranije objavqene tematske antologije “Poslasti~arske pri~e” (u izboru Davida AlbaharijaiVladana@ivojnova), “Svet oko nas. Evropski gradovi u savremenoj srpskoj pripoveci” (u izboru Gojka Bo`ovi}a) i “Starost” (u izboru DavidaAlbaharijaiSr|anaV. Te{ina). K. R.

BA[TINA

List revolucionarne omladine List „Vestnik“ pokrenut je u Pe{ti1848. (prvibroj21.marta), pod uredni{tvom Konstantina Bogdanovi}a, koji je bio i izdava~. Izlazio je dvaput nedeqno (nedeqom i ~etvrtkom). Od po~etka do kraja maja 1848. (zakqu~nosbr.17)izlaziojeu NovomSadu,potomuSremskim Karlovcima(odbr.18/1848),pa u Zemunu (br. 19–36/1849). Naslov „Vestnik Vojvodstva Serbije“imaod1849.Biojeprete`no politi~ko-informativnog karaktera, radikalno-demokratskog opredeqewa, u duhu evropskerevolucije1848.iokupioje

Tajnebritanskekraqevske ku}e

brojnu naprednu omladinu. O tomlistunajvi{esusebrinuli Danilo Medakovi} i Jakov Igwatovi}.ListpostojiuBiblioteci Matice srpske i pretra`ivjeuelektronskomkatalogu Biblioteke. D. G.

Zaboravite sve {to ste videli u hit britanskojseriji„Tjudori”!KraqHenri Osmi nije bio zgodni i seksom optere}eni mu`jak, kakvim ga je predstavio Yonatan RisMejers,ve}nervoznidebequca s velikim „krevetskim problemima”, ka`e Lusi Vorzli, glavni kustos Kraqevskepalate,ukwizi„Sposobanda vlada: Kako su kraqevske bolesti promenileistoriju”. A kada bacite pogled na wegov dnevni meni, shvatate za{to je bio tako hirovit:kuvarisumuspremalispecijalnojeloodmlevenihkozijihtestisasma`uranom, oblikovanih u jabuku. I u to vreme sva{tasenazivaloafrodizijakom,abogami i svako stru~wakom, ka`e autorka, iza koje, uprkos mladosti, stoje godine nau~noistra`iva~kograda.

KwigaLusiVorzlinudi~itaocimaduhovite, neulep{ane portrete britanskih vladalaca, osvr}u}i se na najintimnijedetaqeizwihovih`ivota.Tako mo`ete da pro~itate sve o qubavi Yejmsa Prvog prema Yoryu, svom glavnom sobaru, s kojim je razmewivao poruke lascivne sadr`ine, dive}i se wegovim „sjajnooblikovanimnogama”. Zauzvrat, Yory se potpisivao kao „Rob i pas Wegovog veli~anstva”, ka`e Lusi Vorzli. To Yoryu, naravno, nije smetalo da obezbedi ~ak tri naslednika. Kwiga je bogata istorijskim detaqima,me|ukojimaimaionihkojigovoreo qudskosti,dostojanstvuiqubavi.Takva jepri~aonajstarijemsinuYejmsaPrvog, kojemjenasamrtnojposteqimla|ibrat

 E [ O ] T ^arls doneo omiqe- N E

nuigra~ku,dagaute{i. Kada je postao kraq,^arlsjepatiood nedostatka samopouzdawa, ali se na kraju pokazao dostojan krune koju je nosio, tra`iv{i da ga, pre nego {to su mu odrubili glavu, obuku u dvostruku ko{uqu, kako wegovo drhtaweodhladno}enarodnebiprotuma~iokaostrah. Kwiga o „seksualno neadekvatnim kraqevimaineplodnimkraqicama”,kakoju je u TV prezentaciji predstavila mlada autorka, sti`e na police britanskih kwi`ara, a nama ostaje da se nadamo da }emodo}iuprilikudajevidimoiuna{imkwi`arama. I. Vujanov


kultura PRIZNAWAZAUMETNOSTINAUKU

Mitrovi}uiVojvodi}u Vukovanagrada PredsednikVukovezadu`bineMiodragMatickiipredsednikop{tineLoznicaVidojePetrovi} uru~ili su ju~e u domu Vukove zadu`bine Vukove nagradezaumetnostizanaukuarhitekti Mihajlu Mitrovi}u i akademiku Mihajlu Vojvodi}u. Maticki je podsetio da je 48 li~nostidobiloovenagradeod 1990 i istakao da „pogled na pregledwihovaimenaidela,za kojasunagra|eni,najboqegovori o zna~aju koji imaju nagrade Vukove zadu`bine ali i to da nagra|ena dela nose pe~at Vukovog stvarala{tva, wegovih trajnihporukakojesuidandanasdelatne”. „Ove godine imenima i nagra|enim delima izdvojene su dve velike teme: sledbenici Vuka Stefanovi}a Karayi}a i Beograd”, rekao je Maticki i objasniodajeVojvodi}evakwiga„StojanNovakovi}-uslu`bi nacionalnih i dr`avnih interesa”istovremenonagradanajve}em Vukovcu jer je „Novakovi}mudrosledioVuka”. „Nagra|uju}iovukwigukaoda pri`eqkujemodaiuna{evreme,opetsudbonosnozaistoriju srpskog naroda, prepoznamo novogVukainovogStojana”zakqu~iojeon.

Matickijekonstatovaodaje Mitrovi} „na najlep{i na~in zaokru`ioslikuoarhitekturi Beogradaukwizi‘Arhitektura Beograda 1950-2012’ u periodu osobitog uzleta Beograda, od ru{ewa bombardovawima za vremeDrugogsvetskograta,pa sve do posledweg bombardovawa 1999. godine i godina post festum”. Obrazlo`ewajednoglasnih odlukaoba`irijadalisuwihovi predsednici dr Dra{ko Re|ep za umetnost i prof. dr AleksandarLoma,dopisni~lan SANU, za nauku. Prenose}i obrazlo`ewe`irijazanagradu Mitrovi}u,Re|epjeistakaoda laureat„ideuredna{ihnadasve najradoznalijih duhova a istovremenojestvaralacnajvi{erazineisvedoknepotkupqive odanosti vremenu i planmetrijskom snu najvi{ih urbanisti~kihpromi{qewa”. Prof. Gruba~i}jeodluku`irijazanauku obrazlo`io ~iwenicom da studija o Novakovi}u „po~iva naizvanrednim,dugimisistematskim arhivskim istra`ivawima, na analizama dr`avotvorne anamneze i dalekose`nih rezultata mawe poznatog Novakovi}evog rada u spoqnoj politiciSrbije”. (Tanjug)

OBJAVQENPROGRAMKANSKOGFESTIVALA

Devetnaestfilmova za„Zlatnupalmu” FilmoviStivenaSoderberga, Romana Polanskog i Paola Sorentina nalaze se me|u 19 filmova koji }e se takmi~iti zaZlatnupalmuna66.Me|unarodnomfilmskomfestivaluu

Kanu koji po~iwe idu}eg meseca,saop{tilisuju~eorganizatori. Bilo je prijavqeno 1858 filmova,azaglavnutakmi~arsku konkurenciju izabrani su oni „puni otkri}a, iznena|ewa izvezda”. UtrcizaZlatnupalmu nalaze se ostvarewa kao

{tojeSoderbergov„Behindthe Candelabra” ukomeigrajuMajkl Daglas i Met Dejmon i film Yoela i Itana Koena „Inside LlewynDavis”. U glavnoj takmi~arskoj konkurenciji je kanadski film „Grigris”,kineskoostvarewe„A Touch of Sin”, meksi~ki narkofilm „Heil”inekolikofrancuskih ostvarewa - adaptacija predstave„VenusinFur” Romana Polanskog, „Just 17”, „MichaelKohlhaas”,„JimmyP”i„La Vie d’Adele”. Tu je i film danskog rediteqa Nikolasa Vindinga Refina „Only God Forgives”, holandski film „Borgman”, film italijanskog rediteqa Paola Sorentina „The Great Beauty”, film AleksandraPejna„Nebraska”. U konkurenciji su jo{ i japanski filmovi „Straw Shield” i „Soshite Chichi Ni Naru”. U glavnom delu su i ameri~ki film„TheImmigrant”,ostvarewe iz Irana „Le Passe” i „Un ChateauenItalie” (Italija).Festival }e 15. maja otvoriti ostvarewe australijskog rediteqa Baza Lurmana „Veliki Getsbi” u kome igra Leonardo DiKaprio, a zatvori}e se26. maja trilerom „Zulu” u re`iji @eromaSalaukomeigrajuOrlando Blum i Forest Vitaker.@iri }e predvoditi rediteqStivenSpilberg.

petak 19. april 2013.

11

63.FESTIVALPROFESIONALNIHPOZORI[TAVOJVODINEUKIKINDI

Koneslu{apesmu... Koliko dru{tvene okolnosti, takozvanikontekst,mogudauti~u na do`ivqaj jednog umetni~kogdelanajboqesepokazalopre dve ve~eri, u sredu, na 63. Festivalu profesionalnih pozori{taVojvodineuKikindi,kada je suboti~ko pozori{te „Kostolawi De`e“ izvelo predstavu „Graddemona“,prvuiztrilogije „Pas-port“. Predstava koja se baviodnosimaSrbaiMa|arau novonastalim okolnostima dru{tvenetenzijeasvezaradbeskrupulozne borbe za vlast, rejting i foteqe, delovala je jo{ sna`nije i potresnije nego na premijeripro{legodine. Koliko}eva`itina{paso{, dali}etrebatinamailina{oj deci da odu {to daqe odavde,

pitawa su koja se nakon predstave „Grad demona“ pokre}u sama od sebe, a (skorija) istorija nas u~i da ko ne poslu{a pesmu, slu{a}e oluju, zbog ~ega bitrebalo{tovi{eputajavno re}ipostarinski–upamet. Nastala na osnovu sociolo{kog istra`ivawa o nemirnom su`ivotu na severnim granicama na{e zemqe, predstava „Grad demona“ se, znakovito, igrau{atoruiobilujetakore}i `ivotnim scenama performativnogtipa,ukojimasesmewuju ideje i uobi~ajeni problemiidentitetakojigotovouvek ozna~ava razliku, jer sam sebi nikadnijedovoqan,kakobitou normalnijim i civlizovanijim dru{tvima ili ~isto logi~ki,

NajboqeizSubotice Koliko je Subotica pozori{no mo}na, potvrdi}e se i dana{wimprogramomFestivalauKikindi,nakojem prepodne gostuje„Tigri}Petar“HaneJanu{evskeiAndra{aVere{a,kojijei rediteq(De~ijepozori{teSubotica), auve~epredstava„^udo uPoskokovojdragi“AnteTomi}a(adapatcijaidramatizacijaMajePelevi}),ure`ijiSne`aneTri{i}(Narodnopozori{teSubotica).Uprate}emdeluprogramastudentiAkademijeumetnosti izNovog Sada,uklasiNikiteMilivojevi}a,izve{}ediplomsku predstavu„@ivotdrugih/Pismasebi“.

Iz predstave „Grad demona” pozori{ta „Kostolawi De`e”

bilo sasvim izvesno. Podse}awaradi,drugedvepredstaveiz trilogije „Pas-port“ na podjednako zanimqiv i pou~an na~in obra|uju odnos Ma|ara iz Ma|arske i Ma|ara iz Vojvodine, tojest odnos Ma|ara i Srba premaEvropskojuniji,istovremenopropituju}iisamidentitet Evropske unije u kojoj, naprimer, nema mesta za qude islamskeveroispovesti. Naokruglomstolukojinafestivalu u Kikindi vodi Milo{ Latinovi},u~esnicisusenane-

NOVOSADSKAPREMIJERADOMA]EGFILMA„(S)KIDAWE”

Savremeniqubavniomnibus Debitantski dugometra`ni igrani film rediteqa i scenaristeKoste\or|evi}a„(S)kidawe” posle beogradske premije ve~eras }e biti pred novosadskom publikom; a od sutra je na redovnom repetoaru bioskopa “Arenasinepleks”. U savremenoj qubavnoj pri~i sa elementima komedije, u formiomnibusa,glavneulogeigraju mladi glumci Marko Janketi}, DraganaDabovi}iNikolaRako~evi},uziskusnekolegeNeboj{u Glogovca, Nata{u Jawi}, RadoslavaMilenkovi}a,BoduNinkovi}a, Nata{u Markovi}. Naslov se obja{wava slengom „ono kad odlepi{ od qubavi”, a sadr`aj

Trinovafilma Narepertoaru“Arenesinepleks”sujo{trinovafilma.Romanti~nakomedijaSuzanBir„Qubavjesve”ukojojPirsBrosnan igraEnglezakoji`iviuDanskoj,sredove~nogudovcaiotu|enog oca,aTrihaDurholmtuma~ilikfrizerkekojaseoporavqaod hemoterapijeisaznajedajemu`ostavqazbogmla|e`ene.Wihovesudbine}eseukrstitikadakrenuuItalijunaven~awewegovogsinaiwene}erke. Uromanti~nomtrileru„Uto~i{te”{vedskogre`iseraLasea Halstroma ra|enompremakwiziNikolasaSparksa,tajanstvenamlada`enadolaziugradi}uSevernojKarolinigdenevoqno pronalazi novu qubav u usamqenom udovcu. Glavne uloge igraju YulijanHafiYo{Duamel. Noviavanturisti~kiinau~nofantasti~nifilmJozefaKosinskog“Zaborav”predstavqainovuuloguTomaKruza.Uspektakularnojzemqibudu}nostikojaserazviladoneprepoznatqivosti,suo~avawejednog~ovekaspro{lo{}udove{}egadoputaiskupqewaiotkri}adoksebudeboriodasa~uva~ove~anstvo..

pokazuje kako qubav mo`e biti suluda i uluda, lepa, slepa, ~esto bolna. Mladi autor \or|evi}najaviojedaselikoviuwegovom filmu „bore za svoju qubav,neprezajuniod~ega,spremnisudaidudokrajauonome{to ose}aju,kolikogoddasewihovi izbori okolini ~inili pogre{nim”. „Bitnomijedapoka`emdasu onijunaci.@elimdaihgledao- ci tako do`ive i kroz to vide moj sistem vrednosti”, rekao je on. Svetripri~ede{avajusetokom jednog dana i no}i, u istom kraju,uSavamali,aglavnilikovisutrojemladihrazli~itogsocijalnog statusa, svi opsednuti qubavqupremapogre{nojosobi -mladi}kojijere{endaseo`eni igra~icom iz striptiz bara, devojka koja ~ezne za starijim, o`ewenim ~ovekom i momak zaqubqenunajboqudrugaricu.Tokomjednogdanaino}i,nakonniza tragikomi~nih, ponekad i apsurdnihsituacijakrozkojeprolaze,wihoviputeviseukr{taju. Ufantasti~nojpotrazizapredmetom svoje opsesije, sve troje zavr{avaju u sumwivom no}nom klubu u polsedwem poku{aju da ostvare svoje snove. “Skidawe” je film o potrebi za ispuwewem, bez obzira na posldice.Ovaj film je posve}en svim zaqubqenimosobamaisvimakojisuzbogtoganeshva}eni,brane}iwihovodostojanstvo.

kina~inslo`ilidabitrebalo vi{e da posvetimo pa`we na{em konkretnom okru`ewu i kom{ijama,negopustimideolo{kim matricama ostra{}enog nacionalizma - patriotizma i izdajni{tva, koje nikome nikad nijedoneloni{tadobro,nitje popravilo put i plot preko kojeg tako zlurado gledamo. Kao zakqu~ak, nametnulo se pitawe vaspitawa dece, odnosno roditeqske odgovornosti za budu}nostnaovimprostorima. I. Buri}

Somborske muzi~ke sve~anosti Pro{le godine obnovqena manifestacija umetni~ke muzike u Somboru, Somborske muzi~ke sve~anosti SOMUS, odr`a}e se od 20. do28.aprila.Sve~ano}eih otvoritidirektorBeogradske filharmonije Ivan Tasovac, a prvi koncert odr`a}ehorKolegiummuzikum izBeograda. Za osam koncertnih ve~eri,SOMUSjeobuhvatiorazli~ite muzi~ke `anrove po ugledu na festivalski konceptsrodnihfestivalapoputBemusailiNomusa. Najslo`enijinastupima}e ansambl i solisti Opere Srpskog narodnog pozori{takoji}eizvestiscenskukantatu“KarminaBurana”. Nastupi}eiharfistkiwa iz Italije Floradleda Sa}i, a wena zemqakiwa pijanistkiwa Moira Mi{elini svira}e u pratwi Kvarteta Ro}er. Na festivalu }e nastupiti i Filharmonija mladihBorisPa{}anipobednici[openiade,zatimhor izBeogradaVivaVoks,ana zatvarawu 27.aprila pijanis ta Aleks and ar Mayar odr`a}e solisti~ki resital.

PremijerDa~i}susreose sglumcemKevinomKostnerom PredsednikVladeSrbijeIvica Da~i} susreo se ju~e sa holivudskimglumcemKevinomKostnerom, saop{tila je Kancelarija za saradwu sa medijima Vlade Srbije. Premijerjepo`eleogostudobrodo{licu i izrazio nadu da mu je boravakuBeograduugodan.Kostner, poznat po filmovima „Ples savukovima”,„Nedodirqivi”,„Vajat Erp”, „Telehraniteq”, „Robin Hud:Kraqlopova”,ponoviojepremijerudasevrloprijatnoiugodnoose}auBeogradu,rade}isaqubaznimqudima. Glumac je naglasio da u Srbiji postoje dobri uslovi za produciraweisnimawefilmovaizarazvojfilmskeindustrije.Kostneru Beogradusnimafilm„Tridanaza ubijawe,”ure`ijiYozefaMekgintija Nikola. Glavni producent filmajefrancuskisineastaLik Beson,aizvr{niproducentuSrbijiku}a„Workinprogress”.


12

VOJVODINA

petak 19. april 2013.

DRUGI KONCERT „SVI SILVESTEROVI PEVA^I“

Deset godina bez svog maestra

SOMBOR: Drugi koncert „Svi Silvesterovi peva~i” bi}e odr`an u nedequ, 21. aprila, u somborskoj rimokatoli~koj crkvi Svetog Stefana (u Parku heroja), ba{ kao i pro{le godine.Bi}e to hvale vredan poku{aj da se sa~uva uspomena na Silvestera Hajnala, osniva~a, dugogodi{weg dirigenta i du{e Me{ovitog omladinskog hora “Iuventuscantat”, zasigurno jednog od najuspe{nijih srpskih amaterskih horova, koji je pod dirigentskom palicom ovog somborskog istinskog umetni~kog zanesewaka `ario i palio svetskim scenama. Osvojio je pregr{t najve}ih priznawa, a svega nekoliko meseci nakon Hajnalove prerane smrti do{ao i do oreola zvani~no najboqeg svetskog hora. Oni koji odlu~e da u nedequ uve~e odu na koncert “Svi Silvesterovi peva~i”, mogu da ra-

~unaju na nezaboravno iskustvo, koje im priprema hor sada{wih i nekada{wih ~lanova Somborskog peva~kog dru{tva, kojim }e dirigovati Dajana Miji}. Silvester Hajnal, uz Josefa [lezingera i Petra Kowovi}a definitvno ikone muzi~ke scene Sombora u protekla dva veka, nakon te{ke bolesti preminuo je 23. aprila 2002. godine, ostaviv{i iza sebe dubok trag, pre svega u nasle|u oli~enom u bezbroj mladih qudi ovog grada koji su svoj umetni~ki izraz prona{li upravo u muzici. Ulaz je besplatan, a publika }e imati priliku da pomogne rad Somborskog peva~kog dru{tva, kao krovne organizacije i sada legendarnog MOH “Iuventuscantat” kroz dobrovoqni prilog. Pokroviteq programa je Grad Sombor, a po~etak koncerta zakazan je za 20 sati. M. M}

BE^EJ DOMA]IN SREDWO[KOLSKOG TAKMI^EWA

Stvarala{tvo na ma|arskom jeziku BE^EJ: Zavr{na smotra Umetni~kog takmi~ewa sredwo{kolaca (UTS-KMV) koji prate nastavu na ma|arskom jeziku odr`a}e se od danas do nedeqe 46. put u Be~eju. Tako se nastavqa lepa tradicija da talenti ma|arske nacionalnosti, pored mogu}nosti da prate nastavu na materwem jeziku, imaju priliku da na isti na~in iska`u i interesovawa iz raznih oblasti umetni~kog izra`avawa. - Tokom marta odr`ana su okru`na takmi~ewa, na kojima je oko 600 sredwo{kolaca prezentiralo svoja ume}a iz likovne, literarne, recitatorske, scenske, filmske, folklorne i drugih oblasti. Najboqi su izvadili vizu za finalna takmi~ewa. Po tradiciji, Sen}ani su bili organizatori takmi~ewa u oblasti scenskog stvarala{tva,Temerinci su ugostili „folklorce“, a na ovoj zavr{noj smotri u Be~eju odr`a}e se finalna takmi~ewa iz ostalih oblasti - ka`e pred-

sednik Predsedni{tva UTSKMV Miklo{ Sila|i. Epicentar trodnevnog de{avawa bi}a Gradsko pozori{te Be~ej. Sve~ano otvarawe manifestacije i izlo`be likovnih radova bi}e danas u 17 sati u galeriji „Krug“, a potom sledi takmi~arsko odmeravawe. U slobodnom vremenu }e biti organizovana poseta novootvorenoj Spomen ku}i Bra}a Tan i drugim znamenitostima grada doma}ina. Za sutra uve~e od 20 sati zakazana je `urka u restoranu „Teksas“, gde }e svirati novosadski bend „Osmi dan“. Pla}awa ulaznica za ovo dru`ewe oslobo|eni su u~esnici UKT-KMV, a ostali treba da izdvoje 250 dinara. Prekosutra pre podne u pozori{noj sali odr`a}e se svojevrsni hepening u okviru kojeg }e biti dodeqene nagrade najuspe{nijim u~esnicima u svakoj oblasti posebno, a mnogi od dobitnika priznawa }e izvesti ili pro~itati ono za {ta je nagra|en. V. J.

DRUGI PUT HOTEL U PAN^EVU NA PRODAJU

„Tami{” ~eka kupca PAN^EVO: Po drugi put ogla{ena je prodaja hotela „Tami{„ u Pan~evu, koji je deo ste~ajne imovine preduze}a AD “Sloboda”. Vrednost na koju je hotel procewen je 644,44 miliona dinara. To me|utim, nije minimalna prihvatqiva vrednost i nije obavezuju}a za zainteresovane kupce. Jedina obaveza budu}ih ponu|a~a je depozit od 128 miliona dinara. Osim hotela delovi ste~ajne imovine „Slobode„ su i restoran „Neptun„ na Keju Radoja Da-

ki}a i bife „Patka„ u prizemqu stambeno-poslovne zgrade u Kara|or|evoj ulici. Restoran je procewen na 26,61 miliona dinara, uz depozit od 5,32 miliona, a bife na 5,44 miliona, uz depozit od 1,08 miliona dinara. Svi koji su zainteresovani svoje ponude mogu da dostave do 21. maja, uz prethodni otkup prodajne dokumentacije i to za hotel u iznosu 50.000 dinara, a za restoran i bife po 10.000 dinara. Z. Dg.

SAMOSTALNI SINDIKAT TRA@I HITNU AKCIJU

Divqi taksisti legalnima odvoze silnu zaradu ZREWANIN: Doskora se na takozvane divqe taksiste `alilo samo zrewaninsko preduze}e za prevoz putnika “Net bus”, tvrde}i da wihovim nelegalnim delovawem ozbiqno ugro`avaju rad ove firme, a sada su protiv wih ustali i legalni taksi prevoznici. “Net busu” glavoboqe zadaju neregistrovani taksisti koji, po ceni autobuske karte, saobra}aju na relacijama prema Novom Sadu i Beogradu, ali i ka selima na podru~ju sredweg Banata, dok taksi prevoznicima posao kvare kolege koje, ili nemaju dozvolu za rad, a preuzimaju putnike, ili voze po ni`im cenama od onih, koje je odredila lokalna samouprava. Samostalni sindikat taksista zato je pozvao gradsku vlast da se odlu~no suprostavi divqim taksistima, napomiwu}i da su nadle`ne slu`be do sada tolerisale wihovo neregularno pona{awe. Sindikat upozorava da legalni taksi prevoznici zbog toga trpe ogromnu {tetu, {to uti~e na to da ne mogu da ispune svoje obaveze prema dr`avi. - Naro~ito nam smeta nelojalna konkurencija koja vozi ispod minimalne ekonomske cene, utvr|ene gradskom odlukom, jer se na taj na~in potpuno obesmi{qava ovaj posao i direktno ide na {tetu kvaliteta usluga koje pru`amo – podvla~i poverenik Samostalnog sindikata

Nelojalna konkurencija velika

Dejan Janku i isti~e da je neprihvatqivo da je za neke obaveza da imaju taksi tablice, dok za druge nije. Iz lokalne samouprave, s druge strane, poru~uju da su od-

Spas u taksirawu Broj divqh i legalnih taksista u Zrewaninu drasti~no je porastao u posledwih nekoliko godina. Propast mnogih ovda{wh preduze}a uslovio je otpu{tawe radnika a mnogi od wih su, da bi mogli pre`iveti, odlu~ili da sednu za volan i zapo~nu taksirawe. Mada je ve}ina wih u istoj nezavidnoj situaciji, ~esto se doga|aju me|usobne sva|e, a bilo je slu~ajeva i da su se fizi~ki sukobqavali.

lu~ni u nameri da zavedu red. Na~elnik Odeqewa komunalne policije, inspekcijsko – nadzornih poslova i vanrednih situacija Igor Virijevi} veli da se, {to se ti~e divqih taksista, sprovodi akcija zajedno sa kriminalisti~kom i saobra}ajnom policijom. - Dobra vest je i to da je jedan pokrajinski saobra}ajni inspektor tra`io da u~estvuje u akciji i da }e kontrola taksi vozila i voza~a biti poja~ana u narednom periodu – ka`e Virijevi}. - Nova i preciznija odluka o taksi prevozu je u pripremi i trebalo bi da bude usvoje-

na u roku od mesec - dva dana. Ona }e da sadr`i desetak novih i konkretnijih stavki, a svakako }e biti preciznija u tome {to }e inspekciju povezati sa Prekr{ajnim sudom, {to zna~i da taksisti koji imaju dug prema sudu, a nisu ga izmirili, ne}e mo}i da prevoze putnike. Odluka }e, tako|e, obavezati svakog registrovanog taksistu da na svom vozilu ima taksi saobra}ajne tablice, ali ima}e vremena do kraja ove godine da ih zameni. To zna~i da se od januara 2014. godine ne}e tolerisati stare tablice bez taksi oznaka @. Balaban

JAVNA NABAVKA PRIVREMENO RE[ILA PROBLEM

Ugro`enima humanitarni paketi SOMBOR: Svojevremenom odlukom gradske Skup{tine Sombora u varo{kom buyetu je obezbe|eno {est miliona dinara za pomo} najugro`enijim stanovnicima somborskih sela. Zahvaquju}i ovoj odluci ju~eje po~ela podela prehrambenih paketa namewenih stanovnicima Gakova, Rastine i Aleksa [anti}a, sastavqenih od najneophodnijih namirnica kao {to su so,{e}er, uqe, pasuq, pirina~, koncentrovane supe, konzervirano povr}e, mesne prera|evine... - Pre svega zahvaquju}i uspe{no sprovedenoj javnoj nabavci uspeli smo da potencijalnim dobavqa~ima „oborimo cene“ i nabavimo namirnice za 1500 prehrambenih paketa iskoristiv{i

Bi]e podeqeno hiqadu paketa

4,9 miliona dinara, tako da }emo preostalih 1,1 milion dinara mo}i iskoristiti za rad Narodne kuhiwe - ka`e sekretar Gradske organizacije Crvenog

krsta u Somboru Gordana Savin. - Ovog prole}a podeli}emo 1000 paketa, u ukupnoj vrednosti od oko ~etiri miliona dinara, dok }emo u oktobru i novembru po-

civilnih organizacija „Ci-Fi” i u mesnim zajednicama - ka`e Na|. Okupqawe u~esnika akcije „Za ~istiju Sentu” bi}e na trgu ispred Gradske ku}e u 8 sati. M. Mr.

Vikend u klubu Zombi

deliti jo{ 500 prehrambenih paketa socijalno ugro`enim stanovnicima somborskih sela. Gorana Savin je napomenula da }e nakon ova prva tri sela somborskog atara humanitarni paketi 22. Aprila krenuti i ka qudima u Ba~kom Bregu, Bezdanu, Ba~kom Mono{toru i Kolutu, dok }e dan kasnije paketi biti predati mesnim kancelarijama u Doroslovu, Staparu, ^onopqi,Tele~koj i Kqaji}evu. Nakon toga, 24.aprila, humanitarne prehrambene pakete, iskqu~ivo po spisku somborskog Centra za socijalni rad, dobi}e i najugro`eniji `iteqi Ri|ice, Stani{i}a i Svetozar Mileti}a. M. Miqenovi}

VESTI Akcija „Za ~istiju Sentu”

ISPA[A NASRED BELOG BLATA: U Belom Blatu skoro sve je mogu}e. ^ak i da neka roda zaostane za jatom i ostane u selu preko zime. Ili da se pojave {akali u me|u ku}ama. O lisicama u dvori{tima, posebno u koko{iwcima, da i ne govorimo. De{avalo se i da ringlovi procvetaju uo~i Bo`i}a, a da za Preobra`ewe me{tani lo`e furune. I niko se tome previ{e ne ~udi. Ba{ ovih dana, otkako je granulo prole}no sunce, dve majke ovce izvele su svoje male na probnu pa{u. Ne `ele}i previ{e da rizikuju, one su prole}nu ispa{u organizovale usred sela, da se neko ne izgubi. A kad trave ponestane, tu je maj~ino mleko. Tako|e nasred sela, jer kada je glad u pitawu, stida nema. @. B.

SENTA: Lokalna samouprava op{tine Senta 20.aprila od 8 do 13 sati organizuje akciju velikog prole}nog spremawa pod nazivom „Za ~istiju Sentu”. ^lan Op{tinskog ve}a Sente za komunalnu delatnost Zoltan Na| ka`e da je `eqa da akcija bude tradicionalna povodom Dana planete zemqe. - Radna akcija na ure|ewu organizova}e se na vi{e lokacija u svim naseqima, a u~esnici po mogu}nosti treba da ponesu grabqe, motike, lopate i metle. Pozivamo gra|ane da se prikqu~e akciji, a za sve u~esnike na kraju }e se pripremiti topli obrok. Svi koji `ele da u~estvuju mogu se prijaviti u Gradskoj ku}i u Senti u kancelariji broj 17, kancelariji

Koncert Monike La{anc ZRE WA NIN: So li sti~ ki koncert flautistkiwe Monike La{anc bi}e odr`an ve~eras, u Baroknoj sali Gradske ku}e u Zrewaninu. Uz Moniku La{anc nastupi}e i Ivan Milunovi} za klavirom. Gosti na koncertu bi }e Bra ni sla va Ra ja ~i} (fla u ta) i Vla di mir Gur bej (klarinet). Na programu su dela Asto ra Pja co la, Bi ze ta, Franca Doplera... Koncert po~iwe u 20 ~asova. Ulaz je besplatan. @. B.

BE^EJ: Novosadski sastav NextKodex gostuje ve~eras u renomiranom be~ejskom klubu Zombi. To je garancija za provod uz dobru svirku Hendriksa, Cepelina... Jo{ kada se zna da je ulaz petkom besplatan... Sutra }e u gostima biti kultni pankrok sastav iz Osijeka neobi~nog imena „Gu`va u {esnaestercu“, koji svira i peva legendarne hitove. Ulaznice po ceni od 200 dinara se ve} mogu rezervisati. V. J.

Koalicija za ravnopravnost ZREWANIN: Koalicija za Ravnopravnost - KORAK predstavi}e danas u Kulturnom centru Zrewanina, u 12 ~asova, ci-

qeve i planirane aktivnosti za 2013. i 2014. godinu koje podrazumevaju podr{ku nevladinim organizacijama iz Srbije, Kosova i Crne Gore u borbi protiv diskriminacije. KORAK je mre`a nevladinih organizacija ~iji je ciq borba protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Svoje ideje }e u naredne dve godine ostvarivati kroz monitoring su|ewa za diskriminaciju, zagovarawe u~e{}a `ena u politi~kom `ivotu i borbu protiv diskriminacije LGBT osoba. ^lanovi koalicije su Komitet pravnika za qudska prava, Beogradski centar za qudska prava, Centar za gra|ansko obrazovawe Crna Gora, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Gej Strejt Alijansa, LGBT Forum Progres Crna Gora i Inicijativa mladih za qudska prava Kosovo. @. B.


petak 19. april 2013.

13


14

monitor

petak 19. april 2013.

H o r o s k o p 19.april2013. OVAN 21.3-19.4.

Energije vam ne mawka, kao ni retorike, ali budite tolerantniji u emotivnim odnosima. Lako vam se mo`e dogoditi da ne delite iste sisteme vrednosti s partnerom.

BIK 20.4-20.5.

Pri ja teq ski ste ras po lo `e ni prema qudima i vrlo otvoreni za nove veze. Kreativnost vam je nagla{ena, pogotovo u ku}nom ambijentu, ali ne preterujte s nepotrebnim tro{ewem novca.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

Dobro se ose}ate i raspolo`eni ste za izazove. Na poslovnom planu dobre okolnosti mogu unaprediti va{u karijeru. Ako ste slobodni, upozna}ete osobu koja }e vas osvojiti. Rado }ete vreme provoditi u krugu porodice. Kreativnost }ete ispoqiti u ku}nim poslovima. U ve~erwim satima najvi{e }e vam prijati neobavezno dru`ewe s prijateqima.

ZoranDelibos

VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Kre a tiv ni ste na po slov nom planu. Ukoliko se bavite umetno{}u, mo`ete o~ekivati nagrade i priznawa. Ako ste bez partnera, nemojte propustiti ve~erwi izlazak. Skloni ste idealizmu, kako na poslovnom planu, tako i u komunikaciji s qudima. Imate izra`enu saose}ajnost. Ako ste sami, upozna}ete osobu koja }e vam puno zna~iti u budu}nosti. Pri ja te qi mo gu sti mu la tiv no podsticati va{e poslovne planove. Zna~ajan profit mo`ete ostvariti ukoliko se bavite porodi~nim poslom vezanim za trgovinu. Ne preterujte sa slatki{ima. Dobro ste raspolo`eni i skloni {ali. Pravi je trenutak da sa pretpo sta vqe ni ma oba vi te raz go vor vezan za unapre|ewe posla. Komunikacija s decom je otvorena i pojednostavqena.

LAV 23.7-22.8.

Promenqivog ste raspolo`ewa i na momente napeti. Komunikacija vam nije ja~a strana, te budite precizniji u svojim izjavama, kako vas drugi ne bi pogre{no shvatili. Oprezno s novcem.

VODOLIJA 21.1-19.2.

DEVICA 23.8-22.9.

Veoma ste efikasni na poslu, pogotovo u poslovima koji podrazumevaju veliku preciznost. Budite oprezni u tro{ewu novca, rukovodite se pre svega svojom racionalnom prirodom.

RIBE 20.2-20.3.

Ako se odlu~ite za ve}u trgovinu, recimo prodaju ili kupovinu ku}e ili stana, bi}ete veoma zadovoqni. Tako|e, ukoliko `elite da promenite posao, o~ekuju vas pozitivne vesti. Raspolo`eni ste za komunikaciju i usvajawe novih znawa. Na poslovnom planu }ete biti uspe{ni ako se bavite umetni~kim profesijama ili obrazovawem. Finansijski dobitak.

TRI^-TRA^

MirandaKer dalaotkaz V REMENSKA

PROGNOZA

Prijatnotoplo

Vojvodina Novi Sad

22

Subotica

22

Sombor

22

Kikinda

21

Vrbas

22

B. Palanka

22

Zreњanin

21

S. Mitrovica 22 Ruma

22

Panчevo

22

Vrшac

20

Srbija Beograd

22

Kragujevac

20

K. Mitrovica 19 Niш

19

Evropa

NOVI SAD: Prete`no sun~ano i prijatno toplo tokom dana. Vetar slab do umeren jugoisto~ni i isto~ni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8, a maksimalna 22 stepena. VOJVODINA: Prete`no sun~ano i toplo, malo ni`a temperatura nego ju~e. Vetar slab jugoisto~ni i isto~ni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 22 stepena. SRBIJA: Prete`no sun~ano i toplo, malo ni`a temperatura nego ju~e. Na istoku i jugu dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugoisto~ni, isto~ni i severoisto~ni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2 stepena, a maksimalna 22. PrognozazaSrbijuunarednimdanima: U subotu i nedequ prete`no sun~ano i prijatno toplo, uz dnevni razvoj oblaka. U nedequ su mogu}i lokalni pquskovi po podne. U ponedeqak i utorak promenqivo obla~no, uz lokalne pquskove s grmqavinom. Bi}e i du`ih sun~anih perioda. Dnevna temperatura malo iznad 20 stepeni. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: Relativno povoqno za ve}inu hroni~nih bolesnika. Preporu~uje se adekvatno odevawe i aktivnost u skladu sa dnevnim temperaturama. Mogu}i su glavoboqa i zamarawe. U saobra}aju je potrebna opreznost.

Madrid

20

Rim

22

London

14

Cirih

9

Berlin

17

Beч

19

Varшava

18

Kijev

21

Moskva

20

Oslo

12

St. Peterburg 14 Atina

19

Pariz

14

Minhen

10

Budimpeшta

22

Stokholm

11

Lepotica Miranda Ker napu{ta modnu ku}u „Viktorijas sikret”. Kao razlog je navela potrebu da boqe organizuje svoje vreme. „Model sam od 13. godine i sada ulazim u novu fazu `ivota. Kada sam postala majka, shvatila sam da moram boqe organizovati svoje vreme i vi{e se posvetiti sinu i svemu onome {to sam `elela a nisam imala kada da uradim„, izjavila je Miranda. Ipak, ne planira da se u potpunosti povu~e iz modelinga, ali }e se sada vi{e posvetiti pisawu druge kwige „Empower Yourself„, liniji kozmetike sa svojim potpisom, ali i ranije ugovorenim kampawama za neke modne brendove. Miranda, koja je ove nedeqe napunila 30 godina, udata je za glumca Orlanda Bluma, sa kojim ima dvogodi{weg sina.

VIC DANA Zakasni^akNorisu{kolu, aprofesor}ewemu: –Oprosti{tosmodo{li ranije!

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

362 (11)

Slankamen

560 (1)

Apatin

440 (10)

Zemun

597 (-1)

Tendencija opadawa

Bogojevo

406 (8)

Panчevo

559 (-3)

STARIBEGEJ

Baч. Palanka

416 (6)

Smederevo

650 (-4)

Novi Sad

462 (0)

Tendencija stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

TISA

306 (-16) N. Kneжevac

136 (-14)

Tendencija opadawa

SAVA 709 (3)

S. Mitrovica

654 (-1)

Senta

698 (3)

Beograd

553 (-1)

Novi Beчej

569 (2)

Tendencija stagnacije

Titel

585 (1)

NERA

Tendencija stagnacije

Kusiћ

130 (-8)

Reшeњe:

DUNAV


hronika

Novosadska petak 19. april 2013.

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

NABULEVARUOSLOBO\EWA

SAJAMZAPO[QAVAWANASPENSU

Stariji ~ovek povre|en je u sredu na Bulevaru osobo|ewa ispredbroja107kadmujeautobus Javnog gradskog saob ra}ajnog preduze}a „Novi Sad” pre{aoprekonoge.Premasaznawu „Dnevnika”, u pitawu je M. M. (81) koga je, prilikom silaska iz autobusa na liniji broj 7, gurnuo jedan od putnika koji je ulaziouautobus.Onjetomprilikompaojednimdelompodvozilo. Voza~ autobusa ga nije primetiotokomkretawaipre{aomujeprekonoge.IzJGSP-a sunavelidajeM.M.prevezenu Klini~ki centar Vojvodine, a

de`urna slu`bagradskogpreduze}a iza{la je nateren. - Sprovedene su sve mere propisane u slu~ajevima ovakvih nezgoda. Na osnovu wih ustanovqenojedajevozilobiloispravnoidavoza~nijebio u alkoholisanom stawu. Utvr|ivwekriviceunadle`nostije saobra}ajnepolicijekojajenapravila uvi|aj i oni }e preduzeti daqe zakonske mere naveli su u JGSP-u. Prema nezvani~nim saznawima M.M.je lak{e povre|en,apolicija je, nakon uvi|aja, slu~aj prosledila tu`ila{tvu. A.J.

Foto:N.Stojanovi}

Autobussugra|aninu pre{aoprekonoge

Najtra`enijiagentiprodajeikomercijalisti

Oko2.500gra|anakonkurisalo za350radnihmesta

„JUTONGBUS”ZAINTERESOVAN ZANOVOSADSKUFABRIKU

Kineskiautobusi sklapa}eseu„Neobusu”? Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} primio je ju~e predstavnike kineskog proizvo|a~a autbusa „Jutong bus„ i predsednika Upravnog odobra „Neobusa„ZoranaKijca. Kakojesaop{tenoizSlu`be za informisawe u Gradskoj ku}i, na sastanku se razgovaralo o mogu}nosima restrukturirawanovosadskefabrikeautobusaisaradwisakineskimgigantom, koji se prostire na 1,12 miliona kvadratnih metara i danas va`i za tehnolo{ki najsavremeniji i najnapredniji centarzaproizvodwuautobusa u svetu. Vu~evi} je kazao kineskim privrednicima da je prvi

zadatak ove gradske vlasti o`ivqavawe privrede i da }e Grad zajedno sa Javnim gradskim saobra}nim preduze}em „NoviSad”pru`itipodr{kuda novosadksi „Neobus„ sara|uje sa kineskim „Jutong bus„, navelajeSlu`bazainformisawe. Plan je da nakon reorganizicije „Neobusa” bude potpisano pismoonameramadabisaradwa zvani~no otpo~ela, {to se mo`e o~ekivati 2014. godine. Saradwa bi podrazumevala da kineskafirmaisporu~uju„Neobusu” delove i da se u na{em gradu autobusi sklapaju, a oni bi koristili dizel, gas i hibridnipogon. Z.D.

Sajamzapo{qavawaokupioje ju~euzapadnomholuSpensaoko 2.500 hiqade gra|ana koji su ovaj put mogli konkurisati ispred {tandova 34 poslodavca, na neka od 350 slobodnih radnihmesta.Najvi{e{ansidana|uposaoimalisuagentiprodajeikomercijalistikojisubili tra`eni na skoro svakom drugom {tandu, dok je najvi{e gu`ve bilo ispred tabli megamarketa „Univereksport” i „Merkator-S„. Iako su najvi{e slobodnih mesta nudili za trgovce, kako smo saznali iz „Merkatora-S”do15~asovasakupili su preko 600 prijava za posao,anajtra`enijaradnameDANASISUTRA ISPREDSPENSA

Cvetnapijaca Cvetnapijaca,drugaporedu ove godine, odr`a}e se danasisutra,od8do20sati,naplatouispredSpensa. Poredizlaga~acve}a,sadnica, i opreme za hortikluturu,predstavi}eseimedari, vinariistarezanatlije.Organizovanjeiprogram,odnosno radionice za najmla|e. Danas,od10.30do11satije radionica „Cvet za kom{iju i lep{i Novi Sad” za |ake tre}ih razrda O[ „Dositej Obradovi}”,avodi}ejestudenti Poqoprivrednog fakultetaiaktivistiPokreta gorana Novi Sad. Novina na pijacisuinovevrstebiqaka prilago|ene ekstremnim uslovima koje nastaju usled promena klime i globalnog zagrevawa. Ulaz na manifestacijujeslobodan.Naredne pijace odr`a}e se 26. i 27. aprilai10.i11.maja. A.J.

sta su bila: kuvari, mesari i konobari. Posaosumoglina}iima{inski in`eweri, mehani~ari, diplomirani ekonomisti, higijeni~ari, gra|evinski radnici, koji su u proseku imali na raspolagawuodtridopetslobodnih radnih mesta, dok je „Studiomoderna“otvorila~ak100 radnih mesta konsultantima prodajeukolcentru.Centarza obukuirekreacijunudiojeosobama sa invaliditetom 30 slobodnih radnih mesta na poslovimaportirairadnikanaodr`avawu. Nezaposlenogmladi}aPetra Petkovi}a sreli smo ispred

jednog{tanda,kakomerkaponuduzaposaostolara. -@aomije{tonemamkvalifikacije za neki zanat. Konkurisaosamzagra|evincaipekara,jermislimdajeuovomvremenuipaknajsigurnijeznatinapraviti ne{to svojim rukama. Od poslova na procenat nema ni{ta i jedino {to `elim je stalni posao i redovnu platu, pakakvagoddaje-rekaojeovaj nezaposleni ekonomista i kako dodaje, ko zna, mo`da sede}i sajamdo~ekakaozaposlenistolar. Ponude na sajam su merkali ve}inom mladi, sa sredwim i visokimobrazovawem,alibilo

ionihkojisawajujo{kojugodinuradadabido~ekalizaslu`enupenziju.Kadajeokupqawenezaposlenih i poslodava do`ivelo kulminaciju, u 13 ~asova, odr`anajeitribinaoverbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, a predava~ je bila Olivera Vukovi}. Sajam je otvorio ~lan gradskogve}azabuyetifinansijeDejanMandi}kojijenaglasio kako se, prema dosada{woj statistici Nacionalne slu`be za zapo{qavawe, u narednih tri do {est meseci po odr`avawu sajma, zaposli svaki ~etvrti gra|anin koji je tako potra`ioposao. AleksandarLatas

PO^IWENOVASEZONA„NSBAJKA”

Iznajmqivawebicikala nasedamlokacija Sezona iznajmqivawa gradskihbicikala„NSbajk”po~iwe danas,agra|ani}ebiciklemo}idaiznajmenasedamstanica i to kod „[tranda”, Spensa, @elezni~kestanice,gara`euz Srpsko narodno pozori{te, u kampusu Novosadskog univerziteta, na Detelinari kod ABC centraiNovomnasequnaBulevaruJovanaDu~i}a.Svestanice “NS bajka” su automatizovane,{tokorisnicimaomogu}ava daiznajmqujubiciklenon-stop, odnosno24~asa. Uslovi i cena iznajmqivawa istisukaoiprethodnegodine, osim {to }e se biciklistima kojiprviputkoristeovuuslugu, uz podatke iz li~ne karte, izraditi korisni~ke kartice. Izradakartice,kojako{ta500 dinara, omogu}ava iznajmqivawebiciklaza20dinaraposatu

ili 100 dinara dnevno. Korisni~ka kartica je trajna, tako da}ekorisnicikojisujeuranijemperioduizradilipla}ati samo iznajmqivawe. Kredit za iznajmqivawe mo`e se dopuni-

tinaautomatima.Prodajnamesta kartica su na stanici na Spensu i u Slu`bi za prodaju „Parkingservisa”,UlicaFilipaVi{wi}a47,radnimdanima od8do16~asova. G.^.

INFO

Iskqu~ewastruje

HorizStokholma posetioGradskuku}u Hor “NioDe 2013” nastupi}e nakoncertu„Muzika-mostprijateqstva„,koji}eodr`atisutrau19~asovauholuVladeAP Vojvodine. ^lanovi hora su ovim povodom ju~e posetili Gradsku ku}u gde ih je primio pomo}nik gradona~elnika Vawa Vu~enovi}. Ovim se nastavqa tradicija poseta stokholmskih horova Novom Sadu, koja traje od1988.godine. - Dobrime|unarodniodnosi ~esto zapo~iwu kulturnom raz-

menom. Muzika je umetni~ka forma koju svi razumemo, bez obziranajezikkojimgovorimo, versku ili nacionalnu pripadnost. Koncertom koji }e biti odr`an u subotu gradimo most prijateqstva izme|u na{ih naroda-izjaviojeVu~enovi}. Na koncertu }e nastupiti i hor Muzi~ke {kole Isidor Baji}„Baji}evislavuji„,kaoi orkestargitara „KreativniMkutak„. A.Va.

Novi Sad: od 8 do 11 sati PapPavla8i[afarikova8i 10i7-17,od9.30do11.30 satiGunduli}eva26-40,od10.30 do 12.30 sati Bra}e Grulovi} 2-14A, 1-17 i 53-55, Tom e Hayi}a4-30i1-31,NovakaRadowi}a 41-47, 57 i 59, Bra}e Lu~i} 25, od 11 do 13 sati \or|a Servickog 13-17, BulevarcaraLazara82-92iKrlova 1 i 1A, od 8 do 9.30 sati \or|aMagara{evi}a24A-56i 25-49,NovakaRadowi}a11-21, 31 i 33, Olge Petrov 20-34 i 25,TodoraPavlovi}a34i1749, od 8 do 10 sati Alekse [anti}a 24-52, Pu{kinova 28 (pek ar a „Sa{ a”), Tols tojev a

22-38,19-49,trafika„Lila”, od 8 do 13 sati povremeno u pojedinim ulicama Telepa, od 10 do 11.30 sati Tekelijina 1A,9,11i12-18,Belewive12, Gunduli}eva 3, 5 i 10 i Temerinska 34-40. Futog: od 9 do 12 sati novo grobqe, naseqe ^erevi}ka skela i Vizi}. Bege~: od 9 do 12 sati celo naseqe sa privrednim objektima. Petrovaradin: od 8 do 13.30 sati deo naseqa Puckaro{ od Ulice Pavla Risti}a ka Karlova~kom drumu i deo ovog naseqa od Ulice Pavla Risti}a ka Zano{u. ^erevi}: od8do13.30 satideonaseqa BareiUlicezlatnica.

„Zemqagruva”i„Projabend” u„Kvoteru” „Projabend”nastupave~eras u 22 sata u Klubu “Kvoter”, BulevardespotaStefana5.DraganPro{i}Projabeogradskije rok muzi~ar, peva~ i gitarista kojijepro{aokrozmnogobrojne bendoveizglavne~ar{ije.Ulaznicesemogukupitinaulazuu klubnadankoncertapoceniod

300dinara.Sutranaistommestu u isto vreme, nastupa beogradski sastav „Zemqa gruva”. Ulaznicesemogukupitiupretprodaji na Gigstiks prodajnim mestimapoceniod450dinara, dok}enadankoncertako{tati 500dinara. A.L.

Zavr{enaRadni~kaulica Radovi na raskrsnici Radni~keiStra`ilovskeulicezavr{eni su ju~e, a saobra}aj je normalizovan.Nakonsanirawa havarije na instalacijama rad-

nici „Puta” zatvorili su raskopane povr{ine na raskrsnicia,aautobusinalinijama1,4, 8, 9, 11aA i 11B vra}eni su na G.^. redovnutrasu.


16

petak 19. april 2013.

NOVOSADSKA HRONIKA INCIDENT U NOVOSADSKOJ BALETSKOJ [KOLI

FOTO, KINO I VIDEO SAVEZ VOJVODINE

April u znaku yeza

Foto,kinoivideosavezVojvodine organizovao je izlo`bu posve}enuyezu,apovodomtradicionalnemanifestacije„Mesec po{tovawa yeza”. Izlo`ba jeotvorenauGalerijiFoto,kino i video saveza u Pa{i}evoj 34,atraja}edo29.aprila.Izlo`eno je 125 fotografija autoraDu{ana@ivki}a,NikoleStojanovi}a,^edeVasili}a, Sini{e Bubwevi}a, Tomislava Lu~i}a, Aleksandra Pla~kova, Svetozara \ipanova i Bojana Hohweca.

Na otvarawu izlo`be nastupiojetriopijanisteAleksandra DujinasaFedorRu{kucom(kontrabas) i Robertom Pongoom (bubwevi).Inicijativuzaobele`avawe meseca tokom kojeg }e seslavitiyezpokrenulajeameri~ka institucija „Smitsonian” 2001.godineuVa{ingtonu. Apriljeodabranzato{tose tada na mnogim yez akademijama bli`i kraj {kolske godine, aliiza{to{tosuseutommesecu rodila mnoga od najve}ih imenayeza. I. D.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

Triler Vawe Buli}a Izdava~ka ku}a „Laguna„u saradwi s „Dnevnikom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~itaoce na{eg lista sa dve kwige. Dva~itaoca,koja se prva javena broj telefona 528-765 od 13 do 13.05 ~asova, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, dobi}e kwigu „Jovanovo zave{tawe“ Vawe Buli}a. Dobitnici }e kwige preuz imati u kwi`ari„Laguna„,u UlicikraqaAleksandra 3,gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e. Trilerkojiodgovaranapitawedaliseblagotemplaranalazilo na Svetoj gori. Istraga o misterioz nim ubistvima odve{}e istra`nog novinara No-

vaka Ivanovi}a u vrtlog zamr{enihodnosatajnihdru{tavai tajnihslu`bi.U^ikaguiSankt Petrburgu,uistovreme,ubijena su dva ~oveka sa istim imenom–ZoranSedlar.Lanacubistava se nastavqa u Beogradu, Moskvi,SolunuiBe~u.Sveubijene povezuje – Miroslavqevo jevan|eqe: na ko`i u pazu{noj jamiimalisuistetoviranemonograme iz najstarijeg srpskog }irili~nog spisa. Novinar Novak Ivanovi} kre}e tragom ovihubistavaipostajezato~enikvelikezavereukojusuupleteni mafija, dru{tvo „Za kraqa i otaybinu“, srpske i ruske diplomate, tajne slu`be, templari... A. Va.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar3:Najtra`enijiuEropi”(14.15),„Petlegendi”(15.45), „Zvon~icaitajnakrila”(13,13.30),„Falsifikator”(20.20),„OZvelikii mo}ni” (15, 15.15), „Kruds 3D” (12, 13.15, 14, 16, 16.10, 18), „Doma}in” (22.35),„21:Kona~nopunoletan”(20.30),„YiAjYo:Odmazda”(22.15),„Stoker” (22.30), „Slomqeni grad” (22.35), „Zambezija” (12.15, 14.15, 16.15), „Uto~i{te”(20.15),„Qubavjesve”(18.10,20.10,22.25),„Zaborav”(18.05, 20),„Yekubicadivova”(17.55),„Buntovnice”(17.30),„Skidawe”(20)

POZORI[TA SNP: Scena„PeraDobronovi}”,drama„Galeb”(17),Scena„Jovan\or|evi}”,opera„MadamBaterflaj”(19) Pozori{temladih:Malasala„Qubav”(20)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava4,6433–145i6433–613(9–17):stalnapostavka„Petrovaradinskatvr|avaupro{losti”,postavkaOdeqewazakulturnuistoriju MuzejVojvodine, Dunavska35–37(utorak-petakod9do14satiiod18do 22~asa,subota-nedeqaod10do18~asova):stalnapostavka„Sa~uvani tragovimaterijalneiduhovnekultureVojvodineodpaleolitadosredine 20.veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka20a, 4896–302i4896-345(8–16):stalnapostavka„Vi{eodpolavekaza{tite prirodeuVojvodini” Pokrajinskizavodzaza{tituprirode,Radni~ka20a,4896-301:Izlo`baaboriyinskihumetnika„Bogatstvoduha”do10.maja(ponedeqaksubotaod8do16~asova)

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7satidoju~euisto vremerodilesu: DEVOJ^ICE: Sta{aPo{arac,MarinaBradi},MilicaStrba~kiiAleksandraLeti}izNovogSada,QubicaSlovakizVeternikaiNatalijaSuboti~ki-Gli{inizBe~eja. DE^AKE: AleksandraRuq,JulijaStarovi},SawaMiji},Nata{a \aji}iAleksandraBarnaizNovogSada,IvanaOgrizovi}izSiriga,BojanaTovarla`aizTemerinaiVidaMiti}izBa~kePalanke.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: MilicaPetraKora}(1921)u10.30sati,Nade`daRadmilaMal~i}(1912)u11.15,MilosavSvetislavJosin(1933)u12,\or|e Miladina Hrwa~ki (1947) u 12.45, Mirjana Milorada Jovanov (1938)u13.30,Vlajko\or|aVukosav(1928)u14.15,BaraJosipa Burda(1928)u15iAleksandarNikoleGruji~i}(1981)u15.45 sati. Na centralnom grobqu u Futogu bi}e sahrawen \or|o Petra Stojakovi} (1939) u 13 sati. Na pravoslavnom grobqu u SremskojKamenicibi}esahraweniZoraGligorijaBerklovi}(1940) u13uPeroMihailaNin~i}(1933)u15sati.

U~enicatre}egrazredasredwe Baletske {kole fizi~ki je napala drugu u~enicu na ~asu, a do incidenta je do{lo zbog nagomilanog nezadovoqstva koje traje od januara, odnosno od priprema za godi{wi koncert Baletske {kole, centralne manifestacijekojutradicionalno izvodeu~eniciiu~eniceuSrpskom narodnom pozori{tu. Povre|ena u~enica je ugruvana i nemate`ihtelesnihpovreda,a incident se desio prekju~e. Kako saznajemo, nezadovoqna u~enicajetokompripremazahtevala da joj se dozvoli da izvede odre|enusolota~ku,{tostru~nitim{kolenijeodobrio.Nakon toga usledili su pritisci roditeqa i problemi koje su predmetninastavnicisinspekcijom, roditeqima i psihologom poku{ali da re{e, no bez uspeha. Koncert je odr`an 9. aprila, a pomenuta u~enica, kako ka`e direktoka Baletske {koleSawaVu~urevi}odlu~ila jedaneu~estvujeniujednomdelukoncerta.

Foto:S.[u{wevi}

Foto:N.Stojanovi}

U~enica na ~asu udarila vr{wakiwu

Baletska{kola

- Prilikom priprema za koncertzahtevalismoprostodase ispo{tuju isti ar{ini za sve u~enike,asdrugestranenismo moglidaodustanemoodpravila iprotokolakojiseuovoj{koli primewuju proteklih 65 godina, od kad {kola postoji. Stru~no ve}ekojepratirazvojisposob-

nostiu~enikaiu~enicaodlu~ilojedatata~kanemo`edase izvede {to je izazvalo revolt. Svi smo potreseni ovim nemilim doga|ajem, no nikakve zakqu~ke ne treba izvvoditi dok sve~iwenicenebudurazja{wene-ka`edirektorkaVu~urevi}. U {kolu je neposredno nakon

incidentado{lapolicija,kaoi prosvetni inspektori. Iz Prosvetneinspekcijenismodobili informacijeoovomslu~aju,jer je inspektorka Mirjana Luki}Marinkovi},kakonamjere~eno, bilanaterenu,upravopovodom ovogdoga|aja. J. Zdjelarevi}

AKCIJA GRADSKIH UPRAVA ZA OBRAZOVAWE I KULTURU

\acima besplatne karte za pozori{te U~enici osnovnih {kola dobilisuju~ekartezapozori{nu predstavu „Jazavac pred sudom”, koje je obezbedila Gradskaku}aitimejeNoviSad postao prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo ovakvu akciju. Vi{e od1.000karatadodeqenojeza deset novosadskih osnovnih {kola u okviru akcije gradskih uprava za obrazovawe i kulturu,a|aci {estihrazredaovih

TElEfONI

{kolatako}eimatiprilikuda ve}uponedeqak,22.aprila,pogledajudramskodelokojespada uobaveznulektiru. - Prve besplatne karte dobilojedesetosnovnih{kola,ali je to samo deo {ire akcije tokom koje }e Grad u naredne tri godine obezbediti da oko 30.000u~enikaosnovnihisredwih novosadskih {kola poseti pozori{tedvadotriputagodi-

{we –rekaojepredsednikSkup{tinegradaSini{aSevi}.-Za |ake }e biti pripremqene 24 predstave,dramskadelakojasu deo{kolskelektire. ^lan Gradskog ve}a za obrazovaweRadomirDabeti} naveo je da akcija ima vaspitni ciq, jerdecu„trebaslatiupozori{te, a sklawati ih sa ulice”. Pripremupredstavaiulaznice finansira Grad. Predstave }e

se igrati u Pozori{tu mladih, a priprema ih Gradski teatar NoviSad. Me|u{kolamakojesu ju~e dobile besplatne karte su O[„JovanPopovi}”,O[„\or|eNato{evi}”,O[„VasaStaji}”, O[ „Branko Radi}evi}”, O[ „Dositej Obradovi}”, O[ „VukKarayi}”,O[„\uraDani~i}”, O[ „@arko Zrewanin”, O[ „Ivo Lola Ribar” i O[ „IvanGunduli}”. A. J.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitnapomo} 194 Ta~novreme 195 Predajatelegrama 196 [lep-slu`baAMSJ 987 Auto-motosavezSrbije 987 Informacije 988i0900098210 Toplanakolcentar 0800100-021 reklamacije24sata 4881-104, zapotro{a~e 420-853 Vodovodikanalizacija,centrala 488-33-33 prijavakvaravodovod 0800-333-021 prijavakvarakanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “NoviSad-gas” 6413-135i6413-900 JKP“Stan” 0800-300-330 Kolcentarpreduze}a„Put” 6313-599 Kolcentar„Parkingservisa” 4724-140 „Gradskozelenilo” marketingiPR4881-633 rasadnik403-253 “Dimni~ar”, 6622-705,6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planiranaiskqu~ewaiprijavakvara 421-066 @elezni~kastanica 443-200 Me|umesnaautobuskastanica 444-022 Prigradskaautobuskastanica 527-399 Gradskosaobra}ajno 527-796 Gradskogrobqe 518-078i518-111 Pogrebno,JKP“Lisje” 6624-102 Pogrebnaku}a„Konkordija” 452-233 Dru{tvokrematista“Ogaw” 422-288 Ger.cent.-pomo}inega 450-266lok.204,205 Prihvatnastanica 444-936 Prihvatili{teFutog 895-760/117 Dnevnicentarzastaralica 4889-512 Infocentarzaosobesainvaliditetom radnimdanom(od10-15) 021/447-040 ili sms066/447-040 Komunalnainspekcija 4872-444(centrala), 4872-403i4872-404(dispe~erskicentar) KontaktcentargradaNovogSada 0800021021 SOStelefonzapu{a~eukrizi-od7do10~asova 4790-668

APOTEKE No}node`urstvo:“Bulevar” -BulevarM.Pupina7(od20do7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Domzdravqa„NoviSad”,kolcentar 4879-000 Klini~kicentar 484-3484 No}node`urstvozadecuuZmajOgwenaVuka(subotainedeqa) 6624-668 No}node`urstvozaodrasle(Wego{eva4) (subotainedeqaipraznici) 6613-067 Vr{a~ka28 4790-584 Klinikazaginekologijuiaku{erstvo 4899-222 De~jabolnica 425-200i4880-444 Institut-SremskaKamenica 4805-100

TAKSI Prevozosobaote`anogkretawa„Hendikeb” 432-005,060/313-3103 Vojvo|ani-taksi 522-333i065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP-taksi 444-000,SMS1088 Deltaplus-taksi 422-244 MaksiNovosa|ani-taksi 19991,451-111 Grand-taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB-taksi 500-222 De`urnitaksi 6350-350 Halo-taksi 444-9-44,SMS069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROF. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,i 6350-740


NOVOSADSKA HRONIKA

petak 19. april 2013.

17

INTERVJUPETKOM OLIVERASIMOVI],[EFICAKANCELARIJEZAEKONOMSKIRAZVOJGRADA

Ove sedmice u na{em gradu boravili su privrednici iz ItalijeiKinekojesuzanimali potencijaliNovogSadakakobi investirali u proizvodwu. U jednom od pogona nekada{we fabrike„Pobeda”uPetrovaradinukrenulajeproizvodwama{ina robota za {ivewe u tekstilnoj industriji. Nedavno su potencijalinovosadskeprivrede predstavqeni ruskim privrednicimauRuskomdomuuBeogradu. Sve ovo sprovedeno je anga`ovawemKancelarijezalokalni ekonomski razovoj Novog Sada(KLER)kojajeprepetgodinaotvorenaunameridaprivu~e strane i doma}e investitore i pru`i pomo} ovda{woj privredi. Na ~elu KLER-a je {efica Olivera Simovi}, diplomirni pravnik sa vi{egodi{wim radnim iskustvom na rukovode}im pozicijama u privatnom sektoru.Onauintervjuuza„Dnevnik” ka`edajeuproteklihpetgodinanajzna~ajnijiposaoKLERu~inio krajem pro{le godine kada jenaporimalokalnesamouprave izmewena Uredba Vlade Sbrije ouslovimaina~inimapodkojim lokalna samouprava mo`e da otu|iilidaizdauzakupgra|evinskozemqi{tepocenimawoj odtr`i{ne.TomizmenomNovi Sad je, ka`e, dobio je kona~no priliku da pod istim uslovima kao i u drugim gradovima i op-

{tinama ponudi zemqi{te investitorima. –UzsaglasnostVladeSrbije NoviSadmo`edaprodailida izda u zakup zemqi{te ~ija je povr{inave}aod25arapomawoj ceni od tr`i{ne, ili da parcelu izda, ili ustupi bez naknadezainvesticijeuproizvodwi i informacionim - komunikacionim tehnologijama poduslovomdainvestitorzaposli najmawe jednog radnika na neodre|eno vreme na svaka dva ara otu|enog, odnosno zakupqenog zemqi{ta – ka`e OliveraSimovi}. lS obzirom na ove pogodnosti, kakvo je sada interesovawe potencijalnih ulaga~a? – Interesovawa ima me|u kompanijama iz oblasti poqoprivrede,trgovne,proizvodwe name{taja,delovazaliftovei sektora informacionih tehnologija (IT). Me|utim, uredba je usvojena tek krajem decembra 2012.godine,paseefektimogu o~ekivati tek posle izvesnog vremena.Uo~ilismodadoma}e i strane ulaga~e interesuju infrastrkturnaopremqenostzemqi{ta,rokoviishodovawadozvola za gradwu i kvalitet radnesnageinaravnosubvencijekojenudimo.KLERnastojida svim investitorima pokloni istupa`wu,alisetrudimoida

Foto:S.[u{wevi}

Podsticajimaprivla~imoinvestitore

ovda{we privrednike podstaknemodadaqeinvestiraju,pro{ireposlovawe. lKoje lokacije Grad nudi investitorima i za koju namenu?

Lipovmedzaodr`ivirazvoj –Nedavnosmosapartnerimau~estvovalinapripremisedam projektnihpredlogaskojimasmokonkurisalikafondovimaEU zaprogram„Socijalno-ekonomskirazvojDunavskeregijeuSrbiji”itosaprojektimaekonomskograzvoja,turizmaiekologije.Na{projekat„Lipovmedzaodr`ivirazvojDunavskogmikroregiona” odnosi se na razvoj p~elarstva du` obale Dunava. U projektusmoponudilisamozapo{qavaweposredstvombavqewa proizvodwommedaodlipe,ap~elarimakojisuuposludapro{iredelatnosttako{tobidobilinoveko{nice.

VRU]ASTOLICAPREDSEDNIKAMZ„[ANGAJ”

Sporzbogbesplatnih obrokauzburkaostrasti U nedequ u Mesnoj zajedinici „[angaj”gra|ani}eseizja{wavatioopozivupredsednika,potpredsednikaidva~lanaSaveta MZ. Ovo je epilog sporewa biv{egiaktuelnogpredsednikaMZ „[angaj” Bele Kurine i Dragomira [u{akova, koji je, izme|u ostalog, rezultovao protestom gra|ana protiv novog rukovodstvausubotu6.aprila.Aktuelni predsednik [u{akov tvrdi za „Dnevnik”daizaprotestnogskupa stoji wegov prethodnik i da opstrui{e wegov rad, dok aktuelni ~lan Gradskog ve}a Kurina navodidasugra|aninezadovoqni radom novog predsednika MZ „[angaj”. Podse}amo, na protestnom skupuu~esnicisuopptu`ili[u{akovada`elidaukineobroke iz„Radosnogdetiwstva”kojise ubibliotecideledeciiugro`enima,kaoidasamoin icijativno donosi odluke bez saglasnosti drugih~lanovaSavetaMZ,akoje nisuukoristgra|ana. -Protestjeposledicaneistinaiizmi{qotina,kaoimanipulacija biv{eg predsednika MZ

„[angaj” Bele Kurine. On glasove gra|ana kupuje novcem i tako {to ih zapo{qava, iako nemaju adekvatnu{kolskuspremuzataj posao. Referentkiwa Mesne zajednice, koju je tako|e on zaposlio, odbija da obavqa svoj posaoi~inisvekakobiopstruisalamojrad-ka`e[u{akov. [to se ti~e ukidawa obroka iz „Radosnog detiwstva”, predsednikMesnezajedniceka`eda se deqewe obroka treba preusmeritiuvrti}„Duga”,zasiroma{nudecu,anedasehranadeli u biblioteci i porodicama ~iji ~lanovi imaju posao i nisu socijalno ugro`eni. On napomiwe da komisija mesne zajednice trebadanapravispisakugro`enihporodicakojimasuneophodni ti obroci, a ne da taj spisak samoinicijativno odre|uje bibliotekarka. - Mi smo zapravo diskriminisaniitrpimouvrede ipretwenasvakomzasedawuSaveta, kada Bela Kurina pozove svoje qude, te wih 20-30 upadne nasednicu.Onnemo`edaprebolidanijeimaove}inuglasovanagla{ava sagovornik dodaju}i

VESTI Predavawe oroditeqstvu

Takmi~ewehorova Vojvodine

Predavawe „Pozitivno roditeqstvo-Treningroditeqskih ve{tina”odr`a}esedanasu18 ~asova u kwi`ari „Bulevar buks”, Bulevar oslobo|ewa 60. U~estvuju psiholog @ana Erdeqan,pedagogDijanaRadojkovi} isociologIvanaLakovi}.Ulaz jebesplatan. G.^.

Festival omladinskih horova Vojvodine, 37. po redu, bi}e odr`andanasu18~asovauSve~anoj sali gimnazije “Jovan Jovanovi} Zmaj”, Zlatne Grede 4. U~estvova}epethorova,odkojih}etrinajboqaumajui}ina republi~ko takmi~ewe u Novi Pazar. A.Va.

VikenduGaleriji Maticesrpske

O~itavawebrojila

Predavawe “Sava [umanovi}, izme|u svetlosti i tame, `ivota i tragedije” bi}e odr`ano danas u 18 ~asova u GalerijiMaticesrpske,Trggalerija1.Govori}evi{ikustosMirjana Brmbota. Za mali{ane }e sutraod11~asovabitiodr`anaradionica“Mojatajnapodkupolom”. A.Va.

Radnici „Novosadske toplane”po~elisuo~itavawestawa natoplotnimbrojilimazagrejaweivodomerimazatopluvoduzaapril. Iz JKP „Novosadska toplana” mole potro{a~e, posebno onikoji`iveuku}ama,daomogu}e radnicima pristup mernim instrumentima u podstanicama. B.M.

–Tosuradnezonenaatraktivnim lokacijama komunalno opremqene za tercijalne i sekundarne delatnosti. Najzna~ajnije su dve parcele u zoni „Sever1„povr{ine23hektara

dane}eprepustitisvojebira~e ponovnojsamovoqiBeleKurine. Orgovaraju}i na prozivke Kurina za na{ list ka`e da je za dvameseca,kolikojenovipredsedniknatojfunkciji,napravio „katastrofalne poteze i da ne gledanasvegra|anejednako,bez obziranaveruinaciju,tedasu se gra|ani zbog toga pobunili”. Kurinanapomiwedaje150gra|ana potpisalo peticiju za smenu aktuelnogrukovodstva,alidaje [u{akov promenio Statut MZ kako bi za{titio sebe, a koji podrazumeva 400, umesto 150, potpisa za opoziv. On na optu`be odgovara da nije dovodio gra|anenasednicekakobivre|aliiremetiliradzbora,nego su me{tani hteli da ~uju plan i program novog predsednika MZ, alidaje[u{akovuvekprekidao sednice,pozivaju}ipoliciju.ReferentkiwaMZMarijanaPavlovi}ka`edanemanikakvusaradwu sa sada{wim predsednikom, „jerjeonverbalnonapadai{aqepismaprotivweupu}enekabinetugradona~elnika„. InesDragi}

i„Sever2„veli~inepethektara. U istim zonama Novi Sad nudiilokacijemawihpovr{inazaprivredneiposlovnenamene, ali grad ima lokacija i na drugim podru~jima za istu svrhu.PotencijalniinvestitorimoguseoslobodimparcelamaupoznatinasajtuZIG-a. lNa{ grad je lider u IT sektoru ne samo u regionu, ve} i {ire. [ta KLER ~ini za ovaj sektor? –Ve}sampomenulapogodnostizakupailikupovineparcele po povoqnim uslovima koje dajemozaITsektor.Gradskom odlukom o merilima za obra~unvisinenaknadezaure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta predvi|ena je mogu}nost umawewaiznosaovenaknadezaizradwu objekata za obavqawe usluga u oblasti informacio- no-komunkacionih tehnologija ~ija vrednost prelazi milion evra.UkolikofirmeizITsektorazaposlevi{eod50licau rokuod~etirigodine,naknada za zemqi{te mo`e da bude umawenado90odsto,uzsaglasnost grada. S druge strane onima sa inovatvnim idejama naraspolagawujePoslovniinkubator, koji ima zadatak da ubrza razvoj novog proizvoda ili usluge i da korisicima „startap”preduze}imapove}a {anse za tr`i{ni uspeh tako

{to}eimpomo}idapreduzetni~ku ideju prevedu u uspe{an poslovni model. Pored osam mladihpreduze}auPoslovnom inkubatoru se nalaze i Vojvo|anski IKT klaster i kancelarija Evropske preduzetni~ke mre`e. lKLER u~estvuje i na konkursima kod fondova EU, kao i u doma}im projektima. Koje ste projekte zavr{ili? KLER realizuje osam projektakojisuodobreniodstraneEUitosuprogramiprekograni~ne saradwe Srbija -Hrvatska i Srbija - Ma|arska. Projekti su iz oblasti ekonoms kog razv oja, kom un aln e saobra}ajne infrastrukture, za{ tit e `iv otn e sred ine....Posebno isti~em da je u tokurealizacijaprojekta„Zajedni~ko kreirawe uslova za razvojmalihisredwihpreduze}aupreograni~nomregionu” kojuKLERostvarujeupartnerstvu sa Vi{enamenskom mikroregionalnom asocijacijom Ki{telek u Ma|arskoj, a finansiraseizIPA - Programa prek og ran i~n e sar adw e Ma|arska-Srbija.Utomprojektu jezanassadanajva`nijeizradaglavnogprojektaCentraza mala i sredwa preduze}a mult if unkc io n aln e hal e od 5.000kvadrata. ZorkaDeli}

SISTEMATSKADERATIZACIJAUGRADUIPRIGRADSKIMNASEQIMA

„Ciklonizacija”objavila ratglodarima

U gradu i prigradskim naseqimanastavqaseprole}nasistematska deratizacija, koju u saradwi sa Gradskom upravom, sprovodi „Ciklonizacija“. Ovih dana ekipe ovog preduze}a glodare uni{tavaju u Futogu, Bege~u i Veterniku, zatim se sele na sremsku stranu grada. -Akcijajepo~elaumartu,da sadasmotretmanimaobuhvatili Koviq, Budisavu i Ka} - ka`emenayerzaodnosesajavno{}u „Ciklonizacije“ Dario A}imovi}. – Ekipe }e obi}i i ostala prigradska naseqa i gradske mesnezajednice. Od pro{le godine „Ciklonizacija“ tokom sistematske akcije primewuje i elektronske deratizacionestanice.Ovasavremena tehnologija prvi put sekoristiuJugoisto~nojEvro-

pi u sistemu za{tite zdravqa gra|anaodglodara. -Elektronske deratizacione stanice postavqaju se na kontrolnim lokacijama. Povezane su na integrisani Geografski informacionisistemidetektuju prisustvo glodara i u sistem {aqu informaciju o to-

me,tenatajna~inomogu}avaju monitoringurealnomvremenu -obja{wavaA}imovi}. Deratizacija je besplatna, potrebno je samo da omogu}e stru~nim operativcima da, postave preparat ili da ga preuzmuuzpridr`avaweuputstava. Q.Nato{evi}


18

ЏејмиМари

СЕРИЈА

Преваранти Овојепричаогрупиелитних лондонских уметника преваре, који сваке недеље изводе по једну врхунску акцију,сапонеколиконеочекиваних преокрета. Врста преваре којом се баве зове се „дугапревара“,ионазахтева већупосвећеностиелаборацију, али доноси и већу наградунегопроста,ситнаизигравањанечијегповерења. Улоге: Ејдријан Лестер, Џејми Мари, Роберт Гленистер,ЕшлиВолтерс Режија: Олрик Рајли, Ото Батурст,РоџеГодби (РТВ 1,20.05) 09.00 09.05 09.30 10.10 11.00 11.05 11.50 11.55 12.00 12.10 12.40 13.00 13.30 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.45 00.10 00.20 01.05 01.30

08.20 08.45 10.00 10.30 11.20 11.40 12.30 12.40 13.10 13.35 14.00 14.10 14.40 15.10 16.40 17.10 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.20 22.45 23.10

tv program

petak 19. april 2013.

Државнипосао Монсуно Бен10 Палета Вести Професионалци Правнисаветник Имемогсокака Вести ГалеријаМатицесрпске КодБотошабехубиткеважне Српскиекран-емисијаМТВ-а насрпском Чијијетосалаш, ем.(мађ)са српскимтитлом Чаририболова СпортскаВојводина Вестизаособесаоштећеним слухом Оперативци Сучељавање Временскапрогноза ТВДневник Једаннаједан Разгледнице Државнипосао Свестранци ТВДневник Преваранти МарионМазано Војвођанскидневник Петказање Једаннаједан ХроникаФестивалапрофесионалнихпозориштаВојводине Професионалци Свестранци Концертгрупе„Фрајле“

Ловиприрода Петказање Свјетионик(хрв) Додатиживотгодинама Здравоживо Некапесмакаже Вести(мађ) Емисија(рус)титл.насрпском Фолдеркултура Плавикруг ХроникаФестивалапроф.позориштаВојводине Здрављепресвега Центарсвета ДобровечеВојводино(рус) Духовка(слов) Емисија(слов) ТВДневник(хрв) ТВДневник(слов) ТВДневник(рус) ТВДневник(рум) ТВДневник(ром) ТВДневник(мађ) Спортскевести(мађ) КрозКарпате(слов) Добровече, Војводино(слов) Линијараздвајања СпортскаВојводина Здрављепресвега Палета

06.00 07.30 09.00 09.00 10.00 11.00 13.30 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 20.00 20.30 22.00 23.00 00.30

09.10 09.35 09.55 10.05 11.00 11.10 11.30 12.05 13.00 13.10 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18 17.30 19.00 19.30 20.20 20.30 21.25 22.00 22.30 23.40 00.10

Док.програм ВОА Свет животиња Цртани филм Вести Излог страсти Културни програм Војвођанске вести Док.програм Свет животиња Излог страсти Меридијанима Војвођанске вести Без цензуре Војвођанске вести НН пулс ВОА

Хранаивино Цртанифилм Трас Клиника Вести Личнагрешка Документарнипрограм Серија Вести ПутзаЕвонли Витраж Врелегуме Вести Строгоповерљиво Хранаивино Објектив(слов) Објектив(мађ) Законулице Трас Новосадскопоподне Објектив ПутзаЕвонли Неонсити Документарнипрограм Строгоповерљиво Објектив Клиника Законулице Серија

14.17 14.43 15.00 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 19.01 19.30 20.05 20.54 22.45 23.35 23.55 00.54 02.42 03.00 03.17 03.24 03.53 04.26 04.53 05.47

Јутарњи програм Јутарњи дневник Позориштеукући Гастрономад Разгледница Енциклопедија за радознале Тито-црвеноицрно Дневник Спортплус Појмовникраногхришћанства Доусијања Циклус:Ковач-Зафрановић: Убиство у ноћном возу,филм Задњакућа,Србија Гастрономад ОвојеСрбија Бољиживот Гастрономад ДневникРТВојводина Штарадите,бре Београдскахроника Око Слагалица Дневник Бољиживот Блекџек,филм Доусијања Дневник Горе-доле Прича о Бубију Шолцу,филм Позориштеукући Вести Појмовникраногхришћанства Енциклопедијазарадознале Око Разгледница Тито-црвеноицрно Верскикалендар

06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.15 23.00 00.00 00.15 02.00 02.05 03.00 04.00

Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Лото Како време пролази Вече са Иваном Ивановићем Певај,брате! Ноћни журнал Филм:Тешка киша Срећне вести ВИП Несреће у ваздуху Љубав и казна

06.05 08.00 09.06 09.39 10.02 10.31 11.05 12.00 12.15 12.30 12.38 13.28

06.42 07.08 07.18 07.42 08.06 08.13 08.40 08.53 09.05 09.19 09.51 10.22 10.51 11.20 11.50 12.33 13.05 14.04 14.31 14.44 14.56 15.10 15.26 15.53 16.20 16.57 17.47 18.16 18.49 19.15 19.39 20.00 20.29 21.00 21.52 22.23 23.26 01.05 02.02 02.22 02.46 03.13 03.42 05.07

Слагалица Верскикалендар Бандолеро ПчелицаМаја Дени и Деди Зујалица Приче о речима Научи ме да.. Необично о биљкама Арс практика Мој љубимац Место за нас Преци и потомци Скадарлија-дух боемије који ишчезава Николај Лугански свира Листа Метрополис Трезор Зујалица Приче о речима Научи ме да... Необично о биљкама Арс практика Антисемитизам Екоглобал Путокази вере Извансумње Луди свет Либела Бандолеро ПчелицаМаја Дени и Деди Клупанашору Лов и риболов Извансумње Контекст 21 Тајнебиљака 25.београдски џез фестивал Трезор Путоказивере Антисемитизам Контекст Клупанашору Либела Луди свет

06.30 07.00 11.00 12.00 13.00 13.20 15.10 15.30 15.50 16.00 17.30 18.30 19.05 20.00 21.15 23.00

Нежељене Добројутро Фарма-уживо Све за љубав Првинационалнидневник Фарма-уживо Тачноуподне Нежељене Националнидневник Фарма-уживо Прељубници Националнидневник Маланевеста Фарма-преглед дана Гранд шоу Фарма специјал -истина или изазов 23.30 Фарма журка 02.00 ПаблоЕскобар 03.00 Филм: Операција:Олуја

09.00 10.40 11.15 13.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.15

Ф1Бахраин–Тренинг1 Мобил1 ГрандПри Ф1Бахраин–Тренинг2 ЛаЛигаМагазин МотоГПУСА–ТренингМото3 МотоГПУСА–ТренингМотоГП МотоГПУСА–ТренингМото2 Најавашпанскелиге ХокејналедуСП:Хрватска– Србија 22.00 Евролига,плејоф 00.00 НајаваПремијерлиге 00.30 АТПМастерсМонтеКарло1/8 Финала

08.25 09.30 10.00 10.35 12.00 13.15 15.00 16.00 16.40 17.00 18.00 18.30 19.05 20.05 21.10 21.30 23.00 00.00 00.35

Доме,слаткидоме Хоћудазнам Вести ВеликибратВИП(уживо) Ларин избор Велики брат ВИП (уживо) ВеликибратВИП(уживо) Вести Спортскипреглед ВеликибратВИП(уживо) Титовакухиња Вести Ларинизбор Узмиилиостави ВеликибратВИП(уживо) Великибрат(дневнипреглед) ВеликибратВИП(уживо) Вести ВеликибратВИП(уживо)

Ја то тако Филм: Срце грома Ситивести Филм: Кобно престројавање Породичниобрачун Наследници МаријанаиСкарлет Маринци Наследници Громурају Ескобар-господарзла Филм: Њени родитељи Филм: Џон Ленон: Момак ниоткуда 00.00 Филм: Анаконда 3:Потомство 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.15 18.00 19.00 20.00 22.00

Кристин Скот Томас

Џон Ленон: Момак ниоткуда Филм говори о кључним тинејџерским годинама које су формирале Џона Ленона. По први пут на екрану откривају се догађаји и околности које су довеле до настанка Битлса -и приказују породичне околности које су обликовале креативне и инспиративне квалитете Џона Ленона. Улоге: Кристин Скот Томас, Ен Мари Даф, Арон Тејлор Џонсон Режија: Сем Тејлор Џонсон (Пинк 2,22.00)

БурцуКара

СЕРИЈА

Сузе Босфора Снажна прича о трагичној судбини Лале,докторке,која након сазнања да има тумор на мозгу,напушта своју породицу.Бригу о своје две девојчице препушта васпитачици из обданишта, прелепој Зејнеп коју је сматрала прикладном заменом у свом дому. Улоге: Еце Услу, Синан Сумер, Бурцу Кара, Гокан Тепе,СедаГувен Режија:ХилалСарал (Хепи,16.30) 05.00 08.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.40 11.25 12.10 12.50 13.40 13.55 14.00 15.35 15.50 16.30 17.55 18.30 18.50 20.00 21.10 22.10 23.20 01.00 03.00

Добројутро,Србијо СузеБосфора Телешоп Вилењациубоји Метеоримоћникамиони Земљакоња Покемони Монсуно Моћначигра Моћниренџери Телешоп Вести Гламур Телешоп Филм СузеБосфора Телемастер Насловнастрана,квиз Филм Голиживот Судбине Лудакућа Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

ХОКЕЈНАЛЕДУ:СП

Хрватска–Србија (Спорт клуб, 20.15)

04.00Филмски програм,07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30Цртани филм,09.00Године пролазе,10.00Шоу -Парови,14.00Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00Објектив,19.30Цртани филм,20.00Скарлетина видовчица,21.00Топ 10, 22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,01.00Одељење за убиства 07.00 Аморе Латино,08.00Пролог,09.00Кухињица,09.30Модни магазин,10.00Биографије,10.45 Енергетска ефикасност,11.00Изблиза,11.30Инвестиције,12.00Играмо се,13.00Отворени екран,14.00Јахтинг,кемпинг,травелинг,14.55Инфо,15.30ИТ Нетворк,16.00Аморе Латино,16.55Инфо,17.30 Бибер,18.00Зоо пузле,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30Бибер,20.15Прес пресек,21.15Перископ,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер

08.45Тандем,08.55Ски Јахорина,09.25Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00Ски Јахорина,17.40Инфо Пулс,20.00Фокус,20.50Инфо Пулс,21.10 Туристичке разгледнице,21.30Инфо клуб,22.15НС Индекс,22.30Бање Србије,23.00Фокус,23.40Туристичке разгледнице,00.00Инфо Пулс,00.35Фокус,01.00Ски Јахорина 12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15Сремнадлану:С. Митровица,18.10Измеђуредова,19.00Новости 2,19.30 Ловциназмајеве,20.00ДокторХу,20.45Срем арт,21.15Зоо хоби,22.00Новости 3,22.30Шоу програм: Парови,23.30Измеђуредова,00.15Глас Америке

08.00Образовни програм,09.00Преглед штампе,09.30Пролог,10.00Преглед штампе,10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти,14.15Забавни програм,16.00Акценти,16.30Писмо глава,18.00Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30Акценти дана,23.00Прслук агеин 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Пут вина,13.00Квиз,14.30Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


petak 19. april 2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

23

19

ДОБРИЦА ЋОСИЋ ИЗ ЗАГРЕБАЧКОГ УГЛА

Пише:Дарко Худелист 07.40 Лудизакућом-Америка 08.35 ШминкањесаКлио 09.30 Богатамлада,сиромашна млада 10.25 МедијумсаЛонгАјланда 11.20 Највећигубитник 12.15 НY Инк 13.10 Живетиса295кг 14.05 Твојстилуњеговимрукама 15.00 Малиљуди,великисвет 15.25 Краљпосластичаракаокувар 16.20 Лудизакућом-Америка 17.15 ШминкањесаКлио 18.10 Богатамлада,сиромашна млада 19.05 Алесандровакухиња 19.35 Стручњакзаторте 20.00 Верујетелиучуда? 20.55 Четирикуће-Америка 21.50 Изазовукреативности 22.45 Свеосексу 23.40 Ургентницентар 00.40 Верујетелиучуда? 01.40 Четирикуће-Америка

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

07.00 Добро јутро,Хрватска 09.59 Животузреку,животузводу, док.серија 11.09 Преуреди па продај!6,док. серија 12.00 Дневник 1 12.15 Спорт 12.38 Пркосна љубав 13.24 Др Оз 3,ток-шоу 14.33 Друго мишљење 15.04 Научна петица 15.56 Краљ винограда 16.45 Хрватска уживо 17.55 Путем европских фондова 18.15 Иза екрана 18.51 Мањински мозаик 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.10 Из Париза с љубављу,филм 21.45 Кенедијеви 22.35 Дневник 3 23.13 Филмски маратон:Један пољубацдраг,филм 00.56 Филмски маратон:Убојити вирус,филм 02.23 ИнспекторЏорџГентли

Тајни рат Вучице Прича о науци Коса која је променила историју У потрази за Хајдном Фарма из рата Тајм тим година Вучице Траговима Тинтина Ловци на митове Фарма из рата Потрага за Александровим изгубљеним светом Изгубљени древни градови Водичкроз историју Фајтклаб:Историја организованихборби Тајни рат Тајм тим година Ловци на митове

08.00 Мунзи 09.30 Кунффусториофтаији панда 11.00 Вреднијеодрубина 13.15 Светдухова 16.00 Играживота 18.00 Радникмесеца 20.00 Последњастаница 22.00 Пучинастраха 00.00 Еротскифилм 01.00 Еротскифилм

Радникмесеца Дејвид Волш има фантастичанживот,прелепувереницуСаруГудвин,дивнукућу, луксузан ауто и као менаџерубанципосаоизснова. На дан када очекује да буде проглашен за радника месеца,банкамудајуотказ. Улоге: Мет Дилан, Стив Зан,КристинаЕплгејт Режија: МичРауз (Синеманија,18.00)

07.50 08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.50 13.45 14.45 15.40 16.10 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 00.45 01.40

Живот у предграђу Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Приватна пракса Џордан Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Тело је доказ Џордан Водичза стил Тима Гана Све што нисте знали о љубави Судије за стил Али Мекбил Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Сречни завршеци Лудница у Кливленду Ружна Бети Џордан Пројекат „Модна писта„ Мајке плесача Приватна пракса Ружна Бети Водичза стил Тима Гана Све што нисте знали о љубави

Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Видовњак Убиства у Мидсамеру Скандал Добра жена Пандури новајлије

06.20Бен10:Ултимејтејлијен 06.45Мојиџепниљубимци 07.00Ју-Ги-Ох! 07.25Вирусатек 07.40Кобра11 09.55Небоиземља 11.10 Крвнијевода 12.15Ексклузивтаблоид 12.55Ружаветрова 13.55 Библија 14.50Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Љубавјенаселу,док. сапуница 21.15Удобру,злуикичу,док. серија 22.10Америчкапита2,филм 23.05Евроџек 23.10Америчкапита2,филм 00.10Временскиполицајац,филм, 02.00РТЛДанас

Америчкапита2

ЏениферХадсон

Тајниживотпчела СензибилнаЛилије14-годишњадевојчицатрауматизованатрагичномчињеницомдаје кадајеималасамочетиригодине током свађе грубог оца ТиРејаимајкеДебореслучајно хицем из пиштоља убила мајку. Лили отада одраста уз отуђеног и агресивним испадима склоног оца, а најбоља пријатељица јој је добродушнаспремачицаРозалин... Улоге: Дакота Фенинг, Квин Латифа, Џенифер Хадсон, Алиша Кејс, Софи Оконедо,ПолБетани Режија: Ђина Принс-Бајтевуд (ХРТ2,10.39) 06.59 07.29 07.53 08.18 09.10 09.56 10.39 14.47 15.11 16.00 16.31 17.18 17.58 18.40 18.56 19.29 20.00

КристинаЕплгејт

08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20 01.20

21.04 21.55 22.27 23.02 00.35 01.35 02.17 03.09 03.38

08.00 10.00 12.10 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00

Мала ТВ Тинтинове пустоловине Телетабиси Серија за децу Школски сат Долина сунца Тајниживотпчела,филм Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца Нови клинци с Беверли Хилса Бриљантин Музика,музика... Мала ТВ Путовања једног гурмана,док. серија Ремек-дело или злодело,док. серија Даунтаун Еби Књига или живот Опера бокс Инспектор Нежни Џорџ Пети дан,ток шоу Звездана врата Капри Мућке Ноћни музички програм

Богјевелики,јасамсићушна Тајанственијунаци ДинСпенли Плавислон Намојимуснама Великајеза Причаосексу Тачка45 Еротскифилм

08.00 ИдругипутбиједваБожић... 10.00 ПослеЏимија 11.30 МомцисМадисона 13.30Очајничкопутовање:Прича АлисонВилкокс 15.00 Крупнариба 17.00 Жртверата 18.30 ИдругипутбиједваБожић... 20.00 Засебанмир 21.30 Зеленамиља

Поштосугодинуданабили раздвојенизбогстудија,луда стара напаљена екипа поновнојенаокупу.ОнисуКевин, Џим, Оз, Финч и Стифлер, а овога лета унајмили сукућунаобалијезераМичигенкакобиопетславилисвојепријатељство... Улоге: Џејсон Бигс, Шенон Елизабет, Алисон Ханиган, Крис Клајн, Тара Реид,МенаСувари Режија:ЏејмсБиРоџерс (РТЛ,22.10)

ТараРеид

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Мегаградитељи Петабрзина Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Опаснилетови Упозоренисте! Најстрашнијенасвету Опаснетелеснеповреде Изарешетакаутуђојземљи Опаснилетови

08.30 09.30 11.00 13.45 14.00 14.15 15.30 17.30 20.00 21.00 23.00 00.00

Сви спортови Билијар Гимнастика Атлетика Фитнес Билијар Гимнастика Сви спортови Бокс Бокс Најјачи човек Сви спортови

„Krava”radisamo zaJovanku stu.Adrugi,akosuznali,kaonpr.Rankovi},kao Dobrica je uistinu mislio da je jugoslavenskom socijalizmu, kakav je gradio Tito, Prome- Bakari},kaonekidrugi–onisusmatralidaje tejnu`nopotrebanidajeupravoontajnakoje- towegovopravoidatotrebatoleriratiuime wegovevelikeulogeizna~aja.Ajanisammogao mujetajveliki,povijesnizadatak.Aondasena podnetitajpragmati~ni,utilitarniodnosprebrodu„Galeb„uvjeriodaTitovaJugoslavijanije raj za prometejstvo, ve} je ta zemqa mnogo mawemu–islomiosamse. Namojepitawe{tomujena„Galebu”bilonajprije„gra|anskasoba”ukojojjepunova`nijekagore,rekaomije: kvo }e jelo ili pi}e biti poslu`eno, ili s ka–Semtrirazara~akojisunaspratili,postokvom }e se novom haqinom pojaviti Titova supruga Jovanka, nego, recimo, {to }e pisati u jalajei~etvrtala|a,kojusmozvali„Krava”,zaovom ili onom revolucionarnom zakonu koji bi pravo trgova~ki brod „Lov}en”. To je zapravo trebaobranitiinteresejugoslavenske„radni~keklase”.Promatraju}itu„gra|anskusobu”punadvaipolmjeseca,kolikojetrajalaafri~ka turneja, ]osi}eva se slika svijeta sru{ila kao kulaodkarataionjepostaosvjestandajeTito jedanodposqedwihdr`avnikakojembipalona pametboritisezatakvuvrstusocijalizmaukojojbiPrometejipoputwegabilineophodni. Ovakomijeprepri~avaosvojedo`ivqajestog ve}mitskogputovawa: „Na‘Galebu’samshvatiodas~ovekomkakav jeTitonemademokratskogsocijalizma.Uvideo sam:ovojediktaturaibirokratskamonarhija,i cela`rtvamojegeneracijejeuzaludna,kaoinovi Program SKJ u ~ijem sam pisawu sudelovao, nadaju}iseda}enastatidemokratsko,slobodno dru{tvo i slobodan ~ovek. Nisam mogao zamisliti toliku deformaciju birokratije, taj monarhisti~ki `ivot, rasipni{tvo i luksuz su mi bili neshvatqivi, meni koji sam znao kako `ivi srpska, bosanska i crnogorska sirotiwa, Opredeqendauvekpecazlatneribice ovajIstokicelazemqa!Iupitaosamse:~emu biona{fri`ider,magacin,la|akojajenosila onolike`rtveuratu,za{tosamseborioizanamirnice i u kojoj je, izme|u ostaloga, perma{tosmouNOB-uonolikoqudipobili?” Kolikomijepoznato,ovojejedinislu~ajda nentnoradilaikroja~karadionicazaJovankije Dobrica svoje golemo razo~arawe luksuzom, nehaqine.Onajesvakogdananaokeanumewala baha}ewemirastro{no{}una„Galebu”stavio haqine.AvionisuleteliizGvineje,Ganeidruukontekstdihotomijeizme|uIstokaiZapada gihafri~kihzemaqauBeograddauzmumodnog unutarJugoslavije.To~nije,ukontekstunutar- kreatora,pasuzatimi{liuCirihdakupemajugoslavenskihkulturno-civilizacijskihrazli- terijal,iondasusletaliupojedinimafri~kim ka. Tito bi u ovoj wegovoj usporedbi, naravno, dr`avama,a„Krava”jetoondadaqeprenosila pripadaoZapadu,a]osi}Istoku;poznatojeda –dase{ijuhaqine,{e{iriijo{{to{tazaJoje ]osi}, osobito u poratnim godinama, bio vanku.Toludilo,tabanalnostrasko{iitoda gorqivipobornikisto~netkoimapravonatakvo ne koncepcije socijalirasipni{tvo, ogor~ilo „Za Titovu sklonost hedonizmu zma,kojasezasnivalana me je i izbezumilo. Ali vrlonagla{enom,ubiti nisamseimaokomepoveznali su \ilas, sigurno Rankovi}, egal it ar is ti~k om osjeBakari} i neki drugi, ali smatrali riti. }aju za socijalnu pravdu Poseban je kuriozitet su da na to ima pravo, koje treba i zagovarawu maksimaldasezbogTitana„Galene, materijalne jednako- tolerisati zbog wegove velike uloge bu” nije htio ubiti samo i zna~aja. Ja nisam mogao podneti sti me|u qudima, pa ma]osi}negoipredsjednik kartobilaijednakostu Sobrawa Makedonije, takav stav – i slomio sam se” pos vem a{ wem sir om astvarni{efMakedonije {tvuioskudici.Kakoje i simbol tamo{weg par`ivotna„Galebu”,sasvimsvojim~arimaalii tizanskogpokreta–LazarKoli{evski,jedanod nakaradnostima, predstavqao totalnu suprot- najistaknutijihqudiujugoslavenskojdelegaciji nost takvom shva}awu socijalizma, s kojim se na„Galebu”.Epizodajedodanasostalapotpuno ]osi}dubokousebiidentificirao,nebitre- nepoznata,jerjewezinjedinisvjedok]osi}odbalo biti odve} te{ko zamisliti „kulturolo- lu~iodajeponesesasobomugrob.Aondamiju {ki{ok”{togajeonnawemudo`ivio–ito jeipakispri~ao. ~akutolikomintenzitetudasuseuwemupoTitovukolonujepredvodiowegovnovi„kadinovno javili samoubila~ki osje}aji, za koje je lak„ sa superkvalitetnim, tada revolucionarmislio da ih je zauvijek suzbio kad se 1939. nimklima-ure|ajima.Uwemususjediliisupruu~laniouSKOJiopredijeliozakomunisti~ku ga Jovanka i Titov glavni a|utant i komandant revoluciju. gardegeneral-pukovnikMilan@e`eq.Udrugim Upitaosam]osi}anijelidotadznaodajeTi- kolimabilisu,odJugoslavena,LazarKoli{evtotolikosklonhedonizmuimaterijalnimvri- skii{efprotokolaturnejeZdenko[tambuk.U jednostima, dakle ~imbenicima koji nikako ne tre}imdr`avnipodsekretarzavawskeposloiduuzegalitaristi~kitipsocijalizma. veVeqkoMi}unovi}ikirurgdrIsidorPapo.U –Ne,nisamznao.Tonitkonijeznao.Baremni- ~etvrtimTitovgeneralnisekretarLeoMatesi tkonijegovoriodajeznao.Avjerojatnosuneki ]osi},aupetimJovankinasestraNadaBudisaznali.Znaoje\ilasizatojeiudarionatuka- vqevi}.

KwiguDarkaHudelista„MOJBEOGRADSKIDNEVNIK (SusretiirazgovorisDobricom]osi}em2006–2011),uizdawuzagreba~kog „Profila”,mo`etenabavitiusvimboqimsrpskimkwi`arama.

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802).V.d.glavnogiodgovornogurednikaMiroqubMiju{kovi} (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), Vlada@ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),AleksandarSavanovi}(novosadskahronika,528-765,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), VesnaSavi} (svet480-6885),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6822),Slobodan[u{wevi} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


20

petak 19. april 2013.

OGLASI


OGLASI

petak 19. april 2013.

21


22

OGLASI l ^Ituqe

petak 19. april 2013.

G O D I [ W I P O M E N Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragiotacideda

VODOINSTALATER pru`asve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada,lajsneokokade.Ivangrada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864,021/6394167. 73165

STRANOJ KOMPANIJI potrebnimenayeriprodajeiprezenter za rad u sali. Visoko ilivi{eobrazovawe.Telefon 063/516154. 72885 MLADA i odgovorna devojka tra`i posao, po`eqno posao sekretarice. Telefon: 064/3744-668. 73216

Navr{ava se godina dana od kadanijesanamana{dragi

Tu`nim srcem i sa bolom u du{iobave{tavamosvero|ake i prijateqe da je 18. aprila u 79.godinipreminuona{dragi

Uzose}ajtugeidubokogpo{tovawa,upu}ujemoposledwi pozdravdragomkumuiprijatequ

PeroNin~i} 1933-2013. Sahrana}eseobaviti19.4.2013. godine,u15~asova,nagrobqu,u SremskojKamenici. O`alo{}eni: sin,}erka iunuci.

SavaNovakovi} Pomen }emo odr`ati u subotu, 20.4.2013.godine,u11~asova, naAlma{komgrobqu.

73226

Posledwipozdravdragojpriji

BorivojuPrici GradimirBanovi}

Porodica Ba{i}.

1934-2013. Sahrana}eseobavitiusubotu, 20.4.2013.godine,u15~asova, na Dowem grobqu, u Sremskim Karlovcima.

73219

P O M E N Danas je pet godina od na{eg rastanka.

9.3.1942-19.10.2012.

O`alo{}eni:sinVladimir saDraganom isuprugaDara. O`alo{}enaporodica.

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine,{poret,stareautomobile za otpad, karoserije, ~istimpodrume,tavane,odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943,063/84-85-495. 72597 ^ISTIM podrume,tavane,dvori{ta odnosim {ut, kupujem stareautomobile,gvo`|e,ve{ ma{ine,{porete,izlazimovan grada.Telefoni:021/6618-846, 064/9533943,063/8485945. 72830 KUPUJEMO gvo`|e,ve{ma{ine,{porete,bakar,mesing,aluminijum,akumulatore.^istimo tavane, podrume. Ekstra cene. Dolazimonaadresu.Telefoni: 062/649-000,065/9649-000. 73191

73236

73238

Sa tugom i bolom obave{tavamo vas da je preminula na{avoqena

VaskiRajkov odporodicaMaksimovi}.

Milo{Mi{~evi} 19.4.2008-19.4.2013.

Vreme nije umawilo na{u bol, tuguiprazninu. Qudiumiruinestanusamoonda kadaihsvizaborave. Atisibioiostaodeonas. Voletetvoji: Qubica,Rade iAndrea.

73237

Nade`daSekuli} Maj~icemojamila, {estmeseci`ivotabeztebe... Te{kojepoverovati... Te{koje`iveti... Volimtebezgrani~no, anedostaje{namvi{eodtoga. Jadranka,Robert, JovanaiNemawa.

73087

Posledwipozdravprincezi

3

73173

Posledwi pozdrav dragoj nini, striniijetrvi

Jednogodi{wipomenna{emvoqenom

VasilijaRajkov 1926-2013. Sahranajeusubotu,20.4.2013.godine,u12~asova,na Gradskomgrobqu,uNovomSadu. O`alo{}eni: }erkaMarijana,unukeKatarina iNastasija izetAleksandar.

NikoliM. No`ini}u

Tvoji:roditeqiMilan iBeba,sinRastko,suprugaRanka, sestraSawa,zetBoris, sestri}i\or|e iMilana, tetkaDara sa Lolom,Nenom, Nikolom,Perom, Milanom,Aleksandrom, \or|em iIsidorom.

JeleniPua~

No}jepala,ugasiosedan, nematekrajmene... Ruketemojetra`e, srcetemojezove... Nedostaje{mipuno! Nekatean|eli~uvaju. Tvoj Milo{.

dipl.in`.hortikulture obele`i}emo u subotu, 20. 4. 2013.godine,u11.30~asova,na Staromgorwemgrobqu,uFutogu. Mnogo nam nedostaje{ i sa qubavqu Te ~uvamo u na{im srcima,asatugom`ivimobez Tebe.

Tijani

73234

73168

Zoro

jo{ uvek smo u {oku i neverici zbog tvog iznenadnog odlaska. Ponosni smo na tvoju snagu i hrabrost, ka`u da qudi umiru dva puta, jednom kada ih smrt otrgne, a drugi kadaihqudizaborave.Ti}e{`ivetizauvekuna{im srcima. Tvoji:Rada,@are,Dragana, Nenad,Dina,Du{an iVawa. 73239

Posledwipozdravbratu

ZoraBerklovi} Sahrana}eseobaviti19.4.2013. godine,u13~asova,nagrobqu, uSremskojKamenici. O`alo{}eni: sinZlatko,snajaSla|a, unuci Dragana iMilo{. 73230

DragiBraco

73235

Hvalajojzasvuqubavinegukojunamjepru`ala.Zanas }eve~no`ivetiuna{imsrcima.Po~ivajumiruineka tean|eli~uvaju. Voletezauvek,tvojaunukaIvana samamomRajkom. 73221

Posledwipozdravdragom kom{ijiodstanarazgrade StevanaHristi}a23.

73215

P E T O G O D I [ W I P O M E N na{emdragomtatiisuprugu

Mane[kori}

ZoriBerklovi}

\or|eHrwa~ki

1940-2013.

Posledwipozdravna{ojdragojbakiisvekrvi

od:brataSlobodana, snajeAnkice ibrataniceJelene saporodicom.

73167

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{adraga

Dragana{a

73172

VlajkuVukosavu

Sapunotugeibola opra{tajuse: Svetislav,Du{an, Fenka i Du{anka.

Nema te re~i kojom se mo`e iskazatibolnauspomenanatebe. Ostala je praznina u na{im srcima. Ve~no}emotesese}ati. TvojbratDu{an saporodicom Mandica,Maja, Mane,Dijana iDane. 73229

Manetu[kori}u Tvoje prisustvo bilo je na{e bogatstvo, tvoja qubav na{a snaga, tvoje srce na{ ponos. Zatose}awenatebeimasnagu na{eg`ivota. Voletetvoji: sinoviNeboj{a, Nikola isuprugaJovanka. 73227


^ituqe l pomeni Posledwipozdrav

petak 19. april 2013.

Navr{ava se {est meseci od kakonasjenapustiona{sinovac

Posledwipozdravna{emuva`enomkolegi

23

2 P O M E N Navr{ava se {est tu`nih meseci od kako nas je napustiona{voqenisin

\or|u Hrwa~kom

Borivoju Prici

Ivan - Ivica Ivkov

sudiji u penziji

odkolektiva Privrednog suda u Novom Sadu.

odporodice Zobenica.

StricSekula istrina@ivka.

181-P

73222

Preminuojena{dragisuprug,}aleideda

73178

3 Tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da jeposlekratkeite{kebolestipreminuona{suprug, otac,dedaisvekar

Ivan - Ivica Ivkov Pomen }e se odr`ati u subotu, 20. 4. 2013. u 11 ~asova,naGradskomgrobqu. Sine,volimotei~uvamouna{imsrcima.

Borivoje Prica Sahrana }e se obaviti u subotu, 20. 4. 2013. godine, u 12.45sati,naGradskomgrobqu,uNovomSadu.

SuprugaSowa, sinoviSr|an iSlobodan, snajeVawa iMiqana, unuciMarko, Luka, Matija iAna.

Istinadatevi{enemajetu`na,ali}e{tiuvekbiti deoonihkojisutevoleli. Ostajejedinodatesesaqubavquse}amo. Sahranajedanas,19.4.2013.u12.45~asova,naGradskom grobquuNovomSadu.

73177

Opra{tamoseodna{egdedice

O`alo{}enaporodica:suprugaMilka,sinoviJovan iRale,unuciMilica iAleksa isnajaAn|a. 73176

73217

Dragomprijatequposledwipozdrav.

Tvoji,otacRadoslav imamaVida.

\or|e Hrwa~ki

1 Vlajka Vukosava Ispra}aj je danas, 19. 4. 2013. godine, u 14.15 ~asova, naGradskomgrobqu,uNovomSadu.

Prim. dr Natalija Lolin

Borivoje Prica PorodicaVu~kovi}.

ro|ena u Be~eju 1933 - preminula 10. aprila 2013. u Briselu Sahrana je u subotu, 20. aprila, u 13 ~asova, na PravoslavnomgrobquuBe~eju. O`alo{}eni:}erka isin saporodicama.

73218

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{dragi

1981 - 2013.

73210

73159

Pro{loje40danaodkakonasjenapustiona{dragi

Miroslav \ur|i}

Aleksandar Gruji~i}

SuprugaKa}a, }erkaLeca, unukDu{an izetCale.

Posledwipozdravvoqenombratuiujaku

Vlajku Vukosavu

O`alo{}eneporodice: Gruji~i}, Allihn, Kostin iBukinac.

„Mojsvijeteizgubqeni,suncebrate! Mojeranebezprebola,ranoquta!� Usubotu,20.4.2013.godine,u11sati,saglavnogulaza naGradskogrobqekrenu}emodaposetimowegovgrob. SestraMila Pal~ek saporodicom.

O`alo{}ene:sestraZaga Ivkovi} isestri~inaMirjana.

73224

73214

73212

Sahrana }e se obaviti 19. 4. 2013. godine, u 15.45 ~asova,naGradskomgrobqu,uNovomSadu.


24

lov

petak 19. april 2013.

ZAJEDNI^KOMODLUKOMDVAJUSRPSKIH MINISTARSTAVA

DOBARPO^ETAKSEZONELOVANASRNDA]E

Bezlovanajarebice unarednedvegodine

Foto: J. Pap

Jarebica u Srbiji se ne}e loviti barem u naredne dve godine! U najboqem slu~aju, lov na ovu poqsku koku bi}e mogu} 1. aprila 2015. godine, zajedni~ka je odluka ministarstava poqoprivrede i energetike i za{tite `ivotne

sredine. Lov na jarebice je ve} godinama zabrawen u Vojvodini, zbog velikog smawewa populacija ove ptice, a u ostatku Srbije do sada se lovila na jugu zemqe ( pre svega Ni{ki region, gde postoji stabilna i brojna populacija) i u mawoj meri na jo{ nekoliko lokacija. Od sada, ni to vi{e ne}e biti mogu}e. Na sajtu Lova~kog saveza Srbije stoji informacija:

„Na osnovu ~lana 21. Zakona o divqa~i i lovstvu („Slu`beni glasnik RS”, broj 18/10), ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede i ministar energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine, sporazumno donose Pravilnik o izmeni Pravilnika o progla{ewu lovostajem za{ti}enih vrsta divqa~i ^lan 1: U Pravilniku o progla{ewu lovostajem za{ti}enih vrsta divqa~i („Slu`beni glasnik RS”, broj 9/12), u Prilogu – Trajawe lovne sezone na lovostajem za{ti}ene vrste divqa~i, pod nazivom ptice (aves) – pernata divqa~, redni broj 13. bri{e se. ^lan 2: Radi za{tite i regulisawa brojnosti populacije poqske jarebice (Perdix perdix), ~ije je stawe populacije i stawe stani{ta naru{eno elementarnim nepogodama i nepovoqnim klimatskim uslovima (poplave, grad, oluje, dugotrajni mrazevi, visoki sne`ni nanosi, vi{emese~na su{a), lovostaj na poqsku jarebicu traje od dana stupawa na snagu ovog pravilnika do 31. marta 2015. godine. ^lan 3: Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom glasniku Republike Srbije”. D.Kn.

UNEDEQUUNIKINCIMA

SaborraspucanihSremaca U Nikincima }e se u nedequ 21. aprila, s po~etkom u 10 sati, odr`ati Sabor lovaca, sa nekoliko takmi~arskih disciplina: trap 25, karabin „ srnda} „ 5 metaka na 100 metara, „{icara” i pi{toq 25 metara - 10 metaka. Kotizacija za takmi~ewe u trapu je 1.000 dinara, a za ostale discipline po 500 dinara. Obezbe|eni su ru~ak i nagrade, kao i tambura{i. D.Kn.

UZDINSKILOVCIOBELE@ILIDEVET DECENIJADRU[TVA

Uvekzagledaniu svojlovnirevir Udru`ewe lovaca „Zec” iz Uzdina je u subotu proslavilo jubilej - 90 godina postojawa i neprekidnog rada u ovom ju`nobanatskom mestu. Sve~anost u Domu kulture, koja je bila izuzetna prilika podse}awa na decenije uspe{nog rada, pored ovda{wih lovaca prisustvovali su i prijateqi iz LU „Livade” koje okupqa lovce op{tine Kova~ica, kao i goste iz op{tina Pan~evo, Alibunar i Zrewanin, prigodnim programom obogatila su deca lovaca.

- Ponosni smo na prvih 90 godina postojawa jer je na{e lova~ko dru{tvo kroz generacije lovaca entuzijasta izgradilo jednu pre svega lova~ku porodicu, sa bogatim lovi{tem raznovrsne divqa~i. Kroz mati~nu evidenciju na{eg dru{tva evidentirano je 472 lovca, od kojih najvi{e u periodu 1971-1991, a za devet decenija mati~ni fond divqa~i nam se neznatno smawio i izmenio. Naselile su se divqe sviwe koje ve} par godina planski lovimo i koje su sve

KrajSenteve}devet medaqanavidiku U bogatim sen}anskim lovi{tima uvek je bilo kvalitetnih i trofejnih srnda}a, pa ni ova godina nije izuzetak: prema nezvani~nim procenama, nakon prva tri dana od po~etka sezone lova na srnda}e (15. aprila), odstreqeno je 21 grlo, a na vidiku je devet medaqa. Prema re~ima Nikole Jovi~i}a iz LU „Senta”, o~ekivawa od ove zezone su velika.

brojnije, a svedoci smo i sve prisutnije jelenske divqa~i koju moramo svim silama sa~uvati kako od predatora tako i od nesavesnih lovaca. Broj srne}e divqa~i nam je u stalnom porastu na {ta smo posebno ponosni - istakao je Fize{an. U ovda{wem lovnom reviru zec je bio prepoznatqiva divqa~, pa je i dru{tvu po tom dato ime, a zbog problema koje ima sa populacijom ze~eva i u drugim revirima, uzdinski lovci iskazuju spremnost da se kroz razne akcije, pa i lovostaj, povede ra~una da se sa~uva i pove}a broj ove divqa~i. Po{to uzdinski revir rasola`e brojnim barama i trsticima ne oskudeva u pernatoj divqa~i, ali su se na`alost naselili {akali, pa se ovaj predator koji nanosi veliku {tetu intenzivno lovi. M.Mitrovi}

skoro do sredine aprila - rekao je Jovi~i}. Naravno, ovo su tek procene, a kona~nu re~ da}e komisija za ocenu trofeja. Do kraja sezone planiran je odstrel jo{ 30 grla: desetak treba da love gosti iz inostranstva koje o~ekujemo narednih dana, 10 doma}i lovci - turisti, a isto toliko planiramo da ponudimo inostranim lovcima u avgustu.

I predsednik sen}anskih lovaca Dragan Todorovi} je zadovoqan prvim danima lova na srnda}e u revirima tamo{wih lovi{ta, koje su i sada mawim delom pod vodom, zbog obilnih prole}nih ki{a i podizawa podzemnih voda. Po wegovim re~ima, do sada su kraj sente lovili gosti iz Nema~ke i Austrije, a o~ekuje se nastavak ovog trenda. D.Kne`i}

USPE[ANODSTRELKRAJSRPSKOGKRSTURA

Laneperika{,ovegodinezlato Odstrel trofejnih srnda}a na krajwem severu Banata u reviru Lova~kog udru`ewa „Srpski Krstur”, na otvarawu sezone otpo~eli su stalni gosti, pa je tako ve} u ponedeqak gostu iz Italije Enriku Zopasu do{ao na ni{an srnda} sa zlatnim trofejom. Zopas je, ina~e, pro{le sezone u ataru Srpskog Krstura odstrelio redak trofej perika{a i za wega platio oko 3.000 evra, pa je ponovo do{ao u bogato lovi{te kraj Tise. Upravnik lovi{ta Radenko Cvejanov - Beka ka`e da zlatni trofej jo{ nije ocewen, ali da je bruto te`ine 600 grama, te da ima sve elemente za oko 135 CIC poena, pa }e se od ovog zlata inkasirati oko 1.650 evra. Dva srnda}a osredwe trofejne vrednosti odstrelio je gost iz Austrije, dva dana je lovio i

NEVOQELOVA^KOG DRU[TVA„LISAC” Predsednik uzdinskih Lovaca Petru Fize{an je u sve~anom govoru istakao da bez obzira na sve promene u minulom vremenu, ovda{wi lovci nikada nisu mewali oblik svog delovawa, te da su uvek bili samo zagledani u svoj lovni revir, vode}i ra~una o prirodi i mati~nom fondu divqa~i. Fize{an je potsetio da je Uzdinsko gra|ansko lova~ko dur{tvo nastalo 1923. godine udru`ivawem 32 lovca ovog mesta, te da prvi pisani trag iz lovne sezone 1928/29. kazuje da je ulovqeno 306 ze~eva, 50 jarebica, 72 prepelice, 29 gwuraca, 136 divqih pataka, 97 gusaka, 640 kobaca, 848 vrana i svraka, 15 lisica i 90 pasa lutalica. Iste godine organizovana je uspe{na lova~ka zabava sa pozori{nom predstavom i igrankom i prva utakmica u ga|awu glinenih golubova.

- Me|u do sada odstreqenim srnda}ima, realno je o~ekivati da devet budu u medaqi: konkretno, o~ekujemo tri zlatne, pet srebrnih i jednu bronzanu. Imamo zaista lepih primeraka solidne neto mase do 600 grama, a tim da nekoliko primeraka ima ne{to slabiju boju rogovqa, {to je logi~no s obzirom da je hladno vreme s malo sun~anih dana potrajalo

Lopovi uposeti

Uo~i tradicionalnog lovno streqa~kog takmi~ewa, povodom Uskrsa, za sada nepoznati lopovi poharali su streli{te Lova~kog dru{tva „Lisac” iz Crepaje. Ukradene su sve tri ma{ine za izbacivawe glinenih golubova, kompletne instalacija, kao i ~eli~na vrata sa objekta. - Dok policija radi svoj posao, snalazimo se i uskr{wi dani ne}e biti otkazani - ka`e predsednik Dru{tva Goran Josipovi}. U pomo} su nam pritekle kom{ije iz okolnih udru`ewa kojima se zdu{no zahvaqujemo. O~ekujemo 30 ekipa iz ju`nog Banata, a mogu}e da nam se pridru`e i lovci iz Po`arevca. Ovo takme~ewe podr`ava Mesna zajednica kao i Kowi~ki klub ”Lipicaner” iz Crepaje. S.Stojanovi}

Pro{logodi{wi odstrel retkog srnda}a

gost iz Nema~ke koji je odstrelio grla sa bronzanim i srebrnim trofejom. - Do sada smo odstrelili {est srnda}a, a ide jako te{ko jer je mnogo terena pod vodom - raportirao je ju~e Cvejanov. - Putevi su lo{i i teren nepristupa~an, divqa~ se pomerila, tako da jo{ nismo bili u mogu}nosti da do|emo do nekih terena, pa u polovini atara jo{ nismo lovili. Kod nas je dosta zastupqen slatinasti i ritski teren, imali smo i zaglavqivawa pa nismo mogli uvek da pro|emo gde smo `eleli. Trudimo se, a na{i gosti su strpqivi i razumeju situaciju. U LU „Srpski Krstur” za ovu sezonu planirali su odstrel 45 grla, a po{to ima najava za dolazak gostiju u avgustu, za taj deo sezone }e se ostaviti odstrel desetak grla. M.Mitrovi}


sport

25

petak 19. april 2013.

POMO] KLADIONI^ARIMA ENGLESKA PREMIJER LIGA

NA[ PREDLOG

Subota

Plavci u paklu Enfilda

Fulam-Arsenal Nori~-Reding KvinsPark-Stouk Sanderlend-Everton Svonsi-Sautempton VBA-Wukasl VestHem-Vigan Nedeqa Totenhem-Man.siti Liverpul-^elsi Ponedeqak Man~esterj.-AstonVila 11.Man~esterj. 33 12.Man~esters. 32 13.^elsi 32 33 14.Arsenal 32 15.Totenhem 16.Everton 33 33 17.Liverpul 32 18.VBA 19.Svonsi 32 10.Fulam 33 11.VestHem 33 12.Sautempton 33 33 13.Wukasl 14.Nori~ 33 15.Sanderlend 33 16.Stouk 33 17.AstonVila 33 18.Vigan 32 19.KvinsPark 33 33 20.Reding

26 20 18 17 17 14 13 13 10 10 10 9 10 7 8 7 8 8 4 5

3 8 7 9 7 14 11 5 11 10 9 11 6 14 10 13 10 7 12 9

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (14.30) (17) (21) 4 4 7 7 8 5 9 14 11 13 14 13 17 12 15 13 15 17 17 19

75:35 58:27 64:33 64:35 55:40 51:37 59:40 42:43 43:42 44:51 38:47 47:54 42:59 31:52 37:45 28:41 36:60 37:58 29:54 36:63

81 68 61 60 58 56 50 44 41 40 39 38 36 35 34 34 34 31 24 24

ENGLESKA – ^EMPION[IP Danas

Hal-Bristol

(20.45)

Subota Hadersfild-Milvol Barnli-Kardif Vatford-Blekburn NotingemF.-Barsli Bolton-Midlzboro KristalP.-Lester Birmingem-Lids [efildV.-Ipsvi~ Derbi-Piterboro Brajton-Blekburn ^arlton-Vulverhempton 11.Kardif 43 25 9 43 24 5 12.Hal 13.Votford 43 21 8 14.Brajton 43 16 18 15.KristalP. 42 18 12 16.Lester 43 18 10 43 17 12 17.Bolton. 18.Notingem 43 16 15 19.^arlton 43 15 13 10.Midlzbro 43 18 4 11.Lids 43 16 10 12.Birmingem 43 14 15 13.Ipsvi~ 43 15 11 43 13 16 14.Blekpul 15.Derbi 43 14 13 16.Milvol 41 15 10 17.Barnli 43 14 12 18.[efild 43 15 9 19.Blekburn 42 13 14 20.Piterboro 43 14 9 43 14 9 21.Vulvs 22.Hadersfild 43 13 12 23.Barnsli 43 13 11 24.Bristol 43 11 7

(13.30) (13.45) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) 9 14 14 9 12 15 14 12 15 21 17 14 17 14 16 16 17 19 15 20 20 18 19 25

68:41 59:48 78:55 59:41 67:57 65:42 64:57 60:56 57:55 58:64 54:62 60:65 44:57 57:54 60:59 50:55 57:58 50:59 51:55 53:63 53:63 45:70 52:68 57:77

84 77 71 66 66 65 63 58 58 58 57 56 55 55 55 54 54 53 51 51 51 50 40

NEMA^KA BUNDES LIGA Danas Borusija(M)-Augzburg Subota Borusija(D)-Majnc Bajer-Hofenhajm Hanover-Bajern Hamburg-FortunaD. Ajntraht-[alke Verder-Volfsburg Nedeqa [tutgart-Frajburg Nirnberg-GrojterF. 11.Bajern 12.Borusija(D) 13.Bajer 14.[alke 15.Frajburg 16.Ajntraht 17.Borusija(M) 18.Hamburger 19.Majnc 10.Hanover 11.Nirnberg 12.[tutgart 13.Volfzburg 14.Verder 15.Fortuna 16.Augzburg 17.Hofenhajm 18.GrojterF.

29 25 3 29 17 7 29 14 8 29 13 7 29 12 9 29 12 6 29 10 11 29 12 5 29 10 9 29 11 5 29 9 11 29 10 6 29 8 10 29 8 8 29 7 9 29 6 9 29 6 6 29 2 9

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30) (15.30) (17.30) 1 5 7 9 8 11 8 12 10 13 9 13 11 13 13 14 17 18

83:13 72:35 53:38 50:45 39:34 42:42 36:39 34:45 36:34 50:49 33:39 31:46 35:45 45:56 35:45 27:44 35:54 19:52

78 58 50 46 45 42 41 41 39 38 38 36 34 32 30 27 24 15

HRVATSKA Inter-Istra Zagreb-Zadar

Danas

Subota Cibalija-Dinamo Rijeka-Lokomotiva Split-Osijek Nedeqa Slaven-Hajduk 11.Dinamo 27 19 4 12.Hajduk 27 13 8 13.Lokomotiva 27 13 7 14.Rijeka 27 13 7 15.Split 27 13 6 16.Slaven 27 9 7 17.Osijek 27 7 12 18.Istra1 27 7 10 19.Zadar 27 7 6 10.Cibalia 27 7 5 11.Inter 27 4 11 12.Zagreb 27 6 5

(18) (18) (15) (19) (19) 4 6 7 7 8 11 8 10 14 15 12 16

59:18 40:23 47:34 37:33 41:29 32:42 22:25 28:29 28:51 23:37 28:37 23:50

(19) 61 47 46 46 45 34 33 31 27 26 23 23

[PANIJA – PRIMERA Danas Majorka-R.Vaqekano Subota Granada-Vaqadolid Real(M)-Betis Barselona-Levante Valensija-Malaga Nedeqa Hetafe-Espawol Deportivo-Atletik(B) Osasuna-Sosijedad Seviqa-Atletiko(M) Ponedeqak Selta-Saragosa

Fudbalski globus {irom sveta vrti se sve ve}om brzinom, po~iwe fini{ u svim ligama. Na Ostrvu se najzanimqiviji susret igra na Enfildu gde se sastaju Liverpul i ^elsi. Crveni su u neugodnom polo`aju jer im polako izmi~e izlazakuEvropu,dokplavciiz Londona vode bitku s ArsenalomzadirektanplasmanuLigu {ampiona. Jesenas na Stamford Briyu nije bilo pobednika(1:1). - Nakon brodoloma koji smo do`iveli na gostovawu protiv Sautemptonaunezgodan~asnas

11.Barselona 31 26 12.Real 31 21 13.Atletiko(M)31 20 14.Sosijedad 31 15 15.Malaga 31 14 16.Valensija 31 14 31 14 17.Betis 31 12 18.Hetafe 19.Vaqekano 31 14 10.Seviqa 31 12 31 10 11.Espawol 12.Levente 31 11 13.Vaqadolid 31 10 14.Atletik(B) 31 10 31 8 15.Osasuna 16.Deportivo 31 7 17.Granada 31 7 31 7 18.Saragosa 19.Majorka 31 7 31 6 20.Selta

SIGURNO Ajaks-Herenven 3+(1.30) Braga-Akademika 1(1.45) Borusija(D)-Majnc 1(1.50) Olimpik(M)-Brest 1(1.35) Real-Betis 3+(1.35) Fiorentina-Torino 1(1.45) REALNO Hanover-Bajern Fulam-Arsenal AZAlkmar-PSV Barselona-Levante Moreirense-Porto Inter-Parma

2(1.65) 2(1.80) 2(1.80) 4+(1.80) 3+(1.70) 1(1.80)

IZNENA\EWE Amkar-Rubin 2(2.05) Motpeqe-Lion 2(3.00) Verder-Vofzburg 1(2.15) Totenhem-Man~esters. H(3.10) Seviqa-Atletiko(M) 2(2.70) Rostov-Terek1 (2.60)

BaneIvanovi}iYonTeripredgolomLiverpula

sti`e ekipa ^elsija. Me~ s plavcima uvek ima posebnu dra`, pogotovo {to igramo na doma}em terenu. Imamo kadrovskih problema ali nas to ne obeshrabruje, naprotiv. Nemamo prava na kiks, a upravo uvelikim utakmica mo`emo da popravimoutisak-kazaojeDanijelStariyuzdanicaLiverpula. U30.kolaBundesligenaprogramu su utakmice 30. kola. Jedan od interesantnih duela se igra na Komercbank Areni gde }e snage ukrstiti doma}i AjntrahtkojiseborizaLiguEvrope i [alke. Doma}in nije slaviouduelusa~etomizGelzer-

kirhena posledwih osam me|usobnihduela. -GostujemouFrankfurtugde nam ni malo ne}e biti lako. Ipakuzdamseuna{uformuiz koje }emo poku{ati da sakupimo{tovi{ebodovakakobismo ostaliutrcizasamvrhijedno od mesta koje direktno vodi u Ligu {ampiona - rekao je napada~[alkeaKlas-JanHuntelar. Na Apeninima Juventus do~ekujetre}eplasiraniMilan.Rosonerisuslaviliuprvomdelu sezone golom Robiwa, dok je Stara dama imala vi{e uspeha uKupu. - Igramo u zavidnoj formi, gostiimajunekolikoveomaopa-

snihpojedinaca,alisamuveren da }emo slaviti- kazo je ofanzivni vezwak Stare dame, Pol Pogba. Kod[panacaValensijado~ekujeMalagu.Gosti}ebitinekopletni, odsustvova}e Santa Kruz,TulalaniMorales,dok}e slepi mi{evi biti u najja~em sastavu. Uloga favorita je na strani pulena Ernesta Valverdeakojio~ekujete{kuutakmicu sapovoqnimishodom: -Ne}ebitinimalolako.Posledwih nedeqa uspeli smo da podignemo formu i napravom smoputu.Ako`elimousamvrh tabele moramo da pobe|ujemo. kazaojeValverdere. I. G.

RUSIJA

ITALIJA – SERIJA A

ITALIJA – SERIJA B

TURSKA

Danas

Danas Galatasaraj-Elazig Subota Orduspor-Ka{impasa Karabuk-Mersin Akhi{ar-Be{ikta{ Nedeqa Istanbul-Gaziantep Kajzeri-Sivas Antalija-Bursa Gen~ler.-Fenerbah~e Ponedeqak Eski{ehir-Trabzon 11.Galatasaraj 12.Fenerbah~e 13.Be{ikta{ 14.Bursa 15.Ka{impasa 16.Kajzeri 17.Gen~ler. 18.Antalija 19.Eski{ehir 10.Trabzon 11.Sivas 12.Gaziantep 13.Elazig 14.Karabuk 15.Istanbul 16.Akhi{ar 17.Orduspor 18.Mersin

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

17 16 13 12 12 12 9 12 9 10 10 9 8 9 8 8 6 4

8 7 10 10 7 6 13 4 12 7 6 9 11 7 9 8 11 9

(19) (16) (19) (19) (13.30) (16) (19) (19) (19) 4 6 6 7 10 11 7 13 8 12 13 11 10 13 12 13 12 16

55:30 50:30 55:42 44:36 42:32 40:40 42:40 43:44 42:35 31:33 33:39 34:45 26:42 36:46 35:37 25:38 33:40 29:46

59 55 49 46 43 42 40 40 39 37 36 36 35 34 33 32 29 21

MA\ARSKA Danas [iofok-MTK Ujpe{t-Pe~uj

(17) (19)

Subota Honved-Ke~kemet Videoton-Pak{ Eger-Kapo{var Lombard-\erETO Nedeqa Di{|er-Ferencvaro{ Sombatheq-Debrecen 11.\erETO 22 12.MTK 22 13.Videoton 23 14.Ferencvaro{ 23 15.Debrecen 23 16.Pak{ 23 17.Honved 22 18.Dio`der 22 19.Halada{ 23 10.Ke~kemet 22 11.Kapo{var 23 12.Ujpe{t 22 13.Pe~ujMFK 23 14.Lombard 23 15.Eger 23 16.[iofok 22

15 12 11 10 11 7 9 8 7 8 8 7 7 6 2 2

6 5 6 8 3 11 5 7 9 6 5 7 7 5 6 4

(14) (16) (16) (18.30) (16.30) (18.30) 1 5 6 4 9 5 8 7 7 8 10 8 9 12 15 16

44:18 35:21 38:18 39:26 33:23 34:25 34:33 21:24 26:21 27:30 26:28 28:31 24:30 17:37 17:47 20:51

51 41 39 38 36 32 32 31 30 30 29 28 28 23 12 10

Amkar-Rubin

(15)

Subota Mordovia-Volga K.Sovjetov-Alanija Kuban-Lokomotiva Nedeqa CSKA-Spartak Zenit-Krasnodar An`i-Dinamo Ponedeqak Rostov-Terek 11.CSKA 24 18 12.Zenit 24 15 13.An`i 24 13 14.Rubin 24 12 15.Spartak 24 12 16.Kuban 24 11 17.Dinamo 24 12 18.Krasnodar 24 10 19.Terek 24 10 10.Lokomotiva 24 9 11.Rostov 24 6 12.Amkar 24 6 13.Volga 24 5 14.Kr.Sovjetov 24 5 15.Alanija 24 3 16.Mordovija 24 4

2 5 7 4 4 6 3 5 5 6 7 6 6 5 7 4

(11.30) (14) (16.30) (11.30) (14) (16.30) (17) 4 4 4 8 8 7 9 9 9 9 11 12 13 14 14 16

42:17 42:21 38:25 30:20 42:34 39:26 32:27 39:32 27:36 28:26 23:29 27:38 22:39 22:42 22:41 23:45

56 50 46 40 40 39 39 35 35 33 25 24 21 20 16 16

FRANCUSKA Danas Montpeqe-Olimpik(L) Subota Olimpik(M)-Brest Nedeqa Bastija-Lil Nansi-Evijan So{o-Bordo Rems-Valensijen Tuluz-Lorijen PS@-Nica Sreda SentEtjen-Aja~io Ren-Troa 11.PS@ 12.Olimpik(M) 13.Olimpik(L) 14.SentEtjen 15.Nica 16.Lil 17.Monpeqe 18.Lorien 19.Bordo 10.Ren 11.Tuluz 12.Bastija 13.Rems 14.Valensijen 15.Aja~o(-2) 16.Evian 17.So{o 18.Nansi 19.Brest 20.Troa

32 20 7 32 17 7 32 16 8 32 14 12 32 15 9 32 14 11 32 14 6 32 12 11 32 11 13 32 12 6 32 10 11 32 11 6 32 9 10 32 9 10 32 8 13 32 8 10 32 8 8 32 7 10 32 8 5 32 4 13

(20.30)

Subota \enova-Atalanta Udineze-Lacio Nedeqa Inter-Parma Napoli-Kaqari Sijena-Kjevo Katanija-Palermo Roma-Peskara Bolowa-Smapdorija Fiorentina-Torino Juventus-Milan

(18) (20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (20.45)

11.Juventus 32 23 5 32 18 9 12.Napoli 13.Milan 32 17 8 14.Fiorentina 32 16 7 15.Roma 32 15 6 16.Lacio 32 15 6 17.Inter 32 15 5 18.Udineze 32 12 12 19.Katanija 32 13 8 10.Kaqari 32 11 9 11.Parma 32 10 9 12.Bolowa 32 10 8 13.Sampd.(-1) 32 10 8 14.Atalanta(-2) 32 11 6 15.Torino(-1) 32 8 13 16.Kjevo 32 10 6 17.Sijena(-6) 32 9 9 18.Palermo 32 5 13 19.\enova 32 6 10 20.Peskara 32 6 3

4 5 7 9 11 11 12 8 11 12 13 14 14 15 11 16 14 14 16 23

63:20 58:30 56:35 58:39 63:53 40:39 50:45 44:39 40:38 39:49 39:42 42:41 37:39 34:47 40:45 32:48 34:44 29:45 32:50 24:66

74 63 59 55 51 51 50 48 47 42 39 38 37 37 36 36 30 28 28 21

(17) (14) (17) (17) (17) (17) (21) (18.30) (18.30) 5 8 8 6 8 7 12 9 8 14 11 15 13 13 11 14 16 15 19 15

57:20 36:32 53:34 51:25 48:37 48:31 49:41 52:51 33:28 43:47 40:41 43:60 31:37 41:48 33:41 38:46 32:50 30:48 29:50 36:55

67 58 56 54 54 53 48 47 46 42 41 39 37 37 35 34 32 31 29 25

Subota Sasuolo-Bari Specija-Empoli Citadela-JuveStabija Groseto-Livorno Novara-Modena Vi}enca-ProVer}eli Krotone-Re|ina Ternana-Varese ]ezena-Lan}iano Verona-Bre{a Ponedeqak Askoli-Padova(19) 11.Sasuolo 37 23 8 12.Livorno 36 20 10 13.Verona 37 19 12 14.Empoli 37 17 12 15.Novara(-3) 36 17 8 16.Bre{a 37 12 17 17.Vareze(-1) 37 14 11 18.Modena(-2) 37 13 11 19.JuveStabija37 12 12 10.Ternana 37 11 14 11.Padova 37 11 14 12.Krotone(-2) 37 13 9 13.Specija 37 11 12 14.]ezena 37 11 12 15.Bari(-7) 37 13 12 16.]itadela 37 10 14 17.Lan}ano 37 9 16 18.Re|ina(-2) 37 10 13 19.Askoli(-1) 37 11 8 20.Vi}enca 37 8 11 21.ProVer}eli 37 8 7 22.Groseto(-6) 37 6 11

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (21)

6 6 6 8 11 8 12 13 13 12 12 15 14 14 12 13 12 14 18 18 22 20

71:34 67:42 52:29 62:47 64:38 50:41 49:48 47:46 49:54 32:33 40:44 36:48 45:53 40:53 46:39 45:56 44:54 37:47 45:56 36:50 33:58 38:58

77 70 68 63 56 53 52 48 48 47 47 46 45 45 44 44 43 41 40 35 31 23

RUMUNIJA BOSNA I HERCEGOVINA Nedeqa [iroki-Sarajevo Travnik-Olimpik Borac-Gradina Zriwski-GO[K Slavija-Radnik Leotar-Vele` @eqezni~ar-^elik Zvijezda-Rudar 11.@eqezni~ar 22 12.Sarajevo 22 13.Borac 22 14.Olimpik 22 15.[iroki 22 16.^elik 22 17.Slavija 22 18.Leotar 22 19.Zriwski 22 10.Rudar 22 11.Vele` 22 12.Radnik 22 13.Zvijezda 22 14.Travnik 22 15.GO[K 22 16.Gradina 22

16 13 11 10 10 9 9 9 10 8 7 6 6 6 3 0

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) 3 6 6 7 4 6 6 6 3 4 5 8 5 5 7 5

3 3 5 5 8 7 7 7 9 10 10 8 11 11 12 17

33:13 37:13 31:16 26:19 33:21 28:23 21:19 22:22 20:27 26:28 29:30 21:25 25:32 17:33 14:32 13:43

51 45 39 37 34 33 33 33 33 28 26 26 23 23 16 5

Danas Univerzitatea-GazMetan Subota TurnuSeverin-Ja{i Vitorul-Rapid(B) Nedeqa Astra-^ealul Glorija-Klu` Konkordija-Vaslui Panduri-Dinamo(B) Ponedeqak Bra{ov-Otelul(18) Steaua-Petrolul(19.45) 11.Steaua 26 12.Petrolul 26 13.Astra 26 14.Panduri 26 15.Dinamo 26 16.Vaslui 26 17.Rapid 26 18.Klu` 26 19.Brapov 26 10.GazMetan 26 11.Ocelul(-2) 26 12.Univerzitat.26 13.Vitorul 26 14.^elaul 26 15.Konkordija 26 16.Ja{i 26 17.Severin 26 18.Glorija 26

20 4 13 9 14 5 14 5 13 7 11 8 10 8 9 9 9 8 9 7 8 9 7 8 5 12 7 6 6 7 6 4 4 8 3 8

(19.30) (18) (20.30) (16) (18) (18.30) (20.30)

3 5 5 9 8 8 6 8 2 6 10 7 8 5 7 8 7 6 6 6

(21) (16) (18) (20) (22) (12) (17) (19) (21) (22) 2 5 6 7 9 9 11 11 15 13 11 13 13 16 16 16 17 18 18 19

98:33 80:29 56:25 57:39 44:32 47:45 47:46 39:46 40:51 48:45 40:42 35:50 40:44 34:56 26:36 42:63 27:50 28:49 33:63 29:46

81 68 65 54 50 50 48 44 44 42 40 40 38 35 31 29 28 27 27 24

[PANIJA – SEGUNDA Danas Sabadeq-Rekreativo Subota \irona-Lugo Herez-LasPalmas Ponferadina-Hihon Gvadalahara-Hueska Nedeqa Alkorkon-El~e Hueska-Kordoba Almerija-Numansija BarselonaB-Mursija Viqareal-Rasingantander Kasteqon-Mirande{ 34 21 9 11.El~e 34 18 6 12.\irona 13.Alkorkon 24 18 5 14.Viqareal 34 15 13 15.Almerija 34 17 7 16.LasPalmas 34 15 10 17.Ponferadina3416 4 18.Barselona(B)3414 8 19.RealSporting3413 10 10.Kordoba 34 13 8 11.Lugo 34 13 8 12.Sabadeq 34 13 7 13.Numansija 34 11 12 34 13 5 14.Kastiqa 15.Rekreativo 34 13 5 16.Gvadalahara 34 10 11 17.Mirandes 34 9 11 18.Mursija 34 9 9 19.Herkules 34 8 11 20.Hueska 34 9 8 34 9 8 21.Rasing 22.Kserez 34 5 9

4 10 11 6 10 9 14 12 11 13 13 14 11 16 16 13 14 16 15 17 17 20

(21) (17) (18) (18) (21) (12) (17) (17) (17) (19) (21) 45:19 61:43 46:40 51:31 57:41 53:44 47:44 68:59 51:43 43:42 35:38 50:56 40:42 60:54 42:52 38:44 26:41 36:47 34:44 37:50 28:44 26:56

72 60 59 58 58 55 52 50 49 47 47 46 45 44 44 41 38 36 35 35 35 24

HOLANDIJA Ajaks-Herenven

Danas

(20)

Subota Groningen-DenHag Herakles-RKC Viqem-Roda AZAlkmar-PSV Nedeqa Venlo-Tvente Utreht-Breda NEC-Cvole Fejenord-Vitese 11.Ajaks 12.Vitese 13.PSV 14.Fejenord 15.Tvente 16.Utreht 17.Herenven 18.Groningen 19.NEC 10.DenHag 11.Breda 12.Herakles 13.AZAlkmar 14.Cvole 15.RKC 16.Roda 17.Venlo 18.Viqem

30 19 30 18 30 19 30 18 30 15 30 15 30 11 30 11 30 10 30 8 30 9 30 8 30 8 30 8 30 7 20 5 30 5 30 3

9 7 3 6 9 6 8 6 7 12 8 10 9 9 10 12 7 8

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45) (12.30) (14.30) (14.30) (16.30) 2 5 8 6 6 9 11 13 13 10 13 12 13 13 13 13 18 19

73:30 63:35 90:35 55:36 49:27 43:38 47:53 32:45 38:52 43:56 35:47 53:61 47:49 34:46 33:38 43:61 29:59 28:67

66 61 60 60 54 51 41 39 37 36 35 34 33 33 31 27 22 17

CRNA GORA 2 4 7 7 6 7 8 8 9 10 9 11 9 13 13 16 14 15

60:21 40:21 49:26 40:35 39:27 36:27 26:24 41:31 32:35 29:35 29:31 24:38 30:38 32:43 21:41 25:38 23:35 18:48

64 48 47 47 46 41 38 36 35 34 31 29 27 27 25 22 20 17

Subota Lov}en-Jedinstvo Mornar-Petrovac Sutjeska-Zeta Budu}nost-Mogren ^elik-Mladost Rudar-Grbaq 11.Sutjeska 12.Budu}nost 13.^elik 14.Rudar 15.Grbaq 16.Mladost 17.Petrovac 18.Zeta 19.Mogren(-1) 10.Jedinstvo 11.Mornar 12.Lov}en

25 18 25 13 25 12 25 13 25 10 25 7 25 7 25 6 25 7 25 6 25 5 25 5

(16) (16) (16) (16) (16) (16) 3 9 7 4 9 9 9 9 6 7 6 4

4 3 6 8 6 9 9 10 12 12 14 16

39:18 44:24 32:22 31:26 26:10 27:32 27:32 28:35 21:26 23:35 21:38 22:43

57 48 43 43 39 30 30 27 26 25 21 19


26

sport

petak 19. april 2013.

JO[JEDNOPRIZNAWEZANOVOSADSKETRENERE

VOJVODINASRBIJAGASVE^ERASUDERBIJUDO^EKUJEMEGAVIZURU

Kozi}poma`e Kolakovi}u

PobedavodinaJadran

Mu{ka odbojka{ka reprezentacija Srbije dobila je poja~awe. Za prvog pomo}nika u nacionalnom timu promovisan je Strahiwa Kozi}, sada pomo}ni

arhivirali odavno. Oba tima su se promenila u odnosu na sastave u Prvoj ligi, a to se naro~ito odnosi na nas. Zbog toga i ka`em da su na{i rivali uigraniji. Me|utim, nas ohrabruje to {to ostvarujemo ono {to smo zacrtali, a to je da iz utakmice

Vo{isko~io rejting Sini{a Mati} se malo osvrnuo i na doga|awa u ligi. - Na{i timovi iz Jadranske lige nekako podcewiva~ki gledaju na klubove iz Prve lige, koji su se plasirali u „supericu”. A najvi{e podcewuju Vojvodinu. Ne znam zbog ~ega. Ipak, posle na{ih pobeda po~eli su da nas shvataju malo ozbiqnije. u utakmicu di`emo formu. Sada imamo dvanaest upotrebqivih igra~a i to je na{a velika snaga. Sad mo`emo da dr`imo visok nivo igre. Svi smo zdravi i to je najva`nije. Jedni druge dobro poznajemo i mislim da }e pobednika odlu~iti sitnice. Uostalom, duel s Mega Vizurom ne shvatamo kao dan D. Ona je samo jedan u nizu koje }emo igrati do kraja - istakao je Mati}. Utakmica se igra ve~eras na Slanoj bari od 20.30 ~asova. M.Pavlovi}

Nikola Pe{akovi}

Foto: F. Baki}

Ko{arka{i Vojvodine Srbijagasa ve~eras u derbiju Superlige Srbije do~ekuju Mega Vizuru. Obe ekipe su u dosada{wih pet kola ~etiri puta slavile i do`ivele jedan poraz. Novosa|ani su drugi, a Mega Vizura tre}a na tabeli. I jedni i drugi na~inili su prijatno iznena|ewe i ve~era{wi duel mogao bi mnogo toga da odlu~i {to se ti~e plasmana u Jadransku ligu. U crveno - belom taboru isti~u da ovo jeste derbi, ali da }e u utakmicu u}i kao u svaku drugu i i}i na pobedu. O~igledno da }e u hali na Slanoj bari biti veoma zanimqivo. Nikola Pe{akovi}, igra~ Vojvodine, naglasio je da wegovom timu predstoji jo{ jedna te{ka utakmica u nizu. - Mislim da je ve~era{wi susret najbitniji za nas u ovom delu takmi~ewa. Pobedili smo ih dva puta u Prvoj ligi i to nam mnogo zna~i, ali oni igraju dobru ko{arku. Imaju izuzetne ko{arka{e Marjanovi}a, Veli~kovi}a i Mici}a, koji }e nam biti i najve}a opasnost. Wih moramo da zaustavimo i u utakmicu }emo u}i maksimalno koncentrisani, jer `elimo da pobedimo rekao je Pe{akovi}. Trener Novosa|ana Sini{a Mati} dodao je da `eli da i tre}a bude sre}a. - Savladali smo ih dva puta, ali te utakmice i pobede smo

Strahiwa Kozi}

trener u Vojvodini NS seme. To je jo{ jedno u nizu priznawa za novosadske trenere, jer je nedavno za selektora juniorske reprezentacije imenovan Sini{a Reqi}. - Veoma sam prijatno iznena|en ukazanom {ansom u nacionalnom timu. Velika mi je ~ast {to }u da radim u reprezentaciji i da budem u prilici da sara|ujem sa Igorom Kolakovi}em. Veliki je zadatak ispred mene, jer treba adekvatno da zamenim @eqka Bulatovi}a koji je veoma dugo s reprezentacijom. Hvala Odbojka{kom savezu Srbiju, pre svega predsedniku Bori~i}u i Kolakovi}u za pru`enu {ansu - rekao je Strahiwa Kozi}. Kozi} je ujedno i jedini novosadski trener u novijoj istoriji koji je izabran za pomo}nika selektora. - Nisam znao za taj podatak, ali je utoliko ve}a ~ast, ali i odgovornost koja se name}e na toj veoma odgovornoj poziciji. Nadam se da }u radom i zalagawem da opravdam poverewe qudi koji su me imenovalii za pomo}nika selektora - istakao je Kozi}. Mu{ka seniorska reprezentacija okupi}e se 29. aprila u beogradskom hotelu „M”, a o~ekuje je ovog leta Svetska liga i Evropsko prvenstvo u septembru. M.Risti}

PRVAUTAKMICAFINALAPLEJ-OFAZADAME NBALIGA

Karmelonajboqistrelac Kraj prvog dela sezone najja~e lige na svetu prilika je i za presek u~inka igra~a. Karmelo Entoni uspeo je u svojoj nameri, postao je i definitivno najboqi strelac lige. Nakon posledwe utakmice pre po~etka plej-ofa, statistika ne la`e - najboqi igra~ Wujork Niksa prose~no je ubacivao 28,7

Paroviplej-ofa ZAPADNA KONFERENCIJA: Oklahoma - Hjuston, San Antonio - Lejkersi, Denver Golden Stejt, Klipersi Memfis. ISTO^NA KONFERENCIJA: Majami - Milvoki, Wujork - Boston, Indijana Atlanta, Bruklin - ^ikago.

poena, ispred Kevina Durenta sa 28,1 i Kobi Brajant sa 27,3. Posledwi igra~ Niksa koji je pre wega bio najboqi strelac lige bio je Bernard King, tokom sezone 1984/85. Najboqi skaka~ lige je Dvajt Hauard, sna`ni centar Lejkersa je ostvarivao 12,4 skoka po utakmici. Drugi u toj kategoriji je Crnogorac Nikola Vu~evi}, sa 11,9 skokova. Najboqi asistent lige je plejmejker Bostona Ra`on Rondo, po me~u je imao 11,1 asistencija, ispred rivala iz Klipersa Krisa Pola (9,7), koji je najboqi kradqivac lopti (2,41 po me~u). Najvi{e blokada po utakmici imao je Ser` Ibaka, ko{arka{ Oklahome. Najve}i procenat uspe{nosti {uta iz igre imao je Deandre Yordan iz Klipersa

Beogra|anke bli`etituli Crvenazvezda-NISSpartak3:1 (23:25,25:21,25:21,25:16)

Karmelo Antoni (Wujork)

(64,3 odsto), Kevin Durent najpreciznije je izvodio slobodna bacawa (90,5 odsto), a najuspe-

{niji u {utu z atri poena bio je igra~ Detroita Hoze Kalderon (46,1).

ME\UNARODNAREGATAUITALIJI

Izbornatrkazana{e Od danas do nedeqe Srbiju }e na tradicionalnoj internacionalnoj regati u italijanskom Piedoluku (“Memorijal Paolo D’aloja”) predstavqati osam vesla~a. Trka je izborna za na{e reprezentativce. U disciplini dvojac bez kormilara nadmeta}e se Nikola Stoji} Nenad Be|ik, Goran Jagar - Milo{ Tomi}, Miqan Vukovi} Veselin Savi} i Radoje \eri} Milo{ Vasi}, koji su se, pre sedman dana, takmi~ili u skulovima u Zagrebu. U ~etvercu bez kormilara za Srbiju }e veslati Milo{ Tomi}, Nenad Be|ik, Nikola Stoji} i Goran Jagar.

Ovo takmi~ewe bi}e zavr{ni test pred odre|ivawe sastava za Evropsko prvenstvo u Seviqi i Mediteranske igre u Mersinu. Nakon ove regate i definitivno }e biti formirane posade za prva dva velika takmi~ewa u ovoj godini. Za sada dubl skul Marko Marjanovi} - Aleksandar Filipovi} je prva posada koja je obezbedila svoje mesto u sastavu dr`avnog tima za Seviqu. [to se ti~e skifiskiwe, Ivi Obradovi} i Milo{u Stanojevi}u ono {to su pokazali u Zagrebu trenutno nije dovoqno za EP i MI. J.G.

DANA[WIRUKOMETNIPROGRAM Superliga za mu{karce BEOGRAD: Crvena zvezda Radni~ki (18.30). Prvamu{kaliga,sever - BA^KA PALANKA: Lavovi No va Pa zo va (19), TE ME RIN: Mladost TSK - Dinamo (20). Prva`enskaliga,severZREWANIN: Proleter Superprotein - Dolovo (19.30), JA-

BUKA: Jabuka 95 - Spartak (20), TEMERIN: Temerin Mladost (18). Drugamu{kaliga,severKA^AREVO: Jedinstvo - Hercegovina (19). Druga`enskaliga,sever - BAJMOK: Spartak - Apatin (21), Topola - Sloven (18), SOMBOR: Ravangrad - @eqa (19).

BEOGRAD: Hala SC „[umice“. Gledalaca: 350. Sudije: Lazarevi} ([abac), Gradinski (Beograd). CRVENA ZVEZDA: Popovi} 7, Bjelica 30, Stevanovi} 11, Kecman 15, Luki} 15, Milovi} 5, Pu{i} (l), Budrovi}, Marinkovi}, Simi}, Vojni}-Pur~ar, Kubura NIS SPARTAK: Raoni} 3, Trni} 6, Cveti}anin 13, Heli} 20, Medi} 12, T. Mati} 12, Memi{evi} (l), D. Mati}, Vuj~in, Antanasijevi}, Radakov, Olui}. Od boj ka {i ce Cr ve ne zve zde povele su u finalnoj seriji plej-ofa protiv NIS Spartaka. Aktuelne {ampionke su posle preokreta slavile protiv Suboti~anki u me~u koji je bio jedan od kvalitetnijih ove sezone u Super ligi, posebno u prva tri seta. Spartak je po~eo me~ sa vi{e energije i to im se isplatilo. Uz to Suboti~anke je krasilo wihovo najja~e oru`je ove sezone, sjajan servis i tako su osvojile uvodni set. U naredna dva je zagospodario Zvezdin tandem Bjelica-Kecman i preokrenula. U ~etvrtom setu je Spartak bio ispod uobi~ajenog nivoa i glatko je pora`en. Druga utakmica igra se sutra od 20 ~asova. M.R.

Ana Bjelica, kapiten Zvezde


sport

petak 19. april 2013.

27

MASTERSTURNIRUMONTEKARLU

\okovi}ja~iod povredeiMonaka Abiola Dauda

ZVEZDAPREDGOSTOVAWEUBOR^I

Daudanaterapiji Tri dana pred nastavak prvenstvene trke sa Partizanom i isku{ewa u Bor~i, trener fudbalera Crvene zvezde Rikardo Sa Pintu ponovo nije mogao da ra~una na najja~i sastav. Ako se za Darka Lazovi}a jo{ tokom utakmice sa Spartak Zlatibor vodom moglo o~ekivati da ne}e biti spreman do nedeqe popodne, sve je izvesnije da utakmicu 24. kola Jelen Superlige ne}e po~eti ni Abiola Dauda. On je ju~e pre podneva na glavnom terenu Marakane odradio zagrevawe i istezawe, posle ~ega je oti{ao na terapiju sa zvani~nim lekarom kluba. Ranije od ostalih zavr{io je i Filip Kasalica. - Dobro sam, osim {to nisam trenirao 18 dana i onda sam odigrao 90 minuta, pa me je stigao umor. Bi}u OK do po~etka utakmice - rekao je Kasalica. To pove}ava mogu}nosti Sa Pintua u ofanzivnom delu postave, gde se i u sredu na treningu vodila borba za iznenada

upra`weno mesto, pa tako napada~i Crvene zvezde imaju jo{ dve prilike do me~a da poka`u treneru da su upravo oni pravo re{ewe za mesto u {picu (Ogwen Mudrinski, Ogwen O`egovi}, Natanijel Asamoa). U trenutku kada je Nikola Miki} tako|e pod povredom prepone stvorila se potencijalna {ansa i u centru odbrane, a spletom okolnosti (raskid ugovora Milana Jovanovi}a, povreda Aleksandra Panti}a) u prvi plan mogao bi da isko~i Nikola Maksimovi}, koji je protiv Spartak Zlatibor vode pred kraj utakmice odigrao prve minute od zavr{etka jeseweg de la pr ven stva. Ne ka da standardni {toper i reprezentativac, a sada igra~ iz drugog plana, tokom treninga proveo je veliki deo vremena u liniji sa Markom Ve{ovi}em, Uro{em Spaji}em i Nikolom Petkovi}em. Ne bi trebalo da bude iznena|ewe ako to bude i posledwa linija tima Crvene zvezde u Bor~i.

Pujolspreman zaBajern? Kapiten Barselone Karles Pujol mogao bi da predvodi ekipu na prvoj utakmici polufinala Lige {ampiona protiv min hen skog Ba jer na, pre no si Marka. Prema pisawu Marke, Pujol je ove nedeqe bez problema odradio ve}inu treninga, tako da bi mogao da bude na raspolagawu treneru Titu Vilanovi za predstoje}u va`nu utakmicu. List tvrdi da se 35-godi{wi defanzivac oporavio od operacije kolena mnogo br`e nego {to se o~ekivalo i da su lekari prezadovoqni wegovim zdravstvenim stawem, nakon hirur{kog zahvata sredinom marta. Povratak Pujola u ekipu predstavqao bi veliko ohrabrewe za Katalonce nakon te`e povrede prinudnog {topera Havijera Maskerana. Prvi me~ polufinala Lige

Nenad Zimoqi} i @ilijen Beneto plasirali su se u ~etvrtfinale dublova na Masters turnira u Monte Karlu, oni su lako u dva seta pobedili Peju i Soare{a s 7:6, 6:4.

udarce, pa je shodno tome stigao i preokret. U drugom setu, \okovi} je imao jedan kratak pad, koji je 13. nosilac uspeo da iskoristi, ali je potom pro{logodi{wi finalista zaigrao kao da povrede nema i rezultatom 6:2 izborio tre}i set. Dobru seriju iz drugog seta, nastavio je i u tre}em, u kojem je poveo 5:1, potom izgubio servis gem, ali nedugo zatim dovr{io posao i zabele`io i sedmu pobe-

du nad 29-godi{wim Argentincem u isto toliko me~eva. Prvi teniser sveta Novak \okovi} ocenio je dana{wi me~ za plasman u ~etvrtfinale Monte Karla protiv Huana Monaka kao veoma te`ak. - Ovo je bio jo{ jedan te`ak me~ za mene. Svakim danom poku{avam da dovedem stvari na svoje mesto i nadam se da }u, kako turnir odmi~e, da budem sve uspe{niji - rekao je \oko-

Anadonelaoptimizam

Karles Pujol

{ampiona izme|u Bajerna i Barselone igra se u utorak 23. aprila na „Alijanc areni”.

{to prakti~no zna~i da bi Stara dama morala da izdvoji istu sumu novca. Kao prednost u izboru Kolarova navodi se i podatak da on ne bi morao da se prilago|ava na italijanski fudbal, po{to je pre odlaska u Siti bio ~lan Lacija. Kolarov je ove sezone, ra~unaju}i sva takmi~ewa, odigrao 25 utakmica za Siti i postigao ~etiti gola, dok je Kli{i na terenu bio 28 puta i zabele`io samo jednu asistenciju.

DebaklPari`ana San od duploj kruni odneo je Evijan, Pari Sen @ermen eliminisan je u ~etvrtfinalu Kupa Francuske, {to je razbesnelo trenera Karla An~elotija. Pari`ani su poveli protiv tima koji se bori za opstanak u Ligi 1, ali su ipak morali da izvode penale, gde su po~i{}eni sa 4:1. - Svi su krivi. Qut sam na svakoga, pa i na sebe. I ja sno-

ZikiiBeneto pobe|uju

Novak \okovi}

PREDFEDKUP:NEMA^KA-SRBIJA

Juveposlaoponudu zaKolarova Uprava Juventusa poslala je po nu du Man ~e ster Si ti ju za transfer jednog od dvojice levih bekova koje ima na raspolagawu - Aleksandra Kolarova ili Gaela Kli{ija. Kolarov, koji ima mawu minuta`u je ne{to jeftiniji, wegovo obe{te}ewe iznosilo bi oko 10 miliona evra, za razliku od Kli{ija koji je procewen na 13 miliona. Ali, srpski fudbaler ima godi{wu platu od {est miliona evra, milion vi{e od Francuza,

Novak \okovi} nastavio je pohod ka finalu Monte Karla prvo pobediv{i bol u sko~nom zglobu, a potom i preokrenuv{i rezultat u me~u sa Huanom Monakom. Protivnik u ~etvrtfinalu bi}e mu Jarko Nieminen koji je eliminsao Huana Martina del Potra. Uz o~igledne posledice povrede zara|ene nedavno u Dejvis kup me~u, Novak \okovi} odigrao me~ tre}eg kola Mastersa u Monte Karlu. I plasirao se u ~etvrtfinale.Najboqi teniser sveta uspeo je da savlada bol u sko~nom zglobu desne noge, a potom i da potvrdi da je za klasu boqi igra~ od uvek upornog Argentinca Huana Monaka. 4:6, 6:2, 6:2. Me~ je trajao ne{to du`e od dva sata. Ve{to koriste}i Novakove probleme, Monako je dobio prvi set rezultatom 6:4, posle ~ega je \okovi} zatra`io intervenciju lekara s kojim se po sa ve to vao i od lu ~io da, ipak, nastavi duel. Kako je vreme prolazilo, tako je i Novak sve mawe vidno {epao i uspevao boqe da se name{ta na

sim deo krivice. Mo`emo izgubiti utakmicu, ali ne smemo igrati bez karaktera. Ovo je bio u`as, prava katastrofa. Ni{ta nismo napravili, razumete li me, ni{ta - rekao je quti An~eloti. Samo je Ezekijel Laveci pogodio u penal seriji za Pari`ane, golman je zaustavio {ut Zlatana Ibrahimovi}a, dok je Tijago Silva pogodio pre~ku.

Najboqa srpska teniserka Ana Ivanovi} rekla je da je optimista uo~i duela sa Nema~kom u bara`u za opstanak u Svetskoj grupi FED kupa, iako je svesna da protivnik ima igra~ice iz vrha VTA liste. - Svi dobro poznajemo nema~ki tim. Bi}e jako te`ak duel, to su igra~ice iz samog vrha. Pretpostavqam da }e igrati Kerber i Bartel. Od Bartel sam ve} dva puta izgubila pro{le godine na {qaci. Optimisti smo, FED kup je uvek druga~ije takmi~ewe. Postoji velika {ansa, `elimo da dobijemo ovaj duel, jer bi nam to puno zna~ilo - kazala je Ivanovi}eva u [tutgartu. Ona je dodala da se dobro ose}a i da je atmosfera u ekipi odli~na, kao i da je pozitivna stvar {to ima iskustva igrawa u [tutgartu. Selektor reprezentacije Srbije Dejan Vrane{ naveo je da su teniserke dobro radile u prethodna tri dana u Nema~koj. - Odli~no smo iskoristili to vreme da se {to boqe spremimo. Ana je ju~e do{la posle terapije na Majorci i odradila prvi trening. U odnosu na to kakav je teren bio prvog dana, sada je dobro sre|en. Uslovi su savr{eni i doma}in je pokazao

vi} koji je posle preokreta savladao Monaka rezultatom 2:1 u setovima Najboqi srpski teniser je dodao da nije znao {ta mo`e da o~ekuje u dana{wem me~u protiv Nieminena . - Zaista mi je drago {to sam pobedio - ocenio je \okovi}. Nijeminen igra u sjajnoj formi, bez problema je eliminisao Janka, sada i Del Potra, ne znam {ta me o~ekuje.

Vavrinka razbioMareja [vajcarski teniser Stanislas Vavrinka priredio je iznena|ewe u tre}em kolu turnira u Monte Karlu, po{to je dobio Endija Mareja sa 6:1, 6:2 za 58 minuta igre. [kot je od i grao o~aj no, servis ga uop{te nije slu`io, a ukupno je imao samo sedam vinera i 24 neiznu|ene gre{ke. Sa druge strane, Vavrinka je odigrao nadahnuto i upisao je 23 direktna poena i 16 gre{aka.

^etvrtfinale \okovi} - Nieminen Gaske - Fowini Nadal - Dimitrov Conga - Vavrinka Ana Ivanovi}

pravo gostoprimstvo. Danas je `reb, pa do tada ne bih da pri~am o prognozama i `eqama stakao je Vrane{. Druga srpska teniserka Bojana Jovanovski ocenila je da }e ekipa morati da pru`i i vi{e od trenutnih mogu}nosti kako bi savladala Nema~ku. - Mi }emo biti jedna uz drugu sve vreme i truditi se da zajedni~kom energijom do|emo do potrebne tri pobede. Pro{le se-

zone smo ba{ zahvaquju}i me|usobnoj podr{ci uspevale da odnesemo prevagu u veoma tesnim me~evima protiv Belgije i Rusije. Nema razloga da tako ne bude i ovog vikenda iako su Nemice protivnik koji po kvalitetu itekako zaslu`uje da se na|e u Svetskoj grupi - zakqu~ila je Jovanovski. Duel Srbije i Nema~ke u bara`u FED kupa igra se 20. i 21. aprila.

Rezultati: Toma{ Berdih Fabio Fowini 4:6, 2:6, @oVilfred Conga - Jirgen Melcer 6:3, 6:0, Filip Kol{rajber - Rafael Nadal 2:6, 4:6, Grigor Dimitrov - Florijan Majer 6:2, 6:4, Marin ^ili} Ri{ar Gaske 5:7,4:6, Stanislas Vavrinka - Endi Mari 6:1, 6:2, Novak \okovi} - Huan Monako 4:6, 6:2, 6:2, Jarko Nieminen - Huan Martin del Potro 6:4, 4:6.7:6.

USKOROBEOGRADSKIMARATON

O~ekujeserekordanbroju~esnika Direktor Beogradskog maratona Dejan Nikoli} o~ekuje rekordan broj prijavqenih takmi~ara za polumaratonsku i maratonsku trku na predstoje}em 26. Beogradskom maratonu. - Pro{le godine u~estvovalo je 2.300 takmi~ara, interesovawe je veliko i pribli`avamo se rekordnom broju prijavqenih trka~a za polumaratonsku i maratonsku trku rekao je Nikoli} na konferenciji za novinare. On je rekao da se o~ekuje dolazak pojedinih takmi~ara iz inostranstva za koje se nada da }e se neki od wih pribli`iti rekordima na Beogradskom maratonu. S

obzirom na de{avawa na posledwem Bostonskom maratonu, kada su tri osobe izgubile `ivot, a vi{e od 180 povre|eno u teroristi~kom napadu bombom, Nikoli} je poru~io da nema razloga za brigu za bezbednost na predstoje}oj manifestaciji. - Beograd je oduvek bio otvoren i bezbedan grad i ube|en sam da nema razloga da se posebno brinemo za bezbednost na Beogradskom maratonu - rekao je Nikoli}. Pobednicima u `enskoj i mu{koj konkurenciji bi}e dodeqen trofej „Fred Libou”, doma}i takmi~ar pobednik maratona dobi}e trofej „Frawo Mihali}„, dok }e pobed-

nici polumaratona pripasti trofej „\oko Vje{tica”. Trofej „Kent Anderson” bi}e dodeqen osobama i organizacijama za doprinos Beogradskom maratonu. Nikoli} je dodao da }e kroz razne aktivnosti na Beogradskom maratonu organizatori promovisati humanitarne kampawe. Iz Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda saop{teno je da je prijavqivawe za u~e{}e u Trci zadovoqstva prema{ilo o~ekivawa po{to se do sada prijavilo 250 u~esnika. Beogradski maraton odr`a}e se u nedequ, 21. aprila.


Sport BURAUPARTIZANU

KUPITALIJE

RomaiLacio ufinalu PrviputuistorijiKupaItalije rimski klubovi u direktnomdueluodlu~iva}eotrofejuuovomtakmi~ewu. Romanesamodajeurevan{u polufinala na \uzepe Meaci uspeladaodbrani2:1izprvog duela,ve}jepobedilas3:2. Lacio je plasman u finale izborio u dvome~u sa Juventusom. Jo{ u januaru je bio boqi ukupnimrezultatom3:2. Finalnautakmicaigrase26. maja.

Srpskireprezentativaci~lanMan~esterSitijaMatijaNastasi}najboqijemladifudbalerPremijerlige.PremapodacimaNastasi}jeudosada{wojkarijerinaOstrvunapraviosamojednugre{kukojajedovelado{ansezagol.DobreigrebilesusignalmenaxeruRobertuMan}inijudajemladicentralnibekpouzdanijere{eweuodnosunareprezentativcaEngleskeXolijanaLeskotaibiv{egigra~aArsenalaKoloTurea.

VOJVODINASEPLASIRALAUSVOJE[ESTOFINALEKUPA

ITumbakovi} natapetu

SvaVo{ina finala Fudb al er i Vojv od in e odi grali su do sada pet finala Kupa u tri razli~ite dr`ave (SFRJ, SRJ, Srbija) i jedini doma}i pehar koji nedostaje u novosadskoj riznici upravo je iz na{eg najmasovnijeg takmi~ewa. Najpre su u svom prvom finalu crveno-beli 1951. godine pora`eni od zagreba~kog Dinam a (2:0, 2:0). U sez on i 1996/97. savladala ih je Zvezda u dvome~u (0:0, 1:0). Preostala tri finala igrali su u KupuSrbije,alinisustiglido pehara. U sez on i 2006/07. Crv en a zvezda je bila boqa 2:0, pa 2009/10istiprotivnikjeslavio 3:0, a finale u sezoni 2010/11. registrovano je saslu`benih3:0ukoristPartizana.

Vojvodina iRad2.maja

Foto:F.Baki}

Sportski direktor Partizana, qutit, napustio klub posle sastanka sa ~lanovima uprave koji su imali kriti~ki stav prema wegovom radu. Ipak, poru~iodaostajenamestusportskogdirektora. Serijalo{ihrezultataprvogtimaPartizanaunervozila je vrhu{ku kluba, koja se obru{ilanasportskisektor. Prema nezvani~nim, ali pouzdanim informacijama, ~lanovi uprave kluba prili~no `ustroikriti~kisuseosvrnuli na rad sportske struke kluba, a sportski direktor Qubi{a Tumbakovi} je qutitonapustiosastanaksau`im rukovodstvom kluba i poru~iodasevi{enevra}a. Tumbakovi} je, izgleda, te{kopodneokritikeupravekoja mu je na teret stavila gre{ke u koracima u prelaznom roku,kaoisituacijaokoLazaraMarkovi}a,kojijebionale~ewu u Engleskoj od februara dodanas. Mladi fudbaler je po povratkuuSrbijuizjaviodaganikoizklubazaprotekladvamesecanijepozvaoinijeseraspitaoowegovomzdravqu. Tumbakovi}jepotomposredstvom portparola Partizana Dragana Velanca, poru~io da ostaje na funkciji i da nastavqa da radi posao sportskog direktora.

NASTASI]NAJBOQIMLADIIGRA^NAOSTRVU

NemawaRadoja(2)strelacizjedna~uju}eggolanaKaraburmi

RadojaVigwevi}evyoker Posle dvome~a sa OFK Beogradom u polufinaluKupaSrbije, fudbaleriVojvodineplasirali su se u finale na{eg namasovnijeg takmi~ewa. Novosadskih 1:0 u prvom susretu, ~ini se, presudili su pobednika. U drugom susretu, Vo{a je odigrala taman koliko je potrebno da se izbori nere{en rezultat sa uvek neugodnim romanti~arima idasepro|euborbuzatrofej. Imala je Vojvodina veliku {ansusredinomprvogpoluvremenadaprekoKataijapovedei tako mo`da re{i sve dileme (jer bi u tom slu~aju OFK Beogradtrebaodapobedi3:1),ali je dozvolila da Beogra|ani dobrom igrom do|u u vo|stvo po~etkomnastavka.Ipak,Nemawa

Radoja bio je najprosebniji posle kornera, matirao je Luka~a itadajebilojasnodasuNovosa|aniufinalu. Vo{ajetakou{lausvoje{estofinaleKupa,aprotivnikje Jagodina koja je u dvome~u nadvisilaJavor(8.majanastadionuPartizana). -O~ekivalismoprolazufinale,alijezaistabilote{ko. ZnalismodobrodajeOFKBeo- grad kvalitetan protivnik, da igra tvrdo i disciplinovano, alimislimdanismobilinavrhunskom nivou, odnosno na nivou na kom mo`emo da odigramo.Porazilisunasromanti~ari pre nekoliko dana u prvenstvu,alinana{ojstranijebilai~iwenicadave}dugonismo pora`eninagostovawima.Zna-

lismodanamjedanpogodakgotovosvere{ava,atakojeibilo - istakao je Nemawa Radoja, jedini strelac za Vojvodinu u revan{u. Kako ste se ose}ali i {ta vamjeprolazilokrozglavukadajeOFKBeogradpoveo? -Moramdapriznamdasamse malo upla{io, a mislim ni da ostalimigra~imanijebilosvejedno. Imali smo 1:0 iz prvog me~ainismo`elelitakavrazvoj situacije u revan{u, ali imalismosnagedabrzouzvratimo.Kadasmoprimiligol,koliko se se}am, razmi{qao sam i o potencijalnim penalima i dragomije{todotoganijedo{lo-rekaojeRadoja. Va{ prvenac u ovoj sezoni je sve re{io, a pre utakmice po-

stojalajeopcijada~akninezaigrate? - Veoma sam sre}an i zadovoq an {to je moj pog od ak obezbedio prolaz u finale. ^itava ekipa je odradila veliki posao i siguran sam da smozaslu`ilifinale,aobici za pehar }emo da razmi{qamo za 10-15 dana. Imao samproblemasle|imaizaistajemalonedostajalodane zaigram, ali sam se dan pre utakmice ose}ao boqe i uvr{ten sam u sastav. Na kraju, dobro je kako se sve zavr{ilo, a sada se ve} okre}emo standardnim obavezama u prvenstvu gde `elimo {to je mogu}eboqiplasman-zakqu~iojeNemawaRadoja. M.Risti}

Zajedn ic a sup erl ig a{ a opet iza{la u susret klubovima. Novosa|ani i gra|evinari ne}eigratinaVelikusubotu, a i Novosa|ani }e imati vi{e vremena za pripremu finalaKupa. Klubovi ove sezone ne `ele da igraju dan uo~i Vaskrsa, bez najvatrenijih pristalica. PoslepomerawautakmiceJagodine i Crvene zvezde, u ~etvrtakjepostalojasnodaseni RadniVojvodinane}esusretiu NovomSadu4.maja,ve}dvadanaranije. KUPNEMA^KE

Bajernsa~ekao [tutgart UfinaluKupaNema~ke,1.junauBerlinu,sasta}eseBajern izMinhenai[tugart. EkipaizgradaMercedesaiskoristila je prednost doma}eg terena i pred 60.000 navija~a stigladopobedeod2:1. Bajern je u utorak pobedio Volfzburg6:1.

Mihajlovi}nijemogao naKaraburmu Selektor Srbije Sini{a Mihajlovi}do{aojeuBeogradkakobigledaorevan{polufinalaKupaizme|uOFKBeogradai Vojvodine,alinijemogaodau|e na Karaburmu. Iz vi{e izvora bliskih FSS se ~ulo da romanti~arinisuhtelidaizdajukarte Mihajlovi}u. Iako obe straneimajusvojeverzije,saKaraburme su nezvani~no poru~ili dastrategorlovanijedobrodo{aonaOmladinskistadion. To je o~igledno kulminacija verbalnog rata izme|u predsednika OFK Beograda ZvezdanaTerzi}asaselektoromSini{omMihajlovi}em,kogajekritikovao da mu menayer Ser|o Bertisastavqatim,alimogu}e i nastavak obra~una sa predsednikom FSS-a Tomislavom Karayi}em, koji se rasplamsao uposledwihmesecdana. Iako su informacije kontradiktorne,~iwenicajedaje

selektorreprezentacijeSrbije `eleo u`ivo da posmatra polufinale Kupa, ali da zbog igrarija negde na relaciji Terazije - Omladinski stadion nakrajunijenikrenuoputKaraburme. Po verziji sa Terazija, iz FSSsusejaviliromanti~arimadanpreutakmiceitra`ili karte za Sini{u Mihajlovi}a za sve~anu lo`u. Sve do nekoliko ~asova pre po~etka me~a

nije bilo zvani~nog odgovora saOmladinskogstadiona. Romanti~ari imaju druga~iju verzijudoga|aja.Powima,~etiri karte su uredno na ulazu u stadion ~ekale selektora. I to zazapadnutribinu.Nezasve~anulo`u,ukojojsedenajve}ezvaniceibiranigosti. Karte su bile ostavqene na kapijiitrebalojepowihdado|eMilivojeMirkov.Daliihje uzeoiline,tove}neznam-rekao je predsednika OFK BeogradaZvezdanTerzi}. Wegovu izjavu demantovao je komesarzabezbednostFSS,general Mirkov, koji je {okiran re~imaTerzi}a. -Upravosevra}amsautakmiceuJagodini,nemampojmao~emutaj~ovekpri~a.Tawegovaizjava veze sa istinom nema! Ja samzadu`enzabezbednost,{to bihjai{aonekompokarte?Sme{napri~a-rekaojeMirkov.

VELIKAPODR[KASTRIBINA: FudbaleriVojvodinesunaOmladinskomstadionuimalivelikupodr{kusvojihnavija~akojisudoputovaliizNovogSada.Klubjeu~iniomaksimalnenapore dapodr{kanabitnomgostovawubude{tove}a,pajeambijentbioveomasli~anonomnastadionu„Kara|or|e”.Vi{e10autobusasnavija~imapodr`alisusvojequbimcenagostovawuuBeogradu,anavijawenijeizostalonikadasuromati~aripoveli.Snaganavija~abilajeodvelikeva`nostizabrzoizjedna~eweiprolazufinaleKupa. Sigurnojeda}eNovosa|aniimativelikupodr{kusvoje„Firme”i8.majanastadionuPartizananafinalnomme~u. M.R.

Dnevnik 19.april 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"